Page 1

PORTFOLIO GRAPHIC DESIGN SIRADA JAITA

1


CONTENT ABOUT ME

4 Introduction

________________ Profile Education Internship Work Expereince Interested Reference Skills 2

5 โครงการสร้างสรรค์ ศิลปะร่วมสมัย เพื่อ ต่อยอดทุนทาง วัฒนธรรม

____________________ Book Exhibition

9 Packaging Design

ก 20 Font

16 Design Process


29 Pattern

___________________ Muang Samui Spa Resort Springfield @sea Resort & Spa Bagan Project Other

24

36 Poster

40 Art

Tile

38 Corporate Identity

43 Thesis

3


46


โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม

5


BOOK

“โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อ ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม”

โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทาง วัฒนธรรม เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย สำ�นัก บริการวิชาการ ร่วมกับสำ�นักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้มีความร่วมมือในการดำ�เนินโครงการ สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม โดยสำ�นักงานวัฒนธรรมศิลปะร่วมสมัย ได้เล็งเห็นถึงความ สำ�คัญของการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอย่างมี อัตลักษณ์ และได้คัดเลือกจังหวัดนำ�ร่อง 4 จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งพิษณุโลก ระยอง สมุทรสงคราม ในการนำ�เอาทุนทาง วัฒนธรรมท้องถิ่นมาช่วยสร้างรายได้.ห้แก่ชุมชน และส่งเสริม การท่องเที่ยวอีกทั้ง ยังเป็นการสร้างแนวทางให้ชุมชนท้องถิ่น ได้มีความเข้าใจในกระบวนการค้นหาอัตลักษณ์ที่แท้จริง ของตนเอง และสามารถนำ�แนวทางที่ได้จากโครงการฯ ไปต่อยอดในการพัฒนาจังหวัด อำ�เภอ และชุมชนอย่าง ยั่งยืนต่อไป และยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลทาง ด้านการบูรณาการทำ�งานและสร้างการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยจังหวัดพิษณุโลก ระยอง สมุทรสงคราม ได้ดำ�เนินการแล้ว 68


EXHIBITION พิธีเปิดนิทรรศการโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วม สมัย เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม วันที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวีระ โรจน์พจรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดนิทรรศการ โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม โดยมีนายพงษ์ศักติ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง วัฒนธรรม นางฉวีรัตน์ เกษรสุนทร ผู้ช่วย รัฐมนตรีประจำ�กระทรวงวัฒนธรรม นาย ปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรี ว่าการกระทรววัฒนธรรม นายกฤษศญ พงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม หรือ 4 DNA สู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ที่เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้และร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ และสร้างสรรค์ผลงานอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอำ�เภอและจังหวัด เช่น สี ลวดลาย ตัว อักษรภาษาไทยและอังกฤษ พบว่าปี 2561 มีผลงานออกแบบชุมชนรวม 43 อำ�เภอ ใน 4 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสงคราม พิษณุโลก ระยอง และนครศรีธรรมราช นำ�ไปใช้ต่อยอดพัฒนา สินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น เช่น ถุงบรรจุสินค้า ฉลาก สินค้า ลายกระเบื้องปูพื้น ลายผ้า และปี 2562 จะขยายผลโครงการไปยังจังหวัดที่เป็นเมือง ศิลปะ คือ จ.กระบี่ นครราชสีมา และเชียงราย 97


ภาพบรรยากาศนิทัศการโครงการสร้างสรรค์ศิลปะ ร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม วันที่ 27 ตุลาคม 2561ภายในงานจัดแสดงผลิตภัณฑ์ตัวอย่างจาก 43 อำ�เภอ ที่ผ่านการออกแบบสร้างสรรค์โดยดึงเอาอัตลักษณ์ ในชุมชนของตนมาสร้างเป็นจุดเด่น ทั้งลวดลาย กระเบื้อง ปูพื้น สี และตราสัญลักษณ์ต่างๆ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ มากมายเข้าร่วมกระประชุมครั้งนี้

นอกจากนี้ยังมีการร่วม เสวนาเชิงปฏิบัติการ “สรุป ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ของ 4 จังหวัด โครงการสร้าง สรรค์ศิลปะร่วสมัย เพื่อ ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกพงษ์ ตรีตรง ร.ต.อ.ดร.อนุชาแพ่งเกษร นายจาเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เพื่อร่วมหา แนวทางในการพัฒนาโครงการในอนาคตต่อไป 810


PACKAGING DESIGN

9


12 10


13 11


14 12


15 13


14 16


17 15


DESIGN PROCESSS

16


19 17


20 18


19


FONT

20


การออกแบบตัวอักษรประจำ�จังหวัด _________________________________________ การออกแบบตัวอักษรประจำ�จังหวัดสมุทรสาคร

23 21


การออกแบบตัวอักษรประจำ�จังหวัด ______________________________________________________________

การออกแบบตัวอักษรประจำ�จังหวัดพิษณุโลก

22 24


การออกแบบตัวอักษรประจำ�จังหวัด ______________________________________________________________

