Page 1

หนังสือพิมพขาวยอดเยี่ยม รางวัลสงเสริมจริยธรรมดีเดน

ซื้อ

www.facebook.com/paktaifocus www.twitter.com/songkhlatoday

ที่

จ.สุราษฎรฯ ถึง นราธิวาส

ปที่ 16 ฉบับที่ 797 วันที่ 15 - 21 มิถุนายน 2556

A

www.songkhlatoday.com

30 บาท

นิรุตต ใหมออน

สัปดาหหนังสือภาคใต ครัง้ ที1่ รัฐ-เอกชนรวมจัด‘อานเพือ่ รู มุง สูอ าเซีย่ น’ หนา 6A วรวิชช มันทรานนท

ไพร พัฒโน

วรทัศน ยอสินธุ

เดนในฉบับ

ผูร อ งไพรไมหวังเปนฮีโร ‘ถาวร’บอกไมกระทบปชป.-พรอมสงคนใหม ศอ.บต.เผยงบฯป57ดันพัฒนา4ดาน หนุนสินคาโอท็อปสรางรายไดพื้นที่ 9A

ซีเอ็ดจับมือเดอะแมกกาซีนเปดติวเตอร

‘7.4ลาน’หาเสียงชิงนายกอบจ.สงขลา

‘ศักดิ์ศรีนครสงขลา’ไมคืนบอขยะ

7B

‘คณิต-อังกฤษ’แหงใหมในหาดใหญ

16A

‘นายกบาว’พรอมเคลียรชาวเกาะแตว

8B

หวงไทยตืน่ ตระหนกเขาAEC ‘ดร.สุรินทร’แนะปรับความคิด-ตั้งสติ-เดินหนา หนา 17A


â¦É³Ò

Çѹ·Õè 15 - 21 ÁԶعÒ¹ 2556


Çѹ·Õè 15 - 21 ÁԶعÒ¹ 2556

â¦É³Ò


â¦É³Ò

Çѹ·Õè 15 - 21 ÁԶعÒ¹ 2556


º·¹íÒ

Çѹ·Õè 15 - 21 ÁԶعÒ¹ 2556

ใบแดง การเมืองทองถิ่น มีเรื่องใหเรียนรู และนาติดตาม มากมาย นับแตมีการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถิ่น ที่ เรียกกันวา “เต็มรูปแบบ” เมื่อป 2537 แมขอเท็จจริงเปน เพียง “จุดเริ่มตน” ก็ตาม แตเราก็เห็นพัฒนาการทางการ เมืองที่มีขึ้นเปนลําดับ พรอมๆ กับขาวที่ “ช็อค” กันหลายตอหลายระลอก เมือ่ ปรากฎเหตุการณ “ฆา” และ “ยิงถลม” เหลาบรรดานายกฯ หรือสมาชิกสภาทองถิ่นคนแลว คนเลา หลายๆ พื้นที่มีการตอสู หํ่าหั่นกันถึงชีวิต แตก็มีหลาย พื้นที่ที่วัฒนธรรมการเมืองเปนการเลือกตั้งกันแบบ “กีฬา การเมือง” แพแลวก็แลวกันไป ปลอยให “ผูชนะ” ทํางาน ไปตามวาระ ดาน “ประชาชน” ผูเ ปนเจาของอํานาจอธิปไตย ก็ เริ่มเขาใจบทบาทมากขึ้น ไมใชเพียงเลือก “พวก” หรือ “พอง” หรือ “ผูมีบุญคุณ” เชนในอดีตเทานั้น แตจะเลือก จากนโยบาย และผลงานมากขึ้น แนนอนที่สุด ปจจัยดานลบที่พัฒนาไปอยางรวดเร็ว และนากลัวมากที่สุดก็คือ “การซื้อเสียง” และกระบวนการ จัดการทางการเมืองของคูต อ สูท างการเมืองในลักษณะที่ “แพ ไมได” เปนอุปสรรค และทําลายเจตนารมณของการกระจาย อํานาจการปกครองสูทองถิ่นอยางรุนแรงที่สุด “500 บาท” นาจะเปนราคาขั้นตํ่าไปแลว และบางที่ ราคาพุงไปถึงหัวละ 2-3 พันบาท โดยราคาดังกลาวเปนการ มุงเจาะในพื้นที่ของคูแขง หรือพื้นที่ไดเสีย ทําใหหลายๆ ครั้ง ที่มีการเลือกตั้ง อบต.,เทศบาล และ อบจ. จึงมีกระแสขาววา “เงินสะพัด” หลายสิบ หรือรวม 100 ลานบาท จึงมีเสียงลือ และบอกเลากันมากมาย หลังผานวัน หยอนบัตรวา หลายๆ ครอบครัวไดเงินหลายพัน และหลายๆ หมื่น เมื่อคูณจํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในบาท กับจํานวนเงินที่ ผูสมัครทุกคนแยงกันให “เรียกวา รับทุกประตู ใครให ก็รับหมด สวนจะ เลือกใคร ตัดสินใจกันที่คูหา 555” ไมตองถามวา บทบาท กกต.เปนอยางไร เพราะทั้งผู สมัคร และประชาชนผูใชสิทธิ์ ไมไดใหราคา... แตกรณี “ใบแดง” ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนคร หาดใหญ กับ สท.ทั้ง 24 คน ที่พรรคประชาธิปตยสงลงสมัคร นัน้ เปนผลงานของผูส มัครฝายตรงขาม ทีร่ อ งเรียน และมีหลัก ฐานที่ทําให กกต.สงขลา ตองมีมติ 5-0 และกกต.กลางมีมติ 3-2 รอสงใหศาลอุทธรณภาค 9 ชี้ขาดขั้นสุดทาย “25 ใบแดง” ที่ทําสถิติสูงสุดของการเลือกตั้งทองถิ่น ครั้งนี้ คงจะเปนกรณีศึกษาทางการเมืองมากมาย ทั้งประเด็น ที่หลายคนวิจารณกันวา “ตายนํ้าตื้น” และกรณีขอกฎหมาย 60 วันกอนการเลือกตั้งที่ระยะหลังๆ เหลา “นายกทองถิ่น” ตางรูทันชองวางกฎหมาย ชิงลาออกกอนกําหนด ทั้งปดชอง วาง และสรางความไดเปรียบทางการเมืองสําหรับ “ผูทาชิง” กรณีใบแดงลาสุด ของ “ดร.ไพร” จึงนาติดตามและ ศึกษา เริม่ ตัง้ แตจดุ เริม่ ตนของความคิด กระบวนการรองเรียน ขอกฎหมาย จนถึงความแตกตางในการตัดสินใจของกกต. จังหวัดกับกกต.กลาง และผลการตัดสินของศาลที่จะตามมา วา สุดทาย จะ “แดง” หรือ “ขาว” และที่ “เปอ น” ไปดวย แมจะไมยอมรับก็คอื ปชป. พรรคที่พูดทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งวา “ไมซื้อเสียง”

ทีวีสาธารณะชุมชน จิ น ตนาการของผมเกี่ ยวกั บ “ที วี ส าธารณะ ชุมชน” ที่ผมกําลังเดินสายพูดคุยกับองคกรชาวบาน องคกรพัฒนาเอกชน และสถาบันการศึกษาอยูในชวง นี้ ดันไปตรงกับ “ทีวีสาธารณะในฝน” ของ “คุณอดิ ศักดิ์ ลิมปรุง พัฒนกิจ” ผูใหญของเครือเนชั่นอยางจัง ผมเห็นเหมือนกับ “คุณอดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒน กิจ” วา ทีวีสาธารณะควรจะมองไกลไปถึงการสราง เครือขาย “ทีวชี มุ ชน” ทีก่ สทช.ออกแบบใหมี 12 สถานี ในแตละพื้นที่โครงขายที่ซอยยอยออกเปน 39 แหง แตละแหงมีรัศมีออกอากาศประมาณ 2–3 จังหวัด ซึ่ง ผูรับใบอนุญาตโครงขาย 6 ราย ตองแบงชองใหทีวี ชุมชน 20% โดยไมคิดคาใชจาย โครงขายดิจทิ ลั ทีวชี มุ ชน 39 แหงนัน้ สามารถให บริการทีวีชุมชนไดถึง 468 สถานี นีย่ งั ไมนบั รวมการสรางเครือขายกับ “เครือขาย เคเบิลทีวีทองถิ่น” อีกประมาณ 400 แหงทั่วประเทศ ที่มีพื้นที่ออกอากาศครอบคลุมเขตหัวเมือง เพราะใบ อนุญาตแบบโครงขายเคเบิลทีวี อยูในขอบังคับ Must Carry ทีวีสาธารณะ 12 ชองระดับชาติ ในชองลําดับ 1–12 อยูแลว ขณะที่สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน สามารถยื่นขอใบอนุญาตทีวีบริการสาธารณะเพื่อใช ประโยชนดานการเรียนการสอน หรือเผยแพรความ รูสูสังคม ตามมาตรา 11 พระราชบัญญัติประกอบ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พุทธศักราช 2551 วรรค 3 คุณสมบัติของผูยื่นขอใบอนุญาตในมาตรา 12 ก็ระบุวา ตองเปนสมาคม มูลนิธิ นิติบุคคล ที่ไมใช

หนวยงานรัฐ และมีวตั ถุประสงคดาํ เนินการเพือ่ ประโยชน สาธารณะโดยไมแสวงหากําไรทางธุรกิจ หรือกลุม คนใน ทองถิน่ ทีไ่ มเปนนิตบิ คุ คล ทีร่ วมตัวกันเพือ่ สรางความเขม แข็งใหแกชุมชน ถ า มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ มหาวิ ท ยาลั ย เอกชน องคกรพัฒนาเอกชน องคกรชาวบาน ฯลฯ ผนึกกําลังกัน ประมาณ 5 ปขางหนา เราจะมีทีวีสาธารณะ+ทีวีชุมชน ออกอากาศในระบบดิจิทัลครอบคลุมทั่วประเทศ เปน “สถานีโทรทัศนสาธารณะ” ทีเ่ ปนอิสระจาก รัฐ อิสระจากทุนใหญ และมีความคลองตัวในการบริหาร งาน มากกวาสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอสที่มีกฎหมาย เฉพาะ และแหลงเงินทุนจํากัด มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน มีจุดแข็งที่ไม ตองลงทุนสรางสถานีโทรทัศนใหมทั้งหมด เพราะคณะ นิเทศศาสตร วารสารศาสตร มีสตูดิโอวิทยุและโทรทัศน ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติอยูแลว ปจจุบนั มหาวิทยาลัยของรัฐ มีระบบเชือ่ มโยงโครง ขายบรอดแบนดเขาดวยกัน ทีเ่ รียกวา UNINET สามารถ ใชอนิ เทอรเน็ตความเร็วสูงแบบไรสาย สือ่ สารแบบ VDO Conference ระหวางมหาวิทยาลัยได โครงขายเหลานี้ หากไดรับการพัฒนา ก็สามารถสงรายการโทรทัศนปอน เขาสูสถานีไดไมยาก มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ และเอกชนหลายแห ง มี สถานะการเงินเขมแข็งสามารถเปน “แกน” ในการผลัก ดันใหเกิด “ทีวสี าธารณะ” แถมยังสามารถระดมทุนจาก ภายนอกมาสนับสนับสนุนไดอีกตางหาก มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนในตางจังหวัด จึง นาจะทํางานรวมกับองคกรพัฒนาเอกชน หรือชุมชนที่ ไมมีสตูดิโอผลิตรายการ แตมีความสนใจผลิตรายการ โทรทัศนปอน “ทีวีชุมชน” ได “ดิจิทัลทีวีสาธารณะระดับชาติ” ตามรูปแบบ โครงสรางที่เชื่อมตอกับ “ดิจิทัลทีวีชุมชน” 12 ชอง 468 สถานี ผนวกกับเครือขายเคเบิลทีวี 400 สถานี นาจะขึ้น รูปไมยาก เพราะใชเงินทุนไมมาก เมื่อเทียบกับสถานี โทรทัศนไทยพีบีเอส ผมฝนตรงกับ “คุณอดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ” วา “ทีวสี าธารณะ” รูปโฉมใหมนี้ จะเปนแหลงรวมความ คิดสรางสรรคของคนรุนใหม สหวิทยาการจากเหลา คณาจารยในสถาบันอุดมศึกษา ทีส่ ามารถสะทอนความ ตองการของชุมชนไดจริง

!

ตองการดวน..

นักขาย

มีความคิดสรางสรรค มุงมั่น และทุมเท ติดตอ... บจก.สงขลาทูเดย โทร. 0 7436 8522-4


6A ʧ¢ÅÒ

จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สมาคมผูผ้ ลิตและ จ�าหน่ายหนังสือฯ นสพ.ภาคใต้โฟกัส พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัด “สัปดาห์หนังสือภาคใต้ ครั้งที่1” ภายใต้ แนวคิด “อ่านเพือ่ รู้ มุง่ สูอ่ าเซียน” ตัง้ แต่ 27 ก.ค. – 4 ส.ค.นี้ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.น�าส�านักพิมพ์ใหญ่รว่ มงานกว่า 200 บูธ ลด 20-70% พร้อมกิจกรรมเปิดตัวนัก เขียน อบรม เสวนา ตลอด 9 วัน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมกลุ่มงานข้อมูลสาระ สนเทศและการสื่อสาร ศาลากลางจังหวัด สงขลา นายสุรพล พนัสอ�าพล รองผู้ว่าราช การจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมเตรียม การจัดงาน “สัปดาห์หนังสือภาคใต้ ครัง้ ที่ 1” (Southern Book Expo 2013) ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม- 4 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ (ม.อ.) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีตัวแทนองค์กรร่วมจัด เข้าร่วม ประชุมอย่างพร้อมเพรียง อาทิ นายธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ อุปนายกฝ่ายในประเทศ กับ นายปัณณธร ไชยบุญเรือง กรรมการผู้รับ ผิดชอบการจัดงานในส่วนภูมิภาค สมาคม ผูผ้ ลิตและจ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) , ผศ.ปิยะ กิจถาวร ผูช้ ว่ ยเลขาธิการ ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาค ใต้ (ศอ.บต.), นายสัมฤทธ์ บุญรัตน์ รองนายก เทศมนตรีนครหาดใหญ่, นายไพรัช ทองเจือ ,นายสิทธิโชค ตังทรัพยากร ชมรมร้านหนัง สือภาคใต้, นายประสาณ สุขใส ผูอ้ �านวยการ นสพ.ภาคใต้โฟกัส, นายศิรชิ ยั เชาวนปรีชาผูอ้ า� นวยการศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.,นาย จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยารองผู้อ�านวยการ ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศ การ (สสปน.), นายเอนก แซ่ตงั้ รองประธานหอ การค้าจังหวัดสงขลา, น.ส.อัญชลี ขุนพลาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายสุรพล พนัสอ�าพล กล่าวว่า การ จั ด ประชุ ม ครั้ ง นี้ เ พื่ อ ปรึ ก ษาหารื อ กั บ ทาง สมาคมผู ้ จั ด พิ ม พ์ แ ละผู ้ จ� า หน่ า ยหนั ง สื อ แห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ชมรมหนังสือภาคใต้,หนังสือพิมพ์ภาคใต้ โฟกัส, ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ นิทรรศการ (สสปน.) เพื่อสร้างความเข้าใจ ในคอนเซ็ปต์ของงาน และมอบหมายงานให้ แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ “เป็นกิจกรรมทีด่ ี เป็นการส่งเสริมการ อ่าน ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ เยาวชนเป็นอย่าง มาก” นายสุรพล กล่าว และว่า เห็ น ด้ ว ยอย่ า งยิ่ ง ที่ ส มาคมฯ และ

Çѹ·Õè 15 - 21 ÁԶعÒ¹ 2556

สัปดาห์หนังสือภาคใต้ ครั้งที่1

รัฐ-เอกชนร่วมจัด‘อ่านเพื่อรู้ มุ่งสู่อาเซี่ยน’

ภาคเอกชนจะช่วยกันบริจาคหนังสือให้กับ โรงเรียนที่ขาดแคลน และช่วยให้เยาวชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสอ่าน หนังสือมากขึ้น นายธงชัย ลิขติ พรสวรรค์ กล่าวว่า สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ จัดงานสัปดาห์หนังสือ แห่งชาติ ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ปีละ 2 ครั้ง และปัจจุบันจัดงานสัปดาห์หนังสือ ภูมิภาค ที่อุบลราชธานี อ.ศรีราช จ.ชลบุรี และเดือนหน้าที่ขอนแก่น โดยได้รับความ ร่วมมือของท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพหลัก เช่น เดียวกับในจังหวัดสงขลา ทีจ่ ะจัดงานสัปดาห์ หนังสือภาคใต้ ครัง้ ที่ 1 ภายใต้แนวคิด “อ่าน เพื่อรู้ มุ่งสู่อาเซียน” โดยจะมีส�านักพิมพ์ ใหญ่ๆ กว่า 200 ราย มาร่วมออกบูธ พร้อม จัดโปรโมชั่นพิเศษ ลด 20-70% นายปัณณธร ไชยบุญเรือง กล่าว ถึงรูปแบบการจัดงานสัปดาห์หนังสือภาค ใต้ ครั้งที่ 1 ว่าได้ย่อส่วนงานที่กรุงเทพฯ มา เนื่องจากไม่สามารถยกทีมใหญ่มาได้ ทั้งหมด คือเน้นกิจกรรมหลักๆ อาทิ การ แสดงหนั ง สื อ และการจั ด อบรมสั ม มนา ให้กับบุคลากรในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นครู อาจารย์ ตั้งแต่ระดับอนุบาลขึ้นไปถึงระดับ มหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง นิ ท รรศการน� า มาจาก กรุงเทพฯ ทีเ่ ด่นๆ อาทิ Jewel of Asians เป็น กิจกรรมการแสดงทั้งหนังสือและภาพรวม

ของ Jewel of Asians ยกตัวอย่าง นิทรรศการหนังสือดีเด่น, นิ ท รรศการประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC), นิทรรศการอนุรกั ษ์หนังสือเก่า-ความ รูแ้ ละศิลปะและการดูแลหนังสือซ่อมหนังสือ ,กิจกรมการเสวนา จะเน้นไปที่นักเขียนที่ มีชื่อเสียง เรียนเชิญให้มาร่วมงาน จะมีการ เสวนาทุกวัน โครงการอบรมเชิงวิชาการเรือ่ ง การสร้างนักเขียนแห่งชาติ,การจัดอบรมครู ปฐมวัยให้ใช้หนังสือพัฒนาเด็กเล็ก,ดนตรี หรรษาพัฒนาการเรียนรูข้ องเด็กปฐมวัย, การ ออกแบบสิ่งพิมพ์และการผลิตหนังสือ, การ ตลาดและร้านหนังสือค้าปลีก นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมอื่นที่สมา คมฯ ท�ามาอย่างต่อเนื่องคือ มอบหนังสือให้ กับโรงเรียนที่ขาดแคลน ถ้าเป็นทางใต้ ก็จะ เป็นในส่วนของ 5 จังหวัดภาคใต้คอื โรงเรียน ที่ถูกเผาหรือได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดน และซือ้ หนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนในท้องถิ่น “การจัดงานสัปดาห์หนังสือขึ้นเพื่อ รณรงค์สร้างกระแสรักการอ่านและการเรียน รู้ให้กับเยาวชนในจังหวัดสงขลา ชายแดน ใต้และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงกระตุ้นให้ เยาวชน ประชาชนให้ความส�าคัญกับการ อ่าน” นายปัณณธร กล่าว และว่า งานสั ป ดาห์ ห นั ง สื อ ยั ง จะเปิ ด โลก ทัศน์ใหม่ให้กับเยาวชนและประชาชนเกี่ยว กับหนังสือเพื่อพัฒนาชีวิตและแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ แนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริม การอ่านระหว่างองค์กรหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง เป็นการพัฒนาศักยภาพของครู บรรณารั ก ษ์ ท ้ อ งถิ่ น ให้ ใ ช้ ห นั ง สื อ พั ฒ นา เด็กและเยาวชน รวมถึงการพัฒนาการค้า หนังสือ ความสัมพันธ์ระหว่างคูค่ า้ ทางธุรกิจ หนังสือในจังหวัดภาคใต้ อีกทัง้ ส่งเสริมศักยภาพของส�านักพิมพ์ในท้องถิ่น และพัฒนา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ พร้อมทั้งหนังสือมลายู ผศ.ปิยะ กิจถาวร กล่าวว่า สิง่ ทีอ่ ยาก ให้เกิดขึ้นในงานสัปดาห์หนังสือคือ การเปิด เวทีศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น ทั้งด้านภาษา หนังสือ วัฒนธรรม โดยให้มกี ารแสดงหนังสือ ที่เกี่ยวกับมุสลิม และกิจกรรมเสวนาต่างๆ เพื่อเป็นเวทีต่อเยาวชนในพื้นที่ ด้าน นายประสาณ สุขใส กล่าวว่า จากการประสานงานได้ รั บ ความร่ ว มมื อ อย่างดีจากจังหวัดสงขลา ศอ.บต. องค์การ บริหารส่วนจังหวัดสงขลา และหลายๆ หน่วย งาน เพื่อให้เกิดงานสัปดาห์หนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 1 สอดรับกับนโยบายส่งเสริมการอ่าน ในงานยังมีบูธสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับงานหนังสือ,คอมพิวเตอร์ ไอที,จิวเวอรี่, โอทอป รวมทัง้ ผูส้ นับสนุนในกลุม่ ธุรกิจต่างๆ อาทิ สถาบันการเงิน,มือถือ,อสังหาริมทรัพย์ ขณะเดี ย วกั น ในโอกาสนี้ จ ะมี ก าร รณรงค์ร่วมบริจาคหนังสือ “โครงการส่งต่อ ความรู้ จากพี่สู่น้องชายแดนใต้” ด้วย


ʧ¢ÅÒ 7A

Çѹ·Õè 15 - 21 ÁԶعÒ¹ 2556 แนวคิด “นายกตอย” อดีตนายก อบจ. สงขลา ในการพัฒนาพื้นที่ดิน 2 ไรครึ่ง เปน “โกงโคงวิลลามารเก็ต” ลานกิจกรรม สนั บ สนุ น การท อ งเที่ ย วแห ง ใหม ข อง เมืองหาดใหญนั้น เบื้องหลังมี “มือทํา งาน” ลูกหลานคนหาดใหญ ทีไ่ ปสรางผล งานกิจกรรมระดับชาติ รับหนาที่สราง สรรคงาน โดยจะเปดตัวอยางยิง่ ใหญ 21 มิถุนายนนี้ “บ็อบ” อธิราช ชูเรือง ผูจัดการโครง การ บริษทั ก็อตอิท ออรกาไนซ จํากัด เลาทีม่ า วา กอนหนานี้ทํางานใหการทองเที่ยว ดูแล กิจกรรมบางสวน สมัยทานรัฐมนตรีสมศักดิ์ เทพสุทิน โดยนําครีเอทีฟทั่วประเทศ มาคิด กันและสรางกิจกรรม เพือ่ สรางความเชือ่ มัน่ ใหกับนักทองเที่ยว โดยครั้ ง แรกที่ อํ า เภอหาดใหญ มีเหตุ ระเบิด (ป2548) กอนถึงวันสงกรานต ไม กี่ วั น ท า นได ถ ามว า ใ น ฐานะ ที่ ผ มเป น คนหาดใหญ เราจะลงไป หรื อ ไม เรี ย น ทานถาทานไม ลงไป คงไม มี นักทองเที่ยวลง มาเที่ยว เชื่อวานัก ท อ งเที่ ย ว จะ

‘บ็อบ’อธิราช ชูเรือง มือปน

โกงโคงวิลลามารเก็ตกระตุนทองเทีย่ วหาดใหญ การทํ า งาน ของอดี ต นายกฯ อุทิศ วา ทาน ทํ า งาน เ พื่ อ

เชียงใหมได ซึ่งคนหาดใหญก็นิยมไปเที่ยว เชียงใหม แลวทําไมเราไมทาํ ใหคนเชียงใหม มาเที่ยวหาดใหญบางไมได “เรือ่ งความปลอดภัยเปนสวนหนึง่ แตกิจกรรมที่ดึงเขามีมากกวา ทําไมทุก คนตองไปพืน้ ทีท่ สี่ รางขึน้ มาใหม ซึง่ ไมมี วิลลา มารเก็ต เราก็มองวา วิลลา มารเก็ต เปนตลาดพักผอน เพราะฉะนั้นทุกคน มาไมตองการที่จะมาคาขาย แต ตองการทองเที่ยวโดยการ พักผอนไปในตัว” สํ า หรั บ สิ น ค า ที่ นํ า มา ขายต อ งมี อั ต ลั ก ษณ ไ ม ล  น ตลาด สิง่ ทีส่ าํ คัญคือ แหลงทอง เที่ยว วันนี้แหลงทองเที่ยวใน หาดใหญมันตัน เพราะคําวา แหลงทองเที่ยวจะตองมีการ บริการที่ดี การสื่อสารที่เขาใจ อยางนอย อธิราช ชูเรือง อุทิศ ชูชวย ตองสามารถพูดภาษาอังกฤษ หรือ ภาษา จีนได เพื่อที่จะบอกวา แหลงทองเที่ยวตางๆ มีความหวาดระแวง หาดใหญกลับมาคึกคักอีกครั้ง มีประวัติความเปนมาและ มีความสําคัญ “ผมจึ ง เรี ย นท า นว า ควรจะลงไป ซึง่ ศักภาพของเมืองหาดใหญสามารถ อยางไร เพราะจะได ส ร า งความมั่ น ใจให ผู  บ ริ ห าร ที่จะพัฒนาใหการทองเที่ยวอยูระดับแถว ซึ่งคนเราถามีวิธีคิดเดิมๆ ไมมีการ เมืองสงขลา นักทองเที่ยวที่จะมาเที่ยวในวัน หนาของประเทศได บวกกับความเชือ่ มัน่ ใน เปลี่ ย นแปลง สั ก วั น คงจะเบื่ อ ถ า มี ก าร สงกรานต กิจกรรมที่จัดเตรียมไวตองจัดขึ้น อยางตอเนื่อง ถาไมทําอะไรเลยจะทําใหคน สงขลาเสียโอกาส และเชื่อวาการทองเที่ยว จะลดลงเรื่อยๆ “ หลังจากนัน้ ผมมีโอกาสไดเจอกับอดีต นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา คุณ อุทิศ ชูชวย ที่เวทีคุณเอกชัย ศรีวิชัย จึงมี แนวคิดวา ทํายังไงใหมศี ลิ ปนใต ศิลปนเดีย่ ว ใหได โกอินเตอร จึงมาคุยกับคุณเอกชัย ศรี วิชัย ที่เวทีกิจกรรมของเขา และก็จัดเวทีที่ กรุงเทพฯใหศิลปนใตคนเดียวที่ไดจัดคอน เสิรตแบบโชวเดี่ยว “ตอจากนัน้ ทานอุทศิ ก็มคี วามคิด วา หาดใหญ สงขลานาจะทําอะไร เพือ่ ให การทองเที่ยวคึกคักมากขึ้น เนื่องจาก จังหวัดสงขลา ไมเฉพาะแคหาดใหญ จึง เปลี่ยนแปลง มีสีสัน หวือหวา หรือมีแนวคิด ป จ จุ บั น การท อ งเที่ ย วหาดใหญ เมื่ อ คิดวาเมืองหาดใหญควรจะมีลานกิจกรรม ดวยใจทีจ่ ะทําใหมนั ดี อยากใหคนหาดใหญ เทียบกับเมืองทองเที่ยวอื่นมีอันดับรอง ที่เปนศูนยรวมในการนําของดีจากอําเภอ กลับมามีรอยยิ้มตอนรับนักทองเที่ยว ทํา กวา 10 อันดับ” ตางๆ ของจังหวัดสงขลา มารวมไวที่นี่ อาทิ ทุกอยางใหสมเหตุสมผล ไมคิดราคาแพง จากเดิมทีก่ ารทองเทีย่ วหาดใหญ เปน อํ า เภอระโนด สทิ ง พระ และจะนะ มา จนเกินไป นักทองเที่ยวก็จะเขามาเที่ยว ใน รองแคกรุงเทพฯเทานั้น แตปจจุบันการทอง จัดกิจกรรมการแสดงที่เปนอัตลักษณ อนาคตถามีระบบขนสงมวลชนที่ดี คนจะ เที่ยวหาดใหญมีอันดับรองกวาเมืองอื่นๆ เนื่องจากวันนี้การทองเที่ยวเร็ว อยาง เขามามากขึ้น ซึง่ ถึงเวลาทีต่ อ งกระตุน ใหการทองเทีย่ วของ คนหาดใหญ ส ามารถจะบิ น ตรงไปเที่ ย ว วันที่ 21 มิถุนายนนี้ จะมีการเปดตัว

ตลาดโกงโคง วิลลา มารเก็ต อยางเปนทาง การ มีดารานักแสดงมารวมที่ตอบตกลง แน นอนแลวขณะนี้ คือคุณชาคริต แยมนาม ศิลปนจากคายตางๆ และมีการแสดง “ไลท แอนด ซาวด” จากวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง รวมกับวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช “เปนครั้งแรกอยางยิ่งใหญ นักแสดง กวา 70 คน โดยการแสดงจะสือ่ ใหผชู มทราบ ถึ ง ประวั ติ ศ าสตร ข องเมื อ งสงขลา ตั้ ง แต อดีตจนถึงปจจุบัน เปนการตอนรับนักทอง เที่ยว และอาจจะใชสื่อภาษาอังกฤษขึ้นจอ โปรเจคเตอร” เพือ่ ใหนกั ทองเทีย่ วชาวตางชาติทราบ วาสิ่งที่กําลังชม หมายถึงอะไร ซึ่งแนวคิด ของการแสดงไลท แอนด ซาวด ครั้งนี้ผมนํา มาจากการแสดงของจังหวัดสุโขทัย ที่มีมา นาน เราจึงนํามาประยุกตใชกับพื้นที่ตรงนี้ และเชื่อวาพื้นที่ที่เราสราง ไมวาจะ เปนหัวจักรรถไฟโบราณ อาคารชิโนโปรตุกสี พญานาคพนนํ้า หรือ กรีนสเปซ จะดึงดูดนัก ทองเทีย่ วไดมากขึน้ เนือ่ งจาก 3 วันทีผ่ า นมา หลังจากเซ็นสัญญา มีประชาชนที่สนใจเขา มาสอบถามทุกวัน วาเริม่ เปดตลาดเมือ่ ไหร สรางเสร็จวัน ไหน เปนอยางไร บางคนถึงกับจะมาจองบูธ ขายของในตลาดนัดแหงใหม นีค่ อื จุดเริม่ ตน ผมคิดวาถามีคนมาสอบถามมากขนาดนี้ คน ที่จะมาเดินเที่ยวนาจะคึกคัก ดังนั้น ภายในเดือนมิถุนายน ระยะ แรกที่เปด นาจะมีนักทองเที่ยวเขามาเที่ยว ไมตํ่ากวา 10,000 คน เขามาทองเที่ยว นอกจากนี้ ภายในงาน จะเปดโอกาส ให นั ก เรี ย นจากโรงเรี ย นต า งๆ ในจั ง หวั ด สงขลา ไดแสดงความสามารถบนเวที เพื่อ จะเปนเวทีซอมการแสดงขั้นตนอยางเต็มที่ กอนจะไปแขงขันประกวดเวทีใหญ และ มีการประกวดโฟลคซอง ประกวดสาวงาม หรือการประกวดความสามารถพิเศษของ เด็ก เพือ่ ใหเด็กๆ เยาวชนเขามามีสว นรวม อยากใหเปนพืน้ ทีข่ องครอบครัว ทีพ่ อ แม พา ลูกๆ มาเที่ยว มี Wi-Fi ใหเลน “ขณะนี้เรากําลังดําเนินการสวนของ พื้นที่สีเขียว ซึ่งนําตนไมใหญมาลงในพื้นที่ นํา้ ตก และสวน จะเห็นผลการดําเนินการคืบ หนาชัดเจนเปนรูปธรรมมากขึ้น”


8A ʧ¢ÅÒ องคการบริหารองคการนักศึกษา รวมกับ นักศึกษา ม.อ.หาดใหญ ออกแถลงการณ แสดงจุ ด ยื น ไม เ ห็ น ด ว ยกั บ มาตรการ หามนําจักรยานยนตไมตดิ สติก๊ เกอรเขา มหาวิทยาลัย ยัน “ผูบริหาร” ตองเตรียม ความพร อ มรถโดยสารบริ ก ารภายใน และทางเดินหลังคารองรับนักศึกษาให ทั่วถึงกอน จากเหตุการณ วันที่ 7 มิถนุ ายน 2556 ที่ลานกิจกรรม หนาตึกกิจกรรมนักศึกษา มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร วิ ท ยาเขต หาดใหญ หรือ ม.อ.หาดใหญ นักศึกษารวม กันแตงชุดสีดํา พรอมมีปายคัดคานการใช มาตรการใชรถจักรยานยนตในมหาวิทยาลัย หลังจากทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ มีประกาศวาตั้งแตวัน ที่ 1 มิ.ย.2556 หามรถจักรยานยนตที่ไม บัตรอนุญาตผานเขา-ออก มหาวิทยาลัย สําหรับบุคลากร นักศึกษา ผูมีสิทธิใชรถ จักรยานยนต ซึ่งการมีมาตรการดังกลาวได สรางความเดือดรอนใหแกนักศึกษา และ บุคคลภายนอกที่เขาไปติดตอราชการ องค ก ารบริ ห ารองค ก ารนั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร วิ ท ยาเขต หาดใหญ จึงไดออกแถงการณเพือ่ แสดงออก และแสดงจุดยืนไมเห็นดวยกับมาตรการ หามใหรถจักรยานยนตเขาในมหาวิทยาลัย โดย นายนพพล ทองขาว นายกองคการ บริหารองคการนักศึกษา ไดกลาวถึงผลก ระทบที่เกิดขึ้นและสงผลในวงกวางทั้งตอ นักศึกษา บุคลากร และบุคลภายนอก ที่มา ติดตอราชการทั้งภายในมหาวิทยาลัย และ มาใชบริการโรงพยาบาลสงขลานครินทร ทางองคการบริหารองคการนักศึกษา จึงขอแสดงจุดยืนคัดคานมาตรการการหาม รถจักรยานยนตที่ไมมีบัตรอนุญาตผานเขา-

Çѹ·Õè 15 - 21 ÁԶعÒ¹ 2556

ผูบ ริหารม.อ.ไมนงิ่ นอนใจ แกปญ  หาออกกฎเขา-ออกภายในมหา’ลัย

ออก ในมหาวิทยาลัย ทีไดเริ่มตนประกาศ ใชไปเมื่อวันที่ 1 มิ.ย.ที่ผานมา โดยขอเรียก รองใหมหาวิทยาลัยพิจารณา และทบทวน ถึงมาตรการที่ไดประกาศใชไปอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงขอใหมีการจัดเตรียมสาธารณูปโภค ดั ง กล า วข า งต น ให เ พี ย บพร อ มก อ นที่ จ ะ มีก ารประกาศใช ต อไป เพื่ อให เ กิ ดความ สมบูรณแบบ นอกจากนี้ ยังมีประชาชนทั่วไปที่ใช บริการในมหาวิทยาลัย หรือโรงพยาบาล ไดมารวมแสดงความคิดเห็นดวยวา การ ออกมาตรการดังกลาวเปนการแกปญหา ที่ปลายเหตุ เนื่องจากปจจุบันทั้งบุคลากร

และนักศึกษาใชรถยนตเปนยานพาหนะเพิม่ มากขึ้น จนมีเปนปญหาไมมีที่จอดรถ จึงได มีมาตรการหามรถจักรยานยนตที่ไมมีบัตร อนุญาตเขา-ออกในมหาวิทยาลัย ลักษณะ เชนเปนเหมือนการสนับสนุนใหคนใชรถยนต มากขึ้น จึงสงผลกระทบใหแกประชาชนที่ ใชรถจักรยานยนตที่จะเขามาติดตอราชการ หรือมาโรงพยาบาลเปนอยางมาก หลังจากเหตุการณในวันนั้น ทางผู บริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย และผู  บ ริ ห ารคณะ/ หนวยงานในวิทยาเขตหาดใหญ รวมกัน ประชุม เรื่องการนํารถจักรยานยนตเขามา ในวิทยาเขตหาดใหญ เมื่อ 10 มิถุนายน

2556 ในประเด็น “ปญหาเรื่องการผานเขาออก ของรถจักรยานยนต” โดยไดผลสรุป ดังนี้ “ตามที่มหาวิทยาลัยมีความตองการ รั ก ษาความปลอดภั ย ต อ บุ ค ลากรภายใน มหาวิท ยาลัย เพื่อ ปอ งกัน เหตุการณรา ย ตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตอบุคลากร รวมทั้ง ปองกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต โดยได มีมาตรการหามนํารถมอเตอรไซคทไี่ มมบี ตั ร อนุญาตผานเขา-ออก เขาในมหาวิทยาลัย ซึง่ อาจทําใหหลายทานไมไดรับความสะดวก มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ได มี ม าตรการใหม เ พื่ อ บรรเทาความเดือดรอน แตยังคงไวซึ่งความ ปลอดภัย โดยมีผลตั้งแตวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ” ดังนี้ 1. รถรถจักรยานยนต ทีม่ บี ตั รอนุญาต ผานเขา-ออก สามารถผานเขา-ออกไดตาม ปกติโดยไมตองรับการตรวจ ยกเวนในกรณี มีเหตุจําเปน หรือไดรับแจงเหตุการณที่ไม ปลอดภัยตอทุกทาน 2. บุคคลภายนอกที่ไมมีบัตรอนุญาต ผานเขา-ออก สามารถผานเขา-ออกได โดย จะถูกตรวจสอบรถรถจักรยานยนต ถายภาพ ทะเบียนรถจักรยานยนต ใบขับขี่ ผูข บั ขี่ (ถอด หมวกนิรภัย) ทั้งขาเขา และขาออก สํ า หรั บ มาตรการสํ า หรั บ รถยนต มหาวิทยาลัยกําลังศึกษาดูแนวทางทีเ่ หมาะ สม ทัง้ นีต้ อ งขอความเขาใจจากทุกทาน ทาง ผูบริหารไมไดนิ่งนอนใจในปญหาที่เกิดขึ้น แตกําลังดําเนินการแกไขปญหาใหกับทุก ทานอยางเต็มกําลังความสามารถ

กอสรางอยางเหมาะสม และมีการติดตั้ง ป า ยโฆษณากี ดขวางทั ศนวิ สัยของผู  ขับขี่ ยานพาหนะในการออกสูถนน ซึ่งอาจกอให เกิดอันตรายได จากเหตุผลดังกลาวเหลานี้ ตัวแทน ชาวบานเผยวา ไดรบั ความเดือดรอน จึงออก มาคัดคานและอยากใหทางโครงการระงับ การกอสราง ลาสุด เมือ่ วันที่ 10 มิ.ย. 2555 ไดมกี าร นั ด ประชุ ม ร ว มกั น ณ ที่ ว  า การอํ า เภอ หาดใหญ โดยมีผเู ขารวมประชุมคือ นายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ นายเสรี พาณิ ช ย กุ ล นายอํ า เภอหาดใหญ และผู  กํากับ สภ.คอหงส พรอมกับเจาของโครงการ บานปองคุณ โดยการพู ด คุ ย ครั้ ง นี้ เ ป น การเป ด โอกาสให ทุ ก ฝ า ยได พู ด คุ ย รายละเอี ย ด ซึ่ ง ทางชาวบ า นก็ ยื น ยั น เงื่ อ นไขว า จะไม

ยินยอมใหใชถนนเสนนี้เปนทางเขาออก ของโครงการ ที่ประชุมไดกําหนดกรอบกําหนด ระยะเวลาไววาภายใน 7 วัน หลังจากนี้ ตองมีหาขอตกลงเรื่องนี้แลวแจงไปยัง คณะกรรมการที่เปนผูดูแล ซึ่งไดแก นพ. รุง โรจน กัว่ พานิช รองนายกเทศมนตรีนคร หาดใหญ นายสมศักดิ์ จันทรชู ปลัดอาวุโส อําเภอหาดใหญ พ.ต.ท.เดชา กาญจนโส รัตน รองผกก.สส.สภ.คอหงส ดาน นางรจเรข เกาเอี๋ยน เจาของ โครงการบานปองคุณ-เดอะญาดา กลาววา เบือ้ งตนทางบริษทั ขอยืนยันวาทางเขาออก ของโครงการเปนถนนสาธารณะ โครงการ ทํ า ตามกฎหมายทุ ก อย า ง รายละเอี ย ด อยางอื่นที่ชาวบานจะคัดคานอยางไรนั้น ตอนนี้ก็อยูระหวางที่ชาวบานเขาจะคุยกัน ตกลงกัน ตอนนี้ เ ราก็ พู ด คุ ย ร ว มกั น แล ว กั บ ชาวบาน มีหนวยงานของภาครัฐมารวม พูดคุยดวยคือ เทศบาลนครหาดใหญ ที่ วาการอําเภอหาดใหญ สภ. คอหงส มา พูดคุยรวมกัน “เรื่องอื่นเราขอไมพูดรายละเอียด อะไรกอนในตอนนี้ เนื่องจากมองวาจะ เปนการสาดโคลนใสกัน รอดูวาทางชาว บานจะเสนอมาอยางไร เมื่อครบกําหนด เจ็ดวัน” นางรจเรข กลาว

ชาวบานชุมชนคลองเรียน1ซ.6คัดคาน

โครงการบานปองคุณ-เดอะญาดา

ชาวบานชุมชน คลองเรียน 1 ซอย 6 หลัง โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ ออกมา ประทวงคัดคานการกอสรางของโครงการ บานปองคุณ-เดอะญาดา โดยตัวแทนชาว บานอางถึงเหตุผลในการออกมาคัดคาน ครั้งนี้วา อาศัยอยูในชุมชนนี้มาเกือบ 15 ป ถนนคลองเรียน 1 ซอย 6 เปนถนน สาธารณะประโยชนของชุมชนซึง่ มีลกู บาน ทั้งหมด 54 หลัง เมื่อป 2554 โครงการหมูบานปอง คุณ-เดอะญาดา มาซื้อที่ดินติดกับชุมชน

เพื่อกอสรางโครงการ และไดใชถนนคลอง เรียน 1 ซอย 6 เปนที่เขา – ออก สําหรับ เครือ่ งจักรและรถบรรทุกหนักทีใ่ ชขนอุปกรณ และวัสดุกอ สราง ซึง่ ทําใหเกิดความเสียหาย แกถนนชุมชนและสรางความเดือดรอนแกผู อยูอาศัย และมีการถมดินสูงจากระดับพื้นผิว ถนนกวา 1 เมตร เวลาฝนตกจะชะดินลงมาที่ ถนนจนทําใหทอระบายนํ้าเดิมของโครงการ อุดตัน และนํา้ ไมสามารถระบายไดทนั และ การกอสรางโครงการไมมีการปดกั้นเขตการ


¸ØáԨ-¡ÒõÅÒ´ 9A

Çѹ·Õè 15 - 21 ÁԶعÒ¹ 2556

ศอ.บต.เผยงบฯปี57ดันพัฒนา4ด้าน หนุนสินค้าโอท็อปสร้างรายได้พนื้ ที่

วิทยา พานิชพงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เผยงบประมาณปี 2557 เน้นการพัฒนา 4 ด้าน วัฒนธรรม-การ ศึกษา-ส่งออก และยุติธรรม พร้อมหนุนสิน ค้าโอท็อป เพื่อสร้างรายได้คนชายแดนใต้ ด้านประธานหอฯสงขลา ระบุงานหอการค้า แฟร์จะเป็นจุดเริ่มต้นพัฒนาเอสเอ็มอี

