Page 1

หนังสือพิมพขาวยอดเยี่ยม รางวัลสงเสริมจริยธรรมดีเดน

ซื้อ

www.facebook.com/paktaifocus www.twitter.com/songkhlatoday

ที่

จ.สุราษฎรฯ ถึง นราธิวาส

ปที่ 16 ฉบับที่ 800 วันที่ 6 - 12 กรกฏาคม 2556

www.songkhlatoday.com

30 บาท

A

ISH สู ร.ร.ในระบบ‘BISH’

‘ถาวร’ขอพรรค-นิพนธ ไม ช  ว ยปราศรั ย หาเสี ย ง ถาวร เสนเนียม

‘ไอแบงก’หนุน106ลานสรางอาคาร หนา 9B

เดนในฉบับ

ลัน่ ‘อุทศิ ’ก็ปชป.ใหสกู นั เอง ‘ญว.’ประกาศชะลอจายคาเทอม

หลังนร.กอหวอดตานผอ.เก็บแพง4-5เทา

6A

‘สุภาภรณ’แจงลาออกกอนวาระ หวงลต.คลองแหซือ้ เสียงรุนแรง 7B

ส’เปดนสพ.มลายูอกั ษรรูมี ‘เขาแกว’การศึกษาสูเ มืองธุรกิจ ‘ศุภสัณห’ ยันคนนาทวีไมเสียขวัญ ‘โฟกั บAEC วอนรัฐบาลหนุนงบอปท.ดับไฟใต ผูเ ชีย่ วชาญชีช้ ว ยลดขัดแยง-รั20B หางโลตัส-ถนนสวนสัตวดนั ทีด่ นิ พุง ไร16ล. 8B

หนา 10A


â¦É³Ò

Çѹ·Õè 6 - 12 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556


Çѹ·Õè 6 - 12 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556

â¦É³Ò


â¦É³Ò

Çѹ·Õè 6 - 12 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556


º·¹íÒ

Çѹ·Õè 6 - 12 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556

ชื่อภาพ : การตอสูที่แทจริง สถานที่ : โตนเลสาบ (Tonle Sap) เสียมเรียบ เขมร วัน-เวลา : ๐๖.๕๒ น. ๘ เมษายน ๒๕๕๖

ถามใจคนใต

30 มิถนุ ายนทีผ่ า นมา “สตูล” เลือกตัง้ “นายก อบจ. คนใหม” ซึง่ ผูช นะเปนผูส มัครจากประชาธิปต ย ซึง่ เปนอดีต นายก อบจ. มาหนึง่ สมัย โดยตัวเอง และเพิง่ มาสังกัดพรรคฯ นาแปลกใจที่ เมือ่ ใสเสือ้ ประชาธิปต ยแลว คะแนนที่ ไดนอยกวาเดิมถึง 10,000 คะแนนโดยประมาณ สมมติฐานที่ 1 คะแนนนิยมของปชป.ที่สตูลไมไดมี มากนัก หรือ 2. ผลงานผูสมัครสมัยแรกไมเขาตา หรือ 3. คู แขงขันมีศักยภาพสูง สามารถเบียดแยงคะแนนไดดี ฯลฯ กอนหนานี้ ประชาธิปตย สงผูสมัครลงการเมืองทอง ถิ่นในภาคใตมาหลายเวที มีทั้งแพ และชนะ ซึ่งทุกครั้งก็มี ประเด็นจากฝายตรงขามวา “ทําไมตองลงมาเลนเวทีเล็ก หรือรังแกนักการ เมืองทองถิิ่น” โดยเฉพาะเมื่อคนที่เคยเปนอดีตส.ส.กระโดนมาสู การเมืองทองถิ่น ทั้ง ไพร พัฒโน,อัญชลี วานิช เทพบุตร รวมทั้งกรณี นิพนธ บุญญามณี ที่กําลังหาเสียงอยางเขม ขน แขงกับอุทิศ ชูชวย อดีต นายก อบจ.สงขลา หรือเวทีที่กําลังจะเกิดตามมาเร็วๆ นี้ ที่ ธานี เทือก สุบรรณ ทิง้ ตําแหนงส.ส.กลับมาทวงคืนเกาอีต้ วั เกา “นายก อบจ.สุราษฎรธานี” อีกครั้งหนึ่ง ประชาธิปต ย พูดมาตลอดวา สงเสริมการกระจายอํา นาจ เพือ่ ใหประชาขนในพืน้ ทีไ่ ดมสี ว นรวมทางการเมือง ได “ตัดสินใจ” เลือกผูบริหารของตัวเองมาพัฒนาทองถิ่น สอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญวาดวย การกระจายอํานาจการปกครองสูท อ งถิน่ ทีห่ วังใหประชาชน ไดมีสวนรวมในการบริหารและปกครองพื้นที่กันเอง แมกฎหมาย ไมไดหา ม พรรคการเมือง ทีท่ าํ การเมือง ระดั บ ชาติ ส  ง ผู  ส มั ค รลงแข ง ขั น ในเวที ก ารเมื อ งท อ งถิ่ น แตภาพปจจุบันจังหวัดใดที่พรรคหนึ่งมีฐานการเมืองหนา แนน มักจะสงอดีตส.ส. หรืออดีตผูสมัครส.ส.สอบตก หรือ ญาติของส.ส.นักการเมืองดังในจังหวัดนั้นๆ ลงชิงตําแหนง นายก อบจ. หรือนายกเทศมนตรีเทศบาลขนาดใหญ เชนเดียวกับที่ เชียงใหม หรืออุดรธานี ที่พรรค เพื่อไทยตีตราจอง หรือกรณีจังหวัดชลบุรี ที่พรรคของ ตระกูล “คุณปลื้ม” ยีดครองทั้งหมด ที่จริง กอนหนานี้ หลายพื้นที่ แมจะไมไดลงสมัคร ในนามพรรคประชาธิ ป  ต ย แต นั ก การเมื อ งสั ง กั ด พรรค หรือญาติของพวกเขาก็ครองเกาอี้สําคัญๆ อยู อาทิ อบจ. นครศรีธรรมราช หรือ เทศบาลนครสงขลา ภาพการเกี่ยวโยงของการเมืองทองถิ่นกับระดับชาติ ของพรรคใดพรรคหนึ่ง มีทั้งสวนดี และเสีย และดูเหมือน วา “เสีย” จะมากกวา “ได” สําหรับประชาชน หากพรรคดัง กลาวเปนฝายคาน ในเวทีระดับชาติ ในทางกลับกัน หากพรรคฯ เปนรัฐบาล ทองถิ่นก็มี โอกาสไดรับเงินอุดหนุน มีโครงการพิเศษเพิ่มขึ้นมากกวา ปกติ แตนั่นก็ไมพนวงจร “ธุรกิจเครือขายการเมือง” ขณะที่ในโอกาสที่พรรคจะตองทําศึกใหญ เราจะได เห็นขาววา “ผูบริหารทองถิ่น” สังกัดพรรคจะตองชวยลงขัน บริจาคหรือซื้อโตะจีน คลายกับยุคลาอาณานิคมในอดีต หลายๆ เวทีที่กําลังจะเกิดขึ้น จึงเปนโอกาสที่ “คนใต” ซึง่ รักประชาธิปต ยจะไดถามใจตัวเองวา เลือก ส.ส.กับผูบ ริหารทองถเิน่ นัน้ จะยืนบนหลักการใด หรือ จะตีตราพรรคไวกับจังหวัดของตัวเองตลอดไป

การตอสูที่แทจริง มนุษยจําพวกหนึ่ง พยายามดิ้นรนเพื่อความอยูรอด หนีความรันทด หวังพานพบแสงสวางในชีวิต โดยเคารพในสิทธิ วิถี และจิตวิญญาณความเปนมนุษย นี่นับเปนการตอสูอยางทระนง แตทวากลับมีบางผูคน กลับมุงมั่นสังหารชีวิตเพื่อนมนุษยดวยกัน เพียงเพื่อจะหนีความจริง หวังพบแสงสวางในโลกหนา เชนนี้, ไหนเลยจะเรียกไดวาเปนการตอสู

!

ตองการดวน..

นักขาย

มีความคิดสรางสรรค มุงมั่น และทุมเท ติดตอ... บจก.สงขลาทูเดย โทร. 0 7436 8522-4

: mkt_paktaifocus@hotmail.com


6A ʧ¢ÅÒ

‘ญว.’ประกาศชะลอจ่ายค่าเทอม

หลังนร.ก่อหวอดต้านผอ.เก็บแพง4-5เท่า “ญว.” ประกาศผ่านเวบ ชะลอจ่ายค่าเทอม หลังนักเรียนก่อหวอด ต้าน “ดร.พิมพ์มาส รังสรรค์สฤษดิ”์ ผอ.หาดใหญ่วทิ ยาลัย ทีอ่ อก หนังสือเรียกเก็บค่าเทอมแพง ชี้เพิ่มขึ้นราว 4-5 เท่า เคยจ่ายกว่าพันกลายเป็นกว่าครึ่ง หมื่น เผยมีการรวบรวมเอกสารส่งคืนแล้ว แถมวิจารณ์กันแซดสื่อสังคมออนไลน์

รายงานข่าวจาก www.hatyaiwit.ac.th เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนหาดใหญ่ วิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้ประกาศขอ ชะลอการจัดเก็บเงินบ�ารุงการศึกษา ประจ�าปี การศึกษา 2556 ก่อนจนกว่าจะมีหนังสือจาก ทางโรงเรียนแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 2 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้น�าเอกสาร “ค่าใช้จ่าย การจัดการเรียนการสอนเพือ่ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพการศึกษาของนักเรียน ประจ�าภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2556” ไปแจกให้นกั เรียนทุกคน ตั้งแต่ระดับชั้น ม.1-ม.6 ก็เกิดกระแสวิพากษ์ วิจารณ์ขึ้นหนาหู ทั้งภายในโรงเรียน และในสื่อ สังคมออนไลน์ที่นักเรียนและบุคลากรต่างเข้า ไปโพสต์แสดงความคิดเห็นกัน สิ่งที่นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วิพากษ์วิจารณ์คือ เนื้อหาในหนังสือที่ทางโรง เรียนแจกเด็กนักเรียนทุกคนนั้น เป็นการแจ้งให้ ผู้ปกครองน�าเงินไปจ่ายให้ทางโรงเรียนเป็นค่า เทอมประจ�าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ที่

ดร.พิมพ์มาส รังสรรค์สฤษดิ์” เพิม่ ขึน้ โดยเฉลีย่ แล้ว 4-5 เท่าตัว จากทีเ่ คยจ่ายค่า เทอมอยู่ที่ประมาณกว่า 1,000 บาท/คน แต่ เทอมนี้กลับเพิ่มเป็นชั้นมัธยมต้นกว่า 4,000 บาท/คน แต่ที่ถูกเรียกเก็บหนักที่สุดคือ นักเรียน ชั้นมัธยมปลายที่ไล่เรียงไปสูงถึงกว่า 6,000 บาท/คน เนื้อหาในหนังสือเรียกเก็บค่าเทอมโหด ดังกล่าวลงนามโดย นางพิมพ์มาส รังสรรค์ สฤษดิ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โดยอ้างว่าเป็นมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 เม.ย.ที่ผ่านมา เห็นชอบให้โรงเรียน ด�าเนินการระดมทรัพยากรเพื่อส่งเสริม และ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของนั ก เรี ย น และ เพิ่มพูนประสิทธิภาพคุณภาพของผู้เรียนด้วย รูปแบบ วิธีการ สื่อ อุปกรณ์ ตลอดจนบุคลากร

‘ม่วงงาม’ต้นแบบศาสน์สัมพันธ์ ‘ไทยพุทธ-มุสลิม’อยูร่ ว่ มกันสันติ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2556 ที่ผ่าน เทศบาล เมืองม่วงงาม อ�าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จัดงานสองศาสน์สัมพันธ์ครั้งที่ 9 ที่บริเวณหาด ม่วงงาม หน้าทีท่ า� งานการของเทศบาลเมืองม่วง งาม โดยการจัดงานได้แสดงออกถึงการอยู่ร่วม กันของกลุม่ ชนสองวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมของ ชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธและอิสลามผ่านการ แสดงบนเวที เป็นพื้นที่ต้นแบบการอยู่ร่วมกัน สองวัฒนธรรมไทยพุทธและมุสลิม เป้าหมาย การอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติ ให้ความส�าคัญสถาบัน ครอบครัว นายประสาน เหล๊าะเหม นายกเทศมนตรี เมืองม่วงงาม อ�าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เปิดเผย “ผู้สื่อข่าว” ถึงความส�าคัญของการจัด งานสองศาสน์สมั พันธ์วา่ งานสองศาสน์สมั พันธ์ ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน เป็นปี ที่ 9แล้ว ด้วยสภาพพื้นที่ของเทศบาลเมืองม่วง งามเป็นชุมชนที่มีพี่น้องนับถือศาสนาพุทธอยู่ ประมาณ 70% และนับถือศาสนาอิสลาม 30% เป็นกิจกรรม และเวทีแสดงออกของชุมชน ที่จะ

แสดงให้เห็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของพื้นที่ ที่ เป็นตัวตนของคนม่วงงามจริงๆ การอยู ่ ร ่ ว มกั น แบบสั น ติ หลายพื้ น ที่ อาจจะมี ค วามกั ง วลในการอยู ่ ร ่ ว มกั น ของ คนต่ า งศาสนา แต่ ที่ นี่ อ าศั ย พื้ น เพและที่ ม า ของประวัติศาสตร์ พยายามย้อนรอยให้เห็น บรรพบุรษุ ทัง้ สองศาสนา ว่ามีความสัมพันธ์แบบ ไหน อยูต่ รงนีม้ าได้อย่างไร เป็นการถ่ายทอดให้ เยาวชนรุ่นหลัง ให้กับบุตรหลาน อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ให้ความส� าคัญกัน และกัน เป็นการให้พนี่ อ้ งทัง้ สองศาสนามาพบปะ สั ง สรรค์ ร ่ ว มท� า กิ จ กรรม โดยในวั น แรกทาง อิ ส ลาม และไทยพุ ท ธ ก็ จ ะมี พิ ธี ท� า บุ ญ ตาม ความเชื่อทางศาสนา มีกิจกรรมเสวนาระหว่าง พี่น้องทั้งสองศาสนา ที่จะถ่ายทอดให้กับผู้ที่ เข้ามาร่วมกิจกรรม มีประเพณีลอยแพ ซึ่งเป็น ประเพณีของพี่น้องไทยพุทธที่มีมาแต่โบราณ เป็นความเชื่อว่าการท� าแพแล้วลอยลงไปใน

เพิม่ เติมจากเกณฑ์มาตรฐานทัว่ ไปของหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ผู้ปกครองมีส่วน สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในหนั ง สื อ เรี ย กเก็ บ ค่ า เทอมดั ง กล่ า ว มี ก ารระบุ ร ายการที่ เ รี ย กเก็ บ หลายรายการ ที่ นั ก เรี ย นน� า มาวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ถึ ง ความไม่ เหมาะสม ประกอบด้วย 1.เงินระดมทรัพยากร พัฒนาคุณภาพการศึกษา 2,000 บาท/คน/ภาค เรียน 2.ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 700 บาท/ คน/ภาคเรียน 3.ค่าสอนคอมพิวเตอร์เกินมาต รฐานที่รัฐจัดให้ 500 บาท/คน/ภาคเรียน 4.ค่า จ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 500 บาท/คน/ภาคเรียน 5.ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบั ติงานในสถานศึกษา 500 บาท/คน/ภาคเรียน 6.ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน 200 บาท/คน/ปี การศึกษา และ 7.ค่าบัตรประจ�าตัวนักเรียน-บัตร อเนกประสงค์แบบอิเล็กทรอนิกส์ 350 บาท/คน เป็นที่น่าสังเกตว่า สิ่งที่นักเรียนโรงเรียน หาดใหญ่วิทยาลัยตั้งเป็นข้อสังเกตถึงความไม่ ชอบมาพากลเป็นไปแทบทุกข้อ อย่างเฉพาะ เทอมนี้นักเรียนทั้งโรงเรียนมีประมาณ 4,700 คน เงินค่าเทอมที่เรียกเก็บคิดถัวเฉลี่ย ม.1-ม.6 อยู่ที่ 4,500 บาท/คน ก็จะได้เงินกว่า 20 ล้าน บาท ถือว่าเป็นตัวเลขสูงมาก หรืออย่างเฉพาะ เงินระดมทรัพยากรพัฒนาคุณภาพการศึกษาก็ มีตัวเลขสูงถึงกว่า 9 ล้านบาท เป็นต้น นอกจากนีเ้ ทอมก่อนๆ โรงเรียนหาดใหญ่ วิทยาลัยเคยเก็บค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ทะเลตามฤดูกาลถือเป็นการสะเดาะเคราะห์ สิ่งที่ไม่ดีให้ลอยไปกับสายน�้า ห้วงระยะเวลา การท�าจะดูช่วงที่มีลมทางฝั่งตะวันตก จะอยู่ใน เดือนมิถุนายน –สิงหาคม เพราะจะสามารถพัด แพออกนอกฝั่งได้ ส�าหรับการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประชาชนในพื้นที่ให้มีความรัก ความ สามัคคี โดยใช้ศาสนาเป็นเครือ่ งยึดเหนีย่ วจิตใจ ใช้หลักค�าสอนของศาสนามาเป็นแนวทางใน การอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อให้เกิดสันติสุขโดย คนในสังคมจะต้องรู้จักการอยู่ด้วยกันอย่างเอื้อ อาทร สมานฉันท์ ยึดหลักความเท่าเทียมกัน รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน ซึ่งภารกิจเหล่านี้เป็น หน้าที่หนึ่งขององค์การบริหารส่วนต�าบลม่วง งาม ในการสร้างความสามัคคี ความเป็นน�า้ หนึง่ ใจเดียวกันของประชาชนในพื้นที่ อี ก อย่ า งหนึ่ ง พื้ น ที่ ท างทิ ศ ตะวั น ออก มี พื้ น ที่ ติ ด กั บ ชายฝั ่ ง เป็ น ชายฝั ่ ง ที่ ยั ง เป็ น ธรรมชาติ เป็นการน�าเสนอให้นักท่องเที่ยวและ คนนอกพืน้ ทีม่ าท�าความรูจ้ กั เป็นการสร้างเสริม เศรษฐกิจให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง ได้มาชม มา เที่ยวพักผ่อน เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้มาเยอะ ราย ได้กจ็ ะเข้าชุมชนเยอะขึน้ ประชาชนก็มรี ายได้ มี ที่ท�ามาหากินเพิ่มกิน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ครอบครัวคือด่านแรกของการป้องกันและ แก้ไขปัญหา ชุมชนที่นับถือศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ จะอยู่ริมชายฝั่ง ชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธส่วน ใหญ่กม็ อี าชีพท�านา ท�าสวน ท�าการเกษตร ส่วน มุสลิมก็ออกทะเลท�าอาชีพประมง ซึ่งส่วนใหญ่ ปัญหาที่เกิดตามชายฝั่งส่วนใหญ่คือเรื่องของ ยาเสพติด สิ่งที่จะต่อต้านสิ่งเหล่านี้ได้ ด่านแรก คือครอบครัว ท�าอย่างไรให้ครอบครัวมีความ อบอุ่น พ่อ แม่ ลูก อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา อาศัยช่วงทานเข้าร่วมกันนัง่ พบปะพูดคุย มีอะไร

วันที่ 6 - 12 กรกฎาคม 2556 และจ้างครูต่างประเทศ รวมกันแค่ 700 บาท/ คน/ภาคเรี ย น แต่ ม าเทอมนี้ ก ลั บ มี ก ารแตก หัวข้อที่เรียกเก็บเป็น 3 รายการ ได้แก่ เงิน ระดมทรัพยากรพัฒนาคุณภาพการศึกษา ค่า จ้างครูชาวต่างประเทศ และค่าจ้างครูที่มีความ เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ โดยเงินเรียกเก็บใน ส่วนนี้รวมกันเพิ่มขึ้นอย่างน่าใจหายเป็น 3,200 บาท/คน/ภาคเรียน หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 5 เท่าตัว ไม่เพียงเท่านั้น ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติ งานในสถานศึกษาเคยเรียกเก็บแค่ 300 บาท/ คน/ภาคเรียน แต่มาเทอมนี้เรียกเก็บเพิ่มเป็น 500 บาท/คน/ภาคเรียน ค่าประกันอุบัติเหตุนัก เรียนทุกๆ ปีการศึกษาที่ผ่านมา เคยเรียกเก็บ แค่ 140 บาท/คน/ปีการศึกษา เทอมนี้กลับเพิ่ม เป็น 200 บาท/คน/ปีการศึกษา และที่ถือว่าเป็น สิ่งแปลกใหม่ส�าหรับเด็กทั้งโรงเรียนก็คือ มีการ เรียกเก็บค่าบัตรประจ�าตัวนักเรียนสูงถึง 350 บาท/คน ขณะที่ผ่านมาไม่เคยมีการเรียกเก็บ ในส่วนนี้มาก่อน อี ก ทั้ ง เมื่ อ น� า ค่ า ใช้ จ ่ า ยต่ า งๆ ที่ ท าง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเรียกเก็บในเทอมนี้ จากนักเรียนทีเ่ ริม่ ตัง้ แต่กว่า 4,000 บาท/คน ใน ระดับ ม.1 ไปจนถึงกว่า 6,000 บาท/คนในระดับ ม.6 ไปเปรียบเทียบกับโรงเรียนมัธยมอื่นๆ ใน พืน้ ที่ อ.หาดใหญ่ กลับพบว่ามีความแตกต่างกัน อย่างเห็นได้ชัด โดยในส่วนของโรงเรียนของรัฐ ด้วยกัน เช่น โรงเรียนหาดใหญ่วทิ ยาลัยสมบูรณ์ กุลกันยา เรียกเก็บค่าเทอมจากนักเรียนเฉลี่ย เพียง 1,900 บาท/คน ขณะที่โรงเรียนหาดใหญ่ พิทยาคม ก็ยงิ่ ต�า่ กว่าอีกอยูท่ ี่ 1,300-1,400 บาท/ คน หรือถ้าเป็นโรงเรียนเอกชนก็เพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่ โหดเท่าคือ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ เก็บเท่ากันทุก ระดับชั้น 3,750 บาท/คน (ขอขอบคุณข้อข่าวจาก http://www. manager.co.th/South) ก็สอบถามลูก ลูกมีอะไรก็ปรึกษาพ่อแม่ เป็นการ ป้องกันที่ดีและแก้ปัญหาได้ตรงจุดคือแก้ที่ต้น เหตุ ท�าอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุหรือปัญหาขึ้นมา ซึ่งเทศบาลมีการจัดสรรงบประมาณใน เรื่องของการอบรมยาเสพติด ให้ความรู้โทษ ของยาเสพติด ท�าโครงการพากลุ่มเสี่ยงหรือ คนที่ติดแล้วไปที่สถานบ�าบัด ให้ไปเห็นสภาพ จริงๆว่าผู้เสพที่ติดยาสภาพชีวิตเป็นอย่างไร เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจไม่ให้เข้าไปยุ่งหรือข้องเกี่ยว เรื่องยาเสพติด เป็นความโชคดีของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดชายฝั่ง ตั้งแต่อ�าเภอระโนด จนถึงอ�าเภอเทพา ตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด 28 อบต. ที่ได้รับเงินจัดสรรจากปิโตรเลียม ซึ่งปีที่ผ่านได้ รับงบประมาณ 12 ล้าน งบประมาณจะเพิ่ม ขึ้นทุกปีจากผลประกอบการของบริษัท ซึ่งเงิน ก้อนนี้เป็นงบประมาณส่วนหนึ่งนอกเหนือจาก ที่รัฐบาลจัดสรรให้ โดยจะน�าไปใช้ตามภารกิจ ของเทศบาล และพยายามท�าให้ครอบคลุมทุก สาขาอาชีพ ทุกเพศทุกวัย ภายใต้กฎระเบียบ กฎหมายที่สามารถท�าได้ คุณภาพชีวิตต้องดีขึ้น ดูแลในครรภ์จนวัน สุดท้าย เป็นนโยบายที่ท�าไว้ว่า คุณภาพชีวิตชาว ม่วงงามต้องดี มีความสุข ดูแลตั้งแต่ในครรภ์ จนถึงวันสุดท้าย โดยจะมีโครงการส�ารับผู้หญิง ที่ตั้งครรภ์ จะมีอาหารเสริม นม เพื่อเป็นการ บ�ารุงครรภ์ เมื่อคลอดออกมาจะมีของรับขวัญ ให้กับลูกหลาน เจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแล นอกเหนือ จากอุดหนุนตามโครงการอืน่ ทีด่ แู ลเรือ่ งสุขภาพ อย่ า งเช่ น โรงพยาบาลสุ ข ภาพต� า บล เมื่ อ มี โครงการเข้ามา ก็จะมีการจัดสรรงบประมาณไป ให้ ต่างคนต่างดูแล ในแต่ละบทบาทหน้าที่ แต่ ผลทีอ่ อกมา ต้องได้สงิ่ ทีไ่ ด้ทสี่ ดุ ให้กบั ประชาชน นายประสาน กล่าว


ʧ¢ÅÒ 7A

วันที่ 6 - 12 กรกฎาคม 2556 “หาดใหญ่” อดีตเป็นแหล่งท่องเทีย่ วหลัก ของภาคใต้ตอนล่าง ทีช่ าวมาเลย์เชีย อิน โดนีเชีย และสิงค์โปร์ เป็นลูกค้าหลัก โดย สถานบันเทิง ร้านอาหาร สถานบริการ อาบอบนวด และแหล่งช็อปปิ้งเป็นจุด ขายหลักมายาวนาน จึงได้เกิดแนวคิดที่ว่า หาดใหญ่น่าจะ มีสงิ่ ทีท่ า� ให้การท่องเทีย่ วคึกคักมากกว่าเดิม สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกเพศทุกวัย มารวมตัวกันและได้แสดงออกในรูปแบบ ของกิจกรรมและความคิดสร้างสรรค์ จึงเป็น ที่มาของ “ตลาดโก้งโค้ง วิลล่ามาร์เก็ต”ซึ่ง ด�าเนินงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด สงขลา และมีกจิ กรรมต่อเนือ่ งทุกสัปดาห์ไป จนถึง เดือนกันยายน 2556 นางสาวเนตรยา เจียมจันทร์ หนึ่ง ในนักท่องเที่ยวที่เข้ามายัง ตลาดโก้งโค้ง วิลล่ามาร์เก็ต กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่เข้า มา สถานที่เห็นนี้มีความน่าสนใจมาก มี ทั้ ง ธรรมชาติ แ ละความสวยงามชอบการ จัดสวนและการจ�าลองอาคารชิโนโปรตุกีส และตนเองไม่คิดว่าในตัวเมืองหาดใหญ่จะ มีสถานทีเ่ ป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีเ่ ป็นธรรมชาติ แบบนี้ เมื่อก่อนที่จะมาเที่ยวหาดใหญ่ ส่วน ตัวจะเข้ามาเที่ยวในห้างสรรพสินค้า หรือ ผับและสถานบันเทิงเท่านั้น แต่พอมีสถาน ที่แบบนี้ เป็นสวนธรรมชาติก็ท�าให้รู้สึกถึง ความแปลกและเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ น่าสนใจยิ่ง และอยากให้มีการประสัมพันธ์ เชิญชวนให้คนภายนอกได้รับรู้ให้มากกว่า นี้ เพราะคิ ด ว่ า ยั ง มี อี ก หลายคนที่ ยั ง ไม่ รู ้ ว่าใจกลางเมืองหาดใหญ่ ในช่วงเวลาเย็น เป็นต้นไปจะมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้อยู่ ด้วย นอกเหนื อ จากการจั ด สวนและ บรรยากาศแบบธรรมชาติแล้ว ยังมีในส่วน ของเครื่องเล่นที่ให้ความสนุกสนานไม่ว่าจะ เป็นหน้าผาจ�าลอง หรือเขาวงกตที่ให้บริการ ฟรีทุกอย่างและพร้อมจะรองรับให้ทุกคนได้ เล่น และสร้างเสียงหัวเราะความสนุกสนาน เด็กหญิงฟารีดา หมัดอะดัม กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่พ่อแม่พามาเล่นเครื่องเล่นที่ ตลาดโก้งโค้ง วิลล่ามาร์เก็ตนี้ ตนเองชอบ และสนุกสนานกับบรรยากาศที่วิ่งเล่นได้ มี ปูนปั้นได้นั่งระบายสีด้วย ชอบให้แม่พามา ทุกวันหลังจากเลิกเรียนแล้ว

ขานรับ‘โก้งโค้งวิลล่ามาร์เก็ต’ แหล่งท่องเทีย่ วใหม่กลางเมืองหาดใหญ่ นอกเหนือจากการที่มี ตลาดโก้งโค้ง วิลล่ามาร์เก็ต ทีเ่ ป็นสถานทีพ่ กั ผ่อนยังส่งผล ให้การค้าของร้านค้าและธุรกิจรายรอบได้มี ผลก�าไรและลูกค้าเพิ่มขึ้นด้วย นางสาวอารี ปรัชญาประทีป เจ้าของ ร้านทับทิมกรอบพี่แดง กล่าวว่า ตั้งแต่มี ตลาดโก้งโค้ง วิลล่ามาร์เก็ต ขึ้นมานั้น ใน ช่วงวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ ของที่ร้านจะ ขายดีเพิ่มขึ้น จากเดิมที่จะมีแค่ลูกค้าเก่าๆ ที่มากินปกติอยู่แล้ว ก็มีลูกค้ารายใหม่เพิ่ม ตามมา ท�าให้ผลก�าลังไรในช่วงเวลาดังกล่าว มีการเพิม่ ขึน้ และมองว่าถ้าในอนาคตตลาด โก้งโค้ง วิลล่ามาร์เก็ตยังคงอยู่ได้และมีคน สนใจมาเที่ยวอยู่ร้านของตนเองก็จะได้รับ ผลประโยชน์ในส่วนนี้ไปด้วย ในเรื่องการการจัดรูปแบบธรรมชาติ และการวางแผนในเรือ่ งของการจัดกิจกรรม ลักษณะหรือเอกลักษณ์ทตี่ ลาดโก้งโค้ง วิลล่า มาร์เก็ต มีไม่เหมือนกับตลาดอื่นๆก็คือ การ ขายความคิ ด ขายความสนุ ก สนานที่ ไ ม่

ต้องหาซื้อด้วยเม็ดเงิน นายอธิราช ชูเรือง ผูจ้ ดั การโครงการ บ.ก็อตอิทออร์กาไนซ์ จ�ากัด ผูอ้ อกแบบคอน เซ็ปต์โก้งโค้งวิลล่าฯ มือปั้นคนส�าคัญของ เจ้าของแนวคิดตลาดโก้งโค้ง วิลล่ามาร์เก็ต กล่าวว่า ตลาดโก้งโค้ง วิลล่ามาร์เก็ต ไม่ใช่ตลาดที่เน้นการขายของ ไม่ได้ เน้นเรื่องธุรกิจ เราเน้นการพักผ่อน การผ่อนคลาย และความสนุกสนาน ของคนทุกเพศทุกวัย ถ้าคนที่อยาก เข้ามาเที่ยวหาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็น นักท่องเที่ยวไทย หรือต่างชาติ ถ้า ต้องการเที่ยวสถานบันเทิงหรือร้าน อาหารหรูๆ หาดใหญ่เรามีเยอะแล้ว แต่ทตี่ ลาดโก้งโค้ง วิลล่ามาร์เก็ตของ เราเน้นการผ่อนคลาย การนั่งพูดคุย จับกลุ่มนั่งระบายสี เด็กๆเล่นเครื่อง เล่น ผู้ใหญ่นั่งแลกเปลี่ยนความคิด เห็น วัยรุ่นเข้ามาได้ถ่ายรูป นี้คือสิ่ง ที่เราเน้นเป็นส�าคัญ นายอธิราช กล่าวต่ออีกว่า ถ้า หากประชาชน นักท่องเที่ยวเข้ามา เที่ยวเยอะขึ้น และเพิ่มขึ้นมากกว่า เดิม ธุรกิจแถวนี้ก็ดีขึ้น เพราะต้อน

นี้ตลาดของเราพึ่งเปิด และนักท่องเที่ยวก็ พึ่งเริ่มสนใจเข้ามาเที่ยว เลยยังไม่ส่งผลให้ ธุรกิจรอบๆมากนัก แต่เราคิดว่าในอนาคต ต้องดีขึ้นกว่านี้แน่นอนและเรายังคงมีความ คิดเช่นเดิม จะไม่มีการค้าขายสินค้าและ อาหารเครื่อ งเดิมในบริเ วณตลาดโก้ง โค้ง วิลล่ามาร์เก็ต เพราะเราไม่อยากแย่งตลาด ของผูป้ ระกอบการเดิมทีอ่ ยูบ่ ริเวณรอบตลาด โก้งโค้ง วิลล่ามาร์เก็ตแล้ว


8A ʧ¢ÅÒ

ม.อ.จัดงาน‘หันแลเอกลักษณโนรา’ ดึง10สายตระกูลสําคัญของภาคใต ศู น ย ส  ง เสริ ม ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขต หาดใหญ ขอเชิญรวมเรียนรูม รดกทาง วัฒนธรรมASEAN เชิดชูเอกลักษณ ของโนราแบบดั้งเดิม และเปนการ รวบรวมความหลากหลายดานศิลปะ การแสดงของสายตระกู ล โนราที่ มีชื่อ เสียงในภาคใต รวมทั้งเพื่อ เปนการเรียนรูวิถีวัฒนธรรมภาค ใตในคราวเดียวกัน ผ ศ . อั ม พ ร ศ ร ป ร ะ สิ ท ธิ์ ผู  อํ า น ว ย ก า ร ศู น ย  ส  ง เ ส ริ ม แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร วิทยาเขต หาดใหญ เผย ว า งานหั น แล เ อ ก ลั ก ษ ณ  โนรา เชิ ญ ชวน คุ ณ มาแลโนรา ใหญ 10 สาย ตระกู ล สํ า คั ญ ของ ภาคใต ประวัติศาสตร

ผศ.อัมพร ศรประสิทธิ์ วงการโนราที่ศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร วิ ท ยาเขต หาดใหญ มุงมั่นที่จะทุมเทแรงกายแรงใจ เพือ่ อนุรกั ษ สงเสริม เชิดชูศลิ ปนครูโนราดวย ความศรัทธา ซึ่ ง คาดว า จะมี ง านลั ก ษณะนี้ เ พื่ อ ศิลปนครูโนราทุกทานทุกคณะใน ๑๔ จังหวัด

Çѹ·Õè 6 - 12 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556 ภาคใต ไดทาํ งานทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการอนุรกั ษ หรื อ การดู แ ลมรดกวั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น มา เกือบ 10กวาป ซึง่ เรือ่ งวัฒนธรรมทองถิน่ ภาค ใตที่เราไดหยิบขึ้นมาทํานั้นจะตองดูวาอะไร คือราก โดยการแสดงมโนราหนั้นสามารถ ที่จะสะทอนถึงวิถีชีวิต พิธีกรรม และความ เชื่อที่เชื่อมโยงกับชุมชนและครอบคลุมทั่ว ภาคใต การที่ทําพิธีไหวครูขึ้นมานั้นจะมีโรง ครู ซึ่งครั้งนี้ทํามาเปนครั้งที่4 จะทําพิธีไหว ครูทุกๆ3ป ทําใหเราสามารถสรางศิลปนรุน ใหมที่เปนเด็กในโครงการหรือชุมชน เพื่อ เขามาทําพิธีทั้งการทําพิธีผูกผาใหญ ตัดจุก บวช โดยที่จะเปนมโนราหเต็มตัว เราเปรียบ เสมือนเวทีตรงกลางทีจ่ ะรวบรวมสายตระกูล มโนราห10สายตระกูลเขาดวยกัน ซึ่งศิลปน ยุคใหมทําใหบริบทสังคมยุคใหมจึงตางกัน เขาเองนาจะมีเอกลักษณที่เปนตัวของเขา เองตามเสนทางของมโนราห โดยเราจะมีการ เก็บรวบรวมเพื่อการเรียนรูของสายตระกูล มโนราหทั้งศิลปะการแสดงตางๆทั้งหมด สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ ของการเก็ บ รวบรวม ขอมูลแลวนั้น ยิ่งทําใหเรามีความชัดเจนใน ความเปน “มรดกวัฒนธรรม” อีกทั้งเปนการ สรางความเขาใจใหสําหรับคนในสังคมกับ ศิลปะแขนงนี้ อีกทัง้ การอยากใหมองเห็นการ สรางสรรควิธีหรือทวงทาของมโนราห เพราะ การแสดงชนิดนีจ้ ะแตกตางจากประเภทของ นาฏศิลป โดยที่เปนศิลปะการแสดงทอง ถิ่ น ที่ ส ามารถสร า งสรรค ท  า รํ า ของตนเอง ได โดยไมมีการกําหนดตายตัว อีกทั้งยังมี การประดิษฐทาของเขาเองที่เปนเอกลักษณ เฉพาะตัวของแตละสายตระกูลมโนราห


Çѹ·Õè 6 - 12 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556

สวนยางพาราตําบลคลองแห นํ้ายางราคาตกวอนรัฐบาลชวย

¸ØáԨ-¡ÒõÅÒ´ 9A

นายสมพร โรจนมงคล Email: Sompornkaset@gmail.com

โรครากขาว

“การกรีดยางเปนหัวใจสําคัญของอาชีพการทําสวนยาง เพื่อสรางความมั่นคงและความคุมคาในทางเศรษฐกิจ ของเกษตรกรชาวสวนยาง เทคนิควิธีการกรีดยาง จึงเปนปจจัยสําคัญที่จะบอกถึงความสําเร็จของการ ทําสวนยาง” เปนคําพูดของชาวเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการทํา สวนยางพารา ตําบลคลองเเห อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ที่ประกอบอาชีพทําสวนยางพารามากวา 20 ป นายเสริม เล็กสุทธิ์ อายุ 48 ป ประกอบอาชีพทํา สวนยางพารา กลาววา ตน มีพื้นที่ในการทําสวนยางพารา ประมาณ 7 ไร ซึ่งภายในหนึ่งปจะกรีดยางไดราว 6 เดือน กรีดไดดีชวงเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม จะหยุดกรีดชวง หนาฝน และฤดูที่ยางผลัดใบ ดานอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับ เกษตรกรที่ประกอบอาชีพนี้ คือ ยางเปนโรคหนายางตาย นึ่งบาง นํ้ายางไมไหลบาง ทําใหตองปลอยทิ้งไปหลาย ตน คาดวาสาเหตุของโรคนาจะเกิดจากเชื้อรา แตไมทราบ วิธีการแกไขปญหา หรือดูแลรักษาที่แทจริง จึงเปนอุปสรรค ตอการกรีดยาง “ตนและภรรยา ประกอบอาชี พ ทํ า สวนยางพารา กว า 20 ป เนื่ อ งจากเป น อาชี พ ที่ ทํ า สื บ ทอดมาตั้ ง แต สมั ย บรรพบุ รุ ษ จึ ง ไม มี ค วามรู  โ ดยตรงทางด า นนี้ แต มี ประสบการณในการประกอบอาชีพมากกวา” สวนการกรีดยางในแตละวัน จะกรีดเพื่อขายนํ้ายาง ใหกับพอคาคนกลางที่มารับซื้อ ซึ่งขณะนี้นํ้ายางสดมีราคา ตํ่ามาก อยูที่ 70 บาท แตกตางจากในอดีตที่ราคานํ้ายางอยู ที่ 180 บาท ชวงที่ราคายางขึ้นแบบนี้เราหายเหนื่อย ขายได เปนวันละ 1,000-2,000 บาท ถามีสวนมากหนอยก็ไดวันละ 4,000-5,000 บาทตอวัน แตปจจุบันขายไดราคาตํ่าอยางที่กลาวขางตน ชาว เกษตรกรที่มีสวนยางมากหนอยก็ไดมาก แตเรามีสวนยาง เพียง 7 ไร บางครั้งเงินที่ไดจากการขายนํ้ายาง ก็ไมเพียงพอ ตอรายจายในแตละวัน เพราะนอกจากราคายางพาราจะตํา่ แลว นํ้ายางก็ไมคอยออกชวงนี้ กรีดยางไดนอย ของตางๆก็ ขึน้ ราคา ไมวา จะเปน อาหาร หรือ ของใช ทางแมคา ขายของ

เสริม เล็กสุทธิ์

ก็บน ขายของยาก และทุกอยางราคาแพง สวนปุยที่ใช จะเปนปุยเคมี ที่หาซื้อไดจากรานขาย ปุยทั่วไป สาเหตุที่ใชเคมี เพราะทําใหตนยางเจริญเติบโต เร็ว และไดผลเร็วกวาปุยอื่น ปุยเคมีจะมีสวนผสมของธาตุ อาหารหลักของพืช ไดแก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส หรือ โปแตส เซียม ในปริมาณทีเ่ ขมขนมากกวาปุย อินทรีย จึงทําใหปยุ เคมี ไดรับความนิยม อายุของตนยาง มีระยะเวลาเติบโตประมาณ 7 ป ก็ สามารถกรีดได แตจะกรีดไดนานกี่ปนั้น อยูที่วิธีการกรีด ถากรีดถูกวิธีตองยึดหลักวา เมื่อกรีดแลวจะตองไดนํ้ายาง มากที่สุด เปลือกเสียหายนอยที่สุด จะกรีดไดนาน 25-30 ป บางสวนกรีดไมไดเพราะอายุของตนยางยังนอยแลวกรีดยาง ทําใหนํ้ายางไมออก ดานวิธีการวัดและเปดกรีดหนายาง ตองวัดรอบตน ใหได 50 เซนติเมตร ขนาดความสูงของตนวัดจากพื้นดิน 150 เซนติเมตร ทั้งนี้ชวงเวลาในการกรีดยาง ชาวเกษตรกรสวนใหญ จะยึดเอาความสะดวกของตนเอง เปนเวลากรีดยาง 23.00 – 04.00น. หรือ 05.00-06.00 น.บาง แตเวลาที่เหมาะ สมในการกรีดยาง ควรเริ่มกรีดยางตั้งแตตอนเชา ประมาณ 06.00-08.00 น. เพราะจําทําใหกรีดยางสะดวก เพราะมอง เห็นชัดเจนกวากลางคืน “อยากฝากถึงรัฐบาล ชวยเหลือราคายางที่ตกตํ่า สง ผลใหเกษตรกรเดือดรอน จากการพูดคุยกับชาวเกษตรกรที่ กรีดยางสวนอื่นๆ เขาก็ประสบปญหาเชนเดียวกัน จึงอยาก ใหรัฐบาลชวยเหลือเกษตรกร โดยปรับใหราคายางสูงขึ้น หรือชวยเรื่องตนทุนของปุยใหถูกลงกวาเดิม เกษตรกรจะได ไมลําบาก” นายเสริมกลาว

