Page 1

หนังสือพิมพขาวยอดเยี่ยม รางวัลสงเสริมจริยธรรมดีเดน

ซื้อ

www.facebook.com/paktaifocus www.twitter.com/songkhlatoday

ที่

จ.สุราษฎรฯ ถึง นราธิวาส

ปที่ 16 ฉบับที่ 798 วันที่ 22 - 28 มิถุนายน 2556

www.songkhlatoday.com

30 บาท

A

ม.อ.หนุน‘สัปดาหหนังสือภาคใต’ ประสานมหาวิทยาลัย-โรงเรียนในพื้นที่ หนา 6A

‘นิพนธ’คานใชงบ-‘อุทศิ ’รองปลดปาย มวยถูกคู‘ ชิง’นายกอบจ.สงขลาดุเดือด

เดนในฉบับ

ม.อ.มอบ‘เดอะบลูเจ็คเก็ต’ ‘กาญจนวณิชย’เสนกระดูกหาดใหญ ยก‘รศ.ดร.พูนสุข’นักวิจัยดีเดน ทําเลทองอสังหาฯ-ดันทีด่ นิ ราคาพุง 7A

‘พรหมสุทธิ’์ แตกลูกเพิม่ ‘แท็กซีส่ งขลา’

พัฒนาบริการคาดอนาคตมีถงึ 200คัน

16A

10A

กรีนพีซนํา‘เอสเพอรันซา’เทียบทาสงขลา จีร้ ฐั ปรับกฎหมายประมงควบคูส ทิ ธิชมุ ชน

19A

‘8รพ.’นํารองตนแบบอาหารฮาลาล

เนนสะอาดปลอดภัย‘ถูกหลักศาสนา’ หนา 8A


â¦É³Ò

Çѹ·Õè 22 - 28 ÁԶعÒ¹ 2556


Çѹ·Õè 22 - 28 ÁԶعÒ¹ 2556

â¦É³Ò


â¦É³Ò

Çѹ·Õè 22 - 28 ÁԶعÒ¹ 2556


º·¹íÒ

Çѹ·Õè 22 - 28 ÁԶعÒ¹ 2556

ชื่อภาพ : รักและโลกไมมีพรมแดน สถานที่ : นครวัด-อังกอร เสียมเรียบ กัมพูชา วัน-เวลา : ๐๙.๐๓ น. ๗ เมษายน ๒๕๕๖

อยาปลอยใหลอยนวล

ป

ายโฆษณา และรถแหหาเสียงของผูสมัคร ปลุกกระแสความสนใจการเมืองทองถิน่ ให กลับมาอยูในวงเสวนา สภากาแฟอีกครั้ง แตเวทีใหมที่มาแรงกวา ดูเหมือนจะเปน Facebook ซึ่งวันนี้ใครตอใครตางก็ Chat กันทุกเรื่อง หลังรับสมัครเลือกตัง้ นายก อบจ.สงขลา ทีว่ า กัน วา ครั้งนี้เปน “มวยถูกคู” ซึ่งตองตอสูกันอยางดุเดือด เวทีปราศรัยใหญของคู “แคนดิ เ ดท” ก็ถูกจัดขึ้นที่ หาดใหญ ซึ่งเปนพื้นที่ชวงชิงชัยชนะที่สําคัญที่สุด และหลังจากนั้น ก็ปรากฎขาวผาน Facebook ดวยขอความที่นาอดสูยิ่งตอพัฒนาการประชาธิปไตย และการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถิ่นบานเรา “นั่ ง รถจากอํ า เภอรั ต ภู มิ ม าฟ ง ปราศรั ย ที่ หาดใหญ ไดคนละ 300 บาท” มันกําลังบอกวา “เงิน 300 บาท” มาซือ้ การมีสว น รวมทางการเมืองของชาวสงขลา จางใหมาฟงปราศรัย เพื่อรับรูนโยบายของผูสมัคร หรือสรางกระแสนิยมใหผู วาจาง ไปขยายผลในการสรางคะแนนนิยมตอไป ทั้งที่ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง หรือเปนเจาของ อํานาจอธิปไตย จะตองไดรับขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน เกี่ยวกับการเลือกตั้ง รวมทั้งตัวผูสมัคร ความรู ความ สามารถ พฤติกรรม ตลอดจนแนวคิด วิสยั ทัศน นโยบาย ที่จะนํามาพัฒนา และบริหารจัดการทองถิ่นใหยั่งยืน การเมืองทองถิ่นนั้น เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของ ประชาชนโดยตรง เรียกวา ใกลตัวที่สุด การบริหารและ พัฒนาตางๆ ทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ กระทบ ตอประชาชนอยางมาก แมการกระจายอํานาจกวา 15 ปที่ผานมา จะ ทําใหประชาชนเขาใจบทบาท และหนาที่ทางการเมือง มากขึ้น แตปฏิเสธไมไดวา “เงิน” มีอิทธิพลดานลบ และทําลายพัฒนาการประชาธิปไตยระดับฐานราก อยางรุนแรง สอดคลองกับกระแสขาวการซื้อเสียง หัวละพัน หรือสองพันบาทในการเลือกตั้งหลายๆ ทองถิ่น ทั้ง ยังสอดรับกับการตัดสินใบแดงตอผูชนะการเลือกตั้ง หลายๆ พื้นที่ และกรณีที่ปรากฎใน Facebook ดังกลาว กกต.ไม ควรเพิ กเฉย จะตอ งออกมาตรวจสอบ และแถลงตอสาธารณะวา ขอเท็จจริงเปนอยางไร และหากพบผูสมัครคนใดทําผิด ก็ตองดําเนินการ ตามกฎหมาย หากประชาชนเข า ใจบทบาท หรือ มีส วนรวม ทางการเมืองที่แทจริง และรวมตอตานการซื้อสิทธิขาย เสียง ก็จะชวยลดความรุนแรงอิทธิพลทางการเงินที่เขา มาทําลายวิถีประชาธิปไตย ขณะเดียวกัน ภายใตชอ งทางการสือ่ สารทีม่ มี าก ขึ้น ยอมเปนโอกาสของประชาชนผูรักประชาธิปไตย ที่ จะมีเวทีในการสื่อสาร รองเรียน ตอผูมีบทบาทในการ ควบคุมอยาง กกต.รวมทั้งกระตุนการทํางานของกกต. ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บางที เวทีที่เปดกวางขึ้นนี่แหละ จะลดการซื้อ สิทธิขายเสียงลงมาไดบา ง หรืออาจจะทําใหประชาธิป ไตยบานเราไปถึงฝง ซึ่งอาจจะเปน “ฝน” ที่ทุกคนรอ คอยก็ได

ในทางประวั ติ ศ าสตร วัฒนธรรม และความรัก โลกและรั ก ไม มี 'พรม แดน'... สิ่ ง ที่ ใ ช ขี ด เส น แบ ง คน แยกแผนดินบนโลกทุกวันนี้ ลวนคือ 'อคติ' และ 'ความ ละโมบ' หมายเหตุ : ตั้ ง ใจสวม เสื้อ 'พิพิธภัณฑทองถิ่นขุนละ หาร-นราธิวาส' คราไปเยือน 'อัง กอรวดั -กัมพูชา' เพือ่ สะทอนวา "รัก, ใหญกวาโลกทั้งใบ..."

รักและโลกไมมีพรมแดน

!

ตองการดวน..

นักขาย

มีความคิดสรางสรรค มุงมั่น และทุมเท ติดตอ... บจก.สงขลาทูเดย โทร. 0 7436 8522-4


6A ʧ¢ÅÒ

Çѹ·Õè 22 - 28 ÁԶعÒ¹ 2556

ม.อ.หนุน‘สัปดาห์หนังสือภาคใต้’

ประสานมหาวิทยาลัย-โรงเรียนในพืน้ ที่

รองศาสตราจารย์ดร.ชูศักดิ ลิ่มสกุล

รองศาสตราจารย์ดร.ชูศกั ดิ ลิม่ สกุล อธิการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศ เจตจ�านงหนุนจัดงานสัปดาห์หนังสือภาค ใต้ครั้งที่ 1 ประสานมหาวิทยาลัย-โรงเรียน ในพื้นที่เข้าร่วม เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.ที่ผ่านมา สมาคมผู้จัด พิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) น� า โดยนายวรพั น ธ์ โลกิ ต สถาพร นายกสมาคม นายไพรัช ทองเจือ นายสิทธิโชค ตั้งทรัพยากร นายประสาน สุขใส พร้ อ มผู ้ บ ริ ห ารและกรรมการจั ด งาน “สัปดาห์หนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 1 (Southern Book Expo 2013)ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เข้าพบรองศาสตราจารย์ดร.ชูศักดิ์ ลิ่ม สกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และอาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนารองอธิการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ห้องประชุม ส�านักงานอธิการ หลังจากที่สมาคมฯได้ท�า หนั ง สื อ ทาบทามร่ ว มเป็ น เจ้ า ภาพในการจั ด งาน”สัปดาห์หนังสือภาคใต้ครั้งที่1” รองศาสตราจารย์ดร.ชูศักดิ์ กล่าวว่า หลัง จากทีไ่ ด้รบั หนังสือทาบทามให้รว่ มเป็นเจ้า ภาพในการจัดสัปดาห์หนังสือภาคใต้ ครัง้ ที่ 1 ว่า

ทางมอ.ยินดีที่เข้าไปร่วมสนับสนุนในประเด็นที่ เราสามารถเข้าไปสนับสนุนได้ ก็อยู่ที่ว่าเราจะ ได้รับมอบหมายมาให้ดูเรื่องอะไรบ้าง และพอ มีก�าลังที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้มากน้อยแค่ไหน “ในหลักการก็ไม่ขัดข้อง เพราะเราก็เห็นความ ส�าคัญของสัปดาห์หนังสือที่จะจัดขึ้น เพราะ ว่าเข้าใจว่าจะเป็นครั้งแรกของภาคใต้ตอนล่าง ที่จัดโดยสมาคมฯจากกรุงเทพฯ ที่เราจัดผ่านๆ มาก็จัดโดยพื้นที่” รองศาสตราจารย์ดร.ชูศักดิ์ กล่าวและ ว่า ในวันที่ประชุมร่วมกับจังหวัดนั้น ทางคุณ ศิริชัย เชาวนปรีชา ในฐานะผู้ดูแลสถานที่ๆจะ มีการจัด แต่ตัวแทนของทางมอ.ไม่ได้เข้าร่วม เนือ่ งจากหนังสือทีไ่ ด้รบั มันกระชัน้ ชิดมาก และ พอพูดว่าให้ท้องถิ่นเป็นคนจัดซึ่งถ้าจะมองมาที่ มอ.ก็อยากจะเรียนว่า มอ.จะเป็นหลักในการจัดคงไม่ได้ เนื่อง จากเพิ่งจะมาทราบ ในความหมายก็คือ ถ้าจะ ให้มอ.เชิญร้านจ�าหน่ายหนังสือมาแสดงก็คง ไม่สามารถท�าได้ แต่ถ้าให้มอ.ช่วยในบางเรื่อง เช่นการประชาสัมพันธ์ เรื่องของพื้นที่ เรื่องการ ให้นักศึกษาเข้าไปร่วมกิจกรรมทางมอ.พอจะ จัดให้ได้ แต่จะให้มอ.เป็นคนด�าเนินการหลัก คงรับไม่ได้ นาย วรพั น ธ์ กล่ า วว่ า ในส่ ว นของ โครงสร้างของงานอยู่ 3 ส่วน ส่วนแรกก็คือ ส่วนที่เป็นการออกร้านหรือแสดงหนังสือทาง สมาคมฯรับเป็นเจ้าภาพหลักทั้งหมด ส่วนที่ สองเป็นงานนิทรรศกาล และกิจกรรม ทางสมา คมฯเป็นหลัก เพียงแต่อยากให้ตรงนี้ท้องถิ่นมี ส่วนร่วมด้วย อย่าง เช่นการน�าหนังสือในกลุ่มประเทศ อาเซี่ยนมาแสดง นิทรรศกาลหนังสือดีเด่นแห่ง ชาติมาแสดง ซึ่งที่มีการก�าหนดไว้มี 4 นิทรรศ กาล และในส่วนที่สามก็คือเวทีในการอบรม เสวนาซึ่งอาจจะเป็นห้องที่อยู่เวทีกลาง ตรงนี้ สมาคมฯและคุณประสาน สุขใส ผู้อ�านวยการ หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ที่เป็นออแกไนซ์เซอร์ ที่เป็นผู้ติดต่อ บริหารทั้งหลายมาช่วยจัดการ โดยหลักการคือว่าเราอยากให้มีคนท้อง

ถิ่นเยอะๆ ที่จะมาร่วมเวที อย่างเช่น นักเขียน ในภาคใต้ นักเขียนที่เกี่ยวกับภาคใต้ สัดส่วนที่ หากเป็นไปได้อยู่ที่ 70/30 เรื่องพวกนี้สมาคมฯ จะด�าเนินการให้หมด “หัวใจ ส�าคัญคือการเชิญชวนนักศึกษา หรือว่าการเชิญชวนสถาบันการศึกษาทั้งหลาย ที่เป็น เครือข่ายของมอ.ให้มาร่วมกิจกรรมหรือ เข้าร่วมอบรมอย่างกรณีศนู ย์อา� นวยการ บริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เขาก็รับแล้ว ว่าครู นักเรียน จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเข้า ร่วม เหมือนแบ่งงานกันท�า” นายประสาณ กล่าวว่า ผมอยากจะ เสริมท่านนายกสมาคมฯน�าเรียน สิ่ง หนึ่งที่จะ เป็นบทบาทของมอ.ส�าหรับกิจกรรมครั้งนี้ก็คือ การส่งเสริมบทบาทของนักคิด นักเขียนในท้อง ถิ่น และเรื่องอัตตาลักษณ์ของท้องถิ่น เพราะ ฉะนั้นกิจกรรมในลักษณะของนิทรรศกาลและ การเสวนาต่างๆ คิ ด ว่ า ถ้ า มอ.ร่ ว มกั บ สมาคมฯร่ ว มกั น คิดเนื้อหาทั้ง 9 วันของการจัดงานด้วยกันจะ ช่วยเสริมสมาคมฯได้มากในขณะที่สมาคมมี ประสบการณ์ อยู่แล้วจากการจัดงานมาอย่าง ต่อเนื่อง แต่ในแง่ของเนื้อหาในพื้นที่ คิดว่า มอ.จะช่วยในการก�าหนดทิศทาง จากบุคลากร ที่ทั้งวิทยาเขตหาดใหญ่ และปัตตานี จะช่วย ได้มาก ยก ตัวอย่างคุณบัญชร วิเชียรศรี(โอเลีย้ ง เสียงหล่อ) ซึ่งจัดรายการหนอนเสวนาอยู่เขา เข้าใจเรื่องนี้ดีมากและเขาก็มีเครือข่ายนัก คิด นั ก เขี ย นในพื้ น ที่ เ ยอะมากในขณะเดี ย วกั น วิทยาเขตปัตตานีก็สามารถช่วยเสริม ได้ในส่วน ที่เป็นเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้ “วันประชุมร่วมกับจังหวัด ท่านผศ.ปิยะ กิจถาวร รองเลขาธิการศอ.บต.ได้เรียนต่อ ที่ประชุมว่า น่าจะมีกิจกรรมในลักษณะของ นิทรรศกาล กิจกรรม เสวนาที่เป็นอัตตาลักษณ์ ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องหนังสือ มุสลิมอยู่ในงานนี้ด้วย ตรงนี้มอ.น่าจะเป็นแกน ในการที่จะช่วยได้มาก” รองศาสตราจารย์ดร.ชูศกั ดิ์ กล่าวว่า ถ้า

เป็นประเด็นทีว่ า่ ทางมอ.ก็สามารถจะช่วยได้เช่น การเชิญชวนมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ก็สามารถ ด�าเนินการให้ได้ หรือเรื่องการประชาสัมพันธ์ เสริม โดยใช้สถานีวิทยุมอ. เรื่องของการที่จะ ร่วมในจัดโปรแกรมในเวทีเสวนา หรือจะให้ชว่ ยเสริมนิทรรศการบางเรือ่ งก็ ไม่ขัดข้อง แต่อยากรู้ประเด็นเท่านั้นเองว่า เรื่อง นิทรรศการจะให้มอ.เสริมเรือ่ งอะไรบ้าง หรือว่า เรือ่ งของการทีจ่ ะให้เราจัดหาวิทยากรทีจ่ ะไปคุย ในเวทีเสวนาก็ยินดี ส่วนเรื่องของพื้นที่ห้องประชุมต้องขอ ตรวจสอบดูก่อน ซึ่งทางมอ.สามารถจะช่วย ได้ 2 อย่างคือ อย่าง แรกก็คือวันที่เรามีสิทธิ ในการใช้ห้องประชุมอยู่ กับอย่างที่สองก็คือเรา ลดราคาค่าใช้หอประชุม แต่วันที่มอ.มีสิทธิ์ใน การใช้ ค่อนข้างจะกังวล เนื่องจากทางมอ.จะ ใช้เยอะว่า ซึ่งจะมีงานกิจกรรมประจ�าของมอ. เช่น งานพระราชทานปริญญาบัตร งานกิจกรรม ต่างๆ ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเหลืออยู่อีกกี่วัน ถ้า ส�าหรับการใช้ฟรี แต่เป็นประเด็นที่สองเรื่องการ ลดราคาอันนี้ก็พูดคุยกันได้ ว่าจะลดได้เท่าไหร่ ซึ่งทางอาจารย์พิชิตจะดูแลอยู่ อาจารย์พิชิต กล่าวว่า ทราบว่าการ ประชุมที่จังหวัดทางจังหวัดจะให้โควตาของ จังหวัดในการใช้ห้องประชุมของมอ.จ�านวน 2 วัน เนื่องจากทางมอ.จะมีวันที่เราตกลงกับทาง บริษัทที่บริหารศูนย์ประชุมฯ ว่ามอ.จะใช้สิทธิ์ ในการใช้ฟรีจ�านวน 40 วัน/ปี ซึ่งจ�านวน 40 วันที่เป็นสิทธิ์ของมอ.ตอน นี้หมดแล้ว แค่งานพระราชทานปริญญาบัตร งานเดียวก็เกือบ 10 วันแล้ว อย่าง ไรก็ตาม มอ.ก็ให้โควตากับผู้ว่าราชการจังหวัดจ�านวน 5 วัน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดก็ใช้อย่างระมัดระวัง เนื่องจากท่านก็เกรงใจทางมอ. เพราะการที่ บอกว่าใช้ฟรีความจริงมันไม่ได้ฟรีจริง ทางมอ.จะต้องจ่ายค่าน�า้ ค่าไฟ ค่ารปภ. ค่าแม่บ้าน ซึ่งท่านผวจ.ก็เกรงใจ เพราะฉะนั้น ผวจ.ก็จะให้เฉพาะงานทีเ่ กีย่ วข้องกับสาธารณะ ประโยชน์ ไม่ใช่เป็นประโยชน์กับหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่ง นอกเหนือจากที่ผวจ.ให้วันฟรีมาแล้ว 2 วัน ทางมอ.ก็จะมี 2 แนวทาง แนวทางที่หนึ่ง ก็คอื เราก็ให้วนั ฟรีหรือลดค่าธรรมเนียมในการใช้ ห้องประชุม แต่เจตจ�านวนของทางท่านอธิการฯ ว่าทางมอ.อยากให้มกี ารจัดงานนีเ้ กิดขึน้ แล้วเรา ก็อยากจะช่วยจัดให้ได้ รองศาสตราจารย์ดร.ชูศักดิ์ กล่าวว่า เรื่อง พื้นที่ฝากให้ทางท่านรองอธิการฯ ช่วยดู ที่ทางสมาคมฯของใช้ฟรีจ�านวน 2 วัน แล้วที่ เหลือก็จะจ่ายตามอัตราหน่วยงานราชการทีค่ ณ ุ ศิริชัย เสนอไป ดูว่าจะให้ความอนุเคราะห์จะได้ หรือเปล่า ส่วนเรือ่ งการประชาสัมพันธ์กม็ อบให้ กองกลางช่วยออกหนังสือไปตามมหาวิทยาลัย ที่อยู่ในภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมา อาจารย์พิชิต กล่าวว่า ขอ สรุปเรื่อง การขอใช้ พิ้ น ที่ นิ ด นึ ง ครั บ ว่ า ตอนนี้ ท างสมา คมฯมีหนังสือมาเพื่อขอ อนุเคราะห์การใช้พื้นที่ มาหรือยัง ถ้ายังอยากให้ท�าหนังสือมาถึงท่าน อธิการฯ ด้วยเหตุที่ว่ามาทั้งหมดแล้วก็มาจัด และมีหนังสือจากสมาคมฯขอความอนุเคราะห์ ให้ท่านอธิการฯพิจารณา ให้ความอนุเคราะห์ เรื่องพื้นที่ ซึง่ ทางมอ.จะบันทึกตอบกลับไป ประเด็น ก็คือทางสมาคมฯบอกมาเลยว่าอยากให้ช่วย ทางมอ.จะบันทึกตอบกลับไป


ʧ¢ÅÒ 7A

Çѹ·Õè 22 - 28 ÁԶعÒ¹ 2556 มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร วิทยาเขต หาดใหญ จั ด งานวั น นั ก วิ จั ย และ นวัตกรรม ครั้งที่ 7 มอบรางวัล THE BLUE JACKET รศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐ สรรพ ผูเชี่ยวชาญองคความรูดานปาลม นํ้ามัน 17 มิถนุ ายน 2556 มหาวิทยาลัยสงขลา นคริ ท ร (ม.อ.) จั ด งาน "วั น นั ก วิ จั ย และ นวัตกรรม ครั้งที่ 7 ประจําป 2556" เพื่อเชิดชู เกียรติ แสดงความยินดีกับนักวิจัยผูสราง ชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย ณ ศูนยประชุม นานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ภายในงานมี ก ารเสวนา ในหั ว ข อ “วิ...จากใจ จากฐานรากงานวิจัยสูงานใช ประโยชน” โดย ศ.ดร.วีระพงศ ปรัชชญาสิทธิ กุล , ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และ รศ.ดร. ยงยุทธ แฉลมวงษ วิทยากรผูเ ชีย่ วชาญระดับ ประเทศ เพือ่ มุง เนนใหนกั วิจยั สามารถนําผล งานวิจัยของตน ไปใชประโยชนตอชุมชน อุตสาหกรรม หรือภาคสวนอืน่ ๆ ใหมากทีส่ ดุ ตอบสนองคํากลาวที่วา “ใหถือประโยชน เพื่อนมนุษย เปนกิจที่หนึ่ง” ศ.ดร.วีระพงศ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดีคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัย มหิดล กลาววา กระบวนการตางๆ ที่ใชใน หองแล็ป โดยปกติเราจะซือ้ มา 90 เปอรเซ็นต เพราะฉะนั้น การทําวิจัยเพื่อทดแทนการนํา เขาของอุปกรณจะเปนสวนหนึ่ง และขณะ นี้เราก็จะทําเครื่องมือสวนหนึ่งเพื่อจะใชเอง แตปจจุบันเทคโนโลยีที่นักวิจัยลงพื้นที่ เรา มองวา คนไทยจะมีสขุ ภาพทีด่ ีนั้นตองมองที่ ตัวเอง ซึง่ แพทยหรือผูอ นื่ จะทําใหเราสุขภาพ ดีไมได ตองทําดวยตัวเอง เนื่องจากเราเปนคนที่รูดานเทคนิค การแพทย เพราะฉะนั้นสุขภาพในรางกาย เปนอยางไรเราจะรูกอนผูอื่น และมืออาชีพ จริงๆ จะถูกสอนใหดูคนที่ปกติและไมปกติ ซึ่งกระบวนการ 2-3 ปที่ผานมาเราจะนํา เครื่องมือทันสมัยมาใชในเรื่องสุขภาพ และ วิจยั ในชุมชน โดยใชกระบวนการของวิชาชีพ และนักวิทยาศาสตรเขาไปดู ทั้งนี้ในพื้นที่ สมัยกอน เราจะนําคณะหลายๆ คณะเขา ไปสูชุมชน ไมวาจะเปน คณะสิ่งแวดลอม , ประชากรศาสตร, สังคมศาสตร, พยาบาล และ เทคนิคการแพทย มารวมกัน “ดังนัน้ จะเห็นวา งานวิจยั สวนหนึง่ มา จากการมองลงไปในพืน้ ที่ เมือ่ พบปญหาแลว เราก็แกไข ใหเกิดประโยชนเพื่อชวยชุมชน ได โดยใชขอเท็จจริงเปนขอผลักดัน” ศ.ดร. วีระพงษ กลาว และวา สมัยกอน การดูแลสุขภาพของคนไทย ไมไดรบั การใสใจเทาทีค่ วร เราจึงตองทําหนา ที่เดินเขาไปใหขอมูลในชุมชน เพราะเรา ปลอยใหประชาชนไมทราบความสําคัญของ การดูแลสุขภาพไมได ทําใหการดูแลและฟน ฟูสขุ ภาพ กลายเปนสถาบันการเรียนรูใ หกบั นักศึกษาและชุมชน โดยทําแล็ปที่มีชีวิต ใช หลักเกณฑการดูแลสุขภาพของตัวเอง ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ผูชวย อธิ ก ารบดี ฝ  า ยบริ ก ารวิ ช าการและวิ จั ย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาววา ปจจุบัน มีปญ  หามากในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมทั้งนักวิจัยและนักวิชาการ สวนใหญไม ไดพัฒนาพื้นฐานใหชัดเจน “เราจะเห็นวานักวิทยาศาสตรที่ตอบ

ม.อ.มอบรางวัล‘เดอะบลูเจ็คเก็ต’ ยกยอง‘รศ.ดร.พูนสุข’นักวิจยั ดีเดน

รับงาน เมือ่ ทํางานไปได 3 เดือน ตัวใครตัวมัน จึงกลายเปนภาระของสังคม ผมเปนคนหนึ่ง ที่ทํางานดวยความแนนอน อะไรที่ไมแนใจ ผมไมทําใหชุมชนเด็ดขาด” ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ กลาว และวา ขั้ น ตอนการสร า งนวั ต กรรมต อ งใช เวลาประมาณ 3 ป แตผมใชเวลา 2 ป เปน หลัก เรื่องการทําวิจัย ผมเริ่มตนจากจบ ปริญญาเอกในเมืองไทย ดังนั้น ม.อ.ไมมี ปญหา เพราะจะทราบวาทีไ่ หนมีความรูม าก ซึ่ง ม.อ. เปน 3 - 4 แหงแรกในประเทศที่ทุม ทุนมาก การวิจัยจะประสบผลสัมฤทธิ์ได ตองมีองคประกอบ 3 อยางหลักๆ อันดับแรก คือ โครงสรางการบริหาร เพื่อใหนักวิจัยทํางานได ตอมา คือ บัณฑิต ศึกษา ปริญญาโท ไมใชทราบเฉพาะ แผน ข อย า งเดี ย ว การวิ จั ย จะไปได ดี ก ารเรี ย น ปริญญาโทจะชวยไดมาก และอันดับสุดทาย คือ อาจารย หรือ ตัวนักวิจัยเอง ถาไมมีแรง บันดาลใจ โอกาสเขาสูด า นมืดงายมาก หมาย ถึง วิ่งหาเงินขางนอก และสอนพิเศษหลาย ที่ เพราะผูบริหารบางคน ชอบเปดหลักสูตร ใหมเพิ่ม ขึ้นเรื่อ ยๆ บางมหาวิ ทยาลั ย บาง ภาควิ ช า หลั ก สู ต รมากเกิ น ไป จึ ง ไม มี มาตรฐาน “ผมคิดวา ความสมดุลของหลักสูตร เปนเรื่องสําคัญ และอีกอยางคือ เรื่องเวลา

สําคัญมากทีส่ ดุ เพราะ ในมหาวิ ท ยาลั ย จะ มี ค นอยู  3 กลุ  ม คื อ ก ลุ  ม ไ ม  ทํ า วิจัย กลุมขอใหไดทํา วิจยั และกลุม ทําวิจยั ” ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ กลาวดวยวา คนเราไม เหมือนกัน บางทาน ไม ทํ า วิ จั ย แต ส อน อยางดี ตอมากลุม ที่ไดทําวิจัยนั้นความ เชี่ยวชาญจะเปลี่ยน ตามป ง บ ประมาณ แ ล ะ ก ลุ  ม ทํ า วิ จั ย เปนกลุมที่ทําแลวมีโอกาสตอยอดพัฒนา และหลายๆ มหาวิทยาลัยคอนขางจะสง เสริมการทําวิจยั ชัดเจน แตปจ จุบนั อัตราการ แขงขันเพิม่ ขึน้ เพราะฉะนัน้ นักวิจยั รุน ใหมจะ เหนื่อยกวาในอดีตก็ขอฝากดวย อยากใหนกั วิจยั รุน ใหม เริม่ ตนทําวิจยั เก็บเล็กผสมนอยคอยเปนคอยไป ผมทําวิจยั เชิงประยุกต ออกแบบการสรางหลักสูตร ตางๆ จนถึงจุดๆหนึ่งที่เราทิ้งไมได คือ เรื่อง สังคม หมายถึง งานวิจัยเชิงบริการสังคม ซึ่งเราสรางนวัตกรรมใหมๆมากขึ้น ซึ่งชุมชน แตละชุมชนเราไดใหนวัตกรรมเชิงปญญาไป ใชงาน คอยใหคําปรึกษา วา เทคโนโลยีที่มี อยูแลวจะทําใหดีขึ้นอยางไร ศ.ดร.ยงยุ ท ธ แฉล ม วงษ มูลนิธิ สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย (TDRI) กลาววา เรื่องแรงงานดูแลไมทั่วถึง ดูแลแค 14 ลานคนในระบบ แตไมไดดแู ล คน 24 ลานคน นอกระบบและคนอืน่ ๆ ทีไ่ มไดรบั การดูแลเปนเวลานาน ซี่งตองปกครองแรง งานนอกระบบดวย ถาดูการสะสมสารเคมีใน เลือดของชาวนาทั้งหลาย มีอัตราการสะสม ของเคมี อยูใ นขัน้ เสีย่ งตอโรคมะเร็ง ชวงเวลา ที่ทํางานหนักมาตลอด เรามีนัยยะของการ ทํางานตอเนื่องกับเครือขายภาคประชาชน ขับเคลื่อนเรื่องแรงงานนอกระบบ การทําวิจัยหลายสวน อาทิผูสูงอายุ

ที่ไมมีใครดูแลเปนเรื่องเศรา ที่ตองหาวิธีให ผูสูงอายุที่มี ฐานะยากจน มีงานทํา อีกทั้ง ชวยเหลือตัวเองไดตามสภาพ เพราะฉะนั้น ผู  สู ง อายุ ที่ ไ ด รั บ การศึ ก ษาที่ ดี ม าตั้ ง แต ในอดี ต เป น ครู บ าอาจารย จ ะมี ค วามรู  มี ประสบการณมาก จะตางกันกับผูสูงอายุที่ ไมมีความรู การวางระบบ สํารวจความตองการ แรงงานในประเทศไทย สาขาตางๆ แตละ ชวง แตละป นอกจากนี้มีการวางฐานระบบ ซอฟตแวร เพื่อใหเจาหนาที่จังหวัดตางๆ ทั่ ว ประเทศ ทํ า การสํ า รวจความต อ งการ และการขาดแคลนแรงงานเพื่อหาแนวทาง การแกไขตอไป หลังจากนั้นเมื่อระบบมี ความนิ่ ง เราก็ จ ะปรั บ ปรุ ง ให มี ค วามทั น สมัยมากขึ้น อีกระบบ คือ ระบบที่วางไวในภาค อุตสาหกรรม ใหหนวยงานตางๆที่เอื้อกําลัง คน สามารถแชร หรือ ใหขอมูลดานผูผลิต กําลังคน ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ทุกๆกระทรวงในบางสาขา ใชเวลา 3 ป เพื่อ วางระบบและใชงบประมาณเกือบ 20 ลาน บาท แตไมคอยไดรับผลตอบรับที่ดีจากผู บริหารเทาที่ควร ที่จะนําขอมูลเหลานี้ไปใช ประโยชน ขณะนี้จึงปรับปรุงระบบเตือนภัย ในตลาดแรงงานของประเทศไทยวาเปนไป ในทิศทางใด นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบเกียรติบัตร พรอมโลรางวัล โดย รองศาสตราจารย ดร.ชู ศักดิ์ ลิม่ สกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร ใหแกนักวิจัยที่สรางชื่อเสียงใหกับ มหาวิทยาลัย และเครือขายวิจัยดีเดน ม.อ. อีกทัง้ พิธมี อบ “THE BLUE JACKET” แกนกั วิจัยดีเดนแหงชาติของ ม.อ. ซึ่งผูที่ไดรับราง วั ล ในป นี้ คื อ รศ.ดร.พู น สุ ข ประเสริ ฐ สรรพ อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยี ชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรม ผู เชี่ยวชาญองคความรูดานปาลมนํ้ามันถือ เปนนักวิจัยทานที่ 5 ที่ไดรับรางวัล THE BLUE JACKET ของมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร และรางวัลนักวิจัยดีเดนอีกหลาย รางวัลดวย


8A ʧ¢ÅÒ

‘8รพ.’น�ำร่องต้นแบบอำหำรฮำลำล

เน้นสะอำดปลอดภัย‘ถูกหลักศำสนำ’

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ที่โรงแรม หรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นพ.ชล น่ า น ศรี แ ก้ ว รั ฐ มนตรี ช ่ ว ยว่ า การกระทรวง สาธารณสุข เป็นประธานการมอบโล่เกียรติคุณ แก่ โ รงพยาบาลที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กจากระทรวง สาธารณสุขให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบอาหาร ฮาลาล และมอบเกียรติบัตรแก่โรงพยาบาลที่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล พร้อมมอบนโยบาย ในการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ งการพั ฒ นา อาหารปลอดภัยและอาหารฮาลาล การคัดกรอง สารเคมีก�าจัดแมลงในผัก ผลไม้และธัญพืช ซึ่ ง การพั ฒ นาอาหารฮาลาลในโรง พยาบาลมุ่งเน้นเพื่อให้ผู้ป่วยมุสลิมที่รับการ รักษาในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับอาหารฮาลาลที่ปลอดภัย สอดคล้องกับ หลักการศาสนา และหลักโภชนบ�าบัดในผู้ป่วย โดยเฉพาะโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป

และโรงพยาบาลชุมชนใน3 จังหวัดภาคใต้ ซึ่ง มีประชากรมุสลิมประมาณ 80% โรงพยาบาลต้นแบบอาหารฮาลาลน� า ร่ อ ง 8 แห่ ง ที่ ไ ด้ รั บ โล่ เ กี ย รติ คุ ณ จาก รมช. สาธารณสุข คือ รพ.สตูล รพ.ปัตตานี รพ.ยะลา รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ รพ.ละงู รพ.หนองจิก รพ.สมเด็จพระยุพราชยะหา และรพ.จะแนะ จากโรงพยาบาลที่ได้รับการพัฒนาทั้งหมดมี จ�านวน 80 แห่ง แบ่งการพัฒนาเป็น 3 ระดับ ได้แก่ โรงพยาบาลที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการ พัฒนา 39 แห่ง โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ประเมิน มาตรฐานอาหารฮาลาล 33 แห่ง โรงพยาบาล ต้นแบบอาหารฮาลาลน�าร่อง 8 แห่ง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมช.กระทรวง สาธาณสุข กล่าวว่า การผลักดันเรื่องอาหารฮา ลาลเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลและกระทรวง สาธารณสุข โดยอยากให้สถานบริการสามารถ ดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยมุ ส ลิ ม ให้ ไ ด้ รั บ ในสิ่ ง ที่ เ ป็ น ความ จ�าเป็นของชีวติ ซึง่ เป็นเรือ่ งของจิตวิญญาณและ ความเชื่อทางศาสนา โดยพื้นที่ที่มีมุสลิมอยู่จ�านวนมาก จะมี การขยายเครือข่ายไปทุกเขต ซึ่งจะดูทุกมิติใน ความเป็นฮาลาล ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของบุคลากร ที่ท�าหน้าที่ องค์กรที่เข้ามาร่วมสนับสนุนให้ค�า ปรึกษา หรือหลักการศาสนาที่ต้องน�าเข้ามา ปฏิบัติเพราะโรงเรือนหรือภาชนะที่ใช้ต่างๆก็

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ที่พื้นที่ป่าชายเลน ของมูลนิธิชัยพัฒนา หมู่ที่ 2 ต.หัวเขา อ.สิงห นคร จ.สงขลา นายกฤษฎา บุญราช ผูว้ า่ ราชการ จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์ สัตว์น�้า ตามโครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชาย เลนของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสร้างความอุดม สมบูรณ์ สร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชน ในพื้นที่ นายก่อซี อุเซ่ง ผู้จัดการสหกรณ์ออม ทรัพย์อัศศิดดีก จ�ากัด กล่าวว่า สหกรณ์อัศศิด ดีก ร่วมกับประมงจังหวัดสงขลา ได้ท�าตามตาม สโลแกนของสหกรณ์คอื ฮาลาล จริงใจ คืนก�าไร สู่สังคม น�าหลักการคืนสู่สังคมมาสู่ทะเลสาบ สงขลา เนื่องจากสมาชิกของสหกรณ์ 80% ท�า มาหากินบริเวณทะเลสาบสงขลา งานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากประมงจังหวัด สหกรณ์ จั ง หวั ด ปตท.สผ.และหน่ ว ยงานของรัฐและ เอกชนในพื้นที่ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดในเกียรติ

มาเป็นประธานในพิธี ซึ่ ง พื้ น ที่ ป ่ า ชายเลนของมู ล นิ ธิ พั ฒ นา บ้านแหลมสน หมู่ที่ 2 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 40 ไร่เศษ เริ่ม แรกเดิมที่เป็นพื้นที่ที่มีสภาพป่าชายเลนที่อุดม สมบูรณ์เป็นแหล่งที่อาศัย แหล่งหลบภัย แหล่ง อาหาร แหล่งสืบพันธุ์ และแหล่งอนุบาลวัย อ่อนของสัตว์น�้าหลากหลายชนิด ตลอดจนเป็นแหล่งก�าบังคลื่นลมได้ดี ต่อมาป่าชายเลนถูกบุกรุกแผ้วถางท�าลายเพื่อ

รมช.สาธารณสุข ลงพื้นที่ภาคใต้ มอบโล่ เกียรติคุณโรงพยาบาลต้นแบบอาหารฮา ลาล 8 แห่ง น�าร่อง เพื่อเป็นแบบอย่างการ การพัฒนาอาหารที่มีความปลอดภัยและ ได้รับรองมาตรฮาลาล สร้างความเชื่อมั่นผู้ ป่วยมุสลิม มั่นใจในการเข้าถึงบริการอย่าง เป็นธรรม สอดคล้องตามหลักศาสนบัญญัติ อิสลาม

ปล่อยพันธุส์ ตั ว์นำ�้ กว่ำ1ล้ำนตัว ฟืน้ ฟูปา่ ชายเลนมูลนิธชิ ยั พัฒนา

ต้องสอดคล้องด้วย ซึ่ ง กระทรวงเองต้ อ งก็ ส นั บ สนุ น เรื่ อ ง ของอาคารสถานที่ เรื่ อ งของระเบี ย บปฏิ บั ติ ก็ต้องเข้าไปดูว่า การที่จะให้พี่น้องมุสลิมเข้า สู่กระบวนการเป็นผู้ประกอบการ จะต้องท� า อย่างไร การน�าร่อง 8 แห่ง โรงพยาบาลต้นแบบ เป็นแบบอย่างที่ดีของกระทรวงสาธารณสุข ใน ส่วนการพัฒนาอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล ส�านักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด จะร่วมกับโรง พยาบาลเพื่ อ ก� า หนดแผนงานในการพั ฒ นา ต่อไป นางธนิยา อึงรัตนากร นักโภชนาการ ช�านาญการ หัวหน้ากลุ่มงานโภชนาศาสตร์ รพ.สตูล กล่าวว่า การได้รับโล่โรงพยาบาล ต้นแบบอาหารฮาลาล จะเป็นผลดีต่อผู้เข้ารับ การบริการที่จะสามารถสร้างความมั่นใจ โดย เฉพาะพี่น้องที่เป็นมุสลิม เพราะจังหวัดสตูล ผู้ ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ จะเป็นมุสลิมประมาณ 60% จุดเริ่มต้นที่ท�ามาเริ่มแรกมาจากความ เคลือบแคลงสงสัยของญาติผู้ป่วยต่อขั้นตอน วิธกี ารคัดเลือกวัตถุดบิ และการปรุงอาหาร ท�าให้ บางส่วนไม่มั่นใจ น�าอาหารจากที่บ้านมาให้ผู้ ป่วยทาน ซึง่ ในบางโรคต้องให้อาหารเฉพาะ ตรง นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะเกิดปัญหาที่จะรักษา หรือวินิจฉัยโรคของแพทย์ ทีมงานของคณะกรรมการอิสลามประจ�า จังหวัดสตูล ก็ได้มีการจัดอบรมผู้ประกอบการ ซึ่งโรงพยาบาลต่างๆก็เข้าร่วมด้วย เริ่มต้นมา ตั้งแต่ปี2547 โดยส่งตัวแทนไปอบรมและน� า กลับมาเผยแพร่ต่อๆกัน ว่ากระบวนการฮาลาล ต้องปฏิบตั ติ นอย่างไร เลือกวัตถุดบิ แบบไหน ซึง่ ได้รับรองในปี2549 ซึ่งต้องท�าสัญญาต่อปีต่อปี เพื่อให้คงอยู่ตามมาตรฐานที่วางไว้ เมื่อเราเริ่มท�า ผู้เข้ารับการบริการเริ่มมี ความมัน่ ใจและเชือ่ มัน่ โดยได้ทา� แบบสอบถาม ตามหอผู้ป่วยที่มาใช้บริการ และเน้นการใช้สื่อ ประชาสัมพันธ์ให้รู้ว่าโรงพยาบาลได้รับรองฮา ลาล ซึ่งตอนนั้นได้คะแนนประมาณ 92% ถือว่า น�าไปใช้ประโยชน์ท�าให้สภาพป่าชายเลนทีอ่ ดุ ม สมบูรณ์กลับกลายเป็นพื้นที่ว่างเปล่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 โครงการปลูกป่าชัยพัฒนา-แม่ฟ้า หลวง ได้เริม่ เข้ามามีบทบาทในการอนุรกั ษ์และ ฟื้นฟูป่าชายเลน จนถึงปัจจุบัน และสื บ เนื่ อ งจากสมเด็ จ พระเทพรั ต น ราชสุดาฯทรงมีพระกระแสรับสั่งให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดสงขลา ทรงปล่อยพันธุส์ ตั ว์นา�้ ในพืน้ ทีป่ า่ ชายเลนของมูลนิธชิ ยั พัฒนาในพืน้ ที่ อ.สิงหนคร จังหวัดสงขลา ทั้ง 2 แห่ง คือ ที่บ้านแหลม ม.5 ต.ปากรอ และ ที่บ้านแหลมสน ม.2 ต.หัวเขา นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง ชายฝั่งสงขลา สนับสนุนพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จ�านวน 1 ล้านตัว พันธุ์ปูทะเล จ�านวน 10,000 ตัว พันธุ์ ปูแสม จ�านวน 5,000 ตัว สถาบันวิจัยการเพาะ เลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่ง และธนาคารปูทรัพย์อนันต์ ต.หัวเขา สนับสนุนพันธุป์ มู า้ จ�านวน 30,000 ตัว และ ปลากะพงขาว จ�านวน 10,000 ตัว และในโอกาสเดียวกันถือโอกาสมอบทุน การศึกษาจ�านวน 50 ทุน ให้แก่นักเรียนและคน ยากจนในพื้นที่ซึ่งเป็นลูกหลานของชาวประมง ซึง่ เป็นเงินจากการบริจาคทีส่ หกรณ์ตอ้ งจัดแจก แก่บุคคล 8 ประเภทที่มีสิทธิ์รับในพื้นที่จังหวัด สงขลาและพื้นที่ที่สหกรณ์ด�าเนินการอยู่ นายสายันต์ เอี่ยมรอด ประมงจังหวัด