สมพร สิริโปราณานนท์ นายวิทยา พานิชพงศ์ รองเลขาธิการ ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาค ใต้ (ศอ.บต.) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิด งาน “หอการค้าแฟร์ 2013” ครั้งที่ 1 ระหว่าง วันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2556 ที่โรงเรียนศรีนคร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาว่า

บิสสิเนสแอร์เปิดบินตรง‘อินชอน’ เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.2556 ที่ผ่าน ณ ห้างสยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สายการบิน business air ร่วมกับ กลุ่มบริษัท การท่องเทีย่ วเกาหลี ได้แก่ บริษทั สไมล์ลิ่ง กรุ๊ป จ�ากัด, บริษัท โม เดิร์นพลัส แทรเวิล จ�ากัด, บริษัท เซเวน ฮอลิเดย์ ดอทคอม จ�ากัด และบริษัท ไอเลิฟ ฮอลิเดย์ จ�ากัด ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว เที่ยวบิน ตรง หาดใหญ่ – อินซอน (เกาหลี) โดยมี นายสมพร สิริโปราณานนท์ ประธาน หอการค้าจังหวัดสงขลา นายสุรพล ก�าพลานนท์ วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธรุ กิจการท่องเทีย่ ว จังหวัดสงขลา บริษัททัวร์และแขกผู้มีเกียรติใน วงการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเข้าร่วมงาน อย่างคับคั่ง นายวันชาติ สมบุญ Sele Manager สายการบิน บิสสิเนสแอร์ กล่าวว่า บิสสิเนส แอร์ ให้บริการมาแล้วประมาณ 4 ปี เส้นทางที่ บินมาตลอดคือ กรุงเทพ – อินชอน , เชียงใหม่กรุงเทพ ,ภูเก็ต – อินชอน เส้นทางสู่ประเทศจีน และประเทศดูไบ และมีโครงการที่จะขยายเส้น ทางสู่ภูมิภาคให้ครอบคลุมมากขึ้น “ความท้าทายส�าหรับธุรกิจคือ การเปิด

ตลาดใหม่ แต่บริษัทใช้โอกาสจากการแข่งขัน ที่ไม่มากในเส้นทางการบินของพื้นที่ โดยอาศัย ความร่วมมือกับบริษัทน�าเที่ยว” Business Air ไม่ใช่สายการบินโลว์คอส และเป็นสายการบินสัญชาติไทยร้อยเปอร์เซ็น การท�างานต่างๆ มาจากคนไทย เจ้าของโดยคน ไทย บริหารโดยคนไทย มีการบริการที่ดีและ ซัพพอร์ตเรื่องน�้าหนักถึง 25 กิโลกรัม ซึ่งโลว์ คอสให้ไม่ได้ ส่วนเรือ่ งการบริการอาหาร จะเน้นอาหาร ไทย และเครื่องดื่มสมุนไพรไทย เพราะนักท่อง เทีย่ วส่วนใหญ่เมือ่ ไปต่างถิน่ จะคิดถึงอาหารไทย ส�าหรับเส้นทางการบินหาดใหญ่ – อิน ชอน และ ภูเก็ต – อินชอนนั้น เป็นเที่ยวบินแบบ เหมาล�า โดยการท�างานร่วมกับกลุ่มยักษ์ใหญ่

ในปี ง บประมาณ 2557 ทางศอ.บต. จะแบ่ ง งานทางด้ า นวั ฒ นธรรม การศึ ก ษา เศรษฐกิจต่างประเทศและงานทางด้านความ ยุติธรรม รวมเป็น 4 สาขา ซึ่งคาดว่าจะได้งบ ประมาณจ�านวนเท่าเดิม แต่อาจจะได้งบกลาง มาบ้างบางส่วน และขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้ ให้ 5 จังหวัดจัดท�าโครงการทางด้านโครงสร้าง พื้นฐานและอื่นๆไปน�าเสนอ “สภาพเศรษฐกิจใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ตอนนี้อาจจะมีภาพที่ไม่ค่อยสวย แต่ความเป็น จริงแล้วเศรษฐกิจดีกว่าทุกจังหวัด ศอ.บต. ท�า ทุกทางให้เศรษฐกิจในภาพรวมดี แต่ในภาพเล็ก ราก ฐานอาจจะไม่ดนี กั แต่จะสนับสนุนสินค้าโอ ท็อปในจังหวัดชายแดนใต้รายใหม่ๆ ไปจ�าหน่าย ทีต่ า่ งประเทศหรือจังหวัดต่างๆทีม่ คี วามส�าคัญ” นายวิทยา กล่าว ด้าน นายสมพร สิริโปราณานนท์ ปร ธานหอการค้าจังหวัดสงขลา กล่าวว่า หอการค้า แฟร์ 2013 เป็นงานที่คณะกรรมการหอการค้า ทุกคนมีความตั้งใจท�าเพื่อให้งานออกมาให้ดี

วงการท่องเที่ยวเกาหลี อันได้แก่ บริษัท สไมล์ ลิ่ง กรุ๊ป จ�ากัด, บริษัท โมเดิร์นพลัส แทรเวิล จ�ากัด, บริษัท เซเวน ฮอลิเดย์ ดอทคอม จ�ากัด และบริษัท ไอเลิฟ ฮอลิเดย์ จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ให้ บริการเช่าเหมาล�า โดยจะเปิดเทีย่ วบินปฐมฤกษ์ หาดใหญ่ – อินชอน 14 กรกฎาคมนี้ โดยให้บริการผู้โดยสารด้วยเครื่องโบอิ้ง 767 300ER จ�านวน 8 ล�า ได้รับรางวัล The best of airline 3 ปีซ้อน พร้อมเปิดตัวเที่ยวบิน ใหม่ หาดใหญ่ - อินชอน ให้บริการเพื่อเข้าถึง ภูมิภาคมากขึ้น และเชื่อว่าหาดใหญ่ เป็นเมือง เศรษฐกิจ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ดา้ นการท่อง เที่ยวรองรับผู้บริการจากภาคใต้ตอนล่าง “บิสสิเนสแอร์ มีอัตราเติบโตอย่างต่อ เนื่อง ซึ่งยอดรวมผู้โดยสารถึงเดือนเมษายน ที่ ผ่านมารวมทัง้ สิน้ ประมาณ 1,155,275 ล้านคน” นายวันชาติ กล่าวและว่า การเปิ ด ให้ บ ริ ก ารเที่ ย วบิ น ตรงจาก ภูมิภาคสู่สนามบินอินชอน จะเปิดให้บริการ เที่ยวบินจากสนามบินเชียงใหม่ทุกวันอาทิตย์ และพฤหั ส บดี จากสนามบิ น อุ ด รธานี ทุ ก วั น จันทร์ และวันศุกร์ จากสนามบินหาดใหญ่ทุก วันอังคารและวันเสาร์ และจากสนามบินภูเก็ต ทุกวันพุธ นอกจากนี้ ต้นปี 2557 อาจจะมีการปรับ แผนการบิน เพื่อเปิดให้บริการเพิ่มจากจังหวัด ต่างๆ ที่มีความพร้อมเพิ่มมากขึ้น นายกฤชณัฐ มีส�าราญ กรรมการผู้จัด การ บริษัท สไมล์ลิ่ง กรุ้ป จ�ากัด กล่าวถึงแนว

ที่สุด เพราะหอการค้าตั้งมา 30 ปีแล้ว เป็นครั้ง แรกที่มีการท�างานอีเว้นท์ เพราะโดยปกติจะมุ่ง ไปในเรื่องของยุทธศาสตร์ การมองไปข้างหน้า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่อง เที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา ทั้ง การเพิ่มศักยภาพทางการตลาดในการขยาย ฐานการค้ า ให้ กั บ ผู ้ ป ระกอบการจั ง หวั ด ชาย เเดนภาคใต้ ส� า หรั บ กิ จ กรรมภายในงานฯ ประกอบด้ ว ย การจ� า หน่ า ยสิ น ค้ า การจั บ คู ่ ธุ ร กิ จ การบรรยายให้ ค วามรู ้ เ เก่ ผู ้ ป ระกอ บการเเละผู้ร่วมงานในด้านวิชาการ ตลอดจน กิจกรรมการเเสดง นายสมพร กล่าวต่อว่า การเปิดเวทีให้ SME มารวมตัวกันจ�าหน่ายสินค้า เป็นเรื่องที่ จ�าเป็นอย่างยิ่ง เพราะ SME ไม่สามารถรวมทุน เปิดอย่างนี้ได้ หอการค้าต้องจัดเวทีให้ ส่งเสริม ธุรกิจ สร้างคุณค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชน ข้างเคียงทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้และภาค ใต้ตอนล่างมาอุดหนุนและเยี่ยมชมผู้ประกอบ การ ภาพรวมการจัดงาน ถือว่าประชาชนให้ ความสนใจเข้าร่วมงานจ�านวนมาก พ่อค้าแม่คา้ ก็พอใจ งานส�าเร็จ ทุกคนก็ยิ้มได้ จากนี้ไป หอการค้าจะท�าในอีกหลายๆ เรื่อง เช่น หอการค้าสัญจร เพราะตอนนี้รัฐ วิ ส าหกิ จ ที่ เ ข้ ม แข็ ง มี จ� า นวนมากในจั ง หวั ด สงขลา จะท�าอย่างไรเพือ่ ทีจ่ ะส่งเสริมการตลาด แล้วยกระดับขึ้นมาในการขายให้ได้ เรื่องที่สอง ต้องท�าทันทีคือ การกระตุ้น เศรษฐกิจมอเตอร์เวย์ ครัง้ ทีแ่ ล้วท�าได้ดแี ล้ว ต้อง ท�าต่อ สามคือ การสร้างจุดขายใหม่ในจังหวัด สงขลา เรามีจดุ ขายเดิมก็จริง แต่ไม่เคยค้นว่า จุด ขายนี้แฝงด้วยอะไรบ้าง ที่มาที่ไปของหาดใหญ่ เกิดขึ้นมาด้วยพ่อค้าชาวจีนโพ้นทะเล ต้องสืบ ว่าต�านานมีอะไรบ้าง เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว และการลงทุน “ปีนี้หอการค้ามีกรรมการที่เข้มแข็ง มี การมอบอ�านาจให้เต็มที่ ให้ทุกคนมีอิสระใน การท�างาน อีกงานที่จะท�าคือ หอการค้าสงขลา โพล เพื่อชี้ทิศทางการพัฒนาให้ชัดเจนว่า ที่เกิด ขึน้ ทุกวันนี้ อะไรคือความต้องการของประชาชน และอะไรคือความต้องการของนักธุรกิจ“ นาย สมพร กล่าว ความคิดในการให้บริการเส้นทางบินจากภูมิ ภาคสูเ่ กาหลีใต้วา่ กระแสเกาหลีฟเี วอร์ ยังแรงไม่ หยุด เกาหลีใต้ยงั คงเป็นจุดหมายปลายทางทีไ่ ด้ รับความนิยมในล�าดับต้นๆ ส�าหรับนักท่องเทีย่ ว ชาวไทยตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา และยัง คงมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่อง การเปิ ด ให้ บ ริ ก ารเส้ น ทางบิ น ตรงสู ่ สนามบินอินชอน จาก 4 สนามบินภูมิภาคดัง กล่าวจะช่วยให้นักท่องเที่ยวจากทุกภาค ได้ รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น รวมถึงลดค่า ใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทางได้เป็น อย่างมาก ด้าน นายสุรพล ก�าพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพั น ธ์ ธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย ว จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในนามของภาคเอกชน ที่ช่วยกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ซึ่งเรื่องการ คมนาคมในจังหวัดสงขลา ทุกภาคส่วนไม่ว่า จะเป็ น หอการค้ า สมาคมโรงแรม สมาคม มั ค คุ เ ทศก์ สมาคมสมาพั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด สงขลา ซึ่งพยายามผลักดันให้เกิดการบินขึ้น ระหว่างประเทศกับหาดใหญ่ “การเพิ่ ม สายการบิ น เพิ่ ม ไม่ ไ ด้ เ กิ ด ประโยชน์เฉพาะชาวจังหวัดสงขลา แต่นักท่อง เที่ยวที่อยู่รอบนอกที่จะไปเที่ยวเกาหลีจะต้อง มาที่หาดใหญ่ เช่นเดียวกับที่ผลักดันให้เกิด เที่ยวบินตรงหาดใหญ่ – เชียงใหม่ ท�าให้เกิด การถ่ายเทของนักท่องเที่ยวทั้งขาไปและขาก ลับเพิ่มมากขึ้น” นายสุรพล กล่าว


10A ÍÊѧËÒÏ-Âҹ¹µ

Çѹ·Õè 15 - 21 ÁԶعÒ¹ 2556

‘เบญจพร’รุกตลาดคอนโดสงขลา

เริ่มสรางก.ค.คาดแลวเสร็จใน8-10ด. กวา 20 ป บนเสนทางอสังหาริมทรัพย ของ “เบญจพร แลนด แอนดเฮาส” ลาสุด รุกตลาดอสังหาฯสงขลา ผุดโครงการ คอนโดมิเนียมบนเนือ้ ที่ 2 ไร ทําเลสวย เมือง 2 ทะเล เดินตามนโยบายทีอ่ ยูอ าศัย ไมเอาเปรียบผูบ ริโภค ชูการกอสรางคอน โดฯดวยระบบพรีคาสทแหงแรกของ สงขลา นายเอนก แซตงั้ ประธานกรรมการ บริษัท เบญจพร แลนด แอนด เฮาส จํากัด เปดเผยวา “เบญจพร คอนโดมิเนียม” เปด พรีเซลลโครงการครัง้ แรก ในงานหอการคา แฟร 2013 ที่โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ เมื่อวัน ที่ 7 -9 มิถุนายน ที่ผานมา ค รั้ ง นี้ เ ป  น ก า ร พ รี เ ซ ล ล  เ พื่ อ ประชาสั ม พั น ธ โ ครงการให เ ป น ที่ รู  จั ก ลูกคาใหความสนใจดีแตยังไมไดทําการ เปดแกรนด โอเพนนิ่ง เพราะคาดวาจะ เปดตัวอยางเปนทางการเริ่มการขายได หลังจากทําหองตัวอยางเสร็จ ซึ่งจะเสร็จ ประมาณปลายเดือน ก.ค.หรือตนเดือน ส.ค.นี้ c]tโครงการจะเริ่มกอสรางในเดือน ก.ค. คาดวาจะแลวเสร็จไมเกิน 8 – 10 เดือน

เบญจพร คอนโด ราคาเริม่ ตนที่ ลาน ตนๆ ปลายเดือน มิ.ย.นี้ จะเคาะโปรโมชั่ นพิเศษใหกับลูกคา เราตองการลูกคาที่อยู อาศัยจริง มากกวาลูกคาที่ซื้อเพื่อเก็งกําไร ไมมีแนวคิดที่วาตองขายหมดภายในวัน เดียว อยากใหลูกคามาซื้อดวยความตั้งใจ อยูจริง มาเปนครอบครัวเดียวกัน “เบญจพร คอนโดมิเนียม” ดําเนิน การภายใต ส โลแกน คอนโดหรู คู  เ มื อ ง สงขลา ทําเลทีต่ งั้ อยูท ี่ ทาสะอาน ถนนนวมิ นทร –นํา้ กระจาย ทางเขาโรงเรียนนวมินทร บนเนือ้ ที่ 2 ไรกวา เปนอาคาร 7 ชัน้ 71 ยูนติ ซึ่งพื้นที่ 2 ไร จะมีการสรางแคตึก เดียว รายลอมดวยที่จอดรถ เปนอาคารที่ ขึ้นมาเดนเปนสงา โดยเชื่อวาเมื่อถนนเสน ที่กอสรางเปดเปนถนนสี่เลน ทุกอยางจะ เห็นชัดเจนขึน้ เพราะองคกรทุกอยางจะเกิด ขึ้นเยอะในพื้นที่เกาะยอ ไมวาจะเปนศูนย ราชการ หนวยงานตางๆก็จะไหลมาสวนนี้ ตอไปในอนาคตเมืองสงขลาตรงบริเวณหา แยกจะเปนศูนยรวมราชการ ธุรกิจ และการ อยูอาศัยแนนอน “การประกอบธุรกิจใดๆก็ตาม ตอง มองไปสู  ค วามสมเหตุ ส มผล เราจะใช สโลแกนวา เบญจพร บานที่ไมเอาเปรียบ

AECดันอสังหาฯสงขลาคึกคัก ‘ฮาลาล’ปจจัยเสริมความเชือ่ มัน่

เมืองทีม่ กี ารอพยพของ ประชาชนทั้ ง ในและ ตางประเทศ เขามาอยู มากขึ้น ไมวา จะเป น ประเทศพมา สิงคโปร และมาเลเซีย นอกจาก นีก้ ย็ งั มีอพยพมาจาก 3 จั ง หวั ด ชายแดนภาค ใต ที่หนีความไมสงบ ในพื้นที่เขามาซื้อบาน ในหาดใหญมากขึ้น เ พ ร า ะ ฉ ะ นั้ น ความต อ งการที่ อ ยู  อาศั ย ในหาดใหญ ยั ง มีแนวโนมสูงขึ้น โดย เฉพาะในชวงการเขาสู อาเซียน การเชื่อมโยง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ที่โรงเรียน ศรี น ครมุ ล นิ ธิ อหาดใหญ จ.สงขลา ผศ.ไพรัช วัชรพันธ อาจารยภาควิชา ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร  ก ล  า ว บ ร ร ย า ย “อสังหาริมทรัพย”ในงานหอการคาแฟร 2013 ครั้ ง ที่ 1 ว า ในภาคใต พื้ น ที่ ที่ มี การลงทุ น มากที่ สุ ด คงหนี ไ ม พ  น อํ า เภอ หาดใหญ จังหวัดสงขลา เนื่องจากเปน

เศรษฐกิจของภาคใตกบั ตางประเทศในแถบ อินโดนีเซียและมาเลเซีย จะมีการเชื่อมโยง สูง จากการพัฒนาเครือขายสาธารณูปโภค พื้นฐานของทั้ง 3 ประเทศมากขึ้น เพราะ ฉะนั้นการไหลของสินคาและคน จะทําให ตัวเลขสูงขึน้ เนือ่ งจากสามารถเดินทางไปมา รวดเร็วขึน้ ทัง้ ทางบก ทางนํา้ และทางอากาศ พื้ น ที่ ท างภาคใต จ ะมี โ ครงการ ทางสาธารณูปโภคพื้ น ฐานเกิ ดขึ้ น ใช ห ว ง

ลูกคา ตองเดินไปตามความหมายตรงนี้ คอนโดที่ทํา ยอมเสียพื้นที่ 2 ไร เพื่อทําแค ตึกเดียว 71 ยูนิตใหที่จอดรถครบทุกคัน เพราะเบญจพรตองการสะทอนใหเห็นวา เราเอาผูบริโภคเปนตัวตั้งเสมอ” นายเอนก กลาวและวา กลุม ลูกคาหลักจะเปนกลุม เรือนํา้ มัน ขาราชการ พยาบาล รัฐวิสาหกิจ หรือคน รุนใหมที่กําลังสรางตัว มีรายไดไมสูงนัก จะเปนสังคมของเบญจพร หรือจะเปนใน ลักษณะของการลงทุน เปนบานหลังที่สอง ใหเชาตอ จุดขายของโครงการ คือ ตั้งอยูใน ทํ า เลที่ เ ป น ทํ า เลเพื่ อ การอยู  อ าศั ย อย า ง แทจริง มีที่จอดรถครบทุกยูนิต มีฟตเนต มุมพักผอน มีที่จอดรถครบทุกคัน มีระบบ ความปลอดภัยกลองวงจรปด และสามารถ ใชสระวายนํ้าที่เบญจพรคลับได 1 ป เปน สังคมอีกสังคมหนึ่ง ไมไดเปนเหมือนคอน โดทั่วไป แตเปนสังคมของการอยูอาศัย มากกวา และเราเปนคอนโดแหงแรกใน จังหวัดสงขลาที่สรางดวยระบบพรีคาสท เชื่อมั่นไดวา ความมั่นคง ความแข็งแรง และความเปนมาตรฐาน นายเอนก กลาวตอวา เบญจพรทํา

เวลานี้ เ พิ่ ม ขึ้ น สิ่ ง ที่ ต ามมาคื อ เรื่ อ งของ อสังหาริมทรัพย การกอสราง โดยเฉพาะ เมื่อเปดอาเซียน ก็ยิ่งทําใหประเทศเพื่อน บาน เขามาอยูในประเทศไทยมากขึ้น ความ ตองการทางดานการอํานวยความสะดวกใน ดานตางๆก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปดวย ผศ.ไพรัช กลาวตอวา จุดแข็งของ จังหวัดสงขลา คือ เปนเมืองที่มีอุตสาหกรรม การเกษตร การบริการ การทองเที่ยว และ โรงงานอุตสาหกรรมทางทะเล อยูในภาวะ การขยายตั ว มากขึ้ น เพราะฉะนั้ น ความ ตองการดานอสังหาฯก็เพิ่มขึ้นดวย เพราะ โรงแรม บานพัก ที่อยูอาศัยมีการสรางมาก ขึ้นเพื่อใหพอกับจํานวนความตองการ ดาน การทองเที่ยวตัวเลขจํานวนประชากรที่หลั่ง ไหลเขามาก็เพิ่มขึ้นดวย โดยเฉพาะตอนนี้มี การสรางศูนยการคาเซ็นทรัลฯ เปนจุดขาย ใหมทําใหนักทองเที่ยวมาเลเซียหรือเพื่อน บานใกลเคียงเขามาช็อปปง ซึ่งจังหวัดสงขลาถือวามีจุดแข็งครบ ถวนในหลายๆดาน ทั้งเปนเมืองของการ ศึกษา มีศูนยการคาที่หลากหลาย มีคนตาง ชาติเขามาในพื้นที่ตอเนื่อง เปนเมืองหนา ดานศูนยการคาชายแดน เปนประตูที่จะ ตอนรับนักทองเที่ยว แต ทั้ ง นี้ ทั้ ง นั้ น ความพร อ มของคน ไทยคอนขางมีจํากัด เพราะการเปดเสรีมาก ขึ้น ชาติอื่นก็สามารถเขามาทํามาหากินที่ ประเทศไทยไดเชนเดียวกัน เพราะฉะนัน้ ตอง มีการศึกษาในเรือ่ งตางๆของอาเซียนเพิม่ ขึน้ ไมวา จะเปนเรือ่ งของภาษา ทัง้ ภาษาอังกฤษ

บานจัดสรรมาโดยตลอด ครั้งนี้เปนการทํา คอนโดเปนครั้งแรก ถือวาเปนการตอยอด จากการสรางบานยกระดับไปอีกรูปแบบ หนึง่ เชือ่ วา 20 ป ทีท่ าํ ธุรกิจอสังหาฯ เปนจุด หนึ่งที่ลูกคาใหความไววางใจเรา ปจจุบัน “เบญจพร” ไมมีบานราคา 1 ลานบาทขาย แต ค อนโดก็ เ ป น ทางเลื อ กในราคาหนึ่ ง ลานตนๆ สําหรับลูกคาที่อยากอยูในสังคม คุณภาพของเบญจพร ความแตกต า งของการทํ า บ า น จั ด สรรและคอนโดมิ เ นี ย ม อยู  ที่ ก ารทํ า บานเพื่อที่อยูอาศัยจะยากและใชความ ละเอียดมากกวาการทําคอนโด แคคอนโด พื้นที่จะเล็กกวา การดูแล การจัดการคอน ขางจะงายกวา นายเอนก กลาววา ตลาด อสังหาริมทรัพยในจังหวัดสงขลา ถามอง ในภาพรวมยังเชื่อวา ถาผูประกอบการ สรางสินคาที่ดีมีคุณภาพ ใหบริการอยาง มืออาชีพ ตลาดยังเติบโตไปไดดี และที่ สําคัญคือ ราคาตองมีความเหมาะสมดวย วันนี้สิ่งหนึ่งที่ตลาดไมตอบรับเพราะบาง ครั้งอาจมีการตั้งราคาสูงเกินไป เมื่อลูกคา มองวาไมคุมคา ก็จะมองหาทางเลือกใหม ที่คุมคากวา ถ า เปรี ย บเที ย บระหว า งเมื อ ง หาดใหญและเมืองสงขลา ในเรื่องของการ ลงทุนหรือลักษณะทางธุรกิจแลว หาดใหญ เปนเมืองที่เหมาะกับการลงทุนในลักษณะ การคาและธุรกิจ แตการอยูอาศัย เมือง สงขลา มีเสนหข องเมืองทีง่ ดงามกวา เพราะ

จีนและมาลายู เพราะทางภาคใตตองการ คาขายกับประเทศที่เปนมุสลิม ตองเขาใจ เรื่องของวัฒนธรรม เชน วัฒนธรรมอาหาร ฮาลาล การทองเที่ยวฮาลาล หรือโรงแรม ฮาลาล ซึ่งตองเรียนรูวีธีและกระบวนการ ฮาลาลวาตองทําอยางไร ถารานอาหาร โรงแรมใชระบบฮา ลาล พนักงานสามารถสื่อสารภาษามลายู ได จะทํ า ให เ กิ ด ความประทั บ ใจในการ ใช บ ริ ก าร เป น เรื่ อ งสํ า คั ญ ที่ ค นไทยต อ ง ศึกษาและพัฒนาการอยูรวมกันใหได เชน คนมุสลิมไมกินหมู แตคนไทยกินหมู คน มุสลิมกินเนื้อ แตคนพุทธไมทานเนื้อ เปน เรื่องละเอียดออนที่ตองศึกษาวัฒนธรรม ซึ่งกันและกัน สําหรับผูประกอบการทองถิ่น ถือวา มีการปรับตัวไปในระดับหนึ่งแลว เพราะ หาดใหญเปนเมืองที่ประกอบการมีความ รู มีการศึกษาอยูในเกณฑคอนขางดี ไม วาจะเปนเรื่องของอสังหาริมทรัพย การ โรงแรมหรือการทองเที่ยว เราสามารถสูกับ ตางประเทศได แตสิ่งหนึ่งที่เราไมไดคํานึง ถึงเทาไหร คือเรือ่ งของมาตรฐานของสินคาและ บริการ มาตรฐานของที่อยูอาศัยและกฎ ระเบียบวินัย ตองปรับตัวในเรื่องของความ สะอาดและความเปนระเบียบ ซึ่งในตาง ประเทศจะเห็นวาบานเมืองจะมีความเปน ระบบระเบียบมาก ซึ่งมาตรฐานของไทย ถือวายังตํ่าถาเทียบกับสวนกลาง และประ เทศอื่นๆ


ÍÊѧËÒÏ-Âҹ¹µ 11A

Çѹ·Õè 15 - 21 ÁԶعÒ¹ 2556 เปนเมือง 2 ทะเล ทัศนียภาพที่สวยงาม “ผูประกอบการไมตองกลัววาสินคา จะขายไม ไ ด อย า เอาตั ว เองในฐานะผู  ประกอบการเปนตัวตั้ง และอยาเอากําไร หรือเงินเปนตัวตั้งเสมอ อยากใหมองไป ถึงการพัฒนาสังคมคูขนานกันไปกับการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย” ถาสามารถทําได นั่นคือการสราง สังคมเมืองที่นาอยู นาอาศัย และเปนการ ตอบแทนคืนสูส งั คมอยางแทจริง เปาหมาย ของเบญจพรไมไดเปนเปาหมายเรื่องเงิน สูงสุด เราอยากสรางที่อยูอาศัยที่ดีใหกับ คนสงขลา เพราะเมืองสงขลาเปนเมืองที่มี เสนหอยูแลว นายเอนก ยังกลาววา ในป 58 จะ เขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เบญจพร ก็มกี ารเตรียมความพรอม คือนวัตกรรมการกอสรางเปนผนังคอนกรีต สําเร็จรูป (พรีคาสท) ซึ่งเปนนวัตกรรมจาก ประเทศเยอรมัน ในขณะเดียวกันก็มีการ สรางบุคลากรขององคกร ใหมคี วามรูค วาม สามารถ ทั้งทางดานภาษา และการเตรียม ความพรอมในการยกระดับการบริการ สู ความเปนมืออาชีพ

มังกรเกียรติ อรุณชวนะรักษ

เอนก แซตั้ง

จิรวุฒิ ฮุยสกุล

DSIตรวจสอบรถหรูทวั่ ประเทศ 3คายดังหาดใหญเผยไมประทบ

จากกรณีที่มีกระแสขาว กระบวนการนํา เขารถหรู จะมีกลุมที่ไปประมูลซื้อรถหรูที่ ใชแลวสภาพดีจากตางประเทศเขามาใน ประเทศ เสียภาษีศุลกากร จากนั้นก็จะนํา ไปเก็บไว ซึ่งถาจะนํารถคันดังกลาวไปใช เลย หรือ ไปขายตอจะตองเสียภาษีที่สูง จึงไมนยิ ม สวนอีกกลุม ก็จะไปซือ้ รถหรูแลว นําเขามาเปนชิ้นสวนอะไหล เมื่อทั้ง 2 ประเภทเขามาในประเทศ

แล ว ก็ จ ะรวบรวมหลั ก ฐานรถที่เปนชิ้นสวนมา รวบรวมแลวก็นําเอาเลข ตั ว รถที่ เ ป น ของชิ้ น ส ว น อะไหล ม าแปะทั บ หรื อ ตอกเลขใหม แลวนําไป จดทะเบียนตามชานเมือง หรือไมก็ตางจังหวัด โดย จะเสียคาใชจายในการ จดประกอบคันละไมตํ่า กวาเลข 7 หลัก นายมังกรเกียรติ อรุณชวนะรักษ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ ลักซูรี่ ซุปเปอรคาร จํากัด กลาว วา เรื่องนี้ไมมีผลกระทบตอ “เดอะ ลักซูรี่” เพราะ มันเปนคนละสวนกัน ทีม่ กี ารเรียกคืน รถ 5,000 กวาคัน ตามที่มีขาวนั้น เปนรถนํา เขาแบบจดประกอบซึ่งสวนใหญเปนรถมือ สองจากเมืองนอก และรถที่ไฟไหม 5-6 คัน นัน้ ก็เปนรถมือสองรุน เกาทัง้ สิน้ ตอนนีร้ ถจด ประกอบไมใหจดทะเบียนที่กรุงเทพฯก็ตอง

สมหมาย สุดขาว

ไปจดทะเบียนที่ศรีษะเกษ แตของเราเปนรถใหมนําเขาถูกตอง 100% ไมไดทาํ จดประกอบ ลูกคาเขาใจและ เชื่อมั่นดี เรื่องนี้มีลูกคากลุมเล็กๆ กลุมเดียว ที่ไมเขาใจ แตมีลูกคากลุมใหญกวาเขาใจ วาไมเกี่ยวกันคนละสวนกัน เราก็ทําความ เขาใจกับลูกคา อธิบาย ชี้แจงเหตุผลใหเขา เขาใจ ยอดขายของ “เดอะ ลักซูรี่” ตอนนี้ก็ เปนไปในทิศทางที่ดี ตอนนี้ตลาดก็เริ่มกลับ มากระเตื้องขึ้นในไตรมาสที่ 2 นายจิ ร วุ ฒิ ฮุ  ย สกุ ล กรรมการผู  จัดการ บริษัท บานอะหลั่ย ออโต อิมปอรต จํากัด กลาววา สําหรับกรณีนี้กไ็ มไดสง ผลก ระทบตอ “บานอะหลัย่ ” เพราะรถของเราเปน รถนําใหมนําเขา 100% ทั้งคัน ถูกตองตาม ใบรับรองการนําเขาแบบ 32 ตามกฎหมาย ทุกอยาง ไมไดขายรถจดประกอบ เมื่อมีกระแสขาวเรื่องนี้ออกมา “บา นอะหลั่ย” ไดสงเอกสาร และ สง SMS แจง ไปยังลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิดความเขาใจ ตรงกันอยางถูกตอง ไมเกิดความกังวลกับ ปญหานี้ ซึ่งลูกคาก็เขาใจดี ไมไดสงผลก ระทบใดๆ ทั้งสิ้นกับ “บานอะหลั่ย” สําหรับ ตลาดทั่วๆ ไปตอนนี้ เราก็ยังไดรับการตอบ รับที่ดีจากลูกคา

นายเชิ ด ชู จั น ทราช กรรมการ ผูจัดการ บริษัท ตนออย อิมพอรต คาร เซ็นเตอร จํากัด กลาววา ตอกรณีนี้ ไมได สงผลกระทบตอยอดขายของ “ตนออย” แตอยางใด มีผลกระทบบางเพียงเล็กนอย ที่ลูกคาบางสวนอาจไมเขาใจวา รถที่เปน ปญหาอยูตอนนี้คือรถที่จดประกอบ แต “ตนออย”นําเขามาทั้งคันและ เสี ย ภาษี ต ามข อ กํ า หนดทุ ก อย า งตาม ระเบี ย บถู ก ต อ งตามกฏหมาย เราจด ทะเบียนนําเขาแบบถูกตอง 100% ไมได เลี่ยงไปเรื่องของการจดประกอบแตอยาง ใด และเปนการนําเขาโดยตรงไมผานดีล เลอรใดๆ ทั้งสิ้น สําหรับการตลาดโดยไปของ “ตน อ อ ย” ในขณะนี้ ก็ อ ยู  ใ นเกณฑ ดี ลู ก ค า ยังใหการตอบรับที่ดี โดยกลุมลูกคาสวน ใหญตอนนี้จะเปนเจาของธุรกิจ และผูที่มี ความชื่นชอบเรื่องความปลอดภัย ความ โกหรูของรถ ดาน นายสมหมาย สุดขาว ผู อํานวยการสํานักงานขนสงจังหวัดสงขลา กลาววา ในสงขลายังไมพบวามีการจด ทะเบี ย นรถซุ ป เปอร ค าร จะมี ก็ แ ต ร ถ ประเภทยายเขามาจากจังหวัดอื่น รถที่ ยายเขามาก็มไี มมากในสงขลา เปนการจด ทะเบียนมาแลวใชเชื้อเพลิงเปนนํ้ามันถูก ตอง เราก็ตรวจสอบตามเอกสารหลักฐาน ที่มีอยู โดยหลักการแลวการจดทะเบียน รถประกอบ นี้ ต  อ งปฏิ บั ติ ใ ห ถู ก ต อ งตา มกฏระเบี ย บของกรมการขนส ง ทางบก กรมสรรพสามิ ต สํ า นั ก งานมาตรฐาน อุ ต สาหกรรม รถพวกนี้ ถ  า เป น รถป า ย ประกอบก็ตองยื่นเสียภาษีสรรพสามิตให ถูกตอง ตองยืน่ ตรวจสอบมลพิษใหถกู ตอง แลวนําหลักฐานเอกสารการเสียภาษีสรรพ สามิตและการยื่นตรวจสอบมลพิษมาเปน หลักฐานประกอบในการยื่นจดทะเบียน


12A ชุมทางคนใต้

วัสดีครับคุณผูอ้ า่ นทุกท่าน หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับที่ 797 ประจ�าวันที่ 15 - 21 มิถุนายน 2556 ช่วงนี้ก�าลังเข้าสู่หน้าฝนต้องดูแลสุขภาพตัวเองกันดีดีนะครับ และ ระวังไข้เลือดออกกันด้วยซึ่งในช่วงนี้เริ่มจะมีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเพิ่มสูงขึ้น @ เชิญพี่น้องอุตสาหกรรมการพิมพ์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงผู้ประกอบการทั่วไปใน ภาคใต้ เข้าร่วมฟังการบรรยายในการสัมมนาทางวิชาการจากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสิง่ พิมพ์ และความ รู้ทั่วไปในการบริหารธุรกิจโรงพิมพ์ในการบริหารธุรกิจโรงพิมพ์ส�าหรับผู้ประกอบการทั่วไป อีกทั้ง ยังมีโอกาสได้ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้จ�าหน่ายเครื่องจักร และอุปกรณ์การพิมพ์ชั้นน�าของประเทศ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษในงานมากมาย ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556 ณ ห้องตะกั่วป่า เอ โรงแรมหรรษา เจ.บี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16 .00 น. และร่วมฟังการเสวนา เรื่อง "การตลาด" ผู้บรรยาย โดย คุณอาทิตยา จ�าปา "ซ่อมบ�ารุง" ผู้บรรยาย โดย คุณชัยยา ตันติสุบารมย์ "บรรจุภัณฑ์" ผู้บรรยาย โดย คุณชนะ เยี่ยมกมลสิงห์ "เสวนาดิจิตอล" @ ทางจังหวัดสงขลาร่วมกับจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาสและจังหวัดสตูล ก�าหนดจัด งานมหกรรม “OTOP ทั่วไทย ชายแดนใต้ก้าวไกล สู่อาเซียน” ประจ�าปี 2556 ระหว่างวันที่ 21-30 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ๖o ปี มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายในงานมีกจิ กรรมมากมายประกอบด้วย นิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, นิทรรศการอาเซียน, นิทรรศการผลงานจากภาค ราชการ/ภาคเอกชน, นิทรรศการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จาก 5 จังหวัดชายแดนใต้,การจัดแสดงและจ�าหน่ายสินค้า OTOP จากทั่วประเทศ และยังมี การประกวดการละเล่นพื้นบ้าน,กิจกรรมการแสดงบนเวทีตลอดงาน 10 วัน โดยมีดารา ศิลปิน นักร้องอีกมากมาย

Çѹ·Õè 15 - 21 ÁԶعÒ¹ 2556

แสดงความยินดี : สมพร สิริโปราณานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา รับมอบกระเช้า ดอกไม้จาก สุภาวดี ศิริธร ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ ในฐานะ ตัวแทนฝ่ายบริหารของโรงแรม เพือ่ แสดงความยินดีในโอกาสเข้าด�ารงต�าแหน่ง ประธานหอการค้า จังหวัดสงขลา ที่ ส�านักงานหอการค้าจังหวัดสงขลา เมื่อเร็ว ๆ นี้

ขอแสดงความยินดี : นางสมทรง บุญแท้ ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์ บ�ารุง) อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต2 ที่ได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณ รางวัลครูเกียรติยศ "ผู้ตามรอยครูแห่งแผ่นดิน" จากคณะ ผู้บริหาร คณะครูปฐมวัย ผู้ปกครอง นักเรียน ในเครือข่ายสถานศึกษาสี่เมืองสัมพันธ์

แสดงความยินดี : คุณทศพล วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่) เข้าพบและมอบแจกันดอกไม้รว่ มแสดงความยินดีกบั คุณสุรพล ก�าพลานนท์ วัฒน์ ในโอกาสรับต�าแหน่ง นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา ในวาระ ที่ 2 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 สนับสนุนงานกาชาด : นายด�ารง ไสยะ วิศวกรระรับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ ได้มอบรถจักรยานยนต์ สนับสนุนร้านนาวากาชาด ในงานประจ�าปีจังหวัดสงขลาและงานกาชาด ประจ�าปี 2556 ระหว่าง วันที่ 27 มิ.ย. – 6 กรกฎาคม 2556 โดยนายกฤษฏา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อม ด้วย นางขนิษฐา บุญราช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาเป็นผู้รับมอบ ณ ต�าหนักเขาน้อยจวน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556

ต้อนรับ : นายปฐวี พงษ์นนทกุล (ซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ให้การ ต้อนรับ พลเรือตรี รังสฤษดิ์ สัตยานุกุล (ขวา) ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าวกองเรือยุทธการ ในโอกาสที่มาปฏิบัติภารกิจและให้เกียรติเข้าพักที่โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อเร็วๆ นี้

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ : คุณก้อเดช นิยมเดชา ผู้แทนบริษัท ซี อี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิ เต็ด (สาขาประเทศไทย) เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคณ ุ สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าภายใต้โครงการ ประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี ระยะที่ 1 จาก คุณณัฐพงศ์ ศิรชิ นะ รอง ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสงขลา ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา เมือ่ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ทีผ่ า่ นมา


Çѹ·Õè 15 - 21 ÁԶعÒ¹ 2556

â¦É³Ò 13A


14A à¤Ã×Í¢‹Ò ¤¾Í.

