Page 1

หนังสือพิมพขาวยอดเยี่ยม รางวัลสงเสริมจริยธรรมดีเดน

ซื้อ

www.facebook.com/paktaifocus www.twitter.com/songkhlatoday

ที่

จ.สุราษฎรฯ ถึง นราธิวาส

Í‹ÒÇä·Â ปที่ 16 ฉบับที่ 793 วันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2556

www.songkhlatoday.com

30 บาท

A

รัฐบาลร่างแผนปฏิรูป3ตลาดยาง ชาวสวน–เอกชนหนุ นใช้ในปท.เพิม�

เดนในฉบับ

‘ผลงาน’สู‘ ฐานปชป.’ แนะทุนทองถิ่นอยาวิตก‘แสนสิริ’ ‘ดร.โสภณ’ชีต้ ลาดอสังหาฯหาดใหญยงั โต 10A

“ชางพรชัย”งานฝมอื เครือ่ งใชครัวเรือน

ทางเดินทีม� าถูกแล้ว‘ครูใหญ่ไทยคอม’ มุ่งพัฒนาคนสงขลาใช้ไอทีอย่างมีคุณค่า

‘โรงไฟฟ้ าจะนะ’พัฒนาชุมชนรอบข้าง

16A

แฮนดเมดชิ้นเดียวในโลก 13A สร้างระบบ‘ระบายนํ�า’ป้องกันอุทกภัย

34A

‘ผูทาชิง’มั่นใจกระแสตอบรับ

คลองแหเดือด‘นายกสุ’ไมถอย


โฆษณา

วันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2556


วันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2556

โฆษณา


โฆษณา

วันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2556


º·¹íÒ

Çѹ·Õè 18 - 24 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

“เปดเทอมใหม”

“ประชาธิปไตย คือการออกเสียงของคนสวน ใหญ พวกเราคนไทยทุกคนมีสทิ ธิม์ เี สียง มีการตัดสิน ใจ ขอแรงชาวไทยทุกทานชวยรวมแรงกันผลักดัน ชาติไทย ดวยแรงทุกมือทุกฝาย มาเถิดชาวไทย เรา มายกมือกัน”….. เมื่อใกลเขาถึงฤดูกาลแหงการเลือกตั้งระดับ ทองถิน่ ไมวา อบจ. เทศบาลหรืออบต. ตางโหมกระแส วิพากษวิจารณตัวผูสมัครที่ลงสนามเลือกตั้ง ทําให เรามักจะเจอกูรูทองถิ่น “คอการเมือง” ตามราน กาแฟเชาๆ ที่เรียกวา “สภากาแฟ” อยากรูใครทํา อะไร ไปที่ไหน อยางไร ตองลองเขาไปแฝงในกลุม แบบเนียนๆ ถือแกวกาแฟไปใหดูเปนกวนเดียวกัน “นักการเมืองทองถิ่น” เมื่อหมดวาระการ ทํางาน จะตองเรงเตรียมตัวติวตัวเอง เปรียบเสมือน วาตองเขา “หองสอบ” ใหมอกี ครัง้ จะ “สอบตก” หรือ “เลือ่ นชัน้ ” คําตอบอยูท ี่ “ประชาชน” เปนผูต ดั สินให คะแนน และประชาชนเองจะตองรูว า ตนเองควรจะ ประเมินผลสอบนี้ไดอยางไร ซึ่งถือวาประชาชนเองก็ตองรวมแรงกันตรวจ ขอสอบ อาจจะตองใชเกณฑของการตรวจสอบ ไมวา จะเปนผลงาน ความประพฤติหรืออุปนิสัยของผูเขา สอบ หรือเคยมีวีรกรรมอะไรบาง ที่ขัดแหงหลักการ ของ “คนดีมีศิลธรรม” ไมวาพฤติกรรมที่ไมเหมาะ สมตางๆ กรณีทุจริต ที่พอตรวจสอบได โดยไมตอง หวังวา ป.ป.ช.สั่งฟองหรือไม อีกทัง้ คําวา “อุดมการณ” ทีแ่ ทจริงนัน้ ยังมีจริง อีกหรือไม ? ประชาชนตองเสียสละเวลาเพื่อคิดให หนัก คิดใหยาว อยาคิดสัน้ .. เพือ่ ใหถงึ จุดเปลีย่ นหรือ ปรากฏการณ ข องบ า นเมื อ งนี้ เ สี ย ใหม ข องการ “ปลอดเงิน ปลอดอํานาจ ปลอดอิทธิพล” การปลูกฝงคนรุนใหมเกี่ยวกับการเมืองทอง ถิ่นนั้น เปนจุดสําคัญเชนกัน ทําใหคนรุนใหมที่อยู ในทองถิ่นมักมองขามความสําคัญของ “การเมือง ทองถิน่ ” โดยคิดไปวาการเมืองทองถิน่ เปนเพียงการ เมืองเล็กๆ ทีไ่ มไดมผี ลชีวติ ตนเอง หรือการเบือ่ หนาย พฤติกรรมของผูใหญในทองถิ่น ที่ฉายพฤติกรรมไม ดีในพืน้ ทีใ่ หเด็กๆ รุน ใหมพบเจอ ซึง่ ทําใหในบางครัง้ คนรุน ใหมไมไดเบือ่ การเมืองทองถิน่ แตเปนการเบือ่ “นักการเมืองทองถิ่น” เทานั้นเอง สิ่งที่ทําใหคนในทองถิ่น “เมิน” ละเลยการมี สวนรวม ติดตามหรือตรวจสอบการเมืองทองถิ่น เพราะไมมีภาพ “นักการเมืองนํ้าดี” ที่มาจากตัว ละครหลัก “นักการเมืองเอง” เกิด “ระบบอุปถัมภ” เลนพรรคเลนพวก ความไมโปรงใสใหเห็นกันทั่วไป จึงไมแปลกเลยที่ประชาชนไมศรัทธานักการเมือง จึงมีการบานฝากใหนักการเมืองทองถิ่นยุคนี้ กลับหาคําตอบวา “เขามาในระบบการเมืองทํา ไม?” และอยากให “จะใหอะไรกับสังคม ทองถิ่น หรือชุมชน และประชาชน?” กอนถึงวันฟงผลการ สอบครั้งใหม

ฟงความรอบขาง ผมใชชีวิต “ผูสื่อขาว” มาตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2527 เผลอ แปบเดียวอีก 1 ป 2 เดือน 16 วัน นับจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเปนวันที่ผมเขียนตนฉบับชิ้นนี้ ผมก็เขามาอยูในวิชาชีพนี้ 30 ป เต็ม ชวงหลังมานี้ มักจะมีคนตั้งคําถามกับผม ถึงความ “เปน กลาง” ของคนทําขาว ผมตอบตรงไปตรงมาวา ในความเปนจริงของชีวิต “ไมมี ความเปนกลาง” หรอก เพราะทุกคนผานการหลอหลอมมาหลาย ตอหลายทอด เด็กๆ ก็ถูกหลอหลอมจากคนในครอบครัว จากสิ่งแวดลอม รอบขาง จากความคิดความเชื่อที่สังคมนั้นๆ นับถือศรัทธา โตขึ้นก็ไดรับการหลอหลอมจากสถาบันการศึกษา สถาบัน ศาสนา แนวคิด และคานิยมตางๆ ในหลากรูปตางแบบหลาย สถานะ เมือ่ เขาสูช วี ติ การงาน เราก็ถกู เคีย่ วกรําจากงานอาชีพ รับการ ถายทอดวัฒนธรรมการทํางาน วัฒนธรรมวิชาชีพ วัฒนธรรมองคกร เขามาในชีวิตอีกระลอกใหญ ทุกอยางลวนกอรูปความคิด ความเชือ่ ความศรัทธา ทัศนคติ รสนิยม ขึน้ มาผูกมัดรัดรึงเราไวอยางแนนหนา จนยากทีจ่ ะบอกใคร ตอใครไดวา เราสามารถ “เปนกลาง” ไดจริง ในเมือ่ เราไมสามารถ “เปนกลาง” ไดจริง ผูส อื่ ขาวอยางเราจึง ตองตรา “จรรยาบรรณ” ตรา “จริยธรรม” ขึ้นมากํากับดูแล มีการ กําหนดหลักการทํางานในวิชาชีพขึ้นมาใชเปนแนวปฏิบัติ สําหรับผมบังคับตัวเองตลอดมาวา ในเมื่อเราไมสามารถ “เปนกลาง” ไดจริง ผมก็ตองให “ความเปนธรรม” กับทุกฝาย ไม วาจะเราชอบหรือไมชอบก็ตาม ผมมักยกตัวอยางความสัมพันธระหวางผมกับคุณสมัคร สุนทรเวช อดีตนายกรัฐมนตรีใหใครตอใครฟงเสมอ ในเชิงความคิดความเชื่อทางการเมืองและสังคม ผมกับคุณ

สมัคร สุนทรเวช อยูกันคนละขั้ว กอนเกิดเหตุ ฆาหมูนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตอนเชามืดวันที่ 6 ตุลาคม 2519 คืนวันที่ 5 ตุลาคม 2519 ผมรวมชุมนุมอยูกับนักศึกษาใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ขณะทีค่ ณ ุ สมัคร สุนทรเวช ยืนอยูข า งฝาย ตรงกันขามกับนักศึกษาที่ถูกฆา เมื่อผมเขาสูอาชีพนักขาว มีเรื่องที่เขียน พาดพิงถึงคุณสมัคร สุนทรเวช ผมบังคับตัวเอง ต อ งให “ความเป น ธรรม” ด ว ยการเข า ไป สัมภาษณคุณสมัคร สุนทรเวช ถึงบานพัก ในขณะที่ เ รามี ค วามคิ ด ต า งกั น สุ ด ขั้ ว ยากที่จะยอมรับกันและกันได แตทันทีที่ถอด อุดมการณความคิดความเชื่อทิ้งไป เหลือแต ความเปนมนุษยบนโลกใบนี้คนหนึ่ง ดวยบุคลิก เรียบงายเปนกันเองตรงไปตรงมา คุณสมัคร สุนทรเวช กลับเปนคนที่นารักนาคบหาอยางยิ่ง อยางนอยก็ไมมีพฤติกรรมพูดอยางทําอยาง บทเรียนที่ผมไดรบั ก็คอื มนุษยแตละคนมี หลายแงมุม ในตัวคนๆ เดียวกัน มีทั้งมุมที่เรารับ ไดและรับไมได เชนเดียวกับขอเท็จจริงก็มีความ หลากหลาย แลวแตเราจะมองจากมุมไหน ในฐานะสือ่ มวลชน สิง่ ทีต่ อ งทําใหไดก็ คือ ให “ความเปนธรรม” กับทุกฝาย พยายาม มองใหครบทุกแงทุกมุม ถึงแมผมจะทําไดมงั่ ไมไดมงั่ ครบถวนบาง ขาดๆ เกินๆ ไปบาง แตผมก็พยายามเดินบนเสน ทางให “ความเปนธรรม” อดทนฟงขอมูลทีแ่ ตก ตางจากที่เคยรับรูมากอน ในท า มกลางความพยายามดั ง กล า ว นอกจากจะเปนประโยชนตอผูอานแลว ในทาง กลับกันผมก็ไดรบั โอกาสเปดกะโหลกตัวเอง มอง โลกไดกวางขวางมากขึ้น เทาที่ศักยภาพของตัว เองมีอยางสมํ่าเสมอตอเนื่อง ผมดูผูคนรอบขางในวันนี้แลว ก็ไดแต ขอบคุณวิชาชีพนี้ ที่ตรา “จรรยาบรรณ” หรือ “จริยธรรม” ของวิชาชีพ บังคับใหผมมีโอกาสได “ฟงความรอบขาง” ในทุกสถานการณ ขอบคุ ณ ครู บ าอาจารย ที่ ป ลู ก ฝ ง จิ ต วิญญาณความเปน “คนขาว” ใหกับศิษยดื้อ อยางผม ดวยความอดทนยิ่ง


6A ʧ¢ÅÒ พลเรือโทชุมพล วงศเวคิน ผูบัญชาการ ทัพ เรือภาคที่ 2 เปดเผย “ผูสื่อขาว” วา ภารกิจ การดูแลนานนํ้าทะเลสาบสงขลาของกอง ทัพเรือภาคที่ 2 มีอยูหลายภารกิจ ไมวาจะ เปนภารกิจการปองกันราชอาณาจักร หรือ ปองกันประเทศ ทางกองทั พ เรื อ จะมี ก ารจั ด เรื อ ลาด ตระเวนเขาตรวจตามเขตชายแดนฝงทะเลที่ มีการติดตอกับเพื่อนบาน เพราะพื้นที่ในนาน นํ้าจะติดกับประเทศมาเลเซียและเวียดนาม มี การตระเวนตรวจอยูตลอด 24 ชั่วโมง นอกจาก นั้นยังมีการสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศ มาเลเซียและเวียดนาม ดวยการลาดตระเวน รวมกันอยางนอย 2 -3 คน ดูแลความมั่นคง ภายใน โดยเฉพาะสถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต กองทัพเรือภาคที่ 2 ก็สงเรือไปชวยตามชายฝงทะเล และหมูบานที่ ติดชายทะเล อยางนอย 2 ลํา ตามปากแมนํ้าที่ สําคัญ เชน ปากแมนํ้าสายบุรี ปากแมนํ้าบาง นรา หรือปากแมนํ้าโกลก ภารกิจสําคัญเปนการตรวจการลักลอบ ขนอาวุธเถื่อน ดูแลสิ่งผิดกฎหมายตางๆ ที่มา ทางทะเล ยาเสพติด ทั้งการสนับสนุนชวย เหลือกองทัพบกดานการสกัดกั้นการหลบหนี และการแทรกซึมทางทะเล “มีการรวมมือกับหนวยเฉพาะกิจนาวิก โยธินภาคใต หนวยเฉพาะกิจปตตานี หนวย เฉพาะกิจสงขลา ทั้งนี้มีการปดลอมตรวจคน หมูบานติดชายทะเล ก็มีการจัดเรือเขาไปชวย” สวนเรือ่ งการรักษาผลประโยชนของชาติ ทางทะเล กองทัพเรือภาคที่ 2 มีหนาที่ดูแล ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล รวมทั้งดูแลความ ปลอดภัยเสนทางคมนาคมทีข่ นสงสินคาภายใน ประเทศ ที่คอนขางจะมีมูลคามหาศาล เพื่อ ทําใหชาวตางชาติทเี่ ขามาคาขายในประเทศเกิด

Çѹ·Õè 18 - 24 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

พล.ร.ท.ชุมพล วงศเวคินผูบัญชาการทัพเรือภาคที่2 สงกําลังลาดตระเวนชายฝงทะเล‘นราธิวาส-ปตตานี’

พลเรือโทชุมพล วงศเวคิน ความมั่นใจ ในการที่จะมารวมคาขายทางทะเล กับประเทศไทย และมีผลโดยตรงกับพีน่ อ งประชาชน คือ ทําใหเกิดความมัน่ ใจในเรือตางๆทีเ่ ขามา จะเสีย คาประกันภัยถูกลง ถาทาเรือเราหรือเสนทาง คมนาคมเกิดความปลอดภัย ตนทุนของสินคาที่ เขามาขายในเมืองไทยก็จะไมสงู เพราะคาครอง ชีพของพี่นองประชาชนก็จะสูงตาม “ตราบใดที่ เ ส น ทางคมนาคม ยั ง ไม ปลอดภั ย กองทั พ เรื อ ที่ รั บ ผิ ด ชอบเส น ทางนี้ จะพยายามอยางเต็มที่”

นอกจากนีก้ องทัพเรือยังมีหนา ที่อนุรักษทรัพยากรทางทะเล โดยจัด โครงการตางๆ เชน โครงการสราง บานปลา ดวยปะการังเทียม เพื่อใหพี่ นองตามแนวชายฝงที่มีอาชพประมงพื้นบาน มี รายไดเพิ่มจากการทําปะการังเทียม และปลาก็ จะมากขึ้นดวย ผูบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 2 กลาวถึง การจัดงานเลี้ยง บริเวณเกาะหนู เกาะแมว บนเรือหลวงนราธิวาสวา วันที่ 8 พฤษภาคม ที่ผานมา กองทัพเรือภาคที่ 2 จัดงาน เปนการ เลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน ซึ่งกองทัพเรือทํางาน ในทะเล พี่นองประชาชนอาจจะไมทราบ มอง ไมเห็นภาพวา เราปฏิบัติภารกิจอะไรบาง ก็ได ทางสื่อมวลชนชวยเผยแพรขาวสารให แตการ

จัดงานปนี้พิเศษกวาเดิม จากปที่ผานมาที่จัด งานเลี้ยงบนบก โดยชวงกลางวันจัดใหมีการทัศนศึกษา ทางทะเล และใหสื่อมวลชนลงไปศึกษาภายใน เรือ ขนาดหอง ทิศทางของลมมาทีต่ อ งเผชิญเปน อยางไร เพื่อใหสื่อมวลชนไดทราบ ชวงกลาง คืนเปนกลางเลี้ยงอาหารคํ่า ซึ่งบรรยากาศเปน ไปแบบกันเอง สื่อมวลชนเขารวมงานประมาณ 100 กวาคน เต็มดาดฟาเรือ “กอนหนานี้ ผมดํารงตําแหนง เจากรม กิจการพลเรือนทหารเรือ, ผูบัญชาการ ทัพเรือ ภาคที่ 1 ดูแลอาวไทยตอนบน ตั้งแตจังหวัด ตราดจนถึ ง จั ง หวั ด ชุ ม พรและได มี โ อกาสมา รับตําแหนงผูบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 2 ดูแล อาวไทยตอนลางตั้งแตจังหวัดสุราษฎรธานีถึง จังหวัดปตตานี ยินดีอยางยิ่งครับ”

คุณ บรรหาร กบิลพัตร สวนบริหารภาพลักษณองคกร รวมแถลงขาวโครงการ “วันรักษเกาะขาม” ครั้งที่ 13 ประจําป 2556 ในรายการพิราบคาบขาว เมือ่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน สทท.ชอง 11 ทั้งนี้ทีทีเอ็มไดสนับสนุน รวมกับอบต.สะกอมเทพา ในดานการทําปายประชาสัมพันธ บริเวณริมถนนสายหลัก จากอ.หาดใหญ ถึงจังหวัดปตตานี พรอมของรางวัลสําหรับกิจกรรมบนเวทีในการจัดงาน เปน จํานวนเงิน 100,000 บาท สําหรับงานวันรักษเกาะขามที่จะ เกิดขึน้ ในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2556 ณ บริเวณหาดสะกอม (เขาลอน) ม.1 ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา โดยมีหนวยงานให ความรวมมืออาทิ องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา องคการ บริหารสวนตําบลสะกอม อําเภอเทพา ทีทีเอ็มและหนวยงาน ภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งพบกับกิจกรรมตางๆที่นาสนใจ มากมายภายในงาน


สงขลา 7A

วันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2556

เคลียร์ปญ ั หาปิดถนน‘โรงแยกก๊าซ’ ‘นายอ�ำเภอจะนะ’รับดูแล60ครอบครัวเพิ่มรอบพื้นที่

นายอ�ำเภอ ที่ชี้แจงว่า จะช่วยเหลือชาวบ้านใน พืน้ ทีๆ่ เพิม่ ขึน้ หรือย้ายเข้ามาใหม่ทกุ ปี ชาวบ้าน จึงยอมเปิดทาง ตอนนี้ชาวบ้านก็รับได้ บางส่วนซึ่งเป็น ส่วนน้อยก็ยังไม่พอใจอยู่บ้างหลังจากที่นาย อ�ำเภอ มาชี้แจงเป็นที่เรียบร้อย สมมติวงเงิน แต่ละปี เขาให้ปลี ะ 100,000 บาท แต่ขณะเดียว กัน ประชากรในหมูบ่ า้ นก็เพิม่ ขึน้ ด้วย มันอาจจะ

เกิดปัญหาขึ้นได้ในอนาคต “นายอ�ำเภอ เขาเข้าใจชาวบ้าน เข้าใจจุด ประสงค์ที่ชาวบ้านมาชุมนุม เขาคงเห็นว่าชาว บ้านเดือดร้อนจริงๆ ” ขณะเดียวกัน ทางบริษัทฯก็ออกมาคุย แต่เขาบอกกับชาวบ้านว่า เขาให้วงเงินมาเท่า นัน้ และจะไม่มกี ารเพิม่ แล้ว เขาบอกอย่างนัน้ คือ ใช่ ให้มาแล้ว เท่าไหร่กเ็ ท่านัน้ เขาไม่ได้ชแี้ จงอะไร เพียงแต่เขาให้วงเงินทั้งหมดใน 2 หมู่บ้านที่มี ปัญหาจ�ำนวน 4,000,000 บาท ก็คือเท่านั้น ส่วนที่ชาวบ้านยอมเปิดทาง เพราะนาย อ�ำเภอได้ให้สัญญา ตกลงกับชาวบ้านว่าจะไม่ ลดเงินชาวบ้านในส่วนทีช่ าวบ้านต้องได้จำ� นวน 4,200 บาท คือจะให้ตลอดไป

แถลงการณ์ บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ�ำกัด นายอ�ำเภอจะนะ เคลียร์ปัญหาชาวบ้าน ปิดถนนทางเข้าโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทยมาเลเซีย รับดูแล 60 กว่าครอบครัวเพิ่มขึ้น ม.2 –ม.8 ระบุสาเหตุชาวบ้านกลัวเงินช่วย เหลือถูกหารให้สมาชิกใหม่ จากเหตุ ก ารณ์ ช าวบ้ า นประมาณ 70 คน ปิดทางเข้า-ออก โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา เป็น 1 วัน 1 คืน นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายอ�ำเภอ จะนะ เปิดเผยว่า การแก้ปญ ั หาทีเ่ กิดขึน้ ทางอ�ำ เภอจะนะ ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ยืนยันเงิน สุขภาพที่ชาวบ้านได้รับ ทั้ง 3 หมู่ คือ หมู่ที่ 2 กับหมู่ที่ 8 หมู่บ้านละ 2,000,000 บาท และหมู่ ที่ 7 จ�ำนวน 1,000,000 บาท ปัญหาที่เกิดขึ้น จะมีมากในหมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 8 เนื่องจากจ�ำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น กว่า 60 ครัวเรือน ยอดเงินทีไ่ ด้จาก บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ�ำกัด จากเดิม 4,400 บาท ลดลงมาเหลือ 4,200 บาท ชาวบ้าน จึงวิตก กลัวว่า ในปีตอ่ ๆ ไปเงินช่วยเหลือในส่วน นี้จะลดลงอีก จึงยื่นเงื่อนไขกับทางอ�ำเภอว่า ปี ต่อไปอย่าลดจ�ำนวนเงินลง เมือ่ ชาวบ้านยืน่ ข้อเสนอมา ทางอ�ำเภอก็ ได้รับปากว่า จะไม่มีการลดเงินอีกแน่นอน และ ในปีต่อไปจะให้เงิน 4,200 บาททุกปี ส่วนปัญหาชาวบ้านกับบริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซียฯ มาจากช่วงแรกทางบริษทั ฯ ได้ให้ เงินดูแลชาวบ้าน ทั้งหมด 4,000,000 บาท ชาว บ้านก็พอใจ แต่ปัจจุบัน เมื่อคนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีตกส�ำรวจไปบ้าง ย้ายเข้ามาบ้าง เป็น 60 กว่าครัวเรือน ซึง่ ชาวบ้านเข้าใจว่าในส่วน ทีม่ สี ทิ ธิ์ ก็ตอ้ งได้ เขาก็ยนื่ เงือ่ นไขว่าต่อไปเงินไม่ ควรจะลดลงอีกแล้ว เพราะถ้าเงิน 4,200 บาท ก็ ตกครัวเรือนละ 400 บาทต่อเดือน “จ�ำนวนเงินไม่มาก ถ้ามีสมาชิกในครอบ ครัว 4 คนก็ตกคนละ 100 บาทต่อเดือน ค่าเงินบาท ก็ตกลงเรื่อยๆ เงินมันเฟ้อ ชาวบ้านเขาก็ขอร้อง เท่านัน้ ผมก็รบั ปากว่าจะดูแลให้ ทางอ�ำเภอและ ผมก็เข้าไปเจรจากับชาวบ้าน ทั้งในส่วนของจ�ำ นวนเงิน และตกลงว่าจะประสานกับทางบริษทั ” นายอ�ำเภอจะนะ กล่าว และว่า ชาวบ้านก็ตกลง แต่ถา้ จ�ำนวนประชากร ในหมู่บ้านเพิ่มขึ้น ผมก็จะหาเงินส่วนอื่นมาชด เชยให้ ถือว่าเป็นผลประโยชน์ของชาวบ้าน ซึ่งขณะนี้ชาวบ้านก็พอใจ ทางท่านผู้ว่า ราชการจังหวัดก็ให้ความช่วยเหลือ ดูแลด้านน�้ำ ประปา ชาวบ้านก็ไม่มอี ะไร มีเพียงบางกลุม่ ทีย่ งั

กลัวว่าต่อไปเงินจะลดลงเรื่อยๆ เท่านั้น เมื่อชี้ แจงว่าต่อไปจะไม่ลดอีก เขาก็เข้าใจ เพราะเงิน ตรงนีถ้ า้ คิดเป็นครัวเรือนแล้ว ก็ไม่ได้มาก สาเหตุ ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนั้น มาจาก ครอบครัวแต่ละครัวเรือนบริเวณรอบๆ นัน้ ติดกับ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ในระยะ 1 กิโลเมตร ทัง้ ยัง ได้กลิ่น และได้ยินเสียงรบกวนตลอดเวลา นายอ�ำเภอจะนะ กล่าวว่า ชาวบ้านควรจะ มีสิทธิ์ตรงนั้น ก็เข้าใจ ไม่แปลกที่ชาวบ้านจะ กลัวว่า ถ้ามีชาวบ้านเพิ่มมาอีกหลาย 100 ครัว เรือน เงินชดเชยจะลดลงเหลือ ครัวเรือนละ 1,000-2,000 บาท ซึ่งมันไม่เพียงพอ ในขณะที่ บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซียฯ ก็ไม่ได้ออกมารับ ผิดชอบเกี่ยวกับการชุมนุมแต่อย่างใด เพราะ เขาถือว่าเขาจ่ายเงินเป็นก้อนให้ชาวบ้านเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว จึงเป็นหน้าที่ของทางอ�ำเภอที่จะ ต้องเคลียร์กับทางชาวบ้านให้ได้ “ชาวบ้านต้องได้รับการเยียวยาบ้าง มัน อยู่คาบเส้น กระทบหรือไม่กระทบ ยังไม่มีอะไร พิสูจน์ได้ชัดเจนครับ แต่ที่ผมได้ฟังมา มีกลิ่น และเสียงจริง” นอกจากนี้ ทางบริษทั ทรานส์ ไทย-มาเล เซียฯ ก็ได้ให้เงินเยียวยากับชาวบ้านรอบๆ โรง แยกก๊าซธรรมชาติจะนะ จ�ำนวน 5,000,000 บาท ช่วยเหลือด้านน�ำ้ ประปาเกือบ 10,000,000 บาท เพราะน�ำ้ ใช้ไม่ได้ ทั้งน�้ำประปา และน�้ำบาดาล น�ำ้ บาดาลก็เจาะไม่ได้เพราะเป็นสนิม น�ำ้ ฝน น�ำ้ ใช้ ก็ใช้ไม่ได้เพราะมีกลิ่น ชาวบ้านจึงจ�ำ เป็นต้องซือ้ น�ำ้ เพือ่ อุปโภค บริโภค และตอนนีท้ าง ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประสานของบประมาณ จากกองทุนไฟฟ้า และบริษทั ทรานส์ ไทย-มาเล เซียฯ จ�ำนวน 22,000,000 บาท ให้ชาวบ้าน ก็นา่ จะอยูก่ นั ได้หลังจากนี้ ทีส่ ำ� คัญปัญหาตรงนี้ คือ การท�ำความเข้าใจ เนื่องจากระยะยาวคนต้อง เพิ่มขึ้นแน่นอนอยู่แล้ว ต้องเข้าใจทั้งสองฝ่าย เพราะที่ชาวบ้านในต�ำบลอาศัยเป็นพื้นที่ราบ อาชีพหลักจึงไม่ได้ท�ำสวน แต่ท�ำอาชีพประมง ด้าน นายทวีวุฒิ เพิ่ม ชาวบ้านในพื้นที่ กล่าวว่า ชาวบ้านและบริษัท ทรานส์ ไทย-มาเล เซียฯ ตกลงกันไม่ได้ เพราะในแต่ละหมูบ่ า้ นเพิม่ จ�ำนวนประชากรมากขึ้น ทางชาวบ้านจึงเรียก ร้องขอค่าชดเชยกับบริษัทฯเพิ่มขึ้น มันไม่พอ “ความจริงชาวบ้านได้รวมกลุ่มตกลงกัน เรียกร้องค่าชดเชย ในส่วนนีเ้ ป็นการพูดคุยกันกับ ชาวบ้านหลายๆ คน เพื่อที่จะไปเรียกร้อง ค่าชด เชย จะเป็นคนใดคนหนึ่งไม่ได้ครับ” นายทวีวุฒิ กล่าว และว่า ทางบริษัทฯไม่ได้ออกมาไกล่เกลี่ยกับ ชาวบ้าน ผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือกับชาวบ้านเป็น

จะนะ

แถลงการณ์ ฉบับที่ 1 กรณีชาวบ้านชุมนุมปิดถนนทางเข้า-ออกโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

สืบเนือ่ งจาก กรณีทชี่ าวบ้านกลุม่ หนึง่ จากหมูท่ ี่ 2 และหมูท่ ี่ 8 ตาบลตลิง่ ชัน อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ประมาณ 30 คน ร่วมกันปิดถนนทางเข้า-ออกโรงแยกก๊าซธรรมชาติจะนะ เมือ่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นมา เพือ่ เรียกร้องให้ทางบริษทั ฯ เข้ามาแก้ปญ ั หาการจัดสรรเงินกองทุน เพื่อส่งเสริมการศึกษาและสุขภาพสาหรับชุมชนรอบโรงแยกก๊าซฯ บริษัทฯ ขอชี้แจงให้ทราบข้อเท็จจริงโดยสรุป ดังนี้ ย้อนหลังไปเมื่อประมาณเดือนมีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ผลสืบเนื่องจากชาวบ้านใน พื้นที่ดังกล่าว ร่วมกันปิดถนนทางเข้า-ออกโรงแยกก๊าซธรรมชาติจะนะ เพื่อยื่นข้อเรียกร้องขอ เงินชดเชย โดยอ้างได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดาเนินธุรกิจ ของโรงแยกก๊าซฯ และต่อมาทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ง ประกอบด้วย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนของคณะกรรมการไตรภาคีโรงแยกก๊าซฯ และตัวแทนของชุมชน ขึ้นมาตรวจสอบ เพื่อหาข้อเท็จจริงดังกล่าว ซึ่งผลการตรวจสอบในทางวิทยาศาสตร์ สรุปได้ว่า การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกาหนดของกฏหมายทุก ประการ อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดสงขลาขอให้ทางบริษทั ฯ จัดตัง้ เป็นกองทุนพิเศษเพือ่ ส่งเสริม การศึกษาและสุขภาพให้กับชุมชนรอบโรงแยกก๊าซฯ ภายในระยะรัศมี 1 กิโลเมตร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 และบางส่วนของหมู่ที่ 7 เป็นจานวนเงินรวม 5 ล้าน บาทต่อปี นอกเหนือจากกองทุนหมูบ่ า้ น (หมูบ่ า้ นละ 1 แสนบาทต่อปี ครอบคลุมทัง้ 5 อาเภอที่ แนวท่อก๊าซธรรมชาติพาดผ่าน รวมเป็นเงิน 10 ล้านบาทต่อปี) กองทุนส่งเสริมอาชีพประมง สาหรับพื้นที่อาเภอจะนะและเทพา ปีละ 1 ล้านบาท และกองทุนส่งเสริมอาชีพนกเขาชวาเสีย งอาเภอจะนะปีละ 1 ล้านบาท ทั้งนี้ การจัดตั้งกองทุนดังกล่าวมีเจตนารมณ์ เพื่อให้ชุมชนไปจัดทาเป็นโครงการต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์สาธารณะ เพือ่ อนาคตของลูกหลานและการพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืนต่อไป ทางบริษัทฯ ได้มอบเงินกองทุนดังกล่าวผ่านทางจังหวัดสงขลา และการบริหารจัดการ กองทุนก็ให้เป็นดาเนินการกันเองโดยคณะกรรมการของแต่ละหมู่บ้าน แต่ในทางปฏิบัติชาว บ้านของแต่ละหมู่บ้านได้จัดสรรเงินกองทุนดังกล่าว โดยวิธีการหาร แบ่งเป็นรายครัวเรือนหรือรายหัว ส�ำหรับเงินกองทุนของปี 2556 ทางบ ริษทั ฯ ได้มอบเงินจานวน 5 ล้านบาทดังกล่าว เข้าบัญชีของกองทุนผ่านทางจังหวัดสงขลาตาม ปกติ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2556 เพื่อให้ทางจังหวัดสงขลาและคณะกรรมการของแต่ละ หมูบ่ า้ นไปดาเนินการตามเจตนารมณ์ของกองทุนต่อไป ซึง่ หากคงเหมือนปีทผี่ า่ นมา จะด�ำเนิน การจ่ายเงินกองทุนเข้าหมู่บ้านภายในเดือนมิถุนายน ต่อมา เมือ่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 มีชาวบ้านกลุม่ หนึง่ จากหมูท่ ี่ 2 และหมูท่ ี่ 8 ประมาณ 30 คน ดังทีก่ ล่าวมาข้างต้น รวมตัวกันปิดถนนทางเข้า-ออกโรงแยกก๊าซธรรมชาติจะนะ เพือ่ ร้อง เรียนให้บริษทั จ่ายเงินเพิม่ ขึน้ โดยอ้างว่ามีจานวนครอบครัวเพิม่ มากขึน้ ประมาณ 65 ครัวเรือน ทาให้เงินที่ได้รับจากการหารแบ่งของแต่ละรายครัวเรือนลดน้อยลงจากปีที่ผ่านมา บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเรียกร้องดังกล่าว ไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปตามข้อ ตกลง และเจตนารมณ์ของกองทุน และหากยังคงเลือกวิธีการหารแบ่งเป็นรายครัวเรือน ก็จะ เกิดปัญหาเช่นนีซ้ า้ ๆ ทุกๆ ปี เมือ่ การหารแบ่งไม่ลงตัว ก็ใช้วธิ กี ารปิดโรงแยกก๊าซฯ มาโดยตลอด และการกระท�ำดังกล่าวน่าจะเข้าข่ายการกระทาที่ผิดกฎหมาย จึงได้แจ้งไปยังทางจังหวัด สงขลาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน เนื่องจากได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตและขนส่งก๊าซธรรมชาติ และหากยังคงยืดเยื้อ ต่อไป ทางบริษัทฯ จาเป็นจะต้องลดการผลิตลงหรือหยุดการผลิตในท้ายที่สุด เนื่องจากไม่ สามารถขนถ่ายก๊าซธรรมชาติทมี่ อี ยูอ่ อกไปได้ รวมถึงสถานีบริการก๊าซ NGV ของบริษทั ปตท. ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ให้บริการจากจังหวัดสงขลาถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี อีกด้วย จึงขอเรียนชี้แจงมาเพื่อทราบ


8A Í‹ÒÇä·Â

Çѹ·Õè 18 - 24 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

‘นครศรีฯ’ปลูกปา800ลานกลา เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาราชินี ผูว า ฯนครศรีฯ เปนประธานประชุมคณะ ทํางานสํารวจและคัดเลือกพืน้ ทีท่ เี่ หมาะ สมตอการปลูกปาของจังหวัดรวม 57 แหง 4,310 ไรในป 2556 ในโอกาสมหา มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2555 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมศรีปราชญ ชั้น 3 นายวิโรจน จิวะรังสรรค ผูว า ราชการจังหวัด นครศรีธรรมราช เปนประธานการประชุม คณะทํางานสํารวจและคัดเลือกพืน้ ทีเ่ หมาะ สมตอการปลูกปาจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะกรรมการปฏิบัติการโครงการปลูก ปา และฟนฟูตนนํ้า และโครงการประชา อาสาปลูกปา 800 ลานกลา 80 พรรษา มหา ราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ เนือ่ งในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2555 สืบเนื่องจากวิกฤตอุทกภัยในป 2555 ซึ่งสงผลกระทบทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม ด า นสิ่ ง แวดล อ มและความมั่ น คงในการ

วิโรจน จิวะรังสรรค

ดํารงชีวิตของประชาชน รัฐบาลตระหนักถึง ความสําคัญในการแกปญหาดังกลาวโดย ไดมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ เห็นชอบหลักการของแผนแมบทการ

‘พัฒนา’กลุม จังหวัดอาวไทย

มุง ยกระดับคุณภาพชีวต ิ ปชช.

จรัล ดิษฐาอภิชัย

ที่ ป รึ ก ษารองนายกรั ฐ มนตรี ยํ้ า การพั ฒ นา กลุมจังหวัดอาวไทย เนนยกระดับคุณภาพชีวิต ประชาชนและราคาสินคาเกษตรใหสงู ขึน้ พรอม เชื่อมโยงโครงสรางพื้นฐาน เขากับการลงทุนงบ 2.2 ลานลานบาทของรัฐบาล วันที่ 15 พ.ค.56 เวลา 10.00 น. ที่ หองตาป ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎรธานี นายจรั ล ดิ ษ ฐาอภิ ชั ย ที่ปรึกษารองนายก รัฐมนตรี(นายสุรพงษ โตวิจักชัยกุล) พรอมดวย นายจําเริญ ยุติธรรมสกุล ผูตรวจราชการสํานัก นายกรัฐมนตรี เขตที่ 6 ประชุมติดตามผลการ ปฏิบัติราชการของกลุมจังหวัดอาวไทย มีสวน ราชการเกีย่ วของรายงานผลการดําเนินงานตาม แผนพัฒนากลุมจังหวัดประจําป 2556 งบประมาณ 300 ลานบาทใน 7 โครงการ หลัก รวมไปถึงการแกไขปญหายาเสพติดและ การปราบปรามผูมีอิทธิพล การแกไขปญหา ราคาสินคาเกษตรตกตํ่า การปองกันและแกไข

ปญหาอุทกภัยและดินโคนถลม และโครงการ ดานการทองเที่ยว ซึ่งแตละโครงการมีความคืบ หนาในการดําเนินงาน ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี เนนยํ้าตอผู รวมประชุมวา การพัฒนาพื้นที่ตองสอดคลอง กับวิสัยทัศนของรัฐบาล ที่เนนพัฒนาคุณชีวิต ประชาชนใหมีคุณภาพและรายไดสูงขึ้น โดย เฉพาะนโยบายเพิ่มคาแรง 300 บาท การผลัก ดันราคาผลผลิตการเกษตรสูงขึ้น และลดความ เหลื่อมลํ้าของคนในสังคม นอกจากนี้ นโยบาย Green เพือ่ สรางประเทศไทยใหเปนเมืองสีเขียว นาอยูอาศัย นายจํ า เริ ญ ยุ ติ ธ รรมสกุ ล ผู  ต รวจ ราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ระบุวา ฝงอาว ไทยมีศกั ยภาพทางเศรษฐกิจ การทองเทีย่ ว การ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานการคมนาคมในพื้นที่ ทําอยางไรใหเชือ่ มโยงกับงบประมาณการลงทุน ของรัฐบาลทั้งงบ 2.2 ลานลานบาท และงบ 3.5

บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า แผนปฏิบัติการ เพื่อบรรเทาปญหาอุทกภัยทั้งในระยะเรง ดวนและในพื้นที่ลุมนํ้าแบบบูรณาการและ ยั่งยืน (ซึ่งเปนการตอเนื่องและรองรับมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 ที่ เห็นชอบการเตรียมการเพื่อลงทุนวางระบบ บริหารจัดการนํ้าและสรางอนาคตประเทศ) โดยไดจัดสรรกรอบวงเงินสําหรับดําเนินการ จํานวน 350,000 ลานบาท และในจํานวนนี้ ไดจัดสรรสําหรับแผนงานฟนฟูและอนุรักษ ปาและระบบนิเวศ จํานวน 15,000 ลานบาท โดยทีใ่ นป 2555 อันเปนปมหามงคลที่ องคสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงมี พ ระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา รัฐบาลจึงไดจัดทํา “โครงการประชาอาสา ปลูกปา 800 ลานกลา 80 พรรษา มหา ราชิ นี ” เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนาง เจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอการมหา มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ซึ่งขั้นตอน วิธีการ หลักเกณฑ ตาม แผนปฏิบัติงาน ป 2556 โดยในป 2555 ได นํารองดําเนินการไปแลว ระยะสอง (ป2556 – 2560) กบอ.(สํานักงานนโยบายและบริหาร จัดการนํา้ และอุทกภัยแหงชาติ) ไดกาํ หนด ผู ดําเนินโครงการปลูกปา แบงเปนกลุม 2 กลุม คือกลุม สวนราชการ และกลุม ผูป ระสงครว ม โครงการ หรือโครงการประชาอาสาปลูก ปา800 ลานกลา 80 พรรษา มหาราชินี ทั้งนี้ โครงการดังกลาวที่ประชุมไดคัดเลือกพื้นที่ ปลูกปาจังหวัดนครศรีธรรมราชจํานวน 11 อําเภอ 57 แปลง พื้นที่ 4,310 ไร ซึ่งจะได ดําเนินตามโครงการป 2556 ตอไป

แสนลานบาท สําหรับการพัฒนานํ้าทั้งประเทศ เชื่อมกับโครงการศึกษาสรางสนามบินดอนสัก นอกจากนี้มองวา เสนทางหลวงหมายเลข 44 เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวทั้งฝงอาวไทยและฝง หรือเซาเทิรนซีบอรด ยังจะพัฒนาไดอีกโดยให อันดามันตอไป

สุราษฎรฯพบ16เหยือ่ คามนุษยเปนตางชาติ

นายวินชัย อุยางกูร

วันที่ 16 พ.ค.56 เวลา 09.30 น. ที่หองนาง ยวน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎรธานี นายวิ น ชั ย อุ ย างกู ร รองผู  ว  า ราชการ จังหวัดสุราษฎรธานี ประชุม ศปคม.สฎ. (คณะอนุกรรมการศูนยปฏิบัติการปองกัน และปราบปรามการค า มนุ ษ ย จั ง หวั ด สุราษฎรธานี) ครั้งที่ 2/ 2556 เพื่อติดตาม สถานการณและผลการดําเนินงานดานการ ปองกันและปราบปรามการคามนุษย รวม ทั้งหารือถึงแนวทาง วิธีการทํางาน และ รับทราบปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ ที่ เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามนโยบาย รัฐบาล นายคํ า แหง อ อ นเย็ น พั ฒ นา สั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย ใน ฐานะเลขานุการศูนยปฏิบัติการปองกัน และปราบปรามการค า มนุ ษ ย จั ง หวั ด

สุ ร า ษ ฎ ร  ธ า นี กล า วว า การค า มนุ ษ ย คื อ การก ระทํ า และพยาม ยามใดๆ ในการ หา ขนสง ลําเลียง ซื้ อ ขาย ส ง ต อ รั บ กั ก ขั ง หน ว ง เหนี่ยวคน เพื่อให คนไม ว  า จะเป น เด็ก ผูใหญ หญิง

หรือชาย ยอมทําในสิ่งไมอยากทําหรือ ตกอยูในสภาพลําบาก โดยถูกเอารัดเอา เปรียบ ถูกแสวงหาผลประโยชน เชน การ บริการทางเพศ การใชแรงงานเยี่ยงทาส การขอทาน และการตัดอวัยวะออกจาก รางกาย เปนตน โดยมีขอมูลสถิติผูตกเปนเหยื่อการ คามนุษย ตั้งแตปงบประมาณ 2552 – วัน ที่ 30 เมษายน 2556 มีผตู กเปนเหยือ่ ทัง้ สิน้ 16 ราย สวนใหญเปนเด็กและผูหญิง ถูก หลอกมาจากประเทศเพื่อนบาน หากผูใด พบเบาะแสการคามนุษยสามารถแจงไดที่ ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปราม การคามนุษยจังหวัดสุราษฎรธานี โทร. 077 – 355080 หรือที่สายดวน 1300 เพื่อ จะไดสงเจาหนาที่เขาตรวจสอบ และให ความชวยเหลือผูตกเปนเหยื่อตอไป


วันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2556

โฆษณา 9A


10A ÍÊѧËÒÏ-Âҹ¹µ การมอบรถยนตคันแรก สงผลยอด จดทะเบียนตนป ขนสงจังหวัดสงขลา เผยเพิ่มขึ้น 20 เปอรเซ็นต ตัวแทน จําหนายเผยตลาดซบเซา ราคาพืชผล การเกษตร-เศรษฐกิจชะลอ ทําลูกคา หาย แบกภาระสต็อค นายประยู ร หนู รั ต น ผูจัดการ บริษัท ชูเกียรติยนตหาดใหญ จํากัด (มา สด า ชู เ กี ย รติ ย นต ห าดใหญ ) ตั ว แทน จําหนายรถยนตมาสดา ในพื้นที่จังหวัด สงขลา เปดเผย “ผู สือ่ ขาว” ถึงสถานการณ ทางการตลาดไตรมาสแรกที่ผานมาวา เนื่องจากไดอานิสงคมาจากนโนบายรถ คันแรกของรัฐบาล ทําใหยอดการจอง การ ออกรถมีจํานวนมาก และเมื่อตนๆป เดือน มกราคม มี น าคม มี ย อดการออกรถจํ า นวนมาก แตสถานการณหลังจากเดือน มีนาคม เปนตนมานั้น ยอดการจองรถไมมียอด จองใหม ในสวนของรถที่จองไวกอนหนา นี้ก็ทิ้งใบจองกันเยอะ และเมื่อใกลเขาถึง ชวงโรงเรียนเปดก็ยงิ่ ทวีความรุนแรงเพราะ ประชาชน มีภาระคาใชจายสูง จึงทําให การออกรถแทบจะไมมีเลย ตัวเลขของไตรมาสแรกตั้งเปาไว ประมาณ 30 % ซึ่ ง เป น ยอดที่ ม าจาก การจองรถโดยใชสิทธิ์รถคันแรก ของทาง รัฐบาล แตประชาชนที่ไดจองรถไวกลับ ถอนยอดจองออกเปนจํานวนมาก ทําให ยอดทีต่ งั้ ไวหายไปเกือบหมด เพราะภาวะ เศรษฐกิจทีไ่ มดขี นึ้ ของภาคใต บางคนเมือ่ ถึงวันออกรถก็ไมมารับรถที่จองไว ติดตอ กลับไปก็ยอมทิ้งใบจอง ยอดที่ตั้งไวเลย ไมเปนเหมือนที่ตั้งไว ใน ปนี้ บริษัทแมกําลังปรับกลยุทธ เพือ่ ใหเกิดปจจัยในการซือ้ มากขึน้ แตดว ย ความที่เศรษฐกิจแยตัวลง ทําใหยอดการ จําหนายไมดีขึ้น แตยังไงก็ตองขายรถที่ มียอดจองและทิ้งใบจองออกไปใหหมด กอน จึงจะทําเปา และทํายอดในการขาย ขึ้นมาใหม นาย ประยูร กลาววา ราคาสินคา เกษตรตกตํ่ายังเปนอีกปจจัยหนึ่ง ที่ทําให ยอดขายยากขึ้น อาชีพของคนใตบานเรา คืออาชีพเกษตรกรเปนอาชีพหลักอยูแลว และชวงนี้ยาง และปาลมก็ราคาตกตํ่า เลยสงผลใหยอดการซื้อรถโดย เฉพาะ ใบจองที่จองไวเพื่อรับสิทธ หนึ่งแสนบาท นั้น ลูกคาทิ้งใบจองเปนจํานวนมาก แลว โดยเฉพาะตอนนี้ใกลชวงการเปดเรียน ผู ปกครองตองใชเงินเยอะ เลยสงผลเปน อยางมากทําใหรถขายยากมากขึน้ ไปดวย ตอน นี้บริษัทจะมีการปรับกลยุทธ ทางการตลาดมากระตุนยอดขาย โดย ทําการผลักดันกิจกรรมทุกรูปแบบที่ทาง การตลาดสามารถทําได เพื่อปลอยรถที่ มีอยูออกไปใหเร็วที่สุด ไมวาจะเปนการ ออกบูท กิจกรรมสังคม จากเดิมที่ออกบูท อาทิตยละสามวัน ก็เพิ่มเปนหกวัน เปด แคมเปญเพิม่ ขึน้ จากเดิมเพือ่ ใหสอดคลอง

