Page 1

ปีที่ 3 ฉบับที่ 37 วันที่ 1 พ.ค. - 31 พ.ค. 2555 / อธิ บ ดี ก รมประชาสั ม พั น ธ์ เปิ ด งานสั ม มนาสร้ า งเครื อ ข่ า ย ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและป้องกันโรคเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

20 บาท

ผู้ตรวจราชการฯ เขต 12 และ กธจ.ร้ อ ยเอ็ ด ตรวจ เยีย่ มบุง่ เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นางวนิดา สักการโกศล ผู้ตรวจราชการส�ำนัก นายกรั ฐ มนตรี เขต ๑๒ ในฐานะประธาน กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดร้อยเอ็ด น�ำคณะ กรรมการธรรมาภิ บ าลจั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด เพื่ อ อ่านต่อหน้า 13 ส�ำรวจสภาพบุ่งเชียงขวัญ

เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ ณ ลักกี้ฟาร์มรีสอร์ท อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายแพทย์วีรวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองเลขาธิการส�ำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน หลักประกันสุขภาพ เขต 9 นครราชสีมา พร้อมด้วยเครือข่ายสื่อมวลชน และศิลปินพื้นบ้านในพื้นที่นครชัยบุรินทร์ อ่านต่อหน้า 13 ร่วมสัมมนา

ผู ้ ว ่ า ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด อุดรธานี เป็นประธานเปิด งานมหกรรมเข้าถึงแหล่ง เงินทุน SMEs

ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดแล้ว “มหกรรม OTOP เคลือ่ นที่ สู่พี่น้องแรงงาน ที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้น ตามโครงการ OTOP MOBILE FACTORY AND FESTIVAL ภายใต้ชอื่ งาน”มหกรรม OTOP เคลือ่ นที่ สู่พี่น้องแรงงาน” จังหวัดบุรีรัมย์ อ่านต่อหน้า 13

เกษตรกรมันส�ำปะหลัง อ.ขามทะเลสอ ยื่ น หนังสือร้องขอ ผวจ.นม. ขยายเวลารับจ�ำน�ำ ตามที่รัฐบาลมีโครงการรับจำ�นำ�มันสำ�ปะหลัง เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ จนถึงวันนี้ 31 พฤษภาคม 2555ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของโครงการฯ แล้วนั้น แต่ที่จังหวัดนครราชสีมายังมีเกษตรกรที่ปลูกมันสำ�ปะหลังยังจำ�นำ�ไม่ได้ และต้องรอเข้าคิวที่หน้าลานมัน กว่า 200 คัน อ่านต่อหน้า 13

บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาด ย่อย สำ�นักงานสาขาอุดรธานี ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำ�นักงานภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ อ่านต่อหน้า 13

สำ � นั ก งานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำ�จังหวัด อำ�นาจเจริญ แจ้งแบ่งเขต เลือกตัง้ สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วน จ.อำ�นาจเจริญใหม่

นายกำ�ธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ให้การต้อนรับนายเหงียน ฮือ ดิง (Mr.NGUYEN HUU DINH) กงสุลใหญ่ อำ�นาจเจริญ ในฐานะประธานกรรมการแบ่งเขต สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจ�ำจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย อ่านต่อหน้า 13 เลือกตัง้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำ�นาจเจริญ อ่านต่อหน้า 13

สมาคมไทย–เวียดนามจังหวัด น ค ร พ น ม จั ด ง า น “รำ � ลึ ก ความสั ม พั น ธ์ ไ ทย– เวียดนาม” เนื่องในวันคล้ายวัน เกิดอดีตประธานาธิบดีโฮจิมนิ ห์ ครบรอบ 112 ปี สมาคมไทย–เวียดนามจังหวัดนครพนม ร่วมกับชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดนครพนม จัดงาน “รำ�ลึกความสัมพันธ์ไทย–เวียดนาม ” ครั้งที่9 อ่านต่อหน้า 13

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ปัญหา ข้อติชม มาได้ที่

www.pakesarn.com pakesarn@gmail.com

งานทอดผ้าป่าสมโภชฉลองสัญญาบัตรพัดยศ เจ้าคณะอ�ำเภอชั้นเอก (พระครูปริยัติพัฒโน ดม) และฉลองศาลาการเปรียญ – กุฏิรับรองพระเถระ และอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในงานทอดผ้าป่าสมโภช ฉลองสัญญาบัตรพัดยศ เจ้าคณะอำ�เภอชั้นเอก (พระครูปริยัติพัฒโนดม) อ่านต่อหน้า 13


6

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 37 วันที่ 1 พ.ค. - 31 พ.ค. 2555

เสวนาวิชาการ “การเลือกตั้ง : ปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียง” เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ณ วัดสามัคคี

ห้างทองเคียนฮวด

ตรงกันข้าม ธ.กรุงไทย สาขา มหาสารคาม จ�ำหน่ายทองค�ำรูปพรรณ รับซื้อทองค�ำเก่าและรับขายฝาก ในราคาสูงดอกเบี้ยต�่ำ

ส�ำรองห้องพักติดต่อ โทร.081-9760031 086-2552291

www.parimagarden.ob.tc


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 37 วันที่ 1 พ.ค. - 31 พ.ค. 2555

อุปสมบทหมู่ข้าราชการต�ำรวจ เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ ้ า อ ยู ่ หั ว เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลากลาง จังหวัดกาฬสินธ์ พล.ต.ท.สมพงษ์ คงเพชรศักดิ์ ผบช.ภ.๔ เป็นประธานด�ำเนินการ อุ ป สมบทหมู ่ ข ้ า ราชการต� ำ รวจเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา โดยมีข้าราชการต�ำราจ ในสังกัด ภ.๔ เข้าพิธี พร้อมด้วย พล.ต.ต.กวี สภานันท์ รองผบช.ภ.4 , พล.ต.ต.บุญ เลิศ ใจประดิษฐ รอง ผบช.ภ.4 ,พล.ต.ต.ธีระศักดิ์กลิ่นพงษา รอง ผบช.ภ.4 ณ วัดป่า พุทธมงคล ต.หลุบ อ.เมือง จว.กาฬสินธ์

ตำ�รวจชัยภูมิ สร้างอาสาสมัครประชาชนช่วยเจ้าหน้าที่ดูแลชุมชน

ผู้บังคับการตำ�รวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ สร้างแนวร่วมภาคประชาชน โดยตั้งเป็น อาสาสมัครตำ�รวจชุมชน หรืออาสาพญาแล มีดวงตาและรูปเจ้าพ่อพญาแล เจ้าเมืองชัยภูมิ คนแรก เป็นสัญลักษณ์ หวังให้เกิดเป็นพลังสร้างสรรค์ ออกมาช่วยเจ้าหน้าที่ปกป้องบ้าน เมือง การจัดตั้ง อาสาสมัครตำ�รวจ ชุ ม ช น ห รื อ อ า ส า พ ญ า แ ล ค รั้ ง นี้ พล.ต.ต.พินิต มณีรัตน์ ผู้บังคับการตำ�รวจ ภูธรจังหวัดชัยภูมิ จัดขึน้ เป็นรุน่ แรก โดยให้ สถานีตำ�รวจในพื้นที่ 29 สถานี คัดเลือก ประชาชนที่มีความสมัครใจ มาทำ�หน้าที่ ช่วยเจ้าหน้าที่ สถานีละ 10 คน รวม 290 คน เข้ารับการอบรมเข้ม ณ วัดป่าสุวรรณ ไพโรจน์ ต.หนองบัวใหญ่ อำ�เภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 21 – 22 พ.ค. 2555 เพื่อให้อาสาพญาแล รุ่นแรกนี้ ทราบถึงกฎหมาย บทบาท หน้าที่ของตำ�รวจ ชุมชน กฎหมายจราจร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การแจ้งข่าว แจ้งเบาะแสต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ รวมถึงการแจ้งเบาะแสในการที่จะ มีการเล่นพนันช่วงฟุตบอลยูโร 2012 ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้ด้วย ผูบ้ งั คับการตำ�รวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า ทุกวันนี้ การทำ�งานของเจ้าหน้าที่ ตำ�รวจ มีข้อจำ�กัด หลายประการ จำ�เป็นต้องอาศัยกำ�ลังประชาชนที่มีจิตอาสา มาช่วย เหลืองานของตำ�รวจ ในการดูแลชุมชนของตนเอง ขณะทีอ่ ตั ราส่วนการรับผิดชอบในพืน้ ที่ จังหวัดชัยภูมิ ตำ�รวจ 1 นาย ต้องรับผิดชอบประชาชนประมาณ 600 คน จึงดูแลไม่ทั่วถึง การนำ�สัญลักษณ์ดวงตา-เจ้าพ่อพญาแล มาใช้ และเรียกภาษาง่ายๆ ว่า “อาสาพญาแล” นั้น ก็เพื่อให้ทุกคนเกิดความภาคภูมิใจ ในการได้เป็น อาสาพญาแล รุ่นแรก ซึ่งในชีวิตหนึ่ง มีโอกาสได้เข้ามาทำ�หน้าที่ ช่วยบ้านเมือง ช่วยแผ่นดินถิ่นเกิด และเชื่อว่าโครงการ จะมีด วงตาเจ้าพ่อพญาแล เจ้าเมืองชัยภูมิคนแรก ที่ชาวบ้านเคารพสักการะ กระจายไปทุก หมู่บ้าน ชุมชน เกิดเหตุอะไรในจังหวัดชัยภูมิ ภาคีเครือข่าย ได้รับข้อมูลข่าวสาร รวดเร็ว ถูกต้อง และสามารถจัดกำ�ลังลงไปช่วยเหลืออย่าง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย //////////////////// สุระพงค์ สวัสดิ์ผล /ข่าว

ผู้การต�ำรวจบุรีรัมย์สั่งคุมเข้มร้านทอง ป้องกันคนร้ายก่อเหตุปล้นจี้ชิงทรัพย์

ผู้บังคับการตำ�รวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ควงผู้ กำ�กับการ สภ.นางรอง ออกตรวจร้านทองในเขตเทศบาล เมืองนางรอง พร้อมสัง่ ทุก สภ.จัดกำ�ลังออกตรวจตราคุม เข้มร้านทอง ขอความร่วมมือติดตั้งและเช็คระบบกล้อง วงจรปิดให้ใช้การได้ ป้องกันกลุ่มคนร้ายก่อเหตุปล้น จี้ ชิงทรัพย์ เพื่อสะดวกในการติดตามจับกุมคนร้าย หลังมี คนร้ายก่อเหตุอุกอาจในหลายพื้นที่ พล.ต.ต.รัฐพงษ์ ยิม้ ใหญ่ ผูบ้ งั คับการตำ�รวจภูธร จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย พ.ต.อ.สถาพร นิยโมสถ ผกก.

พัฒนพงษ์ ศรีเพียชัย ผู้สื่อข่าวนครพนม / รายงาน

นครราชสีมา จังหวัดแรกของประเทศ ของการสร้างแฟนเพจ (fanpage) เกิดจากการเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ facebook ของ นักเรียนแกนนำ�จาก 4 โรงเรียน

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา รายงานว่า พลังยุวชนจังหวัด นครราชสีมา 11 โรงเรียน 5มหาวิทยาลัย สร้างแฟนเพจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ร่วมกด likeภาพถ่ายจุดเสี่ยงจากถนนเส้นต่า งๆ ของจังหวัด เพื่อหาทางแก้ไข นายชาติชาย ยุวชิต หัวหน้าขนส่งจังหวัดนครรราชสีมา กล่าวว่า จังหวัด นครราชสีมา ดำ�เนินการกิจกรรมผ้าป่าหมวกบุญ โดยได้รบั ความร่วมมือจากภาคี เครือข่าย สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะทำ�งาน สนับสนุนการป้องกันอุบตั เิ หตุระดับจังหวัด (สอจร.) บริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบ ภัยจากรถ จำ�กัด คณะกรรมการศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด นครราชสีมา และเครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุ ทำ�ให้เกิดกองทุนผ้าผ่าหมวกบุญขึ้น เพือ่ สร้างแกนนำ�หลักและมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางถนนของสถานศึกษา 11 โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานพื้นที่มัธยมศึกษา 31 (สพม.31) ที่เข้าร่วมได้แก่

สภ.นางรอง พ.ต.ท.สมยศ พื้ น ชั ย ภู มิ รอง ผกก.ป สภ.ลำ�ดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ปฏิบัติราชการศูนย์ อำ�นวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ตำ�รวจภูธร จ.บุรรี มั ย์ ออกตรวจร้านจำ�หน่ายทองคำ�รูปพรรณในเขต เทศบาลเมืองนางรอง เพือ่ เป็นการคุมเข้มป้องกันกลุม่ โจร ผู้ร้ายฉวยโอกาสก่อเหตุโจรกรรม ปล้นจี้ ฉกชิงวิ่งราว พร้อมจับตากลุม่ แก๊งตกทองทีจ่ ะออกอาละวาดหลอกลวง ผูป้ ระกอบการ หลังทองคำ�รูปพรรณมีราคาพุง่ สูงถึงบาท ละ กว่า 23,600 บาท นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือ เจ้าของร้านทองให้ตรวจสอบ ปรับปรุงกล้องวงจรปิดและ สัญญาณเตือนภัยที่ติดตั้งไว้ในร้านให้อยู่ในสภาพพร้อม ใช้งานได้ตลอดเวลา เพราะหากเกิดเหตุถูกคนร้ายปล้นจี้ เจ้ า หน้ า ที่ ตำ � รวจจะได้ ข้ อ มู ล จากกล้ อ งวงจรปิ ด เป็ น เบาะแสในการติดตามจับกุมตัวคนร้ายทีก่ อ่ เหตุมาดำ�เนิน คดีได้อย่างรวดเร็ว ผู้บังคับการตำ�รวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ยังได้ กล่าวเน้นย้�ำ ให้ทกุ สภ.ขอความร่วมมือกับทางผูป้ ระกอบ การร้านทอง ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามมุมอาคาร ต่างๆ ที่มีความเสี่ยง ล่อแหลม พร้อมให้มีการตรวจเช็ค ระบบกล้องวงจรปิดให้สามารถใช้งานได้อยู่ตลอดเวลา เมื่อคนร้ายก่อเหตุก็จะสะดวกต่อการติดตามจับกุมตัว คนร้ายมาดำ�เนินคดีอย่างรวดเร็ว สำ�นักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 5/2555 ประจำ�เดือน พฤษภาคม 2555

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.30 น. นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็น ประธานในการประชุ ม หั ว หน้ า ส่ ว นราชการจั ง หวั ด หนองคาย ครั้งที่ 5/2555 ประจำ�เดือน พฤษภาคม 2555 ณ หอประชุ ม ประจั ก ษ์ ศิ ล ปาคม ศาลากลางจั ง หวั ด หนองคาย ในการประชุมครั้งนี้ประธานในการประชุมมอบ โล่สดุดี “ครอบครัวร่มเย็น” และมอบเงินขวัญถุงต้นกล้า กองทุนของแผ่นดิน ทั้งนี้ได้ปรับปรุงรูปแบบใหม่ในการ ถ่ายทอดสดการประชุมโดยเพิ่มช่องทางในการรับทราบถึง ความก้าวหน้าของการปฏิบตั งิ านในโครงการต่างๆ ของภาค ราชการ หน่วยงานและองค์กร โดยถ่ายผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 1. ถ่ายทอดสดผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่ง ประเทศไทย F.M 90.5 MHz A.M 810 KHz 2. ถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์โฮมเคเบิ้ลทีวี ช่อง 42 3. ถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์จงั หวัดหนองคาย www.nongkhai.go.th 4. สามารถร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น ผ่ า นทาง โทรศัพท์หมายเลข 042-411681

ต�ำรวจ ร่วมฝ่ายปกครอง บุกค้นบ้าน จับสองผัวเมีย เอเย่นยาบ้า รองผู้ว่าน�ำก�ำลัง จู่โจมตรวจค้นเรือนจ�ำจังหวัดเลย รายใหญ่ ยึดของกลางยาบ้ากว่า 1,000 เม็ด เงินสดร่วม 2 แสน บาท ด�ำเนินคดีตามกฏหมาย ต� ำ รวจ ร่ ว มฝ่ า ย ปกครอง บุกค้นบ้าน จับกุม สองผัวเมีย เอเย่นยาบ้าราย ใหญ่ ยึ ด ของกลางยาบ้ า กว่ า 1,000เม็ ด เงิ น สด ร่วม2แสนบาท ด�ำเนินคดี ตามกฏหมาย เมื่อเวลา10.00น. วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 พ.ต.อ.สมชาย พิมพ์ชู ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรศรีสงคราม พร้อมด้วย นายเชวง ศักดิ์ พลเยี่ยม นายอ�ำเภอศรีสงคราม จ.นครพนม นายละเอียด ศรีสมัคร ก�ำนันต�ำบล สามผง และนายพนมศักดิ์ วะตะมะ ก�ำนันต�ำบลหาดแพง ร่วมกับ ก�ำลังเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ และฝ่ายปกครองอ�ำเภอศรีสงคราม ออกระดมกวาดล้างปราบปราบยาเสพติด โดยน�ำ หมายศาลเข้ า ตรวจค้ น บ้ า นเป้ า หมายเลขที่ 9 9 หมู ่ 1 3บ้ า นศรี เ วิ น ชั ย ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม จับกุมสองสามี-ภรรยา คือนายทักษิณ สีแพง อายุ42ปี และ นางอารี ลั ก ษณ์ สี แ พง อายุ4 0ปี เจ้าของบ้าน หลัง ตรวจค้นพบของกลางยาบ้า จ�ำนวน1,000เม็ด และมีบางส่วนถูกน�ำทิง้ ลงโถส้วมภายในห้องน�ำ้ พร้อมยึดกัญชาแห้ง น�้ำหนัก5กรัม รวมถึงอุปกรณ์เสพหลายรายการ และรถจักรยานยนต์ จ�ำนวน3คัน นอกจากนี้ยังได้ยึดของกลางเงินสดที่ซุกซ่อนไว้ในบ้านประมาณ2แสนบาท จากการ สอบสวนผูต้ อ้ งหาให้การรับสารภาพว่าได้ยดึ อาชีพค้ายาบ้ามาเป็นเวลานานพร้อมเสพ ด้วย โดยซือ้ มาจ�ำหน่ายให้วยั รุน่ ในพืน้ ทีน่ ำ� ไปเสพในราคาเม็ดละประมาณ300บาท ซึง่ การจับกุมครัง้ นีท้ างเจ้าหน้าทีไ่ ด้ตดิ ตามพฤติกรรมานานเนือ่ งจากเป็นผูค้ า้ รายใหญ่ เจ้า หน้าที่จึงน�ำตัวผู้ต้องหาทั้ง2รายพร้อมของกลางยาเสพติด ส่งพนักงานสอบสวน สถานี ต�ำรวจภูธรศรีสงคราม ด�ำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

7

เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ที่ เรือนจ�ำ จังหวัดเลย นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย น�ำลังลัง จู่โจมตรวจค้นเรือนจ�ำจังหวัดเลย โดยได้ ต�ำรวจ ทหารจากจังหวัด ทหารบกเลย ทหารพรานที่ 21 อส. กว่า 50 นาย นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลยได้เปิดปฏิบัติการ ตามมาตรการเลย 2 เอาชนะยาเสพ ติดในรอบเดือน เมษายน 2555 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณ าการการท�ำงานด้านปราบปรามสามารถจับกุมผูก้ ระท�ำผิดเกีย่ วกับ ยาเสพติดได้ผตู้ อ้ งหาจ�ำนวน 324 คน ดังนัน้ ในรอบเดือนพฤษภาคม 2555 ใน 4 พื้นที่เป้าหมายยังเป็นที่ส�ำคัญที่หน่วยงานเกี่ยวข้องจะ ต้องบูรณาการท�ำงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อ เนื่อง ทั้ ง นี้ ประกอบกั บ กรมราทั ณ ฑ์ ไ ด้ มี น โย บ า ย ใ ห ้ เ รื อ น จ� ำ / ทั ณ ฑสถานเป็ น เรื อ น จ�ำสีขาว จากการตรวจ ค ้ น ไ ม ่ พ บ สิ่ ง ผิ ด กฎหมายแต่อย่างใด ภาพ/ข่าว : วสันต์ สุนา

รร.ราชสีมาวิทยาลัย / รร.สุรธรรมพิทักษ์ / รร.บุญวัฒนา / รร.บุญวัฒนา 2 / รร.โคราชพิทยาคม / รร.สุรนารีวิทยา 1-2 / รร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา / รร.มหิศราธิบดี / รร.บุญเหลือวิทยานุสรณ์ / รร.เตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้านครราชสีมา ส่วนสถาบันการศึกษาทั้ง 5 แห่งได้แก่ ม.วิทยาลัย เทคโนโลยีสรุ นารี / ม.ราชภัฏนครราชสีมา / ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน / ม.วงษ์ ชวลิตกุล / วิทยาลัยนครราชสีมา รวมสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมทั้งหมด 16 แห่ง และจากการที่รัฐบาลประกาศให้ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความ ปลอดภัยทางถนน ร่วมกับองค์การสหประชาชาติ องค์การอนามัยโลก และ ประเทศสมาชิกทัว่ โลก รัฐบาลจึงกำ�หนดให้การป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนนเป็นวาระ แห่งชาติ และกำ�หนดเป็นนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องดำ�เนินการลดการเสียชีวิต และบาดเจ็บลงครึ่งหนึ่งภายใน 10 ปี โดยปี 2553 จนถึงปัจจุบันเป็นการรณรงค์ สวมหมวกนิ ร ภั ย 100% เนื่ อ งจากผู้ เ สี ย ชี วิ ต ถึ ง 80% เกิ ด จากอุ บั ติ เ หตุ ร ถ จักรยานยนต์และไม่ได้สวมหมวกนิรภัย และผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเยาวชนถึง 45% ด้วยเหตุนี้ ภาคีป้องกันอุบัติเหตุจังหวัดนครราชสีมาจึงจัดงาน “โครงการหมวก บุญ สร้างคุณให้เยาวชนไทยและพื้นที่ปฏิบัติการพิเศษถนนหมวกนิรภัย 100% ขึ้น เพื่อให้เห็นถึง “พลังเยาวชน” และ “พลังชาวโคราช” สามารถสร้างจังหวัด ปลอดภัยทางถนนได้เป็นจังหวัดแรกของประเทศ โดยที่มาของการสร้างแฟนเพจ (fanpage) เกิดจากการเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ facebook ของนักเรียนแกนนำ� จาก 4 โรงเรียน จากทางบริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จำ�กัด สำ�นักงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 นครราชสีมา คณะทำ�งานสนับสนุนการป้องกัน อุบตั เิ หตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร.) และ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันถ่ายภาพจุดเสี่ยงระหว่างเดินทางไปกลับบ้านและ โรงเรียนแล้วนำ�ขึ้น facebook “เครือข่ายเฝ้าระวังอุบัติเหตุ จังหวัดนครราชสีมา” จนหลายจุดเสีย่ งได้รบั การแก้ไขจากหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ เช่น ประตูทางเข้าออก ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บนถนนเส้น 304 เป็นต้น ชนัดดา ปชส.ข่าว

สปข.2 แถลงข่าวโครงการพอเพียง เพื่อเพียงพอเพื่อเราเพื่อโลก

สำ�นักประชาสัมพันธ์เขต 2 จัดแถลงข่าว โครงการพอเพียง เพื่อเพียงพอเพื่อเราเพื่อโลก เพื่อ น้อมนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต ประจำ�วัน (31 พ.ค.55) ทีห่ อ้ งประชุมสินเจิมสิริ สำ�นัก ประชาสัมพันธ์ เขต 2 อุบลราชธานี นางสาวรัตนา เจริญศักดิ์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักประชาสัมพันธ์ เขต 2 เป็นประธานแถลงข่าว การจัดโครงการพอเพียง เพือ่ เพียงพอเพื่อเราเพื่อโลก เพื่อน้อมนำ�หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการ ดำ�เนินชีวติ ประจำ�วันของบุคลากร เริม่ จากการสร้าง ค่านิยม ปรับวิสัยทัศน์ มุมมองของคำ�ว่าพอเพียงใน รูปแบบที่ทำ�ได้จริงและยั่งยืน ปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อให้บุคลากรยอมรับ ปฏิบัติด้วยความเต็มใจและ มุ่งสู่จุดหมายเดียวกันคือ สปข.2 โมเดล หน่วยงาน

ประหยัดพลังงานทีไ่ ม่เดือดร้อนแต่ยงั่ ยืนในความพอ เพียง นางสาวรัตนา เจริญศักดิ์ ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นัก ประชาสัมพันธ์ เขต 2 กล่าวถึงกิจกรรมในโครงการ นี้ประกอบด้วย การปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ กิจกรรม หน่วยงานพอเพียงเพือ่ เพียงพอ การร่วมกิจกรรมกับ หน่วยงานอื่น นอกจากนี้ได้เชิญวิทยากรมาบรรยาย ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การประหยั ด พลั ง งาน เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรนำ � ความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ นำ � ไปเป็ น มาตรการ ประหยัดพลังงานในหน่วยงาน โดยอาศัยความร่วม มือร่วมใจ เชื่อถือ ศรัทธา มีวิสัยทัศน์ ทัศนคติใน ทิ ศ ทางเดี ย วกั น ภายใต้ หั ว ข้ อ ประหยั ด พลั ง งาน อย่างไร ในสไตล์ สปข.2 ผู้อำ�นวยการสำ�นักประชาสัมพันธ์ เขต 2 กล่าวเพิ่ม เติมว่า การดำ�เนินงานตามโครงการนี้ เริม่ ดำ�เนินการตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายน นีเ้ ป็นต้น ไป และจะขยายให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัด สำ�นักประชาสัมพันธ์เขต 2 ทั้ง 9 จังหวัด ประกอบ ด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร ร้อยเอ็ด อำ�นาจเจริญ มุกดาหาร และนครพนม พร้อม ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆในพื้นที่ด้วย กรกช ภูมี / สวท.อุบลฯ


8

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 37 วันที่ 1 พ.ค. - 31 พ.ค. 2555

สภาเทศบาลต�ำบลท่าขอนยาง

นายชวน บุตราช นายกเทศมนตรีตำ�บลท่าขอนยาง ได้ กล่าวคำ�แถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาลตำ�บลท่าขอนยาง นโยบายเร่งด่วน 1.ปรับปรุงและพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำ�รุงท้อง และรายได้อื่นๆ ตาม นโยบาย 3 ป 1 ถ หมายถึง เป็นธรรม โปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม และถูกต้องตามกฎหมาย 2.ขยายพื้นที่ผิวการจราจรบริเวณถนน 2202 ที่อยู่ภายใต้ ความรับผิดชอบของเทศบาล ตำ�บลท่าขอนยาง ให้เหมาะสมเรียบร้อย และไม่กระทบกับสถานะทางการคลังของเทศบาล 3.แก้ปญ ั หาน้�ำ ท่วมถนน 2202 และน้�ำ ท่วมขังภายในหมูบ่ า้ น ระยะเร่งด่วนและระยะยาว

4.ลดปั ญหาขยะล้ น เมื อ งด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะและ ประชาชนมีส่วนร่วม 5.ลดปัญหายาเสพติด อาชญากรรม ลักขโมย ตามนโยบาย หน่วยตรวจบริการประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน 6.พัฒนาโครงการร่วมระหว่างท้องถิ่นเพื่อบูรณะทางสายท่า ขอนยางไปบ้านดอนนา 7.พั ฒ นาระบบคมนาคมขนส่ ง ระหว่ า งหมู่ บ้า นให้ มีค วาม สะดวกปลอดภัย 8.อำ�นวยความสะดวกปลอดภัยการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ต่างๆผ่านระบบธนาคารและส่งเสริมระบบสวัสดิการให้แก่ผสู้ งู อายุตาม ความเหมาะสม โดยเน้นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 9.สนับสนับสนุนเงินงบประมาณเพือ่ พัฒนาศักยภาพและแก้ไข

ปัญหาหมู่บ้านโดยประชาชนมีส่วนร่วมตามโครงการ SML ( อุดหนุน เงินงบประมาณเริ่มต้นปีแรกหมู่บ้านละ 50,000 บาท ภายใต้เงื่อนไขที่ เทศบาลกำ�หนด) 10.สนับสนุนเงินงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ น้ำ�ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ�เพื่อการเกษตรภายใต้การกำ�กับดูแลของ เทศบาลตามโครงการหนึ่งสถานีสูบน้ำ�หนึ่งกลุ่มเกษตรกร (อุดหนุนเงิน กลุ่มละ 50,000 บาท ภายใต้เงื่อนไขที่เทศบาลที่กำ�หนด) 11.ติดตามงบประมาณตามโครงการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบระบายน้ำ� ระบบรวบรวม และบำ�บัด น้�ำ เสียของเทศบาลตำ�บลท่าขอนยาง ผ่านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาน้ำ�เสียชุมชน

พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาเทศบาลตำ�บลท่าขอนยางวาระ 4 ปี 1.นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 3. นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 4.นโยบายการพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 5. นโยบายการจัดระเบียบชุมชน 6. นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 7. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 8. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน นโยบายเร่งด่วน 10 ข้อ และนโยบายการพัฒนาเทศบาลตำ�บลท่าขอน ยางวาระ 4 ปี อีก 8 ประการ ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น กระผมขอเรียนว่าการพัฒนา และความสำ�เร็จของนโยบายทัง้ หลาย จะสำ�เร็จและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือด ร้อนของประชาชนให้เบาบางลงได้ ย่อมจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนทุก ฝ่ายและที่สำ�คัญการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดีนั้น จะเป็นตัว ช่วยนำ�มาซึ่งความสำ�เร็จบังเกิดผลหรือสัมฤทธิ์ผลของโครงการต่างๆตามนโยบาย

ประมวลภาพประเพณี บุญบั้งไฟยโสธร ถ้าพูดถึงบุญบั้งไฟแล้ว หลายคนก็คงคิดถึงจังหวัดยโสธร เนือ่ งจากมีการจัดงานทีย่ งิ่ ใหญ่และสนุกสนาน ทาง นสพ.ภาค อีสานจึงนำ�เอาภาพกิจกรรมบุญบั้งไฟ ยโสธร....มาฝาก

ขอขอบคุณภาพ จาก A Ratchakit ผู้ส่งข้อมูล กฤช พจนา


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 37 วันที่ 1 พ.ค. - 31 พ.ค. 2555

