Page 1

ปีที่ 4 ฉบับที่ 44 วันที่ 1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2555 /

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ฉบับพิเศษ อวยพรปีใหม่ 2556

20 บาท

ง ็ ส เ มะ

บ ั ร ค ะ น ง ร แ ง ็ ข แ พ า ภ ข ุ ส ะ ล แ ย ว ร ำ ่ � ร ้ ห ใ ขอ คณะผู้จัดท�ำ

หนังสือพิมพ์ภาคอีสาน

จั ง ห วั ด บุ รี รั ม ย ์ จั ด โครงการบ� ำ บั ด รั ก ษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน บุ รี รั ม ย์ นายอภิ นั น ท์ จั น ทรั ง ษี ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ชาวมหาสารคาม ท�ำบุญตักบาตรปีใหม่ให้สิริมงคลกับชีวิต ประชาชนชาวจังหวัด มหาสารคาม ร่ ว ม ท�ำบุญตักบาตรและขอ พรจากพระสงฆ์ เ พื่ อ เป็ น สิ ริ ม งคลกั บ ชี วิ ต ในวันขึ้นปีใหม่ 2556 อ่านต่อหน้า 3

เปิดที่ท�ำการ อบต.สว่าง และวางศิลาฤกษ์การสร้างอนุสรณ์ ขุนสว่าง พล.ต.ท.ชั จ จ์ กุ ล ดิ ล ก รั ฐ มนตรี ช ่ ว ยว่ า การ กระทรวงมหาดไทย เป็น ประธานเปิ ด ที่ ท� ำ การ อบต.สว่าง และวางศิลา ฤกษ์การสร้างอนุสรณ์ ขุนสว่าง สวัสดีการณ์ อ่านต่อหน้า 3

อ่านต่อหน้า 3

งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่า ไทยศรีสะเกษยิ่งใหญ่ นายประทีป กีรติเรขา ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดิน ทางมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่า ไทยศรีสะเกษ (งานกาชาด) ประจ�ำ ปี 2556 อ่านต่อหน้า 3

ผวจ. สุรินทร์ อวยพร ให้ชาวสุรินทร์มีความ สุ ข ในงานสวดมนต์ ข้ามปี ต้อนรับปีใหม่ 2556 อ่านต่อหน้า 3

จังหวัดกาฬสินธุ์สรุปผล 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2556 มี อุ บั ติ เ หตุ เ กิ ด ขึ้ น 26 ครั้ง เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 32 ราย

ที่ ห ้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านต่อหน้า 3

ผู้ว่าฯขอนแก่นน�ำทีม ตรวจหาสารเสพติ ด เรื อ นจ� ำ ขอนแก่ น พบ ปัสสาวะสีม่วง 37 ราย อ่านต่อหน้า 3


6

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 4 ฉบับที่ 44 วันที่ 1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2555

ทองดาเอ็นเตอร์เทนเม้น ร่วมสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ ครอบครัวเจริญศิริ ได้ท�ำการจัดงานต้อนรับท่านผู้ว่า ด้วยสองอัลบั้ม โดย ชนินทร์ โยธะการี ผู้อ�ำนวยการศูนย์ข่าว นสพ.ภาคอีสาน อุดรธานี ราชการจังหวัดมหาสารคามคนใหม่

ท่านนพวัชร สิงห์ศักดา

ห้างทองเคียนฮวด

ตรงกันข้าม ธ.กรุงไทย สาขา มหาสารคาม จ�ำหน่ายทองค�ำรูปพรรณ รับซื้อทองค�ำเก่าและรับขายฝาก ในราคาสูงดอกเบี้ยต�่ำ

ส�ำรองห้องพักติดต่อ โทร.081-9760031 086-2552291

www.parimagarden.ob.tc


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออ�ำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 44 วันที่ 1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2555

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ สวัสดีวันนี้วันปีใหม่ ขอจงให้จงได้สิ่งที่หวัง คิดอะไรขอให้สมใจกัน มีเงินพันให้ได้นับไม่ขาดเอย

นายนพวัชร สิงห์ศักดา

ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด มหาสารคาม

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านพร้อมครอบครัว ประสบแต่ความสุขด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนา ทุกประการ

ร.ต.ต.นิรันดร์ ยศพล

ค่ายมวย ดาบรันสารคาม

นายสมศักดิ์ ข�ำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ ขอลาที ปีเก่า แสนเศร้าโศก ความอับโชค ที่มา กับราศี อีกโพยภัย ไข้ท�ำ ประจ�ำมี ในชีวี จงสลาย มลายพลัน

นายขจิตร ชัยนิคม

สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎร จั ง หวั ด อุ ด รธานี

7


8

ปีที่ 4 ฉบับที่ 44 วันที่ 1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2555

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ ขอให้ปใี หม่เป็นปีแห่งการท�ำสิง่ ทีด่ ใี ห้กบั ตนเอง และสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย ความมัวเมาในอบายมุข และความเห็นที่ไม่ถูกต้องลดน้อยทอนลง

พล.ท. จีระศักดิ์ ชมประสพ

แม่ทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี นครราชสีมา

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ คิดหวังหวาน ให้แช่มชื่น ระรื่นสุข ครั้งเคยทุกข์ จงมลาย กลายสดชื่น เริ่มการใหม่ ให้ส�ำเร็จ อย่างยั่งยืน ทุกวันคืน เป็นที่รัก ยิ่งทุกคน

นายประวัติ ทองสมบูรณ์

สมาชิกวุฒิสภา (จังหวัดมหาสารคาม) นายเสรี สุ พ รรณธะริ ด า ประธานกรรมการบริ ห าร กลุม่ บริษทั เอราวัณเคมีเกษตร ด�ำเนินธุรกิจทางด้านเคมีเกษตร โดยเป็นผู้น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่าย ผลิตภัณฑ์สารก�ำจัดศัตรูพืช สารอาหารทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับพืชอย่างครบถ้วน ได้ขยายฐานลูกค้า ไปทั่วประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล ได้เล็งเห็นผลผลิตทางการ เกษตรและทิศทางของราคาพืชผลมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ต่อเนือ่ ง ปัจจัยเหล่านี้ท�ำให้ความต้องการควบคุมการแพร่ระบาดของ ศัตรูพืชเพิ่มขึ้นเช่นกัน หากเกษตรกรสามารถควบคุมการแพร่ ระบาดของศั ต รู พื ช ได้ ดี ก็ จ ะท� ำ ให้ ผ ลิ ต ผลทางการเกษตรมี คุณภาพเพิม่ ขึน้ เป็นไปตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้จึงได้จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้กับตัวแทน จ�ำหน่ายและถือโอกาสเลี้ยงขอบคุณในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ใน วันที่ 23 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่น เซนเตอร์ขอนแก่น โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการให้ ความรูเ้ กีย่ วกับธุรกิจเคมีเกษตร วงดนตรี มายากล จับของรางวัล มากมายและศิลปิน มัม ลาโคนิค มาสร้างสีสรรค์ภายในงาน

บริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จ�ำกัด 15/7 ซอย 33 (มุกดาบริบาล) ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กทม. 10900 โทรศัพท์ : 0 2513-5251 http://www.erawanagri.com


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 4 ฉบับที่ 44 วันที่ 1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2555

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ สวัสดีปีใหม่ ส่งใจอวยพร เขียนเป็นค�ำกลอน ให้พรสุขี ขอให้ทุกท่าน พ้นผ่านไพรี อยู่ดีกินดี โชคดีตลอด มั่งมีเงินทอง ข้าวของสินสอด รายได้ตลอด ให้ปลอดโรคภัย เรื่องเจ็บอย่าป่วย ความซวยห่างไกล ทุกข์เข็ญจัญไร จงไกลห่างตัว จงสุขส�ำราญ เบิกบานกันทั่ว ความเลวความชั่ว ห่างตัวห่างใจ จงมีแต่สุข เรื่องทุกข์อย่าใกล้ โชคดีปลอดภัย คนไทยทุกคน

พล.ต.ท.กวี สุภานันท์

ผู้บัญชาการต�ำรวจภูธร ภาค 4

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ สวัสดีปีใหม่ขออวยพร ให้ท่านจงประสบความส�ำเร็จ ในทุกๆสิ่งในปีใหม่นี้

พ.ต.ท.อภิรักษ์ ผ่ องวิไล

สว.สภ.ล�ำปาว ภ.จว.กาฬสินธุ์

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ ขอให้ปีใหม่ คิดดี ท�ำดี และพบเจอแต่ สิ่งดีๆ ตลอดปี และตลอดไป ขออวยชัย ให้มีสุขสมหวัง มีพลังในการต่อสู้ ... แฮปปี้นิวเยียร์

พ.ต.ท.สุมติ ร นันสถิต

สวญ.สภ.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖

สุขสันต์วันปีใหม่ ขอให้มีความสุข กาย สบายใจ ปราศจากทุกข์โศก โรคภัยทั้งหลายทั้งปวง

วันนีว้ นั ดีวนั ปีใหม่ ขอเทพไท้อวยชัย ให้สมหวัง มีความสุขถ้วนหน้าทุก คืนวัน แม้ยามฝันยังสุขทุกเวลา

นายพิทยา พัสดุรีนนท์

ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม

ผอ.แขวงการทางมหาสารคาม

ผู้อ�ำนวยการสพป.มหาสารคาม เขต 1

9


10

ปีที่ 4 ฉบับที่ 44 วันที่ 1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2555

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

สวัสดีปใี หม่ ๒๕๕๖

ขอให้ปีใหม่เป็นปีแห่งการท�ำสิ่งที่ดีให้ กับตนเอง และสิง่ ทีด่ ใี ห้กบั เพือ่ นเกิดแก่เจ็บตาย ความมัวเมาในอบายมุขและความเห็นที่ไม่ถูก ต้องลดน้อยทอนลง

ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออ�ำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่าน ประสบแต่ความสุขเกษมส�ำราญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

นายเมธี สุพรรณฝ่าย ผู้ตรวจราชการกรม การปกครอง

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ มอบสิ่งดีปรีดิ์เปรมเกษมสมัย กิจก้าวไกลสุขสวัสดิ์พิพัฒน์ผล สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสกสรรบันดาลดล พรมงคลให้พร้อมพรั่งยั่งยืนนาน

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ อ�ำนวยพรขึ้นปีใหม่ให้ล�้ำเลิศ ล้วนก่อเกิดสิ่งงามตามประสงค์ สุขภาพแข็งแรงแกร่งด�ำรง ให้มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนาน

นายสตวัน มะโนเครื่อง ขนส่งจังหวัดมหาสารคาม

นายธัช แสงใส ผอ.วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖

ปีใหม่ วันใหม่ เริม่ ชีวติ ใหม่ สุข สนุก สดใส สุขส�ำราญ เบิกบานใจ สวัสดีปีใหม่

ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่ ศุภชัยจงก่อเกิดล�้ำเลิศผล ศุภลักษณ์งดงามยามยินยล ศุภชนม์พร้อมพรั่งยั่งยืนนาน

นายอรัญ สิงห์ค�ำ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จ.สุรินทร์

นายทองใบ บาระพรม นายก อบต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ วันปีใหม่ไทยเราแต่เก่าก่อน ขอฝากพรมาเพิ่มเติมสุขศรี มิตรร่วมร้อยสร้อยฝันวรรณกวี ให้มั่งมีศรีสุขทั่วทุกแดน หลับให้ได้เงินหมื่นตื่นให้พบ เงินทองครบครันค่าสี่ห้าแสน คนขี้เหงาเศร้าใจเพราะไร้แฟน จงเนืองแน่นคนน้อมมาล้อมใจ กับเจ็ดวันอันตรายให้หายโศก เจอแต่โชคร�่ำรวยและสวยใส สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มโอบอุ้มไทย พ้นพิษภัยการเมืองสู่เรืองรอง

