Page 1

หนังสือพิมพขาวยอดเยี่ยม รางวัลสงเสริมจริยธรรมดีเดน

ซื้อ

www.facebook.com/paktaifocus www.twitter.com/songkhlatoday

ที่

จ.สุราษฎรฯ ถึง นราธิวาส

ปที่ 16 ฉบับที่ 799 วันที่ 29 มิถุนายน - 5 กรกฏาคม 2556

www.songkhlatoday.com

30 บาท

A

‘สหกรณ’ลุยอสังหาฯหาดใหญ

ชวยสมาชิก-อนาคตเล็งทําคอนโด หนา 10A

นิพนธ บุญญามณี

อุทิศ ชูชวย

เดินหนา‘อุทศิ ’นโยบายทําได ‘นิพนธ’พัฒนาคน-อบจ.พีใ่ หญ เดนในฉบับ

ปรากฎการณ ‘ยางถูก-ปุย ปลอม’ โรงปุยชีวภาพอบต.ทาขาม สกย.แจงสงคืน-รอล็อตใหม แหลงเรียนรูผ ลิตใชในชุมชน นศ.ลูกชาวสวนรอคําตอบรัฐบาล

6A ‘อุตสาหกรรมทวีวงษ’ยึดที่มั่นใหม

ธุรกิจตองไมหยุดพัฒนา-มุงสูตลาดบน

14A

ธานินทร อังสุวรังษี

ดร.วรวิทย บารู

9A

บทวิพากษ‘ปญญาชนสาธารณะ’ ไอแบงกจบั มือเครือขายสหกรณอสิ ลามใต บุคลากรตัวอยาง ‘บริการวิชาการ’ม.ทักษิณ ขยายฐานลูกคารายยอย-เริ่มตนป2557 9B ตัง้ เปาปลอยสินเชือ่ ปแรก3,000 ลานบาท หนา 16A


â¦É³Ò

Çѹ·Õè 29 ÁԶعÒ¹ - 5 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556


â¦É³Ò

Çѹ·Õè 29 ÁԶعÒ¹ - 5 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556

บริษทั ซี อี ซี อินเตอรเนชัน่ แนล ลิมเิ ต็ด (สาขาประเทศไทย)

CEC International,Ltd.(Thailand Branch) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ“คุมเข้ม”การขุดเจาะปิโตรเลียมอ่าวไทยทุกขั้นตอน ผิด“ฟัน”ไม่เลี้ยง “เผย” ก้อนสีดํา เกิดจากน้ํามันดีเซล ประมงพื้นบ้าน 9 กลุ่มแฮปปี้ ได้รับการเยียวยา มีปริมาณสํารอง 126 ล้านบาร์เรล รายงานขาวจากกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ เปดเผยวาในฐานะหนวยงานทีม่ หี นาทีก่ าํ กับ ดูแลการสํารวจและผลิตปโตรเลียมภายใต พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ดาน ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม การสํารวจ และผลิตปโตรเลียมจะตองดําเนินการตามขอ กําหนดของพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 และพระราชบัญญัตสิ ง เสริมและรักษา คุณภาพสิง่ แวดลอมแหงชาติ และกรณีทกี่ าร สํารวจและผลิตปโตรเลียมดําเนินการอยูใน บริเวณพืน้ ทีน่ า นนํา้ ภายใน ( 12 ไมลทะเลนับ จากชายฝง ) จะตองดําเนินการตามกฎหมาย ที่เกี่ยวของทุกฉบับ จะกําหนดความรับผิด ชอบและมีแผนการปองกันแกไข ตลอดจน มีบทกําหนดโทษหากมิไดดําเนินการตาม กฎหมาย “การดําเนินกิจกรรมดานการสํารวจและ ผลิตปโตรเลียม จึงเปนไปตามมาตรการทาง ดานความปลอดภัย และไดมาตรฐานสากล ในทุกขั้นตอน ผูรับสัมปทานตองไมปลอย เศษหินและนํ้าจากกระบวนการเจาะและ ผลิตลงทะเล ตองอัดกลับนํา้ จากกระบวนการ ผลิตทั้งหมดลงชั้นกักเก็บใตดิน กรมเชื้อ เพลิงธรรมชาติไดดาํ เนินการเฝาระวังดานสิง่ แวดลอมอยางตอเนื่อง โดยไดมอบหมายให มหาวิทยาลัยบูรพา ซึง่ เปนสถาบันการศึกษา ที่มีผูเชี่ยวชาญทางดานวาริชศาสตร เปนผู ดูแลและกํากับ” รายงานขาวจากกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ วาการเก็บตัวอยางนํ้าทะเลบริเวณแทนผลิต ปโตรเลียมบริเวณแหลงสงขลาเปรียบเทียบ กับนํ้าทะเลในบริเวณอื่น พบวาโลหะหนัก ในบริเวณแหลงสงขลามีปริมาณนอยกวา

คามาตรฐานและนํ้าทะเลในบริเวณอื่นๆ การ เก็บขอมูลความหนาแนนของสัตวนํ้าบริเวณ แหลงสงขลาพบวาเมื่อเปรียบเทียบกับขอมูล กอนทีจ่ ะมีการผลิตปโตรเลียมในจังหวัดสงขลา มีความหนาแนนของสัตวนํ้ามากขึ้นเนื่องจาก แทนผลิตปโตรเลียมถือเปนแหลงปะการังเทียม และแหลงอนุบาลสัตวนํ้า คุณภาพสูง “ก อ นวั ต ถุ สี ดํ า คล า ยนํ้ า มั น บริ เ วณ ชายหาดในเขตพื้นที่ จ.สงขลา กรมเชื้อเพลิง ธรรมชาติ ไดนาํ ตัวอยางใหมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร (มอ.) ทดสอบในเชิงปริมาณและ คุณภาพ เพื่อตรวจสอบวาเปนนํ้ามันดิบจาก กระบวนการผลิตปโตรเลียมแหลงสงขลาหรือ ไม ซึ่งผลการทดสอบพบวา มีองคประกอบ ไฮโดรคารบอนอยูในชวงของนํ้ามันดีเซลและ ไมใชนํ้ามันดิบ” กรมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ เ ป ด เผยอี ก ว า ปริมาณการผลิตและปริมาณสํารองนํ้ามันดิบ ของแหลงสงขลา บริษทั ซีอซี ี อินเตอรเนชัน่ แนล ลิมิเต็ด (สาขาประเทศไทย) มีปริมาณสํารอง 126 ลานบารเรล และมีอัตราการผลิตเฉลี่ย เพียงวันละ 22,000 บารเรล และหากมีการผลิต ไดในอัตราเทียบเทาปจจุบนั จะสามารถผลิตได อีกประมาณ 19 ป “การสนับสนุนการชวยเหลือชดเชยคา เสียโอกาสแกชาวประมง ตามที่ไดมีการหารือ รวมกันระหวาง จ.สงขลา บริษัท ซีอีซี อินเตอร เนชั่นแนลลิมิเต็ด (สาขาประเทศไทย) และ ตัวแทนชาวประมงแตละกลุม เกีย่ วกับแนวทาง ในการชวยเหลือชาวประมง ผูไดรับผลกระ ทบจากการดําเนินกิจการดานปโตรเลียม ได มี ค วามเห็ น สรุ ป ร ว มกั น ในการช ว ยเหลื อ ชดเชยคาเสียโอกาสในการทําประมงแกกลุม

ชาวประมง (ขอตกลงจะจายใหสําหรับเรือ ประมงที่มีหลักฐานการจดทะเบียนเรือหรือ อาชญาบัตรเรือ) 9 กลุม เปนรายเดือนๆ ละ 2,560,000 บาทมีกลุมประมง 3 อําเภอ กลุมประมงใหม กลุมชมรมประมงชายฝง 4 ตําบล กลุมปากแตระ กลุมกระดังงา กลุม เรือประมงอวนลาก กลุม ป.ทรัพยอนันต กลุมเกาเสงและกลุมบอตรุ การดําเนินการ จัดสรรไปยังชาวประมงผูไ ดรบั ผลกระทบ อยู ภายใตการบริหารและดําเนินการของแตละ กลุม” กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปดเผยวาการ จัดสรรคาภาคหลวงปโตรเลียมใหแกทอ งถิน่ เปนไปตามประกาศ คณะกรรมการการกระ จายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทอง ถิ่น เรื่องการจัดสรรคาภาคหลวงแรและคา ภาคหลวงปโตรเลียม ใหแกองคกรปกครอง สวนทองถิน่ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2544 จัดสรร ใหกับองคการบริหารสวนตําบล(อบต.) หรือ เทศบาลในพื้นที่ผลิตปโตรเลียม รอยละ 20 องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)ที่มีพื้นที่ ผลิตปโตรเลียมรอยละ 20 องคการบริหาร สวนตําบล(อบต.)หรือเทศบาลในจังหวัดที่มี พืน้ ทีผ่ ลิตปโตรเลียม รอยละ 10 และองคการ บริ ห ารส ว นตํ า บล(อบต.)หรื อ เทศบาลทั่ ว ประเทศ รอยละ 10 จ.สงขลาไดรบั การจัดสรร ตั้งแตป 2551 ถึง เดือนมีนาคม 2556 รวม 2,208 ลานบาท แบงเปน อบต. 28 แหง 1,325 ลานบาท และ อบจ. 883 ลานบาท ยอดรวมของเงินทีจ่ ดั สรรในแตละปไมเทากัน ปจจัยหนึง่ คือปริมาณปโตรเลียมทีม่ กี ารผลิต และจําหนาย ซึ่งไมไดมีปริมาณสูงถึงปละ 400 ลานบาทตามที่มีการกลาวอาง


â¦É³Ò

Çѹ·Õè 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2556


º·¹íÒ

Çѹ·Õè 29 ÁԶعÒ¹ - 5 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556

ดวยลําแขง? ใครจะรู  ว  า ข า วปุ  ย ปลอมระบาดที่ ดั ง ครึกโครมทั่วทุกภาคชั่วขามวัน จะสงผลใหพี่นอง เกษตรกร จังหวัดสงขลาไดรับผลกระทบอยางหลีก เลีย่ งไมได แนนอนวาสิง่ ทีต่ ามมาคือ การขาดความ นาเชือ่ ถือ และไววางใจจากผูบ ริโภค ทําใหการผลิต ปุย มีจาํ นวนลดนอยลงตามกระแส ของสือ่ โทรทัศน ที่นําเสนอปุยปลอมนับหลายพันตัน ความคดโกงอันไรซึ่งความซื่อสัตยของคน บางกลุม นํามาซึ่งความเดือดรอนทั้งเกษตรกร ผู ผลิตปุยและชาวบานทั่วไปที่ไมรูอีโหนอีเหน เมื่อ พึ่งพาหนวยงานผูผลิตใหญๆ ไมได แลวพี่นอง เกษตรกรตาดําๆ จะพึ่งพาใครได นอกจากพึ่งพา ตนเองและคนในครอบครัว สะทอนใหเห็นวา สังคมไทยยิ่งเจริญมากขึ้น เทาไร จิตใจมนุษยกย็ งิ่ เสือ่ มโทรมมากเทานัน้ คอย จองหาชองทางเอารัดเอาเปรียบสังคมและผูอื่นอยู ตลอดเวลา ไมทางหนึ่งก็เอาอีกทางหนึ่ง เชนนี้จะ หาความเสมอภาคในสังคมไดอยางไร แทจริงแลว “ปุยปลอม” ที่เราไดยิน ไมใชปุย ปลอมแตอยางใด ทีส่ าํ คัญยังตรวจสอบไดยากมาก มองดวยตาเปลาหรือเพียงการสัมผัสไมใชผลลัพธ ที่แนนอน ตองตรวจสอบในหองปฏิบัติการหลาย ขั้นตอน เอาสูตรนั้น มาวิเคราหกับสูตรนี้ เปนศัพท ภาษาตางประเทศที่นักวิชาการ นักวิจัยดังๆเขาใช กัน ชาวบานอยางเราไมเขาใจเพราะไมไดรํ่าเรียน มาสูงอยางเขา ประโยคที่งายตอการทําความเขาใจ แบบ ฟงแลวรูเรื่องนึกภาพออกทันที คงเปนภาษาชาว บานแบบไทยๆเรานี่แหละ ขอเท็จจริงปุย ก็คือปุย จะปลอมไมได แตตํ่ากวามาตรฐานเทานั้น อาจจะ มีสวนผสมอื่นๆ เขามาเพื่อใหนํ้าหนักไดมาตรฐาน แคนี้ก็เปน “ปุยปลอม” อยางที่ไดยินกัน เกษตรกรทีม่ คี วามรูใ นกรรมวิธผี ลิตปุย ไมวา จะเปนปุยหมัก ปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ ปุยเคมีฯ อาจไดเปรียบหนอยเพราะสามารถผลิตปุย ไวใชเอง ได แตชาวบานหรือคนทีไ่ มมคี วามรูด า นนี้ คงตองใช ปุยคอกที่ไดจากมูลสัตวตามอัตภาพ นี่ มิ ใ ช ป  ญ หาเล็ ก ๆ แต ค วรตระหนั ก ว า ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม แมวาเราไม ไดประกอบอาชีพทํานา ทําสวน ทําไร คงปฏิเสธ ไมไดวา รายไดจากการผลิต หรือสงออกสินคา เกษตรกรรม ทํารายไดใหกับประเทศมหาศาล เรา จําเปนตองบริโภคผลผลิตที่ไดจากเกษตรกร โดย เฉพาะขาวที่เปนอาหารหลักของคนไทย ฉะนั้น ตองยืนหยัดเรียนรูการผลิตปุยงายๆ ดวยวิธีของ ตนเอง ไมใชรอความชวยเหลือจากหนวยงานอื่น เพียงอยางเดียว

โหยหาอดีต

กระแสของแฟชั่นยอนยุคที่สะทอนออกมาผานเสื้อผาก็ดี ผานแอพพลิเคชั่นในสมารทโฟนเพื่อถายรูปของเราก็ดี ตลาดนํ้า ยอนยุค กาแฟโบราณ ชอปปงที่ “อัมพวา” เดินทอดหุยริมฝงโขง ที่ “เชียงคาน” สําราญที่ “เพลินวาน” หัวหิน ฯลฯ ดูคลายกับวากระแสทางการตลาดกําลังจะเทไปในทาง นี้อยางมาก มันถูกทําใหกลายเปนเหมือน “สินคา” รูปแบบใหม บนพืน้ ฐานของจิตใจทีร่ สู กึ คุน กับรูปลักษณและบรรยากาศตางๆ หลากหลายรูปแบบทีว่ า มาเริม่ คืบคลานหอมลอมตัวเราอยางแนบ เนียน จริงๆ ปรากฏการณนี้ไมใชเรื่องใหมนะครับ เอาเขาจริงใน ทางการศึกษาดานสังคมศาสตรออกจะศึกษากันอยางเปนเรื่อง เปนราว เขียนออกมาเปนทฤษฎีก็มีหลายเลม ซึ่งนาจะมีอายุยาง เขา 2 ทศวรรษ ปรากฏการณดังกลาวเรียกวาการ “โหยหาอดีต” (Nostalgia) มีนกั คิดหลายคนทีพ่ ยายามอธิบายวาสิง่ ทีเ่ รียกวาอารมณ โหยหาอดีตนัน้ คืออะไร ปจจัยอะไรสงผลใหมนั ดํารงอยูแ ละมันบง บอกอะไรกับเราไดบาง วิลเลี่ยมเคลลี่ใหคําอธิบายวา การโหยหาอดีต คือ การ สรางความหมายทางวัฒนธรรมของการรื้อฟนและนําเสนอภาพ ตัวแทนของอดีตที่เคยผานมามันเคยเปนประสบการณที่เราใน ฐานะสมาชิกทางสังคมเคยมีประสบการณรวมกันมาตั้งแตครั้ง อดีตแตมันดันแหวกมานโผลหนาโผลตาในยุคอุตสาหกรรม วัฒนธรรม เขายํ้าลงไปวามันเปนอาการหนึ่งของ ภาวะของ จินตนาการของโลกทีเ่ ราสูญเสียไปแลว (Imagination of a world we have lost) ซึ่งก็จริงอยูที่วา มันเคยเปนจริง ดํารงอยูอยางจริง แตบดั นีเ้ หลือไวเพียงความทรงจําและประสบการณไวใหระลึกถึง มีความพยายามทําความเขาใจอาการ “การโหยหาอดีต” วาอารมณดังกลาวมักจะปรากฏทามกลางบรรยากาศที่ผันผวน ของการเมือง หวงเวลาที่มีความขัดแยงแตกตางอยางสูงทาง ประวัติศาสตร ฉันพลันนั้นอนาคตไดสิ้นสุดลงไปแลวตอหนา ตอตาของเขาหรืออาจอยูทามกลางภาวะสังคมที่กําลังอยูในการ เปลี่ยนแปลงอยางถอนรากถอนโคนเมื่อนั้นมันจะออกมาเผยตัว และปรากฏตัวโดยที่เราไมรูตัว ผานคําบอกเลา ผลิตซํ้า รวมไป ถึงปฏิบัติการทางสังคมแบบตางๆ

นักมานุษยวิทยาอยาง มาลิลนิ ไอวีเ่ รียกปรากฏการณ เหลานี้วา “การเรียกอดีตที่หายไปนี้ใหกลับคืน” (To call up a vanished past) ทั้งที่ผูคนทั้งหลายตางรูดีวาเปนไปไมได อาการที่ปรากฏถูกวิเคราะหวาคือ “การหลงใหลอยางปวด ราวที่ยากจะกลับไปเยือน”เปนความสับสนของเปนลักษณะ ที่เราก็หลงลืมไปวาอดีตสงผลออยางไรตอปจจุบัน บทเรียน จากอดีตคืออะไร กระนั้นเราก็ยังไมเขาใจอะไรสักอยางเกี่ยว กับอดีตถึงปจจุบัน เราทําไดแคอยูในภาวะที่รูจักมันเพียง ครึ่งๆ กลางๆ นักคิด นักเขียน หลายคนจึงแดกดันปรากฏการณเชน นีข้ องคนยุคใหมวา “โลกนีไ้ มเคยมีประวัตศิ าสตร” มีแตเพียง อารมณ “โหยหาอดีต”เทานั้น แนนอนวามันเปนอารมณความรูสึกรวมหนึ่งของ สังคม (Collective Memory) มิเชล ฟูโกตนักคิดคนสําคัญแหงศตวรรษที่ 20 กลาว แดกดันวา มันคือเรือ่ งของประสบการณของสิง่ ทีเ่ ปนไปไมได (an experience of impossible) เราตางถวิลหามันเพราะใน ความเปนจริงเราไมสามารถที่จะยอนกลับไปหามันไดอีก คง มีแตการจําลองมันขึ้นมาใหม ทั้งเรื่องเลาและความทรงจํา แบบอืน่ ๆ ขึน้ มาเพือ่ เขาใจมัน ซึง่ ในความเปนจริงนัน้ เปนการ ยากที่จะจดจําอดีตไดทั้งหมด เพราะศักยภาพของสมองไม สามารถที่จะทําไดขนาดนั้น แตความทรงจําคือการเลือก ตอรอง คัดสรรความจริงเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของอดีตเทานั้น ความทรงจําดังกลาวจึงเปนแบบที่ถูกเลือกที่จะ “จํา” และ “ไมจํา” ซูซาน สจวตกลาววา การ “โหยหาอดีต” เปนความ โศกเศราอาลัยอาวรณ ที่ปราศจากวัตถุสิ่งของหลังตัวตน (a sadness without object) เพราะอดีตที่เราถวิลหาไมเคย ฟน กลับขึน้ มาไดอกี ยังคงมีแตเพียงเรือ่ งเลาแบบตางๆ ขณะ เดียวกันก็พรอมที่จะผลิตซํ้าบอกเลายํ้าวาวามันคงไดเลือน รางหายไปแลว ขณะที่ เบน แอนเดอสันส กลาวถึงการโหยหาอดีตวา มันคือสํานึกรวมกันอยางหนึ่งของผูคนที่คิดวามี “อดีต” รวม กันอยางแนนแฟน จินตนาการชาติมิอาจทรงพลังไปไดหาก สมาชิกชุมชนชาติไมมีโลกทัศน ปฏิบัติการทางสังคมที่เขา ขายโหยหาอดีตการโหยหาอดีตยังคงมีหนาที่ในการคัดสรร แบงกลุม จัดวางที่ทางของสมาชิกที่เขารวมชุมชน การแบง เรา – เขาใน – นอก ไดชนั้ หนึง่ การโหยหาอดีตผานสัญลักษณ บางอยางดวยสํานึกรวมกันผานจินตนาการ คุยกันรอบนีเ้ ราคงมีแตนยิ ามทีท่ อื่ ๆ แข็งๆ นะครับ แต กระนั้นก็อยากจะชวนทานผูอานขบคิดวา เราอยูภ ายใตคาํ อธิบายเชนนีบ้ า งหรือไม เพราะเหตุใด จึงเปนนั้น ลองเอาไปทบทวนเรื่องที่ผานมาของเราดูกันครับ

!

ตองการดวน..

นักขาย

มีความคิดสรางสรรค มุงมั่น และทุมเท ติดตอ... บจก.สงขลาทูเดย โทร. 0 7436 8522-4

: mkt_paktaifocus@hotmail.com


6A ʧ¢ÅÒ

Çѹ·Õè 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2556

ปรากฎการณ์ ‘ยางถูก-ปุย๋ ปลอม’ สกย.แจงส่งคืน-รอล็อตใหม่ นศ.ลูกชาวสวนรอค�าตอบรัฐบาล เทวินทร์ ลู่ต่ำม

“ยางกับปุ๋ย” เป็นของคู่กัน และกลายเป็น ปัญหากับเกษตรกรเมื่อปรากฎข่าว “ปุ๋ย ปลอม” ที่สกย.ต้องจัดหาให้ ขณะที่ราคา ยางยังไม่มอี นาคต ผูน้ า� นักศึกษาลูกชาวสวน ต้องออกมาเคลื่อนไหว ร้องรัฐบาลให้ช่วย นายธีรวัฒน์ เดชทองค�า ผู้อ�ำนวยกำร ส� ำ นั ก งำนกองทุ น สงเครำะห์ กำรท�ำ สวนยำง (สกย.) จ.สงขลำ เขต 1 กล่ำวถึงกรณีที่มีข่ำวปุ๋ย ปลอมว่ำ เป็นสัญญำกำรซือ้ ปุย๋ สูตร 20 – 8 – 20 จำก บริษทั แกรนนูลำร์ โฮลดิง้ จ�ำกัด ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 1 หมู่ 11 นิคมอุตสำหกรรมโรจนะ ต.หนองบัว อ. บ้ำนค่ำย จ.ระยอง ซึง่ เป็นบริษทั ผลิตปุย๋ ให้ สกย. เพือ่ จ่ำยให้ผทู้ ไี่ ด้รบั กำรสงเครำะห์ ซึง่ เป็นลูกค้ำ สกย.ทีม่ ำขอทุน ทัว่ ประเทศทัง้ หมด 31,000 ตัน ใน ส่ ว นของจั ง หวั ด สง ขลำ ก็ ได ้ ท� ำ สั ญ ญำกั บ บริ ษั ท 160 ตั น อยู ่ ใ นโกดั ง ของ สกย.สงขลำ เขต 1 โดยจ้ ำ งสถำบั น เกษตรกรที่ เ ป็ น เกษตรกรช ำวสวนยำง แห่ ง ประเทศไทยเป็ น ผู ้ ที่ จ ่ ำ ยปุ ๋ ย ล็ อ ต นี้ให้กับผู้ที่ได้รับกำรสงเครำะห์ “ปุ๋ยล็อตนี้ ได้รับกำรวิเครำะห์จำกกรม วิชำกำรเกษตร เมือ่ ส่งสำรไปวิเครำะห์ทกี่ รุงเทพฯ พบว่ำ เนือ้ ปุย๋ บำงตัว สูตร 20–8–20 ตัว 20 หน้ำ เป็นไนโตรเจน มีสำรครบ 20 แต่ 8 คือ ฟอสฟอรัส ไม่ถึง 8 วัดค่ำได้ 6.7 ส่วน ตัว 20 หลัง มีสำรถึง 20 ในสัญญำเขียนไว้ว่ำ ถ้ำตรวจวิเครำะห์แล้ว พบว่ำไม่เป็นไปตำมสูตร บริษัทจะต้องขนปุ๋ย เหล่ำนี้กลับไป และน�ำปุ๋ยใหม่มำทดแทน” นำย ธีรวัฒน์ กล่ำว และว่ำ ปุย๋ นีไ้ ม่ได้เป็นปุย๋ ของ สกย. แต่เป็นปุย๋ ที่ สกย.ส�ำนักงำนใหญ่ที่กรุงเทพฯ ท�ำสัญญำซื้อ จำก บริษัท แกรนนูลำร์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด เมื่อวัน ที่ 22 สิงหำคม 2555 จ�ำนวน 31,000 ตัน และ บริษทั ได้สง่ มอบตำมสัญญำ ซึง่ เมือ่ ส่งมอบ ทำง สกย.จะมีหลักเกณฑ์ในกำรรับปุ๋ย โดยสกย.จะตั้งคณะกรรมกำรขึ้นมำเพื่อ ตรวจรับมอบ จุดละ 3 คน ประกอบด้วยเจ้ำ หน้ำที่สกย. ตัวแทนเกษตรกรชำวสวนยำง และ ตัวแทนของบริษัท เพื่อเก็บตัวอย่ำงปุ๋ยส่งไป วิเครำะห์ตำมวิธีกำรขั้นตอนของกรมวิชำกำร เกษตร ถ้ำผลกำรวิเครำะห์ออกมำถูกต้องตำม สูตร ตรงตำมสัญญำ คือ 20 - 8 – 20 ก็สำมำรถ แจกจ่ำยให้ผู้รับกำรสงเครำะห์ได้ แต่ถ้ำผลกำร วิเครำะห์ออกมำไม่ถูกต้องตำมสัญญำที่ระบุ

ไว้ สกย.ก็จะไม่รับปุ๋ย และแจ้งให้บริษัทเปลี่ยน ปุ๋ยและขนปุ๋ยล็อตนี้ออกไป โดยต้องส่งปุ๋ยใหม่ เข้ำมำให้ทันที นำยธีรวัฒน์ กล่ำวด้วยว่ำ เมื่อบริษัท ส่งปุ๋ยล็อตใหม่กลัยมำ ก็จะท�ำเหมือนวิธีกำร เดิมทุกอย่ำง คือมีกรรมกำรตรวจรับและเก็บ ตัวอย่ำงไปวิเครำะห์อีก กรณีดังกล่ำว เป็นข่ำวเนื่องจำกมีคนน�ำ ไปออกข่ำวไปแจ้งว่ำเป็นปุ๋ยปลอม ท�ำให้เกิด ควำมไม่มั่นใจในเกษตรกรที่ต้องใช้ปุ๋ย แต่ใน ควำมจริงคือ เป็นปุ๋ยที่ต�่ำกว่ำมำตรฐำนตำมข้อ ตกลงที่ได้สัญญำกันไว้กับทำงบริษัท ซึ่งบำง ครั้งปุ๋ยก็สำมำรถน�ำไปท�ำเป็นปุ๋ยสูตรใหม่ก็ได้ หมำยควำมว่ำในมำตรฐำนของปุ๋ยมีค่ำเบี่ยง เบนอยู่ สมมุติว่ำตัวกลำงที่วัดได้ล็อตนี้ ได้ 7.4 ปุย๋ นีถ้ อื ว่ำผ่ำน สำมำรถใช้ได้ เป็นกำรใช้ค่ำใกล้ เคียง ซึ่ง พ.ร.บ.ปุ๋ยก�ำหนดมำไว้อย่ำงนี้ ทัง้ นี้ บริษทั ต้องส่งปุย๋ ล็อตใหม่มำให้ทำง สกย. ภำยในวันที่ 28 มิถุนำยน ซึ่งตอนนี้ปุ๋ยที่ ต�่ำกว่ำมำตรฐำนยังอยู่ที่โกดังของ สกย. เพรำะ บริษัทยังไม่ได้มำรับกลับไป ถ้ำวันที่ 28 ยังไม่ จัดส่งมำ สกย.ก็จะปรับ ตำมหลักเกณฑ์ที่ได้ตก ลงกันไว้ เป็นรำยวัน ในอัตรำ 0.2% ของรำคำ สิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นำยธีรวัฒน์ กล่ำวฝำกไปยังเกษตรกร กำรท�ำสงเครำะห์สวนยำงว่ำ อย่ำตื่นตระหนก และไม่ ต ้ อ งกั ง วล เพรำะสกย.ค� ำ นึ ง ถึ ง ผล ประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลัก จะไม่จ่ำยปุ๋ย ที่ไม่ผ่ำนกำรวิเครำะห์จำกกรมวิชำกำรเกษตร ให้กับผู้รับสงเครำะห์โดยเด็ดขำด “สกย.ดูแลพี่น้องเกษตรกรชำวสวนยำง มำกว่ำ 53 ปี ไม่เคยมีมลทินเสียหำยในเรือ่ งแบบ นี้ หำกไม่ผ่ำนเกณฑ์จะท�ำกำรส่งกลับบริษัท ทันทีที่ได้รับผลกำรวิเครำะห์ พี่น้องเกษตรกรไม่ ต้องตระหนก ไม่ต้องกังวลใจกับเรื่องนี้” นำยธีร วัฒน์ กล่ำวทิ้งท้ำย นายวิรตั น์ สายสหัส ชำวสวนยำง หมู่ 5 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลำ ซึ่งเป็นเกษตรกร สงเครำะห์กำรท�ำสวนยำง กล่ำวถึงกรณีดงั กล่ำว ว่ำ ข่ำวที่ออกมำในตอนแรกอำจจะสร้ำงตกใจ ให้กับพี่น้องเกษตรกร แต่เมื่อตรวจสอบข้อมูล แล้วถือว่ำเป็นผลดีต่อเกษตรกรมำกกว่ำ เพรำะ เกษตรกรจะได้รู้ที่ไปที่มำของปุ๋ย โดยปกติปุ๋ยที่ให้มำ เรำก็รับไว้ทั้งหมด ไม่ได้รู้ค่ำมำตรฐำนของปุ๋ยที่ใช้ว่ำเป็นอย่ำงไร เมื่อเกิดกรณีนี้มีกำรตรวจสอบ แล้วปุ๋ยไม่ผ่ำน

สมศักดิ์ มณีรักษ์ ส่งกลับไป แล้วน�ำปุ๋ยใหม่มำให้แทน ก็จะท�ำให้ เกษตรกรได้ปยุ๋ คุณภำพ เต็มสูตร ตำมมำตรฐำน อย่ำงแท้จริง นอกจำกกระแสข่ำวเรื่องปุ๋ยปลอมแล้ว อีกหนึ่งปัญหำใหญ่ของพี่น้องเกษตรกรชำวใต้ ที่เป็นปัญหำอยู่ คือ ปัญหำรำคำยำงตกต�่ำ จำก เดิมเคยพุ่งสูงไปแตะกิโลละเกือบ 200 บำท แต่ ตอนนีร้ ว่ งลงมำแค่กโิ ลละ 70 บำท เกษตรกรชำว สวนยำง ได้รบั ผลกระทบเรือ่ งนีม้ ำก ท�ำให้มกี ำร ออกมำยืน่ ข้อเสนอไปยังรัฐบำลให้มำช่วยแก้ไข ก่อนหน้ำนีเ้ คยมีหลำยกลุม่ ทีอ่ อกมำเคลือ่ นไหว เรื่องนี้ ล่ำสุด เมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน 2556 กลุ่ม ของนิสิต นักศึกษำ ลูกชำวสวนยำง จำกมหำ วิทยำลัยทักษิณ ออกมำเคลื่อนไหว เดินขบวน ยื่ น หนั ง สื อ ไปยั ง นำงสำวยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ ณ วั ต ร นำยกรัฐมนตรี น�ำโดย นายสมศักดิ์ มณีรักษ์ นักศึกษำชั้นปีที่ 4 คณะนิติศำสตร์ และ นำย เทวินทร์ ลู่ต่ำม นักศึกษำชั้นปีที่ 2 ประธำน สโมสรนิสิตนักศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และ สังคมศำสตร์ ออกมำรวมตัวกัน เคลื่อนไหว เดินขบวน ไปยื่นหนังสือให้นำยกรัฐมนตรี ที่หน้ำศำลำ กลำงจังหวัดสงขลำ โดยมีนำยพิรสิญจ์ พันธุ์ เพ็ง รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสงขลำ มำรับเรื่อง ผ่ำนไปยังนำยกรัฐมนตรี และรัฐบำล เพื่อเรียก ร้องให้รฐั บำลแก้ไขปัญหำรำคำยำงพำรำตกต�ำ่ นำยสมศักดิ์ กล่ำวถึง เหตุผลที่ออกมำ เคลื่อนไหวครั้งนี้วำ่ ตนเป็นลูกชำวสวนคนหนึ่ง ทำงบ้ำนท�ำสวนยำงอยู่ที่บ้ำนทุ่งลุง ต.พะตง อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ หลำยครัง้ ทีด่ ขู ำ่ ว หลำยครัง้ ที่ นั่ ง พู ด คุ ย กั น กั บ พี่ ๆ เพื่ อ นๆ ได้ ฟ ั ง ข่ ำ วที่ ประชำชนร้ ำ นน�้ ำ ชำพู ด กั น ว่ ำ มี ป ั ญ หำเรื่ อ ง เศรษฐกิจ ข้ำวของแพง และที่มีปัญหำอย่ำง ยิ่งและได้รับผลกระทบมำก คือ ชำวสวนยำง ที่ รำคำยำงตกต�่ำมำก เพือ่ นบ้ำนทีท่ งุ่ ลุงส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ชำวสวนยำงเป็นหลัก ซึ่งได้รับควำมเดือดร้อน

โดยตรง แต่จะท�ำอย่ำงไรบอกหรือกล่ำวให้สงั คม รับรู้ เขำไม่มีทำงรวมตัวกันได้ถ้ำไม่มีแกนน�ำ บวกกับปัญหำทีเ่ จอกับตัวเอง เวลำโทรไปหำพ่อ แม่แต่ละครั้งให้โอนเงินมำเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร เรียน หลำยครั้งทำงบ้ำนก็มีเสียงบ่นบ้ำงเพรำะ มีปัญหำจำกหลำยๆ ด้ำน เศรษฐกิจในบ้ำนฝืด เคือง ซึ่งสำเหตุนี้เป็นเหตุผลส�ำคัญที่ท�ำให้เกิด กำรรวมตัวและเคลื่อนไหวในวันนั้น เมื่อเรำได้เห็นถึงปัญหำมำกมำยเหล่ำ นี้ก็มำนั่งคิด นั่งพูดกันว่ำควรจะรวมตัวกัน เพื่อ ส่งเสียงให้คนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบ ได้ยิน ได้ฟัง ปัญหำควำมเดือดร้อนเหล่ำนี้บ้ำง เพรำะก่อนที่ เรำจะรวมตัวกัน ก็มีกระแสข่ำวชำวบ้ำนหลำย กลุ่มทนไม่ไหวจะรวมตัวมำประท้วง แต่ไม่รู้ว่ำ เป็นเพรำะสำเหตุอะไร จึงไม่เกิดกำรรวมตัวกัน เรำมีกำรนั่งประชุมพบปะพูดคุยกันก่อน ภำยในมหำวิทยำลัย เพื่อคิดหำแนวทำงวิธีกำร ที่จะยื่นหนังสือถึงนำยกรัฐมนตรี ใครว่ำงก็มำ รับรู้ปัญหำร่วมกัน และได้ประสำนงำนไปที่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ แต่เนือ่ งจำกหลำยๆ คนติดภำรกิจ ก็ไม่ได้มำร่วม ในวันนั้น รวมตัวกันประมำณ 50 คน ตอนแรกคำดว่ำจะรวมตัวกันประมำณ 100-200 คน แต่เนือ่ งจำกหลำยคนติดภำรกิจ มีเรียน และ ติดท�ำกิจกรรมหลำยอย่ำง ท�ำให้ไม่สำมำรถมำ รวมตัวกันได้ หลำยคนที่ไปเดินขบวนเป็นลูกชำวสวน ยำง และมีหลำยคนที่ไม่ใช่ลูกชำวสวนยำง แต่ ได้รบั ผลกระทบเรือ่ งอืน่ ๆ เช่น ข้ำวของแพง บำง คนก็มำช่วยเพรำะมีจิตสำธำรณะ ช่วยเหลือพี่ น้องที่ก�ำลังเดือดร้อน นำยสมศั ก ดิ์ กล่ ำ วว่ ำ หลั ง จำกที่ ยื่ น หนังสือแล้ว ก็ติดตำมอยู่ตลอด โดยเช็คข้อมูล ข่ำวสำรรำคำอยูเ่ รือ่ ยๆ เพรำะหำกไม่ตดิ ตำมผล เรื่องก็จะหำยไปโดยปริยำย “เรื่ อ งกรอบเวลำ ไม่ ไ ด้ ตั้ ง ก� ำ หนดไว้ เพรำะเรำเข้ำใจว่ำปัญหำไม่สำมำรถแก้ได้ทันที ต้องใช้เวลำสักระยะในกำรแก้ไข วันทีย่ นื่ หนังสือ (19 มิ.ย.) รำคำยำงพำรำ ก.ก.ละ 68 บำท ต่อมำ ขึ้นมำอยู่ที่ ก.ก.ละ 70 บำท แต่วันนี้ (24 มิ.ย.) รำคำลดลงมำอีกแล้ว เหลือ 69 บำท ก็ต้อง ติดตำมกันต่อไปว่ำ รำคำจะเป็นอย่ำงไร” นำย สมศักดิ์ กล่ำว และว่ำ ถ้ำให้เวลำนำนพอสมควรแล้ว ยังไม่มี กำรเปลี่ยนแปลง หรือ ยังไม่มีกำรแก้ไขปัญหำ เรำก็อำจจะรวมตัวกันด้วยก�ำลังคนมำกกว่ำนี้ ซึ่ ง ตอนนี้ ก� ำ ลั ง ประสำนกั บ ชำวบ้ ำ นอยู ่ ด ้ ว ย เพรำะเขำเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและได้รับผล กระทบเรื่องนี้ จำกหลำยๆ พื้นที่ มำพูดคุยรับ ฟังปัญหำร่วมกัน รวมไปถึงกำรหำเครือข่ำย นักศึกษำ จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ และ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์(ม.อ.)มำร่วมกัน นอกจำกปัญหำเรื่องยำงแล้ว ปัญหำ อย่ำงอืน่ ส�ำหรับเกษตรกร ในมุมมองส่วนตัว คิด ว่ำ รำคำยำงตกต�่ำเหลือกิโลกรัมละ 60-70 อำจ จะไม่เป็นปัญหำถ้ำของอย่ำงอืน่ ถูก แต่เนือ่ งด้วย รำคำยำงพำรำตกต�่ำ แต่ปัจจัยที่ต้องใช้ในชีวิต ประจ�ำวัน อย่ำงเช่น มะนำวลูกละ 8 บำท ขำยน�ำ้ ยำง 1 กก.ได้มะนำวไม่ถงึ 10 ลูก แต่วนั หนึง่ ต้อง ใช้ชีวิตวันละ 3 มื้อ และแต่ละครอบครัวสมำชิก ก็ไม่ใช่แค่ สองหรือสำมคน ต้องมีองค์ประกอบ หลำยๆ อย่ำงในสังคม อยำกให้ช่วยเหลือเกื้อหนุนกันทุกๆ ด้ำน ต้องบริหำรให้ดโี ดยเฉพำะเรือ่ งเศรษฐกิจ เพรำะ ถือเป็นเรื่องส�ำคัญ เป้าหมายชีวิต “ตอนนี้ผมเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 ใกล้จบแล้ว ท�ำกิจกรรมในรั้วมหำวิทยำลัยหลำยอย่ำงมำก ถ้ำมีอะไรตรงไหนที่ช่วยได้ผมก็จะท�ำ หลำย ครั้งไม่ได้ขึ้นตรงกับมหำวิทยำลัยก็จะเป็นกำร ท�ำกันเองในกลุ่ม เพื่อช่วยพัฒนำมหำวิทยำลัย


ʧ¢ÅÒ 7A

Çѹ·Õè 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2556 “อุทิศ ชูช่วย” ส่งทีมงานแจ้งความ 2 สภ. ป้ า ยหาเสี ย งถู ก ท� า ลาย มั่ น ใจสาเหตุ นโยบายโดนใจเข้าถึงประชาชน ท�าคู่ แข่งขันกลัว วอนชาวบ้านช่วยดูแล นายอุทิศ ชูช่วย ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา ทีมสงขลาพัฒนา หมายเลข 1 เปิด เผยว่า ป้ายหาเสียงของทีมสงขลาพัฒนาโดน เผา ทุบ ท�าลาย ตั้งแต่บริเวณสี่แยกม่วงงาม จนถึงต�าบลบ่อแดง อ.สทิงพระ จุดที่ 2 ต�าบล นาทับ ใกล้กับวัดนาเจริญ และอีกหลายจุด ในเขตอ�าเภอนาทวี “อยากขอร้องพี่น้องประชาชนได้ช่วย ดูว่าใครเป็นผู้ท�าลายป้ายหาเสียง พร้อมทั้ง เป็นพยาน เพราะป้ายหาเสียงเป็นสื่อที่บอก เรื่องนโยบายที่จะท�าให้กับประชาชน” นาย อุทิศ กล่าว และว่า เรามาแข่งกันในเรื่องของการท�างาน ไม่ใช่มาท�าลายล้างกันในลักษณะการท�า ลายป้ายหาเสียง ถือเป็นสิ่งที่ประชาชนไม่ ศรัทธาและไม่เห็นด้วยแน่นอน นายอุทิศ กล่าวว่า ต้องการให้หยุด พฤติกรรมในลักษณะเช่นนี้ เพราะไม่สร้าง สรรค์ ไม่ใช่การต่อสูใ้ นระบอบประชาธิปไตย และเข้าใจว่านโยบายจากป้ายหาเสียงของ ทีมสงขลาพัฒนาเป็นโครงการที่โดนใจและ เข้าถึงประชาชน ประชาชนตอบรับ จึงท�าให้ผู้ แข่งขันตกใจกลัวจนต้องท�าลายป้ายหาเสียง “ตอนนี้ ไ ม่ ท ราบตั ว ผู ้ ก ระท� า ผิ ด แต่ อย่างใด ซึ่งจะมีการแจ้งความกับ สถานี ต�ารวจภูธรม่วงงาม และ สถานีต�ารวจภูธร สิงหนคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกท�าลายป้ายหา เสียง ในวันที่ 27 มิถุนายน” ทั้ ง นี้ เ พราะการกระท� า โดยการเผา ท�าลายป้ายหาเสียงเป็นผลเสีย เพราะหา เสี ย งด้ ว ยนโยบายที่ จ ะท� า งานให้ กั บ ประชาชน ถ้าแผ่นป้ายถูกท�าลายประชาชน จะไม่ทราบท�าให้เสียโอกาสพี่น้องช่วยเฝ้า ระวังให้ด้วย ของผม” นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ไม่ได้ตงั้ เป้าว่าเมือ่ เรียนจบแล้วต้องท�าอาชีพอะไร คิดเพียงว่าใน แต่ละวันสามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้ ก็ถือว่าดีมากแล้ว แต่ความรู้สึกในใจลึกๆ อยากท�าอะไร เพือ่ สังคมมากกว่า ซึง่ การท�าอะไรเพือ่ สังคมนัน้ ไม่ใช่ว่าท�าแล้วสังคมอยู่ได้แต่เราอยู่ไม่ได้ ต้อง อยู่ได้กันทั้ง 2 ฝ่าย ไม่ท�าเพื่อตัวเองอย่างเดียว สังคมอยู่รอด เราอยู่ได้ “ อยากเห็นความสุขของพีน่ อ้ งประชาชน มากกว่าที่จะเห็นคราบน�้าตาเหล่านี้ ผมอยาก อุทิศทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถช่วยเหลือสังคม ได้” โชคดีที่ได้เข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัย แห่งนี้ มีหลายคนที่เดือดร้อน และได้รับโอกาส ทางการศึกษาที่น้อยกว่า เขาล�าบากและไม่ได้ รู้อะไรหลายๆ อย่าง ในเมื่อเรารู้แล้ว ก็ควรจะ ตอบแทนให้สังคมบ้าง นายสมศักดิ์ กล่าวด้วยว่า มีรนุ่ พีค่ นหนึง่ เป็นแบบอย่างที่ดีมาก จนเนติบัณฑิตได้ 1 ปี มี โอกาสไปสอบในหลายๆ องค์กร แต่เขาเลือกไป ลงสมัครผู้ใหญ่บ้าน หลายคนถามว่าท�าไมไม่ สอบอัยการ ท�าไมไม่เป็นฟ้าอยู่ที่สูง กลับเลือก มาเป็นผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ติดดิน ซึ่งอยู่ต�่ากว่า พี่ เขาบอกว่า “เขายอมเป็นดินให้พี่น้องเหยียบย�่า ดีกว่าเป็นฟ้า แต่ไม่ท�าอะไรให้พี่น้องเลย” ค� า พู ด นี้ ท� า ให้ ผ มรู ้ สึ ก ประทั บ ใจมาก

ตร.ชีจ้ งใจท�ำลำยป้ำยหำเสียงเบอร์1 ‘อุทศิ ’ชีเ้ หตุนโยบายโดนใจประชาชน

ป้ายที่ถูกโดนเผาบริเวณถนนสงขลา-ระโนด หน้าอบต.วัดจันทร์ ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา

โดยการท�าลายป้ายหาเสียง ถือเป็น ความรุนแรงทางการเมือง ในระบอบประชา ธิปไตย ขอให้พนี่ อ้ งได้พจิ ารณาว่า การกระท�า เหล่านี้ เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์หรือเป็นสิ่งที่ท�า ลาย ก็ให้สู้ด้วยปัญญา อย่าสู้ด้วยอารมณ์ จึงขอฝากต�ารวจได้ช่วยสอดส่อง ดูแลด้วย เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายวิโรจน์ ทัฬหะ วาสน์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ�าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การเผาป้ายหรือท�าลายป้ายหา เสียงนั้นเป็นความเสียหายส่วนบุคคล ตน ได้ก�าชับให้ พ.ต.อ.ศุภวัฒน์ ทับเคียว รองผู้ บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดสงขลา เป็นฝ่าย ดูแลในส่วนนี้ “ผมคิ ด ว่ า เป็ น การกลั่ น แกล้ ง ยั ง ไม่สามารถหาพยานหลักฐานได้ และไม่ สามารถระบุตัวบุคคลผู้กระท�าความผิดได้” นายวิโรจน์ กล่าว และว่า อย่างไรก็ตาม ได้มีการดูแล และย�้า ตอนนี้ จึ ง ได้ ยึ ด อุ ด มคติ แ ละแนวทางหลายๆ อย่าง ในการสร้างประโยชน์ให้สังคมมากมาย ถ้ามีกิจกรรมหรืออะไรที่ท�าประโยชน์ให้สังคม ได้ก็ผมจะท�า หลายคนมองว่า การท�าตรงนีม้ ีการเมือง อยู่เบื้องหลังหรือเปล่า ผมขอยืนยันว่าไม่เกี่ยว ข้องกับเรื่องการเมืองแน่นอน เพราะถือว่าคน ที่เป็นนักการเมืองยังไม่ช่วยแก้ไขเรื่องนี้ ถ้า พวกเราไปยุ่งกับการเมืองแล้วจะไปช่วยแก้ไข อะไรได้หรือ นั่นเท่ากับว่าไปเดินตามหลังเขา เท่านั้นเอง

ป้ า ยที่ ถู ก โดนเผาหน้ า โรงเรี ย น สทิ ง พระชนู ป ถั ม ภ์ ต.วั ด จั น ทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา

พ.ต.อ.ศุภวัฒน์ ทับเคลียว

ให้ ต�า รวจหรื อ สถานีต�า รวจในพื้ น ที่ ต่ างๆ ดูแล พร้อมเพิ่มมาตรการโดยจัดชุดสืบข่าว หาข่าว โดยเน้นให้ลาดตระเวณในพื้นที่เกิด เหตุเป็นกรณีพิเศษ ขณะที่ พ.ต.อ.ศุภวัฒน์ ทับเคลียว รองผูบ้ งั คับการต�ารวจภูธร จ.สงขลา กล่าวว่า ทราบข่าวว่าป้ายหาเสียงของนายอุทิศ ถูก เผาท�าลาย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน โดยได้รับ ที่พังงาก็ได้รับความเดือดร้อนมากเช่นกัน เวลา ฝนตกหนักทุกปีราคายางจะปรับตัวขึ้น แต่ปี นี้ฝนตก ราคายางก็ยังตกตาม ไม่รู้ว่าเกิดจาก สาเหตุอะไร การออกมารวมตัว เดินขบวน ครั้งนี้ไม่มี ใครอยู่เบื้องหลังใดๆ ทั้งสิ้น หากแต่เป็นพลัง ของนิสิตนักศึกษาที่แสดงออกมา เราเป็นนิสิต นักศึกษา มีความรู้ มีการศึกษา ต้องเป็นที่พึ่ง ของประชาชน เมื่อประชาชนเดือดร้อน ก็ควร แสดงพลังตรงนีใ้ ห้ทางรัฐบาลหรือทางผูท้ มี่ สี ว่ น เกี่ยวข้องได้รับรู้บ้าง ถ้าจะหาคนที่อยู่เบื้องหลัง เรื่องนี้ก็เป็นประชาชนที่เดือดร้อนเท่านั้น หากถามถึงราคาที่เหมาะสม เราไม่ได้ ตั้งกรอบไว้ว่าต้องสูงมาก ไม่ได้ต้องการให้สูง ถึง ก.ก. ละ 200 บาท แค่ราคาประมาณ ก.ก. ละ 100 บาท ก็พอให้ประชาชนอยู่ได้ ไม่ล�าบาก จนเกินไป แต่ทงั้ นีก้ ต็ อ้ งขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยแวดล้อม รอบข้างด้วย หากยาง กิโลละ 100 แต่มะนาวลูก ละ 20 -30 ก็ไม่ไหวเหมือนกัน หลั ง จากยื่ น หนั ง สื อ ออกไป ก็ มี เ สี ย ง สะท้อนจากทางผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ที่ แสดงความเป็นห่วงนักศึกษาในเรื่องนี้ ซึ่งเรา ก็เข้าใจว่าต้องออกมาปกป้องอธิปไตยของเขา ส่วนแรงกดันจากภายนอกยังไม่มีแรงกดดัน ใดๆ เข้ามา