ผวจ.อด.เชิญชวนประชาชนร่วมทอดผ้าป่า 10,000 กอง โครงการสังฆราชบูชา พระชันษา 100 ปี

คณะสงฆ์ภาค 8 ธรรมยุต ร่วมกับ 6 จังหวัด ในเขตปกครอง กำ�หนดจัดทอดผ้าป่า เพื่อสมทบ ทุนทรัพย์ซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ตึก 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โรง พยาบาลพหลพยุ ห เสนา จั ง หวั ด กาญจนบุ รี เฉลิมพระเกียรติ เนือ่ งในสมัยทีพ่ ระองค์ทรงเจริญ พระชันษา 100 ปี ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติราชการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เมือ่ เวลา 13.30 น. วัน นี้ (28 พ.ค.55) นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่า ราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายฆารา วาส ประชุมโครงการสังฆราชบูชา พระชันษา 100 ปี โดยมีพระธรรมเจติยาจารย์ เจ้าคณะภาค 8 วัด พระศรีมหาธาตุ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมประชุม กับคณะสงฆ์เจ้าคณะจังหวัดฯในเขตปกครอง และ หัวหน้าส่วนราชการจาก 6 จังหวัด ทั้งนี้สืบเนื่องจากคณะสงฆ์ภาค 8 ธรรม ยุต และ จังหวัดอุดรธานี เลย หนองบัวลำ�ภู หนองคาย บึงกาฬ และสกลนคร ได้รว่ มกันกำ�หนด จัดทอดผ้าป่าเพือ่ สมบททุนทรัพย์ซอื้ อุปกรณ์และ เครือ่ งมือแพทย์ ตึก 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลพหลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในสมัยที่ พระองค์จะทรงเจริญพระชันษา 100 ปี และได้ มอบหมายให้จังหวัดอุดรธานี เป็นเจ้าภาพในการ ดำ�เนินงาน และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ดำ � เนิ น งาน ได้ ข อพระราชทานกราบทู ล เชิ ญ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์

อัคราชกุมารี เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธี และ กำ�หนดให้มีการทอดผ้าป่าในวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 ณ วัดป่าบ้านตาด โดยตั้งเป้าระดมทุน 10,000,000 บาท หรือจัดทอดผ้าป่า 10,000 กองๆละ 1,000 บาท โดยในส่วนของจังหวัด อุดรธานี ได้รับผิดชอบให้ระดมทุนในการจัดทอด ผ้ า ป่ า ครั้ ง นี้ ใ ห้ ไ ด้ อ ย่ า งน้ อ ย 134 กอง หรื อ 134,000 บาท ในการนี้จังหวัดอุดรธานี จึงขอเชิญชวน ประชาชน พุทธศาสนิกชนชาวไทย และชาวต่าง ชาติ ร่วมทอดผ้าป่าสมทบทุนทรัพย์ซื้ออุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ ตึก 100 ปี สมเด็จพระญาณ สั ง วร สมเด็ จ พระสั ง ฆราช โรงพยาบาลพหล พยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในสมัยที่พระองค์จะทรงเจริญพระชันษา 100 ปี โดยสามารถเดินทางมาบริจาคหรือร่วม ทอดผ้าป่าได้ด้วยตนเอง ที่วัดป่าบ้านตาดในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ หรือจะร่วมทำ�บุญโดยการ บริ จ าคผ่ า นสำ � นั ก งานพระพุ ท ธศานาจั ง หวั ด อุดรธานี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี หรือ ร่วมบริจาคได้ทสี่ �ำ นักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เลย หนองบั ว ลำ � ภู หนองคาย บึ ง กาฬ และ สกลนคร โดยผู้ที่ร่วมบริจาค 50,000 บาทขึ้นไป จะได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานของที่ระลึก จาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี

อำ�นาจเจริญ จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนือ่ ง ในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำ�ปี 2555 และฉลอง พุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

นายกำ � ธร ถาวรสถิ ต ย์ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด อำ�นาจเจริญ เปิดเผยว่า วันวิสาขบูชาปีนี้ ตรงกับวันที่ 4 มิถนุ ายน 2555 คือเป็นวันทีม่ คี วามสำ�คัญต่อองค์สมเด็จพระ สัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรง คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และ

ปรินพิ พาน พุทธบริษทั ให้ยดึ ถือว่าเป็นวาระสำ�คัญทีจ่ ะใช้เวลา ในช่วงวันดังกล่าวนี้ น้อมรำ�ลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้น ที่ได้มีเมตตา พระกรุณาต่อเวไนยสัตว์ อย่างหา ทีส่ ดุ มิได้ ซึง่ ปัจจุบนั องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้การ รับรองว่าเป็นวันสำ�คัญสากลของโลกแล้ว จึงสมควรที่พุทธ บริ ษั ท ชาวไทยจะได้ พ ร้ อ มใจกั น จั ด งานสั ป ดาห์ ส่ ง เสริ ม พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาขึ้นโดยพร้อม เพรียงกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ พระพุทธศาสนา และ พุทธบริษัทอย่างแท้จริง สำ�หรับการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริม พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลกปีนี้ จังหวัด อำ�นาจเจริญจึงกำ�หนดจัดงานเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระ สำ�คัญดังกล่าวขึ้น โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้ ที่วัดเทพมงคล ตำ�บลบุ่ง อำ�เภอเมืองอำ�นาจเจริญ วันที่ 1 มิถุนายน 2555 เวลา 08.00 น. -ขบวนแห่พระคู่เมืองและน้ำ� จาก 7 อำ�เภอ จากสวนสาธารณมิง่ มงคล ไปยังวัดเทพมงคล เวลา 18.00 น. -สมาทานศีล 8 ปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนา วันที่ 2 มิถุนายน 2555 เวลา 11.30 น. -แห่ผา้ กองบวช บายศรีสขู่ วัญนาคและ ผู้บวชชี เวลา 13.00 น. -พิธีอุปสมบทและบวชชี เวลา 18.00 น. -สมาทานศีล 8 ปฏิบตั ธิ รรมสมาธิภาวนา วันที่ 3 มิถนุ ายน

ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชน นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ กว่า 20,000 คน แห่ร่วมงาน “ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” เพื่อฉลองชัยชนะของ พระ สัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อกิเลสทั้งปวงอย่างสิ้นเชิง อันทำ�ให้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บังเกิดขึ้นในโลก งาน”ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรูข้ อง พระพุทธเจ้า”ทีจ่ งั หวัดกาฬสินธุ์ เริม่ ด้วยพิธอี ญ ั เชิญ พระบรม สารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากศาลา กลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปยังพุทธมณฑล แก่งดอนกลาง เพื่อ

สามเณร และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ กว่า 20,000 คน ร่วมเดินสมาธิวิสาขบูชาจากศาลากลางจังหวัด ไปยังสถานทีจ่ ดั งาน ณ พุทธมณฑลแก่งดอนกลาง ระยะทาง กว่า 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเลื่อมใส ศรัทธาในพระพุทธศาสนา แสดงออกถึงความรักสามัคคีของ ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ และร่วมยินดีกับชัยชนะของพระสัมมา สัมพุทธเจ้าที่มีมาแล้วถึง 2600 ปี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัด กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ชาวกาฬสินธุไ์ ด้รว่ มกันจัดงาน “ฉลองพุทธ ชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” ขึ้นใน

โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร สังกัด เทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด เปิดศูนย์เรียนรู้ธนาคารขยะรีไซเคิล

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม เปิดศูนย์เรียนรู้ธนาคารขยะรีไซเคิล โรงเรียน เทศบาลวัดป่าเรไร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำ�เภอเมือง จังหวัด ร้อยเอ็ด นายวัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดเปิดศูนย์เรียนรู้ธนาคาร ขยะรีไซเคิล โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำ�เภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น. โดย มี นางธนิตา กุลสุวรรณ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนเทศบาลวัดป่า เรไร กล่ า วรายงานว่ า โครงการนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7รอบ 5 ธันวาคม 2554 , สนับสนุนการตั้งศูนย์กาเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะการ ดำ�เนินงานการจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรภายในชุมชน และ ศูนย์การเรียนรูธ้ นาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน , เผยแพร่แหล่ง เรียนรู้และศึกษาดูงานให้หน่วยงานทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรชุมชนได้รับทราบเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของศูนย์ การเรียนรูก้ ารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในรูปแบบชุมชน

ภาพข่าว : กนก นามคันที

ปลอดขยะ และธนาคารขยะรีไซเคิล ธนาคารเพื่อสิ่งแวดล้อม นายวัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ดำ�เนินการจัดทำ�ศูนย์ การเรี ย นรู้ ชุ ม ชนปลอดขยะและธนาคารรี ไ ซเคิ ล เพื่ อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม จึงได้จดั ทำ�ศูนย์การเรียน รู้ชุมชนปลอดขยะและธนาคารรีไซเคิล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยมอบ หมายให้ ศู น ย์ วิ ศ วกรรมพลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ มบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา ให้การสนับสนุนองค์ ประกอบทีส่ �ำ คัญต่าง ๆ สำ�หรับการเรียนรูภ้ ายในศูนย์เรียนรูข้ อง ชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนที่ชนะเลิศธนาคารรีไซเคิล อาทิ สนับสนุนการจัดทำ�สือ่ ประชาสัมพันธ์ วัสดุอปุ กรณ์ ทีจ่ �ำ เป็นและ ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยม ชม จากพื้นที่ใกล้เคียง หรือภูมิภาคอื่น ๆ ที่มีความสนใจศึกษา หาความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการการดำ�เนินงานด้านการ จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร หรือด้านกระบวนการมีสาวน ร่วมของชุมชนได้อย่างครบถ้วนต่อไปในอนาคต

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด

เชิง อันทำ�ให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บังเกิดขึ้นในโลก โดย กำ�หนดจัดกิจกรรมที่เน้นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทั้ง 7 วัน ประกอบด้วย การทำ�บุญตักบาตร, การแสดงพระธรรม เทศนา, เทศก์ ม หาชาติ , ทอดผ้ า ป่ า ,การแสดงตนเป็ น พุทธมามกะ, เวียนเทียน, ปล่อยประทีปโคมลอยและการ ประกวดภาพถ่าย ภาพวาด เป็นต้น จึงขอเชิญชวนชาว กาฬสินธุ์ ทุกหมู่เหล่า แต่งกายด้วยชุดขาว หรือเสื้อสีขาว ตลอดสัปดาห์ อสุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ ข่าว / ภาพ

ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์รณรงค์เชิญชวนทุก ภาคส่วนเลิกและปลอด เหล้า ทุกเทศกาล

เลย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

เมื่อคืนวันที่ 7 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่าน มา มีการประกวดธิดาชนเผ่า ครั้งที่ 24 ประจำ�ปี 2555 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ผล การประกวด นางสาววิไลลักษณ์ ใกล้ชลคงคา เบอร์ 18 ธิดาชนเผ่ากะเหรี่ยง จังหวัดลำ�พูน คว้า สายสะพายอันดับหนึง่ ไปครอง และนางสาวอัญญา ลักษณ์ กงจก ชนเผ่ากะเหรี่ยง จังหวัดราชบุรี คว้า สายสะพายขวัญใจสื่อมวลชน จังหวัดเลย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำ�ปี 2555 ภายใต้ชอื่ เมืองเลยเกมส์ มีพธิ เี ปิด เป็นทางการไปเมื่อเวลา 16.00 น. ของวันที่ 7 พฤษภาคม 2555 โดยขบวนนักกีฬาเคลื่อนเข้าสู่ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเลย มีนางแสงจันทร์ ว รสุนันต์ อธิบดีกรมพละศึกษา กระทรวงการท่อง เที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิด นาย ภาณุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นผู้กล่าว รายงาน ในโอกาศนี้ นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และคณะนักกีฬาชาว ไทยภูเขา จากทั้ง 20 จังหวัด พร้อมแนะนำ�แหล่ง ท่องเที่ยวในจังหวัดเลย และมีการแสดงตำ�นาน เมืองเลยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต่อมาในช่วงเย็น เวลา 20.00 น. ทาง คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้จัดเลี้ยงรับรอง

2555 เวลา 09.00 น. -กิจกรรมปลูกป่าสืบชะตาแม่น้ำ� เฉลิมพระเกียรติ เวลา 18.00 น. -สมาทานศีล 8 ปฏิบัติธรรม สมาธิภาวนา วันที่ 4 มิถุนายน 2555 เวลา 20.55 ถึง 05.00 น. ของวันที่ 5 มิถุนายน 2555 - พิธีจุดเทียนชัย จุดเทียน สมโภช เทียนบูชาพระปาติโมกข์ เทียนบูชามรรค 8 เทียน บูชาพระ คู่เมือง ทั้ง 7 อำ�เภอ - เทียนบูชาพุทธชยันตี 2600 เล่ม - พิธีสวดมนต์และเจริญพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ข้าม ศตวรรษที่ 26 ที่บริเวณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง วันที่ 4 มิถุนายน 2555 เวลา 06.00 น. -พิธีทำ�บุญตักบาตร พระ สงฆ์ 84 รูป เวลา 09.00 น. -จัดแสดงนิทรรศการและการ ประกวด กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เวลา 16.00 น. -เดิน – วิ่ง สมาธิวิสาขะพุทธบูชา เวลา 17.00 น. -ขบวนอัญเชิญ เครื่องสักการบูชาอีสาน (ขันหมากเบ็ง)สักการะองค์พระ มงคลมิ่งเมือง เวลา 18.30 น. -ทอดผ้าป่า และพิธีเวียนเทียน รอบองค์ พ ระมงคลมิ่ ง เมื อ ง ในโอกาสนี้ จึ ง ขอเชิ ญ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอำ�นาจเจริญ แต่งกายชุดขาวใน ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ถึง 4 มิถุนายน 2555 เข้า ร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในครั้งนี้โดยทั่วกัน

พุ ท ธศาสนิ ก ชนชาวกาฬสิ น ธุ์ ก ว่ า 2 หมื่ น คนร่ ว ม ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการบูชา โดยมี นายสมศักดิ์ ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2555 ณ พุทธ งาน“ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานนำ� มณฑลแก่งดอนกลาง อำ�เภอเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อฉลอง ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชน นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ ชัยชนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีม่ ตี อ่ กิเลสทัง้ ปวงอย่างสิน้ พระพุทธเจ้า”

ทีมข่าวส.ปชส.อด. ศรีภูมิ ทองใหญ่ ณ อยุธยา ข่าว

คณะนักกีฬาและมีการประกวดธิดาชนเผ่า ค้นหา สาวงามชาวไทยภูเขา มีผู้เข้าประกวด จำ�นวน 19 คน จากชนเผ่าในแต่ละจังหวัด ผลการประกวด นางสาววิไลลักษณ์ ใกล้ชลคงคา ชนเผ่ากะเหรี่ยง จั ง หวั ด ลำ � พู น เบอร์ 18 ตอบคำ � ถามชนะใจ กรรมการคว้าสายสะพายธดาชนเผ่าไทยภูเขาครั้ง ที่ 25 ไปครอง นางสาวณัฐธวดี เฒ่าตระกูล ชน เผ่าม้ง จังหวัดน่าน เบอร์ 8ได้รองอันดับ 1 นาง สาวอัญญาลักษณ์ กงจก ธิดาชนเผ่ากะเหรี่ยง จังหวัดราชบุรี เบอร์ 5 ได้รองอันดับ 2คว้าสาย สะพายขวัญใจสื่อมวลชน นางสาวธัญลักษณ์ ใจ เรือน ชนเผ่ากะเหรี่ยง จังหวัดแพร่ เบอร์ 4 ได้รอง อันดับ 3 นางสาวนัฐตยา แซ่ตนิ่ ชนเผ่าเย้า จังหวัด กำ�แพงเพชร เบอร์ 17 ได้รองอันดับ 4 และนางสาว ธิติกานต์ เบียแลกู่ ชนเผ่าอาข่า จังหวัดเชียงราย เบอร์ 12 ได้รับรางวัลชุดแต่งกายชนเผ่ายอดเยี่ยม มีนางแสงจันทร์ วรสุนันต์ อธิบดีกรมพละศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมชม และมอบรางวัล การแข่ ง ขั น กี ฬ าชนเผ่ า ไทยภู เขาแห่ ง ประเทศไทย จะทำ�การแข่งขันระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2555 ประเภทกีฬาฟุตบอลชาย 7 คน แข่งขันที่สนามกีฬากลาง จ.เลย และโรงเรียนเลย อนุกลู วอลเลย์บอล แข่งขันที่โรงยิมเนเซี่ยม เทศบาลเมืองเลย เซปัคตระกร้อชาย แข่งขันที่โรง ยิมเนเซียม สนามกีฬาจังหวัดเลย เปตอง แข่งขัน ทีโ่ รงเรียนเมืองเลย กรีฑา แข่งขันทีส่ นามกีฬากลาง จังหวัดเลย วู๊ดบอล (ชาย-หญิง) แข่งขันที่ สวน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉ ลิมพนะชนพรรษา 80 พรรษา (กุดป่อง) และกีฬา พื้นบ้าน วันที่ 11 พฤษภคม 2555 ที่สนามกีฬา กลางจังหวัดเลย

9

วันชนะ บุญปก ดาโรจน์/สวท.ยโสธร

จากสถิ ติ ผ ลความ สู ญ เสี ย ทั้ ง ทางชี วิ ต และ ทรั พ ย์ สิ น ของการเกิ ด อุบัติเหตุจราจรทางถนน ของประเทศไทยตลอดสิบ กว่าปีที่ผ่านมา แสดงให้ เห็นว่ามียอดผู้เสียชีวิตต่อ ปีนับเป็นจำ�นวนที่สูงมาก สังคมไทยถูกทำ�ให้เชือ่ ว่า วัฒนธรรมการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอ ฮอลล์ เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ แทรกซึมอยูใ่ นทัศนคติ จนทำ�ให้ผคู้ นในสังคมมองว่า การดืม่ แอลกอฮอลล์เป็นเรื่องปกติ นายพงษ์ศักดิ์ อินทรทัต ประชาสัมพันธ์จังหวัด บุรีรัมย์ กล่าวว่า ทัศนคติแบบนี้ส่งผลทำ�ให้เกิดแบบแผนใน การใช้ชวี ติ ประจำ�วันทีต่ อ้ งมีเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลล์ เข้ามามี ส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของวิถีชีวิตของผู้คน เป็นต้นว่า งาน ปีใหม่ งานสงกรานต์ งานบุญประเพณี งานแต่งงาน งานบวช งานศพ งานวันเกิด เพื่อผนึกกำ�ลังสนับสนุนนโยบายการ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ และเป็นการป้ องกันลด อุ บั ติ เ หตุ ใ นเทศกาลต่ า งๆ เพื่ อ สนองแนวพระราชดำ � ริ เศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวฯ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล และเป็นการเฉลิม ฉลอง สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วิสาขบูชา วันสำ�คัญสากลของโลก ประจำ�ปี ๒๕๕๕ “งาน ฉลองสั ม พุ ท ธชยั น ตี ๒,๖๐๐ ปี แห่ ง การตรั ส รู้ ข อง พระพุทธเจ้า” ขอเชิญชวนทุกภาคส่วน จัดกิจกรรม งาน ประเพณีต่าง ๆ โดยปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ และร่วม กันปฏิเสธ ไม่รับการสนับสนุนการจัดงานจากธุรกิจ เครื่อง ดื่มแอลกอฮอลล์ โดยร่วมกันผลักดัน และดำ�เนินการจัด กิจกรรมต่าง ๆ โดยปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ในพื้นที่ ของตนเอง ให้ลดลงให้จงได้ สำ�นักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์/ข่าว

2555 เวลา17.00น. ณ ลานกันเกรา บริเวณหน้าวัดโอกาสศรี บัวบาน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง สมาธิพุทธบูชา จะ สวดมนต์อิติปิโสฯ ไปตามถนนสุนทรวิจิตร จาก บริเวณหน้า วัดโอกาสศรีบัวบาน ถึง วัดพระอินทร์แปลง เป็นระยะทาง ประมาณ 3 กม. เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้ตระหนักใน

ความสำ�คัญของการพัฒนากาย และ จิตใจ มุ่งมั่นทำ�ความดี เพือ่ ประโยชน์แก่สงั คมและประเทศชาติ จังหวัดนครพนม จึง ขอเชิญพุทธศาสนิกชน แต่งกายด้วยเสื้อสีขาว ร่วมเดิน – วิ่ง สมาธิ พุทธบูชา2555 ฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ ของพระพุทธเจ้า ในวันอาทิตย์ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา17.00น. ณ ลานกันเกรา บริเวณหน้าวัดโอกาสศรีบวั บาน ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม โดยพร้อมเพรียงกัน / สวท. นครพนม/ข่าว ( ผูล้ งทะเบียนร่วมกิจกรรมคนละ100บาทจะได้รบั เสือ้ พุทธชยันตีและพระผงพุทธชยันตี หาก ผูป้ ระสงคฺจะขอรับ เสื้อพุทธชยันตีล่วงหน้า กรุณาติดต่อที่ รตต.อนันต์ แจ้งเอี่ยม ประธานชมรมวิ่งจังหวัดนครพนม โทร.08–9417–1036 )

ยโสธรเริ่มงานฉลองสัมพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

29 พค.55 จั ง หวั ด ยโสธร เริ่ ม กิ จ กรรมฉลอง สัมพุทธ ชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรูข้ องพระพุทธเจ้า เริม่ จากขบวนแห่อญ ั เชิญพระบรมสารีรกิ ธาตุ ประดับตกแต่งด้วย บุปผาชาติอย่างสวยงาม จากคุ้มวัด 9 คุ้มวัดในเขตเทศบาล เมืองยโสธร เริ่มจากวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ไปตาม ถนนภายในเทศบาลเมืองยโสธร เพือ่ ให้ประชาชน ได้รว่ มสัก การะบูชา โดยมีพทุ ธศาสนิกชน แต่งกายชุดขาว และนักเรียน นักศึกษา ร่วมขบวนแห่เป็นจำ�นวนมาก สำ�หรับวันที่ 3 มิถุนายน 2555 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป จะเป็นการปฏิบตั ธิ รรม ณ ลานพิธหี น้าพระอุโบสถ วัดมหาธาตุ ฟังการบรรยายธรรม จากพระครู อรัญญวัฒน

คุณ ในเรือ่ ง “พุทธศาสนากับสังคมไทย” พระอธิการ ดร.บุญ ชวน ธมมโฆสโก ในเรือ่ ง “สิน้ ธรรม สิน้ ดี สิน้ สามัคคี สิน้ ชาติ” จนถึงรุ่งเช้าวันที่วิสาขบูชา คือ วันที่ 4 มิถุนายน 2555 ภาค เช้า จะมีพิธีตักบาตรย้อนยุค พระภิกษุ-สามเณร 85 รูป และ เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ใน เวลา 19.00 น. หลังจากนั้น จะเป็นพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล สัมพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2555 มีนิทรรศการวันวิสาขบูชา โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิ ยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร (มมร.) และโรงเรียนพระ ปริยัติธรรม เจ้าพระยาบดินทรเดชา วัดมหาธาตุ พร้อมชม นิทรรศการโต๊ะหมูบ่ ชู า หมู่ 5 หมู่ 7 และ หมู่ 9 โดยสำ�นักงาน วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร และในสัปดาห์แห่งการส่งเสริม พระพุทธศาสนา เทศกาลวิสาขบูชา ฉลองสัมพุทธชยันตี 2600 ปี แห่ ง การตรั ส รู้ ข องพระพุ ท ธเจ้ า ขอเชิ ญ ชวน พุทธศาสนิกชน แต่งกายชุดขาว ถือศีล ทำ�สมาธิ ทำ�จิตใจให้ ผ่องใส ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2555

จังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมเดิน-วิง่ สมาธิพทุ ธบูชา ฉลองพุ ท ธชยั น ตี 2 ,600ปี แห่ ง การตรั ส รู้ ข อง พระพุทธเจ้า จังหวัดนครพนม ร่วมกับ ชมรมวิ่งจังหวัด มูลนิธิ สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย และเครือข่าย ชมรม เดิน-วิง่ สุขภาพทัว่ ประเทศไทย จัดกิจกรรมเดิน-วิง่ สมาธิพทุ ธ บูชาฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัด นครพนม เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนม ร่วมกับ ชมรมวิง่ จังหวัด นครพนม มูลนิธสิ มาพันธ์ชมรมเดิน - วิง่ เพือ่ สุขภาพไทย และ เครือข่าย ชมรม เดิน - วิง่ สุขภาพทัว่ ประเทศไทย จัดกิจกรรม เดิน – วิง่ สมาธิพทุ ธบูชา2555 ฉลองพุทธชยันตี2,600ปี แห่ง การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ในวันอาทิตย์ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.


10

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 37 วันที่ 1 พ.ค. - 31 พ.ค. 2555

สืบสานประเพณี บุญบั้งไฟ อ.ยางสีสุราช 25- 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ประธานในพิธีนายยุทธพงษ์ จรัสสเถียร สส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทยเขต 3 เวลา 09.00 น. ประธานในพิธเี ดินทางมาถึง นายเจนเจตน์ เจนนาวิน กล่าวรายงาน ต่อประธานในพิธี หลังจากนัน้ ประธาน ในพิธี ลั่นฆ้องชัย เปิดงาน มอบรางวัลสนับสนุนในการจัดงาน 30,000 บาท นอกจาก ท่าน สส. ยุทธ พงษ์ ยังมีตวั แทนของท่าน สส.รังสิมา เจริญศิริ นายชราวี เจริญศิริ อดีตผูส้ มัคร นายก อบจ. มหาสารคาม ที่ผ่านมาร่วมเป็นเกียรติครั้งนี้ และมอบเงินรางวัลนันสนุน

ขบวนพระบรมฯ

ขบวนเศรษฐกิ จพอเพียง

รถผาแดง

นายชุมพล พึงบรรหา ประธาน สภาอบต. ดงมือเตรียมความพร้อม

ป้ ายต�ำบล

นายอ�ำเภอเจนเจตน์ เจนนาวิ น ต้อนรับประธานในพิ ธี

นายเจนเจตน์ เจนนาวิ น นายอ�ำเภอยางสีสรุ าช กล่าวรายงานต่อประธานในพิ ธี

ขบวนฟ้ อนสวยงาม

รถบุญบังไฟ ้

ขบวนแม่ขาว

ในงานนี้ มี อบต. ต่างๆ เข้าร่วมงาน อบต. ยางสีราชเป็นเจ้าภาพ อบต. ดงเมือง จัดริ้วขบวน บั้งไฟ ฟ้อนสวยงามมาก อบต. นาภู อบต. ขาม เรียง อบต. หนองบัวสันตุ อบต.แวงดง ร่วมงาน อย่างพร้อมเพียง พี่น้อง อ�ำเภอยางสีสุราช ทั้ง 91 หมู่บ้าน พี่น้องร่วมงานครั้งนี้ประมาณ 5,000 คน ในการจัดงานครีง้ นี้ มีบริษทั ห้างร้านให้การสนับสนุน อย่างพร้อมเพียง หลังจากประธานเปิดงานแล้ว ได้ พบปะพี่น้องประชาชน ประมาณ 30 นาที ได้มอบ ราบบัง้ ไฟสวยงาม ชนะเลิศ และรางวัลชมเชย หลัง นั้นประธานได้เกิดทางกลับ สมหมาย ไชยสิทธุ์ (ภาคข่าว)

ประธานในพิ ธีมอบเงิ นสนับสนุน แก่นายอ�ำเภอยางสีราชสนับสนุนบุญบังไฟ ้

ประเพณีบุญบั้งไฟ อบต.หนองบัวสันตุ อำ�เภอยางสีสุราช ประจำ�ปี 2555 25-27 พฤษภาคม 2555

อบต.หนองบัวสันตุ ได้จัดขบวนแห่ประเพณีบุญบั้งไฟ อำ�เภอยางสีสุราช นำ�โดยนายสมมาส สาทองขาว, นายเดชา พิมพ์บึง ปลัด อบต., กำ�นัน กิตติ สาทองขาว, นายทองดี ยอดคำ�กอง รองนายก อบต. หนองบัวสันตุ, นายจักรพงษ์ ศรีสิทธิ์ รองนายก อบต.หนองบัวสันตุ, นายสุพจน์ ชื่นชู เลขานายก อบต. หนองบัวสันตุ พร้อมพี่น้องชาว หนองบัวสันตุ ผู้ใหญ่บ้าน กำ�นัน สอ. อบต. สารวัตรแพทย์ประจำ�ตำ�บลทั้ง 12 หมู่บ้าน ร่วมงานกันอย่างพร้อมเพียง


11

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 37 วันที่ 1 พ.ค. - 31 พ.ค. 2555 ชื่อ พระราชปริยตั ยาทร (น้ อย ญาณวุฑโฒ) เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะต�ำบลชั้นโท วัด มหาชัย ต� ำ บลตลาด อ� ำ เภอเมื อ ง ในราชทินนามเดิม พ.ศ. 2536 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ จังหวัดมหาสารคาม เป็นพระครูสญ ั ญาบัตร เจ้าคณะอ�ำเภอชัน้ เอก ปั จ จุบ นั ด�ำ รงต�ำ แหน่ ง 1. รองเจ้ า คณะ ในราชทินนามเดิม พ.ศ. 2541 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ จังหวัดมหาสารคาม เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอ�ำเภอชั้น 2. เจ้าอาวาสวัดมหาชัย พิเศษ ในราชทินนามเดิม สถานะเดิ ม ชื่อ น้ อย นามสกุล อุทยั สา เกิ ด พ.ศ. 2544 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น พระราชาคณะชัน้ สามัญ ในราชทินนามที่ “พระ วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2487 บวรปริญัติกิจ” นามบิดา นายอุ้ย.อุทยั สา 10.มิ ถนุ ายน 2549 ได้รับพระราชทานเลื่อน นามมารดา นางสา อุทยั สา สมณะศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ใน ราชทินนามที่ “พระราชปริยัติยาทร สุนทรว สมณศักดิ์ พ.ศ.2522 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น รกิ จ จานุ กิ จ มหาคณิ ส สร บวรสั ง ฆาราม พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะต�ำบลชั้นตรี ใน คามวาสี” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส มหามงคลพระราชพิธฉี ลองสิริ ราชสมบัตคิ รบ ราชทินนาม ที่ “พระครูปัญญาภิสาร” พ.ศ. 2530 ได้รบั พระราชทานเลือ่ นสมณศักดิ์ 60 ปี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป

ทางหนังสือพิ มพ์ภาคอีสานได้รบั บทความดีๆ มาจากท่านพระราชปริ ยตั ยาทร (น้ อย ญาณวุฑโฒ) เป็นประจ�ำทุกฉบับ และล่าสุดก็ได้ หนังสือคู่มือพิ ธีกรรมส�ำหรับประชาชน ที่ท่านเคยพิ มพ์มามากกว่า 20 ครัง้ หรือหลายแสนเล่ม หนังสือที่ดีๆ ท่านหวังให้ญาติ โยมได้อ่านเพื่อ ประกอบพิ ธีกรรมของชาวพุทธให้เป็ นระเบียบ แนวปฏิ บตั ิ อย่างถูกต้อง ส�ำหรับใครที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่วดั เลยครับ