นายสุรภีร์ ค่ายหนองสวง

ปีที่ 4 ฉบับที่ 44 วันที่ 1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2555

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ มอบอุบลห่มขวัญวันปีใหม่ พร้อมพรชัย ให้สุขเกษมสันต์ ทั้งบุหงาเฟื่องฟ้า ลดาวัลย์ ให้อวลไอใยฝันรับวันดี ให้รู้ ตื่น เบิกบาน สราญขวัญ ดังอุบ ลผายผันบานสดศรี ห่า งไกลทุกข์รุกโรมโหมชีวี ดุจอุบลบานคลี่ที่กลางธาร เกีย รติศักดิ์ลาภยศสรรเสริญ ให้จ�ำเริญก้า วหน้า ทุกสถาน ห่า งไกลโศก โรคร้า ย และภัย พาล สบสุขศานต์สราญใจปีใหม่เ ทอญ

ดร. พีรพันธ์ พาลุสุข

ผู้อ�ำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.มหาสารคาม

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธร เขต 3

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖

สวัสดีปีใหม่ขออวยพรให้ท่าน จงประสบความส�ำเร็จในทุกๆ สิ่งในปีใหม่นี้

อ�ำนวยพรขึ้นปีใหม่ให้ล�้ำเลิศ ล้วนก่อเกิดสิ่งงามตามประสงค์ สุขภาพแข็งแรงแกร่งด�ำรง ให้มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนาน

นายศุภชัย วันนิตย์

พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สุริยะ

ผอ.ศูนย์ กศน.อ.เมือง จ.มหาสารคาม

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว พบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไปเทอญ นายยุทธเดช พลอยสังวาลย์ ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

ผกก.สภ.นามน ภ.จว.กาฬสินธุ์

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ ขอให้ปีนี้เป็นปีของคุณ และจงประสบความส�ำเร็จ ในทุกสิ่งที่คุณท�ำ พ.ต.อ ณัฐชัย คงบุญ

ผกก.สภ.กันทรวิชัย ภ.จว.มหาสารคาม

11


12

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 4 ฉบับที่ 44 วันที่ 1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2555

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ มอบอุบลห่มขวัญวันปีใหม่ พร้อมพรชัยให้สุขเกษมสันต์ ทั้งบุหงาเฟื่องฟ้าลดาวัลย์ ให้อวลไอใยฝันรับวันดี ให้รู้ ตื่น เบิกบาน สราญขวัญ ดังอุบลผายผันบานสดศรี ห่างไกลทุกข์รุกโรมโหมชีวี ดุจอุบลบานคลี่ที่กลางธาร เกียรติศักดิ์ลาภยศสรรเสริญ ให้จ�ำเริญก้าวหน้าทุกสถาน ห่างไกลโศก โรคร้าย และภัยพาล สบสุขศานต์สราญใจปีใหม่เทอญ

ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ส.ส.รังสิมา เจริญศิริ

มารวยสโตร์

เยื้องที่ท�ำการศุลกากรช่องจอม ซุปเปอร์มาเก็ตสมบูรณ์แบบที่สุดในตลาดช่องจอม 1. จ�ำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปลีก-ส่งราคาย่อมเยาว์ - จ�ำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า แอร์ ทีวี ตู้เย็น เครื่องซักผ้า - ทั้งเงินสด เงินผ่อน เปิดถึง 4 ทุ่มครึ่ง

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖

บริหารงานโดย คุณพงศ์สิริ ว่องธนันต์ชัย (เฮียอ๋า)

มอบสิ่งดีปรีดิ์เปรมเกษมสมัย กิจก้าวไกลสุขสวัสดิ์พิพัฒน์ผล สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสกสรรบันดาลดล พรมงคลให้พร้อมพรั่งยั่งยืนนาน

2. ตลาดใหม่ช่องจอม มีห้องพักพัดลมและแอร์ 250-350 บาท

ห้องใหม่ สะดวกสบาย ที่จอดรถ 5 ไร่ ร้านอาหารอร่อย ใกล้ดา่ นชายแดนช่องจอม

บริหารงานโดย คุณพงศ์สิริ ว่องธนันต์ชัย(เฮียอ๋า) และเจ๊เดือน


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 4 ฉบับที่ 44 วันที่ 1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2555

สวั ส ดี ป ี ใ หม่ ๒๕๕๖

ดร.ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง

อดีต รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม,ประธานมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ดร.บังอร เบญจาธิกุล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

13


14

ปีที่ 4 ฉบับที่ 44 วันที่ 1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2555

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖

สวัสดีวันนี้วันปีใหม่ ขอจงให้จงได้สิ่งที่หวัง คิดอะไรขอให้สมใจกัน มีเงินพันให้ได้นับไม่ขาดเอย

นายธวัช สุระบาล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่ น้อมดวงใจขอตั้งจิตอธิษฐาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลดลบันดาล ให้สุขศานต์เกษมสันต์นิรันดร์เทอญ

นายนิพนธ์ ยศดา

ผู้อ�ำนวยการ ร.ร.ยางวิทยาคม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

สวัสดีปีใหม่ ส่งใจอวยพร เขียนเป็นค�ำกลอน ให้พรสุขี ขอให้ทุกท่าน พ้นผ่านไพรี อยู่ดีกินดี โชคดีตลอด มั่งมีเงินทอง ข้าวของสินสอด รายได้ตลอด ให้ปลอดโรคภัย เรื่องเจ็บอย่าป่วย ความซวยห่างไกล ทุกข์เข็ญจัญไร จงไกลห่างตัว จงสุขส�ำราญ เบิกบานกันทั่ว ความเลวความชั่ว ห่างตัวห่างใจ จงมีแต่สุข เรื่องทุกข์อย่าใกล้ โชคดีปลอดภัย คนไทยทุกคน

ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชาวัจฐ์ เรืองขวัญดี

รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจ�ำวิทยาเขตมหาสารคาม

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ สวัสดี ปีใหม่ ขอให้สุข หมดสิ้นทุกข์ กายจิต มิผิดผัน อายุมั่น ขวัญยืน สี่หมื่นวัน มีผิวพรรณ ผ่องนวล เย้ายวนชม

นายมนูญชัย ทัพเจริญ

ผอ.ร.ร.เชียงยืนพิทยาคม จ.มหาสารคาม


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ อัญเชิญเทพบนสวรรค์ทุกชั้นฟ้า ประสิทธิ์สถาพรชัยให้สุขศรี ขอให้ชาวร้อยฝันทุกท่านมี สุขเกษมเปรมปรีดิ์ทุกวี่วัน

ปีที่ 4 ฉบับที่ 44 วันที่ 1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2555

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ ให้สุขล�้ำ ล้นเผื่อแผ่ ผู้ยากไร้ ให้สดใส มีน�้ำใจ รู้ช่วยเหลือ ให้สมหวัง ส�ำเร็จดี มีจุนเจือ ให้มีเหลือ ไว้แบ่งเบา คราวล�ำเค็ญ

สรรพโศกโรคร้ายให้หายหมด เกียรติยศพร้อมพรั่งบันดาลขวัญ เกียรติศักดิ์พูนเพิ่มเสริมชีวัน สบสุขสันต์วันดีปีใหม่เทอญ

พล.ต.ต.ชูรัตน์ ปานเหง้า ผบก.ภ.จว.นครพนม

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖

พล.ต.ต.ฉลอง ภาคย์ภิญโญ ผบก.ภ.จว. ยโสธร

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖

ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่ ศุภชัยจงก่อเกิดล�้ำเลิศผล ศุภลักษณ์งดงามยามยินยล ศุภชนม์พร้อมพรั่งยั่งยืนนาน

สวัสดีวันนี้วันปีใหม่ ขอจงให้จงได้สิ่งที่หวัง คิดอะไรขอให้สมใจกัน มีเงินพันให้ได้นับไม่ขาดเอย

พ.ต.อ.อุดมศักดิ์ เปลี่ยนข�ำ

พ.ต.อ.ธนกิตติ์ บูรณบุตร

ผกก.สภ.เมืองมหาสารคาม

ผกก.สภ.วาปีปทุม ภ.จว.มหาสารคาม

15


16

ปีที่ 4 ฉบับที่ 44 วันที่ 1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2555

พิเศษ • ในปักษ์ 44 (ปักษ์ที่ 3 ของปีที่ 4) อิ ส ระชน ฅนเคยหล่ อ

คณะผูจ้ ดั ท�ำ รูส้ กึ เป็นปลืม้ ทีผ่ หู้ ลักผูใ้ หญ่ตงั้ แต่ระดับประเทศลงมาถึงระดับต�ำบล และภาค เอกชน ให้ความกรุณาไว้วางใจในสื่อสิ่งพิมพ์ของพวกเรา ดังจะเห็นได้จากหลากหลายท่าน ที่ร่วมตีพิมพ์อวยพรปีใหม่ 56 ลงในสื่อสิ่งพิมพ์ยี่ห้อ น.ส.พ. ภาคอีสาน นานทีปีละครั้ง เราจะได้ใช้หน้ากระดาษส่งความสุขถึงกันและกัน สามารถประชาสัมพันธ์ ได้ในวงกว้างกว่า จากเวปไซต์ของเรา www.pakesarn.com คือหลักประกันและยืนยันมั่นคงว่า เข้าไปดูได้ทั่วถึงกันทุกมุมโลก เพียงกดเข้าในกูเกิ้ลสื่อสิ่งพิมพ์ และกด น.ส.พ.ภาคอีสาน ท่านก็ สามารถดูย้อนหลังได้ตั้งแต่ฉบับที่ 1 (ถวายพระพรในหลวง 5 ธันวาคม 2552) ถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 44 และตลอดไป เข้าไปดูเพื่อจะได้รู้ว่า จากจุดสตาร์ทจนถึงปัจจุบันนี้เรามีพัฒนาการดีขึ้นมากน้อยเพียงใด ว่าแค่ย่างปีที่ 4 ได้ขนาดนี้ ถ้าย่างปีที่ 10 มันจะขนาดไหน เหตุเพราะเราพัฒนาไปทุกย่างก้าวแบบ ไม่หยุด และไม่เคยคิดหรือทึกทักเอาว่าแค่นี้ก็ดีพอแล้ว นี่คือเหตุผล (ไม่หลงตัวเอง) ฉบับต่อไป ปักษ์ที่ 45 ติดตามดูซวิ า่ เราพัฒนาไปทุกย่างก้าวจริงหรือไม่ ท้ายนีข้ อขอบพระคุณ ทุกท่านที่ให้เครดิตกับคณะพวกเรา ขอให้จงมีความสุขมากๆ โดยถ้วนหน้าตลอดเวลายาวนาน กราบสวัสดีปี 2556.....ครับผม

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

เจริญพร ปีใหม่ 2556 ทุกคนต้องเข้มแข็งเท่านั้น ที่จะอยู่บนโลกใบนี้ได้ ขอบคุณความทุกข์ที่ท�ำให้ความสุขในคราวต่อมา เป็นความสุขที่แท้จริง ยิ่งบทเรียนยากขึ้นเท่าไหร่ ถ้าเราผ่านมันไปได้ เราก็จะยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้น อย่ากังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่ให้ค�ำนึงสิ่งที่ก�ำลังจะท�ำ

แซ่บ ! เหนือค�ำบรรยาย กม. แห่งความอร่อย

ถนน สุรินทร์ – ช่องจอม ซ้ายมือ ก่อน อ.กาบเชิง 1.5 กม.