โรครากขาว เกิดจากเชื้อรา ชื่อ Rigidoporus lignosus (Klozsch) Imazsch เปนเชื้อราจําพวกเห็ด เจริญเติบโตและ แพรกระจายไดดีในปาฝนตกชุกแนวเสนศูนยสูตร ในสภาพ ดินทรายหรือดินรวนปนทราย มีอินทรียวัตถุสูง pH 4-7 เชื้อรา ทําความเสียหายกับปาไมดั้งเดิมมานานแลว ยางพาราเปน พืชอาศัยและออนแอตอเชื้อนี้ เมื่อมีการบุกรุกทําลายปาเพื่อ ปลูกสรางสวนยาง จึงทําใหเชือ้ ราเขาอาศัยและทําลายสรางความเสียหาย กับตนยางตลอดมาตัง้ แตมกี ารปลูกยาง และทุกระยะการเจริญ เติบโต เนือ่ งจากเชือ้ ราจะลุกลามเขาทางราก และแพรกระจาย ระบาดจากตนสูตนโดยการสัมผัสกันของรากยางที่เปนโรคกับ ตนขางเคียง และจากสปอรที่สรางจากดอกเห็ด สามารถแพร กระจายไดโดยนํ้า ลม และแมลง เขาเจริญและทําลายตนยาง ไดทางบาดแผล หรือทางรอยเปดธรรมชาติ จนตนยางไมสามารถลําเลียงนํ้าและอาหารไปสราง ความเจริญเติบโตและใหผลผลิตได เมื่อตนยางแสดงอาการ ใหเห็นที่ทรงพุม จะเปนอาการในระยะที่รุนแรงแลวไมสามารถ รักษาใหหายได จึงควรหาทางปองกันการแพรระบาดของเชื้อ ราดังกลาว ดวยการตัดวงจรชีวติ หรือสรางสภาพแวดลอมไมให เหมาะสมกับเชื้อราดังกลาว ลักษณะอาการของโรค จะสังเกตเห็นตนยางทยอยตน ตายติดตอกันจนเปนวงกวาง หรือวางลงเปนหยอมๆ และตน ยางบริเวณใกลเคียงแสดงอาการดังนี้ 1.ใบเปลี่ยนสีจากเขียวเปนเหลืองในบางกิ่งหรือทั้งทรง พุม ขอบใบหอเล็กนอย ใบคอนขางหนา เปนคลื่นเล็กนอย ตน ยางขนาดเล็กจะพบใบยาง สวนลางแสดงอาการผิดปกติกอน 2.เมื่อมีการผลัดใบ ตนที่เปนโรคมักจะแตกใบชุดใหม กอนตนอื่น 3.ทีโ่ คนตนยาง เมือ่ ขุดดินออกเล็กนอยจะพบใยของเชือ้ ราเจริญปกคลุม เปนกลุมๆ หรือแผกระจายเต็มผิวโคนตนและ ราก ลักษณะเสนใยสีขาวหยาบ ปลายแบน ชวงที่ความชื้นสูง จะพบเห็ดขึ้นเปนชั้นๆ ไมมีขน ไมมีกานชูดอก 4.ในตนยางที่ปลูกใหม อายุนอยกวา 2 ป แสดงอาการ ใบเหลืองและยืนตนตาย เนือ่ งจากโรครากขาว มักพบตอไมหรือ ตอยางเกา บริเวณใกลเคียงมีดอกเห็ดลักษณะขางตนเกิดขึ้น การปองกันรักษา เนื่องจากระยะแรกที่เชื้อราเขาทําลายระบบราก ซึ่งอยู ใตดินทําใหยากตอการสังเกต กระทั่งลุกลามจนมีอาการตางๆ ทีไ่ มสามารถรักษาได จึงตองใหความสําคัญกับการปองกัน ดังนี้ 1.โคนไมเดิมหรือตนยางเกาในฤดูแลง กําจัดตอไม เศษ ไมเดิมออกจากแปลงใหหมด 2.ไถพลิกดิน ตากดิน เพือ่ ทําลายเชือ้ ราในดิน อยางนอย 2 ครั้ง แตละครั้งหาง 10-20 วัน 3.หากไมสามารถไถหนาดินได ใหใชสารทําลายวัชพืช ไตรโคเพอร (การลอน61%)ทาตอ 4.ใสกํามะถันผง 150-120 กรัมในหลุมกอนปลูกยาง 1-2 เดือน , ใชปุยอินทรียที่มีสวนผสมของเชื้อจุลินทรีย พด.3 5.หมั่นตรวจสอบตนยางที่ปลูกแลวเปนประจํา โดย สังเกตใบ โคนและราก ถาพบอาการดังกลาวใหขุดรากถอน โคนเผาทิ้งใหหมด การใชสารเคมี ควรใชโปรปโคนาโซล 250 EC สารออกฤทธิ์ 25%W/V EC อัตราการใช 30 cc/นํ้า 2 ลิตร/ตน วิธีการใช ใหขุดรอบ โคนตนเปนรองเล็กๆ กวางและลึกประมาณ 10-15 เซนติเมตร แลวเทสารเคมีรอบโคนตน โดยไมตองกลบ ทั้งนี้ควรใชสาร เคมีทุก 6 เดือน (ซื้อสารเคมีดังกลาวติดตอ เบอร 081-8971331)


10A อสังหาฯ-ยานยนต์ “บ้านเขาแก้ว” ต�าบลเขารูปช้าง สงขลาพลิก จากเมืองการศึกษาสู่ย่านธุรกิจใหม่ ทั้งห้าง โลตัสทีก่ า� ลังจะเปิด พร้อมถนนเส้นใหม่ทะลุ สวนสัตว์สงขลา ส่งผลให้อสังหาริมทรัพย์ บูมสุดๆ ทีด่ นิ บนถนนกาญจนวณิชย์พงุ่ จาก ไร่ละ 7 เป็น 16 ล้านบาท “บ้านเขาแก้ว” หมู่ที่ 2 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา เป็นหมู่บ้านที่อยู่กันอย่าง เรียบง่าย ประชากรทั่วไปมีอาชีพท�าสวน ท�า ไร่ ท�าเกษตร รับราชการ ที่ผ่านมาพื้นที่บริเวณ นี้ถือเป็นเมืองแห่งการศึกษา เป็นที่ตั้งของ 2 มหาวิ ท ยาลั ย คื อ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีนักศึกษาทั้งใน และต่างจังหวัด เข้ามาศึกษา และพักอยู่ร่วม หมื่นคน ท�าให้ที่นี่จึงเต็มไปด้วยบ้านเช่า หอพัก อพาร์ทเม้นท์ และแมนชัน่ อันส่งผลต่อธุรกิจการ ค้า อาหาร และสถานบันเทิงที่เกิดขึ้นมากมาย ปัจจุบนั “บ้านเขาแก้ว” เริม่ มีความเปลีย่ น แปลงไปจากเดิมหลายอย่าง ความเจริญของตัว เมืองสงขลาเริม่ ขยายออกมานอกเมือง พืน้ ทีร่ อบ นอกเริ่มเปลี่ยนแปลงไป จากที่เป็น “เมืองแห่ง การศึกษา” เริม่ แปรสภาพเป็น “เมืองธุรกิจ” มาก ขึ้นเรื่อยๆ ความเจริญหลั่งไหลเข้ามา ร้านค้า ร้าน อาหาร เริ่มมีมากขึ้น ห้างๆ เล็กๆ มีทั้ง ลีวิวัฒน์ , ซุปเปอร์บ้านนอก ซึ่งเป็นห้างใหม่ที่เพิ่งมาเปิด รวมทั้งโชว์รูมรถยนต์จากเดิมที่มีอีซูซุกับโตโย ต้า ปัจจุบันก็เพิ่มนิสสัน และมาสด้าที่กา� ลังจะ ตามมา และล่าสุดกับการมาของห้างสรรพสินค้า ขนาดใหญ่ “เทสโก้ โลตัส” ก่อนถึงปั๊ม ปตท.เขา แก้ว ติดกับบริษทั ระโนดเดินรถ ซึง่ คาดว่าจะเปิด ให้บริการปลายปีนี้ หลายฝ่ายเชือ่ ว่าการมาของ ห้างโลตัสจะกระตุน้ เศรษฐกิจของเมืองสงขลาให้ คึกคักมากขึน้ เพราะถือเป็นห้างใหญ่หา้ งแรกใน เขตอ�าเภอเมืองสงขลา ภาคอสังหาริมทรัพย์ ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ราคาทีด่ นิ สูงขึน้ มาก หมูบ่ า้ นจัดสรร อพาร์ทเม้นท์ บ้านเช่า ก็มีจ�านวนมากขึ้นทุกที ยกตัวอย่าง เริ่มตั้งแต่ทางเข้าวัดเขาแก้วเข้ามาเรื่อยๆ ก็จะ เจอป้ายทางเข้าของ โครงการหมู่บ้านปาจรีย์, เดอะไนน์ ทาวน์, รีสอร์ท คอนโด เขาแก้ว วิลเลจ นอกจากนี้ ยังมีการตัดถนนเส้นใหม่ คือ เส้นเขาแก้ว-สวนสัตว์สงขลา ผ่านตั้งแต่วัดเขา แก้ว ขึ้นไปทะลุด้านบนของสวนสัตว์สงขลา ซึ่ง ถนนเส้นนี้มีเจ้าภาพร่วม 2 ส่วน คือ เป็นงบของ สวนสัตว์สงขลา 12 ล้านบาท ร่วมกับงบอบจ. สงขลา 10 ล้านบาท เปิดถนนอัตลักษณ์สวนสัตว์ นายเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์ ผูอ้ า� นวย การสวนสัตว์สงขลา กล่าวว่า สวนสัตว์สงขลาได้ รับงบประมาณปี 2557 จากรัฐบาล 46 ล้านบาท เพื่อน�ามาปรับปรุงสวนสัตว์ แบ่งเป็นงบส�าหรับ ท�าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักด้าน เชิงวัฒนธรรมและสัญลักษณ์ 12 ล้านบาท ถนน เส้นนี้มีเจ้าภาพ 2 ส่วน โดยได้รับงบในส่วนของ งบส่งเสริมการท่องเที่ยวจาก อบจ.อีก 10 ล้าน เพื่อช่วยสร้างถนน “ท�าถนนเส้นนี้เพื่อสร้างอัตลักษณ์และ ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ข องแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วภายใน จั ง หวั ด สงขลา เป็ น เอกลั ก ษณ์ ใ ห้ รู ้ ว ่ า นี่ คื อ สัญลักษณ์ของทั้งกลุ่ม 10 ประเทศใน AEC จะ มีรายละเอียดของทั้ง 10 ประเทศ เขาเข้ามา ก็จะได้ภูมิใจ มีมุมให้ถ่ายรูป และจะน�าสัตว์ ประจ�าชาติของอาเซียนมาไว้ด้วย” นายเฉลิม วุฒิ กล่าว และว่า ถนนเส้นนี้ยังจะช่วยระบายการจราจร ด้านหน้าสวนสัตว์ ที่ปัจจุบันค่อนข้างหนาแน่น มาก ท�าให้การคมนาคมจากผู้เดินทางเส้นทาง หาดใหญ่-สงขลาเข้าตรงมาทางนี้ได้ ขณะนี้

วันที่ 6 - 12 กรกฎาคม 2556

‘เขาแก้ว’การศึกษาสู่เมืองธุรกิจ ห้างโลตัส-ถนนสวนสัตว์ดนั ทีด่ นิ พุง่ ไร่16ล.

ยุพิน แสงมณีย์

ประสงค์ บริรักษ์

เฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์

ด�าเนินการไปแล้วกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะ ใหม่เส้นนี้เกิดขึ้น ท�าให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับ แล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2557 ประโยชน์หลายอย่าง ทั้งการได้ขายของเป็น อาชีพเสริมเพิม่ รายได้ ช่วยอ�านวยความสะดวก นายกฯประสงค์บอกที่ดินพุ่ง16ล้าน ในการเดินทางไปสงขลา ไม่ต้องขับรถอ้อมไป นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรี อีกทาง เมืองเขารูปช้าง กล่าวว่า ในอนาคตเขารูปช้าง จะ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตรกว่า จาก เป็นเมืองธุรกิจทีส่ า� คัญของจังหวัดสงขลา ชุมชน ทีด่ นิ ปากทางวัดเขาแก้วยาวขึน้ ไปตลอดสาย จน มีความคึกคักมากขึน้ ปลายปีนี้ ห้างสรรพสินค้า ถึงสวนสัตว์ ทางวัดโดยเจ้าอาวาสมองการณ์ไกล เทสโก้ โลตัส จะเปิดแล้ว ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ อ�านวยความสะดวกให้ทกุ อย่าง ถนนทีต่ ดั ขึน้ ไป ท�าให้เกิดเศรษฐกิจของสงขลาเกิดความคึกคัก จะติดทีด่ นิ ของ กศน. ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นวัดด้วย แต่ทา่ น เพิ่มขึ้นไปอีก เจ้าอาวาสก็ยินดีให้รื้ออาคารได้ ภาคอสังหาริมทรัพย์กเ็ ติบโตขึน้ มีอาคาร มองในภาพรวม ชาวบ้านต่างคิดว่าตัด พาณิชย์ใหม่ๆ เกิดขึน้ มากมาย ขณะนีผ้ ปู้ ระกอบ ถนนเส้นนี้เป็นการด�าเนินการที่มีประโยชน์ การ การให้ความสนใจทีด่ นิ แถบถนนกาญจนวณิชย์ มาของโลตัส ซึ่งเป็นห้างใหญ่ แน่นอนว่าความ ที่เชื่อมต่อกับโลตัส ท�าให้ราคาที่ดินในเขตพื้นที่ เจริ ญ ก็ เ กิ ด ขึ้ น ตาม แต่ ข ณะเดี ย วกั น ปั ญ หา เขารูปช้าง แพงขึ้นโดยอัตโนมัติ จราจรติดขัดก็จะตามมาด้วย จากที่เราอยู่แบบ “การเกิดขึน้ ของห้างโลตัส จะท�าให้เศรษฐ ชุมชน ตามสบาย ไม่แออัดมาก ก็จะมีคนมากหน้า กิจของสงขลาดีขนึ้ เพราะผูป้ ระกอบการย่อมเล็ง หลายตาเข้ามา หวัน่ เกรงบ้างว่า อาจจะมีการลัก เห็นโอกาส โดยเฉพาะถนนกาญจนวาณิชย์ ซึ่ง เล็กขโมยน้อยเกิดขึ้น เป็นถนนหลักทีใ่ ช้ในการสัญจรไปมา ราคาทีด่ นิ นางยุพิน กล่าวต่อว่า ในฐานะที่เป็น บริเวณการก่อสร้างพุง่ สูงขึน้ เดิมไร่ละ 7 ล้านบาท ผูใ้ หญ่บา้ น ก็จะดูแลเรือ่ งการปกครอง วางแนว แต่ปัจจุบันขึ้นเป็น 16 ล้านบาท เนื่องจากมีการ ทางการแก้ปญ ั หา โดยการท�างานร่วมกัน ระหว่าง จับจองพืน้ ทีเ่ พือ่ ใช้ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ” เทศบาล กับเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย ซึง่ มี นายประสงค์ กล่าว และว่า การดูแลทุกจุดในหมูบ่ า้ น รองรับความเจริญทีจ่ ะ ภายใต้ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงระหว่าง เกิดขึ้นในอนาคต หาดใหญ่กับสงขลา จะท�าให้เขารูปช้างเป็นแห ส่วนทางห้างโลตัส เราก็ประสานงาน ล่งธุรกิจใหญ ที่สามารถรองรับการขยายตัว กั น เรื่ อ งการท� า คู ร ะบายน�้ า เชื่ อ มต่ อ ภายใน และการประกอบธุรกิจต่างๆ ได้ ด้วยพืน้ ทีท่ กี่ ว้าง หมู่บ้าน เนื่องจากพื้นที่ส่วนนั้นเป็นที่ราบ ถ้า ขวาง มีถนนซึ่งเป็นเส้นทางหลักของการสัญจร ฝนตกหนักน�้าจะท่วม ต้องระบายน�้าถ่ายเทลง และเป็นเมืองการศึกษา ที่มีประชากรแฝงอยู่ สู่คลองเขาแก้ว อีกเท่าตัว “ก่ อ นหน้ า นั้ น มี ก ารถมดิ น ที่ น�้ า ท่ ว ม บริเวณซอย 14 ทางโลตัสก็มาคุยกับชาวบ้าน ผญบ.พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง นายกประสงค์ก็ลงมาร่วมวางแผนการแก้ไข นางยุพิน แสงมณีย์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต. ปัญหาน�้าท่วม” นางยุพิน กล่าว และว่า เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ซึง่ เป็นพืน้ ทีท่ มี่ กี าร ความเป็นอยู่ในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป ตัดผ่านถนนเส้นนี้ เปิดเผยว่า การที่มีถนนเส้น จากเดิ ม คื อ สมั ย ก่ อ นเราจะอยู ่ แ บบชนบท

เหมือนพี่น้องกัน เป็นญาติกันเกือบทั้งหมด แต่ ปัจจุบันกลายเป็นสังคมเมือง มีบ้านจัดสรรขึ้น มาใหม่ มีคนมากหน้าหลายตาเข้ามาซื้อบ้าน อาชีพหลักของชาวบ้านในพื้นที่จะรับ ราชการ รับจ้าง และท�าเกษตรกรรม อยู่แบบพอ เพียง ชาวบ้านจะปลูกผักเพือ่ บริโภคเอง อากาศดี ท�าให้สขุ ภาพของคนในหมูบ่ า้ นดีดว้ ย การขโมย ของหรือโจรก็ไม่มี เนื่องจากมีการแต่งตั้งผู้น�า และกรรมการหมู่บ้าน เพื่อคอยเป็นหู เป็นตา แก้ไขปัญหาเหล่านี้ อนาคตเมื่อเปิดถนนก็จะมีนักท่องเที่ยว เข้ามามาก เราเตรียมพร้อมเรือ่ งการค้าขายด้วย เพราะต่อไปจะมีทัวร์เข้ามา กลุ่มอาชีพของใน หมูบ่ า้ นจะมีรายได้เพิม่ ขึน้ อาทิ กลุม่ ดอกไม้จาก เกล็ดปลากะพง กลุม่ ดอกไม้จนั ทน์ กลุม่ จักสาน กลุ่มนวดแผนไทย นางยุพิน กล่าวด้วยว่า อสังหาริมทรัพย์ ก็เกิดขึน้ จ�านวนมาก ราคาทีด่ นิ ก็เพิม่ ขึน้ สูง หาก ย้อนกลับไปประมาณ 15 ปีทแี่ ล้ว ขณะทีเ่ ขามีการ เวนคืนพืน้ ที่ ประมาณปี 2534 – 2535 ราคาทีด่ นิ ห้องละ 25,000 บาท ปัจจุบนั ห้องละ 500,000 บาท ส่วนที่ดินบนเขาเดิมไร่ละ 50,000 บาท ปัจจุบัน ไร่ละ 100,000 กว่าบาท หมูบ่ า้ นจัดสรรทีเ่ ข้ามาสร้างมี หมูบ่ า้ นสุข นิรันดร์, หมู่บ้านอภิรมย์, หมู่บ้านปาจรีย์ 1, ปา จรีย์ 2 ส่วนโครงการที่จะเข้ามาใหม่คงไม่มีเพิ่ม เพราะในหมู่ 2 พืน้ ทีเ่ หลือน้อยแล้ว หากจะเพิม่ ขึน้ อีกก็นา่ จะเป็นบ้าน 1-2 หลัง หรือเป็นอพาร์ทเม้นท์ ใกล้รั้วมหาวิทยาลัยทักษิณ เช่นเดียวกับ นายนุกลู ณ สงขลา ผูใ้ หญ่ บ้าน ม.1 ต.เข้ารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา มีพื้นที่ ติดกับหมู่ที่ 2 เปิดเผยว่า เดิมสวนสัตว์สงขลามี ทางขึ้นทางเดียว เมื่อมีถนนเส้นนี้เพิ่มขึ้นมาคน ที่มาจากหาดใหญ่ก็สะดวกมากขึ้น เดินทางไม่ นานก็ไปถึง คนที่มาเที่ยวห้างโลตัสก็สามารถ ไปเที่ยวสวนสัตว์ต่อไปได้ โดยไม่ต้องอ้อมไป ทางสามแยกส�าโรง ขณะเดียวกัน คนอีกฝั่งเมื่อมาสวนสัตว์ หากจะไปต่อหาดใหญ่ ก็สามารถลงทางเส้นนี้ ได้ เพิม่ ความสะดวกร่นระยะเวลาในการเดินทาง ได้มาก “ผมไม่ได้มองว่าจะท�าให้เกิดความแออัด มากมายนัก เพราะพืน้ ทีส่ ามารถขยับขยายไปได้ อีกมาก คนในชุมชนก็อยู่กันปกติ ไม่ได้แออัด เหมือนสลัม ตอนนี้เขารูปช้างเป็นเทศบาลเมือง กลายเป็นชุมชนเมืองไปแล้ว” นายนุกูล กล่าว และว่า มีมหาวิทยาลัยถึง 2 แห่ง บุคคลทีม่ าศึกษา เล่าเรียนทีน่ กี่ ม็ มี ากอยูแ่ ล้ว ความเปลีย่ นแปลงก็ ค่อนข้างรวดเร็ว มีอพาร์ทเม้นต์มากขึ้น ในหมู่ บ้านเมื่อก่อนไม่ได้มีบ้านเช่า แต่เดี๋ยวนี้มีมาก การก่อสร้างก็เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ซึง่ ส่วนมากทีเ่ ข้ามา


ÍÊѧËÒÏ-Âҹ¹µ 11A

Çѹ·Õè 6 - 12 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556

นุกูล ณ สงขลา

เชาอยูจ ะเปนนักศึกษา เปนคนนอกพืน้ ทีท่ เี่ ขามา อยูอ าศัย เพราะวาการมาเชาอยูร อบนอก ความ แออัดไมเหมือนในเมือง ความเปนอยูจะดีกวา ใชชีวิตสบายๆ อากาศก็สดชื่นกวาในเมือง นายนุกลู ยังกลาววา ถาเปรียบเทียบ 3-5 ปที่ผานมากับปจจุบัน ดานที่อยูอาศัยมีความ เปลี่ยนแปลงไปมาก ปจจุบันมีอสังหาริมทรัพย

เพิ่มมากขึ้น ที่ดินราคาแพงขึ้น ใครมีที่ดิน มีทุน สรางก็จะสราง และสรางมาเทาไหรก็ไมพอ ตอนนี้เฉพาะบานเชามีไมตํ่ากวา 100 หอง ซึ่ง สวนใหญเพิ่งสรางในชวง 5 ปที่ผานมา ราคาทีด่ นิ ทีน่ ถี่ อื วาปรับตัวสูงขึน้ มาก ถา เปนที่ดินติดถนนใหญไรละประมาณ 10 ลาน บาท ยอนหลังไปประมาณ 5 ป อยูที่ 6 ลาน

‘ผูประกอบการตรอ.’จับมือตั้งชมรม

รวมแกปญหา-หวัง2ปผลักดันเปนสมาคม

สุกิจ แกวยวน

นายสุกิจ แกวยวน ประธานชมรมผูประกอบ การตรวจสภาพรถเอกชนจังหวัดสงขลา เปด เผยวา ผูประกอบการตรวจสภาพรถเอกชน จังหวัดสงขลา ไดรวมตัวกันจัดตัง้ ชมรมขึน้ เปน ครั้งแรกของจังหวัดสงขลา โดยมี เ ป า หมายอนาคตจะรวบรวม สมาชิกจัดตัง้ เปนสมาคมตรวจสภาพรถเอกชน ภาคใต ขึ้นกับสมาคมตรวจสภาพรถเอกชน ไทย ซึ่งจะเปนแหงแรกในภาคใต เพราะที่มีอยู ตอนนี้อยูที่กรุงเทพฯคือ สมาคมตรวจสภาพรถ เอกชนไทย เทานั้น โดยจะดําเนินการใหแลว เสร็จภายใน 2 ป ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายนที่ผานมา ได มีการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมฯ ณ โรงแรมวีวา สงขลา ตนไดรับเลือกเปนประธาน ชมรมฯ มีคณะกรรมการ 11 คน เบื้องตนมี สมาชิกประมาณ 20 คน และจะนัดประชุมครั้ง ที่ 2 ตนเดือนสิงหาคมนี้ นายสุกิจ กลาวถึงเหตุผลในการจัดตั้ง

ชมรมฯ วา เกิดจากแนวคิดวาผูป ระกอบการควร จะตองเกาะกลุมเพื่อใหมีความเหนียวแนนใน การแกปญ  หาตางๆ ไมวา จะเปนการตรวจสภาพ รถที่มีปญหา การออกขอกฏหมายตัวใหมตาม พ.ร.บ.ของกรมการขนสงทางบก และระเบียบขอ บังคับตางๆ ซึ่งกรมการขนสงทางบกไดออกมา เปนขอปลีกยอย “เราจะตองรวมตัวกันชวยแกไขปญหา เพื่อความสามัคคี ตองการใหผูใชรถใชถนน มีความปลอดภัย โดยรถทุกคันตองผานการ ตรวจที่ตรอ. จะไมมีการลอกเลขมาตรวจโดยใช มาตรฐานสากลจากกรมการขนสงทางบกเปน ตนแบบ” นายสุกิจ กลาว และวา เปาหมายของชมรมมี 7 ขอ คือ 1. เปนคน กลางในการติดตอและประสานงานกับหนวย งานภาครัฐ เชน สํานักงานขนสงจังหวัด กรมการ ขนสงทางบก วิทยาลัยสารพัดชางสงขลา และ สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย 2. สนับสนุนและสงเสริมใหสมาชิกใน การจัดการและพัฒนากิจการใหมาตรฐานและ

และราคาก็จะลดหลั่นไปตามทําเลที่ติดถนน ลึกเขามาขางใน “การบอกขายที่ดินตอนนี้ไมคอยมีแลว สวนใหญจะเก็บไว แตก็มีคนมาหาซื้ออยูบอยๆ คนทีม่ ฐี านะหนอย ก็พยายามขยับขยายหาทีอ่ ยู รอบนอก เพราะถือวาบรรยากาศดีกวา สิง่ อํานวย ความสะดวกก็มีพรอมทุกอยาง” สวนถนนเสนสวนสัตวตัดใหม ไมไดเปน ถนนมากอน เปนพืน้ ทีส่ วนทัง้ หมด เริม่ ทํากันเมือ่ ปทแี่ ลว เปนการเพิม่ ความสะดวกใหคนผานเสน ทางนี้ เพราะทางเขาในหมูบานก็มีอยูแลว และ ทางวัดก็ยอมสละที่ดินสวนหนึ่งใหตัดถนน ระยะทางจากวัดไปถึงถนนเสนหลักใน สวนสัตว ประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งเสนทางจาก สวนสัตวกจ็ ะเปนงบประมาณของสวนสัตว และ อีกฝงทางเขาแกวจะเปนงบอบจ.สงขลา ตอนนี้ ปกเขตแดนเรียบรอยแลว นายนุกูล กลาวดวยวา นอกเหนือจาก เรือ่ งความเจริญและความสะดวกสบายแลว คน นอกพืน้ ทีก่ จ็ ะไดรจู กั พืน้ ทีต่ รงนีม้ ากขึน้ อยางเชน วัดเขาแกว เมือ่ กอนไมมคี นรูจ กั เมือ่ ตัดถนนเสนนี้ คนจะรูจ กั มากขึน้ ชาวบานทีม่ พี นื้ ทีต่ ดิ ถนนก็อาจ จะทํามาคาขาย เปดเปนรานขายของสรางรายได อีกทางหนึง่ ทุกคนในหมูบ า นก็ยนิ ดีทมี่ กี ารสราง ถนน ซึ่งเรื่องสาธารณูปโภคที่นีึ่ถือวาพรอมทุก อยาง ไมมีปญหาทั้ง ไฟฟา ประปา มีใชครบทุก ลําดับ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

บรรญัติ คงหนู

ครัวเรือน ทุกซอย ชาวบานอยากเห็นการพัฒนา นายบรรญัติ คงหนู ชาวบานหมูที่ 1 ต. พะวง อ.เมือง จ.สงขลา กลาววา ปกติเวลาไป สงขลาใชเวลาขับรถจากบานไปประมาณ 25 นาที ชวงเชาหนามหาวิทยาลัยทักษิณรถติดมาก แตเมือ่ ตัดถนนเสนนีข้ บั รถแค 5 นาทีกไ็ ปถึงแลว รนระยะในการเดินทางไปทํางานประหยัดเวลา ประหยัดคานํ้ามัน “ชวงเทศกาล วันเด็ก ปใหม ฝงสวนตูล รถติดมาก ยาวไปถึงสามแยกสําโรง เมือ่ ตัดถนน เสนนี้ชวยลดความแออัดของรถไดมาก ระบาย รถออกทั้ ง สองทาง ก็ ไ ด แ ก ป  ญ หาส ว นหนึ่ ง และหางโลตัสเองก็ไดผลประโยชนดวย” นาย บรรญัติ กลาว และวา ปจจุบันความเจริญเริ่มหลั่งไหลเขามา มากขึ้น รานอาหารชื่อดังหลายแหงทยอยมา ขยายสาขาเพิ่ม ราคาที่ดินก็แพงขึ้นมาก เพราะ คนรับราชการเขาจะออกมาซื้อ หรือมาสราง บานกันมาก นายบรรญัติ ยังกลาววา ในฐานะชาว บาน อยากใหพัฒนาไปเรื่อยๆ ชุมชนก็ไดรับผล ประโยชน ชาวบานทีม่ ที ดี่ นิ เขาจะสรางรีสอรทให คนพักก็ได บรรยากาศก็สบายเพราะอยูบนเนิน ชวงเย็นๆ เปนเวลาที่นาเที่ยวมากที่สุด

คณะกรรมการบริหารชมรมผูประกอบการตรวจสภาพรถเอกชนจังหวัดสงขลา ชื่อ ตําแหนง ธุรกิจ นายสุกิจ แกวยวน ประธานชมรม ตรอ.สหายบัญชาเซอรวิส นายกรนัท เจริญศิลป รองประธานชมรม (1) ตรอ.ทรัพยเจริญ นางสายสุณีย มะลิวรรณ รองประธานชมรม (2) ตรอ.จะนะเซอรวิส นายศัลย ไพบูลย เลขานุการ ตรอ.คลองแหบริการ นายพรศักดิ์ นิตยวิมล กิจกรรม ตรอ.ลําไพร นายชัชวาล ศรีวโร ทะเบียน ตรอ.ศรีเจริญยนต นางสุภาวดี นิลพาณิช เหรัญญิก ตรอ.ทุงหวังเซอรวิส นางสาววาสนา เมนฉาย ปฏิคม (1) ตรอ.ยศพงศชัย นายอรรถพล ศรีชู (เสนเนียม) ปฏิคม (2) ตรอ.โชคถาวร นายจเร เดชสถิต ประชาสัมพันธ (1) ตรอ.ทาชางเซอรวิส นางชวัลนุช ปาตังคะโร ประชาสัมพันธ (2) ตรอ.ทรัพยดีหลวง 2

คุณภาพระดับสากล 3. พัฒนาบุคลากรใหมคี วาม รักในวิชาชีพและผลักดันสูความเปนมืออาชีพ, 4. ประชาชนผูใชรถไดประโยชนจาก ชมรม ความรูเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ การ บริการที่มีมาตรฐานและอุปกรณที่ทันสมัยและ มีคณ ุ ภาพ, 5. สรางความสามัคคีในหมูค ณะ, 6. สงเสริมผูใ ชรถบนถนนใหปลอดภัย โดยผานการ ตรวจสภาพที่ ตรอ. เอกชนทีม่ คี ณ ุ ภาพมาตรฐาน และ 7. สงเสริมผูประกอบการตรวจสภาพรถ เอกชนใหมั่นคงและเขาสูอาเซียน นายสุกจิ กลาวดวยวา ปจจุบนั ในจังหวัด สงขลามีผูประกอบการธุรกิจ ตรอ. กวา 40 แหง ธุรกิจนี้ไมคอยมีการแขงขัน เพราะสวนใหญจะ มีกลุม พรรคพวกของตัวเองกันอยูแลว และจะ ไมมีศัตรูทางธุรกิจ แตถามีปญหาจะชวยกัน แกไข สําหรับโอกาสทางธุรกิจนั้น มองวา ตรอ. เปนธุรกิจที่ยั่งยืน สามารถถายทอดไดถึงรุนลูก รุนหลาน หรือทายาท และสามารถทําควบคูไป

กับธุรกิจการขาย พรบ.หรือ ประกันภัยชัน้ 1 ชัน้ 2 และ 3 นายสุกิจ ยังกลาววา กรมขนสงจะออก กฎหมายวา รถทุกคันตองมาตรวจจริงที่ ตรอ. และสงขอมูลผานทางอินเตอรเน็ตเพื่อเขากรม ขนสงทางบก รถที่ตองมาตรวจสภาพรถ ตาม กฎหมายวาดวยการขนสงทางบกระบุวา ถา เปนรถยนตมีอายุการใชงาน 7 ปขึ้นไป ตอง มาตรวจ อัตราคาบริการ 200 บาท รถจักร ยานยนตอายุการใชงาน 5 ป ขึ้นไป อัตราคา บริการ 60 บาท ขณะนี้ ทางชมรมฯ มี แ นวคิ ด จะไป ปรึกษากับสมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย วา เราจะไปผลักดันใหเพิ่มอัตราคาบริการเปน รถยนตคันละ 300 บาท รถจักรยานยนตคันละ 100 บาท เพราะคาครองชีพสูงขึ้นมาก อีกทั้ง คาแรงพนักงานก็สูง “ถาเราไมทําอยางนี้ผูประกอบก็จะอยู ไมได” นายสุกิจ กลาวในที่สุด


12A ¸ØáԨ¡ÒõÅÒ´

Çѹ·Õè 6 - 12 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556

ธัชชัย ธนาวิชนัน

โรงพิมพดิจิตอล ม.อ.หาดใหญ

‘งานพิมพ’ดิจติ อลโตตอเนือ่ ง ผูใช‘โคนิกา มินอลตา’พอใจคุณภาพ-บริการ

เยีย่ มชมที่ บจก.แม็กซมเี ดีย

ผูบริหาร โคนิกา มินอลตา ญี่ปุน เยี่ยม โคนิกา มินอลตา เปนผูน าํ และตัวแทน ลู ก ค า จั ง หวั ด สงขลา เผยยอดขาย จําหนายเครือ่ งพิมพดจิ ติ อลมัลติฟง กชนั่ ยีห่ อ เครื่องพิมพดิจิตอลภาคใตโตตอเนื่อง “โคนิกา มินอลตา” เครื่องผลิตโปรดักชั่น ซึ่ง กลุมลูกคาหลักโรงพิมพ-มหาวิทยาลัย ตลาดมีอัตราการเติบเโตตอเนื่อง “ยี่หอโคนิกา มินอลตา ในแถบยุโรป เมือ่ วันที่ 21 มิถนุ ายน 2556 นายดําริห เป น อั น ดั บ หนึ่ ง ตอนนี้ ภ าพรวมตลาดโป เอมมาโนชญ รองประธานเจ า หน า ที่ รดักชัน่ ในเมืองไทยจะเปนรองคูแ ขง แตยอด บริ ห ารฝ า ยปฏิ บั ติ ก าร บริ ษั ท อิ น เตอร ขายอันดับหนึง่ ของโลกคือ โคนิกา มินอลตา” ฟารอีสท วิศวการ จํากัด (มหาชน) ผูนํา นายธัชชัย กลาว และวา เข า และตั ว แทนจํ า หน า ยเครื่ อ งพิ ม พ ตลาดในภาคใตมอี ตั ราการโตตอเนือ่ ง ดิ จิ ต อล มั ล ติ ฟ  ง ก ชั่ น โคนิ ก  า มิ น อลต า ดวยประสิทธิภาพของเครือ่ งทีเ่ ปนทีย่ อมรับทํา ประเทศไทย และ นายธัชชัย ธนาวิชนัน ผูจ ดั ให เ ป น เบอร ห นึ่ ง ในตลาดรวม แต ก็ ต  อ ง การสาขาหาดใหญ ให ก ารต อ นรั บ Mr. ทํ า งานค อ นข า งหนั ก เมื่ อ เที ย บกั บ คู  แ ข ง Makito Nakamura Senior Manager เพราะตอนนี้ในตลาด เพิ่งเขามาเปนปที่ 6 Bisiness Development และ Mr.Yuji ถาเปรียบเทียบการโตเปอรเซ็นมีมากกวาคู Nakata Chief Representative จากโคนิ แขง โดยสวนแบงการตลาดไดมาเกือบครึ่ง กา มินอลตา บิซิเนส โซลูชันส(เอเชีย)พีทีอี จากจุดที่แบรนดเดิมไมมีคูแขง ลิมิเต็ด ประเทศญี่ปุน และพาเยี่ยมลูกคา คุณภาพสินคากับนโยบายของภาคใต ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สงขลา ได แ ก หน ว ยโสต ตอนลาง ที่ไมไดมองถึงยอดขาย เปาหมาย ทั ศ นศึ ก ษา โรงพิ ม พ ดิ จิ ต อล คณะวิ ท ยา ก็คือการหาพันธมิตร และรวมทําธุรกิจใน ศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร บริษัท ตลาดโปรดักชั่นไปดวยกันใหประสบความ แม็กซมีเดีย จํากัดและบริษัท สงขลาทูเดย สําเร็จ มีรายไดเลีย้ งตัวเองได จึงเปนนโยบาย จํากัด วาทํายังไงจึงจะหาพันธมิตรใหมากที่สุด ใน นายธัชชัย ธนาวิชนัน เปดเผยวา ผู กลุมธุรกิจของเราก็ตองเปนพันธมิตรกัน บริหารญี่ปุนมาครั้งนี้ เปนการมาเยี่ยมและ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บตลาดภาคใต กั บ ทําความรูจักลูกคา รับฟงปญหา ขอเสนอ ภาคอื่นๆ ภาคใตจะโตไดดีกวา เนื่องจาก แนะ เปนการมาดูตลาดในภาคใตวาทิศทาง ศักยภาพทีดีกวา โดยสภาพเศรษฐกิจ และ เปนอยางไร เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง รวม วิถีของคนใต ขอใหถูกใจ แพงไมเปนไรซื้อ ทั้งมารวมงานสมาคมการพิมพไทยที่พบปะ แนนอน บวกกับสภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่ กับโรงพิมพที่สงขลาดวย ไมเปนรองภาคอื่น

เยี่ยมชมที่ บริษัทสงขลาทูเดย

“ถ า มองในตลาดภู ธ รภาคใต เ ป น ตลาดที่ดีที่สุด อยางเชน การจัดงานของ สมาคมการพิมพสวนใหญเจาภาพจะอยาก จัดที่ภาคใต เพราะคนภาคใตใหความรวม มือ ใหความสนใจ และมีศักยภาพในการ รวมกลุม” นายธัชชัย กลาวตอวา กลุม ลูกคาหลัก ตอนนีค้ อื โรงพิมพและมหาวิทยาลัย สวนโรง พิมพมีความจําเปนตองใช เพราะเปนการ เสริมใหกับธุรกิจ สําหรับมหาวิทยาลัยจะ เสริมในการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ลดขั้น ตอน และตนทุน เพราะโดยปกติจะสั่งจาก ภายนอก และกลุมธุรกิจใหมๆ ที่จะตอง ทําความเขาใจ ซึ่งจะแบงเปน 3 กลุมที่ทํา อยูตอนนี้ ประมาณเดือนสิงหาคมจะจัดเสวนา รวมกับ ม.อ.หาดใหญ เกีย่ วกับเรือ่ งงานพิมพ โดยจะเชิญมหาวิทยาลัยจากทั่วภาคใตมา รวมฟง ในลักษณะตอบโจทยการลดคาใช จายในสํานักงานการควบคุมคาใชจายการ ตอบสนองความตองการของนักศึกษา ซึ่ง ใชงานพิมพรวมกันซอฟตแวร และเรื่องงาน พิมพภายในคณะ “จุดแข็งของโคนิกาคือ เทคโนโลยี สามารถตอบโจทยไดหลากหลาย ปจจุบัน การซื้อเครื่องพิมพ เปาหมายหลักของลูกคา เพื่อทําธุรกิจ สามารถเดินไปไดและมีผล ประกอบการที่ดี ฉะนั้นแบรนดโคนิกา เรื่อง เทคโนโลยีไมเปนรองใคร มีเครื่องที่รองรับ การใชงานแตละรูปแบบชัดเจน และราคา

เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงถือวาราคาถูกกวา คอนขางมาก นายธัชชัย กลาว นายแฉลม พรหมพัฒน หัวหนา หนวยโสตทัศนศึกษา โรงพิมพดิจิตอล คณะ วิ ท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาสงขลานคริ น ทร กลาววา จุดเดนที่เลือกใชเครื่องพิมพของ โคนิกา มินอลตา คือเรื่องความแข็งแรงของ ตัวเครื่องจักรและความคมชัดของสําเนาที่ ออกมา รวมถึงเสนทางเดินของเอกสาร ตัง้ แต กระดาษเข า ไปจนออกมาค อ นข า งตรง โอกาสติ ด จะน อ ย เป น ตั ว แปรที่ สํ า คั ญ เพราะงานจะไมติดขัด มีเสถียรภาพของตัว เครื่องจักร ความมั่นคงแข็งแรงของเคสที่ ระบบมีให อี ก ส ว นหนึ่ ง คื อ ราคาเมื่ อ ประเมิ น แลวมีความคุมทุนกับผลงานหรือชิ้นงานที่ ออกมา “ใชงานมาแลวประมาณ 2 ป งานทีว่ งิ่ ไปก็เยอะพอสมควร เฉพาะเครือ่ งใหญตอนนี้ วิง่ ไป 6 ลานแผนแลว ทีค่ ณะวิทยาศาสตรใช งานเยอะ เนือ่ งจากตองรับผิดชอบในรายวิชา พื้นฐานของทุกคณะในม.อ. เอกสารที่เกี่ยว กับการเรียนการสอนก็มีเยอะ” นายแฉลม กลาว และวา งานทีเ่ นนหลักๆ ก็จะเกีย่ วกับการเรียน การสอน งานทีเ่ สริมเขามาก็เปนการทําวิทยา นิพนธของนักศึกษาปริญญาโท และเอกสาร ขอตําแหนงทางวิชาการของคณาจารย ทั้ง เอกสารสีและขาวดํา จะใหบริการทั้งหมด นายแฉลม ยังกลาววา การบริการหลัง การขายก็เปนเรือ่ งทีม่ คี วามสําคัญมาก และ ตรงนี้เปนอีกจุดหนึ่งที่เลือกใช นายชวลิ ต ธี ร ะวั ฒ นนนท เจ า ของ บจก.แม็ ก ซ มี เ ดี ย กล า วว า รู  จั ก โคนิ กา มินอลตา มานาน และติดตามอยูตลอด ที่จะตัดสินซื้อ เนื่องจากเห็นวาเทคโนโลยี ลํ้าหนากวายี่หออื่นๆ และการบริการหลัง การขายเป น ที่ ป ระทั บ ใจ เพราะสามารถ ยืดหยุนได รองรับการใชงานที่คอนขางมาก เชน พิมพนามบัตร หรือหนังสือ ฯลฯ คือมีความ หลากหลายมาก มีอุปกรณตอเนื่องที่คอน ขางจะครบถวน เพราะฉะนั้นการใชเครื่อง โคนิกา คอนขางทีจ่ ะคุม คา ตอบสนองการใช งานเกินกวาที่คาดไว “ประทับใจโคนิกาคือหนึ่งสีRGBยัง ไมมที ไี่ หนทีส่ ามารถใชสRี GBไดและเอาตรง นี้เปนจุดขาย สองคือการพิมพโปสเตอรคุม คามาก” นายชวลิต กลาว