จังหวัดอุดรธานีจัดแข่งขันสตรีทช็อกเกอร์ต้านภัยยาเสพติด ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัด แข่งขันกีฬา “สตรีท ช็อคเกอร์” ต้านภัยยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี ประจ�ำปี 2555 ( 26 พ.ค55 )ที่สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี นาย สาโรช แสงอรุณ รองผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา “สตรีท ช็อคเกอร์” ต้านภัยยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี ประจ�ำปี 2555 โดยมีคณะ กรรมการจัดการแข่งขันฯให้การต้อนรับ นายจีระศักดิ์ ค�ำรณฤทธิศร ปลัดจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ตามที่ส�ำนัก นายกรัฐมนตรีได้จัดท�ำโครงการแข่งขันกีฬา “สตรีท ช็อคเกอร์” ต้านภัยยาเสพ ติด และได้มอบหมายให้จงั หวัดอุดรธานี เป็นผูด้ ำ� เนินการจัดแข่งขันในระดับเขต ในกีฬาฟุตบอลเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 18 ปี จ�ำนวนผู้เล่นทีมละ 5 คน ส�ำหรับ รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จะได้รบั เงินรางวัล 1 ล้านบาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ จาก ฯพณฯนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และได้สิทธิเดินทางไปชม การแข่งขันฟุตบอลระดับพรีเมียร์ลีกที่ประเทศอังกฤษ วัตถุประสงค์ในการ

แข่งขันเพือ่ ส่งเสริมให้เยาวชนได้มกี ารออกก�ำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ส�ำหรับในส่วนของจังหวัดอุดรธานี ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด อุดรธานี ร่วมกับ ธนาคารออมสิน สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี ส�ำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี ด�ำเนินการจัดแข่งขัน มีทั้งสิ้น 9 เขต มีทีมที่สมัครเข้าท�ำการแข่งขันรวมทุกเขต 27 ทีม ทั้งนี้จะท�ำการแข่งขัน คัดเลือกให้ได้เขตละ 1 ทีม เพื่อเป็นตัวแทนเขตไปท�ำการแข่งขันระดับโซนและ ระดับประเทศต่อไป รางวัลชนะเลิศระดับเขต 30,000 บาท รองชนะเลิศ 10,000 บาท นายสาโรช แสงอรุณ รองผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นโยบายการ ปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล โดยใช้กีฬาที่ถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์ โดยเฉพาะเยาวชนป้องกันไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งปวง นอกจากนีย้ งั ท�ำให้ชมุ ชนเกิดความสามัคคี รูแ้ พ้รชู้ นะรูอ้ ภัย สร้างความปรองดอง ของคนในประเทศอีกด้วย

ความยินดีพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ เป็นกุญแจแห่งความสุข คนที่มีสิ่งใดแล้ว ไม่ พอใจในสิ่งนั้น เขาย่อมไม่มีความสุขจากสิ่งที่ตนมีอยู่แม้จะมีมากเท่าไร สิ่งที่ เขามีอยู่นั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรแก่เขา คนที่มีเงินเป็นล้านแต่ไม่มีความพอใจ ยังกระเสือกระสนดิ้นรนก็เท่ากับเป็นคนที่ยังขาดแคลน ยังอดอยากหิวโหยยัง เดือดร้อนเป็นทุกข์ เพราะฉะนั้นจงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ “ยินดีในสิ่งที่ตนมี” ที่ กล่าวเช่นนัน้ มิได้ หมายความว่ามีเท่าไหร่กพ็ อใจอยูเ่ ท่านัน้ ไม่แสวงหามาเพิม่ เติม ถ้าอย่างนัน้ บุคคลนัน้ ก็เจริญก้าวหน้าไม่ได้ แต่หมายความว่า เราต้องยินดี พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ด้วยในขณะเดียวกันก็แสวงหามาเพิ่มเติมด้วย ไม่ใช่เบื่อ หน่ายของทีต่ นมีอยูแ่ ล้วหาใหม่ ถ้าเรามีความพอใจในสิง่ ทีเ่ รามีอยูด่ ว้ ยในขณะ เดียวกันก็แสวงหามาเพิ่มเติมด้วย ไม่ใช่เบื่อหน่ายของที่ตนมีอยู่ด้วยในขณะ เดียวกันก็แสวงหามาเพิม่ เติมด้วย ไม่ใช่เบือ่ หน่ายของทีต่ นมีอยูแ่ ล้วหาใหม่ ถ้า เรามีความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ แล้วหาใหม่มาเพิ่มก็เท่ากับว่าเรามีความสุข เป็นทุนเดิมอยูแ่ ล้ว แล้วก็หาความสุขใหม่มาเพิม่ เติม ถ้าท�ำอย่างนี้ จะได้ความ สุข ความเจริญทวีคูณไปเรื่อยๆ ถ้าเบื่อหน่ายในสิ่งที่ตนมีอยู่แล้วหาใหม่ ก็ เท่ากับเริ่มต้นหาใหม่โดยไม่มีทุนเดิม เหมือนคนมีเงินอยู่ 50 บาท โดย 50 บาท นั้นทิ้งเสียแล้วหาใหม่อีก 90 บาท ผลที่ได้ก็คือ 50 บาท ไม่ได้เพิ่มเป็นร้อย ถ้า ใครมี 50 บาท ยินดีพอใจใน 50 บาท นั้นแล้วหามาเพิ่มอีก 50 บาท รวมเป็น 100 บาท เขาก็ได้กำ� ไรยิง่ ๆ ขึน้ ไป ยิง่ ไปกว่านัน้ การไม่รจู้ กั พอใจในสิง่ ทีต่ นมีอยู่ แสวงหาสิ่งใหม่เรื่อยไปแบบตกเป็นทาสของความอยาก ย่อมประสบความ พินาศในทีส่ ดุ ก็ลำ� บากบัน้ ปลายชีวติ เพราะขาดความเข้าใจในตัวเองและชีวติ ความเป็นอยู่ถ้ามีการแสวงหาในเบื้องต้น ถึงจะเป็นทุกข์ ในเบื้องต้น ก็จะมี ความสุขในบั้นปลายในชีวิตของตนเอง

พระราชปริยัติยาทร เจ้าอาวาสวัดมหาชัยพระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม องค์ที่ ๑

เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ส.ปชส.อด. ศรีภูมิ ทองใหญ่ ณ อยุธยา ข่าว

กกต.จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ครู-นักเรียน ไทย ลาว เวียดนาม ร่วมแลกเปลี่ยนกิจกรรมเรียนรู้สู่อาเซียน แถลงข่าวการเลือกตั้งสมาชิก มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร จั ด สภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น กิจกรรมแลกเปลี่ยน นักเรียน นักศึกษา ครู จังหวัดอุบลราชธานี

อาจารย์ ไทยกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง ลาว เวียดนาม หวังให้เกิดการเรียนรู้ด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อันจะ น�ำไปสู่การพัฒนาประเทศ และเตรียมความ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน นายบุญยืน ค�ำหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด มุกดาหาร เป็นประธานในการต้อนรับคณะนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ทั้งจากประเทศไทย ลาว และเวียดนาม ในการเดินทางมาร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาที่จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นกิจกรรมตาม โครงการที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร จัดขึ้นตามโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ไทย กับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปีงบประมาณ 2555 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้อง กับแนวทางการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งด้านวิชาการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ระหว่างประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง โดยยึดหลักการผสานประโยชน์ร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดการ สนับสนุนการศึกษา ภาษา ศิลปวัฒนธรรม การวิจยั และการพัฒนาเทคโนโลยี เชือ่ มโยงไปสูก่ ารพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 โครงการแลกเปลีย่ นนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ไทย กับประเทศอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง ประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปีงบประมาณ 2555 ประกอบด้วยการส่งนักเรียน และครูไปฝึกอบรมภาษาเวียดนาม ที่จังหวัดกวางตรี หลักสูตร 1 เดือน และกิจกรรมเข้าค่ายนานาชาติ ระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2555 ซึ่งกิจกรรมหลังนี้ สิ้นสุดที่ กรกช ภูมี / สวท.อุบลฯ จังหวัดมุกดาหาร

(28พ.ค.55) ที่ห้องประชุม ส�ำนักงาน กกต.จังหวัด อุบลราชธานี นายนิกร วีสเพ็ญ นายดุสิต สิงห์คีรี และนายศรัณย์ พันธ์มณี กกต.จังหวัดอุบลราชธานี จัดแถลงข่าวต่อสือ่ มวลชน ตาม โครงการการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ ผูบ้ ริหารท้องถิน่ จังหวัด อุบลราชธานี ซึ่งในปี 2555 ก�ำหนดจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นใน โอกาสผูบ้ ริหารท้องถิน่ และสมาชิกสภาท้องถิน่ ลาออก หรือ ครบ วาระจ�ำนวนกว่า 40 แห่ง กกต.จังหวัดอุบลราชธานี เล็งเห็นความ ส�ำคัญของสื่อมวลชนในการเลือกตั้งทุกระดับ เพราะถือเป็นสื่อ กลางประชาสั ม พั น ธ์ ข ่ า วสารการเลื อ กตั้ ง และการมี ส ่ ว นร่ ว ม ทางการเมือง จาก กกต.ไปสู่ประชาชน ในปีงบประมาณ 2555 นี้ กกต.จังหวัดอุบลราชธานีเตรียมขับเคลื่อน 2 โครงการหลัก คือ โครงการพลเมืองอาสาประชาธิปไตย และโครงการสร้างเครือข่าย ประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ กกต.จังหวัดอุบลราชธานี ได้เน้นย�้ำให้ สื่อมวลชนจังหวัดอุบลราชธานี เร่งประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ที่จะมีขึ้นในวัน อาทิตย์ที่ 3 มิถนุ ายน ทีจ่ ะถึง มีหน่วยเลือกตัง้ ทัง้ หมด2,964 หน่วย เลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 1ล้าน2แสนคนเศษ การเลือก ตั้งเมื่อคราวที่แล้ววันที่ 26 เมษายน 2551 มีผู้มาใช้สิทธิ 61.51 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการเลือกตั้งในวันที่ 3 มิถุนายน คาดว่าจะมีผู้มา ใช้สิทธิ์ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์

พอใจในสิ่งที่ตนมี

ภาพถวายจัตตุปัจจัย โดย 4 ท่าน

4

3

1

2

นั่งกลาง ส.ส.สรรพภัญญู ศิริไปล์ ขวา 1) นายกหมอ.น.พ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสารคาม 2) ดร.อวยชัย วะทา ม.รภ.มหาสารคาม, ซ้าย 3) ชายใหญ่ ไชยสมคุณ บก.น.ส.พ.ภาคอีสาน 4) คุณศิริศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ห้างเสริมไทย


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 37 วันที่ 1 พ.ค. - 31 พ.ค. 2555

พระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อจิระศักดิ์ คณาสวัสดิ์ คุ ณ พ่ อ จิ ร ะศั ก ดิ์ บิ ด าของ นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ พระราชทาน เพลิงศพ เมื่อวันที่ พฤหัสบดี 31 พ.ค. 2555 เวลา 16.00 น. ณ ฌาปนสถาน เมรุวัดนาควิชัย จังหวัดมหาสารคาม

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ปฏิญาณ ตนเข้ารับต�ำแหน่งใหม่

สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ ์ ป ฏิ ญ าณตนเข้ า รั บ ต�ำแหน่งใหม่หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผล การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมได้ เลือกนายโฆษิต ศิริกุล เป็นประธานสภาเทศบาล เมื่อบ่ายวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ที่ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ สุบงกฎ รองผู้ว่าราชการจังหวัด กาฬสินธุ์ได้เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ครัง้ แรก โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุท์ คี่ ณะกรรมการการ เลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเข้าร่วมประชุมจ�ำนวน 18 คน เป็นสมาชิกหน้าใหม่จำ� นวน 9 คน และเป็นสมาชิกหน้าเดิมทีไ่ ด้รบั การ เลือกตัง้ เข้ามาอีกครัง้ จ�ำนวน 9 คน ในการประชุมครัง้ แรกนายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อาวุโสสูงสุดเป็น ประธานสภาชั่วคราว ท�ำหน้าประธานการประชุมตามระเบียบวาระ เริ่ ม ด้ ว ยการปฏิ ญ าณตนเข้ า รั บ หน้ า ที่ ส มาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ ง กาฬสินธุ์ และการเลือกประธานสภาคนใหม่ ซึง่ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอชือ่ ประธานสภาฯเพียงคนเดียวคือนายโฆษิต ศิรกิ ลุ จึงได้รบั เลือก เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ส่วนการเลือกต�ำแหน่งรอง ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ก็มีสมาชิกสภาฯเสนอชื่อรอง ประธานเพียงหนึ่งคนเช่นกัน คือนายสิทธิภรณ์ เตชะตุงคะ จึงได้รับ การเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายโฆษิต ศิรกิ ลุ ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุซ์ งึ่ เป็น ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์สมัยที่ 2 กล่าวว่า จะท�ำหน้าที่ ตรวจสอบการท�ำงาน ตรวจสอบการใช้งบประมาณของฝ่ายบริหาร เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนต่อไป สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว/ภาพ

เทศบาลเมืองอ�ำนาจเจริญ ติดอันดับ 1 ใน 35 จังหวัด โครงการชุมชน ร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนนขึ้น โดยมี เข้ารอบสองการประกวดโครงการชุมชนร่วมใจ สร้าง วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถิ่นร่วมกันแก้ ปัญหาเรือ่ งความปลอดภัยทางถนน โดยมีหน่วยงานปกครองส่วนท้อง ความปลอดภัยทางถนน

(29 พ.ค.55) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมเทศบาลเมือง อ�ำนาจเจริญ คณะท�ำงานตรวจติดตามและประเมินผลโครงการชุมชน ร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน ซึ่งน�ำโดยนายประพนธ์ วงศ์ วิเชียร ประธานคณะท�ำงานพร้อมคณะได้เดินทางมาประชุมติดตาม ผลการด�ำเนินงานโครงการชุมชน ร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทาง ถนน ประจ�ำปี 2554 ของเทศบาลเมืองอ�ำนาจเจริญ ซึ่งมีผลการ ด�ำเนินโครงการผ่านเข้ารอบที่ 2 โดยมีนางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล รอง นายกเทศบาลเมืองอ�ำนาจเจริญให้การต้อนรับพร้อมน�ำคณะผูบ้ ริหาร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ารายงานผลการด�ำเนินงาน การตรวจติดตามประเมินผลครั้งนี้ สืบเนื่องจาก ส�ำนักงาน เครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมกับสภาวิศวกร ได้ริเริ่มจัดท�ำ

ถิ่นทั่วประเทศส่งโครงการเข้าร่วม 117 โครงการ จาก 53 จังหวัด และทางคณะกรรมการได้ออกตรวจประเมินโครงการในรอบ 2 เพื่อ ติดตามความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค โดยจังหวัดอ�ำนาจเจริญ ได้ ด�ำเนินโครงการส่งเข้าประกวด คือโครงการอาสาจราจรพาน้องข้าม ถนน โดยด�ำเนินการสร้างวินัยจราจรให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและ ประชาชนให้มจี ติ ส�ำนึกในการใช้รถใช้ถนนให้มคี วามปลอดภัย จ�ำนวน 2 เป้าหมาย คือ การจราจรที่บริเวณหน้าโรงเรียนเมืองอ�ำนาจเจริญ และทีโ่ รงเรียนอนุบาลเมืองอ�ำนาจเจริญ ซึง่ การด�ำเนินงานมีการบูรณา การร่วมกันทัง้ เทศบาลเมืองอ�ำนาจเจริญ ท้องถิน่ อ�ำนาจเจริญ ต�ำรวจ ภูธรจังหวัดอ�ำนาจเจริญ หน่วยกู้ชีพกู้ภัยอ�ำนาจเจริญ รวมทั้งแขวง การทางจังหวัดอ�ำนาจเจริญ และประชาชนขึ้น ผู้ปกครอง ตลอดจน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งจากผลการด�ำเนินโครงการที่ผ่านมา สามารถ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ แก่ผปู้ กครองและนักเรียนเป็นอย่างดี ลดการ เกิดอุบตั เิ หตุขณะเดียวกันได้มกี ารอบรมเจ้าหน้าทีเ่ ทศกิจของเทศบาล ให้มคี วามรูด้ า้ นกฎหมายจราจรและมาตรการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ สริมก�ำลัง ให้แก่เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจได้เป็นอย่างดี ซึง่ จากการประเมินปรากฏว่าการ ด�ำเนินการของเทศบาลเมืองอ�ำนาจเจริญอยูใ่ นระดับน่าพอใจ ทัง้ จาก การตอบแบบสอบถามผูเ้ กีย่ วข้องและการลงไปดูสถานทีจ่ ริงของคณะ กรรมการ สุรพล บุตรวงศ์/ข่าว

12


13

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 37 วันที่ 1 พ.ค. - 31 พ.ค. 2555

ผู้น�ำท้นพ.กิอตงถิ น ่ ติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

นสพ.ภาคอีสานได้หนังสือผูน้ ำ� ท้องถิน่ ซึง่ มี รูปภาพของ นพ.กิตติ ศักดิ์ คณาสวัสดิ์ บนปก ซึ่งเนื้อหาของนิตสารนี้เต็มไปด้วยคอลัมป์ดีๆ โดยเฉพาะเรื่องจากปก ที่กล่าวถึงการท�ำงานของ นพ.กิตติศักดิ์ คณา สวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม สามารถติดตามอ่านได้จากนิตยสารผู้น�ำท้องถิ่น ปีที่ 12 ฉบับที่ 133 มีนาคม 2555

ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ� ำ จั ง หวั ด อ�ำนาจเจริญ แจ้งแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอ�ำนาจเจริญใหม่

นายก�ำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ�ำนาจเจริญ ในฐานะ ประธานกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อ�ำนาจเจริญ แจ้งว่า ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดอ�ำนาจเจริญ ส�ำหรับอ�ำเภอเมืองอ�ำนาจเจริญ หัวตะพาน และอ�ำเภอเสนางคนิคมใหม่ โดยแบ่งเขตเลือกตัง้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดอ�ำนาจเจริญออกเป็นตามจ�ำนวนประชากร ดังนี้ อ�ำเภอเมือง ๓ รูปแบบ อ�ำเภอหัวตะพาน ๓ รูปแบบ และอ�ำเภอเสนางคนิคม ๔ รูปแบบ เพือ่ เตรียมการ เลือกตัง้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ�ำนาจเจริญต่อไปนัน้ ทางคณะ กรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จึงได้จดั รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตัง้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ประชาชน ได้ทราบและแจ้งผู้ที่มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นและข้อ เสนอแนะมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ�ำนาจเจริญ ภายใน ๑๐ นับตั้งแต่ วันประกาศ (ภายในวันที่ ๓ มิถุนายน)เพื่อรวบรวมส่งคณะกรรมการการเลือก ตั้งประจ�ำจังหวัดอ�ำนาจเจริญพิจารณาต่อไป สิทธิเดช นนทพรหม สวท.อ�ำนาจเจริญ

งานทอดผ้าป่าสมโภชฉลองสัญญาบัตรพัดยศ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่า ราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในงานทอดผ้าป่าสมโภชฉลองสัญญา บัตรพัดยศ เจ้าคณะอำ�เภอชัน้ เอก (พระครูปริยตั พิ ฒ ั โนดม) และฉลองศาลาการเปรียญ – กุฏิ รับรองพระเถระ และอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ทอดถวาย ณ วัดพยัคฆภูมิวราราม ตำ�บลปะหลาน อำ�เภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ในการปฏิบตั ภิ ารกิจในพืน้ ทีไ่ ด้รบั ความเมตตา จากพระเดชพระคุณ พระเทพเมธี (รองเจ้าคณะภาค 9) ประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชวิสุทธิโมลี (รองเจ้าคณะภาค 9) พระเทพ สารคามมุนี (ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด) พระราชปริยัติยาธร (เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม) และพระเถรานุเถระกว่า 100 รูป สวดทักขิณานุปทาน และกลางคืนมีมหรสพสมโภชตลอด คืน นายยิ่งยศ กล่าวว่า วัดพยัคฆภูมิวราราม เป็นสำ�นักเรียนที่เปิดให้มีการจัดการ เรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกนักธรรม-บาลี และปริยัติสามัญแก่พระภิกษุสามเณร ตลอดทั้งธรรมศึกษาแก่ประชาชนทั่วไปด้วย เพื่อเป็นการเผยแผ่ธรรมะ และจรรโลงรักษาไว้ ซึ่งพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ศาลาการเปรียญแห่งนี้เริ่มสร้างปี 2545 เสร็จเรียบร้อย ในปี 2551 มูลค่าประมาณ 20 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจ สืบสานพระพุทธ ศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งขึ้นสืบไป

สมาคมไทย–เวียดนามจังหวัดนครพนม จัดงาน “ รำ�ลึกความสัมพันธ์ ไทย–เวียดนาม ” เนือ่ งในวันคล้ายวันเกิดอดีตประธานาธิบดีโฮจิมนิ ห์ ครบ รอบ 112ปี

(19 พฤษภาคม 2555) เวลา 09.30 น. สมาคมไทย–เวียดนามจังหวัดนครพนม ร่วมกับชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดนครพนม จัดงาน “รำ�ลึกความสัมพันธ์ไทย– เวียดนาม ” ครั้งที่9 เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ครบรอบ 112 ปี ณ อาคารนิทรรศการหมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม บ้านนาจอก ต.หนองญาติ อ.เมือง อธิ บ ดี ก รมประชาสั ม พั น ธ์ เปิ ด งานสั ม มนาสร้ า งเครื อ ข่ า ย ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดแล้ว “มหกรรม OTOP เคลื่อนที่สู่พี่น้อง เกษตรกรมันส�ำปะหลัง อ.ขามทะเลสอ ยื่นหนังสือร้องขอ จ.นครพนม โดยนายยงยุทธนุกจิ รังสรรค์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิด งานฯ พร้อมทั้งได้เรียนเชิญนายโงดึ๊กถัง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและป้องกันโรคเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ แรงงาน ผวจ.นม. ขยายเวลารับจ�ำน�ำเพิ่ม ประจำ�ประเทศไทย และเชิญชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดต่างๆ ได้แก่ จังหวัด (30 พ.ค.55) เวลา 10.00 น. ประชาสั ม พั น ธ์ จั ง หวั ด (31 พ.ค.55) เวลา 11.00 น. ประชาสั ม พั น ธ์ จั ง หวั ด อุบลราชธานี สกลนคร มุกดาหาร หนองคาย อุดรธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ และ (๒๙ พ.ค.๕๕) ที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าทวีกิจซุปเปอร์ นครราชสีมา รายงานว่า นายธีรพงษ์โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เซ็นเตอร์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่า นครราชสีมา รายงานว่า ตามทีร่ ฐั บาลมีโครงการรับจ�ำน�ำมันส�ำปะหลัง นครราชสีมา เข้าร่วมงานฯ การ จัดงาน“รำ�ลึกความสัมพันธ์ไทย–เวียตนาม ” ในครั้งนี้มี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์สง่ เสริมและ ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “มหกรรม OTOP เริม่ มาตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ จนถึงวันนี้ 31 พฤษภาคม 2555ซึง่ เป็น กิจกรรม การทำ�บุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลัยและช่อดอกไม้ สักการะอดีตประธานาธิบดี ป้องกันโรคเพือ่ เผยแพร่สสู่ าธารณะ ณ ลักกีฟ้ าร์มรีสอร์ท อ�ำเภอปากช่อง เคลือ่ นทีส่ พู่ นี่ อ้ งแรงงาน ซึง่ จังหวัดบุรรี มั ย์โดยส�ำนักงานพัฒนาชุมชน วันสุดท้ายของโครงการฯ แล้วนั้น แต่ที่จังหวัดนครราชสีมายังมี โฮจิมินห์และการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนนักเรียน เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีที่ดี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายแพทย์วีรวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองเลขาธิการ จังหวัดบุรรี มั ย์ จัดขึน้ ตามโครงการ OTOP MOBILE FACTORY AND เกษตรกรที่ปลูกมันส�ำปะหลังยังจ�ำน�ำไม่ได้ และต้องรอเข้าคิวที่หน้า ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามให้ยั่งยืนสืบไป ผู้สื่อข่าว : นครพนม(สวท.) Rewriter : สุริยน ตันตราจิณ / สนข. ส�ำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินายแพทย์ศกั ดิช์ ยั กาญจนวัฒนา ผู้ FESTIVAL ภายใต้ชื่องาน”มหกรรม OTOP เคลื่อนที่สู่พี่น้องแรงงาน” ลานมัน กว่า 200 คัน

อ�ำนวยการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 9 นครราชสีมา พร้อม จังหวัดบุรีรัมย์ นายกิตติ เชาว์ดี รองนายกองค์การบริหารส่วนนครราชสีมา ร้ อยเอ็ด ด้วยเครือข่ายสือ่ มวลชน และศิลปินพืน้ บ้านในพืน้ ทีน่ ครชัยบุรนิ ทร์ ร่วม นางวิไลวรรณ ไกรโสดา พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวถึง ได้น�ำเกษตรกรชาวไร่มันส�ำปะหลังมาขอเข้าพบและปรึกษาผู้ว่า น�ำคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดร้อยเอ็ดเพือ่ ส�ำรวจสภาพบุง่ สัมมนา ราชการจั ง หวั ด นครราสี ม า เพื ่ อ ขอขยายเวลาการรั บ จ� ำ น� ำ หั ว มั น การจัดงานตามโครงการดังกล่าว เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับ เชียงขวัญ ก่อนลงมือด�ำเนินการสืบเนื่องจาก การประชุม กธจ.ร้อยเอ็ด ครั้ง ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 ร่วมกับ สถานี ประชาชนในการสืบสานภูมปิ ญ ั ญาท้องถิน่ ด้านการพัฒนาสินค้า หนึง่ ส�ำปะหลังต่อไปอีก ที่ ๑/๕๕ ได้พจิ ารณาคัดเลือกโครงพัฒนาแก้มลิงบุง่ เชียงขวัญให้เป็นภารกิจ วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา และเครือข่าย ต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ทั้งยังเป็นการสนับสนุน ช่องทางการ ซึ่งนายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราสีมา ได้ ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจสภาพปัญหาในพื้นที่จริงๆก่อนด�ำเนิน อันเป็น สือ่ สาธารณะทุกแขนง จัดโครงการสัมมนาสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ จ�ำหน่ายสินค้าของ ผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ OTOP ให้ความร่วมมือช่วย พบและสนทนากับเกษตรกรมันส�ำปะหลังที่มา รวม 35 คน ที่ห้อง บทบาทหน้าทีห่ ลักของ กธจ.ในการสอดส่อง-เสนอแนะการท�ำงานของส่วน ส่งเสริมและป้องกันโรคเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยประสานงานกับ เหลือ ระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และให้ความร่วมมือช่วย ประชุมมูลนิธทิ า้ วสุรนารี ชัน้ 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ว่า ทีม่ า งานราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาลเพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชน เครือข่ายสื่อมวลชนทุกแขนงทั้งสื่อมวลชนและศิลปินพื้นบ้านในระดับ เหลือระหว่างผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ OTOP กับผูใ้ ช้แรงงาน และระหว่าง ในวันนี้ค่อนข้างช้าไป เพราะเป็นวันสุดท้ายของโครงการฯแล้ว และ เป็นส�ำคัญ เขต ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ ชุมชนกับชุมชนด้วยกันเอง โดยก�ำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๙ อ�ำนาจการขยายเวลาการรับจ�ำน�ำหัวมันส�ำปะหลัง เป็นอ�ำนาจของ บุง่ เชียงขวัญ เป็นพืน้ ทีส่ าธารณะ ๗๓๗ ไร่ ตัง้ อยูใ่ นท้องทีบ่ า้ นดอน บุรีรัมย์ สุรินทร์ เข้าร่วมสัมมนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่าย พฤษภาคม – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าทวี คณะรัฐมนตรีไม่ใช่ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่อย่างไรก็ตามตนจะรับ แดง ต.เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด ปัจจุบนั มีสภาพตืน้ เขินและมีวชั พืช สื่อมวลชน และศิลปินพื้นบ้าน ขยายผลความรู้ความเข้าใจในงาน กิจซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หนังสือที่ชาวมันส�ำปะหลังเตรียมมายื่น เพื่อขอขยายเวลาการรับจ�ำ ปกคลุม หากได้รับการพัฒนาขุดลอกก็จะสามารถเป็นแหล่งรองรับน�้ำเพื่อ ประกันสุขภาพ สร้างสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างสื่อมวลชน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนใน น�ำฯ เพื่อส่งต่อให้คณะกรรมการฯที่มีอ�ำนาจตัดสินใจต่อไป พร้อมทั้ง ใช้ในหน้าแล้งและบรรเทาปัญหาน�ำ้ ท่วมในพืน้ ที อ.เชียงขวัญได้เป็นอย่างดี ศิลปินพื้นบ้าน และส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่ให้ พืน้ ที่ บุคลากรทุกองค์กร รวมถึงผูป้ ระกอบการ เลือกชิม เลือกชม เลือก ให้ นายสมพร จิระโร พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงเรื่องนี้ที่คณะ ซึ่งหน้าที่ได้รับการพัฒนาขุดลอกมาแล้วบางส่วน สามารถด�ำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและป้องกันโรคเข้า ซื้อ สินค้า หนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้อง กรรมการ-นโยบายมันส�ำปะหลัง ประจ�ำปี 2555 ซึ่งเรื่องได้เข้าสู่ที่ โครงการพัฒนาในปี ๕๕ จะใช้งบประมาณจังหวัดบูรณาการ ถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถิน่ จังหวัดบุรรี มั ย์ มีทงั้ อาหาร เครือ่ งอุปโภคบริโภค ทีห่ ลากหลายและ ประชุมคณะกรรมการ-นโยบายมันส�ำปะหลัง เมื่อวานนี้(30 พ.ค.55) จ�ำนวน ๑๐ ล้านบาท ปริมาณงานขุดดิน ๒ แสนคิว คาดว่าจะเริม่ ลงมือหลัง กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายความรู้ หัวข้อความส�ำคัญ มีราคาถูก และเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดบุรีรัมย์ ที่กรุงเทพมหานคร ฤดูเกี่ยวเกี่ยว และจะแล้วเสร็จภายใน กพ.๕๖ ในการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ สปสช.กับสื่อมวลชนในการ นายสมพร จิ ร ะโร พาณิ ช ย์ จ ง ั หวั ด นครราชสี ม า ชี แ ้ จงว่ า ทาง ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์/ข่าว นางวนิดา สักการโกศล ประธาน กธจ.ร้อยเอ็ดและคณะฯ ได้ สื่อสารระบบหลักประกันสุขภาพ และเวทีเสวนาส่งเสริมสุขภาพและ คณะกรรมการ-นโยบายมั น ส� ำ ปะหลั ง ประจ� ำ ปี 2555 ได้ ป ระชุ ม เห็ น สอบถามพูดคุยสอบถามข้อคิดเห็นจากตัวแทนชาวบ้านดอนแดงในประเด็น ชาญชัย เลิศมหรรพฤฒิ รองผ้จดั การบรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรม ป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพสู่สาธารณะอย่างไรให้เข้าถึง ชอบให้ ม ี ก ารขยายเวลาการรั บ จ� ำ น� ำ มั น ส� ำ ปะหลั ง ต่ อ ไปอี ก 1 เดื อ น ความพึงพอใจ ความต้องการและความร่วมมือของชาวบ้าน พร้อมกับให้ขอ้ ขนาดย่อย กล่าวว่า ส�ำหรับการจัดงานมหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน ประชาชน 100 % ผู้เข้าร่วมสัมมนา จ�ำนวน 50 คน จากหน่วยงาน คื อ ถึ ง วั น ที ่ 30 มิ ถ น ุ ายน 2555 แต่ เ นื อ ่ งจากเรื อ ่ งนี ต ้ อ ้ งได้ ร บ ั อนุ ม ต ั จ ิ าก เสนอแนะแก่ตัวแทนจากโครงการชลประทานร้อยเอ็ด ในประเด็นแนวทาง SMEs ครั้งนี้ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. ส� ำ นั ก งานประชาสั ม พั น ธ์ จั ง หวั ด สถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งแห่ ง มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ก อ ่ น จึ ง ท� ำ ให้ ต อ ้ งรอการประชุ ม สภาผู แ ้ ทนราษฎร ที ่ ลงมือปฏิบัติการ / แผนงานในอนาคตที่จะสามารถพัฒนาให้เต็มพื้นที่ / และธนาคารแห่งประเทศ ส�ำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร่วม ประเทศไทย สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในภูมภิ าค ส�ำนักงานสาธารณสุข จะมี ใ นนั ด ต่ อ ไป คื อ วั น อั ง คารที ่ 5 มิ ถ น ุ ายน 2555พร้ อ มทั ง ้ ต้ อ งรั บ ฟั ง การประสานกับชาวบ้านทีต่ อ้ งการน�ำดินไปถมทีด่ นิ ของตน โดยไม่มกี ารเรียก กันจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่ จังหวัด หนังสือพิมพ์ และศิลปินพืน้ บ้าน จากกลุม่ จังหวัดนครชัยบุรนิ ทร์ ราคาที ่ จ ะรั บ ประกั น ด้ ว ยว่ า จะเหมื อ นเดิ ม หรื อ ไม่ ซึ ่ ง ชาวชาวไร่ ม ั น เก็บค่าใช้จ่าย ////// ต้องการสินเชือ่ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินในระบบ 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ โดยได้รับการ ส� ำ ปะหลั ง นครราชสี ม า มี ค วามพอใจ และจะรอฟั ง ผลในอั ง คารที ่ จ ะ สุวัฒน์ ลีขจร ข่าว ได้ง่ายและเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ สนับสนุนงบประมาณด�ำเนินโครงการ จากส�ำนักงานหลักประกัน บุญมี เพ็งรัตน์ ภาพ สถาบันการเงินต่างๆ ในการอ�ำนวยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs ถึงนี้ กมลพร ค�ำนึง บก.ข่าว สุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง ตามนโยบายของรัฐบาล และใน มหกรรมเข้าถึงแหล่งทุน SMEs การจัดงานครั้งนี้คณะผู้จัดงานยังได้รับความร่วมมือจากสถาบันการ วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.30 น. นาย บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อย ส�ำนักงานสาขา เงินต่างๆและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมออกบูธเพื่อให้ค�ำ วิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ให้การต้อนรับนาย อุดรธานี ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานภาคตะวันออก ปรึกษาและรับค�ำขอสินเชื่อจากผู้ประกอบ SMEs เหงียน ฮือ ดิง (Mr.NGUYEN HUU DINH) กงสุลใหญ่สาธารณรัฐ เฉียงเหนือ จัดงานมหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน SMEs เพือ่ แนะน�ำบริการ นอกจากนี้ภายในงายยังจัดให้มีการแสดงปฐกถาพิเศษ SMEs ด้านสินเชือ่ และผลิตภัณฑ์ตา่ งๆของธนาคารให้แก่ผปู้ ระกอบการ SMEs จะปรับตัวอย่างไรในยุคของการเปลี่ยนแปลง โดย ดร.พิชิต ภัทรวิมล สังคมนิยมเวียดนาม ประจำ�จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมผู้ว่า ราชการจังหวัดหนองคาย โดยทางสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และผู้สนใจ พร ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานภาคตะวัน เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น.วันนี้ (๒๔ พ.ค.๕๕ ) ที่โรงแรมเซ็นทารา ออกเฉียงเหนือ โอกาสทางการค้าและการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ ประจำ�จังหวัดขอนแก่นและสมาคมชาวเวียดนามจังหวัดหนองคาย อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ทีมข่าว ส.ปชส.อด. ศรีภูมิ ทองใหญ่ ณ อยุธยา ข่าว เข้าเยี่ยมคารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย อุดรธานี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน SMEs นาย