ป้ายที่ถูกโดนเผาหน้าวัดบ่อแดง ต.บ่อแดง อ.สทิงพระ จ.สงขลา

แจ้งจากสถานีต�ารวจภูธรสะทิงพระว่าเมื่อ เวลา 02.00 น. ของวันที่ 24 มิถุนายน สาย ตรวจพบว่า เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบชื่อ ได้ ท�าการเผาท�าลายป้ายหาเสียงของผู้สมัคร รับเลือกตัง้ นายก อบจ.สงขลา หมายเลข 1 ที่ ถนนทางหลวงหมายเลข 408 สงขลา-ระโนด จ�านวน 17 ป้าย และ ในเขตม่วงงามเสียหาย ทั้งหมด 12 ป้าย ขณะนี้มีการเก็บป้ายที่เสีย หายไปเรียบร้อยแล้ว “เชื่อว่าผู้กระท�าผิดมีเจตนาท�าลาย ป้ายหาเสียง โดยไม่ได้มาจากอุบัติเหตุแต่ อย่างใด” พ.ต.อ.ศุภวัฒน์ กล่าว ด้าน นายอานนท์ มนัสวานิช ประธาน กกต.สงขลา กล่าวถึงการหาเสียงเลือกตั้ง นายก อบจ.สงขลาว่า ขณะนีย้ งั ไม่ได้รบั เรือ่ ง ร้องเรียนการกระท�าความผิด แต่จะจัดชุดหา ข่าวลงพื้นที่ทั้ง 16 อ�าเภอ เพื่อสกัดกั้นการก ระท�า และเชื่อว่าชื่อเสียงของผู้สมัครจะช่วย กระตุ้นการใช้สิทธิเลือกตั้งให้คึกคัก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท�ากิจกรรม หลายอย่างในรั้วมหาวิทยาลัย ผมมีความใฝ่ฝัน มี เ ป้ า หมายมาตั้ ง แต่ เ ด็ ก ๆ ตั้ ง แต่ ต อนเรี ย น ประถมศึกษา ว่าอยากลงสมัครนายกองค์การ บริหารส่วนต�าบล ซึ่งจุดที่ท�าให้อยากท�าตรงนี้ ก็เนื่องจาก มองเห็นสภาพปัญหาในปัจจุบันของบ้านเกิด ผม คือ ที่ ต.เหล ยาเสพติดมีเยอะมาก ทั้งยังมี การแบ่งฝักแบ่งฝ่าย มีการใช้ปัจจัย 5 ในการซื้อ เสียง ผมจึงอยากใช้ความดีและคุณธรรมเพื่อ ครองใจพี่น้อง และอยากพั ฒ นาบ้ า นเกิ ด ของผมให้ เจริญขึ้นพัฒนาคนในหมู่บ้านให้มีความรู้ เพิ่ม พัฒนาศักยภาพของตนเอง ไม่ใช่ไปพึ่งอ�านาจ ของรัฐอย่างเดียว ช่วยสอนเรื่องของการศึกษา ความรู้ ให้เขาพัฒนาขีดความสามารถตนเอง

สิ่งที่อยากฝาก อย่าถามว่าสังคมให้อะไรกับเราบ้าง แต่ ให้ถามตัวเองว่า เราเกิดมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคม ได้ให้อะไรแก่สังคมแล้วบ้าง เชื่อว่าแค่คนๆ เดียวสามารถท�าอะไรได้มากมาย คนๆ หนึ่ง ยังสามารถขึ้นไปบนดวงจันทร์ได้ เราแค่สร้าง สิ่งที่อยากฝาก ประโยชน์ให้สังคม ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะคนที่ ทุกวันนี้อย่าถามว่า สังคมให้อะไรกับ ขึน้ ไปยังดวงจันทร์ออกนอกโลกเขายังท�าได้เลย เราบ้าง แต่ต้องถามตัวเองก่อนว่า ในวันนี้เรา เราอยู่ในพื้นที่แคบ อยู่ในหมู่บ้าน ใน ให้อะไรกับสังคมแล้วหรือยัง เมื่อเรียนจบผมจะ สังคม ช่วยกันพัฒนาคนละนิด เอาคุณธรรมและ กลับไปท�าตรงนี้ให้ส�าเร็จ ความดีเป็นทีต่ งั้ เชือ่ ว่าทุกคนท�าได้ ผูบ้ ริหารหรือ “นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาเองก็ ค วรมี ส ่ ว นร่ ว ม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในองค์กรต่างๆ ต้องช่วยกัน เพราะเป็นคนมีความรู้ มีการศึกษา ก็ควรช่วย สร้างประโยชน์เพื่อสังคมที่น่าอยู่ให้กับประเทศ เหลือสังคมช่วยเหลือประชาชนที่ขาดโอกาส ของเรา ในบางจุด ใช้การศึกษาในทางที่เป็นประโยชน์ ส่วน นายเทวินทร์ กล่าวว่า พ่อแม่ทา� สวน เป้าหมายชีวิต สร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่ร่วมกัน” นายเทวินทร์ ตอนนี้ ผมเป็ น ประธานสโมสร คณะ กล่าว ยางอยูท่ ี่ ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา พีน่ อ้ งเกษตรกร


8A ʧ¢ÅÒ

Çѹ·Õè 29 ÁԶعÒ¹ - 5 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556

‘คมนาคม’อนุมตั 1ิ ,200ลานบาท สรางทางยกระดับ5แยกนํา้ กระจาย

ผูอํานวยการแขวงการทางสงขลา เผย รัฐบาลอนุมัติงบผูกพัน 3 ป สรางทางยก ระดับเพื่อแกปญหาการจราจร บริเวณ หาแยกนํา้ กระจายมูลคา 1,200 ลานบาท แลว คาดจะเริ่มกอสรางตนป 2557 และ เตรียมแกปญหาผลกระทบตอผูสัญจร

ผานแลว จากปญหาการจราจร บริเวณ 5 แยก นํ้ากระจาย หรือ 5 แยกเกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา เปนเสนทางคมนาคมหลักของการ เดินทางเขาไปในตัวเมืองสงขลา ทัง้ ผูท ใี่ ชรถ

จากอําเภอระโนด ผานเกาะยอหรือผูที่มา จากอําเภอหาดใหญ ทั้งหมดเมื่อเขาไปยังตัวเมืองสงขลา ก็ตองผานทาง 5 แยกเกาะยอ กวา 30,000 คัน/วัน การจราจรบริเวณดังกลาวจึงติดขัด เปนอยางมาก เฉลี่ยคันละ 2-3 นาที จึงไดมี การสรางทางยกระดับแกปญหาจราจร และ ลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น นายสําราญ สินธูระหัฐ ผูอ าํ นวยการ แขวงการทางสงขลา กรมทางหลวง กระทรวง คมนาคม เปดเผยวา การกอสรางทางยก ระดับ โดยใชงบประมาณประมาณ 1,200 ล า นบาท ซึ่ ง ประกอบด ว ย การก อ สร า ง ทางยกระดับ อาคารระบายนํ้า และการทํา ทางเทา ซึ่งงบประ มาณ ทั้งหมดไดมาจากงบ ประมาณของแผนดิน ซึ่งเวลาในการสราง จะอยูในชวงตนป 2557-2559 โดยใชงบ ประมาณผูกพัน 3 ป และจะแลวเสร็จปลาย ป 2559 แนนอน

นายสําราญ กลาววา รูปแบบของ โครงการจะเปนสะพาน 3 ตัว โดยสะพาน ตัวที่ 1 เปนเสนถนนที่มาจากเกาะยอแลว เลี้ยวขวาไปลงทางถนนลพบุรีราเมศวร ตัว ที่ 2 ซึ่งจะซอนอยูบนตัวที่ 1 เปนเสนที่ตรง มาจากเกาะยอแลวตรงไปยังอางทอง และ ตัวที่ 3 เปนถนนที่มาจากเสน 407 เลี้ยว ขวามาจากถนนเสนลพบุรีราเมศวรเพื่อจะ ตรงไปสงขลา นอกจากนี้ ยังมีทางเกือกมา สําหรับ กลับรถบนถนนลพบุรีราเมศวร 1 ตัวและบน ทาง 407 จาก 5 แยกนํ้ากระจาย ไปเกาะยอ อีก 1 ตัว ซึ่งถนนทั้งหมดจะมีผิวจราจรกวาง ดานละ 7 เมตร ทัง้ 2ดานมีคอนกรีต ขวางกัน้ เปนถนน 4 เลน นายสําราญ กลาวดวยวา ระหวาง การกอสรางจะทําใหการจราจรบริเวณนั้น ยิ่งติดเขาไปอีก แตทางจังหวัดสงขลาและ แขวงการทางสงขลารวมกับหนวยงานใน พื้นที่ มีการประชาสัมพันธหาทางเลี่ยง ให ใชทางที่หนีออกไปทางฝงชายทะเล ทําให การจราจรของรถเล็กสามารถลดปญหาไป ได ในเสนทางเดิมที่กําลังกอสรางก็ใหรถ ขนาดใหญและรถโดยสารวิ่งไปตามปกติ “อาจจะสงผลกระทบตอประชาชน ในบริเวณนั้น รวมทั้งผูที่เดินทางโดยใชเสน ทางนี้ แตก็ไมมากนัก เพราะเราหาเสนทาง เลี่ยงใหแลว” นายสําราญ กลาว

รองผูวาฯแจงผลกระทบโรงแยกกาซ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมบีพี สมิหลาบีช อเมือง จ.สงขลา นายณั ฐ พงศ ศิ ริ ชนะ รองผูวาราชการ จังหวัดสงขลา เปนประธานการประชุมคณะ กรรมการไตรภาคีโรงแยกกาซและทอสง กาซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย ครัง้ ที่ 2 ประจําป 2556 โดยมีสวนราชการที่เกี่ยวของและผู แทนภาคประชาชนเขารวมกวา 100 คน นายณัฐพงศ กลาววา สืบเนือ่ งมาจาก ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน โดยรอบโครงการโรงแยกกาซธรรมชาติไทยมาเลเซีย (TTM) บริเวณ ม.8 ต.ตลิ่งชัน อ จะนะ ประชาชนบางสวนยังมีความกังวล เกี่ ย วกั บ ผลกระทบด า นสิ่ งแวดลอ มที่จะ เกิดขึ้น กรณีดงั กลาว ทาง TTM ไดดาํ เนินการ เพือ่ ลดความกังวล โดยไดประชาสัมพันธให ชุมชนรับทราบขอมูล การจัดทําโครงการเปด บาน ชวงเดือนมิถนุ ายน-กรกฎาคมทีผ่ า นมา โดยเชิญประชาชนจากชุมชนรอบๆ โรงแยก กาซฯมาเยี่ยมชมการดําเนินการ กระบวน การผลิต พรอมทั้งการจัดการดานสิ่งแวด ลอม เพื่อลดความกังวลตางๆ ที่เกิดขึ้นแก ชุมชน รวมทั้ ง การร ว มกิ จ กรรมต า งๆ ที่ ชุมชนและหนวยงานตางๆ จัดขึ้น ในการ เปนเวทีประชาสัมพันธชี้แจงใหชุมชนไดรับ ทราบอีกทาง พรอมกันนั้นไดเพิ่มความถี่ ในการเปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่เขา มาเยีย่ มชมกิจการภายในโรงแยกกาซฯมาก ยิ่งขึ้น เพื่อสรางความเขาใจในกระบวนการ

‘OTOP’ชายแดนใตเวทีเจรจาการคาIMT-GT ณัฐพงศ ศิริชนะ ผลิตและการจัดการดานสิ่งแวดลอม สวนการจางงาน TTM มีนโยบายใน การรับพนักงานในพืน้ ทีม่ ากขึน้ ทัง้ นี้ จะตอง ผานตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ ตั้งไว โดย กําหนดรับคนในพืน้ ที่ และใหบริษทั รับเหมา กําหนดอัตราคาจางที่เหมาะสม นอกจากนี้ ไดจัดใหมีโครงการหนวย แพทยเคลื่อนที่เดือนละครั้งทุกเดือน โดย จัดสรรตามพื้นที่คือ ที่อ.จะนะ ปละ 4 ครั้ง สวนที่ อําเภอเทพา นาหมอม หาดใหญ และ สะเดาปละ 2 ครั้ง ซึ่งจะจัดโครงการสลับ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปใหครอบคลุม ทุกพืน้ ที่ และจะมีแผนการจัดหนวยเคลือ่ นที่ ครั้งใหญรวมกับโรงพยาบาลจะนะ ในวันที่ 21 กันยายนนี้ดวย รองผูวาฯ สงขลา ยังกลาวถึงเรื่อง เสียงดังจากโรงแยกกาซฯวา เปนการชัต ดาวน เ ครื่ อ งจั ก รกลในโรงงาน ซึ่ ง ทางบ ริษัทฯจะเรงหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ ดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวตอไป

เมื่ อ วั น ที่ 22 มิ ถุ น ายน 2556 ณ ศู น ย ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา นายกฤษฎา บุญราช ผูวาราช การจังหวัดสงขลา เปนประธานเปดงาน มหกรรม "OTOP ทัว่ ไทย ชายแดนใตกา วไกล สูอาเซียน” ประจําป 2556 และไดรับเกียรติ จากกงศุลใหญ อินโดนีเซียประจําจังหวัด สงขลา ประธาน IMT-GT ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย เขารวมในพิธีเปดดวย งาน "OTOP ทั่วไทย ชายแดนใต กาวไกล สูอาเซียน” จัดระหวางวันที่ 21 – 30 มิถุนายน 2556 ที่จังหวัดสงขลา รวม กับจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส และ สตูล รวมกันจัดขึ้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ให มี คุ ณ ภาพ และเป น การเพิ่ ม ช อ งทางการตลาดแก ผู  ผ ลิ ต ผู  ป ระกอบ การ และชุมชน รวมทั้ ง เป น การเผยแพร ป ระชา สัมพันธสนิ คา OTOP ตลอดเพือ่ เตรียมความ พรอมผูผลิต ผูประกอบการ ที่มีศักยภาพ ขยายช อ งทางการตลาดสู  ป ระเทศใน อาเซียน นอกจากนี้ ภายในงานยังเปนการ

เปดเจรจาการคาและความรวมมือระหวาง ประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยมีบูทแนะนําและจําหนายสินคาจาก ทั้ง 2 ประเทศ ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบ ดวย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนาง เจาพระบรมราชินีนาถ นิทรรศการความ เปนมาของประเทศอาเซียน นิทรรศการ ผลงานจากภาคราชการ ภาคเอกชน นิทรรศการเครือขายองคความรู (Knowledge - Based OTOP : KBO) จาก 5 จังหวัดชายแดนใต และการจั ด แสดง และจํ า หน า ย สินคา OTOP กวา 400 บูท ประกอบดวย สินคา OTOP ระดับ 3-5 ดาว ของ 5 จังหวัด ภาคใตชายแดน สินคา OTOP ระดับ 3-5 ดาว จากทัว่ ประเทศ สินคา OTOP ชวนชิม จากทุกภาค สินคา OTOP จังหวัดสงขลา สินคาฮาลาล การประกวดธิดา OTOP จาก 5 จังหวัดชายแดนใต การประกวดการละ เลนพืน้ บาน และกิจกรรมการแสดงบนเวที ตลอดงาน 10 วัน โดยมีดารา ศิลปน นักรอง มาใหความบันเทิงตลอดงาน


¸ØáԨ-¡ÒõÅÒ´ 9A

Çѹ·Õè 29 ÁԶعÒ¹ - 5 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556

โรงปุยชีวภาพอบต.ทาขาม

แหลงเรียนรูผ ลิตใชในชุมชน

“ปจจุบันในสังคมถาไมพึ่งตัวเองอยูไมได เราตองพึ่งตัวเอง และเขาใจในการดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง อยาก ฝากใหชาวบาน หรือเกษตรกร มองหาเศษวัสดุเหลือใช เศษ อาหาร มูลสัตว ที่สามารถทําเปนปุยได โดยที่ไมจํา เปนตองพึ่งเคมีตลอด” เปนแนวคิดดีๆ จากผูจัดการโรงปุยชีวภาพ อบต.ทาขาม อ.หาดใหญ จ.สงขลา ทีต่ อ งการใหประชาชนรูจ กั การปลูกพืชเอง บริโภคเอง เพื่อสุขภาพที่ดี นายอรุณ ทองวิไล ผูจัดการโรงปุยชีวภาพ องคการ บริหารสวนตําบลทาขาม เลาที่มาของโรงปุยชีวภาพวาอบต.ทา ขามไดทําเวทีประชาคมวา ชาวบานทัง้ 8หมูบ า นตองการอะไรมากทีส่ ดุ จึงไดคาํ ตอบ วา ตองการ “โรงปุยชีวภาพ” เพราะชาวบานในตําบล ประกอบ อาชีพเกษตรกรรม เปนอาชีพหลัก ในป 2546 จึ ง เริ่ ม ก อ ตั้ ง โรงปุ  ย ชี ว ภาพขึ้ น โดยใช ง บ ประมาณกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล ตําบลละ 1 ลานบาท รวม กับงบประมาณ อบต.อีก 1 ลานบาท รวมเปน 2 ลานบาท หลังจากนั้น จึงเดินทางไปศึกษา เรียนรูยังภาคอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , โรงปุยของศูนยวิทยาศาสตรฯ อุดรธานี, สกลนคร รวมถึงหนวยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยทักษิณ , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร , สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ , สํานักงาน เกษตรอําเภอฯ ซึ่งทําการศึกษา คนควา ลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆ จากนัน้ ก็นาํ มาปรับใชในพืน้ ทีต่ าํ บลทาขาม และใหความรูแ กชาว บานในการทําปุยรวมกัน นายอรุ ณ กล า วว า เมื่ อ มีโ รงปุย ชีว ภาพในตํา บล โดย พยายามเพิ่ ม เติ ม ธาตุ อ าหาร นอกเหนื อ จากที่ พื ช ได รั บ ตาม ธรรมชาติ ตองทําความเขาใจวา พืชบางชนิดไมไดรับธาตุอาหาร หลัก อยางไนโตรเจนฟอส ฟอรัส และโพแทส -เซียม เพราะธาตุ อาหารกลุม นีพ้ ชื ตองการปริมาณมาก และดินมักจะมีไมเพียงพอ ตอความตองการของพืช จึงตองใชปุย ในทางกลับกันพืชไดรบั อาหารรองอยางเดียว คือ กํามะถัน แคลเซียม และ แมกนีเซียม ธาตุอาหารในกลุมพืชนี้ พืชตองการ ในปริมาณมาก แตในดินสวนใหญมักจะมีอยูเพียงพอตอความ ตองการของพืชจริง แตตองฟนสภาพดินที่เสื่อมสภาพหลังจาก การที่ใชปุยเคมี แมจะใชเวลานานเราก็สามารถปรับสภาพดินได “การเปดโรงปุย ชีวภาพ ไมไดปลูกฝงใหคนรํา่ รวยจาก การผลิตปุย แตทําใหคนอยูได ซึ่งจะรวมตัวทําปุยชวงบาย ของทุกวัน หลังเสร็จภารกิจจากการทําสวน กรีดยาง ก็จะ มาทําปุยเปนอาชีพเสริม เปนการแขงขันกับตัวเอง เพื่อลด รายจายใหชาวบานที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม” ผูจัดการ โรงปุย อบต.ทาขาม กลาวและวา เบื้องหลังการทํางานรวมกัน จะมีสํานักงานอุตสาหกรรม จังหวัดเปนพี่เลี้ยงให คือทางตําบลสามารถใชวัสดุเหลือใชจาก โรงงานอุตสาหกรรมมาแปรสภาพเปนปุยได และใชวัสดุใน พืน้ ทีใ่ หเกิดประโยชนสงู สุด สวนตนทุนการผลิตจะเปดใหสมาชิก ถือหุนๆ ละ100 บาท ไมเกิน 50 หุนตอคน แตถาเปนองคกร

สามารถถือหุนไดไมเกิน 300 หุน และรายไดทไี่ ด จะปนผล ใหสมาชิกในสิ้นป นอกจากปุยชีวภาพ แลว โรงปุย ยังผลิตปุย อินทรีย และนํ้ า หมั ก ชี ว ภาพที่ ท าง ตําบลทาขามแจกใหชาวบาน ฟรี เพื่ อ นํ า ไปรถต น ไม หรื อ ทําปุยหมักแหง ทั้งนี้การใชปุย แตละครั้ง ตองใชตามสัดสวน ความต อ งการของพื ช ด ว ย ปุยอินทรียจะมีคุณภาพใน การปรับปรุงดินใหมคี วาม อุดมสมบูรณ จากการ วิ จั ย ถ า นํ า ปุ  ย อิ น ทรี ย  มาผสมกั บ ปุ  ย เคมี ใ น ปริ ม าณที่ เ หมาะสม แลว พืชจะไดประโยชน ก า ร ผ ลิ ต ปุ  ย แตละเดือน จะมีการสั่ง ออเดอร จ ากชาวบ า น ในพืน้ ที่ จะเห็นวาสือ่ เปน สิ่ ง สํ า คั ญ โดยเฉพาะ อรุณ ทองวิไล การโฆษณาชวนเชื่อ ทางโทรทัศน กรณีที่ใสปุยแลว ตนไมโต รวดเร็ว ซึ่งไมเปนความจริง ขณะนี้ทางตําบลตองอาศัยคนที่ใช แลวบอกตอ เพราะไมมีสื่อ แตไมกังวลเพราะเพียงตองการให เกษตรกรในพื้นที่มีปุยใชเทานั้น “สมัยอดีต เคยมีคนมาซื้อปุยไปใชแลวไมอยากเสียเวลา รอ จึงไปซื้อปุยที่อื่น เมื่อใชแลวไมมีคุณภาพ ไมถูกใจ ตอนนี้ก็ กลับมาซื้อของตําบลอีกก็มี” ดานวัตถุดิบตางๆ พวกมูลสัตวจะนํามาจากชาวบาน แต ถาชาวบานไมมเี ราจะสัง่ มาครัง้ ละมากๆ ถาสัง่ นอยจะตนทุนสูงซึง่ ไมได เพราะไมไดขายราคาแพง และไมไดคดิ วาปนขี้ ายไดจาํ นวน เทานี้ แตปหนาจะเพิ่มจํานวนมากขึ้น นายอรุณ บอกวา เครือ่ งจักรในโรงปุย ชีวภาพของตําบลทา ขามมี 5 - 6 ตัว อาทิ เครื่องบด เครื่องอัดเม็ด เครื่องผสมวัตถุดิบ ซึ่งเพียงพอตอความตองการของเกษตรกร กรณีทมี่ ขี า ว “ปุย ปลอม” ทีข่ ายใหชาวสวนยางนัน้ นายอรุณ กลาววา ความจริงแลวไมใชปุยปลอม แตสวนผสมของปุยที่แท จริงถูกผลิตในปริมาณทีน่ อ ย และมีสว นผสมอืน่ ผสมอยูด ว ย เพือ่ ที่จะขายปุยในราคาถูกกวาผูผลิตอื่น เชน ใสหิน ดิน ทรายที่บด ละเอียดไมมีประโยชนตอพืช เพิ่มลงไปเพื่อใหนํ้าหนักมากขึ้น ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด “ความจริง 50% เปนปุย และอีก 50% เปนสวนผสม อืน่ เนือ่ งจากชาวบาน หรือเกษตรกรไมมคี วามรูเ รือ่ งปุย แต ถาเราใสปยุ อินทรียล งไปจะเกิดประโยชนไดมากกวาเราซือ้ มาราคาสูงแลวยังโดนหลอก” นายอรุณ กลาวดวยวา ปจจุบันคนเห็นแกตัวมากขึ้น ไม คํานึงถึงเกษตรกร ผูบ ริโภค จึงอยากเชิญชวนใหชาวบานมาใชปยุ ที่ผลิตในชุมชนหรือผลิตเอง “เรามีแนวคิดที่จะใหความรูในการผลิตปุย เมื่อมาดูงาน แลวกลับไปตองทําใหได เราไมหวง แตเราอยากเผยแพรความรูใ ห ผูที่ใชประโยชนไดจริง ซึ่งตางจากบริษัทใหญๆ ที่จะไมบอกสูตร การผลิต แตจะขายเพื่อเอากําไรอยางเดียว” นายอรุณ ยังกลาววา ทาง 3 จังหวัดชายแดนใต มีโครงการ มหาวิทยาลัยชีวิตที่มีประชาชน และนักศึกษามาดูงานที่นี่ดวย

นายสมพร โรจนมงคล Email: Sompornkaset@gmail.com

ปุย ดอยคุณภาพ = “ปุย ปลอม”

ปุ

ย เปนปจจัยการผลิตทีส่ าํ คัญชนิดหนึง่ ทัง้ ปุย เคมี ปุย อินทรีย และปุย ชีวภาพ เนือ่ งจากดิน ที่เหมาะสมกับการปลูกพืช จะตองมีคุณสมบัติทั้ง 3 ดาน คือ สมบัตทิ างเคมี ทางกายภาพ และทางชีวภาพ เพือ่ การ เจริญเติบโตของพืช ในการสงเสริมการปรับปรุงดิน ดวยอินทรียวัตถุ (ปุย อินทรีย) ผูม ผี ลประโยชนแอบแฝงและผูท ไี่ มมคี วามรู อยางถองแท ไดกอ ใหเกิดกระแสทีม่ องวาปุย เคมีเปนสาร พิษ และทําใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม แตปุยอินทรียมี แตขอดี ไมวาจะเปนในแงตนทุนการผลิตพืช หรือในแง ญสญาพั ชญอม ประเสริ กดิ์ าใจ การทําใหเกิดมลพิษชัแก ิ่งแวดล ทําใหเกิฐดศัการเข

ผิดอยางกวางขวางในทุกระดับชัน้ ของคนในประเทศไทย ซึ่งจะสงผลตอการเกษตรและสิ่งแวดลอมของประเทศ ปจจุบัน ปุยที่จําหนายในทองตลาดมีมากมาย หลายชนิดหลายประเภท วิธีการจําหนายก็มีหลายรูป แบบทัง้ ขายตรง ขายผอน พรอมของแถมเพือ่ จูงใจ ผูข าย ก็มาจากหลากหลายอาชีพ บางคนในอดีตเปนคนขายรถยนต, เครือ่ งใชไฟฟา ฯลฯ ซึ่งมีขอมูลเรื่อง “ปุย” นอยมากมาขายปุยชนิดหนึ่ง ก็พยายามใหขอมูลที่บิดเบือนของปุย อีกชนิดหนึ่งทําให เกิดความสับสน และมีอคติกับปุยอีกชนิดหนึ่ง ปญหา ใหมในขณะนี้คือ ปุยดอยคุณภาพ หรือ “ปุยปลอม” ที่ เขามาทําลายโอกาสในการเพิม่ ผลผลิตของเกษตรกรเปน อยางมาก และทําลายเศรษฐกิจของประเทศชาติอยาง มหาศาล ดังนั้น เพื่อผลประโยชนของตนเอง เกษตรกรควง ศึกษาขอมูลในการใชปยุ ใหถกู ตอง เพราะทัง้ ปุย เคมี, ปุย อินทรีย และปุยชีวภาพ ตางก็มีขอดีขอดอยแตกตางกัน ไป หลักการสําคัญ คือ ใชรว มกันและใชอยางสมดุลทีส่ ดุ สําหรับ “ปุยเคมี” เปนปุยที่ตองนําเขามาจาก ตางประเทศปละหลายหมื่นบาท แตก็ “จําเปน” ตองใช ที่สําคัญคือ ใชอยางไร เพื่อใหเกิด “ประสิทธิภาพ” สูงสุด โดยเสียคาใชจาย “นอยที่สุด” ปุย เคมี จะมีสตู รอยูม ากมายหลายสูตร สูตรแตละ สูตรจะเหมาะกับชนิดของพืช ชวงอายุของพืชแตกตางกัน ไป รวมทัง้ วิธกี ารใสปยุ , อัตราการใสปยุ , ความชืน้ ในดิน , การเก็บรักษา ซึ่งปจจัยเหลานี้เปนสิ่งสําคัญมาก เพราะ จะชวยลดอัตราการสูญเสียธาตุอาหารโดยไมจําเปน


10A อสังหาฯ-ยานยนต์ สหกรณ์ นอกจากมี บ ริ ก ารรั บ ฝาก เงิ น และสิ น เชื่ อ แล้ ว ยั ง หั น มาท� า อสังหาริมทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือสมาชิก ในด้านที่อยู่อาศัย แต่งื่อนไขในการซื้อ จ�ากัดเฉพาะผู้เป็นสมาชิกนั้นซึ่งสมาชิก ก็ให้การตอบรับดี ตอนนีม้ เี สียงเรียกร้อง ให้ท�าคอนโดด้วย เรารอดูความาพร้อม และความพึงพอใจของสมาชิกก่อน ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ ประธาน กรรมการ สหกรณ์ บ ริ ก ารมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานครินทร์ จ�ากัด ( มอ. )และ สหกรณ์ เครดิตยูเนีย่ นคอหงส์ จ�ากัด กล่าวว่า สหกรณ์ ในหาดใหญ่ที่ท�าอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้ 2 สหกรณ์ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ม มอ. และ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ สหกรณ์ออมทรัพย์ มอ. ปัจจุบัน มี สมาชิกประมาณ 10,390 คน สหกรณ์ออม ทรัพย์ มอ.จะร่วมกับสหกรณ์บริการ มอ. ท�า โครงการอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจาก สมาชิก ของสหกรณ์มีความต้องการด้านที่อยู่อาศัย จ� า นวนมากสมาชิ ก บางส่ ว นยั ง ไม่ มี บ ้ า น ของตัวเอง บางคนก็ต้องการท�าบ้านใหม่ แต่ตอนนี้ที่ดินมีราคาแพงมาก ไม่สามารถ ซื้อได้สมาชิกไปกู้ธนาคารก็ไม่ได้ ธนาคาร ไม่อนุมัติ เนื่องจากมีรายได้ไม่แน่นอน หา เช้ากินค�า่ พวกเขาเข้าถึงแหล่งเงินทุนล�าบาก “ การที่ เ รามาท� าโครงการอสังหาฯ จึงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาให้สมาชิกได้ เพราะเราท�าโครงการในราคาต้นทุน และ ขายในราคาต้นทุน สมาชิกก็จะได้รับความ คุ้มค่ามากที่สุด” ผศ.บรรเจิด กล่าวและว่า โครงการที่ ท� า อยู ่ ต อนนี้ มี เ นื้ อ ที่

Çѹ·Õè 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2556

‘สหกรณ์’ลุยอสังหาฯหาดใหญ่ ช่วยสมาชิก-อนาคตเล็งท�าคอนโด

ประมาณ 100 กว่ า ไร่ ท� า เลที่ ตั้ ง อยู ่ ใ กล้ เทศบาลต�าบลพะวง อ.เมือง จ.สงขลา เลือก ท�าเลตรงนั้นพื้นที่ขนาดใหญ่ๆ พอที่จะท�า เป็นชุมชน หายากมาก ท�าเลตรงนั้นน�้าไม่ ท่วม ราคาที่ดินก็สมเหตุสมผล มีทั้งทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ บ้าน เดี่ยว และบ้านแฝด รวมทั้งหมด 522 ยูนิต ขณะนี้การก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วประมาณ 60% ตั้ ง เป้ า ไว้ ค าดว่ า จะแล้ ว เสร็ จ ในปี 57มูลค่าโครงการประมาณ 1 พันกว่าล้าน เงื่ อ นไขของการซื้ อ คื อ ต้ อ งเป็ น สมาชิกของสหกรณ์เท่านั้น จะมีการดาวน์ ประมาณ 10% หลังจากนั้นก็เป็นการผ่อน ตามลักษณะบ้าน บางหลังราคาล้านเศษๆ หรือสองล้าน สหกรณ์ก็จะให้กู้ 100% รวม ทั้งการตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ ทางสหกรณ์ ก็จะบริการสมาชิกทั้งหมด ซึ่งในตอนนี้มี ยอดท�าสัญญาที่ถือว่ากู้เงินได้แน่นอนแล้ว ประมาณ 60% ตอนท�าโครงการ เราไม่ได้ท�าทางเข้า ซึง่ ต้องเข้าไปประมาณ 700 เมตร ท�าให้คนที่ จะเข้าไปดูบา้ นไม่สะดวกในการเดินทาง แต่ ตอนนีเ้ ราได้ทา� การลาดปูนซีเมนต์ทา� ทางเข้า ใหม่แล้ว ขณะนีล้ าดเสร็จไปแล้วครึง่ หนึง่ อีก ครึง่ ทีเ่ หลืออยูร่ ะหว่างการด�าเนินการ คาดว่า

เมื่อท�าทางเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีลูกค้า เข้าไปดูโครงการมากขึ้น ผศ.บรรเจิ ด กล่ า วถึ ง จุ ด เด่ น ของ โครงการ ว่า โครงการมีการกันพื้นที่ไว้ 40% เพื่อท�าเป็นสนามหญ้า บ่อน�้า ที่ออกก�าลัง กาย สนามเทนนิส มีอาคารบริการเพื่อให้ เกิดความสะดวก มีระบบวงจรปิดดูแลความ ปลอดภัยตลอด 24 ชัว่ โมง มีระบบน�า้ ประปา 2 ระบบ ทัง้ ระบบน�้าบาดาล และประปาส่วน ภูมิภาค เมื่อระบบน�้ าประปาส่วนกลางมี ปัญหาก็สามารถใช้ระบบน�้าบาดาล ภายในบ้ า นมี เ นื้ อ ที่ ก ว้ า งมาก เน้ น ความ โปร่ง โล่ง สบาย และ จะให้ความส�าคัญเรือ่ ง คุณภาพบ้านเป็นอันดับหนึง่ ต้องไม่มปี ญ ั หา เรื่องวัสดุ หลังคารั่ว ระบบประปา ควบคุม มาตรฐานการก่อสร้าง ไม่ให้เกิดปัญหาเมื่อ เข้าไปอยู่อาศัยแล้ว ผศ.บรรเจิด ยังกล่าวว่า แนวทางการ พัฒนาด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คอหงส์ สมาชิก มีการเรียกร้องให้ท�า คอนโดมิเนียม ซึ่งเป็น อสังหาริมทรัพย์แนวใหม่ในหาดใหญ่ ทีข่ ณะ นี้ก�าลังบูมมาก แต่ เ รายั ง ไม่ แ น่ ใ จว่ า จะมี ค วาม ต้องการมากน้อยเพียงใด ต้องให้โครงการ

นี้ จ บก่ อ นแล้ ว จะประเมิ น ความต้ อ งการ คอนโดมิเนียมของสมาชิก ว่ามีความต้องการ มีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ซึง่ เรามอง ว่า อย่า งไรก็ต ามยัง มีช ่อ งว่า งให้ส ามารถ ท�าได้ โดยโจทย์ของกลุ่มนี้เป็นวัยของคนที่ ก�าลังท�างาน ด้าน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ เผศ.บรรเจิด กล่าวว่า เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2551 ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 8,200 คนนอก เหนือจากการให้บริการสมาชิกเรื่องเงินฝาก เรือ่ งสินเชือ่ แล้ว สหกรณ์ยงั ให้บริการสมาชิก เรื่องที่อยู่อาศัยด้วย โดยขณะนี้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอ หงส์ ท�าโครงการอสังหาริมทรัพย์อยู่ 3 แห่ง คื อ ที่ บ ริ เ วณเทศบาลควนลั ง ที่ ค ลองแห และที่บ้านพรุ โดยที่บริเวณเทศบาลควนลัง ท�าเป็นทาวน์เฮ้าส์ทั้งหมด ที่คลองแหมีทั้ง อาคารพาณิชย์ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และ แฟลต รองรับคนหลายกลุ่ม ที่บ้านพรุ ได้ไป ซือ้ ทีด่ นิ 7 ไร่ 3 งาน ตอนนีถ้ มทีเ่ รียบร้อยแล้ว รวมทั้ง 3 แห่งประมาณ 400 ยูนิต มูลค่าที่แน่นอนยังประเมินไม่ได้ เนื่องจาก ที่บ้านพรุยังไม่ได้เริ่มก่อสร้าง แต่คาดว่า รวมกันแล้วไม่น่าจะต�่ากว่า 500 ล้านบาท โดยเวลาประเมินมูลค่าโครงการจะแยกเป็น


ÍÊѧËÒÏ-Âҹ¹µ 11A

Çѹ·Õè 29 ÁԶعÒ¹ - 5 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556

ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ

สวนๆ เพราะแตละโครงการไมเหมือนกัน ทั้งทําเล ที่ดิน และรูปแบบบาน เผศ. บรรเจิด กลาวตอวา เริ่มกอสรางแลว 2 แหง คือ ทีค่ วนลัง กอสรางแลว 90% เหลือเก็บราย ละเอียดเล็กนอยก็จะเสร็จแลว และที่คลอง แห เพิ่งเริ่มกอสรางไดประมาณ 10% สวน ที่บานพรุจะกอสรางในป 5 เงื่อนไขของการซื้อ ตองเปนสมาชิก

ของสหกรณ เ ท า นั้ น จึ ง จะสามารถซื้ อ ได โครงการของเราไดรบั ผลตอบรับดี สมาชิกให ความสนใจมาจองกันจํานวนมาก เราอยาก ทําโครงการราคาไมสงู แตตน ทุนเรือ่ งทีด่ นิ สูง มาก อีกทั้งเรื่องการกอสรางที่ตองยอมรับวา ราคาวัสดุและแรงงานสูงขึ้นมาก “ตอนนี้ทั้ง 2 สหกรณ ยังไมมีแนวคิด จะทําโครงการอสังหาริมทรัพยเพิ่ม เพราะ

อยากทําโครงการทีม่ อี ยูใ หเรียบรอยกอน แต หนาที่ของสหกรณตองดูแลสมาชิก หากตอ ไปสมาชิกยังมีความตองการเรือ่ งทีอ่ ยูอ าศัย เพิ่มเติมอีก เราก็มีโอกาสทําเพิ่ม” อีกรูปแบบหนึ่งที่เราอยากใหสมาชิก ทํา คือ พยายามสนับสนุนใหสมาชิกรวม

ตั ว อย า งเป น ทางการ ก็มีลูกคาสอบถามกัน จํานวนมาก เชือ่ วาตัวนี้ จะเขามารองรับตลาด ได เ ป น อย า งดี ” นาย ณรงค กลาวและวา วิธีการทําตลาด จะใชวิธีแตกตางจาก ขายรถเก ง ทั่ ว ไป คื อ เราจะเนนทําตลาดโดย ใช ก ลยุ ท ธ ก ารเข า ถึ ง กลุมลูกคาโดยตรง ให พนักงานขายเขาไปนํา

‘นิสสัน บิก๊ เออรแวน’สยายปกตลาดรถตู

เจาะลูกคากลุม องคกรตัง้ เปามารเก็ตแชร20% ปตตานี (2000) จํากัด กลาว วา กอนหนานี้นิสสันเคยมีรถ ตู 12 ที่นั่ง มาจําหนาย แตใน ปจจุบันไมนิยมใชแลว เราหาง หายไป 2 ป ตอนนี้ก็กลับมา ผงาดในตลาดรถตูอีกครั้ง ดวยการเปดตัว “ นิสสัน บิ๊ก เออรแวน” รถตู 16 ที่นั่ง เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ ใชพลัง แรง 129 แรงมา แถวเรียงคอม มอลเรล DOHC 16 วาลว 2,500 ซีซี เทอรโบแปรผัน VGS Turbo อินเตอรคูลเลอร แรงบิดสูงสุด 365 นิวตัน – เมตร ที่ 1,400 – 2,000 รอบตอนาที เ ป  ด ตั ว ด  ว ย ร า ค า 1,158,000 บาท มีใหเลือก 5 สี คือสีนํ้าตาล ไทเกอร อาย บราวน, สีขาว ไวท โซลิด , สี เงิน บริลเลียน ซิลเวอร , สีดํา แบล็ค โซลิด นายณรงค กลาวตอวา จุดเดนของรถที่เหนือกวาคูแขง เมือ่ วันที่ 22 มิถนุ ายน 2556) บริษทั สยาม นิสสัน ปตตานี (2000) จํากัด จัดงานเปด ตัว “นิสสัน บิ๊กเออรแวน” รถตู 16 ที่นั่ง พรอมนํารถตูค นั จริงมาใหลกู คาไดยลโฉม ณ โรงแรมบุรี ศรีภู บูติก โฮเต็ล ตั้งแตเวลา 09.00 น. – 13. 00 น. นายณรงค ตั้ ง ภั ส สรเรื อ ง กรรมการผู  จั ด การบริ ษั ท สยามนิ ส สั น

มี 3 ความโดดเดนหลักๆ คือ เรื่องขุมกําลัง “บิ๊ก เออรแวน” เครื่องยนตดีเซลใหพลัง แรงสุด 129 แรงมา ซึ่งสูงกวาคูแขงถึง 20 แรงมา ประหยัดนํ้ามัน มีระบบกันสะเทือน แบบอิสระ ดับเบิล้ วิชโบน และดานหลังแบบ แหนบซอน ทรงตัวไดดีและดูดซับแรงสั่น สะเทือนดานหลังมากขึ้นมีความปลอดภัย สูงเหมาะทั้งทางเรียบและทางชัน

กลุมกันไปซื้อพื้นที่ แลวมากูเงินไปสราง และควบคุมดูแลเรื่องเงินกันเอง ตอนนี้ก็มี หลายกลุม ทีใ่ หความสนใจ ดูแลการกอสราง เอง ซึง่ ถาทํากันเองไดจะทําใหบา นราคาถูก ลง ชวยลดคาใชจายไดมาก ผศ.บรรเจิด กลาวในที่สุด

“ นิสสัน บิก๊ เออรแวน “ เปนรถทีม่ กี ลุม เปาหมายในการรุกตลาดคอนขางชัดเจน คือ จะเจาะตลาดกลุมที่เปนหนวยงาน หรือ องคกร ตางๆ เชน โรงแรม หนวยงานราชการ รถวิ่งประจําทาง บริษัททองเที่ยว วันนี้เราจึงไดมีเชิญลูกคาที่เปนกลุม เปาหมายเหลานี้มารวมรับชม และรับฟง สมรรถนะอันยอดเยีย่ มของ “เออรแวน” ดวย ซึง่ ถือเปนครัง้ แรกทีเ่ ชิญกลุม ลูกคาเปาหมาย มารับฟงสมรรถนะรถดวยตัวเอง นายณรงค กลาวดวยวา รถมาถึง โชว รู ม ตั้ ง แต ต  น เดื อ นพฤษภาคม ลู ก ค า ใหการตอบรับดีมาก ขณะนิ้ขายไปแลว 3 คัน ซึ่ง 3 คัน ที่ขายไปแลว คือ ลูกคาที่เปน โรงเรียน และ รถวิ่งประจําทาง ซึ่งขณะ นี้ตลาดที่นาสนใจมากอีกอยาง คือ รถวิ่ง ประจําทาง ตั้งเปามารเก็ตแชรของปนี้ไวที่ 20 % ของตลาดรถตู ซึ่งคาดวาจะไดรับการตอบ รับที่ดีเปนไปตามเปาหมาย เพราะลูกคาให ความสนใจกันเปนอยางมาก “ขนาดแคมกี ระแสขาวเรือ่ งรถตู 16 ที่ นั่ง ตอนนั้นรถยังมาไมถึงโชวรูม ไมทันเปด

เสนอถึงที่ ทําใหลูกคาเห็นจุดเดน ความ คุมคา สิ่งที่จะไดรับจาก “บิ๊กเออรแวน” ในชวงเปดตัวในตอนนีเ้ ราก็มโี ปรโม ชั่นพิเศษ แถมอุปกรณตางๆ ใหในวงเงิน 10,000 – 15,000 บาท และมีประกันภัย ให ฟรี สําหรับในสวนของสภาวะทางการ ตลาดของ “สยามนิสสัน ปตตานี” นาย ณรงค กลาววา ภาพรวม ในไตรมาสที่ 2 นี้ก็ถือวายังอยูในเกณฑที่ดี อาจจะตํ่า กวาป 55 เล็กนอย แตนั่นก็เนื่องมาจาก สิทธิประโยชนเรื่องรถคันแรก ที่ทําใหแรง ซื้อสูงมาก ตลาดรถของป 55 โตแบบกาว กระโดด ตลาดรถไตรมาสนี้ เราก็มแี คมเปญ พิ เ ศษเยอะมากมากระตุ  น ตลาด ทํ า แคมเปญพิเศษหลายรุน เพื่อเขาถึงลูกคา หลายกลุม เชื่อมั่นวา ตลาดยานยนตเริ่ม เขามาสูภาวะปกติ คึกคักมากขึ้น เพราะ ตอนนี้หลายๆ คายตางอัดแคมเปญพิเศษ เอาใจลูกคา ถือเปนผลดีตอผูบริโภคที่มี ตัวเลือกความคุมคาใหเลือกตัดสินใจได หลากหลาย นายณรงค กลาวในที่สุด


12A ¸ØáԨ¡ÒõÅÒ´

Çѹ·Õè 29 ÁԶعÒ¹ - 5 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556

สมาคมการพิมพฯดันตัง้ ชมรมภาคใต รวมกลุม รับAEC-‘เวทิน ศิรนิ พุ งศ’ประธาน

พรชัย รัตนชัยกานนท งานไมไดมตี ลอดทัง้ ป เมือ่ มีงานมากก็แบงกันทํา หรือกระจายงานสูกันโดยไมตองซื้อเครื่องพิมพ เพิ่ม ตรงนี้ถือเปนขอดี สมาคมการพิมพไทย หนุนผูประกอบการ “ภาคใตมสี งิ่ พิมพคอ นขางใหญตงั้ อยูเ ยอ ภาคใต จัดตั้งชมรมฯ ได “เวธิน ศิรินุพงศ” เพราะมียางพาราเยอะ ก็จะมีโรงงานทําสวนยาง ประธานฯ เชื่อมความรวมมือสวนกลาง- ถุงมือยาง จําเปนตองมีเพ็กเก็จ ตรงนี้วายังไป ภูมิภาค รองรับการแขงขัน-เปด AEC นายก ไดไกล ที่สําคัญอยูใกลแนวตะเข็บชายแดน คน สมาคมฯ มัน่ ใจศักยภาพตลาดสูต า งประเทศ ทางใตมีโอกาสมากกวาพื้นที่อื่น ใกลแหลงลูก ได ประเมินตลาดสงออกสิง่ พิมพป 56 ชะลอ คา สะดวกตอการขนสง แตโอกาสก็สามารถเปน ตัว แตกําลังซื้อภายในเพิ่ม อุปสรรคไดถา เราไมรวมตัวกัน ไมมคี วามเขมแข็ง พอ ตางประเทศก็สามารถโจมตีไดเชนเดียวกัน เมือ่ วันที่ 21 มิถนุ ายน 2556 ณ หองประชุม ยิ่งรวมกันมากเทาไหร ก็ยิ่งเขามาไดยาก” นาย สยามนครินทรคอมเพล็กซ อ.หาดใหญ จ.สงขลา พรชัย กลาว และวา นายพรชั ย รั ต นชั ย กานนท นายกสมาคม ถารวมกันไดจริง งานหรือออเดอรกจ็ ะเขา การพิมพไทย พรอมกรรมการฯ เปนประธานการ มามากตามแนวชายแดน เพราะเชื่อวาฝมือไม จัดงานพบปะสังสรรคสนทนาอนาคตธุรกิจสื่อ แพทางมาเลเซียหรือสิงคโปร เพียงแคชวยกัน สิ่งพิมพ กับผูประกอบการดานการพิมพในภาค อยาคิดวาทางสวนกลางจะเอางานไปหมด ซึ่ง ใต โดยมีผูประกอบการเขารวมพูดคุยกวา 25 เปนไปไมไดอยางเด็ดขาด ถามีปญหาก็ติดตอ บริษัท เพื่อหาแนวทางการทํางานดานสิ่งพิมพ ทางสมาคมวา งานที่ลนจะสงตอที่ไหน สมาคม และแนะนําการทํางานของสมาคมฯ ก็จะแนะนําและใหไปคุยกันในแนวธุรกิจ ถือเปน ในงานไดมีความเห็นรวมกันเพื่อจัดตั้ง นิมิตหมายที่ดีและอยากจะใหเกิดขึ้น ”ชมรมการพิมพภาคใต” เพือ่ เปนตัวกลางในการ นายพรชัย กลาวดวยวา ในปนี้ภาพรวม ประสานการและเชื่อมโยงการทํางานกับสวน ของสื่อสิ่งพิมพตองแบงเปน 2 สวน คือตลาดสง กลาง และจับมือเปนหนึง่ เดียวเพือ่ การแขงขันใน ออกและตลาดในประเทศ ซึ่งตลาดสงออกอาจ เวทีอาเซียน โดยที่ประชุมมีมติให “นายเวทิน ศิริ จะมีปญหาเรื่องตัวเลข เนื่องจากสภาพเงินตรา นุพงศ” เจาของเทมการพิมพ อ.เมืองสงขลา เปน ตางประเทศไมแข็งแรง แตปญหาที่เกิดขึ้นคือ ”ประธานชมรมการพิมพภาคใต” คนแรก เรื่องคาแรง ทําใหตนทุนสูงขึ้น นายพรชัย กลาวถึงการผลักดันใหมีกลุม แต ใ นมุ ม กลั บ ก็ ส ะท อ นให เ ห็ น ตลาด สมาคมของภาคใตวา โครงการที่จะทําในแตละ ในประเทศได ทําใหกําลังซื้อในประเทศเพิ่ม ภูมิภาคมีความคิดที่จะทํามานานหลายปแลว ขึ้น มุมหนึ่งการสงออกมีปญหาเพราะการไป ซึ่งครั้งแรกที่เริ่มทําสัญจรคือที่จังหวัดเชียงใหม แขงขันตนทุนสูง แตตลาดในประเทศมีกําลัง พบวา วันนีต้ อ งมีการรวมตัวกันเปนกลุม มีความ ซื้อเพิ่มขึ้น จําเปนที่ตองรวมตัวกันเปนกลุมเพื่องายในการ โดยในวันที่ 22 มิถุนายน สมาคมการ สื่อสาร สามารถชวยเหลือผูประกอบการหรือ พิมพไทยไดจดั งาน “การพิมพไทยสัญจร 56 ภาค กระจายงานจากสวนกลางมาสูภ มู ภิ าคและจาก ใต” มีการบรรยายทางวิชาการดานสิ่งพิมพ ณ ภูมิภาคไปสูสวนกลาง หองตะกั่วปา เอ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ ที่ ผ  า นมาทางภาคใต ยั ง ไม มี มี ช มรม เพือ่ ใหผปู ระกอบการอุตสาหกรรมการพิมพและ จึ ง ไม ส ามารถที่ จ ะติ ด ต อ ใครได ควรที่ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง นําความรูที่ไดไปใชในธุรกิจ จะรวมตั ว กั น พยายามคุ ย ว า สิ่ ง ที่ ดี คื อ อะไร ของตนเอง เพราะในอนาคตถ า ไม ร วมตั ว กั น จะเปรี ย บ โดยแบงเปน 2 ชวงดวยกัน ชวงเชาเวลา เสมือนเบีย้ หัวแตก เพราะธุรกิจการพิมพ เจาของ 09.30 – 11.00 น. มีการบรรยายทางวิชาการจาก กิจการใชเงินตัวเอง ผูเชี่ยวชาญทางดานสิ่งพิมพ และความรูทั่วไป แตเมื่อตางประเทศเขามาใชเงินทุนกอน ในการบริหารธุรกิจโรงพิมพสําหรับผูประกอบ ใหญ ก็จะสูไ มได แตถา รวมตัวกัน ก็จะชวยเหลือ การทั่วไป ในหัวขอ “การบริหารการตลาด” ซึ่งกันและกัน ที่สําคัญมีตองลงทุนมาก เพราะ โดยคุณอาทิตยา จําปา ผูจัดการงาน

