Page 17

ÍԹ䫴AEC 17A

Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556 ตัวแทนนักธุรกิจ เขตปกครองเมืองปน ตุล อินโดนีเซีย พบผูป ระกอบการจังหวัด สงขลา ชวนเขาไปทําธุรกิจในพื้นที่ โชว ความพรอมดานการลงทุน-การคา-ทอง เที่ยว มั่นใจเวที IMT-GTและ AEC เปด โอกาสความรวมมือสองเมือง 4 มิถนุ ายน 2556 ณ หองสงขลา โรงแรม หรรษาเจ.บีหาดใหญ ผูวาการเขตปกครอง เมืองปนตุล โยยาการตา อินโดนีเซีย นางศรี เซอรยาวาดิตี พรอมตัวแทนภาคเอกชนเดิน ทางมาสัมมนากับศักยภาพเศรษฐกิจ การ ลงทุน การคา และการทองเที่ยว กับตัวแทน ภาคเอกชนจังหวัดสงขลา โดยมีตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน จังหวัดสงขลาเขารวมประมาณ 50 คน ซึง่ ใน การสัมมนาครั้งนี้ มี นายณัฐพงศ ศิริชนะ รองผูวาราชการจังหวัดสงขลา และนายเฮรู วิจักโซโน (Heru Wicaksono) กงสุลใหญ อิ น โดนี เ ซี ย ประจํ า จั ง หวั ด สงขลา เป น ประธานการสัมมนา นายณัฐพงศ กลาววา จังหวัดสงขลา มีประชากรประมาณ 1.5 ลานคน อาชีพ หลั ก สํ า คั ญ คื อ เกษตรกรรมและประมง ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด ป 2553 มี มูลคา 196,933 ลานบาท รายไดเฉลี่ยตอ คน/ป เทากับ 134,498 บาท ส ว นศั ก ยภาพด า นเศรษฐกิ จ โดย เฉพาะดานยางพารามีพื้นที่ปลูกยาง 2.08 ลานไร ปริมาณผลผลิต 0.46 ลานตน มีการ สงออกยางพาราผานทางดานศุลกากรเขา จังหวัดสงขลา 3 ดาน 2.6 ลานตัน มูลคา 0.182 ลานตอป จังหวัดสงขลาถือเปนจุดศูนยกลาง ของการตลาดทุนและสินทรัพยที่สําคัญของ ภูมิภาค ในป 2556 มีธนาคารพาณิชย135 สาขา มีปริมาณเงินฝาก 137,879 ลานบาท เปนอันดับหนึ่งของภาคใต มีปริมาณการให สินเชื่อ 130,130 ลานบาท เปนอันดับ 2 ของ ภาคใตรองจากจังหวัดภูเก็ต ศักยภาพดานการทองเที่ยวนั้น มีนัก ทองเที่ยวปละ 2.3 ลานคน มีโรงแรม และ ทีพ่ กั 211 แหง หองพักประมาณ 12,000หอง และมีเที่ยวบินที่ทาอากาศยานนานาชาติ หาดใหญ กวาวันละ 14 เที่ยวบิน ซึ่งในอนาคตอันใกลการบินไทยจะ เปดเที่ยวบินหาดใหญ-ฮองกง ,หาดใหญซาอุดิอารเบีย และมีแนวคิดที่จะเปดตลาด ลู ก ค า ใหม คื อ นั ก ท อ งเที่ ย วชาวจี น และ ตลาดการจัดการประชุม (MICE) เนื่องจาก มีศูนยประชุมเฉลิมพระเกียรติที่มีความจุก วา 2,000 คน นายณัฐพงศ กลาววา ในแผนการ ลงทุ น 2 ล า นล า นบาทของรั ฐ บาลจะมี การกอสรางรถไฟความเร็วสูง และรถไฟ ทางคู  เพื่ อ เชื่ อ มต อ กั บ ประเทศมาเลเซี ย และแผนการลงทุ น การบริ ห ารจั ด การนํ้ า 3.8 แสนลานบาท จังหวัดสงขลาไดรับงบ ประมาณเพื่อการแกไขปญหาอุทกภัยใน อําเภอหาดใหญกวา 5,000 ลานบาท “ทราบวา จังหวัดโยยาการตา เปน จังหวัดที่มีศักยภาพและมีชื่อเสียงทางดาน วัฒนธรรม เปนศูนยกลางทางการศึกษาและ เมืองเศรษฐกิจที่สําคัญ” ซึ่ ง จั ง หวั ด สงขลาก็ เ ป น เมื อ งหลาก หลายทางวัฒนธรรม ทั้งพุทธ อิสลาม คริสต และจีน ภายใตแผนงาน IMT-GT ไดมีการ

