Page 1

หนังสือพิมพขาวยอดเยี่ยม รางวัลสงเสริมจริยธรรมดีเดน

ซื้อ

www.facebook.com/paktaifocus www.twitter.com/songkhlatoday

ที่

จ.สุราษฎรฯ ถึง นราธิวาส

Í‹ÒÇä·Â www.songkhlatoday.com

ปที่ 16 ฉบับที่ 792 วันที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2556

A

ชัยวุฒิ บุญวิวฒ ั นาการ

ไพร พัฒโน

30 บาท

ยุทธพงศ มุณีสิทธิ์

‘อ.ชัยวุฒ’ิ ปลุกกระแสผานเฟซบุก รับลูก‘ไพร’ทวงคืนชื่อถนนไทรบุรี แทน‘กาญจนวนิช’-ผูว า ฯสัง่ ศึกษา

เดนในฉบับ

แผนจราจร‘เซ็ น ทรั ล ’ไม ผ า  น นครหาดใหญใหแก4ขอ-รองยุทธพงศตงิ เมินอบจ. ‘ยาง-ปาลม’ฉุดรายไดลด19.7% อีซูซุดแี มคซ์ร่นุ ใหม่หมด!แฟมิลเี� ดย์ ศก.โลกทําเกษตรกรอวม-โรงแรมบูม ทีอ� ีซูซุหาดใหญ่‘สนญ.’เสาร์ที1� 8พ.ค.

13A

‘อปท.สงขลา’ขานรับปปช.จังหวัด จี้โปรงใสสรรหา-หวั่นถูกแทรกแซง 23A

18A ชาวสวนขีดเสนยางไมตาํ่ 85บาท/กก.

ดันแผนลดตนทุน-เพิ่มผลผลิต 6B

พันธนิวัต ศรีไกรวิน

อับดุลยกอนี หมัดเจริญ

นายกฯเกาะแตวบีบนครสงขลา เปลีย่ นวิธคี ดั แยกขยะ-ยังไมสนโรงไฟฟา


โฆษณา

วันที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2556


วันที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2556

โฆษณา


โฆษณา

วันที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2556


º·¹íÒ

Çѹ·Õè 11 - 17 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

.นราธวิาส วตาเสือ ชื่อภาพ : แว นไอรบือแต อ.จะแนะ จ๒๕๕๖ สถานที่ : บา ๗.๓๘ น. ๑๙ เมษายน วัน-เวลา : ๑

สวนรวม-สวนรวม

“สังคม” หรือ “สังคมมนุษย” เปนสิ่งที่ใครหลายคน หลีกเลี่ยงสองคํานี้ไมได เพราะตั้งแตเราตื่นนอน เราก็จะกับ สังคมเล็กๆ ที่เรียกวา “สังคมครอบครัว” และเมื่อกาวเทา ออกจากบานเราก็จะเจออีกสังคมขนาดใหญ ที่เปนโลกให คนเราไดมีกิจกรรมปฏิสัมพันธระหวางกันหลายรูปแบบ เชน อาชีพ อายุ เพศ ศาสนา ฐานะ ที่อยูอาศัย ฯลฯ สังคมของมนุษยเกิดจากกลุมบุคคลที่มีความสนใจ รวมกันไมวาจะในดานใด มักจะมีวัฒนธรรมหรือประเพณี รวมถึงภาษา การที่มนุษยรวมกันเปนสังคมนั้น สามารถสรางและ พัฒนาสิ่งตางๆ ใหประสบความสําเร็จได ซึ่งอาจเปนไปไมได ถาตองทําสิ่งนัน้ โดยลําพัง จนทําใหเกิดการรวมกลุมกอนของ กลุมคน จนกลายเปนการหลอมรวมของกลุมคนในสังคมที่ เรียกวา “ประชาชน” จนทําใหเกิดพลังจากกลุมประชาชนที่ เรียกวา “สวนรวมของประชาชน” (People’s Participation) แนวคิดการสราง “สวนรวมของประชาชน” ไดเขามา มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาชนบท ตัง้ แตแผนพัฒนาเศรษฐ กิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 ที่มุงเนนคนเปนสําคัญมาก กวาการเติบโตทางเศรษฐกิจ ไดพยายามเปลี่ยนแปลงแนว ทางการพัฒนาจากระดับบนลงลาง มาเปนจากระดับลาง ขึ้นบน เมื่อการมี “ส ว นร ว มของประชาชน” เกิดการขับ เคลื่อนไปในทิศทางการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนา เราจะ สังเกตเห็นไดจากบานเมืองหรือทองถิน่ ของเราเอง ยกตัวอยาง เพื่ อ ให เ ห็ น สภาพการเคลื่ อ นไหวของการมี ส  ว นร ว มของ ประชาชนอยางจังหวัดสงขลาบานเรา ที่มีกิจกรรมของภาค ประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ราชการ ที่หันหนาเขา หากัน รวมกันชวยขับเคลือ่ นการพัฒนาหรือปญหาของจังหวัด ใหเปนเมืองที่มีแตความกาวหนาในดานตางๆ ไมวาจะเปน ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ไมวาจะเปนเรื่องของการแกไขปญหาจราจรถนนเสน กาญจนวนิช-ปุณณกัณฑ ที่ ณ ปจจุบันถนนเสนนี้ยังคงมี ปญหาวิกฤติจราจร อีกทั้งยังจะเกิดความเปน “เมืองใหม” ที่มีสิ่งปลูกสรางที่ทันสมัยนั่นคือ “หางเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ” รวมถึงการเปดประเด็น...ชื่อ “ถนนกาญจนวนิช” ให กับมาเปน “ไทรบุร”ี เพือ่ ยอนรอยรําลึกประวัตศิ าสตรของการ สรางเสนถนนในอดีต ถือวาเปนเรื่องประวัติศาสตรทองถิ่นที่ คนในจังหวัดตองสรางกระบวนการเรียนรูหรือความหวงแหน ทองถิ่นของตน อีกทัง้ กรณีทกี่ ระทบตอประชาชน คือ บอขยะเกาะแตว ทีย่ งั จะตองติดตามยังกับซีรยี่ เ กาหลีทยี่ งั ติดตามอยางตอเนือ่ ง หรือแมกระทั่งปญหาใหญของทองถิ่นจนลุกลามเปนปญหา ระดับประเทศคือ “การคอรรัปชั่น” องคกรใหม ที่กําลังจะมีการสรรหา “ป.ป.จ.” ก็เปนอีก หนึง่ กรณีทตี่ อ งการกระบวนการมีสว นรวมของประชาชน เพือ่ ใหคนที่เหมาะสม ไมใชวาบานนี้ เมืองนี้ใครคนหนึ่ง กลุมหนึ่ง จะกําหนดไดเสมอไป หลากหลายปญหา หลากหลายเหตุการณ ถามองในแง บวก จะทําใหเราพบเจอการพัฒนาพฤติกรรมของคนในสังคม ทีเ่ ริม่ ตืน่ ตัวกับสิง่ ทีค่ ดิ วา “ไมใช” หรือ “ไมถกู ตอง” มากขึน้ จน ทําใหเกิดความรูส กึ “ทนไมได” กับสิง่ ทีจ่ ะกระทบตอวิถคี นใน สังคม เพือ่ ฉายภาพ “แตกตางได แตไมแตกแยก” หรือ “นํา มา ซึ่งสวนรวมแดสวนรวม”

ทะเลาะกันทําไม?

ระหวางการเดินทางสืบคนตามรอยชน เผาโอรังอัสลีในพื้นที่ชายแดนใต ทํ า ให เ ราได รั บ รู  เ รื่ อ งราวอะไรดี ๆ มากมาย หนึ่งในนั้นก็คือ แมคนเหลานี้จะอยูตาง กลุม ตางพวก ตางพื้นที่ หรือแมกระทั่งในกลุม พวกเดียวกันเอง แตพวกเขากลับไมเคยทะเลาะจับอาวุธ มาประหัตประหารกันเลย หากไมพอใจกันก็จะหลีกหนีกันไป "เขาเปนของเขาอยางนั้น เราเปนของ เราอยางนี้" นีค่ อื คําอรรถาธิบายอยางเขาใจในความ เปน 'มนุษย' ของหนึ่งในโอรังอัสลีที่ขาพเจาได พบเจอ เมื่ อ เราหย อ นคํ า ถามว า ทํ า ไมถึ ง ไม ชอบการทะเลาะเบาะแวง ชกตอย หรือทําราย กันเลย เขาตอบวา "ก็ในเมื่อมันเจ็บ แลวจะไป ทะเลาะชกตอยทํารายกันทําไมละ" ใช !! 'มนุษย' จะทํารายกันทําไม? หมายเหตุ : 'โอรังอัสลี' แปลวา "คนพื้น เมืองดั้งเดิม" แตคนเมืองกลับเรียกเขาวา 'คน ปา' หรือ 'ซาไก' หากคําวา 'มนุษย' หมายถึง "ผูเจริญแลว" แลวคิดวาหากโอรังอัสลีรูวาคนที่ เรียกตัวเองวา "ผูเจริญแลว" ยังชกตอยทะเลาะ เบาะแวงทํารายกันอยูทุกเมื่อเชื่อวัน เหลาเขา จะเรียก 'มนุษย' วาอะไรดี? .........................................


6A สงขลา

วันที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2556

แผนจราจร‘เซ็นทรัล’ไม่ผา่ น

นครหาดใหญ่ให้แก้4ข้อ-รองยุทธพงศ์ตงิ เมินอบจ. “ผูว้ า่ ฯกฤษฎา-นายกฯไพร” ร่วมถกปัญหา จราจรสงขลาครั้งแรก นายช่างวิศวกร ทน.หาดใหญ่ย�ำแผนเซ็นทรัล เฟสติวัล พร้อมเสนอ 4 ข้อแก้ไข ด้าน “รองยุทธ พงศ์” ติงเมินบทบาทอบจ.พร้อมเผยแผน พัฒนาโครงข่ายถนนรองรับ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม สภาเทศบาล หาดใหญ่ ได้ มี ก ารประชุ ม เชิ ง วิ ช าการ เพื่ อ แก้ ป ั ญ หาจราจร ใน 2 ประเด็ น : ถนนกาญจนวนิ ช (บริ เ วณห้ า งสรรพ สินค้าเซ็นทรัล เฟสติวลั ทีก่ ำ� ลังก่อสร้าง) และ ถนนปุณณกัณฑ์ โดยมี นายกฤษฎา บุญราช ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน มี ดร. ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมประชุม โดยผู้แทนห้างเซ็นทรัลน�ำเสนอ การบริหารจัดการจราจรภายใน-ภายนอก และนักวิชาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกหน่วย งาน ร่วมแลกเปลี่ยน นายกฤษฎา กล่าวว่า การประชุมครัง้ นี้ เป็นการริเริ่มของเทศบาลนครหาดใหญ่ กับ ภาควิชาการและพี่น้องที่ได้รับผลกระทบ จากปั ญ หาการจราจรในเขตอ.หาดใหญ่ สื บ เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น มี ป ั ญ หาการคั บ คั่ ง ของจราจรอยู่แล้ว เนื่องด้วยการขยายตัว ของเมืองในช่วงปีนี้หรือในอนาคต จะขยาย มากขึ้น แต่เนื่องจากสภาพถนนที่เรามอง เห็นได้ด้วยสายตา ซึ่งไม่สามารถขยายตัว ได้ ทั น ความเจริ ญ ของเมื อ ง จึ ง ท�ำ ให้ เ ป็ น ปัญหากับระบบจราจร และยิง่ จะสร้างความ เดือดร้อนมากขึ้น กรณีดังกล่าว มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ (ม.อ.) จึงมีข้อเสนอแนะว่าจะต้อง

แก้ไขอย่างไร และขณะเดียวกันมีความกังวล ว่าห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่ก�ำลังจะเกิด ขึ้น มีระบบช่วยเหลือทางราชการ ทางสังคม อย่างไรบ้างของการแก้ปัญหาจราจร จึงได้ เชิญผู้แทนของห้างเซ็นทรัล เฟสติวัล ที่จะ ลงมาเปิดมาคุยกัน จากการที่ จั ง หวั ด ได้ คิ ด ไว้ เ บื้ อ งต้ น ในการแก้ ป ั ญ หาระยะกลางและระยะ ยาวที่ ไ ด้ ท� ำ เรื่ อ งขอไปแล้ ว นั้ น เราจะท� ำ ถนนเลี่ยงเมืองสาย 418 ปัตตานี เมื่อถึง อ.นาหม่อมจะอ้อมผ่านหมู่บ้านเขากลอย (บ้านเขากลอย หมู่ 8 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่) และออกเส้นทางคลองหิน (บ้านคลองหิน ม.12 ต.คลองหิน อ.รัตภูม)ิ เพือ่ เข้าสู่ ถ.ลพบุรี ราเมศวร์ ทีม่ เี ส้นทางอ้อมไปตัดเชือ่ มเส้นทาง สตูล-พัทลุง และสนามบินนานาชาติหาด ใหญ่ และอีกทางเลียบซ้ายทีม่ เี ส้นทางรถไฟ เพื่อออกสู่ถนนใหญ่ โดยเราขอใช้งบเงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ซึ่งได้บรรจุไปแล้ว เพื่อรอให้ ผ่านโดยคาดว่าในปี 2558 ทีไ่ ด้ในส่วนนี้ โดย เป็นระยะกลางและระยะยาวที่ทางจังหวัด ได้เสนอเตรียมความพร้อมกับการรองรับใน การขยายเมือง ดร.จ�ำรัส พิทกั ษ์ศฤงคาร ผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้านวิศวกรรมจราจรแลการวางแผนระบบ ขนส่ง บริษัท เอส ทูอาร์ คอนซัลติ้ง จ�ำกัด ซึ่งกลุ่มเซ็นทรัลจ้างเป็นที่ปรึกษาเรื่องระบบ จราจร กล่าวว่า ที่ตั้งของห้างเซ็นทรัล เฟส ติวัล อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของย่าน เมืองด้านบน โดยมีถนนกาญจนวนิชสาย หลัก และยังมีถนนรอบๆ ที่เป็นถนนขนาด ย่อย โดยปัจจุบัน ถ.กาญจนวนิช มีปัญหา จราจรค่อนข้างมาก เนือ่ งจากมีการหลีกเลีย่ ง เส้นทางของการอ้อมเมือง

ขั้นตอนของการศึกษานั้น เป็นการ ส� ำ รวจเส้ น ทางตามสภาพกายภาพ โดย ให้กลุ่มวิศวกรมาเก็บข้อมูลว่า ถนนแต่ละ เส้นเป็นอย่างไร ท�ำให้มองเห็นลักษณะทาง กายภาพคือ 1.ถนนกาญจนวนิช เป็นถนนสายหลัก ตามแนวเหนือ-ใต้ มี 6 ช่องจราจร (3 ช่อง จราจรต่อทิศทาง) มีเกาะกลางกั้นระหว่าง 2 ทิศทาง และมีทางเดินเท้าทั้ง 2 ฝั่ง 2.ถนนโชติวริ ยิ ะกูล เป็นถนนสายหลัก ตามแนวตะวันออก-ตะวันตก มี 2 ช่องจราจร (1 ช่องจราจรต่อทิศทาง) ไม่มเี กาะกัน้ มีทาง เดินเท้าทั้ง 2 ฝั่ง โดยช่องจราจรในแต่ละฝั่ง จะมีขนาดใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันใช้ช่องจราจร ในการออกรถข้างทางทั้ง 2 ฝั่ง “ที่เราลงมาที่นี่ เราเล็งเห็นว่าเราเป็น อาคารใหญ่ ปัญหาจราจรนัน้ เราพอทีจ่ ะเห็น อยู่บ้างแล้ว ซึ่งถ้าเรายังเพิ่มจ�ำนวนการเข้า ออกของรถไปอีก 20 เปอร์เซ็นต์ จะหนีไม่ พ้นที่เราจะถือวิสาสะ ท�ำการศึกษาปัญหา จราจรถนนรอบนอกโครงการ” ดร.จ�ำ รั ส กล่าว และว่า ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรง ที่เรา ตัง้ โครงการ ไม่วา่ จะเป็นแยกไฟแดงแรก จุด กลับรถ การท�ำวงเวียน สิ่งเหล่านี้เราต้องท�ำ และศึกษาอยู่แล้ว ท�ำให้ไม่ว่าจะเรื่องของ การรับรถหรือท�ำสถานที่รับรถให้มากที่สุด เพื่อลดปริมาณจราจรบริเวณข้างนอกไว้ได้ จึ ง ขอท� ำ การศึ ก ษาถนนรอบนอกเพื่ อ การ ปรึกษาหารือในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่ง เราถือว่าถนนกาญจนวนิชเป็นถนนเส้นหลัก และมีจุดตัดทางแยกมาก จึงขอศึกษาถนน เส้นรอบนอกเพิ่มเติม เพื่อขอความร่วมมือ จากทางวิชาการเพือ่ ศึกษาเส้นทางการแก้ไข

ปัญหาร่วมกัน ดร.ไพร พัฒโน กล่าวว่า ถนนเส้น กาญจนวนิช ซึง่ สมัยโบราณเรียกว่า “ถนนไทร บุรี” เป็นเส้นทางยาวจนถึงมาเลเซีย ซึ่งเป็น ถนนโบราณที่ท�ำให้เกิดชุมชนขึ้นมา โดย เป็นเส้นทางที่ยาวมาจากเมืองสงขลา ผ่าน หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏ ฯเมื่อเข้าเส้นทาง หาดใหญ่จึงไม่ทราบว่าเปลี่ยนเป็นชื่อกาญ จนวนิชตั้งแต่เมื่อไหร่นั้นไม่ทราบ ชุ ม ช น ใ ห ม ่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ม า ตั้ ง แ ต ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.)มีหมูบ่ า้ น บริเวณสามแยกคลองเรียนทีเ่ รียกกว่า “บ้าน ทุ่งรี”เดิมทีที่ดินใกล้บริเวณ ม.อ.จะเป็นที่ทิ้ง ขยะ ที่เรียกว่า “บ่อขยะ” ช่วงบริเวณประตู 108 ม.อ.เรียกว่า “บ่อขี้หนอน” ฉะนั้น ถนน เส้ น บริ เ วณดั ง กล่ า วจะมี ชุ ม ชนคนดั้ ง เดิ ม อยู่ บริเวณที่ห้างเซ็นทรัลใหม่คือที่ดินของ “เถ้าแก่เทียนจ่อ” แต่ถนนที่เกิดขึ้นที่เกิด ความเจริญ เพราะได้ก่อสร้างสถานีขนส่ง เจ้าของที่ดินได้พัฒนาที่ดินท�ำบ้านจัดสรร ซึ่ ง ในขณะที่ เ ซ็ น ทรั ล มาลง ชุ ม ชนทางฝั ่ ง ทิศตะวันตกของเซ็นทรัลคือ “ชุมชนทุ่งเสา” ประชาชนบริเวณนั้นได้อยู่มาเป็น 100 ปี เพราะฉะนั้นคงเป็นไปไม่ได้ที่จะท� ำ “เออ เบิร์นแพลนนิ่ง” หรือการวางผังเมืองแบบ ต่างประเทศ เพราะได้เกิดถนนและชุมชนที่ มีอยูน่ านแล้ว และถนนทีเ่ ซ็นทรัลได้ลงมาท�ำ โครงการก็เป็นถนนที่เจ้าของที่ดินได้อุทิศให้ ซึ่งเรื่องนี้จะให้เทศบาลเวนคืนที่คงท�ำไม่ได้ เราจึงต้องมองไปถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป และทางที่เข้ามากที่สุด คือทุ่งเสา 1 ที่เป็นถนนภายในของชาวบ้าน “อยากให้ คิ ด ถึ ง ความเป็ น อยู ่ ข อง ชุมชนที่เกิดขึ้น ท�ำให้เหมือนว่าบริเวณนั้น


วันที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2556 ก�ำลังจะเกิด เมืองใหม่ขึ้นมา” ดร.ไพร กล่าว นายเปมิช บุณยะเวศ ผู้ช่วยวิศวกร โยธา ฝ่ายวิศวกรรมจราจร เทศบาลนคร หาดใหญ่ กล่ าวเสริ ม ว่ า ตั้ งแต่เริ่มมีก าร ประชุมร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล เราเคยขอให้ ทางเซ็ น ทรั ล ท� ำ สั ญ ญาณจราจรใหม่ ใ ห้ เป็น “Adaptive Traffic Signal” เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ไม่ต้องกดปุ่ม แต่เพื่อให้น�ำเจ้า หน้าที่ที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด เพื่อไปกวดขันรถ ที่ไม่ให้จอดรถซ้อนคัน ให้มีความคล่องตัว มากขึ้น ซึ่งสัญญาณไฟ “Adaptive Traffic Signal” เป็ น สั ญ ญาณไฟที่ ไ ด้ ตั้ ง ล่ ว ง หน้ า เพื่ อ จะต้ อ งไปคอยนั บ จ� ำ นวนรถเพื่ อ ค�ำนวณ โดยสัญญาณไฟนี้ตู้คอนโทรลเลอร์ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวของมันเอง ซึ่งจะ มี ตั ว ค� ำ นวณรอบสั ญ ญาณไฟเขี ย วออก มา ท�ำให้เจ้าหน้าที่ประหยัดเวลา และลด จ�ำนวนคนไปได้มากพอสมควร จากการที่ได้สังเกตเมื่อช่วงอาทิตย์ที่ ประเทศมาเลเซียมีการเลือกตั้งนั้น จ�ำนวน นักท่องเที่ยวชาวมาเลย์แทบไม่เข้ามา ท�ำให้ ถนนหาดใหญ่โล่งทั้งเมือง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่อง ที่ดีอย่างหนึ่งส�ำหรับคนที่ใช้รถ เมื่อถนนโล่ง ทั้งเมืองท�ำให้เกิดการ “พรีไทม์” ที่มีการเซ็ท เวลาไว้ได้ล่วงหน้า แต่ไม่มีนักท่องเที่ยวชาว มาเลย์เข้ามา จะท�ำให้เห็นว่าเกิดไฟเขียวที่ ไร้ประโยชน์มากมาย โดยได้มีการปล่อยไฟ เขียวทิ้งไว้ 10 วินาที แต่ไม่มีรถวิ่งผ่าน อาจ จะเกิดขึน้ จากระบบสัญญาณไฟแบบโบราณ ที่ได้ตั้งเวลาไว้ล่วงหน้า ตนจึงได้บอกตั้งแต แต่ครั้งแรกที่ทางเซ็นทรัลได้เสนอแผนงาน เพื่อให้ช่วยท�ำสัญญาณไฟให้ใหม่ นายเปมิช กล่าวต่อว่า จากแผนงานที่ ทางเซ็นทรัลได้บอกถึงข้อมูลว่า ถนนกาญ จนวนิชมีถึง “6 ช่องจราจร” แต่ในความ เป็ น จริ ง นั้ น มั ก จะมี ร ถจอดสองข้ า งทาง ท�ำให้เหลือช่องจราจรที่ใช้ได้เพียง 4 ช่อง ในบางเวลา มี ก ารจอดรถซ้ อ นคั น ท� ำ ให้ เหลือ 2 ช่องจราจร เมื่อน�ำมาใส่โปรแกรม เพื่ อ วิ เ คราะห์ 6 ช่ อ งจราจร ท� ำ ให้ ตั ว เลขที่ออกมาต�่ำกว่าที่เป็นอยู่จริง ปัญหาของจราจรเส้นถนนกาญจน วนิช คือช่วงศุกร์-อาทิตย์ ที่ช่วงเปิดท�ำการ ของตลาดเปิดท้าย ซึ่งทางเซ็นทรัลได้เก็บ ข้อมูลวันจันทร์-อังคาร ท�ำให้ตวั เลขจะต�ำ่ กว่า จากความเป็นจริง อีกทัง้ ข้อมูลของเซ็นทรัลในแผนทีบ่ อก ว่า “บนถนนกาญจนวนิช บริเวณด้านหน้า

โครงการมีปริมาณจราจรค่อนข้างหนาแน่น ในช่วงเวลาเร่งด่วน ซึ่งอาจได้รับผลกระทบ จากแยกสั ญ ญาณใกล้ เ คี ย ง มี ลั ก ษณะ เป็ น แยกสั ญ ญาณไฟติ ด กั น หลายแยก ในระยะทางสั้นๆ” โดยข้อมูลนี้ เราควรที่จะ วิเคราะห์ไปให้ถึงเส้นทางคอหงส์ และไม่ได้ มีการบอกว่าจะเกิดปัญหาอะไรกับแยกทีอ่ ยู่ ใกล้ๆ กันบ้าง และจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร อีกทั้ง ในข้อมูลรายงานของเซ็นทรัล ไม่ได้บอกว่าจะต้องศึกษาเส้นทางอื่นๆ คือ ทุง่ เสา 1 ,2 ถ.ราษฎร์ดำ� ริ ถ.นิพทั ธ์ภกั ดี ถ.ศรี ภูวนารถซอย 10 และซอยข�ำอุทิศ เส้นทาง เหล่านี้ไม่ได้ศึกษาปริมาณจราจร ในโซนขนส่ง ถ.ทุง่ เสา 2 ทีห่ า่ งจากบ่อน ไก่ทา่ ยางแค่ 40 เมตร ซึง่ มีปญ ั หาในเรือ่ งรถไฟ กัน้ เพือ่ ระบายรถโซนขนส่งไม่ตดิ ไฟแดง จะท�ำ ให้รถคล่องขึ้นมาก และต้องวางทางลอด รถไฟ อีกทั้งการท�ำทางแยกสายเซ็นทรัล ซึ่ง จะขวางรถทางตรงต้องปาดเข้าทางแยก เพือ่ เข้าไปรอในพื้นที่ของเซ็นทรัล และเพิ่มรัศมี ความโค้ง จะต้องมีเกาะให้คนเดินเท้าหลบ ทาง อีกทั้งในเรื่องของสะพานลอยท�ำทาง ลาด เพื่อคนสูงอายุ และคนทุกคนสามารถ ขึ้นได้โดยง่าย “สิ่งที่ทางโครงการควรจะท�ำ เพื่อบรร เทาปัญหา คือ 1.ปาดช่องทางรอเลีย้ วทางเข้า ห้าง 2.สัญญาณไฟจราจรแบบ Adaptive + Detector วั ด คิ ว 3.ทางลอดทางรถไฟ 4.ทางลาดขึ้นสะพานลอย และ 5.วงเวียน เกาะกลาง (Fully Mountable Traffic Circle)” นายเปมิช กล่าว ด้าน พ.ต.อ.นเรศร์ อินทรพรหม รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา กล่าวว่า สัญญาณไฟที่มี อยู่ตอนนี้ทั้งหมด 7 จุด รวมแยกคลองหวะ ปัจจุบันนี้สัญญาณไฟแต่ละจุดไม่สัมพันธ์ กัน ทั้งขาเข้าและออก ซึ่งถ้ามีการติดไฟที่ ค่ายคอหงส์ จะให้ตดิ สัญญาณไฟแดงเพราะ เป็นเส้นทางยาว แต่ถา้ สัญญาณไฟเขียวนั้น ผ่าน ม.อ.จะต้องเขียวตั้งแต่ม.อ.ถึงคลอง เรียน โดยใช้มือถือประสานกัน ถ้าปล่อย ยาวก็ต้องปล่อยตลอดเส้นทางยาว ขาเข้า เองก็เช่นกัน ซึ่งถ้าเปิดไฟจะโล่งตั้งแต่ขนส่ง โดยข้างถนนมีสามเลนแต่ตอนี้หายไปข้าง ละเลน ตนก็ให้จับและล็อคล้อ แต่เนื่องจาก สัญญาณไฟไม่สมั พันธ์กนั โดยได้บอกถึงเจ้า หน้าทีไ่ ม่ตอ้ งใช้สญ ั ญาณอัตโนมัตเิ ปลีย่ นใช้ แบบสัญญาณมือ สภาพจราจรขณะนี้ไหลลื่นกว่าของ

เก่า ซึ่งขาเข้าจากคลองเรียนไปม.อ. วิ่งตรง ไปทางโลตัส ซึ่งไม่เข้าทางซอยแยก ตอนนี้ เราปิดและจับ ไม่เช่นนัน้ แล้วจราจรจะติดขัด และหน้าโรง แรมหรรษา เจบี และโรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า ตอนนี้ปล่อยให้โล่งหมด “ผมคิดว่าต่อไปจะเกิดปัญหาจราจร ติดขัดอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นเส้นทุ่งลุง บ้านพรุอาจจะถึงห้าแยกน�้ำกระจาย ช่วง เปิดห้าง ขณะเดียวกัน หากคิดแต่เรื่องรถ เลี้ยวเข้าห้าง แต่ไม่นึกถึงคนที่เดินเท้าที่จะ เข้าห้าง ซึ่งภายในเซ็นทรัลที่มีหลายจุดนั้น คิดว่าตรวจไม่ทัน สิ่งที่ตามมาการตรวจตรา นั้นต้องมีความละเอียด ป้องกันคาร์บอมบ์ที่ เกิดขึ้น” พ.ต.อ.นเรศว์ กล่าว และว่า

สงขลา 7A การประชุมหารือครั้งต่อไป ในวันที่ 17 พ.ค.เพื่อให้ทางท้องถิ่นด�ำเนินการแก้ ปัญหาการจราจร เป็นเรื่องที่ส�ำคัญของท้อง ถิ่นและบ้านเมือง เพื่อจะก�ำหนดการหารือ แก้ไขปัญหา เพือ่ ก�ำหนดหัวข้อของการแก้ไข ดังกล่าวคือ 1.ปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจุบัน/จุดต่ างๆ , 2.ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต/จุดต่างๆ , 3.มาตรการแก้ ไ ขกั บ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น แล้ ว , 4.ผู้ที่ต้องรับผิดชอบการแก้ไขหรือมาตรการ และ 5.ก�ำหนดระยะเวลา/งบประมาณ/การ ตอบแทนสังคม โดยการก�ำหนดหัวข้อจะ เป็นการหาจุดของการหารือในการแก้ไข และ ตั้งคณะท�ำงานจัดการ

ติง“เซ็นทรัล”เมินอบจ. “รองยุทธพงศ์”แจงโครงข่ายถนนรองรับ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนี้ นาย ยุทธพงศ์ มุณสี ทิ ธิ์ รองนายก องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สงขลา กล่าวว่า เนื่องจากว่า ตนเองบ้านอยู่ใกล้บริเวณนั้น จึ ง มี ผ ลกระทบตามไปด้ ว ย จากการดูผลการศึกษานั้น ถ้า ทางเซ็นทรัลท�ำเพื่อประโยชน์ แก่ผู้ใช้บริการ มีเส้นทางเข้า ออกแก่ผู้ใช้บริการ สอดคล้อง กับการแก้ไขปัญหาบน ถ.กาญ จนวนิ ช ท� ำ ให้ ผ ลการศึ ก ษา ของเซ็นทรัลนั้นเน้นเพียงเรื่อง ของผู้ที่เข้ามาใช้บริการในห้าง แต่ ค นหลายหมื่ น คนรอบๆ ชุมชนทุ่งเสา ซึ่งมีผลกระทบ แน่นอน และถ.ราษฎร์ด�ำรินั้น เมื่อมาจากทางไดอาน่า เลี้ยว ่ ี่ปุ่นหรืออีกเส้นทาง ขวาเข้าอูญ จาก ถ.30 เมตร เข้าเส้นทาง ตรงสี่ แ ยกไดอาน่ า ก็ เ ข้ า ตรงอู ่ ญี่ ปุ ่ น เช่ น เดียวกัน แต่ไม่ได้มกี ารจัดการแผนจราจร ซึง่ ถือว่าเส้นทางนี้ เป็นถนนสายหลัก “เชือ่ ว่าคนชุมชนคลองเรียนและตลาด โก้งโค้ง จะไม่ใช้เส้นทาง ถ.กาญจนวานิช มอง ดูแล้วว่าถนนสายนี้แคบและคนจะใช้เยอะ มาก” นายยุทธพงศ์ กล่าว และว่า อบจ.สงขลา มีถนนที่ส�ำคัญที่เชื่อม กับเส้นทางจราจร ซึ่งถ้าโครงการนี้เกิดขึ้น จะมีถนนทีร่ องรับกับอบจ.ทางด้านทิศตะวัน ออก แต่แผนของเซ็นทรัลไม่ได้พดู ถึงทางทิศ ตะวันออก โ ด ย ถ น น ที่ เ ป ็ น โ ค ร ง ข ่ า ย คื อ 1.ถ.ปุ ณ ณกั ณ ฑ์ ตั้ ง แต่ ป ากทางเข้ า ไป 100-200 เมตร จะเป็ น เส้ น ทางของ เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยกิโลเมตรที่ 0 ของเราจะเริ่มที่ซ.3 ปุณณกัณฑ์ เส้นทาง ยาวไปจนถึ ง วั ด เขากลอย ประมาณ 10 กิโลเมตร ในแผนของ อบจ.มีโครงการท�ำ ถนน 4 เลน ตอนนี้ถ.ปุณณกัณฑ์ กว้างถึงโรงฆ่า สัตว์ เป็นการรองรับการระบายจราจรเส้นทาง นี้ และอีกทั้งรองรับกับเส้นทางที่ทางผู้ว่าฯ สงขลาได้กล่าวไว้ อีกทั้งถนนสายบ่อนไก่-

ยุทธพงศ์ มุณีสิทธิ์ ท่ายาง เส้นทางปักธง-ควนจง “แผนที่ทางเซ็นทรัลได้ท�ำมา ทางอบ จ.ไม่เคยได้ร่วมประชุมร่วมเลย หรือแม้แต่ การส่งหนังสือเขาเองไม่เคยส่งมา” อาจจะมองว่ า โดยเชิ ง พื้ น ที่ เ ส้ น นั้ น จะเป็นของทางเทศบาลเมืองคอหงส์ และ เทศบาลนครหาดใหญ่ แต่โดยหลักแล้วเชื่อ ว่าเทศบาลบ้านพรุ ก็มีความเกี่ยวข้อง ใน ฐานะเส้นทางทีช่ นกันทีส่ แี่ ยกคลองหวะ และ จะต้องมองว่าเส้นทางหลักทีใ่ หญ่คอื เส้นทาง ไหนบ้าง และยังมีถนนอีกเส้นหนึง่ ทีส่ ามารถ ทะลุออกบ้านเขากลอยได้ คือเส้นทางสาย ถนนหน้าวัดเขาล้อม สามารถออกที่พรุเตาะ ต.ทุง่ ใหญ่ และเส้นถนนกาญจนวนิช ออกเส้น ทางโรงเรียนหาดใหญ่พทิ ยาคม และน�ำ้ น้อย “อยากให้เซ็นทรัลได้กลับไปวางแผน ในเรื่องนี้ว่า จะต้องระบายจราจรอย่างไร เพราะในแผนนี้ นั้ น เมื่ อ มี ก ารท� ำ แผนในที่ ประชุม ผมจะต้องน�ำเรื่องนี้สู่คณะผู้บริหาร อบจ.สงขลาว่าจะท�ำอย่างไรต่อไป จึงคิดว่า มีเส้นทางโครงข่ ายที่น่ า สนใจเพื่อให้ท าง เซ็นทรัลได้บริหารการจัดการปัญหาจราจร” นายยุทธพงศ์ กล่าว


8A Í‹ÒÇä·Â

Çѹ·Õè 11 - 17 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

ผอ.ตลาดยางสุราษฎรฯเดิมพันเกาอี้ ฟนธงมิถนุ าฯราคาพุง ทะลุกโิ ลละ85บาท

“ผอ.สกย.สุ ร าษฎร ฯ ”เดิ ม พั น ตํ า แหน ง บอกมิถุนาฯหากราคายางไมถึง 85 บาท ใหยายไดเลย เผยสัญญาณบวกราคา ตลาดล ว งหน า โตเกี ย วปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น เชนเดียวกับที่ตลาดกลางฯ สุราษฎรฯ

หนวยงานราชการ-อปท.นครศรีฯ รวมใจประหยัดใชพลังงาน 10 % พลังงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เผยหนวย งานราชการ-องคกรปกครองสวนทองถิ่น ร ว มใจประหยั ด พลั ง งงานไดตามเปา 10 เปอรเซ็นต จัดประชุมทบทวนเดินหนารณรงค นายอุทยั ภูรพ ิ งศธร พลังงานจังหวัด นครศรีธรรมราช เปดเผย “ผูส อื่ ขาว” ถึงการ ดําเนินมาตรการการประหยัดพลังงานใน หนวยราชการของจังหวัดนครศรีธรรมราช วา การดําเนินงานประหยัดพลังงาน ซึ่ง ทางกระทรวงพลังงานไดมีการกําหนดให ก.พ.ร.เปนตัวชี้วัดตามมาตรการประหยัด พลังงาน และทุกจังหวัดจะมีการดําเนิน การตามลั ก ษณะแบบนี้ ทางจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชเองก็ มี 174 แห ง ที่ ต  อ ง ดําเนินการ เริม่ ดําเนินการตัง้ แต 1 ตุลาคม 2555 ซึง่ เปนเดือนงบประมาณตนป 2556 และเมือ่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ทีผ่ า นมาไดมกี าร ทบทวน ชี้แจง และทําความเขาใจ ในการ ปฎิบัติงานของหนวยงานตางๆ ที่ไดดําเนิน การตามนโยบายแลว แตอาจจะมีปญ  หาความไมเขาใจ หรือ มีขอสงสัย ในเชิงปฏิบัติ ก็ไดมีการสัมมนา ชี้ แ จงแล ว ภายในวั น นั้ น เพื่ อ ดํ า เนิ น การ เปนการนํารอง ใหทุกหนวยงานเห็นความ สําคัญการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และสรางความเขาใจในการดําเนินการตาม มาตรการตางๆอยางจิงจัง หนวยงานทีเ่ ขาสัมมนา จะมี 2 หนวย งานใหญๆ คือ หนวยงานราชการ 174 หนวย งาน ทัง้ นีเ้ ขารวมสัมมนาเกิน 80 เปอรเซ็นต เกินไปประมาณ 130 หนวยงาน และในสวน ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ภายในจังหวัด

ปรับตัวสูงขึน้ 0.18 ดัน ราคาทะลุ 82.77 บาท นายพนั ส แพชนะ ผู  อํ า นวยการสํ า นั ก งานตลาด กลางยางพาราสุราษฎรธานี (สกย.สุราษฎรฯ) เปดเผย “ผู สื่อขาว” วา ในประเทศไทย มี ก ารนํ า ยางพารามาใช เป น จํ า นวนมาก ตาม เศรษฐกิ จ และ นโยบายของ รัฐบาล เชน ใช ใ นการปู พื้ น ทํ า ถนน ซึ่ ง แนวโน ม ก า ร ป รั บ ตั ว ขึ้ น ของ ราคายาง

จะแตกตางกับราคาสินคาอื่น ที่สําคัญจะ ขึ้นอยูกับตลาดหุนและจะมีการซื้อขายกัน ลวงหนาเปนป เพราะฉะนั้นเหตุผลของการ ขึ้นราคายางบางครั้งไมไดขึ้นจากความเปน จริงเสมอไป สมมติวาถาขายยางพาราได 5 ลาน กิโลกรัม เกษตรกรก็จะไดกําไร ประมาณ 5 แสนบาท ซึ่งขณะนี้ราคายางที่ขึ้นจริง แตยัง ไมเปนที่นาพอใจ “เกษตรกรก็เชนเดียวกัน ยังไมมีการ ออกมาเรียกรองอะไร เพราะชวงนีไ้ มมยี าง ยัง ไมถึงฤดูกรีด จะเริ่มถึงฤดูกรีดปลายเดือน พฤษภาคมถึ ง เดื อ นมิ ถุ น ายน” นายพนั ส กลาว และวา ตนได ป รึ ก ษากั บ คณะของท า น รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสห กรณฯ ถึงปญหาภาพรวมของเกษตรกร กลัว วาชาวเกษตรกรที่ทําสวนยางพาราจะปด ถนน เรียกรองใหแกไขราคายาง “นี่คือเหตุผลของวงการยาง ที่บาง กรณีก็นอกเหนือความคาดหมาย แตผมกา รันตีวาเดือนมิถุนายน ถาราคายางขึ้นไมถึง 85 บาท ยายผมไดเลยครับ ในการทํางาน ตรงนี้ ทางจิตวิทยาก็มีสวนสําคัญ ถาเราอยู ในวงการยาง เราจะรูว า ยางจะมีราคาเพิม่ ขึน้ หรือลดลง” นายพนัสกลาว

เงินกีบ่ าทภายในเดือนนัน้ ๆ จะไดผลสรุปวา แตละหนวยงานใชพลังงานไฟฟาเกินหรือไม ในแตละเดือน นอกจากนีถ้ า ผลออกมาวา หนวยงานใดใชเกิน คะแนนก็จะลดไปตาม สัดสวนตัวเลขทีป่ รากฎ ถามีการดําเนินการ ตามลักษณะแบบนีแ้ ลว

“ทุกคนทําไดตามมาตรการที่แจงขาง ตน ไมวา จะเปนการรณรงคในหนวยงาน การ ลดการใชพลังงานตางๆ ทัง้ พลังงานไฟฟาและ นํา้ มันเชือ้ เพลิง คาดวา จะลดการใชพลังงาน ไดอยางนอยถึง 10 เปอรเซ็นต แนนอนครับ” นายอุทยั กลาว

‘วัดพระธาตุ’เมืองนครฯจัดใหญ7วัน

งาน‘วิสาขบูชา’พรอมเดิน-วิง่ สมาธิ

อุทัย ภูริพงศธร นครศรีธรรมราช 185 หนวยงาน ทีไ่ ดรบั แจง ใหเขารวมการสัมมนาในครัง้ นีด้ ว ย แตยงั ไมมี ตัวชีว้ ดั ใน ก.พ.ร.ในปนี้ เขารวมเพือ่ รับทราบ ขอมูลถือเปนการเตรียมการลวงหนาเทานัน้ หลังจากสัมมนาทางพลังงานจังหวัด จะมีการติดตามผลจากหนวยงานตางๆ โดย รับทราบรายงานขอมูลผานเวปไซต ที่ทาง กระทรวงพลังงานเปดเปนเวปไซต ใหหนวย งานตางๆกรอกขอมูล เพือ่ ใหสมาชิกรายงาน ผลการดําเนินการตามมาตรการตางๆ ไม วาจะเปนขอมูลการใชพลังงาน ขอมูลของ หนวยงานแตละหนวยงาน วามีพื้นที่รับผิด ชอบเทาไหร โปรแกรมจะสามารถคํานวณได วา มีคา มาตรฐานการใชพลังงานไฟฟา หรือ พลังงานนํา้ มัน เปนจํานวนมากหรือนอย และเปน

นายวิโรจน จิวะรังสรรค ผูวาราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราช เปดเผยถึงการจัด งานเทศกาลวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของ โลก ประจําป 2556 ระหวางวันที่ 18-24 พฤษภาคมนี้ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมื อ ง จ.นครศรี ธ รรมราชว า กิ จ กรรม ตลอดสัปดาหงานเผยแผพระพุทธศาสนา มีกิจกรรมหลัก 18 กิจกรรม ประกอบดวย การรณรงค ก ารแต ง กายด ว ยชุ ด สี ข าว หรือชุดปฏิบัติธรรมสีขาวและลด ละ เลิก อบายมุขทุกชนิด การประดับธงทิว โคม ประทีปตามอาคารบานเรือน รานคา สถาน ที่ราชการทั่วทั้งจังหวัด การเขาวัดปฏิบัติ ธรรม การสนทนานานาสาระเกี่ ย วกั บ พระพุทธศาสนา กิจกรรมเวียนเทียน เรียน รู สูจิตอาสา บูชาพระบรมธาตุ และจั ก นิ ท รรศการร อ งรอยแรก ของพระพุธศาสนาบนแผนดินสุวรรณภูมิ โดยมี ก ารฉายภาพยนต แ อนิ เ มชั่ น เรื่ อ ง พุ ท ธศาสดา การแสดงแสงสี บู ช าพระ ธาตุ การปฏิบัติธรรมกรรมฐานถวายเปน พุทธบูชา พิธีเจริญพระพุทธมนต ประชุม สัมมนา พระบรมธาตุสูมรดกโลก เทศน 3 ธรรมาสน เรือ่ ง “ปฐมสังคายนา” พิธสี มโภช ผาพระบฏพระราชทานพิธีถวายผาพระบฏ พระราชทาน

วิโรจน

จิวะรังสรรค

รวมถึงการทอดผาผามหากุศลพุทธ ชยันตีและทอดผาปาตนกลามเหสักข-สักข สยามมินทร พิธีบูชาเวียนเทียน พิธีเจริญ จิตตภาวนา พิธีทําบุญตักบาตรและปลูก ตนไมพระราชทาน(ตนกลามเหสักข-สักข สยาม มินทร ) และกิจกรรมการ เดิน-วิ่ง สมาธิวิสาขะพุทธบูชา “จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเขา รวมกิจกรรมตางๆ เพื่อนําหลักพุทธธรรม เปนแนวทางสรางความสามัคคีของคนใน ชาติ และเพื่อถวายเปนพุทธบูชา สืบทอด ประเพณีวิสาข บูชาใหยั่งยืนตลอดไป” ผู วาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กลาว


วันที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2556

โฆษณา 9A


10A ÍÊѧËÒÏ-Âҹ¹µ

Çѹ·Õè 11 - 17 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

‘แกรนด ไอบี’โอนทีด่ นิ 150ลาน คอนโด7ชัน้ ขายเกินครึง่ -ตึกใหญเหลือ30% โอนที่ดินมูลคา 150 ลานบาทแลว “เดอะ แกรนด ไอบี” คอนโดมิเนียมหรู บนถนน กาญจนวณิชย ใกลสี่แยกคลองหวะ ตึก 7 ชั้น ขายแลวกวา 50% สวนตึก 27 ชั้น เหลือเพียง 30% “ลินดา เบ็ญจคาร” เผย กลยุ ท ธ ป ระชาสั ม พั น ธ ก ระตุ  น ตลาด สมํ่าเสมอ