วางแผนการตลาด บริษัทเอสซีจี เปเปอร จํากัด หลังจากนั้น เวลา 11.30-12.30 น. ฟงการ บรรยายในหัวขอ “ซอมบํารุงรักษาเครื่องจักร” เป น ขั้ น พื้ น ฐานโดยคุ ณ ชั ย ยา ตั น ติ สุ ข ารมย วศ.ด. ไฟฟา-สัญญาณรบกวนทางสาย ผูจ ดั การ ทั่ ว ไปฝ า ยบริ ก ารลู ก ค า บริ ษั ท ไฮเดิ ล เบิ ร  ก (ประเทศไทย) จํากัด เวลา 15.00 -16.00 น. มีการ “เสวนาดิจิ ตอล” เพื่ อ ให เ ห็ น ความเปลี่ ย นแปลงทาง

เทคโนโลยีของอุปกรณการพิมพ ในการทําตลาด สิง่ พิมพดจิ ติ อลใหประสบความสําเร็จจากทัว่ ทุก ภาคของประเทศ เปนการแบงปนความรูและ ประสบการณที่หลากหลาย นอกจากนี้ ภายในงานยั ง มี ก ารจั ด นิทรรศการ ใหความรูดานสื่อสิงพิมพ อีกทั้งนํา ตัวอยางการใชประโยชนจากเครื่องจักร และ อุปกรณการพิมพชั้นนําของประเทศไทย มาจัด แสดง พรอมโปรโมชั่นพิเศษมากมายดวย


Çѹ·Õè 29 ÁԶعÒ¹ - 5 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556

ªØÁ·Ò§¤¹ãµŒ 13A

วัสดีครับคุณผูอานทุกทาน หนังสือพิมพภาคใตโฟกัส ฉบับที่ 799 ประจําวันที่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2556 ชวงนี้ใกลเขาสูเดือนรอมฎอนของพี่นองชาว มุสลิมซึ่งเปนเดือนที่มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน ดวยเหตุนี้จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งวา เดือนบวช และถือวาเปนเดือนที่สําคัญที่สุดเดือนหนึ่ง มุสลิมจะตองอดอาหารเพื่อที่จะไดมีความรูสึก ถึงคนที่ไมไดรับการดูแลจากสังคม เชน คนยากจน เปนตน และเดือนนี้ยังเปนเดือนที่อัลกรุ อานไดถูกประทานลงมาเปนทางนําใหกับมนุษย มุสลิมจึงตองอานอัลกุรอาน เพื่อศึกษาถึง สิ่งที่พระเจาตองการใหมนุษยรูวาการเปนอยูในโลกนี้และโลกหนาจะเปนอยางไร และจะ ตองทําตัวอยางไรบาง กิจกรรมพิเศษของมุสลิมนิกายซุนนะหฺ คือ การละหมาดตะรอเวียะฮ ในยามคํ่าของเดือนนี้ ชาวมุสลิมก็คงเตรียมความพรอมกันแลวนะครับ เรามาเริ่มกันดวย กิจกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นในบานเรา นั่นก็คือ

มอบขาวสาร 200 กก.: เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 นางวดีวรรณ จันทรัศมี กรรมการ รองกรรมการผูจ ดั การบริษทั ศูนยการคาไดอานา คอมเพล็กซ จํากัด ไดมอบขาวสารจํานวน 200 กิโลกรัม เพื่อเปนสวัสดิการสําหรับ เจาหนารักษาความปลอดภัยประจําดานตรวจ โดยมี นายณัฐพงศ ศิริชนะ รองผูวาราชการจังหวัดสงขลา และ นางขนิษฐา บุญราช นายกเหลากาชาดจังหวัดสงขลา เปนประธานรับมอบ ณ สํานักงานเหลากาชาดจังหวัด สงขลา(หลังใหม) 23 ถนนชายเขา ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตอนรับ : นายปฐวี พงษนนทกุล (ซาย) ผูจัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ ใหการตอนรับ นายวรภัค ธันยาวงษ (ขวา) กรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจ ที่อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา และ ใหเกียรติเขาพักที่โรงแรม เมื่อเร็วๆ นี้

ซี อี ซี มอบทุนการศึกษา : คุณกําธร วังอุดม ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ซี อี ซี อินเตอร เนชั่นแนล ลิมิเต็ด (สาขาประเทศไทย) คุณจิต ผสมพงษ อดีตรองผูวาราชการจังหวัด สงขลา คุณกฤต อุไรรัตน นายอําเภอสิงหนคร คุณเสริมศักดิ์ จันทรสวาง นายก เทศมนตรีเมืองสิงหนคร คุณสุวัฒน พฤษาระยัพ ผูจัดการคลังพัสดุ บริษัท ซี อี ซีฯ รวม ยินดียิ่ง : ขอแสดงความยินดีกับ ดร.โชคชัย สมเลิศ กรรมการผูจัดการ บริษัท ไทยโพลี มอบทุนการศึกษาแกนกั เรียนโรงเรียนชายฝง ทะเล 4 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง อําเภอสิงห คอนส จํากัด (มหาชน)ที่ไดรับคัดเลือกเปนคณะกรรมการในการอบรมหลักสูตร “ภูมิพลัง นคร อําเภอสทิงพระและอําเภอระโนด จํานวน 190 ทุน ณ ศาลาประชาคม อําเภอสิงหนคร เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ที่ผานมา แผนดิน” สําหรับผูบริหารระดับสูง รุนที่ 2 ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

Thailand Travel Mart 2013 plus : ดิษยาพัชร สุทธิสมิทธิ์ กรรมการผูจัดการ โรงแรม หรรษาเจบี อ.หาดใหญ จ.สงขลา มอบให ศิรนิ นั ท พิทกั ษบญ ุ เขต ผูจ ดั การฝายขาย นําทีม งานฝายขาย รวมออกบูธ ในงาน TTM 2013 plus (Thailand Travel Mart 2013 plus) ซึง่ จัด โดย การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย ระหวางวันที่ 5-7 มิถนุ ายน 2556 ที่ ศูนยประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ซึง่ ในงานเปนการเปดโอกาสใหผบู ริโภค ทัง้ ในและตางประเทศ เขารวมเจรจา กับตัวแทนบริษทั ทองเทีย่ ว และเปนการสนับสนุนการเดินทางเชือ่ มโยงระหวางภูมภิ าค เพือ่ แสดงความเปน gate way ของไทย เปดประตูแหลงทองเทีย่ วใหมในกลุม ประเทศเพือ่ นบาน

ISUZU HATYAI RACING CLUB SHOW : บริษัท อีซูซุหาดใหญ จํากัด จัดงาน ISUZU HATYAI RACING CLUB SHOW เปดตัวคลับใหมของคนวัยมันส ภายในงานไดจัดแสดง รถยนต ALL NEW ISUZU D-MAX X-SERIES ทุกรุน พรอมรับเงื่อนไขพิเศษสุด โดยมี กิจกรรมมินิคอนเสิรต ใบเตย อารสยาม มาใหความบันเทิง และการประกวด COVER DANCE ณ สนามยรรยง ถ. พลพิชัย อ. หาดใหญ จ. สงขลา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2556


14A à¤Ã×Í¢‹Ò ¤¾Í. ยายที่มั่นใหมมาที่ ถ.สายเอเชียจะนะ ต.นา หมอม มูลคาการลงทุน 200 ลาน เพื่อขยาย การผลิต รองรับความตองการของลูกคาที่ มีมากขึ้น ตอนนี้เขามาชวยดูแลแบบเต็ม ตัวแลว อนาคตเล็งพัฒนารอบดานเขาสู ตลาดระดับบน เตรียมพรอมรับAECเชื่อ มั่นธุรกิจตองไมหยุดการพัฒนา เผย เรียน คพอ. ทํ า ให เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นความรู  แชรประสบการณ ปรับใชกบั ธุรกิจไดหลาย อยาง นางสาวพรรณวลัย ถาวรทวีวงษ ผู บริหารบริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ หาดใหญ จํากัด กลาววา เรียนจบมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร คณะศิลปศาสตร แลวไปทํางาน กรุงเทพฯไดระยะหนึง่ ก็กลับมาชวยดูแลกิจการ ของครอบครัว เขามาชวยบริหารงานแบบเต็ม ตัวเมื่อป 55 พีช่ ายจะดูแลเรือ่ งการผลิต พีส่ าวจะดูแล บัญชี การเงิน สวนตนเองจะชวยดูแลเรื่องหอง เย็น แตตงั้ เปาหมายของตัวเองไววา จะชวยดูแล กิจการแทนคุณพอ คุณแม เนื่องจากโรงงาน สามารถผลิตไดมากขึน้ จึงอยากขยายกิจการให มากขึ้นดวย ขณะนี้คุณแมก็จะเปนคนอยูเบื้อง หลังคอยชวยเหลือ ใหคําปรึกษาในการทํางาน “ ตอนนี้ทํางานธุรกิจของครอบครัว เรียน

Çѹ·Õè 29 ÁԶعÒ¹ - 5 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556 รูไ ปเรือ่ ยๆ ตอไปก็อยากเรียนตอปริญญา โท ดานการบริหาร เพื่อเสริมสรางองค ความรูเพิ่มขึ้นอีก” นางสาวพรรณวลั ย เล า ให ฟ ง ถึ ง ที่ ม าที่ ไ ป จุ ด เริ่ ม ต น ของบริ ษั ท อุตสาหกรรมทวีวงษ วา เปนบริษทั ทีผ่ ลิต และจัดจําหนายอาหารทะเลแปรรูป จาก เนื้อปลาบดแชแข็ง (ซูริมิ) และอาหาร ทะเลอบแหง ขาวเกรียบปลา บริษัทกอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2525 เดิมตั้งอยูที่ตําบลเกาะหมี เลือกเปด โรงงานที่ ภ าคใต เนื่ อ งจากวั ต ถุ ดิ บ สามารถหาไดงาย เราก็ไดใกลชิดกับ ลูกคาดวย แต เ นื่ อ งจากบริ ษั ท ที่ เ กาะหมี มี พื้นที่คอนขางจํากัด เราจึงไดยายบริษัท มาอยูท ตี่ งั้ ปจจุบนั คือ ถ.สายเอเชียจะนะ ต.นาหมอม อ.นาหมอม จ.สงขลา ยาย มาเมื่อป 55 ที่ผานมานี่เอง เพื่อรองรับ ปริมาณความตองการของลูกคาที่สูงขึ้น เพิม่ ปริมาณการผลิตใหมากขึน้ มีการวาง ระบบใหมีระเบียบมากขึ้น ที่ ตั้ ง บริ ษั ท ในป จ จุ บั น มี พื้ น ที่ ทั้งหมด 12 ไร ใชงบประมาณในการ ลงทุ น ประมาณ 200 ล า นบาท ตอน เปดแรกๆ มีผลิตภัณฑเพียง 2-3 ชนิด

‘อุตสาหกรรมทวีวงษ’ยึดที่มั่นใหม ธุรกิจตองไมหยุดพัฒนา-มุงสูตลาดบน

พรรณวลัย ถาวรทวีวงษ


¤¾Í. 15A

Çѹ·Õè 29 ÁԶعÒ¹ - ¡Ã¡®Ò¤Á 2556

ผลิตสินคาสงออกประเทศมาเลเซียทั้งหมด โดยเราเปนเพียงผูผลิตแลวสงใหเขาสราง เปนแบรนดของเขาเอง ทําธุรกิจแบบนี้อยู ประมาณ 20 ป ตอมาตลาดที่มาเลเซียเกิด ปญหา เปนจุดเปลี่ยนทําใหเราหันมาผลิต สินคาสรางแบรนดของตัวเอง ทําตลาดลูกคา ในประเทศ สรางแบรนดอตุ สาหกรรมทวีวงษ ใหเปนที่รูจัก โดยการทํ า ตลาด จะใช ก ารเข า ถึ ง ลูกคา เราขับรถไปหาลูกคาถึงหนาราน เพื่อ ไปสงสินคา ทําใหมีประสบการณสะสมมา เรื่อยๆ จึงทราบความตองการของลูกคาที่ ตองการผลิตภัณฑ และจะเนนการบอกตอ ของผูบริโภค ลูกคาสวนใหญตอนนัน้ เปนหางสรรพ สินคาในทองถิ่น และ สงออกไปยังประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร และสงไปยังประเทศญีป่ นุ กับรัสเซียบางแตไมมาก หลังจากนั้นลูกคา มาเลเซียก็กลับมาอีก เพราะดานปาดังเบ ซาร ดานสะเดา เดินทางใชเวลาไมนานก็ถึง เราก็ทาํ ตลาดทัง้ ในประเทศและตางประเทศ ควบคูกันไป นางสาวพรรณวลัย กลาวตอวา ธุรกิจ ดําเนินมาไดเกือบ 30 ปแลว ตลอดเวลาที่ ผานมาเราเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จากที่ไมมีใคร รูจักมากอน ใชเวลาระยะหนึ่ง ก็เริ่มเปนที่

รูจ กั ของตลาด แบรนดของเราเริม่ เปนทีจ่ ดจํา เราตั้งเปาตัวเลขการผลิตของป 56 อยากให ตัวเลขเพิ่มขึ้นอยางนอยเดือนละ 30% วัตถุดิบของโรงงานจะเปนวัตถุดิบใน ประเทศไทย สวนโรงงานทวีวงษสาขาอื่น อยางจังหวัดสมุทรสาครจะเปนเครือญาติกนั แตผลิตภัณฑจะแตกตางกัน สวนเครือ่ งจักร จะมีทั้งที่ซื้อในประเทศและตางประเทศ ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมอาหารทะเล มี การแขงขันเรื่องราคาคอนขางสูง เราจึงยึด คุณภาพเปนสิ่งสําคัญ แมวาจะมีโรงงาน แหงเดียว แตจะแขงขันตัวผลิตภัณฑเปน ปลาแปรรูปคลายกัน อยูในกลุมเดียวกัน นางสาวพรรณวลัย กลาววา ตลาด หลั ก ของเราในป จ จุ บั น ยั ง คงเป น ตลาด ภายในประเทศ คือ 14 จังหวัดภาคใต และ มีตลาดสงออกตางประเทศเปนตลาดเสริม

กลุมลูกคาจะเปนวัยรุนถึงวัยกลางคน ชาว มาเลเซียก็จะนิยมบริโภค ผลิตภัณฑทขี่ นึ้ ชือ่ คือ ปลากรอบ ปลาทอด บางชวงผลิตไมทัน อาจมีบางชวงที่ลดลงบาง อยางเชน เดือน มิถุนายนนี้ก็ลดลง แตเมื่อถึงเดือนสิงหาคม จนถึงกันยายนก็จะเพิ่มขึ้นมาใหมอีก ต อ ไปก็ คิ ด ว า ผลิ ต ภั ณ ฑ ส ามารถ เติบโตไปไดอีกมาก ตลาดนาจะเปดกวาง มากขึ้นอีก เพราะผลิตภัณฑมีจุดเดนที่เปน ประโยชนตอผูบริโภค ราคาไมแพง รสชาติ อรอยเปนที่ยอมรับ เรามี แ นวโน ม ในการขยายตลาด ไปยั ง กลุ  ม ประเทศอาเซี ย น อาทิ พม า เวียดนาม อินโดนีเซีย เพราะประเทศเหลา นี้จะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร คลาย ประเทศไทย คาดวานาจะเขาถึงกลุมลูกคา ไดงาย โดยจะทําตลาดโดยอาศัยหนวย งานตางๆในการออกบูธ และไปดูงานตาง ประเทศ เปนชองทางเปดตลาด โฆษณา สินคาใหเปนที่รูจักมากขึ้น นอกจากนี้เรามี การเตรียมความพรอมทีจ่ ะสงออกผลิตภัณฑ ไปประเทศยุโรปดวย ในป 2558 จะเขาสูก ารเปนประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เราก็มีการเตรียม ความความทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑและ ระบบการผลิต เพราะกรรมวิธกี ารผลิตระบบ จะมีหลายขั้นตอน ผลิ ต ภั ณ ฑ ห ลั ก ๆ ตอนนี้ คื อ ข า ว เกรียบปลา ปลาเสนทวีวงศ และปลาทาโร ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่เพิ่งออกใหมเปดตัวไป เมื่อตนปที่ผานมา นางสาวพรรณวลัย กลาวดวยวา ใน อนาคตจะมีการเพิ่มไลนสินคามากขึ้นอีก อาจจะตอยอดกับผลิตภัณฑเกาที่มีอยูกอน แลวนํามาดัดแปลงใหมมีความแปลกใหม มากขึน้ ขณะนีต้ ลาดของเราเปนตลาดขนาด กลาง เรากําลังพัฒนาใหเปนตลาดขนาดบน โดยทําใหดแู ตกตางไปจากเดิม เปลีย่ นบรรจุ ภัณฑใหม ขยายกลุมลูกคามากขึ้น ซึ่งในการออกผลิตภัณฑตัวใหม เรา จะทดลองตลาดโดยใหลูกคาลองชิมกอน เพื่ อ ให สิ น ค า เป น ที่ รู  จั ก แล ว เขาจะมี ฟ  ด แบ็คตอบกลับมา จากนั้นก็เปนหนาที่ของ ฝายที่เราในการประเมินผลความพึงพอใจ ของลูกคา การทําใหผลิตภัณฑเปนที่ตรงใจของ ผูบ ริโภค อันดับแรกเราตองลองทานกอน ถา เราทานไมอรอย คนอืน่ ก็ทานไมอรอย เพราะ ฉะนั้นเราตองชิม และคงคุณภาพไวตลอด เพื่อใหผลิตภัณฑอยูคูกับโรงงานเรา เพียง แตปากของลูกคาไมไดชอบรสชาติเหมือน

กันทุกวัย ทุกเชื้อชาติ แต เ มื่ อ สิ น ค า ออกไปแล ว ชาวต า ง ประเทศชอบ เราก็พอใจ เพราะการที่เรา ทํามากับมือ เราจะทราบวาปญหาอยูตรง ไหน เราจะบอกพนักงาน กับ กุก รสชาติ แบบไหนที่เราตองการใหลูกคาอนาคตเรา รอใหทุกๆสวนพรอมแลวนาจะเปดขายเปน หนารานดวย “ของทอดอรอยที่สุด แตก็มีปญหา มากที่สุดเชนกัน เราจึงอยากจะหนีปญหา เรือ่ งทอดมาเปน ยาง หรือ อบมากกวา ตอง ดูวาผลิตภัณฑเปนอยางไร ซึ่งวัตถุดิบของ เราจะเปนปลา และสาหราย” นางสาวพรรณวลัย การบริหารงาน จากรุนแมสูรุนลูก มีการบริหารในแบบที่ แตกตางกัน รุนคุณแมตองเปนกรอบใหกับ ลูกนอง ตองมีความอดทนในทุกเรือ่ ง เพราะ เทคโนโลยีในสมัยกอนยังไมกา วหนาเหมือน สมั ย นี้ รุ  น นี้ มี น วั ต กรรมต า งๆที่ ก  า วหน า มากกวาในอดีต นาจะตองเกงกวา หัวใจ หลักทุกอยางตองเรียนรูดวยตนเองใหเปน ไมเชนนั้นจะไมสามารถดูแลลูกนอง หรือ ผู อื่นสูเปาหมายที่ตองการได ต อ น นี้ มี พ นั ก ง า น ร ว ม ทั้ ง ห ม ด ประมาณ120 คน จะมีทํางานเปนกะ หยุด วัน อาทิต ย บางอาทิต ยอ าจจะมีส ลับกัน หยุดบาง หลักการบริหารดูแลพนักงานจะใช วิธีการบริหารแบบครอบครัว เปรียบเสมือน เครือญาติกัน พนักงานสวนใหญทํางานกับ เรามานาน เมื่อมีปญหาเขาก็จะเขามาพูด คุย ปรึกษา จึงงายตอการแกไขปญหา เรา ตองเอาใจเขามาใสใจเรา ถา เราตองนึกถึง เขาไมวา จะเปนเรือ่ งสวัสดิการ ความเปนอยู หรือเรือ่ งทีพ่ กั อาศัย เราใหเขาพรอมทุกอยาง “ธุรกิจในปจจุบนั มีมากขึน้ ผลิตภัณฑ ใหมก็เกิดขึ้นมาก เราจึงตองมีแนวคิดที่จะ พัฒนาองคกร และผลิตภัณฑอยูเสมอภาย ใตสโลแกนที่วา “นึกถึงความอรอยจากเนื้อ ปลา นึกถึงทวีวงษ” นางสาวพรรณวลั ย กล า วด ว ยว า คุณแมเรียน คพอ. รุน 18 ทานบอกวาตอน นั้นไมมีพื้นฐานดานการบริหารจัดการมา กอน เมื่อเขาเรียน ก็ไดแนวคิดหลายอยาง จากที่ไมไดเรียนรูมากอนมาปรับใชกับการ ทําธุรกิจ ตนเองเขาเรียน คพอ.รุน 247 โดย คุณแมเปนคนแนะนําอยากใหไปเรียนรูดู วาเปนอยางไร มีหลักการในการทําธุรกิจ อยางไร ซึ่งเมื่อเรียนแลวก็รูสึกประทับใจ มาก มีรุนพี่ที่คอยแนะนํา ชวยแชรปญหา แลกเปลี่ยน นํามาปรับใชกับธุรกิจของเรา


16A ¹ÔÇÍÔ¹àµÍÏä¾ÃÊ ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย จับมือ เครือขายสหกรณอิสลามภาคใต ขยายฐาน ลู ก ค า รายย อ ย คาดเริ่ ม ดํ า เนิ น การต น ป 2557 คาดตนเปนรูปธรรมตนป 2557 ตั้ง เปาเริ่มตน 3,000 ลานบาท เมื่ อ วั น ที่ 27 มิ . ย.ที่ ผ  า นมา ธนาคาร อิสลามแหงประเทศไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติ การกั บ เครื อ ข า ยสหกรณ อิ ส ลามจํ า นวน 38 สหกรณในภาคใต ที่โรงแรมซาสกุระแกรนวิว อ.หาดใหญ จ.สงขลา พรอมการเสวนา “ทิศทางความรวมมือ ระหวางธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยกับ สกรณอิสลามภาคใต” โดยมี ดร.วรวิทย บา รู สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปตตานีและประธาน เครือขายสหกรณมุสลิมภาคใต และนายเดน โตะมีนา ประธานสหกรณออมทรัพยปตตานี จํากัด นายธานินทร อังสุวรังษี กรรมการผู จัดการธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย กลาว วา ในป 2556 ทางธนาคารไดปรับวิสยั ทัศนและ พันธกิจของธนาคารเพื่อมุงเนนการใหบริการ ทางการเงินแกพี่นองมุสลิมใหสามารถเขาถึง ระบบการเงินอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทัง้ สรางหลากหลายทางผลิตภัณฑ เพื่อรองรับความตองการของกลุมลูกคามุสลิม และหนึ่งในยุทธศาสาตรสําคัญของธนาคารใน พืน้ ที่ คือ การสรางเครือขายทางธุรกิจเพือ่ คนหา โอกาสในการรวมทุนกับพันธมิตรธุรกิจ ซึ่ ง เครื อ ข า ยสหกรณ อิ ส ลามถื อ เป น องคกรที่ธนาคารใหความสําคัญมาโดยตลอด ดวยอัตราการเปนองคกรที่มีอัตราการเติบโต อย า งรวดเร็ ว ป จ จุ บั น มี ส หกรณ มุ ส ลิ ม ทั่ ว ประเทศกวา 40 สหกรณื มีสมาชิกรวมกันวา 200,000 คน จึ ง นั บ เป น ช อ งทางสํ า คั ญ ในการให

Çѹ·Õè 29 ÁԶعÒ¹ - 5 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556

ไอแบงกจบั มือเครือขายสหกรณอสิ ลามใต ขยายฐานลูกคารายยอย-เริ่มตนป2557 ตัง้ เปาปลอยสินเชือ่ ปแรก3,000 ลานบาท

ธานินทร อังสุวรังษี

บริ ก ารทางการเงิ น อี ก รู ป แบบหนึ่ ง ที่ ถู ก ต อ ง ตามหลักศาสนาและสามารถเขาถึงพี่นองชาว มุสลิมไดเปนอยางดี โดยประเด็ น สํ า คั ญ ของการหารื อ ถึ ง ความร ว มมื อ ระหว า งธนาคารและเครื อ ข า ย สหกรณอิสลามในครั้งนี้ มีอยู 4 ประเด็นหลัก ดวยกัน คือ 1.การพัฒนาและแลกเปลี่ยนองคความ รูกันระหวางธนาคารและเครือขายสหกรณอิส ลาม โดยธนาคารพรอมใหความรูเรื่องหลักการ ดําเนินการดานการเงินตางๆใหกับเครือขาย สหกรณ และขณะเดียวกันธนาคารก็พรอม ที่ จ ะเรี ย นรู  วิ ธี ก ารดํ า เนิ น การของเครื อ ข า ย

‘ทอท.’เปดตัวชุดทํางานปกติ 43ปสรางเอกลักษณองคกรใหม

วันที่ 21 มิถุนายน 2556 ที่ทาอากาศยาน หาดใหญ อ.คลองหอยโข ง จ.สงขลา ท า อากาศยานหาดใหญ บริษัท ทาอากาศยาน จํ า กั ด (มหาชน) หรื อ “ทหญ.ทอท.” จั ด กิ จ กรรมประชาสั ม พั น ธ ชุ ด ทํ า งานปกติ ที่ เปนเอกลักษณของ ทอท. ภายในงานจะมีการเเสดงเเบบชุดทํางาน ปกติที่เปนเอกลักษณของ ทอท. เเละการเเส ดงประกอบเพลงของพนักงาน ทอท. โดย นาวาอากาศเอก นรนิติ์ ผลกานนท ผู อํานวยการทาอากาศยานหาดใหญ ประธาน ในพิธี กลาววา ทอท.เปนองคกรทีด่ าํ เนินกิจการ ทาอากาศยาน ซึง่ จะครบรอบ 34 ป ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ในโอกาสอันสําคัญนี้ ทอท.จึงจัดทํา ชุดทํางานใหมเพื่อสื่อถึงเอกลักษณองคกร โดยให พ นั ก งานมี ส  ว นร ว มในการเลื อ กชุ ด เเละชุ ด ทํ า งานที่ มี ก ารเเนะนํ า จึ ง เป น ชุ ด ที่ ทอท.ภาคภูมิใจ เพราะสื่อถึงความเปนทา อากาศยานสากล เเละเปนชุดที่มาจากการ ลงคะแนนเสียงคัดเลือกของพนักงานผูส วมใส น.อ.นรนิติ์ กลาวตอวา การมีชุดทํา

งานใหม เปนเพียงองคประกอบหนึ่งในการ ปฏิบัติหนาที่ เเละเพื่อใหสาธารณชน รวมทั้ง ผูใชทาอากาศยานจดจําไดเทานั้น เเตการ บริการ การดูเเลผูใชบริการทาอากาศยาน ยังคงเปนสิ่งสําคัญสูงสุดในการปฏิบัติงาน ดังนัน้ เมือ่ มีชดุ ทํางานใหมทแี่ สดงเอกลักษณ และความเปนมาตรฐานเดียวกัน ก็ยงั คงตอง รักษามาตรฐานในการบริการควบคูกัน โดยตามมติที่ประชุมผูบริหารทอท. ให สํ า นั ก สื่ อ สารองค ก ร(สอก.)ดํ า เนิ น การ ตาม แผนยุทธศาสตร การสรางเอกลักษณ องคกร ซึ่งการกําหนดรูปแบบเครื่องแตงกาย ของพนักงานเปนสวนหนึ่งในแผนปฏิบัติการ ดั ง นั้ น บริ ษั ท ท า อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) หรือทอท. ไดจางบริษัทที่ ปรึกษาเพื่อพัฒนาเอกลักษณ ทอท. และมี การกําหนดชุดทํางานปกติที่เปนเอกลักษณ ของ ทอท. เพื่อแสดงถึงเอกลักษณของ ทอท. และสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ของ ทาอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. ทั้ง 6 แหงใหเปนที่ประจักษแกสาธารณชน ทั่วไป

ดร.วรวิทย บารู

สหกรณอิสลาม เพื่อ พัฒนาการใหบริการ ของธนาคารตอไป 2.การเปนแห ลงเงินทุนเพื่อสนับส นุ น สหกรณ อิ ส ลาม และวิสาหกิจชุมชน 3.การเปนฐานการลง ทุนหมุนเวียนของสห กรณ เพื่อใหสหกรณ อิ ส ลามสามารถนํ า เงินทุนมารวมลงทุน

กับธนาคารได 4.การเปนแหลงเงินทุนระยะยาวสําหรับ สมาชิกสหกรณ เชนในกรณีที่สมาชิกสหกรณ มีความจําเปนตองการใชสินเชื่อเพื่อการลงทุน เปนระยะเวลาอันยาวนานเกินกวา 10 ป ขึ้น ไป ซึ่งเกินขีดความสามารถของสหกรณที่จะ สนับสนุนเงินทุนแกสมาชิกได ธนาคารก็พรอม ที่จะสนับสนุนสินเชื่อดังกลาว “เราจะเปนโฮเซลใหกับสหกรณ ทําให สั ด ส ว นของกลุ  ม ลู ก ค า มุ ส ลิ ม เพิ่ ม ขึ้ น ตาม ยุทธศาสตร ซึ่งที่ผานมาฐานลูกคามุสลิมเราจะ นอยไปนิดนึง สหกรณืมีจุดแขงขุดออน เราก็มี จุดแข็งจุดออน เราก็ไปปดจุดออนของสหกรณ แลวเราก็เอาจุดแข็งของสหกรณมาปดจุดออน ของเรา” โดยเฉพาะทางแบงก เ ราไม ส ามารถ ขยายสาขาเข า ไปลึ ก ขนาดสหกรณ ทํ า ได ใ น หลายๆ และที่สําคัญตนทุนดานคนของเราจะ สูงกวา ซึ่งหากทําไปก็แบกตัวเองไมไหว ตอง รวมมือกันเพื่อปดจุดออนซึ่งกันและกัน และ ไมมีการแยงลูกคาซึ่งกันและกัน สําหรับธุรกิจทีจ่ ะสนับสนุนซึง่ กันและกัน เชน สหกรณเขาไมคอยปลอยสินเชื่อระยะยาว แตแบงกปลอยไดเนื่องจากฐานเงินของแบงก จะตางกัน ซึ่งกรณีอยางนี้สหกรณก็สามารถสง ลูกคาใหแบงก โดยสหกรณชว ยเบือ้ งตนในการ วิเคราะหสินเชื่อเบื้องตนมากอน รวมถึ ง การปล อ ยสิ น เชื่ อ ระยะยาว ระหวางแบงกกบั สหกรณ 5-10 ป เพือ่ ใหสหกรณ นําไปปลอยเองได มันจะชวยแบงเบาภาระเงิน ทุนระยะยาวได หรือสหกรณจะทําหนาที่เปน ตัวแทนในการจัดเก็บคางวดในสวนของสินเชื่อ ระยะยาว เราก็จะจายคาธรรมเนียมใหสหกรณ “สําหรับกลุมลูกคาเปาหมาย คือกลุม สวนยาง สวนปาลม สวนกลุมธุรกิจไมคอยมี มีนอย”

สวนการดําเนินการโครงการนีท้ างแบงก หวังวาหากทางแบงกตองทําการขยายสินเชื่อ รายย อ ยเหมื อ นแบงก พ าณิ ช ย ทั่ ว ไปต อ งใช ตนทุนที่สูง แตถาผานสหกรณตนทุนจะตํ่ากวา สมมุติวาปลอยแหงละ 300 ลานบาท จํานวน 30 แหงก็ 10,000 ลานบาทเขาไปแลว ซึ่งสินเชื่อ 10,000 ลานขยายเกือบ 10 เปอรเซ็นตของพอรตรวม ไดตามเปา แตหาก แบงกตองไปปลอยเองตองใช แตตนทุนสูงกวา สวนทางดานเงินฝากก็เชนกัน สหกรณกเ็ ปนชอง ทาง เชน สหกรณเขาไปโปรโมทเงินฝากใหเราก็ มีคาธรรมเนียมให สํ า หรั บ สั ด ส ว นเงิ น ฝากสํ า หรั บ ลู ก ค า มุ ส ลิ ม เมื่ อ สิ้ น ป ที่ แ ล ว อยู  ที่ ป ระมาณ8- 9 เปอรเซ็นตของเงินฝากทั้งหมด แตเปนสินเชื่อ ประมาณ 3 เปอรเซ็นต ซึ่งถือเปนสัดสวนที่นอย มาก ซึ่งเปาหมาย 5 ปอยากไดประมาณ 30-40 เปอรเซ็นต แตเชื่อวาการรวมมือกับสหกรณจะ ทําใหเร็วขึ้น “สมมุติวาปลอยสินเชื่อสหกรณแหงละ 100 ลาน ก็ไดประมาณ 3,000 ลาน ก็ไดแลว 3 เปอรเซ็นต แตหากเพิ่ม 200 หรือ 300 ลาน ก็จะเพิ่มขึ้น นี่แคกลุมเดียวยังไมรวมกับที่เรา ไปทําเอง” สวนการดําเนินการโครงการนี้จะเริ่มได ประมาณตนป 2557แตในชวงนี้หากที่ไหนพร อมก็นํารองไปกอน เพื่อดูวาการดําเนินการจะ มีปญหาติดขัดอะไรที่จะตองแกบาง ดาน ดร.ว รวิทย บารู สว.ปตตานี ในฐานะประธานเครือ ขายสหกรณมุสลิมภาคใต กลาววาเปนสิ่งที่ดี ทีธ่ นาคารอิสลาม หันกลับมารวมมือกับสหกรณ มุสลิมทั่วประเทศ เพราะสมาชิกของสหกรณ ที่มีอยูจะเปนฐานลูกคาและจะทําใหธนาคาร สามารถเพิ่มปริมาณและสัดสวนลูกคา ที่เปน มุสลิมไดตามเปาหมายอยางรวดเร็ว “ทีจ่ ริงธนาคารอิสลามกับสหกรณมสุ ลิม เราเริ่มตนมาดวยกัน แตที่ผานมาทิศทางการ ทํางานของแบงคไมไดใหความสําคัญกับเครือ ขายสหกรณ วันนี้จากการที่ไดฟงนโยบายของ กรรมการผูจัดการคนใหม เห็นวามีแนวทางที่ ชัดเจน และเชือ่ วาจะเกิดประโยชนรว มกันอยาง มาก ทัง้ ในสวนของลุกคา สหกรณ และธนาคาร” ดร.วรวิทย กลาวและวา การรว มมือ ระหวางธนาคารอิสลาม กับเครือขายสหกรณจะ เกิดผลเปนรูปธรรมไดเร็ว และเชือ่ วาภายใน 1 ป จะสงผลใหสถานะทางการเงินของธนาคารดีขนึ้ รวมทัง้ ธนาคารจะมีฐานลุกคามุสลิมเพิม่ ขึน้ กวา เดิมอยางมาก

ทน.สงขลา จับมือ สมาคมฮกเกี้ยน สมโภชเจาพอหลักเมือง 28 มิ.ย.-4 ก.ค.นี้ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2556 เทศบาลนครสงขลา รวมกับ สมาคมฮกเกี้ยน ภาคีคนรักเมือง สงขลา และหนวยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แถลงขาว “งานสมโภชเจาพอหลักเมือง สงขลา ครบรอบ 171 ป” ประจําป 2556 โดยขึ้นระหวางวันที่ 28 มิ.ย.56 – 4 ก.ค. 56 ณ บริเวณ ศาลเจาพอหลักเมืองสงขลา


Çѹ·Õè 29 ÁԶعÒ¹ - 5 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556

อบจ.ตรังอัพเกรดทาเรือนาเกลือ สูเ วทีAECสูม าเลเซีย-สิงคโปร

กิจ หลีกภัย อบจ.ตรั ง เตรี ย มจ า งที่ ป รึ ก ษาศึ ก ษา การบริ ห าร จัดการทาเทียบเรือบานนาเกลือ รองรับการคาการ ลงทุน ในกลุมประเทศอาเซียน AEC ป พ.ศ. 2558 หวัง ใหทาเรือนาเกลือเปนประตูสงออกสินคา (เกตเวย ) ไปยั ง ประเทศปลายทาง ไม ต  อ งผ า นท า เรื อ ป นั ง มาเลเซียเตรียมดึงกองเรือสินคาเขากันตัง เอกชน สภา อุต ฯ ตรังขานรับ หลังจากที่องคการบริหารสวนจังหวัดตรัง ไดจัดซื้อ ที่ดินรวม 100 ไรที่บานนาเกลือ ต.นาเกลือ อ.กันตัง เพื่อจัด สรางทาเทียบเรือนําเขาและสงออกสินคาระหวางประเทศ โดยไดรับความรวมมือกับ กรมเจาทา กระทรวงคมนาคม จัดงบประมาณ 406 ลานบาทเพือ่ สรางทาเรือแบบครบวงจร ขนาดเล็ก ซึ่งในขณะนี้อยูในระหวางการกอสรางรุดหนาไป กวา 50%จะแลวเสร็จตามสัญญาประมาณปลายป 2557 และอาจจะเปดใหบริการไดประมาณตนป 2558 เพื่อรองรับ การคาเสรีในกลุมอาเซียน นายกิ จ หลี ก ภั ย นายกองค ก ารบริ ห ารส ว น จังหวัดตรัง กลาววา ไดวางแผนไว 3 แนวทางในการ บริ ห ารจั ด การท า เรื อ บ า นนาเกลื อ แห ง นี้ แนวทางที่ 1.องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ตรั ง เป น ผู  บ ริ ห ารจั ด การ ทาเทียบเรือเอง ปญหาคือความไมพรอมของเจาหนาที่ ประสบการณ ความชํานาญ แนวทางนี้ยังทําไมไดในระยะ เวลาอันสั้น 2.ใหเอกชนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการนําเขา สงออกสินคาเชาไป มีความเปนไปได แตผลตอบแทนทีก่ ลับ มายัง อบจ.จะนอยเหมือนนั่งคอยรับเงินเดือน และ 3.อบจ. ลงทุนรวมกับเอกชนมืออาชีพในการบริหารจัดการทาเรือ มี ความเปนไปได ทาเรือนาเกลือถูกออกแบบมาเพื่อใหรองรับ สินคาเท กอง ประเภทแรยิปซั่ม ถานหิน ปูนซิเมนต และอื่น ๆ และ ยังใชสอยสําหรับสินคาที่บรรจุในตูคอนเทนเนอร หากสินคา บรรจุตูคอนเทนเนอรที่นําเขาสงออกมีปริมาณมาก การจัด สรางเครนเพื่อยกตูสินคาก็อยูในแผนที่จะดําเนินการ ตาม แผนอาจจะใชเครนโมบายคือรถยก หรือเครนมาตรฐานติด กับสะพานทาเทียบเรือ ตองใชเงินลงทุนรวม 200-300 ลาน บาท ในเรือ่ งนีต้ นเองมีแนวความคิดจางทีป่ รึกษาทีม่ คี วาม รูความชํานาญในการบริหารจัดการทาเทียบเรือ มาเปนที่ ปรึกษา อาจเปนบุคคล กลุมบุคคล หรือสถาบันการศึกษา เชนมหาวิทยาลัย มาทําการวิเคราะหความเปนไปได วาจะ เลือกแนวทางใดในการบริหารจัดการทาเรือนาเกลือแหงนี้

ที่สําคัญมากตามหลักภูมิศาสตร ทาเรือนาเกลือ อยูภาคใต ฝง ตะวันตกทะเลอันดามัน เปนทาเรือเดียวทีม่ ศี กั ยภาพมาก ที่สุดกวาจังหวัดอื่น ๆ สินคามีปริมาณมากอยูไมไกลจาก ทาเรือ ขอมูลจากดานศุลกากรกันตัง พบวาในแตละปมลู คา สินคานําเขาและสงออก ปละ 37,000-40,000. ลานบาท ขึน้ อยูกับคาเงินบาท แตในสวนปริมาณสินคาจะเพิ่มขึ้นทุกๆ ป นายกิจ กลาวตอวา ปจจุบันสินคาเมื่ออกจากทาเรือ กันตัง ถูกนําไปเทียบทา ทาเรือปนงั มาเลเซีย กอนทีจ่ ะสงไป ยังประเทศปลายทาง ซึ่งเสียคาใชจายในการ ขนสง คายก และเสียเวลาหลายวัน หากสินคาที่ออกจากทาเรือกันตังสง ไปยังประเทศปลายทางไดโดยตรง จะลดคาใชจา ยและเวลา การเดินทางไดมาก แตตอ งมีกองเรือทีเ่ ขมแข็ง มีความพรอม รูปแบบทีค่ ดิ ไวคอื สินคาออกจากทาเรือนาเกลือขนไปกับเรือ บาสเพื่อไปขึ้นเรือใหญที่บริเวณเกาะลิบงหรือหลังเกาะไหง โดยใหเรือสินคาขนาดใหญมารอรับตูสินคา แตตองพูดคุย กับบรรดาเอเยนตเรือ ตูสินคาและทาเรือตางๆใน อ.กันตัง ที่จะจัดสินคาใหพอกับเรือที่มารับสินคาไปยังประเทศปลาย ทางนั้นๆ หากทําไดอยางนี้ จะลดคาขนสง คายก ประหยัด คาใชจาย และประหยัดเวลา ในป 2558 เมื่อเขาสูประชาคมการคาเสรีอาเซียน AEC เราตองแขงขันกับประเทศตาง ๆ ดังนั้น การเตรียม การบริหารจัดการทาเรือนาเกลือ ในสายตาผูสงออกนําเขา สินคาระหวางประเทศทางเรืออาจจะเห็นวาทาเรือเราเล็ก แตดวยศักยภาพทางภูมิศาสตร ของทาเรือ สินคาสงออก เรามีปริมาณมากในแตละป พบวาสินคาจากหลายโรงงาน ในพื้นที่จังหวัดตรัง ครึ่งหนึ่งถูกลําเลียงสงออกผานดาสน ศุลกากรสะเดา สงขลา เพือ่ สงสินคาไปยังทาเรือปนงั กอนสง ไปประเทศปลายทาง หากเราบริหารจัดการไดมปี ระสิทธิภาพ สินคาในตรังทั้งหมด รวมทั้งจังหวัดใกลเคียงก็จะหันมาใช ทาเรือตาง ๆ ในพืน้ ทีก่ นั ตัง มูลคาสินคานําเขาสงออกไมนอ ย กวาปละ 1 แสนลานในอีก 3 ปขางหนา นายกิจ ยังกลาววา รัฐบาลยังมองเห็นความสําคัญ ทาเรือในพื้นที่ อ.กันตัง จ.ตรังนอยไป หากใหงบประมาณ มาสนับสนุนก็จะประความสําเร็จไปไดมาก ควรสนับสนุน ทาเรือที่มีอยูแลว เพราะสรางงานสรางเงินเขาประเทศปละ หลายหมื่นลานบาท ทาเรือนํ้าลึกสตูลเปนมหาโปรแจ็คแต ยังไมเกิด ดานนายวิถี สุพทิ กั ษ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ตรัง กลาววา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง และผูประกอบการ รายอื่น ๆ ที่สงออกไมยางพารา ยางพาราอบแหง และนํ้า ยางผสมเสร็จ สงออกไปตางประเทศ จะใหความรวมมือ สนับสนุนกับทาเรือของ อบจ.ตรังที่จะเปดใหบริการ เพื่อจะ ไดเปนทางเลือกใหผปู ระกอบการในการ ลดตนทุนการขนสง สินคา หากนายกกิจ ฯ มีแนวความคิดใหเรือขนาดใหญมารอ รับสินคากลางทะเล เพื่อลดคาขนสงไปทาเรือปนัง เปนสิ่งที่ เปนไปได ลดคาขนสง คายกตูไปไดมาก ตรั ง มี ป ริ ม าณสิ น ค า ส ง ออกมากพอ แต อ าจจะมี อุปสรรคบางชวงมรสุม สินคาสวนใหญสงประเทศปลาย ทางคือ จีน ดังนัน้ การบริหารจัดการเรือไมนา จะเปนอุปสรรค สินคาสงออกจากโรงงานในตรังทั้งหมดครึ่งหนึ่งสงออกผาน ทาเรือกันตัง ทางเรือไปปนัง อีกครึ่งหนึ่งสงออกผานดาน ศุลกากรสะเดา สงขลา ทางรถยนต เพื่อไปยังปนัง กอนไป ยังประเทศปลายทาง” นายวิถี สุพิทักษ ยังกลาวอีกวา ในสวนของตนใน ฐานะผูบ ริหารกลุม วูด เวิกส แปรรูปไมยางพาราอบแหง และ นํ้ายางผสมเสร็จ สงออกสินคาปละประมาณ 4,000 ตู ดัง นั้นการที่มีทาเรือหลาย ๆ แหงมารองรับการนําเขาสงออก สินคาจะเปนการอํานวยความสะดวกในการคาการลงทุน ในภูมิภาค โดยเฉพาะภาคใตฝงตะวันตก และตองแขงขัน กับประเทศในกลุมอาเซียนที่จะมีขึ้นในป พ.ศ.2558 นี้

àÈÃÉ°¡Ô¨-ÍԹ䫴AEC 17A 快樂在合艾 (ไคว เลอ ไจ เหอ ไอ)

ความสุขที่หาดใหญ 你好 “หนี หาว” แปลวา “สวัสดี” หลี่เหลาซื่อมาพบ กับคุณฯครัง้ แรก ขอเลาเรือ่ งชาวตางประเทศทีเ่ ขามาทองเทีย่ ว ในเมืองหาดใหญวาเขาทําอะไรและไปที่ไหนกันบาง 好吗 ? “หาว มา” แปลวา “ดีไหม ?” นักทองเทีย่ วชาวสิงคโปร มาเลยเซีย และอินโดนีเซีย ที่ เขามาทองเที่ยวในเมืองหาดใหญ ดูจะมีความสุขมาก 很 快樂 “เหิ่น ไคว เลอ” แปลวา “มีความสุขมาก” ตอนเชา บางคนจะไปหาแตเตีย้ มหรือบะกูด แต บางคน ก็ชอบกินขาวมันไกหรือขาวขาหมู หรือไสหมูผักกาดดอง อิ่ม หนํ่าสําราญกันแลวก็เดินช็อปปงกัน ถนนนิพัทธอุทิศ 3 นับ เปนถนนสายธุรกิจการคาสําคัญของหาดใหญที่นักทองเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวตางชาตินิยมมาเดินช็อปปงกัน เพราะมี รานรวงจําหนายสินคามากมาย รานขายนํ้าหอม รานแวนตา รานเครื่องประดับทองเค รานเครื่องหนังมีกระเปาทุกชนิด รานรองเทาแฟชั่น รานรองเทาแบรนดเนม รานนาฬกามีทุก ยี่หอ รานเครื่องสําอางค รานของเด็กเลน รานขายยา ฯลฯ ริมทางเทาสองฟากถนนมีแผงลอยขายเสื้อผา กิ๊ฟซ็อป ของ ที่ระลึก ผลไม ขนมและถั่วตาง ๆ จิปาถะ มีใหเลือกซื้อกัน มากมาย 很多“เหิ่น ตัว” แปลวา “มากมาย” หลีเ่ หลาซือสังเกตวา ชาวตางชาติเหลานีน้ ยิ มมาซือ้ ยา ตามรานฟารมาซี เชน “เซีย่ งเพียวอิว้ ” “เคาเตอเพน” “แปงตรา งู” เปนตน บางคนก็ไปช็อปปง ทีต่ ลาดพลาซาหรือตลาดกิมหยง บางคนก็ไปเที่ยวสวนสัตวสงขลา สวนนํ้าสงขลากัน บางคน ก็ไปไหวพระตามวัดตาง ๆ หรือไปเที่ยวตลาดนํ้าหรือไอซโดม” ถาคนทีเ่ ดินช็อปปง ทีล่ ะแวกถนนนิพทั ธอทุ ศิ 3 ช็อปปง เหนื่อยแลว คนที่เปนคอกาแฟ ก็อาจจะเขาไปนั่งพักเหนื่อย ในราน “สตารบัคส” ค็อฟฟ หนุมสาวอาจจะไปราน “แมคโดนั ลด” หรือ “เคเอฟซี” หรือรานไอศกรีม “เซเวนเซน” คนทีไ่ มเมือ่ ย ขาอาจจะเลือกทีจ่ ะไปซือ้ มะพราวออนหรือมะพราวเผาสักผล แลวเดินดูดไปช็อปปงไป คนที่ชอบทานผลไมก็ซื้อผลไมเชน “สับปะรด” “แตงโม” “มะมวงมัน” หรือ “แคนตาลูป” เดินไป ทานไปอยางเอร็ดอรอย 好吃“หาว ชือ” แปลวา “อรอย” ที่ถนนนิพัทธอุทิศ 3 และที่ถนนเสนหานุสรณ มีราน รับแลกเปลีย่ นเงินตราบริการชาวตางชาติหลายแหง “สิงคโปร ดอลลาร” อัตตราแลกเปลี่ยนประมาณดอลลารละ 24 บาท “ริงกิตมาเลเซีย” ประมาณ เหรียญละ 9.50 บาท เงินเหรียญ ใหญ 大 “ตา” แปลวาใหญ “รูเปยหอนิ โดนีเซีย” 320 รูเปยห แลกเงินไทยได 1 บาท รูเปยหเล็ก 小 “เสี่ยว” แปลวา “เล็ก” การจับจายซือ้ ขาวของจะมีการตอรองราคากัน บางคน ก็ซื้องาย แตบางคนก็เขี้ยวมาก พูดแตคําวา 貴 “กุย” แปล วา “แพง” รานคาจะถามวาราคาเทาไหรถึงซื้อได “ตัว เสา เขอ อี่ ไหม” 多少可以買 เมือ่ ใกลถงึ เวลาอาหารคํา่ ทุกคนจะกลับมาโรงแรมเก็บ ขาวของ แลวอาบนํ้าอาบทาแลวก็ไปหาอาหารอรอยๆ กินกัน 好吃 “หาว ชือ” แปลวา “อรอย” บางคนชอบอาหารจีน แตบางคนชอบอาหารทะเล บางคนก็ตดิ ใจรสชาติเผ็ดรอนของ อาหารไทย บางคนไปรานขาวตม บางคนไปรานอาหารฝรัง่ กิน เสต็กสปาเก็ตตี้ คนอิสลามก็ไปทานอาหารอิสลาม บางคนก็ เลือกที่จะไปนั่งรับประทานอาหารตามรถเข็นขาง ๆ โรงแรม ลี การเดน มีอาหารใหเลือกมากมาย หนา “ลีการเดน” ยังมีไก ทอด กุงตัวใหญๆ ทอด นกกะทาทอด ปลาหมึกยาง ชาชัก ขนมหวาน เตาทึง นํ้าเตาหู กวยเตี๋ยวเนื้อตุน ราดหนา สารพัด ใหอรอยกัน สําหรับคนกระเปาหนักก็เลือกที่จะไปกินอาหารตาม ภัตตาคารจีน หรือล็อบบีข้ องโรงแรมหรือไปกินหูฉลาม หมูหนั รังนกกัน อิ่มจากอาหารคํ่าแลวบางคนก็จะไปขยับลูกคอรอง คาราโอเกะหรือฟงเพลงตามสถานเริงรมยตาง ๆ ก็แลวแต อัธยาศัย มีความสุขกันถวนหนา เขียนมาถึงตรงนี้ หลี่เหลาซือรูสึกคอแหง ขออนุญาต พักจิบนํ้าชากอน 再見 “ไจ เจี้ยน” แปลวา “แลวคอยพบ กันใหม”


18A การตลาดประชาสัมพันธ์

Çѹ·Õè 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2556

เพื่อนคู่ชีวิต...ตลอดไป

สุราษฎร์ธานี : บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จ�ากัด “เพือ่ นคูช่ วี ติ ...ตลอดไป” โดย คุณสืบพงษ์ พันธุ์พฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นประธาน ในพิธมี อบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นไทยสมุทร (Ocean Quality Award : OQA) ครัง้ ที่ 21 ประจ�า ปี 2556 ให้แก่ตัวแทนไทยสมุทรสังกัดภาคใต้ ที่ สร้างผลงานขายยอดเยี่ยม จ�านวน 49 คน ในปีนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นไทยสมุทร อันดับ 1 ของภาคใต้ได้แก่ คุณอุบล นนทามิตร ผู้จัดการขาย สาขาสงขลา จังหวัดสงขลา ภายใน งานมีผู้บริหารจากส�านักงานใหญ่ ผู้บริหารขาย และตัวแทนไทยสมุทรในพื้นที่เข้าร่วมงานและ แสดงความยินดีกว่า 650 คน ณ โรงแรมนิภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อเร็วๆ นี้

Who are You ?