Çѹ·Õè 6 - 12 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556

วัสดีครับคุณผูอ า นทุกทาน ยางเขาหนาฝนอยางเปนทางการของภาคใตฝนตก แดดออก อากาศเปลีย่ นแปลงบอย ระวังในเรือ่ งของการดูแลรักษาสุขภาพดวย นะครับ หนังสือพิมพภาคใตโฟกัส ฉบับที่ 800 ประจําวันที่ 6-12 กรกฎาคม 2556 ยังคงยืน หยัดที่จะเปนสวนหนึ่งในการเผยแพรขาวสารทองถิ่นภาคใต ใหคนไดรับรู ชวงนี้การเมืองทองถิ่นของจังหวัดสงขลาดุเดือด ไมวาจะเปนการเลือกตั้งนายก องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา ขาวใบแดงของนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ หรือแม กระทัง่ การลาออกของนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห ทําใหบรรยากาศทางการเมืองคึกคัก ยิ่งใกลวันเลือกตั้ง ตางฝายตางงัดกลยุทธออกมาหาเสียงชนิดที่เรียกไดวาเชือดเฉือนกัน อยางเอาเปนเอาตาย รักใครชอบใครก็อยาลืมไปลงคะแนนเสียงใชสิทธิ์ของตนเอง ถือวา คุณไดทําหนาที่ในฐานะพลเมืองที่ดีคนหนึ่ง ที่สําคัญเลือกคนดีเขามาทําหนาที่ในการ บริหารบานเมืองแทนเรา @ ขอเชิญเทีย่ วงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจําป 2556 ระหวางวันที่ 27 มิถนุ ายน ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม นี้ ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา จังหวัดสงขลา และรวมลุน สลากกาชาด รางวัลที่ 1 รถยนตฟอรจูเนอร มูลคากวา 1.2 ลาน นอกจากจะไดทําบุญให กับสภากาชาดไทยแลวยังมีของรางวัลติดไมติดมือกับบานดวยครับ @ สมาคมศิษยเกาโรงเรียนแสงทอง ขอเชิญศิษยเกา และศิษยปจจุบันโรงเรียน แสงทองวิทยา หาดใหญ รวมพบปะสังสรรคในงาน สถาปนาคณะกรรมการบริหารสมาคม ศิษยเกาแสงทอง สมัยที่ 18 ในวันอาทิตยที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เวลา 18.00 น. ณ หองแกรนดบอลรูม เอ ชั้น 8 โรงแรมลีการเดน พลาซา หาดใหญ @ ขอเชิญรวมงานหลอเทียนพรรษาและสมโภชเทียนพรรษา ประจําป 2556 ฉลอง พระชันษา 100 ป สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ใน วันศุกรที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.30 น. เปนตนไป ณ ลานจอดรถศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวทิ ยาเขต หาดใหญ พรอมรวมทําบุญ ชมกิจกรรมการละเลน ตางๆ และชมการแสดงมินิคอนเสิรตจาก นุย อารสยาม @ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ จัดโปรโมชั่นพิเศษระหวางเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน หองอาหารจิงเจอร เปดใหบริการทั้งอาหารทะเลและนานชาติ วันอาทิตยถึง พุธ และอาหารญี่ปุน วันพฤหัสบดีถึงเสาร ที่เดียว ราคาเดียว 455++เราพรอมใหบริการคุณ อยางเต็มอิ่มที่ ชั้น 6 โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ ตั้งแตเวลา 5 โมงเย็นถึง 4 ทุม

ªØÁ·Ò§¤¹ãµŒ 13A

เยีย่ มชมการปฏิบตั งิ าน : ฯพณฯ องคมนตรี อําพล เสนาณรงค (กลาง) ใหเกียรติเยีย่ มชมแหลง นํา้ มันสิรกิ ติ ิ์ โครงการเอส 1 ของ บริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท. สผ.จังหวัดกําแพงเพชร และเขารวมพิธมี อบทุนการศึกษาเพือ่ บุตรทหารในสังกัดกองทัพภาคที่ 3 ประจําป 2556 และมีพลโทปรีชา จันทรโอชา (ที่ 4 จากขวา) แมทัพภาคที่ 3 เปนตัวแทนรับมอบ ทุนการศึกษาจากนายไพโรจน แรงผลสัมฤทธิ์ (ที่ 3 จากซาย) รองกรรมการผูจ ดั การใหญ กลุม งาน โครงการในประเทศ (DOA) ปตท.สผ. โดยมี ฯพณฯ องคมนตรี (กลาง) และคณะผูบริหารจาก ทั้ง 2 องคกรรวมเปนสักขีพยาน

สนับสนุน : ทีทีเอ็มสนับสนุนและเขารวมพิธีเปดงาน “OTOP ทั่วไทย ชายแดนใตกาวไกล สู อาเซียน” โดยมี คุณกฤษฎา บุญราช ผูวาราชการจังหวัดสงขลา เปนประธาน ในพิธีเปดงาน ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป อ.หาดใหญ จ.สงขลา ระหวางวันที่ 21-30 มิถุนายน ที่ผานมา

รวมแสดงความยินดี : ผูบริหาร และพนักงาน บริษัท อีซูซุหาดใหญ จํากัดรวมถายภาพแสดง ความยินดีกับ คุณอนุพาสน สุวรรณมงคล กรรมการผูจัดการ กลุมอีซูซุหาดใหญโอกาสเขารับ พระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวัน แถลงขาวเที่ยว 5 ภาค@หาดใหญ : เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2556 ที่ผานมา ณ โรงแรมบุรีศรีภู ที่ 3 กรกฎาคม 2556 บูติกโฮเทล อ.หาดใหญ จ.สงขลา ไดมีการจัดงานแถลงขาว“เทศกาลเที่ยวไทย 5 ภาคป 2556 @หาดใหญ” โดยมีนายสุรพล พนัสอําพล รองผูวาราชการจังหวัดสงขลา เปนประธาน พรอม ดวยนายประภาส อินทนปสาธน ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานหาดใหญ นายวิชิต พรรณราย รองนายยกเทศมนตรีนครหาดใหญ และนายสุรพล กําพลานนทวัฒน นายก สมาคมสมาพันธธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดสงขลา

จัดการประชุม : สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและ อภิปราย เรื่อง การบังคับใชพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ที่ โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ โดย ชาญ เชาวน ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม / รศ.ดร.ประธาน วัฒนวาณิชย อจ.พิเศษ คณะนิติศาสตร ม.ธรรมศาสตร / พล.ต.กฤษณะ บวรรัตนารักษ หัวหนาอัยการทหาร กรมพระธรรมนูญ และ ธนิน เกตุทอง เปนผูดําเนินรายการ เมื่อวันกอน

สมรักสมรส : เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ที่ผานมา นฤมล อมรรัตนวิทยา ผูจัดการศูนยการคาโอ เดียน หาดใหญ จัดงานมงคลสมรส ระหวาง ณัฐ อมรรัตนวิทยา และ นฤมล รุงนิธิไพบูลย โดยมี แขกผูมีเกียรติเขารวมงานแสดงความยินดีอยางคับคั่ง อาทิ ฉัตรแกว คชเสนี นายกสมาคมสตรี นักธุรกิจและวิชาชีพ จังหวัดสงขลา และผูบริหารหมูบานฉัตรทอง บรรยากาศภายในงานเปนไป ดวยความชื่นมื่น


14A à¤Ã×Í¢‹Ò ¤¾Í.

Çѹ·Õè 5 - 12 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556

ทรงธรรม เมฆพิรุณ

ผานรอนผานหนาวมา17ปกับ “คอมพิวเตอร แพลนเน็ต” เจาของกิจการเผยจบวิศวกรรม อุตสาหการ แตผันตัวเองมาทําธุรกิจดานไอที ดวยใจรักเทคโนโลยี ฝาวิกฤติยุค IMF ป 40 มา ไดอยางมั่งคง ปจจุบันจับธุรกิจไอทีกวา 5 สา ขาในจ.สงขลาและปตตานี ดวยธุรกิจที่มีการ เปลีย่ นแปลงดานเทคโนโลยีสงู ใชหลักคิด “เปด

‘คอมพิวเตอรแพลนเน็ต’ยืนหยัด17ป รุกธุรกิจไอทีโตตอเนื่อง2จ.กวา5สาขา

นายทรงธรรม เมฆพิรุณ กรรมการผู เผยวา จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร ใจ เปดความคิด ยอมรับสิ่งใหมๆที่เกิด ขึ้น” มอง คพอ.ใหแนวคิดและเครือขาย จัดการ บริษัทคอมพิวเตอรแพลนเน็ท จํากัด ผู (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยสงขลา จัดจําหนาย อุปกรณคอมพิวเตอรทุกชนิด เปด นครินทร แลวมาชวยกิจการคอมพิวเตอรของ พันธมิตรที่ดี


à¤Ã×Í¢‹Ò ¤¾Í. 15A

Çѹ·Õè 6 - 12 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556

ปญหา มองวาเกิดจากคนอื่นทําใหเกิดปญหา หลังจากที่ไดตกผลึกทางความคิดมากขึ้น ไดมี การอบรมมากขึ้น เลยมองวาทุกอยางมีกลไก ของมันเอง จะไปตัดสินวาผูอ นื่ หลายครัง้ คนพบ วา สิ่งที่พนักงานทําก็มีเหตุผลของเขา แตตอง มีการพูดคุย ตองดูตามรูปการ ดูดวยเหตุผลวา เพราะอะไร ตองพัฒนาและปรับปรุงไปเรื่อยๆ เปดใจ เปดความคิด ยอมรับสิ่งใหมๆ ที่เกิดขึ้น

พี่ชายที่จังหวัดปตตานี เล็งเห็นถึงโอกาสของ ธุรกิจไอที เลยลองตลาดที่หาดใหญ ซึ่งตอนนั้น คอมพิวเตอรยี่หอ IBM เปดโอกาสหาตัวแทน จําหนาย เริ่มตนธุรกิจเต็มตัวเดือนสิงหาคม ป 2539 ในชวงที่ไอทียังไมเปดกวางอยางเชนใน ปจจุบนั ไมมคี แู ขงรายใหญ มีแตรา นคาในพืน้ ที่ กวาจะเปนบริษัท เข า มาทํ า ธุ ร กิ จ ไอที ด  ว ยแบรนด IBM และทําตลาดได 1 ป เจอภาวะเศรษฐกิจป 40 หุนสวนแยกยายกันหมด ตัดสินใจทําคนเดียว ในขณะที่ทุนมีอยูอยางจํากัด แตเนื่องจากเปน รายเล็ก เลยเจ็บตัวไมมาก พยายามประคับ ประคองพนักงานจนเหลือแค 2 คน และฝา วิกฤติมาเรื่อยๆ สามารถฝนฝาอุปสรรคมาได โดยที่ไมไดลม หลังจากผานตรงนัน้ ก็พยายามมองวาจะ ขยับขยายธุรกิจยังไง เขาสินคามาจากมาเลเซีย มาขาย เปนสินคาและอุปกรณไอที ซึง่ โครงสราง สินคาภาษีจากมาเลเซียถูกกวาผูนําเขาในเมือง ไทย เลยไดตนทุนสินคาที่ถูกมาขาย มีทั้งแบบ มีภาษีและไมมีภาษีรวมกัน เมื่อเห็นชองทาง ขยายสาขาที่สุราษฏรธานี เมื่อป 2542 ตัวเลข เติบโตตอเนื่องจนถึงป 2544 ขยายสาขาไปเปด ทีภ่ เู ก็ต และป 2545 ขยายไปเปดทีก่ รุงเทพฯ ถือ เปนชวงขาขึ้นของยุคไอที “บริหารสินคาคงคลังใหได บริหารลูก หนี้ใหได ความตองการในตลาดมีเยอะ เปนจุด ที่กําลังเจริญเติบโต ตลาดไมไดแข็งแรงเหมือน ในสมัยนี้ แคมีซอฟแวรที่สามารถตรวจสอบได วาสินคาคงคลังมีมูลคาเทาไหร จํานวนเทาไหร ตามเก็บเงินลูกหนี้ใหได ขอใหมีระบบในระดับ หนึ่ง ทุกอยางจะไปดวยดีมานดของตลาดเอง” เมื่ อ ขยายสาขาไปที่ ก รุ ง เทพ ใชสาขา ที่กรุงเทพเปนเซ็นเตอร จากนั้นขยายสาขาตอ มาที่นครศรีธรรมราช และปตตานี แตทุกอยาง เมื่อมีขึ้นก็ตองมีลง ซึ่งเมื่อลงก็ลงเร็วมาก ธุรกิจ ไอทีมีอายุสั้นและมารจิ้นบาง ตรงนี้ทําใหเกิด นวัตกรรมทางการตลาดแปลกใหมออกมาใน หมวดสินคาไอที เมื่อรุนใหมออก รุนเกาก็จะตก รุน สินคาที่อยูในสต็อกก็จะเปนสินคาที่อยูไมมี สุข ถาขายไมออก หรือไมขยับ ธุรกิจจะอยูไม ได เพราะสินคาจะดอยคาลงมาทันที และจะมี รุน ใหมพรอมทีจ่ ะออกมาทันที เพราะฉะนัน้ ตอง มีการเซลลและการทําโปรโมชั่น เปนจังหวะหนึ่งที่เปนการพลิก และลง อยางรวดเร็ว ตองประคับประคองธุรกิจ ตองปรับ ตัวใหเขากับการเปลีย่ นแปลงมาหลายตอหลาย ครัง้ ทําธุรกิจรวม 17 ป กําลังจะเขาสูป ท ี่ 18 ผาน มาหลายอยาง เห็นยุครุงเรืองมากๆ ทุกรายขาย ดี ชวงที่เปดอยูที่กรุงเทพขายหนาราน ไดเงินสด วันละประมาณ 100 บาท นั่งแท็กซี่กลับโอบเงิน ลาน ตอนเชาถึงจะเอาเขาธนาคาร “หลายๆคนหลงติดกับดักสภาพคลอง

เพราะเงินสะพัดมาก จนเงินมันลน ไมรูวาเงินที่ ถือเปนเงินตัวเองหรือเงินเจาหนี้ พอเจาหนี้ตาม เก็บหนีจ้ ะมีปญ  หาเพราะบางคนนําเงินไปซือ้ รถ ซื้อสด แตลืมจายเจาหนี้ ไมไดดูกําไรตัวเองวาที่ ขายไดเทาไหร จึงตองมีวนิ ยั ทางการเงินสูงมาก” สิ่งที่เห็นยุครุงเรื่องของไอที คนที่ประสบ ความสําเร็จมีมาก คนที่ผิดพลาดก็โดนลงโทษ คอนขางรุนแรง ไมมีที่ยืนสําหรับคนที่ผิดพลาด แคนดิ เดียวก็ไมมกี ารใหอภัย ทัง้ คูแ ขง ซัพพลาย เออร ที่ทํางานกันมานานไมไดถือเราเปนพารท เนอร เพราะวาทําธุรกิจเปนพารทเนอร ลําบากก็ ชวยเหลือกัน แตไอทีตอ งการวินเนอรอยางเดียว พารทเนอรแทบไมเอา เพราะมีคนใหมพรอมที่ จะเขามายืนแทนภายใน 2 เดือน “นี่คือความโหดราย แตเราอยูกับมันจน รูและแข็งแรงพอ เริ่มรูทิศทางวาจะเปนอยางไร สิ่ง หนึ่ง ที่ยัง เปน เสนหมากๆคือ วงการมีการ เปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีสูงมาก ซึ่งโดย สวนตัวเปนคนชอบเทคโนโลยี มีความสุขที่ได เสพเทคโนโลยี ไดนาํ ลูกคาใหใชเทคโนโลยี รูส กึ วาเรามีความสุขตรงนี้” ทําทุกแบรนดครอบคลุมทุกบริการ ดวยการแขงขันที่ตองปรับตัว จําเปนจะ ตองทําทุกแบรนด เปนตัวแทนจําหนายตรงทุก ยี่หอ และเปนศูนยบริการยี่หอ Acer Cannon ซึ่งเปนศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้ง สวนการ จําหนายและผลิตภัณฑทจี่ าํ หนายก็หลากหลาย ผลิตภัณฑที่ตอบโจทยองคกรธุรกิจการคา การ วางระบบเน็ตเวิรค

หาซื้อที่ไหนก็ได สองลูกคาที่เปนองคกรรานคา ซึ่งตองมีทีมบริการ ตองตีโจทยลูกคาใหแตกวา ลูกคาตองการอะไร สามหนวยงานภาครัฐ ตอง มีคอนเนคชัน่ ทีด่ ี แตละกลุม ใชกลยุทธไมเหมือน กัน ตองอานเกมสตลาดใหได เมื่อจะโฟกัส ตลาดทั่วไป ก็จะอานเกมสออกวาแบบไหนที่ ตอบโจทยตลาดลูกคาได คอยๆปรับตัวใหเขา กับสถานการณไปเรื่อยๆ พยายามฝกพนักงาน หนารานในเรื่องกลยุทธทางการขายใหมีความ เชี่ยวชาญ “ผมเชื่อเรื่องทําเล ผลิตภัณฑที่สามารถ ตอบโจทยได จากที่ผานมาในอดีต รานคาที่ ประสบความสําเร็จในกลุมคนที่รูจัก ไมวาจะ ตางจังหวัดหรือในกรุงเทพ สิ่งที่ทําใหขายดี สิ่ง หนึ่งที่เคาบอกคือ ไดทําเลที่ดี แตทําเลเปนเรื่อง ของวาสนา บางครัง้ อยากไดทแี่ ตไมได เปนเรือ่ ง ของจังหวะ” บริหารทั้ง 5 สาขาใชแนวคิดรวมคิดรวมทํา พนักงานตอนนี้มี 40 กวาคน การบริหาร อาจจะไมมสี ตู รสําเร็จ 5 สาขาในแตละพืน้ ที่ การ เขาไปคุยในแตละสาขาตองใชหมวกคนละใบ แตจะใชการบริหารแบบพี่แบบนอง มีระบบใน กรตรวจสอบ แตเนนวาอยากใหพนักงานเติบโต ไปดวยกัน อยากใหมคี วามสุขในการทํางาน คุย เรื่องเปาหมาย ความสําเร็จ สิ่งที่อยากไดรับ จะ มีการประเมินแตละปวาปที่แลวไดเทาไหร ปนี้ วางเปาไวเทาไหร เปนการทาทายเชิงใหกําลัง ใจ ใหเปนคนชวยคิด “เรื่องการบริหารถือเปนเรื่องที่ยากมาก ธุรกิจไอทีบุคลากรตองมีความรูความสามารถ สูง ตองรูสเปกเครื่อง ตองใหรายละเอียดของ แตละยี่หอได”

หาดใหญกับตางจังหวัดการแขงขันตางกัน หาดใหญ กั บ ป ต ตานี ก ารแข ง ขั น ต า ง กันมาก ผูเลนที่หาดใหญเปนผูเลนที่แข็งแรง จากสวนกลาง เมื่อกอนเปนการแขงขันเรื่อง เทคโนโลยี แตในปจจุบันเปนเรื่องของเงินทุน เปนเกมสการเงินที่มีศักยภาพใหญกวา สินคา เหมือนกัน แตโปรโมชั่น เชน 0% , คืนเงิน 8% เปนผลกระทบของผูเลนรายเล็กเหมือนกัน “หาดใหญกับปตตานีแตกตางกันมาก เพราะรายใหญ ล งไปเล น ไม เ ยอะ มี แ ต ก าร แขงขันในพื้นที่กันเอง ซึ่งที่นั่นคอมพิวเตอรแพ ลนเน็ท ถือวาเปนรายใหญ ธุรกิจไอที ไมมคี วาม มั่นคงอยางยั่งยืน ไมวาจะใหญแคไหน แบรนด ดังเทาไหร ไมมีอะไรการันตีวาอีก 5 ป จะเปน เบอร 1 ตลอดไป เมื่อเทคโนโลยีมันเปลี่ยน ผูนํา ในตลาดก็ยอมเปลี่ยน เปนเรื่องที่เปนไปได” ทําธุรกิจตองมีจุดยืนที่มั่นคง สิ่งแรกคือเปนคนที่รักไอทีจริงๆ สองคือ เชื่อวาเปนคนที่ปรับตัวไดเร็วกับสถานการณที่ เปลีย่ นแปลง และเรียนรูส งิ่ ใหมตลอดเวลา มาร จิ้นจะบางขนาดไหนตองมีทางออก เจอความ ยากงาย เจอเกมสการแขงขันจากคูแขงแบบดุ เดือด ตองมีการปรับตัว ผลิตภัณฑตัวไหนตก รุนไป ตองหาผลิตภัณฑตัวใหมมาเสริมใหทัน กับการเปลี่ยนแปลง นายทรงธรรม กลาววา ผมก็เปนหนึ่ง ในสมาชิกกอตั้งชมรมคอมพิวเตอรในจังหวัด สงขลา มีสมาชิก 13 บริษทั มีการรวมตัวกันและ ประสบความสําเร็จในเรือ่ งของภาพลักษณและ ธุรกิจ สวนแบงในตลาดในกลุม รวมทัง้ จังหวัดไม นอยกวา 60% และจัดงานไอที แฟรปละ 1 ครั้ง ประสบความสําเร็จทุกๆครั้งที่จัด

ทํางานตองใหกําลังใจตัวเอง เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเอง เติมความ รู  ใ ห เ ยอะ ฝ ก ประสบการณ ใ ห ม ากๆ เชื่ อ ว า จะประสบความสําเร็จไดตองประกอบดวย 3 อยาง คือ หนึ่ง ตองมีความรูความเชี่ยวชาญ ในหนาที่การงานที่ทํา สองตองมีประสบการณ ตองตีโจทยใหแตกวาประสบการณจะอยูรอด ไดดวยวิธีใด จะอยูรอดไมไดถาไมมีขอที่สาม คือมีทัศนคติที่ดีในอาชีพ ตองมองวาหลังจาก พรอมรับการเปลี่ยนแปลง นี้จะเดินไปกับมันอีกนานแคไหน ตองขอบคุณ ความรูทางดานไอทีเปลี่ยนไปเยอะมาก ธุรกิจไอทีที่ขัดเกลาใหเขมแข็งมาจนถึงทุกวันนี้ เปนเรื่องใหมที่ตองเรียนรูตลอดเวลา ผานมา เพราะมีคนที่ออกไปจากวงการนี้อยูเรื่อยๆ 10 กวาป พื้นความรูทุกเรื่องไอทีถือเปนเรื่อง พื้นฐานทุกระดับชั้น ทุกภาคการศึกษา ทุกคน มองคพอ.ใหเครือขายที่ดี รูจักโปรแกรม การรับสมัครพนักงานจะเปด นายทรงธรรม กลาววา เรียน เขามาเรียน กวาง เพราะทุกคนใชอินเทอรเน็ตได เช็คอีเมล คพอ.รุน 179 ดวยเหตุผลเพราะคิดวานาจะเปน ได แตตองมาฝกเจาะจงไปทางดานหมวดของ เรือ่ งทีด่ เี พราะเปนการแลกเปลีย่ นประสบการณ ผลิตภัณฑ จะไมใชเรื่องที่ยากเหมือนในสมัย จากผูประกอบการที่หลากหลาย และเติมองค กอน ความรูทางธุรกิจเพื่อนําไปตอยอด ซึ่งเมื่อเขา สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ไ ด คื อ การได เ ข า ไปอบรมใน มาเรียนตรงนี้ ไดพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี ไดรับ กลยุทธการตลาดคือทําเลและผลิตภัณฑทดี่ ี คอรสตางๆ ไดเจอผูประกอบการที่หลากหลาย ฟงขอคิด ปญหา การแกไขปญหาของแตละ ธุรกิจไอทีมี 3 กลุมเปาหมาย คือหนึ่ง ได มุ ม มองที่ เ ปลี่ ย นไป และจะมี ก ารปรั บ ไป ธุรกิจ ทําใหนํากลับมาคิดและปรับใชกับธุรกิจ ลูกคาทั่วไป ตองเลือกทําเลที่ดี เพราะสามารถ เรื่อยๆ เพราะเมื่อกอนมองหลายๆอยางเปน ของตัวเองได ปจจุบันใหบริการ 5 สาขา เนนกลุมลูกคา ทั่วไป กลุมเปาหมาย 70% เปนลูกคาทั่วไป ใน หาดใหญมสี าขาอยูท หี่ า งสยามนครินทร, ขนสง หาดใหญ, และถนนประชาธิปต ย จังหวัดปตตานี อยูในหางบิ๊กซี เมื่อกอนเคยมีถึง 9 สาขา ตั้งแต กรุงเทพ สุราษฎรธานี ภูเก็ต นครศรีธรรมราช แตไดทยอยปด และประคองใหเหลือ 5 ตอนนี้ ยังไมมั่นใจเพราะไมมั่นใจเรื่องการขยายสาขา ถาเทคโนโลยีมกี ารเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางทีด่ ี ขึ้น ก็มีโอกาสที่จะขยายสาขา แตคงเลือกสาขา ที่ไมมีสนามที่แขงขันสูงมากจนเกินไป ณ ปจจุบันตลาดหาดใหญ แขงขันกันดุ เดือดมาก เพราะผูเลนทุกแบรนดในตลาดมา จากสวนกลาง รวมถึงไฮเปอรมารท เชน พาว เวอรบาย โฮมโปร เทสโกโลตัส หรือบิ๊กซี ทุกที่ โฟกัสธุรกิจไอทีหมด และมีไฟแนนซรองรับเต็ม ที่ จะตองไปดูวามีตลาดตรงไหนบางที่ทําแลว ไมเจ็บตัวมาก


16A â¦É³Ò

Çѹ·Õè 6 - 12 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ“คุมเขม”การขุดเจาะปโตรเลียมอาวไทยทุกขั้นตอน ผิด“ฟน”ไมเลี้ยง “เผย” กอนสีดํา เกิดจากนํ้ามันดีเซล ประมงพื้นบาน 9 กลุมแฮปป ไดรับการเยียวยา มีปริมาณสํารอง 126 ลานบารเรล รายงานขาวจากกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ เปดเผยวาในฐานะหนวยงานทีม่ หี นาทีก่ าํ กับ ดูแลการสํารวจและผลิตปโตรเลียมภายใต พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ดาน ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม การสํารวจ และผลิตปโตรเลียมจะตองดําเนินการตามขอ กําหนดของพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 และพระราชบัญญัตสิ ง เสริมและรักษา คุณภาพสิง่ แวดลอมแหงชาติ และกรณีทกี่ าร สํารวจและผลิตปโตรเลียมดําเนินการอยูใน บริเวณพืน้ ทีน่ า นนํา้ ภายใน ( 12 ไมลทะเลนับ จากชายฝง ) จะตองดําเนินการตามกฎหมาย ที่เกี่ยวของทุกฉบับ จะกําหนดความรับผิด ชอบและมีแผนการปองกันแกไข ตลอดจน มีบทกําหนดโทษหากมิไดดําเนินการตาม กฎหมาย “การดําเนินกิจกรรมดานการสํารวจและ ผลิตปโตรเลียม จึงเปนไปตามมาตรการทาง ดานความปลอดภัย และไดมาตรฐานสากล ในทุกขั้นตอน ผูรับสัมปทานตองไมปลอย เศษหินและนํ้าจากกระบวนการเจาะและ ผลิตลงทะเล ตองอัดกลับนํา้ จากกระบวนการ ผลิตทั้งหมดลงชั้นกักเก็บใตดิน กรมเชื้อ เพลิงธรรมชาติไดดาํ เนินการเฝาระวังดานสิง่ แวดลอมอยางตอเนื่อง โดยไดมอบหมายให มหาวิทยาลัยบูรพา ซึง่ เปนสถาบันการศึกษา ที่มีผูเชี่ยวชาญทางดานวาริชศาสตร เปนผู ดูแลและกํากับ” รายงานขาวจากกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ วาการเก็บตัวอยางนํ้าทะเลบริเวณแทนผลิต ปโตรเลียมบริเวณแหลงสงขลาเปรียบเทียบ กับนํ้าทะเลในบริเวณอื่น พบวาโลหะหนัก ในบริเวณแหลงสงขลามีปริมาณนอยกวา

คามาตรฐานและนํ้าทะเลในบริเวณอื่นๆ การ เก็บขอมูลความหนาแนนของสัตวนํ้าบริเวณ แหลงสงขลาพบวาเมื่อเปรียบเทียบกับขอมูล กอนทีจ่ ะมีการผลิตปโตรเลียมในจังหวัดสงขลา มีความหนาแนนของสัตวนํ้ามากขึ้นเนื่องจาก แทนผลิตปโตรเลียมถือเปนแหลงปะการังเทียม และแหลงอนุบาลสัตวนํ้า คุณภาพสูง “ก อ นวั ต ถุ สี ดํ า คล า ยนํ้ า มั น บริ เ วณ ชายหาดในเขตพื้นที่ จ.สงขลา กรมเชื้อเพลิง ธรรมชาติ ไดนาํ ตัวอยางใหมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร (มอ.) ทดสอบในเชิงปริมาณและ คุณภาพ เพื่อตรวจสอบวาเปนนํ้ามันดิบจาก กระบวนการผลิตปโตรเลียมแหลงสงขลาหรือ ไม ซึ่งผลการทดสอบพบวา มีองคประกอบ ไฮโดรคารบอนอยูในชวงของนํ้ามันดีเซลและ ไมใชนํ้ามันดิบ” กรมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ เ ป ด เผยอี ก ว า ปริมาณการผลิตและปริมาณสํารองนํ้ามันดิบ ของแหลงสงขลา บริษทั ซีอซี ี อินเตอรเนชัน่ แนล ลิมิเต็ด (สาขาประเทศไทย) มีปริมาณสํารอง 126 ลานบารเรล และมีอัตราการผลิตเฉลี่ย เพียงวันละ 22,000 บารเรล และหากมีการผลิต ไดในอัตราเทียบเทาปจจุบนั จะสามารถผลิตได อีกประมาณ 19 ป “การสนับสนุนการชวยเหลือชดเชยคา เสียโอกาสแกชาวประมง ตามที่ไดมีการหารือ รวมกันระหวาง จ.สงขลา บริษัท ซีอีซี อินเตอร เนชั่นแนลลิมิเต็ด (สาขาประเทศไทย) และ ตัวแทนชาวประมงแตละกลุม เกีย่ วกับแนวทาง ในการชวยเหลือชาวประมง ผูไดรับผลกระ ทบจากการดําเนินกิจการดานปโตรเลียม ได มี ค วามเห็ น สรุ ป ร ว มกั น ในการช ว ยเหลื อ ชดเชยคาเสียโอกาสในการทําประมงแกกลุม

ชาวประมง (ขอตกลงจะจายใหสําหรับเรือ ประมงที่มีหลักฐานการจดทะเบียนเรือหรือ อาชญาบัตรเรือ) 9 กลุม เปนรายเดือนๆ ละ 2,560,000 บาทมีกลุมประมง 3 อําเภอ กลุมประมงใหม กลุมชมรมประมงชายฝง 4 ตําบล กลุมปากแตระ กลุมกระดังงา กลุม เรือประมงอวนลาก กลุม ป.ทรัพยอนันต กลุมเกาเสงและกลุมบอตรุ การดําเนินการ จัดสรรไปยังชาวประมงผูไ ดรบั ผลกระทบ อยู ภายใตการบริหารและดําเนินการของแตละ กลุม” กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปดเผยวาการ จัดสรรคาภาคหลวงปโตรเลียมใหแกทอ งถิน่ เปนไปตามประกาศ คณะกรรมการการกระ จายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทอง ถิ่น เรื่องการจัดสรรคาภาคหลวงแรและคา ภาคหลวงปโตรเลียม ใหแกองคกรปกครอง สวนทองถิน่ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2544 จัดสรร ใหกับองคการบริหารสวนตําบล(อบต.) หรือ เทศบาลในพื้นที่ผลิตปโตรเลียม รอยละ 20 องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)ที่มีพื้นที่ ผลิตปโตรเลียมรอยละ 20 องคการบริหาร สวนตําบล(อบต.)หรือเทศบาลในจังหวัดที่มี พืน้ ทีผ่ ลิตปโตรเลียม รอยละ 10 และองคการ บริ ห ารส ว นตํ า บล(อบต.)หรื อ เทศบาลทั่ ว ประเทศ รอยละ 10 จ.สงขลาไดรบั การจัดสรร ตั้งแตป 2551 ถึง เดือนมีนาคม 2556 รวม 2,208 ลานบาท แบงเปน อบต. 28 แหง 1,325 ลานบาท และ อบจ. 883 ลานบาท ยอดรวมของเงินทีจ่ ดั สรรในแตละปไมเทากัน ปจจัยหนึง่ คือปริมาณปโตรเลียมทีม่ กี ารผลิต และจําหนาย ซึ่งไมไดมีปริมาณสูงถึงปละ 400 ลานบาทตามที่มีการกลาวอาง


Çѹ·Õè 6 - 12 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556

àÈÃÉ°¡Ô¨-ÍԹ䫴AEC 17A

กสทช.เชือ่ มัน่ ศักยภาพ‘หาดใหญ’ เตรียมพรอมรับทีวดี จิ ติ อลภูมภิ าค กรรมการกิ จ การกระจายเสี ย งและ กิจการโทรทัศน เชื่อมั่นศักยภาพเมือง หาดใหญ แนะผู  ป ระกอบการตรี ย ม พรอมรับประมูลทีวีดิจิตอลภูมิภาคใน ภาคใตป 2557 ระบุเปนโอกาสคนทําสื่อ ในตางจังหวัด

นางสาวสุ ภิ ญ ญา กลางณรงค กสทช.กรรมการกิจการกระจายเสียงและ กิจการโทรทัศน เปดเผย “ผูสื่อขาว” วา ขอดี ของดิจิตอลทีวีคือ จะไดดูโทรทัศนภาพคม ชัดไปตามเทคโนโลยีที่ทันสมัย และไดดูฟรี ทีวีเพิ่มมากขึ้น จากที่มี 6 ชองก็จะกลายเปน 48 ชอง ถือเปนประโยชนเชิงปริมาณในแง ของความคมชัด แตประโยชนจริงๆตองไปให มากกวานั้น ก็คือ กสทช.พยายามออกแบบ ใหมีความหลากหลายของเนื้อหารายการ เชน มีชองเด็กเยาวชนและครอบครัว ชอง ขาวสารสาระ ชองวาไรตี้ทั่วไป ซึ่งจะตองไป ใหถึงตรงนั้นจริงๆ 48 ชองตองมีคุณภาพเปนทางเลือกของ สังคม นางสาวสุภญ ิ ญา กลาววา การจัดสรร ใหมใหได 48 ชอง จะตองเปนทางเลือก ใหกับคนในสังคม ทั้งในแงของการบริการ สาธารณะ ถาเปนธุรกิจก็แขงขันกันในเชิง คุณภาพ และกระจายอํานาจมาสูทองถิ่น เปนเรื่องสําคัญตอนนี้ในชวงหัวเลี้ยวหัวตอ ที่ กสทช.กําลังออกแบบนโยบาย ซึ่งยังมี ความคิดเห็นขัดแยงกันอยู เพราะวาจะเปน หัวใจสําคัญในการประกันสิ่งที่ประชาชนจะ ไดในเชิงคุณภาพ ถาไมมีการออกแบบใหดี แจกคลื่นใหหนวยงานรัฐไปงายๆ ก็อาจจะ ไมตางจากเดิม ตอนนี้ อ ยู  ใ นกระบวนการออกแบบ โหวตแพ กั น ไปแล ว ตอนนี้ ก ารตั ด สิ น กระบวนการ อยางเชนเรื่องทีวีสาธารณะ ก็ มีการตอสูวา ควรจะตองมีการวางกฎเกณฑ กอนหรือเปลาวาหนวยงานไหนควรจะไดทาํ ดิจิตอลทีวีดิจิตอลสาธารณะ ลาสุดกสทช.มี มติวาไมตองมีเกณฑการประกวด อาจจะมี แนวโนมใหหนวยงานรัฐทีม่ คี ณ ุ สมบัตพิ รอม ไดกอน ซึ่งไมเห็นดวยที่จะใหแตหนวยงาน รัฐอยางเดียวโดยไมมีเกณฑ เพราะอาจจะ กลายเปนชองเดิมๆอีก แลวประชาชนจะได ประโยชนจริงหรือเปลา ทีวีดิจิตอลโอกาสทําสื่อทีวีของภูมิภาค ตอนนี้อยูในชวงของการรับฟงความ คิ ด เห็ น ถึ ง วั น ที่ 10 กรกฎาคม เรื่ อ งการ ประมูล 24 ชอง ซึ่งกําลังรับฟงความคิดเห็น อยู หากประชาชนคนไหนสนใจสามารถโทร มาแสดงความคิดเห็นไดที่ 1200 หรือจะสง จดหมายมาที่ กสทช. วาอยากจะเห็นการ ประมูลมีรูปแบบไหน สําหรับประชาชนที่อยู ในทองถิ่น ภูมิภาค อยางเชนหาดใหญ สิง่ ทีจ่ ะเปนโอกาส โดยตรงก็คือ ในอนาคต กสทช.จะจัดสรร ทีวีภูมิภาคหรือทีวีบริการชุมชนอีก 12 ชอง

มาตรการควบคุมสื่อโดยกฎหมายและ จรรยาบรรณ ตอนนี้ กสทช.เน น การจั ด สรรคลื่ น ความถี่เปนหลัก เรื่องการกํากับดูแล เพิ่ง ทยอยกฎ กติ ก ามาหลายฉบั บ ในการ กํ า กั บ เนื้ อ หาจะมี แ นวทางอยู  2แนวทาง คื อ การกํ า กั บ โดยกฎหมายโดยเคร ง ครั ด จะมีประกาศตามมาตรา 37 วาดวย พรบ. ประกอบกิจการที่จะบงชี้วา เนื้อหาอะไร ที่ออกอากาศแลวเขาขายขัดกับกฎหมาย กสทช.ตองทําเกณฑออกมาใหชัดกอน ซึ่ง ตอนนี้กําลังทําเกณฑกันอยู อี ก ส ว นหนึ่ ง เป น เรื่ อ งของจรรยา บรรณ จริ ย ธรรม ผลกระทบต อ สั ง คม กฎหมายบอกวา กสทช.สงเสริมใหเกิดการ กํากับดูแลกันเองของสื่อ ซึ่งกําลังสงเสริม ใหเกิดการรวมกลุม เปนสภาวิชาชีพ ถามี เรื่องรองเรียนเขามาตองตรวจสอบกันเอง ตามกรอบจรรยาบรรณก อ น สุ ด ท า ยถ า ตรวจสอบแลวแกปญหาไมได ยังสงมาให กสทช.พิจารณาได เพราะฉะนั้นการกํากับจะมี 2 แบบ คือ กํากับโดยกฎหมาย และกํากับโดยจรรยา บรรณ โดยสภาวิชาชีพตรวจสอบกันเอง มาก ไปกวานั้นคือการกํากับดูแลโดยสังคมดวย ซึง่ งานสวนหนึง่ ทีก่ าํ ลังทําคือการสรางความ เขมแข็งใหกับเครือขายผูบริโภค เพื่อเปน หนวยเฝาระวังและเทาทันสื่อ และรองเรียน เขามาที่ กสทช. สมัยนีเ้ ปนยุคประชาธิปไตย เปนยุคดิจติ อล ซึง่ ไมสามารถไปเซ็นเซอรสอื่ กอนไดอยูแ ลว เพราะผิดรัฐธรรมนูญดวย คือ รัฐไมสามารถเซ็นเซอรได เพราะฉะนั้นจะเปนความรับผิดชอบ ของเจาของสถานี ในการกลั่นกรองเนื้อหา ก อ นออกอากาศ ถ า ออกอากาศไปแล ว ไมมีผลกระทบตอสังคม ไมมีการรองเรียน ถือวาไมมีปญหา แตถามีการรองเรียนเขา มา กสทช.จะมาดูกฎเกณฑทางกฎหมาย วาผิดหรือไมผิด ถาผิดก็สามารถตัดสินได 3ระดับ คือหนึ่ง การตักเตือน สองปรับทาง ปกครองและสามพักใชใบอนุญาตหรือเพิก ถอนใบอนุญาต