ชัยยุทธ ติ๋วตระกูล

Çѹ·Õè 15 - 21 ÁԶعÒ¹ 2556

‘เอส.ที.โฮม ซัพพลาย’แขงกับตัวเอง มุงสูผูนําธุรกิจเครื่องมือชางครบวงจร ดําเนินธุรกิจมา 9 ปมี 2 สาขา พยายามเรียน รูจากขอผิดพลาด ปรับปรุงพัฒนาอยู เสมอ “ชัยยุทธ ติว๋ ตระกูล” ยัง ตัง้ เปาทุกๆ 5 ป ตองมีโปรเจ็กตใหมใหกับตัวเอง อนาคตสนใจธุรกิจการลงทุนดวย ระบุ “คพอ.” ไดความรูหลายอยางนอกหอง เรียน นํามาปรับใชกับธุรกิจไดมาก ชัยยุทธ ติ๋วตระกูล ผูจัดการทั่วไป บริษัท เอส.ที.โฮม ซัพพลาย จํากัด เลาวา เรี ย นจบปริ ญ ญาตรี ภ าควิ ช าเคมี คณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ม.อ.)ไปทํ า งานโรงงานอุ ต สาหกรรม ประมาณ 5 ป ก็ไปตอเรียนตอปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม เมื่อกอนที่บานผมคุณพอจะเปนผูรับ เหมา ทําวัสดุกอ สราง ผมก็ชว ยงานทีบ่ า น แต ตอมาก็เริม่ มีความรูส กึ วาเราไมคอ ยชอบงาน รับเหมานัก อยากทํางานอยางอืน่ ทีไ่ มคอ ยมี แรงงานเยอะมากกวา และไดตัดสินใจเปด ธุรกิจ บริษทั เอส.ที.โฮม ซัพพลาย จํากัด เมือ่ ป 2547 (สาขาหาดใหญ) ตั้งอยูที่ ถ.ราษฎร ยินดี ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ “S.T. ยอมาจาก ซีเนอรจี้ ตระกูล เปน การรวมตั ว ของตระกู ล ติ๋ ว ตระกู ล ทั้ ง ครอบครัวของผม และครอบครัวภรรยา” บริษัทเปนตัวแทนจําหนาย เครื่องมือ ไฟฟา เครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง เครื่องดูดฝุน เครือ่ งเชือ่ ม ปม นํา้ อัตโนมัติ เครือ่ งมือชาง และ อะไหล เครื่องมือทุกชนิด ภายใตแบรนดดัง ชัน้ นําจากตางประเทศ เชน Makita , Maktec, Force, Mitsubishi, Welpro, Zinsano

เปนตน “เรามี พื้ น ฐานจากการขายวั ส ดุ ก  อ สร า งของที่ บ  า นมาก อ นแล ว เอส.ที . โฮม ซัพพลายก็เหมือนเรามาตอยอดกิจการอีก รูปแบบหนึ่ง” ชัยยุทธ กลาว และวา ดําเนินธุรกิจทีห่ าดใหญไดประมาณ 5 ป ไดรบั การตอบรับจากลูกคาเปนอยางดี ตอ มาขยายสาขาเพิ่มอีก 1 แหง (สาขาสงขลา) ตัง้ อยูท ี่ ถ.กาญจนวณิชย ต.พะวง อ.เมือง ให สาขาหาดใหญ เปนสํานักงานใหญ สาขา สงขลาเปนสาขา เลื อ กทํ า เลที่ ตั้ ง สาขาสงขลาตรงนี้ เนื่องจาก มีแนวคิดวาถาจะขยายเพิ่มอีก สาขา ไมควรจะเปดที่หาดใหญ เพราะใกล กันเกินไป ทําใหดึงลูกคาของกันเอง ควรฉีก ตลาดออกมาเปดที่สงขลาจะดีกวา กลุม ลูกคาของ “เอส.ที.โฮม ซัพพลาย” สาขาหาดใหญ สวนใหญเปนจากตางจังหวัด เชน พัทลุง สตูล เปนผูร บั เหมาะประจํา สาขา สงขลามี ลู ก ค า จากฝ  ง สิ ง หนคร สทิ ง พระ นครศรีธรรมราช สวนใหญเปนพวกโรงงาน ชางเหล็กทั่วไป ตอนนีเ้ มืองก็ขยายมาทางนี้ ทําใหเพิม่ โอกาสทางการตลาดใหเรามากขึ้นดวย เรา ขายสงดวย แตเนนขายปลีกมากกวา โดยขาย สงมีถึง 20% สวนใหญเปนลูกคาจากตาง อําเภอ การบริหารจัดการ 2 สาขา ผมก็แบง เวลาเขาไปดูแลทั้ง 2 สาขา ทุกเชาเราจะมี การพูดคุย สอบถาม แลกเปลี่ยน กลยุทธการตลาด คือ ความจริงใจ ความซือ่ สัตยกบั ลูกคา ใหคาํ ปรึกษาเขา สวน


¤¾Í. 15A

Çѹ·Õè 15 - 21 ÁԶعÒ¹ 2556 ก็เลิกกิจการ ผมก็ ส นใจที่ จ ะเป ด สาขาตางจังหวัดอีก เล็งๆ ไวที่ ตรัง สุราษฏรธานี สตูล แตยัง ไม ไ ปเป ด ก อ น ต อ งดู ค วาม พรอมหลายๆ อยาง รวมถึงเวลา ที่ตองมีใหธุรกิจอยางเต็มที่ เชื่อมั่นวาสภาพตลาด โดยรวมมันโตขึ้นทุกป เปรียบ เหมือนหมอขาวที่ใหญขึ้นทุก วัน แมจะมีคนมากินเพิม่ แตมนั ก็ยังดีอยู เรื่องการตัดราคากัน ไมมี เรารูว า คนทําธุรกิจเขาเขา ใจเรื่องตนทุน ทุกคนไมฆาตัว ตาย โดยกดราคาตํา่ กวาทุน คน ที่เปนนักธุรกิจไมทําแบบนี้อยู แลว ผูเลนรายใหมอาจมีทํา บาง แตกอ็ ยูไ ดไมนานตองเลิก กิจการไป ในอนาคตก็ ม องว า ธุ ร กิ จ นี้ มี โ อกาสการเติ บ โต ดี เพราะมันจะควบคูไปภาค ใหญโดยตัวผลิตภัณฑมันไมมีอะไรมาก อยู ที่วาเราเขาใจสินคามากแคไหน บอกลูกคา ไดแคไหน เราจะเนนทําธุรกิจเงินสด เพราะ เครดิตเหนื่อยกับการตาม เราไมไดเนนขายอยางเดียว เนนเปน ที่ปรึกษาใหกับชางดวย เนนอธิบายใหเขา เขาใจวามาซื้อของที่นี่เหมาะกับเขาอยางไร ดีกวาซื้อแลวตองมาเซอรวิส เมื่อเขาเอาไป ใชจริง พึงพอใจก็กลับมาอีก ชัยยุทธ บอกวา การมาของหางใหญ เชน โฮมโปร ไทวัสดุ ตอนแรกๆ ก็จะมีความ รูสึกวาเราตองไดรับผลกระทบ แตเมื่อเวลา ผานไปมาดูตัวเลขก็เห็นไดวา ตัวเลขไมได ลดลง เราไมไดรับผลกระทบแตอยางไร ยัง คงมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นทุกป หากพูดถึงคูแขงขัน ผมพูดไดเลยวา ไมซีเรียสกับคูแขง การทําธุรกิจคูแขงก็เปน จุดหนึ่งแตไมไดเปนปจจัยหลักที่เรามอง จะ มองแคเพื่อใหรูวาสภาพตลาดเปนอยางไร การแขงขันเปนอยางไร เราควรใชกลยุทธ ไหน การแขงขันจะเปนการมองเพื่อใหรูวา เรากาวไปสูขางหนาเรื่อยๆ มากกวา “ผมจะทําธุรกิจแขงกับตัวเอง แขง กับปจจุบันที่มีอยู มองแคปจจุบันและ อนาคต ว า จะทํ า อย า งไรให อ งค ก รมี ศักยภาพมากขึ้น” ปจจุบนั เรามีพนักงานทัง้ 2 สาขา รวม

14 คน เราถือวาพนักงานเปนเหมือนคนใน ครอบครัวเดียวกัน ทุกสิน้ ปจะมานัง่ คุยกันวา ปนี้มียอดเทานี้ ปหนาจะเอายอดเทาไร จะ ปรับปรุงอะไรอีกบาง ถาทํายอดถึงพนักงาน อยากไดอะไร “เราเปดกวางใหแตละคนแสดงความ คิดเห็น และเราก็ไดคาํ ตอบทีห่ ลากหลายนํา มาพิจารณาวาทําไดไหม” ชัยยุทธ ยังบอกวา กอนเรียน คพอ. ช ว งแรกๆ ที่ เ ป ด มี อั ต ราการลาออกของ พนักงานสูงมาก อยูไ ดไมถงึ ปกล็ าออก เรามา พิจารณาหาเหตุผลวาเปนเพราะอะไร ก็คิด ไดวาอาจเปนเพราะเราอยากทํา แตไมรูวา พนักงานจะอยากทําหรือไม จึงเริ่มปรับตัว โดยพูดคุยกันมากขึน้ เพิม่ ความสนิทสนม วัน หยุดรานก็ไปเทีย่ วดวยกัน ไปคางคืนดวยกัน ซึ่ ง เมื่ อ ได พู ด คุ ย กั น ก็ มี ค วามเชื่ อ ใจ เขาใจกันมากขึน้ มีศรัทธาเกิดขึน้ เราสนิทกัน เหมือนเพื่อน ทําใหอัตราการลาออกลดลง มาก จากที่อยูไมถึงปก็อยูกันยาวมาจนถึง ตอนนี้ ชัยยุทธ เผยวา มีแนวคิดจะไปเปด ธุรกิจที่ตางจังหวัดดวย เมื่อกอนเคยไปเปด สาขาที่จังหวัดตรังแลว ทํารวมกันเพื่อน แต ไมมคี นดูแลแบบจริงจัง เพราะเพือ่ นก็มธี รุ กิจ ของตัวเอง ผมก็ตองดูแลธุรกิจนี้ของตัวเอง เราไมคอยมีเวลาใหมัน ทําอยูได 3-4 เดือน

อสังหาริมทรัพย ซึ่งตอนนี้ในจังหวัดสงขลา อสั ง หาฯเติ บ โตดี มี ช  า งหน า ใหม เ กิ ด ขึ้ น จํานวนมาก แมแตตางดาวเองตอนนี้ก็ไม ไดเปนแคลูกนองผันตัวเปนเถาแกเองแลว ซึ่งนั่นตางเปนลูกคากลุมใหมของเรา “ปนี้ดําเนินธุรกิจมาเขาสูปที่ 9 แลว ธุรกิจก็ยังอยูในชวงขาขึ้น ยังเติบโตไปไดดี ยอดขายไมไดตกลงมา ถาเปนเครื่องมือชาง Makita กลาพูดไดเลยวา ผมติดอันดับท็อป ไฟว 1 ใน 5 แตผมก็ไมไดมองวาเปนผูนําแต พยายามเขาใจสินคามากกวา” ชัยยุทธ กลาวดวยวา ณ ตอนนี้ผม โอเค สิ่งที่ผมกําลังพยายามทําอยู คือ ทําให ตัวเองเกงขึ้น แกรงขึ้นทุกๆ ป เทานั้นเอง และพยายามเรียนรูจากขอผิดพลาด มอง หาแนวทางแกไข และสอนตัวเองวาจะไมทาํ แบบนี้อีก แกไขทุกอยางใหดีขึ้น “เราปรับปรุงพัฒนาบริษทั อยูเ สมอ คิดหาแนวทางการพัฒนาใหมๆ “ ในป 56 นี้ เ ราก็ เ พิ่ ม งานเช า สิ น ค า เขามาดวย ซึ่งตรงนี้เปนแนวความคิดของ พนักงาน ที่ขายไประยะหนึ่งมองเห็นวาเรา สามารถเพิม่ มูลคาของสินคาทีม่ อี ยูไ ดอกี ใช สต็อคสินคาอยางคุมคาเกิดประโยชนสูงสุด เพิ่มการเชาก็เพิ่มเงินไดอีกชองทางหนึ่ง ตอนแรกเปดเชา 20 ตัว ตอนนี้ก็มี 50 ตัวแลว จะมีเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ และเราก็

พยายามมองหารูปแบบใหมอื่นๆ อยูเสมอ ภายใตวิสัยทัศนขององคกรที่วาจะนํา เอส. ที.โฮม ซัพพลาย สูผูนําธุรกิจเครื่องมือชาง แบบครบวงจร “การทํ า ธุ ร กิ จ ถ า เราเล น กั บ มั น เรือ่ ยๆ มันจะมีชอ งทางของมันเอง ตอน นีเ้ ราอยากใหทมี งานแสดงศักยภาพของ ตนเอง ใหเขาไดมีสวนรวมในการคิด การพัฒนา ใครอยากทําอะไรก็มาเสนอ แชรความคิดเห็นตอกันได” ชั ย ยุ ท ธ กล า วต อ ว า ตั้ ง เป า หมาย บังคับตัวเองไวเลยวาทุกๆ 5 ป จะตองมีโปร เจ็กตใหกับตัวเอง อาจเปนการขยายสาขา เพิม่ หรือ เปดธุรกิจใหมเพิม่ อีก เพราะมองวา ธุรกิจเมือ่ ดําเนินไปไดประมาณ 5 ทุกอยางจะ เริ่มคงที่ทั้งในสวนขององคกรและพนักงาน เราตองมีการพัฒนาตนเอง สรางสรรคสิ่ง ใหมๆ อยูเสมอ “ผมมีความเชื่อวาเวลาทําธุรกิจอะไร ก็ตาม ถาตั้งใจ ทุมเท มันจะโตดวยตัวของ มันเองได อยูที่วาเราจะแฮปปกับยอดของ มันไหม” ปจจุบันทําธุรกิจนี้อยางเดียว แตก็มี ความสนใจเรือ่ งธุรกิจการลงทุน ตอนนีก้ าํ ลัง ศึกษาอยู สนใจธุรกิจการลงทุนเนือ่ งจากมอง วาในแงการทําธุรกิจ ถาธุรกิจที่มีกําไร และ เราอยากไดกําไรเปนกอบเปนกํา ผมเชื่อวา คุณตองมุงไปสูนักลงทุนอยางเดียว แตจะ เปนการทุนในอสังหาริมทรัพย ลงทุนหุน ก็อยู ที่เราจะเลือก ซึ่งตอนนี้ผมก็อยูในชวงกําลัง หาความรูในเรื่องพวกนี้อยู เปาหมายชีวิต ผมตั้งใจไววาจะทํา ธุรกิจตอไปอีกสัก 10 ป จากนั้นก็จะผันตัว เองไปทําธุรกิจอยางอื่น อาจเปนธุรกิจการ ลงทุนหรือธุรกิจอื่นๆ ชัยยุทธ กลาวถึง การอบรมคพอ. วา เราเปนเจาของกิจการ ไมควรมีความรูแ คบๆ ตองเปดวิสยั ทัศนใหกวางขึน้ เปดรับทุกอยาง แลวคอยมากลั่นกรองวาจะนําความรูนั้นไป ใชชวงใด วันใด เมื่อมาเรียน คพอ. ก็ไดรับ ความรูต า งๆ เยอะมาก ไดเพือ่ น ไดเครือขาย ธุรกิจ ไดแชรความคิด ตอกันในหลายเรื่องๆ มากกวาในตํารา “ความรูที่ไดก็คอยๆ นํามาปรับใช กับธุรกิจ เชน เรื่องการลดอัตราลาออก ของพนักงาน แกไขปญหาเรื่องสต็อค สินคา เรื่องระบบการทํางาน การเปดโอ กานใหพนักงาน คพอ.ทําใหผมไดความรู เยอะมากในแบบที่หองเรียนไมมี”


16A ¹ÔÇàÍç¹àµÍÏä¾ÃÊ

Çѹ·Õè 15 - 21 ÁԶعÒ¹ 2556 ปหนา เหตุผลหลักที่อยากจะขยายโรงเรียน กวดวิชาใหเพิ่มขึ้น เพราะนอกจากจะมีการ ติวคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษแลว ทาง ศูนยฯ ก็มีการสอนเพิ่มเติมบาง เชน ดาน วิศวกรตัวนอย เพื่อใหนักเรียนรูจักใชความ คิด ประกอบหุนยนต หรือวิทยุบังคับ เพื่อให เด็กไทยเกงขึน้ ในหลายๆดานอยางมีความสุข โดยในอนาคตคาดวาจะมีผูปกครอง สงบุตรหลานเขาเรียนพิเศษเพิ่มมากขึ้น ดัง จะเห็ น ได จ ากการที่ เ ราได ป ระชาสั ม พั น ธ ผานสือ่ ตางๆ ขณะนีม้ ผี สู นใจสอบถามเขามา เรื่อยๆ กวา 500 คน ในชวงแรกนี้

สิทธิโชค ตั้งทรัพยากร

สุรชัย รุงเรืองกุลวนิช

ซีเอ็ดจับมือเดอะแมกกาซีนเปดติวเตอร

‘คณิต-อังกฤษ’แหงใหมในหาดใหญ

บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน) รวม กับบริษัท เดอะแมกกาซีน จํากัด เปด ศูนยการเรียนรู ซีเอ็ด เลิรน นิง่ เซ็นเตอร (SE-ED Learning Center) สาขาใหมใน หาดใหญ ขยายโอกาสใหเด็กไทยมีความรู ความเขาใจ ในการเรียนคณิตศาสตรและ ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น

วันที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) รวม กับ บริษัท เดอะแมกกาซีน จํากัด เปดศูนย การเรียนรูซีเอ็ด พัฒนาศักยภาพ และอัจฉ ริยภาพของเด็กไทย เพือ่ ทําใหเด็กไทยเกงขึน้ อยางมีความสุข หรือ ซีเอ็ด เลิรน นิง่ เซ็นเตอร ( SE-ED Learning Center ) พบกับหลักสูตร คณิตศาสตร FAN Math และหลักสูตรภาษา อังกฤษ ACTive English ที่มีการบูรณาการ สือ่ Animation และ Interactive Multimedia นายสุรชัย รุง เรืองกุลวนิช ผูบ ริหาร บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) กลาววา การเปดศูนยการเรียนรูซีเอ็ด สาขาหาดใหญ ถนนนิพัทธอุทิศ 2 (ตรงขามธนาคาร TMB) เปนธุรกิจทางดานการศึกษาที่ทางซีเอ็ดได รวมกับทางประเทศสิงคโปรในการพัฒนา หลักสูตรคณิตศาสตร และทีมจากประเทศ ไตหวันพัฒนาหลักสูตรมัลติมเี ดีย ทีจ่ ะชวยให เด็กเรียนรูภาษาอังกฤษไดอยางเขาใจ ควบคู  กั บ การดู แ ลเอาใจใส อ ย า ง ใกลชิดของครูผูสอน สําหรับนักเรียนระดับ อนุบาล – ประถมศึกษาทีท่ นั สมัย ใหนกั เรียน เกงคณิตศาสตร และมีทกั ษะการเรียนภาษา อังกฤษไดอยางตอเนือ่ ง ทางผูบ ริหารทุกคนมี

ความเชื่อวา ผลลัพธที่ไดจากการเรียนพิเศษ ในทุกๆสาขาจะไดคณ ุ ภาพ และประสิทธิภาพ เหมือนกันในทุกๆระดับชั้นการเรียนรู ทั้ ง นี้ วิ ช าคณิ ต ศาสตร แ ละภาษา อั ง กฤษ เป น พื้ น ฐานสํ า คั ญ ในการพั ฒ นา ศักยภาพ เพราะวิชาคณิตศาสตรเปนพื้น ฐานของทุกวิชา ไมวาจะเปนวิทยาศาสตร ชีววิทยา เคมี หรือฟสิกส และภาษาอังกฤษ มีความจําเปนในการใชสื่อสาร ซึ่งมีความ สําคัญที่สามารถตอยอดการเขาสูประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ในอนาคต หลักสูตร ACTive English จะเปนตัวตอบโจทยที่ให เด็กไดฝกภาษาอังกฤษ จนเกิดความคุนเคย เหมือนภาษาที่ใชในชีวิตประจําวัน เพราะ นอกจากเรี ย นที่ นี่ เมื่ อ กลั บ ถึ ง บ า นเด็ ก ก็ สามารถเข า รหั ส และเรี ย นรู  ต  อ ที่ บ  า นได สถานที่จึงไมเปนอุปสรรคตอการเรียนรู สําหรับหลักสูตรที่ SE-ED Learning Center เปดจะเปนหลักสูตรตั้งแตอนุบาล ถึงชั้นประถมทุกระดับ อําเภอหาดใหญเปน สาขาที่ 7 คาดวาในปหนาจะเปดเพิ่มไมตํ่า กวา 30-40 สาขาในประเทศไทย มาจากการ ตอบรับที่ดี มีผูปกครองสนใจพาบุตรหลาน เขามาเรียนพิเศษมาก เชน กรุงเทพมหานคร สระบุรี ขอนแกน แตละศูนยฯไมตํ่ากวา 100 คน และมี อั ต ราสู ง ขึ้ น ของคอร ส การเรี ย น อยางตอเนื่อง เบื้องตนไมมีการทดสอบผลการตอบ รับจากผูป กครอง แตการทีผ่ ปู กครองพาบุตร หลานเขามาเรียน และมีการตอคอรสอยาง ตอเนื่อง เปนคําตอบไดวา เด็กมีพัฒนาการ ที่ดีตอการเรียนและ วิธีการสอน สื่อ Anima-

tion Online ซึ่งแตละศูนยสามารถเรียนรูได อยางเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยสอนแบบ เปด ใหเด็กรูจักการคิด วิเคราะห และแกไข ปญหา ไมใชแคคํานวณเกง แตเด็กสามารถ อานโจทย วิเคราะหโจทยได อยางไรก็ตาม การเปดศูนยการเรียน รูเพิ่มเปน สาขาที่ 7 ในอําเภอหาดใหญ นับ วาเปนโอกาสดีของบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ทีท่ างบริษทั เดอะแมกกาซีน จํากัด รับเปนเจาภาพในการเปด SE-ED Learning Center เพราะหาดใหญ เปนแหลงการ ศึกษาที่ไดรับการตอบรับที่ดี ซึ่งกอนเปดเรา ไดสาํ รวจความตองการของลูกคา และลูกคา ก็สอบถามเขามาอยางตอเนื่อง จึงทําใหมี วันนี้ได ดาน นายสิทธิโชค ตั้งทรัพยากร กรรมการผูจัดการ บริษัท เดอะแมกกาซีน จํากัด ซึ่งเปนเจาของรานจําหนายหนังสือที่ มีสาขามากทีส่ ดุ ในจังหวัดสงขลา เผยวา การ เปด SE-ED Learning Center แหงใหม ใชเงิน ลงทุนกวา 3 ลานบาท แบงเปน 2 สวน คือ ติวเตอร และรานการตนู เรียกวาเปนรานแรก ในหาดใหญ “นอกจากตัวผมเอง ก็ยงั มีอกี 2 ทาน คือ คุณพินันทา บุญเสนาทรัพย และคุณทักษ ญา นิลสมประภากร ซึ่งเปนนองสาวและ เพื่อนสนิท ที่มีหุนสวนรวมกัน” นายสิทธิโชค กลาว และวา นอกจากที่นี่แลว ในการขยายสาขา ขณะนี้ เ ราคุ ย กั น ในที ม ว า จะขยั บ ไปเป ด ศู น ย ฯ อํ า เภอเมื อ งสงขลา และเซ็ น ทรั ล เฟสติวัลหาดใหญ นาจะภายในปนี้ หรือ ตน

ประกาศ สํานักงานกฎหมาย ภูมิพัฒน 13 มิถุนายน 2556 เรื่อง ขอใหชําระหนี้และหรือบอกเลิกสัญญา เรียน นายเจริญ นาวประจุล ผูกู นางเสริมสุข วิบูลยกาญจน , นายทรงศักดิ์ บุญ ที่สุด ผูคํ้าประกัน ตามที่ทาน นายเจริญ นาวประจุล ได ทําสัญญากูยืมเงินไปจากธนาคารออมสิน สาขา หาดใหญ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2553 เปน วงเงินจํานวน 180,000 บาท ซึ่งทานไดรับเงินกูตาม สัญญากูดังกลาวไปครบถวนเรียบรอยแลว และ ตกลงผอนชําระเงินตนพรอมดอกเบีย้ คืนเปนงวดราย เดือนไมนอยกวางวดละ 3,850 บาท เริ่มชําระตั้งแต เดือน สิงหาคม 2553 เปนตนไป และชําระใหเสร็จ สิ้นภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 และสัญญากู ฉบับนี้มีทาน นางเสริมสุข วิบูลยกาญจน, นายทรง ศักดิ์ บุญที่สุด เปนผูคํ้าประกันและยอมรับผิดอยาง ลูกหนีร้ ว มในการชําระหนีด้ งั กลาว โดยในการนีผ้ กู ไู ด ทําหนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝาก เพื่อเปนหลัก ฐานการชําระหนี้ รายละเอียดปรากฏตามสัญญากู และสัญญาคํ้าประกัน ที่ทานทราบดีอยูแลวนั้น ปรากฏวาทานทั้งสามประพฤติผิดสัญญา มิไดชําระหนี้ใหแกธนาคารออมสิน สาขาหาดใหญ ใหเปนไปตามสัญญาและเงื่อนไขแตอยางใด คิด คํานวณถึง ณ วันที่ 29 เมษายน 2556 ทานทั้งสาม จึงมีหนี้คางชําระ ดังนี้ เงินตนจํานวน 112,500.00 บาท ดอกเบี้ยจํานวน 7,966.10 บาท รวมเปนเงิน ทีท่ า นคางชําระทัง้ สิน้ 120,466.10 บาท (หนึง่ แสน สองหมื่นสี่รอยหกสิบหกบาทสิบสตางค) ดังนั้นโดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจานางสาว เชาวลักษณ อนุสาร ในฐานะทนายความผูรับมอบ อํานาจของธนาคารออมสิน จึงแจงมายังทานผูกู และผูคํ้าประกัน ขอใหทานโปรดรวมกันหรือแทน กันนําเงินจํานวน 120,466.10 บาท พรอมดอกเบี้ย ถึงวันชําระเสร็จสิ้นไปชําระใหแกธนาคารออมสิน ณ ที่ทําการของธนาคาร ใหเสร็จสิ้นไปภายในกําหนด 15 วัน นับแตวันที่ทานไดรับหนังสือนี้ หากพน กําหนดดังกลาวแลว ทานทั้งสามเพิกเฉยใหถือวา สัญญากูร ะหวางทานกับธนาคารออมสินเลิกกันทันที และขาพเจามีความจําเปนตองดําเนินคดีกบั ทานทัง้ สามตามกฎหมายตอไปทันที ขอแสดงความนับถือ (นางสาวเชาวลักษณ อนุสาร) ทนายความผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ หากทานมีความประสงคจะ ประนอมหนี้กอนการฟองคดีตอศาล กรุณาติดตอ - หนวยบริหารหนี้และคดี ธนาคารออมสิน เขตสงขลา 2 หมายเลขโทรศัพท 074-261969 ตอ 21 - เจาหนาที่ฝายประนอมหนี้ สํานักงาน กฎหมาย ภูมพิ ฒ ั น หมายเลขโทรศัพท 074-366555


àÈÃÉ°¡Ô¨-ÍԹ䫴AEC 17A

Çѹ·Õè 15 - 21 ÁԶعÒ¹ 2556 “ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ” อดีตเลขาธิการ อาเซี ย น เป น ห ว งประเทศไทย ตื่ น ตระหนกมากวาตื่นตัว เขาสูประชาคม อาเซียน แนะเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อแสวง หาโอกาส ระบุประเทศไทยมีอุตสาหกรรมเดน ทั้งรถยนต ทองเที่ยว และ อาหาร เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ที่ คณะ เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการ อาเซียน รวมเปดกิจกรรมทางวิชาการและ ปาฐกถาพิเศษ ในโอกาสครบรอบ 10 ป คณะ เศรษฐศาสตร โดยมี รศ.ดร.ชูศกั ดิ์ ลิม่ สกุล อธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร ใหการตอนรับ มีบุคลากร นักศึกษา และ ประชาชนใหความสนใจเขารวมฟงบรรยาย กวา 300 คน รศ.ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กลาวตอนรับ วา การจัดปาฐกถาพิเศษในครั้งนี้ จัดขึ้น เนื่องในวาระครบรอบ 10 ปแหงการกอตั้ง คณะเศรษฐศาสตร ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2546 มหาวิทยาลัยไดรับเกียรติ อยางสูงจากองคปาฐกทีม่ ปี ระสบการณการ ทํางานในการสรางประชาคมอาเซียน นับเปนการเปดมิติใหมทางวิชาการ เพื่อความเขาใจที่ถูกตอง ดานการเปลี่ยน แปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะเกิดขึ้น ต อ ประเทศไทยกั บ ภู มิ ภ าค อาเซี ย นและ สังคมโลกในอนาคต และเปนการเปดโลก ทัศน ใหเห็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น กับประเทศไทยในทศวรรษหนา และเปน แนวทางในการปรับตัว เพื่อพรอมรับการ เปลี่ยนแปลง ที่จะสงผลกระทบตอองคกร และสังคม ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ ในฐานะ ผูกุมบังเหียนการสรางประชาคมอาเซียน มาเปนเวลา 5 ป อีกทั้งในปจจุบันยังดํารง ตําแหนงประธานสถาบันออกแบบอนาคต ประเทศไทย กลาวปาฐกถาพิเศษ ในหัวขอ "กาวยางทีม่ ั่นคงของประเทศไทยกับการเขา สูประชาคมอาเซียนในทศวรรษหนา" "ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น คื อ การรวมประชากรกว า 600 ล า นคน ใน 10 ประเทศ ที่มี ความแนบแนน เปน หนึ่ ง เดี ย ว โดยวิ สั ย ทั ศ น ข องอาเซี ย นมาจาก ประเทศไทย ที่ถือเปนมรดกทางการฑูต" “ประชาคมอาเซียน” มาจากความ คิ ด ทางการทู ต ของคนไทย คื อ พั น เอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร อดีตรัฐมนตรีวาการ กระทรวงการตางประเทศไทยในขณะนั้น การเขาสู “ประชาคมอาเซียน” เปนทัง้ โอกาส และสิ่งทาทาย แมวาจะมีการเปดเสรีใน การประกอบอาชีพใน 8 สาขา คือ แพทย ทันตแพทย พยาบาล วิศวกร สถาปนิก การ ทองเที่ยว บัญชี และ นักประเมินทรัพยสิน แตถา คนไทยขาดความพรอมและขาดความ สามารถก็จะไมไดประโยชนจากการรวมตัว ครั้งนี้ กลับทั้งยังเปดโอกาสใหชาติอาเซียน อื่นๆ เขามาแขงขันในการประกอบอาชีพใน ประเทศได อยางไรก็ตาม ในระยะเวลาอีกเพียง 2 ปกอ นการรวมตัวในป 2558 คนไทยสวนหนึง่ กลับเตรียมรับมือดวยความ “ตื่นตระหนก” มากกวา “ตืน่ ตัว” และยังขาดความพรอมอยู

ดร.สุรินทร กลาววา การที่จะกาวเขา สูประชาคมอาเซียน ตองเตรียมสําหรับการ ประกอบอาชีพ มากกวา 1 อาชีพ โดยพรอมที่ จะออกจากงานเดิมเพือ่ ไปทําในสิง่ ทีท่ า ทาย ยิ่ง กวา และพรอ มในการทํา หนา ที่ห ลาย อยาง หลายบทบาทพรอมกัน ตองเปลีย่ นวิธี คิด มุมมอง และ การวิเคราะห ตองมีความ พรอมและตั้งใจจริง ประเทศ ไทยเรามีอุตสาหกรรมเดน อาทิ อุตสาหกรรมรถยนต ทองเที่ยว และ อาหาร ดังนั้นเราจะตองมี ความพรอม กาว กลา เผชิญ และ ยิ้มได ในระบบพื้นฐานของ เหตุและผล สอนใหเด็กคิดวิเคราะห เรียนรู

หวงไทยตืน่ ตระหนกเขาAEC

‘ดร.สุรนิ ทร’แนะปรับความคิด-ตัง้ สติ-เดินหนา หลายดาน เชน ภาษาอังกฤษ ซึ่ง “ประชาคมอาเซียน” จะใชเปน “working language” หรือ ใชในการสื่อสาร การประชุม และกิจกรรมที่เปนทางการอื่นๆ และความพร อ มในการออกไปลงทุ น ใน ประเทศเพื่อนบาน เพราะการตอสูที่ยิ่งใหญ คือการตอสูในเวทีประชาคมโลก ดร. สุรินทร กลาวถึงการเตรียมตัวใน การกาวสูประชาคมอาเซียนนั้น ตองปรับตัว ในดานตางๆ สิ่งแรก ตอง เปลี่ยนทัศนคติ เพื่อ พรอมออกไปหาโอกาส แสวงหาการ ลงทุนในเศรษฐกิจเพื่อนบาน เปนโอกาส ของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่ตอง ไปลงทุนหาลูกคากลับเขามาในไทย ซึ่งตอง มีการเตรียมตัวอยางดียิ่ง ต อ ง มี ค วามเชี่ ย วชาญเป น เลิ ศ ใน สาขาวิชานั้นๆ การ อยูรอดของประเทศตอง ไปสูเวทีภูมิภาคนอกประเทศ จึงตองรีบเรง เปนเลิศใหไดในทุกสาขาวิชา ดังนั้นจึงเปน หนาที่ของผูปกครอง และ ครู ที่จะตองสราง ความพรอม ความเปนเลิศใหกับเด็ก รวมทั้ง เด็กตองพรอมที่จะทาทาย รูจักคิด วิเคราะห สังเคราะห ในการตัดสินใจ เปนการเรียน แบบสอนใหคิดไมใชเรียนแบบสอนใหจํา ตองมีทักษะในการใชภาษาและการ สื่อสาร ทั้ง ภาษาอังกฤษและภาษามลายู เพื่ อ การเจรจาต อ รองเป น ทุ น ทางสั ง คม ภาษาตางประเทศเปนภาษาทีส่ าํ คัญมากใน เวทีอาเซียน และ เวทีโลก ตองพูดใหชัดเจน นาเชื่อถือ มีนํ้าหนัก โนมนาวผูอื่นได ภาษา จีนก็สําคัญ ภาษามาลายู เปนภาษาที่ใชใน ประชาคมอาเซียน เชนกัน ตองมีการเปลี่ยน วิธีการทํางาน ขอมูลตางๆ ตองแบงปน และ บูรณาการเขาหากัน สังคมและประเทศไทย จึงจะไดประโยชนสูงสุด

อีกทั้ง ระเบียบ วินัย กฏเกณฑ ตอง เปนไปตามกฎหมาย ตอง โปรงใสเปนไปตาม ขอตกลง ดําเนินการตางๆ ตองตรงไปตรงมา ตามสัญญาประชาคม ตองรักษามาตรฐาน สั ง คมใดคิ ด ว า เงิ น และวั ต ถุ เ ป น มาตรวั ด สังคมนั้นจะลมสลายเนื่องจากตองแสวงหา โอกาสอยางไมสิ้นสุด สุ ด ท า ย ต อ งมี ค วามเสมอภาค ในสั ง คม และ ความเสมอภาคในระบบ เศรษฐกิจ อยา ใหเลื่อมลํ้ากันมาก ใหโอกาส บนพื้นฐานของความเหมาะสมและถูกตอง อยายอมจํานนตอขอจํากัดของชีวติ และอยา เห็นความสําเร็จของผูอื่นเปนเรื่อง ยากที่ไม สามารถกาวตามได

และ แกปญ  หาได เตรียมพรอมทีจ่ ะสามารถ ทํางาน ปฏิบัติหนาที่ภารกิจ พรอมกันหลาย อยางดีเพราะตอไปในอนาคต ทุนทางสังคม ทางวัฒนธรรม สามารถเปลี่ยนเปนทุนทาง เศรษฐกิจได “ความ พรอมทีก่ ลาวมานีจ้ ะพบความ สําเร็จตามจุดมุงหมายในอีกกี่ปไมใชเรื่อง สําคัญ เพราะไมมที ใี่ ดทีเ่ ขียนพิมพเขียวแลว สามารถกอสรางไดในทันที แตขอใหตื่นขึ้น และเริ่มกาวเดินสูจุดหมายเสียแตบัดนี้ บน พื้นฐานของเหตุและผล ใหสมกับที่อยูใน ประเทศซึง่ เปนเจาของความคิด ในการจัดตัง้ “ประชาคมอาเซียน” อดีตเลขาธิการอาเซียน กลาวในที่สุด

โครงการฝกทักษะภาษาอังกฤษ บุคลากรสวนราชการจ .สงขลา รองรับ AEC เมื่อวันที่12 มิ.ย. 2556 ที่หองประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายสุรพล พนัสอําพล รองผูวาราชการจังหวัดสงขลา เปนประธานในพิธี มอบวุฒบิ ตั รแกผเู ขารับการอบรมโครงการฝกทักษะภาษาอังกฤษ เพือ่ การสือ่ สารในการเต รียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ สวนราชการสวนภูมิภาค และ สวนราชการสังกัดราชการบริหารสวนกลางในจังหวัดสงขลา จํานวน 65 คน มีผูเขารับ การวุฒิบัตร จํานวน 42 คน ซึ่งจังหวัดสงขลา รวมกับ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 12 สงขลา ศูนยการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย และมหาวิทยาลัยในพื้นที่ จังหวัดสงขลาไดรวมกันจัดขึ้น


18A การตลาดประชาสัมพันธ์

Çѹ·Õè 15 - 21 ÁԶعÒ¹ 2556

จาก‘ทรัพย์ใต้ดนิ ’สูพ่ ลังงานของชาติ

ประเทศไทยส�ารวจน�า้ มันตัง้ แต่ปี พ.ศ.2464 หรือก่อนสงครามโลก ครั้งที่ 2 จนกระทั่งมีการพบแหล่งน�้ามันแห่งแรกของไทยชื่อว่า แหล่งไชยปราการ ในปี พ.ศ. 2497 ที่บริเวณแอ่งฝาง จังหวัด เชียงใหม่ ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของกรมการพลังงานทหาร เรามีการให้สัมปทานการส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมครั้งแรกในปี พ.ศ. 2510 โดยเปิดโอกาสให้บริษทั เอกชนทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและ มีเงินทุนเข้ามาส�ารวจและผลิตให้สัมฤทธิ์ผล หากนับถึงปัจจุบัน ทางรัฐบาลได้เปิดสัมปทานไปแล้ว 20 รอบ มีบริษัทเอกชนเข้า มายื่นขอสัมปทานหลายบริษัท ทั้งจากยุโรปและอเมริกา บ้างก็ ประสบความส�าเร็จแต่ส่วนใหญ่จะผิดหวังและคืนสัมปทานให้ แก่รัฐ มีขอ้ มูลทางสถิตเิ ปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนว่า ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2544 ประเทศไทย มีปริมาณส�ารองทีพ่ สิ จู น์แล้วคิดเป็นน�้ามันดิบ 325 ล้านบาร์เรล ก๊าซธรรมชาติ 13.34 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตและ คอนเดนเสท 257 ล้านบาร์เรล ณ สิ้นปี 2554 เรามีปริมาณส�ารอง ที่พิสูจน์แล้ว คิดเป็นน�้ามันดิบ 215 ล้านบาร์เรล ก๊าซธรรมชาติ 10.10 ล้านล้านลูกบาศก์ฟตุ และคอนเดนเสท 239 ล้านบาร์เรล ใน ขณะที่ในช่วงเวลา 10 ปีนั้น (ปี 2545-2554) มีการผลิตน�้ามันดิบ 589 ล้านบาร์เรล ก๊าซธรรมชาติ 15.5 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตและ คอนเดนเสท 425 ล้านบาร์เรล นั่นแสดงว่า ด้วยการให้สัมปทาน ส�ารวจและผลิตในช่วงทีผ่ า่ นมานัน้ ท�าให้ประเทศไทยสามารถค้น พบแหล่งปิโตรเลียมเพิม่ เติมมาแทนส่วนทีถ่ กู ผลิตออกมาแล้วได้ จึงเป็นเหตุผลว่าท�าไมปริมาณส�ารองปิโตรเลียมลดลงเพียงเล็ก น้อยทั้งที่มีการผลิตอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าเราจะสามารถหาปิโตรเลียมได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ ปิโตรเลียม น�้ามัน หน่วย: ล้าน บาร์เรล ก๊าซธรรมชาติ หน่วย: ล้านล้าน ลูกบาศก์ฟุต คอนเดนเสท** หน่วย: ล้าน บาร์เรล

ช่วงที่ 2: การพัฒนา (Development period) เมือ่ พบปิโตรเลียมในปริมาณทีค่ มุ้ ค่าต่อการลงทุนแล้ว จึง เข้าสู่ช่วง 2 การพัฒนา เป็นการก่อสร้างและขุดหลุมเพื่อเตรียม การส�าหรับการผลิต เงินลงทุนในขั้นนี้จะสูงมาก เพราะเป็นงาน ก่อสร้างขนาดใหญ่มีมาตรฐานสากลและอีกประการหนึ่งคือ ธรรมชาติของชั้นหินกักเก็บปิโตรเลียมในอ่าวไทยมีขนาดเล็ก และอยู่กระจายตัวในหลายระดับความลึก จึงท�าให้ต้องขุดหลุม เป็นจ�านวนมาก ช่วงที่ 3: การผลิต (Production period) เป็นการเปิดให้ปิโตรเลียมจากหลุมผลิตเข้ามาสู่แท่นหรือ สถานีการผลิตกลางเพื่อท�าให้ปิโตรเลียมเหล่านั้นมีคุณสมบัติ ที่พร้อมขายให้แก่ผู้ซื้อได้ ปัจจัยหลักนอกจากคุณสมบัติทาง กายภาพของปิโตรเลียมแล้ว เรายังต้องควบคุมปริมาณการผลิต ให้มเี พียงพอตามสัญญาซือ้ ขาย ดังนัน้ จึงมีการขุดเจาะหลุมผลิต เสริมขึ้นมาทดแทนหลุมผลิตเดิมที่หมดไปอยู่ตลอดเวลา ช่วงที่ 4: การรื้อถอน (Decommissioning period) เมื่อปิโตรเลียมถูกน�ามาใช้จนหมด ผู้รับสัมปทานมีหน้าที่ ส�าคัญคือการท�าการรื้อถอนอุปกรณ์การผลิตและปรับปรุงพื้นที่ และสิ่งแวดล้อมให้กลับเข้าสู่สภาพเดิม ดังนั้นจะเห็นได้ว่าธุรกิจส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมเป็น ธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูง มีความเสี่ยงสูงและต้องการบุคลากรที่มี ความสามารถ รัฐบาลจึงจ�าเป็นต้องลดความเสี่ยงโดยให้บริษัท เอกชนทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและมีเงินทุนเข้ามาด�าเนินการเพือ่ หาปริมาณส�ารองปิโตรเลียมในประเทศให้เพิ่มขึ้น ท�าให้ยืดระยะ เวลาการผลิตปิโตรเลียมในประเทศได้อย่างมั่นคง

ปริมาณส�ารอง* ปริมาณส�ารอง ปริ ม าณการผลิ ต ป ริ ม า ณ ณ สิ้นปี 2554 สะสมปี 2545-2554 ส�ารอง ทีเ่ พิม่ ขึน้ ณ สิ้นปี 2544 325 215 589 479 13.34

10.10

15.5

12.26

257

239

425

407

* ปริมาณส�ารองที่พิสูจน์แล้ว คือ ปริมาณของปิโตรเลียมที่ขุดค้นพบและพร้อมผลิตสู่ผู้ซื้อได้ ณ เวลาที่ประกาศ ** คอนเดนเสท คือ ก๊าซธรรมชาติเหลวทีม่ สี ถานะเป็นก๊าซเมือ่ อยูใ่ ต้ดนิ และควบแน่นกลายมาเป็นของเหลวเมือ่ ถูกน�าขึน้ มาสูก่ ระบวน การผลิต ต้นทุนในการหาเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันเนื่องจากต้องน�าเทคโนโลยีที่ สูงขึ้นมาใช้ในการหาจากแหล่งที่ยากขึ้น ขัน้ ตอนการส�ารวจและผลิตนัน้ ใช้เวลาด�าเนินการนาน ต้อง ประกาศ ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด นภัสวรรณ แมนชั่น มีผชู้ า� นาญการทีม่ คี วามสามารถสูง และต้องการเงินลงทุนสูงมาก 15 มิถุนายน 2556 ช่วงเวลาการส�ารวจและผลิตสามารถแบ่งออกเป็น 4 ช่วงหลักตาม ประกาศแปรสภาพห้ างหุ้นส่วนเป็นบริษัท ระยะเวลาที่ต่างกัน ดังแสดงในภาพที่ 1 จ�ากัด

ช่วงแรก: การส�ารวจ ระยะเวลา 5 ปี ช่วงสอง: การพัฒนา ระยะเวลา 5 ปี

ช่ ว งสี่ : การรื้ อ ถอน ระยะเวลา 5 ปี ช่วงสาม: การผลิต ระยะเวลา 5 ปี

ช่วงแรก: การส�ารวจ (Exploration period) ช่วงแรก 1-3 ปี เริ่มจากเป็นการส�ารวจคลื่นไหวสะเทือน (Seismic Survey) เพื่อวิเคราะห์ต�าแหน่งที่คาดว่าจะมีศักยภาพ ปิโตรเลียม แล้วจึงขุดหลุมส�ารวจและประเมินปริมาณและชนิด ของปิโตรเลียม จากนั้น ใช้เวลาอีกประมาณ 2 ปี เพื่อที่จะยืนยัน ขอบเขตของแหล่งปิโตรเลียมและปริมาณส�ารองเพื่อน�ามาใช้ใน การออกแบบการก่อสร้างอุปกรณ์ผลิตต่อไป โดยเฉลี่ยโอกาส การขุดหลุมส�ารวจหลุมแรกแล้วพบปิโตรเลียมคิดเป็น 1 ใน 10 เท่านั้น ค่าใช้จ่ายในการส�ารวจอยู่ที่ประมาณตั้งแต่ 300ล้านถึง 3,000 ล้าน เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ หากไม่พบปิโตรเลียม ผู้รับ สัมปทานจะสูญเสียเงินจ�านวนดังกล่าวไปในขัน้ ตอนการส�ารวจนี้

ด้ ว ยผู ้ เ ป็ นหุ ้ นส่ ว นในห้ า งหุ ้ นส่ ว นจ�า กั ด นภัสวรรณ แมนชัน่ ได้ตกลงยินยอมให้แปรสภาพ ห้างหุน้ ส่วนจ�ากัด นภัสวรรณ แมนชัน่ ซึง่ ตัง้ อยูเ่ ลข ที่ 122/1 หมู่ที่ 6 ถนน ทุ่งรี-โคกวัด ต�าบลคอ หงส์ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นบริษัท จ�ากัด ตามบันทึกข้อตกลงยินยอม ลง วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556 ห้างจึงขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า หาก ท่านมีความประสงค์จะคัดค้านขอให้สง่ ค�าคัดค้าน ไปยังห้าง ภายในก�าหนด 30 วัน นับตั้งแต่วัน ประกาศนี้ ขอแสดงความนับถือ (นางวิกานดา บุญจิตต์ประสงค์) หุ้นส่วนผู้จัดการ