การออกแบบตัวอักษรประจำ�จังหวัดนครศรีธรรมราช

25 23


TILE

24


การออกแบบลายกระเบื้อง ______________________ ลวดลายกระเบื้องของอำ�เภอต่างๆแสดงอัตลักษณ์ ของแต่ละอำ�เภอที่มีจุดเด่นแตกต่างกันทั่งสัญลักษณ์และสีสัน เช่น บางอำ�เภอมากจากสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์สำ�คัญมีแห่งเดียว ในโลก ดอกไม้ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตำ�นานพื้นบ้านจาก ผู้เฒ่าผู้แก่ในพื้นที่ มีเรื่องราวแตกต่างกันไปในแต่ละอำ�เภอ โดยการออกแบบนั้น จำ�เป็นต้องต้องรวบรวมข้อมูลและศึกษา อย่างละเอียด ทั้งจากหนังสือและข้อมูลจากบุคคลในพื้นที่ ก่อนจะผ่านกระบวนการสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะแต่ละชิ้น

_____________________________________________________________

ตัวอย่างงายกระเบื้องประจำ�อำ�เภอทั้ง9ในจังหวัดพิษณุโลก _______________________________________________________

ตัวอย่างกระเบื้องประจำ�อำ�เภอทั้ง 8 ในจังหวัดระยอง

27 25


อำ�เภอปากพนัง

อำ�เภอพิปูน

อำ�เภอช้างกลาง

อำ�เภอนาบอน

อำ�เภอพระพรหม อำ�เภอทุ่งสง อำ�เภอท่าศาลา อำ�เภอพรหมคีรี ตัวอย่างต้นแบบลายกระเบื้องจังหวัดนครศรีธรรมราช 8 อำ�เภอจาก 23 อำ�เภอ

ตัวอย่างต้นแบบลายกระเบื้องประจำ�อะเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม 28 26


RAYONG TOGETHER RUN MINI MARATHON 2018

27


Rayong

Together Run Mini Marathon 2018 เมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่สวนศรีเมือง อ.เมือง จ.ระยอง นายวีรยุทธ อนุจิตรอนันต์ ประธานกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดระยอง (YEC Rayong) และ กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดระยอง (YEC Rayong) ได้ร่วมกันจัดงาน Rayong Together Run Mini Marathon 2018 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่อง เที่ยวจังหวัดระยอง โดยเฉพาะตัวเมืองระยอง เมืองเก่ายมจินดา พระเจดีย์กลางน้ำ� และสถานที่ใกล้เคียง กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในเมืองระยอง และกระจายเม็ด เงินลงสู่ผู้ประกอบการในระดับฐานรากให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เป็นการ ประชาสัมพันธ์ ร้านอาหารเด่นของชุมชน และ อาหารเด่นจากเทศกาลอาหารอร่อย โดยโครงการนี้เองได้นำ�ผลงานออกแบบจากโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วม สมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนะธรรมไปเป็นต้นแบบเพื่อประยุกต์ใช้สำ�หรับส่วนต่างๆ ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น เช่น ลายเสื้อ ของที่ระลึกเหรียญตรา รวมถึงเว็บไซต์เพื่อ ประชาสัมพันธ์อีกด้วย 28 30


PATTERN

29


PATTERN Pattern หรือ แม่พิมพ์ คือลวดลายต้นแบบที่ถูกออกแบบโดยเฉพาะเพื่อให้สอดคล้อง สำ�หรับProjectนั้นๆ โดยการออกแบบแต่ละลายจะมีลักษณะแตกต่างกันไปตาม mood / tone ของแต่ละโปรเจค pattern มีหลากหลายรูปแบบตามลักษระการใช้งาน เช่น พรมโรงแรม , wallpaper โรงแรม , กระเบื้องปูพื้น , ผ้าคุลมเตียง , หมอนอิง , เครื่องแบบพนักงาน , CI ไปจนถึงงานตกแต่างภายในและภายนอกอาคาร งานศิลปะสำ�หรับตกแต่งทั้งจิตรกรรม และประติมากรรม ซึ่ง pattern นี้จะเป็นส่วนที่ส่งเสริมให้ project นั้นมีทิศทางการออกแบบ ไปในทางเดียวกันมากยิ่งขึ้น

30 32


เมืองสมุย สปา รีสอร์ท เป็นสถานที่พักผ่อนบนฝั่ง ตะวันออกของเกาะสมุย ตั้งอยู่บนผืนทรายขาวของ หาดเฉวง ประกอบด้วยสระว่ายน้ำ�กลางแจ้ง และ ห้องอาหารริมหาด ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์สไตล์พื้น บ้าน ผสมผสานระหว่างศิลปะพื้นบ้านทางใต้อย่าง ศิลปะมโนราห์และความเป็นไทย โอบล้อมไปด้วย ผืนทะเลอันดามันที่สวยงามและลึกลับน่าค้นหา