ได เ งิ น จากการ ประมู ล ก อ นว า สุดทายจะไดเทา ไหร ทางเลื อ ก ที่ ส าม จะมี ก ฎ หนึ่ ง ที่ จ ะบั ง คั บ ให ยิ ง สั ญ ญาณ ที วี ดิ จิ ต อลภาค พื้ น ดิ น ผ  า น ดาวเที ย มด ว ย บางกลองที่ดูได เทียมอยูแ ลวอาจ จะรับได ราย ละเอี ย ดทั้ ง หมด จะตองมีการแจง ออกมา นับจาก วั น แรกที่ มี ก าร ออกอากาศที วี ดิ จิ ต อลยั ง ไม ใ ช ร อ ยเปอร เ ซ็ น ที่ จะดูไดพรอมกัน สุภิญญา กลางณรงค เหมื อ นสั ญ ญาณ ซึ่ ง หมายความว า ในภาคใต อ าจจะมี ที วี มือถือ เพราะสัญญาณดิจิตอลจะไปตาม ดิจิตอลของตัวเองก็ได เปนเรื่องที่กําลังจะ เสา เพราะฉะนั้นถาสัญญาณยังไปไมถึงก็ มาในปหนา ไมสามารถดูได จะอยูในเรื่องของแผนของ เพราะฉะนั้ น อาจจะต อ งตื่ น ตั ว หา การสงออกอากาศดวย ซึ่ง กสทช.กําหนดวา ขอมูลขาวสาร ถาสนใจก็ตอ งรวมตัวกัน แลว ในปแรกตองวางโครงขายใหครอบคลุม 50 เสนอวา กสทช.ควรจะมีนโยบายอยางไร % ของประเทศ หมายความวาครึ่งหนึ่งของ ทําใหการเกิดขึ้นของทีวีภูมิภาคหรือทีวีทอง ประเทศจะรับได และอีกครึ่งหนึ่งยังรับไมได ถิ่นในระบบดิจิตอลเปนประโยชนตอทองถิ่น ปที่สองจะเพิ่มเปน 80% ปที่สาม 90% ปที่ ในทั้งหมด 48 ชองจะแบงเปน ทีวีบริการ สี่ 95% 5 ปตองรับสัญญาณไดทั่วประเทศ สาธารณะ 12 ชอง, ธุรกิจ 24 ชอง แบงเปน เพราะฉะนั้นจะคอยๆเปลี่ยนแปลง ชองเด็กเยาวชน 3 ชอง ขาวสารคดี 7 ชอง, จากสวนกลางออกมากอน คนที่อยูหางไกล วาไรตี้ 7 ชอง และชอง HD อีก 7 ชอง ซึ่งจะ ตางจังหวัดจะรับชากวาคนที่อยูในกรุงเทพ มีการประมูลในปนี้ และบริการชุมชนหรือ หรือเมืองใหญๆแตแผนวาจังหวัดไหนจะมี ภูมิภาค 12 ชอง ซึ่งภาคใตอาจจะมีสิทธิ์ได คลื่นกอน จะมีการประชาสัมพันธระดับชาติ ทีวิดิจิตอลเพิ่มโอกาส ลดการผูกขาด 2 ชอง อาจจะแบงเปนภาคใตตอนบน ตอน อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ภายในป นี้ ก็ ค งจะมี ก ารออก เมือ่ เปนทีวดี จิ ติ อล โอกาสทางธุรกิจก็ ลาง ในสวนภูมิภาคอาจจะเกิดขึ้นในป 57 อากาศในระบบดิจิตอลแลว เพิม่ ขึ้น จะเปนการสรางงานใหโอกาสใหกับ คนที่จบใหม ที่เรียนทางดานสื่อสารมวลชน ดูทีวีดิจิตอลได ใชทางเลือกได 3 ทาง ตั้ง การเตรียมตัวของผูประกอบการ ตางจังหวัดไมตองเรงไปหางานที่กรุงเทพ เปา 5 ปเรียบรอย หนึ่งตองเตรียมขอมูลขาวสารใหทัน ไมตองวิ่งหาบริษัทใหญๆ เสมอไป สามารถ ทีวีดิจิตอลไมไดมีอะไรซับซอน แต วากสทช.มีนโยบายออกมาอยางไร สองตอง ไปทํางานใหกับบริษัทเล็กๆ กลางๆได สอง ทีวีที่ดูอยูปกติจะดูไมได ทางเลือกจะมีอยู 3 มีความรูท างเทคนิคและเทคโนโลยี สามตอง เป น การกระตุ  น เศรษฐกิ จ เพราะมี ก าร ทาง คือหนึ่งซื้อโทรทัศนเครื่องใหม ซึ่งกําลัง มีความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของ สี่เรื่องเงิน โฆษณา การบริโภคที่มากขึ้น และเปนการ จะมีขายเปนระบบโทรทัศนดิจิตอล จะไดรับ ทุน งบประมาณ หาเรือ่ งของบุคลากร เพราะ เปดชองรับรูขาวสารที่มากขึ้น จะเปนเรื่องที่ ได 48 ชอง ความคมชัดสูง แตราคาคอนขาง ในระบบดิ จิ ต อลต อ งใช เ ทคโนโลยี ที่ เ ป น ดีของสังคมถาขอมูลไมถูกปดกั้น แพงถาใครมีเงินอาจจะใชทางเลือกนี้ซื้อทีวี ดิจิตอล มีการลงทุนสูง ตองมีคาเชาโครง แต ข ณะเดี ย วกั น เมื่ อ เป ด หน า ต า ง ใหมที่กําลังจะออกมาปลายๆปนี้ ขาย คากระบวนการผลิต แตเปดใหภูมิภาค มากขึ้น เรื่องราวที่ไมสมควรก็มักจะเขามา ทางเลือกที่สอง สําหรับคนที่ไมอยาก และชุมชนใชสิทธิ์มาขอได อยูที่วากลุมไหน ไมสามารถเลือกไดวา เปดหนาตางมากขึ้น ซื้อทีวีใหมและไมอยากใหมีทีวีขยะมากเกิน มีความพรอมมากกวากัน แลวจะเห็นแตสิ่งที่สวยงาม กสทช.เองก็ ไป สามารถใชทีวีเดิมที่มีอยู และซื้อกลอง ซึ่งแตละกลุมที่สนใจอาจจะรวมตัว จะเขามาชวยไดในเรื่องของการกลั่นกรอง ทีวีดิจิตอลมาเสียบเพิ่มเติมก็สามารถดูได กันเปนกลุมใหญมาขอทํารวมกันก็ได หรือ แตสุดทายแลวผูบริโภคก็ตองเขมแข็งที่จะ ซึ่งการซื้อกลอง ทาง กสทช.ก็คิดวาจะเปน อาจจะรวมกับมหาวิทยาลัยในทองถิน่ เพราะ รองรับขาวสารดวย ตองชวยกันเฝาระวัง ภาระของประชาชน ก็ เ ลยจะนํ า เงิ น ส ว น วาในตางจังหวัดจะใหเปนแบบบริการภาค ผลกระทบเชิงลบดวย แตเมื่อเทียบกับผล หนึ่งที่ไดจากการประมูลทีวิดิจิตอล มาเปน ประชาชน จะไมเนนทําธุรกิจ ซึ่งธุรกิจตอนนี้ เชิงบวก นาจะเปนเรื่องดีกับเศรษฐกิจของ คูปองสวนลดใหครัวเรือนนําไปซื้อกลองเพื่อ มีแตระดับชาติ แตตอไปถาระบบเสถียรขึ้น ประเทศชาติ การพัฒนาสรางงาน และรับ รับสัญญาณ 22 ลานครัวเรือน รายละเอียด ความถี่ขยายไดมากขึ้น ก็อาจจะกระจาย รูขอมูลขาวสาร และบันเทิงที่หลากหลาย จะแจ ง ให ท ราบอี ก ครั้ ง หนึ่ ง เพราะตอนนี้ เพิ่มมากกวา 48 ชอง และขยายมาสูทอง กวาที่ผูกขาดเหมือนในปจจุบัน นางสาวสุ กําลังรอดูความชัดเจนเรื่องกติกาการที่จะ ถิ่นมากขึ้นก็ได ภิญญา กลาวในที่สุด


18A การตลาดประชาสัมพันธ์

Çѹ·Õè 6 - 12 กรกฎาคม 2556

เชฟรอนสนับสนุนกลุม่ นักด�ำน�ำ้ จิตอำสำ Save the Planet Associate ท�ำควำมสะอำดโลกใต้น�้ำชุมพร

ปะการังหลากสี ฉลามวาฬ กระเบนราหู ฝูงปลาต่างๆ และสิ่งมีชีวิตหน้าตาแปลกๆ ในโลกใต้น�้า เป็นสิ่ง ที่ดึงดูดให้ใครหลายคนหันมาสนใจการด�าน�้า โดย เฉพาะการด�าน�้าเพื่อการนันทนาการ แต่ยังมีคนอีก กลุ่มที่เห็นความส�าคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติที่ สวยงามเหล่านี้ และน�าการด�าน�า้ มาใช้เพือ่ เป็นเครือ่ ง มือในการอนุรักษ์ กลุ่ม Save the Planet Associate หรือ SPA เป็นการรวมตัวกันของนักด�าน�้าอิสระจากหลายสาขา อาชีพ ที่รักการด�าน�้า และต้องการรักษาความอุดมสมบูรณ์และความสวยงามของทรัพยากรใต้ทะเล และได้สละเวลาส่วนตัว มาร่วมกันจัดกิจกรรม “โครงการท�าความสะอาดท้องทะเล” เป็นประจ�าทุกปี ทั้งในทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามัน โดยได้รับ การสนับสนุนจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลิต เป็นปีที่ 2 แล้ว ด้วยงบประมาณปีละ 100,000 บาท นายสมบัติ ปัญจทรัพย์สิน รองประธานกลุ่ม Save the Planet Associate เล่าว่า “โครงการท�าความสะอาดท้องทะเล เราจะจัดขึ้นปีละครั้ง โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงาน 3 วัน พวกเราจะลงไปด�าน�้าเพื่อตัดเศษอวนที่ตกอยู่ตามใต้ท้องทะเล เพราะ ถ้ามีอวนติดปกคลุมบนปะการัง จะท�าให้สาหร่ายที่อาศัยกับปะการังไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ จึงย้ายหนีออกจากปะการัง เนือ่ งจากสาหร่ายและปะการังต้องอยูก่ นั แบบพึง่ พากันและกัน เมือ่ สาหร่ายหนีออกจากไปจึงท�าให้ปะการังตายไปในทีส่ ดุ ในปี นีพ้ นื้ ทีท่ เี่ ราเลือกคือทะเลชุมพร เพราะเป็นบริเวณทีม่ ปี ลาชุกชุม มีการท�าประมงกันเยอะ หลายครัง้ ทีช่ าวประมงพอปล่อยอวน ลงทะเลแล้ว อวนเกิดติดอยู่ใต้ท้องทะเล อาจจะไปติดอยู่กับโขดหินหรืออื่นๆ แล้วชาวประมงไม่สามารถกู้ขึ้นมาได้ จึงจ�าเป็น ต้องตัดอวนให้ขาดออกจากผืนทีอ่ ยูบ่ นเรือประมง แล้วเหลือเป็นเศษซากอยูใ่ ต้ทะเลไป เราก็หวังว่ากลุม่ ของเราจะช่วยเป็นส่วน หนึง่ ในการรักษาท้องทะเลให้คงความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์อยูไ่ ด้ และเราก็ยนิ ดี ทีม่ บี ริษทั อย่างเชฟรอนทีเ่ ห็นความ ส�าคัญของกิจกรรมของเราและให้การสนับสนุน” นายศักดิช์ ยั อมรศักดิช์ ยั วิศวกรสิง่ แวดล้อม บริษทั เชฟรอนฯ กล่าวว่า “ปกติผมเองก็เป็นคนทีช่ อบด�าน�า้ และท�ากิจกรรม เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอยู่แล้ว พอได้ทราบถึงกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ในการอนุรักษ์ ท้องทะเล ผมก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของ SPA ซึ่งท�าให้เกิดความประทับใจเป็นอย่าง มาก ทีไ่ ด้เห็นกลุม่ คนจากต่างอาชีพและมาจากทีต่ า่ งๆ กัน แต่มคี วามมุง่ มัน่ และความตัง้ ใจในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ทางเชฟรอนเองก็เล็งเห็นความส�าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับพลังคน พลังจิตอาสา มาโดยตลอด อย่างกลุ่ม SPA เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของพลังคนที่ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ตอบแทนคืนสู่ธรรมชาติ ซึ่งทางเชฟรอนเองก็ยินดีที่ได้ร่วมงานกับกลุ่ม SPA และเราจะสนับสนุนกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ต่อไป” “โครงการท�าความสะอาดท้องทะเล” จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยกลุ่ม Save the Planet Associated ด้วยการสนับสนุน จากเชฟรอนประเทศไทย โดยทางกลุ่มจะรับสมัครนักด�าน�้าจิตอาสาที่สามารถด�าน�้าเพื่อตัดอวนใต้ทะเลได้ ให้มาร่วมกันท�า กิจกรรมเพื่อด�าเนินการฟื้นฟูและท�าความสะอาดใต้ท้องทะเลอย่างถูกวิธี

ประกาศแก้ไขข่าว

กรณีการเสียชีวิตของ “นายกิตติทัศน์ นนทพัฒน์อังกูร” สื บ เนื่ อ งจากนายกิ ต ติ ทั ศ น์ นนทพั ฒ น์ อั ง กู ร ถู ก คนร้ า ยยิ ง เสี ย ชี วิ ต ในพื้นที่ อ.นบพิต�า จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 และ ปรากฏข่าวทางเว็ปไซด์หนังสือพิมพ์ “กระแสใต้”ว่า พ.ต.อ.เชิดชาย โมสิกะ ผกก.สภ.นบพิต�า จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ขณะเข้าท�าการตรวจสอบที่ เกิดเหตุ พบเศษยาไอซ์และเศษยาบ้าตกอยู่ใกล้ศพนายกิตติทัศน์ ซึ่งจากการ สอบประวัติพบว่านายกิตติทัศน์ ผู้ตายเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดเป็นเอเยน ต์จ�าหน่ายยาเสพติดให้กับวัยรุ่นในพื้นที่มานานแล้ว ต�ารวจได้เฝ้าติดตามดู พฤติกรรมอยู่นานและได้รับแจ้งจากพลเมืองดีจนสามารถจับกุมเครือข่ายค้า และเสพยาเสพติดในพื้นที่หลายราย ตลอดถึงสาเหตุการตายของนายกิตติ ทัศน์ นนทพัฒน์อังกูร ตามที่ปรากฏในข่าว ข้าพเจ้านายไพฑูรย์ อินทศิลา ขอเรียนชี้แจงว่าการน�าเสนอข่าวดัง กล่าวคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ทั้งนี้ พ.ต.อ.เชิดชาย โมสิกะ ผกก.สภ.นบ พิต�า จ.นครศรีธรรมราช ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ข่าวดังกล่าวแต่อย่างใด ข้อความ ดังกล่าวจึงไม่เป็นความจริงและขอกราบแสดงความเสียใจต่อภรรยา บุตร ตลอดจนครอบครัวของนายกิตติทัศน์ โดยทาง พ.ต.อ.เชิดชาย โมสิกะ ผกก. สภ.นบพิต�า จ.นครศรีธรรมราช กล่าวยืนยันในเรื่องนี้ว่า ตนไม่ได้ให้สัมภาษณ์ ต่อสื่อมวลชนดังข่าวที่นา� เสนอแต่อย่างใด รวมทั้งเรื่องสาเหตุของการตายขอ ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ว่าผู้ตายเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใดจึงขอเรียนแจ้ง และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Responsibility

วัสดีครับท่านผูอ้ า่ นทุกท่าน ฉบับนีข้ อให้ความส�าคัญกับองค์ ประกอบพื้นฐานที่ส�าคัญที่สุดในการด�าเนินชีวิต และการ ประกอบธุรกิจ ก่อนจะเข้าสู่ข้อมูลที่เตรียมพร้อมมาแบ่งปันกับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน ขออนุญาตที่จะพูดถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบ ตัวเราสักเล็กน้อยนะครับ มองซ้าย มองขวา ท่านผู้อ่านรวมถึงผม จะเห็นป้ายอนาคตของจังหวัดสงขลาของเรามากมายน่าดู การ พัฒนาถนน ความเจริญ ความปลอดภัย ความก้าวหน้าของจังหวัด สงขลา หลายนโยบายที่พร้อมใจกันน�าเสนอให้เป็นทางเลือกของ พี่น้องชาวสงขลาทุกๆ คน ก็ตัดสินใจกันดูนะครับ ผมว่าสิ่งส�าคัญที่สุดคือ เมื่อได้รับการเลือกตั้งเข้ามารับ หน้าที่บริหารจังหวัดแล้วนั้น โครงการตามนโยบายต่างๆ จะเป็น จริงได้มากน้อยเพียงใด ก่อนจะผ่านพ้นเรื่องป้ายรอบๆ ตัวเรา ขอ พูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในอ�าเภอหาดใหญ่คือ โก้งโค้ง วิลล่ามาร์เก็ต ทีพ่ รัง่ พร้อมไปด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย เรียกได้ คุณชายทั้ง 4 ของหลายๆ คน เดินทางมาเป็นศิลปินรับเชิญเกือบ ครบแล้ว แล้วยังมีศิลปินนักร้อง นักแสดงอีกมากมาย ก็มองได้ หลายแง่หลายมุมกันน่าดูนะครับ ส� า หรั บ กิ จ กรรมที่ จั ด ขึ้ น ภายใต้ แ นวทางการบริ ห ารงบ ประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เอาเป็นว่าก็คิด และวิเคราะห์ได้แตกต่างกันไป กลับมาพูดถึงเรื่องราวของผมที่ เตรียมน�าเสนอให้กับท่านผู้อ่านคือ ความรับผิดชอบ ผมตั้งข้อ สังเกตและจะขอเชิญให้ท่านผู้อ่านคิดและพิจารณาไปพร้อมกัน นะครับ ทุกวันนี้ค�าว่า “ความรับผิดชอบ” เป็นค�าที่น่าทบทวน กันอย่างมาก หากจะลงรายละเอียดในความหมายจะเริม่ ได้ตงั้ แต่ ความรับผิดชอบในระดับปฐมภูมิของชีวิต นั่นหมายความถึง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความรับผิด ชอบต่อครอบครัว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความรับผิดชอบ ต้องคิด และท�าด้วยตัวเอง ซึ่งรอบๆ ตัวเรามองเห็นพฤติกรรมความรับผิด ชอบในระดับแรกนี้ลดน้อยลงอย่างมากมายทีเดียว หากทุกคน สามารถจะรู้หน้าที่และความรับผิดชอบของตัวเองในระดับเบื้อง ต้นนี้ได้เป็นอย่างดี เราจะเห็นสังคมสงบสุขและน่าอยู่ขึ้นอีกมาก เลย ท่านผู้อ่านลองเอาเหตุผลของปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมทุกวัน นี้มาพิจารณาดูก็จะพบล้วนแล้วแต่มีที่มา มาจากการขาดความ รับผิดชอบในหน้าทีท่ คี่ วรจะท�า ขยับล�าดับของความรับผิดชอบขึน้ มาอีกระดับหนึ่งก็จะเป็นความรับผิดชอบในระดับทุติยภูมิ ขยาย วงกว้างเพิ่มขึ้นมานะครับ เมื่ออยู่รวมกันเป็นสังคมรอบๆ ตัว ก็ จะเป็นการพิจารณาในการด�าเนินชีวิต หากเป็นวัยเด็กก็จะเป็น สังคมที่โรงเรียน ในห้องเรียน หากเป็นวัยท�างานก็จะเป็นสังคม การท�างาน กลุ่มเพื่อนร่วมงาน หากมีครอบครัวก็จะเป็นส่วนหนึ่ง ของครอบครัว มีหน้าที่ตามบทบาทของชีวิตที่เป็นอยู่ หากเป็นพ่อ ก็ต้องรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของการเลี้ยงดูครอบครัว การ อบรมสั่งสอนลูกหลาน หากเป็นแม่ก็ต้องรับผิดชอบในบทบาท หน้าที่ของการเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัว ดูแลความเรียบร้อยใน ทุกสิง่ ทุกอย่างภายในบ้าน หากเป็นลูก ก็ตอ้ งรับผิดชอบในบทบาท หน้าที่ของตัวเอง เป็นลูกที่ดี มีความรับผิดชอบในการเรียนการ ดูแลตัวเอง และล�าดับสุดท้ายทีจ่ ะกล่าวถึงคือ ความรับผิดชอบใน ระดับตติยภูมิ หมายความถึงกลุ่มคนที่มากมายขึ้น เช่นในระดับ ท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และในบทบาทของคนๆ หนึ่งบนโลกใบ นี้ คิดว่าไกลตัวก็ดูเหมือนไกลนะครับ แต่หากมาคิดดูให้ลึกซึ้ง ก็นับว่าเกี่ยวข้องกับตัวเราจริงๆ หลายสิ่งหลายอย่างถูกมองข้ามว่าเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับตัวเรา ไม่ใช่ความรับผิดชอบของเรา แต่ท้ายที่สุดก็มีผลกับตัวเราจนได้ หากสังคมทุกวันนีม้ คี า� ว่า ความรับผิดชอบเป็นเรือ่ งส�าคัญของการ ด�าเนินชีวิต ผมมั่นใจว่า สิ่งต่างๆ ในสังคมจะสงบสุขและสวยงาม มากขึ้นอย่างแน่นอน ท้ายนี้ผมอัยยพร ขจรไชยกูล ขอฝากเป็นค�าถามในท่านผู้ อ่านของผมคิดดูนะครับว่า ท่านได้มคี วามรับผิดชอบสมบูรณ์แล้ว หรือยัง? แล้วพบกันฉบับหน้าครับ


Çѹ·Õè 6 - 12 กรกฎาคม 2556 “ยาง-ปาล์ ม ” ดึ ง พื้ น ที่ ท�า นาในจั ง หวั ด พัทลุง เหลือต�่ากว่า 300,000 ไร่ หรือไม่ ถึง 45% ประธานกลุ่มเกษตรกรฯห่วง อนาคตข้าวไม่พอกิน ขณะที่กลุ่มข้าว สังข์หยดหันไปปลูกผักส่งออกสิงคโปร์ ที่ ไ ด้ ร าคาดี และยื น หยั ด ปลู ก ข้ า วปี ละครั้ง

Í‹ÒÇä·Â 19A

เกษตรกรพัทลุงเหลือท�ำนำ45%

ราคาข้าวไม่จงู ใจ-แห่ปลูกยาง-ปาล์ม-ผัก

"ตอนนี้ที่พัทลุงเหลือพื้นที่ทา� นาไม่ถึง 45 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือหันไปปลูกยางและ ปาล์มทดแทน เพราะราคาที่ล�้าหน้ากว่าข้าว มาก" นายอรุณ กล่าว ขณะที่ นายจั ก รกฤษณ์ สามั ค คี ประธานกลุ ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนบ้ า นเรี ย นรู ้ เกษตรธรรมชาติบางแก้ว จ.พัทลุง กล่าวว่า การท�านาข้าวสังข์หยด สิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ (จีไอ) ยังไม่ขยายผลเท่าทีค่ วร เพราะกระแส การปลูกข้าวนาปรังตามโครงการรับจ�าน�า

ข้าวของรัฐบาลเกวียนละ 15,000 บาท จะมี รายได้ที่ดีกว่า ในกลุ่มยังคงท�านาข้าวสังข์ หยดระดับเดิมคือ ประมาณ 300 ไร่ ซึ่งขณะ นี้ราคาข้าวสังข์หยด จีไอ เคลื่อนไหวอยู่ที่ 20,000-23,000 บาท/เกวียน "ในกลุม่ ผลิตข้าวสังข์หยดจ�าหน่ายให้ เครือข่าย หากมากกว่าผลผลิตไม่เพียงพอ ซึง่ ข้าวสังข์หยดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ราคาไม่ เคยตกต�่า และยังมั่นคงในระดับนี้มาตลอด" นายจักรกฤษณ์ กล่าว และว่า

ขณะนี้ยังไม่เข้าฤดูปลูกข้าวสังข์หยด แต่ถึงฤดูกาลปลูกข้าวเล็บนก เป็นพันธุ์พื้น เมืองของ จ.พัทลุง ซึ่งค่อนข้างจะราคาดีเช่น กัน แต่ในกลุม่ ส่วนใหญ่เมือ่ เสร็จจากฤดูกาล ข้ า วสั ง ข์ ห ยดแล้ ว ก็ จ ะหั น ไปปลู ก พื ช ผั ก ปลอดสารเคมี ปลอดสารพิษ 100 เปอร์เซ็นต์ ส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์ โดยปลูกผักกาด คะน้า ที่ได้ราคาดี และตลาดต้องการมาก "ในกลุ่มปลูกข้าวสังข์หยดจีไอ ปลูก พืชผักอินทรีย์ มีรายได้เฉลี่ยต่อคนประมาณ 30,000 ต่อเดือน โดยเฉพาะผักต้นละ 1 บาท หากมี 100,000 ต้น ก็จะได้ 100,000 บาท แต่ ตอนนีข้ อขยับขึน้ มาต้นละ 3 บาท มี 100,000 ต้นก็ได้ 300,000 บาท” นายจักรกฤษณ์ กล่าวดัวยว่า การท�า นาต้องรู้จักการบริหารจัดการ อย่างในกลุ่ม เว้นจากฤดูกาลเก็บเกีย่ วข้าวสังข์หยด มีเวลา เหลืออยู่นอกฤดูกาลต้องหาสิ่งอื่นมาด�าเนิน การต่อ อย่าให้ดนิ สูญเปล่า จึงหันมาปลูกผัก และอีกหลายผลไม้ตามริมนาและคันนา ซึ่ง ที่ดินนาก็มีอาหารสมบูรณ์อยู่แล้ว ดั า น นายไพรวั ล ย์ ชู ใ หม่ นั ก วิ ช าการช� า นาญการ ส� า นั ก งานเกษตร จ.พัทลุง เปิดเผยว่า พัทลุงมีพื้นที่ท�านาเดิม ประมาณ 590,000 ไร่ ต่อมาในปี 2540 เหลือ 570,000 ไร่ มาในปีนี้เหลือประมาณ 290,000 ไร่

ทน.นครนครฯป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า

จากเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านที่มีความใกล้ชิด และความผูกพันกับคน การรณรงค์ฉดี วัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวที่ มีอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป จึงเป็นกิจกรรม ทีม่ คี วามส�าคัญยิง่ ทีจ่ ะช่วยลดอัตราการเกิด โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ลง สุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนจะ มีภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าเป็นระยะเวลา 1 ปี อันจะมีผลในการลดความเสี่ยงของ ประชาชน จากการถูกสุนัขและแมวที่สงสัย ว่า เป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดและป้องกันไม่ให้ มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ต่อไป โดยในเดือนกรกฎาคม 2556 เทศบาล

นครนครฯ จะจัดเจ้าหน้าทีอ่ อกหน่วยบริการ ไปยังชุมชนในเขตเทศบาล ครั้งต่อไปในวัน เสาร์ท6ี่ กรกฎาคมเวลา09.00–11.30น.ณทีท่ า� การชุมชนไทยสมุทร, วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม เวลา14.30–15.30น.ณวัดพระนคร,วันเสาร์ที่ 13กรกฎาคมเวลา09.00-11.30น.ณทีท่ า� การ ชุมชนนครอาชีวะ, วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม เวลา 14.30 – 15.30 น. ณ วัดหัวอิฐ, วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ ทีท่ า� การชุมชนกอไผ่, วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ ที่ท�าการชุมชนกอไผ่ และวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม เวลา 14.30 – 15.30 น. ณ วัดหน้าพระลาน

นายอรุณ ไพช�านาญ ประธานกลุ่ม สหกรณ์เกษตรกรท�านาอ�าเภอตะโหมด และ ประธานกรรมการกลางกลุม่ เกษตรกรจังหวัด พั ท ลุ ง เปิ ด เผยว่ า ทางกลุ ่ ม มี พื้ น ที่ ท�า นา ประมาณ 300 ไร่ เป็ น พื้ น ที่ ท� า นาปลอด สารพิษ ปีที่ผ่านมาท�านาเพียง 30 ไร่ ปีนี้จะ ขยายปลูกประมาณ 60 ไร่ ปีถัดไปจะขาย อีกเป็น 100 ไร่ "กลุ ่ ม ท� า นาตะโหมดเป็ น การท� า นา เพื่อสุขภาพ และเพื่อแปรรูปจ�าหน่าย โดยมี โรงสีเป็นของตนเอง เมือ่ น�ามาแปรรูปแล้วจะ มีรายได้ประมาณ 14,000-15,000 บาท/ตัน โดยต้นทุนประมาณ 7,500 บาท” นายอรุณ กล่าว และว่า การปลูกข้าวจะไปรอด จะต้องแปรรูป และจ�าหน่ายเอง รวมทัง้ ต้องเป็นข้าวทีป่ ลอด สารพิษด้วย นายอรุณ กล่าวต่อว่า ถ้าชาวนามีการ ท�านาประมาณ 10 ไร่ ก็สามารถอยูไ่ ด้ และมี ความมัน่ คง ต้องมีมลู ค่าแปรรูป ทางกลุม่ จึงมี นโยบายที่จะรณรงค์ให้จังหวัดพัทลุงผลิต ข้าวเอง บริโภคเอง และอนุรกั ษ์พนื้ ทีท่ า� นา โดย ให้มคี วามพยายามบริโภคข้าวภายในจังหวัด หากไม่ มี ค วามจ� า เป็ น จะต้ อ งซื้ อ ข้ า วจาก ภายนอกมาบริโภค เนื่องจากเป็นข้าวที่ไม่ ปลอดสารพิษ และมีแนวโน้มในอนาคตว่า ข้าวปลอดสารพิษจะเกิดภาวะขาดแคลน

‘นครสุราษฎร์ฯ’ขยับกองทุนสวัสดิการชุมชน เมื่ อ วั น ที่ 2 กรกฎาคม 2556 เวลา 14.30 – 15.30 น. ที่บริเวณวัดพระธาตุ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรม ราช ได้จัดท�าโครงการควบคุมและป้องกัน โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า เพื่ อ ลดความเสี่ ย งของ ประชาชนที่จะเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า และสร้างความตระหนักของประชาชนใน การแก้ไขและป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายก เทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า

โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคที่ติดต่อร้ายแรงที่ เกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเกิด จากเชือ้ รา โดไวรัส ( Rhabdovirus ) เมือ่ เชือ้ นี้ เข้าสู่ร่างกายของคน โดยการถูกสัตว์กัด ข่ ว น หรื อ ถู ก น�้ า ลายของสั ต ว์ เ ลี ย หรื อ กระเด็นเข้าแผล หรือเยื่อบุตา จะเดินทาง ไปตามเส้นประสาทสู่ไขสันหลังและสมอง เมื่อคนหรือสัตว์แสดงอาการของโรคแล้ว จะไม่สามารถรักษาให้หายได้และต้องเสีย ชีวิตทุกราย โดยสั ต ว์ ที่ เ ป็ น ตั ว แพร่ เ ชื้ อ ที่ ส�า คั ญ มากที่สุดคือ สุนัข รองลงมาคือ แมว เนื่อง

เมือ่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมชัน้ 2 ส�านักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นาง สุภาวดี ศรีเปารยะ รองปลัดเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการประชุมขับ เคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี ตามโครงการสนับสนุนการจัด สวัสดิการชุมชน กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมัน่ คงของมนุษย์ “ให้อย่างมีคณ ุ ค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี ประชาชน 1 บาท รัฐบาล 1 บาท ท้องถิ่น 1 บาท” เพื่ อ ยกระดั บ สร้ า งความมั่ น คงของ ชุมชนฐานราก และแนวทางสวัสดิการชุมชน พร้ อ มคุ ณ ภาพในเรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การ สามารถดูแลสมาชิกในชุมชนได้อย่างทั่วถึงมี

การจัดสวัสดิการพื้นฐานดูแลสมาชิก และได้ จัดท�าสวัสดิการชุมชน 9 เรือ่ ง ได้แก่ สวัสดิการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ทุนการศึกษา เยาวชนเรียน ดี ทุนเปิดเทอม ทุนผู้ด้อยโอกาส ทุนอาวุโส และทุนสุขภาพประชาชนพึ่งตน โดยมีคณะ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วม ในการประชุมครั้งนี้


20A Íѹ´ÒÁѹ

Çѹ·Õè 6 - 12 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556

ททท.ตรังกระตุนทองเที่ยวชวง Green Season ดวยโปรแกรมทองเที่ยวโดย รถไฟในกิจกรรม “นุงผาถุง ใสผาไทย นั่งรถไฟสุดสายอันดามัน” ครบ 100 ป สถานีรถไฟกันตัง และ “Mart on the Train” นางชยานันท แกนแกว ผูชวยผู อํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานตรัง เปดเผยวาในชวง Green Season ททท.ตรัง จัดกิจกรรมสงเสริมการ ขาย 2 กิจกรรม กิจกรรมแรก รวมกับ www.111thai land.com เสนอแพ็คเกจทองเทีย่ วโดยรถไฟ ในกิจกรรม “นุงผาถุง ใสผาไทย นั่งรถไฟ สุดสายอันดามัน” เปนการนํานักทองเที่ยว สัมผัสเสนทางทองเที่ยวที่มีความสะดวก ประหยัด ปลอดภัยและไดเอกลักษณรวมทัง้ สรางกระแสเดินทางทองเทีย่ วในชวง Green Season หรือ ชวงฤดูฝน ประชาสั ม พั น ธ ใ ห นั ก ท อ งเที่ ย วได ทราบวาจังหวัดตรังและสตูลยังมีแหลงทอง เทีย่ วอืน่ ๆ ทีม่ คี วามหลากหลายอีกมากมาย พรอมที่จะตอนรับนักทองเที่ยว ใหมีความ สุข สนุกสนาน ความประทับใจและคุม คาตอ การเดินทางทองเทีย่ วมายังฝง อันดามันแหง นี้ โดยมีกลุมเปาหมายจากกรุงเทพ 80 คน การจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเทีย่ ว ในครั้งนี้ เปนการกระตุนตลาดนักทองเที่ยว ภายในประเทศให เ ห็ น ความสํ า คั ญ กั บ การเดินทางทองเที่ยวโดยรถไฟ ซึ่งมีเสน ทางทอดไปสู  ทุ ก ภาคทั่ ว ประเทศ ททท. สํานักงานตรังมีแนวคิดที่จะนําเสนอความ เปนจุดสิ้นสุดของเสนทางรถไฟสายเดียว ของฝง อันดามันทีม่ ปี ระวัตศิ าสตรความเปน มา อันยาวนานกวา 100 ป ณ สถานีรถไฟ กันตัง ระหวางวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2556 โดยมุ  ง ส ง เสริ ม ให เ กิ ด การเดินทาง ทองเทีย่ วแบบประหยัดและปลอดภัยพรอม

ครบ100ปสถานีรถไฟตรัง

จัดกิจกรรมกระตุน การทองเทีย่ ว

ตอกยํ้าภาพลักษณของจังหวัดตรังในฐานะ เมื อ งแห ง สุ ด ทางรถไฟสายเดี ย วของฝ  ง อันดามันที่อาคารสถานีรถไฟกันตังยังคง ความเปนเอกลักษณของตัวอาคารทรงปน ห ยาและเปดใหบริการมาจนถึงปจจุบัน กิจกรรมที่สอง จัดกิจกรรมสงเสริม การขายรูปแบบใหม “Mart on the Train” ในลั ก ษณะของการเจรจาธุ ร กิ จ ทางการ ทองเที่ยวระหวางผูประกอบการธุรกิจทอง เที่ยวในพื้นที่และสมาชิก ATTA 35 บริษัท จากกรุ ง เทพฯ บนโบกี้ ร ถไฟขบวนพิ เ ศษ ระหวางเสนทางจากสถานีรถไฟจังหวัดตรัง ไปอําเภอกันตังซึ่งเปนจุดสิ้นสุดของสถานี

กระบีจ่ ดั งานตอนรับเดือนรอมฏอน พรอมปฏิบัติศาสนกิจการถือศีลอด

รถไฟสายเดียวทางฝงอันดามันในวันที่ 20 กรกฎาคม 2556 ตัง้ แตเวลา 13.30-14.30 น. ตอดวยการสัมมนาวิถีตรัง “ตรัง... เมื อ งแห ง ความสุ ข ” ณ หอประชุ ม อเนก ประสงคเทศบาลเมืองกันตัง กอนที่จะนํา คณะนักทองเที่ยว “นุงผาถุง ใสผาไทย นั่ง รถไฟสุ ด สายอั น ดามั น ” และผู  ป ระกอบ การธุ ร กิ จ ท อ งเที่ ย ว แขกผู  มี เ กี ย รติ แ ละ สือ่ มวลชนรวมงานเลีย้ งบรรยากาศยอนรอย ประวัติศาสตรสถานีรถไฟกันตัง ณ บริเวณ สถานีรถไฟกันตัง ผูชวยผูอํานวยการ ททท. สํานักงาน ตรัง กลาวเพิ่มเติมวา การจัดกิจกรรมใน

ในการกลาวแสดงความยินดีกับพี่นองชาว ไทยมุสลิมจังหวัดกระบี่ เนื่องในงานตอ นรับเดือรอมฎอน ประจําป ฮิจเราะหศกั ราช 1434 ซึ่งคาดวาจะเริ่มขึ้นประมาณ วันที่9 เดือนกรกฎาคมป 2556 เปนเดือนแหงการ ถือศีลอดของชาวมุสลิมทั่วโลก โดยมีนายอัสนาวี มุคุระ ประธาน คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดกระบี่ และ ผูน าํ ศาสนาใน6 อําเภอเขารวมจํานวน กวา 1,000 คน บรรยากาศเปนไปอยาง คึกคัก ภายในงานไดรับเกียรติจากนาย ประสาน ศรีเจริญ ผูแทนจุฬาราชมนตรี มาบรรยาย ให ค วามรู  เ กี่ ย วกั บ ศาสนา อิสลามและความสําคัญของเดือนรอมฎอน นอกจากนี้ไดมีการมอบอาหารและผลไม ใหตัวแทนชาวมุสลิมตามัสยิดตางๆ ไดใช เปนอาหารในการละศีลอดดวย นายประสิทธิ์ กลาววา ทางจังหวัด กระบี่ รวมกับคณะกรรมการอิสลามประจํา จั ง หวั ด กระบี่ และองค ก ารบริ ห ารส ว น จังหวัดกระบี่ ไดจัดขึ้น เพื่อรวมตอนรับ เดื อ นแห ง การถื อ ศี ล ของพี่ น  อ งชาวไทย วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ที่มัสยิดกลาง อ.เมือง จ.กระบี่ นายประสิทธิ์ โอสถานนท มุ ส ลิ ม และในเดื อ นรอมฏอนป นี้ ทาง ประจํ า จั ง หวั ด กระบี่ ม.2 ต.ไสไทย ผูวาราชการจังหวัดกระบี่ ไดเปนประธาน จั ง หวั ด เตรี ย มจั ด กิ จ กรรมหั ว หน า ส ว น

ครั้งนี้นอกจากจะเปนการกระตุนตลาดการ ทองเที่ยวในชวง Green Season แลวยัง เปนการตอกยํ้าถึงภาพลักษณของการเปน จุ ด สิ้ น สุ ด ของเส น ทางรถไฟ สายเดี ย ว ของฝ  ง อั น ดามั น และมี แ หล ง ท อ งเที่ ย ว ทางบกที่มีความหลากหลายและสามารถ เดิ น ทางท อ งเที่ ย วได ต ลอดป อาทิ สวน พฤกษศาสตรสากลภาคใตทงุ คาย (เสนทาง ศึกษาธรรมชาติเรือนยอดไมแหงแรกและ แหงเดียวในประเทศไทย) ถํ้าเลเขากอบ และสัมผัสวิถีตรัง “เมืองแหงคนชางกิน” ที่ รอตอนรับนักทองเที่ยวผูมาเยือนอยางมี ไมตรีจิต

ราชการพบปะพี่นองชาวมุสลิม เพื่อสราง ความสัมพันธุที่ดีระหงวางสวนราชการ และประชาชน ตลอดจนมอบอาหารและ ผลไมอนิ ทผาลัม เพือ่ ใหพนี่ อ งมุสลิมใชละ ศีลอดในเดือนรอมฎอน โดยมีผนู าํ ศาสนา และผูแทนจากมัสยิดตางๆ ใน 6 อําเภอ ของจังหวัดกระบี่ เขารวมงาน ในโอกาสเดือนแหงความประเสริฐ และความภัคดี ไวเวียนมาบรรจบอีกครั้ง ขอเป น กํ า ลั ง ใจให พี่ น  อ งมุ ส ลิ ม ปฏิ บั ติ ศาสนากิจ ดวยความสมบูรณ เพื่อมุงหวัง ความโปรดปรานจากพระผูเปนเจา และ ในโอกาสเดือนรอมฎอน ปนี้ ทางตนก็จะ นําหัวหนาสาวนราชการ ในจังหวัดกระบี่ ไปพบกับพี่นองมุสลิมรวม6 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมือง อําเภอ อ า วลึ ก อํ า เภอเหนื อ คลอง อํ า เภอ คลองท อ ม อํ า เภอเกาะลั น ตา และ เขาพนม เพื่อเชื่อมความสัมพันธ และ สรางความเขาใจอันดีระหวางหัวหนาสวน ราชการและพี่นองชาวไทยมุสลิม เพื่อจะ ไดอยูรวมกันดวยความสมานฉันท และ สามรถเขาถึงปญหา เพื่อสามารถชวย เหลือพี่นองประชาชนไดอยางทั่งถึง


¡ÕÌÒ 21A

Çѹ·Õè 6 - 12 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556 ชาวกศน.จั ง หวั ด ชายแดนใต ร ว มกั น จัดแขงขันกีฬา เพื่อสรางความสามัคคี และสรางความสันติสุขที่ดีตอกันฉันท พี่นอง วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ณ สนามกีฬา ติณสูลานนท อ.เมือง จ.สงขลา มีการจัดการ แขงขันกีฬา "สายสัมพันธ กศน." ป 56 ครั้งที่ 3 โดยมีนักศึกษาจาก กศน.ชายแดนใตจาก 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดปตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล และสงขลาซึง่ เปนเจาภาพในการ จัดการแขงขันในครั้งนี้ ม ีคณะครู นักศึกษา เขารวมกิจกรรมกวา 2,500 คน นายสมโมท สหกโร ผูอํานวยการ สํ า นั ก งาน กศน.จั ง หวั ด สงขลา กล า วว า จากการที่ไดจัดการศึกษาระบบการศึกษา ขั้ น พื้ น ฐานให แ ก เ ยาวชนและประชาชน ผู  ข าดหรื อ พลาดโอกาสทางการ ศึ ก ษาใน 5 จั ง หวั ด ชาย แดนใต มาเปนเวลานาน ตั้ ง แต เ ป น การศึ ก ษา ผูใ หญ จนเปนการศึกษา นอกระบบ และการ ศึกษาตามอัธยาศัย พบ วา ในแตละป มี เ ยา วชน แ ล ะ ประชาชน ทุ ก ก ลุ  ม อ า ชี พ ทุ ก ฐานะ เข า เรี ย น กศน.ปละ ประมาณ 100,000 คน และ สมโมท สหกโร

กศน.ชายแดนใตแขงกีฬา สรางสายสัมพันธครัง้ ที3 ่ ได จั ด การเรี ย นการสอนในรู ป แบบที่ หลากหลาย เชน การเรียนแบบแบง กลุม การเรียนแบบทางไกล การ เรียนแบบเทียบระดับ การศึกษาในรูปแบบ ตางๆ ของกศน.นั้น มีความ จํ า เป น ที่ จ ะต อ งพั ฒ นาผู  เรี ย นให เ ป น คนดี คนเก ง ของสั ง คม กิ จ กรรมกี ฬ า เ ป  น กิ จ ก ร ร ม ห นึ่ ง ที่ มุ  ง พัฒนาคนใหเปนคนดี คน เก ง ทางสํ า นั ก งาน กศน. สงขลา จึงไดจัดการแขงขัน

กีฬาสายสัมพันธ กศน. กลุม จังหวัดชายแดน ใต นายสมโมท กล า วต อ ว า ผู  บ ริ ห าร คุณครู และนักเรียน กศน.ทุกคน จะไดมี ความภาคภูมิใจในการเขา กศน. “ขอใหรวมกันสรางเกียรติยศ และ ชื่อเสียงใหแกกลุมสํานักงาน กศน.จังหวัด ชายแดนภาคใตของเรา ขอใหทุกคนมีความ สัมพันธและสันติสขุ ทีด่ ตี อ กันฉันทพนี่ อ ง เพือ่ มิตรภาพชาว กศน.ในชายแดนใตของเรา” นายสมโมท กลาวกับผูรวมกิจกรรมทั้งหมด ดาน นายนูญ สายออง หัวหนากลุม งานกิจกรรมพิเศษ(งานสงเสริมการศึกษาใน พื้นที่ชายแดนใต) สํานักงาน กศน. จังหวัด

ม.อ.หาดใหญรบั เจาภาพแขงกีฬา ‘สงขลานครินทรบณ ั ฑิตศึกษาเกมส’ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร (ม.อ.) วิ ท ยาเขตหาดใหญ ประชุ ม เตรี ย มความพร อ มด า น การแข ง ขั น กี ฬ าประเภทต า งๆ ในการแขงขันกีฬาบัณฑิตศึกษา สั ม พั น ธ แ ห ง ประเทศไทย ครั้ ง ที่ 20 “บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเกมส ” ซึ่ ง บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร เป น เจ า ภาพ จัดการแขงขัน จะมีขึ้นในวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2556 ณ ศูนยกีฬา ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ มีการแขงขันกีฬา10 ชนิด กีฬา และกีฬานันทนาการ 3 ชนิด กี ฬ า ผู  เ ข า แข ง ขั น กี ฬ า เป น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สั ง กั ด สํานักงานคณะกรรมการการอุดม ศึกษา เป น การแข ง ขั น เน น เชื่ อ มความสัม พันธ และ เพือ่ สรางความรวมมือดานการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ระหวางสถาบันตางๆ รศ.ดร ธีระพล ศรีชนะ คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการ จัดการแขงขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ

รศ.ดร ธีระพล ศรีชนะ

แหงประเทศไทย ครั้งที่ 20 กลาวถึง การเต รี ย มการด า นการแข ง ขั น กี ฬ า ขณะนี้ ไ ด กํ า หนดระเบี ย บการแข ง ขั น กี ฬ า รวมทั้ ง กติ ก าการแข ง ขั น ตามกติ ก าการแข ง ขั น สากล โดยมี ป ระเภทการแข ง ขั น กี ฬ า ดังนี้ กีฬาฟุตบอล ประเภททีมชาย 7 คน บาสเกตบอล ประเภท ทีมชาย และ ทีมหญิง วอลเลยบอล ประเภททีมชาย และ ทีมหญิง

เซปคตะกรอ ประเภททีมเดี่ยวชาย เปตอง ประเภททีมชาย 3 คน และ ทีมหญิง 3 คน แบดมินตัน ประเภทชายคุ ประเภทหญิงคู และ ประเภทคูผสม เทเบิลเทนนิส ประเภท ชายคู หญิงคู และ คูผสม หมากกระดาน แขงขัน หมากรุกไทย และ หมากฮอส ทั้งประเภทบุคคลชาย และ บุคคลหญิง วายนํ้า ประเภทบุคลชาย มีการ แขงขัน ฟรีสไตล 50 เมตร กบ 50 เมตร ผีเสื้อ 50 เมตร ทีมชาย แขงขัน ผลัดฟรีสไตล 4x50 เมตร บุคคลหญิง แขงขันฟรีสไตล 50 เมตร กบ 50 เมตร ผีเสื้อ 50 เมตร และ ทีมหญิง แขงขัน ผลัดฟรีสไตล 4x50 เมตร กรีฑา (ลู-ลาน) ประเภทลู ชาย – หญิง แขงขัน วิ่ง

สงขลา กลาววา การจัดการแขงขันครัง้ นีเ้ พือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา กศน.ใหมี ความสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สังคมและ สติปญญา และยังสรางความสัมพันธที่ดีตอ กั น ของนั ก ศึ ก ษาในระดั บ ต า งๆ และยั ง สามารถฝกประสบการณในการทํางานของ นักศึกษา เพื่อใหกีฬาเปนการแกปญหายา เสพติด และสรางสันติสขุ ในจังหวัดชายแดน ใต โดยการแข ง ขั น ครั้ ง นี้ เป น การร ว ม กิจกรรมกัน ทั้งนักศึกษา นักกีฬา และครู ซึ่ง แบงการแขงขันเปน 5 ประเภทกีฬา ไดแก ฟุตบอล วอลเลยบอล แชรบอล เซปดตะกรอ เปตอง และกรีฑาอีก 8 ชนิด 100 เมตร 200 เมตร 400 เมตร 800 เมตร 1,500 เมตร วิ่งผลัด 4x100 เมตร และ วิ่ง ผลัด 4x400 เมตร ประเภทลาน ชาย – หญิง มีการแขงขัน กระโดดไกล ทุม นํา้ หนัก และ พุงแหลน ในสวน กีฬานันทนาการ วิ่ง 11 ขา ประเภททีมผสม ทีมละ 10 คน ประกอบ ดวย ชาย 5 คน หญิง 5 คน วิ่งผลัดฮูลาฮูบ ประเภททีมผสม ทีมละ 8 คน ประกอบดวย ชาย 4 คน หญิง 4 คน ชักเยอ ประเภททีม ผสม ทีมละ 15 คน ประกอบดวย ชาย 8 คน หญิง 7 คน สําหรับ สถานที่จัดการแขงขัน วิ่ง 11 ขา วิ่งผลัดฮูลาฮูบ และ ชักเยอ ใช สนามแขงขัน ที่อาคารยิมเนเซี่ยม ศูนย กีฬา ม.อ. สวนการแขงขันกีฬา 10 ชนิด ไดแก เทเบิลเทนนิส ใชอาคารกีฬาและ นันทนาการ ชั้น 1 หมากกระดาน อาคาร กีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 หองประชุม 1 บาสเกตบอล วอลเล ย  บ อล แข ง ขั น ที่ อาคารกี ฬ าและนั น ทนาการ ชั้ น 3 เซปกตระกรอ ที่ อาคารกีฬาอเนกประสงค ศูนยกีฬา ม.อ. วายนํ้า ณ สระวายนํ้า ศูนย กีฬา ม.อ. เปตอง ใชสนามเปตอง ขางสระ วายนํ้า แบดมินตัน ใชสนามแบดมินตัน บุคลากร กรีฑา (ลู-ลาน) ใชสนามกีฬา กลาง ม.อ. (ประตูทศิ เหนือ) และ ฟุตบอล 7 คน ใชสนามฟุตบอล (สนามหนาพระบรม รูป)


22A â¦É³Ò

Çѹ·Õè 6 - 12 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556


วันที่ 6 - 12 กรกฎาคม 2556

â¦É³Ò 23A


24A â¦É³Ò

Çѹ·Õè 6 - 12 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556


ปที่ 16 ฉบับที่ 800 วันที่ 6 - 12 กรกฏาคม 2556

www.songkhlatoday.com

30 บาท

www.facebook.com/paktaifocus www.twitter.com/songkhlatoday

B

‘โฟกัส’เปดนสพ.มลายูอกั ษรรูมี ผูเ ชีย่ วชาญชีช้ ว ยลดขัดแยง-รับAEC อานตอหนา 20B

ทํางานตองทุม เกินรอย หมื่นคะแนน‘สัมฤทธิ์’หายไรปญหา ‘โอ’ หจก.พัชรควอลิตเี้ วิรค ‘ถาวร’ไดนายกอบจ.รุกทวงคืนส.ส.เขต1 ณฐมน ทองอราม

พัชรา วาริดี

อานตอหนา 19B


2B â¦É³Ò

Çѹ·Õè 6 - 12 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556


วันที่ 6 - 12 กรกฎาคม 2556

โฆษณา 3B


·ŒÍ§¶Ô蹾Ѳ¹Ò

Çѹ·Õè 6 - 12 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556

สังสิทธิ สุวรรณเจริญ นายกองคการบริหารสวนตําบลทํานบ

‘ซือ่ สัตย–ประสิทธิภาพ–ยึดประชาชนเปนหลัก’

สังสิทธิ สุวรรณเจริญ นายกอบต.ทํานบ “ผมไมเคยคิดจะเลนการเมืองทอง ถิ่น หรือลงสมัครนายก อบต. แต แมของผมเปนคนชอบทําบุญใหวดั โรงเรียน และโรงพยาบาล จึงเปน กรอบแนวคิดใหผมลงสมัครนายก อบต.ทํานบและไดรับตําแหนงใน ป 2552 สูผูนําทองถิ่นที่เปนผูให ทั้งความซื่อสัตย และสุจริตกับชาว บาน” นายสั ง สิ ท ธิ สุ ว รรณเจริ ญ นายกองคการบริหารสวนตําบลทํานบ อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เลา ความเป น มาก อ นจะดํ า รงตํ า แหน ง นายก อบต. วา จากวันนั้นถึงวันนี้เปน เวลา 3 ปกวา เหลืออีก 2 เดือนก็หมด วาระ อบต.ทํานบ พัฒนาไปมาก โดย

เฉพาะโครงสรางพืน้ ฐาน ถนน คูระบาย นํา้ ไฟฟาและอาชีพเกษตรกรรมทีเ่ ปน อาชีพหลักของตําบลทํานบ ทุกๆดาน เปนสิ่งจําเปนในการพัฒนา ฉะนั้นผูนํ าที่ เข ามาทํ างานเพื่ อ ชาวบานตองเขาใจบริบท ของสังคมนัน้ กอนวามีพื้นฐาน ความเปนอยูอยางไร เมื่อเขาใจแลว ก็จะพัฒนาใหดีขึ้นได คนที่ไมไดอยูในชุมชนจริงๆ จะมองไม เห็นปญหา เริ่มจากการทํานํ้าประปา นํ้าดื่ม นํ้าใชใหคนในตําบล ซึ่งปที่ผาน มาชาวบานในพื้นที่ไมมีนํ้าประปาใช มีแตนํ้าบาดาล ทําใหมีความลําบาก ที่จะปมนํ้าบาดาล เพราะนํ้าเปนสนิม จึ ง พั ฒ นาเป น นํ้ า ประปา เป น ตํ า บล แรก เมื่อเทียบกับตําบลอื่นๆที่ยังไมมี นํ้าประปาใชในขณะนั้น

ต อ มาเรื่ อ งการศึ ก ษา ส ว นตั ว มองวาการศึกษาเปนเรื่องสําคัญ ถา เยาวชนขาดการศึ ก ษา ชุ ม ชนจะไม พัฒนา นํามาซึ่งปญหาสังคมมากมาย ที่สําคัญ คือ ตอนนี้เขามาเปนนายก อบต. สมัยแรก ตําบลทํานบยังไมมี ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จึ ง หาทางแก ไ ข หาเงิ น สมทบ สราง โดยจัดงานทอดผาปา หลังจาก นั้นก็ไดเงินจํานวนเกือบหนึ่งลานบาท ในการสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กขึ้นใน ตําบลทํานบ โดยขอใชอาคารหลังเกา ของโรงเรียนวัดบานพราว ปรับปรุงใหม เปนที่ทําการศูนยฯ เปนเวลา 3 ปแลว สวนดานสาธารณสุข ทางอบต. ไดมีโครงการจัดสรรงบประมาณ ชวย เหลือผูสูงอายุ โดยผานกองทุนหลัก

ประกั น สุ ข ภาพ มี ก ารตรวจสุ ข ภาพ รักษาโรคความดันฯ เบาหวาน และ มะเร็งปากมดลูก เพื่อปองกันการเกิด โรคในระยะยาว ,โครงการใหความชวย เหลือสตรีมีครรภ ไดดื่มนมฟรี เปนการ สงเสริมสุขภาพ ขณะตัง้ ครรภ,โครงการ ลดโรคราย ที่เกิดจากโรคอวน ใหผูที่มี นํ้าหนักมาก มาออกกําลังกายลดนํ้า หนัก ทั้งนี้มีการแขงขันประกวดวา ใคร ลดนํ้าหนักไดมากที่สุด คนนั้นจะเปนผู ชนะและโครงการรณรงคเลนกีฬาตาน ภัยยาเสพติดของชาวบานชุมชน การพัฒนาทุกๆดานของทองถิ่น อยากใหชาวบานติดตามการทํางาน ของผู  บ ริ ห าร เพราะถ า ชาวบ า นไม ติ ด ตาม จะเป น การเป ด โอกาสให ผู  บริหารไรประสิทธิภาพ อะไรที่ไมถูก


·ŒÍ§¶Ô蹾Ѳ¹Ò 5B

Çѹ·Õè 6 - 12 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556

ตองใหตักเตือนมาได ทุกวาระที่มีการ ทําประชาคมหมูบาน ผมชี้แจงกับชาว บานตลอดในสวนของการจัดสรรงบ ประมาณในแตละครั้ง ใหชาวบานได ทราบวา มีงบประมาณเทาไร และใช พัฒนาสวนไหนบาง “เรื่องงบประมาณสําคัญมาก ตองไมปกปดชาวบาน ผมคิดวาถา ไมปกปด ชาวบานจะเขาใจ อยา คิ ด ว า มี ส มาชิ ก อบต. จะทํ า งาน ได เพราะการทํ า งานที่ แ ท จ ริ ง ของการเมืองทองถิ่น ตองมีสวน รวมของชาวบาน ทั้งผูบริหารและ ชาวบานตองเขาใจการทํางานไป พรอมๆกัน” เทศกาลของตําบลทํานบ ดั้งเดิม มี เ ทศกาลชั ก พระที่ ล ากเรื อ พระใน คลอง แต ป  จ จุ บั น การชั ก พระได เปลี่ยนแปลงไป คือ ลากเรือพระบน ทองถนนแบบสมัยใหม ซึง่ ขณะนีไ้ ดยนื่ โครงการขุดลอกคลองทัง้ สองสาย และ ทําถนนสองขางทางในตําบล เพื่อใช ในเทศกาลแขงเรือพระ นําวัฒนธรรม ดั้งเดิมกลับมาสูทองถิ่น อยากใหทําความเขาใจวา การ ที่จะทราบปญหาของชาวบาน ตอง ลงพื้ น ที่ พบปะกั บ ชาวบ า นโดยตรง ยกตัวอยาง เมื่อมีงานศพทั้งในตําบล และนอกตําบล ผมจะไป 3 วัน คือ วัน แรก รดนํา้ ศพ วันทีส่ องรับเปนเจาภาพ และวันที่สามเผา เนื่องจากแตละครั้ง ที่ไปงานศพ ผมจะทราบปญหาของ ชาวบานมากขึ้น เขาจะมาพูดใหเรา ฟง เปนการเสนอแนะ บอกกลาวขอมูล ตางๆที่ยังไมทราบ มันสามารถสะทอน ปญหาไปในตัว ถาเราเขาหาชาวบาน เขาจะให ความรวมมือ และทราบปญหาอยาง แทจริง ที่สําคัญอยาหูเบา อยามองคู ตอสูเปนคูอริ คนที่ไมรักเรา อยามอง วาเขาเปนศัตรู เพราะคูตอสูจะเปน สิ่งที่คอยกระตุนใหเราทํางานไดอยาง ดี ทายที่สุดเขาจะมาวาเราไมได และ

เราจะแกปญหาของพี่นองประชาชน ไมครบถวน “ลู ก น อ งผมทุ ก คนเต็ ม ใจ ทํ า งานกั บ ผม เพราะผมมี ค วาม ชั ด เจน และโปร ง ใส ไม มี ผ ล ประโยชน สมัยแรกทีผ่ มเขามาเปน นายก อบต. ผมบอกกับทุกคนวา อยาเอาเงินเปนทีต่ งั้ ผมยึดหลักการ ทํางานที่ซื่อสัตย มีประสิทธิภาพ และเอาชาวบานเปนที่ตั้ง ทุกอยาง จะสําเร็จ” เปนแนวคิดในการปกครองลูก นองและทองถิ่น คือ ตองทํางานใหทุก คนเห็น ไมใชใชคําพูด ทุกอยางตอง ลงมือทําจริงๆ ถาเรามีความซื่อสัตย ใครก็ทําอะไรเราไมได และผูบริหาร ทองถิ่นตองมีความรู มีวิสัยทัศน และ มี พ วกพ อ ง เพื่ อ พึ่ ง พาอาศั ย เป น ที่ ปรึกษาจะชวยในการพัฒนาใหรวดเร็ว ยิ่งขึ้น อยางที่ทราบวา โครงการแตละ ปมีมาก ไมวาจะเปนโครงการตานยา เสพติด โครงการปาชายเลน โครงการ สิ่งแวดลอม (ขยะ) โครงการสรางที่ อยูอาศัยใหกับผูยากไร (เงินโครงการ สํานักงานพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) เพื่อสราง ซอมบานที่อยูอาศัยใหกับผู ยากจน หมูบานละ 1,350,000 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 9,450,000 บาท) โครงการฟาร ม ทะเลเชื่ อ ม 2 ตํ า บล (ทํานบกับปาขาด) ซึ่งทําใหสัตวนํ้า เพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก และโครงการ สงเสริมอาชีพ ฯลฯ ส ว นที่ สํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น งบประมาณในการพัฒนาทองถิ่น ใน ขณะนี้รัฐบาลกลางไมไดกระจายงบ ประมาณให ท  อ งถิ่ น ตามที่ ก ฎหมาย กําหนดอยางแทจริง ซึ่งรายจายของ ท อ งถิ่ น ของเราหมดไปกั บ รายจ า ย ประจํา และโครงการประชานิยมของ รัฐบาล โดยเฉพาะเงินชวยเหลือผูสูง อายุ นมและอาหารฟรีเด็กนักเรียน คิดวารัฐบาลแกไขปญหาเหลา นี้ไมตรงจุด จึงอยากใหการชวยเหลือ

เปนหนาที่ของแตละหนวยงานรับผิด ชอบโดยตรง มิใชนําเงินงบประมาณ จํานวนดังกลาวมารวมกับงบประมาณ สวนทองถิ่น เนื่องจากงบประมาณที่ สวนทองถิ่นได ตองนําไปพัฒนาระบบ ไฟฟา นํ้าประปา และสรางถนน ด า นสภาพแวดล อ มตํ า บล ทํานบไมพื้นที่สาธารณะ แตเปนพื้นที่ การเกษตร อนุรักษปาชายเลน ไมนับ วาเปนแหลงทองเที่ยว แตนับวาเปน แหลงธรรมชาติ มีทั้งหมด 986 ครัว เรือน ประชากรมีประมาณ ประชากร ชาย 2,120 คน หญิง 2,117 คน รวม 4,237 คน สวนใหญตาํ บลทํานบ นับถือ ศาสนาพุทธ แตประชากรแฝงมาก เพราะมีโรงงานอุตสาหกรรม 3 แหง รอบตําบล ทั้งนี้ชาวบานมองวาการ ที่มีโรงงานในพื้นที่ เปนโอกาสใหชาว บานมีงานทํา อี ก ส ว นก็ มี ผ ลกระทบจากการ บริ ห ารการจั ด นํ้ า เสี ย ของโรงงานยั ง ไมถูกตองเทาที่ควร สงผลกระทบให คลองสายยู แ ละคลองสทิ ง หม อ ของ หมูบาน ไดรับความเดือดรอน นํ้าเสีย และปลาตาย จึงอยากใหมีกฎหมาย ควบคุมทางโรงงานใหคํานึงถึงสภาพ แวดลอมภายในตําบล และสุขภาพของ ชาวบานดวย นอกจากนี้สิ่งที่กังวลขณะนี้ คือ ปญหาการทิ้งขยะไมเปนที่ ซึ่งทุก

ทองถิน่ จะมีปญ  หานี้ มาจากพฤติกรรม ของคนไทยไมมีระเบียบวินัย ไมมีกฎ กติกา ขาดจิตสํานึก ทิ้งขยะเกลื่อน ไมเปนที่ เนื่องจากไมไดรับการปลูกฝง มาตัง้ แตเด็ก นาเสียดายมาก ทัง้ ทีเ่ มือง ไทยเปนเมืองที่นาอยูมาก สืบเนื่องที่ อนาคตในป 2558 จะมีการเขาสู AEC ทางอบต. ไดมีหนวยงานของกระทรวง ศึกษาธิการ มาอบรมภาษาอังกฤษให กับเจาหนาที่เปนพิเศษ เนื่องจากคน ไทยยังดอยกวาประเทศอื่นมาก ถ  า ค น ไ ท ย มี ร ะ เ บี ย บ วิ นั ย และมี ค วามรู  เ รื่ อ งภาษามากยิ่ ง ขึ้ น ประเทศไทยจะก า วหน า ไปอี ก ขั้ น เพราะการเขาสู AEC เราตองสื่อสาร กับประเทศเพื่อนบานทั้ง 10 ประเทศ ดวย ท า ยสุ ด อยากฝากถึ ง ผู  นํ า ท อ ง ถิ่นทุกทาน ผมเชื่อวาทุกทานที่เขามา ทํางานมีความตั้งใจ 100 เปอรเซ็นต ฉะนั้ น เราต อ งสร า งความศรั ท ธาให หน ว ยงานอื่ น เห็ น ว า เราเข า มาเพื่ อ ทํางานใหสาธารณชนอยางแทจริง “เราขาดชาวบาน หรือ ขาด ชุ ม ชน เราจะไม มี ท างพั ฒ นา ประเทศได ทั้งนี้จะเห็นวาสังคมที่ เจริญแลว มาจากทองถิ่นที่มั่นคง เพราะปญหาตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ มาจาก ทองถิ่นกอน ถาเราแกปญหาทอง ถิ่นได ทุกอยางจะราบรื่น”


6B ¡ÒÃàÁ×ͧ·ŒÍ§¶Ôè¹

Çѹ·Õè 6 - 12 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556

‘ถาวร’ขอพรรค-นิพนธ ไม ช  ว ยปราศรั ย หาเสี ย ง ลัน่ ‘อุทศิ ’ก็ปชป.ใหสกู นั เอง คนของ ปชป. ก็ตองทํางานใหเปน ที่ประทับใจ ทั้งการนําเสนอนโยบาย ใหเปน นโยบายทีส่ ามารถจับตองได คาดหวัง ได มีอยูไ มกกี่ ลุม สําหรับการผลิต นโยบาย และการนํานโยบาย มาเสนอ ต อ ช อ ถามว า มี การวางแผนให ส.ส. ของพรรคประชาธิปตย ขึ้ น ปราศรั ย หรื อ เดิ น สายหาเสี ย งให น าย นิ พ น ธ  บุ ญ ญ า มณี อย า งไร นาย ถาวร กลาววา เปน ก ล ยุ ท ธิ์ ข อ ง น า ย นิ พ นธ หรื อ ของ พรรคก็ ไ ด เพราะ ยั ง มี เ วลาหาเสี ย ง การทําอะไรที่ใหพีค ตั้งแตตน หลังจาก นั้ น ก็ จ ะเบื่ อ หรื อ อาจจะกร อ ยก็ ไ ด หรือ “ส.ส. บาง คน บางทาน อาจจะตองรักษา ความเปนพวกไว ก็ได หรือคุณอุทศิ เองก็เปนสมาชิก พ ร ร ค คุ ณ นิพนธก็เปนรอง เลขาธิการพรรค ส.ส. บางคนก็ บอกวา พีก่ นั นอง

ถาวร เสนเนียม

ในฐานะ “รองหัวหนาพรรคประชาธิปต ย” โควตาภาคใต และเปนแกนนําของ ส.ส. สงขลา “ภาคใตโฟกัส” จึงขอสัมภาษณ พิเศษ “ถาวร เสนเนียม” ตอกรณีศึกชิง เกาอี้ “นายก อบจ.สงขลา” ระหวางเจา ของแชมป “อุทิศ ชูชวย” กับ ผูทาชิง “นิพนธ บุญญามณี” สวนหนึ่ง “ถาวร เสนเนี ย ม” เพิ่ง ประสบความสําเร็จในการดูแลพื้นที่จังหวัด สตูล ได “สัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ”์ วาทีน่ ายก อบจ.สตูล สมัยที่ 2 สังกัดพรรคประชาธิปต ย ขณะที่การเลือกตั้งนายก อบจ.สงขลา จะมี ขึ้นวันที่ 4 สิงหาคมนี้ “คนละพื้ น ที่ คนละเหตุ ก ารณ คนละคูแขง คนละเวที” ถาวร กลาว พรอม อธิบายวา

กัน เพื่อนกัน ก็ให เคาสูกันไป” นายถาวร เผยวา หากคนรูลึกจะเห็น วา การถือหุนของกลุมนายนิพนธ และนาย อุทิศ ของ บริษัท อาคเนยคอนกรีต จํากัด เทากัน ในสัดสวน 45% และมีนายสุรินทร วัตตธรรม อัยการชื่อดังของจังหวัดสตูล ซึ่ง เปนญาติของทั้งสองฝายถือหุนอีก 10% ถือ เปนพวกกันทั้งนั้น ดังนัน้ การขึน้ เวทีหรือการแสดงตัวของ ส.ส. หลายคน ตองระมัดระวังเพราะเปนพวก กัน สังคมไทยเปนสังคมเครือญาติ พูดงายๆ วา เกรงใจกันบาง ถือเปนเรื่องปกติ เมื่อถามวาจะชวยหาเสียงให นาย นิพนธ บุญญามณี หรือไม นายถาวร กลาว วา “ผมไมหาเสียงใหใคร” เมื่อถามตอวา เรียกวาเปนกลางหรือ ไม นายถาวร ตอบกลับวา “จะเรียกวา เปน กลางก็ไมใช แตผมดูแลวผมก็มีนองสองคน

คือ นองชือ่ นิพนธ กับนองชือ่ อุทศิ ก็รกั ใครชอบ พอกันทั้งสองคน “แม ว  า พรรคบอกว า ลงในนาม พรรค ตองทํางานใหพรรค แตงานของ พรรคมีอีกเยอะ ที่จะตองทํา” นายถาวร บอกวา ยังมีการเลือกตั้ง นายก อบจ.สุราษฏรธานี และการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตําบลวังใหม จ.ชุมพร ทั้ง หมดจะลงในนามพรรค ปชป. ซึง่ อยูใ นเขตพืน้ ที่ที่ตนตองรวมรับผิดชอบกับคนอื่น “ถือเปนการประกาศใหทราบโดย ทัว่ หลายคนสอบถามผมวา พีถ่ าวรจะขึน้ เวที ใ ห ใ ครบ า งไหม ก็ บ อกไปว า ขอ อนุญาต และกราบเรียนพรรค กราบเรียน ผูใ หญในพรรค บอกนองนิพนธแลววา ขอ อนุญาต ประการที่สอง ไมขึ้นเวทีและหา เสียงใหใคร และขอใหนอ ง ซึง่ เปนเพือ่ น

ชาติ ทุกคนอานออก ทุกคนเห็น และจะ ตัดสินใจเอง ไมวากลุมนั้นจะเปนกลุม เสื้อแดง กลุมเสื้อเหลือง หรือกลุมอื่น ก็ตาม” ตอขอถามวา กรณีที่ นายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ ในฐานะ ที่ลงสมัครในนามพรรคประชาธิปตย ไดรับ ใบแดงจาก คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง (กกต.) 3 ตอ 2 คะแนน เรื่องการทําผิด กฎหมายเลือกตั้งนั้น จะสงผลตอการเลือก ตั้ง นายก อบจ.สงขลา ของนายนิพนธ บุญ ญามณี ที่ลงสมัครในนามพรรคเชนเดียวกัน หรือไมนั้น นายถาวร กลาววา “อยูท คี่ นจะมอง เรือ่ งของใครเรือ่ ง ของมัน” อยางไรก็ตาม พรรคจะตองรับผิดชอบ ถาสุดทายศาลพิพากษาใหไดใบแดง หรือถูก ตัดสิทธิทางการเมือง พรรคตองกลับมาทบ

“ ส.ส. บางคน บางทาน อาจจะตองรักษาความเปนพวกไว ก็ได หรือคุณอุทิศเองก็เปนสมาชิกพรรค คุณนิพนธก็เปนรอง เลขาธิการพรรค ส.ส. บางคนก็บอกวา พี่กัน นองกัน เพื่อนกัน ก็ใหเคาสูกันไป” รักกันทัง้ สองคน ไดสกู นั เอง ตางคนตางนํา แนวทางในการพัฒนาจังหวัดสงขลา หรือ เสนอนโยบายทีจ่ บั ตองได เปนจริงไดมา ใหประชาชนเปนผูเลือก” ดังนั้น เมื่องานอื่นยังมีก็ไปทํางานอื่น กอน และขอใหนองทั้งสองคนอยูในกติกา มี ภ าวะความเป น ผู  นํ า ที่ ต  อ งรั บ ผิ ด ชอบ ตอจังหวัดสงขลา ตอบานเมือง อยาทําผิด กฎหมาย และขอให ทํ า การเมื อ งในแบบ สราง สรรค ทั้งบนเวที ทั้งเดินเคาะประตู ทั้ ง การรณรงค ทั้ ง การจั ด ตั้ ง ขออย า ทํ า ผิ ด กฎหมายโดยเด็ ด ขาด และขอให เ ป น ตัวอยางที่ดี เปนการเมืองที่ประชาชนมีสวนรวม มาก ทัง้ การเมืองระดับชาติ และระดับทองถิน่ จะเห็นไดวา ทุกวงศาสนา ทุกรานนํา้ ชา จะพูด ถึงประเด็นการเลือกตั้งนายก อบจ.สงขลา ถื อ เป น ทอล ค ออฟเดอะ ทาวน ที่ ผู  ค น สนใจ นายถาวร กลาววา การทีป่ ระชาชนมา สนใจการเมืองทองถิน่ มากขึน้ จะนําไปสูก าร สนใจ และการติดตาม สถานการณของการ เมืองระดับชาติที่หลากหลาย ถือเปนการ เมื อ งที่ น  า จะดี ความหลากหลายจะได ปรากฏออกมา “ ใ ค ร ที่ ทํ า ก า ร เ มื อ ง ใ ห  เ กิ ด ประโยชนกับประชาชน ประโยชนกับ เมืองสงขลา หรือประโยชนกับประเทศ

ทวนวาการมอบหมายใหใครลงสมัครในนาม พรรค “ถาดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดที่ กระทบตอพรรค เราตองทบทวน อยางนอย ที่สุดแลวการเลือกตัวบุคคลมาสมัครก็ตอง ระมัดระวัง” สวนที่มีการกลาววา พรรคสงคนลง มาในการเมืองทองถิ่น คือการนําเอาการ เมืองระดับชาติเขามายุง กับการเมืองทองถิน่ หรือผูใ หญรงั แกเด็กนัน้ นายถาวร อธิบายวา ประชาธิปตยสนับสนุนการกระจายอํานาจ มาตลอด โดยในวันขางหนาพรรคจะผลัก ดันนโยบายการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด ซึ่งใหจังหวัดปกครองตัวเอง เพราะการเอา อํานาจหนาที่ หรือเนือ้ งานไวทสี่ ว นกลางหรือ ระดับภูมภิ าค จะทําใหเกิดความลาชาในการ พัฒนาและการแกไขปญหา “บางโครงการทอ งถิ่น รูดีกวา แลว ทําไมไมใหทองถิ่นบริหารจัดการ ซึ่งจะตอง กระจายอํานาจมากที่สุด” นายถาวรกลาว และวา การทีพ่ รรคสงนักการเมืองลงสมัครรับ เลือกตัง้ ระดับทองถิน่ เพราะตองการกระจาย อํานาจ สวนการสงคนลงมาแลวประชาชน จะเลือกหรืไมนั้น อยูที่ตัวบุคคล “เราเคยแพเลือกตั้งทองถิ่นหลาย แหง และเราก็ชนะหลายที่เหมือนกัน ก็ เปนเรื่องที่เราตองทบทวนตัวบุคคล”


Çѹ·Õè 6 - 12 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556 “สุภาภรณ สังขาชาติ” แจงเหตุผลสวนตัวที่ ลาออกจากตําแหนงนายกเทศมนตรีเมือง คลองแหกอนหมดวาระ ระบุคํากลาวหา ไมมีผลงานวา สานตอจาก “นายกหัวมัน” หวงแขงขัน-ซื้อเสียงรุนแรง วอนชาวคลอง แหใหโอกาสสานตอนโยบาย เมื่ อ วั น ที่ 2 กรกฎาคม 2556 นาง สุ ภ าภรณ สั ง ขชาติ นายกเทศมนตรี เ มื อ ง คลองแห อ.หาดใหญ จ.สงขลา ไดลาออกจาก การดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีเมืองคลอง แห กอนหมดวาระในวันที่ 4 กรกฎาคม ซึง่ ไดให เหตุผลกับ “ภาคใตโฟกัส” วา เปนเหตุผลสวนตัว ประกอบกับวันเวลาที่เหมาะสม และเพิ่มระยะ เวลาในการหาเสียงใหกับผูสมัคร “ไมมีนัยยะใดแอบแฝงแนนอน” นางสุ ภาภรณ์ กล่าว และว่า ได้เตรียมทีมบริหารไว้พร้อมแล้ว โดย จะลงสมัครในนามของทีม “คลองแหมั่นคง” ถื อ ว่ า มี ค วามพร้ อ มเต็ ม ที่ ใ นการเลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรีเมืองคลองแหครั้งใหม่ เมื่ อ ผู สื่ อ ข า วถามว า จะมี ก าร เปลีย่ นแปลงตัวบุคคลในทีมบริหารหรือ ไมนั้น นางสุภาภรณกลาววา ในทีมจะ มีทั้งคนเกาและคนใหมดํารงตําแหนง แตยังไมเปดเผยรายชื่อในขณะนี้ อยางไรก็ตามจุดขายของทีม คลองแหพัฒนาในการเลือกตั้งครั้งนี้ คือ ผลงานตลอดระยะเวลา 4 ปที่ผาน มา ทัง้ 7 นโยบายหลัก เชน ตลาดนาํ คลองแห ถือ เปนแหลงทองเที่ยวที่สรางชื่อเสียง สรางอาชีพ สร า งรายได นํ า เม็ ด เงิ น เข า มาให กั บ จั ง หวั ด สงขลาเปนอยางมาก รวมทั้งดานการศึกษาที่มีความสําคัญ เปนอยางมาก คือ โรงเรียนอนุบาลอัจฉริยะ ซึ่ง ไดรับความไววางใจจากผูปกครองโดยใหบุตร หลานเขามาศึกษาหาความรูในโรงเรียนแหงนี้ กวา 300 คน อีกทั้งดานสุขภาพ และ ความปลอดภัย มีศูนยบริการสาธารณะสุข และการดูแลชีวิต ทรัพยสินโดยมีรถกูชีพ-ฉุกเฉิน พรอมใหบริการ ประชาชนชาวคลองแห รวมทั้ง อาสาสมัคร ปองกันพลเรือน และ อาสาสมัครจราจร อยางไร ก็ตามนโยบายเหลานี้จะทําตอไปในอีก 4 ปขาง หนา นางสุภาภรณกลาวและวา ในสวนของนโยบายใหม จะทําใหคลอง แหเปนเมืองสวยงาม ซึ่งอาจจะไดเห็นตลาด นําติดแอร พรอมทั้งสวนพุทธชาติ-ไมดอก ใน เมืองคลองแห จะไดสัมผัสกับบรรยากาศที่ดี และธรรมชาติที่สวยงาม เพราะเราใสใจในเรื่อง ภาวะโลกรอน จึงตองการคืนธรรมชาติใหกบั คน คลองแห ประชาชนทั่วไป และนักทองเที่ยวที่ เขามาในคลองแห โดยจะสงผลใหเกิดการลงทุน

¡ÒÃàÁ×ͧ·ŒÍ§¶Ôè¹

7B

‘สุภาภรณ’แจงลาออกกอนวาระ เหตุผลสวนตัว-เวลาเหมาะสม หวงลต.คลองแหซือ้ เสียงรุนแรง

สุภาภรณ สังขชาติ เพือ่ กระตุน เศรษฐกิจ และเพิม่ ศักยภาพการทอง เที่ยวอีกดวย ผู สื่ อ ข า วถามต อ ว า มั่ น ใจในผลงาน ตลอดระยะเวลา 4 ปทดี่ าํ รงตําแหนง และมัน่ ใจ วาคนคลองแหจะเลือกใหบริหารงานตอหรือ ไม นางสุภาภรณกลาววา “มั่นใจ เพราะ 4 ปที่ ผานมาผลงานก็ไดประจักษ ไมวาจะเปนเรื่อง โครงสรางพื้นฐาน หรืออื่นๆ” พรอมทั้งเผยสวน ดอยของการดํารงตําแหนงที่ผานมาวา ยังขาด การประชาสัมพันธในเรื่องการสรางผลงาน เชน การสรางถนนไรฝุนกวา 100 สาย และ 10% ของถนน ตนเองสามารถดึงเอางบประมาณจาก ภายนอกเขามาพัฒนา เชน จากสมาชิกสภาผู แทนราษฎร (ส.ส.) องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) สงขลา หรือ ทางหลวงชนบทที่ 12 ก็ตาม เหลานี้ หากรองบประมาณจากเทศบาลเพียง ทางเดียวจะทําใหการแกไข และการพัฒนา เกิดความลาชา ทัง้ หมดแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของการ เปนผูนําที่สามารถดึงงบจากภายนอกเขามา พัฒนาเมืองคลองแห เพราะมอง วาการเปนผูประสานงานที่ดีนั้น ถือเปน สิ่งสําคัญในการบริหาร “ซึ่งวันนี้เราสามารถ

ส.ส.ปชป.สงขลา‘กั๊ก’หนุน‘นิพนธ’

ประสานไดทั้งหมด” นางสุภาภรณกลาว การเลือกตั้งครั้งนี้มีผูสมัครรับเลือกตั้ง 3 ทีมขึ้นไป จะทําใหการแขงขันในครั้งนี้รุนแรง หรือไมนนั้ นางสุภาภรณกลาววา รุนแรงแนนอน เพราะโดยปกติที่ผานมาจะมีทีมลงสมัครเพียง 2 ทีม แตการเลือกตั้งสมัยนี้มีถึง 4-5 ทีม ถือวา เปนอะไรที่แปลกใหม มีคนอาสาเขามารับใชพี่ นองประชาชน ซึ่งเปนผลดีตอประชาชนดวยที่ จะมีตวั เลือกเพิม่ มากขึน้ เพือ่ มาเปนผูน าํ ในการ พัฒนาตําบลของตนเอง ทัง้ ยังกลาวตอวา ทัง้ หมดนีจ้ ะไมมผี ลตอ ฐานคะแนนเสียง เพราะจากการสรางผลงาน ตางๆและเสียงที่เปนของเราก็เปนของเรา แต หวงใยเรือ่ งการซือ้ สิทธิข์ ายเสียง เพราะทีมคลอง แหพัฒนาไมมนี โยบายในการซือ้ เสียง เพราะเรา เอาผลงานซื้อใจประชาชน “4 ปที่ไดทํา 4 ปที่ไดเดินบนเสนทางนี้ เราทําประโยชนใหประชาชนมาโดยตลอด และ ไมเคยหวังผลตอบแทน และในอีก 4 ปขางหนา ประชาชนคงตัดสินใจวาเขาจะเลือกผูนําแบบ ไหนมาพัฒนา” นางสุภาภรณกลาว เมือ่ ถามวาพอใจกับผลงานทีผ่ า นมาหรือ ไม นางสุภาภรณกลาววา พอใจในระดับหนึง่ แต ตองการสานตอนโยบายตางๆที่เคยทําไว “4 ปตอจากนี้ไป ประชาธิปไตยอยูในมือ

เลือกตั้ง 18 สิงหา นายสมชาย เหล า พิ ทั ก ษ ว รกุ ล ปลั ด เทศบาลเมืองคลองแห กลาวถึงวาระการ เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองคลองแหวา จะรับสมัครผูสมัครเลือกตั้งในวันที่ 8-12 กรกฎาคม และกําหนดเลือกตั้งวันที่ 18 สิงหาคม 2556 นายสมชาย เผยวา ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ในตําบลคลองแหมีทั้งหมด 23,905 คน ตั้ง เปาวาจะมีผูมาใชสิทธิจํานวน 70% จากผู มีสิทธิทั้งหมด ในสวนของการประชาสัมพันธการ

มติของพรรคประชาธิปัตย์ เพราะฉะนั้นทุก คนต้องเคารพในมติของพรรค เพราะพรรค เป็นเรื่องใหญ่ ส่วนกรณีที่ ส.ส. บางท่านยังไม่มา ช่วยหาเสียงนั้น นาย ประพร อ้างว่า เหลือ เวลาอี ก นานในการ หาเสียง น า ย เ จื อ ร า ช สี ห ส . ส . ปชป.สงขลา เขต 1 กลาววา ยังไมทราบ คิวปราศรัยที่แนชัด เจือ ราชสีห วิรัตน กัลยาศิริ ประพร เอกอุร สวนกรณีที่พรรคจะตองให ส.ส.ปชป. นายประพร เอกอุรุ ส.ส.ปชป.สงขลา เขต ญามณี ผู้สมัครนายก อบจ.สงขลา เบอร์ 2 5 กล่าวว่า จะสนับสนุน นายนิพนธ์ บุญ แน่นอน ด้วยการช่วยหาเสียง ปราศรัย ตาม ชวยปราศรัยหาเสียงใหกับนายนิพนธนั้น

‘ประพร’ทุมสุดตัวชวยปราศรัยหาเสียง

ของทานแลว แตวันนี้กระแสการซื้อสิทธิ ขาย เสียงแรงมาก อยากจะใหคิดสักนิดกอนจะเขา คูหา และกาใหบุคคลที่ทานรับเงินมา ทานรับ แคพันสองพัน แตตลอดชีวิต 4 ปจะผูกพัน หาก วันนี้ทานเลือกคนมาทํางาน ตั้งใจทํางานจริง อนาคตของทานเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัด ทุกอยาง พิสูจนไดจากการทํางานของเราเอง” นางสุภาภรณกลาว กรณี ที มี ก ารกล า วหาว า 4 ป ที่ ผ า น มา นายกเทศมนตรีเมืองคลองแหที่ชื่อ “สุภา ภรณ” ไมมีผลงานเลย นอกจากผลงานของ นายอภิชาต สังขชาติ (นายกหัวมัน) อดีตนายก เทศมนตรีเมืองคลองแหผูเปนสามี นางสุภา ภรณชี้แจงวา “เขาพูดถูกนะ เพราะวาตัวเอง เคยพูดบนเวทีวาจะสานงานตอจากทานนายก หัวมัน ซึ่งไดทําตามนโยบายที่ไดพูดไว มีนโย บายอะไรบางเราทําทุกอยาง” 1 ปกวาที่ นายอภิชาติ (นายกหัวมัน) บริหารหากทานยังมีชีวิตอยูเมืองคลองแหเรา กาวไปไกล แตวันนี้เราเขามาสานตอ เห็นผล แลววา สภาพเศรษฐกิจของเมืองคลองแหดีขึ้น มาก สืบเนื่องมาจาก นายกหัวมันสรางไว และ มีการสานตอจากเรา ทัง้ หมดพิสจู นไดจากราคา อสังหาริมทรัพยที่สูงขึ้นมาก และคุณภาพชีวิต ของประชาที่ดีขึ้น

สมชาย เหลาพิทักษวรกุล

เลื อ กตั้ ง ในครั้ ง นี้ น ายสมชายกล า วว า การเลือกตั้ง นายกองคการบริหารสวน จังหวัด(อบจ.)สงขลา จะชวยกระตุน ใหการ เลือกตั้งคลองแหคึกคักมากขึ้น นายเจือ ชี้แจงวา ทางพรรคไมไดบังคับให ใครขึ้น ไมขึ้น เพราะเรื่องแบบนี้เปนเรื่อง ของเวลา เปนเรือ่ งของบุคคล ใครมีเวลาก็ไป ดาน นายวิรตั น กัลยาศิริ ส.ส.ปชป. สงขลา เขต 3 กลาววา ยังไมทราบตารางการ ขึน้ ปราศรัยหาเสียงใหกบั นายนิพนธ แตหาก ผูใหญทางพรรคคือ นายชวน หลีกภัย ที่ ปรึกษาพรรคประชาธิปตย หรือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปตย ก็จะ ต อ งไปขึ้ น เวที แ น น อน ตามมติ ข องพรรค เรายินดี เมือ่ ถามวา ส.ส.บางคนไมขนึ้ หาเสียง ใหนายนิพนธนั้น จะขัดมติของพรรคหรือไม นายวิรตั น บอกวา “ไมขดั นะ เพราะถึงเขาไม ชวยก็ไมขัด เพราะกอนหนานี้มีการพูดคุย รับปากกันไวเยอะแยะ”