Çѹ·Õè 18 - 24 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

ราคาสินค้าเกษตรทําตลาดรถQ1ซบเซา ทะยอยโอน‘คันแรก’ยอดจดทะเบียนพุง่ 20%

ประยูร หนูรัตน

กับนโยบายของรัฐบาลมาควบคู ตอนนี้ทางตัวแทนจําหนายหนักใจ มากเพราะวารถที่ทางบริษัทญี่ปุนสงมา นัน้ มีจาํ นวนเยอะมาก ตามจํานวนการจอง ของลูกคา แตลกู คากลับทิง้ ใบจองจํานวน มากเชนกัน ทางตัวแทนจําหนายเลยตอง หารวิธีการ และแกปญหาตางๆนี้ใหได นายประยูร กลาว นายสมพงษ ชิ น วงศ ผู  ช  ว ย กรรมการผูจัดการ บริษัท อริยะ มอเตอร จํากัด (จําหนายรถยนตฮอนดาในพื้นที่ จั ง หวั ด สงขลา) กล า วว า สถานการณ ทางการตลาดไตรมาสแรกที่ผานมาวา จริงๆปนมี้ องวาไมไดเปนการตลาด ที่ไมกระเตื้อง ตลาดก็อยูประมาณนี้มา ตลอด แตวา ตัวของบริษทั แมแตละบริษทั ตั้ง เปาหมายไวสูง ไมไดเผื่อวาเมื่อสิ้นสุด นโยบายรถคันแรกแลว สถานการณไมได มีการระมัดระวังเทาทีค่ วร เลยมีการผลิตที่ คอนขางจะลนตลาด พอเหลือในมือเยอะก็ ตองเอาที่เหลือในมือมาลดแลกแจกแถม เปาที่ตั้งไว คิดวายังใกลเคียงกับที่ คาดหมายกันไว แตตัวผลิตมันผลิตออก มาเยอะเกิน ก็เลยเหลือ แตถามวายอด ขายไปไดตามเปาหรือเปลา ก็เปนไปตาม เปา เพียงแตพอมีสต็อคเยอะ เผือ่ วาความ ตองการกับรถที่มีไมเพียงพอกัน ซึ่งทุกคน ก็คิดเหมือนกันหมด ไมไดหมายความวา ลูกคาหาย ลูกคาก็มีมาเรื่อยๆตลอด แค การผลิตมีการผลิตจนลนเทานั้น ตอนนี้ บ ริ ษั ท มี ก ารปรั บ กลยุ ท ธ ทางการตลาด มากระตุนยอดขายเรื่อยๆ เพราะวาถาหลังจากนี้ไปแคมเปญก็นา จะลดลงมาจากนี้ ชวง 1 – 2 เดือนนี้ก็ เปนจังหวะที่ดีของผูซื้อ หลังจากนี้แตละ บริษัทพอรูวาสต็อคมันเหลือ ก็อาจไปลด กําลังการผลิต และคืนสูสภาพปกติใน 3

สมพงษ ชินวงศ

– 4 เดือนขางหนา เพราะฉะนั้นแคมเปญ ที่แรงอยูในขณะนี้ อีกไมกี่เดือนขางหนาก็ คงไมมีใหเห็นแลว ใน เรื่ อ งของราคาสิ น ค า เกษตร ตกตํ่า เปนอีกปจจัยหนึ่งไหมที่ทําใหขาย สินคายากขึน้ จริงๆ เรือ่ งของพืชผลทางการ เกษตรมันมีมาตัง้ แตปท แี่ ลว ไมไดมาเปน เฉพาะตอนนี้ ซึง่ มีปญ  หาราคาตํา่ มาอยาง ตอเนื่อง เพราะราคายางอยูในระดับ 70 บาทมาตั้งแตปที่แลวทั้งป มาปนี้ก็ไมได เปนเรื่องใหมสําหรับภาคใต ไมวาจะเปน ราคายาง หรือราคาปาลม ตอนนี้ทางบริษัทมีโปรโมชั่นพิเศษ เป น แคมเปญที่ ไ ม คิ ด ดอกเบี้ ย คื อ ลด ในราคาเงินสด ในราคา 4 ป โดยไมคิด ดอกเบีย้ เพิม่ นัน่ คือแคมเปญทีด่ ที สี่ ดุ ตอน นี้ ตอไปคิดวาแคมเปญก็จะลดลงเรื่อยๆ จนกวาสต็อคที่มีมันนอยลง ชวงนี้คิดวา เปนนาทีทองของลูกคา หลังจากนี้คิดวา จะปรับลงไปปกติมากขึ้น นายสมหมาย สุ ด ขาว ขนส ง จังหวัดสงขลา กลาววา ยอดการจดทะ เบียนรถยตนงั่ บุคคลไตรมาสแรก ป 2556 วาไตรมาสแรกของปนี้ (2556) ประเภท รถยนตนั่งบุคคลไมเกิน 7 คน มีการจด ทะเบี ย นรถยนต นั่ ง ส ว นบุ ค คลประเภท รถยนต 4 ประตู นั่ง 2 ตอน ตัวเลขเพิ่มขึ้น จากป 2555 เปนจํานวนมาก ไตรมาสแรก (ต.ค.-ธ.ค. 55) ยอดจดทะเบียน 8,374 คัน ไตรมาสสอง (ม.ค. – มี.ค. 56 ) 7,344 คัน ในป 2556 เมื่อเทียบกับป 2555 ไตรมาส หนึง่ จดทะเบียนเพียง 2,739 คัน ไตรมาส สอง จดทะเบียน 3,915 คัน สวนตาง ไตรมาสหนึง่ เราเริม่ ตัง้ แต ตุลาคม ป 55 บวกกับไตรมาส 2 ตัวเลข เพิ่มขึ้น ประมาณ 9,064 คัน คิด เปนรอย ละ 136.33 % ซึ่ง ตัวเลขนี้ไดตรวจสอบ

สมหมาย สุดขาว

การจดทะเบียนรถแลวพบวา สวนใหญที่ เพิม่ เปนการจดทะเบียนตามนโยบายของ รถคันแรก ซึ่งนโยบายของรถคันแรกตอน นีย้ งั ทยอยมาจดทะเบียนอยูเ รือ่ ยๆรถทีจ่ ด ทะเบียน สวนใหญเปนรถขนาดเล็ก แต รถขนาดใหญก็มีตัวเลขเพิ่มขึ้นนิดหนอย เพราะ เงื่อนไขหลักเกณฑ มีการ วางไววา ผูที่ยื่นขอใชสิทธิ์จะตองดําเนิน การจดทะเบียนรถใหแลวเสร็จ และนํา หลั ก ฐานไปยื่ น สรรพสามิ ต ภายใน 90 วัน นับจากวันที่สงมอบรถ ถาเกิน 90 วัน ถือวาหมดสิทธิ์ไป สวนนี้ผูแทนจําหนายก็ ทยอยสงมอบรถเกือบหมดแลว จะมีบาง ยี่หอที่มียอดจองสูง ก็จะทยอยสงมอบไป เรื่อยๆ คิดวาคงไมนาจะถึงปลายปนี้ก็มี การสงมอบจนหมด สําหรับแนวโนมหลังจากไตรมาส แรก สําหรับปนี้คิดวายังคงมีแนวโนมเพิ่ม ขึ้นในอัตราที่มากกวาปที่ผานมาแนนอน เพราะยังมีกลุมที่ยังรอรับสงมอบรถคัน แรก ในอีก 2-3 เดือน ขางหนา ก็จะทยอย มาจดทะเบียนเพิม่ แตโดยปกติแลวในทุก ปที่ผานมา การจดทะเบียนรถของจังหวัด สงขลามีอัตราที่เพิ่มขึ้นเปนปกติอยูแลว ทุกป ประมาณ 10-20% รถที่จดทะเบียน เพิม่ เนือ่ งจากวามีรถเกาก็ไปเปลีย่ นเปนรถ ใหม เปนเรื่องปกติที่เกิดขึ้นอยูแลว ถ า เปรี ย บเที ย บยอดจดทะเบี ย น เปนรายเดือน ระหวางเดือนมกราคม – เมษายน ป 2556 ตัวเลขรายเดือนของป 2555 (ม.ค. – เม.ย.) มีการจดทะเบียนนั่ง ไมเกิน 7 คน 5,171 คัน ป 2556 (ม.ค. – เม.ย.) มีการจดทะเบียนนั่งไมเกิน 7 คน 9,669 คัน ปริมาณเพิ่มขึ้น 4,498 คิดเปน รอยละ 186.99 % ตัวเลขเพิม่ ขึน้ ใกลเคียง กับภาพรวม รถสวนหนึง่ มีการจดทะเบียน ในชวงปใหมคอนขางมาก


ÍÊѧËÒÏ-Âҹ¹µ

Çѹ·Õè 18 - 24 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556 ดร.โสภณ พรโชคชัย ผูอ าํ นวยการโรงเรียน ธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย (TREBS) หนึ่งใน วิทยากรที่จะมารวมบรรยาย หลักสูตรนัก พัฒนาอสังหาริมทรัพยสูมืออาชีพ ในวันที่ 24-25 พฤษภาคมนี้ ณ โรงแรมหรรษา เจ.บี หาดใหญ ซึ่งจัดโดยสมาคมอสังหาริมทรัพย จังหวัดสงขลา กลาววา ตนจะมาบรรยายเกีย่ ว กับเรื่องสถานการณอสังหาริมทรัพย ตลาด อสังหาริมทรัพย แนวทางการวิเคราะหตลาด ใหกับผูประกอบการไดรับฟง เปาหมายของกิจกรรมครั้งนี้ ก็เพื่อเปน ขอมูล ความรู ใหกลุมทุนสามารถเขาไปลง ทุนทําธุรกิจอสังหาฯไดอยางถูกตอง ประสบ ความสําเร็จ เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ ในการวิเคราะหตลาด “หากผูประกอบการทําโครงการออก มาดี ก็ทําใหลูกคาไดรับผลประโยชนสูงสุด ถือเปนอานิสงคอยางหนึง่ แตถา ทําไมลกู คาก็ จะเสียหาย และไดรับอันตรายไปดวย” ดร. โสภณ กลาว และวา ตลาดอสังหาริมทรัพยจังหวัดสงขลา ในขณะนี้ ยังสามารถเติบโตไปไดดว ยดี ภาวะ ฟองสบูแตก และสินคาลนตลาดยังไมเกิด เปนเพียงแคกระแสที่เกิดขึ้น คนเขาใจผิด กันไปเอง ในหาดใหญมีโครงการตางๆ เกิดขึ้น มาก มีทงั้ นักธุรกิจรายเกาๆ ทีท่ าํ มานานแลว และนักธุรกิจรายใหม ทีใ่ หความสนใจตลาด อสังหาริมทรัพยกระโดดเขามาทําธุรกิจดวย “ผมมองวาตลาดในหาดใหญยังเติบ

เขียนโดย : ชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ ประธานฝาย เศรษฐกิจสนเทศ/กรรมการหอการคาจังหวัด สงขลา กรรมการวิชาการสมาคม โลจิสติกสและ ขนสงภาคใต

คําวา โลจิสติกส เปนคําที่ฮิตขึ้น มาในประเทศไทยประมาณสักสิบกวา ปที่ผานมา ผูเขียนเคยเจอผูบริหารของ ไปรษณียเลาใหฟงถูกจับไปเคี่ยว(ดวย การอบรม) เพิ่งจะซึ้งและเขาใจวาระบบ ไปรษณียเปนกระบวนการของโลจิสติกส จําไดวาผูท สี่ รุปคําวาโลจิสติกสไดชดั เจน (ในความเห็ น ของผู  เ ขี ย น) ก็ คื อ ผู  ช  ว ย ศาสตราจารยพงษชัย อธิคมรัตนกุล ผู อํานวยการศูนยความเปนเลิศทางดานโล จิสติกส ของสถาบันพระจอมเกลาธนบุรี ท า นสรุ ป สั้ น ๆ ว า โลจิ ส ติ ก ส คื อ ขบวนการจั ด เก็ บ รวบรวม กระจาย ตั้งแตตนนํ้าจนถึงปลายนํ้า วัตถุดิบ สวน ผสม การบรรจุ การไหลลื่นของขอมูล ใน การทําอุตสาหกรรม ทุกอยางเกี่ยวของ กับกระบวนการโลจิสติกส ทั้งสิ้น สินคา อุปโภคบริโภคทุกชนิดไมสามารถเดินไป หาผูบริโภคดวยตัวสินคาเอง ตองอาศัย กระบวนการของโลจิสติกส ดั ง นั้ น ในราคาสิ น ค า ทุ ก ตั ว จะมี ตนทุนดานโลจิสติกสแฝงอยูในสินคาทุก ตัว ในอดีตในยุคสงครามเย็น มหามิตร อเมริกาบอกวาประเทศจีนเปนประเทศ คอมมิวนิสต เปนภัยตอชาวโลก ไมใหทํา ธุรกรรมคาขายดวย ประเทศไทยเปนมิตร ที่ดีของสหรัฐอเมริกาทําตามที่มหามิตร

โตไดอกี หลังนํา้ ทวมหลายคนมองวาจะไมมี โครงการไหนขายได จะตองเกิดภาวะฟองสบู แตกแนนอน แตทผี่ า นมาก็พสิ จู นใหเห็นแลว วาไมเปนจริงดังนั้น” ดร.โสภณ กล า วต อ ว า ทิ ศ ทางอสั ง หา ริมทรัพยในอนาคตก็ยังคงดีตอเนื่อง อยาง นอยที่สุดใน 1 – 2 ปนี้ยังดีมากอยางแนนอน เนื่องดวยปจจัยทางเศรษฐกิจที่เขามาชวย เกือ้ หนุน เศรษฐกิจในหาดใหญเติบโตดี อีกทัง้ ยังไดเปรียบเรือ่ งการทองเทีย่ ว มีนกั ทองเทีย่ ว ตางชาติเขามามาก “หากไมเกิดปญหาความไมสงบ หรือ สถานการณความรุนแรงขึ้น ก็เชื่อวาตลาด ยังไปไดดี” ดร.โสภณ กลาวถึง การมาลงทุนของ “แสนสิริ” กลุมทุนอสังหาริมทรัพยยักษใหญ จากกรุงเทพฯ ทีจ่ ะมาสรางคอนโดมีเนียมใน หาดใหญวา การมองของแสนสิรทิ าํ ใหตลาด อสังหาฯ หาดใหญดูคึกคัก เขามาลงทุนเพื่อ กระจายความเสี่ยงทางการตลาด กลุมทุนทองถิ่นหลายคนอาจมีความ

กังวล แตผมมีขอแนะนําผูประกอบการทอง ถิน่ วา อยากใหลงทุนกันแบบพอเพียง อยาลง ทุนคราวละมากๆ ผูประกอบการตองศึกษา ขอมูลในการทําธุรกิจเปนอยางดี งัดกลยุทธ การขาย การโฆษณาประชาสัมพันธมาใช ใหถูกตองเหมาะสมกับสถานการณทางการ ตลาด และทีส่ าํ คัญอีกอยางคือตองรักษาชือ่ เสียงของตัวเองใหดี ใหมั่นคง สรางแบรนด ของตัวเองใหดี ทําใหลูกคายอมรับ เชื่อถือ และไววางใจ “ไมวา จะเปนกลุม ทุนยักษใหญ หรือผู ประกอบการทองถิ่น ตางมีขอไดเปรียบ เสีย เปรียบ แตกตางกันไป รายใหญไดเปรียบ ทีม่ เี งินมาก ทุนเยอะ แตเขาไมรสู ภาพ การตลาดดีเทากับรายเล็กซึ่งทําธุรกิจ ในทองถิ่นนั้นๆตัวผูประกอบการตอง รูจักดําเนินธุรกิจอยาง รอบคอบศึกษาขอมูลใหดรี เู ขา รูเรา” ดร.โสภณ กลาวในที่สุด

ดร.โสภณ พรโชคชัย

แนะทุนทองถิ่นอยาวิตก‘แสนสิริ’ ‘ดร.โสภณ’ชีต้ ลาดอสังหาฯหาดใหญยงั โต การแขงขันดานโลจิสติกสเมื่อเขาสู AEC

บอกทุกประการ เราไมทําธุรกรรมคาขายกับ ประเทศจีน สินคาจากจีนออกมาทางฮองกง โดยทางเรือ มาขึน้ ทีท่ า เรือปนงั (มาเลเซียกลัว คอมมิวนิสตมากกวาไทย แตธรุ กิจเปนธุรกิจ) สินคาจากจีนก็ทะลักมาทางดานปา ดังเบซาร ดังนั้นในยุคนั้นอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลาจึงเปนสวรรคของนักช็อปปง ทั้งประเทศ ใครตอใครอยากจะจัดประชุมที่ หาดใหญเพราะจะไดไปหาซือ้ สินคาราคาถูก พอสงครามเย็นยุติลง มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรีทมี่ เี สียงในสภาเพียง 18 เสียงไดเปดศักราชไปจับมือกับประธาน เหมาเจอตุง และเชือ่ มสัมพันธกบั ประเทศจีน สินคาจากจีนไดไหลเขาประเทศไมวาทาง

ลํานํ้าโขง หรือเมื่อจีนทําถนนเชื่อมจีนตอน ใตลงมาทางลาว ตองมารอแพขนานยนตร ขามลํานํ้าโขงจาก แขวงบอแกวของลาวเขา ไทยทางอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในปหนาสะพานมิตรภาพเชื่อมลาวกับไทย จะเสร็จ (ขนาดที่ยังไมเสร็จเราจะเห็นผักผล ไมของจีนเต็มไทยโดยผานเสนทางที่ผูเขียน เลาขางตน) ผูเขียนมีโอกาสขึ้นไปดูเสนทางจาก แขวงบอแกวของลาวจนถึงคุนหมิงผานทาง สิบสองปนนา ไดพบปะกับเจาของโลจิสติกส ในคุนหมิง ที่ทุกวันนี้บรรทุกผักผลไมจาก คุ น หมิ ง ผ า นสิ บ สองป น นา(เส น ทางใน จี น หากผ า นภู เ ขาจี น จะเจาะภู เ ขา ผ า น

หุบเหว จีนทําสะพานเชื่อมทุกตอน) มา ถึงพรมแดนจีนที่เชื่อมกับลาวฝงจีนเรียก บอหาร(หรือโมหาร) ฝงทางลาวคือบอ เตน(ตรงนี้ จี น เช า ที่ ล าวสร า งเป น เมื อ ง ใหญมากมีสถานบันเทิงทุกอยางคลาย ๆ ดานนอกของไทย) จุดนี้เปนจุดขนถายสินคาจากรถ จีน(ปกติตองถายลําใสรถของลาว) แต เนื่องจากลาวยังไมพรอมในการพัฒนาที่ จะจัดรถบรรทุกหัวลาก ลาวจึงใหรถไทย ทีข่ นผลไมพวกทุเรียน มังคุด ลําไย เขามา แลกเปลี่ยนกับสินคาของจีนที่บริเวณบอ เตน(ลาวคิดคาเหยียบดิน หากจําไมผดิ รถ บรรทุกคันละ สองพันหารอยบาท) รถไทย เอาทุเรียน มังคุด เงาะ ลําไย ไปเปลี่ยน ผักทุกชนิดและผลไมพวกแอปเปล องุน จากการพูดคุยกับผูบริหารโลจิส ติ ก ส ของจี น สิ น ค า ของจี น จะไปเข า ที่ ตลาดไท และกระจายออกทุกภูมิภาค จากที่นั่น ทางจีนวางแผนจะจัดหาแหลง กระจายสินคาใหญในกรุงเทพมหานคร เองแทนทีจ่ ะไปทีต่ ลาดไท และในทุกภาค ของประเทศไทย เพราะไทยเปนศูนยกลาง ของ AEC รวมถึงที่หาดใหญ ทางจีนก็ วางแผนที่จะมาหาที่ดินแปลงใหญๆ ใน หาดใหญเพื่อสรางจุดกระจายสินคาใน การสงตอไปมาเลเซีย สิงคโปร และอินโด นิเซียตอไป ดวยเนื้อที่อันจํากัดผูเขียนขอ ขยายความจากทางเหนือของเราไวแคนี้ กอน คราวหนาหากไมลืมจะขยายจาก ภาคใตของเราตอครับ


12A ธุรกิจ-การตลาด

อ�ำนวย ปะติเส

วันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2556

ช�ำนาญ นพคุณขจร

สิทธิพร จริยพงศ์

บุญส่ง นับทอง

รัฐบาลร่างแผนปฏิรูป3ตลาดยาง

ที่ปรึกษากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร เผยรัฐบาลก� ำลังร่างแผน ปฏิรูป 3 ตลาด ซื้อขายยางในประเทศ หวังสร้างเสถียรภาพราคายางระยะยาว ชาวสวน - ผู้ส่งออก เสนอเพิ่มปริมาณ การใช้ในประเทศเพิม่ ขึน้ ลดความเสีย่ ง วางใจซึ่งกันและกัน” การส่งออก ซึ่งมาตรการของรัฐเป็นเรื่องส�ำคัญที่ มีผลต่อราคาเกษตร รวมถึงพฤติกรรมการ วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ที่โรงแรม ซื้อขายของเกษตรกรก็เป็นเรื่องที่ส�ำคัญที่ ลีการ์เด้นพลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ส่งผลต่อราคาน�้ำยางเช่นกัน ถ้าราคาลด สภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา ด�ำเนินการ ลงผิ ด ปกติ รั ฐ ต้ อ งมี ม าตรการช่ ว ยเหลื อ จั ด เวที เ สวนาบทบาทสภาเกษตรจั ง หวั ด เกษตรกร ประเทศอินเดียมีจุดแข็งของตัว เพื่ อ ให้ ผู ้ แ ทนเกษตรกรมี ค วามรู ้ ความ เองคือไม่เน้นส่งออกและน�ำเข้า ผลผลิตใน เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรและ ประเทศมีความพอดีกับปริมาณการใช้งาน ความส�ำคัญของผู้แทนเกษตรกรในทิศทาง ในประเทศ หากสินค้าผลิตจากยางขาด เดียวกัน รวมถึงความรู้เรื่องพืชเศรษฐกิจ สต็อค ก็ต้องรอผลผลิตจากในประเทศ แม้ จังหวัดสงขลา (ยางพารา) จะต้องใช้เวลาก็ตาม โ ด ย ใ น ง า น มี ก า ร เ ส ว น า เ รื่ อ ง นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธาน ยางพารา เพื่อร่วมหาทางออกให้เกษตรกร สภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2 กล่าวว่า สิ่ง ท� ำ ยางพาราได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น น� ำ โดยนาย ส�ำคัญที่ต้องช่วยภาคการเกษตร คือ การ อ�ำนวย ปะติเส ทีป่ รึกษา รมช.ว่าการเกษตร เพิ่มคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต เรื่องของ และสหกรณ์การเกษตร นายช�ำนาญ นพคุณ การช่วยเหลือภาคการเกษตรส่วนใหญ่มัก ขจร อุ ป นายกฝ่ า ยกฏหมายและสั ญ ญา จะมีการพูดคุยกันตอนหาเสียง เพราะฉะนัน้ สมาคมน�้ำยางข้นไทย นายสิทธิพร จริย สภาเกษตรกรทั้งระดับจังหวัดและระดับ พงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คน ชาติ ต้องพูดเกีย่ วกับเรือ่ งของเกษตรเท่านัน้ ที่ 2 และนายบุญส่ง นับทอง นายกสมาคม ใครจะเป็นรัฐบาล ใครจะขึน้ ลง ปล่อยให้เป็น สหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เรื่องการเมืองไป นายอ�ำนวย ปะติเส ที่ปรึกษา รมช. สิ่งส�ำคัญที่เกษตรกรขาดอยู่ตอนนี้ ว่าการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กล่าว คือ ความมั่นคงของเกษตรกรไม่มี พอช่วง บนเวทีสัมมนาว่า “ตลาดยางพารามี 3 รูป ยางแพงก็เปลี่ยนที่นาเป็นสวนยาง พอยาง แบบคือ หนึ่งตลาดซื้อขายทันทีโดยวิธีการ ถูกจะเปลี่ยนกลับไปเป็นที่นาก็ไม่สามารถ ประมูล สอง ตลาดท�ำสัญญาล่วงหน้า สาม ท�ำได้ คือโหนกระแสกลับไปกลับมา ตลาดบนกระดาษ (ตลาดซือ้ ขายล่วงหน้า) ” สอง เห็ น ได้ ชั ด จากคนที่ ท� ำ อาชี พ ท� ำ อย่ า งไรให้ เ กษตรกรมี เ งิ น จ่ า ย เกษตรในประเทศไทย จากจ�ำนวน 60% ลด ใช้สอย อาจจะเป็นการเพิ่มผลผลิต เพื่อ ลงมาอยู่ที่ 30% เพราะไม่มีหลักประกัน ซึ่ง ให้ได้ราคาที่ดีมากขึ้น สิ่งที่ต้องท�ำตอนนี้ ถ้าลดลงเหลือศูนย์เปอร์เซ็น ประเทศไทย คือต้องรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น ทุกฝ่ายต้องให้ ก็ จ ะตายหมด เรื่ อ งที่ ส ามคื อ เรื่ อ งหลั ก ความร่วมมือช่วยกันแก้ปัญหา ต้องเดินไป ประกัน ซึ่งคนที่ท�ำอาชีพด้านการเกษตรนั้น พร้อมๆกัน ยังไม่มีหลักประกัน ทั้งที่เป็นสิ่งที่ทุกอาชีพ นายช�ำนาญ นพคุณขจร อุปนายก ควรจะต้องมี เราต้องท�ำหลักประกันตรงนี้ ฝ่ายกฏหมายและสัญญาสมาคมน�้ำยาง ให้เกษตรกรให้ได้ ถ้าราคามันขึ้นไม่เป็นไร ข้นไทย กล่าวว่า “ภาวะเศรษฐกิจของยุโรป ถ้าลงได้แค่ระดับไหน เพราะราคาสินค้าไม่ อเมริกา มีผลกระทบต่อราคาน�้ำยางน้อย คงที่ ตรงนี้รัฐต้องมีมาตรการดูแลในเรื่อง มาก เพราะตลาดยางพาราที่แท้จริงอยู่ที่ ของราคาว่าจะมีมาตรการอย่างไร ประเทศจีนและในแถบเอเชีย ทิศทางราคา นายบุญส่ง นับทอง นายกสมาคม น�้ำยาง ที่ท�ำไม่ได้ เพราะไม่มีกลไกความไว้ สหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าว

ชาวสวน – เอกชน หนุนใช้ใน ปท.เพิม่ ว่า เรื่องของยางพาราเป็นเรื่องที่มีความซับ ซ้อนอย่างยิ่ง ซึ่งโครงการของรัฐบาลที่เข้า มาแทรกแซง มีอยู่หลายครั้งมาก จนมาถึง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ไปชุมนุม เรียกร้องกัน ที่ 4 แยกคูหา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เหตุผลในวันนั้นคือ ราคายางจากกิโลกรัม ละ 120 บาท ลดลงมาอยู่ที่ 70 กว่าบาท ซึ่ง เกษตรกรมีความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก สิ่ ง ที่ เ ราได้ เ สนอไปตอนนี้ คื อ ให้ รัฐบาลเข้ามาด�ำเนินการแทรกแซง รัฐบาลก็ ทุม่ งบลงมาด�ำเนินการ ก็ชว่ ยกันทุกวิถที างที่ จะให้โครงการนีเ้ ดินไปได้และประสบความ ส�ำเร็จ แต่ในสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจโลก ไม่ดี แม้เราจะพยายามจนสุดความสามารถ แต่มันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น วั น นี้ ต ลาดกลางยางพาราสงขลา ราคายางจะปรับขึ้นมาตลอด ตั้งแต่ช่วงต้น เดือนที่ผ่านมา บางวันขึ้นถึง 4 บาท ซึ่งไม่ เคยมีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นมาหลายเดือน แล้ว จากที่อยู่ต�่ำสุดหกสิบกว่าบาท ไต่ขึ้น มาถึง 86 บาท ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราไม่คิดว่าใน ช่วงเวลาสัน้ ๆ จะปรับขึน้ มาอย่างนี้ ก็ถอื เป็น สัญญาณที่ดีส�ำหรับเกษตรกรชาวสวนยาง ช่วงแล้งที่ผ่านมา แล้งหนักมาก พอ เข้าช่วงหน้าฝน ฝนก็ตกตลอดทัว่ ทัง้ ประเทศ วันนี้ผลผลิตยางที่มีอยู่ในมือมีน้อยมาก ค�ำ สั่งซื้อจากประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ มีค�ำสั่งซื้อเข้ามา พ่อค้าในประเทศก็ต้อง เร่งซื้อยาง หลายบริษัทต้องการส่งมอบยาง ภาวะความต้องการมันจึงเพิ่มขึ้น มันก็ส่ง ผลต่อราคาในตลาดอีก ซึ่งตรงนี้ก็เป็นก�ำลัง ใจส่วนหนึ่งต่อเกษตรกรที่จะท�ำอาชีพสวน ยางต่อไป นี่คือประเด็นเรื่องของการตลาด นายบุญส่ง กล่าวต่อว่า คณะท�ำงาน ยางของรัฐบาลชุดนี้ ต้องมองไปข้างหน้าว่า ท�ำอย่างไรให้เกษตรกรอยู่ได้อย่างยั่งยืน ไม่ใช่ทุ่มงบประมาณมา 20,000 ล้านบาท แต่เราก็ไม่ประสบความส�ำเร็จ เพราะบาง รายก็ไม้รับอานิสงค์ บางรายก็ไปไม่ถึง แต่ อันนี้ก็เป็นสัจธรรมอยู่แล้วกับจ�ำนวนยางที่ มีปริมาณมากทั้งประเทศ ตอนนี้เราต้องมา

คิดว่าท�ำอย่างไรในอนาคต ที่อาชีพคนท�ำ สวนยางจะมีความยั่งยืน วันนี้มีแผนงาน โครงการต่างๆออก มาหลายอย่าง สิ่งที่เราท�ำในวันนี้ก็คือ ท�ำ อย่างไรให้รัฐบาลน�ำยางไปใช้ในประเทศ ให้มากทีส่ ดุ อีกตัวหนึง่ ทีอ่ ยากเสนอคือ การ ลดต้นทุนการผลิต ท�ำอย่างไรให้เกษตรกร ซื้อปุ๋ย จากราคา 1,000 บาท เป็น 800900 บาท วันนี้ถ้ารัฐบาลมองว่าเกษตรกร ชาวสวนยางเดือดร้อนอยู่ แล้วจะช่วยเรื่อง งบประมาณของปุ ๋ ย จะมี ค วามเป็ น ไปได้ หรือไม่ ในส่วนของสถาบันเกษตรกรที่เราท�ำ กันเองอยู่ตอนนี้ คือ การที่จะไปเอาต้นยาง พันธุย์ างทีม่ ผี ลผลิตสูงๆทีม่ ใี นแต่ละท้องถิน่ ในแต่ละพื้นที่ เป็นการรวบรวมพันธ์ที่ดีเข้า มาวิเคราะห์ ซึ่งต่อไปในอนาคตถ้าเป็นไป ได้ เราก็มแี ปลงวิจยั ทีอ่ ยูใ่ นมือของเกษตรกร ชาวสวนยาง ถ้าเป็นไปได้เกษตรกรก็จะได้มี ส่วนในการท�ำให้ผลผลิตดีขึ้น เพราะฉะนั้น เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และต้องสนับสนุน การตลาด ซึ่ ง ประเทศไทยเป็ น ประเทศที่ ป ลู ก ยางพารามากที่ สุ ด ในโลก แต่ ป ระเทศ อังกฤษกลับมีพันธุ์ยางที่ดีที่สุดในโลก จึง เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อ สิ่งเหล่านี้จริงประเทศ ของเราต้องได้รับการพัฒนาแล้ว แต่คิด ว่ายังไม่สาย ยังเป็นเรื่องที่จ�ำเป็นอยู่ที่จะ เข้าสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนสายพันธุ์ จึง เป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ ที่ ต ้ อ งให้ ค วามส� ำ คั ญ ใน เรื่องคุณภาพของยางพารา ท�ำอย่างไรให้ เกษตรกรอยู่รอดอย่างยั่งยืน นายบุญส่ง กล่าว ในขณะที่ตัวแทนเกษตรกรร่วมฟัง การเสวนา ได้ร่วมเสนอ 3 แนวทางหลักแก้ ปัญหา คือ หนึ่งอยากได้ราคายางเป็นราคา กลาง ไม่ใช่ราคาตลาดกลางยางพารา สอง แนะน�ำระบบการท�ำงานของรัฐบาล ให้คิด ใหม่ ท�ำใหม่ เพื่อให้ภาคเกษตรกรอยู่รอด และสามก�ำหนดยุทธศาสตร์การยาง 3 ฝ่าย ทั้งภาคเกษตรกร ภาครัฐและเอกชน


¸ØáԨ-àÈÃÉ°¡Ô¨ 13A

Çѹ·Õè 18 - 24 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

“ชางพรชัย”งานฝมอื เครือ่ งใชครัวเรือน

แฮนดเมดชิน้ เดียวในโลก “ สุนทรโลหะกิจ” ถนนละมายสงเคราะห แตการซื้อแตละครั้งจะซื้อคราวละมากๆ อ.หาดใหญ จ. สงขลา เปนทั้งโรงงานผลิต นายพรชัย บอกวา รานสุนทรโลหะกิจไม และโชวร รู ม สิ น ค า เครื่ อ งใช ภ ายในครั ว ไดทําการโฆษณา หรือการตลาด แตไดลูกคา เรือน จากทองเหลืองและสเตนเลสสวย จากการบอกปากตอปากเปนสวนใหญ มายาวนานกวา 40 ป “ปกติเราไมมีการโฆษณาตามสื่อตางๆ สวนใหญคนจะรูจักผมและบอกตอกันปากตอ โดยมีจดุ ขายสินคาแฮนดเมดชิน้ เดียวใน ปาก เนือ่ งจากสินคาทุกชิน้ ทีท่ าํ เปนงานฝมอื กะ โลก ทีว่ นั นีม้ กี ลุม ลูกคาทัง้ ในและตางประเทศสัง่ เกณฑจํานวนไมได เวลาวางเราก็คิดออกแบบ สินคาจากที่นี่ วันนี้ “ภาคใตโฟกัส” สัมภาษณ แลวก็ทําออกมาตั้งไว ถาของหมดหรือสินคา พิเศษ นายพรชัย สิริกุลดิลก ในฐานะเจาของ หมดลูกคาก็ตองคอย เพราะปญหาสําคัญคือ โรงงานครัวเรือน ทีเ่ ปนผูอ อกแบบ ผลิต และขาย สินคาของเราไมสามารถทํากับเครื่องจักรได”

กระบวนการขั้นตอนเปนการตีกับมือทั้งนั้น รวม ทัง้ ประกอบกับมือแบบโบราณ ไดอารมณความ คลาสสิกแบบโบราณกวา ลูกคาที่ชื่นชอบงาน ทางดานนี้จะไมคอยเกี่ยงเรื่องราคา เพราะของ เหลานี้ตามตลาดทั่วไปมันหาซื้อไดยาก ความแตกตางงานของเรากับงานโรงงาน ที่ใชเครื่องจักร งานของเราเปนงานฝมือลวนๆ งานโรงงานมีแมพิมพก็สามารถพิมพออกมา ไดแลว สินคาจะแตกตางกัน แตคนที่ชอบของ โบราณจะไมซื้อสินคาที่ทําจากเครื่องจักร เขา จะรูวาอันนี้ไมไดทําจากมือ สําหรับคนที่ชอบ

จุดเดนของสินคารานสุนทรโลหะกิจ ยก ตัวอยางกระปองชงกาแฟ ของสมัยโบราณมันมี ทีก่ รอง โดยทีไ่ มตอ งใชถงุ กาแฟ แตจะทําทีก่ รอง ติดไวโดยเฉพาะ ถาเปนสินคาประเภทเดียวกัน ตามทองตลาด จะสังเกตวาตองใชผากรอง แต ของเราทําสําเร็จรูปใหเลย ถาเปนรานกาแฟโบ ราณดังๆในหาดใหญ หรือในตางจังหวัด สวน ใหญจะสั่งอุปกรณจากที่เรา มีทั้งแบบทองเห ลืองและสเตนเลส นายพรชัย บอกวา ลูกคากลุมหลัก สวน ใหญจะอยูในวัยทํางาน วัยกลางคน แตเปนวัย รุน ก็เยอะเหมือนกัน ลูกคามาเห็นก็ชอบ บางคน ซื้อไปก็ไมไดใชแตไปเก็บโชว เอาไปเปนที่ระลึก เพราะเปนสินคาแฮนดเมด งานฝมือโบราณที่ หาซื้อยาก เ มื่ อ ถ า ม ถึ ง สิ น ค  า จ า ก โ ร ง ง า น อุตสาหกรรมที่สามารถผลิตสินคาประเภทนี้ ไดทีละมากๆ ทําใหราคาสินคาราคาถูกลง เมื่อ เปรี ย บเที ย บราคาของสิ น ค า แฮนด เ มดเป น อุปสรรคหรือเปลา นายพรชัย กลาววา ราคาหรื อ คุ ณ ภาพไม ใ ช อุ ป สรรคเลย เพราะวางานที่เราทําเปนงานฝมือโดยเฉพาะ เครื่องจักรไมสามารถทําออกมาไดเหมือนเรา สินคาของเรารับประกันทําออกมาไมเหมือนใคร เครื่องจักรผลิตออกมาจะดูออก แตของเราทุก

งานดานนี้ไมวาสินคาที่ทําจากเครื่องจักร จะมี ความสวยงามแคไหน จะไมซื้อเลย สิ น ค า ในร า นจะไม มี ค วามแน น อน เนื่องจากเปนงานฝมือก็คอยๆทําไป ตองรัก มันถึงจะทําได ถารางกายหรือความคิดลาเมื่อ ไหรตองวางมือ พักกอน คอยๆผลิต คอยๆคิด คอยๆทําขึ้นมา ตัวที่ทํายากและใชเวลานาน ที่สุด จะเปนประเภทเกี่ยวกับศาลเจา ตะเกียง พวกนี้จะทํายาก ใชเวลาทําแตละชิ้น ประมาณ หนึ่งอาทิตยถึงจะสําเร็จ เปนงานชิ้นใหญที่ตอง ประกอบกันหลายๆสวน ถาทั่วไปที่ทํางายๆก็ เปนงานชิ้นเล็กๆ คิดอะไรก็ทําเลย เจาะจงไมได นายพรชัย ยังบอกวา สินคาที่ทํามา ถึง ณ ตอนนี้ รวมแบบที่ทํามาทั้งหมดแลว มี ประมาณกวาสามรอยแบบ ตอนนี้มีหลายตัวที่ คิดแบบออกมาแลว แตยงั ไมไดลงมือทํา เพราะ เวลาวางๆเราก็จะคิดไอเดียใหมๆอยูต ลอดเวลา สินคาทุกชิ้นที่ทําขึ้นมาไมไดจดลิขสิทธิ์ ใคร จะทําตามหรือเลียนแบบทําไดเลย มีสถาบัน เทคนิคพระนครก็เคยมาใหไปชวยสอน แตผม เปนคนพูดไมเปน เพราะการศึกษาเราก็จบแค ป.4 ก็จะปฏิเสธไป งานทุกชิ้นที่เราทํา เราคิดเอง จริงๆไมได เรียนมาทางนี้ แตอาศัยพรสวรรคและพรแสวง ทุกอยางอยูที่สมองเรา เราเห็นของชิ้นหนึ่ง เรา

“รานเปดมาประมาณ 40 สิบกวาปแลว สินคาทุกอยางคิดออกแบบเอง ผลิตเอง ขายเอง สมัยกอน เคยเห็นของเกาๆ ที่ในสมัยนี้เราจะหา แตไมมี เลยคิดและทําออกมาตามจินตนาการ เปนการเลียนแบบของเกา แตไมมีคนอื่นทํากัน ในสวนของภาคใตจะไมมีคนทําเลย” ตอนนี้เราผลิตสงขายทั่วประเทศ เปน ธุรกิจที่ทํากันในครอบครัว มีภรรยา ลูกสาวและ ลูกเขย ชวยกันทําทุกกระบวนการขั้นตอน ตัว เองและลูกเขยจะเนนงานดานผลิต สวนภรรยา และลูกสาวจะอยูหนารานคอยใหบริการลูกคา สินคารานเรา ถาเรียกเปนประเภทก็เปน ของโบราณ ประเภทเครื่องใช สินคาทุกอยางที่ ทําจะใชไดจริงทุกตัว เปนงานฝมือโบราณที่ใช ความประณีต ละเอียด ซึ่งเครื่องจักรทั่วไปไม สามารถเก็บรายละเอียดได ผลิตและสงขาย ตามทีล่ กู คาสัง่ ขายตามหนารานบาง คนมาจาก ตางจังหวัดบางทั่วประเทศ ตลาดตางประเทศ จะมีประเทศมาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ซึ่ง ตางประเทศเราเพิ่งสงไดไมนาน เพราะเขาเพิ่ง รูจักผมเอง ลูกคากลุมนี้จริงๆแลวมาเที่ยว มาเจอ แลวสนใจซื้อไปฝากไปขาย ลูกคาตางประเทศ กลุมนี้ไมใชลูกคาประจํา แตจะมาเปนครั้งๆไป แตกม็ าเรือ่ ย ๆ สวนใหญเปนนักทองเทีย่ วทัง้ นัน้

ก็สามารถผลิตออกมาไดเลย ไมมกี ารเลียนแบบ ใคร และทําออกมาก็ไมเหมือนใครดวย สินคาในรานราคาตํ่าสุดอยูที่หลักสิบ เริ่มตนที่ประมาณ 45 บาท ถาราคาแพงสุดอยู ที่หลักหมื่น ราคาสินคาทุกชิ้นขึ้นอยูกับความ ยากงายของการทํา สินคาบางตัวหมดแลวหมด เลย จะเอาก็ตอ งสัง่ ไวแลวคอยมาเอา ตองรอได ตองใจเย็น ผมทําออกมาก็ตองใจเย็น งานฝมือ พวกนี้ถาใจรอนจะทําไมได นายพรชัย ยังบอกดวยวา สินคาที่ขายดี ที่สุดก็คือ ตะเกียงทองเหลือง ตะเกียงสามทาง โบราณ หมาตักนํ้าคูทองเหลือง – เงิน จริงๆ เจาะจงไมคอ ยได แลวแตลกู คาแตละคน เพราะ สินคาเรามีหลากหลาย ขึน้ อยูก บั ความชอบและ ความตองการของลูกคา สิ่งที่สุนทรโลหะกิจมี ใหลูกคามากกวานั่นก็คือ การทําตามความเชื่อ แบบหวงจุย อยางเชนอุปกรณที่ใชทําสินคานั้น เครื่องวัดตลับเมตรก็เปนแบบหวงจุย ใชตัวเลข เปนตัวบงบอก ทําออกมาแลวตองเปนการสง เสริมกิจการ สงเสริมชีวิตใหลูกคา คนรุนใหมกับธุรกิจแบบนี้หายาก เขา ไมทํากัน ไมมีใครสนใจ เพราะวามันยาก ถา ไม มี ใ จรั ก ทํ า ไม ไ ด เราต อ งคิ ด ไปก อ นว า สิ่ ง ประดิษฐชิ้นหนึ่ง ทําออกไปแลวใชไดหรือเปลา ถาทําแลวไมผานก็แขวนไวชิ้นเดียว แตถาขาย ได ชิ้นที่สองสามก็จะตามมา บางคนซื้อกลับ ไปแลวก็โทรศัพทกลับมา วาตองการสินคาอีก บางทีสั่งเปนลังๆก็มี อยางกรมศิลปกรเขาเห็น ตะเกียงสี สั่งลูกนองมาแบกไปสามลัง เพื่อตั้ง ในพิพิธภัณฑ จริงๆสินคาจําพวกนี้ ตลาดเปดกวางพอ สมควร คนสวนใหญตอ งการงานฝมอื โบราณ ซึง่ มีอยูทั่วประเทศไทย สวนมากที่นําไป โชวคือทองเหลือง ตามรีสอรทตางมัก จะเอาไปประดับโชวเพื่อความคลาส สิกสวยงาม “ จริงๆความตองการของลูกคา กับกําลังผลิตของเรา ไมพอและไมทัน กั บ ความต อ งการ เราไม มี ก ารจ า ง พนักงาน เคยจางมาแลวแตทําไมได คนสวนใหญจะไมหัดทํากัน เคยมีรับ เขามาตอนนี้จางมาชวยทํายังไมมีใครเอาเลย เพราะงานมันจุกจิก ตองใชความพยายามสูง” ร า นของเรา เน น ทํ า ของแปลกๆ ของ โบราณที่คนอื่นเขาไมทํากัน ที่นี่จะมีทุกอยาง บางสิ่งบางอยางสั่งทําไดตามความตองการ ขอแคใหมีแบบนิดหนึ่ง รูปถายก็ได แลวเรา จะเขียนแบบใหเลย ถาจะซื้อหลายๆอยางๆละ มากๆ ตองโทรมาสั่งกอน เพราะบางครั้งสินคา เรามีไมพอ การทําแตละชิ้นตองใชเวลา เราทํา สินคาออกมาชิ้นหนึ่งใหลูกคาสามารถใชงาน ไดหลายๆอยาง สุนทรโลหะกิจเปนธุรกิจครัวเรือนที่ทํา กันในครอบครัว ผลิตขายตามไอเดียและออเด อรที่ลูกคาสั่ง สินคาทุกชิ้นมีความพิเศษเฉพาะ ตัวโดดเดนไมเหมือนใคร เพราะแตละชิน้ เจาของรานคิดออกแบบ และผลิ ต เองกั บ มื อ ส ง ขายทั้ ง ในและต า ง ประเทศโดยไดรบั ความนิยมอยางมากในกลุม ที่ นิยมสะสมของโบราณและรานคาโบราณ ยังมีชิ้นงานตัวอื่นๆ ที่ดูแปลกตา และ เหมาะกับการใชงานในครัวเรือน สามารถมา เที่ยวชมดู เพื่อซื้อติดไมติดมือไปเปนของใช ก็ได ของฝากก็ดี รานสุนทรโลหะกิจ ตั้งอยูที่ ถนนละมายสงเคราะห อ.หาดใหญ จ. สงขลา เปดใหบริการทุกวัน ตั้งแต 08.00 – 17.00 น.