ร้านไก่ย่างวิเชียรบุรี

ส้มต�ำ ลาบเป็ด ลาบหมู อาหารพื้นเมือง อาหารอีสาน

229 ม. 10 บ้านพาชื่น ต.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210 บริหารงานโดย เจ้ วรรณคนสวย มือถือ 088-3516050 ก�ำกับดูแลโดยป๋าเสริฐ คนเคยหล่ อ จองโต๊ะ 089-9668509, 084-4104294

ภายใต้สโลแกนอร่อย ประหยัด สะอาด ไร้มลภาวะ

เจ้า คณะจังหวัดมหาสารคาม พระเทพสิท ธาจารย์ เจ้า อาวาสพระอารามหลวง

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ สุข .......สมหวั งปี ใหม่ ได้ ม าพบ สัน ต์......ประสบสดใสได้ ส มหวั ง วัน ........ ที่ดีจงมี ทุ ก ที่ ท าง ปีใ หม่.... ย่า งเข้ ามาใหม่ ให้ สุ ข เอย

พล.ต.ต.ณรงค์วิทย์ พ่วงเภตรา ผบก.ภ.จว. ร้อยเอ็ด

อ�ำนวยพรขึ้นปีใหม่ให้ล�้ำเลิศ ล้ว นก่อเกิดสิ่งงามตามประสงค์ สุขภาพแข็งแรงแกร่งด�ำรง ให้มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนาน

นายชัชวาล บะวิชัย

นายก อบต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ ปีใหม่นี้ ขอให้ค ลาย จากทุ ก ข์ โศกให้ ป ลอดโรค พ้นภัย ที่มัวหมองให้ มี โชค มากลาภ ด้ ว ยเงิ น ทอง ที่ห มายปอง ให้ ส มหวั ง ดั่ งใจเทอญ

ส.ส.นิสิต สินธุไพร

(ผอ.ร.ร.นปช) ส.ส.เอมอร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ สวัสดี ปี ใ หม่ ขอให้ สุ ข หมดสิ้นทุกข์ กายจิ ต มิ ผิ ด ผั น อายุมั่น ขวั ญ ยื น สี่ ห มื่ น วั น มีผิวพรรณ ผ่ อ งนวล เย้ า ยวนชม

พ.ต.อ.กิตติรัชต์ น้ อยโพนทอง ผกก.สภ.เมือง ร้อยเอ็ด

ปีที่ 4 ฉบับที่ 44 วันที่ 1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2555

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ ในอภิ ลัก ขิ ต สมั ยขึ้ น ปี ใ หม่ ขออ� ำ นาจคุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย และสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง หลาย โปรดดลบั น ดาลให้ ท ่ านและเจ้ า หน้ าที่ จงประสบแต่ ความสุ ข ความส� ำ เร็ จ สมบู ร ณ์ พู ล ลาภ ในสิ่ ง อั น พึ ง ปรารถนา ตลอดไป

นายสรรพภัญญู ศิริไปล์

ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ ในวาระดิ ถี ขึ้ น ปี ่ ใ หม่ ขออวยชั ยอวยพรให้ สุ ข สม ขอให้ โ รคภั ยที่ ต รอมตรม จงล้ มตายหายมลายไป

นายเดชา ปัสส�ำราญ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖

สุขสันต์วันปีใหม่ ขอให้ มี ค วามสุ ข กาย สบายใจ ปราศจากทุ ก ข์ โศก โรคภั ย ทั้ ง หลายทั้ งปวง

วั น นี้ วัน ดี วัน ปี ใ หม่ ขอเทพไท้ อ วยชั ยให้ ส มหวั ง มี ความสุ ข ถ้ วนหน้ า ทุ ก คื น วั น แม้ ยามฝั น ยั ง สุ ข ทุ ก เวลา

นายสิทธิ พิพัฒน์ชัยกร นายอ�ำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

นายวิศิษฎ์ หมายดี

ผอ.ร.ร.เกิ้งวิทยานุกูล อ.เมือง จ.มหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรในโรงเรียน

17


18

ปีที่ 4 ฉบับที่ 44 วันที่ 1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2555

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ ดับร้อน...ดับเข็ญ...ชื่นเย็น...มีสุข ดับโศก...ดับทุกข์...เป็นสุขสดใส แม้อากาศร้อน ขอให้นอนสบาย โชคดีตลอดไป...ทั้งปีใหม่เทอญ

พล.ต.ต.เพิ่มศักดิ์ ภราดรศักดิ์ ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น

สตส.มค.คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคามลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกร ดีเด่น สาขา บัญชีฟาร์ม ระดับจังหวัด เพื่อส่งเข้าประกวดในระดับภาค คือ นายเฉลิมศักดิ์ มาแก้ว เป็นอาสา สมัครเกษตรด้านบัญชี โดยเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพระราชด�ำริ ให้ความรู้เรื่องบัญชีครัวเรือนและ ต้นทุนอาชีพควบคู่กับเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อเกษตรกรสามารถวางแผนการประกอบอาชีพ ลดต้นทุนการ ผลิต และเพิ่มรายได้ ภายในศูนย์เรียนรู้ได้ท�ำเกษตรแบบผสมผสานอาทิเช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยง ครั่งบนต้นสะแกนา เลี้ยงหมูหลุม เป็นต้น มีการท�ำจักรยานปั่นน�้ำใช้ในการเกษตรเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และสีขา้ วเพือ่ ลดค่าใช้จา่ ยในครัวเรือน ท�ำปุย๋ หมักชีวภาพ น�ำ้ หมักจุลนิ ทรียเ์ พือ่ ใช้ในการเกษตรอีกด้วย ส�ำหรับ ผู้ที่สนใจ ติดต่อได้ที่ เลขที่ 47 หมู่ที่ 3 บ้านหนองเผือก ต�ำบลหนองทุ่ม อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ 08 - 1057 - 3162

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ ขอให้สุขทุกวารกาลสมัย ขอสุขะ พลานามัย สมสุขศรี เจริญลาภยศลือไกลชัยทวี แลครอบครัวมั่งมีทวีเจริญ

พ.ต.อ.จรูญ นวมทอง ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ มอบสิ่ ง ดี ปรี ดิ์เ ปรมเกษมสมั ย กิ จก้ าวไกลสุ ข สวั ส ดิ์ พิ พั ฒน์ ผ ล สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เ สกสรรบั น ดาลดล พรมงคลให้ พ ร้ อ มพรั่ ง ยั่ ง ยื น นาน นายสุรพล เทียนสุวรรณ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ ในวาระดิ ถี ขึ้น ปี ใ หม่ ขออนาจคุ ณพระศรี รั ต นตรั ย จง ดลบั น ดาลให้ ท่ า นและครอบครั ว พบแต่ ค วามสุ ข ความ เจริ ญ ตลอดไปเทอญ นายแสงประทีป บุญน้อม นายอ�ำเภอนาดูน จ.มหาสารคาม


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 4 ฉบับที่ 44 วันที่ 1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2555

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖

19

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออาราธนาคุณพระ ศรีรตั นตรัย และสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลาย จงดล บันดาลให้ท่านพร้อมครอบครัว ประสบแต่ ความสุขด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์พนู ผล ในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ

มอบสิ่งดีปรีดิ์เปรมเกษมสมัย กิจก้าวไกลสุขสวัสดิ์พิพัฒน์ผล สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสกสรรบันดาลดล พรมงคลให้พร้อมพรั่งยั่งยืนนาน

สมพงษ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

วีระวัฒน์ ชื่นวาริน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ�ำนาจเจริญ

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ วั น นี้ วั น ดี วั น ปี ใ หม่ ขอเทพไท้อวยชั ย ให้ ส มหวั ง มี ค วามสุ ข ถ้ ว นหน้ า ทุกคืน วั น แม้ ย ามฝั น ยั งสุ ข ทุ ก เวลา

นายกานต์ ศรีบุญลือ นายอ�ำเภอกุดรัง

อ�ำนวยพรขึ้น ปีใ หม่ใ ห้ล�้ำเลิศ ล้วนก่อ เกิด สิ่งงามตามประสงค์ สุขภาพแข็งแรงแกร่งด�ำรง ให้มั่น คงมั่งคั่งยั่งยืน นาน

นายกิตติโรจน์ ต๊ะรักษ์ ประธาน สมช. ส่วนกลาง จากส�ำนักเสขาธิการ นายก รมด. ได้แวะมาเยี่ยมเยียนศูนย์ข่าว นสพ. ภาคอีสานและสถานวิทยุอาเชีย นสัมพันธ์ 100.5 MHz ตลาดใหม่ช่อง จอม จ.สุรินทร์

จากซ้ายไปขวา 1. ร.ต.ต ประเสริฐ สุขอ�ำไพวรรณ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นสพ. ภาคอีสาน 2. คุณสมรศิลป์ (ดี.เจ. ดอกกระเจียว) หัวหน้าผู้สื่อข่าว นสพ. ภาคอีสาน จังหวัดสุรินทร์ 3. นายกิตติโรจน์ ต๊ะรักษ์ ประธาน สมช. ส่วนกลาง 4. คุณสมตา สุวรรณทิพย์ รองประธาน สมช. (ชาวนาอวุโส) 5. คุณพิษณุ ใยน้อย ผอ. ศูนย์ข่าว สพ. ภาคอีสาน จังหวัดสุรินทร์

อู่ถ าวรการช่า ง จังหวัด มหาสารคาม


20

ปีที่ 4 ฉบับที่ 44 วันที่ 1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2555

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ ศุ ภ ฤกษ์ . .ดิ ถี . .ขึ้ น ปี ใ หม่ ขอชาวไทย..ทั่ ว ประเทศ..ทั่ ว เขตขั น ต์ ทั้ ง หญิ ง ชาย..นายน้ า ..ถ้ ว นหน้ า กั น มี ค วามสุ ข ..ทุ ก วี่ วั น ..กั น ทุ ก คน ขอคุ ณ พระ..ช่ ว ยปกปั ก ษ์ . .รั ก ษาท่ า น ช่ ว ยคุ ้ ม กั น ..อั น ตราย..ภั ย อย่ า เห็ น มี โ ชคลาภ..วาสนา..มาเช้ า เย็ น บุ ญ ส่ ง เป็ น ..เจ้ า นายคน..จนไม่ มี

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออ�ำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่าน ประสบแต่ความสุขเกษมส�ำราญ และสัมฤทธิ์ ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

พ.ต.อ.วรการ บุญประคอง

พล.ต.ต.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖

ผกก.สส.ภ.จว.เลย

ปรารถนา เงินทอง กองท่วมฟ้า ท�ำการค้า ร�่ำรวย ไปสวยสม มียศศักดิ์ รักใคร ใคร่ภิรมย์ ขอให้กลม เกลียวกัน และมั่นคง

พ.ต.อ. ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผกก. สภ. กระสัง ภ.จว. บุรีรัมย์ นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล รองประธานกรรมการ โรงงานน�้ำตาล บุรีรัมย์ ต�ำบลสาวเอ้ อ�ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ผบก.ภ.จว. มหาสารคาม

พรดีดีที่ไหนใครว่าเลิศ พรประเสริฐใดใดในทั่วหล้า พรสวรรค์พรแสวงให้แบ่งมา จงน�ำพาสู่ผู้อ่านบานตะไท มาบันดาลให้ไทยนั้นสุขสันต์ มาบันดาลให้ทุกวันนั้นแจ่มใส มาบันดาลให้มีสุขทุกคนไป มาบันดาลให้ไทยนั้นรุ่งเรือง ทองหล่อ ยมศรีเคน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู มค. จก. เติมศักดิ์ จันทะจร ผจก. สหกรณ์ ออมทรัพย์ครู พร้อมบุคลากรในหน่วยงาน