ลินดา

เบ็ญจคาร

งง

‘เอสวี ออโตไทร’ลุยตลาดหาดใหญ ไตรมาสแรกตลาดยานยนตซบเซาสงยอดขายลด

จากเมืองสงขลา สูหาดใหญ 13 ป ผูนํา วงการแมกซ ยางรถยนต และบริการ ศูนยลอฯ “เอสวี ออโตไทร” ยึดหลัก ขายไมแพง แขงกับตัวเอง ไมเนนทํา โปรโมชัน่ หวัน่ กระทบรานขนาดเล็ก “ธ เนตร กรอบเพ็ชร” บอกมุงพัฒนาองค กร พรอมการบริการทีด่ ี ยังไมคดิ ขยาย สาขาเพิ่ม

นายธเนตร กรอบเพ็ชร กรรมการ ผูจัดการ บจก.เอสวี ออโตไทร กลาววา จุด เริ่มตนของ “เอสวี ออโตไทร” มาจากความ ตองการทําธุรกิจสวนตัว และเปนคนชืน่ ชอบ รถ อยากทําธุรกิจที่เกี่ยวของกับรถ จึงเปด ธุรกิจ “เอสวี ออโตไทร” ใหบริการจําหนาย ลอแม็กซ ยาง โชคอัพ บริการตั้งศูนยลอดวย เครือ่ ง Hunter ฟลม กรองแสงรถยนต ชุดแตง

นางลินดา เบ็ญจคาร ผูจ ดั การ เดอะ แกรนด ไอบี คอนโดมีเนียม กลาวถึงความ คื บ หน า ในการดํ า เนิ น งานของเดอะแก รนด ไอบี ตั้งอยูบนเนื้อที่ 10 ไร ติดถนน กาญจนวณิ ช ย ใกล สี่ แ ยกคลองหวะ อ. หาดใหญ จ.สงขลา มูลคาโครงการกวา 1,500 ลานบาทวา โครงการมีทั้งหมด 5 ตึก ซึ่งตึก แรกเปนคอนโด 27 ชัน้ ดานหลังจะเปนคอนโด ตึกละ 7 ชั้น 4 ตึก ขณะนี้ตึก 7 ชั้น ยอด ขายเกิ น 50% แล ว ส ว นตึ ก 27 ชั้ น เหลืออีกประมาณ 30% ลาสุด เดอะแกรนด ไอบี ไดโอนทีด่ นิ เรียบรอยแลวมูลคา 150 ลานบาท ขณะนีอ้ ยู ในชวงปรับหนาดิน เดือน มิถนุ ายนจะตอกเสา เข็ม เตรียมกอสรางตึก 27 ชัน้ “เชื่อวาหลังจากตอกเสาเข็มแลว จะทําใหยอดขายมากขึน้ เพราะลูกคาจะ มัน่ ใจวาโครงการกอสรางไดจริง” นางลิน ดา กลาวและวา กลุมลูกคาอันดับหนึ่งของ เดอะแก

รนด ไอบี เปนนักธุรกิจจาก 3 จังหวัด บาง คนก็มาทําธุรกิจที่นี่ บางคนก็ซื้อไวใหลูก ทีม่ าเรียนในหาดใหญ มีทงั้ ชาวไทยพุทธและ มุสลิม และยังมีกลุมลูกคานักธุรกิจตางชาติ ที่มาลงทุนทําธุรกิจในหาดใหญ สวนในพื้นที่จังหวัดสงขลา มีลูกคา รอบนอกมาซื้อกันเยอะ เชน นักธุรกิจและ ชาวสวนแถวทุงลุง บานพรุ และสะเดา “ลู ก ค า ที่ ม าซื้ อ ที่ นี่ ส ว นใหญ เ ลื อ ก เพราะชอบทําเลที่ตั้ง เดินทางสะดวก ใกล สนามบิน จุดจราจรดีกวาที่อื่น ความแออัด ในเมือง ทําใหลูกคาตองการหาที่อยูอาศัย ดานนอก เรามีขอไดเปรียบตรงนี้” นางลินดา กลาวดวยวา ปจจุบนั ตลาด คอนโดมีเนียมแขงกันมากเรื่องทําเล และ การสรางความเชื่อมั่นใหแกลูกคา “ขณะนีม้ กี ระแสเรือ่ งคอนโดบางแหง ไม ผ  า นอนุ ญ าตก อ สร า งทํ า ให ลู ก ค า เกิ ด ความไมเชื่อมั่นในคอนโด” กรณีทเี่ กิดขึน้ ทําใหผปู ระกอบการตอง สรางความเชื่อมั่นใหแกลูกคา ตองเรงสราง กระแสใหลกู คาเขามาทําใหลกู คาเกิดความ มั่นใจวา ของเราสรางจริง เสร็จจริง ตองกอ สรางใหไดตามที่ตกลงไวในสัญญา โดย เฉพาะโครงการที่ทําหลายเฟส หากทําเฟส แรกใหดีแลว ก็จะทําใหโครงการมีเครดิต ความนาเชื่อถือ โดยชวง 2-3 ปที่ผานมา ตลาดคอน

สเกิรต รอบคัน อุปกรณประดับยนต ภาพและ เสียงในรถยนต อุปกรณลอ็ คเบรก ล็อคคลัตซ โดยเปดใหบริการมาทัง้ หมด 13 ปแลว เดิมรานตัง้ อยูใ นเมืองสงขลา เปดใหบริการที่ สงขลาได 7 ป ตอมาก็ยา ยมาเปดทีห่ าดใหญ บนถนนนิพทั ธสงเคราะห 1 (เยือ้ งบิก๊ ซี) เนือ่ ง จากมองวา ตลาดสงขลาเล็ก เปนเมืองที่คน ตองวิ่งเขาไปหา ตางจากหาดใหญที่ตลาด เปดกวางกวา กลุมลูกคามีมากกวา อีกทั้งหาดใหญก็เปนเมืองผานไปที่ อื่นๆ อีกหลายที่ “เรายายมาลุยตลาด หาดใหญได 6 ปแลว รวมที่ เปดใหบริการ 13 ปที่ ผานมา ลูกคาใหการ ตอบรับดี” นายธเนตร กลาว และวา มี ส ะ ดุ ด บ า ง เป น บาง ช ว ง แต เ มื่ อ เจอปญหา เราก็จะรีบหา ทางแกไขโดย ธเนตร กรอบเพ็ชร เร็วที่สุด โดยลูกคามีหลายกลุม ทั้งคนในพื้น รานตางก็มีจุดขายของตัวเอง ที่ และลูกคาตางจังหวัดก็มีมาก “เราไมเคยคิดแขงขันกับใคร คิด ในภาคใต มี ค นทํ า ธุ ร กิ จ แบบนี้ ร าย ใหญ หลายเจา เชน ที่ภูเก็ต และที่อื่นๆ อีก เพียงแตวา ทําอยางไรใหดที สี่ ดุ เทานัน้ หาก หลายที่ ในหาดใหญก็มีหลายแหง ซึ่งแตละ มัวแตคิดจะแขงกับคนอื่น ก็คงไมมีเวลา


Çѹ·Õè 11 - 17 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556 โดมี เ นี ย มที่ ห าดใหญ เ ริ่ ม ขยายตั ว สู ง มาก แตถามองยอนกลับไปเปรียบเทียบกันแลว คิดวาตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปบาง เชน ราคาที่ดินปรับตัวสูงขึ้น ลูกคามีความรูเรื่อง คอนโดมีเนียมมากขึ้น ผูประกอบการมีมาก ขึ้น สงใหลูกคามีตัวเลือกมากขึ้น ความแอ อัดของเมือง ทําใหลูกคามองทํารอบนอก มากกวาในเมือง จากสถานการณในปจจุบันที่คอนโด มีเนียมที่หาดใหญแขงขันกันสูง นางลินดา กลาววา ไดปรับกลยุทธการตลาด โดยเนน การทํากลยุทธการตลาดโดยใชการประชาสัมพันธเปนหลัก เพราะวาการทําตลาดที่ได ผลที่ สุ ด ตอนนี้ คื อ การใช สื่ อ ให ต รงถึ ง

คิดปรับปรุงงานของตัวเอง ตองคิดวาทํา อยางไรใหธุรกิจเราพัฒนาไปในทิศทางที่ดี บริการลูกคาใหดีที่สุด ที่ผานมาสิ่งไหนเปน ปญหา หรืออุปสรรค ก็ตองหาทางแกไขให ดีขึ้นเมื่อเกิดการแขงขันทุกครั้งในตลาดจะ ทําใหตลาดเสีย ราคาเสีย ไมมอี ะไรดีขนึ้ มา” นายธเนตร ยังกลาววา การทําธุรกิจ นี้มีปญหาและอุปสรรคบาง เชน ลูกคามี หลายประเภท เราจะใหบริการลูกคาทุกคน ทุ ก ประเภท ในลั ก ษณะที่ เ ขาพึ ง พอใจ ทั้ ง หมดอาจจะเป น ไปได ย าก แต จ ะทํ า อยางไรใหเกิดปญหานอยที่สุดเทานั้นพอ ปจจุบันเจอปญหาเล็กๆ นอยๆ ไม มาก แกไขได เราจะพูดคุย ประชุมกันตอน เชาทุกวันวา ฝายไหนมีปญหาอะไรบาง ตอนนีม้ พี นักงานประมาณ 60 คน ใช หลักบริหารดวยความเปนกันเอง ใหความ ใสใจ มีสวัสดีการหลายอยางใหพนักงาน คิดเสมอวาทําอยางไรใหพนักงานอยูก บั เรา ไดนานที่สุด เราจะดูไปจนถึงครอบครัววา เขามีภาระหนาทีค่ า ใชจา ยทีต่ อ งรับผิดชอบ ในครอบครัวอะไรบาง เขามีความจําเปน อะไรบาง สิ่งไหนชวยเหลือไดก็ชวย “เรามีสาขาเดียว และยังไมคดิ ทีจ่ ะ ขยายสาขา เพราะอยากดูแลที่นี่ใหดี ที่ สุ ด ในอนาคตก็ จ ะพยายามพั ฒ นา องคกรใหดีขึ้นไปเรื่อยๆ “ นายธเนตร กลาวดวยวา หากพูดถึง โอกาสทางการตลาด ชองทางการเติบโต

ของธุ ร กิ จ เรามั น ก็ อิ ง กั บ ยอดขายรถใน แตละเดือนของคายรถตางๆ ปที่ผานมา นโยบายรถคันแรกของรัฐบาล ทําใหรถขาย ดีมาก ยอดขายพุง สูง ก็สง ผลใหธรุ กิจเราโต ตามไปดวย ยอดขายดีมาก แตสําหรับปนี้ ไมมีนโยบายรถคันแรก ยอดขายรถแตละ คายลดลง ทําใหยอดขายของเราลดลงดวย “กลุมลูกคารถยนตปที่ผานมา ผม มองวาเปนลูกคาหลอก ซื้อเพราะอยากได สิทธิส์ ว นลดหนึง่ แสนบาท แตปน เี้ ปนลูกคา จริง ซื้อเพราะมีความตองการใชรถจริงๆ ทําใหยอดขายรถลดลงไป” จากสถานการณ ดั ง กล า ว นายธ เนตร บอกวา ในปนี้ยังไมไดตั้งเปายอด ขาย เพราะไมรูว  า สถานการณ ท างการ ตลาดของยานยนตจะเปนอยางไรตอไป ผานไตรมาสแรกมาแลว ตองยอมรับวาย อดขายไมดีเทาไหร ก็ตองรอดูกันตอไปวา ตลาดยานยนตจะเปนอยางไรตอ “ปนี้จึงไมตั้งเปาอะไรมาก หาก ขายได เ ท า กั บ ป ที่ ผ  า นมาก็ ถื อ ว า เก ง แลว” นายธเนตร กล า วถึ ง หลั ก การทํ า ตลาดวา ไมเนนจัดโปรโมชั่น เพราะสินคา ของเราขายราคาไมแพงอยูแลว และมอง วาการจัดโปรโมชั่นอาจทําใหกระทบกับ รานอื่นตองเดือดรอนตามไปดวย “เราไมอยากใหใครมองวาเปน รานใหญแลวไปรังแกรานเล็ก”

นายธนวัตน พูนศิลป นายกสมาคม อสังหาริมทรัพยจังหวัดสงขลา เปดเผย ว า สมาคมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย จั ง หวั ด สงขลารวมกับโรงเรียนธุรกิจอสังหา ริม ทรัพยไทย (TREBS) จะจัดอบรมหลัก สู ต รนั ก พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย สู  มื อ อาชีพ ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ โดยนํ า หลั ก สู ต รมาจาก กรุ ง เทพฯเพื่ อ พั ฒ นาผู  ประกอบการอสั ง หา ริ ม ทรั พ ย ใ นจั ง หวั ด สงขลา อํานวยความ ส ะ ด ว ก ใ ห  ผู  ประกอบการได ความรู ไดใกล ชิ ด กั บ นั ก พั ฒ น า อ สั ง หาฯ ที่มีความรู ความสามารถ สูง “ค า ใช จายไมแพง และจะเป น การยก ร ะ ดั บ ผู  ป ร ะ ก อ บ การที่ทําบานขายอยู ในจังหวัดสงขลาใหเปนมืออาชีพ ยิ่ ง ขึ้ น ” นายธนวั ต น กล า ว และว า

ÍÊѧËÒÏ-Âҹ¹µ กลุ  ม เป า หมาย โดยเฉพาะการติ ด ป า ย ประชาสัมพันธตามจุดตาง ๆ “ลูกคาของเราที่ทราบขาวจากปาย โฆษณาแลวตามมาที่สํานักงานขายเยอะ มาก และเราก็จัดโปรโมชั่นพิเศษกระตุน ยอดขายอยูเ สมอเพือ่ สรางกระแสของคอน โดใหคึกคักอยูตลอด” นางลินดา กลาวใน ที่สุด อนึง่ “เดอะ แกรนดไอบี” ดําเนินงาน โดยบจก. ดีอารเอส กรุป เจาของเดียวกับ โครงการ “ไอบี เพลส” บริเวณทุง รี ใกลม.อ. ซึ่งขณะนี้กอสรางตัวอาคารเสร็จแลว เฟส 1 ใหลูกคาเขาพักไดในเดือนมิ.ย.นี้ สวน เฟส 2 และ 3 คาดวาจะแลวส.ค.-ก.ย.นี้

ธนวัตน พูนศิลป

สมาคมอสังหาฯดึงวิทยากรชือ่ กอง อบรม-พัฒนาผูประกอบการสงขลา ผูเ ขาฟงจะไดพบกับการบรรยาย ของวิทยากร ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู อํานวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาฯ ใน หัวขอ “สถานการณอสังหาฯในภาคใต และโดยเฉพาะหาดใหญ ประเภท ราคา อสังหาฯที่เปนที่ตองการของตลาดใน หาดใหญ” การบรรยายของ อาจารยอิสระ บุ ญ ยั ง นายกสมาคมธุ ร กิ จ บ า น จัดสรร หัวขอ “การบริหารการเงินโครง การ ประสบการณการประกอบธุรกิจ พัฒนาที่ดินและขอควรระวัง” การบรร ยายของ คุณวรางคณา อัครสถาพร Marketing Vice President บริษัท

แสนสิ ริ จํ า กั ด (มหาชน) หั ว ข อ “เทคนิคการขาย การตลาด การวางแผน การขายโครงการอสังหาริมทรัพยการ ออกแบบสื่อโฆษณาถึงกลุมเปาหมาย การเก็ บ ข อ มู ล การขายของพนั ก งาน ขาย การเก็บขอมูลลูกคาที่มาเยี่ยมชม โครงการ” นายธนวัตน ยังกลาววา เราเก็บ คาใชจา ยในอัตราถูก ปกติจดั ทีก่ รุงเทพ หลักสูตรเดียวกัน วิทยากรชุดเดียวกัน เก็บคาเขาอบรมคนละ 12,000-13,000 บาท แตจดั ทีห่ าดใหญ ทางสมาคม เก็บ เพียงคนละ 6,000-7,500 บาท โดยรับ สมัครผูเขาอบรมไมเกิน 50 คน


12A ¸ØáԨ-¡ÒõÅÒ´

Çѹ·Õè 11 - 17 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

ธกส.มอบทุน‘ฮัจญ-อุมเราะห’

ดันจชต.ตนแบบการเงินระบบอิสลาม วันชัย พฤทธพจน กองทุนธนาคารอิสลาม ธนาคารเพื่อการ เกษตรและสหกรณการเกษตร จัดแคมเปญ ใหญ คืนกําไรลูกคาภายใตโครงการ “มห กรรมสงตอความดี เงินฝากรักษาทรัพย กอง ทุนธนาคารอิสลาม ธกส.” จับสลากรางวัลไป “ฮัจย- อุมเราะห” ฟรี ปแรก 51 ทุน พรอมดัน 5 จังหวัดชายแดนใต ตนแบบการเงินระบบ อิสลาม นายวั น ชั ย พฤทธ พ จน พนั ก งาน วิ เ คราะห สิ น เชื่ อ 8 กลุ  ม งานสิ น เชื่ อ อิ ส ลาม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) เปดเผยถึงการจัดงาน “มหกรรมสงตอ ความดี เงินฝากรักษาทรัพย กองทุนธนาคาร อิสลามธกส.”วันที่ี18พฤษภาคมนี้ณศูนยประชุม เทศบาลนครหาดใหญ (หอนาฬกา) อ.หาดใหญ จ.สงขลา วา เปนการมอบสิทธิใหกับลูกคาที่ฝากเงิน เงินฝากรักษาทรัพย ของกองทุนอิสลาม ธกส. ซึ่งลูกคาที่ฝากมาตั้งแตยุคแรกๆ ไมเคยไดรับ ผลตอบแทนอะไรเลย ทางธนาคารก็ตองการ ที่จะตอบแทนสิ่งเหลานี้โดยนําเงินที่ไดจากผล กําไรในธุรกิจของธนาคารในระบบอิสลาม มาตัง้ เปนรางวัลกองทุนใหกับผูไปประกอบพิธีฮัจญ และอุมเราะห โดยเปดใหบริการเงินฝากรักษาทรัพย ผู ฝากมีโอกาสไดรับรางวัลเปนคาเดินทางไปประ กอบพิธฮี จั ญ มูลคา 180,000 บาท หรือคาเดินทาง ไปประกอบพิธอี มุ เราะห มูลคา 60,000 บาท ฝาก เงินในบัญชีทกุ 2,000 บาท รับ 1 สิทธิ์ เพือ่ สงเสริม ใหพี่นองไปทําฮัจญและอุมเราะห ในงานนี้ก็ครบกําหนดที่เราจะจับรางวัล ครั้งแรก โดยมีผูที่จะไดสิทธิในครั้งนี้ประมาณ สองแสนกวาราย ทางธนาคารเลือกสถานที่ จัดงานที่ภาคใตคือ ที่หอประชุมเทศบาลนคร หาดใหญ จ.สงขลา ในวันเสารที่ 18 พฤษภาคม 2556 ตั้งแตเวลา 08.00 – 15.00 น. โดยใน

งานนอกจากการจับรางวัลมอบทุนไปฮัจย 16 ทุน มอบทุนอุมเราะห 35 ทุน แลวยังมีกิจกรรม อยางอื่นดวย โดยกิ จ กรรมบนเวที ได รั บ ความอนุ เคราะหจากทางทีวีมุสลิม ไดจัด “อัลนาเชร” ชุด ใหญ มามอบความสุขแกคนที่มารวมงาน “ขณะนี้ไดรับเสียงตอบรับที่ดีจากพี่นอง มุสลิมใน 8 จังหวัดภาคใต เขามารวมงาน ซึง่ เปน จังหวัดที่มีพี่นองมุสลิมอาศัยอยูหนาแนนอยู แลว” นายวันชัย กลาว และวา นอกจากกิจกรรมตรงนีแ้ ลว ยังมีการเชิญ วิทยากรจากทีวีมุสลิม 3 ชองดัง ซึ่งทุกทานให เกียรติพี่นองมุสลิมและแฟนคลับในภาคใต มา บรรยายพิเศษ และในงานมีกจิ กรรมสงเสริมผลิต ภัณฑฮาลาล มีการแสดงสินคาใหคนที่มารวม งาน และคนทัว่ ไปมาซือ้ ของได โดยเฉพาะสินคา โอทอปจากพี่นองมุสลิมใน 5 จังหวัดชายแดน ภาคใต สําหรับเงินฝากทีเ่ ปนกลุม มุสลิม นายวัน ชัย กลาววา วันนีเ้ ราตองยอมรับความเปนจริงวา นอกจากธกส.เอง ที่ใหความสําคัญกับพี่นอง มุสลิมแลว มีกลุม เครือขายทีเ่ ปนสถาบันการเงิน อิสลาม เชน สหกรณอสิ ลาม กลุม การเงินอิสลาม ถือวาเปนพันธมิตรกับกองทุนอิสลามของ ธกส. สิ่งเหลานี้ก็ไดชวยกันใหความรูพี่นองมุสลิมใน การใชระบบการเงินอิสลามอยางถูกตอง “กองทุนอิสลาม ธกส.เอง เราถือวา เปนตนแบบ หรือแมแบบในการทํากิจกรรม เหลานี้” เพราะเราเริ่มจากการระดมเงินฝาก เริ่ม จากศูนย การระดมเงินฝากตรงนี้ก็มาจากพี่ นองมุสลิมเปนสวนใหญ ซึ่งมีพี่นองมุสลิมมาใช บริการทัง้ เงินฝากและสินเชือ่ รอยละ 99 % ธกส. เองก็ใหความสําคัญกับเรื่องนี้ ถือวาเปนภาพ ลักษณของธนาคารที่จะสงเสริมใหกับพี่นอง มุสลิมทัง้ ประเทศ ตรงนีเ้ ราสามารถใหบริการใน ระบบเงินฝากในระบบอิสลามทั่วประเทศ ทุก

สาขา ทุกอําเภอที่ ธกส.มีสาขาอยู ในเรื่องของสินเชื่อ เราก็ใหบริการเฉพาะ ในพื้นที่ที่มีพี่นองมุสลิมอยูหนาแนน เชน ใน 8 จังหวัดภาคใต ทีใ่ หบริการตรงนีอ้ ยู โดยสินเชือ่ ก็ สามารถใชบริการได เราใหสินเชื่อในลักษณะที่ เรียกวา “มุฏอรอบะฮ” เปนเงินฝากเพื่อการ ลงทุนทั่วไป ซึ่งเปนธนาคารเพียงแหงเดียวที่ ทําแบบนี้ เปนเรื่องของหลักการทางศาสนา ซึ่ง ธกส.เองในทางกฎหมาย สามารถเอือ้ ประโยชน ใหวิธีการเหลานี้ได “เพราะ ธกส.ก็อยูก บั พีน่ อ งเกษตรกร ชาวนา ชาวไรอยูแ ลว บางทีกท็ าํ ซือ้ ขายสินคา ไดโดยไมตอ งไปแกกฏหมายอะไรเลย นีค่ อื ขอดี “ สวนเงินฝาก ตอนนี้เราใชเปน 2 ประเภท คือเงินฝากรักษาทรัพย เพือ่ ความปลอดภัย ทาง ธนาคารก็ใหสิทธิในการไปทําฮัจยอยูแลว สวน เงินฝากอีกประเภทหนึ่งคือ เงินฝากเพื่อการลง ทุนทั่วไป ซึ่งตอนนี้ผลตอบแทนเรามีกําไรมา ตลอด สามารถแบงปนผลตอบแทนใหกบั ผูฝ าก โดยเฉลี่ยประมาณ 3% ตอป อยากประชาสัมพันธถึงพี่นองมุสลิมวา ใน ธกส. ถึงแมเราจะเปน “วินโดวอสิ ลาม” ก็ตาม เราสามารถที่จะแยกระบบออกมาได โดยการ แยกบัญชี ถึงแมเครื่องไมเครื่องมือ บุคลากรจะ เปนคนๆ เดียวกัน จะทําเปนขอดีก็คือ ตนทุน ในการใหบริการจะถูกลง แตระบบบัญชีเรา แยกออกมาตางหากชัดเจน เพราะเรามีทีมที่ ปรึกษาของกองทุนอิสลามดูแลอยู ซึง่ ทุกทานใน ทีมไดเสียสละเวลามาตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง พี่ นองก็คงจะเบาใจไดตรงนี้ สามารถตรวจสอบ สอบถามได เพราะทุกสิ่งทุกอยางเราทําดวย ความโปรงใส โดยใชหลักความยุตธิ รรมไมขดู รีด เอารัดเอาเปรียบ ตองชวยเหลือสังคม นี่คือหลัก การของระบบอิสลาม นายวันชัย กลาวตอวา สินเชื่อที่ธนาคาร จะใหการอนุมัติ กองทุนอิสลามสามารถใหสิน เชือ่ ไดทกุ ประเภททีฮ่ าลาล ตัง้ แตผผู ลิต กระบวน การผลิต คนคาคนขาย แปรรูป ไปจนถึงผูส ง ออก หรือคนทีข่ ายอยูใ นตลาด ใหทกุ ระดับ สามารถที่

จะมาพูดคุยกันได นอกจากนั้น เรายังเปนแหลงเงินทุนทาง เลือกใหกับสถาบันการเงินชุมชนดวย การเติบโตการทําธุรกรรมทางการเงิน ของมุสลิมใน 3 จังหวัดชายใตนั้น นายวันชัย กลาววา ธกส. เริม่ ตัง้ กองทุนอิสลามมาสิบกวาป ก็ลมุ ลุกคลุกคลานมาพอสมควร ความยากก็คอื พี่นองมุสลิมยังไมเขาใจในเรื่องระบบการเงิน อิสลามเทาที่ควร อีกอยางหนึ่งคือ สถาบันการเงินเองก็มี ขอดอยอยูเหมือนกัน ในเรื่องการพัฒนาความรู ของบุคลากรที่จะเขาใจในเรื่องหลักการอิสลาม เชนกัน รวมถึงเรื่องซอรฟแวรตางๆ แตมาถึงวันนี้เราพรอมแลวทั้งบุคลากร เครือ่ งไมเครือ่ งมือ และก็เราไดนกั วิชาการมุสลิม สวนหนึ่งโดยเฉพาะสื่อทีวี และสหกรณตางๆ ที่ เปนพันธมิตร กลุม เหลานีก้ ไ็ ดชว ยกันสือ่ กระจาย ความรู ใหพนี่ อ งมุสลิมไดเขาใจในระบบการเงิน ของอิสลามมากขึน้ โดยเฉพาะในวันนีม้ กี ารแพร หลายมากขึน้ เห็นไดชดั จากการทีพ่ นี่ อ งเริม่ มาใช บริการกันมากขึ้น ไมวาจะเปนทางสหกรณหรือ กองทุนธนาคารอิสลามก็ตาม “วันนี้อยากจะใหพี่นองมุสลิม โดย เฉพาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ทีถอื วาเปน กลุม ชนทีห่ นาแนนมากทีส่ ดุ เปนแบบอยาง สําหรับการเริ่มตน ในการใชระบบการเงิน อิสลาม เพราะวันนีใ้ น 5 จังหวัดชายแดนภาค ใต เขาถึงกองทุนธนาคารอิสลาม นัน่ คือการ ที่พี่นองไดประกาศตัวเองในเรื่อง การใช ระบบการเงินอิสลาม” เพราะฉะนั้น เรื่องการใชแนวทางหลัก การศาสนาที่ถูกตอง นั่นหมายถึงการใชสิ่งที่ถูก ตองตามวิถชี วี ติ ของตนเอง และขยายไปยังกลุม พี่นองมุสลิมในภาคอื่นๆ ดวย ซึ่งเรามุงหวังกับ พี่นองใน 5 จังหวัด ที่จะเปนตัวแทนของคนทั้ง ประเทศ ตรงนี้ระบบการเงินของอิสลามเอง เรา ใชหลักความยุติธรรม โปรงใส และก็ชวยเหลือ สังคมซึ่งกันและกัน “นี่คือหลักการของศาสนาอยางแท จริง “ นายวันชัย กลาวในที่สุด


¸ØáԨ-¡ÒõÅÒ´ 13A

Çѹ·Õè 11 - 17 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556 เศรษฐกิจโลกชะลอ กระทบราคายางพาราปาลมนํา้ มัน แบงกชาติภาคใตเผยไตรมาส แรกรายไดเกษตรกรลดลงรอยละ 19.7 เชน เดี ย วกั บ รายจ า ยท อ งถิ่ น ที่ ล ดลงเพราะ นโยบายรัฐ ขณะทีม่ าเลย จีนและรัสเซียแห เทีย่ ว ดันสถิตอิ ตั ราเขาพักโรงแรมพุง 70% เมือ่ วันที่2พฤษภาคม2556 ธนาคารแหง ประเทศไทย (ธปท.) สํานักงานภาคใต จัดงาน แถลงขาว "ภาวะเศรษฐกิจภาคใตไตรมาส 1 ป 2556 และแนวโนม ณ สถานสวัสดิสงเคราะห ธปท.สภต. เพือ่ ใหขอ มูลทีถ่ กู ตองแกประชาชน และหน ว ยงานต า งๆ เป น การสรุ ป ภาวะ เศรษฐกิจและการเงินในภาคใต นายพฤทธิพงศ ศรีมาจันทร์ ผูอ าํ นวย การอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงาน ภาคใต กลาววา ภาวะเศรษฐกิจในไตรมาสแรก ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง มาจากผลผลิต ทางการเกษตรทีส่ าํ คัญ ไดแก ยางพารา ปาลม นํา้ มัน กุง ขาว ลดลงรอยละ 1.1 เนือ่ งจากสภาพ อากาศไมเอือ้ อํานวย และกุง ขาว ประสบปญหา โรคระบาด ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวตอเนือ่ งเพิม่ มากขึน้ ขณะเดียวกัน การทองเที่ยวยังขยาย ตัวสูงรอยละ 16.7 สวนหนึ่งเปนผลมาจาก การจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเทีย่ ว และการ เปดสายการบินเพิม่ ขึน้ ทําใหนกั ทองเทีย่ วชาว ตางประเทศ เดินทางมายังสถานที่ทองเที่ยวที่ สําคัญได สงผลใหอัตราการเขาพักอยูที่รอย ละ 71.2 โดยสวนใหญเปนนักทองเที่ยวจาก จีน รัสเซีย และมาเลเซีย สวนการบริโภคและการลงทุนขยาย ตัวดีจากรายไดการทองเทีย่ วและการผลิตเพิม่ ขึน้ ประกอบกับความเชือ่ มัน่ ทางการเศรษฐกิจ ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น โดยดั ช นี อุ ป โภคบริ โ ภคภาค เอกชนขยายตัวรอยละ 5.3 ตามการขยายตัว ของเครื่องมือชี้เกือบทุกหมวด ดานมูลคาการสงออกลดลงรอยละ 3.6 แตปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสกอนที่ลดลงรอย ละ 12.7 จากการสงออกอาหารทะเลกระปอง และไมยางแปรรูปเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การสงออกยางพารา สัตวนํ้า และถุงมือยาง ยังคงลดลง สําหรับการนําเขา มีมูลคาเพิ่มขึ้นรอย ละ 20.5 ชะลอลงตามการนําเขา เครื่องจักร อุปกรณ ซึ่งนําเขามากกวาไตรมาสกอน ขณะ ที่การนําเขาสัตวนํ้ามีการเรงตัวขึ้นจากเดิม เงินใหสนิ เชือ่ ขยายตัวรอยละ 25.0 จาก นโยบายการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐ รถยนต คันแรก บานหลังแรก ที่สิ้นสุดโครงการเมื่อ เดือนธันวาคม ป 2555 ประกอบกับอัตรา ดอกเบี้ยอยูในระดับตํ่า สําหรับเงินฝากขยายตัวรอยละ 7.1 ชะลอลงจากไตรมาสกอนรอยละทีอ่ ยูท รี่ อ ยละ 13.1 เนื่องจากมีการนําเงินฝากไปลงทุนใน ตลาดหลักทรัพยและ สินทรัพยอื่นที่ใหผล ตอบแทนสูงกวา สวนรายไดจากการจัดเก็บ ภาษีเพิ่มขึ้นรอยละ 7.4 ตามการจัดเก็บภาษี มู ล ค า เพิ่ ม และภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คลของ สรรพากรเปนสําคัญ การเบิ ก จ า ยเงิ น งบประมาณของ สวนราชการ ลดลงรอยละ 6.1 ตามการ ลดลงของเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น ดานอัตราเงินเฟอ อยูที่รอยละ 3.05 ชะลอจากร อ ยละ 3.49 ในไตรมาสก อ น ตามราคาสินคาหมวดอื่นๆ ยกเวน อาหาร

‘ยาง-ปาลม’ฉุดรายไดลด19.7% ศก.โลกทําเกษตรกรอวม-โรงแรมบูม

พฤทธิพงศ ศรีมาจันทร

และเครื่ อ งดื่ ม โดยเฉพาะหมวดพาหนะ การขนส ง และการสื่ อ สาร ชะลอลงจาก ราคานํ้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เพี ย งร อ ยละ 4.12ชะลอลงจากไตรมาสกอน นอกจากนี้ ผลการดําเนินงานดานการ คุม ครองผูใ ชบริการทางการเงิน มีการใหความ รูทางการเงินแกประชาชน เพื่อใหประชาชน เขาใจถึงสิทธิและหนาที่ของตน รูจักวางแผน ทางการเงิน สามารถนําความรูไปใชในการ เลือกซื้อผลิตภัณฑทางการเงินที่เหมาะสม รวมถึ ง รู  เ ท า ทั น เล ห  เ หลี่ ย มกลโกง ทางการเงิ น ต า งๆ เป น การสร า งภู มิ คุ  ม กั น ทางการเงินใหแกประชาชน โดยมีการบรรยาย ใหความรูท างการเงิน 11 ครัง้ จัดนิทรรศการ5 ครั้งและ จัดกิจกรรมอื่นๆ 1 ครั้ง การดู แ ลเรื่ อ งการร อ งเรี ย นของผู  ใ ช บริการทางการเงินของสถาบันการเงินและ ให ข  อ มู ล แก ป ระชาชนผ า นเบอร โ ทรศั พ ท 1213 รวมทั้งสิ้น 1,011 ราย และการสื่อสาร ประชาสั ม พั น ธ ผ  า นช อ งทางต า งๆ เพื่ อ ประชาสัมพันธบทบาท ธปท.ในการคุมครอง ผูใชบริการทางการเงิน สายดวน ศคง.1213 และแจงภัยทางการเงินโดยครอบคลุมพื้นที่ ภาคใตเกือบทั้งหมด และมอบหนังสือรอบรู ทางการเงิน และแผนพับการแจงภัยทางการ เงิน แกสวนราชการ สถาบันการศึกษา องคกร การเงินชุมชน และผูน าํ ชุมชน ทีไ่ ดไปใหความ รูทางการเงินในพื้นที่ตางๆ นายพฤทธิพงศ กลาวดวยวา การเฝาติด ตามภาวะเศรษฐกิจในภาคใตของทางแบงค ชาติ ตองอาศัยความรวมมือ การใหขอ มูลจาก องคกร และหนวยงานตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ ไมวา จะ เป น เรื่ อ งการส ง ออก ราคาสิ น ค า ผลผลิ ต ทางการเกษตร เพราะทางแบงค ช าติ ไ ม สามารถประเมินสถานการณหรือทราบลวง หนาไดวา ในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงใน รูปแบบใด ส ว นการส ง ออกที่ มี ผ ลมากจากค า เงิ น บาทแข็ ง อย า งที่ ไ ด เ รี ย นให ท ราบ คื อ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมกลุมอาหารและการ แปรรูปสินคาทางการเกษตร กระทบตอเปา

การสงออกภาคใตสําคัญ เนื่องมาจากราคา ยางและปาลมนํ้ามันยังคงลดลงตามราคา ตลาดโลกทีไ่ ดรบั แรงกดดันจากสต็อกโลกและ ไทยอยูในระดับสูง “ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกตํ่า มีผลกระทบกับรายไดของประชาชน และ เศรษฐกิจภาคใต” ผูอํานวยการอาวุโส ธปท.

สํานักงานภาคใต กลาว และวา โดยเฉพาะ ราคายางพารา และปาลม นํ้ามัน ที่ทราบกันดีวาลดลงนั้น มาจากราคา ตลาดโลกที่ลดลงตามราคาตลาดซื้อขายลวง หนา สงผลใหรายไดเกษตรกรลดลงรอยละ 19.7 สวนการแกไขปญหานั้นขึ้นอยูกับหนวย งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ


CSR Club

วันที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2556

‘เชฟรอนฯ’ร่วมส่งเสริมสุขภาพชุมชน มอบอุปกรณ์ออกก�ำลังกายต่อเนื่องปีที่6 บ ริ ษั ท เ ช ฟ ร อ น ประเทศไทยส� ำ รวจ และผลิต จัด“โครงการ ส่งเสริมการออกก�ำลัง กาย” ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ที่ 6 โดยปี นี้ ม อบ ให้ แ ก่ อ� ำ เภอเมื อ ง และอ� ำ เภอสิ ง หนคร จังหวัด เพื่อส่งเสริม คนในชุมชนออกก�ำลัง กายและใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส�ำรวจ และผลิต จ�ำกัด จัด “โครงการส่งเสริมการ ออกก� ำ ลั ง กาย” ในเขตอ� ำ เภอเมื อ ง และ อ�ำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ต่อเนือ่ งเป็นปี ที่ 6 วัตถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมให้คนในชุมชน ออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและได้ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดย“โครงการส่งเสริมการออกก�ำลัง กาย” เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท เชฟ

รอนประเทศไทยส�ำรวจและผลิต จ�ำกัด และหน่ ว ยงานภาครั ฐ ในพื้ น ที่ โดย ด�ำเนินการติดตั้งเครื่องออกก�ำลังกาย ในชุมชน 15 แห่ง ในจังหวัดสงขลา ด้วย งบประมาณรวมกว่า 4 ล้านบาท นับตั้ง แต่ปีพ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน โครงการ นี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของเชฟ รอนประเทศไทยในการเป็นพันธมิตรที่ดี กับชุมชนและการมุง่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของผู้คนในทุกพื้นที่ที่เราเข้าไปปฏิบัติ งาน ปีนี้เป็นปีที่ 6 ที่เราด�ำเนินโครงการ นี้ โดยในปีนี้จะมอบให้กับ 2 อ�ำเภอใน จังหวัดสงขลา คืออ�ำเภอเมือง และอ�ำเภอ สิงหนคร บริษัทเชฟรอนประเทศไทยและ พนักงานแผนกช่างเชื่อม มอบอุปกรณ์ ออกก�ำลังกายกลางแจ้งและสนับสนุนให้ พนักงานของบริษทั ฯ และคนในชุมชนได้ มีส่วนร่วมในการติดตั้ง ได้ร่วมกับอาสา สมัครหมู่ที่ 2 บ้ านเขาแก้ว และศูนย์

สุขภาพชุมชนเขารูปช้าง สาขา 2 (เขาแก้ว) ในการท�ำกิจกรรมติดตั้ง เครื่องออกก�ำลังกายกลางแจ้ง 20 ชุดและช่วยกันดูแลอุปกรณ์ต่างๆ เพือ่ การใช้ประโยชน์ในชุมชนต่อไป ได้รับเกียรติจากนายนิวัตร สุขวิสิทธิ์ หัวหน้ าฝ่ายซ่อมบ�ำรุง หลุมผลิต เชฟรอนประเทศไทย เป็น ตัวแทนมอบอุปกรณ์ออกก�ำลังกาย กลางแจ้งในงานพิธีเปิดศูนย์ออก ก� ำ ลั ง กายแห่ ง ใหม่ แ ละมอบให้ อยู่ในความดูแลของศูนย์สุขภาพ ชุ ม ชนเขารู ป ช้ า ง สาขา 2 (เขา แก้ ว ) เพื่ อ ให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ ได้ใช้ประโยชน์ โดยนายประสงค์ บริรกั ษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูป ช้าง ให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบ นอกจากนั้น พนักงานเชฟ รอนประเทศไทยจากฐานปฏิบัติ งานในจังหวัดสงขลา ได้ร่วมกับ ชุมชนในอ�ำเภอสิงหนคร ในการ ติดตั้งเครื่องออกก�ำลังกายจ�ำนวน 20 ชุด ณ ลานอเนกประสงค์ หมู่ ที่ 4 ต� ำ บล หั ว เขา อ� ำ เภอสิ ง ห นคร จั ง หวั ด สงขลา เพื่ อ ให้ เ ป็ น ประโยชน์ด้านสุขภาพของเยาวชน และประชาชนในพื้นที่โดยในพิธี เปิดลานเนอกประสงค์ นายดาง ฟุก คอย รองผูจ้ ดั การคลังวัสดุ ฐานปฎิบัตกิ ารสงขลา เป็นตัวแทนเชฟรอนประเทศไทย ในการมอบ อุปกรณ์ออกก�ำลังกายแก่เทศบาลเมืองสิงห นคร มีนายเสริมศักดิ์ จันทร์สว่าง นายก เทศมนตรีเมืองสิงหนคร เป็นผู้รับมอบ


¹ÔÇàÍç¹àµÍÏä¾Ã« 15A

Çѹ·Õè 11 - 17 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

‘กราฟฟคโกลด’ทําในสิง่ ทีต่ นถนัด มองธุรกิจสื่อประชาสัมพันธ-ไวนิลเติบโตสูง ทํ า ธุ ร กิ จ ส ว นตั ว โดยเลื อ กทํ า สิ่ ง ที่ ต น ถนัด แลวทํามันใหดีที่สุด “กราฟฟค โกลด” ทําตลาดโดยเนนผลงาน คุณภาพ ซื่อสัตย จริงใจ ตอลูกคา มองธุรกิจสื่อ ประชาสัมพันธ ไวนิล ในจังหวัดสงขลา โอกาสเติ บ โตสู ง มาก โดยเฉพาะใน อ.หาดใหญที่เปนเมืองเศรษฐกิจ แตสิ่ง พิมพอาจชะลอ เพราะคนหันไปนิยมโซ เชี่ยล เน็ตเวิรค นายคํ า นึ ง สั ง ข ท อง เจ า ของร า นกราฟฟค โกลด กลาววา ราน กราฟฟค โกลด ตั้งอยูที่หมูบานปาลมสปริงส 1 อ.หาด ใหญจ.สงขลา มาเปดธุรกิจนี้มีจุดเริ่มตน มาจากที่ ทํางานเปนคอมพิวเตอรกราฟฟค มาก อ น ถนั ด งานออกแบบ แตมีแนวคิด อยากทําธุรกิจสวนตัวมากกวา และ เล็งเห็น วาตนเองมีความสามารถ ความถนัดเรื่อง งานออกแบบ จึงตัดสินใจเปดรานกราฟฟค โกลด ชวงแรกที่เปดรานจะรับผลิตสื่อสิ่ง พิมพทกุ ชนิด แตเล็งเห็นวาเมือ่ หลายปทผี่ า น มาการประชาสัมพันธในรูปแบบไวนิล เปนที่ นิยมมากเล็งเห็นชองทางการตลาดตรงนี้จึง ตอยอดธุรกิจ ลงทุนซื้อเครื่องปริ้นทไวนิลมา เปดใหบริการดวย นายคํ า นึ ง กล า วต อ ว า ลู ก ค า

ใหการตอบรับ “กราฟฟค โกลด” เปนอยางดี หลายคนเปนลูกคา กั น แบบต อ เนื่ อ ง ใช บ ริ ก าร ประทับใจก็มาเปนลูกคาประจํา กลุมลูกคาสวนใหญเปนหนวย งานราชการ การทํ า ตลาดใช วิ ธี งายๆ คือ ทํางานทุกงานใหมี คุณภาพ สรางงานที่ตอบโจทย

ความตองการของลูกคาใหได เมื่อลูกคา พอใจกับงานที่เราทํา ก็จะแนะนําตอๆ กัน ไป เปนการใชกลยุทธแบบปากตอปาก ปจจุบนั คูแ ขงขันมีเยอะมาก แตละ รานก็มีจุดเดนจุดแข็งแตกตางกันออกไป แตสําหรับ“กราฟฟค โกลด” ลูกคาเลือก เราเพราะพึงพอใจในคุณภาพของงาน การ ออกแบบ รวมถึงการบริการ เราดูแลลูกคา อยางเต็มที่ นายคํานึง กลาววา ตอนนีม้ สี าขาที่ นีท่ เี่ ดียว ยังไมมแี นวโนมทีจ่ ะขยายสาขาเพิม่ อยากพัฒนาตรงนี้ใหดีที่สุดกอน จะพัฒนา งานที่ทําอยูใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น แตอาจ จะตองศึกษารูปแบบการผลิตสื่ออยางอื่น เพิ่มเติมเพื่อใหทันตอกระแสโลกของการ สื่อสารที่เปลี่ยนไป หากพูดถึงธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ ไวนิล ในป จ จุ บั น ของจั ง หวั ด สงขลา นายคํ า นึ ง มองวา เปนธุรกิจที่เติบโตมาก เพราะจังหวัด สงขลา โดยเฉพาะอํ า เภอหาดใหญ ถื อ เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การโฆษณา ประชาสั ม พั น ธ มี ค วามจํ า เป น มาก แต สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ อาจจะลดความนิ ย มลงบ า ง เนื่องจากกระแสอินเตอรเน็ต หรือ ระบบโซ เซียล เน็ตเวิรค กําลังมาแรง บางคนเคยซื้อ หนังสือพิมพ เพื่ออานขาว ปจจุบันก็เปลี่ยน ไปอานทางอินเตอรเน็ตแทน สวนไวนิล นา จะยังเปนที่นิยม เพราะชัดเจน พบเห็นงาย เหมาะกับการประชาสัมพันธในยุคนี้ “เทคนิ ค การทํ า งานให ป ระสบ ความสําเร็จของผม คงเปนเรื่องการรักษา คุณภาพของงาน และการบริการของรานเรา ใหดี รวมถึงตองจริงใจและซื่อสัตยกับลูกคา ” นายคํานึง กลาวในที่สุด


16A à¤Ã×Í¢‹Ò¤¾Í.