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ pakesarn@gmail.com


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

เฟม TI 29 คว้ารางวัลชนะเลิศ ทูบีนัมเบอร์วัน ไอดอล รุ่นที่ 2 ปี 2555

นายนัฐพงษ์ แก้วพิลารมย์ หรือ เฟม TI 29 นักเรียนโรงเรียนนาอ้อวิทยา อ�ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวล�ำภู) หลังจากกลับออกมาจากบ้านไอดอล พร้อม กับคว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ 6 เยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบีนัมเบอร์ วันไอดอล รุ่นที่ 2 ประจ�ำปี 2555 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้เดินทางไปให้สัมภาษณ์ในรายการวิทยุ ‘ศึกษาปริทัศน์ กับสพม.19’ ทางสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย FM 95.25 MHz เป็นครั้งแรก ว่า เป็นความโชคดีของเด็กบ้านนอกที่ไม่เคยขึ้นเวทีใดๆ ร้อง เพลงมาก่อน ได้รับโอกาสเข้าประกวดจนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตัว เอง ครอบครัว โรงเรียน และจังหวัดเลยบ้านเกิด ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติ เป็น กุศล เป็นวาสนาอันสูงสุดในชีวิตที่ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จ ร่วมแสดงคอนเสิร์ต และรับโล่และเข็มรางวัลพระราชทาน จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี “ตอนนี้ผมเรียนอยู่ชั้น ม.6 อายุ 17 ปี เป็นลูกชายคนเดียวและ คนโต จากทั้งหมด 4 คนของคุณพ่อสุริยา คุณแม่จงกล ชาวบ้านผาพอด ต�ำบลธาตุ อ�ำเภอเชียงคาน อาชีพเกษตรกรชาวเมืองเลยโดยแท้ ซึ่งต้อง ขอขอบพระคุณท่านดร.อาภารัตน์ ราชพัฒน์ ผู้อ�ำนวยการ และคณะครู โรงเรียนนาอ้อวิทยาที่ได้หยิบยื่นโอกาสให้กับผม โดยเฉพาะอาจารย์แม่ หรือคุณครูรตั ตมณี มาสาซ้าย ทีม่ องเห็นแววของผม ทัง้ ทีต่ วั ผมเองไม่รตู้ วั ว่า ตัวเองจะท�ำได้ แต่ดว้ ยก�ำลังใจทีไ่ ด้รบั ประกอบกับอาจารย์แม่ได้แสดง ความเชื่อมั่นในตัวผม พร้อมกับจัดหาครูฝึกร้องเพลงจากวงดุริยางทหาร บกเลย ยกทีมมาสอนผมที่โรงเรียน น�ำโดยอาจารย์เกษม ซึ่งเคี่ยวเข็ญผม มาก ๆ และผมยังโชคดีที่ได้ ‘พี่เมล์’เพื่อนรุ่นพี่ที่ผมรักมาก ศิษย์เก่า โรงเรียนนาอ้อวิทยา ซึง่ ตอนนีไ้ ปศึกษาต่อวิชาเอกนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัย ราชภัฎเลย กลับมาช่วยสอนเต้น ให้กับผมและเพื่อนๆ น้อง ๆ ในทีม ไป คัดเลือกที่จังหวัดนครราชสีมา จนสามารถ ติด 1 ใน 4 จากผู้ชายทั้งหมด 90 คน เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับ ประเทศ เก็บตัวในบ้านทูบีนัมเบอร์วันไอดอล กับเพื่อน ๆ ทั่วประเทศทั้ง หญิงและชาย จ�ำนวน 40 คน เป็นเวลา 5 สัปดาห์ที่ผ่านมา” เฟม TI 29 เล่าต่อไปว่า “ การได้เข้าไปอยู่ในบ้านทูบีนัมเบอร์ วันไอดอล กับเพื่อน ๆ ทั้ง 40 คน ตลอดระยะเวลา 5 สัปดาห์ ผมได้เรียน รู้ประสบการณ์ทุกอย่างที่ล้วนมีคุณค่ายิ่ง ทั้งการอยู่ในสังคม การพัฒนา

ภูกระดึงปิ ดการท่ องเทีย่ ว มิถุนายนนี้

วันที่ 23 พฤษภาค 2555 นายธวัชชัย สันติสุข นักวิชาการ ป่าไม้ 10 เชีย่ วชาญ รักษาการอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และ พันธุพ์ ชื แจ้งว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ได้พจิ ารณา แล้วเห็นว่า ในช่วงเดือนมิถนุ ายน ถึงเดือนกันยายน ของทุกปี เป็นช่วง ฤดูฝน ท�ำให้การท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง เป็นไปด้วย ความล�ำบาก เนื่องจากต้องเดินทางโดยการปีนเขาขึ้นสู่ยอดภูกระดึง ฝนตกท�ำให้เส้นทางเดินเท้าลืน่ ไม่สะดวกสบาย และอาจเกิดอันตราย แก่นักท่องเที่ยวได้ จึงเห็นสมควรปิดการท่องเที่ยวและพักแรมเฉพาะ บนยอดภูกระดึง ในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง เพื่อเปิดโอกาสให้ สภาพธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมพลิกฟืน้ และปรับตัวเองตามธรรมชาติ และเพือ่ ให้อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ได้ท�ำการปรับปรุงซ่อมแซมที่พัก และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะให้บริการ นักท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยวต่อไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื จึงขอประกาศปิด การท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง ในเขตอุทยานแห่งชาติ ภูกระดึง จังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 กันยายนของ ทุกปี

............................................................

ท่ องเทีย่ วเยือนสิม-ชมศิลป์อีสาน เบิง่ เชียงคานฯ

ททท.ขอนแก่นร่วม สอจร.-สสส. จัดคาราวานท่องเที่ยวเยือน สิม-ชมศิลป์อสี าน เบิง่ เชียงคานฯ 9-10 มิถนุ ายนนี้ เผยต้องการโปรโมตเส้น ทางท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมท้องถิน่ อีสาน ชูไฮไลต์กจิ กรรมท่องราตรีบนถนน คนเดินริมโขงเมืองเชียงคาน และกราบไหว้เกจิอาจารย์ชื่อดังเมืองเลย นายนพรั ต น์ กอกหวาน ผู ้ อ� ำ นวยการการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย (ททท.) ส�ำนักงานขอนแก่น เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวในระดับ ภูมิภาคเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนและท้องถิ่น ธุรกิจภาคการท่องเที่ยวถือเป็นรายได้หลักอันดับต้นๆ ของประเทศ เช่นเดียวกันกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีเอกลักษณ์ทาง วัฒนธรรมที่โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็น อาหาร ภาษา ดนตรี หมอล�ำ และศิลปะ การฟ้อนร�ำที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ จึงกลายเป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวชาว ไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวและสัมผัสกลิ่นอายแห่งอารยธรรมที่ สมบูรณ์อย่างต่อเนื่องทั้งปี โครงการคาราวานท่องเทีย่ วเยือนสิม-ชมศิลป์อสี าน เบิง่ เชียงคาน เมืองงามในความทรงจ�ำ ขับขี่ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ ขับขีป่ ลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ และปราศจากแอลกอฮอล์ ด้วยการเดินทางท่อง

ปีที่ 3 ฉบับที่ 37 วันที่ 1 พ.ค. - 31 พ.ค. 2555 ตัวเองในเรื่อง EQ และ IQ รวมถึงการได้ฝึกเต้น และฝึกร้องเพลงกับครู มืออาชีพระดับประเทศ และสิ่งที่ผมได้ท�ำหน้าที่ ที่ดีที่สุดอีกอย่างหนึ่งใน ฐานะเป็นลูกคนเมืองเลยระหว่างอยู่ในบ้านไอดอล ก็คือการได้เล่าถึง ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดเลย รวมถึงการได้เชิญชวน ให้เพื่อน ๆ ในบ้านได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวและเดินทางมาเที่ยวจังหวัดเลย โดยเฉพาะ‘เชียงคาน’ บ้านเกิดของผมเอง” เฟม TI 29 ยังได้ฝากไปถึง รุ่นน้อง ที่จะเข้าประกวดในรุ่นต่อไปว่า “ขอให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองให้ มาก และขยันฝึกซ้อมเพือ่ พัฒนาตัวเอง รวมถึงขอให้ตงั้ ใจเรียนหนังสือด้วย เพราะการประกวดครัง้ นี้ คือ การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบนี ั มเบอร์วันไอดอล” ด้านอาจารย์แม่ หรือคุณครูรัตตมณี มาสาซ้าย คุรครูพี่เลี้ยงที่ ท�ำทุกอย่างเพือ่ ลูกศิษย์ บอกว่า รูส้ กึ ภาคภูมใิ จกับความส�ำเร็จของลูกศิษย์ ที่เข้าถึงสัปดาห์สุดท้าย และคว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ 6 มาได้ พร้อมกับ ได้เป็นตัวแทน ติดตามเสด็จออกเยีย่ มและแสดงคอนเสิรต์ ในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมกับเพื่อน ๆ 16 คน เป็นเวลา 1 ปี “ครูได้เห็นแล้วว่า น้องเฟม มีแววและมีใจกับการประกวดครั้งนี้ ครูจึงได้ ทุ่มเทให้ใจกับเด็ก ตั้งแต่เริ่มหาข้อมูลการประกวด เก็บรายละเอียดต่างๆ จากรุ่นแรก น�ำมาวิเคราะห์ ท�ำการบ้าน เพื่อประโยชน์ในการแข่งขันใน รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค จนถึงระดับประเทศ และครูเองพอที่จะเป็น นักประชาสัมพันธ์อยู่บ้าง ก็ได้หาช่องทางเพื่อที่จะโปรโมตเฟมอยู่ตลอด เวลา ตั้งแต่การเป็นแอดมิ้นในแฟนเพจ เฟสบุ๊คของเฟม จนเด็กๆ รู้จัก อาจารย์แม่กันทั้งเมือง รวมไปถึงได้น�ำทีมแจกใบปลิวไปทั่วเมือง น�ำทีม แฟนคลับเฟมไปเชียร์ถึงขอบเวทีทุกสัปดาห์” อาจารย์แม่ ยังได้เน้นย�้ำถึงความส�ำเร็จของเฟมอีกว่า “ต้องขอ ขอบคุณ นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายวิ วรรธน์ ก่อวิริยกมล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย นายสมเจษฎ์ ศรี สมจักร์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดร.อาภารัตน์ ราชพัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนนาอ้อวิทยา คุณชมพูนชุ จัน ทะวัน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คุณกฤตภาส ดวงไพชุม นักประชาสัมพันธ์ สพม.19 และประธานกรรมการสถานศึกษา ร้านค้า เทศบาลนาอ้อ อบต. ศรีสองรัก ผู้ใหญ่ใจดีในจังหวัดเลยอีกมากมาย รวมไปถึงการได้รับการ ต้อนรับอย่างดีเมื่อตอนน้องเฟมเดินทางไปแนะน�ำตัวและร่วมเดินทางไป เชียร์ จากโรงเรียนเลยพิทยาคม โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โรงเรียน ศรีสงครามวิทยา โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม โรงเรียนเชียงคาน โรงเรียน หนองหินวิทยาคม โรงเรียนเมืองเลย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย ทุกโรงเรียน และมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย และทีต่ อ้ งขอขอบคุณเป็นพิเศษ ในครั้งนี้ก็คือ หนังสือพิมพ์มติชนและหนังสือพิมพ์ส่วนกลางทุกฉบับ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นทั้ง นสพ.เมืองเลย นสพ.เมืองเลยนิวส์ นสพ.เลยไทม์ พลัสนิวส์ นสพ.หนองบัวล�ำภูนิวส์ สื่ออิสระเลย สื่อเสรีเลย สื่อออนไลน์ ทั่วประเทศ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย สถานีวิทยุทุกคลื่น ที่ช่วยกันสนับสนุน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวของ น้องเฟม TI 29” จากความส�ำเร็จของเด็ก ‘เลย’ ทั้งเก่งและดี ทูบีนัมเบอร์วันไอ ดอล ในใจลึกๆ หากได้เห็น ‘เฟม TI 29’ เด็กเลยที่ไม่เคยขึ้นเวทีร้องเพลง มาก่อน จัดมินิคอนเสิร์ตของเค้าเองสักครั้งที่เลย คงจะดี...แล้วจะมีผู้ สนับสนุนหรือเปล่า ??? กฤตภาส ดวงไพชุม -๘๋ษซ

เที่ยวด้วยขบวนรถยนต์ ททท.ส�ำนักงานขอนแก่นและส�ำนักงานเลย จึงร่วมกับคณะ ท�ำงานสนับสนุนการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบตั เิ หตุทางถนน ในจังหวัดน�ำร่อง หรือ สอจร. รวมทั้งส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ หรือ สสส. ได้ก�ำหนดจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อกระตุ้นสภาพคล่อง ทางเศรษฐกิจในกลุม่ จังหวัดภาคอีสานในเส้นทางท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ตาม รอยวัฒนธรรม เส้นทางขอนแก่น-ชุมแพ-เลย-เชียงคาน นายนพรัตน์ระบุวา่ กิจกรรมคาราวานท่องเทีย่ วในครัง้ นีก้ ำ� หนด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2555 โดยปล่อยคาราวานบริเวณด้าน หน้าโรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จากนั้นคณะจะเข้ากราบเจ้าอาวาสวัดไชยศรี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ร่วมกันทอดผ้าป่าอนุรักษ์ศิลปกรรมพื้นบ้าน ชมฮูปแต้มโบราณถ่ายทอดเรือ่ งราวต�ำนานสังข์สนิ ไชย วรรณกรรมพืน้ บ้าน ลุ่มน�้ำโขงทีช่ ัดเจนและสมบูรณ์ทสี่ ุดของประเทศไทย น�ำชมโดยภูมิปญ ั ญา พื้นบ้าน จากนั้นจะร่วมกันรับประทานอาหารที่ร้านไก่ย่างไดโนเสาร์ อ.หนองเรือ ต่อด้วยการร่วมกันมอบสือ่ การเรียนการสอน, อุปกรณ์กฬี า และ นมผงแก่เด็กๆ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ.หนองจาน ซึ่งตั้งอยู่กลางหุบเขา อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ใช้เส้นทางผานกเค้า-บ.หนองจาน ในช่วงเย็นของ กิจกรรมวันแรกจะร่วมถวายจตุปัจจัยไทยทานแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อม ประกอบพิธีทางศาสนาร่วมกับชาวชุมชน ปิดท้ายชมภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมอื ช่างไม้สมัยโบราณ ทีว่ ดั ศรี คุณเมือง อ.เชียงคาน จ.เลย และรับประทานอาหารค�่ำด้วยเมนูพื้นเมือง ท้องถิ่น และอิสระในการท่องราตรีบนถนนคนเดินริมโขงที่เต็มไปด้วยร้าน ค้าเก๋ไก๋น่ารักในแบบเชียงคาน จากนั้นรุ่งเช้าคณะจะร่วมกันตักบาตรข้าว เหนียว วัฒนธรรมที่ดีงามของชาวเชียงคาน พร้อมรับมอบใบประกาศ เกียรติคณ ุ จากการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ทีค่ รัง้ หนึง่ ในชีวติ ได้มาสัมผัส เมืองเชียงคาน เมืองเก่าที่มีเสน่ห์ เมืองโบราณริมฝั่งโขง หลังจากนัน้ คณะจะเดินทางกราบพระพุทธรูปเก่าแก่อายุมากกว่า 300 ปี ณ วัดท่าแขก อ.เชียงคาน จ.เลย กราบพระอาจารย์ชอบ ฐานสโม พระอริยเจ้าผู้ทรงอภิญญาญาณ ศิษย์เอก พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระ อาจารย์สายกรรมฐานของเมืองไทย และชมทัศนียภาพอันสวยงามของแก่ง คุดคู้ ร่วมบันทึกภาพแห่งความประทับใจสุดเขตแดนสยาม ไทย-ลาว พร้อม เลือกซือ้ ของฝากจากเชียงคาน เช่น มะพร้าวแก้ว และผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก ฝีมือชาวชุมชน นายนพรัตน์กล่าวอีกว่า จากนัน้ คณะฯ จะเดินทางไปกราบหลวง ปู่ศรีจันทร์ พระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ อ.วังสะพุง และปิดท้ายกิจกรรมที่ดิน แดนสวนหินผางาม พิสูจน์ความงามตามธรรมชาติ ว่าเป็น “คุนหมิงเมือง ไทย” ไกด์ท้องถิ่นน�ำคณะปืนป่าย ลอดมุด สนุกสนานกับเขาวงกต ซึ่งการ เดินทางในครั้งนี้นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความสวยงามตามธรรมชาติที่ สมบูรณ์แบบ อิม่ อกอิม่ ใจและอิม่ บุญในเส้นทางท่องเทีย่ วทีส่ ดุ แสนประทับ ใจ ส�ำหรับผูท้ สี่ นใจเข้าร่วมขบวนคาราวานครัง้ นี้ สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ ททท.ส�ำนักงานขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4324-44989 หรือที่เบอร์ 08-7437-3988 โดยเปิดรับสมัครรถร่วมคาราวานดังกล่าว ทั้งหมด 30 คัน

14

นครราชสีมาประเดิมจังหวัดแรกของไทยเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุจากปฏิบัติการสู่นโยบาย จัด เข้มถนนเส้น สุรนารายณ์ ไม่สวมหมวกฯ โดน 500 บาท ห้ามพ่อแม่ขอต�ำรวจ

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา รายงานว่า พลังยุวชนจังหวัดนครราชสีมา 11 โรงเรียน 5 มหาวิทยาลัย สร้างแฟนเพจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ร่วมกด likeภาพถ่าย จุดเสี่ยงจากถนนเส้นต่างๆ ของจังหวัด เพื่อหาทาง แก้ไข นายพยั ค ฆพั น ธุ ์ โพธิ์ แ ก้ ว ปลั ด จั ง หวั ด นครราชสีมา กล่าวในพิธเี ปิดการรวมพลังเยาวชน โครง กากรหมวกบุญ สร้างคุณให้เยาวชนไทย และพื้นที่ ปฏิบัติการพิเศษถนนหมวกนิรภัย 100% ว่า บ้านเรา จะให้เหมือนในต่างประเทศอาจจะล�ำบาก เพราะ ประเทศเหล่านัน้ มีวธิ คี ดิ การด�ำเนินการต่างจากเรา ใน ต่างประเทศหมวกกันน็อกและมอเตอร์ไซด์มคี า่ เท่ากัน ถ้าซือ้ มอเตอร์ไซด์มาไม่มหี มวกกันน็อกจะขับขีอ่ อกมา ไม่ได้ ในขณะที่ บ้านเราแค่ขี่ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวห่างจาก บ้าน 200 เมตร ถูกจับปรับก็บ่นว่าให้เจ้าหน้าที่หรือ โทรขอบ้าง นายพยัคฆพันธุ์ กล่าวอีกว่า โดยส่วนตัวเชือ่ ว่า เราอาจเหมือนกับต่างประเทศได้แต่ตอ้ งใช้เวลานาน ถึง 20 ปี แต่ ณ ตอนนี้เราก็ต้องค่อยๆเริ่มท�ำไปและให้ เห็นจริงจัง โดยเราจะเริ่มมีการบังคับใช้กฎหมายในถนนสุรนารายณ์ ให้เป็นถนนที่บังคับใช้กฎหมายเข้มข้น คือ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับและผู้ซ้อน จะเริ่มจับปรับหนักไม่มีการละเว้น 500 บาท ตัง้ แต่แยกประตูนำ�้ จนถึงแยกจอหอ ทีส่ ำ� คัญห้ามผูป้ กครองของเด็กหรือเยาวชนทีถ่ กู จับขอผ่อนผัน หรือ ขอไม่ปรับบุตรหลานเด็ดขาด โอกาสนี้ จังหวัดนครราสีมา จึงขอเรียนผูจ้ ะใช้รถใช้ถนนทราบว่า ตัง้ บัดนีเ้ ป็นต้นไป จังหวัดนครราชสีมา ให้ถนนสุรนารายณ์ ตั้งแต่แยกประตูน�้ำจนถึงแยกจอหอ จะเป็นท�ำน�ำร่อง สวมหมวกนิรภัย 100 % ชนัดดา ปชส.ข่าว

จังหวัดบุรีรัมย์มีอัตราการสวมหมวกนิรภัยในระดับต�่ำ จักรยานยนต์อย่างไร และน�ำผลการศึกษาวิจัยไปใช้เป็นแนวทางใน การรณรงค์ปอ้ งกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ มาก และอยู่ในล�ำดับท้ายๆ ของประเทศ นายชาติชาย มัฆวิ มาลย์ ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ เปิ ด เผยว่ า เมื่ อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เครือข่ายเฝ้าระวัง สถานการณ์ความปลอดภัย ทางถนน (Road Safy Watch) ได้ส�ำรวจอัตราการ สวมหมวกนิรภัย ในแต่ละ จังหวัด ผลปรากฏว่า จังหวัด บุรีรัมย์มีอัตราการสวมหมวกนิรภัยในระดับต�่ำมาก และอยู่ในล�ำดับ ท้ายๆ ของประเทศ กล่าวคือ คนขีจ่ กั รยานยนต์มกี ารสวมหมวกนิรภัย ร้อยละ ๓๑.๗ คนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มกี ารสวมหมวกนิรภัย ร้อย ละ ๑๑.๐ ซึ่งต่อมารัฐบาลได้ก�ำหนดให้ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ เป็นปีแห่ง การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และ ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้ด�ำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการสวม หมวกนิรภัย รวมทั้งการแจกหมวกนิรภัยไปแล้วกว่า ๑,๕๐๐๐ ใบ ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์จึงได้ท�ำการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการ ขับขี่รถจักรยานยนต์ ของจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่เดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๕๕ เพือ่ ศึกษาว่า การรณรงค์สง่ เสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์ เซ็ น ต์ มี ผ ลต่ อ ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมการขั บ ขี่ ร ถ

ขึ้น ซึ่งผลการศึกษาปรากฏว่า กลุ่มประชาชนทั่วไป (จ�ำนวน ๓๐๐ ตัวอย่าง) และกลุม่ นักเรียนนักศึกษา (จ�ำนวน ๒๐๐ ตัวอย่าง) มีทศั นคติ การสวมหมวกนิรภัยว่ามีความจ�ำเป็น และเป็นวินัยที่ดี ในระดับมาก ที่สุดและมีอัตราการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มมากขึ้น กล่าวคือ คนขี่ จักรยานยนต์มีการสวมหมวกนิรภัย ร้อยละ ๕๒.๒๙ คนซ้อนท้ายรถ จักรยานยนต์มีการสวมหมวกนิรภัย ร้อยละ ๒๐.๐๕ ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การจัดหา หมวกนิรภัยเพื่อมอบแก่ประชาชน ตามโครงการการรณรงค์ส่งเสริม การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และการศึกษาวิจัยพฤติกรรม การขับขี่รถจักรยานยนต์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนุนงบ ประมาณจาก กองทุนเพือ่ ความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์ตอ่ สังคม ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้มีจิต สาธารณะ ต้องการสร้างประโยชน์เพื่อสังคม และมีความรักชอบเลข ทะเบียนรถสวยเข้าร่วมกิจกรรม “ประมูลเลขสวย ช่วยลดอุบัติเหตุ” โดยการประมูลเลขทะเบียนรถสวยของจังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวัน ที่ ๑๔ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ โรงแรมเทพ นคร จังหวัดบุรรี มั ย์ ทัง้ นี้ สามารถสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูล ล่วงหน้าได้ ตั้งแต่บัดนี้ ที่ฝ่ายทะเบียนรถ ส�ำนักงานขนส่งจังหวัด บุรีรัมย์ โทร.๐๙๐ ๘๒๑๑๒๐๐ หรือ โทร.๐๙๐ ๘๒๑๑๒๑๓ ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์/ข่าว


15

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 37 วันที่ 1 พ.ค. - 31 พ.ค. 2555

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “ตรวจบัญชีพบสหกรณ์ดี ๆ ท�ำบัญชีเป็นปัจจุบัน”

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม ได้จัดการประชุม เชิงปฏิบัติการ โครงการ “ตรวจบัญชีพบสหกรณ์ดีๆ ท�ำบัญชีเป็น ปัจจุบนั ” เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านตามภารกิจ ข อ ง ก ร ม ต ร ว จ บั ญ ชี ส ห ก ร ณ ์ บ ร ร ลุ วัตถุประสงค์ และรับฟังความคิดเห็น ข้อ เสนอแนะจากผูร้ บั บริการ และ ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง น�ำมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยมี นางสาววรรณา โชติโยธิน ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 เป็น ประธานในพิธี มีสหกรณ์เข้าร่วมทั้งหมด 15 สหกรณ์ รวม 44 คน และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 8 คน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ การเกษตรวาปี ป ทุ ม จ� ำ กั ด จั ง หวั ด มหาสารคาม ตัง้ แต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.30 น.

การประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2555 ชมรมเจ้ าหน้ าที่ สหกรณ์ ออมทรั พย์ ภาค ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ระหว่ างวั น ที่ 18-20 พฤษภาคม 2555

www.thaihealth.or.th ให้ลูกเล็กๆ สุขภาพจิตดี ตอนเปิดเทอม

เด็กๆ หลายคนบ่นว่าโรงเรียนเปิดแล้วหรือนี่ (ก็หยุด มา สองเดือนแล้ว) แถมยังถามต่ออีกว่าท�ำไมเปิดเทอมเร็วจัง แต่เด็กเล็กๆ ไม่น้อยอยากไปโรงเรียน ส่วนเด็กที่ไม่อยากไปมัก ทุกข์ใจ และเกิดความหงุดหงิด บางคนไม่เคยไปโรงเรียน พอ ต้องไปก็เกิดความกลัว เด็กที่ชอบคงไม่ต้องพูดถึง อย่างไรก็ตาม การไปโรงเรียนจะดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ พ่อ-แม่ผู้ปกครอง อย่างน้อยต้องให้เด็กคุ้นเคยกับสถานที่สัก พัก แล้วพาลูกไปพบกับครู การทีเ่ ราไปด้วยลูกจะได้อบอุน่ ใจ ที่ ส�ำคัญตอนกลับ อย่าเร่งรีบจนลืมลาลูก ถ้าลูกเอาแต่รอ้ งไห้ ขอ ให้พาลูกไปหาครู แล้วบอกว่าเราจะกลับมาตอนบ่ายแน่ พร้อม กับจูบลูกสักนิด (ไม่ต้องเผื่อแผ่ไปถึงครู) แล้วกอดลูกอีกหน่อย อย่าลืมบอกลาอีกที ก่อนพาลูกไปโรงเรียน พ่อ-แม่ ควรจะเตรียมพร้อมด้วย การ 1.เตรียมอาหารเช้าล่วงหน้า เอาเงินใส่กระเป๋าลูก ถ้าโตพอ 2.จัดเสือ้ ผ้าทีต่ อ้ งใส่ตอนเช้าให้พร้อม จะได้ไม่เสียเวลา ถ้าหน้า ฝน จะต้องเตรียมเสือ้ กันฝนและร่ม 3.ให้ทกุ คนนอนแต่หวั ค�ำ่ ไม่ ว่าเป็นเราหรือลูก เช้าๆ จะได้ไม่ปลุกยาก 4.เราควรรีบตื่นแต่ เช้า จะได้ดูความเรียบร้อยก่อนเด็กๆ ตื่น 5.ระหว่างทางไป โรงเรียน ขอให้พูดจาดีๆ หรือพูดเรื่องสบายใจ 6.อย่าลืมลาลูก ตอนจากกัน

ส่วนของที่ต้องเตรียม มี 1.อุปกรณ์การเรียน ดินสอ ดินสอสี ยางลบ ที่เหลาดินสอ กาว กระดาษ ปากกาหมึกแห้ง เป็นต้น 2.กล่องอาหาร กระติกน�้ำ 3.กระเป๋ากันน�้ำได้ 4.หมวก ผ้าเช็ดหน้าหรือกระดาษ 5.ท�ำดีกบั พนักงานขับรถของโรงเรียน แต่ตอ้ งระวังอาทิตย์แรก เด็กเล็กๆ อาจปรับตัวไม่คอ่ ย ได้ เด็กจะร้องไห้ไม่อยากอยูโ่ รงเรียน ซึง่ ช่วยลูกได้ดว้ ยการอ่าน หนังสือเกี่ยวกับเด็กๆ ที่เด็กชอบ เทคนิ ค ให้ ลู ก อยากไปโรงเรี ย น อาจออกมาในรู ป 1.อย่าหนีลูก เพราะลูกจะเหมือนถูกทอดทิ้ง แล้วแกจะเชื่อใคร ได้ ในเมื่อพ่อ-แม่ยังทิ้งแก 2.ต้องจากกันจริงๆ อย่าอิดออดเกิน ไป ขอให้จูบและกอดและบอกแกว่า เราจะกลับมารับแก นี่คือ สิ่งที่ลูกต้องการ 3.พูดให้ลูกสบายใจ “บ๊าย บาย แม่รักลูกนะ” “แม่สัญญาจะมารับตอน 15.00 น.” แม้ลูกไม่รู้เวลา แกก็ดีใจ ที่แม่เห็นความส�ำคัญ 4.อย่าฝันหวานลูกจะท�ำตัวดีอย่างที่คิด บางครั้งลูกร้องไห้กอดแขนขาเราแบบไม่อยากให้ไปไหน ลอง หันมาดูวา่ เป็นเพราะปัญหาทีบ่ า้ น หรือเพราะปัญหาทีโ่ รงเรียน ซึ่งคงต้องหารือกับครู 5.อย่าโทษตัวเองถ้าลูกร้องไห้ นั่นคือ สัญญาณแค่บอกว่า ลูกรักเรา และติดเรามาก อย่าตื่นเต้น ถ้า ลูกวิ่งหนีไม่หันมามองเรา 6.ถ้าลูกร้องติดต่อมาราธอนถึง 2 อาทิตย์ ควรหาสาเหตุโดยด่วน ทั้งครู และบ้านเรา ถ้าไม่ได้ผล ก็พยายามถึงที่สุด ก่อนจะไปหาแพทย์ นอกจากนี้ สิ่งที่ลูกต้องรู้ คือ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และบอกลูกขอให้เก็บเป็นความลับอย่าบอก คนแปลกหน้า ถ้าลูกอายุต�่ำกว่า 7 ขวบ อย่าให้ข้ามถนนตาม ล�ำพังโดยไม่มีผู้ใหญ่ และดีที่สุดคือรับ-ส่งลูกเอง จะปลอดภัย กว่าขึ้นรถเมล์ หรือรถโรงเรียน


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 37 วันที่ 1 พ.ค. - 31 พ.ค. 2555

16

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจ�ำปี 2555 ระหว่ างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2555

ณ สนามกีฬากลาง องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลหนองเม็ก

วันงดสูบบุหรี่โลก

๓๑ พฤษภาคม ของทุกปี ตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ องค์กรอนามัยโลก ได้ก�ำหนดให้วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของ ทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ทุกประเทศตระหนักถึงอันตราย และ ความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ได้ประกาศ ให้มีการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยใช้ชื่อว่า World Spidemic หรือการสูบบุหรี่ เป็นโรคระบาดที่ระบาดอยู่ทั่วโลก และประกาศเตือน เยาวชนที่เริ่มสูบบุหรี่ เมื่ออายุยังน้อย และสูบเป็นประจ�ำ จะเสียชีวิตก่อนอายุขัยปกติ (ประมาณ ๗๐-๘๐ ปี) ถึง ๒๒ ปี ดังนั้นรัฐบาลไทย ได้ตระหนักถึงความสูญเสียชีวิตของประชากร ที่เกิดจาก การสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง มาเป็นเวลาหลายปี ให้รับทราบถึงอันตราย โทษของการ สูบบุหรี่ ซึง่ ก็เป็นทีร่ ๆู้ กัน แต่จะให้เลิกสูบเลย เป็นเรือ่ งทีย่ ากมาก ส�ำหรับผูท้ ตี่ ดิ บุหรี่ แล้ว จึงได้มีการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ และก�ำหนดมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลน�ำ มาใช้ โดยการดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ผ่านหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และบุคลากร สาธารณสุข ซึง่ เป็นปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้ผสู้ บู บุหรี่ พยายามเลิกสูบบุหรีไ่ ม่วา่ จะเลิก ได้ส�ำเร็จหรือไม่ก็ตาม ดังเช่น เมื่อเร็วๆนี้ กระทรวงสาธารณสุข ประกาศบังคับใช้ มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้มีการพิมพ์ ค�ำเตือน โทษของการสูบบุหรี่ที่ข้างซอง มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป ค�ำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2555 คือ จับตา เฝ้าระวัง ยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบ (Tobacco Industry Interference) อย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยก็ได้ตระหนักถึงความสูญเสีย ทางด้านชีวิตของประชากรที่เกิดจากการสูบบุหรี่ จึงได้มีการรณรงค์ ให้เลิกสูบบุหรี่ รวมถึงก�ำหนดมาตรการต่างๆ โดยการดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ที่จะพยายามให้เกิดการเลิกสูบบุหรี่ ดังเช่น ทีก่ ระทรวงได้ประกาศบังคับใช้มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 ให้มกี ารพิมพ์คำ� เตือน และโทษ ของการสูบบุหรีท่ ขี่ า้ งซอง ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่ 25 มีนาคม พ.ศ.2548 เป็นต้นมา อีกทัง้ ยังมีกฏหมายทีใ่ ช้คมุ้ ครองสุขภาพประชาชน ได้แก่ 1. พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ที่มีสาระส�ำคัญในการประกาศเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งแบ่ง เขตปลอดบุหรี่ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ - เขตปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง เช่น รถยนต์โดยสารประจ�ำทาง ทั้งแบบปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ รวมถึงแท็กซี่ ตู้รถไฟ ปรับอากาศ และห้องชมมหรสพ - เขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด เช่น โรงเรียน ห้องสมุด แต่ยกเว้นห้องส่วนตัว - เขตปลอดบุหรี่เกือบทั้งหมด เช่น สถานพยาบาล ศูนย์การค้า สถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจ หากจะสูบก็ให้สูบเฉพาะ ในเขตสูบบุหรี่ - เขตปลอดบุหรี่อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของพื้นที่นั้นๆ เช่น ตู้รถไฟโดยสารทั่วไปที่ไม่ใช่แบบปรับอากาศ และร้านขายอาหาร ทั่วๆ ไป เฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ แต่ต้องจัดเขตสูบบุหรี่ไม่ให้เกินครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมด 2. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่มีสาระส�ำคัญในการห้ามขายบุหรี่ให้กับเด็กอายุต�่ำกว่า 18 ปี หากผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษจ�ำคุก 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท รวมถึงห้ามขายสินค้าอื่นและแถมบุหรี่ให้ หรือขายบุหรี่แล้วแถมสินค้าอื่น และ ห้ามการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อม


17

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 37 วันที่ 1 พ.ค. - 31 พ.ค. 2555

ผู้ว่าฯชวน เป็นประธานเปิดการอบรม SMEs พัฒนาการท่องเที่ยวโคราชสู่มาตรฐาน

(31 พ.ค.55) เวลา 10.00 น. ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา รายงานว่า ณ ห้องประชุมวี-วัน 1 โรงแรมวี-วัน จ.นครราชสีมา นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการ จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรม “การเตรียมความพร้อมและเทคนิคการ พัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับการพัฒนาสู่สากล” เพื่อ อบรมและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในฐานะทีป่ รึกษาด�ำเนินงานโครงการพัฒนา มาตรฐานด้านการท่องเทีย่ วของผูป้ ระกอบการร้านอาหาร ผูป้ ระกอบการด้านทีพ่ กั และ ผู้ประกอบการด้านสินค้าของจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับส�ำนักงานการท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดนครราชสีมา จัดการอบรมสร้างความรูเ้ กีย่ วกับ “การเตรียมความพร้อมและ เทคนิคการพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ สากล” เพื่อศึกษาและส�ำรวจศักยภาพการให้บริการในการประกอบธุรกิจของจังหวัด

นครราชสีมา ซึ่งโครงการนี้เป็นการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานของผู้ ประกอบการด้านการท่องเทีย่ ว และให้คำ� ปรึกษาเพือ่ พัฒนาผูป้ ระกอบการให้เป็นสถาน ประกอบการต้นแบบ โดยการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา เป็น วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การเตรียมความพร้อมและเทคนิคการพัฒนา มาตรฐานการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับการพัฒนาสู่สากล” และมีผู้เข้า ร่วมกิจกรรม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ ด้านที่พัก ด้านร้าน อาหาร ร้านขายของที่ระลึก และสถาบันการศึกษารวมจ�ำนวน 100 คน ที่สนใจเข้าร่วม รับการอบรม

แถลงผลการจับกุมไม้พยุงกว่า 300 ท่อน

จังหวัดชัยภูมิ ขยายผลจับกุม เครือข่าย ลักลอบขนไม้พยุง ลักษณะอำ�พราง ออกนอกพื้นที่ รองผู้ว่า ราชการจังหวัดชัยภูมิ ฝ่ายความมั่นคง เผยมีข่าวดี อาจจับกุมรายใหญ่ ในเร็วๆนี้ 28 พ.ค.55 ที่ หน่วยป้องกันและรักษาป่า ที่ ชย.9 ท่ามะไฟหวาน พล.ต.ต.พินิต มณีรัตน์ ผู้บังคับการ ตำ�รวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย พล.ต.อำ�นาจ การงาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ฝ่ายความมั่นคง และ นายอิสระ พรหมเดชบุญ ผูอ้ ำ�นวยการสำ�นักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม จังหวัดชัยภูมิ ได้รว่ มกันแถลง ข่าวการจับกุมขบวนการค้าไม้พยุง ได้ในพื้นที่ สภ.แก้งคร้อ ภายหลังสืบทราบว่า จะมีการขนไม้พยูง ผ่านตามเส้น ทาง ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ ผ่านอำ�เภอแก้งคร้อจึงสนธิกำ�ลัง ทั้งตำ�รวจ ทหาร ป่าไม้ อส. กว่า 100 นาย ตั้งจุด ตรวจร่วม สกัดทางเข้าออก และส่งหน่วยข่าว ลงพื้นที่ จับตาผู้ต้องสงสัยอย่างใกล้ชิด จนกระทั่งเวลาประมาณ 22.00น. วันที่ 25 พ.ค. 55 พบรถบรรทุกสิบล้อ ทะเบียน 81-2309 ยโสธร มีนายจักรี แซ่โคว้ อายุ 40 ปี เป็นคน ขับ และนางสาวตุ๊ตา ไพลี เป็นคนนั่งมาด้วย ทั้งสองคน มีภูมิลำ�เนา ที่บ้านเลขที่ 29/33 ตรอต้นไทร แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. ขับมาถึงจุดตรวจบ้านโปร่งช้าง ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จึงให้สัญญาณหยุดรถ และขอตรวจค้น พบไม้พยุงของกลางเต็มคันรถ ตรวจนับได้ 229 ท่อน ปริมาตร 14.84 ลูกบาศก์เมตร จึงตรวจยึด และจับกุมผู้ ต้องหาที่สองคน ส่งพนักงานสอบสวนดำ�เนินคดีต่อไป จากการสอบสวน ขยายผลทราบว่า ผู้ต้องหาซื้อไม้พยูงดัง กล่าว มาจากนายจอมขวัญ ผิวเหลือง บ้านเลขที่ 183 หมู่ 4 ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิในราคา 83,370 บาท เป้า หมายจะนำ�ไปส่งยังกรุงเทพฯ แต่มาถูกจับกุมได้เสียก่อน ต่อมาวันที่ 27 พ.ค. 55 เวลา 10.30น. เจ้าหน้าที่ชุดเดิม ได้เข้าจับกุมนายจอมขวัญ ผิวเหลือง อายุ 34 ปี ณ บ้านเช่า เลขที่ 183 หมู่ 4 ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ พร้อมไม้พยุงลักษณะอำ�พรางสิ่งปลูกสร้างอีกจำ�นวน 189 ท่อน ในจำ�นวนนี้เป็นไม้ผิดกฎหมาย 101 ท่อน ปริมาตร 4.75 ลูกบาศก์เมตร จึงนำ�ตัวส่งพนักงานสอบสวน ดำ�เนินคดีต่อไป พล.ต.ต.พินิต มณีรัตน์ ผู้บังคับการตำ�รวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า ไม้ที่จับได้ครั้งนี้ ถือเป็นครั้งใหญ่ ได้ไม้พยูงของกลางจำ�นวนมาก มูลค่าในประเทศประมาณ 4 ล้านบาท ถ้าออกนอกประเทศได้ มูลค่าเพิ่มสูงถึง 40 ล้านบาท เรื่องนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ สืบสวนขยายผล อย่างเจียบขาด ด้านพล.ต.อำ�นาจ การงาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ฝ่ายความมั่นคง กล่าวว่าเรื่องการปราบปราม การลักลอบขนไม้พยุง เป็นวาระแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะต้องทำ�งานเต็มกำ�ลัง เพื่อสกัดขบวนการเหล่านี้ให้ ได้ ซึ่งนายชนะ นพสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้กำ�ชับอย่างเคร่งครัด จากนี้ทุกฝ่าย จะยังคงผนึกกำ�ลัง สืบสวน หาข่าว ขยายการจับกุมหนักขึ้น เชื่อว่า อาจมีข่าวดี มีผลการจับกุมไม้พยูงรายใหญ่ ในเร็วๆนี้ สุระพงค์ สวัสดิ์ผล /ข่าว

ฝนตกหนักน�้ำป่าไหล

วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 เกิดเหตุ ฝนตกหนักน�้ำป่าไหลหลากท่วมพื้นที่ การเกษตรและบ้านเรือนราษฎรกว่าสามร้อยหลังผู้สื่อข่าวรายงาน ได้รับแจ้งว่ามีฝน ตกหนักเมื่อคืนวันที่ 29 พ.ค. 2555 และเกิดน�้ำป่าไหลหลากมาจาก บ้านห้วยปลาดุก จนล้นตลิ่ง ที่ ต.นาดอกค�ำ อ.นาด้วง ผ่านลงสู่ห้วยน�้ำสวย ไหลผ่าน ต.ท่าสะอาด ต.ท่า สวรรค์ อ.นาด้วงจ.เลย โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ 1,2,3 บ้านท่าสวรรค์ ต.ท่าสวรรค์ฯได้รับ ผลกระทบมากเนื่องจากเป็นพื้นที่ต�่ำชุมชนหนาแน่นแอละตั้งอยู่ติดกับห้วยน�้ำสวย มีน�้ำ ท่วมถนนภายในหมู่บ้าน 6 สายๆละ 300-600 เมตร ระดับน�้ำสูง 20-30 ซม.ประชาชน ได้รับความเดือดร้อนกว่า 300 ครัวเรือน และน�้ำได้ล้นล�ำห้วยท่วมร.ร.บ้านท่าสวรรค์ 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่งพื้นที่การเกษตรเป็นไร้อ้อยและนาข้าวที่เกษตรกรหว่าน แล้วเสียหาย 2,000ไร่ พ.อ.ไพศาล งามวงศ์วาน ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23ส�ำนักงาน พัฒนาภาค 2 จังหวัดเลย ต.ท่าสวรรค์ ต.ท่าสวรรค์ฯ กล่าวว่าได้น�ำอัตราก�ำลังจ�ำนวย 30 นายพร้อมรถยนต์บรรทุกและกระสอบทรายมาช่วยประชาชนที่เดือดร้อนโดยวาง และกัน้ ป้องกันน�ำ้ ทีท่ ะลักเข้ายังร้านค้าและบ้านเรือนในเบือ้ งต้นในปีนนี้ บั ว่าเป็นครัง้ แรก ที่เกิดภัยน�้ำท่วมในพื้นที่และได้ช่วยประชาบนอพยพสิ่งของทรัพย์สิน และสัตว์เลี้ยงไป อยู่ที่สูงและปลอดภัยด้วยแล้วหลายคอบครัวส่วนการแกปัญญาระยะยาวทางราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ส�ำรวจและของบประมาณมาแก้ไขแล้วแต่ยังไม่ได้ ด�ำเนินการ นายยงยุทธ เทพวันดี ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าสวรรค์ ฯ เปิดเผย

ว่าต.ท่าสวรรค์ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทุกปีทั้งหนักและปานกลางเนื่องจากเป็น พื้นที่ราบต�่ำอยู่ติดกับล�ำห้วยที่น�้ำไหลผ่านครั้งนี้มีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการส�ำรวจอย่างเป็นทางการ ซึง่ ตนคาดว่าประมาณ 2,000ไร่และบ่อ ปลาอีก 20 บ่อ ส่วนกระแสน�ำ้ นัน้ ไหลมาจากภูเขา ต.นาดอกค�ำอ.นาด้วง ไหลผ่าน ต.ท่า สวรรค์และมาสู่ ต.ท่าสวรรค์ไหลลงสู่ฝายน�้ำล้นวังเลา บ้านวังเลา ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ และไหลลงสูเ่ ขตต.ผาน้อย อ.วังสะพุงและลงแม่นำ�้ เลยต่อไป ด้านการแก้ไขปัญหาระยะ ยาวนั้น อบต.ท่าสวรรค์ฯได้ขอรับงบประมาณจาก นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุขรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน 5 ล้านบาทและเงินตกมา แล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มด�ำเนินการขุดลอกล�ำห้วยน�้ำสวยและขยายประตูระบายน�้ำของฝาย วังเลาจากกว้าง 30 เมตร เป็น 50 เมตร จะท�ำให้น�้ำไหลลงที่ต�่ำเร็วขึ้น ระบายคล่องตัว ตลิ่งก็กว้างและลึกขึ้นด้วย เมื่อด�ำเนินการตามโครงการดังกล่าวนี้แล้วผลกระทบจาก น�้ำป่าไหลหลากและไหลล้นตลิ่งจนท่วมในพ้นที่จะลดน้อยลง นายค�ำพัน บุตรราช ผู้อ�ำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย กล่าวว่า ฝนที่ตกลงมา ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเลยช่วงนี้ เนือ่ งจากร่องมรสุมเลือ่ นไปพาดผ่านประเทศพม่าและประเทศ ลาวส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีก�ำลังค่อนข้างแรงลักษณะเช่นนี้จะท�ำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝน กระจายและมีฝนตกหนักบางแห่ง ทางสถานีฯได้ประชาสัมพันธ์ให้ให้ประชาชน ระมัดระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนักในระยะนี้ ซึง่ บริเวณทีต่ อ้ งระมัดระวังประกอบ ด้วย // ด�ำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

18

ปีที่ 3 ฉบับที่ 37 วันที่ 1 พ.ค. - 31 พ.ค. 2555

Tablet for Education : The Challenge Crisis or Opporrtunity of Thailand Education แท็ปเล็ตเพื่อการศึกษา : ความท้าทาย หรือ โอกาส ของการศึกษา http://www.cc.msu.ac.th/research/

สัมมนาออนไลน์ (Webinar) เป็นค�ำย่อของค�ำว่า “Web-based seminar” ซึง่ หมายถึงการสัมมนาออนไลน์ ระหว่างผู้น�ำเสนอ และผู้เข้าร่วมสัมมนาจ�ำนวนมาก โดยผ่านทางระบบออนไลน์ที่อาศัยอินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางใน ติดต่อสือ่ สารเพือ่ เป็นเวที ในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การแสดงความคิดเห็นและข้อเท็จจริงร่วมกัน โดยสามารถโต้ตอบ ตั้งถาม และมีกิจกรรมในการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งในการจัดสัมนาออนไลน์จะช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และ เพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมสัมนาที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมสัมนาได้ เพียงท่านมีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์สามารถเข้าร่วมการสัมมนาในห้องต่าง ๆ ตามหัวข้อที่สนใจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ห้องหลัก นโยบาย Tablet เพื่อการศึกษา และผลกระทบต่อบริบทที่เกี่ยวข้อง ห้องที่ 1 การจัดการและการบูรณาการ Tablet เพื่อการเรียนการสอน ห้องที่ 2 เนื้อหา โปรแกรม และสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอนโดยใช้ Tablet ห้องที่ 3 พัฒนาการของเด็ก และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยTablet ห้องที่ 4 บทบาทและการเตรียมความพร้อมของครูส�ำหรับการเรียนการสอนด้วย Tablet ข้อมูลจาก : นิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ระบบนอกเวลาราชการ รุ่น พ.24/2

การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์วางก�ำหนดการออกรับบริจาค โลหิต เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ครั้งที่ 2/2555

สรรพสามิตพืน้ ทีม่ กุ ดาหาร น�ำบุหรีข่ องกลางในคดีสนิ้ สุดท�ำปุย๋ ช่วย เหลือเกษตรกร

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น. นายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ รอง ผูว้ า่ ราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมผูบ้ ริหารท้องถิน่ และปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2555 ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย เป็นการประชุมเพือ่ รายงานแผนงานการด�ำเนินการขับเคลือ่ นแผนงานส่ง เสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข และ การธ�ำรงไว้ซงึ่ สถาบันหลักของชาติในพืน้ ทีจ่ งั หวัดหนองคาย ขอส�ำนักงานส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผูบ้ ริหารส่วนท้องถิน่ และปลัดองค์กรส่วนท้อง ถิ่นเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

นางกิ่งกาญจน์ เอี่ยมระหงษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรรี มั ย์ ได้ออกปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีจ่ งั หวัด บุรีรัมย์ ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชนเป็นประจ�ำทุกเดือน และก�ำหนดออก หน่วยรับบริจาคประจ�ำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อให้ทุกส่วนราชการและหน่วย งานต่างๆ ได้รับทราบ ดังนี้ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ รับบริจาคโลหิตที่อ�ำเภอ กระสัง วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ รับบริจาคโลหิตที่วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ รับบริจาคโลหิตที่อ�ำเภอเมืองบุรีรัมย์ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ รับบริจาคโลหิตที่อ�ำเภอห้วยราช วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ รับบริจาค โลหิตที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ รับบริจาคโลหิตที่ โรงเรียนกระสังพิทยาคม วันที่ ๑๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๕ รับบริจาคโลหิตทีอ่ ำ� เภอบ้าน ใหม่ไชยพจน์ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ รับบริจาคโลหิตที่บริษัทแอดเดอรานส์ ไทย จ�ำกัด อ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ รับบริจาค โลหิตที่กองบังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ รับ บริจาคโลหิตที่โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา อ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศล ประชาชน ทั่วไปในพื้นที่ ร่วมบริจาคโลหิต ตามก�ำหนดการดังกล่าว โดยทั่วกัน

สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ท�ำลายของกลางบุหรี่ในคดีที่สิ้นสุดแล้ว ด้วยการส่งมอบ ให้กับ อปท.น�ำไปผสมน�้ำยาอีเอ็ม ผลิตเป็นน�้ำยาปราบศัตรูพืช น�ำร่อง ให้เทศบาลต�ำบลค�ำอา ฮวน น�ำไปช่วยเหลือเกษตกร (24-5-55) ที่บริเวณหน้าเทศบาลต�ำบลค�ำอาฮวน จังหวัดมุกดาหาร นายเสกสรรค์ ชัยสุทธิวงศ์ สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร พร้อมด้วยนายอรรถสิทธิ์ สุวรรณศรี นายกเทศมนตรี ต�ำบลค�ำอาฮวน ร่วมกันแถลงข่าวการท�ำลายของกลางบุหรี่ในคดีที่สิ้นสุดแล้ว โดยรวบรวมได้ ในรอบปีที่ผ่านมา มีจ�ำนวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 50 คดี สามารถตรวจยึดบุหรี่ทั้งที่เป็นยี่ห้อของ ไทยและต่างประเทศได้รวม 8,979 ซอง พร้อมเงินค่าปรับอีก 4,181,969 บาท และในการ ท�ำลายของกลางบุหรีค่ รัง้ นี้ เป็นการน�ำร่องด้วยการน�ำบุหรี่ ไปใช้เป็นวัตถุดบิ ผสมกับน�ำ้ ยาอีเอ็ม เพื่อผลิตเป็นน�้ำยาปราบศัตรูพืช ซึ่งได้ทดลองน�ำร่องเป็นครั้งแรกในพื้นที่ของเทศบาลต�ำบลค�ำ อาฮวน เพื่อน�ำไปช่วยเหลือเกษตกรที่ท�ำการเพาะปลูก สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร กล่าวว่า จากนโยบายของกรมสรรพสามิต ที่ต้องการอนุรักษ์สิ่ง แวดล้อม สืบเนื่องจากการเผาท�ำลายของกลางคดีบุหรี่ เมื่อเผาแล้ว ควันจากบุหรี่ที่ถูกเผาจะ ไปท�ำลายชั้นบรรยากาศ ก่อให้เกิดมลพิษ ดังนั้น กรมฯจึงมีแนวคิดที่จะน�ำของกลางเหล่านี้ไป ช่วยเหลือเกษตรกร ด้วยการผสมกับน�้ำจุลินทรีย์ ผลิตเป็นน�้ำย่าปราบศัตรูพืช ซึ่งก็ได้น�ำร่องที่ เทศบาลต�ำบลค�ำอาฮวนนี้เป็นแห่งแรก ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

ครอบครัวทั่วไทย จะมี ปู่,ย่า,ตา,ยาย หรือ พ่อ,แม่ ซึ่ง ยังมีชวี ติ อยูเ่ ป็นประมุขของครอบครัว ขององค์กร ของบ้าน อิ ส ระชน ฅนเคยหล่ อ เมือง ผู้น�ำในแต่ละองค์กร จะได้รับเกียรติ และสิทธิพิเศษ (เอกสิทธิ์) ในการก�ำหนดแนวทาง การแก้ปัญหาและยุติ ปัญหา แม้กระทั่งในฝูงสัตว์ก็ยังมีผู้น�ำ (เรียกกันว่าจ่าฝูง) มีอ�ำนาจสูงสุด เอาเป็นว่าแม้สัตว์ (ป่า) มันยังรู้จัก ให้เกียรติ และยกย่องกัน แต่เหตุไฉน สังคมไทย จึงไม่รู้จักยอมรับและให้เกียรติกัน กระผมเห็นภาพบรรยากาศประชุมสภาในหน้า สื่อต่างๆ ของวันที่ 31 พ.ค. 55 เห็นภาพของบรรดาผู้ได้รับสมญาว่าเป็นผู้ทรงเกียรติท�ำกันแบบ ฮาป่า...ปาเถื่อน เห็นแล้วท�ำให้รสู้ กึ หูห่ ด และก�ำลังคล้อยไปทางหมดศรัทธา กับชนกลุม่ น้อย ซึง่ ท่านเหล่านัน้ อาจไม่เคยอ่านปรัชญา ของ รุสโซ่ บทหนึ่งซึ่งแปลเป็นไทยว่า “ อยากมีเกียรติ ต้องรู้จักให้เกียรติผู้อื่น” ภาพที่ออกมาแปลว่าไม่ให้เกียรติผู้น�ำ พอ จะแปลได้ไหมว่า ชนกลุ่มน้อยในสภาที่ปาเถื่อนในภาพเป็นผู้ไร้เกียรติ เพราะไม่สามารถแบ่งให้ใครได้ แล้วยังจะ บังอาจเรียกตนเองว่า ผู้ทรงเกียรติ ได้ต่ออยู่อีกหรือไม่ ถ้าจะให้เสียงส่วนน้อย หรือผู้สอบได้คะแนนน้อยที่สุดเป็นผู้น�ำหรือผู้ชนะ สมควรจะเอาผู้ได้คะแนนต�่ำสุด ในการสอบหรือการเลือกตัง้ ทุกระดับเป็นผูน้ ำ� ซะ.สิ. เช่นเลือกตัง้ ผญบ. ก�ำนัน เป็นต้น มีทไี่ หนเขาท�ำกันล่ะสู ดูภาพ แล้วหดหู่ เสมือนนักชกแพ้บนเวที แล้วยังลงมากวน ตี.....น อยู่ข้างล่าง ใครศรัทธาก็เกินกว่าจะเรียกบ้าซะอีก