Çѹ·Õè 22 - 28 ÁԶعÒ¹ 2556 สูงพอสมควรส�าหรับความพึงพอใจของอาหาร ฮาลาลที่ทางโรงพยาบาลได้บริการให้ ซึ่ ง อาหารฮาลาลและไม่ ฮ าลาลนั้ น หน้าตาของอาหารอาจจะเหมือนกัน แต่แตกต่าง ด้วยวิธีการคัดเลือกวัตถุดิบ ที่ต้องปราศจากส่ง ที่ต้องห้ามและต้องท�าในสิ่งที่ทางศาสนาอนุมัติ เท่านั้น เช่น ต้องเนื้อหมู หรือจ�าพวกแมลงต่างๆ หรือสัตว์ที่บูชายันต์เพราะถูกเชือดด้วยวิธีการที่ ไม่ถูกต้องเพราะถือเป็นการทรมานสัตว์ และใน ส่วนขั้นตอนของวิธีการปรุง ซึ่งอาหารที่ท�าก็จะ เลือกสรรอาหารมุสลิมทีน่ ยิ มในหมูไ่ ทยพุทธด้วย เมือ่ ผูป้ ว่ ยมัน่ ใจ ญาติกไ็ ม่จ�าเป็นต้องเอา อาหารมาจากทีบ่ า้ น เพราะบางครัง้ ถ้าเป็นผูป้ ว่ ย เฉพาะโรคจะเกิดอันตรายได้ ถ้าไม่รู้จักการปรุง อาหารที่ถูกต้อง ฉะนั้นอาหารเฉพาะโรคที่จัด เฉพาะรายผูป้ ว่ ยก็กล้าทีจ่ ะรับประทาน ซึง่ จะส่ง ผลต่อการรักษาของแพทย์ สามารถท�าให้ผู้ป่วย มีการนอนโรงพยาบาลน้อยลง เพราะว่าให้ความ ร่วมมือดีตงั้ แต่เรือ่ งอาหารและยา โรงพยาบาลก็ มีค่าใช้จ่ายลดน้อยลง หลั ก เกณฑ์ ข องโรงพยาบาลต้ น แบบ อาหารฮาลาล ต้องดูตั้งแต่วัตถุดิบที่ได้มา ถ้า ซื้ อ ประเภทเนื้ อ สั ต ว์ รวมถึ ง ของแห้ ง ต้ อ งมี เครื่องหมายของฮาลาลติดอยู่ หรือมีต้องดูด้วย ว่ามีเลขทะเบียนหรือไม่เพื่อป้องกันการปลอม แปลงเครื่องหมาย ถ้าเป็นของสดจากธรรมชาติ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ก็สามารถใช้ได้ แต่ถ้าลง ลึกไปอีกก็จะมีการตรวจสอบดีเอ็นเอว่ามีการ ปนเปือ้ นหรือเปล่าอาจจะด้วยวิธกี ารขนส่งต่างๆ ขัน้ ตอนการล้างก็ตอ้ งล้างให้ถกู ต้องตาม หลักการ ด้วยการล้าง 3 ครั้งและล้างให้น�้าไหล ผ่านอีก 1 ครัง้ โดยเฉพาะเนือ้ สัตว์ตา่ งๆ ต้องล้าง เลือดออกให้หมดเพราะถือเป็นสิ่งฮารอม (ต้อง ห้าม) ถือเป็นหลักใช้ความสะอาด ปลอดภัย สุดท้ายคือท�าให้ถูกต้องตามหลักศาสนา ในฐานะที่ ป ระเทศไทยก� า ลั ง จะเข้ า สู ่ ประชาคมอาเซียนในอีก 2 ปีข้างหน้า ซึ่งประชา การส่วนใหญ่ของอาเซียนก็เป็นมุสลิม เมือ่ ไหร่ที่ ผู้ป่วยมารับบริการที่ รพ.สตูล ก็จะมั่นใจขึ้นที่จะ เข้ารับการบริการ ในโรงพยาบาลต้นแบบฮาลาล ซึ่ ง การพั ฒ นาอาหารฮาลาลเป็ น การ ท�างานร่วมกันหลายฝ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับ หลักการของศาสนาอิสลาม และได้รับรองจาก คณะกรรมการกลางอิสลามประจ�าจังหวัดหรือ คณะกรรมการกลางอิสลามประจ�าประเทศไทย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในผู้ที่เข้ารับการบริการ นางธนิตา กล่าว สงขลา กล่าวว่า ป่าชายเลนเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง ของสัตว์นา�้ ทัง้ แหล่งอาหาร แหล่งสืบพันธุ์ แหล่ง หลบภัยและแหล่งพักรักษาตัวอ่อน การปล่อย พันธุ์สัตว์น�้าในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มความอุดม สมบูรณ์ของทรัพยากรประมงในป่าชายเลน พืน้ ทีต่ รงนีเ้ ป็นพืน้ ทีข่ องมูลนิธชิ ยั พัฒนา ซึ่งสมเด็จพระเทพฯ ทรงมีรับสั่งให้ผู้ว่าราชการ จังหวัด ช่วยปล่อยพันธุ์สัตว์น�้าเพื่อเพิ่มความ อุดมสมบูรณ์ในป่าชายเลนแห่งนี้ ทดแทนสัตว์ น�้าที่ถูกจับขึ้นมาใช้ประโยชน์ในแต่ละวัน จะ เป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์นา�้ ให้สามารถน�า ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เป็นโอกาสที่ดีที่หลายๆหน่วยงานได้มา ร่วมแรงร่วมใจกัน รวมทั้งประชาชน นักเรียน นักศึกษา ก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่า ชายเลนด้วยจะเป็นการรณรงค์ให้ประชาชน ได้เห็นถึงความส�าคัญ ตระหนักถึงคุณค่าของ ทรัพยากรน�้าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ ฟื้นฟูสัตว์น�้า โดยขอความร่วมมือชาวประมงให้งดเว้น การท�าประมงที่ผิดกฎหมาย เช่น การท�าประมง ฤดูที่ปลาวางไข่ ไม่ใช้กระแสไฟฟ้า ไม่ใช้ยาเบื่อ เมา และอุปกรณ์อนื่ ๆทีท่ า� ให้เกิดอันตราย เพราะ นอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว ยังเป็นการล้างเผ่า พันธุ์และระบบนิเวศน์ของน�้าด้วย


¸ØáԨ-¡ÒõÅÒ´ 9A

Çѹ·Õè 22 - 28 ÁԶعÒ¹ 2556 หองครัว “Kvik” นําเขาจากเดนมารก รุก ตลาดหาดใหญ สาขาแรกที่ ทรีเค โฮมเบส เชื่อเปนเมืองที่อสังหาริมทรัพยเติบโตสูง และยังไปไดดี เอื้อกับธุรกิจ อนาคตเล็ง ขยายตลาดไปที่สุราษฏรฯและภูเก็ต

'Kvik'รุกตลาดเครือ่ งครัวหาดใหญ

นางสาวชัญญาพัชญ ประเสริฐศักดิ์ ผูจ ดั การฝายสือ่ สารการตลาด บริษทั ควิก เอเชีย จํากัด กลาววา “ Kvik” เปนหองครัวนําเขาจาก ประเทศเดนมารก เนนเรื่องดีไซน และฟงกชั่ นการใชงาน ปจจุบันมีสาขากวา 135 แหง ใน ยุโรปและเอเชีย สําหรับในประเทศไทยมีทั้งหมด 8 สาขา ไดแก สาขาพระราม 9 สาขารัชดาภิเษก สาขา รังสิต สาขาสุวรรรณภูมิ สาขาเกษตรนวมินทร สาขาปนเกลา สาขาพัทยา สาขาหัวหิน และ ลาสุด สาขาที่ 9 “Kvik” หาดใหญ @ ทรีเค โฮม เบส ซึง่ ถือเปนสาขาแรกและสาขาเดียวของภาค ใตในขณะนี้ เลือกหาดใหญเปนสาขาแรก เนื่องจาก ทรีเค โฮมเบส มีแนวคิดอยากทําคิชเชน สตูดิ โอ เพราะกระแสนิยมปจจุบันเริ่มเปลี่ยนไปคน หันมานิยมหองครัวที่ดูดี สวย ไมไดทําเปนครัว แบบพื้นบานทั่วๆ ไป จึงอยากยกสตูดิโอ ครัว สวยๆ ใหคนภาคใตไดใช ครบครันทุกการใชงาน โดยไมตองไปไกลถึงกรุงเทพฯ ทางทรีเค จึงได ติดตอมาใหเรารวมเปนสวนหนึง่ ของ คิชเชน สตู ดิโอ ทรีเค โฮมเบส ทาง “KVIK” เองก็เล็งเห็นวาหาดใหญ เปนเมืองที่มีศักยภาพสูง ภาคอสังหาริมทรัพย ก็เติบโตดี ซึง่ เปนอีกสวนหนึง่ ทีช่ ว ยเอือ้ กับธุรกิจ ของเรา และดวยฟงกชนั่ การใชงานทีด่ ขี องสินคา ราคามาตรฐานเชื่อวาจะสามารถครองใจลูกคา ชาวหาดใหญได “ขยายมาหาดใหญเพราะอยากสงมอบ ครัวในฝนใหทุกคนไดเปนเจาของในราคาไม แพง เราเปนเครื่องครัวนําเขาก็จริงแตราคาไม สูงอยางทีห่ ลายคนจินตนาการ ทุกๆ คนสามารถ ใชได ” นางสาวชัญญาพัชญ กลาว เขามารุกตลาดหาดใหญโดยจะทําให ลูกคาเห็นวาเรามีของดี อยากโชวสินคาที่ดี มี คุณภาพตอลูกคา และสําหรับ 1 เดือนแรกใน

ชวงเปดตัวนี้ จะทํากลยุทธการตลาดโดยอัด โปรโมชั่นพิเศษลุนรับโชค 3 ชั้น เมื่อซื้อหองครัว KVIK โดยชั้นที่ 1 เมื่อซื้อสินคาทุกๆ 20,000 บาท จะไดรับกิ๊ฟวอชเชอร จากทรีเค มูลคา 500 บาท โชคชั้นที่ 2 สําหรับลูกคา 20 ทานแรกที่ซื้อ สินคาตั้งแต 30,000 บาท ขึ้นไป รับฟรีเครื่อง เตรียมอาหารสารพัดประโยชนจาก BOSCH มูลคา 6,590 บาท โชคชัน้ ที่ 3 เมือ่ ซือ้ สินคาทุก 50,000 บาท ขึ้นไป ลุนรับครัวฟรีมูลคา 50,000 บาท พรอม ของรางวัลอืน่ ๆ ซึง่ โปรโมชัน่ โชค 3 ชัน้ นีจ้ ะมีเพียง แค 1 เดือนเทานั้น โดยเริ่มตั้งแตวันเปดตัววัน แรก 15 มิ.ย. – 15 ก.ค. 56 นางสาวชัญญาพัชญ กลาวตอวา จุด เดนของ “KVIK” คือ ราคาไมแพง สินคามี มาตรฐาน ฟงกชั่นการใชงาน เรียบงาย ใชงาน ไดกับคนทั่ว ไปทุกที่ เขาถึงลูกคาทุกกลุม มี หลายราคาใหเลือก และราคาก็เปนมาตรฐาน เดียวกันทั่วโลก การบริการก็มีใหลูกคาเลือก 3 แบบ คือ 1. ซื้อแบบทําเอง ประกอบเอง ลูกคาเลือกชุด ครัวที่บรรจุในกลอง พรอมใสรถ นําไปประกอบ และติดตั้งเอง 2.เราประกอบใหจากราน ลูกคา นํากลับไปติดตัง้ วางใหเขากัน 3. เราไปประกอบ และติดตั้งใหถึงบานของลูกคา เปาหมายของเราตอนนี้อยากใหทุกคน มาเยี่ยมชมสินคา มาลองใชดูเพื่อใหเห็นถึง คุณภาพของสินคา ดานยอดขาย ตอนนี้เราไม ไดกําหนดเปายอดขายไว วาจะตองทํายอดให ไดถงึ เทาไหร อยากใหสนิ คาเขาถึงผูบ ริโภค เปน ที่รูจัก เชื่อวาตอไปก็จะทํายอดขายไดมากเอง กลุมลูกคาของ “KVIK” ไมไดเจาะตลาด หรือแบงเกรดวาตองการลูกคากลุมไหนเปน พิเศษ แตจะเขาถึงลูกคาไดทุกกลุม เรียกได วาทุกคนที่มีครัวสามารถใช “KVIK” ไดหมด

เกาะกระแสอสังหาฯเล็งเปดสุราษฎรฯ-ภูเก็ต

‘ทรูมฟู ’มุง สูผ นู าํ ตลาดโทรคมนาคม

เดือนตุลาคมเปดตัว‘4G’ในภาคใต ดร.พรรณไทย ไทยชน ผูจ ดั การทัว่ ไป สวน ภูมภิ าค ประจําภาคใต บมจ.ทรู คอรปอเรชัน่ กลาววา ทรูมูฟ มีการทําวิจัยทั่วประเทศ รวม ถึงตลาดในภาคใต ผลการวิจัยออกมาใกล เคียงกัน วิจัยอันดับแรกถามวา พื้นที่การ ใหการบริการ 3G ในประเทศไทยคายใดมาก ที่สุด คิดเปนเปอรเซ็นต เกิน 50 เปอรเซ็นต เปนของทรูมูฟ เอช คําถามตอมาคือ คุณ ไดการใชงานหรือไม ไดรับคําตอบวา ทรูมูฟ เอช ใชงานเกิน 62% รองลงมาเปน เอไอ เอส และดีแทค ดังนั้นถือวาเราไดการตอบ รับที่ดีมาก เสาสั ญ ญาณของทรู มู ฟ เอช ใน ปจจุบันมีมากกวาของทรูมูฟเดิมที่เปน 2G ขณะนี้มีเสาในภาคใตประมาณ 2,000 กวา เสา เรามีเสาอยูทุกตําบล แตหลายๆ พื้นที่ ประชาชนยังไมทราบ สวนคนที่ทราบก็ยังใช ไมเปน ซึ่งยังถือวาเปนของใหมสําหรับคนที่ อยูตางตําบล ดร.พรรณไทย กลาวตอวา นอกจาก 3G แลว ตอนนี้ทรูมูฟก็มี 4G เปนที่แรกใน ประเทศไทย โดยเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม ที่ผานมา แตคอนขางมีใชในพื้นที่ ที่จํากัด

ดร.พรรณไทย ไทยชน

คือ ที่สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร และในเดื อ นตุ ล าคมนี้ ภาคใต จ ะ สามารถใช ง าน 4G ได ที่ อํ า เภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา สุราษฎรธานี ภูเก็ต เกาะสมุย และนครศรีธรรมราช หลังจากนัน้ ก็จะเริม่ มีตอ เนื่องทุกจังหวัด แตจะมีเฉพาะในตัวเมืองเปน หลัก คุณสมบัติเดนของ 4G คือ จะมีความเร็ว กวา 3G ประมาณ 3 – 5 เทา แตในดานการตลาดเราจะยังตัง้ เปา 3G เปนหลัก เพราะ 3G จะมีความเร็วพออยูแลว ความตองการก็เพียงพอ สวน 4G เปนลักษณะ การใชงานของประชาชนที่อยูในตัวเมือง ซึ่ง ตองการความเร็วทีส่ งู กวาปกติ เชน กลุม พอคา

ชัญญาพัชญ ประเสริฐศักดิ์ เพราะมีหลายราคา มีทุกสไตลไมวาบานแบบ ไหนก็เลือกใชได นางสาวชัญญาพัชญ กลาวถึงมุมมอง การเติบโตของธุรกิจเครื่องครัวในหาดใหญวา ภาคอสังหาริมทรัพยเติบโตดี และหลังจากนี้ก็ นาจะเติบโตไดอีกมาก เพราะมีโครงการใหมๆ เกิดขึ้นหลายแหง และมีอีกหลายโปรเจ็คตที่จะ ทํา แตละโครงการก็อยูใ นทําเลดี มีหมูบ า นสวยๆ เปนที่ตองการของตลาด การที่ ห าดใหญ ภ าคอสั ง หาริ ม ทรั พ ย เติบโตสูงมาก สวนนี้จะเอื้อกับธุรกิจของเรา ดวย เพราะเปนธุรกิจที่เติบโตไปดวยกันได และ ถาโครงการไหนตองการนําเครื่องครัว “KVIK” นักธุรกิจ ธนาคาร และสถาบันทางการเงิน เปนกลุมลูกคาพิเศษ เพราะสําหรับคนทั่วไป มันเกินความจําเปน ตอนที่ใช 2G เดิม เรามีสวนแบงการ ตลาดเปนอันดับที่ 3 ของตลาดการโทรนาคม แตเมื่อมาเปน 3G ในปจจุบันตลาดในภาค ใตเรามีสวนแบงการตลาดพุงขึ้นมาถึง 62 เปอรเซ็นต เปนผูนําของตลาดโทรคมนาคม ดร.พรรณไทย กลาวดวยวา ทรูมูฟ มี กลยุทธการรุกตลาดของแตละพื้นที่ โดยเรา จะมีรถคาราวานหรรษาไปทั่วประเทศ ซึ่งเมื่อ วันที่ 19 มิ.ย. ที่ผานมาเราก็มีคาราวานไปที่ หอประชุม ม.อ.หาดใหญ โดยเชิญศิลปนตางๆ นักเรียน นักศึกษา มาเตนประกวดโคฟเวอร แดนซ เพื่อใหทุนการศึกษา หลังจากนั้นเรา ยายไปจังหวัดตรัง อําเภอปะเหลียน เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ตอจากนัน้ ก็ไปจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. และมาปดทายที่จังหวัด สตูล คือ เราไปทุกพื้นที่ ไมวาจะเปนจังหวัด เล็กหรือ จังหวัดใหญเราก็ไป เพื่อจะบอกให ประชาชนรับทราบวา 3G ของเรามาถึงและ สามารถใชไดจริง กลยุทธที่สอง คือ ทุกๆตําบลเราจะขึ้น ปายวา 3G เราใชไดแลว และใชไดจริง นอก เหนือจากนั้นก็จะไปเปดพันธมิตรทางการคา ในพื้ น ที่ ที่ มี สั ญ ญาณและเพิ่ ม การรั บ รู  ข อง ลูกคาและชาวบาน เพราะชาวบานก็อยากใช 3G ของทรูมูฟ ทั้งแบบเติมเงิน และแบบราย

ไปทําโปรโมชั่นพิเศษใหกับลูกคาไมวาจะเปน โครงการบาน หรือ คอนโดก็สามารถติดตอได ทางKVIK เอง ก็มีราคาพิเศษ สําหรัลลูกคา โครงการอยูแลว นางสาวชั ญ ญาพั ช ญ ยั ง กล า วว า นอกจากสาขานี้แลว ในพื้นที่ภาคใต “KVIK” ก็มีแนวคิดจะขยายสาขาเพิ่มอีก ขณะนี้ก็กําลัง มองหาพันธมิตรที่จะมาเปนหุนสวนกัน เขาอาจ มีหนารานของตัวเองอยูแ ลวและชวนเราไปรวม ดวยเหมือนสาขาที่นี่ และในภาคใตที่เราสนใจ อยูขณะนี้ คือ สาขาที่สุราษฏรธานี และสาขา ที่ภูเก็ต เพื่อรวมเปนสวนหนึ่งของครอบครัว "KVIK" เดือนใหลูกคาไดเลือก ตอนนี้ก็มีเครื่องโทรศัพทที่สามารถ รองรั บ กั บ ซิ ม 3G ในราคาพิ เ ศษ เริ่ ม ต น ที่ 1,290 บาท พรอมซิม โปรโมชั่นตอนนี้ คือ เมื่อซื้อโทรศัพท แลก GO Live รุน 2 สามารถใชโทรศัพท ดาตา สงขอมูล และเลน อินเตอรเน็ตได และสําหรับแอรการด หลายพืน้ ทีไ่ มมี สัญญาณอินเตอรเน็ต เมื่อมี3G เขาไปก็จะ สามารถใชแอรการดของเราได ราคา 790 บาท มีสปดสูงมาก เพื่อรองรับสัญญาณ 3G ของทรูมฟู เปนกลยุทธทอี่ ยากเผยแพรใหคน ไทยที่อยูตามชนบท มีโอกาสเขาถึง 3G ดร.พรรณไทย ยั ง กล า วว า หลั ง จากนี้ อาจจะมีการหมุนเวียนมาจัดงานที่ หอประชุม ม.อ. หาดใหญอีก เพราะเรามี โครงการ Dummy Company ใหนักศึกษา เปนเจาภาพในการจัดงานเรียนรู และ เปน คนทําการตลาด มีกานจัดอบรมเรือ่ งการขาย ตางๆ สวนหนึ่งก็ใหทุนการศึกษา และการ ประกวดระดับประเทศ “อยากให ป ระชาชนในอํ า เภอ หาดใหญ ถามีโอกาสอยากใหลองสัมผัสกับ เทคโนโลยี 3G ของทรูมูฟ เรามีใหทดลองใช นอกจากนัน้ ยังมีทรูวชิ ชัน่ และทรูอนิ เตอรเน็ต ดวย อยากใหมาสัมผัสสิ่งที่เรานําเสนอให วา เปนสิ่งที่เรามีความตั้งใจ มุงมั่น และให ทดลองใชเพื่อมีโอกาสไดบอกตอ”


10A ÍÊѧËÒÏ-Âҹ¹µ “กาญจนวณิชย” ถนนเสนหลักของเมือง หาดใหญ เปนถนนสายเศรษฐกิจที่เชื่อม ตอกับประเทศเพื่อนบาน รองรับ AEC ใน ป 58 หลายโครงการยึดเปนทําเลทอง ขณะ ที่ ‘เซ็นทรัล เฟสติวลั ’ กําลังเรงกอสรางเพือ่ เปดปลายป และลาสุดกลุม แสนสิรกิ จ็ ะเปด ตัว ‘ดีคอนโด’ เมื่อเปนทําเลทอง เปนยานเศรษฐกิจ แนนอนวา ราคาที่ดินแถบถนนเสนนี้ปรับตัว ทะยานขึ้นสูงเรียกไดวาในรอบ 2-3 ป ที่ผาน มาพุงขึ้นสูง 100% เลยทีเดียว แตสิ่งที่ตามมา ควบคูกับความเจริญของทําเล คือ ปญหาการ จราจรแออัด เปนโจทยใหทุกคนกลับมาคิดกัน ตอวาจะแกไขปญหานีอ้ ยางไร โดยอาศัยความ รวมมือกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในหาดใหญมโี ครงการอสังหาริม -ทรัพย โครงการที่ มี ทํ า เลที่ ตั้ ง อยู  แ นวถนนเส น นี้ ผู  บริ ห ารโครงการมองว า ถนนเส น นี้ มี จุ ด แข็ ง และมีความสําคัญหลายอยาง ที่ทําใหดึงดูด ใจลูกคา รวมทั้งเผยถึงราคาที่ดินซึ่งปรับตัวสูง ขึ้นมากในรอบ 2-3 ปที่ผานมา นายอิ บ รอเฮ็ ง เจะอาลี ประธาน กรรมการบริหาร บริษัท ดีอารเอส กรุป เจาของ โครงการเดอะแกรนด ไอบี คอนโดมิเนียม ทําเล ที่ตั้งอยูที่ถนนกาญจนวณิชย ใกลสี่แยกคลอง หวะ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา กลาววา ถนนกาญจนวณิชยเปนทําเลที่ตั้งของสถานที่ สําคัญๆ มาไมตํ่ากวา 40 ปแลว ไมวาจะเปน สถานศึกษา มหาวิทยาลัยขนาดใหญ ในอ. หาดใหญ สถานีขนสง ศูนยการคา ไฮเปอรมาร ท รานคาขนาดใหญ บานเดี่ยว มองวา ถนนกาญจนวณิชยเปนเสมือน เสนกระดูกที่เปนเสนอนาคตอีกเสนหนึ่งของ จังหวัดสงขลา นอกเหนือจากถนนในเมืองและ ถนนลพบุรีราเมศวร ตอนนี้เมืองหาดใหญเองก็ ขยายตัวไปในทิศทางที่ถูกตอง นายอิบรอเฮ็ง กลาวตอวา จากการวิจัย หลายๆ ดาน ชี้ใหเห็นวาถนนเสนนี้เปนจุดที่ ดี กําลังซื้อของคนมีสูง มีโรงงานตางชาติที่เขา มาทํางานในภาคใตอยูที่จะนะ สะเดา เสนทาง ไปดานนอก เปนจุดที่กอนเขาเมืองตองมาพัก กอนเขาเมือง และถนนเสนนี้มีความคึกคักเปนถนน สายที่เชื่อมโยงไปสูประเทศเพื่อนบานในกลุม อาเซียน คือ มาเลยเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย เปน ถนนเสนทางเดินทางไป 3 จังหวัดชายแดนใตได ทัง้ ยังอยูใ กลสนามบินหาดใหญ ซึง่ กําลังจะเปน สนามบินที่ขยายการรองรับในระดับนานาชาติ มากขึน้ เชือ่ วาในอนาคตถนนเสนนีต้ อ งเปนเสน แหงทําเลธุรกิจอยางแทจริง ตอนนี้มีโครงการอสังหาริมทรัพยหลาย แหงที่มีโครงการอยูแนวเสนของถนนกาญจน วณิชย ตอไปอนาคตก็คาดวาจะมีที่อยูอาศัย แนวราบ แนวดิ่ง ศูนยการคา ไฮเปอรมารท บิ๊ก ซี โลตัส ขยายเพิ่มขึ้นอีกในเสนทางนี้เพราะวา มันแปรผันตามความสะดวกของคน และสิ่งที่พิสูจนไดชัดเจนอีกอยาง คือ เซ็นทรัล เฟสติวลั หาดใหญ ทีก่ าํ ลังจะเปดปลาย ปนี้ เซ็นทรัล เปนกลุมธุรกิจระดับโลก การที่เขา เลือกมาลงทุนในหาดใหญยอ มตองผานการทํา วิจยั แลววาถนนเสนนีม้ อี นาคตเขาถึงกลาลงทุน นายอิบรอเฮ็ง กลาวดวยวา ราคาที่ดิน ที่อยูถนนแนวเสนนี้ปจจุบันราคาสูงมาก มอง ยอนไปเมื่อ 2 ปที่ผานมา ที่ดินไรละประมาณ 10 ลาน แตปจ จุบนั ราคาไรละประมาณ 30 – 40 ลาน แลว ระยะเวลาแค 2 ป ขยายตัวสูงขึ้นไม ตํ่ากวา 3-4 เทาเลยทีเดียว ในอนาคตก็มองวาหลังจากทําเลดีๆ ถูก

Çѹ·Õè 22 - 28 ÁԶعÒ¹ 2556

‘กาญจนวณิชย’เสนกระดูกหาดใหญ ทําเลทองอสังหาฯ-ดันทีด ่ น ิ ราคาพุง อิบรอเฮ็ง เจะอาลี จับจองไปหมดแลว การจับจองทําเลอสังหาฯ ก็คงขยายไปในแนวลึกและขยับไปดานขาง มากขึ้น ซึ่งก็เปนเรื่องทั่วไปของเมืองใหญ ภาค เอกชนก็ตอ งทําธุรกิจโดยไมเอาเปรียบ ประสาน งานกับภาครัฐและดูแลชุมชนดวย เมื่อเปนทําเลธุรกิจก็มีปญหาเรื่องการ จราจรแออัดตามมา มองวาทุกโครงการตางมี ระบบจัดการที่เตรียมพรอมในระดับหนึ่งไมวา จะเปนเซ็นทรัลฯ คอนโด ศูนยการคา ทั้งการ จั ด การโครงการตนเอง และการจั ด การเพื่ อ รองรับปญหาที่จะเกิดขึ้น นายอิบรอเฮ็ง ยังกลาววา ในสวนการ แกปญ  หาจราจรระยะยาว อยากใหมวี งแหวนที่ ชวยระบายการจราจร และอยากเห็นการจราจร เหมือนกับในหลายเมืองใหญ ที่มีรถไฟฟาโม โนเรล พรอมทีจ่ ะเขามาจากสนามบินหาดใหญ เขาไปในเมืองหาดใหญ รวมทั้งเสนกาญจน วณิชยเสนนี้ดวย ซึ่งเปนการลงทุนที่คุม ชวยลด เรื่องปญหาการจราจรที่คับคั่ง ลดเรื่องการสูญ เสียพลังงานโดยใชเหตุ “ผมอยากให เ ส น นี้ เ ป น เส น ตั ว อย า ง สําหรับรองรับเมืองหาดใหญดวยซํ้าไป เพราะ ในป 58 เราก็ จ ะเข า สู  ก ารเป น ประชาคม เศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC) ถ า ไม ทํ า ตอนนี้ อยางไรเสียอนาคตอีก 10 – 15 ป ก็ตองทําอยูดี การลงทุนปจจุบันแนนอนตองถูกกวา เรื่องนี้ ก็เปนเรื่องที่ภาครัฐและภาคเอกชนตองมีสวน ชวยรวมกัน” นายพีระ หงสชยางกูร กรรมการและ ผูจัดการทั่วไป บริษัท หาดใหญนครินทร จํากัด ในเครือบริษทั ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) เจาของ โครงการ อาเซี่ยนซิตี้ รีสอรท ทําเลที่ตั้งติดถนน กาญจนวณิชย ใกลสถานีขนสงหาดใหญ กลาว วา ถนนกาญจนวณิชย เปนถนนเสนหลักที่ มีความสําคัญมาก เปนถนนสายหลักที่เชื่อม อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา กับประเทศ มาเลเซีย ซึง่ ถือเปนประเทศเพือ่ นบานทีม่ คี วาม ใกลชดิ และไปมาหาสูก นั ตลอด ในป 58 จะเขาสู การเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เปด การคาเสรีมากขึ้น ถนนเสนนี้ถือเปนเสนเชื่อม ตอ AEC รองรับการขยายตัวในอนาคตได นายพีระ กลาวตอวา ความเจริญของ ถนนเสนนี้ก็จะสงผลใหภาคอสังหาฯ เติบโต เพิ่มขึ้น เพราะตอนนี้ถือวาเปนแคจุดเริ่มตน เทานั้นเอง อนาคตมีแนวโนมที่ดีมากกวานี้ แต ความเจริญก็ยอมมีปญหาตามมาโดยเฉพาะ เรื่องของจราจร เพราะเมื่อขยายตัวเปนเมืองใหญ คน ก็ เ ข า มาอยู  ม ากเมื อ งมั น มี พั ฒ นาแล ว ย อ ม มี ค นใช ม ากขึ้ น ผู  ที่ อ ยู  อ าศั ย หรื อ ทํ า ธุ ร กิ จ ที่ เกี่ยวของอยูบนถนนเสนนี้ก็ตองใชถนนเสนนี้ มากขึ้นเชนกัน ทั้งผูที่พักอาศัยและผูประกอบ

พีระ หงสชยางกูร

สรพล แกวจุรัตน

การธุรกิจ ทําใหการจราจรคับคั่งขึ้น มีปญหา เรื่องรถติดตามมาปญหาจราจรติดขัดก็ยอมสง ผลตามมา ตรงนีก้ ต็ อ งเปนการชวยกันคิดแกไข ปญหาจราจรอยางไร เพื่อรองรับการขยายตัว ของเมือง นายพีระ ยังกลาววา การแกปญหาทาง ฝงของผูประกอบคงไมสามารถขยายถนนได ทางภาครัฐตองเขามาชวยเหลือในการแกไข ปญหาจราจร ผูประกอบการเองอาจจะแกไข ดวยการหาพื้นที่ที่เปนทางออกสูถนนเสนอื่น ที่ มีทางเชื่อมตอกัน อาจจะเปดทางออกที่ไมใช ถนนกาญจนวณิชยใหมีการระบายรถไปทาง อื่นเพิ่มขึ้น ในสวนของราคาที่ดินที่อยูตลอดถนน เสนนี้ แนนอนวามีการปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งราคาก็ อาจจะไมแนนอน ขึ้นอยูกับความพอใจของผู ซื้อและผูขาย นายสรพล แก ว จุ รั ต น ผู  บ ริ ห าร โครงการ เดอะ เบสท คอนโดมิเนียม ทําเลที่ตั้ง อยูท ถี่ นนทวีรตั น ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา กลาววา ถนนกาญจนวณิชย เปน ถนนเสนเศรษฐกิที่จหนาแนนพอสมควร เปนที่ ตัง้ ของสถานทีส่ าํ คัญหลายแหง รวมถึงโครงการ ตางๆ ของอสังหาริมทรัพย หลายโครงการม จุดแข็ง จุดขาย ของถนนเสนนี้ มีหลาย อยาง ทั้งเรื่องนํ้าไมทวม เปนยานธุรกิจสําคัญๆ หลายอยาง และอยูใกลกับหางเซ็นทรัลฯ ที่ จะมาเป ด ใหม ด  ว ย ซึ่ ง เซ็ น ทรั ล เป น กลุ  ม ทุ น ขนาดใหญ เซ็นทรัลเลือกหาดใหญก็ชี้ใหเห็น ถึงศักยภาพทางธุรกิจที่มีสูงมาก และนอกจาก เซ็นทรัลแลว ก็ยังมีศูนยการคาอีกหลายแหง เชน โลตัส แมคโคร โฮมโปร นายสรพล กลาวตอวา ราคาที่ดินของ ถนนเสนนี้ มีราคาคอนขางสูงกวาจุดอื่นๆ มาก จากเดิมเมือ่ ประมาณ 3 ปทผี่ า นมาทีด่ นิ ราคาไร ละประมาณ 7 -8 ลานบาท ตอนนี้ขายกันอยูที่ ไรละประมาณ 20-25 ลาน ซึ่งถือวาราคามีการ ปรับตัวในอัตราที่สูงมาก แนวโนมราคาที่ดินในอนาคต มองวา ตราบใดที่ยังไมเกิดภาวะโอเวอรซัพพลาย หรือ ภาวะฟองสบูแตก ราคาก็ยังสูงอยู นายสรพล กลาวดวยวา ในอนาคต มอง ว า การจราจรของถนนกาญจนวณิ ช ย น  า จะ แออัดพอสมควร แตไมไดกระทบกับเดอะเบส ท คอนโด เพราะเรามีทางเขาออกหลายทาง สวนเรื่องการแกปญหาการจราจร เทาที่เห็น ตอนนี้เทศบาลนครหาดใหญและ อบจ.สงขลา ก็มีการประชุมกันหลายรอบแลว แตยังไมได ขอยุติ ทางเซ็นทรัลเองก็ซื้อพื้นที่เพิ่มขึ้น เพื่อทํา เปนทางเขาออกเพิ่มเติมก็คิดวานาจะพอแกไข ปญหาตรงนี้ได แตเรือ่ งปญหาการจราจรนี้ มองวาไมนา

สรพล แกวจุรัตน

จะมีผลตอการพัฒนาอสังหาริมทรัพยของแนว ถนนเสนนี้ เพราะการจรจาจรติดขัดชี้ใหเห็นวา พื้นที่ตรงนั้นเปนโซนของเศรษฐกิจ คนตางๆ ก็ จะมาแออัดอยูจุดนั้น หากเราเปลี่ยนวิกฤติเปน โอกาส มองกลับกันในมุมบวกจะเห็นวา เสนนี้ เปนยานของธุรกิจเหมาะการลงทุนอยางแทจริง นางสาวดวงชนก กรัณกิตกิ ร ผูบ ริหาร โครงการ ดิ แอททริบิวท คอนโดมิเนียม ทําเลที่ ตั้งอยูที่ ซอย 5 ถนนกาญจนวณิชย ตําบลคอ หงส กลาววา ถนนเสนกาญจนวณิชย ถือเปน เสนหลักของเมืองหาดใหญในปจจุบันไปแลว มีการขยายตัวที่คอนขางเยอะ โดยเฉพาะการ เขาสู AEC ถนนเสนนี้ก็ยิ่งเปนที่นาสนใจเพราะ เปนเสนทางหลักของประตูชายแดน เชือ่ มตอกับ ประเทศเพื่อนบาน อันนี้ก็เปนจุดหนึ่งที่มีความ สํ า คั ญ ส ง ผลให ถ นนเส น นี้ มี ค วามสํ า คั ญ ใน ระบบเศรษฐกิจทางดานอสังหาฯ และเศรษฐกิจ ทางดานอื่นๆ สํ า หรั บ ดิ แ อททริ บิ ว คอนโดมิ เ นี ย ม นอกจากในแงของเศรษฐกิจแลว ก็จะมีความ คลองตัวในแงของการศึกษาที่นักศึกษาจะมี ความสะดวกในการเดินทางไปมหาวิทยาลัย เขามายังคอนโด หรือกลุมคนทํางาน เชน SCG ทีอ่ ยูใ นเสนหลัก คิดวาในอนาคตจะมีการขยาย ตัวเปนเสนหลักทีท่ าํ ใหเมืองหาดใหญ – สงขลา – ประเทศเพื่อนบาน เชื่อมกันไดอยางสมบูรณ แบบ ซึ่งจะสงผลดีตอภาพรวมของเศรษฐกิจ นางสาวดวงชนก กลาวตอวา ในสวน ของราคาที่ดินรอบถนนเสนนี้ก็มีการปรับตัว เพิ่มขึ้นเกือบ 100% ราคาประเมิน ณ ตอนนี้ก็ อยูที่ไรละประมาณ 20 กวาลาน ซึ่งหากมอง ยอนหลังไปเมื่อ 3 ปที่ผานมา ราคาอยูที่ไรละ 10กวาลานเทานั้น ซึง่ การปรับขึน้ ของราคาแตละครัง้ ขึน้ อยู กับภาวะเศรษฐกิจ การปรับตัวขึน้ โดยธรรมชาติ เมื่อไหรก็ตามที่ภาวะเศรษฐกิจในละแวก ใน บริเวณหรือในจังหวัดดีขนึ้ ภาคอสังหาริมทรัพย หรือภาคอุตสาหกรรมก็เกิดการปรับตัวขึ้นเชน เดียวกัน นางสาวดวงชนก กลาวดวยวา อยางไร ก็ตามเมื่อถนนเสนนี้เกิดการขยายตัวของอสัง หาฯหรืออุตสาหกรรม ยอมมีเรื่องของปญหา จราจรตามมา ซึ่งตอนนี้ก็มีถนนนวลแกวอุทิศ ตรงนี้จะเปนเสนที่ระบายการจราจรไดดีมาก เปนประโยชนกับตัวโครงการดวยเพราะวาเปน เสนที่ทําใหชีวิตในเมืองและธรรมชาติอยูใกล กันมาก ในอนาคตถนนฝงเซ็นทรัลยอมตองเจอ ปญหารถติดอยูแลว หากมีการสรางทางลัด ทางเบีย่ งก็จะชวยในการสัญจรไปมาไดในระดับ หนึ่ง ชวยอํานวยความสะดวกใหทั้งคนสงขลา เอง และคนตางจังหวัดดวย


ÍÊѧËÒÏ-Âҹ¹µ 11A

Çѹ·Õè 22 - 28 ÁԶعÒ¹ 2556 เชฟโรเลต จัดเต็มอัดโปรโมชัน่ แรงกับขอ เสนอพิเศษ โอกาสทอง เพื่อตอบสนอง ความตองการของลูกคา ผอน 0% นาน 60 เดือน หวังกระตุน การตัดสินใจซือ้ เพิม่ ยอดขายทางการตลาด มองสภาวะตลาด กําลังปรับตัวสูความสมดุล ชวงนี้เปน โอกาสทองของลูกคาที่ตองการซื้อรถ นายธวัชชัย ตรีสขุ เกษม กรรมการผู จัดการ บริษัท หาดใหญอินเตอรคาร แอนด เซอรวิส จํากัด ตัวแทนจําหนายรถยนตเชฟ โรเลต หาดใหญ กลาววา ขณะนี้เชฟโรเลต มีโปรโมชั่นพิเศษ คือ ดาวน 25% ผอน 0% นาน 60 เดือน สําหรับรุนแคปติวาและครูซ สวนรุน โซนิคจะเปนโปรโมชัน่ แถมประกันภัย “การทําตลาดในขณะนี้ เทาที่เห็นคา ยอืน่ ๆ ทัว่ ไปก็ใชโปรโมชัน่ 0% เปนสวนใหญ เราทําโปรฯ นี้ขึ้นมาเนื่องจากตองการให ลูกคาตัดสินใจไดงายขึ้น เหมือนการจาย 60 งวด แตลูกคาไมตองเสียเงินสักบาท ทําให ซื้องายขึ้น และราคาผอนตอเดือนก็ถูกลง” นายธวัชชัย กลาวตอวา ทําโปรโม ชั่นนี้เพื่อกระตุนการตลาด การสงเสริมการ ขาย ซึ่งหลังจากที่โปรโมชั่นนี้ออกไปลูกคาก็

ใหการตอบรับดี เปนทีน่ า พอใจ มีลกู คาสนใจ มาดูรถกันมากขึ้น ในสวนตลาดภาพรวมของเชฟโรเลต หาดใหญ ขณะนีถ้ อื วาตลาดอยูใ นเกณฑทดี่ ี ไมไดฝด แตอยางใด ทางเราก็พยายามหาโปร โมชั่นดีๆ ใหกับลูกคา เพื่อกระตุนใหเกิดการ ตัดสินใจไดงา ยและคุม คากับลูกคามากทีส่ ดุ นายธวัชชัย กลาวดวยวา สําหรับแนว โนมตลาดครึง่ ปหลังจากนี้ ก็ตอ งดูตอ ไปตอน นี้ทุกอยางกําลังปรับตัวเขาสูความสมดุลอยู และเมื่อสมดุลแลวจะมีการดูอีกครั้งวาเปน อยางไรตอ ซึ่งชวงนี้ใครที่คิดจะซื้อรถ คิด วาเปนโอกาสทองที่ดีของลูกคาอีกชวงหนึ่ง เพราะเมือ่ โปรโมชัน่ รถคันแรกหมดไปทุกคาย ก็พยายามดันโปรโมชั่นแรงๆออกมา ลูกคา เปนผูไดรับผลประโยชนคุมคา แตถาทุกอยางปรับเขาสูภาวะสมดุล สถานการณกจ็ ะเขาสูภ าวะปกติ ในสวนของ โปรโมชั่นก็จะมีการปรับเปลี่ยนทุกเดือน ถา รถอยูใ นสภาพสมดุล โปรโมชัน่ ก็อาจจะกลับ เขาสูสภาวะเดิมก็ได “ตอนนี้ทุกคายก็สั่งรถมาจํานวนมาก ก็กําลังระบายรถกันออกไป ใครที่ตองการ เปนเจาของรถยนต ก็ไมควรพลาดโอกาส ดีๆกับโปรโมชั่นแรงๆ ที่ดีลเลอร แตละคายตางจัดมาเอาใจลูกคา กันมากมาย” นายธวัชชัย กลาว ในที่สุด

ธวัชชัย ตรีสุขเกษม

‘เชฟโรเลต’อัดโปรฯผอน0%60เดือน มองครึ่งปหลังตลาดเริ่มปรับตัวสมดุล ‘ฮอนดา’อบรมขับขีป่ ลอดภัย

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2556 ณ หองสมิ หลา 1 โรงแรมบีพี สมิหลา สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา บริ ษั ท (ฮอนด า ออโตโมบิ ล (ประเทศไทย) จํากัด รวมกับกรมปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย และบริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่นจํากัด (มหาชน) จัดโครงการฝกอบรมขับขีป่ ลอดภัยในรถคัน แรกกับฮอนดา ครั้งที่ 3 ขึ้น โดยมี นางอรนุช พฤกษวัฒนา นนท ผูจ ดั การสวนงานสนับสนุนการตลาด

บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด กลาววา โครงการขับขี่ปลอดภัยในรถ คันแรกกับฮอนดา ริเริม่ ขึน้ โดย บริษทั ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัดรวมกับกรม ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด เพือ่ สานตอเจตนารมณและความมุง มัน่ รวมกันในการรณรงคเสริมความปลอดภัย ในการขับ ขีข่ องผูใ ชรถ ใชถนนในประเทศไทย อยางตอเนื่องและจริงจัง อีกทั้งยังเปนการ

สนองนโยบายรถคันแรกของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ทีไ่ ดจดั ทําโครงการรถยนต คันแรก เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต ไทยเมื่อปที่แลว จนประสบผลสําเร็จอยางสูง โดยมี ประชาชนเขารวมโครงการกวา 1.3 ลานคัน ซึ่งออนดาสนับสนุนนโยบายดังกลาวอยาง เต็มที่ ดวยการเปดตัวรถยนตเขารวมโครง การฯ มากที่สุด รวม 6 รุน ไดแก บริโอ บริโอ อเมซ แจซ แจซไฮบริด ซิตี้ และซิตี้ ซีเอ็นจี นางอรนุช กลาว วา การอบรมโครง การฯ นี้เปดกวางสําหรับเจาของรถคันแรก ไมจํากัดเฉพาะลุกคารถยนตฮอนดาเทานั้น แตรวมถึงผูที่ซื้อรถยนตคันแรกทุกคน ทุก ยี่หอ ฟรีไมเสียคาใชจายใดๆ โดยเขารับการ ฝกอบรมจะไดรูเกี่ยวกับการขับขี่เชิงปองกัน อุบัติเหตุ ทั้งภาคทฤษฎี และการชมสาธิต การขับขี่ ภายใตการจําลองสถานการณการ ขับขี่เสมือนจริง เพื่อนําไปประยุกตใชในชีวิต ประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เราไดจัดทําสารคดีสั้นๆ สําหรับมือใหมหัดขับ เพื่อแนะนําวิธีขับขี่ ปลอดภั ย มารยาทขั บ รถกฎจราจร การ ดูแลรักษารถยนตเบื้องตน การขับรถอยาง ประหยัดนํ้ามัน ตามหลักสูตรของฮอนดา พร อ มทั้ ง จั ด ทํ า DVD เพื่ อ แจกฟรี ที่ โ ชว รูมฮอนดาทั่วประเทศ ดาน นายอนุสรณ แกวกังวาน รอง อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เปนประธานเปดการฝกอบรมขับขีป่ ลอดภัย ในรถคันแรกกับฮอนดาครั้งที่ 3 โดยกลาว วาที่ผานมา ปญหาดานอุบัติเหตุบนทอง ถนนในประเทศไทยถือเปนวาระแหงชาติ ที่ จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาค สวน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป เนื่องจากอุบัติเหตุบนทองถนน กอใหเกิด ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิน คิดเปน มูลคารวมเสียหายถึงรอยละ 2.5 ของ GDP และลาสุด จากขอมูลองคการอนามัยโลก (WHO) ประเทศไทยมีสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุ บนทองถนนในประเทศไทยสูงสุดเปนอันดับ ที่ 3 ของโลก สําหรับประเทศไทยไดมีการกําหนด ใหป พ.ศ.2554-2563 เปนทศวรรษแหง ความปลอดภัยทางถนน มีเปาหมายเพื่อ ลดอั ต ราการเสี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ ท าง ถนนตํ่ากวา 10 คนตอประชาชนหนึ่งแสน คน ภายในป พ.ศ.2563 ซึ่งถือวาเปนเปา หมายที่ทาทายอยางยิ่ง แมวาสถิติการเกิด อุบัติเหตุ ผูเสียชีวิต และผูบาดเจ็บจะมีแนว โนมที่ลดลง อย า งไรก็ ต ามผลการดํ า เนิ น การ ที่ผานมายังไมสามารถบรรลุเปาหมายที่ กําหนด เนื่องจากในปจจุบันปจจัยเสี่ยง ตางๆ ที่กอใหเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนเพิ่ม ขึ้น ทั้งจํานวนถนน ยานพาหนะ พฤติกรรม การเขาถึงเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล และจํานวน ผูใชรถใชถนนเพิ่มมากขึ้น


12A ªØÁ·Ò§¤¹ãµŒ

Çѹ·Õè 22 - 28 ÁԶعÒ¹ 2556

วัสดีครับคุณผูอานทุกทาน หนังสือพิมพภาคใตโฟกัส ฉบับที่ 798 ประจําวันที่ 22 - 28 มิถุนายน 2556 ชวงนี้คงจะหนีไมพนสําหรับกระแสการเมืองทองถิ่นของคน สงขลาทีจ่ ะมีการเลือกตัง้ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลาขึน้ ในวันที่ 4 สิงหาคมนี้ โดยมีผู สมัครรับเลือกชิงตําแหนงนี้ จํานวน 3 ราย คือ นายอุทิศ ชูชวย สังกัดทีมสงขลาพัฒนา เบอร 1 นายนิพนธ บุญญามณี สังกัดทีมพรรคประชาธิปตย เบอร 2 และ นายพิณ คงเอียง ซึ่งเปนผู สมัครอิสระ เบอร 3 ซึง่ ในขณะนีแ้ ตละคนก็ชนู โยบายหาเสียงการอยางหลากหลายเพือ่ คลองใจ ชาวสงขลา เรามานับถอยหลังพรอมกันวาใครจะไดเขามารับใชชาวสงขลา @ ศูนยสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ ขอเชิญรวมเรียนรูมรดกทางวัฒนธรรม ASEAN ในงาน "โนราภูมิปญญาชาวใต" วันที่ 2 -5 กรกฎาคม 2556 ชมลีลาหลากหลายจาก 10 สายตระกูลโนราดัง ชม พิธีตัดจุก ผูกผาใหญ ไหว ครู ครอบเทริด จุดกําเนิดโนรา ณ บริเวณลานตรงขามศูนยกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ศูนยสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น 7 คณะการจัดการสิ่งแวดลอม โทร. 074-212841,074-218444 เบอรภายใน 6890-5 @ หางลีทรัพยสินสงขลา เปดเวทีตอนรับหนุมสาวบุคลิกดีที่มีความสามารถและความ มั่นใจ อายุระหวาง 15-25 ป เขาประกวดเพื่อเฟนหา นายแบบและนางแบบในการประกวด Supermodel 2013 ชิงเงินรางวัลพรอม Gift voucher มูลคา 50,000 บาท รับสมัครตั้งแต วัน นี้ – 5 กรกฎาคม 2556 และจะประกวดในวันที่ 6 กรกฎาคม 2556 ชั้น 4 หอง Event Hall ตอนรับ : คุณอนุพาสน สุวรรณมงคล กรรมการผูจัดการ กลุมอีซูซุหาดใหญ ใหการ ในวันเดียวกัน พบกับ แมลงเมี่ยง,ชีสเคก และ Aoffy สาว Maxim สนใจติดตอรับใบสมัครไดที่ ตอนรับ คุณญนน โภคทรัพย รองผูจัดการใหญ กลุมลูกคาบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และคณะ พรอมรวมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในการดําเนินธุรกิจ ณ บริษทั เคานเตอรประชาสัมพันธ โทร.089-8801880 หรือ 086-4453267

อีซูซุหาดใหญ จํากัด สาขาพัทลุง เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556

แสดงความยินดี : บริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) โดย คุณโชคชัย สมเลิศ ขอแสดงความยินดี คุณวิสิฐ ตันติสุนทร (พี่ออง) ประธานบริษัท พีพีวิลเลจ แอสเซ็ท รางวัลบริษัทยอดเยี่ยม : นายเทวินทร วงศวานิช (ซาย) ประธานเจาหนาที่บริหารและ แมเนจเมนท จํากัด ที่ไดเขารับการอบรมหลักสูตร “ภูมิพลังแผนดิน” สําหรับผูบริหาร กรรมการผูจ ดั การใหญ บริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท. ระดับสูง รุนที่ 2 ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สผ. เขารับรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแหงป 2556 กลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร” (The Best Public Companies 2013 Resources Industry Award) จาก พลเอก สุรยุทธ จุลานนท (ขวา) องคมนตรี ในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ MONEY & BANKING AWARDS 2013 ซึ่ง ตอนรับเจากรมกิจการ จัดโดยนิตยสารการเงินการธนาคาร ซึ่งมอบใหกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ทหาร : นายปฐวี พงษน แหงประเทศไทยที่มีผลการดําเนินงานยอดเยี่ยม และมีประสิทธิภาพในการบริหารการ นทกุล (ซาย) ผูจัดการ จัดการในภาพรวม ทั่ วไปโรงแรมเซ็ น ทารา หาดใหญ ให ก าร ตอนรับ พล.ท. หฤษฏ พุ  ม หิ รั ญ (ขวา) เจ า กรมกิ จ การทหารกอง บัญชาการทัพไทย ใน โอกาสเดินทางมาปฏิบตั ิ ภารกิจ ณ อ.หาดใหญ จ. สงขลา และใหเกียรติเขาพักที่โรงแรม เมื่อเร็วนี้ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี : ดิ ษ ยาพั ช ร สุ ท ธิ สมิ ท ธิ์ กรรมการผู  จัดการโรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ และ นายกสมาคมธุ ร กิ จ บันเทิงจังหวัดสงขลา มอบให สุภาวดี ศิรธิ ร ผู  จั ด การฝ า ยประชา สัมพันธของโรงแรมฯ นํากระเชาดอกไมมอบให สุรพล กําพลานนทวัฒน เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสดํารง ตําแหนง นายกสมาคมสมาพันธธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดสงขลา เปนสมัยที่ 2 เมื่อเร็วๆ นี้

เยี่ยมชมแหลงผลิตนํ้ามันดิบสงขลา : คุณกําธร วังอุดม ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ซี อี ซี อินเตอรเนชัน่ แนล ลิมเิ ต็ด (สาขาประเทศไทย) ไดตอ นรับคณะเดินทาง นําโดย ดร.ปริญญา ศิริสารการ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พรอมดวย คุณศรีสุวรรณ จรรยา นายก สมาคมตอตานสภาวะโลกรอน เยีย่ มชมแหลงผลิตนํา้ มันดิบสงขลาและรับฟงการบรรยาย การดําเนินงานจากเรือกักเก็บนํ้ามันดิบ ศรีราชา อีเกิ้ล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2556 ที่ ผานมา


Çѹ·Õè 22 - 28 ÁԶعÒ¹ 2556

â¦É³Ò 13A


14A à¤Ã×Í¢‹Ò ¤¾Í.

Çѹ·Õè 22 - 28 ÁԶعÒ¹ 2556

‘พันธวิศวกรรม’ซื่อสัตย-จริงใจ รุจิรา พันธวิศวกาญจน ชัยยุทธ ติ๋วตระกูล

มาตรฐานASTMแหงเดียวในภาคใต

จากรับราชการมาดําเนินธุรกิจของตัวเอง 30 ป แลว ยึดหลักซื่อสัตย จริงใจ ASTM อนาคตอยากขยายงานทดสอบ นางรุ จิ ร า พั น ธ วิ ศ วกาญจน เปดบริษัท เกี่ยวกับงานทดสอบตางๆ ของ ต อ ลู ก ค า เป น บริ ษั ท แห ง แรกและ หินเพิ่มขึ้น มอง เรียน คพอ.เพิ่มองค กรรมการผูจ ดั การ บริษทั พันธวศิ วกรรม คอน ทางวิศวกรรมโยธา ดําเนินธุรกิจมาเกือบ แหงเดียวในภาคใตทไี่ ดรบั มาตรฐาน ความรู สรางเครือขายทางธุรกิจ ซัลแตนท กรุป จํากัด กลาววา เดิมรับราชการ


¤¾Í. 15A

Çѹ·Õè 22 - 28 ÁԶعÒ¹ 2556

เปนนักวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร เปนผู ชวยวิเคราะหหลักสูตร ไดเห็นการนํางานดาน วิชาการมาใชในงานกอสรางเปนหลัก จึงมี แนวคิดที่จะนํามาสรางเปนธุรกิจแขนงหนึ่ง โดยที่ตองศึกษาวา ถาออกมาเปน ระบบในธุรกิจ แตกเปนวิชาชีพเฉพาะขึ้น มา จะตองมีมาตรฐานตางๆเปนตัวกําหนด เรื่องการทดสอบทางวิศวกรรม ไดทําการ ศึกษาและสรางเครื่องมือตางๆ รวมถึงการ รวบรวมผูทรงคุณวุฒิทางวิศวกรรมโยธามา วางโครงสรางใหไดระบบตามมาตรฐานที่ กําหนด เราเป น ผู  เ ดี ย วที่ จุ ด ประกายด า นนี้ ขึ้นมา ไดเชิญวิศวกรอาวุโสสูงสุดมาเปนผู เซ็นรับรองผลเปนแหงแรกในภาคใต และ เปดเปนบริษัทในรูปแบบธุรกิจเปนแหงแรก เชนเดียวกัน เราไดรับมาตรฐานที่เปนสากล ของสหรั ฐ อเมริ ก า คื อ มาตรฐาน ASTM ซึ่งทุกอยางตองทําภายใตเครื่องมือ โดยมี ผูทรงคุณวุฒิในแตละดานเปนผูตรวจสอบ วิเคราะห รับรองผลอีกชั้นหนึ่ง ทุกอยางเปน มาตรฐานสูงสุด นางรุจริ า กลาวตอวา บริษทั เริม่ กอตัง้ เมื่อป พ.ศ. 2527 ปจจุบันก็ดําเนินธุรกิจมา เกือบ 30 ป แลว ลักษณะงานคอนขางหนัก ไปทางดานวิชาการเปนหลัก เปนงานเกี่ยว กับงานทดสอบตางๆ ของทางวิศวกรรมโยธา โดยเฉพาะการทดสอบดิน การทดสอบความ สามารถในการรับนํ้าหนักบรรทุกของพื้นดิน และทดสอบความหนาแนนของชั้นดิน งาน สํารวจและออกแบบการจัดการคุณภาพสิ่ง แวดลอม และงานใหคําปรึกษา จากอดีตถึงปจจุบันยังมีคนสวนหนึ่ง ที่เชื่อวา งานดานนี้ทําไดเฉพาะสถาบันการ ศึกษาเทานั้น เนื่องจากเปนงานทางวิชาการ แตความเปนจริงแลวมันเปนสวนหนึ่งของ หลั ก สู ต รการสอนของสถาบั น การศึ ก ษา เกี่ยวกับการทดสอบตางๆแตไมไดเนนหนัก ในทางปฏิบัติ เมื่อเราเปดเปนธุรกิจแขนงนึงขึ้นมา ทําใหธุรกิจเริ่มเปนที่รูจักของประชาชน ชาว บาน หรือผูท ตี่ อ งการใชงานการกอสราง หรือ แมกระทั่งชาง ก็เริ่มจะสนใจมาทํางานดาน นี้มากขึ้น นางรุจริ า กลาววา ชวง 5 ปแรก ทีเ่ ปด บริษัท จะตองไปประชาสัมพันธ นําเสนอ ให ขอมูลองคกรตางๆทุกที่ ทั้งชมรมสถาปนิก ชมรมชาง องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล เนนใหขอมูลวาบริษัทเราเปดมาสําหรับงาน

ดานนี้โดยเฉพาะ เปนการแนะนําองคกร แต จะเขาไมถึงกลุมชาวบาน งานการทดสอบทางวิ ศ วกรรมที่ ใ ช มาก คือ การเจาะสํารวจดิน ในสิ่งกอสราง ที่จะกอสราง ถาเราไดมีการวิเคราะหดิน โดยการเจาะขึ้นมา แลวนําเขาหองแล็ปเพื่อ ทําการวิเคราะห จะสามารถบอกไดถึงความ ชัดเจน ซึ่งทําใหประหยัดและปลอดภัยใน การกอสราง เพราะเราสามารถเตรียมวัสดุ หรือ งบประมาณไดหมด ถาเราไดตัวเลขที่ แนนอน เนือ่ งจากเมือ่ มีการวิเคราะหดนิ แลว เราจะทราบการรับนํ้าหนักได เพราะฉะนั้ น เราต อ งดู จ ากการ คํานวณการสรางของอาคารที่จะกอสราง ว า มี ก ารตั้ ง นํ้ า หนั ก เท า ไหร ก็ ส ามารถ คํานวณนํ้าหนักไดเลย ถามีการเดาแลวใช ไมได จะมีการตัดเข็มทิ้ง แตถาเดาแลวเข็ม หลุดอันตราย จะทําใหงานการกอสรางยืด เยื้อ สวนคาใชจายดานนี้ เราเจาะเปนจุดๆ ไมมาก อยางเจาะหลุมหนึ่งหลุม เสามารถ ครอบคลุมพื้นที่ไดถึง 10 – 20 หอง ตาม ลักษณะของชั้นดิน ถาเปนชั้นดินที่ออน หรืออยูริมคลอง ก็อาจจะตอง เจาะเพิ่มขึ้นหนอย เพื่อคุม หัว คุมทาย ถาเปนดินธรรมดา ดินแข็งก็ สามารถเจาะนอยลง แตจะสามารถชวย ในการประหยัดคาใชจายไดมากกวาการที่ ไมเจาะดิน ใชระยะเวลา 3 วันในการทราบผล การเจาะ คนที่ตองการงานที่รวดเร็วตองมา ที่เรา สวนคนที่ตองการความรูมาปรึกษา เราก็สามารถแนะนําได หรือเมื่อมีปญหาใน การทํางาน สามารถเรียกเราเพื่อไปปรึกษา ได โดยไมคิดคาบริการ นางรุจริ า กลาวดวยวา งานเหลานีเ้ รา จะไมรจู กั เจาของบานเพราะผูร บั เหมา หรือผู ออกแบบจะเปนคนติดตอใชบริการ บางแหง ทีเ่ ปนความลับอยูเ ขาก็จะไมบอก งานแบบนี้ ตองมีความไววางใจเปนหลัก เพราะแตละ ที่การคํานวณเข็มจะชัดเจนไมเทากัน บาง แหงเมื่อเจาะแลวเข็มโผลสูงบาง หลุดบาง ก็มี ซึ่งตองเกิดจาดความชํานาญและสภาพ เครื่องมือ เราจะมีสเปกที่เรากําหนดขึ้นเอง วาตองเจาะใหไดระดับไหน ทางวิศวกรของ ทางบริษัทจะเปนผูกําหนดความละเอียด ดังนั้นถาสถาบันอื่นทํา จะไมมีความ ละเอียดตรงนี้ เพราะเขาไมมคี วามพรอมของ บุคลากร อยางของเรา บุคลากร มี 3-4 ฝาย ประกอบดวย 1.ชางเจาะในสนาม จะมีการ

อบรมเทคนิคการเจาะกอน หลังจากนั้นจะมี นายชางเทคนิคเปนคนคุม 2.หองปฏิบตั กิ าร เปนหองแล็ป 3.วิศวกรคํานวณ และจะมี วิศวกรชํานาญการคํานวณดินอีกครั้ง 4.เมื่ อคํานวณเรียบรอยก็ตองใหวุฒิวิศวกรตรว จสอบ ปริมาณงานที่เขามาเปรียบเทียบป นี้กับป 55 มองวา ป 55 จะมีงานมากกวา เพราะหากย อ นไปประมาณ 2 ป ที่ แ ล ว จะเป น ยุ ค ทองของอสั ง หาฯในหาดใหญ โครงการตางๆ เกิดขึ้นเยอะมาก แต ก ลุ  ม ลู ก ค า เราไม ไ ด มี เ ฉพาะใน พืน้ ที่ แตเราบริการทัง้ ภาคใต และยังมีลกู คา ทางกรุงเทพฯ มาใชบริการมากเชนกัน เรามี สัญญาตรงบริษัทเรากับดีแทค เสาโทรศัพท ดีแทคทั่วภาคใตเกือบทุกเสา เราเปนผูเจาะ ให 1 ป ประมาณ 300-400 ฐาน สวนทรูมูฟ กับ เอไอเอสก็มีบางแตไมไดทําสัญญาตรง นอกจากนั้นจะเปนโครงการขนาดใหญของ รัฐที่ทางกรุงเทพฯประมูลได เขาจะมีความ รูดานนี้ มีการเช็คมาตรฐาน ปญหาและอุปสรรคก็มีมาก เพราะ ลักษณะงาน คนงานจะทํางานกลางแจง ลักษณะงานแบบนี้ หาคนทํางานยาก ไม คอยมีวันหยุด และเดินทางตลอดเวลาไมได อยูกับที่ ลาสุดก็เดินทางไป 3 จังหวัดบอย บางครัง้ ภายใน 1 สัปดาห ตองเดินทางหลาย ที่ การทํางานจึงคอนขางยาก นางรุจิรา กลาววา ธุรกิจดานนี้เปน ธุรกิจที่เมื่อพูดถึงคูแขงระดับเดียวกันกับเรา จะไมมีในภาคใต เพราะคนที่มาทําเปนมือ สมัครเลน ไมใชเฉพาะทางแบบเรา ระดับ บริ ษั ท ที่ มี ม าตรฐานเป น ระบบแบบนี้ ใน ปจจุบันยังไมเห็น สําหรับการดูแลพนักงาน จะดูแลเปน สวนๆ ถาเปนสวนของภาคสนาม สวัสดิการ ตางๆ เรามีใหครบตามราชการกําหนด และ ในหนึ่งปก็มีเงินโบนัสให สวนเรื่องเวลาการ ทํางาน เราไมจํากัด คือ พยายามไมใหเขา เครียด ตองเขาใจวาเขาเดินทางเกือบทุกวัน จึงตองใหทํางานเวลาใดก็ไดตามสบาย แต ตองไมทาํ งานตอนกลางคืนเทานัน้ เพราะถา เราไปจํากัดเรื่องเวลา เขาจะไมชอบ สวนวิศวกร ไมคอยมีปญหา เพราะ อัตราการจาง มีเงินเดือนสูง เราใหตามความ พึงพอใจของเขา อีกสวน คือ นักวิเคราะห ดิน ดูดิน ที่เปนทั้งลูกจางประจําและลูกจาง ชั่วคราว ไมคอยมีปญหา แตบางกรณี มี 2-3 คน เรากลัวเขาจะออกเพราะเปนความ

ชํานาญเฉพาะทาง จึงก็ตองดูแลเขา บริหาร งานใหเขาสามารถอยูได อีกสวนจะเปน พนักงานออฟฟศ ก็เปนปกติ ใชหลักสากล ทั่วไปบริหาร ไมมีอะไรนาเปนหวง เปาหมายในอนาคต นางรุจิรา กลาว ว า เราอยากขยายงานด า นวิ ศ วกรรมต อ ซึ่งเราทํางานเกี่ยวกับการทดสอบดิน และ ทดสอบงานเข็ม เราจึงอยากจะเพิ่มทดสอบ สวนอื่นๆใหมากขึ้น ทั้งดานวิศวกรรม วัสดุ คอนกรีต รวมถึงเพิม่ ดานเทคนิคของอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชใหทันสมัยมากขึ้น แต เปนไปไดชา เพราะเครื่องมือมีราคาสูง และ บุคลากรที่ตองหาเพิ่มก็ยังไมมี ขณะนี้อยากจะขยายงานทดสอบหิน เพิ่มขึ้นดวย ทางจังหวัดภูเก็ต หรือ พื้นที่ที่ เปนเขา เมื่อเจาะดินลงไปจะพบหิน เราจะ ตอบไมไดวา ความแข็งแรงของหินที่เราพบ ฐานรากแข็งแรงพอหรือไม ดังนั้นเราก็ตอง เจาะหินเพื่อนําไปทดสอบอีกครั้ง สวนนี้เรา ยังไมมีผูชํานาญการเฉพาะทางและเครื่อง มื อ ที่ ร องรั บ แต เ ราจะมุ  ง ทํ า งานร ว มกั บ มหาวิทยาลัย เพือ่ อนาคตจะพัฒนาในสวนนี้ อาจจะทดสอบดานไฟฟา โดยใชธรณีฟสิกส ในการทดสอบหินตอไป อาจจะอีก 2 – 3 ป สิ่งที่สําคัญ คือ การทํางานเราตอง ซื่อสัตยตอตนเอง และซื่อสัตยตอวิชาชีพ เพราะบางครั้งถาเราเจาะคลาดเคลื่อนไป เล็กนอย ไมมีใครรู แตเรารู เราควรทําให ถูกตอง แมวาจะเสียเวลาเราก็ตองทํา บาง ครั้งเมื่อเจาะไปแลว วิศวกรคํานวณดูวาไม ผาน เราก็ตองกลับไปเจาะเพิ่มและไมคิด คาใชจาย เพื่อใหเกิดความชัดเจนกับลูกคา จึงตองทํา งานดานนี้จะแตกตางกับวิศวกรรม โครงสราง ซึง่ เราสามารถเห็นได แตในชัน้ ดิน มันแปรปรวนไดตลอดเวลา มีตัวแปรในสูตร มาก เราตองสูก บั ความไมแนนอนของสภาพ ธรรมชาติ ทีย่ ดื หยุน ไมแนนอน ฉะนัน้ เราตอง ยึดถือความแมนยํา และความซือ่ สัตยในการ สํารวจมาก จากนั้นก็นํามาแปรผลในดาน วิศวกรรม บางครัง้ ลูกนองไปเจาะชัน้ ดิน เพือ่ ความแนนอนเราใหเขาเอาดินแตละชัน้ กลับ มาใหเราพิสูจนดวย ด า นมาตรฐานต า งๆของบริ ษั ท เรา ทางสหรัฐอเมริกาเปนผูกําหนด และตองมี เครื่องมือคุณภาพตามที่เขากําหนด เครื่อง มือตองตรวจสอบทุก 6 เดือน หรือ ทุก 1 ป เมื่อเกิดปญหาขึ้นทางวุฒิวิศวกรที่เปนผูรับ รองตองรับผิดชอบ เขาจะมีใบประกอบ วิ ช าชี พ บริ ษั ท เราเป น บริ ษั ท เดี ย วที่ มี วุ ฒิ วิศวกรรับรอง และเขาก็อยูกับเรามานาน นางรุจิรา กลาวดวยวา เรียน คพอ. รุน 111ชวงนั้นการเรียน คพอ.ยังไมเปนที่ รูจัก และแพรหลายเหมือนในปจจุบัน ไดรับ เกียรติเชิญไปเรียน แรกๆไมรูจัก แตพออาน หลักสูตรเราก็ตกลง เพราะเราตองการพัฒนา ดานธุรกิจ การเรียน คพอ. จะใหความรูเกี่ยว กับธุรกิจดานตางๆ ทัง้ งบประมาณ ภาษี และ การบริหารการจัดการ เปนสิ่งที่คนทําธุรกิจ เขาจําเปนตองใชอยูแลว เราจึงสนใจ เมื่อไปเรียนก็ไดความรูตางๆ เยอะ มาก ไดเรียนรูเรื่องระบบธุรกิจจากอาจารย ผูท รงคุณวุฒทิ กี่ รุงเทพฯมาใหความรูโ ดยตรง มีประโยชนกบั เรามาก ไดเพือ่ นใหมๆ เยอะ มี การพบปะพูดคุยปรึกษาหารือกัน สรางเครือ ขายธุรกิจเพิ่มขึ้น


16A ʧ¢ÅÒ

Çѹ·Õè 22 - 28 ÁԶعÒ¹ 2556

‘พรหมสุทธิ’์ แตกลูกเพิม่ ‘แท็กซีส่ งขลา’

พัฒนาบริการคาดอนาคตมีถงึ 200คัน

วิทยา พรหมสุทธิ์

“บจก. วิทยาภาคใตเดินรถ (2554)” แยกตัว มาจาก “พรหมสุทธิ์ทรานสปอรต” ผูทํา ธุรกิจรถแท็กซีร่ ายแรกในหาดใหญ เปด ตัว "แท็กซีส่ งขลา" เหตุปริมาณรถไมเพียง พอ เผยปญหาจราจรจะทําใหผใู ชบริการ เพิ่มขึ่้น พรอมพัฒนาการใหบริการ โดย เฉพาะระบบการสื่อสาร ทั้งวิทยุสมัคร เลน และออนไลน คาดอนาคตสงขลา จะมีแท็กซี่ถึง 200 คัน นายวิทยา พรหมสุทธิ์ กรรมการผูจ ดั การ บริษทั วิทยาภาคใตเดินรถ (2554) จํากัด เปดเผยวา กอนทีจ่ ะเกิดโครงการรถแท็กซี่ ได มีการไปศึกษาทีต่ า งจังหวัดทีม่ บี ริการแท็กซี่ แลวเห็นวาจังหวัดสงขลามีการพัฒนาใน ดานตางๆ โดยเฉพาะการสงเสริมการทองเที่ยว เพิ่มมากขึ้น เปรียบเสมือนเมืองหลวงของ ภาคใต ภายใตมแี นวคิดวา บริษทั พรหมสุทธิ์ ทรานสปอรต จํากัด เปดมาหลายปแลวควร จะให บ ริ ก ารที่ ห ลากหลายมากขึ้ น มี ก าร ปรึกษากับครอบครัววา จะทําโครงการรถ แท็ ก ซี่ เพราะสงขลาถึ ง เวลาแล ว ที่ จ ะยก ระดั บ การพั ฒ นาการบริ ก ารให ป ระชาชน เปนราคาที่ยุติธรรม ไมวาจะเปนตางชาติ หรือคนไทยก็ใชบริการราคาเทากัน เริ่มทํา โครงการมาเมื่อปลายป 2552 และไดใบ อนุญาตประกอบการปลายป 2554 และ เปนที่มาของชื่อบริษัท วิทยาภาคใตเดินรถ (2554) จํากัด “ตอนนัน้ ธนาคารอิสลามแหงประเทศ

มีโครงการสินเชื่อรถสาธารณะ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต ก็ไดเงินในสวนนั้นมา เบื้อง ตนธนาคารอนุมัติ 10 คัน” นายวิทยา กลาว และวา อัตราคาโดยสารเริม่ ตนที่ 30 บาท เปน อัตราคาโดยสารเมื่อป 2537 เริ่มตน 2 กิโล เมตรแรก 30 บาท กิโลเมตรตอไป 4 บาท ซึ่ง ตอนนี้ที่มติของจังหวัดสงขลาจะพิจารณา อัตราคาโดยสารใหเขาสูยุคปจจุบัน มี 2 อัตราที่จะออกมาใหม สตารทที่ 40 หรือ 45 บาท ใน 10 กิโลเมตรแรก ซึง่ ตอนนีอ้ ยูร ะหวาง การพิจารณาของจังหวัด ปจจุบันใหบริการแบบใชมิเตอร ที่ ราคา 30 บาทตามกฎหมายเดิม เพราะตอน นี้บริษัทยังอยูในชวงทําสีรถอยู ที่สามารถวิ่ง ใหบริการอยูตอนนี้ประมาณ 3 คัน รวมรถ

แท็กซี่ของพรหมสุทธิ์ดวยเปน 50 คัน และ ไดตั้งเปาและพูดคุยกับขนสงจังหวัดวา ใน อนาคตนาจะมีถึง 200 คัน ปจจุบันรถที่วิ่งอยู ไมเพียงพอตอการ ใหบริการผูโดยสาร รถจากบริษัทพรหมสุทธิ์ เปนรถโครงการจัดสรรจากรัฐบาลที่ใหใช NGV เทานัน้ ซึง่ เสียเวลาเติมกาซ 3-4 ชัว่ โมง สวนของบริษทั วิทยาฯ มีใหบริการ 2 ระบบ คือ LPG และ NGV ซึ่งเปนการสนับสนุนการใช บริการผูโดยสาร ที่ไมตองรอรถจากการเติม กาซที่ตองใชเวลานาน นายวิทยา กลาววา การเตรียมความ พรอมเพื่อรองรับนักทองเที่ยวเมื่อเปดประตู สูอาเซียน มีศูนยวิทยุชาลี ซึ่งมีคุณชาลี นพ วงศ ณ อยุธยา มาเปนวิทยากรชวยอบรม ภาษาอั ง กฤษและอบรมตาสั ป ปะรดให กั บ พนั ก งานขั บรถ มี ศู นย วิ ทยุ เ ครื่ อ งแดง ประสานงานการจราจร เปนการประสาน งานรวมกัน ซึ่งหลังจากนี้จะกําหนดเวลา อบรมที่ชัดเจนขึ้น อาจจะเปนเดือนละ 2 ครั้ง หรืออาทิตยละ 1 นอกจากนั้น บริษัทฯ จะเนนนโยบาย เกีย่ วกับเมาไมขบั กลับแท็กซี่ จะเปนการชวย หนวยงานราชการ ทั้งขนสงทางบก สถานี

ตํารวจภูธรและตํารวจทางหลวง และเนน บริการใชรถโดยสารไมประจําทางและแท็กซี่ มิเตอรเพื่อลดปญหาจราจรติดขัด เพราะเมืองหาดใหญจะมีการจราจรที่ หนาแนนกวาจุดอืน่ ๆ อาจจะจอดรถไวทบี่ า น แลวเรียกใชบริการรถแท็กซี่ อํานวยความ สะดวกทัง้ รับและสง หรือรอรับผูโ ดยสารตาม ความตองการของลูกคา ตามใบอนุ ญ าตสามารถให บ ริ ก าร ภายในจังหวัดสงขลา แตถาเปนนอกเขต จังหวัดสงขลาจะเปนการเหมาบริการตกลง ราคากับผูโดยสาร ไปตางจังหวัดจะมีราคา ตามที่ขนสงใหมา คือกิโลเมตรละ 14 บาท ซึ่งบริษัทจะติดไวบนรถเปนอัตราเหมาให บริการในแตละจังหวัด พนักงานขับรถตองดูแลลูกคา เชน รายทีเ่ ปนผูป ว ย ตองดูแลใหความสะดวกเปน พิเศษ “เราปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ให แ ท็ ก ซี่ ทุ ก คน ตองชวยดูแล เปนหูเปนตาใหกบั สังคม เพราะ แท็กซี่ไมใชรถประจําทาง เมื่อพบเจอเหตุ การณกส็ ามารถแจงเหตุได ซึง่ มีศนู ยวทิ ยุชา ลีประสานงานตอ” นายวิทยา กลาวดวยวา จังหวัดสงขลา ไดรับใบอนุญาตแท็กซี่ 3 บริษัท โดยบริษัท วิทยาฯ แยกตัวออกมาจากบริษทั พรหมสุทธิ์ ทรานสปอรต เพื่อใหเปนทางเลือกแกผูใช บริการวา ทุกอยางตองมีคูแขง ก็ตองสราง และยกระดับการบริการตอไป วาจะบริการ ประชาชนในรูปแบบไหน เพราะทุกบริษัทตองมีแนวคิดในการ ใหบริการ เชน การรักษาเวลา มารยาทการขับ รถ ถามีการรองเรียนจากผูโดยสารก็จะตัก เตือน จะมีมาตรการเปนขั้นตอนจนถึงขั้น สูงสุดคือ ไมใหขับตอไป “ตอไปรถทุกคันตองมีเฟชบุค เปนของ ตัวเอง ลูกคาสามารถเพิ่มเพื่อนและเรียกใช บริการทางเฟชบุคได ซึ่งสามารถลดการโทร ศัพท และสะดวกตอการสงขอมูลขาวสาร ตางๆ แกลูกคา” โดยเรียกวา การบริการทางออนไลน ซึง่ ถารถครบ 50 คันตามที่บริษัทตั้งเปาไวก็ สามารถใหบริการไดเปนเบื้องตนกอน สว นเรื่อ งความปลอดภัยของผูโ ดย สารทีใ่ ชบริการรถแท็กซี่ บริษทั มีการฝกอบรม พนักงานขับรถ โดยสงรายชือ่ ใหกบั กระทรวง มหาดไทยเพื่ อ ตรวจสอบประวั ติ ซึ่ ง หาก เคยตองประวัติมากอน บริษัทจะไมรับเขา ทํางาน ในทางธุรกิจ ผูป ระกอบการจะมีรายได จากรถเชารายเดือน คาบริการเดือนละ 1,200 บาทตอคัน สวนรายไดของคนขับแท็กซีเ่ ฉลีย่ ตอวันตํ่าสุดอยูที่ 1,500 -2,500 บาท หรือถา บางรายจางเหมานอกสถานที่ รายไดกจ็ ะเพิม่ ขึ้นแลวแตจังหวะเวลาและโอกาส ขณะนี้ บริษัท วิทยาภาคใตเดินรถ (2554) ไดจดั ทําโครงการขายรถแท็กซี่ เริม่ ตน ดาวนตงั้ แต 10 – 25 % เริม่ ตนดาวนในราคา 84,500 บาท เพือ่ เพิม่ ฐานการใหบริการแกลกู คาทีม่ ากขึน้ นอกจากนีย้ งั มีบริการเชารายวัน แกผูที่สนใจ ราคาวันละ 800 บาท นายวิทยา ยังกลาววา การใหบริการรถ แท็กซี่ สามารถเรียกใชบริการไดที่หมายเลข โทรศัพท 074-800320 ซึ่งในอนาคตเมื่อรถ มี จํ า นวนที่ พ ร อ มตามที่ บ ริ ษั ท กํ า หนด จะสามารถเรี ย กใช บ ริ ก ารได ต ลอด 24 ชั่วโมง


Çѹ·Õè 22 - 28 ÁԶعÒ¹ 2556 ยึดหลักบริหารแบบพี่นอง เพิ่มรายได ลด คาใชจาย เรงพัฒนาสวนสัตวใหครอบคลุม ทุกดาน ป 57 ไดรับงบทั้งหมด 46 ลาน นํา มาสรางถนนสายวัฒนธรรมเสนสวนสัตว สงขลา-เขาแกว เพื่อสรางอัตลักษณของ จังหวัด เผย สวนสัตวเปน KPI ดัชนีวัด การทองเที่ยวของสงขลาดวย เรงพัฒนา บุคลากรเตรียมพรอมรับ AEC ในป 58 นายเฉลิ ม วุ ฒิ เกษตรสมบู ร ณ ผู  อํานวยการสวนสัตวสงขลา กลาววา เขามา ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสวนสัตวสงขลาได ประมาณ 2 ปแลว ถือเปนความโชคดีที่กอน หนานี้ก็ทํางานอยูในตําแหนงรองผูอํานวยการ อยูตรงนี้เห็นตรงนี้มานาน รับรูวามีปญหาอะไร บาง มีสวนไหนตองแกไข ปรับปรุง การเขามาบริหารก็พูดคุยกันแบบพี่นอง เนนการเพิม่ รายได ลดคาใชจา ย และคํานึงเสมอ วาจะสรางอะไรก็ตามอยาทําลายตนไม เพราะ บนภูเขาตนไมกวาจะปลูกไดมันยากมาก การ คงสภาพเดิมไวดีที่สุด สัตวสุดฮอตของสวนสัตวสงขลาตอนนี้ คือ กวางบาราซิงฮา เปนกวางพมา เขาสวยมาก เพิง่ คลอดลูกเพศเมียออกมา 1 ตัว เปนทีช่ นื่ ชอบ ของนักทองเที่ยวมาก นายเฉลิมวุฒิ กลาวตอวา การดําเนิน งานของสวนสัตวสงขลาเปรียบเทียบกันระหวาง ป 55 และป 56 มองวาผลการดําเนินงานแตก ตางกันมาก เนื่องจากเมื่อป 55 สวนนํ้า ซึ่งเปน สถานที่ทองเที่ยวที่เพิ่มเขามาในสวนสัตวบูม มาก นักทองเที่ยวความสนใจเยี่ยมชมอยาง ลนหลาม ตัวเลขดิ่งขึ้นสูง สวนนํ้ามีที่เดียวใน ภาคใตเรามาแรงมาก มีนกั ทองเทีย่ วทุกวันไมได มีมากแควนั เสาร-อาทิตยเทานัน้ เรียกไดวา สวน สัตวสงขลาเปนสวนสัตวเดียวในประเทศไทย มีผลกําไร แตในป 56 นักทองเที่ยวเริ่มคงที่ ตัวเลขก็ยังอยูในระดับที่ดีมาก เพียงแตสูป 55 ไมไดเทานั้นเอง ไตรมาสแรกของป 55 มีตัวเลข 30 ลาน แตไตรมาสแรกป 56 เรามีตัวเลข 26 ลาน สวน ตาง 4 ลานซึ่งสาเหตุที่นักทองเที่ยวไมบูมมาก เหมือนเมือ่ กอนมองวาเกิดจากเรือ่ งสถานการณ ความไมสงบปนี้รุนแรงกวาป 55 มาก มีกระแส ขาวออกมาอยูเรื่องๆ ทําใหคนกลัว ไมกลาออก บาน ไมกลามาเที่ยว เราตั้งเปาป 56 ไววาจะมี ตัวเลขทั้งหมด 50 ลาน ซึ่งก็คาดวาตัวเลขนาจะ เปนไปตามเปา นายเฉลิมวุฒิ กลาววา สวนสัตวสงขลา มีรายไดจากการจําหนายบัตร คาเชารานคา การ จัดกิจกรรมแตละครัง้ และรายไดจากสวนนํา้ ซึง่ เปดใหบริการยางเขาปที่ 2 แลววันไหนสวนนํ้า ปดคนจะเงียบมากแสดงใหเห็นเลยวาสวนนํ้า เปนรายไดหลักของเรา รายไดที่มีอยู ณ ตอนนี้ถือวาเลี้ยงเราได คุม เพราะเราพยายามลดคาใชจาย เพราะปลูก อาหารใหสัตวเอง เชน กลวย ยึดหลักเศรษฐกิจ พอเพียง ปลูกผักตบแทนบอบําบัดนํ้าเสียเปน นํ้าที่บําบัดดวยวิธีทางธรรมชาติและนํานํ้านี้มา เลี้ยงสัตวได กําหนดเวลาเปด ปด แอร ชัดเจน นายเฉลิ ม วุ ฒิ กล า วด ว ยว า สวน สั ต ว ส งขลาได รั บ งบประมาณป 2557 มา ทั้งหมด 46 ลานบาท จากรัฐบาลเพื่อนํามา ปรั บ ปรุ ง สวนสั ต ว ซึ่ ง แบ ง เป น งบสํ า หรั บ ทํ า โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั นถนนสายหลักดานเชิง วัฒนธรรมและสัญลักษณ 12 ลานบาท โดยทํา ถนนเสนนีเ้ พือ่ สรางอัตลักษณและภาพลักษณที่ ดีของแหลงทองเที่ยวภายในจังหวัดสงขลาเปน เอกลักษณใหรูวานี่คือสัญลักษณของทั้งกลุม 10 ประเทศใน AEC จะมีรายละเอียดของทัง้ 10

àÈÃÉ°¡Ô¨-ÍԹ䫴AEC 17A

‘สวนสัตวสงขลา’เรงพัฒนารับAEC คนอยูด -ี สัตวอยูด -ี นักทองเทีย่ วมีความสุข

ประเทศ เขาเขามาก็จะไดภูมิใจ มีมุมใหถายรูป และจะนําสัตวประจําชาติของอาเซียนมาไวดว ย และยังชวยระบายการจราจรดานหนา สวนสั ต ว ที่ ป  จ จุ บั น ค อ นข า งหนาแน น มาก ถนนเสนนี้จะชวยระบายคนไดมาก ทําใหการ คมนาคมจากผู  เ ดิ น ทางเส น ทางหาดใหญ สงขลาเขาตรงมาทางนี้ไดเลย ขณะนี้กําลังดําเนินการไปแลวประมาณ 60 กวาเปอรเซ็นต ถนนเสนนี้มีเจาภาพ 2 สวน โดยไดรบั งบในสวนของงบสงเสริมการทองเทีย่ ว จาก อบจ.อีก 10 ลาน เพื่อชวยสรางถนน คาด ถนนเสนนี้จะแลวเสร็จในเดือน เมษายน 2557 นายเฉลิมวุฒิ กลาววา ในป 58 เราก็ จะเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยบทบาทขององค ก ารสวนสั ต ว มี หนังสือใหเตรียมความพรอมเรื่อง AEC สวน สัตวสงขลาก็ไดพัฒนาทั้งเรื่องศักยภาพ และ เรื่องบุคลากรโดย 1.ใหเราอบรมภาษาอังกฤษใหเจาที่ที่เกี่ ยวของกับการใหบริการ การตอนรับ การอํานวย ความสะดวก จํานวน 50 คนๆ ละ 10 ชัว่ โมง เมือ่ วันที่ 29 เมษายน – 10 พฤษภาคม ที่ผานมา อยางนอยๆ ใหเจาหนาทีส่ ามารถพูดคุย ทักทาย บอกศัพทเกี่ยวกับสัตวงายๆ ใหนักทองเที่ยวได 2.จะรับนองๆ ที่เปนมุสลิมจาก 3 จังหวัด ชายแดนใต ซึง่ มีรากศัพททางภาษาเดียวกันกับ มาเลยเซีย สิงคโปร บรูไน อินโดนีเซีย คุยกันรู เรื่องทั้งเรื่องเกี่ยวกับสัตว การกิน การเที่ยว มา ชวยเปนวิทยากรในวันเสาร-อาทิตย 3. ส ง เจ า หน า ที่ เ ข า ร ว มอบรมของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หลักสูตร “เสริม สรางความรูเ ปดประตูสอู าเซียน” จํานวน 16 คน 4. ฝกอบรมภาษาตางๆ โยจัดฝกอบรม เจาหนาที่ดานการใหบริการการตอนรับ การ ตลาด ประชาสัมถันธ ดานอํานวยความสะดวก แกนักทองเที่ยว ในตนป 57 แยกเปน 4 ภาษา คือ อังกฤษ ยาวี (รูมี) จีน พมา และภาษาบาฮา ซาของอินโดนีเซีย ตอนนี้เรามีนองๆ ที่ใสชุดมุสลิมขางหนา รับนักทองเที่ยวอยูแลว แตตอไปจะเพิ่มวาวัน ไหนตรงกับวันชาติของประเทศอะไรก็จะใหใส ชุดของประเทศนั้น และลาสุดไดประสานงาน กับมูลนิธจิ ติ อาสาสงชาวฝรัง่ มาประมาณ 15 คน มาเรียนรูก บั เรา โดยผลัดกันเรียนรู เราเรียนเรือ่ ง ภาษา และใหเขาเรียนรูเรื่องสัตวดวย “ทั้งหมดนี้เปนแผนงานระยะสั้นในการ พัฒนาสวนสัตวสงขลา เราพยายามปรับปรุง ทุกๆ เรือ่ ง เพือ่ ใหครอบคลุมทุกๆดาน” นายเฉลิม