Çѹ·Õè 11 - 17 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

“พวกเราเปนเพื่อนกัน ชอบเลนฟุตบอล และเล็งเห็นวาตลาดมีความเปนไปไดสงู เพราะความตองการของตลาดมีมาก คน ก็หนั มาสนใจเรือ่ งสุขภาพกันเยอะ ตรงนี้ นาจะเปนชองทางการตลาดที่ดี จึงรวม หุนกันทําสนามฟุตบอลหญาเทียมไอ ส เตเดี้ยม” นายไชยเดช ศิริวัฒนกุล และ นาย ไพริ น ทร โค ว โรจนสิ น หุ  น ส ว นสนาม ฟุตบอลหญาเทียม ไอ สเตเดี้ยม กลาวถึงที่ มีของ “ไอ สเตเดี้ยม” ที่มีหุนสวนทั้งหมด 5 คน สําหรับคาเชาสถานทีท่ ตี่ อ เดือนแสนกวา บาท ลงทุน 27 ลานบาท คาดวาใชระยะเวลา คืนทุนประมาณ 6-7 ป นายไชยเดช กลาววา เราเปนเจาที่ 3 ในหาดใหญ เริม่ จากสนามตลาดพงศเจริญ , สนามซ็อคเกอร , ไอ สเตเดี้ยม, คอหงสอารี นา และลาสุด สนาม 30 เมตร “ไอ สเตเดีย้ ม” เปดใหบริการปนเี้ ขาสูป  ที่ 2 แลว สําหรับปแรกที่เปดถือวากระแส ตอบรับดีมาก ลูกคามีมาก แตเมื่อเขาปที่ 2 ลูกคาเริ่มลดลงบาง เพราะมีสนามมีคูแขง มากขึ้น ซึ่งก็ถือเปนเรื่องธรรมดาของธุรกิจ ที่เมื่อมีที่ใหมทุกคนก็อยากไปลอง ไปสัมผัส “เราตองใชเวลา ทีจ่ ะใหลกู คากลับ มา ตอนเปดเราบอกวาหญาเราดี เพราะ สนามตองชูเรือ่ งหญา โดยหลักเรือ่ งหญา ผมวานาจะมาจากแหลงใกลๆ กัน แต ตอนนีก้ ารแขงขัน ดูกนั ทีเ่ รือ่ งการบริการ มากกวา” นายไชยเดช กลาวและวา เดิมตั้งเปาคืนทุนภายใน 4 ป แตตอง เลื่อนเปน 6-7 ป ถึงจะคุมทุน เนื่องจากตอน นีร้ ายไดลดลงกวาเดิม เพราะคูแ ขงขันมีมาก สนามใหมๆ เปดมากขึ้น อีกทั้งติดปญหา เรื่องสภาพภูมิอากาศดวย ถาชวงฝนตกก็ ไมมลี กู คามาเลน เพราะเดินทางลําบาก เรือ่ ง ของราคาเองก็มีสวน นายไชยเดช กลาวตอวา หากพูดถึง ตลาดฟุตบอลสนามหญาเทียมที่กรุงเทพฯ กับตลาดในตางจังหวัด มองวามีรูปแบบ เหมือนกัน เวลาเตะที่เปนที่นิยมมากเปน ชวงหลัง 17.00 น. ชวงเชาจะมาเลนกันนอย มาก เพราะลูกคาติดทํางานบาง เรียนบางแต ตลาดที่กรุงเทพฯ จะแขงกันสูงมากเรื่องโปร โมชั่น เพราะกรุงเทพฯ มีสนามมาก “สนามทุ ก แห ง เจอป ญ หาเดี ย วกั น หมด ไมวาจะเปนที่นี่หรือกรุงเทพฯ ชวงเชา เปนชวงทีส่ นามตองวาง เพราะไมมคี นเรามา เลน เราก็ไมสามารถจะทําอะไรได” ไอ สเตเดี้ยม เปดมาไดระยะหนึ่งก็ แตกไลนธุรกิจ มาเปนการขายเสื้อกีฬา ขาย

ไพรินทร โควโรจนสิน ไชยเดช ศิริวัฒนกุล

‘ไอ สเตเดี� ยม’สนามกีฬาของครอบครัว ออกกําลังกาย-พักผ่อน‘บริการครบวงจร’ นํา้ มันมวย เพือ่ เพิม่ ความครบวงจรเรือ่ งกีฬา มากขึน้ และนอกจากสนามฟุตบอลแลว เรา ก็มรี า นกาแฟ ทีม่ บี ริการทัง้ อาหารและเครือ่ ง ดื่ม มีสนามเด็กเลน ด า นรายได ยอมรั บ ว า อาจจะไม ดี เหมือนเมื่อกอน กราฟของสนามฟุตบอลอยู ในระดับคงที่ แตกราฟรานกาแฟเริ่มสูงขึ้น รายไดมันอยูในกลุมเดียวกัน กราฟมันก็เลย ยังไมตกลงมา ชวงที่สนามฟุตบอลวาง ราน อาหารก็ยงั มีคนใชบริการอยู และยังมีรายได จากใหเชาพื้นที่ปายโฆษณาดวย “ตอนนีย้ งั ไมมแี นวคิดทีจ่ ะขยายสาขา ไปที่อื่น เนื่องจากมองวาในหาดใหญตลาด เต็มแลว และถาไปเปดทําเลนอกเมืองก็ไม คุม ทีเ่ มืองสงขลาก็ทราบขาวมาวามีคนจะไป เปดแลว 2 สนาม” นายไชยเดช กลาว ดาน นายไพรินทร อีกหนึง่ ในหุน สวน กลาวเสริมวา การแขงขันของธุรกิจสนาม ฟุตบอลหญาเทียมในปจจุบันแขงกันที่เรื่อง ของสนามและการบริการเปนหลัก ราคาก็ เปนอีกสวนหนึ่ง การแขงขันในขณะนี้ยังไมถือวาสูง

มาก เพียงแตกลุม ลูกคาเปนกลุม เดิม มีอยูเ ทา เดิม เมื่อมีสนามมากขึ้น ลูกคาก็เริ่มแชรกัน ออกไปใชบริการที่อื่นๆ ทําใหรายไดก็แชร กันออกไปดวย “ตอนนี้เราจึงหันมารุกตลาด โดยเนน จัดกิจกรรมเพื่อดึงคนเขามา เชน จัดแขงขัน ฟุตบอล กอนหนานีเ้ ราทําลีกฟุตบอล จูงใจให คนอยากเขามาเลน ซึ่งก็ไดรับผลตอบรับดี ลูกคาใหความสนใจมาเลนกันจํานวนมาก” นายไพรินทร กลาวถึงจุดเดนจุดแข็ง ของไอ สเตเดี้ยมวา อยางแรกคือ สถานที่ จอดรถกวางขวาง การจัดการแขงขันใหญๆ 100 กวาทีม สวนใหญจะเลือกเปนทีน่ ี่ เพราะ สามารถรองรับรถไดมาก สอง ผูชมสามารถเขามาชมในสนาม ได “ชวงเปดใหมแรกๆ จุดแข็งเราเยอะ แตตอนนี้จุดแข็งของเรากลายเปนจุดแข็ง ของที่ใหมๆ ที่อื่นดวย เพราะคูแขงมีมาก ตอนนี้เราจะบอกวาหญาของเราดีกวาที่อื่น ก็ไมได เพราะเราไมรวู า การพัฒนาของหญา ตอนนี้ไประดับไหนแลว ตอนเปดใหมๆ เรา

ใชหญาตัวเดียวกับสโมสรบางกอกกลาส ซึ่ง ถือวาดีมาก” ไอ สเตเดี้ยม ไดทําเมมเบอร ราคาตั้ง แต 10,000 – 100,000 บาท การหาเมมเบอร ถือเปนการหารายไดที่แนนอน มีกลุมลูกคา ชัดเจน แนนอน “ขณะนี้ เ ราก็ กํ า ลั ง พยายามทํ า เมมเบอรลูกคาใหเขามามากที่สุด” นาย ไพรินทร กลาว และวา ปญหาและอุปสรรค ทีพ่ บในขณะนี้ คือ เรื่องเสียงรบกวน สนามตั้งอยูในเมือง เรา ควบคุมคนที่มาเลนไมได เวลาทําประตูได ผูเลนจะสงเสียงโหรองดีใจกันเสียงดังมาก แตเราก็พยายามหาแนวทางแกไขปญหา เรื่องนี้อยู การพัฒนาของธุรกิจสนามฟุตบอล หญาเทียมตองมุงเนนเรื่องการพัฒนาดาน บริการและปรับปรุงสนามและหญาใหดีขึ้น เรามีการประชุมพนักงานใหประจําแตละ สนาม ดูแลลูกคาใหเต็มที่ ไมใหลูกคาตอง เดินไปสั่งของ เราตองบริการใหถึงที่ “เราตั้งเปาของไอ สเตเดี้ยมไววา เปน


Çѹ·Õè 11 - 17 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

แหลงออกกําลังกาย ทีม่ ากันไดทงั้ ครอบครัว มีสนามฟุตบอล รานอาหารและสนามเด็ก เลน ครอบคลุมคนทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัยเปน จุดรวมการพักผอนของสมาชิกในครอบครัว” นายไชยเดช ยังกลาวถึงการไดเขา อบรมโครงการ คพอ.สงขลา รุน 247 โดยได รับการชักชวนจากเพื่อน พี่ๆ ที่เรียนมากอน แลว เมื่อไดเรียนก็รูสึกประทับใจมาก คพอ.เปนเสมือนจุดรวมนักธุรกิจ คน ที่ไปเรียนมีประสบการณในการทําธุรกิจอยู แลว เราไดคําแนะนํา คําปรึกษาดีๆ จาก ผูมีประสบการณจากการทําธุรกิจหลายๆ องคกร ไดรวมแชรประสบการณดีๆ ตอกัน “คพอ.ทําใหไดเพื่อน ไดมิตรภาพ ที่ดี”

à¤Ã×Í¢‹Ò¤¾Í. 17A

ไชยเดช ศิริวัฒนกุล


18A â¦É³Ò

Çѹ·Õè 11 - 17 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556


Çѹ·Õè 11 - 17 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

â¦É³Ò 19A


20A ªØÁ·Ò§¤¹ãµŒ

วัสดีครับผูอ า นทุกทาน หนังสือพิมพภาคใตโฟกัส ฉบับที่ 792 ประจําวันที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2556 ชวงนี้อากาศแปรปรวนบอย รอนบาง ฝนตกบาง สลับกันไปเอา แนเอานอนไมไดก็ตองดูแลรักษาสุขภาพกันดีๆ ดวยนะครับ และทางหนังสือพิมพภาคใตโฟกัสก็ตองขอแสดงความยินดีกับบุคคลผูสรางสรรคผลงาน ดานศิลปะและผลงานดานวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลา ใหออกสูสายตาสาธารณชนอันเปนการ สรางชื่อเสียงใหกับจังหวัดและประเทศชาติ ซึ่งยังมีสวนชวยในการอนุรักษและถายทอดผลงาน ใหแกเด็กและเยาวชน ประชาชน และผูท สี่ นใจงานดานศิลปะและวัฒนธรรม เปนบุคคลผูอ ทุ ศิ ตนเองในการชวยเหลือหนวย งานทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน อยางตอเนือ่ งดวยดีเสมอมา จึงถือไดวา ศิลปนและผูม ผี ลงานดีเดน ทางดานวัฒนธรรม คือ ทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณคา เปนความภาคภูมใิ จของประชาชนในจังหวัด สงขลา ควรคาแกการยกยองเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคณ ุ ใหไดรบั การจารึกไวในประวัตศิ าสตร ของทองถิ่นและประเทศชาติ ซึ่งบุคคลที่ถือวาเปนศิลปนแหงชาติ ศิลปนดีเดน และผูมีผลงานดี เดนทางดานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ประจําป 2556 อาทิ นายควน ทวนยก ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยพื้นบาน) นายมูฮํามัด โรจนอุดมศาสตร ศิลปนดีเดน สาขา ทัศนศิลป จิตรกรรม นายประภัทร เดชะมาก ศิลปนดีเดน สาขาทัศนศิลป ประยุกตศิลป นาย มานพ แกวสนิท ศิลปนดีเดน สาขาวรรณศิลป กวีนิพนธ เรื่องสั้น นายดวน อารมณฤทธิ์ ผู ที่มีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรม สาขานันทนาการและผูทําประโยชนทางวัฒนธรรม และนาง เบญจวรรณ เดชะมาก ผูมีผลงานดีเดนทางดานวัฒนธรรม สาขาภูมิปญญาชาวบาน เปนตน @ อีซซู หุ าดใหญ ขอเชิญรวมงาน อีซซู ดุ แี มคซ รุน ใหมหมด แฟมิลเี่ ดย เนือ่ งในโอกาสครบ รอบ 50 ป อีซูซุหาดใหญ พบมินิคอนเสิรตจาก นิว วงศกร และ ธัญญา ธัญญาเรศ พบกับ พิธีกร มิค บรมวุฒิ สนุกกับกิจกรรม walk Rally อิ่มอรอยกับอาหารและเครื่องดื่ม ฟรี ตลอด งาน หามพลาด วันเสารที่ 18 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น. - 16.00 น. บริษัท อีซูซุหาดใหญ จํากัด สํานักงานใหญ ถนนเพชรเกษม (ทางไปสนามบิน) โทร 074-422200-16 @ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) สํานักงานหาดใหญ รวมกับองคการบริหารสวน จังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ชมรมวิง่ หาดใหญ และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ กําหนดจัดงานเดิน-วิง่ หาดใหญมาราธอนนานาชาติ 2556 ครั้งที่ 7 ในวันอาทิตย ที่ 26 พฤษภาคม 2556 และกําหนดจัดแถลงขาวขึ้น ในวันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30 น. เปนตนไป ณ หองสิงหทอง ชั้น 2 โรงแรม สิงหโกลเดนเพลส ถนนผดุงภักดี อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา @ ปดทายกันดวยเรือ่ งราวของคนรักการแตงรถ ทีท่ างนิมติ ออโตคารรว มกับเทศบาลเมือง คลองแหเชิญชมงาน “คลองแหไบควีค 2013” ในวันที่ 24 -25 พฤษภาคม 2556

Çѹ·Õè 11 - 17 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

กิจกรรมวันแรงงานแหงชาติ : บริษทั แปซิฟค แปรรูปสัตวนาํ้ จํากัด ผูผ ลิตและจําหนายอาหาร ทะเลแปรรูป ภายใตแบรนด PFP เขารวมกิจกรรมวันแรงงานแหงชาติ ประจําป 2556 จัดโดย สํานักงานสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน จังหวัดสงขลา มีการจัดขบวนพาเหรดและรวมสงนักกีฬา เขาแขงขันมากมายซึ่งจากการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ บริษัท PFP ก็สามารถควารางวัลมา หลายรายการ ณ สนามกีฬาติณสูลานนท เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556

วปอ. : พลโท ชาตรี ชางเรียน ผูอํานวยการ วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาปองกัน ประเทศ นําคณาจารยและนักศึกษาหลักสูตร วปอ.รุนที่ 55 หลักสูตรปองกันราชอาณาจักรภาค เปดตัวหนังสือ : รานหนังสือ เครือขายทรัพยภัณฑ เดอะแมกกาซีน จัดงานเปดตัวหนังสือ “ตัด รัฐรวมเอกชน (ปรอ.) รุน ที่ 25 และ หลักสูตรปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชนและการเมือง เวร หยุดกรรม” โดย คุณเจน ญาณทิพย เจาของหนังสือ ขึ้นตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู ผาน (วปม.) รุน ที่ 6 จํานวน 400 คน มาศึกษาดูงานในพืน้ ทีภ่ าคใตตอนลาง และเขาพักทีโ่ รงแรมหรรษา เรื่องราวชีวิตจริงที่คุณมองไมเห็น ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดี จากหนอนหนังสือ เมื่อวันที่ 4 เจบี อ.หาดใหญ จ.สงขลา โดยมี สุภาวดี ศิริธร ผูจัดการฝายประชาสัมพันธเปนตัวแทนฝาย บริหาร ใหการตอนรับ เมื่อเร็ว ๆ นี้ พฤษภาคม 2556

รถแตงสวย : บริษัท อีซูซุหาดใหญ จํากัด จัดงาน ISUZU HATYAI SPEED PARTY 2013 โดยจัดกิจกรรมการแขงขันรถประเภทความเร็ว QUARTER MILE (402 เมตร), แขงขัน ISUZU GYMKANA, ประกวดรถอีซูซุแตงสวยงาม และการแสดงเครื่องเสียงรถยนต ภายในงานมีเกมส ใหรวมสนุกลุนรางวัล พรอมชมมินิคอนเสิรตจาก โทนี่ผี และ นอต วรุตม ณ สนาม Songkhla international speedway เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2556

สนับสนุน : คุณกอเดช นิยมเดชา ผูแทน บริษัท ซี อี ซี อินเตอรเนชั่นแนล ลิมิเต็ด (สาขา ประเทศไทย) รวมงาน “ประเพณีลากพระเดือนหา” จัดโดย องคการบริหารสวนตําบลบอแดง พรอมทั้งรวมสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมแขงขันมโนราหเด็กและเยาวชน ณ หาด แสนสุขบอแดง อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมี คุณอุทัย สุขทร นายกองคการบริหารสวน ตําบลบอแดงและผูนําชุมชน เปนผูแทนรับมอบเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2556


วันที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2556

ทันตแพทยศาสตร์ม.อ.ขอเชิญร่วมเฉลิมฉลอง30ปี

กิจกรรมการตลาด/ประชาสัมพันธ์ 21A

กับคอนเสิร์ต Rhythm of the stars ระยิบระยับไปกับดาว2

dog และอ๊อฟ ปอง ศั ก ดิ์ และเครื่ อ ง เสียงคุณภาพระดับ สากล ใน วันเสาร์ที่ 15 มิถนุ ายน นี้ ศูนย์ ประชุ ม นานาชาติ ม.อ. หาดใหญ่ ในงานนอกจาก ท่ า นจะได้ อิ่ ม เอมไป กับคอนเสิร์ตที่เปี่ยม คุณภาพแล้ว ยัง ได้ พบกั บ หลากหลาย กิ จ กรรมของความ สนุกสนาน เลือกซื้อ สิ น ค้ า คุ ณ ภาพจาก ยู นิ ลิ เ วอร์ ใ นราคา ประหยัด รายได้น�ำ เข้ า สมทบกิ จ กรรม

คณะทั น ตแพทยศาสตร์ ม.อ.ชวน คุณ ร่วมเฉลิมฉลอง 30 ปี ของคณะฯ ย้อนวันวาน กับเกิร์ลแก๊งค์ แรกๆ ๆของเมืองไทย และอีกหลากหลาย จั ง หวะ ของเสี ย งเพลงที่ ท� ำ ให้ คุ ณ สุ ด แสนประทั บ ใจ ในคอนเสิ ร ์ ต การกุศล Rhythm of the stars ระยิบ ระยับไปกับดาว 2 พบกับ เศรษฐา ศิระฉายา แอม เสาวลักษณ์ แหม่ม พัชริดา ปุ้ม อรวรรณ ป๊อด Modern-

โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ร่วมสนับสนุน ”โครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและการ กุศล ครัง้ ที่ 11 “ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา : นายปฐวี พงษ์นนทกุล (กลาง) ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ น�ำคณะผู้บริหารรับใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ สนับสนุน “โครงการเดินวิง่ เพือ่ สุขภาพและการกุศล ครัง้ ที่ 11” จัดโดยโรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อเร็วๆ นี้

ท า ง ก า ร กุ ศ ล แ ล ะ ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา กิจกรรมความสนุกเริม่ ต้น ในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป หาซื้อบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม นี้ เป็ น ต้ น ไป ที่ ไดอาน่ า เดนทั ล แลนด์ โตโยต้าสงขลา สาขาหาดใหญ่ ใน สาขาสามสิบเมตร และคณะทันต แพทยศาสตร์ ม.อ. โทร.087-630-2990 ,089-463-8299 www.facebook.com/dent 30 years

บริจาคโลหิต : นายปฐวี พงษ์นนทกุล ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ เป็น ตัวแทนมอบใบประกาศนียบัตรจากสภากาชาดไทยจังหวัดสงขลา แก่นายสมชาย จงเลขา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ในโอกาสที่ได้ท�ำบุญมหา กุลศลโดยการบริจาคโลหิต ครบ 85 ครั้ง ที่โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา เมื่อเร็วๆ นี้

โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ รับจัดงานเลี้ยงงาน สังสรรค์และงานสัมมนา รับจัดดอกไม้ นอกสถานที่

นโยบาย รับน้องปลอดเหล้า : นายอนุวัฒน์ รักก�ำเนิด นายกองค์การบริหารนักศึกษา และนายอนุถา เขียวรัตนา ประธานฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมสัมมนาผูบ้ ริหาร สถานศึกษาและผู้น�ำนิสิต นักศึกษา เรื่อง "การจัดกิจกรรมปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานศึกษา ทิศทางการสนับสนุนของสสส." ในโครงการรับน้องปลอดเหล้า ปี2555 ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้สภาวะ สสส. เขตสาทร กรุงเทพฯ เพื่อรณรงค์กิจกรรมรับ น้องปลอดเหล้าในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หากคุ ณ ต้ อ งการจั ด งานเลี้ ย งงานสั ง สรรค์ ห รื อ งาน แต่งงาน โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่พร้อมให้บริการจัด งานเลีย้ งงานสังสรรค์นอกสถานทีด่ ว้ ยมาตรฐานการจัดงาน ระดับ 5 ดาว แต่ราคาเป็นกันเองให้เราดูแลงานเลี้ยงขอคุณ ติดต่อเรา 074-352-222 ต่อ 2710-2711


22A »ÃЪÒÊѧ¤Á

Çѹ·Õè 11 - 17 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

‘อ.ชัยวุฒ’ิ ปลุกกระแสผานเฟซบุก รับลูก‘ไพร’ทวงคืนชื่อถนนไทรบุรี แทน‘กาญจนวนิช’-ผูวาฯสั่งศึกษา

ไพร พัฒโน

“อ.ชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ” รับลูก “ดร. ไพร พัฒโน” ปลุกกระแสผานเฟซบุก “ทวง คืน” ชื่อเดิม “ถนนไทรบุรี” จาก “กาญจน วนิ ช ” ขณะที่ ร องนายกอบจ.สงขลา หวั่นผลกระทบ ดาน “ผูวาฯกฤษฎา” สั่ง สํ า นั ก งานจั ง หวั ด ศึ ก ษารอบด า นก อ น สรุป โดยที่การสะกดชื่อถนนที่ใชกันอยู ยังสับสน ในการประชุ ม เชิ ง วิ ช าการ เพื่ อ แก ปญหาจราจรใน 2 ประเด็น ถนนกาญจน วนิช (บริเวณหางสรรพสินคาเซ็นทรัล เฟส นิ วั ล ) และถนนปุ ณ ณกั ณ ฑ เมื่ อ วั น ที่ 6 พฤษภาคม 2556 ที่ ห  อ งประชุ ม สภา เทศบาลหาดใหญ ดร.ไพร พัฒโน นายก เทศมนตรี น ครหาดใหญ ได เ สนอให มี การเปลี่ ย นชื่ อ ”ถนนกาญจนวนิ ช ” เป น “ถนนไทรบุ รี ” โดยอ า งถึ ง เหตุ ผ ลทาง ประวัติศาสตรวา พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล า เจ า อยูหัว (รัชกาลที่ 4) ทรงพระราชทานดําริ พรอมดวยทานเสนาบดี เห็นวาระยะทางแต เมืองสงขลา ไปเมืองไทรบุรีควรทําใหเปน ทางหลวง ราษฎรลูกคาจะไดไป มางาย เมื่อมีราชการสิ่งใดเกิดขึ้นจะไดเดิน ทางไปมาทันราชการ จึงโปรดเกลาฯใหสราง ถนนเมืองไทรบุรี โดยมอบหมายพระยาไทร บุรี ทําทาง (สรางถนน) ตั้งแตเมืองไทรบุรีมา ถึงพรมแดนเมืองสงขลา และไดพระราชทาน เงินอากรรังนก เมืองสตูลใหพระยาไทรบุรี ใชสอยในการทํางาน 3 ป เปนเงิน 15,000 เหรียญ ในขณะทีฝ่ า ยเมืองสงขลา ขอแรงไพร

ชัยวุฒิ บุญวิวฒ ั นาการ

เมืองสงขลาใหพระยาสงขลา ทําทางตั้งแต เมืองสงขลาไปถึงพรมแดนเมืองไทรบุรี มี สะพานขามคลองทังสองฝาย ใหไพรบาน พลเมื อ ง ลู ก ค า วาณิ ช เดิ น ไปมาสะดวก (อางจากการขอความตอนหนึ่งจากประชุม พงศาวดาร ฉบับหอสมุดแหงชาติ เลม 1 ตี พิมพเมื่อ พ.ศ.2506 หนา 520) จึงวานาจะมีการเปลี่ยนชื่อ เพื่อเปน เกียรติแกรัชกาลที่ 4 ควรกลับไปใชชื่อเดิม นายยุทธพงศ มุณีสิทธิ์ รองนายก องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา กลาววา การเปลี่ยนชื่อจะตองไดรับความเห็นชอบ จากประชาชนในพื้นที่ดวย ไมวาจะเปนใน เขตของเทศบาลเมืองเขารูปชาง,พะวง,ทา ขาม หรือทุงใหญ เนื่องจากการเปลี่ยนชื่อถนนจะมีผล กระทบตามมา ไมวาจะเปนเรื่องของการ เปลี่ยนชื่อตามทะเบียน ทั้งประชาชนทั่วไป หางรานคาตางๆ หรือแมแตแผนที่ก็ตาม กรณีดังกลาว นายไพร ไดยกตัวอยาง การเปลี่ยนชื่อ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ มหานคร (กทม.) จาก ถนนบางกอกนอย ว า ไม ไ ด มี ป  ญ หาใดๆ เกิ ด ขึ้ น เพราะ ป จ จุ บั น เราสามารถนํ า เอาเทคโนโลยี ที่ มี ความก า วหน า มาใช ใ ห เ กิ ด ประโยชน ต  อ การทํางานได “ถนนกาญจนวนิชคือ ถนนไทรบุรี ไม รู  ว  า มาเรี ย กกาญจนวนิ ช เมื่ อ ไหร ควรกลั บ ไปเรี ย กถนนไทรบุ รี เ หมื อ น เดิม ปจจุบนั ถนนไทรบุรยี งั มีอยูท อี่ าํ เภอ เมืองสงขลา ซึ่งเปนจุดเชื่อมตั้งแตสาม แยกสําโรงจนถึงสะเดา เปลี่ยนเปนกาญ จนวนิช” นายไพร กลาว

ยุทธพงศ มุณีสิทธิ์

ดาน นายชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ กรรมการผูก อ ตัง้ มูลนิธชิ มุ ชนสงขลา กลาววา เห็นดวยอยางยิ่งกับการเปลี่ยนชื่อถนนจาก ถนนกาญจนวณิชย เปนถนนไทรบุรี โดยอาง ถึงประวัติศาสตรเชนกัน ซึ่งมีการเคลื่อนไหว ผานทาง “เฟซบุค” ของนายชัยวุฒิ โดยการ

นําเอาหลักฐานทางประวัตศิ าสตรมาโพสวา “ทางหลวงแผนดิน สายสงขลา- สะเดา ใหขนานนามวา ถนนกาญจนวณิชย เพือ่ เปน เกียรติแก พระยาประกิตยกลศาสตร (ประกิต รณชิต กาญจนวณิชย) อดีตนายชางดาน สงขลา ผมไปพบในกระดานสนทนาของราช บัณฑิต ดังนัน้ เห็นไดวา การตัง้ ชือ่ ถนนกาญจน วณิชย มาจากยุคจอมพล ป. พิบลู สงคราม แค ปรับปรุงถนนทับทางเดิมก็ไดรับเกียรติแลว ขอทวงคืนถนนไทรบุรีครับ” โดยมีการนําประวัตศิ าสตรและความ เคลื่อนไหวของการประชุมมาโพสดวยเชน กันวา “พงศาวดารเมืองสงขลาภาค 2 ซึ่ง พระยาสวัสดิ์คีรีศรีสมันตราษฎรนายก (เย็น สุวรรณปทม) เรียบเรียง ระบุในหัวขอราชการพิเศษวา ป 2405 รัชกาลที่ 4 โปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาวิเชียร คีรี (บุญสังข) สรางทางหลวงจากเมืองสงขลา ไปตอพรมแดนเมืองไทรบุรี พระราชทานเงิน สวยเมืองสงขลา 3 ปใหทาํ ใหเจาพระยาไทร บุรีทําตอในแขวงเมืองไทรบุรี พระราชทาน เงินอากรรังนกเมืองสตูล 15000 เหรียญ เปนทางหลวงขามแหลมมาลายูสาย 1 ใชประโยชนมาจนบัดนี้ เมืองไทรบุรีเคย เปนดินแดนของไทย ตอมาไทยตองโอนเมือง กลันตัน ตรังกานู ปะลิส และไทรบุรี ตลอดจน เกาะใกลเคียงใหกบั อังกฤษ ตามสนธิสญ ั ญา อังกฤษสยาม พ.ศ.2451 ตรงกับสมัยรัชกาล ที่ 5 โดยไทยไดสงิ่ แลกเปลีย่ น คือเงินกูจ าก อังกฤษ 4 ลานปอนด เพือ่ สรางทางรถไฟสาย ใต และไดคืนสิทธิสภาพนอกอาณาเขตให กับไทย เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผูวาราชการจังหวัด นายกฤษฎา บุญราช กลาวในที่ประชุมเชิง วิชาการแกปญ  หาจราจรวา จะมอบหมายให สํานักงานจังหวัดไปดําเนินการศึกษาโดย รอบดาน กอนจะหาขอสรุป

กาญจน... “วนิช” หรือ “วณิชย”?

ชื่อถนน “กาญจนวนิช” ซึ่งมีความ สับสนในการเขียนระหวางคําวา “กาญจน วนิ ช ” กั บ “กาญจนวณิ ช ย ” นี้ เป น ทางหลวงแผนดินหมายเลข 407 ซึ่งอยู ในความควบคุมของแขวงการทางสงขลา สังกัดสํานักทางหลวงที่ 15 (สงขลา) กรม ทางหลวง กระทรวงคมนาคม ซึ่งใชคําวา “กาญจนวนิช” โดยถนนเสนนี้ มีระยะทางยาวกวา 80 กิ โ ลเมตร ตั้ ง แต กิ โ ลเมตรที่ 3+970 สามแยกสําโรง อ.เมืองสงขลา ไปสิ้นสุด ที่บานควนไมดํา ต.คลองพรวน อ.สะเดา จ.สงขลา กิโลเมตรที่ 84+112 พรมแดน ไทย-มาเลเซีย ข ณ ะ ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า นครินทร (ม.อ.) ซึ่งตั้งอยูบนถนนเสนนี้ ระบุที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ในวิกิพีเดียวา “กาญจนวณิชย ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา” ซึ่งแตกตางไปเอกสารระบุที่ตั้งของ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร ใน www.psu.ac.th ที่วา “เลขที่ 15 ถนนกาญจนวนิช ต.คอหงส อ.หาด ใหญ จ.สงขลา”

สวน “วิกิพีเดีย” ซึ่งเปนแหลงคนหา ขอมูลอางอิงทีไ่ ดรบั การยอมรับ และมีความ นาเชื่อถือในโลกออนไลน ระบุใชทั้งสองคํา ดังขอความที่ระบุวา “ทางหลวงหมายเลข 4 ในชวงตั้งแต สีแ่ ยกคลองหวะ อ.หาดใหญ จนถึงอ.สะเดา จ.สงขลานั้น เรียกวา ถนนกาญจนวนิช หรือถนนสงขลา-สะเดา” ....... “ถนนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ (ถนนเพชรเกษม และ ถนนกาญจนวณิชย ช ว งสามแยกคอหงส - ต อ แขวงการทาง สงขลา” ........ “ถนนกาญจนวณิชย ชวงตอเขต เทศบาลนครหาดใหญ-สี่แยกคลองหวะ (ปจจุบันเปนสวนหนึ่งของทางหลวงแผน ดินหมายเลข 407) ในขณะที่ พงศาวดารเมืองสงขลา ภาค 2 ที่อาจารยชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ ได ห ยิ บ มาอ า งอิ ง ผ า นเฟซบุ  ก ใช คํ า ว า “กาญจนวณิชย” เปนนามสกุลของ พระยา ประกิตยกลศาสตร (ประกิต รณชิต กาญจน วณิชย) อดีตนายชางดานสงขลา


การเมือง 23A

วันที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2556 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จั ง หวั ด สงขลา ขานรั บ จั ด ตั้ ง “ปปช. จังหวัด” ตรวจสอบนักการเมือง-หน่วย งานราชการ จี้กระบวนการสรรหาต้อง โปร่งใส หวัน่ ถูกอิทธิพลแทรกแซง พร้อม ยก “กกต.จังหวัด” เป็นกรณีศึกษาเสือ กระดาษ จากการประชุมของหัวหน้าส่วนราช การและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจง และท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ สรรหาคณะกรรมการการป้องกันและปราบ ปรามการทุ จ ริ ต ประจ� ำ จั ง หวั ด สงขลา (ป.ป.จ.) ตามที่ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ มี ป.ป.จ. โดยให้มีกระบวนการสรรหาเป็นไปตาม ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ต หรื อ เรี ย กว่ า กฎหมาย คณะกรรมการป้องกันและปราบ ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทีจ่ ะต้อง ด�ำเนินการสรรหาผู้ที่จะท�ำหน้าที่ จ�ำนวน 5 คน ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2556 โดยการด�ำเนินการสรรหาคณะกรรม การ ป.ป.จ มี 2 ภารกิจ คือ 1.การด�ำเนินการ คั ด เลื อ กคณะกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.จ โดยให้ผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กร ในแต่ละจังหวัด รวม 9 กลุ่มหน่วยงาน คัด เลือกกันเองให้เหลือหน่วยงานหรือองค์กร ละ 1 คน รวม 9 คน ท�ำหน้าที่ในการสรรหา กรรมการ ป.ป.จ 2.การสรรหากรรมการ ป.ป.จ ซึง่ มีทงั้ หมด 2 ระดับ ทั้งในจังหวัดและระดับคณะ กรรมการ ป.ป.ช ส่วนของจังหวัดนั้นให้มี

‘อปท.สงขลา’ขานรับปปช.จังหวัด จีโ้ ปร่งใสสรรหา-หวัน่ ถูกแทรกแซง

ธงชัย เส้งนนท์

การประกาศรับผู้สมัครที่จะประสงค์เข้ารับ การสรรหาเป็นกรรมการ ป.ป.จ ของแต่ละ จังหวัด จากคุณสมบัติตามที่ได้ก�ำหนดไว้ จากนั้นจะให้คณะกรรมการสรรหา กรรมการ ป.ป.จ พิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อจ�ำนวน 2 เท่า ที่ จะมีได้ในจังหวัดนั้นๆ แล้วจัดท�ำบัญชีราย ชื่อ ประวัติข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้เป็น กรรมการ ป.ป.จ ต่อ คณะกรรมการ

อับดุลก่อนี หมัดเจริญ

ป.ป.ช

ส่ ว นระดั บ คณะกรรมการ ป.ป.ช นั้น เมื่อได้รับบัญชีรายชื่อดังกล่าวแล้วก็ จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลและแต่งตั้งให้ เป็นประธานกรรมการ ป.ป.จ และกรรมการ ป.ป.จ ของแต่ละจังหวัดต่อไป ในส่วนของ ภาคใต้เองจะมีจังหวัดน� ำร่องทั้งหมด 7 จังหวัด ประกอบด้วย ส�ำนักงาน ป.ป.ช ประจ�ำจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต พัทลุง สตูล ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งบทบาทการท�ำหน้าที่ของ ป.ป.จ นั้นจะต้องตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของ ผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ทางการเมื อ ง รวมทั้ ง ผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ตามหน่ ว ยงานราชการ หลักของจังหวัดนั้นๆ และรับร้องเรียนการ ทุจริตด้วย นายวิเชียร สาสุนยี ์ นายกเทศมนตรี ต�ำบลทุง่ ต�ำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กล่าว ว่า เป็นสิง่ ทีด่ ี เพราะจะมีการกระจายอ�ำนาจ ในการดูแล ในส่วนของท้องถิ่นให้มากขึ้น และเป็นช่องทางหนึ่งให้การด� ำเนินงาน ด้านราชการให้เร็วมากขึ้น และประชาชน เองก็จะได้รับประโยชน์ในส่วนนี้ด้วย “หากท�ำอย่างจริงจัง และไม่เป็นคน งดในข้องอในกระดูก ไม่มีการอุปถัมป์กัน เพราะประเทศเรานี้ความเป็นญาติมาเป็น ที่หนึ่ง ก็จะช่วยลดปัญหาการคอรัปชั่นใน ท้องถิ่นได้ แต่การคอรัปชั่นจะไม่หายไป จากประเทศไทยแน่นอน ตราบใดทีน่ กั การ เมืองและรัฐบาลยังท�ำงานในลักษณะนี้” นายวิเชียร กล่าว และว่า อยากให้ ห น่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รที่ เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาการทุจริต หัน หน้าเข้าหากันเพื่อให้ประเทศไทย เจริญ รุ่งเรืองเท่ากับประเทศอื่นๆ การที่ประเทศ ของเราเจริญไปได้ช้าเพราะส่วนรวมไม่ ค�ำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชน “ในฐานะที่ เ ป็ น นั ก การเมื อ งท้ อ ง ถิ่นนั้น ต้องคิดเสมอว่าเรามาท�ำงานเพื่อ ประชาชน แต่ ก็ ป ฏิ เ สธไม่ ไ ด้ เ ช่ น กั น ว่ า นักการเมืองท้องถิน่ มีการคอรัปชัน่ กันอย่าง มากมาย แต่จะมากน้อยเพียงใดตนเองไม่

วิเชียร สาสุนีย์

ทราบ เราะขึ้นอยู่กับองค์กรแต่ละองค์กร” นายธงชัย เส้งนนท์ นายกเทศมนตรี ต�ำบลน�้ำน้อย อ.หาดใหญ่ กล่าวว่า เป็นสิ่ง ที่ดี เช่นกันที่เราจะได้มาตรวจสอบนักการ เมืองท้องถิน่ ทีม่ กี ารคอรัปชัน่ ประชาชนเอง ก็จะดีรับผลประโยชน์ในส่วนนี้ แต่ ส� ำ หรั บ ประเทศไทยแล้ ว การ คอรัปชั่นไม่มีทางหายไปจากสังคมด้าน อิทธิพลของนักการเมืองท้องถิ่นที่ตะเข้า มาแทรกแซงการท�ำงานของ ป.ป.จ.อาจ จะมีบ้างเล็กน้อย “หากจะมีการตรวจสอบ ผมก็ยนิ ดีที่ จะให้ความร่วมมือ เพราะต้องการสิ่งที่ถูก ต้อง ไม่ใช่ถูกใจ” นายธงชัย กล่าว เช่ น เดี ย วกั บ นายอั บ ดุ ล ก่ อ นี หมัดเจริญ นายกเทศมนตรีต�ำบลเกาะ แต้ ว อ.เมื อ งสงขลา ที่ ก ล่ า วว่ า หากมี การตรวจสอบการทุ จ ริ ต ระดั บ จั ง หวั ด หรือท้องถิ่นถือเป็นสิ่งที่ดี แต่คอรัปชั่นใน ประเทศไทยอาจจะไม่ ล ดลงไป เพราะ นักการเมืองท้องถิ่นบางคนมีอิทธิพลใน การปกปิดทรัพย์สิน “แม้ปัจจุบันถือว่ามีหน่วยงานที่เข้ม แข็ง และปราศจากการแทรกแซง ก็ไม่ สามารถตรวจสอบนั ก การเมื อ งได้ ค รบ ถ้วน ดังที่เห็นว่านักการเมืองล้วนแล้วแต่ มีทรัพย์สินที่มาจากการคอรัปชั่น ทั้งยัง อิทธิพลมากมาย” นายกเทศมนตรีต�ำบล เกาะแต้ว กล่าว และว่า ป.ป.จ.ที่จะเกิดขึ้น ก็อาจเป็นเสือ กระดาษที่เข้ามาในสังคม คล้ายกับ กกต. ที่เข้ามาตรวจสอบการทุจริตการเลือกตั้ง ของนักการเมือง แต่กไ็ ม่สามารถตรวจสอบ ได้อย่างถี่ถ้วน นายอั บ ดุ ล กอนิ ยั ง กล่ า ว่ า า การ สรรหาคณะกกรมการ ป.ป.จ. จะต้องเป็น ไปอย่างบริสุทธิ์ แล้วประชาชนทั่วไปจะ ทราบได้อย่างไรว่า คณะกรรมการทีส่ รรหา มานั้นจะมีการฮั้วกันหรือไม่ หากมีการกระ ท�ำดังกล่าวเกิดขึ้น แล้วอาจเป็นเพียงองค์ กรในสังคม ไม่มปี ระโยชน์ตอ่ การตรวจสอบ นักการเมืองเช่นองค์กรอื่นๆ ที่มีอยู่แล้ว


24A ¡ÒÃàÁ×ͧ

นายกฯเกาะแตวบีบนครสงขลา

เปลีย่ นวิธคี ดั แยกขยะ-ยังไมสนโรงไฟฟา “นายกฯอับดุลกอนี” พอใจขอเสนอจากบริษทั เอกชน เพือ่ แกไขปญหาฝงกลบขยะดวยวิธี “คัดแยก” ทีถ่ กู ตองตามหลักสาธารณสุข ลด ผลกระทบชาวบาน ยํา้ ปจจุบนั ทําผิดวิธี ระบุ สรางโรงไฟฟาเปนเรือ่ งอนาคต และอยูท กี่ าร ตัดสินใจของเทศบาลนครสงขลา

นายพันธนิวัต ศรีไกรวิน ตัวแทนจาก บริษัท วี พาวเวอร กรีน จํากัด เผยวา บริษัท วี พาวเวอร กรีน จํากัด เปน บริษัทลูกของ เอส เอ็มซี พาวเวอร เปนบริษัทในตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย ที่ลงมาในพื้นที่ครั้งนี้ โครง การนี้ไมใชโครงการแรก แตเปนโครงการที่ 4 แลว เราทําที่เชียงใหม ที่อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และ จ.เพชรบุรี เราก็กําลังจะทํา “ไมวาที่ไหนก็ตามในพื้นที่ ที่ไดกลาวสิ่ง ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ก็คอื ความเปนอยูข องประชาชนใน พื้นที่ และขยะเปนปญหาระดับประเทศ เพราะ ฉะนัน้ เมือ่ ทางพืน้ ทีไ่ ดแจงมาวามีปญ  หาเรือ่ งบอ ขยะฝงกลบ ขาดการบริหารจัดการที่ดี ทางอบ ต.หรือเทศบาลแจงมาทางผูบริหารของบริษัท เราก็ลงมาดู” นายพันธนิวัต กลาว และวา เราตองการเขามาแกปญหาดานขยะใน พื้นที่แบบบูรณาการ จึงอยากขอยํ้าวาไมใชแค เผาเฉยๆ แตเปนแบบบูรณาการ จึงเอาสวนนี้ ตั้งตนชวยเหลือคนในพื้นที่ใหดีขึ้น จากสภาพ แวดลอมที่เปนมลพิษในปจจุบัน จาก 3-4 ที่ที่เราไปทําอยูนั้น ตองยอมรับ วาพีน่ อ งทีอ่ ยูใ นพืน้ ทีเ่ ขาก็ประสบปญหามาเปน ระยะเวลายาวนาน พอมีบริษัทที่เขามาเสนอวา กองขยะในพืน้ ทีท่ ลี่ กู หลานเขาตองนัง่ สูดดมกลิน่ และเปนพื้นที่ที่เขาวิ่งเลนอยูกับขยะทุกวัน จะ หมดไปในระยะเวลา 3 ป 5 ป โดยมีปุยอินทรีย เปน “บายโพรดักส” ที่จะนํามาใหเกษตรกรใน พื้นที่เอาไปใชประโยชนตอได ชาวบานก็พอใจ และผลตอบรับก็คอนขางที่จะดี เมื่ อ เรามาเห็ น สภาพที่ นี่ ทํ า ให รั บ รู  ปญหาที่ชาวบานออกมาประทวง กับกรณีที่มี ปญหากับทางเทศบาลนครสงขลา และคิดวา ไมอยากใชคาํ วา เราเปนผูถ กู กระทํา แตมสี ญ ั ญา ที่ ไ ด ทํ า มาก อ นหน า นี้ แ ล ว โดยเทศบาลนคร สงขลาไดเปนผูมาทิ้งขยะจากอบต.ที่นี่ ซึ่งในอดีตเมื่อ 20 ปที่แลว ถือวาหางไกล จากตัวเมืองสงขลาและหาดใหญ โดยประชาชน ที่อยูในพื้นที่ก็ไมไดมากเหมือนปจจุบัน ในวัน นั้นตนคิดวาทางเทศบาล คงมีความคิดวามัน เปนพืน้ ทีท่ หี่ า งไกลชุมชนแลว แตในวันนีผ้ า นไป 20 ป ชุมชนกอตัวเพิ่มมากขึ้นกวาอดีตที่ผานมา อี ก ทั้ ง การขยายตั ว ของชุ ม ชน รวมถึ ง จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ตนคิดวาตรงนี้มัน ทําใหเปนปญหา ประชาชนที่เปนสมาชิกใหมๆ ทั้งที่อยูในเทศบาล ทั้งนายกเทศบาลเองก็ดี ซึ่ง เห็นวาทุกคนมีทางเลือก เมื่อ 20 ปกอนเปนเรื่อง หนึ่ง แตวันนี้เรามีทางเลือกของเราที่จะบริหาร จัดการพืน้ ทีข่ องเราเอง จัดการปญหา เรือ่ งภาวะ สภาพแวดลอมใหหมดไป “ผมคิดวาเปนการตัดสินใจที่นาทึ่งนะ สําหรับ อบต.เล็กๆ สําหรับเทศบาลเล็กๆ ทีก่ ลายืน ขึ้น แลวบอกวาวันนี้ผมจะจัดการปญหาของตัว เอง แลวผมก็ไมอยากเปนผูรับขยะตอไปแลว