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 4 ฉบับที่ 44 วันที่ 1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2555

21

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ มอบอุบลห่มขวัญวันปีใหม่ พร้อมพรชัยให้สุขเกษมสันต์ ทั้งบุหงาเฟื่องฟ้าลดาวัลย์ ให้อวลไอใยฝันรับวันดี ให้รู้ ตื่น เบิกบาน สราญขวัญ ดังอุบลผายผันบานสดศรี ห่างไกลทุกข์รุกโรมโหมชีวี ดุจอุบลบานคลี่ที่กลางธาร เกียรติศักดิ์ลาภยศสรรเสริญ ให้จ�ำเริญก้าวหน้าทุกสถาน ห่างไกลโศก โรคร้าย และภัยพาล สบสุขศานต์สราญใจปีใหม่เทอญ

พรดีดีที่ไหนใครว่าเลิศ พรประเสริฐใดใดในทั่วหล้า พรสวรรค์พรแสวงให้แบ่งมา จงน�ำพาสู่ผู้อ่านบานตะไท มาบันดาลให้ไทยนั้นสุขสันต์ มาบันดาลให้ทุกวันนั้นแจ่มใส มาบันดาลให้มีสุขทุกคนไป มาบันดาลให้ไทยนั้นรุ่งเรือง

ทองหล่อ พลโคตร อดีต ส.ส.พรรคไทยรักไทย ( บ้านเลขที่ 111 ) อดีต ที่ปรึกษา มท.1 2 สมัย พล.ต.อ.ชิตชัย วรรณสถิตย์ พล.อ.อ.คงศักดิ์ ฯ อดีต มท.1

พลตรีอ�ำนาจ การงาน รองผอ.รมน.ชัยภูมิ

ท้าลมหนาวในอีสานที่ไหนให้อินเทรนด์ ตอนที่สอง เขียนโดย : มยุรี นาสา

เมือ่ ฉบับทีแ่ ล้วได้กล่าวถึงจุดท่องเทีย่ วทีเ่ ปิดรับนักท่องเทีย่ วใน การไปสัมผัสกับลมหนาวในช่วงปลายปีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอีสาน เหนือกันไปแล้ว มาฉบับนี้ขอพูดถึงจุดท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอีสาน ใต้กันบ้างว่ามีบริเวณไหนที่น่าสนใจ จุดไหนที่น่าไปสัมผัสกับอากาศ อันหนาวเย็นในช่วงฤดูกาลนี้ ที่แรกที่อยากจะขอเอ่ยถึงก็คือผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ซึ่ง ถือเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งที่สองในประเทศไทยเรา ซึ่งได้รับ การรับรองจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) เมือ่ ปี 2548 ทีผ่ า่ นมา ผืน ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ตัง้ อยูใ่ นเขตพืน้ ทีอ่ สี านใต้ทเี่ ชือ่ มกับแนวเขต ภาคตะวันออกและภาคกลางของประเทศไทยในจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สระแก้ว นครนายก และสระบุรี ในผืนป่าแห่งนี้มีแหล่งเรียนรู้ ด้านสภาพธรรมชาติที่สวยสดงดงามและมีคุณค่ามากอีกหนึ่งแห่ง ไม่ ว่าจะเป็นบรรดากลุม่ น�ำ้ ตกน้อยใหญ่ทรี่ วมตัวกันอยูใ่ นพืน้ ทีแ่ ห่งนี้ เช่น น�ำ้ ตกเหวสุวตั ิ ซึง่ เป็นจุดทีไ่ ด้รบั ความนิยมจากนักท่องเทีย่ วเป็นอย่าง มาก เนื่องมาจากความสวยงามของน�้ำตกเอง การเข้าถึงที่สะดวก สบาย นักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยสามารถสัมผัสกับความงามและ อากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปีได้อย่างไม่ล�ำบากยากเย็นมากนัก อีก หนึ่งแห่งที่อยู่ใกล้เคียงกันก็คือ น�้ำตกเหวนรก ซึ่งเป็นน�้ำตกที่มีความ งดงามอีกหนึง่ แห่ง หากแต่การเดินทางเข้าถึงอาจจะไม่สะดวกมากนัก เพราะจ�ำเป็นต้องเดินเท้าไปร่วมกิโลเลยทีเดียว หากแต่ความเหนื่อย ล้าจากการเดินทางจะหดหายไปทันทีเมื่อไปถึงจุดหมายปลายทางที่ จะได้พบกับความตระการตาของสายน�ำ้ ตกทีส่ งู และตกลงจากหน้าผา สูงชันพร้อมกับความเย็นจากละอองน�ำ้ ทีก่ ระเซ็นมาให้ได้สมั ผัสกัน จุด ท่องเทีย่ วโดยรอบผืนป่านีก้ ย็ งั มีให้ได้ชมกันอีกมากมาย หนึง่ แห่งทีเ่ ป็น

ที่ นิ ย มในช่ ว งหลายปี ที่ ผ่ านมาก็คืออ�ำเภอวังน�้ำเขียว ซึ่งมีส ภาพ ภูมปิ ระเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนเรียงรายกันอยูเ่ ต็มพืน้ ทีท่ ำ� ให้มสี ภาพ ภูมิอากาศที่เย็นสบาย รวมทั้งมีสภาพภูมิทัศน์ที่งดงาม จนถูกเปรียบ เปรยว่าเป็น “สวิตเซอร์แลนด์แดนอีสาน” นอกจากวังน�้ำเขียวจะมีวิว ทิวทัศน์ที่งดงามแล้ว กิจกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับ นักท่องเที่ยวก็ยังมีอยู่อีกมากมาย อาทิ ชมฝูงกระทิงที่เขาแผงม้า ชม พระอาทิตย์ลับฟ้าที่ผาเก็บตะวัน ชมสวนเกษตร ชิมไวน์ที่ไร่องุ่น และ พักค้างที่ฟาร์มสเตย์ เป็นต้น ออกจากโซนผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ กันแล้วก็ไปต่อกันที่ ฝั่งแนวผาที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว ในจังหวัด อุบลราชธานีกันบ้าง จังหวัดนี้ถือว่ามีจุดท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้ ไปสัมผัสอยู่มากมาย นอกจากความงามตามธรรมชาติแล้ว จุดท่อง เที่ยวทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต รวมทั้งแหล่งช้อปปิ้งบริเวณจุดผ่านแดน ที่เป็นที่นิยมอีกหนึ่งแห่ง จุดแรกที่จะขอกล่าวถึงก็คือ ผาชะนะได อยู่ ในเขตอ�ำเภอโขงเจียมในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ในช่วงปลายฝน ต้นหนาว นอกจากจะได้สมั ผัสกับอากาศทีห่ นาวเย็นแล้ว ยังได้พบกับ ความงามของพันธุ์ไม้ป่า ดอกไม้ดินบนพลาญหินระหว่างเส้นทางไป ยังผาชะนะไดอีกด้วย ผาชะนะไดถือเป็นจุดตะวันออกสุดของไทย จึง ใช้เป็นจุดอ้างอิงในการพยากรณ์เวลาพระอาทิตย์ขึ้นในประเทศไทย ของกรมอุตนุ ยิ มวิทยา ซึง่ ค�ำขวัญของทีน่ ที่ เี่ ชิญชวนให้นกั ท่องเทีย่ วมา เยือน ก็คือ “รับตะวันก่อนใครในสยาม” โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปี ใหม่ ถือเป็นไฮไลท์สำ� คัญในการประชาสัมพันธ์ให้นกั ท่องเทีย่ วมาเยีย่ ม เยือน ด้วยมีความเชื่อว่า การได้เห็นแสงแรกของพระอาทิตย์ก่อนใคร ในสยาม ถือเป็นการเพิม่ พลังชีวติ ให้มคี วามสดใสและสวยงามดังเช่น

ตะวันทอแสงในยามเช้าที่ผาชะนะไดแห่งนี้ อีกหนึ่งจุดที่ได้รับความ นิยมไม่แพ้กัน อาจจะด้วยการเดินทางที่ไม่ยากเย็นนัก รถยนต์ทุก ประเภทเข้าถึงได้อย่างสะดวกกว่าผาชะนะได ซึ่งต้องใช้รถยนต์ที่มี สมรรถนะเท่าที่ควร เนื่องด้วยเป็นเส้นทางที่บางส่วนต้องตัดผ่านลาน หินที่รถยนต์ส่วนบุคคลขนาดเล็กไม่สามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งผาแต้ม เองเป็นจุดท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เขตบริการของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม รวมทั้งยังมีจุดท่องเที่ยวอื่นๆ อยู่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นเสาเฉลียง และ เส้นทางชมภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ รวมทัง้ พลาญหินทีม่ ดี อกไม้ป่าขึ้นอยู่เต็มลานในช่วงปลายฝนต้นหนาวอีกด้วย อ้างอิง:

ข้อมูลอ�ำเภอวังน�้ำเขียว แหล่งที่มา: http://www.wnk.go.th ข้อมูลอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช http://www.dnp.go.th ศูนย์ข้อมูลมรดกโลก กระทรวงวัฒนธรรม แหล่งที่มา: http://thaiwhic.go.th


22

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 4 ฉบับที่ 44 วันที่ 1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2555

ได้ รั บ เกี ย รติ เ ป็ น ประธานในพิ ธี ม งคลสมรสนายนั ฐ วุ ฒิ แ ละ นางสิริลักษณ์ โต๊ะสิงห์ ประธานภาคีสมาพันธ์นิสิตนักศึกษา ภาคอีสานคนแรก ณ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ วันที่ 9 ธันวาคม 2555

ร่ ว มกิ จ กรรมโรงเรี ย น นปช.โซน 4 ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ร้ อ ยเอ็ ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ยโสธร และมุกดาหาร ซึ่ง จ.ร้อยเอ็ดเป็นเจ้า ภาพในการจัดงาน วันที่ 9 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมธนินทรกรีนปาร์ค

แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี คุ ณ วิ เ ชี ย ร ช นิ น ท ร ์ สิ น ธุ ไ พ ร ได้รับแต่งตั้งในต�ำแหน่ง เลขาธิการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม ( ท ส ม . ) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2556 ขออ�ำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย

ตลอดจนสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลายในสากลโลกนี้

จงอ�ำนวยอวยพรให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญสืบไป

งานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ปีใหม่ พันโทคงตริน พร้อมคณะ ตม.โอ สะเหม็ด ประเทศกัมพูชา ร่วมอวยพรปีใหม่

วิเชียรชนินทร์ สินธุไพร รวมพลเพื่อน้องเสื้อแดง จ.ร้อยเอ็ด สู่โบนันซ่าเขาใหญ่ วันที่ 22 ธันวาคม 2555

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านพร้อมครอบครัว ประสบแต่ความสุขด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ

ปิดเล่ม

นสพ.ภาคอีสาน

” 4 4 ์ ษ ก ั ป “ ปิดเล่มไปในเวลาพอเหมาะ 5 มกรา 56 คือ วันปิด เล่ม และเขียนบทความนี้ ตะแรกตั้งใจจะปิด 26 หรือ 27 ธ.ค. 55 เพื่อจะได้น�ำออกมาทันต้นปี 56 มานึกขึ้นได้ว่าไปชนวัน หยุดตามเทศกาล โรงพิมพ์เขาก็ต้องปิดให้บุคลากรของเขาได้ พักผ่อน พบปะเพื่อนพ้องน้องพี่และญาติโยมในโอกาสสิ้นปี และรับปีใหม่ ผลก็คือ ต้องตู๊ดลูด มาปิดเอา 5 ม.ค. 56 และส่งงาน 6 ม.ค. (พิมพ์, พับ, มัดส่ง 7 ม.ค.) เดินทางกลับจากโรงพิมพ์ ริมปิง จ.นครสวรรค์ ถึงมหาสารคาม 8 ม.ค. 56 ตอนใกล้ ๆ ค�่ำ 9-15 ม.ค. 56 ส่งถึงมือทุกท่านทีร่ ว่ มตีพมิ พ์อวยพรปีใหม่ พร้อม กับวางแผงใหญ่ทุกจังหวัด 20 จังหวัดทั่วภาคอีสาน ปีนี้ 56 เป้าหมายคือ ขยายวงงานคลุมพืน้ ที่ 20 จังหวัด ภาคอีสาน บุคลากรของเราจะมีเพือ่ ท�ำงานประจ�ำพืน้ ที่ จังหวัด ละ 5-11 คน ตามขนาดพื้นที่ของแต่ละจังหวัด คณะพวกเรา ภูมิใจที่ร่วมกันเดินทางมาถึงจุดนี้ด้วย ความอบอุน่ จากธารน�ำ้ ใจของหลาย ๆ หลายหน่วยงาน หลาย องค์กร รวมถึงทุกภาคธุรกิจ ที่ให้ความดูแลประคับประคอง สนับสนุนเราด้วยดีตลอดมา

ด้วยความระลึกในไมตรีจิตร

ดร. มีศิลป์ ชินภักดี ผู้อ�ำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงาน

อิสระชน ฅนเคยหล่อ


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 4 ฉบับที่ 44 วันที่ 1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2555

งานบุญกุ้มข้าวใหญ่

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ท่าน นพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

-

การประกวดโคฮินดูบราซิลชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่าน ส.ส.สรรพภัญญู ศิรไิ ปร์ ส.ส.จังหวัดมหาสารคาม ทีป่ รึกษา นายกรัฐมนตรีฝา่ ยการเมือง ให้เกียรติเป็นประธานในการประกวดโคฮินดูบราซิลชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การประกวดธิดาบุญกุ้มข้าวใหญ่ คุณ เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร นักปั้นดารามือทองของเมืองไทย และ น้องฝ้าย ณิชานันท์ ฝั้นแก้ว ดาราช่อง 7 สีให้เกียรติร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดธิดาบุญกุ้มข้าวใหญ่

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง โดยคณะกรรมการคุณภาพ ประกอบด้วย

1. รุ่นประชาชนทั่วไป จาก GMM Grammy ประกอบด้วย (ต๋อง) สุรพันธ์ จ�ำลองกุล / (ยีน)สิลาแลง อาจสาลี/ (ลูกเต๋า)ณัฐชานันท์ อังศุเศรณี 2.รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี จาก RSaim ประกอบด้วย เอกภพ พงศ์ธนวรรณกร, สุวิทย์ เบ็ญสีใส, ประยงค์ ทองใบ

23

งานสินค้าเกษตรและเทศกาลกินมันแกว อบต.บรบือครั้งที่ 2 (วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2555)

-

พิธีสู่ขวัญข้าว บวงสรวงพระแม่โพสพ ท่านวิษณุ บูรณะกิจภิญโญ นายอ�ำเภอบรบือ ให้เกีรยติเป็นประธานในพิธสี ขู่ วัญข้าว บวงสรวง พระแม่โพสพ อบต.บรบือ

การประกวดไก่ชนประเภทสวยงาม

การประกวดผลิ ต ผลทางการเกษตร ประกอบด้ ว ย พั น ธุ ์ ข ้ า วเหนี ย ว กข.6, พันธุ์ข้าวจ้าวหอมดอกมะลิ 105, มันส�ำประหลัง, มันแกว, อ้อยโรงงาน

การประกวดวงดนตรีไทยสากลระดับมัธยมศึกษา โดยคณะกรรมการคุณภาพ จาก GMM Grammy ประกอบด้วย (ต๋อง) สุรพันธ์ จ�ำลองกุล / (ยีน)สิลาแลง อาจสาลี/(ลูกเต๋า)ณัฐชานันท์ อังศุเศรณี


24

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 4 ฉบับที่ 44 วันที่ 1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2555

เทศบาลเมืองมหาสารคามส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 “พิษณุโลกเกมส์”

ประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม ร่วมท�ำบุญตักบาตรและ ขอพรจากพระสงฆ์เพือ่ เป็นสิรมิ งคลกับชีวติ ในวันขึน้ ปีใหม่ 2556

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม เทศบาลเมือง มหาสารคามส่งคณะนักกีฬานักเรียน กว่า 57 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา นั ก เรี ย นองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 ประจ�ำปี 2555 ในระดั บ ภาคตะวั น ออกเฉี ย ง เหนือ “นครพิษณุโลกเกมส์” โดยมีนาย วั ล ลภ วรรณปะเถาว์ , นายไมตรี พรมดา รองนายกเทศมนตรี เ มื อ ง มหาสารคาม สมาชิกสภาเทศบาล และ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการร่ ว มในการส่ ง นักกีฬาพร้อมมอบของเพือ่ เป็นก�ำลังใน การแข่งขันกีฬาครั้งนี้ด้วย

โครงการรณรงค์ท�ำความสะอาดเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ประจ�ำปี 2555

มอบเบี้ยยังชีพ ประจ�ำเดือนธันวาคม 2555 เมื่อวันที่ 6 - 7 ธันวาคม ที่ผ่านมา นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายก เทศมนตรีเทศบาลเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และ หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ร่วมกันมอบเบี้ยยังชีพให้ แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป

งานวางท่อ ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม

“มหาดไทยพากิ น อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” ณ ตลาดโต้รุ่ง

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ บริเวณ สวนสาธารณะเลิงน�้ำจั้น นาย แพทย์ กิ ต ติ ศั ก ดิ์ คณาสวั ส ดิ์ นายก เทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นประธาน เปิ ด กิ จ กรรมบ� ำ เพ็ ญ ประโยชน์ ร ณรงค์ ท�ำความสะอาดเทิดพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช ประจ�ำปี 2555 เพือ่ ถวายเป็นราช สั ก การะและเทิ ด พระเกี ย รติ พ ระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การแสดงออกถึง ความจงรั ก ภั ก ดี ต ่ อ สถาบั น พระมหา กษัตริย์ และเป็นการอนุรกั ษ์และพัฒนาภูมิ ทัศน์สวนสาธารณะเลิงน�้ำจั้นให้สวยงาม

นายวั ล ลภ วรรณปะเถาว์ รองนายก เทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ร่วมบันทึก เทปรายการทีวีรายการมหาดไทยพากิน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ที่ตลาดโต้รุ่ง เทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยมีนายกริต มันทานนท์ เป็นพิธีกรด�ำเนินรายการ

นายอ�ำเภอกันทรวิชัย เป็นประธานในการเปิดประชุมสภา เทศบาลต�ำบลท่าขอนยาง

นายสมชาติ บุตราช นายกเทศมนตรีเทศบาลต�ำบลท่าขอนยาง กล่าวเปิดการประชุมสภา

แนะน�ำสมาชิกสภาเทศบาลต�ำบลท่าขอนยาง นายสิทธิ พิพัฒน์ชัยกร นายอ�ำเภอกันทรวิชัย ท�ำหน้าที่ประธานในการเปิดประชุมสภา ชั่วคราว เทศบาล ฯ ประธานสภา เทศบาลต�ำบลท่าขอนยาง


2

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 4 ฉบับที่ 44 วันที่ 1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2555

บอกอแถลง ปักษ์ที่ 44 ปีที่ 4

โดย ลูกชายใหญ่ ของแม่พมิ พ์ www.pakesarn.com pakesarn@gmail.com

สวัสดีปีใหม่ 2556 ส�ำหรับผู้โชค ดีที่ยังมีชีวิตอยู่ร่วมโลกกันต่ออีก 1 พ.ศ. จะยังไงก็ถือว่าโชคดีกว่าผู้ที่ล่วงลับไปใน ช่วงเทศกาล (7 วันอันตราย) นับว่าโชคดี ปีใหม่ ปีเก่าผ่านไป ทิง้ สิง่ เลวร้ายทัง้ ส่วน ตัวและสังคมไว้กบั พ.ศ. 2555 มาปี 2556 ยกมาแต่สิ่งดีๆ ให้ชีวิตและสังคม เพื่อ ประโยชน์ส่วนตนและสังคมต่อไป เริ่ ม ต้ น ใหม่ ใ ห้ ส ดใสกว่ า เก่ า เอาแต่สิ่งดีๆ มีคุณค่ามาใช้กับชีวิตประจ�ำ วัน หากจะได้เพื่อนใหม่เพิ่มอีกก็ให้ได้แต่ เพือ่ นดีๆ มีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล มีจติ ใจโอบ อ้อมอารีย์ มีมนุษย์ธรรมค�้ำจุนสังคมได้ไม่ เห็นแก่ตัวจนน่าเกลียด ดูแลกันไปก่อนจะ ตายจากกัน ซึ่งไม่รู้จะเป็นวันไหน เช่นกัน น.ส.พ.ภาคอีสาน (คณะ ผู้จัดท�ำ) ก็จะน�ำแต่สิ่งดีๆ มาน�ำเสนอสู่

สายตาของสั ง คม เพื่ อ จะได้ รั บ ค� ำ ชม มากกว่าค�ำติ หากท่านผู้อ่านที่เห็นว่าขาด หรือควรเพิม่ เติมอะไรในหน้ากระดาษเสนอ หรือแนะน�ำมาได้ (ดูที่อยู่หน้า 2 ล่างซ้าย) เราคณะผู้จัดท�ำจะน้อมรับไปปรับปรุงและ แต่งเติมให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป...ครับผม

พบกันใหม่ฉบับหน้า (45)

(ชายใหญ่ ไชยสมคุณ) บก.น.ส.พ.มาตรฐานภาคอีสาน

ค�ำขวัญวันเด็ก 2556 คือ “รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา น�ำพาไทยสู่อาเซียน” ส�ำหรับวันเด็กแห่งชาติของไทยนั้น ถูกก�ำหนดให้ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งในปี 2556 วันเด็กแห่งชาติ จะตรงกับวันที่ 12 มกราคม 2556

