Page 1

หนังสือพิมพขาวยอดเยี่ยม รางวัลสงเสริมจริยธรรมดีเดน www.facebook.com/paktaifocus www.twitter.com/songkhlatoday

ซื้อ

ที่

จ.สุราษฎรฯ ถึง นราธิวาส

30 บาท

www.songkhlatoday.com

ปที่ 16 ฉบับที่ 796 วันที่ 8 - 14 มิถุนายน 2556

‘แอม’3.85 ฝนที่เปนจริง นางงามสมิหลา

A

ลาออก‘อุทิศ’หลบมรสุม

ดุษฎี อารียทาน

‘นิพนธ’เปดตัวชิง-ชูอบจ.สีขาว นิพนธ บุญญามณี

เดนในฉบับ

อุทิศ ชูชวย

เปดปลายปน‘ี้ โลตัสเขารูปชาง’ เริม่ สรางสง‘พลัส หาดใหญ’คึกคัก ‘นายกแบน’ชีศ้ ก.สงขลาคึกคัก-ราคาทีด่ นิ พุง คอนโดที่สุราษฎรฯขายแลว90%

9A

‘ออลซีซนั ’ทุม 250ลานลงทุนเฟส2 เพิ่มบริการมั่นใจทองเที่ยวหาดใหญ

16A

10A

นักธุรกิจอินโดฯพบประกอบการสงขลา ใชเวที‘IMT-GT/AEC’เชือ่ มการคา-ลงทุน

17A

อับดุลยกอ นี หมัดเจริญ กฤษฎา บุญราช

เรียก‘สองนายก’ถกปญหาบอขยะ ผูว า ฯสงขลาขอ7วันดูขอ มูล-กฎหมาย


â¦É³Ò

Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556


Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556

â¦É³Ò


â¦É³Ò

Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556


º·¹íÒ

Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556

ชื่อภาพ : มองหาดาวจากยอดภู สถานที่ : ยอดเขาหิมะมังกรหยก-ลี่ เจียง ประเทศจีน วัน-เวลา : ๑๔.๔๒ น. ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๙

‘นางสาวสมิหลา’ "นางงาม" ใครไดยินคํานี้ก็จะตองพูดตอทาย และ พรอมเพรียงกันวา "รักเด็กคะ" นั่นคือคําฮิตติดตัวของเหลา สาวสวยที่รวมกันทํากิจกรรมอวดโฉมความงาม ความสดใส ความฉลาด และโบกไมโบกมือบนเวทีขนาดมหึมา ที่มีการ รวมตัวสักครั้งหนึ่งของเหลานางฟาบนดิน ผานสายตาผูคน หนาเวทีและผานจอแกว เพือ่ ใหไดยลโฉมความงามของเหลา สาวนอยใหใจชุมฉํ่า จากยุคสูยุค ของการประกวดนางงามนั้น เทากับวา การประกวดนางงาม เปนเหมือนพัฒนาการมนุษยอยางหนึ่ง ของยุค ทําใหเราเห็นไดวาจากยุคการประกวดนางงามสมัย กอนๆ เริ่มจาก "นางสาวสยาม" ตอมา "นางสาวไทย" จนถึง ระดับ "นางงามจักรวาล" เหลาสาวงามที่กาวขึ้นสูเวทีระดับประเทศ ตางผาน รอนผานหนาวจากเวทีระดับ "ทองถิ่น" กันมาแทบทั้งสิ้น ถาเรามองแนวเชิงธุรกิจ มันก็คอื การตอยอด แตถา เรา มองแนวสังคม มันคือการพัฒนาคนกาวสูระดับสากล "นางสาวสมิหลา" เปนการประกวดนางงามระดับ ท อ งถิ่ น บ า นเรา อย า งจั ง หวั ด สงขลาเองก็ เ ช น เดี ย วกั น ซึ่ ง ถ า ใครเคยได เ ห็ น ได ยิ น ได ช ม จะทํ า ให รู  สึ ก ได เ ลย วา เวทีนางงามที่นี่ไมใชเลนๆ เพราะเหลาสาวงามที่สมัครใจ พร อ มกั น มาประกวดนั้ น ต า งแห ม าจากทั่ ว สารทิ ศ ของ ประเทศไทย ความฝ น ของพวกเธอเหล า นั้ น ก็ ไ ม ต  า งกั น คื อ เวที นางงามระดั บ ประเทศ ถื อ ว า พวกเธอมี อุ ด มการณ ชี วิ ต ทางเดียวกัน แตการจะเปนนางงามไดนั้นไมใชเรื่องงาย ยุคนีจ้ ะกินกันดวย "ความสวยภายนอก" คงไมไดเสีย แลว เพราะยุคนีน้ างงามเฉือนกันดวย "สวยภายใน" จะตองมีทงั้ "พรสวรรค" และ "พรแสวง" นํามาแสดงบนเวที สรางความ ประทับใจตอคณะกรรมการตัดสิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง “ผูชม” ที่มีอิทธิพลมากยิ่งขึ้น ดวย ยุคขอมูลขาวสาร และประสิทธิภาพของโซเซี่ยลมีเดียที่จะ สะทอนอารมณความรูส กึ ชอบ หรือไมชอบใหไดเห็นกันทันตา เมื่อสาวงามคนใดคนหนึ่ง ควาตําแหนง "นางสาว สมิหลา" มากอดแลว ถือวาเธอผูนั้นเปรียบเสมือนเปน "ทูต" สัมพันธไมตรีของทองถิน่ หรือ "ทูตเออีซ"ี ไปเลยก็วา ได เพราะ จังหวัดสงขลา เปนประตูสูอาเซียนที่สําคัญ สาวงามผูน นั้ ไมเพียงแตรอบรูท อ งถิน่ แตตอ งรอบรูเ รือ่ ง เพือ่ นบาน ทําใหเห็นไดเลยวา การทีจ่ ะเปนนางสาวสมิหลานัน้ ไมใชไดแคตาํ แหนงเดียว แตเธอไดตาํ แหนงแถมฟรีมาอีกหนึง่ ตําแหนงแบบไมรูตัว ขณะเดียวกัน ความสามารถทางดานภาษา ที่เรียกวา คนรุนใหมตองเกง หรือมีภาษาที่ 2 และที่ 3 นั้น ยอมเห็นได ชัดเจนจากเวทีการประกวดดังกลาว ที่ทําใหพอแม ผูปกครอง กลับไปคิดวางแผนพัฒนาบุตรหลานของตัวเอง เชนเดียวกับ ที่นองๆ เยาวชนจะตองเรงพัฒนาตัวเองเชนกัน เพราะแมจะ ไมเปน “นางงาม” แตก็จะมีโอกาสตองใชมันในชีวิตประจํา วันมากยิ่งขึ้น จากการวาดฝนของนางฟาบนดิน ตั้งแตวัยเยาว กาว เดินตามฝนนั้นจนถึงวันที่เปนจริง เวที "นางสาวสมิหลา" ถือวาเปนประตูที่แยมเปดไวแลวหนึ่งบาน ซึ่งบานที่เหลือคง ตองใชพลังและความพยายามมุง มัน่ ของการแยมเปดบาน ตอไป ในอนาคตคงจะมี "ทูตสมิหลา" ทีร่ อบรู รอบดาน สรางสีสันใหแกเมืองสงขลา

มองหาดาวจากยอดภู

เมือ่ ยางเทา กาวสูย อด เขาหิมะมังกรหยก ทิวเขาที่สูงตระหงาน กวา ๓,๓๕๖ เมตรปกคลุม ดวยหิมะตลอดป แตกลับแวดลอมดวย หุบหวย ธารนํา้ แนวผา และ ทุงหญานาซี ขณะปะทะสายลม แรง ความยะเยื อ กเหน็ บ หนาว ฝูงชนคราครํ่า ข  า พ เ จ  า เ ลื อ ก ห า มุ ม เงี ย บๆ เพื่ อ ค น หาบาง ดวงดาวที่วาวแวว...


6A ʧ¢ÅÒ

Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556

ดึง‘มีสไชนิส’เปดโกงโคงวิลลา ‘อุทศิ ’ปน แหลงเทีย่ ว-รุกตลาดจีน ณัฐพงศ ศิริชนะ

“อบจ.สงขลา” ดึงผูเขาประกวด “มิสไทย แลนด ไชนิสคอสโมส” เก็บตัว พวงเปด “โกงโคงวิลลามารเก็ต” ลานกิจกรรมแหง ใหมเมืองหาดใหญผานเวที ขยายตลาดนัก ทองเที่ยวชาวจีน เมื่อวันอาทิตยที่ 2 มิถุนายน 2556 นาย ณัฐพงศ ศิรชิ นะ รองผูว า ราชการจังหวัดสงขลา เประธานแถลงขาวการประกวด “Miss Thailand Chinese Cosmos” และเปด Gongkong Villa Market รวมกับ นายอุทิศ ชูชวย นายก องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา และ นางสาว สุพรรรณี จงจิตนาการ “ไดอานา” ดารา นักแสดง และผูอํานวยการ กองการประกวด Miss Thailand Chinese Cosmos ณ หอง จุติ โรงแรมหรรษา เจ.บี. อ.หาดใหญ จ.สงขลา นายณัฐพงศ กลาววา แนวโนมใหมที่ นายกสมาคมสมาพันธธุรกิจการทองเที่ยว และ ภาคเอกชนไดหารือ เปนการเพิ่มศักยภาพ โดย การดึงนักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยว เพราะนัก ทองเทีย่ วทีเ่ ขามาเทีย่ วในประเทศไทยมากทีส่ ดุ คือ นักทองเที่ยวชาวจีน คิดวาจะทําอยางไรให จังหวัดสงขลาเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวชาว จีน เนือ่ งจากนักทองเทีย่ วชาวจีนทีเ่ ขามาจะรูจ กั กรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต ซึ่งเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีธรรมชาติ สวยงาม ด า นจั ง หวั ด สงขลาเองก็ คิ ด ว า มี ศักยภาพทีจ่ ะปรับปรุงการทองเทีย่ ว เพราะพีน่ อ ง ประชาชนสวนใหญก็เปนชาวไทยเชื้อสายจีน หลากหลายตระกูล ทางอบจ.สงขลา ไดรวมกับ สถานีโทรทัศน ชอง 7 สี จัดการประกวด “Miss Thailand Chinese Cosmos” เนือ่ งจากตองการ ใหประเทศจีน รูจักจังหวัดสงขลาเพิ่มมากขึ้น เปนกุญแจดอกแรกที่จะมาไขคําตอบตรงนี้ได ฉะนั้น เขาจะมีโอกาสไดเห็นศักยภาพ ของจังหวัดสงขลา ประกอบกับวันที่ 28 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2556 จังหวัดสงขลาจะมีงาน สมโภชเจาพอหลักเมืองสงขลา ครบรอบ 171 ป ทําใหมงี านฉลองของจังหวัดทีเ่ ปนงานใหญถงึ 2 งานที่จะมาบรรจบกัน เกิดพลังสามัคคียิ่งใหญ ของคนจังหวัดสงขลา และทุกภาคสวน ทั้งภาค รัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ที่จะชวยกันผลักดัน นายอุทิศ ชูชวย นายกองคการบริหาร สวนจังหวัดสงขลา กลาววา การจัดกิจกรรมที่ จะเสริมการทองเทีย่ ว ในนามขององคการบริหาร สวนจังหวัดสงขลา เปนไปตามยุทธศาสตรการ พั ฒ นาจั ง หวั ดสงขลา ให เ ป น ศูน ยก ลางการ

อุทิศ ชูชวย

พัฒนาทุกดานของ 8 จังหวัดภาคใตตอนลาง จึงตองอาศัยความรวมมือของทุกภาคสวน ทั้ง หนวยงานราชการและภาคเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสรางกิจกรรม เพื่อการทองเที่ยว อยางการประกวด “Miss Thailand Chinese Cosmos” ซึ่งไดคุยกับทีม งาน คุณไดอานา ซึ่งเปนผูไดรับสัญญาจากกอง ประกวด ไดทําการประกวดในประเทศไทยแลว ตอดวยการประกวดระดับภูมิภาคเอเชีย เราจะไดมโี อกาสประชาสัมพันธกจิ กรรม แหลงทองเที่ยว ตลอดจนของดีจังหวัดสงขลา ออกสูสายตานักทองเที่ยว 150 ประเทศ ดวย การประกวด Miss Thailand Chinese Cosmos และจะตัดสินรอบสุดทายในวันที่ 18 กรกฎาคม นี้ โดยถายทอดสดผานสถานีโทรทัศน ชอง 7 สี 2 ชั่วโมง และจะนําผูประกวดทั้ง 20 สาวงาม เชื้อ สายจีน ที่พูดภาษาอังกฤษ และภาษาจีนได มา เก็บตัวที่หาดใหญดวย ระหวางนั้น คณะนางงามจะไดไปเยี่ยม ชม ชอป ชิม ไปทองเที่ยวในสถานที่ตางๆ ใน จังหวัดสงขลา และมีการทําขาวการประกวด โดย มีสื่อที่มีชองทางสื่อสารไปทั่วโลก นายอุทิศ กลาววา กิจกรรมนี้เปนการสง

สุพรรณี จงจินตนาการ

เสริมใหจังหวัดสงขลา เปนที่รูจักกันอยางแพร หลาย ผมจึงไดตอบตกลงกับคุณไดอานา ที่รับ สัญญาการประกวด ในนามองคการบริหารสวน จังหวัดสงขลา จัดการประกวด Miss Thailand Chinese Cosmos ครั้งนี้ คิดวาเปนเรื่องการนําโชคของจังหวัด สงขลาก็ได วันนีผ้ มโลงอก เพราะสิง่ ทีไ่ ดรบั ปาก และขับเคลื่อนนโยบาย เมื่อ 4 ปที่แลวประสบ ความสําเร็จ หลังจากที่ไดตัดสินใจขอใช ขอเชา พื้นที่ 2 ไรครึ่ง หนาตลาดโกงโคงใจกลางเมือง หาดใหญ “ผมจะเนรมิตที่นี่ ใหเปนแหลงทอง เที่ยวใหมทั้งชาวไทย และชาวตางประเทศ ถามาหาดใหญจะตองมาเทีย่ วและมีนกั ทอง เที่ยวกลาวถึง” นายอุทิศ กลาว และวา แนนอนทีส่ ดุ หลังจากทีอ่ บจ.ไดกลาวนํา เสนอกับผูว า ราชการจังหวัดสงขลา ทานกฤษฎา บุญราช และคณะทํางานของทานรองผูวาฯ ณัฐพงศ ศิริชนะ ไดอนุมัติใหตั้งตลาดโกงโคง เพือ่ สรรคสรางกิจกรรมตางๆ ใหกบั นักทองเทีย่ ว โดยเฉพาะ “นองปอบ” คุณอธิราช ชูเรือง ไดเจอ และไดรูจักกัน มาชวยขับเคลี่อนงาน สงกรานตสาดสี เปนงานชิ้นแรก ตอมาก็รวม

มือกันในโครงการปรับปรุงตลาดโกงโคงวิลลา มารเก็ต “เปนความตั้งใจที่คิดมานาน ในการ จัดสรรงบประมาณ 200 ลานบาท พัฒนาการ ทองเที่ยวตอนแรก ผมก็หวั่นใจวา จะทําได หรือไม หลายคนก็สงสัยวา จะครบ 4 ปแลว นายกฯจะทําไดหรือไมอยางไร” นายก อบจ.สงขลา กลาววา ตลาดโกงโคง เราทําสัญลักษณ Gongkong Villa Market เพือ่ สื่อความหมายใหเปนที่จดจํา ของนักทองเที่ยว อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร ทีเ่ ขามาทองเทีย่ ว ในพื้นที่ 2 ไรครึ่ง รูปแบบในการสราง ขางหนา ประตูทางเขา เขามาตรงกลางจะเปนเวทีกลางที่ จะใชแสดงแสง สี เสียง มีทั้งศิลปนไทยและ ศิลปนพื้นบาน ทุกวันศุกร เสาร อาทิตย ใกลๆ จะเปนสนามเครือ่ งเลน ถัดมาขาง หนาจะเปนสวนนํา้ กรีนสเปซ ซายมือจะเปนหัว รถไฟโบราณ เพื่อใหนักทองเที่ยวมาถายภาพ ขางๆ จะเปนอาคารทรงชิโนโปรตุกสี รอบๆ จะนํา ตนไมใหญมาปลูก “ตรงนีเ้ ปนความตัง้ ใจของผม ในฐานะ นายก อบจ. สงขลา ที่เราพยายามประชาสัมพันธวา อบจ.สงขลาพาเที่ยวที่ขึ้นปาย พาเทีย่ ว เดือนมิถนุ ายนจะไดทราบกัน” นาย อุทิศ กลาว ดาน นางสาวสุพรรณี จงจินตนาการ กลาววา การประกวด Miss Thailand Chinese Cosmos เปนเรื่องที่นายินดีอยางยิ่งที่ ได รั บ ลิ ข สิ ท ธิ์ จ ากประเทศจี น ในการจั ด การ ประกวด Miss Thailand Chinese Cosmos ในประเทศไทยเปนครั้งแรก โดยวัตถุประสงค หลักเปนการกระตุนให ผูชมทุกทานเล็งเห็นถึง การพัฒนาศักยภาพทางดานภาษา เมื่อเขาสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กิจกรรมดังกลาว จะเปนการนําไปสูการเปลี่ยนแปลง และสราง แรงจูงใจที่ดีใหกับประชาชน นอกจากนี้ ยั ง เป น การแลกเปลี่ ย น วัฒนธรรมและเผยแพรวฒ ั นธรรมไทย ผานกิจกรรมที่สรางสรรคในการประกวด เปดใหผูเขา ประกวดไดเรียนรู สรางความเขาใจในการอยูร ว ม กัน และเผยแพรศกั ยภาพของสาวงามเชือ้ สายจีน ใหเปนทีร่ จู กั ในระดับสากล ซึง่ เปนสวนหนึง่ ในการ แสดงความพรอมสูส ายตาของประชาคมอาเซียน ทั้ ง ยั ง เป น การส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย ว สรางรายไดใหกับประเทศ และกิจกรรมที่เราจะ ทํารวมกัน สามารถสรางความคึกคักใหจังหวัด สงขลา จุดประสงคหลักคือ การเฟนหาสาวหมวย สวย เกง ที่พรอมไปดวยความรู ความสามารถ และเสนหความงาม ในการประกวดเราใชคอน เซ็ปตวา “ความงาม มิใชเพียงมายาคติ” การประกวดครั้งนี้แตกตางจากเวทีอื่นๆ คือ สาวงามที่เปนสาวไทย เชื้อสายจีน อายุ 18-28 ป ความสูงไมตํ่ากวา 165 เซนติเมตร บุ ค ลิ ก ภาพดี มี ค วามสามารถในการสื่ อ สาร ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนไดดี การศึกษาระดับ ปริญญาตรีและปริญญาโท หรือ เทียบเทา ผูชนะเลิศ จะไดรับสายสะพาย มงกุฎ รางวัลเงินสด รวมมูลคากวา 1,000,000 บาท รอง ชนะเลิศ 500,000 บาท และที่สามได 300,000 บาท โดยผูชนะการประกวด อันดับ 1 ถึง 5 จะได ไ ปประกวดต อ ระดั บ ภู มิ ภ าคที่ ป ระเทศ มาเลเซีย,ฮองกง,ประเทศจีน และประเทศอื่นๆ ทั้งนี้ จะรับสมัครผูเขาประกวด ตั้งแตวัน นี้เปนตนไป และระหวางวันที่ 27-29 มิถุนายน นางงามจะมาเก็บตัว และทํากิจกรรมในอําเภอ หาดใหญ จังหวัดสงขลา


ʧ¢ÅÒ 7A

Çѹ·Õè 18 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556 ปัญหา “บ่อขยะเกาะแต้ว” บานปลายอีก ครั้ง ผู้ว่าฯเรียก “สองนายก” ถก ก่อน ลงพื้นที่พบชาวบ้าน “อุบดุลย์ก่อนี หมัด เจริญ” ลัน่ เลิกคุยกับเทศบาลนครสงขลา ระบุรอฟังการตัดสินใจชาวบ้านเท่านั้น ขณะที่ฝ่าย “สมศักดิ์ ตันติเศรณี” บอกผู้ ว่าฯ ท�าเรียบร้อยแล้ว 6 มิ ถุ น ายน 2556 ณ วั ด สามกอง ม.2 ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา ได้มีการ จัดประชุมประชาคม โดยมี นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพบ ปะประชาชนต.เกาะแต้ว เรื่องปัญหาบ่อ ขยะ เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงท�าความเข้าใจ กับประชาชน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ขยะนับสิบปี จากข้ อ ความหนั ง สื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของ ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ อ�าเภอ เมืองจังหวัดสงขลา วันที่ 11 เม.ย.2556 โดย เป็นหนังสือการพิจารณาทางเลือกในการ แก้ ไ ขปั ญ หาพื้ น ที่ ทิ้ ง ขยะในเขตเทศบาล ต�าบลเกาะแต้ว ซึ่งจากกรณีดังกล่าวจังหวัด สงขลาพิ จ ารณาแล้ ว มี ค วามเห็ น ว่ า เพื่ อ เป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงซักซ้อมและ ท�าความเข้าใจเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วม กันระหว่างเทศบาลทั้งสองแห่งดังนี้ 1.เทศบาลนครสงขลามี สิ ท ธิ์ ใ นพื้ น ที่ทิ้งขยะดังกล่าว ตามหนังสืออ�าเภอเมือง สงขลา ที่ สข0120/598 ลงวันที่ 27 มกราคม 2529 จนกว่าจะถูกเพิกถอน 2.หากเทศบาลต� า บลเกาะแต้ ว ประสงค์จะให้เพิกถอนสิทธิในที่ดินตามข้อ 1 ก็ให้ด�าเนินการตามขั้นตอนของระเบียบ และกฎหมาย พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องทาง ด้านสิทธิหรือเหตุผลอื่นใด (ถ้ามี) เสนอผ่าน นายอ�าเภอเมืองสงขลา เพือ่ จังหวัดพิจารณา ด�าเนินการต่อไป 3.ขอให้เทศบาลทั้งสองแห่งรายงาน ผลความคืบหน้าในการเจรจาแก้ไขปัญหา ความขัดแย้งให้จังหวัดทราบโดยเร็วที่สุด นายกฤษฎา กล่าวว่า ปัญหาเรือ่ งการ ทิ้งขยะในเขต ต.เกาะแต้วที่มีมาเป็นสิบๆ ปี แล้วนั้น โดยเมื่อเดือนที่แล้วมีพี่น้องไปร้อง เรียน และท�าให้ได้ไปดูสถานที่ของบ่อขยะ และรู้ว่าได้ส่งกลิ่นเหม็นจริง ท�าให้ต้องเรียก ทั้งนายกเทศบาลต�าบลเกาะแต้วและนายก เทศบาลนครสงขลา ซึ่งทั้งสองฝ่ายเป็นคนที่ ได้รับเลือกตั้งจากประชาชน เพื่อให้ทั้งสอง คนได้คุยกันว่าท�าอย่างไรไม่ให้ประชาชน เดือดร้อน เช่น ไม่ให้มีการทิ้งขยะเรี่ยราด ไม่ให้มีกลิ่น โดยให้ทั้งคู่เจรจากันเป็นเวลา 1 เดือนเศษ แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ซึ่ ง เมื่ อ วั น ที่ 5 มิ . ย.2556 นายก เทศบาลต�าบลเกาะแต้วได้เข้ามาหาตน โดย ทีไ่ ม่ได้ฟงั ความข้างเดียว จึงเรียกนายสมศักดิ์ ตันติเศรณี เข้ามาร่วมคุยกันต่อหน้า เพื่อหา ทางออก โดยทางเทศบาลนครสงขลาบอก กับตนว่าได้ท�าเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ทาง เทศบาลต�าบลเกาะแต้วก็บอกว่ายังไม่เรียบ ร้อย และยังบอกว่าจะให้ชาวบ้านมาพบตน ท�าให้ตนต้องกล่าวออกไปว่าจะลงไปพบชาว บ้านเอง และลงมาฟังข้อเท็จจริง โดยวันนี้ได้เข้ามารับฟังพี่น้อง ม.2 ต.เกาะแต้ว ที่ได้มีการร้องเรียนว่าบ่อขยะ ที่ทางหน่วยราชการต่างๆ ได้น�ามาทิ้งไว้ที่ สาธารณะประโยชน์ของต.เกาะแต้วตั้งแต่ พ.ศ.2529 นั้น ชาวบ้านได้รับกลิ่นเหม็นและ

เรียก‘สองนายก’ถกปัญหาบ่อขยะ ผู้ว่าฯสงขลาขอ7วันดูข้อมูล-กฎหมาย

กฤษฎา บุญราช ผลกระทบตามมา ซึ่ ง ที่ ผ ่ า นทางจ.สงขลาได้ ใ ห้ ส ่ ว น ราชการที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน และนายกอบต.เกาะแต้ว ได้หาทางแก้ไข ปัญหากันเองเกือบ 1 เดือนท�าให้ยงั ไม่ส�าเร็จ จึ ง ท� า ให้ ต ้ อ งมาดู ว ่ า ข้ อ เท็ จ จริ ง จะมี ก าร จัดการอย่างไรกับที่สาธารณะแห่งนี้ อีกทั้ง จะต้องหาที่ที่จะทิ้งขยะหรือจัดท�าระบบขยะ แบบใหม่ที่ไม่ส่งกลิ่นเหม็นและผลกระทบ ต่อพี่น้องชาวเกาะแต้ว เพื่อให้ชาวบ้านได้รู้ ว่าผู้ว่าฯ ไม่ได้ทิ้งปัญหาไว้ แต่ตนเองนั้นเพิ่ง มาอยูแ่ ละจะลงมาดูปญ ั หาด้วยตนเอง ซึง่ จะ น�าไปพิจารณากับส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่ ว่าจะเป็นสิง่ แวดล้อม ทีด่ นิ รวมทัง้ หน่วยงาน ทีน่ า� ขยะมาทิง้ จะต้องปรึกษาหารือกัน อีกทัง้ การสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านของการ แก้ไขปัญหานี้ที่มีมานาน และขอเวลา 7 วัน ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของปัญหารวม ถึงกฎหมายต่างๆ ของเรื่องนี้ นายอับดุลย์ก่อนี หมัดเจริญ นายก เทศมนตรีต�าบลเกาะแต้ว เผยว่า จากกที่ ได้ร่วมพูดคุยกับทางผู้ว่าราชจังหวัดสงขลา และทางนายกเทศบาลนครสงขลา โดยทาง เทศบาลนครสงขลาเองก็รบั ฟังกับสิง่ ทีเ่ ราได้ น�าเสนอว่าชาวบ้านรับไม่ได้กบั สิง่ ทีเ่ ทศบาล

อับดุลย์ก่อนี หมัดเจริญ นครสงขลาท�า ซึ่งทางเทศบาลนครสงขลา ได้รับเรื่องมาหลายเดือนจนมาถึงปัจจุบัน ว่ายังมีสภาพที่ไม่ได้แตกต่างจากเดิม โดยมี การน�าขยะกองไว้และน�าดินล้อมข้าง เพราะ มีปริมาณมากเกินไปจากการที่หมักหมมมา หลายปี จนส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วพื้นที่ ซึ่ ง ปั ญ หาตรงนี้ นั้ น ถ้ า เทศบาลนคร สงขลาไม่รีบแก้ไข ชาวบ้านเองก็จะปิดบ่อ แต่ชาวบ้านเองก็ได้รับความเดือดร้อนเช่น กัน โดยทางเกาะแต้วเองได้เตรียมการแล้ว เพราะมีพื้นที่สาธารณะอยู่บ้าง และถ้าจะ ปิดจริงคนเกาะแต้วเองก็มีพื้นที่ที่จะไปทิ้งที่ อื่นได้จะมีพื้นที่สา� รอง แต่คนที่จะต้องเดือด ร้อนหนักคือเทศบาลนครสงขลาและพื้นที่ อื่นๆ ที่เคยมาทิ้งขยะที่เกาะแต้ว สิ่งนี้ไม่ใช่ เราไม่เข้าใจ แต่การปิดบ่อก็ไม่ได้เคยจะท�า ครัง้ แรก โดยเคยปิดทีส่ ามแยกส�าโรงมาแล้ว เหมือนกัน แต่ก็ไม่สา� เร็จโดยการประชุมพูด คุยครั้งนี้จะเป็นการให้โจทย์กับทางเทศบาล นครสงขลา ซึ่งทางชาวบ้านเองเขาก็ได้บอก ว่าเขาจะสู้ครั้งสุดท้ายให้จบไปเลย การที่ผู้ว่าฯลงมาพื้นที่พบปะพี่น้อง ประชาชนครั้งนี้ เราค่อนข้างมั่นใจว่าท่าน จะสามารถช่วยหาทางออกให้ได้ มั่นใจกับ ความตรงไปตรงมาของท่าน ซึง่ ทุกครัง้ ทีร่ ว่ ม

ไปประชุมท่านก็จะบอกให้ประนีประนอม และให้ท างเลือ กเพื่อ ที่จ ะแก้ปัญหา โดย ท่านมักจะสอบถามอยู่เรื่อยและตนเองได้ รายงานตลอด ท่านรับรู้ทุกเรื่องมาตลอด จากการประชุมร่วมกับเทศบาลนคร สงขลาเมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2556 ตนได้บอกกับ ทางเทศบาลนครสงขลาว่า ขอจบกับเรื่องนี้ จะไม่ยงุ่ กับและไม่คยุ กับเทศบาลนครสงขลา อีกแล้ว ซึ่งหลังจากนี้จะปล่อยให้เป็นเรื่อง ของชาวบ้าน โดยถ้ามีปญ ั หานัน้ เทศบาลนคร สงขลาต้องคุยกับชาวบ้านเอง เพราะเทศบา่ล นครสงขลาไม่เคยจริงใจและอ้างเพียงเรื่อง เดียวคือสิทธิของที่ดิน ควรจะน�าเรื่องเดือด ร้อนของชาวบ้านมาพูดบ้าง ซึ่งการอนุญาต มีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนเมื่อเกิดมลพิษหรือเรื่อง อันตราย ไม่มีกฎหมายใดที่เพิกถอนไม่ได้ เมื่อเกิดความเสียหาย “ผมเชื่อว่าเรื่องนี้จบแล้ว แต่ส�าหรับ ชาวบ้านนัน้ แล้วแต่ผลออกมา” นายอับดุลย์ ก่อนี กล่าว และว่า สิง่ ทีผ่ วู้ า่ ฯได้ขอเรือ่ งจากนีไ้ ป 7 วัน เพือ่ ตรวจสอบข้อมูลนั้น ถ้ายังไม่สามารถแก้ ปัญหาได้ ก็ต้องเป็นเรื่องของชาวบ้านแล้ว ตนจะไม่มีการเกี่ยวข้องใดๆ และเรื่องนี้ชาว บ้านเดือดร้อนจริงๆ เพราะชาวบ้านเองก็ อยากให้ผู้ว่าได้ลงไปดูสภาพจริงของปัญหา ที่นี่เพราะเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ นายอับดุลย์ก่อนี กล่าวด้วยว่า ที่ผ่าน มานั้นเราเสียดายโอกาสที่เราไปคุยกับทาง นายกเทศมนตรีนครสงขลา ทีไ่ ด้ท�าข้อตกลง ดูแลร่วมกัน จัดตัง้ กรรมการฝ่ายราชการ ฝ่าย สาธารณสุข เพื่อที่จะควบคุมเรื่องสิ่งแวด ล้อมร่วมกัน และมหาวิทยาลัยทักษิณมา ตรวจสอบน�า้ 6 เดือนต่อครัง้ เพือ่ ได้รบั รูค้ วาม ปลอดภัย เราเน้นหนักในเรือ่ งการควบคุม เพือ่ ไม่อยากให้เกิด นีค่ อื ความรูส้ กึ ทีผ่ า่ นมา และ จะขอจบกับเทศบาลนครสงขลา


8A ʧ¢ÅÒ พบ “เครื่องหมายฮาลาล” ถูกละเมิดและ ลอกเลียนแบบมากขึน้ กรรมการอิสลาม จั ง หวั ด สงขลา ร่ ว มกั บ อบจ.และศูนย์ วิ ทยาศาสตร์ ฮาลาล จุ ฬ าฯ จัดอบรม พัฒนาผูป้ ระกอบการเพือ่ ท�าความเข้าใจ และเตรียมพร้อมสู่ AEC 5 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม ส� า นั ก งานคณะกรรมการอิ ส ลามประจ� า จั ง หวั ด สงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ส� า นั ก งานคณะกรรมการอิ ส ลามประจ� า จั ง หวั ด สงขลา ร่ ว มกั บ องค์ ก ารบริ ห าร ส่วนจังหวัด (อบจ.)สงขลาเเละศูนย์วิทยา ศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัด โครงการ "ส่งเสริมพัฒนาอาหารฮาลาล" บูรณา การมาตรฐานฮาลาลเเละระบบ HAL-Q ตามเเนวทาง "ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์ รับรอง" โดยมี ผู ้ ป ระกอบการ ประชาชน ทั่วไป เเละองค์กรอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กั บ อาหารฮาลาลเข้ า ร่ ว ม ภายในงานมี การจ�าหน่ายสินค้าฮาลาล สบู่ดิน เพื่อการ อุปโภคด้วย นายอาซิซ สาเม๊าะ รองนายก องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สงขลา เป็ น ประธานเปิด และนายศักดิ์กรียา บิลเเสละ ประธานคณะกรรมการอิ ส ลามประจ� า จั ง หวั ด สงขลา กล่ า วรายงาน พร้ อ มการ บรรยายพิเศษเรื่องหลักการอิสลาม "ว่าด้วย ฮาลาล-ฮารอม" โดย อาจารย์สมาน ดือราเเม ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการฮาลาล ส�านักงานคณะ กรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดสงขลา และ การบรรยาย "การพัฒนาบุคลากรฮาลาล" ของนายสมาท เหตุหาก หัวหน้าฝ่ายกิจการ ฮาลาล สนง.คณะกรรมการอิสลามประจ�าจ. สงขลา รวมถึง รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อ�านวย การ ศูนย์วิยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษเรื่อง "การบูร ณาการมาตรฐานฮาลาลเเละระบบ HAL-Q ตามเเนวทางศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์ รับรอง" เเละการบรรยายพิเศษเรื่อง "การ บู ร ณาหารมาตรฐานฮาลาลเเละระบบ GMP ,HACCP" โดย นางสาวผุ ส ดี มุ ห ะหมั ด นั ก วิ ท ยาศาสตร์ หน่ ว ยเครื่ อ ง มือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นายศักดิก์ รียา กล่าวว่า ปัจจุบนั ความ ต้ อ งการผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารฮาลาลที่ ไ ด้ รั บ อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลมี เพิ่มมากขึ้น จึงมีผู้เลียนแบบเครื่องหมาย หรือละเมิดการใช้เครือ่ งหมายรับรองฮาลาล ท�าให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ผู ้ บ ริ โ ภคมุ ส ลิ ม อาจจะบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ฮาลาล ได้ หากไม่ปอ้ งกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่าง จริงจัง จะท�าให้ผู้บริโภคขาดความมั่นใจใน ผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายรับรองฮาลาล จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจและผู้ ประกอบการอุตสาห- กรรมอาหาร ทัง้ นี้ เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และ ผูป้ ระกอบการขนาดย่อมของไทยสูต่ ลาดโลก ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจใน กระบวนการผลิตอาหารฮาลาล และบูรณา การมาตรฐานฮาลาล และระบบ HAL-Q (ฮาล-คิว) เป็นระบบบริหารจัดการเพื่อการ จัดเตรียมอาหารฮาลาลปลอดภัย โดยยึดหลัก ความสะอาดปลอดภัย

Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556

ละเมิด‘ตราฮาลาล’ระบาดหนัก

อิสลามฯสงขลาอบรมผู้ประกอบการสู่AEC

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน การสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค ความรับ ผิดชอบของผูป้ ระกอบการต่อผลิตภัณฑ์ และ คุณภาพด้านฮาลาลปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ให้มกี ลไกการรับรองคุณภาพ อาหารฮาลาล เพิ่มขึ้น นอกจากการตรวจรั บ รองอย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภาพแล้ ว สถานประกอบการ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ใ ช่ มุ ส ลิ ม ยั ง ไม่ เ ข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ หลั ก การฮาลาลตามข้ อ บั ญ ญั ติ ศาสนาอิ ส ลาม จึ ง จ� า เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จะต้องพัฒนาบุคลากรในกิจการอาหารฮา ลาล โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ในสถานประกอบ การ เ พื่ อ ใ ห ้ บุคลากรในสถาน ประกอบการ มี ค ว า ม รู ้ ค ว า ม เข้าใจในอาหารฮา ลาล ตามบัญญัติ ศาสนาอิ ส ลาม ตั้ ง แ ต ่ ร ะ ดั บ ผู ้ บริหารจนถึงระดับ ผู้ปฏิบัติการ เพื่อ ให้ผู้ประกอบการ มีความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบวิธีปฏิบัติ รวมถึงขั้นตอนใน การตรวจสอบเพื่อ

อาซิซ สาเม๊าะ ในปี พ.ศ.2558 ที่ใกล้เข้าจะถึงนี้เราก็ ได้ ท ราบกั น ดี ว ่ า ก� า ลั ง จะเปิ ด ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จังหวัดสงขลา เป็นเมืองหน้าด่าน ทีเ่ หล่าประชาคมอาเซียน จะเข้ า มาแวะเวี ย นเป็ น จั ง หวั ด ต้ น ๆ ใน ประเทศไทย จึ ง มี ความจ�าเป็ น อย่ า งยิ่ง ที่ เราจะต้องพัฒนาสินค้าฮาลาลของจังหวัด สงขลา ให้ได้รับมาตรฐานต่างๆ รศ.ดร วินยั กล่าวถึงอาหารฮาลาลทีจ่ ะ พัฒนาเข้าสู่ AEC ว่า หากใช้ค�าว่า AEC จะกว้างเกินไป เพราะขณะนี้มาตรฐานรวม ทั้งหมดยังไม่มี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ คุณภาพ แต่เราจะต้องดูเรื่องแนวโน้มของ

การรองรับอาหารฮาลาล “ช่วยให้การส่งเสริมความมั่นใจใน มาตรฐานอาหารฮาลาลและการยอมรั บ เครื่องหมายรับรองฮาลาล แก่ผู้บริโภคเพื่อ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปสู่ตลาดโลก” นาย ศักดิ์กริยา กล่าว ขณะที่นายอาซิซ กล่าวว่า นับเป็น โอกาสดีที่ส�านักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจ� า จั ง หวั ด สงขลา อบจ.สงขลา และ ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ฮ าลาลจุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนา อาหารฮาลาลให้ได้มาตรฐาน ฮาลคิว ตาม แนวทาง “ศาสนารั บ รอง วิ ท ยาศาสตร์ รั บ รอง” ให้ กั บ ผู ้ ป ระกอบการฮาลาลใน จังหวัดสงขลา

ตลาดอนาคต ซึ่งจะต้องเป็นคุณภาพรวม และสูง ขึ้นกว่าที่เคยมีอยู่ ขณะเดียวกันคุณภาพนั้น จะต้องไม่สูงจนเกินไป แต่สมควรอยู่ในค่า เฉลีย่ ทัง้ นีผ้ ลิตภัณฑ์ทสี่ ง่ ออกไปจากภาคใต้ นั้น สามารถขยายตลาดไปได้ “อนาคต ถ้าสินค้าฮาลาลไปสูค่ ณ ุ ภาพ ต้องพัฒนาหลายอย่าง สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือ การใช้ ร ะบบที่ เ รี ย กว่ า การมาตรฐานคื อ กระบวน การที่จะเอามาตรฐานไปบังคับใช้ ในภาคการผลิต” รศ.ดร.วินัย กล่าว และว่า ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องมานั่ง หารื อ กั น ว่ า จะท� า ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ข้ า ไปสู ่ มาตร ฐานตามที่ AEC ก�าหนดในอนาคต แต่ ใ นวั น นี้ ยั ง ไม่ มี หากประเทศไทยส่ ง ผลิตภัณฑ์ไปอินโดฯก็จะต้องใช้มาตรฐาน

ศักดิ์กรียา บินแสละ ของอิ น โดนี เ ซี ย หากมาตรฐานประเทศ คู ่ ค ้ า ต�่ า กว่ า ถื อ เป็ น เรื่ อ งดี แต่ ห ากสู ง กว่านั้น ประเทศไทยจะต้องปรับปรุง ซึ่งการ ค้าลักษณะนี้จะเรียกว่า “คู่ค้าทางธุรกิจ” รศ.ดร วินัย กล่าวต่อว่า ประเทศไทย ได้เปรียบในเรื่องการรองรับเครื่องหมายฮา ลาลของสินค้า เพราะ ประเทศไทยไม่ได้ เป็นประเทศมุสลิม ฉะนั้นแล้วกระบวนการ พัฒนามาตรฐานระบบการป้องกันได้ดีกว่า ประเทศที่เป็นโลกมุสลิมที่มีการปนเปื้อน มากกว่า “ข้ อ เท็ จ จริ ง คื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ม า จากประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมนั้นจะได้เปรียบ ในตลาด คนที่ เ ป็ น เจ้ า ตลาดฮาลาลใน ปัจจุบันไม่มีประเทศมุสลิมเลย ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา บราซิล หรือฝรั่งเศส รวมทั้ง ประเทศไทยด้วย เพราะจะต้องดูบรรยากาศ ในการพัฒนา ในสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมจะมี ความได้เปรียบในการพัฒนาได้ดีกว่า” การรับรองเครื่อ งหมายฮาลาลของ ประเทศไทยนั้น ต้องยอมรับว่าบางจังหวัดมี ปั ญ หา เพราะขั้ น ตอนในจั ง หวั ด ไม่ ไ ด้ จบที่ จั ง หวั ด เท่ า นั้ น แต่ ต ้ อ งผ่ า นไปถึ ง กรรมการกลางเพื่อกลั่นกรอง จะต้องมีจุด ใดจุดหนึ่งที่มีคุณภาพ และในกระบวนการ รับรองในเชิงมาตรฐานนั้น ไม่มีใครดีเท่า ประเทศไทย “ผมใช้ประสบการณ์ทที่ า� งานในระบบ มาตรฐานมาตลอดชีวิต บอกได้เลยว่า ใน เมื่ อ ทั่ ว โลกยอมรั บ ว่ า โครงสร้ า งต้ อ งเป็ น แบบนี้ เราเอากรณีแบบนี้มาวัดกับกรณีการ รับรองมาตรฐานฮาลาลในประเทศไทย ผม ถาม ในการรับรองของทัว่ โลกมีใครดีกว่าเรา ต้องบอกผม” รศ.ดร.วินยั กล่าวด้วยว่า คนทีจ่ ะบอก ว่าฮาลาลได้นั้นจะต้องเป็นมุสลิม ต้องเป็น องค์ ค ณะ ซึ่ ง มี ค วามรู ้ ใ นทางศาสนา ทั่ ว โลกใช้รูปแบบเดียวกัน เราก็ต้องยืนหยัดอยู่ ในกติกาเดียวกันกับทั่วโลก รัฐบาลจะต้อง ให้การสนับสนุนองค์กรศาสนาอิสลาม ซึ่ง กฎหมายได้ระบุไว้แล้ว เพราะความส�าเร็จ ทุกประเทศมาจากการสนับสนุนของรัฐบาล เพราะหากประเทศไทยต้องการเข้าไปอยู่ ในตลาดสากล ก็ จ ะต้ อ งท� า ตามกฎของ สากล