CSR Club

Çѹ·Õè 18 - 24 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

‘รพ.ศิครินทรหาดใหญ’จัดมินมิ าราธอน

ชวยเด็กโรคหัวใจพิการครัง้ ที่ 3

โรงพยาบาลศิครินทร หาดใหญ รวมกับ มูลนิธิ เด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจา พี่ น างเธอเจ า ฟ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา พรอมทั้งหนวยงานภาครัฐและ เอกชน จัดโครงการ “ศิครินทร หาดใหญ มินิ มาราธอนเดิน-วิ่งเพื่อเด็กโรคหัวใจพิการแต กําเนิด ครั้งที่ 3 ”ชวยเหลือผูปวยเด็กโรคหัวใจ ที่ดอยโอกาสในการรับการรักษา และเพื่อคัด กรองเด็กที่สงสัยวาจะเปนโรคหัวใจพิการแต กําเนิดสงเขารับการรักษาตอไป นายขจร วี ร ะสะเดา ผูอํานวยการฝาย บริหาร โรงพยาบาลศิครินทร หาดใหญ กลาววา โครงการนี้ จั ด ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่อนํารายไดจากโครงการ มอบ สมทบเขาโครงการผาตัดเด็กโรค หัวใจพิการแตกําเนิด มูลนิธิ เด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจา ฟ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร นายขจร กล า วต อ ว า โครงการนี้จัดมาแลว 2 ครั้ง ได รับการตอบรับดีมาก สามารถชวย เหลือเด็กผูปวยโรคหัวใจในจังหวัด สงขลาใหไดรับการรักษาตามโครงการ “ ผาตัดเด็กโรคหัวใจ 1,334 ราย นอกเวลาราชการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั เนือ่ ง ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554” จํานวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 57 ราย โดยไดรับการประสานงาน ดูแลเปนอยางดี จากมูลนิธิฯ ใหผูปวยไดรับการผาตัด และติดตาม

อาการอยางตอเนื่อง จากโรงพยาบาลฯ ที่ เขารวมโครงการ “2 ป ที่ ผ  า นมากระแสตอบรั บ ดี มาก เมื่ อ เป น งานการกุ ศ ลมั น ก็ มี ค นเข า มาชวยเหลือเยอะไมวาจะเปนทางจังหวัด สาธารณสุข หรือหนวยงานเอกชน หนวย งานราชการก็เขามามีสว นรวม ทุกคนตางมา ชวยเพื่อจุดประสงคเดียวกัน คือ ชวยเหลือ แบงปนใหสังคม” โรงพยาบาลศิครินทร หาดใหญ จึง ไดสานตอโครงการอันเปนประโยชนตอผู ปวยเด็กโรคหัวใจทีด่ อ ยโอกาสในการรับการ รักษา และเพือ่ คัดกรองเด็กทีส่ งสัยวาจะเปน โรคหัวใจพิการแตกาํ เนิดสงเขารับการรักษา ตอไป ถือวาเปนโครงการที่ชวยเหลือผูปวย ดอยโอกาสในสังคมได เปนอยางดี จึ ง ได จั ด โครงการ “ศิ ค ริ นทร หาดใหญ มิ นิมาราธอน ครั้งที่ 3” เดิน-วิ่งเพื่อเด็ก โรคหัวใจพิการแตกาํ เนิด เพื่อนํารายไดในการจัดโครง การฯ มอบสมทบในโครงการผาตัด เด็กโรคหัวใจพิการแตกําเนิด มูลนิธิเด็ก โรคหั ว ใจฯ อี ก ทั้ ง ยั ง เป น การส ง เสริ ม ให ประชาชนทั่วไป ตลอดจนบุคลากรใหความ สํ า คั ญ กั บ การออกกํ า ลั ง กายเพื่ อ สุ ข ภาพ ผูเขารวมกิจกรรมไดเปนสวนหนึ่งในการ รวมชวยเหลือผูปวยเด็กโรคหัวใจพิการแต กําเนิดใหไดรับการผาตัด นายขจร กล า วว า โครงการนี้ จะจั ด ขึ้ น ในวั น อาทิ ต ย ที่ 18 สิ ง หาคม 2 5 5 6 ณ โ ร ง พ ย า บ า ล ศิ ค ริ น ท ร  หาดใหญ ตั้งแต เวลา 06.00 น. – 09.00 น. กิจกรรมประกอบดวยวิง่ ฟนรัน ระยะทาง 4.0 กม. และวิง่ มินมิ าราธอน 10.5 กม. ไดตงั้ เปา หมายผูรวมกิจกรรม จํานวน 2,000 คน คนที่สนใจสามารถมาสมัครไดดวย ตนเองใน วันที่ 1 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00น. – 15.00น. ณ จุด

รับสมัคร บริเวณชั้น 1 โรงพยาบาลศิครินทร หาดใหญ วันที่ 17 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00น. – 20.00น. ณ ลานจอดรถ โรงพยาบาล ศิครินทร หาดใหญ และวันที่ 18 สิงหาคม 2556 (เชาวันแขงขัน) เวลา 04.00น. – 05.30น. ณ ลานจอดรถ โรงพยาบาลศิค รินทร หาดใหญ นายขจร กลาวดวยวา กิจกรรม นี้ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ในระบบมาตรฐาน สากล SA 8000 ซึ่งเปนมาตรฐานที่โรง พยาบาลที่ได SA ตองไปทํากิจกรรม ชวยเหลือสังคมอยางตอเนื่อง ทางโรง พยาบาลศิครินทรไดรับมาตรฐาน SA มาประมาณ 3 ปแลว เราจะมี ก ารกํ า หนดกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมไว ทุ ก ๆ ไตรมาส และแบ ง กั น พา พนั ก งานออกไปร ว มทํ า กิ จ กรรมช ว ยเหลื อ ชุมชน เชน ไปดูแลเรื่องสิ่งแวดลอม การไม ปลอยนํ้าเสียเขาชุมชน ชวยเรื่องการปองกัน โรค สนับสนุนรณรงคเรื่องการสวมหมวกกัน น็อค ไปปลูกปาชายเลน เก็บขยะ “ถาชุมชนรอบโรงพยาบาลมีปญหา โรงพยาบาลจะอยูไดอยางไร เราก็ตองชวย ดู แ ลชุ ม ชน ประกอบธุ ร กิ จ แล ว อย า ไป ทําลายสิ่งแวดลอม ธุรกิจและสิ่งแวดลอม เดินไปดวยกันได” นายขจร กลาวในที่สุด

ขจร วีระสะเดา


Çѹ·Õè 18 - 24 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

â¦É³Ò 15A


16A à¤Ã×Í¢‹Ò¤¾Í. จากพนักงานขายคอมพิวเตอรของบริษทั เอกชน ดวยความเปนคนชอบสอน ชอบ อบรม และไดรบั โอกาสทีด่ จี ากผูใ หญ จึง ไดตั้งโรงเรียนการเรียนรูคอมพิวเตอร ไทยคอม เขี ย นหลั ก สู ต รสอนคนทั้ ง สงขลาทุกภาคสวน เปาหมายเพือ่ พัฒนา บุคลากรใหใชไอทีทางบวก อยางมีคณ ุ คา เผยตอนนี้ทางเดินที่มาถูกแลว นายสุรนิ ทร นุน แกว หรือ ทีร่ จู กั กันดี ในชือ่ ครูใหญ ไทยคอม เลาใหฟง วาภูมลิ าํ เนา เปนคน อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช แตมา อยูหาดใหญนานแลว จะถือคติวา เปนคน ทุกที่ๆไป และเปนคนดีทุกที่ๆอยู เรียนระดับ อนุ ป ริ ญ ญา ที่ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ศรี วั ฒ นา กรุงเทพฯ ปวท.สาขาคอมพิวเตอร-ธุรกิจ เมือ่ ป 2537 และเรียนระดับปริญญาตรี ทีส่ ถาบัน ราชภัฏสงขลา ศิลปศาสตรบณ ั ฑิต คณะการ จัดการ สาขาการตลาด “ตอนอนุ ป ริ ญ ญา เลื อ กเรี ย นคอม เพราะพี่สาวเปนคนแนะนําใหเรียน ไมได เลื อ กเพราะตนเอง พี่ บ อกวาจบ ม.6 ถา จะเรียนภาคคํ่ามีสาขาเดียวที่นาสนใจคือ คอมพิ ว เตอร ธุ ร กิ จ ผมจึ ง เลื อ กเรี ย นคอม ตอนนั้นเปนชวงที่มีคอมพิวเตอรเขามาใน ประเทศไทยชวงแรกๆ” เรียนจบเมื่อป 2536 ก็ไปทํางานขาย คอมพิวเตอรของบริษัทเอกชน ตอมาไดกอ ตั้งบริษัทไทยคอม ออฟฟซ เซ็นเตอร จํากัด และมารูว า ตัวเองไมเหมาะกับการขายเพราะ เปนคนชอบสอนคอมฯ มากกวา ชวงนัน้ ผมก็ เปนครูสอนคอมพิวเตอรใหกับผูหลักผูใหญ ในจังหวัดสงขลาหลายทาน เปนการสอนให ฟรี เพราะผมถือวาเปนเกียรติและเปนโอกาส ที่ดี ที่ไดสอนผูบริหารหลายๆ ทาน สุรนิ ทร กลาวตอวา เปดบริษทั ไดระยะ หนึ่ง ป 48 ก็มีตัวเลขติดลบทางการคาอยู ประมาณ 12.5 ลาน หลังจากนั้นเมื่อปลาย ป 48 ไดรับคําแนะนําจากผูใหญวาถาผม ถนัดเรือ่ งการสอน การอบรมก็ไปเปดโรงเรียน สอนดีกวา ผูใหญก็ใหคําแนะนําเรื่องการจด ทะเบียนกอตั้งโรงเรียน ผมก อ ตั้ ง โรงเรี ย นการเรี ย นรู  คอมพิวเตอรไทยคอม เมื่อปลายป 2548 ไดเขียนหลักสูตรเฉพาะ คือ หลักสูตรซอม บํารุงคอมพิวเตอร หลักสูตรนี้เขียนขึ้นโดยมี แนวคิด คือ หากจะใชคอมฯใหคุมตองรูมา จากขางใน เขาใจคอมฯพื้นฐาน ชวงแรกๆ ยังไมคอยประสบความสําเร็จ คนไมเขาใจ วาเรียนซอมคอมฯ จะเรียนไปทําไม ตอนนั้น มีคนมาสมัครเรียน แตยงั ไมสามารถเปนราย ไดเลี้ยงองคกรได มาประสบความสําเร็จในป 50 ตอน นัน้ มีโอกาสทํางานเพือ่ สังคมหลายอยาง เชน ชวยงานนํ้าทวม งานกาชาด งานการกุศล ตางๆ แมไมมีเงินก็เอาแรงกายไปชวย จน ผูใ หญเห็นโอกาส นําหลักสูตรการซอมคอมฯ ของผม ไปเสนอจังหวัด แตทางผูวาราชการ จังหวัดบอกวาตอนนัน้ ไมมงี บ และไดแนะนํา ใหไปที่องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา ( อบจ.สงขลา ) ซึ่งขณะนั้นเปนหนวยงานใหม กําลังหาแนวทางการพัฒนาองคกรโครงการ นี้ อบจ.นาจะพัฒนาได ผมก็ลองไปติดตอดู และไดรับความอนุเคราะหใหรับงานอบรม สุรินทร กลาววา ไดงบปแรก เมื่อ ป 2550 หลักสูตรที่ 1 ซอมบํารุงคอมพิวเตอร สอนตัง้ แตเปนชิน้ สวน ประกอบจนเปนเครือ่ ง

Çѹ·Õè 11 - 17 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

ทางเดินทีม� าถูกแล้ว‘ครูใหญ่ไทยคอม’ มุ่งพัฒนาคนสงขลาใช้ไอทีอย่างมีคุณค่า

คอมฯเอาโปรแกรมลง สอนให กั บ ครู ทุ ก โรงเรียนในจังหวัดสงขลา 500 กวาโรงเรียน จํานวนคน 770 คน เริ่มตนจากครูประจํา โรงเรียนกอนอยางนอย 1-2 คน เพื่อใหซอม คอมฯของโรงเรียนได หลังจากนั้นผมก็ขยายผลจากสอน หลักสูตรซอมบํารุงคอมฯ เฉพาะครู ก็เปน สอนซอมบํารุงคอมฯใหกับบุคลากรทางการ ศึกษา อบต. เทศบาล และมาถึงภาคประชา ชนทั่วๆ ไป เคยมีคาํ ถามวาทําไมเรียนซอมคอมฯ ทุกป แตถาดูหลักสูตรจะเห็นวาตั้งแตป 50 -56 หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงมาตลอด ตัง้ แต Windows 98 Windows XP Windows 7 และลาสุด Windows 8 คอมพิวเตอรมกี าร เปลี่ยนแปลงอยูตลอด เราไมไดเอาเนื้อหา เดิมๆ มาสอน แตปรับเนื้อหา ความรูใหมๆ อยูตลอด ตอนนีW ้ indows 8 มาแรงมาก สําหรับ ป 2556 เราภูมใิ จมากทีเ่ ปนโรงเรียนทีส่ อนให ผูใ ชคอมพิวเตอร Windows 8 ครบ 1,000 คน เปนโรงเรียนแรกของประเทศไทย ทรัพยากร บุคคลของจังหวัดสงขลาตอนนี้ทั้งภาครัฐ และเอกชนไดเรียนWindows 8 และสิ่งที่สรางความประทับใจในการ สรางมูลคาในเชิงการประหยัด คือ หลักสูตร ที่ 2 หลักสูตร อี-บุค (e-book) หรือหนังสือ อิเล็กทรอนิกส อี-บุค เปนโปรแกรมทีส่ รางชือ่ มาจากซอมบํารุงคอมฯ ความหมาย คือ เรียน คอมพื้นฐาน เปนหลักสูตรที่ ผมภูมิใจ และ คิดวาเปนการสรางคุณคาในการประหยัด ผูใชสามารถทํารายงานสงโดยไมตองใช กระดาษ ชวยประหยัดทั้งกระดาษและเงิน หลักสูตรที่ 3 การใชอินเตอรเน็ตเพื่อ ประโยชนสงู สุด หลายคนใชอนิ เตอรเน็ตเปน แตยงั ไมรวู า การใชเพือ่ ใหเกิดประโยชนมาก ที่สุดจะตองทําอยางไร และประโยชนสูงสุด ในทางประหยัด คือ มีการนําความรวมมือ ของธนาคารมารวมกับเรา เรียกวา ธุรกรรม ออนไลน ผูเ รียนสามารถจายชําระโอนเงินได จายชําระคานํ้า คาไฟ คาสาธารณูปโภคได ผานอินเตอรเน็ตได เติมเงินมือถือได และตอนนีก้ าํ ลังทํา หลักสูตรหองเรียน ออนไลน รานคาออนไลน ทําธุรกิจออนไลน บนอินเตอรเน็ต หลักสูตรนี้เขียนเสร็จแลว อยู  ใ นช ว งกํ า ลั ง นํ า เสนอไปยั ง กระทรวง ศึกษาธิการ สุ ริ น ทร กล า วต อ ว า นี่ เ ป น 2-3

หลักสูตรที่เปดสอนอยู แตละรอบมีผูเรียน ประมาณ 1,000 คน แต ล ะหลั ก สู ต รรั บ จํานวนคนแปรผันไปตามความสนใจของ ผู  เ รี ย น ถ า หลั ก สู ต รไหนมี ค นสนใจมากก็ สามารถแปรผันจํานวนไดแลวแต อบจ จะ จัดตามความตองการของประชาชนใครที่ สนใจใหมาสมัครเรียนไดที่ กองการศึกษา การพั ฒ นาบุ ค ลากรอบจ.สงขลา โดยมี เงือ่ นไข คือ มีบตั รประชาชนในจังหวัดสงขลา หรือ มีธุรกิจในจังหวัดสงขลา อบจ. ป จ จุ บั น กลุ  ม เป า หมาย คื อ ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทั่วไปและ ประชาชน ครอบคลุมหมดทุกกลุม ทัง้ จังหวัด คนทีม่ าเรียนตอนนีเ้ ปนกลุม คนทํางาน หนวย งานราชการ มีอายุตั้งแต 30 – 80 ป กลุมที่ผมภูมิใจมากตอนนี้ คือ กลุม ผูอาวุโส อายุ 60 กวา เกษียณอายุราชการ แลว ใหความสนใจมาเรียน มาหาวิชาความ รูเรือ่ งคอมพิวเตอรมากขึ้น เพราะกอนหนานี้ เขาไมมีโอกาสหรือโอกาสนอยหรือชวงเวลา ไมไดเพราะทํางานหนัก แตหลังเกษียณ 60 ป มีเวลาวาง สถิติตอนนี้อายุมากที่สุด 81 ป “กลุ  ม คนเหล า นี้ ใ ห เ หตุ ผ ลในการ ตัดสินใจวา เขาตองพัฒนาการตนเองเพื่อ ใหทันลูกหลานที่ตองดูแล ผูใหญเมื่อหมด วัยทํางานก็อยูบานถาลูกหลานมัวเลนแต คอมฯก็คยุ กันไมรเู รือ่ ง แตตอนนีเ้ มือ่ ไดเรียน คอมฯก็จะเขาใจเด็กๆ มากขึ้น เปนการเชื่อม ความสันพันธในครอบครัวโดยการใชสอื่ ไอที เปนตัวชวย” หากถามถึงความสําเร็จในการสอน ผมมองวามีในระดับหนึ่ง แตถามวาสูงสุด หรือไม คงตอบไมไดวาสูงสุดอยูที่ตรงไหน แตคงทําหนาที่สอนแบบนี้ใหดีวันดีคืน ผม ใหความสําคัญในการสอน ใชกระบวนการ สอนแบบงายๆ ภาษางาย คําศัพทงาย เรียน แบบไป ผ อ นคลายไป ช ว งพั ก เบรกก็ ขั บ กลอนหนังตะลุง มีกิจกรรมอินเตอรเทนเมน ทคลายเครียด จากนั้นก็เริ่มมีชื่อเสียง มีการ พูดตอปากตอปาก “วลี ประจําที่ผมพูดในการสอน คือ คิดมากดีแลว แตคิดดีดีใหมาก พูดมากดี กวา แตดีๆ ใหมากๆ ยิ่งกวาดี ทํามากนั้นดี ที่สุด แตที่สุดของความดี หรือคนดี คือคน ทําดีมากๆ” คนเปนครูตองมีคุณธรรม จริยธรรม และตองคิดแตเรื่องสอนอยางเดียว ถาเปน ครูอยาทําธุรกิจอืน่ นอกจากการเรียนการสอน

เพียงอยางเดียว ตองเปนครูดว ยจิตวิญญาณ 24 ชั่วโมง แลวความสําคัญของความเปนครู มันจะกลับมา เหมือน 50 ปที่กอน ผมประโยคกํากับตัวเองเสมอวา การ ทํ า เรื่ อ งเดิ ม ต อ งทํ า ได ดี ก ว า เดิ ม หากทํ า เรื่องเดิมไมไดดีกวาเดิมอยาใชวิธีเดิมทํา ให เปลี่ยนวิธีทํา แมเปลี่ยนวิธีทําแลวยังไมไดดี กวาเดิม แลวคอยคิดเปลี่ยนคนเดิม อยาใช คนเดิมทําเรื่องเดิม การตอยอดการเรียนรู เปนไปตาม บทบาทหน า ที่ ข องแต ล ะคน หากเป น ครู อาจารยตองนําไปขยายผลตอยังลูกศิษย ธุรกิจรานคาไปขยายผลใชคอมพิวเตอรชวย ทําใหธรุ กิจมีรายไดมากขึน้ สวนคนทีเ่ ปนพอ บานแมบา น จากทีไ่ มมคี วามรูเ รือ่ งคอมฯเลย ก็ไดใชคอมฯเปนอยางถูกตอง มีลูกศิษยหลายคนที่ทําใหผมซาบซึ้ง ใจมาก เชน อามาคนหนึ่งอายุ 70 กวาป ขับรถจากกิมหยงมาเรียนหลักสูตรการซอม บํารุงคอมพิวเตอร เมือ่ เรียนจบวันรับวุฒบิ ตั ร อามาเดินลงมาจากเวทีแลวยกมือไหวผม ผม บอกวาอยาไหวผมเลย แตอามาบอกวา อั๊ว ไมไดไหวลื๊อ แตไหวความรูที่ลื๊อใหอั๊วตาง หาก นี่เปนสิ่งที่ยิ่งใหญสําหรับผมมาก นอกจากการสอนในหองเรียนแลว ยัง จัด FM 92.5 Mhz วิทยุเพื่อการเรียนรู ทอง เที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาในรูปแบบของ ทีวีดิจิตอล ปลายปนี้ทําหนังสือพูดไดเลม แรก ชือ่ วิธที าํ ธุรกิจใหลม เหลว ใชชอื่ นีเ้ พราะ ตองการถายทอดประสบการณ บทเรียนที่ ครูทําธุรกิจแลวพลาดดวยเรื่องการเงิน อาน เพื่อปองกันการลมเหลว หนังสือเลมนี้เขียน ในรูปแบบของ อี-บุค มีเสียงใหฟงทุกหนา และปลายปยังรอลุนเพลง ชื่อเพลงครูใหญ แตงขึ้นเพื่ออยากใหมีบทเพลงใหกับคุณครู สุรินทร กลาวดวยวา เมื่อป 2555 ไดรับคําชื่นชมจากกระทรวงไอซีที เขาเห็น บริบทการทํางานของโรงเรียนเราที่นําคอมฯ มาแกะใหผเู รียนไดศกึ ษาเปนรอยๆ เครือ่ ง ก็ แปลกใจวาสงขลาทําไดขนาดนีเ้ ชียวหรือ เรา ก็เรียนกระทรวงไปวาทําแบบนีม้ า 4-5 ปแลว สงขลาไมเคยลดหยอนในการพัฒนาคนและ รางวัลภูมิใจสูงสุดเปนบัญชีความดีอีกตัว หนึ่ง คือ รางวัล “คนดี ศรีเมืองนคร ป 2552 และคําถามที่หลายคนสงสัยกันมาก กับคําวาครูใหญ วามีที่มาอยางไร ทําไมคน เรียกติดปากวาครูใหญ นัน่ ก็เพราะ เมือ่ ป 48 ตอนที่ขออนุญาตตั้งโรงเรียนเราไดทําเรื่อง


à¤Ã×Í¢‹Ò¤¾Í. 17A

Çѹ·Õè 11 - 17 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

สุรินทร นุนแกว

ไปขอกระทรวงศึกษาธิการและตองมีผูรับ ใบอนุญาตกอตั้งโรงเรียน แตเนื่องจากนาย สุรินทร นุนแกวเปนผูสอนดวย จึงทําบันทึก ขอไปอีกตําแหนง คือ ตําแหนงครูใหญของ โรงเรียน ซึ่งหากเปนสมัยนี้ คือ ตําแหนงผู อํานวยการ ทําใหหลายๆ คนเรียกกันติดปาก วา ครูใหญมาตั้งแตตอนนั้น สุรนิ ทร กลาววา เปาหมายของเรา คือ อยากพัฒนาบุคลากรดานไอทีของจังหวัด สงขลา ในโซนภาคใต สงขลาเปนหัวเมือง หลัก มีบุคลากรเกงๆ จํานวนมาก เมื่อเปด ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC) ในป 58 คอมพิวเตอรกับภาษามันคูกัน เราตองเต รียมพรอมกันทุกภาคสวน ถือเปนโอกาสดีที่ ไดทําตรงนี้ “ทางเดินทีม่ าถูกแลว ไมใชเดินถูกทาง แตทางเดินที่มาถูกแลว หัวเมืองที่เปนเมือง หลักอยางจังหวัดสงขลาตองมีการพัฒนา บุ ค ลากรอย า งหลากหลายตอนนี้ จั ง หวั ด

สงขลาไมนอยหนาใครดานไอที มีคนเกิด การเรียนรูเพิ่มขึ้นจํานวนมาก เราตองทําให จังหวัดสงขลาใชเครื่องมือในทางบวกอยาง มีคุณคา” ในอนาคตอยากใหมีบทบัญญัติใน รัฐธรรมนูญไทย วา ครูเปนบุคคลอันควร ยกยอง เพื่อใหเห็นความสําคัญของครู ซึ่ง เปนเสมือนเครื่องพิมพ ถามีนํ้าหมึกเติมลง ไปอยางพอดี ลูกพิมพก็จะออกมาชัด ถา มี โ อกาสก็ อ ยากจั ด กิ จ กรรมบู ช าครู ใ นวั น ที่ 15 ม.ค. เพื่อบอกใหทุกคนรูวาวันพรุงนี้ เปนวันครู สุรินทร ยังกลาววา เขาอบรม คพอ. รุน 111 ตอนนั้นไปเรียนเพราะอยากไดองค ความรู และเมื่อเรียนแลวก็ประทับใจมาก คพอ.ทําใหไดเพื่อน ไดพี่นอง เปนมิตรที่ดี ตอกัน คอยใหความชวยเหลืออุมชูประคับ ประคองกัน ไมมีการเรียนไหนที่ไมไดอะไร อยูที่วาผูเรียนจะประยุกตใชอยางไร


18A â¦É³Ò

Çѹ·Õè 18 - 24 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556


วันที่ 18-24 พฤษภาคม 2556

โฆษณา 19A


20A ชุมทางคนใต้

วัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับที่ 793 ประจ�ำวันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2556 ใกล้ถึงวันที่เป็นอีกหนึ่งวันส�ำคัญของชาวพุทธนั่นก็ คือ วิสาขบูชา และทางจังหวัดสงขลา ก็ได้รว่ มกับทางคณะสงฆ์จงั หวัดสงขลา ก�ำหนดจัด กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2556 ณ พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา ต�ำบลน�้ำน้อย อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติตนถวายเป็นพุทธบูชา พร้อมระลึกถึงเหตุการณ์ ส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย การประสูติ ตรัสรู้ และปรินพิ พาน รวมทัง้ เป็นการ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้มีความมั่นคงสืบไป กิจกรรมส� ำคัญประกอบ ด้วย ขบวนแห่รถบุษบก ที่ประดับตกแต่งเพื่อสื่อถึงเหตุการณ์ส�ำคัญในพุทธประวัติ ของ พระพุทธเจ้า เช่น ปางประสูติ ปางตรัสรู้ ปางปรินิพพาน ร่วม ฟังเทศน์มหาชาติ จ�ำนวน 13 กัณฑ์ ตั้งแต่กัณฑ์ทศพร จนถึงนครกัณฑ์ ชมนิทรรศการทางพุทธศาสนา ร่วมฟัง ธรรม และ เวียนเทียน สรงน�ำ้ พระเถระ สวดมนต์ท�ำนองสรภัญญะ และร่วมปลูกต้นไม้ พระราชทาน มเหสักข์ – สักสยามมินทร์ ได้ที่...ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา โทร. 074-323088 หรือบริจาคโดยตรง ทีบ่ ริเวณพิธภี ายในงานวันสัปดาห์สง่ เสริมพระพุทธ ศาสนา ณ พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา ต�ำบลน�้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา @ เทศกาลเที่ยวไทย 5 ภาค 2556 มหกรรมท่องเที่ยวที่รวมสุดยอดของดีทุกภาค ทั่วไทยเดินสายกระตุ้นการท่องเที่ยว 5 ภาค 5 จังหวัด ซึ่งภาคใต้จะจัดขึ้นในวันที่ 12 - 14 ก.ค. 56 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ 60 ปี หาดใหญ่ จ. สงขลา จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ส�ำนักงานใหญ่) 1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสาร ท่องเที่ยว ททท. 1672 @ ด้วยทางโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่โดยโครงการเซ็นทาราแคร์ ร่วมกับสภา กาชาดจังหวัดสงขลา และ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในวันที่ 27 พ.ค. 56 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 7 โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ @ ปิดท้ายกันด้วยหอการค้าจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนเที่ยวงานเดียว ครบ ถูก คุ้ม กว่าทุกงาน "หอการค้าแฟร์ Songkhla Trade Fair 2013" วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556 ถึง วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พบกับ มหกรรม Home Fair บ้าน และ วัสดุ ตกแต่ง Motor Show สู่โลกยนตรกรรมใหม่ ที่สุด แห่งมหกรรมสินค้า และไอที สุดยอดสินค้า OTOP 5 ดาว และมหกรรมอาหารอร่อย นานาชาติ การแสดงบันเทิงบนเวที ฯลฯสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองบูท(ด่วน) ได้ที่ หอการค้าจังหวัดสงขลา โทร. 074-246388

วันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2556

ประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ : นายวัลลภ พริ้งพงษ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น ประธานเปิดการประชุม สันนิบาตเทศบาลภาคใต้ครัง้ ที่ 1/2556 ที่ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสุรพล พนัสอ�ำพล กล่าวต้อนรับในนาม จังหวัดสงขลา ดร.ไพร พัฒโน กล่าวต้อนรับในนาม เทศบาลนครหาดใหญ่ และ นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์ ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ กล่าวรายงาน เมื่อเร็ว ๆ นี้

ต้อนรับ : นายปฐวี พงษ์นนทกุล (ซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ต้อนรับ นางสาวเขมนิจ (แพนเค้ก) จามิกรณ์ (ขวา) และ คุณนวลนง จามิกรณ์ (กลาง ) และได้ให้ เกียรติเข้าพักที่โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่เมื่อเร็วนี้ O-Net : นางมนธิรา ธรรมเพชร ตัวแทน ผู้อำ� นวยการ โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา เข้า รับเกียรติบัตร จาก นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในพิธี มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ทั่ว ประเทศ ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด ปี การศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดย โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา มีผลการทดสอบ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 5 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ระดับเหรียญเงิน

PFP ร่วมงานแถลงข่าวงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 14 : เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์นำ�้ จ�ำกัด ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายอาหาร เยี่ยมชม : คุณอนุพาสน์ สุวรรณมงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จ�ำกัด ให้การ ทะเลแปรรูป ภายใต้แบรนด์PFP ร่วมออกบูธสนับสนุนผลิตภัณฑ์พีเอฟพี ในงานแถลงข่าวงาน ต้อนรับ คุณอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร เกียรตินาคิน จ�ำกัด เทศกาลอาหาร 2 ทะเล อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 14 และงานสมโภชปู่ทวดหัวเขาแดง (มหาชน) และคณะผูบ้ ริหาร 14 ท่าน ในโอกาสเข้าเยีย่ มชม บริษทั อีซซู หุ าดใหญ่ จ�ำกัด (ส�ำนักงาน ประจ�ำปี 2556 ซึง่ จัดโดยเทศบาลนครสงขลา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ใหญ่) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ณ บริเวณถนนคนเดิน จังหวัดสงขลา


Çѹ·Õè 18 - 24 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒõÅÒ´/»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ 21A

ปตท.สผ. สวทน.และสวทช. ลงนามความรวมมือพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนา กิจกรรมนวัตกรรมดานการสํารวจและผลิตปโตรเลียม

เ มื่ อ เ ร็ ว ๆ นี้ น า ย พ ง ษ  ศั ก ดิ์ รั ก ต พงศ ไ พศาล (ที่ 3 จากขวา) รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงพลั ง งาน พร อ มด ว ย นายวรวัจน เอื้ออภิญญกุล (ที่ 3 จากซาย) รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี เปนประธานในพิธลี งนามบันทึก ขอตกลงโครงการความรวมมือการพัฒนา ศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนา และกิ จ กรรมนวั ต กรรมด า นการ สํารวจและผลิตปโตรเลียม ระหวาง นาย เทวินทร วงศวานิช (ขวาสุด) ประธานเจา หนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ บริ ษั ท ปตท.สํ า รวจและผลิ ต ป โ ตรเลี ย ม จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. นางญาดา มุกดาพิทักษ (ที่ 2 จากซาย) รองเลขาธิการ รั ก ษาการแทนเลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานคณะ กรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมแหงชาติ หรือ สวทน. และ นายทวีศกั ดิ์ กออนันตกูล (ซายสุด) ผูอ าํ นวย การสํ า นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร แ ละ เทคโนโลยีแหงชาติ หรือ สวทช. โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการ แลกเปลี่ ย น ความรู  ประสบการณ และ ข อ มู ล ทางวิ ช าการร ว มกั น และมุ  ง หวั ง พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ ภาคอุ ต สาหกรรมป โ ตรเลี ย มของไทยใน อนาคต

บริษัท ทรานส ไทย – มาเลเซีย(ประเทศไทย)จํากัด Road Show Sport Science Expo 2013 ภาคใต

- บริการซอม โรงงานแยกกาซธรรมชาติ ขอเชิญเขา มอเตอร ไซค , ไฟฟา ร ว มรั บ บริ ก าร หน ว ยแพทย เ คลื่ อ นที่ (มอเตอรไซค ประจําป 2556วันอังคารที่ 30 เมษายน รับเปลีย่ นถายนํา้ มัน 2556 ตั้งแตเวลา 09.00-15.00 น. ณ โรง เครือ่ ง 30 คันเทานัน้ ) พยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชน หมูที่ 2 พ ร  อ ม ตําบลตลิง่ ชัน อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โครงการดี ๆ ที่ เ พิ่ ม กิจกรรม เติม คือ ใหชวนบาน - บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป นํ า ขยะมาแลกไข - บริการฑันตกรรม (ถอนฟน) โดยไดรับความสนใจเปนอยางมากจาก - บริการตัดผม - บริการนวดแผนไทย – นวดฝาเทา ชุมชน

สํานักวิทยาศาสตรการกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ขอเชิญ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ครู อาจารย และ ประชาชนทั่วไป รวมงาน Road Show Sport Science Expo 2013 เพื่อเผยแพร องค ค วามรู  ด  า นวิ ท ยาศาสตร ก ารกี ฬ า ในดานชีวกลศาสตรการกีฬา, จิตวิทยา การกี ฬ า, สรี ร วิ ท ยาการออกกํ า ลั ง กาย, โภชนาการการกี ฬ า และสมรรถภาพ ทางกาย ให กั บ ประชาชน ทุ ก เพศ ทุ ก วั ย ทั่ ว ประเทศ และนํ า แนวทางปฏิ บั ติ ด า นวิ ท ยาศาสตร ก ารกี ฬ าไปใช ใ นชี วิ ต ประจําวัน ภายในงานพบกับนิทรรศการ

สงเสริมความรูดานวิทยาศาสตรการกีฬา ในดานตางๆ กิจกรรมสาระและบันเทิงที่สง เสริมสุขภาพและวิทยาศาสตรการกีฬา เกม ตอบคํ า ถามชิ ง รางวั ล ตรวจสุ ข ภาพและ สมรรถภาพทางกายฟรี แนะนําสูตรควบคุม อาหาร Work Shop การทําอาหารเพื่อ สุขภาพ พรอมลุนรับรางวัลใหญเครื่องออก กําลังกาย จํานวน 1 รางวัล และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ในวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2556 ณ บริเวณหนาศูนยการคาลีการเดนส พลาซา หาดใหญ จ.สงขลา ชมฟรีตลอด งาน สอบถามโทร. 02-618-7781-4 ตอ 107 และ 108

โปรโมชั่น สปา เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม Mid Year โปรโมชั่ น Cense by Spa Cenvaree ขอเชิ ญ ทุ ก ท า นมาสั ม ผั ส ประสบการณความผอนคลายสุดพิเศษ ประจํา เดือน มิถุนายน ถึงเดือน กรกฏาคม กับ “ Jet lag Relief by Cense “ ดวยกลิ่นหอมละมุน ของชาเขียว ( Green tea ) ซึ่งมีคุณคุณสมบัติ พิเศษในการขจัดสารพิษในรางกายและตอ

ตานอนุมลู อิสระ จนรูส กึ ไดถงึ ความผอนคลาย เพียงครั้งแรก เริ่มตนความสุนทรียดวยการแช เทาในอางชาเขียว , คลายกลามเนือ้ ทีต่ งึ เครียด บริ เ วณหลั ง -ไหล - ศรี ษ ะ , เติ ม เต็ ม ความ สดชื่นรอบดวงตาดวยมาสกชาเขียว และเพิ่ม ความเนียนนุมใหกับเทาของทานดวยมาสก สูตรพิเศษ เพียง 1,700 บาทเทานั้น


22A ¡ÒÃàÁ×ͧ

Çѹ·Õè 18 - 24 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

‘ผูท า ชิง

คลองแห

“หลั ง จากการเป ด ตั ว และติ ด ป า ยหา เสียงแลว จากการประเมิน ไดรับผลตอบรับ ดี เพราะ เปนคนในพื้นที่โดยกําเนิด” นายควง เล็กสุทธิ์ อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองคลอง แห กลาว และวา สวนนโยบาย จะมีปรับปรุงโครงสรางพืน้ ฐานของคลองแห ระบบสาธารณูปโภค ปจจัยที่ สําคัญ “นํ้าไหล ไฟสวาง ทางดี คนมีอาชีพ” โดยโครงการเรงดวนคือ ถนนปลอดฝุน และเรื่องขยะ อยางไรก็ตาม คลองแห เปนเมืองหนา

สะอาดในลําคลอง จะทําใหเปนเมืองเวนิชยอมๆ สวนริมคลองจะทําที่ออกกําลังกายไวสําหรับ คนในชุมชน ทัง้ จะจัดตัง้ เทศบาลสวนหนา ทีจ่ ะตองตัง้ ขึ้นมา 4 มุมเมือง เพื่อใหประชาชนในพื้นที่หาง ไกลจากสถานที่ราชการ สามารถติดตอ ดําเนิน เรือ่ งทางราชการไดอยางสะดวก และรนยะเวลา เพราะในอนาคตประชากรในตําบลคลองแหจะ มีจํานวนเพิ่มมาก “ตองยอมรับวาการศึกษา เปนเรื่องเรง ดวน และสามารถทําไดทันที ทัง้ จะตองปรับปรุง โรงเรียนเทศบาลใหเปนโรงเรียนขยายโอกาส ศึกษาไดถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จึงทําใหเด็ก ในพืน้ ทีไ่ มตอ งไปเรียนในตัวเมืองหาดใหญมาก จนเกินไป จะชวยแกไขปญหาจราจรอีกดวย” นายควง กลาววา ยังตองสรางสนามกีฬา ดวย เพราะกีฬามีความจําเปน เนือ่ งจากกีฬาชวย รักษาไดทกุ โรค แกปญ  หาไดทกุ เรือ่ ง เชน ยาเสพ ติด ความรักความสามัคคี หรือสุขภาพของคนใน

ซึ่งตนตระหนักมากในเรื่องการยกระดับ ความเป น อยู  ข องชุ ม ชนคนคลองแห โดยจะ ออกนโยบายมาทีละนโยบาย ตามที่วางแผนไว ตอนนี้เพียงแตเปนการแนะนําตัวเทานั้น อยางไรก็ตาม จะตองหาเสียงภายใต กฎหมายการควบคุมของ คณะกรรมการการ เลือกตัง้ (กกต.) แตกย็ งั เปนหวงเรือ่ งการซือ้ สิทธิ ขายเสียงที่จะเกิดขึ้น “พื้นฐานผมเปนนักกีฬาเกา หาก เรื่องไหนทําได ผมจะทําทันที ผมจะพัฒนา คลองแห บางครั้งผมจะไมรองบประมาณ เพราะเทศบาลมีงบนอย ผมจะประสานกับ ทางเบื้องบนไดและผมประมาณไดดี ไมวา จะเป น สํั า นั ก นายกรั ฐ มนตรี หรื อ แม แ ต กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา” อยางไรก็ตาม การพัฒนาทีจ่ ะเกิดขึน้ นัน้ จะตองคํานึงถึงสิง่ แวดลอม วิถชี วี ติ เละวัฒนธรรม ของประชาชนในคลองแห และจะสงเสริมใหคน คลองแหรักตนเอง รักสังคม รักประเทศชาติ และ

ตํ า แหน ง เป น รองนายกของ ทาน” นายควง เผยทัศนคติตอ นางสุภาภรณ สังขาชาติ “นายก สุ” และมองคูแขงคนอื่นๆ วา ทุกคนที่ลงเลือกตั้งสําคัญ หมด แตไมมีใครสําคัญกับผม มี ตัวผมนีแ่ ลหละสําคัญทีส่ ดุ ผมถือวา ผมไมไดแขงกับใคร เพราะผมแขง กับประชาชน วาเขาจะศรัทธาผม ไหม แลวหากเขาเลือกเรามา เราจะ สามารถทําใหเขาตามนโยบายไดไหม น พ . ช ริ น ท ร แ พ ท ย นั น เ ว ช “ ห ม อ ช ะ ” อ ดี ต ร อ ง น า ย ก เ ท ศ มนตรี เ มื อ งคลองแห ที่ ป ระกาศตั ว ชิ ง นายก เทศมนตรี เ มื อ งคลองแหแล ว เช น เดี ย ว กั บ นายควง กล า วว า หลั ง จากติ ด ป า ย หาเสี ย ง ได รั บ การตอบรั บ ดี ม าก มี โ ทร ศัพทเขามาเปนกําลังใจมาก “ที่สําคัญทุกคนทราบวาลงสมัครรับ เลือกตั้งนายกฯ ครั้งนี้แน หลังจากที่มีขาว ลือวาจะไมลง หรือลงเปนรองนายกฯ” นพ.ชรินทร กลาววา สิ่งที่ชัดเจนแลวคือ นโยบายทางดานสาธารณสุข, การศึกษา, การ กีฬา , การดูแลสิง่ แวดลอม, โครงสรางพืน้ ฐานใน ชุมชน และความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ ซึ่งรายละเอียดจะไดนําเสนอเปนรูปธรรมหลัง จากสมั ค รได เ บอร อี ก ครั้ ง หนึ่ ง และจะออก นโยบายอีกรอบในทุกเรื่อง “ผมใชความเปนแพทย ที่มีวุฒิภาวะ มีประสบการณการทํางานในเทศบาลและ ชุมชนที่ผานมา รวมถึงความตั้งใจแนวแน

ดานของอําเภอหาดใหญ ที่จะตองมีการพัฒนา และเปนเมืองที่จะตองเปนตนแบบใหกับเมือง หลักได ซึ่งจะนําเอาประสบการณการศึกษาดู งานในตางพื้นที่ มาเปนแนวทางในการพัฒนา เมืองคลองแห เชน ที่ตลาดนํ้าคลองแหถือเปน แหลงเศรษฐกิจหลักของเรา ทีจ่ ะตองรักษาความ

ชุมชนคลองแห อีกทั้ง ยังจะตองใหคนคลองแหเขาใจ และพรอมทีจ่ ะเขาสูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพราะเมื่อเขาสู AEC คนคลองแหจะ ตองทํางานหนักขึ้น โดยจะมีการใหความรูดาน ภาษาไมวาจะเปน ภาษาอังกฤษและมลายู ให กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ในคลองแห “บางคนถามผมวา ผมทําไดเหรอ ผม บอกวาทําได แมแตผมอายุมาก สําหรับผม แลวอายุเปนเพียงตัวเลข แตกอนที่ผมจะ ลงตรงนี้ผมสํารวจตัวเองกอน ไมวาจะเปน รางกายที่จะตองแข็งแรง และมีจิตใจที่ดี”

รักบานเกิด พรอมทัง้ จะใหประชาชนในชุมชนเปน ตัวของตัวเองใหได เพราะปจจุบันคลองแหเอง เปนเมืองแบบกาวกระโดด ทั้งนี้ ทีมงานหาเสียงและทีมบริหารคอน ขางมีความพรอม เพราะฝายบริหารจะตองเลือก บุคคลทีม่ อี ดุ มการณเหมือนกันทีจ่ ะพัฒนาคลอง แห มีจิตใตสํานึกที่ดี “คาดวานายกสุ ทานคงจะลงเลือก ตั้งแนนอน เพราะเปนนายกเกา แชมปเกา ตองกลับมารักษาเปนเรื่องธรรมดา แตจะ ไมมีผลอะไรกับผม เพราะวาผมกับนายก สุ นั บ ถื อ กั น มาตลอด และผมก็ เ คยดํ า รง

ในการบริหารใหบานเมืองเจริญรุงเรืองขึ้น โดยใหความสําคัญในทุกกลุมชน ที่สําคัญ ผมเชื่อวาผูที่ตองการเห็น บานเมืองพัฒนา, ผูที่ไมฝกใฝการเมือง, ผูที่ใชเหตุใชผลในการเลือกผูนํา ผูบริหาร บานเมืองที่ดีจะเลือกผม ยกเวนบางกลุมที่ เลือกเพราะเปนญาติพนี่ อ งโดยไมพจิ ารณา

ควง เล็กสุทธิ์

ศึ ก ชิ ง “นายกเทศมนตรี เ มื อ งคลองแห” คึกคักยิ่งขึ้น เมื่อผูสมัครหลายคนเริ่มติด ปายหาเสียง “อ.ควง-นพ.ชรินทร-บังน็อต” บอกกระแสตอบรับดี ดาน “นายกสุ”ซุม จัดทีมปองกันแชมป แตยังไมสะดวกให สัมภาษณ

นพ.ชรินทร แพทยนันเวช

อนันต การันสันติ


¡ÒÃàÁ×ͧ 23A

Çѹ·Õè 18 - 24 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

ง’มัน่ ใจกระแสตอบรับ

หเดือด‘นายกสุ’ไมถอย เรื่องความรูความสามารถหรือความเหมาะ สม หรือเลือกเพราะมีผลประโยชนทบั ซอน กลุมนี้อาจจะไมเลือกผมก็ได” สําหรับทีมบริหารหรือทีมเลือกตั้ง นพ. ชรินทร บอกวา มีพรอมมานานแลว และจะนํา เสนอนโยบายในการพัฒนาและบริหารคลองแห ใหพัฒนา และคิดวาพรอมที่สุด พรอมกวาทุกๆ ทีม จะเหลือก็แตรอวันสมัคร เพื่อใหไดเบอร เทานั้น คูแ ขงทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ คือ การทีท่ าํ อยางไรให คนคลองแหเลือกนายกฯ ผูบ ริหารบานเมืองดวย เหตุดว ยผล เลือกคนทีม่ คี วามรูค วามสามารถมา พัฒนาบานเมือง สวนเรือ่ งตัวบุคคลผมคิดวาไมใชประเด็น สําคัญ เพราะชาวคลองแหรูดีวา วาที่ผูสมัคร บางคนไมมคี วามรูค วามสามารถ, บางคนอายุก็ เกือบ 70 ป ชราภาพเกินกวาจะลงพื้นที่เพื่อชวย เหลือประชาชน, บางคนก็ทาํ งานไมเปน ไมมผี ล งาน ทั้งๆ ที่มีโอกาสดีกวาคนอื่น ๆ “หากพลาดการเลือกตัง้ ครัง้ นี้ จะไมมกี าร ลงสนามการเมืองอีก เพราะผมมีศักยภาพที่ สามารถไปชวยเหลือสังคมไดอีกมาก เมื่อผม คิดวาผมเหมาะสมทีส่ ดุ ผมพรอมทีส่ ดุ ถาพีน่ อ ง คลองแหไมเลือก ก็คงอีกหลายสิบปทจี่ ะไมมคี น ดีๆ คนมีความรูค วามสามารถ หรือคนทีม่ คี วาม ตัง้ ใจทํางานมาลงสมัครเปนนายกฯ อีก” นพ.ชรินทร กลาวตอวา ครัง้ นีม้ ผี ลู งสมัคร รับเลือกตัง้ มากกวาทุกๆ ครัง้ พีน่ อ งชาวคลองแห

เมื่ อ วั น ที่ 10 พ.ค.2556 เวลา 18.00 น. บริเวณหนาพิพิธภัณฑพธํามรงค อ.เมือง จ. สงขลา นายณัฐพงศ ศิริชนะ รองผูวาราช การจั ง หวั ด สงขลา พร อ มด ว ย นายสม ศั ก ดิ์ ตั น ติ เ ศรณี นายกเทศมนตรี น คร สงขลา นายพีระยศ เวชชาภินันท อุปนายก สมาคมสมาพั น ธ ธุ ร กิ จ การท อ งเที่ ย ว จั ง หวั ด สงขลา นายประภาส อิ น ทนปสา ธน ผูอํานวยการ ททท.หาดใหญ และอีก หลายหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมกันแถลง ขาวการจัดงาน “อาหาร 2 ทะเล อรอยได ไรแอลกอฮอล” ครั้งที่ 14 ประจําป 2556 ระหวางวันที่ 22 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2556 และงานสมโภชปู  ท วดหั ว เขาแดง ระหวางวันที่ 23 – 29 พฤษภาคม 2556 ณบริเวณสระบัว แหลมสมิหลา นายณัฐพงศ กลาววา การจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ เพื่อเปนการกระจายรายได และ สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนใน ท อ งถิ่ น ซึ่ ง เมื อ งสงขลามี จุ ด เด น ที่ ไ ด รั บ ขนานนามวาเปน “เมืองสองทะเล” ทําให จังหวัดสงขลาจึงมีขอไดเปรียบในเรื่องของ ทรั พ ยากร ทํ า ให วิ ถี ชี วิ ต และอาชี พ ของ ประชาชนจะมีความสัมพันธกับทะเล ทําให เรามีผลิตภัณฑจากทะเลที่มีเอลักษณ จึง ทําใหเปนที่ดึงดูดนักทองเที่ยวเขามาเที่ยว ในจังหวัด โดยงานครั้ ง นี้ เ ป น การส ง เสริ ม การ

จะไดมตี วั เลือก แมวา คุณสมบัตหิ รือคุณลักษณะ ทีเ่ หมาะสมจะเปนนายกฯ จะแตกตางกันมาก พี่ นองในเขตเทศบาลอื่นก็จะไดเห็นวิสัยทัศนของ พี่นองคลองแหวา เปนไปในทิศทางใด “ครั้งนี้ผมพรอมที่สุด ทั้งวัยวุฒิ, คุณ วุ ฒิ , ประสบการณ ทํ า งานเทศบาลและ ชุมชนที่ผานมา รวมทั้งความตั้งใจอันแนว แนที่จะพัฒนาคลองแห” นพ.ชรินทร กลาวดวยวา ตําบลที่ผม อยูใหเจริญกวาที่ใดๆ วันนี้ผมจึงเสนอตัวดวย นโยบายในทุกๆ ดาน เทาที่คิดวาจะทุมเทพลัง ใหสุดตัว เพื่อทําใหสําเร็จ ก็ขอใหพี่นองชาว คลองแหโปรดใชวจิ ารณญาณ ใชเหตุผลในการ เลือกผูน าํ แลวเราจะไดรว มกันพัฒนาคลองแห ใหกาวไกลตอไป ดาน นายอนันต การันสันติ หรือรูจัก กันดีในนาม “บังนอต” หัวหนาทีมคลองแห พัฒนา กลาวทํานองเดียวกันวา หลังจากการติด ปายหาเสียงผลตอบรับก็ดี เพราะยืนอยูก บั พีน่ อ ง ประชาชนอยูตลอด หลังจากที่ผมแพการเลือก ตั้งมาตั้งแตสมัยที่แลวจนถึงบัดนี้ ก็ยังยืนอยู เคียงขางประชาชนชาวคลองแห ชาวบานเองก็ ใหกําลังใจดีมาก นโยบายหลักคือ โครงสรางพื้นฐาน จะ ตองดําเนินการอยางเรงดวน เพราะพี่นองชาว คลองแหกําลังเดือดรอน และเรื่องคูระบายนํ้า ทัง้ นี้ ไดวางนโยบายระบบระบายนํา้ และ ผังเมืองระบบระบายนํ้าไวตั้งแตสมัยที่ดํารง

ตําแหนง นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห แตหลัง จากที่ไมไดดํารงตําแหนง ก็ไมไดสานงาน “ผมบอกกับพี่นองชาวคลองแหวา ถาผมมีโอกาส ผมก็จะสานงานตอระบบ ระบายนํ้า หรือผังเมืองระบบระบายนํ้า ทั้ง เมืองคลองแห ที่พี่นองกําลังประสบปญหา ความเดือดรอน” นโยบายรองมาคือ การสงเสริมอาชีพ ใน กรณีที่ “นายกสุ” ไดทําไวคือ ตลาดนํ้าคลอง แห ที่ ส  ง เสริ ม อาชี พ และสร า งรายได ใ ห กั บ ประชาชน แตสว นตัวแลวก็จะทําใหดยี งิ่ ๆ ขึน้ ไป ตามนโยบายที่ไดวางไว “นโยบายใดที่เปนผลประโยชนกับ ประชา -ชนก็ยงั คงอยู ถึงแมจะไมใชนโยบาย ที่สรางไวก็ตาม” นพ.ชรินทร กลาวถึงนโยบายเรงดวน คือ ดานการศึกษา เพราะการศึกษาเปนเรื่องที่ สําคัญทีส่ ดุ สําหรับเยาวชนชาวคลองแห เพือ่ รับ กับ AEC รวมทั้งเรื่องสาธารณสุข โดยรวมแลว ทุกเรื่องจะพัฒนาพรอมกันไป

‘เทศกาลอาหาร2ทะเล’ครัง้ ที1่ 4 คงคอนเซ็ปต‘อรอยไดไรแอลกอฮอล’

ทองเที่ยวของจังหวัดสงขลา และเปนการ ประชาสัมพันธอาหารทะเล อาหารพื้นบาน ของจังหวัดสงขลาใหเปนที่รูจักอยางแพร หลายทั้งแกชาวไทยและชาวตางประเทศ