นักธุรกิจอินโดฯพบประกอบการสงขลา ใชเวที‘IMT-GT/AEC’เชือ่ มการคา-ลงทุน

เฮรู วิจักโซโน เชื่อมโยงการทองเที่ยวเมืองเกาสงขลากับ จังหวัดภูเก็ตและเมืองจอรจทาวน รัฐปนัง เนื่องจากตางก็มีรูปแบบภูมิสถาปตยแบบชิ โนโปรตุกิสเหมือนๆกัน ซึ่งการเชื่อมโยงระหวางอินโดนีเซีย และประเทศไทย ถือเปนโอกาสสําคัญแต จะเป น ไปได ย ากหากเราทั้ ง สองประเทศ ไมมีสายการบินตรง ซึ่งเปนเรื่องที่เราจะตอง แสวงหาความรวมมือกันตอไปภายใตกรอบ IMT-GT” จังหวัดสงขลาไดมกี ารหารือเปนเบือ้ ง ตนในการเตรียมการสถาปนาความสัมพันธ บานพีเ่ มืองนองกับเมืองเรียว ในขัน้ ตอนของ กฎหมายเปนเรื่องที่ยุงยาก ไดมีการเสริม สรางความสัมพันธไมตรีกันระหวางเอกชน กับเอกชน ในดานการศึกษาทราบวาวิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนีสงขลาและยะลา ได มีการจัดทําบันทึกความเขาใจ ศึกษา แลก เปลีย่ นนักศึกษาพยาบาลระหวางกันและนัก ธุรกิจไทยของจังหวัดสงขลา คือ บมจ.บริษทั ศรีตรัง ไดไปลงทุนทําธุรกิจแปรรูปยางพารา ในประเทศอินโดนีเซียแลว นายเฮรู วิ จั ก โซโน กงสุ ล ใหญ อินโดนีเซีย ประจําจังหวัดสงขลา กลาววา วัตถุประสงคการสัมมนาเพื่อตองการแลก เปลี่ยนขอมูลทางดานศักยภาพเศรษฐกิจ และเพื่ อ เสาะหาความร ว มมื อ กั บ จั ง หวั ด สงขลา

ศรี เซอรยาวาดิตี อี ก ทั้ ง ประเทศไทยและประเทศ สาธารณรั ฐ อิ น โดนี เ ซี ย มี ค วามสั ม พั น ธ ใกลชิดแนนแฟนมาเปนเวลานาน ทั้งสอง ประเทศมีอาณาเขตใกลกนั และนัน่ คือความ พิเศษทีท่ า ทายและเปดโอกาสสําหรับทัง้ สอง ประเทศ หรื อ หากจะมองย อ นไปครั้ ง สมั ย อาณาจักรศรีวชิ ยั นัน่ ก็สามารถบงบอกความ สัมพันธของไทย และอินโดนีเซียมานานนับ รอยๆป ยิ่งความสัมพันธเจริญงอกงามมาก ขึ้นเพียงใด ทั้งสองประเทศก็ควรที่จะเปน เพื่อนบานที่ใกลชิดกัน เพือ่ เปนสะพานเชือ่ มโยงความรวมมือ ที่จะหลั่งไหลเพิ่มพูนยิ่งๆขึ้นไปจาก 63 ปที่ ผานมาของความรวมมือไทยและอินโดนีเซีย นับตั้งแตการริเริ่มความสัมพันธทางการทูต ไทย –อินโดนีเซียในป 1950 “ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งไทยและ อินโดนีเซียยังมีศักยภาพในอีกหลายๆดาน ที่ยังจะตองคนหา เราตองพยายามและมุง มั่นมากยิ่งขึ้นที่จะพัฒนาศักยภาพเหลานั้น อาทิเชน การทองเทีย่ ว การคาและการลงทุน และมัน่ ใจวายังมีชอ งทางอีกหลากหลายชอง ทางที่ยังรอการพัฒนาอยู อยางเชน ระหวาง สงขลาและเขตปกครองปนตุลในวันนี้” นาย เฮรู กลาวและวา เขตการปกครองบันตุล มีประชากรอยู ราว 900,000 คน เปนเมืองทีม่ ศี กั ยภาพมาก ทั้งดานวัฒนธรรม การศึกษา อุตสาหกรรม