¸ØáԨ-¡ÒõÅÒ´ 9A

Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556 นายกเทศมนตรีตําบลเขารูปชาง เผยเทส โกโลตัส สาขาสงขลา จะเปดบริการปลายป สงผลใหเศรษฐกิจในพืน้ ที่คึกคัก ราคาที่ดิน พุง สูง เตรียมพรอมรับมือปญหาจราจรถนน กาญจนวณิชย บูรณาการรวมทุกหนวยงาน นายประสงค บริรกั ษ หรือ “นายกแบน” นายกเทศบาลเมืองเขารูปชาง อ.เมือง จ.สงขลา เปดเผยวา การเปดตัวของหางสรรพสินคา เทศ โก โลตัส ซึ่งอยูในพื้นที่ของเทศบาลเมืองเขารูป ชาง ปลายปนี้ ในสวนความคึกคักของชุมชนใหม ที่จะเกิดขึ้น ตอไปในอนาคตเขารูปชางจะเปน เมืองธุรกิจของจังหวัดสงขลา เพราะในขณะนี้ตามขอมูลจริง โชวรูม รถต า งๆ มี ก ารยื่ น แบบเข า มามาก การให บริการดานคารแครใหญๆ ที่มาจากกรุงเทพก็ กําลังกอสราง อาคารพานิยตางๆ ก็เกิดขึ้นใหม มากมาย ขณะนี้ผูประกอบการซึ่งมุงเนนสูถนน กาญจนวาณิชยที่เชื่อมตอกับโลตัส ทําใหที่ดิน ในเขตพื้นที่เขารูปชาง แพงขึ้นโดยอัตโนมัติ “เชือ่ วาการเกิดขึน้ ของหางโลตัส จะทําให เศรษฐกิจของสงขลาดีขึ้น เพราะผูประกอบการ ยอมเล็งเห็นโอกาส โดยเฉพาะถนนเสนกาญ จนวาณิ ช ย ซึ่ ง เป น ถนนเส น หลั ก ที่ ใ ช ใ นการ สัญจรไปมา ราคาที่ดินบริเวณการกอสรางก็พุง สูงขึ้น เดิมราคาซื้อขายอยูที่ 7 ลานบาทตอไร แตปจจุบันราคาปรับเพิ่มมาอยูที่ 16 ลานบาท ตอไร เนื่องจากมีการจับจองพื้นที่เพื่อใชในการ สรางโอกาสทางธุรกิจ” ยุ ท ธศาสตร ก ารเชื่ อ มโยงระหว า ง หาดใหญกบั สงขลา จะเปนแหลงธุรกิจใหญนนั้ ในอนาคตนาจะเปนเมืองหลักเรื่องของธุรกิจที่ สามารถรองรับการขยายตัวและการประกอบ ธุรกิจตางๆได ดวยพื้นที่ที่กวางขวาง มีถนนซึ่ง เปนเสนทางหลักของการสัญจร และเปนเมือง การศึกษา ที่มีประชากรแฝงอยูอีกเทาตัว นายประสงค กลาววา นอกเหนือจาก ความคึ ก คั ก ด า นเศรษฐกิ จ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น แล ว ปญหาเรื่องการจราจร เปนปญหาหนึ่งที่ตองมี การเตรียมพรอมแกไข วันนี้เราไมสามารถยืม จมูกคนอื่นมาหายใจได เปนสิ่งที่สําคัญและ คิดมาตลอด “ถามว า เมื อ งนี้ น  า จะมี ส ถานี ตํ า รวจ สักแหงหรือไม เพราะมีจํานวนประชากรตาม ทะเบียนบานกวา 40,000 คน ซึ่งเปนเมืองใหญ ทีม่ ปี ระชากรแฝงอีกเทาตัว เพราะฉะนัน้ เมือ่ เกิด วิกฤติขึ้นมาในพื้นที่ ไมมีใครจะมารับผิดชอบ เรื่องของการดูแลชีวิตและทรัพยสิน” วั น นี้ เ ราก็ เ ลยมาคิ ด ร ว มกั บ ประชาชน เพราะเทศกิจ จราจรตางๆที่ทํางานอยูตอนนี้ก็ มาจากประชาชน โดยการมาฝก อปพร. (อาสา สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน) ซึง่ จะมีเจาหนาที่ ตํารวจมาฝกอบรมให ในเรือ่ งของการดูแลความ ปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ และดูแลเรือ่ งของ ความปลอดภัยบนทองถนนดวย ตอนนีม้ เี ทศกิจ

เปดปลายปน‘ี้ โลตัสเขารูปชาง’ ‘นายกแบน’ชีศ้ ก.สงขลาคึกคัก-ราคาทีด่ นิ พุง

ประสงค บริรักษ อยูท งั้ หมด 19 คน ทีจ่ ะตองดูแลถนนสายหลัก 5 สายที่อยูในเขตพื้นที่ ทางเทศบาลไดมอบหมายใหทางเทศกิจ ไปดูวา พื้นที่วิกฤติตรงนี้จะทําอยางไร เรื่องนี้ ไดนําเสนอตอผูวาราชการจังหวัดเชนเดียวกัน มาวันนี้เขารูปชาง ตองหายใจดวยการบริหาร จัดการของเทศบาลเอง ในเรื่องของการดูแล ดานการจราจร ถึงแมวาเราไมมีอํานาจจับตาม พรบ.ตางๆ แต เ ราจะไม เ น น เรื่ อ งของการจั บ แต มุงเนนอยางเดียวคือการใหบริการกับพี่นอง ประชาชนโดยการดูแลเรื่องความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพยสิน เพราะฉะนั้นดานการจราจร ที่จะรองรับเมื่อโลตัสเปดในอนาคต เราก็คงจะ ตองมาวางแผนและเพิ่มกําลังตางๆมากยิ่งขึ้น แตเชือ่ วาการทีแ่ กปญ  หาเฉพาะเราเองเปนเรือ่ ง ที่ยากพอสมควร เพราะเขารูปชางเปนเมืองที่อยูใจกลาง ของเมืองสงขลา ติดนครสงขลา ติดเกาะแตว ติด พะวง เพราะฉะนัน้ ทุกคนก็ผา นไปมาทัง้ หมด ตอ ไปก็คงเปนการบูรนาการระหวางทองถิน่ วา ทอง

ถิ่นตางๆควรจะมีอาสา คอยอํานวยความ สะดวก ในการทีจ่ ะใหรถไดถา ยเทได คลองตัวขึ้น ในอนาคตถ า รั ฐ บาล มีการอนุมัติการสรางสะพาน ลอยที่หาแยกเกาะยอ ก็นาจะ ลดปญหาดานการจราจรไปได เยอะ แตในพืน้ ทีข่ ณะนีท้ ที่ าํ กัน อยู มีการรณรงคกันมาตลอด คือ หามจอดซอนคัน โดยวิธี การใชปายวา ตอนนี้มีใครมอง คุณอยู คุณเปนคนเห็นแกตัว หรือเปลา ประชาชนก็ใหความรวม มือพอสมควร คนที่พยายามจะฝาฝนกฎจราจร ก็ยังมีอยูบาง วันนีเ้ รือ่ งจราจรมีความเปนหวงมาก ตอง เขามาจัดการระบบของเทศบาลวา ตอไปกําลัง เจาหนาที่จะวางตรงไหน จุดไหนบาง เพราะ ฉะนัน้ ยังเชือ่ วา ยังไงก็สามารถแกได แตทอ งถิน่ ที่อยูใกลเคียงกันจะตองชวยกันแกดวย ในการ สงกันระหวางทองถิ่น ตํารวจ จราจรเมือง และ ทองที่ของเราเองจะสงลูกกันไดอยางไร เพราะ เปนถนนเสนตรงซึ่งเชื่อมตอระหวางหาดใหญ กับสงขลา เพราะฉะนั้นจะตองมีการทํางาน ประสานกัน เรื่องของสัญญาณไฟจราจร ตอไปจะ ตองปลอยอยางมีจงั หวะ เพราะมาจากทีห่ นึง่ ไฟ เขียว แลวมาอีกนิดหนึ่งมาไฟแดง รถก็ตองมา จอติดกันอยู เพราะฉะนัน้ การเลนจังหวะ การบูร นาการกันตองเกิดขึน้ ตอไปในอนาคตจะตองมา นั่งบนโตะเดียวกัน เพื่อพูดกันวา จะทําอยางไร ในชั่วโมงเรงดวน ในขณะนี้ โ ดยสภาพจริ ง ๆ ในเวลา ธรรมดาก็ติดยาวแลว เพราะฉะนั้นเมืองเขารูป ชางในฐานะที่อยูตรงกลาง อยางนอยๆ เราก็ ตองเคลียพื้นที่ของตัวเองกอน เพื่อใหรถมีการ ถายเทออกไปไดอยางสะดวกสบาย จะมีการ เพิ่มเวลา เพิ่มกําลังเจาหนาที่มากยิ่งขึ้น เพราะ ในขณะนี้เรามีอยู 19 คน ที่จะตองมาดูแลเรื่อง ความปลอดภัยบนทองถนน การจราจร ทางเราก็พยายามทํากันอยางเต็มที่ เพื่อ ใหผูไดรับบริการตางๆมีความสะดวกสบาย ขอ ใหทุกคนมีจิตสํานึกชวยกันคนละไมคนละมือ ถึงจะมีความเปนหวง แตก็พรอมใจที่จะแกไข ปญหาเรื่องการจราจร และความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพยสินของพี่นองประชาชนอยูใน

หัวใจตลอด นายประสงค กลาวตอวา พื้นที่ผม ผม รับรองรอยเปอรเซ็น ผมทําได เพราะผมมีตน ทุน ทั้งกําลังคนที่มีความถนัดเฉพาะทางโดยตรง มี หัวหนาเทศกิจที่มุมานะจัดการเรื่องนี้เต็มรอย เพราะฉะนัน้ เรามีกฎกติกาในการอยูร ว มกัน และ คนที่มาอยูตรงนี้ตองผานการฝกอบรมมา และสิง่ สําคัญก็คอื วา ตองมีใจสาธารณะ ในการที่จะชวยเหลือสังคม เพราะฉะนั้นหลัง จากที่โลตัสเปด ตรงนี้ใหความมั่นใจไดวา เรา พยายามวางระบบของการจราจรในถนนเสนนี้ ตอไปจะมีถนนเสนเบี่ยงที่จะไมตองใชเสนหลัก เสนนี้ทางเดียว ถาจะไปทางสทิงพระ ทางสิงหนคร จะมี ทางเบี่ยงให เพื่อที่จะไมตองมาจออยูที่หาแยก เพียงอยางเดียว มีทางเบี่ยงใหจากถนนกาญ จนวานิชไป 30 เมตร ที่ไปออกหลังโรงเรียนนว มินฯได ตอไปถนน 30 เมตรเมื่อไดรับการขยาย เรียบรอย จะตัดถนนตอไปสูสะพานติณสูลา นนท มีแผนที่จะระบายรถออกโดยใชทางเบี่ยง ตอไปจะมีปายทางเบี่ยงบอกเสนทางทั้งหมด เพราะฉะนั้นแผนปฏิบัติการเพื่ออํานวย ความสะดวกเรื่องการจราจรที่พี่นองเปนหวง ทางเราก็เปนหวงเชนเดียวกัน แตตองมาวาง ระบบวา วันนี้เราไดงบประมาณพัฒนาจังหวัด จากผูว า ราชการจังหวัด ทีจ่ ะใหทาํ ทางเบีย่ งออก ไป ตอไปจะมีการขยายถนนใหกวางเพิ่มขึ้นอีก เพื่อใหรถที่จะไปทางฝงของเรา ใชเสน ทางนี้อีกทางหนึ่ง เปนแผนงานที่รวมกันกับ สภ.เมือง แขวงการทางทองถิ่นที่อยูในพื้นที่ รวมกัน เพื่อที่จะเอาปญหาการจราจร ความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเปนหลัก คิดวา เรามีความพรอมในการแกไขปญหา “ถาใจเราคิดจะแกปญหา ไมมีอะไรมา ขวางกั้นเราได เพราะฉะนั้นมีใจรอยเปอรเซ็นที่ จะแกไขปญหาใหพี่นองประชาชนไดรับความ สะดวกสบาย วันนี้นายกไมไดทําเปนแตถนน อยางเดียว แตจะมองทุกมิติของบานเมืองเรา แลวเอามาแกปญหาตางๆ” เพราะเรามีหนาที่ในการแกไขปญหา และพัฒนาบานเมือง ถือเปนหนาที่หลักในการ ใหบริการสาธารณะ เราคุมนโยบายโดยภาพรวม ทัง้ ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคชุมชนและการ จัดการบริหารภายในองคกร ใหไปสูค วามสําเร็จ พรอมๆกันได ไมเปนหวงเรือ่ งปญหาทีจ่ ะเกิดขึน้ เพราะปญหามีไวใหเราแก นายประสงค กลาว


10A อสังหาฯ-ยานยนต์ “พลัส คอนโด หาดใหญ่” โครงการแรก สร้างแล้วกว่า 50% ขณะทีโ่ ครงการ 2 ผ่าน EIA และขายแล้วกว่า 80% เผยหลังมี กระแสคืบหน้าก่อสร้าง ส่งให้ยอดขายดี ขึ้น เช่นเดียวกับโครงการ่ 5 ที่สุราษฏร์ฯ ขายแล้ว 90% “ปัญญา บุญสุข” เชือ่ ตลาด อสังหาฯหาดใหญ่ยังเติบโตดี

Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556

เริ่มก่อสร้างส่ง‘พลัส หาดใหญ่’คึกคัก คอนโดทีส่ รุ าษฎร์ขายแล้วกว่า90%

นายปัญญา บุญสุข ผู้จัดการโครง การ พลัส คอนโดมิเนียม หาดใหญ่ กล่าวถึง ความคืบหน้าของ พลัส หาดใหญ่ ทั้ง 2 โครง การ ว่า พลัส โครงการ 1 คอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้น จ�านวน 294 ห้อง ที่ถนนเพชรเกษม ใกล้ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า หาดใหญ่ ขณะนี้ปิดการขายไปเรียบร้อยแล้ว เริ่มงาน ก่อสร้างมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ขณะนี้ภาพรวมการก่อสร้างด�าเนิน งานไปแล้วกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ก�าลังด�าเนิน การก่อสร้างถึงชั้น 8 ซึ่งชั้นนี้ก็แล้วเสร็จไป กว่า 90 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าโครงการจะแล้ว เสร็จภายในสิ้นปีนี้ และพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ ส่งมอบลูกค้าได้ภายในไตรมาสแรกของปี 57 ตามแผนก�าหนดการที่ได้ประชาสัมพันธ์ไว้ “เราประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของ โครงการเป็นระยะๆ ในหลายช่องทางทั้ง เว็ปไซต์โครงการ และสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการก่อสร้างที่ พลัส หาดใหญ่ โครงการ 2 สูง 26 ชั้น ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) โครงการชุดพัก แล้ว ก�าลังอยู่ระหว่างงานฐานราก ตอกเสา รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ” นายปัญญา ที่สี่แยกสะพานด�า ถนนราษฏร์อุทิศ ขณะนี้ อาศัย จากคณะกรรมการส�านักนโยบายและ เข็มเตรียมก่อสร้าง “เราเป็นโครงการขนาดใหญ่ มีความ กล่าว และว่า ผ่านความเห็นชอบ รายงานการวิเคราะห์ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เขียนโดย : ผู้จัดการบ้านนอก พลันที่ฝุ่นซึ่งฟุ้งปกคลุมห่อหุ้มบรรยากาศ จางลง อากาศที่เคยขมุกขมัวสลัวแสงก็แจ้ง สว่าง ผู้คนที่เคยมองได้ลางเลือน ก็พลัน เห็นหน้าค่าตาเห็นสิ่งรอบข้างได้ชัดเจนขึ้น จนรับรู้ได้ว่าใครเป็นใคร ท�าอะไรอยู่ และ ก�าลังอยู่อย่างไร โครงการอสังหาฯ หาดใหญ่ 2 ปีกอ่ นหน้า นี้ เปิดตัวเปิดจองกันหวือหวาขายกันมันส์หยด ทั้งตาม Exhibition งานอสังหาฯ แถวหอประชุม นานาชาติ ม.อ. ทัง้ ตาม Event เปิดตัวของแต่ละ โครงการ ยอดขายปีเดียวทะลุ 3-5 พันล้าน หลัง ละอองฝุ่นจางลงพื้น โดยเฉพาะโครงการบ้าน แนวดิง่ /คอนโดมิเนีย่ มในหาดใหญ่ทขี่ นึ้ ทีข่ ายไป กันกว่าห้าพันยูนติ มีทงั้ ปิดโครงการไป และทีย่ งั ค้างคาอยู่ ให้เห็นกันได้แล้วว่า “ใครหมู่ใครจ่า” คอนโดฯแต่ ล ะแท่ ง ในหาดใหญ่ นั้ น จ�านวนยูนิตขายกว่าครึ่งร้อยขึ้น ก�าไรก็พอได้ เป็นเนื้อเป็นหนัง แม้ผู้ประกอบการ“ลูกที่”หรือผู้ ประกอบการท้องถิน่ ก็รู้ และรูอ้ กี ว่าไม่หมูเหมือน ท�าตึกแถวทาวน์เฮ้าส์ที่เคยท�าขาย การโดดขึ้น ไปท�าคอนโดฯขาย จึงล้วนได้ท�าการบ้านพลิก ต�าราหาความรู้ศึกษากันพอสมควร แต่ละแท่ง จึงออกมาสูงไม่ถึง 32 เมตร ห้องชุดน้อยกว่า 80 ยูนิต เกือบทุกตึกจึงเป็นคอนโดฯ“โลว์ไรส์” ชนิด “มาเร็วเคลมเร็ว” สร้างเร็วขายปิดโครงการเร็ว ทราบมาว่าหลายโครงการท้องถิ่น อย่างพร๊อม อย่างดิเอ๊จ เป็นต้น เมื่อขายเข้าเป้าพอมีก�าไร ก็ อัพเกรดคุณภาพวัสดุอปุ กรณ์ให้ลกู ค้า โดยยอม ควักคืนก�าไรส่วนหนึ่งออกให้ลูกค้า/ผู้ซื้อซึ่งส่วน หนึ่งเป็นเพื่อนฝูงญาติมิตร หรือเป็นผู้มีอุปการะ คุณต่อเจ้าของโครงการ ขณะที่เมื่อต้นปี 55 หาดใหญ่นครินทร์ บริษัทลูกของ”ศุภาลัย” ยักษ์ใหญ่อสังหาฯ จาก

ระวัง ! เสียงเฮ‘อาเซีย่ น ซิตี้ รีสอร์ท’

ส่วนกลาง ก็ขยับ “อาเซี่ยน ซิตี้ รีสอร์ท” อาคาร ชุ ด ที่ อ ยู ่ อ าศั ย และพลาซ่ า คอนโดฯยี่ สิ บ ห้ า ชั้น ห้าร้อยกว่ายูนิตตามมาติดๆ เข้ารับกระแส “เซนทรัลเพสติวอล” อาเซี่ยน ซิตี้ รีสอร์ท เมื่อ “แบรนด์ + ท�าเล+ระดับราคา” คนซื้อจึง “เฮลั่น สนั่นเมือง” แม้เปิดตัวออกสตาร์ทไล่หลังทุกโครงการ หลายเดือน แต่กแ็ ซงเข้าเส้นชัยได้ชนิดม้วนเดียว จบ เรียกว่ายังไม่ทันเข้าโค้งไปด้วยซ�้า ขายปิด โครงการรับทรัพย์สะดือบวมเรียบร้อยโรงเรียน ศุภาลัยไปแล้วแบบไม่เชื่อสายตาตนเอง นี่ยัง ไม่นับปาล์มปสริงส์โครงการบ้านจัดสรรอีกร่วม สิบโครงการเกือบสองพันยูนิตก็เช่นกัน แต่ไม่ หวือหวาเท่า อย่างไรก็ตาม แม้ยกั ษ์อสังหาฯ จากส่วน กลางจะขายกวาดไปได้ทั้งบ้านทั้งคอนโดฯ แต่ ด้วยอานิสงค์ความเจียมเนือ้ เจียมตัว ผูป้ ระกอบ การท้องถิน่ จึงขายปิดโครงการหนึง่ โครงการสอง เข้าป้ายไปอย่างสบายๆเช่นกัน แถมมีผปู้ ระกอบ การบางรายมัน่ ใจ ท�าต่อโครงการสาม-โครงการ สี่ แบบหมูไม่กลัวน�้าร้อน อาจจะมีสัญญาใจ/ คอมมิทเมนท์ กับผู้ซื้อว่าจะขึ้นโครงการให้เต็ม พื้นที่ก็ได้ ซึ่งชั่วโมงนี้คงฟุตเวิร์ค เข้าออกรัดกุม ตัง้ การ์ดหนาแน่นมัน่ คง (ทีพ่ ทั ยายุคก่อนฟองสบู่ โครงการหลายแห่งเจ้าของโครงการยอมแช่แข็ง ชั่วคราวจนกว่าตลาดจะฟื้น) เท่านั้นยังไม่พอ เมื่อต้นมีนาคม 2556 ที่ ผ่านมา ศุภาลัย ยังได้เปิดตัวคอนโดฯทีอ่ ยูอ่ าศัย อันดับที่ 5 “ซิตี้ รีสอร์ท” ในซอยภาสว่าง สูง 24 ชัน้ 525 ยูนติ คอนโดฯ ทัง้ ๆที่ อาเซีย่ น ซิตี้ รีสอร์ท โครงสร้างอาคารยังสร้างไม่ทันถึงครึ่งเลยครับ แถมปรับราคาขายไปเป็นล้านครึ่ง ทั้งที่เดิมขึ้น ป้ายไว้เต็มเมืองว่าขายล้านต้นๆ ซึ่งศึกษาตลาดเทียบราคา เทียบท�าเล เทียบแบรนด์กับคู่แข่งแล้ว เห็นว่ายังพอ “มาร์ค อัพ” ท�าราคาขึน้ ไปแล้ว ยังสูไ้ ด้ จึงเคาะราคาเริม่

ต้นไปถึง 5 หมืน่ กว่า/ตรม. โดยมีสงิ่ อ�านวยความ สะดวก/facilities ที่จอดรถ ครบถ้วนสมบูรณ์ แบบกว่าซิตโี้ ฮม ซึง่ ราคาเริม่ ไม่ถงึ 30,000 บาท/ ตรม. ดังที่ทราบกัน ไล่เลี่ยกันนี้ มีผู้ประกอบการท้องถิ่นอีก รายจับมือกับทุนใหญ่ผลุดโครงการ The Rise คอนโดฯ 32 ชั้น 450 ยูนิต ขึ้นมารับลูกค้ากลุ่ม ตลาดบนด้วยราคาตก 7 หมื่นบาท/ตรม. ราคา ดีดขึ้นไป 2 - 3 เท่าราคาคนอื่น นัยว่าเป็นคอน โดฯทีม่ ที กุ อย่างให้พร้อมทีส่ ดุ ในหาดใหญ่ เทียบ เท่าคอนโดฯแนวหน้าใน กทม.เลยก็วา่ ได้ จุดแข็ง คือท�าเลหลังโลตัส น�้าไม่ท่วม ตั้งอยู่ใกล้ ม.อ. แบบจ่อปลายจมูก เป็น campus condo หรือ คอนโดที่เกาะห้างอิงสถาบันการศึกษา ตาม โฆษณา The Rise มีสิ่งอ�านวยความสะดวก/ facilities ที่จอดรถ ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ ทั้ง club house, สระว่ายน�า้ fitness สิง่ อ�านวยความ สะดวกครบครัน เป้าหมายโครงการนี้ อยู่ที่กลุ่มลูกค้า ก�าลังซื้อสูง High End โดยอาจมีส่วนที่ล้นจาก ผู้ผิดหวังจากโครงการอื่น หรือตลาดคอนโดฯ หาดใหญ่ยังหาโครงการถูกใจยังไม่ได้ ขณะที่ Plus 2 สี่แยกสะพานด�าเขตแปด ลงทุนจ้างเข มิกา-แพนเคก เป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาทั่วเมือง ริมถนนหน้าไซท์งานก็ตั้งรูปแพนเคกเท่าตัวจริง 3 – 4 คน ยืนสะดือขาวถือสร้อยทองรอแจก แข่ง กับเด็กมอมแมมถือพวงมาลัยเดินเร่ขายอยู่ไฟ แดงแถวสี่แยกใกล้ๆกัน เมื่อมองการเปิดตัว ซิตี้รีสอร์ท คอนโดฯ อันดับที่ 5 ล่าสุดในหาดใหญ่ของศุภาลัย ซึ่ง เปิดขายไปเมื่อต้นเดือน มีนาคม 2556 ที่ผ่าน มา ขายไปได้ประมาณ สองร้อยกว่ายูนิตหรือ ราว 50% จนถึงขณะนี้ โครงการคอนโดฯ ที่เป็น ตึกใหญ่อาคารสูงในหาดใหญ่ตอนนี้ มี พลัส 2, เดอะ ไรส์ และซิตี้รีสอร์ท สามโครงการนี้รวมกัน ประมาณพันห้าร้อยยูนิต ขายไปประมาณครึ่ง

หนึ่ง เหลือราว 700 ยูนิต รวมกับคอนโดฯโลว์ ไรส์ที่ยังค้างอยู่ในตลาดและขึ้นเพิ่มอีก 2 แท่ง แถวหาดใหญ่ในอีก รวมแล้วราว 400 – 500 ยูนิต เป็น 1,100-1,200 ยูนิต แม้วา่ ชัว่ โมงนีแ้ ต่ละโครงการยังมีลกู ค้าก็ เวียนไปเยีย่ มชมอยู่ แต่ยอ่ มขายไม่คล่องเหมือน 2 ปีที่แล้ว ก�าลังซื้อคอนโดฯในขณะนี้กว่า 80% คงถูกดูดซับไปเกือบหมดแล้ว บางโครงจึงเริ่ม ท�าการตลาดเชิงรุก เริม่ ให้เซลส์ออกตระเวรเยีย่ ม ลูกค้ากันแล้ว มี ข ่ า วว่ า ปลายปี 56 นี้ แกรนด์ ไ อบี โครงการคอมเพลกซ์คอนโดฯ แถวคลองหวะ จะเปิดตัวโครงการคอนโดฯแท่งใหญ่เข้ามาร่วม แจมอีกตึกสามสี่ร้อยกว่ายูนิต นี่ก็ยังไม่นับรวม ยักษ์อสังหาส่วนกลาง “แสนสิริ” ที่จองกฐินขึ้น ป้ายใหญ่โตอีกราย ปิดฝาห้างอยู่แถววงเวียน น�้าพุอีกราย ข่าวยังว่าต่ออีกว่า จะขึ้นคอนโดฯ ขนาดใหญ่เบียดอยู่ข้างๆ แกรนด์ไอบี สองเจ้า นี้รวมกันเกือบ 1,000 ยูนิต บวกของเก่าเป็น 2,000 กว่ายูนิต นึกไม่ออกเลยว่าแรงซื้อจะมา จากที่ไหน หรืออาจเป็นได้ว่านักอสังหาระดับ บริษทั มหาชนจากส่วนกลางจะอ่านเกมส์ได้ทะลุ ปรุโปร่งว่า ก�าลังซื้อที่เหลือตกค้าง + ที่ก�าลังจะ ตาม AEC เข้ามา รองรับอยู่ ต้องไม่ธรรมดาแน่ ปล. ท่านผู้อ่านคงยังจ�าความเจ็บปวด ตอนฟองสบู่เศรษฐกิจแตกเมื่อปี 2540 ได้ อสัง หาหาดใหญ่ครานั้น ทั้ง บ.มจ.อสังหาทั้งหลาย ไม่ว่าจะ ชาญอิสระ จุลดิศ มอนเทอร์เร่ ทั้งผู้ ประกอบการท้องถิ่นใหญ่น้อยทั้งหลาย ต่าง เหมือนปลาถูกพิษน�า้ เสียถล่มหงายท้องลอยเดีย้ งกันเป็นแพ ไม่ว่าท้องถิ่นหรือส่วนกลาง เว้นแต่ รายทีม่ ภี มู คิ มุ้ กัน รูจ้ กั ประมาณตน ท�าธุรกิจแบบ พอเพียง ประคับประคองกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงตัว ไป เลียแผลไป รักษาลูกค้าไว้ รักษาซับพลาย เออร์ไว้ รักษาลูกน้องไว้ ก็อยู่มาได้จนถึงทุกวัน นี้ นับถือจริงๆ ผู้ประกอบการท้องถิ่นบ้านเรานี่ แหละครับ ท่านบอกให้เพื่อนสนิทของท่านฟัง ว่า “รอดได้เพราะค่อยๆท�า ไม่บุ่มบ่าม ท�าอย่าง พอเพียงคะ”


ÍÊѧËÒÏ-Âҹ¹µ 11A

Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556 สูงถึง 26 ชั้น จําเปนตองใสใจรายละเอียด ทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต คัดสรรผูร บั เหมา และวัสดุ ตางๆ เพือ่ ใหไดรากฐานทีม่ นั่ คงปลอดภัยตอ ผูอยูอาศัย” นายปญญา กลาวตอวา พลัส หาดใหญ 2 เดิมมียอดจองเขามาเรื่อยๆ แมจะไมหวือ หวาเหมือนโครงการแรกก็ตาม กอนหนา นี้บุคคลภายนอกไมเห็นถึงการดําเนินการ กอสรางเปนรูปธรรมที่ชัดเจนเทาใดนัก แต เมื่อมีความเคลื่อนไหวเรื่องการกอสราง การ ดําเนินการมีความเปนรูปธรรมชัดเจนมาก ขึ้น ก็ยิ่งทําใหยอดจองมีความเคลื่อนไหว ไปในทิศทางที่ดีมากขึ้น เพราะลูกคายิ่งเกิด ความเชื่อมั่น เมือ่ เริม่ กอสรางแลว พลัส หาดใหญ 2 ไดรบั การตอบรับทีด่ จี ากลูกคาอยางตอเนือ่ ง มียอดจองเพิ่มขึ้นเปนระยะๆ ณ ปจจุบันมี ยอดขายกวา 80 เปอรเซ็นต และหลังจาก งานกอสรางผานไประยะหนึง่ ก็จะปรับราคา ขึ้นอีก เปนโครงการที่มีศักยภาพ เนื่องจาก อยูในทําเลที่ดี ใกลตลาดกิมหยง จุดคาขาย สําคัญของเมืองหาดใหญ และมีสิ่งอํานวย ความสะดวกมากมายใหกับลูกคา นายปญญา ยังกลาววา พลัส คอน โด มิเนียมที่เปดดําเนินการในจังหวัดภูเก็ต และสงขลามีทั้งหมด 4 โครงการคือ ที่ภูเก็ต 2 โครงการ ทีห่ าดใหญ 2 โครงการ จากความ สําเร็จที่ผานมา ลาสุดไดขยายการพัฒนา อสังหาริมทรัพยออกไปเปนโครงการที่ 5 ของ บริษัท คือ ที่จังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อปลาย เดือนมีนาคมที่ผานมา ซึ่งโครงการนี้ก็ไดรับ

การตอบรับจากชาวสุราษฏรเปนอยางดี มี ลูกคาทัง้ ชาวสุราษฏรเอง และลูกคาจากตาง จังหวัดที่เขาไปซื้อ พลัส คอนโด สุราษฏรฯ คอนโดมิเนียม 8 ชั้น ตั้งอยูที่ถนนศรีวิชัย ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมืองสุราษฏรธานี มูลคาประมาณ 700 ล า นบาท ขณะนี้ มี ย อดขายแล ว ประมาณ 90 เปอรเซ็นต “เราจะพัฒนาอสังหาริมทรัพยภาย ใตวิสัยทัศนที่วา เราจะสรางสรรคอาคารชุด ที่มั่นคงปลอดภัย อยูสบายมีสไตล และทัน สมัย ซึง่ ลูกคาตองรูส กึ คุม คากวาทีอ่ นื่ โดยเรา จะยึดมัน่ ดําเนินธุรกิจอยางซือ่ สัตยตอ ลูกคา” นายปญญา กลาวถึงการเปดตัวของ “แสนสิร”ิ ทีห่ าดใหญวา เปนการสรางสีสนั ให กับตลาดคอนโดมีเนียมในหาดใหญ เนื่อง จากเปนกลุมทุนรายใหญที่มีศักยภาพสูงใน การดําเนินธุรกิจ “แสนสิริ” เปนเสมือนอีกตัวชี้วัดหนึ่ง ที่ทําใหเรารูวาเศรษฐกิจของเมืองหาดใหญ ยั ง เติ บ โตไปได อ ย า งต อ เนื่ อ ง เป น แหล ง เศรษฐกิจของภาคใตที่มีศักยภาพสูงเหมาะ กับการลงทุนที่คุมคา และถือเปนผลดีกับ ลูกคาที่มีทางเลือกมากขึ้นและที่สําคัญ คือ ทุกโครงการตางมุงที่จะบริการลูกคาอยาง ดีที่สุด “ตรงสวนนี้ถือเปนประโยชนใหกับพี่ นองชาวหาดใหญระยะยาว” หากพูดถึงสภาวะของอสังหาริมทรัพย หาดใหญในปจจุบนั นายปญญา มองวา โดย ภาพรวมแลวตลาดคอนโดในหาดใหญยงั จัด อยูในระดับดี เนื่องจากหาดใหญเปนเมือง

‘นิสสัน บิก๊ เออรแวน’แรงทาชนคูแ ขง เจาะตลาด-ทองเที่ยว-โรงแรม-สวนราชการ นายณรงค ตั้งภัสสรเรือง กรรมการผู จัดการ บริษทั สยามนิสสัน ปตตานี (2000) เปดเผยวา ขณะนี้รถตูนิสสัน รุนบิ๊ก เออร แวน ซึ่งเปนรถตูอเนกประสงคอีกรุนของ คายนิสสัน เและปนครั้งแรกที่นิสสันไดเขา มาทําตลาดรถตูตัวถังกวาง มีใหชมและ จําหนายแลวทีโ่ ชวรมู ของบริษทั ฯ ทุกสาขา กอนหนานี้นิสสันเคยมีรถตูออกมา จําหนาย แตเปนรถตู 12 ที่นั่ง ซึ่งปจจุบัน ในประเทศไทย ไมเปนที่นิยมใชแลว จึง มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบเป น 16 ที่ นั่ ง แทน เพราะภายในจะกวางขวางและใช ประโยชนไดมากกวา สวนหนาของรถไดรับการออกแบบ ใหมลี กั ษณะทีล่ ลู ม โดยกระจกหนารถ ฝาก ระโปรง และกระจังหนาไดรบั การออกแบบ ให ล าดเอี ย งต อ เนื่ อ งกั น ไฟหน า ขนาด ใหญพรอมไฟตัดหมอกที่กันชน ประตูคู หนาสามารถเปดไดกวางเพื่อการขึ้นลงที่ สะดวก ประตูขางแบบสไลดขนาดใหญ ชวยใหผูโดยสารสามารถขึ้นลงไดโดยไม ตองกมศีรษะมาก กระจกมองข า งปรั บ และพั บ ได ดวยระบบไฟฟา กระจกหนาโดยรอบมี ขนาดใหญและใหมุมมองรอบคันที่สบาย ตาเหมาะกับการชมวิวขางทาง คิ้วขอบ บนป า ยทะเบี ย นที่ ฝ ากระโปรงท า ยเป น โครเมียม และมีกระจกตาปลาติดมาให

ดวยเพื่อชวยใหมองเห็นพื้นดานหลังเวลา ถอยจอด ภายในหองโดยสารเนนการบรรทุกที่ จุใจดวยจํานวนที่นั่งมากถึง 16 ที่นั่ง พรอม ชองทางเดินเขาออกที่กวางขวาง และชอง แอรเพื่อกระจายความเย็นถึง 18 ชอง การ ตกแตงภายในใชโทนสีเทาสลับกับดํา เบาะ นั่ ง หุ  ม ด ว ยผ า อย า งดี สี เ ทา และมี เ ข็ ม ขั ด นิรภัยแบบ 3 จุดให 2 ทีน่ งั่ ดานหนาและแบบ 2 จุดในทุกที่นั่งที่เหลือ “บิ๊ ก เออร แ วน” เป ด ตั ว ด ว ยราคา 1.158 ลานบาท มีใหเลือก 5 สี คือ สีขาว ไวท โซลิด, สีบรอนซ บริลเลียนท ซิลเวอร, สีเทา เกรย เมทัลลิค, สีดํา แบล็ค โซลิด และสี นํ้าตาล ไทเกอร อายด บราวน สีภายในแบบ ทูโทน ดํา-เทา นายณรงค บอกวา จุดเดนของ “บิ๊ก เออรแวน” อยูที่ ประหยัดนํ้ามัน และมีแอร สําหรับที่นั่งทุกตัว ซึ่งโดยทั่วไปแลวถาเปน รถตูสวนใหญแอรจะไมคอยทั่วถึง “เชื่อวา บิ๊ก เออรแวน จะไดรับการ ตอบรับที่ดีจากลูกคา ดวยสมรรถนะ ความ คุมคา ความทนทานของรถที่จะทําใหลูกคา ไดประโยชนสูงสุด” โดยเปาหมายจะเจาะตลาดกลุมทอง เทีย่ ว โรงแรม หรือรถปายเหลืองทีว่ งิ่ ระหวาง จังหวัด และกลุมหนวยงานราชการตางๆ ขณะนี้ “บิ๊ ก เออร แ วน” มาถึ ง

เศรษฐกิ จ หลั ก เหมาะ แก การค า การลงทุ น มี นักธุรกิจไหลเวียนเขามา อยางตอเนื่อง อี ก ทั้ ง ด ว ยจุ ด แข็ ง ของคอนโด ที่ ส ามารถ ตอบโจทยไลฟสไตลชีวิต ของคนในยุ ค ป จ จุ บั น ได เปนอยางที่ เปนทีพ่ กั อาศัย ที่เหมาะกับผูพักที่ชื่นชอบ ความเปนสวนตัว สะดวก สบายและคลองตัวในการ เดินทาง นั่นแสดงใหเห็น วา ตลาดอสังหาริมทรัพย ในหาดใหญยังมีแนวโนม ที่ จ ะเจริ ญ เติ บ โตได อี ก อย า งต อ เนื่ อ ง เพี ย งแต ผู  ป ระกอบการจะต อ งมี ประสบการณและมีจรรยา บรรณที่ ดี ใ นการดํ า เนิ น ธุรกิจกับผูรวมลงทุน

ปญญา บุญสุข

โชวรูมแลว รอใหทุกคนมายลโฉมยนตรกร รม ตั ว ใหม ข องนิ ส สั น ได รถมาถึ ง โชว รู ม พรอมจําหนายตั้งแตตนเดือนพฤษภาคม เครื่องยนตขนาด 2,500 CC ขนาด 16 ที่นั่ง โดยในเดือนมิถนุ ายนนีจ้ ะจัดงานเปด ตั ว อย า งเป น ทางการ การทํ า ตลาดก็ จ ะ เนนเจาะกลุมเปาหมายโดยตรง เพราะเรา มีกลุมเปาหมายที่คอนขางจะชัดเจนและ จํากัดเฉพาะกลุม ในวันงานเปดตัวเรา จะเชิญกลุมเปาหมายมางานเปดตัว ดวย พรอมทั้งใหรับชมพรีเซนเทชั่น คุณสมบัติของรถ พรอมนั่งทาน ขาวพูดคุยกับลูกคา นายณรงค ยังกลาววา ตั้ง เปาไววาภายใน 1 เดือน รวมทุก สาขาทั้ง 3 จังหวัดแลว สามารถ ขายไดประมาณ 10 คันขึ้นไป ซึ่ง ขณะนี้หลังจากนํารถมาไวที่โชวรูม ได 1 เดือน มียอดขายรวมแลวไม ตํ่ากวา 10 คัน


12A ªØÁ·Ò§¤¹ãµŒ

Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556

วัสดีครับคุณผูอ า นทุกทาน หนังสือพิมพภาคใตโฟกัส ฉบับที่ 796 ประจํา วันที่ 8- 14 มิถนุ ายน 2556 กอนอืน่ ทางหนังสือพิมพภาคใตโฟกัสก็ตอ ง ขอแสดงความยินดีกับ "นองแอม" หรือ นางสาวดุษฎี อารียทาน นักศึกษาปที่ 3 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ควาตําแหนง นางงามสมิหลา ประจําป 2556 จากงาน "อาหาร 2 ทะเล" ครั้งที่ 14 @ ขาวดีสําหรับผูที่รักและชื่นชอบในการเตนทางบริษัท อีซูซุหาดใหญ จํากัด เชิญชวนนองๆ ที่มากความสามารถกําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมปลาย ,ปวส ,ปวช และปริญญาตรี มาแดนซกระจายสไตล เรซซิ่ง รวมประกวด COVER DANCE ชิง เงินรางวัลรวมกวา 20,000 บาท สมัคร ดวนวันนี้ - 20 มิถุนายน 56 ที่ฝายการตลาด อีซซู หุ าดใหญ ติดตอสอบถามเพิม่ เติมไดทเี่ ฟสบุค อีซซู หุ าดใหญhttps://www.facebook.com/ISUZUHATYAI หรือโทร. 0-7442-2200-16 และจะมีการประกวดแดนซ กระจายสไตล เรซซิง่ ในวันที่ 23 มิถนุ ายน 2556 ในงาน เปดคลับสําหรับคนรุน ใหม IHY Racing Club เวลา 16.00 น. เปนตนไป ณ สนามยรรยง ถ.พลพิชัย หาดใหญ @ ทางจังหวัดสงขลา เชิญเที่ยว “งานประจําป และงานกาชาด ประจําป 2556” และในปนี้ ไดกําหนดชื่องานวา “120 สภากาชาดไทย รวมใจสรางสุขเพื่อ ปวงชน ทุกภัยมีที่ไหน... กาชาดไปถึงที่นั่น” ซึ่งจะจัดขึ้นระหวางวันที่ 27 มิถุนายน ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม นี้ ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา จังหวัดสงขลา และราย ไดที่จะนําไปชวยเหลือกิจกรรมสาธารณกุศลตาง ๆของเหลากาชาดจังหวัดสงขลา ภายในงานกิจกรรมและการจําหนายสินคามากมาย และรวมลุนรางวัลจากฉลาก กาชาดซึ่ง รางวัลใหญในปนี้จะเปน รถยนต TOYOTA ฟอรจูนเนอร 2.7 V. AUTO รวมแสดงความยินดี : คุณทศพล วิเศษสุวรรณภูมิ ผูจัดการฝายขาย บริษัท อีซูซุ โดยกําหนดหมุนวงลอออกรางวัลสลากาชาด ในคืนสุดทาย วันเสารที่ 6 กรกฎาคม หาดใหญ จํากัด (สํานักงานใหญ) เขาพบและมอบแจกันดอกไมรวมแสดงความยินดีกับ ณ เวทีกลางสระบัวแหลมสมิหลา คุณสมพร สิรโิ ปราณานนท ประธานหอการคาจังหวัดสงขลา เนือ่ งในโอกาสรับตําแหนง ประธานหอการคาจังหวัดสงขลา คนใหม เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556