ทัง้ นี้ การทํานโยบายตอไปจะมีการศึกษา ความตองการของประชาชนในพื้นที่เมืองคลอง แห โดยการลงพืน้ ทีเ่ อง เพราะเราเองของจริงมา เปนนโยบาย ไมใชแคขายฝน นายอนันต ยังกลาววา ในการหาเสียง ทุกคนมีความสําคัญเทากันหมด คือผมจะเดิน ทั่วหมด ไมวาทั้งผูใหญ เด็ก วัยรุน วัยกลาง คน หรือผูสูงอายุ เพราะเราตองอยูกับเขาใหได ทั้งหมด อยางนอยแลวทุกคนมีสิทธิเทากันหมด คนที่ใชสิทธิเลือกตั้งได ซึ่งในการดํารงตําแหนง 4 ปที่ผานมานั้น โครงสรางดานพื้นฐานที่ตนได ทําไวเด็กคงจําได เพราะบนถนนทุกเสนทางใน พื้นที่ของคลองแหนั้นคิดวานาจะรูวาใครเปนผู ดําเนินการเรื่องนี้ไว สําหรับ “นายกสุ” นั้น กลาวเพียง สั้ น ๆ ว า ยั ง ไม ส ะดวกที่ จ ะกล า วถึ ง การ เลือกตั้ง อยางไรก็ตาม แหลงขาวในกลุม คลองแหมั่นคง ยืนยันวา “นายกสุ” ไดเตรีี ยมพรอมจัดทีมลงสมัครปองกันตําแหนง นายกเทศมนตรีครั้งนี้แนนอน

นายสมศั ก ดิ์ ตั น ติ เ ศรณี กล า วว า การจัดงานปนี้ภายในงานจัดใหมีการออก ร า นจํ า หน า ยอาหารทะเลและอาหารพื้ น บาน อาหารทะเล อาหารพื้นบาน ผลิตภัณฑ แปรรูปจากทะเล สินคา OTOP ของชุมชน ชมการแสดงบนเวที การแสดงศิลปวัฒน ธรรมพื้นบานแ ละศิลปวัฒนธรรมในแตละ ภาคจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ การแสดง ดนตรี ข องศิ ล ป น ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง การแสดง ของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นสั ง กั ด เทศบาลนคร สงขลาและโรงเรียน สถาบันการศึกษาอื่น ๆ กิจกรรมการแขงขันประกอบอาหาร สาธิต

การประกอบอาหาร และอื่ น ๆ มากมาย พรอมชมฟรี คอนเสิรต จากศิลปนดังมาก นอกจากนี้ยังเปนการอนุรักษและสืบทอด มาย ตลอดจนกิจกรรมการประกวด “นาง ประเพณีอันดีงามในการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ สาวสมิหลา” ซึ่งไดรับความสนใจจากสาว เคารพนับถือและเปนศูนยรวมจิตใจของชาว งามทั่วประเทศ เขารวมการประกวดเปน สงขลาอีกดวย อยางมาก


24A การเมือง เดิมพันอบจ.สงขลา “อุทิศ” ชูผลงานเรียก ฐานคะแนนเสี ย งเดิ ม ฟาก “นิ พ นธ์ ” ดึ ง แบรนด์ ปชป.สร้างความเชื่อมั่นยึดเก้าอี้ นายกฯ 13 พฤษภาคม 2556 ถือว่าเป็น “วัน กำ�หนดชะตา” การเมืองท้องถิ่นสงขลา โดย เฉพาะสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ. เมือ่ พรรคประชาธิปตั ย์ โดย นายชวนนท์ อินทร์โกมาลย์สุต โฆษกพรรคฯ แถลงผลการ ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่มีนาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค เป็นประธาน การประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติให้ ”นายนิพนธ์ บุญญามณี” ส.ส.บัญชีรายชือ่ และ รองเลขาธิการพรรค ลงสมัครรับเลือกตั้งนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) สงขลา ใน นามพรรคประชาธิปัตย์ และอนุมัติให้ “นาย สัมฤทธิ์เลียงประสิทธิ์” นายก อบจ.สตูล คน ปัจจุบันลงสมัครรับเลือกตั้งนายกฯ อบจ.สตูล อีกครั้งในนามพรรคประชาธิปัตย์ “อุทิศ”ขอโอกาสทำ�งานต่อเนื่อง เกี่ยวกับเรื่องนี้ “นายกต้อย” หรือ นาย อุทศิ ชูชว่ ย นายก อบจ.สงขลา เผยว่า ตนมีความ ตั้งใจและพร้อมที่จะเสนอตัวให้พี่น้องได้เลือก มารับใช้พี่น้องในฐานะนายกอบจ.สงขลาอย่าง ต่ อ เนื่ อ ง เพราะได้ พ ยายามที่ จ ะขั บ เคลื่ อ น นโยบายที่สำ�คัญๆ ที่ได้ประสบความสำ�เร็จมา แล้วหลายเรือ่ ง และทีย่ งั ขับเคลือ่ นอยูก่ จ็ ะขอให้ พีน่ อ้ งได้สนับสนุนคนท้องถิน่ ทีเ่ ติบโตมาจากการ เมืองในระดับท้องถิ่น ตั้งแต่เป็นสมาชิกสภา เทศบาล ดำ�รงตำ�แหน่งเทศมนตรี เท่ากับฝึก งานบริหาร และได้บริหารเองในฐานะนายก เทศมนตรีนครสงขลา 10 ปี 3 สมัย เพราะไม่ มีคู่แข่งขัน จึงได้มีโอกาสทำ�งานให้กับพี่น้อง ในท้องถิ่นเล็กๆ ในฐานะนายกเทศมนตรีนคร สงขลา ทำ � ให้ เ ห็ น เป็ น ปรากฏผลงาน ไม่ ว่ า จะเป็ น การประกาศให้ ห าดสมิ ห ลาเป็ น ห้ อ ง รับแขกของภาคใต้ ปรับปรุงภูมทิ ศั น์หาดสมิหลา ของจังหวัดสงขลาให้สวยงาม อีกทั้ง ผลงานที่พี่น้องจับต้องได้ประติมา กรรมต่างๆ ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ศิวิไลซ์ ไม่ว่า จะเป็นพญานาคพ่นน้�ำ รูปปัน้ คนอ่านหนังสือ รูป ปั้นหนู-แมว เพื่อบอกประวัติเมืองสงขลาตลอด จนการสร้างลิฟท์ขนึ้ เขาตังกวน และ สถานแสดง พันธุ์สัตว์น�้ำ สงขลา (Songkhla Aquarium) สิ่งเหล่านี้เป็นโรงเรียนทางการเมืองที่ได้ สัง่ สมในระดับท้องถิน่ และเมือ่ นายกคนก่อนคือ นายนวพล บุญญามณี ได้ใบเหลือง ทำ�ให้ลง สมัครการเลือกตั้งไม่ได้ ตนจึงลงสมัครรับเลือก ตั้ง จนได้รับตำ�แน่งนายก อบจ.สงขลา พี่น้อง ประชาชนได้ให้การสนับสนุน “มาถึงวันนี้ ได้ท�ำ งานมาร่วม 3 ปีครึง่ เหลือ วาระอีกประมาณ 5 เดือน ตอนนีผ้ มมีความพร้อม และตั้งใจที่จะอาสาให้พี่น้องพิจารณาเลือกมา ทำ�งานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ กำ�ลังขับเคลื่อนต่อ ถือว่าเป็นภาพรวมของการ พัฒนาจังหวัดสงขลา” นายอุทิศ กล่าว และว่า การขั บ เคลื่ อ นเรื่ อ งโครงการก่ อ สร้ า ง กระเช้าลอยฟ้าข้ามทะเลสาบสงขลาจากแหลม สนอ่อนไปหัวเขาแดง เรื่องฟรีแพขนานยนต์ ซึ่ง คิดเสียใหม่ว่า แพขนานยนต์เป็นถนนลอยน้�ำ ที่ เราไม่ควรเก็บค่าผ่านทางค่าโดยสาร ทัง้ คนทัง้ รถ และโครงการรถละหมาดเคลื่อนที่ ซึ่งจะสร้าง รถละหมาดไว้ให้กับพี่น้องมุสลิม เพื่อวันหยุด สำ�คัญๆ ทางศาสนา โดยมีนกั ท่องเทีย่ วเข้ามาใน จังหวัดสงขลาจำ�นวนมาก ใช้รถขนาดใหญ่แบ่ง ออกเป็นห้องละหมาดหญิง-ชาย นำ�ไปจอดในจุด

วันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2556

‘ผลงาน’สู้‘ฐานปชป.’

นิพนธ์

บุญญามณี

ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อบริการให้พี่น้องได้ใช้ละ หมาดในช่วงที่จะต้องทำ�กิจศาสนาจะมีความ สะดวกของการบริการทางท่องเที่ยว อีกทั้งโครงการใหม่ๆ ที่จะได้ประโยชน์ และขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสงขลา นั่นคือ โครงการบันไดเลือ่ นลักษณะทีใ่ ช้เช่นเดียวกับใน ศูนย์การค้า จะติดตัง้ เข้ากับสะพานลอยข้ามถนน เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ ขึ้ น สะพานลอยข้ า มถนน 100% เช่น จุดข้ามถนนหน้าโรงพยาบาลสงขลา นครินทร์ ตรงข้ามกับศูนย์การค้าโลตัส และข้าม ไปยังวัดโคกนาว อีกทัง้ หน้าหอนาฬิกาหาดใหญ่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย หน้ามหาวิทยาลัย ทักษิณ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งบริเวณดังกล่าว การจราจรแออัด แต่ สะพานลอยจะสูงชัน ทำ�ให้ผคู้ นไม่นยิ มขึน้ เพราะ ฉะนัน้ จะไปติดตัง้ บันไดเลือ่ น และมีหลังคาคลุม โดยอบจ.เป็นผูจ้ ดั สรรงบประมาณติดตัง้ เพือ่ ให้ เป็นจังหวัดแรกของประเทศไทย เพราะในขณะนี้ มีเพียงกรุงเทพฯ เท่านั้น “สิ่งเหล่านี้คือ ความมุ่งมั่นและความตั้ง ใจที่จะทำ�ให้พี่น้องประชาชน เชื่อว่าประชาชน จะเห็นผลงาน และให้โอกาสกับคนทำ�งาน ที่จะ เข้ามาขับเคลือ่ นทำ�งานต่อ เพราะฉะนัน้ ไม่วา่ ใคร จะมาสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งเราถือว่าเป็นกติกา ทางระบอบประชาธิปไตย เป็นเรือ่ งทีส่ วยงาม เพราะเป็นการแข่งขัน ทำ�ความดี เป็นเรือ่ งทีด่ งี าม การแข่งขันการอาสา ให้พี่น้องได้ประโยชน์ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ต้อง ยกย่องให้ทุกคนที่อาสาเข้ามา “ฝากให้พนี่ อ้ งประชาชนพิจารณา เพราะ มีเพียงแต่ประชาชนเท่านั้นจะให้การสนับสนุน และผมเชื่ อ ว่ า การเมื อ งท้ อ งถิ่ น เป็ น เรื่ อ งของ ประชาชน ที่ประชาชนเองตัดสินใจได้ ไม่ต้องมี ใครมาแนะนำ�ให้ เพราะประจักษ์ชดั เรือ่ งผลงาน การทำ�งานและความตั้งใจ ผมเป็นคนท้องถิ่น ผมอยู่กับท้องถิ่น ผมไต่เต้าตั้งแต่ท้องถิ่นเล็กๆ มาวันนี้ได้ทำ�งานให้กับพี่น้องจังหวัดสงขลา” อย่ า งไรก็ แ ล้ ว แต่ อยากฝากให้ พี่ น้ อ ง ประชาชนพิจารณา ได้ให้ความไว้วางใจ เพื่อจะ ได้เข้ามาขับเคลื่อนโครงการให้กับพี่น้องต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันให้รัฐบาลกลาง ได้ทำ�ถนนสาย “มอเตอร์เวย์” ผลักดันในนาม ประชาชน เพราะจังหวัดสงขลา ภาคใต้ของเรา ไม่มีฝ่ายรัฐบาล โอกาสที่จะได้รับงบประมาณ ค่อนข้างจะยาก แต่ถา้ เราขับเคลือ่ นภายใต้ความ ต้องการของประชาชน โดยไม่มีพรรคการเมือง เข้ามาเกีย่ วข้องกับ เชือ่ ว่าจะได้รบั การสนับสนุน

อุทิศ ชูช่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนมอเตอร์เวย์จากด่าน ชายแดนสะเดาจนถึงหาดใหญ่ เพื่อเป็นจุดให้ เศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่ และจังหวัสดงขลา เชื่อมโยงกับอาเซียนคือ ประเทศมาเลเซีย นักท่องเทีย่ วจาก 8 แสนคน จะเพิม่ ขึน้ เป็น สองเท่าตัวภายใน 2 ปี เป็น 1,600,000 คนอย่าง แน่นอน ซึ่งทุกคนที่ประกอบอาชีพธุรกิจ และค้า ขาย ทั้งเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นสองเท่าตัว เมื่อนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตัว นี่คือสิ่ง ที่อยากจะขับเคลื่อน และขอโอกาสกับพี่น้อง ประชาชน เพื่อที่จะขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้ให้กับ จังหวัดสงขลา นายอุทิศ กล่าวต่อว่า การเลือกตั้งอบจ. สงขลาทีใ่ กล้จะเข้ามาถึงนัน้ ตนเชือ่ ในการตัดสิน ใจของประชาชน ซึ่งจะตัดสินใจได้ถูกต้องเสมอ ทีผ่ า่ นมา และประชาชนจะตัดสินใจว่า เลือกใคร ทำ�หน้าที่อะไร ในระดับไหน ซึ่งในระดับท้องถิ่น ต้องมีข้อพิจารณาเรื่องผลงาน วิสัยทัศน์ การ สัมผัสกับพี่น้องประชาชน การรู้จริง รู้ปัญหา รู้ พื้นที่ สัมผัสคนได้จริง ส่วนการเมืองระดับชาติ เป็นเรือ่ งนโยบาย เป็นการขับเคลือ่ นด้านเศรษฐกิจและสังคม เพือ่ ให้ภาคราชการได้ท�ำ ต่อ ส่วนภาคท้องถิ่นนั้นคิด นโยบายเอง ทำ�เอง และเห็นผลได้ชัดเจน “ผมมีพี่น้องประชาชนให้การสนับสนุน และผมเชื่อในพลังประชาชน คนจังหวัดสงขลา จะตั ด สิ น ใจได้ ถู ก ต้ อ งทุ ก ครั้ ง ในการเมื อ งทุ ก ระดับ และการเลือกตัง้ อบจ.สงขลาครัง้ นี้ ถือเป็น อีกหนึ่งของประวัติศาสตร์ทางการเมืองท้องถิ่น ทีจ่ ะต้องจารึกว่า ประชาชนคนสงขลามีวฒ ุ ภิ าวะ ในการตัดสินใจด้านการเมืองได้ถูกต้องจริงๆ” ด้านผูท้ า้ ชิงตำ�แหน่ง นายนิพนธ์ บุญญา มณี ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองเลขาธิการพรรค ประชาธิปัตย์ กล่าวว่า นโยบายตอนนี้อยู่ในขั้น ดำ�เนินเตรียมการ และทีมงานกำ�ลังกลั่นกรอง กันอยู่ หลังจากที่เราได้ทำ�สมัชชาแต่ละอำ�เภอ ที่ 16 อำ�เภอ เราคิดว่าวันนี้อาจจะต้องมีความ จำ�เป็นขอฟังกลุม่ ต่างๆ เพิม่ เติมในบางส่วนด้วย เช่นเดียวกัน โดยตัวหลักเรามีอยู่แล้ว เพียงแต่ เราอยากจะฟังให้รอบด้านอีก 2-3 กลุ่ม ที่จะ ต้องเข้าไปพูดคุยด้วย และคิดว่าเป็นกลุ่มที่เรา มีความตั้งใจอยากจะทำ�งานด้วย หลั ง จากคุ ย กั บ กลุ่ ม ดั ง กล่ า วเสร็ จ ซึ่งขณะนี้ 70-80% กำ�ลังเป็นรูปเป็นร่าง ทำ�

ใ ห้ ห ลั ง จ า ก ทำ � ส มั ช ช า ม า เรามี ที ม จากอาจารย์ ม หา วิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ บางส่ ว นที่ เ ป็ น อาจารย์ ที่ กทม.ที่ได้ทำ�การเมืองร่วม กัน เพื่อมาพูดคุย นำ�ข้อคิด หรือมุมมองมาวิเคราะห์กนั จะมองว่า นโยบาย ไ ห น ที่ จ ะ นำ � ไ ป สู่ ก า ร ปฏิ บั ติ ไ ด้ บ้ า ง เพื่ อ มองดู ว่ า ส่ ว นไหนเหมาะสมกั บ พื้ น ที่ และส่ ว นไหนที่ เ รา จะต้องเพิ่มเติมเข้าไป หรือ ส่วนไหนที่เป็นนโยบายของ

พรรค ที่พรรคประชาธิปัตย์ที่ก�ำ ลังทำ�พิมพ์เขียว ประเทศไทยอยู่ อีกทั้งส่วนไหนที่สามารถนำ�มา ใช้หรือนำ�ร่องในท้องถิ่นได เมื่ อ ถึ ง เวลาเปิ ด ตั ว อย่ า งเป็ น ทางการ จริงๆ นั้น จะได้เผยแพร่นโยบายนี้อีกครั้งหนึ่ง เพราะขณะนีค้ ดิ ว่าเสร็จไปแล้วเกือบ 90% เพียง แต่อยากให้กลุ่มอาชีพบางกลุ่มที่เราจะต้องเข้า ไปพูดคุยด้วยของประชาชนจังหวัดสงขลา ซึ่ง สงขลานั้นเราต้องยอมรับว่าเป็นเมืองหน้าด่าน เราสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่า “สงขลา เป็นประตูสู่อาเซียนตอนล่าง” ของประเทศไทย ในทางตอนใต้ ในการทีจ่ ะเปิดสูป่ ระตูเพือ่ นบ้าน อย่างมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย หรืออาจจะ ไปถึงบรูไน หรือฟิลิปปินส์ แม้กระทั่งจะไปสู่ประตูตะวันตก เพื่อเข้า อันดามัน โดยค้ากับพม่า บังคลาเทศ อินเดีย มูลค่า ส่งออกของจังหวัดสงขลาร่วม 7 แสนล้าน ซึ่งใน ภาคใต้เมือ่ รวมมูลค่าส่งออกร่วม 9 แสนล้านบาท นัน้ อยูท่ จี่ .สงขลา 7 แสนล้านบาท ทำ�ให้มองได้วา่ จ.สงขลา เป็นเมืองหลวงของภาคใต้ก็ว่าได้ การทีเ่ ราจะทำ�ให้จ.สงขลา เป็นเมืองหลัก นั้น จะต้องทำ�ให้ประชาชนส่วนใหญ่ครอบคลุม ได้ทุกด้านทั้งหมด เรือ่ งของทีมบริหาร ตอนนีไ้ ด้ทาบทามติด ต่อเพื่อดูพื้นที่ และจะต้องดูศักยภาพของผู้ที่จะ มาร่วมทีม ทั้งในเรื่องการทำ�งาน และประสบ การณ์วา่ เหมาะในการดูแลด้านใด อีกทัง้ ความรู้ ความสามรรถที่จะต้องมีการคลุกคลีและสัมผัส กับพื้นที่ เพื่อที่จะเชิญมาร่วมทีมบริหาร “การเปิดตัว คาดว่าน่าจะเปิดพร้อมกันใน เรื่องนโยบายและทีมบริหารก็จะตามมา” นาย นิพนธ์ กล่าว และว่า ที่ลงแข่งขันการเลือกตั้งนั้น ตนมองแล้ว ว่าเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีการแข่งขันการเลือก ตัง้ ส่วนแพ้หรือชนะนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ประชาชนเป็นผู้ ตัดสินใจ ซึง่ การตัดสินใจของพีน่ อ้ งประชาชนนัน้ เชื่อว่าทุกฝ่ายพยายามที่จะนำ�เสนอข้อมูล โดย ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชนเอง นายนิพนธ์ กล่าวว่า ข้อมูลที่มีอยู่ในอดีต ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ประชาชนสามารถติดตามมา เป็นเครื่องมือตัดสินใจได้ และรู้ว่าใครทำ�อะไรที่ ไหน เพราะเรื่ อ งแบบนี้ ไ ม่ ส ามารถปิ ด บั ง ได้ ปัจจุบันเป็นสังคมข่าวสารที่สามารถสื่อสารกัน ได้หมด ถึงแม้จะปล่อยข่าวลือต่างๆ ก็จะไม่พลาด สายตาสื่อออนไลน์ได้ อีกทั้งยังสามารถตรวจ สอบได้ ไม่สามารถที่จะใช้ “ฝ่ามือปิดฟ้า” ได้ อีกต่อไปแล้ว


การเมือง 25A

วันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2556 “ผมเชื่อว่าประชาชนในจังหวัดสงขลา เป็นคนมีเหตุมผี ลในการใช้ขอ้ มูลตัดสินใจ” นาย นิพนธ์ กล่าว และว่า ตนคลุกคลีกับจังหวัดสงขลา และมีส่วน​ รับผิดชอบในการเมืองภาคใต้ หรือแม้กระทั่ง พื้ น ที่ 5 จั ง หวั ด ตั้ ง แต่ เ ป็ น สจ.ได้ สั ม ผั ส กั บ ประชาชนตัง้ แต่ทเี่ รียนจบเนติบณ ั ฑิตไทยใหม่ๆ​ โดยลงมาสมัครสจ.สงขลาเขตอำ�เภอเมือง โดย ช่วงนั้น ตนได้เป็นสจ. 2 สมัย รวม 8 ปี เป็น ประธานสภาจังหวัด มีฐานในท้องถิ่น ขณะนั้น รู้ดีว่ามีความขาดแคลนการพัฒนาอย่างไร ซึ่ง ได้พฒ ั นามากขึน้ เรียกว่าเกือบ 100% แล้วทีจ่ ะ​ สมบูรณ์ ยังมีอยูอ่ กี ไม่กสี่ ายทีย่ งั เป็นภารกิจของ​ อบจ.จะต้องแก้ไขให้จบสิ้น จนมาถึงบัดนี้ ทาง รัฐบาลและท้องถิน่ เองได้ทมุ่ งบประมาณพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานได้มากแล้ว “วันนี้ เรือ่ งคุณภาพชีวติ ประชาชน จะต้อง​ ดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ จากการที่ทำ�งานการ​ เมืองมานาน จะบอกว่าไม่รู้เรื่องท้องถิ่นเลยก็​ ไม่ได้ สมัยที่ตนทำ�การเมืองท้องถิ่น ไม่มีเงิน​ เดือนด้วยซ้� ำ มีเพียงเบีย้ ประชุมครัง้ ละ 200 บาท​ ประชุมปีละ 2 ครัง้ เพราะฉะนัน้ ทีอ่ ยูใ่ นการเมือง​ มาเกือบ 22 ปี ทำ�ให้ตนพอที่จะรู้ปัญหาของ จังหวัดสงขลา และรู้ว่าจะต้องประสานงานกับ หน่วยงาน กระทรวง ทบวงกรมต่างๆ ช่วง 10 ปี ตนอยู่ในฐานะกรรมธิการติด​ ตามงบประมาณสภาผูแ้ ทนราษฎร ในส่วนงบที่​ ใช้จ่ายในทุกกระทรวงและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็น กรรมธิ ก ารชุ ด ตนเองที่ ต รวจสอบเฉพาะงบ ประมาณทีล่ งมาภาคใต้ทงั้ หมด ตนเป็นประธาน อนุ ก รรมธิ ก ารติ ด ตามงบประมาณพั ฒ นา ชายแดนภาคใต้ ทำ�ให้พอรู้ว่าจะต้องพัฒนากัน อย่างไร และรูว้ า่ จังหวัดสงขลามีจดุ แข็ง จุดอ่อน ตรงไหน และจะต้องวางแผนการพัฒนาสงขลา อย่างไร ทำ�ให้ตนผลักดันในเรื่องนี้มาตลอด จากที่ได้ทำ�งานมา ตนได้ผลักดันด่าน ใหม่ที่อ.สะเดา ในสมัยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรี ได้งบประมาณ จากไทยเข้มแข็งกว่า 900 ล้านบาท แต่มีปัฐหา​ ติดขัดทีไ่ ม่สามารถจ่ายค่าผลอาสินเวนคืนทีด่ นิ โดยที่ดินบริเวณด่านเป็นของสำ�นักงานปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) คือที่ดินที่รัฐให้​ ประชาชนครอบครอง เพือ่ ปฏิรปู ทีด่ นิ เป็พนื้ ทีท่ ำ� กิน 600 กว่าไร่ ทีย่ งั ตกลงกันไม่ได้ในเรือ่ งค่าผล อาสินสำ�หรับผู้ที่ครอบครอง จึงทำ�ให้ล่าช้าและ งบประมาณดังกล่าวตกไป จึงตัดมา100 ล้าน บาท เพื่อพัฒนาด่านสะเดา ขณะนี้ในงบประมาณ 2 ล้านล้านบาทมี​ แผนพัฒนาด่านสะเดาใหม่ เพราะมีความจำ�​ เป็นมากสำ�หรับบ้านเรา ซึง่ เราพยายามทีจ่ ะผลัก​ ดันมาหลายปี รวมทั้งที่บ้านประกอบ ซึ่งทาง ด้านมาเลเซียสร้างเสร็จแล้ว แต่บ้านเรายังไม่มี​ ด่าน ตนได้พารัฐมนตรีประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์​ ไปดู 2-3 ครั้ง บัดนี้เราได้งบประมาณมาเกือบ​ 400 ล้านบาท สร้างด่านประกอบ และเพิง่ ส่งมอบ​ ให้ เ มื่ อ เดื อ นเมษายนที่ ผ่ า นมา อี ก ที่ เ หลื อ เป็นส่วนที่จะให้กรมทางหลวงทำ�ถนน 4 ช่อง​ จราจร จากอ.นาทวีไปด่านประกอบ และบาง ส่วนได้งบประมาณเป็น 2 ช่องจราจร นายนิพนธ์ กล่าวต่อว่า สิ่งที่ทำ�ต่อมาคือ​ การผลักดันให้ ต.บ้านป่าชิง เส้นทางมุ่งสู่ อ.​ นาทวี เป็นถนน 4 จราจร โดยอธิบดีกรมทาง หลวง​ ได้ รั บ ปากกั บ กรรมธิ ก ารจะขยายและตั้ ง งบ ประมาณปี 2558 ให้เป็น 4 ช่องจราจร และเมื่อ​ พัฒนาด่านประกอบเสร็จ จะต่อด้วยด่านนอก​ อ.สะเดา เมื่อด่านเสร็จแล้วจะทำ�ให้เห็นโครง

“ผมเชื่อว่าการเมืองท้องถิ่นเป็นเรื่องของประชาชน ที่ประชาชนเอง ตัดสินใจได้ ไม่ตอ้ งมีใครมาแนะนำ� เพราะประจักษ์ชดั เรือ่ งผลงาน การ ทำ�งานและความตั้งใจ” อุทิศ ชูช่วย สร้างของเส้นถนนกาญจนวนิชว่า มีความแออัด เราได้เรียกร้องให้กรมทางหลวง ได้ศกึ ษา​ ความเป็นไปได้ “มอเตอร์เวย์” สะเดา-หาดใหญ่ ได้ วางแผนไว้ตั้ งแต่เ ป็นกรรมธิการศึกษางบ ประมาณ ร่วมกับผังเมืองโยธาธิการ ซึง่ ได้คยุ กัน​ หลายรอบแล้วว่า จะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร หรือเรือ่ งท่าเรือน้�ำ ลึก อ.สิงหนคร เราก็ชว่ ยกันทำ� “ทัง้ หมดทีไ่ ด้กล่าวมา ด้วยประสบ การณ์​ ต่างๆ คิดว่าสงขลาเป็นเมืองศูนย์กลางของภาค​ ใต้ หรือหน้าด่านประตู AEC ทางใต้ของประเทศ​ ไทย การที่จะทำ�ให้เมืองนี้เติบโต และผลการ พัฒนาตกถึงประชาชนอย่างแท้จริง สิง่ นีท้ า้ ทาย ความสามารถ ต้องยอมรับว่า เราจะทำ�อย่างไรให้​ สงขลา เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างแท้จริง” สิง่ ทีอ่ ยากจะทำ�มากอีกสิง่ หนึง่ คือเรือ่ งผู้ สูงอายุ ซึง่ นับวันจะเป็นปัญหาของประเทศ และ จำ�นวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทุกวัน ใน 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยมีผู้สูงอายุมากถึง 12-15 ล้านคน สมัยท่านบัญญัติ บรรทัดฐาน เป็นหัวหน้า พรรค มีนโยบายจ่ายเบีย้ ยังชีพแก่ผสู้ งู อายุ 60 ปี ขึ้นไป 500 บาท จนถึงปัจจุบัน ข้อมูลผู้สูงอายุ 7,500,000 คน อีก 10 ปี จะเพิ่มขึ้น 4 ล้าน และ​

อย่างไรก็ตาม วันนีเ้ ราต้องคิดว่า “ประชา​ ชนคือศูนย์กลางของการพัฒนา” ซึ่งการพัฒนา นั้น คำ�ตอบอยู่ที่ความอยู่ดีกินดีของประชาชน เพราะฉะนั้น การกระจายอำ�นาจยังคง เป็นแนวทางหลักของการพัฒนา สิง่ ทีอ่ ยากทำ� นอกจากโครงการต่างๆ ซึง่ คิดว่าโครงสร้างพื้นฐานยังจำ�เป็น และเรื่องการ ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องทำ� วันนี้ท้องถิ่นในประเทศ ทั้งอบต.หรือเทศบาล ต่างๆ บางครั้งในโครงการบางโครงการที่เกิน ศักยภาพของท้องถิ่น อบจ.ต้องเข้าไปดูแล สิ่ ง ที่ ส มั ย นายนวพล บุ ญ ญามี อดี ต นายก อบจ.เคยทำ� จะต้องต่อยอด เช่น งบที่เกิน ศักยภาพท้องถิน่ โดยทีจ่ ะต้องลงไปดูวา่ ท้องถิน่ ไหน หรืออบต.แคลนอะไร เราต้องให้เขาไม่ใช่ เราไปตัดเขา หรือการเพียงแค่ให้เฉพาะป้ายไว นิลเขานั้นก็ไม่ได้ สิ่งนี้ต้องดูแล เพราะว่าอบจ.มี ศักยภาพของงบประมาณทีเ่ ป็นองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ในจังหวัด ถ้ามีสิ่งใดที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กนั้น เขา อาจจะต้องพึ่งพาอาศัยเราเองต้องดูแล อีกทั้ง ในส่วนของกำ�นันผู้ใหญ่บ้าน

“ที่เอาต้องเอาพรรคเข้ามา ถ้าผมทำ�สิ่งไหนไม่ดี หรือไม่ซื่อสัตย์ จะมีพรรคคอยตัก เตือน อย่างน้อยผมก็มสี งิ่ นีก้ ารันตี และประชาธิปตั ย์ยงั คงอยูก่ บั ประชาชนอีกนาน” นิพนธ์ บุญญามณี 10 ข้างหน้าเกือบ 12 ล้านคนขั้นต่ำ� และตอนนี้ ระบบสาธารณสุขเราดีมากขึน้ การตรวจร่างกาย ที่มีระบบดีมากขึ้น ซึ่งปัญหาของผู้สูงอายุนั้น ท้องถิน่ จะต้องเข้ามาดูแลผูส้ งู อายุกนั อย่างเป็น ระบบ เพือ่ รองรับจำ�นวนกับการเพิม่ ของจำ�นวน “การหาเสียงนัน้ จะต้องมีความชัดเจนใน​ เรื่องนโยบายการพัฒนา ผมยืนยันได้ว่าไม่มี นโยบายที่จะขึ้นเพียงป้ายหาเสียง และจะนำ� แนวคิดใหม่ๆ เข้ามาใช้พัฒนาสงขลามากขึ้น” นายนิพนธ์ อธิบายว่า แนวคิดดังกล่าวคือ การนำ�กรอบนโยบายจากพรรคทีมี แี นวคิดใหม่ๆ​ รวมทัง้ “ระบอบธรรมาภิบาล” การบริหารองค์กร สิ่งนี้จำ�เป็น เพราะตอนนี้เป็นปัญหาที่ท้าทาย สำ�หรับการพัฒนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะ ฉะนัน้ คิดว่าปัญหาเรือ่ งความโปร่งใสการบริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องสร้างความเชื่อ มัน่ ให้เกิดขึน้ ให้ได้ เพราะนีค่ อื ความท้าทายใหม่ จากข่าวสารตอนนี้ เรือ่ งอปท.ทีจ่ ะเคลือ่ น​ ไหวที่จะเพิ่มงบประมาณ จากรัฐบาลกลาง ทำ�​ ให้มกี ารเปิดสายให้ประชาชนเข้ามาแสดงความ คิดเห็ย และพบว่าเรือ่ งทีป่ ระชาชนไม่เห็นด้วยคือ ความโปร่งใสของงบประมาณ การบริหารการ​ จัดการมีการอ้างว่าท้องถิ่นทุจริตกันมาก สิ่ง เหล่านี้ ถ้าไม่ช่วยกันแก้ไข ต่อไปมันจะบั่นทอน ในการกระจายอำ�นาจเข้าสู่ท้องถิ่น “ผมเชื่อมั่นในการกระจายอำ�นาจและสู้ มาตลอด โดยร่วมกับพรรคผลักดันเรือ่ งนี้ ซึง่ เชือ่ ​ ว่าแนวทางการกระจายอำ�นาจของไทยเดินมา ถูกต้อง แต่เรามาถูกตัดตอนหรือคุมกำ�เนิดไว้ ด้วยการปฏิวัติช่วงหนึ่ง ทำ�ให้กลุ่มหนึ่งที่เข้ามา ต้องชะลอการกระจายอำ�นาจ เพราะถ้ากระจาย อำ�นาจออกไป จะทำ�ให้ภารกิจบางอย่างทีท่ �ำ ไว้ ที่กระทรวงต้องหายไปงบประมาณก็จะสูญไป”

“ผมมี ค วามเชื่ อ ว่ า สิ่ ง ที่ ต้ อ งทำ � ในวั น นี้ อยากจะคุยกับจังหวัดและกรมปกครอง โดย เฉพาะใน 4-5 อำ�เภอ หรือรวมทั้งในหาดใหญ่ เพื่อใช้กำ�ลังกำ�นันผู้ใหญ่บ้านให้เต็มที่ เพราะ ปั จ จุ บั น นี้ ใ ช้ กำ � ลั ง ของเจ้ า หน้ า ที่ ตำ � รวจยาก​ แล้ว เพราะเขาไม่เพิ่มกำ�ลังให้ อีกทั้งไม่พอกับ การเพิม่ จำ�นวนประชากร ซึง่ การเติบโตของเมือง นั้นไม่เพียงพอที่จะให้เจ้าหน้าที่ทำ�ได้ทุกเรื่อง เพราะฉะนั้นกลไกของกำ�นันผู้ใหญ่บ้านจะต้อง นำ�มาอำ�นวยความสงบสุขให้ได้” ปัญหาวันนี้ ถ้าจะให้กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน เรื่องความสงบสุขเรียบร้อยนั้น แต่จะให้ใคร​ มาดูเรื่องงบประมาณ สิ่งใดที่อบจ.รับได้ ก็ควร​ จะรับ ตราบใดที่กรมการปกครองยังไม่ลงมา หรือยังมีงบประมาณเรื่องนี้อย่างจริงจัง แต่กรม ปกครองเองจะต้องลงมาดูก�ำ นันผูใ้ หญ่บา้ น โดย เฉพาะสามจังหวัดที่ได้คุยกับทางศอ.บต.ว่าจะ ต้องใช้กลไกกำ�นันผู้ใหญ่บ้านเป็นหลัก

อีกทั้งกลไกต่างๆ ที่กระทรวงมหาดไทย มีอยู่ ปัญหาความสงบเรียบร้อยควรจะต้องผ่า กลไกนี้ แต่ จ ะต้ อ งประสานกั บ อบจ.อย่ า งไร ฉะนัน้ สิง่ นี้ ทัง้ ทีท่ อ้ งถิน่ ทีอ่ บจ.ต้องคุยกับทัง้ สอง​ องค์กรนี้ให้ได้ นายนิพนธ์ ยังกล่ การเลือกตัง้ นายก อบจ.​ ครัง้ นี้ ไม่ใช่ “การเดิมพัน” เพราะการเลือกตัง้ ทุก​ ครั้งมีความสำ�คัญทั้งหมด เมื่อตนตัดสินใจมา ทำ�งานการเมืองท้องถิ่น ต้องทำ�ให้เต็มที่ เพราะ อย่างได้ประกาศต่อพรรคและพี่น้องประชาชน ว่า “ขอโอกาส” จะมาทำ�การเมืองท้องถิ่น “เมื่อเราสมัครใจลงมาแล้ว เราก็จะต้อง ทำ�ให้ดีที่สุด ซึ่งคำ�ว่าเดิมพันนั้น คงไม่มีอะไร อย่างอืน่ เพราะเราไม่ได้ไปท้าทายว่าจะต้องเป็น อย่างไร” นายนิพนธ์ กล่าว และว่า ชีวิตผม ไม่เคยต้องไปท้าทาย เพราะทุก​ อย่างอยู่ที่ประชาชน เราต้องเชื่อมั่นประชาชน​ ถ้าประชาชนมีฉันทามติหรือฉันทานุมัติให้ไป​ ดำ�เนินการ และผมเชื่อถึงความสามารถและ ประสบการณ์ของตนทีไ่ ด้อยูใ่ นการเมืองมานาน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นของตนเอง การเตรี ย มตั ว ในครั้ ง นี้ มากกว่ า 8 เดือนแล้ว ตนอยู่ช่วยหาเสียงกับสจ.ร่วม 10 เดื อ น เพราะฉะนั้ น เวลาที่ เ หลื อ ก็ ถื อ ว่ า ได้ ทำ � การบ้ า นพอสมควร อี ก ทั้ ง ตนก็ รู้ พื้ น ที่ รู้ คน รู้ปัญหา สิ่งนี้คือพื้นฐานที่ตัวเองต้องลง ทำ�การเมืองท้องถิ่น สิ่งที่เป็นปัจจัยแพ้ชนะคือ “ประชาชน” ซึ่งเชื่อว่าแม้ว่าใครจะทำ�อะไรก็แล้วแต่วันนี้เรา ไม่สามารถ “เอามือปิดฟ้า” ได้ คนต้องรู้ความ​ จริง และแข่งขันกันเพื่อมาสาร้างผลงานกับ​ ประชาชนได้ หรือมาสร้างสิง่ ดีๆ ให้กบั ประชาชน ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น เรื่ อ งปรกติ แ ละเป็ น เรื่ อ งที่ น่ า สนับสนุน เพราะไม่ได้แข่งขันทำ�ในเรือ่ งไม่ดี แต่ ก็ควรจะว่ากันไปตามเกมส์ และอยู่ในวงการ แบบนี้มาและได้ตนทำ�ทีมฟุตบอลด้วยนั้น ใน สนามถึงแม้จะแข่งกันแต่เมือ่ แข่งเสร็จก็จบ นอก สนามคืออีกเรื่องหนึ่งต้องคืนสภาพเดิมหรือจะ ต้องเป็นเพื่อนกัน คนเราแข่งกันไม่จำ�เป็นต้อง ทะเลาะกัน ตนจึงไม่เป็นศัตรูกับใครในทางการ เมื อ ง เพระเราแบ่ ง แยกถู ก ว่ า เราทำ � หน้ า ที่ อะไร และทำ�ให้ดีที่สุด และเชื่อว่าความรู้ความ สามารถของตนที่มีอยู่จะทำ�หน้าที่ได้ ซึ่ ง ในวั น ข้ า งหน้ า ถ้ า ตนไปทำ � อะไร ไม่ ดี พรรคก็ ไ ม่ ส่ ง นั่ น คื อ การบอกว่ า พรรค ประชาธิปัตย์ไม่เอาผมแล้ว แต่ถ้าผมยังทำ�ใน สิ่งที่ดี ก็ยังสามารถใช้ชื่อพรรค และมีความ ภาคภูมิใจกับพรรคประชาธิปัตย์ เพราะตนอยู่ ที่นี่มาตั้งแต่เป็นยุวประชาธิปัตย์ สมัยโรงเรียน มหาวชิราวุธสงขลา ทำ�ให้ตนได้ซึมซับกับคนรุ่น เก่าของพรรคประชาธิปัตย์มาจนถึงทุกวันนี ้

ผูก้ ารไม่หว่ ง‘รูจ้ กั ทัง้ สองคน’ พล.ต.ต สุวิทย์ เชิญศิริ ผบก.สง​ขลา กล่าวถึงกรณีการลงชิงตำ�เเหน่ง นายก อบจ. สงขลา ระหว่าง นายนิพนธ์ บุญญามณี เเละ นายอุทิศ ชูช่วย ว่า "การลงสมัครเลือกตั้ง อบจ. ครั้งนี้ เชืี่ อ มั่ น ว่ า จะไม่ เ กิ ด ความรุ น เเรงใดๆ เพราะทั้งสองคนนี้ผมรู้จักดี คงต่อสู้กัน พล.ต.ต สุวิทย์ เชิญศิริ ตามวิ ถี ป ระชาธิ ป ไตย" พล.ต.ต สุ วิ ท ย์ เคลืี่อนไหวของเเต่ละกลุ่มการเมือง เเละใน กล่าว และว่า มาตรการในการดูเเลความปลอดภัย ช่วงการหาเสียง จะมีการเฝ้าระวังในเรื่อง ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงการหาข่าว สังเกตุความ การพกพาอาวุธ ทั้งคนในพื้นที่ เเละนอกพื้นที่


26A ·ŒÍ§¶Ô蹾Ѳ¹Ò

Çѹ·Õè 18 - 24 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

“เรื่องการศึกษา คนตองมีการ ศึ ก ษา เราจะทํ า อะไรก็ แ ล ว แต ถ า คนยั ง ไม มี ก ารศึ ก ษา เราไม สามารถดําเนินการแกไขปญหา อุ ป สรรคที่ จ ะมี ใ นวั น ข า งหน า ได ถาคนเขาใจกฎหมาย เพราะ ปจจุบันบานเมืองที่มีปญหาเปน เพราะ คนไมคอ ยเคารพกฎหมาย เมือ่ คนเขามีการศึกษาการพัฒนา ตางๆก็จะตามมา” ซึ่งในวันที่ 16 พ.ค.ที่ผานมา มีการเปดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สวน โรงเรียนอื่นๆ ก็จะมีการจัดสรรงบ ประมาณสนั บ สนุ น ให เ ป น ประจํ า ทุกปที่มีการขอมา ไมวาจะเปนดาน สื่อเรียนการสอน หรือกีฬา ครั้งละ 10,000-50,000 บาท สวนการพัฒนาโครงสรางพื้น ฐาน ถนน หนทาง นั้นสวนใหญจะ ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ จาก องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด สงขลา (อบจ.) และกรมการปกครอง สวนทองถิ่น และงบประมาณของ สส.ในพื้ น ที่ ซึ่ ง ขณะนี้ ไ ด นํ า เสนอ งบประมาณสํ า หรั บ การพั ฒ นา โครงสร า งพื้ น ฐานประมาณ100 ลานบาท สวนนโยบายอืน่ ๆ เปนเรือ่ งการ รณรงคในการเลือกตั้งในตําบล ให ใสสะอาดไมมีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง อยากให ช าวบ า นที่ เ ข า ใจจริ ง มา พัฒนา สวนคนที่ซื้อสิทธิ์อยาเลือก เขามา เพราะถาทุจริต สามารถตรวจ สอบไดแนนอน ในสังคมชาวบานที่ เปนพี่นองกันทั้งนั้น “ในสั ง คมประชาธิ ป ไตยใน ชนบท อยากทําความเขาใจกับชาว บานใหเลือกคนทํางาน และดูไดใน สังคมเล็กๆ เรื่องคุณภาพชีวิต จะ สะท อ นมาหาพี่ น  อ งเอง ถ า เลื อ ก โดยไมไดศึกษา ก็จะทราบวาเลือก ผิดไปแลว” ในขณะที่ปญหาเรงดวนที่ตอง เรงดําเนินการ คือปญหาการบุกรุก ที่ ดิ น สาธารณะประโยชน โดย เฉพาะที่ ตําบลคลองหลาที่มีปญหา การบุ ก รุ ก ที่ ดิ น ซึ่ ง ที่ ดิ น ตรงนี้ มี กฎหมายรองรับ แตก็มีชาวบานที่ ฉวยโอกาส เรื่องการปลอมแปลง เอกสารที่ดิน ทํ า ให เ กิ ด ป ญ หาการบุ ก รุ ก ที่ดินขางวัดโคกกอ จึงตองมียื่นเรื่อง ของบประมาณ 1,000,000 บาท

เปนงบประมาณของ ส.ส.ที่ดําเนิน การผานกรมทรัพยากรนํ้ามา เพื่อ แก ไ ขป ญ หาของที่ น  อ งตํ า บล ซึ่ ง งบประมาณส ว นนั้ น ก็ ไ ม ผ  า นการ อนุมัติ “ยืนยันวานายกฯไมมีที่ดินใน บริเวณนั้น แตเราทําตามนโยบาย แกไขปญหานํ้าทวม สวนหนึ่งของ ตําบลคลองหลาเปนตนนํ้า รูปแบบ ของการแกไขปญหาก็มีทางทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ” รวมถึงกรมชลประทานมีสวน ทํ า ให เ กิ ด ป ญ หานี้ ทํ า ให นํ้ า ท ว ม ที่ ดิ น ในตํ า บลเสี ย หาย จึ ง ร ว มกั น คิ ด โครงการอ า งเก็ บ นํ้ า แก ม ลิ ง เฉลิมพระเกียรติขึ้นเพื่อไมใหเกิดนํ้า ทวมอีกตอไป แตชาวบานบางกลุมในตําบล ไมเห็นดวย จึงมีการเขาไปบุกรุกทีด่ นิ แมวา ทางอบต.จะมีการจัดสรรใหเชา ที่ดินทุกๆป และทําสัญญา 5 ป ซึ่ง ที่ดินเปนแหลงนํ้า กฎหมายระบุไว ชัดเจนแลววา หามบุกรุกแหลงนํ้า สาธารณประโยชน “มี ช าวบ า นบางคนไปแจ ง กรมที่ดินวาเปนดินของตนเองและ นํ า เอกสารจากที่ อื่ น ไปยื น ยั น ด ว ย เปนการปลอมแปลงเอกสาร ทําลาย หลักฐานทางราชการ และบุกรุกที่ สาธารณประโยชน 3 ขอหานี้มีโทษ หนัก” ซึ่ ง ถ า ถ า เป น คนที่ เ ข า ใจ

กฎหมายจะกลัว เหมือนตางประเทศ เขาเอากฎหมายเป น หลั ก ไม ใ ช ประชาชนเปนหลัก ประเทศไทยเรา ประชาธิปไตย ทําใหคนมีอิสระเกิน ไป และเปนที่มาของการใหความ สําคัญกับนโยบายการศึกษา เพราะเชือ่ วาหากเยาวชนวันนีท้ ี่ จะเติบโตเปนผูใ หญในวันหนา หากมี การศึกษา จะทําใหเขาใจและเคารพ กฎหมาย และเขาใจประชาธิปไตย

“ผมมาจากการเลื อ กตั้ ง ที่ พี่ นองประชาชนเลือกมา แตบางทีคน ที่เลือกเราเขามาทําตามใจตนเอง ถือวาเลือกเราแลวจะทําอะไรก็ได ผมเปนนายกอบต.มา 3 สมัยแลว ใน ตําบลนี้ก็เปนพี่นองกันทั้งนั้น” สําหรับการแกไขปญหานี้ จะ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบ เอกสารสิทธิ์ จึงอยากขอความรวม มือประชาชน ใหความรวมมือมอง

ประชากร 1,652 ครัวเรือน จํานวนเกือบ 5,000 คน จํานวน 7 หมูบาน งบประมาณในการพัฒนาทองถิ่นปละไมเกิน 3,000,000 บาท ชาวบานสวนใหญ 95% ทําสวนยางพารา ที่เหลือก็คาขาย ในตําบล คลองหลาเปนไทยพุทธ 100 เปอรเซ็นต การเดินทางทั้งนี้ทางผานสามารถ เชื่อมโยงไดหมด ไมวา จะไป พระพุทธรูป ตําบลโคกมวง คลองหอยโขงนํา้ ตกผาดํา ไปชม ธรรมชาติครับทีน่ ี่ ลาสุดตําบลคลองหลา มีโครงการพัฒนาการทองเทีย่ วเชิง อนุรักษ และอางเก็บนํ้าคลองหลา


·ŒÍ§¶Ô蹾Ѳ¹Ò 27A

Çѹ·Õè 18 - 24 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

‘ดุรงค์ ขาวจันทร์’นายกอบต.คลองหลา

วางรากฐานการพัฒนา“คนต้องมีการศึกษา”

เห็นผลประโยชนสวนรวมในอนาคต ซึ่ ง จะทํ า ให การพั ฒ นาใน อนาคตตจะดี ขึ้ น เรื่ อ ยๆ อาจจะ สะดุ ด บ า งในเรื่ อ งงบประมาณแต การพัฒนาไดก็เปนไปอยางรวดเร็ว อยากเชิ ญ ชวนประชาชนที่ ผานมาตําบลคลองหลา ตอนนี้เรา มี โ ครงการที่ เ พิ่ ง ยื่ น เรื่ อ งไป เป น โครงการท อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ อ า งเก็ บ นํ้ า คลองหลา ถื อ ว า ถ า

คนจะมาเที่ ย วคลองหลา เรามี ทรั พ ยากรธรรมชาติ ห ลากหลาย รองรับ AEC ในอนาคต นักทองเทีย่ ว ชาวมาเลเซียจะเขามาเที่ยวมากขึ้น เขามาทางคลองหอยโขง ผานอาง เก็บนํ้าคลองหลา ผานจากอางเก็บ นํ้าคลองหลาไปนํ้าตกโตนงาชางได แตตองมีการปรับปรุงถนนมากขึ้น เพราะถนนเปนถนนลูกรังอยูอีก เรา ตองทําใหดีขึ้น