วัสดีครับท่านผู้อ่าน เหตุการณ์บ้านเมืองมีเรื่องราวให้เรา ต้องติดตามมากมายทีเดียว คงจะขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้อ่าน สนใจในเรื่องราวประเภทไหน ข่าวสารบ้านเมือง เศรษฐกิจ สังคม การ ศึกษา หรือข่าวสารอืน่ ๆ ทัว่ ไป แน่นอนทีส่ ดุ ครับ สิง่ หนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ เสมอๆ คือ เมือ่ เราได้รบั ข่าวสารนัน้ ๆ แล้วก็จะตามด้วยการวิพากษ์วจิ ารณ์ดว้ ย มุมมองที่แตกต่างกัน ซึ่งปัจจัยส�าคัญของความคิดที่แตกต่างกันคือ ทัศนคติ ของแต่ละบุคคล ส�าหรับบทความในฉบับนีข้ องผมอาจจะดูแปลกๆ ไปหน่อย Who are You ? ความหมายที่ผมจะสื่อสารกับผู้อ่านทุกๆ ท่านก็ตรงๆ ตัว เลยครับ คุณคือใคร? ผมมั่นใจว่า หลายครั้งของการด�าเนินชีวิต เราจะ ก�าหนดตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกและของทุกสิ่ง นั่นหมายถึงว่า ทุก สิ่งทุกอย่างจะถูกหรือผิด ก็ขึ้นอยู่กับความคิดและการตัดสินใจของตัว เราเอง อารมณ์การวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละเรื่องจึงเป็นความ คิดที่สุดขั้ว มั่นใจ และเสียงดังกับการตัดสินใจนั้นๆ หากควบคุมเป็นความคิดและความรู้สึกส่วนตัวได้ก็ไม่ส่งผลก ระทบกับใคร แต่หากคิดและควบคุมให้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวได้ก็ แน่นอนครับ เกิดความคิดที่แตกต่างบทพื้นฐานของความรู้สึกของตัว เองเป็นที่ตั้ง และสิ่งนี้ก็อาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งใน สังคมไม่น้อยทีเดียว เหตุผลของการน�าเสนอบทความฉบับนีค้ อื ผมมัน่ ใจในศักยภาพ ของผูอ้ า่ นบทความผมทุกๆ ท่าน แต่สงิ่ ทีเ่ ป็นหลุมพรางของความส�าเร็จ ในการด�าเนินธุรกิจและหมายรวมไปถึงการด�าเนินชีวิตด้วย นั่นคือ การ ยึดติดกับแนวคิดของตัวเองมากเกินไป ผมย�้านะครับ

พีดีเฮ้าส์ปักธงสาขากาญจนบุรี : นาย สุริยันต์ กาญจนศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด กาญจนบุ รี ให้ เ กี ย รติ เ ป็ น ประธานเปิ ด ศู น ย์ รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขากาญจนบุรี อย่าง เป็ น ทางการ พร้ อ มทั้ ง นายสิ ท ธิ พ ร สุ ว รรณ สุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีดีเฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงร่วม เป็นเกียรติและแสดงความยินดี กับ นายอนินทร์ จีนสุน่ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั กาญจนบุรี โฮม บิลเดอร์ จ�ากัด เจ้าของสิทธิ์แฟรนไชส์ ศูนย์รับ สร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขากาญจนบุรี การเปิด สาขาดังกล่าวเพื่อขยายตลาดรับสร้างบ้านของ บริษัทฯ ในพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตกที่มีแนว โน้มเติบโตในปัจจุบันและอนาคต

ประกาศแก้ไขข่าว

กรณีการเสียชีวติ ของ“นายกิตติทศั น์ นนทพัฒน์องั กูร” สื บ เนื่ อ งจาก น า ย กิ ต ติ ทั ศ น์ นนทพั ฒ น์ อั ง กู ร ถู ก คนร้ายยิงเสียชีวิตในพื้นที่ อ.นบพิ ต�า จ.นครศรีธรรมราช เมือ่ วันที่ 23 สิงหาคม 2554 และปรากฏข่าวทาง เว็ปไซต์ หนังสือพิมพ์ “กระแสใต้” ว่า พ.ต.อ.เชิดชาย โมสิกะ ผกก. สภ.นบพิตา� จ.นครศรีธรรมราช เปิด เผยว่า ขณะเข้าท�าการตรวจสอบ ที่เกิดเหตุ พบเศษยาไอซ์และเศษ ยาบ้าตกอยู่ใกล้ศพนายกิตติทัศน์ ซึ่งจากการสอบประวัติพบว่านาย กิตติทัศน์ ผู้ตายเกี่ยวข้องกับเรื่อง ยาเสพติ ด เป็ น เอเยนต์ จ� า หน่ า ย ยาเสพติดให้กับวัยรุ่นในพื้นที่มา นานแล้ว ต�ารวจได้เฝ้าติดตามดู พฤติกรรมอยู่นานและได้รับแจ้ง จากพลเมืองดีจนสามารถจับกุม เครือข่ายค้าและเสพยาเสพติดใน พื้นที่หลายราย ตลอดถึงสาเหตุ

การตายของนายกิตติทัศน์ นนท พัฒน์อังกูร ตามที่ปรากฏในข่าว ข้าพเจ้า นายไพฑูรย์ อิน ทศิ ล า ขอเรียนชี้แจงว่าการน�า เสนอข่ า วดั ง กล่ า วคลาดเคลื่ อ น จากข้อเท็จจริง ทั้งนี้ พ.ต.อ.เชิด ชาย โมสิ ก ะ ผกก.สภ.นบพิ ต�า จ.นครศรีธรรมราช ไม่ได้ให้ สัมภาษณ์ข่าวดังกล่าวแต่อย่าง ใด ข้ อ ความดั ง กล่ า วจึ ง ไม่ เ ป็ น ความจริงและขอกราบแสดงความ เสียใจต่อภรรยา บุตร ตลอดจน ครอบครัวของนายกิตติทัศน์ โดย ทาง พ.ต.อ.เชิดชาย โมสิกะ ผกก. สภ.นบพิ ต� า จ.นครศรี ธ รรมราช กล่าวยืนยันในเรื่องนี้ว่า ตนไม่ได้ ให้สมั ภาษณ์ตอ่ สือ่ มวลชนดังข่าวที่ น�าเสนอแต่อย่างใด จึงขอเรียนแจ้ง และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ผมใช้ค�าว่า “มากเกินไป” การมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากเป็น สิ่งที่ดี แต่ไม่ควรมากเกินไป เรียกง่ายๆ ก็คือ ดื้อเกินไป ความส�าเร็จใน ทุกๆ เรื่องในการด�าเนินชีวิต ล้วนต้องมีความคิดที่รอบคอบ ไม่ประมาท การทีเ่ ราคิดว่าเราเป็นผูร้ ใู้ นทุกๆ เรือ่ ง นัน่ ก็เป็นสัญญาณบ่งชีค้ วามคิดที่ ปิดกัน้ เหตุและผลมากไป มีหลายเหตุผลทีเ่ ป็นจริงอยูร่ อบๆ ตัวเรา รอบๆ สถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ แต่เราปิดกัน้ ไม่รบั ฟัง ไม่นา� มาคิดเป็นเหตุและผล ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่ประสบความส�าเร็จมามากๆ ผ่านเรื่องราว ต่างๆ ในชีวิตมาเยอะ ท�าให้มั่นใจในตัวเองสูง ดังนั้นค�าถามที่เราควรจะถามตัวเองก่อนที่จะคิดและตัดสินใจ ในเรื่องใดๆ ก็ตาม เราคือใคร เรารู้ข้อมูลที่ชัดเจนในเรื่องที่เราจะตัดสิน ใจดีพอหรือยัง หากเราไม่ใช่ผู้ที่มีความรู้ เป็นเพียงแต่เป็นผู้ที่มีความ คิด ก็จา� เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะไขว่คว้าหาความรูก้ อ่ นและถึงค่อยใช้ความคิด ของตัวเอง ในหลายครัง้ ทีเ่ ราตัดสินทุกสิง่ ทุกอย่างจากความคิดมากกว่า ความรู้ การปิดกั้นเหตุและผลของผู้อื่นเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งที่จะท�าให้ เราได้รับความรู้ที่เป็นเหตุและผลมากกว่าเราคิดเอาเอง ท่านผู้อ่านลอง ตัง้ ค�าถามกับตัวเองดูนะครับว่า ตัวท่านเองคือใคร ท่านมีความรูม้ ากพอ กับการคิดและตัดสินใจในทุกๆ เรือ่ งแล้วหรือยัง สังเกตดูวา่ มีหลายเรือ่ ง ราวหรือไม่ทเี่ ราใช้แต่อารมณ์มากกว่าเหตุผล ลองเปิดใจรับเหตุและผล ประกอบความคิดดู บางเรื่องก็จะได้ค�าตอบว่าเราคิดถูกแล้ว แต่ก็อาจ จะมีบางเรื่องที่เราคิดผิดมาตลอดก็เป็นไปได้ ผมอัยยพร ขจรไชยกูล ขอเป็นก�าลังใจในการด�าเนินชีวิตให้ ประสบความส�าเร็จดังที่ทุกๆ ท่านต้องการครับ แล้วพบกันฉบับหน้า สวัสดีครับ


Í‹ÒÇä·Â 19A

Çѹ·Õè 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2556 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เดินหน้า “โครงการนครปลอดภัย” หลังประสบ ความส�าเร็จจัดตั้ง CCTV 50 จุด ร่วม หลายหน่วยงานมอบหมวกนิรภัย พร้อม รณรงค์ให้นกั เรียนเทศบาลทุกคนสวมใส่

เมื่ อ วั น ที่ 25 มิ ถุ น ายน 2556 ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรี นครนครศรี ธ รรมราช เปิ ด พิ ธี ม อบหมวก นิรภัยให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล วัดม เหยงคณ์ เพื่อกระตุ้นการสวมหมวกนิรภัย วางเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนในสังกัด เทศบาลทุกโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความ ปลอดภั ย ลดความรุ น แรงจากการเกิ ด อุบัติเหตุ สร้างวินัยให้กับเยาวชนของชาติ ผศ.เชาวน์วัศ เปิดเผยว่า เทศบาล นครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สถานีต�ารวจ ภู ธ รเมื อ งนครศรี ธ รรมราชและกองทุ น หลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น พื้นที่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (สปสช.) สาน ต่อโครงการ นครฯปลอดภัย The city of safety ซึ่งเป็นโครงการที่เทศบาลฯ อยากให้ เมืองนครฯเป็นเมืองที่ปลอดภัยในทุกๆ ด้าน คนอยู่อาศัยก็อุ่นใจ คนมาท่องเที่ยวก็เกิด ความรู้สึกปลอดภัย “เราเริ่ ม กิ จ กรรมแรกกั บ การติ ด ตั้ ง CCTV 50 จุด สามารถใช้งานได้อย่างดี ตอบสนองความปลอดภัยเรื่องฉกชิงวิ่งราว

‘ผศ.เชาวน์วศั ’เดินหน้า‘นครปลอดภัย’ รณรงค์นกั เรียนเทศบาลทุกโรงสวมหมวก

การเกิดอุบัติเหตุ สามารถชี้ตัวคนผิด ตาม ตัวคนร้ายได้เร็วขึ้น การก่อเหตุลดน้อยลง” ผศ.เชาวน์วัศ กล่าว และว่า กรณี ดั ง กล่ า วท� า ให้ เ กิ ด การท� า งาน ร่วมกันขององค์กรในจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดท�ากิจกรรม เพื่อกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรม

การสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่และซ้อน ท้ายจักรยานยนต์ เพือ่ ลดอาการบาดเจ็บขัน้ รุนแรง หากเกิดอุบัติเหตุ ในการนี ้ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงจัดกรรมกระตุ้นการสวมหมวกนิรภัย วาง เป้ า หมายเป็ น นั ก เรี ย นโรงเรี ย นในสั ง กั ด

เทศบาลทุกโรงเรียน โดยมีกลุ่มน�าร่องคือ โรงเรี ย นเทศบาลวั ด เสมาเมื อ ง กิ จ กรรม ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยให้ลูก และ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ กิจกรรม หนู น้อยวัยใส สวมหมวกนิรภัยไปโรงเรียน โดย มอบหมวกนิรภัยส�าหรับเด็กนักเรียน ทัง้ สอง โรงเรียน ตัง้ แต่ระดับชัน้ อนุบาลถึงประถมปีที่ 6 จ�านวน 1,304 ใบ ทั้งนี้ กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมในการ สวมหมวกนิรภัย เทศบาลนครนครศรีธรรม ราช จะท�าอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม โรง เรียนสังกัดเทศบาลฯทัง้ หมด เพือ่ ให้นกั เรียน มีความปลอดภัย ลดความรุนแรงจากการเกิด อุบตั เิ หตุ สร้างวินยั ให้กบั เยาวชนของชาติ ทัง้ ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ปกครองหันมาใส่ใจ ลูกหลานและตัวเอง ในการหันมาสวมหมวก นิรภัย สอดคล้อ งกับนโยบายของจัง หวัด นครศรีธรรมราช ทีต่ อ้ งการให้คนขับและผูซ้ อ้ น ท้ายรถจักรยานยนต์ทุกคนสวมหมวกนิรภัย ตามกฎจารจร ต่อไป

ไข้เลือดออกสุราษฎร์พุ่ง902ราย ‘16.5ล้าน’ปรับปรุงตลาดสดทม.พัทลุง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 โรงเรียน ธิดาแม่พระ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี นายวงศศิ ริ พรหมศิ ริ รองผู ้ ว ่ า ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าว ต้อนรับนายแพทย์ประสิทธิ์ ชัยวิรัต นะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวง สาธารณสุข ในโอกาสเดินทางมาเป็น ประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์โรคไข้ เลือดออกและโรคติดต่อในโรงเรียน ชุมชน ปี 2556 โดยส�านักงานป้องกันควบคุม โรคที ่ 11 นครศรีธรรมราช ร่วมกับเครือ ข่ายบริการสุขภาพที่ 11 ส�านักงาน สาธารณสุ ข จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี เทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี และ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาสุราษฎร์ธานี ส่งเสริมให้โรงเรียน มี กิ จ กรรมเรื่ อ งไข้ เ ลื อ ดออก เมื่ อ พบว่ า ประเทศไทยมีโรคไข้เลือดออกระบาดใน หลายจังหวัด โดยเฉพาะภาคใต้มีอัตราการ ป่วยสูงที่สุด และมีแนวโน้มการระบาดเพิ่ม มากขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม – กันยายน ของทุกปี ซึ่งในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถ้าไม่ควบคุมป้องกันอย่างจริงจัง ก็มีแนว โน้มที่จะระบาดได้สูงเช่นกัน ซึ่งข้อมูลตั้ง แต่ตั้นปี ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2556 จังหวัด สุราษฎร์ธานี มีผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม รวม 902 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 85.89 โดยอ�าเภอเกาะสมุยมีอัตราป่วยสูงสุดของ จังหวัด นอกจากนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�า กระทรวงสาธารณสุข ได้ฝากเตือนไปยัง ประชาชนได้ ส� า รวจแหล่ ง เพาะพั น ธุ ์ ยุ ง

นายแพทย์ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ ลายในบ้านและรอบบ้านเรือน บ้านเรือน ใดมีที่กักเก็บน�้า หรือในห้องน�้า ให้ใส่ทราย อะเบท ส่วนภาชนะรองขาตู้กับข้าวให้ใส่ เกลือหรือน�้าส้มสายชู ซึ่งหากทุกคนใส่ใจ ในเรื่องนี้ ก็จะไม่มีการแพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออก และถ้าหากมีคนในบ้านเรือน ป่วยเป็นไข้ 2 – 3 วัน รับประทานยาแล้วไข้ ยังไม่ลด ให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ใกล้บ้านทันที ทั้ ง นี้ เพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก ให้ สถานศึกษาป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก กับนักเรียนในโรงเรียน และเพื่อให้นักเรียน ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขกระตุ้นให้ ประชาชน ผู ้ ป กครองเร่ ง รั ด ก� า จั ด แหล่ ง เพาะพันธุ์ลูกน�้ายุงลายในบ้านเรือนและ ชุมชนต่อไป

นายสุ เ มธ บุ ญ ยก นายกเทศมนตรี เมืองพัทลุง เปิดเผยความคืบหน้าของ โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลเมือง พัทลุง ซึง่ ได้กอ่ สร้างเมือ่ พ.ศ. 2502 และ มีสภาพโครงสร้างที่ค่อนข้างเก่า ช�ารุด ทรุดโทรม ไม่ถูกสุขลักษณะ และไม่ผ่าน มาตรฐานของกรมอนามัย ทางเทศบาล เมืองพัทลุงได้มีนโยบายในการปรับปรุง ตลาดสด เพื่อปรับปรุงส่วนขยายบริเวณ โดยรอบตลาด พื้นถนน คูระบายน�้า ใช้ งบประมาณ 4.5 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้การด�าเนินการในส่วน ที่หนึ่งเรียบร้อยแล้ว แต่คณะผู้บริหาร เห็นว่าโครงสร้างของอาคารตลาดสดยัง ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของ กรมอนามัย และไม่ปลอดภัยในการใช้ งาน ควรจะปรับปรุงตลาดให้ถกู สุขลักษณะ ทั้งหมด จึงได้ขออนุมัติงบประมาณจ่าย ขาดเงินสะสมต่อสภาเทศบาลเมืองพัทลุง จ�านวน 12 ล้านบาท เพื่อด�าเนินการ ทั้งนี้ สภาเทศบาลเมืองพัทลุงก็ได้ให้ความเห็น ชอบ โดยจะรื้อถอนอาคารเดิมและสร้าง อาคารตลาดสดทั้งหลัง พร้อมจัดท�าแผง จ�าหน่ายสินค้า และจัดระบบตามประเภทที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะและได้ ม าตรฐาน ใช้ ง บ ประมาณในการก่อสร้างทั้งหมด 16.5 ล้าน บาท เพื่อให้การก่อสร้างตลาดสดเทศบาล เมืองพัทลุงได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้ ผู ้ รั บ จ้ า งเข้ า ด� า เนิ น การก่ อ สร้ า ง อาคารใหม่ได้สะดวก และจัดท�าแผงขายใน อาคารตลาดสดทั้งหมด เทศบาลเมืองพัทลุง มีความจ�าเป็นจะ ต้องรือ้ ถอนอาคารหลังเก่าและท�าโครงสร้าง ตลาดหลังใหม่ จึงอาศัยอ�านาจตามพระราช

สุเมธ บุญยก บัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 54 (1) ท�าการรื้อถอนอาคารหลังเก่า ซึ่งขณะนี้ได้ ด�าเนินการแล้ว และได้ประกาศขอความร่วม มื อ ให้ ผู ้ จ� า หน่ า ยสิ น ค้ า ที่ มี แ ผงจ� า หน่ า ย อยู่ในบริเวณตลาดหลังเก่า (บริเวณตรง กลางที่ยังไม่รื้อถอน) เข้ามาท�าการจัดเก็บ วัสดุอุปกรณ์ออกให้เรียบร้อย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 และจะได้ดา� เนินการในขัน้ ตอนอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ตลาดสดเทศบาลเมือง พัทลุงที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ได้ มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะของกรมอนามัย พี่น้องประชาชนสามารถเข้าใช้บริการใน ตลาดสดด้วยความปลอดภัย โดยเทศบาล ได้ออกแบบรูปแบบตลาดสดอย่างสวยงาม ซึ่งได้น�าไปจัดแสดงในงานประจ�าปีของดี เมื อ งลุ ง และจะน� า มาจั ด แสดงที่ อ าคาร ส�านักงานเทศบาลเมืองพัทลุงต่อไป


20A Íѹ´ÒÁѹ คูแขงยื่น 3 ประเด็น คัดคานการเลือก ตั้ง นายกอบจ.ตรังเมื่อป 2555 กกต. ตรัง ยกคํารอง กิจ หลีกภัย นายกอบจ. ตรัง พนผิด

Çѹ·Õè 29 ÁԶعÒ¹ - 5 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556 เกี่ยวกับผูสมัครใด เพื่อจูงใจ เหตุเกิดในวัน ที่ 27 กรกฎาคม 2555ที่เวทีปราศรัยภายใน หางโรบินสันสาขาตรัง ผูถูกรองพรอมดวย นายชวน หลีกภัย ส.ส.สุกิจ อัตโถปกรณ ส.ส.สาธิต วงศหนองเตย ส.ส.นิพฏิ ฐ อินทร สมบัติ และส.ส.สมชาย โลสถาพรพิพิธ ได ก ล า วใส ร  า ยคนระบบเสื้ อ แดง ระบบทั ก ษิ ณ และพยายามเชื่ อ มโยงเรื่ อ ง ดังกลาวกับผูรอง วาระบบการเมืองทองถิ่น จ.ตรัง กําลังเหมือนการเมืองทองถิ่นจังหวัด อุดรธานี การตั้งหมูบานคนเสื้อแดงในตรัง การกระทําดังกลาวเปนการจูงใจและปลุก ระดม กระตุน ทําใหผมู สี ทิ ธิเลือกตัง้ เกลียดจัง และเขาใจผิด ดวยขอความไมเปนความจริง ที่ ป ระชุ ม ครั้ ง ที่ 46/2556 วั น ที่ 30 พฤษภาคม 2556 กกต.มีมติดวยคะแนน เสียงเอกฉันทใหยกคํารองคัดคาน โดยคณะ กรรมการการเลือกตั้งไดสงเรื่องมติดังกลาว มายังสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําจังหวัดตรังเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายเสนห รักรงค ผู อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตรัง เปดเผยวา ตามที่นายชินธันธิ์ อันันตมั่งคั่ง กุล ผูสมัครนายก อบจ.ตรัง หมายเลข 1 (ไม ไดรับการเลือกตั้ง) รองนายกิจ หลีกภัย ผู สมัครหมายเลข 2 (ไดรับการเลือกตั้ง)วา ฝาฝนประกาศ กกต.เรือ่ ง วิธกี ารหรือลักษณะ ตองหามในการหาเสียงเลือกตั้ง 3 ประเด็น ประเด็นแรก 1.ในระหวางวันที่ 19-30 กรกฎาคม 2555 ผูถ กู รองติดตัง้ ปายโฆษณา หาเสียงเลือกตั้ง โดยมีรูปของนาย หลีกภัย ซึ่งมิใชผูสมัครและมีหมายเลข 2 ตัวขนาด ใหญมาก ผูถูกรองก็มีปายหาเสียงเลือกตั้ง ของตนอยูแลว ปายของผูถูกรองเล็กกวา ทําใหผูมีสิทธิเลือกตั้งเขาใจผิดวานายชวน หลีกภัย ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.ตรัง ประเด็นที่ 2.ผูถูกรองติดตั้งปายโฆษ ณาหาเสียงเลือกตั้งมีรูปของผูถูกรองกับปา ยโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งมีรูปถายของนาย ชวน หลีกภัย โดยมีการติดตั้งชิดกันและคู กัน ทําใหปายโฆษณาหาเสียงของผูถูกรอง ดังกลาวมีขนาดเกินกวาที่ประกาศ กกต. 2556 นี้ และจะแจงเรือ่ งมติดงั กลาวให ผูร อ ง กําหนด และผูถ ูกรองทราบในภายหลัง” และประเด็นสุดทาย เรื่องหลอกลวง ต อ เรื่ อ งนี้ น ายกิ จ หลี ก ภั ย นายก หรือใสรายจูงใจใหเขาใจผิดในเรื่องใดอัน อบจ.ตรัง เปดเผยวา “การที่นายชินธันธิ์ ผู

สมัครหมายเลข 1 ที่เปนคูแขงของตนเอง ในการเลือกตั้ง นายกอบจ. เมื่อปที่ผานมา 2-3 ประเด็น และยังมีเรื่องรองคัดคานจาก ผูสมัครคนอื่นอีก มี 2 ประเด็นหลัก ๆ คือ การที่ทําปายหาเสียงมีรูปคุณชวน หลีกภัย และเบอร 2 ใหญ ทําใหคนเขาใจผิดวาคุณ ชวน ลงสมัครนายกอบจ.ตรัง และประเด็น ที่ 2.การหาเสียงในวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ที่เวทีหางโรบินสันตรัง โดยมีคุณชวน หมอสุ กิจ สาทิตย สมชาย และนิพิฏฐ วาใสรายคน เสือ้ แดง ในการหาเสียงทุกอยางตัง้ อยูบ นพืน้ ฐานขอเท็จจริง ความจริงก็คอื ความจริง ฝาก เตือนไปยังนอง ๆ ทุกทานทีเ่ ลนการเมือง ตอง ระมัดระวังในการหาเสียง ให ม าก ตนขอขอบคุ ณ กกต.ที่ใหความเปนธรรม กับตนเอง “ หลั ง จากการเลื อ ก ตั้ ง นายกองค ก ารบริ ห าร

กิจ หลีกภัย

กกต.ยกคํารองคัดคานการเลือกตั้งป 55 กิจ หลีกภัยนายกอบจ.ตรังพนผิด

อบจ.กระบี่รวมกับเอกชน วางทอคสล.ในทะเลรางบานปลา

สวนจังหวัดตรัง เมื่อ 29 กรกฎาคม 2555 นายกิ จ หลี ก ภั ย ซึ่ ง ได รั บ การเลื อ กตั้ ง 148,781 คะแนน นายชินธันธิ์ อนันตมั่งคั่ง กุล ผูสมัครหมายเลข 1 และนายเอกรินทร

นิลสวัสดิ์ ผูสมัครหมายเลข 3 ก็รองนาย กิจ หลีกภัย ไปหลายเรื่องหลายประเด็น จน ในครั้งนี้เปนเรื่องสุดทายที่ กกต.ยกคํารอง คัดคาน การเลือกตั้งที่ผานมา

นํ้า และปลาชนิดตางๆ เขามาอาศัยเปนการ คืนความอุดมสมบูรณทรัพยากรทางทะเล และชายฝง ของจังหวัดกระบี่ แหลงทํามา หากินของชาวประมงตอไป ทั้งนี้ การจัดกรรมกลาว มีแผนจะจัด อยางตอเนื่อง หากชุมชนใด มีความประสงค ที่ จ ะทํ า บ า นปลา ก็ ใ ห แ จ ง ความประสงค

มายัง องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ เพื่อ จะไดประสานหนวยงานที่เกี่ยวของสํารวจ ความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อไมใหกระทบ กับชาวประมงที่ทําการประมง บริเวณดัง กลาวรวมทั้งเสนทางเดินเรือ หลังจากนั้นก็ จะดําเนินการวางทอ คสล. ลงในทะเล เพือ่ ให เปนที่อยูอาศัยของปลาและสัตวนํ้า

ตรวจสอบผลงานวิสาหกิจชุมชนตัวแทนภาคใต ้ทีก� ระบี�

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 25 มิถุนายน 2556 ที่บริเวณแนวชายฝงทะเล ม.3 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ นายกิตติชัย เองฉวน รอง นายกอบจ.กระบี่ ไดเปนประธานเปดกิจกรรม “รวมใจชาวกระบี่ สรางบานปลาถวายพอ ครั้งที่ 1 และพิธีวางทอระบายนํ้า คสล.(คอน กรีดเสริมเหล็ก) จํานวน 261 ทอ ลงในทะเล บริเวณแนวชายฝงทะเล จํานวน8 จุด เพื่ อ ฟ  น ฟู ท รั พ ยากรทางทะเลและ ชายฝ  ง ของจั ง หวั ด กระบี่ ใ ห มี ค วามอุ ด ม สมบูรณ โดยความรวมมือระหวางองคการ บริ ห ารส ว นจั ง หวั ด กระบี่ ศู น ย อ นุ รั ก ษ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่6 เครือขาย อนุรักษทรัพยากรทางทะเลบานไหนหนัง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเทิด พระเกียรติพระบาทสมเด็จะพระเจาอยูหัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา สงเสริมฟนฟูทรัพยากรทางทะเล และชายฝง ของจังหวัดกระบี่ใหมีความอุดม

สมบูรณ เปนแหลงอาศัยของสัตวนํ้าอยาง ยั่งยืน นายสัจจพร จันทรศรีนวล รองปลัด องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ กลาววา สื บ เนื่ อ งจากป จ จุ บั น ทรั พ ยากรสั ต ว นํ้ า ใน ทะเลจังวัดกระบี่ ลดจํานวนลงอยางตอเนื่อง จากการลักลอบใชเครือ่ งมือประมงทีผ่ ดิ กฎก หมายรวมทั้งเกิดจากภัยธรรมชาติ ดังนั้น เพื่อเปนการชวยฟนฟูระบบนิเวศของชายฝง ทะเล ใหคืนความอุดมสมบูรณ เปนแหลง อาศัยของสัตวนํ้า ทางองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ จึงไดประกาศเชิญชวนภาคเอกชน รวมกัน บริจาคทอระบายนํ้าคอนกรีต ที่เหลือใช มา ทําเปนบานปลา จํานวน กวา 261 ลูกมาผูก รวมกันชุดละ3 ทอ วางลงในทะเลบริเวณ แนวชายฝงบานไหนหนัง และคลองการโรส รอยตอระหวาง ตําบลเขาคราม อ.เมือง และ อําเภออาวลึก เพือ่ ใหเปนทีอ่ ยูอ าศัยของสัตว

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2556 นายโกสิทธิ์ อองวุฒิวัฒน ผูอํานวยการสํานัก สงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัด สงขลา พรอมคณะ ไดมาตรวจสอบผลงานของ วิสาหกิจชุมชนธนาคารหมูบานบกหองพัฒนา เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาในการประกวด วิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขต ณ ที่ทําการ กลุมวิสาหกิจชุมชนธนาคารหมูบานบกหอง พัฒนา หมูท ี่ 7 ตําบลหวยยูง อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ นายสรชัช จิรทวีสิงห หัวหนากลุมสง เสริมและพัฒนาเกษตรกร รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดกระบี่ เปดเผยวากรมสงเสริม การเกษตรได ดํ า เนิ น การประกวดวิ ส าหกิ จ ชุมชนเดนโดยคัดเลือกจากวิสาหกิจชุมชนที่มี การบริหารจัดการที่ดี มีแนวโนมการพัฒนาที่ ยัง่ ยืนเพือ่ เปนตัวอยางแกวสิ าหกิจชุมชนอืน่ ใน การแลกเปลี่ยนเรียนรู และประกาศเกียรติคุณ

แกกลุมที่ชนะการประกวดใหปรากฏตอสา รณชน ซึ่งดําเนินการประกวดใน 3 ระดับ คื อ ระดั บ จั ง หวั ด ระดั บ เขต และ ระดั บ ประเทศ โดยที่ ก ารประกวดระดั บ จังหวัดในสวนของจังหวัดกระบี่กลุมที่ชนะ การประกวดอันดับ 1 คือ วิสาหกิจชุมชน ธนาคารหมูบานบกหองพัฒนา ตั้งอยูหมูที่ 7 ตําบลหวยยูง อําเภอเหนือคลอง จังหวัด กระบี่ ซึ่ ง กลุ  ม นี้ มี ผ ลงานในเรื่ อ งของการทํ า กิจกรรมออมทรัพยโดยดําเนินการในลักษณะ ของธนาคารหมูบาน และมี ก ารเชื่ อ มโยงกลุ  ม เครื อ ข า ยใน หลายกิจกรรมประกอบดวยเครือขายการทํา ประปาหมูบาน การผลิตเครื่องแกง ลานเท ปาล ม นํ้ า มั น และแปลงเรี ย นรู  ป าล ม นํ้ า มั น ชุมชน ซึ่งจังหวัดกระบี่ไดสงวิสาหกิจชุมชนดัง กลาวนี้เปนตัวแทนของจังหวัดในการประกวด วิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขต ในวั น นี้ ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การ ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขต นําโดย นายโกสิทธิ์ อองวุฒิวัฒน ผูอํานวยการสํานัก สงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัด สงขลา ไดมาตรวจสอบผลงานของวิสาหกิจ ชุ ม ชนดั ง กล า ว เพื่ อ คั ด เลื อ กให เ ป น ตั ว แทน ระดับเขตของภาคใต สงเขาประกวดในระดับ ประเทศตอไป


¡ÕÌÒ 21A

Çѹ·Õè 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2556 เทศบาลเมืองควนลัง ใข้ “วัวแดง” เป็น สั ญ ญลั ก ษณ์ ก ารแข่ ง ขั น กี ฬ าองค์ ก ร ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ�าเภอหาดใหญ่ ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิดท้องถิ่นไทยก้าว ไกล ก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 25 มิ.ย. 2556 ณ ห้องประชุม กิตติมศักดิ์ โรงแรมลีการ์เด้น อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา ได้มีการแถลงข่าวการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 โดย นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธาน นายสมบูรณ์ กล่าวว่า เป็นเจ้าภาพ การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีองค์กรที่เข้าร่วมทั้งหมด 17 องค์กร ในอ�าเภอหาดใหญ่ ได้แก่ เทศบาลเมืองทุ่ง ต�าเสา,เทศบาลนครหาดใหญ่,เทศบาลต�าบล บ้ า นไร่ , เทศบาลเมื อ งคลองแห,เทศบาล เมื อ งบ้ า นพรุ , อบต.พะตง,เทศบาลต�า บล พะตง,อบต.ท่าข้าม,อบต.คลองอู่ตะเภา, เทศบาลเมืองคอหงส์,อบจ.สงขลา,อ�าเภอ หาดใหญ่,อบต.ฉลุง,เทศบาลต�าบลคูเต่าและ เทศบาลเมืองควนลัง การแข่งขันครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความ สั ม พั น ธ์ อั น ดี สร้ า งความรั ก สมั ค รสมาน สามัคคี เชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ�าเภอหาดใหญ่ การแข่งขันกีฬาจะมีขนึ้ ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม โดยจะมีพิธีการเปิดและปิด รวม ทั้งการเดินขบวนพาเรดขององค์กรปกคลอง

‘ควนลัง’เจ้าภาพกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์’10

ส่วนท้องถิ่นต่างๆ โดยใช้ชื่อการแข่งขันใน ครั้งนี้ว่า “ควนลังเกมส์ ครั้งที่ 10” ท้องถิ่น ไทยก้าวไกล ก้าวไปสูป่ ระชาคมอาเซียน โดย มี “วัวแดง” เป็นสัญลักษณ์ในการแข่งขัน ส�า หรับในปี นี้เ ทศบาลเมื องควนลั ง ก�าหนดจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-6 กรกฎาคม 2556 ณ สนามกีฬาหลักภาคใต้ พรุค้างคาว

ซึง่ มีประเภทกีฬา 3 ประเภท ได้แก่ กีฬาสากล ได้แก่ ฟุตบอลชาย 7 คน วอลเล่ย์บอลหญิง วอลเลย์บอลชาย เปตอง เซ-ปัคตะกร้อชาย ประเภทกรีฑา ได้แก่ วิ่ง 100 เมตร วิ่ง 200 เมตร วิ่ง 4X100 เมตร วิ่ง 5X80 เมตร วิ่ง 8X50 เมตร ประเภทกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ วิ่ง ประคองรัก วิ่งสามขา วิ่งเก็บของ ชักเย่อ วิ่ง ผลัดกระสอบ เรือบก และวิ่งตะขาบ

นายสมบูรณ์ กล่าวต่อว่า การแข่งขัน กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหน่วย งานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ�าเภอ หาดใหญ่หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในปีที่ผ่านมาเทศบาลเมืองคลองแหได้ เป็ น เจ้ า ภาพ จั ด ขึ้ น ที่ ส นามกี ฬ าจิ ร ะนคร และเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้เป็นเจ้าภาพ ในปีต่อไป

อธิการบดีมอบโล่แสดงความยินดี

อันดับ 3 รองจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยมหิดล นักกีฬาที่ได้รับโล่ มีดังนี้ กรีฑา นาย พนม ขันธ์สามล นางสาวถาวรินทร รักษ์ บ�ารุง นายสาโรจน์ ดวงสุริยา นางยุวดี ฮ่อ สกุล นางสาวเปรมวดี โกมลตรี วิทยาเขต ปัตตานี นายวรวุฒิ บิลหมัน คณะวิทยาการ จัดการ นายสมชาย พิมพ์ธนประทีป นาย อานุภาพ พัฒน์ธิติกานต์ นายอภิวัฒน์ เวช สิทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ นางสาววิลาสินี บุญเรือง นายสมศักดิ์ เพ็ชรมณี นางสาวไตร ลดา พงษ์ธาตรี ส�านักงานอธิการบดี นาย ธวัชชัย ศรีสุวรรณ คณะการแพทย์แผนไทย นางอัญชลี ศรีไพบูลย์ คณะวิทยาการจัดการ นางสาวสมพิศ เอิบกมล ส�านักทรัพยากรการ เรียนรู้คุณหญิงหลงฯ นายผล มณีนวล คณะ ทรัพยากรธรรมชาติ นายประพาส ชัยเทพ คณะวิทยาศาสตร์ แบดมินตัน รองศาสตราจารย์วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร นางสาววิรภรณ์ ถาวรสุข ส�านักงานอธิการบดี รองศาสตราจารย์ศริ กิ ลุ วิสุทธิ์เมธางกูร นายชนินท์ ด�ารัสการ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์กมลพันธ์ เนื่องศรี คณะทันตแพทยศาสตร์ รศ. ศิรพิ นั ธุ์ หิรญ ั ญะ ชาติธาดา คณะวิทยาศาสตร์ นายพยนต์ ลิปิ กุล นางวราภรณ์ คีรีพัฒน์ วิทยาเขตปัตตานี ลีลาศ นายพรชัย ศรีไพบูลย์ คณะ อุ ต สาหกรรมเกษตร รศ.นพ.วิ วั ฒ นา ถนอมเกียรติ นางอานุไร จิตต์สุรงค์ คณะ แพทยศาสตร์ นางอุ ไ รวรรณ ปฏิ ญ ญา ส�านักงานอธิการบดี เทนนิส นางสาวจุฑารัตน์ อินทปัน วิทยาเขตปัตตานี นางสาวนารี อินทรศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์ นายเกียรติปริญญา ลุน แจ้ง วิทยาเขตปัตตานี นายยุทธพงศ์ เพียร

โรจน์ คณะวิทยาศาสตร์ โบว์ลงิ่ นายสมคิด จีนาพงษ์ นายดล ชนะ รองสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นาย ธนากร ทองอนันต์ นางสาวเสาวลักษณ์ รัตนะ คณะวิทยาศาสตร์ นางบงกช เทพ สิงห์ คณะวิทยาการจัดการ นางสาวณัศ นา วิทยานุภากร คณะแพทยศาสตร์ นาย ประทีป เอือ้ นมงคล วิทยาเขตปัตตานี นาย สุธรรม ทองลิ่ม คณะเภสัชศาสตร์ เทเบิลเทนนิส นายธนา ศิริสมบัติ คณะเภสัชศาสตร์ นายนุวิทย์ คุณารักษ์ คณะแพทยศาสตร์ นายปิยะวัชร์ ศรีสมัย วิทยาเขตตรัง สนุกเกอร์-บิลเลียด นายวชีระ แวมิ ง วิทยาเขตปัตตานี นายกวี สวัสดิ์ชูแก้ว ส�านักงานอธิการบดี นายวิรุฬ บุญพิพัฒน์ นายอดิศร วังปรีชา คณะวิทยาศาสตร์ นาย วิสิทธิ์ อ่อนแก้ว วิทยาเขตตรัง เปตอง นางสุจรรยา พลวงศ์ นาย สมศั ก ดิ์ คู ห ามุ ข นางแวยะห์ ร อ ยู โ ซะ วิทยาเขตปัตตานี นางปิยะนุช หนูเพชร นายพงศกร อรัญดร คณะแพทยศาสตร์ นางสาวสุกานดา เศรษฐพงศ์ วิทยาเขต ภูเก็ต หมากกระดาน นายสุชาย อัศวพันธุ์ ธนกุล คณะศิลปศาสตร์ หลั ง จากมอบโล่ ใ ห้ กั บ ผู ้ ไ ด้ รั บ เหรี ย ญรางวั ล จากการแข่ ง ขั น กี ฬ า ดั ง กล่าว แล้ว อธิการบดี ได้กล่าวแสดงความ ยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลทุก ท่าน พร้อมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ และผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้เสียสละร่วมแรงร่วมใจ จนท�าให้การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ประสบความส�าเร็จ และท�าชื่อเสียงให้กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นักกีฬาม.อ.ได้เหรียญ‘บางแสนเกมส์’

รศ.ดร.ชู ศั ก ดิ์ ลิ่ ม สกุ ล อธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ มอบโล่ เกียรติบัตร และของที่ระลึก แสดงความ ยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล จาก การแข่งขันกีฬาบุคลากรส�านักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 32 “บาง แสนเกมส์” ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้า ภาพจัดการแข่งขัน เมือ่ วันที่ 1 – 8 พฤษภาคม 2556 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ จั ด พิ ธี ม อบโล่ แสดงความยิ น ดี กั บ นักกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ ได้รับเหรียญรางวัล และสร้างชื่อเสียงให้ กับมหาวิทยาลัย จากการแข่งขันในครั้งนี้ รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รอง

อธิการบดีฝา่ ยพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า สัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการอ�านวยการ ด้านกีฬาบุคลากรฯ กล่าวว่า มหาวิทยาลัย สงขลานคริ น ทร์ ได้ ส ่ ง นั ก กี ฬ าซึ่ ง เป็ น บุคลากร ทั้ง 5 วิทยาเขต เข้าร่วมการแข่งขัน รวมทัง้ ผูฝ้ กึ สอน ผูจ้ ดั การทีม และ ผูป้ ระสาน งานกลางของมหาวิทยาลัย รวมจ�านวน 254 คน มีสถาบันที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ จ�านวน 58 สถาบัน แข่งขันกีฬา 19 ชนิดกีฬา โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 16 ชนิดกีฬา ได้รบั เหรียญรางวัล 19 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 23 เหรียญทองแดง รวมจ�านวน 55 เหรียญ ได้ รั บ เหรี ย ญรางวั ล จากการแข่ ง ขั น เป็ น


Çѹ·Õè 29 ÁԶعÒ¹ - 5 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556

22A â¦É³Ò

พบ

ครั้งที่ 1

27ก.ค.-4ส.ค.56

ณ ศูนยประชุมนานาชาติฯ มอ.หาดใหญ

บาน, สถาบันการเงิน, คอมพิวเตอร, โทรศัพท, จิวเวลรี่ และ OTOP ฯลฯ

Southern Book Expo 2013

“อานเพ�อรู มุงสูสังคมอาเซียน”

สมาคมผูจัดพิมพและผูจำหนายหนังสือแหงประเทศไทย

THE PUBLISHERS AND BOOKSELLERS ASSOCIATION OF THAILAND

• นิทรรศการและกิจกรรมสงเสริมการอาน • การสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ • งานแสดงหนังสือมุสลิม

พบโปรโมชั่น

สัปดาหหนังสือภาคใต

FOCUS one PLUS

ครั้งแรกในภาคใต ที่ นำ 300 บูธ จากศูนยประชุมฯ สิริกิติ์ พรอมสวนลดพิเศษ 20-70% สรางสรรคโดย

ชมรมรานหนังสือ

รวมจัดโดย สอบถาม/จองบูธ 08 6488 0111 รวมบริจาคหนังสือ “โครงการสงตอความรู จากพี่สูนองชายแดนใต”


Çѹ·Õè 29 ÁԶعÒ¹ - 5 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556

â¦É³Ò 23A


24A â¦É³Ò

Çѹ·Õè 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2556


ปที่ 16 ฉบับที่ 799 วันที่ 29 มิถุนายน - 5 กรกฏาคม 2556

www.songkhlatoday.com

30 บาท

www.facebook.com/paktaifocus www.twitter.com/songkhlatoday

B

ประดิษฐ ยมานันท

ผอ.สน.มน.เผยความรวมมือสรางความสงบ อบรมผูนําหมูบานทักษะสันติภาพชายแดนใต อานตอหนา 20B

‘มน’ ทม.ปาดังเบซาร ตองมีธรรมะในใจ อุปสรรคแคไหนก็ผา นพน ณฐมน ทองอราม

‘สตูล’จัดระเบียบตลาดชายแดนมาเลย์ หวังกระตุ้นการค้า-ท่องเที่ยว อานตอหนา 19B


2B โฆษณา

วันที่ 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2556


¾Ò¡Ô¹-¾Òà·ÕèÂÇ 3B

Çѹ·Õè 29 ÁԶعÒ¹ - 5 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556

สกลับวัสมาเจอกั ดีคะ คุณผูอ า นหนังสือพิมพภาคใตโฟกัส บคอลัมนที่อานแลวอารมณดี

ชวนหิวตามสไตล “โฟกั ส พากิ น ” ฉบับนี้ผู เขียนยังทําหนาที่สรรหาอาหารอรอยๆมาฝาก กันเชนเคย หลายคนถึงมื้ออาหารก็เครียดกับเมนู วา จะกินอะไรดี หันไปทางไหนสวนใหญก็เจอ คําวา “อะไรก็ได” ชางเปนคําที่งาย แตหา ทางออกไมเจอ เพราะฉะนั้นอาน โฟกัส พากิน และพกติดตัวไวรบั รองแกปญ  หาได เราจะพาต ระเวนแวะชิมรานอรอยๆ ไมจําเจคะ สําหรับฉบับนีจ้ ะพาไปชิมที่ “รานกรหมี่ ไก” ใครทีช่ อบกินเสนหามพลาดเด็ดขาด เพราะ รานนี้ถือเปนที่รูจัก และมีลูกคามาอุดหนุนกัน แนนตลอด และนอกจากจะมีหมี่ไกยังมีหมี่ เปด เปนที่ขึ้นชื่อของรานไมแพกัน มีใหเลือก ทั้งที่เปนชิ้นใหญและสับ เริ่มกันที่จานแรก หมี่ไก มีใหเลือกทั้ง แบบแหงและนํ้า ผูเขียนสั่งแบบนํ้ามาทานดู เสนหมี่เหนียวนุม บวกดวยไกสับเต็มถวย ผัก ที่ใชจะเปนผักกาดเขียว เคี้ยวกรุบกรอบ เติม รสชาติดวยนํ้าซุป ที่อยากจะบอกวาทั้งหอม และอรอยมาก แตถาใครชอบรสจัดตองเติม

สวย สบาย บรรยากาศดีมากๆ สวัสดีครับคุณผูอาน ผมมีความสุข จนหยุ ด ไม อ ยู  จ ริ ง ๆ เมื่ อ มาถึ ง ที่ นี่ “โรงแรม บุณฑรีก สปา รีสอรท แอนด วิลลา สมุย” ทางตอนเหนือของหาด เฉวง จังหวัดสุราษฎรธานีนี่เองครับ หาดทรายละเอี ย ดสี ข าว ตั ด กั บ นํ้าทะเลสีครามอมเขียวไกลสุดตา มอง ดูแสงแดด สองเปนประกายระยิบระยับ คงจะปฏิเสธไมไดวาธรรมชาติสวยงาม ผสมผสานเขากับวิลลาที่มีกลิ่นอายของ ภาคใต ทําใหรสี อรทแหงนีเ้ ปนสถานทีพ่ กั ซึ่งคุมคากับการมาเยือนเสียจริง ไมวาจะ มากับคนรักหรือครอบครัวที่แสนอบอุน เพราะมี กิ จ กรรมกี ฬ าทางนํ้ า ให ลู ก ค า รวมสนุก และมีไดฟวิ่งเซ็นเตอร สระวาย นํ้าสามแหง แตยังไมหมดเพียงเทานี้นะ ครับ ที่นี่ยังมีจุดบริการทัวรสําหรับลูกคา ที่จะเดินทางไปเที่ยวชมเกาะตางๆ รอบๆ เกาะสมุยดวย ที่สําคัญแขกผูเขาพักไม ควรพลาดไปใชบริการเซ็นวารี สปาทีช่ นะ รางวัลมาแลว ประกอบไปดวยเสนหอัน นาหลงใหลที่สามารถสัมผัสไดจากหอง พักและภัตตาคารแสนหรู ของโรงแรม บุณฑรีก สปา รีสอรท แอนด วิลลา สมุย ซึ่งสรางความประทับใจใหแกผูเขาพัก อยางแนนอนครับ

‘¡ÃËÁÕäè ¡‹’¶Ù¡ã¨¤¹ªÍº¡Ô¹àÊŒ¹ ËÁÑ´à´ç´ËÁÕèä¡‹-ËÁÕè໚´-¹íéÒÅíÒäÂ

เครื่องปรุงเยอะๆ ก็จะยิ่งถึงใจคะ เมนูที่สองคือ หมี่เปดแหงแยกนํ้า จาน นี้จะพิเศษตรงที่เนื้อเปดชิ้นใหญ เนื้อเนนๆ ซึ่ง นาจะผานการหมักมาดวย เพราะรสชาติหวาน อรอย เนื้อไมเหนียวเกินไป คลุกเคลากับเสนหมี่ ที่เหนียวนุม เติมเครื่องปรุงสักนิดตามรสที่ชอบ

อรอยเขากันมากๆ คะ หรือถาไมชอบกินเสนแต อยากกินเกาเหลาเปด ไก อรอยๆ ก็มีใหสั่งคะ สวนเมนูเครื่องดื่ม สวนใหญจะมีเปนนํ้า ผลไม เชน นํา้ ลําไย ลิน้ จี่ สับปะรด และนํา้ อัดลม ถาคุณผูอ า นไดลองแวะไปชิม แนะนําใหลองสัง่ นํ้าลําไยคะ เพราะของที่นี่ถึงรสชาติจริงๆ หวาน

หอม ที่สําคัญใหเนื้อลําไยเยอะดวย ใครที่สนใจอยากไปลองชิม ก็แวะไป ไดนะคะ “รานกรหมี่ไก” ตั้งอยูถนนผดุงภักดี ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา ซอยเยื้อง โรงแรมวินสตาร เปดใหบริการตั้งแตเวลา 17.00 น.-24.00 น.