MUANG SAMUI SPA RESORT

33 31


SPRINGFIELD @SEA RESORT & SPA สปริงฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ท แอนด์สปา ตั้งอยู่ที่ถนนจำ�นงภูมิเวทอ.ชะอำ� จ.เพชรบุรี มีสไตล์การตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ ผสมผสานการตกแต่งระหว่างทรอปิ คอลเมืองร้อน และโมเดิร์นไว้อย่างลงตัว สปริงฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ท แอนด์ สปา มีที่พักริมชายหาดชะอำ� บรรยากาศภายใน ร่มรื่น มีมุมกิจกรรมสำ�หรับผู้ที่มาพัก เป็นครอบครัว อีกทั้ง ยังกลมกลืน กับธรรมชาติ รอบด้านมีต้นไม้ น้อยใหญ่คอยให้ร่มเงา ปลิวพริ้วไหว พัดเอาลมเย็นๆแฝงมาด้วยกลิ่นไอ ทะเลทำ�ให้รู้สึกถึงชั่วโมงแห่งการ พักผ่อนอย่างแท้จริง 34 32


การออกแบบลายพรมในโปรเจคสปริงฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ท แอนด์ สปา จึงเป็นการออกแบบเพื่อให้เข้ากับการ ตกแต่งภายในและสภาพแวดล้อมของโรงแรมที่ติดทะเล จึงเน้นใช้ลักษณะความพริ้วไหวของผิวน�้ำและคลื่นทะเล มาเป็นลายหลัก โดยใช้สีที่มากจากแสงกระทบผิวน�้ำใน ช่วงเวลาและความลึกต่างกันไป เช่น น�้ำลึก น�้ำตื้น กลางวัน กลางคืน เป็นต้น

35 33


BAGAN ( MYANMAR ) PROJECT Bagan Project หรือเรียกได้ว่า เมืองขนาดย่อมที่จะสร้างขึ้นในเมือง พุกาม ประกอบไปด้วยสิ่งอำ�นวย ความสะดวกครบครันทุกรูปแบบ ทั้งสถานที่พักผ่อนและความ บันเทิงหลากหลาย ทั้งโรงแรม หอ ประชุม ศูนย์การค้าและบริการ การ ออกแบบตกแต่งแสดงถึงอัตลักษณ์ ของเมืองพุกาม pattern ส่วนใหญ่ จึงมากจากแปลนของสถูป เจดีย์ เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงมากมายของ

34 36


LUX 7 HOTEL OTHER PROJECT

ผสมผสานกับลวดลายผ้า และเครื่องนุ่งห่มของชาวเขา เผ่าต่างๆในภาคเหนือ นำ�มาประยุกต์ให้เข้ากับยุค สมัยและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น Lux 7 คือโครงการสร้างโรงแรมในเคือทั้งหมด 7 แห่ง โดยจะเริ่มแห่งแรกคือที่จังหวัดเชียงราย การ ออกแบบทั้งหมดมีแรงบันดาลใจจากศิลปะล้านนา

35 37


POSTER

36 38


HARMENSTONE 37 39


CORPORATE IDENTITY

38


Corporate Identity อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากโครงการ สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย เพื่อต่อยอด ทุนทางวัฒนธรรม โดยออกแบบเพื่อ ให้สอดคล้องกับข้อมูลและ อัตลักษณ์ ของอ�ำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

22

1

22

80000

1

80000

22

22

1

1

80000

80000

39 41


ART

40


ART FOR SPRINGFIELD PROJECT

43 41


44 42

________________________________________________________ งานศิลปะตกแต่งห้อง ส�ำหรับโรงแรม Springfield @ Sea Resort & Spaออกแบบขึ้นใน theme ปะการังและสัตว์ทะเลสีสันสดใส นานาชนิด โดยแต่ละชิ้นจะมีเทคนิคและสีแตกต่างกันไปตามแต่ละ type ห้องไม่ซ�้ำกัน


THESIS

43


ART THESIS PROJECT “ Mirror of the cruel ”

44 46

ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์”ภาพสะท้อนแห่ง เดรัจฉาน”เกิดจากความรู้สึกสะเทือนใจและความเวทนา ของข้าพเจ้าที่มีต่อสัตว์โลกหลากหลายชนิด ทีต้องได้รับ ผลกระทบแสนโหดร้ายอันเนื่องมาจากการกระท�ำของมนุษย์ ข้าพเจ้าจึงน�ำแรงบันดาลใจเหล่านั้นมาถ่ายถอดสร้างสรรค์

ผ่านงานภาพพิมพ์ร่องลึก (Intaglio Printing) อันประกอบไปด้วยภาพของความจริงที่เกิดขึ้นผ่านการจัดเรียง และจัดวางองค์ประกอบให้อยู่ในรูปแบบของภาพสะท้อน ผ่านในดวงตาของสัตว์ เพื่อให้ผู้พบเห็นได้ตระหนักถึงความ โหดร้าย อันน่าสะเทือนใจนี้


“ Mirror of the cruel ” ประกอบไปด้วยผลงานศิลปะ 4 ชุด โดยทั้งหมดใช้เทคนิคภาพพิมพ์ร่องลึก (Intaglio Printing) ทั้งหมด โดยที่ชุด 1-4 จะเป็นการถ่ายทอดเนื้อหาผ่านดวงตาของสัตว์ 4 ชนิด 4547


THANK YOU

Sasiras Portfolio  
Sasiras Portfolio  
Advertisement