28A ¡ÕÌÒ

วั ว ชนเป ด บ า นรั บ มั ง กรไฟ

สกอร0-0แบงแตม1-1 “ไฟลตงิ บลู” สงขลา ยูไนเต็ด หรือชือ่ เดิม วัว ชน ยูไนเต็ด กับ “มังกรไฟ” บีอีซี เทโรศาสน เปนเพื่อนกันแตชาติปางกอนเพราะนัดกัน แบงแตมดวยผลเสมอ 0-0 ในเกมที่ เทโรฯ นาจะชนะถา คลีตัน ซิลวา ที่ไดหลุดเดี่ยว สองหนจะซัดเขาไปซักลูก ประเดิมการคุม ทีมของ เรเน เดอซาเยียร ไมสวยเทาไหร การแข็งขันไทยพรีเมียรลีก 2013 เมื่อวัน อาทิตยที่ 12 พฤษภาคม 2556 ณ สนามติณสูลา นนท จ.สงขลา โดยทีมสงขลา ยูไนเต็ด ยังคงเสีย เปรียบในการลงสนามทุกสัปดาหเพราะตองเจอ ทีมทีไ่ ดพกั มา 2 อาทิตยตลอด เกมนีร้ บั มือ เทโรฯ ทีป่ ระเดิมโคชคนใหม “เรเน เดอซาเซียร” โดยเกม นีท้ งั้ สองทีมสงตัวหลักลงสนามเต็มอัตราศึกเพือ่ เปาหมายเดียวคือ 3 คะแนน แตไมเปนตามหวัง เพราะจบเกมสกอร เสมอกัน 0-0 โดยในครึง่ แรก วิชยา เดชมิตร ยิงไกลทักทายหลุดกรอบ เขี่ย บอลเริ่มเกม เทโรฯ มีโอกาสยิงทักทายกอนเมื่อ เกมรับ สงขลา สกัดบอลไมขาดและเปน วิชยา เดชมิตร ที่เก็บตกหนากรอบเขตโทษ กอนสับไก ดวยอีซา ยขางถนัด บอลถากเสาซายมือ ชนินทร แซเอียะ นายทวารทีมบานนิดเดียว จากนั้นเกม เริม่ เหนือ่ ยเมือ่ ทัง้ สองทีมเอาแตครองบอลแตหา จังหวะจบสกอรไมได ซึง่ ตองรอถึงนาที 32 ถึงจะ มีจงั หวะเสียว โดยเปนทีมเยือนทีย่ งั คงไดลนุ จาก การยิงไกลรวม 30 หลาของ ใหญ นิลวงศ บอล

พุงแรงมีนํ้ามีนวล ทวา ชนินทร รับติดมือ เกมมีสนุกในชวง ทายครึ่งแรกเพราะนาทีถัดมา สงขลา ตอบอล ถึงเสนหลังฝงซาย กอนที่ ไดกิ ฮิกูชิ จะตบบอล กลับเขามาบริเวณจุดโทษให อารอน ดา ซิลวา ที่ วิง่ ถลําไปหนาประตูแตถอยกลับมา ตวัดยิงดวย เทาซายทวาโดนไมเต็มเทาทําใหบอลคอยๆกลิง้ ออกเสาสองไป นาที 39 เทโรฯ ไดลูกเตะมุมทาง

สนง.วัฒนธรรมนราฯอบรม“ปนจักสีลตั ”

ถายทอดภูมิปญญาแกเยาวชน

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ที่หองประชุม อาคารอเนกประสงค โรงเรียนเทศบาล 5 (วัด ประชาภิรมย) อ.เมือง จ.นราธิวาส นายสิทธิชยั ศักดา รองผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส เปน ประธานเปดโครงการถายทอดภูมิปญญาทอง ถิ่น ปนจักสีลัต ประจําป 2556 โดยมีประธาน ชมรมปนจักสีลัต จ.นราธิวาส ผูอํานวยการ สถานศึกษา และวิทยากร เขารวมในโครงการฯ สํานักงานวัฒนธรรม จ.นราธิวาส ได ตระหนักถึงความสําคัญในการปกปองคุม ครอง มรดกทางวัฒนธรรมที่มีอยูในทองถิ่น จึงไดจัด ใหมกี ารถายทอดภูมปิ ญ  ญาทองถิน่ ดานศิลปะ

การตอสูปองกัน ตั ว ป น จั ก สี ลั ต แกเด็ก เยาวชน ทั้ ง ยั ง สามารถ พั ฒ น า ทั ก ษ ะ เด็ก เยาวชน ไปสู การแขงขันในเชิง Sport Culture โดยได ดํ า เนิ น การถายทอด ภู มิ ป  ญ ญาท อ ง ถิ่ น ป น จั ก สี ลั ต ร ะ ห ว  า ง วั น ที่ 7-10 พ.ค. มี ผู  เ ข า รั บ การฝ ก ปฏิบัติ เปนเด็ก เยาวชน อายุระหวาง 11-17 ป จํานวนทั้งสิ้น 80 คน เขารับการฝกปฏิบัติจาก วิทยาการผูเชี่ยวชาญ นายสิทธิชัย ศักดา รองผูวาราชการ จังหวัดนราธิวาส กลาววา การฝกปฏิบัติดาน ศิลปะการตอสูปนจักสีลัต ซึ่งเปนการตอสูที่ สืบทอดมายาวนาน แตครัง้ บรรพบุรษุ และเปน มรดกทางวัฒนธรรมของทองถิ่นที่ควรอนุรักษ สืบสาน ซึ่งหากเด็กเยาวชนที่ไดรับการฝกใน ครั้งนี้แลวไดพัฒนาทักษะ และมีการฝกซอม อยางสมํ่าเสมอก็จะสามารถพัฒนาตนเองไป สูการเปนนักกีฬาปนจักสีลัตไดในอนาคต

ฝง ซาย ใหญ นิลวงศ ปน มาเสาแรก และเปน คลี ตัน ซิลวา ที่ไดขวิดคอแทบเคล็ด แตบิดมากเกิน ไป บอลไมตรงกรอบ ทําใหหมด 45 นาทีแรกยัง เสมอกันอยู 0-0 ครึ่งหลัง สงขลา แกเกมมาไดดีและนาที 53 หวิดไดประตูขึ้นนําจากจังหวะที่ ภานุวัฒน จินตะ เลี้ยงบอลเขาเขตโทษฝงซายกอนไหลให อารอน ดา ซิลวา วิ่งมากด แตกลับเปนเทาขวา

Çѹ·Õè 18 - 24 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556 ขางไมถนัดทําใหบอลไมมีทิศทางกอนโดนกอง หลัง เทโรฯ สกัดทิ้งออกมา นาที 59 ภานุวัฒน จินตะ จายบอลทําทางใหเพื่อนอีกแลว หนนี้ ไหลให โคเน เซยดู ยิงมุมแคบในเขตโทษฝง ซาย แต สุจินต นาคนายม นายทวาร เทโรฯ ไม พลาด ลมตัวรับบอลเขาซอง นาที 61 แฟนบอล สงขลา ไดเฮ แตไมใชการเฮเพราะยิงประตู แต เปนเฮเพราะทีมไมเสียประตู โดย เทโรฯ เลน บอลตามชองและหนนี้ไดหลุดเดี่ยวโดย คลีตัน ซิลวา จากกึ่งกลางสนาม กอนกระชากบอลเขา เขตโทษโดยมี รชานนท กันยาทอง วิ่งมากดดัน ทวาไมทนั บล็อกลูกยิงของ คลีตนั ซิลวา ทีก่ ดเต็ม ขอ แต ชนินทร ปดมุมไวอยู กอนที่บอลจะลอย โดงและตกลงตาขายหลังประตู ทําเอากองเชียร

สงขลา เปาปากดวยความโลงใจ นาที 79 คลี ตัน ซิลวา ทําเสียยี่หอดาวซัลโว ไทยลีก ฤดูกาล ที่แลว เมื่อ ธนบูรณ เกษารัตน จายบอลให คลี ตัน ซิลวา หลุดเดี่ยวเขาไปตัวตอตัวกับ ชนินทร แซเอียะ กอนจิ้มบอลสวนตัว ชนินทร ทวาบอล กลับหลุดกรอบออกไปซะอยางนัน้ และทายเกม ทัง้ สองทีมทําอะไรกันเพิม่ ไมได จบเกมเสมอ 0-0 แบงทีมละ 1 คะแนน

“ศึกวันนวมินททักษิณมหากุศล+มวยดีวิถีไทย” สรางอาคารเฉลิมพระเกียรติ ถวายในหลวง

วันที่ 16 พ.ค.2556 เวลา 13.00 น.ไดมีการ จัดงานแถลงขาว “ศึกวัน นวมินททกั ษิณ มหา กุศล+มวยดีวิถีไทย” ณ หองสุวรรณมัจฉา โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอรเมด อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีนายสมพร ใชบางยาง อดีตรอง ปลัดกระทรวงมหาดไทย,นายกฤษฎา บุญราช ผูวาราชการจังหวัดสงขลา,นายสมมาตร คง แกวดวง ผูอ าํ นวยการโรงเรียนนวมินทราชูทศิ ทักษิณ และนายวุฒชิ ยั สุนทรนนท โปรโมเตอร จัดการแข็งขัน โดยมี วั ตุ ถุ ป ระสงค ใ นการจั ด การ แขงขันกีฬาชกมวย “ศึกวัน นวมินททักษิณ มหากุศล+มวยดีวิถีไทย” เพื่อจัดหารายได สรางอาคารเฉลิมพระเกียรติ ถวายเปนราชสัก การะแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ภูมพิ ล

อดุลยเดชมหาราช และใหบุคลากรรวมกัน ทําความดีเพื่อถวายในหลวง การจัดการแขงขันกีฬาชกมวย “ศึกวัน นวมินททักษิณ มหากุศล+มวยดีวิถีไทย” จะ จัดขึน้ ณ สนามมวยชัว่ คราว โรงเรียนนวมิทรา ชูทศิ ทักษิณ ในวันศุกรที่ 31 พฤษภาคม 2556 เริ่มตั้งแตเวลา 18.00 น .เปนตนไป นายกฤษฎา บุญราช ผูวาราชการ จังหวัดสงขลา กลาวในงานแถลงขาววา การจัด กิจกรรมดังกลาวจะสามารถระดมทุนไดเพียง พอเพือ่ ดําเนินการกอสรางอาคารเฉลิมพระเกีย รติฯ เพือ่ ใหนกั เรียนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทศิ ทักษิณ ไดมสี ถานทีใ่ น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเปนแหลง ศึกษาเรียนรูต อ ไปในอนาคต


´Ç§-º·¤ÇÒÁ 29A

Çѹ·Õè 18 - 24 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556 ลัคนาราศีตุลย วันที่ 15 ต.ค.-14 พ.ย. การงาน ความพยายามในการทํางาน ยังไมไดอยางที่ตั้งใจ ไว อยาเพิ่งทอ ความรุนแรงของปญหางานจะเริ่มทุเลาเบาบางลง การเงิน เงินไมไดมาตามนัดหมาย เงินยังคลาดเคลื่อนไปเรื่อยๆ ความรัก อกหักรักคุด ทําดีกลับไมไดดี ตองการสิ่งใดจากคนรัก ยัง ยาก ตองทําดีตอไป

ลัคนาราศีพิจิก วันที่ 15 พ.ย.-14 ธ.ค. การงาน เปนชวงทีต่ อ งทํางานรวมกับผูอ นื่ แลวมีเรือ่ งมีราวทัง้ ตัวเราเอง หงุดหงิด ทําไมไดดั่งใจเรา พูดไมคิด พูดไมระวัง เกิดความ ขัดแยงกันเอง และใหระวังอุบัติเหตุ การเงิน แมจะมีรายจาย แตตัว การงาน ตองตกลงรับปากในเรื่องงาน แมตัวเราจะไมสบายใจ เราก็เตรียมการณไวลว งหนาแลว อีกทัง้ ยังมีผใู หญใหความชวยเหลือ หรืออึดอัดก็ตามและยังตองระวัง บางครั้งปากเราไมดี พูดจนเสียหาย ความรัก คนรักสะบัดหนา เมินหนาหนี คนรักเอาแตใจตนเอง ทําให งานใหญๆ การเงิน ความชวยเหลือโดยเฉพาะเรื่องการเงิน จากผูใหญ ตัวเราเบื่อเหมือนกัน จะลดนอยลงไปเรือ่ ยๆ ความรัก ความรักยังขาดความเขาใจในหลายๆ เรื่อง มีเรื่องอื่นเขามาพัวพันทําใหเกิดความขัดแยง ทั้งเรื่องงาน หรือ การกระทําของเราไปขัดเขา หรือเกิดเรื่องไมคาดคิด ลัคนาราศีธนู วันที่ 15 ธ.ค.-14 ม.ค.

18-24 พฤษภาคม 2556 ลัคนาราศีเมษ วันที่ 15 เม.ย.- 14 พ.ค.

ลัคนาราศีพฤษภ วันที่ 15 พ.ค.-14 มิ.ย.

การงาน มีเรื่องใหเกิดความเครียด งานเขาไปเกี่ยวของกับผล ประโยชนที่เราตองทํากับคนอื่น ทําไปทํามาเหมือนเราทํางานอยูคน เดียว ไมทาํ ผลประโยชนของเราก็เสียหาย การเงิน จะเปนปทองฝงเพชร ในเรื่องการเงิน มีโอกาส มีชองทางเลือกในการหาเงิน ความรัก เริ่มมี สังคม มีเพื่อนเยอะ ก็จะเริ่มมีความรัก หากไมเขาสังคมงานเลี้ยง งาน สังสรรคตางๆ จะพบคูยาก ลัคนาราศีเมถุน วันที่ 15 มิ.ย.-14 ก.ค. การงาน ความโชคดีมีชัยในเรื่องการงาน งานประจํา งาน อิสระ งานจอบไปไดดี การเงิน เดือนที่รวมมิตรรายจายไวมากจริงๆ หากไมเตรียมตัวลวงหนาไว หรือไมมีเงินทุนสํารอง ความเดือดรอน เรื่องเงินมาเยี่ยมเยือน ความรัก รักคือความเขาใจ หากไมเขาใจกัน จะมีปญหาตอกัน

ลัคนาราศีกรกฎ วันที่ 15 ก.ค.-14 ส.ค.

การงาน เปนชวงที่งานราบรื่นผานพนไปดวยดี แมจะเกิด ปญหาบาง งานเอกสาร สัญญาตางๆ จะตองละเอียด ละเมียดละไม อยารอนรนมาก การเงิน เงินหมดไมมีทางจะหาเงิน จูๆ ก็มีคนมา หยิบยืน่ ใหความชวยเหลือ บุญมีแตกรรมบัง เงินทีไ่ ดไมไดใช ตองนํา ไปจายใหคนอื่น จายหนี้สินแทน ความรัก ใครเปนคนโสดสนิท ก็จะ ไดพบคูเสียที สวนใครที่คบหาดูใจอยู ก็เตรียมตัวแตงงาน

ลัคนาราศีมังกร วันที่ 15 ม.ค.-14 ก.พ. การงาน งานที่ตัวเราไปชวยเหลือคนอื่น หรือเขามาขอรอง ขอความชวยเหลือใหเราไปทํากับเขา จะมีคอนขางมาก การเงิน ยัง ไงเดือนนี้ไมอับจนเรื่องการเงินอยางแนนอน คนชวยเหลือมีมากมาย ความรัก จะพบคนรัก คนทีเ่ ราชอบทีอ่ ายุนอ ยกวาเรามาก พบเจอกัน จากการงานที่ไดทํารวมกัน มีกิจกรรมรวมกัน

ลัคนาราศีกุมภ วันที่ 15 ก.พ.-14 มี.ค.

การงาน งานใหญๆ ไมมีทํา มีแตงานเล็กๆ นอยๆ เหนื่อยและ วุนวายกับปญหาจุกจิกกวนใจ การเงิน ยังมีความโชคดี รวย ทั้งเฮง การงาน งานมีมากมาย มีโอกาสเยอะมาก งานเดิมทีเ่ ราตกลง เรื่องการเงิน เงินใชหมดก็มีเงินใหมเขามาเติม โชคลาภอยูเคียงขางคุณ กับใครเขาไว กลับทําไดไมดี หรือไมเต็มทีเ่ อาเสียเลย ทําใหงานใหมที่ ความรัก พบเนื้อคู เจอคนที่เรารักเสียที อาจไมดีเดน สวยหลออยางที่ ไปรับทําไว สรางรายได ไดเทาเดิม เพราะงานเกาเสียหาย การเงิน เงิน เราจินตนาการไว ไมพอใช เพราะที่ผานแตละเดือนมาได แมรายไดมากขึ้น ตัวเรากลับ ไปสรางหนี้สินระยะยาวอีก ความรัก ความรักเหมือนยาพิษ หนาชื่น ลัคนาราศีสิงห วันที่ 15 ส.ค.-14 ก.ย. อกตรม รูเขาหลอกแตเต็มใจใหหลอก เพราะเรารักเขา การงาน ดวยภาระหนาที่การงานทั้งชุกทั้งชุม สารพันเต็มไป ดวยปญหา ตองตัง้ สติรบั ใหมนั่ เรียงลําดับขัน้ ตอนความสําคัญของงาน ลัคนาราศีมีน วันที่ 15 มี.ค.-14 เม.ย. การเงิน ไดเงินมากอนใหญ ขณะเดียวกันก็ตองเสีย ตองจายเงินกอน ใหญเหมือนกัน ความรัก ความทุม เท ความสนใจเรือ่ งความรักของคุณ การงาน งานเลนตลกกับเรา ทํางานแลวก็ลาออก แลวก็สมัคร หดหายลงไปเยอะมาก เพราะดวยปญหาตางๆ รุมเรา งานใหม งานไมนิ่ง ไมแนนอน ไววางใจไมได ความเบื่อหนายงาน ลัคนาราศีกันย วันที่ 15 ก.ย.-14 ต.ค. เซ็งงานทุกชนิด งานสวนใหญเหมือนปดทองหลังพระ การเงิน งาน การงาน เรื่องการงานอยูจุดเสียมานาน ตัวเรากระทําอะไร ไมดี เงินสะดุดกึก รายได รายจาย รายรับอื่นๆ พลิกผัน ความรัก อยู เหมือนและผิดไปเสียหมด หากไมมีผูใหญอยูเคียงขาง มอดมวยมรณา คนเดียว คือสิ่งที่ดีที่สุดในชวงนี้ เพราะสถานการณตัวเราจะหงุดหงิด ไปแลว การเงิน มรสุมซํ้ากรรมซัด งานหนักหนวงรอบดาน ปญหาของ อารมณเสีย อยากมีเวลาเปนสวนตัว อยากอยูค นเดียว ใครมาอยูด ว ย เงินก็ไมได แตกตางกับงานเลย ความรัก ตองจินตนาการ ใชความฝน มาใกลชิด เราหงุดหงิดสิ้นดี ไปกอนวา ตัวเราเปนเจาหญิงมีความสุขสมหวังในความรัก คําโปรย :

นี่คือหนังสือที่จะ มาคุ ย กั บ จิ ต ใต สํ า นึ ก ของคุณ ภาคแรกของ หนังสือ คือการเขาไป รูจักกับความทุกขใหถึง DND เจ็บ แต จบ ภาคหลัง คือกระบวณ การผลิต ฉบับ D.I.Y. ติดตั้งแมเหล็กดึงดูดสิ่ง ดีๆทุกมิติ ทั้งความ รัก มิตรภาพ งาน เงิน สุ ขภาพ ปญญา ชวยให ชื่อหนังสือ : เจ็บ แต คุณสบตากับความทุกขอยาง จบ ชื่อผูเขียน : รุงพร มี กลาหาญ และจัดการใหถึง จิตใตสํานึกเลยทีเดียว ศิลป

10 อันดับหนังสือขายดี 1.เดอะท็อปพาวเวอร ผูเขียน สม สุจีรา ราคา 195 บาท ผูเขียน แสตมปเบอรรี่ ราคา 189 บาท 2.ภารกิจ Delete กรรม ผูเ ขียน เจน ญาณทิพย ราคา 119 บาท 3.ลงทุนหุนอยางสบายใจ ผูเขียน นิเวศน เหมวชิรวรากร ราคา 195 บาท 4.เหตุผลทีไ่ มควรมีเหตุผล ผูเ ขียน Dan Ariely ราคา 265 บาท 5.จูบกบตัวนั้นซะ ผูเขียน ไบรอัน เทรซี่ ราคา 150 บาท 6.อิฐ ผูเขียน นิ้วกลม ราคา 260 บาท 7.ประโยคยอนแสง ผูเขียน ประภาส ชลศรานนท ราคา 220 บาท 8.เจ็บ แตจบ ผูเขียน รุงพร มีศิลป ราคา 180 บาท 9.เลนหุนดูกราฟไมยาก ผูเขียน นุกูล สุขประการ ราคา 195 บาท 10.ถายยังไงใหขายดี ผูเ ขียน จตุรงค ศรีวลิ าศ ราคา 199 บาท

Gratefulness

วัสดีครับทานผูอานทุกทาน อากาศรอนอบอาว สลับกับสายฝน พรอมๆ กับชวงเวลาของการเปด ภาคเรียน นับวาเปนจุดศูนยรวมของอารมณที่หลากหลาย จริงๆ นะครับ การจราจรที่คับคั่งและนับวันก็คงเพิ่มขึ้นอีก เรื่อยๆ ทานผูอานของผมทุกทานตองเตรียมความพรอมนา ดู ที เ ดี ย วสํ า หรั บ ร า งกายและจิ ต ใจกั บ การรั บ สภาพความ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัวเราอยูตลอดเวลา ฉบับนี้ขอนํา เสนอแนวทางของความสําเร็จที่ยั่งยืน ผมมั่นใจวาความสําเร็จเปนสิ่งที่ทุกคนตองการ แต สิ่งที่ตองการมากกวาความสําเร็จธรรมดาคือความสําเร็จที่ ยั่งยืน องคประกอบที่หลากหลายในความสําเร็จที่ยั่งยืนนั้น สวนสําคัญประการหนึง่ คือ ความกตัญูรคู ณ ุ Gratefulness นั้นเอง หลายตอหลายครั้งที่ผมสังเกตความสําเร็จของธุรกิจ ตางๆ ในทุกวันนี้ จากจุดเริม่ ตนสูจ ดุ สูงสุด มีทงั้ ประสบความสําเร็จอยาง ยัง่ ยืนและประสบความสําเร็จเพียงแคชว งเวลาหนึง่ สิง่ ทีข่ าด ไมไดของความมั่นคงในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ความกตัญู ซึ่ง ความหมายโดยตรงของคําคือ ความรูคุณ กับทุกสิ่งที่ทําคุณ ใหกับตัวเรา โดยแบงประเภทของความกตัญูไดดังนี้ 1.กตัญูตอบุคคล คือ ใครก็ตามที่มีคุณตอเรา ไมวา จะมากนอยเพียงใดก็ตามตองกตัญูรคู ณ ุ ทาน ติดตามระลึก ถึงอยางสมํ่าเสมอ หาโอกาสตอบแทนคุณทาน 2.กตัญูตอ สัตว คือสัตวทมี่ คี ณ ุ ตอเรา ทัง้ โดยตรงและ โดยออม ความหมายของการมีคุณตอเราโดยตรงก็เขาใจกัน ไมยากเพราะเปนคุณที่เกิดขึ้นใหกับการดําเนินชีวิตของเรา โดยตรงเห็นและรับรูอ ยูไ ดดว ยตัวเอง สวนความหมายของคุณ โดยออมคือ การมีคณ ุ ในรูปแบบทีเ่ ราอาจจะไมเห็นแตเปนคุณ ทีส่ ง ผลใหเราในการดําเนินชีวติ ยกตัวอยางใหเขาใจชัดเจนคือ ชาง มา วัว ควาย เปนคุณโดยตรงกับผูประกอบอาชีพตางๆ ที่ ตองเกีย่ วของ สวนคุณโดยออมนัน่ คือ พวกเราทุกคนลวนตอง รูคุณ ชางในการรวมปกปองแผนดินไทยในสมัยอดีต มาเปน สัตวที่รว มรบเชนเดียวกัน สวนวัว ควาย ก็ปฏิเสธการเปนสวน หนึ่งของการเกษตรในสังคมไทยมาชานาน ความกตัญูดัง กลาวนี้จะเปนเครื่องบมเพาะนิสับความโอบออมอารี ใหเกิด ขึ้นกับผูมีความกตัญูไดเปนอยางดี 3.กตัญูตอสิ่งของสิ่งของตางๆ รอบตัวเราทุกวันนี้ ลวนมีสงิ่ ทีใ่ ชในการประกอบอาชีพ ในการดําเนินชีวติ หากเรา รูจักคิดถึงความกตัญูก็จะเห็นความสําคัญ รูจักทะนุถนอม ใชสอยสิ่งของนั้นๆดวยความระมัดระวัง รูคุณคาของสิ่งๆ นั้น 4.กตัญูตอ บุญ คําๆ นีอ้ าจจะดูตอ งตีความเพือ่ ความ เขาใจกันสักหนอย ใหนึกถึงการเกิดมาเปนตัวตนของเราอยู ทุกวันนี้ มีรูปราง หนาตา รางกายที่ดําเนินชีวิตอยูดวยความ สมบูรณเทาที่พึงมี ลวนเปนสวนหนึ่งมาจากบุญที่เกิดขึ้น เมื่อ เราระลึกนึกถึงอยูอยางไมประมาทยอมทําใหเราเพิ่มบุญให กับตนเองไดอยางตอเนื่อง เรียกไดวาเปนการสรางบุญใหม ดวยใจบริสุทธิ์นั่นเอง 5.กตัญูตอ ตนเอง เปนประการสําคัญอยางยิงสําหรับ การดําเนินชีวิตในปจจุบัน ทุกวันนี้หลายตอหลายคน ดําเนิน ชีวิตดวยการไมดูแล ใสใจกับตัวเอง ตัวอยางใกลตัวที่สุดคือ การดําเนินชีวิตดวยการทําลายสุขภาพจะโดยตั้งใจหรือไม ตั้งใจก็ตาม นอนดึกเกินไป ทานอาหารที่ทําลายสุขภาพมาก ไป เครียดกับสิ่งตางๆ จนทําลายสุขภาพจิตมากไป ความคิด ความรูส กึ เหลานีท้ าํ ลายตัวเอง ทําลายทัง้ กายและใจ หากหัน มาใหความสําคัญกับความกตัญูทั้ง 5 ประการนี้จะพบวา ความสุข ความเจริญ ความกาวหนา จะเกิดขึน้ อยางยัง่ ยืนกับ ผูอานทุกทาน ในการดําเนินธุรกิจที่จะประสบความสําเร็จไม วาจะอยูในสถานภาพใดก็ตาม เจาของธุรกิจ ผูประกอบการ นายจาง ลูกจาง นักเรียน นักศึกษา ลวนแลวแตใชแนวคิดนี้ ใหเกิดความสุข ความสําเร็จทีย่ งั่ ยืนไดแนนอน ผมอัยยพร ขจร ไชยกูล ขอเปนกําลังใจใหกบั ทุกทานประสบความสําเร็จอยาง ยั่งยืนครับ แลวพบกันฉบับหนา สวัสดีครับ


30A ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ - àÂÒǪ¹

Çѹ·Õè 18 - 24 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

ม.หาดใหญดนั หลักสูตรMini M.B.A.

เอาใจผูป ระกอบการพัฒนาธุรกิจSME ประยุกตใช เพื่อทําธุรกิจกันจริงๆ การอบรมครั้ง นี้ไมไดเนนทฤษฎี แตเนนประสบการณ เนน กรณีศึกษา เพื่อใหผูเขาเรียนนําประโยชนที่ได จากการเรียนไปใชไดจริง ซึง่ หลักการสอนจะเนน โชวกรณีศึกษา และเพิ่มหลักวิชาการเขาไปบาง การอบรมครั้ ง นี้ เหมื อ นเป น การนํ า หลักสูตร เอ็มบีเอ(MBA)มายอสวน และเนน เฉพาะเรือ่ งอีกทัง้ SME ในหาดใหญ ผมมองวายัง อยูคงที่ แตอาจจะเคลื่อนยายไปบาง ถา SME ในหาดใหญ ยังมีรูปแบบเดิม มันไมทันตอ เทคโนโลยี ไมทันตอโลกที่เปลียนไป ทั้งนี้ SME ตองคิดคน หรือพยายาม หากล ยุทธใหมๆมาพัฒนา เพราะอนาคตจะ มีชาวมาเลเซีย สิงคโปร เขามาซึ่งตอน นี้ถาเราเห็นจะมีสินคาจากเวียดนาม เขามาขายตลาดในเมืองไทยแลว ถา SME เรายังไมปรับตัว ยังกลัว และอยูแบบคงที่ ยึดรูปแบบเกาๆ อาจจะอยูไมได เมื่อเปดการคาเสรี ในประเทศอาเซียน การที่ ม องว า หาดใหญ เ รื่ อ ง ของSME ที่ยังนิ่งอยู ถาจะมีการกระตุน กับผูป ระกอบการรายยอย นักศึกษา ทัง้ ดานการศึกษา โดยตอนนีก้ ารทําธุรกิจ ถาเราไมมกี ารเปลีย่ นแปลง ไมมกี าร ดร.ปกรณ ลิ้มโยธิน

มหาวิ ท ยาลั ย หาดใหญ เ ดิ น หน า ผลั ก ดั น หลักสูตร Mini M.B.A.in Entrepreneurship Management หลักสูตรการจัดการสําหรับ การเป น ผู  ป ระกอบการ โดยมุ  ง พั ฒ นา ศักยภาพของผูป ระกอบการในการประกอบ ธุรกิจ ทั้งยังสามารถนําประสบการณที่ได รับ ไปปรับปรุงพัฒนาธุรกิจของตนเองให ดียิ่งขึ้น ดร.ปกรณ ลิ้ ม โยธิ น ผูอํานวยการ หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต (M.B.A.) กลาวถึงหลักสูตร Mini M.B.A สําหรับการเปน ผูประกอบการวา “เปนหลักสูตรระยะสั้น ที่เปด โอกาสใหผูประกอบการไดเตรียมรับการเปด ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยหลักสูตร มุงเนนการสรางกลยุทธในการทําธุรกิจที่ยั่งยืน สงเสริมการสรางแบรนดในระดับภูมิภาค ที่ สําคัญไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณตรง จาก 9 เซียนชื่อดังในระดับนานาชาติ และ นักวิชาการรุนใหมอีก 7 ทาน โดยผูสนใจที่ลง ทะเบียนเรียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2556 จะได รั บ สิ ท ธิ พิ เ ศษและของที่ ร ะลึ ก จากทาง หลักสูตรดวย” โดย 9 วิทยากรและทีป่ รึกษาผูม ากความ สามารถ ซึง่ เรียกไดวา เปนเซียนในดานตางๆของ การบริหารจัดการ ประกอบดวย อาจารยสรณ จงศรีจนั ทร ผูบ ริหาร Young & Rubicam Group อาจารยดนัย จันทรเจาฉาย ผูบ ริหาร บริษทั DC Consultant คุณทวี จุลศักดิ์ศรีสกุลและคุณ เมธี อธิจิตสกุล ผูบริหาร Dpac International Co.,Ltd. คุณไตรเทพ วงศนภากุล ผูบริหาร บริษัทไตรเทพ คอนซัลแทนท จํากัด คุณบุญ

ประสิทธิ์ รัตนพันธ

เลิศ สุขเสรีทรัพย ผูบ ริหาร Cerebos (Thailand) Co.,Ltd. คุณอภินันท บุษบก ผูบริหาร Sabina Public Company Limited คุณสุภาณี เดชา บูรณานนท กรรมการอิสระ บริษัท เนชั่นบรอด แคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และคุณ สุณี ปริปุณณะ ผูบริหารปริษัท MEDIAEDGE (CIA) นายประสิ ท ธิ์ รั ต นพั น ธ อาจารย ประจําสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ เผยวา ชวงนี้ธุรกิจของ เรามีปญหาหลายๆดาน ไมวาจะเปน เศรษฐกิจ การเมือง อัตราแลกเปลี่ยน หรือ AEC ที่กําลัง จะเขามา จึงไดประเด็นวาธุรกิจควรจะลับคม กลยุทธ ก อ นหน า นี้ไ ด คุ ย กั บอาจารย ส รณ จง ศรีจันทร ซึ่งเปนประธานที่ปรึกษาวา ถาเราจัด หลักสูตรระยะสั้นแบบนี้ จะดีหรือไม มีจุดเริ่ม ตนอยางไร นี่คือจุดเริ่มตนของมินิ เอ็มบีเอ จะ เนนเรื่องการพัฒนาดานการบริหารจัดการ และ มุง ไปทีก่ ารสรางแบรนด เพือ่ ใหสอดคลองกับยุค AEC ที่จะเกิดขึ้น โดยการอบรมเปนหลักสูตรอบรมระยะ สัน้ ครัง้ นีเ้ ปนครัง้ แรก ซึง่ เปนรุน แรก โดยจะเรียน 72 ชั่วโมง เรียนทุกวันเสาร วันที่ 12 มิถุนายน 2556 - 21 กันยายน 2556 เนนการบริหาร จัดการ มุงไปที่การสราง แบรนด ซึ่งเราจะได ผูร ู ทีเ่ รียกวา 9 เซียนระดับประเทศมาเปนผูแ ลก เปลี่ยนประสบการณ เลาประสบการณ และโชว ประเด็นศึกษาตางๆ ซึ่ ง กลุ  ม เป า หมายจะเน น นั ก ธุ ร กิ จ ผู  ประกอบการ ที่ตองการที่จะพัฒนาความรูไป

พัฒนา ก็จะทําธุรกิจลําบากขึ้น ที่สําคัญไม วาจะเปนผูประกอบการรายเล็ก หรือรายใหญ ก็ตองมีเครือขาย บางครั้งธุรกิจเหมือนกันเรา อาจมองวาเปนคูแขง แตปจจุบันนี้อาจจะไมใช คูแ ขงก็ได เราอาจจะเปนพันธมิตรกัน เปนเกราะ เพื่อปองกันตัวเอง สิง่ ทีผ่ ทู อี่ บรมมาอบรมกับเรา และสิง่ ทีเ่ รา ถายทอดไปนั้น คือ1.ไอเดียใหมๆ 2.กรณีศึกษา กลยุทธของบริษัทที่ประสบความสําเร็จในดาน ตางๆ 3.เครือขาย 4. มุมมองที่เราจะนํามาแลก เปลี่ยนและแชรประสบการณกัน นี่คือประเด็น หลักๆที่จะนํามาประยุกตใชในธุรกิจกันจริงๆ ดานของวิทยากรทั้ง 9 คนมารวมอบรม นั้นสวนใหญเปนผูบริหารของบริษัทที่ประสบ ความสํ า เร็ จ ยกตั ว อย า งทางด า นการค า ใน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บริษัทดีแทค ซึ่ง เปนผูผลิตบรรจุภัณฑตางๆ เปนอันดับ 1 ก็มา แชรประสบการณดานนี้ หลังจากเสร็จสิน้ ในครัง้ แรก จะตองมีการ ตอยอดแนนอน เพราะเราจะพัฒนาผูประกอบ การใหเปนมืออาชีพมากขึ้น ดวยมหาวิทยาลัย หาดใหญ คณะทีใ่ หญทสี่ ดุ คือ คณะบริหารธุรกิจ เราจะสรางคณะบริหารธุรกิจใหเปนมือหนึ่งให ได จะเนนการพัฒนาผูประกอบการไปเรื่อยๆ ในรูปแบบตางๆ อยากฝากสําหรับโครงการนี้ ซึ่งเชื่อวา น า จะเป น โครงการอบรมที่ ถื อ ว า มี คุ ณ ภาพ ที่สุดตอนนี้ ที่เรากลาจัดโดยการเชิญ วิทยากร ระดับประเทศเขามา ถือวาเปนโอกาสที่ดีของ ผูบริหาร และนักธุรกิจในภูมิภาคที่ไมตองขึ้น ไปถึ ง กรุ ง เทพฯ หรื อ ไปไกลๆ เราก็ ม าจั ด ให ถึงที่ เปนการขยายโอกาส และใหบริการทาง วิชาการ


¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ - àÂÒǪ¹ 31A

Çѹ·Õè 18 - 24 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

ม.อ.จัด‘PSU Road Show’ครัง้ 14

มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร ทั้ ง 5 วิทยาเขต จัดโครงการประชาสัมพันธและ แนะแนวนอกสถานที่แกนักเรียนโรงเรียน มัธยมศึกษา ใน 5 จังหวัดภาคใต “PSU Road Show” ครั้งที่ 14 ระหวางวันที่ 24-28 มิถนุ ายน 2556 ทีจ่ งั หวัดชุมพร สุราษฎรธานี ภูเก็ต ตรัง และนครศรีธรรมราช นําทีม อาจารยและเจาหนาที่จากกวา 30 คณะ เดิ น ทางไปแนะนํ า หลั ก สู ต ร พร อ มให ขอมูลระบบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยและ โครงการพิเศษตางๆ ในปการศึกษา 2557 ดร.สุ ข สวั ส ดิ์ ศิ ริ จ ารุ กุ ล ผู  ช  ว ย อธิการบดีฝายการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร เปดเผยวา ในระหวางวันที่ 2428 มิถุนายน 2556 คณาจารย บุคลากร และ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทุก วิทยาเขต ประกอบดวย วิทยาเขตหาดใหญ วิทยาเขตปตตานี วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขต สุราษฎรธานีและวิทยาเขตตรัง จะรวมตัวกันเพือ่ เดินทางไปพบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาใน 5 จังหวัดภาคใต ไดแก ชุมพร สุราษฎรธานี ภูเก็ต ตรัง และนครศรีธรรมราช ภายใตชื่อโครงการ “PSU Road Show” ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเปนครั้งที่ 14 เพื่อแนะแนวและใหขอมูลความรูเกี่ยวกับ หลักสูตรและสาขาวิชาที่นาสนใจ ตลอดจน ผลงานและนวัตกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย ขอซักถามจากอาจารยและเจาหนาที่ประจํา ใหอาจารยแนะแนวและนัก เรียนไดทําความ ผานการจัดคูหาแสดงนิทรรศการ กิจกรรมบน หลักสูตรโดยตรง เขาใจเกี่ยวกับการคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย เวที การแจกเอกสาร แผนพับ และการตอบ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการบรรยายเพื่อ ในปการศึกษา 2557 ทั้งระบบสอบตรง ระบบ

ลุยแนะแนวเด็กใต5จ.เตรียมมหาวิทยาลัย

อยากรูมั๊ย ชาติแรกเราเปนอะไร(๑)

ก

อนจะพาดหัวบทความในเชิง คํ า ถามตามข า งต น ผู  เ ขี ย น คิดอยูนานวาจะยกหัวขอนี้มากลาวไวใน คอลัมนดีหรือไม แต เ นื่ อ งจากยั ง ได ยิ น คํ า ถาม ลักษณะนี้จากคนรอบขางอยูเสมอ ไมวา จะเปนเด็ก คนหนุมสาว หรือแมแตผูสูง อายุ จึงคิดวานาจะเปนประโยชน ในการ สรางความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องภพชาติแรก ของเราใหกระจางขึน้ มา เพือ่ ใหคลายความ สงสัยกันบางก็นาจะดี ที่พาดหัวคอลัมนไวอยางนี้ ใชวา ผูเขียนจะสามารถตอบไดซะเมื่อไหรครับ เพราะตัวผูเขียนเองยังดอยดวยสติปญญา ยังอยูใ นฐานะของผูศ กึ ษาและปฏิบตั ธิ รรม ตามที่ครูบาอาจารยสายพระปาสั่งสอนมา ก็เทานั้น ยังไมกระจางแจงในธรรมะชั้นสูง จึงไมอาจชีแ้ จงแถลงไขใหความกระจางได ดวยตนเองครับ แตดวยเห็นวา ยังพอมีแนวทางใน การอธิบายใหเกิดความเขาใจไดอยางไม ยาก โดยจะขอยกเอาเนื้ อ หาบางตอนที่ ทาน ว. วชิรเมธี หรือพระมหาวุฒิชัย ผูกอน ตั้งและผูอํานวยการสถาบันวิมุตตยาลัย ไดคนควา/เรียบเรียงและไดนํามากลาวไว ในหนังสือรูตายกอนตาย ฉบับพิมพครั้งที่ ๕ โดยสํานักพิมพธรรมดา ตอนที่เปนการ ถามตอบประลองปญญาทางธรรมระหวาง

พระเจ า มิ ลิ น ท กั บ พระนาคเสน มี เ นื้ อ หา ใจความวาไวดังนี้ครับ พระเจามิลินทตรัสถามวา “ดูกอน พระนาคเสน ก็คําที่เธอวา เวลาเกิดดับ ของนามรูปทีล่ ว งๆ มาแลว นานจนเบือ้ ง ตนไมปรากฏนั้น หมายความวา นาน จนนามรูปที่แรกเกิดทีเดียวไมปรากฏ กระนั้นหรือ” พระนาคเสนทูลตอบวา “ขอถวาย พระพร ถูกแลว” พระเจามิลินท “ไมปรากฏทั้งหมด เทียวหรือเธอ” พระนาคเสน “ขอถวายพระพร บาง อยางก็ปรากฏ บางอยางก็ไมปรากฏ ” พระเจามิลินท “อยางไหนปรากฏ อยางไหนไมปรากฏ” พระนาคเสน “ขอถวายพระพร นาม รูปที่สาวไปไมถึง วาชั้นเดิมเปนอะไรอยู ที่ไหน อยางนี้ไมปรากฏ แตอยางที่เดิม ไมปรากฏ มาปรากฏเปนนามรูปขึ้นใน ระหวาง แลวก็หายไปอีก อยางนีป้ รากฏ”

พระเจามิลินท “เธอจงเปรียบอยาง ไมปรากฏใหฟง” พระนาคเสน “เหมือนพืชพันธุที่เขา ปลูกที่พื้นดิน ครั้นพืชพันธุนั้นงอกงาม ผลิดอกออกใบ เขาก็เก็บผล เอาเมล็ด ไปเพาะใหม ต  อ ไปอี ก โดยทํ า นองนี้ เรื่อยๆ ไป ขอถวายพระพร เมื่อเวลา ล ว งไปนานๆ จะรู  ไ ด ห รื อ ว า นั้ น เป น พืชพันธุเดิม” พระเจามิลินท “รูไมได ” พระนาคเสน “นัน่ แลฉันใด อยางไม ปรากฏก็ฉนั นัน้ เหมือนกัน แมจะใชความ รูสาวไปหาตนเดิม ก็รูไมไดวา นามรูป เดิมเปนอยางไร อยูที่ไหน ” พระเจามิลินท “ขอเธอจงเปรี ย บ ใหฟงอีก” พระนาคเสนจึงเขียนรูปลอรถถวาย ทอดพระเนตร แลวทูลถามวา ขณะเมื่อลอ นี้หมุนอยู พระองคจะทรงทราบไดหรือวา ซี่ ไหนเปนอันตน พระเจามิลินท “รูไมไดสิเธอ”

แอดมิ ช ชั่ น และโครงการพิ เ ศษต า งๆ ของ มหาวิทยาลัย โดยตารางการจัดกิจกรรม PSU Road Show ปการศึกษา 2557 จะเริ่มตนขึ้นใน วันจันทรที่ 24มิถนุ ายน 2556 ทีโ่ รงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556 ที่ โรงเรียนสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี วันพุธ ที่ 26 มิถนุ ายน 2556 ทีโ่ รงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทร จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต วั น พฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556 ที่โรงเรียนสภา ราชินี จังหวัดตรัง และปดทายในวันศุกรที่ 28 มิถนุ ายน 2556 ทีโ่ รงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวัด นครศรีธรรมราช กิจกรรมประชาสัมพันธและแนะแนวการ เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร ใน จังหวัดภาคใตจดั ขึน้ เปนประจําทุกป โดยเริม่ จัด ขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2542เพื่อใหนักเรียนในภาคใต ไดมโี อกาสรับทราบขอมูลของสาขาวิชาและคณ ะตางๆ ของมหาวิทยาลัยจากรุนพี่และบุคลากร มหาวิทยาลัยโดยตรง เพือ่ เพิม่ ความมัน่ ใจในการ ตัดสินใจเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทรในทุกวิทยาเขต

พระนาคเสน “ขอถวายพระพร การ จะกําหนดนามรูปที่ลวงมาแลววา แรก เกิดเปนอะไร ก็รูไมได กําหนดไมได เชนนั้นเหมือนกัน เพราะเกิดแลวดับ ดับแลวเกิดใหมตอไปอีก หมุนอยูเชน นีเ้ สมอมา ฉะนีจ้ งึ วาเบือ้ งตนไมปรากฏ” พระเจ า มิ ลิ น ท “เธอช า งฉลาด จริงๆ” มาถึงตรงนี้เนื้อที่ก็หมดพอดี ฉบับ หนาคงตองมาติดตามกันตอ หามพลาดนะ ครับ เพราะถาพลาดแลวเราอาจจะไมไดรู วา ชาติแรกเรามาจากไหน เราเปนอะไรกัน แน เปนอยางที่ปรากฏหรือไมปรากฏ ท า ยนี้ ข อฝากสํ า หรั บ ท า นที่ ส นใจ ใฝดีในทางธรรมทุกทาน โดยเฉพาะทานที่ สนใจในเรื่องของการปฏิบัติสมาธิ ขอเชิญ เขาเรียนหลักสูตร “ครูสมาธิ” กับสถาบัน พลั ง จิ ต ตานุ ภ าพ สาขา ๕ สงขลา ซึ่ ง หลักสูตร “ครูสมาธิ” นี้ เปนหลักสูตรการ ปฏิบัติสมาธิสายหลวงปูมั่น ภูริทัตโต ครับ ขณะนี้ ส ถาบั น ฯ กํ า ลั ง เป ด อบรม หลักสูตร “ครูสมาธิ” ใหกับผูสนใจ โดยจะ สอนทุกวันเสารอาทิตย เริ่มเวลา ๙.๐๐ น. เปนตนไป ทีว่ ดั ปทุมธาราวาส วัดคลองเรียน อ.หาดใหญ วัดดอนรัก อ.เมืองสงขลา และ วัดปจจันตาราม อ.สะเดา จังหวัดสงขลา สะดวกที่ไหนไปที่นั่นไดเลย มาเรียน “ครูสมาธิ” กันนะครับ ขอเชิญเรียนหลักสูตร “ครูสมาธิ”

กับสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๕ อํานวยการสอน โดย อาจารย ร.ท.จรัส ศรีรัญเพชร ๐๘-๗๒๙๑-๑๑๗๗ อาจารย พ.ต.อ.หญิง นวลสม ศรีรัญเพชร ๐๘-๑๓๖๘-๐๕๖๖


32A ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ - àÂÒǪ¹

ม.หาดใหญจับมือมทร.ศรีวิชัย

อบรมอาจารยนเิ ทศกสหกิจศึกษารุน 2 มหาวิทยาลัยหาดใหญ รวมกับ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา เปน เจาภาพจัด “อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร อาจารยนิเทศสหกิจศึกษารุนที่ 2” ใหแก อาจารย ใ นมหาวิ ท ยาลั ย เครื อ ข า ยสหกิ จ ศึกษาภาคใตตอนลาง 8 สถาบัน จํานวน 100 คน โดย ส ง เสริ ม ความรู  ค วามเข า ใจเกี่ ย ว กับการสอนและการนิเทศกงานในระบบสหกิจ ศึกษา รวมไปถึงการฝกทักษะการใหคําปรึกษา คําแนะนําเกีย่ วกับการทํางานแกนกั ศึกษา ทัง้ ดาน วิชาการและทักษะการทํางานในสถานประกอบ การ ตลอดจนจริยธรรมผูน เิ ทศสหกิจศึกษา รองศาสตราจารย ดร.จุฑามาศ ศตสุข รองอธิการบดีฝายการศึกษมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร และประธานเครือขายพัฒนาสหกิจ

ศึกษาภาคใตตอนลาง กลาววา “สํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษาเล็งเห็นวา การ จัดการเรียนการสอนระบบสหกิจศึกษา เปน ระบบการศึ ก ษาที่ ผ สมผสานการเรี ย นกั บ การปฏิบัติงาน (work integrated learning : WIL) ซึ่งจะชวยใหนักศึกษามีความพรอม