ชายใหญ่ ไชยสมคุณ บรรณาธิการฝ่ ายบริหาร

o ว่ าทีร่ ้ อยตรี วราทิตย์ วรจินดา รองบรรณาธิการฝ่ ายบริหาร

20

o ไพรัช ไชยสมคุณ

บรรณาธิการฝ่ ายกฎหมาย

o เสาวลักษณ์ ธารีพฒ ุ อาร์ ตเวิร์ด o ชนินทร์ โยธะการี

ลงโฆษณาหน้ า 1 1.ขนาด กว้าง 4 x สูง 7 นิว้ ราคา 5,000 บาท

ผู้อำ� นวยการศูนย์ ข่าวและการตลาด อุดรธานี

o แก้ วยาใจ โยธะการี

รองผู้อำ� นวยการศูนย์ ข่าวและการตลาด อุดรธานี o วิษณุ อินทรพยุง ผอ.ศูนย์ภาคอีสาน

o ดร. อัครวัฒน์ เชนชัยพัฒน์

ผู้อำ� นวยการศูนย์ ข่าวและการตลาด ขอนแก่ น

o สมหมาย ไชยสิ ทธิ์

หัวหน้ าผู้สื่อข่ าวและฝ่ ายการตลาดกาฬสิ นธุ์

ลงโฆษณาแบบราคาปกติ 1.ขนาดเต็มหน้า กว้าง 14.45 x สูง 20.1 นิว้ ราคา 15,000 บาท 2.ขนาดครึง่ หน้า กว้าง 14.45 x สูง 10 นิว้ ราคา 8,000 บาท 3.ขนาดพืน้ ที่ 1/4 หน้า กว้าง 7.15 x สูง 10 นิว้ ราคา 5,000 บาท 4.ขนาดพืน้ ที่ 1/8 หน้า กว้าง 7.15 x สูง 4.95 นิว้ ราคา 3,000 บาท

o พิษณุ ใยน้ อย

ลงโฆษณาแบบ Classifiled (โฆษณาย่อย)

o กนิษฐา ไชยชาติ

1.ขนาด กว้าง 4 x สูง 3 นิว้ ครึง่ 2.ขนาด กว้าง 4 x สูง 4 นิว้ 3.ขนาด กว้าง 5 x สูง 3 นิว้ ครึง่ 4.ขนาด กว้าง 5 x สูง 4 นิว้ 5.ขนาด กว้าง 6 x สูง 4 นิว้ ครึง่ 6.ขนาด กว้าง 6 x สูง 5 นิว้

ผู้อำ� นวยการศูนย์ ข่าวนครราชสี มา,สุ รินทร์ ,ศรีสะเกษ หัวหน้ าผู้สื่อข่ าวและฝ่ ายการตลาด o นิตยาภัทร รัตนพินิจ ผู้สื่อข่ าวและฝ่ ายการตลาด o จารุวรรณ ภูวทิศ ผู้สื่อข่ าวและฝ่ ายการตลาด o กฤช พจนา ผู้อำ� นวยการศูนย์ข่าวยโสธร o อรทัย พจนา หัวหน้ าฝ่ ายการตลาดยโสธร o ชัยพร สุ วรรณธาดา หัวหน้ าศูนย์ข่าวร้ อยเอ็ด

ส�ำนักงานใหญ่ น.ส.พ.ภาคอีสาน

เลขที่ 232 ม.12 ถ.มหาสารคาม-บุรรี ม ั ย์ ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

043 * 777218 080 * 0055411

pakesarn@gmail.com

www.pakesarn.com

ราคา 1,000 บาท ราคา 1,200 บาท ราคา 1,500 บาท ราคา 2,000 บาท ราคา 2,500 บาท ราคา 3,000 บาท

ทุ.........ส่ กปังถึกง......... ษ์

ท�ำเนียบรัฐบาล ส�ำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงต่างๆ ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัด วางแผงใหญ่ในทุกจังหวัด ทั่วภาคอีสาน 20 จังหวัด

ผูว้ า่ ฯ เทศบาล อบจ. อบต. สตช. บชภ.3-4

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์หน้ า 4 สังคมภาคอีสาน 1.ขนาด กว้าง 4 x สูง 3 นิว้ ครึง่ ราคา 2,500 บาท

ติดต่อลงสื่อโฆษณาคุณภาพ หนังสือพิมพ์ภาคอีสาน ได้ที่ส�ำนักงานใหญ่ โทร.043 - 777218, 080-0055411, 087-8523556, 090-5909256,

นอกจากนี้ ท่านสามารถเลือกพื้นที่โฆษณาได้ตามความต้องการของท่าน และท่านสามารถช�ำระเงินได้ ผ่านหมายเลขบัญชี บ.ก.ชายใหญ่ ไชยสมคุณ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม 409-0-17173-3 หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าเรา น.ส.พ.ภาคอีสานจะได้มีโอกาสรับใช้และแนะน�ำเสนอ สื่อโฆษณาคุณภาพ เพื่อความส�ำเร็จขององค์กรของท่านและขอขอบพระคุณผูใ้ ห้การสนับสนุนทุกท่านมาไว้ในโอกาสนีด้ ว้ ยความยินดี

*บรรณาธิการ : ชายใหญ่ ไชยสมคุณ *รองบรรณาธิการ : วราทิตย์ วรจินดา *บรรณาธิการฝ่ ายกฎหมาย : ทนาย ดร.ไพรั ช ไชยสมคุณ *คณะที่ปรึ กษา : นพพร จันทรถง, ทวีสิน สระสม,

ดร.ประดิษฐ์ ฉัตรจรัสกูล, ดร.ดิเรก พรสีมา, ดร.สุ ทนิ คลังแสง, ขจิต ชัยนิคม, พิชิต ไชยชนะ, วิเชียรชนินทร์ สินธุไพร , สนัน่ บุญคะสีทา, ชยพล โบราณมูล, สุ ทธิพงษ์ เทพวรรณ, พร รุจนเวศ, ประเสริฐ จีนุพงศ์ , อัษฎา วนาทรัพย์ดำ� รง, ศิริพร มรรครมย์, บุญจันทร์ ยัพภาษฎร์ , รังสรรค์ เพียรอดวงษ์, พล.ต.ท. ด�ำริห์ โชตเศรษฐ์ *คอลัมน์ นสิ ต์ : พระราชปริยตั ยิ าทร, วีระศักดิ์ สัตยธีรานนท์, ร.ศ.รัชนี วรจินดา, พ.ต.ท.ณรงค์เดช นิมติ ร, ทนายไพรัช ไชยสมคุณ *ผู้พมิ พ์และผู้โฆษณา : สุ รชัย ไชยสมคุณ *พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ริมปิ งการพิมพ์ เลขที่ 11/13 -15 ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 056 - 224736


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 4 ฉบับที่ 44 วันที่ 1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2555

3

ฯพณฯ นายกรั ฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ท�ำบุญ ตักบาตรมหาสารคาม

ทีบ่ ริเวณถนนผดุงวิถี สีแ่ ยกหอนาฬิกา หน้าโรงเรียน ผดุงนารี นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัด มหาสารคาม พร้อมด้วยรองผูว้ า่ ราชการจังหวัดมหาสารคาม และนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม น�ำข้าราชการและ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประกอบพิธสี งฆ์ รับศีล รับพรจากพระผู้ใหญ่ โดยมีพระเทพสิทธาจารย์ เจ้า คณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จากนัน้ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมหาสารคามน�ำประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วม ท�ำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ สามเณร ใน เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม จ�ำนวน 17 วัด และปะพรม น�้ำพระพุทธมนต์จากพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัด มหาสารคาม เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2556 ในโอกาสปีใหม่ 2556 นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ให้กับ ประชาชนทีม่ าท�ำบุญตักบาตร พร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการท�ำงานพัฒนาจังหวัด ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้น และได้รับโอกาสในการพัฒนาในหลายๆ ด้าน เพื่อเป็น ของขวัญปีใหม่ 2556 ให้กบั ประชาชน และขอให้ประชาชน ที่ต้องเดินทางสัญจรไปมา ได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท ปฏิบตั ติ ามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพือ่ ความปลอดภัยของ ท่านตลอดเส้นทาง และขอให้มีความสุขในเทศกาลวันขึ้นปี ใหม่ 2556 ทุกคน

ส.ปชส.มหาสารคาม / ข่าว / ภาพ ..............................................

7 วันอันตรายกาฬสินธุ์

นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็น ประธานการแถลงข่าว ปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลด อุบตั เิ หตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 โดยมีสว่ นราชการที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วมแถลงข่าว โดยมีข้อสรุปการด�ำเนินงานตลอด 7 วันดังนี้ มีการตั้งจุดตรวจหลัก 32 จุด ในพื้นที่ 18 อ�ำเภอ มี ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำจุดตรวจรวม 793 คน ผลการเรียกตรวจ ยานพาหนะชนิดต่างๆตามมาตรการ 3ม 2ข 1ร บวก 4 มาตรการ รวมเรียกตรวจ 13,962 คัน ด�ำเนินคดี 682 คน มีอุบัติเหตุเกิด ขึ้นตลอด 7 วัน รวม 26 ครั้ง ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รองลงมาได้แก่ รถปิกอัพ พฤติกรรมเสีย่ ง สาเหตุการเกิดอุบตั เิ หตุสงู สุดได้แก่ เมาสุรา รองลงมา ขับรถโดย ประมาท ช่วงเวลาที่เกิดอุบติเหตุสูงสุดได้แก่เวลา 16.01 – 20.00 น.รองลงมาได้แก่เวลา 08.30 – 12.00 น. อ�ำเภอที่เกิด อุบัติเหตุสูงสุด อ.เมืองกาฬสินธุ์ รองลงมาได้แก่ อ.ยางตลาด อ.สหัสขันธ์ อ.หนงกุงศรี อ.ห้วยผึง้ อ.ห้วยเม็ก อ.กมลาไสย และ อ.กุฉินารายณ์ อ�ำเภอที่ไม่เกิดอุบัติเหตุรวม 10 อ�ำเภอได้แก่ อ.นามน อ.ร่องค�ำ อ.เขาวง อ.ค�ำม่วง อ.ท่าคันโท อ.สมเด็จ อ.สาม ชัย อ.ดอนจาน และ อ.ฆ้องชัย นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ กล่าวชื่นชมทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งท�ำให้พื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์อุบัติเหตุลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบ กั บ ปี ที่ ผ ่ า นมา และขอบคุ ณ สื่ อ มวลชนทุ ก แขนงที่ ช ่ ว ย ประชาสัมพันธ์กระตุ้นเตือนผู้ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ระมั ด ระวั ง อั น ตรายในการใช้ ร ถใช้ ถ นนและในอนาคตจะ พยายามผลักดันให้จงั หวัดกาฬสินธุเ์ ป็นพืน้ ทีแ่ ห่งความปลอดภัย ทางถนนสูงสุด วิภาดา รัตนโรจนา ข่าว / สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ภาพ http://pr.prd.go.th/kalasin/

..............................................