ทิศทาง

วัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน อย่างที่เคยแจ้งกับผู้ อ่านทุกท่านของผมว่าช่วงเดือนนีม้ โี อกาสเดินทาง ร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมายเลยทีเดียว เรียกได้วา่ ชีพจรลงเท้า เลยจริงๆ หลายความรู้สึกมักจะเกิดขึ้นเสมอๆ โดยเฉพาะใน ช่วงเวลาของการเดินทาง ช่วงเวลาทีท่ �าอะไรไม่ได้มากนักด้วย ข้อจ�ากัดต่างๆ ถึงแม้สภาพแวดล้อมจะไม่เอือ้ อ�านวยให้เราท�า สิง่ ต่างๆ ได้มาก แต่สงิ่ หนึง่ ทีห่ ยุดยัง้ เราด้วยสภาพแวดล้อมไม่ ได้คือ ความคิด จินตนาการต่างๆ มากมาย ส�าหรับผมแล้วเวลาของการถ่ายทอดบทความ Strategy Coach ทีม่ ากทีส่ ดุ ของผมคือ ช่วงการเดินทางจริงๆ เรียก ได้ว่า อยู่บนเครื่องบินประมาณ 1-2 ชม. ผมสามารถเขียน บทความถึงผูอ้ า่ นได้เรียบร้อยพอดี แล้วความคิดทีอ่ ยูใ่ นสภาพ แวดล้อมที่นิ่งพอ ท�าให้จินตนาการของเรากว้างไกลได้มากที เดียว ฉบับนี้ผมขอแบ่งปันแง่มุมของการตั้งเป้าหมายในชีวิต ที่น่าสนใจมากๆ มุมหนึ่งคือ ค�าว่า “ทิศทาง” เราลองมาคิด และท�าความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความหมายของค�าๆนี้ดู ครับว่า ค�าว่า “ทิศ” คือ ด้าน ทาง ข้าง เป็นความหมายที่บ่ง บอกถึงเส้นทาง ค�าว่า “ทาง” คือ เส้น แนว ของการเคลือ่ นทีไ่ ป เมื่อค�า 2 ค�านี้เรามาคิดวิเคราะห์ดูก็จะพบว่า มีความหมายที่ ลึกซึ้งไม่น้อยเลยทีเดียวคือ ทิศทาง หมายความถึงการตั้งเป้า หมายหรือวัตถุประสงค์ของการกระท�าหรือชีวิตทั้งชีวิต เกิด จากการตัดสินใจเลือก “ทิศ” แล้วด�าเนินการไปตาม “ทาง” ที่ เกิดขึ้น นั่นย่อมหมายความว่า หากก�าหนดทิศได้ถูกต้อง ทาง ก็จะถูกต้องตามอย่างแน่นอน แต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในการ ด�าเนินชีวิตทุกวันนี้คือ เมื่อก�าหนดทิศผิด ท�าให้เส้นทางผิด พลาดเช่นเดียวกัน ผมเคยได้น�าเสนอกับผู้อ่านถึงความส�าคัญของการ ตั้งโจทย์ เมื่อเราตั้งโจทย์ถูก เราตั้งใจหาค�าตอบ ค�าตอบที่ถูก ต้องก็จะได้แนวทางที่ถูกต้องเช่นเดียวกัน ในขณะเดียวกัน หากตั้งโจทย์ผิด ถึงแม้คิดค�าตอบถูกต้อง ก็ยังผิดอยู่ดี ส�าคัญ มากๆ นะครับ การตั้งเป้าหมายในการด�าเนินชีวิต หากคิดจะ ประสบความส�าเร็จในชีวติ หน้าที่ การงาน การเรียน ครอบครัว และเรื่องส่วนตัวอื่นๆ อีกมากมาย ท่านผู้อ่านลองคิดตัวอย่าง ดูง่ายๆ นะครับ ในเรื่องการท�างาน หากเจออุปสรรคเกิดขึ้น แล้วเราตั้งโจทย์ว่า เราจะแก้ปัญหาที่เกิดอย่างไร ค�าตอบที่ เราต้องหาให้ได้คือ ท�าทุกวิถีทางเพื่อให้แก้ปัญหาให้ลุล่วง เรียบร้อย แต่ถ้าเกิดปัญหาในการท�างาน แล้วท่านผู้อ่านตั้ง โจทย์ว่า มีปัญหาอย่างนี้เราจะทนท�าต่อไปท�าไม เราจะต่อสู้ ไปเพื่ออะไร ท่านผู้อ่านสังเกตนะครับว่า ถ้าโจทย์เป็นอย่างนี้ ค�าตอบย่อมเป็นทางออกทีเ่ กิดมา ในแง่ร้ายไม่น้อยเลยทีเดียว นั้นหมายถึงว่า เราต้องเสียสมอง กับการคิดหาค�าตอบที่ไม่ท�าให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน ยกตัวอย่างอีกมุมหนึ่ง หากท่านผู้อ่านมีปัญหาเกิดขึ้นกับคน รัก จะเป็นแฟน หรือ สามี ภรรยา ก็ตาม หากตั้งโจทย์เมื่อเกิด ปัญหาทะเลาะกัน ว่า เราจะทนต่อไปท�าไม เราไม่ไหวกับความ รู้สึกแบบนี้อีกแล้ว ท่านผู้อ่านคิดว่า ในท้ายที่สุดของปัญหาข้อนี้จะเกิด อะไรขึ้น ก็เรียกได้ว่า ไม่อดทนกันต่อไปก็ต้องเลิกทางกัน แต่ หากก�าหนดโจทย์ที่ถูกต้องว่า เราจะท�าอย่างไรให้เกิดความ ขัดแย้งและทะเลาะกันน้อยลง เมื่อตั้งโจทย์แบบนี้ก็จะท�าให้ เกิดการหาหนทางของการแก้ปญ ั หาทีต่ น้ เหตุให้สามารถเข้าใจ กันได้มากขึน้ จากตัวอย่างเล็กน้อยทีก่ ล่าวถึงท่านผูอ้ า่ นคงนึก ภาพออกว่า ทิศเป็นตัวก�าหนดเส้นทางในการด�าเนินชีวิตต่อ ไปได้อย่างไร หากเราฝึกที่จะตั้งค�าถามกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น รอบๆ ตัวเราให้เป็นค�าถามที่ถูกต้อง ผมเชื่อมั่นว่าค�าตอบที่ได้ รับก็จะสร้างความเปลีย่ นแปลงให้กบั ชีวติ ท่านได้อย่างแน่นอน ผมอัยยพร ขจรไชยกูล แล้วพบกันฉบับหน้าครับ


Çѹ·Õè 15 - 21 ÁԶعÒ¹ 2556 วันที่13 มิ.ย.56 ที่ โรงแรมเมืองลิกอร์ อ�าเภอ เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบนโยบายการ ด� า เนิ น งานกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ทั้ ง นี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นการก�าหนดยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2555 - 2559 รวม 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์พฒ ั นาศักยภาพ สตรี/ ยุทธศาสตร์พัฒนาอาชีพสตรี สร้างงาน สร้ า งรายได้ ต ามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพียง /ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตของ สตรีและผู้ด้วยโอกาส และยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมี ผู ้ ร ่ ว มเวที ป ระกอบด้ ว ย ผู ้ แ ทน คณะกรรมการกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี จั งหวั ด องค์ ก รสตรี มู ล นิ ธิ สมาคม นัก การ เมื อ ง สภาเด็ ก และเยาวชน คณะกรรมการ ติดตามและสนับสนุนการด� าเนินงานจังหวัด คณะอนุกรรมการด�าเนินงานตามนโยบายและ ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจาก 14 จั ง หวั ด ภาค ใต้ ประมาณ 200 คน โดยมีนายวิโรจน์ จิวะ รังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ นายอรรถพร สิงหวิชัย รองอธิบดีกรม การพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน ภายหลังพิธี เปิ ด โครงการฯ รั ฐ มนตรี ป ระจ� า ส� า นั ก นายก รัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการกองทุนฯ และ นิ ท รรศการขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมตามนโยบาย กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จากนั้นเดินทางไป กราบนมัสการองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ณ วัดพระ มหาธาตุวรมหาวิหาร ก่อนเดินทางต่อไปยังที่

Í‹ÒÇä·Â 19A

รมต.ประจ�ำส�ำนักนำยกลงนครศรีฯ

เปิดเวทียทุ ธศาสตร์กองทุน-พัฒนาบทบาทสตรีภาคใต้ ว่าการอ�าเภอร่อนพิบูลย์ เพื่อเยี่ยม ชมการด�าเนินกิจกรรมกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีข องอ� าเภอร่อนพิบูลย์ อ�าเภอชะอวด และอ�าเภอจุฬาภรณ์ ต่อไป ทั้ ง นี้ ก องทุ น พั ฒ นาบทบาท สตรี หรื อ กส. เป็ น นโยบายของ รัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ และเสริ ม ศั ก ยภาพสตรี ใ นทุ ก มิ ติ โดยน�าศักยภาพและความแตกต่าง ระหว่างหญิงชาย ซึ่งนับว่าเป็นพลัง สั ง คมอย่ า งหนึ่ ง ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การ พัฒนาอย่างเป็นระบบ ให้มกี ารน�ามา ใช้อย่างสร้างสรรค์ รวมทัง้ เพือ่ พัฒนา และขยายศักยภาพบทบาทสตรีให้ เป็นพลังทางสังคมทีเ่ ข้มแข็ง สามารถ ช่วยน�าพาและร่วมสร้างสังคมไปสู่ ความเสมอภาค อย่างสร้างสรรค์ และ มีสันติสุขอย่างเคียงบ่าเคียงไหล่กับ ผู้ชาย โดยเป็นการท�างานร่วมกับองค์กรสตรี ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เพื่อให้ โอกาสสตรีในทุกพื้นที่ ทุกชุมชน ได้มีส่วนร่วม ในการร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมพัฒนา ภายใต้ความ ร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ องค์กรสตรีตา่ งๆ โดยมุง่ หวังให้สตรีทกุ คนได้ใช้

กลต.ให้ความรู้เชื่อมชาวใต้สู่การลงทุน นางเกศรา มัญชุศรี รองผู้จัดการ หัวหน้า สายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย เปิดเผยว่า “ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสานต่อโครงการ เชื่อมภูมิภาคสู่การลงทุน มุ่งให้ความรู้ด้าน การลงทุนยังส่วนภูมิภาคต่อเนื่อง โดยครั้ง นี้จะเดินทางไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่ง เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ ที่เข้มแข็ง โดยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้า ทั้งใน และต่างประเทศ และเป็นฐานการ ผลิตอาหารทะเลแปรรูป รวมถึงมีรายได้หลัก จากภาคเกษตรโดยเฉพาะยางพารา และ สวนปาล์มซึ่งป็นพืชเศรษฐกิจหลักของภาค และเป็นสินค้าส่งออกที่ส�าคัญของประเทศ นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากการท่องเที่ยวสูง เนื่องจากมีแหล่งทรัพยากรท่องเที่ยวทาง ทะเลที่เป็นที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลก” “จากข้ อ มู ล ทางด้ า นเศรษฐกิ จ นี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เล็งเห็นถึงความเป็นผู้ มีศักยภาพทางการลงทุนของประชาชนใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียง จึง เลือกส�าหรับเป็นพืน้ ทีศ่ นู ย์กลางของภูมภิ าค เพื่อจัดงาน “มหกรรมการลงทุน SET-TFEX เชื่อมชาวใต้สู่การลงทุน” ภายใต้แนวคิด “เริ่ ม ด้ ว ยหุ ้ น ลงทุ น แบบมื อ ใหม่ เริ่ ม หา โอกาสท�าก�าไรด้วยฟิวเจอร์ส เริ่มบริหารเงิน ออมด้วยกองทุนรวม” คาดว่าผลจากการจัด กิจกรรมส่งเสริมการลงทุนต่อเนื่องนี้ จะช่วย ให้ประชาชนเข้าใจถึงความเสีย่ ง และโอกาส

เกศรา มัญชุศรี รับผลตอบแทนจากตราสารการลงทุนต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในการขยายฐาน ผู้ลงทุนต่างจังหวัด และเพิ่มสัดส่วนผู้ลงทุน ในภูมิภาคเป็น 20% ของผู้ลงทุนบุคคลใน ประเทศภายในปี 2559”

ศันสนีย์ นาคพงศ

ประกาศ ส�านักงานกฎหมาย ภูมิพัฒน์ 13 มิถุนายน 2556 เรื่อง ขอให้ช�าระหนี้และหรือบอกเลิกสัญญา เรียน นางสาวชนนพร คงพันธ์ ผู้กู้ นายศิลา ตระกูล ปัญญา ผู้ค�้าประกัน ตามที่ท่าน นางสาวชนนพร คงพันธ์ ได้ ท�าสัญญากู้ยืมเงินไปจากธนาคารออมสิน สาขา หาดใหญ่ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2553 เป็นวงเงิน จ�านวน 70,000 บาท ซึ่งท่านได้รับเงินกู้ตามสัญญา กู้ดังกล่าวไปครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และตกลงผ่อน ช�าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนเป็นงวดรายเดือนไม่ น้อยกว่างวดละ 1,984 บาท เริ่มช�าระตั้งแต่เดือน กันยายน 2553 เป็นต้นไป และช�าระให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 และสัญญากู้ฉบับ นี้มีท่าน นายศิลา ตระกูลปัญญา เป็นผู้ค�้าประกัน และยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมในการช� าระหนี้ดัง กล่าว โดยในการนี้ผู้กู้ได้ท�าหนังสือยินยอมให้หัก บัญชีเงินฝาก เพื่อเป็นหลักฐานการช�าระหนี้ ราย ละเอียดปรากฏตามสัญญากู้และสัญญาค�้าประกัน ที่ท่านทราบดีอยู่แล้วนั้น ปรากฏว่าท่านทั้งสองประพฤติผิดสัญญา มิได้ช�าระหนี้ให้แก่ธนาคารออมสิน สาขาหาดใหญ่ ให้เป็นไปตามสัญญาและเงื่อนไขแต่อย่างใด คิด ค�านวณถึง ณ วันที่ 29 เมษายน 2556 ท่านทัง้ สองจึง มีหนีค้ า้ งช�าระ ดังนี้ เงินต้นจ�านวน 34,984.00 บาท ดอกเบี้ยจ�านวน 4,577.99 บาท รวมเป็นเงินที่ท่าน ค้างช�าระทั้งสิ้น 39,561.99 บาท (สามหมื่นเก้าพัน ห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) ดังนั้นโดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้านางสาว เชาวลักษณ์ อนุสาร ในฐานะทนายความผู้รับมอบ อ�านาจของธนาคารออมสิน จึงแจ้งมายังท่านผู้กู้ และผู้ค�้าประกัน ขอให้ท่านโปรดร่วมกันหรือแทน กันน�าเงินจ�านวน 39,561.99 บาท พร้อมดอกเบี้ย ถึงวันช�าระเสร็จสิ้นไปช�าระให้แก่ธนาคารออมสิน ณ ที่ท�าการของธนาคาร ให้เสร็จสิ้นไปภายในก�าหนด 15 วัน นับแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือนี้ หากพ้น ก�าหนดดังกล่าวแล้ว ท่านทั้งสองเพิกเฉยให้ถือว่า สัญญากูร้ ะหว่างท่านกับธนาคารออมสินเลิกกันทันที และข้าพเจ้ามีความจ�าเป็นต้องด�าเนินคดีกบั ท่านทัง้ สองตามกฎหมายต่อไปทันที ขอแสดงความนับถือ (นางสาวเชาวลักษณ์ อนุสาร) ทนายความผู้รับมอบอ�านาจ หมายเหตุ หากท่านมีความประสงค์จะ ประนอมหนี้ก่อนการฟ้องคดีต่อศาล กรุณาติดต่อ - หน่วยบริหารหนี้และคดี ธนาคารออมสิน เขตสงขลา 2 หมายเลขโทรศัพท์ 074-261969 ต่อ 21 - เจ้าหน้าที่ฝ่ายประนอมหนี้ ส�านักงาน กฎหมาย ภูมพิ ฒ ั น์ หมายเลขโทรศัพท์ 074-366555

ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ ส� า หรั บ กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผลการด�าเนินงาน ก้าวหน้าอย่างต่อเนือ่ ง ปัจจุบนั มีสตรีสนใจสมัคร เข้าเป็นสมาชิกในกองทุนฯ กว่า 3 แสนคน ผ่าน การรับรอง 190,000 คน ได้รับโอนเงินกองทุนฯ จากรัฐบาลแล้วจ�านวน 130 ล้านบาท ปล่อยกูใ้ ห้ แก่สมาชิกทีร่ วมกลุม่ เพือ่ การพัฒนาอาชีพเป็นก องทุนหมุนเวียน จ�านวน 104 ล้านบาท หรือคิด เป็นร้อยละ 80 ส่วนที่เหลืออีก 26 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 20 แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก ร้อยละ 3 หรือ 780,000 บาท เป็นค่าบริหารจัดการกองทุน ส่วนที่เหลือ 25,220,000 บาท เป็นเงินอุดหนุน จ่ายขาดให้สตรีพัฒนาศักยภาพโครงการละไม่ เกิน 2 แสนบาท สตรีที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปที่สนใจ จะสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนพัฒนาบทบาท สตรี สามารถสมัครได้ที่ส�านักงานพัฒนาชุมชน อ�าเภอใกล้บ้านทุกแห่ง ประกาศ เอกกฎหมาย 15 มิถุนายน 2556 เรื่อง ขอให้ช�าระหนี้บอกเลิกสัญญาและบอกกล่าว บังคับจ�านอง เรียน ด.ต.อรุณ ทองขาว ในฐานะผู้กู้และผู้จ�านอง นางสังเวียน ทองขาว ในฐานะผู้กู้ อ้างถึง 1. หนังสือสัญญากู้เงิน ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2547 2. หนังสือสัญญาจ�านองที่ดินและสัญญา ต่อท้ายจ�านองที่ดินเป็นประกัน ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2547 3. หนังสือสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ลง วันที่ 27 ธันวาคม 2555 ตามหนังสือสัญญากู้เงินที่อ้าง 1. ผู้กู้ได้กู้ เงินไปจากะนาคารออมสิน สาขาสงขลา เป็นเงิน จ�านวน 427,000.- บาท ต้องผ่อนช�าระเงินต้นและ ดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนอย่างน้อยเดือนละ 3,000 .- บาท ภายในวันทีว่ นั สุดท้ายของทุกเดือน เริม่ ช�าระ งวดแรกตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2547 และจะช�าระ เสร็จสิ้นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 โดยได้จ�านอง ทีด่ นิ ตามโฉนดทีด่ นิ เลขที่ 43677 เลขทีด่ นิ 76 ต�าบล เขามีเกียรติ อ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พร้อมสิ่ง ปลูกสร้างที่มีอยู่แล้วและจะมีขึ้นต่อไปภายหน้า ซึ่ง เป็นกรรมสิทธิ์ของด.ต.อรุณ ทองขาว ไว้เป็นประกัน การช�าระหนี้กู้ที่มีต่อธนาคารฯ ต่อมาวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ผู้กู้ได้ ท�าสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับธนาคารฯ ราย ละเอียดตามที่ท่านทราบอยู่แล้วนั้น หลังจากที่ท่าน ได้ กู ้ เ งิ น และรั บ เงิ น กู ้ ไ ปแล้ ว ท่ า นก็ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต าม สัญญากู้เงินโดยมิได้ผ่อนช�าระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลานานหลายเดือน จึงเป็นการผิดนัดสัญญา ฉะนั้น โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าในฐานะ ทนายความผูร้ บั มอบอ�านาจจากธนาคารออมสิน จึง แจ้งมาเพื่อให้ท่านด�าเนินการช�าระหนี้ทั้งหมด ซึ่งมี ภาระหนีถ้ งึ วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 เป็นเงินจ�านวน 324,721.53 บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อย ยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์) พร้อมทั้งดอกเบี้ยที่ จะเกิดขึน้ ต่อไปในภายหน้าโดยให้นา� เงินไปช�าระหนี้ และไถ่ถอนการจ�านอง ณ ธนาคารออมสิน สาขา สงขลา ภายในก�าหนด 15 วัน นับตั้งแต่ที่ท่านได้ รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารฯ มีความจ�าเป็นที่จะ ต้องบังคับจ�านองและด�าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ขอแสดงความนับถือ (นายวันภพ พิพัฒน์พิทยากุล) ทนายความผู้รับมอบหมาย 081-9553465 (สามารถติดต่อขอช�าระหนีไ้ ด้ทธี่ นาคารออมสิน เขต สงขลา 1 ฝ่ายบริหารหนี้และคดี หมายเลขโทรศัพท์ 074-331377ต่อ18-21)


20A Íѹ´ÒÁѹ

Çѹ·Õè 15 - 21 ÁԶعÒ¹ 2556

สัง่ ปิดโรงงานไฟฟ้าพลังชีวมวลตรัง หวั่นซ�้ำรอยหลังวิศวกรและช่ำงดับ2คน

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งปิด โรงงานไฟฟ้าพลังชีวมวล จนกว่าแก้ไข จุดบกพร่องให้เรียบร้อย หวัน่ เกิดเหตุซา�้ รอยเสียชีวติ เพิม่ หลังจากผูว้ า่ ฯตรังและ หลายหน่วยงานเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุ วิศวกรและช่างเสียชีวิต 2 คน บาดเจ็บ 2 คน สูดดมก๊าซพิษ วันที่ 10 มิ.ย 2556 ที่โรงไฟฟ้าพลัง ชีวมวล บริษัทแปลน อีโค่เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (ผลิ ต กระแสไฟฟ้ า ขายให้ กั บ การไฟฟ้ า ส่วนภูมิภาค) ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกับบริษัท พาราวีเนียร์ 2002 จ�ากัด(โรงเลื่อยแปรรูป ไม้ยางพารา) หมู่ที่ 2 ต�าบลในควน อ�าเภอ ย่านตาขาว หลังจากที่ นายธีระยุทธ เอีย่ มตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและคณะเข้าตรวจ สอบโรงไฟฟ้าในช่วงเช้า และช่วงเย็น นาย ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงาน อุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายภิญโญ แสงพงศ์ ชวาล อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง โดยมีเจ้า หน้าที่ของโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล บริษัท แปลน อีโค่เอ็นเนอร์ยี่ และเจ้าหน้าที่บริษัท ที่ ป รึ ก ษาในการติ ด ตั้ ง และทดลองเดิ น เครื่ อ งจั ก รบริ ษั ท รี นิ ว เวเบอร์ พ ลั ส จ� า กั ด ประเทศมาเลเซีย นายบุญส่ง สถาพรจิตรกุล หัวหน้ากลุ่มงาน ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ กล่าว ถึ ง ผลการคั ด สรรสุ ด ยอดหนึ่ ง ต�า บล หนึ่ ง ผลิตภัณฑ์ จังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ.2556 ว่า จังหวัดกระบี่ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการด�าเนิน การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัดกระบี่ Provincial Star OTOP: PSO ปี พ.ศ.2556 ตามค�าสั่งจังหวัดกระบี่ เพื่อท�าหน้าที่ก�าหนดกรอบแนวทาง และหลักเกณฑ์การคัดสรรฯ พร้อมทั้งการ ด�าเนินการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่ น จั ง หวั ด กระบี่ จ� า นวน 4 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ประเภทละ 1 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประเภท อาหาร ประเภทเครื่องดื่ม ประเภทผ้า เครื่อง แต่งกาย และประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ซึ่งคณะกรรมการฯมติที่ประชุม เมื่อ

รอการชีแ้ จงสาเหตุของอุบตั เิ หตุ ตรวจ สอบจุดเกิดอุบัติเหตุก๊าซรั่วไหลภายในโรง ไฟฟ้าพลังงานชีวมวล จนเป็นเหตุให้เจ้า หน้าที่ตรวจสอบระบบชาวต่างชาติและชาว ไทยเสียชีวิตจ�านวน 2 คนและต้องรักษาตัว รพ. 2 คนเกิดเหตุเมื่อเย็นวันที่ 9 มิถุนายน 2556 นี้ ซึ่ ง เบื้ อ งต้ น พบว่ า ในระหว่ า งการ ทดลองเดินเครื่องจักรผลิตก๊าซจากชีวมวล แบบ Gasification system โดยมีเครื่อง 2 เครื่องจาก 3 เครื่องไม่สามารถทดลองได้ เนื่องจากระบบเผาไหม้เชื้อเพลิงเกิดขัดข้อง และเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาในการติดตั้งและ ทดลองเดินเครือ่ งจักรบริษทั รีนวิ เวเบอร์พลัส จ�ากัด ประเทศมาเลเซีย จ�านวน 4 คน เข้ า ท� า การแก้ ไ ขในบริ เ วณส� า หรั บ ป้อนเชื้อเพลิงสู่ห้องเผาไหม้ ซึ่งอยู่ส่วนบน ของเครื่อ งจัก รผลิ ตก๊ า ซจากชี ว มวล และ มีการรั่วไหลของก๊าซจากเครื่อง วิศวกร ช่างและคนงานได้สูดดมก๊าซคาร์บอนมอน ออกไซด์เข้าไป เป็นเหตุให้เจ้าหน้าทีท่ งั้ 4 คน สลบ ก่อนทีจ่ ะมีคนงานมาช่วยกันน�าตัวส่งรพ. และเสียชีวติ ในเวลาต่อมา 2 คน บาดเจ็บ 2 คน ทั้งนี้ อธิบดีฯกล่าวว่า ปัญหามาจาก หอป้อนเศษไม้ขัดข้อง โรงงานต้องให้คนไป หยิบเศษไม้ ขณะที่กระบวนการท�างานของ

เครื่องจักรมีปัญหาปล่อยก๊าซคาร์บอนมอน ออกไซด์ออกมาและสูดดมเข้าไป เบื้องต้น ได้สั่งให้อุตสาหกรรมจังหวัดใช้อ�านาจตาม มาตรา 37 แห่งพ.ร.บ.2535 ให้โรงงานราย นี้ ระงับการเดินเครื่องจักรในส่วนที่ผลิตก๊าซ จากชีวมวลตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะหาสาเหตุ ในเชิงลึกและปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จรวม ทั้งให้ด�าเนินการติดตั้งเครื่องตรวจวัดก๊าซที่ เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานต่อไปหวั่นจะ เกิดเหตุซ�้า ท�าให้มีผู้เสียชีวิตอีก โรงไฟฟ้ า แห่ ง นี้ มี ก� า หนดการเปิ ด โรงไฟฟ้าในวันที่ 15 มิ.ย. 2556 นอกจาก นั้นจากการตรวจสอบพบอีกว่าโรงงานและ ผู้ติดตั้งและทดลองระบบโรงงานได้ก๊อปปี้ กระบวนการผลิต เครื่องจักรจากประเทศ อิ น เดี ย มาใช้ ใ นโรงงาน ซึ่ ง กระบวนการ ผลิตของเมืองนอกอาจไม่เหมาะสมส�าหรับ โรงงานแต่ละแห่งเสมอไป อย่างไรก็ตาม กระทรวงอุ ต สาหกรรมให้ ค วามส� า คั ญ กระบวนการออกแบบและกระบวนการสร้าง โรงไฟฟ้าทุกแห่งว่ามีปัญหาตรงจุดไหนบ้าง และมีการกลั่นกรองใบอนุญาตมากยิ่งขึ้น นายธี ร ะยุ ท ธ เอี่ ย มตระกู ล พร้ อ ม นายปิ ติ เลี้ ย งอ� า นวย วิ ศ วกรส� า นั ก งาน อุตสาหกรรมจังหวัด,นายภิรมย์ มีรุ่งเรือง นายอ� า เภอย่ า นตาขาว และเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เกี่ยวข้อง เดินทางไปที่สถานที่เกิดเหตุเพื่อ ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยทราบว่าก�าลังมี การก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาด 5 เมกกะวัตต์ โดยใช้วัสดุธรรมชาติ เศษไม้ยาง รากไม้ยาง ขี้เลื่อยไม้ยางพารา เป็นเชือ้ เพลิงเป็นแห่งแรกในประเทศไทย แต่ ระหว่างทดสอบการเดินเครือ่ ง ได้เกิดก๊าซพิษ รั่วไหลจนเป็นเหตุให้มีนายช่างวิศวกรและ ช่างควบคุมการติดตั้งโรงงานไฟฟ้าชีวมวล จากบริษัทรีนิวเวเบอร์พลัส จ�ากัด ประเทศ มาเลเซียซึ่งรับจ้างติดตั้งเสียชีวิตรวม 2 คน บาดเจ็บอีก 2 คน ทางตนเองมาตรวจเพื่ อ ทราบข้ อ เท็จจริง เพื่อด�าเนินการสั่งการแก้ไขต่อไป ส�าหรับรายละเอียดต่างๆ หน่วยราชการที่ มีหน้าทีต่ อ้ งด�าเนินการไปตามขบวนการของ

กระบี่คัด10OTOPชิงระดับปท. วันที่ 3 มิถนุ ายน2556 ก�าหนดกรอบแนวทาง และหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่ น จั ง หวั ด กระบี่ ปี พ.ศ.2556 และก� า หนดด� า เนิ น การคั ด สรรเมื่ อ วั น ที่ 10 มิ ถุ น ายนที่ ผ ่ า นมา เพื่ อ เป็ น สุ ด ยอด ผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นของจังหวัดกระบี่ ที่ เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ นายบุญส่ง กล่าวอีกว่า การคัดสรร สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ.2556 มีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมการคัดสรรฯ จ�านวน 26 ราย ประเภทอาหาร จ�านวน 10 ราย ประเภท เครื่องดื่มจ�านวน 3 ราย ประเภทผ้า เครื่อง

กฎหมาย ส่วนผู้เสียชีวิตบริษัทนายจ้างจาก มาเลเซียจะเดินทางมาด�าเนินการต่อเกี่ยว กับศพผู้เสียชีวิตทั้ง 2 คน ผู้ว่าฯได้สั่งการให้ ผูป้ ระกอบการ หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง รายงานข้อเท็จจริงเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นระยะๆ และให้รีบสร้างความเข้าใจกับภาคเอกชน ประชาชน พร้อมทั้งให้มีการเตรียมตัว และ สร้างความเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ใน ลักษณะนี้อีก นายศรันย์ ศรีพิพัฒน์ ผู้จัดการโครง การบริษัท แปลน อีโคเอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด ซึ่ง ดูแลการว่า จ้างการติดตั้งระบบจากบริษัท รีนิวเวเบอร์พลัส จ�ากัด ประเทศมาเลเซีย ชี้แจงว่าทางบริษัทก�าลังรวบรวมข้อมูล เหตุ เกิดบนไซโลปล่องระบายอากาศขนาดใหญ่ สูงประมาณ 15 เมตร ขณะที่นายไมเคิลฯ ผู้ ตายลงไปส�ารวจการเดินเครื่องจักรกล โดย ทางบริษัทยินดีรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิด ขึ้น ทั้ง หมด และจะเดิน หน้ า สร้ า งโรงงาน พลังงานไฟฟ้าชีวมวลลดโลกร้อนต่อไป ซึ่ง เหตุการณ์ครัง้ นีน้ บั เป็นอุบตั เิ หตุทเี่ กิดขึน้ เป็น ครัง้ แรก โดยบริษทั จะไม่ยอมให้เกิดขึน้ ซ�า้ อีก ส� า หรั บ บริ ษั ท พาราวี เ นี ย ร์ 2002 จ�ากัด ได้ด�าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูป ไม้ยางพาราอัดน�้ายา อบแห้ง ส่งออกทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ ซึง่ ได้รบั การรับรอง มาตรฐานคุณภาพระบบ ISO 9001 : 2000 เป็นบริษัทในเครือแปลนครีเอชั่นส์ (แปลน ทอยส์) จ�ากัด ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีห่ มูท่ ี่ 2 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง และเป็นผูผ้ ลิตของเล่น จากไม้ยางพารารายใหญ่ของประเทศไทย ต่อมาผูบ้ ริหารมีแนวคิดในการน�าเศษ เหลือทิ้งจากการแปรรูปไม้ยางพาราของโรง เลื่อยไม้ ได้แก่ เศษไม้ยางพารา ขี้เลื่อย รวม ถึงวัสดุเหลือทิ้งจากภาคเกษตรในท้องถิ่น เช่น รากไม้ยางพารา มาเป็นวัตถุดิบในการ ผลิตพลังงานความร้อนเพื่ออบไม้ และผลิต ไฟฟ้าจ�าหน่ายเข้าระบบของ กฟภ.ภายใต้ ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเล็ก ตามนโยบายส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐ เป็ น การร่ ว มลงทุ น ระหว่ า ง บริ ษั ท แปลนทอยส์ฯ และมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่ง แวดล้อม โดยยื่นขอรับการส่งเสริมจาก บีโอ ไอ และส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จ�านวน 340 ล้าน เพื่อสร้างโรงไฟฟ้าแก๊สซิฟิเคชั่น เป็นโรงไฟฟ้าพลังชีวมวล ในนาม บริษัท แปลน อีโคเอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด ที่มีก�าลังผลิต ไฟฟ้า 5 เมกะวัตต์ โดยอยูร่ ะหว่างด�าเนินการ วางระบบควบคุมภายในโรงงาน

ด�าเนินการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ.2556 ตามแนวทาง และหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด ผลการคั ด สรรสุ ด ยอดผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP เด่ น จั ง หวั ด กระบี่ ปี พ.ศ.2556 ประเภทอาหาร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เม็ดมะม่วง หิมพานคั่ว นางแก็ง ศรีเกิด อ�าเภอเหนือ คลอง ประเภทเครื่องดื่มได้แก่ ผลิตภัณฑ์ กาแฟกระบี่ สูตรเข้มเต็มรส กลุ่มแปรรูป กาแฟสดสตรี ค ลองท่ อ มเหนื อ อ� า เภอ คลองท่อมประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผา้ บาติก กลุม่ บากันบาติก อ�าเภอ อ่าวลึก ประเภทของใช้ฯได้แก่ ผลิตภัณฑ์เรือ หัวโทงจ�าลอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเรือ แต่งกาย จ�านวน 8 ราย ประเภทของใช้ฯ หัวโทงจ�าลองบ้านเกาะกลาง อ�าเภอเมือง จ�านวน 5 ราย คณะกรรมการคัดสรรฯ ได้ กระบี่


¡ÕÌÒ 21A

Çѹ·Õè 15 - 21 ÁԶعÒ¹ 2556 นายกองคการบริหารสวนตําบลทาขาม รวมกับ ประชาชน และชุมชน จัดการ แข็งขันกีฬา “ทาขามสัมพันธครั้งที่ 15 เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการ แข็งขันกีฬาและกิจกรรมการประกวด เตนแอโรบิค รวมทั้งสรางสุขภาพให เยาวชนหางไกลยาเสพติด เมื่อวันอาทิตยที่ 9 มิถุนายน 56 ที่ ผ า นมา ณ สนามโรงเรี ย นวั ด หิ น เกลี้ ย ง ต.ทาขาม องคการบริหารสวนตําบลทา ขาม จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬา ทาขาม สัมพันธ (ทาขามเกมสครั้งที่ 15) โดยใช สโลแกนในการจั ด กิ จ กรรมในครั้ ง นี้ ว  า “ทาขามสานสัมพันธ มิตรภาพแหงเกมส กีฬา” ซึ่งเปนการรวมกิจกรรมกันระหวาง ชาวบานในตําบลทาขาม ตั้งแตหมูที่ 1 ถึงหมูที่ 7 โดยกิจกรรมในครั้งนี้มี นายรฐ นนท นนทะสร ปลัดอําเภอหาดใหญ เปน ประธานในพิธีเปด-ปด การแข ง ขั น ประกอบไปด ว ยการ เดินขบวนพาเหรดของทั้ง 7 หมูบาน การ แขงขันกีฬาพื้นบาน ฟุตบอล วอลเลยบอล เซปกตะกรอ แชรบอลของเยาวชน และ ประชาชน ร ว มทั้ ง มี ก ารแข ง ขั น การเต น แอโรบิคปดทายรายการ การแขงขันดวย นายสิ น ธพ อิ น ทรั ต น นายก องคการบริหารสวนตําบลทาขาม กลาวถึง กิจกรรมในครั้งนี้วา การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพือ่ ตองการให ประชาชนในชุมชนหมูบ า น ของตําบลทาขามไดสานสัมพันธและทํา กิจกรรมรวมกัน ใหเกิดความสามัคคีกัน เปนหนึง่ เดียวกัน และตองการใหประชาชน ไดแสดงออกในกิจกรรมที่สรางสรรค การ แขงขัน การออกกําลังกายตางๆ จะชวยให รางการของประชาชนมีความแข็งแรงขึ้น และเยาวชนจะไดหนั มาสนใจกีฬา ใชเวลา

อบต.ทาขามสรางสุขภาพ แขงขันกีฬาสรางสามัคคีชุมชน วางมาทํากิจกรรม แทนที่ จะเอาวางไปยุงเกี่ยวกับยา เสพติดและการพนัน รวม ทั้งตองการใหกีฬาเปนสื่อ ที่ ส ร า งความสามั ค คี ข อง บรรดาพอบาน แมบา น ของ แตละชุมชน ไดมาพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความ คิดเห็นกันดวย นายสิ น ธพ กล า ว ตออีกวา จากกิจกรรมการ แข ง ขั น ทุ ก ครั้ ง ที่ ผ  า นมา

‘5กศน.ชายแดนใต’รวมมือจัดกีฬา สายสัมพันธเครือขายเยาวชนนอกโรงเรียน

จังหวัด ใหมีความสัมพันธที่ดีโดยใชกีฬา เปนสื่อ สงเสริมใหเครือขายเยาวชนนอก โรงเรียนมีโอกาสไดเรียนรูรวมกัน รวมถึงใช เวลาวางใหเปนประโยชน และสุดทายเพื่อ

อรัญ คงนวลใย

วั น ที่ 13 มิ ถุ น ายน 2556 ณ สถาบั น กศน.ภาคใต จ.สงขลา ไดมีการ จัดการ ประชุมโครงการกีฬาสายสัมพันธเครือขาย เยาวชนนอกโรงเรียน เสริมสรางสันติสุข 5 จังหวัดชายแดนใต โดยมี ผอ.สถาบัน กศน.ภาคใต เ ป น ประธานในที่ ป ระชุ ม รวมกับ ผอ. เครือขาย กศน. 5 จังหวัด ชายแดนใต เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการ

จัดกิจกรรม และสรุปการดําเนินการจัดการ แขงขันกีฬาสายสัมพันธเครือขายเยาวชน นอกโรงเรียน 5 จังหวัดชายแดนใต โดยกิ จ กรรมการแข ง ขั น กี ฬ าสาย สัมพันธเครือขายเยาวชนนอกโรงเรียน 5 จังหวัดชายแดนใตนี้ จัดขึ้นเพื่อเสริมสราง ความสัมพันธเครือขายเยาวชนนอกโรงเรียน ในระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และระดับกลุม

สงเสริมใหเยาวชนไดเสริมสรางสุขภาพ ทั้ง ดานรางกาย จิตใจ รูแพ รูชนะ รูอภัย ตลอด จนเปนการเสริมสรางความสามัคคีในหมู คณะ นายอรัญ คงนวลใย ผูอํานวยการ สถาบัน กศน.ภาคใต กลาววา กิจกรรม ในครั้งนี้เปนความตั้งใจอยางยิ่งของเหลา บรรดา กศน. 5 จังหวัดชายแดนภาคใต

รวมทั้ ง ในครั้ ง นี้ ไ ด รั บ ความร ว มมื อ จาก ประชาชนเปนอยางมาก ไมวาจะเปนการ แขงขันกีฬา การจัดประกวดขบวนพาเหรด และการแขงประชันเชียรระหวางหมูบาน ไดรับความรวมมือเปนอยางดี ทําใหสราง รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะใหกับประชาชน เปนอยางมาก สิ่งที่คาดหวังมากกวาการ แขงขันที่ มีแพ มีชนะ นัน้ ก็คอื สุขภาพทีแ่ ข็ง แรง เยาวชนหางไกลยาเสพติด และการใช เวลาวางของประชาชนมาสนใจการกีฬา การออกกําลังกายเปนหมูบานที่สามัคคี เปนมิตรตอกัน เปนอยางมาก เราเตรียมความพรอม ทั้ง การคั ด เลื อ กนั ก กี ฬ าของนั ก ศึ ก ษาและ อาจารย การฝกซอมกีฬาและการเตรียม ความพรอมในการจัดงาน ทั้งพิธีเปดและ กิจกรรมอื่นๆตลอดการแขงขันที่กําลังจะ เกิดขึ้น เราคาดหวังวากิจกรรมในครั้งนี้จะ สงผลใหในอนาคตมีนักกีฬาระดับชาติที่ เปนผลผลิตจาก การเรียนในระดับ กศน.ได เขารวมการแขงขันระดับสูงๆตอไป แตสงิ่ ที่ สําคัญที่สุดแลวก็อยากใหเกิดกับกิจกรรม ในครั้งนี้มากที่สุดก็คือ การไดแสดงออก ในทางที่ถูกตอง การแขงขันที่ทุกคนรูจัก แพ รูจ กั ชนะและรูจ กั การใหอภัยกัน ซึง่ เปน สิ่งที่เราใหความสําคัญมากที่สุด การแขงขันกีฬาสายสัมพันธเครือ ข า ยเยาวชนนอกโรงเรี ย น เสริ ม สร า ง สันติสุข 5 จังหวัดชายแดนใตซึ่งประกอบ ไปดวย กศน.จังหวัดสงขลา กศน.จังหวัด ปตตานี กศน.จังหวัดยะลา กศน.จังหวัด นราธิ ว าส กศน.จั ง หวั ด สตู ล โดยการ แข ง ขั น จะมี ขึ้ น ในวั น ที่ 2-3 กรกฎาคม 2556 ที่ สนามกีฬาติณสูลานนท จังหวัด สงขลา ซึ่งจะแบงประเภทกีฬาและกรีฑา ออกเปนกีฬาฟุตบอล เซปกตะกรอ แชร บอล วอลเลยบอล เปตอง รวมทั้งยังมี การประกวดกองเชียร และการเดินขบวน พาเหรดอีกดวย


22A â¦É³Ò

Çѹ·Õè 15 - 21 ÁԶعÒ¹ 2556


Çѹ·Õè 15 - 21 ÁԶعÒ¹ 2556

â¦É³Ò 23A


24A â¦É³Ò

Çѹ·Õè 15 - 21 ÁԶعÒ¹ 2556


ปที่ 16 ฉบับที่ 797 วันที่ 15 - 21 มิถุนายน 2556

www.songkhlatoday.com

30 บาท

www.facebook.com/paktaifocus www.twitter.com/songkhlatoday

ผนึกกําลัง‘ศิษยเกาอินโดฯ’

เชือ่ มการคา-ลงทุนชายแดนใตรบั AEC

B

พ.ต.อ.ทวี สอดสอง

ฯพณฯ ลุตฟ ราอุฟ

วาที่ ร.ต.อับดุลฮาฟซ หิเล

อานตอหนา 20B

ทําในสิ่งที่อยากทํา ‘เกศ’พิพธิ ภัณฑม.หาดใหญ สุธิษา ทองเถื่อน

ธานินทร ใจสมุทร

เมธี อรุณ

ซอลีฮีน อิสมาแอล

สัมฤทธิ์ เลียงประสิทธ

‘สัมฤทธิ’์ คุมรูปมวย-มัน่ ใจฐานปชป. ส.ส.ธานินทรเปดตัวหนุน‘ซอลีฮนี ’ อานตอหนา 19B


2B â¦É³Ò

Çѹ·Õè 15 - 21 ÁԶعÒ¹ 2556


วันที่ 15 - 21 มิถุนายน 2556

โฆษณา 3B


·ŒÍ§¶Ô蹾Ѳ¹Ò

Çѹ·Õè 15 - 21 ÁԶعÒ¹ 2556

นายพล ภัทชวงศ

นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกทราย อ.ปาบอน จ.พัทลุง

‘พล ภัทชวงค’นายกอบต.โคกทราย

สรางสามัคคีชมุ ชนตอยอดการพัฒนายัง่ ยืน

จ.พั ท ลุ ง เล า ถึ ง เส น ทางการเมื อ งที่ ผานมา กอนไดรับความไววางใจจาก ประชาชนในตําบลเปนสมัยแรกและ การทํางานเพื่อประชาชนที่ทํามานาน แลว เพราะพื้นเพเดิมเปนคนในพื้นที่ ซึง่ ไดรบั ตําแหนงนายก อบต.โคกทราย มาเปนเวลา 7 เดือน โดยมีคติประจําใจ ในการทํางาน นายพล ภัทชวงศ นายกองคการ บริหารสวนตําบลโคกทราย อ.ปาบอน เพื่อสังคม คือ ทําวันนี้ใหดีที่สุด การ “ผมมาจากผู  ใ หญ บ  า น กํ า นั น ประธานสภาผู  แ ทนราษฎร และ เปนสมัยแรกทีไ่ ดรบั ตําแหนง นายก อบต.โคกทราย เนือ่ งจากผมรักการ พัฒนาและชวยเหลือชุมชนมาโดย ตลอด”