ขอแสดงความยินดี : เด็กหญิงรินรดา ลีลาสินเจริญ ชั้นป.4 โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การแขงขันประเภท ELECTONE SOLO รุน NON APEF อายุไมกิน 9 ป เขารับถวยประทานจากพระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณ วรีนารีรัตน จากงานประกวดดนตรีประจําป YAMAHA THAILAND MUSIC FESTIVAL 2013 (ชิงแชมปประเทศไทย) แขงขันเมื่อวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2556 ที่ผานมา

ชายแดนไทย-มาเลเซีย : สํานักงานประสานงานชายแดนไทย-มาเลเซีย จัดการประชุม คณะทํางาน Land Exercise Working Group (LEWG) 2/2013 ที่ โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ โดยมี พ.อ.วิชาญ สุขสง ผูบังคับการกรมทหารราบที่ 5 เปนประธานฝายไทย และ Brig.Gen.Dato Mohamad Zaki Bin HJ Hamzah ผูบัญชาการกองพลนอย ทหาร ราบที่ 8 มาเลเซีย เปนประธาน ฝายมาเลเซีย เมื่อ 28 พฤษภาคม 2556

มอบทุน : ทีทีเอ็มไดจัดพิธีมอบกองทุนพัฒนาสังคมทีทีเอ็ม ประจําป 2556 พนักงานที ทีเอ็มพรอมทั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง ติดตาม ประเมินผลโครงการ และจัดกระบวนการ เรียนรู ผูใหญบาน กํานัน ผูนําชุมชน กรรมการในแตละตําบลและสื่อมวลชน รวมเปนสักขี พยานในครั้งนี้ โดยมีการมอบทั้งหมด 5 อําเภอ ไดแก อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอ สะเดา อําเภอนาหมอม อําเภอหาดใหญ เมื่อวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2556 ที่ผานมา

มอบทุนการศึกษา : นายปฐวี พงษนนทกุล (คนที่สามแถวที่สามจากขวา) ผูจัดการ ทัว่ ไปโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ เปนตัวแทน โรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา มอบ ทุนการศึกษาใหกับบุตรหลานของพนักงาน ประจําป 2556 เพื่อเปนเปนขวัญและกําลัง ใจใหกับพนักงานและบุตรหลานตอไป


¡Ô¨¡ÃÃÁÊѧ¤Á 13A

Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556

สมศักดิ์ จันทรชู

ทีทีเอ็มมอบทุนพัฒนาสังคมป56 พื้นที่อ.หาดใหญกวา 1 ลานบาท

ประชาคม อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา นายสมศักดิ์ จันทรชู ปลัดอาวุโส อําเภอ หาดใหญ เปนประธานมอบเงินสนับสนุน กองทุนพัฒนาสังคม ของ บริษัท ทรานส ไทย – มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่ง บริ ษั ท ฯได ใ ห ก ารสนั บ สนุ น พื้ น ที่ อํ า เภอ หาดใหญ ครอบคลุม 3 ตําบล รวม 21 หมูบาน ประกอบดวยตําบลคอหงส 8 ชุมชน วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ที่ศาลา ตําบลบานพรุ 5 หมูบ า น และตําบลพะตง 8

บริ ษั ท ทรานส ไ ทย – มาเลเซี ย (ประเทศไทย) จํากัด (ttm) ผูด าํ เนินการ โรงแยกกาซและทอสงกาซธรรมชาติ ไทย –มาเลเซีย มอบทุนพัฒนาสังคม ประจํ า ป 2556 แก พื้ น ที่ ดํ า เนิ น การ อําเภอหาดใหญ ครอบคลุม 3 ตําบล 21 หมูบาน รวมงบประมาณทั้งสิ้นกวา หนึ่งลานบาท

‘ไลออนส ฮารโมนี’รวมกับ รพ.ม.อ.หาดใหญ รับบริจาคเลือดแลกบัตรคอนเสิรต วัชราวลี วันที่ 6 มิถุนายน 2556 ที่ลานกิจกรรม หางลีการเดน หาดใหญ สโมสรไลออนส หาดใหญฮารโมนี รวมกับ หนวยคลังเลือด รพ.สงขลานครินทร รวมรับบริจาคโลหิต จากประชาชนที่สนใจเพื่อแลกรับบัตรชม คอนเสิรตวง วัชราวลี ซึ่งคอนเสิรตจะมีขึ้น ในวันที่ 23 มิถนุ ายน 56 เวลา 15.00-18.30 น. ที่ Sugar Beat

นางสาวสีวลี สระกวี นายกสโมสร ไลออนสหาดใหญ ฮารโมนี ปบริหาร 25552556 กลาววา การจัดโครงการครั้งนี้ จัดขึ้น มาเพื่ออยากใหคนที่ยังไมเคยบริจาคเลือก กลัวการบริจารเลือด ไดมาบริจาคเลือดเปน ครั้งแรก และจะไดมองวาการบริจาคเลือด ไมไดนา กลัวเหมือนทีค่ ดิ กิจกรรมในครัง้ นีไ้ ด รับการตอบรับอยางดีมากจากผูท สี่ นใจมาบ

หมูบาน แบงเปนพื้นที่โดยตรง 11 หมูบาน และพืน้ ทีใ่ กลเคียง 10 หมูบ า น งบประมาณ กองทุนพัฒนาสังคม เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,387,234 บาท นายบรรหาร กบิ ล พั ต ร ผู  บ ริ ห าร สวนภาพลักษณองคกร บริษัททรานสไทย – มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด กลาววา ทีทีเอ็ม ไดใหความสําคัญของการมีสวน รวมการพัฒนาทองถิ่นของจังหวัดสงขลา ใหมีความยั่งยืน โดยพิจารณาสนับสนุน

งบประมาณกองทุนทีทีเอ็มแกหมูบาน ใน พื้นที่ดําเนินการรวม 3 กองทุน คื อ กองทุ น พั ฒ นาสั ง คมหมู  บ  า น กองทุ น ประมง และกองทุ น นกเขาชวา อําเภอจะนะ เปนประจําทุกป รวมจํานวน เงิ น ป ล ะ 12 ล า นบาท โดยมี ชุ ม ชนใน พื้นที่ดําเนินการรวมทั้งสิ้น 167 หมูบาน ครอบคลุมพื้นที่ 5 อําเภอ ไดแก อําเภอ จะนะ อําเภอเทพา อําเภอหาดใหญ อําเภอ นาหมอมและอําเภอสะเดา

ริจาคเลือด และเปนครัง้ แรกทีเ่ ราเรียกไดวา เปน"คอนเสิรตแลกเลือด" เราไมไดตองการ เงิน เราไมหวังกําไรจากการโครงการนี้แต เราหวังใหคุณมีกาวแรกในการเขามาบริ จาคเลือดกับเรา ในสวนของนางสาวสุภาภรณ มานี วัน พยาบาลหนวยคลังเลือดโรงพยาบาล สงขลานครินทร กลาวถึงสถานการณของ เลือดที่มีอยูในปจจุบันวา ตอนนี้เลือดใน โรงพยาบาลของเรามีจํานวนนอยเนื่องจาก เราเปนโรงพยาบาลศูนยรองรับผูปวย 14

จังหวัดภาคใต คือผูปวยทุกจังหวัดในภาค ใตจะสงมาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร ไดหมด แตโรงพยาบาลของเราจะออกรับ บริจาคเลือดไดแคภายในจังหวัดสงขลา เทานั้น ซึ่งเมื่อมีความตองการของผูปวย มากขึ้ น เรื่ อ ยๆแต จํ า นวนของผู  บ ริ จ าค เลือดมีจํานวนจํากัดเลือดก็เลยไมพอ เรา ก็พยายามทํากิจกรรมเพื่อกระตุนหรือสง เสริมใหมีการบริจาคเลือดกันมากขึ้น จึง ไดมีหนวยงานหลายๆหนวยงานที่คอย ใหความสนับสนุนเหมือนเชนกิจกรรมใน ครั้งนี้ นายสิริบดินท จันทรวาวาม ผูที่ เขารวมกิจกรรมบริจาคเลือด กลาววา รูส กึ อิม่ บุญกับกิจกรรมในครัง้ นี้ การทําบุญบาง ครัง้ เราไมตอ งมีเงินก็ทาํ ได และการทําบุญ ไมจําเปนตองใชเงินเสมอไป เราใชของที่ อยูในรางกายของเราก็ได จากการบริจาค เลือดมาครั้งนี้เปนครั้งที่สามแลว รูสึกดี ทุกครั้งที่ไดบริจาคเลือดและอยากใหทุก คนที่มีรางกายพรอม รวมกันทําบุญดวย วิธีการบริจาคเลือดชวยเหลือชีวิตเพื่อน มนุษยดวยกัน ผู  ที่ ส นใจยั ง สามารถร ว มบริ จ าค เลื อ ด นอกเหนื อ จากที่ บ ริ เ วณ ห า งลี การ เ ด น หาดใหญ โดยไปบริ จ าคได ที่ หนวยคลังเลือด รพ.สงขลานครินทรและ รพ.หาดใหญ ตั้งแตวันนี้ไปจึงถึงวันที่ 15 มิถุนายน ผูบริจาค 1 ทานสามารถรับบัตร คอนเสิรตได จํานวน 2 ใบ


14A à¤Ã×Í¢‹Ò ¤¾Í.

Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556

จากหนุม ตชด. สูเจาของกิจการ “นํ้าดื่มบัว หลวง” ฟนฝาอุปสรรคมาจนถึงปจจุบันเขา สูปที่ 24 ยังมึดมั่นหลักสําคัญของธุรกิจนํ้า ดื่ม คือ การบริการ และความสะอาด เจอ ปญหาเรื่องตัดราคาบาง แตอาศัยความเกา มัดใจลูกคาไวได เชื่อมั่นธุรกิจนํ้าดื่มเติบโต ไดอยางสดใส เรียน คพอ.เสริมความรู สราง เพื่อน สรางเครือขาย นายเจริญ รักษา เจาของกิจการนํา้ ดืม่ บัว หลวง ทีม่ ตี าํ แหนงทางสังคมเปน “ประธานชมรม ธุรกิจนํา้ ดืม่ จังหวัดตรัง” และกรรมการหอการคา จังหวัดตรัง เลาถึงที่มาในการทําธุรกิจ “นํ้าดื่ม บัวหลวง” วา เมื่อกอนรับราชการเปนตํารวจ ตระเวนชายแดน (ตชด.) อยูที่จังหวัดสงขลา แต มีความรูสึกอยากทําธุรกิจสวนตัวมากกวา ใน ขณะนั้น (ป 2532) ที่อําเภอยานตาขาว อําเภอ ปะเหลียน จังหวัดตรัง ยังไมมนี าํ้ ดืม่ สะอาด มีคน แนะนําวาในเมือ่ นํา้ ดืม่ ไมสะอาด เราก็ตอ งหานํา้ ดืม่ ทีส่ ะอาดมาขาย นอกจากทําเปนธุรกิจไดแลว ยังไดชวยเหลือผูอื่นดวย ดวยความชอบอยากทําธุรกิจสวนตัวอยู แลว เมื่อมองเห็นชองทางการตลาดตรงนี้จึงลา ออกจาก ตชด. มาทําธุรกิจ “นํ้าดื่มบัวหลวง” โดยเริ่มสงขายในอําเภอปะเหลียนกอน พรอม ทั้งเปดธุรกิจขายเฟอรนิเจอรดวย ชื่อ รานเจริญ เฟอรนิเจอร ทําควบคูกันมา “หลังจากทําธุรกิจสวนตัวแลว รูสึกวา แตกตางกันมากกับตอนเปน ตชด. ระดับชั้น ประทวนเล็กๆ เปนคนใชเจานายตลอด ตระกูล ผมเปนคนคาขาย รุนบรรพบุรุษมาจากเมืองจีน เราก็มีเชื้อที่ชอบคาขาย เมื่อไดมาทําตรงนี้ก็

‘นํ้าดื่มบัวหลวง’เกา24ป ยึดหลักบริการ-ความสะอาด


¤¾Í. 15A

Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556

ถือวาลงตัว เปนสิ่งที่ชอบและเราก็ทํามันได ดี” นายเจริญ กลาวและวา การเริ่มตนทําครั้งแรกแนนอนวายัง ไมมีใครรูจักเรา ก็ตองพยายามหาวิธีการ เขาถึงผูบริโภคใหมากที่สุด สรางแบรนดให เปนที่รูจักของลูกคา ฝาฟนอุปสรรคมามาก พอสมควร มาโดยตลอด กิจการดีขึ้นเรื่อยๆ ปจจุบนั ดําเนินธุรกิจมายาวนานถึง 24 ปแลว ปญหาและอุปสรรคก็มมี ากเหมือนกัน แตเราก็จดั การทุกอยางได มีปญ  หาอะไรเกิด ขึ้นก็พยายามหาแนวทางแกไขใหทุกอยาง คลี่คลายแลวเดินตอไป ชวงเริ่มตนธุรกิจใหมๆ จะไมคอยมี ปญหาการแยงตลาดกัน แตตอนนีต้ ลาดเริม่ มีปญหาเรื่องการตัดราคากันเพื่อแยงตลาด เชนเราขายสงอยูขวดละ 10 บาท ขายปลีก ขวดละ 12-15 บาท แตมีบางแหงตัดราคา ขาย ขายสงขวดละ 8 บาท ขายปลีก 10 บาท บาง เราก็พยายามหาแนวทางแกไขโดยใช ความเกา ที่ดําเนินธุรกิจมานานแลว มีฐาน ลูกคามาก ลูกคาจะเชื่อใจเราไมทอดทิ้งเรา ผมเปนประธานชมรมนํ้าดื่ม จังหวัด ตรังดวย ชมรมนีก้ อ ตัง้ มาประมาณ 20 ปแลว เติบโตมาดวยกันกับ “นํ้าดื่มบัวหลวง” ผมก็ ดํารงตําแหนงประธานชมรมมาโดยตลอด ตอนนี้ในชมรมมีสมาชิกประมาณ 60 ราย ในชมรมเราก็ มี ก ารประชุ ม ปรึ ก ษา หารือกันอยูเสมอ ถามีสมาชิกที่เปนเจาของ ธุรกิจนํ้าดื่มรายใหมๆ เขามา เราก็จะชวย เหลือเขาโดยใหความรูแกเขา เรามีโรงงาน ใหญๆ อยูประมาณ 4-5 แหง หากเปนชวง ที่ตองปรับราคา 4-5 แหงนี้ก็จะเปนตัวนํา รองปรับขึ้นราคากอน จากนั้นโรงงานเล็กๆ ก็จะปรับราคาขึ้นตาม ไมมีปญหาทางกลไก การตลาด แตอาจมีปญหาบางสําหรับโรงงาน ใหมๆ ที่เพิ่งเปด คือ เขาจะขายตัดราคา ถา เราขายขวดละ 12-13 บาท เขามาใหม จะ ขายขวดละ 10 บาท ซึ่งตองใชเวลา 5-6 เดือน กวาเขาจะปรับตัวได กวาจะรูจักกัน แตตอนหลังก็เขามาเปนกลุมกอนเดียวกัน ไมมีปญหาอะไรมาก นายเจริญ กลาวตอวา การทําธุรกิจ นํ้าดื่ม หัวใจหลักที่สําคัญที่สุดมี 2 อยาง คือ การบริการ และ ความสะอาด เราตองบริการ

ใหตรงเวลา ไมผิดนัดลูกคา นํ้าดื่มตองมี ความสะอาด 100% ลูกคาไววางใจได หาก ทําได 2 อยางนี้แลวก็จะเปนที่ยอมรับและ เชื่อถือ ราคาเราจะตางจากที่อื่น 1 - 2 บาท ก็ไมมีปญหา นอกจากนี้ สิ่ ง สํ า คั ญ อี ก อย า ง คื อ ตองชวยเหลือสังคมดวย ทอดทิ้งสังคมไม ได เพราะไมเชนนั้นแลวจะยืนหยัดอยูใน สังคมไมไดเราเขาไปชวยเหลือ วัดวาอาราม โรงเรียน รวมถึงงานการกุศลตางๆ อยูเสมอ เชน การจัดแขงขันกีฬา ทําบุญวันพระ งาน ทอดกฐิน กลุมลูกคามีทุกกลุม ตั้งแตชาวบาน ทั่วไป โรงเรียน ขาราชการ นักการเมือง ตอน นีเ้ ราสงขายเปนหลักใน 4 อําเภอ ของจังหวัด ตรัง ไดแก อําเภอเมือง อําเภอกันตัง อําเภอ ปะเหลียน อําเภอยานตาขาว การทํ า ตลาดจะใช ก ลยุ ท ธ ก ารเข า ถึ ง ตลาดโดยตรง คื อ ถ า ติ ด ต อ ลู ก ค า ที่ เปนโรงเรียนได ในโรงเรียนมีเด็กนักเรียน จํานวนมาก เขาเห็นนํ้าดื่มบัวหลวงบอยๆ ก็ จํ า แบรนด เ ราได เมื่ อ เราไปติ ด ต อ ขาย ในตลาดเขาก็รูจั กเรา เพราะการที่ เ ราส ง ขายในโรงเรียนตางๆ ก็เปรียบเสมือนกับ โรงเรียนรับรองมาตรฐานของเราไปในตัว วา มีมาตรฐานมากพอทีจ่ ะใหเด็กนักเรียนดืม่ ได นายเจริญ กลาวดวยวา ในดานการ แขงขัน ปจจุบันนี้ธุรกิจนํ้าดื่มในจังหวัดตรัง มีไมตํ่ากวา 100 เพิ่มขึ้นจากเดิมมาก แตเรา ก็เชือ่ มัน่ ในจุดแข็งของตัวเองทีอ่ ยูม านาน 24 ป เปนแบรนดที่เขมแข็ง นาเชื่อถือ ไปทาง ไหนก็มีคนรูจัก ขายไดทุกวัน รายใหมๆ เพิ่ง เกิดขึน้ ก็ตอ งใชเวลาทําตลาด ใชเวลาในการ สรางแบรนด การเขาถึงลูกคา จุ ด เด น และ จุ ด แข็ ง ของนํ้ า ดื่ ม บั ว หลวง คือ มีโรงงานที่มาตรฐาน ทันสมัย เรา จะมีการปรับปรุงโรงเรียน 5 ปปรับปรุง 1 ครัง้ ซึ่งในป 56 นี้ก็เปนปที่ครบรอบตองปรับปรุง ใหม พ อดี สํ า หรั บ ป นี้ ใ ช เ งิ น งบประมาณ ในการปรับปรุงประมาณ 5 ลานบาท โดย จะสรางโรงงานเพิ่มอีก 1 โรงงาน ในพื้นที่ เดียวกัน และ ลงเครื่องจักรใหม ใหทันสมัย ที่สุด ปรับปรุงบรรจุภัณฑใหมันสมัยมากขึ้น ตอนนี้ตลาดตองการแบบขวดเพชร รูปราง สวยงาม เราก็ปรับปรุงบรรจุภณ ั ฑใหมใหตรง

ตามความตองการของตลาด “ตลอดเวลาที่ ผ  า นมา เรา มัน่ ใจวา “นํา้ ดืม่ บัวหลวง” มีโรงงาน การผลิตที่ทันสมัย นําหนาที่อื่นมา โดยตลอด สามารถพูดไดเลยวา หากมีโรงงาน 5 แหง เราก็ติด 1 ใน 5 ที่มีการพัฒนาอยูเสมอ” นายเจริ ญ กล า วว า ในป 58 ประเทศไทยจะเขาสูการเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เราก็มีแนวคิดจะขยายรองรับใน สวนนี้ดวย ตรัง อยูติดกับ จังหวัด สตูลซึ่งสตูลอยูใกลประเทศมาเลย เซีย อนาคตก็มีโอกาสจะเชื่อมโยง เปนพันธมิตรทางการคาตอกันได ผมเองก็มโี อกาสดีตรงทีล่ กู ๆ จะเขามาชวยดูแล ชวยบริหารธุรกิจ ซึ่ ง ลู ก ก็ พู ด ภาษาจี น และภาษา อังกฤษได ลูกสาวจบภาษาจีนก็ เขามาชวยบริหาร ลูกชายจบวิศวะ ก็มาชวยฝายการตลาด ก็ถอื วาเปน รุนของทายาทที่จะเขามาชวยสาน ตอ อีกประมาณ 2-3 ป ผมก็คาดวานาจะ ขยายตลาดรองรับ AEC ได เปาหมายในอนาคต ผมตั้งเปาไววา จะเปนที่หนึ่ง ไมใชที่หนึ่งในการแขงขัน แต เปนทีห่ นึง่ ในการพัฒนา ลูกคาทีเ่ ปนโรงเรียน ตอนนี้ เ ราก็ ส  ง ไม ค  อ ยจะทั น อยู  แ ล ว ใน อนาคตเราจะเขาไปสงใหกับโรงเรียนใหญๆ ที่มีนักเรียน 2,000 – 3,000 คน นําแบรนด ของเราไปขาย โดยจะใชวิธีการเปนผูบรรจุ ใหเขาอยางเดียว และใสชื่อวา บรรจุโดยนํ้า ดืม่ บัวหลวง โรงเรียนใหญๆวันนึงเขาตองการ ประมาณ 2,000-3,000 ขวด แตชอื่ เขาจะนํา

ไปขายโรงเรียนอื่นก็ได หรือจะนําไปขายใน ทองตลาดก็ได พู ด ถึ ง ธุ ร กิ จ นํ้ า ดื่ ม ในจั ง หวั ด ตรั ง ก็ ถื อ ว า เป น อี ก ธุ ร กิ จ ที่ เ ติ บ โตดี ขึ้ น เรื่ อ ยๆ อนาคตสดใส เพราะนํ้าดื่มเปนปจจัยความ ตองการพื้นฐานของมนุษยอยูแลว อยูที่วา เราตองรักษาคุณภาพ มาตรฐาน ของตัว เองไว เทคนิค และกลวิธี การทําธุรกิจให ประสบความสําเร็จ ผมจะใหความสําคัญ กับเพื่อนรวมงานมาก เพื่อรวมงานที่ดีเปน ปจจัยสําคัญทีช่ ว ยขับเคลือ่ นองคกรไปสูเ ปา หมายได ผมอยูกับลูกนองเหมือนพี่เหมือน นอง ใหความเปนกันเองกับเขา มีบางที่ตอง วากลาวตักเตือน แตเราวาแบบใหเขารักเรา อยูแบบเปนกันเอง ส ว นลู ก ค า และคนทั่ ว ๆ ไปนอก โรงงาน เราตองขายของดวยความจริงใจ ราคายุติธรรม และตองชวยเหลือสังคมตาม กําลังที่ทําได นายเจริญ ยังกลาว ผมเรียน คพอ. ตรัง รุน 102 ตัดสินใจเขาไปเรียนเนื่องจากที่ ตนเองเปนคนชอบหาความรูใหมๆ อยูเสมอ ไมเคยหยุดนิ่ง ถามีจัดอบรมอะไรผมก็เขา รวมอยูเ สมอ นําความรูท ไี่ ดมาพัฒนาตนเอง พัฒนาธุรกิจ และพัฒนาสังคม เมื่ อ เรี ย นแล ว ก็ มี ค วามรู  สึ ก ว า ได อะไรดีๆ หลายอยาง ไดความรูดีๆ ไดแชร ประสบการณระหวางกัน ไดเพื่อน ไดเครือ ขายธุรกิจ ทําใหเรานัง่ ในสังคมไดอยางสบาย ไปไหนมาไหนก็มีเพื่อนฝูง ซึ่งตอนนี้พวกเรา ก็ยังรักใครกลมเกลียวกันดี ยังติดตอพบปะ พูดคุยกัน ใครมีปรึกษาอะไรก็ใหความชวย เหลือกัน มีอะไรก็ปรึกษาหารือกันอยูเสมอ


16A ¹ÔÇàÍç¹àµÍÏä¾ÃÊ บริษัทออล ซีซัน โฮเต็ล จํากัด เจาของ โรงแรม นิวซีซัน ขยายการลงทุนเฟส 2 เพิม่ 111 หอง-เพิม่ บริการประชุมสัมมนาสระวายนํ้า-ฟตเนส อัพกลุมลูกคาใหม มั่นใจธุรกิจทองเที่ยวหาดใหญยังไปได นายสมพล ชีววัฒนาพงศ กรรมการ บริ ห าร บริ ษั ท ออล ซี ซั น โฮเต็ ล จํ า กั ด เจาของโรงแรม นิวซีซัน ถนนประชาธิปปตย อ.หาดใหญ จ.สงขลา เปดเผย “ผูส อื่ ขาว” วา ขณะนีท้ างบริษทั ขยายการลงทุนโรงแรมเฟส 2 ตั้งอยูบนเนื้อที่ 1 ไร ติดกับโรงแรม นิวซีซัน มูลคาการลงทุนประมาณ 200 ลานบาท รวม คาที่ดินอีกประมาณ 50 ลานบาท “คอนเซ็ปทก็คงใกลเคียงกับนิวซีซัน เดิม แตเกรดจะดีขึ้นกวาหนอยนึง รองรับ นักทองเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นในสวนของนักทอง เที่ยวที่เพิ่มขึ้นในแตละปอยูแลว โครงการนี เปนการตอยอดจากโครงการเดิมขึน้ มา สวน ชื่อก็ยังคงจะใชชื่อเดิม แตในตัวโครงการ กําลังประชุมหารือกันอยูวาจะใชชื่อก็ยังรอ กันอยู” สํ า หรั บ โครงการเฟสสองมี ทั้ ง หมด 111 หอง จะมีสวนของหองประชุมสัมมนา รองรั บ งานจั ด เลี้ ย งได ป ระมาณ 50 โต ะ ประมาณ 500 คน นวดแผนโบราณา สระ วายนํ้า และฟตเนส ซึ่งเพิ่มเติมจากเฟสแรก ซึ่งขณะการกอสรางเริ่มแลว โดยระระยะเวลาประมาณ 2 ป และ ถานับจากตอนนีซ้ งึ่ เริม่ มีการกอสรางไปแลว ก็จะใชเวลาอีกประมาณ 1 ปกบั 8-9 เดือนจะ แลวเสร็จ ประมาณตนป 2558 “เมือ่ รวมโครงการทัง้ เฟสแรกและเฟส

ที่สอง จะทําใหโรงแรมนิวซีซัน ทั้งหมด 230 หอง แยกเปนเฟา แรกจํานวน 119 หอง และเฟส สองจํานวน 111 หอง” นายสมพล กลาวและวา ธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยว สํ า หรั บ หาดใหญ ก็ ยั ง ไปได อ ยู  เพี ย งแต ว  า ในส ว นของป ญ หา หลั ก ๆของหาดใหญ คื อ เรื่ อ ง ความปลอดภัย ซึ่งถาหากตรงนี้ ไมมีปญหาเรื่องความปลอดภัย ตลาดการทองเที่ยวก็ยังเติบโต อยูเรื่อยๆ ประกอบกับป 2558 เราจะเปนประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน “ ธุ ร กิ จ โ ร ง แ ร ม ใ น หาดใหญ ป  จ จุ บั น มี ก ารขยาย การลงทุนอยางตอเนื่อง ก็ตองดู วาอนาคตวาอุปสงคกับอุปทาน จะเปนอยางไร กลุม นิวซีซนั เองก็ คงตองคอยๆเปนคอยๆไป ยังไม สามารถบอกไดวา จะมีการลงทุน ในธุรกิจโรงแรมเพิ่มจากที่มีอยู หรือไม” กรรมการบริหารบริษัท ออลซีซัน โฮเต็ล จํากัด กลาว

Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556

สมพล ชีววัฒนาพงศ

‘ออลซีซนั ’ทุม 250ลานลงทุนเฟส2 เพิม่ บริการมัน่ ใจทองเทีย่ วหาดใหญ


ÍԹ䫴AEC 17A

Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556 ตัวแทนนักธุรกิจ เขตปกครองเมืองปน ตุล อินโดนีเซีย พบผูป ระกอบการจังหวัด สงขลา ชวนเขาไปทําธุรกิจในพื้นที่ โชว ความพรอมดานการลงทุน-การคา-ทอง เที่ยว มั่นใจเวที IMT-GTและ AEC เปด โอกาสความรวมมือสองเมือง 4 มิถนุ ายน 2556 ณ หองสงขลา โรงแรม หรรษาเจ.บีหาดใหญ ผูวาการเขตปกครอง เมืองปนตุล โยยาการตา อินโดนีเซีย นางศรี เซอรยาวาดิตี พรอมตัวแทนภาคเอกชนเดิน ทางมาสัมมนากับศักยภาพเศรษฐกิจ การ ลงทุน การคา และการทองเที่ยว กับตัวแทน ภาคเอกชนจังหวัดสงขลา โดยมีตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน จังหวัดสงขลาเขารวมประมาณ 50 คน ซึง่ ใน การสัมมนาครั้งนี้ มี นายณัฐพงศ ศิริชนะ รองผูวาราชการจังหวัดสงขลา และนายเฮรู วิจักโซโน (Heru Wicaksono) กงสุลใหญ อิ น โดนี เ ซี ย ประจํ า จั ง หวั ด สงขลา เป น ประธานการสัมมนา นายณัฐพงศ กลาววา จังหวัดสงขลา มีประชากรประมาณ 1.5 ลานคน อาชีพ หลั ก สํ า คั ญ คื อ เกษตรกรรมและประมง ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด ป 2553 มี มูลคา 196,933 ลานบาท รายไดเฉลี่ยตอ คน/ป เทากับ 134,498 บาท ส ว นศั ก ยภาพด า นเศรษฐกิ จ โดย เฉพาะดานยางพารามีพื้นที่ปลูกยาง 2.08 ลานไร ปริมาณผลผลิต 0.46 ลานตน มีการ สงออกยางพาราผานทางดานศุลกากรเขา จังหวัดสงขลา 3 ดาน 2.6 ลานตัน มูลคา 0.182 ลานตอป จังหวัดสงขลาถือเปนจุดศูนยกลาง ของการตลาดทุนและสินทรัพยที่สําคัญของ ภูมิภาค ในป 2556 มีธนาคารพาณิชย135 สาขา มีปริมาณเงินฝาก 137,879 ลานบาท เปนอันดับหนึ่งของภาคใต มีปริมาณการให สินเชื่อ 130,130 ลานบาท เปนอันดับ 2 ของ ภาคใตรองจากจังหวัดภูเก็ต ศักยภาพดานการทองเที่ยวนั้น มีนัก ทองเที่ยวปละ 2.3 ลานคน มีโรงแรม และ ทีพ่ กั 211 แหง หองพักประมาณ 12,000หอง และมีเที่ยวบินที่ทาอากาศยานนานาชาติ หาดใหญ กวาวันละ 14 เที่ยวบิน ซึ่งในอนาคตอันใกลการบินไทยจะ เปดเที่ยวบินหาดใหญ-ฮองกง ,หาดใหญซาอุดิอารเบีย และมีแนวคิดที่จะเปดตลาด ลู ก ค า ใหม คื อ นั ก ท อ งเที่ ย วชาวจี น และ ตลาดการจัดการประชุม (MICE) เนื่องจาก มีศูนยประชุมเฉลิมพระเกียรติที่มีความจุก วา 2,000 คน นายณัฐพงศ กลาววา ในแผนการ ลงทุ น 2 ล า นล า นบาทของรั ฐ บาลจะมี การกอสรางรถไฟความเร็วสูง และรถไฟ ทางคู  เพื่ อ เชื่ อ มต อ กั บ ประเทศมาเลเซี ย และแผนการลงทุ น การบริ ห ารจั ด การนํ้ า 3.8 แสนลานบาท จังหวัดสงขลาไดรับงบ ประมาณเพื่อการแกไขปญหาอุทกภัยใน อําเภอหาดใหญกวา 5,000 ลานบาท “ทราบวา จังหวัดโยยาการตา เปน จังหวัดที่มีศักยภาพและมีชื่อเสียงทางดาน วัฒนธรรม เปนศูนยกลางทางการศึกษาและ เมืองเศรษฐกิจที่สําคัญ” ซึ่ ง จั ง หวั ด สงขลาก็ เ ป น เมื อ งหลาก หลายทางวัฒนธรรม ทั้งพุทธ อิสลาม คริสต และจีน ภายใตแผนงาน IMT-GT ไดมีการ

นักธุรกิจอินโดฯพบประกอบการสงขลา ใชเวที‘IMT-GT/AEC’เชือ่ มการคา-ลงทุน

เฮรู วิจักโซโน เชื่อมโยงการทองเที่ยวเมืองเกาสงขลากับ จังหวัดภูเก็ตและเมืองจอรจทาวน รัฐปนัง เนื่องจากตางก็มีรูปแบบภูมิสถาปตยแบบชิ โนโปรตุกิสเหมือนๆกัน ซึ่งการเชื่อมโยงระหวางอินโดนีเซีย และประเทศไทย ถือเปนโอกาสสําคัญแต จะเป น ไปได ย ากหากเราทั้ ง สองประเทศ ไมมีสายการบินตรง ซึ่งเปนเรื่องที่เราจะตอง แสวงหาความรวมมือกันตอไปภายใตกรอบ IMT-GT” จังหวัดสงขลาไดมกี ารหารือเปนเบือ้ ง ตนในการเตรียมการสถาปนาความสัมพันธ บานพีเ่ มืองนองกับเมืองเรียว ในขัน้ ตอนของ กฎหมายเปนเรื่องที่ยุงยาก ไดมีการเสริม สรางความสัมพันธไมตรีกันระหวางเอกชน กับเอกชน ในดานการศึกษาทราบวาวิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนีสงขลาและยะลา ได มีการจัดทําบันทึกความเขาใจ ศึกษา แลก เปลีย่ นนักศึกษาพยาบาลระหวางกันและนัก ธุรกิจไทยของจังหวัดสงขลา คือ บมจ.บริษทั ศรีตรัง ไดไปลงทุนทําธุรกิจแปรรูปยางพารา ในประเทศอินโดนีเซียแลว นายเฮรู วิ จั ก โซโน กงสุ ล ใหญ อินโดนีเซีย ประจําจังหวัดสงขลา กลาววา วัตถุประสงคการสัมมนาเพื่อตองการแลก เปลี่ยนขอมูลทางดานศักยภาพเศรษฐกิจ และเพื่ อ เสาะหาความร ว มมื อ กั บ จั ง หวั ด สงขลา

ศรี เซอรยาวาดิตี อี ก ทั้ ง ประเทศไทยและประเทศ สาธารณรั ฐ อิ น โดนี เ ซี ย มี ค วามสั ม พั น ธ ใกลชิดแนนแฟนมาเปนเวลานาน ทั้งสอง ประเทศมีอาณาเขตใกลกนั และนัน่ คือความ พิเศษทีท่ า ทายและเปดโอกาสสําหรับทัง้ สอง ประเทศ หรื อ หากจะมองย อ นไปครั้ ง สมั ย อาณาจักรศรีวชิ ยั นัน่ ก็สามารถบงบอกความ สัมพันธของไทย และอินโดนีเซียมานานนับ รอยๆป ยิ่งความสัมพันธเจริญงอกงามมาก ขึ้นเพียงใด ทั้งสองประเทศก็ควรที่จะเปน เพื่อนบานที่ใกลชิดกัน เพือ่ เปนสะพานเชือ่ มโยงความรวมมือ ที่จะหลั่งไหลเพิ่มพูนยิ่งๆขึ้นไปจาก 63 ปที่ ผานมาของความรวมมือไทยและอินโดนีเซีย นับตั้งแตการริเริ่มความสัมพันธทางการทูต ไทย –อินโดนีเซียในป 1950 “ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งไทยและ อินโดนีเซียยังมีศักยภาพในอีกหลายๆดาน ที่ยังจะตองคนหา เราตองพยายามและมุง มั่นมากยิ่งขึ้นที่จะพัฒนาศักยภาพเหลานั้น อาทิเชน การทองเทีย่ ว การคาและการลงทุน และมัน่ ใจวายังมีชอ งทางอีกหลากหลายชอง ทางที่ยังรอการพัฒนาอยู อยางเชน ระหวาง สงขลาและเขตปกครองปนตุลในวันนี้” นาย เฮรู กลาวและวา เขตการปกครองบันตุล มีประชากรอยู ราว 900,000 คน เปนเมืองทีม่ ศี กั ยภาพมาก ทั้งดานวัฒนธรรม การศึกษา อุตสาหกรรม

การคา การทองเทีย่ ว ประมงและเกษตรกรรม ซึ่งศักยภาพตางๆของเมืองสงขลานั้นทําให เปนชองทางและโอกาสที่ศักยภาพของทั้ง สองเมื อ ง สงขลาและป น ตุ ล จะสามารถ สนั บ สนุ น เกื้ อ กู ล กั น และกั น ได และด ว ย จุดยืนนี่เองจะเปดโอกาสไปสูความรวมมือ ตอไปในอนาคต “มั่นใจวาการสัมมนาในวันนี้ทั้งสอง ฝายจะไดใชประโยชนอยางสูงสุดในการ รับทราบขอมูลและสรางความรูจักกันให มากที่สุดเพื่อความรวมมือซึ่งกันและกันตอ ไปในอนาคต ยังมีศักยภาพมากมายรอให เราคนหา พัฒนาและบรรลุเปาหมาย โดย เฉพาะอยางยิง่ เพือ่ ความรวมมืออยางเปนรูป ธรรมภายใตกรอบความรวมมือสามเหลี่ยม เศรษฐกิจ และเดินหนาสูป ระชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (Asean Economic CommunityAEC)ในป 2015 ที่จะถึงนี้” นางศรี เซอรยาวาดิตี ผูวาการเขต ปกครองเมืองปนตุล กลาววา โอกาสนี้เปน โอกาสดี ใ นการแนะนํ า ตั ว และโปรโมท ศักยภาพของเมืองบันตุล ทั้งนี้ในป 2558 นั้นความรวมมือดานเศรษฐกิจประชาชาติ อาเซี ย นจะเกิ ด ขึ้ น ในขณะเดี ย วกั น เมื อ ง ปนตุลไดแสดงเจตนารมณในการริเริ่มเขา สูความรวมมือการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ฝา IMT-GT เชนกัน ในการสัมมนาวันนี้ถือเปนโอกาสอัน ดียิ่ง ซึ่งสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพ โอกาส และลูท างในสาขาตางๆ และเปนการ เชื่อมสานสัมพันธทางการคา เพื่อที่จะใหนัก ลงทุนหนาใหมจากประเทศไทย เขาไปลงทุน พรอมทัง้ เกิดการลงทุนใหม อันทีจ่ ะเรงใหเกิด การเติบโตและการพัฒนาดานเศรษฐกิจของ เมืองปนตุล เขตปกครองเมืองปนตุลมีเปาหมาย และพั น ธะกิ จ เพื่ อ ที่ จ ะพั ฒ นาให เ กิ ด การ เจริญเติบโตทัง้ ในดานตังสินคา และจากภาค การผลิต การพัฒนามูลคาเพิม่ ตอตัววัตถุดบิ พรอ มทั้ ง มีก ารต อ ยอด มี ก ารพัฒ นาภาค ธุรกรรมตางๆ ทัง้ ยังมีการดูแลรับผิดชอบดาน สิง่ แวดลอมใหสอดคลองและควบคูก นั ไป


18A การตลาดประชาสัมพันธ์

Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556

ส�ำนึกอนุรกั ษ์ทอ้ งทะเลไทย ณ ค่ำยนิเวศวิทยำทำงทะเลกับเชฟรอน

ภาพนักท่องเที่ยวน�าขนมปังยื่นให้ปลาเล็กปลาน้อยเข้ามา ตอดกินกับมือกันอย่างสนุกสนาน พร้อมถ่ายภาพอัพขึน้ อิน สตราแกรม แชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆ บนโซเชียลมีเดีย กดไลค์ เป็นความสุขเล็กๆ ที่หลายคนชื่นชอบ แต่ส�าหรับ นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จากโครงการค่ายนิเวศวิทยาทาง ทะเลภาคฤดูร้อนอาจเห็นแปลกแตกต่างออกไป หลังจาก ได้มาเรียนรูอ้ ย่างลึกซึง้ ถึงการพึง่ พิงและหน้าทีข่ องสิง่ มีชวี ติ ใต้ทะเลที่มีต่อกัน เป็นเวลา 21 ปี มาแล้วทีโ่ ครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ภาคฤดูร้อน โดยความร่วมมือระหว่าง อุทยานการศึกษาวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน จังหวัดภูเก็ต ภายใต้การสนับสนุนจาก บริษทั เชฟรอนประเทศไทย สำารวจและผลิต จำากัด ได้จัดหลักสูตรบ่มเพาะนักศึกษาที่เรียน ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสาขาอื่นๆ ที่มีความ สนใจในด้านนิเวศวิทยาทางทะเล จากของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทัว่ ประเทศ เพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้ ใกล้ชิด และทำาความรู้จักกับผืน นำา้ แห่งท้องทะเลอันดามัน ด้วยหวังว่าพวกเขาจะเป็นกำาลังสำาคัญ ในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้อยูค่ ปู่ ระเทศต่อไป ผศ.ดร.ปิ ติ ว งษ์ ตั น ติ โ ชดก ผู ้ อำ า นวยการอุ ท ยาน วิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิท ยาลัย วลัย ลัก ษณ์ และ ผู ้ ริ เ ริ่ ม โครงการค่ า ยนิ เ วศวิ ท ยาทางทะเลภาคฤดู ร ้ อ น บอก ว่า “เราจัดค่ายนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาและส่งเสริม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ภาคฤดูร้อน ได้มีส่วนในการสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ทางทะเลให้กับประเทศ และได้ปลูกฝังจิตสำานึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชนจำานวนมาก ผ่านการเรียนรู้ทั้ง เชิงทฤษฎีและปฏิบตั ิ เกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ มีชวี ติ และ สิง่ แวดล้อมทางทะเล ตลอดจนกลไกและกระบวนการสำาคัญทีเ่ กิด ขึน้ ในทะเล เพือ่ ให้เกิดความรูใ้ นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรใน ทะเลอย่างรอบคอบและยั่งยืน รวมถึงเพื่อให้ตระหนักถึงความ สำาคัญของระบบนิเวศวิทยาทางทะเล ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ อาทิ การสำารวจบริเวณป่าชายเลน หาดหิน และการดำานำ้าเพื่อ เก็บตัวอย่างทางทะเลไปทำาการศึกษา โดยจะเรียนกันอย่างเข้ม ข้นเป็นเวลา 1 เดือนเต็ม” อาจารย์ปิติวงษ์ เล่าต่อว่า “จุดเด่นของค่ายนิเวศวิทยา ทางทะเลคือจะเน้นให้เด็กคิด โดยอาจารย์เป็นเพียงผู้จุดประเด็น แล้วเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้แชร์ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความ คิด จากนั้นก็มีการนำาลงพื้นที่ ให้ลงมือทำาจริงด้วยตนเองทุกขั้น ตอน หัวใจสำาคัญของการเดินทางมาบ่มเพาะถึงจังหวัดภูเก็ตคือ สถานทีม่ คี วามเหมาะสมต่อการเรียนรูท้ างด้านวิชาการและลงมือ ปฏิบัติ เราต้องการให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากคนทำางานจริง ที่จะ สามารถตอบคำาถามที่เขาสงสัยในแต่ละเรื่องได้ นักศึกษาทุกคน จะต้องทำาแล็ป ต้องไปลงทะเล ทุกคนได้เห็น ได้สมั ผัสของจริง เป็น ประสบการณ์ที่ดีสำาหรับเด็ก และเราอยากให้เด็กๆ ได้รู้จักกันกัน เป็นเครือข่าย เป็นเพื่อนกัน มาช่วยกันในปีหน้า ในภายภาคหน้า เกิดเป็นแวดวง เป็นสังคม ในค่ายทุกครั้งสิ่งที่เราภูมิใจมากก็คือ รุ่นพี่รุ่นก่อนๆ กลับมาช่วยค่ายกันเป็นอย่างดี” ดุษชฎา เลีย้ งบุญเลิศชัย ผูจ้ ดั การฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด กล่าวว่า “การสร้าง บุคลากรเพือ่ อนุรกั ษ์ระบบนิเวศต้องใช้เวลา ซึง่ บริษทั มีนโยบายใน การให้การสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างเต็มที่ โดยเปิด โอกาสให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้มีโอกาสสมัครเข้า ร่วมค่าย นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ทัง้ ทีอ่ ยูใ่ นจังหวัดที่ มีและไม่มที ะเลก็มคี วามสนใจ ในครัง้ นีม้ นี กั ศึกษาจาก 14 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ และวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยรามคำาแหง มหาวิทยาลัย มหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา จั น ทบุ รี มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยวลัย ลักษณ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ดิฉนั เชือ่ ว่าทุกๆ คนทีม่ าเข้าค่าย ในครัง้ นี้ จะเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำาความรูท้ ไี่ ด้จาก การเข้าค่ายไปใช้ได้จริงๆ ทัง้ ในการเรียน และในชีวติ ประจำาวัน” ตลอดระยะเวลา 1 เดือน น้องๆ 33 คน ได้เรียนรู้ทั้งภาค ทฤษฏีและปฏิบัติ ผ่านการเรียนการสอนโดยนักวิทยาศาสตร์