ºØ³±ÃÕ¡ Ê»Ò ÃÕÊÍÏ· ÊØÃÒÉ®ÃÏ ÇÔÅÅ‹ÒËÃÙ àÍ¡ÅѡɳãµŒ


·ŒÍ§¶Ô蹾Ѳ¹Ò

Çѹ·Õè 29 ÁԶعÒ¹ - 5 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556

ประภัย เพ็ชรสุวรรณ นายกองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน

พัฒนาการศึกษา-โครงสรางพืน้ ฐาน-อาชีพ พันธกิจ‘ประภัย เพ็ชรสุวรรณ’นายก อบต.วัดขนุน

“หัวใจหลักในการเปนนักการเมือง ทีด่ ี ทีจ่ ะเขาไปนัง่ ในใจประชาชนได ดีที่สุด คือเปนกันเอง ไมถือเนื้อถือ ตั ว เป น สิ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ เมื่ อ ประชาชนเดือดรอน ไมวาจะชวย ไดหรือไมไดขอใหลงไปดูกอน ไป ให เ ห็ น หน า ประชาชนก็ มี ค วาม สบายใจในระดับหนึ่งแลว วาเรา ไมทอดทิ้ง”

นายประภัย เพ็ชรสวุ รรณ นายก องคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา กลาวถึงการเขามา ทํางานในฐานะผูนําฝายบริหารวา เริ่ม เขาสูเสนทางการเมืองเมื่อป 2542 ใน ฐานะสมาชิกสภา อบต.วัดขนุน และได รับเลือกตั้งใหเปนประธานสภา อบต. ตั้งแตนั้นมาจนถึงป 2550 รวม 2 สมัย หลังจากนั้น ไดลงสมัครรับเลือก

ตั้งในตําแหนง “นายก อบต.” แตแพ เลือกตั้ง แต ก็ ยั ง ทํ า งานคลุ ก คลี กั บ ชาว บานตลอดเวลา และตัดสินใจลงเลือก ตัง้ นายกฯอีกหนึง่ สมัย ในป 2554 ไดรบั ความไววางใจจากประชาชนใหทาํ งาน ในตําแหนง “นายกองคการบริหาร สวนตําบลวัดขนุน” สมัยแรก ดูแล 8 หมูบาน และไดรับเลือกตั้งใหเปน “ก.อบต.จั ง หวั ด ” 2 สมั ย ในนาม ตัวแทนสภา และปจจุบัน 1 สมัยใน นามของนายก อบต. “การเข า มาทํ า งานเป น ฝ า ย บริหาร สิง่ ทีเ่ นนทีส่ ดุ คือ เรือ่ งการศึกษา วัฒนธรรม โครงสรางพื้นฐาน และการ สงเสริมอาชีพ” นายประภัย กลาว และ วา ในสวนของการศึกษาตอนนี้ได ดูแลเรื่องงบประมาณเกี่ยวกับการจัด

จางครูสอนพิเศษ ไมวา จะเปนทางดาน ศาสนาพุทธหรืออิสลาม ประถมศึกษา จะดูแลตั้งแตระดับประถมศึกษาปที่ 1 – 6 และโรงเรียนตาดีกาสอนศาสนา อิสลาม นายประภัย กลาววา กอนที่จะ เข า มาทํ า งานตรง นี้ มี ศู น ย เ ด็ ก เล็ ก ทั้งหมด 3 แหง ซึ่ง 1 แหงเปนศูนยเด็ก เล็กวัดขนุนจะเนน เรื่ อ งครู ผู  ดู แ ลเด็ ก ว า ต อ งเอาใจใส ต อ งดู แ ลลู ก หลาน ใหเปนอยางดี สงผลใหศูนย เด็กเล็กของวัดขนุน ไ ด  ร า ง วั ล ร ะ ดั บ อํ า เภอและรางวั ล

ชมเชยระดับจังหวัด ในสวนระดับประถมศึกษา ไมวา จะเปนกิจกรรมเรื่องอะไรก็แลวแตที่ สามารถชวยได อยางเชน เรื่องคอม พิวเตอร หรือครูสอนพิเศษชํานาญการ เฉพาะสาขาเขามาสอน


·ŒÍ§¶Ô蹾Ѳ¹Ò 5B

Çѹ·Õè 29 ÁԶعÒ¹ - 5 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556

นายประภัย กลาวถึงเรือ่ งศาสนา และวัฒนธรรมวา หลังจากที่เขามาทํา งานฝายบริหาร กิจกรรมที่ทําครั้งแรก คือหมผาพระธาตุวัดหนองหอย ที่มี เจดีย มีพระธาตุที่เกาแกกวา 75 ป ซึ่ง ที่ผานมายังไมมีใครริเริ่มทําโครงการนี้ “กิจกรรมนี้ ไดรบั ความสนใจจาก พีน่ อ งประชาชนอยางมาก และในเร็วๆ นี้ จะจัดพิธีลอยแพสะเดาะเคราะห ซึ่ง ประเพณีนไี้ ดหา งหายไปหลายป ตอนนี้ ก็ไดรเิ ริม่ มาทําใหม เพือ่ เปนวัฒนธรรม ที่ดีงามใหกับชาวบาน” ด า นโครงสร า งพื้ น ฐาน ถนน ประปา ไฟฟา นายประภัย กลาววา ตอนนี้มี 80% ยังขาดอีก 2 หมูบานที่ ยังไมมีประปาใช กําลังดูงบประมาณ เพื่อเขาไปแกไขอยู สวนเรื่องไฟฟา ถนนทุกเสน ทุก ซอยสวางหมด เพราะจะลงพื้นที่ทุก คืน ตรงไหนไฟฟาดับ ตรงไหนที่เปน จุดเสี่ยง ก็จะใหเจาหนาที่เขาไปติดตั้ง “เนนการลงพื้นที่และตองไป ดวยตัวเอง” เช น เดี ย วกั บ กรณี ก ารทํ า แผน ประชาคม 3 ปที่ผานมา แตละหมูบาน การลงพืน้ ทีแ่ ตละครัง้ จะลงไปถามดวย

ตัวเอง วาในพื้นที่เดือดรอนเรื่องอะไร บาง เมื่อไดรับการเสนอแนะ ก็กลับมา ประมวลทําเปนนโยบาย ขณะนี้ แผนงานพัฒนาเรงดวนที่ ตองทําคือเรื่องนํ้า เพราะขาดนํ้าอยาง เดียวชาวบานจะไดรับความเดือดรอน ทันที ก็จะเนนเรือ่ งประปาหมูบ า น ไดตงั้ ชางดูแลประปาหมูบานละ 1 คน เมื่อ เกิดนํ้าประปาไมไหล หรือนํ้ามีปญหา จะไดติดตอแกไขโดยเร็ว สวนที่มีปญหาอยูคือหมูที่ 8 ก็ได เจาะ และนํานํ้ามาตรวจสอบดูถือวา ผาน ที่เนนเรื่องนํ้าเพราะเวลาแลงนํ้า จะแหงมาก เพราะถาทราบวาพืน้ ทีไ่ หน นํ้าไมไหล รับประกันไมเกิน 2 ชั่วโมง สามารถใชไดทันที เพราะจะลงไปคุม พื้นที่ดวยตัวเอง เรือ่ งไฟฟา ตอนนีด้ แู ลในสวนของ พื้นที่ประมงดวย ตอนนี้ประชาชนรอง ขอเรื่องไฟฟาแบบเสาสูง(ไฮเมท) เพื่อ ติดตั้งแถบชายทะเล เวลาเขาฝงมา แกะปู ปลา จะไดมีแสงสวาง ตอนนี้งบ ประมาณผานแลวเรียบรอย และกําลัง ดําเนินการกอสราง ในสวนของกลุมอาชีพ วัดขนุน จะมีกลุมอาชีพทํานา สวนมะมวง สวน

มะนาว และประมง และกลุม เลีย้ งแพะ สวนมะมวง มะนาวจะดูแลในสวนของ เมล็ ดพันธุ ปุย ใหแ ตล ะกลุม อาชีพ ประชาชนที่ทํานาจะดูแลเรื่องนํ้ามัน เวลาปน นํา้ ชวงฤดูแลง ในสวนของกลุม ประมง ตอนนี้ไดทําประชาคมป 57 ตั้ง งบประมาณไวที่หนึ่งลานบาท เพื่ อ เป น ทุ น ให ม ากู  เ พื่ อ ซื้ อ อุปกรณการทําประมง โดยตั้งตามรูป แบบของสหกรณ เพราะกลุมประมง ในปจจุบันไดรับผลกระทบจากคราบ นํ้ามัน ทาง อบต.ไดรับภาษีสวนนี้มา ประมาณ10 ลานบาท และนําเงินสวน นี้มาดูแลกลุมประมงเปนพิเศษ พื้ น ที่ ใ นความดู แ ลของ อบต. วัดขนุน จะมีความไดเปรียบกวาพื้น ที่อื่นๆ คือเรื่องงบประมาณ ซึ่งเปนงบ ประมาณที่ไดจากปโตรเลียมสงขลา ซึง่ หลายพืน้ ทีไ่ มไดรบั ทําใหการพัฒนา ในบางเรือ่ งหยุดชะงัก เนือ่ งจากไมมงี บ ประมาณลงไปดูแลและสนับสนุน สําหรับแผนการพัฒนาระยะยาว ที่เริ่มทําคือ การปรับภูมิทัศนที่เกาะนํ้า รอบ มีพื้นที่ประมาณ 90 กวาไร หลัง จากเขามาทํางานในตําแหนง นายกฯได หนึ่งปกวาๆ ไดเริ่มพัฒนา ไปแลวประมาณ 20% เพราะตองใช งบประมาณสูง ตอนนี้ไดมีการทําเรื่อง ของบประมาณไปที่ จั ง หวั ด เกี่ ย วกั บ การทองเที่ยว ถื อ เป น สิ่ ง ที่ ป ระชาชนวั ด ขนุ น ตองการ และเห็นพองตองกันใหมีการ ปรั บ ภู มิ ทั ศ น ตอนนี้ ไ ด ง บประมาณ จาก อบจ.สงขลา 6 ลานบาทเพื่อสราง อาคารซึ่งสรางเสร็จเรียบรอยแลว การ พัฒนาแหลงทองเที่ยวตรงนี้ถือเปนจุด เดนของวัดขนุนที่กําลังเรงทํา จุดเดนของวัดขนุนที่ทํารายได ใหกับประชาชนอยูตอนนี้คือ การทํา สวนมะนาวลุงแชม ซึ่งเปนที่รูจัก และ ไดรับการยอมรับ เปนสวนมะนาวที่ ใหญ มีรายไดไมตํ่ากวาปละหาแสน

บาท มีประชาชนจากพื้นที่อื่นเขามา ซื้อพันธุมะนาว และศึกษาดูงานเปน จํานวนมาก จึงไดตั้งงบประมาณสงเสริมให ประชาชนหันมาปลูกมะนาว หลักๆจะ เนนเรื่องกลุมอาชีพเพื่อใหประชาชนมี รายไดเลี้ยงตัวเอง และมีความเปนอยู ที่ดี เพราะเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถือวาบริการไดทวั่ ถึงแลว แตประชาชน ยังไมมีรายไดที่เพียงพอเลี้ยงตัวเอง นอกจากนี้ ที่ใหการสงเสริมและ สนับสนุนอยูคือ OTOP ไขเค็ม หมูที่ 6 กลุมแมบานทําพวงหรีดงานศพ “การทํ า งานที่ ผ  า นมา ได รั บ ความร ว มมื อ จากประชาชนเป น อยางดี เพราะลงพื้นที่อยูกับชาว บานตลอดทุกงาน ไมวาจะเปนงาน ของไทยพุทธหรือมุสลิม มีปญหา สามารถรองเรียนไดตลอดไมเคย ปดเครื่องโทรศัพท” ที่เขามาถึงตรงนี้ถือวาเกินความ คาดหมายแลว ถึงแมเปนคนไมมีเงิน แตมีพลังของมวลชนที่คอยสนับสนุน เวลาปกติก็จะทําหนาที่เปนพิธีกร ไม วาจะเปนงานศพหรืองานบวช และทํา มาตลอดจนถึงตอนนี้ ตรงนีถ้ อื วาไดรบั ความเมตตาจากประชาชน ที่อบต.วัดขนุน ประชาชนนับถือ ศาสนาพุทธ 70% และอิสลาม 30% แต ไมไดเปนอุปสรรคในการทํางาน เพราะ พีน่ อ งทัง้ สองศาสนาไปมาหาสู มีความ เป น มิ ต ร เป น พี่ น  อ งและช ว ยเหลื อ กันตลอด ทั้งงานเล็กงานใหญ ความ สามัคคีตรงนี้จะเห็นไดทั่วๆไป สวน อุปสรรคปญหาในการทํางานยอมตอง เจอบางเปนเรื่องธรรมดา โดยเฉพาะ การโดนโจมตี เปนเรื่องธรรมดาของ การเมือง แตจะแกปญหาโดยการเอา ศัตรูมาเปนมิตร “ทุกวันนี้ใชคติ ยึดมั่นในหนาที่ อันพึงมีตอประชาชน เปนคติเตือนใจ ที่ใชมาตั้งแตเริ่มเดินเขาสูเสนทางการ เมือง เปนคําขวัญประจําตัวที่ไมเคย เลิกปฏิบตั ิ เพราะจะชวยสรางแรงจูงใจ ใหเราใหยดึ มัน่ ตอหนาที่ วาเราทําอะไร อันพึงมีตอประชาชน” การทํางาน ตองยอมรับวายังทํา ไมไดหนึ่งรอยเปอรเซ็นต บางสวนก็ยัง บกพรองอยู เวลาลงพื้นที่ทุกครั้ง จะขอ คําเสนอแนะจากประชาชนตลอด วา สิง่ ไหนทีท่ าํ ไปแลวไมไดประโยชน หรือ ทําไปแลวไมถูกตอง ยอมรับคําติจาก ประชาชน ปญหาเรื่องของประชาชนที่ อยูในอํานาจหนาที่ของ อบต.วัดขนุน สิ่งไหนที่ทําได ทําใหแนนอน สิ่งไหน ที่ทําไมไดที่อยูนอกอํานาจหนาที่ก็จะ ประสานงานหาทางอื่ น ช ว ยอี ก ทาง หนึ่ง


6B ¡ÒÃàÁ×ͧ·ŒÍ§¶Ôè¹

Çѹ·Õè 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2556

เดินหน้า‘อุทศิ ’นโยบายท�าได้ ‘นิพนธ์’พัฒนาคน-อบจ.พีใ่ หญ่ เปิดนโยบาย “คูช่ งิ ” นายกอบจ.สงขลา “อุทศิ ” สานต่องานและนโยบายรูปธรรม และท�าได้ จริง ศูนย์กลางพัฒนา 8 จังหวัด หาดใหญ่ แฮปปีแ้ ลนด์ ครัวอาเซียน-ครัวฮาลาล อุโมงค์ แก้จราจร ด้าน “นิพนธ์” ชูภารกิจแตกต่างจาก เทศบาล-อบต.ย�่้าพลิกโฉม อบจ. เน้นโครง การเกินศักยภาพพืน้ ที่ การพัฒนาคน รถโม โนแรล และรถพยาบาล “อุทิศ”ดันสงขลาศูนย์กลาง 8 จว. นายอุทิศ ชูช่วย ผู้สมัครนายก อบจ. สงขลา หมายเลข 1 ทีมสงขลาพัฒนา เปิดเผย นโยบายในการพัฒนาจังหวัดสงขลาว่า “ทีม สงขลาพั ฒ นา” ได้ ตั้ ง เป้ า หมายการพั ฒ นา จังหวัดสงขลาให้เป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนา ในจั ง หวั ด ภาคใต้ ต อนล่ า ง ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช ตรัง สตูลพัทลุง ยะลา นราธิวาสและปัตตานี น�าเอาทรัพยากร และบุคลากรใน 8 จังหวัดมาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่า ด้านเศรษฐกิจให้กับคนสงขลา มอเตอร์เวย์เพิ่มนักท่องเที่ยว 2 เท่า ส่วนเป้าหมายรองโดยการท�าให้อ�าเภอ หาดใหญ่ เป็ น หั ว รถจั ก รในการพั ฒ นาด้ า น เศรษฐกิจของ 16 อ�าเภอในจังหวัดสงขลา ท�าให้ เกิดเป็นนโยบายทีเ่ รียกว่า “3ศ” คือ 3 ศูนย์กลาง ที่ได้ขับเคลื่อนมาแล้ว และจะขับเคลื่อนต่อไป โดยท�า ให้เมืองหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางของการ คมนาคมทางบก ศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศ เเละ ศูนย์กลางของการท่องเที่ยว ทั้ง “3ศ” จะขับ เคลือ่ นโดยการ ผลักดันตัง้ งบประมาณ วิเคราะห์ สร้ า งมอเตอร์ เ วย์ จ ากด่ า นนอกมาถึ ง อ�า เภอ หาดใหญ่ เพื่อรองรับมอเตอร์เวย์ของมาเลเซีย และอ�านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวกว่า 800,000 คนต่อปี ทีส่ ญ ั จรเข้ามาในเมืองสงขลา ให้มีความรวดเร็วมากขึ้น ขณะนี้ถนนกาญจนวนิชเกิดปัญหาการ จราจรท�าให้นักท่องเที่ยวเกิดความเบื่อหน่าย ฉะนั้นมอเตอร์เวย์เป็นทางออกที่จะเพิ่มจ�านวน นักท่องเทีย่ วมากขึน้ เป็น 2 เท่า เป็น 1,600,000 คน เมือ่ มอเตอร์เวย์เสร็จสมบูรณ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายใน 2 ปี ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้กับคนสงขลาเป็นจ�านวนมาก ด้านการคมนาคมทางอากาศ จะให้ทั้ง 8 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเข้ามาใช้ระบบขนส่ง การบิ น ของจั ง หวั ด สงขลาโดยการเพิ่ ม เที่ ย ว บิ น ระหว่ า งประเทศทั้ ง ใน ประเทศมาเลเซี ย อินโดนีเซีย หรือสิงคโปร์ และเป้าหมายที่ส�าคัญ คือการเพิ่มเที่ยวบินจากเมืองกวางโจว มณฑล กวางตุ้ง ประเทศจีน เพื่อน�านักท่องเที่ยวเข้ามา ให้เมืองหาดใหญ่ รวมทั้งการเพิ่มสายการบิน ภายในประเทศ โดยการเพิ่มเที่ยวบินจากภาค อีสาน เช่น จังหวัดขอนเเก่น เป็นต้น เเละ “ศ“ สุดท้าย ศูนย์กลางการท่องเทีย่ ว จัดท�าเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยง 8 จังหวัด เช่น นักท่องเที่ยวมีเวลา 4 คืน พักที่หาดใหญ่ 1 คืน และสามารถเดินทางไปต่อยังเกาะหลีเป๊ะ จ.สตู ล ทั้ ง ยั ง กลั บ เข้ า ประเทศมาเลเซี ย ได้ นโยบายนีไ้ ด้จดั ท�าเป็นพ๊อคเกจบุค๊ ทัง้ ภาษาไทย อังกฤษเเละจีน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ผู้น�าการพัฒนา “ผมมี ฐ านคติ ชั ด เจนในการท� า งาน ด้ า นการเมื อ งคื อ ยึ ด ถื อ คุ ณ ธรรม ผู ้ น� า

นิพนธ์ บุญญามณี

พัฒนา มุ่งมั่นแก้ปัญหา กล้าตัดสินใจ” นาย อุทิศ กล่าว และว่า ทั้ง 4 ฐานคติจะเกี่ยวข้องกับนโยบาย ต่างๆ คือ การยึดถือคุณธรรมโดยถือน�าแม่แบบ และตัวอย่างที่ดีของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองค์มนตรีและรัฐบุรุษซึ่งเป็นตัวอย่าง ในการพัฒนาประเทศและจังหวัดสงขลา ไม่ว่า จะเป็นการสร้างสะพานติณสูลานนนท์เชื่อม สงขลากับต�าบลเกาะยอ และเกาะยอเชือ่ มกับอ. สิงหนคร ถือเป็นคุณูปการของจังหวัดสงขลา “ผมน�าแบบอย่างของป๋าเปรมที่บอกว่า เกิดมาต้องตอบแทนแผ่นดิน ได้ท�าตั้งแต่เป็น นักการเมืองท้องถิ่นมา และสะสมตั้งแต่ผลงาน เล็กๆ ไปถึงผลงานขนาดใหญ่ ที่สัมผัสได้และ เห็นได้ถือว่ายึดถือคุณธรรมที่ป๋าเปรมได้ให้ไว้” หาดใหญ่แฮปปี้แลนด์ ด้านการเป็นผูน้ า� พัฒนา นายอุทศิ อธิบาย ว่า เป็นการคิดให้สงขลาเป็นศูนย์กลางของ “3ศ” จะขับเคลื่อนโดยการศึกษา วิเคราะห์ ให้ จังหวัดสงขลามีสวนสนุกขนาดใหญ่ ใช้ชื่อว่า หาดใหญ่แฮปปี้แลนด์ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเทีย่ วในจังหวัด เช่น เมือ่ ไป เที่ยว จีน ฮ่องกง และญี่ปุ่น มีดิสนี่แลนด์ หรือ สิงคโปร์ มียูนีเวิร์ลแซล ฯลฯ สิ่ ง ที่ ด� า เนิ น การแล้ ว คื อ การเช่ า พื้ น ที่ จ�านวนกว่า 2 ไร่ครึง่ โดยอบจ.สงขลา จัดท�าสวน สนุกขนาดใหญ่ใจกลางเมืองสงขลา พร้อมทั้ง สวนน�า้ เวทีการแสดงแสง สี เสียง เวทีแสดงศิลปะ ประจ�าถิ่น ศิลปินประจ�าบ้าน รวมทั้งประติมา กรรม สัญลักษณ์ของเมืองหาดใหญ่ เช่น สถานี รถไฟ หัวรถจักรรถไฟ อยู่ในพื้นที่เพื่อให้นักท่อง เทีย่ วได้เข้ามาท�ากิจกรรมต่างๆ และเยีย่ มชมถึง ความเจริญทั้งทางศิลปะและวัฒนธรรม โดยให้ ชือ่ ว่า “โก้งโค้งวิลล่ามาร์เก็ต” ทีจ่ ะขับเคลือ่ นต่อ ไปในนามทีม “สงขลาพัฒนา” “นโยบายทั้งหมดต้องเจาะเป็นประเด็น ไม่เน้นหนักเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ เพราะทุกอย่างต้อง ได้รับการพัฒนา” 3อุโมงค์แก้รถติด ที ม สงขลาพั ฒ นา คิ ด นโยบายในการ แก้ไขปัญหารถติดโดยการเจาะอุโมงค์ตามสี่ แยกทัง้ 3 จุด ใช้งบประมาณจุดละ 100 ล้านบาท จุดที่ 1 ถนนสามสิบเมตร ตัดกับถนนศุภสารรัง สรรค์ ทีส่ แี่ ยกชิคชาแนล จุดที่ 2 ถนน 30 เมตรตัด กับถนนธรรมนูญวิถี ที่สี่แยกโนราห์เก่า และจุด ที่ 3 สี่แยกสะพานด�าเลี้ยวขวาเข้าถนนเขต 8 “ทั้งหมดคือนโยบายที่ท�าได้จริงให้กับ ชาวหาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหารถติด”

อุทิศ ชูช่วย นายอุทิศ กล่าวว่า ปัญหารถติดทั้งใน เมืองหาดใหญ่นั้น ต้องยอมรับว่า เป็นปัญหา สะสม เพราะเราไม่มีบริการสาธารณะ หรือรถ สาธารณะที่มากพอ ฉะนั้นปัญหาจึงตามมา สิ่ง ที่จะต้องท�าให้ได้ในเร็วๆ นี่คือ การแก้ปัญหา ระบบโดยการเจาะอุโมงค์ระบายรถ ไล่ให้ทัน จังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่จะคิดสเต็ปต่อไปในการ ท�าทั้งโครงข่ายการจราจรการขนส่งมวลชน ถ้า อยู่ๆ มาท�าขนส่งมวลชน ผมคิดว่าไม่เป็นผล เพราะต้องท�าในเรื่องที่ท�าได้จริงก่อน “วันนี้เราช้ากว่าเชียงใหม่เยอะ เพราะ เชียงใหม่มที งั้ การเจาะอุโมงค์ระบายรถ สะพาน ข้ามแยก ไม่ต้องติดไฟแดง หลังจากนั้นเราจะ มาท�าเรื่องระบบขนส่งมวลชนที่จะเป็นไปได้ใน อนาคต” อย่างไรก็ตาม ปัญหาจราจรจะต้องหา รือกันระหว่างภาคเอกชน และภาครัฐ แต่สิ่งที่ เป็นประโยชน์แต่เกิดอุปสรรคนั้นต้องอาศัยการ ประชุมหารือ และแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยเฉพาะ ในระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็น ประธานแก้ปัญหาจราจรในจังหวัดสงขลา “ไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งมาขวางแล้ว จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนไม่ได้ ผม ไม่เห็นด้วย ไม่แยกเขา ไม่แยกเรา ไม่แบ่งสีไม่ แบ่งฝ่าย ขอร้องว่านักการเมืองทัง้ ระดับประเทศ และระดับท้องถิน่ อย่าได้แบ่งฝักแบ่งฝ่าย แบ่งสี ประชาชนเลย เราต้องให้ประชาชนมีความรัก และความสามัคคี ชาวบ้านจะได้ประโยชน์ ขอ ให้ท่านทั้งหลายเป็นปูชนียบุคคลที่จะเป็นตัว อย่างให้ลูกหลานนักการเมืองรุ่นหลังได้กราบ ไหว้บูชา นี่คือสิ่งที่ผมอยากขอในการเลือกตั้ง ครั้งนี้” ส่วนในอ�าเภอเมืองสงขลา ได้ขยายถนน 30 เมตรไปแล้ว และสิง่ ทีท่ �าต่อคือ สร้างสะพาน ข้ามคลองเก้าเส้ง ทีห่ วั ถนนชลาทัศน์ ริมทะเลเก้า เส้ง เชื่อมกับเขาเก้าเส้ง เพื่อระบายรถออกจาก เขตเทศบาลนครสงขลาไปยังเขตอ�าเภอจะนะ และเทพา ลดปัญหาการจราจรทีส่ ามแยกส�าโรง “การท�าขนส่งมวลชนพิสูจน์แล้วว่าไม่ สามารถท� า ได้ สิ่ ง เหล่ า นี้ มี อุ ป สรรคในการ ด�าเนินงาน” 200 ล้านเพื่อหาดใหญ่ นายอุทิศ บอกว่า ทั้งการแก้ไขปัญหา จราจร และการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างเป็นรูป ธรรม จะต้องด�าเนินการต่อเนือ่ งเพือ่ ให้หาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา “มาหาดใหญ่ต้องไปตลาดน�้าคลองแห กับตลาดโก้งโค้งวิลล่ามาร์เก็ต นีค่ อื สิง่ ทีจ่ บั ต้อง

ได้” นายอุทิศ กล่าว และว่า งบประมาณ 200 ล้านบาท ส�าหรับการ พัฒนาการท่องเที่ยวในเมืองหาดใหญ่ ต้องขับ เคลื่อนต่อไป รวมทั้งการส่งเสริมด้านความปลอดภัย ในอ�าเภอหาดใหญ่ นายอุทศิ ยืนยันว่าหาดใหญ่ ต้องเป็นเมืองปลอดภัยพิเศษ กล้องวงจรปิด CCTV จะติดตั้งเพิ่มเติมต่อไป พร้อมทั้งเข้าถึง ชุมชน และรถตรวจการ ดูแลความปลอดภัย ที่ จะเพิ่มจ�านวนให้มากขึ้นอีกด้วย “ครัวอาเซียน-ครัวฮาลาล” ด้ า นการส่ ง เสริ ม อาชี พ มี น โยบายให้ จังหวัดสงขลาเป็น “ครัวอาเซียน” ต้องเตรียม ความพร้อมด้านวัตถุดบิ ต่างๆ ทัง้ กุง้ หอย ปู ปลา ผัก พืช และผลไม้ ทีม่ คี วามสด สะอาด และปลอด สารพิษ โดยจะส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชัง บริการพันธ์ุสัตว์น�้า หรืออุปกรณ์ท�าประมง การ ขุดไร่นาสวนผสม เพื่อให้พี่น้องได้เพิ่มผลผลิต รวมทั้งบริการเครื่องลากเรือขึ้นฝั่งให้แก่ ชาวประมงชายฝัง่ และส่งเสริมการเพาะปลูกพืช เศรษฐกิจต่างๆ เช่น วันกินผักที่บางเหลน ซึ่งได้ ด�าเนินการไปแล้ว ทั้งยังผลักดันให้เมืองสงขลา เตรียมความพร้อม “ครัวฮาลาล” เพือ่ สร้างความ เชื่อมั่นให้กับพี่น้องชาวมุสลิม ส่วนนโยบายที่โดดเด่นคือ รถละหมาด เคลื่อนที่ซึ่งเป็นคันแรกของประเทศไทย และ การท�าบันไดเลื่อนติดกับสะพานลอยข้ามถนน ยังเป็นนโยบายที่ท�าประโยชน์ให้กับพี่น้องชาว สงขลาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และต้อนรับ ประชาคมอาเซียน “ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกเวที ที่เปิดปราศรัย มีพี่น้องมาสนับสนุนเป็นจ�านวน มาก และสนับสนุนทีมสงขลาพัฒนาที่เสนอน นโยบายดีๆ เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน สัมผัสได้เป็นรูปธรรม มิใช่นามธรรม ไม่มีเหวี่ยง แห แต่เป็นการกระท�าที่ชัดเจนว่าจะท�าอะไรให้ กับพี่น้องประชาชน เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านโย บายของทีมสงขลาพัฒนาจะเป็นเครื่องตัดสิน ใจของพี่น้องประชาชนในการเลือกผู้น�ามาเป็น นายก อบจ.ได้อย่างถูกต้อง” นายอุทศิ กล่าวด้วยว่า ได้เปิดเวทีปราศรัย มาทั้งหมดกว่า 10 อ�า เภอ และจะเดินหน้า ตั้งเวทีปราศรัยทั้ง 16 อ�าเภอ ในนามทีมสงขลา พัฒนา ก่อนหน้าทีจ่ ะลาออกจากต�าแหน่งนายก อบจ.สงขลา ได้ลงพื้นที่ในระดับอ�าเภอครบทั้ง 30 เวที 36 เขตเลือกตัง้ ส่วนการเปิดเวทีปราศรัย นั้นมีการวางแผนล่วงหน้าไว้แล้ว ส่ ว นการตอบรั บ จากประชาชนด้ า น นโยบายนัน้ นายอุทศิ กล่าวว่า เชือ่ ว่าการเมืองยุค ใหม่ ประชาชนพิจารณาที่นโยบายที่เป็นไปได้ และเป็นประโยชน์กบั พีน่ อ้ งประชาชน ไม่ใช่การ กล่าวร้ายในสิง่ ทีไ่ ม่ดี ซึง่ การกล่าวร้ายในสิง่ ทีไ่ ม่ ดีนนั้ เชือ่ ว่าเป็นสิง่ ทีเ่ ข้าตัวของคนพูดเอง ผมไม่ ขอวิจารณ์ แต่เชื่อว่าสิ่งที่ทา� ดีจะได้ดี สิ่งที่เป็น กุศลก็จะเป็นผลดี แต่หากใครท�าในสิ่งที่ไม่เป็น กุศล การทุบท�าลายป้าย การเผาป้าย ของทีม สงขลาพัฒนา ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นผล สะท้อนย้อนกลับในทางทีไ่ ม่ดี กับผูท้ กี่ ระท�าเอง “เชื่ อ ว่ า ประโยชน์ ที่ ท� า ให้ กั บ พี่ น ้ อ ง ประชาชน ชาวสงขลาจะเลือกคนที่มาท�างาน ได้ถูกต้อง” นายอุทิศ กล่าว และว่า เคารพทุกเสียงทุกคะแนน ทุกพื้นที่ และ เต็มทีใ่ นการหาเสียงทุกพืน้ ที่ ไม่ได้บอกว่าทีไ่ หน จะชี้ขาด เพราะทุกคะแนนเสียงของประชาชน ชี้ขาดหมด “กราบเรียนพี่น้องประชาชน ผมขอใช้ สุภาษิตค�าไทยโบราณว่า ท�าดังกว่าพุด พิสจู น์ได้ เอาผลงานมาแลกกั บ คะแนนของพี่ น ้ อ ง ประชาชน เพราะผมไม่มีใครจริงๆ จึงขอให้พี่ น้องประชาชนได้ช่วยสนับสนุนจะได้คนท�างาน มารับใช้บา้ นเมือง 4 สิงหาเข้าคูหา กาเบอร์หนึง่ ” นายอุทิศ กล่าว


Çѹ·Õè 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2556 “นิพนธ์”มุ่งพัฒนาคน นายนิพนธ์ บุญญามณี ผู้สมัครนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หมายเลข 2 พรรคประชาธิปตั ย์ กล่าวว่า ศักยภาพของจังหวัด สงขลาในวั น นี้ ถื อ เป็ น เมื อ งหลวง และเป็ น ศูนย์กลางการค้าของภาคใต้ สังเกตได้จากการ ส่งออก และน�าเข้าสินค้าที่ผ่านด่านหลักของ เมืองสงขลา ทั้งด่านปาดังเบซาด์ ด่านสะเดา ด่านท่าเรือน�า้ ลึก รวมทั้งด่านประกอบที่ดา� เนิน การไปแล้ว มูลค่าสินค้าเกษตรเมื่อมีราคาที่ดี และส่งออกน�าเข้า กว่า 700,000 ล้านบาท ผลพวงของการพัฒนาดังกล่าวรวมถึง การท่องเที่ยว และการพัฒนาด้านอื่นๆ โดย ศักยภาพของเมืองสงขลา อบจ.เป็นโครงสร้าง ของท้องถิน่ ขนาดใหญ่ในจังหวัด ฉะนัน้ อบจ.ต้อง มีภารกิจแตกต่างกับเทศบาล หรืออบต.ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของ อบต. ในส่วนของ อบจ.ไม่ควรเข้าไปยุ่ง เช่น กิจกรรมงานบันเทิง หากแต่ต้องการส่งเสริมด้านประเพณี อบจ. สามารถส่งงบประมาณสนับสนุนให้ อบต.ท�าได้ “ผมเป็นคนผลักดันออกกฎหมาย อบจ. วั น ที่ อ อกกฎหมายคนก็ บ อกว่ า ไม่ ค วรมี แ ล้ ว อบจ. เพราะ อบจ.ไม่มพี นื้ ที่ การมี อบจ.ไม่ใช่มติ ิ ของการมีพื้นที่ เราแยกภารกิจระหว่างเทศบาล อบต.กับอบจ.หากภารกิจใดทีเ่ ป็นภาพรวมด้าน โครงสร้าง เช่น เราไม่สามารถจะให้ อบต.ทุก อบต. มีเครือ่ งก�าจัดขยะ หรือเตาเผาขยะเองได้ ก็จะให้ สี่ห้าเทศบาล สี่ห้าท้องถิ่น มารวมกันได้มั้ย หรือ สีห่ า้ อ�าเภอสักจุดหนึง่ ” นายนิพนธ์ กล่าวและว่า ในแง่ของการพัฒนาเมืองสงขลา บทบาท ของอบจ. ต้องท�างานในภาพรวม หรือมองในมุม อื่น อาจให้คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ต้อง เริ่มสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน หรือการดูแล คนตัง้ แต่วยั เด็ก โดยน�าเอาการศึกษามาส่งเสริม ด้านการศึกษานัน้ จะมีทงั้ กลุม่ การศึกษา เสริม เช่น โรงเรียนสอนศาสนาและจริยธรรม อิสลาม หรือโรงเรียนที่อยู่ในภาวะขาดแคลน เช่น โรงเรียนทีอ่ ยูใ่ นการดูแลของต�ารวจตระเวน ชายแดน ซึ่ง อบจ.เข้าไปช่วยส่งเสริมได้ โดยไม่ ปล่อยให้มสั ยิด หรือต�ารวจตระเวนชายแดนดูแล กันเอง เพราะสิ่งเหล่านี้คือการพัฒนาคน ส�าหรับกลุม่ ผูส้ งู อายุ ต่อไปท้องถิน่ จะต้อง ดูแลและจัดการในส่วนนี้ “ผมคิดว่าการพัฒนาอะไรก็ตาม สิง่ ที่ ส�าคัญคือต้องไม่ลมื การพัฒนาคน เพราะคน คือหัวใจของการพัฒนาประเทศ ถ้าเราท�า ให้คนในประเทศพัฒนาแล้ว ผลพวงที่ตาม มาคือ คนมีสขุ ร่างกายแข็งแรง และมีอายุที่ ยืนยาว” นายนิพนธ์ กล่าวว่า เป้าหมายการพัฒนา ต้องประเมินได้จากความสุขของประชาชนใน พื้นที่เป็นส�าคัญ หากมีการพัฒนาด้านอื่นๆ แต่ ชีวติ ในครอบครัวหรือในชีวติ ในชุมชนไม่มคี วาม สุข ถือว่าไม่ใช่ความส�าเร็จในการพัฒนา “คุณจะพัฒนาไปที่สิ่งก่อสร้าง ต้องดูว่า ก่อสร้างเพื่ออะไร ไม่ใช่สร้างตึกสิบชั้นได้ หรือ สร้างสิ่งก่อสร้างอื่นๆ แล้วคุณบอกว่าส�าเร็จ แต่ แท้จริงแล้วไม่ใช่ อยู่ที่ว่าผลพวงของการพัฒนา ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จริงหรือไม่” นายนิพนธ์ กล่าวต่อว่า ผลพวงของการ พั ฒ นาระบบสาธารณสุ ข ให้ ดี ขึ้ น ท� า ให้ อ ายุ เฉลี่ยคนมากขึ้น นี่คือตัวชี้วัดความส�าเร็จการ พัฒนา จากสมัยก่อนหลายคนพูดว่า “โง่ เจ็บจน” แต่ไม่ได้ตอ้ งการใช้ค�าว่าโง่ เพียงแต่ไม่รหู้ นังสือ ถือเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศไทยใน อดีต ทั้งนี้สามารถพัฒนาผู้ที่ไม่รู้ ให้รู้หนังสือได้ “วันนี้การเรียนการสอนคลอบคลุมไปใน ทุกพื้นที่ของประเทศไทย หากต้องเน้นคุณภาพ เช่นกัน ท�าอย่างไรให้โรงเรียนในเมืองกับโรงเรียน นอกเมืองมีคุณภาพที่เท่าเทียมกัน” การเจ็บป่วยและไม่เสียชีวติ จากอดีตเจ็บ ป่วยแล้วเสียชีวิต วันนี้ได้พัฒนาและแก้ไขส่วน