8B »ÃЪÒÊѧ¤Á

‘ศุภสัณห’ ยันคนนาทวีไมเสียขวัญ วอนรัฐบาลหนุนงบอปท.ดับไฟใต

ไปดวยกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งเปนเครื่อง มือในการสรางกําลังใจใหกบั คนในพืน้ ที่ เชน กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมมวลชนสัมพันธ ชื่อวา “คนนาทวีไมทิ้งกัน” เพื่อบริจาคเงิน ช ว ยเหลื อ ให กั บ ผู  ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจาก เหตุการณความไมสงบ อย า งไรก็ ต ามจะไม จั ด กิ จ กรรมที่ นายศุ ภ สั ณ ห หนู ส วั ส ดิ์ นายก แสดงถึงความทาทาย ไมวาจะเปน การเดิน เทศมนตรีตําบลนาทวีกลาวถึงเหตุระเบิดใน ขบวน ถือปายยุติความรุนแรง เปนตน สวน อําเภอนาทวี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ซึ่งทําให กิ จกรรมระจํ า ที่ เ คยมี อยู  จะไม ง ดไมเ ลิก มีผูเสียชีวิตและไดรับบาดเจ็บวา อําเภอ “เราไมแสดงความกลัว แตเราแสดง นาทวีเปนหนึง่ ในพืน้ ที่ 4 อําเภอ (สะบายอย ความระแวดระวัง” จะนะ เทพา และนาทวี) ของจังหวัด ในส ว นของเจ า หน า ที่ สงขลา ซึ่งมีพื้นที่ติดกับ 3 จังหวัด รั ฐ จะมี ก ารปรั บ แผนจะมี ชายแดนภาคใต (ปตตานี ยะลา การปรั บ แผนและมี ก าร และนราธิวาส) ถือเปนพื้นที่ลอ ทํ า งานอย า งเข ม งวดมาก แหลมพอสมควร ขึ้ น “ขอความร ว มมื อ พี่ คาดว า จะมี เ หตุ ผ ล 2 น อ งประชาชนทุ ก คนให ประการในการกอเหตุในครั้งนี้ จั ด ระเบี ย บสถานที่ เพื่ อ คือ 1. รัฐบาลมีการเจรจากับ ปองกันการเกิดเหตุความ แนวรวมปฏิวัติแหงชาติมลายู ไม ส งบ” นายศุ ภ สั ณ ห กลาวและเผยวา ปาตานี ((Barisan Revolosi ไดประสานงานให National melayu patani : B.R.N) และมีเดือนรอมฎอน ทุกหนวยงานทัง้ ฝายทหาร ศุ ภ สั ณ ห หนู ส วั ส ดิ ์ เข า มาเกี่ ย วข อ ง จึ ง ให ค วาม ตํารวจ และฝายปกครองเขา สําคัญในเรื่องนี้มาก ทําใหฝาย มาชวยเหลือเบื้องตนซึ่งไดรับ กอความไมสงบมองวาจะตอง ความรวมมือเปนอยางดี สร า งอํ า นาจหรื อ สร า งความ “เราไมเสียขวัญ เราไมทอถอย ถึงอยางไรเราก็อยู โดยจะนําเรื่องนี้ขึ้นไป หวาดกลั ว ให เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ กันได เพราะนาทวีเปนเมืองที่มีเสนห” เพื่อใหหนวยงานของรัฐดูแล ตามแนวทางที่กลุม BRN เรียก สถานการณใหมากขึ้น เชน รอง และมีขอตอรอง การพัฒนาเศรษฐกิจ มากมาย สวนรัฐบาล โดยการทํ า ให ด  า น ก็มีจุดยืนที่แข็งกราว ประกอบเสร็จสมบูรณ และมี ก ารตั้ ง เพือ่ ดึงบุคคลภายนอก หนวยงานความมัน่ คง ใหเขามาในพื้นที่ ซึ่ง ของรั ฐ ภายในพื้ น ที่ จะทํ า ให เ กิ ด ความ นาทวี ฉะนั้นทุกเรื่อง คึกคักมากขึ้น ราวจะเกิดขึ้นที่นี่ และ สวนมาตรการใน ทําใหกลุม กอความไม การดู แ ลรั ก ษาความ สงบมองว า ถึ ง แม จ ะ ปลอดภัย หรือ เครื่อง มีเจาหนาที่รัฐประจํา มื อ ต า งๆ ที่ เ คยได ดู แ ลในพื้ น ที่ แต ไ ม ร อ งขอไปทางหน ว ย ได ทํ า ให เ หตุ ก ารณ งานรั ฐ แต ยั ง ไม ไ ด ความไมสงบยุตลิ ง แต รับตามคําขอ เพราะ จะเกิ ด เพิ่ ม ขึ้ น และ เทศบาลมีงบประมาณ รุนแรงมากขึ้น ที่ ไ ม เ พี ย งพอต อ การ สวนจุดเกิดเหตุ ดู แ ลจั ด การ “สิ่ ง ที่ ที่รานนํ้าชานั้นถือเปน อยากฝากไปยังหนวย สถานที่ ซึ่ ง เจ า หน า ที่ งานของรัฐวาองคกร รัฐ ขาราชการ ตางๆนั่งพบปะ สนทนาบอย ประชาชนเสียขวัญและกําลังใจ ความมัน่ คง ปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานในพื้นที่ ครั้ง อาจเปนเปาหมายในการกอเหตุครั้งนี้ ถือเปนสิ่งละเอียดออน” นายศุภสัณหกลาว ทราบปญหาดีวาเปนอยางไร ถึงแมจะไม สามารถป อ งกั น ได ร  อ ยเปอร เ ซนต แ ต เ รา ขึ้น นายศุภสัณหมองวาเปนการกระทําเพื่อ และวา แสดงใหรวู า กลุม กอความไมสงบสามารถกอ เมื่อเกิดเหตุดังกลาว ประชาชนเกิด สามารถปองปรามได”นายศุภสัณหกลาว เหตุในเวลาใดก็ได ความเสี ย หาย และเหตุ ร ะเบิ ด ในครั้ ง นี้ และวา ประชาชนเสี ยขวั ญ ไปแล ว กวา จะ อยางไรก็ตาม อําเภอนาทวีเปนพื้นที่ อาจสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ ทําใหพื้นที่ สงบ เพราะไมไดเกิดเหตุการณมาเปนเวลา เงียบเหงาไปบาง ซึ่งหลังจากนี้จะมีการจัด เรี ย กคื น ได นั้ น ตนเองจะต อ งเดิ น ออกไป นาน “แตหลังจากนี้เราทุกคนตองชวยกัน กิ จ กรรมเพื่ อ สร า งขวั ญ กํ า ลั ง ใจให กั บ คน พบปะ พูดคุยกับประชาชนใหอุนใจ เพื่อให ดูแล เราจะโทษใครไมได เพราะจะทําให นาทวี ในชื่อ “เรารักนาทวี” ซึ่งจะประกอบ เห็นวา เราไมมีความหวาดกลัว ‘ศุภสัณห’ นายกเทศมนตรีตําบลนาทวี เชื่อสาเหตุวางระเบิดรานนํ้าชา ผลกระ ทบจากการเจรจา BRN เตรียมจัดงาน “เรารักนาทวี” เรียกขวัญและกําลังใจ คนในพื้นที่ วอนรัฐบาลหนุนงบอปท. แกเหตุรนุ แรง-อยาเอาการเมืองดับไฟใต

Çѹ·Õè 6 - 12 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556 ผูสื่อขาวถามวา ขวัญกําลังใจของ ประชาชนในพื้นที่อําเภอนาทวีเปนอยางไร บาง นายศุภสัณหเผยวา ประชาชนประกอบ อาชีพเปนปกติ แตอาจมีความเงียบเหงาใน ชวงเวลา 1-2 สัปดาห แตหลังจากนี้ไปจะมี การปรับสภาพเขาสูส ถานการณปกติ เพราะ จุดเกิดเหตุอยูนอกเมือง และไมไดอยูในเขต การคา “ขวัญกําลังใจคนนาทวียังมีอยู เรา พรอมที่จะใชชีวิตอยางปกติ” เมื่อถามตอวาผูกอการรายเปนคนใน พื้นที่นาทวีหรือไมนั้น นายศุภสัณหชี้แจงวา คนในพื้นที่ไมนาจะทําได “ผมยังเชื่อวาแนว รวมในพื้นที่ยังไมมี ตอนนี้มีปญหาหรือจุด ออนของฝายที่ไมประสงคดีคือ ไมสามารถ สรางมวลชนในเขตพื้นที่นี้ได” การยกเลิก พระราชบัญญัติ (พรบ.) ความมั่ น คง ในพื้ น ที่ นั้ น จะส ง ผลให เ กิ ด เหตุการณความไมสงบครั้งนี่หรือไม นาย ศุภสัณห กลาววา “มีคนโจษจันกันหลาย เรื่อง เสียงชาวบานพูดไปคือ ทหารถอยออก อะไรจะเกิดขึ้น เมื่อมีหนวยราชหารเขามา ตั้งอยูในพื้นที่ประชาชนก็โจษขานกันมาพอ สมควรวาอะไรตามมาบาง และการปฏิบัติ ของเจาหนาที่เขามาประจําการอยูมีความ ตั้งใจสูงที่จะปฏิบัติหนาที่ใหประสบความ สําเร็จ แตความตั้งใจเหลานั้น อาจทําให เปนการเรียกแขกได” นายศุ ภ สั ณ ห ในฐานะประธาน สันนิบาตเทศบาลภาคใต กลาวถึงผลกระ ทบตอ องคกรบริหารสวนทองถิ่น (อปท.) วา การดูและรักษาความปลอดภัยของ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต และ 4 อําเภอใน จังหวัด สงขลา นัน้ ทองถิน่ ตองใชงบประมาณไปกับ เรื่องสวัสดิการพัฒนาเจาหนาที่พอสมควร สิ่งเหลานั้นไมไดรับการเรียกคืนกลับมา เรา จึงไมสามารถนําเงินสวนอื่นหรือเครื่องมือ มาดูแลได ในขณะเดียวกันรัฐบาลไมไดเพิ่มราย ไดใหกับ อปท. เรามีหนวยงานอาสาสมัคร เชน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ที่ เขามาเปนหูเปนตาใหกับคนในพื้นที่ แต อาสาสมัครเหลานี้ไมหวังผลตอบแทนใดๆ หากเรามี เ งิ น เราสามารถสร า งโครงการ เพื่อสนับสนุนความแข็งแรง ซึ่งขณะนี้เรา ทําไมได “ขอเรียกรองวางบประมาณทีล่ งมาใน 3 จังหวัด และ 4 อําเภอ ที่บอกวาลงมาครั้ง ละ หลายแสนลาน ถาถามปกครองสวนทอง ถิ่นวาไดรับอานิสงสในสวนนี้เทาไหร” นาย ศุภสัณหกลาวและวา ฉะนั้นรัฐบาลจะตองเขามาดูแลใน สวนนี้ใหชัดเจน และรัฐบาลตองมีเอกภาพ ไมวา จะเปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร (ส.ส.) หรือ ฝายคานก็ตาม อยาเอาเรือ่ งการเมืองมา แกไขความมั่นคงในภาคใต “ปจจุบันยังทะเลาะกันอยู ผูกอการ รายยังเห็นอยูวารัฐบาลทะเลาะกันอยู ผู กอการรายยังเห็นอยูว า รัฐบาลทะเลาะกันอยู ทุกวัน นั้นเปนโอกาส เปนชองวางที่สามารถ ปฏิบตั กิ ารไดมากมาย เพราะพอเกิดเหตุฝา ย คานโทษรัฐบาล สวนรัฐบาลก็บอกใหฝาย คานมาชวย ฝายคานก็ไมอยากไปสรางผล งานใหกับรัฐบาล ทั้งๆที่ฝายคานเปนคนใน พื้นที่ ตรงนี้แหละเปนสาระสําคัญ” นายศุภ สัณหกลาวและวา นอกจากนีห้ นวยงานของ รัฐ หนวยงานทหาร หรือตํารวจจะตองเปน เอกภาพดวยเชนกัน


ÊÑÁÀÒɳ/º·¤ÇÒÁ 9B

Çѹ·Õè 6 - 12 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556 โรงเรี ย นนานาชาติ แ ห ง หาดใหญ 12 ป จากการสอนหลักสูตรอินเตอรนอก ระบบ เขาสูโรงเรียนนานาชาติในระบบ โดยใชชื่อ “โรงเรียนนานาชาติ บูลมสเบ อรี่ หาดใหญ หรือ BISH ผูบริหารเผย ไอแบงคสนับสนุนงบประมาณ 106 ลาน บาท สรางอาคารแหงใหมใกลสนามบิน” นางวัชรี โชคทองสุข ผูบริหาร โรงเรียนนานาชาติแหงหาดใหญ หรือ ISH (THE INTERNATIONAL SCHOOL OF HATYAI) เปดเผยวา โรงเรียนนานาชาติ แหงหาดใหญ ประสบความสําเร็จมาก ใน ระยะเวลา 12 ป ซึ่งเปนโรงเรียนนอกระบบ ทางโรงเรี ย นจึ ง ออกวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาไม ไ ด เนือ่ งจากใชระบบหลักสูตรตางประเทศ และ เปนโรงเรียนนอกระบบ ขณะนี้จึงไดความรวมมือจาก องคกร ในกระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ ใหเด็กไดรบั วุฒิ การศึกษา เปลี่ยนจากโรงเรียนนานาชาติ นอกระบบเปนโรงเรียนนานาชาติในระบบ โดยใชชื่อ โรงเรียนนานาชาติ บูลมสเบอรี่ หาดใหญ หรือ BISH ( BLOOMSBURY INTERNATIONAL SCHOOL HATYAI) สอน ระดับเนอสเซอรี่ถึงมัธยมปลาย และไดรับ การอนุมัติหลักสูตรเรียบรอย ตั้งแตป 2555 โดย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ทานสุชาติ ธาดาธํารงเวช ไดรับการเซ็น อนุมัติหลักสูตรจากประเทศอังกฤษ ทั้งนี้หวังวาโรงเรียนแหงใหมจะเปน หนาเปนตาใหกับ 14 จังหวัดภาคใตในดาน การเรียนการสอน โดยทางโรงเรียนมีจุด มุงหมายที่จะรับนักเรียนตางชาติเขาเรียน และมีการประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน 25 ประเทศทั่วโลก หรือแมกระทั่งลูกหลาน ของนักธุรกิจของชาวตางชาติทมี่ าทํางานใน หาดใหญ เพราะอีก 2 ปขางหนา มีการเขา สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ตองทํางาน รวมกัน และมีการลงทุนในประเทศตางๆ โดย ภาษากลางที่ใชสื่อสารกันในกลุมอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ ขณะเดี ย วกั น ทางโรงเรี ย นมี ก าร สอนภาษาไทย และภาษาอังกฤษแลว ก็มี การสอนภาษาจีนกลาง ภาษาอารบิกและ ภาษามลายู ใหเลือกเรียน เพื่ออนาคตถา มี เ ด็ ก เรี ย นเพิ่ ม ขึ้ น อาจจะเป ด สอนภาษา ฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุน และภาษาเกาหลีดวย สวนภาษาไทยจะลืมไมได เปนกฎหมาย ของประเทศไทย แมวาการสอนหลักสูตรอิน เตอรฯ แตเด็กไทยจะตองเรียนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยอยางนอย วันละ 1 คาบ (สัปดาหละ 5 คาบ) ถาเปนเด็กตางชาติจะเปนการเรียน ภาษาไทยที่ เริ่มตนตั้งแต ก-ฮ ทั้งนี้หลักสูตร ภาษาไทยที่สอนในโรงเรียนนานาชาติ จะ แตกตางจากหลักสูตรที่สอนจากโรงเรียน ในประเทศไทย เป น หลั ก สู ต รที่ เ ขี ย นโดย กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และใช เ ฉพาะใน โรงเรียนนานาชาติในระบบเทานั้น ซึ่งก็ได รับสิทธิ์ตรงนี้เรียบรอยแลว เรียกวามีความ พร อ มทุ ก ด า น ซึ่ ง เดื อ นสิ ง หาคมที่จะเปด เทอมใหมปการศึกษา 2013 – 2014 เปนตน ไป โรงเรียนจะปรับเปนโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ จะสังเกตวา เด็กนักเรียนที่นี่ ไมวาจะ เปนคนไทยหรือ คนตางชาติ เมื่อมีแขกเขา

ISH สู ร.ร.ในระบบ‘BISH’

ไอแบงกหนุน106ลานสรางอาคาร

วัชรี โชคทองสุข มาในโรงเรียน เขาจะยกมือไหวทันที เพราะ เราสอนประเพณี วัฒนธรรมไทยใหเขา อีก ทั้งการจัดเทศกาลสงกรานต วันไหวครู วัน พอ วันแม เพื่อใหเด็กระลึกถึงบุญคุณ เด็ก นักเรียนทุกคนตองกราบเทาขอบพระคุณคุณ พอ คุณแม เราสอนเขาแบบนั้น ดานศิษยเกาของโรงเรียน สวนใหญ จะเข า เรี ย นมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ชื่ อ เสี ย งใน ประเทศไทย และไดรบั การยอมรับดานภาษา อังกฤษ เพราะศิษยเกาทุกคนไปเรียนตอ หลักสูตรอินเตอรฯทั้งหมด มีการแนะแนว การเรี ย นต อ ในมหาวิ ท ยาลั ย ต า งๆให กั บ นองๆในโรงเรียนดวย บางคนแมวาไมไดมา ก็ยังทําคลิปวิดีโอแนะแนวมาใหเปด นางวัชรี กลาวและวา สิ่งตอมาเปน ความภูมิใจในโครงการปลูกสรางโรงเรียน นานาชาติแหงใหมใกลสนามบินนานาชาติ หาดใหญ โดยใชงบประมาณ 250 ลาน ขณะนี้ดําเนินการสรางอาคารเรียนไปแลว 3 ชั้น สวนอาคารที่มี 2 ชั้น กอสรางไปถึง ชั้น 2 กําลังจะสรางหลังคา คาดวา ถาไมมี อุปสรรคใดๆ นาจะสรางเสร็จตามระยะเวลา ที่กําหนดภายในกลางปหนา เมื่อสรางตัว อาคารเรียบรอยแลว จะเนนไปที่การตกแตง

ภายใน เปรียบเสมือนสมัยวิกตอเรีย แมกระทั่งโลโกของโรงเรียน จะให สถาปนิกจากกรุงเทพฯออกแบบ ซึ่งมีความ หมายดีมาก มีความรักความสามัคคี ความ แข็งแกรงของการศึกษา และมีรูปรวงขาว ติดในโลโก เพื่อแสดงใหเห็นถึงสัญลักษณ ตัวแทนของประเทศไทย คอนเซ็ปตของ เราคือ ความแข็งแกรงทางดานการศึกษา แบบอั ง กฤษ ขณะเดี ย วกั น เรายั ง รั ก ษา ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบไทยใหกับเด็ก นักเรียนของเรา สวนของงบประมาณในการกอสราง โรงเรียนแหงใหม แมวาเราจะไดลงทุนไป แลวในเบือ้ งตน แตกเ็ ปนเรือ่ งนายินดีทผี่ หู ลัก ผูใหญเล็งเห็นเจตนารมณ ที่ทางโรงเรียน อยากจะทําเพื่อการศึกษาจริงๆ จึงไดรับ การสนับสนุนจากธนาคารแหงประเทศไทย สาขานิพัทธอุทิศ สาย 1 หาดใหญ โดยนาย บุญชัย นวจินดาพันธุ ผอ.อาวุโสบริหาร สํานักธุรกิจ SMEs ภาคใตตอนลางไดมอบ เอกสารอนุ มั ติ ง บประมาณช ว ยเหลื อ เป น จํานวน 106 ลานบาท อยากฝากให ทุ ก คนเข า ใจ ช ว ย กั น สนั บ สนุ น โรงเรี ย นนานาชาติ ซึ่ ง เป น

โรงเรียนของคนไทย และไมมีหุนสวนกับ ตางชาติ เพื่อที่จะนําเงินที่ไดมาพัฒนาการ ศึกษาภายในประเทศของเราใหทัดเทียมกับ ประเทศอืน่ เนือ่ งจากประเทศไทยยังมีความ ดอยในดานภาษาอังกฤษ จากผลการสํารวจ ที่ออกมา ประเทศไทยเปน 3 อันดับสุดทาย ใน 10 ประเทศอาเซียนทีย่ งั ไมมคี วามพัฒนา ดานภาษา อนาคตถามีชาวตางชาติเขามาทอง เทีย่ วในประเทศไทยแลว สือ่ สารกันไมรเู รือ่ ง ไมเขาใจ ทําใหเสียโอกาสมาก หมายความ วาถาประเทศไทยอยากเปนศูนยกลางในการ เขาสูอาเซียน ตองกระตือรือรนที่จะเรียนรู ภาษาอังกฤษ ไมใชแคฟงกับพูดอยางเดียว แตตองอานออก เขียนไดดวย หลักการ จริงๆ แลว ถาอยากจะเกงภาษาอะไรก็ตาม เราตองฟงบอยๆ ฟงแลวหัดพูด ไมนานก็ จะพูดได ป จ จุ บั น โรงเรี ย นนานาชาติ ข องเรา สอนนักเรียนมาแลว 8 รุน เราก็ตองกาวตอ ไป ใหกวางมากขึ้น เพราะการศึกษาหยุด นิ่งไมได การเขาเปนโรงเรียนนานาชาติใน ระบบจะไดรับการสนับสนุนหลายดาน จาก กระทรวงศึกษาธิการ องคกรตางประเทศ และจะทําใหเด็กของเรามีสังคมมากขึ้น ผูปกครองที่สงลูกหลานไปเรียนตาง ประเทศ เอาลู ก ของท า นกลั บ มาเรี ย นที่ เมืองไทย อยางนอยประเทศไทยก็มหี ลักสูตร อินเตอรใหเรียน และไมลมื ความเปนคนไทย วัฒนธรรมไทย เพราะวันนึงเขาตองกลับมา ใชชวี ติ ประกอบอาชีพในเมืองไทย ฉะนัน้ การ ที่ไปเรียนตางประเทศจะทําใหประเทศไทย เสียดุลการคา “นอกจากทางโรงเรียนนานาชาติ จะ มีวัตถุประสงคที่อยากใหนักเรียนไทยกลับ มาเรียนในประเทศไทยแลว ยังตองการให เด็กตางชาติเขามาเรียนในประเทศไทย นับ วาเปนอีกยางกาวหนึ่งที่อยากใหโรงเรียน นานาชาติ บูลมสเบอรี่ หาดใหญ กาวไปสู ระดับโลกดวย” นางวัชรีกลาว


10B ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ - àÂÒǪ¹

Çѹ·Õè 6 - 12 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556

'นํ้าฝน'เด็กวิศวะฯหัวใจวรรณกรรม เลาวิถีคน3จชต.ผานงานเขียนสารคดี “นํ้าฝน” เด็กวิศวะฯม.อ.หัวใจวรรณกรรม เลาภาพวิถีชีวิต คนสามจังหวัดชายแดนภาคใต ผานผลงานที่เธอเขียนถูก นําไปสรางเปนหนังสั้น คือเรื่อง “รวงขาวอราม..ยามเมื่อ ตองแสง..ที่ดินแดนบานพระราชา” 1 ในภาพยนตรสั้น ชุด : 9 ตามรอย...บานของพระราชา เรื่องราวทั้งหมด ดัดแปลงจากเหตุการณจริงที่ยังคงอยูใน ความทรงจําของผูค นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ผานหนังสือ “กาวตามรอย...บานของพระราชา” สารคดีแหงวิถีบันดาลใจ ใน รอยทางพอเพียงของพระราชา ติดตามชมไดในรายการรอมฎอน ไนท ป 12 ทางโมเดิ้ลไนนทีวี เริ่ม 9 กรกฎาคมนี้เปนตนไป เวลา 03:30 น. ถึง 04:30 น. นางสาวเบญญาภัทร จันทรศรี หรือ “ฝน” นักศึกษาชั้น ปที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เผยกับผูสื่อ ขาวนสพ.ภาคใตโฟกัสวา ตนเองชอบเขียนบันทึกมาตั้งแตเด็ก และจะชอบในวิชาภาษาไทยมากจนทําใหอยากเปนครู โดยชวง ประถมนั้นมีครูสอนภาษาไทยรูวาเราชอบในเรื่องของการเขียน จึงสงตนเองเขาประกวดการเขียนอยูบอยครั้ง ไมวาจะเปนการ แขงขันแตงกลอน เรียงความ ทําใหตนเองรักการเขียนมาตั้งแต เด็ก แตจุดเปลี่ยนที่มาเรียนวิศวะไดนั้นเนื่องมาจากเห็นรุนพี่ใส เสื้อช็อปเลยคิดวาอยากใสบาง จึงทําใหไดมาเรียนวิศวะเพราะ คิดถึงในเรื่องของอาชีพในอนาคตที่มั่นคง แตอยากใชงานเขียน เปนงานเสริม จุดเปลี่ยนของแนวการเขียนนั้นเริ่มมาเปลี่ยนชวงที่ไดเขา คายนักเขียนตามรอยบานพระราชากับ “พี่ยอง” หรือ นายชุม ศักดิ์ นรารัตนติวงศ โดยตนเองไมเคยรูมากอนเลยวาวิธีหรือรูป แบบของงานเขียนเปนอยางไร ทําใหชวงไปคายมีการอบรมการ เขียนเชิงสารคดี ทําใหเริม่ ชอบแนวการเขียนเชิงสารคดีตงั้ แตครัง้ นั้นมา ซึ่งประโยชนของการไดรวมเขาคายนั้น ถือวาตนเองคอน ขางไดความรูใหมๆ กลับมาเยอะ จากเดิมที่ผลงานการเขียนของ ตนเองจะติดในเรื่องของการพรรณนาเรื่องราว จนทําใหมันดูยืด เยื้อของเนื้อเรื่อง เนื่องจากเราติดวิธีการเขียนแบบเรียงความมา โดยตลอด เมือ่ เราไดรบั การฝกอบรมทําใหเราตองรูว า วิธกี ารทีจ่ ะ ตองเขียนใหกระชับนั้นจะตองทํา อยางไร และการใชภาษา ที่สวยงามมากขึ้น อีกทั้ง ตนเองเริ่มชอบใน เรือ่ งของการเขียนบท ละครเพิ่ ม ขึ้ น มาอีกดวย โดยนิ สั ย ส  ว น ตั ว แล ว ชอบอ า น หนั ง สื อ มา ตั้งแตเด็ก โดย ห นั ง สื อ เป น แนว ที่ ช อ บ อ  า น เยาวชน วรรณกรรม ทําใหเกิด เพราะ ความ คิ ด

เบญญาภัทร จันทรศรี

สรางสรรค และมีจนิ ตนาการ ที่ดี ยกตัวอยางเชน “แฮรรี่ พอตเตอร” จะเปนหนังสือที่ คอนขางชอบมาก เนื่องจาก มั น เป น หนั ง สื อ ที่ มี ห ลาย ตอนทํ า ให เ ราชวนติ ด ตาม อีกทัง้ ยังชวงเรียนประถมนัน้ คุณครูจะใหมีการจดบันทึก การอาน จนทําใหเราตอง อานหนังสือไปในตัวและรัก การอานมาตั้งแตตอนนั้น เบญญาภัทร จันทรศรี “อีกทั้งยังมีนักเขียน ในดวงใจคือ “วินทรเลียววารินทร” นักเขียนรางวัลซีไรตชื่อดัง ที่สามารถเขียนผลงานสะทอนความจริงของคนในสังคม และ ทําใหตนเองนั้นหันมาชอบการเมืองดวยหนังสือ “ประชาธิปไตย บนเสนขนาน” อุปสรรคสําหรับงานเขียนกับการเรียนที่เรียนอยูนั้น ถือวา มันมีความตางกันอยางสิ้นเชิง ทําใหจะเปนอุปสรรคในเรื่องของ รูปแบบวิธีการเขียนที่ถูกตองที่เราไมรู เพราะสวนใหญในเรื่อง ของการเขียนจะเปนสาขาดานวารสารหรืออักษร แตเมื่อเราเรียน วิศวะทําใหมนั ไมไดไปดวยกัน แตมันชวยฝกฝนใหเรารูจ กั วิธกี าร เขียนอธิบาย หรือการทําขอสอบอัตนัยที่เปนขอสอบขอเขียน มัก จะไดคาํ ชมจากอาจารยวา เราสามารถเขียนและอธิบายไดอยางดี แตขอ สอบไมสามารถทีจ่ ะอธิบายพรรณาโวหารได เนือ่ งจากเปน ภาควิชาทีม่ รี ปู แบบและกรอบทีเ่ ฉพาะไวแลว อีกทัง้ ภาควิชาทีเ่ รา เรียนไมไดมีการฝกฝนการเขียนอยูตลอด ความรูสึกสําหรับผลงานตนเองที่ไดนําไปดัดแปลงเปน หนังสั้นนั้น รูสึกดีใจเพราะเปนงานเขียนชิ้นแรกที่ไดตีพิมพสู สายตาสาธารณะชน และไมคิดวาจะได อีกทั้งผลงานการเขียน ของตนเองอาจจะมีความโดดเดนในเรือ่ งของการบรรยายเรือ่ งราว เห็นภาพไดชัด จึงทําใหไดรับการคัดเลือกครั้งนี้ “สิ่งที่ไดจากงานเขียนนั้นคือ การพัฒนาตนเองและทักษะ อีกดานหนึ่ง นอกเหนือจากการที่เราเรียนแตคํานวณ ทําใหเรา ไดทั้งความคิดสรางสรรคเพิ่มขึ้นมา ไมใชเราไดแควิชาการเพียง อยางเดียว” จากผลงานเขียนที่ถูกนําไปทําเปนสารคดีหนังสั้น เรื่อง “รวงขาวอราม..ยามเมื่อตองแสง..ที่ดินแดนบานพระราชา” นั้น แรงบันดาลใจมาจากการที่ไดลงไปยังพื้นที่อ.ตากใบ....... เนื่องจากที่นี่มีพื้นที่นาคอนขางเยอะพอสมควร อีกทั้ง ทําใหไดยินภาษา “เจะเห” ซึ่งตามประวัติศาสตรนั้นภาษาเจะเห คือภาษาที่มาจากภาษาของอาณาจักรสุโขทัยแตเดิมและนํามา ผสมกับภาษาถิ่นคือหรือภาษาใต จึงคิดวามีความแปลกโดยที่ ตนเองไมรูจักมากอน อีกทั้งอยากถายทอดวิถีชีวิตของคนพื้นที่ ในสามจังหวัด อยากสะทอนใหเห็นถึงเกษตรกรที่มีความรักตอ ในหลวงของเรา โดยแตเดิมพื้นที่ดินนาของอ.ตากใบจะเปนดิน เปรี้ยวทั้งหมด ทําใหปลูกพืชไมขึ้น จนเมื่อในหลวงทานทรงลงมา ชวย “แกลงดิน” ทําใหปลูกขาวและพืชได สิ่งนี้คือแรงบันดาลใจ ของการเขียนเรื่องนี้ขึ้นมา อีกทัง้ อยากจะสะทอนวิถชี วี ติ ของคนในสามจังหวัดในสวน ทีด่ ี ไมใชมแี ตเหตุการณความรุนแรง สะทอนในมุมทีไ่ มเคยมีใคร เห็นและรับรู อยากใหเห็นอีกดานหนึ่งของสังคมของสามจังหวัด ชายแดนภาคใต การทําสือ่ ออกมาลักษณะแบบนีน้ นั้ สามารถชวย เชือ่ มความสัมพันธทดี่ ขี องคนตางศาสนาและวัฒนธรรม เห็นภาพ ของการชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของคนในสังคม อยากฝากในเรื่องของการสรางนิสัยรักการอานใหกับเด็ก นั้นตองเริ่มมาจากที่ “ครอบครัว” อยางเชนตนเองนั้นเริ่มมาจาก แมที่ชอบซื้อหนังสือใหอาน แตเด็กสมัยนี้จะไมคอยอานหนังสือ หรือชวงสอบตางๆ ทําใหเขาตองพึง่ สถาบันติวเตอร ทําใหสถาบัน นั้นๆ จะไมสอนวิธีการคิดหรือการเขียนที่เปนกระบวนการใหกับ เด็ก เพราะฉะนั้นครอบครัวเปนจุดสําคัญที่จะปลูกฝงเด็กในเรื่อง ของการรักการอาน

茶与健康 “ฉา ยี่ว เจี้ยน คัง” ชาและสุขภาพ

“ชา” เปนเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่เปนที่นิยมของคน ทั่วโลก 流行 “หลิว สิง” แปลวา นิยม 全世界 “เฉวียน ซื่อ เจยี้ะ“ แปลวา คนทั่วโลก ชาวจีนรูจักชา และดืม่ ชามานานนับพันๆ ป 中国人 “จง กัว่ เหริน” แปลวา ชาวจีน ในวัฒนธรรมของคนจีน 文化 “เหวิน ฮวา“ แปลวา วัฒนธรรม ชา เปนสัญลักษณของมิตรไมตรีและการรับรอง ดวยยินดี 象征 “เซี่ยง จึง” แปลวา สัญลักษณ เมื่อ มีแขกมาเยือนถึงบาน 有客 “โหยว เคอ” แปลวา มีแขก 拜访 “ไป ฝง ” แปลวา มาเยือน การตอนรับดวยชารอน หนึ่งถวย เปนไมตรีอันอบอุน 招待“จาว ไต “ แปลวา ตอนรับ 友好 “โหยว หาว” แปลวา ไมตรี จากเจาบาน ทีจ่ ะขาดเสียมิได 热情 “ยือ่ ฉิง” แปลวา อบอุน 主人 “จู เหริน” แปลวา เจาบาน ตนชา มีชอื่ ทางพฤกษศาสตรวา คาเมลเลีย ไซเนนซิส ( CAMELLIA SINENSIS ) มีแหลงปลูกอยูที่มณฑล เสฉวน ฟูเจีย้ น จือ้ เจียง เขาอูเหมย และยูนนาน ชามีหลาย สายพันธ อาทิ ชาอูหลง ชาเขียวหลงจิง่ ชาสุย เซียน ชาผูเออร ฯลฯ ชาที่ปลูกในแตละทองถิ่นจะใหกลิ่นและรสชาติ เฉพาะทีไ่ มเหมือนกัน พืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมในการปลูกชาจะ ตองอยูส งู กวาระดับนํา้ ทะเล 1,200 เมตร อากาศเย็นจัด และปลอดจากสารพิษ ศิลปะการชงชาอยางพิถีพิถันของคนแตจิ๋วนั้น เวลาชงชาจิตใจสงบ ประสาทผอนคลาย อารมณเบิกบาน ไมเรงรีบ เวลาดืม่ ชาจะบรรจงหยิบถวยชาขึน้ ดมกลิน่ หอม แลวจึงจิบเอารสใหชุมคอชื่นใจ กรรมวิธกี ารชงชาแบบ “กงฮูฉา” 1. รินนํา้ รอนลงใน กาและเททิ้ง เพื่ออุนกา 2. ตวงใบชาลงในกา โดยดูจาก ขนาดของกาและจํานวนผูด มื่ 3. รินนํา้ รอนเดือดจัดลงใน กาโดยใหยกกานํา้ ใหสงู เพือ่ ใหนาํ้ มีแรงกระแทกและไหล ซึม่ สูใ บชาอยางรวดเร็ว ทําใหไดกลิน่ รสทีด่ ี 4.เทนํา้ แรกทิง้ โดยนํามาทําความสะอาดถวยชา เพื่ออุนถวยชาใหรอน และถือวาเปนการปลุกชาใหตนื่ 5. รินนํา้ รอนใสกาอีกครัง้ การรินนํ้าชาสําหรับวราณาฐ เสิรฟ ให รินชาใสทุกถวยโดยวนจาก จํานงค ถวยที่หนึ่ง-สอง-สาม... แลววนกลับมาใหมจนชาเต็มทุก ถวยเพือ่ ใหชามีความเขมขนใกลเคียงกันทุกถวย เวลาริน ไมตองยกกาสูง 泡茶“เพา ฉา” แปลวา ชงชา ผลจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร ทั้งในโลกตะวัน ตกและตะวันออกพบวา การดื่มชานั้นมีผลตอสุขภาพ อยางชัดเจน การดืม่ ชาชวยลดอัตราเสีย่ งของการเกิดโรค หลายอยางดวยกัน อาทิ โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน และ โรคหัวใจขาดเลือด ในชามีสารทีโอฟลไลน ซึง่ ชวยกระตุน ใหประสาทตื่นตัวคลายคาเฟอินในกาแฟ แตมีปริมาณ นอยกวาในกาแฟมาก และมีกรดแทนนิค ซึง่ มีคณ ุ สมบัติ ลางสารที่เปนไขมัน นอกจากนี้ ยังมีสารโพลีฟน อลและฟลาโวนอยด ซึง่ เปนตัวตานอนุมูลอิสระ ชวยปองกันการเสื่อมสลายของ เซลส ปองกันมะเร็ง ทั้งยังมีสารฟลูออไรดที่ชวยเคลือบ ฟนใหแข็งแรงลดการเกิดหินปูนและโรคเหงือกดวย เห็นขอดีมากมายของการดื่มชาแลว คงไม เปนการเสียเวลาจนเกินไป ถาจะพักดื่มชาระหวาง วันกันบาง เพื่อที่จะเสริมสรางสุขภาพที่ดี และชวย ใหสุขภาพหัวใจแข็งแรงดีอีกดวย 喝茶 “ เฮอ ฉา” แปลวา ดื่มชา สุภาษิตจีนบทหนึ่ง กลาววา 病从口入, 祸从口出 “ปง ฉง โหขว ยู” “ฮวอ ฉง โหขว ชู” แปลวา โรคภัยเขาทางปาก ภัยพิบตั อิ อกจากปาก ฉะนัน้ เราจึงตองระมัดระวังในการรับประทาน และการพูดจา เขียนมาถึงบรรทัดนี้ หลีเ่ หลาซือ รูส กึ อยากดืม่ ชา ขึ้นมาตะหงิดๆ ขออนุญาตพักชงนํ้าชากอนนะ


¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ - àÂÒǪ¹ 11B

Çѹ·Õè 6 - 12 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556 “เชฟรอน” รวมกับสถาบันคีนนั แหงเอเชีย จัดกิจกรรมการพัฒนาและสงเสริมการ เรียนรูด ว ยกระบวนการสืบเสาะหาความ รู ดึงเยาวชนสงขลา-นครศรีฯเขารวม หวัง ปนเปนนักวิทยาศาสตรรุนใหม ระหวางวันที่ 28-29 มิถุนายน 2556 บริษทั เชฟรอน ประเทศไทย สํารวจและ ผลิต จํากัด รวมกับ สถาบันคีนนั แหงเอเชีย จัดกิจกรรมการพัฒนาและสงเสริมการเรียน รูด ว ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู ภายใต โครงการ The Power of Human Energy รวมพลังคน สรางพลังใจ พัฒนาการจัดการ เรียนรูดานวิทยาศาสตร แกนักเรียนในภาค ใต โดยวันที่ 28 มิถุนายน นําสื่อมวลชม เยีย่ มชมศูนยเศรษฐพัฒน จังหวัดสงขลา และ ชมศูนยฝกอบรมชางเทคนิคปโตรเลียมแหง แรกของประเทศ พรอมฟงบรรยายจากผูจัด การศูนยฝกอบรมเศรษฐพัฒน และผูจัดการ โปรแกรมนวั กรรมทางการศึ กษา สถาบัน สุดาพรตทองสวั สดิ์ คีนันแหงเอเซีย ชี้แจงวัตถุประสงคของโครง การ เพื่อใหสื่อมวลชนกระจายขอมูลการ เรียนรูดานตางๆ สูประชาชนทั่วไป สวนวันที่ 29 มิถุนายน จัดกิจกรรม “Fun Science Day” ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เปดโอกาสใหนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จากโรงเรียนตางๆ ในจังหวัดสงขลา และนครศรีธรรมราช ได เปดโลกทัศนใหมในการเรียนรูดานวิทยา ศาสตร เปนการฝกฝนใหนักเรียนที่เขารวม โครงการรูจักคิด วิเคราะห และไดลงมือทํา การทดลองดวยตนเอง นายทวนชัย กองพิธี ผูจัดการศูนย เศรษฐพัฒน บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย สํารวจและผลิต จํากัด กลาววา ทางบริษัท เชฟรอนฯ เล็งเห็นความสําคัญของบุคลากร ทัง้ ดานวิศวกรรมและดานวิทยาศาสตร จึงลง นามเซ็นสัญญา กับสถาบันคีนันแหงเอเชีย เพื่อชวยในการสรางแรงจูงใจ ใหนักเรียน ระดับมัธยม ตระหนักรูดานการเรียนวิทยา ศาสตรมากขึ้น พัฒนามีชองทางการเรียน ตอในดานวิศวกรรม และดานวิทยาศาสตร อนาคตเมื่อเติบโตขึ้นอาจเปนนักวิจัย หรือ นักวิทยาศาสตร เพื่อประเทศไทยจะไดมี บุคลากรที่มีความรูสายนี้เพิ่มขึ้นรอยละ 10 ทั้งในสายสามัญและสายอาชีพ สวนนักเรียนชางเทคนิคปโตรเลียม รุนนี้เปนรุนที่ 9 มีหลักสูตรการเรียน 6 เดือน คาดวาอนาคตจะรับนักเรียนมากขึน้ เพราะมี การติดตามผลพนักงานทีเ่ รียนจากทีน่ ี่ เขาจะ ถูกสงไปเปนชางเทคนิคปโตรเลียม ชางไฟฟา หรือ ชางเครื่องยนต ที่ทํางานในทะเล “ความกาวหนาในการทํางาน เปนไป ตามลําดับชั้น นักเรียนที่จบไปจะไดรับการ ยอมรับสูง การันตีจากศักยภาพของนักเรียน ทุกรุน” นายทวนชัย กลาว นางเกศรา อมรวุฒวิ ร ผูจ ดั การ โปร แกรมนวัตกรรมการศึกษา สถาบันคีนันแหง เอเซีย กลาววา โครงการครั้งนี้เกิดจากความ รวมมือของทั้ง 2 หนวยงาน ที่อยากชวยยก ระดับการศึกษา ดานวิทยาศาสตรที่ประเทศ ไทยยังขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาใน ดานนี้ มีกลุม เปาหมายเปนเด็กนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนตนกวา 15,000 คน จาก 45 โรงเรียน ในจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรม ราช

‘เชฟรอน’จับมือสถาบันคีนนั เอเชีย

ปน เด็กสงขลา-นครศรีฯเกงวิทยฯ

กิจกรรมจะแบงฐานการเรียนเปน 3 ฐาน โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความ รู ดังนี้ ฐานการปรับสมดุลภายในคาน เปน ฐานทีท่ าํ ใหเด็กๆ รูจ กั การรับนํา้ หนัก และการ ถวงดุลของคาน ตอมาเปนฐานตะลุยอวกาศ เรานํา ทองฟาจําลองเคลือ่ นทีม่ าตัง้ เพือ่ ใหเด็กเรียน รูเรื่องดวงดาว สุดทาย ฐานความหวังดีของสายนํ้า ใหเด็กเรียนรูเรื่องการไหลเวียนของกระแส นํ้าอุน และกระแสนํ้าเย็น ทั้ ง นี้ เมื่ อ เขาเรี ย นต อ ระดั บ มั ธ ยม ศึกษาตอนปลาย เขาจะไดมที างเลือกในการ เรียนวิทยาศาสตรมากขึ้นตามลําดับ นักเรียนสนุก-ชอบวิทยาศาสตร เด็กหญิงอันนา ขวัญเกลีย้ ง (นอง แพรว) โรงเรียนนวมินราชูทศิ ทักษิณ กลาววา กิจกรรมทีเ่ ขารวมครัง้ นี้ ตนเขาฐานการเรียน รู 2 ฐาน คือ ฐานความสมดุลของคาน และ ฐานตะลุยอวกาศ ไดความรูเ กีย่ วกับดวงดาว “กอนหนานีไ้ มเคยทราบมากอนวา บน ทองฟาจะมีดวงดาวมากขนาดนี้ อยากเชิญ ชวนเพื่อนๆ ตางโรงเรียนที่ไมมีโอกาสไดเขา รวมกิจกรรมในครั้งนี้ ถามีกิจกรรมวิทยา ศาสตรแบบนี้หามพลาด เพราะจะไดความ รูใหมๆ มากขึ้น” นองแพรว กลาว เด็กชายกวี ชัยอิสรภาพ (นองออง) โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา กลาววา จากการ เขาฐานการเรียนรู ทั้ง 3 ฐาน ตนประทับใจ ฐานความหวังดีของสายนํ้า เมื่อทําการทด ลองจึงเขาใจวา นํา้ เย็นจะมีความหนาแนนสูง และเคลือ่ นทีว่ นไปหานํา้ รอน จากนัน้ นํา้ รอน จะลอยขึ้นมาบนผิวนํ้า สามารถบอกไดวา การเคลือ่ นทีข่ องนํา้ จะวนเวียนมาบรรจบกัน เรื่อยๆ ตามความสูง ตํ่า ของอุณหภูมิ