พิเศษ • ในปักษ์ 37

***ไว้..ปักษ์ที่ 38 พบกันใหม่***

บก. (ชายใหญ่ ไชยสมคุณ) น.ส.พ. ภาคอีสาน

ทนาย ดร.ไพรั ช ไชยสมคุ ณ โทร. 043-740307, มื อ ถื อ 081-2606347

เรือ่ ง ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้คนตาย

ปัจจุบนั นีต้ อ้ งยอมรับว่าบ้านเรามีรถยนต์และรถ จักรยานยนต์เพิม่ ขึน้ เป็นจ�ำนวนมาก แต่กอ่ นเคยรถติดใน กรุงเทพมหานครแต่ปจั จุบนั นีต้ า่ งจังหวัดชุมชนเมืองก็มรี ถติด รถนับว่า เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญปัจจัยหนึ่งในการด�ำเนินชีวิต ประจ�ำวัน ถนนหนทางก็ดี รถทีผ่ ลิตขึน้ ใหม่ๆ ไม่วา่ จะเป็น รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์กเ็ ป็นรถมีความเร็วสูงจึงมักเกิด อุบตั เิ หตุขนึ้ ทุกๆ วัน วันละหลายครัง้ บางครัง้ อุบตั เิ หตุจาก รถยนต์กเ็ ป็นเหตุให้ผอู้ นื่ บาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ความตาย เช่น นาย ข เหมารถยนต์กระบะนาย ก เพือ่ เดินทาง ไปต่าง จังหวัดนาย ก ขับรถด้วยความเร็วสูงและความประมาท ปราศจากความระมัดระวังจนชนกันเป็นเหตุให้นาย ข ทีน่ งั่ รถ ไปด้วยถึงแก่ความตายทันที กรณีดงั กล่าวนาย ก จะมีความ ผิดอาญาซึ่งเป็นอาญาแผ่นดินในความผิดฐานขับรถโดย ประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งมีโทษทาง อาญาสูงถึงขัน้ จ�ำคุกตามกฎหมาย และนาย ก ยังต้องรับผิด ชดใช้คา่ เสียหายในทางแพ่งอีกฐานละเมิด หลักกฎหมายเกีย่ ว

กับเรือ่ งนี้ ตามประมวลอาญา มาตรา 291 บัญญัตไิ ว้วา่ “ผูใ้ ดกระท�ำโดยประมาท และการกระท�ำนัน้ เป็นเหตุ ให้ผอู้ นื่ ถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสิบปีและปรับไม่ เกินสองหมื่นบาท” และตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ ก็วางหลักกฎหมายไว้ว่า ผู้ใดประมาทเลินเล่อ ท�ำต่อบุคคลอืน่ โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชวี ติ ผู้ นัน้ ถือว่าท�ำละเมิด จ�ำต้องใช้ ค่าสินไหมทดแทนเพือ่ การนัน้ ตามหลักกฎหมายทีก่ ล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่ากรณี ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายของนาย ก ตาม ตัวอย่างทีก่ ล่าวมาแล้ว นาย ก มีทงั้ ความผิดอาญาและต้อง ชดใช้คา่ เสียหายในทางแพ่งให้แก่ทายาทของนาย ข ผูต้ าย ตามอุทาหรณ์และเรื่องราวที่ยกตัวอย่างมาการ ประมาทเป็นเหตุให้ผอู้ นื่ ถึงแก่ความตายก็มเี รือ่ งขึน้ โรงขึน้ ศาล ประจ�ำเป็นจ�ำนวนมาก ฉะนัน้ ในการขับรถไม่วา่ จะเป็นการขับ รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์จำ� เป็นต้องมีสติและไม่ประมาท โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต้องไม่ดมื่ สุรามึนเมา เพราะกฎหมายเดีย๋ ว นีเ้ มาแล้วขับมีความผิดถูกจับและปรับแถมยังถูกคุมประพฤติ อีก สาเหตุอบุ ตั เิ หตุทางรถยนต์และจักรยายนต์สว่ นใหญ่มกั จะเกิดจาก เมาแล้วขับ ดังนัน้ ในการขับรถ หรือขับขีย่ าน พาหนะต้องขับโดยมีสติและไม่ประมาทและไม่ดมื่ ของมึนเมา หรือสุรา ติดตามบทความดีๆ ได้อกี ฉบับหน้าครับ


19

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 37 วันที่ 1 พ.ค. - 31 พ.ค. 2555

บก.ชายใหญ่ เยือน ชัยภูมิ (ขวาไปซ้าย) 1.พันเอกพิเศษหญิง วาสินยี ์ เทียบศรชัย

คนนัง่ ฟังคือ ศรีภรรยา (พันเอกพิเศษหญิง วาสินีย์ เทียบศรชัย) คนร้องคือ สามี (พลเอกอภิชาติ เทียบศรชัย) หรือ ท่านตุ้ม

2.พลเอกอภิชาต เทีย บสอนชัย 3.คุณ เบญจรัต น์ เจ้าของไร่ เบญจรัตน์ 4.ผจก. โครงการปาริมารีสอร์ท พลตรี อ� ำ นาจ การงาน ร้ อ งคู ่ กั บ พลเอกอภิ ช าต ดู ค นสวย พอ.หญิ ง สาวิ นี ย ์ เคี ย งข้ า งสามี 5.บก.ชายใหญ่ ฅนเคยหล่อ บก.นสพ.ภาคอีสาน พันเอกพิเศษหญิง วาสินีย์ เทียบศรชัย เทียบศรชัย (เพือ่ ร่วมรุน่ จปร.22) คืนงานเลีย้ งอาหาร พลเอกอภิชาต เทียบศรชัย ราชองค์รกั ษ์พเิ ศษ สมเด็จ 6.นายก น้อยฯ 7.พ.อ.อ. วุฒิไกร ไชยชาติ อดีต หน. เดี่ยวเพลง ให้แขกฟัง ในคืนที่ 12 พฤษภาคม 55 มื้อเย็นที่ไร่เบญจรัตน์ ชัยภูมิ 12 พ.ค. 55 พระบรมราชินีนารถฯ และสมาชิกร่วมรับประทาน กฟต. ชัยภูมิ 8.ผญบ. บ้านเก่าย่าดีฯ อาหารเย็น ที่ ปาริมาฯ 12 พ.ค. 55

พลตรี อ� ำ นาจ การงาน รอง ผอ. รมน. ชั ย ภู มิ พลตรี อ� ำ นาจ การงาน ปลู ก มะม่ ว ง 3 ฤดู บก. น.ส.พ. ภาคอีสาน ปลูกสักทอง ไว้ดูตอนแก่ ซ้ายไปขวา 1.บก.น.ส.พ. ภาคอีสาน คนยิ้มหวานคือ พลตรี อ�ำนาจ การงาน ปลูกต้นไม้วันพืชมลคล 9 พ.ค. 55 บริเวณที่จะปลูก ให้ บก. ชายใหญ่ (น.ส.พ.ภาคอีสาน) 9 พ.ค. 55 ต้นกล้าได้จาก นอภ. ประวัน สัตยะธีรานนท์ อดีต 2.พลตรี อ�ำนาจ การงาน รอง ผอ. รมน. ชัยภูมิ อาศรม ของ บก. น.ส.พ.ภาคอีสาน “ใกล้เขื่อนล�ำปะ นอภ. เจ็ดอ�ำเภอ 9 พ.ค. 55 3.ชายศักดิ์ ชลประทาน เจ้าของบ้าน ทาว” ชัยภูมิ 9 พ.ค. 55 ด้านหลังคือ “เขื่อนล�ำปะทาว” ชัยภูมิ 9 พ.ค. 55

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ�ำนาจเจริญ น�ำก�ำลังเข้าจู่โจม ญี่ปุ่นสนับสนุนจังหวัดสุรินทร์เร่งรัดพัฒนาชนบทด้วยการ ขนส่งจังหวัดขอนแก่น กับ แท๊กซี่ที่ไม่กดมิเตอร์ ตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายของนักโทษเรือนจ�ำ พัฒนาศักยภาพของชุมชน จากกรณี รถแท๊กซี่ที่ไม่กดมิเตอร์หนาหูขึ้นทุกวัน จังหวัดอ�ำนาจเจริญ นายกสิณ นวลโคกสูง พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ล่าสุด วารสารหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ฉบับบประจ�ำเดือน

เมือ่ เวลา 05.30 น. เช้าตรูว่ นั นี้ (29 พ.ค.55) นายวิฑรู ย์ ศิรบิ ลู ย์ภกั ดี รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดอ�ำนาจเจริญ พร้อมด้วย พันต�ำรวจ เอกพงษ์ฤทธิ์ บุญเลีย้ ง รองผูบ้ ญั ชาการต�ำรวจภูธรจังหวัดอ�ำนาจเจริญ และพันต�ำรวจเอกรุทธพล เนาวรัตน์ ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรเมือง อ�ำนาจเจริญ ได้ร่วมกับ นายประวัติ แซมมณี ผู้บัญชาการเรือน จ�ำจังหวัดอ�ำนาจเจริญ สนธิกำ� ลังทัง้ เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจภูธร ต�ำรวจตระเวน ชายแดน และก�ำลังพล อาสาสมัครรักษาดินแดน จ�ำนวน 200 นาย เข้า จู่โจมตรวจค้นนักโทษในเรือนจ�ำจังหวัดอ�ำนาจเจริญ เพื่อค้นหายาเสพติด โทรศัพท์ เครื่องมือสื่อสาร สิ่งผิดกฎหมายต้องห้าม ที่คาดว่าจะมีการ ลักลอบน�ำเข้าไปแพร่ระบาดภายในเรือนจ�ำ โดยก�ำลังเจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้น ตัวนักโทษ ล็อกเกอร์เก็บของใช้นักโทษและเรือนนอน ซึ่งปรากฏว่าไม่พบ ยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด นายวิฑูรย์ ศิริบูลย์ภักดี รองผู้ว่าราชการจังหวัด อ�ำนาจเจริญ ได้กล่าวว่าในการน�ำก�ำลังเข้า จูโ่ จมตรวจค้นนักโทษในครัง้ นี้ เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล และจะด�ำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องและหากไม่พบยาเสพติดหรือสิ่งผิด กฎหมายอีก ในล�ำดับต่อไปก็จะท�ำให้เรือนจ�ำจังหวัดอ�ำนาจเจริญไม่เป็น พืน้ ทีเ่ สีย่ งและจะด�ำเนินการให้เรือนจ�ำจังหวัดอ�ำนาจเจริญเป็นเรือนจ�ำสีขาว เพือ่ เป็นขวัญก�ำลังใจให้กบั ทัง้ เจ้าหน้าทีแ่ ละผูต้ อ้ งขังทีม่ กี ารร่วมไม้รว่ มมือ กันในการให้เรือนจ�ำปลอดจากยาเสพติด ในโอกาสนี้ ทาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ�ำนาจเจริญ ก็ได้พบปะพูดคุยกับนักโทษในเรือนจ�ำพร้อมให้ก�ำลังใจที่จะตั้งใจเป็นคนดี ของสังคมต่อไป เมื่อพ้นโทษไปแล้ว ทางด้านนายประวัติ แซมมณี ผู้บัญชาการเรือนจ�ำ จังหวัดอ�ำนาจเจริญ เปิดเผยว่า เรือนจ�ำจังหวัดอ�ำนาจเจริญปัจจุบันมี นักโทษทั้งหมดรวม 975 คน เป็นนักโทษชาย 845 คน นักโทษหญิง 130 คน โดยก่อนหน้านี้ทางโรงพยาบาลอ�ำนาจเจริญ ได้เข้าท�ำการสุ่มตรวจ ปัสสาวะนักโทษจ�ำนวน 200 คน ปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ ของนักโทษหรือผู้ต้องขังแต่อย่างใด ซึ่งจากนี้ไปทางเรือนจ�ำจังหวัด อ�ำนาจเจริญ ได้ตั้งเป้าจะให้เป็นเรือนจ�ำสีขาว โดยเป็นเขตปลอดยาเสพ ติดและโทรศัพท์มือถือ และสิ่งของต้องห้ามตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป สุรพล บุตรวงศ์/ข่าว จรูญ พิตะพันธ์/ภาพ ปริยาภรณ์ สายสิงห์/พิมพ์/ทาน

จังหวัดสุรนิ ทร์โดยส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรนิ ทร์ได้ลงนามความร่วม เมษายน ได้ลงเนื้อหาจากขนส่งจังหวัดดังนี้ ยังไงขอให้ปฏิบัติ มือกับมหาวิทยาลัยริทซึเมอิคัน เอเชีย-แปซิฟิก (APU) ประเทศญี่ปุ่น ในการ อย่างจริงจัง และเห็นผลให้เป็นรูปธรรม นะครับ ด�ำเนินโครงการประเภทสนับสนุนทางวิชาการ ชือ่ โครงการ “การพัฒนาชนบท ด้วยการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในจังหวัดสุรนิ ทร์” ระยะเวลาด�ำเนินงาน 3 ปี ระหว่างเดือนเมษายน 2555 - มีนาคม 2557 ถือเป็นการด�ำเนินโครงการ ประเภทสนับสนุนทางวิชาการ การพัฒนาชนบทด้วยการพัฒนาศักยภาพของ ชุมชนครั้งแรกในไทยที่จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งภายใต้การโครงการดังกล่าว ได้ ก�ำหนดการฝึกอบรม เวทีที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร และเปิด ตัวโครงการ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ. ห้อง ราชาวดี สวนป่ารีสอร์ท อ�ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยจังหวัด สุรินทร์ได้เชิญกลุ่มเป้าหมายจากอ�ำเภอ ๆ ละ 3 คน ประกอบด้วยพัฒนาการ อ�ำเภอ เครือข่าย OTOP ระดับอ�ำเภอ และผู้น�ำชุมชนเข้ารับการฝึกอบรมรวม 80 คน โดยจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ วิธีการจัดงานแสดงสินค้าและบริการ แบบกระจายไปในพื้นที่เป้าหมายโดยผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในกิจกรรม และ บก.ชายใหญ่ ฅนเคยหล่อ ช่วงนี้งานชุมมาก หาก กลยุทธ์แบบออนผะคุ และแนวคิดเรื่องการพัฒนาชนบทด้วยการพัฒนา เปลี่ยนได้ให้เป็นเงินชุมคงดีมากเป็นแน่แท้ แต่ยังดีกว่า นสพ.ภาคอีสาน ศักยภาพของชุมชน ว่างงานจะเกิดอาการเหว่วา้ ได้ ถ้าจะว่าตามค�ำขวัญของ ..........................................................................

ปิดเล่ม

จังหวัดสุรินทร์ น�ำผ้าไหมและสินค้า OTOP ระดับ 5 จ�ำหน่าย ในงาน “SURIN FESTIVAL : PHUKET” ที่ภูเก็ต นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์ ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้าน เศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มรายได้ โดยการเพิ่มผลิตภาพของสินค้าและบริการบนพื้น ฐานความรู้และความเป็นธรรม จากผลการด�ำเนินงานเป็นระยะเวลา 7-8 ปี นัน้ กลุม่ ผูผ้ ลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ชมุ ชนและท้องถิน่ ประสบผลส�ำเร็จเป็นอย่าง ยิ่ง อันเนื่องมาจากการสนับสนุนของส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการส่งเสริมการตลาดโดยการน�ำกลุ่ม ผู้ ผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นไปแสดงและจ�ำหน่ายสินค้าในงาน แสดง และจ�ำหน่ายสินค้าทัว่ ไปทัง้ ในและต่างประเทศ ตลอดจนการจัดฝึกอบรม ให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติม ในด้านการตลาด การผลิตและการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวอีกว่า จะได้น�ำสินค้าไปจ�ำหน่าย ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต ภายใต้ ชือ่ งาน “SURIN FESTIVAL : PHUKET” ระยะเวลา 8 - 10 มิถุนายน 2555 รวม 3 วัน ตั้งแต่เวลา 10.30 – 22.00 น. ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต โซนไอที ชั้น 2 อาคารปรับอากาศ พื้นที่โซนไอที ชั้น 2 จ�ำนวน 50 คูหามาตรฐาน โดยมี ผู้ประกอบการ OPOP, OTOP, OTOP Select , SMEs จังหวัดสุรินทร์ จ�ำนวน 50 ราย น�ำสินค้า อาทิ ข้าวหอมมะลิ ข้าว หอมมะลิอินทรีย์ หัวผักกาดหวาน ผ้าไหมสุรินทร์ เครื่องประดับท�ำจาก เงิน หินสี และงาช้าง เป็นต้น พร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ถิ่น อีสานใต้ นิทรรศการเกษตรอินทรีย์ และหม่อนไหมจังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้ง จัดเจรจาธุรกิจ (Business Matching) OTOP/SMEs ระหว่างจังหวัดสุรินทร์ กับจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 8 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ตอีกด้วย ….. สปชส.สร. / ข่าว

รัฐบาลในอดีต ผู้น�ำท่านหนึ่งยศพลเอก (จอมพล) จ�ำ ได้ดคี อื “งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” โดยส่วน ใหญ่การด�ำรงชีพของมวลมนุษย์ รวมทั้ง บก. ก็เป็น ลักษณะนั้นแล กระผมและท่านผู้อ่านทุกท่าน มาด้วยกันถึงปักษ์ที่37 แล้ว ยาวนานพอสมควร ซึ่ง น.ส.พ. ภาคอีสาน จะมีอายุครบ 3 ปี บริบูรณ์ ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 บก.เลยก�ำหนด จิตไว้ว่า ในอากาศนี้ จะออก Road Show Project รอบใหม่ เพื่อได้พบปะเยี่ยมคารวะบุคคล ระดับผู้น�ำใน 20 จังหวัดภาคอีสาน เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด, ผู้บังคับการ, แม่ทัพภาค, ผบช. ภาค 3-4 รวมถึง ผอ.ส�ำนัก ปชส.เขต 1 (ขอนแก่น) และเขต 2 (อุบลราชธานี) ด้วยเพื่อจะ ได้ถือโอกาสน�ำเสนอ Big Project 2 Project คือ 1. เนื่องในโอกาสครบ 3 ปี น.ส.พ.ภาคอีสานคือ 21 ก.ย.2555 และ 2. น.ส.พ.ภาคอีสานจะขอจัดฉลองครบเกษียณอายุราชการของบุคคล (ข้าราชการ ชั้นผู้ใหญ่ ระดับผู้น�ำ) รวม 9 ท่าน ก่อนวันเกษียร 9 วัน เช่น ผบช.ภ.4,ผวจ.ขอนแก่น,ผวจ. ชัยภูมิ,รองผอ.รมน.ชัยภูมิ,ปจ.ม.ค.,ป.เทศบาลเมืองมหาสารคาม,พาณิชย์จ.มค.,ผกก. สภ.เมืองมหาสารคาม,และ 9 ผอ.มวก. (หน้าศาลากลาง จ.มค.) ซึ่งจะใช้สถานที่ของมวก. จัดงานเลี้ยง เพราะมีพื้นที่กว้างขวาง (78 ไร่) มีรั้วรอบขอบชิดดี และมีเส้นทางการจราจร สะดวกมาก ( 4ช่องทางเดินรถ ) เมื่อ Project ดังกล่าว ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทางบก. ก็จะจัดให้สมเกียรติและ ศักดิ์ศรีของ 9 ท่าน ที่จะเกษียรในอีก 9 วัน หลังครบรอบ 3 ปี น.ส.พ.ภาคอีสานไปด้วยครับ ผม

“ปักษ์ 37”

บก. ชายใหญ่ ไชยสมคุณ


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 37 วันที่ 1 พ.ค. - 31 พ.ค. 2555

เทศบาลเมื อ งมหาสารคามจั ด ทำ � โครงการชุ ม ชนต้ น แบบบริ ห ารจั ด การ ด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ประจำ�ปี 2555 ชุมชนเครือวัลย์ 2 เทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมและชุมชนเครือวัลย์ 2 ได้รว่ มกับจัดโครงการชุมชนต้นแบบ การจัดการขยะเพือ่ อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมขึน้ ประกอบกับปัญหาขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง มหาสารคามนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิง่ ขึน้ เนือ่ งจากความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ จ�ำนวนประชากร ตลอดจนพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของคนเราเริม่ เปลีย่ นไป มีการใช้บรรจุ ภัณฑ์จำ� พวกพลาสติก โฟม แก้ว กระดาษ โลหะ อลูมเิ นียม เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ท�ำให้เกิดมูลฝอย สูงขึน้ ตามไปด้วย ส่งผลกระทบตามมาทัง้ มลภาวะด้านสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ สิน้ เปลืองงบประมาณ ในการแก้ไขปัญหาขยะเป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ หากทุกคนมีสว่ นร่วมในการลด คัดแยก และใช้ ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ก็จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยทีม่ ากมายนีไ้ ด้ตอ่ ไป

เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดกิจกรรมตามโครงการชุมชนปลอดภัยห่าง ไกลไข้เลือดออกชุมชนสามัคคี ประจำ�ปี 2555 ทัง้ นีเ้ พือ่ ลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรค และลดอัตราการป่วย – การตาย จาก โรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคและลดอัตราการป่วยของโรคไข้เลือดออก จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องตัดวงจรชีวติ ยุงลาย ซึง่ เป็นพาหะน�ำโรคควบคูไ่ ปกับการลดแหล่งเพาะพันธุส์ ตั ว์พาหะน�ำโรคของชุมชน สถาบัน การศึกษาต่าง ๆ โดยความร่วมมือของเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้องและได้ออกรณรงค์แจกสารเคมี ก�ำจัดยุงลาย แจกเอกสารให้ความรูก้ ารควบคุมลูกน�ำ้ ยุงลาย ปรับปรุงสิง่ แวดล้อมตามชุมชน ทีเ่ กิดโรคซ�ำ้ ซาก ซึง่ กิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรูแ้ ละการสาธิตการควบคุมโรคไข้เลือด ออกพร้อมแจกอุปกรณ์ควบคุมโรคไข้เลือดออก

เทศบาลเมื อ งมหาสารคาม โดยงานป้ อ งกั น และบรรเทา สาธารณภัย ออกระงับเหตุเพลิงไหม้ตู้อบข้าว ของโรงสีข้าวทอง งานป้องภัยและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมือง มหาสารคาม ได้รบั แจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในบริเวณโรงสีขา้ วทอง ถนนเลีย่ งเมือง ต�ำบลแก่งเลิงจาน หลังรับแจ้งเหตุ งานป้องกันฯ ได้รายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาได้ทราบ และน�ำรถน�ำ้ ดับเพลิงออก ระงับเหตุทนั ที เมือ่ เดินทางถึงทีเ่ กิดเหตุพบพนักงานของโรงสีขา้ ว ข้าวทอง ก�ำลังใช้ถงั เคมีชว่ ยกันระงับเหตุอยู่ จากนัน้ เจ้าหน้าทีง่ าน ป้องกันฯ ได้นำ�้ สายฉีดน�ำ้ ขึน้ ไปยังทีเ่ กิดเหตุระดมฉีดน�ำ้ จนเพลิง ทีก่ ำ� ลังลุกให้สงบลง

เทศบาลเมืองมหาสารคามเร่งทำ�งานเชิงรุกนำ�เจ้าหน้าทีส ่ �ำ นักการช่าง งานช่างโยธา ออกปรับพื้นที่บริเวณถนนหน้าวัดอุทัยทิศ เพื่อเสริม บริเวณถนนให้กว้างขึ้น ทำ�ให้การสัญจรสะดวก ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนน

เทศบาลเมืองมหาสารคามจะได้เร่งพัฒนาบูรณา การเมืองมหาสารคาม ให้เป็นเมืองทีน่ า่ อยู่ โดยการปรับปรุง พัฒนา สิง่ สาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้ดขี นึ้ ไม่วา่ จะเป็นการปรับปรุงถนน หนทาง ไฟฟ้าสาธารณะ และสถานทีพ่ กั ผ่อนสวนสาธารณะให้มี น้องประชาชนได้ดำ� เนินชีวติ ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เพือ่ ให้การสัญจรทีส่ ะดวกและปลอดภัยมากยิง่ ขึน้ และเทศบาลเมือง มหาสารคามจะได้ด�ำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่ง สาธารณูปโภคให้ดยี งิ่ ขึน้ เพือ่ ให้เทศบาลเมืองมหาสารคามเป็น เมืองทีม่ คี วามสุขและสวยงามมากทีส่ ดุ ในประเทศต่อไป

เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดงานสัปดาห์พระพุทธศาสนางานถือศิล 5 บูชาพุทธยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ทีห่ อ้ งประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร เมือ่ วันที่ 30 พฤษภาคม เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดงานสัปดาห์พระพุทธศาสนางานถือศิล 5 บูชาพุทธยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรูข้ องพระพุทธเจ้า โดยมีนายวัลลภ วรรณปะเถาว์ รองนายกเทศมนตรี เมืองมหาสารคามเป็นประธานเปิดงาน มีนายสุมติ ร สมศรี ผูอ้ ำ� นวยการกองการศึกษา เทศบาล เป็นผูก้ ล่าวรายงาน และมีผบู้ ริหารเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ผูบ้ ริหาร สถานศึกษา คณะครู นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร ร่วมพิธเี ป็นจ�ำนวนมาก

เทศบาลเมืองมหาสารคามมอบวัสดุ-อุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือผูป ้ ระสบวาตภัยชุมชนศรีสวัสดิ์ 1

ทัง้ นีส้ บื เนือ่ งจาก ได้เกิดฝนตกอย่างหนักและมีพายุพดั กระโชคแรงท�ำให้บา้ นเรือนประชาชนชุมชนศรีสวัสดิ์ 1 บ้านเรือนได้รบั ความเสียหาย หลังคาบ้านบางหลังพังทัง้ หลังและบางหลังได้รบั ความเสียหายบางส่วน ทัง้ นีเ้ จ้าหน้าทีง่ านป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเทศบาลเมืองมหาสารคามได้ออกส�ำรวจความเสียหายจากกรณีดงั กล่าว และได้ประสานไปยังป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม ในการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบวาตภัย ชุมชนศรีสวัสดิ์ 1

นายกดูเทถนนรรสกุลรัตน์

20


2

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 37 วันที่ 1 พ.ค. - 31 พ.ค. 2555

บอกอแถลง โดย ลูกชายใหญ่ ของแม่พมิ พ์

www.pakesarn.com pakesarn@gmail.com

ปักษ์ที่ 37 ปีที่ 3

สามสิบเจ็ดย่าง หากเป็นมนุษย์ผู้ชายเรียกได้ ว่า ย่างสูว่ ยั ใหญ่ จากผูใ้ หญ่กจ็ ะไต้เป็นก�ำนัน จากก�ำนันอาจ ก้าวไปสู้เก้าอี้ นายก อบต. หรือ นายกเทศมนตรีตามสเต็ป หรือตามฝัน ว่ากันไปตามใจสั่งหรือตามอยากของลูกสาว แม่ยาย สิผิดไผ ในเมื่อใจมันอยากดัง แถมเมียสั่ง (ลุย) ลูก ผู้ชายมันต้องสู้อยู่แล้วใช่ไหมท่านผู้อ่าน (ที่ฝันจะเป็นไอ้นั้น ไอ้นี่) บก. เก๊าะขอให้ฝันนั่นเป็นจริง ในส่วนตัวของผู้เขียนบทบรรณาธิการ เลิกฝันมา นานพอควร เหตุเพราะ 1. ไม่มีเมียสั่งลุย เพราะโสดมาตั้งแต่เช้า เก้าโมง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 จะครบอยู่สี่ปีพรุ่งนี้มะรื้น (ที่ ครองความเป็นโสด) 2. ต�ำแหน่งนายกนั่งมา 3 สมัยซ้อน จากปี 2537 -2542 วาระ 2 ปี ก่อนเมืองไทยจะมี อบต. และเทศบาล ต�ำบลโน่นเชีย คือ ต�ำแหน่ง “นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัย เทคนิคมหาสารคาม” นั่นเอง

ผู้ให้การดูแลสนับสนุนทุกท่าน รวมทั้งผู้อ่านแฟน พันธ์แท้จ�ำนวนไม่น้อยและอาจจะรวมไปถึงแฟนเว็บไซต์ทั้ง โลกด้วย “ไผสิไปฮู้” เพราะ น.ส.พ. ภาคอีสาน เปิดเว็บไซต์ มาตั้งแต่อายุครบ 1 ขวบแน่ะ เข้าไปในกูเกิ้ล “สื่อสิ่งพิมพ์” (น.ส.พ. ภาคอีสาน) คุณ – ท่าน สามารถดูได้ตั้งแต่ปักษ์ที่ 1 ถึงปัจจุบัน (37) และอนาคต มันคือข้อได้เปรียบจ้าวอืน่ ๆ อยูต่ รงนีแ้ หละท่านผูช้ ม แถมทุกปักษ์เรานอกจากจะส่งคลุมพืน้ ที่ 20 จังหวัดทัว่ ภาค อีสาน แล้ว เรายังส่งส�ำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวง หลัก ๆ อีกหลายกระทรวง บางคนอาจถามว่า ส่งไปท�ำไม ตอบ ให้ท่านทั้งหลายรู้จักเรา (เพิ่นสิได้ฮู้ว่าไผเป็นไผ) ยังจะ ดีกว่ารู้เพียงว่า กูคือกูเท่านั้นเอง จ๊า.!

พุ ท ธศาสนิ ก ชน จ.นครพนม ร่ ว มทำ � บุ ญ ศูนย์อนุรักษ์ใบลานอีสาน มมส. ต้อนรับ รอง ตั ก บาตรในวั น วิ ส าขบู ช าฉลองพุ ท ธชยั น ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ตี2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

นายอนุกลู ตังคณานุกลู ชัย ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครพนม และ นางมารยาท ตังคณานุกลู ชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม พร้อม ด้วย ข้าราชการ พ่อค้า นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนชาว จังหวัดนครพนม พร้อมในกันนุ่งขาวห่มขาว ร่วมทำ�บุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ บริเวณลานกันเกรา หน้าตลาดอิน โดจีน ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม วันวิสาขบูชา เป็นวันที่น่าอัศจรรย์ยิ่งที่เหตุการณ์ทั้ง3 คือ ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 6 ดังนั้น เมื่อถึง วันสำ�คัญชาวพุทธทั้งคฤหัสถ์ และบรรพชิตได้พร้อมใจกันประกอบพิธี บก. (ชายใหญ่ ฅนเคยหล่อ) บูชาพระพุทธองค์ เพื่อน้อมรำ�ลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณ ของพระองค์ท่าน ผู้เป็นดวงประทีปของโลก ในเทศกาลวิ ส าขบู ช าปี นี้ พุ ท ธศาสนิ ก ชนชาวนครพนม พร้อมใจกันนุง่ ขาวห่มขาว เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำ�วัตรสวดมนต์เจริญจิต ภาวนา ร่วมพิธีแห่ข้าวพันก้อนรอบองค์พระธาตุพนม ฟังการเทศสังกา ช ร่วมพิธกี วนข้าวทิพย์ รับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาเวสสันดรชาดก ร่วมพิธีสวดมนต์เย็นเจริญ และร่วมเวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้าน

เมื่ อ วั น ที่ 3 มิ ถุ น ายน 2555 ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้า เยี่ยมชม เอกสารโบราณ พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน พระอริยานุ วัตร เขมจารียน์ สุ รณ์ วัดมหาชัย พระอารามหลวง โดยมีพระครู ปลัดอุทัย อุทโย นายชูชาติ ราชจันทร์ นักวิชาการชำ�นาญการ พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา รองผู้ อำ�นวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน /ประธาน โครงการอนุรกั ษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัย มหาสารคาม นำ�เยี่ยมชมและบรรยายความรู้เกี่ยวกับเอกสาร โบราณอีสาน

ภาพ / ข่าว : ศูนย์อนุรักษ์ใบลานอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้สื่อข่าว : นครพนม(สวท.) Rewriter : อรจินดา บุรสมบูรณ์ / สนข.