พันธนิวัต ศรีไกรวิน

ผมคิดวาเปนสิ่งที่ดีครับ” การทีเ่ ราลงมาวันนี้ ตนคิดวาชาวบานนา จะดีใจ และอีกทั้งถาพูดกันตรงๆ การทําธุรกิจ ตองมีรายได รายรับ กําไร นั่นเปนเรื่องของธุรกิจ ถาเปนเรื่องการทําธุรกิจแลวไมมีกําไรผมคิดวา คุณหลอกตัวเองแลว และก็หลอกทุกๆ คนที่คุณ คุยดวย การทําธุรกิจตองมีกําไร แตบนผลกําไร ถาเราสามารถขจัดปญหาได สามารถนําผลกําไร กลับมาตอบแทนสังคมไดในบางสวน เชน นํา มาสรางสนามฟุตบอล สวนสาธารณะ สระวายนํา้ “ถาปญหาในพืน้ ทีข่ องประชาชนหมดไป แถมยังไดอะไรตอบแทนกลับมา บนกําไรของ บริษัท ที่ยินดีที่จะจายกลับคืนมาใหสังคมตรง นัน้ ผมคิดวาทุกคนก็จะพอใจ เปนผมผมก็พอใจ” อยากใหเขาใจวา เราลงมาประชาสัมพันธ ทางเลือกใหชาวบานไดรบั รูร บั ฟง ในเบือ้ งตน แต ในระยะตอไปก็ตองทําประชาวิจารณอยางเปน เรือ่ งเปนราว เมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะขึน้ โรงไฟฟาอีกครัง้ สิง่ ทีผ่ มคาดหวังมากทีส่ ดุ คือ จะชวยทาน นายกฯแกปญหาสิ่งแวดลอม เพราะในปจจุบัน ปญหาสิง่ แวดลอมสงกลิน่ เหม็น ประชาชนนัง่ ดม ขยะอยู นีค่ อื ปญหาอันดับแรก ทีผ่ มตองการจะทํา สวนเมือ่ ขจัดปญหาขยะตรงนีแ้ ลว ผลจะออกมา ทีบ่ ริษทั จะได จะเปนขยะเชือ้ เพลิงทีบ่ ริษทั ไดแลว นําไปขาย หรือขึน้ โรงไฟฟา แลวกลับคืนสูส งั คม นัน่ ก็เปนขัน้ ตอนตอไปทีเ่ ราจะพูดถึงกันในอนาคต นอกจากที่ เ ราลงมาประชาสั ม พั น ธ ที่ เทศบาลเกาะแตวแลว กอนหนานี้ตนก็นําทีมผู บริหารของบริษทั เขาไปเสนอกับทีมเทศบาลนคร สงขลาในฐานะเจาของพื้นที่ เจาของสัญญาผู เชาพื้นที่นี้ ซึ่งถาทางเทศบาลนครสงขลา เทาที่ ทราบมาก็ไดเชิญ 3-4 บริษัทเขามารวมคัดเลือก ถาทานคัดเลือกไดแลวเปนบริษัทไหนที่ จะให เขามาเปนผูดําเนินการจัดการขยะแบบบูรณา การในทีน่ ี้ เมือ่ ไดรบั การคัดเลือกแลว ตอนตอไป ก็เปนการทําสัญญาระหวางบริษัทกับเทศบาล นครสงขลา แลวเราก็จะนําพวกเครือ่ งจักร มาลง ในพืน้ ทีท่ อี่ บต.เกาะแตว เพือ่ ดําเนินการคัดแยก ขยะ แลวผลิตขยะเชื้อเพลิง อารดีเอฟ “ทาทีของทางทศบาลนครสงขลา คาดวา มีความเปนไปไดนะ ไมงนั้ คงไมลงมาเสนอความ เป น ไปได นี้ ตั้ ง อยู  บ นพื้ น ฐาน 2-3 ประเด็ น ประเด็นแรกถึงแมวาเราไมไดเปนบริษัทเดียว ที่เขารวมการคัดเลือกในครั้งนี้ แตผมคิดวาใน เมื อ งไทยผมเป น ผู  นํ า ในระดั บ บริ ษั ท ที่ อ ยู  ใ น

อับดุลกอยนี หมัดเจริญ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่สามารถทํา ขยะชิงบูรณาการเปลี่ยนขยะเปนเชื้อเพลิงและ กระแสไฟฟา” ประเด็นที่สอง เรามีแหลงเงินทุนที่พรอม ที่จะสนับสนุนในการทําไฟแนนซ ทั้งขั้นตอนคัด แยกขยะ ผลิตเชื้อเพลิงขยะ และโรงไฟฟา ประเด็นที่สาม เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และทีมบริหารทีส่ ามารถดําเนินการไดทนั ทีทไี่ ด รับสัญญาทีเ่ ขามาดําเนินการจัดการขยะในพืน้ ที่ “เพราะฉะนั้น ผมคิดวา 3 ปจจัยหลักๆ เหลานี้ ผมมีความพรอม” นายพันธนิวัต ยังกลาววา อยางนอยตน ก็มั่นใจวา ไดทําในสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเอง ในฐานะผู  นํ า ขององค ก ร พี่ น  อ งในพื้ น ที่ ข อง เทศบาลเกาะแตว เพราะเราก็ทาํ จริง และเราก็มี ผลงานที่พี่นองสามารถไปพิสูจนไดดวยตัวเอง แนนอน นายอับดุลกอยนี หมัดเจริญ นายกเทศ มนตรีตาํ บลเกาะแตว กลาววา การทีท่ างบริษทั ที่ลงมาประชาสัมพันธในเรื่องขอมูล เราคิดวา เมื่อเขาลงมาพรีเซนตใหเราดู ทําใหเรารูสึกวา มันตรงเปาหมายที่เราตองการ เพราะในขณะนี้ ที่ เ ดื อ ดร อ น เป น เทศบาลตํ า บลเกาะแต ว ที่ ประชาชนในพืน้ ทีไ่ ดรบั ความเดือดรอนเรือ่ งแรก คือปญหาสิง่ แวดลอม นัน่ คือปญหาทีห่ นักหนวง อยูข ณะนี้ ตลอดระยะเวลาหลายปทผี่ า นมา และ เกาะแตวเองเปนผูร บั ผลกระทบทัง้ หมด ดังนัน้ เมือ่ บริษทั มา ตนไมไดสนใจหรอกวา บริษทั จะตัง้ โรงไฟฟา เนือ่ งจากตนไมเกีย่ ว เพราะ เทศบาลนครสงขลา เขาอยากไดโรงไฟฟา การพรีเซนตของหลายบริษัท เพื่อผลิต พลังงานไฟฟา ตนไมไดเกี่ยวตรงนั้น แตวันนี้ตน ตองการใหแกปญหาใหประชาชนชาวตําบล เกาะแตวตรงนี้ในปญหาสิ่งแวดลอม ทั้งใตดิน บนดิน และอากาศ ซึง่ ในเรือ่ งการคัดแยก และปองกันสิง่ แวด ลอม ทีบ่ ริษทั วีพาวเวอรฯเสนอมา เรารับได และ เราจะไปดูงานทีเ่ ขาทําอยูแ ลวอีก 2-3 แหง ทัง้ ดาน สิ่งแวดลอม สัญญา และขอกฎหมาย นั่นคือสิ่ง ที่เราสบายใจขึ้น เรื่องขยะ จะตองกําจัดใหถูก วิธี ไมใชเทศบาลนครสงขลาทําอยูในขณะนี้ ซึ่ง แคเอาขยะติดเชื้อมาปนกับขยะทั่วไป แคกลบ ซึ่งไมถูกวิธี “วันนี้ ถาเขาไปดูจะเห็นวาทําไมถูกวิธี ตามหลักสาธารณสุข” นายกเทศมนตรีตําบล

Çѹ·Õè 11 - 17 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556 เกาะแตว กลาว และวา ตนจึงยํ้าตรงนี้มาตลอดวา ประชาชนใน เขตเทศบาลนครสงขลาไมไดรบั ความเดือดรอน แตชาวเกาะแตวไดรบั ความเดือดรอนอยูฝ า ยเดียว นัน่ คือปญหาทีเ่ กิด นายอับดุลกอนี กลาวตอวา จากการเสนอ ขอมูล บริษัทที่ลงมาเราเห็นดวยวา มาเริ่มตน ทําตรงนี้ ไมใชผลิตกระแสไฟฟา ซึง่ อีกยาวนาน เป น อี ก ขั้ น ตอนหนึ่ ง แต ต รงนี้ น  า จะดี ก ว า ที่ เทศบาลนครสงขลาทําอยูท กุ วันนี้ หากวาบริษทั มาดําเนินการเองนาจะดีกวา โดยใชเวลากีว่ นั กี่ เดือน ก็วา กันไป ไมจาํ เปนตองบอกกับบริษทั วา ทําสัญญาหลายปหรืออะไร เอาปตอป ถาดูดีก็ อยูก นั ดูไมดกี เ็ ลิกกันไปเทานัน้ ถาเขาจริงใจเขา ก็ทาํ เทศบาลนครสงขลาก็มสี ทิ ธิจ์ ะทํา “สิ่งที่เราสนใจที่บริษัทลงมา คือ 1.สิ่ง แวดล อ ม 2.เรื่ อ งคั ด แยกขยะ เหลื อ แค 5% ไปฝงกลบ กับทีไ่ มฝง กลบเลย 200 กวาตัน ตอวัน ตรงไหนดีกวากัน” นายอับดุลกอนี ยังกลาววา หลังจากนีเ้ รา จะหารือกับเทศบาลนครสงขลาอีกครั้ง วาเขามี ความคิดเห็นอยางไร เมื่อไดดูจากบริษัทแลว ถาตกลงกันได ถาเขาเห็นดวยก็ไปดวยกันได ทางบริษัทเอง เขาก็คุยกับเทศบาลนครสงขลา แลวดวย แตความเปนไปไดนั้น อยูที่เทศบาล นครสงขลาวาเขาจะรับตรงนี้ไหม ถาเขารับตรง นี้ก็ได ใหเขารับเรื่องของการคัดแยกตรงนี้กอน ในฐานะที่เราเปนเจาของพื้นที่ เรายินดี กับทางที่บริษัทลงมาเสนอวิธีการแกไข จริงๆ แลวเทศบาลนครสงขลาตองใหสิทธิ์เกาะแตว มากกวาดวยซํา้ ทีไ่ ดรบั ความเดือดรอน เพราะเรา คนในพืน้ ทีเ่ ราไดรบั ความเดือดรอน เหมือนอยาง ที่พูดแลวพูดอีก วาคนเทศบาลนครสงขลาไมได รับความเดือดรอน นายกฯไมไดโดนดา แตนายกฯ เกาะแตวโดนดาตลอด จึงอยากใหทําวิธีใดก็ได ชาวบานเองก็ตองการใหเปลี่ยนจากวิธีนี้ วิธีที่ เทศบาลนครสงขลาทําอยู เปนวิธีอื่นไดไหม ที่มี วิธีที่นาจะดีกวานี้ “เราพอใจที่เขาเสนอ และอยากไปดูให เห็นกับตาดวย เขากลายืนยันวา ถาเขาไมทําให เปนไปตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข หรือตามกฎหมาย อื่นที่เกี่ยวของ ก็สามารถที่จะ ยกเลิกไดทันที” กอนหนานี้ บริษัทอื่นก็มาที่เกาะแตว แต ไปเทศบาลนครสงขลาก็มาก เราบอกวาไมตอง มาทีเ่ รา ไปทีน่ ครสงขลา โดยเทศบาลนครสงขลา ให ม าที่ เ รา เพราะเป น เจ า ของ แล ว เขาก็ ใ ห ดู วิธขี องเขานัน้ ไมใชทคี่ ดั แยก เปนพลังงานผลิต พลังงานไฟฟา คัดแยกไมมี ซึ่งความแตกตาง ระหวางบริษัทนี้ กับบริษัทอื่นที่เขามา แตกตาง ตรงที่วา บริษัทนี้เขารับคัดแยกกอนก็ได จนกวา จะสรางพลังงานไฟฟา แตไมรูกี่ป กวาจะทําได อีกหลายเรื่อง เซน สิ่งแวดลอม เราพอใจ ตอน นี้เราพุงเปาไปที่แกไขปญหาใหชาวบานกอน แตในเรื่องการกําจัดขยะไฮเทค อยางที่บอกเขา สามารถทํา ไดทุกวัน วันละหลายตัน “คิดวานาจะไมมปี ญ  หาความเดือดรอนต รงนั้นอยูแลว และขยะที่เหลือแค 5% มันเปน อะไรที่ใชไมไดแลว เชน ขี้ปูน หรือการฝงกลบ และมันจะไมมีผล เพราะอยางอื่นก็เอาไปหมด มันนาจะไมมผี ล แตถา มีผลเขาพรอมทีจ่ ะยกเลิก เราพรอมทีจ่ ะยกเลิกสัญญากับเขาไดทนั ที” นาย อับดุลกอนิ กลาว อยางไรก็ตาม กรณีดังกลาว “ภาคใต โฟกัส” ไดโทรศัพทเพื่อสัมภาษณ นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา หลายๆ ครั้ง ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556 แตไม สามารถติดตอได


สงขลา 25A

วันที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2556 การประปาส่วนภูมิภาค เผยเตรียมสร้าง โรงประปาเพิม่ อีก 1 แห่ง ปี 2557 คาดตัง้ ทีบ่ างศาลา เผยยอดใช้นำ�้ หาดใหญ่สงู สุด 8 เปอร์เซ็นต์ แนะบ้านเรือนติดตั้งระบบ ส�ำรอง 1-2 วัน แก้ปัญหาน�้ำไม่ขาด นายธีระ ประสพศักดิ์ ผู้อ�ำนวยการ การประปาส่วนภูมภิ าค เขต 5 เปิดเผย “ผูส้ อื่ ข่าว” ปัจจัยทีท่ ำ� ให้ยอดการใช้นำ�้ พุง่ สูงขึน้ มา จากคนทุกกลุ่ม ทั้งภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และ หน่วยงานเอกชน ซึ่งมีการต้องการใช้ น�้ำสูง ไปพร้อมกับการเติบโตของเศรษฐกิจ และปัจจัยทีส่ ง่ ผลมากๆ ก็คอื การเติบโตของ อสังหาริมทรัพย์ ทีเ่ กิดขึน้ มากในปัจจุบนั โดย เฉพาะกลุ่มใหม่ที่มีการขยายตัวมากในตัว เมืองและชานเมือง ขณะนี้ มี ก ารเตรี ย มพร้ อ มอยู ่ ใ น แผนการปรับปรุงขยายประปาในปี 2557 สร้างระบบประปาอีก 1 แห่ง ใช้งบลงทุน ประมาณ 1,700 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับว่าจะ หาพื้นที่ได้ตรงไหน “คาดว่าน่าจะอยู่ที่บริเวณประมาณ บางศาลา ใช้แหล่งน�้ำแหล่งเดิมคือคลองอู่ ตะเภา ขณะนี้ความก้าวหน้าอยู่ที่การจัดหา ที่ดินเพื่อจะก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถหา ได้ภายในประมาณก่อนสิ้นปีนี้” หลังจากนั้นก็จะเป็นรายละเอียดของ การออกแบบทางวิศวกรรม 4 - 6 เดือน เป็นอย่างช้า ก็จะเริ่มการก่อสร้าง ซึ่งการ ก่ อ สร้ า งจะใช้ เ วลาประมาณ2 ปี เพราะ ฉะนั้นภายใน 2 ปีนี้จะมีระบบประปาใหม่ ขึ้นมารองรับภาระการใช้น�้ำที่ขยายตัว อัน นั้นคือเป็นโครงการที่ค่อนข้างใหญ่ และมี ความชัดเจน แต่ขณะเดียวกันก็มกี ารปรับปรุงเล็กๆ อยู่เป็นระยะสั้น 2 โครงการ โครงการหนึ่งก็ คือได้ก่อสร้างระบบผลิต เป็นระบบผลิตที่ มีความคล่องตัวสูง สามารถก่อสร้างได้เร็ว เรียกว่าระบบแบบโมบาย คือใช้โครงสร้าง เป็นเหล็ก ประกอบง่าย ก่อสร้างได้เร็ว ขนาด 600 ลบ.ม./ ชั่วโมง ขณะนี้การก่อสร้างอยู่ที่ ประมาณ 80 % ไม่เกินสองเดือนสามารถ ผลิตน�ำ้ ได้ อีกโครงการหนึ่งก็คือ ใช้โครงสร้างตัว อาคารของเดิม จะปรับปรุงให้มกี ารผลิตเพิม่ ขึ้นอีกส่วนหนึ่ง จาก 2,500 ลบ.ม./ชั่วโมง เป็น 4,000 ลบ.ม./ชั่วโมง เพิ่มก�ำลังที่ 1,500 ลบ.ม./ชั่วโมง คาดว่าจะเสร็จภายในระยะ เวลา 6-8 เดือน ก็ถือว่าจะมีก�ำลังผลิตที่จะ มารองรับความต้องการได้พอสมควร พืน้ ทีท่ ี่ จะสร้างโครงการทีบ่ างศาลา ตอนนีอ้ ยูใ่ นขัน้ ตอนเชิญชวนให้มาเสนอราคาแล้ว จากระบบผลิตที่เริ่มตึงตัว คือเริ่มจะ

ประปา

กปภ.สร้างโรงประปาอีกแห่ง หาดใหญ่ใช้นำ�้ พุ่ง8%-แนะตั้งระบบส�ำรอง1-2วัน

ธีรพล คงปัญญา

ธีระ ประสพศักดิ์

ไม่มกี ำ� ลังผลิตเหลือทีจ่ ะรองรับ เมือ่ ช่วงเวลา สั้นๆ ที่ผ่านมา เป็นช่วงที่อากาศร้อน แต่ละ ครัวเรือน องค์กรทุกหน่วยงาน หรือภาคธุรกิจ มีความต้องการใช้น�้ำเพิ่ม ในขณะที่ก�ำลัง ผลิตเท่าเดิม ท�ำให้เกิดปรากฏการณ์แรงดัน น�ำ้ อ่อน ในหลายพืน้ ที่ บางพืน้ ทีท่ อี่ อ่ นอยูแ่ ล้ว อาจจะไม่ไหลในบางเวลา โดยเฉพาะคนที่ อ ยู ่ ป ลายท่ อ ที่ เ ป็ น พื้ น ที่ สู ง อั น นี้ เ ป็ น เรื่ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น แล้ ว เราก็ ก�ำลังแก้ไขอยู่ พยายามปรับเครื่องจ่ายน�้ำ ให้มีก�ำลังจ่ายสูงสุด อีกเรื่องหนึ่งคือระบบ ท่อเป็นท่อขนาดใหญ่ ทีม่ อี ายุมากพอสมควร เมื่อการแตกมันก็ไม่สามารถจะบอก ล่วงหน้าได้ว่าท่อมันจะแตกเมื่อไหร่ เรื่อง การซ่อมเนื่องจากเป็นท่อขนาดใหญ่ก็ต้อง ใช้เวลา เราต้องให้ผู้รับจ้างเข้ามาด�ำเนินการ ซ่อม ก็ท�ำให้การจ่ายน�้ำในหลายพื้นที่บาง ครั้งอาจจะกว้างขวางถ้าเป็นท่อขนาดใหญ่ มากๆ ก็ไม่สามรถท�ำต่อเนื่องได้ เนื่องจากท่อแตก เรื่องนี้ก็เป็นปัญหา ที่ผู้ใช้น�้ำค่อนข้างร้องเรียนบ่อย บางหมู่บ้าน ยังอยู่นอกพื้นที่ เราก็ยังท�ำการจ่ายให้ทั่วถึง ไม่ได้ จนกว่าจะได้รับงบประมาณจากทาง ใดทางหนึ่งมาสร้างระบบท่อให้ ครอบคลุมพื้นที่ บางรายไม่ได้ รับบริการเลย “เราก็มีโครงการที่จะท�ำ หลายๆอย่ า ง แต่ ที่ เ ขี ย นแผน และจะเกิ ด ชั ด เจนจริ ง ๆคื อ โครงการทีจ่ ะก่อสร้างในปี 2557 ซึ่งเป็นโครงการใหญ่ แต่คงจะ เสร็จในปี 2558 จริงๆ โครงการ มีเยอะแต่ยงั ไม่ได้รบั การจัดสรร งบประมาณ ซึ่งมันก็ยังมีงาน เฉพาะหน้าเร่งด่วนทีต่ อ้ งท�ำด้วย หลายๆ เรื่อง”

นายธีระ กล่าวและว่า สิ่งที่อยากฝาก ไปผู้ใช้น�้ำต้องเตรียมความพร้อมดูแลตัวเอง ในระดับหนึ่ง จริงๆ แล้วทุกครัวเรือนต้องมี การส�ำรองน�ำ้ ไว้สักส่วนหนึ่ง ยิ่งมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งดี หรือตุนไว้ใช้ได้ประมาณ 1-2 วัน เพราะว่าท่อใหญ่ของเราอายุเยอะ จริงๆ เรายังไม่ได้เปลีย่ น และทีส่ ำ� คัญต้องใช้ น�ำ้ อย่างประหยัดเพราะว่าถ้าทุกคนประหยัด มันก็สามารถแชร์ไปยังคนที่ไม่ได้หรือยังไม่ ค่อยไหลด้วยส่วนหนึ่งทันทีเลย “อยากให้ ใ ช้ อ ย่ า งมี วิ นั ย รั ก ษา ทรัพยากรร่วมกัน การประปาไม่ได้ต้องการ อยากขายได้นำ�้ เยอะเพือ่ ได้เงินเยอะ ในขณะ นี้ทุกคนควรจะนึกถึงส่วนรวม” และต้ อ งขออภั ย ด้ ว ยเพราะว่ า บาง พื้นที่เรามีปัญหาอย่างที่ผู้ใช้ร้องเรียนจริงๆ เช่น น�้ำไม่ไหล ปัญหาท่อแตก เราก็บอก ก่อนไม่ได้ บางทีสื่อที่เราบอกไปก็ทุกทาง ทั้ง หนังสือพิมพ์ วิทยุฯ โทรทัศน์ แต่มันไม่เจอ กันระหว่างคนบอกกับผู้รับสาร ช่องทางที่ บอกกับคนที่รับ ทั้งด้วยวิธีการและเวลา เรา ประชาสัมพันธ์ทุกทางจริงๆ แต่ทุกเรื่องก็ยัง ไม่ทั่วถึงทุกคน นายธีระ กล่าว ด้านนายธีรพล คงปัญญา ผู้จัดการ ประปาส่วนภูมภิ าค สาขาหาดใหญ่ กล่าวถึง การใช้นำ�้ ในรอบ 5 ปีทผี่ า่ นมาว่า ปริมาณการ น�้ำของประปาหาดใหญ่ในรอบ 5 ปีที่ผ่าน มา มีการเติบโตในแต่ละปี เพิ่มขึ้นประมาณ 6- 8% ต่อปี การประปาหาดใหญ่ มีโครงการ เพิ่มการผลิตน�้ำประปา อีกประมาณ 1500 ลูกบาศน์เมตร ส�ำหรับในพื้นที่หาดใหญ่ การขยาย เขตประปาที่ใหม่ก็มีที่ควนลัง ตอนนี้ที่ควน ลังวางท่อไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าน�้ำยัง ไม่ได้จ่ายไป คิดว่าเมื่อเราได้ท่อมาแล้วก็ จ่ายน�้ำได้ อีกสักประมาณไม่เกินสองเดิน

ก็สามารถจ่ายน�้ำได้ ตอนนี้ก็ต้องมาเตรียม ระบบการควบคุม การจัดการน�้ำ นายธีรพล กล่าวว่า ในส่วนของราย ได้ค่าน�้ำของการประปาต่อปีอยู่ที่ประมาณ 300 ล้านบาท ในส่วนการลงทุนโครงการ ต่างๆก็ได้งบประมาณ ปีหนึ่งๆประมาณ 2030 ล้าน แล้วแต่งบประมาณที่ได้จัดสรรมา เพราะว่างบประมาณต่างๆต้องแจกจ่ายไป ทัว่ ประเทศ ปีนคี้ าดว่าน่าจะได้ประมาณ 40 – 50 ล้านบาท ก็จะมีการปรับปรุงระบบท่อใหม่ แต่ในส่วนก�ำลังผลิตเพิ่มเติมเป็นงบ ผูกพันธ์เราก็ด� ำเนินการอยู่ และเรื่องการ ผลิต การกรองที่ก�ำลังก่อสร้างอยู่ ก็ก�ำลังจะ แล้วเสร็จ และมีโรงบ�ำบัดตะกอนซึง่ น�ำ้ ทีเ่ ป็น ตะกอนเราจะมีการบ�ำบัดให้เสร็จเรียบร้อย ตอนนี้รอผู้รับจ้างส่งมอบงาน “ปัญหาของการผลิตน�ำ้ ประปาปัญหา ใหญ่จริงๆ คือแหล่งน�้ำดิบ ที่เราน�ำมาผลิต มากรอง แล้วใช้สารเคมีเข้าไป ปรากฏว่า คลองอู่ตะเภาในช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมา เรา เกิดปัญหาน�้ำดิบอย่างมาก แต่น�้ำยังไม่ทัน แห้ง แต่เกิดปัญหาว่าปริมาณน�้ำเหลือน้อย” ซึ่งคลองอู่ตะเภาเป็นลักษณะคลอง ระบายน�ำ้ มีโรงงานจากอ.สะเดา จากทีต่ า่ งๆ ลงมาการประปาอยู่ล่างสุดในการผลิตน�้ำ ประปา ตรงนี้เราต้องใช้เคมีหลายตัวในการ บ�ำบัด บางครัง้ ก็เกิดปัญหาว่าคุณภาพน�้ำต�ำ่ มากจนแทบจะไม่กล้าน�ำมาผลิตเลย เพราะ เคมีก็แทบจะเอาไม่อยู่ เหมือนเวลากลางคืนเราไปเฝ้าตลอด ไม่ได้ แต่เราต้องท�ำงานตลอด 24 ชัว่ โมงไม่มี การหยุด บางครั้งการผลัดเวร เปลี่ยนเวรก็ เกิดปัญหาคุณภาพน�ำ้ ไม่ดเี ท่าทีค่ วร บางครัง้ ชาวบ้านก็เกิดการแพ้ ต้องว่ากันไปตามกรณี อยากจะฝากว่าให้ใช้นำ�้ อย่างประหยัด เพราะ น�้ำมีอยู่อย่างจ�ำกัดจริง นายธีรพล กล่าว


26A ·ŒÍ§¶Ô蹾Ѳ¹Ò

Çѹ·Õè 11 - 17 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

หลังจากยกฐานะ “องคการบริหาร สวนตําบลพะวง” เปน “เทศบาลตําบล พะวง” และการพัฒนาในพื้นที่ขยาย ตัวอยางตอเนือ่ ง ดวยความเปนเมือง ใหมที่มีศูนยราชการ และเปนชุมชน ใหม ที่ มี ป ระชากรอาศั ย หนาแน น มากขึ้น แนนอนวา อนาคตในการพัฒนา เทศบาลตําบลพะวงจะเดินทางไปทิศ ทางไหน อยางไรนั้น “นายเจือ กิ้มอั้น” นายกเทศมนตรีตาํ บลพะวง คนแรก หลัง จากยกฐานะจากองคการบริหารสวน ตําบลพะวง ยอมมีบทบาทสําคัญยิ่ง “สมั ย นี้ เ ป น สมั ย ที่ ส อง แต เ ป น นายกเทศมนตรีตาํ บลพะวงคนแรก หลัง จากยกฐานะจากองคการบริหารสวน ตําบลขึ้นเปนเทศบาลตําบล“ นโยบายและผลงานที่ผานมา นายเจื อ กล า วถึ ง แนวทางใน การบริหารและพัฒนาเทศบาลตําบล พะวงวา จะใชยุทธศาสตรและแนวทาง การพัฒนาในชวง 3 ป วิสัยทัศนการ พัฒนาทองถิ่นคือ ในป 2560 จะพัฒนา ตําบลพะวงไปสู “พะวงเมื อ งน า อยู  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” เริม่ แรกคือ การพัฒนาทองถิน่ เชน สงเสริมและทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สงเสริมและสนับสนุนศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ การใหบริการ สาธารณสุข การรักษาพยาบาล การ ปองกัน และควบคุมโรคติดตอ สงเสริมการมีสวนรวมของคนใน ชุมชน ใหเปนสังคมที่ดีงาม รวมถึงสง เสริมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ ปอง กันและปราบปรามการแพรระบาดของ ยาเสพติดในชุมชน ใหการปองกันและ บรรเทาสาธารณภัย กําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย ทั้ ง การก อ สร า งสถานที่ พั ก ผ อ น หยอนใจและสถานที่ออกกําลังกาย มี การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดลอม สิ่งเหลานี้นับวา สําคัญตอการพัฒนาเมืองและคุณภาพ ชีวิต งานพัฒนาที่ทําหนาอยูแลว รวมถึง โครงการใหม ข องเทศบาลตํ า บล พะวง 1. โครงการสรางอาคารสํานัก งานแหงใหม งบประมาณในการสราง ในระยะที่ 1 ประมาณ 60 ลานบาท ใชงบ ประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจาย ป 2556 จํานวน 10.5 ลานบาท และเงินกูจากธนาคารของรัฐวงเงินไม เกิน 50 ลานบาท ขณะนีอ้ ยูใ นระหวางวา จางถมดิน ที่ชนะการประมูลคือ บริษัท

ระโนดจงเจริญคอนสตรัคชัน่ จํากัด เปน ผูรับจาง ดวยเงินจํานวนเงิน 5,489,000 บาท การกอสรางสํานักงานแหงใหมขนึ้ เพื่ อ รองรั บ ภารกิ จ การให บ ริ ก าร สาธารณะทีเ่ พิม่ มากขึน้ และเพือ่ อํานวย ความสะดวกแกประชาชนผูมาติดตอ ราชการ 2.โครงการก อ สร า ง มณฑป ประดิษฐานองคพระวง ใชงบประมาณ ในการกอสราง 5,300,000 บาท เปนงบ ประมาณจากการบริ จ าค จากพี่ น อ งประชาชน ซึ่ ง มี ย อดเงิ น จากการ ทําบุญทอดผาปาสามัคคีแลว จํานวน 565,345.83 บาท ขณะนี้ ท างคณะ กรรมการไดจัดหาผูรับจางและไดมีการ จัดทําประชาคมเพื่อรับฟงความคิดเห็น จากพี่นองประชาชน อยูในระหวางการ ปรับสถานที่และเคลื่อนยาย “องคพระ วง” เพื่อดําเนินการกอสราง โดยคณะ กรรมการจะรวมกับเทศบาลตําบลพะวง จะจัดงานทอดผาปาสามัคคี เพื่อหางบ

ประมาณสมทบทุนในการกอสรางสวน ที่ เ หลื อ ภายในเดื อ นมิ ถุ น ายนนี้ โดย เทศบาลตั้งงบประมาณเพื่อสมทบทุน จํานวน 1,000,000 บาท 3. โครงการจั ด ตั้ ง โรงเรี ย น อนุบาลเทศบาลตําบลพะวง วางเปา หมายจะเปดทําการในปการศึกษา 2557 เป น การร ว มมื อ ในการจั ด การศึ ก ษา ระดับอนุบาล ระหวางเทศบาลตําบล พะวงกับโรงเรียนบานนํ้ากระจาย โดย ใชสถานที่ของโรงเรียนนํ้ากระจายเปน สถานที่ในการเปดทําการสอนในระดับ อนุบาล เปาหมายคือ ใหเด็กในตําบลได มีโอกาสไดเรียนในเขตเทศบาล ซึ่งจาก เดิมมีเพียงศูนยพฒ ั นาเด็กเล็กฯ แตไมมี

โรงเรียนอนุบาล ทําใหผปู กครองตองพา บุตรหลานไปสมัครเรียนนอกพื้นที่ “การจั ด ตั้ ง โรงเรี ย นอนุ บ าล เทศบาลครั้งนี้ นับวาเปนการสราง โอกาสที่ดีใหแกเด็กๆ ครับ” 4. การแกไขปญหาระบบไฟฟา และนํ้าประปา ที่ดินบานแหลมขวัญ เทศบาลตํ า บลพะวงได นํ า ป ญ หาดั ง กล า วเข า หารื อ ผู  ว  า ราชการจั ง หวั ด สงขลา และจั ง หวั ด สงขลาได เ ชิ ญ ผู  เกี่ยวของประชุม เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา ซึ่งใน ที่ประชุมสรุปเบื้องตนวา ใหเทศบาลมี หนังสือรับรองใหราษฎรเขาอยูอาศัย สําหรับราษฎรที่มีทะเบียนบานและมี

ตําบลพะวง : ตัง้ อยูใ นเขตการปกครองของ อําเภอเมือง ประกอบไปดวย 8 หมูบ า น ไดแก บานบางดาน บานนํ้ากระจาย บานควนหิน บานหวยขัน บานดอนขี้เหล็ก บานบอระกํา บานนาปอง บานโคกไร เดิมประชาชนรวมกันสรางพระพุทธรูปขนาด ใหญไวเปนศูนยรวมจิตใจเรียกชือ่ "พระวง" ตอมาเรียกชือ่ เพีย้ นไปเปน "พะวง" เปน ที่มาของตําบล อาชีพหลัก : ทําสวนยางพารา ,รับจาง, เกษตรกรรม


·ŒÍ§¶Ô蹾Ѳ¹Ò 27A

Çѹ·Õè 11 - 17 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

‘นายกฯเจื อ กิ� มอั�น’ตั�งเป้าปี 2560

“พะวงเมืองน่าอยู่”-“คุณภาพชีวิตประชาชนดี” เจือ กิ้มอั้น

ครอบครองทําประโยชนอยูในที่ดินจริง เพื่อประกอบคําขอติดตั้งมิเตอรไฟฟา – ประปา ตอไป ขณะนี้ อยูระหวางเสนอรายงาน การประชุมใหผวู า ราชการจังหวัดสงขลา พิจารณาสั่งการหนวยงานที่เกี่ยวของ ตอไป อุปสรรคและปญหาในการพัฒนาใน ปจจุบัน 1.ป ญ หาการพั ฒ นาด า นโครง สรางพื้นฐาน เชน ถนน คูระบายนํ้า การ ขยายเขตไฟฟา – ประปา ซึ่งเทศบาลมี งบประมาณสําหรับการลงทุนปละ ไม เกิน 20 ลานบาท ที่จะตองกระจายการ พัฒนาใหครอบคลุมทั้ง 40.3 ตาราง กิโลเมตร ทัว่ ทัง้ เขตเทศบาล จึงอาจทําให เกิดความลาชาในการพัฒนาใหทันตอ ความตองการของพี่นองประชาชน ซึ่งที่ผานมา เทศบาลก็พยายาม ที่ จ ะแก ป  ญ หา โดยขอสนั บ สนุ น งบ ประมาณจากหนวยงานตางๆ เชน กรม ทางหลวงชนบท องคการบริหารสวน

จังหวัดสงขลา และจังหวัดสงขลา มา พัฒนาไปไดบา งบางสวน และในอนาคต ก็จะไดจัดหางบประมาณมาดําเนินการ ใหครอบคลุมตอไป 2.ปญหานํ้าทวม ที่ตําบลพะวง เผชิญเกือบทุกป เทศบาลก็รวมแกไข ลอกคูระบายนํ้า ไดระดับหนึ่งแตตอง ยอมรับวามีศักยภาพไมเพียงพอ ที่จะ ดําเนินการทั้งระบบ แตเทศบาลก็ได มี ก ารร ว มมื อ กั บ กรมโยธาธิ ก ารและ ผังเมืองในการสํารวจออกแบบระบบ แกไขปญหานํ้าทวมทั้งระบบอยู “ขณะนี้ไดรับฟงความคิดเห็น ของบประชาชนในพื้นที่ระดับหนึ่ง แลว คาดวาเมือ่ ไดขอ มูลทุกฝายก็จะ ดําเนินการแกไขใหเร็วที่สุด” 3.ปญหายาเสพติดของเยาวชน มี มาก แตไดมีการรวมมือกับทางจังหวัด นําเยาวชนที่อยูในกลุมเสี่ยง ไปเขารับ การอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุนแรก ได อ บรมไปแล ว เมื่ อ วั น ที่ 22 – 30 เมษายนที่ผานมา คาดวาโครงการจะมี ตอเนื่องในการแกไขปญหายาเสพติด

สวนกิจกรรมดานการปองกันนั้น เทศบาลตําบลพะวง ไดจดั อบรมแกนนํา เยาวชน จัดตั้ง “สภาเด็กและเยาวชน ตําบลพะวง” ขึ้น เพื่อสรางการมีสวน ร ว มในการแก ไ ขป ญ หาของท อ งถิ่ น ตนเอง และไดอบรมระหวางวันที่ 25 – 28 เมษายนที่ผานมา อีกประการหนึง่ เทศบาลพยายาม ที่ จะสร า งสนามกี ฬ าประจํ าชุ ม ชนขึ้ น เพื่อใหเปนสถานที่ที่เยาวชนจะได ใ ช เวลาวางใหเปนประโยชน ซึ่งไดกอสราง ไปแลวใน 3 หมูบาน และจะพยายาม ดําเนินการใหครอบคลุมในทุกหมูบาน ตอไป กิจกรรม/โครงการเดนๆ ในตําบล กิจกรรมการเปลีย่ นผาองคพระวง และรดนํ้าผูสูงอายุ, การสรางวิหารองค พระวง, กีฬาเยาวชน, งานวันเด็ก 2556, งานรวมทอดกฐินกับประชาชน โรงเรียน และสวนราชการอื่นๆ ในตําบล, งาน ลอยกระทง, การปรับปรุงลานกิจกรรม ในตําบล

รางวัลเดนๆ ที่ไดรับ ไดรับโลชูเกียรติจากกรมสงเสริม วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ใหเปน องคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดน ที่สง เสริ ม การดํ า เนิ น งานวั ฒ นธรรม ด า น มรดกทางปญญาทางวัฒนธรรม วันที่ 16 สิงหาคม 2555 สมาชิกกลุม สัจจะลดรายจาย เทศ บาลตําบลพะวง ไดรับรางวัลกลุมที่มี สมาชิกมากที่สุดอันดับ 1 สงเสริมสวัสดิ การภาคประชาชน อยากฝากอะไรกับประชาชนตําบล อื่นๆ ใกลเคียง อยากจะเชิญชวนประชาชน ทั้ง ในและตางจังหวัดมาเที่ยวตําบลพะวง ของเรามากๆ พระคู  บ  า นคู  เ มื อ งของ เราคือ องคพระวง แวะมาสักการะได สวนสถานที่ทองเที่ยวของเราก็มี สวนประวัติศาสตร ที่เปนสถานที่รมรื่น เหมาะสําหรับการทองเที่ยว พักผอน หยอนใจ และที่สําคัญเราใชเปนสถาน ที่ในการจัดงานตางๆ ดวย


28A ¡ÕÌÒ

Çѹ·Õè 11 - 17 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

เอสซีจไี ทยแลนดโอเพน2013“ศึกขนไก”เขมขน

ปรับปรุงสภาพใหเหมือนเดิมเพื่อคืนพื้นที่ให กับเจาของสถานที่ ด า นนั ก กี ฬ าชื่ อ ดั ง ที่ จ ะเข า ร ว มลง สนามแขงขัน เอสซีจี ไทยแลนด โอเพน 2013 โดยไฮไลตสําคัญอยูในประเภทหญิงเดี่ยว อาทิ ไซนา เนวาล มืออันดับ 2 ของโลกจาก อินเดีย, ไพ ซื่อหมา มืออันดับ 16 ของโลก จากไทเป, เดซี่ เฮรา มืออันดับ 41 ของโลก จากอินโดนีเซีย และจอมเกาอยาง เชง เชา เชียะ มืออันดับ 62 ของโลกจากไทเป ส ว นนั ก แบดฯ ไทย "น อ งเมย " รั ช นก อินทนนท มืออันดับ 5 ของโลก, "นอง ครีม" บุศนันท อึ๊งบํารุงพันธุ มืออันดับ 19 ของโลก, "ปอปอ" ทรัพยสิรี แตรัตนชัย มือ อันดับ 22 ของโลก, "นองแนต" ณิชชาอร จินดาพล มืออันดับ 20 ของโลก และการก ลั บ มาลงสนามแข ง ขั น อี ก ครั้ ง หลั ง จากที่ ตองไปฝกงาน กับทางสถาบันศึกษาจุฬาฯ ที่ จ.แพร ของ "นองพีช" พรทิพย บูรณะ ประเสริฐสุข มืออันดับ 12 ของโลก ไมแน

แหงชาติของประเทศจีน ซึ่งที่นั่นใหความ สําคัญกับทัวรนาเมนตนมี้ ากๆ นักกีฬาแตละ คนจะมุงมั่นในการแขงขันเทาๆ กับรับใชทีม ชาติเลยทีเดียว แตยังคงมีนักกีฬาชั้นนําจาก หลายๆ ชาติเขารวมการแขงขันมากมาย เชน อินโดนีเซีย ที่สงนักกีฬามามาก เกือบ 40 คน, มาเลเซีย สงดาวรุงดวงใหม ในระดับเยาวชนโลกมาเกือบ 40 คน รวมไป ถึง เกาหลี, ไทเป และ อินเดีย ทีม่ แี ชมปหญิง เดี่ยวป 2012 ไซนา เนวาล มืออันดับ 2 ของ โลกกลับมาปองกันแชมปอีกครั้ง สวนทาง เอสซีจี และสมาคมแบดฯ ไดเซ็นสัญญาลวง หนากับผูร บั เหมามูลคาประมาณ 2,000,000 บาท ทําการปรับปรุงเกีย่ วกับระบบแสงสวาง ในสนามแขงขันทั้งที่อาคารนิมิบุตร ที่ จ ะใช แ ข ง ขั น ใน 2 ทั ว ร น าเมนต ใหญอยาง เอสซีจี ไทยแลนด โอเพน กรังด

ปรีซ โกลด 2013 กับ การแขงขันชิงแชมป ประเทศไทยป 2556 ซึ่งปนี้มีนักกีฬาจาก 25 ชาติไดสงรายชื่อเขารวมแขงขันไทยแลนด โอเพน มีทั้งมือชั้นนําของโลก รวมไปถึงดาว รุง ทีก่ าํ ลังมาแรงของแตละชาติมากมาย และ มีนักกีฬาจากยุโรปมากมายหลายประเทศ ทั้ง อังกฤษ ฝรั่งเศส สกอตแลนด ไอรแลนด เช็ก เยอรมัน รัสเซีย เดนมารก โปแลนด เนเธอรแลนด ตางสงนักกีฬาแขงขันในปนี้ นายสุรศักดิ์ กลาวและวา อยางไร ก็ตามตองปรับปรุงระบบแสงสวางที่ อินด อร สเตเดี้ยม หัวหมาก ที่จะใชสําหรับการ แขงขันศึกเยาวชนโลก 2013 เพื่อที่จะได เปนไปตามมาตรฐานที่ทางสหพันธแบดฯ โลกไดกําหนดเอาไว โดยจะทําการปรับปรุง กอนทําการแขงขันประมาณ 1-2 สัปดาห หลังจากทําการแขงขันเสร็จสิ้นก็ตองทําการ

ในปนี้อาจไดเห็นการรีแมตชในรอบชิงชนะ เลิศระหวาง ไซนา เนวาล กับ รัชนก อิน ทนนท กันอีกครั้ง ทั้งนี้ผลงานของนักตบลูกขนไกไทย ในป 2012 ที่ผานมา สามารถควาแชมป มาครองในประเภทหญิงคูจากผลงานของ รอ.หญิง สราลีย ทุงทองคํา กับ ณริฎษาพัชร แลม นอกจากนัน้ ในประเภทหญิงเดีย่ ว "นอง เมย" รัชนก อินทนนท และคูผสมจอมเกา ร.ต.ต.สุดเขต ประภากมล กับ รอ.หญิง สรา ลีย ทุงทองคํา ยังสามารถควารองแชมปมา ครองสําเร็จ ทามกลางกองเชียรที่ตามเขาไป ใหกําลังใจกันเปนจํานวนมาก รวมถึงบรรดาดาวรุงที่เตรียมทีมเอา ไวสาํ หรับการเปนเจาภาพในศึกเยาวชนโลก 2013 ในชวงปลายปนที้ ปี่ ระเทศไทยจะไดรบั เกียรติเปนเจาภาพจัดการแขงขันดวย

เดี่ยว 12 ป) และเด็กหญิง พิมพมาดา ทองคํา (หญิงเดี่ยว 8 ป) ส ว นจั ง หวั ด ที่ เ หลื อ คว า แชมป ไ ป จังหวัดละประเภทเดียวคือ เชียงใหม เด็กชาย วรธันย หมั่นเพียร ควาแชมป(ชายเดี่ยว 14 ป )

นครศรีธรรมราช เด็กหญิง ศิริกร ศิลาโชติ ควา แชมป (หญิงเดี่ยว 12 ป) กระบี่ เด็กชายทิน ภัทร เทียนธวัช ควาแชมป(ชายเดี่ยว 8 ป๗ และจังหวัด ยะลา เด็กหญิงวันใส กสิกรรม ไพบูลย ควาแชมป (หญิงเดี่ยว 8 ป)

ชิงแชมปรว ม25ชาติชงิ ถวยพระราชทานฯ

''เอสซีจี ไทยแลนด โอเพน 2013'' เขมขัน 25 ชาติ ต อบรั บ ร ว มชิ ง แชมป การ แข ง ขั น แบดมิ น ตั น ทั ว ร น าเมนต ใ หญ ของไทย มีขบวนพาเหรดมากกวา 10 ชาติ ทั้ง อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, เกาหลี, ไทเป ชิ ง ถ ว ยพระราชทานสมเด็ จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี พรอมเงินรางวัล 120,000 เหรียญ สหรัฐฯ ซึ่งจะทําการแขงขันระหวางวันที่ 4-9 มิ.ย. 56 นี้ น า ย สุ ร ศั ก ดิ์ ส  ง ว ร กุ ล พั น ธุ์ เลขาธิการสมาพันธแบดมินตันแหงเอเชีย และเลขาธิการสมาคมแบดฯ กลาววา การ แขงขันเอเชียในปนี้เปนที่นาเสียดาย วาไมมี นักกีฬาจากจีนมารวมแขงขัน เนื่องจากโปร แกมแขงขันไปตรงกับการแขงขันชิงแชมป

นักหวดตางถิน่ ชิงถวยศึกพีทที ภี าคใต

เผยดาวรุง ดวงใหมวงการเทนนิส จากการจัดการแขงขันเทนนิสเยาวชน พีทีที จูเนียร แชมเปยนชิพส ภาคใต 2013 ที่ สนามเทนนิสเทศบาลนครหาดใหญ ระหวาง วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2556 ที่มีทั้งนัดหวดเจา ถิ่นและนักหวดจากประเทศมาเลเซียเขารวม กันแขงขันดวย ในขณะที่เจาถิ่นสงขลาเขา ถึงรอบชิงชนะเลิศเพียง 2 ประเภท จากการ แขงขันทั้งหมด 10 ประเภท และในประเภท ชายเดี่ยวอายุไมเกิน 18 ป นายพบทอง ทองเลิศ นักหวดเมือง สงขลาเจ า ของตํ า แหน ง แชมปเมื่อปที่แลว ตองพลาดแชมปใหกับนักหวดจากประเทศ มาเลเซีย นายอาหมัด ดีดีต อับดุล ราซัค และ ในประเภทชายเดีย่ วอายุไมเกิน 14 ป เด็กชาย คามิน ทองอนันต ดาวรุงเด็กจากสงขลา ตอง พายแพใหกับ ศรัณยพหล ศิริวณิชกุล นัก

หวดรุนเยาวจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใน รอบสุดทาย นั ก หวดดาวรุ  ง จากประเทศมาเลเซี ย ควาแชมปพีทีทีไป 2 ประเภทคือ ชายเดี่ยวอายุ ไมเกิน 18 ป และ ชายเดี่ยวอายุไมเกิน 10 ป ดวยฝมือของเด็กชาย ชัยวัฒน เพ็ชรตานี เด็ก มาเลเซียสายเลือดไทย ส ว นกรุ ง เทพมหานคร คว า แชมป 2 ประเภท ดวยฝมือของ เด็กชายศรัณยพหล ศิริ วณิชกุล (ชายเดี่ยว 14 ป) และ เด็กหญิงศศ นท สุชาโต (หญิงเดี่ยว 10 ป) สุราษฎรธานี แชมป 2 ประเภทคือ นางสาวใจเพชร อานน ทวี ศิ ล ป (หญิ ง เดี่ ย ว 18 ป ) เด็ ก หญิ ง พิ ร ดา สุวรรณรักษ(หญิงเดี่ยว 14 ป) และรองแชมป 3 ประเภทคือ นางสาวนับดาว กันกา (หญิง เดี่ยว 18 ป) เด็กหญิงวรวลัญช ดําชะอม (หญิง


´Ç§-º·¤ÇÒÁ 29A

Çѹ·Õè 11 - 17 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556 ลัคนาราศีตุลย วันที่ 15 ต.ค.-14 พ.ย. การงาน จะไดขาวดีเกี่ยวกับงาน เชน ไดเลื่อนตําแหนงหรือ ไดเลื่อนขั้นเงินเดือนมากกวาปกติ การเงิน จะไดลาภกอนใหญจาก การขายที่ดินหรือทรัพยสิน รวมไปถึงหุนเก็งกําไรดวย ความรัก จะ พบความรักในที่ทํางานหรืองานเขาสังคม แลวนําไปสูการคบหาใน ระยะยาว

ลัคนาราศีพิจิก วันที่ 15 พ.ย.-14 ธ.ค. 11 - 17 พฤษภาคม 2556 ลัคนาราศีเมษ วันที่ 15 เม.ย.- 14 พ.ค.