“เมือ่ ไดความรูจ ากการทดลองฐาน ตางๆ ดวยตนเอง รูสึกตื่นเตน และสนุก สนานมากๆ อยากใหมกี จิ กรรมดีๆ แบบ นี้ตอเนื่อง” นองออง กลาว สวน เด็กหญิงสโรชา ศรีสวัสดิ์ (นอง เบนซ) โรงเรียนกระแสสินธุวิทยา กลาววา การเขารวมกิจกรรมวันนีค้ มุ คามากๆ ทีไ่ ดรบั ความรู ความเขาใจ ดานวิทยาศาสตรนอก หองเรียนที่มีประโยชนตอตนเองและเพื่อนๆ มาก ทัง้ 3 ฐานทีเ่ ขามา ประทับใจฐานตะลุย อวกาศมากที่สุด เพราะตื่นเตนกับทองฟา จําลองที่มีความมืด และสวยงาม อีกทั้งยัง ทําใหรจู กั ดวงดาวแปลกๆ มากมาย เชน ดาว

แมงปอง ดาวหมาใหญ ดาวหมาเล็ก และดาว 12 ราศี “เมื่อ ทราบวา บนทอ งฟา มีด วงดาว มากมายขนาดนี้ รูสึกชอบวิชาวิทยาศาสตร มากขึ้นกวาเดิม” นองเบนซ กลาว กิจกรรมทัง้ 2 วัน นอกจากมุง ยกระดับ การจัดการเรียนรูแกครูผูสอนวิทยาศาสตร และผูบริหารโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนตนในภาคใต ใหมีความตระหนักรู ใช วิธีการใหมๆ สอนนักเรียนอยางเต็มความ สามารถแล ว นั ก เรี ย นเองก็ ไ ด รั บ ความรู  ควบคูกับความสนุกสนานดวย เพื่อสงเสริม ใหเด็กไทยรักการเรียนวิทยาศาสตรมากยิ่ง ขึ้น


วัน วันที่ พุธที่ 10 1 พฤหัสที่ 11 2 ศุกร์ที่ 12 3 เสาร์ที่ 13 4 อาทิตย์ที่ 14 5 จันทร์ที่ 15 6 อังคารที่ 16 7 พุธที่ 17 8 พฤหัสที่ 18 9 ศุกร์ที่ 19 10 เสาร์ที่ 20 11 อาทิตย์ที่ 21 12 จันทร์ที่ 22 13 อังคารที่ 23 14 พุธที่ 24 15 พฤหัสที่ 25 16

มัฆริบ 18:35 18:35 18:35 18:35 18:35 18:35 18:35 18:35 18:35 18:35 18:35 18:35 18:35 18:35 18:35 18:35

อีซา 19:51 19:51 19:51 19:51 19:51 19:51 19:51 19:51 19:50 19:50 19:50 19:50 19:50 19:49  19:49 19:49

อิมซาก 4:35 4:35 4:35 4:36 4:36 4:36 4:37 4:37 4:37 4:37 4:38 4:38 4:38 4:38 4:39 4:39

ซุบฮี 4:45 4:45 4:45 4:46 4:46 4:46 4:47 4:47 4:47 4:47 4:48 4:48 4:48 4:48 4:49 4:49

ชูรุก 6:05 6:05 6:06 6:06 6:06 6:06 6:06 6:07 6:07 6:07 6:07 6:07 6:07 6:07 6:08 6:08

ซุฮรี 12:22 12:22 12:22 12:23 12:23 12:23 12:23 12:23 12:23 12:23 12:23 12:23 12:23 12:23 12:23 12:23

อัศริ 15:46 15:46 15:46 15:46 15:46 15:46 15:46 15:46 15:46 15:46 15:46 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45


วัน วันที่ ศุกรที่ 26 17 เสารที่ 27 18 อาทิตยที่ 28 19 จันทรที่ 29 20 อังคารที่ 30 21 พุธที่ 31 22 พฤหัสที่ 1 23 ศุกรที่ 2 24 เสารที่ 3 25 อาทิตยที่ 4 26 จันทรที่ 5 27 อังคารที่ 6 28 พุธที่ 7 29 พฤหัสที่ 8 30 ศุกรที่ 9 31

มัฆริบ 18:35 18:35 18:34 18:34 18:34 18:34 18:34 18:34 18:33 18:33 18:33 18:33 18:33 18:32 18:32

อีซา 19:49 19:49 19:48 19:48 19:47 19:48 19:47 19:47 19:46 19:46 19:46 19:46 19:45 19:45 19:45

อิมซาก 4:39 4:40 4:40 4:40 4:41 4:41 4:41 4:41 4:42 4:41 4:42 4:42 4:42 4:42 4:42

ซุบฮี 4:49 4:50 4:50 4:50 4:51 4:51 4:51 4:51 4:52 4:51 4:52 4:52 4:52 4:52 4:52

หมายเหตุ : ใชเฉพาะพื้นที่จังหวัดปตตานี (+2 นาที ที่ยะลา -4 นาที ที่นราธิวาส - 5 นาที ที่สุไหงโกลก)

ชูรุก 6:08 6:08 6:08 6:08 6:09 6:09 6:09 6:09 6:09 6:09 6:09 6:09 6:09 6:09 6:09

ซุฮรี 12:23 12:23 12:23 12:23 12:23 12:23 12:23 12:23 12:23 12:23 12:23 12:23 12:23 12:23 12:23

อัศริ 15:44 15:44 15:44 15:43 15:42 15:43 15:42 15:42 15:41 15:41 15:40 15:40 15:40 15:39 15:39


14B ¼ÙŒËÞÔ§

Çѹ·Õè 6 - 12 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556

ทํางานตองทุม เกินรอย ‘โอ’ หจก.พัชรควอลิตเี้ วิรค

พัชรา วาริดี

สโฟกัวัสสดีเปคะนทอยานผูางไรกัอานหนั งสือพิมพภาคใต นบางสําหรับวันหยุด

สุดสัปดาห ตอนนี้เดี๋ยวรอนเดี๋ยวหนาว ปรับอุณหภูมิตามกันไมทันเลยทีเดียว แต อยางไรก็ตามผูหญิงอยางเราๆคงไมทิ้ง เรื่องการดูแลหรอกนะคะ เอาละคอลัมน ผูญิ๊งผูหญิง ฉบับนี้เรายังคงหาสาวสวย ทํางานเกง และสุขภาพดีมาแนะนําเคล็ด ลับดีๆใหคุณผูหญิงทั้งหลายไดนําไปใช กันบาง สาวสวยและเกงที่เราพูดถึงนี่ก็คือ น.ส.พัชรา วาริดี ผูจ ดั การ หรือ “โอ” หจก. พัชรควอลิตี้เวิรค ‘โอ’ เผยวา ตอนนี้ทํางานเกี่ยวกับ ธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งพิมพ โดยสวนใหญจะรับ งานของหนวยงานทองถิน่ ซึง่ จะเปนบริษทั เอกชนที่จะตองไปรับงานสวนราชการทั้ง เทศบาล อบต. และอบจ. โดยสวนใหญ จะอยูที่จ.กระบี่และพังงา ซึ่งการทํางานนี้

นั้นความแตกตางระหวางภาคเอกชน และภาครัฐมีสวนตางกันเยอะ ในชวง แรกของการทํางานจะตองปรับตัวคอน ขางเยอะมาก เพราะเนื่องจากเริ่มตน ดวยธุรกิจของครอบครัว โดยไมเคย เปนลูกจางบริษัท ทําใหคอนขางที่จะ ตองปรับตัวอยางมาก และเรียนรูดวย ตนเองทั้งหมด ยังมีคุณแมที่คอยให ประสบการณการทํางานแกเรา อีกทั้ง ถือวาเปนความโชคดีของตนเองที่ได เขามาทํางานดานนี้ เนื่องจากมีคนให โอกาสแกใหสําหรับการทํางานดานนี้ “ตนเองคิดเสมอวาไมวาใครจะ หยิบยื่นงานให ถาเรามีความพรอม และทําได เราจะไมใหโอกาสตรงนั้น หลุดมือเด็ดขาด และเราตองถามตัว เองดวยวาสิ่งที่เขาใหมาเราทําไดแค ไหนและความสามารถดีไหม อีกทั้ง


´Ç§ 15B

Çѹ·Õè 6 - 12 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556

ลัคนาราศีตุลย วันที่ 15 ต.ค.-14 พ.ย. การงาน จะไดขาวดีเกี่ยวกับงาน หากคนในบานหรือคนใน ครอบครัวยังวางงานชวงนี้จะงานทํา การเงิน จะไดเงินกอนใหญจาก การขายที่ดินหรือหุน โรงงานเปนตนความรัก ความรัก สดใส ทุกคนทั้ง เกาและใหมตางเอาใจทานและพรอมที่จะตกลงตามเงื่อนไข

ลัคนาราศีพิจิก วันที่ 15 พ.ย.-14 ธ.ค. 6-12 กรกฎาคม 2556 ลัคนาราศีเมษ วันที่ 15 เม.ย.- 14 พ.ค. การงาน ภายในวงงานเกิดความแตกแยก และมีเหตุอันเปน อุปสรรคใหงานลาชา การเงิน การเงินคอยๆดีขึ้น เรื่อยๆ ความรัก ยัง คงขัดแยงทางอารมณอันเกิดจากการหึงหวง และเก็บเรื่องเกาๆ มา รื้อฟน สงผลใหเกิดอาการหมางเมินขึ้น

ลัคนาราศีพฤษภ วันที่ 15 พ.ค.-14 มิ.ย.

พัชรา วาริดี

เปนการพิสูจนและทาทาย” อุปสรรคของการทํางานคิดวาเปนความ ทาทายและเปนประสบการณที่ทําใหเราไดเรียน รู เมือ่ มีปญ  หาทุกครัง้ จะทําใหเราคิดอยางมีสมาธิ และนิ่ง อีกทั้งการแกไขปญหาเฉพาะหนานั้นจะ ตองอาศัยประสบการณของการทํางาน จะทําให เรารูไ ดโดยอัตโนมัตวิ า เกิดปญหาแบบไหนจะตอง แกไขอยางไร ทําใหหารแกไขปญหาจึงมีวธิ ที แี่ ตก ตางกันออกไป ขึ้นอยูกับแตละบุคคล และปญหา ก็จะขึ้นอยูกับวาเกิดปญหากับงานหรือกับคน จะ ทําใหเราสามารถแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว หลักการทํางาน คิดและสอนพนักงานอยู เสมอวา งานทุกชิน้ อยาหวังคาตอบแทน ทุกอยาง ตองทุมใหเกินรอยทั้งหมด ไมวางานชิ้นนั้นมูลคา ไมถึงพัน แตถาทําเกินรอยผลงานที่ออกมา จะมี ความภาคภูมิใจในตัวเอง การดูแลตัวเองจะเนนออกกําลังกาย พัก ผอน จะไมทมุ กับงานมากเกินไปแตยงั ทํางานปกติ และแบงเวลาใหชดั เจน โดยการออกกําลังกายจะ เนนการวายนํ้า เนนการอกกําลังกายเพราะอายุ เยอะขึน้ จะเปนการเผาผลาญอีกวิธหี นึง่ สวนดาน ของการดูแลผิวพรรณ ปกติแลวเปนคนผิวคลํ้า งาย และงานทีท่ าํ เปนงานทีต่ อ งลงพืน้ ทีต่ ามพืน้ ที่ ตางๆ สิง่ สําคัญคือกันแดด ทัง้ ผิวกายและผิวหนา มุมมองเกี่ยวกับผูหญิงยุคใหม ตอนที่เปด บริษัทใหมชวงแรกๆ จะรับพนักงานที่เปนผูหญิง เพราะอยากใหทุกคนมีความรูสึกวาบริษัทที่ทํา แบบนี้ทั้งหมดสวนใหญแลวผูชายจะเปนเจาของ ในขณะเดียวกันบริษัทเราบริหารโดยผูหญิง ไม อยากใหคิดวาผูหญิงหรือผูชายทําดีกวา เพราะ งานหนัก งานที่ผูหญิงทําลําบาก กอนที่เราจะมี พนักงานยังสามารถทําเองได อยากฝากสําหรับผูหญิงใหรูจักการแตง ตัว การพูดจา การเขาสังคม เปนเอกลักษณอยาง หนึ่งของการทํางาน ผูหญิงจะไดเปรียบเรื่องของ การเขาหาผูใหญในสวนขององคกรที่เปนภาค รัฐ ความออนนอมถอมตัวจะมีมากกวา แตไม ไดหมายถึงความออนแอ แตงตัวทํางานอยางไร ก็ไดแตตองเซฟตัวเองไดดวย จะตองเรียนรูจาก สิ่งที่ทําใหเห็น

การงาน ทานที่ทํางานเกี่ยวกับการใหบริการ จะไดรับเกียรติ โดงดังและไดผลตอบแทนคุมคา รวมไปถึงนักแสดงดวย การเงิน รายจายฟุมเฟอยเกิดขึ้นเกินคาด จึงทําใหหมุนเงินไมทันอาจตองเปน หนี้บัตรเครดิตเพิ่มขึ้นกวาที่เคยเปน ความรัก ความรักรอนแรงจึงควร หลีกเลี่ยงการตอปากตอคํากับคนรัก เพราะอาจทําเรื่องเล็กใหเปน เรื่องใหญได ลัคนาราศีเมถุน วันที่ 15 มิ.ย.-14 ก.ค. การงาน ภายในวงงานเกิดความแตกแยก และมีเหตุอันเปน อุปสรรคใหงานลาชา การเงิน การเงินคอยๆดีขึ้น เรื่อยๆ ความรัก ยัง คงขัดแยงทางอารมณอันเกิดจากการหึงหวง และเก็บเรื่องเกาๆ มา รื้อฟน สงผลใหเกิดอาการหมางเมินขึ้น

การงาน เพื่อนฝูงหรือหุนสวน จะชวยใหงานของทานดีขึ้นและ ไดผลตอบแทนเพิ่มขึ้นดวย การเงิน จะมีเงินกอนใหญเขามาแบบไม คาดฝนเชน ขายของไดสูงกวาที่คิดไว รวมถึงการถูกหวย ถูกรางวัล เปนตน ความรัก ความรักไมคอยดีนัก จะไดขาวการเจ็บปวยของคน รัก ดวยโรคที่ไมคาดฝนมากอนสุขภาพใหระวังอุบัติเหตุ หามเดินทาง ไกล โดยเฉพาะทางนํ้า

ลัคนาราศีธนู วันที่ 15 ธ.ค.-14 ม.ค. การงาน ใหระวังเพือ่ นรวมงานหรือเจานายจะเปนเหตุใหขดั แยง ไดดวยเรื่องเล็กนอย การเงิน จะไดลาภกอนใหญจากการคิดหรือการ เขียน รวมไปถึงการบริจาคดวย ความรัก จําเปนตองรอไปกอน จนกวา ดาวศุกรจะโคจรจากเรือนวินาศไปทับราศีเกิดและเขาสูเรือนกฎมมะ

ลัคนาราศีกรกฎ วันที่ 15 ก.ค.-14 ส.ค.

การงาน ใหระวังคดีความและพฤติกรรมคดโกงของเพือ่ นรวม งานจะนําความยุงยากมาสูทานดวย ไมใชฐานะเพื่อนรวมงาน ก็ใน ฐานะเจาของกิจการ การเงิน จะจายเงินกอนใหญเปนคาวิ่งเตนตอสู คดีและเปนคาชดเชยแรงงานในกรณีทที่ า นแพคดีความ ความรัก เห็น ทีตองรอไปกอนอยาเพิ่งคิดคืนดีหรือหาคนใหม เพราะคงจะหนีไมพน คนที่มีพฤติกรรมแดิมๆ ขี้หึง ขี้ระแวงและใจรอน

ลัคนาราศีสิงห วันที่ 15 ส.ค.-14 ก.ย.

การงาน งานที่ทําอยูอาจประสบความยุงยากบาง แตสุดทาย แลวก็จบลงดวยดีและมีผลตอบแทนคุมคา การเงิน เงินทองไหลเขา มาจากหลายทางทั้งจากงานประจําและงานจรๆ จึงเหมาะแกการ เก็บออม เพื่อการลงทุน ความรัก คนใกลตัวจะเปลี่ยนจากเพื่อนมา เปนคนรัก และลงเอยไดแบบตกกระไดพลอยโจน คือแบบไมไดตั้งใจ แตตองรับผิดชอบ

ลัคนาราศีกันย วันที่ 15 ก.ย.-14 ต.ค.

การงาน จากที่เคยกาวหนาไปดวยดีชวงนี้จะสะดุด เนื่องจาก ขาดสภาพคลองจะตองเปนหนีท้ งั้ ๆ ทีท่ า นเองก็เปนเจาหนี้ แตเรียกเก็บ เงินไมได การเงิน มีรายจายเพิ่มขึ้นอยางคาดไมถึง จึงเปนเหตุใหเงิน ขาดมือและตองหมุนเงินอยางมาก ความรัก อยาคาดหวังใดๆ จากคน รักเพราะชวงนี้เขาไมไดมองทานอยางชื่นชมเหมือนเดิมแลว

เปนทุกข ทวา..เรียนรูที่จะมองดู ความทุกขอยางมีสติ อยางแยบคาย อยางเปนผูดู ไมไดเปนผูนํา ความ ทุกขจะทอประกายแหงความสุขมา ใหเห็น สําหรับคนที่เห็นความสุข ได แ ม ต กอยู  ท  า มกลางความทุ ก ข คนเชนนี้ไมมีอะไรใหตองกลัว เมื่อ ไมกลัวความทุกขการใชชีวิตก็เปน เรื่องงาย การหาความสุขทามกลาง ความทุกขก็เปนเรื่องนารื่นรมย ถา ทุกขมาเดี๋ยวสุขก็มา เพราะสุขก็อยู ในทุกข ทุกขกอ็ ยูใ นสุข ใหเราอดทน และรอบคอบสิ่งใดเกิดขึ้นมาแลว เดี๋ยวสิ่งนั้นก็จะดับไป คิดพิจารณา ชื่อหนังสือ : เรียนรูท กุ ข ไดสขุ อยางนี้ไปเรื่อยๆ ในที่สุดเราก็จะ เปนกําไร สามารถเปลีย่ นทุกขใหเปนสุขได ขอ ชื่อผูเขียน : ว.วชิรเมธี เพียงใหเรามีสติ เรียนรูจากความ คําโปรย : ยามใดที่ชีวิตพบ ทุ ก ข แ ล ว จะได ค วามสุ ข เป น กํ า ไร กับความทุกข หากไมมัวแต ชีวิต......

ลัคนาราศีมังกร วันที่ 15 ม.ค.-14 ก.พ. การงาน จะไดงานใหมหรืองานเกาปรับปรุงใหม ทํารายได เขากระเปาอยางเปนกอบเปนกํา จึงควรรุกคืบไปขางหนาตามแผนที่ วางไว การเงิน จะมีรายจายเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น จึงตองหมุนเงิน แตก็เปนหนี้เพื่อการลงทุนซึ่งขอใหเปนตอไป รับรองไดวาวันหนึ่งได คืนพรอมกําไรแนนอน ความรัก ไมราบรื่น เนื่องจากมีมือที่สามคอย ขัดขวาง จึงตองใจเย็น

ลัคนาราศีกุมภ วันที่ 15 ก.พ.-14 มี.ค. การงาน ใหระวังคดีความหรือปญหาทางดานกฎหมาย จะ ทําใหการงานเสียหาย การเงิน รายไดเขามานอย แตรายจายเพิ่ม ขึน้ มากทําใหตดิ ลบในทุกรายการทีต่ อ งจาย และเปนเหตุใหตอ งหมุน เงิน ความรัก ความรักแหงแลง ไมมอี ะไรใหเกิดความหวังใดๆ จึงควร รอและทําใจคิดเสียวามาไดก็ไปได ไมมีอะไรเปนของเราแนนอน จะ ไดสบายใจ

ลัคนาราศีมีน วันที่ 15 มี.ค.-14 เม.ย. การงาน งานที่สะดุดและชะงักอยูแลว จะยิ่งแยขึ้นไปอีก จึง ไมควรคิดงานใหมและเสนองานใหมใหผใู หญพจิ ารณาในชวงนี้ การ เงิน ในชวงตนสัปดาหพอจะมีเงินเขามาบาง แตปลายสัปดาหก็ตอง จายออกไปจึงเทากับวามีเงินผานเขามาเทานัน้ ความรัก คนรักเอาแต ฟงผูใ หญซงึ่ ไมชอบทานอยูแ ลวเปนพืน้ ฐาน ทําใหระยะแหงการคบหา กันหางออกไปทุกทีและสุดทายคงจบลงดวยการเลิกรากันไป

10 อันดับหนังสือขายดี

1.อานงบการเงินไมยาก ผูเขียน ธวัชชัย ธูปออน ราคา 185 บาท 2.กรุณาทําสิง่ ใหม ผูเ ขียน ฟลปิ คอตเลอร ราคา 185 บาท 3.เรียนรูท กุ ข ไดสขุ เปนกําไร ผูเ ขียน ว.วชิรเมธี ราคา 129 บาท 4.คูมือพิชิตใจดวยปลายลิ้น ผูเขียน เคอ เหยียนถิง ราคา 165 บาท 5.สุขฟรีๆ ยังมีในโลก ผูเขียน Mr.Tony ราคา 175 บาท 6.เกงภาษา 50 ลาน ผูเ ขียน บัณฑิต อึง้ รังษี ราคา 190 บาท 7.เปลีย่ นภาพถายใหกลายเปนเงิน ผูเ ขียน ปฐวี อุรพีพฒ ั น พงศ ราคา 200 บาท 8.คิดตองทํา คันตองเกา ผูเขียน Shaa Wasmund ราคา 170 บาท 9.สงครามโลก Z:World War Z ผูเขียน แม็กซ บรูกส ราคา 320 บาท 10.ความฝนทีม่ นั่ สุดทาย ผูเ ขียน นิว้ กลม ราคา 215 บาท


16B áËÅ‹§§Ò¹

Çѹ·Õè 6 - 12 กรกฎาคม 2556

มุมมองต่อการพัฒนาท่าเรือของไทย ในกระแสโลจิสติกส์ยุค AEC

ประเด็นต่อมำ คือ ถ้ำอีกสองปี เรำเปิด ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน จะมีผลอย่ำงไร กับกำรขนส่งสินค้ำทำงเรือบ้ำง ผมขออนุญำต เล่ำให้ฟัง เป็นประเด็น ดังนี้ 1. ผลกระทบของไทยต่อกำรเปิดเสรี สำขำโลจิสติกส์ในปี 2013 โดยนักลงทุนใน อำเซียนสำมำรถมำลงทุนถือหุ้นในธุรกิจโลจิ สติกส์ของไทยได้ 70% โดยไม่มีข้อจ�ำกัด ซึ่ง จะส่งผลกระทบต่อผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์ของ ไทยกว่ำร้อยละ 60 – 70 ที่จะรับผลกระทบ เนื่ อ งจำกสภำวกำรณ์ ที่ ไ ม่ ส ำมำรถแข่ ง ขั น ได้ อย่ำงไรก็ตำมก็มองไปที่ผลกระทบในแง่ ควำมสำมำรถกำรแข่งขัน นโยบำยกำรลงทุน เสรี(Fund Free Flow) จะเห็นว่ำบริษัทขนส่ง ทำงน�้ำของไทยมีเงินทุนจ�ำกัด ถ้ำเปิดเสรีจะ ส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท ขนส่ ง ทำงน�้ ำ รำยใหญ่ ข อง ต่ำงชำติเข้ำมำ ซื้อกิจกำรของคนไทยได้ โดย เฉพำะอย่ำงยิ่งผู้ประกอบกำรขนส่งทำงเรือ ภำยในประเทศ ภำวะปัจจุบันเรำปริมำณของ เรือ(Supply side) มีมำกกว่ำสินค้ำ(Demand side) ตอนนีธ้ รุ กิจเรือประสบปัญหำขำดทุนกัน เกือบทั้งหมด 2. ผลกระทบในแง่ของกำรองค์ควำม รู ้ ที่ มี ไ ปแข่ ง ขั น วั น นี้ ผู ้ ป ระกอบกำรขนส่ ง ทำงน�้ำไทยเป็นฝ่ำยเสียเปรียบ ต่อ ประเทศ สิงคโปร์ และมำเลเซีย หลำยด้ำนโดยเฉพะ ควำมสำมำรถของบุคลำกรในธุรกิจพำณิย์นำ วีและโลจิสติกส์ รัฐบำลไทยควรจะจัดสรรเงิน ทุนในกำรอบรมด้ำนเทคโนโลยี บุคลำกร และ องค์ควำมรู้ต่ำงๆ ให้แก่ภำคเอกชน ก่อนเปิด เสรีควรมีกำรจัดสรรงบประมำณมำช่วยเหลือ

ผู้ประกอบกำรของไทย อีกหนึ่งประเด็น คือ ท่ำเรือน�้ำลึกทวำย ในเมียนมำร์ เรำจะใช้ควำมร่วมมือ หรือกำร แข่งขันระหว่ำงท่ำเรือแหลมฉบังอย่ำงไร เรำได้ เปรียบ หรือ เสียเปรียบอย่ำงไร ผมอยำกชี้น�ำ ให้เห็นว่ำ เรำไม่ควรมอง ขำวหรือด�ำ ได้หรือ เสีย ให้มำกนัก กำรได้เปรียบ หรือเสียเปรียบ ยังไม่ส�ำคัญเท่ำกับว่ำ วันนี้ เรำต้องมอง AEC เป็นฐำนกำรผลิตร่วม ตลำดร่วม เศรษฐกิจร่วม ดังนัน้ ทุกอย่ำงต้องด�ำเนินกำรภำยใต้ควำมร่วม มือ และกำรเป็นพันธมิตรทำงยุทธศำตร์ร่วมกัน

ต้องไม่เอำเปรียบกัน ท่ำเรือของไทย จะต้องมองท่ำเรือทวำย เป็นมิตร ที่จะเสริมให้ทั้งสองฝ่ำยเข้มแข็ง บำง อย่ำงเรำต้องเข้ำไปช่วยเหลือและพัฒนำเขำ ให้เจริญก้ำวหน้ำ โดยเขำต้องเกื้อกูลประโยชน์ ร่วมกัน ประเด็นสุดท้ำย คือ ประเทศไทยของ เรำจะเป็นศูนย์กลำงด้ำนโลจิสติกส์อำเซียน ได้ หรือไม่ และจะต้องท�ำอะไรบ้ำงถึงจะบรรลุเป้ำ หมำย ผมมองว่ำ ประเทศไทยของเรำเรำมี จุดแข็งหลำยด้ำน ทั้งด้ำนกำยภำพ เศรษฐกิจ

รับสมัครพนักงาน พนั ก งำนวุ ฒิ ป วช. สำมำรถใช้ คอมพิวเตอร์ได้ดี ติดต่อได้ที่ : เสำวลักษณ์ ศึกษำภัณฑ์ 277 – 279 ถ.นิพทั ธ์สงเครำะห์ 2 อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110 โทร.074-220458,074236975 โทรสำร.074-246654,074-236806 ฉบับที่ 800 ประจ�ำวันที่ 6-12 กรกฎำคม 2556

ประกาศรับสมัครงาน หจก.จัส เอ็นจิเนียริ่ง ด�ำเนินงำนเกี่ยวกับจ�ำหน่ำยและติด ตั้งระบบไฟฟ้ ำ แรงสูง-ต�่ำ ให้กับโรงงำน

(อ่านต่อฉบับหน้า)

สังคม , วันหยุดประจ�ำปี , วันหยุดพักร้อน , เบี้ยขยัน ,เบี้ยเลี้ยงต่ำงจังหวัด , ประกัน อุบัติเหตุ ติดต่อได้ที่ ห้ ำ งหุ ้ น ส่ ว นจ� ำ กั ด จั ส ต�าแหน่ง : ธุรการ 2 อัตรา เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง 375/1 ถ.สำครมงคล 2 เพศ : ชำย ,หญิง ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110 ระดับกำรศึกษำ ปวช.ขึ้นไป โทร. 0824295858 เวลำ 09.00-17.00 น. คุณสมบัติ -มี ค วำมอดทน ขยั น ซื่ อ สั ต ย์ และรั บ ผิ ด ชอบงำนที่ ไ ด้ รั บ มอบ รับสมัครพนักงาน หมำยได้ แผนกอาหารและเครื่องดื่ม - ขับรถจักรยำนยนต์ และรถยนต์ได้ 1. พนักงำนเสิร์ฟ (Waitress / Waitและมีใบอนุญำตขับขี่ er) ชำย/หญิง 1 ต�ำแหน่ง เงินเดือน 9,000 บำท แผนกครัว สวัสดิกำร โบนัส , ประกันสังคม , 1. Pastry Chef ชำย/หญิง 1 ต�ำแหน่ง วันหยุดประจ�ำปี , วันหยุดพักร้อน , เบี้ยขยัน 2. กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊กครัวยุโรป (Chef De , ประกันอุบัติเหตุ Partie / Demi Chef) ชำย/หญิง 1 ต�ำแหน่ง 3. หัวหน้ำส่วนล้ำงและจัดเก็บภำชนะ ต�าแหน่ง : ช่างไฟฟ้า 5 อัตรา , ผู้ (Chief Steward) ชำย/หญิง 1 ต�ำแหน่ง ช่วยช่าง 3 อัตรา 4. พนักงำนล้ำงและจัดเก็บภำชนะ เพศ : ชำย (Steward) ชำย/หญิง 5 ต�ำแหน่ง ระดับกำรศึกษำ ปวช.ขึ้นไป แผนกสุขภาพ คุณสมบัติ -มี ค วำมอดทน ขยั น 1. พนักงำนนวดสปำ (Therapist) ซื่ อ สั ต ย์ และรั บ ผิ ด ชอบงำนที่ ไ ด้ รั บ มอบ หญิ ง 2 ต�ำแหน่ง หมำยได้ แผนกขาย เงินเดือน 10,500 บำทขึ้นไป 1. ผู้จัดกำร หรือรองผู้จัดกำรฝ่ำยขำย สวัสดิกำร ค่ำ OT , โบนัส , ประกัน อุตสำหกรรม ต้องกำรรับสมัครต�ำแหน่งงำน ดังนี้

ประกาศรับสมัคร พนั ก งำนเพศหญิ ง อำยุ 20 ปี ขึ้นไป จบกำรศึกษำปวส.ขึ้นไป ขับขี่รถ จักรยำนยนต์ได้ สนใจสมัครได้ที่ : โครงกำร บ้ำนสำยชล โทร 081-8986294 ,0848917859

สังคม วัฒนธรรม ขำดแต่ปจั จัยกำรเมืองอย่ำง เดียว ดังนัน้ กำรวำงต�ำแหน่งประเทศเพือ่ เป็น ศูนย์กลำงอำเซี่ยน ถือว่ำเป็นกลยุทธ์ที่ควร สนับสนุนและเชื่อว่ำเรำท�ำได้ในอนำคต ผม มีควำมเชื่อ ดังนี้ 1. วันนี้ ไทยต้องเป็นศูนย์กลำงของ ควำมร่วมมือ และเป็นศูนย์กลำงในสร้ำง พันธมิตรทำงธุรกิจให้กับ 10 ประเทศในอำ เซี่ยน วันนี้เรำต้องไม่สร้ำงควำมขัดแย้งกับ สิงคโปร์ มำเลเซีย ไม่ควรไม่ลดทอนจุดแข็ง ของเขำ เพื่อให้ทุกคนมีที่ยืนหำกมีวิกฤต ดัง นั้นไทยเรำควรประสำนประโยชน์ในภูมิภำค มำกกว่ำ แบ่งแยกและปกครอง 2. ส�ำหรับภำยในประเทศ รัฐบำลไทย จะต้องช่วยเหลือผู้ประกอบกำรไทยให้มำก เพรำะเรำยังขำดควำมสำมำรถหลำยด้ำน เช่น เรำไม่มีควำมพร้อมในกำรออกไปลงทุน ในต่ำงประเทศ เพรำะถ้ำจะแข่งขันในเชิงรุก จ�ำเป็นต้องสร้ำงศักยภำพของผู้ประกอบกำร ไทยไปขยำย เครือข่ำยกิจกำรลงทุนในต่ำง ประเทศให้ได้ โดยกระทรวงพำณิชย์น่ำจะมี บทบำทเข้ำมำส่งเสริม ในกำรจัดท�ำ business matching ระหว่ำงผูป้ ระกอบกำรด้ำนโลจิสติ กส์ในอำเซียนด้วยกัน เรำควรจะจัดท�ำคู่มือ อำเซี่ยนส�ำหรับนักลงทุนชำวไทย หรือหำผู้ ร่วมลงทุนในประเทศต่ำงๆ ภำยในข้อตกลง ระหว่ ำ งรั ฐ บำลกั บ รั ฐ บำลจะท� ำ ให้ เ อกชน ขยับตัวได้ง่ำยกว่ำกำรไปตกลงกันเอง แต่ มีกฎหมำยของแต่ละประเทศเป็นอุปสรรค เป็นต้น


áËÅ‹§§Ò¹ 17B

Çѹ·Õè 6 - 12 กรกฎาคม 2556 ชำย/หญิง 1 ต�ำแหน่ง สวัสดิการ แผนกช่าง 1.ช่ำงทั่วไป (Engineer Attendant) 1. เงินค่ำบริกำร (Service Charge) ชำย 1 ต�ำแหน่ง 2. เบี้ยขยันทุกเดือน แผนกทรัพยากรบุคคล 3. ชุดยูนิฟอร์มฟรี 1.เจ้ำหน้ำทีท่ รัพยำกรบุคคล (Human 4. อำหำรฟรี 3 มื้อ Resources Officer) ชำย 1 ต�ำแหน่ง 5. ประกันชีวิตแบบกลุ่ม แผนกรักษาความปลอดภัย 6. ประกันสังคม 1.ผูจ้ ดั กำรแผนกรักษำควำมปลอดภัย 7. งำนเลี้ ย งวั น เกิ ด พนั ก งำนเดื อ น (Chief Security) ชำย/หญิง 1 ต�ำแหน่ง ละ 1 ครั้ง * ต�ำแหน่งที่เอื้อส�ำหรับผู้สมัครที่มี 8. รำงวัลพนักงำนดีเด่น ประจ�ำเดือน ควำมท้ำทำยทำงร่ำงกำย *** และประจ�ำปี 9. กำรฝึ ก อบรม ทั้ ง ภำยในและ รายได้ขั้นต�่า เริ่มต้นที่ 9,000 บาท ภำยนอกโรงแรม

เดือน

10. วันหยุดประจ�ำสัปดำห์ 6 วันต่อ

11. ค่ำภำษำที่สำม 12. เงินพิเศษส�ำหรับกำรเพิม่ ยอดขำย ห้องพัก (Up Selling) ผู ้ ส นใจสำมำรถมำสมั ค รได้ ด ้ ว ย ตนเองที่ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ชั้น 6 โรงแรม เซ็นทำรำ หำดใหญ่ หรือส่ง E – mail : Hrchy@chr.co.th, Aisara@chr.co.th สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074 – 352222 ต่อ 2638-9 บริษัท สมำร์ทโฮม หำดใหญ่ จ�ำกัด ต้องกำรรับสมัครงำนต�ำแหน่งดังนี้

1. ช่างฝ่ายผลิต จ�ำนวนหลำยอัตรำ ท�ำงำนในพื้นที่อ�ำเภอหำดใหญ่รำยได้ 500 บำท/วัน เพศชำย อำยุ 19 ปี ขึ้นไป 2. โฟร์แมน 1 อัตรา เพศชำย วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สำขำก่อสร้ำง ยำ หรือสำขำ ทีเ่ กีย่ วข้อง มีประสบกำรณ์กำรท�ำงำนอย่ำง น้อย 1 ปี จะพิจำรณำเป็นพิเศษ สนใจสมัครได้ที่ : บริษัท สมำร์ทโฮม หำดใหญ่ จ�ำกัด 60/8 หมู่ 7 ถ.คลองแหคูเต่ำ ต.คลองแห อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110 โทร : 074-426707,081-7386060 Fax.074-426708


18B áËÅ‹§§Ò¹

Çѹ·Õè 6 - 12 กรกฎาคม 2556


ʵÙÅ 19B

Çѹ·Õè 6 - 12 กรกฎาคม 2556 “ถาวร” หวัง “สัมฤทธิ”์ ชนะนายก อบจ.สตูล จะ ส่งผลถึงการทวงคืนส.ส.เขต 1 เชือ่ นโยบาย ถูกใจชาวบ้าน ระบุคะแนนหมื่นที่หายทั้งผู้ สมัครและพรรคไม่มีปัญหา ยอมรับคู่แข่ง แข็งแกร่ง วอนอย่าเอาศาสนามาเกี่ยวโยง การเมือง

หมื่นคะแนน‘สัมฤทธิ์’หำยไร้ปัญหำ

นายถาวร เสนเนียม รองหัวหน้าพรรค ประชาธิปัตย์ กล่าวถึงชัยชนะของนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ ในการเลือกตั้งนายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สตูล เมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมาว่า พอใจกับคะแนนครั้งนี้ มาก จากการที่ได้รณรงค์ชูนโยบาย “พิมพ์เขียว ประเทศไทย” โดยสถาบันออกแบบนโยบายของ พรรคประชาธิปัตย์ “นโยบายที่ น ่ า จะถู ก ใจประชาชนจน ท� า ให้ น ายสั ม ฤทธิ์ ได้ ด� า รงต� า แหน่ ง นายก อบจ.สตูลต่อ คือการพัฒนาคน ตั้งแต่ดูแลด้าน การศึกษา รวมถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” นายถาวร กล่าว และว่า นโยบายด้ า นสั ง คมคื อ การดู แ ลผู ้ สู ง อายุ และการกีฬา เพือ่ ให้เด็กมีสขุ ภาพร่างกายที่ แข็งแรง รวมทั้งห่างไกลจากยาเสพติด ด้ า นเศรษฐกิ จ น� า เสนอนโยบายการ ท่องเที่ยว และการลงทุน ซึ่งขณะนี้ประชาชน จับตามองโครงการก่อสร้างสะพานท่าเรือน�้า ลึกปากบารา ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เสนอว่า จะ ไม่มีการขัดข้องหรือต่อต้าน หากเป็นท่าเรือเพื่อ การท่องเที่ยวหรือขนส่งเพื่อให้เกิดประโยชน์ หากเป็ น การก่ อ สร้ า งท่ า เรื อ โดยมี โ รงงาน อุ ต สาหกรรม ที่ ล งทุ น ด้ ว ยเม็ ด เงิ น มหาศาล แต่ถ้าประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบด้าน สุขภาพ อนามัย และส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว “ส่วนนี้จะย้อนกลับไปถามความต้อง การของประชาชน ตามหลักรัฐธรรมนูญและ การมีสว่ นร่วมทางการเมืองของภาคประชาชน” ส� า หรั บ ราคาสิ น ค้ า เกษตรตกต�่ า ทั้ ง ยางพาราและปาล์ม ที่ไม่เห็นช่องว่างว่ารัฐบาล จะแก้ไขปัญหา หรือปรับให้ราคาสินค้าเกษตร เหล่านี้สูงขึ้น ตามที่ได้ประกาศไว้ในราคา 120 บาทต่อกิโลกรัม แต่แก้ไขปัญหานี่ด้วยการตั้ง โรงงานน�้ายางข้นขึ้นในนามของสหกรณ์ โดย พรรคประชาธิปัตย์ ในสมัยรัฐบาลชุด นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี ในหนึ่งปี จ.สตูล สามารถผลิตยางได้กว่าล้านกิโลกรัม หรือมาก กว่านั้น ฉะนั้นแล้วมูลค่าก�าไรที่เพิ่มขึ้นจะย้อน กลับไปยังสมาชิกสหกรณ์และการเกษตร นายถาวร กล่าวว่า สตูลเป็นจังหวัดที่มี ทรัพยากรที่ดีมาก จะต้องมีนโยบายรองรับใน ส่วนนี้ ทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ง เป็นไข่มุกอันดามันไว้ รวมทั้งการส่งเสริมแหล่ง ท่องเทีย่ ว เช่น บ่อน�้าร้อน หรือศูนย์อ�านวยความ สะดวกการท่องเที่ยวในพื้นที่ 20-30 ไร่

ลอยก็ ไ ด้ แต่ พ รรคประชาธิ ป ั ต ย์ ต ้ อ งท� า งาน ให้หนักมากขึ้น แต่ประเด็นการหาเสียงของ คุณธานินทร์ (ใจสมุทร) ก็ดี ของบางคนบน เวทีปราศรัยเบอร์ 2 ก็ดี เราก�าลังจับตามองว่า เป็นการสร้างความแตกแยกสตูล ถือเป็นจังหวัด ที่ประชากรอาศัยกันอย่างสงบ “การจุดประเด็นแห่งการแตกแยกเพื่อ เอาชนะเป็นการน�าการเมืองที่ไม่สร้างสรรค์” นายถาวร กล่าวด้วยว่า ศาสนาต้องอยู่ เหนือการเมือง เพราะศาสนาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเคารพ แต่การเอาศาสนามาท�าให้แปดเปือ้ น ถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง นายถาวร ยังระบุว่า การเลือกตั้งที่ผ่าน

ล�ำดับที่

1 2 3 4 5 6 7 รวมทั้งสิ้น คิดเป็น เปอร์เซนต์

‘ถาวร’ได้นายกอบจ.รุกทวงคืนส.ส.เขต1

ถาวร เสนเนียม

สัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์

ส่วนวัฒนธรรมจะคงไว้ และท�านุบา� รุง ซึง่ เมือง 2 วัฒนธรรม 2 ศาสนา ด้านการเมือง สนับสนุนให้ประชาชนมี ส่วนร่วมทางการเมือง นอกจากการเลือกตัง้ แล้ว ประชาชนยังสามารถแสดงความคิดเห็น ตรวจ สอบ และเข้าถึงการจัดโครงการต่างๆ 4 ปีทผี่ า่ นมานายสัมฤทธิ์ เข้ามาท�าหน้าที่ นายก อบจ.สตูล ได้รบั รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น และอีกหลายรางวัล ‘ถาวร’ หวังส.ส.เขต1เพิ่ม เมือ่ ถามถึงอนาคตการบริหาร อบจ.สตูล ของนายสัมฤทธิ์ หลังจากนี้นายถาวร กล่าวว่า คุณสัมฤทธิ์ จะยึดมั่นในนโยบายที่เป็นพันธะ สัญญาจากการปราศรัยหาเสียงต่อประชาชนไว้ เมือ่ เป็นเช่นนีจ้ งั หวัดสตูลจะเป็นไปในทิศทางทีด่ ี และเกิดเอกภาพกับการเมืองระดับชาติ “เมือ่ ดูการเลือกตัง้ นายก อบจ.สตูลครัง้ นี้ แล้ว มั่นใจว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ จะมีส.ส.