วุฒิ กลาวและวา นักทองเที่ยวหลักในปจจุบัน คือ นักทอง เทีย่ วจาก 3 จังหวัดชายแดนใต แตชว งนีจ้ าํ นวน นักทองเที่ยวจาก 3 จังหวัดอาจชะลอตัวลงบาง เนือ่ งจากเกิดเหตุการณความไมสงบบอย อีกทัง้ เพิง่ เปดเรียนไดไมนาน ผูป กครองเพิง่ มีภาระคา ใชจา ยเรือ่ งการเรียน กลุม นักทองเทีย่ วรองลงมา คือ คนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลาเองซึง่ สวนใหญจะ มาเพื่อเลนนํ้าที่สวนนํ้า แตตอนนี้กลุมนักทองเที่ยวที่เขามากัน เยอะมาก คือ นักทองเที่ยวมาเลยเซียมาก ถา เปรียบเทียบมีประมาณ 8-10% ของนักทอง เที่ยวทั้งหมด มักเขามาเปนรถครอบครัว มากัน ครั้งละ 10-15 คัน นายเฉลิมวุฒิ ยังกลาววา ทางจังหวัด สงขลานําสวนสัตวสงขลาเปน ดัชนีชี้วัดการ

ทองเที่ยวของจังหวัดสงขลา ( Key Performance Indicator KPI) เนื่องจากมีจํานวนคน ที่สามารถตรวจสอบได ตางจากแถวชายหาด สมิหลาที่ตรวจสอบจํานวนไมไดวามีคนเขามา เทาไร และเราก็มีรายไดชัดเจน ตรวจสอบได ขอมูลเปดเผยได จํานวนงบประมาณตรวจสอบ ได ทุกอยางชัดเจน ทางจังหวัดจึงจึงนําเราเปน KPI ของจังหวัด “ เราอยากใหคนมาเทีย่ วสวนสัตวสงขลา แลวมีความรู เพราะกําลังพัฒนาสวนสัตวให เปนแหลงเรียนรู ใหคนทุกระดับ เราก็ไมไดทํา เปนที่กักขังสัตวยกเวนสัตวอันตรายแตถาไม อันตรายเราก็ปลอยเขา สัตวมีความสุข คนมา เที่ยวมีความสุข พนักงานมีความสุข ตามหลัก 3 ประการ คนอยูดี สัตวอยูดี นักทองเที่ยวมี ความสุข”


18A การตลาดประชาสัมพันธ์

Çѹ·Õè 22 - 28 ÁԶعÒ¹ 2556

เชฟรอนหนุน‘เตาประหยัดพลังงาน’ Goal & Time

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส�ำรวจและผลิต จ�ำกัด ร่วม กับ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ และเทศบำลเมืองสิงหนคร สำนต่อโครงกำร “เตำประหยัด พลังงำน” ในพืน้ ทีช่ มุ ชนบ้ำนทะเลนอก หมูท่ ี่ 1 ต�ำบลหัวเขำ อ�ำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลำ โดยนำยสมชำย ลิมปนำธำร ผูจ้ ดั กำรฐำนปฏิบตั กิ ำรสงขลำ บริษทั เชฟรอนประเทศไทย ส�ำรวจและผลิต จ�ำกัด ได้เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุน รอบที่สอง จ�ำนวน 221,250 บำท ให้แก่ ผศ.ดร.วิริยะ ทอง เรือง รองคณบดีฝ่ำยวิจัย นวัตกรรมและกิจกำรพิเศษ คณะ วิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ โดยในงำน ได้รบั เกียรติจำกนำยเสริมศักดิ์ จันทร์สว่ำง นำยกเทศมนตรี เมือง สิงหนคร เป็นประธำนในพิธี นายสมชาย ลิมปนาธาร ผู้จัดการฐานปฏิบัติการสงขลา เชฟรอนประเทศไทย กล่าวว่า “ชุมชนบ้านทะเลนอก นับเป็นอีก หนึง่ เพือ่ นบ้านทีด่ ขี องเรา และวิถชี วี ติ ของพีน่ อ้ งในพืน้ ทีน่ ปี้ ระกอบ อาชีพประมงและอาชีพต่อเนือ่ งจากการท�าประมง โดยชุมชนบ้าน เลได้มสี ว่ นร่วมในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของชุมชนท้อง ถิน่ นี้ เชฟรอนเองยินดีทไี่ ด้รว่ มกับเทศบาลเมืองสิงหนคร และคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพือ่ ส่ง เสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกชุมชนบ้าน เลตามเจตจ�านงค์ของชุมชนดังกล่าว จึงได้ด�าเนิน โครงการเตาพลังงานประหยัดพลังงาน โดยโครงการ นี้เน้นการพัฒนาอาชีพการต้มปลากะตักให้สามารถ ลดต้นทุนการผลิตและใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด ประโยชน์สูงสุด” โครงการเตาประหยัดพลังงาน ถือเป็นหนึ่ง กิจกรรมที่ร่วมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน และทรัพยากรธรรมชาติ ที่เชฟรอนได้มุ่งมั่นด�าเนิน เสมอมา โดยโครงการนี้เน้นการพัฒนาอาชีพการต้ม ปลากะตั ก ให้ ส ามารถลดต้ น ทุ น การผลิ ต และใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ อย่าง ไม้ฟืน ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด โครงการนี้มีระยะเวลาด�าเนินโครงการ 4 เดือน ตั้งแต่กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2556 และเชฟรอน ได้ ส นั บ สนุ น งบประมาณในการด� า เนิ น งานตลอด โครงการทั้งสิ้น 462,000 บาท

นร.พลวิทยาระบบสองภาษา

ร่วมแข่งขันคณิต-วิทย์ระดับประเทศ

ด.ช.สิรภพ งามรุ่งวิเชียร

ประกาศ เลิกห้างหุน้ ส่วนจ�ากัด แดนธรรม ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ว่า ที่ประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนของ ห้างหุ้น ส่วนจ�ากัด แดนธรรม ได้ตกลงให้เลิก ห้างหุ้นส่วน ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป จึงประกาศให้บรรดาลูกหนี้และ เจ้าหนี้ทั้งหลายของห้างฯ นี้ ได้โปรด ติดต่อช�าระหนี้ หรือยื่นค�าทวงหนี้ ต่อ ข้าพเจ้า ณ ส�านักงาน เลขที่ 87/1 หมู่ ที่ 3 ต�าบลเขารูปช้าง อ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ภายในก�าหนด 7 วัน

ขอแสดงความยินดีและร่วมเป็น ก�าลังใจให้กับ ด.ช.สิรภพ งาม รุ ่ ง วิ เ ชี ย ร นั ก เรี ย น โรงเรี ย นพล วิทยาระบบสองภาษา ได้รับการ คัดเลือกจากคณะกรรมการการ ศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เป็ น ตั ว แทน ร่ ว มแข่ ง ขั น คณิ ต ศาสตร์ แ ละ วิ ท ยาศาสตร์ โ อลิ ม ปิ ก ระหว่ า ง ประเทศ ระดับประถมศึกษา Inประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน ternational Mathematics and 2556 Science Olympiad 2013 (IMSO 2013) ซึ่งจะท�าการแข่งขันใน เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2556 ณ (นายแดนไท กาญจนสุวรรณ) สาธารณรั ฐ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ร่ ว ม ผู้ช�าระบัญชี เป็ น ก� า ลั ง ใจและติ ด ตามข้ อ มู ล ข่าวสารความคืบหน้าได้ที่ www. pbi.ac.th นะคะ

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน ฉบับนี้ขออนุญาตน�าเสนอเรื่อง “กำรตั้งเป้ำ หมำย” มาพูดคุยกับท่านผู้อ่านอีกครั้งนะครับ ถ้าติดตามบทความของ ผมตลอดจะพบว่า ผมให้ความส�าคัญกับการตั้งเป้าหมายเป็นอย่างมาก ทีเดียว คงต้องเกริน่ ให้ทา่ นผูอ้ า่ นทราบถึงเหตุและผลประกอบการอ่านสัก เล็กน้อยนะครับ ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีตารางบรรยายเกี่ยวกับการตั้ง เป้าหมายในการเปลีย่ นแปลงชีวติ อยูห่ ลายจังหวัดด้วยกัน สิง่ ทีผ่ มสังเกต ได้จากผูเ้ ข้าร่วมการอบรมในการบรรยายนัน้ คือ ความชัดเจนในการตัง้ เป้า หมายมีความแตกต่างกันไม่มากนัก แต่ทแี่ ตกต่างและผมเห็นว่ามีผลกระ ทบกับความส�าเร็จที่ตั้งไว้ก็คือ ระยะเวลาของการตั้งเป้าหมาย ท�าให้ผม ขอโอกาสถ่ายทอดกับผู้อ่านของผมทุกท่านในแง่มุมของความส�าคัญของ เป้าหมาย และ ระยะเวลา ทัง้ สองต้องมาควบคูก่ นั และสอดคล้องกันอย่าง ลงตัว ผมตั้งค�าถามให้ใกล้ตัวผู้อ่านทุกท่านนะครับ ผมมั่นใจว่า ถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่อ่านบทความผม นั่นก็แสดงได้ ชัดเจนแล้วว่า ท่านเป็นผู้ที่สนใจเรียนรู้ ศึกษาเรื่องราวต่างๆ รอบตัว เพิ่ม เติมมุมมองและประสบการณ์ให้กับชีวิตอย่างต่อเนื่อง ยิ่งถ้าท่านติดตาม มานาน ก็แสดงว่าท่านสนใจอย่างจริงจังเลยทีเดียว แน่นอนครับทุกชีวิต ที่ด�าเนินอยู่ในสังคม รอบๆ ตัวเรา ถ้าจะแบ่งความคิดของผู้คนรอบตัวเรา ทุกวันนี้ ก็จะมี 2 กลุม่ ใหญ่ๆ คือ มีเป้าหมายในชีวติ และ ไม่ได้มเี ป้าหมาย ในชีวติ จะว่าไปค�าว่า ไม่ตงั้ เป้าหมายก็ดจู ะเลือ่ นลอยเกินไป เอาเป็นว่าตัง้ เป้าหมายตามอารมณ์หรือความรู้สึก และเปลี่ยนบ่อยมากจนเหมือนกับ ไม่มีเป้าหมายเลยก็ว่าได้ ท่านผู้อ่านลองถามตัวเองอย่างไม่ล�าเอียงดูนะครับว่า ท่านอยู่ใน รูปแบบใด ผมมัน่ ใจว่าผูอ้ า่ นของผมน่าจะจัดในกลุม่ ว่า มีเป้าหมายในชีวติ คราวนี้ยังไม่พอครับ สังเกตหรือไม่ว่า ในชีวิตของเราที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ มาถึงวันนี้ เวลานี้ เป้าหมายของเราส�าเร็จมากน้อยเพียงใด หรือยังคงเป็น เป้าที่เราเล็งอยู่เหมือนเดิม ผมสรุปว่าคงจะมีทั้งส�าเร็จแล้วและยังรอคอย ความส�าเร็จอยู่ สิ่งส�าคัญที่เราจะคุยกันคือ อะไรคือสาเหตุของอุปสรรค ของความส�าเร็จอย่างที่เราต้องการ ทั้งๆ ที่ก็ตั้งเป้าหมายและชัดเจนแล้ว บทสรุปที่ส�าคัญคือ ระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ครับ ท่านผู้อ่านสังเกตหรือไม่ว่า หลายเป้าหมายจะไม่มีเวลาที่ก�าหนด เอาไว้ชัดเจน เรียกว่า ตั้งใจจะท�าให้ดีที่สุด จะจริงจังตั้งใจที่สุด โดยไม่ ก�าหนดวันเวลาที่แน่นอนไว้ ส่วนใหญ่แนวความคิดดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้น กับเป้าหมายทีม่ ขี นาดใหญ่มากพอควร เรียกว่าอาจจะเปลีย่ นชีวติ ทัง้ ชีวติ กันเลยทีเดียว พอเป้าหมายใหญ่มากๆ ก็จะต้องมีความคิดที่จะวางแผน คิด วิเคราะห์มากๆ ไปด้วยเช่นกัน สุดท้ายผลลัพธ์คือ คิดมาก วิเคราะห์ มาก จนไม่ได้ลงมือท�าซะที อ่านมาถึงประโยคนี้ ผมมั่นใจว่าจะมีบางท่าน พยักหน้าและอมยิ้มเล็กๆ ว่า เราก็เป็นอยู่เหมือนกัน ไม่ผิดปกติหรอกครับ กับสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะมีผู้คนรอบๆ ตัวเราเป็นอย่างนี้อยู่มากเหลือเกิน แต่ จะผิดปกติตรงทีเ่ มือ่ เราได้รถู้ งึ อุปสรรคของความส�าเร็จตามเป้าหมายทีเ่ รา ตัง้ เอาไว้แล้ว เรายังคงปล่อยให้มนั เกิดขึน้ ต่อไปโดยไม่คดิ จะเปลีย่ นแปลง อย่างนี้ครับถึงเรียกว่าไม่ปกติแล้ว ผมจะสรุปถึงการบรรยายที่ผ่านมาให้ท่านผู้อ่านฟังอย่างนี้ครับ สถานการณ์ในการด�าเนินชีวติ มีผลอย่างมากในการท�าให้เราตัง้ เป้าหมาย พร้อมก�าหนดเวลา ถ้าชีวิตด�าเนินไปอย่างสบายๆ ผมจะใช้ค�าว่าสบายๆก็ คงไม่ถูกต้อง 100% นัก เรียกว่า ปรับตัวกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นได้จะดี กว่า ปรับตัวจนคุ้นเคยและเคนชินกับการด�าเนินชีวิตในรูปแบบที่เป็นอยู่ แต่ก็ยังไม่ส�าเร็จอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ เรานึกคิดดูง่ายๆ นะครับ เราจะมีพลัง พิเศษเกิดขึน้ มากมาย เมือ่ ชีวติ ด�าเนินอยูใ่ นสถานการณ์ทคี่ บั ขัน ความคิด ความทุ่มเท จะเกิดขึ้นหลายเท่าตัวเมือเปรียบเทียบกับการด�าเนินชีวิตใน ช่วงเวลาปกติ ทีเ่ ป็นเช่นนีไ้ ด้กเ็ พราะเราถูกบีบบังคับด้วยเงือ่ นไขของเวลา ที่ก�าหนดด้วยสถานการณ์ ไม่ใช่ก�าหนดด้วยตัวเราเอง ผมก็เลยจะขอสรุปกับท่านผูอ้ า่ นว่า หลายรอบในการบรรยายเรือ่ ง การตั้งเป้าหมายในการด�าเนินชีวิต ผมสังเกตเห็นคนที่ตั้งใจ และจริงจัง อย่างมากในการเรียนรู้การบรรยายมักจะเป็นคนที่มีเงื่อนไขเรื่องเวลา เป็นตัวก�าหนดทั้งสิ้น ดังนั้นบทความฉบับนี้ ขอตั้งค�าถามให้ท่านผู้อ่าน คิดและพิจารณาดูนะครับว่า จะดีกว่ามากๆหรือไม่ ถ้าเราสามารถก�าหนด ความจริงจังในการลงมือท�าให้บรรลุเป้าหมายทีต่ อ้ งการด้วยเงือ่ นไขเวลา ที่เราก�าหนดขึ้นมาเอง และจริงจัง ตั้งใจ โดยไม่ต้องรอให้ถึงเวลาของ สถานการณ์มาบีบบังคับตัวเรา ความส�าเร็จที่ชัดเจนจะเกิดขึ้นเมื่อเราตั้ง หมายและเวลาของความส�าเร็จอย่างชัดเจนเช่นเดียวกัน เวลาผ่านไปรวด เร็วมากๆจริงๆนะครับ ผ่านพ้นวันสิน้ โลก 2012 มาแค่พริบตา เวลานีก้ เ็ ดือน 6 ปี 2013 เข้ามาแล้ว ผม อัยยพร ขจรไชยกูล ขอเป็นก�าลังใจให้ทุกท่าน ประสบความส�าเร็จอย่างที่ตั้งใจนะครับ แล้วพบกันฉบับหน้า สวัสดีครับ


Çѹ·Õè 22 - 28 ÁԶعÒ¹ 2556 กรีนพีซเปดตัวโครงการอนุรกั ษทรัพยากร ทางทะเล นําเรือ ‘เอสเพอรันซา’ เยือน จ.สงขลา จั ด กิ จ กรรม “ฟ  น ชี วิ ต ทะเล ไทยกั บ เรื อ เอสเพอรั น ซา” เรี ย กร อ ง รั ฐ บาลฟ  น ฟู ท ะเลให ก ลั บ มาสมบู ร ณ ภายใน 5 ป พร อ มปรั บ ปรุ ง กฎหมาย เกี่ยวกับการประมงใหสอดคลองกับวิถี ชีวิต และสิทธิชุมชน ทั้งเรือประมงลําเล็ก แถลงการณ“หยุดทํารายทะเลไทย” ใกล บริเวณแทนขุดเจาะนํ้ามันนิวคอสตอล

Í‹ÒÇä·Â 19A

กรีนพีซนํา‘เอสเพอรันซา’เทียบทาสงขลา จีร้ ฐั ปรับกฎหมายประมงควบคูส ทิ ธิชมุ ชน

เมื่อวันที่15 มิ.ย. 2556 ณ บริเวณ หาดสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา กรีนพีซเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต รวมกับเทศบาลนครสงขลา สมาคมรักษทะเลไทย สงขลาฟอรั่ม ชุมชนเรือ ประมงพื้นบานจังหวัดสงขลา และภาคีเครือ ขาย รวมกันจัดงาน “ฟนชีวิตทะเลไทยกับ เรือเอสเพอรันซา” ขึ้น เพื่อเรียกรองใหมีการ แกไขปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของ กับทรัพยากรทางทะเล โดย เฉพาะความเสื่ อ มโทรมที่ เกิดขึ้นจากการประมงแบบ ทําลายลาง ภายในงานมี นิทรรศการใหความรูเกี่ยว รวมมืออันดีของชาวสงขลา และเชื่อ กั บ ความอุ ด มสมบู ร ณ วา กรีนพีซ ลูกเรือ และคนไทย จะ ของทะเล รวมถึง รวมกันอนุรักษสิ่งแวดลอม ซึ่ง วิ ก ฤ ต ก า ร ณ  หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรวม และปญหา งานกันอีกในโอกาสตอๆ ไป ต า งๆ อี ก ทั้ ง ดร.โอภาส ปญญา ในช ว งเย็ น ประธานผูบริหารสมาคม ข อ ง วั น มี กรีนพีซ เอเชียตะวันออก เวที เ สวนา เฉียงใต เปดเผยวา เรา หั ว ข อ “กู  เ อ า ว า ร ะ ข อ ง ชุ ม ช น วิ ก ฤตพื้ น ที่ และเสี ย งของชาวบ า น ผลิ ต อาหาร ในพื้ น ที่ ข ยายไปสู  สั ง คม (ทะเลไทย)” โลก ซึ่งถาเราไมชวยกัน เ รื อ เ อ ส ปกปองทะเล ครัวของโลก เพอรันซา (Esperanza) ก็ จ ะหมดไป พื้ น ที่ ดู ด ซั บ ดร.โอภาส ปญญา คาร บ อนไดออกไซด ก็จะหายไปดวย ทั้งนี้ กรี เปนเรือรณรงคการอนุรกั ษสงิ่ แวดลอมลําใหญ ที่สุดของของกรีนพีซ โดยจะเดินทางไปทั่ว นพีซไดถอดบทเรียนออกมาแลววา ชุมชนที่ โลกเพื่อทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ เขมแข็งนั้นจะชวยกันเปลี่ยนแปลง และแก และพิทักษโลก และไดเขามาจอดทอดสมอ ปญหาวิกฤตการณตา งๆ ได คนในชุมชน และ บริ เวณหน า หาดสมิ ห ลาเมื่ อ ช วงเช าที่ ผ  า น คนในประเทศจึงจําเปนจะตองหันมาสนใจ มา ทั้งนี้ ถือเปนครั้งแรกที่เรือเอสเพอรันซา ปญหากอน แลวกรีนพีซก็จะชวยแพรขยาย เดินทางมาเยือนประเทศไทย พรอมกันนี้ กรี ประเด็นปญหาตางๆ ออกไปสูวงกวาง น.ส.ศิรสา กันตรัตนากุล ผูประสาน นพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดถือโอกาส งานรณรงค ดานทะเลและมหาสมุทร กรีน เปดตัวโครงการ “ฟนชีวิตทะเลไทยกับเรือเอส เพอรันซา” ซึ่งเปนการรณรงคดานทะเล และ พีซ เอเชียตะวัน ออกเฉี ย งใต มหาสมุทรอยางเปนทางการดวย นายสมศั ก ดิ์ ตั น ติ เ ศรณี นายก เปดเผยวา กรีน เทศมนตรีนครสงขลา กลาววา นครสงขลา พี ซ เรี ย กร อ ง ยินดีตอนรับเรือเอสเพอรันซาสูประเทศไทย คํ า มั่ น สั ญ ญา และยินดีรวมสนับสนุนการภารกิจฟนชีวิต จ า ก รั ฐ บ า ล ทะเลไทยในครั้งนี้ สงขลาเปนจังหวัดที่ตอง ไทยให ฟ   น ฟู พึง่ พิงทะเลเปนอยางมาก สําหรับอวนรุน และ ทรั พ ยากรทาง อวนลาก ซึง่ เปนเครือ่ งมือประมงทีผ่ ดิ กฎหมาย ท ะ เ ล แ ล ะ นั้น เปนความลาหลัง และปลอยปละละเลย ระบบนิเวศบริเวณชายฝงทะเล ใหกลับมามี ของกฎหมายไทย จึงจําเปนจะตองดูแลปกปก สภาพอุดมสมบูรณภายใน 5 ป โดยเริ่มตน รักษาทะเลไวใหมที รัพยากรทีอ่ ดุ มสมบูรณไป จากการปรับปรุงกฎหมายเกีย่ วกับการประมง ถึงรุน ลูกรุน หลาน เพราะนอกจากทะเลจะเปน และทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ที่ตอง แหลงอาหารทีส่ าํ คัญแลว ยังมีความสําคัญกับ เคารพถึงผลประโยชนของประชาชน วิถีชีวิต และวัฒนธรรม และสิทธิชุมชนในการมีสวน ผูคนริมชายฝงอีกดวย อีกทัง้ นายวลาด โวเทียคอฟ กัปตันเรือ รวม และดูแลทรัพยากรในทองถิ่นเปนหลัก โดยตองครอบคลุมถึงการยุตเิ ครือ่ งมือ เอสเพอรันซา ไดมอบธงกรีนพีซเปนทีร่ ะลึกแก ทํ า ประมงแบบทํ าลายลาง ซึ่งสงผลตอระบบ เทศบาลนครสงขลา และเปดเผยวา ในนาม กัปตันเรือเอสเพอรันซา ขอขอบคุณในความ นิเวศและหวงโซอาหาร ทรัพยากรหนาดินและ

ในดิน เชน การใชอวนลาก อวนรุน คราดหอย เรือดําหอยจอบ และการปนไฟลอมจับในการ จับสัตวนํ้า เพื่อที่จะฟนฟูทรัพยากรทางทะเล และระบบนิเวศบริเวณชายฝง ทะเลใหกลับมา มีสภาพอุดมสมบูรณ นอกจากนี้ ตองขยายเขตอนุรักษทาง ทะเลทั่วประเทศจากชายฝง 3 กิโลเมตรเปน อยางนอย 5 ไมลทะเล (9.275 กิโลเมตร) และ ขยายเขตอนุรักษทางทะเลจากชายฝง 5 ไมล ทะเล เปน 12 ไมลทะเล (22.224 กิโลเมตร) ในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบรูณมาก เพื่อลด การถูกทําลายของแหลงเพาะตัว และอนุบาล ของสัตวนํ้าบริเวณพื้นที่ใกลชายฝงทะเล รวม ทั้งขยายขนาดตาอวน และปรับปรุงอุปกรณที่ ใชในการทําประมงเพื่อใหสามารถจับไดเพียง สัตวนํ้าที่โตเต็มวัยแลวเทานั้น และหยุ ด การขยายตั ว และพั ฒ นา โครงการอุ ต สาหกรรมสกปรกบริ เ วณแนว ชายฝงทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ บริเวณ พื้นที่ผลิตอาหาร และบริเวณมีความออนไหว ตอผลกระทบดานสิ่งแวดลอม รวมถึงยุติสิ่ง ปลูกสราง และโครงสรางบริเวณชายหาดดวย อีกทั้งในชวงเชาของวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เรือประมงพื้นบานจังหวัดสงขลา กว า 200 ลํ า เคลื่ อ นขบวน เ รื อ ว น ร อ บ แท น ขุ ด เจาะ นํ้ า มั น พร อ ม ป า ยข อ ความ “หยุ ด ทํ า ร า ย ทะเลไทย” เพื่อสื่อสารให ผูคนตระหนักถึงภัยคุกคามจากการพัฒนา อุตสาหกรรมริมชายฝงทะเลอาวไทยที่สงผลก ระทบต อทอ งทะเล กิ จกรรมนี้ เปน การรวม มือกัน ระหวางชุม ชนเรือประมงพื้น บานกับ เรือเอสเพอรันซาของกรีนพีซที่เดินทางมาถึง ประเทศไทยเมื่อวานนี้ ในชวงที่ 2 ของการ รณรงคเพือ่ ปกปองทะเลในภูมภิ าคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต เครือขายประมงพื้นบานจังหวัดสงขลา เคลื่อนแถวขบวนเรือ และวางทุนที่มีขอความ

“หยุ ด ทํ า ร า ยทะเลไทย” พร อ มประกาศ แถลงการณ ที่1 ที่บริเวณแทนขุดเจาะนํ้ามัน ของบริษัท นิวคอสตอล จํากัด (CEC International Limited) ซึ่งอยูหางจากชายฝงทะเล อาวไทยในเขตอําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพียง 12 กิโลเมตร แทนขุดเจาะนํ้ามันนี้เปน หนึ่ ง ในหลายร อ ยแท น ขุ ด เจาะนํ้ า มั น และ กาซธรรมชาติในอาวไทย มีเหตุการณนํ้ามัน รั่วไหลลงทะเลอาวไทยไมนอยกวา 200 ครั้ง จากการเดินเรือและการขนสงนํ้ามัน แทนขุด เจาะนํ้ามันก็เปนสวนหนึ่งของปญหานี้ และ เปนภัยคุกคามตอระบบนิเวศและวิถีชีวิตของ ชุมชนริมฝงทะเล นายเจริญ ทองมา ประธานกลุม ประมง พื้นบาน อําเภอระโนด สทิงพระ และ สิงห นคร กลาววา หลังจากแทนขุดเจาะนํ้ามัน เขามาอยูใกลชายฝง เราพบเห็นคราบนํ้ามัน ตามชายหาดของสงขลาเกิดขึ้นบอยครั้ง แตก็ ไมมีหนวยงานใดออกมารับผิดชอบตอความ เสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น คราบสกปรกนี้ ส  ง ผลให ปลาที่เคยมีอยูอยางสมบูรณหายไป ปจจุบัน สงขลากลายเปนพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจาก อุตสาหกรรม ซึ่งควรเปนบทเรียนใหกับพื้นที่ อื่นๆ เพื่อที่จะไดปกปองทะเลของพวกเขาไม ใหเกิดเหตุการณเชนนี้ซํ้ารอยอีก ตลอดหลายปที่ผานมา ชาวประมง พื้นบานขนาดเล็ก และภาคประชาสังคมใน จังหวัดสงขลาไดลุกขึ้นมาคัดคานโครงการ ขุดเจาะสํารวจและผลิตปโตรเลียมในพื้นที่ ใกลบริเวณชายฝงทะเล ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีความ อุดมสมบูรณทางธรรมชาติ การขุดเจาะนํา้ มัน มีความเสี่ยงตอการทําใหเกิดนํ้ามันรั่วไหล และคราบนํ้ามัน ซึ่งสงผลรายแรงและเปนภัย คุกคามตอชายหาดและระบบนิเวศทางทะเล อยางไมมีวันจบสิ้น ซึ่งการสํารวจแหลงนํ้ามัน ยังเปนอันตรายตอสัตวทะเล โดยเฉพาะโลมา และวาฬดวย นางสาวศิรสา กันตรัตนากุล ผูป ระสาน งานรณรงคดานทะเลและมหาสมุทร กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต กลาววา อาวไทย เปนหนึ่งในแหลงทรัพยากรทางทะเลที่สําคัญ ของประเทศ แต ป  จ จุ บั น อ า วไทยกํ า ลั ง ถู ก คุกคามโดยการพัฒนาอุตสาหกรรมสกปรก บริเวณชายฝง ทะเล การเดินหนาลงทุนเพือ่ ขุด เจาะและสํารวจนํา้ มันบริเวณใกลชายฝง ไดสง ผลโดยตรงตอสภาพแวดลอมบริเวณชายฝง อยางชัดเจน การขยายตัวของอุตสาหกรรมบริเวณ ชายฝงของประเทศไทยอยางรวดเร็วไมควร ตองแลกดวยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่ง แวดลอมรัฐบาลควรใหความสําคัญเปนลํา ดับตนๆ ในการฟนฟูสภาพทะเลที่เสื่อมโทรม ของไทย และหลีกเลี่ยงโครงการตางๆ ที่กอ ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จาก รายงานของสหประชาชาติ เ ที่ เ ผยแพร เ มื่ อ เดือนที่แลวยืนยันชัดเจนถึงการปกปองความ หลากหลายทางชี ว ภาพที่ ส  ง ผลดี ต  อ ความ ก า วหน า ทางเศรษฐกิ จ รายงานฉบั บ นี้ ยั ง ยื น ยั น ด ว ยว า ประเด็ น การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น เป น “สิ่ ง ที่ ถู ก ต อ ง เหมาะสม และจํ า เป น ตองทํา”


20A Íѹ´ÒÁѹ ผู ้ ผ ลิ ต เครื่ อ งจั ก รจากอิ น เดี ย เร่ ง แก้ ปัญหาโรงไฟฟ้าพลังชีวมวลแล้ว หลัง จากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่ง หยุดเดินเครื่องจักรไม่มีก�าหนด จนกว่า แก้ไขจุดบกพร่องให้เรียบร้อย หวั่นเกิด เหตุ ซ�้ า รอยเสี ย ชี วิ ต เพิ่ ม หลั ง จากผู ้ ฯ ตรังและหลายหน่วยงานเข้าตรวจสอบ อุบัติเหตุ วิศวกรและช่างเสียชีวิต 2 คน บาดเจ็บ 2 คนสูดดมก๊าซพิษ

Çѹ·Õè 22 - 28 ÁԶعÒ¹ 2556

แก้เครือ่ งจักรโรงไฟฟ้าชีวมวลตรัง

หวัน่ เกิดเหตุซำ�้ รอยก่อนเปิดใช้งำนใหม่

จังหวัดตรัง มีหนังสือที่ ตง.0033(3)/ 974 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2556 เรื่องให้ ระงับ การทดลองเดินเครื่องจักรบางส่วนและให้ ปรับปรุงแก้ไขโรงงาน ถึงกรรมการผู้จัดการ บริษัทแปลน อีโค่เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด ผู้รับใบ อนุญาตโรงงาน มีค�าสั่งในหนังสือ 3 ข้อ อาศับอ�านาจตรม ม.37 พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ มี ค�า สั่ ง ให้ ท ่ า น ด�าเนินการต่อไปนี้ 1.ให้ระงับการทดลองเดินเครื่องจักร ในส่วนของเครื่องผลิตก๊าซจากชีวมวล แบบ Gasification system ที่เกิดอุบัติเหตุ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป 2.ให้ปรับปรุงแก้ไขระบบป้อนเชื้อเพ ลิงสู่ห้องเผาไหม้สามารถล�าเลียงเชื้อเพลิงไ ด้โดยไม่ติดขัด พร้อมทั้งมีมาตรการในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดขัดของเชื้อ เพลิง โดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวติ ของผู้ปฏิบัติงาน 3.ให้มแี บบแปลนการปรับปรุงแก้ไขแ ละมาตรการตามข้อ 2 พร้อมค�ารับรองของผู้ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพื่อกรม

โรงงานอุตสาหกรรมพิจารณา ความเป็นไป ได้ในการป้องกันปัญหาดังกล่าว การด�าเนินการตามข้อ 2 และ 3 ให้ แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2556 ก่อนที่จะทดลองเดินเครื่องจักรต่อไป ต้องได้ รับการพิจารณารับแจ้งการทดลองเดินเครือ่ ง เป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าทีเ่ ท่านัน้ จึง เรียนมาเพือ่ ให้ทา่ นฯปฏิบตั ติ ามโดยเคร่งครัด มิฉะนันท่านฯจะต้องรับโทษตามกฎหมาย แหล่งข่าวระดับสูง เปิดเผยว่า “ เมื่อ เร็ว ๆ นี้ เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั อังกลัว้ จากอินเดีย(ผู้ ผลิตเครื่องจักร) บริษัทรีนิวเวเบอร์พลัส จ�ากัด มาเลเซีย (ผูร้ บั ติดตัง้ เครือ่ งจักร) บริษทั แปลน อีโค่เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด(เจ้าของโรง ไฟฟ้า) และส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ตรังได้ประชุมร่วมกัน โดยทางบริษัท ผู้ผลิต เครื่องจักรรู้ปัญหาพร้อมแก้ไข โดยส่งแบบ มาให้ในสัปดาห์นี้ และด�าเนินการปรับปรุงให้ ระบบเผาไหม้สมบูรณ์เพือ่ จะไม่เกิดอุบตั เิ หตุ ขึ้นมาอีก เมื่อทางส�านักงานอุตสาหกรรม ดูแบบและมีการแก้ไขเป็นที่ปลอดภัย ทาง อุตสาหกรรมจ.ตรัง จะส่งเรื่องทั้งหมดเพื่อให้ กรมโรงงานฯ ตรวจพิจารณาอีกครัง้ หนึง่ ก่อน ที่จะอนุญาตให้ทดลองเดินเครื่องจักรต่อไป แต่ต้องปลอดภัย ผู ้ อ อกแบบและผลิ ต เครื่ อ งจั ก ร จะ ออกแบบเครื่องจักรให้เป็นกลางๆ เพื่อใช้กับ วัตถุดิบหลายอย่างในแต่ละประเทศ เพียง แต่คนที่เข้าควบคุมทดลอง ยังไม่เกิดความ ช� า นาญในการควบคุ ม เครื่ อ งจั ก รจึ ง เกิ ด อุบัติเหตุเกิดขึ้น ในครั้งนี้ บริษัท แปลน อีโคเอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท แปลนทอยส์ จ�ากัด มี ก�าลังผลิตไฟฟ้า 5 เมกะวัตต์ โดยอยู่ระหว่าง การติดตั้งเครื่องจักรโรงไฟฟ้า ได้รับการส่ง เสริมจาก บีโอไอ เป็นวงเงิน 340 ล้านบาท เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังชีวมวล เช่น เศษไม้ กิ่งไม้ รากไม้ และขี้เลื่อยที่เหลือจาก ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม และขาย ไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ทาน 2.ให้ เ อกที่ ค รอบครองพื้ น ที่ สั ม ปทา นที่ อ ายุ ห มดสั ม ปทานคื น กลั บ ให้ ก รมป่ า ไม้ และ ภาครั ฐ จั ด สรรที่ ดิ น ที่ ห มดอายุ สัมปทาน กว่า 1 แสน 7 หมื่นไร่ ในจังหวัด กระบี่ นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ให้ กับคนจน ของแต่ละจังหวัด เมื่ อ วั น ที่ 17 พฤษภาคม 3.ให้ จั ง หวั ด มี ค� า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณ 2556 เวลา 13.30 น.กลุ ่ ม ะท� า งานที่ ม าจากภาคประชาชน ตรวจ เครือข่ายเกษตรกรไร้ที่ดินท�า สอบในการแก้ ปั ญ หาที่ ดิน หมดสั มปทาน กิน จ�านวนกว่า 500 คน น�า 4.ให้ปิดป้ายประกาศ แปลงที่ดินที่หมดอายุ โดยนายกฤษฎา จีระพันธ์ สัมปทานแล้ว ให้ประชาชนได้รบั ทราบ และ5 ได้ เ ดิ น ทางมารวมตั ว กั น ที่ ให้ภาครัฐเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก บริเวณสนามหน้าศาลากลาง การถูกท�าลายที่พักอาศัยในที่ดินสัมปทาน จั ง หวั ด กระบี่ เพื่ อ ทวงถาม เมื่อปลายปีทีผ่านมา ความคื บ หน้ า ข้ อ เรี ย กร้ อ ง ต่ อ มาทางจั ง หวั ด กระบี่ ได้ เ ชิ ญ จ�านวน 5 ข้อ ที่ได้ยืนหนังสือ ตัวแทนเกษตรกร ผู้รับสัมปทาน และเจ้า ถึงนางสาวยิงลักษณ์ ชินวัตร หน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ที่ห้อง นายกรัฐมนตรี เกษตรกรที่ ไ ม่ มี ที่ ดิ น ท� า กิ น ได้ เ ช่ า พื้ น ที่ ประชุ ม พนมเบญจา ศาลากลางจั ง หวั ด โดยข้อเรียกร้อง ประกอบด้วย1.ให้ สัมปทาน เหมือนที่นายทุนเคยได้สัมปทา กระบี่ มี น ายสมาน แสงสอาด รองผู ้ ว ่ า

ราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน พร้อม ด้วยนายวีระ จันทรทิพรักษ์ ปลัดจังหวัด กระบี่ นายอ�านาจ สร้อยเกียว ผอ.ส�านัก จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ นาย กฤษฎา จีระพันธ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม โดยในที่ประชุมได้มีการพูดคุยถึง ข้อเรียกร้องของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งได้ข้อสรุป ว่าทางจังหวัดกระบี่ รับหลักการทุกข้อตาม ที่กลุ่มเกษตรกรฯเสนอ โดยใช้เวลาประชุม นานร่วม 2 ชั่วโมง หลั ง จากเสร็ จ สิ้ น การประชุ ม นาย กฤษฎา จี ร ะพั น ธ์ ตั ว แทนฯก็ ไ ด้ อ อกมา พบปะกับเกษตรกรพร้อมกล่าวว่า ขณะนี้ใน เบื้องต้นทางจังหวัดกระบี่ ได้รับหลักการทุก ข้อเรียกร้องตามที่กลุ่มเกษตรกรฯได้เสนอ และจะไปท�าสัญญากับส�านักงานป่าไม้ฯ เพื่อขอเช่าพื้นที่ในราคาไร่ละ 100 บาท/ปี ท�าให้เกษตรกรฯพอใจและแยกย้ายกันเดิน ทางกลับ

หลังจากทีโ่ รงไฟฟ้าพลังชีวมวล บริษทั แปลน อีโค่เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (ผลิตกระแส ไฟฟ้ าขายให้ กั บ การไฟฟ้ าส่วนภูมิภ าค) ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกับบริษัท พาราวีเนียร์ 2002 จ�ากัด(โรงเลื่อยแปรรูปไม้ยางพารา) หมู่ที่ 2 ต�าบลในควน อ�าเภอย่านตาขาว ได้เกิดอุบัติเหตุ ก๊าซคาร์บอนมอลน๊อกไซค์ รั่วออกมาจนเป็นเหตุให้ นายไมเคิ่ล ค๊อป ปิ่น วิศวกรชาวนิวซีแลนด์ และช่างคนไทย เสียชีวิตในเหตุการณ์ 2 คน บาดเจ็บ 2 คน ทั้งหมดเป็นพนักงานของบริษัทรีนิวเว เบอร์พลัส จ�ากัด ประเทศมาเลเซีย (รับติด ตั้งเครื่องจักร) เกิดเหตุเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2556 เช้าวันที่ 10 มิถุนายน หลังจาก นั้น นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการ จ.ตรังและคณะเข้าตรวจสอบโรงไฟฟ้า ถึง สาเหตุเกิดเสียชีวิตและบาดเจ็บของคนงาน และช่ ว งเย็ น นายณั ฐ พล ณั ฏ ฐสมบู ร ณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายภิญโญ แสงพงศ์ชวาล อุตสาหกรรม จังหวัดตรัง โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้า พลังงานชีวมวล บริษัทแปลน อีโค่เอ็นเนอร์ ยี่ และเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ทีป่ รึกษาในการติดตัง้ และทดลองเดินเครื่องจักรบริษัทรีนิวเวเบอร์ พลัส จ�ากัด ประเทศมาเลเซียรอการชี้แจง สาเหตุของอุบัติเหตุ เบือ้ งต้นพบว่าในระหว่างการทดลอง เดินเครื่องจักรผลิตก๊าซจากชีวมวล แบบ Gasification system โดยมีเครื่องเผาไหม้ 3 ตัว เผาไหม้ได้ 1 ตัว อีก 2 ตัวการเผาไหม้ ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากระบบเผาไหม้เชื้อ เพลิงเกิดขัดข้องและเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาใน การติดตั้งและทดลองเดินเครื่องจักรบริษัท รีนิวเวเบอร์พลัส จ�ากัด มาเลเซีย จ�านวน 4 คนเข้าท�าการแก้ไขในบริเวณป้อนเชื้อเพลิง

สู่ห้องเผาไหม้ ซึ่งอยู่ส่วนบนของเครื่องจักร ผลิตก๊าซจากชีวมวล และมีการรั่วไหลของ ก๊าซจากเครื่อง วิศวกร ช่างและคนงานได้ สูดดมก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์เข้าไปอย่าง แรง เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทั้ง 4 คนสลบ ก่อน ถูกน�าตัวทั้ง 4 คนส่ง รพ.เสียชีวิต 2 คน บาด เจ็บนอนรพ. 2 คน ทั้งนี้อธิบดีฯกล่าวว่า ปัญหามาจาก หอป้อนเศษไม้ขัดข้อง โรงงานต้องให้คนไป หยิบเศษไม้ ขณะที่กระบวนการท�างานของ เครื่องจักรมีปัญหาปล่อยก๊าซคาร์บอนมอน ออกไซด์ออกมาและสูดดมเข้าไป เบื้องต้น ได้สั่งให้อุตสาหกรรมจังหวัดใช้อ�านาจตาม มาตรา 37 แห่งพ.ร.บ.2535 ให้โรงงานราย นี้ ระงับการเดินเครื่องจักรในส่วนที่ผลิตก๊าซ จากชีวมวลตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะหาสาเหตุ ในเชิงลึกและปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จรวม ทั้งให้ด�าเนินการติดตั้งเครื่องตรวจวัดก๊าซที่ เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานต่อไปหวั่นจะ เกิดเหตุซ�้า ท�าให้มีผู้เสียชีวิตอีก ผู ้ สื่ อ ข่ า ว รายงานว่ า วั น ที่ 11 มิ ถุ น ายน 2556 ส� า นั ก งานอุ ต สาหกรรม

เกษตรกรเฮ!รัฐรับหลักการให้เช่า ทีด่ นิ ขำดอำยุสมั ปทำนไร่ละ100บำท


¡ÕÌÒ 21A

Çѹ·Õè 22 - 28 ÁԶعÒ¹ 2556 เทศบาลนครหาดใหญ รวมกับผูประกอบ การตลาดพลาซาและตลาดริมทางรถไฟ แขงขันขันกีฬาสรางสุขภาพ สรางสัมพันธ ไมตรีกับเจาหนาที่และผูประกอบการดวย กั น โดยการใช กี ฬ าเป น สื่ อ ในการสร า ง สัมพันธ

‘นครหาดใหญ’จัดกีฬาตลาดสดสัมพันธ

วั น ที่ 18 มิ ถุ น ายน 2556 ณ โรง ยิมเนเซียม สนามกีฬาจิระนคร อ.หาดใหญ จ.สงขลา ไดมีการจัดการแข็งขัน กีฬาภายใน ผูประกอบการตลาดพลาซาและตลาดริมทาง รถไฟกับเทศบาลนครหาดใหญกบั เทศบาลนคร หาดใหญ เจาหนาที่ตํารวจจราจร ใชชื่อกีฬา วา "ตลาดสดสัมพันธ ครั้งที่ 3" โดยกิจกรรม ครั้งทางเทศบาลนครหาดใหญไดเห็นถึงความ สําคัญของสุขภาพและการออกกําลังกายของ ประชาชน และไดรบั เกียรติจาก นายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญมาเปนประธาน ในพิธีเปดดวย นายสุรชาติ เล็กขาว ปลัดเทศบาล นครหาดใหญในนามของคณะกรรมการจัดการ แข ง ขั น ได ก ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ในการ พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะการสงเสริมให ประชาชนมีการออกกําลังกาย และมีสุขภาพที่ แขงแรงสมบูรณ ประกอบกับการสงเสริมใหมี ไพร พัฒโน ความสามัคคีขึ้นในหมูคณะ โดยเฉพาะบริเวณ ตลาดพลาซา 1-3 และตลาดริมทางรถไฟ โดย เจาหนาที่เทศบาลนครหาดใหญและเจาหนาที่ ใชกฬี าเปนสือ่ กลาง อีกทัง้ เปนการใหผปู ระกอบ ตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรหาดใหญ การโดยทัว่ ไปในบริเวณนีไ้ ดมี ปฏิสมั พันธทดี่ กี บั นายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนคร

ชุมพรเตรียมพรอมเปนเจาภาพ

กีฬาพลศึกษาเกมส‘ครัง้ ที3่ 8’19 - 28 กรกฎาคม

ผศ.เสนี ย  นิ ล ทจั น ทร รองอธิ ก ารบดี สถาบันพลศึกษาประจําวิทยาเขตชุมพร กล า วในการประชุ ม ตั ว แทนสถาบั น พลศึกษาทั้ง 17 วิทยาเขตทั่วประเทศ และ คณะกรรมการจั ด การแข ง ขั น ตั ว แทนผู  ประกอบการ เพื่อนําเสนอแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งตรวจสนามการแขงขัน สถานที่พัก นักกีฬา ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวก ตาง ๆ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรมนานาบุรี วา จังหวัดชุมพรมีความพรอมเพื่อรองรับการ เปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาพลศึกษา เกมส ครั้งที่ 38 โดยคํานึงถึงการมีสวน รวมของทุกฝายทั้งภาครัฐ องคกรปกครอง สวนทองถิน่ และเอกชน ไดรบั การสนับสนุน งบประมาณเพิ่มเติมจากองคการบริหาร สวนจังหวัดชุมพร จํานวน 2 ลานบาท จาก เทศบาลเมืองชุมพร และภาคเอกชน อาทิ ปตท.สผ. บริษัทหาดทิพยจํากัด (มหาชน)

ฯลฯ ขณะนี้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง สนามแข ง ขั น เตรียมที่พักตามสถานศึกษานอกเหนือจาก โรงแรมตางๆ ที่ใหความรวมมือในการลด ราคาคาหองพัก+อาหาร มีการอํานวยความ สะดวกตางๆ มีบริการรถรับ-สง การรักษา ความปลอดภัย เปนตน คาดวาการแขงขัน กีฬาครัง้ นีจ้ ะมีนกั กีฬาและเจาหนาทีเ่ ขารวม งานไมนอยกวา 5,000 คน มีการชิงชัยภาย ใตคาํ ขวัญ “มิตรไมตรี เหนือชัยชนะ”จาก 39 ชนิดกีฬา ชิงเหรียญรางวัลทั้งหมด 3,347 เหรียญ สวนใหญสนามแขงขันจะอยูใ นเขต อําเภอเมืองชุมพร ยกเวนกีฬากอลฟจะใช สนามแขงขันของเขื่อนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎรธานี โดยในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 19.00 น. จะมีการเลี้ยงตอนรับ นักกีฬาและเจาหนาที่ฯ ณ โครงการพัฒนา พื้นที่หนองใหญตามพระราชดําริ ตําบล บางลึก อําเภอเมืองชุมพร สําหรับพิธีเปด

หาดใหญกลาววา ตามทีเ่ ทศบาลนครหาดใหญ ไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญในการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่นองชาวตลาดและ การสรางความสัมพันธของพีน่ อ งชาวตลาดและ เจาหนาทีเ่ ทศบาลนครหาดใหญ รวมถึง ตํารวจ จราจร สถานีตํารวจภูธรหาดใหญ จึงไดจัดการ แขงขันกีฬาในครั้งนี้ขึ้นมา การแขงขันกีฬาครั้งนี้แบงเปน 4 สี คือ สีฟา มีคุณมาลี แซจัง เปนประธานสี สีเขียว มี

คุณประสิทธิ์ ชวยชูสกูล เปนประธานสี สีชมพู มีคุณรัชณิช จอกนอย เปนประธานสี และสี เหลือง มีคุณชันวัฒน โพธิพงศา เปนประธานสี โดยมีชนิดการแขงขันทั้งสิ้น 12 ชนิด ดังนี้ กีฬา ฟุตซอล วิ่งผลัดซุปเปอรแมน วิ่งผลัดอุมแตง วิ่งผลัดกระสอบ วิ่งผลัดแบกนม ปดตาตีหมอ เกาอี้ดนตรี ตีกอลฟพิสดาร รองเทาชุลมุน ขี่มา สงเมือง คูรักปอนไข ชักเยอ วิ่งวิบาก วิ่งฮูลาฮูบ และมีการเดินขพวนพาเรดอีกดวย

กําหนดวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ณ สนาม กีฬากลางจังหวัดชุมพร สถานีวิทยุโทรทัศน แหงประเทศไทย หรือ NBT ถายทอดสดทั่ว ประเทศ เวลา 17.00 น. เปนตนไป ถือเปนการ เผยแพรภาพลักษณของจังหวัดชุมพรใหเปน ที่รูจักไดเปนอยางดี นายพี ร ะศั ก ดิ์ หิ น เมื อ งเก า ผูวา ราชการจั ง หวั ด ชุ ม พร ได ก ล า วในโอกาส เป น ประธานการประชุ ม คณะกรรมการ จัดการแขงขันพลศึกษาเกมสรว มกับสถาบัน พลศึกษาทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 วาชาวชุมพรรูสึกเปนเกียรติอยางสูง ที่ไดมีโอกาสตอนรับนักกีฬาและผูควบคุม ทีม ตลอดจนนักทองเที่ยวจากสถาบันการ พลศึกษาทั่วประเทศ ในการเปนเจาภาพ จั ด การแข ง ขั น กี ฬ าระดั บ ชาติ ซึ่ ง จั ง หวั ด

ชุ ม พร ได เ ตรี ย มความพร อ มโดยแต ง ตั้ ง คณะกรรมการฝายตางๆ 19 ฝายจัดประชุม คณะกรรมการติดตามการดําเนินงานอยาง ตอเนื่อง ฝากคณะกรรมการแตละฝายได ทุมเทกําลังความสามารถอยางเต็มที่ เพื่อ ใหการแขงขันกีฬาในครัง้ นีเ้ ปนไปดวยความ เรียบรอย ยิ่งใหญ สมศักดิ์ศรีชาวชุมพร น อ ก จ า ก นี้ ไ ด  ม อ บ ห ม า ย ใ ห  สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร จั ด โปรแกรมท อ งเที่ ย ววั น เดย ท ริ ป และ สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด ชุ ม พรจั ด สินคาโอทอปบริการในชวงการแขงขันดัง กลาว สุดทายฝากเชิญชวนชาวชุมพรรวม ชม เชียร เปนกําลังใจใหกับนักกีฬา และมี จิตสํานึกในการเปนเจาบานที่ดีเพื่อชื่อเสียง ของจังหวัดชุมพร

Thank Press : คุณสิทธิพร สุวรรณสุต ประธานเจาหนาที่บริหาร พรอมดวยคณะ ผูบริหาร บริษัท พีดี เฮาส คอรปอเรชั่น จํากัด จัดงาน “Thank Press 2013” เพื่อสราง ความสัมพันธอนั ดีและขอบคุณสือ่ มวลชนสายอสังหาริมทรัพย ทีไ่ ดสนับสนุนและเผย แพรขาวสารของบริษัทฯ ตลอดมา ณ สุวรรณาริเวอรไซต จ.ชัยนาท เมื่อเร็วๆ นี้


22A â¦É³Ò

Çѹ·Õè 22 - 28 ÁԶعÒ¹ 2556


Çѹ·Õè 22 - 28 ÁԶعÒ¹ 2556

â¦É³Ò 23A


24A â¦É³Ò

Çѹ·Õè 22 - 28 ÁԶعÒ¹ 2556


ปที่ 16 ฉบับที่ 798 วันที่ 22 - 28 มิถุนายน 2556

www.songkhlatoday.com

30 บาท

www.facebook.com/paktaifocus www.twitter.com/songkhlatoday ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี

B

ประมุข ลมุล

ถกรอบ3ยั ง ตั ้ ง ประเด็ น หลั ก 5ข อ BRNยอมลดความรุนแรงเดือนรอมฎอน อานตอหนา 20B

‘เติ ล ้ ’ พี พลัส สตูดิโอ ถาลมก็ลมใหสุด จะไดยืนแบบตั้งใจ ภูริดา ชูสาย

สัมฤทธิ์ เลียงประสิทธ

สมบูรณ คําแหง

ซอลีฮีน อิสมาแอล

กลุม ตานทาเรือกดดันผูส มัคร

‘สัมฤทธิ-์ ซอลีฮนี ’ไมหว งใชสทิ ธิน์ อ ย อานตอหนา 19B


2B â¦É³Ò

Çѹ·Õè 22 - 28 ÁԶعÒ¹ 2556


â¦É³Ò 3B Çѹ·Õè 22 - 28 ÁԶعÒ¹ 2556

พบ

ครั้งที่ 1

27ก.ค.-4ส.ค.56

ณ ศูนยประชุมนานาชาติฯ มอ.หาดใหญ

บาน, สถาบันการเงิน, คอมพิวเตอร, โทรศัพท, จิวเวลรี่ และ OTOP ฯลฯ

Southern Book Expo 2013

“อานเพ�อรู มุงสูสังคมอาเซียน”

สมาคมผูจัดพิมพและผูจำหนายหนังสือแหงประเทศไทย

THE PUBLISHERS AND BOOKSELLERS ASSOCIATION OF THAILAND

• นิทรรศการและกิจกรรมสงเสริมการอาน • การสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ • งานแสดงหนังสือมุสลิม

พบโปรโมชั่น

สัปดาหหนังสือภาคใต

FOCUS one PLUS

ครั้งแรกในภาคใต ที่ นำ 300 บูธ จากศูนยประชุมฯ สิริกิติ์ พรอมสวนลดพิเศษ 20-70% สรางสรรคโดย

ชมรมรานหนังสือ

รวมจัดโดย สอบถาม/จองบูธ 08 6488 0111 รวมบริจาคหนังสือ “โครงการสงตอความรู จากพี่สูนองชายแดนใต”


·ŒÍ§¶Ô蹾Ѳ¹Ò

Çѹ·Õè 22 - 28 ÁԶعÒ¹ 2556

‘สรางความรู- เสริมเศรษฐกิจ-คุณภาพชีวติ ทีด่ ’ี

พันธกิจ‘ประสาน เหลาะเหม’นายกฯมวงงาม ประสาน เหลาะเหม นายกเทศมนตรีเมืองมวงงาม “ประชาชนใหโอกาสมาแลว คิดอยู เสมอวาการเปนบุคคลสาธารณะ ตองทําอยางไร อะไรที่ชาวบานไม ชอบก็จะไมปฏิบตั ิ อะไรคือสิง่ ทีช่ าว บานตองการก็พยายามตอบสนอง ใชหลักการงายๆ เอาตัวเองเปน ที่ตั้งวา ตองการอะไรจากนักการ เมือง ถาเราทําได และทําไดดี ก็ จะไดใจจากประชาชน นั่นคือสิ่งที่ สําคัญที่สุด” นายประสาน เหลาะเหม นายก เทศมนตรีเมืองมวงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา พูดถึงหลักในการทํางาน หลัง จากที่เขาสูถนนการเมืองทองถิ่น โดย เริ่ ม ต น จากการเป น สมาชิ ก องค ก าร บริ ห ารส ว นตํ า บลม ว งงามหนึ่ ง สมั ย เมือ่ ป 2543 และเขาสูต าํ แหนงผูบ ริหาร “นายกองคการบริหารสวนตําบล” สมัย ที่ 1 ป 2547 จากการตั้งใจทํางาน จึง ไดรับความไววางใจ ไดเขาสูตําแหนง

นายกองคการบริหารสวนตําบล สมัย ที่ 2 เมื่อป 2551 วันนี้ องคการบริหารสวนตําบล มวงงาม ไดเปลี่ยนฐานะเปนเทศบาล เมืองมวงงาม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ดวยนโยบาย “สานงานตอ กอ งานใหม” จึงไดรับความไววางใจได เขามาสูตําแหนง ผูบริหาร เปนสมัยที่ 3 และเปนนายกเทศมนตรีเมืองมวง งาม เปนคนแรก นายประสาน บอกวา การเขามา ถนนสายการเมื อ งท อ งถิ่ น ไม ไ ด ถื อ เปนความชอบ แตไดมีโอกาสไปฟง ปราศรัยตามเวทีตางๆ ก็เริ่มเขาใจบท บาทหน า ที่ แ ละซึ ม ซั บ สิ่ ง เหล า นั้ น เข า มา ก็ ไ ด มี โ อกาสเป น ส.อบต.1 สมัย ดูแลประชาชนตามอํานาจหนาที่ ในป 2547 มีการเลือกผูบริหารโดย ตรง คิดวาก็อาศัยประสบการณ ความ รู  ที่ ไ ด สั่ ง สมมาน า จะเอื้ อ และทํ า ประโยชนใหประชาชนได

เมื่ อ ได ตํ า แหน ง มาก็ พ ยายาม ทํางาน และเรียนรูไปเรื่อยๆ เพราะ ประสบการณความชํานาญทางดาน การเมืองถือวายังนอย “ ชวง สอง ปแรกคอนขางมีปญ  หา ไมสามารถทํางานเพือ่ ตอบสนองความ ตองการและสัญญาประชาคมทีเ่ คยให ไวกับประชาชนได เนื่องจากติดขัดกับ ระบบการทํางาน อํานาจหนาทีแ่ ตดว ย ความพยายาม ประสานการทํางานกับ พนักงาน เอายุทธศาสตรดานนโยบาย ที่วางไวมาบูรณาการรวมกัน เพื่อนํา ไปสูการปฏิบัติเพื่อใหเห็นเปนรูปธรรม

ใหเห็นวาสิ่งที่พูดไว เราทํา และทําได” จากอบต. มาสู  เ ทศบาลเมื อ ง ได ก็ ด  ว ยความพร อ มขององค ก ร ความพรอมของบุคลากร ชุมชน และ ความตองการของประชาชนโดยผาน กระบวนการประชาคม ภายใตระเบียบ กฏหมายที่กําหนดไว ซึ่งก็เปนเรื่องที่ คอนขางยากพอสมควร แตก็ไดมายืน ณ จุดนี้แลว “ผมวาดภาพของมวงงามใน มุ ม การพั ฒ นาที่ อ ยากจะให เ ป น และพยายามเดินไปตามเสนทาง นั้น จะใหเลือกทําดานหนึ่งดานใด


·ŒÍ§¶Ô蹾Ѳ¹Ò 5B

Çѹ·Õè 22 - 28 ÁԶعÒ¹ 2556

คงเปนไปไมได แตคดิ วาการพัฒนา ดานตางๆ ตองเดินไปพรอมๆ กัน” นายประสาน กลาว และวา โดยอิงยุทธศาสตรที่กําหนดมา ในทองถิน่ ซึง่ ทางฝายบริหารไดกาํ หนด ยุทธศาสตรการพัฒนาไว 7 ดานและ กําหนดแนวทางการบริหารไว 3 พันธ กิจหลักคือ “สรางความรู เสริมเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี” เพือ่ ใหเทศบาลเมืองมวงงามกาว ไปสูเ มืองนาอยูด ว ยวัฒนธรรมประเพณี ที่ดีงาม เศรษฐกิจมีความเขมแข็งเลี้ยง ตัวเองได และคนในชุมชนมีการศึกษา ที่ดี ซึง่ การพัฒนาทีด่ นี นั้ ตองพัฒนา ทีต่ วั คน ใหคนมีความรู ยุทธศาสตรแรก คือการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวั ฒ นธรรมเป น เรื่ อ งที่ ใ ห ค วาม สําคัญมาตลอด สนับสนุนสงเสริมการ เรียนการสอนโรงเรียนในพื้นที่ การ ให ทุ น การศึ ก ษา “ทุ น ภู มิ บุ ต ร” เพื่ อ สนับสนุนใหศกึ ษาตอในระดับปริญญา ตรี ซึ่งจะเริ่มดําเนินการไดในปหนา ด า นศาสนาและวั ฒ นธรรม ก็ ใ ห ค วามสํ า คั ญ เพราะ เทศบาล เ มื อ ง ม  ว ง ง า ม ป ร ะ ช า ช น นั บ ถื อ ศ า ส น า พุ ท ธ 7 0 % แ ล ะ นั บ ถื อ ศาสนาอิสลาม 30% ซึ่งนายกเองก็ เปนคนอิสลาม แตทําอยางไรใหคน ทั้งสองศาสนา สามารถอยูรวมกันได อยางสันติ นี่คือสิ่งที่พยายามทํามาตลอด ก็ ใหความสําคัญทัง้ สองศาสนาเทาๆ กัน โดยการสงเสริมกิจกรรม สําคัญๆ ตางๆ ยุทธศาสตรที่สองคือ ดานการ อนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดลอม และแหลงทองเที่ยว เพราะมวงงามมี จุดเดน จุดแข็งคือแหลงทองเที่ยวทาง ทะเล มีความยาว 7.2 กิโลเมตร ครอบ คลุมหมูท ี่ 2,3,7,8,9 ซึง่ ยังคงมีความงาม ตามธรรมชาติ ตอนนี้กําลังพัฒนาให เปนจุดพักผอน โดยมีเอกชนเริ่มเขามา ทํากิจการเกี่ยวกับหองพักเพื่อรองรับ

นักทองเที่ยว นอกจากนี้ จะเปนการอนุรักษ ปะการังเทียมดวยการสรางปะการัง เทียมขึ้นมาใหม ซึ่งทางเทศบาลกําลัง ทําในสวนของตรงนี้อยู ยุทธศาสตรทสี่ าม เปนการบริหาร จัดการภายในองคกร เพือ่ พัฒนาระบบ การบริหาร พัฒนาบุคลากรนําไปสูก าร พั ฒ นาองค ก รที่ ดี มี ร ะบบระเบี ย บ พยายามสรางการเรียนรูใ หกบั บุคลากร เพือ่ ใหกา วทันตอการเปลีย่ นแปลงและ สามารถรองรั บ การขยายตั ว และนํ า ทองถิ่นไปสูเปาหมาย โดยเฉพาะการ รองรับ AEC ที่จะถึงในอีก 2 ปขางหนา เราตองดูแลการจัดระเบียบชุม ชน สังคม และการรักษาความสงบ เรียบรอย ตรงนี้จะใหความเสมอภาค สิทธิและหนาทีข่ องประชาชน ใหมสี ว น รวมในการรวมกันพัฒนาทองถิ่น ดูแล ใหความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ ดานสงเสริมคุณภาพชีวติ จะเนน การสงเสริมคุณภาพชีวิตตั้งแตเริ่มอยู ในครรภ เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ รวม ทั้งใหความรู ใหสามารถพึ่งพาตนเอง และเพิม่ โอกาสในการเขาถึงการบริการ ของรัฐโดยเทาเทียมกัน สิ่งสําคัญที่ตองไดรับการพัฒนา ใหทั่วถึงอีกดานคือ โครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ตองไดมาตรฐาน และเพี ย งพอต อ ความต อ งการของ คนในทองถิ่น ถนนตองปลอดฝุน “โครงสร า งพื้ น ฐานถื อ เป น ปจจัยสําคัญในการสงเสริมความ เปนอยูหรือการใชชีวิตประจําวัน” ยุทธศาสตรดานสุดทาย คือการ พัฒนารายไดของเทศบาล สําหรับนโยบายเรงดวนทีต่ อ งทํา ภายใตพนั ธกิจหลัก 3 อยางคือ การสราง ความรู สูค วามคิดและสติปญ  ญา นําไป สูการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม การ เสริมเศรษฐกิจ ซึ่งใหความสําคัญและ ทํามาตลอดตั้งแตเปน อบต.เพื่อให ประชาชนเขมแข็ง พึง่ พาตนเองได ดวย การสงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพตางๆ

ที่มีอยู พื้นที่เกษตรกวา 9,000 ไร ที่ ประชาชนสวนใหญประมาณ 85% ใช ประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม และ 15% ที่ประกอบอาชีพประมง รวมถึง ขบวนการแปรรูป พันธกิจทีส่ ามคือ คุณภาพชีวติ ทีด่ ี ความเปนอยู ความปลอดภัย สุขภาพ รางกายที่ดี ไมมีโรคภัยไขเจ็บ จะสง เสริมในเรื่องกีฬา เพราะคนในชุมชน กําลังตื่นตัว พยายามแกไขปญหานํ้า ทวม และติดตัง้ กลอง CCTV เพือ่ ความ ปลอดภัยในชีวติ ซึง่ ก็ไดดาํ เนินการแลว ในดานวัฒนธรรม ประเพณี สิ่งที่ เทศบาลมวงงามทํามาตลอดทุกปคือ การจัดงาน “สองศาสนสัมพันธ” ซึ่งป นี้จัดขึ้นเปนปที่ 9 เปนการเปดเวทีเพื่อ ใหพี่นองทั้งสองศาสนามาทํากิจกรรม รวมกัน เพือ่ ใหเปนภาพลักษณและเปน อัตลักษณของตําบล เพื่อใหสังคมเห็น วาเราอยูรวมกันไดอยางสันติ ไมมีการ แบงแยกเรื่องของศาสนา นายกเทศมนตรี เ มื อ งม ว งงาม กลาววา ในฐานะผูน าํ พยายามเปนแกน หลัก บอกเลาเรือ่ งราวในอดีต สมัยปูย า ตายาย เขาอยูก นั แบบไหน เพราะไมวา ใครก็จะเปนเพื่อนกันทั้งนั้น มีอะไรก็ ชวยเหลือกัน พยายามรื้อฟน และชี้ ใหเยาวชนเห็น และรับรูประวัติความ เปนมาของทองถิ่น เพื่อใหเกิดความรัก สมัครสมาน สามัคคีในเมืองมวงงาม “การบริหารงานสมัยแรก ยุง ยาก พอสมควร เพราะไมมีประสบการณ

ทางการเมือง พยายามเรียนรู และนําบท เรียนประสบการณที่เจอตางๆ มาปรับ ปรุงแกไข” ขณะเดียวกัน ก็คดิ นโยบายใหมๆ ที่ทําอยางไรใหเกิดประโยชนกับพี่นอง ประชาชนใหมากทีส่ ดุ นําเสนอภาพของ คนทํางานทีเ่ รามีอยูใ หประชาชนไดเห็น เพราะเวลาทีเ่ ราวางจากงานเมือ่ ไหรจะ ลงพื้นที่ตลอด ประชาชนใหโอกาสมาแลว คิด อยูเสมอวาการเปนบุคคลสาธารณะ ตองทําอยางไรอะไรที่ชาวบานไมชอบ ก็จะไมปฏิบัติ อะไรคือสิ่งที่ชาวบาน ตองการก็พยายามตอบสนอง ใชหลัก การงายๆ เอาตัวเองเปนที่ตั้งวาตอง การอะไรจากนักการเมือง ถาเราทําได และทําไดดี ก็จะไดใจจากประชาชน นั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุด จากการพยายามทํ า งานมา ทัง้ หมด จะใชความตัง้ ใจ จริงใจกับงาน ที่ทํา พยายามศึ กษาขอ มูลว างานที่ กําลังทําคืออะไร ถือเปนหัวใจหลักของ การเปนนักการเมืองทองถิ่นที่ตองอยู ใกลชิดกับพี่นองประชาชนมากที่สุด และสิ่ ง สํ า คั ญ ของม ว งงามที่ เ อื้ อ ต อ การพัฒนาคือการรวมมือรวมใจของพี่ นองประชาชน ซึ่งใหความรวมมือใน ระดับที่ดีมาก “จะบอกกั บ พี่ น  อ งเสมอว า ทรัพยสมบัตติ รงนีไ้ มใชของใครคน ใดคนหนึง่ มันคือของพีน่ อ งมวงงาม ทุกคน” นายประสาน กลาว


6B ¡ÒÃàÁ×ͧ·ŒÍ§¶Ôè¹ เป ด ฉากดุ เ ดื อ ด “นิ พ นธ ” ทํ า หนั ง สื อ ให ช ะลอการใช ง บประมาณทอ งเที่ยว ดูงาน อดีตนายกอบจ.สงขลา ขณะที่ “อุ ทิ ศ ” ร อ งกกต.สั่ ง ปลดป า ย “หยุ ด โกงกิน หยุด อํานาจเถื่อน“ กกต.เผยรับ ทราบผูสมัครหมายเลข 2 แจงพนสีทับ เองและรั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย นของผู  ส มั ค ร หมายเลข 1 นายอุ ทิ ศ ชู ช  ว ย ผู  ส มั ค รนายก องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา หมาย เลข 1 เปดเผยวา เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2556 ไดทําหนังสือไปถึงกกต.สงขลา ใหปลดปาย หาเสียงของผูสมัครหมายเลข 2 นายนิพนธ บุญญามณี จํานวน 2 ชุดคือ ชุดทีช่ อื่ วา “หยุด โกงกิน” และ “หยุด อํานาจเถื่อน” “ผมวาคนพวกนี้คิดงานพัฒนาไม ออก เนื่องจากหมกมุนอยูแตในเรื่อง ทําลายลาง และตองถามกลับไปวา หยุด อํานาจเถื่อน คืออะไร ผมเปนผูบริสุทธิ์ เหตุการณทเี่ กิดขึน้ กระบวนการยุตธิ รรม ก็ตองวากันไปตามขั้นตอน ผมเชื่อใน ความบริสุทธิ์ของผม และเชื่อในระบบ ศาลยุติธรรมที่จะใหความเปนธรรมกับ ทุกฝาย” นายอุทิศ กลาว และวา การมาขึ้ น ป า ยแบบนี้ เ พื่ อ มี นั ย ยะ อีกเรื่องผมวาเปนเรื่องที่ไมนาจะเปนเรื่อง ที่สรางสรรค ไมเปนประโยชนกับประชาชน ผมจึงไดรองไปทางกกต.ไปแลว เพราะการ หยุดอํานาจเถื่อนไมใชหนาที่ของอบจ. การ ขึน้ ปายหาเสียงทุกปายถือเปน นโยบาย การ หยุดอํานาจเถื่อน ไมใชหนาที่ของอบจ. เปน หนาที่ของหนวยงานอื่น “ที่สําคัญเรื่องนี้กระบวนการยุติธรรม ดําเนินการอยู และผมเชือ่ มัน่ ในความบริสทุ ธิ์ ของผม และเชื่อมั่นในศาล” สวนเรื่องปาย “หยุด โกงกิน” ก็เชนกัน ผมคิดวาคําวาหยุดโกงกิน จะเขาตัวคนที่ขึ้น ปายเอง เพราะคําวา หยุด โกงกิน คือพฤติ กรรมที่ผานมา เพราะฉะนั้นสืบคนไปไดวา ใครจํานํารถหลวง รถเบิกนํา้ มันเปนเท็จ แลว ใครถูกศาลตัดสิน 20 ป นั้นตางหาก “คําถามก็คือวาตองไปถามคําถามวา หยุด โกงกิน หยุดใคร ในเมือ่ ผมในฐานะนายก อบจ.สงขลาที่ผานมา ผมไมเคยมีประวัติ อยางนั้นเลย ไมมีโกงกิน ไมมีปปช.มาตรวจ สอบ ไมมีอะไรเลย มีแตการตรวจสอบปกติ ธรรมดา ซึ่งทุกหนวยก็ตองถูกตรวจสอบใน ระบอบโดยหนวยงานที่รับผิดชอบอยูแลว” ซึ่งเขามีหนวยงานอยูแลว เชน สตง. และหนวยงานเหลานั้นไมไดชี้มูลความผิด ไมเหมือนกับบางกรณีที่ศาลชั้นตนตัดสิน 20 ป ผมคิดวาเรื่องเหลานี้เปนเรื่องที่นารัง เกียรติมากทีส่ ดุ เมือ่ เห็นปาย 2 เวอรชนั่ นี้ ผม บอdกับทีมงาน บอกกับสมาชิกสภาจังหวัด และฐานเสียงของผม วา “เราชนะแลวครับ เพราะเราคิดทีจ่ ะ ทํางานใหกบั ประชาชน เราคิดดี เราไฝjดี เราทําดี เพราะฉะนัน้ คนทีค่ ดิ ไมดี ทําไมดี เสียเอง แลวคิดวาคนอื่นทําไมดีดวย คน เหลานีป้ ระชาชนจะลงโทษแนนอน” นาย อุทิศ กลาว และวา การดําเนินการปลดปายทัง้ 2 เวอรชนั้ นี้ เปนหนาที่ของกกต.วาจะพิจารณาอยาง ไร เปนกระบวนการการทํางานของกกต. ขณะที่ นายนิพนธ บุญญามณี ผู

Çѹ·Õè 22 - 28 ÁԶعÒ¹ 2556

‘นิพนธ’คานใชงบ-‘อุทศิ ’รองปลดปาย มวยถูกคู‘ ชิง’นายกอบจ.สงขลาดุเดือด

อุทิศ ชูชวย

นิพนธ บุญญามณี

“ขอเพียงแตใหพนี่ อ งประชาชน เขาทราบขอ

อุทิศ ชูชวย

“เราชนะแลวครับ เพราะเราคิดที่จะทํางานใหกับ

มูลที่แทจริงวามันเกิดอะไรขึ้นในบานเมือง ซึ่ง ประชาชน เราคิดดี เราใฝดีเราทําดี เพราะฉะนั้นคนที่คิด ความจริงตรงนี้จะทราบไดจากเวทีปราศรัย ที่จะ ไมดี ทําไมดีเสียเอง แลวคิดวาคนอื่นทําไมดีดวย คนเหลา นี้ประชาชนจะลงโทษแนนอน” บอกที่มาที่ไปของการขึ้นปายนี้อยางไร” นายนิพนธ อธิบายวา อยากจะทําให เปนเรือ่ งความประพฤติของคน เพราะฉะนัน้ สมัครนายกอบจ.สงขลา หมายเลข 2 กลาวถึง เห็ น ว า การทําการเมืองสีขาวจริงๆ มันทําได ผมไมเอาปญหาคนมาเกี่ยวกับปญหาหลัก การขึ้นปาย 2 เวอรชั่นคือ หยุด โกงกิน และ หยุ ด อํ า นาจเถื่ อ นว า เพื่ อ ต อ งการให ค น ไมใชทําไมได เพราะการทุจริต หรือไมทุจริต การ ตัวบุคคลกับหลักการตองแยกออกจาก สงขลาไดหยุดกอนวา ในชวง 3 ปที่ผานมา มันเกิดอะไรขึน้ ทีส่ งขลา หรือเกิดอะไรขึน้ กับ การบริหารจัดการทองถิ่น เมือ่ คนไดคดิ วาเกิดอะไรขึน้ สเต็ปตอ ไปก็คอื การนําเสนอนโยบายวา เรามาทํากัน อยางนีก้ นั มัย๊ สิง่ ทีผ่ มเรียกวา “อบจ.สีขาว” คือ อย า งนี้ ทํ า อย า งนี้ แล ว เชิ ญ ชวนพี่ น  อ ง ประชาชนมารวมกันสรางอบจ.สีขาวดวยกัน “สองคําทีข่ นึ้ ปาย คือจุดทีท่ าํ ใหความ ไมมั่นใจตอการกระจายอํานาจเกิดขึ้น ผม มีสว นในการผลักดัน การออกกฎหมาย แลว วันนี้ถาจะมีการกระทํา หรือพฤติกรรมที่ทํา ใหเกิดความไมเชื่อมั่นตอการกระจายอํานาจ ผมคิดวาอันนี้เราตองชี้แจง” วาเหตุการณแบบนี้ไมใชเปนตัวหลัก หรือทัง้ หมดของการกระจายอํานาจ มันเปน ปญหาเฉพาะพื้นที่เทานั้น เราอยาเอาตัว บุคคลมายุงเกี่ยวกับหลักการ เราตองแบง แยกใหได


¡ÒÃàÁ×ͧ·ŒÍ§¶Ôè¹ 7B

Çѹ·Õè 22 - 28 ÁԶعÒ¹ 2556

ภาพปายหาเสียงของนายนิพนธ บุญญามณี กอนวันรับสมัครเลือกตั้งนายก อบจ.สงขลา และฉีดพนสเปรย ลบรอยกระสุน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 กันใหได ไม อ ย า งนั้ น ความเข า ใจเรื่ อ งการ กระจายอํานาจใหกับทองถิ่นมีความสับสน มากยิ่งขึ้น และการสื่อปายนี้ออก เชื่อวาคน สงขลาจะเขาใจ คนสงขลาเปนคนทีต่ ดั สินใจ ทางการเมือง ที่ถูกตองมาตลอด เราเคารพ ในการตัดสินใจของคนสวนมากในจังหวัด สงขลามาทุกครั้ง “ผมเชื่ออยางนี้ ขอเพียงแตใหพี่นอง ประชาชน เขาทราบขอมูลที่แทจริงวามัน เกิดอะไรขึ้นในบานเมือง ซึ่งความจริงตรงนี้ จะทราบไดจากเวทีปราศรัย ที่จะบอกราย ละเอียดที่มาที่ไปของการขึ้นปายนี้อยางไร” นายนิพนธ กลาว

บริหารสวนจังหวัดสงขลา ไดรบั หนังสือจาก นายนิพนธ บุญญามณี ผูสมัคร นายกอบจ. สงขลา เรื่องขอใหชะลอหรือระงับโครงการ ตางๆ ของ อบจ.สงขลา วา ตามที่นายอุทิศ ชูชวย นายก อบจ. สงขลา ไดลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ซึ่งมีผลใหคณะกรรมการ การเลื อ กตั้ ง ประกาศการเลื อ กตั้ ง ใหม ภายใน 60 วัน ทานในฐานะปลัดองคการ บริหารสวนจังหวัด ทําหนาที่รักษาการใน ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนจังหวัด กํากับดูแลกิจการงานขององคการบริหาร สวนจังหวัดสงขลาทั้งหมด ดังกลาวแลวนั้น ฉะนัน้ ในขณะทีย่ งั อยูใ นระหวางการ เลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ปลัดสั่งชะลอโครงการดูงาน สงขลาใหม ขาพเจาทราบวามีโครงการตางๆ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 นาย ของ อบจ.สงขลา รวมตลอดถึงปายประชา สํ า รวม รั ก ษาพราหมณ ปลัดองคการ สัมพันธ และ สปอตโฆษณาตามสถานีวทิ ยุ

ตางๆ ที่ไดรับการอนุมัติหรือรอการอนุมัติ จากทาน ซึ่งทําใหมีสวนไดสวนเสีย หรือ เอื้อประโยชนกับผูสมัครฯ หรือมีผลกระทบ กับการเลือกตั้งในครั้งนี้ ดังนั้นเพื่อใหการ เลือกตั้งเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ขาพเจาขอใหทาน ในฐานะเจาพนักงานวาง ตัวเปนกลาง โดยการใหชะลอหรือระงับโครง การตางๆ ดังกลาวไวทงั้ หมด จนกวาจะมีการ เลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัด สงขลาใหม เสร็จสิ้น นายนิพนธ กลาววา การทําหนังสือ ดังกลาว เปนการสรางความไดเปรียบเสีย เปรียบ โดยนํางบประมาณมาหาเสียง จึง เสนอวากิจกรรมอะไรทีเ่ ขาขายขอใหระงับไว กอน เพราะขณะนี้อยูในชวงการเลือกตั้ง จึง ทําหนังสือไปถึงปลัดอบจ.สงขลา ในฐานะ รักษาการนายกอบจ.สงขลา “ใหความเปนธรรมในการหาเสียง แค วางตัวเปนกลาง เพราะการจัดโครงการนํา คนไปเที่ยวโดยใชงบประมาณแผนดิน ทุก คนทราบดี ก็บอกวาใหระงับโครงการแบบนี้ ไวกอ น แตใหไปไดหลังจากการเลือกตัง้ เสร็จ แลว ซึ่งตอนนี้มีหลายโครงการเทาที่ทราบ” แมกระทั่งสปอรตโฆษณา ปาย ยังมี โฆษณา ทีข่ นึ้ ปายนายอุทศิ อยูอ กี เมือ่ ลาออก แลวก็ตองปลดปายเหลานี้ลง ไมใชนํางบ ประมาณแผ น ดิ น มาขึ้ น ป า ยโฆษณา ถื อ โอกาสจัดพาเทีย่ ว เซ็นสัญญาพาเทีย่ ว ซึง่ ไม ถูกตอง จึงแจงใหพจิ ารณา และใหความเปน ธรรมกับทั้งสองฝาย “ผมระบุวาอะไรที่กอใหเกิดการนํางบ ประมาณไปใชในทํานองนี้ ตองระมัดระวัง เทานั้นเอง ไมไดคัดคานการดําเนินการโครง การแตอยางใด แตขอใหดาํ เนินการหลังจาก การเลือกตั้งเสร็จสิ้นเสียกอน” สวนการพนสีดาํ ทับปายหาเสียง “หยุด อํานาจเถื่อน” ตรงบริเวณที่มีภาพรูกระสุน จํานวน 3 จุดในปายดังกลาว นายนิพนธ กลาววา ไมตองการใหเกิดความสับสนวา อบจ.สีขาว เราหมายถึงวาการกระทําผิดกฎ หมายทุกเรื่อง ทําผิดกฎหมายการจัดซื้อจัด

สํารวม รักษาพราหมณ

จางจะตองโปรงใส “ตองไมมีการฮั้วประมูล อยาใช อํานาจ อิทธิพลมืดมาขมขู ตองไมมี นีค่ อื ความหมายของคําวา อํานาจเถื่อน” นายนิพนธ ยังกลาววา ตอไปการจัด ซื้อจัดจางของอบจ.จะตองโปรงใส ถายังมี การขมขู มันไมได นี่คืออบจ.สีขาว กรณีดังกลาว นายสํ า รวม รั ก ษา พราหมณ ปลัดอบจ.สงขลา ในฐานะรักษา การนายกอบจ.สงขลา กลาววา หนังสือของ นายนิพนธ เปนหนังสือขอใหวางตัวเปนกลาง ในการเลือกตั้ง “ในรายละเอียดของหนังสือในชวง

การเลือกตั้งโครงการอะไรที่ดําเนินการได ไมได ก็ควรจะชะลอไวกอน” สําหรับโครงการที่เขาขายตองระงับ สว นก็จ ะเปน โครงการเกี่ยวกับการอบรม ศึกษา ดูงาน อะไรทํานองซึง่ ก็ไดสงั่ ชะลอหมด แลว เพราะอาจจะมีผลกระทบกับกฎหมาย เลือกตั้งไดก็เลยชะลอไว จนกวาการเลือก ตั้งจะแลวเสร็จ สวนโครงการที่มีการกอสรางตางๆ ก็ ยังสามารถดําเนินการได เนือ่ งจากจะมีสว น เกีย่ ว ของกับผลกระทบตอประชาชน อะไรที่ ดําเนินการได “โดยเฉพาะ โกงโคงวิลลามารเก็ต ที่ เปดในวันที่ 21 มิ.ย.ก็นา จะไปได เนือ่ งจากดู แลวไมเกีย่ วของดูจากภาพรวม ไมนา จะเขา ขาย ยกเวนจัดแลวมีผสู มัครไปรวมงาน ก็อาจ จะเกี่ยว แตเชื่อวาผูสมัครก็คงไมไป” นาย สํารวม กลาว

โชคชัย ผลวัฒนะ

“ผมไม ท ราบรายละเอี ย ด ทราบจากพนั ก งานว า มี ก ารร อ ง เรือ่ งนีเ้ ขามา ก็ตอ งดําเนินการตาม ขั้นตอน” กกต.รับทราบลบภาพ-รองปลดปาย นายโชคชัย ผลวัฒนะ ผูอํานวยการ กกต.สงขลา กล า วถึ ง การพ น สี ดํ า ทั บ รู ป กระสุน 3 จุด บนปายหาเสียงผูสมัครนายก อบจ.สงขลา หมายเลช 2 นายนิพนธ บุญญา มณี ทีม่ ขี อ ความ “ รวมสราง อบจ.สีขาว หยุด อํานาจเถือน” วา ผูส มัครหมายเลข 2 ดําเนิน การแกไขดวยตนเอง แลวแจงเรื่องมาให กกต.รับทราบวา เขาไดแกไขปายหาเสียงดัง กลาว โดยพนสีดําทับ “กกต.ไมไดมีคําสั่ง แตเปนความ ประสงค ข องผู  ส มั ค รเอง” นายโชคชั ย กลาว และวา กรณีผูสมัครหมายเลข 1 นายอุทิศ ชู ชวย รองมาที่กกต.ใหปลดปายของผูสมัคร หมายเลข 2 จํานวน 2 ปาย คือ รวมสราง อบจ. สีขาว หยุด โกงกิง และ รวมสรางอบจ.สีขาว หยุด อํานาจเถื่อนนั้น ไมทราบรายละเอียด ทราบแตเพียงวามีการรองมาที่กรรม การรับเรือ่ งรองเรียน ซึง่ เจาหนาทีร่ บั เรือ่ งแลว มีการตรวจสอบ และลาสุดไดสงคํารองกลับ ไปยังผูรองแลว เนื่องจากเอกสารการรองยัง ไมสมบูรณ แลวสงกลับมาอีกครั้ง “ผมไมทราบรายละเอียด ทราบจาก พนักงานวามีการรองเรื่องนี้เขามา ก็ตองดํา เนิ น การตามขั้ น ตอน” ผอ.กกต.สงขลา กลาว


8B ¡ÒÃàÁ×ͧ

Çѹ·Õè 22 - 28 ÁԶعÒ¹ 2556

ทีมสงขลาพัฒนา

ทีมพรรคประชาธิปัตย์

กอดก่อนชิงเบอร์‘อุทศิ 1-นิพนธ์2’ กองเชียร์แน่น-ปลัดอบจ.ห่วงป้ายโฆษณาผิดกม. ปะหน้าคู่ชิงนายก อบจ.สงขลา ในวันรับ สมัคร “อุทศิ ” สวมกอด “นิพนธ์” ก่อนจับสลาก ได้ เบอร์ 1 ส่วนเพือ่ นเกลอยิม่ รับ เบอร์ 2 ท่าม กลางกองเซียร์แน่นขนัด “พิณ คงเอียง” ผู้ สมัครอิสระ ได้เบอร์ 3 ผูอ้ า� นวยการเลือกตัง้ ตั้งเป้าใช้สิทธิ 70% ห่วงป้ายโฆษณาจะผิด กฎหมายเลือกตั้ง

วันที่ 17 มิถนุ ายน 2556 มีการรับสมัครรับ เลือกตัง้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) สงขลา ที่หอประชุมหอประชุมอาคารเกียรติ พัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ถนน สงขลา-ระโนด ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา มี เจ้าหน้าต�ารวจดูเเลความเรียบร้อย ตรวจรถ เข้า - ออก อย่างเข้มงวด บรรยากาศเต็มไปด้วย ประชาชนที่มาให้ก�าลังใจผู้สมัคร การรับสมัครครัง้ นีม้ ผี ลู้ งสมัคร 3 คน คือ นายอุทิศ ชูช่วย จากทีมสงขลาพัฒนา นาย นิพนธ์ บุญญามณี จากพรรคประชาธิปัตย์ และ นายพิณ คงเอียง ผู้สมัครอิสระ เมื่อ นายอุทิศ เดินทางมาถึงหอประชุม อาคารเกียรติพัฒน์ ได้เดินไปจับมือ และโอบ กอด นายนิพนธ์ ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม จากนัน้ ผูส้ มัครได้ทยอยลงทะเบียน เพือ่ จับสลากเลือกล�าดับในการจับสลากหมายเลข ประจ�าตัวผู้สมัคร โดยนายนิพนธ์ เดินทางมา ลงทะเบียนเป็นคนแรก ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เวลา 08.30 น.เจ้าหน้าที่ กกต.สงขลา ได้ เชิญผูส้ มัครทัง้ 3 คน จับสลากหมายเลขประจ�าตัว โดยมีแกนน�าคนส�าคัญของพรรประชาธิปัตย์ และทีมสงขลาพัฒนา เข้าร่วมให้ก�าลังใจ ในส่วนของพรรคประชาธิปตั ย์ อาทิ นาย ถาวร เสนเนียม รองหัวหน้าพรรคฯ นายศิริโชค โสภา ส.ส.สงขลา ส่วนทีมสงขลาพัฒนา มีสมาชิก สภา อบจ.สงขลา น�าโดย นายมิตร แก้วประดิษฐ์ ประธานสภา อบจ.สงขลา รวมทั้งทีมอดีตรอง นายก อบจ.สงขลา ฯลฯ การจับสลากหมายเลขประจ�าตัวผูส้ มัคร นายอุทศิ ได้หมายเลข 1 ด้วยสีหน้ายิม้ แย้ม ท่าม กลางเสียงโห่รอ้ งจากประชาชนบริเวณทีท่ �าการ อบจ.สงขลา ส่วนนายนิพนธ์ จับสลากได้หมาย เลข 2 ด้วยสีหน้ายิม้ แย้ม พร้อมด้วยเสียงโห่รอ้ ง แสดงความยินดีจากประชาชนเช่นกัน และนาย พิณ คงเอียง จับสลากได้หมายเลข 3 จากนั้ น ผู ้ ส มั ค รเดิ น ทางไปพบปะ ประชาชน และ เดินสายหาเสียง ประกาศสถานที่ ปราศรัย ทั่วจังหวัดสงขลา นายอุทิศ ชูช่วย กล่าวหลังจากที่ได้ เบอร์ 1 ว่า ในระบอบประชาธิปไตยนี้ การอาสา พีน่ อ้ งประชาชนเข้ามาท�างานเพือ่ พัฒนาจังหวัด สงขลา ถือเป็นความเสียสละ จิตอาสา วันนี้มีผู้