การคา การทองเทีย่ ว ประมงและเกษตรกรรม ซึ่งศักยภาพตางๆของเมืองสงขลานั้นทําให เปนชองทางและโอกาสที่ศักยภาพของทั้ง สองเมื อ ง สงขลาและป น ตุ ล จะสามารถ สนั บ สนุ น เกื้ อ กู ล กั น และกั น ได และด ว ย จุดยืนนี่เองจะเปดโอกาสไปสูความรวมมือ ตอไปในอนาคต “มั่นใจวาการสัมมนาในวันนี้ทั้งสอง ฝายจะไดใชประโยชนอยางสูงสุดในการ รับทราบขอมูลและสรางความรูจักกันให มากที่สุดเพื่อความรวมมือซึ่งกันและกันตอ ไปในอนาคต ยังมีศักยภาพมากมายรอให เราคนหา พัฒนาและบรรลุเปาหมาย โดย เฉพาะอยางยิง่ เพือ่ ความรวมมืออยางเปนรูป ธรรมภายใตกรอบความรวมมือสามเหลี่ยม เศรษฐกิจ และเดินหนาสูป ระชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (Asean Economic CommunityAEC)ในป 2015 ที่จะถึงนี้” นางศรี เซอรยาวาดิตี ผูวาการเขต ปกครองเมืองปนตุล กลาววา โอกาสนี้เปน โอกาสดี ใ นการแนะนํ า ตั ว และโปรโมท ศักยภาพของเมืองบันตุล ทั้งนี้ในป 2558 นั้นความรวมมือดานเศรษฐกิจประชาชาติ อาเซี ย นจะเกิ ด ขึ้ น ในขณะเดี ย วกั น เมื อ ง ปนตุลไดแสดงเจตนารมณในการริเริ่มเขา สูความรวมมือการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ฝา IMT-GT เชนกัน ในการสัมมนาวันนี้ถือเปนโอกาสอัน ดียิ่ง ซึ่งสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพ โอกาส และลูท างในสาขาตางๆ และเปนการ เชื่อมสานสัมพันธทางการคา เพื่อที่จะใหนัก ลงทุนหนาใหมจากประเทศไทย เขาไปลงทุน พรอมทัง้ เกิดการลงทุนใหม อันทีจ่ ะเรงใหเกิด การเติบโตและการพัฒนาดานเศรษฐกิจของ เมืองปนตุล เขตปกครองเมืองปนตุลมีเปาหมาย และพั น ธะกิ จ เพื่ อ ที่ จ ะพั ฒ นาให เ กิ ด การ เจริญเติบโตทัง้ ในดานตังสินคา และจากภาค การผลิต การพัฒนามูลคาเพิม่ ตอตัววัตถุดบิ พรอ มทั้ ง มีก ารต อ ยอด มี ก ารพัฒ นาภาค ธุรกรรมตางๆ ทัง้ ยังมีการดูแลรับผิดชอบดาน สิง่ แวดลอมใหสอดคลองและควบคูก นั ไป

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับ 796  
หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับ 796  

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับ 796 วันที่ 8-14 มิถุนายน 2556

Advertisement