เขาถึงประชาชนในชุมชนจึงเปนเรื่อง สําคัญทีส่ ดุ สําหรับการเปนผูน าํ ไมเชน นั้นเราจะไมทราบถึงปญหาที่แทจริง งบประมาณ 32 ลานกวาบาท กําลัง ดําเนินการจัดสรรโครงการตางๆ อันดับ แรก คือ การดูแลความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพยสนิ ของพีน่ อ งประชาชน ในตําบลโคกทราย เราดูแล และมีการ ปกครองแบบพีน่ อ ง ใชความเปนกันเอง

พูดคุย หารือ ปรึกษา ปญหาตางๆ ลาสุดตําบลโคกทราย มีการฝก อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จน ไดรับรางวัลชนะเลิศที่ 1 ของจังหวัด พัทลุง เปนรางวัลดีเดน สําหรับนโยบาย ต า งๆ เพื่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชน เรามี แนวทางการพัฒนา ดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ในการซอมแซม ตอ เติมศาลาอเนกประสงค ของหมู 6 ,


·ŒÍ§¶Ô蹾Ѳ¹Ò 5B

Çѹ·Õè 15 - 21 ÁԶعÒ¹ 2556

ซอมแซมพนังกั้นนํ้าคลองพรุพอ หมู 12 , ก อ สร า งระบบประปาหมู  บ  า น หมู 5 – หมู 6 และอุดหนุนการไฟฟา สวนภูมิภาค สาขาตะโหมด และสาขา ปากพะยูน เพือ่ ดําเนินงานตามโครงการ ขยายไฟฟาในพื้นที่สวนเรื่องนํ้าในการ อุปโภคและบริโภค ทาง อบต.จัดใหมี นํ้าประปาครบทั้ง 13 หมูบาน ดานการศึกษา ในปจจุบันนับวา เปนสิ่งจําเปนที่ทั้งหนวยงานราชการ และผูปกครองตองเอาใจใส ขณะนี้ ตําบลโคกทรายมีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 แหง ทางองคการบริหารสวน จังหวัด มีการจัดกิจกรรมมอบเกียรติ บัตรใหแกเด็กเล็กที่จบการศึกษาจาก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก , การสงเสริมพัฒนาการเรียนรูข อง นักเรียนดานตางๆ และมีการสนับสนุน งบประมาณการจั ด แข ง ขั น กี ฬ าของ โรงเรียนตางๆ รวมไปถึงการแขงขัน กีฬาตานยาเสพติด ในตําบลโคกทราย ดวย ทางดานสาธารณสุขเชนเดียวกัน พยายามชวยเหลือชาวบาน โดยการ พัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุในตําบล มี ก ารจั ด กิ จ กรรมการตรวจสุ ข ภาพ ของผูสูงอายุ และพัฒนาโรงพยาบาล สงเสริมสุขภาพใหกับชาวบาน เพื่อ ปองกันโรคตางๆ เชน โรคพิษสุนัขบา เสริ ม สร า งพลานามั ย ที่ ส มบู ร ณ แ ก ชุมชน ส ว นการพั ฒ นาด า นคมนาคม ทางอบต.โคกทราย มีโครงการกอสราง ถนนลาดยาง แคปซีล สายเกาะสักเกาะศพ บริเวณหมู 3 และการกอสราง ถนนลาดยาง สายขางสถานีอนามัยฯ บานควนปอม ขณะนี้อยูระหวางการ ดําเนินการ ปงบประมาณนี้จะกอสราง ถนนใหแลวเสร็จทั้ง 2 สาย นอกจากนีย้ งั มีการสงเสริมอาชีพ และสวัสดิการสังคม ในการจายเงิน

อุ ด หนุ น ให แ ก เ หล า กาชาดจั ง หวั ด พัทลุง ตามภารกิจในการสงเคราะห ให ก ารช ว ยเหลื อ ประชาชน , จั ด กิจกรรมเขารวมการจัดงานวันสับปะรด อําเภอปาบอน ประจําป 2556, จาย เงิ น อุ ด หนุ น โครงการวั น สั บ ปะรดผล ไม แ ละของดี อํ า เภอป า บอน 2556, จ า ยเงิ น สนั บ สนุ น อุ ด หนุ น กองทุ น สวัสดิการชุมชน และยังมีการจายเงิน สงเคราะหการยังชีพใหแกผูปวยเอดส ที่ขึ้นทะเบียนกับ อบต. ทุ ก โครงการที่ ท าง อบต.โคก ทรายจัดขึ้นชาวบานใหความรวมมือ และมีสว นรวมมาก ทัง้ กิจกรรมวันพอ 5 ธันวา มีประชาชน มารวมงานมากกวา 1,000 คน รวมถึงการฝกอบรม สงเสริม การสรางงานใหแกกลุมอาชีพตางๆ เพื่อใหประชาชนมีรายไดยังชีพเพิ่มขึ้น “ปญหาภายในชุมชน สวนหนึ่ง เปนเรื่องงบประมาณ ที่ยังไมเพียงพอ ตอการพัฒนาตําบล แตผมในฐานะที่ นายกองคการบริหารสวนตําบลก็ยืด หยันที่จะอยูขางพี่นองประชาชน” และป ญ หายาเสพติ ด แก ไ ข ปญหาโดยการจัดอบรมตามนโยบาย ของรั ฐ บาลเรื่ อ งยาเสพติ ด ซี่ ง เป น ปญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน กลุม เสี่ยงสวนใหญจะเปนเยาวชนแตไม มาก ประมาณ 5% ทั้งนี้ เมื่อทราบวา ใครบางที่มีพฤติกรรมยุงเกี่ยวกับยา เสพติด จึงใหความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับ การดําเนินชีวิตในสังคม เพื่อไมกลับ ไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดอีก หลังจาก นั้นเมื่อไดรับการบําบัด จึงสงตัวกลับ สูชุมชน อนาคตอยากใหองคการบริหาร สวนตําบลโคกทราย เดิมเปนที่บริการ ของประชาชน คืออยากใหความใกล ชิด ที่มีเปนทุนเดิม เปนเครื่องอํานวย ความสะดวกใหกับประชาชนในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนเรื่องรองทุกข การ

ลงพื้ น ที่ สํ า รวจในพื้ น ที่ ที่ ช าวบ า นมี ปญหา และมีโครงการทํานํา้ ประปาดืม่ ได ทีข่ อโครงการจากสวนกลางเปนการ ขอเฉพาะกิจ มาใหทุกหมูบานไดมีนํ้า ประปาที่สะอาด ดื่มได ประชาชนในตําบลโคกทรายสวน ใหญประกอบอาชีพทําสวนยางพารา เกษตรกรรม และนับถือศาสนาพุทธ 100 เปอรเซ็นต ซึ่ ง ในป 2558 ที่ มี ก ารเข า สู  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อบต.โคก ทรายไดดาํ เนินการ เพือ่ รองรับ โดยการ จางครูตา งประเทศมาสอนภาษาใหเด็ก ในตําบล สวนเจาหนาที่ อบต.ทุกคน ได เดินทางไปรับการอบรมที่ตางประเทศ

เพือ่ มาเผยแพรความรูใ หกบั ประชาชน ในตําบล เปนการเตรียมพรอม สถานที่ทองเที่ยวของตําบลโคก ทราย ซึ่งเปนเมืองเกษตรกรรม อยาก ใหพนี่ อ งภายในจังหวัดหรือตางจังหวัด มาเที่ยว ดูการทําเศรษฐกิจพอเพียง การทํ า อาชี พ เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ทํ า นา ทําสวนยางพารา เปนสถานที่แบบ ธรรมชาติ “อยากใหตําบลโคกทรายมีจุด แข็ง เรื่องความรัก ความสามัคคีของ คนในชุมชน เพราะเชื่อวา ถาคนใน ชุมชนมีความรัก ความเขาใจกัน เรื่อง อืน่ ๆ ก็จะราบรืน่ และชุมชนก็จะพัฒนา มากขึ้นตามลําดับ”


6B ¡ÒÃàÁ×ͧ·ŒÍ§¶Ôè¹ กกต.มติ 3-2 “จัดเลี้ยง แจกเงิน 500” ให้ ใบแดง “ไพร” และคณะส.ท.ทั้ง 24 คน รอ ส่งศาลชี้ขาดอีกครั้ง สามผู้ร้องอดีตผู้สมัคร ทีมหาดใหญ่ของเราบอก “ไม่ขอเป็นฮีโร่” หวังการเมืองหาดใหญ่จะดีขึ้น “ถาวร” บอก ไม่กระทบปชป. พร้อมหาคนลงสมัครแทน ขณะที่ “สมบูรณ์-หมอเกรียง” พร้อมเลือก ตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 12มิถุนายน 2556 นางสดศรี สัตยธรรม กกต.ด้านกิจการพรรคการเมือง เปิด เผยว่า กกต.มีมติเสียงข้างมากสั่งเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้ง นายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนคร หาดใหญ่ และสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) นคร หาดใหญ่ ทั้ง 24 คน หลังจากพยานหลักฐานรับ ฟังได้ว่านายไพร และ ส.ท.หาดใหญ่ทั้ง 24 คน กระท�าผิด พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.2545 มาตรา57(1) และ(4) นางสดศรี กล่าวว่า การเพิกถอนสิทธิ เลือกตัง้ นายไพรและคณะ เนือ่ งจากนายวรทัศน์ ยอสินธ์ นายนิรตุ ต์ ใหม่ออ่ น และ นายวรวิชช มัน ทรานนท์ อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนคร หาดใหญ่ ทีมหาดใหญ่ของเรา ร้องคัดค้านว่า ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ห้องประชุม โรง แรมหาดแก้วรีสอร์ต อ.สิงหนคร จ.สงขลา นาย ไพร ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ใน ฐานะหัวหน้าทีมพรรคประชาธิปัตย์ ร่วมกับผู้ สมัคร ส.ท.ทั้ง 4 เขต เชิญผู้นา� ชุมชนต่างๆ ใน เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ไปร่ ว มสั ม มนา ประมาณ 500 คน โดยนายไพรเป็นประธานใน การสัมมนา และมีการพูดให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา เลือกนายไพร และส.ท.ทั้ง 24 คนของทีมพรรค ประชาธิปัตย์ พร้อมมีการจัดเลี้ยงอาหาร และ แจกเงินคนละ 500 บาท ก่อนที่จะมีการเลือก ตั้งในวันที่ 29 กรกฏาคม 2555 โดยหลังจากนี้ กกต.จะยกร่างมติเพือ่ ยืน่ ต่อศาลอุทรณ์ภาค 9 เพื่อให้มีคา� พิพากษาเพิก ถอนสิทธิเลือกตั้งและสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งหากศาลประทับรับฟ้องนายไพร และสมาชิก สภาเทศบาลนครหาดใหญ่ ทั้ง 24 คน ต้องหยุด ปฏิบัติหน้าที่ไว้จนกว่าศาลจะมีค�าพิพากษา ผู้ร้องบอกไม่ใช่“ฮีโร่” เบื้องหลังจากของมติดังกล่าว มาจาก 4 อดีตผู้สมัครสท.ทีมหาดใหญ่ของเรา เป็นผู้ ร้องเรียน และหลังทราบข่าวมติกกต. 3 ใน 4 อดีตผู้สมัครทีมหาดใหญ่ของเรา ประกอบด้วย นายวรทัศน์ ยอสินธุ์ นายนิรุตต์ ใหม่อ่อน และ นายวรวิชช์ มันทรานนท์ พร้อมใจให้สัมภาษณ์ กับ “ภาคใต้โฟกัส” ส่วนอีกคนคือ ด.ต.ปักษีราช โกษีย์ ติด ภารกิจไม่สามารถมาร่วมให้สัมภาษณ์ได้ นายนิรุตต์ ใหม่อ่อน กล่าวว่า การที่ กกต.ตัดสิน 3:2 นัน้ ยังอยูใ่ นความคาดหวัง และ เชื่อวาหลักฐานที่มีให้กับ กกต.เข้าองค์ประกอบ และมีการกระท�าความผิดที่ชัดเจน ซึ่งต้องการ ให้มีการเลือกตั้งครั้งใหม่ และการที่กกต.กลาง ตัดสินให้ใบแดงต่อนายไพร เป็นไปตามที่คาด หมาย เนื่องจากศึกษาข้อกฎหมายมาแล้ว ใน ขณะนั้น ส่วนตัวไม่คิดว่าจะผิดหรือไม่ แต่คิดว่า ในการที่ ก ระท� า ลั ก ษณะเช่ น นี้ น ่ า จะเข้ า ข้ อ กฎหมาย จึงยืน่ และทีมกฎหมายมองว่าสามารถ ผิดกฎหมายเลือกตั้ง แต่คาดหวังไว้ส่วนหนึ่ง ข้อมูลทั้งหมดได้มาในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 แต่เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วเป็นส่วนหนึ่งใน กระบวนการการต่อสู้ของทีม แต่ไม่ใช่ว่าจะเอา ข้อมูลตรงนั้นมาใช้ เพราะยังไม่มีการสมัครรับ เลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ แต่ได้ เตรียมกระบวนการทุกอย่างไว้แล้ว และรอถึง เวลาสมควรในการใช้ข้อมูล เพราะยังเห็นคดี

Çѹ·Õè 15 - 21 ÁԶعÒ¹ 2556

ผูร้ อ ้ งไพรไม่หวังเป็นฮีโร่ ‘ถาวร’บอกไม่กระทบปชป.-พร้อมส่งคนใหม่

นิรุตต์ ใหม่อ่อน ตัวอย่างที่ผ่านมาอย่างชัดเจน นายนิรุตต์ กล่าวต่อว่า การที่ กกต.กลาง ตัดสินแล้ว 3:2 คะแนนเสียง แต่ไม่ได้ติดใจใน สาระหรือรายละเอียดของการลงคะแนน และ ไม่ได้ตั้งข้อสังเกต เพราะเห็นว่ากระบวนการ ยุตธิ รรม ยังพึง่ ได้กบั หลักฐานทีส่ ง่ ไป รูอ้ ยูว่ า่ เมือ่ มีการร้องเรียน หากว่า กกต.รับเรื่องแล้วจะต้อง มีมติตัดสินภายในระยะเวลา 1 ปี กระบวนการ ทั้งหมดต้องจบ “นายไพร อาจจะสู ้ ไ ด้ เ พราะเป็ น นั ก กฎหมาย และอาจมีประเด็นในการต่อสู้ แต่สว่ น ตัวเชือ่ มัน่ ว่าหลักฐานทีม่ อี ยู่ และหากขึน้ ชัน้ ศาล ไม่น่าห่วง เพราะกรอบขึ้นอยู่ใน 1 ปี ตอนนี้ไม่มี ข้อโต้แย้งใดๆ แต่เชีอ่ ในความยุตธิ รรมว่ามีอยูใ่ น แผ่นดินนี้”นายนิรุตต์ กล่าว และว่า การเลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรี น คร หาดใหญ่ ที่จะเกิดขึ้น หลังจากกระบวนการ ต่างๆเสร็จสิ้นและแน่ชัดว่า นายไพร หลุดจาก การด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองแล้วนั้น นาย สมบูรณ์ พงศ์เลิศนภากร หัวหน้าทีมหาดใหญ่ ของเรา ยังมีความชอบธรรมที่จะลงสมัครชิว ต�าแหน่งนายกเทศมนตรีอีกครั้งหนึ่ง เพียงแต่ ยังไม่ได้หารือกัน อย่างไรก็ตาม ทีมหาดใหญ่ของเรา ยัง คงสภาพเช่นเดิม มีการประชุมกันทุกเดือน แม้ จะแพ้การเลือกตั้งในสมัยที่แล้ว เพราะมีการตั้ง ประเด็นงานไว้ตงั้ แต่เบือ้ งต้นว่าเป็นทีมการเมือง ท้องถิน่ ของคนหาดใหญ่ และเป็นสมบัตขิ องคน หาดใหญ่ ทั้งยังมีธรรมนูญของทีมเรียบร้อย จะ ไม่เน้นเรื่องของตัวบุคคล แต่เน้นเรื่องของความ เป็นทีม แต่ชัดเจนว่า เมื่อนกหวีดดังเมื่อไหร่ก็ ชัดเจนว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งแน่นอน ส�าหรับทีมบริหารที่ผ่านมา อาจมีเรื่อง ของความคิดเห็นต่างทางในทางการเมือง แต่ ไม่ใช่เรื่องความขัดแย้งของทีม ยืนยันว่าทีม หาดใหญ่ ข องเรายั ง เหนี ย วแน่ น และมี ก าร ประชุมกันต่อเนือ่ งเป็นประจ�า โดยก่อหน้าทีจ่ ะมี ค�าตัดสินของกกต. ก็นดั หมายประชุมของทีมอยู่ แล้ว แต่พอมีขา่ วกกต.มีมติออกมา ก็ยงั ไม่ได้พดู คุยกัน คาดว่าจะมีการหารือกันเร็วๆ นี้ นายนิรุตต์ ยังเชื่อว่า หลังจากนี้คิดว่าจะ มีทมี เกิดขึน้ ใหม่ เพราะการทีล่ กู ทีมของนายไพร ทั้งหมด 24 คน ถูกตัดสิทธิ์ เท่ากับเป็นอุปสรรค ของผู้ที่จะเข้ามา ในกรณีที่เกิดขึ้น ไม่ได้แค่นาย ไพร แต่ยังจะกระทบไปถึงพรรคประชาธิปัตย์ ที่สนับสนุนด้วย และสวนทางกับแนวทางของ พรรคประชาธิปตั ย์ทปี่ ระกาศต่อสังคมว่าต่อต้าน

วรทัศน์ ยอสินธุ์ คอร์รัปชั่นและซื้อเสียงมาตลอดด้วย “การเมืองหาดใหญ่จะเกิดทีมลงสมัคร มากมายนั้นยาก เพราะจะมีการแตกกระจาย ครั้งนี้ถ้าให้ชัดเจน สู้กันทีมต่อทีม และเหลือ จ� า นวนที ม ให้ น ้ อ ยที่ สุ ด แล้ ว มาวั ด กั น เรา พยายามจะให้ปรากฏการณ์นี้เกิดให้ได้” ส�าหรับพรรคการเมือง ถ้าลงคงเป็นพรรค เดิมคือ พรรคประชาธิปัตย์ แต่ภาพจะเบลอ ไม่ กล้าใช้ค�าว่าชื่อ พรรค แต่จะเอาบุคลากรที่เอา มาเชื่อมโยงกับพรรคได้ลงมา และเป็นข้อด้อย ของทีม พรรคการเมืองมีส่วนของกับการเมือง ของคนหาดใหญ่ หากลงจริงก็มีส่วนท�าให้ส่ง ผลกระทบต่อบ้านหลังใหญ่ พรรคนัน้ ดีอยู่ เพียง แต่บุคลากรบางส่วนท�าให้พรรคเสื่อมเสีย ส่วน นายวรทัศน์ ยอสินธุ์ กล่าวว่า อยากให้ทอ้ งถิน่ มีอสิ ระในการเลือกผูน้ า� ท้องถิน่ ที่แท้จริง พร้อมทุ่มเทกายใจให้กับคนหาดใหญ่ ไม่อยากให้พรรคการเมืองระดับชาติเข้ามา ไม่ เฉพาะในหาดใหญ่ แต่เป็นทุกท้องถิ่น เพราะ จะได้รู้ปัญหาที่แท้จริง คนท้องถิ่นรู้ปัญหาของ คนท้องถิ่น เข้าใจปัญหาอย่างแท้จริง อยากให้ เห็นท้องถิ่นเป็นอย่างนี้ “ขณะนี้ ถื อ ว่ า เป็ น พื้ น ที่ ใ ห้ กั บ คน หาดใหญ่ในการเสนอตัวเข้ามาท�างานบริหาร เพราะเรื่องนี้ถูกพิพากษา และเชื่อว่า จะมีคน มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้น การซื้อสิทธิ์ขายเสียง นั้นมีแน่นอน แต่จะต้องท�าให้แนบเนียนกว่านี้” นายวรทัศน์ กล่าว และว่า เชื่อว่าการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีนคร หาดใหญ่ จะ คึกคักกว่าเดิม ทั้งฝั่งผู้สมัครและ ผู้ใช้สิทธิ จะส่งผลดี เพราะจะท�าให้ได้นายกฯ ของคนส่วนมาก ในท้องถิ่นเอง เพราะมาจาก ประชามติของคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ ส่วนทีมหาดใหญ่ของเรา ยังยืนยันว่าจะ ท�างานทางการเมือง เพราะว่าดูเจตนาของคน ที่อาสารับใช้ประชาชน เป้าหมายแท้จริงไม่ใช่ ชนะคู่แข่งแล้วประสบความส�าเร็จ แต่จะต้อง แก้ปัญหาให้กับประชาชนให้ได้ โดยจะท�าให้ สังคมเห็นว่าในการเลือกตั้งที่พุดว่าซื้อสิทธิขาย เสียงนั้น มีทีมที่รับว่าซื้อเสียงจริงบ้าง “ที่ทีมหาดใหญ่ของเราได้สร้างปรากฎ การณ์นี้ ก็ไม่ได้อยากเป็นฮีโร่ แต่เป็นความคิด ของทีม และทั้ง 4คนที่ไปร้องเรียนถือเป็นแค่ตัว แทนของทีม และต้องการให้คนหาดใหญ่ทราบ ที่มาของคะแนนเสียง” นายวรทัศน์ ยังกล่าวว่า สิง่ ทีค่ นหาดใหญ่ จะได้จากค�าตัดสินของกกต.ครั้งนี้คือ เข้าใจ

วรวิชช์ มันทรานนท์ การเมือง เข้าใจการเลือกตั้งว่ามันไม่ได้สิ้นสุดที่ การชนะการเลือกตัง้ แต่มนั หมายถึงทุกคะแนน เสียงของการเลือกตั้งที่ได้มามากกว่า ส่วนการท�างานของเทศบาลตลอด1 ปี ที่ผ่านมามีแต่การหาเสียงและถลุงงบประมาณ วั น นี้ สั ง คมหาดใหญ่ ยั ง ต้ อ งช่ ว ยเหลื อ จาก เทศบาลมากมาย และจะขับเคลือ่ นเป็นรูปธรรม ได้เมื่อมีงบประมาณ เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายไพร พัฒโน นายก เทศมนตรี น ครหาดใหญ่ เคยให้ สั ม ภาษณ์ “ภาคใต้โฟกัส” เมื่อครั้งที่กรรมการการเลือก ตั้งสงขลา ลงมติให้ “ใบแดง” ว่า ข้อเท็จจริง แล้วที่มาที่ไปเป็นการน�าทีมงานการหาเสียง เรามาประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้าง ความเข้าใจในการหาเสียงเพื่อป้องกันการกระ ท�าความผิดการเลือกตั้ง และวางแผนในการ ติดป้ายหาเสียง ที่โรงเรียนหาดแก้ว วิล่า อ.สิงห นคร ซึ่งเป็นการสัมมนาทีมงานของเราเอง ไม่ ได้มีคนนอกหรือเป็นการจัดเลี้ยง เพื่อซื้อเสียง ตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด โดยในกรณีนี้ได้ มีการอธิบายรายละเอียดและค่าใช่จ่ายไปยัง ทาง กกต. จังหวัดสงขลา แล้วก่อนการเลือกตั้ง “แต่ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น อาจจะเป็ น ไปได้ ที่ มี บุคคลนอกล็อกลอดเข้าไปแล้วเก็บภาพเก็บ ข้อมูลเอากรณีดังกล่าวมาโต้แย้งผลการเลือก ตั้ง ว่า ทางเรากระท�าผิดการเลือกตั้ง ซึ่งเรื่อง ราวทั้งหมด ทางผมเองก็ได้เข้าไปชี้แจงให้กับ ทาง กกต. จังหวัดสงขลา แล้วซึ่งเมื่อผลการ ตัดสินใจของ กกต. จังหวัดสงขลา ออกมาเช่น นี้ ผมก็ยอมรับและให้เกียรติในผลการตัดสิน ใจของ กกต.จังหวัดสงขลา และพร้อมที่จะเข้า ชีแ้ จง และมัน่ ใจในความบริสทุ ธิข์ องตนเองและ ลูกทีมทุกคน” นายไพร กล่าวอีกว่า เรื่องที่เกิดขึ้นนั้น จริงๆ แล้ว ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดได้ในการ เลือกตั้ง ที่จะต้องมีการร้องคัดค้าน เอาหลัก ฐานต่างๆ ออกมา ในส่วนตัวเองและสมาชิก ในทีม ไม่เคยมีพฤติกรรมการใช้เงินในการซื้อ เสียงเลือกตั้ง “ผมย�า้ เสมอกับลูกทีมและทีมงานในการ ช่วยหาเสียงถึงเรือ่ งการซือ้ เสียงว่าเป็นเรือ่ งทีเ่ รา ไม่ท�า ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเรามั่นใจอยู่แล้ว ว่า จะได้รับความไว้วางใจจากชาวหาดใหญ่ อีกครั้ง ในการเอาชนะการเลือกตั้ง” นายกไพร กล่าว อย่างไรก็ตาม หลังมีมติ กกต.กลาง ผูส้ อื่ ข่าว “ภาคใต้โฟกัส” ค�่าวันที่ 12 มิ.ย.ได้โทรศัพท์


¡ÒÃàÁ×ͧ·ŒÍ§¶Ôè¹ 7B

Çѹ·Õè 15 - 21 ÁԶعÒ¹ 2556

ไพร พัฒโน ถาวร เสนเนียม หานายไพร แตไดรับคําตอบวา ติดภารกิจอยู และตัดสินใหใบแดง ตามที่ กกต.ยื่นไป พรรค ที่บอขยะ ใหโทรมาวันรุงขึ่้น ตอมาในวันที่ 13 ประชาธิปตยจะตองสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้ง มิ.ย เมือ่ โทรศัพทไป ก็เปนสัญญาวา ไมสามารถ คนใหม”นายถาวร กลาว และวา ติดตอได อยางไรก็ตาม กระบวนการทั้งหมดจะ เขาสูที่ประชุมผูบริหารพรรค “ถาวร”ไมหวั่นกระทบปชป. นายถาวร เสนเนียม รองหัวหนาพรรค “สมบูรณ-หมอเกรียง”เตรียมพรอม ประชาธิปตย กลาวถึงกรณีที่กกต.มีมติเสียง นายสมบูรณ พงศเลิศนภากร อดีตผู ขางมากสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง นายไพร พัฒ สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ โน และส.ท. นครหาดใหญ ทั้ง24 คน ซึ่งพรรค ทีมหาดใหญของเรา กลาววา ทราบขาวแลว ประชาธิปต ยสนับสนุนวา จะไมสง ผลกระทบกับ ว า กกต. ชุ ด ใหญ ไ ด มี ก ารประชุ ม และมี ม ติ พรรคประชาธิปตยแตอยางใด เพราะถือวาเปน ใหใบแดงแก นายไพรแลว และหากศาลยืน เรือ่ งปกติ ซึง่ การกระทําบางอยางในขณะนีย้ งั ไม ตามกกต. จนตองเลือกตั้งใหมนั้น ก็จะตองมี ถึงกระบวนการขัน้ สุดทาย เพราะศาลยังไมมกี าร การหารือกับทีมงานกอน เพราะสมัยที่แลวนั้น วินิจฉัย และประเมินผลใดๆ ทํางานเปนทีม ทั้งนี้จะตองรอใหกระบวนการ “นายไพรเอง ต อ งต อ สู  ค ดี ใ นชั้ น ศาล เปนไปตามระเบียบ และตองรอศาลตัดสินให สวนพรรคประชาธิปตยนั้นรอฟงผล หากมีการ ชัดเจน ซึ่งประเมินวาจะใชระยะเวลาไมเกิน 6 ยกฟอง นายไพร ก็จะไดดํารงตําแหนงนายก เดือน และหากศาลตัดสินวานายไพร มีความผิด เทศมนตรีนครหาดใหญตอ แตหากศาลวินิจฉัย จริง จะมีการเลือกตั้งภายใน 6-8 เดือน

สมบูรณ พงศเลิศนภากร “ก็ตอ งเตรียมตัวไวตลอดเวลา และกรณี ที่เกิดขึ้นนี้จะเปนตัวอยางแกนักการเมืองทั่วไป ในการกระทําผิด หรือทุจริตตางๆ รวมทัง้ จะตอง ใหเครดิตกับการตัดสินของ กกต.ในครั้งนี้ วามี ความยุติธรรมดีพอสมควร” นายสมบูรณ กลาว นพ.เกรี ย งศั ก ดิ์ หลิ ว จั น ทร พั ฒ นา อดีตผูสมัครรับเลือกตั้ง รวมทีมกับนายสมบูรณ กลาววา ตามระเบียบแลวจะมีการลงสมัครรับ เชือกตั้งนายกเทศมนตรีนครหาดใหญแนนอน ทั้งนี้อันเนื่องมาจาก ตองการที่จะพัฒนาเมือง หาดใหญใหเจริญ กาวหนา และแกปญหา ตางๆ ที่เกิดขึ้น ถือวาเปนปญหาเรื้อรัง ไมวา จะเปน ปญหานําทวม ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชน เรื่องยาเสพติด ทั้ง ปญหาดานสุขภาพและปญหาสังคมดวย นพ.เกรียงศักดิ์ กลาวตอวา ตองการ เตรียมความพรอมใหกับเมืองหาดใหญในการ รับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community – AEC) โดยการติดระบบ

‘7.4ลาน’หาเสียงชิงนายกอบจ.สงขลา

ของจํานวนผูมีสิทธิ์ประมาณ 900,000 กวาคน “เชื่อวาจากปจจัยตางๆจะมีประชาชนผูมาใช สิทธิเ์ พิม่ ขึน้ จากครัง้ ทีผ่ า นมาอยูท ี่ 60 เปอรเซ็นต รวมการตื่นตัวทางการเมืองครั้งนี้จะมีสูงกวา ครั้งที่ผานมา” ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด สงขลา กลาว

นายสํารวม รักษาพราหมณ ปลัดองคการ บริหารสวนจังหวัดสงขลา ในฐานะผูอ าํ นวยการ การเลือกตั้งทองถิ่นประจําองคการบริหารสวน จังหวัดสงขลา เปดเผย “ผูสื่อขาว” วาหลังจากที่กกต. กําหนดวันเลือกตั้ง 4 สิงหาคม และรับสมัครวัน ที่ 17-21 มิ.ย.นี้ ทางอบจ.ไดทําการประกาศจัด ตั้งศูนยประสานงานการเลือกตั้งโดยที่ทําการ องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด สงขลาเป น ศู น ย ประสานงานและมีศูนยฯอําเภอทุกอําเภอทั้ง 16 อําเภอ เปนศูนยฯยอยสําหรับการดําเนินการ เกี่ยวกับเรื่องการจัดหนวยเลือกตั้ง กรรมการ ประจําหนวยเลือกตั้ง จะอยูที่ศูนยฯอําเภอ “ในส ว นของเจ า หน า ที่ ป ระจํ า ศู น ย ฯ มี ก ารแต ง ตั้ ง เรี ย บร อ ยแล ว เหลื อ เจ า หน า ที่ อนุ ก รรมการประจํ า อํ า เภอก็ มี ก ารประชุ ม เรียบรอยแลว” นายสํารวม กลาวและวา ในสวนขอ งกกต.จังหวัดไดกาํ หนดเรือ่ งคาใชจา ยสําหรับใช ในการหาเสียงเลือกตัง้ ของผูส มัครเลือกตัง้ นายก อบจ.สงขลา วงเงิน 7.4 ลานบาท/คน รวมถึง การกําหนด กกต.ประจําอบจ.อีก 4 ทาน สํ า หรั บ การนั บ คะแนนจะนั บ ที่ ห น ว ย เลือกตั้ง จากหนวยก็สงไปที่อําเภอ อําเภอก็จะ ทําหนาทีร่ วบรวมและสงไปทีจ่ งั หวัด จังหวัดก็จะ รวมและสงไปใหกกต.จังหวัด “งบประมาณในการจัดการเลือกตั้งครั้ง จะเพิม่ จากการเลือกส.อบจ.เมือ่ ครัง้ ทีผ่ า นมาอยู ที่ 56 ลานบาท เพิ่มเปนประมาณ 80 ลานบาท”

บริษัท ไบเบนไทย จํากัด BEIBENTHAI CO., LTD. 603 หมู 1 ถนนเลี่ยงเมือง (สายเอเชีย) ตําบลควน ลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-501834-8 email : beibenthai@gmail. com

ประกาศ

สํารวม รักษาพราหมณ สํ า หรั บ งบประมาณที่ ใ ช สํ า หรั บ การ จัดการเลือกตั้งที่เพิ่มขึ้น มาจากการเพิ่มของ หนวยเลือกตัง้ ทีม่ อี ยูป ระมาณ 1,700 หนวย รวม ถึงคาตอบแทนสําหรับกรรมการประจําหนวย เลือกตั้งที่เพิ่มขึ้นคนละ 500 บาท จากเดิมที่กรรมการประจําหนวยเลือก ตั้งจะไดรับคาตอบแทนที่ 1,100 บาท/คน ปรับ เปน 1,600 บาท/คน จึงทําใหงบประมาณใน การจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เพิ่มขึ้น โดยกรรมการประจํ า หน ว ยเลื อ กตั้ ง มี จํา นวน 10 คน/หนวยเลือกตั้ง ยกเวนพื้นที่ 4 อํา เภอ ที่เพิ่ม เปน 12 คน/หนวยเลือกตั้ง เนื่ อ งจากเป น พื้ น ที่ เ สี่ ย ง ต อ งจ า งรปภ.เพิ่ ม ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา ยังกลาว ถึง การประเมินผูมาใชสิทธิในการเลือกตั้งครั้ง วา จากกาประเมินเชื่อวาจะมีประชาชนผูมี สิทธิเลือกตั้งมาใชสิทธิ์ประมาณ 70 เปอรเซ็นต

13 มิถุนายน 2556 เรื่อง เชิญประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2556 เรียน ทานผูถือหุนบริษัท ไบเบนไทย จํากัด ดวยคณะกรรมการของบริษัท ฯ ไดลง มติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2556 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ สํานักงานของบริษัทฯ เลขที่ 603 หมูที่1 ถนน เลี่ยงเมือง(สายเอเชีย) ตําบลควนลัง อําเภอ หาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยมีระเบียบวาระการ ประชุม ดังตอไปนี้ วาระที่ 1 แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อ บริคณหสนธิป 2556 ของบริษัทฯ วาระที่ 2 แกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงาน แหงใหญ และสาขาป 2556 ของบริษัท ฯ ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนไป ประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขาง ตน หากทานไมสามารถไปประชุมดวยตนเอง ได โปรดทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นไปประชุม แทนดวย ขอแสดงความนับถือ (นางสาวศิราณี แกวคงบุญ)

นพ.เกรียงศักดิ์ หลิวจันทรพัฒนา เครือขายไรสายในระบบอินเตอรเน็ต(wireless fidelity – WiFi) ซึ่งจะทําใหอําเภอหาดใหญเปนเมือง (Hat-Yai WiFi City) ซึ่งนโยบายที่ทุกคนเขาถึง ขอมูลได แตนโยบายทีเ่ กิดขึน้ ขณะนีไ้ มสามารถ นํามาใชไดจริง สวนกระบวนของศาลนั้นคาดวาจะเกิด ขึ้นภายในเร็วๆ นี้ ประมาณ 6 เดือน แตทั้งหมด จะขึน้ อยูก บั หลักฐานที่ กกต.สงไปในชัน้ ศาล วา จะชัดเจนหรือไมอยางไร แตกรณีของนายไพร นั้น มีทั้งพยานบุคคลที่ไมสามารถพลิกคดีได และ พยานวัตถุคือคลิปวีดีโอ ที่ปรากฏชัดเจน ทั้งภาพและเสียง ประกาศ สํานักงานกฎหมาย ภูมิพัฒน 13 มิถุนายน 2556 เรื่อง ขอใหชําระหนี้และหรือบอกเลิกสัญญา เรียน นายเริงศักดิ์ ยืนยงสวัสดิ์ ผูกู นายไพบูลย ชนะ สกุล ผูคํ้าประกัน ตามที่ทาน นายเริงศักดิ์ ยืนยงสวัสดิ์ ไดทํา สัญญากูย มื เงินไปจากธนาคารออมสิน สาขาหาดใหญ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554 เปนวงเงินจํานวน 40,000 บาท ซึ่งทานไดรับเงินกูตามสัญญากูดังกลาวไปครบ ถวนเรียบรอยแลว และตกลงผอนชําระเงินตนพรอม ดอกเบีย้ คืนเปนงวดรายเดือนไมนอ ยกวางวดละ 1,967 บาท เริ่มชําระตั้งแตเดือน เมษายน 2554 เปนตนไป และชําระใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 9 มีนาคม 2556 และสัญญากูฉ บับนีม้ ที า น นายไพบูลย ชนะสกุล เปน ผูค าํ้ ประกันและยอมรับผิดอยางลูกหนีร้ ว มในการชําระ หนี้ดังกลาว รายละเอียดปรากฏตามสัญญากูและ สัญญาคํ้าประกัน ที่ทานทราบดีอยูแลวนั้น ปรากฏวาทานทัง้ สองประพฤติผดิ สัญญามิได ชําระหนีใ้ หแกธนาคารออมสิน สาขาหาดใหญ ใหเปน ไปตามสัญญาและเงื่อนไขแตอยางใด คิดคํานวณถึง ณ วันที่ 29 เมษายน 2556 ทานทั้งสองจึงมีหนี้คาง ชําระ ดังนี้ เงินตนจํานวน 9,797.39 บาท ดอกเบี้ย จํานวน 1,825.48 บาท รวมเปนเงินที่ทานคางชําระ ทั้งสิ้น 11,622.87 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกรอย ยี่สิบสองบาทแปดสิบเจ็ดสตางค) ดั ง นั้ น โดยหนั ง สื อ ฉบั บ นี้ ข า พเจ า นางสาว เชาวลักษณ อนุสาร ในฐานะทนายความผูรับมอบ อํานาจของธนาคารออมสิน จึงแจงมายังทานผูกูและ ผูค าํ้ ประกัน ขอใหทา นโปรดรวมกันหรือแทนกันนําเงิน จํานวน 11,622.87 บาท พรอมดอกเบี้ยถึงวันชําระ เสร็จสิ้นไปชําระใหแกธนาคารออมสิน ณ ที่ทําการ ของธนาคาร ใหเสร็จสิ้นไปภายในกําหนด 15 วัน นับ แตวันที่ทานไดรับหนังสือนี้ หากพนกําหนดดังกลาว แลว ทานทัง้ สองเพิกเฉยใหถอื วาสัญญากูร ะหวางทาน กับธนาคารออมสินเลิกกันทันที และขาพเจามีความ จําเปนตองดําเนินคดีกับทานทั้งสองตามกฎหมาย ตอไปทันที ขอแสดงความนับถือ (นางสาวเชาวลักษณ อนุสาร) ทนายความผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ หากท า นมี ค วามประสงค จ ะ ประนอมหนี้กอนการฟองคดีตอศาล กรุณาติดตอ - หนวยบริหารหนี้และคดี ธนาคารออมสิน เขตสงขลา 2 หมายเลขโทรศัพท 074-261969 ตอ 21 - เจ า หน า ที่ ฝ  า ยประนอมหนี้ สํ า นั ก งาน กฎหมาย ภูมิพัฒน หมายเลขโทรศัพท 074-366555


8B »ÃЪÒÊѧ¤Á “สมศักดิ์”ยันอีกครั้งไมคืนบอขยะเกาะ แตว ยํ่้าเปนศักดิ์ศรี “นครสงขลา” เดิน หนาเคลียรชาวบานหลัง “บังกอนี” ขอ จบ-ไมคุยแลว พรอมวางแผนรองรับป หนาตัง้ งบเยียวยาผูไ ดรบั ผลกระทบ ขณะ ที่ผูวาฯกฤษฎายังขอดูกฎหมาย ครบ 7 วันยังไมพรอมแถลงทางแกขอขัดแยง หลังจากศึก “บอขยะเกาะแตว” ยังไม มอดระหว า งเทศบาลนครสงขลา และ เทศบาลตําบลเกาะแตว ไดมีปญหากันมา เปนระยะเวลาหลายเดือน จนทําใหยังหาขอ ยุตกิ บั ปญหานี้ จนเมือ่ วันทีม่ กี ารเรียกประชุม ของทางผูวาราชการจังหวัดสงขลาเมื่อวัน ที่ 5 มิ.ย.2556 ของการเรียกประชุมพูดคุย ระหวาง “นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี” นายก เทศมนตรีนครสงขลา และ นายอับดุลกอ นี หมัดเจริญ นายกเทศมนตรีตําบลเกาะ แตว โดยรับฟงปญหาของทัง้ สอง และเมือ่ วัน ที่ 6 มิ.ย. 2556 ณ วัดสามกอง ต.เกาะแตว อ.เมือง จ.สงขลา ไดจัดประชุมประชาคม โดยพอเมืองสงขลาลงไปพบปะกับชาวบาน

Çѹ·Õè 15 - 21 ÁԶعÒ¹ 2556 ดวยเทคโนโลยีใหมๆอีกวิธหี นึง่ ซึง่ มีการผาน ความเห็นชอบจากสภาโดยใชเทคโนโลยี ไมใชการฝงกลบ อาจจะเปนการเผาหรือหมัก เพือ่ จะผลิตเปนพลังงานไฟฟา โดยขณะนีไ้ ด มีการตั้งคณะกรรมเพื่อทํา TOR เพราะกระบวนการของTOR จะมี ข  อ กํ า หนดต า งๆที่ ถู ก สุขลักษณะ ซึ่งเราจะหาวิธีที่ดี และยั่งยืนที่สุด และไมสงผลก ระทบต อ พี่ น  อ งชาวเกาะแต ว ซึ่งเมื่อทางนายกเทศบาลตําบล เกาะแตวขอยุติไมพูดคุยกับเรา แลว เราจึงตองพูดคุยเพื่อเคลียร ปญหากับชาวบาน ชุมชน เมือ่ เคลี ย ร เ สร็ จ สิ้ น เราจึ ง จะนํ า เทคโนโลยี ที่ จ ะ แก ไ ขเข า ไปจากการ ทําTOR และไดบริษัท ที่จัดการเรื่องนี้ใหเปน ที่เรียบรอย หลังจากนี้ การ แก ไ ขป ญ หาบ อ ขยะ