อ�ำเภอ

มีสิทธิ (คน)

มำใช้สิทธิ (คน)

เป็น คะแนน

ไม่ประสงค์ บัตร (เสีย)

เมืองสตูล

75,960

77,100

39,962

2,940

1,950

รวม คะแนน ผู้สมัครทุก หมำยเลข1 หมำยเลข2 คน 22,059 17,903 39,962

ละงู ควนกาหลง ควนโดน ทุ่งหว้า ท่าแพ มะนัง

48,044

32,897

29,512

1,846

1,539

16,691

12,821

29,512

22,431

14,599

12,880

1,060

659

8,611

4,269

12,880

17,069

13,145

11,605

1,018

522

3,693

7,912

11,605

15,645

10,253

8,783

986

484

5,660

3,123

8,783

18,547

13,996

12,781

641

574

6,175

6,606

12,781

11,310

6,958

5,843

736

379

4,418

1,425

5,843

209,006

136,700

6,107

67,307

54,059

121,366

65.40

121,366 9,227 88.78

6.75

4.47

คะแนนของ

ทั้ง 2 เขตในสตูล” เมือ่ การเมืองระดับท้องถิน่ และระดับชาติ เป็นเอกภาพแล้ว ประชาชนจะได้ประโยชน์ และ นายสัมฤทธิ์จะท�างานไปได้ด้วยดี ไม่มีความ แตกแย นายถาวร กล่าวว่า สิง่ เหล่านีถ้ อื เป็นความ ภาคภูมิใจที่จะเสนอต่อประชาชน เป็นเหตุให้ ประชาชนเลือกคนของพรรคประชาธิปตั ย์ โดยมี คะแนนชนะถึง 13,248 คะแนน ซึง่ ต้องขอบคุณ ทุกคะแนนเสียง ติงเอาศาสนาโยงการเมือง กรณีทผี่ ลคะแนนการเลือกตัง้ อบจ.สตูล เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2552 นายสัมฤทธิ์ ชนะ การเลือกตัง้ 77,417 คะแนน โดยไม่ได้ลงในนาม พรรคประชาธิปตั ย์ ซึง่ คูแ่ ข่งคือ นายอามีน มันยา มีน ได้ 30,500 ทิง้ ห่างถึง 46,917 คะแนน แต่ครัง้ นี้ มี ผู ้ ส มั ค ร 2 คน นายสั ม ฤทธิ์ ได้ ค ะแนน มากกว่านายซอลีฮีน อิสมาแอล เพียง 13,248 คะแนน โดยนายสัมฤทธิ์ ซึ่งสมัครในนามพรรค ประชาธิปตั ย์ได้ 67,307 คะแนน ต�า่ กว่าครัง้ ทีแ่ ล้ว 10,110 คะแนนนั้น นายถาวร อธิบายว่า เป็น เพราะนายซอลีฮีน อิสมาแอล ผู้สมัคร เบอร์ 2 แข็งแกร่งขึ้น ถือเป็นบุคคลที่มีความรู้ความ สามารถระดับหนึ่ง ทั้งยังน�าเอาประเด็นด้านศาสนาเข้ามา เกีย่ วข้องในการปราศรัย ถือเป็นประเด็นทีท่ �าให้ ได้รับคะแนนเสียงมากขึ้น ดังนั้นการแบ่งสรร คะแนนออกไปถือเป็นเรื่องปกติเมื่อคู่แข่งได้ คะแนนเพิม่ คะแนนรวมของเราต้องลดลง ซึง่ ใน การเลือกตั้งครั้งนี้มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ เลือกตั้งประมาณ 65% อย่างไรก็ตาม การชนะนัน้ จะเรียกว่าขาด

เมธี อรุณ

มา มีการข่มขู่ผู้น�าศาสนาบางคนที่เข้ามาช่วย นายสัมฤทธิ์ กรณีอย่างนีข้ อตักเตือนนักการเมือง ทุกท่าน ขออย่าใช้วิธีการเช่นนี้ มันเสี่ยงเกินไปที่ จะท�าให้สังคมอยู่กันอย่างไม่สงบ “คะแนนที่หายไป เพราะคู่แข่งแข็งแกร่ง ขึ้น พรรคประชาธิปัตย์และคุณสัมฤทธิ์ ไม่มี ปัญหาใดๆ “ นายถาวร กล่าว ไม่มีศาสนา-ไม่มีขู่ ด้าน นายเมธี อรุณ หนึ่งในสมาชิกทีม สตูลอาเซียน กล่าวว่า การหาเสียงของทีมไม่ได้ เอาศาสนามาเกีย่ วกับการเมือง แต่ฝา่ ยตรงข้าม อาจตกใจรูปแบบการหาเสียง ซึง่ เป็นเอกลักษณ์ ของแต่ละกลุม่ เช่น การใส่ชดุ โต๊ะ (ชุดขาว) เปรียบ เสมือนสีขาวคือ สีของความบริสทุ ธิ์ ไม่มเี รือ่ งผล ประโยชน์เข้าไปเกี่ยวข้อง “เขาอาจจะไม่เข้าใจเรื่องศาสนา เพราะ ไม่ใช่มุสลิม จะไม่เข้าใจมุสลิม” นายเมธีกล่าว และว่า การตั้ ง ที ม สตู ล อาเซี ย น มาจากการ ประชุม เพราะหลักการศาสนาอิสลามสอนว่า สิ่งใดก็ตามที่ได้มาจากการประชุม หารือถือ เป็นเรื่องดี ส่วนกรณีที่ว่ามีการข่มขู่ผู้นา� ศาสนาบาง ท่านที่สนับสนุนนายสัมฤทธิ์นั้น นายเมธี ชี้แจง ว่า ไม่มกี ารข่มขู่ เพราะเป็นสิทธิของแต่ละคน ซึง่ กรรมการอิสลามจังหวัดสตูลเกือบทั้งหมดสนับ สนุนนายซอลีฮีน อิสมาแอล เพราะเหตุผลบาง อย่าง ส่วนเหตุผลใดนั้นไม่อาจทราบได้ “มี ก รรมการอิ ส ลามสองถึ ง สามคนที่ สนับสนุนฝ่ายตรงข้าม ด้วยเหตุผลใดก็ไม่อาจ ทราบได้ อาจเป็นแกะด�า เราจะไปขู่ท�าไม” นาย เมธี กล่าว


20B ªÒÂᴹ㵌

‘โฟกัส’เปิดนสพ.มลายูอกั ษรรูมี ผูเ้ ชีย่ วชาญชีช้ ว่ ยลดขัดแย้ง-รับAEC

“ภาคใต้ โฟกัส” จับมือ มูลนิธิวัฒนธรรม อิสลามภาคใต้ และ ศูนย์ อัลกุรอานและ ภาษา โรงเรี ยนจริ ยธรรมศึกษามูลนิ ธิ QLCC ร่ วมผลิ ต “Fukus Sempedan Selatan-Edisi Rumi” หนังสือพิมพ์ ภาษา มลายู อักษรยูมี ในเช็คชั่นสตูล-ชายแดน ใต้ เพื่ อแหล่ งศึ ก ษา เรี ยนรู้ ภาษา วัฒนธรรมชายแดนใต้ นักวิชาการ-ส.ว. มุสลิม และผู้เชี่ยวชาญด้ านภาษามลายู ระบุ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการชอง คนในพืน้ ที่ ซึ่งจะช่ วยสร้ างความเข้ าใจ และแก้ ปัญหาได้ ทัง้ ยังรั บการการเข้ า สู่ AEC นายประสาณ สุขใส ผู้อ�ำนวยกำร หนังสือพิมพ์ ภำคใต้ โฟกัส เปิ ดเผยว่ำ จำกค�ำ แนะน� ำ ของผู้ท รงคุณ วุฒิ ใ นแวดวงมุส ลิ ม หลำยๆ ท่ำนว่ำ “โฟกัส” น่ำจะจัดท�ำหนังสือ พิ ม พ์ เ พื่ อ เป็ นเวที สื่ อ สำรในพื น้ ที่ จั ง หวัด ชำยแดนภำคใต้ ในรู ปแบบ ”ภำษำมลำยู อักษรรู มี” จึงได้ หำรื อร่ วมกัน และมีกำรลง นำมในควำมร่ วมมือกับ มูลนิธิวัฒนธรรม อิ ส ลำมภำคใต้ และ ศูน ย์ อัล กุร อำนและ ภำษำ โรงเรี ยนจริ ยธรรมศึกษำมูลนิธิ QLCC เพื่อผลิตข่ำว บทควำม และสำรคดีเชิงข่ำว ต่ำงๆ น�ำเสนอข่ำวในรู ปแบบภำษำรู มี เป็ น รำยสัปดำห์ ๆ ละ 8 หน้ ำ แทน “ปกสตูลชำยแดนใต้ ” หนังสือพิมพ์ภำคใต้ โฟกัส เดิม พร้ อมเปลี่ยนชื่ อใหม่เป็ น “Fukus Sempedan Selatan-Edisi Rumi” ซึ่งก็หมำย ถึง “หนังสือพิมพ์ภำคใต้ โฟกัส ฉบับภำษำ มลำยู อักษรรูมี” โดยจะเริ่ มผลิตและวำงแผงในฉบับ ที่ 801 ประจ� ำ วัน ที่ 13 - 19 กรกฎำคม 2556 มีเนื ้อหำที่น�ำเสนอเรื่ องรำวทำงสังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำ เศรษฐกิจ ประชำสังคม และกำรเมือง พร้ อมเปิ ดเวทีทำงควำมคิด ใน รูปแบบบทควำม และคอลัมน์ประจ�ำจำกนัก คิด นักเขียนในพื ้นที่จงั หวัดชำยแดนใต้ นอกจำกจะน�ำเสนอผ่ำนหนังสือพิมพ์ ทุกสัปดำห์ แล้ ว ยังจะน�ำเสนอผ่ำน www. songkhlatoday.com ด้ วย ทัง้ นี ้ เพื่ อ ให้ หนั ง สื อ พิ ม พ์ ภ ำคใต้ โฟกัส และเวบไซด์ ดังกล่ำว เป็ นสื่อของพี่ น้ องประชำชนจังหวัดชำยแดนภำคใต้ อย่ำง แท้ จริ ง “จุ ด เริ่ ม ต้ นในกำรท� ำ หนั ง สื อ พิ ม พ์ โฟกัสเมื่อ 15 ปี ก่อน เพรำะเรำมองว่ำ จังหวัด สงขลำ ซึง่ เป็ นเมืองหลวงในภำคใต้ ขำดสื่อ ที่มีคณ ุ ภำพ หรื อเป็ นมืออำชีพที่จะเป็ นปำก เสียง และเป็ นตัวแทนของประชำชนในพื ้นที่ และในกำรจัดท�ำหนังสือพิมพ์ภำษำรู มีครัง้ นี ้ ก็เกิดจำกกำรที่จงั หวัดชำยแดนภำคใต้ ยงั ไม่มีสื่อสิง่ พิมพ์ที่เป็ นตัวแทนของพี่น้องที่นนั่ และเรำก็อยำกสร้ ำงเวทีให้ นกั คิด นักเขียน ในพื น้ ที่ ที่ มี ม ำกมำยด้ ว ย” นำยประสำณ กล่ำว และว่ำ ขณะเดียวกันยังเป็ นกำรแสดงบทบำท สังคมในฐำนะ “องค์กรทำงสังคม” ที่จะร่วม

มิสเตอร์ชินทำโร่ ฮำรำ

ผศ.ดร.วรวิทย์ บำรู

สรรค์ ส ร้ ำงบทบำทในกำรพัฒ นำ และแก้ ปั ญหำ โดยยึดประโยชน์ประชำชนส่วนใหญ่ เป็ นที่ตงั ้ กำรผลิตสือ่ โดยเฉพำะ “หนังสือพิมพ์” ที่มีวำระกำรน�ำเสนอข่ำวสำรอย่ำงต่อเนื่อง ย่อมเป็ นเรื่ องยำก ด้ วยเพรำะ “ข้ อจ�ำกัด” ทัง้ ทำงด้ ำนเงินทุน บุคลำกร และกระบวนกำร ผลิตต่ำงๆ ดังนัน้ กำรร่ วมมือของหลำยๆ ภำคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อง โดยเฉพำะผู้ ผลิ ต หนัง สื อ พิ ม พ์ อ ยู่แ ล้ ว ย่ อ มเป็ นโอกำสที่ ดี ส�ำหรับกำรสร้ ำงสื่อของประชำชนในจังหวัด ภำคใต้ ในรูปแบบ “ภำษำรูม”ี ที่ประชำชนใน พื ้นที่จ�ำนวนไม่น้อย อ่ำนและเขียนได้ หนั ง สื อ พิ ม พ์ ดั ง กล่ ำ วจะเป็ นเวที แห่งกำรเรี ยนรู้ ศึกษำทำงด้ ำนภำษำและ วัฒนธรรมมลำยูที่ดีส�ำหรับประชำชน และ เยำวชน และเกิดประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อกำร ก้ ำวสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ด้ วยเพรำะเป็ นภำษำที่ประเทศมุสลิมทัว่ โลก ทีม่ ปี ระชำกรรวมกว่ำ 300 ล้ ำนคน สำมำรถก จำกอ่ำนเขียนได้ อยูแ่ ล้ ว นำยประสำณ ยัง กล่ำ วว่ำ ภำยใต้ สังคมที่มีควำมซับซ้ อน มีควำมหลำกหลำย มำกขึน้ รวมทัง้ ยิ่งมีปัญหำหลำกหลำยขึน้ เมื่อมีสถำนกำรณ์พิเศษ จำกกำรก่อกำรร้ ำย ท�ำให้ จ�ำเป็ นต้ องมี “กำรสือ่ สำร” ทีด่ ี เพือ่ ช่วย ให้ เกิดกำรรับรู้ ยอมรับ และไว้ ใจในบทบำท สื่อ ที่ยืนเคียงข้ ำงประชำชน หรื อเป็ น “สื่อ สำธำรณะ” และเป็ นสือ่ ภำคประชำชนสังคม อย่ ำ งแท้ จ ริ ง ที่ ด� ำ เนิ น งำนโดยบุค คลที่ มี อุ ด มกำรณ์ ใ นงำนสื่ อ สำรมวลชน ที่ มุ่ ง ประโยชน์ ส่วนรวมเป็ นหลัก เพื่อร่ วมสร้ ำง สรรค์ สัง คมให้ ก้ ำ วพ้ น วิ ก ฤติ รวมทัง้ ร่ ว ม

ศ.ดร.รัตติยำ สำและ

สร้ ำงสรรค์สงั คมให้ นำ่ อยู่ น่ำอำศัย นายอั บ ดุ ล สุ โ ก ดิ น อะ ผู ้ อ� ำ นวย กำร ศู น ย์ อั ล กุ ร อ่ ำ นและภำษำโรงเรี ย น จริยธรรมศึกษำมูลนิธิ (QLCC) เผยว่ำ ศูนย์ อั ล กุ ร อ่ ำ นและภำษำโรงเรี ย นจริ ย ธรรม ศึกษำมูลนิธิ (QLCC) รู้สึกยินดีที่ได้ร่วม งำนนี้ ใ นกำรหนุ น เสริ ม ภำษำมลำยู สู ่ สำธำรณชน ซึ่งเป็นที่ทรำบกันดีว่ำ แม้ว่ำ ภำษำอั ง กฤษเป็ น ภำษำทำงกำรของ ประชำคมอำเซี ย นในกำรติ ด ต่ อ สื่ อ สำร อย่ ำ งเป็ น ทำงกำรก็ ต ำม ประชำกรส่ ว น ใหญ่ของประชำคมก็เป็นกลุ่มประชำกรที่มี ภำษำมลำยู เป็นภำษำที่หนึ่งอยู่ โดยเฉพำะ อย่ำงยิ่งในอินโดนีเซีย มำเลเซีย บรูไนดำรุส สลำม ซึ่งประชำกรส่วนใหญ่นับถือศำสนำ อิสลำมและพูดภำษำมลำยูเป็นภำษำทีห่ นึง่ และบำงส่วนในสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ พม่ำ กัม ปงจำมในเขมร และจังหวัดชำยแดนภำค ใต้ของไทย ซึ่งมีกำรใช้ภำษำมลำยูในชีวิต ประจ�ำวันเช่นเดียวกัน ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ ำ ว ท� ำ ให้ ภ ำษำ มลำยูมีควำมส�ำคัญในประชำคมอำเซียน อย่ ำ งยิ่ ง โดยเฉพำะในมิ ติข องประชำคม สังคมและวัฒนธรรม ซึง่ อำจกล่ำวได้วำ่ กลุม่ ประชำกรที่ใช้ภำษำมลำยูในกำรสื่อสำรใน ชีวติ ประจ�ำวันเหล่ำนีม้ รี ำกเหง้ำเดียวกันทำง ภำษำ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนวิ ถีชีวิ ตอั น จะส่ ง ผลต่ อกำรเสริม สร้ำง หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่ง ประชำคมของอำเซี ย น ให้ บ รรลุ ต ำมเป้ ำ หมำยที่ได้วำงไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ ประสิทธิผลต่อไป กำรน� ำ ภำษำมลำยู สู ่ ส ำธำรณะใน

Çѹ·Õè 6 - 12 กรกฎาคม 2556 ครั้งนี้จะเป็นกำรน�ำทฤษฎีสู่กำรปฏิบัติ และ เป็นเวทีแสดงควำมสำมำรถของบรรดำครู นักเรียนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ซึ่งได้ ศึกษำภำษำมลำยูในหลักสูตรอิสลำมศึกษำ ของโรงเรี ย นเอกชนสอนศำสนำอิ ส ลำม โรงเรียนของรัฐ สถำบันตำดีกำประจ�ำชุมชน ศูนย์อบรมคุณธรรมจริยธรรมประจ�ำมัสยิด นายมันโซร์ สาและ รองประธำน มูลนิธิวฒ ั นธรรมอิสลำมภำคใต้ และกรรม กำรสภำสังคมชำยแดนภำคใต้ กล่ำวว่ำ รูส้ กึ ยินดีทคี่ ณ ุ ประสำณ สุขใส ผูอ้ ำ� นวยกำร หนัง สื อ พิ ม พ์ โ ฟกั ส มี โ ครงกำรที่ จ ะเปิ ด Section ภำษำมลำยู เพรำะทำงโฟกัสมีควำม พร้ อ มในเรื่ อ งของฮำร์ ด แวร์ ส่ ว นมู ล นิ ธิ วัฒนธรรมอิสลำมภำคใต้ ก็เป็นองค์กรที่ขับ เคลื่อนด้ำนวัฒนธรรมและภำษำมำกกว่ำ ทศวรรษ โดยกำรจัดรำยกำรวิทยุหน้ำต่ำง สั ง คม เป็ น รำยกำรเชิ ง สำระ ด้ ำ นข่ ำ ว สถำนกำรณ์โลกมุสลิม และปัญหำในพื้นที่ ภำคใต้เป็นภำษำมลำยูค่อนไปทำงมลำยู มำตรฐำน (มิใช่มลำยูท้องถิ่น) ออกอำกำศ ทำงสถำนีวิทยุอสมท. ทั้งสำมแห่งในสำม จังหวัด ซึ่งทำงมูลนิธิ ฯ ได้รับกำรอนุเครำะห์ เวลำจำกอสมท.มำโดยตลอด “เมื่อทำงโฟกัสขอควำมร่วมมือเช่นนี้ มูลนิธิฯ ย่อมปฏิเสธไม่ได้เด็ดขำด เพรำะถือ เป็ น โอกำสที่ ส� ำ คั ญ ที่ มิ ติ ทุ ก มิ ติ ข องสำม จังหวัดชำยแดนใต้ จะได้มีโอกำสถูกตีพิมพ์ ในลักษณะสื่อสิ่งพิมพ์ และถือเป็นกำรเบิก ฟ้ำใหม่ในรอบสำมทศวรรษที่คนท้องถิ่นจะ ได้มีสื่อสิ่งพิมพ์ในลักษณะนี้” นำยมันโซร์ กล่ำว และว่ำ ในฐำนะตัวแทนมูลนิธิฯ และท�ำงำน ด้ำนสื่อสิ่งพิมพ์มำก่อน จะพยำยำมและรับ ผิดชอบอย่ำงเต็มที่ในกำรผลิตซอฟต์แวร์ เพื่อป้อนให้แก่ Section นี้ และจะได้รณรงค์ ให้คุณรุ่นใหม่ที่มีจิตวิญญำณและจิตส�ำนึก ในอัตตลักษณ์แห่งภำษำจะได้ใช้เป็นพืน้ ทีใ่ น กำรแสดงควำมคิด ควำมเห็น ทัศนะเขียนใน ลักษะบทควำม บทรำยงำนและอื่นๆ ที่เป็น ภำษำมลำยูที่มำตรฐำน เกี่ยวกับเรื่องนี้ มิ ส เตอร์ ชิ น ทาโร่ ฮารา อำจำรย์ประจ�ำภำควิชำภำษำตะวัน ออก คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ม.อ.ปัตตำนี มองว่ำ กำรทีจ่ ะท�ำหนังสือพิมพ์ ฉบับอักษรรูมีนั้นมีควำมเหมำะสมในพื้นที่ สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เนื่องจำกอัตรำ สั ด ส่ ว นของคนมลำยู เ องที่ มี ค วำมเหมำะ สม อี ก ทั้ ง เป็ น เรื่ อ งที่ น ่ ำ ยิ น ดี ต ่ อ กำรที่ จ ะ ผลิ ต หนั ง สื อ พิ ม พ์ อ อกมำ ซึ่ ง จ� ำ นวนของ นักหนังสือพิมพ์ภำษำมลำยูยังมีน้อย โดย ปัจจุบนั นีย้ งั มีสอื่ ทำงเลือกทีเ่ ป็นภำษำมลำยู บ้ำง แต่วำ่ ยังเป็นอักษรยำวี เพรำะภำษำยำวี เป็นภำษำที่ค่อนข้ำงส�ำคัญส�ำหรับคนใน ท้องถิ่นเป็นอย่ำงมำก เพรำะคนในพื้นที่เอง มีควำมผูกพันธ์กับภำษำยำวีมำกกว่ำมลำยู หรืออักษรรูมี “เรำต้ อ งยอมรั บ ว่ ำ ประเทศโลก มลำยูส่วนใหญ่จะใช้อักษรรูมี ท�ำให้ถือว่ำ เป็น พัฒนำกำรที่ดีที่ท ำงสื่อ สิ่ง พิมพ์จ ะใช้ อักษรรูมีหรือภำษำมลำยู” มิสเตอร์ชินทำโร่ กล่ำว และว่ำ กำรทีต่ นเป็นชำวต่ำงชำตินนั้ ไม่ได้คดิ ว่ำจะเป็นอุปสรรคแต่อย่ำงใดส�ำหรับกำร เรียนภำษำที่นอกเหนือจำกภำษำที่ 1 และ 2 ถ้ำเรำมีควำมรู้สึกว่ำ เรำโดนบังคับให้เรียน


ªÒÂᴹ㵌 21B

วันที่ 6 - 12 กรกฎาคม 2556 ผู ้ น� า ศาสนาอิ ส ลามจั ง หวั ด ยะลาจั ด สัมมนาเสริมสร้างความเข้าใจกับภาครัฐ เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องมุสลิมได้ปฎิบัติ ศาสนกิจในเดือนรอมฎอนอย่างคุ้มค่า เมื่อวันที่ 2 กรกฎำคม 2556 เวลำ 10.30 น. ทีห่ อ้ งประชุมส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำม ประจ�ำจังหวัดยะลำ อ.เมือง จ.ยะลำ พัน ต�ารวจเอกทวี สอดส่อง เลขำธิกำร ศูนย์ อ�ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมพบปะและรับฟังข้อเสนอแนะ จำกกำรสัมมนำอิหม่ำมจังหวัดยะลำ เนื่อง ในโอกำสเข้ ำ สู ่ เ ดื อ นรอมฏอน ฮิ จ เรำะห์ ศักรำช 1434 จัดโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำร อิ ส ลำมประจ� ำ จั ง หวั ด ยะลำ โดยมี ผู ้ น� ำ ศำสนำ โต๊ะอิหม่ำม คอเต็บ และบิหลั่น ใน จังหวัดยะลำ จ�ำนวนกว่ำ 500 คนเข้ำร่วม มี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำร ปฏิบตั ศิ ำสนกิจในเดือนรอมฎอน และส่งเสริม ควำมเข้ำใจระหว่ำงผู้น�ำศำสนำกับภำครัฐ พันต�ำรวจเอกทวี กล่ำวว่ำ ในช่วงเดือน รอมฎอนนี้ ศูนย์อ�ำนวยกำรบริหำรจังหวัด ชำยแดนภำคใต้ ได้ให้ควำมส�ำคัญเป็นอย่ำง มำก เป็นเดือนที่อัลกรุอ่ำนได้ถูกประทำนให้ กับประชำชำติมุสลิม เป็นเดือนแห่งกำรถือศิ ลอด เป็นเดือนแห่งกำรให้อภัย เป็นเดือน แห่งควำมเมตตำ เป็นเดือนแห่งกำรท�ำควำม ดี ก็เลยมำคิดกันว่ำจะท�ำอย่ำงไรให้ภำครัฐ ข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่ทุกคนได้มีควำม เข้ ำ ใจในสิ่ ง ที่ ค วรปฎิ บั ติ ใ นเดื อ นรอมฎอน นี้ ต้องยอมรับว่ำในช่วงเดือนรอมฎอน ผู้น�ำ ศำสนำ โต๊ะอิหม่ำมจะต้องเหนื่อยเมื่อตกเย็น ก็จะได้รบั เชิญไปละศิลอดจำกหน่วยงำนในที่ เลขำธิ ก ำรศู น ย์ อ� ำ นวยกำรบริ ห ำร ต่ำงๆ และโต๊ะอิหม่ำมก็จะต้องรีบกลับไปยัง จังหวัดชำยแดนภำคใต้ กล่ำวอีกว่ำ เบื้อง มัสยิด ซึ่งจะมีพี่น้องมุสลิมรอเพื่อที่จะให้น�ำ ต้นได้หำรือกับส่วนรำชกำรเปิดโอกำสให้พี่ ละหมำด หรือปฏิบัติศำสนำกิจอื่นๆ น้องมุสลิมได้ปฎิบัติ กิจทำงศำสนำในเดือน

รอมฎอนนี้อย่ำงคุ้มค่ำ และเตรียมเรียกผู้ว่ำ รำชกำรจังหวัดในพืน้ ทีป่ ระชุมท�ำควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมเดือนรอมฎอน โดย ให้คณะกรรมกำรอิสลำมประจ�ำจังหวัดได้

วินิจฉัยแนวทำงและให้ส�ำนักจุฬำรำชมนตรี ออกหนังสือแจ้งให้ส่วนรำชกำรในพื้นที่ได้ เข้ ำ ใจแนวทำงปฏิ บั ติ ใ นเดื อ นรอมฎอนนี้ ด้วย

นั้นก็จะท�ำให้เรำเรียนอย่ำงไม่สนุกและไม่มี ควำมสุข แต่ถ้ำผู้เรียนมีควำมตั้งใจและมี ควำมต้องกำรเรียนอุปสรรคจะน้อยลง มัน ขึน้ อยูก่ บั ใจของผูเ้ รียน อีกทัง้ เรำต้องยอมรับ คนไทยหรือชำวต่ำงชำติที่เรียนภำษำมลำยู นั้นค่อนข้ำงที่จะมีน้อย แต่ตนคิดว่ำคนใน สังคมจะต้องได้รับกำรพัฒนำส�ำหรับกำร เรียนภำษำที่ 3 และ 4 โดยส่วนใหญ่ทเี่ รำเห็น นัน้ ในกำรเรียนภำษำนอกเหนือจำกที่ 1 และ 2 จะเป็นกำรอบรมในระยะสัน้ และยังขำดใน เรือ่ งของแหล่งค้นคว้ำภำษำหรือพจนำนุกรม ส�ำหรับเสริมกำรเรียน ส�ำหรับ กำรสร้ ำงควำมเข้ ำใจอันดี ระหว่ำงคนในพื้นที่นั้น กำรใช้ภำษำมลำยู เชื่อมต่อระหว่ำงกลุ่มคนถือว่ำ เป็นเรื่องที่ ค่อนข้ำงจ�ำเป็นอย่ำงมำก โดยใครหลำยคน คิ ด ว่ ำ กำรเข้ ำ ใจผิ ด ของคนในพื้ น ที่ ส ำม จังหวัดนั้น มักจะมำจำกเรื่องศำสนำ โดย ควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นอำจจะมำจำกคนใน พื้นที่เองไม่พอใจกับควำมต่ำงในเรื่องอัต ลักษณ์ของพื้นที่ ซึ่งมีภำษำเป็นส่วนหนึ่งใน นั้น ถ้ำมีกำรยอมรับของภำษำมำกขึ้นหรือ อนุญำตใช้มำกขึน้ ทัง้ ในทำงรำชกำรและกำร ศึกษำอำจจะท�ำให้สร้ำงควำมเข้ำใจอันดีกนั มำกขึ้นของคนในพื้นที่ อีกทั้ง ในเรื่องของเหตุกำรณ์ควำมไม่ สงบที่เกิดขึ้นนั้นมำจำกควำมไม่เข้ำใจกัน ระหว่ำงสองฝ่ำย โดยทีเ่ จ้ำหน้ำทีเ่ องไม่เข้ำใจ ในภำษำมลำยู และคนในพื้นที่ก็ไม่สำมำรถ

เรื่องของทำงบวก ซึง่ ภำษำมลำยูเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นแน่นอน ส�ำหรับคนในพื้นที่และคนไทยเอง โดยส่วน ใหญ่ ค นในสำมจั ง หวั ด จะใช้ ภ ำษำมลำยู ท�ำให้เห็นได้ว่ำคนไทยหรือคนในภูมิภำค อื่ นๆ นั้ นจะศึ กษำภำษำอื่ นๆ เพิ่ มเติ มทั้ง ภำษำพม่ำ เขมร ที่อยู่ในประเทศอำเซียน เพือ่ ประโยชน์ตอ่ กำรสือ่ สำร ท�ำให้คดิ ว่ำกำร ศึ ก ษำภำษำมลำยู เ องก็ มี ค วำมจ� ำ เป็ น ส�ำหรับคนไทย โดยภำษำมลำยูนั้นมีคนใช้ ถึง 300 กว่ำล้ำนคนในภูมิภำค เพรำะฉะนั้น คนไทยจะได้ ป ระโยชน์ และภำษำมลำยู เองนั้นก็ไม่ได้เป็นภำษำที่ยำก เพรำะจะใช้ อักษรมันในกำรเขียนตัวหนังสือ โครงสร้ำง ของภำษำเองก็ไม่ยำก ทั้งประเทศไทย พื้นที่ และภูมิภำคจะได้ประโยชน์ “ภำษำมลำยู นั้ น สำมำรถเป็ น ตั ว ที่ เชือ่ มต่อระหว่ำงกลุม่ คนของเหตุกำรณ์ควำม รุนแรงที่เกิดขึ้น เพรำะสิ่งเหล่ำนี้เป็นสิ่งที่เขำ เองเรียกร้องมำโดยตลอด” ผศ.ดร.วรวิทย์ กล่ำว และว่ำ ครั้งนี้ที่ทำงหนังสือพิมพ์ภำคใต้โฟกัส เลื อ กที่ จ ะมี ก ำรตี พิ ม พ์ เ ป็ น อั ก ษรรู มี ห รื อ ภำษำมลำยูนั้น ถือว่ำมีประโยชน์ส�ำหรับ คนไทยและคนสำมจังหวัด กำรสื่อสำรที่มี ควำมเข้ำใจกันมำกขึ้น จะสำมำรถช่วยลด ปัญหำต่ำงๆ ได้ ด้ำน ศ.ดร.รัตติยา สาและ ผู้เชี่ยว ชำญด้ำนมลำยูศึกษำชื่อดัง อำจำรย์ประจ�ำ

ภำควิ ช ำภำษำไทยและภำษำตะวั น ออก คณะมนุ ษ ย์ ศ ำสตร์ แ ละสั ง คมศำสตร์ มหำวิ ท ยำลั ย ทั ก ษิ ณ กล่ ำ วว่ ำ ถ้ ำ หนังสือพิมพ์ภำคใต้โฟกัสท�ำเรือ่ งนีไ้ ด้สำ� เร็จ จริง ก็เป็นเรื่องที่ดียิ่ง แต่ต้องเรียกชื่อภำษำ นีใ้ ห้ถกู ต้อง ว่ำกำรทีจ่ ะท�ำหนังสือพิมพ์ฉบับ ภำษำมลำยู อักษรรูมี ก็นำ่ จะขยำยตลำดไป ยังประเทศเพื่อนบ้ำนที่สนใจเรียนรู้ภำษำ มลำยูได้ และสำมำรถใช้เป็นสื่อกำรสอน ภำษำมลำยูได้ด้วย อีกทั้งภำษำที่คนในพื้นที่สำมจังหวัด ส่วนใหญ่ใช้กันนั้นเป็นภำษำมลำยูถิ่นที่มี ทั้งส�ำเนียงปำตำนีและส�ำเนียงสตูล ซึ่งเป็น ภำษำแม่ แต่ค นกลุ่มนี้ต ้อ งเรียนรู้ภำษำ มลำยู ม ำตรฐำน หรื อ ที่ เ รี ย กกั น ทั่ ว ไปว่ ำ ภำษำมลำยูกลำง เพือ่ จะได้อำ่ นต�ำรำศำสนำ อิสลำม จะได้ฟังวิทยุและชมโทรทัศน์ของ ประเทศเพื่ อ นบ้ ำ นได้ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด คื อ จะ ได้คุยกับญำติๆ ในประเทศเพื่อนบ้ ำนได้ เข้ำใจกัน “ภำษำมลำยูเองนั้น ถือว่ำสำมำรถ ช่วยในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจของคนในพื้นที่ ได้ โดยอย่ำลืมว่ำภำษำคือควำมรู้สึกและ ควำมคิดที่สำมำรถถ่ำยทอดด้วยเสียงหรือ ไม่ก็อักษรที่ถูกก�ำหนดเป็นสัญลักษณ์ ถ้ำ ประเมินว่ำควำมขัดแย้งนั้นมีสำเหตุมำจำก ควำมไม่เข้ำใจ ก็คอื มีควำมคิดทีต่ ำ่ งกัน เช่นนี้ ก็ตอ้ งใช้ภำษำเป็นเครือ่ งมือหลักในกำรแก้ไข ปัญหำอย่ำงแน่นอน” ศ.ดร.รัตติยำ กล่ำว

ผูน้ ำ� ศำสนำยะลำจัดสัมมนำ เสริมสร้างความเข้าใจกับภาครัฐ พูดภำษำไทยได้ แม้แต่บำงครั้งฟังและพูด ไม่ได้เลย ซึ่งในตัวของสื่ออย่ำงหนังสือพิมพ์ นัน้ อำจจะไม่ใช่ตวั แก้ไขปัญหำแต่จะเป็นตัว เชือ่ มระหว่ำงคนสองฝ่ำยให้มคี วำมเข้ำใจกัน และยอมรับกันมำกขึ้น

ขณะที่ ผศ.ดร.วรวิ ท ย์ บารู สมำชิกวุฒิสภำ ในฐำนะประธำนเครือ ข่ ำ ยสหกรณ์ อิ ส ลำมภำคใต้ ซึ่ ง ให้ ค� ำ ปรึ ก ษำในเรื่ อ งนี้ และจะเป็ น “คอลั ม นิสต์” คนหนึง่ ทีเ่ ขียนประจ�ำในฉบับภำษำ รูมี กล่ำวว่ำ สื่อในจังหวัดชำยแดนใต้โดย เฉพำะ นโยบำยของประเทศและพื้นที่ และกำรทีจ่ ะเข้ำสูอ่ ำเซียน ภำษำมลำยูนนั้ ส�ำหรับผู้คนในแถบนี้จะเข้ำใจในภำษำนี้ เพรำะฉะนั้นมีแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่ ว่ำหนังสือพิมพ์ที่จะท�ำกำรตีพิมพ์ภำษำ นี้ออกไป และมีชำวต่ำงชำติที่เป็นชำวมำ เลย์และสิงคโปร์ จะท�ำให้เขำได้รเู้ รือ่ งรำว ในบริบทของไทยเองเป็นอย่ำงไร ซึ่งจะ ต้องมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองและอืน่ ๆ ถึงจะเล็กน้อย แต่ทำ� ให้ เขำสำมำรถติดตำมได้ และประโยชน์นั้น สำมำรถใช้สอื่ กันในภูมภิ ำคได้เป็นอย่ำงดี

อีกทั้งทำงภำคใต้ด้ำนรัฐยังไม่มีกำร ใช้สื่อหนังสือพิมพ์ที่เป็นอักษรรูมีหรือภำษำ มลำยู จะมีเพียงแต่สื่อวิทยุและโทรทัศน์ เพรำะฉะนัน้ จะมีแต่ประโยชน์ทจี่ ะได้รบั กำร ยอมรับจำกสังคม เพื่อได้มีกำรติดตำมกำร เคลือ่ นไหว โดยผูก้ ำ� หนดนโยบำยคงจะมีแต่


22B ¾Ò¡Ô¹-¾Òà·ÕèÂÇ

Çѹ·Õè 6 - 12 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556

วัสดีครับคุณผูอานอาหารเชาของคน หาดใหญหรือผูมาเยียนตางเมืองจะตอง มีเมนู “บะกุดเต” (กระดูกหมู-เครื่องใน ตุนยาจีนสูตรจากปนัง) ที่เลื่องชื่อรวม อยูดวย หาดใหญเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหาร การกิน จนนักชิมระดับประเทศบอกวา หาดใหญ เปนศูนยรวมของอาหารการกิน ที่ครบถวนที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทย แตอยางที่บอกเมื่อ “บะกุด เต” เปน อาหารมือ้ เชายอดนิยมก็ยอ มมีหลากหลาย รานและรสชาติใหเลือก ขึน้ อยูก บั วาลิน้ รับ สัมผัสรสชาติของใครชอบแบบไหน สําหรับผมแลวถาเอยถึง “บะกุด เต” ผมตองนึกถึงทีน่ กี่ อ นรานอืน่ “บะกุด เต” ที่ หองอาหารลัคกี้ โรงแรมเอเชียน ถนนนิ พัทธอุทิศ 3 อ.หาดใหญ เริ่ ม ที่ เ ครื่ อ งปรุ ง ต อ งบอกว า เขา พิถีพิถันในการคัดสรรวัตถุดิบ ทั้งกระดูก หมู ตับ เซีย้ งจี้ ไสออ น ตองสดใหมไมตอ ง กังวลกับกลิ่นที่ไมพึงประสงคไปเลย

สียงนํ้าตกไหลเปนระลอกกระทบซอกหิน ไพเราะทําเอาผูมาเยือนเคลิ้มเหมือนตกใน ภวังคสองมือวางเปหยิบกลองถายรูปขึ้นมา แลวโนมตัวนัง่ ลงบนโขดหินชาๆ สายนํา้ เย็น ฉํ่า ชื่นผิวกาย สบายใจจนบอกไมถูก ผมคง หลงเสนห นํ้าตกกรุงชิงเขาแลว

‘ºÐ¡Ø´ ൎ’á¹Ð¹íÒˌͧÍÒËÒÃÅѤ¡Õé âçáÃÁàÍàªÕÂè ¹¡ÅÒ§àÁ×ͧËÒ´ãËÞ‹

เมื่อวัตถุดิบที่เนนความ ใหม สด ถูก นํามาปรุงเครื่องยาจีนที่ตุนจนมีกลิ่นหอม กระตุกตอมนํ้าลายใหไหลแบบไมรูตัวชนิด เผลออาจจะมีเสียคนได นิ่งนิดนึง กอนจะเสริมดวยเห็ดหอม ฟองเตาหู โรยหนาดวยผัดกาดขาวสด เพิ่มหนาตาให

สวยงาม เสิรฟ พรอมดวยขาวสวย 1 ถวย มา พรอมชาจีน 1 ชุด สําหรับรสชาติของ “บะกุดเต” ที่หอง อาหารลัคกี้ รสชาติพอดีไมจืด ไมเค็ม จน เกินไป ซึ่งรสชาติแบบนี้คือ รสชาติที่คุนลิ้น สําหรับคนไทยเชื้อสายจีนโดยแท

สําหรับราคาก็ตองบอกวา สมนํ้า สมเนื้อกับรสชาติ จึงอยากแนะนํา และ อยากจะบอกเพิ่มเติมวา หากตองการจะ รับประทาน “บะกุดเต” ที่หองอาหาร ลัคกี้ ไมควรไปสายจนเกินไป นะครับเพราะอาจ จะผิดหวัง หมดแลวหมดเลยครับ

‘กรุงชิง’เสนหน าํ้ ตกเมืองคอนฯ

สูธารชั้น‘หนานฝนแสนหา’

สวัสดีครับคุณผูอ า น สถานทีธ่ รรมชาติ แห ง นี้ ตั้ ง อยู  ที่ ตํ า บลกรุ ง ชิ ง อํ า เภอนบพิ ตํา จังหวัดนครศรีธรรมราชภาคใตเรานี่เอง ครับ นอกจากจะเปนนํ้าตกที่สวยงามแลว ยังเปนอุทยานแหงชาติเขาหลวง ชื่อ "กรุง ชิง" ที่มาจาก "ตนชิง" ซึ่งเปนพรรณไมใน ตระกูลปาลมชนิดหนึ่งที่มีมากมายในเขต นี้ ดวยความสูง 6 ชั้นของนํ้าตก ลดหลั่น ลงมาตางระดับ มองดูงดงามและคงความ เปนธรรมชาติที่สุด ทําใหมีผูมาเยือนไมขาด สายดวยพื้นที่ 570 ตารางกิโลเมตร มียอด เขาหลวงเป น ยอดเขาสู ง ที่ สุด ของภาคใต ประมาณ 1,835 เมตร จากระดับนํ้าทะเล นับวาเปนปาที่มีความอุดมสมบูรณมากๆ แหงหนึ่ง ยังไมหมดเทานี้นะครับถาเดินเทา จากอุทยานฯ ผานเสนทางเดินปา จะไดยิน เสียงหมูน กขับรองกองกังวานตลอดทาง 3.8 กิโลเมตร กระทั่งถึงธารนํ้าตกชั้น “หนาน ฝนแสนหา” สายนํ้าตกจากหนาผาสูงชัน ประมาณ 80 เมตร ไฮไลทของกระแสนํ้าจะ แผกวาง กระจายออกเหมือนละอองฝน ไม จับกันเปนเกลียวเหมือนนํ้าตกอื่น ผมมาถึง แลวครับหัวใจอันงดงามของที่นี่ ถาคุณผู เปเดินตามฝนมายัง “นํ้าตกกรุงชิง” อานชอบเที่ยวนํ้าตก อยาพลาดรีบสะพาย แหงนี้นะครับ


Çѹ·Õè 6 - 12 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556

â¦É³Ò 23B


24B â¦É³Ò

Çѹ·Õè 6 - 12 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับ 800  

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส http://songkhlatoday.com/

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you