นี้ได้ส�าเร็จ มีจ�านวนโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมากขึ้น จากอดีตอัตราอายุขยั ของผูห้ ญิงอยูท่ ี่ 55 ปี ส่วนผู้ชาย 50 ปี ขยับมาเป็น ผู้หญิงอายุ 65 ผูช้ ายอายุ 60 ปัจจุบนั ผูห้ ญิงอายุ 75ปี ผูช้ ายอายุ 70 ปี และหากพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ คาดว่าอีก 10 ปี ข้างหน้าอายุเฉลีย่ ของคนไทยจะเพิม่ เป็นผูห้ ญิง อายุ 85 ปี และผู้ชายอายุ 80 ปี “เมื่อปี 2547 ที่นายบัญญัติ บรรทัดฐาน เป็นหัวหน้าพรรค ผมด�ารงต�าแหน่งรองเลขา ธิการพรรคประชาธิปตั ย์ในขณะนัน้ คิดนโยบาย ให้เงินสนับสนุนผูส้ งู อายุ 500 บาทต่อเดือน ขณะ นัน้ มีผสู้ งู อายุ 3,500,000 คน แต่ปจั จุบนั ปี 2556 ตัวเลขผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเดือนตามอายุเป็น 8,400,000 เพิม่ ขึน้ 5,000,000 คนภายใน 10 ปี” หากเป็นเช่นนี้ 10 ปีขา้ งหน้า ประเทศไทย จะมีผสู้ งู อายุเพิม่ ขึน้ เป็น 15,000,000 คน ท�าให้ ประเทศไทยได้ชอื่ ว่าเป็นสังคมของผูส้ งู อายุ เมือ่ เกิดปัญหาในลักษณะนี้ วันข้างหน้าท้องถิน่ ต้อง เข้ามามีบทบาทดูแลผู้สูงอายุ รัฐบาลกลางอาจ สนับสนุนได้ แต่ไม่มีกลไกการท�างานที่เข้ามา ดูแลให้คลอบคลุมทั้งระดับต�าบลและหมู่บ้าน “ปัญหาทีผ่ มจะถามตอนนีค้ อื ในส่วนของ ท้องถิ่นฝ่ายใดจะเป็นผู้รับผิดชอบ ผมจึงบอก ว่านโยบายของผมเน้นหนักไปที่คน” เช่นเดียวกับด้านการกีฬา ที่นายนิพนธ์ กล่าวว่า เสนอให้สงขลาเป็นยุทธศาสตร์การกีฬา มุ่งไปที่การสร้างเยาวชนให้สนใจด้านการกีฬา จะท�าให้เยาวชนไม่มวั่ สุมกับยาเสพติด พร้อมทัง้ ยกระดับสร้างความเป็นเลิศในด้านการกีฬา ใน ทีส่ ดุ จะมีการพัฒนากีฬาไปสูอ่ าชีพ เช่น ฟุตบอล อาชีพ มวยอาชีพ เพราะเยาวชนบางคนไม่ถนัด ในด้านการเรียน แต่ถนัดในด้านการกีฬา ซึ่ง สามารถอยู่ในสังคมนี้ได้ วันนี้นักฟุตบอลอาชีพที่มีพรสวรรค์ รับ รายได้เดือนละ 100,000-200,000 บาท หากท�า ให้เยาวชนติดนักกีฬาทีมชาติได้ รายได้เดือนละ 100,000-200,000 บาท เป็นเรือ่ งเล็กส�าหรับเด็ก เช่น นายเทิดศักดิ์ ใจมั่น นักฟุตบอลอาชีพ อายุ 38 ปี ยังสามารถเล่นฟุตบอลได้อย่างดี “นี่คือการพัฒนาที่ใช้คนเป็นศูนย์กลาง ถ้า ถามว่า จะพัฒ นาอะไร ผมพัฒนาคน แต่ ในขณะที่ พั ฒ นาคนผมไม่ ล ะเลยด้ า นความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน” รถพยาบาลจัดแน่ นายนิพนธ์ กล่าวถึง การจัดรถพยาบาลที่ นายนวพล บุญญามณี อดีตนายก อบจ.สงขลา ท�าไว้เมื่อด�ารงต�าแหน่งว่า ยังขาดอยู่ 40 ต�าบล “ผมยืนยันว่าผมคิดตั้งแต่นวพลมาเป็น นายก อบจ.สงขลา ผมบอกรถพยาบาลต้องท�า แต่ 4 ปีที่ผ่านมา นายกอุทิศ คิดอย่างไรผมไม่รู้ แต่ไม่เพิ่มรถพยาบาล ผมเข้ามาผมจะเพิ่มรถ พยาบาลให้ครบทั้ง 40 ต�าบลที่ขาดอยู่” เพราะทั้งหมดถือเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับ การล�าเลียงผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลที่ดีที่สุด ระยะ เวลาการคมนาคมที่สะดวก คนจะรอดจากการ เกิดอันตรายหรือการเสี่ยงต่อชีวิตมากขึ้น การ ล�าเลียงผู้ป่วยสามารถน�าผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล ได้ภายใน 10-15 นาที นัน่ คือการรักษาชีวติ และ ช่วยชีวติ คน เพราะถือว่าชีวติ เป็นเรือ่ งส�าคัญ ไม่ สามารถประเมินมูลค่าได้ รวมถึงรถตรวจการความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน ในพื้นที่ 4-5 อ�าเภอชายแดน หรือ อ�าเภอหาดใหญ่ เครือ่ งมือต่างๆ วิทยุสอื่ สาร ของก�านัน ผูใ้ หญ่บ้านที่จ�าเป็นในการออกตรวจ ตราความปลอดภัยตอนกลางคืน อบจ.จะต้องจัด บริการเครื่องมือต่างๆ ให้ เพราะมีหน้าที่ดุแล ความปลอดภัยชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน เป็นพี่ใหญ่ของเทศบาล-อบต. ท้องถิน่ ใดทีไ่ ม่มขี ดี ความสามารถหรืองบ ประมาณน้อยกว่าทีจ่ ะเหลือเป็นการพัฒนา หรือ แก้ ปัญหาชุมชน อบจ.ในฐานะองค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ของจังหวัด ต้องดูแล ในส่วนนี้ และมีงบประมาณที่เรียกว่า “งบเกิน ศักยภาพของท้องถิ่น” นี่คือสิ่งที่จะสร้างความ เข้มแข็งให้กับชุมชน “ภารกิจทีจ่ ดั งานเทศกาล อบจ.ไม่ตอ้ งท�า มาก ในมุมมองของผม โอนเงินให้ อบต.ไป ก็ท�า ได้ เพียงแต่เราไม่ต้องไปบอกว่าเอาหน้าด้วย ตอนโอนเงิน โอนก็โอนไปเลย ไม่ต้องไปบอกว่า นี่เป็นของเรา กลัวเราไม่มีผลงาน มันมีงานที่ท�า เยอะแยะ แต่ไม่ท�า” การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ ระบบ ชุมชนหรือระบบสหกรณ์ สงขลาเป็นเมืองที่มี จุดแข็งเรือ่ งสหกรณ์ รัฐบาลในระดับประเทศน�า เอานโยบายของจังหวัดสงขลา กองทุนหมู่บ้าน ที่เรียกว่า “กลุ่มออมทรัพย์” ในต.คลองเปี้ยะ อ.จะนะ แนวคิดของ อ.อัมพร ด้วงปาน รวมทั้งรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ ได้น�าเอาพ.ร.บ.การออมหรือบ�านาญประชาชน ของเมืองสงขลา เพราะต้องการให้คนรู้จักการ เก็บออม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในข้างหน้า โดยการออกเป็นกฎหมาย สัจจะออม ทรัพย์ แนวคิดจากครูชบ ยอดแก้ว น�าเอาไปออก กฎหมาย พ.รบ.การออมแห่งชาติด้วยเช่นกัน นี่ คือของดีที่เมืองสงขลามีอยู่ และต่อยอดสร้าง สิง่ เหล่านีใ้ ห้เป็นจุดแข็งของสังคมจังหวัดสงขลา “เราต้องพัฒนาระบบสหกรณ์สงขลาให้ ก้าวไปข้างหน้าด้วยการจัดการที่มีความมั่นคง ขึน้ และสมาชิกในเครือข่าย ไม่วา่ จะเป็น สหกรณ์ กลุ่มออมทรัพย์ หรือกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ได้ ประโยชน์ โดย อบจ.เข้าไปท�าได้ภายใต้กรอบ ระเบียบของ อบจ.และลดต้นทุนการผลิตของ เกษตรกรกลุม่ ต่างๆ จะท�าให้วถิ ชี วี ติ เข้มแข็งขึน้ ” รวมทั้งการฟื้นฟูธรรมชาติ โดยการคืน ความอุดมสมบูรณ์ให้กับทะเลสาบสงขลา ถือ เป็นสิ่งที่อยู่ในกรอบนโยบายที่ชัดเจน ซึ่งวันนี้ ต้องยอมรับว่าอดีตทีผ่ า่ นมาทะเลสาบสงขลาคือ แหล่งชุบเลี้ยง แหล่งอาหารของชาวสงขลามา ตลอด วันนีถ้ งึ เวลาต้องคืนความสมบูรณ์ ปล่อย พันธ์ุสัตว์น�้า หรือปลูกป่าชายเลนเพิ่มขึ้นให้เป็น ที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้าวัยอ่อน ในอ่าวไทย วันนี้กฎหมายประมงก�าลังออกมาขยาย แนวอนุรกั ษ์จาก 3,000 เมตรเพิม่ ขึน้ เป็น 5,400 เมตร ต้องขยายการอนุรกั ษ์ วางปะการังเทียม กัน ไว้เพือ่ ไม่ให้เรือเข้ามารุกล�้าชาวประมง และช่วย ชาวประมงโดยมีเรือตรวจการคุ้มครองวิถีชีวิต ของชาวประมง เมื่อเกิดวาตภัยหรืออุบัติเหตุ โมโนแรลคนขน ส่วนโครงสร้างพืน้ ฐาน หรือถนนนัน้ ยืนยัน ว่าจะท�าให้เมืองสงขลามีถนนไร้ฝุ่นภายใน 4 ปี และในที่สุดปัญหาเมืองใหญ่ ปัญหาการท่อง เที่ยว หรือปัญหาการจราจร ต้องเลิกขนรถ แต่ เป็นการขนคนเข้านครหาดใหญ่ ฉะนั้น ถึงเวลาที่จะต้องเอาระบบขนส่ง มวลชนมาใช้ โดยรถโมโนเรล ซึ่งเป็นรถไฟราง เดียวระบบขนส่งมวลชนขนาดกลางมาใช้ ซึง่ ต่าง ประเทศได้ ท� า ไปแล้ ว การขนคนเข้ า สู ่ น คร หาดใหญ่เป็นสิง่ ทีจ่ า� เป็น ไม่วา่ จะมาจาก บ้านพรุ ผ่านคอหงส์ เข้านครหาดใหญ่ หรืออาจจะออกไป คลองแห หรือเลีย้ วซ้ายผ่านตลาดพลาซ่า ข้ามไป หาดใหญ่ใน หรือออกควนลังไปตลาดเกษตร หรือจากคลองแหไปบางกล�่า ท่าช้าง โคกเมา “อันนี้ศึกษาความเป็นไปได้ว่า ทุนอยู่ใน ระดับไหน และค่อยๆ พัฒนา” นายนิพนธ์ กล่าว และว่า งบประมาณที่ศึกษา ขึ้นอยู่กับคุณภาพ และความต้องการว่า จุดคุ้มทุนควรลงทุนเท่า ไหร่กับประชากรที่มีอยู่ ในรายละเอียดฝ่าย วิชาการต้องตอบเรา แต่วันนี้ฝ่ายนโยบาย นัก การเมืองต้องเป็นคนคิดนโยบายสาธารณะ และ ได้ขายนโยบายนี้ออกไปแล้ว อวดผลงาน “ดึงงบ” “ยืนยันได้ว่า ไม่ใช่ผมเพิ่งมาคิด ผมคิด การแก้ปญ ั หาเมืองสงขลามาตัง้ แต่อยูใ่ นกรรมา

¡ÒÃàÁ×ͧ·ŒÍ§¶Ôè¹ 7B ธิการติดตามงบประมาณ ท�าด่านบ้านประกอบ พวกผมเป็นคนคิด ท�าถนนสี่ช่องจราจรจาก นาทวีไปด่านประกอบ ตอนนี้ได้งบประมาณ เรียบร้อยแล้ว ในปีสองปีนี้ท� าถึงตัวด่านเลย สร้างด่านนอกสร้างที่ใหม่ 661 ไร่นี่ในงบเงินกู้ ท่านอภิสิทธิ์กู้ไทยเข้มแข็งมาครั้งหนึ่งแล้ว แต่ ยังสร้างไม่ได้เพราะปัญหาค่าเวนคืนยังไม่ลงตัว วันนี้รัฐบาลนี้มาก็จัดให้อีก” อีกทั้งเส้นทางมอเตอร์เวย์ต่อจากด่าน ใหม่มาหาดใหญ่ทา� เขตแนวทางเหมาะสมแล้ว ซึง่ เป็นภารกิจของกรมทางหลวง อบจ.จะเข้าไป ท�านั้นเกินศักยภาพและยังไม่เป็นการถ่ายโอน ฉะนัน้ วันนีก้ รมทางหลวงได้ส�ารวจแนวเส้นทาง และก�าลังจัดงบออกแบบแล้ว นายนิพนธ์ กล่าวถึงอ�าเภอหาดใหญ่ว่า วันนี้หาดใหญ่เป็นแหล่งการค้า แต่ประชาชน อาจไม่ค้างคืนในเมืองหาดใหญ่ เพราะในพื้นที่ หาดใหญ่มรี าคาเช่าทีแ่ พง ประชาชนอาจไปพัก ค้างคืนที่บ้านพรุ คลองแห ควนลัง หรือคอหงส์ “มีหลายเรื่องที่พวกผมพยายามผลักดัน ให้เกิดขึน้ อควอเรีย่ ม ก็ทา� มากับมือ สองถึงสาม ปีไม่มคี นท�า พวกผมนีไ่ ปจัดการผลักดันให้มขี นึ้ ” ส่วนปัญหาน�้าท่วมในหาดใหญ่นนั้ มีแต่ คนพูดว่าแก้ปญ ั หาน�า้ ท่วม แต่ไม่มคี นท�า ส่วนตัว มีต�าแหน่งเป็นประธานอนุกรรมาธิการติดตาม นโยบายการแก้ปัญหาน�้าแล้งน�้าท่วม สามารถ ผลักดันจนวันนีไ้ ด้งบประมาณเพือ่ แก้ไขปัญหา น�้าท่วมคลอง ร.1 จ�านวน 5,000 ล้านบาท และ รอบปริมณฑลนครหาดใหญ่ 3,000 ล้านบาท โดยผ่านมติ คณะรัฐมนตรี เมือ่ อาทิตย์ทผี่ า่ นมา นี่ คื อ สิ่ ง ที่ บ อกว่ า สามารถใช้ ป ระสบ การณ์ทเี่ ป็นส.ส.ซึง่ รูจ้ กั หน่วยงานต่างๆ และน�า งบประมาณเข้ามาพัฒนาเมืองสงขลาได้ โดยไม่ ต้องรองบจาก อบจ.ซึง่ มีจา� นวนพันล้านบาท แต่ สิ่งที่ประสานงานนั้นเป็นหมื่นล้านบาท “เพราะเมืองสงขลาไปพูดกับใคร ไปพรี เซนต์กบั ใครในเรือ่ งการพัฒนาเมือง คนก็อยาก จะท�า รัฐบาลก็อยากจะให้ เพราะให้แล้วมันคุ้ม ค่ากับการลงทุน แต่ไม่ใช่คิดแค่ว่าน�างบ อบจ. มาท�าเท่านั้น ต้องน�างบประมาณอื่นๆ มาท�า และเป็นนักประสานงานด้วย” นี่คือสิ่งที่อยากท�า อบจ.ต้องมองภาพ กว้างไม่ใช่คิดจะท�างานแข่งกับ อบต.ไม่ได้ วัน ที่ร่างกฎหมาย คนท้วงติงเรื่องนี้ แต่ภารกิจของ อบจ.เป็นภารกิจทีเ่ หนือกว่า อบต. เทศบาล อย่าง รถโมโนเรล นายกไพร พัฒโน อาจไม่ได้ทา� ใน เฉพาะเมืองหาดใหญ่ แต่ต้องคิดไปถึงเทศบาล อืน่ ๆ ด้วย ต้องขนคนจากเทศบาลอืน่ เข้ามา เพือ่ เข้ามามีส่วนร่วม วิธีการต่างๆ มีมากมาย “เชือ่ มัน่ ว่าสิง่ ทีค่ ดิ ในขณะนีเ้ ป็นการพลิก โฉม อบจ. การน�าเสนอปัญหาในลักษณะนี้คือ ภาพรวมของจังหวัดให้เห็นว่าแก้ไขแล้วภาพ รวม อบจ.ท�างาน ไม่ใช่แข่งกับ อบต. ต้องท�างาน ที่เหนือกว่า อบต.ขึ้นไป” โดยต้องรู้ว่า 7 ภารกิจ อบจ.มีอะไรบ้าง ต้องจัดสรรให้ครบ และครอบคลุมทุกภารกิจ นายนิ พ นธ์ ยั ง กล่ า วถึ ง เสี ย งตอบรั บ จากประชาชน หลั ง จากเปิ ด เวที ป ราศรั ย ใน หลายพื้นที่ว่า มั่นใจ เพราะตั้งใจท�างานแบบ นี้เสมอ และให้เห็นว่ามีศักยภาพเพียงพอที่จะ เข้ามาด�ารงต�าแหน่งนายก อบจ.สงขลา ส่วน กระบวนการของพรรคหรือ ผู้ใหญ่ในพรรคจะ เข้ามาช่วยในโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง วันนีแ้ สดงศักยภาพอยูบ่ นพืน้ ฐานว่า ผม สามารถน�าสงขลาได้ การจัดเวทีผมยังพูดกับ เพื่อน ส.ส คนสองคน อดีตนายก อบจ.ก็มาพูด เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะสร้างความมั่นใจได้” “ทุกอ�าเภอเป็นคะแนนส�าคัญทัง้ หมด ไม่ เจาะจงเฉพาะในเขตหาดใหญ่ ทุกคะแนนเสียงมี ความหมายต่อการเป็น นายก อบจ.สงขลา จึงขอ คนทัง้ จังหวัด ขอเชิญพีน่ อ้ งประชาชนมาใช้สทิ ธิ และลงคะแนนเลือกตั้ง” นายนิพนธ์ กล่าว


8B ประชาสังคม

ผบก.สส.ภ.9 เผยประเทศมาเลเซี ย เตรียมผลักดัน “โรฮิงญา” ผวาทะลักเข้า ประเทศไทยตามแนวชายแดน จับอ�าเภอ สะเดา เสนอผู้มีอ�านาจ-กระทรวงการต่าง ประเทศเร่ ง เจรจาประเทศเพื่ อ นบ้ า นหา ทางออก เผยสถิติค้ามนุษย์จ.สงขลาบุคคล เสี่ยงการค้ามนุษย์อันดับ 2 ของประเทศ รองจากกรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.ที่ผ่านมา ณ ห้อง ประชุม ส�านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 จังหวัดสงขลา นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายศุภฤกษ์ หงส์ภักดี รองปลัดกระทรวงฯ เดินทางมามอบนโยบายด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และเยี่ยมพื้นที่ จังหวัดสงขลาของคณะท�างานชุดประสานการ ปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า มนุษย์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนายกฤษฎา บุญราช มอบให้นายสุรพล พนัสอ�าพล รองผู้ ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นตัวแทนในฐานะ คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์จงั หวัดสงขลา ให้การ ต้อนรับ โดยนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด ได้เปิดให้ คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์จังหวัดสงขลา ได้นา� เสนอข้อมูลสถานการณ์และอุปสรรคในการ ท�างานและความช่วยเหลือทีต่ อ้ งการให้คณะท�า งานฯเข้ามาช่วยเหลือและด�าเนินการ พล.ต.ต.จีรวัฒน์ อุดมสุด ผบก.สส.ภ.9 กล่าวว่า ปัญหาทีเ่ ราจะต้องเข้มงวดมากทีส่ ดุ ใน เวลานี้ก็คือการเดินทางเข้ามาโดยผิดกฎหมาย ของ “โรฮิงญา” ที่เข้ามาในประเทศไทยเป็น จ�านวนมา และจะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคต เนื่องจากคนเหล่านี้เมื่อเข้ามาแล้วก็ไม่กลับ ประเทศ เป็นภาระให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ด้านงบประมาณ ด้านที่พักอาศัย หรือการให้ บริการต่างๆมีปญ ั หามากและขณะนีข้ า่ วเชิงลึก รายงานว่าทางประเทศมาเลเซียก�าลังผลักดัน “โรฮิงญา” กลับประเทศ ซึ่งคนเหล่านี้เดินทาง ผ่านทางไประเทศไทยเข้าในประเทศมาเลเซีย เมื่ อ ประเทศมาเลเซี ย มี น โยบายผลั ก ดันกลับประเทศ คนเหล่านี้ก็จะเดินทางเข้ามา ประเทศไทย ผ่านชายแดน ซึ่งจังหวัดสงขลามี ชายแดนติดกับประเทศมาเลเซีย คนเหล่านี้ก็ จะต้องเดินทางผ่านประเทศไทยแน่นอน ถ้าหาก มาเลเซียไมน�าส่งทางเรือไปส่งที่พม่า เพราะเรา มีชายแดนติดกัน ซึ่งจะเป็นปัญหาใหญ่ที่ทางประเทศไทย จะต้องแบกรับภาระ และขณะทางผูบ้ ญ ั ชาการ ต�ารวจภูธรภาค9มีนโยบายเข้มงวดต้องปฏิบัติ ตามนโยบายของรัฐบาล “ต้ อ งยอมรั บ ว่ า ประเทศไทยเป็ น ศูนย์กลาง ในการเดินทางผ่านไปยังประเทศ ต่างๆ ในกลุม่ อาเซียนฉะนัน้ ตรงนีเ้ ป็นงานทีห่ นัก มากของผูท้ รี่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับเรือ่ งคนต่างด้าวที่ ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยเฉพาะใน ปี 2558 จะรุนแรงมากขึน้ จะต้องวางยุทธศาสตร์ ให้ดีว่าจะควบคุมคนเหล่านี้อย่างไร” ซึ่งทางต�ารวจได้มีการวางแผนในการ ท�างาน และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความ สามารถในการท�างาน ฉะนั้นจึงอยากฝากไป ถึงผู้บริหารในเรื่องก� าหนดเป็นวาระแห่งชาติ และการด�าเนินการเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ของ รัฐบาลบางคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการ น�าเข้า”โรฮิงญา” จะต้องมีการลงโทษ อย่าปกป้อง เพราะ นโยบายการผลักดันของมาเลเซียก็คือ เข้ามา ทางไหนก็ผลักดันออกทางนั้นเข้าทางสะเดาก็

Çѹ·Õè 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2556

สงขลาผวา‘โรฮิงญา’ทะลักข้ามแดน เผยมาเลเซียเตรียมผลักดันกลับปท. แนะรัฐรีบเจรจาเพื่อนบ้านหาทางออก

ผลักดันกลับทางสะเดา จึงเชื่อม “โรฮิงญา”จะ เข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นแน่นอน ที่ส�าคัญ ประเทศไทยจะต้องรีบไปเจรจากับมาเลเซียก่อน ที่เขาผลักดัน “เหตุการณ์จะกลับไปเหมือนในอดีตที่ มาเลเซียเคยผลักดันคนพม่า ลาวหรือเขมรเข้า มาในประเทศไทย ประมาณ 4,000-5,000 คน เข้ามาทางสุไหงโก-ลก ทางสะเดา เต็มไปหมด” จึ ง อยากให้ น� า เสนอต่ อ ผู ้ อ� า นาจหรื อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ ไทย รีบไปเจรจากับทางประเทศมาเลเซียว่า เมื่ อ มาเลเซี ย ใช้ แ รงงานเหล่ า นี้ ม าระยะหนึ่ ง แล้ว เมื่อจะมีการผลักดันกลับประเทศ ก็ควร จะไปเจรจากับประเทศต้นทางไม่ใช่ผลัดภาระ มาให้รัฐบาลไทย “เมื่อเข้ามาที่เรา เราน�าส่งกลับพม่าทาง ระนอง พม่าเขาก็ไม่รับบอกว่าไม่ใช่คนของเขา สุดท้ายก็ตกเป็นภาระของประเทศไทย” ผบก. สส.ภ.9 กล่าว พ.ต.อ.สุรพงษ์ เหมือนเผ่าพงษ์ ตัวแทน จากส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (สตช.) กล่าว ว่า จากข้อมูลที่จ.สงขลาส่งขึ้นไปพบว่าจังหวัด สงขลาที่มีการส�ารวจพื้นที่เสี่ยงการค้ามนุษย์มี 642 แห่ง เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศไทย อันดับ หนึง่ คือกรุงเทพฯจ�านวน 1,108 แห่ง รองมาคือ จ.ชุมพร 900 กว่าแห่ง และประจวบคีรีขันธ์ 800 กว่าแห่ง ส่วนบุคคลเสี่ยงคือบุคคลที่จะเข้าไปสู่ การกระท�าความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์พบ ว่าจังหวัดสงขลาเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย มีจ�านวน 17,431 คนรองจากกรุงเทพฯจังหวัด เดียว กรุงเทพฯ นายสุรพล พนัสอ�าพล รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาเป็น ศูนย์กลางของการพัฒนาและความเจริญของ ภูมิภ าค อัน สืบเนื่องจากท� าเลที่ตั้งของทาง

ภูมิศาสตร์ ความเจริญรุ่งเรืองในอดีตทางด้าน การปกครอง การค้า การคมนาคม ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ จั ง หวั ด สงขลาและอ�า เภอ ต่างๆ เช่นอ�าเภอหาดใหญ่ เป็นแหล่งรวมด้าน ธุ ร กิ จ การค้ า แหล่ ง บั น เทิ ง การท่ อ งเที่ ย ว การศึกษาและอื่นๆ อ�าเภอสะเดาเป็นอ�าเภอ ชายแดนซึ่งติดต่อกับประเทศมาเลเซีย กลาย เป็นตลาดแห่งการซือ้ ขาย แลกเปลีย่ นสินค้าของ ท้องถิ่นและประเทศ อ�าเภอเมืองสงขลาเป็นเมืองส�าคัญ และ ที่ตั้งของจังหวัดก็เป็นเมืองท่าที่ส�าคัญของภาค ใต้ เป็นศูนย์กลางทางการประมง การศึกษา รวมทั้งเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว เป็นต้น สิง่ อ�านวยความสะดวกต่างๆทีเ่ กิดขึน้ ในจังหวัด แห่งนีส้ ง่ ผลให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และรายได้กับประชาชนของจังหวัด

เป็นเหตุให้เกิดการเคลือ่ นย้ายอพยพของ ประชากรจากพื้นที่จังหวัดใกล้-ไกลเข้ามาอยู่ อาศัยท�ามาหากินและประกอบอาชีพธุรกิจต่างๆ มากมายยิ่งขึ้น ท�าให้มีการน�าเด็ก ผู้หญิง และ แรงงานชาย มาค้า และแสวงหาผลประโยชน์ เป็นจ�านวนมาก เช่น น�าเด็กและผู้หญิงมา แสวงหาผลประโยชน์ จ ากการค้ า ประเวณี การน�าแรงงานชายมาแสวงหาผลประโยชน์เป็น แรงงานภาคประมง “เราไม่นงิ่ นอนใจ ได้กา� ชับหน่วยราชการ ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย ช่วยกันตรวจตราเฝ้าระวัง ปัญหาอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะปัญหาการค้า มนุษย์ ได้ใช้มาตรการต่างๆจัดการและแก้ไข ทัง้ มาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม เฝ้าระวังเป็นพิเศษ” รองผู้ว่าราชการจังหวัด สงขลา กล่าว

ต้อนรับ : " คุณธิดานันท์ ลีละศิธร กรรมการบริหารพร้อมด้วยทีมงานฝ่ายขายและการ ตลาดโรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่าให้การต้อนรับ คุณชาคริต แย้มนาม นักแสดงชื่อดังเนื่อง ในโอกาสเข้าพัก ณ โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า"


¡ÒÃàÁ×ͧ 9B

Çѹ·Õè 29 ÁԶعÒ¹ - 5 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556 “ผศ.ดร.ณฐพงศ จิตรนิรัตน” ที่ทํางานกับ สังคมมาอยางตอเนือ่ ง ไดรบั รางวัลบุคลากร ตัวอยาง มหาวิทยาลัยทักษิณดาน “บริการ วิชาการ” สะทอนมุมมองบทบาททางสังคม ของนักวิชาการ มหาวิทยาลัยทีไ่ ดชอื่ วาเปน “ปญญาชนสาธารณะ” นาสนใจยิ่ง มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผลการคัด เลือกบุคลากรตัวอยาง ตามหนาที่มหาวิทยาลัย ทีม่ พี นั ธกิจ 4 ดานคือ การเรียนการสอน การวิจยั บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยจะตองบูรณาการทั้งสี่ดานไปพรอมกัน ซึ่ง มีกลไกขับเคลื่อนดวยนักวิชาการ อีกทั้งครั้งนี้ เป น การริ เ ริ่ ม มอบรางวั ล ให นั ก วิชาการ หรือ บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําป พ.ศ. 2555 โดย ผศ.ดร.ณฐพงศ จิตรนิรัตน สังกัดสาขา วิชาสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคม ศาสตร ไดรบั การคัดเลือกเปน “บุคลากรตัวอยาง ดานบริการวิชาการ” ผศ.ดร.ณฐพงศ จิตรนิรตั น ผานประสบการณ ทํ า งานกั บ โครงการพั ฒ นาชุ ม ชนใต สะพาน มูลนิธิพัฒนาที่อยูอาศัย ซึ่งเปนองคกร พัฒนาเอกชน (NGO) ทีท่ าํ งานดานชุมชนแออัด และชุมชนใตสะพาน อยูร ะยะหนึง่ กอนจะผันตัว เองมาเปนอาจารยประจํา สาขาการพัฒนาชุมชน สาขาสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคม ศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ จ,สงขลา เมือ่ ตนป 2542 เปนตนมา ผศ.ดร.ณฐพงศ สนใจศึกษาชุมชน และ มีงานเขียนเกี่ยวกับชุมชน เชน ชุมชนศึกษา: การศึ ก ษาชุ ม ชนในยุ ค หลั ง สมั ย ใหม , ประชาคมกับการพัฒนา, อํานาจชุมชน : รวมบทความวาดวยอํานาจ ชุมชน ประชา สังคมและสิง่ แวดลอม, รหัสชุมชน : พืน้ ที่ อัตลักษณ ภาพแทนความจริงและหลัง สมัยใหม, อัตลักษณชมุ ชน : อัตลักษณและ การพัฒนาเพื่อเคลื่อนเปลี่ยนตําแหนงแหงที่ ของชุมชน เปนตน ทั้งยังมีผลงานวิจัยหลายเรื่องที่สามารถ นําไปสูการบริการวิชาการเพื่อสังคมและชุมชน โดยเฉพาะเฉพาะอย า งยิ่ ง ชุ ม ชนใน จังหวัดชายแดนภาคใต มีบทบาทรวมกับองคกร ชุมชน องคกรประชาสังคมในการเสริมสราง ความเข็มแข็งใหกับองคกรชุมชน ขบวนการ ประชาชนในหลายระดับ นอกจากนี้ ยังเขารวมกิจกรรมทางสังคม รวมกับองคกรชุมชน เครือขาย และภาคประชา สังคมอยูเนืองๆ รวมทั้งการเขียนบทกวีเพื่อการ เคลื่อนไหวทางสังคม ตามวาระและโอกาส ผศ.ดร.ณัฐพงศ เผยวา รางวัล “ดานบริการ วิชาการ” ทีไ่ ดมานัน้ ซึง่ การทีต่ นอยูม หาวิทยาลัย ทักษิณมา 15 ป ไมไดตา งไปจากนักวิชาการ มหาวิทยาลัยทั่วไป หรือไมไดมีความรูความเขาใจ มิติการเชื่อมโยงตางๆ เรามีหนาที่สอนหนังสือ ตามปกติ แตเมื่อไดทํางานดานนี้ ทําใหคนพบ ไดวา เมื่อเราไดสอนนักศึกษาแลว ความรูหรือ การบมเพาะในตํารามันเริม่ ไมพอแลว พลังทีจ่ ะ บมเพาะคนหนุมสาวในมหาวิทยาลัย ตอการ เรียนรูต า งๆ ทางสังคม เพราะฉะนัน้ ตนไดเริม่ ทํา งานวิจัยในเขตเมืองและชนบท จึงมองเห็นมิติ ทิศทางของงานวิชาการที่จะไปบริการสูสังคม และชุมชนมากขึ้น 4-5 ป ที่ไดลงไปทํางานกับชุมชนใน 3 ประเด็นใหญๆ ประเด็นแรกไดหันไปสงเสริม และสนับสนุนเรื่องความเขมแข็งองคกรใหกับ ชาวบาน ซึ่งมีเขตหลักของชุมชนคือ 4 จังหวัด ชายแดนภาคใต ประเด็นที่สอง คือการเชื่อม ความสัมพันธการบริการวิชาการรวมกับภาค ประชาสังคมอื่นเพื่อไดมีการขับเคลื่อนรวมกัน จากการทํางานนั้นทําใหเชื่อไดวาการ บริ ก ารวิ ช าการในวั น นี้ ไ ม ใ ช เ พี ย งแต ก ารนํ า ความรูลงไปใหชุมชนเพียงอยางเดียว แตเราจะ

บทวิพากษ‘ปญญาชนสาธารณะ’ บุคลากรตัวอยาง ‘บริการวิชาการ’ม.ทักษิณ

ตองสรางกระบวนสรางการเรียนรูร ว มกันระหวาง กลุม ตางๆ ชุมชน สังคม หรือมิตทิ เี่ ราสนใจ ในสวนพันธกิจการบริการวิชาการ เรา จะตองมีองคความรูดวย โดยมีทั้งองคความรูที่ ผานการศึกษาวิจัยที่ผานกระบวนการที่เราลง ไปสัมผัสกับชุมชน ซึง่ ทําใหเราสามารถเห็นโจทย และมีการพัฒนาโจทยงานวิจัยรวมกับชุมชน และเราสามารถที่จะนํางานวิจัย ชิน้ นีเ้ ปนพลัง ในการขั บ เคลื่ อ นงาน ท อ งถิ่ น ได อี ก ด ว ย เชน งานวิจัยที่เรา ลงไปทํ า ในสาม จั ง หวั ด ชายแดน ใต เรื่ อ ง “การ ใ ช  ห ลั ก ศ า ส น า กั บ การสร า ง สั น ติ ภ า พ หรื อ การ ใช ห ลั ก ศาสนา ใ น

ผศ.ดร.ณฐพงศ จิตรนิรัตน การพัฒนาชุมชน” เพื่อที่จะพัฒนาชุมชนโดยใช อัตลักษณพื้นฐาน ซึ่งเราสามารถนําทั้งงานวิจัย วิชาการและชุมชนมาบูรณาการหลอมรวมเขา ดวยกัน เพื่อขับเคลื่อนการทํางานรวมกัน ซึ่งวันนี้มหาวิทยาลัยฯจะตองยอมรับวา เราเดิ น ตามหลั ง พั ฒ นาการทางสั ง คมที่ ขั บ เคลื่ อ นโดยองค ก รชุ ม ชนหรื อ ภาคประชา สังคม เพราะฉะนั้นฐานคิดแบบเดิมที่วา “เรา ตองเอาความรูไ ปใหชมุ ชน” ไมใชวธิ คี ดิ ทีถ่ กู ตอง “มันถึงเวลาของจุดเปลีย่ น และจะยัง คงคิดแบบเดิมวา เราอยูบนหอคอยงาชาง แลวจะนําความรูไปใหกับชุมชน โดยที่ไมรู รอนรูหนาวเรื่องราวตางๆ ของสังคม โดยที่ ไมรูความเปนไปของสังคมนั้นไมไดแลว” ผศ.ดร.ณฐพงศ กลาว และวา เพราะฉะนัน้ อีกดานหนึง่ ของการบริการ วิชาการที่เกิดจากกระบวนการที่นําไปสรางการ เรียนรูรวมกัน อาจจะตั้งกลุมเปาหมาย หรือ กั บ กลุ  ม องค ก รชุ ม ชนท อ งถิ่ น มาร ว มกั น ขั บ เคลื่อน และเราอาจจะมีบทบาทตามที่เราสนใจ หรือเราถนัด โดยนําความสามารถทีม่ ี ในบทบาท นักวิชาการเรื่องงานวิจัย ซึ่งงานวิจัยจะตองมา จากโจทยของชุมชน ทีช่ มุ ชนเองตองการ หรือองค ความรูใดที่เขาจะใชในการขับเคลื่อน ซึ่งจะทํา ใหงานวิจัยนั้นมีพลังมากขึ้น ผศ.ดร.ณฐพงศ เลาวา ภารกิจของตนใน มหาวิทยาลัยตอนนี้ กําลังคิดคนงานเรื่อง “การ เชือ่ มตอระหวางองคความรูด า นวิชาการกับการ ปฏิบัติการจริงในระดับชุมชน” จากที่เห็นใน ปจจุบัน ชุมชนลํ้าหนาไปเยอะ แตชุมชนเองก็มี ขีดจํากัดของตนเอง เชน ในเรือ่ งวิจยั ตางๆ ซึง่ บาง ครั้งชุมชนก็สามารถทําวิจัยชุมชนได แตเราเปน กลุมคนที่มีองคความรูสามารถไปชวยเติมเต็ม

ใหแกชุมชนแตไมใชเปนการสอน เพื่อที่จะได เปนพลังในการขับเคลื่อนรวมกัน และนําองค ความรูในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติการจริงในชุม ชน หรือทําอยางไรใหงานวิจยั ทางวิชาการไมได นํ า ไปอยู  เ พี ย ง “บนหิ้ ง ” โดยให ง านวิ จั ย นั้ น สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง ไมใชเปนการ ทําวิจยั เพือ่ เลือ่ นวิทยาฐานะหรือเลือ่ นตําแหนง อี ก ทั้ ง ในฐานะนั ก วิ ช าการ ภารกิ จ ที่ เราควรจะตองทํามี 2 เรือ่ งคือ “การเปนปญญา ชนสาธารณะ” สิ่งนี้คือการที่เราเปนคนระดับ ป ญ ญาชน ที่ จ ะต อ งสะท อ นความจริ ง ของ สั ง คม การไม ป กป ด เรื่ อ งต า งๆ โดยเราเอง ได ทํ า งานเรื่ อ งนี้ อ ยู  2-3 เรื่ อ ง ร ว มกั บ นักวิชาการหนาใหมๆ รวมตัวกันอยางหลวมๆ โดยเรียกวา “เครือขายนักวิชาการเพือ่ สังคม และองคกรชุมชนภาคใต” บทบาทคือ การพู ด ผ า นงานวิ จั ย หนุ น และเสริ ม ประเด็นปญหาในสังคม ใหขับเคลื่อน มากขึ้น ที่ ผ  า นเราสนั บ สนุ น ผลั ก ดัน พ.ร.บ.สัญชาติรวมกับชาวไทย ผลัดถิ่น หรือในชวงการชุมนุมเรียก รองขบวนการประชาชน เพื่อสังคม ที่เปนธรรม เครือขายนักวิชาการชวย ลารายชื่อ ใหกําลังใจในรูปแบบตางๆ ในการช ว ยกั น ขั บ เคลื่ อ น เรื่ อ งราวต า งๆ ของชุ ม ชนที่ เ ป น ประเด็ น ร อ น อย า งเช น กรณ ป  า สน อ อ น จ.สงขลา ซึ่ ง เป น เรื่ อ งความขั ด แย ง ระหวาง “การอนุรักษกับการพัฒนา” สิ่งที่นัก วิชาการจะตองพูดและติดตามตอคือ เรามองเห็น การพัฒนาอยางไรกับสิ่งที่เปนอยู และเรามอง เห็นทิศทางการพัฒนาเมืองของสงขลา จึงมีการ จัดเวทีวชิ าการรวมนักวิชาการ ภาคประชาสังคม และเอ็นจีโอในพื้นที่ เพื่อจะมาถกเถียงประเด็น และจะรวมกันชวยพัฒนาตอไปไดอยางไร ทําให เรือ่ งเหลานีม้ ารวมกับเรือ่ งเดียวกับการเรียนการ สอน เพื่อใหนักศึกษาไดเห็นภาพจริงในทองถิ่น เขาเอง เพื่อใหเขาไดซึมซับและสามารถวางบท บาทตอสถานการณนี้ดวยตนเองไดอยางไร “เมื่อหยิบปญหาในสังคมทองถิ่น ที่นัก ศึกษาอยูในพื้นที่เหลานั้น ผมไดปรับการเรียน การสอนใหม คิดโจทยทเี่ กีย่ วพันกับทองถิน่ ของ เขา โดยใหนกั ศึกษาไดลงพืน้ ทีห่ รือบานเกิดของ ตนเอง เพือ่ ศึกษาถึงประเด็นปญหา ไมวา จะเปน เรือ่ งสิง่ แวดลอม เศรษฐกิจ สังคม โดยเราจะเปน ผูนําทางโจทยใหเขาไดศึกษาดวยตนเอง” สิง่ นีเ้ ปนโอกาสใหนกั ศึกษาไดเปดตากับ บานของเขาเอง อนาคตเชือ่ วานักศึกษาสามารถ คุยกันเองไดในหมูข องเขา เขาจะวางบทบาทใน สังคมไดดวยตัวเขาเอง และยังเปนการสราง ความเชื่อมตอระหวางนักศึกษากับชุมชนบาน เกิดใหเกิดสํานึกรัก และหวงแหนทองถิน่ ของตน ผศ.ดร.ณฐพงศ กลาววา ที่เราตองปรับ เปลี่ ย นวิ ธี คิ ด บทบาทของนั ก วิ ช าการในมหา วิทยาลัย ทีต่ อ งทํางานรวมกับภาคประชาสังคม หรือเอ็นจีโอ การทํางานรวมกับสังคมนั้น ซึ่งสิ่ง ที่เกิดขึ้นอาจจะมีเสนบางๆ ที่กั้นระหวางนัก วิชาการและชุมชน บอยครั้งที่อาจจะโดนกลาว หาวา “นักวิชาการเองก็ดแี ตพดู ” หรือ “เอ็นจีโอก็ ดีแตคัดคาน” ซึ่งการทํางานรวมกันอาจจะโดน เหมารวมไปดวยก็เปนได อาจจะทําใหเกิดแรง เสียดทาน สังคมเองก็อาจจะยังไมเขาใจ หรือใน หมูเพื่อนนักวิชาการกันเองก็ยังไมเขาใจกัน สุด

ทายเมือ่ เราคอยๆ ปรับและเปลีย่ นคนจะเริม่ เห็น และเขาใจมากขึน้ เรือ่ งเหลานีใ้ นอนาคตอาจจะ มีกลุม นักวิชาการใหมๆ ทีส่ นใจเรือ่ งบานเขาเอง “วันนีพ้ วกเรากลุม นักวิชาการเองก็ควรที่ จะกลาสงเสียงทีจ่ ะทํา ยืนหยัดกับสิง่ ทีเ่ ราทําและ เชื่อมั่น มีนักวิชาการรุนใหญในอดีตที่พยายาม บุกเบิกถากถางเสนทางใหเราเดินเชนเดียวกัน เราก็ควรทําตามที่เขาไดทําทางไวใหในฐานะ ปญญาชนสาธารณะ” การที่จะพัฒนาคนรุนใหมใหเปนกลุม “ปญญาชนสาธารณะ” เพิ่มขึ้นนั้น ซึ่งคนรุน ใหมในปจจุบันคิดถึงแตเรื่องตัวเองมากกวาคน อื่น ทําใหโจทยนี้ถือเปนโจทยสําหรับตน ที่ผาน มาตนเองมีพนื้ ฐานความเชือ่ วา “พลังคนรุน ใหม สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได” เพียงแตวาวัน นี้เรายังไมสามารถหาจุดใหคนกลุมนี้ไดเปลง ศักยภาพออก เมื่อไหรก็ตามที่คนกลุมเหลานี้ สามารถเปลงศักยภาพออกมาได เชื่อวาความ เปลี่ยนแปลงในสังคมเกิดขึ้นอยางแนนอน ปจจุบนั นีต้ อ งเขาใจวาสภาพสังคมไมได มีภาพชัดอยางแตกอน เพราะสังคมตอนนี้มันดู พลามัว เราไมรู ไมเห็นปญหา เราไมรวู า ใครสราง ปญหา เราจึงไมสามารถกําหนดบทบาทตนเอง ได ที่ผานมาเราจึงคิดวาเราจะทําอยางไรใหคน รุนใหมเกิดความอยากที่จะพัฒนาทองถิ่นของ ตน เพราะปจจุบนั สิง่ ทีย่ ากสําหรับคนรุน ใหมเอง แคเรียนจบและหางานทํายังยากเลือดตาแทบ กระเด็น แตเราคิดวายังมีทางที่จะชวยคนรุน ใหมในการมีสว นรวมกับสังคม และเชือ่ วาเมือ่ เรา เริม่ ลงมือทํางานโดยใหคนหนุม สาวลงไปในทอง ถิน่ นัน้ เราเชือ่ ถึงจิตสํานึกของเขาตอทองถิน่ ของ เขาเอง เกิดการหาทางออกดวยตัวของเขาเอง ผศ.ดร.ณฐพงศ กลาววา รางวัลที่ไดมา เหมือนเปนเครื่องหมายที่คอยยํ้าใหเราทํางาน ตอ สิง่ ทีจ่ ะตองทําตอจากนี้ คิดไว 3 เรือ่ ง คือ การ เชื่อมตอวิชาการงานวิจัยกับการปฏิบัติการใน ชุมชน จะตองใหลงตัวมากขึน้ วันนีอ้ าจจะยังไม ลงตัวมากนักเพราะอยูในชวงริเริ่ม ที่ผานมาก็ ผลักดันในเชิงนโยบายมหาวิทยาลัย เพือ่ ทีจ่ ะให นักวิชาการ หันมาครุน คิดเรือ่ งเหลานีม้ ากขึน้ เรา ตองทําตอในเรื่องนี้ อีกทัง้ เรือ่ งทีส่ อง จะตองใหมหาวิทยาลัย กระชับความสัมพันธที่แนบแนนกับภาคชุมชน สังคม และประชาสังคมใหมาก หลอมรวมใหเปน เนือ้ เดียวกันและแบงบทบาทใหชดั เจน โดยแบง งานทีถ่ นัด เพราะควรทีจ่ ะหันหนาเขาหากันมาก ขึ้น หรือตองมาสรางดาวดวงเดียวกัน เรื่องที่สาม ภาคใตเราคอนขางที่จะมี ปญหาเปนอยางมาก ดานหนึ่งนักวิชาการที่ จะคิดในประเด็นปญหาของภาคใต แตจะตอง ทําหนาที่เปน “สุนัขเฝาบาน” ที่จะคอยสงเสียง ใหดังผานงานวิจัยที่เราไดลงไปศึกษาจริง เพื่อ สลั ด ข อ หาว า อยู  แ ต ใ นห อ งสมุ ด ต อ งทํ า ให เห็นไดวางานวิจัยสามารถใหเห็นเปนรูปธรรม ได หรืออีกทั้งการทําเวทีเสวนารวมกันมากขึ้น ระหวางเพื่อนนักวิชาการ เพื่อหลอมรวมเพื่อน นักวิชาการจะไดทํางานรวมกัน “นักวิชาการจะตองมีฐานทีม่ นั่ เพราะเรา ยังทํางานแบบโฉบไปโฉบมา ทํางานแคไดขึ้น ชือ่ วาทําแลวนํานโยบายเพือ่ มาพูดใหเปนวาทะ กรรม แตไมมรี ปู ธรรม เราตองลงทํางานชุมชน นํา ผลงานวิจัยไปรับใชสังคมในพื้นที่จริงๆ และ สามารถนํามาสือ่ สารกับสาธารณะไดวา สิง่ เหลา นีน้ าํ ไปประยุกตในอนาคตของการทํางานได”


10B ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ - àÂÒǪ¹

Çѹ·Õè 29 ÁԶعÒ¹ - 5 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556

“นักกิจกรรม” เราจะเห็นไดวามีอยูทั่ว ทุ ก หน ว ยองค ก ร แม ก ระทั่ ง องค ก ร สถาบันตางๆเปนตัวบมเพาะที่ทําให เกิด “นักกิจกรรม”ในรั้วมหาวิทยาลัย ซึง่ บุคคลทีม่ ลี กั ษณะเชนนีจ้ ะเปนบุคคล พิเศษที่มีความสามารถแยกรางตนเอง เพื่อทํ า ประโยชน แ ก สั งคมสาธารณะ และสามารถเรี ย นหนั ง สื อ ได ด  ว ยดี ควบคูกับภารกิจดานสังคมของตน เชื่อ ไดเลยวารั้วมหาวิทยาลัยที่แหละที่เปน แหลงบมเพาะเชื้อนักกิจกรรมที่ทําให หลายไปไดดบิ ไดดใี นสังคมมานักตอนัก ซึ่งนางสาววราณาฐ จํานงค หรือ “ไอซ ” เป น นั ก ศึ ก ษาที่ เ ป น นั ก กิ จ กรรม แมวาเธอจะเรียนในภาควิชาสาขาที่คอน ขางยาก แตทาํ ใหเธอไดสะสมผลงานจนได รับรางวัล “คนดีราชมงคลศรีวิชัย” ประจํา ป2556 และไดมา2ปซอน “ไอซ” เผยวา ตอนนี้เรียนอยูสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร ป 4 การที่เรียน วิ ศ วะนั้ น ยากพอสมควรแต ก็ ตั้ ง ใจและ พยายามทําใหดีที่สุด เกรดเฉลี่ยก็อยูใน เกณฑระดับปานกลาง วิชาสวนใหญทเี่ รียน ก็จะเนนไปทางดานการเขียนโปรแกรมและ การคํานวณ แตไอซจะถนัดในเรื่องของ คอมพิวเตอรกราฟก ซึ่งจะไมคอยตรงกับ สาขาที่เรียนสักเทาไหร แตก็เรียนผานมา ไดทุกวิชา ตอนนี้ก็อยูป 4 แลวเหลือแคสห กิจ หรือการฝกงาน และแลวทําโปรเจคจบ เรียนวิศวะถือวาตองเปนคนที่คอน ขางมีบุคคลิกที่ทะมัดทะแมง เราเรียนรวม กับ เด็ ก ผู  ช าย ด ว ย ซึ่ ง เป น เรื่ อ งธรรมดา ของเด็กสายชาง และจะมีเพื่อนผูชายคอน ขางเยอะ อีกทั้งเปนผูหญิงคนเดียวในหอง ทําใหบุคลิกตองเปนคนทะมัดทะแมงอยู แลว ทําใหอยูกับเพื่อนผูชายก็สนุกไปอีก แบบ ไปไหนก็ไปดวยกัน ลุยๆ มีอะไรก็ คอยชวยเหลือกันตลอดแตเพื่อนผูชายมัก จะชอบแกลงอยูเ สมอ เพราะเปนผูห ญิงคน เดียว ไปไหนก็จะพาไปดวย ไมเคยทิ้งกัน ดวยบุคลิกสวนตัวของไอซเองก็มีลักษณะ คลายเด็กผูชายอยูแลว เลยไมคิดวาจะมี ปญหาอะไรสําหรับตนเองสําหรับการเรียน สาขานี้ ป นี้ เ ป น ป ที่ 2ที่ ไ ด รั บ รางวั ล “คน ดี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย ” ในด า นบํ า เพ็ ญ ประโยชน รางวัลที่ไดรับ คิดวาไดจากการ ทํากิจกรรมตางๆใหกับทางมหาวิทยาลัย ไมวาจะเปนกิจกรรมของสาขา คณะ หรือ มหาวิ ท ยาลั ย ค ะ เนื่ อ งจากเป น สโมสร นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร และเปน สภานักศึกษาของมหาวิทยาลัยดวย จึงมี โอกาสไดจดั กิจกรรมตางๆเพือ่ ใหนกั ศึกษา ในมหาวิ ท ยาลั ย ได มี ส  ว นร ว มในการทํ า กิจกรรมเชนเดียวกันและตองขอขอบคุณ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร มทร.ศรีวิชัย ที่ คัดเลือกใหไอซไดรับรางวัลนี้ ตนเองคิดวาการทีต่ นเองไดรบั รางวัล นี้นั้น อาจจะมากจาก “กิจกรรมสอนให คนทํางานเปน”ความรูและประสบการณ นั้น ไอซเชื่อวาเราไมไดรับจากวิชาความรู ในหองเรียนเพียงอยางเดียว แตการที่เรา ไดทํากิจกรรมตางๆ โดยเฉพาะเพื่อสวน

รวมนอกจากจะทําใหเรามีความสุขแลว กิจกรรมเหลานัน้ ยังใหประสบการณหลายๆ อยาง ไมวาจะเปนการทํางานเปนทีม การ มีมนุษยสัมพันธกับผูอื่น การวางแผนงาน ต า งๆ ได เ จอป ญ หาและอุ ป สรรคต า งๆ มากมาย ที่ตองชวยกันคิดแกไขสิ่งตางๆ เหลานี้ไอซเชื่อวาสามารถที่จะนําไปใชใน ชีวติ ประจําวันและการทํางานในอนาคตได ความรู  สึ ก ภู มิ ใ จมากค ะ สํ า หรั บ รางวัลนี้ แตสิ่งที่รูสึกภูมิใจยิ่งกวานั้นคือ การทําใหพอกับแมภูมิใจ เพราะตั้งแตเด็ก เวลาไดรับรางวัลตางๆ พอไมเคยพูดออก มาสักครั้งวา “พอภูมิใจ ลูกพอเกง” หลาย ครั้งเคยแอบนอยใจ แตเมื่อโตเปนผูใหญก็ เริ่มเขาใจเหตุผลของพอ “รางวัลครั้งนี้ มีเกียรติบัตรอีก 1 ใบ ที่เอาไปยื่นใหพอ แลวพูดกับพอวา ปนี้ลูก ไดรับรางวัล คนดีราชมงคลศรีวิชัยอีกแลว นะ นํ้าตาของผูชายคนหนึ่งแทบจะไหล แลวพูดออกมาวา พอภูมิใจในตัวลูกมาก รางวัลอะไรก็ไมสําคัญ ขอแคใหลูกเปนคน

กิ จ กรรมต า งๆ นอกรั้ ว มหาลั ย เช น ค า ยวิ ศ วะ อาสา จัดงานวัน เด็ก ปลูกปาชาย เลน จัดโครงการ วิศวะสานฝนปน รักใหนอง ใ น เ รื่ อ ง ของการผานเวที การแขงขัน ตอน

วราณาฐ จํานงค

¡Ô¨¡ÃÃÁÊ͹ãËŒ¤¹·íҧҹ໚¹ ‘äÍ«’¤¹´ÕÃÒªÁ§¤ÅÈÃÕÇÔªÑÂ56 ดี คําพูดทีอ่ อกกจากปากพอคํานี้ ทําใหรสู กึ ดีใจยิ่งกวารางวัลที่ไดมา” ไอซคดิ วาการเปนคนดีคดิ วาเปนสิง่ ที่ ทําไมยาก ขอแคใจเราอยากจะทํา เชนชวย เหลือผูอื่นโดยที่ไมหวังสิ่งตอบแทนใดๆ มี นํ้าใจ ทํางานเพื่อสวนรวม เพียงเพื่อคิดวา จะทําใหสังคมนาอยูยิ่งขึ้น ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ตนเองจะทํ า กิจกรรมคอนขางมาก เพราะดวยลักษณะ นิสัยเปนคนชอบทํากิจกรรม แตก็ไมเคย ทิง้ เรือ่ งการเรียน คิดวาการทํากิจกรรมสนุก สอนประสบการณตางๆใหเรา ในชีวิตการ เปนนักศึกษาไดทํากิจกรรมตางๆมากมาย ในรั้วมหาวิทยาลัย เชน ซอมเชียรใหกอง เชียรคณะวิศวกรรมศาสตร เปนตัวแทน จั ด กิ จ กรรมทุ ก กิ จ กรรมเพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษา ในมหาวิ ท ยาลั ย ได มี ส  ว นร ว มในการทํ า

มัธยมตนคุณครูจะชอบพาไปแขงทักษะ ทางดานภาษาไทย ไอซจะถนัดในเรื่องของ การเขียนเรียงความ แตงกลอนตางๆ ก็จะ ชอบเอางานดานนี้สงเขาประกวด เพราะ คิดวาสิ่งนี้คือสิ่งที่ตนเองถนัดและมีความ สุขทุกครั้งที่ไดทํา ทําใหรางวัลสวนใหญที่ ไดรับจะเปนงานทางดานภาษาไทยคะ ก็ แปลกใจตัวเองเหมือนกันทําไมถึงมาเรียน วิศวะ แตรางวัลที่ทําใหครอบครัวภูมิใจยิ่ง กวานัน้ คือ ไดรบั รางวัล “คนดีศรีเขต 2” ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2 ตอนมัธยมตน แลวก็รางวัล“คนดีศรีราช มงคลศรีวิชัย” การวางเปาหมายอนาคตนั้น อีกไม นานก็ใกลจะเรียนจบแลว ก็วางแผนชีวิต ไววาจะเรียนตอปริญญาโทดานกราฟก มัลติมีเดียแตคิดวาคงจะทํางานในดาน

ที่ เ รี ย นไปด ว ย จะได ห าประสบการณ กอนเรียนจบและจะไดชวยแบงเบาภาระ ครอบครัวบาง จบปริญญาโทเมื่อไหรก็คิด วาอยากจะทํางานดานการออกแบบสื่อ “เคยมีรนุ นองหลายคนมาถามวา “พี่ ทํากิจกรรมเยอะ แลวไหนจะเรื่องเรียนอีก ไมเหนื่อยบางหรอ” ไอซยิ้มใหนองแลวก็ ตอบไปวา บางครั้งก็เหนื่อยแตไดพักเดี๋ยว ก็หายเหนือ่ ยแตทาํ งานเพือ่ สวนรวมอยาคิด วาเหนื่อย ใหรูสึกออกมาจากใจวาทําแลว มีความสุข รุนนองก็ถามอีก “พี่ทําแลวได อะไร” สิ่งที่ไอซตอบรุนนองคือ “นอกจาก ประสบการณและมิตรภาพจากเพื่อนๆใน การทํางานดวยกันแลว สิ่งที่ไดมากกวา นั้นคือความภูมิใจและความทรงจําดีๆวา ครั้งหนึ่งที่เรามาเรียนที่นี่ เราไดทําอะไรดีๆ เพือ่ สวนรวมใหกบั สังคมของเราแลวบาง”


¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ - àÂÒǪ¹ 11B

Çѹ·Õè 29 ÁԶعÒ¹ - 5 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556

ม.หาดใหญชG ู reen & White University

รับรางวัลชมเชย‘องคกรโปรงใส’จากป.ป.ช.