สมศักดิ์ ตันติเศรณี

‘ศักดิศ์ รีนครสงขลา’ไมคนื บอขยะ ‘นายกบาว’พรอมเคลียรชาวเกาะแตว เพื่อรับฟงปญหาที่เกิดขึ้นของพื้นที่จากเหตุ กรณีบอขยะดวยตนเอง ซึ่งจากการสัมภาษณนายอับดุลกอ นี ในวันนั้นนั้น ไดเผยถึงวันที่ประชุมรวมกัน กับเทศบาลนครสงขลาวา ขอหยุดและจบกับ เทศบาลนครสงขลา ปลอยใหเปนเรื่องของ ชาวบาน ตนขอไมยุงเกี่ยวอีกแลว นายสมศั ก ดิ์ ตั ณ ติ เ ศรณี หรื อ “นายกบาว” เผยวา ปญหาที่เกิดขึ้นและยัง แกไขไมเสร็จสิ้นของเกาะแตวนั้น ทางอบ ต.เกาะแตวเองเขาตั้งธงไวมั่นแลววาจะเอา พื้นที่คืน เพื่อจะไปจัดการบริหารเอง ตั้งแต เกิดเรื่องขึ้นมานั้นชวงเดือนที่ผานมา ทางเทศบาลนครสงขลาก็ ไ ม ไ ด นิ่ ง นอนใจ โดยทุมงบประมาณไปเกือบ 2 ลาน บาท สั่งดินลูกรังไปฝงกลบกําจัดขยะ ซึ่ง เมื่อกอนนั้นเปนชวงสุญญากาศ ไมไดมีการ กําจัดทําใหสง ผลกระทบตอชาวบาน โดยได กลบดินทุกวัน ฉีดดับกลิ่น ปรับคันบอขยะ และบอนํ้าเสีย เพื่อไมใหซึมไปยังแปลงผัก ของชาวบาน “ผมทําดีแคไหนที่แกไขปญหา วันที่ ประชุมรวมกับเทศาลตําบลเกาะแตว เขา บอกวา ถาเทศบาลนครสงขลาคืนวันนี้ พรุง นี้เขาจะเขาดําเนินการไดทันที” นายสมศักดิ์ กลาวและวา คิดวา เราพลาดที่ทําทุกวิธี แต่ไมได เชิญเจาหนาที่ทั้งสาธารณะสุข สิ่งแวดลอม จังหวัด ภาคทรัพยากรที่16 และหนวยงานที่ มีสวนเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมในการทําขอ สรุปวา ทางเทศบาลนครสงขลาไดทําวิธีฝง กลบที่ถูกสุขลักษณะ เราถือวาเราทําทุกวัน กับวิธีการนี้ ซึ่งตอใหทําดีอยางไร ใชวิธีการ ไหน ถาคนเขาตั้งปอมจะเอาพื้นที่คืน การที่ เ ทศบาลตํ า บลเกาะแต ว เขา ไม ข อคุ ย กั บ เทศบาลนครสงขลาแล ว นั้ น เนื่องจากเขาไมยอมรับในวิธีการของเรา แต ตนไมไดคุยวาตนเองนั้นมีการแกไขปญหา

ของเทศบาลตําบลเกาะแตวนั้น สิ่งที่ทํางาน ยากขึ้นคือ “ชาวบาน” เพราะเราเองตอง พูดและเคลียรกับชาวบานใหเรียบรอยกอน ดําเนินการตอไป โดยที่ทางเทศบาลตําบล เกาะแตวไดกลาววา หลังจากนีข้ นึ้ อยูก บั ชาว บาน และถาชาวบานไมยอมรับวิธกี ารจะปด บอขยะอีกรอบ ซึ่งถาปดอีกความเสียหายที่ เกิดขึ้นกับ 29 องคกรที่ไดนําขยะมาทิ้งที่นี่ก็ ตองเสียหายตามกัน เกาะแตวเองก็เสียหาย และเดือดรอน และขยะของทางเทศบาลนคร สงขลาเองจํานวนปริมาณขยะนั้นมีปริมาณ เพียง 60-70 ตัน แตดวย “ศักดิ์ศรีของนครสงขลา” นั้น ยอมไมได และไดทาํ แบบนีม้ าเปนระยะเวลา นาน โดยที่จะใหคืนพื้นที่ใหอยูในความดูแล ของเทศบาลเกาะแตวคงทําไมได มันดูงาย เกินไป และจํานวนเงินลงทุนคอนขางเยอะ เราเองถือวาเรามีศักยภาพพอที่จะดําเนิน การแกไขเองนี้ ซึ่งเวลาที่ทํามาเกือบ 29 ป ก็ ไมใชเวลานอยๆ เพราะฉะนัน้ เรือ่ งนีม้ นั ขึน้ อยู กับศักดิ์ศรีของเทศบาลนครสงขลา นายสมศักดิ์ กลาวตอวา การทีเ่ ทศบาล เกาะแตวกลาววา ทางเทศบาลนครสงขลา ไดเพียงแตอางเรื่องสิทธิที่ดิน ซึ่งมันก็จริงที่ เราจะตองอางในเรื่องนี้ เมื่อเราไดสิทธิมา อยางถูกตอง เราก็ตองวาไปตามจริง ถึง แมวา เราไดสทิ ธิทดี่ นิ มา เราก็ไมไดนงิ่ นอนใจ เพราะเราก็ดําเนินการหาวิธีแกไขการกําจัด ขยะ เราไมไดเปนผูทิ้งอยางเดียว แตทาง เทศบาลตําบลเกาะแตวนัน้ เขาตองการเพียง อยางเดียววาขอที่ดินผืนนี้คืน โดยชวงแรกเสนอกันทางเกาะแตว ไดเรียกรองวาใหเอาผลประโยชนใหเขาบาง โดยคนละ 50 ตอ 50 เปอรเซ็นต ซึง่ เราก็ยอม แตดวยกฎระเบียบของทางราชการ ไดทํา หนังสือไปขอคําปรึกษาเรื่องของความเปน ไปไดหรือไม ในการที่จะแบงรายไดของการ กําจัดขยะใหกับเกาะแตวจํานวนครึ่งหนึ่ง

โดยทําใหทางจังหวัดไดบอกวา ขอนี้ไมมีอยู ในระเบียบและเปนไปไมได “เราได ทํ า ทุ ก วิ ธี ท างในการแก ไ ข ปญหาเรือ่ งนีจ้ ากการเจรจา โดยมีแคหนทาง เดี ย วคื อ การทํ า โครงการงบสนั บ สนุ น เงิ น เยี ย วยาให กั บ พี่ น  อ งในเทศบาลตํ า บล เกาะแตว ทั้งเรื่องของการศึกษา สุขภาวะ สวัสดิการที่ไดรับผลกระทบบอขยะ โดยป หนาเราจะตองงบประมาณนีไ้ วใหประชาชน ที่จะเปนแผนรองรับของอนาคต” หลังจากนี้จะตองชี้ประจักษใหชาว บานไดเห็นถึงวิธีการแกไขปญหาของเราที่ เราไดทําอยางตั้งใจและถูกตอง โดยจะเชิญ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งลงพื้ น ที่ ว  า ให ต รวจ สอบวา มีปญหาอยางไร เพราะที่ผานมาที่ เราไดทํานั้นไมไดเชิญหนวยงานมาตรวจ สอบรวมกัน อยางไรก็ตาม ขอยืนยันเลยวาพื้นที่ บอขยะเกาะแตว เทศบาลนครสงขลาไมคืน แนนอน เพราะมันคือศักดิ์ศรีของเรา คงจะ ต องว า กั น ต อไปอี กนาน เนื่ องจากนี้ เรื่อ ง นี้ ผู  นํ า เทศบาลตํ า บลเกาะแต ว ไม คุ ย กั บ เราแลว สาเหตุเรื่องนี้ก็คงจะเปนเรื่องการ เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทําใหเราตอง คุยกับชาวบานเอง ซึ่งเปนสิ่งที่ยากสําหรับ ตอจากนี้ “เรือ่ งนีค้ งจะตองคุยกันอีกยาว และขอ ยืนยันวาอยางไรก็ตามเราก็ตองวากันไป ตามสิทธิที่เราได อีกทั้งเปนศักดิ์ศรีของนคร สงขลา ที่เราไมยอมคืนพื้นที่นี้” นายสมศักดิ์ กลาว อนึ่ง ที่ผูวาฯ สงขลา ไดประกาศไว วา จะตัดสินปญหานี้ภายใน 7 วันนั้น เมื่อ วันที่ 13 มิ.ย.2556 เวลา 13.35 น. “ภาคใต โฟกัส” ไดสอบถาม นายกฤษฎา บุญราช ผูว า ราชการจังหวัดสงขลา ไดรบั คําตอบวา ขณะ นี้ยังตรวจสอบในเรื่องขอกฎหมาย และจะ ชี้แจงแถลงอีกครั้งเมื่อตรวจสอบเสร็จสิ้น

ประกาศ สํานักงานกฎหมายธรรมสถิตเลิศ 11 มิถุนายน 2556 เรือ่ ง ขอใหชาํ ระหนี้ และบอกกลาวบังคับจํานอง เรียน 1. นางสุวิมล บุญเกื้อ ในฐานะผูกูและ/ หรือผูจํานอง 2. นางรมิดา หรือเกษรินทร พระอําไพ หรืออําไพดิลก ในฐานะผูคํ้าประกัน อ า งถึ ง 1. สั ญ ญากู  เ งิ น ฉบั บ ลงวั น ที่ 17 กุมภาพันธ 2552 2.สัญญาคํ้าประกัน ฉบับลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2552 3. หนังสือสัญญาจํานองทีด่ นิ เปนประกัน และสัญญาตอทาย ฉบับลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2552 4. สัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ ฉบับ ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2553 5. สัญญาโอนสิทธิเรียกรองในหนีส้ นิ เชือ่ และหลักประกัน ฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม 2554 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2552 นาง สุวิมล บุญเกื้อ ไดกูเงินจากธนาคารนครหลวง ไทย จํากัด(มหาชน) จํานวน 1,330,000 บาท และเพือ่ เปนประกันการกูเ งินดังกลาว นางสุวมิ ล บุญเกือ้ ไดจดทะเบียนจํานองทีด่ นิ พรอมสิง่ ปลูก สราง โฉนดเลขที่ 208450 ตําบลบานพรุ อําเภอ หาดใหญ จังหวัดสงขลา เปนประหนี้ ในวงเงิน จํานองจํานวน 1,330,000 บาท และนางรมิดา หรือเกษรินทร พระอําไพ หรืออําไพดิลก ไดทํา สัญญาคํ้าประกันการชําระหนี้ โดยยอมรับผิด อยางลูกหนี้รวม และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ธนาคาร นครหลวงไทย จํากัด(มหาชน) (ผูโอน) ไดทํา สัญญาโอนสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกู และหลัก ประกัน ใหแก ธนาคารธนชาต จํากัด(มหาชน) (ผูรับโอน) โดยไดรับความ เห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งรวมถึงมูลหนี้ของทานทั้งสองดวย จึงทําให ธนาคารธนชาต จํากัด(มหาชน) ไดรบั มาทัง้ สิทธิ หนาที่ความรับผิดชอบ และสิทธิเรียกรองตาง ๆ ในสินทรัพย และรวมทั้หลักประกันสินทรัพยดัง กลาวมาโดยชอบดวยกฎหมาย ดวยปรากฏวา ทานทั้งสองไดผิดนัด ผิดสัญญามิไดชําระหนี้ใหเปนไปตามที่ตกลงไว โดยคิดเพียง ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 เปน ภาระหนี้ ดังนี้ เงินตน จํานวน 1,221,553.25 บาท ดอกเบี้ย จํานวน 363,395.39 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น จํานวน 1,584,948.64 บาท ซึ่งธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ได เคยมีหนังสือแจงใหทา นทัง้ สองกระทําการแกไข การผิดสัญญาดังกลาว โดยใหทานชําระหนี้ให บัญชีเงินกูของทานคืนสูสถานะปกติ ภายใน 30 วัน แตทา นทัง้ สองก็เพิกเฉยไมดาํ เนิน การแกไข การผิดนัดผิดสัญญาใหเสร็จสิน้ ฉะนัน้ ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) จึงขอบอกเลิกสัญญา กูเงินดังกลาวนับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ดังนั้น โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจาใน ฐานะทนายความผูรับมอบอํานาจาก ธนาคาร ธนชาต จํากัด(มหาชน) จึงขอแจงใหทานทั้ง สองในฐานะผูกู, ผูจํานอง และในฐานะผูคํ้า ประกัน นําเงินที่คางชําระอยูทั้งหมด คิดเปน เงินตนจํานวน 1,221,553.25 บาท พรอม ดวยดอกเบี้ยที่คิดคํานวณจนถึงวันชําระเสร็จ มาชําระใหแก ธนาคารธนชาต จํากัด(มหาชน) ภายในเวลาทําการ ณ ที่ทําการธนาคารฯ ให เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ ฉบับนี้ เพื่อไถถอนจํานอง หากทานทั้งสองเพิก เฉย ขาพเจามีความจําเปนจะตองดําเนินคดีกบั ทานทัง้ สองเพือ่ บังคับชําระหนีแ้ ละบังคับจํานอง ยึดทรัพยสินที่จํานองขายทอดตลาดตอไป และ ขอถือเอาหนังสือฉบับนีเ้ ปนการบอกกลาวบังคับ จํานองตามกฎหมาย ขอแสดงความนับถือ ( นายจํานวน ฉุนประดับ ) ทนายความผูร บั มอบอํานาจจากธนาคารธนชาต จํากัด(มหาชน)


Çѹ·Õè 15 - 21 ÁԶعÒ¹ 2556

อดีตผูตองหาคดีรับของโจรฟอง10ตร. หลังศาลยกฟองอางของกลางหาย

อุทัย อุไรรัตน อดี ต ผู  ต  อ งหาคดี รั บ ของโจรฟ อ ง 10 ตํารวจ ขอหายักยอกทรัพย หลังศาล ยกฟอง แตของกลางหาย อางนํ้าทวม เสียหาย จึงแทงจําหนาย และไดรับคา ชดเชยไมครบ 2 แสนบาท วันที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 11.00 น. นายอุทัย อุไรรัตน อายุ 50 ป อาชีพเปด รานรับซอมเครื่องใชไฟฟา อดีตผูตองหาใน คดีรับของโจรเมื่อป 2543 ไดรองเรียนตอ สื่อมวลชน ณ สภ.หาดใหญ จ.สงขลา หลัง จากของกลางที่ถูกยึดไวหายไป โดยตํารวจ 10 นายที่ทําการยึด อางวาของกลางถูกนํ้า ทวม จึงไดตกลงจายคาชดเชย 2 แสนบาท แตไดไมครบตามจํานวนที่ตกลง นายอุทัย อุไรรัตน ผูเสียหาย เผยวา เมือ่ วันที่ 11 มกราคม 2543 มีชายวัยรุน 2 คน นําพระบูชาหลวงปูทวด 1 องค มาเสนอขาย แตตนไมไดรับซื้อไว วัยรุนทั้ง 2 คน จึงฝาก พระเอาไว บอกวาจะไปธุระและคอยกลับ มาเอา แตปรากฏวาในวันเดียวกัน ตํารวจ ไดจับกุมหนึ่งในวัยรุนที่นําพระมาฝาก ได ใหการวาขโมยพระบูชามาเก็บไวที่ตน และ ตํารวจจึงนํากําลังเขาตรวจคนในรานพรอม ยึดทรัพยสิน ทั้งหมด 19 รายการ มูลคา กวา 6 แสนบาท และดําเนินคดีในขอหารับ ของโจร จึงไดสูคดีในชั้นศาล จ.สงขลา เปน เวลา 3 ป ศาลพิจารณายกฟองเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2547 และไดยื่นเรื่องใหทาง สภ.หาดใหญ คืนของกลางทั้งหมด ในวัน ที่ 14 กันยายน 2547 ปรากฏวาของกลาง ทั้งหมดหายไป โดยตํารวจอางวาถูกนํ้าทวม

เสียหาย และไดแทงจําหนายไปแลว และ ตํารวจไดเจรจาขอชดใชคาเสียหายเปนเงิน 2 แสนบาท ซึ่งตนก็ยินยอม และไดมีการ จายเงินใหเพียง 110,000 บาท สวนทีเ่ หลือ 9 หมืน่ บาทก็ไมไดรบั เพิม่ เปนเวลาเกือบ 10 ป เมื่ อ วั น ที่ 7 มี น าคม 2556 ตนได ใหสํานักงานอัยการ จ.สงขลา ทําหนังสือ สอบถามผลคดี และการคืนทรัพยสินของ กลางมายัง สภ.หาดใหญ อีกครั้งแตก็ยังไม ไดคําตอบเรื่องเงินสวนที่เหลือ จึงไดติดสิน ใจเขาแจงความดําเนินคดีฐานยักยอก ทรัพยตอตํารวจชุดจับกุมทั้ง 10 นาย และยืนยันจะดําเนินคดีใหถึงที่สุด เนื่ อ งจากตนได รั บ ความเสี ย หายทัง้ ชือ่ เสียง และทรัพยสนิ ทั้งที่ไมไดกระทําผิด พรอมกับนําหลักฐาน การแจงความดําเนินคดีตอ อดีตตํารวจ สภ.หาดใหญ 10 นาย ซึ่งเปนชุดจับกุมในขณะ นั้น ประกอบดวย นายตํารวจ ระดับสัญญาบัตร 4 นาย พ.ต.อ.สุ พิ ช ศิ ล ป อิ ศ รางกู ร ณ อยุ ธ ยา (อดี ต ผกก.สภ.หาดใหญ), พ.ต.อ.ประพัฒน ศรี อ นั น ต (อดี ต หั ว หน า ชุ ด จั บ กุ ม ), พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ มีแสง (อดีตพนักงาน สอบสวน), พ.ต.ท.ศิรศิ กั ดิ์ พูนศิริ (รองหัวหนา ชุดจับกุม) และตํารวจระดับชั้นประทวน 6 นาย มี จ.ส.ต.จรัล นวลเพ็ชร, ส.ต.อ.สมนาจ ศรีวะปะ, ส.ต.อ.สุนทร คําเถาะ, ส.ต.อ.ธีร ชาติ รักษสกุล, ส.ต.ท.ชาลี บุญรัศมี และ ส.ต.ต.อาคม ขาวเต็ มดี (ยศในขณะนั้ น ) ฐานปฏิ บั ติ ห น า ที่ โ ดยมิ ช อบ และร ว มกั น ยักยอกทรัพย นายอุทัย กลาวตอวา หลังจากที่ตน ถูกยึดทรัพย ป 2543 ฐานะทางบานไดรับ ความลําบากมากขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจ ตกตํ่า เงินบาทลอยตัว ทําใหบานเกือบโดน ยึด เพราะไมมีเงิน ธุรกิจสวนตัวทําไดไม เต็มที่ มาถึงวันนี้ของกลางที่โดนยึดจํานวน 3 คันรถกระบะไดหายไป มีมูลคาจํานวน 6 แสนบาท มีการเจรจาตอรองจนเหลือ 2 แสน บาท ก็ตอบตกลง เพราะเดือดรอนจริงๆ ตน ไมขออะไรมาก แตยังมีภาระมากมายที่ตอง รับผิดชอบ ก็ยังไดไมครบมาผิดสัญญาการ จายเงิน ผมจึงจําเปนตองฟองศาล อยาก ใหทางตํารวจเขาใจดวย นอกจากนี้ ใ นการดํ า เนิ น คดี ต อ สู  ยื่ น เรื่ อ งไปที่ ก ระทรวงยุ ติ ธ รรม ทราบว า กฎหมายสามารถคุม ครองผูเ สียหาย ในกรณี ทีไ่ ดรบั ความไมธรรม หรือ อาจจะมีการรักษา ความปลอดภัยให และสาเหตุที่รองเรียน กองกํากับการสืบสวนสอบสวนภาค 9 มา จากการที่ตนถูกขมขูทําราย จนตัวเองรูสึก กลัววาจะไมปลอดภัยในชีวิต พะวงหนา พะวงหลัง ไปไหนมาไหนไม สะดวก การ คาขายนํ้าชาหนาบานของตัวเอง เปนการ หารายไดเสริม รองจากอาชีพซอมเครื่อง ใชไฟฟาที่ตองตื่นมาเปดรานนํ้าชา ตั้งแต ตี 3 เปนประจํา ตอนนี้ก็ไมไดเปด ไมกลา

ขายแลว ทางญาติ พี่ น  อ งก็ ค อยให กํ า ลั ง ใจ อยางนอยถาเปนอะไรไปเขาก็ทราบวาเกิด จากอะไรเพราะตนไมมีศัตรูที่ไหน ปจจุบันก็ เปดรานซอมเครื่องใชไฟฟาปกติ เปนอาชีพ เดียวที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได อยางไร ก็ตามลาสุด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมที่ผาน มา จึงไดเขาแจงความที่ สภ.หาดใหญอีก ครั้งและไดผลสรุปจากพนักงานสอบสวนวา ตํารวจทั้ง 10 นาย ตองหาเงินสวนที่เหลือ จํานวน 9 หมื่นบาท มาคืนใหแกนายอุทัย อุไรรัตน ภายในระยะเวลา 84 วัน นับจาก วันที่เขาแจงความ ประกาศ สํานักงานกฎหมาย ภูมิพัฒน 13 มิถุนายน 2556 เรื่อง ขอใหชําระหนี้และหรือบอกเลิกสัญญา เรียน นางสาวจิระพร เปยคลาย ผูกู ตามที่ทาน นางสาวจิระพร เปยคลาย ได ทําสัญญากูย มื เงินไปจากธนาคารออมสิน สาขา หาดใหญ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 เปน วงเงินจํานวน 50,000 บาท ซึ่งทานไดรับเงินกู ตามสัญญากูดังกลาวไปครบถวนเรียบรอยแลว และตกลงผอนชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยคืน เปนงวดรายเดือนไมนอ ยกวางวดละ 1,639 บาท เริ่มชําระตั้งแตเดือน เมษายน 2554 เปนตนไป และชําระใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 25 มีนาคม 2557 โดยในการนี้ผูกูไดทําหนังสือยินยอมให หักบัญชีเงินฝาก เพื่อเปนหลักฐานการชําระหนี้ รายละเอียดปรากฏตามสัญญากูแ ละสัญญาคํา้ ประกัน ที่ทานทราบดีอยูแลวนั้น ปรากฏวาทานประพฤติผิดสัญญามิได ชําระหนี้ใหแกธนาคารออมสิน สาขาหาดใหญ ใหเปนไปตามสัญญาและเงื่อนไขแตอยางใด คิดคํานวณถึง ณ วันที่ 29 เมษายน 2556 ทานจึง มีหนี้คางชําระ ดังนี้ เงินตนจํานวน 23,882.85 บาท ดอกเบี้ยจํานวน 1,753.33 บาท รวม เปนเงินที่ทานคางชําระทั้งสิ้น 25,636.18 บาท (สองหมืน่ หาพันหกรอยสามสิบหกบาท สิบ แปดสตางค) ดังนั้นโดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจานาง สาวเชาวลักษณ อนุสาร ในฐานะทนายความ ผูรับมอบอํานาจของธนาคารออมสิน จึงแจง มายังทานผูกู ขอใหทานโปรดนําเงินจํานวน 25,636.18 บาท พรอมดอกเบีย้ ถึงวันชําระเสร็จ สิ้นไปชําระใหแกธนาคารออมสิน ณ ที่ทําการ ของธนาคาร ใหเสร็จสิน้ ไปภายในกําหนด 15 วัน นับแตวันที่ทานไดรับหนังสือนี้ หากพนกําหนด ดังกลาวแลว ทานเพิกเฉยใหถือวาสัญญากู ระหวางทานกับธนาคารออมสินเลิกกันทันที และ ขาพเจามีความจําเปนตองดําเนินคดีกับทาน ตามกฎหมายตอไปทันที ขอแสดงความนับถือ (นางสาวเชาวลักษณ อนุสาร) ทนายความผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ หากท า นมี ค วามประสงค จะประนอมหนี้กอนการฟองคดีตอศาล กรุณา ติดตอ - หน ว ยบริ ห ารหนี้ แ ละคดี ธนาคาร ออมสิน เขตสงขลา 2 หมายเลขโทรศัพท 074261969 ตอ 21 - เจาหนาที่ฝายประนอมหนี้ สํานักงาน กฎหมาย ภูมิพัฒน หมายเลขโทรศัพท 074366555

ÊÑÁÀÒɳ/º·¤ÇÒÁ 9B ประกาศ สํานักกฎหมายธรรมสถิตเลิศ 11 มิถุนายน 2556 เรื่อง ขอใหชําระหนี้,บอกกลาวบังคับจํานอง เรียน 1. นายบัญชา หรือนายระพีพงศ มีกุล ในฐานะผูกูและผูจํานอง 2. นางสาวหรือนางศศิธร บุญเพ็ญ หรือมี กุล ในฐานะผูกูและผูจํานอง อางถึง 1. สัญญากูเ งิน ฉบับลงวันที่ 26 ธันวาคม 2546 2. หนังสือสัญญาจํานองทีด่ นิ เปนประกัน และสัญญาตอทาย ฉบับลงวันที่ 26 ธันวาคม 2546 3. บันทึกขอตกลงแกไขเพิ่มเติมสัญญา เงินกูยืม ครั้งที่หนึ่ง ฉบับลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 4. สัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ ฉบับลง วันที่ 20 ตุลาคม 2553 5. สัญญาโอนสิทธิเรียกรองในหนี้สินเชื่อ และหลักประกัน ฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ตามที่ทานทั้งสองไดกูเงินจากธนาคาร นครหลวงไทย จํากัด(มหาชน) จํานวน 1,500,000 บาท และเพื่ อ เป น ประกั น การกู  เ งิ น ดั ง กล า ว ทานทั้งสองไดจดทะเบียนจํานองที่ดินพรอมสิ่ง ปลูกสราง โฉนดเลขที่ 59893 ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ในวงเงิน จํานองจํานวน 1,500,000 บาท เนื่ อ งจากเมื่ อ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2554 ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด(มหาชน) (ผูโ อน) ได ทําสัญญาโอนสิทธิเรียกรองในหนีเ้ งินกู และหลัก ประกัน ใหแก ธนาคารธนชาต จํากัด(มหาชน) (ผูรับโอน) โดยไดรับความเห็นชอบจากธนาคาร แหงประเทศไทย ซึง่ รวมถึงมูลหนีข้ องทานทัง้ สอง ดวย จึงทําใหธนาคารธนชาต จํากัด(มหาชน) ไดรับมาทั้งสิทธิ หนาที่ความรับผิดชอบ และ สิทธิเรียกรองตางๆ ในสินทรัพย และรวมทั้ง หลักประกันสินทรัพยดังกลาวมาโดยชอบดวย กฎหมาย ดวยปรากฏวา ทานทั้งสองไดผิดนัดผิด สั ญ ญามิ ไ ด ชํ า ระหนี้ ใ ห เ ป น ไปตามที่ ต กลงไว โดยคิดเพียง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เปน ภาระหนี้ ดังนี้ เงินตน จํานวน 1,153,132.02 บาท ดอกเบี้ย จํานวน 486,587.17 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น จํานวน 1,639,719.19 บาท ซึ่งธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ได เคยมีหนังสือแจงใหทานทั้งสองกระทําการแกไข การผิดสัญญาดังกลาว โดยใหทานชําระหนี้ให บัญชีเงินกูของทานคืนสูสถานะปกติ ภายใน 30 วัน แตทานทั้งสองก็เพิกเฉยไมดําเนินการแกไข การผิดนัดผิดสัญญาใหเสร็จสิ้น ฉะนั้น ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) จึงขอบอกเลิกสัญญา สัญญากูเงินดังกลาวนับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ฉะนั้น โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจาใน ฐานะทนายความผูรับมอบอํานาจาก ธนาคาร ธนชาต จํากัด(มหาชน) จึงขอแจงใหทานทั้งสอง ในฐานะผูกู และผูจํานอง นําเงินที่คางชําระอยู ทั้งหมด คิดเปนเงินตนจํานวน 1,153,132.02 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยที่คิดคํานวณจนถึงวัน ชําระเสร็จ มาชําระใหแก ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)เพื่อไถถอนจํานอง ภายในเวลาทําการ ณ ที่ทําการธนาคารฯ ใหเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแตวันลงประกาศหนังสือพิมพ หากทานทั้ง สองเพิกเฉย ขาพเจามีความจําเปนจะตองดําเนิน คดีกับทานทั้งสอง เพื่อบังคับชําระหนี้และบังคับ จํานองยึดทรัพยสนิ ทีจ่ าํ นองขายทอดตลาดตอไป และขอถือเอาหนังสือฉบับนี้เปนการบอกกลาว บังคับจํานองตามกฎหมาย ขอแสดงความนับถือ ( นายจํานวน ฉุนประดับ ) ทนายความผูรับมอบอํานาจจากธนาคารธนชาต จํากัด(มหาชน)


10B ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ - àÂÒǪ¹

'นะ'บัณฑิตใหมถอดดาม ควาสหกิจศึกษาระดับชาติ ดึงวิจัยแกปญหาเรียนภาษาแผนใหม "นะ" บัณฑิตใหมถอดดาม ม.วลัยลักษณ ควารางวัลสหกิจศึกษาระดับชาติ เปลีย่ น สถานะนักศึกษามาเปน “ครู” เห็นปญหา ดาน “ทักษะ” เด็กนักเรียน เล็งนําผลงาน วิจัยปรับการเรียนภาษาอังกฤษ

นางสาวขนิษฐา โตะอิสอ หรือ “นะ” นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ สํานักวิชา ศิลปศาสตร ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภท โครงงาน/ผลงานดีเดน ดานสังคมศาสตร มนุ ษ ยศาสตร และการจั ด การ จากการ ประกวดการนําเสนอผลการปฏิบัติงานสห กิจศึกษาระดับชาติ ในระหวางวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2556 ที่ผานมา ณ สํานักงาน คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา โดยจะรั บ รางวัลในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครัง้ ที่ 5 วัน ที่ 6 มิถุนายน 2556 ณ ศูนยนิทรรศการและ การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ "นะ " เผยวา ผูไดรับรางวัลโครงงาน ดีเดนระดับชาติ เผย วา กอนหนาที่ไดรับ รางวั ล ตนเองได ไ ป ปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ

ขนิษฐา โตะอิสอ ศึกษา ณ โรงเรียนทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา อ.ท า ศาลา จ.นครศรี ธ รรมราช ในฐานะ ครู ส อนภาษาอั ง กฤษ ให กั บ นั ก เรี ย นชั้ น มัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 2 รายวิชา คือ วิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน และ วิชาการเขียน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระหว า งที่ ต นเองปฏิ บั ติ ง านได เ ห็ น ถึงปญหาบางประการของนักเรียน คือ การ เขียนประโยคที่ไมสมบูรณ จึงไดทําการวิจัย ในหัวขอ “การศึกษาประโยคที่ไมสมบูรณ ในงานเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 6 โรงเรียนทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา ปการ ศึกษา 2555” เพือ่ ทีจ่ ะแกปญ  หาดังกลาวและ

หวังวาการศึกษาคนควาจะเปนแนวทางใน การแกปญหาการเขียนใหกับเด็กไทยใน โรงเรียนอื่น ๆ ดวย ผลจากงานวิจัย พบวา นักเรียน มั ก เขี ย นผิ ด ใน 4 ลั ก ษณะที่ เ ด น ชั ด คื อ คื อ 1. ประโยคขาดประธาน 2. ประโยคขาดกริ ย า 3. ประโยค ย  อ ย ข า ด ป ร ะ โ ย ค ห ลั ก แ ล ะ 4.ประโยคไมมคี วามหมายสมบูรณ จึ ง ได เ สนอวิ ธี ก ารแก ป  ญ หา โดยการจั ดสอนไวยากรณ ภาษาอั ง กฤษเพิ่ ม เติ ม ให กั บ นั ก เรี ย นเพราะทั ก ษะ การเขียนภาษาอังกฤษเปน ทั ก ษะที่ ค  อ นข า งซั บ ซ อ น และจําเปนตองอาศัยความ รูในหลาย ๆ ดาน ทั้งเรื่อง ของภาษา ความรู  ร อบตั ว คําศัพท และไวยากรณ มา ประกอบการเขี ย น พร อ มทั้ ง เสนอแนะใหนกั เรียนไดเรียนรูถ งึ ลักษณะของ ประโยคที่ไมสมบูรณและวิธีการหลีกเลี่ยง การเขียนประโยคที่ไมสมบูรณในชวงเริ่มตน ของการเรียนรายวิชาการเขียน ความรู  สึ ก ดี ใ จที่ ไ ด รั บ รางวั ล ดั ง กลาว ซึ่งการไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในครั้ง นี้ ทํ า ให เ ปลี่ ย นสถานะจากนั ก ศึ ก ษาเป น “คุณครู” เปนครั้งแรกในชีวิต โดยสิ่งที่ทําให รูสึกภูมิใจที่สุดคือ การไดนําความรู และ ประสบการณที่ไดเรียนรูมาถายทอด และ ใชใหเกิดประโยชนแกสังคม อยางไรก็ตาม ภารกิจการเปนครูสอนภาษาอังกฤษ เปน ความรูใหม แตทางโรงเรียนไดเปดโอกาส ใหเขารับการอบรมกอนปฏิบัติงานจริง จาก นั้นจึงไดเริ่มออกแบบและเขียนคําอธิบาย

รายวิชา โครงสรางรายวิชาออกแบบและ เขียนแผนการสอน สรางสือ่ การเรียนการสอน สอนนักเรียน ออกแบบขอสอบ และวัดผล และประเมินผลอีกดวย "แมนะจะไมใชครูมืออาชีพ แตจาก ผลการวิจยั นําไปสูก ารเสนอวิธกี ารแกปญ  หา และการนําไปปฏิบัติจริงดังกลาว ทําใหรูสึก ภูมใิ จทีม่ สี ว นชวยใหผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ของนักเรียนทีด่ ขี นึ้ และผลงานการเขียนของ นักเรียนมีขอผิดพลาดนอยลงกวาเดิม " หลั ง จากเสร็ จ จากการปฏิ บัติสหกิจ ศึกษา ตนเองไดรับการคัดเลือกใหทํางานใน ตําแหนงครูสอนภาษาอังกฤษ และผูป ระสาน งานงานโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา นับไดวา สหกิจศึกษาเปนสวนสําคัญในความสําเร็จ ของ “นะ” ในครั้งนี้ เพราะไดเปลี่ยนแปลง นักศึกษาคนหนึง่ ใหเปนบุคคลทีพ่ รอมสําหรับ การทํางานได ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์ สุข สอาด ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและ พั ฒ นาอาชี พ มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ เปดเผยวา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดสง นักศึกษาจํานวน 4 คน ซึ่งไดรับรางวัลชนะ เลิ ศ การนํ า เสนอผลการปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึกษาดีเดนของเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคใตตอนบน ปการศึกษา 2555 เขารวม ประกวดการนําเสนอผลการปฏิบัติงานสห กิจศึกษา ระดับชาติ ผลปรากฏวานางสาว ขนิษฐา โตะอิสอ นักศึกษาหลักสูตรภาษา อังกฤษ สํานักวิชาศิลปศาสตร ไดรับรางวัล ชนะเลิศ ประเภทโครงงานดีเดนระดับชาติ ดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และการ จัดการ “นอกจากนัน้ มหาวิทยาลัยยังไดเสนอ

Çѹ·Õè 15 - 21 ÁԶعÒ¹ 2556 ชือ่ บริษทั เฟดเดอรัล อิเลคทริค จํากัด ซึง่ เปน หนวยงานที่รวมมือดวยดียิ่งในดานสหกิจ ศึกษามาอยางตอเนื่อง เขารับพิจารณาเปน สถานประกอบการดําเนินงานสหกิจศึกษา ดีเดน ซึ่งผลการพิจารณาปรากฎวา บริษัท เฟดเดอรัล อิเลคทริค จํากัด ไดรับรางวัล ระดับชาติ สถานประกอบการสหกิจศึกษาดี เดน ประเภทสถานประกอบการขนาดกลาง และขนาดยอมเชนกัน โดยไดเขารับรางวัล จากนายเสริมศักดิ์ พงษพานิช รัฐมนตรีชวย วาการกระทรวงศึกษาธิการในงาน “วันสห กิจศึกษาไทย” ครั้งที่ 5 ที่ศูนยนิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ที่ผานมา” ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตระหนัก และใหความสําคัญกับเรือ่ งสหกิจศึกษา โดย ไดกําหนดเปนนโยบายดังกลาวไวในแผน ยุทธศาสตรหลัก ของมหาวิทยาลัย ซึ่งการ ดําเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย วลั ย ลั ก ษณ ไ ด ดํ า เนิ น การร ว มกั บ สถาน ประกอบการและเครือขายภาคีสหกิจศึกษา อยางเปนระบบตามมาตรฐานของสมาคมสห กิจศึกษาไทย สอดคลองกับมาตรฐานทาง วิชาชีพและสอดคลองกับความตองการของ ตลาดแรงงานเพือ่ เปนการเตรียมความพรอม ดานอาชีพ พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให มีความพรอมในการทํางานใหมากทีส่ ดุ กอน ที่จะสําเร็จการศึกษา ทั้ ง นี้ ใ นป จ จุ บั น ศู น ย ส หกิ จ ศึ ก ษาฯ ม.วลัยลักษณ เปนตนแบบดานสหกิจศึกษา ในภาคใตมสี ถาบันการศึกษาตางๆ มาดูงาน ดู ง านด า นสหกิ จ ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย อยางตอเนื่อง “สํ า หรั บ แนวทางในการพั ฒ นา ศั ก ยภาพของนั ก ศึ ก ษานั้ น ทางศู น ย ส ห กิจศึกษาฯ จะเปนฝายเตรียมความพรอม ทางดานทักษะวิชาชีพ สวนทักษะทางดาน วิชาการนั้นทางคณาจารยในแตละสํานัก วิชา จะเปนผูดูแล นอกจากนั้นยังไดรวมกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัด อบรมเตรียมความพรอมใหกับคณาจารยซึ่ง จะออกไปนิเทศงานนักศึกษาทีอ่ อกไปปฏิบตั ิ สหกิจศึกษาอีกดวย” อย า งไรก็ ต ามในป จ จุ บั น นอกจาก สงนักศึกษาม.วลัยลักษณ ไปปฏิบัติสหกิจ ศึกษาภายในประเทศแลว ตั้งแตป 2544 เปนตนมาไดขยายเครือขายการปฏิบตั สิ หกิจ ศึกษาในตางประเทศ เชน ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร เวียดนาม จีน อินเดีย และประเท ศอื่นๆ ในแถบอาเซียน โดยในอนาคตจะประสานงานกั บ สถานประกอบการในประเทศออสเตรเลีย และแคนาดาเพื่ อ ส ง นั ก ศึ ก ษาไปในต า ง ประเทศมากยิ่ ง ขึ้ น อี ก ด ว ย ซึ่ ง ระบบสห กิจศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จะ สรางนักศึกษาใหเปนผูมีความพรอมทั้งดาน วิชาการและพรอมที่จะกาวสูการปฏิบัติงาน ในตลาดแรงงาน ที่ผานมาไดรับคําชื่นชม และไดรบั การยอมรับจากสถานประกอบการ โดยมีสถานประกอบการหลายแหงพรอม รับเขาทํางานทันที ทั้งนี้นอกจากรางวัลดัง กลาวแลวม.วลัยลักษณยงั ไดรบั รางวัล สถาน ศึกษาดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ ดี เดนระดับเครือขาย ซึง่ จะสอดคลองกับการเต รียมความพรอมของสถานศึกษาในการเขา สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 นี้ ดวย”


Çѹ·Õè 15 - 21 ÁԶعÒ¹ 2556

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทศโนโลยี (สสวท.) เลือกจังหวัด สงขลา จัดโครงการ บานนักวิทยาศาสตร นอย ผูป กครองสงลูกเขารวมจํานวนมาก เผยขชวยพัฒนาการเด็กไดมาก เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 สถาบัน สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทศโนโลยี (สสวท.) จัดกิจกรรม วันนักวิทยาศาตรนอย 2556 (Littie Scientists' Day 2013) โครงการ “บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย” ณ โรงแรมหาดทรายแกวรีสอรท จังหวัดสงขลา โดยมี นั ก เรี ย นระดั บ ปฐมวั ย จากโรงเรี ย น ตางๆ ผูปกครอง วิทยากรเครือขายทองถิ่น และหน ว ยงานต า งๆ เข า ร ว มกิ จ กรรม มากมาย นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผูอํานวย การ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (สสวท.) กลาววา สถาบันฯ เห็นความสําคัญของการปลูกฝงการเรียน รู  วิ ท ยาศาสตร ตั้ ง แต ร ะดั บ ปฐมวั ย จึ ง ได ดําเนิน "โครงการบูรณาการวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีปฐมวัย" ใหเด็ก ไดเรียนรูผานการสืบเสาะหาความรู การคิด และลงมือแกปญหาดวยประสบการณตรง อยางเหมาะกับวัย นักเรียนที่เขารวมโครงการจะไดรวม กิจกรรม 6 ฐาน ประกอบดวย กิจกรรม หวานเย็นชื่นใจ, ความลับของดิน, ถึงรอน ก็อรอยได, มหัศจรรยกังหันลม, วาวเลน ลม,โมบายเริ ง ลม โดยแต ล ะกิ จ กรรมจะ กระตุนการเรียนรูจากการตั้งคําถามและ รวมกันหาคําตอบไปพรอมกัน นําไปสูแรง บันดาลใจใหแกเด็กๆ ปฐมวัยในการเรียนรู วิทยาศาตร ไดเขาใจโลกในมุมกวาง และจะ เปนกาวสําคัญที่จะเรียนรูในระดับสูงตอไป “การทํ า กิ จ กรรมสนุ ก สนาน ผ า น สิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวเรา สามารถจูงใจ ใหเด็กสนใจสิ่งที่อยูรอบตัวมากขึ้น เพราะ วิทยาศาสตร เปนสิง่ ทีอ่ ยูร อบตัวเรา เราตอง จัดกิจกรรมใหสนุกสนาน” สวนเด็กจะเรียนรูกิจกรรมมากนอย แค ไ หนเราไม กั ง วล แต ใ ห เ ด็ ก ได ฝ  ก ฝน ลงมือทํา มีการทํางานรวมกันกับเพือ่ นๆ และ มีความกลาแสดงออก สามารถทําอะไรได ดวยตนเอง แมจะอยูในปฐมวัย เปนการปู พื้นฐานในการที่เด็กจะเรียนรูในระดับขั้นสูง ในอนาคต เพราะกระบวนการวิทยาศาสตร เปนกระบวนการหาความรูดวยวิธีการตางๆ ถาเราปลูกฝงใหมคี วามอยากรูอ ยากเห็นเปน ทุนกอน แลวลองลงมือทํา เด็กจะสามารถ บอกผูอื่นไดวาสิ่งที่เขาลงมือทําเปนอยางไร เพราะฉะนั้นเด็กปฐมวัย เปนวัยที่เราควรจะ ใหทุกอยางที่มีคุณคา จะเห็ น ว า มี ผู  ป กครองมาเข า ร ว ม กิจกรรมดวย เพราะการเรียนรูเกิดขึ้นไดทุก ที่ทุกเวลา ไมใชเฉพาะในโรงเรียน เชน ถา อยูที่บาน พอ แม อาจจะใหเด็กชวยเหลือ งานบาน เด็กก็จะเกิดการเรียนรู สําหรับจุด แข็งของกิจกรรมนอกจากจะเปนตัวกิจกรรม แลว ยังเปนตัวสรางเครือขายไปเรื่อยๆ เพื่อ ทําใหการเรียนรูของเด็กทั้งประเทศไปใน

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ - àÂÒǪ¹ 11B

ตามไปดู...สสวท.