ชายใหญ่ ไชยสมคุณ บรรณาธิการฝ่ ายบริหาร

o ว่ าทีร่ ้ อยตรี วราทิตย์ วรจินดา รองบรรณาธิการฝ่ ายบริหาร

20

o ไพรัช ไชยสมคุณ

บรรณาธิการฝ่ ายกฎหมาย

o เสาวลักษณ์ ธารีพฒ ุ

ลงโฆษณาหน้ า 1

o ชนินทร์ โยธะการี

1.ขนาด กว้าง 4 x สูง 7 นิว้ ราคา 5,000 บาท

อาร์ ตเวิร์ด

ผู้อำ� นวยการศูนย์ ข่าวและการตลาด อุดรธานี

ลงโฆษณาแบบราคาปกติ

o แก้ วยาใจ โยธะการี

รองผู้อำ� นวยการศูนย์ ข่าวและการตลาด อุดรธานี ผู้อำ� นวยการศูนย์ ข่าวและการตลาด ขอนแก่ น

1.ขนาดเต็มหน้า กว้าง 14.45 x สูง 20.1 นิว้ ราคา 15,000 บาท 2.ขนาดครึง่ หน้า กว้าง 14.45 x สูง 10 นิว้ ราคา 8,000 บาท 3.ขนาดพืน้ ที่ 1/4 หน้า กว้าง 7.15 x สูง 10 นิว้ ราคา 5,000 บาท 4.ขนาดพืน้ ที่ 1/8 หน้า กว้าง 7.15 x สูง 4.95 นิว้ ราคา 3,000 บาท

หัวหน้ าผู้สื่อข่ าวและฝ่ ายการตลาด

ลงโฆษณาแบบ Classifiled (โฆษณาย่อย)

o ดร. อัครวัฒน์ เชนชัยพัฒน์ o กนิษฐา ไชยชาติ o กัญญ์ พศุฒม์ ดอกไม้

o ร้ อยตรีจกั รภพ บัวศรี o นิตยาภัทร รัตนพินิจ o จารุวรรณ ภูวทิศ

1.ขนาด กว้าง 4 x สูง 3 นิว้ ครึง่ 2.ขนาด กว้าง 4 x สูง 4 นิว้ 3.ขนาด กว้าง 5 x สูง 3 นิว้ ครึง่ 4.ขนาด กว้าง 5 x สูง 4 นิว้ 5.ขนาด กว้าง 6 x สูง 4 นิว้ ครึง่ 6.ขนาด กว้าง 6 x สูง 5 นิว้

ผู้สื่อข่ าวและฝ่ ายการตลาด

o กฤช พจนา

ผู้อำ� นวยการศูนย์ ข่าวยโสธร

o อรทัย พจนา

หัวหน้ าฝ่ ายการตลาดยโสธร

ส�ำนักงานใหญ่ น.ส.พ.ภาคอีสาน

เลขที่ 232 ม.12 ถ.มหาสารคาม-บุรรี ม ั ย์ ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

043 * 777218 080 * 0055411

pakesarn@gmail.com

www.pakesarn.com

ราคา 1,000 บาท ราคา 1,200 บาท ราคา 1,500 บาท ราคา 2,000 บาท ราคา 2,500 บาท ราคา 3,000 บาท

ทุ.........ส่ กปังถึกง......... ษ์

ท�ำเนียบรัฐบาล ส�ำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงต่างๆ ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัด วางแผงใหญ่ในทุกจังหวัด ทั่วภาคอีสาน 20 จังหวัด

ผูว้ า่ ฯ เทศบาล อบจ. อบต. สตช. บชภ.3-4

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์หน้ า 4 สังคมภาคอีสาน 1.ขนาด กว้าง 4 x สูง 3 นิว้ ครึง่ ราคา 2,500 บาท

ติดต่อลงสื่อโฆษณาคุณภาพ หนังสือพิมพ์ภาคอีสาน ได้ที่ส�ำนักงานใหญ่ โทร.043 - 777218, 080-0055411, 087-8523556, 090-5909256,

นอกจากนี้ ท่านสามารถเลือกพื้นที่โฆษณาได้ตามความต้องการของท่าน และท่านสามารถช�ำระเงินได้ ผ่านหมายเลขบัญชี บ.ก.ชายใหญ่ ไชยสมคุณ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม 409-0-17173-3 หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าเรา น.ส.พ.ภาคอีสานจะได้มีโอกาสรับใช้และแนะน�ำเสนอ สื่อโฆษณาคุณภาพ เพื่อความส�ำเร็จขององค์กรของท่านและขอขอบพระคุณผูใ้ ห้การสนับสนุนทุกท่านมาไว้ในโอกาสนีด้ ว้ ยความยินดี

*บรรณาธิการ : ชายใหญ่ ไชยสมคุณ *รองบรรณาธิการ : วราทิตย์ วรจินดา *บรรณาธิการฝ่ ายกฎหมาย : ทนาย ดร.ไพรัช ไชยสมคุณ *คณะทีป่ รึกษา : วีระชัย แนวบุญเนียร, นพพร จันทรถง, ทวีสิน สระสม,

ดร.ประดิษฐ์ ฉัตรจรั สกูล, ดร.ดิเรก พรสี มา, ดร.สุ ทิน คลังแสง, ขจิต ชั ยนิคม, พิชิต ไชยชนะ, พรวลี เข้ มแข็ง, สนั่น บุญคะโยธา, ชยพล โบราณมูล, สุ ทธิพงษ์ เทพวรรณ, พร รุ จนเวศ, ประเสริ ฐ จีนุพงศ์ , อัษฎา วนาทรัพย์ดำ� รง, ศิริพร มรรครมย์, บุญจันทร์ ยัพภาษฎร์ , รังสรรค์ เพียรอดวงษ์, พล.ต.ท. ด�ำริห์ โชตเศรษฐ์ *คอลัมน์ นสิ ต์ : พระราชปริยตั ยิ าทร, วีระศักดิ์ สัตยธีรานนท์, ร.ศ.รัชนี วรจินดา, พ.ต.ท.ณรงค์เดช นิมติ ร, ทนายไพรัช ไชยสมคุณ *ผู้พมิ พ์และผู้โฆษณา : สุ รชัย ไชยสมคุณ *พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ริมปิ งการพิมพ์ เลขที่ 11/13 -15 ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 056 - 224736


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

3

ปีที่ 3 ฉบับที่ 37 วันที่ 1 พ.ค. - 31 พ.ค. 2555

ยโสธรเริ่มงานฉลองสัมพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 55 จังหวัดยโสธร เริ่มกิจกรรมฉลองสัมพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เริ่มจาก ขบวนแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดับตกแต่งด้วยบุปผาชาติอย่างสวยงาม จากคุ้มวัด 9 คุ้มวัดในเขตเทศบาลเมืองยโสธร เริ่ม จากวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ไปตามถนนภายในเทศบาลเมืองยโสธร เพื่อให้ประชาชน ได้ร่วมสักการะบูชา โดยมีพุทธศาสนิกชน แต่งกายชุดขาว และนักเรียนนักศึกษา ร่วมขบวนแห่เป็นจำ�นวนมาก สำ�หรับวันที่ 3 มิถุนายน 2555 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป จะเป็นการปฏิบัติธรรม ณ ลานพิธีหน้าพระอุโบสถ วัดมหาธาตุ ฟังการบรรยายธรรม จากพระครู อรัญวัฒนคุณ ในเรื่อง “พุทธศาสนากับสังคมไทย” พระอธิการ ดร.บุญชวน ธมมโฆสโก ในเรื่อง “สิน้ ธรรม สิ้นดี สิ้นสามัคคี สิ้นชาติ” จนถึงรุ่งเช้าวันที่วิสาขบูชา คือ วันที่ 4 มิถุนายน 2555 ภาคเช้า จะมีพิธีตักบาตรย้อนยุค พระ ภิกษุ-สามเณร 85 รูป และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ในเวลา 19.00 น. หลังจากนั้น จะเป็นพิธีทอด ผ้าป่ามหากุศลสัมพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2555 มีนิทรรศการวันวิสาขบูชา โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร (มมร.) และโรงเรียนพระปริยัติธรรม เจ้าพระยาบดินทรเดชา วัดมหาธาตุ พร้อมชมนิทรรศการโต๊ะหมู่ บูชา หมู่ 5 หมู่ 7 และ หมู่ 9 โดยสำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร และในสัปดาห์แห่งการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวิสาขบูชา ฉลองสัมพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน แต่งกายชุดขาว ถือศีล ทำ�สมาธิ ทำ�จิตใจ ให้ผ่องใส ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2555 ข้อมูลจาก : วันชนะ บุญปก ดาโรจน์/สวท.ยโสธร

ททท. เชือ่ มท่องเทีย่ วจากด้ามขวานสูอ่ สี านบ้านเฮา

นางพัฒน์มาศ วงศ์พัฒนศิริ ผู้อำ�นวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า ในช่วงปลาย เดือนพฤษภาคม 2555 นี้ การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย จะได้น�ำ คณะผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของกลุ่มจังหวัดสนุกประกอบด้วย สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร ไปแนะนำ� สถานที่ท่องเที่ยว ทำ�การชื้อขายด้านการท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท, ร้านอาหาร, กับกลุ่มนักท่องเที่ยวภาคใต้ ของไทย นอกจากนัน้ ยังจะได้ท�ำ เทเบิล้ ทอปเซลเรียงตามรายทาง ประกอบด้วย หัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์, นครศรีธรรมราช, หาดใหญ่, และปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผูอ้ �ำ นวยการภูมภิ าคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า การเดินทางในครัง้ นี้ นอกจากไปประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเทีย่ ว ทางด้านวัฒนธรรม และแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ ของจังหวัดกลุม่ สนุกกับกลุม่ นักท่องเทีย่ ว ภาคใต้ของไทย รู้จักกว้างขวางในกลุ่มผู้ประกอบการ ยังเป็นการแลกเปลี่ยน แนะนำ�โปรแกรมท่องเที่ยว พร้อม เยี่ยมเยียนผู้ประกอบการตามโครงการ “จากอีสานสู่ด้ามขวานไทยด้วย ข้อมูลข่าวและที่มา : ผู้สื่อข่าว : มุกดาหาร(สวท.) Rewriter : อรจินดา บุรสมบูรณ์ / สนข. : สำ�นักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

ชาวมุกดาหารร่วมปลูกต้นไม้ ถวายเป็น พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรม พระราชกุศล ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนือ่ งในสัปดาห์

ประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารร่วมปลูก ต้นไม้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู่ หั ว สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรม ราชินนี าถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ ราชกุมาร เฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการ ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ที่บริเวณแปลงปลูกป่า วั ด หลวงปู่ จ าม พร้ อ มร่ ว มเปิ ด นิ ท รรศการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระพวงพิด ธมฺมธโร รักษาการเจ้าอาวาส วัดป่าวิเวกวัฒนาราม นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำ�ข้าราชการ นักเรียน และประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระ ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ

ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวิสาขบูชา เฉลิม ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แ ห่ ง ก า ร ต รั ส รู้ ข อ ง พระพุทธเจ้า ทีบ่ ริเวณแปลง ปลูกป่า ด้านข้างวัดป่าวิเวก วัฒนาราม หรือวัดหลวงปู่ จาม อำ�เภอคำ�ชะอี จังหวัด มุกดาหาร ซึ่งเป็นกิจกรรม ห นึ่ ง ที่ สำ � นั ก ง า น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร ได้ จั ด ขึ้ น โดยหวั ง ให้ เ ป็ น สวนพฤกษศาสตร์ ข อง จังหวัดมุกดาหาร สำ � หรั บ พั น ธุ์ ไ ม้ ที่ นำ � มาปลู ก ในวั น นี้ ประกอบด้วยต้นพระศรีมหาโพธิ์ ต้นสาละ ต้นไม้ มงคล 9 ชนิด ได้แก่ ต้นชัยพฤกษ์ ราชพฤกษ์ ไผ่ สีสุก ต้นขนุน ต้นพะยูง ต้นกันเกรา ต้นทองหลาง ต้นสัก และต้นทรงบาดาล และยังมีตน้ ไม้ประจำ�ถิน่ ได้แก่ ไม้ยางนา ไม้ประดู่ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วม กั น ปลู ก ให้ เ ป็ น เสมื อ นต้ น ไม้ ป ระจำ � ตั ว ประจำ � ครอบครัว และประจำ�ตระกูล เสริมความเป็นสิริ มงคล และร่วมกันดูแลรักษาให้เจริญงอกงาม ผู้สื่อข่าว : มุกดาหาร(ส.ปชส.) Rewriter : สุริยน ตันตราจิณ / สนข.

ผวจ.ศรีสะเกษ นำ�พุทธศาสนิกชนศรีสะเกษ ร่วมปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระพุทธบูชา ทอดผ้าป่ามหากุศล และปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่ และ ฉลองพุทธยันตี ครบรอบ 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 31 พ.ค.2555 ที่ศูนย์กลางสำ�นักสงฆ์ วัดป่าบ้านง้อ อำ�เภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่า ราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายวัฒนา พุทธชาติ นำ�พุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 100 คน ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวาย เป็นพุทธบูชา ทอดผ้าป่ามหากุศล แสดงตนเป็นพุทธมามกะ สดับพระธรรม เทศนา เจริญจิตภาวนา และร่วมปลูกไม้มงคล 2600 ต้น ซึ่งสำ�นักสงฆ์ วัดป่าบ้านง้อ ร่วมกับสำ�นักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกัน จัดขึน้ เพือ่ เป็นการฉลองพุทธยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรูข้ องพระพุทธเจ้า และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงเจริญ พระชนมพรรษา 85 พรรษา

นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ใน วาระอันเป็นศุภมงคลสมัยแห่งการฉลองพุทธยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ ของพระพุทธเจ้า พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้ร่วมกันปฏิบัติ ธรรมถวายเป็นพุทธบูชา ทอดผ้าป่ามหากุศล และร่วมปลูกไม้มงคล 2600 ต้น ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่ง ทรงบำ�เพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยเมตตา กรุณา มีพระวิรยิ ะอุตสาหะ และพระราชหฤทัยทีแ่ น่วแน่ ในการบำ�บัดทุกข์ บำ�รุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยถ้วนหน้า ข้อมูลข่าวและที่มา : ผู้สื่อข่าว : ศรีสะเกษ(ส.ปชส.) Rewriter : สุริยน ตันตราจิณ / สนข., สำ�นักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

จังหวัดนครพนม จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ในการอนุรักษ์การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำ�ลายทรัพยากรป่าไม้

จังหวัดนครพนม จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือใน การอนุรักษ์การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำ�ลายทรัพยากรป่าไม้ ณ ห้อง ประชุมศาลากลางจังหวัดนครพนม โดย นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการ จังหวัดนครพนม และหน่วยงานต่างๆ บูรณาการความร่วมมือในการอนุรักษ์การ ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำ�ลายทรัพยากรป่าไม้ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม พ.ศ.2555 ทั้งนี้สืบเนื่องจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำ�รัส ให้ นายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพือ่ การฟืน้ ฟูและสร้างอนาคตของประ เทสไทย และคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบบริหารการจัดการทรัพยากร น้�ำ โดยชีใ้ ห้เห็นถึงว่า น้�ำ ท่วมและแผ่นดินถล่ม เกิดจากสาเหตุปา่ ไม้ถกู ทำ�ลาย ดังนัน้ รัฐบาลจึงได้สนองพระราชดำ�รัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการน้อมนำ� พระราชดำ�รัสมาปฏิบัติในการป้องกัน มิให้มีการทำ�ลายป่าไม้ รัฐบาลจึงได้มอบ

นโยบายพร้อมจัดพิธลี งนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการในการป้องกัน และปราบปรามการตัดไม้ท�ำ ลายป่า ระหว่างปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดประทรวง ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัด กระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผุ้บัญชาการทหาร อากาศ และผู้บัญชากรตำ�รวจแห่งชาติ เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2555 ณ ตึกสันติ ไมตรี ทำ�เนียบรัฐบาล และให้กระทรวงหมาดไทย สั่งการให้ทุกจังหวัดจัดพิธีร่วมลง นามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการอนุรกั ษ์การป้องกัน และปราบปราม การบุกรุกทำ�ลายทรัพยากรป่าไม้ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในระดับจังหวัด เพือ่ ให้การ อนุรกั ษ์การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำ�ลายทรัพยากรป่าไม้ในระดับจังหวัด และระดับพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลเป็นรูปธรรม ข้อมูลจาก : สวท.นครพนม/ข่าว


4

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 37 วันที่ 1 พ.ค. - 31 พ.ค. 2555

กาฬสินธุ์ นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่า

กาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งกับประชาสัมพันธ์จังหวัด กาฬสินธุว์ า่ ในเดือนมิถนุ ายน 2555 เหล่ากาชาดจังหวัด กาฬสินธุ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ มีก�ำหนดออกรับ บริจาคโลหิตจากพี่น้องประชาชน ผู้มีความประสงค์ บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ดังนี้ วัน พุทธที่ 6 มิถนุ ายน 2555 ออกรับบริจาคทีโ่ รงเรียนอนุกลู นารี วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555 ออกรับบริจาคที่หอ ประชุมอ�ำเภอห้วยเม็ก วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2555 ออกรับบริจาคทีห่ อประชุมอ�ำเภอสามชัย วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถนุ ายน 2555 ออกรับบริจาคทีห่ อประชุมอ�ำเภอนา คู วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2555 ออกรับบริจาคที่หอ ประชุมอ�ำเภอฆ้องชัย วันศุกร์ 22 มิถนุ ายน 2555 ออกรับ บริจาคทีห่ อประชุมอ�ำเภอท่าคันโท วันพุธที่ 27 มิถนุ ายน 2555 ออกรับบริจาคที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคเขาวง และวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 ออกรับบริจาคที่หอ ประชุมโรงเรียนกาฬสินธุพ์ ทิ ยาสรรพ์ เหล่ากาชาดจังหวัด กาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนประชาชน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ร่วมบริจาคโลหิต ได้ตามวัน และสถานดัง กล่าว ระหว่างเวลา 09.00-12.0 น. ขอนแก่น เมือ่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.30 น. นายสมบัติ ตรีวฒ ั น์สวุ รรณ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ขอนแก่น เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 5/2555 ณ ห้องประชุมพระธาตุ ขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยก่อนเปิดการ ประชุมเป็นการแนะน�ำหัวหน้าส่วนราชการทีย่ า้ ยมาด�ำรง ต�ำแหน่งใหม่จ�ำนวน 9 ราย และประธานแจ้งเพื่อทราบ ประเด็นส�ำคัญเรื่อง การประกวดเขียนเรียงความหัวข้อ “พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงต่อปวงพสกนิกรบ้าน ฉัน” โดยทีท่ �ำการปกครองจังหวัด และการจัดท�ำข้อเสนอ การเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาการทุ จ ริ ต โดย ส�ำนักงานจังหวัด การน�ำเสนอต่อที่ประชุมโดยเอกสาร เรื่ อ ง สรุ ป สถานการณ์ ส าธารณภั ย จั ง หวั ด ขอนแก่ น โครงการส�ำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 และ การรายงานผลการด�ำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัด ขอนแก่นในเดือนพฤษภาคม 2555 ชัยภูมิ คณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พุทธศาสนิก ชาวชัยภูมิจ�ำนวนมาก ร่วมจัดงานสัปดาห์

ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและปฎิบตั ธิ รรม เนือ่ งในเทศกาล วันวิสาขบูชาโลก เฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่ง การตรัสรู้ ขององค์พระสัมมนาสัมพุทธเจ้า พร้อมกับ จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นครพนม นายแพทย์สมคิด สุรยิ เลิศ ผูอ้ �ำนวย การโรงพยาบาลนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการวัด สายตาประกอบแว่นและท�ำฟัน ที่โรงพยาบาลนครพนม ซึ่งโรตารีสากล 3340 และโรตารี นครพนม ร่วมกับโรง พยาบาลนครพนม ให้บริการตรวจรักษา ในระหว่างวัน ที1่ 4–16 พฤษภาคม 2555 โดย กลุม่ งานจักษุวทิ ยา และ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลนครพนม ให้การตรวจ รักษาด้านสายตา และช่องปาก ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ในจังหวัดนครพนม และจังหวัดใกล้เคียง นครราชสีมา พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานน�ำเหล่า ข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมากว่า 1,000 คน ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ ที่ จังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนน�ำมา ประดิษฐานไว้ภายในงานวิสาขบูชา พุทธบารมี ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม - 10 มิถุนายนนี้ โดยก่อนเริ่ม พิธีเวียนเทียน พล.อ.เปรม ได้ร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดงาน วิสาขบูชา พุทธบารมี ประจ�ำปี 2555 อย่างเป็นทางการ บุรีรัมย์ กรมการจัดหางาน เร่งเปิดศูนย์ บริการให้ค�ำปรึกษาท�ำงานต่างประเทศ ให้บริการแบบ จุดเดียวเบ็ดเสร็จ ทัง้ ให้ค�ำแนะน�ำ-ปล่อยกู้ เตรียมตัง้ ศูนย์ ให้ครบ 4 แห่ง ใน 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ โดยเริ่มน�ำร่องที่จังหวัดบุรีรัมย์ บึงกาฬ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธาน องคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานน�ำเหล่าข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมากว่า 1,000 คน ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ ที่จังหวัด นครราชสี ม า หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนน�ำมา ประดิษฐานไว้ภายในงานวิสาขบูชา พุทธบารมี ซึง่ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม - 10 มิถุนายนนี้ มหาสารคาม ความเคลื่อนไหวการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 “ภูเก็ตเกมส์” เมื่อช่วง เช้าที่ผ่านมา นายกนกพันธ์ จุลเกษม ผู้ว่าการการกีฬา แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายสุทธินนั ท์ บุญมี รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมแถลงข่าวความพร้อม ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 หรือมหาสารคามเกมส์ ซึ่งมีก�ำหนดชิงชัย ระหว่างวันที่ 18-29 มีนาคม 2556 แข่งขัน 33 ชนิดกีฬา

มีปูทูลกระหม่อมหรือ ปูแป้งเป็นสัตว์น�ำโชค ภายใต้ ค�ำขวัญ “แข่งขันด้วยน�้ำใจ ชิงชัยความเป็นเลิศ ก่อเกิด มิตรภาพ “ โดยใช้งบประมาณมากกว่า 70 ล้านบาทใน การจัดการแข่งขัน มุกดาหาร กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมกับ หนังสือพิมพ์มติชนและจังหวัดมุกดาหาร ปลูกต้นไม้เนือ่ ง ในวันวิสาขบูชา ตามโครงการปลูกไม้พะยูงและไม้มคี า่ คืน สู่ถิ่นอีสาน หวังสร้างความตระหนัก ในการอนุรักษ์ป่าไม้ แก่ประชาชน ยโสธร นางพรพิรุณ สุพิชญ์ ผู้อ�ำนวยการการ เลือกตัง้ ประจ�ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เปิดเผย ว่า ด้วย ผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดยโสธร ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จ�ำนวน 30 เขต และนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ยโสธร แทน ต�ำแหน่งเดิมทีห่ มดวาระลงไปแล้วนัน้ จึงประกาศให้มกี าร รับสมัครเลือกตั้งฯ ระหว่าง วันที่ 1-5 มิถุนายน 2555 และก�ำหนดให้มกี ารเลือกตัง้ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2555 ร้อยเอ็ด พลต�ำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางมาตรวจราชการ และตรวจเยีย่ มราษฎร จังหวัดร้อยเอ็ด เพือ่ มอบนโยบาย รัฐบาลและกระทรวงคมนาคมให้แก่ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในท้องที่ อ.ธวัชบุรี ทีห่ อ้ งประชุมอ�ำเภอธวัชบุรี โดยมีนาย วันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นาย ประทีป ฤทธิกุล นายอ�ำเภอธวัชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้า ส่วนราชการระดับจังหวัดและอ�ำเภอ ให้การต้อนรับ จ�ำนวนมาก เลย นายกิตติศกั ดิ์ ยุตธิ รรม พัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย น�ำคณะเจ้าหน้าที่จาก กระทรวงสาธารณสุข สาธารณประชาธิปไตยประชาชน ลาว (สปป.ลาว) เข้าพบนายภานุ แย้มศรี รองผูว้ า่ ราชการ จังหวัดเลย ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเลย พร้อมด้วยตัวแทนมูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย เพื่อ เยีย่ มคารวะและขอรับค�ำแนะน�ำในการมาศึกษาดูงานใน ครั้งนี้ ศรีสะเกษ ผูส้ อื่ ข่าวรายงานว่า ทีห่ อ้ งประชุม ศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นาย ประทีป กีรติเรขา ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ร่วมให้โอวาท ติว เข้มเจ้าหน้าทีต่ �ำรวจ อพปร. และอาสาสมัครหมูบ่ า้ น เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรประจ�ำ จุดตรวจ จุดสกัด ยาเสพติด และทรัพยากร ป่าไม้ สกลนคร นางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการประสานให้ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนทีม่ ปี ระเพณีจดุ บั้งไฟ ขอให้แจ้งวิทยุการบินแห่งประเทศไทยทราบด้วย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์เครื่องบินและผู้ โดยสารทุกล�ำ สุรินทร์ นายปยุต เกริกธนสกุล พลังงาน จังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์ ได้รับแจ้งว่า ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ด�ำเนินโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีกา๊ ซชีวภาพส�ำหรับ โรงงานอุตสาหกรรม ปี 2555 โดยให้เงินสนับสนุนการ ลงทุนก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อส่งเสริมให้มี การน�ำน�ำ้ เสียหรือของเสียในภาคอุตสาหกรรมมาแปรรูป เป็นก๊าซชีวภาพ เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน จึงขอเชิญ ชวนผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ยื่นข้อเสนอโค รงการฯขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงานทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถ ดาวน์โหลด เอกสารได้ที่www.thaibiogas.com หรือสอบถามราย ละเอียดที่ “ศูนย์ประสานโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีกา๊ ซ ชีวภาพส�ำหรับโรงงานอุตสาหกรรม” โทรศัพท์ 0- 26129669, โทรสาร 0-2612-9668 และยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 หนองคาย นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ ผู้ว่าฯ จ.หนองคาย เป็นประธานในโครงการสภากาแฟ Morning Talk ประจ�ำเดือนพฤษภาคม 2555 ณ บริเวณด้าน ทิศตะวันตกของศาลากลางจังหวัดหนองคาย โครงการ นี้จัดขึ้นเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ปรึกษาหารือกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเป็นกันเอง โครงการสภา กาแฟในเดือนนีม้ ไี ด้หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ของจังหวัดหนองคาย สนับสนุนในเรือ่ งอาหารและเครือ่ ง ดื่มให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในเดือนนี้ หนองบัวล�ำภู ผูส้ อื่ ข่าวหนังสือพิมพ์หนองบัว ล�ำภูนวิ ส์ได้รบั แจ้งจากชาวบ้านบ้านหนองด่าน ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวล�ำภูว่า พบรอยประหลาดเกิดขึ้น ที่บ้านของนางนัฐธิดา ลาควันตัง อายุ 33 ปี มีชาวบ้าน ไปมุ ง ดู กั น จ�ำนวนมาก โดยพากั น ร�่ ำ ลื อ ว่ า เป็ น รอย พญานาค จาก การเดินทางไปตรวจสอบ พบว่าบ้านทีเ่ กิด รอยประหลาดเป็นบ้านไม้ชนั้ เดียวเปิดร้านขายก๋วยเตีย๋ ว เจ้าของบ้านพาไปดูที่บริเวณต้นกล้วยหน้าร้านติดศาล พระภูมิ พบรอยเลื้อยรอบต้นกล้วย ขนาดความกว้าง ประมาณ 4 นิ้ว ลวดลายคล้ายกับลายไทยสวยงามความ กว้างความลึกมีความสม�่ำเสมอเท่ากันหมด ลักษณะ เหมือนเลื้อยวนไปวนมาอยู่บนต้นกล้วยหลายรอบ และ ข้างๆมีหลุมลึก ประมาณ 2 ฟุต บางรอยเลื้อยทับกันกิน เนื้อที่ประมาณ 2 เมตรคูณ 2 เมตร

อ�ำนาจเจริ ญ ส�ำนั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด

อ�ำนาจเจริญ จัดโครงการให้บ ริการรับ ช�ำระภาษี ร ถ ประจ�ำปี ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (SHOP THRU TAX) ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี สาขาอ�ำนาจเจริญ นาย รัตนะ เวชวิทยาขลัง ขนส่งจังหวัดอ�ำนาจเจริญ กล่าวว่า ส�ำนั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด อ�ำนาจเจริ ญ จะออกหน่ ว ย เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนรับช�ำระภาษีรถประจ�ำปี ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (SHOP THRU TAX) ณ ห้าง สรรพสินค้า บิก๊ ซี สาขาอ�ำนาจเจริญ เพือ่ เป็นการเพิม่ ช่อง ทางการรับช�ำระภาษี และอ�ำนวยสะดวกให้กบั ประชาชน ผู้รับบริการ ทุกวันเสาร์ เวลา ๑๐.๐๐- ๑๘.๐๐ น. โดย น�ำสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ หรือ ส�ำเนาคู่มือการจด ทะเบียนรถ(ถ้ามี) และหลักฐานแสดงการประกันภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถมาด้วย ส�ำหรับรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนรถเกิน ๕ ปี และ รถยนต์ที่จดทะเบียนรถเกิน ๗ ปี ขอให้น�ำรถไปตรวจ สภาพกับสถานตรวจสภาพรถเอกชนเสียก่อน ผู้สนใจ ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนรถ ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดอ�ำนาจเจริญ โทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๕๕๒-๔๐๓๔ ในวันเวลาราชการ สิทธิเดช นนท พรหม /ข่าว/ตรวจ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี อบรมโครงการ สร้างเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว ปี ๒๕๕๕ ติดปีก เพิ่มองค์ความรู้แก่เครือข่ายประชาชนในพื้นที่ทั้ง ๒๐ อ�ำเภอ เพิ่มทักษะให้เกิดการขับเคลื่อนศูนย์ข่าวอ�ำเภอ และจังหวัดให้มีอยู่อย่างถาวร อุบลราชธานี ที่ หอประชุมอ�ำเภอเหล่าเสือ โก๊ก จังหวัดอุบลราชธานี นายแผน วรรณเมที เลขาธิการ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธเี ปิด โครงการมองโลก สดใสใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ผ่าน มาส�ำนักงานสาธารณสุข ได้ด�ำเนินการตรวจสุขภาพ ประชาชน ส่วนใหญ่พบปัญหาสุขภาพสายตาในกลุ่มที่ ประชาชนเข้ารับการตรวจถึง ปีละ 60,000 ราย