สุดาพร ทองสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยหาดใหญชนู โยบาย Green รวมทั้งตองการประกาศเกียรติคุณ & White University เข า รั บ รางวั ล หนวยงานและองคกรที่มีความโปรงใส ให ชมเชย“องคกรโปรงใส” ประจําป 2555 เปนทีป่ ระจักษแกสงั คมทัง้ ในดานคุณธรรม จาก ป.ป.ช. จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต โดยมี องคกร 5 แหงไดรับรางวัลองคกรโปรงใส สํานักงานปองกันและปราบปราม และองคกรอีก 17 แหงไดรับรางวัลชมเชย การทุจริตแหงชาติ หรือ ป.ป.ช. ประกาศ โดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ เปน 1 ใน 17 มอบรางวัล”องคกรโปรงใส”เกียรติยศแหง องคกรที่ไดรับรางวัลชมเชยองคกรโปรงใส คุณธรรม จริยธรรม และความซือ่ สัตยสจุ ริต ในครั้งนี้ดวย ครั้งที่ 3 ประจําป 2555 (NACC Integrity นางสุดาพร ทองสวัสดิ์ ผูอํานวย Awards 2012) ใหกับหนวยงานราชการ การสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย รัฐวิสาหกิจ และองคกรธุรกิจเอกชน เพื่อ หาดใหญ กลาววา “มหาวิทยาลัยหาดใหญ สงเสริมและใหกําลังใจองคกรตาง ๆ ที่ มีพฤติกรรมองคกรอยูบ นพืน้ ฐานคานิยมที่ มีความพยายามสรางความโปรงใสของ เกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริต มีปรัชญาของ สังคมไทยใหเกิดขึ้น ผานการดําเนิน มหาวิทยาลัยคือ “รูคิด รูธรรม รูสําเร็จ” ที่ เ ป น เข ม ทิ ศ ไปสู  ก ารบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น งานของตนเอง

สงขลาจัดงานวันตอตานยาเสพติดโลก56 ดึงเยาวชนและทุกภาคสวนผนึกกําลังรวม

เอาชนะยาเสพติด ซึง่ กําหนดเปนวาระแหง ชาติ ทีร่ ฐั บาลมุง มัน่ ในการแกไขปญหาดัง กลาวอยางจริงจังและตอเนื่อง ทัง้ นี้ จังหวัดสงขลา โดยศูนยอาํ นวย การพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด สงขลา จึงไดจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น โดย เนนการมีสวนรวมในการแสดงพลังของ คนในชาติอยางพรอมเพรียงกันทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ ภายใตคําขวัญ “ยาเสพติดจะ พินาศ คนไทยทัง้ ชาติตอ งรวมมือกัน” เพือ่ ใหประชาชน เยาวชนและทุกภาคสวนได ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและรวม กันแกไขปญหาดังกลาวอยางจริงจังและ ตอเนื่อง พรอมทั้งใหวันที่ 26 มิถุนายน

ของมหาวิทยาลัยอยางเต็มภาคภูมิ โดย บุคลากรและนักศึกษาของม.หาดใหญตอ ง เปนคนดีและคนเกง สอดคลองตามคานิยม รวม CHAMP โดยเฉพาะ M :Morality คือ การยึดมั่นในคุณธรรม นอกจากนีม้ หาวิทยาลัยหาดใหญยงั ดําเนินนโยบาย “Green & White University” โดยเฉพาะ “White University” คือ การสรางจิตสํานึกที่ดีในองคกร สงเสริม ใหบุคลากรและนักศึกษาตระหนักและยึด มั่นในคุณธรรม ศีลธรรม ซึ่งกอใหเกิดการ อยูรวมกันอยางปกติสุข ถือเปนนโยบาย ที่ชัดเจนที่มหาวิทยาลัยมุงมั่นดําเนินการ มาโดยตลอด จนทํ า ให ผ  า นเกณฑ ก าร พิจารณาใหไดรับรางวัลองคกรโปรงใสใน ครั้งนี้” ซึ่งเปนวันตอตานยาเสพติดโลก เปนวัน ที่แสดงถึงสัญลักษณของการผนึกกําลัง ของคนในชาติเพื่อรวมแกไขปญหายา เสพติดใหหมดไป กิ จ กรรมในวั น นี้ ประกอบด ว ย กิจกรรมรวมพลัง “คนไทยหัวใจสีขาว รวมตานยาเสพติด” : การอานสารจาก นายกรั ฐ มนตรี แ ละกล า วปฏิ ญ าณตน ประกาศเจตนารมณตอตานยาเสพติด , การใหคําปรึกษาดานสุขภาพ , การจัด นิทรรศการเกี่ยวกับโทษและพิษภัยยา เสพติด , การแสดงกลุม B-Boy วัยใสตาน ยาเสพติด , การแสดงมโนราหตัวออน , การแสดงหนังตะลุงคน ฯลฯ

นาง สุรยี พรรณ ณ สงขลา เลขานุ ก าร ศู น ย  อํานวยการ พ ลั ง แ ผ  น ดินเอาชนะ ยาเสพติ ด จั ง ห วั ด สงขลา เปด เผยวา การ เมื่อวันที่26มิ.ย.56 เวลา 16.00 น. ที่ บริเวณถนนคนเดินสงขลาแตแรก เขต เทศบาลนครสงขลา นายสุรพล พนัส อําพล รองผูวาราชการจังหวัดสงขลา เป น ประธานเป ด กิ จ กรรมเนื่ อ งในวั น ตอตานยาเสพติดโลก ประจําป 2556 โดยมีสวนราชการที่เกี่ยวของ นักเรียน นักศึกษา เขารวมกิจกรรมเปนจํานวน มากนับพันคน

จัดงานวันตอตานยาเสพติดในปนี้ ไดมี การระดมพลังแผนดินครั้งยิ่งใหญของ ชาวจังหวัดสงขลาในทุกพื้นที่ ในการเขา มามีสว นรวมปองกันและเฝาระวังปญหา ยาเสพติดไมใหหวนกลับมามีผลกระทบ ตอสังคมไทย ภายใตการนําของ นางสาว ยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ได กําหนดแนวทางการปองกันและแกไข ปญหายาเสพติด ภายใตพลังแผนดิน

ตรวจเยี่ยม

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 และคณะเดินทางลงพื้นที่ ตรวจติดตามการดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคลคลเขารับราชการเปน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผชู ว ย ครัง้ ที่ 1/2556 สังกัดสํานักงาน เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ในระหวางวันที่ 20-25 มิถนุ ายน 2556 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เพื่อติดตามสถานการณ การสอบแขงขัน สอดสอง ดูแล สังเกตการณเพื่อใหการสอบเปนไปดวยความเรียบรอย และเยี่ยมสนามสอบไดแก สนามสอบโรงเรียนระแงะและสนามสอบโรงเรียนตันหยงมัส ตามที่ไดมีคําสั่งแตงตั้งจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


12B â¦É³Ò

Çѹ·Õè 29 ÁԶعÒ¹ - 5 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556


Çѹ·Õè 29 ÁԶعÒ¹ - 5 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556

â¦É³Ò 13B


14B ¼ÙŒËÞÔ§

Çѹ·Õè 29 ÁԶعÒ¹ - 5 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556

‘มน’ ทม.ปาดังเบซาร ตองมีธรรมะในใจ อุปสรรคแคไหนก็ผา นพน

บริการออกแบบและผลิต นามบัตร, ใบปลิว, โบรชัวร แผนพับ, โปสเตอร, โปสการด, บัตรเชิญ, แฟม, นิตยสาร, วารสาร, หนังสือ, แคตตาล็อก, เมนู, คูมือ, ปายตราสินคา, ฉลาก, ใบเสร็จ, บรรจุภัณฑ ฯลฯ ปายสื่อประชาสัมพันธ ไวนิล, ธงญี่ปุน, X-Banner, Roll up, Full Frame, บัตรพนักงาน, บัตรเมมเบอร, ตรายาง ฯลฯ

ณฐมน ทองอราม

สนี้ กลัวัสบดีมาเจอกั คะคุณผูอาน “ภาคใตโฟกัส” ฉบับ นอีกครั้งในคอลัมน ผูญิ๊ง ผู

หญิ ง ซึ่งผูเขียนไดเฟนหาผูหญิงสวย เกง และมีเคล็ดลับดีๆในการทํางานใหประสบ ความสําเร็จ พรอมทั้งเคล็ดไมลับในการดูแล สุขภาพ มาใหคุณผูอานไดทําความรูจักกัน เปนประจํา ผูหญิงเกงวันนี้ สาวสวยที่วานี้ก็ คือ นางสาวณฐมน ทองอราม หรือ “มน” หัวหนางานอัตรากําลังและพัฒนาบุคลากร (บุ ค ลากร 3) งานอั ต รากํ า ลั ง และพั ฒ นา บุคลากร ฝายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองปาดังเบซาร มน เผยวา ตอนนี้ทํางานในตําแหนง หัวหนางานอัตรากําลังและพัฒนาบุคลากร (บุ ค ลากร 3) งานอั ต รากํ า ลั ง และพั ฒ นา บุคลากร ฝายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองปาดังเบซาร ซึ่งลักษณะงาน และการทํ า งาน เป น การทํ า งานเกี่ ย วกั บ งานบุคคลเปนงานที่คอนขางที่ซับซอนและ ยุงยาก เพราะตองศึกษาระเบียบอยูเสมอ เนื่องจากมีกฎหมายและระเบียบใหม ๆที่ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นหรือจังหวัด ไดออกระเบียบและหนังสือสั่งการใหองคกร ปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติ เปนหนาที่ที่

จะตอ งตีค วามระเบี ยบกฎหมายให เขาใจ จึงทําปฏิบัติงานนั้น ๆไดอยาง ถูกตอง เนื่องจากงานบุคคลเปนงาน ที่เกี่ยวของกับการเจริญกาวหนาใน ตํ า แหน ง และสิ ท ธิ ป ระโยชน ข อง บุคลากร ซึ่งจะตองดําเนินการใหถูก ตองและรวดเร็วที่สุด โดยการทํางาน จะตองประสานกันทั้งสองงานคืองาน อัตรากําลังและพัฒนาบุคลากรและ งานการเจาหนาที่ ในการแกไขปญหางาน ลั ก ษณะนี้ ซึ่ ง งานนี้ ก็ ต  อ งอาศั ย ความแมนยําในการชี้แนะ และตอง รูระเบีย บที่ชัดเจน สามารถอธิ บาย ไดทันที รวดเร็ว อะไรที่ไมแนใจก็ ปรึกษาหัวหนาฝายหรือผูบ งั คับบัญชา ในทันที โดยจะไมใหคําตอบที่ผิด ๆ เพราะอยางที่ไดกลาวไปแลววางาน บุคคลเปนงานเกี่ยวของกับสิทธิและ ผลประโยชนในการเจริญกาวหนาใน ตําแหนงหนาที่ หากไดชี้แจงขอมูล ที่ผิดพลาดไปก็จะเกิดผลกระทบตอ บุคคลนั้นทันที หลัก หรื อแนวทางการทํ า งาน ดวยตนเองเปนคนจริงจังและมุงมั่น

โฟกั ส ั ดี พริ น ้ ท บริการออกแบบและผลิต สิ่งพิมพคุณภาพ

E RVIC

SE

อบอุนดวยบริการเปนกันเอง

QU

Y T I L A

ON

ATI N I G A

IM

คุณภาพงานพิมพที่คุณไววางใจ สรางสรรคจินตนาการ ผสมผสาน แนวคิดใหมๆ เพ�องานของคุณ โดดเดน มีภาพลักษณที่ดีกวา

N G I S DE

ออกแบบงานสิ่งพิมพไดหลากหลาย ดีไซนโดนใจ

Digital offset Print on Demand

Tel. 0 7436 8522-4 Fax. #13


´Ç§ 15B

Çѹ·Õè 29 ÁԶعÒ¹ 5 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556

ลัคนาราศีตุลย วันที่ 15 ต.ค.-14 พ.ย. การงาน จะไดขา วดีเรือ่ งงาน เชน ไดงานใหมหรือตําแหนงใหม และผลตอบแทนดีขนึ้ การเงิน จะไดเงินกอนใหญจากการขายทรัพยสนิ เชน บานที่ดิน หรือหุน ความรัก ความรักสดใส ไดขาวใหมๆ จากคนรัก และเปนขาวดีที่ทานรอคอยมานาน

ลัคนาราศีพิจิก วันที่ 15 พ.ย.-14 ธ.ค. 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2556 ลัคนาราศีเมษ วันที่ 15 เม.ย.- 14 พ.ค.

การงาน การงานใหมจะมีการเริ่มตนที่ดี และมีหุนสวนชวย ใหการงานดําเนินไปสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งมีผลตอบแทนดี การเงิน จะมีรายจายและรายไดเกิดขึ้นพรอมๆ กัน จึงไมเดือดรอน แตก็เปน เพียงเงินผานมือไมมีเหลือเก็บ ความรัก ขึ้นอยูกับการเงิน ถาเงินมี คนรักก็มีมา แตเมื่อเงินรอยหรอรักก็จืดจางไป หารักแทที่ไมตองใช เงินไดยากในชวงนี้ ลัคนาราศีพฤษภ วันที่ 15 พ.ค.-14 มิ.ย. การงาน ชวงตนสัปดาหจะไดลาภจากงานประจํา เชน ของ ขวัญหรือของฝากจากเพื่อนรวมงาน เปนตน การเงิน จะไดลาภกอน ใหญจากการเสี่ยงโชคหรือธุรกิจเก็งกําไร ความรัก ความรักรอนแรง จึงไมควรขัดใจหรือปฏิเสธคําขอรองจากคนรัก จะถูกตีความเปนอยาง อื่น และนําไปสูการทะเลาะ

คิดวาทุกอยางตองทําได ไมเกินความสามารถของ มนุษย อยาทอถายังไมไดลงมือทํา ไมมีอะไรที่ ไดมางาย ๆ บางครั้งก็ตองเสียนํ้าตา เสียใจ เปน ธรรมดา การดูแลตัวเองนัน้ ซึง่ ตนเองเปนคนทานงาย แตเหมือนทานยาก ชอบทานอะไรซํ้าๆ เดิม ๆ อะไร ที่เปนของแปลก ก็จะไมทาน เชน ถาปลาก็เลือกวา ปลานํ้าเค็ม อาหารปา อาหารแปลกไมทาน ชอบ ทานรสจัดๆ ผลไมชอบทานองุนมาก ผักทานได เกือบทุกชนิด นมไมคอยทานเพราะไมชอบ เปน คนไมทานกาแฟ นอกจากดื่มตอนอานหนังสือหรือ ตอนประชุมก็จะมีบา ง แตนอ ยมาก ในชีวติ ทีท่ านได ไมเคยเบื่อคือไข ทานไดทุกมื้อ และจะมีทานพวกวิ ตมินซี หรือพวกบํารุงผิวพรรณ แตก็ไมไดเนนอะไร การดูแลผิวพรรณจะใชผลิตภัณฑบํารุงผิว ที่มีคุณภาพ จะเนนโลชั่นดีๆ เพราะเปนคนผิวแหง ผิวหนาก็จะเนนทําความสะอาดใหดี ลาง เครื่องสําอางใหหมด จะทําใหผิวหนาไมเกิดสิว แลวบํารุงดวยมอยเจอรไรเซอร แคนี้ก็พอแลว ไม ตองหลายขั้นตอน การผอนคลายหรือวันวางจะชอบนวดแผน โบราณกับนวดนํ้ามันมากเพราะผอนคลาย ชอบ ไปนวดหนา เพราะเหมือนไดพักผอน ชอบสระผม ทําผม เวลาวางชอบไปวัด ทําบุญ เพราะเหมือน ไดทาํ บุญแลวจิตใจเราสบายเหมือนไดพกั ผอน ทอง เที่ยวแบบธรรมชาติ และมีอานหนังสือบาง เชน หนังสือชีวจิต หนังสือธรรมมะ ทองเที่ยว คติประจําใจ ตองมีธรรมะในใจ อุปสรรค แคไหนก็ผานพน อยากฝากถึงผูหญิงยุคนี้วา ชีวิตคนเรามัน สั้น วันนี้เรามีลมหายใจ พรุงนี้เราอาจจะไมมีก็ได เพราะฉะนั้นจงหาความสุขใหแกตัวเองอยูเสมอ แตตองไมเบียดเบียนใคร ไมทํารายใคร สําหรับ การที่เราทํางานหรือทําอะไรก็แลวแตใหทุมเท ทํา ดวยใจ ตั้งใจอยางแทจริง อยาทอ อยาคิดวาทําไม ได จงใหกําลังตัวเองและบอกตัวเองอยูเสมอวาเรา ตองทําได แตละคนมีสองมือเหมือนกัน มีหนึง่ สมอง เหมือนกัน เวลาเทากัน ทุกอยางเทากันหมด เรา ตองทําไดเหมือนที่คนอื่นทําได แลวชีวิตจะประสบ ความสําเร็จและมีความสุข

ลัคนาราศีเมถุน วันที่ 15 มิ.ย.-14 ก.ค. การงาน ทานจะไดเงินเกาคืน หรือไดจากงานเกาคางจาย จึง เหมาะแกการปรับปรุงงานเกาหรือนําโครงการเกาๆ ทีค่ ดิ แลวไมไดทาํ กลับมาทําแลวไดผลดี การเงิน จะไดขาวดีเรื่องเงินกอนใหญที่ทาน ทวงไปหรือขอกูใหม เพื่อการลงทุน ความรัก ไมคอยแนนอน ขึ้นอยู กับอารมณของคนรัก จึงไมควรเรงรัดในชวงนี้

การงาน ชวงนีโ้ ดดเดนเปนพิเศษ โดยเฉพาะอยางยิง่ ทานทีเ่ ปน นักวิชาการหรือทีป่ รึกษา จะไดรบั เกียรติสงู สุดจากเพือ่ นรวมงาน และได ผลตอบแทนคุมคา การเงิน จะไดรับเงินประเภทรอนๆ และเสี่ยงๆ จึง ควรรอบคอบในการรับหรือปฏิเสธ จะไดไมเดือดรอน ความรัก ไมราบ รื่น จึงไมควรเรงรัดใหคนรักรับปากในเงื่อนไขที่ทานตองการ

ลัคนาราศีธนู วันที่ 15 ธ.ค.-14 ม.ค. การงาน ทานที่เปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐ ใหระวัง ผูใหญจะเพิ่มโทษ การเงิน เริ่มดีขึ้นตั้งแตวันที่ 10 ธันวาคม เปนตนไป ดังนั้น ในชวงนี้จึงตองรอตอไป ความรัก คนรักเกาหวนคืนมาเริ่มตน ใหม และทําทาวาจะไปไดดวยดี แตอยาเพิ่งวางใจ ทุกอยางเปลี่ยนได เมื่อเวลาเปลี่ยนไป

ลัคนาราศีมังกร วันที่ 15 ม.ค.-14 ก.พ. การงาน จะไดลาภกอนใหญจากงานประจําหรืองานจรๆ แต คอนขางเสี่ยงตอกฎหมาย จึงควรระวังไวบาง การเงิน ทานที่เปน ขาราชการหรือพนักงานของรัฐ ชวงนีม้ เี งินไหลเขาจากหลายทาง แต ไมควรรับ โดยไมดูที่มาใหดี ความรัก จะพบรักจากการเดินทางไกล และเกิดจากการเปนเพื่อนรวมงาน

ลัคนาราศีกรกฎ วันที่ 15 ก.ค.-14 ส.ค. การงาน ใหระวังจะเดือดรอนเพราะการงานเกาๆ และอาจ ถูกฟองรองคดีแพง การเงิน จะมีรายจายกอนใหญเขามา และใน ขณะเดียวกันรายรับไมเพิ่มขึ้น จึงทําใหตองหมุนเงิน ในลักษณะกอ หนี้ใหม เพื่อใชหนี้เกา ความรัก ใหระวังอารมณหึงหวง จะกอใหเกิด ความขัดแยงกับคนรัก

ลัคนาราศีสิงห วันที่ 15 ส.ค.-14 ก.ย. การงาน จะไดขาวดีเกี่ยวกับงานจากเพื่อนฝูง เชน ขาวไดงาน ใหมหรือไดเลือ่ นตําแหนง เปนตน การเงิน จะไดเงินเกาคืน จึงควรทวง หนี้หรือไดจากการขายของเกา เชน เครื่องประดับเกา ของเกา เปนตน ความรัก ผูใ หญชว ยใหคนรักตัดสินใจเลือกทาน และชวยเปนภาระใน การจัดงานแตงงานหรือหมั้นให

ลัคนาราศีกันย วันที่ 15 ก.ย.-14 ต.ค.

การงาน มีการเดินทางไกล เพื่อไปรับตําแหนงหรือดูงานตาง ประเทศ แตไปแลวไมไดอะไรกลับมา หรือไปแลวไมคุมคาเดินทาง การเงิน จะไดเงินกอนใหญจากการเสี่ยงโชค และธุรกิจเก็งกําไร ความรัก สดใส ทั้งคนเกาและใหม ตางเอาใจทาน เพียงแตวาทาน จะเลือกใครเทานั้น

คําโปรย : สงครามอุ บั ติ ขึ้ น เป น สงคราม โลกที่ น  า สะพรึ ง กลั ว กว า ครั้ ง ไหนๆ เพราะนี่ไมใชสงคราม ระหว า งคนกั บ คน แต เ ป น สงครามระหว า งคนกั บ ซอมบี้ คนตายไมยอมตาย เหตุการณ เริ่ ม ต น ขึ้ น จากโรคระบาดใน ประเทศจีน กอนจะลุกลามไป ทั่วทุกมุมโลก และนี่คือบันทึกจากการ สั ม ภาษณ ผู  ร อดชี วิ ต บั น ทึ ก ที่ เ ต็ ม ไปด ว ยความหวาดกลั ว ความเศร า เสี ย ใจ และความ ระทมทุกข แตกม็ อี กี ดานทีเ่ ปย ม ไปดวยความศรัทธา ความเชื่อ มั่น และกําลังใจ ที่อยางที่โลก ชื่อหนังสือ : สงครามโลก Z : เคยรูจ กั กําลังจะเปลีย่ นแปลงไป World War Z เพราะความตระหนกครัง้ ใหญที่ ชื่อผูเขียน : แม็กซ บรูกส กําลังจะบังเกิดขึ้น....

ลัคนาราศีกุมภ วันที่ 15 ก.พ.-14 มี.ค. การงาน สอเคามีปญหาคดีความ จึงควรตรวจสอบและ ปองกันแกไข กอนที่ปญหาจะลุกลามและบานปลายถึงโรงถึงศาล การเงิน รายจายกอนใหญกําลังจะมา อันเกิดจากผลของการแพ คดี ความรัก คนรักอยูเคียงขางทาน และชวยทานไดโดยการวิ่งเตน หาคนชวยเหลือใหทาน

ลัคนาราศีมีน วันที่ 15 มี.ค.-14 เม.ย. การงาน งานใหญของทานที่ทําเสร็จแลวจะไมไดเงินหรือ ไมก็ขาดทุน การเงิน มีเงินเขามาแตนอยกวารายจาย อันเกิดจาก หนี้เกาที่ถึงเวลาตองชําระคืน ความรัก คนรักพรอมจะตกลง แต ผูใหญฝายคนรักใหรอไปกอน โดยอางฐานะทางการเงินของทาน ยังไมมั่นคง

10 อันดับหนังสือขายดี

1.ตามรอยคุณแมสิริ กรินชัย ผูเขียน ณัฐนภ ตระกลธน ภาส ราคา 169 บาท 2.เรียนรูท กุ ข ไดสขุ เปนกําไร ผูเ ขียน ว.วชิรเมธี ราคา 129 บาท 3.เดอะท็อปพาวเวอร ผูเขียน สม สุจีรา ราคา 195 บาท 4.Line ผูเขียน ตี๋เตี้ยหยี ราคา 180 บาท 5.ติวหุน รวยดวยวีไอ ผูเ ขียน อธิป กีรติพชิ ญ ราคา 225 บาท 6.เงินไมใชทุกอยาง แตทุกอยางเริ่มตนที่เงิน ผูเขียน วิ วรรณ ธาราหิรัญโชติ ราคา 185 บาท 7.สงครามโลก Z:World War Z ผูเขียน แม็กซ บรูกส ราคา 320 บาท 8.เตรียมเบ็ดไวใหลูก ผูเขียน อัจฉริยะ ควรทิพย ราคา 200 บาท 9.เกงภาษา 50 ลาน ผูเขียน บัณฑิต อึ้งรังษี ราคา 190 บ 10.อํานาจเปรม ผูเขียน สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ราคา 160 บาท


16B áËÅ‹§§Ò¹

Çѹ·Õè 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2556

มุมมองต่อการพัฒนาท่าเรือของไทย ในกระแสโลจิสติกส์ยุค AEC

วัสดีครับ ฉบับนี้ผมขอเขียน เรื่ อ งกำรพั ฒ นำท่ ำ เรื อ ไทย ในกระแส AEC ก่อน ถือเป็นกำรน�ำร่อง แนวคิดให้คนปักษ์ใต้บ้ำนเรำได้เข้ำใจ กันบ้ำง ผมท�ำงำนในธุรกิจท่ำเรือมำสิบ ปีเต็ม เห็นอะไรบำงอย่ำงที่เป็นประโยชน์ ก็มำเล่ำสู่กันฟัง เรื่องนี้มีข้อมูลเยอะพอ สมควรค่อยๆ ทยอยเล่ำไปนะครับ แต่ ฉบับหน้ำคงมำต่อเรือ่ งกำรพัฒนำคน (ยัง เขียนไม่จบ) ขอเล่ ำ ถึ ง ภำพรวมสถำนกำรณ์ ของท่ำเรือแหลมฉบังให้พี่น้องชำวใต้ฟัง กันนะครับ ภำพกว้ำงคือ ตอนนี้ท่ำเรือ แหลมฉบังรถติดเยอะมำกกว่เดิมเกือบ สองเท่ำ ขณะที่ปริมำณตู้สินค้ำก็เพิ่มขึ้น ไม่มำกนัก ปริมำณตู้สินค้ำผ่ำนท่ำเรือ แหลมฉบั ง 5 เมื่ อ ปี ที่ ผ ่ ำ นมำ ถื อ ว่ ำ เติบโตในอัตรำก้ำวหน้ำมำกเฉลี่ยปีละ 8-10% แต่ปีที่ผ่ำนมำและปีนี้ เติบโตใน อัตรำที่ถดถอยลง เนื่องจำกปัจจัยวิกฤต เศรษฐกิจโลก(อเมริกำและยุโรป) ยังไม่ คลี่คลำยสู่สถำนกำรณ์ปกติ ปัญหำของ ท่ำเรือแหลมฉบัง และผู้ประกอบกำรใน ธุรกิจโลจิสติกส์ในปัจจุบัน เรำมี ป ั ญ หำในเรื่ อ งกำรพั ฒ นำ ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น ระบบถนน ระบบรำง ระบบท่ำเรือชำยฝั่ง กฎหมำย

งบประมำณที่สนับสนุนทำงด้ำนโลจิสติกส์ ของภำครัฐไม่ทนั กำร ในขณะทีม่ กี ำรแข่งขัน ระหว่ำงผู้ประกอบกำรไทยกันเอง เช่น กำร ตัดรำคำ เพื่อให้อยู่รอด เมื่อสู้กับบริษัทต่ำง ชำติไม่ได้ก็มำแข่งขันกันเอง ซึ่งเป็นปัญหำ ที่ส�ำคัญ เรำจะช่วยลดต้นทุนดลจิสติกส์ให้ แข่งขันได้อย่ำงไร ในขณะที่ปัจจัยภำยนอก เช่น รำคำพลังงำน ปัญหำวิกฤตเศรษฐกิจ เป็นสิ่งที่ยำกเกินคำดกำรณ์

ในมุมมองต่อเรื่องนี้ ผมเห็นว่ำวันนี้ รัฐบำลต้องเร่งสร้ำงมำตรฐำนกลำงในกำร ให้บริกำรโลจิสติกส์ (ทำงบกและทำงรำง) รวมถึงรำคำกลำง และมำตรฐำนอื่นๆ อย่ำง เร่งด่วน เพื่อรองรับ AEC ให้ผู้ประกอบกำร ไทยมีโอกำสเพิ่มและแข่งขันได้จริงในเวที โลก อีกประเด็นหนึ่งที่ส�ำคัญมำก ถ้ำท่ำน ได้ยินในข่ำว จะมีค�ำถำมกันว่ำ เรำควำม จ�ำเป็นมำกน้อยเพียงใดที่ต้องขยำยท่ำเรือ

รับสมัครพนักงาน พนั ก งำนวุ ฒิ ป วช. สำมำรถใช้ คอมพิวเตอร์ได้ดี ติดต่อได้ที่ : เสำวลักษณ์ ศึกษำภัณฑ์ 277 – 279 ถ.นิพทั ธ์สงเครำะห์ 2 อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110 โทร.074-220458,074236975 โทรสำร.074-246654,074-236806 ฉบับที่ 799 ประจ�ำวันที่ 29 มิถุนำยน - 5 กรกฎำคม 2556

ประกาศรับสมัครงาน หจก.จัส เอ็นจิเนียริ่ง ด�ำเนินงำนเกี่ยวกับจ�ำหน่ำยและติด ตั้งระบบไฟฟ้ ำ แรงสูง-ต�่ำ ให้กับโรงงำน

(อ่านต่อฉบับหน้า)

สังคม , วันหยุดประจ�ำปี , วันหยุดพักร้อน , เบี้ยขยัน ,เบี้ยเลี้ยงต่ำงจังหวัด , ประกัน อุบัติเหตุ ติดต่อได้ที่ ห้ ำ งหุ ้ น ส่ ว นจ� ำ กั ด จั ส ต�าแหน่ง : ธุรการ 2 อัตรา เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง 375/1 ถ.สำครมงคล 2 เพศ : ชำย ,หญิง ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110 ระดับกำรศึกษำ ปวช.ขึ้นไป โทร. 0824295858 เวลำ 09.00-17.00 น. คุณสมบัติ -มี ค วำมอดทน ขยั น ซื่ อ สั ต ย์ และรั บ ผิ ด ชอบงำนที่ ไ ด้ รั บ มอบ รับสมัครพนักงาน หมำยได้ แผนกอาหารและเครื่องดื่ม - ขับรถจักรยำนยนต์ และรถยนต์ได้ 1. พนักงำนเสิร์ฟ (Waitress / Waitและมีใบอนุญำตขับขี่ er) ชำย/หญิง 1 ต�ำแหน่ง เงินเดือน 9,000 บำท แผนกครัว สวัสดิกำร โบนัส , ประกันสังคม , 1. Pastry Chef ชำย/หญิง 1 ต�ำแหน่ง วันหยุดประจ�ำปี , วันหยุดพักร้อน , เบี้ยขยัน 2. กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊กครัวยุโรป (Chef De , ประกันอุบัติเหตุ Partie / Demi Chef) ชำย/หญิง 1 ต�ำแหน่ง 3. หัวหน้ำส่วนล้ำงและจัดเก็บภำชนะ ต�าแหน่ง : ช่างไฟฟ้า 5 อัตรา , ผู้ (Chief Steward) ชำย/หญิง 1 ต�ำแหน่ง ช่วยช่าง 3 อัตรา 4. พนักงำนล้ำงและจัดเก็บภำชนะ เพศ : ชำย (Steward) ชำย/หญิง 5 ต�ำแหน่ง ระดับกำรศึกษำ ปวช.ขึ้นไป แผนกสุขภาพ คุณสมบัติ -มี ค วำมอดทน ขยั น 1. พนักงำนนวดสปำ (Therapist) ซื่ อ สั ต ย์ และรั บ ผิ ด ชอบงำนที่ ไ ด้ รั บ มอบ หญิ ง 1 ต�ำแหน่ง หมำยได้ แผนกขาย เงินเดือน 10,500 บำทขึ้นไป 1. ผู้จัดกำร หรือรองผู้จัดกำรฝ่ำยขำย สวัสดิกำร ค่ำ OT , โบนัส , ประกัน อุตสำหกรรม ต้องกำรรับสมัครต�ำแหน่งงำน ดังนี้

ประกาศรับสมัคร พนั ก งำนเพศหญิ ง อำยุ 20 ปี ขึ้นไป จบกำรศึกษำปวส.ขึ้นไป ขับขี่รถ จักรยำนยนต์ได้ สนใจสมัครได้ที่ : โครงกำร บ้ำนสำยชล โทร 081-8986294 ,0848917859

แหลมฉบั ง เฟส 3 ซึ่ ง อำจจะรวมไปถึ ง กำรสร้ำงท่ำเรือปำกบำรำที่ จ.สตูล ด้วย ก็ได้ มันควำมคุ้มค่ำหรือไม่ จะเกิดผลกระ ทบต่อสิ่งแวดล้อมและกำรท่องเที่ยวหรือ ไม่ ส�ำหรับควำมเห็นของผมเกี่ยวกับเรื่อง นี้ ผมเปรียบเทียบกับอัตรำกำรเติบโตใน อีก 5 ปีข้ำงหน้ำ และแนวโน้มเศรษฐกิจ ในปัจจุบัน ถือว่ำ ยังไม่จ�ำเป็น ต้องสร้ำง ท่ำเรือเฟส 3 แต่อย่ำงไรก็ตำม เรำต้องน�ำ ปัจจัยท่ำเรือทวำยมำพิจำรณำโอกำสใน อนำคตด้วย ถ้ำภำยใน 10 ปีขำ้ งหน้ำ ท่ำเรือ ทวำยเติบโตได้ดี ค�ำตอบ คือ เรำก็ไม่ควร สร้ำงเฟส 3 แต่อยำกให้ท่ำเรือแหลมฉบัง ติ ด ปี ก เพิ่ ม ศั ก ยภำพ โดยหั น มำพั ฒ นำ เรื่องประสิทธิภำพกำรให้บริกำร และใช้ ประโยชน์สูงสุดจำก โครงสร้ำงของท่ำเรือ แหลมฉบังที่มีอยู่ในปัจจุบัน วันนี้เรำยังใช้ ท่ำเรือไม่เต็มโครงกำรเลย(เหลืออีก 6 ท่ำ ยัง ไม่เต็ม) และสิ่งส�ำคัญเรำต้องมองอนำคต ท่ำเรือแห่งประเทศไทย จะต้องมองโอกำส ในกำรสร้ำงร่วมมือ ขยำยเครือข่ำย หรือ เข้ำไปบริหำรที่ท่ำเรือทวำย ถ้ำเรำเชื่อมต่อ กันกับท่ำเรือแหลมฉบังได้ เรำจะสำมำรถ สร้ำงยุทธศำสำตร์ระยะยำวร่วมกันและได้ ประโยชน์สูงสุด และใช้ต้นทุนต�่ำสุด เพรำะ ถ้ำขยำยท่ำเรือแหลมฉบังเพิม่ อนำคตยังไม่ สดใสเท่ำกับกำรขยำยไปทำงพม่ำ เพื่อต่อ ไปประเทศจีน อินเดีย และตะวันออกกลำง


áËÅ‹§§Ò¹ 17B

Çѹ·Õè 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2556 ชำย/หญิง 1 ต�ำแหน่ง สวัสดิการ แผนกช่าง 1.ช่ำงทั่วไป (Engineer Attendant) 1. เงินค่ำบริกำร (Service Charge) ชำย 1 ต�ำแหน่ง 2. เบี้ยขยันทุกเดือน แผนกทรัพยากรบุคคล 3. ชุดยูนิฟอร์มฟรี 1.เจ้ำหน้ำทีท่ รัพยำกรบุคคล (Human 4. อำหำรฟรี 3 มื้อ Resources Officer) ชำย 1 ต�ำแหน่ง 5. ประกันชีวิตแบบกลุ่ม แผนกรักษาความปลอดภัย 6. ประกันสังคม 1.ผูจ้ ดั กำรแผนกรักษำควำมปลอดภัย 7. งำนเลี้ ย งวั น เกิ ด พนั ก งำนเดื อ น (Chief Security) ชำย/หญิง 1 ต�ำแหน่ง ละ 1 ครั้ง * ต�ำแหน่งที่เอื้อส�ำหรับผู้สมัครที่มี 8. รำงวัลพนักงำนดีเด่น ประจ�ำเดือน ควำมท้ำทำยทำงร่ำงกำย *** และประจ�ำปี 9. กำรฝึ ก อบรม ทั้ ง ภำยในและ รายได้ขั้นต�่า เริ่มต้นที่ 9,000 บาท ภำยนอกโรงแรม

เดือน

10. วันหยุดประจ�ำสัปดำห์ 6 วันต่อ

11. ค่ำภำษำที่สำม 12. เงินพิเศษส�ำหรับกำรเพิม่ ยอดขำย ห้องพัก (Up Selling) ผู ้ ส นใจสำมำรถมำสมั ค รได้ ด ้ ว ย ตนเองที่ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ชั้น 6 โรงแรม เซ็นทำรำ หำดใหญ่ หรือส่ง E – mail : Hrchy@chr.co.th, Aisara@chr.co.th สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074 – 352222 ต่อ 2638-9 บริษัท สมำร์ทโฮม หำดใหญ่ จ�ำกัด ต้องกำรรับสมัครงำนต�ำแหน่งดังนี้

1. ช่างฝ่ายผลิต จ�ำนวนหลำยอัตรำ ท�ำงำนในพื้นที่อ�ำเภอหำดใหญ่รำยได้ 500 บำท/วัน เพศชำย อำยุ 19 ปี ขึ้นไป 2. โฟร์แมน 1 อัตรา เพศชำย วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สำขำก่อสร้ำง ยำ หรือสำขำ ทีเ่ กีย่ วข้อง มีประสบกำรณ์กำรท�ำงำนอย่ำง น้อย 1 ปี จะพิจำรณำเป็นพิเศษ สนใจสมัครได้ที่ : บริษัท สมำร์ทโฮม หำดใหญ่ จ�ำกัด 60/8 หมู่ 7 ถ.คลองแหคูเต่ำ ต.คลองแห อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110 โทร : 074-426707,081-7386060 Fax.074-426708


18B áËÅ‹§§Ò¹

Çѹ·Õè 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2556

บริษัท เรดาร์เทเลคอม จ�ากัด (ตรงข้าม Big c Extra) รับสมัครงาน ...ด่วน !!!

พิเศษ

1. พนักงานบัญชี 2 ต�าแหน่ง

3. พนักงานฝ่ายขาย

2.พนักงานฝ่ายการตลาด

4. พนักงานขายส่ง

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความรู้ทางด้านบัญชี สามารถปิ ด งบได้ จ ะพิ จ ารณาเป็ น

จ�านวน 2 ต�าแหน่ง มีประสบการณ์ทางด้านการตลาด เช่น จัดงาน Event จัดโปรโมชั่น สามารถขับขี่รถยนต์ได้พร้อมมีใบขับขี่

จ�านวน 10 ต�าแหน่ง มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส สามารถท�างานเวลาห้างได้

จ�านวน 2 ต�าแหน่ง

มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่

5. รับสมัครนักศึกษาเข้าท�างาน

คุณสมบัติ Part Time ในต�าแหน่งพนักงานขาย ช่ ว งเวลา : ให้ นั ก ศึ ก ษาระบุ เ วลาว่ า งที่ -มีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบ ต้ อ งการท� างาน -มีความตั้งใจในการท�างาน ค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมง เริ่มต้นที่ 30 บาท/ชั่วโมง และจะมีการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือน โดยจะดูจาก ความสามารถในการท�างาน และความรับผิดชอบ

สนใจสมัครงานได้ที่ ...