ประกาศ สํานักงานกฏหมายภูมิพัฒน 13 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ขอใหชําระหนี้และหรือบอกเลิกสัญญา เรียน นายธีรวัฒน แกวออน ผูกู นางสาวธิดาภรณ เพชรมณี , นางประจบ แกวออน , นางประคอง เพชรมณี ผูคํ้าประกัน ตามที่ทาน นายธีวัฒน แกวออน ไดทํา สัญญากูยืมเงินไปจากธนาคารออมสิน สาขาเทพา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 เปนวงเงินจํานวน 50,000.00 บาท ซึ่งทานไดรับเงินกูตามสัญญากู ดังกลาวไปครบถวนเรียบรอยแลว และตกลงผอน ชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยคืนเปนงวดรายเดือนไม นอยกวางวดละ 1,500.00 บาท เริ่มชําระตั้งแตเดือน พฤษภาคม 2555 เปนตนไป และชําระใหเสร็จสิ้น ภายในวันที่ 30 เมษายน 2559 และสัญญากูฉบับ นี้มีทาน นางสาวธิดาภรณ เพชรมณี , นางประจบ แกวออน , นางประคอง เพชรมณี เปนผูคํ้าประกัน และยอมรับผิดอยางลูกหนี้รวมในการชําระหนี้ดัง กลาว รายละเอียดปรากฏตามสัญญากูและสัญญา คํ้าประกันที่ทานทราบดีอยูแลวนั้น ปรากฏวาทานทั้งสี่ประพฤติผิดสัญญามิได ชําระหนี้ใหแกธนาคารออมสิน สาขาเทพา ใหเปน ไปตามสัญญาและเงื่อนไขแตอยางใด คิดคํานวณ ถึง ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 ทานทั้งสี่จึงมีหนี้คาง ชําระ ดังนี้ เงินตนจํานวน 41,935.86 บาท ดอกเบี้ย จํานวน 762.71 บาท รวมเปนเงินที่ทานคางชําระทั้ง สิ้น 42,698.57 บาท (สี่หมื่นสองพันหกรอยเกาสิบ แปดบาทหาสิบเจ็ดสตางค) ดังนั้นโดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจานางสาว เชาวลักษณ อนุสาร ในฐานะทนายความผูรับมอบ อํานาจของธนาคารออมสิน จึงแจงมายังทานผูก แู ละ ผูค าํ้ ประกัน ขอใหทา นโปรดรวมกันหรือแทนกันนําเงิน จํานวน 42,698.57 บาท พรอมดอกเบี้ยถึงวันชําระ เสร็จสิ้นไปชําระใหแกธนาคารออมสิน ณ ที่ทําการ ของธนาคาร ใหเสร็จสิ้นไปภายในกําหนด 15 วัน นับ แตวันที่ทานไดรับหนังสือนี้ หากพนกําหนดดังกลาว แลว ทานทั้งสี่เพิกเฉยใหถือวาสัญญากูระหวางทาน กับธนาคารออมสินเลิกกันทันที และขาพเจามีความ จําเปนตองดําเนินคดีกับทานทั้งสี่ตามกฎหมายตอ ไปทันที ขอแสดงความนับถือ

ประกาศ สํานักงานกฏหมายภูมิพัฒน 13 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ขอใหชําระหนี้และหรือบอกเลิกสัญญา เรียน นายอุดม ชูเชิด ผูกู นางชะออน สงวนลักษณ , นายปยะ สิงหรตั น , นาย สุธีระ พันธแกว ผูคํ้าประกัน ตามที่ทาน นายอุดม ชูเชิด ไดทําสัญญากู ยืมเงินไปจากธนาคารออมสิน สาขาเทพา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 เปนวงเงินจํานวน 50,000.00 บาท ซึ่งทานไดรับเงินกูตามสัญญากูดังกลาวไป ครบถวนเรียบรอยแลว และตกลงผอนชําระเงินตน พรอมดอกเบี้ยคืนเปนงวดรายเดือนไมนอยกวางวด ละ 1,500.00 บาท เริ่มชําระตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2555 เปนตนไป และชําระใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 เมษายน 2559 และสัญญากูฉบับนี้มีทาน นาง ชะออน สงวนลักษณ , นายปยะ สิงหรัตน , นายสุธี ระ พันธแกว เปนผูคํ้าประกันและยอมรับผิดอยาง ลู ก หนี้ ร  ว มในการชํ า ระหนี้ ดั ง กล า ว รายละเอี ย ด ปรากฏตามสัญญากูและสัญญาคํ้าประกันที่ทาน ทราบดีอยูแลวนั้น ปรากฏวาทานทั้งสี่ประพฤติผิดสัญญามิได ชําระหนี้ใหแกธนาคารออมสิน สาขาเทพา ใหเปน ไปตามสัญญาและเงื่อนไขแตอยางใด คิดคํานวณ ถึง ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 ทานทั้งสี่จึงมีหนี้คาง ชําระ ดังนี้ เงินตนจํานวน 42,793.58 บาท ดอกเบีย้ จํานวน 1,919.32 บาท รวมเปนเงินที่ทานคางชําระ ทัง้ สิน้ 44,712.90 บาท (สีห่ มืน่ สีพ่ นั เจ็ดรอยสิบสอง บาทเกาสิบสตางค) ดังนั้นโดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจานางสาว เชาวลักษณ อนุสาร ในฐานะทนายความผูรับมอบ อํานาจของธนาคารออมสิน จึงแจงมายังทานผูกู และผูคํ้าประกัน ขอใหทานโปรดรวมกันหรือแทน กันนําเงินจํานวน 44,712.90 บาท พรอมดอกเบี้ย ถึงวันชําระเสร็จสิ้นไปชําระใหแกธนาคารออมสิน ณ ที่ ทํ า การของธนาคาร ให เ สร็ จ สิ้ น ไปภายใน กําหนด 15 วัน นับแตวันที่ทานไดรับหนังสือนี้ หาก พนกําหนดดังกลาวแลว ทานทั้งสี่เพิกเฉยใหถือวา สัญญากูร ะหวางทานกับธนาคารออมสินเลิกกันทันที และขาพเจามีความจําเปนตองดําเนินคดีกบั ทานทัง้ สี่ตามกฎหมายตอไปทันที ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเชาวลักษณ อนุสาร) ทนายความผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ หากทานมีความประสงคจะ ประนอมหนี้กอนการฟองคดีตอศาล กรุณาติดตอ - หนวยบริหารหนี้และคดี ธนาคารออมสิน เขตสงขลา 1 หมายเลขโทรศัพท 074-331377 ตอ 20 - เจาหนาที่ฝายประนอมหนี้ สํานักงาน กฎหมาย ภูมพิ ฒ ั น หมายเลขโทรศัพท 074-366555

ดร.จุฑามาศ ศตสุข

(นางสาวเชาวลักษณ อนุสาร) ทนายความผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ หากทานมีความประสงคจะ ประนอมหนี้กอนการฟองคดีตอศาล กรุณาติดตอ - หนวยบริหารหนี้และคดี ธนาคารออมสิน เขตสงขลา 1 หมายเลขโทรศัพท 074-331377 ตอ 20 - เจาหนาที่ฝายประนอมหนี้ สํานักงาน กฎหมาย ภูมพิ ฒ ั น หมายเลขโทรศัพท 074-366555

บุญทิวา แซลิ่ม

ดานการพัฒนาอาชีพ และมีการเรียนรูที่นําไป สูคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของสังคม ตรงตอความตองการของตลาดแรงงาน ดังนั้น อาจารยนเิ ทศกสหกิจศึกษา จึงเปนองคประกอบ สําคัญหนึง่ ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน แบบสหกิจศึกษา ทางเครือขายฯจึงไดจัดใหมี ประกาศ สํานักงานกฏหมายภูมิพัฒน 15 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ขอใหชําระหนี้และหรือบอกเลิกสัญญา เรียน นางสุธาทิพย ไชยรัตนทอง ผูกู นางสุกัญญา บุญญกาศ, นางสมนึก ประสมชาติ, นางสาวฌานิษา แพนลา ผูคํ้าประกัน ตามที่ทาน นางสุธาทิพย ไชยรัตนทอง ได ทําสัญญากูยืมเงินไปจากธนาคารออมสิน สาขา เทพา เมือ่ วันที่ 11 ตุลาคม 2554 เปนวงเงินจํานวน 50,000.00 บาท ซึ่งทานไดรับเงินกูตามสัญญากู ดังกลาวไปครบถวนเรียบรอยแลว และตกลงผอน ชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยคืนเปนงวดรายเดือนไม นอยกวางวดละ 1,500.00 บาท เริ่มชําระตั้งแต เดือนตุลาคม 2554 เปนตนไป และชําระใหเสร็จ สิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 และสัญญากู ฉบับนี้มีทาน นางสุกัญญา บุญญกาศ, นางสมนึก ประสมชาติ, นางสาวฌานิษา แพนลา เปนผูคํ้า ประกันและยอมรับผิดอยางลูกหนี้รวมในการชําระ หนี้ดังกลาว รายละเอียดปรากฏตามสัญญากูและ สัญญาคํ้าประกันที่ทานทราบดีอยูแลวนั้น ปรากฏวาทานทั้งสี่ประพฤติผิดสัญญามิได ชําระหนี้ใหแกธนาคารออมสิน สาขาเทพา ใหเปน ไปตามสัญญาและเงื่อนไขแตอยางใด คิดคํานวณ ถึง ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 ทานทั้งสี่จึงมีหนี้คาง ชําระ ดังนี้ เงินตนจํานวน 34,649.70 บาท ดอกเบีย้ จํานวน 1,216.47 บาท รวมเปนเงินที่ทานคางชําระ ทั้งสิ้น 35,866.17 บาท (สามหมื่นหาพันแปดรอย หกสิบหกบาทสิบเจ็ดสตางค) ดังนั้นโดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจานางสาว เชาวลักษณ อนุสาร ในฐานะทนายความผูรับมอบ อํานาจของธนาคารออมสิน จึงแจงมายังทานผูกู และผูคํ้าประกัน ขอใหทานโปรดรวมกันหรือแทน กันนําเงินจํานวน 35,866.17 บาท พรอมดอกเบี้ย ถึงวันชําระเสร็จสิ้นไปชําระใหแกธนาคารออมสิน ณ ที่ ทํ า การของธนาคาร ให เ สร็ จ สิ้ น ไปภายใน กําหนด 15 วัน นับแตวันที่ทานไดรับหนังสือนี้ หาก พนกําหนดดังกลาวแลว ทานทั้งสี่เพิกเฉยใหถือวา สัญญากูร ะหวางทานกับธนาคารออมสินเลิกกันทันที และขาพเจามีความจําเปนตองดําเนินคดีกบั ทานทัง้ สี่ตามกฎหมายตอไปทันที ขอแสดงความนับถือ (นางสาวเชาวลักษณ อนุสาร) ทนายความผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ หากทานมีความประสงคจะ ประนอมหนี้กอนการฟองคดีตอศาล กรุณาติดตอ - หนวยบริหารหนีแ้ ละคดี ธนาคารออมสิน เขตสงขลา 1 หมายเลขโทรศัพท 074-331377 ตอ 20 - เจาหนาที่ฝายประนอมหนี้ สํานักงาน กฎหมาย ภูมพิ ฒ ั น หมายเลขโทรศัพท 074-366555

Çѹ·Õè 18 - 24 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556 การอบรมฯ ครัง้ นีข้ นึ้ เปนรุน ที่ 2 เพือ่ เตรียมความ พรอมแกอาจารยในการเปนผูนิเทศกงานที่ดี มี ความเขาใจที่ถูกตอง มีเจตคติที่ดีตองานสหกิจ ศึกษา และสามารถปฏิบตั หิ นาทีอ่ าจารยนเิ ทศก สหกิจศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ” อาจารย บุ ญ ทิ ว า แซ ลิ่ ม อาจารย ประจําภาควิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะ ศิ ล ปศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร วิทยาเขตหาดใหญ กลาว วา “การอบรม ในครั้ง นีเ้ ปนประโยชนมาก ทําใหมคี วามรู ความเขาใจ ในสหกิจศึกษามากขึ้น วามันไมใชแคการดูแล นักศึกษาฝกงาน แตมันมีรายละเอียดมากกวา นั้น ที่เราตองทําความเขาใจในองคประกอบ ตาง ๆ เพื่อจะไดนําความรูไปปรับใชในการ ดูแลนักศึกษาตอไป นอกจากนี้ยังประทับใจใน วิทยากรทีม่ ากดวยประสบการณ ไดมาถายทอด แนวคิดและแนะแนวทางในการปฏิบตั งิ านดาน สหกิจศึกษาที่เปน ประโยชน ที่สําคัญไดรูจัก อาจารยจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่จะเปนเครือ ขายในการแลกเปลีย่ นประสบการณ และความ คิดเห็นในการทํางานดานสหกิจศึกษารวมกัน โดยอยากใหมีการอบรมแบบนี้ในรุนตอ ๆ ไป ใหมากขึ้นคะ” ประกาศ หางหุนสวนจํากัด ดีเศรษฐี วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ประกาศแปรสภาพหางหุนสวนเปนบริษัทจํากัด ดวยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนจํากัด เศรษฐี ไดตกลงยินยอมใหแปรสภาพหางหุน สวนจํากัด ดีเศรษฐี ซึ่งตั้งอยูเลขที่ 45/130 หมู ที่ 6 ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ จังหวัด สงขลา เปนบริษัทจํากัดตามบันทึกขอตกลง ยินยอม ลงวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 หาง จึงขอประกาศใหทราบทั่วกันวา หากทานมีความประสงคจะคัดคานขอใหสงคํา คัดคานไปยังหาง ภายในกําหนด 30 วัน นับ ตั้งแตวันประกาศนี้ ขอแสดงความนับถือ

(นายประวิทย ดีไชยเศรษฐา) หุนสวนผูจัดการ

ประกาศ หางหุนสวนจํากัด ดีเศรษฐี วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ประกาศแปรสภาพหางหุนสวนเปนบริษัทจํากัด ดวยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนจํากัด เศรษฐี ไดตกลงยินยอมใหแปรสภาพหางหุน สวนจํากัด ดีเศรษฐี ซึ่งตั้งอยูเลขที่ 45/130 หมู ที่ 6 ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ จังหวัด สงขลา เปนบริษัทจํากัดตามบันทึกขอตกลง ยินยอม ลงวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 หาง จึงขอประกาศใหทราบทั่วกันวา หากทานมีความประสงคจะคัดคานขอใหสงคํา คัดคานไปยังหาง ภายในกําหนด 30 วัน นับ ตั้งแตวันประกาศนี้ ขอแสดงความนับถือ (นายประวิทย ดีไชยเศรษฐา) หุนสวนผูจัดการ


วันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2556

โฆษณา 33A


34A â¦É³Ò

กฟผ.จะนะ รวมกันจัดการนํ้าในพื้นที่ รอบโรงไฟฟา พรอมทั้งประสานงาน หนวยงานราชการชุมชนทั้ง 3 ชุมชน ที่อยูรอบโรงไฟฟา เพื่อรวมกันพัฒนา และเพิม่ ประสิทธิภาพในการระบายนํา้ และชวยลดปญหานํ้าทวมขังในชวงฤดู ฝน รวมทั้งเปนการดูแลระบบระบาย นํ้าและขุดลอกคลองระบายนํ้าเพื่อให สามารถระบายนํ้าไดอยางรวกเร็วและ มีประสิทธิภาพ โรงไฟฟาจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา ตระหนักถึงความสําคัญและการอยูรวม กั น ของประชาชนที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจาก นํ้าทวมในแตละป จึงไดมีโครงการจัดการ นํ้าโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟา และตระหนัก ถึงความสําคัญในการอยูรวมกันของโรง ไฟฟาและชาวบานที่ไดรับความเดือดรอน จากนํ้าทวม นายศุภชัย ปตะสุวรรณ ผูอํานวย การโครงการพัฒนาโรงไฟฟา จะนะชุดที่ 2 กลาววา “กอนหนาที่โรงไฟฟาจะนะ จะ เขามาสรางที่นี่ใหม เดิมทีชาวบานจะมอง วาพื้นที่ตรงนี้มีลักษณะคลายแกมลิง เปน แหลงรับนํ้าซึ่งเวลา ฝนตกนํา้ ก็จะมาลงที่นี่ กอนทีเ่ ราจะมาสรางโรงไฟฟาก็มแี นวคิดวา จะจัดการเรื่องการแกใขปญหานํ้าอยางไร เพื่อใหนํ้ามันระบายออกใหดีที่สุด” โครงการในครั้งนี้ไดศึกษาผลกระ ทบดานการระบายนํ้าและปองกันนํ้าทวม ในที่นาที่อยูใกลเคียงโรงไฟฟาจะนะพรอม ทั้ ง ตรวจสอบและดู แ ลระบบระบายนํ้ า ของโรงไฟฟาและสภาพรองนํ้ารอบพื้นที่ โครงการใหอยูในสภาพที่ใชการไดดีอยาง ตอเนือ่ ง พรอมทัง้ ขุดรอกระบายนํา้ ในพืน้ ที่ โรงไฟฟาและบริเวณใกลเคียงในชวงฤดู แลงของทุกป นายศุภชัย กลาวถึงแนวทางในการ บริหารจัดการนํ้าของโครงการ โดยมีดวย กัน 3 ระยะคือในระยะที่ 1 ดําเนินการปรับ ลดระดับถนนสาธารณะทีต่ ดิ คลองบางเปด ใหอยูที่ ระดับ+0.90 ม.เพื่อใหเปนฝายนํ้า

Çѹ·Õè 18 - 24 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

‘โรงไฟฟาจะนะ’พัฒนาชุมชนรอบขาง สรางระบบ‘ระบายนํ้า’ปองกันอุทกภัย ลนในฤดูนํ้าหลาก โดยกอสรางฝายนํ้าลน คอนกรีต (Spill Way) เปนพื้นคอนกรีตหนา 0.15 ม. กวาง 4 ม. ความยาวประมาณ 750 ม. ในชวงฤดูกาลปกติสามารถใชเปนถนน รถยนตแลนผานได โดยระยะเวลาในการ ดําเนินการประมาณ 4 เดือน ตอมาในระยะที่ 2 จะดําเนินการขุด คลองผันนํ้าดานหนาโครงการฯใหเชื่อมตอ กับคลองระบายนํา้ เดิมทีม่ อี ยู เพือ่ รับนํา้ จาก บริเวณทอลอดถนนเพชรเกษมใหระบายลง สูคลองบางเปด โดยไหลผานระบบคลอง ระบายนํ้าของโครงการฯ ซึ่งจะสงผลให ระดับนํ้าที่ทวมขังบริเวณพื้นที่เอกชนฝงตรง ขามโรงไฟฟาจะนะลดระดับลงได ระยะเวลา ในการดําเนินการประมาณ 4 เดือน โดย สามารถดําเนินการไดหลังจากการดําเนิน การกอสรางระยะที่1. ผานไป 1เดือน และระยะที่ 3 จะดําเนินการขุดคลอง ผันนํ้าดานทิศใตของโครงการฯไปยังประตู ระบายนํ้าที่อยูติดคลองบางเปดความยาว ประมาณ 600 ม. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการระบายนํ้าและชวยลดปญหานํ้าทวม ขั ง บริ เ วณพื้ น ที่ ร อบโรงไฟฟ า ระยะเวลา ในการดําเนินการประมาณ 4 เดือน โดย สามารถดําเนินการไดหลังจากการดําเนิน การกอสรางระยะที่ 2 ผานไป1เดือน นายศุภชัย กลาวตอวา งบประมาน ในการดําเนินโครงการในครัง้ นี้ ประมาณ 10 ลานบาท แตเราก็มองวาถามันทําแลวไดชว ย

ทุกฝาย “ถานํ้าทวมชาวบานเขาก็เดือดรอน เราก็เดือดรอน” กอนหนานี้หลายๆคนบอกผมวาถา ไฟฟาจริงใจยอมแกปญหานํ้าทวมมันก็จะ เปนการนับหนึ่งที่บอกวาไฟฟาจริงใจที่จะ รั บ ฟ ง ป ญ หาชาวบ า นและผมก็ เ ลยคิดวา นี้จะเปนนํ้าหนึ่งในการทํางานกันของคนที่ อยูบานใกลเรือนเคียงก็เลยคิดวาเราจะทํา ทั้งสามตัวนี้ใหเสร็จภายในกอนฝน คาดวา จะใชเวลาในการดําเนินโครงการประมาณ 4-5 เดือน ในการดําเนินงานโครงการในครั้งนี้ ไดรับความรวมมือจากภาครัฐและเอกชน องค ก ารบริ ห ารส ว นท อ งถิ่ น ผู  ใ หญ บ  า น และผูนําชุมชนโดยรอบของโรงไฟฟา ที่เปน เสมือนเพื่อนบานที่เราตองคอยชวยเหลือ และดูแลซึ่งกันและกันโรงไฟฟา เพราะเรา เห็นความสําคัญของการอยูรวมกันระหวาง ชุมชนและโรงไฟฟา นายเดธ หมะเก รองนายก อบต. ตลิ่งชัน กลาววา รูสึกดีและมีความพึงพอใจ ตอโรงไฟฟาจะนะทีเ่ ขามาชวยดูแลว และแก ปญหาใหกับชาวบาน และอยากใหดําเนิน การให แ ล ว เสร็ จ ก อ นที่ จ ะถึ ง ช ว งฤดู ฝ นที่ กําลังใกลถึงในเร็วๆนี้ ถาเปนไปไดอยากให ทางโครงการเสร็จภายในปนี้เลย เพราะเรา ไมรวู า ในปหนาฝนจะตกลงมาและนํา้ จะมาก นอยเพียงใด แตทางโรงไฟฟาก็ชวยเหลือ และเห็นความสําคัญพรอมกับคอยอยูเคียง

ขางกับชาวบานมาโดยตลอด ซึ่งเปนสิ่งที่ เราไดรับมาอยางตอเนื่อง และนอกเหนื อ จากทางโรงไฟฟ า ที่ชวยเหลือชาวบาน ยังมีหนวยงานทอง ถิ่น อยางองคการบริหารสวนตําบล และ ชลประทานที่รวมมือกันชวยชาวบานไมให เกิดความเดือดรอนจากผลกระทบของนํ้า ที่ทวมขังอีก นายอดูญ ทองเพชร นายก อบต. ปาชิง กลาววาในสวนของอบต.เองนั้น จะ เปนถนนเสนหลังโรงไฟฟาที่จะแกปญหา ลดระดับถนน ซึ่ง อบต.เปนฝายรับผิดชอบ ถนนตั้งแตปาชิงและตลิ่งชัน ซึ่งจะรวมกัน ในการแกปญหาตรงถนนเสนนั้น ชุมชนทั้ง สามชุมชนตรงนี้ มองวาปญหาการระบาย นํ้าเปนปญหาใหญแตในสวนของอบต.เอง เห็นวาโรงไฟฟาเองมีกําลังและยินดีที่จะ มอบพื้นที่ตรงนั้น ใหโรงไฟฟาสามารถลง ดําเนินการในพื้นที่ไดเพื่อจะไดชวยกันลด ปญหาความเดือดรอนของประชาชน กฟผ.จะนะไดเห็นความสําคัญและ การอยูรวมกันระหวางโรงไฟฟากับชุมชน ซึ่งถาหากโรงไฟฟาสามารถบรรเทาความ เดื อ ดร อ นของประชาชน ร ว มทั้ ง มี ส  ว น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให ดีขึ้นและมีความสุขไดแลว นั้นคือความ ตั้งใจและมุงมั่นของกฟผ.จะนะ ที่พรอม จะอยูเคียงขางและเปนเพื่อนบานที่ดีกับ ประชาชนตลอดไป


วันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2556

โฆษณา 35A


36A â¦É³Ò

Çѹ·Õè 18 - 24 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556


ปที่ 16 ฉบับที่ 793 วันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2556

www.songkhlatoday.com

30 บาท

www.facebook.com/paktaifocus www.twitter.com/songkhlatoday

Íѹ´ÒÁѹ

B

‘สัมฤทธิ’์ ใสเสือ้ ปชป.พลิกเกมชิงอบจ.สตูล

ลาออกกอนหมดวาระเลีย่ งลต.เดือน‘รอมฎอน’ สัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์

ทูตฯอินโดนีเซียดูทา เรือกันตัง เล็งเพิม่ สัมพันธ‘อันดามัน’รับAEC อานตอหนา 5B

คณะกรรมการ‘อุทยานฯอาวพังงา’ เสนอแบงรายได ใหทองถิ่นรอยละ25

อานตอหนา 3B

อานตอหนา 4B


2B โฆษณา

วันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2556


วันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2556

คณะกรรมการ‘อุทยานฯอ่าวพังงา’ เสนอแบ่งรายได้ให้ทอ้ งถิน่ ร้อยละ25

“อุ ท ยานแห่ ง ชาติ อ ่ า วพั ง งา” ตั้ ง คณะ กรรมการที่ปรึกษาฯชุดใหม่ ที่ประชุมที่ มีผู้ว่าฯพังงา เป็นประธานมีมติแบ่งราย ได้ จ ากการจั ด เก็ บ ให้ อ งค์ ก รปกครอง ส่วนท้องถิ่น และอุทยานฯ ฝ่ายละ 25% เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ที่ห้อง ประชุมศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่ง ชาติอ่าวพังงา นายสุรินทร์ เพ็ชรสังข์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่ง ชาติอ่าวพังงา ครั้งที่ 1 ประจ�ำปี 2556 โดย มี นายก้องเกียรติ เต็มต�ำนาน หัวหน้า อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาพร้อมด้วยคณะ กรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง หั ว หน้ า อุ ท ยานแห่ ง ชาติ อ ่ า วพั ง งา เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีภารกิจหลักในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ได้เล็งเห็น ถึงความส�ำคัญในการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้เข้ามามี บทบาทและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

สุรินทร์ เพ็ชรสังข์

อันดามัน 3B ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่คุ้มครอง เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น งานของอุ ท ยาน แห่ ง ชาติ อ ่ า วพั ง งา สามารถตอบสนอง นโยบายการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่าง มีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการที่ ปรึกษาอุทยานแห่งชาติขึ้น โดยมีอ� ำนาจ หน้าที่ ในการมีส่วนร่วมในการวางแผน ให้ ค�ำปรึกษา แนะน� ำและสนับสนุน ในการ บริหารจัดการพืน้ ที่ การขอใช้เงินจากกองทุน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมชุมชน จัดการแสดง ความคิดเห็นของภาครัฐและเอกชนเกี่ยว กับนโยบายที่เกี่ยวของกับการจัดการพื้นที่ อุทยาน สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรชุมชน เพื่อการอนุรักษ์รวมถึงการสร้างระบบเครือ ข่าย พิจารณาในการจัดท�ำข้อตกลง กฎ กติกาของชุมชน เสนอความเห็น เกี่ยวกับ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข การด�ำเนินงานในพื้นที่อุทยาน การประชุมในวันนี้ มีประเด็นทีส่ ำ� คัญ คื อ การพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการที่ ปรึกษาชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่หมดวาระใน เดือนพฤษภาคมนี้ และที่ประชุมได้เสนอ การจัดสรรรายได้เพื่อบ� ำ รุงรักษาอุทยาน ของปีงบประมาณ 2556 โดยเสนอให้กรม อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช แบ่ง รายได้จากการจัดเก็บของอุทยานฯ ให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 25 และ ให้อุทยานแห่งชาติที่จัดเก็บ ร้อยละ 25

ภูเก็ตเร่งแก้น�้ำเสีย‘คลองบางใหญ่’

ภูดิท รักษาราษฎร์ เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ 10 พฤษภาคม 2556 ที่ บ ริ เ วณสถานี สู บ น�้ ำ เสี ย ซอย พะเนียง ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต นาย ไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาน�้ำ เสียคลองบางใหญ่เชิงบูรณาการ โดยมี นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรี ต�ำบลรัษฎา นายประพันธ์ ขันพระแสง หั ว หน้ า ศู น ย์ ด� ำ รงธรรมจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล อสม.ต�ำบลรัษฎา ตลอด จนประชาชนซอยพะเนียง และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายก เทศมนตรีต�ำบลรัษฎา กล่าวว่า คลอง

พะเนียงเป็นคลองทีร่ องรับ น�้ ำ เสี ย ทั้ ง หมดของพื้ น ที่ เ ท ศ บ า ล ต� ำ บ ล รั ษ ฎ า ทางฝั ่ ง ถนนบายพาส ซึ่ ง มี จ� ำ น ว น ค รั ว เ รื อ น มากกว่า 6,000 ครัวเรือน แ ล ะ มี โ ร ง ง า น ท� ำ เ ส ้ น ขนมจี น โรงงานผลิ ต น�้ ำ ดื่ ม โรงงานผลิ ต น�้ ำ แข็ ง หอพัก อพาร์ตเมนต์ บ้าน เช่า ตลอดจนโรงแรม และ สถานประกอบการเล็ ก ๆ มากมาย ซึ่งบางแห่งก็มี การบ�ำบัดน�ำ้ เสีย บางแห่ง ก็ ไ ม่ มี ก ารบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย โดยมี ป ริ ม าณน�้ ำ เสี ย เกิ ด ขึ้ น ประมาณวั น ละ 1,500 ลูกบาศก์เมตร และได้ไหลผ่าน หมู่บ้านต่างๆ ลงไปสู่โรงสูบน�ำ้ ของเทศบาล แต่ เ นื่ อ งจากปั จ จุ บั น นี้ คลองพะเนี ย ง ที่ เคยต่อเนื่องกับคลองบางใหญ่ได้ถูกถมที่ จากประชาชนในชุมชนสามกอง 1 ทางน�้ำ ธรรมชาติทเี่ คยระบายลงสูค่ ลองบางใหญ่ได้ ถูกปิดกั้นลงจากการถมที่ปิดขวางล�ำคลอง ดังกล่าว โดยทางเทศบาลต�ำบลรัษฎา ได้แก้ ปั ญ หาโดยการติ ด ตั้ ง โรงสู บ น�้ ำ ที่ มี ท ่ อ ส่ ง ขนาด 16 นิ้ว ท�ำการสูบน�้ำระบายไปสู่ท่อ ระบายน�้ ำ ของเทศบาลนครภู เ ก็ ต สภาพ ของคลองพะเนียงจึงถือว่าเป็นคลองตัน น�้ำ ไม่สามารถไหลได้สะดวก เป็นเหตุให้คลอง

พะเนียงกลายเป็นที่พักน�้ำ จึงท�ำให้น�้ำเน่า เหม็น ประชาชนได้รับความเดือนร้อนจาก เหตุกลิ่นเหม็นของน�้ำในคลองพะเนียง และ ได้ร้องเรียนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไข ปั ญ หาดั ง กล่ า ว ทางจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต จึ ง ได้ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาน�้ำ เสียคลองบางใหญ่เชิงบูรณาการขึ้น และ ได้ ก� ำ หนดกิ จ กรรมเป็ น 3 ระยะ ส� ำ หรั บ กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมในแผนระยะ สั้น ซึ่งประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ 1.กิ จกรรมบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย โดยการเทน�้ ำ หมั ก ชี วภาพ และการโยนอี เ อ็ ม บอลลงสู ่ ล�ำ ราง 2.กิจกรรมเจือจางน�ำ้ เสีย ซึ่งทางเทศบาลได้ ด�ำเนินการแล้ว 3.กิจกรรมรณรงค์สร้างจิต ส�ำนึกลดการปล่อยน�้ำเสียจากครัวเรือน ซึ่ง กิจกรรมนี้ กองสาธารณสุขจะด�ำเนินการ จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปและ สถานประกอบการในเดือนมิถุนายน 2556 และจะด�ำเนินการเทน�ำ้ หมักชีวภาพปรับปรุง

คุณภาพน�้ำในล�ำรางแห่งนี้ทุก 15 วัน โดย กลุ ่ ม อาสาสมั ค รและเยาวชนในต� ำ บล รัษฎา 4.กิจกรรมขุดลอกเส้นทางระบายน้ ำถนน กาญจนาอุทิศ ด้านหลังบริษัทเมือง ใหม่ ยนตการ ได้เนินการไปแล้ว ในขณะนี้ ด้ า นนายไมตรี อิ น ทุ สุ ต ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต กล่ า วถึ ง ปั ญ หา ความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น ที่ทางเทศบาลต�ำบลรัษฎา ได้ด�ำเนินการ แก้ไขปัญหาดังกล่าวนับว่าเป็นการสร้าง จิ ต ส� ำ นึ ก ให้ ป ระชาชนตระหนั ก ในการ บ�ำบัดน�ำ้ เสียจากครัวเรือน เป็นสิง่ ทีจ่ �ำเป็น ทีต่ อ้ งด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง ส�ำหรับการ แก้ไขปัญหาระยะยาวทีจ่ ะเป็นการแก้ไขที่ ยัง่ ยืน โดยทางเทศบาลต�ำบลรัษฎา จะต้อง ด�ำเนินการก่อสร้างระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียรวม เพื่อรวบรวมน�้ำเสียเข้าสู่ระบบบ�ำบัดก่อน ปล่อยลงสู่แหล่งน�้ำตามธรรมชาติต่อไป


ʵÙÅ

Çѹ·Õè 18 - 24 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

‘สัมฤทธิ�’มันใจใส่ � เสื� อปชป.พลิกเกมชิงอบจ.สตูล

นายสั ม ฤทธิ์ เลี ย งประสิ ท ธิ์ อดี ต นา ยกอบจ.สตู ล มั่ น ใจลงสมั ค รในนาม พรรคประชาธิ ป  ต ย ช ว ยการทํ า งาน หั ว คะแนน-เสี ย งสนั บ สนุ น เผยความ ผูกพัน-เคยรวมงานการเมืองในอดีต นัก วิเคราะหการเมือง เชื่อ แบรนด ปชป. อบจ.สตูลในนามพรรคประชาธิปตยครั้งนี้ เพิ่มศักยภาพ คาด รัฐบาลสงผูสมัครลง จะดีขึ้นทําใหการทํางานและเสียงสนับสนุน แขง จากประชาชน “ผมมั่ น ใจการทํ า งานมา แลว 4 ป ลงพื้นที่พบปะพี่นองประชาชน หลั ง จากที่ ข อลาออกจากนายก มามากกวาผูสมัครคนอื่นๆ แลวเราก็มีผล องคการบริหารสวนจังหวัดของนายสัมฤทธิ์ งานโครงการมากมาย ไมวาจะเปน ดาน เลียงประสิทธิ์ เมื่อวันที่ 10 พ.ค. ที่ผานมา สาธารณสุข การศึกษา หรือ องคการบริหาร ซึ่งเปนการลาออกกอนหมดวาระในวันที่ 25 สวนจังหวัด (อบจ.) พบปะประชาชน ซึง่ ถือวา ก.ค.ลาสุดเมื่อวันที่ 13 พ.ค.ที่ผานมา พรรค เปนโครงการใหมที่คนสตูลไมเคยไดสัมผัส ประชาธิปตยมีมติอนุมัติใหนายสัมฤทธิ์ ลง ฉะนัน้ โครงการเหลานีจ้ ะมีตอ ไป หากผมกลับ สมั ค รเลื อ กตั้ ง นายกองค ก ารบริ ห ารส ว น มารับตําแหนงอีกครั้ง” จั ง หวั ด สตู ล ในนามพรรคประชาธิ ป  ต ย นายสัมฤทธิ์ กลาวและวา การที่พรรค นายสั ม ฤทธิ์ เลี ย งประสิ ท ธิ์ อดี ต นายก ประชาธิปต ยมมี ติใหลงสมัครในนามพรรคนัน้ องค ก รบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด (อบจ.) สตู ล มีการดําเนินการตามขึน้ ตอน โดยมีการเสนอ และวาที่ผูสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.สตูล ชือ่ จากกรรมการสาขาพรรคประชาธิปต ยเขต เปดเผย“ภาคใตโฟกัส” วาเหตุผลที่พรรค เลือกตั้งที่ 2 ประชาธิปตยมีมติอนุมัติใหลงสมัครเลือกตั้ง หลั ง จากนั้ น กระบวนการของการ ในนามพรรคนั้น เปนความผูกพันการทํางาน พิจารณาไดมีการลงมาตรวจสอบในพื้นที่ การเมืองในพื้นที่รวมกับพรรคประชาธิปตย กอนที่ทางอดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง มายาวนานพอสมควร ตั้งแตนายสนั่น สุธา มหาดไทย นายถาวร เสนเนียม เรียกเขาไป กุล อดีตสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร (สส.) สตูล คุย ซึ่งสวนตัวไมไดรูจักกันมากอน และการ ที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง ซึ่งตอนนั้นดํารง ทีล่ งสมัครในนามพรรคประชาธิปต ย จะทําให ตําแหนงนายกเทศมนตรีตําบลกําแพง และ การหาเสียงหรือการทํางานสะดวกขึ้น โดย ถึงตอนนี้ยังดูแลมูลนิธิใหกับคุณสนั่น รวม เฉพาะหัวคะแนนในพื้นที่ๆทํางานกับพรรค ถึงบรรดาหัวคะแนนในพื้นที่ มายาวนาน ในขณะที่พรรคประชาธิปปตย และการได ล งสมั ค รเลื อ กตั้ ง นายก ก็อยากใหสส.จังหวัดสตูล เปนคนของพรรค

เผยลาออกก่อนหมดวาระเลีย� งลต.เดือน‘รอมฎอน’

กกต.ชง30มิ . ย. เลื อ กตั� ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคการ หนาที่รักษาการนายกองคการบริหารสวน บริหารสวนจังหวัดสตูล(กกต.ทองถิน่ ) เสนอ กกต.จังหวัด 30 มิ.ย.ลงคะแนนชิง “นายก อบจ.” เปดรับสมัคร 20-24 พ.ค. มั่นใจ ความพรอมเหตุเพิ่งเลือกตั้งสจ.ปที่ผานมา หลังจากการที่ นายสัมฤทธิ์ เลียง ประสิทธิ์ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สตูล ไดยนื่ หนังสือลาออกกับทองถิน่ จังหวัด สตู ล เมื่ อ วั น ที่ 10 พฤษภาคมที่ ผ  า นมา ทํ า ให ต  อ งมี ก ารเลื อ กตั้ ง นายกองค ก าร บริ ห ารส ว นจั ง หวั ด สตู ล (นายก อบจ.) ใหม ลาสุดเมือ่ วันที่ 14 พ.ค.ทีผ่ า นมา คณะ กรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า องค ก าร บริหารสวนจังหวัดสตูล (กกต.ทองถิ่น) ทั้ง 5 คน เห็นชอบในการกําหนดวันรับสมัคร เลือกตั้ง นายก อบจ.สตูล เปนวันที่ 20-24 พ.ค. และเลือกตั้งวันที่ที่ 30 มิ.ย. ซึ่งจะนํา เสนอตอคณะกรรมการประจําจังหวัดเลือก ตั้งประจําจังหวัดสตูล (กกต.จังหวัดสตูล) เพื่อเสนอ กกต.กลาง ใหความเห็นชอบ “ไดมีการเสนอวันเลือกตั้ง 2 วันคือ 30 มิ.ย.กับ 7 ก.ค. ที่ประชุมมีมติเลือกวันที่ 30 มิ.ย. เนือ่ งจากพิจารณาแลวถาหากเลือก ตั้งวันที่ 30 มิ.ย.อยูในชวงเวลา 51 วันที่กํา หนดใหเลือกตัง้ ภายใน 60 วัน แตถา เปนวันที่ 7 ก.ค.จะอยูในชวง 58 วัน ซึ่งเฉียดฉิวใน กรอบเลือกตั้งภายใน 60 วัน” แหลงขาวจา กกกต.สตูล กลาวและวา ที่ประชุมของคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจําองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ที่มี ปลัดนายอภิศกั ดิ์ อารีกุล เปนประธานฯ ทํา

จังหวัดสตูล ซึง่ หลังจากทีค่ ณะกรรมการการ เลือกตั้งประจําจังหวัดสตูลเห็นชอบตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําทองถิ่น เสนอไปขั้นตอนตอไปก็คือ สําหรับ การแตงตั้งอนุกรรการ การ เลือกตั้งประจําอําเภอ เนื่องจากพื้นที่การ เลือกตั้งกวางครอบคลุมทั้งจังหวัด ตองมี อนุกรรมการฯอําเภอมาชวย ทางคณะกรรม การการเลือกตั้งประจําจังหวัดสตูล เห็น ชอบใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ ของอบจ. สตูล สามารถแตงตั้งอนุกรรมการระดับ อําเภอได สวนการดําเนินการแตงตั้งอนุกรรม การการเลือกตั้งระดับอําเภอนั้น ไดมอบให แตละอําเภอเสนอมา ซึ่งจํานวนคาดวาจะ เทากับที่ปที่ผานมา ซึ่งอนุกรรมการฯระดับ อําเภอ ถาเปนอําเภอใหญก็ 5 คน อําเภอเล็ก 3 คน นอกจากนีย้ งั มีผชู ว ย ซึง่ เทากับปทผี่ า น มา ดูจากงบประมาณทีแ่ ตละอําเภอแจงก็ก็ เทียบเทากับปทผี่ า นมา มีบางสวนทีอ่ าจจะ เพิ่มหนอย แตไมมาก “การเตรียมการเลือกตัง้ นัน้ ไมนา เปน หวง เนือ่ งจากเมือ่ ปทผี่ า นมาเพิง่ มีการเลือก ตั้งส อบจ.” ทั้งนี้ ในสวนงบประมาณก็คงจะเทา กับปที่แลว ซึ่งก็ไดตั้งงบประมาณไวแลว และสภา อบจ.ฯ ก็อนุมตั ไิ วแคนนั้ เนือ่ งจาก ในขณะนี้งบประมาณยังเขาไมเต็ม เราก็ ตองประหยัด โดยจากนีไ้ ปสิง่ ทีอ่ บจ.ตองเรง ดําเนินการคือ การประชาสัมพันธการเลือก ตั้งใหประชาชนไดรับทราบ

สัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์

ประชาธิปตยทั้ง 2 คน ซึ่ ง จะทํ า ให พ รรคประชาธิ ป  ต ย ใ น จังหวัดสตูลมีความเขมแข็งและมีความเปน เอกภาพมากขึน้ ในขณะทีพ่ รรคประชาธิปต ย ถือเปนพรรคการเมืองเกาแกที่คนสตูลนิยม กันมายาวนาน ดูไดจากคะแนนการเลือกตัง้ สส.แบบ บัญชีรายชื่อ (ปารตี้ลิส) เมื่อการเลือกตั้งที่ ผานมา พรรคประชาธิปตยมีคะแนน กวา 90,000 คะแนน “การลงคะแนนเสียงใหกับ ผูสมัครรับเลือกตั้งนั้นจะขึ้นอยูกับ คะแนน นิ ย มของตั ว บุ ค คล และคะแนนนิ ย มของ พรรคการเมือง หากทั้งสองรวมคะแนนจะ เยอะพอสมควร” สําหรับทีมบริหาร นายสัมฤทธิ์ กลาว ว า จะนํ า เอาโครงสร า งเดิ ม สมั ย ที่ ดํ า รง ตําแหนงนายกอบจ.สตูลในสมัยที่แลวมาใช เนื่องจากทีมบริหารเดิมสามารถทํางานรวม กันเปนอยางดี แตตองยอมรับวาการเมืองจะ ตองมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดลอม ดานการเปลี่ยนแปลงทีมบริหารนั้นจะขึ้นอยู กับคูแ ขงทีจ่ ะลงสมัครเลือกตัง้ เชนกัน แตหาก ไมมีคูแขงที่สําคัญก็จะไมมีการเปลี่ยนแปลง ใดๆ สําหรับทีมบริหาร ซึ่งจะมีทั้งหมด 8 คน ซึ่งจะตองมีทั้ง 2 ศาสนารวมอยูดวย เพราะ อย า งไรก็ ดี ใ นจั ง หวั ด สตู ล มี ทั้ ง พี่ น  อ งชาว ไทยพุทธและชาวมุสลิม ทั้งนี้เราจะตองให เกียรติชาวมุสลิมดวยเชนกัน และหากดูตาม โครงสรางแลวจะตองมีคนไทยพุทธไมนอย กวา 5 คน คนไทยมุสลิมไมตํ่ากวา 5 คน และ จะตองมีผหู ญิงอยูใ นทีมดวยอยางนอย 1 คน สําหรับเหตุผลการลาออกกอนหมด วาระ นายสัมฤทธิ์ กลาววา การลาออกกอน วาระในวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 เนื่องจาก ในชวงดังกลาว พี่นองไทยมุสลิมอยูในชวง การถือศีลอด (รอมฎอน) ของพีน่ อ งชาวมุสลิม ซึ่งจะเปนอุปสรรคในการหาเสียง และถือวา ไมสมควรอยางยิ่ง เพราะรูวามุสลิมตองการ อะไร ชวงไหนควรทําอะไร จึงลาออกเพื่อ ใหเกิดการเลือกตั้งกอนเดือนรอมฎอน นาย ไพศาล หลีเส็น ดอีตประธานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง (กกต.) สตูล กลาวถึงกรณีที่ นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ วาที่ผูสมัครเลือก ตั้ง นายกองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)

สตูล วา ดานนายสัมฤทธิ์นั้นถือวา เปนนายทุนใหญในจังหวัดสตูล ซึ่ง มีทั้งการทํางานในดานของภาครัฐ โดยการดํารงตําแหนงนายก อบจ. สตูล และภาคเอกชนเอง ทั้ ง นี้ ต  อ งยอมรั บ ว า นาย สัมฤทธิ์ใชทั้งความสามารถ และ ทุนสวนตัวผลักดันตนเองมาดํารง ตําแหนงทางการเมือง เมื่อมีการ เลื อ กตั้ ง อบจ.สตู ล ในวั น ที่ 30 มิถุนายน 2556 โดยมีการลงสมัคร ในนาม พรรคประชาธิปตย (ปชป.) ซึ่งจะทําใหเกิดความแข็งแรง และ ความเชือ่ มัน่ ทางดานการเมือง ทัง้ นี้ เชื่อวา นายสัมฤทธิ์หวังผลวาตอง ชนะ “การกลับมาในครั้งนี้ในนาม

ปชป. ถือเปนความไดเปรียบ เรียกไดวาเปน “พยักษติดปก” เหาะได เดินได เพราะมีกําลัง ภายใน ทั้งเงินทุนและเครือขาย” แต ยั ง มี ข  อ สั ง เกตว า การเลื อ กตั้ ง ที่ ผานมา นายสัมฤทธิ์ไมไดเปน ประชาธิปตย โดยแท เพราะเคยมีการสนับสนุนพรรคการ เมืองอื่นๆดวย อันเนื่องมาจากผลประโยชน แตอาจจะไมไดอยูเบื้องหนาใหสังคมไดเห็น อยางชัดเจน แตเปนการทํางานเบื้องหลัง อยางไรก็ตาม นายสัมฤทธิ์ก็ยังเคยได ชวยเหลือพรรคประชาธิปตยทํางานทางการ เมื อ งในช ว งของ นายสนั่ น สุ ธ ากุ ล อดี ต สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สส.) สตูล แตยัง ไมชัดเจนวาอาจจะมีกลุมทางการเมืองจาก พรรครัฐบาล จัดทีมเพื่อลงเลือกตั้งในครั้งนี้ โดยมี สส. เปนผูสนับสนุน หากมีขึ้นมาจะ ทําใหการเลือกตั้ง อบจ.สตูล ในครั้งนี้ดุเดือด เมื่อกลาวถึงผลประโยชนของประชา -ชนคนสตูลหากมีพรรคการเมืองใหญเขา มาทําหนาที่แลวนั้น นายไพศาล กลาววา “ ชาวสตูลคงไมไดอะไรถึงแมใครจะไดก็ตาม เพราะการลงทุ น ในการลงเลื อ กตั้ ง นั้ น จะ ตองใชเงินทุนจํานวนมาก หากเขาไปดํารง ตําแหนงแลวจะนิ่งเฉยอยูหรือ” “สิ่งที่เห็นมาตลอด คือความเปลี่ยนแปลงใน กกต.เอง ทั้งยังสมรรถนะในการ ทํ า งาน เหตุ ผ ลอาจมาจากกฎระเบี ย บที่ ไมเหมือนกับรุนกอนที่จะใหใบแดงหรือใบ เหลืองอยางรวดเร็วสวนการเลือกตั้งที่ผานมี การทุจริตเพิ่มมากขึ้น แต กกต.เองไมสารมา รถทําอะไรไดเลย” ด า นวั ฒ นธรรมการเลื อ กตั้ ง ของคน สตูลนั้น อาจจะแบงเปนหลายประเภท มีทั้ง เมื่อเห็นโลโก ของพรรค ปชป. แลวอาจจะ เลือก สวนประชาชนทีไ่ มไดสนใจในเรือ่ งของ สังกัดพรรค ก็จะมองถึงประเด็นของนโยบาย เปนหลัก อยางไรก็ตามการเลือกตั้งที่เห็นมา ตลอดคือ มีเงินบวกกับยี่หอ สวนกลุมผูสมัครนั้นแนนอนแลววา พรรค ปชป. ลงแน แต จ ากกข า วที่ ไ ด ม า พรรครัฐบาลอาจเขามาลง รวมทั้งผูสมัคร อิสระที่จะลงมาสนามการเมืองเพื่อนําเสนอ นโยบายหรือแนวคิด ถือเปนทางเลือกที่ 3 ของคนสตูล


Çѹ·Õè 18 - 24 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจํา ประเทศไทยนําคณะเยี่ยมทาเรือกันตัง ดูลู ทางพัฒนาการคาการลงทุน เล็งเพิม่ สัมพันธ กลุม จังหวัดอันดามัน สตูล ตรัง และกระบี่ โดย เฉพาะความรวมมือกับองคกรปกครองสวน ทองถิ่น เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน Mr.Lutfi Rauf เอกอัครราชทูต สาธารณ รัฐ อินโดนีเซีย ประจําประเทศไทย พรอมคณะเดิน ทางมาจังหวัดตรัง เพื่อพบนายธีระยุทธ เอี่ยม ตระกูล ผูวาราชการจังหวัดตรัง กอนเดินทางไป ยังอาคารคอมซิมบี้ สํานักงานเทศบาลเมือง กั น ตั ง เพื่ อ รั บ ฟ ง บรรยายสรุ ป สภาพทั่ ว ไป สถานการณเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยเฉพาะการสงออกของทาเรือกันตัง, ความคืบหนาการดําเนินการกอสรางทาเรือนา เกลือ ตําบลนาเกลือ อําเภอกันตัง เพื่อเชื่อม ความสัมพันธอนั ดีทางดานการคาการลงทุน การ สงออก โดยมีนายวิศษิ ฐ ตัง้ ปอง นายอําเภอเมือง กันตัง ,นายกิจ หลีกภัย นายกองคการบริหารสวน จังหวัดตรัง นายสรนนท จิโรจนมนตรี นายก เทศมนตรีเมืองกันตัง และหัวหนาสวนราชการ ใหการตอนรับและรวมฟงบรรยายสรุป