โครงการบ�ำบัดรักษาและฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูเ้ สพ/ ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟู สมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์ รูปแบบศูนย์ ขวัญแผ่นดิน โดยส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ ปรามยาเสพติด (ปปส.) ภาค ๓ ร่วมกับศูนย์อำ� นวยการพลังแผ่น ดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์ ต�ำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ และส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นตามโครงการ ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิง รุก ๙๐ วัน พื้นที่แพร่ระบาดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโครงการของ รัฐบาลที่จะเร่งด�ำเนินการในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดระดับ รุนแรง ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดจ�ำนวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ด้วย การน�ำเข้ารับการบ�ำบัดอย่างมีคุณภาพ ให้สามารถด�ำเนินชีวิต ในสังคมได้อย่างเป็นปกติและไม่หวนกลับไปมีพฤติกรรมซ�้ำอีก โดยยึดหลัก “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” การจัดอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับ การอบรมจ�ำนวนทัง้ สิน้ ๑๑๑ คน อบรมในระหว่างวันที่ ๑๗-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ รวม ๑๐ วัน โดยมี ดร.สุวัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล

ที่ปรึกษาส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา จังหวัดสุรนิ ทร์ จงมีความสุขสมหวังในปี 2556 โดยวัดศาลาลอย เสพติด (ปปส.) ร่วมเป็นวิทยากรตลอดระยะเวลาของการอบรม มีประชาชนมาร่วมสวดมนต์กว่า 1,000 คน ส�ำหรับกิจกรรม ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ “การสวดมนต์ขา้ มปี” เพือ่ เป็นการเอาฤกษ์เอาชัย จะได้เริม่ ต้น ปีใหม่ชีวิตใหม่ด้วยสิ่งดี ๆ และเป็นมงคล ส�ำหรับปีใหม่ 2556 .............................................. จังหวัดสุรินทร์ก�ำหนดจัดกิจกรรม ”สวดมนต์ข้ามปี ท�ำความดี เทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ซึ่งได้ก�ำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 55 – 6 ม.ค. ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่” ทุกอ�ำเภอ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 56 รวม 10 วัน โดยมีนางศิรดา กีรติเรขา นายกเหล่ากาชาด 2555 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2556 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่อง จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และมี นายสุริยะ ในโอกาสฉลองพุ ท ธชยั น ตี 2600 ปี แห่ ง การตรั ส รู ้ ข อง อมรโรจน์วรวุฒิ รอง ผวจ.ศรีสะเกษ นายสนิท ขาวสอาด รอง พระพุทธเจ้า เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราช ผวจ.ศรีสะเกษ นายพยม ธารีชาญ รอง ผวจ.ศรีสะเกษ น�ำ กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ภาครัฐ ภาคเอกชน พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ กลุ่ม องค์กร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้การ ราชกุมาร และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยมีวัดทั่วทั้ง จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรม”สวดมนต์ข้ามปี ท�ำความดีส่งท้ายปี ต้อนรับและร่วมพิธี ส่วนกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การออกร้าน เก่าต้อนรับปีใหม่” แล้ว จ�ำนวน 68 วัด นิทรรศการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน การจ�ำหน่าย สินค้าหนึง่ ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ การประกวดสาวไหมพร้อมกอง เชียร์ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร เช่น การประกวด มะพร้าวอ่อนน�้ำหอม ข้าวโพดหวาน กล้วยน�้ำว้า พริกชี้ฟ้า ฝรั่ง มะละกอสุก และหอมแดงศรีสะเกษเป็นต้น พร้อมทั้งมีการ แข่งขันกีฬาเซปัคตระกร้อ การแสดงบนเวทีกลางของหน่วยงาน/ สถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัด การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประกอบหางเครื่องของก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น�ำองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น การเดินแบบผ้าไหมของผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ ว่าฯ หัวหน้าส่วนราชการ นายอ�ำเภอ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาค เอกชน กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ อีกทั้งยังมีการประกวดธิดาสี่เผ่าไทย การประกวดหนู น้อยกาชาด การแสดงมหรสพ/ดนตรี ทุกคืน การจ�ำหน่ายสินค้า ราคาถูกจากภาคเอกชน และกิจกรรมนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และการท�ำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่อีกด้วย

..............................................

อวยพรหลังงานสวดมนต์ข้ามปี

ทีว่ ดั ศาลาลอย อ�ำเภอเมืองสุรนิ ทร์ นายนิรนั ดร์ กัลยณ มิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้กล่าวอวยพรหลังงานสวด มนต์ข้ามปีโดยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก หลวงปู่ ดุลย์ และพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ขอให้พี่น้องชาว

.............................................. ขอนแก่นเข้าร่วมการตรวจหาสารเสพติดในเรือนจ�ำ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผูว้ า่ ราชการจังหวัดขอนแก่น

พร้อมคณะกรรมการศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด ขอนแก่นเข้าร่วมการตรวจหาสารเสพติดในเรือนจ�ำจังหวัด ขอนแก่นหลังจากผ่านช่วงเทศกาลปีใหม่มาหยกๆซึ่งเป็นการ ตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังตามนโยบายของจังหวัดเพื่อน�ำไปสู่การ เป็นเรือนจ�ำสีขาวผลการตรวจผู้ต้องขังรวม 2,001 คนพบสาร เสพติดในปัสสาวะ 37 คน ซึ่งจะมีการส่งปัสสาวะผู้ที่ตรวจพบ ปัสสาวะสีม่วงไปตรวจพิสูจน์อีกครั้งที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การ แพทย์เพื่อยืนยันผลอีกทีหนึ่ง ซึ่งทางเรือนจ�ำจะได้แยกผู้ต้องขัง และด�ำเนินการเพิ่มโทษต่อไป นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่า ราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “โครงการจังหวัดขอนแก่น ไม่ยงุ่ เกีย่ วกับยาเสพติด” ได้เริม่ ด�ำเนินการตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นมา โดยใช้แนวทางการท�ำงาน 3 แนวทางได้แก่ ป้องกัน ปราบปราม และบ�ำบัด ในปลายเดือนมกราคม 2556 จะร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ ในการท�ำงานและทุกเดือนจะมี การประเมินผลการท�ำงาน จากนั้นต้นเดือนธันวาคม 2556 จะ ประกาศผลการท�ำงานรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม

..............................................


4

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 4 ฉบับที่ 44 วันที่ 1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2555

กาฬสินธุ์ ระทึกกัน ทั้งเมืองพบระเบิด

น้อยหน่าวางไว้ในท่อบนเกาะกลางถนน กลางเมือง กาฬสินธุ์ ด้านเจ้าหน้าที่ยังไม่ฟันธงว่าเป็นฝีมือของ กลุ่ม แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นการน�ำมาวางไว้เพื่อหลบหนี การกวาดล้างของต�ำรวจช่วงก่อน เทศกาลปีใหม่ ขอนแก่น บรรยากาศงานกิจกรรมเคานต์ ดาวน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในงาน “ขอนแก่นเคา นต์ดาวน์ 2013 นครขอนแก่น” เมื่อคืนที่ผ่านมา ซึ่ง เทศบาลนครขอนแก่นได้ก�ำหนดจัดกิจกรรมขึ้นตลอด แนวถนนศรีจนั ทร์ ตัง้ แต่สแี่ ยกประตูเมืองไปจนถึงศาล เจ้าพ่อหลักเมือง ระยะทางกว่า 2 กม. เนืองแน่นไปด้วย นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ทยอยเดิน ทางมาร่วมกิจกรมกันอย่างมากมาตั้งแต่หัวค�่ำ โดยเฉพาะภายในสวนเรืองแสงที่ได้มีการเนรมิตสวน สาธารณะประตูเมืองขอนแก่นให้เป็นโลกในยุคไซเบอร์ ด้วยแสงไฟนับล้านดวง รวมไปถึงประติมากรรมกล่อง ข้าวยักษ์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์อีกจุดหนึ่งของงาน ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอย่างมาก ชั ย ภู มิ จังหวัดชัยภูมิได้ก�ำหนดจัดงาน ประจ�ำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2556 ในระหว่างวันที่ 12-20 มกราคม 2556 ณ บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล และสนามหน้าศาลา กลางจังหวัดชัยภูมิ นครพนม ได้จัดตั้งศูนย์สนับสนุน ผู้ ประกอบการให้พร้อมจ่ายอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำจังหวัด นครพนม ณ ส�ำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม เพื่อ เป็นหน่วยงานในการบูรณการประสานความร่วมมือ กับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ใน จังหวัด และเริ่มปฏิบัติการแล้ว ตั้งแต่วันที่26 ธันวาคม 2555 เป็นต้นมา ส�ำหรับ อ�ำนาจหน้าที่ ศูนย์สนับสนุน ผู้ประกอบการให้พร้อมจ่ายอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำจังหวัด นครพนม นั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้ราย ละเอียดว่า จะท�ำหน้าที่ อ�ำนวยการ พิจารณาสั่งการ เพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือนายจ้าง เจ้าของสถาน ประกอบกิจการ ลูกจ้าง พนักงาน และประชาชนทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ โดย ระดมทรัพยากรทุกประเภท เพือ่ บูรณาการ ภารกิจการ อ�ำนวยการช่วยเหลือตามมาตรการบรรเทาผลกระทบ

กระทบของรั ฐ บาลให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์. นครราชสี ม า ผู ้ อ� ำ นวยการสถานี อุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่มีแม่คะนิ้งเกิดขึ้น ซึ่งเป็น ทีด่ นิ ว่างเปล่าของชาวบ้าน และมีตน้ หญ้าเล็กๆ เกิดขึน้ ตรงพื้นดิน โดยจากการตรวจสอบสภาพอากาศและ ภูมิประเทศบริเวณดังกล่าว มั่นใจว่าภาพที่เกิดขึ้นเมื่อ เช้าวานนีเ้ ป็นแม่คะนิง้ หรือปรากฏการณ์นำ�้ ค้างแข็งตัว บนยอดหญ้าที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเกิดจากสภาพพื้นดิน บริเวณดังกล่าวเกิดความชื้น และอุณหภูมิลดลงอย่าง เฉียบพลัน จึงท�ำให้เกิดการควบแน่นของไอน�้ำจนแข็ง ตัว แต่ปรากฏการณ์ดงั กล่าวจะเกิดขึน้ เป็นบริเวณแคบๆ และมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากมาก บุรีรัมย์ หลังสภาพอากาศที่ จ.บุรีรัมย์ ยัง คงหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เด็ก ผู้สูงอายุ และคนชรา ทีม่ ภี มู ติ า้ นทานต�ำ่ เกิดอาการเจ็บป่วยด้วย โรคไข้หวัด ปอดบวม และโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดิน หายใจ ทยอยเข้าไปรับการรักษาที่ ศูนย์จังหวัดเพียง แห่งเดียวเฉลีย่ วันละกว่า 140 ราย เพิม่ ขึน้ จากช่วงปกติ ถึง 10% และคาดว่าหากสภาพอากาศหนาวเย็นลงอีก แนวโน้มผู้เจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจก็จะเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง บึงกาฬ ผู้สื่อข่าวรับแจ้งว่าพบใบฝรั่งกลาย เป็นแมลงที่บ้านเลขที่ 27 ม.8 บ.ห้วยดอกไม้ ต.วิศิษฐ์ ตรวจสอบพบนายมี ศรียา อายุ 83 ปี และนางบุญนาค ศรียา อายุ 77 ปี น�ำสัตว์มีปีกสีเขียว คล้ายใบฝรั่ง มี 6 ขา ที่ปีกและล�ำตัวมีเส้นใยเหมือนใบไม้ ตรงกลางนิ่ม เหมือนตั๊กแตน ความยาวประมาณ 10 ซ.ม. กว้าง 5 ซ.ม. มีเขีย้ ว มีปาก และหนวด 2 เส้นบนหัว นางบุญนาค กล่าวว่า ต้นฝรั่งข้างบ้านจะกลายเป็นแมลงทุกปี โดย ชาวบ้านจะเรียกแมลงชนิดนี้ว่า แมงโพงม่า มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ร่วม กับเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดงาน “บุญ เบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจ�ำปี 2556” โดยมีกจิ กรรมออกร้านมัจฉากาชาด ซึง่ จะมีการ ขอรับบริจาคบริจาคทรัพย์และสิ่งของ ในงานวันรวม น�้ำใจให้กาชาด 17 มกราคม นี้ มุกดาหาร ประมงจังหวัดมุกดาหาร เปิด เผยว่า จากอุณหภูมิของอากาศทีล่ ดลง ในช่วงนี้ ท�ำให้ อากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป ส่งผลให้สัตว์น�้ำมีโอกาส เป็นโรคได้ง่าย และกินอาหารน้อยลง ดังนั้นเพื่อลด ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับสัตว์น�้ำ โรคปลาน�้ำจืดที่