ของสถาบั น วิ จั ย ชี ว วิ ท ยาและประมงทะเล ภู เ ก็ ต ซึ่ ง มี ทั้ ง นั ก วิทยาศาสตร์ชาวไทยและชาวต่างชาติ มาให้ข้อมูล รวมทั้งทุกคน ยังได้ทาำ การค้นคว้านอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมภาคสนาม โดยเน้น ให้มีการศึกษาผ่านประสบการณ์ตรง และที่สำาคัญที่สุด ยังมีการ อัพเดตวิทยาการใหม่ๆ เช่น เรื่องภาวะเรือนกระจก เรื่องทะเลกับ เออีซี หรือแม้แต่หลักการดูดซับคาร์บอนในทะเลด้วยการเติมธาตุ เหล็กลงกลางทะเล เพือ่ กระตุน้ การสังเคราะห์แสง เพือ่ ให้นอ้ งๆ ได้ เรียนรูข้ อ้ มูลปัจจุบนั เพือ่ พิจารณาและวิเคราะห์ถงึ ผลกระทบและ ความเป็นไปในอนาคต ประเด็นอนุรักษ์ที่นักศึกษาสนใจกันเป็นอย่างมากและ มีการอภิปรายกันอย่างคึกคัก ได้แก่ กรณีลิงที่จังหวัดลพบุรี นก พิราบที่สนามหลวง ที่แม้จะเป็นความสุนทรีย์ของนักท่องเที่ยว แต่อีกมุมหนึ่ง สัตว์เหล่านี้เคยชินกับการ “ถูกเลี้ยง” และทำาให้ สัญชาตญาณของการ “ล่า” เลือนหายไป แล้วหากวันใดทีน่ กั ท่อง เที่ยวไม่มา สัตว์เหล่านี้จะเป็นเช่นไร อีกประเด็นที่น้องๆ ต่างสนใจ คือ วงจรขนมปังที่นักท่อง เที่ยวให้ปลา ซึ่งส่งให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของประชากรปลา ทั้งอาจถูกจับไปกินเมื่อมารวมกลุ่มกินขนมปัง และอาจหยุดทำา หน้าที่บางอย่างให้กับระบบนิเวศ เพราะเคยชินกับการได้อาหาร การได้เรียนรู้ทั้งในห้องเรียน ที่ป่าชายเลน และกลางท้อง ทะเล รวมถึงการรวมกลุ่มกันทำาโครงงานวิจัยตามหัวข้อที่แต่ละ กลุ่มสนใจ ไม่เพียงให้ประสบการณ์ที่มีค่า แต่ยังบ่มเพาะปลูกฝัง สำานึกอนุรักษ์ให้เกิดขึ้นไปพร้อมๆ กันด้วย กิตติ มูลละ นักศึกษาชัน้ ปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชา ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เล่าประสบการณ์การเข้าค่ายนีว้ า่ “ก่อนมาเข้าค่ายมีโอกาสไปทะเลน้อยมาก ส่วนใหญ่เน้นเรียนทาง ป่า แต่เมือ่ มาทีน่ ที่ าำ ให้ได้สมั ผัสของจริง ได้มาเจออะไรทีเ่ รายังไม่รู้ เยอะแยะ อย่างป่าชายเลนส่วนใหญ่ทไี่ ปคือ ป่าทีฟ่ น้ื ฟูแล้ว ไม่เคย ได้ลงป่าชายเลนจริงๆ ลักษณะต้นไม้ พืช ก็ไม่เหมือนกัน ดีที่เรา อ่านเจอในหนังสือแล้วได้มาเห็นของจริง ทำาให้เรามีทกั ษะหลายๆ ด้าน ไม่เฉพาะป่าอย่างเดียว” ในขณะที่ เกตสิรี มณีนาค หรือน้องเอิรธ์ นักศึกษาชัน้ ปีที่ 3 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มา กับเพื่อนๆ อีก 5 คน เป็นเยาวชนหัวใจอนุรักษ์ เธอมองว่า “ทะเล เป็นแหล่งทรัพยากรใหญ่ของโลก การได้มาค่ายนี้ทำาให้เห็นถึง ความเปลีย่ นแปลงของท้องทะเล และเห็นถึงความสำาคัญของการ มีส่วนร่วมอนุรักษ์ ระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตในท้องทะเล” ด้านปวีณา พัฒนศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิ ช าชี ว วิ ท ยา มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ซึ่ ง รั ก ที่ จ ะเรี ย นรู ้ ธรรมชาติจากของจริง และออกทริปป่าชายเลนธรรมชาติหลาย ครั้ง บอกว่า “อย่างในมหาวิทยาลัย ก็จะเป็นตัวอย่างดอง แต่เรา ไม่เห็นการปรับสี การใช้ชีวิต ค่ายนี้เปิดโลกทัศน์กว้างขึ้น ทำาให้ อยากเรียนทางด้านทะเลมากขึ้น” นอกจากสำานึกรักษ์ท้องทะเลไทยจะเบ่งบานในหัวใจของ หนุ่มสาวคนรุ่นใหม่แล้ว สำาหรับน้องแนน จันทร์มณี ปัญญา ไว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บอกว่า “การมาเข้าค่ายครั้งนี้เป็น สิ่งยืนยันว่า สิ่งที่เธอตัดสินใจเลือกเรียนนั้นมาถูกทางแล้ว” สำาหรับคนรุน่ ใหม่ ทีอ่ ยากเรียนรูเ้ รือ่ งระบบนิเวศ ทีไ่ ด้เรียน รู้จากผู้เชี่ยวชาญจริงๆ และลงสัมผัสประสบการณ์จริงในท้อง ทะเลอันดามัน เห็นตัวเป็นๆ ของสรรพสิง่ มีชวี ติ ทัง้ บนบกและในนำา้ และสามารถเก็บหน่วยกิตได้ ก็สามารถเตรียมพร้อมได้ตงั้ แต่วนั นี้ หรือสอบถามข้อมูลการเปิดรับสมัครค่ายในปีต่อไปได้ที่ http:// stpark.wu.ac.th การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการจัดหา พลังงานให้กับประเทศ เป็นสิ่งที่เชฟรอนประเทศไทยยึดมั่นมา ตลอดกว่า 50 ปี ของการดำาเนินธุรกิจ โดยเชฟรอนมุ่งสนับสนุน “พลังคน” เพื่อให้เป็นกำาลังสำาคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติต่อไป โดยความร่วมมือในลักษณะ ของการเป็นพันธมิตรกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนา ของประเทศอย่างยั่งยืน

Loyalty

วั ส ดี ค รั บ ท่ า นผู้ อ่ า นทุ ก ท่ า น ฉบั บ นี้ ข อนำ า เสนอถึงแนวความคิดการรักชาติ รักแผ่นดิน และหมายรวมไปถึงรักในองค์กร หน่วยงานที่เราร่วมงาน อยู่ โดยหลักสำาคัญของ Loyalty ในการดำาเนินธุรกิจก็ จะมองไปที่ประเด็นของการสร้างจากองค์กร หน่วยงาน หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสร้างความมั่นคงกับลูกค้าหรือ ผูกบริโภค ทฤษฎีต่างๆ ของการการ Brand Loyalty มี มากมาย โดยเน้นที่การสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นจน พัฒนากลายเป็นความจงรักภักดี หากแต่ ใ นบทความฉบั บ นี้ ผ มจะขอนำ า เสนอใน ส่วนจิตสำานึกในการมี Loyalty จากตัวตนของเราเอง นั่น หมายความว่ า มี ห ลายด้ า นสำ า คั ญ ๆ ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น กลไก ทางการตลาด ไม่ได้เป็นธุรกิจ องค์กร หน่วยงานทางธุรกิจ แต่ก็จำาเป็นต้องมี Loyalty เกิดขึ้น ท่านผู้อ่านคิดตามผม ดูนะครับว่ามีด้านใดๆ บ้างที่เราต้องมีความจงรักภักดี โดยนอกเงื่อนไขของกลไกทางการตลาด ผมเริ่มนำาเสนอ ให้ท่านคิดถึง สถาบันที่สำาคัญกับประเทศชาติของเรา 3 สถาบันคือ ชาติ ศาสนา และ พระหากษัตริย์ ท่านผู้อ่านเห็นด้วยหรือไม่ครับว่า เราต้องมีความ จงรักภักดีกับสถาบันที่สาำ คัญทั้ง 3 สถาบัน สถาบันชาติ คือ สถาบันที่สำาคัญของการอยู่ร่วมกันของคนไทยทั้งชาติ ดังคำากล่าวที่เคยได้ยินกันอย่างคุ้นหูว่า “อย่ า ถามว่ า ประเทศชาติให้อะไรกับเรา แต่จงถามว่า เราจะให้ อะไรกับประเทศชาติ” ประเทศชาติไม่ได้เป็นของใครคน ใดคนหนึ่ง แต่เราทุกคนที่เป็นคนไทยล้วนแต่ได้อยู่อาศัย เติบโตบนแผ่นดินทีม่ กี ารเสียสละจากบรรพบุรษุ ของเรา จึง เป็นสิง่ สำาคัญทีเ่ ราควรจะมีความจงรักภักดีตอ่ ชาติ รักและ หวงแหนความเป็นชาติไทย ปกป้องสิง่ ทีท่ าำ ให้ประเทศชาติ เสียหาย หลักคิดง่ายๆ หากเราไม่รกั และหวงแหนประเทศ ชาติ อ นาคตต่ อ ไปวั น ข้ า งหน้ า ลู ก หลานของเราจะอยู่ อย่างไร ผมเคยเสนอท่านผู้อ่านว่าในสมัยเด็กๆ ที่เราเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เราได้ศึกษาและเรียนรู้ถึงคุณความดี ที่บรรพบุรุษของเราตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ มีประวัตศิ าสตร์ของ บุคคลสำาคัญจำานวนมาก หากทุกวันนี้เราไม่ดูแลปกป้องรักษาบ้านเมืองของ เราไว้ วันข้างหน้าในอนาคตเวลาทีล่ กู หลานของเราศึกษา ประวัติศาสตร์จะมีคุณงามความดีอะไรที่ทำาให้นึกถึงบ้าง สถาบันศาสนา คือ สถาบันที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้าน จิตใจของผูค้ นทุกคน ไม่วา่ จะศาสนาใดก็ตามล้วนสอนให้ ทุกคนเป็นคนดี ความจงรักภักดีรู้คุณเป็นสิ่งที่ทุกคนควร จะมีอย่างยิ่ง สถาบันที่สำาคัญอย่างที่สุดอีกสถาบันหนึ่ง คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยส่วนตัวจริงๆ ครับท่าน ผู้อ่านทุกท่าน ความจงรักภักดีที่คนไทยทุกคนต้องมีต้อง คิดและตระหนักอยูเ่ สมอคือ สถาบันพระมหากษัตริย์ หาก จะคิดและมองอย่างถ่องแท้แล้วก็พบว่า สถาบันพระมหา กษัตริย์ ทรงสร้างคุณความดีให้กับแผ่นดินไทยมาช้านาน มากมายด้วยโครงการตามกระแสพระราชดำารัส โครงการ ส่วนพระองค์มากมายที่ปกคลุมไปทั่วแผ่นดินไทย ความ มีจิตสำานึกที่จะจงรักภักดีจึงเป็นสิ่งที่จำาเป็นอย่างยิ่งกับพี่ น้องคนไทยทุกๆ คน ผมเชื่อมโยงแนวคิดของความจงรัก ภักดีมาสู่การดำาเนินชีวิตในด้านธุรกิจ ความสำาเร็จในการ ดำาเนินธุรกิจจะต้องมีความทุ่มเท ความซื่อสัตย์สุจริต โดย สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยตัวของเราเอง เมื่อเรามีความ จงรักภักดีต่อองค์กร หน่วยงาน ผมอัยยพร ขจรไชยกูล ขอเป็นกำาลังใจในการดำาเนิน ชีวิตให้กับทุกท่านได้ประสบความสำาเร็จ แล้วพบกันฉบับ หน้าครับ


Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556

กรมควบคุมมลพิษรวมจว.-อปท.พัทลุง

รณรงค‘มาตรา80’ชวนรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ผูวาราชการจังหวัดพัทลุง อธิบดีกรม ควบคุ ม มลพิ ษ และนายกองค ก าร บริหารสวนจังหวัดพัทลุง รวมพิธีปลอย คาราวาน “80 หนวยปฏิบัติการ แนะนํา มาตรา 80” เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ไดมีการ รณรงค เผยแพรความรู ความเขาใจใหแก แหลงกําเนิดมลพิษที่กอใหเกิดนํ้าเสียทั้ง 10 ประเภท ใหปฏิบัติตามกฎกระทรวงมาตรา 80 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 สืบเนื่องจากกฎกระทรวงกําหนดหลัก เกณฑ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและ ขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และ รายงานสรุปผลการทํางานของระบบนํ้าเสีย พ.ศ.2555 ตามบทบัญญัตใิ นมาตรา 80 แหง พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 กําหนด ใหเจาของหรือผูครองครองแหลงกําหนด มลพิษที่ถูกควบคุมการระบายนํ้าทิ้ง ใหเปน ไปตามมาตรฐานการระบายนํา้ ทิง้ ทีป่ ระกาศ แลวจํา นวน 10 ประเภท ไดแ ก โรงงาน อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม อาคาร บางประเภทและบางขนาดที่ดินจัดสรร การ เลี้ยงสุกร ทาเทียบเรือประมง สถานที่บริการ นํ้ามันเชื้อเพลิง บอเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง บอเพาะเลี้ยงสัตวนํ้ากรอย บอเพาะเลี้ยง สัตวนํ้าจืด และระบบนํ้าเสียรวมของชุมชน มี ห น า ที่ ต  อ งบั น ทึ ก การทํ า งานของระบบ บําบัดนํ้าเสียประจําวันตามแบบ ทส.1 และ รายงานตามแบบที่กําหนดตามแบบ ทส.

2 สงใหเจาพนักงานทองถิ่น ทุกเดือน และใหพนักงาน ประจําทองถิน่ รวบรวม รายงานดังกลาวสงให กับพนักงานควบคุม มลพิ ษ เดื อ นละ 1 ครั้ง โดยกฎ ก ร ะ ท ร ว ง ดั ง ก ล  า ว ไ ด  มี ผ ล บั ง คั บ ใช แ ล ว ตั้ ง แต วั น ที่ 2 สิ ง หาคม พ.ศ. 2555

วิเชียร จุงรุงเรือง ปรากฏวา แหลง กํ า เนิ ดมลพิ ษ ในจั ง หวั ด เสียจากประชาชนในทองถิ่น เชน ฟารมสุกร พัทลุงจํานวนทั้งสิ้น 611 แหง ที่จะตองถูก โรงงานอุตสาหกรรม บอเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ควบคุมการปลอยนํ้าเสียออกสูสิ่งแวดลอม และ สถานีบริการนํ้ามันเชื่อเพลิง หากไมมี ไดปฏิบัติตามกระทรวงดังกลาว มีจํานวน การปองกันและควบคุมทีด่ ี อาจสงผลกระทบ นอยมาก เพียงรอยละ 2 สะทอนใหเห็น ตอสิง่ แวดลอมและสุขภาพของประชาชนได ถึงการขาดความเขาใจถึงการปฏิบัติตาม นายวิเชียร จุงรุงเรือง อธิบดีกรม

รวมยินดีนร.กัลยาณีฯท็อปแอดมิชชั่น ผูว า ฯเมืองคอนยํา้ ภาพใหม‘นครดีด๊ ’ี

วันที่ 6 มิถุนายน 2556 เวลา 08.00 น. นาย วิโรจน จิวะรังสรรค ผูวาราชการจังหวัด นครศรีธรรมราช รวมแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พรอม ดวยคณะผูบริหาร ครูอาจารย และนักเรียน หนาเสาธง โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นายวิโรจน กลาววา ตองขอชมเชย นางสาวธั น ย ช นก กล า ณรงค ที่ ส ามารถ แอดมิชชั่นติด 1 ใน 10 ของคณะสถาปตย

กฎหมายตามกฎหมายของ แหล ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ ในการ จั ด การนํ้ า เสี ย ของตนเอง ทั้ ง ที่ ป  ญ หานํ้ า เสี ย เป น ป ญ หาสํ า คั ญ ที่ ต  อ งการ ความร ว มมื อ ในการแก ป ญ หาจากทุ ก ภาคส ว น โดยเฉพาะจั ง หวั ด พั ท ลุ ง ซึ่ ง ยั ง ไม มี ร ะบบบํ า บั ด นํ้ า เสียของชุมชน และยังมีแหลง กําเนิดมลพิษหลายประเภทที่ ถูกรองเรียนเรื่องปญหานํ้า

กรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร เปนการสรางชื่อเสียงใหกับ จังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต เปนการ สรางประวัตศิ าสตรของนักเรียนตางจังหวัดที่ ติด 1 ใน 10 ของประเทศ จึงมีความภาคภูมิใจมาก ที่สามารถ สรางชื่อเสียงใหกับตัวเอง ครอบครัว และ สถาบันที่ศึกษาได สวนการรองเพลงมารช 2 เพลง เกิดจากวัตถุประสงค 2 ขอ เพราะ

ไมเกิน 2 ป พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช จะได รั บ การประกาศเป น มรดกโลกเป น ทางการ ฉะนั้นการที่จะรักษามรดกโลกแหง นี้ใหอยูที่นครศรีธรรมราชอยางยั่งยืนตราบ นานเทานาน จึงเปนภารกิจของ คนนครศรีธรรมราชและคนภาค ใตทุกคน เพราะยังไมมีมรดกโลกใน ภาคใต ซึ่งการที่จะรักษามรดก โลกนีไ้ วตอ งทําใหนครศรีธรรมราช เป น เมื อ งพระนั่ น เอง และอี ก ข อ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชจะ พั ฒ นาไปได ส  ว นหนึ่ ง ต อ งค น จากอั ต ลั ก ษณ ที่ มี ศั ก ยภาพใน ตนเองก็ คื อ ในเรื่ อ งของธรรมะ ธรรมชาติ ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณีวฒ ั นธรรม นัน่ ก็คอื “นคร แห ง ธรรม” ก็ คื อ การท อ งเที่ ย ว ฉะนั้ น การท อ งเที่ ย วจะเป น สิ่ ง ที่ พ ลิ ก โฉมให นครศรีธรรมราชไปสูจังหวัดที่พัฒนาแลว “เราต อ งเปลี่ ย นภาพลั ก ษณ สร า ง แบรนดิ้ง หรือตราสัญลักษณขึ้นมา นั่นก็คือ นครศรีดี๊ดี ซึ่งนครศรีดี๊ดี คือนครศรีธรรมราช นั่นเอง เปนการสรางแบรนดิ้งใหทุกคนรูจัก และจะยั่งยืนไดก็ตองเปนเจาบานที่ดีเชน

Í‹ÒÇä·Â 19A

ควบคุมมลพิษ กลาวถึงวัตถุประสงคของ การจั ด กิ จ กรรมในครั้ ง นี้ ว  า การพั ฒ นา ประเทศยอมมีการทําลายสิ่งแวดลอมเพิ่ม ขึ้น ในฐานะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม โดยกรมควบคุมมลพิษ จึง หยิบยกการบังคับใชกฎหมาย มาตรา 80 มาใช และขอความรวมมือจากทุกภาคสวน ที่เขาขายเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่กอให เกิดนํ้าเสีย ปฏิบัติตามกฎหมายรวมกัน จะ เปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับสังคมและ ประชาชน โดยมีเปาหมายรวมกันในการ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และยังชวยลดปญหาความขัดแยงระหวาง แหลงกําเนิดมลพิษชุมชนเคียงขาง ทั้ ง นี้ ผู  ที่ ไ ด รั บ ประโยชน จ ากกฎ กระทรวงดังกลาว คือทองถิ่น ซึ่งสามารถ ใชเปนกลไกสําคัญอยางหนึ่งในการบริหาร จั ด การด า นสิ่ ง แวดล อ มในพื้ น ที่ ข องตน สอดคลองกับการเพิ่มอํานาจหนาที่ใหทอง ถิน่ ตามรัฐธรรมนูญในการสงเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่ตน ในการจัดงานพิธีปลอยคาราวาน ‘80 หนวยปฏิบัติการ แนะนํามาตรา 80’ ครั้งนี้ เปนความรวมมือระหวางกรมควบคุมมลพิษ จังหวัดพัทลุง องคการบริหารสวนจังหวัด พัทลุง และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน จังหวัดพัทลุง โดยปลอยคาราวานรถยนต 80 คัน ประกอบดวย รถยนตเจาพนักงาน ควบคุมมลพิษจากสํานักงานสิ่งแวดลอม ภาคที่ 16 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมจังหวัดพัทลุง และกรมควบคุม มลพิษจํานวน 8 คัน และรถยนตเจาหนาที่ พนักงานทองถิ่น จากองคกรปกครองสวน ทองถิ่นทุกแหงในเขตจังหวัดพัทลุง จํานวน 72 คัน เดินหนาใหคําแนะนําแกเจาของหรือ ผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษใหปฏิบัติ ตามที่ กํ า หนดไว ใ นกฎกระทรวงมาตรา 80 เป น รายท อ งถิ่ น ระหว า งวั น ที่ 5-14 มิถุนายน 2556 ซึ่งหากไมปฏิบัติตามจะ มี ค วามผิ ด ตามบทลงโทษที่ กํ า หนดไว ใ น กฎหมาย กัน” ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กลาว และวา การทีจ่ ะเปนเจาบานทีด่ ไี ด ก็ตอ งปลูก ฝงตั้งแตเด็ก เพื่อสรางเจาบานดี๊ดี เพราะ ฉะนั้น เพลงมารช นครศรีธรรมราช จะทําให ลูกๆ ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่เกิดมาเปน เด็กนครฯ และเพลงมารชคําขวัญประจํา เมือง ที่มีเนื้อรองวา “เราชาวนครอยูเมือง พระ” ก็จะทําใหนครเปนเมืองพระ และเปน เมืองที่ทําใหคนปรับภาพลักษณตัวเอง หลั ง จากนั้ น ผู  ว  า ราชการจั ง หวั ด นครศรีธรรมราชไดรวมรองเพลงดังกลาวทั้ง 2 เพลง กับคณะครูอาจารย และนักเรียน โดยมีวงโยธวาธิตของโรงเรียนกัลยาณีศรี ธรรมราช บรรเลงดนตรี และไดกําหนดใหมี การประกวดรองเพลงมารชนครศรีธรรมราช และเพลงมารชคําขวัญประจําเมือง ทั้งใน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดย รางวัลชนะเลิศ แตละระดับไดรับเงินรางวัล 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 30,000 บาท และรองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 20,000 บาท และรางวัลชมเชย 10,000 บาท ซึ่ง ต อ งดํ า เนิ น การให เ สร็ จ สิ้ น ภายในเดื อ น กรกฎาคม 2556 และมีการมอบรางวัลใน วันที่ 12 สิงหาคม 2556


20A Íѹ´ÒÁѹ

Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556

นายกฯตรังไม่หวัน่ นโยบาย‘ยุบอบจ.’ ย�้ารัฐบาลต้องถามประชาชนก่อน นายกฯอบจ.ตรัง ไม่หวั่นเสนอยุบ อบจ. เพราะมักจะออกมาสร้างกระแสทุกครั้ง ที่มีปัญหา ขณะที่นายกรัฐมนตรียังไม่ เคยพูดชัดเจนถึงเรื่องนี้ เป็นแค่แนวคิด ของคนบางคนในพรรคเพื่อไทย ต้อง ถามประชาชนก่อน

วันที่ 4 มิ.ย. นายกิจ หลีกภัย นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง กล่าวถึง กรณีที่นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม มี แนวคิดในการยุบองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในเรือ่ งนีต้ นมีความคิดเห็นว่าเป็นเพียงความ คิดเห็นของคนเพียงบางคน โดยจะมีการออก มาพูดทุกครั้งเมื่อเกิดปัญหา อ้างว่า อบจ. ท�างานทับซ้อนกับ อปท.อืน่ เพราะไม่มพี นื้ ที่ เป็นของตนเอง ข้อเท็จจริงอบจ.จะท�างาน พัฒนาที่ใช้งบมากว่า เทศบาลหรือ อบต. กรณี อปท.ของบรัฐบาลเพิ่ม 30% แต่ได้เพียง 27.51% ขณะนี้ให้ 28% เป็น

เลือกตั้ง รัฐบาลจึงไม่สามารถเข้ามาสั่งการ หรือแทรกแซงได้ จึงเป็นเพียงแนวคิดของใครคนหนึ่ง เท่านั้น แม้ว่าความเป็นไปได้ที่จะด�าเนิน การอาจจะมี ตนก็คงไม่ไปคัดค้านเพราะเป็น เรื่องของคนจ�านวนมาก ต้องถามความคิด เห็นของประชาชนว่าเมื่อเกิดปัญหาในท้อง ถิ่นใครใกล้ชิดและเข้าช่วยเหลือได้รวดเร็ว กว่า อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีและคณะ รัฐบาลยังไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้อย่างชัดเจน ส่วนการบริหารงาน อบจ.ตรังนั้นมีน โยบายที่ชัดเจนเรื่องการจัดท�าโครงการเฝ้า ดูแลสุขภาพคนตรัง ซึ่งประสบความส�าเร็จ เรื่ อ ยมา เพราะคนตรั ง เราบริ โ ภคอาหาร หวาน ๆ มัน ๆ ท�าให้เป็นโรค ไขมัน ความ ดันโลหิตสูงทีส่ ดุ จังหวัดหนึง่ ของประเทศไทย ส่วนโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือบ้านนา เกลือ อ.กันตัง ซึ่ ง อบจ.ตรั ง ได้ รั บ งบประมาณจาก กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม สร้างท่าเรือ บนที่ดิน อบจ.ตรัง ขณะนี้การก่อสร้างรุด หน้าไปมากแล้ว หากก่อสร้างแล้วเสร็จและ เปิดด�าเนินการ ก็จะสามารถรองรับการค้า การลงทุนกับประเทศในกลุ่มอาเซียนและ ประเทศต่าง ๆ ได้ทั่วโลก ส่งผลดีต่อการค้า กิจ หลีกภัย การส่งออกสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมผ่าน สาเหตุหนึ่งที่ท�าให้รัฐบาลเกิดความอึดอัด ดูแล ผู้ว่าฯเป็นคนของรัฐบาลสามารถสั่งได้ ท่าเรือบ้านนาเกลือแห่งนี้ เป็นรายได้ของ ก็ได้ โดยน�าประเด็นให้ทางจังหวัดเข้ามา จึงไม่ใช่เรื่องแปลก แต่ท้องถิ่นมาจากการ อบจ.ตรังอีกทางหนึ่ง

‘พ่อเมืองกระบี่’มอบ260,000 บาท สมทบทุนซื้อที่ดินมัสยิดกลางจังหวัด

วันที่ 3 มิถุนายน 2556 ที่ห้องประชุมส�านักงาน คณะกรรมการอิ ส ลามประจ� า จั ง หวั ด กระบี่ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ นายประสิทธิ์ โอ สถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้น�า เงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ในจังหวัดกระบี่ จ�านวน 260,000 บาท มอบให้แก่มัสยิดกลาง ประจ�าจังหวัดกระบี่ เพื่ อ สมทบทุ น ในโครงการจั ด ซื้ อ ที่ ดิ น ขยายพื้นที่ใช้สอยของมัสยิดกลาง โดยมีนาย อัสนาวี มุคุระ ประธานคณะกรรมการอิสลาม ประจ�าจังหวัดกระบี่ เป็นผู้รับมอบ เพื่อน�าเงิน ไปสมทบทุนในโครงการจัดซื้อที่ดินขยายพื้นที่ ใช้สอยของมัสยิดกลางประจ�าจังหวัดกระบี่ ซึ่ง มีเนื้อที่รวม 2,925 ตารางเมตร รองรับกิจกรรม ส�าคัญทางศาสนาอิสลาม ที่จะมีขึ้นทุกๆปี ทั้งนี้นายประสิทธิ์ ได้กล่าวแสดงความ ชื่นชม และยินดีในกับชาวไทยมุสลิมในจังหวัด กระบี่ ที่ ท างคณะกรรมการอิ ส ลามประจ� า จังหวัดกระบี่มีโครงการดังกล่าวขึ้น เป็นจุดเริ่ม

ต้นของการพัฒนาพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์ ในระยะยาว ท�าให้มัสยิดกลางเป็นศูนย์รวม ของพี่น้องมุสลิมทั้งในจังหวัดกระบี่และจังหวัด ใกล้เคียง ส่งผลต่อการพัฒนาจิตใจให้เราอยู่ใน สังคมด้วยความสงบเรียบร้อย และพัฒนาชาว มุสลิมให้เป็นที่สมบูรณ์ ทางจังหวัด อ�าเภอ และผู้มีจิตศรัทธา ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของมัสยิดกลาง จึง ได้ ร ่ ว มกั น บริ จ าคเงิ น สมทบทุ น ในการจั ด ซื้ อ ที่ ดิ น เพิ่ ม เติ ม ให้ กั บ มั ส ยิ ด กลางรวมเป็ น เงิ น ทั้งสิ้น 260,000 บาท(สองแสนหกหมื่นบาท) มอบให้ ท างประธานคณะกรรมการอิ ส ลาม ประจ� า จั ง หวั ด กระบี่ และทราบว่ า ในวั น ที่ 9 กรกฎาคม56นี้จะเข้าสู่เดือนรอมฎอน เป็นวัน เริ่มถือศีลอด ทางจังหวัดจะมีโครงการจัดเลี้ยง ต้อนรับเดือนรอฎอนเพือ่ น�าหัวหน้าส่วนราชการ พบปะผู้น�าศาสนาอิสลามด้วย ด้านนายอัสนาวี มุคุระ ประธานคณะ กรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า

ส�าหรับโครงการจัดซื้อที่ดินนขยายพื้นที่ใช้สอย ของมัสยิดกลาง ใช้งบประมาณรวม 5,440,000 บาท ซึ่งที่ผ่านมาทางส�านักงานมัสยิดกลางฯ ได้ จ่ายเงินให้ของที่ดินไปแล้วจ�านวน 440,000

บาท จึงขาดเงินอีกประมาณ5 ล้านบาท ซึ่งจะ ได้จดั โครงการ และกิจกรรมต่างๆ เพือ่ รับบริจาค เงิน จากพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาเพื่อน�าเงินมาจ่าย ค่าที่ดินที่ค้างคาอยู่ต่อไป

ทต.กะรนจับมือกะตะธานี จัดงานวันสิง่ แวดล้อมโลก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมา นายอิทธิพร สังข์แก้ว รองนายกเทศมนตรีต�าบลกะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน “เติม เต็มธรรมชาติ เพื่อหาดกะตะน้อยยั่งยืน”ครั้ง ที่ 5 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจ�าปี 2556 โดยมีนายสมบัติ อดิเศรษฐ์ ประธาน กรรมการบริหารโรงเรียนในเครือกะตะธานี นายสมปอง ดาบเพชร รองนายยกเทศมนตรี เทศบาลต�าบลกะรน พ.ต.ท.ชนะ สุทธิมาศ พงส.ช�านาญการพิเศษ (สบ.3) นายค�าเพชร พัฒกอ ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.กะรน ว่าที่ ร.ต.สรา วุฒิ ประสารวุฒิ ทีป่ รึกษาส�านักงานจเรต�ารวจ แห่งชาติ-กต.ตร.สภ.กะรน ประชาชนในต�า บทกะรน ผู้น�าชุมชน พนักงานโรงแรม กะตะ ธานี และ หน่วยงานต่างๆเข้าร่วมจ�านวนมาก นายสมบั ติ อติ เ ศรษฐ์ ประธาน กรรมการบริหารโรงแรมในเครือกะตะธานี กล่าวว่า วันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อม ซึ่งโรงแรม กะตะธานีให้ความส�าคัญและได้รบั ความร่วม มือจากเทศบาลต�าบลกะรน ต�ารวจ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การต่างๆของชุมชนในกะรน จัดกิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อจะผลักดัน เรื่องดูแลความสะอาด การดูแลสิ่งแวดล้อม การดูแลชายหาด ให้เป็นหน้าที่ของชาวกะ ตะ-กะรนทุกคน และจะได้ปลูกฝังจิตส�านึก ให้ชาวกะตะ-กะรน-เยาวชนดูแลสิ่งแวดล้อม เพราะสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งส�าคัญกับชาวกะ ตะ-กะรน อย่างมากเพราะเป็นเมืองท่องเทีย่ ว การที่จะท�าให้การท่องเที่ยวยั่งยืนได้ต้องช่วย กันรักษาสิ่งแวดล้อม หากเราไม่ช่วยกันดูแล

สิ่งแวดล้อมจะส่งผลกระทบต่อชาวบ้านกะ ตะ-กะรน แน่นอน นอกจากนั้นแล้ววันนี้ เป็น วันสิง่ แวดล้อมโลกจึงได้เชิญชวนให้ชาวต�าบล กะรนมาร่วมมือกันท�าความสะอาดและเห็น ว่าทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งการเริ่มต้นวันนี้จะช่วยซึมซาบปลูกฝังให้ เยาวชนและประชาชน หันมาดูแลสิง่ แวดล้อม เป็นหน้าที่ของทุกคน ส�าหรับกิจกรรมวันสิ่ง แวดล้อมโลกในปีหน้า หากมีโอกาสต้องยก ระดับการดูแลสิ่งแวดล้อม จะมีการเชิญทาง จังหวัดมาร่วมด้วย หลังจากทีมีการจับมือ กับ ชุมชน ต�าบล และต้องให้ทางจังหวัดเข้า มาร่วมในการสร้างจิตส�านึกในการดูแลสิ่ง แวดล้อมอีกด้วย นายสมบัติ ยังกล่าวต่ออีกว่า ส�าหรับ โรงแรมกะตะธานี ให้ ค วามส� า คั ญ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มได้ ด� า เนิ น การเกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง ISO 14,100 เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดย ทางโรงแรมท�ามาประมาณ 5 ปี ผลจากที่ มีการท�า ISO ท�าให้โรงแรม-ชุมชน ได้เห็น เด่นชัดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องขยะ-น�้า เสีย และอื่นๆได้ดูแลเห็นผลหลังจากที่มีการ ท�า ISO ดังกล่าว ผู้บริหารกะตะธานี กล่าวต่ออีก ขณะ นี้เราให้ความส�าคัญเกี่ยวกับน�้าเสียมีการท�า บ่อบ�าบัดของโรงแรม ยังมีการน�าน�้าเสียจาก ชุ ม ชนหาดกะตะน้ อ ยมาบ� า บั ด และน� า มา รดน�้าต้นไม้ล้างถนนเป็นต้น ท�าให้ที่หาดกะ ตะน้อยไม่มนี า�้ เสียปล่อยลงสูท่ า� เลย ท�าให้นกั ท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศเดินทางมาพักผ่อน


Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556 สงขลา ยูไนเต็ด เลนในบานไมเคยกลัว ใคร หนนี้ ไ ล ต  อ นทุ บ “โลมา” พั ท ยา ยูไนเต็ด 3-1 เพิ่มสถิติชนะ 4 เสมอ 3 ไมแพใครในถิ่นติณสูลานนทของตัวเอง พรอมขึ้นมารั้งอันดับ 6 ของตารางทันที “วัวชน” สงขลา ยูไนเต็ด อันดับ 10 กลับมาเลนในถิ่นตัวเองหนนี้ไรชื่อของ ดรา โก ราโคเซวิช ปราการหลังรางยักษที่ติด โทษแบน ทําให อธิบดี เอติรัตน ไดลงเลน แทน สวนตัวหลักอยาง โคเน เซยดู, ไชยรัตน หมัดศิริ, ภานุวัฒน จินตะ, มานพ สอนแกว ยังอยูกันครบ โดย สงขลา เลนในบานซีซั่น นี้ 6 ไมเคยแพใคร แบงเปนชนะและเสมอ อยางละ 3 เกม ฝงทีมเยือน “โลมา” พัทยา ยูไนเต็ด ที่ ตกมาอยูรองบวยของตาราง ไดพักนานกวา เพราะไมมีโปรแกรมนัดกลางสัปดาห จัดตัว หลักอยาง นิเวส ศิริวงศ, รังสฤษฏ สุทธิสา, เซอรเก ไดยาเชนโก, กฤษณะ ตายวัลย ลง สนาม ครึ่งแรก แคนาทีเดียว พัทยา สวน กลับดวยการวางบอลยาวให เอฟเฟ เอโบ เด กระชากบอลเขาเขตโทษ กอนไกลคืนให เซอรเก ไดยาเชนโก กดเต็มขอบนเสน 18 หลา แตผเู ลน สงขลา วิง่ ลงมาเปนพรวนตาม บล็อคไวไดหวุดหวิด ทีมเยือนเปนฝายบุก ไดมากกวาแตนาที 13 กลับเปน สงขลา ที่ ใสสกอรขึ้นนํา 1-0 โดย มานพ สอนแกว ได บอลหนากรอบเขตโทษเยื้องฝงขวาเล็กนอย โดยมีเพื่อนรวมทีมเรียกบอลทั้งซาย – ขวา แต มานพ ตัดสินใจวางเทายิงดวยตัวเอง บอลติดไซสกอ ยกอนพุง เสียบสามเหลีย่ มเสา แรกเขาประตูอยางสวยงาม สุดปญญาที่ ศิร ชัช จะพุงไปปดไดทัน นาที 20 แฟนบอล สงขลา ดีใจไดแปป เดียวก็ตอ งมาเสียประตูตเี สมอ 1-1 โดย เซอร

¡ÕÌÒ 21A

‘วัวชน’เปดรังทุบหัวโลมา3-1 ในบานซีซั่นนี้ยังไมเคยแพใคร

เก ไดยาเชนโก ใชความสามารถเฉพาะตัว ลากบอลมาจากกลางสนามกอนปม บอลกับ ผูเ ลนเจาถิน่ ทําใหบอลลอยโดงแตกลายเปน เขาขอ ไดยาเชนโก ที่งางเทาวอลเลยดวย อีซายในกรอบเขตโทษ บอลตกลงพื้นหนึ่ง จังหวะทําให สยมภู กะจังหวะพลาด รับบอล เปลี่ยนทางเขาประตูไป นาที 32 ทีมเยือนที่บุกเขาใสอยาง หนักมาไดลุนประตูอีกครั้ง โดย ปยะราษฏร ราจังหรีด เปดจากซายเขากลางให รังสฤทธิ์ สุทธิสา ไดยิงดวยขวาแบบไมตองจับระยะ 20 หลาบอลพุงไปที่เสาสองแตนํ้าหนักเบา เกินไป คราวนี้ สยมภู เอียดพูล ประตูเจาถิ่น ไมพลาดควาบอลเอาไวได นาที 42 รชานนท กันยาทอง โยนบอล จากกราบขวาไปเสาสองให อารอน ดา ซิลวา

‘ตรัง’เปดการแขงขันกีฬาแหงชาติภาค4

ธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล

เมื่ อ วั น ที่ 3 มิ ถุ น ายน 2556 นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผูวาราชการ จั ง หวั ด ตรั ง พร อ มด ว ยนายกิ จ หลี ก ภั ย นายกองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ตรั ง นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล ส.ส. ตรัง และ

รองประธานกรรมาธิการ การกีฬาและทอง เที่ ย ว สภาผู  แ ทนราษฎร นายพรรณภพ อุ  น เสี่ ย ม ผู  อํ า นวยการ การกี ฬ าแห ง ประเทศไทย จังหวัดตรัง และหนวยงาน ที่เกี่ยวของดานกีฬา รวมเปดการแขงขัน กีฬาแหงชาติ ภาค 4 บริเวณโรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 ซึ่งจะเริ่มทําการแขงขันระหวางวันที่ 3-13 มิถุนายน 2556 และการแขงขันกีฬาคน พิการ จะเริ่มตั้งแตวันที่ 14-16 มิถุนายน 2556 การจัด การแข ง ขั นครั้ ง นี้ ใช ชื่อว า พระยารัษฎาเกมส เปนรอบคัดเลือกนักกีฬา 14 จังหวัดภาคใต เพือ่ ไปทําการแขงขันรอบ สุดทายที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี 28 ชนิด กีฬา และกีฬาคนพิการ 3 ชนิดกีฬา โดย เฉพาะการทีจ่ งั หวัดตรัง ไดรบั เกียรติใหเปน เจาภาพจัดการแขงขันครั้งนี้ จะเปนการสง เสริมการทองเที่ยว โดยมีนักกีฬา ผูฝกสอน ผูเกี่ยวของดานกีฬา จะเดินทางเขามายัง จั ง หวั ด ประมาณ 10,000 คน จะทํ า ให จังหวัดตรัง มีเงินสะพัดในชวงการแขงขัน กีฬาแหงชาติ และกีฬาคนพิการแหงชาติ ไมตํ่ากวา 10 ลานบาท