การงาน ผู  ใ หญ แ ละเพื่ อ นร ว มงานช ว ยให ง านของท า น กาวหนาไปดวยดี ไมมีปญหา พรอมทั้งออกรับหนาใหทานเมื่อมีภัย มาถึงดวย การเงิน มีรายจายกอนใหญรออยูจากการเจ็บปวยของ การงาน ทานที่เปนเกษตรกรหรือทําธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร คนในครอบครัว หรือซอมยานพาหนะ เนื่องจากอุบัติเหตุ ความรัก จากนีไ้ ปมีโอกาสไดผลตอบแทนสูงขึน้ แตตอ งระวังความขัดแยงกับหุน จะไดรับขอเสนอที่ดีจากคนรัก ตามที่ทานของรอง จึงเปนโอกาสดีใน สวนหรือคนในครอบครัว และทําใหเปนอุปสรรคทางดานการงาน การ การตกลงเรื่องหมั้นหรือแตงงาน เงิน มีโอกาสไดเงินกอนใหญจากการเสี่ยงหรือธุรกิจกักตุน ความรัก มี คนรักมาใหเลือกมาก และลําพังทานคงเลือกไดไมดี ควรหาผูชวย เชน ลัคนาราศีธนู วันที่ 15 ธ.ค.-14 ม.ค. ญาติหรือเพื่อนพอง ก็จะทําใหไดคนดี ขอแนะนําอยาเลือกเอง การงาน ชวงนีก้ ารงานของทานเริม่ มองเห็นลูท างวาจะกาวไป ลัคนาราศีพฤษภ วันที่ 15 พ.ค.-14 มิ.ย. ทางใด ระหวางงานเดิมกับงานใหมที่มีแนวโนมวาจะเขามา การเงิน การงาน ทานที่ทํางานเกี่ยวกับธุรกิจบริการหรือเปนนักแสดง จะไดเงินกอนจากการใหความชวยเหลือของเพือ่ นรวมงาน ซึง่ เปนเพศ ชวงนี้งานเขามาก และไดผลตอบแทนดี การเงิน จะไดเงินกอนใหญ ตรงขาม แตเปนเงินที่มีเงื่อนไขและอาจตามมาดวยขอเรียกรอง ซึ่ง จากงานประจํา เชนไดขึ้นเงินเดือนเกินกวาปกติ หรือไดเงินจากงาน ทําใหทา นตองคิดหนักได ความรัก ความรักอยูใ นภาวะทรงตัว ไมแย พิเศษ เปนตน ความรัก ใหระวังคนใกลชิดที่ทานปฏิเสธมาตลอด จะ แตก็ไมคืบหนา ถึงขั้นจะตกลงปลงใจ แตก็ไมมีแนวโนมวาจะจากไป ใชเลหเหลี่ยมใหทานเปนเหยื่อแหงความตองการ และตกกระไดพลอย โจนไดงายๆ ลัคนาราศีเมถุน วันที่ 15 มิ.ย.-14 ก.ค. การงาน อยาคาดหวังผลเลิศหรูจากงานที่คาดวาจะไดรับการ สนับสนุนจากผูใหญ เพราะมีเกณฑผิดหวัง เมื่อทุกอยางไมเปนไปตาม นัน้ การเงิน จะไดเงินกอนใหญจากหนีเ้ กาคางจายหรือไดจากการกูย มื เพือ่ แกปญ  หาสภาพคลองทีต่ ดิ ขัด เปนตน ความรัก จะไดพดู คุยกับคน รักจากทางไกล และมีการตกลงเรื่องการหมั้นหรือแตงงาน

ลัคนาราศีกรกฎ วันที่ 15 ก.ค.-14 ส.ค.

การงาน โอกาสที่จะมีการเดินทางไกลเกี่ยวกับงานยังมีอยู และถาเดินทางแลวเกิดผลดีแนนอน รวมไปถึงการโยกยายสับเปลี่ยน ตําแหนงหนาทีก่ ารงานดวย การเงิน จะไดขา วดีเรือ่ งเงิน เชน ไดหนีเ้ กา คืนหรือไดรับการอนุมัติเงินกูที่ยื่นขอกูไปกอนหนานี้ ความรัก ความรัก เปนเรือ่ งตองรอดวยความใจเย็น และมีศลิ ปะในการตอรอง เพือ่ ขอความ เห็นใจจากคนรัก อยาใจรอนมีแตเสียใจ และหากคิดรวบรัดรับรองไดจะ จบลงดวยการจากไปแนนอน

ลัคนาราศีมังกร วันที่ 15 ม.ค.-14 ก.พ.

การงาน ใหระวังความขัดแยงและคดีความที่เกิดจากคน แปลกหนา เชน มีคนมาขายของและทานรับซื้อไว ดวยเห็นวาราคา ถูก แตแทจริงแลวเปนของขโมยมา เปนตน การเงิน จะไดเงินกอน พรอมกับเสียเงินกอน รวมไปถึงการเสียชื่อเพราะการไดเงินดวย จึง ควรหลีกเลี่ยงเงินที่ไดมางายๆ ความรัก คนรักมีใจและเต็มใจตกลง ตามเงือ่ นไข แตหากทานไมแนใจวาจะเลือกเขาเปนคูค รองจริง ก็ควร ปฏิเสธเพราะทําใหเสียชื่อภายหลังได

ลัคนาราศีกุมภ วันที่ 15 ก.พ.-14 มี.ค. การงาน ไมควรนําญาติหรือพวกพองมารวมงานในชวงนี้ หรือหากมีแลวก็ควรระวังจะทําใหทานเดือดรอน การเงิน ชวงนี้ดีขึ้น ทั้งงานประจําและงานอื่นๆ เชน ไดเงินเดือนที่มากเกินปกติ เปนตน ความรัก ใหระวังความรักกับคนทีส่ งู ศักดิห์ รือมีอะไรเหนือกวาตนเอง มาก ๆ จะเปนเปนอุปสรรคและถึงกับตองแยกทางกันเดิน

ลัคนาราศีสิงห วันที่ 15 ส.ค.-14 ก.ย.

การงาน จะไดขา วไมดเี กีย่ วกับงาน เชน การโยกยายไปในทีไ่ ม ดีหรือถูกสอบสวน เปนตน การเงิน จะไดเงินกอนใหญจากการเสีย่ งโชค หรือธุรกิจเก็งกําไร ความรัก ทานที่เปนโสดและอยูในระหวางตัดสินใจ จะเลือกใครและเลิกใคร ชวงนี้รับรองไดขอยุติ

ลัคนาราศีมีน วันที่ 15 มี.ค.-14 เม.ย.

การงาน แมผูใหญจะหยิบยื่นงานให แตดวยความไมพรอม ของทานเอง อาจทําใหเสียโอกาสไดงายหรือไดมาก็ทําใหลุลวงและ ไดผลดียาก การเงิน อยาเชื่อคนงาย และอยาโลภในสิ่งที่ความ ลัคนาราศีกันย วันที่ 15 ก.ย.-14 ต.ค. สามารถของทานไมพอ จะเปนเหตุใหเสียเงินกอนใหญจากคนที่มีดี การงาน โอกาสทีจ่ ะมีการเดินทางไกลเกีย่ วกับงานยังมีอยู และ แตภายนอก เอาเขาจริงไมมีอะไรดีอยางที่บอกความรัก ความรักมี ถาเดินทางแลวเกิดผลดีแนนอน การเงิน จะไดขา วดีเรือ่ งเงิน เชน ไดหนี้ แตคบเพื่อผาน ไมมีใครจริงจัง จึงไมควรลงทุนดวยการทุมสุดตัวทั้ง เกาคืนหรือไดรับการอนุมัติเงินกูที่ยื่นขอกูไปกอนหนานี้ ความรัก เปน รางกายและหัวใจ เพราะจะขาดทุน เรื่องตองรอดวยความใจเย็น และมีศิลปะในการตอรอง เพื่อขอความ เห็นใจจากคนรัก คําโปรย :

ชื่อหนังสือ : คําสอน สุดทาย ชื่อผูเขียน : ดนัย จันทรเจาฉาย

“คําสอนสุดทาย” เลม นี้ ได ร วบรวมคมความคิ ด และผนึกคําสอนอันทรงคุณคา ที่สุด รวมถึงบทบาทอันลึก ซึ้ ง จากหนั ง สื อ ขายดี ต ลอด กาล และอี ก หลายแหล ง ที่ ไม เ คยถู ก เรี ย บเรี ย งมาก อ น ใหมารวมอยูในเลมเดียว ที่ ฝากไวใหกับคนรุนหลังและ โลกใบนี้ ซึ่งในเลมนอกจาก จะพัฒนาผูอานใหเปนบุคคล ที่ทรงประสิทธิภาพแลว ยัง เกิ ด ประโยชน ต  อ ภาคธุ ร กิ จ และเพิ่มความสามารถในการ แข ง ขั น ของประเทศนั้ น ๆอี ก ดวย

10 อันดับหนังสือขายดี

1.(7’s) The Kiss show สุดหลอจา อยากสวยชวยฉันที ผูเ ขียน แสตมปเบอรรี่ ราคา 189 บาท 2.ความสําเร็จไมมีขอยกเวน ผูเขียน สุรินทร พิศวุวรรณ ราคา 165 บาท 3.พันครั้งที่หวั่นไหวกวาจะเปนผูใหญ ผูเขียน คิม รันโด ราคา 199 บาท 4.ชีวติ คือปฏิหาริย ผูเ ขียน วินทร เลียววาริณ ราคา 195 บาท 5.ตัดเวร หยุดกรรม ผูเขียน เจน ญาณทิพย ราคา 149 บาท 6.ภารกิจ Detele กรรม ผูเขียน เจน ญาณทิพย ราคา 119 บาท 7.เดอะท็อปพาวเวอร ผูเขียน สม สุจีรา ราคา 195 บาท 8.คิดอยางอาเซียน ผูเขียน ฟลิป คอตเลอร ราคา 175 บาท 9.เลนหุนดูกราฟไมยาก ผูเขียน นุกูล สุขประการ ราคา 195 บาท 10.จากพอถึงลูก ผูเ ขียน สุทธิพงษ ธรรมวุฒิ ราคา 180 บาท

Step by Step

วัสดีครับทานผูอานทุกทาน ฉบับนี้ขอนําเสนอ ทานผูอานในแนวทางของการพัฒนาการดําเนิน ชีวิตและรวมไปถึงแนวทางทางการดําเนินธุรกิจใหประสบ ความสําเร็จใหมากยิ่งขึ้น โดยมุงเนนที่การปรับตัวอยางเปน ขั้นตอนปกติและขั้นตอนที่ควรจะเปนเพื่อการบรรลุผลที่ดี ยิ่งกวา ผมเปดประเด็นใหทุกทานไดตั้งขอสังเกตของการกระ ทําของตัวเราเองดูนะครับ โดยหลักการเริม่ ตนเมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะ ตองมีการเปลีย่ นแปลงบางสิง่ บางอยาง ลองสังเกตความรูส กึ ของตัวเราดูวา มีกระบวนการของความคิดอะไรเกิดขึน้ บาง ขัน้ ตอนปกติที่เกิดขึ้นเมื่อรับรูถึงความเปลี่ยนแปลงในดานที่จะ มีผลกระทบกันตัวเราในเหตุการณที่เรารับไมคอยได มีผลให ชีวิต การปฏิบัติตัว การดําเนินชีวิต ตองเปลี่ยนไป ความรูสึก แรกทีม่ กั จะเกิดขึน้ คือ 1. Shock สะเทือนใจ 2. Denial ปฏิเสธ 3. Angry โกรธ 4. Accept ยอมรับ 5. Explore สํารวจ 6. Resolve ตัดสินใจ 7. Change เปลี่ยนแปลง 8. Perform ปฏิบัติ ทานผูอ า นมาพิจารณากับอยางชัดเจนทีละประเด็นนะ ครับ 1.Shock เปนสวนใหญจริงๆ ครับ เมื่อถึงเวลาที่จะตอง เปดความเปลี่ยนแปลงใดๆ แตละครั้ง โดยเฉพาะสิ่งที่ทําให เกิดวิถชี วี ติ ทีต่ อ งเปลีย่ นไป ยุง ๆ มากขึน้ เวลานอยลง เดินทาง ไกลขึ้น ความรับผิดชอบมากขึ้น อารมณความรูสึกแรกที่เกิด คือ อาการตกใจ อาการสะเทือนจิตใจ จะมากนอย ขึ้นอยูกับ สถานการณและความเขมแข็งในจิตใจ 2.Denial หลายครัง้ ที่ ความรูสึกตกใจ สะเทือนใจ จะลงเอยในอารมณแรกที่การไม ยอมรับ การคิดเหตุผลตางๆ นานา ออกมาเพื่อบอกกับตัวเอง วา ไมดี ไมควร ไมชอบ ไมเอา และขยายผลไปสูคนรอบขาง ผูที่มีผลกระทบเชนเดียวกับเรา เรียกงายๆ วาเปนการหาแนว รวมทางความคิด 3.Angry จากความคิดที่ปฏิเสธ ไมยอมรับ จะกลายเปนอารมณของความคิดตอตาน โกรธ กับสิ่งที่ตอง เปลี่ยนแปลง ระยะเวลาของอารมณและขั้นตอนของการตอ ตานทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ จะกินเวลายาวนานมากนอยเทาไหรขึ้น อยูกับ การปรับตัวของแตละคน บางคนระยะสั้นๆ แคขาม วันขามคืน ในขณะที่บางคนนานเปนสัปดาหหรือยาวไปถึง เปนเดือน จะเขาสูขึ้นตอนที่ 4.Accept ทายที่สุดของความ เปลี่ยนแปลง ยํ้าวาเปนกรณีที่ตองเปลี่ยนแปลงแบบที่เรา เลือกไมได ปฏิเสธไมได ถึงแมจติ ใจ ความคิด ความรูส กึ จะตอ ตานเทาไหรก็ตาม เมื่อเปลี่ยนไปในแนวทางที่เราตองการไม ได ก็ตอง ยอมรับ 5.Explore การยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นจะกอ ใหเกิดการพิจารณา สํารวจสิ่งที่เปนตัวของเราเองมากยิ่งขึ้น คิด และ พิจารณา ทบทวน ในสิ่งที่เราควรทํา ตามเหตุและ ผลของการเปลีย่ นแปลง 6.Resolve ตอเนือ่ งจากการพิจารณา ทบทวน ยอมรับเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงนั้น จะกอ ใหเกิดการตัดสินใจ ที่จะ 7.Change เปลี่ยนแปลงตัวเองตอ ไป เมื่อคิดและตัดสินใจอยางลงตัวแลว ถึงแมจะไมเกิดจาก ความรูสึกยอมรับอยางจริงใจก็ตาม แตก็เปนการเริ่มตนคิด ถึงทางเดินตอไปที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทายที่สุดของขั้นตอน การเปลี่ยนแปลงจะลงเอยที่ 8.Perform คือการลงมือปฏิบัติ ประเด็นทีผ่ มขอกลาวถึงอยางจริงจังในบทความฉบับนีค้ อื ชวง ขัน้ ตอนของความเปลีย่ น จาก 1-8 ทัง้ หมด จะสังเกตไดวา มี 2 ชวงเวลาใหญๆดวยกันคือ 1-3 เปนชวงการตอตาน ซึง่ ผมกลาว ไปแลววา จะยาวนานแคไหนขึ้นอยูแตละบุคคล สวนชวงที่ 4-8 เปนการใชความคิดเพื่อการปรับตัว ผมขอฝากแนวคิดวา จะดีกวาหรือไมถา ชวงที่ 1 ควบคุมเวลาใหเกิดขึน้ สัน้ ทีส่ ดุ เชน ภายใน 1 ชม. 1 วัน ก็นาจะเพียงพอ เพราะถึงอยางไร ความ เปลี่ยนแปลงก็ตองเกิดขึ้นอยูดี เอาเวลาที่มีไปคิดในชวงเวลา ที่ 2 คือ ยอมรับ สํารวจ ตัดสินใจ เปลี่ยนแปลง ลงมือปฏิบัติ ผมอัยยพร ขจรไชยกูล ขอเปนกําลังใจใหกับทุกความ มุงมั่นที่จะสรางอนาคตที่ดีขึ้น แลวพบกันฉบับหนาครับ


30A ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ - àÂÒǪ¹ “เราจงพากั น สร า งโลกโดยผ า นทางเด็ ก อยางถูกตองเสียแตบัดนี้เถิด อยาปลอยให เปนไปตามบุญตามกรรมเลย จึงจะเปนการ กระทําที่มีความรับผิดชอบอยางสูงสุด ของ บิดามารดาครูบาอาจารย แหงยุคนี้ เปนยุค แหงสติปญญา” ประโยคขางบนดังกลาว เปนคํากลาวของ ทานพุทธทาส ไดบนั ทึกลงไวในหนังสือ “รุง อรุณ” เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2531 ซึ่งเปนคํากลาวที่ยัง ใชไดในยุคของ “โลกเทคโนโลยีการศึกษา” เด็กรุนใหมไฟแรงที่ถือวาเปนนักการ ศึกษาพันธุใหม ที่มีความเปนตัวตนของตัว เองตั้ ง แต เ ด็ ก โดยมี ค วามฝ น ที่อยากจะ เขาใจความเปนมนุษย โดยที่เธอเริ่มจาก การศึกษาระบบหลักสูตรการเรียนที่ตอบ สนองพัฒนาการของเด็กคือ “มอนเทส” ซึ่งเด็กรุนใหมที่พูดถึงนี่ก็คือนางสาวปฐม พร ปูรณัน หรือ “นุน” ทายาทโรงเรียน ศรีนครินทรวิทยานุเคราะห ที่กลาที่จะพิสูจน และอยากจะปฏิ รู ป การศึ ก ษาด ว ยหลั ก สู ต ร “มอนเทส” “นุน” เผยวา การที่นําหลักสูตร “มอนเทส”มาได นั้ น เริ่ ม จากที่ ตนเองสนใจเริ่ ม แรกมาจาก ความสนใจของตนเอง อยาก จะเขาใจมนุษย และชีวิต คุณ แมเลยบอกวาใหเริ่มจากการเริ่ม อบรมหลักสูตรนี้และเขาใจเด็กเล็ก ซึ่งเปนชวงที่ถือไดวาสําคัญที่สุดใน ชีวิตคนเรา การศึ ก ษาแบบมอนเตสซอรี่ หรือ “มอนเทส” คิดคนขึ้นโดย พญ.มา เรีย มอนเตสซอรี่ ชาวอิตาเลี่ยน โดยเริ่มแรกนั้ นพญ.มาเรีย มอนเตสซอรี่ไดออกแบบและ คิดคนวิธีการและสื่อการเรียนเพื่อชวยเด็กที่มี ความผิดปกติทางรางกายและสมอง รวมทัง้ เด็ก ที่มีความตองการพิเศษอื่นๆ ซึ่งคนสวนใหญคิด วาไมสามารถเรียนรูอ ะไรไดแลว ใหกลับมาเรียน รูจนสามารถสอบผานไดเหมือนเด็กปกติทั่วไป จากนัน้ จึงนําวิธกี ารนีม้ าใชกบั เด็กปกติ ซึง่ ไดผล ดีอยางมากเชนกัน มอนเตสซอรี่ เ ชื่ อ ว า การที่ จ ะช ว ยให มนุษยมีความสุขทั้งกายและใจ อยูรวมกันใน สังคมอยางสงบสุข มีความเมตตากรุณาตอกัน นั้น จําเปนตองเริ่มตนที่การศึกษา ดังนั้นจุด หมายสูงสุดของการศึกษามอนเตสซอรี่คือการ อยูร ว มกันอยางสงบสุขของมนุษยทกุ คนบนโลก หรือสันติภาพของโลกนั่นเอง นับถึงปจจุบันการศึกษามอนเตสซอรี่ มีอายุถึง 100 ปแลว โรงเรียนที่ใชการศึกษา แบบมอนเตสซอรี่ นั้ น มี แ พร ห ลายอยู  ทั่ ว โลก ทั้งนี้เพราะมอนเตสซอรี่เปนการศึกษาที่ใชหลัก การและวิธีการเชิงวิทยาศาสตรที่ทําใหเด็กไดมี พัฒนาการอยางเต็มศักยภาพอยางแทจริง และ ในปจจุบันนี้ยังไดมีผลงานวิจัยดานการเรียนรู ตางๆ ที่เปนหลักฐานสนับสนุนมอนเตสซอรี่ได เปนอยางดีอีกเชนกัน โดยนุนเริ่มเรียนมอนเทสซอริ หลักสูตร AMI (Association Montessori international) ตอนอายุ16ป เปนรุนที่หนึ่งที่มีการจัดอบรม ที่ประเทศไทย รวมกับคุณครูและผูบริหาร ระ หวางเรียนม.ปลาย นุนลงเรียน มอนเทสซอริ รวมกับครูและผูบริหารจนทําใหมีมุมมองตอ เด็ ก และพั ฒ นาการของเด็ ก ตามหลั ก นั้ น นุ  น เรียนปละหาเดือนเปนเวลาสองป จากนั้นก็ชวย แปลให คือ เปนลาม เนื่องจากอาจารยอยากได

Çѹ·Õè 11 - 17 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

นุน’ทายาทผูบริหารไฟแรง นํา‘มอนเทส’ปฏิวัติการศึกษา

ปฐมพร ปูรณัน ศิษยทําหนาที่แปล นุนไปฝกงานที่ green tree Montessori school ทีส่ งิ คโปรหนึง่ ป รูจ กั เจาของ ร.ร.ที่นั้นเลยอยูเปนเหมือนลูกหลาน จ า ก นั้ น ก็ ม า เ ข  า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธรรมศาสตร คณะ Business English Communication ซึ่งระหวางเรียนนุนก็ถือเปน เด็กกิจกรรม ออกชวยร.ร.ในเครือขายมอนเทส ซอริ, ชวยกลุมจิตปญญาศึกษา มหาวิทยาลัย มหิดล กับกลุมอาสาปานง, เปนอาสามะขาม ปอม, และมีกลุมไมขีดไฟในมหาวิทยาลัย หลัง จากนั้นเรียนจบตอนอายุ 22 ตรงกลับมาชวยที่ ร.ร. กอนหนึ่งป จากนั้นเริ่มสนใจเรียนรูเกี่ยวกับ ชีวิตตนเองใหลึกขึ้น จึงไปเรียนรูเปนศิษยกน บาตรของอ.วิศิษฐ วังวิญู เจาพอไดอะล็อก ผู ศึกษาจิตวิทยากระบวนการ สําหรับมอนเทสซอริ นุนเริ่มจากเรียนใน หลักสูตร แลวก็ขยับมาชวยแปล คืออาจารยฝรัง่ มาจัดการอบรมใหครูไทย จึงตองมีผูแปล และ เขารวมสมาคมมอนเทสซอริแหงประเทศไทย ตามลําดับ ในโรงเรียนเอกชนเรามีเครือขายอยู ประมาณเจ็ดโรงเรียนสุทธิรกั , พระแมมารีสาธร, อนุบาลสีชมพู เปนตนซึ่งสวนใหญอยูที่กรุงเทพ เหตุผลทีน่ าํ มอนเทสซอริแมใชทโี่ รงเรียน เต็มรูปแบบก็เนื่องมาจากคุณครูฝายอนุบาล ทุกคนเห็นความสําคัญและเห็นวานาจะเปน ประโยชนตอเด็กๆเปนอยางมาก จึงรวมพลัง รวมใจกันจัดหองดั่งดวงดาวขึ้น ซึ่งนุนชวยตั้ง ตนใหในปแรก และคอยกลับมาชวยดูเปนระยะ ทุกๆเดือน ตนเองคิดวามันนาจะตองเริม่ “ปฏิวตั ิ วงการศึกษา”ของบานเราไดบาง “ซึ่งนุนเปนคนอยากเปลี่ยนโลก อยาก ทํ า สิ่ ง ดี ๆ เพื่ อ ประเทศและสั ง คมตั้ ง แต วั ย รุ  น

และก็มีความเชื่อวา การศึกษาเปนหนึ่ง ในวิ ธี ก ารที่ ดี ที่ สุ ด ที่ นุ  น สามารถทํ า สิ่ ง นั้นได” หลักการและแนวคิด ที่ ใ ช ใ นการจั ด การศึ ก ษา

มอนเตสซอรี่ 1. พัฒนาการเด็กแตละชวงวัย มอนเตส ซอรีจ่ ดั การศึกษาจากความเขาใจในพัฒนาการ ทีแ่ ตกตางกันในแตละชวงวัยของเด็ก เพือ่ ใหเด็ก ไดเจริญเติบโตและพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ พัฒนาการเด็กวัย 0-6 ป เปนวัยที่เกิดการเรียน รูแบบไมรูตัว โดยจิตไรสํานึกที่มีความสามารถ ในการซึมซับทุกสิ่งทุกอยางในสิ่งแวดลอมผาน ประสาทสัมผัสทั้งหา (Absorbent Mind) ยก ตัวอยางเชน การเรียนภาษาพูด ที่เด็กทารกเริ่ม จากการไดยินเสียงพูดตั้งแตแรกเกิด และใน ขณะเดียวกันก็มีการพัฒนากลามเนื้อที่ชวยใน การพูดเปนลําดับ จนสามารถเริ่มออกเสียงได จากเสียงสัน้ ๆ ไมมคี วามหมาย จนเปนคําสัน้ ๆ ที่ มีความหมาย และเปนประโยคในทีส่ ดุ นอกจาก นี้ยังเปนชวงที่มีการพัฒนาระบบกลามเนื้อและ การรับรูของประสาทสัมผัส เปนวัยที่อยากรูจัก ทุกสิ่งทุกอยางรอบตัว มักมีคําถามวา “นี่อะไร” พัฒนาการเด็กวัย 6-12 ป เปนวัยที่เริ่ม มีเหตุผล มีจินตนาการ เขาใจสัญลักษณที่เปน นามธรรม ตองการเขาสังคม เรียนรูและยอมรับ ในกฎกติ ก า รวมถึ ง ศี ล ธรรมอั น ดี เป น วั ย ที่ ตองการรูถ งึ สาเหตุของความเปนไปของสิง่ ตางๆ จึงมักจะถามคําถามวา “ทําไม” เปนสวนใหญ 2.สิ่งแวดลอม โดยการจัดสิ่งแวดลอม ทั้งภายในและภายนอกหองเรียน ใหเหมาะ สมกับพัฒนาและความสนใจอยากรูของเด็ก หองเรียนและสื่อถูกจัดเรียงอยางเปนระเบียบ และสวยงาม สื่อการเรียนการสอนถูกออกแบบ ใหเริม่ เรียนอยางเปนรูปธรรมจับตองไดกอ นและ จึงคอยๆ พัฒนาไปสูการเรียนรูเชิงสัญลักษณ (นามธรรม) ตามลําดับ และเรียงลําดับจากงาย

ไปจนถึงซับซอนและทาทายขึ้น 3. อิสรภาพภายในขอบเขต มอนเตสซอ รี่เชื่อวาการที่เด็กสามารถพัฒนาจนมีความเปน ตัวของตัวเอง (Independence) ไมตองพึ่งพาผู อื่นไดนั้น จะทําใหเขาเห็นถึงคุณคาของตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถสรางสรรค สิ่งดีๆ ใหกับตนเองและสังคมได การจะใหเด็ก ไดความเปนตัวของตัวเองนี้ จําเปนจะตองให อิสรภาพกับเด็ก ทัง้ อิสระในการเคลือ่ นไหว อิสระ ในการเลือกสิง่ ทีจ่ ะทํา อิสระในการคิด ในการพูด ทัง้ นีอ้ สิ รภาพนีจ้ ะตองอยูภ ายในกรอบอันเหมาะ สม เปนอิสระที่มาคูกับความรับผิดชอบ ไมใช อิสระในการกระทําหรือแสดงออกซึง่ พฤติกรรมที่ ไมเหมาะสม เชน การทําลายสิ่งของ การรบกวน หรือทํารายผูอื่น 4. การเคลื่ อ นไหว มอนเตสซอรี่ เ ชื่ อ วาการเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกาย โดย เฉพาะ “มือ” จะทําใหเกิดการเรียนรู ซึ่งแนวคิด ดังกลาวนีใ้ นงานวิจยั ดานการเรียนรูข องสมองใน ปจจุบัน ไดสรุปแลววาการเคลื่อนไหวที่มีจุดมุง หมาย โดยเฉพาะการใชมอื นัน้ สามารถเพิม่ ขาย ใยในสมอง ซึง่ มีผลตอการเรียนรูไ ด จากแนวคิด นี้การเรียนรูผานการทํางานของมือ จึงเปนหัวใจ สําคัญของการศึกษามอนเตสซอรี่ 5. เรียนรูอยางมีความหมาย เด็กจะ ไดเรียนรูวิชาการตางๆ แบบบูรณาการ เพื่อให เห็ น ความเชื่ อ มโยงเกี่ ย วเนื่ อ งกั น ของศาสตร ตางๆ และใหเขาใจวาศาสตรตางๆ เหลานั้น แทจริงแลวคือทักษะที่จําเปนตอการใชชีวติ ของ มนุษยนั่นเอง เชนเรียนภาษาเพราะภาษาใช ในการสื่อสาร เรียนวิทยาศาสตรเพื่อใหเขาใจ ในธรรมชาติที่เราอยู เรียนภูมิศาสตรเพื่อให เขาใจลักษณะทางกายภาพที่แตกตางกันใน แตละพื้นที่และการปรับตัวของมนุษยใหเขากับ ลักษณะนั้นๆ เรียนประวัติศาสตร เพื่อใหรูถึงที่ มาของผูคนและสิ่งตางๆ 6.เรียนรูแบบรวมมือกัน มอนเตสเซอ รี่ เ ชื่ อ ว า มนุ ษ ย เ ริ่ ม มี ค วามสนใจและพั ฒ นา ทักษะดานสังคมของตนเองไดตงั้ แตเด็ก การจัด


¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ - àÂÒǪ¹ 31A

Çѹ·Õè 11 - 17 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556 หองเรียนและสิ่งแวดลอมใหเด็กไดอยูรวมกัน คละวันแบบมอนเตสเซอรี่ เปนการเรียนแบบ สิ่งแวดลอมในชีวิตจริงที่อยูทามกลางผูคนที่ ตางวัยกัน ซึ่งมอนเตสเซอรี่สังเกตเห็นวาโดย ธรรมชาติแลว เด็กชอบชวยเหลือกัน เอื้อเฟอ เผื่อแผและมีความขาอกเขาใจคนอื่นอยูแลว นอกจากนี้การชวยเหลือกันสามารถเกิดการ เรียนรูรวมกันได เปนการแบงปนประสบการณ เกิดการเรียนรูที่หลากหลาย และการที่ไดเรียน รูจากคนในวัยใกลเคียงกันจะเกิดความรูสึกที่ ดีกวา 7. ความรั ก และเอาใจใส จ ากผู  ใ หญ สุดทายแลวหลักการและวิธีการตางๆ จะไดผล หรือไมขึ้นอยูกับบรรยากาศที่อบอุน ที่เกิดจาก ความรัก ความเขาใจ ความเอาใจใสของผูใ หญ ซึ่งในโรงเรียนนั้นก็หมายถึงครูนั่นเอง จุดเดนของ”มอนเทส” เด็กจะสามารถ

เรี ย นรู  ไ ด ด  ว ยตนเอง ทํ า ให เ ขาได เ ป ด เผย ความเปนตัวเองไดเต็มที่ ครูจะดูแลเด็กเปน รายบุคคล ซึ่งร.ร. ศรีนครินทรวิทยานุเคราะห เปนร.ร. อนุบาลประถม ตั้งอยู ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา มีหองที่ใชการเรียนการสอน ตามหลักสูตรมอนเทสซอริ สองหองคือ หอง 18 เดือนถึง 3ป เรียกวา บานดวงตะวัน สวน 3-6 ป เรียกวาหองดั่งดวงดาว (children’s house/ casa de bambeni) โดยที่ผูปกครอง เองจะตองเขามาฟงการเรียนการสอน โดย จํานวนเด็กจะไมเกิน15 คนตอ1หอง ซึ่งเด็กที่ เรียนในหลักสูตรนี้จะแยกจากกลุมเด็กที่เรียน ปกติ และเราตองคุยกับผูปกครองวาถาเขาสน ใจจริงๆและพรอมจะนํากระบวนการนี้ไปใชที่ บานไมใชแคในโรงเรียน ด า นสติ ป  ญ ญา IQ (Intelligence Quotient)ในระดับเด็กเล็กวัยกอน 6 ป มอน เตสซอรี่เชื่อวาการเคลื่อนไหวของรางกายและ ทักษะการรับรูประสาทสัมผัสที่ดี มีผลโดยตรง กับการเรียนรู ดังนั้น ในวัยนี้การเรียนการสอน จึงใชสื่อที่เปนรูปธรรมจับตองไดและเปนสื่อ ที่พัฒนาประสาทสัมผัสทั้งหา ใหเด็กไดใชมือ ทํางานกับสื่ อ เพราะการเคลื่อนไหวของมือ ทําใหเกิดการทํางานที่เพิ่มขึ้นของสมองซึ่งสง ผลตอการเรียนรู ความฉลาด และเกิดการเรียน รูดวยตนเอง สื่อการเรียนการสอนของ “มอนเทส”นั้น จะเปนสื่อการเรียนที่พิเศษ ซึ่งครูผูสอนเองก็จะ ตองมีความอดทนและมีจิตใจที่คอนขางศิลปะ

ครูเองตองมีความคิดที่ไวจะตองรูวาเด็กคน ไหนพัฒนาการเปนอยางไร โดยทั่วไปเด็กที่ เรียนในปรกติจะตองทําตามกฎระเบียบของ โรงเรียน ถาเด็กทําผิดจะโดนทําโทษ เชน ถา เด็ ก ทํ า แก ว นํ้ า ตกแตก อาจจะต อ งโดนครู ทําโทษหรือดุ แตมอนเทสจะสอนวาใหเด็กไป หยิบไมกวาดหรือไมถพู นื้ มาเช็ดพืน้ นัน่ คือการ สอนวาเด็กจะตองปฏิบัติอยางไร เพื่อใหเด็ก เขาสามารถพัฒนาตัวเองและปูพนื้ ฐานความ คิดกอนเขาจะโตขึ้นไปอยูในสังคม ผลตอบรับจากผูปกครองนั้นถือวาดี เพราะเมื่อเด็กเขาจะเริ่มโตขึ้นเขาจะมีความ รู  สึ ก อบอุ  น เพราะเขามี ค รู แ ละรุ  น พี่ เ ขาที่ สอนที่อยูกับเขา ผูปกครองเองจะตองเปนผู ปกครองทีค่ อ นขางเปดใจกับหลักสูตรนี้ เพราะ หลักสูตรนี้ไมใชหลักสูตรที่เรียนตามระบบที่ ตามโรงเรียนไดวางเปนแบบแผน ซึ่งมอนเท สมีความพิเศษคือการที่เด็กสามารถเรียนรูได ดวยตนเอง และเรียนรูในสิ่งที่เขาชอบ อยาก เรียนอะไรก็จะไดเรียนตามที่เขาสนใจ ซึ่งคิด วาการศึกษาทีไ่ ดผลคือการทีเ่ ด็กสามารถเรียน รูไดจากสิ่งที่เขาชอบและเราตองตอบสนอง เขาดวยสื่อการสอนที่มีใหเขา การขยายระดับชั้นหลักสูตรมอนเทส เพิ่มนั้น ซึ่งตนเองคิดวาจะตองทําระดับชั้น อนุบาลใหดีและมีคุณภาพ เพราะครูที่สอน ระดับประถมสรางยากมาก เพราะครูอนุบาล จะตองเปนครูที่เกงมากที่จะสอนในหลักสูตร นี้ โดยที่ถาเปนเด็กระดับประถมจะตองเปน

ปฏิบตั ธิ รรมทําไดทบี่ า น ก

ารปฏิบัติธรรมนั้นสามารถทําไดในทุก สถานการณ ทุกสถานที่ และไมขึ้นอยู กับเวลา(อกาลิโก) การปฏิบัติธรรมในที่นี้ มิไดมีความ หมายแคบเฉพาะการทําสมาธิหรือวิปสสนา เทานั้นแตหมายรวมถึงการมีสติระลึกรูอยู กับกิจการงานทุกอยางที่กําลังทําอยู การไม ประมาทในสิง่ ทีค่ ดิ ทําตลอดเวลา ดําเนินชีวติ ทุกขณะจิตดวยความมีเหตุผล ตลอดจนการรูเทาทันสิ่งที่เกิดขึ้นกับ ตนเองทั้งสิ่งที่ดีและไมดี สามารถแยกแยะ สิง่ ทีเ่ ปนคุณเปนโทษ และพรอมทีจ่ ะนอมนํา สิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นมาเปนประโยชนตอการ ดําเนินชีวิตไดทุกขณะเวลา หรื อ หากจะจํ า กั ด เรื่ อ งการปฏิ บั ติ ธรรม ใหมีความหมายแคบเฉพาะการไป ปฏิบัติกรรมฐานที่วัด ๓ วัน ๗ วัน อยางที่ หลายทานนิยมปฏิบัติกันอยูนั้น ซึ่งก็นับวา เปนสิ่งที่ดี และควรที่จะโมทนาในบุญกุศล แตโดยสวนใหญแลว เมื่อผูปฏิบัติ กลับมาบาน กลับเขาสูการทํางานในภาวะ ปกติแลว ก็ไมไดปฏิบัติอยางตอเนื่อง หรือ ไมไดปฏิบัติอีกเลย จนกวาจะเกิดความทุกข ขึน้ อีกจึงจะหันกลับมาเขาวัดปฏิบตั ธิ รรมกัน อีกครั้งหนึ่ง แน น อนว า การรู  จั ก เข า วั ด ทํ า บุ ญ หรือปฏิบัติธรรมเปนสิ่งที่ดีมากๆ และควร

จะสนับสนุน แตดวยสภาพสังคมในปจจุบัน ที่ ตางคนตางเรงรีบทํามาหากิน ไมคอยจะมีเวลา ไดหยุดพิจารณาตนเอง จึงไมคอยจะไดมีเวลา เขาวัดกันมากนัก และเมื่อไมมีเวลาเขาวัด จึง ไมมโี อกาสไดปฏิบตั ธิ รรมอยางทีต่ นเองตองการ ถาปลอยไปอยางนีเ้ รือ่ ยๆ อีกหนอย กาย ก็จะหางวัด จิตก็จะหางธรรม ในทีส่ ดุ ความทุกข ก็จะมาเยือน และก็จะเปนความทุกขในลักษณะ ที่พอกพูนมากขึ้นทุกวัน วันละนิดๆ สุดทายก็จะ นําไปสูก ารทุกขจนเปนนิสยั ทุกขจนเปนสันดาน อะไรเกิดขึ้นไมถูกใจนิดหนอยก็รับไมได จิตเปนทุกขทันที กลาวใหงายก็คือ พรอมที่จะ ทุกขไดตลอดเวลา ทุกขไดทุกเรื่อง สวนจะทุกข มากทุกขนอ ย จะทุกขนานหรือทุกขสนั้ ก็สดุ แลว แตเหตุปจจัยจะพาไป วิธีที่จะลดระดับความทุกขความเศรา หมองในจิตใจของเราใหคลายลงไดยังคงมีอยู

วิธีเดียว คือ การปฏิบัติธรรม และจะดีมากขึ้น หากปฏิบัติธรรมไดทุกวันโดยไมตองรอใหมี เวลาวางติดตอกัน ๓ วัน ๗ วัน เพื่อไปปฏิบัติ ธรรมที่วัด แตใชเวลาทุกวันปฏิบัติธรรมอยูที่บาน ฝกเจริญสติพิจารณาธรรม ฝกทําสมาธิตลอด จนวิปส สนาอยูก บั บาน โดยใชเวลาแตละวันไม มาก วางเมื่อไหรก็ทําเมื่อนั้น แตใหทําอยางตอ เนื่อง ทุกวัน และสมํ่าเสมอ ซึ่งยอมใหผลดีกวา การทํา ๓ วัน ๗ วันที่วัดอยางแนนอน อยางไรก็ตาม การจะปฏิบัติธรรมอยู กับบาน ซึ่งดูเหมือนจะงาย แตก็ใชวาจะงาย ซะทีเดียว โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการ ปฏิบัติสมาธิและวิปสสนานั้น มีความจําเปน อยางมากที่จะตองไดเรียนรูหลักและวิธีการ ที่ถูกตองเสียกอน จึงจะสามารถนําไปใชเปน แนวทางหรือเปนคูม อื ในการปฏิบตั ธิ รรมทีบ่ า น