สมัครสมาชิก ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ได้แล้วที่ www.pakesarn.com สร้างสังคมแห่งการแลกเปลี่ยน

พุทธศาสนิกชนชาวนครพนม ร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์บูชาพระธาตุพนม ณ วัดพระ ธาตุพนมวรมหาวิหาร อำ�เภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ซึง่ เป็นประเพณีทจี่ ดั ขึน้ ใน เทศกาลวิสาขบูชา โดย พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เจ้าอาวาสวัดพระ ธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีกวนข้าวทิพย์นั้น

นายประทีป กีรติเรขา ผูว้ า่ ราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธเี ปิดการฝึกอบรมครูผสู้ อน กิจกรรมพลศึกษาสำ�หรับเด็กปฐมวัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ประจำ�ปี 2555 ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนม ได้ กำ�หนดจัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ป– ล่อยปลา เนือ่ งในวันต้นไม้ประจำ�ปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๕ ในวันศุกร์ ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา๐๙.๐๐น. ณ ที่สาธารณะประโยชน์ ( ศูนย์ควบคุม ชาวลาว อพยพเดิม ) ริมอ่างเก็บน้ำ�ห้วยส้มโฮง บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่๑๒ ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม

นายวิฑูรย์ ศิริบูลย์ภักดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำ�นาจเจริญ เข้าจู่โจมตรวจค้น นักโทษในเรือนจำ�จังหวัดอำ�นาจเจริญ เพือ่ ค้นหายาเสพติด โทรศัพท์ เครือ่ งมือสือ่ สาร สิง่ ผิดกฎหมายต้องห้าม ทีค่ าดว่าจะมีการลักลอบนำ�เข้าไปแพร่ระบาดภายในเรือนจำ� โดยกำ�ลังเจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นตัวนักโทษ ล็อกเกอร์เก็บของใช้นักโทษและเรือนนอน ซึ่งปรากฏว่าไม่พบยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด

นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าฯ จ.นครพนม เป็นประธานแถลงข่าวการจับกุมยา เสพติด ที่ห้องประชุมตำ�รวจภูธรจังหวัดนครพนม ร่วมกับ พล.ต.ต.ชำ�นาญ เครือ บัว ผู้บังคับการตำ�รวจภูธรจังหวัดนครพนม พ.ต.อ.สมชาย พิมพ์ชู ผู้กำ�กับการ สถานีตำ�รวจภูธรศรีสงคราม และนายมนตรี จารุธำ�รง ปลัดอำ�เภอศรีสงคราม

ผู้ว่าฯ มหาสารคาม เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการบำ�บัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ ผูต้ อ้ งขังทีต่ ดิ ยาเสพติด เพือ่ ให้ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมไม่หวนกลับไปกระทำ�ผิดซ้�ำ และ ปรับตัวให้อยูร่ ว่ มกับชุมชนภายนอกได้ หลังการพ้นโทษการจัดอบรมโครงการบำ�บัด และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังที่ติดยาเสพติด

แ ว ด ว ง ภ า ค อี ส า น


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

5

ปีที่ 3 ฉบับที่ 37 วันที่ 1 พ.ค. - 31 พ.ค. 2555

ประชาชนชาวมุกดาหาร ทำ�บุญตักบาตรวันวิสาขบูชา ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี ประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมทำ�บุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการ ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ทีห่ น้าศาลหลักเมืองจังหวัดมุกดาหาร นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร นำ�ข้าราชการและประชาชน ร่วมทำ�บุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จังหวัดมุกดาหารจัดขึ้น ในงานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยมีพระครูมงคลพิทยคุณ เจ้าอาวาสวัดคำ�สายทอง เจ้าคณะตำ�บลมุกดาหาร-คำ�อาฮวน เป็น ประธานสงฆ์ นำ�พระสงฆ์ สามเณร จากวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ออกรับบิณฑบาต ข้าวสาร อาหารแห้ง จาก ประชาชนที่มาร่วมทำ�บุญในวันนี้ ขณะที่บริเวณวัดป่าวิเวกวัฒนาราม หรือวัดหลวงปู่จาม อำ�เภอคำ�ชะอี ก็ได้มีพิธีสรงน้ำ�พระบรมสารีริกธาตุ และพระ อรหันตธาตุ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำ�ประชาชนร่วมพิธี ซึ่งเป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่วัดป่าวิเวกวัฒนาราม ได้จัดขึ้นเป็นประจำ�ทุกปี

จังหวัดนครพนม จัดตั้งองค์ผ้าป่า มหากุศลพุทธชยันต ี2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า วันวิสาขบูชาเป็นวันที่มีความสำ�คัญยิ่งทางพุทธศาสนา เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพาน และองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นวันสำ�คัญสากลของโลก ปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่4มิถุนายน พ.ศ.2555 รัฐบาลและมหาเถร สมาคม ได้ เ ห็ น ชอบโครงการให้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเนื่ อ งในวั น วิสาขบูชา ประจำ�ปี พ.ศ.2555 งานฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี แห่ง การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม ราชินนี าถ เนือ่ งในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษา และ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงเจริญพระ ชนมายุครบ60พรรษา จังหวัดนครพนม ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัด นครพนม จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วิสาขบูชา วันสำ�คัญสากลของโลก ประจำ�ปี พ.ศ.2555 งานฉลอง พุทธชยันตี2,600ปี แห่งการตรัสรูข้ องพระพุทธเจ้า ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึงวันที่ 4 มิถนุ ายน พ.ศ.2555 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหา วิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม และวัดทุกวัดใน จ.นครพนม เนื่อง ในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำ�ปี พ.ศ.2555 งานฉลองพุทธชยัน ตี2,600ปี แห่งการตรัสรูข้ องพระพุทธเจ้า จังหวัดนครพนม ได้จดั ตัง้ องค์ ผ้ า ป่ า มหากุ ศ ลพุ ท ธชยั น ตี 2,600ปี แห่ ง การตรั ส รู้ ข อง พระพุทธเจ้า ณ ทีท่ �ำ การอำ�เภอทุกอำ�เภอ, ทีท่ �ำ การปกครองจังหวัด นครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม หลังใหม่ ชั้น3, และ วัดพระ ธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เพือ่ รับบริจาคสมทบ กองทุน ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆ ราชูปถัมภ์ จึงขอเชิญชวนผูม้ จี ติ ศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบกองทุนส่ง เสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2555 และ ขอเชิญร่วมแต่งกาย ด้วยเสื้อผ้าสีขาว เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำ�ปี พ.ศ.2555 ฉลอง พุทธชยันตี2,600ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ข้อมูลจาก : สวท.นครพนม / ข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา : ผู้สื่อข่าว : มุกดาหาร(ส.ปชส.) Rewriter : อรจินดา บุรสมบูรณ์ / สนข. : สำ�นักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

“ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.30 น. นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและ การสร้างภาวะผู้นำ�แก่องค์กรสตรีปี 2555 โดยสำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดขอนแก่น โดย นางเพ็ญ

กกต.จ.อุบลราชธานี จัดเลือกตั้ง น า ย ก อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จ.อุบลราชธานี

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และการสร้างภาวะผู้นำ� แก่องค์กรสตรี ปี 2555

สุภา ศิริสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้สตรีได้มี เป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดขอนแก่น 52 คน ประธาน บทบาทในทุกภาคส่วนของสังคม และมีโอกาสเข้าถึงบริการและทรัพยากรได้อย่างเสมอ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำ�บลๆละ 1 คน จำ�นวน 198 ตำ�บล ใช้เวลาอบรม 1 วัน ณ ภาค ช่วยขับเคลื่อนให้มีการพัฒนาศักยภาพสตรี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โรงแรมแก่นอินน์ จังหวัดขอนแก่น จากสำ�นักงานพัฒนาสังคมและมนุษย์จงั หวัดขอนแก่น เป็นเงิน 130,000 บาท โดยกลุม่

ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และผูส้ มัครหน้าใหม่อกี 3 คน ซึง่ ก่อนถึงวันเลือกตัง้ ผูส้ มัครได้ท�ำ การหาเสียงกันอย่าง เข้มข้น การเลือกตั้งครั้งนี้ใช้พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเขตเลือกตั้ง มีทั้งหมด 2,964 หน่วยเลือกตั้ง ผู้มี สิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 1 ล้าน 2 แสนคน หลังจากเปิด หน่วยเลือกตั้งเวลา 08.00 น. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ออก มาใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง กกต.จั ง หวั ด อุบลราชธานี คาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งประมาณ ร้อยละ 70 และทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็น ทางการในเวลา 21.00 น. นอกจากนี้นายประพันธ์ นัยโกวิท คณะ กรรมการการเลือกตัง้ ได้ลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มหน่วยเลือก ตั้ง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี และศูนย์อำ�นวยการ การเลื อ กตั้ ง นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ณ สำ � นั ก งานองค์ ก ารบริ หารส่ ว นจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี พร้อมกำ�ชับให้เจ้าหน้าทีด่ �ำ เนินการจัดการเลือกตัง้ เป็น ไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ยุติธรรม

กรอ.รุกบริหารกากอุตฯ เต็มสูบ ย้ำ�เทคโนโลยีไทยไม่แพ้ต่างชาติ

เมื่อเร็วๆ นี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) นำ�คณะสื่อมวลชนเหินฟ้า สู่ฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน นำ�ทีมโดยนายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร รองอธิบดี กรมโรงงานฯ เยี่ยมชมด้านการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม นำ�ระบบจัดการที่มี ประสิทธิภาพสูงของฮ่องกงมาปรับประยุกต์ใช้ภายในประเทศ ปัจจุบนั ไทยมีการบริหาร ไม่แพ้ต่างชาติ พร้อมเดินหน้านโยบายเน้นให้นำ�กลับไปใช้ใหม่ และบำ�บัดให้ก่อ ประโยชน์สูงสุด กรอ.ปักธงบริหารกากอุตฯ นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร เปิดเผยภายหลังเยี่ยมชมการบริหารจัดการ กากอุตสาหกรรม บริษัท กรีน วัลเลย์แลนฟิล จำ�กัด ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่ง สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ที่ บ ริ ห ารจั ด การทั้ ง ขยะทั่ ว ไปและกาก อุตสาหกรรม มีระบบจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง โดยกากอุตสาหกรรมส่วนหนึง่ จะผ่าน กระบวนการรีไซเคิล อีกทัง้ จะมีการผ่านการอัดแน่นแล้วนำ�มาฝังกลบอย่างถูกต้องตาม คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง จั ง หวั ด หลักวิชาการ มีการใช้สารเคมีปอ้ งกันกลิน่ ฟุง้ กระจาย รวมไปถึงการปลูกต้นไม้โดยรอบ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมทำ�ให้สามารถอยู่ร่วมกับ ชุมชนได้อย่างไม่มีปัญหา ทั้งที่ฮ่องกง อุบลราชธานี จัดเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน เป็นเพียงเกาะเล็กๆ ที่มีพื้นที่ไม่มากนัก ปัจจุบันฮ่องกงมีปริมาณขยะแบ่งเป็นดังนี้ จังหวัดอุบลราชธานี คาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิประมาณ 1.ขยะบ้าน โรงงาน ประมาณ 9,000 ตันต่อวัน 2.วัสดุก่อสร้าง ประมาณ 15,000 ตัน ร้อยละ 70 และทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเวลา ต่อวัน ซึ่งไม่รวมเคมี 21.00 น. ทั้งนี้ กรอ.มีนโยบายการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ควบคุ ม ติ ด ตาม ตรวจสอบเฝ้า ระวัง จากแหล่ งกำ � เนิ ด บำ � บั ด พยายามนำ �กาก (3 มิ.ย.55) คณะกรรมการการเลือกตั้ง อุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบ กำ�กับดูแลตั้งแต่ผู้ก่อกำ�เนิดกากของเสีย ผู้ขนส่ง ผู้รับบำ�บัด จังหวัดอุบลราชธานี จัดให้มกี ารเลือกตัง้ นายกองค์การ หรือกำ�จัดกากของเสีย ทั้งนี้เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ป้องปราม แก้ไขปัญหาการลักลอบ กรกช ภูมี สวท.อุบลฯ รายงาน ทิ้งกากของเสียอันตรายในสถานที่ต่างๆ และปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหาร บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ในการเลื อ กตั้ ง ครั้ ง นี้ มี ผู้ ส มั ค ร ผู้สื่อข่าว : อุบลราชธานี(สวท.) จัดการกากอุตสาหกรรม นอกจากนีย้ งั เน้นการส่งเสริมให้ลดปริมาณกากอุตสาหกรรม จำ�นวน 4 คน ประกอบด้วยอดีตนายกองค์การบริหาร การนำ�กลับมาใช้ซ้ำ�และการรีไซเคิล หรือหลัก 3 R (Re du ce Reuse Recycle ) เชือ่ ว่าการนำ�หลักการดังกล่าวมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมจะไม่มขี องเสียเกิด ขึน้ หรือ เกิดขึ้นน้อยที่สุด รง.ต้องได้รับใบอนุญาตกระทรวง โดยโรงงานต้องขออนุญาตนำ�ออกไปกำ�จัด จะต้องเข้าใจภาพรวมของ ขยะประเทศไทย ภาพรวมโรงงานทุกโรงจะต้องมีขยะ เรียกว่าโรงงานผู้ก่อกำ�เนิดขยะ จากนั้นโรงงานผู้ก่อกำ�เนิดขยะจะต้องขออนุญาตกรมโรงงานอุตสาหกรรมขออนุญาต นำ� กากออกไปกำ�จัด ออกไปกำ�จัดยังโรงงานผู้รับกำ�จัด คือทุกโรงงานจะมีขยะมาก หรือน้อยยังไงก็จะต้องขออนุญาตจากกรมโรงงาน อุตสาหกรรม ไปบำ�บัดยังโรงงาน รับกำ�จัดขยะ และขณะที่โรงงานจะส่งบำ�บัดจะต้องมีผู้ขนส่งขยะซึ่งต้องไปรับจาก โรงงานผูก้ อ่ กำ�เนิดขยะไปยังโรงงานรับบำ�บัด อันนีเ้ ป็นภาพรวม แต่กอ่ นอืน่ ต้องเข้าใจ ว่าขยะบ้านกับขยะอุตสาหกรรมนั้นต้องแยกกัน ปัจจุบันปริมาณขยะภาคอุตสาหกรรมมีปริมาณขยะไม่อันตราย 23.5 ล้าน ตัน/ปี 2.ขยะอันตราย 35 ล้านตัน/ปี แบ่งเป็น กาก, สี สารละลาย ฟิลเลอร์ที่ใช้ แล้ว, น้ำ�มันเครื่องใช้แล้ว, สารเคมีจากโรงกลั่นจะเพิ่มขึ้นปีละ 5% ต่อปีโดยประมาณ และประเทศไทยมีโรงงานกำ�จัดทั้งหมดประมาณ 1,500 โรง แยกเป็น 3 ประเภท โดย โรงงานทุกประเภทในประเทศไทยจะแบ่งเป็น 107 ประเภท โรงงานรับกำ�จัดจะมี 3 ประเภท ประเภท 101, 105, 106 แบ่งเป็น 101 คือโรงงานซึง่ บำ�บัดน้�ำ เสียรวม โรงงาน เตาเผาขยะ 105 คือโรงงานคัดแยก โรงงานฝังกลบขยะ และ 106 คือโรงงานรีไซเคิล กาฬสินธุ์ เปิดอบรมครูผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็น เสนอข้อคิดเห็น ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, เป็นต้น พนักงานครูเทศบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับระเบียบ สำ�นักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์, สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โดยมีนโยบายเกี่ยวกับการกำ�จัดขยะภายในประเทศไทยนั้น ขยะที่เกิด ขึ น ้ กั บ โรงงานทุ กโรง ขั้นต้นนโยบายเราอยากจะเน้นในเรื่องของ ทำ�ยังไงให้กลับไปใช้ หลักเกณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน อปท. กาฬสินธุ์ และ วิทยากรภายนอกส่วนราชการ นอกจากนัน้ ยังได้จดั ทำ�เอกสารคูม่ อื ระเบียบ ใหม่ คล้ายๆ การรีไซเคิลก่อน ปัจจุบนั เรารีไซเคิลได้ซกั ประมาณ 70-80% แล้วทีเ่ หลือ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 11.30 น. ที่โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ การปฏิบัติราชการ เพื่อมอบให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนด้วย ถึงเอาเข้าไปกำ�จัดหรือบำ�บัด การกำ�จัดหรือบำ�บัดก็จะมีอยู่ 2 ทาง ไม่ฝังกลบก็จะนำ� ได้มพี ธิ เี ปิดอบรมครูผดู้ แู ลเด็กทีไ่ ด้รบั การบรรจุแต่งตัง้ เป็นพนักงานครูประจำ�ศูนย์เด็กเล็ก นายโสภณ ชาเรืองฤทธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการ ไปเผา ซึ่งคอนเซ็ปต์ในการบริหารจัดการกากที่สุดท้ายแล้ว เราไม่ต้องการให้นำ�กาก ก่อนวัยเรียนทีท่ างสำ�นักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึน้ โดย จัดอบรมครั้งนี้ว่า ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุใหม่ ได้กำ�หนดให้พนักงาน ไปเผาหรือฝัง นี่สุดยอดของการบริหาร แต่ก็ไม่มีประเทศไหนที่สามารถทำ�ได้ 100% มี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธี ทั้งนี้ก็เพื่อ ส่วนท้องถิน่ ทีไ่ ด้รบั การบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิน่ ทีไ่ ด้รบั การบรรจุเข้า สุดท้ายเราต้องการให้ศนู ย์ ขยะศูนย์คอื เราต้องการให้ทกุ โรงงานมีการรีไซเคิล จากนัน้ ก่อนที่จะนำ�ไปกำ�จัดหรือบำ�บัดก็จะต้องมีโรงงานรีไซเคิล แล้วสุดท้ายจะต้องไม่มีการ พัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ ตลอดจนกฎหมายที่ รับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคนได้รับการพัฒนาหลักและระเบียบวิธีปฏิบัติ เผาหรือฝังกลบ เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อเป็นการ ราชการ บทบาทและหน้าที่ของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ รุกระบบกำ�จัดฝังกลบ-เผา ทัง้ นีส้ ดั ส่วนในการกำ�จัดขยะระหว่างเผาและฝังกลบ สัดส่วนของฝังกลบ ปลูกจิตสำ�นึกรักท้องถิ่นและพัฒนาท้องถิ่นให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุเข้ารับ มหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข ความรูพ้ นื้ ฐานในการปฏิบตั ริ าชการสำ�หรับพนักงานส่วนท้อง กั บ เผา ฝั ง กลบจะมากกว่ านิดหน่อยอาจจะเป็น 60 : 40 แต่ตวั เลขไม่ชดั โดยคอนเซ็ปต์ ราชการใหม่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุ ถิ่นที่บรรจุใหม่ และการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ทีเ่ มือ่ วานทีไ่ ด้ถามกรีนวัลเลย์แล้ว เราก็แปลกใจว่า ต่างชาติทเี่ ป็นประเทศทีเ่ จริญแล้ว

จ.กาฬสินธุอ์ บรมพนักงานครูเทศบาลบรรจุใหม่

เป็นพนักงานครูเทศบาล จากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำ�บลในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อมูลจาก : สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ ข่าว / ภาพ รวมทั้งสิ้น 319 คน การดำ�เนินการฝึกอบรม ใช้วิธีการบรรยายและตอบข้อซักถามและ http://pr.prd.go.th/kalasin/

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมแต่งกายด้วยชุดขาว ถวายเป็นพุทธบูชา นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ขอเชิญชวน ชาวยโสธร และพุทธศาสนิกชน แต่งกายชุดสีขาว ในช่วงฉลองสัมพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม -4 มิถุนายน 2555 นี้ และถวายเป็นราชสักการะ แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวฯ และเพือ่ เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ เนือ่ ง ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอ รสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา เพื่อ ถวายเป็นพุทธบูชา อีกทั้งเพื่อน้อมรำ�ลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และขอเชิญ ร่วมปฏิบัติธรรม ในวันที่ 3 -4 มิถุนายน2555 ที่วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง และเวียนเทียนเนื่องในวัน วิสาขบูชา วันสำ�คัญสากลของโลก ที่วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อำ�เภอเมือง จังหวัดยโสธร หลังจากนั้นร่วมทอดผ้าป่ามหา กุศล ฉลองสัมพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า /// ข้อมูลจาก : วันชนะ บุญปก ดาโรจน์/สวท.ยโสธร 31 พฤษภาคม 2555

หลายประเทศก็จะเน้นวิธีการเผา เพราะการเผาเหมือนกับว่าพอเผาแล้วก็จะหายไป บางตัวอาจจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไป เขาก็จะนำ�ไปทำ�ไฟฟ้าก็แล้วแต่ แต่ ส่วนการฝังกลบต้องใช้พื้นที่ ก็ต้องดูแลไป 30-40 ปี แล้วถ้าเกิดมีแผ่นดินไหว หรือหิน แตกข้างล่าง ขยะก็จะซึมไปข้างล่าง หลายประเทศจึงไม่สนับสนุนในการฝังกลบ การฝังกลบก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมต้องดูค่าก่อนว่าขยะที่เกิดขึ้น ภายหลังที่เอาเข้าไปโรงงานรีไซเคิล หากรีไซเคิลไม่ได้ก็จะไปฝังกลบ หรือเผา ปัญหา ของกากทีท่ กุ คนมองมาในด้านการบริหารจัดการเยอะนัน้ คือเรือ่ งของการฝัง กลบ แบ่ง ออกเป็น 2 ประเภทคือ ฝังกลบขยะไม่อันตราย และฝังกลบขยะอันตราย 1.ฝังกลบ ขยะไม่อันตราย โครงสร้างของหลุมก็จะแตกต่างจากโครงสร้างของหลุมฝังกลบขยะ อันตราย ถ้ามองง่ายๆ ก็คือจะมีชั้นปูนรอง 1 ชั้น ปกติแล้วหลุมฝังกลบของขยะไม่ อันตรายมักจะไม่มปี ญ ั หาร้องเรียน 2.ฝังกลบขยะอันตราย โครงสร้างของหลุมก็จะแตก ต่างจากโครงสร้างของหลุมฝังกลบขยะไม่อันตราย คือจะมีชั้นปูนรอง 2 ชั้น แต่หลุม ฝังกลบขยะอันตรายมักจะมีการร้องเรียนจากประชาชนเกือบทุกหลุม โดยหลุมที่ Active จริงๆ จะมีแค่ 3 หลุม มีทสี่ ระบุรคี อื บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน สระแก้วคือบริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี ราชบุรี เป็นของกระทรวงอุตสาหกรรมแต่ปัจจุบัน บริษทั เจนโก้เป็นผูด้ แู ลอยู่ โรงงานทีโ่ ดนร้องเรียนอยูบ่ อ่ ยมีอยู่ 2 โรงคือ เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน และโปรเฟสชั่นแนล เวสต์ ปัญหาของการร้องเรียนเป็นเรื่องของโลว์เทคโนโลยี ซึ่งเราไม่มีความรู้ บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน ได้ขอทำ�หลุมฝังกลบขยะไม่อนั ตรายในปี 40 ภายหลังได้ขอทำ�หลุมฝังกลบขยะอันตรายในปี 46-47 พอเริม่ รันหลุมเกิดการร้องเรียน ขึ้ น ลั ก ษณะการร้ อ งเรี ย นเกิ ด จากขยะที่ มี ก ลิ่ น หรื อ การปิ ด คลุ ม ไม่ ส นิ ท และ กระบวนการขนส่งซึ่งหลังจากโดนร้องเรียนจึงโดนสั่งหยุด และทางบริษัทก็ได้ทำ�การ แก้ไขประมาณ 3 เดือน 6 เดือน ในด้านเทคโนโลยีในการฝังกลบไม่แตกต่างกัน แต่ที่ นี่มีความประณีตมากกว่า ซึ่งที่นี่ที่ทำ�ได้เพราะเนื่องจากโดนมวลชนที่อยู่รอบข้างคอย ดูตลอดเวลาคอย เช็คตลอดเวลา หลังจากปี 47 ก็ไม่มีข้อร้องเรียนเข้ามา แต่เพิ่งมา โดนร้องเรียนเข้ามาในปลายปี 51 ถึงต้นปี 52 ที่มีม็อบใหญ่ จนเรื่องถึงนายกฯ เลย กลายเป็นประเด็นใหญ่ ขอไม่พูดถึงสาเหตุในการร้องเรียนว่ามาจากไหน แต่ในส่วน ของกระทรวงอุตสาหกรรมมีการเข้าไปตรวจแล้วตรวจอีก กระทรวงทรัพยากรฯ และ หลายหน่วยงานก็เข้าไปตรวจแล้ว สาธารณสุขและทางพื้นที่อุตสาหกรรมจังหวัด จะ เข้าไปตรวจเกือบทุกวัน แล้วก็ทุกกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องก็จะเข้าไปตรวจ และเราเคย เจอว่าบริษัทปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่บ้าง จึงสั่งแก้ไข ยกตัวอย่างเช่น ทาง ระบายน้ำ� โดนร้องเรียนว่ามีการลักลอบระบายน้ำ�ทิ้ง เราจึงสั่งให้ลอกคูคลอง แต่ที่ผิด กฎหมายหลักๆ ไม่มี แต่ถ้าผิดเราจะใช้กฎหมายในการบังคับการประกอบการได้ โดย ภาพรวมเขาจะทำ�ตามกฎหมาย ในส่วนของความประณีตต้องมีมวลชนเข้าไปดู ปัญหาร้องมลพิษรุมเร้าไม่เลิก ปัญหาร้องเรียนที่เกิดขึ้นบ่อยๆ กระทรวงอุตสาหกรรมจะดูแล ในส่วน ของโปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยีไม่มีปัญหาร้องเรียนอยู่อาจจะมีบ้างเล็กน้อย ที่ โดนร้องเรียนมากที่สุดไม่ใช่แค่กระทรวงอุตสาหกรรม ยังรวมถึงกระทรวงทรัพยากรฯ สาธารณสุข ก็ได้เข้าไปดู คือกฎหมาย ถึงเราใช้ทุกฉบับก็ยังมีเรื่องร้องเรียนอยู่ แต่ ประเด็นร้องเรียนขอไม่พูด แต่ถามว่าในส่วนของภาครัฐมีการแก้ปัญหาอย่างไร คือ รายงานไปถึงนายกฯ ท่านนายกฯ ก็บอกให้ทั้ง 3 กระทรวงไปตรวจสอบร่วมกัน คือ ถ้าเป็นกระทรวงเดียวก็จะไม่น่าเชื่อ ทั้ง 3 กระทรวงไปตรวจสอบร่วมกัน คือขณะนี้ตั้ง คณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุดเพื่อเวลาเข้าไปตรวจสอบให้เข้าไปตรวจสอบร่วมกัน แล้วก็ จัดทำ�แผนขึน้ มา สำ�หรับตรวจสอบเฉพาะเรือ่ งร้องเรียนเพือ่ ส่งต่อไปยัง เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน หลังจากที่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้ว เพื่อว่าการร้องเรียนของคนในพื้นที่ให้ อบต.หรือผูใ้ หญ่บา้ นโทร.แจ้ง หรือศึกษาดูในคูม่ อื ซึง่ ตอนนีย้ งั ไม่มกี ารทำ�ผิดกฎหมาย โดยส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะพัฒนาเทคโนโลยีไปมากกว่านี้น่าจะปลูกจิตสำ�นึกให้ กับ โรงงานอุตสาหกรรม และชาวบ้านบางกลุม่ ก็ตอ้ งใจกว้างมากกว่านี้ แต่สว่ นใหญ่ทชี่ าว บ้านร้องเรียนก็ถูกต้องเพราะเข้าไปตรวจสอบแล้วจริงๆ ขั้นตอนในการฝังกลบของฮ่องกง และ 3 หลุมของไทยใช้วิธีฝังกลบ เดียวกัน คือเทคโนโลยีไม่แตกต่างกัน หลุมก็ตอ้ งสร้างให้กว้างส่วนตัวขยะอันตรายข้าง ล่างก็ตอ้ งรองหลายๆ ชัน้ ซึง่ เขาจะมีคอนเซ็ปต์การบดอัด ว่าวัสดุทใี่ ช้ปพู นื้ ต้องเป็นวัสดุ อย่างดี แล้วก็จะต้องมีท่อเดินน้ำ�ที่ชะขยะออกมาบำ�บัด นี่เป็นโครงสร้างขั้นแรก แต่ ระหว่างการดำ�เนินการไม่ควรตรวจหน้างานมาก ต้องปิดไว้ พืน้ ทีเ่ ยอะก็จริงแต่ถา้ ตรวจ หน้างานไปเปิดผ้ากลิน่ ก็จะออกมาหมด ของไทยก็มกี ารปิดมิดชิดเช่นกัน ซึง่ ธุรกิจพวก นี้จะทำ�ให้ไม่มีกลิ่นเลยก็เป็นไปไม่ได้ เพียงแต่ว่ายอมรับได้หรือเปล่า

ค�้ำคูณ เซียงกง 157/23-24 ม.7 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่ น จ.ขอนแก่ น (ตรงข้ ามเซ็นทรั ลพลาซ่ าขอนแก่ น) โทร. 081-2997179, 087-8238748

ด�ำเนินการ โดย วรลักษณ์ ปัดไชยสังข์ ขายไฟรถยนต์ ทกุ ชนิด จากญี่ปุ่น และชิ้นส่ วนมือสองสภาพดีของรถทุกรุ่ น ทุกยี่ห้อ ราคาประหยัดมากๆ

pakesarn37  
pakesarn37  

pakesarn, newspaper, 37

Advertisement