สมัคร 3 คน ผมได้เบอร์ 1 สมดั่งความตั้งใจว่า จะพยายามทีจ่ ะให้จงั หวัดสงขลาเป็นศูนย์กลาง ในการพัฒนา 8 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เป้าประสงค์หลักที่วางไว้ในการพัฒนา ต้ อ งขอขอบคุ ณ พี่ น ้ อ งประชาชน ที่ ผ ่ า นมา ส�าหรับการบริหาร อบจ.สงขลาหนึ่งสมัย ที่พี่ น้องได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง “ขอเรียนว่าจะพยายามมุ่งมั่น ทุ่มเท ท�างานให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดสงขลา เพื่อเกิดผลงานอย่างเต็มที่และเต็มก�าลัง ขอ สัญญาว่าจะท�างานแลกคะแนนกับประชาชน เพื่อจังหวัดสงขลา” นายอุทิศ กล่าว ส่วน นายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าว หลังจากจับสลากว่า วันนี้หลังจากที่ได้รับเบอร์ 2 จะใช้ขบวนแห่เพื่อขอความไว้วางใจ และขอ คะแนนจากพีน่ อ้ งประชาชน และวันนี้ (17 มิ.ย. ) จะไปปราศรัยใหญ่ที่อ�าเภอหาดใหญ่ บริเวณ ตลาดเกษตร “ผมจะพูดถึงความตั้งใจเข้ามาพัฒนา ท้องถิ่น และกลับมาบริหารจัดการ โดยยืนยันที่ จะน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัด การ เพือ่ ให้อบจ.เป็น อบจ.สีขาว จะท�าทุกอย่าง ให้อยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย ไม่ใช้อ�านาจเถื่อน ก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังที่ได้เตรียมไว้ ในนโยบายทีจ่ ะน�าไปสูก่ ารปฎิบตั จิ ริงหากได้รบั

พิณ คงเอียง ความไว้วางใจจากประชาชน” นายนิพนธ์ กล่าว นายพิณ คงเอียง เป็นอดีตนักวิชาการ ศึกษาอ�าเภอศรีสาคร จ.นราธิวาส เกษียณอายุ ราชการเมื่อปี 2545 กล่าวว่า ขณะนี้ท�างานให้ กับมวลชน เช่น การพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมอาชีพ และเข้าไปมีส่วนร่วมในองค์กรของประชาชน และพรรคการเมืองในบางส่วน และมีส่วนร่วม ในการจั ด สรรที่ ดิ น ที่ น ายทุ น หมดสั ญ ญาเช่ า สัมปทานที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฏธานี และกระบี่ “เหตุ ผ ลที่ ล งสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง นายก อบจ.สงขลา ขณะนี้อายุเยอะ และอุดมการณ์ จะต้องใช้ความรู้ ความสามารถให้เกิดประโยชน์ กับพีน่ อ้ งประชาชนตามทีไ่ ด้ศกึ ษามา” นายพิณ

กล่าว และว่า สิง่ ทีน่ า่ จะพัฒนา เพราะบางกรณี ยังไม่ถงึ มือพี่น้องประชาชนเท่าที่ควร จึงมาช่วยดูแล ประชาชน และชาติบา้ นเมือง สิง่ ทีบ่ กพร่องอยูจ่ ะ พัฒนาให้ดขี นึ้ โดยจะสนับสนุนให้ประชาชนน�า เอาคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม และเคารพต่อ กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ก้าวหน้า

ทั้งพัฒนาประเทศ ให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง นายพิณ ยังกล่าวว่า ไม่ได้เป็นตัวแทน ของกลุ่มการเมืองใด และไม่จ�าเป็นต้องชนะ เลือกตั้ง เพราะไม่ได้ประสงค์จะชนะหรือแพ้ แต่ใช้สทิ ธิตามกฎหมาย โดยผูส้ มัครทัง้ สองฝ่าย เป็นทั้งญาติ และเพื่อนรุ่นน้อง ไม่มีอคติกับใคร นายถาวร เสนเนียม รองหัวหน้าพรรค ประชาธิปัตย์ กล่าวว่า พรรคมีอุดมการณ์ และ นโยบายในการกระจายอ� า นาจ สิ่ ง ส� า คั ญ ที่ สุดทีพ่ รรคต้องจัดท�าพิมพ์เขียว และก�าหนดเป็น นโยบายให้ท้องถิ่น ซึ่งมีการกระจายอ�านาจมา แล้วคือเรื่องปัจจัย 4 เรื่องความปลอดภัย และ ทีส่ า� คัญทีส่ ดุ คือ การมอบหมายภารกิจจากส่วน กลางให้รัฐบาลท้องถิ่น การเข้ า สู ่ ก ระบวนการแข่ ง ขั น เมื่ อ ประเทศไทยเข้าสู่ AEC บุคลากรต้องเตรียม ความพร้อม ฉะนั้นท้องถิ่นที่พรรคประชาธิปัตย์ ก�ากับดูแลอยู่จะต้องมุ่งเน้นในเรื่องการจัดการ ศึกษา เพราะหากจะรอให้รฐั บาลกลางดูแลเรือ่ ง การศึกษา จะล่าช้าและไม่เป็นไปตามความ ต้องการของคนในท้องถิ่น “นโยบายที่พรรคมอบหมายมาให้นัก การเมืองท้องถิ่นในนามพรรคประชาธิปัตย์คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพราะในวันข้างหน้า ประเทศไทยจะเป็นสังคมของผู้สูงอายุ” นาย ถาวร กล่าว และว่า ฉะนั้ น นโยบายด้ า นสั ง คม สุ ข ภาพ

อนามัย และการดูแลผูส้ งู อายุ ซึง่ เป็นจุดทีพ่ รรค ประชาธิปัตย์มอบหมาย ส่วนด้านเศรษฐกิจ จังหวัดสงขลาเป็น เมืองหลวงของภาคใต้ และเป็นศูนย์กลางของ การเงิน การศึกษา การคมนาคม และการท่อง เที่ยว มีความส�าคัญอย่างยิ่งที่ต้องดูแล ความ สงบเรียบร้อยภายใน ซึ่งจะต้องท�าร่วมกับรัฐ บาลกลาง ทัง้ ด้านต�ารวจ ความมัน่ คงทีท่ หารดูแล อยู่ และทีส่ า� คัญทีส่ ดุ คือ โจรผูร้ า้ ย อบายมุข ท้อง ถิ่นมีส่วนร่วมเสมอ ทั้ ง หมดนี้ รั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น ที่ ล งในนาม พรรค จะต้องดูแลอย่างใกล้ชดิ และรับนโยบาย จากส่วนกลาง เมื่อประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาล นายถาวร กล่าวต่อว่า จะมีการก�าหนด ยุทธศาสตร์การรณรงค์ให้ประชาชน และสมาชิก พรรคออกมาเลือกตั้ง เรื่องนี้จะเป็นยุทธศาสตร์ การท�างานของผู้สมัคร ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ จะเป็นผู้เปิดไฟเขียว ทั้งนี้ จะต้องระดมสมาชิกพรรคมาช่วย หาเสี ย ง ส่ ว นการขึ้ น เวที ป ราศรั ย จะมี ฝ ่ า ย ยุทธศาสตร์ของผู้สมัครเป็นผู้ก� า หนดว่าใคร ขึ้นปราศรัยเรื่องอะไร อย่างไร และจะประชา สัมพันธ์ให้ทราบต่อไป ด้าน นายส�ารวม รักษาพราหมณ์ ปลัด อบจ.สงขลา ในฐานะ ผูอ้ �านวยการ การเลือกตัง้ นายก อบจ. สงขลา กล่าวว่า วันนี้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย เพราะมีการเตรียมการไว้แล้ว ทั้งผู้สมัครและเจ้าหน้าที่ ในส่ ว นของการรั ก ษาความเรี ย บร้ อ ย นมี พ.ต.อ.ศุภวัฒน์ ทับเคลียว รองผู้บังคับการ ต�ารวจภูธรจังหวัดสงขลา เข้ามาช่วยดูแล และ ด� า รงต� า แหน่ ง คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ�าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่ง จะมีชุดสืบสวนหาข่าวการกระท�าผิดกฎหมาย การเลือกตั้งหรือผู้มีอิทธิพลต่างๆ ในทุกอ�าเภอ สิง่ ทีห่ ลายฝ่ายกังวลเรือ่ งความรุนแรงนัน้ นายส�ารวม กล่าวว่า ไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้น หากผู้สมัครทุกท่านอยู่ในกฎระเบียบ และเท่า ที่สังเกตจากบรรยากาศในวันนี้ ผู้สมัครเป็นไป ด้วยความสมานฉันท์ นายส�ารวม ยังกล่าวว่า วางเป้าหมายให้ ประชาชนมาใช้สทิ ธิเลือกตัง้ 70% ซึง่ สังเกตจาก การเลือกตั้งสมาชิกในพื้นที่เล็กๆในสมัยที่แล้ว ซึ่งมีประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 60% “วันนี้ประชาชนมาให้ก�าลังใจผู้สมัครทั้ง สองฝ่ายมากมายพอสมควร ในวันเลือกตัง้ น่าจะ ออกมาใช้สิทธิเยอะ” นายส�ารวม กล่าว และว่า ในส่วนของข้าราชการ อบจ.สงขลา ได้ จัดประชุม โดยมีมติครม. ก�าหนด และกระทรวง มหาดไทย สั่งการให้ทุกคนวางตัวเป็นกลางใน การเลือกตัง้ ครัง้ นี้ เพราะการแข่งขันค่อนข้างสูง แต่หากมีการร้องเรียนเกิดขึน้ จะต้องด�าเนินการ ตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด นายส�ารวม ยังกล่าวว่า มีความกังวล เรือ่ งการกระท�าผิดกฎหมายเลือกตัง้ โดยเฉพาะ ป้ายโฆษณา หรือป้ายหาเสียง อาจไปขัดต่อ กฎหมายเลือกตั้งได้


¡ÒÃàÁ×ͧ 9B

Çѹ·Õè 22 - 28 ÁԶعÒ¹ 2556

เมื่อวันที่17 มิถุนายน 2556 ที่สนามหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทีม สงขลาพัฒนา ได้จัดปราศรัยใหญ่เวที เปิดตัวผู้สมัคร หมายเลข 1 นายอุทิศ ชูช่วย บรรยากาศเต็มไปด้วยประชาชน กว่า 30,000 คน โดยมี ส.อบจ. สงขลา จ�านวน 29 คน มาคอยต้อนรับ โดยมี นายวิทยา เเสงมณี ที่ปรึกษา นายกขึ้นปราศรัยคนเเรก ตามด้วย นายจิตร ทวีตา ที่ปรึกษาพิเศษ เเละ นายยุทธพงศ์ มุณสี ทิ ธิ์ กล่าวถึงนโยบายที่ นายอุทศิ ท�ามา เเล้วเเละจะท�าต่อ ทัง้ ยังกล่าวถึงกรณีการขึน้ ป้ายหาเสียง ทีม่ ขี อ้ ความว่า "ร่วมสร้าง อบจ. สีขาว หยุดโกงกิน" เเละ "ร่วมสร้าง อบจ.สีขาว หยุดอ�านาจเถื่อน" ว่าไม่ใช่หน้าที่ของ อบจ. เเต่เป็นหน้าทีข่ องหน่วยงานอืน่ ไม่วา่ จะเป็น ส�านักงานตรวจเงินเเผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น "การเมืองท้องถิน่ เป็นเรือ่ งของคน ท้องถิ่น" นายยุทธพงศ์ กล่าว พร้อมตอกย�้า จ� านวนประชาชนที่ มาร่ ว มฟังปราศรัย ว่า เก้าอี้ 12,000 ตัวมีคนนั่งเต็มหมดแล้ว ขณะ ที่ประชาชนมายืนฟังปราศรัยอีกมากกว่า 17,000 คน และบางส่วนก�าลังทะยอยเข้ามา หลังจากนัน้ ส.อบจ.ทัง้ 29 คน น�าโดย นายมิตร เเก้วประดิษฐ์ ประธานสภา อบจ. สงขลา ได้ขึ้นเวทีปราศรัย

อุทิศ ชูช่วย

ปราศรัยใหญ่‘อุทศ ิ -นิพนธ์’

ส.อบจ.พรึบ่ -บัญญัตินำ� ทัพปชป.หนุน

ก่อนขึ้นปราศรัย นายอุทิศ ชูช่วย ได้ ให้สมั ภาษณ์กบั "ภาคใต้โฟกัส" ว่า รูส้ กึ อบอุน่ เเละขอบคุณพี่น้องประชาชนที่หลั่งไหลเข้า มาจากทัว่ สารทิศเพือ่ ฟังปราศรัย เกินคาดกับ จ�านวนของพี่น้องชาวสงขลาที่มาวันนี้ "ผมคงจะต้องอุทิศตน อุทิศเวลา อุทิศ ก�าลังกาย ก�าลังความคิด ท�างาน เพื่อพี่น้อง ให้มากทีส่ ดุ สมกับทีพ่ นี่ อ้ งได้เสียสละเเละให้ ก�าลังใจกับผม เเละจะท�าทุกวิถที างให้ดที สี่ ดุ เพื่อประโยชน์ เพื่อการพัฒนาสงขลาอย่าง ยั่งยืน" นายอุทิศ กล่าว จากนั้น ในเวลา 19.30 น. นายอุทิศ ได้เดินขึ้นเวที มีประชาชน ให้ก�าลังใจโดย การมอบ ดอกไม้เเละพวงมาลัย จ�านวนมาก โดยโดยกล่าวถึงความเข้มเเข็งของนักการ เมืองท้องถิ่น ว่า "การเมืองสงขลา คนสงขลาตัดสิน ใจเอง ไม่ต้องให้ใครมาตัดสิน" รวมทั้ ง พู ด ถึ ง นโยบายต่ า งๆ ที่ ท� า เเล้ว เเละนโยบายที่จะท�าต่อ ไม่ว่าจะเป็น นโยบายด้านความปลอดภัย โครงสร้างพื้น ฐาน และความเป็นอยูข่ องประชาชน เพือ่ การ พัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัด สงขลา ส่ ว น นายนิ พ นธ์ บุ ญ ญ า ม ณี ผู ้ ส มั ค ร รั บ เลื อ กตั้ ง นายก อบจ. สงขลา หมายเลข 2 จั ด เวที ป ราศรั ย ใหญ่ ที่ ตลาดเกษตร (คิ ว รถตู ้ หาดใหญ่ใน) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้ รั บ ความ สนใจจากประชาชนมาก กว่ า 20,000 คน โดยมี ส.ส.จากพรรคประชาธิปตั ย์ น� า ที ม โดย นายบั ญ ญั ติ บรรทั ด ฐาน นายจุ ริ น ทร์ ลั ก ษณวิ ศิ ษ ฎ์ นายเฉลิ ม ชัย ศรีอ่อน ได้มาพูดถึงการ ท� า งานของนายนิ พ นธ์ ที่ ผ่านมา นายนิพนธ์ กล่าวถึง นโยบายในการร่ ว มสร้ า ง

อบจ.สี ข าว โดยการยกนโยบาย ในการพัฒนาจังหวัดสงขลา โดย ก า ร พั ฒ น า เ ป ็ น โ ซ น ต า ม ลั ก ษ ณ ะ ศั ก ย ภ า พ ข อ ง เ มื อ ง สงขลา เชื่ อ ว่ า สงขลาเป็ น เมื อ ง ที่สามารถพัฒนาด้วยแผนพัฒนา อย่ า งเป็ น ระบบและวิ สั ย ทั ศ น์ นโยบายที่สอดคล้องกับการพัฒนา จังหวัดสงขลาให้เป็นพิมพ์เขียวของ ประเทศไทย และเป็นเมืองต้นแบบ ของการพัฒนาประเทศ ทัง้ พลิกโฉมเมืองสงขลา แบ่ง เป็ น เมื อ งพั ฒ นาตามสภาพของ พื้ น ที่ ใ นจั ง หวั ด โดยใช้ ส โลแกน “สร้างสังคมเศรษฐกิจสงขลาใหม่ ให้กา้ วไกลสูอ่ าเซียน” ด้วยนโยบาย สงขลาก้ า วหน้ า “5 ซ่ อ ม 6 คื น 7เสริม 8 สร้าง 9 พัฒนา” “ผมท�างานโดยใช้ความคิด ไม่ใช่ แค่ใช้ป้ายในการบอกว่าก�าลังท�างาน” นายนิพนธ์ กล่าว นายนิพนธ์ ให้สัมภาษณ์ “ภาคใต้ โฟกัส” หลังปราศรัยว่า ไม่คาดว่าประชาชน จะให้ความสนใจและเข้าฟังปราศรัยจ�านวน มาก ส่วนมากจะเป็นคนอ�าเภอหาดใหญ่ “เพราะส่วนตัวผมไม่มีรถตู้ คนส่วน ใหญ่ก็เป็นคนแถวนี้ ขับจักรยานยนต์มา บ้าง เดินมาบ้าง ทยอยกันมา ผมไม่ต้องการ พูดปราศรัยใหญ่แล้วเอาคนที่อื่นมาฟังไร้ ประโยชน์ เพราะผมตามไปพบประชาชนทุก ที่อยู่แล้ว” นายนิพนธ์ กล่าว และว่า เราจะขนคนมาหลอกตัวเองท�าไม ดู ออกว่าคนหาดใหญ่เป็นลักษณะคนอย่างไร ถ้าเราปราศรัยในหาดใหญ่ แล้วเอาคนที่ อื่นมาฟัง เราไม่รู้เลยว่าเขตพื้นที่นี้เราจะแก้ ปัญหาอย่างไร นายนิพนธ์ กล่าวต่อว่า การปราศรัย คือ การส�ารวจประชามติ เพราะต้องสังเกตถึง สีหน้า ท่าทาง ลักษณะต่างๆ เป็นการบ่งบอก ถึงลักษณะความคิด เพราะทีผ่ า่ นมา 22 ปี มี ประสบการณ์กับเวทีปราศรัยมามากพอที่ จะอ่านความรู้สึกของคนได้ว่า ประชาชน คิดอย่างไร สิ่งที่ตั้งใจจะกลับมาท�าเพราะคิดว่า

นิพนธ์ บุญญามณี เมืองสงขลาเป็นเมืองที่มีศักยภาพ ทั้งด้าน ยุทธศาสตร์และศักยภาพของภูมิประเทศ เป็นเมืองที่มีความพร้อมแล้ว หากได้คนที่ เข้าใจยุทธศาสตร์ของเมืองจะท�าให้พัฒนา ไปเร็วกว่านี้ “ผมตั้งใจที่จะกลับมาพัฒนาสงขลา ที่เป็นภารกิจของ อบจ.ก็จะใช้บทบาทนี้ ตั้ง งบประมาณในตัวของตัวเองได้ สิ่งใดที่จะ ประสานกับงบประมาณในส่วนต่างๆ ได้ ไม่ ว่าใครจะเป็นรัฐบาล เมืองสงขลาจะต้องงบ ประมาณ” ซึ่ ง จะมี ก ารพั ฒ นาการ บู ร ณาการ อย่างไร และมองถึงปัญหาหลักของจังหวัด ที่จะต้องรีบเร่งพัฒนา และค�านึงปัญหารอง ที่จะต้องพัฒนาตามมา ต้องมีประสบการณ์ ในการตัดสินใจ จึงกลับมาท�าให้เมืองสงขลา เป็นประตูสู่อาเซียนอย่างแท้จริง ต้ อ งการให้ ป ระชาชนได้ รั บ ผล ประโยชน์จากการพัฒนาท้องถิน่ ไม่วา่ จะเป็น การศึกษา การท�างาน หรือคุณภาพชีวิต นายนิพนธ์กล่าวถึง นโยบาย อบจ.สี ขาวว่า การบริหาร อบจ.สีขาว จะต้องปฏิบัติ หน้าที่ด้วยสุจริต ไม่ว่าจะเป็นอ�านาจเถื่อน การทุจริตต่อโครงการต่างๆ หรือการข่มขู่ คุกคามประชาชนที่มีเห็นต่างทางการเมือง ซึ่งเป็นเรื่องที่จะท�าให้ อบจ.เป็นสีขาว


10B ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ - àÂÒǪ¹

Çѹ·Õè 22 - 28 ÁԶعÒ¹ 2556

“ ซิ ง - วี ” บั ณ ฑิ ต ใ ห ม ่ ค ณ ะ รั ฐ ศ า ส ต ร ์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขต ปัตตานีได้รับ รางวัลชนะเลิศ นักศึกษาสห กิจศึกษานานาชาติดเี ด่น ระดับชาติ จากการ ปฏิบัติสหกิจศึกษาที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต รัฐสุลต่านโอมาน อีกทัง้ เตรียม ตัวศึกษาต่อยังต่างประเทศ ซึง่ ทัง้ สองคนได้รบั โล่หร์ างวัล เกียรติบตั ร พร้อมเงินรางวัลจ�านวน 20,000 บาท ในงาน “วันสหกิจศึกษาไทย” ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “สหกิจศึกษาไทย กลไกสู่การพัฒนาประชาคม อาเซียนพลัส” จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสมาคมสหกิจ ศึกษาไทย และ 9 เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ทัว่ ประเทศ เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถนุ ายน 2556 ณ ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค บางนา นายอับดุลฮากิม ดือราแมง หรือ “กิม” บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เผยว่า การที่ได้เข้าร่วม โครงการนั้ น เริ่ ม จาก โดยที่ มี โ ครงการสหกิ จ ศึกษา(Co-operative Education) คือ ระบบ การศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานที่เสมือนจริงใน หน่วยงาน ที่เรียกว่า สถานประกอบการ อย่าง เป็นระบบก่อนที่นักศึกษาจะส�าเร็จการศึกษา การปฏิบัติสหกิจศึกษาเป็นวิชาบังคับหนึ่งของ คณะรั ฐ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาวิ ท ยาลั ย สงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และบังคับนักศึกษา ที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาทุกคนจะต้องท�าโครง งานหรือผลงานสหกิจศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงาน ที่ได้รับมอบหมาย ในขณะที่ ป ฏิ บั ติ ส หกิ จ ศึ ก ษา ตนเอง ไ ด ้ เ ลื อ ก ไ ป ป ฏิ บั ติ ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ที่ ส ถ า น เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมัสกัต รัฐสุลต่าน โอมาน ซึ่ ง เป็ น ประเทศที่ ตั้ ง อยู ่ ใ นภู มิ ภ าค ตะวันออกกลาง ในส่วนของสถานเอกอัครราชทูต ไทยนั้นเป็นหน่วยงานราชการไทยที่อยู่ภายใต้ กระทรวงต่างประเทศ ซึ่งดูแลผลประโยชน์ของ ไทยในต่างประเทศ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างสองประเทศ นอกจากนี้ การให้บริการ แก่ประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ อาทิ การท�าหนังสือเดินทาง ช่วยเหลือคนไทยที่ ตกทุกข์ได้ยาก การรับรองเอกสาร เป็นต้น การให้ บริการตรวจลงตรา (visa) แก่ชาวต่างชาติที่จะ เดินทางไปประเทศไทย และการให้บริการข้อมูล ข่าวสารเกีย่ วกับการเมือง เศรษฐกิจ ความมัน่ คง แก่หน่วยงานราชการในประเทศไทย การปฏิบตั ิ สหกิจศึกษาครั้งนี้ได้รับต�าแหน่งฝ่ายการเมือง และเศรษฐกิจ ภาระกิจงานหลักได้แก่ สรุปข่าวและ บทความเกี่ ย วกั บ การเมื อ งและเศรษฐกิ จ จากหนั ง สื อ พิ ม พ์ ข องรั ฐ สุ ล ต่ า นโอมาน สรุ ป สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรัฐสุลต่านโอมาน และสาธารณรัฐเยเมน (สาธารณรัฐเยเมนอยู่ ภายใต้การดูแลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ ง มั ส กั ต ) สรุ ป ข่ า วเกี่ ย วกั บ ประเทศไทยที่

‘ซิง-วี’บัณฑิตฯม.อ.ปัตตานีรางวัล ผลงานสหกิจศึกษาระดับนานาชาติ หนังสือพิมพ์รัฐสุลต่านโอมานลงข่าว เก็บข้อมูล สถานการณ์แรงงานไทย การติดต่อกับหน่วย งานราชการต่างๆ การพบปะกับนักธุรกิจ การ เยี่ยมนักโทษไทย จากต�าแหน่งที่ได้รับและเพื่อ ให้สอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมายผมเลย มีความคิดว่าจะท�าโครงงานที่เกี่ยวกับแรงงาน ไทยที่ท�างานในรัฐสุลต่านโอมาน ตนเองนั้ น ได้ เ ลื อ กท� า 2 ผลงานออก มา ได้ แ ก่ สรุ ป กฎหมายแรงงานรั ฐ สุ ล ต่ า น โอมานและสถานการณ์ แ รงงานไทยในรั ฐ สุลต่านโอมาน ส�าหรับการเข้าร่วมโครงการสห กิจศึกษา เป็นการส่งผลงานสหกิจศึกษาเข้า ประกวดผลงานสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่นที่ จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วม กับสมาคมสหกิจศึกษาไทย รอบแรกเป็นการ แข่งขันระดับภาค ผมก็ได้ผ่านการแข่งขันระดับ ภาคใต้ตอนล่างเป็นทีห่ นึง่ และสามารถเข้าไปสู่ การแข่งขันระดับประเทศ และผลของการแข่งขัน ระดับประเทศ ผลงานของผมได้รับเลือกให้เป็น ผลงานสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่นระดับชาติ และได้ไปน�าเสนอ “Co-op showcase การน�า เสนอโครงงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลโครง งานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ” ในงานวัน สหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ผ ล ง า น ที่ น� า เ ส น อ ได้ แ ก่ 1. สรุ ป กฎหมาย แรงงานรั ฐ สุ ล ต่ า นโอมาน 2. วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพหั ว ข้ อ “สถานการณ์ แ รงงานไทย ในรั ฐ สุ ล ต่ า นโอมาน” ทั้ ง สองผลงานนี้ ผมท� า ช่ ว งที่ ปฏิ บั ติ ส หกิ จ ศึ ก ษาที่ ส ถาน เอกอั ค รราชทู ต ไทย ณ กรุ งมั ส กั ต รั ฐ สุ ล ต่ า นโอมาน ด้ ว ยที่ รั ฐ สุ ล ต่ า นโอมานมี แรงงานไทยเข้ า ไปท� า งาน เป็นจ�านวนหนึ่ง และตนเอง พบว่ า แรงงานเหล่ า นี้ ค ่ อ น ข้ า งมี ป ั ญ หาการท� า งานใน

ต่างประเทศ อาจจะเป็นผลมาจากที่แรงงานไม่ ได้ศกึ ษาท�าความเข้าใจก่อนเข้าไปท�างานท�าให้ เกิดปัญหาตามมา ตนเองมีความคิดว่าน่าจะท�า ผลงานทีเ่ ป็นประโยชน์แก่แรงงานไทยทีจ่ ะเข้าไป ท�างานในรัฐสุลต่านโอมาน ผมเลยเลือกที่จะท�า ผลงานทีเ่ กีย่ วข้องกับแรงงานโดยตรง โดยเฉพาะ สรุปกฎหมายแรงงานรัฐสุลต่านโอมานเป็นสิ่ง ที่ จ� า เป็ น มากส� า หรั บ แรงงานไทยที่ จ ะเข้ า ไป ท�างานในรัฐสุลต่านโอมานที่จะต้องท�าความ เข้าใจกับตัวบทกฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ตามมาภายหลัง การเตรียมตัวของการท�าข้อมูลผลงาน ตนเองมีความตั้งใจว่าผลงานที่จะออกมานั้น จะต้องมีความสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุด และด้วยเวลา 4 เดือน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จะ ต้องท�างานหนัก นอกจากจะได้รับมอบหมาย งานประจ� า ของการปฏิ บั ติ ส หกิ จ ศึ ก ษาแล้ ว นอกเวลาปฏิบัติงาน และมุ่งท�าโครงงานโดย การเตรียมข้อมูลจากเอกสารต่างๆของสถาน เอกอัครราชทูต และข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐ สุลต่านโอมานทีเ่ กีย่ วข้องด้านแรงงาน นอกจาก นี้ยังได้เข้าปรึกษากับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานเอกอัครราชทูตอย่างสม�่าเสมอ เพื่อที่จะ ให้ผลงานที่ออกมานั้นมีความสมบูรณ์และเกิด ประโยชน์ที่สุด ส�าหรับทั้งสองผลงานที่ได้รับรางวัลนั้น ได้เป็นประโยชน์ส�าหรับกระทรวงต่างประเทศ สถานเอกอั ค รราชทู ต ที่ จ ะน� า ไปต่ อ ยอดใน อนาคตในการท�าข้อมูลหรือวิจัยด้านแรงงาน ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์แรงงาน ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ แก่แรงงานไทยที่จะเข้าไปท�างานในรัฐสุลต่าน โอมาน ในส่วนของการแก้ไขปัญหาสังคมนั้น ทั้งสองผลงานนั้นสามารถน�าไปเป็นข้อมูลใน การแก้ไขปัญหาต่างๆของแรงงาน ซึ่งเป็นหนึ่ง ในปัญหาสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะผลงานที่ เป็นการสรุปกฎหมายแรงงานรัฐสุลต่านโอมาน เพราะเนื้อหาของผลงานเล่มนี้ ผมสรุปแบ่งเป็น สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างอย่าง ชัดเจน เพื่อลดการเกิดปัญหาระหว่างนายจ้าง

และลูกจ้าง ความรู้สึกของรางวัลที่ได้รับมานั้น ซึ่ง การได้ ไ ปปฏิ บั ติ ส หกิ จ ศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป็ น การ ด�าเนินการด้วยตัวของตนเองเองทั้งหมดตั้งแต่ การติดต่อกับสถานประกอบการ การออกค่าใช้ จ่ายทั้งหมดตลอดเวลา 4 เดือน ที่ปฏิบัติสหกิจ ศึกษาที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมัสกัต ถึงแม้ต้องเจออุปสรรคต่างๆ แต่เราก็สามารถ ผ่านมาได้ ท�าให้รู้สึกว่ารางวัลที่ได้รับนั้นตนเอง มีความภาคภูมิใจมาก และถือว่าเป็นรางวัล ตอบแทนความพยายามของตนเองตลอดช่วง เวลาที่ผ่านมา ส�าหรับในเรื่องของการเตรียมตัวที่จะไป ศึกษาต่อนั้น ผมค่อนข้างเน้นหนักไปที่การเต รียมตัวด้านภาษาอังกฤษ และการหาข้อมูล ความรูใ้ นทางสาขาวิชาทีจ่ ะศึกษาต่อในอนาคต รวมถึงภาษาการใช้ชวี ติ ในต่างประเทศเพิม่ เติม เพราะผมก็พอมีประสบการณ์การใช้ชวี ติ ในต่าง ประเทศมาแล้วพอสมควร พร้อมๆกับรอทุนการ ศึกษาที่จะไปศึกษาต่อ การวางเป้ า หมายอนาคต ตนเองจะ น�าความรู้และประสบการณ์ทีได้ศึกษาในต่าง ประเทศน�ามาปรับใช้ในการพัฒนาบ้านเกิด และกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบ้าน เกิดให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ปัจจุบัน หลังจากที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติสหกิจศึกษา และ ได้รับงานจากบริษัทของคนอาหรับให้มาศึกษา การส่งออกปลากระป๋องไปยังตะวันออกกลาง ถ้าหากประสบความส�าเร็จในด้านนี้ ก็จะร่วม ลงทุนในการท�าธุรกิจส่งออกปลากระป๋องต่อไป ในอนาคตไม่ว่าตนเองจะอยู่ในฐานะอะไรผมก็ ขอท�าหน้าที่ที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่สังคม ส่วนรวมต่อไป อยากฝากส� า หรั บ คนรุ ่ น ใหม่ ใ นเรื่ อ ง ของการมีส่วนร่วมการพัฒนาสังคม และเป็น ส่วนหนึ่งของพลเมืองของสังคม โดยอยู่ในช่วง ของท่ามกลางปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมที่ เยาวชนคนรุ่นใหม่จะต้องเผชิญ ซึ่งเป็นปัญหา ที่ท้าทายมากที่คนรุ่นใหม่จะต้องเอาชนะและ ก้าวข้ามไปให้ได้ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด


¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ - àÂÒǪ¹ 11B

Çѹ·Õè 22 - 28 ÁԶعÒ¹ 2556

เป น ตั ว ทํ า ลายอนาคตของคนรุ  นใหม ดั ง นั้ น การใหความสําคัญกับการศึกษาจะเปนกุญแจ สําคัญในการแกปญหาตางๆ ได ทั้งนี้ สิ่งสําคัญ ทีจ่ ะตองอยูค วบคูก บั การศึกษาคือการยึดมัน่ ใน หลักคําสอนของศาสนา เพือ่ ใหคนรุน ใหมทมี่ กี าร ศึกษาเปนคนที่มีคุณธรรมอีกดวย อีกทัง้ การใหความสําคัญการดูแลลูกของ พอแมกเ็ ปนสิง่ สําคัญทีจ่ ะทําใหคนรุน ใหมอยูใ น กรอบที่ถูกตอง นอกจากนี้ ในชวงเวลาที่สังคม กําลังมีความขัดแยงทางความคิดเห็นทางการ เมืองการปลูกฝงประชาธิปไตยที่ถูกตอง การมี จิตสาธารณะ และการใชชีวิตในสังคมที่มีความ หลากหลายแกคนรุนใหมก็เปนสิ่งที่จําเปน เพื่อ ใหคนรุนใหมตระหนักถึงการมีสวนรวมในการ พัฒนาสังคม และเปนสวนหนึ่งของพลเมือง สังคมทีส่ ามารถทําคุณประโยชนและสรางสังคม ทีส่ งบสุขได สุดทายนี้ คนรุน ใหมคอื กําลังสําคัญ ทีจ่ ะขับเคลือ่ นสังคมใหกา วไปขางหนา ดวยการ สรางสังคมแหงการเรียนรู และมีคุณธรรม นายอั บ ดุ ล รอฮิ ม ดาซิ ง หรื อ “วี ” เอกความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศ คณะ รัฐศาสตร โท ตภาษาอังกฤษ เผยวา ตนเองได มีโอกาสไดไปปฏิบตั สิ หกิจศึกษาฝกงานทีส่ ถาน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน และไดทําผลงานที่มีความนาสนใจจึงไดรับคัด เลือกจากทางคณะรัฐศาสตรไปเปนตัวแทนไป แขงขันระดับเครือขายและไดเปนตัวแทนของ เครือขายไปแขงระดับประเทศจนประสบความ สําเร็จมาได ผลงานที่ไดนําเสนอเปนเรื่องเกี่ยวกับ แรงงาน ซึ่ ง ผมได นํ า เสนอผลงานสองเรื่ อ ง ดว ยกัน คือแนวโนมการจางแรงงานไทยใน รั ฐ สุ ล ต า นโอมาน และกฎหมายแรงงานใน โอมาน ซึ่งไดศึกษาขอมูลจาก สอท.ไทย ณ กรุ งมัสกัต และกระทรวงแรงงานโอมาน ในสวน ของกฎหมายแรงงานโอมาน ตนเองไดแปลและ สรุปประเด็นสําคัญของกฎหมายแรงงานโอมาน สํ า หรั บ แรงงานไทยที่ ทํ า งานอยู  ใ นประเทศ โอมาน โดยมองวาถึงแมแรงงานไทยสวนใหญ ที่ทํางานในโอมานสามารถสื่อสารกับคนที่นั่น ได แตไมไดหมายความวาทุกคนจะสามารถ อานออก เขียนไดกับภาษาที่ไมคุนเคย และ การทีพ่ วกเขาจะมานัง่ ทําความเขาใจกับมาตรา ตางๆของกฎหมายแรงงานโอมานที่เปนภาษา อาหรับและอังกฤษอาจจะยุงยากสําหรับคนที่ ตองทํางานทุกวัน และสําหรับกฎหมายแรงงาน

ม.อ.เปด‘ธุรกิจไมซ’หลักสูตรใหม ครัง้ แรกของไทยเผยปแรกเด็กแหเรียนเกินเปา

ผูช ว ยศาสตราจารย รอยโทหญิง ดร.เกิดศิริ เจริญ วิศาล ผูอํานวยการหนวยวิจัยการพัฒนาการ ท อ งเที่ ย วชายแดน คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ผูริเริ่มหลักสูตร เปดเผยวา อุตสาหกรรมไมซ (M-I-C-E) ประกอบ ดวยธุรกิจการจัดการประชุม (Meeting) การทอง เที่ยวเพื่อเปนรางวัล (Incentive Travel) การ ประชุมนานาชาติ (Convention) และงานแสดง นิทรรศการนานาชาติ (Exhibition) ซึง่ ปจจุบนั ใน ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว และ มีแนวโนมที่จะขยายตัวอยางตอเนื่อง

คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานครินทรจึงเล็งเห็นถึงความจําเปนของ การผลิตบุคลากร ทีม่ คี วามรู ความสามารถ และ ทักษะเฉพาะในการปฏิบตั หิ นาทีใ่ นอุตสาหกรรม ดังกลาว จึงไดเปดใหมีการเรียนการสอนใน หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าการจั ด การ ประชุม นิทรรศการและการทองเที่ยวเพื่อเปน รางวัลขึ้นในปการศึกษา 2556 เปนปแรก ซึ่งได รับการตอบรับเปนอยางดี จากเดิมที่คาดวาจะ รับนักศึกษาจํานวน 30 คน แตเนื่องจากมียอด ผูส มัครเกินเปาทีว่ างไว จึงไดเปดรับนักศึกษารุน

ที่แปลและสรุปใจความสําคัญเปนภาษาไทย และทําเปนคูม อื ขึน้ มานัน้ ผมมัน่ ใจวาคงจะเปน ประโยชนตอแรงงานไทยในโอมานมาก สําหรับเหตุผลทีไ่ ดรบั รางวัลสหกิจศึกษา นานาชาติ ดีเดน ประจําป 2556 อาจเปนเพราะ ว า ตั ว ผลงานที่ ไ ด ทํ า ขึ้ น มานั้ น สามารถเป น ประโยชนแกสวนรวมและประเทศชาติ สําหรับการเตรียมตัวในการทําผลงานนัน้ ซึ่งไดชี้แจงกับเจาหนาที่ที่ สอท. ตั้งแตอาทิตย แรกที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาวา โดยตองทําโครง งาน 1 ชิ้น ในระยะเวลาของการฝกงานและได ขอคําปรึกษาจากพี่ๆที่สถานทูตเกี่ยวกับหัวขอ และขอมูลตางๆเกี่ยวกับโครงงาน ตลอดจนได เสนอและปรึกษากับ ดร.สามารถ ทองเฝอซึ่ง ทานเปนอาจารยทปี่ รึกษาของตน มีการวางแผน และกําหนดระยะเวลาวาแตละบทของโครงงาน จะตองเสร็จภายในกี่วันและแตละบทที่ทําเสร็จ ก็จะใหพี่ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองของ ขอมูลสมํ่าเสมอ ผลงานทีไ่ ดรบั รางวัลนัน้ จะสามารถเปน ประโยชนตอคนไทยที่ทํางานในโอมานอยาง มาก สามารถลดปญหาการกระทําผิดกฎหมาย ของโอมานได ซึง่ บางกรณีกค็ าดไมถงึ วาการกระ ทําบางอยางทีถ่ กู กฎหมายในประเทศเรา จะผิด กฎหมายสําหรับประเทศเขาได สําหรับตนเอง การที่ไดแปลและสรุปกฎหมายแรงงานโอมาน ทําใหไดรับรูวากฎหมายแรงงานโอมานกับไทย นั้นมีความคลายคลึงและแตกตางกันมากและ ยังสามรถไดเ รียนรูคําศัพทใ หมๆ ซึ่งเปนการ พั ฒ นาภาษาไปด ว ย และการที่ มี โ อกาสไป ปฏิบัติสหกิจศึกษายังตางประเทศก็ยังสามารถ เปนแรงบันดาลใจใหเพื่อนๆนองๆไดตั้งใจเรียน เพื่อตองการพัฒนาตนเองในเรื่องของภาษา ความรูตางๆและสามารถออกไปฝกงานตาง ประเทศบาง ความรู  สึ ก ของรางวั ล สํ า หรั บ รางวั ล ที่ ไดรับนั้น มีความรูสึกดีใจและภาคภูมิใจมาก และยังสามารถทําใหอาจารย ญาติพี่นอง และ เพื่อนๆภูมิใจกับเราไปดวย รางวัลที่ไดมาจาก ความพยายาม ความมุงมั่น และความสามารถ ของตัวเอง ถึงแมจะเหนื่อยยากสักแคไหน จะ

เจออุปสรรคสักเทาไหร ก็รสู กึ หายเหมือนปลิดทิง้ ทันทีหลังจากที่ประสบความสําเร็จและมีความ รูสึกวาปญหาอุปสรรคเหลานี้ไดถูกแทนที่ดวย ความภาคภูมิใจแทน การเตรียมตัวสําหรับในเรื่องของการไป เรียนตอยังตางประเทศนั้น สวนใหญแลวก็จะ เปนการพัฒนาทักษะดานภาษา ทั้งการเขียน การอาน การฟง และการพูดใหมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น ตลอดจนทบทวนหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยว กับสาขาทีจ่ บมา เพราะสาขาทีต่ อ งการศึกษาตอ ก็เปนสาขาเดียวกับที่จบมา การวางเปาหมายของตนเองคือ อยาก เรียนตอสูงๆเก็บเกี่ยวความรูและประสบการณ ใหมากที่สุด เผื่อสักวันหนึ่งจะไดมีโอกาสกลับ มาทําประโยชนแกสังคม เมื่อสังคมใหความไว วางใจแลว เราก็จะไดเปนคนที่มีศักยภาพ มี ความสามารถ ดูแลใหความสุขแกคนในสังคม ได อยากฝากถึงคนรุนใหมในเรื่องของการ มีสวนรวมการพัฒนาสังคม ความภาคภูมิใจที่ ไมสรางประโยชนใหแกผอู นื่ เลยนอกจากตนเอง ถือวาเปนความภาคภูมิใจที่ไมประเสริฐ การทํา อะไรก็ตามที่ไมเปนทุกขตอคนอื่นนั้นเปนสิ่งที่ดี และการทําอะไรแลวสามารถเปนประโยชนแก ผูอื่นดวยนั้นเปนสิ่งที่ดีกวาหรือ เพราะฉะนั้นอยากจะฝากแกพี่นองทุก คนวา เราไมสามารถอยูคนเดียวในสังคมได งานทุกอยางจะตองมีคนรวมงานรวมทุกข รวม สุข รวมเปนกําลังใจสูตอไป การที่เรามีวันนี้ได ก็เพราะสังคมใหโอกาส สังคมใหการยอมรับ ทุกคนใหกําลังใจกันและเปนแรงบันดาลใจให เราสูจนเปนเราไดถึงทุกวันนี้ เราตองรักคนอื่น เหมือนทีเ่ รารักตัวเราเอง มีโอกาสก็ทาํ ประโยชน ใหแกสังคมบาง อยางนอยที่สุดก็แคไมสราง ปญหาใหกับสังคมก็พอ กอนที่จะไมมีโอกาส ไดทําอะไรเลย เพราะคนเราลวนแตตองตาย กันทุกคน จะชาหรือเร็วก็เทานั้นเอง เมื่อเราไม อยูแลว เราอยากใหสังคมจดจําเราในฐานะที่ เราเปนคนดีและเปนที่รักของสังคม หรืออยาก ใหสังคมจดจําเราในฐานะที่เราเปนคนเลวและ เปนที่รังเกียจของสังคม