ครูที่เกงมากขึ้นไปอีก โดยที่จะนําครูระดับด็อค เตอรมาสอน เราอยากเนนคุณภาพของเด็กระดับ อนุบาลใหดีมากเสียกอน ซึ่งเคยมีคํากลาวที่วา “เด็กระดับอนุบาลคือกุญแจไปสูโ ลก เด็กประถม คือกุญแจไปสูจักรวาล” เราเองก็จะตองทําและ พัฒนาเด็กในลักษณะนี้ “การที่นุนเองเปนเด็กรุนใหม ที่กลาจะ มาทําตามความฝนตัวเอง เพราะตัวเองมีความ ชัดเจนตั้งแตเด็ก ชีวิตตนเองไดโอกาสที่ดีใน การเรียนรู สิ่งตางๆรูปแบบใหม เจอโลกกวาง ความคิดในตนเองในชวงแรกๆอยากจะกลับมา ปฏิรูปวงการศึกษา จนวันหนึ่งเราเขาใจวาเรา ตองทํางานกับตนเอง ทําใหเราใหในสิ่งที่ใหได คุณครูที่สอนก็จะรับไปเอง เราเองจะตองรอคน ขางๆไปพรอมๆกันดวย” ความคาดหวังสําหรับการเรียนรูปแบบ ใหมเชนนี้นั้น ชวงแรกที่เราเพิ่งไดรูจักมีความ คิดที่อยากใหวงการศึกษาภาคใตของเรานํา หลักสูตรมอนเทสไปใช เพราะตนเองมีความเชือ่ วาหลักสูตรนี้เปนหลักสูตร “เพื่อสันติภาพ” แต ตอนนี้เรามีความเชื่อวามันขึ้นอยูกับตัวคน ซึ่ง ถาโรงเรียนไหนเปดหลักสูตรนี้หมด แตใจเขา เองไมพรอมก็จบเชนกัน เพราะเรื่องนี้เปนเรื่อง ที่ละเอียดออนมาก มันขึ้นอยูกับการพัฒนาของ คน ยังเชื่อวา “มอนเทส” เปนหลักสูตรที่เหมาะ กับเด็กและนาจะกระจายไปใหทั่วภาคใต และ ตองขึ้นอยูกบัความพรอมของผูสอนดวยเชน เดียวกัน อยางไดผล หากคิดเองทําเอง ทําแบบผิดๆ แทนที่ จะเกิดผลดี กลับจะเกิดผลเสียขึ้นมาแทนที่ ก็เปนได สําหรับทานที่สนใจ ทานที่ตองการ หลักและวิธีการปฏิบัติสมาธิและวิปสสนา ที่ถูกตองเพื่อเปนคูมือในการปฏิบัติธรรมที่ บาน พรอมกับมีครูบาอาจารยผูรูจริงและ กัลยาณมิตรผูรวมปฏิบัติธรรมไวคอยใหคํา แนะนําซักถาม ขอเชิญเขาเรียนหลักสูตร “ครู สมาธิ” กับสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา ๕ สงขลา รับรองจะไมผิดหวัง ปจจุบนั มีผใู หความสนใจมาเขาเรียน หลักสูตร “ครูสมาธิ” เปนจํานวนมากไมวา จะ เปนนักธุรกิจ พอคา ประชาชน ขาราชการ ทหาร ตํารวจ แพทย พยาบาล อาจารย มหาวิทยาลัย ตลอดจนถึงนักเรียนนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาตางๆ และมีผใู หความ สนใจเขาเรียนเพิ่มมากขึ้นในทุกป ขณะนี้ ส ถาบั น ฯ กํ า ลั ง เป ด อบรม หลักสูตร “ครูสมาธิ” ใหกบั ผูสนใจทั่วไป โดย จะสอนทุกวันเสารอาทิตย เริม่ เวลา ๙.๐๐ น. เปนตนไป ที่วัดปทุมธาราวาส วัดคลองเรียน อ.หาดใหญ วัดดอนรัก อ.เมืองสงขลา และวัด ปจจันตาราม อ.สะเดา จังหวัดสงขลา สะดวก ที่ไหนไปที่นั่นไดเลยครับ มาเรี ย น “ครู ส มาธิ ” เพื่ อ เป น คู  มื อ ปฏิบัติธรรมที่บานกันนะครับ

ขอเชิญเรียนหลักสูตร “ครูสมาธิ”

กับสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๕ อํานวยการสอน โดย อาจารย ร.ท.จรัส ศรีรัญเพชร ๐๘-๗๒๙๑-๑๑๗๗ อาจารย พ.ต.อ.หญิง นวลสม ศรีรัญเพชร ๐๘-๑๓๖๘-๐๕๖๖


32A ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ - àÂÒǪ¹

ม.หาดใหญเผยแพรความรูส ชู มุ ชน จัดงานวิจยั เพือ่ พัฒนาสังคมไทยครัง้ ที4่

กรณ จาติกวณิช

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ห า ด ใ ห ญ  ร  ว ม กั บ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหง ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ การอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) และสํ า นั ก ประกาศ บริ ษั ท เอเวอร ท รู รั บ เบอร โปรดั ก ส (ประเทศไทย) จํากัด 27 เมษายน 2556 เรื่อง เชิญประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 เรียน ทานผูถือหุน บริษัท เอเวอรทรู รับเบอร โป รดักส (ประเทศไทย) จํากัด ดวยคณะกรรมการของบริษัท ฯ ไดลง มติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 10.30 น. ณ สํานักงานของบริษัทฯ เลขที่ 41 ถ.กิมประดิษฐ ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 โดย มีระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้ วาระที่ 1 รับรองงบการเงินป 2555 วาระที่ 2 เรื่องอื่นๆ ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนไป ประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขาง ตน หากทานไมสามารถไปประชุมดวยตนเอง ได โปรดทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นไปประชุม แทนดวย ขอแสดงความนับถือ (นางกนกวรรณ พิริยกิจกําจร) กรรมการ

ประสานงานชุ ด โครงการ “ปาล ม นํ้ามันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยความสนั บ สนุ น ของสํ า นั ก งาน กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) และ ประกาศ บริษัท เพาเวอร อินโนเวชั่น จํากัด 27 เมษายน 2556 เรื่ อ ง เชิ ญ ประชุ ม สามั ญ ผู  ถื อ หุ  น ครั้ ง ที่ 1/2556 เรียน ทานผูถ อื หุน บริษทั เพาเวอร อินโนเวชัน่ จํากัด ดวยคณะกรรมการของบริษัท ฯ ได ลงมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 10.30 น. ณ สํานักงานของบริษัทฯ เลข ที่ 182/18 ถ.ประชาธิปตย ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 โดยมี ระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้ วาระที่ 1 รับรองงบการเงินป 2555 วาระที่ 2 เรื่องอื่นๆ ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุน ไปประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด่ งั กลาว ขางตน หากทานไมสามารถไปประชุมดวย ตนเองได โปรดทําหนังสือมอบฉันทะใหผู อื่นไปประชุมแทนดวย ขอแสดงความนับถือ (นายแสงฟุง นิติภาวะชน) กรรมการ

สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ (วช.) จัดการประชุมหาดใหญวชิ าการ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนา สังคมไทย” ณ ศูนยกีฬาและกิจการ ประกาศ บริษัท ดิสโกโปรดักสฟูดส จํากัด 27 เมษายน 2556 เรื่อง เชิญประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 เรียน ทานผูถือหุน บริษัท ดิสโกโปรดักสฟูดส จํากัด ดวยคณะกรรมการของบริษัท ฯ ไดลง มติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 10.30 น. ณ สํานักงานของบริษัทฯ เลขที่ 39 ซอย 2 ถ.ทุงเสา 1 ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 โดย มีระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้ วาระที่ 1 รับรองงบการเงินป 2555 วาระที่ 2 เรื่องอื่นๆ ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนไป ประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขาง ตน หากทานไมสามารถไปประชุมดวยตนเอง ได โปรดทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นไปประชุม แทนดวย ขอแสดงความนับถือ (นายพิพัฒน ซื่อสัตยสนิท) กรรมการ

Çѹ·Õè 11 - 17 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556 นักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ ใน วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย  ทั ศ นี ย  ประธาน ประธานกรรมการในการจัดงาน กลาววา “การจัดงานในครั้งนี้ถือเปนการ ตอยอดความสําเร็จของการจัดงานในครัง้ กอนๆ ซึ่งครั้งนี้เปนครั้งที่ 4 แลว แตยังคง ไดรับการตอบรับที่ดีจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีวัตถุประสงคในการจัด งานเพื่อ ใหม.หาดใหญเปนศูนยกลางใน การเผยแพรและแลกเปลี่ยนองคความ รูดานงานวิจัยแกชุมชนและสังคม ถือ เปนโอกาสดีสําหรับ อาจารย นักวิจัย นัก วิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากทั่วประเทศ ไดมีโอกาสเผยแพรผล งานวิจยั สูแ วดวงวิชาการ และแลกเปลีย่ น องคความรูและประสบการณดานการ วิจัยระหวางสถาบันอีกดวย” สําหรับกิจกรรมภายในงานประชุม หาดใหญวิชาการ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัย หาดใหญ ไ ด รั บ เกี ย รติ จ าก นายกรณ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีวา การกระทรวง การคลั ง ให เ กี ย รติ เ ป น ประธานในพิ ธี เปดและบรรยายพิเศษเรื่อง “ฝาวิกฤต เศรษฐกิ จ ไทย” นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารนํ า เสนอผลงานวิ จั ย ภาคนิ ท รรศการและ ภาคบรรยาย โดยแบ ง เป น กลุ  ม สาขา ตาง ๆ ไดแก 1)การเกษตรเพื่อชุมชน 2) การเมืองการปกครองและความมั่นคง ภายใน 3)การศึกษา 4)มนุษยศาสตรและ สังคมศาสตร 5)ธุรกิจและการทองเที่ยว และ6)วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวม ทั้งมอบเกียรติบัตรแกผูชนะเลิศการนํา เสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ดวย ประกาศ บริษัท ชัยธนา 168 จํากัด 27 เมษายน 2556 เรื่อง เชิญประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 เรียน ทานผูถือหุน บริษัท ชัยธนา 168 จํากัด ดวยคณะกรรมการของบริษัท ฯ ไดลง มติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 10.30 น. ณ สํานักงานของบริษัทฯ เลขที่ 100/19 ถ.กาญจน วนิช ต.บานพรุ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 โดย มีระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้ วาระที่ 1 รับรองงบการเงินป 2555 วาระที่ 2 เรื่องอื่นๆ ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนไป ประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขาง ตน หากทานไมสามารถไปประชุมดวยตนเอง ได โปรดทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นไปประชุม แทนดวย ขอแสดงความนับถือ (นายธนวิชญ เดชอนันตสิริ) กรรมการ


â¦É³Ò 33A

Çѹ·Õè 11 - 17 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

ชาวควนหัวชางรวมปรับภูมทิ ศั น‘มัสยิดนูรลุ ตักวา’

44ปกฟผ.‘โรงไฟฟาจะนะ’เคียงคูช มุ ชน

“โรงไฟฟาจะนะ”เดินหนาทํากิจกรรมรวม ชุมชนภายใตแนวทาง “โรงไฟฟาสีเขียว” เพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม พรอมสราง จิตอาสาใหพนักงาน ในโอกาส 44 กฟผ. รวมชาวควนหัวชางปรับภูมิทัศนมัสยิด นูรุลตักวา พรอมมอบเกาอี้ 400 ตัวเพื่อ เปนสาธารณประโยชน เมือ่ วันที3่ พฤษภาคม2556นายดํารง ไสยะวิศวกรระดับ11โรงไฟฟาจะนะอ.จะ นะจ.สงขลานําทีมวิศวกรพนักงานพรอมชาว บานชุมชนบานควนหัวชาง อ.จะนะ ลงพื้น ที่ มั ส ยิ ด นู รุ ล ตั ก วา บ า นหั ว ควนชาง รวม กันปรับสภาพภูมิทัศน ทาสี และทําความ สะอาดมั ส ยิ ด ให มี ค วามสวยงาม พร อ ม มอบเก า อี้ ใ ห กั บ ทางมั ส ยิ ด เพื่ อ ใช ใ นการ สาธารณประโยชน อี ก 100 ตั ว ในวาระ ครบรอบ 44 ป การไฟฟ า ฝ า ยผลิ ต แห ง ประเทศไทย นายดํารง กลาววา กิจกรรมครั้งนี้ เป น การสร า งความสั ม พั น ธ อั น ดี ร ะหว า ง ชุมชนที่อยูรอบโรงไฟฟา กับตัวโรงไฟฟาเอง ซึ่งปกติเรามีกิจกรรมสูชุมชนอยูตลอดเวลา

เชน การตรวจสุขภาพประจําป หรือโครงการ แวนแกว โครงการชวยเหลือผูสูงอายุ “ที่เรามาชวยกันทาสีมัสยิดในวัน นีเ้ ปนการผสมผสานกันระหวางกิจกรรม ในรูปแบบทีเ่ ราปฏิบตั กิ นั อยูก บั กิจกรรม จิตอาสา” นายดํารง กลาว และวา ในโอกาส ที่ การไฟฟ า ฝ า ยผลิ ต แห ง ประเทศไทย (กฟผ.) ครบรอบ 44 ป กิจกรรมจิตอาสา เรา ถือวาเปนCSRอีกรูปแบบหนึ่งที่มุงเนนใหผู ปฏิบัติงานมีจิตสํานึกเปนการสรางนิสัยเพื่อ ใหผูทํางานเอง สามารถที่จะมาทํางานรวม กับชุมชนไดอยางไมเคอะเขิน นอกจากงาน ประจําของเรา นายดํารง กลาวตอวา โดยปกติ ได มอบหมายใหนอ งๆ ทีมชาง ทีป่ ฏิบตั งิ านซอม บํารุงไฟฟาเดินเครื่อง และหนวยงานปฏิบัติ การทั้งออฟฟช ทุกสวนมาชวยกันทั้งหมด เปนกิจกรรมจิตอาสา กิ จ กรรมหลั ก ๆ ที่ ส อดคล อ งกั บ นโยบายของ กฟผ.ปนี้เรามุงเนนเรื่องจิต อาสา เพราะฉะนัน้ ในวันนี้ มุง เนนใหผปู ฏิบตั ิ งานไดลงชุมชน โดยรวมกันพัฒนา ก็คือมา ทาสีมัสยิด ทั้งภายในและภายนอก

น อ ก จ า ก นี้ เ ร า ไ ด  ม อ บ เ ก  า อี้ จํานวน 100 ตัวใหแกมัสยิด เพื่อใชในการ สาธารณประโยชนดวย “การทําจิตอาสาในครั้งนี้ เพื่อให ชาวบานในชุมชนที่ใชมัสยิดตรงนี้ไดมี สภาพแวดลอมที่ดีขึ้น เปนการปรับปรุง ภูมิทัศนของมัสยิด” ซึง่ มัสยิดควนหัวชางตรงนีก้ เ็ ปนมัสยิด ที่อยูใกลโรงไฟฟาจะนะมากที่สุด เปนศาสน กิจและศาสนสถานทีท่ กุ คนในชุมชนตรงนีไ้ ด มาใชรว มกัน รวมทัง้ ผูท าํ งานโรงไฟฟาจะนะ ที่เปนมุสลิมดวย “ที่ ผ  า นมา เรามี ก ารไปเยี่ ย มเด็ ก กําพรา ไปเยี่ยมบานเมตตาที่สงขลา เด็ก ด อ ยป ญ ญาที่ เ กาะยอ ซึ่ ง เหล า นี้ เ ป น จิ ต อาสาทั้งนั้น” นายดํารง กลาวถึงความสําคัญของ CSR ที่มีตอองคกรและสังคมวา โดยปกติ การที่เราจะมาอยูรวมกับชุมชนใหมีความ สุข เราจะตองไมสรางความเดือดรอนให กับชุมชน ตรง นี้ ก็ ห ม า ย ถึ ง กระบวนการ ผลิตของเราเอง ประการ ที่สอง ที่สําคัญ ไม แ พ กั น ก็ คื อ เราจะต อ งได รับการยอมรับ

จากชาวบานหรือชุมชนที่อยูรอบขาง การที่ จ ะได รั บ การยอมรั บ ก็ คื อ เรา จะต อ งประพฤติ ต นที่ เ หมาะสม ไม ส ร า ง ความเดือด ที่สําคัญก็คือวาจะตองไดรับ การยอมรั บ จากชุ ม ชนซึ่ ง กิ จ กรรมตรงนี้ เป น กิ จ กรรมเชิ ง รุ ก ด ว ยเราได ม าดู ส ภาพ ชุ ม ชนความเป น อยู  ร วมถึ ง กิ จ กรรมที่ ชุมชนปฏิบัติอยูคืออะไรตรงนี้เราสามารถ ที่ จ ะเข า มาช ว ยเหลื อ เข า มาผสมผสาน ในกิ จ กรรมที่ เ ราทํ า อยู  ใ นชุ ม ชนได เ ป น อยางดี “ถามว า จิ ต อาสากั บ CSRต า งกั น อยางไรตรงนี้มันไมใชหนาที่ของผูปฏิบัติ งาน แตผูปฏิบัติงานมีจิตอาสามาชวยทํา ไมมีการกําหนดไมมีการบอกหรือจะตอง เปนกิจกรรมรายปที่ตองทําเปนกิจกรรมที่ ทุกคนมีความคิดเห็นตรงกันวา กิจกรรมใน ชุมชน เราอยากมาเสริมเรื่องอะไรบาง เรา จะเห็นนองทีท่ าํ งานปกติเสียสละเวลามาทํา” นายดํ า รงกล า วด ว ยว า ชุ ม ชน ควนหั ว ช า งเป น ชุ ม ชนที่ อ ยู  ใ กล กั บ โรง ฟ า มากที่ สุ ด เราได รั บ การต อ นรั บ และ ได รั บ ความร ว มมื อ เป น อย า งดี ทั้ ง ที่ ผ  า น มาป จ จุ บั น และอนาคตซึ่ ง ตรงนี้ เ ราได มี การแสดงความจริ ง ใจการมี ส  ว นร ว ม ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ก็ คื อ ว า เราจะต อ งดู แ ล กระบวนการผลิตของเราใหดี ไมกอใหเกิด มลภาวะที่สงผลกระทบตอชาวบาน ประการที่สองการดูแลชาวบานหรือ การเขาสูวิถีชีวิตของชาวบานก็เปนสวนหนึ่ง ที่โรงไฟฟาละเลยเสียไมได เพราะฉะนั้นทุก กิจกรรมทุกเทศกาลทุกเวลาทุกการเจ็บปวย เรามีการหวงใย ตรงนี้เราดูแลอยางทั่วถึง “ ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ก็ คื อ ว  า เ ร า เ ป  ด บ า นโรงไฟฟ า จะนะให ชุ ม ชนที่ อ ยาก จะขอความช ว ยเหลื อ หรื อ อยากจะให เรามาพัฒนาสงเสริมดานตางๆ ก็สามารถ ที่ จ ะนํ า เสนอได ทั้ ง ส ว นตั ว หรื อ ผ า นทาง ผูนําชุมชน” โดยสรุปที่ผานมา เราก็สามารถที่จะ อยูรวมกับชุมชนควนหัวชางไดเปนอยาง ดี ตรงนี้ก็เปนการเปดใจกัน ชุมชนมีความ คลางแคลงใจเรื่องอะไรก็สามารถที่จะมา พูดคุย เราเปดโอกาสใหมกี ารปฏิบตั กิ จิ กรรม รวมกัน เพื่อเปนการสมาน สามัคคี และอยู รวมกันอยางยั่งยืนตอไป


34A โฆษณา

วันที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2556


วันที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2556

โฆษณา 35A


36A โฆษณา

วันที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2556


ปที่ 16 ฉบับที่ 792 วันที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2556

www.songkhlatoday.com

30 บาท

www.facebook.com/paktaifocus www.twitter.com/songkhlatoday

B

Íѹ´ÒÁѹ

‘กิ จ ’นํ า อปท.ตรั ง ยื น ่ หนั ง สื อ ผู ว  า  ฯ มาเลยฯยอมรับผลงาน‘กูช พี พิทกั ษฉลุง’ ‘10ป’จัดงานหาเงินสมทบทุนซือ้ อุปกรณชว ยชาวสตูล อานตอหนา 4B

รัฐบาลทบทวนจัดสรรรายไดทอ งถิน่ ป57 อานตอหนา 5B


2B โฆษณา

วันที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2556


Çѹ·Õè 11 - 17 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

Íѹ´ÒÁѹ 3B

จังหวัดภูเก็ต รวมกับจังหวัดพังงา และ ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ เขต 18 เตรียมจําลองสถานการณเแผน อพยพช ว ยเหลื อ ผู  ป ระสบภั ย สึ น ามิ บริเวณสะพานสารสิน

ภูเก็ต-พังงารวมฝกกูภัยสึนามิ

นายจําเริญ ทิพญพงศธาดา รองผูว า ราชการจังหวัดภูเก็ต เปดเผยวา จังหวัดภูเก็ต รวมกับจังหวัดพังงา และศูนยปองกันและ บรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต เล็งเห็นถึง ความสําคัญในการที่จะทําใหประชาชน นัก ทองเที่ยวมีความเชื่อมั่นในการชวยเหลือ และปองกันสาธารณภัยตางๆ ที่อาจเกิด ขึ้น จึงไดจัดใหมีการฝกซอมแผนชวยเหลือ ผูประสบภัยพิบัติสึนามิ และแผนดินไหว ระดับกลุมจังหวัด ประจําป 2556 ณ บริเวณ สะพานสารสิน พื้นที่เชื่อมตอระหวาง ต.ไม ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต และ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา เนื่องจากสภาวะภูมิอากาศของโลก เปลี่ยนแปลงไป การเกิดภัยพิบัติสึนามิ และ แผนดินไหวระดับโลก พื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณ ขอบของแผนเปลือกโลกที่ชนกันสวนใหญ สึ น ามิ เ กิ ด โดยรอบขอบแผ น เปลื อ กโลก แปซิฟก สําหรับประเทศไทย มีรอยเลือ่ นซึง่ มี พลังอยู 13 กลุม ทีอ่ าจกอใหเกิดแผนดินไหว ได รอยเลื่อนที่สามารถสงผลกระทบตอชาย ฝง ทะเลของไทย ดานภาคใตฝง อันดามัน อาทิ รอยเลือ่ นใกลหมูเ กาะสุมาตรา รอยเลือ่ นใกล หมูเ กาะนิโคบาร ในทะเลอันดามัน รอยเลือ่ น ตามแนววงแหวนแหงไฟ ในมหาสมุทรแปซิ ฟก อาจสงผลใหเกิดคลื่นสึนามิได ประเทศ ไทยแถบชายฝง อันดามัน เกิดเหตุการณแผน ดินไหวหลายครั้ง ล า สุ ด เกิ ด ขึ้ น ที่ ร อยเลื่ อ นคลองมะ รุ  ย จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต นั บ ว า เป น ครั้ ง แรกของ จั ง หวั ด ภาคใต ฝ   ง อั น ดามั น ที่ อ ยู  ใ กล กั บ จุดศูนยกลางของแผนดินไหว นายจําเริญ กลาวตอวา การฝกซอม

แผนครัง้ นี้ กําหนดการฝกซอมเปนเวลา 3 วัน โดย วันที่ 27 และ 28 พ.ค.จะเปนการฝกซอม ภาคทฤษฎี สวนในวันที่ 29 พ.ค. เปนการฝก ซอมภาคปฏิบัติเต็มรูปแบบ โดยสมมติสถานการณวา เวลา 08.30 น. กรมอุตนุ ยิ มวิทยารายงานไดเกิดแผนดิน ไหวปลายเกาะสุมาตรา ทางศูนยเตือนภัย พิบตั แิ หงชาติ แจงเตือนภัยสึนามิให กรม ปภ. สงขอความ SMS ให ปภ.จังหวัดทราบ แจง ทางอําเภอและทองถิน่ เตรียมอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงไปอยูในจุดปลอดภัย พรอม ประชาสัมพันธใหสื่อมวลชนทราบ โดยก อ นจะดํ า เนิ น การตามลํ า ดั บ เหตุการณ ขั้นตอนการฝกซอมแผนอพยพ ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ และชวย เหลือผูป ระสบภัยทางทะเล การฝกซอมแผนฯ ดังกลาว จะเนนเรื่องการสื่อสาร และการ บัญชาการเปนหลัก เพื่อใหบุคลากรสะดวก

ยึด‘สะพานสารสิน’จําลอง สถานการณ

ยุทธศาสตร‘7แผน4ปรับ3หลัก6เรง’ 15วันบําบัด66ผูติดยาเสพติดภูเก็ต

นายไชยวัฒน เทพี ปลัดจังหวัดภูเก็ต เปด เผยวา กรมการปกครองไดจดั ทําแผนปฏิบตั ิ การป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด ประจําป 2556 เนื่องจากรัฐบาลไดกําหนด แผนยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพ ติด เปนยุทธศาสตรหลักในการปองกันและ แกไขปญหายาเสพติด โดยใชยุทธศาสตร 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เรง เพื่อเปนยุทธวิธีให ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของรวมขับเคลื่อนแผน ปฏิบัติการแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ ทั่วประเทศ โดยกําหนดเปาหมายที่จะนําผูเสพ หรื อ ผู  ติ ด ยาเสพติ ด เข า บํ า บั ด รั ก ษาใน ระบบสมัครใจบําบัด ตามโครงการบําบัด ฟนฟูสมรรถภาพผูเสพยาเสพติด โรงเรียน วิวัฒนพลเมืองฝายปกครอง ในทุกจังหวัด ทั่วประเทศ สํ า หรั บ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ได นํ า ผู  เ สพ ผู  ติดยาเสพติดเขารับการบําบัดตามโครงการ โรงเรียนวิวฒ ั นพลเมืองฝายปกครอง จํานวน 65 คน ซึง่ มีความผิดในการใชสารเสพติด คือ ไอซ และยาบา จํานวน 25 คน ยาบา 26 คน

ต  อ ก า ร ป ฏิ บั ติ หนาที่ดานการ

จําเริญ

ทิพญพงศธาดา

ชวยเหลือผูประสบภัย ทั้ ง นี้ ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง ส ว น ราชการ ภาคเอกชน มูลนิธิ อาสาสมัคร และ ประชาชน ใหมคี วามรู ความเขาใจ เพือ่ เตรียม พรอมรับมือกับสาธารณภัยดังกลาวได รวม ถึงการชวยเหลือผูประสบภัยไดอยางรวด เร็วและเปนระบบ

“เพือ่ นําไปสูค วามปลอดภัย ลดความ สูญเสียในชีวิต และทรัพยสิน สามารถให ความชวยเหลือปองกันและบรรเทาสาธารณ ภัยใหแกประชาชน นักทองเทีย่ วในแถบกลุม จังหวัดภาคใตฝงอันดามันได” นายจําเริญ กลาว

เปลี่ยนพฤติกรรมไมกลับไปยุงเกี่ยวกับยา เสพติ ด และกลั บ มาเป น คนดี ที่ มี คุ ณ ภาพ ของสั ง คม ตลอดจนร ว มเป น แกนนํ า สร า งการมี ส  ว นร ว มในการป อ งกั น และ

แกไขปญหายาเสพติด รวมเปนพลังแผนดิน เอาชนะยาเสพติดเครือขาย 25 ตาสับปะรด เปนดาวเดน เปนคนดีในหมูบาน และชุมชน ตอไป

ไชยวัฒน เทพี

กัญชา 4 คน และ กระทอม จํานวน 10 คน โดยใชหลักสูตร FAST MODEL อยางยอของ กระทรวงสาธารณสุขมาทําการบําบัด เพื่อ ฟนฟูสรรถภาพรางกาย จิตใจ และฝกอบรม อาชีพใหแก ผูเสพ ผูติดยาเสพติดอีกดวย ทั้ ง นี้ ผู  มี ภู มิ ลํ า เนาอยู  ใ นเขตพื้ น ที่ จังหวัดภูเก็ต จํานวน 22 คน และนอกเขต จังหวัดภูเก็ต จํา นวน 43 คน ทั้ ง หมดจะ ใช เ วลาบํ า บั ด 15 วั น เพื่ อ ให มี ก ารปรั บ

นายก อบจ.ตรังพรอมผูนําทองถิ่นอื่น ๆ ยื่นหนังสื่อถึงนายกรัฐมนตรีผานผวจ.ตรัง


สตูล

มาเลย์ฯยอมรับผลงาน‘กูช้ พี พิทกั ษ์ฉลุง’

ได้ เ ดิ น ทางมาร่ ว มงานครบรอบ 10 ปี ในการการก่ อ ตั้ ง ชมรมกู ้ ชี พ พิ ทั ก ษ์ ฉ ลุ ง จ.สตู ล โดยมี นายอะหมาด หลงจิ ประธานชมรมกู ้ ชี พ พิ ทั ก ษ์ ฉ ลุ ง จ.สตู ล พร้อม ประชาชน และหน่วยงานราชการ ร่วมต้อนรับ และรับประทานอาหารร่วมกัน กิจกรรมดังกล่าว จัดขึนึ้ เพือ่ หารายได้ ร่วมสมทบทุนจัดซื้อรถกู้ชีพ กู้ภัย และอุป กรณ์การปฐมพยาบาล ในโอกาสชมรมกู้ชีพ พิทักษ์ฉลุง จ.สตูล ครบรอบ 10 ปี ส�ำหรับ ชมรมกู้ชีพพิทักษ์ฉลุง จ.สตูล ถือเป็นชมรมจิตอาสาที่ช่วยเหลือชาวบ้าน ผู้ประสบอุบัติเหตุ เช่น อุบัติเหตุทางรถ อุบัติ เหตุ จ ากภั ย พิ บั ติ ธ รรมชาติ และอี ก มาก มาย นอกจากนี้ รถกู้ชีพกู้ภัยของชมรมกู้ ชีพพิทักษ์ฉลุง จ.สตูล ยังได้รับการยอมรับ จากประเทศเพือ่ นบ้าน ได้แก่ มาเลเซีย ซึง่ ได้ มีโอกาสร่วมช่วยเหลือแรงงานไทยในมาเล เซีย และช่วยเหลือเคลื่อนย้ายศพระหว่าง ประเทศเพื่อนบ้านด้วย นายอะหมาด หลงจิ ประธานชมรม กู้ชีพพิทักษ์ฉลุง จ.สตูล กล่าวว่า ขณะนี้ทาง ชมรมฯ มีรถประจ�ำทีอ่ อกช่วยเหลือประชาชน อยู่ 4 คัน และสิ่งส�ำคัญขณะนี้ รถของเรา สามารถวิ่งไปให้การช่วยเหลือในประเทศ มาเลเซียด้วย ซึ่งถือว่าชมรมกู้ชีพพิทักษ์ฉลุ ง จ.สตูล เป็นที่ยอมรับของชาวจังหวัดสตูล และชาวมาเลเซีย แต่สิ่งที่ยังขาดแคลนคืออุปกรณ์กู้ชีพ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรงเรี ย นบ้ า นคอกประดู ่ หมู ่ ที่ 11 ต� ำ บล กู้ภัยหลายอย่าง เช่น ที่ตัดเหล็กขนาดใหญ่ เครื่องมือภายในรถยนต์กู้ภัย เครื่องมือการ เมื่ อ วั น 8 พฤษภาคม 2556 ที่ ฉลุ ง อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด สตู ล นายรั ช แพทย์ ถังออกซิเจน เป็นต้น ฐพนธ์ ณ อุ บ ล นายอ� ำ เภอเมื อ งสตู ล

‘10ปี’จัดงานหาเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ช่วยชาวสตูล

“ชมรมกูช้ พ ี พิทกั ษ์ฉลุง” จัดงานครบรอบ 10 ปี สมทบทุนซื้อรถกู้ชีพกู้ภัย และอุป กรณ์ปฐมพยาบาล ช่วยเหยื่ออุบัติภัย

ศูนย์วิจัยฯร้องสื่อขอกรมประมง-จังหวัด ช่วยค่าอาหารเต่าหลากชนิด3,000ตัว

นางสุ ว รรณดี ขวั ญ เมื อ ง ผู้อ�ำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้ำจืด จ.สตูล เปิ ด เผยว่ า ขณะนี้ ศู น ย์ ฯ ประสบปั ญ หา ขาดแคลนงบประมาณทีจ่ ะต้องซือ้ อาหารให้ แก่เต่าหลากหลายสายพันธุ์ เช่น เต่ากระอาน เต่าตีนเป็ด เต่าหับ และเต่าพันธุ์น�้ำจืดอีก หลายหลายชนิดที่อยู่ในศูนย์วิจัยฯ แห่งนี้ถึง 3,000 ตัว โดยทุกวันนี้ใช้งบประมาณจาก การเพาะพันธุ์ปลาน�้ำจืดไปขายสู่ท้องตลาด และน�ำเงินรายได้มาจัดซื้อจัดจ้างเป็นค่า อาหารเต่า เนื่องจาก ศูนย์ฯ เลี้ยงเต่าไว้เพื่อ ท�ำการอนุรกั ษ์ และเป็นแหล่งการเรียนรู้ โดย ได้ทำ� เรือ่ งของบประมาณไปทางจังหวัดสตูล และทางกรมประมงหลายครั้งแล้ว แต่กลับ เงียบเฉย ทัง้ นี้ แต่ละเดือนต้องมีคา่ ใช้จา่ ยซือ้

วันที่ 11- 17 พฤษภาคม 2556

ผักตามตลาดจ�ำนวนมาก ประมาณเดือนละ 30,000-60,000 บาท “ก่ อ นหน้ า นี้ เคยท� ำ เรื่ อ งของบ ประมาณไปยังกรมประมงที่ดูแลเรื่องนี้ แต่ กลับเงียบเฉย และล่าสุด ก็ท�ำเรื่องขอไป ยังจังหวัดสตูล เรื่องก็เงียบเหมือนกัน” นาง สุวรรณดี กล่าว และว่า เต่าที่เลี้ยงไว้สามารถท�ำประโยชน์ได้ มาก ทั้งเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้ำ และ เป็นแหล่งที่ศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนที่มา ค้นคว้าดูงานด้วย ส�ำหรับ เรื่องค่าอาหารเต่าดังกล่าว อยากฝากผ่ า นสื่ อ มวลชนช่ ว ยกระตุ ้ น ให้ ทางจั ง หวั ด หรื อ กรมประมง ช่ ว ยจั ด สรร งบมาเป็นค่าอาหารเพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์ น�้ำบ้าง


µÃѧ

Çѹ·Õè 11 - 17 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

5B

น า ย ก อ บ จ . ต รั ง ร  ว ม กั บ อ ง ค  ก ร ปกครองส ว นท อ งถิ่ น ยื่ น หนั ง สื อ ถึ ง นายกรั ฐ มนตรี ผ  า นผู  ว  า ฯตรั ง ขอ ให รั ฐ บาลทบทวนการจั ด สรรราย ไดใหแก อปท. ปงบประมาณ 2557

‘กิจ’นําอปท.ตรังยืน่ หนังสือผูว า ฯ

ที่ ห  อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ผู  ว  า ร า ช ก า ร จั ง หวั ด ตรั ง นายกิ จ หลี ก ภั ย นายก องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ตรั ง พร อ ม ค ณ ะ ยื่ น ห นั ง สื อ ถึ ง น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ผ า น นายธี ร ะยุ ท ธ เอี่ ย มตระกู ล ผู  ว  า ราชการจังหวัดตรัง ใหรฐั บาลทบทวนการจัด สรรรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ปงบประมาณ 2557 ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ เ ห็ น ชอบกํ า หนดสั ด ส ว นรายได ข ององค ก ร ปกครองส ว นท อ งถิ่ น ต อ รายได สุ ท ธิ ข อง รัฐบาลปงบประมาณ พ.ศ.2557 รอยละ 27.50 ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงมติของคณะ กรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร ปกครองสวนทองถิ่น (กกถ.) นั้น เครือขาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดตรัง 100 องคกร ประกอบดวย องคการบริหารสวน จังหวัดตรัง เทศบาล จํานวน 16 แหง และ องคการบริหารสวนตําบล 83 แหง มีความ เห็นรวมกันวา รัฐบาลไดลดความสําคัญ ของการสร า งความเข ม แข็ ง ให อ งค ก ร ปกครองส ว นท อ งถิ่ น จึ ง ลดนํ้ า หนั ก การ สนั บ สนุ น งบประมาณให อ งค ก รปกครอง สวนทองถิ่น เครื อ ข า ยองค ก รปกครองส ว นท อ ง ถิ่ น ในจั ง หวั ด ตรั ง มองว า ลั ก ษณะเช น นี้ เป น การสวนทางกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นา

รัฐบาลมีมากถึงรอยละ 79.3 ของ งบประมาณป 2557 โดยตลอดระยะ 5 ป ทีผ่ า น มา องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมไดรับความเปนธรรมจากการ จัดสรรรายไดของรัฐบาล ทําให การแกไขปญหาความเดือดรอน ของพีน่ อ งประชาชนเปนไปอยาง เชื่องชา และนับวันจะทวีความ รุนแรงขึ้น ดั ง นั้ น เครื อ ข า ยองค ก ร ปกครองส ว นท อ งถิ่ น จั ง หวั ด ตรั ง จึ ง ขอเรี ย กร อ งให รั ฐ บาล ท บ ท ว น ก า ร จั ด ส ร ร ร า ย ไ ด  ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ ง ถิ่ น ในป ง บประมาณ 2557 จากร อ ยละ 27.50 ต อ ราย ได สุ ท ธิ รั ฐ บาล เป น ร อ ยละ 30 ของรายได สุ ท ธิ รั ฐ บาล หากรั ฐ บาลจั ด สรรรายได ใ ห องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เพิ่ ม ขึ้ น ตาม ที่ เ สนอ ไม เ พี ย งแต จ ะเป น การช ว ยเหลื อ ประชาชนอย า งทั่ ว ถึ ง แล ว ยั ง ส ง ผลต อ ความมั่ น ใจของประชาชนที่ มี ต  อ รั ฐ บาล อีกดวย

รัฐบาลทบทวนจัดสรรรายไดทอ งถิน่ ป57

ประเทศที่ มุ  ง เน น การสร า งความเข ม แข็ ง ใหภาคประชา-สังคม และการดูแลทุกขสุข ของประชาชนในชุมชนเมือง และชนบทใน ภูมิภาคตางๆ โดยรัฐบาลมุงเนนสรางความ เขมแข็งในระดับสวนกลางและสวนภูมิภาค

ตรังพัฒนาศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ขับเคลื่อนงานคุมครองผูบริโภคในพื้นที่ ที่ โ รงแรมธรรมริ น ทร ธ นา นาย ธี ร ะยุ ท ธ เอี่ ย มตระกู ล ผู ว า ราชการจังหวัดตรัง เปนประธาน ในพิธเี ปดการสัมมนาเพือ่ พัฒนา ศั ก ยภาพของชมรมคุ ม ครองผู บริ โ ภค ระดั บ องค ก รปกครอง ส ว นท อ งถิ่ น และเครื อ ข า ยการ คุมครองผูบริโภคในเขตจังหวัด ตรั ง โดยมี ผู เ ข า ร ว มสั ม มนา จํานวน 150 คน สื บ เนื่ อ งจากสํ า นั ก งาน คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ไดถายโอนภารกิจการคุมครอง ผู บ ริ โ ภคให แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ ง ถิ่น ตามแผนกระจายอํานาจใหแกองคกร ปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตรัง จึงไดจัด ประชุมสัมมนาใหความรู ความเขาใจ แกเจาหนาที่ปฏิบัติงานขององคกร ปกครองส ว นท อ งถิ่ น และเครื อ ข า ยการ คุ ม ครองผู บ ริ โ ภค เพื่ อ จะได นํ า ความรู ไ ป ใช เ ป น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง าน ด า น การคุ ม ครองผู บ ริ โ ภคอย า งถู ก ต อ งและมี ประสิทธิภาพ การสัมมนาในครั้งนี้เปนรูปแบบการ บรรยายใหความรูแกผูเขารวมสัมมนา 4 องคความรูคือ การคุมครองผูบริโภคดาน สาธารณสุข ดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับ

ธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ประชาชน การคุมครองผูใชบริการทางการ เงิน และการประกันภัยในหัวขอ อบอุนใจ ประกันภัยเพื่อคุณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารวม สั ม มนาร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นงานคุ ม ครอง ผู บ ริ โ ภคในพื้ น ที่ ทั้ ง ในด า นการรั บ เรื่ อ ง ร อ งเรี ย น การเจรจาไกล เ กลี่ ย เพื่ อ ยุ ติ ปญหาเกี่ยวกับการซื้อสินคาตาง ๆ ใหแก พี่ น อ งประชาชน รวมทั้ ง เผยแพร ค วามรู ความเขาใจในงานคุมครองผูบริโภคใหแก ประชาชนไดรูจักปกปองสิทธิของตนเอง มิ ใหถกู เอารัดเอาเปรียบจากผูป ระกอบธุรกิจ

มี ก ารขยายขอบเขตงานของราชการสวน กลางและภูมภิ าคมากขึน้ มีการตัง้ หนวยงาน ของรัฐในรูปแบบตางๆ เพิ่มมากขึ้น ทําให ภาระคาใชจา ยประจําของรัฐในรูปแบบตางๆ เพิม่ มากขึน้ ทําใหภาระคาใชจา ยประจําของ

ตรังรับสมัครนายกฯนาโยงเหนือวันแรกเงียบ นายกฯการุณยชิงเกาอี้ตอไรคูแขง

เมือ่ เวลา 08.00 น. วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ผูสื่อขาว รายงานวา ที่สํานักงานเทศบาล ตําบลนาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง ซึง่ หอง ประชุมชัน้ 2 ใชเปนสถานทีร่ บั สมัครนายก และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาโยงเหนือ โดยมีผสู มัครนายกและสมาชิกสภาเทศบาล ทีมการุณย ลิม่ ไทย เพียงทีมเดียวเทานัน้ ทีม่ าถึงสถานทีร่ บั สมัครกอนเวลา 08.30 น. บรรยากาศเงียบเหงามีรถแหกระจายเสียง ทีม การุณย ลิม่ ไทยเพียง 2 คันเทานัน้ เมื่อถึงเวลา 08.30 น. นายสังเวียน เพชรยอย ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา เทศบาลตําบลนาโยงเหนือ ใหผูสมัครที่มา ถึงกอนเวลา 08.30 น. ทําการสมัครรับเลือก ตั้ง โดยผูสมัครตําแหนงผูบริหาร(นายก) นายการุณย ลิม่ ไทย (อดีตนายกคนลาสุด) ไดหมายเลข 1 เพราะมาสมัครเพียงคน เดียว

ส ว นผู  ส มั ค รสมาชิ ก 2 เขต เขต เลือกตั้งที่ 1 หมายเลข 1-6 ไดกับผูสมัคร ทีมการุณย ลิ่มไทย หมายเลข 7 ผูสมัคร อิสระ สวนผูส มัครสมาชิกเขตเลือกตัง้ ที่ 2 หมายเลข 1-6 ผูส มัครทีม การุณย ลิม่ ไทย สวนหมายเลข 7 และ 8 เปนผูสมัครอิสระ นายสังเวียน เพชรยอย ผูอํานวย การเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลนาโยง เหนือ เปดเผยวา การรับสมัครระหวาง วันที่ 7-11 พ.ค.2556 เลือกตั้งในวันที่ 9 มิถุนายน 2556 มี 2 เขตเลือกตั้ง เทศบาล ตําบลนาโยงมี ประชากร 3,757 คน ผูมี สิทธิเลือกตั้ง 2,718 คน สําหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ อาจ จะมีผูสมัคร นายกเทศมนตรี เพียงคน เดียว และมีผูสมัครสมาชิกเพียงทีมเดียว สําหรับนายการุณย ลิ่มไทย เปนนายก 2 สมัย ติดตอ ครั้งนี้ลงสมัครเปนครั้งที่ 3


6B ¸ØáԨ-àÈÃÉ°¡Ô¨

Çѹ·Õè 11 - 17 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

ชาวสวนขีดเสนยางไมตาํ่ 85 บาท/กก.