โหมงสะบัดในจังหวะที่ ศิรชัช ทะเลอทะลา ออกมาหวังรับบอลพอดี แตกลายเปนวืด ทวาโชคยังดีที่บอลคอยๆ กลิ้งหลุดเสาสอง แค 2 คืบออกหลังไป ไมเชนนั้นเปนสกอร ขึ้นนําของเจาถิ่นแนนอน ทําให 45 นาทีแรก เสมอ 1-1 ครึง่ หลังเลนมา 2 นาที ศิรชัช ทําเพือ่ น รวมทีมตองใจหายวาบเมือ่ อกมารับบอลจาก ลูกเตะมุมของ ภานุวฒ ั น จินตะ พลาด ทําให บอลไปตกโดนศรีษะเพื่อนรวมทีม ไดยาเชน โก เปลีย่ นทางเขาหาประตูตวั เอง แตยงั ดีทมี่ ี ผูเ ลน พัทยา ยืนคุมเสนอยู โหมงทิง้ ออกมาได

นาที 55 เจาถิน่ ยังคงมีลนุ ทําประตูตอ เนื่อง หนนี้ ภานุวัฒน เปดฟรีคิกจากฝงซาย ไปเสาแรกให โคเน เซยดู โฉบโหมงกอนที่ ศิรชัช จะออกมาพอดี แตบอลโขกของ เซย ดู ขามคานนิดเดียว สวน ศิรชัช ออกมาวืด เปนครั้งที่ 3 ในเกมนี้ นาที 59 สงขลา ที่บุกอยูนานก็มา ไดประตูขึ้นนําจนได และเปนการเขาทําที่ สวยงาม เริ่มจาก มานพ ที่จายให รชานนท ซึ่งวิ่งสอดมาจากขางหลังเติมขึ้นมาเปดสุด เสนหลังฝงชขวาไปเสาแรกให เอลวิส จ็อบ ชารจเผาขนตุงตาขาย สงขลา นํา 2-1 สงขลา ไมเพราเกมบุกเมื่อเปนฝายเดินหนารุกใส พัทยา จนโงหัวไมขึ้น และนาที 77 “วัวชน” หวิดไดเม็ดสามจาก อารอน ดา ซิลวา ที่วาง เทาวอลเลยเต็มขอดวยเทาซายขางถนัด แต บอลชนเสาดังโครม ทายเกมนาที 80 สงขลา ปดกลองผูก โบวสําหรับเกมนี้อยางสวยงาม จาก อารอน ดา ซิลวา ที่ล็อคบอลหลบผูเลน พัทยา ถึง 2-3 คน กอนสับไกดวยเทาขวาแมจะไมถนัด แตบอลมันเขาขอ ทําใหพุงเปนจรวดตาขาย แทบขาด เปนประตูสง สงขลา ชนะ พัทยา 3-1 มีเพิ่มจาก 18 เปน 21 คะแนน แซงหนา อารมี่, บางกอกกาส, ชัยนาท และ ทีโอที ขึ้น มารั้งอันดับ 6 หนาตาเฉย


22A â¦É³Ò

Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556


Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556

â¦É³Ò 23A


24A â¦É³Ò

Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556


ปที่ 16 ฉบับที่ 796 วันที่ 8 - 14 มิถุนายน 2556

www.songkhlatoday.com

30 บาท

www.facebook.com/paktaifocus www.twitter.com/songkhlatoday

‘ผศ.ดร.ศรีสมภพ’ชี้ โรดแมพ

สะพานเชือ่ มสันติภาพไทย-BRN

B

ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี

อานตอหนา 20B

วางแผน ตัง้ ใจ ชวยเหลือสังคม ‘พีด่ า’นายกเหลากาชาดจ.ปตตานี ศรินดา ลมุล

NGOsหวงเลือกตัง้ นายกอบจ.สตูล ทําสังคมแตกแยก-เหตุดงึ มิตศิ าสนา ซอลีฮีน อิสมาแอล

สมบูรณ คําแหง สัมฤทธิ์ เลียงประสิทธ อานตอหนา 19B


2B â¦É³Ò

Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556

รฟ.จะนะรวมจัดนิทรรศการวันสิง่ แวดลอมโลก อบจ.สงขลา สงเสริมการกําจัดขยะอันตรายอยางบูรณาการ วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2556 นายกรีฑา ปญญาพานิช หัวหนาแผนกประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ โรงไฟฟาจะนะ นําคณะผูปฏิบัติงานรวมกิจกรรมการ จัดนิทรรศการวันสิ่งแวดลอมโลก “รวมพลังชาวสงขลา กําจัดขยะอันตรายชุมชน” ภายใตแนวคิด Think.Eat.Save. กิน อยู รูคิด เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ณ หอง ประชุมศรีเกียรติพฒ ั น องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา อ.เมืองสงขลา มีนายวิเชียร จุง รุง เรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปนประธานกลาวใหโอวาทนายพิรสิญจ พันธุ เพ็ง รองผูวาราชการจังหวัดสงขลา และนายฮาเล็ม เจะมาริกัน ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 16 รวมเปนเกียรติในพิธีเปด มีตัวแทนจากหนวยงานตางๆ ทั้ง ภาครัฐ เอกชน และประชาชนใน จ.สงขลา ใหความสนใจรวมกิจกรรมเปนจํานวนมาก โดยกิจกรรมดังกลาวจัดขึ้นเพื่อเปดศูนยรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชนตางๆ ใน จ.สงขลา มีวัตถุประสงคในการรวบรวมขยะอันตรายที่เกิดขึ้นในชุมชนมาเขา กระบวนการกําจัดที่ถูกตองตามหลักวิชาการ รวมถึงบูรณาการการดําเนินงานที่เกี่ยวของ เชน การรับบริจาคอะลูมิเนียม เพื่อนําไปใชทําขาเทียมพระราชทาน ซึ่งโรง ไฟฟาจะนะตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการสิง่ แวดลอม เพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องชุมชน จึงรวมจัดนิทรรศการนําเสนอเกีย่ วกับความเปนมา และระบบการจัดการ สิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาจะนะ นอกจากนี้ ยังไดบริจาคงบประมาณจํานวน 20,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดหาอะลูมิเนียมเพื่อใชในการทําขาเทียมดังกลาว ซึ่งในแตละป ขยะอันตรายจากชุมชน จ.สงขลา มีกวา 7,000 ตัน จากทั้งชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรมที่มีจํานวนเพิ่มสูงขึ้น การเปดศูนยรวบรวมขยะอันตราย ชุมชน จ.สงขลา ทําใหการรวบรวมขยะอันตรายจากองคกรปกครองสวนทองถิน่ ใน จ.สงขลา ทําไดอยางเปนระบบ และสามารถนําไปกําจัดในเชิงบูรณาการไดอยางถูก หลักวิชาการ และมีความปลอดภัยตอชุมชนตอไป


Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556

â¦É³Ò 3B


·ŒÍ§¶Ô蹾Ѳ¹Ò

สุทิน ปาโต

Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556

นายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะสะบา

“ผมเขาสูเสนทางการเมืองทองถิ่น ดวยใจรัก อยากเห็นการพัฒนาและ การเปลี่ยนแปลง”

สุทนิ ปาโต นายกอบต.เกาะสะบา

มุง พัฒนาคน-ชุมชนเขมแข็ง

คื อ ปณิ ธ านของนายกองค ก าร บริหารสวนตําบลเกาะสะบา อ.เทพา ดํารงตําแหนงนายกฯติดตอกันถึง 3 จ.สงขลา นายสุทิน ปาโต จนทําให สมัย นายสุทิน ปาโต นายกองคการ ไดรับความไววางใจจากประชาชน ให

บริ ห ารส วนตํ าบลเกาะสะบ า กล า ว ถึ ง แนวคิ ด ของการทํ า งาน ในฐานะ ผู  นํ า ของท อ งถิ่ น เกาะสะบ า ว า เริ่ ม ต  น ถ น น ส า ย ก า ร เ มื อ ง ตั้ ง แ ต  ป  2543โดยเริ่ ม จากการเป น เลขาสภา และมาเปนนายก อบต.ป 2547 จนถึง ปจจุบัน เข า มาทํ า งานตรงนี้ ด  ว ยใจรั ก ดวยการเห็นปญหาสังคม โดยสวนตัว มาจากครอบครัวที่ยากจน เปนคนใช ชีวิตแบบงายๆ มีโอกาสไปเจอสังคม ที่ลําบากจริงๆ เลยอยากลงไปคิด ไป ชวยแกไขปญหา “ใชหลักการของการมองอนาคต เปนวิสัยทัศนในการทํางาน เพราะเปน คนชอบอยูกับวัดและชอบฟงพระราช ดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั เลยมี ค วามคิ ด ว า ถ า สั ง คมมี นั ก การ

เมืองที่ดี สังคมสวนรวมก็จะดีตาม” สังคมตอนนี้บอกวาทุกคนตอง เกง แตในความจริง เรื่องเกงตองมา ทีหลัง แตเบื้องตนตองเปนคนดีกอน เลยอยากเป น นั ก การเมื อ งที่ เ ป น คน ดี สังคมใหการยอมรับและนําความ เปลี่ยนแปลง การพัฒนามาสูชุมชน เพราะเมื่อกอนสังคมเกาะสะบา จะมี ก ารเอารั ด เอาเปรี ย บกั น เมื่ อ มี โอกาสไดเขามาเปนนายกฯ ไดเขามา ทําความรูจ กั กับชุมชน ลงถึงพืน้ ทีจ่ ริงๆ เนนการทํางานใกลชิดกับประชาชน ทําใหการพัฒนา สามารถทําไดตรงเปา หมาย และเห็นรูปธรรม นักการเมืองที่อยากเขามาเปน นักบริหารมีเยอะมาก แตการมาทํา ตรงนี้ ตองรูดวยวามีเจตนามาเปนเพื่อ อะไร วันนี้ถาทองถิ่นใดเกิดการพัฒนา


·ŒÍ§¶Ô蹾Ѳ¹Ò 5B

Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556

รวมกัน มีความสามัคคี ทองถิ่นนั้นจะ มีเจริญ ความสําคัญของความเจริญที่ ดีงามตองอาศัยวัฒนธรรม ตองไมทิ้ง ศาสนา และภูมิปญญาทองถิ่น งานทีท่ าง อบต.จัดขึน้ ทุกปเพือ่ ที่ เปนการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิน่ คืองานมหกรรมวัฒนธรรมทองถิ่น ซึ่ง จะจัดขึ้นทุกวันที่ 2 ของเดือนเมษายน เปนงานที่ยิ่งใหญ เนนการมีสวนรวม ของชุมชน เพราะทุกองคกรของเกาะ สะบาจะเขามามีสว นรวมในการจัดงาน วันนี้ประชาชนตองการเห็นภาพ ที่ ผู  นํ า ท อ งถิ่ น ผู  ใ หญ บ  า น สมาชิ ก แกนนําตางๆขาราชการปลดเกษียณ หรือขาราชการประจําทํางานรวมกัน ชาวบานก็จะมีความสุข วันนี้ถาชุมชน ไหนมีความเขมแข็ง รัฐบาลจะเหนื่อย เพราะชุมชนนั้นไมสามารถที่จะไปซื้อ เสียงได นีค่ อื ความเขมแข็งของทองถิน่ เพราะฉะนั้นเกาะสะบาจึงเปนเหมือน ชุมชนตนแบบเรื่องของความเขมแข็ง ของชุมชน สํ า หรั บ นโยบายที่ ว างไว เ พื่ อ ให เ ป น ไปตามแผนพั ฒ นา ในส ว น ของแผนระยะสั้นนั้นตอนนี้ใหความ สําคัญในเรือ่ งของการศึกษาทุกรูปแบบ เพราะทองถิน่ หรือผูบ ริหารทองถิน่ คอน ขางจะดอยในเรื่องของการไดรับการ ศึกษาทีส่ งู ตองการใหมคี วามรูเ บือ้ งตน อยางนอยก็ มัธยมปลายถึงปริญญาตรี เพราะวันนีป้ ระชุมสภาทุกครัง้ จะคุยกัน ในประเด็นทีว่ า สมาชิกสภาและผูใ หญ บานไมคอยรูหนังสือ โดยเฉพาะในป 2558 ที่จะถึง การเปดประชามคมอาเซียน ถือเปน เรื่องที่ยากมากสําหรับพื้นที่ในชนบท เลยอยากทําใหเรื่องนี้เห็นชัดและเกิด ผลสําเร็จภายในระยะเวลา 2 ป ตอง ลงมือทําจริงๆ ซึง่ ตองอาศัยความพรอม ของทุกคนที่เปนผูนํา เพราะถาผูนํา ไมมีความพรอม ประชาชนจะพรอม ไดอยางไร ก็คิดวาจะทําเรื่องของการ

ศึกษา โดยจะเนนที่ผูนาํ เปนแบบอยาง กอน ในสวนของแผนระยะยาว ตอนนี้ เรามีโครงการของสวนสุขรอยป เปนสุข ทัง้ รางกาย จิตใจ อารมณ โดยโครงการ นี้ ม าจากแนวคิ ด ที่ ว  า คนใกล ตั ว ใน ครอบครัวทีม่ อี ายุถงึ 100ป ยังสามารถ เดินได สายตายังดี ทําไมอายุมากถึง ยังแข็งแรงอยู ก็เลยคิดวาตอไป เด็ก ตองดูแลตั้งแตอยูในครรภ เพราะปกติ ทุกวันนี้คนชรามีอายุเฉลี่ยอยูที่ 80 ป ก็ ถือวาเยอะแลว แตทาํ ไมยาสามารถอยู ไดถึงรอยป แตสุขภาพแข็งแรง เพราะ ความรูส กึ ของคนรอบขางทีม่ ผี ใู หญอยู ดวยคือความอบอุน สวนสุ ข ตรงนี้ จ ะเป น สวนแห ง ความสุข สวนแหงการเรียนรู สวนแหง การพั ก ผ อ น อยากเห็ น ภาพของทุ ก คนที่มีสุขภาพแข็งแรง ไมตองไปโรง พยาบาล เราปองกันวา อนาคตทองถิน่ ตองเปนทองถิน่ ทีด่ แู ลเรือ่ งของสุขภาพ เปนหลัก เพราะถาคนเรามีสุขภาพที่ ดี ทุกอยางก็จะดีตามหมด สิ่งสําคัญ คือเรื่องของจิตใจ เพราะถาเมื่อไหรที่ เกิดความเครียด จะกลายเปนผูปวย ทันที เพราะฉะนั้นทุกอยางจะทํางาน บูรณาการ ดวยการออกกําลังกาย การ เรียนรูภูมิปญญาวัฒนธรรมการแพทย ทองถิ่นของเราเอง มองวาอนาคตถา เรามีกําลังพอโดยอาศัยชุมชนมีสวน รวมนาจะเดินไปไดงายขึ้น อาจจะเริ่ม ทีละนอย ซึ่ ง ตอนนี้ เ ริ่ ม เป ด โครงการ ประชาชนเริ่ ม ให ค วามสนใจ อยาก เห็นภาพวันที่คนเกาะสะบามีสุขภาพ ที่ ดี เพราะวั น นี้ ป ระชาชนจะคิ ด ถึ ง บทบาทของทองถิ่นวา ทําแคเรื่องถนน นํ้า ประปา แตวันนี้เรื่องโครงสรางพื้น ฐานเราใหหนวยงานภายนอกมาทํา แต เราจะเนนเรื่องการศึกษา เรื่องสุขภาพ และเรื่องสิ่งแวดลอมเปนหลัก จุ ด แข็ ง ของเกาะสะบ า คื อ เป น

ชุ ม ชนสามั ค คี พร อ มที่ จ ะพั ฒ นา มี สภาพทางภูมิประเทศทั้งทะเลและเขา สูง แตวา วันนีย้ งั ขาดการพัฒนา เพราะ ตองอาศัยการเมืองในระดับรัฐบาลที่ ใหการชวยเหลือ จุดออนเลยเปนเรื่อง ของงบประมาณ ที่สําคัญคือเรื่องของ พื้ น ที่ เ พราะเป น พื้ น ที่ ที่ มี ห น ว ยงาน อนุรักษรับผิดชอบอยู การพัฒนาใน หลายๆดานตองผานขอกฎหมาย เกาะสะบาถือวาอยูในพื้นที่ติด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต แตไมมปี ญ  หา เรื่องของความรุนแรงเพราะชุมชนเขม แข็ ง อะไรเข า มาประชาชนจะตรวจ สอบกันเอง ทําใหพื้นที่ตรงนี้มีความ ปลอดภัย ในส ว นการทํ า งานของฝ า ย บริหารที่ผานมา ไดรับความรวมมือที่ ดี ทั้ ง จากประชาชนและทุ ก ภาคส ว น เพราะจะมีการทํางานเชิงบูรณาการ เนนความเดือดรอนตองมากอน ความ ตองการ ไมไดมองการเมืองวาฝง นีเ้ ปน ของเรา อีกฝงเปนของฝายคาน เพราะ ที่นี่ อบต.มีสภาเดียว มีผูบริหารและ สมาชิกสภาเปนทีมเดียวกันทั้งหมด จะมี ห น ว ยงานจากหลายกลุ  ม หลายองคกรเขามารวมคิด รวมทํา เพือ่ ใหเกิดการพัฒนาในทุกมิติ และเรา ประสบความสํ า เร็ จ ในเรื่ อ งของการ ประสานงบประมาณ เพราะทุกปจะ มีงบประมาณจากภายนอกเขามาใน พื้นที่ปละ 60 ลานบาท ทุกวันนี้การทํางานก็มีอุปสรรค บาง ในเรื่องของประชาชนที่ยังขาด ความเขาใจ และในเรื่องของพื้นที่ที่ไม ไดเปนของทองถิน่ ทัง้ หมด เพราะอยูใ น เขตพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ มีพนื้ ทีท่ งั้ หมด 60,000 ไร แตเปนพืน้ ทีใ่ ชประโยชนแค 20,000 ไร จะเกิดปญหาในการพัฒนาเพราะ พืน้ ทีบ่ างสวนไมสามารถทําอะไรไดเลย เรื่องของนโยบายจะเปนตัวการ สํ า คั ญ ที่ จ ะทํ า ให เ กิ ด โครงการต า งๆ ขึ้ น ถ า ไม กํ า หนดนโยบายแต ใ ช แ ค

แผนเวทีประชาคมงานจะไมเกิด ทุก วั น นี้ มี ป  ญ หาเรื่ อ งขยะ เพราะไม มี ที่ ทิ้ ง ก็ เ ลยหั น มาทํ า เรื่ อ งของขยะ รีไซเคิล ซึง่ เปนการลงนามบันทึกความ เขาใจ (MOU) กับบริษัทพงษพานิชที่ หาดใหญ ที่จะเปนศูนยรับซื้อขยะของ อบต. และมีเครือขายของหมูบานมา สงให “เวลาเข า มาเป น ฝ า ยบริ ห าร ทุกคนจะบอกวาจะตั้งใจทํางานเพื่อ ประชาชน แตสงิ่ สําคัญคือคิดแลว บอก แลว ตองลงมือทํา และตองทําไดจริง” ผูนําตองเปนองคกรเดียว ตอง มี ค วามร ว มมื อ กั น ก อ น โอกาสที่ ดี ของเกาะสะบ า คื อ ความเป น ชุ ม ชน เข ม แข็ ง การทํ า งานทุ ก วั น นี้ เ พราะ อยากเห็นประชาชนเกาะสะบาทุกคน มีความสุข มีความสบายใจ วันนี้ทุก คนในสํานักงานเอง มีการทํางานแบบ ครอบครัว กลายเปนจุดเดน ที่งานทุก งานทุกคนจะใหความรวมมือที่ดี ทาง อบต.เกาะสะบา ไดสงเสริม ประชาชนในเรื่ อ งของเศรษฐกิ จ พอ เพียง แตในวันนี้ ประชาชนไมไดทํา เรือ่ งของเศรษฐกิจพอเพียงอยางจริงจัง รัฐบาลควรกําหนดเปนนโยบายวา ผูน าํ หรือผูบริหารทองถิ่น ตองเปนครัวเรือน ตนแบบในสังคม “เพราะคาตอบแทนของทุกคน คือเงินจากภาษีของพี่นองประชาชน ตองทําเรือ่ งของเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆ ไมใชเพียงแคขึ้นปายไวเทานั้น เพราะ ทุกอยางทีอ่ ยากใหประชาชนทํา ทุกวัน นีจ้ ะเริม่ ทําทีบ่ า นของตัวเองกอน ใหทกุ คนเห็นภาพ เกิดการปฏิบัติเพื่อที่จะได นํามาซึ่งความสําเร็จ” ปจจุบัน นายสุทิน ปาโต ไดรับ รางวัลพระราชทาน ผลการปฏิบัติงาน ดีเดนในรอบปของจังหวัดชายแดนภาค ใต ป 2555 – 2556 เปนเครือ่ งหมายกา รันตีความทุม เทแรงกาย แรงใจ ทํางาน เพื่อชุมชน เปน 2 ปซอน


6B ¡ÒÃàÁ×ͧ·ŒÍ§¶Ôè¹

‘เทพไท’สง‘มาโนช’ชิงนายกฯอบจ.คอน

‘พิชยั ’งดออกความเห็น-อางยังไมถงึ เวลา

นายเทพไท เสนพงศ

นายเทพไท เสนพงศ ประกาศส ง นาย มาโนช เสนพงศ นองชาย ลงชิงนายก อบจ. นครศรีธรรมราช เชื่อคะแนนสูสี ปดพรรค ไมเกี่ยว ดึง ชํานิ-อภิชาต- พิมพภัทรา ชวย หาเสียง พิชัย บุญยเกียรติ นายกฯ ปฎิเสธ ออกความเห็น อางยังไมถึงเวลา เดินหนา ทํางาน เหลื อ เวลาไม ถึ ง ป ที่ ตํ า แหน ง นายก องคการบริหารสวน (อบจ.) นครศรีธรรมราช จะครบวาระ ลาสุดมีการเปดตัววาที่ผูสมัคร อยางนอย 2 คน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือนายมาโนช เสนพงศ รองนายกเทศฒนตรี น ครนครศรี ธ รรมราช น อ งชายของนายเทพไท เสนพงศ สมาชิ ก สภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย จังหวัด นครศรีธรรมราช นายมาโนช กล า วว า จะลงสมั ค รชิ ง นายกอบจ.นครศรี ธ รรมราชภายใต ชื่ อ ที ม “ประชาธิปตยสรางสรรค” โดยสวนตัวทํางาน ในพืน้ ที่ จ.นครฯ มานานแลว และไดรบั รูใ นเรือ่ ง ของปญหาที่ยังไมไดรับการแกไข ซึ่งไมไดเกิดเฉพาะในเขตเทศบาล แต เปนปญหาที่ลุกลามไปในระดับจังหวัด พรอม ที่จะเขาไปรับใชคนนครฯ และแกไขปญหาที่ เกิดขึ้นในปจจุบันและอนาคต สํ า หรั บ กลยุ ท ธ ในการหาเสี ย งเบื้ อ ง ตนนั้นไดพุดคุยกับ ฝายขององคการบริหาร สวนทองถิ่น (อปท.) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และเทศบาล (ทศ.) ทุกภาคสวนลวนมี ความเห็นพองที่จะใหเขาไปบริหาร ในสวนของ นโยบายนั้นจะแบงเปน 5 สวน ไมวาจะเปนใน เรื่องของการทองเที่ยว นายมาโนช กลาววา จ.นครศรีฯ เปน เมืองที่มีวัตถุดิบในการทองเที่ยวมากมาย ซึ่ง จะมีวิธีการในการนําเสนอใหนักทองเที่ยวได เขามาชมได ยังรวมดานการกีฬา ทั้งนี้ภายใน จังหวัดเองมีนกั กีฬาเปนจํานวนมากและมีความ สามารถสูง แตหนวยงานที่เกี่ยวของไมไดใหความ สําคัญ และไมไดใหการสนับสนุนนักกีฬาเหลานี้ จึงทําใหนักกีฬาของ จ.นครศรีฯ ไปเปนตัวแทน แขงขันกีฬาใหกับทางจังหวัดอื่น จึงทําใหความ เปนเลิศทางดานกีฬาของจังหวัดสูญหายไป อยางไรก็ตามจะมีการพัฒนาทางดานการกีฬา ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดานการศึกษาซึ่งมีความสําคัญกับทุก สังคม จะมีการพัฒนา และยกระดับการศึกษา

นายมาโนช เสนพงศ

ใหเขาสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community – AEC) โดยการ สนับสนุนโรงเรียนนานาชาติ หรือ การศึกษา แบบการใชโปรแกรมภาษาอังกฤษ ( English Program – EP) รวมทั้งการสรางคายเยาวชน และสงเสริมการเรียนรูด า นภาษา ใหกบั เยาวชน ของ จ.นครฯ ในทุกระดับชั้น รวมถึงอาชีพ ซึ่งจะมีการสงเสริมอาชีพ ตามภูมิปญญาและภูมิศาสตรของแตละทอง ที่ในจังหวัด ไมวาจะเปน การทํานาขาวและนา กุง ในลุม นํา้ ปากพนัง หากในพืน้ ทีท่ รี่ าบสูงจะสง เสริมเรื่องของยางพารา สวนใจกลางจังหวัดจะเปนการคาขาย ผลไม ต  า งๆ ที่ ขึ้ น ชื่ อ รวมทั้ ง อ.สิ ช ลและ อ.ขนอม ซึ่ ง มี พื้ น ที่ เ ป น ทะเล จะส ง เสริ ม ใน เรื่องของธุรกิจการทองเที่ยวทางทะเล อีกทั้ง ในตัวเมืองนครฯเองจะเปนการสงเสริมในเรื่อง ของธุรกิจพาณิชย ทําอยางไรใหคนเขามาทอง เที่ยว จับจายใชสอยเงินตรา และพักผอนใน เมืองนครศรีฯมากขึ้น และสุ ด ท า ยการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และดูแลเรื่องสวัสดิการของประชาชน รวม ทั้งการบรรเทาสาธารณะภัยใหกับพื้นที่ตางๆ ตลอดจนถนนหนทางทีย่ งั ไมไดรบั การแกไข จะ หวังธรรมชาติอยางเดียวไมไดแลว “ผมไดพูดในชองบลูสกายอยูบอยครั้ง วา สรางเมืองคอน ดวยคนคอน เพราะคนที่ รูและเขาถึงปญหาภายใน จ.นครฯ มากที่สุด คื อ คนในพื้ น ที่ เ อง การออกนโยบายต า งๆ ของทีมมาจากความคิด และการเสนอของคน นครศรีธรรมราชเอง” นายมาโนช กลาววา การเลือกตัง้ นายก อบจ.นครศรีธรรมราช ที่จะเกิดขึ้นจะเปนพรรค ประชาธิปตยทั้งสองฝายนั้น แตการทํางานไม ตองมานั่งแยงวาใครเปนใคร ทุกคนแขงขันกัน ทํางาน แขงขันกันนําเสนอนโยบาย จะทําใหประชาชนมีโอกาสไดเลือก และ หลายๆ คําถามมองวาทําไมนักการเมืองจะ ตองแบงฝายกันเอง ยืนยันวา เปนเรื่องของตัว บุคคล ประชาชนคงเห็นความตัง้ ใจ และการนํา เสนอนโยบาย” นายมาโนชยัง กลาวตออีกวา การที่ จะมี สส.ของพรรคประชาธิปตยมาชวยนั้นถือ เปนเรื่องดี แตอยางไรก็ตาม มั่นใจวา ปญหา ตางๆ จะถูกสะทอนมาจากประชาชน จะผาน สส. ซึ่งเปนผูที่อยูใกลชิดกับประชาชนคนนคร ศรีฯ มากที่สุด ทั้งนี้ในจังหวัดมี 168 ตําบล 23 อําเภอ

นนทิวรรธน นนทภักดิ์

ถื อ เป น จั ง หวั ด ที่ ใ หญ ที่ สุ ด และมี จํ า นวน ประชากรมากที่ สุ ด ในภาคใต จะให ไ ปดู แ ล ทั้งหมดคงเปนไปไมได เมื่อ สส.รับฟงแลว ก็ จะนําเสนอมาทางนายมาโนช ซึง่ จะมี สส.หลาย ทานมาสนับสนุน และพรอมทีจ่ ะเดินหาเสียง ใน นามของทีม ประชาธิปตยสรางสรรค นายเทพไท เสนพงศ สมาชิกสภาผูแทน ราษฎร (สส.) จังหวัดนครศรีธรรมราช กลาววา จะมีการชวยเหลือในเรื่องของการรณรงคการ หาเสียง และการวางนโยบาย และชวยปราสัย พูดคุยกับแกนนําตางๆ นอกจากนีย้ งั มี นายชํานิ ศักดิเศรษฐ รอง หัวหนาพรรคประชาธิปตย นายอภิชาต ศักดิ เศรษฐ และนางสาวพิมพภัทรา วิชัยกุล สส. นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปตย เขามาชวย ในการหาเสียงและปราศรัย “การเลือกตัง้ นายก อบจ.นครศรีธรรมราช ถือวามีการแขงขันที่สูสีมาก เพราะสวนใหญมา จากฐานเสียงของพรรคประชาธิปตย อยางไร ก็ตาม การเลือกของประชาชนก็จะตองมากจาก ตัวบุคคล ความสดของนโยบาย หรือประวัตกิ าร ทํางานเปนหลัก” นายเทพไท กลาวและวา การเลือกตั้ง ครัง้ นีถ้ งึ แมจะเปนคนของพรรคประชาธิปต ยทงั้ สองฟาก แตก็จะไมมีปญหาอะไร เพราะไมได มีการสงสมัครในนามพรรค แตเปนในนามสวน ตัว ทัง้ นีย้ งั รวมถึงการแยกแยะระหวางการเมือง ระดับชาติและทองถิ่น ขณะนี้ยังมีเวลาอีก 8-9 เดือนในการเต รียมตัวหาเสียงในการเลือกตั้ง ระหวางนี้ทําได เพียงแคการลงพืน้ ทีแ่ นะนําผูส มัครใหประชาชน ชาวนครศรีธรรมราชไดรจู กั และพบปะพูดคุยกับ แกนนําตางๆ ซึง่ จะมีการเปดเวทีปราสัยและหา เสียงอยางเต็มที่เมื่อมีการจับสลากหมายเลข การเลือกตั้ง นายนนทิวรรธน นนทภักดิ์ กลาววา เมื่อ

Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556 การเลือกตัง้ นายก อบจ.นครศรีฯทีผ่ า นมา ไดลง สมัครแขงขัน แตพา ยแพ ซึง่ ไมทาํ ใหความตัง้ ใจ ลดนอยลง ยังมีความมุงมั่นที่จะทํางาน เดินทํา กิจกรรมมาตลอด 3-4 ป แตดวยขอจํากัดของ ตัวจังหวัดเอง ไมวาจะเปนเรื่องของประชากร รวมทั้งตําบล และอําเภอที่มีจํานวนมาก ซึ่ ง ในการเลื อ กตั้ ง สมั ย ที่ แ ล ว นั้ น มี ค น ลงคะแนนเสียงเปนฉันทามติเพียง 180,000 เสี ย ง ถื อ ว า น อ ยมาก หากเที ย บกั บ จํ า นวน ของผูมีสิทธิในการเลือกตั้ง โดยสวนตัวแลว อยากเห็ น การเมื อ งสี ข าวเกิ ด ขึ้ น ในจั ง หวั ด นครศรีธรรมราช และไมอยากเห็นเรื่องของการซื้อสิทธิ ขายเสียง ซึง่ ทัง้ หมดจะตองอาศัยคนนครในการ ทําใหเปนการเมืองสีขาว อยางไรก็ตามรณรงค ใหเลือกคนดีเขามาบริหารบานเมือง ขณะนีเ้ ปนการเดินหาเสียง ซึง่ นโยบายที่ จะเกิดขึ้นนั้นจะเปนเสียงสะทอนจากประชาชน ชาวนครฯ รวมทั้งสวนของ องคการบริหารสวน ทองถิ่น (อปท.)ประชาชนชาวบาน ตัวแทนของ แตละอําเภอ เขามานัง่ คุยหารือ วา แตละอําเภอ มีขอ ดี ขอเสีย แตกตาง หรือจะตองมีการพัฒนา อยางไร ซึ่งจะหลีกหนีในเรื่องของวิชาการ จะ ไมเนนการถกเถียง แตจะเปนการเขียนเพื่อนํา เอามาพัฒนา ส ว นนโยบายหลั ก ในการที่ จ ะพั ฒ นา คือ เรื่องของการศึกษาซึ่งมีสวนสําคัญในระบบ สังคม รวมทัง้ เกษตรกรรมทีจ่ งั หวัดนครศรีฯหลีก เลีย่ งไมได อีกทัง้ การทองเทีย่ ว ทัง้ เชิงวัฒนธรรม ซึ่งในขณะนี้มีทางจังหวัดพยายามผลักดันให พระบรมธาตุเจดีย วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เปนมรดกโลก และอุตสาหกรรมที่จะสงเสริม อยางไรก็ตามในเรื่องของการวางนโยบายยัง ไมนิ่ง แตจะคลอบคลุมในทุกดาน แตภายใน เดือนสิงหาคมทีจ่ ะถึงนีน้ โยบายจะออกมาอยาง ชัดเจนและครบถวน “ผมยื น ยั น ว า ผมลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง อบจ.นครศรีณรมราชอยางแนนอนซึ่งครั้งนี้จะ มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการทํางานจาก ที่เคยเปนใหดีกวาเดิม” ซึ่งเขาใจวาคนนครศรีธรรมราชมีความ สามารถมากมาย แต ข าดโอกาสทางการ แสดงออกทางการเมือง อยางที่กลาวไปขาง ตนวาจะนําเอาตัวแทนแตละอําเภอมาวางน โบาย เราไมไดมาบริหารงานใหกบั ใครเปนหลัก แตเราทํางานใหกับทุกคน สวนทุกคนที่เขามารับสมัครเลือกตั้งใน ครั้งนี้แบงโซนชัดเจน ตางคนตางมีฐานคะแนน เสียงเปนของตนเอง แตปจ จุบนั ประชาชนมีการ ศึกษา มีความรูเ รือ่ งของการเมือง ทําใหทราบวา จะตองเลือกตัง้ คนแบบไหนเขาไปบริหารงาน จึง อยากฝากใหประชาชนเขามาสัมผัส เพื่อที่จะ ไดเขาใจ ทั้งนี้ประชาชนเองก็จะตองทราบที่มา ทางการเมืองของแตละคนดวย ดานนายพิชัย บุณยเกียรติ นายกอบจ. นครศรีธรรมราช กลาววา ขณะนี้ยังดํารงอยูใน ตําแหนง นายก อบจ.นครศรีฯ ซึ่งเหลือเวลาใน การเลือกตัง้ อีกหลายเดือน ฉะนัน้ และขอทํางาน เพือ่ ประชาชนกอน ในสวนของการเมืองยังไมถงึ เวลาที่จะกลาวถึง

โฟกัสที่การทํางาน

พิชัย บุณยเกียรติ

ดานนายพิชัย บุณยเกียรติ นายก อบจ.นครศรีธรรมราชที่ยังดํารงตําแหนงอยู กลาววา ขณะนี้ยังดํารงอยูในตําแหนง นายก อบจ.นครศรีฯ ซึ่งเหลือเวลาในการเลือกตั้ง อี ก หลายเดื อ น ฉะนั้ น และขอทํ า งานเพื่ อ ประชาชนกอน ในสวนของการเมืองยังไมถึง เวลาที่จะกลาวถึง


Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556 เอกชัย ศรีวิชัย ฝากแฟนเพลงชาว หาดใหญ ปดเวทีวฒ ั นธรรมสัญจร เลือก อุทศิ ชูชว ย นัง่ นายกอบจ.สงขลาคนตอ ไป แนะเลือกผูบริหารจากผลงาน โครงการวัฒนธรรมสัญจร ซึ่งจัดโดย องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา โดยมีการ แสดงของศิลปน เอกชัย ศรีวิชัย และคณะ ณ สนามเทศบาลเมืองคลองแห ซึ่งเปนเวที ครั้งสุดทายของโครงการวัฒนธรรมสัญจรที่ จัดมาครบ 19 ครั้ง ใน 16 อําเภอของจังหวัด สงขลา เมื่อจบการแสดงเอกชัย ศรีวิชัย ได กลาวขอบคุณ ผูชมที่เขามาชมการแสดง พรอม ทั้งกลาวฝากผูชมให เลือกผูบริหาร จากผลงาน และการพั ฒ นาของจั ง หวั ด สงขลา “ถาพี่นองอยากใหเอกชัยไดมาแสดง และโชววฒ ั นธรรมใหพนี่ อ งดู ก็อยาลืมเลือก นายกตอย เปน นายกอบจ.สงขลา คนตอไป” หลังจากนั้นนายอุทิศ ชูชวย นายก องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา ไดขึ้น กล า วขอบคุ ณ ประชาชนที่ เ ข า มาชมการ แสดง พรอมกับการแนะนําสจ.ทั้งหมดของ ทีมสงขลาพัฒนา บนเวที นายอุ ทิ ศ กล า วว า โดยลํ า พั ง แล ว ไมสามารถทํางานใหประสบความสําเร็จ ได หากไมมีคณะทํางานเหลานี้ ไมวาจะ เปน นายอรุณ บุญรัศมี สจ. สงขลา เขตการ เลือกตั้งที่ 8 ด.ต.สุรินทร ปานดํารง สจ.เขต 7 นายทวีศักดิ์ อรัญดร สจ.เขตเลือกตั้งที่ 6 และอื่นๆ อีก นายอุทิศ กลาววา กอนการตั้งเวที วัฒนธรรมนั้น มีการตั้งเวทีรับฟงความคิด เห็นในโครงการเวทีเสวนาประชาคมในระดับ อําเภอที่วัดคลองแห อ.หาดใหญ จ.สงขลา โดยก อ นหน า นี้ ยั ง มี เ วที ที่ ไ ปจั ด ใน

¡ÒÃàÁ×ͧ·ŒÍ§¶Ôè¹ 7B

‘เอกชัย ศรีวชิ ยั ’ฝากคนหาดใหญ เลือก‘อุทิศ’นั่งนายกอบจ.สงขลา

อุทิศ ชูชวย

ตางอําเภอ จํานวน 16 อําเภอ 19 เวที ซึ่ง ประชาชนมีการนําเสนอเรือ่ งราวมากมาย ไม วาจะเปนเรื่องของความปลอดภัย “ผมตั้งใจที่จะทําใหอําเภอหาดใหญ เกิดความปลอดภัย และไดรวมมือกับทาง ภาคสวนตางๆ” โดยเฉพาะโครงการ กลองวงจรปด (CCTV Closed-circuit television) ที่ไดติด

ตั้งไวในอําเภอหาดใหญแลว ทั้งสี่มุมเมือง รอบไขแดงทั้งหมด ไมวาจะเปนเทศบาลตําบลคอหงส เทศบาลตํ า บลคลองแห เทศบาลควนลั ง เทศบาลบานพรุ และขณะนี้กําลังติดตั้งเขา มาในไขแดงหนาวัดฉื่อฉาง มูลนิธมิ ติ รภาพสามัคคีเซีย่ งตึง้ ตลาด โกงโคง และหัวถนนนิพัทธิ์อุทิศ 1,2,3 ทั้งนี้

‘หมอชรินทร’แจงไมขนึ้ ปายเปดตัว เดือนมิ.ย.ยังทํางานที่รพ.หาดใหญ มิ . ย.ยั ง ทํ า งานโรงพยาบาลหาดใหญ ละเอี ย ดแล ว ไม มี ใ ครเสนอนํ า นโยบายมี มั่นใจเปดตัวชาไมมีผล เชื่อมั่นนโยบาย เพี ย งแต นํ า เสนองานที่ ข  า ราชการประจํ า ที่เปนรูปธรรมใหประชาชนตัดสินใจ ก็ทําได ส ว นสาเหตุ ที่ ยั ง ไม ขึ้ น ป า ยหาเสี ย ง นพ.ชริ น ทร แพทยนั น เวช ใหชัดเจนนั้น นพ.ชรินทร กลาววา เดือน วา ที่ ผู สมั ครเลื อกตั้ ง นายก มิ ถุ น ายนนี้ ยั ง ทํ า งานเป น ลู ก จ า งที่ โ รง เทศมนตรี เ มื อ งคลองแห พยาบาลหาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา เป ด เผย “ผู  สื่ อ ข า ว” ว า ทั้งยังตั้งหนาตั้งตารักษาคนไข และยังไมรีบ สถานการณ ก ารเลื อ ก ออกปายหาเสียง ตั้ ง นายกฯทม.ซคลอง “อย า งการเลื อ กตั้ ง ผู  ว  า ราชการ แห วันนี้ประชาชนสวน กรุงเทพมหานครมีการหาเสียงแคไมกี่วัน ใหญยังไมไดใหความ ที่สําคัญครั้งนี้คุณสมบัติของตัวผูสมัครยัง สนใจกับการเลือกตั้ง แตกตางกันมาก และมาสมัครดวยนโยบาย มากนัก บางคนอาจ ความตั้งใจ ไมใชขึ้นปายมาก ๆ เพื่อเอาใจ แครูวาใกลการเลือก หัวคะแนน” ตั้ง ทั้ ง นี้ ก ารออกป า ยหาเสี ย งก็ เ พื่ อ นํ า บางคนอาจ เสนอนโยบาย ให ป ระชาชนจํ า ได ว  า เรา คอยผู  ส มั ครนายกฯ เบอรอะไร หากใครชอบในนโยบายจะได นพ.ชรินทร แพทยนันเวช ให ค รบทุ ก คน หรื อ เลือกถูกเบอร แตตอนนี้วาที่ผูสมัครที่ออก หลายคนก็ มี ค นในใจ ปายมาก ๆ ก็ไมไดนําเสนอนโยบายอะไรที่ นพ.ชรินทรแพทยนันเวช วาที่ผูสมัคร อยูแลว สวนผูสมัครที่เรงออกไวนิลนั้น เปนรูปธรรม เขียนแตงานที่เทศบาลทําเปน เลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรี เ มื อ งคลอง เพราะต อ งการหาที ม งาน และหาพรรค ประจําอยูแลว และอีกอยางเบอรก็ยังไมได แห แจงเหตุไมขึ้นปายแนะนําตัว เดือน พวก ประหนึ่งจะเรียกกระแส แตถาดูให ประชาชนก็จําไมไดอยูดี การออกปายตอน

ยั ง คื บ คลานเข า มาใน ใจกลางเมื อ งหาดใหญ เพื่อเฝาระวังดูแลความ ป ล อ ด ภั ย ใ ห  กั บ ช า ว หาดใหญ และนั ก ท อ ง เที่ ย วที่ เ ข า มา ซึ่ ง ศู น ย CCTV มีคนเฝา 24 ชัว่ โมง เซกเวย (Segway) คื อ รถตรวจการสองล อ ซึ่ ง มี เ จ า หน า ขึ้ น ไปขั บ และลาดตระเวนไปตาม จุดตางๆ ในเขตเทศบาล นครหาดใหญ โดยเฉพาะ บริเวณถนนเสนหานุสรณ ถนนนิพัทธิ์อุทิศ 1,2 และ 3 แ ล ะ นโยบา ยที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ที่ จ ะทํ า ขึ้ น ในป ห น า คื อ ติ ด บั น ได เอกชัย ศรีวิชัย เลื่ อ นกั บ สะพานลอย ข า มถนน ซึ่ ง ขณะนี้ สะพานลอยขามถนนไมวาจะเปนหนาหอ นาฬกา โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (มอ.) ทางขึ้น สูงชัน แดดรอน จึงคิดทําบันไดเลื่อนติดสะพานลอย ขึ้นมาทั้งมีหลังคาบังแดดเพื่อใหคนสงขลา ปลอดภัยจากการขามถนน ในปหนาชาว สงขลาจะไดเห็นความเจริญแบบใหมที่จะ เกิดขึ้นที่แรกในประเทศไทย นี้จึงคิดวาไมสําคัญ ไมไดเปนปจจัยในการ ไดเปรียบเสียเปรียบ เพราะแพชนะไมใช ขึ้นอยูกับจํานวนปายใครมากกวากัน หรือ ใครออกกอนใคร” “จํ า นวนป า ยหาเสี ย ง มี ผ ลต อ การ เลือกตั้งนอยกวานโยบายที่เห็นเปนรูปธรรม ปายหาเสียงจะออกหลังจากไดเบอรประจํา ตัวผูส มัคร ซึง่ จะมีนโยบายอยางเปนรูปธรรม เปนขอ ๆ เพื่อใหประชาชนไดพิจารณา และ ไดจดจําเบอรได สวนการลงพืน้ ทีห่ าเสียงนัน้ จะการลงบาง แตยังไมเต็มที่” นพ.ชรินทร กลาวและวา ไดเปรียบ ผูสมัครทุกคนในหลาย ๆ ดานอยูแลว เชน อายุ อ ยู  ใ นวั ย ทํ า งาน ไม ไ ด สู ง วั ย ทั้ ง ยั ง มี ความรูความสามารถ มีประสบการณการ ทํางาน และทํางานเปน ไมเหมือนบางคน ที่มีโอกาสทํางานแตไมมีผลงานหรือ ทํางาน ไมเปน และความพรอมที่จะรับใชประชาชน ไม ใ ช บ างคนฐานะยั ง ไม มั่ น คง ทํ า ให ประชาชนส ว นใหญ อ ดสงสั ย ไม ไ ด ว  า ตองการมาทํางานหรือตองการเขามาหาผล ประโยชน วันนี้การหาเสียงมีอยางเดียว คือ ทําอยางไรใหคนที่ใชเหตุใชผลออกมา เลือกตั้งเพื่อเลือกคนที่เหมาะสม เพราะผม เชื่อวาประชาชนพลังเงียบที่รักบานรักเมือง มีมากกวาหัวคะแนนที่หวังผลประโยชนทับ ซอน หรือมากกวาประชาชนที่คิดวาเลือก ใครก็ไดที่ซื้อเสียง


8B »ÃЪÒÊѧ¤Á

Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556

รวมพลังจัดการของเสียอันตรายชุมชน

กรมควบคุมมลพิษเปนศูนยจดั การระดับจว.