แรกเพิ่มขึ้นเปนจํานวนทั้งหมด 61 คน “หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขา วิ ช าการจั ด การประชุ ม นิ ท รรศการและการ ท อ งเที่ ย วเพื่ อ เป น รางวั ล คณะวิ ท ยาการ จั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร นั บ วาเปนหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียว ใน ประเทศไทย นั ก ศึ ก ษาจะได เ รี ย นรู  เ กี่ ย วกั บ การจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ โดยเนน การฝกปฏิบัติจนเกิดเปนความรูและทักษะใน การทํางาน มีความเชี่ยวชาญอยางแทจริง ไม เพียงแคนําเสนอเนื้อหาในเชิงทฤษฏีเทานั้น ผู จบการศึกษาจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา ศักยภาพการจัดการธุรกิจ โดยสามารถประกอบอาชีพเปนผูจ ดั งาน แสดงสินคาและนิทรรศการ (PEO) ผูจัดงาน อีเวนท (Organizer) ผูประกอบการธุรกิจงาน ประชุมและนิทรรศการ ผูป ฏิบตั งิ านในศูนยการ ประชุม (Venue and Convention Center) ผู ออกแบบและจัดประชุมนานาชาติ มัคคุเทศก หรืออาชีพอิสระ” ผูชวยศาสตราจารย รอยโท หญิง ดร.เกิดศิริ กลาว ดานอาจารยธนิถา แสงวิเชียร หัวหนา สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการและ การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กลาววา คณะวิทยาการจัดการไดเตรียมความพรอมทั้ง ในดานงบประมาณ ดานการพัฒนาศักยภาพ

ของคณาจารย และความรวมมือกับหนวยงาน ตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ ทีส่ าํ คัญคือไดรบั การสนับสนุน จากศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่ง เปนศูนยการประชุมนานาชาติที่ใหญที่สุดใน ภาคใต สําหรับเรือ่ ง การเรียนการสอน หลักสูตร เล็งเห็นถึงความจําเปนในดานภาษาสากล จึงจัด ใหมีการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 25% เพื่อเตรียมความพรอมที่จะพัฒนาหลักสูตรให เปนหลักสูตรนานาชาติ รองรับการขยายตัว ของอุตสาหกรรมไมซ ในโอกาสที่ประเทศไทย กําลังจะกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในอีก 2 ป ขางหนา หั ว หน า สาขาวิ ช าการจั ด การประชุ ม นิทรรศการและการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลา นครินทร กลาวเพิม่ เติมวา หลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาวิชาการจัด การประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล เปนหลักสูตร ที่ ไ ด รั บ ความร ว มมื อ จากสํ า นั ก งานส ง เสริ ม การจัดการประชุมและนิทรรศการ (องคการ มหาชน) หรือ TCEB ในการพัฒนาหลักสูตรการ เรียนการสอน สําหรับการจัดการธุรกิจดานการ ประชุมและนิทรรศการ โดยมุงเนนผลิตบัณฑิต ใหเปนที่ตองการของตลาดแรงงานในอุตสาห กรรมไมซ ซึ่งปจจุบันยังคงขาดแคลนบุคลากร อีกเปนจํานวนมาก


12B

â¦É³Ò

Çѹ·Õè 15 - 21 ÁԶعÒ¹ 2556


กิจกรรมสังคม 13B

Çѹ·Õè 22 - 28 ÁԶعÒ¹ 2556 วันที่ 19 มิถุนายน 2556 รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่ม สกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) พร้อมตัวแทนจาก 5 วิทยาเขต ร่วม ลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงกั บ การไฟฟ้ า ส่ ว น ภูมภิ าค (กฟภ.) ในการจ้างปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยมี นายประมวล จันทร์พงษ์ รอง อธิ บ ดี ก รมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและ อนุรกั ษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และ นาย สุวฒ ั น์ เชีย่ วชาญชัย ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การการไฟฟ้า ส่วนภูมภิ าค ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง รวม 2 ฉบับ คือ บันทึกข้อตกลงในการจ้างปรับปรุง และเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายใน มหาวิทยาลัยฯ ภายใต้โครงการบริหารเพื่อ การประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐ ของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์ พลังงาน (พพ.) และบันทึกข้อตกลงความร่วม มือโครงการให้คา� ปรึกษาด้านการจัดการและ อนุรักษ์พลังงาน รศ.ดร.ชูศกั ดิ์ กล่าวว่า วันนีเ้ ป็นการร่วม มือกับการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค และกรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ใน ลักษณะบริษัทธุรกิจจัดการพลังงาน หรือ ESCO ซึ่งจะน�าเงินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ มาจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการลงทุน การบริการ และบ�ารุงรักษา ตลอดโครงการ มหาวิทยาลัยฯเข้าร่วมโครงการบริหาร จัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 และระยะเวลา 5 เดือนกว่า ที่ผ่านมา ได้ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส�ารวจ รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงาน ตรวจวัด การใช้พลังงานของระบบปรับอากาศ และ ระบบแสงสว่างทั้ง 5 วิทยาเขต จึงได้ข้อ สรุปการปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการ ใช้พลังงานภายใน ม.อ. ดังนี้ รื้อถอนและเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ที่มีอายุใช้งานนาน เสื่อมสภาพ หรือช�ารุด แทนวิธซี อ่ มบ�ารุงของเดิม ซึง่ ช่วยให้ประหยัด ค่าใช้จ่ายได้มากกว่า เปลี่ยนเป็นเครื่องปรับ อากาศประสิทธิภาพสูง (High EER) จ�านวน

ม.อ.กูส้ ถาบันการเงิน400ล้าน เปลี่ยนแอร์-หลอดไฟลดใช้พลังงาน

4,341 เครื่อง และเปลี่ยนโคมไฟถนน เป็น แบบ LED จ�านวน 2,549 ชุด รวมถึงการจัด ตั้งศูนย์ควบคุมและบริหารการใช้พลังงาน ภายในสถาบันวิจัยระบบพลังงานของทั้ง 5 วิทยาเขต 5 ระบบ (วิทยาเขตละ 1 ระบบ) ในการด�าเนินการ มหาวิทยาลัยฯ โดย สถาบันวิจัยระบบพลังงาน และการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จะให้แล้วเสร็จในระยะเวลา 9 เดือน และจะตรวจพิสูจน์ผลการประหยัด พลังงาน รวมถึงการบริหารและบ�ารุงรักษา ระบบและอุปกรณ์เป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปี ซึ่งจะลดการใช้พลังงานได้ประมาณ 40-60 ล้านบาท/ปี ภายในงบลงทุนของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่เกิน 400 ล้านบาท โดย ทั้ง 2 หน่วยงานจะร่วมมือ เพื่อให้การพัฒนา โครงการน�าร่องประสบผลส�าเร็จ และเป็น ต้ น แบบน� า ร่ อ งส� า หรั บ อาคารภาครั ฐ ใน ประเทศไทยในด้านการประหยัดพลังงาน นายประมวล จันทร์พงษ์ กล่าวว่า สถานการณ์พลังงานทีผ่ า่ นมา การใช้พลังงงา นของประเทศไทยเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง รัฐบาลจึง

ประกาศนโยบายด้านพลังงานของประเทศ โดยก�าหนดกลยุทธ์ดา้ นการอนุรกั ษ์พลังงาน ให้กับภาครัฐและภาคเอกชน โดยเป้าหมาย ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ได้ก�าหนด ให้ลดความเข้มข้นการใช้พลังงาน หรือ Energy Intensity ลง 25% ในปี พ.ศ.2573 เมื่อ เทียบกับปี 2553 หรือเทียบเท่าการลดการ ใช้พลังงานขั้นสุดท้ายลง 23.5% ในปี พ.ศ. 2573 หรือ ประมาณ 38,200 พันตันเทียบ เท่าน�้ามันดิบ (ktoe) ส�าหรับอาคารควบคุมของภาครัฐ ซึ่ง เป็นอาคารที่มีการใช้พลังงานสูงตามขนาด ที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกาก�าหนดอาคาร ควบคุมที่มีอยู่จ�านวนประมาณ 800 แห่ง ทั่ ว ประเทศ จะต้ อ งอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานตาม กฎหมายเช่นเดียวกับอาคารควบคุมภาค เอกชน อีกทั้งการช่วยในการจัดซื้อจัดหา สุรินทร์มและการติ เพ็ชรสังข์ดตั้งการฝึก อุปกรณ์ การควบคุ อบรมให้บุคลากรในอาคาร รวมทั้งการดูแล บ�ารุงรักษา ปรับอุปกรณ์และเครือ่ งจักรให้มี ประสิทธิภาพสูง ตลอดอายุการใช้งาน

ด้าน นายสุวัฒน์ เชี่ยวชาญชัย กล่าว ว่า มหาวิทยาลัยฯมีปริมาณการใช้งานหลาย ชั่วโมงต่อวัน ถ้าใช้มากจะประหยัดพลังงาน มาก ส่วนการด�าเนินการขั้นต่อไปจะสรรหา คัดเลือก อุปกรณ์ หรือคนทีจ่ ะมาท�า พร้อมทัง้ แหล่งเงินทุนจากภายนอก ได้รว่ มมือกับกรม พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน รวมถึงสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อซื้ออุปกรณ์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ต่ อ มาเป็ น กระบวนการคั ด เลื อ ก สินค้าผลิตภัณฑ์ ที่พอจะใช้ในการประหยัด พลังงานได้ หลังจากนั้นก็วางแผนการติด ตั้งแต่ละห้องว่ามีชั่วโมงการใช้งานมากน้อย แค่ไหน หลังจากติดตัง้ อุปกรณ์เป็นทีเ่ รียบร้อย การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค จะตรวจวัด วิเคราะห์ ว่า สามารถประหลัดพลังงานได้เท่าไร จึงมี การเก็บค่าไฟฟ้า ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นค่าไฟฟ้า อีกส่วนหนึง่ เป็นเงินลงทุนทีเ่ ราน�ามาลงทุนที่ ต้องจ่ายคืน และทางกฟภ.จะออกใบรับรอง เรื่องการประหยัดพลังงานให้

21 มิถุนายน 2556 ซึ่งจะเป็นวันเปิดตัว “ตลาดโก้งโค้ง วิลล่า มาร์เก็ต” อย่าง เป็นทางการ โดยมีดาราดัง “ชาคริต แย้มนาม” และวงโมเดอร์ดอ๊ ก มาร่วมสร้างสีสนั พร้อม การแสดงแสงสีเสียง “ไลท์ แอนด์ ซาวด์” จากนักแสดงวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง และ วิ ทยาลั ยนาฏศิ ลป์ น ครศรี ธ รรมราช ดดย “นายกฤษฎา บุญราช” ผูว้ า่ ราชการจังหวัด สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด เมือ่ วันที่ 20 มิถนุ ายน ทีผ่ า่ นมา “ภาค

ใต้ โ ฟกั ส ” ได้ ส� า รวจความพร้ อ มในการ ก่อสร้าง และเห็นว่ายังไม่แล้วเสร็๗ ได้รับค�า ชีแ้ จงจาก นายอธิราช ชูเรือง ผูจ้ ดั การโครง การฯ ว่า ขณะนี้ด�าเนินการไปแล้วกว่า 70% ทีล่ า่ ช้าเพราะติดปัญหาฝนตก อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างจะสามารถเสร็จทันตามก�าหนด จากการส�า รวจ พบว่ า ไฮไลท์ ข อง ตลาดที่ก�าลังด�าเนินการก่อสร้าง ประกอบ ด้วย น�้าพุหัวพญานาค,หัวรถไฟ ที่สร้างเสร็จ แล้ว และที่ก�าลังด�าเนินการคือ อาคารชิโน โปรตุกิส ฯลฯ

‘โก้งโค้งวิลล่ามาร์เก็ต’ก่อนเปิด21มิ.ย.


14B ¼ÙŒËÞÔ§

Çѹ·Õè 22 - 28 ÁԶعÒ¹ 2556

‘เติ ล ้ ’ พี พลัส สตูดิโอ ถาลมก็ลมใหสุด จะไดยืนแบบตั้งใจ

บริการออกแบบและผลิต นามบัตร, ใบปลิว, โบรชัวร แผนพับ, โปสเตอร, โปสการด, บัตรเชิญ, แฟม, นิตยสาร, วารสาร, หนังสือ, แคตตาล็อก, เมนู, คูมือ, ปายตราสินคา, ฉลาก, ใบเสร็จ, บรรจุภัณฑ ฯลฯ ปายสื่อประชาสัมพันธ ไวนิล, ธงญี่ปุน, X-Banner, Roll up, Full Frame, บัตรพนักงาน, บัตรเมมเบอร, ตรายาง ฯลฯ

ภูริดา ชูสาย

สกลับวัสมาเจอกั ดีคะคุณผูอาน “ภาคใตโฟกัส” ฉบับนี้ นอีกครั้งในคอลัมน ผูญิ๊ง ผูหญิง ซึ่งเราไดเฟนหาผูหญิงสวย เกง และมีเคล็ดลับ ดีๆในการทํางานใหประสบความสําเร็จ พรอม ทั้งเคล็ดไมลับในการดูแลสุขภาพ มาใหคุณผู อานไดทําความรูจักกันเปนประจํา

ผูห ญิงเกงวันนีอ้ าจจะดูหา วๆสําหรับสาว แนวติสทไปบาง แตความหวานและการดูแล ตามแบบฉบับผูห ญิงก็มไี มนอ ยเลยทีเดียว สาว สวยที่พูดถึงนี่ก็คือ คือ นางสาว ภูริดา ชูสาย หรือ “เติ้ล” ตําแหนงหนาที่ กรรมการผูจัดการ หางหุนสวนจํากัด พี พลัส สตูดิโอ เติ้ล เผยวา ตอนนี้เปนเจาของกิจการ รั บ เหมาออกแบบตกแต ง ภายใน การที่ เ ติ้ ล ไดมีโอกาส ทํางานดานนี้โดยมีบุคคลอื่นชวย เหลือ และสนับสนุนงาน ถือวาเปนความโชคดี งานดานนี้เปนงานที่สนุกทาทายโดยขึ้นอยูกับ ความชอบหรือไลฟสไตลของคน ซึ่งหมายถึง ความหมายการที่เราจะทําอะไรใหคนหลายๆ คนเห็นชอบไปกับเราดวยมันยากและลําบาก โดยเฉพาะเวลาออกแบบบานพักอาศัย จะให ทุกคนในครอบครัวนั้นเห็นชอบเหมือนกันอันนี้ เหนื่อยสุด แตเวลาผลงานออกมาแลวเห็นทุก คนในบานยิ้มได เราเองก็อดยิ้มไปดวยไมได ประหนึ่งวาบานนี้เปนของเราเลย แคเห็นลูกคา ยิ้มทุกคนในบริษัทก็ยิ้มออกตามไปดวย

ปญหาหรืออุปสรรคของงาน นั้น ซึงจะมีปญหาหลักเรื่องคือเรื่อง ของระยะเวลาที่เราจะตองทํางาน ใหทันกับความตองการของลูกคา เนื่องจากลูกคาสวนใหญตอ งการจะ เห็นสิ่งที่อยูขางหนาเร็วๆวาจะออก มาหนาตายังไง จะเหมือนกับที่คิด ไวหรือเปลา หรือจะไดบานสวยเมื่อ ไหร อันนี้และหนาหนักใจมาก เรา จะตองบริหารเวลาใหแมน ถาไมทัน จริงๆก็ตองหาวิธีตอรองที่ดูแลวไม ใหมีปญหาและใหลูกคาพอใจที่สุด เนื่องจากสิ่งที่เราแสดงใหลูกคาเห็น กอนหนาคือจิตนาการที่เราสรางขึ้น ในกระดาษแลวตองอธิบายใหลกู คา เกิดจินตนาการตามเราใหได บาง ครั้งตองยกเรื่องราวที่เจอมาในชีวิต อารมณ ความรูสึก มาประกอบกัน เลยทีเดียว เพือ่ ใหเขาถึงงานศิลปะที่ กําลังจะมีตวั ตน และจะอยูก บั ลูกคา ไปอีกนาน ยกตั ว อย า งเคสงานเคยมี ลูกคา เปนสามีภรรยากัน ความคิด เห็นไมตรงกัน ทะเลาะกันตอหนา เรา ทําใหเราเราตองทําหนาที่เปน กรรมการหาวิธีพูดใหเคาเห็นตรงกัน กับสิ่งที่เราเสนอ โดยเราคิดวา “การ

โฟกั ส ั ดี พริ น ้ ท บริการออกแบบและผลิต สิ่งพิมพคุณภาพ

E RVIC

SE

อบอุนดวยบริการเปนกันเอง

QU

Y T I L A

ON

ATI N I G A

IM

คุณภาพงานพิมพที่คุณไววางใจ สรางสรรคจินตนาการ ผสมผสาน แนวคิดใหมๆ เพ�องานของคุณ โดดเดน มีภาพลักษณที่ดีกวา

N G I S DE

ออกแบบงานสิ่งพิมพไดหลากหลาย ดีไซนโดนใจ

Digital offset Print on Demand

Tel. 0 7436 8522-4 Fax. #13


´Ç§ 15B

Çѹ·Õè 22 - 28 ÁԶعÒ¹ 2556

ลัคนาราศีตุลย วันที่ 15 ต.ค.-14 พ.ย. การงาน จะไดลาภจากงาน เชน ไดงานใหมที่ดีกวาเดิม ทั้ง ในดานการเงิน และชื่อเสียง เปนตน การเงิน จะไดเงินกอนจากการ ขายที่ดินหรือทรัพยสินของเกาไดราคาดี ความรัก คนรักเห็นใจและ พรอมที่จะรับทุกเงื่อนไขที่ทานเสนอ จึงไมมีปญหาใดๆ หากจะหมั้น หรือแตงงาน

ลัคนาราศีพิจิก วันที่ 15 พ.ย.-14 ธ.ค. 22-28 มิถุนายน 2556 ลัคนาราศีเมษ วันที่ 15 เม.ย.- 14 พ.ค.

พูดที่ดีนําพามาสูความสงบได” หลักหรือแนวทางการทํางาน สิง่ สําคัญคือการ เอาใจใสในทุกรายละเอียด ใหคดิ เสมอวาสิง่ ทีเ่ ราทํา เปนผลงานที่ออกมาจากเราและจุดจบของผลงานก็ จะมาจากเราเชนกัน ฉะนั้นทุกยางกาวจะตองทําดวยใจเสมอ การดูแลตัวเองจะมีวิธีตั้งแตการรับประทาน อาหาร เลือกทานไหม ผัก ผลไม นม เนื่องจากตอง ออกแดดบอย อยูกะฝุนไมของงานเฟอรนิเจอร ทิน เนอรและสีพนที่ใชในงาน เลยตองดูแลตัวเองคอน ขาง ใสเสื้อผาที่รัดกุม แขนยาวขายาวเพราะเราตอง ปองกันในเรือ่ งของแสงแดด จึงทําใหตอ งกันแดดเต็ม ที่ ทานอาหารที่มีประโยชนทานผักเยอะ เนื้อไมคอย ทานเนนปลากับผักถาเลือกได อีกทัง้ ในเรือ่ งของการทานวิตามินเสริมจะเปน คนพึ่งวิตามินเสริมเยอะมาก เพราะใชสายตาเยอะ และอยูหนางานตลอดไมไดอยูในออฟฟศ ผูหญิงที่ ตองมาทํางานแบบผูชายยิ่งตองดูแลตัวเองมากขึ้น และการดูแลผิวพรรณนั้น ปกติเปนคนไมคอยเอาใจ ใสเรื่องการทาผิว ลืมตลอด แตที่ไมคอยลืมคือเสื้อ แขนยาวเวลาออกแดด กางรมกันแดด การผอนคลายสมองสวนใหญจะชอบดูหนัง มาก ถาวางจะหาหนังดูทันที แคใหมีเวลากะตัวเอง นั่งนิ่งๆ สมองไมตองคิดอะไร ก็ถือวาพักแลวคะ แต ที่ออฟฟศจะมีการออกกําลังการประจําออฟฟศ ตี แบดมินตัน เปนการประสานสัมพันธไปในตัว และ มีอานหนังสือบาง สวนใหญจะเปนหนังสือเกี่ยวกับ บาน ดูแนวของคนอื่นบาง หาวัสดุใหมๆ คติประจําใจ “ถาลมก็ลม ใหสดุ จะไดยนื แบบ ตั้งใจ” ซึ่งเราจะไมมีวันลมอยางที่ผานมาอีก อาจจะ แปลกบางในบางครั้ง แตมันชวยเราไดจริงๆ เมื่อใจ พรอมยืนแลวคอยกาวเดินตอ มุ ม มองอย า งไรสํ า หรั บ สาวยุ ค ใหม ที่ พึ่ ง ศัลยกรรมตางๆ หรือการดูแลผิวพรรณแบบเรงรัด เชนการฉีดโบทอกซ กินยาเรงความขาว ซึ่งสาวๆ อยากสวยกั นทุ กคนถ าคิ ดจะทําก็ตอ งศึกษาใหดี กอนจะทํา ไมวาจะตัวยาที่จะใช หมอที่จะไปทําดวย เพราะทุกอยางมีความเสี่ยงเสมอ อยากฝากสําหรับผูหญิงในเรื่องของการดูแล ตัวเอง การทํางาน การใชชวี ติ ทีค่ มุ คาแกตวั เอง คิดวา ผูหญิงทุกคนมีแนวทางชีวิตที่ตางกัน หนาที่การงาน ทีต่ า งกัน และจุดมุง หมายในชีวติ ก็ตา งกัน แตผหู ญิง ทุกคนคิดเหมือนกันเรือ่ งของความอยากดูดี ทัง้ หนาที่ การงานและบุคลิกภาพ ถาเราอยากใหดดู ใี นทุกดาน เราตองเริ่มจากตัวเองจากขางในรวมถึงจิตใจที่คิดดี แลวทุกอยางจะเปนดั่งที่เราคิดไว

การงาน ชวงนี้ทานจะชางคิดและชางฝนโครงการเกิดขึ้น มากมาย แตไมไดลงมือทํา จึงควรหยุดคิดและลงมือบางจะชวยใหดขี นึ้ การเงิน มีรายจายกอนใหญจากการรักษาคนปวยหรือแกไขปญหาเกา รวมไปถึงการซอมแซมบานเรือนหรือรถยนต ความรัก ไมสดใส ทั้งคน เกาและใหม พากันหมางเมิน ดวยเหตุผลเดียวคือ ทานจนลงและมีเวลา ใหเขาเหลานั้นนอยลง ลัคนาราศีพฤษภ วันที่ 15 พ.ค.-14 มิ.ย. การงาน ชวงตนสัปดาหจะมีขาวดีเกี่ยวกับงาน เชน ขาวสอบ เขางานไดหรือไดเปลี่ยนตําแหนงใหมใหญกวาเดิม เปนตน การเงิน การเงิน เงินทองคลองตัวดี เนื่องจากมีรายไดจากหลายทาง ทั้งจาก งานประจําและการเสี่ยงโชค รวมถึงธุรกิจเก็งกําไร ความรัก ความ รักรอนแรง จะขัดแยงดวยแรงหึงหวง จึงควรหนักแนน และโปรงใสใน การคบหาเพื่อนตางเพศนอกเหนือจากคนรัก ลัคนาราศีเมถุน วันที่ 15 มิ.ย.-14 ก.ค. การงาน งานเกาปดฝุนไดผลตอบแทนดีกวาที่คาดไว แตงาน ใหมยงั มีอปุ สรรคอยู การเงิน เพือ่ นฝูงจะชวยใหทา นไดลาภกอนใหญ จากธุรกิจเก็งกําไร เชน เลนหุนหรือเสี่ยงโชค เปนตน ความรัก รักเกา ลงเอยไดแนนอน แตรกั ทีเ่ พิง่ เริม่ ตน ตองรอดูไปกอนอยาเพิง่ วูว ามและ รวบรัด จะทําใหเสียคนรัก

ลัคนาราศีกรกฎ วันที่ 15 ก.ค.-14 ส.ค.

การงาน จะมีคนชวยเหลือเกื้อกูล ทําใหงานที่มีปญหาผาน พนไปไดดวยดี การเงิน มีรายจายกอนใหญรออยู มีทั้งจากหนี้เกา ถึงเวลาจายคืน และการเจ็บปวย เนื่องจากโรคเกากําเริบ ซึ่งลวนแลว แตตองจายเงินทั้งสิ้น ความรัก รักที่เพิ่งเริ่มตนไปไดดวยดี แตถาคบ กันมานานและยังไมลงเอย ระวังจะเกิดการขัดแยง เนื่องจากเบื่อที่ ตองรอคอย

ลัคนาราศีสิงห วันที่ 15 ส.ค.-14 ก.ย.

การงาน จะไดขาวดีเกี่ยวกับงาน เชน สอบเขางานไดหรือชนะ การประมูล เปนตน การเงิน จะไดเงินเกาคืนจากงานเกาคางจาย หรือ งานเกานํามาปดฝุนแลวไดผลตอบแทนดี ความรัก ความรักสดใส พรอมทีจ่ ะหมัน้ หรือแตงงานได สําหรับทานทีค่ บหามานาน แตสาํ หรับ คนรักที่เพิ่งคบหา มีสิทธิ์ลงเอยไดดวยการใหผูใหญชวยสนับสนุนให

ลัคนาราศีกันย วันที่ 15 ก.ย.-14 ต.ค.

การงาน ในที่ทํางานไมสบายตา ทุกอยางเต็มไปดวยสิ่งไม ถูกใจ ทั้งคนทั้งเครื่องมือ อุปกรณ จึงทําใหนาเบื่อ การเงิน จะไดเงิน กอนใหญจากธุรกิจที่มีหุนสวน ถาไมมีอะไรในทํานองนี้ใหลองเสี่ยง โชคหุนกับเพื่อนตางเพศ เพราะจะไดลาภแนนอน ความรัก ความรัก สดใสมีมาทัง้ นํา้ ใจและทรัพยสนิ ใหทา น เพียงแตตอ งตามใจและเอาใจ เปนเครื่องตอบแทนเทานั้น เปลีย่ นงาน ลดรอบเอว ปนเขาหิมาลัย เขียนหนังสือ หรือสรางธุรกิจของตัวเอง ตอนแรกคุณมุง มั่นวาจะทําตามเปา หมายใหสําเร็จ ไฟในตัวคุณก็ดับมอด ไปเฉยๆแทนทีอ่ าการคันไมคนั มืออยาก จะทําสิ่งตางๆ จะทุเลาลง มันกลับทวี ความรุนแรง จากที่เคยคันยิกๆ กลาย เปนคันคะเยอ คําถามคือ จะปลอยให มันสรางความระคายเคืองใหชวี ติ ไปอีก นานแคไหน หนังสือเลมนี้จะสอนวิธีเกาให ถูกที่คัน ไมวาอาการคันจะเกิดจาก อะไร คุ ณ จะมองเห็ น ตํ า แหน ง ของ มันไดชันเจนยิ่งขึ้น คุณจะเกิดความ ฮึ ก เหิ ม ลุ ก ขึ้ น มากํ า จั ด อุ ป สรรคทุ ก อยาง เอาชนะเสียงตอตานจากคนรอบ ขาง หรือแมแตเสียงคัดคานในหัวของ คุณเอง แลวลงมือทําในที่สุด ความ ชื่อหนังสือ : คิดตองทํา คัน จริงก็คือ สิ่งเดียวที่คุณควรผัดผอนไป ทําพรุงนี้คือสิ่งที่แมจะทําไมได คุณ ตองเกา ก็ยังตายตาหลับ ฉะนั้น อยาปลอย ชื่อผูเขียน :shaa Wasmund ใหอาการคันสรางความรําคาญไดอีก คําโปรย :คุณอยากเรียนตอ ลงมือเกาซะที เริ่มตอนนี้เลย.....

การงาน จะมีการเดินทางไกลเกี่ยวกับงานและเดินทางแลว ไดผลดี เชน ไดรับการตอนรับเปนอยางดี และกลับมาแลวไดความ ดีความชอบ การเงิน จะไดเงินกอนจากการเสี่ยงโชคหรือธุรกิจเก็ง กําไร ความรัก ความรักไมสดใส อยูหางกันดีกวาอยูใกล และตอง หนักแนนกวาปกติ เพราะเสี่ยงตอความแตกแยก

ลัคนาราศีธนู วันที่ 15 ธ.ค.-14 ม.ค. การงาน งานของทานดอยลงไปในสายตาเพื่อนรวมงาน จึง ควรรอบคอบในการแสดงออกเรื่องงาน การเงิน จากนี้ไปเรื่องเงิน คอยๆดีขึ้น และดีมากในชวงตนป 2557 ความรัก คนรักอยูระหวาง ตัดสินใจจะเดินตอหรือหลีกไป จึงไมควรเรงรัด แตกไ็ มควรหางจนเปน เหตุใหเขาอางในการเลิก

ลัคนาราศีมังกร วันที่ 15 ม.ค.-14 ก.พ. การงาน โดดเดนเปนทีป่ ระจักษแกสายตาของเพือ่ นรวมงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งทานที่เปนทหาร ตํารวจ หรือเจาหนาที่ที่รักษา กฎหมาย การเงิน เงินทองคลองตัวดี มีมาจากหลายทาง ทั้งจาก งานประจําและงานจรๆ ความรัก คนรักจากทางไกลจะเดินทางมา หา และตกลงเรื่องสําคัญ แตอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางความ คิดได จึงควรรอบคอบกอนตอบตกลงหรือปฎิเสธ

ลัคนาราศีกุมภ วันที่ 15 ก.พ.-14 มี.ค. การงาน งานโดดเดน แตเปนงานเสี่ยงตอความผิดทางดาน กฎหมาย จึงควรรอบคอบ หากใครมาชวนลงทุนควรคิดใหดี มีโอกาส ไดมากและเสียมากพอๆ กัน การเงิน จะมีรายไดเปนเงินกอนใหญเขา มา จากการขายที่ดินหรือธุรกิจสีเทา เชน บอนการพนัน กึ่งผิดกึ่งถูก เปนตน ความรัก ความรักที่เริ่มตนกันมานาน ชวงนี้ถึงเวลาลงเอย ดวยการหมั้นหรือแตงงาน แตหากเปนรักที่เพิ่งเริ่มตน จะกาวหนา อยางรวดเร็ว

ลัคนาราศีมีน วันที่ 15 มี.ค.-14 เม.ย. การงาน ใหระวังเรือ่ งสวนตัวจะทําใหงานเสียหาย โดยเฉพาะ ทานทีแ่ อบรักคนในทีท่ าํ งานเดียวกัน และเปนลูกนองตัวเอง การเงิน เงินทองคลองตัวดี มีมาจากหลายทาง ทั้งจากรายไดประจําและงาน จรๆ ความรัก ความรักทีห่ ลบๆซอนๆ จะถูกเปดเผยออกมา และทําให เดือดรอน เสียชื่อเสียง

10 อันดับหนังสือขายดี

1.รวยดวยอสังหาฯ โดยไมตอ งใชเงินสักบาท ผูเ ขียน พิชยั จาวลา ราคา 180 บาท 2.ความสําเร็จไมมขี อ ยกเวน ผูเ ขียน ดร.สุรนิ ทร พิศสุวรรณ ราคา 165 บาท 3.เดอะท็อปพาวเวอร ผูเขียน สม สุจีรา ราคา 195 บาท 4.ลงทุนหุน อยางสบายใจ ผูเ ขียน ดร.นิเวศน เหมวชิรวรากร ราคา 195 บาท 5.เหตุผลทีไ่ มควรมีเหตุผล ผูเ ขียน Dan Ariely ราคา 265 บาท 6.ชีวิตคือปฏิหาริย ผูเขียน วินทร เลียววาริณ ราคา 195 บาท 7.คดีลาคนเจาชู ผูเขียน วินทร เลียววาริณ ราคา 195 บาท 8.รวมมิตรแตพานิช ผูเ ขียน อุดม แตพานิช ราคา 185 บาท 9.โยคะรักษาโรค ผูเ ขียน ธัญภา ขวัญกิจเมธี ราคา 249 บาท 10.ยุทธการยึดเมืองหลวง ผาดวงผูวาฯ กทม. 16 ผูเขียน แทนคุณ บุญสถิต ราคา 150 บาท


16B áËÅ‹§§Ò¹

Çѹ·Õè 22 - 28 ÁԶعÒ¹ 2556

ประสบการณการเรื่องการพัฒนาคน

จากดูงานในโครงการศึกษาเสนทางโลจิสติกส ตอนที่ 1

วัสดีครับฉบับนี้ ผมขอเลาเรื่อง คนปนเรื่ อ งงานจากการเดิ น ทางไปดูงานเสนทางโลจิสติกส เมือ่ สัปดาห ที่ผานนะครับ โครงการนี้เราจะดูงานตั้งแต ประเทศจี น ตอนใต ล งมาจนถึ ง ประเทศ สิงคโปร การเดินทางจึงตองแบงออกเปน 3 ครัง้ ครัง้ นี้ เปนครัง้ ที่ 1 คือ เดินทางไปดูเสน ทาง ณ ประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย ครั้ง ที่ 2 ประเทศกัมพูชาและเวียดนาม ครั้งที่ 3 ประเทศ จีนและลาว ผมจําไดวา เคยแวะประเทศสิงคโปร เมื่อ 16 ปที่แลว ตอนนั้นผมเดินทางไป อินโดนีเซีย แตตองแวะไปเปลี่ยนเครื่องที่ สิงคโปร ตองเดินไปนั่งรถไฟลอยฟา (Sky Train) เพื่อไปยังอีก Terminal หนึ่งแลว เปลี่ยนเครื่องบินไปประเทศอินโดนีเซีย วัน นัน้ สิงคโปรกเ็ จริญกวาประเทศไทยของเรา แลว แตพอมาถึงวันนีด้ ไู ปก็เจริญยิง่ กวาใน หลายดาน และในขณะเดียวกันผมยังเห็น วาเขาเองก็มีปญหาอีกหลายดานที่นาเปน หวงเหมือนกัน สิ่งที่ขอชื่นชมกอน คือ สิงคโปร เปน ตัวอยางที่ดีของประเทศเล็กๆ มีทรัพยากร จํากัดมากเมื่อเทียบกับหลายประเทศ เขา เจริญมาไดเพราะเชื่อวาเพียงอยางเดียว วาทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของประเทศ คือ คน คนที่มีคุณภาพเทานั้น คือกําลังสําคัญ ในการพัฒนาประเทศในอนาคต

ฉบับที่ 798 ประจําวันที่ 22-28 มิถุนายน 2556

จากขอมูลที่อานเพิ่มเติม ผมทราบวา สิงคโปรเปนประเทศที่มีความมั่นคงทางการ เมือง และมีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเปน อันดับ 4 ของโลก รองจากสวิตเซอรแลนด ญี่ ปุ  น และเยอรมนี เป น ศู น ย ก ลางการ พาณิชยและอุตสาหกรรมที่สําคัญแหงหนึ่ง ของโลก มีแรงงานระดับกลางที่มีทักษะฝมือ ดีทสี่ ดุ ในเอเชีย ประชากรมีรายไดตอ หัวปละ 26,400 เหรียญสหรัฐ มีอัตราการเติบโตทาง เศรษฐกิจเฉลี่ยรอยละ 9 ตอป เปน 1 ใน 10 ประเทศชั้นนําของโลกที่มีการนําเทคโนโลยี สารสนเทศทันสมัยมาใชอยางกวางขวาง และเมื่อเร็วๆ นี้ ไดรับการจัดอันดับใหเปน ประเทศที่ มี ศั ก ยภาพในการแข ง ขั น เป น

อันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา นอกจากนั้ น ในรายงาน "World Competitiveness" ไดยกใหสิงคโปรเปน ประเทศหนึ่งในบรรดาประเทศชั้นนําของ โลกที่ มี ก ารนํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศเชิ ง ยุทธศาสตรมาใช ในการดําเนินงานธุรกิจ อยางกวางขวาง มีการสอนคอมพิวเตอรให แกกําลังแรงงาน และสรางโครงสรางพื้น ฐานเพื่อรองรับการพัฒนาดานเทคโนโลยี สารสนเทศ นอกจากนั้ น ที่ ผ มสั ม ผั ส ได โ ดยตรง คือ สิงคโปรเปนประเทศหนึ่งที่มีโครงสราง พื้ นฐานที่ ดีที่สุดในโลก ได มีการลงทุ น ใน การกอสรางโครงสรางพื้นฐานเพื่ออํานวย

ประโยชน ใ ห แ ก อุ ต สาหกรรมและธุ ร กิ จ บริการ การสือ่ สารและการขนสงจะมีความ สําคัญในการ ผู  นํ า ของสิ ง คโปร จึ ง ได ทุ  ม เทงบ ประมาณ 1 ใน 4 ของประเทศมาใชในการ พัฒนาคน เชน ลงทุนในระบบการศึกษา อยางตอเนือ่ ง ลงทุนทางดานเทคโนโลยีการ ศึกษา เพื่อเสริมสรางความสามารถในการ แขงขันกับสังคมโลก วันนี้ชัดเจนมาก คือ เขาทําไดดีมาก ผมเชื่อวา AEC ในป 2015 จะมีผลกระทบตอสิงคโปรนอยมาก เพราะ เขาพรอมในทุกดานจริงๆ (อานตอฉบับหนา)

แผนกตอนรับสวนหนา - ขับรถจักรยานยนต และรถยนตได 1. พนักงานตอนรับสวนหนา (Guest และมีใบอนุญาตขับขี่ Service Agent) ชาย/หญิง 3 ตําแหนง เงินเดือน 9,000 บาท แผนกแมบาน สวัสดิการ โบนัส , ประกันสังคม , ประกาศรับสมัคร 1. พนักงานซักรีด (Laundry Attenพนั ก งานเพศหญิ ง อายุ 20 ป วันหยุดประจําป , วันหยุดพักรอน , เบี้ยขยัน dant) ชาย/หญิง 1 ตําแหนง ขึ้นไป จบการศึกษาปวส.ขึ้นไป ขับขี่รถ , ประกันอุบัติเหตุ 2. พนักงานทําความสะอาด (Public จักรยานยนตได สนใจสมัครไดที่ : โครงการ ตําแหนง : ชางไฟฟา 5 อัตรา , ผู Area Attendant) ชาย/หญิง 1 ตําแหนง บานสายชล โทร 081-8986294 ,084แผนกอาหารและเครื่องดื่ม ชวยชาง 3 อัตรา 8917859 1. พนักงานเสิรฟ (Waitress / Waitเพศ : ชาย er) ชาย/หญิง 1 ตําแหนง ระดับการศึกษา ปวช.ขึ้นไป 2. พนั ก งานจั ด เลี้ ย ง (Banquet คุณสมบัติ -มี ค วามอดทน ขยั น ประกาศรับสมัครงาน ซื่ อ สั ต ย และรั บ ผิ ด ชอบงานที่ ไ ด รั บ มอบ Waiter) ชาย/หญิง 1 ตําแหนง แผนกครัว หมายได หจก.จัส เอ็นจิเนียริ่ง 1. Pastry Chef ชาย/หญิง 1 ตําแหนง เงินเดือน 10,500 บาทขึ้นไป ดําเนินงานเกี่ยวกับจําหนายและติด 2. กุก/ผูชวยกุกครัวยุโรป (Chef De สวัสดิการ คา OT , โบนัส , ประกัน ตั้งระบบไฟฟา แรงสูง-ตํ่า ใหกับโรงงาน สังคม , วันหยุดประจําป , วันหยุดพักรอน Partie / Demi Chef) ชาย/หญิง 2 ตําแหนง อุตสาหกรรม 3. หัวหนาสวนลางและจัดเก็บภาชนะ ตองการรับสมัครตําแหนงงาน ดังนี้ , เบี้ยขยัน ,เบี้ยเลี้ยงตางจังหวัด , ประกัน (Chief Steward) ชาย/หญิง 1 ตําแหนง อุบัติเหตุ 4. พนักงานลางและจัดเก็บภาชนะ ติดตอไดที่ ห า งหุ  น ส ว นจํ า กั ด จั ส ตําแหนง : ธุรการ 2 อัตรา เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง 375/1 ถ.สาครมงคล 2 (Steward) ชาย/หญิง 5 ตําแหนง เพศ : ชาย ,หญิง แผนกสุขภาพ ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 ระดับการศึกษา ปวช.ขึ้นไป 1. พนักงานนวดสปา (Therapist) คุณสมบัติ -มี ค วามอดทน ขยั น โทร. 0824295858 เวลา 09.00-17.00 น. หญิง 1 ตําแหนง ซื่ อ สั ต ย และรั บ ผิ ด ชอบงานที่ ไ ด รั บ มอบ แผนกขาย รับสมัครพนักงาน หมายได


áËÅ‹§§Ò¹ 17B

Çѹ·Õè 22 - 28 ÁԶعÒ¹ 2556 1. ผู้จัดการ หรือรองผู้จัดการฝ่ายขาย ความท้าทายทางร่างกาย *** ชาย/หญิง 1 ต�าแหน่ง แผนกช่าง รายได้ขั้นต�่า เริ่มต้นที่ 9,000 บาท 1.ช่างทั่วไป (Engineer Attendant) สวัสดิการ ชาย 2 ต�าแหน่ง 1. เงินค่าบริการ (Service Charge) แผนกทรัพยากรบุคคล 2. เบี้ยขยันทุกเดือน 1.เจ้าหน้าทีท่ รัพยากรบุคคล (Human 3. ชุดยูนิฟอร์มฟรี Resources Officer) ชาย 1 ต�าแหน่ง 4. อาหารฟรี 3 มื้อ แผนกรักษาความปลอดภัย 5. ประกันชีวิตแบบกลุ่ม 1.ผูจ้ ดั การแผนกรักษาความปลอดภัย 6. ประกันสังคม (Chief Security) ชาย/หญิง 1 ต�าแหน่ง 7. งานเลี้ ย งวั น เกิ ด พนั ก งานเดื อ น 2. เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย ละ 1 ครั้ง (Security Officer) ชาย/หญิง 1 ต�าแหน่ง 8. รางวัลพนักงานดีเด่น ประจ�าเดือน * ต�าแหน่งที่เอื้อส� าหรับผู้สมัครที่มี และประจ�าปี

9. การฝึ ก อบรม ทั้ ง ภายในและ ภายนอกโรงแรม 10. วันหยุดประจ�าสัปดาห์ 6 วันต่อ เดือน 11. ค่าภาษาที่สาม 12. เงินพิเศษส�าหรับการเพิม่ ยอดขาย ห้องพัก (Up Selling) ผู ้ ส นใจสามารถมาสมั ค รได้ ด ้ ว ย ตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 โรงแรม เซ็นทารา หาดใหญ่ หรือส่ง E – mail : Hrchy@chr.co.th, Aisara@chr.co.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074 – 352222 ต่อ 2638-9

บริษัท สมาร์ทโฮม หาดใหญ่ จ�ากัด ต้องการรับสมัครงานต�าแหน่งดังนี้ 1. ช่างฝ่ายผลิต จ�านวนหลายอัตรา ท�างานในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่รายได้ 500 บาท/วัน เพศชาย อายุ 19 ปี ขึ้นไป 2. โฟร์แมน 1 อัตรา เพศชาย วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขาก่อสร้าง ยา หรือสาขา ทีเ่ กีย่ วข้อง มีประสบการณ์การท�างานอย่าง น้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ สนใจสมัครได้ที่ : บริษัท สมาร์ทโฮม หาดใหญ่ จ�ากัด 60/8 หมู่ 7 ถ.คลองแหคูเต่า ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร : 074-426707,081-7386060 Fax.074-426708


18B áËÅ‹§§Ò¹

Çѹ·Õè 22 - 28 ÁԶعÒ¹ 2556

บริษัท เรดารเทเลคอม จํากัด (ตรงขาม Big c Extra) รับสมัครงาน ...ดวน !!!

พิเศษ

1. พนักงานบัญชี 2 ตําแหนง

3. พนักงานฝายขาย

2.พนักงานฝายการตลาด

4. พนักงานขายสง

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความรูทางดานบัญชี สามารถป ด งบได จ ะพิ จ ารณาเป น

จํานวน 2 ตําแหนง มีประสบการณทางดานการตลาด เชน จัดงาน Event จัดโปรโมชั่น สามารถขับขี่รถยนตไดพรอมมีใบขับขี่

จํานวน 10 ตําแหนง มีมนุษยสัมพันธดี ยิ้มแยมแจมใส สามารถทํางานเวลาหางได

จํานวน 2 ตําแหนง

มีมนุษยสัมพันธดี ยิ้มแยมแจมใส สามารถขับรถยนตได พรอมมีใบขับขี่

5. รับสมัครนักศึกษาเขาทํางาน

คุณสมบัติ Part Time ในตําแหนงพนักงานขาย ช ว งเวลา : ให นั ก ศึ ก ษาระบุ เ วลาว า งที่ -มีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบ ต อ งการทํ างาน -มีความตั้งใจในการทํางาน คาตอบแทนเปนรายชั่วโมง เริ่มตนที่ 30 บาท/ชั่วโมง และจะมีการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือน โดยจะดูจาก ความสามารถในการทํางาน และความรับผิดชอบ

สนใจสมัครงานไดที่ ...