ดันแผนลดตนทุน-เพิม่ ผลผลิต

ส ม า ค ม ส ห พั น ธ  ช า ว ส ว น ย า ง แ ห  ง ประเทศไทย จั ด ทํ า แผนลดต น ทุ น -เพิ่ ม ผลิต แกปญหาราคายางระยะยาว ขีดเสน ราคาไม ตํ่ า กว า 85 บาท/กิโลกรัม ราคา ปรับรับรัฐบาลประกาศไมขายยางโครงการ แทรกแซง 300,000 ตัน เผยเศรษฐกิจโลก สงสัญญาณบวก นายกสมาคมยางพารา ไทยชีร้ าคาตก นักเก็งกําไรตลาดซือ้ ขายลวง หนาทุบราคาตามราคาทอง ยอมรับผลผลิต ขาดตลาด นายบุ ญ ส ง นั บ ทอง นายกสมาคม สหพันธชาวสวนยางแหงประเทศไทย เปดเผย "ผูสื่อขาว" วาขณะนี้สมาคมฯกําลังจัดแผนการ ลดตนทุนและเพิม่ ผลผลิตยางใหกบั รัฐบาล เพือ่ แกปญหาราคายางในระยะยาว "หลักในการลดตนทุนการผลิตเราเสนอ คือใหรัฐบาลสนับสนุนเรื่องปจจัยการผลิต เชน ปุย เคมีตางๆที่ใชในกระบวนการผลิต รวมถึง คาแรง ซึง่ กําลังดูรายละเอียดอยูว า จะใหรฐั บาล สนับสนุนแบบไหน เทาไหร" สวนการเพิ่มผลผลิตนั้นก็เปนเรื่องระยะ ยาวที่ รั ฐ บาลจะต อ งดํ า เนิ น การอย า งจริ ง จั ง โดยเฉพาะการพั ฒ นาพั น ธุ  ย าง การกํ า หนด พื้นที่การปลูกยาง เพื่อใหมีผลผลิตยางตอไร สูงขึ้น ซึ่งเปนเรื่องระยะยาวที่ตองดําเนินการ ที่เปนรูปธรรม "ปจจุบันเกษตรกรมีการคํานวณตนทุน การผลิตยางออกมาแลว คือ ตนทุนการผลิตอยู ที่ 85 บาท/กิโลกรัม เพราะฉะนั้นเกษตรกรไม ควรจะขายยางไดตํ่ากวา 85 บาท/กิโลกรัม ซึ่ง หาง เซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ เผยความ คืบหนาการกอสรางเปนไปตามแผน เปดให บริการเดือน ธ.ค.ปนี้ เรงติดตัง้ อุปกรณตรวจวัตถุ ระเบิดสรางความเชื่อมความปลอดภัย มั่นใจ ศักยภาพพื้นที่ ระบุเปนสาขาตางจังหวัดแหง แรกที่มีโรงภาพพยนตไอแมกซ เมื่อ วันที่ 6 พ.ค.ที่ผานมา นายอมร อมรกุล ตัวแทนบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจํากัด (มหาชน) ตัวแทน พรอมคณะเขารายงานความ คื บ หน า โครงการก อ สร า งเซ็ น ทรั ล เฟสติ วั ล หาดใหญ ถนนกาญจนวณิ ช ย อ.หาดใหญ จ.สงขลา พรอมแผนการศึกษาระบบการจราจร ซึ่งโครงการเปนอาคาร 6 ชั้น ลาสุดการ กอสรางตัวอาคารคืบหนาไปมากแลว โดยการ กอสรางอาคารถึงชั้น 5 โดยแผนการเปดให บริการในเดือนธันวาคม 2556 นี้ ตั ว แทนจาก บริ ษั ท เซ็ น ทรั ล พั ฒ นา จํากัด (มหาชน) หรือ CPN กลาววา เตรียมเปด ศูนยการคาเซ็นทรัลแหงใหมในหาดใหญมเี นือ้ ที่ ทั้งหมด 50 ไร พื้นที่โครงการทั้งหมด 250,000 ตารางเมตร ตั้งอยูบนถนนกาญจนวนิช ตรง ขามแม็คโคร คลองหวะ ใชเงินลงทุนประมาณ 6,000 ลานบาท “โครงการ นี้ เ ป น โครงการใหญ ร ะดั บ ตนๆ ที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ทําอยู เราเลือก หาดใหญเพราะเล็งเห็นวา เปนเมืองทีม่ ศี กั ยภาพ ดีมาก ธุรกิจการคาขายดีอยูในระดับตนๆ” เซ็นทรัลใหมนี้เปนอีกสาขาหนึ่งที่ใหญ กวาเดิม รูปแบบจะทําเปนศูนยการคาขนาด

บุญสง นับทอง

เปนราคาตนทุนการผลิตในปจจุบัน" หากราคามีการปรับลดลงมา เปนหนาที่ ของรั ฐ บาลที่ จ ะต อ งหามาตรการต า งๆเพื่ อ กระตุนราคาไมใหตํ่ากวา 85 บาท/กิโลกรัมให ได ซึ่งราคาปจจุบันอยูที่ประมาณ 82-83บาท/ กิโลกรัม สําหรับยางแผนดิบชั้น 3 นายบุญสง กลาววา เมื่อวันที่ 8 พ.ค.ที่ ผ า นมา มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร โครงการพั ฒ นาสถาบั น เกษตรกรเพื่ อ รั ก ษา เสถียรภาพราคายาง ที่มีรัฐมนตรีชวยวาการ กระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร นาย ยุทธพงษ จรัสเสถียร เปนประธานฯ ซึ่งการ ประชุมมีการสรุปวา ยางที่ เ กิ ด จากโครงการแทรกแซง

ประมาณ 300,000 ตัน ทางโครงการจะไมมีการขายในชวงนี้ เพื่อไมใหเกิดปญหากระทบราคายางในตลาด ฉะนั้นโครงการจะเก็บยางไวสต็อกอยางไมมี กําหนดวาจะขายเมื่อ เพื่อกระตุนราคายางใน ตลาด “ก็มีผลทันที จากเดิมที่ราคายางลดลง เหลือ 70 กวาบาท/กิโลกรัมเมื่อตนเดือน ขณะ ราคาดีดกลับมาอยูที่ 82-83 บาท/กิโลกรัม (ณ วันที่ 8 พ.ค.) ที่ผานมาปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 10 บาท/กิโลกรัม และมีแนวโนมปรับเพิ่มขึ้น” ในขณะเดี ย วกั น ในการประชุ ม คณะ กรรมการบริหารโครงการฯมีการเชิญตัวแทนผู ประกอบการสงออกยางจํานวน 4 ราย เขารวม

‘เซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ’เปดธ.ค.

เรงติดตัง้ อุปกรณตรวจวัตถุระเบิด

อมร อมรกุล

ใหญ ภายในมีหางสรรพสินคามาลง และใน หางสรรพสินคาก็มีรานคายอยๆอีก โดยสินคา ตัวแมเหล็กที่จะมาลงที่นี่ คือ เซ็นทรัล ดีพารท เมนตสโตร ซึ่งปจจุบันในหาดใหญมีอยู 1 แหง เซ็นทรัลใหมมี 5 ชัน้ โดย ชัน้ ลางจะเปนที่ จอดรถ ชัน้ 1-4 จะเปนรานคา ชัน้ 1 เปนอินเตอร เนชั่นแนล แบรนด มีรานคาแบรนดเนมมาลง ประมาณ 250 ราน ชั้น 2 เปนชั้นไอที ชั้น 3 เปน บิวตี้ เซอรวสิ ไอซเสก็ต แบงคโซน ชัน้ 4 เปนโซน รานอาหาร ชั้น5 จะเปนโรงหนัง โรงภาพยนตร เมเจอรซีนีเพล็กซ 10 โรง และมีโรงภาพยนตร ที่ฉายดวยระบบไอแมกซดวย เปนโรงใหญ 3 มิติ ซึง่ ปกติไอแม็กซจะไมคอ ยไปเปดทีไ่ หนนอก เหนือจากกรุงเทพฯ แตเขามองวาทีน่ มี่ ศี กั ยภาพ

จริงๆ จึงมาลงทีน่ ี่ และชัน้ 5 จะมี หองคอนเวนชัน่ ฮอลลดว ย ขนาดประมาณ 3,000 ตารางเมตร มี ที่จอดรถทั้งหมดประมาณ 2,600 คัน “เรามีสนิ คาและบริการทีห่ ลากหลาย ทุก แผนก ไมวาจะเปนท็อป ซุปเปอรมารเก็ต ,พาว เวอรบาย ,บีทูเอส, ซุปเปอร สปอรต มีลานไอซ เสก็ต สวนสนุกฟน แพลนเน็ท ลานเลนโบวลิ่ง คาราโอเกะ เหลานี้ลวนจะเปนแมเหล็ก ที่มา เสริมศักยภาพของศูนยการคาและมา รองรับ ศักยภาพของลูกคาที่นี่ไดจริงๆ ” ดาน การออกแบบ เมืองหาดใหญเปน เมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอยาง มากผูออกแบบจึงนํา เสนอใหเปนเหลี่ยมมุม ของเพชร เจียระไนใหเปนดีไซนของศูนยการคา

ประชุมและรายงานสถานการณราคายางและ ความตองการใชยางในตลาดโลกดวย ซึง่ ตัวแทนของผูป ระกอบการสงออกยาง ระบุวา สถานการณใชยางในตลาดโลกเริม่ มีการ ขยับ มีการสัง่ ซือ้ เขามา โดยมีปจ จัย ประกอบดวย 1.สัญญาณเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาดีขึ้น อัตรา การวางงานลดลง 2.ปญหาเศรษฐกิจยุโรปเริม่ นิง่ 3.จีนซึ่งเปนผูใชยางรายใหญ เริ่มมีการนําเขา ยาง และ 4.คาเงินเยนที่ออน ทําใหราคายาง ปรับขึ้น นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคม ยางพาราไทย กลาววา ภาวะราคายางที่ปรับ เพิ่มมาจาก 2 ปจจัย 1.ราคาในตลาดซื้ อ ขายล ว งหน า ที่ ป รั บลดลงเกินพื้นฐานความเปนจริง เนื่องจากมี การเก็งกําไรกันมาก ในชวงที่ราคาทางคําปรับ ลดลงมา 2.ผลผลิตในชวงนี้ขาดแคลน เนื่องจาก ยังไมเขาสูฤดูการผลิต ที่จะเริ่มกลางเดือนพ.ค. ในขณะเดียวกันมีฝนตกตอเนื่อง ทําใหผลผลิต ยางที่ออกสูตลาดมีนอย ทําใหผูสงออกเริ่มออก มาซื้อยาง “ตอนแรกผูใ ชเขารอจะซือ้ ของถูก เพราะ ดูจากราคาซื้อขายลวงหนา แตเมื่อสอบถาม และสั่งซื้อยางจริงกลับพบวาไมมียาง ทําให ผูใชเริ่มตื่นและออกมาซื้อยาง จนทําใหราคา ขยับในชวงนี้ ” ในขณะเดียวกันจากการตรวจสอบสต็อก ยางทั่วโลก เมื่อเทียบกับปที่ผานมาหรือภาวะ ปกติแลวพบวาปริมาณสต็อกยางไมไดมากกวา ป ที่ ผ  า นมา หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น จากที่ ค วรจะเป น คื อ ประมาณ 1 ลานตัน ทําใหทุกคนตางออกมาซื้อยางไวในสต็ อกเนื่องจากเกรงวาฝนที่ตกตอเนื่อง และผลิต ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากภั ย ธรรมชาติ จ ะทํ า ให ผลผลิตยางในตลาดลดลง จึงทําใหราคายางดีด กลับเพื่อใหสอดรับกับสถานการณที่เปนจริง สําหรับ ภาพรวมการกอสรางโครงการ ขณะนีก้ าํ ลังเรงดําเนินการกอสราง ภายในมีการ กัน้ ผนังรานคาแลว ดานหนาโครงการซึง่ ติดถนน กาญจนวนิชจะทําเปนลานพลาซา ดาน หนามีสะพานลอย ซึง่ เราขออนุญาต ไปทางเทศบาลแลว และจะเรงกอสรางสะพาน ลอยงานกอสรางภาพรวมการกอสรางถือวา เปนไปไดตาม แผน คาดวาจะเปดใหบริการ ปลายป 56 นี้ ดานการรักษาความปลอดภัย นายอมร อมรกุล ตัวแทนจากบริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) กลาววา มีมาตรการตรวจตราวัตถุ ระเบิดดวย เรามีจุดรับบัตร 5 จุด “โดย ปกติเซ็นทรัลอื่นๆ หลายแหงจะ ไมแจกบัตร เพราะกลัวจะเปนปญหาวาเมื่อรถ จอดรอหางจะสะสมออกไปในผิวจราจร แตการ แจกบัตรของที่นี่ ไมเกี่ยวกับการเก็บเงินคาบัตร แตเรามองไปถึงประเด็นของความปลอดภัย มากกวา” นาย อมร กลาวและวา มีการแสกนใต ทองรถดวย ถาแสกนเจอความไมปรกติก็จะ มีจุดที่เรียกวา รีเจ็ค เลนท ซึ่งเปนบริเวณที่ให รถที่แสกนแลวพบวาไมปรกติเขาไปจอดตรวจ สอบอีกครั้ง โดยสามารถจอดตรวจสอบไดใน ระยะเวลานานจะจอดเปนครึ่งชั่วโมงก็ได เพื่อ ความปลอดภัยของประชาชนและอาคาร รถคัน ที่ตรวจแลวไมมีอะไรก็ปลอยใหเขาไป และถา รถคันไหนที่มองวาไมปลอดภัยจริงๆ ก็จะไมให เขาและประสานงานเจาหนาที่ตํารวจมาดูแล


áËÅ‹§§Ò¹ 7B

Çѹ·Õè 11 - 17 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

การขับเคลื่อนนโยบายคน สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (ตอ) ถาอยางนั้น เรามองในมุมกลับกัน บาง ...ผมไดพิจารณาสถานการณหลาย อยางในปจจุบัน พบวามีปจจัยสนับสนุน หลายอยางทีจ่ ะทําใหเราสามารถตอยอด การสงเสริมการเรียนรูในประเทศ ใหเดิน กาวไกลไปอีกกาวหนึ่ง ซึ่งถาหากทําไดดี มากๆ ผมเชื่อวา เราก็จะกาวขามไปสูยุค ทองของการสราง การสงเสริมการเรียน รูในประเทศ ใหเกิดขึ้นในประเทศไทยได จริงๆ เสียที สําหรับวิธีการสราง การสง เสริมการเรียนรูในประเทศ เวอรชั่นใหม ผมขอนําเสนอผานโมเดล ตามแผนภาพ ดังนี้ clip) หรือ iFILM ภาพยนตรอิเล็กทรอนิกส การแชร ภ าพถ า ย สร า งแฟนคลั บ (ผ า น จากแผนภาพ ผมขอเสนอแนะใน Instagram, Intafollow, Video Star) ระบบ รายละเอียด เปนประเด็นยอยๆ กลาวคือ โทรศั พ ท มื อ ถื อ ในโลกสามารถทํ า โรมมิ่ ง ถาเราตองการให การสงเสริมการเรียน (roaming) กันไดทั่วโลก เปนตน สวนยุค รูในประเทศ ถูกนํามาใชในองคกรอยาง 4G จะมีสิ่งที่ทําให การสงเสริมการเรียนรู แพรหลาย เราตองดําเนินการอยางไรบาง ในประเทศ ยกระดับออกไปอยางกวางขวาง 1.เราตองกาวขามวัฒนธรรม (Cul เราสามารถใชโทรศัพทมือ แท็บเล็ต ทําสิ่ง ture Shift) จากความรูยุคปจจุบัน ไปสู ที่ ไ ม เ คยทํ า ได ดี ม าก อ น เช น ชมรายการ ความรูยุคใหม 3G หรือยุค 4G ถาจะให โทรทัศนผา นมือถือ หรือสามารถดาวนโหลด อธิบายวา 3G อยูในงานที่เกี่ยวกับ การ ภาพยนตรมาชมบนโทรศัพทมือถือ ประชุม สงเสริมการเรียนรูในประเทศ อยางไร ออนไลนแบบเห็นหนา เปนตน สิ่งที่เกิดขึ้น บ า ง ผมขอไฮไลท ให เ ห็ น ว า ตั ว อย า ง ตอไป คือ การกาวขามวัฒนธรรมความรู การ เชน การประชุมทางไกลแบบเห็นหนา เรียนรูข องคน เรากําลังสราง การสงเสริมการ (Video conference) การใชโปรแกรม เรียนรูในประเทศ แนวใหม จาก ยุค 3G ที่ สนทนาใหมๆ (Facetime, Google Talk, เปน Digital Multimedia ไปสูยุค 4G ที่เรียก Skype, Twitter, WhatApp, Line) การ วา Digital World หรือ Hybrid Network ทุก ชมภาพยนตรในยูทูปผานวิดีโอ(Video สิ่งทุกอยางบนระบบดิติจอลจะผสมผสาน

ฉบับที่ 792 ประจําวันที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2556

ประกาศรับสมัครงาน หจก.จัส เอ็นจิเนียริ่ง ดําเนินงานเกี่ยวกับจําหนายและติด ตั้งระบบไฟฟา แรงสูง-ตํ่า ใหกับโรงงาน อุตสาหกรรม ตองการรับสมัครตําแหนงงาน ดังนี้ ตําแหนง : ธุรการ 2 อัตรา เพศ : ชาย ,หญิง ระดับการศึกษา ปวช.ขึ้นไป คุณสมบัติ -มี ค วามอดทน ขยั น ซื่ อ สั ต ย และรั บ ผิ ด ชอบงานที่ ไ ด รั บ มอบ หมายได - ขับรถจักรยานยนต และรถยนตได และมีใบอนุญาตขับขี่ เงินเดือน 9,000 บาท สวัสดิการ โบนัส , ประกันสังคม , วันหยุดประจําป , วันหยุดพักรอน , เบี้ยขยัน , ประกันอุบัติเหตุ ตําแหนง : ชางไฟฟา 5 อัตรา , ผู ชวยชาง 3 อัตรา เพศ : ชาย ระดับการศึกษา ปวช.ขึ้นไป คุณสมบัติ -มี ค วามอดทน ขยั น ซื่ อ สั ต ย และรั บ ผิ ด ชอบงานที่ ไ ด รั บ มอบ หมายได เงินเดือน 10,500 บาทขึ้นไป

กันอยางลงตัว และสรางองคความรูเ พือ่ การ เรียนรูแบบใหมนั่นเอง 2. การบริหารสิ่งแวดลอมใหมๆ ให เกิดภายใตบรรยากาศขององคกรแหงการ เรียนรู(Learning Organization) คนรุน ใหมสนใจเรียนรูผานโดยใชประสาทสัมผัส มากกวา 4 อยาง ตา(ดู) หู(ฟง) มือ(สัมผัส) ใจ(สุนทรี) กาย(ผอนคลาย) ผมขอเรียกคนใน ยุคนี้วา Visual Learners ซึ่งคนในกลุมนี้ ไมไดแยกแยะวาจะเปน Gen BB, Gen X, Gen Y หรือ Gen Z ขอใหพวกเขามีนิสัยรือ พฤติกรรมการเรียนรูแบบนี้ก็ถือวาเขากลุม ได 3. การสงเสริมกลยุทธ ปรับแลวก็ปรุง (Adapted and Applied) ใหเพิ่มมากขึ้นใน องคกร ผมขอยกตัวอยางที่เห็นชัดเจนมาก คือ โครงการใหพนักงานกูเงินซื้ออุปกรณ โทรศัพทมือถือ แทบเล็ต ของบริษัท โดยให สวัสดิการ คา OT , โบนัส , ประกัน สังคม , วันหยุดประจําป , วันหยุดพักรอน , เบี้ยขยัน , เบีย้ เลีย้ งตางจังหวัด , ประกันอุบตั เิ หตุ ติดตอไดที่ ห  า ง หุ  น ส  ว น จํ า กั ด จั ส เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง 375/1 ถ.สาครมงคล 2 ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 โทร. 0824295858 เวลา 09.00-17.00 น. บริ ษั ท พิ ธ านพาณิ ช ย จํ า กั ด และ

ดอกเบี้ย 0% แตมีเงื่อนไขวาตองนํามาใช เพื่อการทํางาน เชน การตั้ง Line Group สําหรับสนทนา สงภาพ แกไขปญหาใน การตางๆ รวมกัน อันนีเ้ ปน Social สําหรับ การทํางานเทานั้นหามคุยเลน ปรากฎวา ไดผลดีมากเพราะบริษัทของผมทํางาน ยี่สิบสี่ชั่วโมงทุกวัน ทําใหการบริหารงาน Free Flow ไปไดมาก สวนการคุยนอกงาน ที่เกี่ยวกับบริษัทก็คือ การตั้ง Fan Page ของบริษัทใน Facebook เพื่อใหพนักงาน ไดมสี ว นรวมในการนําเสนอเรือ่ งราวตางๆ ไดทั้งในงานและนอกงาน ในปจจุบันจะ เห็นวาหลายองคกรเริม่ มี Facebook แฟน เพจกันมากขึ้นเรื่อยๆ และโยงไปสูเรื่อง การทํา CSR ที่ดีอีกระบบหนึ่ง 4. ตองสรางความโปรงใสในการ เรี ย นรู  ให ค นมี ก ารเรี ย นรู  ผ  า นแนวคิ ด “มีอิสระในการแบงปน เพื่อการเรียนรู ไปดวยกัน” (Share Freely and Learn Together) สําหรับประเด็นนี้ผมมองวา มนุษยเปนสัตวสังคม และเลือกกลุมตาม นิสัย สไตลการใชชีวิตหรือการทํางาน ดัง นั้นในองคกรที่ยิ่งหลากหลายในการรวม กลุมไมใชเรื่องที่รายแรง ทัศนคติของผู บริหารในมุมมองใหมคือการใหคนรวม กลุม และแสดงความคิดเห็นในการทํางาน ไดโดยอิสระ เรื่องที่รายแรงสวนใหญจะ มีระเบียบกําหนดไวชัดเจนอยูแลว สวน เรื่องเล็กนอยถึงปานกลาง ใหสรางความ ยืดหยุนใหมากขึ้น (อานตอฉบับหนา) บริ ษั ท อริ ย ะมอเตอร จํ า กั ด ฝ า ยรถ จักรยานยนต ตัวแทนจําหนายรถจักรยาน ยนต ฮ อนด า มี ส าขาในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด สงขลา , พัทลุง , สตูล , ยะลา , ปตตานี หลาย แหง อีกทัง้ การขยายสาขาเพิม่ อยางตอเนือ่ ง ทางบริ ษั ท ฯ ต อ งการรั บ สมั ค รงาน ตําแหนงดังนี้ 1.ชาง 5 อัตรา (พื้นที่ อ.สะบายอย , หาดใหญ . ยะลา , คลองแงะ)

บริษัท หาดทิพย จํากัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครงาน

เจาหนาที่โสตทัศนูปกรณ

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. จบการศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี สาขา เทคโนโลยีทางการศึกษา นิเทศศาสตร สื่อสาร มวลชน และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 2. มีความสามารถในการถายวีดีโอและ ตอและพื้นฐานได และออกแบบสื่อเบื้องตนได 5. ขับรถยนตไดพรอมใบอนุญาตขับขี่ ภาพนิ่ง 6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และ 3. สามารถเขียนสคริป ปฏิ บ ต ั ง ิ านตางจังหวัดได 4. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรมตัด หมายเหตุ ถามีประสบการณในการถายวีดีโอและการตัดตอจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

สนใจติดตอ คุณสุนิสา (คุณนุย)

แผนกบุคคล 074-210008-18 ตอ 233 , 234


8B áËÅ‹§§Ò¹

Çѹ·Õè 11 - 17 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

- เพศชาย/หญิง อายุ 19-30 ป - ปวช. ขึ้นไป หรือสถาบันพัฒนาฝมือ แรงงาน 2.พนั ก งานขาย-สิ น เชื่ อ 2 อัตรา (ประจําพื้นที่ คลองแงะ, หาดใหญ) - เพศชาย อายุ 20-35 ป ขับรถยนตได มีใบขับขี่รถยนต 3. เจาหนาทีก่ จิ กรรมพิเศษ 1 อัตรา (หาดใหญ) - เพศชาย อายุ 23-30 ป ขับรถยนตได - ป.ตรีการตลาดหรือที่เกี่ยวของ 4.หั ว หน า งานกิ จ กรรมพิ เ ศษ 1 อัตรา (ประจําพื้นที่หาดใหญ) - เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ป ขับ รถยนตได - ป.ตรีการตลาดหรือที่เกี่ยวของ 5. เจาหนาที่บัญชี 3 อัตรา -เพศชาย/หญิง - ป.ตรีบัญชี 6.เจาหนาที่งบประมาณ-จัดซื้อ 1 อัตรา - เพศชาย อายุ 23-30 ป ขับรถยนต ได -ป.ตรี ทุกสาขา 7. เจาหนาที่ธุรการ 1 อัตรา - เพศชาย อายุ 23-30 ป ขับ รถยนตได - ป.ตรี ทุกสาขา สมัครไดที่ : ฝายบุคคล บจก. พิธาน พาณิชย สาขานิพัทธอุทิศ 3 (ใกลตลาดกิม หยง) 40 – 46 ถนนนิพทั ธอทุ ศิ 2 อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 โทร. (074) 243020, 244234, 234689, 234968, 234969 FAX : (074) 234688

รับสมัครพนักงาน...

แผนกชาง รับสมัครงาน และประจําป 1.ชางทั่วไป (Engineer Attendant) แผนกตอนรับสวนหนา 9. การฝ ก อบรม ทั้ ง ภายในและ 1. ผูจัดการแผนกสํารองหองพัก ชาย 3 ตําแหนง ภายนอกโรงแรม *** มีตําแหนงวางสําหรับผูสมัครที่มี (Reservation Manager) ชาย/หญิ ง 1 10. วันหยุดประจําสัปดาห 6 วันตอ ความท าทายทางรางกาย *** ตําแหนง เดือน รายไดขั้นตํ่า เริ่มตนที่ 9,000 บาท 2.Quality Manager ชาย/หญิง 1 11. คาภาษาที่สาม สวัสดิการ ตําแหนง 12.เงินพิเศษสําหรับการเพิ่มยอดขาย 1. เงินคาบริการ (Service Charge) หองพัก (Up Selling) 3. พนักงานตอนรับสวนหนา (Guest 2. เบี้ยขยันทุกเดือน Service Agent) ชาย/หญิง 2 ตําแหนง ผูส นใจสามารถมาสมัครไดดว ยตนเอง 3. ชุดยูนิฟอรมฟรี แผนกแมบาน ที่ฝายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 โรงแรมเซ็นทา 4. อาหารฟรี 3 มื้อ 1.พนักงานทําความสะอาด (Public รา หาดใหญ 5. ประกันชีวิตแบบกลุม Area Attendant) ชาย/หญิง 1 ตําแหนง หรือสง E – mail : Hrchy@chr.co.th, 6. ประกันสังคม แผนกอาหารและเครื่องดื่ม Anisara@chr.co.th 7.งานเลี้ยงวันเกิดพนักงานเดือนละ 1. พนั ก งานจั ด เลี้ ย ง (Banquet สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได ที่ 1 ครั ง ้ Waiter) ชาย/หญิง 1 ตําแหนง 074 – 352222 ตอ 2638-9 8.รางวัลพนักงานดีเดน ประจําเดือน 2. พนักงานเสิรฟ (Waiter/Waitress) ชาย/หญิง 1 ตําแหนง แผนกครัว 1. Pastry Chef ชาย/หญิง 1 ตําแหนง 2. Chief Steward ชาย/หญิ ง 1 ตําแหนง 3. กุก/ผูชวยกุกครัวยุโรป (Chef De รับสมัครงานประจํา รายไดดี (รายเดือน-รายวัน) Partie / Demi Chef) ชาย/หญิง 2 ตําแหนง 4. พนักงานลางและจัดเก็บภาชนะ ตําแหนง (Steward) ชาย/หญิง 4 ตําแหนง แผนกสุขภาพ คุณสมบัติ 1. พนักงานนวดสปา (Therapist) - เพศชาย หญิง 2 ตําแหนง - อายุ 20-45 ป แผนกบัญชี - วุฒิการศึกษาขั้นตํ่า ม.3 1. Night Auditor ชาย 1 ตําแหนง - มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนตและรถยนต 2. เจาหนาที่สโตร (Store Officer) ชาย/หญิง 1 ตําแหนง

ตําแหนง

- เพศชาย อายุไมเกิน 45 ป - ขับรถยนตขนสงสินคา - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต - มีประสบการณการทํางานไมตํ่ากวา 1 ป

บริษัท นีโอ พอยท

พนักงานขับรถ รับสงสินคา-เอกสาร ติดตอ :

พนักงานขับรถ (จํานวน 1 อัตรา)

เงินเดือนประจํา + เบี้ยขยัน + คาลวงเวลา + อาหารกลางวัน + ฟอรมพนักงาน + ประกันสังคม + กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ + ตรวจสุขภาพ

ติดตอ 074-554359-60 ตอ 18 แฟกซ 074-554309 E-mail: siamclassic2002@hotmail.com เว็บไซต : www.siamclassic.co.th

074-425561-2


áËÅ‹§§Ò¹ 9B

Çѹ·Õè 11 - 17 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

บริษัท เรดารเทเลคอม จํากัด (ตรงขาม Big c Extra) รับสมัครงาน ...ดวน !!!

พิเศษ

1. พนักงานบัญชี 2 ตําแหนง

3. พนักงานฝายขาย

2.พนักงานฝายการตลาด

4. พนักงานขายสง

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความรูทางดานบัญชี สามารถป ด งบได จ ะพิ จ ารณาเป น

จํานวน 2 ตําแหนง มีประสบการณทางดานการตลาด เชน จัดงาน Event จัดโปรโมชั่น สามารถขับขี่รถยนตไดพรอมมีใบขับขี่

จํานวน 10 ตําแหนง มีมนุษยสัมพันธดี ยิ้มแยมแจมใส สามารถทํางานเวลาหางได

จํานวน 2 ตําแหนง

มีมนุษยสัมพันธดี ยิ้มแยมแจมใส สามารถขับรถยนตได พรอมมีใบขับขี่

5. รับสมัครนักศึกษาเขาทํางาน

คุณสมบัติ Part Time ในตําแหนงพนักงานขาย ช ว งเวลา : ให นั ก ศึ ก ษาระบุ เ วลาว า งที่ -มีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบ ตองการทํางาน -มีความตั้งใจในการทํางาน คาตอบแทนเปนรายชั่วโมง เริ่มตนที่ 30 บาท/ชั่วโมง และจะมีการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือน โดยจะดูจาก ความสามารถในการทํางาน และความรับผิดชอบ

สนใจสมัครงานไดที่ ...

บริษัท เรดารเทเลคอม จํากัด (ตรงขาม Big c Extra) 636 ถ.เพชรเกษม ต. หาดใหญ อ. หาดใหญ จ. สงขลา 90110

Tel : 074-464111


10B ¾Ò¡Ô¹-¾Òà·ÕèÂÇ

Çѹ·Õè 11- 17 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

กิน

สเตก กินที่ไหนใหอรอย ถูกใจ วัน นี้ เ รามี ร  า นน อ งใหม ม าแนะนํ า ให รู  จั ก บรรยากาศแนวใหมสุดชิคส กับสไตลตู คอนเทนเนอรสุดแนว เติมอารมณการกิน แบบใหม ๆ ไมซํ้าใคร ที่ “ คอนเทนเนอร สเต็กเรสเตอรรอง”ใกลวัดคลองแห แค 300 เมตร ช ว งนี้ ภ าคใต อ ากาศเย็ น สบาย ชุมฉํ่าไปดวยสายฝน รางกายตองไดรับ พลังงาน เพิ่มความอบอุนใหรางกาย วัน นี้ผูเขียน สรรหารานสเตกที่ไมธรรมดามา ฝากคุณผูอ า นใหลองชิมคลายหนาวกันคะ บรรยากาศในรานมีทั้งแบบอินดอร และเอาทดอร ใหเลือกนั่งตามความชอบ แตที่พิเศษก็คงเปนบรรยากาศอินดอรใน ตูคอนเทนเนอรที่ออกแบบเพื่อเปนหอง นั่งทานอาหารแบบกะทัดรัด สีสันฉูดฉาด สะดุดตา รับแอรเย็นฉํ่า สวนเอาทดอร เหมาะสําหรับลูกคาที่ชอบนั่งสบายๆ รับ

สวัสดีครับคุณผูอานทุกทาน โฟกัส พาเที่ยวฉบับนี้ เราขอพาคุณผูอานไปสัมผัส ชีวิตวิถีชาวบาน ของคนเมืองคอน หลังจาก ทีเ่ ราพาคุณผูอ า นไปเทีย่ วธรรมชาติมาหลาย สัปดาหตดิ ตอกัน ชุมชนคีรวี งเคยเปนหมูบ า น คอนขางใหญหมูบานเดียว แลวไดแบงออก เปน ๔ หมูบาน คือ บานคีรีวง บานคีรีทอง บานขุนคีรี และบานคีรีธรรม แตเดิม ชุมชน นี้มีชื่อวา บานขุนนํ้า เพราะตั้งอยูใกลตนนํ้า จากยอดเขาหลวง ตอมา ไดเปลี่ยนเปนชื่อ บานคีรีวง หมายถึง หมูบานซึ่งอยูภายใน วงลอมของภูเขา ชุมชนบานคีรีวง แบงออกเปนหลาย กลุมไดแก กลุมมัดยอม กลุมสมุนไพร กลุม จักสานกะลามะพราว กลุมแปรรูปนํ้าผลไม กลุมไวน และกลุมทุเรียนกวน ซึ่งแตกลุมจะ มีผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยมจากผูบริโภค และนักทองเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาทองเทีย่ วก็มกั จะซือ้ เปนของฝากกันอยูเ สมอ สินคาราคาไม แพงและมีคณ ุ ภาพ เมือ่ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2531 ไดเกิดมหาอุทกธรณีภยั หมูบ า นถูกนํา้ พัดหายไปนับ 100 หลัง ซึ่งวัดและชาวคีรีวง ไดรักษาพระอุโบสถและบานที่ประสบภัยไว เปนอนุสรณสถาน

ลมเย็นๆ รมรื่นไปดวยตนไม เมนูมีใหเลือกหลากหลาย ไมไดมีแต สเต็กอยางเดียว มีทงั้ อาหารจานดวน ขาวหมู ยางเกาหลี ขาวไกเทอริยากิ ขาวผัดอเมริกัน ฯ และออรเดิรฟก็หลายอยาง ทั้งเบอรเกอร เฟรนสฟราย กุงบอมป นักเก็ต ฯ เลือกทาน

กันไมถูกเลยคะ มาเริ่มที่เมนูนํ้ากันกอนคะ มีใหเลือก หลายอยาง ทั้งรอน เย็น ปน ผูเขียนลองสั่ง นํ้าผักผลไมสด รสชาติดีทีเดียวคะ ไดกลิ่น หอมผักและผลไม รสชาติกลมกลอมเหมือน นํา้ พัน้ ซแตจะเขมขนนอยกวา ดืม่ แลวสดชืน่ ดีคะ อีกแกวเปนชาเขียนนม ดูดคําแรกได

เที่ยววิถีชาวบาน เมืองเกาเลาเรื่อง

ชุมชนคีรีวงไดเปนชุมชนตนแบบในการ จัดการธุรกิจทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไดรับรางวัล ยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมทองเที่ยว (Thailand Tourism Awards) ประจําป 2541 ประเภท เมืองและชุมชน เนื่องจากเปนชุมชน ที่มีวิถีชีวิต แบบชาวสวนอยูก บั ธรรมชาติ และไดพฒ ั นาการ บริการนักทองเที่ยวขึ้นมาเปน ธุรกิจใหมของ ชุมชน ประกอบดวยการนําทางเดินปา ลูกหาบ การจัดที่พักแบบโฮมสเตย โดยการจัดตั้งชมรม

กลิ่นหอมของชาเขียวติดจมูกเลยคะ รสชาติ หวานมัน กลมกลอม เหมาะสําหรับคนที่ไม ทานหวานมาก เมนู สเต็ก มีทั้งสเต็กไก หมู เนื้อ ปลา ผูเ ขียนลองสัง่ สเต็กราดซอสไก และสเต็กหมู มาทานดู สําหรับเนือ้ ไกชนิ้ โต หมักเขาเครือ่ ง จนนุม ราดดวยนํ้าซอส หวาน มัน เค็ม กําลัง ดี ทานกับสลัดผักเปนเครื่องเคียง และยัง ตกแตงจานดวยปงปง เฟรนซฟรายส อีกดวย สวน สเต็กหมู ตกแตงจานสไตล เดียวกับสเต็กไก เนื้อหมูนุม กลมกลอม รสชาติดี และถาใหดีเหยาะซอสแม็กกี้เล็ก นอย กับพริกไทยอีกนิดหนอย อรอยเหาะ ไปเลยคะ สลัดผักสด หนาตาจานนี้สวยงาม นารับประทานมาก ตองขอบอกวาผักสด จริงๆ คะ มีผักหลายชนิดทัง้ สดและกรอบ ไมวาจะเปนกะหลํ่าปลี แตงกวา มะเขือเทศ ราชินี แครอท ผักกาดแกว หอมใหญ ทานกับ นํ้าสลัดครีม เหนียว ขน หวานมัน จานตอมา สปาเก็ตตี้ซอสไก เสนส ปาเก็ตตี้ เหนียวนุม ราดดวยนํ้าซอสไกจัด จาน รสชาติออกเปรี้ยวนําหนอยๆ เหมาะ เปนอยางยิ่งกับคนที่ชอบทานอาหารรสชาติ เปรีย้ ว แตคนทีไ่ มชอบก็มสี ปาเก็ตตีห้ นาอืน่ ๆ

“บานคีรีวง”

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เปนองคกรกลางของ ชาวชุมชนจัดแบงหนาที่ ไปยังกลุม ตาง ๆ ใหเกิด การมีสว นรวมของชุมชนอยางทัว่ ถึง การพักแบบ โฮมสเตย แตสําหรับผูที่ตองการจะเรียนรูและ สัมผัสวิถชี วี ติ ชาวคีรวี ง จะเสียคานําเทีย่ ว 1,300 บาท ใชเวลา 3 วัน 2 คืน นักทองเที่ยวจะเขาไป เยี่ยมชมวิถีชีวิตของชุมชนคีรีวงไดตลอดป โดย เฉพาะในฤดูกาลผลไมออกชุกเดือน กรกฎาคมกันยายน สอบถามขอมูลเพิ่มไดที่ อบต.กําโลน

โทร. 0 7553 3111-2 จุดเดนของบานคีรวี ง มีทศั นียภาพ แหงธรรมชาติ เพราะคีรีวงตั้งอยูทามกลาง เทือกเขา ปาไม และสายนํ้า มี ที่ พั ก แบบโฮมสเตย คุ ณ ยั ง ได ชิ ม อาหารพื้ น บ า นของเมื อ งนครแท ๆ และที่ สําคัญในฤดูผลไม จะไดอรอยกับผลไมนานา พันธุ ผลผลิตของคีรีวง ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ชาวคีรวี งมีอาชีพหลักคือ การเพาะปลูกผลไม นอกจากนี้ คุณยังจะไดชมเรือไม ของเกา เปนเรือที่ขุดขึ้นจากซุงทั้งตน มีชื่อ เรียกกันมาแตเดิมวา เรือเหนือ ชาวคีรีวงใน อดี ต ใช เ รื อ นี้ บ รรทุ ก ผลไม เพื่ อ นํ า ไปแลก อาหารและของจําเปนตางๆจากผูคนซึ่งอยู ในที่ราบ ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ OTOP พรอมกับชมจุดสาธิตสิง่ ตางๆ ความพิเศษของ คีรีวงก็คือ เปนแหลงที่มีการทําสินคา OTOP หลายประเภท ผลิตภัณฑคีรีวงที่ไดรับเลือก เปนผลิตภัณฑ OTOP ๕ ดาว ไดแก ผามัด ยอม สีธรรมชาติ


Çѹ·Õè 11 - 17 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

ใหเลือกอีกหลายอยางคะ ร า น “คอนเทนเนอร สเต็ ก เรสเตอร ร อง” อยู  ใ กล วั ด คลองแห อ.หาดใหญ จ.สงขลา เพียงแค 300 เมตร เทานั้น เปดใหบริการตั้งแต 11.00 – 22.00 น. ขีผ่ า นไปก็จะสะดุดตากับสไตล การตกแตงรานดวยตูคอนเทนเนอรสีสัน สดใส ลองแวะไปรับประทานกันดู ที่ราน ยังฟรี Wifi ใหบริการอีกดวยคะ

¾Ò¡Ô¹-¾Òà·ÕèÂÇ 11B

‘¤Í¹à·¹à¹ÍÏ Êàµç¡àÃÊàµÍÏÃͧ’

ÍÒËÒÃÍËÍÂ-ºÃÃÂÒ¡ÒÊÊØ´ªÔ¤Ê


12B

โฆษณา

วันที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2556


www.songkhlatoday.com

ปที่ 16 ฉบับที่ 792 วันที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2556

30 บาท

www.facebook.com/paktaifocus www.twitter.com/songkhlatoday

ªÒÂᴹ㵌

C

ตัเสนอรั ง้ กกร.จชต.ดั น แผนพั ฒ นา5จว. ฐบาลประชุมครม.สัญจรพ.ย. อานตอหนา 4C

บริการออกแบบและผลิต นามบัตร, ใบปลิว, โบรชัวร แผนพับ, โปสเตอร, โปสการด, บัตรเชิญ, แฟม, นิตยสาร, วารสาร, หนังสือ, แคตตาล็อก, เมนู, คูมือ, ปายตราสินคา, ฉลาก, ใบเสร็จ, บรรจุภัณฑ ฯลฯ ปายสื่อประชาสัมพันธ ไวนิล, ธงญี่ปุน, X-Banner, Roll up, Full Frame, บัตรพนักงาน, บัตรเมมเบอร, ตรายาง ฯลฯ

‘âºÇ ’ ÍÑÅ-â¤ÃÕÞÒ‹ áºÃ¹´ ¤ÇÒÁ½˜¹¤×ÍààçºÑ¹´ÒÅã¨ã¹ÊÔ§è ·ÕÃè ¡Ñ กูสกานาเรีย อับดุลบุตร

โฟกั ส ั ดี พริ น ้ ท บริการออกแบบและผลิต สิ่งพิมพคุณภาพ

E RVIC

SE

อบอุนดวยบริการเปนกันเอง

QU

Y T I L A

N

TIO A N I G

IMA

คุณภาพงานพิมพที่คุณไววางใจ สรางสรรคจินตนาการ ผสมผสาน แนวคิดใหมๆ เพ�องานของคุณ โดดเดน มีภาพลักษณที่ดีกวา

N G I S DE

ออกแบบงานสิ่งพิมพไดหลากหลาย ดีไซนโดนใจ

สร า ง ‘อุทยานเรียนรู’ นายกฯตานีหนุนเยาวชนรักการอาน อานตอหนา 3C

Digital offset Print on Demand

Tel. 0 7436 8522-4 Fax. #13


2C â¦É³Ò

Çѹ·Õè 11 - 17 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556


ªÒÂᴹ㵌 3C

Çѹ·Õè 11 - 17 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556 การกาวสูตําแหนงสมัยที่ 4 ของนายก อีกทั้งสามารถเรียนรูดวยตนเองได เทศมนตรีเมืองปตตานี พิทกั ษ กอเกียรติ โครงการพั ฒ นาท า มกลางสถาน พิทักษ ยอมพิสูจนความไววางใจของ การณ เปนอุปสรรคในการทํางาน และตอง ประชาชนที่มีตอผูบริหาร ปรับการบริหารอยางไร - สถานการณกต็ อ งกลาวตรงๆวา เปน วันนี้ “ภาคใต โฟกัส” ไดรับเกียรติให อุปสรรคบาง แตจะทํายังไงไดในเมื่อมีมัน สัมภาษณพิเศษ ถึงนโยบายการบริหารและ เกิดขึ้นแลว เราก็ตองพยายามหาทางแกไข โครงการสําคัญๆที่เกิดขึ้น ส ว นการพั ฒ นามั น เป น หน า ที่ ที่ เ ทศบาล สมัยที่ 4 ทานนายกมีนโยบายหลัง คือ เราตองเขาใจและเขมแข็ง ชวยเหลือ จากรับตําแหนง ประชาชนในพื้นที่อยางเต็มที่ ไมวาจะเปน - สมัยที่ 4 ผมกําลังคุยอยูวา สมัย ในสวนของงบประมาณที่ถูกนํามาชดเชย หนานาจะเปนสมัยที่ 5 ผมพูดเลนนะ ก็ ผลกระทบจากสิง่ ทีแ่ นวรวมกอไว จนยากตอ อยางที่ทราบกันวา ขณะนี้เมืองปตตานีมี การนําเงินไปพัฒนาพืน้ ทีใ่ หมคี วามกาวหนา สถานการณความไมสงบเกิดขึ้นอยางตอ กวาภูมิภาคอื่นได เนือ่ ง โครงการทุกโครงการทีผ่ มกําลังดําเนิน แตดว ยความรวมมือกําลังเจาหนาที่ 3 การ ฝาย ทั้ง พลเรือน ตํารวจ และทหาร เพื่อลด รวมไปถึงหนาที่ความรับผิดชอบก็ยัง ความสูญเสียในชีวิต ทรัพยสิน เราตองรวม ตองเดินหนาตอไป ไมวา จะเปนดานการ มือกันพัฒนาทองถิ่นใหได ศึกษา สังคม วัฒนธรรมและสาธารณสุข ผลกระทบจากสถานการณความไม สวนดานมัน่ คง และความปลอดภัยนัน้ ก็ตอ ง สงบ กระทบการพัฒนาอยางไรบาง ใหความรวมมือกับเจาหนาที่ในจังหวัดดวย - กระทบหลายอยาง เชน กระทบเรือ่ ง โครงการใหมๆ ของ นายกฯ ทีก่ าํ ลังจะ ของวิถีชีวิตความเปนอยูของคน เราจะให เริ่มดําเนินการมีอะไรบาง คนในพื้นที่เกิดความรูสึกถึงความไมมั่นใจที่ - เทศบาลเมืองปตตานี มีโครงการจะ จะอาศัยอยูใ นพืน้ ทีก่ ค็ งไมได เราตองพัฒนา สราง TK park อุทยานการเรียนรู ตรงโรง ไป ด า นการศึ ก ษาก็ ทํ า ไป ด า นการดู แ ล หนังปตตานี รามา เกา ถนนปตตานีภิรมย เศรษฐกิจชุมชนก็ตองดูแล ดานการสงเสริม และวันที่ 31 มกราคม ที่ผานมา ไดลงนาม การทองเที่ยวก็ตองทํา เรียกวา ทําอยางไร บันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวางสํานัก ก็ไดใหประชาชนเกิดความมั่นใจ บริหารและพัฒนาองคความรูแ ละหนวยงาน การเจรจาเพือ่ สันติของรัฐบาลนายกฯ ภาคีเครือขาย ณ อุทยานการเรียนรูตนแบบ และบริการ (TK park ) ชั้น 8 ศูนยการคา เซ็นทรัลเวิลด เปนที่เรียบรอยแลว และจะ แลวเสร็จภายในป 2557 เพื่อใหชาวปตตานี เด็กในพื้นที่เสี่ยง ทุกสัญชาติ ไทย จีน มุสลิม ไดรับความรู และมีแหลงการเรียนรูที่ทันสมัย เปนศูนย รวมในการที่จะปลูกฝงใหเด็กๆ รักการอาน

มองจะสําเร็จหรือไม - ในสวนนี้ผมก็ยังใหคําตอบ ไมได มันพูดยาก เพราะความรุนแรง พืน้ ทีเ่ มืองทีเ่ ต็มไปดวยผูค น ทัง้ ชาว พุทธและมุสลิม รวมไปถึงสถานที่ สําคัญตางๆในเมืองปตตานี ไม ไดเปนเรื่องของเจาหนาที่ หรือ กองกํ า ลั ง ฝ า ยรั ฐ เพี ย งกลุ  ม ใด กลุมหนึ่ง แต ยั ง รวมไปถึ ง องค ก ร ปกครองสวนทองถิ่น ใน ฐานะเจาบานที่จะ ต อ งประสานผู  เกี่ ย วข อ งทุ ก ฝ  า ย เ พื่ อ ทํ า ห น  า ที่ ปกปอง ชุมชนของ ตนเองให พนจาก ภั ย ผู  ก  อ ความ ไม ส งบ เทศบาล ในส ว น ที่ ผ ม ต อ งรั บ ผิดชอบ ก็จะทําใหดีที่สุดครับ

พิทักษ กอเกียรติพิทักษ

สราง‘อุทยานเรียนรู’ นายกฯตานีหนุนเยาวชนรักการอาน

ศอ.บต. ดึงองค์การปกครองส่วนท้องถิน� สร้างความปรองดองและสันติภาพในพื� นที�

เมื่ อ วั น ที่ 8 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.00 น. ที่หองพิมมาดา 1-2 รร.ปารค วิว รีสอรท ไดมกี ารประชุมเพือ่ สนับสนุน บทบาทขององคการปกครองสวนทอง ถิ่ น ในการแก ไ ขป ญ หาและพั ฒ นา

จังหวัดชายแดนภาคใต ตามนโยบายของ ศู น ย อํ า นวยการบริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดน ภาคใต นําโดยพันตํารวจเอกทวี สอดสอง เลขาธิการ ศอ.บต. โดยไดดาํ เนินการจัดสรร งบประมาณใหกับเทศบาล องคการบริหาร

สวนตําบลทีจ่ า ยเปนเงินอุดหนุนรายเดือนๆ ละ 10,000 บาท นับตัง้ แตเดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน 2556 เพือ่ ใชในการดําเนิน งานดานการพัฒนาจํานวน 2 โครงการ คือ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาใน โรงเรียนตาดีกา ประกอบดวย การพัฒนา ห อ งสมุ ด สาธารณะสํ า หรั บ นั ก เรี ย นใน โรงเรียน การจัดตั้งกองทุนการศึกษาเพื่อ สนับสนุนการศึกษาแกนักเรียนที่มีฐานะ ยากจนในพื้นที่ การสรางบรรยากาศการ ศึ ก ษาที่ ดี ใ ห กั บ นั ก เรี ย นเพื่ อ ให มี ส มาธิ ความตั้ ง ใจในการศึ ก ษา การพั ฒ นา โรงเรี ย นตาดี ก าเพื่ อ เป น ศู น ย ก ลางการ พัฒนาครอบครัวและชุมชน การเปดเวทีการพูดคุยเพื่อสันติภาพ ตามนโยบายการบริหารและการพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบดวย การ ใหความรูค วามเขาใจในเรือ่ งของสันติภาพ ตามหลักอิสลามในแตละหมูบาน การจัด เวทีเพือ่ การพูดคุยของผูม สี ว นไดสว นเสียใน การพัฒนาชุมชนจากทุกภาคสวน เพื่อรวม กันแสวงหาแนวทางทางออกจากความขัด แยง โดยเฉพาะในกลุมผูที่มีความคิดเห็น ตางหรือกลุม ทีม่ คี วามขัดแยง และลดความ รุนแรงของคนในชุมชน ศู น ย อํ า นวยการบริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ต ระหนั ก ดี ว  า พลั ง จาก

องคการบริหารการปกครองสวนทองถิ่น เป น หน ว ยงานที่ สํ า คั ญ ในพื้ น ที่ ใ นการ ชวยเหลือ การแกไขปญหา การพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใตไดเปนอยางดี โดย เฉพาะในเรื่องของการพัฒนาทางศาสนา และการศึกษาเพราะเยาวชนจะเปนพลัง สํ า คั ญ ในอนาคตที่ จ ะกํ า หนดบทบาท การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตใหมี ความเจริญดั่งเชนอดีตที่ผานมา โรงเรียน ตาดีกาเปนโรงเรียนที่สําคัญแสดงถึงอัต ลักษณของพื้นที่ตองไดรับการสงเสริม เพื่อใหเด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเปน อนาคตของคนในจังหวัดชายแดนภาค ใตตอไป อีกทั้งองคการบริหารการปกครอง สวนทองถิ่นเปนหนวยงานกลางในการ เผยแพร ประชาสัมพันธการทํางานของ หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเปด เวทีการพูดคุยเพื่อสันติภาพตามนโยบาย การบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใตซึ่งเปนเรื่องใหมที่ตองอาศัยพลัง การมีสวนรวมจากทุกภาคสวนที่เขามา รวมแสดงความคิดเห็น การกําหนดจุดยืน การทํ า งานของแต ล ะฝ า ยเพื่ อ ที่ จ ะได รวมกันกําหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใตและนําสันติภาพกลับคืน สูคนในพื้นที่อยางสันติสุข


4C ªÒÂᴹ㵌

Çѹ·Õè 11 - 17 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

ตัง้ กกร.จชต.ดันแผนพัฒนา5จว.