บริษัท เรดาร์เทเลคอม จ�ากัด (ตรงข้าม Big c Extra)

636 ถ.เพชรเกษม ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110

Tel : 074-464111

บริษัท เดอะแมกกาซีน จ�ากัด ร้านหนังสือเดอะแมกกาซีน ต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานด่วน

- พนักขายประจ�าสาขา - พนักงานธุรการ - พนักงานจัดส่งหนังสือ - พนักงานจัดคัดแยก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

บริษัท เดอะแมกกาซีน จ�ากัด เลขที่ 45 ถ.ไทยอาคาร ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 074-223345 แฟ็กซ์. 074-245048 หรือโทร. 074-223556-7, 074-223345


ʵÙÅ 19B

Çѹ·Õè 29 ÁԶعÒ¹ - 5 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556 พาณิชยสตูล รวมกับ รองผูว า จัดโครงการ พัฒนาผูป ระกอบการคาตลาดชายแดนใต ไทย –มาเลเซีย เพื่อความเปนระเบียบ เรี ย บร อ ย และเป น แหล ง ท อ งเที่ ย วที่ สะดวก ดานประธานหอการคาสตูล เผย เปนเมืองติดชายแดน จัดระเบียบกระตุน เศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายนที่ผานมา ณ หอง ประชุมอุทยานแหงชาติทะเลบัน หมู 4 ต.วัง ประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล นายอุทาร พิชญาภ รณ รองผูว า ราชการจังหวัดสตูล พรอม น.ส.ศ มานันท หวังประเทือง พาณิชยจังหวัดสตูล และนายอําเภอควนโดน จัดโครงการพัฒนา ผูประกอบการการคาตลาดชายแดนไทยมาเลเซีย (ดานวังประจัน) จังหวัดสตูล เพื่อ เปนการบรูณาการปรับปรุงพื้นที่การคาขาย ชายแดนให แ ก ผู  ป ระกอบการขายสิ น ค า อาหาร และกลุมขับรถมอเตอรไซครับจาง ข า มประเทศให เ ป น ที่ เ รี ย บรอ ย และเปน แหลงทองเที่ยวที่สะดวกเปนระเบียบ โดยมี ผูประกอบการขายสินคาชายแดนเขารวม ประชุม จํานวน 250 คน น.ส.ศมานันท หวังประเทือง พาณิชย จังหวัดสตูล กลาววา สําหรับพื้นที่ชายแดน ที่มีการคาชายแดนจังหวัดสตูล คือ ดาน วังประจัน ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล ถือวามีผปู ระกอบการคาขายเปนจํานวนมาก และนักทองเที่ยวเดินทางเขาทั้ง 3 จังหวัด ชายแดนใต และสวนภูมิภาคตางๆ ที่เขามา จับจายซื้อของในพื้นที่จังหวัดสตูล ซึ่งถือวา มีเงินสะพัดเขามาเยอะทีเดียว แตเรื่องการ สถานที่ยังไมเหมาะที่จะเปนหนาตางของ จังหวัดสตูลได เราจึงตองเรงปรับปรุงใหดขี นึ้ นายอุทาร พิชญาภรณ รองผูว า ราชการ จังหวัดสตูล กลาววา การพัฒนาและบริหาร จัดการตลาดนัดชายแดนวังประจัน อําเภอ ควนโดน เปนเรือ่ งสําคัญ และเปนเรงดวน ได มอบหมายใหสว นราชการทีเ่ กีย่ วของดําเนิน การ บางกิจกรรมก็ไดเปดโอกาสใหเอกชน มาบริหารจัดการควบคูไปดวย แตตองไม ขัดตอระเบียบของรัฐ จากการศึกษาระเบียบ ของอุทยานแหงชาติ มีขออนุญาตใหเอก ชนเขเาไปดําเนินการเชิงธุรกิจ เชน รานคา

‘สตูล’จัดระเบียบตลาดชายแดนมาเลย หวังกระตุนการคา-ทองเที่ยว

ศมานันท หวังประเทือง

อุทาร พิชญาภรณ

โรงแรมที่พัก ซึ่งมีอายุการเชายาวนานถึง 30 ป และบริเวณดานวังประจันมีพื้นที่เขตบริการ ของอุทยานแหงชาติทะเลบันจํานวนหนึ่ง สามารถใหเอกชนเชาเขาประกอบธุรกิจได เชื่อวา ถาเกิดธุรกิจประเภทโรงแรมที่พักที่สากลทันสมัยจะมีผูใชบริการมาก ซึ่งปจจุบัน มีนักทอง เที่ยวทั้งขาเขาขาออกเดินทางผานดานชายแดนวังประจันมากกวา 2 หมื่นคน เขาและออก สัดสวนใกลเคียงกัน สอดคลองกับชาวบานที่คาขายในพื้นที่ดานวังประจัน ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล ที่ เห็นดวยวา จังหวัดสตูล นาจะเดินหนาพัฒนาพื้นที่ชายแดนวังประจัน ทั้งเรื่องการปรับปรุง

วิทชัย อรุณอรามศักดิ์

หองนํ้า รานคา ลานขายอาหาร ลานที่จอด รถใหเปนระเบียบ เพราะที่ผานมาถือวาการ จัดการบริหารยังไมมีคุณภาพที่ดีขึ้น นายวิทชัย อรุณอรามศักดิ์ ประธาน หอการคาจังหวัดสตูลกลาววาในสวนนี้มี การจัดระเบียบพื้นที่สําหรับวางสินคา บน แนวถนน เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย ทําใหผูซื้อสินคามีความสะดวกในการจับ จายสินคา และมีความสะดวกในการจอด รถ หรือเดินทาง นายวิ ท ชั ย เผยว า ก อ นหน า นี้ แ ผง ขายสินคาและการจอดรถไมเปนระเบียบ เรี ย บร อ ย ทํ า ให พื้ น ที่ ใ นส ว นนี้ เ กิ ด ความ แออัด และเกิดปญหาจราจรอยางไรก็ตาม จะมีผรู บั ผิดชอบทัง้ พาณิชยจงั หวัด และแขวง การทางจังหวัด รวมถึงหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ นายวิทชัยกลาว และวาสตูลเปนเมือง ที่ติดกับชายแดน ฉะนั้นการเตรียมตัวเขาสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปนสิ่งสําคัญ ทั้งนี้ในสวนของสตูลมีตลาดนัดสําหรับการ ซื้อขายของชาวไทยและมาเลเซียอยูแลว เพื่อกระตุนเศรษฐกิจภายในจังหวัด

ผวจ.สตูลสั่งกวาดตางดาว-ยาเสพติด วั น ที่ 21 มิ ถุ น ายน 2556 ชุ ด ปฏิบัติการพิเศษเพื่อความเปน ระเบี ย บเรี ย บร อ ยของเกาะหลี เปะ จ. สตูล นําโดยนายหมวด โท เชิดพงศ ใจตรง ผูบังคับกอง รอยอาสารักษาดินแดน จ.สตูล ที่ 1 พรอมดวย พ.ต.ท.วิโรจน บุ ญ สนิ ท ผบ.ร อ ย ตชด.436 เหนือชาย และ ร.ต.อ.เดชา บุญรอด รอง ผบ.ตชด.436 รวมกันนํากําลังเจาหนาที่จับกุม แรงงานตางดาวสัญชาติพมา จํานวน 19 คน โดยมีแรงงานผูห ญิง 2 คน ขณะเดินเตร็ดเตรบน ถนนคนเดิน เกาะหลีเปะ หมู 7 ต.เกาะสาหราย อ.เมือง จ.สตูล พบวา มีการลักลอบเขามาขายแรงงาน ประเภทกอสรางใหแกนายทุนคนไทยในพื้นที่ เพื่อทํารีสอรตบนเกาะหลีเปะ นานกวา 9 เดือน และไมพบใบอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักร ไทย โดยกอนหนานี้ ไดมีการควบคุมตัวชาวตาง

สามารถ เจริญฤทธิ์ จิระอภิรักษ ชาติ สัญชาติเนเธอรแลนด และสาวไทย สอง สามีภรรยา ซึง่ อางวามาประกอบธุรกิจบารเบียร บนเกาะหลีเปะ โดยตรวจสอบพบสารเสพติด ชนิดยาบาในรางกายของชายชาวตางชาติดัง กลาว จึงควบคุมตัวมาตรวจสอบอยางละเอียด อีกครั้ง นอกจากนี้ พาสปอรตของชาวตางชาติ ดังกลาวก็หมดอายุ จะมีการตรวจสอบอยาง ละเอียดถึงเสนทางของยาเสพติดในครั้งนี้ดวย ทั้งนี้ นายเหนือชาย จิระอภิรักษ ผูวา ราชการจังหวัดสตูล ไดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษ

เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของเกาะหลี เปะ เพื่อบริการนักทองเที่ยว และออกกวาดลาง จับกุมสิง่ ผิดกฎหมายบนเกาะหลีเปะ หลังพบวา พื้นที่ดังกลาวเปนแหลงมั่วสุม และแหลงพักพิง ของเหลาแรงงานตางดาวทีห่ ลบซอนเขามาโดย ผิดกฎหมาย ดานนายสามารถ เจริญฤทธิ์ นายก สมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดสตูลกลาววา ปญหาแรงงานตางดาวและปญหามัว่ สุมยาเสพ ติดของฝรั่งที่เขามาบนเกาะหลีเปะนั้นมีอยูแลว ทั้งนี้ผูวาราชการจังหวัดไดมีการสั่งการใหตรวจ สอบไปแลว รวมทั้งการจัดระเบียบเพื่อสงเสริม ความปลอดภัยในการทองเทีย่ วของเกาะหลีเปะ

ถือวาเปนสิ่งที่ดีหากมีการดูแล จับกุม ในส ว นของการจั บ กุ ม ผู  ก ระทํ า ผิ ด ดั ง กลาว เปนการสรางความมั่นใจใหกับนักทอง เที่ยวดานความปลอดภัยเพื่อตอนรับการทอง เที่ยวในฤดูใหมเชนกัน นายสามารถกลาว และวาการกอสราง อาคารหรือรีสอรต บนเกาะหลีเปะนั้น ตองใช แรงงานตางดาวเขามาชวย เพราะแรงงานไทยถือ เปนเรือ่ งยากในการเขาไปทํางาน อยางไรก็ตาม นายจางผูรับผิดชอบแรงงานตางดาวจะตองทํา ตามกฎระเบียบทีว่ างไวสาํ หรับแรงงานตางดาว ทัง้ การจดทะเบียน หรือการรายงานตัวตางๆ ซึง่ จะมีการผอนปรนไดในบางกรณีเทานัน้


20B ªÒÂᴹ㵌 สํ า นั ก กิ จ การความมั่ น คงภายใน กรม การปกครองจัดฝกอบรมโครงการพัฒนา ศักยภาพผูนําหมูบานในจังหวัดชายแดน ภาคใต หลักสูตร “ทักษะการสรางสันติภาพ ในจังหวัดชายแดนภาคใต” เมื่อวันที่24 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรม บีพี แกรนดทาวเวอร อําเภอหาดใหญ จังหวัด สงขลา นายประดิษฐ ยมานันท ผูอํานวยการ สํ า นั ก กิ จ การความมั่ น คงภายใน (สน.มน.) กรมการปกครอง เปนประธานเปการฝกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผูน าํ หมูบ า นในจังหวัด ชายแดนภาคใต หลักสูตร “ทักษะการสราง สันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต” รวมดวย นายสิทธิชยั เทพภูษา หัวหนาฝายประสานแกไข ปญหาความขัดแยง สวนกิจการมวลชน สํานัก กิจการความมั่นคงภายใน นายวิโรจน ทัฬหะวา สน ปลัดจังหวัดสงขลา พรอมทั้งแขกผูมีเกียรติ หัวหนาสวนราชการ และผูนําหมูบานเขารวม เปนจํานวนมาก นายสิ ท ธิ ชั ย เทพภู ษา หัวหนาฝาย ประสานแกไขปญหาความขัดแยง สวนกิจการ มวลชน สํานักกิจการความมั่นคงภายใน เผย ว า ตามที่ รั ฐ บาลได ป ระกาศนโยบาย การ บริ ห ารและการพั ฒ นาจั ง หวั ด ชายแดนภาค ใต พ.ศ.2555-2557 โดยกําหนดวิสัยทัศน “มุง ให จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต มี ค วามปลอดภั ย ปราศจากเงื่ อนไขของการใช ความรุนแรง มี สภาวะแวดล อ มที่ พ ร อ ม แชละเอื้ อ ต อ การ แสดงหาทางออก จากความขัดแยงโดยสันติ วิ ธี ” ซึ่ ง ได กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค ร  ว มรวม9ข อ ใน29ประเด็น เพือ่ ใหทกุ กระทรวง กรมตางๆ รวม กับกองอํานวยการรักษาความมัน่ คงภายในราช อาณาจักร และศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด ชายแดนภาคใต ใชเปนกรอบในการบูรณาการ ขับเคลื่อนแกไขปญหา โดยมีแผนงาน โครงการ กิจกรรม เปนเครือ่ งมือในการปฏิบตั ใิ หบรรลุเปา หมาย ในการขับเคลื่อนนโยบายดังกลาว เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ นโยบาย สํ า นั ก กิ จ การความมั่ น คงภายในไดจัด ทํา โครงการ พัฒนาศักยภาพผูนําหมูบานหลักสูตร “ทักษะ การสร า งสั น ติ ภ าพในจั ง หวั ด ชายแดนภาค ใต” ซึ่งเปนโครงการที่สืบเนื่องและขยายผลมา จาก โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ ปลัด อําเภอผูเปนหัวหนาประจําตําบล และโครงการ ฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ ผูนําหนวยชุดรักษา ความปลอดภัยหมูบาน ในระดับกํานันผูใหญ บ า น เป น การตอบสนองทางการขั บ เคลื่ อ น นโยบายการพัฒนาและบริหารจังหวัดชายแดน ภาคใตในบทบาทของกระทรวงมหาดไทย ตาม ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดมอบ นโยบายไว เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 และ 1 พฤษภาคม 2556 ณ จ.ประจวบคีรีขันธ ซึ่ง ตองการใหหมูบ า นมีความเขมแข็งโดยใหกาํ นัน ผูใ หญบา น เปนกลไกหลักในการประสาน ความ รวมมือกับทุกภาคสวน เพื่อหลอมรวมเปนพลัง ขับเคลื่อน กระบวนการสรางความเข็งแข็ง ให กับอํานาจรัฐทัง้ ในมิตดิ า นความมัน่ คงปลอดภัย การสร า งความสมานฉั น ท และการพั ฒ นา คุณภาพชีวิต โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําหมูบาน มี วัตถุประสงคในการฝกอบรมดังนี้ 1.เพือ่ การพัฒนาศักยภาพ กํานัน ผูใ หญ บาน ผูชวยผูใหญบาน ผูนําศาสนา ผูบริหาร ทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ผูนําสตรี ปราชญ ชาวบานและผูนํากลุมองคกรในหมูบาน ใหมี

Çѹ·Õè 29 ÁԶعÒ¹ - 5 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556 ความรูความเขาใจ มีทักษะการสรางสันติภาพ ภายใตกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 2.เพื่ อ ให กั บ ขั บ เคลื่ อ น นโยบายการ พัฒนาและบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ใน บทบาทของกระทรวงมหาดไทย ตามนโยบาย ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเกิดผล เปนรูปธรรม สามารถปฏิบัติงานไดจริงในพื้นที่ 3.เพือ่ ใหประชาชนรวมกันทําความเขาใจ นโยบายการสรางสันติภาพเชิงบวกของรัฐบาล โดยการพูดคุยกับฝายตรงขาม ซึ่งกําลังดําเนิน การอยูในขณะนี้ ผูเ ขารับการฝกอบรม ในรุน ที1่ นี้ ประกอบ ดวยกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ผูนํา ศาสนา ผูบ ริหารทองถิน่ สมาชิกทองถิน่ ผูน าํ สตรี ปราชญชาวบาน และผูนํากลุมองคกรภายใน หมูบาน ของหมูบานนํารองที่ผานการคัดเลือก อําเภอละ1หมูบาน ประกอบดวย อําเภอจะนะ อําเภอนาทวี อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา และจากอําเภอเมืองยะลา อําเภอกาบัง อําเภอ ยะหา อําเภอกรงปนงั อําเภอรามัน จังหวัดยะลา รวม9หมูบานละ 15 คน รวมผูเขารับการอบรม ทั้งสิ้น จํานวน 135 คน โดยไดมีการฝกอบรมตั้งแตวันที่24-26 มิถนายน 2556 โดยใชหลักสูตรการฝกอบรม

ไมไวเนื้อเชื่อใจและมีขอมูลที่เขามา ทําใหบาง ครั้งนําไปสูความเกลียดชัง ในโครงการนี้นั้นแทจริงแลวจะลงไป แกไขถึงรากฐาน ซึง่ จะชวยหนุนของกระบวนการ สันติภาพทีร่ ฐั และขบวนการกําลังทํากันอยู โดย เราทํากันในหมูบานที่มีชุมชนหลายครัวเรือน เดิมทีเรานําเพียงแคผูใหญบานเขามาทําเรื่อง นี้ ทําใหเขาขาดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน เราจึงพยายามนําคนในหมูบานละ 15คน เพื่อ ใหเขาเกิดกระบวนการเรียนรูท เี่ ทาเทียมกัน และ คนเหลานี้เองจะนําขอมูลลงไปในหมูบาน เพื่อ

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต ปตตานี ซึ่งเปนโครงการแรกที่วางระบบ การ พั ฒ นาศั ก ยภาพผู  นํ า หมู  บ  า น ในระบบผู  นํ า กลุม ซึ่งจะเกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงหมูบาน มากกวาฝกอบรม เฉพาะกํานันหรือผูใหญบาน เชนในอดีตที่ผานมา นายประดิ ษ ฐ ยมานั น ท ผู  อํ า นวย การสํานักกิจการความมั่นคงภายใน (สน.มน.) เผยวา หลักสูตรนี้มีเปาหมายอยู 3ประการ คือ ประการแรกที่ เ ราต อ งปลุ ก จิ ต วิ ญ ญาณและ สรางความมั่นใจในเรื่องของการสรางสันติภาพ โดยคนในพื้นที่มีสวนรวม ประการที่สอง การ ปลุ ก จิ ต วิ ญ าณด ว ยการดู แ ลปกป อ งรั ก ษา ความปลอดภัยในหมูบาน ประการที่สาม ให เขามั่นใจวาเขาจะไดรับการสนับสนุนจากภาค รัฐอยางจริงจัง ซึ่งเรื่องนี้เปนหนึ่งในหลักสูตรอีกหลาย สูตรที่จะตองตอเนื่องกัน โดยหลักสูตรแรกเรา ไดเชิญผูนําชุมชน ทั้งผูใหญ กํานัน เขาอบรม หลักสูตร 10 วัน ที่ศูนยฝกอบรมมวลชน(ศูนย ฝกสมานมิตร) จ.ประจวบคีรีขันธ หลักสูตที่2 ฝกอบรมผูชวยผูใหญบาน เพราะตอนนี้ผูชวย ผูใหญบานของพื้นที่จังหวัดชายแดนใตนั้น เปน กําลังสําคัญในการทีจ่ ะรวมมือกับทางราชการที่ จะรวมมือกับพี่นองประชาชนเพื่อรวมกันดูแล สิ่ ง สํ า คั ญ นั้ น เราต อ งการให ช าวบ า น ดู แ ลความปลอดภั ย เรื่ อ งของการป อ งกั น อาชญากรรมขั้นพื้นฐานของหมูบาน เขาเอง สามารถที่จะขยายเรื่องของแนวคิดสันติภาพ เราตองการใหเขาเองเขาใจวาการแกไขความ ขัดแยงเรื่องของเชื้อชาติ ศาสนานานาชาตินั้น ผลสุดทายเองจะตองมีการพูดคุย เพื่อสราง ความเขาใจ ความรักระหวางกัน เพราะเรื่อง ของปญหาจังหวัดชายแดนใตที่เปนรากลึกของ ปญหานั้นคือความ “แตกตาง” ทําใหเกิดชอง วางและความรูสึกที่ไมไววางใจ เมื่อเกิดความ

สรางความเขาใจกันในหมูบานขับเคลื่อนงาน นอกจากนี้ เ รามี ห ลั ก สู ต รปลั ด อํ า เภอ โดยจะให ป ลั ด ลงไปช ว ยประสานงานกั บ คน เหลานี้ เชื่อวากลุมคนเหลานี้จะเปนพลังขับ เคลื่อนที่หนุนชวยตอเนื่องกัน และหนวยงานใน มหาดไทยกันเองสามารถทํางานเรื่องนี้ได โดย เรื่องนี้เองสอดคลองกับยุทธศาสตรการบริหาร งานจังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหการทํางาน จึงสามารถขับเคลื่อนไปดวยกันได ในเรื่ อ งของการสร า งความเข า ใจให คนในพื้นที่กับปญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้นั้น เรา เองก็ ไ ม รู  ว  า เป น เรื่ อ งความต อ งการของชาว บานเองจริงหรือไม ถาเปนขอเรียกรองก็ควรจะ มาจากชาวบานเองจริงๆ ในอดีตที่ผานมานั้น จะเปนผูนําชาวบานที่ออกมาเรียกรองในเรื่อง เหลานี้ แตวันนี้เราตองการเห็นชาวบานอกมา เรียกรองในเรือ่ งราวเหลานี้ เพือ่ ใหเขาเกิดความ รูสึกเองวาเขาตองการอะไร หรืออีกทั้งรัฐไทย เองจําเปนที่จะตองปรับปรุงกฎหมายบางอยาง เพื่อใหเขาไดแสดงออกทางอัตลักษณ จะทําให ไดมนั่ ใจรวมกันวาสิง่ นีค้ อื สิง่ ทีจ่ ะตอบโจทยชาว บานที่เปนรากฐานจริงๆ ความคาดหวังของการทําโครงการครัง้ นี้ นั้น ซึ่งเราภายในปนี้แค37หมูบาน เนื่องจากจะ สิน้ ปของงบประมาณและจะทําตอไปเรือ่ ยๆ เรา เองไดรบั การสนับสนุนของอาจารยมหาวิทยาลัย สงขลานครินทรเพือ่ ทีจ่ ะลงพืน้ ทีท่ าํ การประเมิน ผล โดยมองโครงการของปนเี้ พือ่ นําไปแกไขในป หนา เชน ไมมีงบ จํานวนผูนํานอยเกินไป ปญหาหรืออุปสรรค ทิศทางของเราวันนี้ นั้น ประเทศไทยเองก็ชัดเจนแลววาเราจะแกไข ปญหาบนฐานของการที่จะทําใหความตองการ ของพี่ น  อ งประชาชนที่ ข าดการดู แ ล ภายใต แนวคิดทีเ่ รารวมกันเปนรัฐไทยแตมนั จะยืดหยุน กวาในอดีต ซึ่งที่ผานมาเรามีความแข็งตัวหรือ ที่ผานมาเขาตองการมาเรียกรองอะไรจากเรา

ประดิษฐ ยมานันท

ผอ.สน.มน.เผยความรวมมือสรางความสงบ อบรมผูนําหมูบานทักษะสันติภาพชายแดนใต และเราจะใหอะไรเขาไมไดเลยถาสิ่งเหลานั้น แตกตางไปจากบรรทัดฐานในภาพรวมของรัฐ แตวนั นีร้ ฐั เองนัน้ ก็ดขี นึ้ มีการยอมรับใหมกี ารพูด คุยกับกระบวนการ ถือวาเปนความกาวหนาของ รัฐไทย รวมทั้งทางสมาชิกผูแทนฯหลายทานที่ จะคิดจะรางกฎหมาย “ชารีอะห” หรือกฎหมาย เกี่ยวกับกิจการฮัจญใหมีความยืดหยุน “การทีป่ ระเทศไทยเราจะเขาสูป ระชาคม อาเซียนในป2558 นั้นเปนโอกาสที่จะปรับตัว ทั้งรัฐเอง และชุมชนเองเขาจะมีการปรับตัวที่ จะอยูในโลกที่มีความหลากหลาย ถาเราชวย กันทํามันจะเปนโอกาสที่จะนําความสงบกลับ มาสูพื้นที่ได” อีกทั้งตองใหความมั่นใจใหไดวา “เรา สรางความสงบดวยมือของพวกเราเอง” ตอน นี้ไมอยากใหคิดวาเปนงานของฝายปกครอง ตํารวจ ทหาร ซึง่ แทจริงแลวไมใชแตทกุ คนตองมี สวนรวมและขอเรียกรอง โดยประชาชนเองอาจ จะตองมีขอ เรียกตอรัฐหรือขบวนการในภาพของ ประชาชนเอง เชื่อวาหนทางนี้จะเปนหนทางใน การสรางสันติอยางถาวรและดวยโครงสรางทาง ทรัพยากรทางพื้นที่สามจังหวัด4อําเภอ และยัง สามารถพัฒนาไปใหไดดีกวานี้ อยากฝากคนพื้นที่สามจังหวัดลวนเปน เจาของประเทศ และลวนเปนเจาของมาตุภูมิ เพราะฉะนั้นเมื่อเราอยากจะใหเกิดสันติภาพ เราในฐานะที่เปนเจาของจะตองมีบทบาทตอง กลาที่จะแสดงออก และตองกลาลุกขึ้นบอกวา เราตองการอะไร เพื่อจะแกไขปญหา ถาเราเอง ยังขาดความมั่นใจหรือคิดวาเรื่องพวกนี้จะตอง ใหหนวยงานตางๆเปนผูแกไข เชื่อวาปญหาทั้ง หลายจะไมไดรับการแกไข เพราะจะตองยืด ยาวไปอีกหลายสิบป แตถาเรามีการรวมตัว และแสดงความรูสึกความตองการออกมาจาก ใจของเรารวมกันมากเทาไหร ความสงบจะกลับ มาเร็วเทานั้น


ªÒÂᴹ㵌 21B

Çѹ·Õè 29 ÁԶعÒ¹ - 5 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556 ชมรมผูปกครองนักเรียนไทยทุนรัฐบาล มาเลเซีย เดินทางเยี่ยมเขาพบกระทรวง ศึกษาธิการมาเลเซียเพื่อกระชับความ สัมพันธระหวางประเทศ ทั้งเปดโอกาส ทางอาเซียนที่จะเขามาป2558 ระหวางวันที่ 17-18 มิถุนายน 2556 ชมรมผู  ป กครองนั ก เรี ย นไทยทุ น รั ฐ บาล มาเลเซีย นําโดย ดร. กูมัจดี ยามีรูเด็ง ประธานชมรม และคณะจํ า นวน 35 คน จากหาจังหวัดชายแดนภาคใต นราธิวาส ปตตานี ยะลา สตูลและสงขลา รวมทั้ง ผูเขียนไดเดินทางเยี่ยมเขาพบ กระทรวง ศึ ก ษาธิ ก ารมาเลเซี ย เพื่ อ กระชั บ ความ สัมพันธระหวางประเทศและทราบผลการ ดําเนินงานของกระทรวงในโครงการ ทุนการ ศึกษาระดับมัธยมศึกษาแกนกั เรียนไทย ปละ 60 ทุน (ชาย 30 คน หญิง 30 คน) เปนเวลา 6 ป โดยเริม่ ตัง้ แตปก ารศึกษา 2551 เปนตนมา ซึง่ กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซียมอบ ใหประเทศไทย เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 50 ป ความสัมพันธไทย-มาเลเซีย ในขณะเดียวกัน ไดเยีย่ มชมการดําเนินงานของโรงเรียนตางๆ เพื่อทราบผลการเรียนของนักเรียนไทยและ เป น กํ า ลั ง ใจต อ นั ก เรี ย นไทย 5 โรงเรี ย น คือ SBPI(KL) ,SMKl, SBPII(RAWANG) , SEKOLAH MENENGAH AGAMA PERSEKUTUAN (KAJANG) และ SEKOLAH MENENGAH AGAMA PERSEKUTUAN (LABU) กระทรวง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร ม า เ ล เ ซี ย ม อ บ ทุ น การศึ ก ษาให ประเทศไทย เนื่อง ในโอกาสครบรอบ

50 ป ความสัมพันธไทย-มาเลเซียกลาวคือ รัฐบาลมาเลเซียโดย กระทรวงศึกษาธิการ มาเลเซีย รวมกับ รัฐบาลไทย โดยกระทรวง ศึกษาธิการไทย โดยฝายไทย ไดมอบหมาย ให สํานักความสัมพันธตางประเทศ (สต. สป.) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สํานักบริหารงานคณะ กรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) และศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด ชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ไดดําเนินการ คัดเลือกนักเรียน เพื่อรับทุนรัฐบาลมาเลเซีย ในการให นั ก เรี ย นไทยศึ ก ษาต อ ประเทศ มาเลเซียในระดับมัธยมศึกษา ตัง้ แตป 2551 ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย ไดมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให แกนักเรียนไทย โดยเฉพาะนักเรียนที่อาศัย อยูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 60 ทุน (ชาย 30 คน และหญิง 30 คน) เปน

ศธ.มาเลยยันดูแลนักเรียนไทย

อีกหนึ่งโอกาสและความทาทาย

การประกวดอานคัมภีรอัลกุรอานและอนาเซต

เมื่อวันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. ที่สถานพินิจคุมครองเด็กและ เยาวชนจังหวัด ปตตานี ผศ.ปยะ กิจถาวร รองเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด ชายแดนภาคใต เปนประธานในโครงการการประกวดอานคัมภีรอัลกุรอานและอนา เซต สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี ซึ่งไดรับรางวัลที่ 1 ของ ประเทศไทย

เวลา 6 ป (ซึง่ ปน2ี้ 556 จะเปนปสดุ ทาย) รวม ทั้งสิ้น 360 ทุน ซึ่งไดเริ่มตั้งแตปการศึกษา 2551 เพื่อเขาศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนประจําอันดับตนๆของมาเลเซีย จากผลการดํ า เนิ นการมอบทุ น การ ศึกษาในปที่ผานมา ปรากฏวา ผูปกครอง นั ก เรี ย น และประชาชนในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ใ ห ค วามสนใจในการส ง บุตรหลานเขาสมัครและคัดเลือก เพื่อศึกษา ตอที่ประเทศมาเลเซีย จํานวนมากทุกปโดย เฉพาะ ป2555 มีจํานวนผูสมัครเกือบ 1 พันคน นายโรสลัน บินฮุสสัยน ผูอํานวย การสถาบันอัจฉริยภาพและโรงเรียนประจํา ประเทศมาเลเซี ย ได ยื น ยั น ต อ ชมรมผู  ปกครองนั กเรี ยนไทยทุ น รั ฐ บาลมาเลเซี ย วา กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซียไดใหการ ดูแลดานการศึกษาแกนักเรียนไทยเสมือน กับนักเรียนมาเลเซียผานหลักสูตรการเรียน ที่มีคุณภาพที่ไดรับการรับรองจากกระทรวง ศึกษาธิการมาเลเซีย และเมื่อนักเรียนจบ มัธยมปลายทีม่ าเลเซียสามารถตอยอดระดับ อุดมศึกษาไดทวั่ โลกรวมทัง้ ประเทศไทย ซึง่ ผู ปกครองไมตอ งกังวลในขาวลือตางๆ ในขณะ เดียวกันโรงเรียนตางๆไดจัดกิจกรรมเสริม หลักสูตรทั้งในโรงเรียนตลอดสัปดาหขณะ อยูในหอพักทั้งศาสนา กีฬา สันทนาการ ภาษาต า งๆทั้ ง มลายู อั ง กฤษ อาหรั บ จีน ญี่ปุน และกิจกรรมแขงขันทักษะทาง วิชาการนอกโรงเรียนอีกทั้งทัศนศึกษาใน ประเทศมาเลเซียหรือคายตางๆและกิจกรรม เชื่ อ มความสั ม พั น ธ กั บ โรงเรี ย นต า งๆใน ประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการไดจดั ทําขอเสนอ ตอรัฐบาลไทยในการทีจ่ ะหนุนเสริมนักเรียน ที่จบรุนที่1 และการตอสัญญากับนักเรียน ใหมเมื่อหมดสัญญา 6 รุน นายโรสลาน บินฮุสสัยน ไดกลาว เสริมวา รูสึกพอใจคุณภาพผลสัมฤทธิดาน การศึกษาของนักเรียนไทยถึงแมจะมีเพียง

บางคนเทานัน้ ทีม่ ผี ลสัมฤทธิต์ าํ่ แตภาพรวม นาพอใจ อีกทัง้ บางคน สามารถได 9A และ8 A ซึ่งนักเรียนมาเลเซียเองนอยคนที่ทําได ชมรมผู  ป กครองและนั ก เรี ย นมี ค วาม พอใจรัฐบาลมาเลเซีย เมื่ อ ชมรมผู  ป ครองนั ก เรี ย นได ฟ  ง การบรรยายสรุปของกระทรวงศึกษาธิการ มาเลเซียและไดเ ยี่ยมชมกระบวนจัด การ เรียนรูของทั้ง 5 โรงเรียน ทําให ผูปกครอง รูสึกมั่นใจ ภูมิใจที่บุตรหลานของตนเอง ได รั บ โอกาสทางการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ ในครั้ ง นี้ ซึ่ ง ทั้ ง ผู  ป กครองและนั ก เรี ย นพู ด เป น เสี ย งเดี ย วกั น ว า “นั ก เรี ย นจะได รั บ ประสบการณ ต  า งๆนานา โดยให ผู  เ รี ย น สามารถนํ า ประสบการณ ใ นต า งประเทศ ภาษาตางๆมาประยุกตใชกบั ชีวติ ความเปน อยูในสังคมของตนเองอยางสันติสุขและจะ เปนกําลังสําคัญที่จะรวมกับประชาชนใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ในการเสริม สรางสันติสุขในพื้นที่ และพัฒนาการศึกษา ในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ใ ห มี คุ ณ ภาพ ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆโดยเฉพาะการเปด ประชาคมอาเซี่ยนตอไปในอนาคต” (อินชา อัลลอฮฺ) ท า ยนี้ ท างชมรมผู  ป กครองฝาก ขอบคุ ณ รั ฐ บาลมาเลเซี ย ผ า นกระทรวง ศึกษาธิการในการชวยจัดการศึกษาและให โอกาสนักเรียนไทยทัง้ หมดและยินดีประสาน กับผูปกครองทั้ง 16 คนที่นํานักเรียนกลับ กอนจะจบการศึกษาที่มาเลเซียใหกลับไป ศึกษาตอเหมือนเดิม และรัฐบาลไทยผาน ศู น ย อํ า นวยการบริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดน ภาคใต วา “ชมรมผูปกครองนักเรียนไทย ทุนรัฐบาลมาเลเซีย ยินดีเปนสือ่ กลางในการ สรางความความเขาใจกับสองรัฐบาลและ หนุนเสริมการศึกษาของนักเรียนไทยทั้งที่ ไดรับทุนหรือไม ซึ่งเปนทั้งโอกาสและความ ทาทายของพวกเขาในอนาคต”


ªÒÂᴹ㵌 21B

Çѹ·Õè 29 ÁԶعÒ¹ - 5 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556 ชมรมผูปกครองนักเรียนไทยทุนรัฐบาล มาเลเซีย เดินทางเยี่ยมเขาพบกระทรวง ศึกษาธิการมาเลเซียเพื่อกระชับความ สัมพันธระหวางประเทศ ทั้งเปดโอกาส ทางอาเซียนที่จะเขามาป2558 ระหวางวันที่ 17-18 มิถุนายน 2556 ชมรมผู  ป กครองนั ก เรี ย นไทยทุ น รั ฐ บาล มาเลเซีย นําโดย ดร. กูมัจดี ยามีรูเด็ง ประธานชมรม และคณะจํ า นวน 35 คน จากหาจังหวัดชายแดนภาคใต นราธิวาส ปตตานี ยะลา สตูลและสงขลา รวมทั้ง ผูเขียนไดเดินทางเยี่ยมเขาพบ กระทรวง ศึ ก ษาธิ ก ารมาเลเซี ย เพื่ อ กระชั บ ความ สัมพันธระหวางประเทศและทราบผลการ ดําเนินงานของกระทรวงในโครงการ ทุนการ ศึกษาระดับมัธยมศึกษาแกนกั เรียนไทย ปละ 60 ทุน (ชาย 30 คน หญิง 30 คน) เปนเวลา 6 ป โดยเริม่ ตัง้ แตปก ารศึกษา 2551 เปนตนมา ซึง่ กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซียมอบ ใหประเทศไทย เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 50 ป ความสัมพันธไทย-มาเลเซีย ในขณะเดียวกัน ไดเยีย่ มชมการดําเนินงานของโรงเรียนตางๆ เพื่อทราบผลการเรียนของนักเรียนไทยและ เป น กํ า ลั ง ใจต อ นั ก เรี ย นไทย 5 โรงเรี ย น คือ SBPI(KL) ,SMKl, SBPII(RAWANG) , SEKOLAH MENENGAH AGAMA PERSEKUTUAN (KAJANG) และ SEKOLAH MENENGAH AGAMA PERSEKUTUAN (LABU) กระทรวง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร ม า เ ล เ ซี ย ม อ บ ทุ น การศึ ก ษาให ประเทศไทย เนื่อง ในโอกาสครบรอบ

50 ป ความสัมพันธไทย-มาเลเซียกลาวคือ รัฐบาลมาเลเซียโดย กระทรวงศึกษาธิการ มาเลเซีย รวมกับ รัฐบาลไทย โดยกระทรวง ศึกษาธิการไทย โดยฝายไทย ไดมอบหมาย ให สํานักความสัมพันธตางประเทศ (สต. สป.) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สํานักบริหารงานคณะ กรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) และศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด ชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ไดดําเนินการ คัดเลือกนักเรียน เพื่อรับทุนรัฐบาลมาเลเซีย ในการให นั ก เรี ย นไทยศึ ก ษาต อ ประเทศ มาเลเซียในระดับมัธยมศึกษา ตัง้ แตป 2551 ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย ไดมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให แกนักเรียนไทย โดยเฉพาะนักเรียนที่อาศัย อยูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 60 ทุน (ชาย 30 คน และหญิง 30 คน) เปน

ศธ.มาเลยยันดูแลนักเรียนไทย

อีกหนึ่งโอกาสและความทาทาย

การประกวดอานคัมภีรอัลกุรอานและอนาเซต

เมื่อวันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. ที่สถานพินิจคุมครองเด็กและ เยาวชนจังหวัด ปตตานี ผศ.ปยะ กิจถาวร รองเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด ชายแดนภาคใต เปนประธานในโครงการการประกวดอานคัมภีรอัลกุรอานและอนา เซต สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี ซึ่งไดรับรางวัลที่ 1 ของ ประเทศไทย

เวลา 6 ป (ซึง่ ปน2ี้ 556 จะเปนปสดุ ทาย) รวม ทั้งสิ้น 360 ทุน ซึ่งไดเริ่มตั้งแตปการศึกษา 2551 เพื่อเขาศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนประจําอันดับตนๆของมาเลเซีย จากผลการดํ า เนิ นการมอบทุ น การ ศึกษาในปที่ผานมา ปรากฏวา ผูปกครอง นั ก เรี ย น และประชาชนในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ใ ห ค วามสนใจในการส ง บุตรหลานเขาสมัครและคัดเลือก เพื่อศึกษา ตอที่ประเทศมาเลเซีย จํานวนมากทุกปโดย เฉพาะ ป2555 มีจํานวนผูสมัครเกือบ 1 พันคน นายโรสลัน บินฮุสสัยน ผูอํานวย การสถาบันอัจฉริยภาพและโรงเรียนประจํา ประเทศมาเลเซี ย ได ยื น ยั น ต อ ชมรมผู  ปกครองนั กเรี ยนไทยทุ น รั ฐ บาลมาเลเซี ย วา กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซียไดใหการ ดูแลดานการศึกษาแกนักเรียนไทยเสมือน กับนักเรียนมาเลเซียผานหลักสูตรการเรียน ที่มีคุณภาพที่ไดรับการรับรองจากกระทรวง ศึกษาธิการมาเลเซีย และเมื่อนักเรียนจบ มัธยมปลายทีม่ าเลเซียสามารถตอยอดระดับ อุดมศึกษาไดทวั่ โลกรวมทัง้ ประเทศไทย ซึง่ ผู ปกครองไมตอ งกังวลในขาวลือตางๆ ในขณะ เดียวกันโรงเรียนตางๆไดจัดกิจกรรมเสริม หลักสูตรทั้งในโรงเรียนตลอดสัปดาหขณะ อยูในหอพักทั้งศาสนา กีฬา สันทนาการ ภาษาต า งๆทั้ ง มลายู อั ง กฤษ อาหรั บ จีน ญี่ปุน และกิจกรรมแขงขันทักษะทาง วิชาการนอกโรงเรียนอีกทั้งทัศนศึกษาใน ประเทศมาเลเซียหรือคายตางๆและกิจกรรม เชื่ อ มความสั ม พั น ธ กั บ โรงเรี ย นต า งๆใน ประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการไดจดั ทําขอเสนอ ตอรัฐบาลไทยในการทีจ่ ะหนุนเสริมนักเรียน ที่จบรุนที่1 และการตอสัญญากับนักเรียน ใหมเมื่อหมดสัญญา 6 รุน นายโรสลาน บินฮุสสัยน ไดกลาว เสริมวา รูสึกพอใจคุณภาพผลสัมฤทธิดาน การศึกษาของนักเรียนไทยถึงแมจะมีเพียง

บางคนเทานัน้ ทีม่ ผี ลสัมฤทธิต์ าํ่ แตภาพรวม นาพอใจ อีกทัง้ บางคน สามารถได 9A และ8 A ซึ่งนักเรียนมาเลเซียเองนอยคนที่ทําได ชมรมผู  ป กครองและนั ก เรี ย นมี ค วาม พอใจรัฐบาลมาเลเซีย เมื่ อ ชมรมผู  ป ครองนั ก เรี ย นได ฟ  ง การบรรยายสรุปของกระทรวงศึกษาธิการ มาเลเซียและไดเ ยี่ยมชมกระบวนจัด การ เรียนรูของทั้ง 5 โรงเรียน ทําให ผูปกครอง รูสึกมั่นใจ ภูมิใจที่บุตรหลานของตนเอง ได รั บ โอกาสทางการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ ในครั้ ง นี้ ซึ่ ง ทั้ ง ผู  ป กครองและนั ก เรี ย นพู ด เป น เสี ย งเดี ย วกั น ว า “นั ก เรี ย นจะได รั บ ประสบการณ ต  า งๆนานา โดยให ผู  เ รี ย น สามารถนํ า ประสบการณ ใ นต า งประเทศ ภาษาตางๆมาประยุกตใชกบั ชีวติ ความเปน อยูในสังคมของตนเองอยางสันติสุขและจะ เปนกําลังสําคัญที่จะรวมกับประชาชนใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ในการเสริม สรางสันติสุขในพื้นที่ และพัฒนาการศึกษา ในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ใ ห มี คุ ณ ภาพ ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆโดยเฉพาะการเปด ประชาคมอาเซี่ยนตอไปในอนาคต” (อินชา อัลลอฮฺ) ท า ยนี้ ท างชมรมผู  ป กครองฝาก ขอบคุ ณ รั ฐ บาลมาเลเซี ย ผ า นกระทรวง ศึกษาธิการในการชวยจัดการศึกษาและให โอกาสนักเรียนไทยทัง้ หมดและยินดีประสาน กับผูปกครองทั้ง 16 คนที่นํานักเรียนกลับ กอนจะจบการศึกษาที่มาเลเซียใหกลับไป ศึกษาตอเหมือนเดิม และรัฐบาลไทยผาน ศู น ย อํ า นวยการบริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดน ภาคใต วา “ชมรมผูปกครองนักเรียนไทย ทุนรัฐบาลมาเลเซีย ยินดีเปนสือ่ กลางในการ สรางความความเขาใจกับสองรัฐบาลและ หนุนเสริมการศึกษาของนักเรียนไทยทั้งที่ ไดรับทุนหรือไม ซึ่งเปนทั้งโอกาสและความ ทาทายของพวกเขาในอนาคต”


â¦É³Ò 23B

Çѹ·Õè 29 ÁԶعÒ¹ - 5 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556

ตลาดนํ้าคลองแห การพั ฒ นาตลาดนํ้ า คลองแหยังคง เนนเอกลักษณ ที่สืบทอดเจตนารมณ ของ อดีตนายกหัวมัน ผูกอตั้งตลาดนํ้าคลองแห แหงแรกของภาคใต จนประสบความสําเร็จ และในอนาคตอีกหลายเทาตัว สุจะเขามา ชวยในเรื่องของตลาดนํ้าคลองแห ใหดีที่สุด ตามเจตนารมณของนายกหัวมัน ซึง่ สุมคี วาม ตั้งใจและมุงมั่น พรอมที่จะแกปญหาและ อุปสรรค เพราะเมื่อกอนลักษณะของนํ้าเปน นํา้ นิง่ แตมกี ารประสานงานกับชุมชนในการ ขุดลอก ซึ่งกอนนี้มีการขุดลอกคลองตั้งแต เริ่มกอตั้งตลาดนํ้า จน ป 2555 ไดประสาน งานหนวยงานมาขุดลอกคลองอีกครั้ง และ มีการติดตอกับมูลนิธกิ งั หันชัยพัฒนาในการ บําบัดนํ้าเสียใหเขามาในพื้นที่ แตเนื่องจาก พื้ น ที่ ค ลองแหเป น พื้ น ที่ เ ป ด ไม ส ามารถ บําบัดนํ้าไดตลอด คลองแหเปนพื้นที่ที่รองรับนํ้าเสียซึ่ง เปนปลายนํ้าจากอําเภอหาดใหญ และคอ หงส และมีการเจรจากับทางจังหวัด และ อําเภอหาดใหญ ใหมีการแกปญหานํ้าเสีย นี้อยางไร และมีการหารือกับคณะกรรม รวมเพือ่ ชวยเหลือปญหานํา้ ทวมเชนกัน โดย ส.ส.นิพนธ บุญญามณี และคณะกรรมการ ไดเสนอปญหานี้ และจะจัดสรรงบประมาณ ในเรื่องนํ้าดีของคลองอูตะเภา และไลนํ้า เสียออกไปจากคลองแห ในอนาคตตอไป จะมีการผลักดันในสวนนี้ใหได เพราะนี่คือ วิธีการที่ดีที่สุดที่จะนํานํ้าดีมาไลนํ้าเสียออก จากคลองแห ซึ่งจะตองใชงบประมาณใน การบําบัดสูง อย า งไรก็ ต ามจะมี ก ารเชื่ อ มต อ กั บ จั ง หวั ด และหน ว ยงานของรั ฐ บาลกลาง ขณะนี้หนวยงานดังกลาวไดรับทราบปญหา ในพื้นที่คลองแหแลว และรับเรื่องในการ แกปญหานี้ ซึ่งมีการติดตามงบประมาณเพื่อการ แกไขปญหานํ้าเสีย เพราะเปนวิธีการเดียว ที่จะแกไขปญหานํ้าเสียได ประชากรในตําบลคลองแหจะมีทั้ง พี่ น  อ งไทยพุ ท ธ และพี่ น  อ งไทยมุ ส ลิ ม ใน สวนของพี่นองมุสลิมมีงบประมาณอุดหนุน ใหกับสมาคมพี่นองมุสลิม สําหรับสมาคม

พุ ท ธมี ก ารส ง เสริ ม ทางด า นพุ ท ธศาสนา และกิจกรรม ประเพณี และที่ผานมาสุ ได สนับสนุนงบประมาณ และลงเยี่ยมพี่นอง ไทยมุสลิมในเดือนรอมฎอน และการเขา สุนัตหมู รวมทั้งการจัดงานเมาลิด ซึ่งในวัน ที่ 29-30 มิถุนายนนี้ จะจัดงานเมาลิดกลาง มีการสนับสนุนอัลกรุอาน และการ เรี ย นการสอนฟ ร ดู อี น ทั้ ง ยั ง มี ก ารนํ า พี่ นอ งมุส ลิม ไปศึกษาดู ง านเมาลิ ดกลาง ที่ กรุ ง เทพมหานคร และเข า เยี่ ย มท า น จุฬาราชมนตรี ในสวนของปญหาและอุปสรรคทีผ่ า น มานั้นก็มีบาง ไมวาจะเปนในเรื่องของสภา กับคณะผูบ ริหารชุดนีต้ อ งการทําความเขาใจ กับพีน่ อ งประชาชนวา ฝายผูบ ริหารพยายาม ทํ า ทุ ก วิ ถี ท างในปรั บ และแก ไ ขป ญ หา อุปสรรคที่เกิดขึ้น แตมีปญหาอุปสรรคเรื่อง งบประมาณที่ ต  อ งผ า นสภาเทศบาล ใน อนาคตตองฝากใหกับพี่นองประชาชน หาก ฝายนิติบัญญัติ หรือฝายบริหารเดินคนละ ทางกัน การทํางานจะดําเนินการไปไดยาก และใหพนี่ อ งมีวจิ ารณญาณในการตัดสินใจ ในสวนที่สําคัญที่จะตองการทําคือ การปองกันนํ้าทวมในตําบลคลองแห โดย เฉพาะถนนเมืองใหม 1 และ เมืองใหม2 เพราะทางผูบ ริหารไดเสนอญัตติในการแกไข ปญหานํ้าทวม แตปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจาก งบประมาณที่ไมเพียงพอ และไมสามารถ เขาถึงพื้นที่ได “อยากฝากผลงานตลอดระยะเวลา 4 ปที่ผานมา ที่ชุดการทํางานของสุไดทําไว ก็ คงจะไดประจักษในสิ่งที่แถลงไวตอพี่นอง ประชาชน ทางชุดบริหารไดทําทุกนโยบาย แตถือวายังไมสมบูรณ 100% คงจะตองมี การสานตอไปเปนชวงๆ เพื่อจะใหประสบ ผลสํ า เร็ จ ทั้ ง หมด ไม ว  า จะเป น ตลาดนํ้ า คลองแห โรงเรี ย นอนุ บ าลอั จ ฉริ ย ะ และ ศูนยสุขภาพ เพราะเรื่องสุขภาพสุก็มีความ กังวลและหวงใยพี่นองชาวคลองแห เพราะ ถือวาการไมมีโรค เปนลาภอันประเสริฐ ใน 4 ปที่ผานมาสุและทางเทศบาลเมืองคลอง แหไดมอบนโยบาย ดูแลเด็กตั้งแตในครรภ จนคลอดออกมา จนถึงสิ้นลมหายใจ หาก เปนไปได”

7 นโยบายเพื่อการพัฒนา

ภายใตการบริหารงานของดิฉนั นางสุ ภาภรณ สังขชาติ ซึ่งไดรับฉันทานุมัติจาก พี่นองประชาชนชาวตําบลคลองแห ใหเขา ดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห คํานึงถึงพืน้ ฐานของเมืองทีป่ ระชาชน อยู  ส บายอย า งมี ค วามสุ ข มี ค วามมั่ น คง ปลอดภัย และความสะดวกทั้งในดานที่อยู อาศัย ถนน ทางเทา ทอระบายนํ้า ไฟฟา สภาพแวดล อ มที่ ส ะดวก มี ก ารเชื่ อ มโยง วั ฒ นธรรม และวิ ถี ชี วิ ต ที่ เ หมาะสมของ

ตางๆ เพื่อกระตุนการทองเที่ยว พัฒนาแหลง ทองเที่ยวเดิมที่มีอยูแลว 5. สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสราง รายไดใหกับทองถิ่น 6. ส ง เสริ ม ความเข ม แข็ ง ให กั บ ครอบครัวชุมชน 7. ปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ ค า นิ ย ม ประสิทธิภาพ และวิธีการทํางานของบุคลากร

ชุ ม ชนแต ล ะชุ ม ชน มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี เทคโนโลยี ก  า วหน า ทั้ ง ทางเศรษฐกิ จ สังคม การเมือง การบริหาร และทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพือ่ บริหารพัฒนาเทศบาลเมืองอยาง ตอเนื่อง และสานตองานเกาที่ดําเนินการ ไปแลว และยังคงมีความจําเปนตองดําเนิน การตอไป 1.ดําเนินโครงการดานสาธารณูป โภค ที่สําคัญ 2. ความมั่นคงดานคุณภาพชีวิต 3.ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น ภ ายในเขตเทศ บาลเมืองคลองแหใหมีความรมรื่น สวยงาม และนาอยู 4. สงเสริมและสนับสนุนมาตรการ

นโยบายแบงเปน 7 ภารกิจหลัก ดังนี้ 1.นโยบายดานเศรษฐกิจ 2.นโยบายดานสังคม 3.นโยบายดานการศึกษา 4.นโยบายดานสาธารณสุข 5.นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน 6.นโยบายดานการบริหารจัดการ บาน เมืองที่ดี 7.นโยบายดานการรักษาความปลอด ภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน วั น นี้ หั ว ใจของการเป น นั ก การเมื อ ง ทองถิ่นที่ดี ที่ประชาชนไววางใจ สุคิดวาวันนี้ เรามีสองหนาที่ คือแกปญ  หา และพัฒนาบาน เมืองเพือ่ ประชาชน จะไดประโยชนสงู สุด ทีไ่ ด เลือกเรามา และสานงานตอ

จากแนวทางดังกลาวจึงกําหนดเปน


24B â¦É³Ò

Çѹ·Õè 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2556

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับ 799  

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส http://songkhlatoday.com/