เอกอัครราชทูตฯ อินโดนีเซีย กลาววา การ เดินทางครัง้ นี้ มีกาํ หนดการเดินทางใน 3 จังหวัด ชายฝงอันดามัน กระบี่ ตรัง และสตูล เพื่อแลก เปลี่ยนความคิดดานการคา การสงออก เรื่อง ของแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ภาค ใตรว มกัน โดยเฉพาะอยางยิง่ ดานการลงทุน การ สงเสริมอาชีพการเกษตร เชน ยางพารา ปาลม นํ้ามัน และพลังงาน ทั้ ง นี้ ที่ ผ  า นมาความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย กั บ ประเทศไทยมี ค วาม

µÃѧ

5B

ทูตฯอินโดนีเซียดูทา เรือกันตัง เล็งเพิ่มสัมพันธ‘อันดามัน’รับAEC

สัมพันธที่ดีตอกัน โดยมีการติดตอกันทั้งในดาน การคา ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งดาน เศรษฐกิจที่มีตัวเลขการลงทุนของภาคเอกชน ไทยในประเทศอินโดนีเซียเพิม่ สูงขึน้ เรือ่ ยๆ รวม ถึงดานการทองเที่ยว ที่ชาวอินโดนีเซียเดินทาง มาทองเที่ยวประเทศไทยกวา 1 แสนคน “ครัง้ นี้ เรายังตองการขยายการมีสว นรวม ไปยังหนวยงานทองถิ่นและพัฒนาทองถิ่นใน ภาคใตของประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งใน พืน้ ทีข่ องจังหวัดชายฝง อันดามัน” Mr.Lutfi Rauf

กลาว และวา ความรวมมือภายหลังเขาสูประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนในป 2015 ประเทศอินโดนีเซีย และจังหวัดตรัง จะไดรวมกันผลักดันและเชื่อม โยงความสัมพันธใหเปนรูปธรรมกันมากยิ่งขึ้น หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจําประเทศไทย พรอมคณะไดเดินทางไป เยี่ยมชมทาเรือกันตัง ซึ่งใชเปนทาเรือนําเขา สง-ออกสินคาระหวางประเทศ เชน ยางพารา นํา้ ยางผสมเสร็จ ไมยางพาราแปรรูป ปูนซีเมนต

ยิปซั่ม ถานหิน ปุยเคมี และสินคาอื่นๆ ในโอกาสดังกลาว Mr.Lutfi Rauf ไดกลาว แสดงความยินดีกับอําเภอกันตัง และจังหวัด ตรังที่ไดพัฒนาทาเรือมาโดยตลอด ซึง่ เปนเสน ทางสงออกสินคาทางนํา้ ทีม่ คี วามสําคัญระหวาง ประเทศอินโดนีเซียกับจังหวัดตรัง มาอยางชานาน และเปนการพัฒนาเพือ่ ตอนรับประชาคมอาเซียน AEC ดวย โดยจะนําขอมูลทีไ่ ดในครัง้่ นีไ้ ปศึกษา และเชือ่ วาจะมีสว นทําใหเกิดการเชือ่ มโยงระหวาง สองประเทศไดดยี งิ่ ขึน้

นายวินัย ทองรัตน ผูอํานวยการเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กลาววาตามที่ รัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ มีแนวคิดที่ จะยุบรวมโรงเรียนทีม่ เี ด็กนักเรียนไมถงึ เกณฑที่ กําหนด ทัง้ นีใ้ นเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 1 มีโรงเรียนทั้งหมด 135 โรงเรียน ใน 5 อําเภอ คือ อําเภอเมืองตรัง อําเภอยานตาขาว อําเภอปะเหลียน อําเภอหาดสําราญ และอําเภอ นาโยง มีโรงเรียนที่มีนักเรียนตํ่ากวา 120 คน จํานวน 64 โรงเรียน และโรงเรียนที่มีนักเรียน ตํ่ากวา 60 คน จํานวน 19 โรงเรียน มีโรงเรียนที่ ขอรับความชวยเหลือที่อาจจะตองยุบรวม ใน4 อําเภอ 12 ตําบล เปนโรงเรียนศูนยการเรียนรู 16 โรงเรียน และอาจตองดําเนินยุบรวมโรงเรียนเปน ทีแ่ รกทีโ่ รงเรียนบานโคกมะมวง ต.นาทามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง ซึ่งมีนักเรียนในภาคเรียนที่จะถึง เพียง 9 คนและไมมนี กั เรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1 เลยซึง่ หากยุบแลวตองไปเรียนรวมกับโรงเรียน บานคลองเต็ง ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาตรัง เขต 1 กลาวอีกวา กอนหนานีไ้ ดมกี าร พูดคุยกับผูปกครองและครูผูสอนแลว โดยครูผู ของการเดินทาง และคาใชจาย อยางไรก็ตาม สอนสวนใหญยินดี เปดโอกาสใหนักเรียนไดไป เขาใจกันอีกครั้ง เพราะกอนหนานี้ทราบวามีบางสวนที่ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได เรียนกับโรงเรียนใกลเคียงที่มีความพรอม สวน ผูป กครองและนักเรียนตองมีการพูดคุยทําความ ไมประสงคไปเรียนที่อื่นเนื่องจากมีขอจํากัด มีการวางแนวทางไว 2 แนวทางเพื่อพูดคุยกับ

นักเรียนในชวงเปดเทอมที่จะถึงโดยแนวทาง แรกคือ การยุบรวมโรงเรียนโดยกําหนดไปเรียน ที่โรงเรียนที่เปนศูนยกลาง โดยระยะทางไมไกล จากโรงเรียนเดิม และดําเนินการจัดเตรียมรถ ตูเอาไวรองรับนักเรียนที่ตองเดินทางมาเรียนที่ โรงเรียนใหม และยืนยันในความปลอดภัยของ บุตรหลานที่เดินทางมาเรียน และอี ก แนวทางคื อ หากไม ยุ บ รวม โรงเรี ย นนั ก เรี ย นต อ งไปเรี ย นบางรายวิ ช าที่ โรงเรียนศูนยการเรียนรูในชวงเชา และชวงบาย กลับมาเรียนโรงเรียนเดิม เพือ่ ศึกษาเลาเรียนใน วิชาที่ตองลงมือปฏิบัติ ในสวนของบุคลากรครู นั้นหากมีการยุบรวมโรงเรียนครูจะโอนยายไป ที่โรงเรียนใหมทั้งหมด ทั้งนี้ทางกระทรวงศึกษาคาดหวังวาการ ดําเนินการดังกลาวจะสามารถทําใหเด็กนักเรียน ได มี ก ารแลกเปลี่ ย นประสบการณ ร ะหว า ง กั น มี คุ ณ ภาพ ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า มากขึ้น ทั้งนี้ทาง สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ประถมศึกษาตรัง เขต 1 ไดเตรียมของบประมาณจากกระทรวง ศึกษา ประมาณ 3,450,000.บาท เพื่อเปนการ ดําเนินงานแลว

ผอ.สพป.ตรังเขต1เตรียมยุบ1โรงมีเด็ก9คน ยืนยันตองมีการพูดคุยกับครูและผูปกครอง


6B ¸ØáԨ-àÈÃÉ°¡Ô¨

ลุน พัฒนาสนามบินเบตง-สตูล เพิ่มศักยภาพการทองเที่ยว-ราคาที่ดินไปกอน กรมการบิ น พลเรื อ นเตรี ย มก อ สร า ง ทาอากาศยานภูมิภาคเพิ่มอีก 4 แหง คือ ทาอากาศยานเบตง จ.ยะลา ทา อากาศยานสุ ริ น ทร ภั ก ดี จ.สุ ริ น ทร ท า อากาศยานสตู ล จ.สตู ล และท า อากาศยานเลิงนกทา จ.ยโสธร โดยบาง แหงเปนการกอสรางใหมและบางแหง เปนการปรับปรุงพื้นที่เดิมเพื่อรองรับ บริการเชิงพาณิชย

นายเหนือชาย จิระอภิรักษ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด สตู ล กล า วว า ขณะนี้ ทางผูอํานวยการกรมการบินพลเรือนไดสง รายงานการประชุมเรื่องการสรางสนามบิน มาแลว โดยบอกวาขณะนี้ใหมีการศึกษา ความเปนไปไดในการกอสรางกอน ดร.ณพพงศ ธี ร ะวร ประธาน หอการค า จั ง หวั ด ยะลา กล า วถึ ง กระแส ขาวกรมการบินพลเรือนมีแผนจะพัฒนาทา อากาศยานเบตง จ.ยะลา กับทาอากาศยาน สตูล โดยเปน 2 ใน 4 แหงทัว่ ประเทศวา กรณี ดังกลาวมีมาหลายปแลว รูส กึ ดีใจถาเบตงจะ มีสนามบินเกิดขึ้นจริงๆ “เรื่ องการก อ สร า งสนามบิน คนใน พื้นที่ทราบขอมูลมานานแลว” ดร.ณพพงศ กลาว และวา การลงทุนขณะนี้สวนใหญเปนของ ภาคเอกชนในพื้ น ที่ และมี การมารวมทุน ระหวางนักธุรกิจในพื้นที่กับนักธุรกิจมาเลย ดวย ทําใหการลงทุนในพื้นที่เริ่มคึกคักมาก ขึ้นตามลําดับ โดยเฉพาะธุรกิจดานความ นายประสิ ท ธิ์ โอสถานนท ผู  ว  า ราชการ จั ง หวั ด กระบี่ กล า วว า จั ง หวั ด กระบี่ อ อก หนวยจังหวัดเคลื่อนที่ประจําป2556 เพื่อ ออกใหบริการและเผยแพรขอมูลขาวสาร ทางราชการแกประชาชน ตลอดจนรับทราบ ปญหาความตองการของประชาชน โดยใน การออกหนวยจังหวัดเคลื่อนที่ในครั้งนี้ได กําหนดใหมีการประชุมหารือแนวทางการ แกไข “ราคาผลิตปาลมนํ้ามันตกตํ่า” ใน พื้นที่ตําบล หมูบาน เพื่อนําไปกําหนดแผน งาน/โครงการสําหรับใหชวยเหลือเกษตรกร โดยเรงดวน จั ง หวั ด กระบี่ ไ ด จั ด ให มี โ ครงการ จั ง หวั ด กระบี่ เ คลื่ อ นที่ เ ป น ประจํ า ทุ ก ป สําหรับปงบประมาณ 2556 กําหนดดําเนิน การในทุกอําเภอๆละ 1 ครั้ง รวม 8 ครั้ง เพื่อนําการใหบริการ ตลอดจนการนําสวน ราชการระดับจังหวัดลงพื้นที่เพื่อรับทราบ สภาพปญหา และรวมแกไขปญหาสําคัญ ของพี่นองประชาชนในพื้นที่ตางๆ อันจะ ทําใหเกิดสัมพันธภาพ และภาพลักษณที่ดี ระหวางภาครัฐกับประชาชน สํ า หรั บ การออกหน ว ยงานบริ ก าร จังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจําปงบประมาณ 2556 ไดปรับปรุงการดําเนินการ ใหสามารถ ตอบสนองความตองการของประชาชนใน

รนระยะเวลาการเดินทางไดมาก ผมเชื่อวาคนไทยสวนใหญไดยิน ชื่อเบตงมามากแลว แตยังไมไดมา สัมผัส ” ดร.ณพพงศ กลาวและวา ถ า มี ส นามบิ น สิ่ ง ที่ อ ยาก พั ฒ นาเป น พิ เ ศษหลั ก ๆ คื อ เรื่ อ ง การท อ งเที่ ย ว เป ด โอกาสให ค น ไทยไดไปเยี่ยมชมวาเมืองเบตงนา อยู นาอาศัย มีวัฒนธรรมที่แตก ตางจากทีอื่นอยางไร และที่สําคัญ คือ เรื่องอากาศ ใครชอบอากาศ แบบภาคเหนือตองไป เบตงเพราะ ใน 14จังหวัดภาคใต เมืองที่เย็น ที่สุด เชื่อวาเปนเมืองเบตง อากาศ ใกลเคียงภาคเหนือมาก เย็นๆ ชื้นๆ ตลอดทั้งป นาไปเที่ยว “ยากเชิญชวนหลังสนามบิน

เหนือชาย จิระอภิรักษ บันเทิง ในอนาคตหากมีการเปดสนามบิน จะ ทําใหการสัญจรตางๆ ไปสูเบตงไดงายขึ้น ปจจุบันในอําเภอเบตง นักทองเที่ยวสวน ใหญ 90% มาจากประเทศมาเลเซีย เพราะ อําเภอเบตง มีพื้นที่ติดมาเลยอยูแลว แตนัก ทองเที่ยวชาวไทยจะไปเที่ยวเบตงกันนอย มาก เนื่องดวยปจจัยเรื่องระยะทางการเดิน ทางลําบาก “การมีสนามบินจะเปดโอกาสใหคน ไทยไดไปเที่ยว เยี่ยมเยียน ไปทานอาหาร ของคนเบตงไดงายขึ้น สะดวกมากขึ้น ชวย

เสร็ จ ให ค นหาดใหญ สงขลา สตู ล และ จังหวัดใกลเคียงมาเยี่ยมเยียน และคงตอง ดูวามีสายการบินเบตงไปลงที่ไหนบาง คาด วานาจะเปนสายการบินขนาดเล็กและเปน ระยะสั้น อาจเปนเบตงหาดใหญ เบตงภูเก็ต คงไมไดเปนสายการบินระยะไกลๆ” ดร.ณพพงศ ยังกลาววา สนามบิน ยังจะชวยสงผลใหการทองเที่ยวคึกคักขึ้น แหลงทองเทีย่ วตางๆ จะถูกพัฒนา เชน นํา้ พุ รอน หรือปาบาลา ฮาลา อันจะเปนผลดีตอ เศรษฐกิจภาพรวมของเบตง สวนราคาที่ดินโดยรอบก็ปรับตัวสูง

กระบี่ออกหนวยจังหวัดเคลื่อนที่เกาะลันตา

แกไข‘ราคาผลิตปาลมนํ้ามันตกตํ่า’

ประสิทธิ์ โอสถานนท

พืน้ ที่ รวมทัง้ ไดวางระบบการจัดการใหชดั เจ และมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยใหกาํ หนด ใหมีกลุมกิจกรรมจํานวน 5 กิจกรรมไดแก กิจกรรม “ รวมคิด รวมทํา “ เปนการจัดเสวนา ของผูที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อหาทางออกใน การ แกไขปญหาสําคัญของประชาชน ซึ่ง ประเด็นทีห่ ารือในแตละครัง้ อาจจะแตกตาง

กันไปตามสถานการณ สํ า หรั บ ประเด็ น ที่ ห ารื อ ในวั น นี้ ได หยิ บ ยกประเด็ น ป ญ หาเรื่ อ ง “แหล ง นํ้ า ที่ ใ ช ใ นการอุ ป โภคบริ โ ภค” ซึ่ ง เป น เรื่ อ ง ปญหาความเดือนรอนของประชาชนอําเภอ เกาะลันตาขึ้นมาพิจารณา เพื่อสรุปเปนขอ เสนอแนะเชิ ง นโยบายให ส  ว นกลาง หรื อ

Çѹ·Õè 18 - 24 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556 ขึ้นไดระยะหนึ่งแลว แตยังไมถือวาปรับตัว สูงมาก น า ย วิ ท ชั ย อ รุ ณ อ ร  า ม ศั ก ดิ์ ประธานหอการคาจังหวัดสตูล กลาววา คน สตูลตองการสนามบิน แตขณะนีไ้ มสามารถ เกิดสนามบินได เพราะยังตกลงกันไมไดถึง เรื่องที่จะใหใครเขาไปมีสวนรวมในการดํา เนินการ “หาข อ สรุ ป ที่ จ ะไปคุ ย กั บ กองทั พ อากาศไมได ยังขาดความเปนอันหนึ่งอัน เดียวกัน” ประธานหอฯสตูล กลาว และวา เรื่ อ งนี้ เราก็ พ ยายามหาแนวทาง แกไข ตอนนีต้ อ งมีคนเขาไปประสานงานกัน ใหม เริม่ คุยกันใหมอกี ครัง้ หนึง่ เพือ่ หาขอสรุป ใหได ผมก็เพิง่ คุยกับทานผูว า ราชการจังหวัด เมือ่ ไมนานมานีว้ า เราตองทําเสียงในจังหวัด ใหเปนหนึง่ เดียวกันกอนทีจ่ ะดําเนินการอะไร ตอไป “คนทัว่ ไปอยากใหมี แตคนทีจ่ ะทําให เกิดยังสรุปกันไมได” นายวิทชัย กลาวตอวา โดยสวนตัวก็ อยากใหมสี นามบินทีส่ ตูล เชือ่ วาหากมีจะยิง่ เอื้ อ ต อ ภาคการท อ งเที่ ย ว อํ า นวยความ สะดวกในการเดินทางแกนักทองเที่ยว และ ปจจุบันจังหวัดสตูลก็มีคนทําธุรกิจมากขึ้น ทั้ ง คนในจั ง หวั ด เองเดิ น ทางไปธุ ร กิ จ ต า ง จังหวัด และคนจากกรุงเทพฯ หรือตางจังหวัด ที่เดินทางมาทําธุรกิจในสตูล ก็จะยิ่งชวย อํานวยเรื่องความสะดวกใหอีกมาก สํ า ห รั บ ที่ ดิ น โ ด ย ร อ บ พื้ น ที่ สนามบิ น ก็ มี ร าคาปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น แต ทั้ ง นี้ ก็ ม าจากหลายป จ จั ย ทั้ ง ในส ว น ของกระแสข า วสร า งสยามบิ น และ จากการที่ มี แ หล ง ค า ขายใหญ เ กิ ด ขึ้ น หลายแหง เชน บิ๊กซี โลตัส แมคโคร เมื่อมีคน เข า มาอยู  ม ากขึ้ น ก็ ส  ง ผลให ก ารรองรั บ ต า งๆ ก็ มี ม ากขึ้ น ที่ ดิ น ก็ ร าคาปรั บ ตั ว ขึ้ น เปนเรื่องปกติ หนวยงานทีเ่ กีย่ วของไดพจิ ารณาดําเนินการ ตอไป กิจกรรมที่สอง “สินคาเยี่ยม เต็มเปยม บริการ” ไดนําสินคาคุณภาพ ราคาประหยัด มาจําหนาย โดยมีปริมาณสินคามากพอตอ ความตองการของประชาชน นอกจากนั้ น ยั ง มี ก ารให บ ริ ก ารของ หน ว ยงานต า งๆ ระดั บ จั ง หวั ด หรื อ ภาค เอกชน จํานวนหลายหนวยงานโดยเฉพาะ การจัดการใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต และรถยนต ซึง่ จาการสํารวจพบวาประชาชน ในทุกอําเภอมีความตองการมากที่สุด มา ร ว มออกหน ว ยให บ ริ ก ารกิ จ กรรมที่ ส าม “ประชาอุนใน” ลักษณะกิจกรรมเปนการ สงเคราะหคนชราผูด อ ยโอกาสหรือ ผูย ากจน ในพื้นที่ กิจกรรมที่ สี่ “สืบสานภูมิปญญา ทองถิ่น และวัฒนธรรมประเพณี” เปนการ สงเสริมการแสดงออกซึง่ ประเพณีวฒ ั นธรรม ทองถิ่น การสรางความรูความเขาใจหรือ หลักการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง รวมทั้งการ แสดง หรือ จําหนายและใหความรู เกี่ยว กั บ สิ น ค า หนึ่ ง ตํ า บลหนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละ กิจกรรมที่ หา “องคความรู” เปนการจัด นิทรรศการ หรือแสดงนวัตกรรมเพือ่ ใหความ รูกับประชาชน ซึ่งการดําเนินการในครั้งนี้มุง เนนองคความรูที่เกี่ยวของกับพืชเศรษฐกิจ สําคัญของจังหวัดกระบี่ คือ ปาลมนํ้ามัน และยางพารา


แหล่งงาน 7B

วันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2556

การขับเคลื่อนนโยบายคน สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (ต่อ)

ารก้ า วข้ า มวั ฒ นธรรมจาก ความรู้ยุคดั้งเดิม(2G) สู่ความ

รู้ยุค 4G ทัง้ หมดนีม้ คี วามหมายมาก ส�ำหรับ การเปลี่ ย นแปลงทางวั ฒ นธรรมทั่ ว ทั้ ง องค์กรไปสู่ยุคใหม่การบริหารองค์ความรู้ ผมเชือ่ ว่า องค์กรจะต้องมีความเชีย่ วชาญ ในแบบเฉพาะของตนเอง ดังนั้นการสร้าง วัฒนธรรมสร้างความรู้ แบ่งปันความรู้ ให้ เกิดเป็น DNA ตามแบบฉบับขององค์กร นั้นจะต้องมีเพิ่มมากขึ้น การท�ำงานร่วม กั น บนฐานความรู ้ เ ดี ย วกั น ต้ อ งมากขึ้ น เราควรส่งเสริมความร่วมมือและท�ำลาย บรรยากาศการไม่เรียนรู(้ เฉือ่ ยชา) ให้หมด ไป ปัญหาเหล่านีเ้ ป็นกุญแจส�ำคัญในการ ตอบสนองต่อความท้าทายของการพัฒนา พนักงานในยุคใหม่ บรรยากาศที่ส่งเสริม การเรียนรู้จะต้องดึงดูดด้านความสนใจ ของคนหนุ่มสาวซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เข้าสู่ องค์กร เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ในอนาคต จะ เน้นคุณค่า เปิดกว้าง มีความยืดหยุ่นการ ท�ำงานร่วมกันสูง นวัตกรรมในรูปแบบ บริการต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ จะเพิ่ม ความท้าทายส�ำหรับผูค้ น องค์กรทีต่ อ้ งการ

ฉบับที่ 793 ประจ�ำวันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2556

ประกาศรับสมัครงาน หจก.จัส เอ็นจิเนียริ่ง ด� ำ เนิ น งานเกี่ ย วกั บ จ� ำ หน่ า ยและ ติดตั้งระบบไฟฟ้ า แรงสูง-ต�่ำ ให้กับโรงงาน อุตสาหกรรม

ความรู ้ ใ นองค์ ก รเวอร์ ชั่ น ใหม่ คื อ สร้า ง บริหารสารสนเทศให้ขับเคลื่อนทุกวัน ทุก นาที เพื่อช่วยให้พนักงานท�ำงานได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง ความท้าทายเหล่า นี้ ใครบริหารดิจิตอลได้ก่อน จะได้เปรียบคู่ แข่งขันได้แน่นอน ก ล ่ า ว โ ด ย ส รุ ป ผ ล ข อ ง ก า ร เปลี่ ย นแปลงไอที แ ละอิ น เทอร์ เ น็ ต อย่ า ง รวดเร็ ว การเพิ่ ม ปริ มาณผู ้ ใ ช้ งานบนโลก ดิ จิ ต อลที่ ม ากขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งท� ำ ให้ สภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ การตลาดและ Source: The rise of New & Social เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นโอกาสอัน Media, Dr. Tiziano Tassi, Università degli ดีที่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนควรจะปรับ กลยุทธ์ทางด้าน การส่งเสริมการเรียนรู้ใน Studi di Parma ประเทศ กันใหม่ โดยเริ่มต้นจากผู้บริหาร จากแผนภาพ จะเห็นว่า การจัดการ

ที่จะเติบโตไปกับ โลกดิ จิ ติ ล แบบไดนามิก ที่ ผ ่ า นการปฏิ สั ม พั น ธ์ ท างสั ง คม บนฐาน ความรู้ที่มากมายมหาศาลบนอินเตอร์เน็ต จะสร้างพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงใน ทุกระดับของคนท�ำงาน ผู้น�ำองค์กระต้องมี วิสัยทัศน์ส�ำคัญเพื่อผลักดันแนวคิดไปข้าง หน้า ผูบ้ ริหารจะมีบทบาทส�ำคัญมาก ในการ เป็นChane Agent และต้องพร้อมที่จะแบ่ง ปันความรู้ ส่งเสริมความร่วมมือ สร้างการมี ส่วนร่วมและขับเคลือ่ นนวัตกรรมขององค์กร

ต้องการรับสมัครต�ำแหน่งงาน ดังนี้ ต�ำแหน่ง : ธุรการ 2 อัตรา เพศ : ชาย ,หญิง ระดับการศึกษา ปวช.ขึ้นไป คุณสมบัติ - มี ค ว า ม อ ด ท น ข ยั น ซือ่ สัตย์ และรับผิดชอบงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายได้ - ขับรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ เงินเดือน 9,000 บาท สวัสดิการ โบนั ส , ประกั น สั ง คม , วันหยุดประจ�ำปี , วันหยุดพักร้อน , เบี้ยขยัน , ประกันอุบัติเหตุ ต�ำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า 5 อัตรา , ผู้ช่วย ช่าง 3 อัตรา เพศ : ชาย ระดับการศึกษา ปวช.ขึ้นไป คุณสมบัติ - มี ค ว า ม อ ด ท น ข ยั น ซือ่ สัตย์ และรับผิดชอบงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายได้ เงินเดือน 10,500 บาทขึ้นไป สวัสดิการ ค่า OT , โบนัส , ประกัน สังคม , วันหยุดประจ�ำปี , วันหยุดพักร้อน , เบี้ย ขยัน , เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด , ประกันอุบัติเหตุ ติดต่อได้ที่ ห ้ า ง หุ ้ น ส ่ ว น จ� ำ กั ด จั ส เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง 375/1 ถ.สาครมงคล 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 0824295858 เวลา 09.00-17.00 น. บริษัท พิธานพาณิชย์ จ�ำกัด และ บริษัท อริ ย ะมอเตอร์ จ� ำ กั ด ฝ่ า ยรถจั ก รยานยนต์ ตัวแทนจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า มีสาขา ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัด สงขลา , พัทลุง , สตูล , ยะลา , ปัตตานี หลายแห่ง อีกทั้งการขยายสาขาเพิ่ม อย่างต่อเนื่อง

พนักงาน เครื่องมือ งบประมาณ ฐาน ความรู้หลักขององค์กร ควรสร้างกระแส ร่ ว มในการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง ดั ง กล่ า ว หากเราเชื่ อ มั่ น ว่ า แนวทาง การบริหารจัดการความรู้ คือ พื้นฐาน ความส� ำ เร็ จ ขององค์ ก ร การบริ ห าร จัดการก็ตอ้ งไม่หยุดนิง่ องค์กรต้องสร้าง นวัตกรรม(Innovation) ส่วนนวัตกรรม จะมาจากรากฐานความรู ้ ที่ ต ่ อ ยอด กันมาเรื่อยๆ ซึ่งต้องผ่านทางความคิด สร้างสรรค์ การเรียนรู้ และวิสัยทัศน์ของ องค์กรนั้นเป็นส�ำคัญ แล้วพบกับมุมมองด้านอื่นๆ ใน ฉบับต่อไปนะครับ...


8B áËÅ‹§§Ò¹

สถานีวทิ ยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร จังหวัดสงขลา (สถานีวิทยุ ม.ก. สงขลา) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงนักวิชาการ ประจําสถานี วิทยุ ม.ก. สงขลา จํานวน 1 อัตรา อัตรา คาจางเดือนละ 8,760 บาท และคาครอง ชีพเดือนละ 500 บาท รวมเปนเงินเดือน ละ 9,260 บาท คุณสมบัติ อายุไมเกิน 35 ป สําเร็จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ เที ย บ เทา ทางดานนิเทศศาสตร วารสารศาสตร สื่อสารมวลชน นิติศาสตร การศึกษา ศิลปะ ศาสตร และอั ก ษรศาสตร สามารถขั บ รถยนตเกียรธรรมดาได พรอมใบขับขี่ หากมี ป ระสบการณ ด  า นการจั ด รายการวิทยุจะรับพิจารณาเปนกรณีพิเศษ มีสวัสดิการบานพักอาศัย ประกันสังคม สวัสดิการเครื่องแตงกาย ประกันอุบัติเหตุ เป ด รั บ สมั ค รระหว า งวั น ที่ 1-31 พฤษภาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ สามารถสมัครไดดวยตนเอง และสมัครทาง ไปรษณีย ไดที่สถานีวิทยุ ม.ก. สงขลา เลข ที่ 424 หมูที่ 3 ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100 โทรศัพท 074-333582 และ 074480277 และสามารถขอรับใบสมัครทาง อีเมลไดที่ E-mail : sk_ku69@hotmail. com

Çѹ·Õè 18 - 24 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556 รับสมัครพนักงาน แผนกตอนรับสวนหนา 1. พนักงานตอนรับสวนหนา (Guest Service Agent) ชาย/หญิง 1 ตําแหนง แผนกแมบาน 1. พนักงานซักรีด (Laundry Attendant) ชาย/หญิง 2 ตําแหนง 2. พนักงานทําความสะอาด (Public Area Attendant) ชาย/หญิง 3 ตําแหนง แผนกอาหารและเครื่องดื่ม 1. พนักงานเสิรฟ (Waitress / Waiter) ชาย/หญิง 1 ตําแหนง แผนกครัว 1. Pastry Chef ชาย/หญิง 1 ตําแหนง 2. กุก/ผูชวยกุกครัวยุโรป (Chef De Partie / Demi Chef) ชาย/หญิง 3 ตําแหนง 3. พนักงานลางและจัดเก็บภาชนะ (Steward) ชาย/หญิง 3 ตําแหนง แผนกสุขภาพ 1. พนักงานนวดสปา (Therapist) หญิง 2 ตําแหนง แผนกขาย 1. ผูจัดการ หรือรองผูจัดการฝายขาย ชาย/หญิง 1 ตําแหนง แผนกบัญชี 1. Night Auditor ชาย/หญิ ง 1 ตําแหนง แผนกทรัพยากรบุคคล 1. เจาหนาที่ทรัพยากรบุคคล (HR Officer) ชาย 1 ตําแหนง แผนกชาง 1.ชางทั่วไป (Engineer Attendant)

บริษัท เอ็น เอ็น ซี ฟูดส จํากัด 3/5 ถนนไชยา ตําบลบอยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ดวน!!!

พนักงานขายประจําราน

( E.P’s ARTISAN BAGERY สาขาหาดใหญ ) • • • •

เพศชาย / หญิง อายุ 20 - 30 ป วุฒิการศึกษา ม.3 - ปวส. บุคลิกภาพดี , มนุษยสัมพันธดี , รักงานบริการ

• • • •

ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ เงินเดือน 9,000 + OT + ทิป มีประกันสังคม มีที่พักฟรี

ติดตอ คุณรุจิรดา โทร. 086-4751137, 074-311512

ชาย 3 ตําแหนง แผนกรักษาความปลอดภัย 1. เจ า หน า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย (Security Officer) ชาย/หญิง 4 ตําแหนง * ตําแหนงที่เอื้อสําหรับผูสมัครที่มี ความทาทายทางรางกาย *** รายไดขั้นตํ่า เริ่มตนที่ 9,000 บาท สวัสดิการ 1. เงินคาบริการ (Service Charge) 2. เบี้ยขยันทุกเดือน 3. ชุดยูนิฟอรมฟรี 4. อาหารฟรี 3 มื้อ 5. ประกันชีวิตแบบกลุม 6. ประกันสังคม 7. งานเลี้ ย งวั น เกิ ด พนั ก งานเดื อ น ละ 1 ครั้ง

8. รางวัลพนักงานดีเดน ประจําเดือน และประจําป 9. การฝ ก อบรม ทั้ ง ภายในและ ภายนอกโรงแรม 10. วันหยุดประจําสัปดาห 6 วันตอ เดือน 11. คาภาษาที่สาม 12. เงินพิเศษสําหรับการเพิม่ ยอดขาย หองพัก (Up Selling) ผู  ส น ใ จ ส า ม า ร ถ ม า ส มั ค ร ไ ด  ด  ว ย ต น เ อ ง ที่ ฝ  า ย ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ชั้ น 6 โรงแรมเซ็ น ทารา หาดใหญ หรือสง E – mail : Hrchy@chr.co.th, Anisara@chr.co.th สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมไดที่ 074 – 352222 ตอ 2638-9

บริษัท นีโอ พอยท รับสมัครงานประจํา รายไดดี (รายเดือน-รายวัน) ตําแหนง

พนักงานขับรถ รับสงสินคา-เอกสาร

คุณสมบัติ - เพศชาย - อายุ 20-45 ป - วุฒิการศึกษาขั้นตํ่า ม.3 - มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนตและรถยนต

ติดตอ :

074-425561-2


áËÅ‹§§Ò¹ 9B

Çѹ·Õè 18 - 24 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

บริษัท เรดารเทเลคอม จํากัด (ตรงขาม Big c Extra) รับสมัครงาน ...ดวน !!!

พิเศษ

1. พนักงานบัญชี 2 ตําแหนง

3. พนักงานฝายขาย

2.พนักงานฝายการตลาด

4. พนักงานขายสง

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความรูทางดานบัญชี สามารถป ด งบได จ ะพิ จ ารณาเป น

จํานวน 2 ตําแหนง มีประสบการณทางดานการตลาด เชน จัดงาน Event จัดโปรโมชั่น สามารถขับขี่รถยนตไดพรอมมีใบขับขี่

จํานวน 10 ตําแหนง มีมนุษยสัมพันธดี ยิ้มแยมแจมใส สามารถทํางานเวลาหางได

จํานวน 2 ตําแหนง

มีมนุษยสัมพันธดี ยิ้มแยมแจมใส สามารถขับรถยนตได พรอมมีใบขับขี่

5. รับสมัครนักศึกษาเขาทํางาน

คุณสมบัติ Part Time ในตําแหนงพนักงานขาย ช ว งเวลา : ให นั ก ศึ ก ษาระบุ เ วลาว า งที่ -มีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบ ตองการทํางาน -มีความตั้งใจในการทํางาน คาตอบแทนเปนรายชั่วโมง เริ่มตนที่ 30 บาท/ชั่วโมง และจะมีการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือน โดยจะดูจาก ความสามารถในการทํางาน และความรับผิดชอบ

สนใจสมัครงานไดที่ ...

บริษัท เรดารเทเลคอม จํากัด (ตรงขาม Big c Extra) 636 ถ.เพชรเกษม ต. หาดใหญ อ. หาดใหญ จ. สงขลา 90110

Tel : 074-464111


10B ¾Ò¡Ô¹-¾Òà·ÕèÂÇ

Çѹ·Õè 18 - 24 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

เขา

สูช ว งเปดเทอมแลว คุณพอ คุณ แม หลายทาน คงปวดหัวกับคาใชจาย ของลูกหลาน ที่นับวันขาวของเครื่อง ใชทกุ อยางแพงขึน้ เรือ่ ยๆ แตไมเปนไร คะ เราขอเอาใจชวยเปนกําลังใจใหทกุ ทาน สูๆ ไปดวยกัน มื้อนี้จะกินอะไร จะกินที่ไหนกัน ดี “โฟกัส พากิน” มีรานอาหารเล็กๆ แต คุณภาพไมเล็กตามราน มาแนะนําคุณผู อานคะ กับ “รานเมี่ยงปลา” มี เ มนู ใ ห เ ลื อ กรั บ ประทานหลาย ประเภท หลายสัญชาติ ไมวา จะเปนอาหาร ไทย จีน ฝรั่ง ญี่ปุน หลากหลายทั้งอาหาร จานเดียว กับขาว กวยเตี๋ยว เหมาะกับทุก วัย ทานไดทั้งครอบครัว เด็กทานไดผูใหญ ทานดี เมนูที่เปนจานเด็ดของที่นี่ คือ เมี่ยง ปลา จานนีเ้ หมาะกับคนรักสุขภาพ รสชาติ คลายๆ ยํา แตไมใชเมี่ยงคํา จะนําปลาไป

สวัสดีครับคุณผูอานทุกทาน ชวงนี้ อากาศฝนฟาไมคอ ยจะเปนใจใหกบั การทอง เทีย่ วสักเทาไหร ฝนตกบางแดดออกบาง คาด เดากันยากจริงๆ โฟกัสพาเที่ยวฉบับนี้ เราจะ ขอนําคุณเปดประตูสภู าคใตเทีย่ วเมืองชุมพร ประตูสูภาคใต เมืองที่เปนที่รูจักของคนทั้ง ประเทศในฐานะจังหวัดแรกของภาคใต แต นอกจากนีแ้ ลวชุมพร ยังมีสงิ่ ตางๆ ทีน่ า สนใจ อีกมากมาย วันนี้เราขอนําคุณเที่ยวภายใน อําเภอเมืองกอน แลวฉบับหนาเราจะนําคุณ ไปยังงเกาะตางๆ ของชุมพร สถานที่ ท  อ งเที่ ย วแห ง แรกที่ เ รา อยากจะแนะนําใหคุณไดไปเยี่ยมชม คือ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติชุมพร อยูใน ศูนยราชการแหงใหมของจังหวัดชุมพร เดิน ตามถนนเพชรเกษม กอนถึงสี่แยกปฐมพร แยกซายบริเวณกิโลเมตรที่ 484 เปนสถาน ที่รวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร และ โบราณวั ต ถุ ที่ สํ า คั ญ ของจั ง หวั ด ชุ ม พร แบงการจัดแสดงออกเปน 6 หัวขอ ไดแก จั ง หวั ด ชุ ม พรสมั ย ก อ นประวั ติ ศ าสตร ใ น ชุมพรพัฒนาการในชวงตนประวัติศาสตร

นึ่ง แลวแกะเอาแตเนื้อมาคลุกกับสมุนไพร ใสขิง กระเทียม หอม พริก รสชาติเปรี้ยวเค็ม หวานกลมกลอมอยูในตัว ทานกับใบชะพลู เหมือนเมี่ยงคํา จุดเดนของจานนี้จะอยูที่ รสชาติและเปนอาหารที่ดีตอสุขภาพ ทาน แลวไมอวน แกงสมกุงชะอมไข จานนี้รสชาติไม จัดจนเกินไปเหมือนแกงสมปกษใตทั่วๆ ไป ที่คอนขางรสจัด เปรี้ยว เผ็ด นํา ของทาง รานจะมีรสชาติกลางๆ เปรี้ยว เค็ม แตพอดี เด็กๆ ทานได เหมาะกับคนที่ไมชอบอาหาร รสจัดมาก อาหารจานเดียว ผัดผักบุงหมูทอด ราดขาว หมูทอดกรอบๆ ทานกับผักบุง เมนู

งายๆ แตอรอย ดี มีประโยชน และยังมีเมนู อื่นๆ อีกมากมาย เชน ลูกชิ้นปลาเบตงลวก ไกครีมมะนาว ปลาอินทรียสมุนไพร เมนูของหวาน ไอศกรีมทอด สําหรับ คนที่ไมเคยทาน อาจจะเปนจานที่แปลกไป สักหนอย หลายคนสงสัยวาไอศกรีมจะเอา ไปทอดในกระทะยังไง ตองลองดูคะ เสิรฟ แบ บรอนๆ แตเมือ่ ตักขนมปงปุบ จะเจอไอศกรีม เปนลูกอยูขางใน เย็นชุมปาก หวานอรอย เครื่องดื่มก็มีใหเลือกหลายอยาง เริ่ม ตนกันที่ เวรี่กูดเชค นํ้าผักปน ใน 1 แกว ประกอบดวยผักสดอยางนอย 7 ชนิด มาปน รวมกัน แตอยาคิดวารสชาติจะขมหรือเหม็น ไมอรอยนะคะ เพราะของที่นี่จะมีรสชาติ

กลมกลอม ไมเหม็นเขียว เปนเมนูที่เหมาะ กับคนรักสุขภาพอยางมาก และยั ง มี เ มนู นํ้ า ผลไม อื่ น ๆ ตาม ฤดูกาล คนที่ชอบทานช็อคโกแลต ชา กาแฟ ก็มีบริการดวย ลองสั ง เกตดู แ ต ล ะจานจะเน น การ จัดหนาตาอยางสวยงาม มาเสริ์ฟปุป อด ไมไดที่จะตองถายรูปเก็บไวทุกครั้งเลยคะ การตกแตงรานก็สวยงาม โดดเดน มีทั้งของ เกา ของใหม ตกแตงผสมผสานกัน นั่งทาน อาหารแลวไดฟวสสุดๆ เพลินเลยทีเดียว ผูเขียนมีโอกาสพูดคุยกับเจาของราน ดวยคะ นางพิไลพรรณ ศรีหิรัญ หรือพี่อิ๋ว บอกวา รานเมีย่ งปลา มีเอกลักษณพเิ ศษของ

เที่ยว“เมืองชุมพร”ประตูสูภาคใต

สมั ย ประวั ติ ศ าสตร ใ นชุ ม พร ชุ ม พรกั บ สมั ย สงครามโลกครั้งที่ 2 และวีรกรรมของยุวชน ทหาร ชุมพรกับการเปนเมืองในเสนทางผาน ของพายุไตฝุน ธรรมชาติวิทยาและมรดกดีเดน ของจังหวัดชุมพร โดยจัดแสดงเปนภาพถาย ภาพยนตร แสง- เสียง ปายสื่อความหมายโดย ละเอียด หุนจําลองและสถานที่จําลองขนาด เทาจริง เปดใหเขาชมวันพุธ-วันอาทิตย เวนวัน หยุดราชการ ตัง้ แตเวลา 09.00-16.00 น. คาเขา

ชม คนไทย 10 บาท ชาวตางชาติ 30 บาท โทร. 0-7750-4105,0-7750-4246 หาดทรายรี อยู หางจากเทศบาลเมือง ชุมพรไปตามทางหลาวงหมายเลข 4119 และ 4098 ประมาณ 20 กิโลเมตร มีรถโดยสารวิ่ง จากตัวเมืองถึงชายหาดเปนหาดทรายยาวสีขาว สะอาดตาบริเวณหาดมี ที่พักและรานอาหาร บริการ ใกลๆ ชายหาดเปนที่ตั้งของอนุสรณ สถานของ พลเรือเอกพระบรม วงศเธอกรมหลวงชุมพรเขตรอุ ดมศักดิ์ ผูทรงทรงสถาปนาและ พั ฒ นากองทั พ เรื อ ไทย เป น ที่ เคารพสั ก การะของประชาชน อนุสรณสถานประกอบดวย ศาล เจาพอกรมหลวงชุมพรฯ หลังเกา ที่สรางขึ้นใหมบนเนินเขา สวน สมุนไพรหมอพรอยูบริเวณเชิง เขาเปนโครงการของกระทรวง สาธารณสุข เพือ่ อนุรกั ษสมุนไพร

ที่มีคาสืบทอดเจตนารมณของ “กรมหลวง ชุมพร” หรือ “หมอพร” ของชาวบาน เรือรบ หลวงชุมพรเปนเรือตอรปโดขนาดใหญ มี ความยาว 68 เมตร กวาง 6.55 เมตร ตอมาก องทัพเรือไดมอบเรือนีใ้ หมาตัง้ ณ หาดทรายรี เพื่อเปนอนุสรณของกรมหลวงชุมพรฯ เขาเจาเมือง ถัดจากหาดทรายรีไป ตามถนนลาดยางเลียบริมทะเลประมาณ 1 กิโลเมตร แยกขวาไปตามถนนลาดยาง 1 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซายขึ้นเนินเขา 400 เมตร บนเขาเจาเมืองศาลาชมวิวซึ่งสามารถ มองทิวทัศนที่สวยงามไดไกลไปจนถึงเกาะ เตา


Çѹ·Õè 18 - 24 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

ร า น คื อ ขาวสวย ทุ ก จ า น จ ะ ตองโรยดวยงาดํา เพื่ อ ให ป ระโยชน ต  อ สุขภาพ บางคนอาจจะไม ชอบกิน แตถาไดลองกินทุกวัน วันละ 1 ชอนจะมีประโยชนตอ สุข ภาพมากๆ ราคาก็ไมแพง เริม่ ตน ที่ 29 บาท เทานั้น จะเนนคัดสรร วัตถุดบิ ทีด่ ี มีคณ ุ ภาพ พิถพี ถิ นั ทุก ขั้นตอนการทํา รานเมีย่ งปลา ตัง้ อยูท ซี่ อย จุติอุทิศ 3 อ.หาดใหญ จ.สงขลา เลยโรงแรมหรรษาเจบี ไ ปนิ ด หนอย เปดใหบริการทุกวันตั้งแต เวลา 9 โมง ถึง 3 ทุม รานจะปดทุกวัน พฤหัสที่ 2 และ 3 ของเดือน ใครที่อยาก ทานอาหารอรอยๆ บรรยากาศดี ราคาไม แพง ลองไปทานกันดูนะคา

¾Ò¡Ô¹-¾Òà·ÕèÂÇ 11B

‘ÌҹàÁÕ觻ÅÒ’¨ØµÔÍØ·ÔÈ3 ÍÒËÒÃÍËÍÂËÅÒÂÊÑÞªÒµÔ


12B

โฆษณา

วันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2556


ปที่ 16 ฉบับที่ 793 วันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2556

www.songkhlatoday.com

30 บาท

www.facebook.com/paktaifocus www.twitter.com/songkhlatoday

ªÒÂᴹ㵌

C รศ.ไพบูลย ดวงจันทร

‘รศ.ไพบูลย’แนะหลักมนุษยศาสตร

แก ไขปญหาความขัดแยงชายแดนใต อานตอหนา 4C

ลินดา เบ็ญจคาร

‘ÅÔ ¹ ´Ò’ à´ÍÐá¡Ã¹´ äÍºÕ ½˜¹ÍÐäáç¨Ð·íÒµÒÁ¤ÇÒÁ½˜¹ãËŒ¶Ö§·ÕèÊØ´ มุมคิด‘ดร.เอก’ประธาน‘กกร.จชต.’

โชวเอกภาพ-แสวงจุดรวมสงวนจุดตาง เคลื่อนศก.5จังดร.ณพพงค หวัดโตทวี คูณอา-รั บAEC ธีระวร นตอหนา 3C


2C â¦É³Ò

Çѹ·Õè 18 - 24 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556


ªÒÂᴹ㵌 3C

Çѹ·Õè 18 - 24 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556 4 พฤษภาคมทีผ่ า นมา มีการลงนามบันทึก ความเขาใจ (MOU) ระหวาง 15 องคกร ภาคเอกชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบดวย หอการคา สภาอุตสาหกรรม ชมรมธนาคาร เพื่อจัดตั้ง “คณะกรรมการ รวม 3 สถาบันเอกชน จังหวัดชายแดนภาค ใต” หรือ “กกร.จชต.” ซึง่ “ดร.ณพพงศ ธีระวร” ประธานหอการคาจังหวัดยะลา ผูม บี ทบาท สําคัญผลักดันใหเกิดความรวมมือดังกลาว ทําหนาที่เปนประธานการประชุมครั้งนั้น “ภาคใต โฟกัส” ฉบับนี้ สัมภาษณพเิ ศษ “ดร.เอก” ณพพงค ธีระวร ในบรรยากาศ สบายๆ ที่รานกาแฟเชงโก ไฮฟ ณ โรงแรม หรรษา เจ.บี.หาดใหญ ถึงทีม่ า ทีไ่ ป กอนจะมา เปน “กกร.จชต.” และทิศทางการทํางานใน อนาคต “เบื้องตน ผมไดไปเห็นการทํางานของ สวนกลางคือ กกร. (คณะกรรมการรวมภาคเอก ชน) ซึง่ มีการรวมตัวของหอการคาไทย สภาอุต สาหกรรมแหงประเทศไทย และสมาคมธนา คารไทย แตในสวนของภูมภิ าคตางๆ นัน้ ไมเคย มีการรวมตัวกันในลักษณะนี้ และไดหารือกับ หอการคาไทยแลวมีบทสรุปวา ถามีการจัดตัง้ ขึน้ จะทําใหภาคเอกชนมีเอกภาพ และสามารถ แกไขปญหาเหตุการณความไมสงบที่เกิดขึ้น ในทิศทางเดียวกัน” ในขณะที่ตัวผมเปนประธานหอการคา จังหวัดยะลา ทํางานมา 2 ป จนปจจุบนั หอการ ค า ไทยได แ ต ง ตั้ ง ให เ ป น กรรมการหอการ คาไทย มีโอกาสไดทํางานกับนักธุรกิจใหญๆ ในระดับประเทศมากขึ้น และมีคําสั่งใหเปน ประธานของหอการคา 5 จังหวัดชายแดน ภาคใตดวย จึงเปนทีม่ าทีไ่ ปในการหารือกันกับทาง หอการคา 5 จังหวัด วาจะมีการรวมตัวกันของ ภาคเอกชน เพือ่ ขับเคลือ่ นภาพรวมของเศรษฐ กิจ อยางไรก็ตาม เอกชน 3 องคกรหลักเมือ่ มีการหารือกับทางภาครัฐจะมีทศิ ทางทีช่ ดั เจน แตบางเรื่องอาจมีแนวทางที่เหมือนกันหรือ ตางกันแตกตางกันออกไป หากเปนเรื่องที่ เหมือนกันถือเปนสิ่งที่ดี เพราะจะทําใหมีแรง ขับเคลื่อนที่แข็งแรง แตหากไมตรงกัน และ สัดสวนการผลักดันไมเทากัน “ถือเปนเรื่องยากที่ภาครัฐจะตัดสิน ใจในการขับเคลื่อน แตหากมีการรวมตัว กัน จะทําใหภาคเอกชนของ 5 จังหวัดชาย แดนภาคใตมีความแข็งแรงมากขึ้น อยางไรก็ตาม ตลอด 9 ปทผี่ า นมามี หลายประเด็นทีท่ งั้ 15 องคกร เห็นพองรวม กัน และไมเห็นพองรวมกัน จึงเปนทีม่ าของ การรวมตัวกันเปน กกร.จชต.” เรามีการประชุมครั้งแรก ไปเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2556 ที่ ศอ.บต. ซึ่งทํางานภาย ใตกรอบของ (กรอ.จชต.) วาจะรวมมือภาย ใตกติกา และหารือถึงประเด็นเศรษฐกิจใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต สวนเวทีทจี่ ะหารือในครัง้ ถัดไป ในวันที่ 8 มิถุนายน 2556 ที่จังหวัดสงขลา จะลงลึกใน รายละเอียดโครงสรางพื้นฐานที่จะขับเคลื่อน ผลักดันไปสูภาครัฐ ประเด็นที่จะเนนหนักคือ ภาพรวมของเศรษฐกิจใน 5 จังหวัดชายแดน ใต นํ้าหนักอาจจะใหกับ 3 จังหวัด เพราะเกิด เหตุการณความไมสงบ โดยภาคเอกชนเชือ่ วา หากมีแรงขับทาง เศรษฐกิจมากพอ จะไปลดแรงกดดันในการกอ

เหตุความไมสงบได หรือพูดงายๆ คือ (กกร.จชต.)คือเวทีที่ ภาคเอกชนทางเศรษฐกิจมารวมตัวเพื่อหารือ ใหตกผลึกในแตละเรื่อง เนื้อหาที่ตกผลึกจะ ออกมาเปนเนื้อหาในประเด็นตางๆ และเปา หมายแรกของ กกร.จชต.คือ จะนําประเด็น ของเศรษฐกิจใน 5 จังหวัดเสนอตอ นางสาว ยิ่ ง ลั ก ษณ ชิ น วั ต ร นายกรั ฐ มนตรี ในการ ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร ในเดือน พฤศจิกายนนี้ “จากนีไ้ ป 4-5 เดือน จะนําประเด็นดาน เศรษฐกิจทั้งหมด ใน 5 จังหวัดมาสังเคราะห โดยผูรู นักวิชาการของแตละองคกร และนัก ปฏิบัติอยางเราก็มาวิเคราะหกันอีกครั้งวาสิ่ง ไหนทําไดและไมได พอมัย้ ทีจ่ ะดึงดูดนักลงทุน เขามาในพื้นที่” และอาจจะมองไปถึงอนาคตสําหรับ การเตรียมตัวตอเชื่อมกับAEC หรือ ประเทศ เพื่อนบาน มาตรการทั้งหมดจะถูกสังเคราะห เปนเอกภาพโดยภาคเอกชน ประเด็นหลายประเด็นที่ผานในรอบ 9 ป ไดมีการนําเสนอตอทางภาครัฐตลอด แต เปนถูกเสนอไปของแตละองคกร ตอไปนัน้ เชือ่ วา 90% คือการนําเอาขอมูลเกาๆมาจัดลําดับ ความสําคัญและนําเสนอขึน้ ใหม สวนอีก 10% อาจจะเปนเรื่องใหมที่เกิดจากการรวมตัวกัน เปน กกร.จชต.ที่นาจะเปนประโยชนกับพื้นที่ ส ว นรายละเอี ย ดว า มี โ ครงการอะไร บางนั้นจะตองรอมติการประชุมในครั้งตอไป

จากคนในพื้นที่มาเสริมแลวนั้น จะ ไม มี เ หตุ ผ ลใดที่ ภ าครั ฐ จะปฏิ เ สธ หากมีความมุงมั่นตั้งใจที่จะพัฒนา พื้นที่ใน 5 จังหวัดจริงๆ” โดยเราก็ ค าดหวั ง ว า ในเวที ครม.สัญจร นาจะเปนเวทีของการ อนุมัติโครงการตางๆเหลานี้ แตก็ ไมไดหมายถึงวาจะตองรอถึงการ ประชุม แตมาตรการตางๆจะทยอย ยื่นตามเครือขายและองคกร ที่มา รวมกัน ซึ่งมีอยู 3 ชองทาง คือ 1.ศอบต.ที่ทํางานควบคูกับ ภาคเอกชน ใน 5 จั ง หวั ด ชายแดน ใต ถือเปนเสนทาง หลั ก ที่ ท าง กกร.