แกนนํา “หอการคา-สภาอุตสาหกรรมชมรมธนาคาร” ใน 5 จังหวัดชายแดนภาค ใต ผนึกกําลังจัดตั้งองคกรใหม ภายใตชื่อ “คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน 5 จังหวัด” หรือ “กกร.จชต.” เพื่อบูรณาการ ผลักดันแผนพัฒนาพืน้ ที่ และนําเสนอแนว ทางพัฒนาสูที่ประชุมครม.สัญจร ปลาย ปนี้

จังหวัดชายเเดนใต" นายศรัณยกลาว ผลการประชุม กกร. จชต. ที่มี ดร.ณพ พงศ ธีระวร ประธานหอการคาจังหวัดยะลา ซึ่งไดรับเลือกใหทําหนาที่เปน “ประธาน กกร. จชต.” ซึง่ มาจากการสรรหาของทัง้ 3 องคกร คือ หอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และ ชมรมธนาคารจังหวัด ของทั้ง 5 จังหวัดชาย แดนใต ทั้งยังมีการหารือในรูปเเบบของความ

ในโอกาสดังกลาว ประธานหอการคา จังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เเละ ประธานชมรมธนาคารจังหวัด ของทั้ง 5 จัง หวัดชายเเดนใต ไดรวมลงนามในบันทึกขอ ตกลงความรวมมือ (MOU) ในการรวมจัดตั้ง “กกร. จชต.” ในครั้งนี้ ดร.ณพพงศ กลาววา บทบาทหนาทีข่ อง กกร. จชต. จะมีการหารือในการประชุมครั้ง

เปนโครงสรางเดียวกัน ทั้งยังจัดระบบของ เศรษฐกิจใน 5 จว. เพื่อเปนจุดยืนและเสา หลักใหกับระบบเศรษฐกิจของพื้นที่ เละจัด ลําดับความสําคัญของโครงการตางๆของให กับภาครัฐเพือ่ ใหภาครัฐรวมทํางานกับเอกชน อยางราบรื่น ซึง่ กอนหนานีไ้ ดมกี ารนําเสนอขอมูลไป ของแตละองคกร ไมไดเปนไปในทางทิศทาง เดียวกัน แตครั้งนี้จะเปนการเอามาบูรณา การรวมกันพล.ท.ภราดร ทั้ง 3 สถาบันพัทัฒ้งนถาบุ หมดจะเป ตร นผลดี ตอความมั่นคงและความตอเนื่องในเรื่องของ นโยบาย ภาคเอกชนใน 5 จังหวัดทีเ่ ปนองคกร หลักในพื้นที่ และไดรับผลกระทบโดยตรง จึง ทําใหทราบถึงความตองการที่แทจริง ในสวนของหนวยงานภาครัฐไดมีการ หมุนเวียนตามโอกาส และวาระ หากมีผูที่ ยึ ด ถื อ นโยบายเศรษฐกิ จ หรื อ ยุ ท ธศาสตร เศรษฐกิจในพืน้ ทีไ่ วคอื ภาคเอกชนเอง หากจะ มีใครมาทํางานตอ ก็จะตองมีการทํางานที่ ตอเนื่อง ดร.ณพพงค กลาวตอวา การทํางาน ของคณะกรรมการรวมภาคเอกชน (กกร.) นั้น จะดูแลในภาพรวมของทั้งประเทศ แต “กกร. จชต” จะดูแลระบบเศรษฐกิจ ใน 5 จังหวัด ชายแดนใต ส ว นช อ งทางที่ จ ะนํ า เสนอข อ มู ล บน เวที กกร.จชต มี 3 ชองทางคือ นําประเด็นดาน เศรษฐกิจใน 5 จังหวัดชายแดนใตสู กกร.กลาง หรือจะเปน กรอ.รวมของกลุมจังหวัด ดาน ชองทางพิเศษคือ นําเสนอไปทาง ศอ.บต. ซึ่ง การนําเสนอผานทั้ง 3 ชองทางนี้จะทําใหขอ มูลทั้งหมดจะนําเขาสูรัฐบาล และขอมูลทั้ง หมดจะเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะกอให เกิดพลังมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน 5 จังหวัดชายแดนใต “เปาหมายการรวมตัวในครัง้ นีเ้ บือ้ งตน จะเปนการบูรณาการเนื้อหาทางเศรษฐกิจใน 5 จังหวัดชายแดนใตเขาดวยกัน เพื่อนําเสนอ ผานชองทางทัง้ 3 ฝาย นําไปสูก ารพิจารณา ใน

วันที่ 4 พฤษภาคม 2556 ณ หองประชุม ชั้น 3 ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายเเดน ใต (ศอ.บต.) จังหวัดยะลา มีการประชุมจัดตั้ง คณะกรรมการรวมภาคเอกชน จังหวัดชายเเด นภาคใต (กกร.จชต.) โดยการลงบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) เพื่อเปนกรอบความรวมมือของภาค เอกชนดานเศรษฐกิจ ประกอบดวย หอการคา สภาอุตสาหกรรม เเละชมรมธนาคารในจังหวัด ยะลา ปตตานี นราธิวาส สงขลา เเละสตูล ภาย ใตชอื่ “กกร.จชต.” ซึง่ จะใหความรวมมือของทุก องคกร เเละจะมีการเเลกเปลี่ยนขอมูลอันเปน ประโยชนระหวางกัน เพื่อกอใหเกิดประโยชน สูงสุดตอระบบเศรษฐกิจของ 5 จังหวัด ชายเเดน ภาคใต ทั้งยังตองผลักดันนโยบายเศรษฐกิจที่ เปนประโยชนดวย นายศรัณย วังสัตตบงกช ประธาน หอการคาจังหวัดนราธิวาส กลาววา การหารือ นีเ้ พือ่ ทําใหการทํางานของทัง้ 5 หอการคาเปน ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะทําใหมีศักยภาพ มากขึ้น ทั้งยังเปนการสงเสริมดาอุตสาหกรรม หรือเศรษฐกิจใหเขมแข็ง "จะเปนองคกรใหม ซึง่ ทําหนาทีเ่ ปน ตัวเเทนของทั้ง 5 จังหวัด เพื่อหารือ เสนอ ความคิดเห็น เเละขอความรวมมือจากรัฐ เพือ่ สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในพืน้ ที่ 5

รวมมือเพื่อจัดตั้ง กกร. จชต.ดวย นอกจากนี้ ยังมีการหารือถึงเนือ้ หาเเละ กําหนดวาระการประชุม พรอมทั้งวัน เวลา สถานที่ ใ นการประชุ ม ครั้ ง ต อ ไป ที่ จั ง หวั ด สงขลา ในวันที่ 8 มิถุนายน 2556 พรอมทั้ง มีการหารือถึงนโยบายเรงดวนที่จะนําเสนอ นางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในการประชุ มคณะรัฐมนตรี(ครม.) สัญจร ที่จะประชุมใน 5 จังหวัด.ชายแดนใต เดือน พฤศจิกายนที่จะถึงนี้

ตอไป เเละไดเเบงหัวขอเพือ่ หารือ ไมวา จะเปน มาตรการสงเสริมการลงทุนของ BOI (คณะ กรรมการการสงเสริมการลงทุน) พรอมทัง้ มาตร การชวยเหลือดานเศรษฐกิจใน 5 จังหวัดชาย เเดนใต รวมทัง้ โครงสรางพืน้ ฐาน ระบบโลจิสติ ก เเละเมืองศูนยกลางยางพาราโลก ฮาลาลซิตี้ เเรงงานตางดาว เเละมาตรการรองรับ AEC ในส ว นของประเด็ น หลั ก ๆด า น เศรษฐกิจ ใน 5 จว.ชายแดนใต ไดมีการเสนอ ภาครัฐแลว นี่คือการจัดระบบการทํางานให

การประชุม ครม. สัญจร ในเดือนพฤศจิกายน นี้ที่ชายแดนใต” ดร.ณพพงค กลาว และวา กกร.จชต.จะเปนเวทีที่จะนําเสนอขอ มูลดังกลาว จนไปสูม อื ของรัฐบาลเปนครัง้ แรก ทีภ่ าคเอกชนมานัง่ พูดคุยกัน ทัง้ 3 สถาบันหลัก ทัง้ หอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ชมรมธนาคารจังหวัด ทั้ง 5 จังหวัดชายแดน ใต และการรวมมือกันก็นาจะเปนพลังในการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเปนเสาหลักทาง เศรษฐกิจใหคนในพืน้ ทีบ่ า นเราไดมากยิง่ ขึน้

เสนอรัฐบาลประชุมครม.สัญจรพ.ย.56 มันโซ สาและ

ศรัณย วังสัตตบงกช

ดร.ณพพงศ ธีระวร


Çѹ·Õè 11 - 17 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556 ป.ป.ท.เขตพื้นที่ 9 จัดอบรมตานการทุจ ริ ต คอร รั ป ชั่ น พั ฒ นาภาคประชาชน จังหวัดชายแดนใต เพื่อหวังใหทุกภาค สวนตระหนักถึงความรายแรงของสภาพ ปญหาการทุจริตในสังคมไทย เมื่ อ วั น วั น ที่ 7 พ.ค.2556 เวลา 09.30น.ณ โรงแรมพาราไดสแอนดรีสอรท อ.หาดใหญ .จ.สงขลา จัดโครงการเสริมสราง ความเขมแข็งและการพัฒนาการมีสวนรวม ของเครือขายภาคประชาชนในการตอตาน การทุจริตคอรรปั ชัน่ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดน ใต โดยมีนายกฤษฎา บุญราช ผูวาราชการ จังหวัดสงขลา เปนประธานกลาวเปดงาน และมีประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต เขารวมรับฟงการอบตมสัมมนา นายกฤษฎา บุญราช ผูวาราชการ จังหวัดสงขลา กลาววา ในปจจุบันนั่นเรา เองก็ทราบดีวา ปญหาการทุจริตคอรัปชัน่ นัน่ ถือวาเปนปญหาที่เรื้อรัง และมีความสลบ ซับซอน และนับวันจะทวีความรุนแรงมาก ยิ่งขึ้น ทําใหรัฐตองสูญเสียเงินงบประมาณ ในการพัฒนาประเทศ เปนจํานวนเงินใน แต ล ะป ทํ า ให ป ระชาชนต อ งขาดโอกาส และประโยชนที่จะไดรับการพัฒนาอยาง เต็มที่ ดังนั้นจึงมีความจําเปน ตองแสวงหา กระบวนการ และแนวคิ ด ใหม ๆ เพื่ อ นํ า มาปองกันและแกไขปญหาของการทุจริต คอรั ป ชั่ น ในระบบราชการและควบคุ ม พฤติกรรม การทุจริต ประพฤติมิชอบของ ขาราชการ โดยใหหมดสิ้นไปเร็ววัน พ.ต.ท.สามารถ ไชยณรงค ผูอํานวย การสํานักงานการปองกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 9 เผยวา การ จัดทําโครงการเสริมสรางความเขมแข็งและ พัฒนาการมีสวนรวมของเครือขาย ภาค ประชาชน ในการตอตานทุจริต คอรัปชั่น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ประจํ า ปงบประมาณ 2556 ครั้งนี้ สํานักงานได จั ด ขึ้ น ตามยุ ท ธศาสตร ช าติ ว  า ด ว ย การ ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.2552-2555 โดยมีการสอดรับกับแผน งานแกไขและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาค ใต ของโครงการบูรณาการเสริมสรางความ ยุติธรรมและความเขมแข็ง ในการพัฒนา จังหวัดชายแดนใตประจําป 2556 ประกอบ ดวย จ.ยะลา นราธิวาส ปตตานี สงขลา สตูล การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ประชาสั ม พั น ธ เสริ ม สร า งความรู  ค วาม เขาใจ เกีย่ วกับบทบาทภารกิจของสํานักงาน เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวม ในการ ป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาการทุ จ ริ ต ดู แ ล ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตและประพฤติ มิ ช อบในพื้ น ที่ จ .สงขลา โดยคาดหวั ง ว า ผู  เ ข า อบรมสั ม มนาจะตระหนั ก ถึ ง สภาพ ของปญหา การทุจริตที่เกิดขึ้นในพื้นที่และ สังคมไทย ความไมสงบ หรือความไมมั่นคงที่ เกิดขึ้นในตอนนี้ก็สวนหนึ่งเปนผลมาจาก การคอรัปชั่น ซึ่งเคยพูดปูพื้นไปหมดแลว วา การคอรัปชั่นนั้นเปนปญหาของทุกสิ่ง ทุกอยาง ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่งคง เชน การทุจริตเรื่องการซื้อ อาวุธ เจาหนาที่อาจจะรูเห็นวามีใครบางที่ เอาอาวุธมาสงใหกับผูกอการรายแตมีการ ละเลย เพราะไดรับผลประโยชนซับทอน

ªÒÂᴹ㵌 5C

ป.ป.ท.เขต9จัดอบรมตานคอรรัปชั่น พัฒนาภาคประชาชนจังหวัดชายแดนใต

เราเห็ น คนต า งด า วหรื อ ต า งชาติ ห ลบหนี เจาเมืองมา แตบางครั้งก็มีการละเลยดัง ที่กลาวไป แตไดมีการเรียกเก็บเงินคาหัว เปนการตอบแทน สวนปญหาการกอการราย อันนี้คง บอกไมไดหมดวาเกิดจากอะไรแน เพราะ หนวยงานความมั่นคงหรือหนวยงานขาว กรองก็ทราบดีกวาเรา แตเทาที่สังเกตไดคือ คอรัปชั่น เกิดจากการละเลย อาจเปนใน เรื่องของ การบังคับใชกฎหมายอยางตรง ไปตรงมา บางครั้งเราทราบวามีการทุจริต คอรัปชั่นตางๆในพื้นที่ 3 จว.ชายแดน เละ 4 อําเภอ แตการตรวจสอบอาจไมคอยเขม งวด ประชาชนไมกลาที่จะใหขอมูล ทั้งนี้ หลายๆโครงการที่มีการคอรัปชั่น ก็ไมมีใคร เขาไปตรวจสอบ เชน การกอสรางถนน นั้น มี ก ารเบิ ก เงิ น แต ไ ม มี ก ารก อ สร า งถนน จากที่สืบทราบมา หลายๆโครงการในการ ทําถนนไมมีการดําเนินการตามที่มีขอมูล การเบิกเงิน การที่เราพบขาววามีการฆาหรือยิง ชาวบาน อาจจะไมใชผลมาจากการกอการ รายเสียทัง้ หมด อาจจะมาจากการใหขอ มูล ตอภาครัฐในเรื่องของการคอรัปชั่นหรือ อีกประการหนึ่ง เมื่อมีการกอการราย เกิดขึ้นก็มงี บประมาณทุมลงมาเยอะ มาก อาจเปนโอกาส ซึง่ การกอการ ร า ยกั บ การสร า งความเติ บ โต ทางราชการในหลายหนวยงาน เรียกงายๆวาเปนการพึง่ พากัน จ า ก ก า ร ที่ มี ก า ร ตั้ ง กลุมแกนนําตางๆ ปญหาการ คอรั ป ชั่ น ของแต ล ะพื้ น ที่ มี ความแตกตางกันอยางไร ซึ่ ง ในตอนนี้ ต  อ ให มี แ กนนํ า หากถามว า ความไมสงบลดลงไหม เราก็ ยั ง ไม เ ห็ น ชั ด เจน ที่ ผานมาเราไปสรางเครือขายไวมากมาย แต จะดําเนินงานไปถึงไหน เมื่อไดขอมูลหรือ เบาะแสมาเเลวเราทําอยางไร ในสวนนี้เรา ยั ง วนเวี ย นกั น อยู  เรายั ง ไม ส ามารถที่ จ ะ ทํางานดวยกันได คือ วัฒนธรรมองคกร หรือ การทํางาน ทีแ่ ตกตางกัน แตเราก็จะมีการบู รณาการการทํางานกัน แตบางครั้งหนวย งานที่มีภารกิจคลายคลึงกัน แตไมสามารถ ปฏิบัติภารกิจรวมกันได อันนี้เปนปญหา ทุกหนวยงาน เพราะอยางไรก็ตาม หนวย งานแตละหนวยงานตางทํางานเพือ่ สรางผล งาน สรางโอกาส และสรางความเขมแข็งให กับหนวยงานตนเอง ใน 5 อําเภอ สิ่งไหนที่มีปญหา ที่มี ความเหมือนก็จะตางกันไปแตละพื้นที่ ถา เป น พื้ น ที่ ติ ด กั บ พื้ น ที่ ป  า ก็ จ ะเห็ น ป ญ หา การบุกรุกปา หรือตัวองคกรเองอาจจะมี ปญหา เชน มีบุคลากรที่ไมเพียงพอ หรือ มี อิ ท ธิ พ ลทั บ ซ อ น หรื อ อี ก บางพื้ น ที่ อ าจ เปนการทุจริตในเรื่องของการกอสราง บาง พื้นที่เรื่องการสรางโรงงาน หรือ การจับจอง

พื้นที่สาธารณะ เมื่ อ ป ญ หาเกิ ด ขึ้ น แ น ว ท า ง ต อ น นี้ คื อ การสร า ง ความตระหนั ก ให ป ร ะ ช า ช น รู  เ ท  า ทัน และพยายามที่ จะกระตุ  น เตื อ นให หนวยงานที่เกี่ยวของ ทําหนาที่อยางโปรงใส และเข ม งวด ต อ งใช เวลาและความรวมมือ จากหน ว ยงาน นั้ น ๆ

พ.ต.ท.สามารถ ไชยณรงค ดวย ประชาชนเองก็จะมีกําลังใจที่จะให ขอมูล เบาะแส และใหความรวมมือ กับภาค รัฐ ถาหนวยงานเองบังคับใชกฎหมายอยาง ไมจริงจัง และไมมีชองทางใหกับประชาชน เอง และไมสรางความสะดวกและความ ปลอดภัย จะตองมีการปรับเปลี่ยน ไมควร สนใจกับประเด็นของที่มา เราตองไปสนใน เรื่องราวที่เกิดขึ้น ซึ่งแทจริงแลวการทุจริต คอรัปชั่นนั้นมันไมใชเรื่องยาก เพราะตางก็ มีที่มา มีหลักฐาน จากการประเมินใน 5 อ. และ 3 จว. ปญหาคอรัปชั่นที่มีการรองเรียนนั้น มีพอๆ กัน แต หาดใหญเปนเมืองเศรษฐกิจ ก็จะมี การทุจริต แตแทจริงแลวเปนเรื่องของการ บังคับใชกฎหมายมากกวา แตละอําเภอก็ จะแตกตางกันออกไป สวน 3 จว. คอนขาง จะมีปญหารองเรียนคอรรัปชั่นนอย แตสวน ใหญจะไปที่ ศอบต. มีเรือ่ งของผูใ หญ กํานัน ผลประโยชนของนักการเมืองทองถิ่น แต เหตุการณความไมสงบไมมกี ารรองเรียนเลย

แตก็มีเรื่องรองเรียนที่หลากหลาย อยากใหประชาชนควรตระหนักถึง พิษภัยของการคอรรัปชั่น วามีผลกระทบ ตอชีวิตความเปนอยู ตอเศรษฐกิจสังคม การเมือง ความมั่นคง ถาไมมีการทุจริต ประชาชนจะมีความเปนอยูที่ดีขึ้นอยางไร แตเปนเรื่องยากที่เห็นผล ในดานความเปน จริงแลวประชาชนเองก็ยงั ไมเห็นเลยวา การ ที่ประเทศไทยไมมีการทุจริตมันเปนอยางไร เพราะเคยเห็นแตการทุจริตแตประชาชนก็ ยังอยูได เราตองใหประชาชนเห็นภาพวา ถาไมมีการทุจริตมันจะเกิดผลดีอยางไร ตอ ไปนี้เราจะตองสรางเขตใด เขตหนึ่ง ใหเปน เขตที่ปลอดคอรรัปชั่นเพื่อใหเห็นความแตก ตาง ซึ่งตอนนี้ทุกที่ยังไมมีความแตกตางกัน ความอดทนของคนไทยคอนขางสูง ที่อดทนตอการทุจริตได หรืออาจะเปนเรื่อ งอื่นๆที่เกิดขึ้นในประเทศ เราจะทําอยางไร ใหประชาชนรวมมือกับภาครัฐ และตอบ สนองประชาชนอยางทันตาเห็น


6C ÍԹ䫴 AEC.

เหตุรนุ แรงฉุดการคา-ลงทุนติดลบ

Çѹ·Õè 11 - 17 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

พาณิชยเรงพัฒนาเอสเอ็มอีจชต.รับAEC กระทรวงพาณิชยเผยเหตุการณความไม สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต สงผลกระ ทบการคา-ลงทุนในพื้นที่ติดลบ เหตุไมมี ใครกลาลงไปในพืน้ ที่ เรงพัฒนาผูป ระกอบ การ-พั ฒ นาสิ น ค า กระตุ  น เศรษฐกิ จ 5 จังหวัดรองรับ AEC

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ที่โรงแรม ลีการเดนส พลาซา อ.หาดใหญ จ.สงขลา นาย นพดล สระวาสี รองปลัดกระทรวงพานิชย เปน ประธานในพิธีเปดโครงการ "พัฒนาเศรษฐกิจ การคาจังหวัดชายแดนใต "โดยมี นายกฤษฎา บุญราช ผูวาราชการจังหวัดสงขลา กลาวตอน รับ การจัดงานครั้งนี้ เพื่อสรางงาน สรางรายได ใหกับผูประกอบการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดน ภาคใต ประกอบด ว ย จั ง หวั ด สงขลา สตู ล ปตตานี ยะลาและนราธิวาส โดยมุงเนนการพึ่งพาตนเองใหสามารถ แขงขันไดตลาดสากล สงเสริมและสนับสนุนการ พัฒนาสินคาใหมีคุณภาพและหลากหลายตรง ตามความตองการของตลาด โดยการประชา สั ม พั น ธ ส  ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ ข องสิ น ค า และ บริการ รวมทั้งเพิ่มชองทางจําหนายสินคา เปน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ใหมี ความเขมแข็ง และความเปนอยูที่ดีขึ้น นายนพดล สระวาสี รองปลัดกระทรวง พานิชย ประธานการเปดงาน กลาววา การเขา สูประชาคมอาเซียนในป 58 ทางภาคใตตองได รับการพัฒนาเยอะ เรามีปญหาเรื่องเหตุการณ ความไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัด ตรงนี้ก็พยายาม ที่จะพัฒนาสงเสริมทุกๆทางที่ทําได ไมวาจะ เปนการจัดนิทรรศการเขารวมงาน การใหการ อบรมเพื่อใหทราบเรื่องการคาขายเพื่อพัฒนา ธุรกิจ SME ซึ่งตองชวยกันคนละไมคนละมือ ตอนนี้ผมวาประเทศไทยเต็มที่ๆจะพัฒนาเขาสู การ AEC ในอีก 2 ปขางหนา นอกจากการพั ฒ นาสิ น ค า แล ว การ พัฒนาดานคมนาคม ก็เปนเรื่องที่สําคัญ เพื่อ ใหการขนสงสินคาสะดวกขึ้น ตองมีบูรณการ ไมใชกระทรวงคมนาคมอยางเดียว หนวยงาน องคกรตางๆ ตองรวมมือกัน เพราะเรื่องการคมนาคมถือเปนเรื่องที่ สําคัญมาก เรื่องการขามแดนระหวางไทย – มาเลเซีย ไมมีปญหา แตทางประเทศลาว เขมร การจราจรมันคนละดานกัน มันตองบูรณการกัน อยางเต็มที่ มันมีปญหาเยอะ แตละดานที่ผาน ผานเวียดนาม ผานลาวเขามากรุงเทพฯ เรื่อง คมนาคมตางๆก็ยังไมสะดวก สําหรับประชาชนทั่วไป ผูประกอบการ SME มีความรู ความสามารถ มากนอยแคไหน ที่จะพัฒนาสินคาเพื่อที่จะเขาสูอาเซียน นายนพดล กลาววา เรือ่ ง SME กระทรวง พานิชยสนับสนุนเต็มที่ เพราะวามีกรมพัฒนา ธุรกิจการคา SME อยู เกือบรอยเปอรเซ็นตใน การคาขาย มีรายใหญอยูแคเปอรเซ็นตเดียวที่ เหลือก็เปน SME หมด เราก็พัฒนาในการที่จะ ทํายังไงใหสูเขาได เรื่องการแขงขันมันตองเต็มที่ เพื่อที่จะ แขงขันกับประเทศอืน่ ได คุณภาพของสินคาเปน เรือ่ งทีส่ าํ คัญ ชองทางการตลาด ทํายังไงทีจ่ ะให คาขายได กระทรวงพาณิชยกม็ กี รมสงเสริมการ คาระหวางประเทศชวยเหลืออยู ทามกลางความไมสงบ เศรษฐกิจจะโต ขึ้นหรือเปลามันอาจจะชะลอตัวบาง แตถาเรา

ส นพดล สระวาสี

ดูตัวเลขแลว มันก็ยังมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ปหนึ่งๆ โตประมาณ 5-6 % ก็ถือวาไปไดอยู แต ในสวน 3 จังหวัดเราอาจจะยังมีปญ  หาอยู ก็ตอ ง ใชวิธีที่จะทําไงใหสินคาออกมาขายได ดาน นายสัญญารักษ สินสกุล พานิชย จังหวัดสงขลา กลาววา ภาวะเศรษฐกิจการคา การลงทุนใน จังหวัดชายแดนใต วา ถาพูดถึง ภาวการณลงทุนใน 5 จังหวัดชายแดนใต ในสวน ของจังหวัดสงขลาและสตูลยังเปนไปโดยปกติ เศรษฐกิจการคาโดยทัว่ ไปยังอยูใ นการขยายตัว แตอกี 3 จังหวัดสวนใหญจะไดรบั ผลกระทบจาก เหตุความรุนแรงที่เกิดในพื้นที่ กรณีการเพิม่ มูลคาการคาการลงทุนทาง เศรษฐกิจในพืน้ ทีแ่ ละระหวางประเทศ ตองรวม มือกันทุกฝาย ทั้งฝายรัฐบาลและประชาชน ผู  ป ระกอบการเองก็ ต  อ งปรั บ ตั ว เพื่ อ จะเข า สู  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อยางทีร่ บั ทราบกัน วาตอไปเศรษฐกิจการคา การแขงขันคอนขาง มาก เพราะฉะนัน้ สินคาทีเ่ ราผลิตไปตางประเทศ ก็จําเปนที่จะตองแขงขันกับประเทศอื่น ขณะเดียวกันผูป ระกอบการจากประเทศ อื่นก็สามารถที่จะเขามาลงทุนในประเทศเรา ได มันเลยตองแขงขันกันที่คุณภาพของสินคา และการลดตนทุนการผลิต รวมทั้งการลดตนทุ นทางโลจิสติกสลงมา ซึ่งจังหวัดสงขลาก็เปนเมืองหลวงของ ภาคใตตอนลาง เรามีโอกาสที่จะอยูใกลชิด กับประชากรประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เรา มี ค วามได เ ปรี ย บ เพราะอยู  ใ กล ป ระชากร อาเซียนกวา 300 ลานคน จังหวัดสงขลาก็จะ ทําหนาที่เปนศูนยกลางทั้งในสวนของภาคใต และประเทศไทย นายสัญญารักษ กลาววา สถานการณ การคา การลงทุนใน 3 จังหวัดจริงๆ คอนขางจะ ติดลบ อยางที่ทราบกันดีอยู เนื่องจากความ รุนแรงที่เกิดขึ้ สงผลกระทบหลายๆดาน รวมทั้ง ดานจิตวิทยา ที่ทําใหผูประกอบการไมกลาลง ไปในพื้นที่ ถึงแมวาภาครัฐจะมีมาตรการการ สนับสนุนหลายประการ ทั้ ง การลดภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คลให ผู  ประกอบการในพื้นที่ ที่มีเหตุรุนแรงอยู ทําให ภาวะโดยทั่วไปเกิดความไมมั่นใจที่จะไปลงทุน แตเชื่อมั่นวาในระยะยาวหลังจากนี้ ที่รัฐบาล พยายามแกปญหาดวยสันติวิธี เปดการเจรจา ถาทําไดและยอมรับกันทั้งสองฝาย เราก็จะได

สัญญารักษ สินสกุล

ความสงบสุขกลับคืนมา โอกาสการพัฒนาการ คา การลงทุนก็จะดีขึ้น ซึ่งพื้นที่ 5 จังหวัดภาค ใตมีทรัพยากรธรรมชาติตางๆมากมายพรอม สําหรับการรองรับเศรษฐกิจที่ดีอยูแลว ในส ว นของกระทรวงพานิ ช ย มี ก าร สนับสนุนในหลายๆ ดาน อยางเชน โครงการ พัฒนาเศรษฐกิจการคาจังหวัดชายแดนใตในวัน นี้ กระทรวงพาณิชยมีการตอยอดใหผูประกอบ การในพื้นที่หรือทองถิ่นใหมีความสามารถใน การแขงขันสูงขึ้น พัฒนาผูประกอบการทาง ดานการผลิต การดีไซน หรือการใชความคิด สรางสรรคในการที่จะมาดําเนินการผลิตสินคา ใหมีการเกิดเครื่องหมายการคาหรือสิทธิบัตร ตางๆ เพื่อปกปองภูมิปญญาของผูประกอบการ ทองถิ่นเอง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย่ น หรือ AEC ที่ จะเกิดขึน้ มีสว นชวยเศรษฐกิจการคา การลงทุน ใน 5 จังหวัดชายแดนใตนาจะกระเตื้องขึ้นมาก เพราะจะมีทั้งสินคา และบริการ หลายๆ อยางที่ เขามาในประเทศ ขณะเดียวกันหลายๆ อยางใน ประเทศเราก็จะออกไปสู AEC ดวย ก็จะทําให เศรษฐกิจการคา และตลาดรองรับเพิ่มมากขึ้น ผูประกอบการใน 5 จังหวัดชายแดนใต ตองมีการปรับตัวเพือ่ ทีจ่ ะกาวทันสู AEC ไมวา จะ เปนเรื่องการพูดจา การสื่อสาร ตองรูภาษาที่ สามหรือสี่ ในขณะเดียวกันการหาตลาดในตาง ประเทศก็ตองใชสินคาที่มีคุณภาพ และตองมี ผลผลิตที่ตอเนื่อง ลดตนทุนของสินคาและโลจิ สติกสตางๆ ใหตํ่าลง “เราก็แขงขันได สามารถเขาสูการตลาด การแขงขันดานการคา การลงทุนในประชาคม อาเซี ย นอย า งมี ศั ก ยภาพ” นายสั ญ ญารั ก ษ กลาว นอกจากนี้ ภายในงาน “พัฒนาเศรษฐกิจ การคาจังหวัดชายแดนใต” ยังมีนทิ รรศการและ สินคาเดนจาก 5 จังหวัดชายแดนใต อาทิ เชน ผา ทอเกาะยอ จากจังหวัดสงขลา เครื่องแตงกาย มุสลิมจากกลุม ศรีปตุ รีจากจังหวัดยะลา สมแขก แปรรูป จากจังหวัดปตตานี กรอบรูปใบไมสีทอง เรือกอและจําลอง จากจังหวัดนราธิวาส เครื่องประดับหอยมุก เปลือกหอย ผาบาติก จากจังหวัดสตูล และยัง มีการเสวนาในหัวขอ "ตีโจทยใหแตก กอนลูกคา ตีจาก" โดยวิทยากรชื่อดัง อาจารยธันยวัชร ไชย ตระกูลชัยจากรายการ SME ตีแตกดวย

วัสดีคะ ทานผูอาน “ภาคใตโฟกัส” กลับมาเจอกันอีกแลว ฉบับนี้คอลัมน “ผู ญิง๊ -ผูห ญิง” เราเฟนหาสาวสวย เกง และมี เคล็ดลับการดูแลตัวเอง การทํางาน การใช ชีวติ ทีไ่ มเหมือนใคร อีกทัง้ เธอเปนลูกหลาน “ทายาทเจาเมืองยะหริ่ง” แคเห็นนาม สกุล ก็ไมธรรมดาเลยทีเดียว แตใครจะ รูวา เธอมีไลฟสไตลที่เรียบงาย และมีแนว ทางเป น ของตั ว เอง สาวสวยที่ ว  า คื อ นางสาว กูสกานาเรีย อับดุลบุตร หรือ “โบว” ดีไซเนอรอัล-โครีญา แบรนด ( Alkoriya Brand) “โบว” แนะนําตัวเองวา ตอนนี้เปน นักออกเเบบเสื้อผามุสลิมมะ ที่มีเเบรนด เปนของตัวเองชื่อ “อัล-โครีญา” ( Al-koriya Brand) เปนเสื้อผามุสลิมที่ผสมผสาน จากหลากหลายวัฒนธรรม เเละประยุกต ใหเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของเเบรนด ที่ เนนความเรียบหรู เกไก เเละคลาสสิค เพือ่ ใหเขากับมุสลิมมะในยุคใหมทมี่ กี ารตืน่ ตัว ในอาภรณเเบบมุสลิมในปจจุบัน “ทํางานตรงจุดนี้ดวยความถูมิใจ เเละมีความสุข เพราะทําในเเบบที่ตัวเอง ชอบ ถึงเเมจะไมไดจบมาทางดานดีไซน เเตคิดวาการทํางานในดานที่ตัวเองถนัด เเละใจรัก คงไมยากเกินความสามารถ ของตัวเอง” ทุ ก การทํ า งานของทุ ก ๆ คน เชื่ อ วา ไมมีใครที่ไมเคยประสบปญหา เเละ อุปสรรคตางๆ การที่เราเผชิญกับปญหา เหลานี้นับเปนสิ่งที่ดี เพราะจะทําใหเรา พัฒนางาน เเละนํามาเเกไขใหดยี งิ่ ขึน้ กวา เดิม เมื่อประสบกับปญหา การเเกเฉพาะ หนาเปนสิ่งจําเปนโดยผานการเเกปญหา ในเเบบคิดอยางสรางสรรค เเนวทางในการทํางานจะตองมีเปา หมายอยางชัดเจน วางเเผน วางอนาคตให ถูกทาง เพราะการทํางานอยางไมมีจุด หมายปลายทาง ไม ส ามารถบรรลุ ผ ล สําเร็จในสิ่งที่ทําได ปฎิบัติตามความตอง การที่เเทจริงของตัวเอง เเละรูจักพัฒนา เปาหมายในการทํางานที่จะเปนเเรงผลัก ดันสําคัญในการคนหาความสําเร็จ “ไมมีอะไรมากมาย สวนใหญจะ เลือกรับประทานอาหารที่ตัวเองชอบ ที่ สํ า คั ญ ครอบครั ว จะเอาใจใส เเละเน น ในเรือ่ งการรับประทานอาหารภายในบาน เพราะจะไดบริโภคอาหารที่มีประโยชน


Çѹ·Õè 11 - 17 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556

‘âºÇ ’ ÍÑÅ-â¤ÃÕÞ‹ÒáºÃ¹´ ¤ÇÒÁ½˜¹¤×ÍààçºÑ¹´ÒÅã¨ã¹ÊÔ§è ·ÕÃè ¡Ñ

กูสกานาเรีย อับดุลบุตร สะอาด ปลอดภั ย เเละถู ก หลั ก อนามั ย เพราะการบริโภคอาหารอยางถูกหลักเปน อีกขอหนึ่งที่ชวยใหมีสุขภาพที่ดี นอกจาก นัน้ สิง่ ทีข่ าดไมไดกค็ อื ผลไมชนิดตางๆ “ เธอ กลาวถึงเคล็ดลับในการดูแลตัวเอง และวา ไมเคยกินวิตามินเสริมใดๆ ทั้งสิ้น นอกเสียจากวา เปนยาสมุนไพรที่ชวยใหมี สุขภาพเเละพลานามัยทีด่ ี เพราะครอบครัว จะสงเสริมใหทุกคนภายในบานรูจักดูเเล สุขภาพดวยสมุนไพรเเละวิถีทางธรรมชาติ

ที่ดี มีประโยชน จากการที่บอกวา ดูเเลตนเองดวย สมุนไพรทางธรรมชาติ สิ่งเหลานี้ก็จะชวย ดูเเลเราในเรื่องของผิวพรรณเราไปดวย นี่ อาจเป น เคล ด ลั บ อย า งหนึ่ ง ของผู  ที่ ดู เ เล ตนเองในวิ ถี เ เบบธรรมชาติ ส ง ผลดี ใ น หลายๆ ดาน นอกจากนี้ กจะเขาคอรสที่สถาบัน ความงามเพื่อดูเเลสุขภาพผิวหนาเ เละผิว พรรณ ภายใตการดูเเลจากคุณหมออยาง

¼ÙŒÞÔé§&¼ÙŒËÞÔ§

7C

ใกลชิด โดยปกติ เ ป น คนที่ ทํ า งานสบายๆ อยูเเลว มีเวลาพักผอนเตมที่เพราะใชสื่อ ออนไลนในการทํางาน ประกอบกับทํางาน ที่ใจรักอยูเเลว เลยมีความรูสึกวาเปนการ ผักผอนไปในตัวเพราะทําดวยใจที่เปนสุข เเละมีความสุขในการทํางานทุกๆวัน ชอบอานหนังสือประเภทใหขอคิด การทํางานจากผูท ปี่ ระสบความสําเรจเเลว นํามาเปนขอคิดเเละเเนวทางในการทํางาน ของเราไปดวย นอกจากนัน้ กจะเปนหนังสือ เกีย่ วกับเเฟชัน่ ตางๆ เพราะงานออกเเบบที่ ทําอยูตองติดตามเทรนดเเฟชั่นอยูเสมอ “คติ ป ระจํ า ใจ โอกาสคื อ สิ่ ง สําคัญในงานทีท่ าํ ความฝนคือ เเรงบัน ดาลใจในสิ่งที่รัก” ปจจุบัน สาวยุคใหมกับสิ่งเหลานี้ดู เปนเปนเรื่องปกติไปเเลวในสังคมบานเรา หรืออาจจะเปนคานิยมอยางหนึ่งในสังคม ของวัยรุน เเตอยางไรก็ดี การดูเเลตัวเอง โดยวิธธี รรมชาติเปนสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ เพราะธรรม ชาติของผูห ญิงทุกคนมีมมุ ทีส่ วยตามเเบบ ฉบับของตัวเองอยูเเลว อยากฝากวา ขึ้นชื่อวาเปนผูหญิง เเนนอนวา ความสวยความงามเปนของคู กันเสมอ ทั้งในเรื่องบุคลิกภาพภายนอก การเเตงกายที่สุภาพเรียบรอย โดยเฉพาะ การเเตงอาภรณเเบบสาวมุสลิมมะ ที่ชวย เสริมสรางบุคลิกภาพใหดูดี เเละเรียบรอย เเละเปนเอกลักษณใน life style ตัวตนของ เราไดเปนอยางดี


8C โฆษณา

วันที่ 11- 17 พฤษภาคม 2556

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับ 792  
หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับ 792  

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส

Advertisement