บริษัท เรดารเทเลคอม จํากัด (ตรงขาม Big c Extra) 636 ถ.เพชรเกษม ต. หาดใหญ อ. หาดใหญ จ. สงขลา 90110

Tel : 074-464111


ʵÙÅ 19B

Çѹ·Õè 22 - 28 ÁԶعÒ¹ 2556 โค้งสุดท้าย ชิงนายก อบจ.สตูล เรื่อง ศาสนายั ง เป็ น ประเด็ น หลั ก ของการ ต่ อ สู ้ ขณะที่ แ กนน� า กลุ ่ ม ต้ า นท่ า เรื อ น�้ า ลึ ก ปากบาราจะขึ้ น ป้ า ย ชวนชาว บ้ า นเลื อ กผู ้ ส มั ค รที่ มี แ นวคิ ด เดี ย วกั น “สัมฤทธิ์-ซอลีฮีน” ไม่ห่วงใช้สิทธิ์เลือก ตั้งน้อย การเลื อ กตั้ ง นายกองค์ ก ารบริ ห าร ส่วนจังหวัดสตูล ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2556 ก�าลังเข้าสู่โค้งสุดท้าย ของการหาเสียง ท่ามกลางบรรยากาศการ แข่งขันที่ดุเดือดมากขึ้น เมื่อต่างฝ่ายต่างดึง ขุมก�าลังของทีมมาเป็นตัวช่วย นายสมบูรณ์ ค�าแหง เลขาธิการคณะ กรรมการประสานงานองค์การพัฒนาเอกชน ภาคใต้ ประเมินว่า สถานการณ์การเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สตูลดุเดือดขึ้นมาก โดยเฉพาะประเด็นการ แบ่ ง แยกศาสนาที่ ค ่ อ นข้ า งชั ด เจน และ ประเด็นความแปลกแยกเข้ามาเกี่ยวข้อง ระดับหนึ่ง เป็นบรรยากาศช่วงชิงคะแนน เพราะ เวลาเริ่มน้อยลง สุดท้ายจะอยู่ที่โค้งสุดท้าย ของการเลือกตั้งว่าผลจะเป็นอย่างไร “กระแสมุสลิมตีตนื้ พอสมควร ในขณะ ที่ฝ่าย นายสัมฤทธิ์ อดีตนายก อบจ.สตูล พยายามแก้ข่าว และให้บุคคลของพรรค ประชาธิปตั ย์เข้ามาช่วยเหลือ อาทิ นายถาวร เสนเนียม รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์” นายสมบูรณ์ กล่าว และว่า หากประเมินในมุมของมุสลิมซึ่งเป็น ฐานเสียงส่วนใหญ่ของจังหวัดสตูล ทีเ่ ข้าไป หนุนฐานคะแนนเสียงของนายซอลีฮีน อิส มาแอล แต่หากนายสัมฤทธิ์ท�าการบ้านดี คะแนนออกมาอาจไม่ห่างมาก เพราะทุก ฝ่ายมีขมุ ก�าลังเป็นของตัวเอง เบอร์ 1 ใช้ฐาน ประชาธิ ป ั ต ย์ ซึ่ ง ยั ง มี ใ นจั ง หวั ด สตู ล พอ สมควร ส่วนเบอร์ 2 ใช้ความเป็นศาสนานิยม เข้ามา ถือว่าชาวมุสลิมเป็นเสียงส่วนใหญ่ใจ จ.สตูล จะเป็นประเด็นตัดสินที่ส�าคัญ “ครัง้ นีก้ ารชิงเก้าอี้ นายก อบจ.สตูล น่า จะมีทางเลือกมากกว่านี้ แต่คงไม่มีโอกาส แล้ว เพราะขณะนี้มีกลุ่มชาวบ้านออกมา ให้ ค วามเห็ น เรื่ อ งการไม่ เ ลื อ กใคร หรื อ (No Vote)” ซึ่งถือว่าเป็นพลังเงียบ เพราะ ประชาชนเบื่ อ วิ ธี ก ารหาเสี ย งโดยการใช้ เครื่องมือทางศาสนาและการน�าการเมือง ระดับชาติเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองท้อง ถิ่น “คุยกันในวงน�้าชา กาแฟ สงสัยจะมี คนไม่เอาทั้ง 2 เบอร์เยอะเหมือนกัน แต่อาจ จะต้ อ งดู ผ ลของการเลื อ กตั้ ง อี ก ครั้ ง แต่ ประชาชนต้องเข้ามาใช้สิทธิเลือกตั้ง และ แสดงพลังทางการเมือง เพราะหากไม่ใช้สทิ ธิ อาจโดนตัดสิทธิทางการเมือง” นายสมบูรณ์ กล่าว และว่า ขณะนี้ทางเครือข่ายประชาชนชาว สตูล ค้านโครงการสร้างท่าเทียบเรือน�้าลึก ปากบารา จะขึ้นป้ายในหมู่บ้าน ต.ปากน�้า อ.ละงู จ.สตูล ซึ่งจะเลือกนายก อบจ.ที่ไม่ สนับสนุนท่าเรือน�้าลึก ซึ่งเป็นทางออกหนึ่ง ของภาคประชาชนทีข่ บั เคลือ่ นความต้องการ ให้ผู้สมัครทั้ง 2 ทีม พิจารณาเพื่อแสดงท่าที่ ที่ชัดเจน

กลุ่มต้านท่าเรือกดดันผู้สมัคร

‘สัมฤทธิ์-ซอลีฮีน’ไม่ห่วงใช้สิทธิ์น้อย

สัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ ผูส้ มัคร รับเลือกตั้ง นายก อบจ.สตูล หมายเลข 1 กล่ า วว่ า ตั ว แปรของผู ้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ใน จังหวัดสตูล ถ้าออกมาใช้สิทธิมากหรือน้อย จะไม่ ส ่ ง ผลต่ อ คะแนนการเลื อ กตั้ ง และ ไม่ใช่ประเด็น ขณะนี้ รู ป แบบการหาเสี ย งในภาพ รวมมีพรรคและผลงานเป็นตัวตั้ง แต่ฝ่าย ตรงข้ามมีศาสนาเป็นตัวตั้ง และมีการใส่ ร้ายป้ายสีโดยใช้ศาสนามาเป็นตัวน� า ซึ่ง ทางพรรคจะต้องตามแก้ไขโดยการท�าความ เข้าใจกับประชาชน ซึ่งจะมีผู้ใหญ่ในพรรค ออกมาพูดคุยและให้ค�าแนะน�า อย่างไรก็ตาม การหาเสียงจะใช้การ ปราศรัย เป็นหลัก รวมทั้ ง พบปะชาวบ้ า น ซึ่งเป็นรูปแบบทั่ว ไปในการหาเสี ยง ทั้ ง นี้ ต้ อ งพยายามท� า ความเข้ า ใจเพื่ อ ดึ ง คนที่ อาจคล้ อ ยตามกระแสให้ ก ลั บ มา เพราะ การหาเสี ย งต้ อ งพู ด ถึ ง การท� า งานหรื อ นโยบาย “ผมว่า 4 ปีทที่ �างานมาเป็นตัวชีว้ ดั ทีด่ ี และมีโครงการอีกหลายโครงการทีไ่ ด้ด�าเนิน การไปบางส่วนแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งจะต้อง ด�าเนินการต่อยอดเพื่อให้ส�าเร็จ หากเปลี่ยน ผู้บริหารโครงการอาจจะไม่ได้รับการสาน ต่อ” นายสัมฤทธิ์ กล่าว และว่า เชือ่ มัน่ ว่าคนสตูลมัน่ ใจในการท�างาน ของตนเอง เพียงแต่อาจมีความคิดที่คล้อย ตามในเรือ่ งของศาสนาอยูบ่ างส่วนโดยความ เป็นจริงอนุมานได้ว่าสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามกล่าว ถึงเป็นความจริงหรือไม่ หากเป็นการแข่งขันเรือ่ งนโยบาย การ ท�างาน หรือผลงานต่างๆ มาต่อสู้จะเป็นสิ่ง ที่ดีและมีโอกาสมากกว่า ประชาชนที่เข้าใจ เรื่องศาสนาจะไม่เห็นด้วย ซึ่งคนสตูลส่วน ใหญ่เข้าใจศาสนาดี และมองถึงคุณสมบัติ ของผู้ที่จะท�างานมากกว่า หากท�างานให้ คนสตูลได้ประชาชนจะเลือกเข้าไปบริหาร บ้านเมือง นี่คือประเด็นหลักในการหาเสียง การเลือกตั้งครั้งนี้ ด้าน นายซอลีฮนี อิสมาแอล ผูส้ มัคร รับเลือกตั้งนายก อบจ.สตูล หมายเลข 2 กล่าวว่า ตัวแปรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัด

ซอลีฮีน อิสมาแอล สตูลหากออกมาใช้สิทธิน้อยหรือมากจะไม่ ส่งผลต่อคะแนนเสียง ซึ่งมั่นใจว่าประชาชน ที่ออกมาใช้สิทธิ์นั้นจะมีจ�านวนมาก ส่ ว นประเด็ น ศาสนา นายซอลี ฮี น ชีแ้ จงว่า เป็นเรือ่ งการสาดโคลนทางการเมือง ตอนนี้ชุดสีขาวที่ใส่หาเสียงปราศรัยพบปะ ประชาชน ไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกถึงการแบ่ง แยก แต่ชดุ ขาวสือ่ ความหมายถึงความโปร่ง ใส ความขาวสะอาด บริสุทธิ์ทางการเมือง

สมบูรณ์ ค�าแหง แต่ ฝ ่ า ยตรงข้ า มพยายามตี ค วามเป็ น สิ่ ง แปลกแยก “ขณะนี้ทีมสตูล อาเซียน สามารถ สร้างแบรนด์อาเซียนได้ คนระดับกลางและ ระดับสูงจะเลือกทีมสตูลอาเซียน แต่ฝา่ ยตรง ข้ามตื่นตัวเรื่องอาเซียนพอสมควร เพราะ ขณะนี้ ก ารหาเสี ย งเจาะฐานเสี ย งไปที่ เยาวชนคนสตู ล ” นายซอลี ฮี น กล่ า วใน ที่สุด


20B ªÒÂᴹ㵌 ส ถ า น ก า ร ณ  ก า ร เ จ ร จ า สั น ติ ภ า พ ถ ก ร อ บ 3 ยั ง ตั้ ง ป ร ะ เ ด็ น ห ลั ก 5 ข  อ BRNยอมลดความรุ น แรง เดื อ นรอม ฎอนเพื่ อ แสดงความจริ ง ใจของทั้ ง 2 ฝาย กอนสงรูปแบบและวิธีการกลับมา ในเวลาอันใกล ขณะที่พื้นที่ยังปวน บึ้ม ทหารพรานเจ็บ 1 เผาโรงเรียนอ.โคก โพธ-เสาสัญญาณดีแทค ก อ นการพู ด คุ ย สั น ติ ภ าพระหว า ง ตั ว แทนรั ฐ บาลไทยกั บ ตั ว แทนกลุ  ม บี อ าร เอ็น รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2556 ขณะที่ พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาค วามมั่นคงแหงชาติ (สมช.) ไดประชุมรวม คณะพูดคุยเพื่อสันติภาพฝายไทย ที่โรงแรม อินเตอรคอนติเนนตัล กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย จากนั้น พล.ท.ภราดรเปดเผยวา ทาง คณะไดมีการจัดเตรียมขอมูลที่ไดจัดทําเอา ไวเพือ่ ไปแลกเปลีย่ นกับฝายเขา ทีจ่ ะมีความ ชัดเจน ซึง่ ความคาดหวังของพีน่ อ งประชาชน ในครั้งนี้ ตองการเห็นความคืบหนาเชิงรูป ธรรมที่ พึ ง ประสงค จ ะเห็ น กั น คื อ ลดเหตุ ความรุนแรง ซึ่งจะตองมีคําตอบที่ชัดเจนวา จะเปนอยางไร สวนการลดเหตุรนุ แรงในชวง เดือนรอมฎอน ก็เปนขอเสนอหนึง่ ทีไ่ ดมาจาก พื้นที่ ก็จะหยิบยกเขามาพูดคุยในโตะ รวม ทั้งขอมูลจากการวิจัยภาคประชาสังคม ก็ จะทําใหบรรยากาศของการพูดคุยมีคําตอบ เชิงวิชาการเชิงวิทยาศาสตร ไมใชเปนการ จินตภาพของฝายหนึ่งฝายใด ส ว นข อ เสนอ 5 ข อ ของฝ า ยบี อ าร เอ็นนั้น ก็เชื่อวาจะคงยังถูกตั้งเปนประเด็น หลักของเขา ซึ่งจากขอมูลตางๆ ที่เรามีอยู ก็คงจะเอามาพูดคุยใหชัดเจนในเรื่องของ ความหมายของแตละขอ ในเรื่องของเขต ปกครองพิเศษ วาจะมีการพูดถึงหรือไมนั้น ก็ยังไมทราบ "แตในครั้งนี้ก็คงจะเนนในเรื่องของ ความคืบหนาที่ไดรองขอจากการพูดคุยทั้ง สองครัง้ ทีผ่ า นมาใหเปนรูปธรรมกอน รวมทัง้ ในการพูดคุยครั้งนี้ก็คงจะมีขอเท็จจริงอะไร ปรากฏบางเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้นใน พื้นที่วาอะไรเปนอะไร” พล.ท.ภราดรกลาว หลังจาก พล.ท.ภราดรเสร็จสิน้ การให สัมภาษณแกสื่อมวลชนไทยและสื่อมวลชน มาเลเซีย ก็ไดนําคณะพูดคุยเดินทางออก จากโรงแรมดวยรถยนตที่ทางมาเลเซียจัด เตรียมไว เดินทางไปพบกลุมบีอารเอ็นใน สถานที่ปกปดลับเชนเดิม โดยหลังจากพูดคุยสันติภาพกับกลุม บีอารเอ็นรวม 7 ชั่วโมง ทั้ง 2 ฝายไดราง แถลงการณรวมกัน โดยแกนนํากลุมบีอาร เอ็นยอมลดปฏิบัติการในชวงรอมฎอน เพื่อ ให ป ระชาชนได รั บ ความปลอดภั ย เพื่ อ แสดงออกถึงความจริงใจ ตั้งใจ และความ เชื่อถือของทั้งสองฝาย ซึ่ง 2 ฝายจะนําเสนอ รูปแบบและวิธีการในเวลาอันใกล ขณะทีบ่ อี ารเอ็นจะสงคําอธิบายอยาง ละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข อ เสนอ 5 ขอ ตามที่ไ ด เสนอกับฝายไทยแลว โดยฝายไทยยอมรับ 5 ขอเรียกรองเขาทีป่ ระชุมคณะกรรมการขับ เคลือ่ นนโยบายยุทธศาสตรและแกไขปญหา ความไมสงบจังหวัดชายแดนภาคใต (ศปก. กปต.) พิจารณาในสัปดาหหนา นอกจาก นี้ ทั้ง 2 ฝายจะกําหนดการพูดคุยสันติภาพ

Çѹ·Õè 22 - 28 ÁԶعÒ¹ 2556

ถกรอบ3ยังตั้งประเด็นหลัก5ขอ

BRNยอมลดความรุนแรงเดือนรอมฎอน

ประมุข ลมุล

อีกครั้งประมาณวันที่ 8-9 ส.ค. หรือชวงหลัง เดือนรอมฎอน นายประมุ ข ลมุ ล ผู  ว  า ราชการ จั ง หวั ด ป ต ตานี หนึ่ ง ในคณะที ม พู ด คุ ย สันติภาพ เปดเผยถึงสวนของ 5 เงื่อนไขบี อารเอ็น วา ในวงพูดคุย ทางไทยไดใหทา งบีอารเอ็นกลับไปทํารายละเอียดของแตละ ขอ แลวใหสงกลับมาใหทางการไทยในอีก 10 วัน หลังจากวันที่พูดคุยสันติภาพครั้ง ลาสุด เพื่อที่จะมาพิจาณาวาจะดําเนินการ อยางไรตอไป ทั้งนี้ แหลงขาวจากคณะทีมพูดคุย สันติภาพ กลาววา ตามกรอบแลวจะเปน ในวันที่ 24 มิถุนายน ที่ทางไทยใหทางบี อารเอ็น สงรายละเอียดของ 5 เงื่อนไขมาให โดยขัน้ ตอนทางบีอารเอ็นจะสงมายังตัวแทน ของประเทศมาเลเซีย จากนั้นจึงสงตอมายัง สภาความมั่นคงโดยตรง สวนสาเหตุที่ตองใหกลับไปทําราย ละเอียดมานั้น เนื่องจากใน 5 เงื่อนไขนั้น มีบางประโยคหรือบางคํา ที่ไมสามารถนํา ไปทําความเขาใจกับคนในพื้นที่ได ดังนั้น จึงตองการความชัดเจนวา ความหมายถึง อะไร เพื่อฝายที่เกี่ยวของจะนําไปสื่อสารกับ คนในพืน้ ทีว่ า มีความคิดเห็นอยางไร และจะ ยอมรับใน 5 เงื่อนไขดังกลาวหรือไม นายเซ็ง ใบเด็น ผูน าํ ศาสนาในจังหวัด ปตตานี แสดงความเห็นกรณีทางการไทย เจรจาสันติภาพกับกลุมบีอารเอ็นเปนครั้ง ที่ 3 วา ในเรื่องการเจรจาเปนเรื่องการเมือง ระหวางรัฐบาลและผูท เี่ กีย่ วของ แตในฐานะ ผูนําศาสนา คิดวาสิ่งใดที่ถูกตองตามหลัก ศาสนา เราก็ยินดี เชื่อวาสามารถนําหลัก ศาสนาไปแกปญ  หาไดทกุ อยาง ในการเจรจา ในเชิงลึก ไมไดติดตามเทาไหร แตเชื่อวาถา สอดคลองกับหลักการศาสนา สามารถนํา ไปใชในการแกปญหาทุกอยางได ความขัด แยง ถาเอาหลักศาสนาโดยเฉพาะ ความ ยุติธรรม ความไมเอาเปรียบ ความที่ใชหลัก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน หลั ก นี้ เ ป น หลั ก ที่ ถู ก ต อ ง สอดคลองกับศาสนาอยูแลว ทั้งนี้มองวา การเจรจา สวนหนึ่งของ การแกปญหาและเปนแนวทางที่ดีที่สุด แต

ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี

จะใชเวลายาว หรือสั้นนั้น อยูที่ทั้งสองฝาย ตกลงกัน จะมีเงื่อนไขพอที่จะรับทั้งสองฝาย ไดหรือไม คิดวาคงไมนาน ในฐานะ ตนไม ไดอยูในกระบวนการทั้งสองฝาย ก็ไมทราบ และไมสามารถประเมินไดวา เร็ว หรือชา อยางไร แตคิดวาถาทั้งสองฝายมีเจตนาที่ดี ทําดวยความบริสุทธิ์ ก็คิดวาพระเจาจะให เห็นหนทางสูความสําเร็จได สวนกรณีที่ อาซัน ตอยิบ แกนนําบีอาร เอ็นเรียกรอง 5ขอนั้น ผูนําศาสนารายชี้มอง วา การตั้งเงื่อนไขของ อาซัน ตอยิบ ไมสาม รถจะไปประเมินไดวา ดีหรือไมดี คิดวา ถาสิง่ ใดทีส่ อดคลองกับหลักศาสนาทีด่ ี สามารถจะ นําไปสูการแกปญหา และไปสูความสําเร็จ หรือสันติสุขได ผศ.ดร.ศรี ส มภพ จิ ต รภิ ร มย ศ รี ผู  อํ า นวยการศู น ย เ ฝ า ระวั ง สถานการณ ภาคใต มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร วิทยาเขตปตตานี เปดเผยวา ทางทีมวิจยั ของ สถาบันวิจัยความขัดแยง ม.สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ไดเก็บขอมูลดวยการทํา ดีฟเซาทโพล กลุมตัวอยาง 2,000 คน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต พบวา 73 เปอรเซ็นต ให ก ารสนั บ สนุ น หรื อ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ใน กระบวนการพูดคุยเพือ่ สันติภาพคอนขางสูง เมื่อเปรียบเทียบกับครั้งที่ผานมา ที่ เคยทําเมื่อเดือนมีนาคม 2556 ในครั้งนั้น มีประมาณ 60 กวาเปอรเซ็นตเทานั้น การ สุ  ม ตั ว อย า งนี้ ทํ า ในพื้ น ที่ 3 จั ง หวั ด และ 4 อําเภอของสงขลา เหตุผลที่ประชาชนมี ความมั่นใจมากขึ้นนั้น ตนเชื่อวา เปนผลมา จากทั้งสองฝายที่มีขาวออกมาเยอะ ทําให รับรูขอมูลขาวสารที่ไดกระจายความรูเรื่อง การพูดคุยสันติภาพ ทั้งที่ในบางครั้งอาจจะ มีขอติดขัดบาง แตก็ยังมีความคาดหวังสูง จากประชาชน “ขอเสนอที่ประชาชนใหความสนใจ มากก็คือ ขอเสนอที่ใหลดความรุนแรง ซึ่งได นําขอเสนอ 5 ขอของบีอารเอ็น แลวขอเสนอ ของรัฐในเรื่องของการลดความรุนแรง สราง ความเชื่อมั่น และขอเสนอในการลดกําลัง ทหาร พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งไดนํามาประมวล ก็ พบวา ขอเสนอ 5 ขอของบีอารเอ็นนั้นได

รับการยอมรับอยู รวมทั้งขอเสนอในการแก ปญหาในสวนอื่นๆ ก็ไดรับการยอมรับมาก เชนกัน เชน ปญหาเรื่องยาเสพติด ลดความ รุนแรง ปญหาเรื่องการพัฒนาดานตางๆ ซึ่ง กระจายออกไป ทีม่ องวาขอเสนอทัง้ สองฝาย ก็ไดรับความสนใจควบคูกันไป ในเรื่ อ งของข อ เสนอบี อ าร เ อ็ น นั้ น ประชาชนยอมรั บ ประมาณ 60 กว า เปอรเซ็นต โดยเฉพาะขอที่ใหการยอมรับสูง มากที่สุด คือ มาเลเซียมีสวนรวมในการไกล เกลีย่ ซึง่ ในขออืน่ ๆ ก็สรุปวาประชาชนใหการ ยอมรับ เนื่องจากเกิน 50 เปอรเซ็นต แตถา ดูแลวขอที่มีเปอรเซ็นตตํ่าสุด คือ การปลอย นักโทษการเมือง และคดีความมั่นคง ที่จาก คะแนนเต็ม 10 ไดเพียง 5 กวาๆ เทานั้น แต เมื่อนํามาเทียบกับปญหาดานอื่นๆ ก็พบวา ไดรับการยอมรับคอนขางสูงเชนเดียวกัน ซึ่งผลโพลในครั้งนี้ก็ไดนําไปมอบใหแกทาน เลขา สมช.ทราบแลว” ผศ.ดร.ศรีสมภพกลาว อี ก ทั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 17 มิ . ย. 2556 ณ ห อ งประชุ ม วิ ท ยาลั ย อิ ส ลามนานาชาติ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร วิ ท ยาเขต ป  ต ต า นี จั ด เ ว ที เ ส ว น า ห า ท า ง อ อ ก ประเทศไทย เพื่ อ เป น พื้ น ที่ ใ ห ป ระชาชน ไดสื่อสารทําความเขาใจ และแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น โดยเฉพาะปญหาความขัดแยง สามารถสะทอนออกมาได 7 ขอดวยกัน โดย เปนการพูดจาหาทางออกประเทศไทย เพื่อ เปน พื้น ที่ใ หปญหาที่มีค วามขัด แยง เพื่อ ใหสังคมไดเขาใจปญหาประเด็นความขัด แยงชัดเจนยิ่งขึ้น และนํามาสูการเสวนา หาทางออกรวมกัน สรางความเขาใจซึ่งกัน และกัน อันจะนําไปสูก ารอยูร ว มกันในสังคม อยางสันติสุข โดยมีผูเขารวมเสวนาที่มา จากทุกสาขาอาชีพ เชน กลุมขาราชการทุก ประเภท นักการเมือง นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา ผูน าํ ศาสนา ผูน าํ ชุมชน สือ่ มวลชน และองคกรภาคประชาชนเขารวมเวทีเสวนา เปนจํานวนมาก โดยในเวทีเสวนา ไดใหความสําคัญ กั บ ประเด็ น ป ญ หาสถานการณ ค วามไม สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งเปน ปญหาสําคัญที่ทุกภาคสวนจะตองรวมกัน แกปญหาอยางเรงดวน และจริงจัง อีกทั้งใน เวทีเสวนาฯ ยังไดสรุปประเด็นปญหาความ ขัดแยงที่เกิดขึ้นในประเทศไว 7 ประการ คือ 1.ความเขาใจประชาธิปไตยที่แตกต าง 2.ความเคลือบแคลงในหลักนิติธรรมขอ งประเทศ 3.ตุลาการภิวัฒน การแทรกแซง องคกรอิสระ 4.การรัฐประหาร และบทบาท ของทหารในการจัดการความขัดแยง 5.คว ามเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคม 6.กา รกลาวอางสถาบันพระมหากษัตริยเพื่อปร ะโยชนทางการเมือง และ 7.สังคมขาดองค ความรูในการจัดการความขัดแยงและสันติ วิธี โดยปญหาความขัดแยงตางๆ ผูเขารวม เสวนาไดรวมกันระดมความคิดหาทางออก อยางสรางสรรค เพือ่ สรางความสันติสขุ และ ความปรองดองใหเกิดขึน้ ภายในชาติตอ ไป


ªÒÂᴹ㵌 21B

Çѹ·Õè 22 - 28 ÁԶعÒ¹ 2556 ศอ.บต.ส ง เสริ ม การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร นักประชาสัมพันธบริการประชาชนใน ชายแดนใต หวังเพิ่มประสิทธิภาพใน หนวยงานภาครัฐ สรางความเขาใจนํา สันติภาพติภาพกลับคืนสูชุมชน

ไมไดรับความเปนธรรม โดยทาง ศอ.บต.ได เล็งเห็นความสําคัญจึงไดจัดอบรมหลักสูตร ในการอบรมครั้ ง นี้ เพื่ อ ให ผู  เ ข า รั บ อบรม ได รั บ ความรู  ใ นเรื่ อ งเทคนิ ค การทํ า งานที่ ไดใจประชาชนมากที่สุด รวมทั้งการระดม สมองในเรื่องกระบวนการสรางสันติภาพ ในชุมชน และการปรับปรุงการทํางานใหมี ประสิทธิภาพอีกดวย พ.ต.อ.ทวีกลาววา นักประชาสัมพันธ และบริ ก ารประชาชนในจั ง หวั ด ชายแดน ภาคใต ถือไดวาเปน ศอ.บต.สวนหนา ที่ คอยดูแลอํานวยความสะดวกแกประชาชน ที่มาติดตอราชการ ซึ่งบทบาทหนาที่ของ นั ก ประชาสั ม พั น ธ ที่ ดี นั้ น ต อ งเป น บุ ค คล ที่ ดํ า เนิ น งานเพื่ อ สร า งสรรค รั ก ษาความ สัมพันธอันดีระหวางองคกรกับประชาชน รวมทั้งทําหนาที่เปนสื่อกลางระหวางองคกร ดวยวิธกี ารติดตอสือ่ สารใหเกิดความเขาใจที่

ควบคูกับจริยธรรม ประกอบกับแนวความ คิดใหมๆ ในการทํางานรวมกัน คุณภาพที่ดี เยี่ยมของบุคลากรสามารถสรางสรรคความ สําเร็จใหเกิดขึ้นได “โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรทุก ระดับ สูบุคลากรที่ดี หรือสูมืออาชีพ การ ทํ า งานอย า งต อ เนื่ อ งเป น ระบบจะทํ า ให องคกรกาวไกล อันจะนําไปสูความเปนเลิศ ได เพราะคนคือทรัพยากรที่มีคุณคายิ่งของ การพัฒนา” เลขาธิการ ศอ.บต.กลาว ทั้ ง นี้ ศอ.บต.พร อ มที่ จ ะส ง เสริ ม ยกระดั บ การศึ ก ษา การสร า งอาชี พ การ มี ง านทํ า ให แ ก ป ระชาชนในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต และนัก ประชาสัมพันธทุกทานยัง ทําหนาที่รับฟงความคิด เห็นของพี่นองประชาชน ในการติ ด ตามข า วสาร

เมื่ อ วั น ที่ 15 มิ ถุ น ายน 2556 ณ โรงแรมซีเอส ปตตานี อ.เมือง จ.ปตตานี พ.ต.อ.ทวี สอดสอง เลขาธิการศูนยอาํ นวย การบริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต (ศอ. บต.) เปนประธานปดการอบรมหลักสูตร นั ก ประชาสั ม พั น ธ บ ริ ก ารประชาชนใน จังหวัดชายแดนภาคใต พรอมมอบวุฒิบัตร แกผูเขารวมอบรม เพื่อสนับสนุนการเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพของหน ว ยงานภาครั ฐ โดย มีวาที่ ร.ต.เลิศเกียรติ วงศโพธิพันธ รอง เลขาธิการ ศอ.บต. นายวีรนันท เพ็งจันทร ผูอํานวยการสํานักพัฒนาบุคลากร ศอ.บต. พ.ต.อ.ทวี สอดสอง นายอภิรฐั สะมะแอ นายอําเภอเมืองปตตานี เจาหนาที่ และผูเขารวมอบรมกวา 150 คน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตรวม ศอ.บต.ไดจัดใหมีบุคลากรประจําอยู ที่สถานีตํารวจภูธร โรงพยาบาลอําเภอ ที่ วาการอําเภอ ศาลจังหวัด และสํานักงาน ที่ดินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เปนผู สนับสนุนการใหบริการประชาชนของหนวย งานราชการ ใหประชาชนมีความพึงพอใจตอ ถูกตอง โดยนักประชาสัมพันธที่ดีนอกจากมี ความเปนอยูข องประชาชน สรางความเขาใจ ความเปนธรรม เพื่อนําสันติภาพกลับคืนสู การบริการของรัฐ และลดเงือ่ นไขความรูส กึ ที่ ความรูค วามสามารถแลว ยังตองมีคณ ุ ธรรม ที่ดีตอกัน และปฏิบัติโดยใชความเสมอภาค จังหวัดชายแดนภาคใตอยางยั่งยืน

ศอ.บต.ดึงขาราชการชายแดนใต

เรียนรูหลักประชาสัมพันธบริการปชช.

ปตตานีสงเสริมปลูกขาวสังขหยด รง.ยาสูบ มอบอุปกรณจุดตรวจใหตร.นราฯ มุงขยายผลผลิตแปรรูปเพิ่มรายได

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2556 ที่บริเวณสํานักงาน เกษตรอํ า เภอยะหริ่ ง จั ง หวั ด ป ต ตานี พล.ท.สกล ชื่นตระกูล แมทัพภาพ 4 ได เยีย่ มชมพบปะเกษตรกร และมอบพันธุข า ว สังขหยด พรอมปุย อินทรียใ หแกเกษตรกรผู รวมกิจกรรมสงเสริมการปลูกขาวสังขหยด ขยายผลโครงการพระราชดําริ ในโอกาส ที่ ม าตรวจเยี่ ย มศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารอํ า เภอ ยะหริ่ง ตามแผนงานโครงการขับเคลื่อน การตอสูเพื่อเอาชนะการจัดตั้งเขตอํานาจ รัฐซอนระดับหมูบาน โดยมี นายธรรมรงค คงวัดใหม นายอํ า เภอยะหริ่ ง พร อ มหั ว หน า ส ว น ราชการ นําเกษตรกรกวา 100 ราย รวม ตอนรับ และรับปจจัยการผลิตประกอบดวย พันธุขาวสังขหยด ปุยอินทรีย และเครื่องสี ขาวขนาด 1.5 แรงมา เพื่อนําไปดําเนินการ ในฤดูกาลผลิต ป 2556/2557 ซึ่งเปนการ เผยแพร และรักษาพันธุขาวสังขหยดที่มี คุ ณ ค า ทางอาหารสู ง เป น ที่ ต  อ งการของ

ตลาด ขยายผลโครงการพระ ราชดําริของสมเด็จพระนาง เจาฯ พระบรมราชินนี าถ จาก ฟารมตัวอยาง ข า วสั ง ข ห ยด เป น ข า วพื้ น เมื อ งภาคใต ที่ มี คุณคาทางอาหารสูง เปนที่ ตองการของตลาด เปนพันธุ ข า วที่ ส มเด็ จ พระนางเจ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ มี ดํ า ริ ใหมีการเผยแพร และรักษา พันธุข า วขึน้ ในฟารมตัวอยาง เพื่ อ ขยายผลโครงการพระ ราชดําริ จังหวัดปตตานี จึง ได ดํ า เนิ น การส ง เสริ ม การปลู ก ข า วสั ง ข หยด ภายใตโครงการสงเสริมการผลิตพืช ที่มีศักยภาพทางการตลาด งบประมาณ จังหวัดปตตานี ป 2556 จํานวน 1,000 ไร เกษตรกร 350 ราย ในพื้นที่ 4 อําเภอ คือ อําเภอยะหริ่ง, ปะนาเระ, แมลาน และ อําเภอโคกโพธิ์ ทั้ ง นี้ ได มี ก ารจั ด อบรมให ค วามรู  เกษตรกรผูรวมโครงการ สนับสนุนปจจัย การผลิต ไดแกพนั ธุข า วสังขหยด ปุย อินทรีย และเครื่องสีขาว ขนาด 1.5 แรงมา ขณะ นี้ไดดําเนินการสงมอบปจจัยการผลิตให แกเกษตรกร พรอมดําเนินการในฤดูกาล ผลิต ป 2556-2557 มุงขยายผลเผยแพร พัฒนาการผลิตขาวสังขหยด และแปรรูป เปนขางกลองเพิ่มมูลคา คาดวาขาวสังข หยดจะเปนพืชทางเลือกใหมที่จะสงผลให ระดับรายได และความเปนอยูข องเกษตรกร ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ที่หองประชุม โรงแรมวีแอล อ.หาดใหญ จ.สงขลา นาย ธนรัชต วิเชียรรัตน กรรมการโรงงาน ยาสูบ ในฐานะประธานอนุกรรมการกํากับดูแลการ ปองกันและปราบปรามการปลอมแปลงบุหรี่ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ได รวมกับนายตอศักดิ์ โชติมงคล ผู อํานวยการโรงงานยาสูบ ไดมอบอุปกรณ ประจํ า จุ ด ตรวจเพื่ อ ความเข ม แข็ ง ให จุ ด ตรวจจังหวัดนราธิวาส เปนจุดตรวจรวมให แกตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส เปนมูลคา 455,000 บาท โดยพ.ต.อ.มนัส ศึกษมัต รอง ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปน ตัวแทนรับมอบ นายธนรั ต น กล า วว า จาก สถานการณการกอความไมสงบ อันเนื่อง มาจากมีกลุมผุกอเหตุรายแบงแยกดินแดน โดยในชวงที่ผานมา กลุมผูกอเหตุดังกลาว พยายามมุง ทํารายทัง้ ชีวติ และทรัพยสนิ ของ ครูในจังหวัดชายแดนภาคใต เพือ่ หวังลดความนาเชือ่ ถือและความ มั่นใจในภาครัฐและดานการศึกษา โดย จั ง หวั ด นราธิ ว าสมี ค รู ใ นสั ง กั ด ประมาณ 8,000 คน โรงเรียนประมาณ 400 แหง ซึ่ง

ถือวามีพื้นที่รับผิดชอบกวางขวาง โดยมี ก ารสนธิ กํ า ลั ง ร ว มจากทุ ก ฝาย โดยเฉพาะฝายทหาร ตํารวจ และฝายปกครอง ที่ผานมาปรากฏวาเปนขาว ทางสื่อมวลชนถึงการลอบทําราย ทั้งชีวิตและทรัพยสินของครู อยู บอยครั้ง ในจังหวัดชายแดนภาค ใต ทางรัฐบาลจึงมอบหมายเปน กรณีพิเศษใหจัดระบบรักษาความ ปลอดภัยครูตลอด 24 ชั่วโมงทั้ง บานพัก เสนทางเขา-ออก รวมถึ ง โรงเรี ย นและพื้ น ที่ เ สี่ ย งอื่ น ๆ ทําใหมีความจําเปนตองเพิ่มจุดสกัด จุด ตรวจคนในพื้นที่และเสนทางสําคัญ โดย เฉพาะในพืน้ ทีเ่ สีย่ งตางๆ ดวยเหตุนโี้ ครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย ครูจงั หวัดนราธิวาส จึงมีความจําเปนในการ จัดหาอุปกรณประจําจุดตรวจ เพื่ อ ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการ ปองกันปราบปรามสิ่งของผิดกฎหมาย การ รั ก ษาความปลอดภั ย ให เ กิ ด ความมั่ น ใจ ในภาครั ฐ เสริ ม สร า งขวั ญ กํ า ลั ง ใจให ค รู บุคลากรทางการศึกษา และที่สําคัญเปน ไปตามนโยบายเรงดวนและวาระแหงชาติ ของรัฐบาล “ใน ฐานะโรงงานยาสูบ เปนหนวยงาน ของกระทรวงการคลัง เปนรัฐวิสาหกิจ จึงเห็น ถึงความสําคัญ และความจําเปนในการมี อุปกรณดังกลาวเพื่อดูแลความปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพยสินของเจาหนาที่ ประชาชน ในพื้นที่ใหเกิดความปลอดภัย” ประธาน อนุกรรมการกํากับดูแลการปองกันและปราบ ปรามการปลอมแปลงบุหรี่ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง กลาว


22B ¾Ò¡Ô¹-¾Òà·ÕèÂÇ

Çѹ·Õè 22 - 28 ÁԶعÒ¹ 2556

สกันเชวัสนดีเคยกั คะ คุณผูอ า นทีน่ า รักทุกทาน มาพบ บคอลัมนดดี ี อาหารเด็ดๆสไตล “โฟกัส พากิน” ชวงนี้ฝนตกหนักมากเลย อยาลืมดูแลสุขภาพใหดีนะคะ เดี๋ยวจะไม สบายกันได ฉบับนี้ เรามีเมนูเด็ดๆ อรอยๆ มา ฝากคุณผูอานเชนเคย เปนเมนูที่หลายคน โปรดปรานกันมาก นั่นก็คือ เมนูขาวขาหมู “โฟกัส พากิน” มีขาวขาหมูเจาอรอยมา แนะนําเปนรานทีข่ ายดีมากในหาดใหญเลย คะ นั่นก็คือ “รานจันทรเพ็ญ” อาหารหลักของรานก็มี ขาวขาหมู ที่ เปนเมนูเดนและเปนจุดขายของรานเลยคะ เพราะรสชาติของขาหมูทตี่ นุ ไวนานจนไดรส หวานของหมู เนือ้ หมูกจ็ ะนิม่ มาก เคีย้ วงาย จนเรียกไดวาแทบจะเอาเขาปากแลวกลืน ไดโดยไมตองเคี้ยวเลยทีเดียวคะ นํ้าราด ขาวขาหมูก็มีรสหวานพอดี ถึงเครื่องเทศ มี กลิ่นหอม กลมกลอม เปนสูตรเฉพาะของ

รานจากเมืองจีนเลยคะ ความอร อ ยไม ไ ด มี แ ค นั้ น ยั ง มี กวยเตี๋ยวคากิ ที่รับรองวาหลายคนคงยังไม เคยทานจากที่ไหนแนนอน นํ้าซุปที่หวาน ประกอบกับเนื้อคากิที่นิ่ม ผสมผสานความ อรอยเขากันไดอยางลงตัว ร า น “จั น ทร เ พ็ ญ ” ตั้ ง อยู  ที่ ถ.รั ถ การ(ทางรถไฟเกา) อ.หาดใหญ จ.สงขลา เปดใหบริการทุกวัน ตั้งแต 08.30-20.30 น. คะ ลองไปทานกันดูนะคะใครที่ชอบทาน อาหารเสน หรือ ขาวขาหมู อาจจะเปนที่ราน หนึ่งที่ทําใหคุณติดใจเปนรานโปรดก็ไดคะ

‘Ìҹ¨Ñ¹·Ãà¾çÞ’¶.ÃѶ¡Òà à´ç´¢ŒÒÇ¢ÒËÁÙ-¡ŽÇÂàµÕÂë ǤҡÔ

“ÍÒº¹íéÒáË ᪋¹íéÒÌ͹” ส

วั ส ดี ค รั บ คุ ณ ผู  อ  า นโฟกั ส พาเที่ ย วทุ ก ทาน เจอกันเหมือนเชนเคยครับ วันนี้ เราของพาคุณผูอ า นไปจังหวัดทีไ่ ดชอื่ วา “ฝน แปดแดดสี่” หลายคนคงจะเริ่มสงสัยแลว และอีกหลายคนก็คงรูก นั แลววาทีไ่ หน สถาน ทีแ่ หงนัน้ ก็คอื จังหวัดระนองนัน้ เองครับและ สถานที่ทองเที่ยวที่จะพาไปก็คือ บอนํ้ารอน สวนสาธารณะรักษะวาริน ครับ สํ า หรั บ การเดิ น ทางก็ ง  า ยดายครั บ โดยใชเสนทางหลวงหมายเลข 4 ใหเลีย้ วเขา มาตามทางหลวงหมายเลข 4005 ประมาณ 1 กม. ไปทางทิศตะวันออก ก็จะพบกับ สวน สาธารณะรักษะวารินครับ ซึ่งบอนํ้ารอน สวนสาธารณะรักษะวา ริน เปนบอนํา้ รอนซึง่ เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติ นี้มีอยู 3 บอ คือ บอพอ บอแม และบอลูก ทั้ง 3 บอ มีอุณหภูมิสูงประมาณ 65 องศา เซลเซียส นํ้าพุรอนแหงนี้ไดรับการวิเคราะห จากกรมวิทยา ศาสตรบริการวาประกอบ ดวยแรธาตุที่สําคัญ และเปนแหลงเดียวใน ประเทศไทยที่ไมมีสารกํามะถันเจือปนอยู เลย จึงทําใหไมมีกลิ่นของกํามะถันและมี ความบริสุทธิ์สามารถรับทานไดจากแหลง กําเนิด โดยไมตองผานการกลั่น กรองใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนีย้ งั ถือเปนนํา้ บริสทุ ธิจ์ งึ เปน แหลงหนึง่ ทีน่ าํ ไปผาน พิธพี ทุ ธาภิเษก ทํานํา้ ศักดิ์สิทธิ์เพื่อใชเปนนํ้าพระพุทธมนตในพระ ราชพิธฉี ลองพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ภายในบริเวณ บอนํ้ารอนมีบริการอาบนํ้าแรบําบัดรักษา สุขภาพที่ สยามฮอทสปา ผอนคลายความ เมื่อยลาดวยการบําบัดจากนํ้าแร ดานนอก

áËÅ‹§¹íéÒºÃÔÊØ·¸Ôì äÃŒÊÒáíÒÁжѹ

มีบริการแชเทาฟรีเพื่อผอนคลาย นอกจาก นี้บริเวณใกล ๆ บอนํ้ารอนไดจัดเปนสวน สาธารณะ "รักษะวาริน" มีศาลาที่พักและ หองอาบนํ้ารอนไวบริการดวย ป จ จุ บั น แหล ง นํ้ า พุ ร  อ นแห ง นี้ ซึ่ ง เปนแหลงที่สําคัญที่สุดของจังหวัดระนอง

เนื่ อ งจากอยู  ใ กล แ หล ง ชุ ม ชน และมี ศักยภาพสูง ไดรับการพัฒนาเปนแหลง ทองเทีย่ วทีม่ ชี อื่ เสียงแหงหนึง่ ของจังหวัด มีการจัดสราง ตกแตง สวนหยอมตาง ๆ ไว เปนที่พักผอนหยอนใจของประชาชนคุณ ผูอานที่กําลังมองหาหรือตองการแชนํ้า

ใหชื่นกายสบายอุรา ไปกันดูนะครับรับรอง ความสบายกายสบายใจแนนอน


Çѹ·Õè 22 - 28 ÁԶعÒ¹ 2556

â¦É³Ò 23B


24B â¦É³Ò

Çѹ·Õè 22 - 28 ÁԶعÒ¹ 2556

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับ 798  

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส http://songkhlatoday.com/

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับ 798  

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส http://songkhlatoday.com/

Advertisement