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ รวมกับรอง ผูวาราชการจังหวัดสงขลา รองนายก องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา และ ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค ที่ 16 เปดศูนยจัดการของเสียอันตราย ชุมชนจังหวัดสงขลา ซึ่งเปนศูนยระดับ จังหวัดแหงแรกของประเทศไทย และ ปลอยรถขนสงของเสียอันตรายชุมชน ไปบําบัดและกําจัดอยางถูกตองตามหลัก วิชาการ ณ องคการบริหารสวนจังหวัด สงขลา ในงาน “รวมพลั ง ชาวสงขลา กําจัดขยะอันตรายชุมชน” วันที่ 4 มิถุนายน 56 ที่ อาคารศรี เกี ย รติ พั น ธ องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด สงขลา นายวิเชียร จุงรุงเรื่อง อธิบดีกรม ควบคุมมลพิษ นายพิรสิญจ พันะธุเ พ็ง รอง ผูวาราชการจังหวัดสงขลา นายยุทธพงศ มุณีสิทธิ์ รองนายยกองคการบริหารสวน จังหวัดสงขลาและนายฮาเล็ม เจะมาริกัน ผูอํานวยการสํานักสิ่งแวดลอมภาคที่ 16 รวมเปนประธานในพิธีเปดศูนยจัดการของ

เสียอันตรายชุมชนจังหวัดสงขลา ซึ่งเปน ศูนยระดับจังหวัดแหงแรกของประเทศไทย ในการรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนจาก ภาคสวนตางๆเพื่อนําไปบําบัด กําจัดอยาง ถูกตองตามหลักวิชาการ และปลอยรถขนสง ของเสียอันตรายชุมชน ซึง่ รวบรวมจากหนวย งาน สถานประกอบการ รวมทั้งชุมชนจาก องคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆในพื้นที่ จังหวัดสงขลา เพือ่ เอานําไปบําบัดและกําจัด อยางถูกตองตามหลักวิชาการ ณ อาคาร ศรีเกียรติพันธ องคการบริหารสวนจังหวัด สงขลา โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา นายวิเชียร จุงรุงเรื่อง อธิบดีกรม ควบคุมมลพิษ กลาววาของเสียอันตรายใน จังหวัดสงขลามีประมาณปละ 7,251 ตันมา จากแหลงกําเนินใหญๆ คือ ของเสียอันตราย จากชุมชน โดยมีขอมูลตัวเลขปริมาณของ เสียอันตรายชุมชนจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะ ในเขตเทศบาล ปละ 2,800 ตัน ไดรับการ จัดการทีถ่ กู ตองตามหลักวิชาการโดยการนํา สงไปบําบัดหรือกําจัด เพียง 3 ตัน หรือรอย

ละ 0.1 เทานั้น ซึ่งจากขอมูลดังกลาวชี้ให เห็นวา ของเสียอันตรายจากชุมชนไดรับการ จัดการที่ถูกตองนอยมากเมื่อเทียบกับของ เสียอันตรายชุมชนทั้งหมดที่เกิดขึ้น แสดง วาของเสียอันตรายเหลานั้นยังตกคางอยู ในสิ่งแวดลอมเปนจํานวนมาก จึงสะทอน ใหเห็นปญหาวาหนวยงาน สถานประกอบ การ รวมทั้งชุมชนตางๆหรือแมแตเจาหนาที่ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีหนาที่ รวบรวม คัดแยกของเสียอันตราย และไมมี สถานที่จัดเก็บของเสียเหลานั้น รวมทั้งยัง มีศูนยในการรวบรวมของอันตรายเหลานั้น ไปบําบัดและกําจัดนอกจากนี้หนวยงานที่ เกี่ยวของยังขาดการประชาสัมพันธในการ คั ด แยกของเสี ย อั น ตรายชุ ม ชน ออกจาก ขยะมู ล ฝอยทั่ ว ไป ส ว นแหล ง กํ า เนิ ด ของ เสียอันตรายอีกประเภทหนึ่ง มาจากโรงงาน อุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลา โดยมีขอมูล จากการศึกษาของสํานักงานอุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา พบวามีประมาณ 4,451 ตัน ตอป และไดรับการบําบัดหรือกําจัดอยาง ถูกวิธี ประมาณ 2,043 ตัน (รอยละ 45.9)

บําบัดหรือกําจัดอยางไมถูกตอง ประมาณ 694 ตัน (รอยละ 15.6) และมีการนํามาใช ซํา้ หรือใชประโยชนใหม ประมาณ 1,714 ตัน (รอยละ 38.5) อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ยังกลาวตอ อีกวา ศูนยจัดการของเสียอันตรายชุมชน ที่ จ ะเป ด เป น แห ง แรกของจั ง หวั ด สงขลา จะเป น ศู น ย ก ลางในการรวบรวมของเสี ย อั น ตรายชุ ม ชนจากองค ก รปกครองส ว น ทองถิ่นในระดับเทศบาลทั้ง 47 แหง ของ จังหวัดสงขลามา ไวที่องคการบริหารสวน จังหวัดสงขลาโดยจะเก็บไวในพื้นที่ลานโลง กวางประมาณ 2 ไร ซึ่งอยูในบริเวณของ สํานักงานบริหารสวนจังหวัดสงขลา เพื่อ รอการขนสงไปบําบัดและกําจัดอยางถูกวิธี ตามหลักวิชาการ ซึ่งในการบริหารจัดการ ภายในศูนย จะแบงกลุมเทศบาลในจังหวัด เปน 6 กลุม มีระยะเวลาในการขนสงกลุม ละ 2 เดือนตอครั้ง ดังนั้นในรอบ 1 ป จะ สามารถขนสงของเสียไปบําบัดและกําจัด ไดประมาณปละ 1 ครั้ง โดยกลุมที่ 1 อําเภอ กระแสสินธุ สทิงพระ ระโนด และสิงหนคร ขนส ง ระหว า งเดื อ นมกราคม-กุ ม ภาพั น ธ กลุมที่ 2 อําเภอรัตภูมิ ควนเนียง และบาง กลํ่า ขนสงระหวางเดือนมีนาคม-เมษายน กลุมที่ 3 อําเภอจะนะ คลองหอยโขง นาทวี เทพา สะบายอย สะเดา ขนสงระหวางเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน กลุมที่ 4 อําเภอเมือง สงขลา ขนส ง ระหว า งเดื อ นกรกฎาคมสิงหาคม กลุมที่ 5 อําเภอหาดใหญ(เทศบาล นครหาดใหญ)ขนสงระหวางเดือนกันยายนตุลาคม และกลุม ที่ 6 อําเภอหาดใหญ ขนสง ระหว า งเดื อ นพฤศจิ ก ายน-ธั น วาคม ดั ง นั้ น การบริ ห ารจั ด การในรู ปแบบนี้ เ ปน อี ก แนวทางที่จะสนับสนุนใหองคการปกครอง สวนทองถิ่นซึ่งเปนหนวยงานหลักในการจัด เก็บ รวบรวม ของเสียอันตรายในแตละพื้นที่ เขามารวมดําเนินการ อันจะสงผลใหของเสีย อันตรายชุมชนไดรบั การจัดการอยางถูกตอง มากยิ่งขึ้น ถาดานนายยุทธพงศ มุณสี ทิ ธิ์ รอง นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา กลาว ถึงแนวทางความรวมมือกับองคกรปกคลอง สวนทองถิ่น หนวยงาน สถานประกอบการ และประชาชนในจังหวัดสงขลา ในการจัดการ ของเสียอันตรายชุมชน อยากใหประชาชนเห็น ถึงความสําคัญในการคัดแยกขยะ ทีเ่ ปนขยะ อันตราย กอนที่จะทิ้งลงถัง เพื่อนจะใหทาง เทศบาลและหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ เอาขยะ ทีเ่ ปนอันตรายไปกําจัดใหถกู วิธตี อ ไป นอกจากพิธีเปดเปดศูนยจัดการของ เสี ย อั น ตรายชุ ม ชนแล ว ภายในงานยั ง มี การมองโล ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ แต จั ง หวั ด สงขลา และพัทลุงที่รับบริจาคอะลูมิเนียม ได ม ากกว า 1 ตั น พร อ มทั้ ง การมอบ ประกาศนียบัตรใหกับ อปท. ภาคเอกชน และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ที่รวม กันบริจาคอะลูมิเนียม เพื่อจัดทําขาเทียม พระราชทาน และมองประกาศนียบัตร พรอม เงินรางวัลใหกับรานที่รับซื้อของเกาที่ผาน เกณฑการประเมินรานรับซื้อของเกาสีเขียว จังหวัดสงขลา ระดับดีเยี่ยม ดี และพื้นฐาน พรอมทั้งมองเงินสนับสนุน กิจกรรม การ จัดการขยะอันตราย ชุมชน จังหวัดสงลาและ กิจกรรมทายสุดเปนพิธีปลอยรถขนสง และ กําจัดขยะอันตรายชุมชม


ÊÑÁÀÒɳ/º·¤ÇÒÁ 9B

Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556 ประธานสภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว จังหวัดสงขลาเตรียมเสนอ ครม.สัญจร ปลายปที่ภาคใต ยกเลิกมติ ครม.ป 2528 แกปญหารถโดยสารมาเลเซียแยงอาชีพ คนไทย 5 จังหวัดชายแดนภาคใต นายกฤษณ ประธานราษฎร นิ ก ร ประธานสภาอุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย ว จังหวัดสงขลา เปดเผย ผูส อื่ ขาววา ขณะนี้ ทาง สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจังหวัดสงขลา กําลังเสนอยกเลิกมติ ครม.ป 2528 ซึ่งมติ ครม. ครั้งนั้น อนุญาตใหรถโดยสารประเทศ มาเลเซียสามารถขออนุญาตเดินทางเขามา ในประเทศไทยได ซึ่ ง รายละเอี ย ดของกรอบมติ ครม. ครั้งนั้นไมไดระบุชัดเจนวา รถโดยสารของ ประเทศมาเลเซียที่อนุญาตใหเดินทางเขามา ในประเทศไทยนั้นเปนรถประเภทใดบาง และ สามารถเขามาไดไกลแคไหน ซึง่ จากมติ ครม. ดังกลาวนั้น ปจจุบัน ทําใหเกิดปญหากับผู ประกอบการรถโดยสารบริการนักทองเที่ยว ในจังหวัดชายแดนภาคใต เนื่ อ งจากนั ก ท อ งเที่ ย วจาก มาเลเซีย จะไมเรียกใชบริการรถ โดยสารของประเทศไทย ใน พืน้ ที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหผูประกอบการธุรกิจ รถโดยสารใน 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต สูญเสีย โอกาสรายไดจากการให บริการ ในขณะเดียวกัน

ทองเทีย่ วสงขลาชงยกเลิกมติครม.ป28

แกรถโดยสารมาเลเซียแยงอาชีพคนไทย รถโดยสารบริการนักทองเทีย่ วจาก 5 จังหวัด ชานแดนภาคใตไมสามารถที่จะรับผู โดยสารจากประเทศไทย เดินทาง เขาไปยังประเทศมาเลเซียได เนื่ อ งจากทางประเทศ มาเลเซี ย ได กํ า หนดเงื่ อ นไข ใหรถโดยสารทุกประเภท จาก ประเทศไทยที่จะวิ่งเขาไปสงผู โดยสารจะตองขออนุญาตจาก หนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งในทาง ปฏิ บั ติ ทํ า ได ค  อ ยข า งยาก เท า ที่ ท ราบมี ร ถ โดยสารของ คนไทยไม

กฤษณ ประธานราษฎรนิกร

ถึง 10 คัน ที่ไดรับอนุญาตใหรับผูโดยสารจาก ประเทศไทยไปสงในฝงประเทศมาเลเซียได ทํ า ให ผู  ป ระกอบการของไทยที่ เ คย ประกอบธุรกิจรับสงคนงานจาก 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต เดินทางเขาไปทํางานยังราน ตมยํากุง หรือรานอาหารไทยในมาเลเซียใน 5 จังหวัดซึ่งมีอยู 500 คัน ไมสามรถเขาไปได เพราะทางการมาเลเซียมีมาตรการเขมงวดใน การตรวจสอบรถโดยสารของประเทศไทยทุก คันที่เดินทางเขาไป นายกฤษณ กลาววา ดวยปญหาที่เกิด ขึ้น แสดงใหเห็นถึงการบังคับใชกฎหมายของ มาเลเซียที่มีอยางเครงครัด ในขณะที่ฝายผู ประกอบการของมาเลเซียใชมติ ครม.2528 มาสรางความไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจ ฉะนั้น ทางสภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว จังหวัดสงขลา จึงเห็นวา เห็นควรที่จะเสนอให รัฐบาล ยกเลิก มติ ครม.ป 2528 แลวหารือกับ รัฐบาลมาเลเซีย ในการกํ า หนดเงื่ อ นไข สร า งความ เสมอภาค ในการอนุญาตรถโดยสารเขาออก ระหวาง 2 ประเทศ ภายใตเงื่อนไขความเสมอ ภาค ทางเราจึงจะนําขอเสนอดังกลาวเขาที่ ประชุม ครม.สัญจร ทีภ่ าคใตเดือนพฤศจิกายน ปลายปนี้


10B ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ - àÂÒǪ¹

Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556

‘แอม’ เด็ ก สงขลาคว า นางสาวสมิ ห ลา 2556 มองความสําเร็จรุนพี่ ‘มายด’ รอง MUT2012 โดยผ า นเวที แ ห ง นี้ ตํ า แหน ง “นางสาวสมิหลา 2554” พรอมเดินหนาเสน ทางการประกวดเวทีนางงามระดับประเทศ ความสําเร็จครั้งนี้มาจากครอบครัว ในงานเทศกาลอาหารสองทะเล ครัง้ ที่ 14 คืนสุดทาย เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ที่สระบัวแหลม สมิหลา จ.สงขลา เทศบาลนครสงขลา จัดการ ประกวด “นางสาวสมิหลา” รอบชิงชนะเลิศ ผล ปรากฎวา นางสาวดุษฎี อารียท าน หรือ “แอม” นักศึกษาปที่ 3 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ที่มีความ งามโดดเดน และตอบคําถามโดนใจผูชม ควา ตําแหนงนางงามสมิหลา รับเงินรางวัล 100,000 บาท พรอมมงกุฎและสายสะพาย ส ว นรองอั น ดั บ หนึ่ ง น.ส.กั ญ จน อ มล เคลาจิตพูลสุข นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร (ม.อ.) และ น.ส.เมธินี วรรณรัตน มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม รองอั น ดั บ สอง น.ส.ปรี ย านารถ ลายคราม นั ก ศึ ก ษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไดขวัญใจสื่อมวลชน ระหว า งเดิ น ทางเยี่ ย มและขอบคุ ณ ผู  สนับสนุนการจัดงาน วันอังคารที่ 4 มิถุนายน “นองแอม” พรอมดวยคุณพอกับคุณแม แวะมา ที่สํานักงาน “ภาคใตโฟกัส” เพื่อใหสัมภาษณ พิเศษ “น อ งแอม” เผยว า เป น คน สงขลา เรี ย นที่ นี่ ตั้ ง แต ชั้ น อนุ บ าล ที่ โ รงเรี ย นกลั บ เพชรศึ ก ษา ชั้ น ประถม ที่โรงเรียนเทศบาล1 (ถนนนครนอก) และชั้น มั ธ ยมต น และปลาย ที่โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก) เปนคนชอบทํา กิ จ กรรมตั้ ง แต เ ด็ ก โดย มีคุณพอและคุณแม สงเสริม ให ทํ า กิ จ กรรมอย า งต อ เนื่ อ ง ควบคุไปกับการเรียน เพื่อให รูจักการรับผิดชอบของตนเอง ไดอยางดี เชน ป 2545 ไดเปน ตั ว แ ท น แ ฟ น ต  า ยุ ว ทู ต แ ห  ง ประเทศไทย ทําใหไดมีโอกาสไปเผยแพรศิลป วัฒนธรรมยังประเทศเกาหลีใต และญี่ปุน เมื่อเริ่มโตขึ้น ไดเริ่มเดินสายประกวด นางงาม เชน “มิสมรกตอันดามัน” จ.สตูล ไดรบั รางวั ล ชนะเลิ ศ และประกวด “ธิ ด านํ้ า แร ” จ.ระนอง รางวัลชนะเลิศ ฝนตั้งแตเด็กๆ จนมาถึงวันนี้ไดรับความสําเร็จอีกครั้ง หนึง่ กับตําแหนง “นางสาวสมิหลา 2556” ทําให เสนทางการประกวดของเราไปทีละขั้นตามอายุ “การประกวดนางสาวสมิหลา นั้นเปน เวทีทใี่ ฝฝน มาตัง้ แตเด็ก เคยมีโอกาสมาเตนเปด งานประกวด จึงทําใหซมึ ซับกับบรรยากาศเหลา นั้นมาตั้งแตเด็ก และคิดวา โตขึ้นถาไดเปนนาง สาวสมิหลา คงจะดี เพราะเราเปนคนสงขลา” และไดทําตามความฝน มันคงจะนาภูมิใจเอา มากๆ” นองแอม กลาว และวา เมื่อไดรับโอกาสไดสมัครเขาประกวด จึง เตรียมตองตัวใหดี ถือวาเราเปนผูสมัครที่เปน “เจาบาน” การเตรียมตัวสูการประกวดครั้งนี้ ซึ่งถือ วาการประกวดนางสาวสมิหลา เปนการเปด โอกาสใหกับสาวสวยทั่วประเทศ ทําใหเราตอง มีการเตรียมตัวที่ดี และตองคิดวาการประกวด เราตองไมแขงขันกับผูอ นื่ แตจะตองมาคิดวาเรา ตองแขงขันกับตัวเอง ซึ่งการเตรียมตัว จะมีตั้งแตการเดินการ

‘แอม’3.85 ดุษฎี อารียทาน ยิม้ การไหว รวมไปถึงการฝกตอบคําถาม เพราะ คําถามจะตองเกี่ยวกับเรื่องของคนใตหรือเกี่ยว กับสงขลา เราจะตองฝกหัดกับการพูดและรอบรู เพื่อใหสมชื่อกับที่เราเปน “ลูกสงขลา” “ภูมิใจมากที่ไดตําแหนงนางงามสมิ หลา” เพราะเปนเวทีระดับภาคใต ซึ่ง ตนได มีโอกาสไปประกวดหลายๆ โดยเวทีนี้ เปนที่ ยอมรับกันวา เปนเวทีทใี่ หญ ไดเห็นรุน พีห่ ลายคน ทีไ่ ดกา วขามไปอีกขัน้ ในระดับสากล เชน รุน พีอ่ กี คนหนึง่ ทีไ่ ดมองเปนแบบอยาง และมองเห็นเขา ประสบความสําเร็จอีกขัน้ คือ “พีม่ ายด” วรัทยา วองชยาภรณ “นางสาวสมิหลาป 2554” และ ตําแหนงรองมิสยูนเิ วิรส ไทยแลนด 2012 ปจจุบนั กาวเขาสูว งการบันเทิงอยางเต็มตัว เปนนางเอก ละครดังไทยทีวีสีชอง 3 จากเรื่อง “ยัยบุญกับ หมอทึ่ม” ทําให เราเห็นวามีรุนพี่จากเวทีแหงนี้ และเห็นความสําเร็จของเขา เราจึงมองเขาเปน ตัวอยางในการดําเนินไปตามเสนทางตามรุนพี่ อีกทั้ง ความภูมิใจอีกครั้งคือ เราเปนลูก หลานชาวสงขลา และไดรับตําแหนงมาดวย ซึ่ง วินาทีทเี่ ขาประกาศวาเราไดนนั้ เราคิดถึงอันแรก วา ความฝนเราเปนจริงและทําตามความฝนของ คนที่เรารักคือ คุณพอและคุณแม และเราก็เห็น การประกวดมาตั้งแตเด็ก “เมื่อเราไดไปยืนตรงจุดๆ ที่เรามอง

ฝนที่เปนจริง นางงามสมิหลา

มาตลอด จึงทําใหเรามีความภูมใิ จมากทีส่ ดุ กับตําแหนงนี้” เด็กทุนม.รังสิต “นองแอม” กลาวถึงเรื่องการศึกษาวา ขณะนี้อยูในชวงที่กําลังจะขึ้นป 4 โดยไดรับทุน เรียนฟรีจาก ดร.อาทิตย อุไรรัตน ใหเรียนฟรีที่ มหาวิทยาลัยรังสิต ตอนนี้เหลืออีก 1 เทอมก็จะ จบแลวเพราะเรียนเร็ว 3 ปครึ่ง “รูจ กั การแบงเวลา มาตัง้ แตเด็กๆ คือ เรียนไปดวย ทํากิจกรรมไปดวย เพราะฉะนัน้ เมื่อโตขึ้นก็รูจักแบงเวลาใหดีขึ้น การเรียน ตอนนี้ เ ฉลี่ ย อยู  ที่ 3.85 ถื อ ว า เหมาะสม สําหรับตัวเองทีท่ าํ กิจกรรมไปดวยและเรียน ไปดวย” นองแอม บอกเหตุ ผลที่เลือกเรียนทาง ด า นนิ เ ทศศาสตร สาขาการประชาสั ม พั น ธ เพราะเหมาะกับบุคลิกของตัวเอง เพราะเปน คนชอบพูด อีกอยางคือ การเลือกเรียนนิเทศศาสตร สามารถไปตอยอดไดหลายอยาง ทั้งเบื้องหนา และเบือ้ งหลัง และตัวเองชอบถายรูป ดานพิธกี ร สามารถทําไดทุกงาน พอเรียนในคณะที่ตรงกับ ความชอบ ทําใหเรียนอยางมีความสุขและสนุก กับการเรียน “ถ า มี โ อกาสก็ อ ยากทํ า งานอะไรที่ เกี่ยวของกับนิเทศศาสตร และดานบันเทิง” นองแอม กลาวถึงอนาคตหลังเรียนจบ และวา

“แอมสามารถนําดานประชาสัมพันธ ที่ เ รี ย นมานํ า มาใช บ นเวที ไ ด เ ยอะมาก นางสาวสมิ ห ลารอบ 5 คน ทุ ก คนสวย หมด แตตองมาวัดกันเรื่องของการตอบ คํ า ถาม รอบแรกๆ จะวั ด จากความสวย ภายนอก รู ป ร า ง บุ ค ลิ ก หน า ตา แต ใ น รอบ 5 คน คื อ การวั ด ความสวยภายใน คื อ ด า นความคิ ด ปฏิ ภ าณไหวพริ บ การ เรียนประชาสัมพันธชวยไดเยอะ เพราะ การเป น นั ก ประชาสั ม พั น ธ ที่ ดี ต อ งเป น คนชางสังเกต รอบรู ทันตอสถานการณ ใหมๆ ตองขยันที่จะศึกษาอะไรใหมๆ ” ชวงบรรยากาศของการประกวดตนเอง ไดคําถามวา “ถ า คุ ณ เป น นางสาวสมิ ห ลา ประจําปนี้ จะประชาสัมพันธจังหวัดสงขลา ในการกาวสูประชาคมอาเซียนไดอยางไร บ า ง” ซึ่ ง ก อ นหน า นี้ ไ ด เ ตรี ย มตั ว และศึ ก ษา มาบ า งแล ว โดยเฉพาะในอี ก 2 ป ข  า งหน า อาเซียนจะเปด เราทุกคนก็ตองเปดรับ เพราะ ถือเปนการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ ถือวาการ ประชาสัมพันธชวยไดเยอะ ทําใหเปนคนขยัน รูจักฝกบุคลิกในการพูด จังหวะและการใชนํ้า เสียงที่นาฟง “ชวงวัยเด็ก ไดเปนแฟนตายุวทูต โตมา ตอนนี้ก็ไดเปนนางสาวสมิหลา ถือวาเปนทูตอีก อยางหนึ่ง ในการประชาสัมพันธจังหวัดอยาง เต็มตัว อาจจะไมไดรูจักจังหวัดสงขลาทั่วถึงทั้ง จังหวัด แตในเขตเทศบาลจะรูจ กั และคลุกคลีมา ตั้งแตเด็กๆ พอไดรับตําแหนงตรงนี้ 1 ป ก็จะทํา หนาที่ตรงนี้ใหดีที่สุดในการที่จะประชาสัมพันธ


¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ - àÂÒǪ¹ 11B

Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556

จังหวัดสงขลาใหคนสงขลา จังหวัดใกลเคียงและ ประเทศเพือ่ นบาน ไดรจู กั มากยิง่ ขึน้ เพราะการที่ อาเซียนเปด สิ่งตางๆ ก็จะหลั่งไหลเขามาเยอะ “จะเปนทูตที่ดีและตองมีการเตรียม ตัวเรื่องของภาษามากยิ่งขึ้น เพราะภาษา อังกฤษถือเปนเรื่องที่สําคัญ” พรอมสูวงการบันเทิง นองแอม กลาวถึงวงการบันเทิงวา งาน ในวงการบันเทิง ถาเกิดมีโอกาสจะทําแนนอน เพราะโอกาสทุกอยางมันมีเขามาไมบอย เชน อายุ 21 ป ของเราก็มีแคครั้งเดียว โอกาสก็ เหมือนกันถามีเขามาก็จะรับไวแนนอน สําหรับ “พี่มายด” ที่เปนรุนพี่จากเวที นี้ เธอประสบความสําเร็จในเวทีเดียวกัน ก็เปน แบบอยางที่จะกาวไปสูตรงนั้น สวน “เวทีนาวสาวไทย” คงเปนอะไร ทีส่ ดุ ยอดมากกวานี้ ตอนนีเ้ รามีเวทีแลว เสนทาง ทีก่ า วไปสูเ วทีทใี่ หญกวานีก้ ม็ แี ลวเหมือนกัน แต ตองเตรียมพรอมมากกวานี้ เพราะเปนเวทีใหญ ระดับประเทศ มาตรฐานก็ตองสูงกวานางสาว สมิหลาแนนอน เพราะฉะนัน้ การทีจ่ ะไปสูจ ดุ นัน้ ได ความฝนของเราทีจ่ ะประสบความสําเร็จเปน นางสาวไทยไดตองเตรียมตัวและเตรียมความ พรอมมากกวานี้ “คิดดี พูดดี ทําดี” นองแอม บอกวา แนวคิดหรือคติที่ใชอยู ทุกวันนี้ก็คือ พอแมเปนคนที่ปลูกฝงในเรื่องของ ความคิด ถาเกิดเราคิดเปน การที่จะทําอะไรก็ จะประสบความสําเร็จ การกระทําก็จะออกมา จากที่เราคิด ใชคติงา ยๆ คือการคิดดี พูดดี กระทําดี ก็จะเจอแตสงิ่ ทีด่ ๆ ี เปนอะไรทีส่ นั้ ๆ มีความ หมายในตัว สําหรับสาวยุคใหมในฐานะที่เราอยูใน ยุคเดียวกันจะแตกตางจากยุคกอนๆ ที่เปนแม บาน แมศรีเรือน ปจจุบันบทบาทผูหญิงผูชาย เทาเทียมกัน โดยเฉพาะผูหญิงเดี๋ยวนี้ตองเกง รอบดาน สวยภายนอกเปนทุนเดิม แตตองสวย ความคิด เพราะปจจุบันผูหญิงเปนผูนํามากขึ้น เชน นายกรัฐมนตรี เชื่อวาผูหญิงยุคใหม ตองอยูบนพื้นฐาน การตืน่ ตัว พรอมทีจ่ ะรับการเปลีย่ นแปลง เพราะ สังคมและโลกมีการเปลีย่ นแปลงไปเยอะ ถายึด ติดกับความคิดเดิมๆ เราอาจจะเปนยุคโบราณ “ที่ สํ า คั ญ ต อ งเป น ที่ ส วยทั้ ง ภายใน และภายนอก จะสวยทัง้ สองแบบและมีความ สมบูรณแบบดวย” หลังจากไดตําแหนงนางสาวสมิหลา ก็

จะขอบคุณสื่อมวลชนและสปอนเซอรที่ใหการ สนับสนุนนางสาวสมิหลาตลอดมา รวมไปถึง การที่จังหวัดมีงานตางๆ เราเปนเหมือนตัวแทน ของผูหญิงของจังหวัดสงขลา ก็มารวมงานใน การประชาสัมพันธ นอกจากนี้ อาจจะเปนการชวยเหลือใน งานสังคม งานของเทศบาล สําหรับเวทีนางสาวสมิหลายินดีตอนรับ ผูหญิงทั่วประเทศไทย การที่เราจะมาอยูจุดๆ นี้ได ทุกคนตองเชื่อวา ทุกคนพรอม ทุกคนดี หมด แตอยูที่วา วันนั้นเตรียมความพรอมมาดี แคไหน เพราะทุกคนที่เขาประกวดสวยหมดทุก คน แตอยาไปคิดวาเรากําลังแขงขันกับคนอื่น ใหคิดวากําลังแขงขันอยูกับตัวเอง ทําตัวเองให ดีที่สุด เพราะการเปรียบเทียบหรือแขงขันกับ ผูอื่นจะทําใหเรารูสึกกดดัน แตการแขงกับตัว เองจะทําใหเรามีพลัง เหมือนรูจักกระตุนตัวเอง ใหเปน เชื่อวาทุกคนมีโอกาส หากการประกวด นางสาวสมิหลา 2557 มาถึงเมื่อไหร อยากเชิญ ชวนใหมาลองสัมผัสกับเวทีแหงนี้ เปนเวทีทที่ รง เกียรติและทรงคุณคาเปนอยางมาก ไอดอล : พอกับแม “ไอดอลจะเปนคนใกลตัวคือพอและ แม เพราะจะมีพอแมเปนแบบอยาง โชคดี คือ ทุกเวทีการประกวดทานจะไปอยูดวย ทุกเวที เปนกําลังใจที่แนนมาก” พี่เลี้ยงก็เปนญาติ จึงกลายเปนวาเปน ทีมที่อยูในเครือญาติทั้งหมด เราอยูกันแบบ ครอบครัว ทําใหการประกวดเปนไปแบบมีความ สุข เวลายิ้มไมใชเพราะฝนยิ้มใหคณะกรรมการ แตเปนการยิ้มมาจากขางใน ทําใหเรายิ้มได นานๆ และมีกําลังใจที่ดีทุกเวทีที่เราไปประกวด

พอ ‘ชางปน’ ใหเรียนและลองทํางาน

ำหรรับ นายอเนกพงศ อารียทาน คุณพอของแอม เผยถึงลูกสาวคนนี้วา “นอง แอม” เปนเด็กที่ราเริง แตพี่ชายคนโตจะนิ่งๆ ไมคอยพูด ซึ่งคอนขางจะแตกตาง กันโดยสิ้นเชิง เพราะนองแอมเปนคนที่สนุกสนาน อารมณดี และเปนคนที่ชอบกิจกรรมมาตั้ง แตเด็กๆ โดยเมื่อกอนเคยจางวันละ 5 บาท เพราะเวลาไปรับกลับบานตอนเย็นจะไปรับสาย เพราะตองทําธุรกิจ จะหากิจกรรมใหราํ โนราหตวั ออน จางชัว่ โมงละ 5 บาท ทําใหตอ งตัง้ กติกา วา ถาอยากไดเงินก็ตองไปรํา ผลจากตรงนีท้ าํ ใหนอ งแอมกลายเปนเด็กทีร่ าํ โนราหตวั ออนไดดี ไดแขงขันชนะมาหลาย เวที และไดเปนแฟนตายุวทูต ชนะระดับภาคใต เปนหัวหนาทีมไปประเทศเกาหลี ถือเปนจุด เดนและใหการสงเสริม เมื่อนองแอมพอโตขึ้นก็ทํากิจกรรมของโรงเรียนมาโดยตลอด การเรียนก็หนัก กิจกรรม ก็ตอ งทุม เท แตเราคิดวาถาเราไมสรางลูกแลวใครจะสราง เพราะบางทีตอ งตืน่ ตัง้ แตตหี นึง่ เพือ่ พาลูกไปแตงหนา เวลาซอมก็ซอม เสร็จประมาณสี่ทุม การบานก็จะมาชวยกันทํา เพราะตองทําทุกอยาง ใหเหมือนเพื่อน หากไมทําจะไปขัดแยงการฝายวิชาการ “จากอานิสงคทลี่ กู เคยทํา ก็สง ผลใหมผี ลงานสะสม จนวันทีเ่ รียบจบจากเทศบาล 5 เกรดเฉลี่ย 3.50 ไปเขามหาวิทยาลัยรังสิต และไดรับทุนเรียนดีของดร.อาทิตย” นอกจากนี้ ยังมีญาติทเี่ ปนชางแตงหนา เสริมสวย ก็สง เสริมใหไปประกวด ประกวดเวที แรกก็ไดขวัญใจชางภาพ เวทีตอ ไปก็ไดที่ 2 และหลังจากนัน้ ก็สลับไปมาตลอด ตอนนีถ้ ว ยและ สายสะพายวางเรียงแถวจนลนบานแลว แตพยายามสงเสริมใหดีที่สุด สําหรับความภาคภูมใิ จกับลูกคนนี้ พุดไดเต็มปากเลยวา ภูมใิ จกับเขามาก เพราะ นองแอมเปนเด็กที่มีปญญา บางครัง้ เราบอกนิดเดียว แตเขาสามารถคิดและตอยอดไปได เราก็มองวาลูกเหนือ่ ยนะ พอแมแคไปนั่งเชียร แตเขาสามารถยืนและยิ้มไดทั้งคืน แตตองอยูภายใตบรรยากาศที่กดดัน แตผมเห็นสิง่ หนึง่ ในตัวลูกทีน่ างงามคนอืน่ ไมมี ถาเปรียบเทียบกับคนอืน่ นองแอมอาจจะสวย นอยกวา แตเปนคนที่สวยจากภายใน คําพูดจะออกมาสวยกวา ที่สําคัญ ถาเวทีไหน เปนเวทีความสามารถพิเศษ การรําโนราหตัวออน ไมมีใครสูได “จึงบอกวา ตองงาม 3 งาม คืองามนอกงามใน และงามความสามารถพิเศษ” กอนหนานี้ไมไดคิดมากอนวา ลูกจะมาทางเสนทางนี้ แตก็จะพัฒนากันตอไปเทาที่มี โอกาส หลังจากนีไ้ ปคงเปนเวทีทใี่ หญขนึ้ หรืออาจจะเขาสูใ นวงการ เพราะโอกาสมีแคเปนชวงๆ เชน แฟนตายุวทูต อายุ 12 ป หลังจากนั้นก็เปนไมได เวทีนางงามโอกาส แคอายุ 25 ป ดารา นักแสดงก็เหมือนกัน ถาหลังจากนี้ไป คลื่นลูกใหมก็ตองเขามา ก็ยังสนับสนุนตอไป ตราบใดที่ เขายังไลลา ฝนอยู เมือ่ กอนตอนเล็กๆ เขาเคยถายรูปกับนางสาวสมิหลา ก็ถามวาอยากเปนไหม แตอายุยังยังไมถึงนะ แตตอนนี้อายุถึงแลวก็ตามไลลาฝนของตัวเอง เขาก็ทําได “การที่ผมทําอยูเปนงานเครือขาย สวนใหญคนจะมองพี่เปนเครือขายในการสรางลูก เพราะสรางลูกไดกส็ รางองคกรงาย เพราะการใหลกู เรียน เรียนเพือ่ ใหรู แตไมใชเพือ่ เปนลูกจาง แตตอ งเอาความรูม าสรางเครือขาย เพราะหลังจากนีไ้ ป ตองมีการเปลีย่ นแปลงใครครอบครอง คน ผูนั้นครอบครองความมั่งคั่ง เพราะฉะนั้นลูกตองรักคน นางงามตองรักคน และคนก็จะรัก เราดวยตองการทําเปนตัวอยางเพราะมีความเชื่อวา ตัวอยางที่ดีมีคากวาคําสอน” นายเอนกพงศ กลาวดวยวา อยากฝากพอแมหลายๆ คนวาอยาไปยึดติดวา จะสําเร็จ ไดดวยเกรดเฉลี่ย แตตองสําเร็จไดดวยผลงาน ในขณะที่เรียนก็อยางเรียนเพียงอยางเดียว ให เรียนและรูจักวิธีการทํางาน “ตอนนีเ้ ขาอาจจะเห็นจากแนวคิดของเรา เพราะหนังสือทีเ่ ราอานสวนใหญ เปนหนังสือ แนวคิดของคนทีป่ ระสบความสําเร็จ พยายามเอางานมาสอนลูกและใหลงในภาคปฏิบตั ิ หลัง จากนี้ไปก็ใหทาํ 2 อยางเพือ่ ทีจ่ ะวัดวาตัวเองจะไปทางไหน” นายเอนกพงศ กลาว


12B

ʧ¢ÅÒ

‘อุทิศ’ เผยเหตุลาออกก่อนครบวาระ บรรลุ ภารกิ จ ตามเป้ า หมายตามที่ สั ญ ญาเพื่ อ กลั บ มาเตรี ย มพร้ อ มแก้ ป ั ญ หาภั ย พิ บั ติ ต.ค.-พ.ย. มั่นใจการท�างาน 4 ปีที่ผ่านมา สร้างประโยชน์ให้ประชาชน ด้าน ‘นิพนธ์’ แถลงข่าวเปิดตัวทันที ชูสโลแกน “อบจ. สีขาว โตไปไม่โกง” พร้อมนโยบายพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน-ความปลอดภัย

เมือ่ เวลา 10.50 น. วันที่ 7มิถนุ ายน 2556 ที่ ท� า การองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายอุทิศ ชูช่วย เเถลงการ ลาออกจากก่อนครบวาระในต�าเเหน่งนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา โดยก่อนการเเถลง นายอุทศิ ได้นมัสการ พระพรหมประจ�าที่ท�าการ อบจ.สงขลา ทั้งยัง กราบนมัสการพระที่ห้องท�างาน เเละเปิดกรวย ถวายสั ก การะต่ อ หน้ า พระบรมฉายาลั ก ษณ์ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช กุมารี พร้อมกับ สมาชิก อบจ.สงขลา นายอุทิศ กล่าวว่า เมื่อเวลา 08.00 น. ได้มีการยื่นหนังสือลาออกจากต�าเเหน่งนายก อบจ.สงขลา ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเเล้ว ทั้งยังขอบคุณ ข้าราชการ เเละพนักงานประจ�า อบจ.สงขลา ที่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ร่ ว มเเรง ร่วมใจในการขับเคลื่อนการท�างานของ อบจ. สงขลา ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา นับตั้งเเต่วันที่พี่น้องประชาชนมีมติมอบ หมายเเละไว้วางใจ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2552 ซึ่งได้มีโอกาสเข้ามาบริหาร ในฐานะ นายก อบจ.สงขลา ซึ่งถือว่าได้รับความร่วมมืออย่าง ยิ่งจากข้าราชการ เเละพนักงานทุกคน “ผลงานทั้งหลายเเละการท�างานตาม นโยบายที่ ใ ห้ สั ญ ญาไว้ กั บ ประชาชนชาว จ.สงขลา ได้ขับเคลื่อนการท�างาน การพัฒนา อย่างเต็มความสามารถ ถือว่าได้ทา� ทุกกภารกิจ ที่ได้สัญญาไว้ครบทุกด้าน” บั ด นี้ เ ห็ น ว่ า เป็ น เวลาที่ เ หมาะสม 2 ประการ คื อ เป็ น การมอบอ� า นาจคื น ให้ กั บ ประชาชนที่ จ ะได้ ป ระเมิ น ตั ด สิ น ใจ ในการ พิ จ ารณาเลื อ กผู ้ น�า มาเป็ น นายก อบจ. ซึ่ ง ถือว่าเป็นหัวเมืองหลักทางภาคใต้ที่ส�าคัญยิ่ง ของประเทศไทย ถือว่าเป็นประตูสู่อาเซียนที่ ทุกคนมองว่าเมืองสงขลาจะโดดเด่นในเรื่อง ใดบ้าง นายอุทิศ เเละทีมงานบริหารได้ท�างาน มาตามล� า ดั บ เเละได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก หน่วยงาน ปลัด อบจ.สงขลา อย่างดียิ่ง เเละไม่ เคยมียุคใด สมัยใดที่กิจกรรมของ อบจ.สงขลา จะเเพร่ ห ลาย รวมทั้ ง จั บ มื อ ท� า งานร่ ว มกั บ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในทุกๆ มิติ เเละทุกๆ องค์กรโดยไม่เเยกเขา เเยกเรา เพียงแต่ค�านึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ ตัง้ เป็นการพิสจู น์ให้เห็นว่าการท�างานของ อปท. ในระดับจังหวัดนั้น และอบจ.เป็นอีกหนึ่งองค์กรท้องถิ่น ที่ จะต้องยืนคู่กับการปกครองไทย ใครคิดที่จะล้ม การปกครองของ อบจ. เชื่อว่าคนคิดลักษณะ เช่นนี้จะต้องมีอันเป็นไปแน่นอน เพราะสิ่งที่ อบจ.สงขลาได้ท�าและพิสูจน์ให้เห็นว่าได้เข้า ร่วมไปร่วมมือกับพี่น้องประชาชนทุกท้องที่ใน การพัฒนา ท�านุ บ�ารุง ส่งเสริม อนุรักษ์ ในทุก เรื่องและทุกด้าน ถ้าไม่มีความตั้งใจของ อบจ.สงขลา เชื่อ ว่าประชาชนคนที่รอรับการพัฒนา ช่วยเหลือ ขับเคลื่อน ไปสู่สิ่งที่ดีกว่านั้นจะขาดไป ฉะนั้น หนึ่งในพลังของการพัฒนาประเทศไทยคือพลัง ของ อบจ.สงขลา ฉะนั้นในช่วงเวลานี้เห็นว่า เป็นเวลาที่เหมาะก่อนที่จะครบวาระซึ่งจะเหลือ อีก 3 เดือน ทั้งนี้จะขอมอบอ�านาจให้กับประชาชน ได้ ตั ด สิ น ว่ า จะมอบหมายให้ ใ ครเข้ า มาเป็ น

Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556

ลาออก‘อุทศ ิ ’หลบมรสุม ‘นิพนธ์’เปิดตัวชิง-ชูอบจ.สีขาว

อุทิศ ชูช่วย นายก อบจ.เพื่อขับเคลื่อนพัฒนา จ.สงขลา ไป สู่ความยั่งยืน ด้านการเตรียมความพร้อม เนื่องจาก ว่าถ้ามีการเลือกตั้ง ตามก�าหนดครบวาระ ซึ่ง จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ถือว่าเป็นฤดูน�้า หลาก ซึง่ ทางจังหวัดสงขลาเองเกิดอุทกภัยทุกปี ในระยะเวลานี้ เมื่อปีที่แล้ววันที่ 1 พฤศจิกายน ได้สูญเสีย เสียทรัพย์สิน บ้านเรือน เพราะฉะนั้นในเดือนตุลาคมและเดือน พฤศจิกายน เป็นวันเวลาที่เราจะต้องเฝ้าระวัง เรื่องภัยพิบัติต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในภาคใต้ ฉะนั้น จึงตัดสินใจทีจ่ ะให้ประชาชนได้ใช้อา� นาจอันเด็ด ขาดเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ที่จะได้รับเลือก มาเป็นนายก อบจ.สงขลา ได้เตรียมพร้อมใน การช่วยเหลือพี่น้องในฤดูที่ทางภาคใต้ของเรา ได้ประสบปัญหาเหล่านี้ โดยเฉพาะ 16 อ�าเภอ ในจังหวัดสงขลามีความหลากหลาย มีทั้งป่า เขา นา เล และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ พาณิชย์ ของ 8 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เพราะเรามี อ งค์ ป ระกอบหลากหลาย หากเกิดภัยพิบัติเราจะต้องเตรียมพร้อมในการ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ฉะนั้นจึงตัดสินใจ ลาออกให้มีผลวันนี้ เพื่อที่จะให้ประชาชนให้ใช้ อ�านาจของประชาชนเลือกคนที่เห็นว่ามีความ สามารถ ความรู้ ประสบการณ์ท�างานได้มา ท�างานให้กับประชาชน และยืนยันว่าใช้ทีมงาน เดิมเป็นทีมงานที่มีความเชื่อมั่นว่ามีคุณภาพ เพราะการท�างาน 4 ปีที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็นว่า ทุกคนมีผลงาน ส� า หรั บ ผู ้ ส นั บ สนุ น ที่ ส� า คั ญ ของการ ท� า งานในระบอบประชาธิ ป ไตยคื อ สภา นิติบัญญัติ และสมาชิกสภา อบจ.สงขลา โดย เฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกของทีมสงขลาพัฒนา ต้ อ งขอกราบขอพระคุ ณ ที่ ใ ห้ โ อกาสและให้ ข้อคิด แนวคิดในการท�างานร่วมกัน เรามีความเห็นต่าง แต่เราไม่เคยมีความ ขัดแย้งในช่วง 4 ปี ของการท�างาน ไม่มียุคใด สมัยใดที่ความสัมพันธ์ของสภา อบจ.สงขลา จะมีความราบรื่นและมีความรัก ความสามัคคี เหมื อ นกั บ สมั ย ที่ เ ราได้ ร ่ ว มขั บ เคลื่ อ นกั น มา ทั้งยังไม่มียุคใดสมัยใดที่คณะผู้บริหารท�างาน ด้วยความเข้าใจ ถ้อยทีถ้อยอาศัย ไม่เคยคิด เบียดเบียนและหักล้างใคร พร้อมทั้งให้โอกาส เสมอ ผมพูดตัง้ แต่ครัง้ แรกทีเ่ ข้ามา พวกผมคือ พวกที่ท�างาน ใครท�างานถือว่าเป็นพวกทั้งหมด เป็นผู้ที่จะต้องขับเคลื่อนงานให้ประสบความ ส�าเร็จ” ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของงานกับการเข้มงวด ในการท�างานจะเป็นผลดีต่อประชาชน ความ

ยุติธรรมของประเทศไทย เพราะ ฉะนั้นไม่มีปัญหาส�าหรับตัวผม เอง และทีมงาน เวลา 14.00 น. วันเดียวกัน นายนิ พ นธ์ บุ ญ ญามณี รอง เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ได้ แถลงข่ า วต่ อ สื่ อ มวลชนที่ บ ้ า น พัก อ.เมือง จ.สงขลา เป็นการเปิด ตัวอย่างเป็นทางการในการลงรับ สมัครเลือกตั้งนายกอบจ.สงขลา นายนิ พ นธ์ กล่ า วว่ า ทราบข่าวการลาออกของ นายก อบจ.สงขลาแล้ ว แต่ ส ่ ว นตั ว นิพนธ์ บุญญามณี ถื อ ว่ า ไม่ เ ป็ น สิ่ ง ที่ เ หนื อ ความ คาดหมายแต่อย่างใด นั่นคือ สุขของประชาชนเราคงจะรอนานไม่ได้ เพราะ สิ่งที่ผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์รู้ว่าจะมีเรื่อง มีเวลาเพียง 4 ปี ส�าหรับการท�างานในฐานะ ท�านองนี้เกิดขึ้น นายก อบจ.สงขลา เนื่ อ งจากเห็ น พฤติ ก รรมการใช้ ง บ “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินยัง ประมาณของพี่น้องประชาชนไปหาเสียง แบบ เป็นค�าทีเ่ รายึดเหนีย่ วในการท�างาน ส�าหรับการ จัดเลีย้ งกัน แบบพาเทีย่ ว หรือน�าศิลปินมาแสดง ท�างานขับเคลื่อนเพื่อพี่น้องประชาชน สุดท้าย โดยใช้เงินภาษีอากรของชาวบ้านมาจ้างศิลปิน ต้องของบอกกับพี่น้องว่า ฐานคติที่ยึดถือใน มาเชียร์ตัวเอง การท�างานตัง้ แต่รตู้ วั เองว่าจะอาสาพีน่ อ้ งมาท�า เพราะฉะนั้ น พวกผมจึ ง ได้ เ ตรี ย มการ หน้าทีเ่ ป็นนายก อบจ.สงขลาคือ ยึดถือคุณธรรม ขออนุญาตพรรคประชาธิปัตย์ ได้เตรียมร่าง ผู้น�าพัฒนา มุ่งมั่นแก้ปัญหา กล้าตัดสินใจ ฐาน นโยบายเรียบร้อยแล้ว เพียงแต่ว่าคิดว่าถ้าเกิด นี้คือคุณสมบัติในตัวผม ฐานคตินี้ยึดมั่นทุกลม ถ้าเขามาวันไหน เราก็ประกาศได้ทันที ซึ่งวันนี้ หายใจเข้าออก” ได้ประกาศนโยบายหลักๆ โดยมียุทธศาสตร์ในการท�างานร่วมกัน นอกเหนือจากการประกาศความพร้อม ว่าจะร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมสร้างสรรค์ เพื่อสร้าง ของตัวเองแล้ว ว่าผมมีความพร้อมแล้ว และ จังหวัดสงขลาให้เข้มแข็งก็ได้พิสูจน์เช่นกันว่า ประกาศว่านโยบายหลักๆ คือด้านการบริหาร เราได้ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมกับทุกภาคส่วนการ จัดการ โดยจะใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร ท�างาน การท�าเวทีประชาคม 16 อ�าเภอ ถ้าไม่ อบจ.สงขลา อาศัยความตั้งใจของข้าราชการทุกฝ่ายนั้น ทุก โดยใช้สโลแกน “อบจ.สีขาว โตไปไม่ อย่างก็จะไม่ส�าเร็จ ทั้งนี้ อบจ.สงขลาสมัยนี้มี โกง” เพราะว่าวันนี้ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ เพียงสมัยเดียวที่ได้เข้าไปจัดเวทีรับฟังความ เกิดขึ้นให้ได้ว่า การกระจายอ�านาจแบบนี้ยัง คิดเห็นจากประชาชน ไม่มีที่ไหนท�ามาก่อน ซึ่ง เป็นแนวทางหลักในการที่จะพัฒนาชนบท หรือ จะเป็นตัวอย่างให้ผู้ที่คาดว่า อบจ. องค์กรที่ไร้ พัฒนาประเทศไทย ค่า จะได้เข้าใจ อบจ.ที่มีคนมองว่าไม่ควรจะมี ไม่ มี แ นวทางไหนที่ จ ะพั ฒ นาชนบท ในสารระบบนั้น ขอให้มาดูงานที่ อบจ.สงขลา ไปได้ เ ร็ ว กว่ า การกระจายอ� า นาจให้ ท ้ อ งถิ่ น เชื่อว่าถ้าเป็นนักการเมืองจะต้องเอาตัวอย่าง ได้พัฒนากันเอง เมื่อเชื่อมั่นในแนวทางการ การท�างานไปท�า กระจายอ�านาจสิง่ ทีต่ อ้ งให้เชือ่ มัน่ ตามมาคือ เรา สุดท้ายด้วยความรักและปรารถนาดี สิ่ง สามารถบริหารท้องถิ่นโดยไม่โกงได้ ไหนที่ผิดพลาดไปนั้นขออภัย ขอเรียนยืนยันว่า จึงใช้คอนเซ็ปต์ว่า “อบจ.สีขาว โตไป ในฐานะนักการเมือง จะใช้ความรูค้ วามสามารถ ไม่โกง” นั่นคือนโยบายการบริหารจัดการ ส่วน จะน�าพาทีมงาน ด้วยสามัคคี เพื่อให้ประสบ นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานประกาศไปแล้ว ความส�าเร็จในการเลือกตั้งคราวหน้า เพราะผม ว่าจะสร้างถนนลาดยางถนนไร้ฝุ่น ของอบจ. เชื่อว่าท�าดีกว่าพูดพิสูจน์ได้ สงขลา ให้เป็นถนนไร้ฝนุ่ 100 เปอร์เซ็นต์ ภายใน ต่อค�าถามว่า การลาออกก่อนวาระใน สมัยของผม ครั้งนี้ จะมีผลต่อการเลือกตั้งหรือไม่ นายอุทิศ ส่วนเรือ่ งอะไรทีเ่ กินศักยภาพของท้องถิน่ กล่าวว่า ผมเป็นนักการเมืองท้องถิ่นมา 4 ปี ผม แต่ละท้องถิน่ ไม่วา่ อบต. หรือเทศบาลท�าเองไม่ ท�าหน้าที่ของผมทุกวันที่ได้รับหน้าที่นี้ ตั้งแต่วัน ได้ จะมีงบประมาณเกินศักยภาพของท้องถิ่น แรกที่เข้ามาเป็นนายก อบจ.สงขลา คืนให้ท้องถิ่นเลย รวมทั้งงบประมาณการรักษา เพราะฉะนั้ น ไม่ ไ ด้ คิ ด ว่ า จะไปวิ่ ง ช่ ว ง ความปลอดภัยในหมู่บ้าน ไหน หรือชะลอช่วงไหน 4 ปี ท�างานตลอด และ รถตรวจการส�าหรับให้กา� นัน ผูใ้ หญ่บา้ น สั ม ผั ส พื้ น ที่ ต ลอด และวั น นี้ มี ฐ านคติ ใ นการ มีแน่นอน ส�าหรับการตรวจสอบเวรยามกลางคืน ท�างาน ยึดถือคุณธรรมเป็นหลัก และใช้หลัก และพร้อมที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยง ยุทธศาสตร์ในการท�างานอย่างสามัคคี และมี เน้นค�าว่า จุดเสี่ยงทั่วทั้งจังหวัดสงขลา อันนี้คือ ความเชือ่ มัน่ ว่าความส�าเร็จของการเดินทางร้อย นโยบายหลักๆ ลี้อยู่ที่เก้าแรก รวมถึงนโยบายที่จะดูแลสุขภาพของผู้ เมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่า การลาออกครั้ง สูงอายุ ท้องถิ่นวันนี้ต้องพร้อมที่จะรับต่อการ เกี่ยวข้องกับเรื่องคดี นายพีระ ตันติเศรณี อดีต เปลีย่ นแปลงของประเทศไทยส�าหรับการก้าวไป นายกเทศมนตรีนครสงขลาหรือไม่ นายอุทิศ สู่ประเทศที่มีสูงอายุมากขึ้น จากตัวเลขปัจจุบัน กล่าวว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพราะผมเชื่อใน 8,400,000 กว่าคนมันมากขึน้ ภายใน 10 ปี เพิม่ ความบริสุทธิ์ใจของผม และเชื่อกระบวนการ ขึ้น 5-6 ล้านคน


â¦É³Ò 13B

Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556

สุรินทร เพ็ชรสังข


14B ¼ÙŒËÞÔ§

Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556

วางแผน ตัง้ ใจ ชวยเหลือสังคม

‘พี่ดา’นายกเหลากาชาดจ.ปตตานี

สวัสดีคะคุณผูอาน “ภาคใตโฟกัส” ฉบับ นี้ กลับมาเจอกันอีกครั้งในคอลัมน ผูญิ๊ง ผูหญิง ซึ่งผูเขียนไดเฟนหาผูหญิงสวย เกง และมีเคล็ดลับดีๆในการทํางานใหประสบ

ศรินดา ลมุล

ความสําเร็จ พรอมทั้งเคล็ดไมลับในการดูแลสุขภาพ มา ใหคุณผูอานไดทําความรูจักกันเปนประจํา ผูหญิงเกงวันนี้ นางศรินดา ลมุล หรือ “พี่ดา” นายกเหลากาชาดจังหวัด ปตตานี หรือ ภรรยาของนายประมุข ลมุล ผูวาราชการ


´Ç§ 15B

Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556

ลัคนาราศีตุลย วันที่ 15 ต.ค.-14 พ.ย.

การงาน ควรงดการลงทุนทุกชนิด จะมีความเสี่ยงสูง งานมีเรื่อง จุกจิก หยุมหยิมกวนใจ ตั้งใจทําสิ่งหนึ่งแตตองไปทํางานอีกสิ่งหนึ่ง งาน เหมือนเขาสูภ าวะทดถอย เหนือ่ ยลา ควรหาเวลาพักผอนเสียบาง การเงิน ยังไมเขาสูภาวะเลวราย รายไดคงที่ รายไดใหมๆ ไมมีเขามา หากไมเพิ่ม ภาระรายจายใหเกินกําลังรายไดทมี่ เี ขามา ความเดือดรอนเรือ่ งเงินไมเกิด แนนอน ความรัก ทุกอยางยังอยูใ นวังวันความคิด คนรักทําใหตวั เราตอง คิดมาก วิตกกังวล หรือไมสบายใจในความรัก

ลัคนาราศีพิจิก วันที่ 15 พ.ย.-14 ธ.ค.

8 - 14 มิถุนายน 2556 ลัคนาราศีเมษ วันที่ 15 เม.ย.- 14 พ.ค.

จังหวัดปตตานี พี่ดา เผยวา การทํางานตําแหนงนายกเหลา กาชาด จังหวัดปตตานีนั้นไมไดมีการออกแบบ หรือ วางแผน แตตั้งใจที่จะปฏิบัติงานตรงนี้ ตามหนาที่ที่ ตองดูแล ชวยเหลือ ประชาชนที่ดอยโอกาส ทั้งเด็ก และคนชรา ทั้งยังชวยเหลือประชาชนที่เดือดรอนจาก เหตุนาํ้ ทวม ไฟไหม สวนบทบาทรองก็ไดชว ยเหลืองาน บางสวนของทานผูว า ราชการจังหวัด เปนการเติมเต็ม ใหกับประชาชนที่เดือดรอน การวิธีแกไขอุปสรรค โดยการพยายามทําใจ ใหสบาย เพราะคนเรามีทั้งคนรัก และคนชังเปนเรื่อง ธรรมดา แตตองพยายามทําสิ่งที่ดีที่สุด แนวทางการดําเนินชีวิต คิดวาเราเปนคนที่โชค ดี ในชีวิตครอบครัว เพราะทานผูวาฯ เปนที่คอนขาง ทําใหครอบครัวมีความสุข นึกถึงครอบครัวกอน ทาน พูดเสมอวา การทํางานทุกอยางตองมาจากความสุข ของครอบครัวกอน ถาครอบครัวไมมีความสุขการที่ จะออกไปปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือคนอื่นใหมีความสุข ก็เปนไปไมได คติประจําใจ อยากจะทําวันนี้ใหดีที่สุด ถือวา ถาวันนี้ดี วันตอไปก็คงจะดีขึ้นกวาเดิม บทบาทของผูหญิงในปจจุบัน คอนขางจะมี บทบาทมากกวา สมัยกอน ดูอยางนายกรัฐมนตรีกเ็ ปน ผูห ญิง ตอนนีจ้ งั หวัดตางๆ อําเภอตางๆ ก็มผี หู ญิงเปน ผูนําเยอะ ถือวาเปนเรื่องที่ดี การดูแลสุขภาพ มีออกกําลังกายบาง แตคนเรา ผูหญิงเมื่อเหนื่อยจากงานขางนอก กลับมาถึงบานก็ ตองดูแลครอบครัว เรื่องอาหารการกิน อะไรเหลานี้ ทําใหการที่จะสละเวลาไปดูแลสุขภาพสวนนั้นคอน ขางมีนอย จะมีก็ควบคุมอาหารบาง เพราะถาทานไม ควบคุม โรคก็จะตามมามากมาย ก็พยายามที่จะไม ปลอยใหอวน แมจะไมไดออกกําลังกายแตพยายาม จํากัดเรือ่ งการบริโภค โดยสวนตัวจะชอบทานผัก บวก กับมีวิตามินซีกับคอลลาเจนบาง ที่รุนนองที่ทํางาน นํามาให อยากหาเวลาไปเที่ยวกับครอบครัว เพราะลูก ไปเรียนทีป่ ระเทศมาเลเซีย ถามีโอกาสก็อยากไปเยีย่ ม ลูก แตทานผูวาฯทานไมวาง จึงตองเดินทางไปหาลูก เอง และจะชอบอานหนังสือ เพราะอานไดเกือบทุก ประเภท และถามีเวลามากหนอยก็จะดูหนัง เปนการ ชวยผอนคลายไดบาง อยากฝากถึงผูห ญิงยุคใหม วา สมัยกอนจะมอง วา ผูหญิงเปนชางเทาหลัง ผูชายเปนชางเทาหนา เมื่อ มาถึงในปจจุบัน ยุคสมัยเปลี่ยนไป ความเสมอภาคมี มากขึน้ แตยงั ไงผูห ญิงก็คอื ผูห ญิง ก็ไมควรลืมบทบาท ของการเปนภรรยา หรือเปนแม ถึงยังไงเราตองให เกียรติกับผูชายที่เปนสามีเราดวย

การงาน งานจะมีความขัดแยง มีปญหา พยายามอยูดานหลัง เบื้องหลังคนอื่นเขา และลดอารมณที่รุนแรงของเราดวย ระวังอุบัติเหตุ การเงิน ยังตองชักเงินเขาชักเงินออก เงินเขามาก็มรี ายจายไวลว งหนา พยายามใจเย็นๆ และตองตั้งสติใหดีๆ ความรัก อยาคิดวาคนที่เขา รักเราจะเปนของตาย จะบีบก็ตายจะคลายก็รอด ระยะนี้ความรักของ คุณ มีคูแขงเสียแลว ลัคนาราศีพฤษภ วันที่ 15 พ.ค.-14 มิ.ย. การงาน ชักจะเหนื่อยใจจะลาในการทํางาน อีกทั้งงานที่ทํา เหมือนปดทองหลังพระ ความดีเปนของเจานาย ไมทาํ ไมชว ยไมได การ เงิน ความรวยความจน ชีวติ จะพลิก โอกาสจับเงินกอนสูง ไดปลดเปลือ้ ง ภาระหนี้สินก็คราวนี้ ตองวางแผนการเงินดีๆ จะเฮง ความรัก คนที่เรา รัก เขาจะจากเราไป เพราะตัวเราแทๆ นี่ก็เปนสาเหตุตนๆ และการคิด กอนพูด ไมใชพูดแลวมาคิด ความรักเปาะบางสิ้นดี ลัคนาราศีเมถุน วันที่ 15 มิ.ย.-14 ก.ค. การงาน ความใจรอน เอาแตอารมณเปนใหญ จะสรางปญหา ใหกับเราในภายหลัง คนที่รวมงาน หรือหรือขอตกลงตางๆ ไมเปนไป ตามสัญญา การนัดหมายลวงหนาคาดเคลื่อนไปหมด การเงิน ระวัง จะไมมเี งินเหลือติดกระเปา ตองปวดหัวยักยายถายเงิน หมุนเงิน เครียด เรื่องเงินตอไป ความรัก จงถนอมคําพูด หากไมเอยปากหรือไมพูดกับ คนรักจะดีกวา การเขาใจผิดกับคําพูดของเรา

การงาน ควรงดการลงทุนทุกชนิด จะมีความเสี่ยงสูง เพื่อนรวม งานจะสรางความอึดอัดใจ ไมสบายใจ หรือโดนติฉินนินทา ตองใชความ อดทนสูงๆ และใชความเมตตาตอเพื่อนรวมโลก การเงิน มีเงินเขามา แตก็พรอมจายอยูเสมอ อุดรายจายไมได เพราะเราสรางหนี้สินไวตลอด หากตองการหาเงินเพิ่มเติมจากเดิม ใหเดินทางไปตางจังหวัดไกลๆ เปน แหลงเงินทั้งนั้น ความรัก ความสนใจเรื่องความรัก ชักจะลดนอยถอยลง ไปเรือ่ ยๆ มีคคู รองก็เหมือนไมมี ความเขาใจในรัก ความเห็นอกเห็นใจกัน ชวยเหลือกันก็ลดลง

ลัคนาราศีธนู วันที่ 15 ธ.ค.-14 ม.ค.

การงาน ควรงดการลงทุนทุกชนิด จะมีความเสีย่ งสูง ถึงเวลาแลว ใน 1 ปถดั จากนี้ ผูใ หญจะอุปถัมภคาํ้ ชู คอยใหคาํ ปรึกษา คอยใหการชวย เหลือ งานจะไดเขาตาผูใหญ การหวังเลื่อนตําแหนง เลื่อนขั้น เลื่อนเงิน เดือน ไมไกลเกินเอื้อมแนนอน การเงิน ความสดใสเรืองรองจะไดปลด หนี้สิน เปนไท และมีความอยูสบายในเรื่องเงิน หยุดสรางหนี้สินไวกอน สะสางภาระหนี้สินเดิมใหหมด ก็จะเริ่มพบความสุข ความรัก เปนราศี ธนูที่เดนชัดในการพบเนื้อคูที่แทจริง รักเราจริงๆ สามารถดูแลตัวเราได คนที่คบหาอยูแลว เตรียมจัดงานแตงงานไดเลย

ลัคนาราศีมังกร วันที่ 15 ม.ค.-14 ก.พ.

การงาน ควรงดการลงทุนทุกชนิด จะมีความเสี่ยงสูง งานที่ทํา เหมือนบุญและกรรม คลายชดใชเวรกรรม ทําดีไมไดดี หรือผลงานที่ทํา ก็มีคนแยงไป ตองคอยชวยเหลือคนอื่น เปนผูชวยเขา ระยะนี้ทํางานปด ทองหลังพระ การเงิน เงินเริ่มจะติดจะขัด ชักจะลําบากกวาจะไดเงิน ไม คลองตัวเหมือนเดิม รายรับไมแนนอน ความรัก ความรักตองใชความ อดทน อดกลัน้ คอยๆ พูด คอยๆ จา หนักนิดเบาหนอย ใหนกึ ถึงคําวา อภัย ลัคนาราศีกรกฎ วันที่ 15 ก.ค.-14 ส.ค. การงาน เรื่องไมเปนเรื่อง กลับมาเปนเรื่อง เพื่อนรวมงานมี ไมโทษ ไมโกรธ ถาจะประครองความรักไวได บทความรักเหมือนยาขม ปญหาตอกัน การเงิน ที่เงินยังเขามาสมํ่าเสมอ แตโอกาสรํ่ารวยยัง ลัคนาราศีกุมภ วันที่ 15 ก.พ.-14 มี.ค. ยาก เพราะไมกลาเสี่ยง หากพอใจเงินที่ตนเองมีหรือที่หาได ก็พอเพียง การงาน ควรงดการลงทุนทุกชนิด จะมีความเสี่ยงสูง เ เปนชวงที่ แลว ความรัก จะพบรักที่ตางจังหวัด ตางประเทศ มีแฟนแบบไมคาด พยายามหางานเพิ ม่ เติมจากเดิม หรือปรับสภาพเปลีย่ นแปลงงานใหแตก คิด พบกันโดยบังเอิญ คนที่มีครอบครัวมีคูอยูแลว ตองสละสิทธิ์ แถม ต า งไปจากเดิ ม งานจึ งเริม่ ติดขัด ไมราบรืน่ ตองพยายามรักษาสมดุลงาน ยังตองระวังคําพูดคําจาของเราไวดวย เดิมไวดว ย การเงิน เงินทีน่ ดั หมายไว ไมมาตามนัดหมาย ลูกหนีเ้ ลือ่ นจาย ลัคนาราศีสิงห วันที่ 15 ส.ค.-14 ก.ย. เงิน สภาพคลองจึงติดขัดไปดวย ความรัก ความรักยังตองพยายามประ การงาน จะไดเริ่มตนทํางานบางอยาง แตเกิดความรูสึกขัด คับประคอง ดึงเกมไว จากหนักๆ ใหเรื่องเบาลง อยาใชภาวะอารมณเปน แยงในความรูสึกของตัวเราเอง ทั้งดีใจที่ไดรับทํางานใหม และในเวลา ตัวตั้ง ขาดสติแลวสิ่งที่สวยงาม สรางมาจะพังลงในพริบตา เดียวกัน มีภาระหนาที่การงานเพิ่มอีก ตองตั้งสติ และจัดสรรเวลางาน ใหม การเงิน ไมมีอะไรที่จะเสียในเรื่องเงิน เพราะการใชจายมากเปน ลัคนาราศีมีน วันที่ 15 มี.ค.-14 เม.ย. เรื่องปกติ ระยะนี้ตองบอกวา มีโอกาสทองที่จะเปนเศรษฐี ตั้งตัวได การงาน ควรงดการลงทุนทุกชนิด ระยะนีต้ อ งพยายามจับงานชิน้ ความรัก ความรักบูดๆ เบี้ยวๆ เดี๋ยวรัก เดี๋ยวดี เดี๋ยวทะเลาะ ใหญๆ เขาไว เปนโปรเจคโครงการขนาดใหญ ระดับประเทศ จึงคุมคากับ เวลาทีส่ ญ ู เสียไป งานเล็กๆ ควรจะปลอยวาง หรือใหคนอืน่ ทําเสีย การเงิน ลัคนาราศีกันย วันที่ 15 ก.ย.-14 ต.ค. เงิ น ก อ นใหญ ๆ มีเขามาแนๆ อดใจอีกนิดหนึง่ เปนภาวะทีต่ อ งลุน วัดใจวัด การงาน อะไรๆ ที่คิดวาชัวรแนนอน กลับตาลปตรพลิกไป ดวง กล า ได ก ลาเสีย กลาเสี่ยง ถึงจะรวยกับเขาบางจําไวเสมอวา เงินมา หมด จนสรางความวุนวาย ปนปวน วิตกกับงานที่ทํา ทําไปแกไขไป จากความกล า เทานั้น ความรัก เปนราศีหนึ่งที่ตองอึดอัดในความรัก คน ตามสถานการณ การเงิน เงินที่คิดวาจะได ตองรองเพลงรอตอไป แต ที ม ่ ค ี รอบครั ว อยู แ ลว ตออดทนเปนอยางสูงๆ คนทีเ่ ปนโสดก็ตอ งรอความ รายจายมาจอคอหอย ความรัก หากเชื่อวา การทะเลาะเบาะแวงกับคู รั ก ต อ ไป ไร ว แ ่ ี ววจะมี คูครอง ของเรา เปนเรื่องที่ปกติ เหมือนยาสามัญประจําบาน ก็อยาเครียดเลย

ชื่อหนังสือ : เพศศึกษา ฮาสุดขีด ชือ่ ผูเ ขียน : น.พ.สุกมล วิภาวีพลกุล คําโปรย : ห นั ง สื อ เ ล  ม นี้ เป น การนํ า เสนอเรื่ อ ง เพศศึกษา ในรูปแบบ ที่ เ ป น หนั ง สื อ อ า นเล น เน น ความสนุ ก สนาน เพลินเพลิน ตลก ขํา ฮา แบบมันสสะใจ แต สอดแทรกความรู  ไ ว อยางตอเนื่อง เปนอีก ทางเลื อ กหนึ่ ง สํ า หรั บ การศึกษา

10 อันดับหนังสือขายดี

1.(7’s) สุดหลอจาอยากสวยชวยฉันที ผูเ ขียน แสตมปเบอรี่ ราคา 189 บาท 2.นี่แหละ คือสิ่งที่พระพุทธเจาสอนไอนสไตนใหฉลาด และมีความรัก ผูเ ขียน สุขมุ พงษ ชาญนุวงศ ราคา 175 บาท 3.นาจะรูอยางนี้ตอนอายุ 20 ผูเขียน Tina Seelig ราคา 170 บาท 4.รวยหุนลนฟาดวยระบบคิดใหม ผูเขียน พิชัย จาวลา ราคา 195 บาท 5.ลงทุนหุน อยางสบายใจ ผูเ ขียน ดร.นิเวศน เหมวชิรวรากร ราคา 195 บาท 6.อัจฉริยะ เรียนสนุก ผูเขียน วนิษา เรซ ราคา 285 บาท 7.มองมารค 2 ผูเ ขียน พีรพัฒน วิมลรังครัตน ราคา 385 บาท 8.สําเร็จไดอีก ผูเขียน ดร.วรภัทร ภูเจริญ ราคา 200 บาท 9.ขายไมไดกูเลิก ผูเขียน วิทยา มาลารัตน ราคา 129 บาท 10.อยูรอยปก็ไมปวย ผูเขียน ฮิโรมิ ชินยะ ราคา 145 บาท


16B áËÅ‹§§Ò¹

Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556

เทคนิคการหางานท�าในต่างประเทศแบบย่อ

สวั ส ดี ค รั บ ฉบั บ นี้ ผมติ ด ภารกิ จ เดิ น ทางต่างประเทศ จึงยังไม่สามารถเขียน บทความต่อจากฉบับทีแ่ ล้วได้ จึงขอน�า เรื่อง เทคนิคหางานในต่างประเทศ มา คั่นกลางนะครับ กลับจากเดินทางแล้ว ผมคงอาจจะมีเรื่องมาเล่าต่อได้อย่าง ต่อเนื่องกัน ในปัจจุบนั นีม้ คี นตกงำนเป็นจ�ำนวน มำก จึงเกิดปัญหำกำรว่ำงงำนมำกขึ้น อีก ทั้งอัตรำคนจบปริญญำตรีในปัจจุบันก็มี เพิม่ มำกขึน้ ส่งผลให้เกิดปัญหำกำรตกงำน เป็ น จ� ำ นวนมำกแรงงำนล้ น ตลำด แต่ จ�ำนวนควำมต้องกำรแรงงำนของแต่ละ บริษัทมีน้อยกว่ำจ�ำนวนคนตกงำน เรำจึง ต้องมีกำรใช้เทคนิควิธีกำรหำงำนเข้ำมำ ช่วยเพือ่ ให้เรำได้งำนและเป็นคนทีถ่ กู เลือก เข้ำท�ำงำน ในบำงครั้งที่สำเหตุที่ท�ำให้เรำ ไม่ได้งำนอำจมีสำเหตุมำจำกขำดปัจจัย หลำยๆด้ำน อำทิ เช่น ขำดควำมรู้ควำม เข้ำใจ วิธีในกำรหำงำน และเทคนิคดีๆ ใน กำรหำงำน ดังนั้นจึงต้องมีกำรศึกษำถึง เทคนิคกำรหำงำนและเลือกสถำนทีท่ ำ� งำน ในต่ำงประเทศ เพื่อเป็นทำงเลือกอีกทำง หนึ่ง ถ้ำเรำมีควำมสำมำรถถึงกำรท�ำงำน ในต่ำงประเทศจะท�ำให้เรำได้ประสบกำรณ์ ที่น่ำสนใจ และที่ส�ำคัญรำยได้ก็งดงำม มำกทีเดียว ผมจึงขอแนะน�ำเทคนิคกำรหำงำน และเลือกสถำนที่ท�ำงำนในต่ำงประเทศ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ประโยชน์ กั บ คนที่ ส นใจกั น นะครับ เทคนิคและวิธีกำรหำงำนในต่ำง ประเทศ มีเคล็ดลับ ที่น่ำสนใจ ดังนี้ 1. หนึ่ ง แทนที่ คุ ณ จะมำเสี ย เวลำ นั่ง Search หำงำนกันทุกวัน ทีละหลำย ๆ เว็บไซต์ในต่ำงประเทศ วิธีที่ง่ำยกว่ำนั้น คือกำรตั้งให้มีกำรส่งอีเมล์แบบอัตโนมัติ มำหำคุณก็ได้เมื่อเวลำมีงำนใหม่ๆ เข้ำมำ

ฉบับที่ 796 ประจ�ำวันที่ 8 - 14 มิถุนำยน 2556

ตำมเงือ่ นไขทีเ่ รำก�ำหนด วิธกี ำรนีส้ ำมำรถท�ำ ผ่ำนได้โดยใช้ เครื่อง Google Alert ก�ำหนด เงื่อนไขในกำรดึงข้อมูลจำกอินเตอร์เน็ตเข้ำ อีเมล์ของเรำ 2. สิง่ ทีส่ ำ� คัญทีค่ ณ ุ จะต้องมีในตนเอง ถ้ำประเมินว่ำผ่ำน คุณก็มีสิทธิ์ไปท�ำงำน ต่ำงประเทศ ทักษะที่คุณต้องมีคือ 1. ภำษำ อังกฤษต้องแม่นก่อน 2. รูจ้ ดุ อ่อนจุดแข็งของ ตัวเอง 3. เริ่มจำกประเทศที่เหมำะกับคุณ เลือก ซึ่งต้องไม่ขัดแย้งกันเองในภำยหลัง เช่น อำหำรกำรกิน วัฒนธรรมควำมเป็นอยู่ ค่ำครองชีพ เป็นต้น 3. ฝำกประวัติของคุณไว้ที่ LinkedIn ถ้ำคุณเป็นคนที่รักก้ำวหน้ำ ท้ำทำย และ มีชีวิตอยู่บน Social Network ต่ำงๆ คุณ

อำจจะเคยผ่ำนกำรเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ชื่อ ว่ำ LinkedIn.com ที่นี่คือ Social Network ส�ำหรับคนท�ำงำน คุณสำมำรถฝำกประวัติ ส่วนตัว ประวัตกิ ำรท�ำงำนหรือประสบกำรณ์ (Resume) โดยเขียนให้น่ำสนใจ รับรองคุณ อำจจะหำงำนได้ภำยในระยะเวลำอันรวดเร็ว 4. เข้ำร่วมในโครงกำร Work and

ประกาศรับสมัคร - ขับรถจักรยำนยนต์ และรถยนต์ได้ พนั ก งำนเพศหญิ ง อำยุ 20 ปี และมี ใ บอนุญำตขับขี่ ขึ้นไป จบกำรศึกษำปวส.ขึ้นไป ขับขี่รถ เงินเดือน 9,000 บำท จักรยำนยนต์ได้ สนใจสมัครได้ที่ : โครงกำร สวัสดิกำร โบนัส , ประกันสังคม , บ้ำนสำยชล โทร 081-8986294 ,084วันหยุดประจ�ำปี , วันหยุดพักร้อน , เบี้ยขยัน 8917859 , ประกันอุบัติเหตุ ต�าแหน่ง : ช่างไฟฟ้า 5 อัตรา , ผู้ ช่ ว ยช่ า ง 3 อัตรา ประกาศรับสมัครงาน เพศ : ชำย หจก.จัส เอ็นจิเนียริ่ง ระดับกำรศึกษำ ปวช.ขึ้นไป ด�ำเนินงำนเกี่ยวกับจ�ำหน่ำยและติด คุณสมบัติ -มี ค วำมอดทน ขยั น ตั้งระบบไฟฟ้ ำ แรงสูง-ต�่ำ ให้กับโรงงำน ซื ่ อ สั ต ย์ และรั บ ผิ ด ชอบงำนที่ ไ ด้ รั บ มอบ อุตสำหกรรม ต้องกำรรับสมัครต�ำแหน่งงำน ดังนี้ หมำยได้ เงินเดือน 10,500 บำทขึ้นไป ต�าแหน่ง : ธุรการ 2 อัตรา สวัสดิกำร ค่ำ OT , โบนัส , ประกัน เพศ : ชำย ,หญิง สั ง คม , วันหยุดประจ�ำปี , วันหยุดพักร้อน ระดับกำรศึกษำ ปวช.ขึ้นไป คุณสมบัติ -มี ค วำมอดทน ขยั น , เบี้ยขยัน ,เบี้ยเลี้ยงต่ำงจังหวัด , ประกัน ซื่ อ สั ต ย์ และรั บ ผิ ด ชอบงำนที่ ไ ด้ รั บ มอบ อุบัติเหตุ ติดต่อได้ที่ ห้ ำ งหุ ้ น ส่ ว นจ� ำ กั ด จั ส หมำยได้

Travel ซึ่ ง เป็ น โครงกำรที่ จั ด ขึ้ น โดยรั ฐ บำลประเทศ ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก ำ โ ด ย มี จุ ด ประสงค์เพื่อที่จะเปิดโอกำส ให้ นั ก ศึ ก ษำจำกประเทศ ต่ำงๆทั่วโลก นี่ก็เป็นเทคนิค วิธกี ำรหำงำนและเลือกสถำน ที่ ท� ำ งำนในไทยและต่ ำ ง ประเทศ ช่องทำงนีป้ จั จุบนั ลูก ศิษย์ผมหนึง่ คนก็เข้ำร่วมในโครงกำร ขณะนี้ อยู่ในต่ำงประเทศเพื่อฝึกประสบกำรณ์จริง ครัง้ นีผ้ มขอเสนอเทคนิคมำให้เพียง 4 ข้อก่อนนะครับ ไว้ในโอกำสอื่นๆ ผมจะลอง ท�ำตัวอย่ำงจริงมำให้ชมกันอีกครั้งว่ำจะท�ำ อย่ำงไรถ้ำเป็นภำคปฏิบัติ เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง 375/1 ถ.สำครมงคล 2 ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110 โทร. 0824295858 เวลำ 09.00-17.00 น. รับสมัครพนักงาน แผนกต้อนรับส่วนหน้า 1. พนักงำนต้อนรับส่วนหน้ำ (Guest Service Agent) ชำย/หญิง 3 ต�ำแหน่ง แผนกแม่บ้าน 1. พนักงำนซักรีด (Laundry Attendant) ชำย/หญิง 1 ต�ำแหน่ง 2. พนักงำนท�ำควำมสะอำด (Public Area Attendant) ชำย/หญิง 3 ต�ำแหน่ง แผนกอาหารและเครื่องดื่ม 1. พนักงำนเสิร์ฟ (Waitress / Waiter) ชำย/หญิง 1 ต�ำแหน่ง แผนกครัว 1. Pastry Chef ชำย/หญิง 1 ต�ำแหน่ง 2. กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊กครัวยุโรป (Chef De


áËÅ‹§§Ò¹ 17B

Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556 Partie / Demi Chef) ชาย/หญิง 2 ต�าแหน่ง * ต�าแหน่งที่เอื้อส� าหรับผู้สมัครที่มี 3. พนักงานล้างและจัดเก็บภาชนะ ความท้าทายทางร่างกาย *** (Steward) ชาย/หญิง 5 ต�าแหน่ง รายได้ขั้นต�่า เริ่มต้นที่ 9,000 บาท แผนกสุขภาพ สวัสดิการ 1. พนักงานนวดสปา (Therapist) 1. เงินค่าบริการ (Service Charge) หญิง 1 ต�าแหน่ง 2. เบี้ยขยันทุกเดือน แผนกขาย 3. ชุดยูนิฟอร์มฟรี 1. ผู้จัดการ หรือรองผู้จัดการฝ่ายขาย 4. อาหารฟรี 3 มื้อ ชาย/หญิง 1 ต�าแหน่ง 5. ประกันชีวิตแบบกลุ่ม แผนกช่าง 6. ประกันสังคม 1.ช่างทั่วไป (Engineer Attendant) 7. งานเลี้ ย งวั น เกิ ด พนั ก งานเดื อ น ชาย 2 ต�าแหน่ง ละ 1 ครั้ง แผนกทรัพยากรบุคคล 8. รางวัลพนักงานดีเด่น ประจ�าเดือน 1.เจ้าหน้าทีท่ รัพยากรบุคคล (Human และประจ�าปี Resources Officer) ชาย 1 ต�าแหน่ง 9. การฝึ ก อบรม ทั้ ง ภายในและ

ภายนอกโรงแรม 10. วันหยุดประจ�าสัปดาห์ 6 วันต่อ เดือน 11. ค่าภาษาที่สาม 12. เงินพิเศษส�าหรับการเพิม่ ยอดขาย ห้องพัก (Up Selling) ผู ้ ส น ใ จ ส า ม า ร ถ ม า ส มั ค ร ไ ด ้ ด ้ ว ย ต น เ อ ง ที่ ฝ ่ า ย ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ชั้ น 6 โรงแรมเซ็ น ทารา หาดใหญ่ หรื อ ส่ ง E – mail : Hrchy@chr.co.th, Aisara@chr.co.th สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ 074 – 352222 ต่อ 2638-9 บริษัท สมาร์ทโฮม หาดใหญ่ จ�ากัด ต้องการรับสมัครงานต�าแหน่งดังนี้

1. ช่างฝ่ายผลิต จ�านวนหลายอัตรา ท�างานในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่รายได้ 500 บาท/วัน เพศชาย อายุ 19 ปี ขึ้นไป 2. โฟร์แมน 1 อัตรา เพศชาย วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขาก่อสร้าง ยา หรือสาขา ทีเ่ กีย่ วข้อง มีประสบการณ์การท�างานอย่าง น้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ สนใจสมัครได้ที่ : บริษทั สมาร์ทโฮม หาดใหญ่ จ�ากัด 60/8 หมู่ 7 ถ.คลองแหคูเต่า ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร : 074-426707,081-7386060 Fax.074-426708

บริษัท นีโอ พ้อยท์ รับสมัครงานประจ�า รายได้ดี (รายเดือน-รายวัน) ต�าแหน่ง

พนักงานขับรถ รับส่งสินค้า-เอกสาร

คุณสมบัติ - เพศชาย - อายุ 20-45 ปี - วุฒิการศึกษาขั้นต�่า ม.3 - มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์

ติดต่อ :

074-425561-2


18B áËÅ‹§§Ò¹

Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556

บริษัท เรดารเทเลคอม จํากัด (ตรงขาม Big c Extra) รับสมัครงาน ...ดวน !!!