ปนนักวิทยาศาสตรนอย

ทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังไดรับความรวมมือ จากหนวยงานราชการและหนวยงานเอกชน ที่เกี่ยวของดวย กิจกรรมครัง้ นี้ มีนกั เรียนระดับปฐมวัย จากโรงเรียนตางๆ มาเขารวมทัง้ หมด 19 เขต พื้นที่ โดยแบงเปน 1 เขต 1 โรงเรียน หลัง จากเสร็จสิ้นกิจกรรม จะนําไปขยายผลตอ ใหนกั เรียนโรงเรียนตางๆ ในจังหวัด เพือ่ สราง การเรียนรูการพัฒนาเด็กดานวิทยาศาสตร แบบองครวมใหแกเด็กทั่วประเทศ สิ่งจําเปนที่ ต องเน น คื อการเรี ยนรู  วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเรือ่ งการอาน มากยิ่งขึ้น เปนเครื่องชี้วัดของสถานศึกษา ตางๆ สวนการเตรียมพรอมเขาสูประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนอีก 2 ปขา งหนานัน้ อํานวย การสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาตรและ เทคโนโลยี (สสวท.) กลาววา ทาง สสวท. ไดมีการเตรียมพรอม โดยการทําสื่อตางๆ เปน 2 ภาษาทั้งหมด คือ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ สวนเปดเทอมใหมนี้ ก็จะมีการทําสื่อ เนื้อหาการสอนตางๆ ที่ใชในปจจุบัน เปน ภาษาอั ง กฤษ และกํ า ลั ง ดํ า เนิ น การปรั บ หลักสูตรใหมที่เชื่อมโยงกับสภาพแวดลอม ของผูเรียน รวมถึงการพัฒนาครู บุคลากร ทางการศึกษาใหมีความสามารถ เตรียม พรอมในการที่จะสอนนักเรียนในอนาคต นายแสนสุข สะนี ผูป กครองเด็กหญิง อารียา สะนี นักเรียนโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ จังหวัดยะลา กลาววา การเขารวมกิจกรรม ในวันนี้ เปนประโยชนกบั ตัวเด็ก ทีไ่ ดมโี อกาส ไดทดลองทางดานวิทยาศาสตร มีการพูดคุย กับเพือ่ นๆ ทําใหกลาแสดงออก และสามารถ นําไปถายทอดได จากการเขารวมกิจกรรม ตามฐานต า งๆตั ว เด็ ก เองก็ มี ค วามชอบ สนุกสนาน ถามีโอกาสอยากใหจัดงานแบบ นีข้ นึ้ อีก เพราะตัวเองอยากใหลกู ออกมาเปด หูเปดตาจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใตบาง อยากเชิ ญ ชวนเยาวชนที่ อ ยู  ใ นถิ่ น

ทุรกันดาน ที่ยังไมทราบขอมูลการเขารวม กิจกรรม สามารถดูขอมูลไดที่ โครงการบาน วิทยาศาสตรนอย หรือ ติดตอสํานักงานเขต พืน้ ทีท่ รี่ บั ผิดชอบวากิจกรรมครัง้ ตอไป จัดขึน้ ที่ไหน อยางไร และฝากถึงคุณครูที่เขารวม กิจกรรมใหนํากิจกรรมตางๆ เหลานี้ไปสาน ตอเด็กๆ ในพื้นที่ได นางอัจฉรา บุญชวย ผูปกครองเด็ก หญิงพชดาภา บุญชวย นักเรียนโรงเรียน อนุบาลสตูล จังหวัดสตูล กลาวถึงกิจกรรม โครงการบ า นวิ ท ยาศาสตร ที่ ต นเข า ร ว ม วา เด็กๆ ที่มารวมกิจกรรมจะมีความคิดที่ สรางสรรคขึ้น และมีความคิดริเริ่มใหมๆ สามารถเชื่อมโยงกับการเรียนวิชาอื่นๆ ได “โดยส ว นตั ว ลู ก สาวชอบการทํ า กิ จ กรรมเป น ประจํ า ซึ่ ง คิ ด ว า การที่ ไ ด ประดิษฐสิ่งของ หรือทํากิจกรรมใหมๆ จะ ชวยเสริมทักษะทางการเรียนรูดวย” “วันนี้เทาที่สังเกตดู รูสึกวาลูกสาว ชอบ และสนใจที่จะทํากิจกรรม ปกติเมื่ออยู บานจะชอบปน จักรยาน ออกกําลังกาย และ ชวยคุณแมทํากับขาว เชน หั่นผัก ทําไขเจียว นํ้ามันจะรอนเขาจะทราบ เพราะหัดใหเขา ชวยมีสวนรวมอยูตลอด จึงอยากจะเชิญชวนใหเด็กๆเขามา เรียนรู เพราะกิจกรรมที่ไดลงมือทํา สามารถ นําไปประยุกตใชที่บาน ในชีวิตประจําวันได

พรพรรณ ไวทยางกูร ก็อยากสงเสริม สนับสนุนโครงการดีๆ แบบนี้ นอกจากนี้ การจั ด กิ จ กรรมวั น นั ก วิทยาศาสตรนอย 2556 (Littie Scientists' Day 2013) ในโครงการ “บานนักวิทยาศาสตร นอย ประเทศไทย” ในภาคใตครั้งนี้ยังจัด พรอมกันทั้ง 4 ภูมิภาค ไดแก ภาคเหนือ ที่จังหวัดนาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จังหวัดศรีสะเกษ ภาคกลางกรุงเทพมหานคร ภาคใตจังหวัดสงขลา ตามความรวมมือของ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี สํานักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน สสวท. มหาวิทยาลัย และ องคกรเอกชนตางๆ ดวย


12B

กิจกรรมสังคม

สมาคมสตรีฯจับมือมูลนิธิชุมชนเข้มแข็ง จัดคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติฯ‘ดวงใจพ่อ’ วันที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 18.30 น. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ์ จังหวัดสงขลา โดยคุณฉัตรแก้ว คชเสนี ร่วมกับมูลนิธชิ มุ ชนเข้มแข็ง พ.ต.อ.ประสพ โชค พร้อมมูล และศิลปินเจ้าของบทเพลง อัลบั้มดวงใจพ่อ คุณพิมพ์วรัชญ์ โกศัย ดิลก จัดคอนเสิร์ตการกุศลเทิดพระเกียรติ “ดวงใจพ่อ” ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้ม แข็ง พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมี นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่า ราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี เปิด การจัดงานคอนเสิรต์ ครัง้ นี้ จัดขึน้ เพือ่ ถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และเป็นการปลูกจิตส�านัก ให้แก่นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ทัว่ ไป พร้อมสืบสานบทเพลงอันทรงคุณค่า หลากหลายศิลปิน อาทิ หรัง ร็อคเคสต ร้า, น้องเพชร อธิพัฒน์, เอ๊ะ จิรากร, สม ศักดิ์ เหมรัญ(กีตาร์มือเดียว), วงดุริยางค์ สากลมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(SKRU OIRCHESTRA), วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียน นวมินทราชูทิศ ทักษิณ รายได้สว่ นหนึง่ มอบให้ “เงินทุนโดย เสด็จพระราชกุศล กองทุนโกศัยดิลก เพื่อ ตั้งทุนในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ใน พระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรม ราชินูปถัมภ์ จังหวัดสงขลา, มูลนิธิชุมชน เข้มแข็ง, มูลนิธสิ วนประวัตศิ าสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์,มูลนิธิเรารักสงขลา” ภายในงานมีผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษา และสื่ อ มวลชน เข้ า ชมการแสดงจาก โรงเรียนต่างๆ และคอนเสิร์ตอย่างคับคั่ง กว่า 1,000 คน

Çѹ·Õè 15 - 21 ÁԶعÒ¹ 2556


â¦É³Ò 13B Çѹ·Õè 15 - 21 ÁԶعÒ¹ 2556

ครั้งที่ 1

27ก.ค.-4ส.ค.56

ณ ศูนยประชุมนานาชาติฯ มอ.หาดใหญ

บาน, สถาบันการเงิน, คอมพิวเตอร, โทรศัพท, จิวเวลรี่ และ OTOP ฯลฯ

Southern Book Expo 2013

“อานเพ�อรู มุงสูสังคมอาเซียน”

สมาคมผูจัดพิมพและผูจำหนายหนังสือแหงประเทศไทย

THE PUBLISHERS AND BOOKSELLERS ASSOCIATION OF THAILAND

• นิทรรศการและกิจกรรมสงเสริมการอาน • การสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ • งานแสดงหนังสือมุสลิม

พบโปรโมชั่น

สัปดาหหนังสือภาคใต

FOCUS one PLUS

ชมรมรานหนังสือ

รวมจัดโดย สอบถาม/จองบูธ 08 6488 0111 รวมบริจาคหนังสือ “โครงการสงตอความรู จากพี่สูนองชายแดนใต” สรางสรรคโดย

ครั้งแรกในภาคใต ที่ นำ 300 บูธ จากศูนยประชุมฯ สิริกิติ์ พรอมสวนลดพิเศษ 20-70%

พบ

สุรินทร เพ็ชรสังข


14B ¼ÙŒËÞÔ§

Çѹ·Õè 15 - 21 ÁԶعÒ¹ 2556

ทําในสิ่งที่อยากทํา ‘เกศ’พิพธิ ภัณฑม.หาดใหญ

สุธิษา ทองเถื่อน

สคอลัวัสมดีนคผะ ทูญาิ๊งนผูผูหอ าญินหนังฉบังบสือนีพิ้เราเฟ มพ "ภาคใตโฟกัส" นหาสาวสวย

ทํางานเกง พรอมกับความและมุมมองการทํางาน และใชชีวิตดีๆมาแนะนําอีกแลวละคะ สาวสวย ที่เรากําลังพูดถึงนี้ก็คือ นางสาวสุธิษา ทอง เถือ่ น หรือ "เกศ" ตําแหนง เจาหนาทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ หอเกียรติยศละหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัย หาดใหญ "เกศ" เผยว า ตอนนี้ ทํ า งานตํ า แหน ง งานเจาหนาที่พิพิธภัณฑ หอเกียรติยศละหอ จดหมายเหตุ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัย หาดใหญ ก ารทํ า งานจึ ง เป น การทํ า งานด า น บริการในการเยี่ยมชม และศึกษารวบรวมขอมูล เพิม่ เติมทัง้ ดานประวัตศิ าสตรเมืองหาดใหญและ งานพิพิธภัณฑดานเอกสาร การประชาสัมพันธ ตลอดจนการดูแล ซอมแซมและพัฒนา อุปสรรคการทํางาน ดานของงานคงเปน เรื่องของการที่จะประชาสัมพันธและทําใหคน และชุมชนเห็นความสําคัญของพิพิธภัณฑและ เปนศูนยการเรียนรูดานประวัติศาสตร วิธีแกไข ปจจุบนั พิพธิ ภัณฑจาํ เปนตองปรับปรุงพัฒนาให ทันสมัยและมีเทคโนโลยีในการนําเสนอเรือ่ งราว ตางๆใหนาสนใจและนาเรียนรูมากขึ้นสวนดาน การทํางานรวมกับผูอ นื่ ตองขึน้ อยูก บั การปรับตัว ขึน้ อยูก บั วัฒนธรรมองคกรทีแ่ ตละคนตองเรียนรู และที่สําคัญคือตองรับผิดชอบหนาที่ของตัวเอง ใหดีที่สุด รวมถึงการมีนํ้าใจตอผูรวมงาน ชวย เหลือซึ่งกันและกัน แนวทางในการทํ า งาน ของฉั น คื อ การ ทํ างานอย า งเป น ระบบ ขั้ นตอน ซึ่งทําใหเรา ทํ า งานได อ ย า งรอบคอบและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ

ความคิดสรางสรรคเปนตัวชวยในการ ทํางานทําใหเราพัฒนางานใหดีขึ้น และนาสนใจ เกิดแนวคิดใหมๆเสมอ และทําใหสนุกกับการทํางาน การดูแลตัวเองสําคัญมากใน การดําเนินชีวิต การมีชีวิตที่ดีไดเรื่อง การดูแลตัวเองทัง้ การทานอาหาร การ ออกกําลังกาย สุขอนามัย การนอน เหลานีส้ าํ คัญเปนสิง่ ทีท่ าํ ใหเราใชชวี ติ อยางมีความสุข และปราศจากโรคภัย และทํากิจกรรมตางๆในแตละวันได เต็มที่ สงผลตอสุขภาพจิตดีและกาย แข็งแรง ทําใหเราบุคลิกภาพภายนอก ดีเชนกัน เปนคนคิดบวก คิดแตสงิ่ ดี ๆ และมีความสุข การรับประทานอาหารจะเลือก ทานอาหารที่มีประโยชน พยายาม ทานใหค รบ 5 หมู  หลี กเลี่ ยงขนม ขบเคี้ ย ว นํ้ า อั ด ลม และต อ งทาน อาหารใหครบ 3มื้อ ใหตรงเวลา การ ทานวิตามินนอยมาก เพราะพยาม ยามทานอาหารทีม่ ปี ระโยชนมากกวา จะทานก็ตอ เมือ่ บางชวงทีร่ า งกายพัก ผอนนอยหรือทํางานหนัก วิตามินที่ ทานประเภท วิตามินซี นํ้ามันตับปลา เคล็ ด ลั บ การดู แ ลผิ ว พรรณ ไม มี อ ะไรเยอะค ะ จะเน น ดู แ ลจาก ภายในการทานอาหาร ผิวพรรณก็ จะดูแลทัว่ ไป การใชครีมบํารุงผิวและ กันแดด และจะใชสมุนไพรหรือของ ธรรมชาติในการดูแลผิว เชน มะขาม


´Ç§ 15B

Çѹ·Õè 15 - 21 ÁԶعÒ¹ 2556

ลัคนาราศีตุลย วันที่ 15 ต.ค.-14 พ.ย.

การเงิน มีโชคลาภจากการเดินทางไกล หรือไดลาภโดยเสนหา จากญาติผใู หญ คนรัก คูค รอง ทีอ่ ยูต า งประเทศ การงาน ธุรกิจทีต่ ดิ ตอ กับตางประเทศ หรือ องคกร หนวยงานราชการ มีโอกาสกาวหนา ประสบ ผลสําเร็จ แตใหระวัง คําพูด เจรจาตกลงสิ่งใดไว ก็ตองทําใหไดตาม นั้น ถาผิดพลาด เหลวไหล ก็อาจทําใหคุณเสียชื่อ เสียเครดิต ถูกฟอง รอง ดําเนินคดีได

ลัคนาราศีพิจิก วันที่ 15 พ.ย.-14 ธ.ค. 15 - 21 มิถุนายน 2556 ลัคนาราศีเมษ วันที่ 15 เม.ย.- 14 พ.ค.

เปยกในการขัดผิวนํ้าผึ้ง มะนาว ไข ซึ่งจะหาสูตร ตางๆมาบํารุงทั้งหนาและตัว มุมมองการดูแลตัวเองของสาวยุคใหมแบบ เรงรัด ซึ่งจะมีการฉีดหรือเรงขาวตางๆ ในปจจุบันมี เยอะมาก เพราะสื่อตางๆที่ไวและทันสมัยการเลียน แบบดาราแบะคนมีชอื่ เสียง ฉันมองวาสิง่ เหลานีเ้ ปน สิ่งสังเคราะห ยอมประกอบดวยสารเคมีมากมาย คงไมเปนผลดีในระยะยาวแนนอน สวยภายนอก ไม สํ า คั ญ เท า สวยจากภายในที่ ม าจากจิ ต ใจคะ เพราะสิ่งเหลานี้มาจากการดูแลตัวเอง ดูแลตัวเอง ใหมีจิตใจงามหมั่นขัดเกลาจิตใจตัวเอง และสวย ธรรมชาติจากการใชของใชที่เปนธรรมชาติผานการ ปรุงแตงนอยที่สุด เพราะฉันเชื่อวาผูหญิงทุกคนมี ความสวยในตัวเองคนละแบบแตกตางกัน การผอนคลาย คือการทําในสิ่งที่ชอบ ทําไป เลยคะเพียงแคสิ่งนั้นไมทําใหคนอื่นเดือดรอน สวน ตัวเปนคนที่ชอบมองหาสิ่งหาและเรียนรูสิ่งใหมๆ เสมอ การไดเดินทางทองเที่ยว เปนสิ่งที่ชอบที่สุด ไมวา ปลายทางจะเปนอยางไรในการเดินทางถือเปน ประสบการณทจี่ ะทําใหเรามองเห็นมุมมองตางๆ สิง่ ที่พบเจออาจจะสอนเราในสิ่งที่เราไดเจอมาหรือสิ่ง ใหมที่เราสามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตได คติประจําใจ ทําในสิ่งที่อยากทํา และไม ทําใหคนอื่นเดือดรอน หนังสือที่ชอบอานมีหลายแนวนวนิยายแปล สมัยม.ปลายชอบเรื่องprincess diaries ออกแนว เด็กวัยรุน แตตวั ละครเอกนิสยั นารักมาก รูส กึ เหมือน เธอเปนตนแบบของตัวเองเหมือนกันและชอบเรือ่ งบ ริดเจ็ท โจนไดอารี่ แนวจะโตขึ้นมาหนอยวัยทํางาน มีทั้งเรื่องของการทํางาน ความรัก ถายทอดผานตัว ละครเอกที่สนุกและฮามาก แนวจิตวิทยาก็ชอบนะ คะบางครั้งก็ตองคอยหาหนังสือที่ใหกําลังใจอยาง เรื่องพันครั้งที่หวั่นไหวกวาจะเปนผูใหญ ใหมุมมอง การเปนผูใหญไดทุกดานในชีวิตจริงๆ สิ่งที่อยากฝากถึงผูหญิง ผูหญิงทุกวันนี้เรา สวยและเกงไดไปพรอมๆกัน สวยทั้งภายในและ ภายนอก ฉลาดในการดูแลตัวเองได ถาคุณมองเห็น คุณคาในตัวเอง บางคนขาดความมั่นใจจึงพยาม ยามทําตัวเหมือนคนนูน คนนี้ ซึ่งเราตองเปนตัวของ เราเองคือเสนหของคุณเองที่ไมมีใครเหมือน รักตัว เองใหมากๆคะ

การเงิน รายไดมีโอกาสไดมาจากการเดินทาง การเจรจา ติดตอ ที่ควรทําอยางรวบรัด, อาจจะไดลาภ ผลประโยชน จากการ พบปะ สังสรรค ญาติพี่นอง มิตรสหาย คนรัก การงาน การเจรจา ติดตอ ทําสัญญาซื้อขาย หรือ ภารกิจที่ตองเดินทางไปตางจังหวัด มี โอกาสประสบผลสําเร็จสูง ความรัก บรรยากาศความรัก รื่นรมย มี ความสุข คนโสดมีโอกาสพบรัก ลัคนาราศีพฤษภ วันที่ 15 พ.ค.-14 มิ.ย. การเงิน ควรวางแผนการเงินใหรอบคอบ เพราะรายจายอาจ สูงกวารายรับ...มาก ควรวางแผน ในการติดตอ เจรจา ทําอยางไรเพือ่ จะไดในสิง่ ทีต่ อ งการ การงาน การลงทุน เริม่ โครงการใหมๆ เปนระยะ ทีค่ วรพิจารณาใหรอบคอบ เพราะมีเกณฑทงี่ บจะบานปลาย ไมเปนไป ตามทีค่ าดการณ ความรัก บรรยากาศความรักยังสดใส รืน่ รมยดี คุณ กับคนรักคูครองมีปญหาขัดแยงทะเลาะวิวาทกันได ลัคนาราศีเมถุน วันที่ 15 มิ.ย.-14 ก.ค. การเงิน สะพัดไมขัดสน มีโชคลาภ การงาน เปนระยะที่ การ เจรจา ตอรอง หาผลประโยชน โดยใชคําพูด เอกสาร ที่นาเชื่อถือ จะมี โอกาสประสบความสําเร็จ ความรัก รักใคร ก็มโี อกาสไดสมปรารถนา แต อารมณที่แปรปรวนตามประสาคนธาตุลม อาจทําให "เบื่อ" ได งายเชนกัน

ลัคนาราศีกรกฎ วันที่ 15 ก.ค.-14 ส.ค. การเงิน รายไดมีโอกาสเขามาหลายทาง การงาน กาวชาๆ แตมั่นคง ยังทําใหมีโอกาสดี คอย ๆ เดินไป อยางขยัน และ อดทน ความสําเร็จรอคุณอยูแลว ความรัก บรรยากาศสดใส รื่นรมย มีความ หวัง มองเห็นอนาคตที่สุขใส สําหรับความรักที่ตองแอบๆ ซอนๆ หรือ ประเภท รักนะ แตไมกลาบอก ก็มีโอกาสไดรับสัญญาณที่ดีจากคนที่ คุณสนใจ

ลัคนาราศีสิงห วันที่ 15 ส.ค.-14 ก.ย.

การเงิน มีโชคลาภเขามาหลายทาง ไดผลประโยชนจากการ พบปะ คนรัก มิตรสหาย การงาน เปนระยะเวลาที่เหมาะกับการขยาย กิจการ ลงทุนเพิ่ม หรือเริ่มโครงการใหมๆ เพราะมีโอกาสประสบผล สําเร็จ ความรัก การนัดพบปะ สังสรรค ทั้งคนรัก มิตรสหาย มีแต เรื่องรื่นเริง นายินดี ถาเปนคนโสดก็มีโอกาสพบรัก เจอคนถูกใจ จาก งานเลี้ยง สังสรรค

ลัคนาราศีกันย วันที่ 15 ก.ย.-14 ต.ค.

การเงิน มีโอกาสไดโชคลาภ ไดผลประโยชนพิเศษจากการ งาน การงาน ศิลปะการพูด การเจรจา ตอรอง ก็ยังอยูในเกณฑที่จะ ทําใหประสบความสําเร็จในธุรกิจ ทั้ง การลงทุน ขยายงาน เริ่มโครง การใหมๆ ความรัก หวาดระแวง หวั่นไหว อาจทําใหความรักที่เพิ่ง "เริ่มตน" ..สะดุด แตสําหรับคนมีคูรัก คูครอง ที่มีปญหาเกือบแตกหัก เปนระยะเวลาที่เหมาะจะพูดคุย ปรับความเขาใจ

การเงิน มีโอกาสที่จะมีรายรับเพิ่มขึ้นหลายทาง สวนแบง ผล กําไร จากการทําธุรกิจ , ไดรับเงินสวนแบงจากกองมรดก, ลูกหนี้นํา เงินมาคืนให , ไดลาภโดยเสนหาจากคนรัก คูครอง ฯลฯ การงาน ให ระวังการเจรจา ติดตอ กับ เพศตรงขาม รวมถึงการลงทุนรวมกัน เพราะ อาจมีเรื่องขัดแยง ความรัก คนมีคูรัก คูครอง บรรยากาศความรัก ราบ รื่น ดวยความรัก และ เขาใจ แตระวังปญหาจุกจิกภายในครอบครัว จะ ทําใหขัดแยง จนทะเลาะเบาะแวงกันได

ลัคนาราศีธนู วันที่ 15 ธ.ค.-14 ม.ค. การเงิน รายได-รายจาย หมุนเวียนสะพัด แตไมขัดสน การ เจรจา ติดตอ พูดจาเสนาะหู อยางมีกาลเทศะ จะทําใหมีโอกาสไดผล ประโยชนจาก หุนสวน คูคา คูสัญญา หรือ คูครอง อยางที่คาดหวัง ราย จาย การงาน การเจรจา ติดตอ ทําสัญญากับคูคา หรือ การเจรจาขอ ลงทุนเพิ่ม ขยายกิจการ กับหุนสวน ยัง มีโอกาสประสบผลสําเร็จ ความ รัก ความรักยังสดใส คนโสดยังมีโอกาสพบรัก

ลัคนาราศีมังกร วันที่ 15 ม.ค.-14 ก.พ. การเงิน การลงทุน โดยเฉพาะการซื้อขายอสังหาริมทรัพย อาจ ทําใหขาดทุนจํานวนมาก ควรดูแล ใสใจ เปนพิเศษ สําหรับคาใชจาย ของบุตร-ธิดา ที่อาจจะสูงกวาปกติ การงาน งานนายหนา งานที่มี ตัวแทน เอเยนต ไดผลดี มีโอกาสเจริญกาวหนา โดยเฉพาะงานดาน ผลิตภัณฑเสริม อาหาร บํารุงสุขภาพ ความสวยงาม จะไดผลดีเปนพิเศษ ความรัก สัปดาหนี้ ระวังคําพูดยกยอง ชมเชย "คนอืน่ " อาจทําใหคนใกล ตัว หวาดระแวงหึงหวง จนมีปญหาขัดแยง ทะเลาะวิวาท

ลัคนาราศีกุมภ วันที่ 15 ก.พ.-14 มี.ค. การเงิน การเจรจา ติดตอ ที่เหมาะสม จะทําใหไดผลประโยชน ตามที่คาดหวัง แตก็ยังเปนระยะที่ควรสํารองเงินไวมากๆ การงาน นัก วิชาการ นักเขียน นักประพันธ มีโอกาสเจริญกาวหนา จะไดรับการ ติดตอใหเริ่มงานใหมๆ แตธุรกิจที่มีหุนสวน ใหระวังการเจรจา ตอรอง ผลประโยชนในระยะนี้ อาจทําใหกินแหนงแคลงใจ จนเปนอุปสรรคที่ จะลงทุนเพิ่ม ความรัก การสื่อสาร ติดตอกันในโลกออนไลน อาจทําได พบรัก เจอคนถูกใจ ที่มีความคิด ทัศนคติ ตรงกัน แตระวังยับยั้งใจ มีสติ พิจารณาใหรอบคอบกอน วาจริงใจหรือหลอกลวง?

ลัคนาราศีมีน วันที่ 15 มี.ค.-14 เม.ย.

การเงิน มีโอกาสไดรับสวนแบงผลประโยชน ผลกําไร จากการ ทําธุรกิจของครอบครัว โดยเฉพาะ การเจรจา ติดตอ ทําสัญญา ซื้อขาย บาน ทีด่ นิ มีโอกาสประสบความสําเร็จ ไดเงินจํานวนมาก การงาน ธุรกิจ มีโอกาสเติบโต ขยายกิจการ โดยเฉพาะดานอสังหาริมทรัพย .. แตการ ลงทุน เริ่มโครงการใหม ยังไมใชเวลาที่จะ "ทํา" ตอนนี้ ควรใชเวลาใน การติดตอ เจรจา ศึกษาขอมูลกับผูเกี่ยวของกอน ความรัก คนมีคูรัก คู ครอง ความรักราบรืน่ มีความสุข แตระวังอยาเผลอเอาปญหาของเพือ่ น บาน หรือ ญาติพี่นอง มาเปนประเด็นถกเถียงกัน เพราะอาจลุกลามจน ทะเลาะกันเองได..คนโสด ก็ยังมีโอกาสพบรัก เจอคนถูกใจ เปนคนใกล ตัว เปนญาติพี่นอง หรือ เพื่อนบาน

คําโปรย : หนังสือ "ทําไม

ชี วิ ต ต อ งติ ด กรรม 6 ตอน กระจกสองกรรม" เลมนี้ ได ถ า ยทอดเรื่ อ งราวกฎแห ง กรรมในรู ป แบบต า งๆ ที่ คนมากมายยั ง คงหลงผิ ด และกอนกรรมเหลานี้อยาง ไมเปนเดือดเปนรอน และ ไมคิดถึงผลกรรมที่จะตาม มา เหตุเพราะวาพวกเขา เหลานั้นไมเชื่อ อยาใหคุณ เปนคนหนึ่งที่ตองสัมผัสผล แหงบาปกรรมดวยตนเอง ดูจากตัวอยางชีวิตของผูอื่น เพื่ อ อุ ท าหรณ ส อนใจและ หันหนามาทําความดีสะสม ชื่อหนังสือ : ทําไมชีวิตตองติด บุ ญ เพื่ อ ให ก รรมดี ที่ เ รา กรรม 6 ตอน กระจกสองกรรม สรางไวสง ผลใหชวี ติ ในภาย ชื่อผูเขียน : ริว จิตสัมผัส ภาคหนา

10 อันดับหนังสือขายดี

1. นาจะรูอยางนี้ตั้งแตตอนอายุ 20 ผูเขียน Tina seelig ราคา 170 บาท 2. ติวหุนรวยดวยวีไอ ผูเขียน อธิป กีรติพิชญ ราคา 225 บาท 3. อานงบการเงิน เพื่อลงทุนหุน ผูเขียน Rick Daddy ราคา 199 บาท 4. เข็มทิศชีวิตมั่งคั่ง ผูเขียน ฐิตินาถ ณ พัทลุง ราคา 190 บาท 5. คูมือเริ่มตนเลนหุน Online ผูเขียน อัครพงศ ขวงธนะชัย ราคา 199 บาท 6. ลงทุนหุนอยางสบายใจ ผูเขียน ดร.นิเวศน เหมวชิรวรากร ราคา 195 บาท 7. พันครั้งที่หวั่นไหวกวาจะเปนผูใหญ ผูเขียน คิม รันโด ราคา 199 บาท 8. กินกบตัวนั้นซะ ผูเขียน ไบรอัน เทรซี่ ราคา 150 บาท 9. เลนหุนดูกราฟไมยาก ผูเขียน นุกูล สุขประการ ราคา 195 บาท 10. คิดเปนรวยกอน ผูเขียน สมคิด ลวางกูร ราคา 150 บาท


16B áËÅ‹§§Ò¹

Çѹ·Õè 15 - 21 ÁԶعÒ¹ 2556

ประสบการณ์การเรียนรู้วิธีการสอน ในโรงเรียนประถมของอเมริกา

วั ส ดี ค รั บ ฉบั บ นี้ ผ มเขี ย น บทควำมระหว่ำงกำรเดินทำง ต่ำงประเทศโดยผมขอแชร์เรื่องเล่ำจำก เพื่อนคนไทย(คนหำดใหญ่นี่แหล่ะ) คน หนึ่งที่อยู่อเมริกำมำเกือบยี่สิบปี เขำมีลูก และส่งลูกเรียนทีน่ ี่ เพือ่ นผมเล่ำว่ำวิธกี ำร เรียนกำรสอนของเมืองนอกมีทั้งดีและ ไม่ดีปนกัน ส่วนที่ดีเรำควรน�ำมำปรับใช้ ให้เกิดประโยชน์ บทคัดบทสนทนำของ เพื่อนมำให้ ลองมำฟังกันดูนะครับว่ำได้ แง่คิดอย่ำงไรบ้ำง กำรเรียนของเด็กนอก จะให้อิสระ ทำงกำรคิดกำรกระท�ำตั้งแต่เกิดเลย คือ ให้เล่นมันทั้งวัน ของเล่นก็ไม่ต้องซื้อแพง แค่หำได้ตำมบ้ำนตำมครัวก็เอำมำเล่นได้ แล้ว อันนีท้ ไี่ ทยมีหนังสือให้อำ่ น ฉันซือ้ ไป อ่ำนประกอบ และเค้ำจะสนับสนุนกำร อ่ำนหนังสือ ทำงรัฐก็สนับสนุนมำก ทุก ซัมเมอร์จะมีโปรแกรมกำรอ่ำนให้เด็กๆ ได้ร่วมกิจกรรม เด็กนอกไม่ใช่อ่ำนหนังสือเก่งทุก คน แต่ก็มั่นใจเถอะว่ำเด็กไทยเรำอ่ำน เขี ย นเก่ ง กว่ำ เค้ ำ ในช่ ว งระยะแรกของ ชีวิตนะ ลูกฉันก็ยังสู้เด็กไทยในหลำย เรื่องไม่ได้ ฉันยอมรับเลย แต่ว่ำท�ำไม เค้ำเก่งทำงเทคโนโลยีกว่ำเรำล่ะ ก็เพรำะ ระยะเวลำที่เรำเน้นกำรอ่ำนเขียนหนังสือ สวยๆ เค้ำเอำเวลำเหล่ำนั้นมำเล่นของ เล่น ท�ำกิจกรรม กีฬำมำอันดับหนึ่ง เริ่ม ตั้งแต่เล็กๆ เลย ซึ่งฉันก็เห็นเด็กไทยท�ำ

ฉบับที่ 797 ประจ�ำวันที่ 15-21 มิถุนำยน 2556

เหมือนกัน แต่ยังเป็นแค่กลุ่มน้อยนะ เด็ก นอกเขียนหนังสือแย่มำกถึงมำกที่สุด แต่ เด็กไทยเรำเขียนได้สวยมำกๆ เรียกว่ำกำร เน้นที่แตกต่ำงนะ ในห้องเรียน ครูจะต้องใช้ จิตวิทยำมำกๆ ในกำรสอน และอดทนสุดๆ เพรำะในขณะทีเ่ ด็กไทยนัง่ นิง่ ๆ ฟังครูพดู เด็ก อเมริกนั จะยกมือถำมค�ำถำมตลอด เป็นหนึง่ ในข้อสอบ ถ้ำเด็กไม่ร่วมมือในห้องก็จะต้อง คุยกับพ่อแม่ ให้ชว่ ยทีบ่ ำ้ นด้วย ไม่งนั้ ไม่ผำ่ น กำรท�ำรำยงำนก็เริ่มตั้งแต่ป.1 ครูจะ บอกว่ำท�ำยังไง ไปหำข้อมูลจำกเน็ต หนังสือ หรือแมกกำซีนก็ได้ เด็กก็จะไปหำ หัวข้ออะไร ก็ได้ตำมกลุ่มที่ครูก�ำหนด เช่น กีฬำ ลูกฉัน

เค้ำก็เลือกนักกีฬำทีเ่ ค้ำชอบ แล้วสนุกกับมัน มำก ท�ำเสร็จต้องออกไปพูดให้เพือ่ นๆ ฟังอีก เป็นขบวนกำรต้นจนจบ แล้วก็เปลี่ยนหัวข้อ ต่อไป รำยงำนอีกชิน้ ก็เกีย่ วกับสัตว์ ก็เหมือน เดิม แต่เด็กได้คิดอิสระว่ำเรำจะท�ำออกมำ แบบไหนให้ตรงตำมที่ครูต้องกำร กำรเรียน ของลูกฉันจะสอนให้เขำคิดตำมมำกกว่ำกำร บอกว่ำคิดทีถ่ กู เป็นอย่ำงไร เมืองนอกผูใ้ หญ่ ยอมให้เด็กคิดต่ำง คิดผิดได้ แต่เรำจะช่วยชี้ ทำงที่ถูกต้องให้ เด็กเมืองนอกมีโอกำสลอง ผิดลองถูก แต่เด็กไทยต้องถูก แล้วผู้ใหญ่ จะเอ็นดู ผู้ใหญ่ทำงโน้นให้โอกำสเด็กท�ำ ผิดแต่บอกทันทีวำ่ มันผิดอย่ำงไร ตรงนัน้ เลย

ไม่อำยใคร คนไทยจะรอมำพูดที่บ้ำนเพรำะ อำยคน เด็กเล็กก็จะมองว่ำมันถูกถ้ำเรำไม่ แก้ไข ณ ตรงนั้น ฉันเองก็จะลุยลูกทุกครั้ง ที่เค้ำท�ำผิด ตอนที่เรำอยู่เมืองไทยก็ยอมรับ ว่ำอำยมำกไม่กล้ำดุลูก จะรอท�ำที่บ้ำน สิ่ง นี้ต่ำงกัน ฉันรู้เลยว่ำ ลูกคิดว่ำเรำโอเคกับ ตรงนั้น แล้วก็ท�ำอีกซ�้ำๆ บ่อย ท�ำให้เด็ก แยกแยะ กล้ำแสดงออก ไม่เขินอำยในข้อ บกพร่อง และที่ส�ำคัญเขำจะเป็นผู้ใหญ่ได้ รวดเร็วกว่ำเด็กไทย ผมคิ ด ว่ ำ เรื่ อ งเล่ ำ อั น นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์กับพ่อแม่คนไทยไม่มำกก็น้อยนะ ครับ สวัสดีครับ

แผนกต้อนรับส่วนหน้า - ขับรถจักรยำนยนต์ และรถยนต์ได้ 1. พนักงำนต้อนรับส่วนหน้ำ (Guest และมีใบอนุญำตขับขี่ Service Agent) ชำย/หญิง 3 ต�ำแหน่ง เงินเดือน 9,000 บำท แผนกแม่บ้าน สวัสดิกำร โบนัส , ประกันสังคม , ประกาศรับสมัคร 1. พนักงำนซักรีด (Laundry Attenพนั ก งำนเพศหญิ ง อำยุ 20 ปี วันหยุดประจ�ำปี , วันหยุดพักร้อน , เบี้ยขยัน dant) ชำย/หญิง 1 ต�ำแหน่ง ขึ้นไป จบกำรศึกษำปวส.ขึ้นไป ขับขี่รถ , ประกันอุบัติเหตุ 2. พนักงำนท�ำควำมสะอำด (Public จักรยำนยนต์ได้ สนใจสมัครได้ที่ : โครงกำร ต�าแหน่ง : ช่างไฟฟ้า 5 อัตรา , ผู้ Area Attendant) ชำย/หญิง 1 ต�ำแหน่ง บ้ำนสำยชล โทร 081-8986294 ,084แผนกอาหารและเครื่องดื่ม ช่วยช่าง 3 อัตรา 8917859 1. พนักงำนเสิร์ฟ (Waitress / Waitเพศ : ชำย er) ชำย/หญิง 1 ต�ำแหน่ง ระดับกำรศึกษำ ปวช.ขึ้นไป 2. พนั ก งำนจั ด เลี้ ย ง (Banquet คุณสมบัติ -มี ค วำมอดทน ขยั น ประกาศรับสมัครงาน ซื่ อ สั ต ย์ และรั บ ผิ ด ชอบงำนที่ ไ ด้ รั บ มอบ Waiter) ชำย/หญิง 1 ต�ำแหน่ง แผนกครัว หมำยได้ หจก.จัส เอ็นจิเนียริ่ง 1. Pastry Chef ชำย/หญิง 1 ต�ำแหน่ง เงินเดือน 10,500 บำทขึ้นไป ด�ำเนินงำนเกี่ยวกับจ�ำหน่ำยและติด 2. กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊กครัวยุโรป (Chef De สวัสดิกำร ค่ำ OT , โบนัส , ประกัน ตั้งระบบไฟฟ้ ำ แรงสูง-ต�่ำ ให้กับโรงงำน สังคม , วันหยุดประจ�ำปี , วันหยุดพักร้อน Partie / Demi Chef) ชำย/หญิง 2 ต�ำแหน่ง อุตสำหกรรม 3. หัวหน้ำส่วนล้ำงและจัดเก็บภำชนะ ต้องกำรรับสมัครต�ำแหน่งงำน ดังนี้ , เบี้ยขยัน ,เบี้ยเลี้ยงต่ำงจังหวัด , ประกัน (Chief Steward) ชำย/หญิง 1 ต�ำแหน่ง อุบัติเหตุ 4. พนักงำนล้ำงและจัดเก็บภำชนะ ติดต่อได้ที่ ห้ ำ งหุ ้ น ส่ ว นจ� ำ กั ด จั ส ต�าแหน่ง : ธุรการ 2 อัตรา เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง 375/1 ถ.สำครมงคล 2 (Steward) ชำย/หญิง 5 ต�ำแหน่ง เพศ : ชำย ,หญิง แผนกสุขภาพ ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110 ระดับกำรศึกษำ ปวช.ขึ้นไป 1. พนักงำนนวดสปำ (Therapist) คุณสมบัติ -มี ค วำมอดทน ขยั น โทร. 0824295858 เวลำ 09.00-17.00 น. หญิง 1 ต�ำแหน่ง ซื่ อ สั ต ย์ และรั บ ผิ ด ชอบงำนที่ ไ ด้ รั บ มอบ แผนกขาย รับสมัครพนักงาน หมำยได้


áËÅ‹§§Ò¹ 17B

Çѹ·Õè 15 - 21 ÁԶعÒ¹ 2556 1. ผู้จัดการ หรือรองผู้จัดการฝ่ายขาย ความท้าทายทางร่างกาย *** ชาย/หญิง 1 ต�าแหน่ง แผนกช่าง รายได้ขั้นต�่า เริ่มต้นที่ 9,000 บาท 1.ช่างทั่วไป (Engineer Attendant) สวัสดิการ ชาย 2 ต�าแหน่ง 1. เงินค่าบริการ (Service Charge) แผนกทรัพยากรบุคคล 2. เบี้ยขยันทุกเดือน 1.เจ้าหน้าทีท่ รัพยากรบุคคล (Human 3. ชุดยูนิฟอร์มฟรี Resources Officer) ชาย 1 ต�าแหน่ง 4. อาหารฟรี 3 มื้อ แผนกรักษาความปลอดภัย 5. ประกันชีวิตแบบกลุ่ม 1.ผูจ้ ดั การแผนกรักษาความปลอดภัย 6. ประกันสังคม (Chief Security) ชาย/หญิง 1 ต�าแหน่ง 7. งานเลี้ ย งวั น เกิ ด พนั ก งานเดื อ น 2. เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย ละ 1 ครั้ง (Security Officer) ชาย/หญิง 1 ต�าแหน่ง 8. รางวัลพนักงานดีเด่น ประจ�าเดือน * ต�าแหน่งที่เอื้อส� าหรับผู้สมัครที่มี และประจ�าปี

9. การฝึ ก อบรม ทั้ ง ภายในและ ภายนอกโรงแรม 10. วันหยุดประจ�าสัปดาห์ 6 วันต่อ เดือน 11. ค่าภาษาที่สาม 12. เงินพิเศษส�าหรับการเพิม่ ยอดขาย ห้องพัก (Up Selling) ผู ้ ส นใจสามารถมาสมั ค รได้ ด ้ ว ย ตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 โรงแรม เซ็นทารา หาดใหญ่ หรือส่ง E – mail : Hrchy@chr.co.th, Aisara@chr.co.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074 – 352222 ต่อ 2638-9

บริษัท สมาร์ทโฮม หาดใหญ่ จ�ากัด ต้องการรับสมัครงานต�าแหน่งดังนี้ 1. ช่างฝ่ายผลิต จ�านวนหลายอัตรา ท�างานในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่รายได้ 500 บาท/วัน เพศชาย อายุ 19 ปี ขึ้นไป 2. โฟร์แมน 1 อัตรา เพศชาย วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขาก่อสร้าง ยา หรือสาขา ทีเ่ กีย่ วข้อง มีประสบการณ์การท�างานอย่าง น้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ สนใจสมัครได้ที่ : บริษัท สมาร์ทโฮม หาดใหญ่ จ�ากัด 60/8 หมู่ 7 ถ.คลองแหคูเต่า ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร : 074-426707,081-7386060 Fax.074-426708

บริษัท นีโอ พ้อยท์ รับสมัครงานประจ�า รายได้ดี (รายเดือน-รายวัน) ต�าแหน่ง

พนักงานขับรถ รับส่งสินค้า-เอกสาร

คุณสมบัติ - เพศชาย - อายุ 20-45 ปี - วุฒิการศึกษาขั้นต�่า ม.3 - มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์

ติดต่อ :

074-425561-2


18B áËÅ‹§§Ò¹

Çѹ·Õè 15 - 21 ÁԶعÒ¹ 2556

บริษัท เรดารเทเลคอม จํากัด (ตรงขาม Big c Extra) รับสมัครงาน ...ดวน !!!

พิเศษ

1. พนักงานบัญชี 2 ตําแหนง

3. พนักงานฝายขาย

2.พนักงานฝายการตลาด

4. พนักงานขายสง

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความรูทางดานบัญชี สามารถป ด งบได จ ะพิ จ ารณาเป น

จํานวน 2 ตําแหนง มีประสบการณทางดานการตลาด เชน จัดงาน Event จัดโปรโมชั่น สามารถขับขี่รถยนตไดพรอมมีใบขับขี่

จํานวน 10 ตําแหนง มีมนุษยสัมพันธดี ยิ้มแยมแจมใส สามารถทํางานเวลาหางได

จํานวน 2 ตําแหนง

มีมนุษยสัมพันธดี ยิ้มแยมแจมใส สามารถขับรถยนตได พรอมมีใบขับขี่

5. รับสมัครนักศึกษาเขาทํางาน

คุณสมบัติ Part Time ในตําแหนงพนักงานขาย ช ว งเวลา : ให นั ก ศึ ก ษาระบุ เ วลาว า งที่ -มีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบ ต อ งการทํ างาน -มีความตั้งใจในการทํางาน คาตอบแทนเปนรายชั่วโมง เริ่มตนที่ 30 บาท/ชั่วโมง และจะมีการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือน โดยจะดูจาก ความสามารถในการทํางาน และความรับผิดชอบ

สนใจสมัครงานไดที่ ...