ดร.ณพพงค ธีระวร

มุมคิด‘ดร.เอก’ประธาน‘กกร.จชต.’ โชวเอกภาพ-แสวงจุดรวมสงวนจุดตาง เคลือ่ นศก.5จังหวัดโตทวีคณ ู -รับAEC เพื่อความเปนเอกภาพ แตคาดวาในที่ประชุม อาจจะเนนไปในการแกไขความมาสงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต สวนการพัฒนาอีก 2 จังหวัด ยังคงตอง ขับเคลือ่ นกันตอไป ซึง่ ตองยอมรับวามีสว นใน ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบดวย ขอดีของการตัง้ “กกร.จชต.” ตอนนีค้ อื มี การหารือมา 9 ป และถึงจุดทีจ่ ะไดขอ สรุป กรณี ของ 3 จังหวัด เราตองเขาใจวาไดรบั ผลกระทบ โดยตรง และอีก 2 จังหวัดก็จะไดรบั ผลกระทบ ลดหลั่นลงมา มาตรการความเขมขนในการดู แลก็จะตางกัน แตอยางไรก็ตามตองใหครอบ คลุมทั้ง 5 จังหวัด หากมองในระดับภูมภิ าค ถือเปนโมเดล แรก ที่มีการรวมตัวกันภายใตการทํางานขาม องคกร แนนอนวา เวทีนอี้ สิ ระ สามารถนัง่ หารือ จนตกผลึกทางความคิด และเสนอภาครัฐ แต หากภาครัฐมองวา เรือ่ งของเศรษฐกิจตองมอง จากพื้นที่ขึ้นมา “นีค่ อื ความตองการของภาคเอกชน ทั้งหมดในพื้นที่ ที่รวมตัวกัน ซึ่งจะมีการ ยอมรับในระดับประเทศ การสะทอนออก มาเปนเสียงทีม่ นี าํ้ หนักพอสมควร ทัง้ นีก้ ม็ ี ความเปนเอกภาพมากเชนกัน” โดยเฉพาะความต อ งการในการขั บ เคลื่อนเศรษฐกิจของ 5 จังหวัด หากไดขอมูล

จชต.จะสงขอมูลผลักดันไปยังรัฐบาล สอง มีสภาอุตสาหกรรม หอการคาไทย สมาคม ธนาคารไทย และ สามการประชุมรวมภาครัฐและ เอกชน เพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจ(กรอ.) ซึ่งมี จังหวัดสงขลา เปนประธานกลุม สวนในการประชุม ครม.สัญจร เชื่อวา รัฐบาลมีขอมูลดังกลาวอยูแลว จากการเสนอ ผานทั้ง 3 องคกรวา เอกชนในพื้นที่ตองการ อะไรในดานของเศรษฐกิจ และการมาประชุม ของ ครม.จะตองอนุมตั วิ า สิง่ ไหนทําได และไม ได ซึ่งจะเปนความชัดเจนมากขึ้น หลังจากเดือนพฤศจิกายนจะเปนการ ขับเคลื่อนโครงการ และกําหนดระยะเวลา หากนานเกินไปจะทําใหปญ  หาใน 3 จังหวัดจะ ยืดเยื้อตอไป ไมไดบอกวา ทําเร็วจะตองจบ เร็ว แตจุดยืนของภาคเอกชนมองภาพวา การ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่จะทําให GPP ของทั้ง 5 จังหวัดทวีคณ ู นัน้ จะเปนตัวชวยในการลดแรง กดดันของการกอเหตุ แตหากปลอยใหโตตามปกติ เชน โตป ละ 5% จะไมมีผลตอการลดแรงกดดันในการ กอการราย เพราะฉะนั้นจําเปนตองสรางผลิต ภัณฑมวลรวมในทวีคูณ เพื่อใหประชาชนใน พื้นที่อยูดีกินดี มีรายได และไมคุมหากไปรวม กับขบวนการกอการราย “มาตรการ หรือยุทธศาสตรตางๆ

นอกจากการแกไขปญหาโครงสรางพื้น ฐานแลว ทุกอยางจะไปตอบโจทยการขับ เคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อตอเชื่อมการพัฒนา กับประเทศเพื่อนบานหลังจากเปด AEC ที่จะทําควบคูกัน” เพราะอยางนอยแลวทั้ง 5 จังหวัดก็มี พืน้ ทีต่ อ เชือ่ มกับเพือ่ นบาน และหากเราติดตอ ทางเศรษฐกิจกับประเทศมาเลเซีย สิงคโปร อิน โดนีเชีย ซึง่ บานเรามีสงิ่ ทีไ่ ดเปรียบคือ เรือ่ งของ ภาษา ทีส่ ามารถพูดบาฮาซา ทีส่ ามารถตอเชือ่ ม ไดระดับหนึ่งแลว นอกจากนี้ ดานเบตง หรือสะเดา ก็มพี อ คาจีนเขามาทําธุรกิจ ก็จะตองใชภาษาจีนที่ ไทยเราไดเปรียบ โดยสวนกลางอาจมองวา ภาษาอังกฤษนัน้ มีความสําคัญมาก แตภาษา ทองถิ่นก็สําคัญเชนกัน เพราะภาพของ AEC ใน 5 จังหวัดเดินดวยภาษาพื้นบาน เมื่ อ ประเทศเพื่ อ นบ า นมาคุ ย หารื อ เรื่องเศรษฐกิจ กับ กกร.จชต. ที่มีเอกภาพใน การขับเคลื่อนใน 5 จังหวัด ถือเปนสิ่งที่ดี หาก เทียบกับไปหารือ กับองคกรทีไ่ มมเี อกภาพ ซึง่ มีความตางกันมาก “กกร.จชต.โชวภาพความสามัคคี ความเป น นํ้ า หนึ่ ง ใจเดี ย วกั น ของภาค เอกชนในพื้นที่ อยางนอยก็ 3 องคกร ใน 5 จังหวัด วาเราคิดเห็นรวมกัน มีความเปน เอกภาพรวมกัน” ดร.ณพพงศ กลาวในทีส่ ดุ


4C ªÒÂᴹ㵌

Çѹ·Õè 18 - 24 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

‘รศ.ไพบูลย’แนะหลักมนุษยศาสตร แกไขปญหาความขัดแยงชายแดนใต มันโซ สาและ

รศ.ไพบูลย ดวงจันทร

‘รศ.ไพบูลย’แนะหลักมนุษยศาสตร แกไข ความขัดแยงปญหาชายแดนใต สรางความ สมดุลระหวางกลุมคในสังคม ทั้งสถาบัน การศึกษาอยาเนนแตวิทยาศาสตร ตองนํา มนุษยศาสตรควบคูก ารพัฒนาระบบคนและ ระบบองคกร เมื่ อ วั น ที่ 11 พ.ค.2556 ณ ตึ ก คณะ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย ทักษิณ ไดจัดงาน “ศิษยเกาสัมพันธ” ครั้งที่ 1 เปนการจัดงานรวมศิษยเกาคณะมนุษยศาสตร เปนครั้งแรก เพื่อใหพี่นองในคณะกลับมาเจอ และรวมพูดคุยกัน โดยมีการจัดเสวนา ที่นา สนใจ หัวขอ“การสรางและนําองคความรูดาน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพื่อลดความ ขัดแยง” “มนุษยศาสตร” เปนกลุมของสาขาวิชา ที่เกี่ยวกับการศึกษาสภาวะแหงมนุษยโดยสวน ใหญ ใ ช ก รรมวิ ธี เ ชิ ง วิ เ คราะห วิ จ ารณญาณ นายบวร ธี ร ฤทธิ์ เ ฉลิ ม ผู  อํ า นวยการ สํ า นั ก การศึ ก ษา เทศบาลเมื อ งสุ ไ หงโก-ลก อ.สุ ไ หงโก-ลก จ.นราธิ ว าส เป ด เผยว า ใน ป ก ารศึ ก ษา 2556 โรงเรี ย นในสั ง กั ด ได เ น น การเรี ย นการสอน 2 ภาษา โดยนํ า ร อ งการ สอนภาษาจี น กลาง ที่ โ รงเรี ย นเทศบาล 3 เริ่ ม ตั้ ง แต ร ะดั บ ชั้ น อนุ บ าล 1 โดยมี ค รู ที่ จ บ การศึกษาระดับปริญญาโท เอกภาษาจีน มา ทําการเรียนการสอน ทั้งการเขียน อาน สื่อสาร และการเล น เพื่ อ เรี ย นรู  ภ าษาจี น ขั้ น พื้ น ฐาน สวนในระดับประถมศึกษา จะเนนการเรียน ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร กอนที่จะตอยอดไป ในระดับที่สูงขึ้น นายบวร กล า วเพิ่ ม เติ ม ว า การเลื อ ก สอนภาษาจีนในโรงเรียน เปนนโยบายของนาง สุชาดา พันธนรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลก ที่มองเห็นโอกาสของการเพิ่มการเรียนรูให เด็กนักเรียน เพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาสู ประชาคมอาเซียนในป 2558 เนื่องจากภาษา จีนเปนภาษาที่มีการใชกันทั่วโลก ซึ่งรวมถึงใน ประเทศมาเลเซียดวย อย า งไรก็ ต าม จะมี ก ารเพิ่ ม เติ ม การ

หรือการคาดการณซึ่งแตกตางจากการเขาสู ปญหาดวยกรรมวิธีเชิงประจักษดวยธรรมชาติ, สังคมศาสตร โดยธรรมเนียมทัว่ ไปมนุษยศาสตร รวมถึ ง สาขาวิ ช าภาษาศาสตร โ บราณและ ภาษาศาสตรสมัยใหม วรรณคดี ประวัติศาสตร ปรัชญา ศาสนา ทัศนศิลป ศิลปะการแสดง และดนตรี บางครั้งมีการรวมเอาสาขาวิชาอื่นเพิ่ม เขาไปดวย ไดแก มนุษยวิทยาภูมิภาคศึกษา การสื่อสารและวัฒนธรรมศึกษา แมวาสาขา วิชาเหลานี้มักถูกจัดไวในสาขาสังคมศาสตร นักวิชาการที่อยูในสายของสาขาวิชานี้ บางครั้ง อาจเรียกตนเองวาเปน "นักมนุษยนิยม" อยางไร ก็ตามคําดังกลาวก็ไดใชเรียกนักปรัชญาสาขา มนุษยนิยมแตก็ยังไมเปนที่ยอมรับ รศ.ไพบูลย ดวงจันทร คณบดี คณะ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรคณบดี เผยวา การใช วิ ช าการศาสตร ท างมนุ ษ ย ศ าสตร ล ด

ความขั ด แย ง ป ญ หา ทั้ ง ตั ว เองและสั ง คม เพื่ อ ให เราคิดวาเราจะทําอยางไร เพื่ อ ใช ศ าสตร นี้ ใ ห เ ราอยู  ได ใ นสั ง คม โดยป จ จุ บั น นี้ ค นยั ง ขาดความสมดุ ล หรืออีกทั้งความไมสมดุล ระหว า งศาสตร อี ก ทั้ ง ระหวางความคิดเอง หรือ ระหวางศาสตรกันเอง คือ หลั ก ของมนุ ษ ยศาสตร และวิทยาศาสตร เพราะ วิทยาศาสตรสอนในเรื่อง การผลิต มุงหวังเรื่องของ ประโยชน เ ป น หลั ก แต ในทางมนุ ษ ย ศ าสตร มุ  ง ไปในทางจิ ต ใจ ความ เอื้ อ อาทร การอยู  ร  ว ม กัน ความออนนอม ออนไหว อีกทั้งมีความ เกี่ยวของกับระเบียบของสังคม ทั้งความเปน มา ประวัติศาสตร จิตวิทยาสังคม ทําใหขาด ความสมดุล เส น ทางในวิ ท ยาศาสตร มุ  ง ไปในทาง ผลผลิ ต ทํ า ให ลื ม คิ ด ทางสั ง คม และทาง มนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร ก็ มุ  ง ไปใน ทางจิ ต ใจจนเกิ น ไป จึ ง ทํ า ให เ กิ ด การพู ด คุ ย ระหว า ง2ศาสตร เ พื่ อ ให อ ยู  ร  ว มกั น ได ทาง มนุษยศาสตรอยูในโลกและสังคมเดียวก็ไมได วิทยาศาสตรเองก็ขาดสังคมศาสตรไมได จึงจะ ทําใหเกิดการสรางความสมดุล คนบางกลุ  ม บางพวกก็ ไ ด ม องไปทาง ผลผลิตเพียงอยางเดียว โดยลืมมองพืน้ ฐานทาง สังคม ลืมมองวัฒนธรรมทางสังคม จึงทําใหเกิด ความขัดแยงระหวางคนอีกกลุม ซึ่งทําใหคนอีก กลุม หนึง่ เองก็เขาไมถงึ เชนกันและไมรวู า อีกฝาย หนึ่งตองการอะไร ซึ่งกลุมสังคมก็อาจจะเขา

‘เมืองโก-ลก’รุกสอน3ภาษา

เตรียมตัวรับประชาคมอาเซียน

นายบวร ธีรฤทธิ์เฉลิม

เรียนการสอน 2 ภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ และ ภาษามลายูกลาง ในโรงเรียนเทศบาลดวยเชน กัน ซึ่งไดมีการกําหนดแผนการเรียนรูแยกเปน รายโรงเรียน ดังนี้ ภาษามลายูกลาง ที่โรงเรียน เทศบาล 1 ภาษาจีน ที่โรงเรียนเทศบาล 3 และ

ภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนเทศบาล 4 ขณะที่ใน ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ไดมีการสอนสาย สามัญควบคูไปกับการเรียนศาสนา ทั้งศาสนา พุทธ และอิสลาม ซึง่ จะเปนการเรียนสายสามัญ ใน 8 กลุมสาระวิชา และสายศาสนาอีก 8 กลุม สาระวิชา โดยจะไดรบั ใบประกาศนียบัตรรับรอง เมื่อจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ทั้ ง นี้ ผู  อํ า นวยการสํ า นั ก การศึ ก ษา ยื น ยั น การดํ า เนิ น การเรี ย นการสอนในรู ป แบบดังกลาวไมไดสงผลใหเด็กนักเรียนตอง เรียนหนักมากขึ้นจากเดิม เนื่องจากหลักสูตร ทางการศึ ก ษา ได จั ด ระบบการเรี ย นที่ บู ร ณ าการการเรี ย นรู  ใ นหลายรู ป แบบ ซึ่ ง มี ก าร ประเมินผลแลวพบวา เปนหลักสูตรที่เหมาะ สมที่เด็กสามารถเรียนได โดยไมอยูในภาวะ ตึงเครียด โดยนักเรียนจะไดเรียนรูหลักสูตรทาง วิชาการไปพรอมกับหลักสูตรดานการสงเสริม

ไมถึงในกลุมวิทยาศาสตร ทําใหมองแตตัวเอง ฝายเดียวเชนกัน ในกรณีของสามจังหวัดชายแดนใต ที่มี เหตุการณเกิดขึ้นอยางตอเนื่องนั้น ปญหาเหลา นี้ก็เกิดจากความขัดแยงและขาดในหลักของ มนุษยศาสตร เนื่องจากมองวาตนเองดีเลิศ ลืม มองไปวา “มนุษยที่แตกตางกันสามารถอยูรวม กันได” อยากใหมองไปถึงจิตใจของผูอื่น มอง ความเปนคนของผูอ นื่ มองเห็นความสําคัญของ พล.ท.ภราดร พัฒอนถาบุ ร ตอกัน ทุกคนและความเชื ่อ จึงจะต งใหเกีตยรติ ซึ่งปญหาจากสามจังหวัดเองเกิดจากตัวบุคคล ของความขัดแยง อีกทัง้ ความพอดีของคนทีข่ าด ไป จนเกิดความหลง ลืมความดี ความงาม ความ ชอบ ความถูกตอง จนทําใหเกิดความขัดแยงเกิด ขึ้นในสามจังหวัด แมแตคนทั้งภายนอกและภายในสาม จังหวัด บางทีหลงไปหรือลืมบางสิ่งบางอยาง อยางเชน สังคมของเราในปจจุบันนี้ที่กําลังหลง และจะหลงมากยิง่ ขึน้ เมือ่ เขาสู AEC คือ “สังคม ที่ใชเงินเปนศูนยกลาง” ทําใหเราหลงไปวาคนที่ มีเงินคือพระเจา ซึ่งคิดวาจะทําอยางไรก็ได อีก ทั้งเมื่อเราหลงจึงเกิดความลืมทั้งผิดถูกชั่วดี ลืม ดําลืมขาว จนแยกไมออก เพราะฉะนัน้ จึงเปนตัว สําคัญมาก ซึ่งพื้นที่สามจังหวัดเองและคนนอก สามจังหวัดเอง ซึ่ ง ทํ า ให เ ห็ น ว า ความสํ า คั ญ ของหลั ก มนุษยศาสตรนั้นมีความสําคัญกับชีวิตมนุษย ไมวาจะเปนทั้งการใชชีวิต การอยูรวมกันใน สั ง คม และอี ก ความสํ า คั ญ ของคนคื อ การ ศึกษา ซึ่งอยากจะใหสถาบันทางการศึกษานํา หลักมนุษยศาสตรมาปรับใช ทั้งระดับองคกร ใหญตั้งนายกรัฐมนตรี กระทรวงตางๆรวมไป ถึงองคกรมหาวิทยาลัยตางๆ ตองเห็นความ สําคัญของแตละศาสตรอยางสมดุล ปจจุบันนี้ ที่เห็นไดชัดคือจะมุงเนนแตวิทยาศาสตร เพราะ เขาเองต อ งใช ห ลั ก มนุ ษ ยศาสตร เ ข า ไปด ว ย แตปรากฏการณที่เกิดขึ้นจริงนั้น จะเห็นไดวา โรงเรียนประถม-มัธยมหลายแหง ไมวา โรงเรียน ไหนที่มุงเนนไปทางวิทยาศาสตร ถึงจะไดงบ ประมาณทีส่ มบูรณและบุคลากรทีค่ รบถวนเพียง พอ เพือ่ ใหเห็นจุดเดนและจุดขาย ทําใหเรามอง เห็นอีกมุมหนึ่งของการขาดแคลนครูสอนดาน สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรขาดแคลนลง จริยธรรม เพื่อใหเปนเด็กนักเรียนที่เกงและดี ซึ่งก็เปนที่พอใจของทุกฝาย นอกจากนี้ ในแตละโรงเรียนไดมีการจัด เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการ และ อุ ป กรณ ท างการศึ ก ษาสํ า หรั บ ประกอบการ เรียนการสอนของนักเรียนอยางเต็มที่ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพใหนกั เรียนในสังกัดไดรบั ความรูท งั้ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั อิ ยางเต็มที่ สวนดาน การกีฬา ในทุกโรงเรียนไดมกี ารจัดบุคลากรครูที่ มีความชํานาญเขามาทําการฝกสอนใหแกเด็ก นักเรียนเพือ่ มุง สูก ารเปนนักกีฬาอาชีพ ซึง่ ทีผ่ า น มา ก็สามารถสรางผลงานจนเปนที่ประจักษใน ระดับภาค และระดับประเทศ ทัง้ ทีมเซปกตะกรอ ของโรงเรียนเทศบาล 1 และทีมฟุตบอลชุดรวม ทีม ของโรงเรียนเทศบาลในสังกัดเทศบาลเมือง สุไหงโก-ลก “ขอใหผูปกครองมั่นใจวา มาตรฐานใน การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เมืองสุไหงโก-ลก จะสามารถสงเสริม และพัฒนา ทักษะทางการศึกษาใหแกบุตรหลานของชาว อ.สุไหงโก-ลก ใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพได” นายบวรกลาว


ªÒÂᴹ㵌 5C

Çѹ·Õè 18 - 24 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

เลขาธิ ก ารศู น ย อํ า นวยการบริ ห าร จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต มุ  ง ส ง เสริ ม ศักยภาพครูหัวใจแหงการศึกษา เพื่อยก ระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ใหได มาตรฐาน และพัฒนาเยาวชนพรอมกาว เขาสูประชาคมอาเซียน เมือ่ วันที่ 7 พ.ค.2556 เมือ่ เวลา 17.30 น. ที่ ห  อ งประชุ ม พิ ม มาดา โรงแรมปารค วิว อ.เมือง จ.ยะลา พ.ต.อ.ทวี สอดสอง เลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด ชายแดนภาคใต เปนประธานปดการฝก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร หลั ก สู ต รพั ฒ นาครู เพื่อเปน Teacher Tutor ใหแกนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3-6 โดยมี พล.ต.เสริมศักดิ์ แสนทวีสุข หัวหนาคณะทํางานบุคลากรครูและสถาน ศึ ก ษา กองอํ า นวยการรั ก ษาความมั่ น คง ภายในภาค 4 สวนหนา ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู อํานวยการสํานักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา เจาหนาที่ จากสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ การศึกษาที่ 12 จังหวัดยะลา ขาราชการ และ คณะครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต กวา 200 คน รวมใหการตอนรับ พ.ต.อ.ทวี สอดสอง เลขาธิการศูนย อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต กล า วว า นํ า อดี ต ที่ ผ  า นมาเปนบทเรียนที่ พ.ต.อ.ทวี สอดสอง สามารถเปลีย่ นแปลงปจจุบนั ดวยการศึกษา การทํ า งานเชิ ง บู ร ณาการของหน ว ยงาน ทุกภาคสวนทั้งในสวนของภาคการศึกษา กั น บู ร ณาการการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ พั ฒ นา มาตรฐานพรอมกาวเขาสูประชาคมอาเซียน พอแมคนที่สองของเด็กนักเรียนในการที่จะ ภาคเอกชน ภาคทองถิ่นที่ตางรวมดวยชวย ยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ใหได ซึ่งเปนไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลใน ใหโอกาส ใหความรู ใหการศึกษา สอนคน การเรงรัดพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัด ใหเปนคนดี และพรอมที่จะใหอภัย ครูเปน ชายแดนภาคใต ผู  ที่ จ ะร ว มสร า งอนาคตเพื่ อ เปลี่ ย นแปลง การพั ฒ นาที่ ดี ที่ สุ ด คื อ การพั ฒ นา พัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตที่จะนํา ทรัพยากรบุคคล และคนทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ในการ การการศึกษามาแกไขปญหาใหพนื้ ทีจ่ งั หวัด พัฒนาการศึกษาก็คือ ครู ครูเปรียบเสมือน ชายแดนภาคใตเกิดสันติภาพตอไป

เลขาธิการศอ.บต.มุงเสริมศักยภาพครู

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหเยาวชน

สพป.ยะลานําทีมปตตานี

ศึกษาดูงานทีร่ ฐั เกดะหมาเลเซีย เมื่ อ วั น ที่ 15 พ.ค.2556 นายโกมุ ท รุ ย อ อ น รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 พรอมดวยทีมประสานงานวิเทศสัมพันธ สพป.ยะลา เขต 3 ประกอบดวย นายฮัม ดัน ตามาซอ ครูโรงเรียนบานยะรม ลาม แปลภาษามลายู นายลุกมาน ดอเลาะ ลามแปลภาษาอังกฤษ น.ส.สุนันทา จรัส ปรีดาลาภ ลามแปลภาษาจีน นายนพ ดล หมะโสะ น.ส.รีซา ฮะดูแว น.ส.สุรไอ นี แวเตะ ผูประสานงาน และ น.ส.เกสรี ตอกอ ประชาสัมพันธ สพป.ยะลา เขต 3 นําคณะนายนพพร มากคงแกว ผูอํานวย การสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาปตตานี เขต 1 รองผูอ าํ นวยการ และ บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 70 ทาน มุงสูประเทศมาเลเซีย เพื่อศึกษาดูงาน สํานักงานการศึกษา อ.บาลิ่ง และ อ.ซิค รัฐเกดะห ประเทศมาเลเซีย เพือ่ ความรวม มือดานการศึกษาเปดประตูสูประชาคม อาเซียน โดยไดรับการตอนรับเปนอยาง ดีจาก Tim.Peg.Pelajaran Daerah En Fajhrurazi bin Abd Majid และ SAIFUL AZLAN BIN AZIMAT TEACHER (SK PULAI BALING) ผู  ป ระสานงานของ ประเทศมาเลเซีย ทีไ่ ดอาํ นวยความสะดวก ในทุกๆ ดาน ทําใหการศึกษาดูงานในครัง้ นี้ ลุลวงไปดวยนี้

หลังจากไดศึกษาดูงานสํานักงาน การศึกษา อ.บาลิง่ /ซิค ตามกลุม งานตางๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการศึกษาของ แตละกลุมแลว ยังไดฟงการบรรยายสรุป จากสํานักงานการศึกษา อ.บาลิง่ /ซิค ลาม แปลภาษาโดยฮัมดัน ตามาซอ ครูโรงเรียน บานยะรม และเยีย่ มชมวัฒนธรรมดัง้ เดิม การสาธิตของครูอับดุลการิม อะหมัด ครู Sekolah Model Khas Baling ทีไ่ ดรบั รางวัล การคิดคนนวัตกรรมกลองจุลทรรศน Imagine mitroscope ในการสอนวิทยาศาสตรให แกนกั เรียน ตลอดจนการนําเทีย่ วชมตลาด เมืองบาลิง่ จากคณะผูน าํ ผูบ ริหารโรงเรียน ของสํานักงานการศึกษาอําเภอ นายโกมุ ท รุ ย อ อ น กล า วว า ใน การเดิ น ทางไปศึ ก ษาดู ง านครั้ ง นี้ ทาง สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 3 ไดสรางความสัมพันธตาม กลยุทธของ สพป.ที่วา “การทูตแบบชาว บาน สมาน สามัคคี” เนนอัตลักษณรวม ของชาวจังหวัดชายแดนภาคใต และสวน หนึ่งของประเทศมาเลเซีย โดยการไดนํา ของฝากขาวหอมมะลิ ที่เปนของดีของ ประเทศไทย มอบใหแกผบู ริหารสํานักงาน การศึกษา อ.บาลิ่ง/ซิค และโรงเรียนเพื่อ เปนการสรางความสัมพันธใหแนบแนนที่ จะพัฒนาการศึกษาทั้ง 2 ประเทศตอไป

พบปะ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เวลา 11.00น. ที่โรงเรียนดารุสสาลาม ตําบล ตันหยงมัส อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พันตํารวจเอกทวี สอดสอง เลขาธิการ ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต พรอมดวยผูชวยศาสตราจารย ปยะ กิจถาวร รองเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต นาย ไพศาล พรหมยงค ประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายซาฟอี เจะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส นายฟครุดดีน บอตอ ผูรับใบอนุญาต/ผูจัดการโรงเรียนดารุสสาลาม นางนูรีฮัน เร็งมา ผูอํานวยการโรงเรียนดารุสสาลาม อาจารย อุสตาส อุสตาซะ เยี่ยมพบปะ นักเรียนโรงเรียนดารุสสาลาม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส และนักเรียนจํานวนกวา 1,000 คนรวมใหการตอนรับ


6C ÍԹ䫴 AEC.

อบจ.สงขลาติว‘ภาษา-ไอที’

Çѹ·Õè 18 - 24 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

พัฒนาพลเมืองพรอมรับAEC องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด สงขลา เน น ยุทธศาสตรประตูเมืองดานชายแดน เตรียม ความพรอมพลเมือง พัฒนาความรูดาน ภาษาอังกฤษ -เทคโนโลยี พรอมสู AEC

นายอุทิศ ชูชวย นายกองคการบริหาร สวนจังหวัดสงขลา เปดเผย “ ผูสื่อขาว ” ถึงการ เตรียมความพรอมของจังหวัดสงขลา เพื่อเขาสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC ) ในป 2558 วา สงขลาเปนเมืองหนาดาน เปนประตูเมืองของ อาเซียน มีความไดเปรียบในหลายๆ ดาน สิ่ง จําเปนที่ตองเรงใหความสําคัญ คือการเรียนรู ดานภาษา และการใชไอที ถา ดูตามแผนที่เราอยูใจกลาง ดานทิศ ใตเราติดกับมาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ดาน ทิศตะวันออก เรามีเวียดนาม กัมพูชา ดานทิศ เหนือ ลาว และมีพมา ฟลิปปนส รวมทั้งบรูไน แลว 10 ประเทศ ประชากร 600 ลานคน จะตอง อยูในกติกาที่เรียกวา บทบาทของอาเซียน ทั้งนี้ อาเซียนประกาศใหภาษาอังกฤษ เปนภาษากลางที่จะใชติดตอสื่อสาร ประการที่ สอง อาเซียนประกาศใหพลเมืองทั้ง 600 ลาน คน เปนของอาเซียน คํานวณวา ประเทศไทยมีประชากร 60 ลานคน ประมาณ 10% ของประชาคมอาเซียน เพราะฉะนัน้ การขับเคลือ่ น การพัฒนา การเตรียม ความพรอม 2 เรือ่ ง ผมไมแนใจวา องคกรใดขยับ บางในประเทศนี้ ไมแนใจวาใครจะเตรียมความ พรอมใหกับภาคพลเมืองไดซักเทาไหร “แตในสวนของ อบจ.สงขลา ชวงการ บริหารของผมในชวง 3 ปขึ้นไป ไดเตรียมความ พรอมในเรื่อง 2 เรื่องนี้อยางตอเนื่อง” เรื่องแรก การเตรียมความพรอม เรื่อง ภาษา เพราะอาเซียนประกาศใหภาษาอังกฤษ เปนภาษากลางที่จะสื่อสารกัน ผมไดสนับสนุน งบประมาณ เพื่อจัดจางครูตางประเทศสอนใน โรงเรียนรอบนอก ระดับมัธยมและระดับประถม ของอําเภอตางๆ ซึ่งตอนนี้มีทั้งหมด 8 โรงเรียน เปนโรงเรียนที่มีความพรอม ไมมีการเคี่ยวเข็ญ ตองมีความตั้งใจ และความพรอมใจของคณะ ผูบริหาร ของครู ผูปกครอง และเด็ก นายอุทิศ กลาววา ขณะนี้โรงเรียนทั้ง 8 โรง ที่มีการจางครูตางประเทศมาสอน กระจาย อยูหัวเมืองตามอําเภอตางๆ ตั้งแตโรงเรียน ระโนดวิทยา, โรงเรียนสทิงพระวิทยา, โรงเรียน มัธยมสิริวัณวลี, โรงเรียนนาหมอม, โรงเรียน นาทวีวทิ ยาคม, โรงเรียนสะเดาขรรคชยั , โรงเรียน วัดศรีวิเทศ สะเดา และนองใหมโรงเรียเทศบาล ทั้งหมดนี้เปนความตั้งใจของคณะผูบริหารและ ครูที่มาแจงความจํานง แลวเราก็ลงไปสํารวจ ความพรอม แคอยากที่จะมีเฉยๆ ไมได ตองมีความตัง้ ใจและความพยายาม ใน เรือ่ งทีอ่ ยากจะมีเหมือนกันหมด แตความตัง้ ใจที่ จะริเริม่ ในการทีจ่ ะตัง้ ตางกัน โดยจัดการทดสอบ ดวยขอสอบมาตรฐานใหมหาวิทยาลัยทักษิณ เปนผูส อบคัดเลือกเด็กเรียน ทัง้ 8 โรงเรียน ๆ ละ 4 คน รับทุนไปเรียนตอประเทศออสเตรเลีย ดวย งบประมาณของ อบจ. เมือ่ ชวงซัมเมอรทผี่ า นมา แตมขี อ แมวา ขอสอบจะเปนมาตรฐานกลาง ทัง้ 8 โรงเรียนตองใชขอสอบเดียวกัน โควตาของโรงเรียน แมวาเพียงโรงเรียน

อุทิศ ชูชวย ละ 4 คน แตเกณฑมาตรฐานไมถงึ ก็ไมได ถือวา ตองสละสิทธิ์ใหกับโรงเรียนอื่น ที่นอกจากแขง กันในโรงเรียนแลว เพื่อใหเกิดการแขงขันกันทั้ง 8 โรงเรียนดวย ก็ไดผล ในชวงซัมเมอรเด็กทีด่ อ ย โอกาส โรงเรียนรอบนอกไดมีโอกาสไปประเทศ ออสเตรเลีย เพื่อใหเขามีแรงบันดาลใจ “ผมทํามา 3 รุน เปนเวลา 3 ปติดตอ กัน นักเรียนจะมีแรงบันดาลใจ กลับมาแลว ใฝรู ใฝเรียนดานภาษา ทําใหประสบความ สําเร็จในการเรียน” ก็ เ ป น อี ก หนึ่ ง โครงการที่ อ ยู  ใ นระบบ โรงเรียน สวนนอกระบบดานภาษา ไดเปดคอรส สอน ใหกับผูประกอบการ พอคา แมคา อยาง เชน เชิญผูที่ขายของอยูตามฟุตบาท อาทิ ขาย เกาลัด ขายผลไมรถเข็น รุนหนึ่ง มาอบรมดาน ภาษา 30-60 ชั่วโมง จางครูมาสอนเพื่อที่จะ เตรียมความพรอม อยางไรก็ตาม นายอุทศิ มองวา สงขลาเปน จังหวัดที่โชคดีกวาจังหวัดอื่น เพราะถึงแมเรา ไมประกาศตัวเปนอาเซียน แตเราก็เปนประตูสู อาเซียนมานานแลว เราติดตอคาขายกับประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร ทางดานชายแดนทั้งหลาย ต อ น นี้ เ ร า มี ด  า น ป า ดั ง เ บ ซาร ด า นบ า นประกอบที่ นาทวี ถือวาเปนจังหวัดที่มี ดานชายแดนติดตอกับตาง ประเทศเยอะมากถึง 3 ดาน วันนีจ้ งึ เปนจังหวะและโอกาส ของจังหวัดสงขลา “ผมจึ ง ได ตั้ ง เป า หมายไว แ ละพยายามขั บ เคลื่อนเปาหมายนี้ สราง จุ ด หมายของการเป น ศูนยกลางของการพัฒนา ในทุกๆ ดาน ของ 8 จังหวัดภาคใตตอนลาง” ตั้งเปาหมายพัฒนาในทุกๆ เรื่อง เรา ตองมุงไปสูความเปนผูนําของ 8 จังหวัดภาคใต ประกอบดวย จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สตูล ยะลา นราธิวาส และปตตานี หลายคนบอกวา 3 จังหวัดชายแดน จะ พัฒนาอยางไร อีกไมนาน คงจะดีขึ้น 8 จังหวัด เราจะวางรูปของจังหวัดสงขลา ใหเปนศูนยกลาง ในการพัฒนา แนนอนที่สุดวา ภาคใตฝงอันดา มัน จังหวัดภูเก็ต เปนผูนําของการพัฒนา เปนที่ รูจ กั ของคนทัว่ โลก ปรากฏอยูใ นแผนทีโ่ ลก ทุกคน รูจ กั และเราจะทําอยางไรใหทกุ คนในโลกระบุ คํา วา “สงขลา” ในแผนทีโ่ ลกใหชดั เจน เหมือนภูเก็ต เพราะฉะนั้น การพัฒนาทุกเรื่องจําเปน

ตองตั้งเปาหมาย ตั้งธงไวใหชัดเจน ยกตัวอยาง ประเทศสหรัฐอเมริกา วันนี้เปนผูนําของโลกได เพราะเขามี ยุ ท ธศาสตร ใ นการพั ฒ นา แล ว สงขลาเราก็ตั้งเปาหมายวา เราจะเปนผูนําดาน การพัฒนาทุกๆ เรื่องของ 8 จังหวัดภาคใตตอน ลาง อเมริกาตัง้ เปาไว เพราะฉะนัน้ คนทีเ่ กง คนมี ความสามารถ ทัว่ โลก ถาเกงจริงอเมริกาเปดรับ ยินดีใหโอกาส นี่คือหลักการที่อเมริกาประสบ ความสําเร็จ คนอเมริกา หรือประเทศอเมริกาที่เกง ดานตางๆ เขารวบรวมเอาคนเกงทุกมุมโลกมา ไว ที่ เ ขา เช น กั น เราจะทํ า อย า งไรให จั ง หวั ด สงขลาเปนศูนยกลางการพัฒนา รวบรวม ให โอกาสคนเกง คนดี ไดมาพัฒนาจังหวัดสงขลามา ทํางาน มาขับเคลือ่ นทุกๆ ดาน เศรษฐกิจการเมือง สังคม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม “นี่คือยุทธศาสตร เปาหมาย หรือธง ในการพัฒนาจังหวัดสงขลา ที่สอดรับ สอด คลองการพัฒนาในระดับภูมิภาคอาเซียน ของเรา” เพราะฉะนัน้ การขับเคลือ่ นทุกโครงการที่ อบจ.สงขลา ไดคิดคนโครงการ ทําใหพี่นองชาว จังหวัดสงขลา เปาหมายเพื่อการพัฒนาที่เปน ศูนยกลาง โดยใชจงั หวัดสงขลาของเราเปนฐาน นานอุทศิ กลาวตอวา เรือ่ งทีส่ องทีจ่ ะเขา สูประชาคมอาเซียนคือ การเตรียมพลเมืองใหมี ความรูดานไอที การติดตอสื่อสาร ดวยโลกอิน เตอรเน็ต เพราะอาเซียนในอนาคต คน 600 ลาน คน จะตองเดินทาง ติดตอ สื่อสาร ไปมาหาสูกัน เราคงจะไมใชเงินตระกูลเดียวกัน แตโอกาสที่ เราจะใชบัตรประชาชนใบเดียวกัน ของคน 600 ลานคน 10 ประเทศ ในอนาคต นาจะเปนไปได ฉะนั้น การเตรียมความพรอมของพล เมือง เปนทั้งการเตรียมความพรอมเพื่อการ แขงขัน และการรวมมือ การเตรี ย มความพร อ มทั้ ง 2 เรื่ อ ง จํ า เ ป  น อ ย  า ง ยิ่ ง ที่ ผู  นํ า องค ก รทั้ ง หลาย จะต อ งขั บ เคลื่อน แนนอนที่สุด รัฐบาลคงมีภาระใน เรื่องอื่นๆ อีกมาก ไม สามารถที่จะเตรียม ความพรอมกอนการ เ ข  า สู  ป ร ะ ช า ค ม อาเซี ย นได อ ย า ง เป น รู ป ธรรม แต ตองสื่อผานองคกรตางๆ ไมวาจะเปนสวนราช การสวนกลางหรือสวนภูมิภาค จึงเปนที่มาของ โครงการพัฒนาขีดความสามารถดานทรัพยากร มนุษยของจังหวัดสงขลา ซึง่ กอนหนานี้ เปนโครงการทีจ่ าํ กัด เฉพาะ ในวงราชการครู จากนั้นผมไดมาเห็นโครงการ และพยายามที่จะปรับใหขยายรวมถึงองคกร หรือหนวย งานอื่นที่มีความสนใจ ไปจนถึงภาค ธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ใหกวางขึ้น “เราถื อ ว า การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา จังหวัดสงขลา ไมไดขับเคลื่อนดวยภาคราชการ ภาคเดียว เรามีภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาค ประชาชนรวมขับเคลือ่ น ทําใหเห็นวาวันนีจ้ งั หวัด สงขลา พัฒนามาจนถึงจุดนี้” นายอุทิศ กลาว

วัสดีคะคุณผูอาน “ภาคใตโฟกัส” ฉบับนี้ กลับมาเจอกันอีกครั้งในคอลัมน ผูญิ๊ง ผูหญิง ซึ่งผูเขียนไดเฟนหาผูหญิง สวย เกง และมีเคล็ดลับดีๆในการทํางาน ใหประสบความสําเร็จ พรอมทั้งเคล็ดไม ลับในการดูแลสุขภาพ มาใหคุณผูอาน ไดทาํ ความรูจ กั กันเปนประจํา ผูห ญิงเกง วันนี้ เธอเปนที่รูจักกันดีในฐานะผูดูแล โครงการและ นักขายคนเกงของโครงการ คอนโดมิเนียมชือ่ ดังในหาดใหญ นางลิน ดา เบ็ญจคาร หรือ พี่ลินดา ผูจัดการ เดอะแกรนด ไอบี คอนโดมิเนียม พี่ลินดา แนะนําตัวเองวา ตอนนี้ เปนผูจ ดั การดูแลโครงการคอนโดมิเนียม ที่หาดใหญ และที่จังหวัดปตตานี ดูแล ฝายขาย ดูแลลูกคา ตองทําหนาทีเ่ หมือน เจาของ ตอรองกับลูกคาได ใหสิทธิ์กับ ลูกคาได เพราะทางผูบริหารมอบสิทธิ์ ตรงนี้ใหดูแลเต็มที่ ตอนแรกที่ไดเขามา อยูท นี่ ี่ เราเปนลูกคาของโครงการมากอน โดยการซื้อโครงการไว 50 หอง แลวเรา ก็ขายหมดภายในเดือนเดียว ผูบริหารก็ เลยชวนมาทํางานทีโ่ ครงการใหม มาชวย ดูแลโครงการ เวลาเจอ ปญหาหรือวาอุปสรรค ยิ่งอยูฝายขายก็เจอปญหามาเยอะมาก เพราะการทําธุรกิจตอนนี้มีคูแขงเยอะ ตองใชกลยุทธการพูดคุยมากกวาปกติ ตองบอกเหตุผลกับลูกคาวาของเราดีตรง ไหน ซึ่งเวลาเจอปญหาตองแกเฉพาะ หนา คือ พี่จะพูดความจริง ใชหลักการ วาของเราดีตรงไหน ถาลูกคาซือ้ เก็งราคา คุณจะไดประโยชนอะไร เวลาลูกคามาซื้อเราจะถามกอน วาซื้อเพื่ออะไร เพื่ออยู หรือขายเก็งกําไร ถ า เรารู  เ หตุ ผ ล เราก็ ส ามารถตี โ จทย ออกมาไดเลย สวนหนึ่งพี่นับถือศาสนา อิสลาม หลักการศาสนาอิสลามของเรา เนนเลยตองซื่อสัตยและพูดความจริง กับลูกคา เราเอาศาสนาเขามา ในการ พูด การใชชีวิต ตัวเองเปนคนมุงมั่น ถาคิดจะทํา อะไรตองเอาจริงเอาจัง กับเปาหมายที่ เราตั้งอยู ถาทํางานก็ทุมเทเหมือนเรา เปนเจาของ ตองรักษาผลประโยชนทุก อยางใหดีที่สุด ทําอะไรตองทําใหดีที่สุด ยิง่ เวลากับลูกคาทีเ่ ราเจอทุกวัน ยิง่ ตองมี ความซือ่ สัตย มีอะไรก็บอกกันตรงๆ กอน ที่จะมายืนอยูจุดนี้ พี่ก็ผานงานมาเยอะ


¼ÙŒÞÔé§&¼ÙŒËÞÔ§

Çѹ·Õè 18 - 24 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

7C

‘ÅÔ¹´Ò’à´ÍÐá¡Ã¹´ äÍºÕ ¤Í¹â´ÁÔà¹ÕÂÁ

½˜¹ÍÐäáç¨Ð·íÒµÒÁ¤ÇÒÁ½˜¹ãËŒ¶Ö§·ÕèÊØ´

ลินดา เบ็ญจคาร ประสบการณทุกอยางมันก็หลอหลอมให เราแกรง เปนฐานทีด่ ใี หเราเดินไดมนั่ คงขึน้ เรื่องมุมของผูหญิงกับการทําธุรกิจ มองวาผูหญิงจะมีความละเอียด ความ รอบคอบมากกวาผูชาย แตในเรื่องการ ตั ด สิ น ใจยั ง ไงผู  ช ายจะมี ค วามเด็ ด ขาด มากกวา “คติประจําใจ ฝนอะไรก็จะทํา ตามความฝนใหถึงที่สุด ซึ่งพี่เปนคนที่ มีความฝนตลอด และก็ตองทําใหได” การดูแลตัวเองพยายามออกกําลัง กายชวงเชากอนไปทํางาน ดื่มนํ้าเยอะๆ ซึ่งก็พยายามดูขาวสาร การดูแลสุขภาพ ตางๆอยูตลอดเวลา ตอนนี้อายุก็เพิ่มขึ้น การเผาผลาญก็นอยลง เปนผูหญิงเราก็ รักสวยรักงาม กลัวอวน เราทํางานเยอะ ไมคอยมีเวลา การออกกําลังกาย ก็พยายามใหได สัก 3-4 วันตออาทิตย ตอนนี้ก็เนนอาหาร เสริมนิดหนอย และก็ทานจําพวกผัก ผล ไมมากๆ เพราะเราเจอลูกคาทุกวัน รูปราง หนาตา สุขภาพก็เปนสิ่งสําคัญที่ตองดูแล

การเป น ผู  ห ญิ ง ยุ ค ใหม เ รื่ อ งงาน บานก็เปนเรื่องสําคัญที่ปลอยไมได แต ความเก ง นอกบ า นก็ ต  อ งมี ด ว ยภาวะ เศรษฐกิจแบบนี้ คาใชจายก็สูง ตองสราง เนือ้ สรางตัวใหเร็ว คาครองชีพก็สงู ทัง้ งาน ในบาน และงานนอกบาน ตองทํา ตอง เกงควบคูกันไป แตตองรูจักแบงเวลา อยาเอาปญหาที่ทํางาน ปญหาภายนอก เขามาในบาน ในขณะเดียวกันปญหาใน บานก็อยาเอาออกมาขางนอก กลับบาน ตองทิ้งทุกอยางไวที่ทํางาน ที่บานคือที่ ของครอบครัว อยากเปนผูหญิงเกงตองมีความ อดทน เรื่องขยันทุกคนตองขยันอยูแลว แตถาเราไมอดทน ไมใฝรู ใฝหา มันก็ไป ไมถึงความฝน ชีวิตมันก็ไมประสบความ สําเร็จ สําหรับตัวพี่ความรูไมไดเกงมาก แตเราใฝหา และดิน้ รนศึกษาคนทีเ่ ราเห็น วาเขาเกง เขาทํายังไง แลวก็พยายามเดิน ไปตามนั้น ดูการตอสูของคนอื่น เวลาเรา ทอ มองคนที่ลําบากกวาเรา ทําใหเรามี แรงที่จะตอสูมากขึ้น


8C โฆษณา

วันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2556

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับ 793  
หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับ 793  

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส

Advertisement