พิเศษ

1. พนักงานบัญชี 2 ตําแหนง

3. พนักงานฝายขาย

2.พนักงานฝายการตลาด

4. พนักงานขายสง

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความรูทางดานบัญชี สามารถป ด งบได จ ะพิ จ ารณาเป น

จํานวน 2 ตําแหนง มีประสบการณทางดานการตลาด เชน จัดงาน Event จัดโปรโมชั่น สามารถขับขี่รถยนตไดพรอมมีใบขับขี่

จํานวน 10 ตําแหนง มีมนุษยสัมพันธดี ยิ้มแยมแจมใส สามารถทํางานเวลาหางได

จํานวน 2 ตําแหนง

มีมนุษยสัมพันธดี ยิ้มแยมแจมใส สามารถขับรถยนตได พรอมมีใบขับขี่

5. รับสมัครนักศึกษาเขาทํางาน

คุณสมบัติ Part Time ในตําแหนงพนักงานขาย ช ว งเวลา : ให นั ก ศึ ก ษาระบุ เ วลาว า งที่ -มีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบ ต อ งการทํ างาน -มีความตั้งใจในการทํางาน คาตอบแทนเปนรายชั่วโมง เริ่มตนที่ 30 บาท/ชั่วโมง และจะมีการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือน โดยจะดูจาก ความสามารถในการทํางาน และความรับผิดชอบ

สนใจสมัครงานไดที่ ...

บริษัท เรดารเทเลคอม จํากัด (ตรงขาม Big c Extra) 636 ถ.เพชรเกษม ต. หาดใหญ อ. หาดใหญ จ. สงขลา 90110

Tel : 074-464111


ʵÙÅ 19B

Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556 เลขาธิการคณะกรรมการประสานงาน องค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ ห่วงการ เลื อ กตั้ ง นายกอบจ.สตู ล เหตุ ดึ ง มิ ติ ศาสนาเกี่ ย วข้ องการเมื อง หวั่นสร้า ง ความแตกแยกในสังคม สัมฤทธิ์ เลียง ประสิทธิ์ ขึ้นป้ายรูปชวน-อภิสิทธิ์ นาย ซอลี ฮี น อิ ส มาแอล ไม่ ย อมแพ้ ขึ้ น ป้ายส.ส.ธานินทร์ ใจสมุทร คูอ่ ดีตผูส้ มัคร ส.ส.พรรคไทยรักไทย จิรายุส เนาวเกตุ การหาเสี ย งเลื อ กตั้ ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สตูล เข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 ดุเดือด มากขึ้ น เมื่ อ ต่ า งฝ่ า ยต่ า งดึ ง นั ก การเมื อ งระดั บ ชาติ เ ป็ น ตั ว ช่วย แต่ ใ นสายตาของภาค ประชาสั ง คม ได้ แ สดงความ กังวลเรือ่ งการหาเสียงทีม่ กี ารน�า ประเด็นศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง นายสมบู ร ณ์ ค� า แหง เ ล ข า ธิ ก า ร ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ประสานงานองค์ ก รพั ฒ นา เอกชนภาคใต้ กล่าวว่า ตอนนี้พยายาม นึกถึงทิศทางของจังหวัดสตูล ในการเกิด โครงการขนาดใหญ่ ใ นจั ง หวั ด และต้ อ ง วิเคราะห์ให้ลึกว่าเบื้องหลังแต่ละเบอร์เป็น อย่างไร ด้านในสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ ผูส้ มัคร หมายเลข 1 ที่ มี ผู ้ ส นั บ สนุ น เป็ น พรรค ประชาธิปัตย์ และซึ่งถือว่าเป็นพรรคฝ่าย ค้าน คงท�าอะไรไม่ได้หากมองถึงเรื่องของ การเมืองระดับชาติ แต่หากมองเบอร์ 2 ผู้สนับสนุนคือ นายธานินทร์ ใจสมุทร ซึง่ มีขา่ วมาว่าจะย้าย ไปอยูพ่ รรคเพือ่ ไทย พร้อมทัง้ นายจิรายุ นาวา เขต ซึ่งอยู่พรรคเพื่อไทยเช่นกัน ก็สามารถ ท�าให้การผลักดันนโยบายของจังหวัดสตูล เข้าสู่กระบวนการของรัฐได้ง่ายขึ้น ส�าหรับนายสัมฤทธิ์ มีคะแนนน�าใน 10 วันแรกของการลงสมัครเลือกตั้ง เพราะ มาจากฐานเสี ย งของพรรคประชาธิ ป ั ต ย์ แต่หลังจากนั้นนายซอลีฮีน ได้ใช้กลยุทธิ ทางการหาเสียงดึงคะแนนกลับมา ซึ่งค่อน ข้างจะได้ผล “ส่วนตัวพยายามถามชาวสตูล ก็ถอื ว่าประเมินยาก ต้องดูโค้งสุดท้ายในการ เลือกตัง้ ” แต่ความเสียงของการเลือกตั้งในครั้ง นี้มาจากการแบ่งแยกเรื่องของศาสนามาก เกิ น ไป หากมองการเลื อ กตั้ ง ในครั้ ง ก่ อ น ประชาชนไม่ ไ ด้ เ ลื อ กเพราะอยู ่ ฟ ากไหน หรือศาสนาใด แต่จะเป็นการเลือกตัวบุคคล นโยบาย และการท�างาน แต่ปัจจุบันการเมืองของสตูลเปลี่ยน ไปวิเคราะห์จากการเลือกตั้งในครั้งนี้ เพราะ การน� า เอามิ ติ ท างศาสนาเข้ า มามี ส ่ ว น ทางการเมือง ส ่ ว น ผู ้ ที่ จ ะ เ ข ้ า ม า บ ริ ห า ร ส ตู ล นั้ น จ� า เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งเข้ า ใจบริ บ ท ศักยภาพ และความเป็นจังหวัดสตูล ซึ่งจะ ให้ไปเปรียบเทียบกับจังหวัดอืน่ ไม่ได้ อย่างไร ก็ ต ามสตู ล เองมี อั ต ลั ก ษณ์ ที่ เ ห็ น ได้ ชั ด ผู ้ บริหารควรค้นหา ไม่เดินตามหลังใคร และ น�าจุดเด่นของจังหวัดสตูลขึ้นมาให้ได้ กรณีที่นายสัมฤทธิ์มีการขึ้นป้ายหา

NGOSห่วงเลือกตัง้ นายกอบจ.สตูล ท�าสังคมแตกแยก-เหตุดึงมิติศาสนา

สัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ เสียงจ�านวนมากในพื้นที่จังหวัดนั้นจะมีผล ต่อการเลือกตั้ง นายค�าแหงกล่าวว่า อาจ มี ส ่ ว นบ้ า งแต่ ไ ม่ ม าก อาจเป็ น การท�า ให้ ประชาชนรูจ้ กั มากขึน้ แต่ทงั้ หมดจะต้องอยูท่ ี่ กระบวนการ และกลยุทธในการหาเสียง ส่วน นายซอลีฮนี นัน้ ถึงแม้จะขึน้ ป้ายน้อยกว่า แต่ คงไม่ต่างกันมาก อย่ า งไรก็ ต ามการที่ น ายสั ม ฤทธิ์ ขึ้นป้ายหาเสียงโดยน� าเอาภาพของ นาย ชวน หลีกภัย ที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค ประชาธิปัตย์ มาขนาบข้างนั้น อาจจะมีผล ต่อการเลือกตั้ง แต่ไม่มากเช่นกัน เนื่ อ งจากการเลื อ กตั้ ง ส.ส.ของ เขตเลื อ กตั้ ง ที่ 1 สมั ย ที่ แ ล้ ว ด้ า นพรรค ประชาธิปตั ย์ได้สง่ ผูส้ มัครลงเลือกตัง้ แต่พา่ ย แพ้โดนอีกฝ่ายยึดเก้าอี้ไปครอง กระแสพรรคประชาธิปัตย์มีผลต่อผู้ ที่รักประชาธิปัตย์ แต่ในขณะนี้กระแสของ พรรคลดลงไปมาก และมีอิทธิพลทางความ คิดของกลุ่มอื่นขยายเข้ามาในจังหวัด อาจ ท�าให้คนสตูลเทคะแนนไปทางเบอร์ 2 นาย ซอลีฮีน “ส่ วนตัว แล้ วไม่ ต้อ งการให้มิ ติทาง ศาสนากับมิตทิ างการเมืองมีความเกีย่ วพันธ์ กัน เพราะอาจจะท�าให้เกิดความแตกแยก ซึง่ ในการบริหารส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องเข้าใจ สังคมแบบพหุ ในจังหวัดสตูลแล้ว มีทั้ง ไทย จีน มุสลิม และคริสต์ ซึง่ การจัดองค์ประกอบ ของสังคมให้ลงตัว น่าจะเป็นสิ่งที่ดี” นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ ผูส้ มัคร รับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)สตูล หมายเลข 1 กล่าวว่า การขึ้น ป้ายหาเสียงนั้นท� าตามรูปแบบในการหา เสียงโดยปกติ ซึ่งจะเป็นการประชาสัมพันธ์ ท�าให้ ประชาชนเข้าใจทัง้ รูปเเบบของนโยบาย ตัวผู้ สมัครเเละทีมด้วย ซึง่ จะพยายามน�าเสนอใน ทุกรูปแบบ เพือ่ ให้ประชาชนสัมผัสได้ ทัง้ วิสยั ทัศน์ในการท�างาน เเละความพร้อม นายสัมฤทธิ์ กล่าวว่าจ�านวนของป้าย หาเสี ย งนั้ น ยั ง ไม่ ถึ ง ก�า หนดของกฎหมาย

ซอลีฮีน อิสมาแอล จ�านวน 5,000 ป้าย เเต่ในขณะนี้มีเพียง 2,000 ป้าย ส่วนการออกป้ายนั้นจะมี 4 กระบวนการ คือ ชุดเเรกจะเป็นรูปเเบบของ การเปิดตัว ชุดที่สองคือป้ายหาเสียงที่มีนายชวน หลีกภัย เเละนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ขนาบ ข้าง ชุดที่สามคือป้ายทีม เเละสุดท้ายคือ ป้ายนโยบาย นอกจากนี้ยังมีใบปลิวติดตามบ้าน เรื อ นของประชาชน รวมทั้ ง ป้ า ยไวนิ ล สามารถติดกันเเดดกันฝนได้ สุดท้ายเเผ่น ผับนโยบาย ซึ่งจะออกมาให้ประชาชนได้รับ ทราบในโค้งสุดท้าย “ต้องเข้าใจว่าการเลือกตัง้ มีตวั เเปรมา กมาย การเลือกตั้งในสมัยที่เเล้วมีคะเเนน 98,000 คะเเนน หากคะเเนนในส่วนนี้ยังอยู่ เชื่อว่าสามารถชนะได้” นายสัมฤทธิ์ กล่าว นายซอลี ฮี น อิ ส มาแอล ผู้สมัคร หมายเลข 2 กล่าวว่าการเลือกตั้ง อบจ.สตูล ในขณะนี้ ทีมสตูลอาเซียนยังเป็นต่อ ด้าน ทางพรรคประชาธิปัตย์ประเมินว่าจะชนะ 20,000 คะแนน ส่วนทางทีมสตูลอาเซียนเองประเมิน ว่าจะชนะ 35,000-40,000 คะแนน ต่าง ฝ่ายต่างมีการประเมินแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับตัวชี้วัด ซึ่งมีความ ต่างกันด้วย ผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข 2 เผย ว่า ตัวชี้วัดที่ส�าคัญในการเลือกตั้งครั้งนี้คือ ประตูสู่อาเซียนที่มีความโดดเด่นกว่า ผู้น�าที่ สามารถพูดภาษาได้ถึง 5 ภาษา รวมทั้งทีม งานที่มีความแข็งแกร่ง และคลอบคลุม ทั้งยังเป็นตัวแทนของแต่ละองค์กร ไม่ ว ่ า จะเป็ น ประธานสหกรณ์ ก ารเกษตร ประธานสภาจังหวัด หรือนายกสมาคมครู สอนศาสนา พร้อมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจ ปาล์มน�า้ มันและยางพารา และฝ่ายการเมือง ไม่ว่าจะเป็น นายธานินทร์ ใจสมุทร สมาชิก สภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดสตูล และ นายจิรยุ เนวดกตุ เข้ามาช่วยเสริมก�าลังใน การหาเสียง ในส่วนของจ�านวนป้ายหาเสียงนั้น

สมบูรณ์ ค�าแหง ไม่มีผลต่อการเลือกตั้ง เพราะอย่างไรก็ตาม ประชาชนไม่ได้ดูที่ป้ายหาเสียง แต่เป็นการ มองถึงนโยบาย “ในส่วนตัวแล้วเข้ามาเพื่อ อาสาช่วยเหลือในทุกภาคส่วน และมาใน ฐานะตัว แทนองค์กรหลายองค์กรรวมตัว กัน ไม่ได้เข้ามาในฐานะส่วนตัว”ซึ่งจะมีการ เข้ามาในคณะและการน�าเสนอขององค์กร มากกว่า 40 องค์กร อีกทั้งยังมีผู้ประกอบ การรายย่อยมากกว่า 120 บริษัท นายซอลี ฮี น กล่ า วว่ า กระแสของ ประชาชนต่อการเลือกตั้ง นายก อบจ.สตูล ในครั้งนี้คือ การแข่งขันกันระหว่าง กลุ่มของ ชาวมุสลิมและชาวจีน ส่วนกระแสเสือ้ เหลือง เสื้อแดง คือกระแสทางการเมือง ทุกอย่าง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน ส่ ว นการที่ ป ้ า ยหาเสี ย งของนาย สัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ มีรูปของนายชวน หลีกภัย และนายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะนัน้ นาย ซอลีฮีน มองว่าเป็นการเมืองระดับชาติเข้า มาเกี่ยวข้อง คนที่มองพรรคประชาธิปัตย์ นั้นมี 2 แบบคือ ผู ้ ที่ รั ก ด้ ว ยเหตุ แ ละผลจะน� า เสนอ ในมุมที่ว่าไม่สมควรจะเอามาเกี่ยวข้องกัน ระหว่างท้องถิ่นและระดับชาติ ส่วนผู้ที่รัก อย่างไม่มีเหตุผลนั้นมองว่าทางพรรคจะเอา เสาไฟฟ้ามาลงสมัครรับเลือกตั้งก็ได้ ในส่วนของป้ายหาเสียงนั้นจะมีการ เพิ่มป้าย 3 แบบ คือ แบบใส่เสื้อมลายู ใส่ เสื้อสูทด�า และใส่เสื้อล�าลอง นอกจากนี้ ทีม สตูลอาเซียนจะน�าเอาป้ายหาเสียงที่มีนาย ธานินทร์ ใจสมุทร และนายจิรยุ เนาวเกตุ มา ติดเพื่อการหาเสียง ส่วนจ�านวนป้ายหาเสียงจะติดไม่เกิน 1,000 ป้าย การที่ไม่ติดป้ายเยอะนั้นนาย ซอลีฮีน กล่าวว่าป้ายเป็นขยะกับบ้านเมือง ทั้งนี้ผู้สมัครมีเพียง 2 คน ประชาชนคงไม่ สับสน น�าเงินไปลงทุนอย่างอื่นจะเป็นการ ดีกว่า “เชิญชวนคนสตูลมาใช้สทิ ธิการเลือก ตัง้ ในครัง้ นี้ และต้องตัง้ ใจใช้สทิ ธิ อย่าลองผิด ลองถูก” นายซอลีฮีน กล่าว


20B ªÒÂᴹ㵌

Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556

‘ผศ.ดร.ศรีสมภพ’ชี้โรดแมพ สะพานเชือ่ มสันติภาพไทย-BRN

ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรภริ มยศรี

‘ผศ.ดร.ศรี ส มภพ’ชี้ โ รดแมพ เสมื อ น สะพานเชื่ อ มเจรจาไทย-BRN สะท อ น เสียงประชาชนผานแผนทีน่ าํ ทางสันติภาพ ชายแดนใต มุงเสนอหาทางออกปญหา กอนรวมวงพูดคุยสันติภาพครั้งที่ 3 ในวัน ที่ 13 มิ.ย.นี้ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ที่คณะ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร (ม.อ.) วิทยาเขตปตตานี สภา ประชาสังคมชายแดนใตจัดประชุมทําความ เขาใจกระบวนการสันติภาพรวมกับทีม IPP เพือ่ ออกแบบและจัดทํากระบวนการสันติภาพ ชายแดนใต จากการประชุ ม ของภาคประชา สั ง คม โดยดร.โนเบิ ร  ต โรเปอร ส นั ก วิ จั ย อาวุโสสถาบันวิจัยความขัดแยงและความ หลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต (CSCD) กลาวบรรยายวาจากการศึกษาสถานการณ ความขัดแยงทั่วโลกกวา 20 ป โดยไดศึกษา กระบวนการสันติภาพกวา 40 แหงทั่วโลก ซึ่ง พบวาแตละแหงมีลักษณะเฉพาะของแตละที่ แตมีปจจัยบางอยางที่คลายกันที่สามารถนํา มาปรับใชในที่อื่นๆได จากการศึกษากระบวนการสันติภาพที่ ผานมา พบวาตองใชเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 5-6 ป นับจากเริ่มมีการพูดคุยจนกระทั่งมีขอ ตกลงรวมกัน โดยในชวงแรกของกระบวนการ สันติภาพ มักพบวาจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น เชน ในประเทศแอฟริกาใตที่ความรุนแรงเพิ่ม ขึ้นเปน 3 เทาในชวง 3 ปแรกของกระบวนการ สันติภาพ ดังนี้ความคาดหวังวา เมื่อเริ่มมีการ เจรจาหรือพูดคุยสันติภาพแลวความรุนแรง ในพื้นที่จะลดลงจึงเปนความคาดหวังที่ไม เปนจริง “ในช ว งแรกของการพู ด คุ ย และช ว ง ทายๆ ของการเจรจามักจะมีความรุนแรงเกิด ขึ้น ซึ่งเปนชวงเวลาที่กระบวนการสันติภาพมี ความเปราะบางมาก” การจัดทําแผนที่นําทางหรือ โรดแมพ (road map) สันติภาพดวยวา ไมเฉพาะคูขัด แยงฝายใดฝายหนึ่งที่จะเปนฝายเสนอโรด แพปไดเทานั้น ภาคประชาสังคมในพื้นที่ก็ สามารถจัดทําโรดแมพ เสนอได ซึง่ จะเปนสวน

สําคัญในกระบวนการสันติภาพได เนื่องจากกระบวนการสันติภาพเปนก ระบวนการทีต่ อ งใชเวลานาน ทําใหจาํ เปนทีจ่ ะ ตองมีโรดแมพ เพื่อใหกระบวนการสันติภาพ สามารถเดินหนาตอไปไดอยางมีเปาหมาย และมีทิศทาง เปนขอตกลงรวมกันของทุก ฝ า ยในการเดิ น หน า กระบวนการสั น ติ ภ าพ ที่สามารถกําหนดทิศทางได ทั้งกอนจะมีขอ ตกลงระหวางคูขัดแยงหรือหลังที่มีขอตกลง แลว จากการสํารวจกรณีความขัดแยงทั่ว โลก 104 แหง พบวามี41 แหงที่ยุติลงไดดวย ขอตกลงสันติภาพ และครึ่งหนึ่งของ 41 แหง มีการใชโรดแมพในกระบวนการสันติภาพ มี

ทั้ง 2 ฝาย นั่นคือกลุมที่สนับสนุน กลุมที่ลังเล และกลุมที่คัดคาน เมือ่ มีการพูดคุยเจรจาแลว โดยธรรมชาติ จะเกิดกลุมคนอีกกลุม คือที่ปรึกษาของทั้ง 2 ฝายที่อาจจะเปนทางการและไมเปนทางการ ที่จะใหการสนับสนุนกับทั้ง 2 ฝาย อีกทั้งใน การเจรจาจะตองมีคณะผูเชี่ยวชาญเฉพาะใน ประเด็นตางๆ เชน ดานกฎหมาย ดานวิชาการ ดานความมั่นคงที่เปนกลางในการสนับสนุน ขอมูล นายแพทยพลเดช ปน ประทีป ผูอ าํ นวย การมูลนิธชิ มุ ชนทองถิน่ พัฒนา (LDI) ทีป่ รึกษา สภาประชาสังคมชายแดนใต กลาววา จะ มี ก ารนั ด ประชุ ม ภาคประชาสั ง คมในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดน ภาคใต อี ก ครั้ ง ใน วันที่ 4 มิถุนายน 2555เพื่อเริ่มจัดท ำโรแมพสันติภาพ ชายแดนใต ในการจั ด ทํ า โ ร ด แ ม พ ดั ง ก ล  า ว นั้ น โ ด ย ส ว นมี ค วามเห็ น 4 ประเด็น ไดแก การจัดทําโรดแมพ

4 ที่อยูระหวางการแกไขปญหา มี 9 แหงที่ยุติ โดยชัยชนะดวยกําลังทหาร และ 50 แหงที่ยัง อยูใ นกระบวนการแกปญ  หา รวมถึงกรณีความ ขัดแยงในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทยดวย ซึ่งลาสุดที่ฝายขบวนการ BRN ไดมีขอ เสนอ 5 ขอนั้น หนึ่งนั้นคือการยกระดับการพูด คุยสูก ารเจรจาทีใ่ หมาเลเซียเปนประเทศผูไ กล เกลี่ย ซึ่งถือเปนการยื่นขอเสนอของคูเจรจา กอนที่จะมีโรดแมพ ในสภาวะเชนนี้ภาคประชาสังคมใน พื้นที่สามารถเขามาหนุนเสริมกระบวนการ พูดคุยสันติภาพได โดยแสดงจุดยืนสนับสนุน กระบวนการตอไป ไมคดิ วาฝายใดฝายหนึง่ ผิด และตองหาทางใหทงั้ 2 ฝายเดินหนาพูดคุยตอ ไปได เพราะโดยทั่วไปแลวเมื่อมีกระบวนการ พูดคุยสันติภาพจะมีอีก 3 กลุมที่เกิดขึ้นจาก

จะนํ า ไปสู  สั น ติ ภ าพที่ ยั่ ง ยื น ได ซึ่ ง จากการ ประมวลความรูพบวา มี 4 ขั้นตอนหลัก ขั้น แรกคือ การสรางความไวเนื้อเชื่อใจ ขันตอนที่ 2 เปนขั้นตอนการเจรจา ขั้นตอนที่ 3 เปนการ จัดทําขอตกลง และขัน้ ตอนที่ 4 คือความยัง่ ยืน หรือชวงของการสรางสันติภาพ “อยากเห็ น การขยั บ จากการพู ด คุ ย สั น ติ ภ าพไปสู  สั น ติ ภ าพเป น จริ ง เป น จั ง ได อยางไร ดังนั้นในการจัดทําโรดแมพครั้งแรก นาจะตองมีขอ เสนอทีเ่ ปนการสงสัญญาณจาก ภาคประชาสังคมไปยังทุกฝาย ทั้งฝายรัฐบาล ไทยและฝายขบวนการ รวมทั้งฝายมาเลเซีย และขอเสนอตอภาคประชาสังคมเองดวย” ผศ.ดร.ศรี ส มภพ จิ ต ร ภิ ร มย ศ รี ผู  อํานวยการสถานวิจัยความขัดแยงและความ หลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต (CSCD)

ม.อ.ปตตานี เผยวา ประเด็นขอเสนอ 5 ขอของ BRN ทีส่ งั เคราะหจากการแถลงผานเว็บไซตยู ทูป (Youtube) และจากเอกสารฉบับเต็มที่มี การแจกในการพูดคุยสันติภาพครั้งที่ผานมา เพื่อผูเขารวมไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ เปนตัวเชื่อมในการสรางโรดแมพในการแกไข ปญหาเฉพาะหนาและวางแผนที่จะเดินไปสู อนาคตอยางไร ทั้ง 5 ขอ ประกอบดวย 1.ความชอ บธรรมของการเป น ตั ว แทนของขบวนการ BRN ตอประชาชนในพื้นที่ หรือชาวมลายู 2.สิทธิความเปนเจาของ ที่สามารถกําหนด ชะตากรรมของตั ว เอง 3. ความยั่ ง ยื น ต อ เนื่องของการเจรจาพูดคุย 4.การเปลี่ยนจาก การพูดคุยสูก ารเจรจา 5. การปลอยตัวนักโทษ การเมืองดานความมั่นคง ซึ่งฝายขบวนการบี อารเอ็นเรียกวาผูปลดปลอย ข อ เสนอทั้ ง 5 ข อ นี้ บางข อ มี ค วาม สําคัญมากที่ภาคประชาสังคมตองเขาไปมี สวนรวมในการแกไขปญหา เชน ขอที่ 3 ที่ มีการเรียกรองใหมีตัวแทนประเทศที่ 3 เขา เปนพยาน ซึ่งอาจหมายถึงประเทศในกลุม ประชาคมอาเซียน แผนที่ สู  สั น ติ ภ าพนั้ น คาดว า เป น ประโยชนโดยตรงสําหรับการขับเคลื่อนเดิน หนาการพูดคุยกระบวนการสันติภาพ ซึง่ อยูใ น ชวงของทัง้ สองฝายทีม่ ขี อ เสนอทีย่ งั ตกลงกันไม ได โดยโรดแมพชิน้ นีถ้ อื วาเปนสะพานเชือ่ มทีจ่ ะ เปนขอตอกันของขอเสนอรัฐบาลไทยเรือ่ งของ การลดความรุนแรงและความยุติธรรม อีกทั้ง ขอเสนอ5ขอBRNทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการยกระดับ การเปลีย่ นแปลงไปสูส นั ติภาพ และชาติพนั ธุ อัตลักษณ ซึง่ คิดวานานํามาเสนอพิจารณาและนํา มาเปนกรอบผลักดันขอเสนอในสวนของฝาย รัฐบาลไทยเพือ่ เชือ่ มตอจุดทีท่ งั้ สองฝายเดินไป ดวยกันได หรือถอยคนละกาวเพือ่ หาทางออก รวมกัน และเชื่อวานาจะเปนทางออกที่ทําให เราเห็นอนาคตที่จะชัดเจนขึ้นสําหรับการพูด คุยสันติภาพ ครัง้ นีเ้ ราคาดวาทัง้ สองฝายนาจะรับฟง ของภาคประชาสังคม ที่เราพยายามที่จะมีขอ เสนอทีอ่ สิ ระ ไมมคี วามผูกพันธกบั ฝายใด และ เปนพืน้ ทีก่ ลางทีเ่ ราเสนอจากความเห็นของทุก ฝายในพืน้ ที่ ไมวา จะเปนฝายประชาชน องคกร ตางๆ กลุมเยาวชน สตรี กฎหมาย สิทธิมนุษย ชน ที่เราสามารถระดมมาได เพราะทุกฝายมี ความมุงมั่นเพื่อเสนอหาทางออก หลายฝาย ยังมีความเชื่อมั่นวากระบวนการสันติภาพจะ สามารถแกปญหาในขณะนี้ เพราะฉะนั้นขอเสนอที่เปนพื้นที่กลาง อยากจะใหทั้งสองฝายรับฟง และเชื่อวามีนํ้า หนักอยูบ า ง เพือ่ ใหทงั้ สองฝายเชือ่ และยอมรับ หาทางออกได ดวยโรดแมพรวมกันของทุกฝาย จริงๆไมใชเพียงฝายใดฝายหนึ่ง หลั ง จากนี้ เ ราจะนํ า เสนอให กั บ ทาง รัฐบาล และพยายามที่จะสงเสียงสะทอนให กับฝายBRN และฝายอื่นๆดวยที่เกี่ยวของ ในสถานการณที่เกิดขึ้นในภาคใต และภาค ประชาสังคมเองจะขับเคลื่อนระดับพื้นที่ ทอง ถิ่น เราตองการที่จะใหขอเสนอนี้เปนขอเสนอ ที่ประชาชนตองการจริงๆ เพราะเปนขอเรียก รองของประชาชนในพืน้ ที่ ซึง่ ทัง้ ฝายรัฐบาลเอง และBRNตางอางวาเปนตัวแทนของประชาชน โดยทีป่ ระชาชนอยากจะสะทอนเสียงเหลานัน้ ออกมาบาง


ªÒÂᴹ㵌 21B

Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556

ศอ.บต.เตรียมตอนรับOIC ดูงานชาวไทยมุสลิมจ.เชียงใหม

เลขาธิการศูนยอาํ นวยการบริหารจังหวัด ชายแดนภาคใต เปนประธานการประชุม เตรี ย มการต อ นรั บ กลุ  ม ประเทศ OIC ศึกษาดูงานวิถีชีวิต ณ จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที่ 22-23 มิถุนายน หวังสราง ความสัมพันธอันดี และแสดงคุณคาทาง ศาสนาของประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.56 เวลา 14.30 น. ที่ หองประชุมศูนยปฏิบัติการ ศูนยอํานวยการ บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต พันตํารวจ เอกทวี สอดส อ ง เลขาธิ ก ารศู น ย อํ า นวย การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต พรอม ด ว ยนายวิ สุ ท ธิ์ บิ น ลาเต ะ ผู  อํ า นวยการ

พรอมทั้งการบรรยายพิเศษ ภายใต หั ว ข อ “การเข า มาของศาสนาอิ ส ลามใน ภาคใตและภาคเหนือของประเทศไทย” เรือ่ ง “โครงสรางสังคมมุสลิมในประเทศไทย” เรือ่ ง “การนําตัวอยางทีเ่ ปนจริงของการสรางภาพ ตนเองของชุมชนมุสลิมในประเทศไทย”และ เรื่อง “การแกไขปญหาภาคใต โดยรัฐไทย ภายใตการขับเคลื่อนของศูนยอํานวยการ บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต” โครงการสัมมนาเชื่อมความสัมพันธ ระหวางประเทศไทยกับกลุมประเทศ OIC จัดโดยสํานักจุฬาราชมนตรีและศูนยอาํ นวย การบริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต เพื่ อ สรางความเขาใจถึงสถานการณทางศาสนา อิ ส ลามในประเทศไทย อี ก ทั้ ง ช ว ยสร า ง ภาพลักษณที่ดีแกคณะฑูตและผูแทนกลุม ประเทศ OIC เกี่ยวกับชีวิตความเปนอยู สิทธิเสรีภาพภายใตกฎหมายไทย อันจะนํา มาซึ่งความรวมมือในดานตางๆมากขึ้น รวม ทั้งความรวมมือเพื่อยุติความรุนแรง และ ทําใหกลุมประเทศ OIC ไดรับขอมูลในเชิง บวกมากขึ้น พันตํารวจเอกทวี สอดสอง เลขาธิการ ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาค ใต กลาววา โครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให ทางกลุมประเทศ OIC ไดรับทราบถึงวิถีชีวิต ของศาสนาอิสลาม การสงเสริมคุณคาทาง ดานศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม การแสดง ให เ ห็ น ว า มุ ส ลิ ม กลุ  ม น อ ยมี ม าตรฐานสู ง ศูนยประสานงานสํานัก และไมไดถูกรังแกจากเจาหนาที่รัฐ ในพื้นที่ จุฬาราชมนตรี ผูอํานวย จังหวัดชายแดนภาคใตนั้นมีนักปราชญที่มี การสํานัก/กอง และเจา ความรู ดังนั้นควรที่จะแสดงใหเห็นวาพื้นที่ หน า ที่ ข องศู น ย อํ า นวย บานเรามีความโดดเดนในหลายๆดาน รวม ก า ร บ ริ ห า ร จั ง ห วั ด ถึงการสงเสริมพลังของมุสลิมในประเทศไทย ชายแดนภาคใต ประชุม ไมวาจะเปนการสงเสริมในดานการศึกษา หารือเตรียมการตอนรับ อาชีพ หรือแมแตความเปนธรรมซึ่งอาจมี คณะกลุม ประเทศ OIC ที่ ความแตกตางกัน แตทางรัฐบาลก็สงเสริม จะเดินทางเพื่อมาศึกษา อยางเทาเทียมกัน และหวังวาโครงการใน ดูงานวิถีชีวิตของมุสลิม ครั้ ง นี้ จ ะเป น การเชื่ อ มความสั ม พั น ธ อั น ดี ภาคเหนือ ณ มัสยิดตางๆ ระหวางมุสลิมในประเทศไทยและมุสลิมทั่ว ในกลุ ม  OIC ที ม ่ ส ี ถานทู ต อยู ใ  นประเทศไทย โลก ตลอดจนศาสนิกอืน่ ๆในการสือ่ สารสราง ในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งจะจัดขึ้นระหวางวัน จํ า นวน 17 ประเทศทั ว ่ โลก ความเขาใจอันดีระหวางกันดวย ที่ 22 – 23 มิถุนายน 2556 โดยมีประเทศ

ปตตานีคัดบุคคลรวมโครงการ สงเสริมคุณธรรมจชต.ประกอบพิธีฮัจญ เมื่ อ วั น ที่ 3 1 พ.ค.2556 ที่ ห  อ ง ประชุมศาลากลางจังวัดปตตานี นายประมุ ข ลมุ ล ผู  ว  า ราชการ จังหวัดปตตานี เปนประธานประชุม คณะกรรมการคั ด สรรกลุ  ม เป า หมาย ตามโครงการสงเสริมคน ดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดน ภาคใต ไ ปประกอบพิ ธี ฮั จ ญ ใน เทศกาลฮัจญ ประจําป 2556 ซึ่ง คณะกรรมการฯ ประกอบด ว ย ผู  นํ า ศาสนาอิ ส ลาม และหั ว หน า สวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาคัดสรร กลุมเปาหมาย เปนประชาชนมุสลิมทั้งบุรุษ และสตรีที่อาศัยอยูในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต (ปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ สงขลา) รวมทั้งสิ้น 200 คน ตามที่ศูนยอํานวย การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.)

จํานวน 40 คน กลุ  ม ที่ 3 ประชาชนในบั ญ ชี ซ ะกาต ประจํามัสยิด จํานวน 40 คน และกลุมที่ 4 ผูปฏิบัติงานอํานวยความ สะดวก จํานวน 20 คน (ศอ.บต. เปนผูคัดสรร เอง) นายประมุข ลมุล ผูวาราชการจังหวัด ปตตานี กลาววา ในสวนของจังหวัดปตตานี ทางคณะกรรมการไดรวมกันพิจารณาคัดสรร กลุม เปาหมายเปนไปตามเกณฑทกี่ าํ หนดอยาง เปนธรรม โดยกระจายไปครบทุกอําเภอ ใน 3 กลุมแรก ไดแก กลุมผูไดรับความเสียหายและ ผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ ไดพิจารณาคัดสรร 32 คน จากจํานวน 82 คน เพื่อสงรายชื่อให ศอ.บต. ไดคัดเลือกตามที่ กําหนด กลุมผูทําคุณประโยชนใหแกสังคม ได ประมุข ลมุล คัดสรรจํานวน 7 คน รวมกรรมการอิสลามประจํา จังหวัด และเจาหนาที่ อีก 2 คน เปน 9 คน กลุม กําหนด ประชาชนในบัญชีซะกาตประจํามัสยิด จํานวน 9 โดยแยกเปน 4 กลุม คือ กลุมที่ 1 ผูไดรับความเสียหาย และผู คน ซึ่งจะไดสงรายชื่อไปใหคณะกรรมการของ ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ ศอ.บต. ตรวจสอบ และคัดสรรเขารวมประกอ บพิธีฮัจญ ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประจําป จํานวน 100 คน กลุมที่ 2 ผูทําคุณประโยชนใหแกสังคม 2556 ตอไป

ประกาศ ลดทุนของบริษัท บริษทั ทริปเบิลดี บิซเิ นส จํากัด 8 มิถุนายน 2556 ดวยทางบริษทั ทริปเบิลดี บิซเิ นส จํากัด ไดมีมติใหลดทุนของบริษัทลง 15,000,000 บาท ใหคงเหลือ 5,000,000 บาท เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2556 ซึ่ง ตั้งอยูเลขที่ 138 ถนนสามชัย ตําบล หาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัด สงขลา บริษทั จึงขอประกาศใหทราบทัว่ กัน หากทานมีความประสงคจะคัดคาน ขอใหสงคําคัดคานไปยังบริษัท ภายใน กําหนด 30 วัน นับตั้งแตวันประกาศนี้ ขอแสดงความนับถือ นางสาวศิราณี แกวคงบุญ กรรมการผูจัดการ


22B ¾Ò¡Ô¹-¾Òà·ÕèÂÇ

Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556

วัสดีคะคุณผูอานที่นารักทุกทาน กลับ มาอี ก ครั้ ง แล ว ค ะ กั บ คอลั ม น ดี ดี เมนู เด็ดๆ สไตล “โฟกัส พากิน” ชวงนี้ฝนตก ทุกวันเลย ตกเย็นปุบฝนตกปบ ยังไงก็ ดูแลสุขภาพกันดวยคะ ขับขี่รถดวยความ ปลอดภั ย ระมั ด ระวั ง และอย า ลื ม พก อุปกรณกันฝนติดตัวดวยนะคะ ฉบับนี้เรามีเมนูสุขภาพมาแนะนํา เหมาะสําหรับคนที่ชอบทานอาหารแบบ ผักๆไมวาจะเปนผักใบเขียว แตงกวา หรือ แครอทสีแดงๆ เหมาะกับการทานเพื่อสุข ภาพมากๆ จะเปนอะไรไปไมได อาหารทีว่ า นีค้ อื “สลัดคุณหนู” ทีข่ อบอกวามีประโยชน และเปนอีกทางเลือกสําหรับคนที่ตองการ ลดนํ้าหนัก และงดเนื้อสัตวไดเลยคะ สําหรับความพิเศษของสลัดคุณหนู ก็คือความสดของผักทุกชนิดที่ตั้งใหลูกคา เลือกหยิบไดอยางตามความพึงพอใจ พูด

งายๆคือชอบผักอะไร เลือกไดตามชอบเลย ใครที่สนใจอยากทานผักเปน คะ ไมพอแคนั้นยังมีนํ้าสลัดที่มีใหเลือก อาหารมื้อเย็นก็ลองไปลิ้มรส อยางหลากหลาย ไมวาจะเปน ครีมสลัด กันไดคะ หรือที่นิยมกันมากคือ นํ้าสลัดสตอเบอรี่ที่ ใครไดลองจะติดใจแลวเลือกเปนสิง่ แรกใน การทานคูกับผักกรอบเลยทีเดียวคะ รานสลัดคุณหนู ตั้งอยูที่ถนนปุณณ กัณฑ อําเภอหาดใหญ ตรงทางเขาปากซอย แสงจันทร รานอยูใกลๆ ตลาดสีเขียวคะ รานเปดทุกวัน ตั้งแต 16.00 -21.00 น.คะ

‘ÊÅÑ´¤Ø³Ë¹Ù’

ËÅÒ¡ËÅÒ¼ѡʴà¾×Íè ÊØ¢ÀÒ¾ ‘ÀÙ¼ÒáÅÐÅíÒ¸ÒÃÃÕÊÍÏ·’ÊØÃÒɯÏÏ

ÊÇÃ䏷‹ÒÁ¡ÅÒ§ÊÒÂËÁÍ¡

วัสดีครับคุณผูอานโฟกัสพาเที่ยวฉบับ นี้ เราขอพาคุณผูอ า นเปลีย่ นบรรยากาศไป พักผอน สัมผัสธรรมชาติทามกลางขุนเขา และลําธาร แบบเต็มอิ่มกันที่นี่ ‘ภูผาและ ลําธาร รีสอรท’ ซึ่งเปน รีสอรททามกลาง ธรรมชาติ ความสวยงามของสายหมอก แหงเขาสก อันนาหลงไหล ทําใหที่แหงนี้ เปนรีสอรทในฝนของใครหลายคน สถานที่ ตัง้ หมู 7 สุราษฎร-ตะกัว่ ปา 25/251 ตําบล คลองศก จังหวัด สุราษฎรธานี เอกลักษณของที่นี่จะมีอากาศเย็น ตลอดป ทําใหยามเชามีหมอกหนาปกคลุม ลงมาบริเวณขุนเขา เรียกไดวา เปนสวรรค แห ง การพั ก ผ อ นจริ ง ๆ นอกจากนี้ ยั ง มี ลําธาร และทิวทัศนที่เนรมิตทุกๆพื้นที่ได อยางสวยงาม นับวาชวงเวลาอันนาประทับ ใจแบบนี้ ตองรอคุณมาลองสัมผัสดวยตัว คุณเอง ส ว นห อ งพั ก ภายในจะมี เ ครื่ อ ง ปรับอากาศและระเบียงสวนตัวที่มองเห็น ทั ศนี ยภาพอั นงดงาม ซึ่ งความโดดเดน ของตนไมและขุนเขา ทําใหรอบๆบริเวณ รีสอรทมีสีเขียวขจี สงบ เย็นตา หองนํ้า ทุกหองติดตั้งฝกบัว พรอมเครื่องทํานํ้าอุน และ ตูเย็น นอกจากนี้ยังมีโทรทัศนระบบ ผานดาวเทียมเพื่อความบันเทิงในหองพัก สิ่งอํานวยความสะดวก ดานนอกยังมี สระวายนํ้า ตั้งอยู ทามกลางทะเลหมอกและอากาศแสนเย็น ไวบริการ พรอมกับหองอาหารที่สามารถ มองเห็นธารนํ้าไหล มองแลวชื่นใจ สบาย ตา หากเหนือ่ ยลาจากการทํากิจกรรม ทาง ภูผาและลําธาร รีสอรท ยังมี สปา นวดแผน ไทยและหองอบไอนํา้ ทามกลางธรรมชาติ

ไว บ ริ ก ารคุ ณ อีกดวย วั น หยุ ด สุ ด สั ป ดาห ที่ คุ ณ ผู  อ  า นนึ ก ไม อ อก หรื อ ไม ท ราบว า จะไปเที่ ย ว ไหน ลองพาครอบครัวและคนที่คุณรักมา พัก ‘ภูผาและลําธาร รีสอรท’ รับรองคุณจะ ไมผิดหวังอยางแนนอน


Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556

â¦É³Ò 23B


24B â¦É³Ò

Çѹ·Õè 8 - 14 ÁԶعÒ¹ 2556

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับ 796  

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับ 796 วันที่ 8-14 มิถุนายน 2556

Advertisement