บริษัท เรดารเทเลคอม จํากัด (ตรงขาม Big c Extra) 636 ถ.เพชรเกษม ต. หาดใหญ อ. หาดใหญ จ. สงขลา 90110

Tel : 074-464111


ʵÙÅ 19B

Çѹ·Õè 15 - 21 ÁԶعÒ¹ 2556 ผ่านครึง่ ทาง หาเสียงเลือกตัง้ นายก อบจ. สตูล “สัมฤทธ์”มัน่ ใจกระแสตอบรับ และ ฐานปชป.ที่เหนียวแน่น บอกช่วงนี้ต้อง “คุมรูปมวย” ขณะที่ “ซอลีฮนี ”ก็มนั่ ใจฐาน มุสลิม 75% ที่คู่แข่งจะเจาะไม่เข้า ด้าน “ส.ส.ธานินทร์” เปิดตัวหนุนผู้ท้าชิง นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ ผูส้ มัคร

สัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ รับเลือกตัง้ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สตูลเบอร์ 1 กล่าวถึงหาเสียงหลัง ผ่านการรับสมัครเลือกตั้งไปกว่า 2 สัปดาห์ ว่า จากการปราศรัยและหาเสียงประชาชน ให้การตอบรับดีมาก ขณะนี้เป็นการรักษา รูปมวย ทั้งนี้ กระแสของพรรคประชาธิปัตย์ ยังเป็นส่วนช่วยหนุนในเรือ่ งของฐานคะแนน เสียง เพราะด้านพรรคมีคะแนนนิยมอยู่ แต่ ในขณะนี้คนสตูลกับการเลือกตั้ง อบจ.นั้น ค่อนข้างจะเงียบมาก ไม่ค่อยมีใครวิเคราะห์ หรื อ พู ด คุ ย ในประเด็ น นี้ สาเหตุ เ พราะมี กระแสด้านศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง “เราหาเสียงตามแผนที่วางไว้ และ ปัญหาตอนนี้คือ เรื่องฝนตก แต่ก็ได้มีการ แก้ไขโดยหาสถานที่ที่มีหลังคาบังฝน จัด ปราศรัย” นายสัมฤทธิ์ กล่าว และว่า ในวันที่ 28 มิถุนายนนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปตั ย์ จะเดิน ทางมาปราศรัยใหญ่ให้ ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป โดยจะมี2 เวทีคือ เวทีที่ 1 ที่ เขต 1 บริเวณตลาดโต้รุ่ง ข้างปั้มน�้ามันเชลล์ อ.เมืองสตูล และเวทีที่ 2 ในเขต 2 บริเวณ สนามหน้าเทศบาลต�าบลก�าแพง อ.ระงู ขณะที่ นายซอลีฮีน อิสมาแอล ผู้ สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.สตูล ทีมสตูล อาเซียน หมายเลข 2 กล่าวว่า หลังจากนี้จะ มีการตั้งเวทีปราศรัยวันละ 3 เวที เพื่อจะได้ ตอกย�า้ คะแนนเสียง เพือ่ ความเชือ่ มัน่ ในการ ชิงต�าแหน่งนายก อบจ.สตูล “มั่นใจว่าขณะนี้มีคะแนนน�า เพราะ การรวบรวมคนของฝ่ า ยตรงข้ า มอาจไม่ ส�าเร็จ และไม่สามารถเจาะกลุ่มประชาชน ได้” นายซอลีฮีน กล่าว และว่า มีการวิเคราะห์ว่า หากฝ่ายตรงข้าม จะชนะ 20,000 เสียง แต่จากการคาดการณ์ มองว่า ทีมสตูลอาเซียนจะชนะหากมีกระแส คะแนนมาในโค้งสุดท้าย จ�านวน100,000 คะแนน นายซอลีฮนี ยังกล่าวว่า ปัจจัยทีท่ า� ให้ ตนมั่นใจว่าจะชนะเลือกตั้งนั้น เป็นเพราะ

‘สัมฤทธิ์’คุมรูปมวย-มั่นใจฐานปชป. ส.ส.ธานินทร์เปิดตัวหนุน‘ซอลีฮนี ’

ซอลีฮีน อิสมาแอล มีฐานคะแนนเสียงจากมุสลิมถึง 75% และ ค่อนข้างจะรวมตัวกันเป็นก้อนอย่างเหนียว แน่น เพราะจากการพบปะประชาชนสามารถ สังเกตถึงพฤติกรรมได้ นายเมธี อรุณ หนึ่งในคณะผู้บริหาร ทีมสตูลอาเซียน ซึ่งอดีตเคยเป็นเลขานุการ นายก อบจ.สตูล ยุคนายธานินทร์ ใจสมุทร กล่าวว่า การหาเสียงในครั้งนี้เริ่มคึกคักมาก ขึ้น โดยจะใช้นโยบายสตูลสู่อาเซียนเป็นจุด ขาย เพราะพื้นที่ของสตูลติดรัฐเคดาห์ และ รัฐเปอร์ลสิ ประเทศมาเลเซีย รวมทัง้ ดร.มหา เธร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลยเซีย มีความผูกพันกับ นายธานินทร์ ใจสมุทร ส.ส. จังหวัดสตูล พรรคชาติไทย “ครั้งนี้ ส.ส.ธานินทร์ สนับสนุนทีม สตูลอาเซียน” นายเมธี กล่าว และว่า การเลือกตั้ง นายก อบจ.สตูล ครั้งนี้ เป็นเรื่องของการเมืองท้องถิ่น ไม่เกี่ยวกับ เรื่องของพรรคการเมือง นายเมธี ยังกล่าวว่า นายซอลีฮีนมี ข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งหลายด้าน ไม่ว่าจะ เป็นเรื่องภาษา และประสบการณ์ จึงเชื่อ มั่นว่า จะชนะแน่นอน เพราะ ด้วยความ เป็นเอกภาพของพี่น้องชาวมุสลิม รวมทั้ง นโยบายทีจ่ ะต้อนรับอาเซียน พร้อมบุคลากร ร่วมทีมทีม่ ปี ระสบการณ์ และเครือข่ายทีเ่ ข้ม แข็ง เชือ่ ว่า จะเป็นฐานคะแนนเสียงทีส่ า� คัญ นายเมธี กล่าวด้วยว่า การบริหารท้อง ถิ่นต้องเป็นธรรม มีการส่งเสริมศาสนา และ การบริการที่สุจริต และผู้น�าต้องมีธรรมาภิ บาล จึงอยากให้พี่น้องชาวสตูลใช้สิทธิเลือก ตั้ง เพราะสตูลเป็นเมืองที่สงบ เละ เชื่อว่าคน สตูลสามารถไตร่ตรองได้ ด้าน นายธานินทร์ ใจสมุทร ส.ส. สตูล พรรคชาติไทยพัฒนา ยอมรับว่า การ เลือกตัง้ นายก อบจ.สตูล ครัง้ นี้ ตนสนับสนุน นายซอลีฮีน อิสมาแอล เพราะนายซอลีฮีนมี ความมุ่งมั่น หน่วยก้านในการท�างานบริหาร ดี และเชือ่ ว่าสามารถเป็นนายก อบจ.สตูลได้ “ก่อนหน้านี้ นายซอลีฮีนได้เข้ามาขอ ความช่วยเหลือให้ไปช่วยหาเสียง และจาก

เมธี อรุณ การทีไ่ ปขึน้ เวทีปราศรัย ท�าให้เห็นว่าไม่มคี รัง้ ใดทีป่ ระชาชนให้การตอบรับเท่าครัง้ นี”้ นาย ธานินทร์ กล่าวและว่า สตูลเป็นสังคมมุสลิม นายก อบจ.ที่ เข้ามาบริหารควรเข้าใจถึงความเป็นศาสนา แต่กรณีนี้ไม่ได้มีเจตนาจะแบ่งแยกศาสนา เพียงแต่ตอ้ งการเข้ามาพัฒนาให้จงั หวัดสตูล มีความเจริญก้าวหน้า ดังนั้น ทุกฝ่ายที่เข้า

ธานินทร์ ใจสมุทร มาร่วมนั้น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรศาสนาต่างๆ มัสยิด หรือส�านักงานอิสลาม เป็นปัจจัยที่ ท�าให้สามารถไปบอกกับประชาชนได้ว่า จะ ต้องเลือกนายซอลีฮีนเพราะอะไร นายธานินทร์ ยังกล่าวว่า มีความเป็น ห่วงเรื่องการทุจริต การซื้อสิทธิ์ขายเสียง ใน การเลือกตั้งครั้งนี้ เพราะเงินเป็นตัวแปรที่ ส�าคัญ


20B ªÒÂᴹ㵌

Çѹ·Õè 15 - 21 ÁԶعÒ¹ 2556

ผนึกก�ำลัง‘ศิษย์เก่ำอินโดฯ’

เชือ่ มการค้า-ลงทุนชายแดนใต้รบั AEC

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ศิษย์เก่าอินโดนีเซียชายแดนใต้ ผนึกก�าลัง เชื่ อ มประสานรั ฐ บาลไทย-อิ น โดนี เ ซี ย สร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ และ เตรียมพร้อมรับ AEC เพื่อให้ชายแดนใต้ได้ ประโยชน์สงู สุด เมือ่ อินโดฯเป็นเจ้าอาเซีย่ น 8-9 มิ ถุ น ายน 2556 ที่ โ รงแรม หาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา ชมรม ศิษย์เก่าอินโดนีเซีย จัดโครงการวันศิษย์เก่า อินโดนีเซียจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 1 โดยมี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศูนย์อ�านวย การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ฯพณฯ ลุตฟี ราอุฟ (H.E.Lutfi rauf) เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจ�าประเทศไทย ร่วม เป็นประธานฯ ชมรมศิ ษ ย์ เ ก่ า อิ น โดนี เ ซี ย ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ ปี พ.ศ.2550 ซึ่ ง มี ด� า ริ จ ากเอกอั ค รราชทู ต สาธารณรัฐอินโดนีเซียประจ�าประเทศไทยใน สมัยนั้น ว่าควรจะรวมตัวกัน จนกระทัง่ มีการเชิญศิษย์เก่าจ�านวน 150 คน จัดประชุมขึ้นเป็นครั้งแรก พร้อมมีการคัด เลือกคณะกรรมการชมรมฯ ประธานชมรมฯสมัยแรกที่ได้รับการคัด เลือกคือ ว่าที่ ร.ต.อับดุลฮาฟิซ หิเล ซึ่งเมื่อ ครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง 5 ปี ก็ได้รบั คัดเลือก เข้ารับต�าแหน่งต่อในสมัยที่ 2 ว่าที ่ ร.ต.อับดุลฮาฟิซ เผยว่า ก่อตัง้ ชมรม ศิษย์เก่าอินโดนีเซียขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างศิษย์เก่าทีอ่ ยูก่ ระจัดกระจาย โดยเฉพาะ ศิษย์เก่าที่อยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมี จ�านวนเกือบ 1,000 คน ทั้งนี้ ยังส่งเสริมให้ชมรมท�ากิจกรรมร่วม

ว่าที่ ร.ต.อับดุลฮาฟิซ หิเล กับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะหน่วยงานราชการ ของประเทศไทย เพื่อที่จะท�าให้เกิดการพัฒนา โดยเฉพาะในพืน้ ที ่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึง่ จะต้องมีการพัฒนาในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ศาสนา สังคม การศึกษา และวัฒนธรรม ซึ่งทั้งหมดจะไม่เกี่ยวข้องกับ ความมั่นคงของชาติและการเมือง เราจะแยกเป็น 2 ส่วนคือ การพัฒนาและ ความมัน่ คง ทางชมรมมีจดุ ยืนทีจ่ ะเลือกว่าอยูใ่ น แนวทางการพัฒนา เพราะด้านความมั่นคงเป็น เรื่องละเอียดอ่อน ซึ่งอาจจะมีบางบุคคลเข้าไป เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ แต่ก็เป็นเรื่องของบุคคล นั้นๆ ทางชมศิษย์เก่าอินโดฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง” ซึ่ ง เป้ า หมายต่ อ ไปของชมรมคื อ การ เตรียมความพร้อมทีจ่ ะเข้าสู ่ ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (Asean Economic Community-AEC) ที่จะมีขึ้นในปี พ.ศ.2558 ซึ่งจะสามารถเป็นตัว เชือ่ มระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลอินโดนีเซีย และการขับเคลื่อนที่ผ่านมา มีการติด ตามคณะท�างานของ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขา ธิการ ศูนย์อา� นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาค ใต้ ไปพบรัฐมนตรีศาสนาของประเทศอินโดฯ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นรา ธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล) ได้ โอกาสจากรั ฐ บาลและกระทรวงศาสนาของ ประเทศอินโดฯ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ด้านทุน การศึกษาจ�านวน 50 ทุน ในระดับปริญญาตรี โท และเอก นี่คือเป้าหมายส�าคัญที่จะมาร่วมกัน ผลักดัน รวมทั้งเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งต้องเข้าใจ ว่ า ประเทศอิ น โดฯนั้ น เป็ น ประเทศใหญ่ มี

ฯพณฯ ลุตฟี ราอุฟ ประชากรจ�านวน 260 ล้านคน และมีศักยภาพ ด้านเศรษฐกิจสูง เพราะขณะนี้ความขัดแย้งใน ประเทศอินโดฯนั้นได้หมดไปแล้ว “ในไม่ช้าประเทศอินโดฯจะเป็นเจ้า อาเซี ย น เพราะมี ป ระชากรเยอะ ตลาด กว้างและเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศไทยจะ ไปลงทุ น ด้ า นเศรษฐกิ จ เพื่ อ ที่ จ ะให้ เ กิ ด ประโยชน์กับคนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดน ใต้ ซึ่งถือเป็นเป้าหมายของชมรม” ส่วนด้านความมั่นคงนั้นจะปฏิเสธไม่ได้ ว่า ฝ่ายกองอ�านวยการรักษาความมัน่ คงภายใน ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ทหาร และความมั่ง คงต้องการเข้าร่วมกับทางชมรม ซึ่งไม่ได้มีข้อ ปฏิเสธใดๆ เพราะสามารถท�างานร่วมกันได้ แต่ ต้องการเน้นเรื่องของการพัฒนามากกว่าด้าน ความมั่นคง ว่าที่ ร.ต.อับดุลฮาฟิซ กล่าวว่า การเปิด AEC จะให้โอกาสของประชากรใน 5 จังหวัด ชายแดนใต้นนั้ มีมากกว่าประชากรในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ เพราะการใช้ภาษามลายู และเป็นคนมลายูที่ มี เ ชื้ อ สายเหมื อ นกั บ คนในประเทสมาเลเซี ย สิงคโปร์ หรืออินโดนีเซีย ซึ่งมีจ�านวนคนมลายู และใช้ภาษามลายูทั้งหมด 300 ล้านคน “หากมีการเชื่อมต่อกับประเทศต่างๆ ใน แหลมมลายู ถือว่า 5 จังหวัดชายแดนใต้เป็น ประตูเปิด เช่น คน 5 จังหวัดชายแดนใต้เป็นแสน คนสามารถเปิดร้านอาหารไทยในประเทศมาเล เชีย และมีรายได้นับพันล้านต่อปี ซึ่งหากคนไทยไปเปิดร้านในอินโดฯนั้น ก็สามารถท�าได้ เพราะอย่างไรก็ตาม คนใน ประเทศอินโดนีเซีย ชื่นชอบรสชาติอาหารไทย ด้วยเช่นกัน นีค่ อื ตลาดกว้างทีน่ า่ สนใจ นอกจาก

นี้ยังมีคนไทยของไปเปิดบริษัทในประเทศอิน โดฯ ในเรือ่ งของการประมง หรืออาชีพต่างๆ ด้าน บริษัทของประเทศอินโดฯนั้น มีศิษย์เก่าอินโดฯ เข้าไปช่วยด�าเนินการให้เกือบทุกบริษัท ว่าที่ ร.ต.อับดุลฮาฟิซ กล่าวว่า รูปธรรม เรื่องความร่วมมือทางด้านการลงทุนระหว่าง ประเทศอินโดนีเซียกับ 5 จังหวัดชายแดนภาค ใต้ หลังจากมีการก่อตั้งชมรมฯ แต่ในขณะนั้น เป็นช่วงแรกที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ และ ยังมีความรุนแรง อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ มี ก ารประชุ ม ของ ชมรมศิษย์เก่า จะมีการเชิญฝ่ายปกครองเข้า มาร่วมประชุมด้วย ถึงอย่างไรก็ยังไม่ชัดเจน จึงต้องหยุดการด�าเนินการไปช่วงหนึ่งเกี่ยวกับ ความมัน่ คง ในปี พ.ศ.2556 ทางชมรมได้รับความ อนุเคราะห์จาก เลขาธิการ ศอ.บต.ซึ่งมีนโย บายว่า จะท�าอย่างไรให้ชมรมนั้นเกิดความ เข้มแข็ง และให้ศิษย์เก่าอินโดฯมาคิดร่วมกัน ที่จะพัฒนาและแก้ไข ปัญหาต่างที่เกิดขึ้นใน 3จังหวัดชายแดนใต้ ทั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรม ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา นายอับดุลฮาฟิซ ยังกล่าว ถึงกรณีการ แก้ไขปัญหาใน 3จังหวัดส่วนตัวเชื่ออยู่เสมอว่ าการแก้ปัญหาทุกอย่างต้องแก้ปัญหาด้วยกา รศึกษา แต่การแก้ปัญหาด้วยการศึกษานั้นจะ แก้ปัญหาที่จะเห็นรูปธรรมในเวลาอันรวดเร็ว นั้นคงไม่ใช่ ต้องใช้ระยะเวลา” การศึกษาใน ประเทศไทยยังมีปัญหาหลายประการ ไม่ว่า จะเป็นเรื่องของการเทียบวุฒิการศึกษา ซึ่งทาง ชมรมศิษย์เก่าอินโดฯ ได้มีบทบาทเข้าไปแก้ไข ปัญหาเหล่านี้ที่เกิดขึ้น “หากทุ ก คนมี ก ารศึ ก ษาแล้ ว จะมี มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เชื่อว่าปัญหาต่างๆ น่าจะคลี่คลายด้วยดี บวก กับว่าอีก 2 ปีข้างหน้าเราจะไม่มีพรมแดน ไป มาหาสู่ได้สะดวก ช่วงอาเซียนจะมากับพร้อม กับในช่วงของทุกฝ่ายก�าลังท�างานหนักนั้นจะ คลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดี” ส่ ว นกิ จ กรรมที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น นั้ น คื อ ตั้ ง ส�านักงานที ่ ศอ.บต.เพือ่ ง่ายต่อการประสานงาน พร้อมทั้งจะมีการจดทะเบียนเป็น สมาคม และ จะน�าศิษย์เก่าที่มีภริยาจากประเทศอินโดฯไป เยี่ยมนักศึกษาไทยที่ก�าลังศึกษาอยู่ที่ประเทศ อินโดฯ เพื่อรวบรวมให้กลุ่มศิษย์เก่า และเป็น สมาชิกของชมรม ส�าหรับนักเรียนจากพื้นที่ 3จังหวัดชาย แดนภาคใต้ที่เดินทางไปศึกษาต่อในประเทศ อินโดนีเซีย ส่วนมากจะเข้าไปเรียนที่ เกาะชวา โซโล ยอร์กยากาตา สมารัง เป็นต้น ซึ่งขณะนี้ จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนคือ ในสมั ย ก่ อ นนั ก เรี ย นส่ ว นมากจะเข้ า ศึกษาต่อในด้านของศาสนา ไม่ว่าจะเป็น สาย นิติศาสตร์อิสลาม ปรัชญาอิสลาม และสาย ศึ ก ษาศาสตร์ อิ ส ลาม หรื อ ภาควิ ช าอื่ น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับศาสนา แต่ในช่วงหลังนี้ทัศนคติ ของนักศึกษาได้เปลีย่ นไปมีการเลือกสายสามัญ มากขึ้น เพราะมีความตระหนักในการเตรียม ความพร้อมที่จะเข้าสู่อาเซียน อาจเรียนภาษา อินโดนีเซีย “อยากจะให้ทกุ ภาคส่วนมองศิษย์เก่าอิน โดฯเป็นโอกาส อย่ามองเป็นอุปสรรค เนื่องจาก ว่าศักยภาพของศิษย์เก่าอินโดฯนั้น เราสามารถ ที่จะเชื่อมกับประเทศอินโดฯ ได้ ทั้งนี้เอกอัค ราชทูตอินโดฯได้มีการสนับสนุนเต็มที่ เพื่อให้ ศิษย์เก่าเป็นตัวเชือ่ มระหว่างรัฐบาลไทย และอิน โดฯ ซึง่ ถือว่าเป็นโอกาสทีย่ งิ่ ใหญ่ ทีเ่ ราจะต้องรีบ ใช้ให้เกิดประโยชน์ ภาพในอดีตอาจมองในเรือ่ ง ของความมัน่ คง และเราสามารถท�าประโยชน์ให้ กับสังคม และ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมห าศาล” ว่าที่ ร.ต.อับดุลฮาฟิซ กล่าว


ªÒÂᴹ㵌 21B

Çѹ·Õè 15 - 21 ÁԶعÒ¹ 2556

เผยไฟใตคราชีวติ เด็ก62ราย

ประชาสังคมรองรัฐเหลียวแลชีวติ ทีเ่ หลือ

อัญชนา หีมมีหนะ “แอมเนสตี้ อินเตอรเนชันแนล ประเทศ ไทย” รวมเสวนา “ผลกระทบตอเด็กและ ผู  ห ญิ ง จากเหตุ ก ารณ ค วามรุ น แรงใน สามจังหวัดชายแดนภาคใต” เผยตั้งแต ป 2547 มีเด็กเสียชีวิตจากเหตุความ รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตแลว 62 คน บาดเจ็บ 359 คน และมีปญ  หาเรือ้ รัง ทั้งเรื่องสภาพจิตใจ และการดํารงชีวิต เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2556 ที่หองสมคิด ชั้น 3 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล รวม กับ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ แถลงข า วเป ด ตั ว รายงานสถานการณสิทธิมนุษยชนทั่วโลก ประจําป 2556 โดย นางปริญญา บุญฤทธิ์ ฤทั ย กุ ล ผู  อํ า นวยการองค ก ารแอมเนสตี้

อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย ไดสรุปภาพ รวมสถานการณสิทธิมนุษยชนทั่วโลก กอน ที่จะมีการเสวนากันในเรื่อง “ผลกระทบตอ เด็กและผูหญิงจากเหตุการณความรุนแรง ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต” โดยมี นาง อัญชนา หีมมีหนะ จากกลุม ดวยใจ, นายไพรี เชยชม รองผูอํานวยการโรงเรียนสตรียะลา, นางรอมือละห แซเยะ ภรรยาผูตองหาคดี ความมัน่ คง, นายนวพล ลินนิ อดีตผูป ระสาน งานโครงการกัมปงซือแน รวมเวทีเสนาเพื่อ แลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็น นางปริญญา บุญฤทธิ์ฤทัยกุล ผู อํ า นวยการองค ก ารแอมเนสตี้ อิ น เตอร เนชั่นแนล ประเทศไทย กลาววา ความขัด แยงกันดวยอาวุธในประเทศไทย พลเรือน ยังคงตกเปนเปาโจมตี สงผลใหมีการบาด เจ็ บ ล ม ตายเป น จํ า นวนมากในจั ง หวั ด

ชายแดนภาคใต ทัง้ จังหวัดนราธิวาส ปตตานี ยะลา และบางสวนของสงขลา ครูและ โรงเรี ย นรั ฐ ได ต กเป น เป า หมายการ โจมตี เนื่องจากเปนสัญลักษณของ รัฐ สงผลใหมกี ารปดโรงเรียนหลาย ครั้งในชวงครึ่งปหลัง ผูนําการกอ ความไมสงบกลาวหาฝายความ มั่นคงวา ไดทําการสังหารนอก ระบบการกฎหมายในยะลา การ ลอยนวลพนผิดยังเกิดขึ้นตอไป สําหรับการละเมิดสิทธิสว นใหญ ที่เปนการกระทําของฝายความ มั่นคงในภาคใต นางอัญชนา หีมมีหนะ กลุมดวย ใจ กลาววา ผลกระทบตอเด็กโดยตรงจาก ความขัดแยง คือ การเสียชีวิต เด็กในจังหวัด ชายแดนภาคใตจากป 2547 จนถึงปจจุบนั มี เด็กเสียชีวิตแลว 62 ราย ซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้น อยางตอเนือ่ งในแตละป และจํานวน 359 คน ทีไ่ ดรบั บาดเจ็บ และเผชิญกับความทุกขยาก จากการบาดเจ็บ นอกจากนี้ ยังมีเด็กพิการ จากความรุนแรงหลายๆ คนไมสามารถเขา ถึงบริการการรักษาได ทั้งที่ตองสูญเสียแขน ขา ดวงตา บางรายตองใชชีวิตดวยเครื่อง ชวยหายใจ นอกจากนี้ ยังมีความเจ็บปวดทาง ด า นจิ ต ใจ เด็ ก ที่ อ ยู  ใ นสถานการณ ที่ เ ลว ราย และหวาดกลัวในระหวางความขัดแยง ที่รุนแรง นําไปสูอัตราการเกิดภาวะซึมเศรา และภาวะวิตกกังวลที่สูง ผลกระทบนี้อาจ จะใชเวลายาวนานที่จะแสดงอาการออกมา

และเด็กๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใตเผชิญ กั บ ป ญ หาความสู ญ เสี ย ที่ ส  ง ผลให ก ลาย เปนเด็กกําพรา และอาจถูกชักจูงไปในการ เลือกใชความรุนแรงตอไป ตอเนื่องไปจนถึง เรื่องความรูสึกผิดชอบชั่วดี และผลกระทบ ทางดานอารมณ ความเลวราย การปอง รายอาจจะเปนสาเหตุใหเด็กมีความยาก ลําบาก และสูญเสียความหมายในการมี ชีวติ พวกเขาอาจจะเปลีย่ นแปลงมุมมองทาง จริยธรรม เชน การโกหก การขโมย และการ มีเพศสัมพันธเพื่อมีชีวิตรอด เปลี่ยนแปลง โครงสรางทางจริยธรรมเรื่องความรุนแรง การฆา หรือการฝกใหฆา แอมเนสตี้ อินเตอรเนชันแนล ไดยื่น ขอเรียกรองใหรัฐบาลไทย ในเรื่องการขัด แยงกันดวยอาวุธในจังหวัดชายแดนใต คือ 1.ดําเนินการสอบสวนโดยทันทีอยา งมีประสิทธิภาพ และอยางไมลําเอียงกรณี การสังหารที่ไมชอบดวยกฎหมายทุกกรณี โดยเฉพาะในสวนที่เจาหนาที่ความมั่นคงมี สวนเกีย่ วของ และใหนาํ ตัวผูถ กู กลาวหาเขา รับการไตสวนตามกระบวนการยุตธิ รรมทีไ่ ด มาตรฐานสากลของความเปนธรรม ไมใหสงั่ ลงโทษประหารชีวิต 2.ยุติการสนับสนุน และการใหเงิน อุดหนุนการจัดซื้ออาวุธขนาดเล็ก และให เขมงวดตอการบังคับใชระเบียบที่เกี่ยวกับ การครอบครองอาวุธ 3.ใหมกี ารแกไขเนือ้ หาของกฎอัยการ ศึกอยางกวางขวาง หรือใหยกเลิกไป 4.ในการนํามาตรการฉุกเฉินมาใชนนั้ ใหใชตามหลักกฎหมาย และมาตรฐานสิทธิ มนุษยชนสากลอยางเครงครัด โดยเฉพาะ อยางยิง่ ใหแกไขขอบัญญัตใิ น พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่ ไ ม ส อดคล อ งกั บ หลั ก กฎหมาย และ มาตรฐานดังกลาว รวมทั้งการแกไขมาตรา 17 ที่มีขอยกเวนไมใหฟองรองดําเนินคดีตอ เจาพนักงานในสภาพการณทั่วไป 5.ใหยตุ กิ าร “ขึน้ บัญชีดาํ ” ผูต อ งสงสัย อยางไมเปนทางการ 6.ประกันวาผูที่ถูกคุกคามตัวตามสถ านที่ตางๆ และตามคายทหารสามารถเขา ถึงทนาย ญาติพี่นอง และไดรับการรักษา พยาบาลอยางเหมาะสม และมีการอนุญาต ใหหนวยงานสิทธิมนุษยชนที่เปนอิสระเขา เยี่ยมสถานควบคุมตัวทุกแหง 7.ใหดําเนินการโดนทันทีเพื่อปดศูนย ควบคุมตัวอยางไมเปนทางการ ทั้งยังตองมี การสอบสวนโดยทันที และอยางเปนกลาง เมื่อมีรายงานวาศูนยควบคุมตัวเหลานี้อยู ภายใตการดําเนินงานของหนวยความมัน่ คง และใหแกไขเนือ้ หาของ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ใหมี ขอหามอยางชัดเจนตอการใชสถานควบคุม อยางไมเปนทางการ 8.ใหหาทางสืบหา และแจงใหทราบ ถึงที่อยูของทนายสมชาย นีละไพจิต และ บุคคลอื่นที่ถูกบังคับใหสูญหาย เพื่อประกัน ว า จะมี ก ารนํ า ตั ว ผู  ที่ รั บ ผิ ด ชอบต อ การ สูญหายมาลงโทษ 9.ใหสัตยาบันรับรองตออนุสัญญา สากลว า ด ว ยการคุ มครองมิใ หบุค คลสู ญ หาย และดําเนินการที่จําเปนเพื่อบังคับใช อนุสัญญาในระดับประเทศโดยทันทีหลังมี การใหสัตยาบัน


22B ¾Ò¡Ô¹-¾Òà·ÕèÂÇ

สพบกัวัสนดีเชคนะเคยกั คุณผูอานที่นารักทุกทาน มา บคอลัมนดีดี อาหารเด็ดๆ

สไตล “โฟกัส พากิน” ตอนนี้หนาฝนมา แลว ฝนตกทุกวันเลยคะ คุณผูอานไปไหน มาไหนก็อยาลืมพกรมติดตัว ดูแลสุขภาพ กันดวยคะ สํ า หรั บ สั ป ดาห นี้ เ ราพาทุ ก คนไป ทานอาหารหวานกั น บ า ง แต ถึ ง จะเป น อาหารหวาน แตก็ไมหวานจนเกินไป เปน ของทานเลนได หลายคนชอบมาตั้งแต เด็ก นั่นก็คือราน “วุนคุณลุง” ซึ่งวุนคุณลุง ที่วานี่ขายมานานกวา 10 ปแลว เปนของ หวานที่หลายคนติดใจเพราะดวยราคาที่ ถูกและรสชาติที่อรอย ดวยความหวานที่ พอดี และเนื้อวุนก็นิ่มแตแอบแฝงไปดวย ความกรอบเล็กนอย นอกจากนั้นแลว ยังมีไสใหเลือกอีก หลายหลาย ไมวาจะเปนไสไขหวาน ไส

วั ส ดี ค รั บ ผู  อ  า นทุ ก ท า น ช ว งนี้ ยางเขาหนาฝนอยางเปนทางการ ทําใหบรรยากาศในการทองเที่ยวไม คอยจะสะดวกมากนัก โฟกัสพาเที่ยว ฉบับนี้ เราจึงนําทานไปทองเทีย่ วสถาน ที่สิ่งกอสรางที่อยูคูเมืองสตูลมานาน “คฤหาสนกูเด็น” พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ส ถานแห ง ชาติ ส ตู ล ( คฤหาสนกูเด็น ) ต. พิมาน อ.เมือง ตั้งอยู ที่ถนนสตูลธานี ซอย 5 เขตเทศบาลเมือง สตูล อยูตรงขามกับสํานักงานที่ดินจังหวัด สตูล เปนอาคารเกาแกสรางขึน้ สมัยพระยา ภูวนารถภักดีเปนผูวาราชการเมือง ตัว อาคารมีอายุ 100 ปเศษ นับเปนอาคาร ที่เกาแกที่สุดในจังหวัดสตูล กรมศิลปากร ไดประกาศขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถาน แหงชาติ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2532 ไดเริม่ บูรณะตัง้ แตป พ.ศ. 2537 เปนตนมา พิ พิธ ภัณฑ สถานแหงชาติส ตูล มี ลักษณะเปนอาคารตึก 2 ชั้น การกอสราง เปนศิลปะที่ผสานกันอยางสวยงาม คือ อาคารตั ว ตึ ก เป น แบบตะวั น ตก ประตู หนาตางรูปโคงสถาปตยกรรมโรมัน หลังคา แบบชองลมดานบนตกแตงรูปดาวซึ่งเปน สถาปตยกรรมแบบมุสลิม ภายในมีหอ งจัด แสดงโบราณวัตถุและหองจัดนิทรรศการ ใหความรูเรื่องศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารีไดเสด็จมาทรงเปดพิพิธภัณฑ อยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2543 พิพิธภัณฑเปดใหประชาชนเขาชม ในวันพุธถึงวันอาทิตย ตั้งแตเวลา 09.00 - 16.00 น. ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ หยุด ในวันจันทรและอังคาร

Çѹ·Õè 15 - 21 ÁԶعÒ¹ 2556 แมงลัก และไสเฉากวย ซึง่ ไสไขหวานจะเปน ไสที่ขายดีที่สุดเพราะรสชาติอรอย หอม ไม หวานมาก และไสไขที่ไมมีกลิ่นคาวจึงทําให ทุกคนติดใจกันคะ ราน “วุน คุณลุง” ตัง้ อยูท ี่ ถนน ศุภสารรังสรรค ตรงขามกับศูนย อาหารโตรุง ซอยแสงศรี ขายทุก วัน ตั้งแตเวลา 17.00 – 23.00 น. ใครที่ชอบทานขนมหวานอ รอยๆ ชืน่ ใจ ลองแวะเวียนไปรับ ประทานกันดูนะคะ

‘ÇØŒ¹¤Ø³Åا’

10»‚¡ÒÃѹµÕ¤ÇÒÁÍËÍÂ

·‹Í§àÁ×ͧʵÙÅÈÖ¡ÉÒÇѲ¹¸ÃÃÁ·Õè “¤ÄËÒʹ ¡ à Ù ´ç ¹ ” “¤ÄËÒʹ¡Ùà´ç¹”


â¦É³Ò 23B

Çѹ·Õè 15 - 21 ÁԶعÒ¹ 2556

“โรงไฟฟาจะนะ” สรางความเชื่อมั่นให ประชาชน ประกาศมั่นคงดานพลังงาน หลังการกอสรางชุดที่ 2 อีก 800 เมกะ วัตต ปหนา(2557) เพิ่มสัดสวนการจาย กระแสไฟฟาเขาระบบเกิน 50 เปอรเซ็นต ในภาคใต นายสมเกี ย รติ ย อ ยเสริ ฐ สุ ท ธิ์ หัวหนากองเดินเครื่อง โรงไฟฟาจะนะ จ. สงขลา เปดเผยถึงความมั่นคงดานพลังวา การสรางความมั่นคงทางดานพลังงานใน ทางปฏิ บั ติ เพื่ อ สร า งความมั่ น ใจให กั บ ประชาชนผูบริโภค โรงไฟฟาจะนะเปนโรงไฟฟาหลักแหง หนึ่งในภาคใต ซึ่งประกอบดวยโรงไฟฟาที่ ขนอม สุราษฎรธานี กระบี่ เขือ่ นบางลางและ เขื่อนเชี่ยวหลาน ทุกแหงจะทําหนาที่ผลิต เขาไปในระบบสง โดยโรงไฟฟาจะนะ มีระบบอุปกรณ ตางๆ เชน ปม ซึ่งปมหนึ่งตัวทํางาน และจะ มีปมอีกหนึ่งตัวสแตนบายไว โอกาสที่โรง ไฟฟาจะนะ เครือ่ งผลิตจะดับกะทันหันทําให ระบบเสียหายเกือบจะไมมี ความมัน่ คงของ ระบบไฟฟาสายสงจึงมีเกือบรอยเปอรเซ็น ทั น ที่ ร ะบบไฟฟ า ล ม โรงไฟฟ า จะ สตารทเครื่องขึ้นมาใหมทันที แตลักษณะ การสตารทเครื่องขึ้นมาใหมแบบนี้ เหมือน กับการวิ่ง 100 เมตร แตมีคนมาขัดขาใหลม ลง เราไมสามารถลุกขึ้นแลววิ่งตอไดทันที ทันใด ตองมีการเช็ควารางกายมีบาดแผล หรือเปลา โรงไฟฟาก็มีรูปแบบคลายๆกัน ใน ตอนนั้นเครื่องเดิน 100% แตโดนระบบดึง ใหดบั ทันทีทนั ใด จาก 100% เปนศูนย เครือ่ ง ที่รอนจะเกิดการเย็นตัวกะทันหัน การที่จะ สตารทขึ้นมาใหมจะตองรอเวลาใหตัวเหล็ก หนามีการคลายตัว มาตรการการเตรี ย มความพร อ ม รับมือเหตุฉุกเฉิน ในสวนของพนักงานเฝา เครื่อง ดูแลเครื่องสแตนบาย 24 ชั่วโมง การ สตารทจะเปนไปตามคูมือปฏิบัติ โดยมีการ กําหนดมาตรฐานไวแลว “เหตุการณ ไฟฟาดับเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 มีการเคลียรเบ็ดเสร็จ เรี ย บร อ ยในอี ก หนึ่ ง วั น ถั ด มา แต ใ ห ความมั่นใจไดวาทางโรงไฟฟาจะนะ มี การสนองตอบตอเหตุการณทันทีทันใด สวนจะชาหรือเร็วขึน้ อยูก บั ขอจํากัดทาง เทคนิคของอุปกรณ” แผนการรับมือตางๆ กรณีแผนรองรับ แบบไหนตองทําอยางไร ทําเปนขั้นตอน มี การซอมภายในและมีคมู อื การปฏิบตั งิ านใน ภาวะฉุกเฉิน ซึง่ มีมาตัง้ แตการสรางโรงไฟฟา ขึ้น ในสวนของการซอมแผนฉุกเฉินในกรณี ตางๆ มีมาโดยตลอด ความมั่นคงทางดานพลังงานของโรง ไฟฟาจะนะ ณ ปจจุบัน ตอนนี้มีกําลังการ

สมเกียรติ ยอยเสริฐสุทธิ์

‘โรงไฟฟาจะนะ’สรางความเชือ่ มัน่ คนใต ป57จายไฟชุด2เขาระบบ800เมกกะวัตต

ผลิตตามสัญญาซือ้ ขาย อยูท ี่ 710 เมกะวัตต ซึ่งสามารถเดินไดเต็มตามกําลังการผลิตที่ ตกลงไวกับศูนยควบคุมไฟฟาแหงชาติ โรงไฟฟาทําสัญญากับศูนยควบคุม ไฟฟาแหงชาติ โดยที่โรงไฟฟาสามารถจาย ไดตามทีท่ าํ สัญญาไว สวนภาพรวมของภาค ใตมีความตองการใชไฟเพิ่มขึ้นทุกป ลาสุด วันที่ 21 เมษายนที่ผานมา ความตองการใช ไฟฟาสูงสุดอยูที่ 2,423 เมกกะวัต เมื่อเทียบ กับโรงไฟฟาจะนะที่สามารถผลิตได 710 เมกกะวัต ในขณะทีค่ วามตองการสูงสุดเวลา 19.00 น. คิดเปน 25 % ของภาคใต ในขณะเดียวกัน มีการสรางโรงไฟฟา ชุ ด ที่ 2 อยู  ป ระมาณ 800 เมกะวั ต ต ซึ่ ง สามารถเข า ระบบจ า ยไฟได ป ระมาณป หนา ชุดที่หนึ่งมี 710 เมกะวัตต ชุดที่สอง 800 เมกะวัตต 2ชุดรวมทั้งหมดเปน 1,500 เมกะวัตต แตขณะเดียวกันความตองการใช พลังงานของปหนาก็เพิ่มขึ้นเหมือนกัน จะไม ห ยุ ด อยู  ที่ 2,400 เมกะวั ต ต ตัวเลขอาจจะกลายเปน 2,500 -2,600 โดย

ประมาณ การขยายตัวของครอบครัว ชุมชน โรงงาน ภาคอุตสาหกรรม ก็เปนสวนหนึ่ง ในการใชพลังงานเพิ่มขึ้น โดยภาพรวม โรง ไฟฟาจะนะชุดที่ 2 สรางขึ้นมาเพื่อไลตาม ความตองการใชไฟฟา “การสรางความเชือ่ มัน่ ของประชาชน ในเรื่องของความมั่นคงทางดานพลังงาน ก็ คือ การประชาสัมพันธทาํ ความเขาใจทางสือ่ สิง่ พิมพ วิทยุ ทางสถานีวทิ ยุโทรทัศนทอ งถิน่ วา โรงไฟฟาจะนะ สรางขึน้ มาเพือ่ ตอบสนอง ความตองการใชไฟฟาและเพื่อเสริมความ มั่นคงของโรงไฟฟาในภาคใต” มีคาํ พูดวาโรงไฟฟาจะนะ ผลิตแลวสง ไปกรุงเทพกอน แลวกรุงเทพถึงจะสงกลับมา ในความเปนจริงแลวไมเปนความจริง เปรียบ เทียบกับปมนํ้า เมื่อสูบนํ้าขึ้นมา ตองใชแรง ดันเยอะๆ เพื่อใหนํ้าไปไดไกลที่สุด เพราะ ฉะนั้นถาจะตอกอกมาใชในระยะใกล จะ ทําใหนํ้าพุงแรงเกินไป เอามาใชไมได โรง ไฟฟาผลิตขึ้นมาหนึ่งแหง ตองเพิ่มแรงดัน เหมือนแรงดันนํ้า ตัวเลขอยูที่ 230,000 วัตต

โรงไฟฟาตองสรางพลังงานไฟฟาที่ มีแรงดัน 230,000 วัตต เพื่อใหสามารถดัน ไปไดไกลๆ แตชุมชนที่อยูรอบโรงไฟฟาใช ไฟอยูที่ 230 วัตต ถาออกจากโรงไฟฟาแลว จายเขาชุมชนเลย เครือ่ งใชไฟฟาทีอ่ ยูใ นบาน จะเกิดความเสียหาย เหมือนกับนํา้ ทีอ่ อกมา แรงเกินไป เพราะฉะนั้นโรงไฟฟาจะนะผลิต อัด แรงดันขึ้นสายแรงสูง โดยที่สายแรงสูงจะ สงทัว่ ทัง้ ประเทศ กําลังผลิตทีส่ ง ไปจะอยูข า ง บน แลวดึงลงมาที่คลองหวะ ดึงลงมาใช ลด ลงมาเรือ่ ยๆยอนกลับมาตามเสนทางในพืน้ ที่ ทั้งหมด ใหเหลือ 220 วัตต ตามบานเรือน ประเทศไทยไมมีเชื้อเพลิงของตัวเอง เปนหลัก แกสทีอ่ า วไทยคงจะใชไดอกี ไมนาน และก็ไมใชของเราเพียงคนเดียว เชื้อเพลิงที่ เปนของตัวเองไมมี เทคโนโลยีที่เปนของตัว เองก็ไมมี เพราะซื้อเขามาทั้งหมด ถาพูดใน แงความมั่นคงของพลังงาน สิ่งสําคัญคือคน ไทยตองชวยกันประหยัด ทางเดียวที่จะรอด คือ ตองชวยกันประหยัด


24B â¦É³Ò

Çѹ·Õè 15 - 21 ÁԶعÒ¹ 2556

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับ 797  

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส http://songkhlatoday.com/

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับ 797  

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส http://songkhlatoday.com/

Advertisement