พบในฤดูหนาว คือโรคอียูเอส ซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อรา หากปลาติดเชื้อดังกล่าว จะมีแผลเน่าเปลื่อย มีเลือด ซึมออกตามซอกเกล็ด ซึง่ ปัจจุบนั ยังไม่มยี ารักษาดังนัน้ หากพบสั ต ว์ น�้ ำ ตายจ� ำ นวนมากทั้ ง ในแหล่ ง น�้ ำ สาธารณะ บ่อเลี้ยง และกระชังของเกษตรกร ให้แจ้ง ส�ำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ส�ำนักงานประมง อ�ำเภอทันที ยโสธร ออกตรวจเยี่ยมและให้ก�ำลังใจแก่ เจ้าหน้าที่ประจ�ำหน่วยในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลต�ำบล กระทรวงมหาดไทยได้ ประกาศจัดตั้ง อบต.ให้เป็น เทศบาลต�ำบล ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2555 ส�ำนักงาน กกต.จังหวัดยโสธรจึงได้ ประกาศให้มกี ารรับสมัครเลือกตัง้ นายกเทศมนตรีและ สมาชิกสภาเทศบาลต�ำบล ในวันที่ 3-7 ธันวาคม 2555 และได้ก�ำหนดให้วันที่ 6 มกราคม 2556 เป็นวัน เลือก ตัง้ โดยวันนี้ มีการเลือกตัง้ ทัง้ หมด 5 เทศบาลต�ำบล ซึง่ ประกอบด้วย อ�ำเภอเมืองเทศบาลต�ำบลทุ่งแต้/ น�้ำค�ำ ใหญ่/ ส�ำราญ / อ�ำเภอเลิงนกทา เทศบาลต�ำบลสวาท/ อ�ำเภอค�ำเขื่อนแก้วเทศบาลต�ำบลดงแคนใหญ่ ร้อยเอ็ด สถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัด ร้อยเอ็ดส่งผลกระทบต่อการผลิตน�้ำประปาของการ ประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ดบ้างแล้ว จึงขอความ ร่วมมือให้ประชาชนผูใ้ ช้นำ�้ ประปาใช้นำ�้ อย่างประหยัด แต่ยืนยันว่าจะมีน�้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ เลย ไฟไหม้อาคารพาณิชย์ตลาดเช้าอายุ กว่า 30 ปี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เกิดเหตุเพลิง ไหม้อาคารพาณิชย์ราชพัสดุ 5 ชั้น เลขที่ 1/2-4 ซอยตลาดเช้า ถนนเจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย หน่วยงานที่เกีย่ วข้องต้องระดมรถดับเพลิงจ�ำนวน 6 คัน จาก เทศบาลเมืองเลย , เทศบาลต�ำบลนาอ้อ , เทศบาลต�ำบลนาอาน และเทศบาลต�ำบลนาโป่ง เข้า ควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังคูหาข้างเคียง ศรีสะเกษ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์เกษตรสาขาศรีสะเกษ ได้จดั งานจับรางวัลออม ทรัพย์ ทวีโชค ครัง้ ที่ 34 ประจ�ำปี 2556 ขึน้ เพือ่ เป็นการ ส่งเสริมและตอบแทนผู้ที่ฝากเงินในกับธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาศรีสะเกษ โดย มี นายพยม ธารีชาญ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดศรีสะเกษ และ นางสาวสุวิมล อรอินทร์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัด ศรีสะเกษ ร่วมกันจับรางวัล เพื่อแจกโชคให้กับสมาชิก ในครัง้ นี้ ส�ำหรับรางวัลใหญ่ ของการจับรางวัลเงินออม ทรั พย์ ท วี โ ชค ประจ�ำ ปี 2555 รางวัล ที่ 1 รถยนต์ TOYOTA VIGO สมาร์ทแคป จ�ำนวน 1 รางวัล และ

รางวัลที่ 2 คือ รถยนต์มิตซูบิชิ มิราจ จ�ำนวน 1 รางวัล และยังมีรางวัลอื่น ๆอีกจ�ำนวน 911 รางวัลิ สกลนคร จากสภาพอากาศที่หนาวเย็น เฉียบพลันหลังเทศกาลปีใหม่ ท�ำให้ครูโรงเรียนบ้านนา ดอกไม้ผดุงวิทยา ต.ฮางโฮง อ.เมือง สกลนคร ต้องน�ำ เด็ ก นั ก เรี ย นเกื อ บทุ ก ระดั บ ชั้ น ออกมาเรี ย นนอก ห้ อ งเรี ย น โดยท� ำ การเรี ย นการสอนที่ ก ลางสนาม ฟุตบอลรับไออุน่ จากแสงแดดเพือ่ คลายความหนาวเย็น หลังจากหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ สุรน ิ ทร์ ผลจากการทีร่ ฐั บาลประกาศปรับ อัตราค่าแรงขั้นต�่ำ เป็น 300 บาทต่อวัน ทั่วประเทศ มี ผู้ประกอบการนายจ้างชาวไทย เริ่มหันมาจ้างแรงงาน ต่างด้าวชาวกัมมพูชามากขึน้ หลายโรงงาน เพราะจ่าย ค่าจ้างน้อยกว่าจ้างแรงงานไทย เพือ่ หนีสภาวะขาดทุน นายเมา อ้วน อายุ 40 ปี ชาว อ.ส�ำโรง จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา กล่าวว่า ตน พร้อมกับภรรยา และลูก เข้ามารับจ้างท�ำงานก่อสร้างที่ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ได้ ค่าแรงวันละ 200 บาท ดีกว่ารับจ้างที่ประเทศกัมพูชา ซึ่งได้ราคาเพียงวันละ 50 บาทเท่านั้น หนองบัวล�ำภู ที่หมู่บ้านกกโก บ้านห้วยทราย และบ้านภู พานทอง ต.หนองบั ว อ.เมื อ งหนองบั ว ล� ำ ภู จ.หนองบัวล�ำภู ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาภู พาน ท�ำให้ในเวลาค�ำ่ คืน โดยเฉพาะช่วงหัวค�ำ่ หลังจาก พระอาทิตย์ตกดินแล้ว อากาศจะเริ่มหนาวเย็น ท�ำให้ ชาวบ้านต้องเก็บเศษไม้แห้งมาเป็นฟืนก่อไฟผิงคลาย หนาวกันตามบริเวณบ้านเรือน ซึ่งชาวบ้านบอกว่า อากาศได้เย็นลงต่อเนื่องกันมาได้ประมาณสามสี่วัน แล้ว ท�ำให้เวลาเย็นต้องก่อไฟไว้ผิงคลายความหนาว เย็นก่อนทีจ่ ะเข้านอน และโดยเฉพาะช่วงดึกอากาศจะ เย็ น ลงแตกต่ า งจากสภาพด้ า นล่ า งในตั ว เมื อ ง หนองบัวล�ำภู เป็นอย่างมากและในบางวันยังมีลมแรง อีกด้วย หนองคาย กองร้ อ ยต� ำ รวจตระเวน ชายแดนที่ ๒๔๕ ( ตชด.ที่ ๒๔๕ )หนองคาย ก�ำหนัด จัดกิจกรรมฉลองงานวันเด็กแห่งชาติประจ�ำ ๒๕๕๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬา กอง ร้ อ ยต� ำ รวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔๕ อ� ำ เภอเมื อ ง จังหวัดหนองคาย ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐- ๑๔.๐๐ น. โดย มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ เ ด็ ก และเยาวชนได้ รั บ ความ สนุกสนานเพลิดเพลิน และเกิดประสบการณ์ที่ดี เพื่อ จะได้เติบโตเป็นก�ำลังของชาติต่อไปในอนาคต อ�ำนาจเจริญ อบจ.อ�ำนาจ​เจริญ หนุน งบ170ล้าน ลุยปรับปรุงถนน ทั้งนี้ที่ผ่านมา อบจ.

อ�ำนาจ​เจริญ ​ได้นำ� ​เครือ่ งจักร​ไปปรับปรุงซ่อม​แซมถนน หนทางที่ช�ำรุดอย่างต่อ​เนื่อง ​และ​ได้ก่อสร้างถนน​แล้ว​ เสร็จจนสามารถ​ใช้​การ​ได้อย่างสะดวกสบาย ​เช่น ถนน จากบ้านน้อยนา​เมิน — ชะ​แงะ ต.​โพน​เมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อ�ำนาจ​เจริญ ​ใช้งบประมาณ 10 ล้าน บาท ลาดยาง​เสร็จ​แล้ว , ถนนบ้าน​โคก​เลาะ — ​เค็ง​ใหญ่ — ชาดสามัคคี ต.​เค็ง​ใหญ่ อ.หัวตะพาน ​ใช้งบประมาณ 10 ล้านบาท ,บ้านชะ​แงะ- หัวดง อ.หัวตะพาน งบ ประมาณ 10 ล้านบาท,ถนนบ้านค�ำพระ —ค�ำชาด ต.ค�ำพระ อ.หัวตะพาน งบประมาณ 10 ล้านบาท ส่วน​ ในปี 2555 ใ​ ช้งบประมาณ 170 ล้านบาท อุดรธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ชวนร่วมงานเทศกาล “บัวแดงบาน หนองหาน กุมภวาปี” แหล่งท่องเที่ยวประเภททุ่งดอกไม้ที่มีขนาด พื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บนพื้นที่กว่า 22,500 ไร่ ซึ่งดอกบัวแดงนับล้านๆดอกจะผลิบานพร้อมกันไปทั่ว ทั้งท้องน�้ำแบบสุดลูกหูลูกตา ภายในงานยังมีกิจกรรม การแสดงของนั ก เรี ย น การประกวดวาดภาพและ ภาพถ่ายทะเลบัวแดง การประกวดธิดาบัวแดง การ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชาย-หญิง การประกวดวง ดนตรีโปงลางของนักเรียน การแข่งขันเต้นแอโรบิก การ จ�ำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชมุ ชน(OTOP) พร้อมร่วมสัก การะพระมหาธาตุเทพจินดา (พระธาตุบ้านเดียม) ใน ระหว่างวันที่ 11 - 13 ม.ค. 56 ณ วัดบ้านเดียม ทะเล บัวแดง หนองหาน จ.อุดรธานี พร้อมกันนี้ ททท. ยังจัดกิจกรรม “งานวิวาห์ ล้านบัว”ขึ้น ในระหว่างวันที่ 9 - 10 ก.พ. 56 ถ้าคู่รักคู่ ใดได้ตดั สินใจเข้าร่วมงานวิวาห์ลา้ นบัว ณ ทะเลบัวแดง หนองหานแห่งนี้ จะต้องประทับใจมิรู้ลืมกับภาพงาน แต่งงานในฝันท่ามกลางดอกบัวสีชมพูแดงนับล้านดอก ที่งดงามสุดแสนโรแมนติก อุบลราชธานี ได้ประกาศก�ำหนดให้พนื้ ที่ ทั้ง 25 อ�ำเภอ ของ จ.อุบลราชธานี เป็นเขตควบคุมไฟ ป่า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากจ�ำเป็นต้องเผาไร่ เผา วัชพืช ในทีด่ นิ ท�ำกิน ต้องให้ผคู้ รอบครองทีด่ นิ ดังกล่าว ขออนุญาตจากก�ำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน ในเขตปกครอง ท้องที่นั้นๆ ก่อนที่จะด�ำเนินการทุกครั้ง พร้อมกับให้จัด ท�ำแนวกั้นไฟและควบคุมไฟมิให้ไปยังพื้นที่อื่นๆ แต่ หากรายใด ไม่แจ้งขออนุญาต จะถูกด�ำเนินคดีตาม กฎหมายโดยเฉียบขาด

สมัครสมาชิก ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ได้แล้วที่ www.pakesarn.com สร้างสังคมแห่งการแลกเปลี่ยน

แ ว ด ว ง ภ า ค อี ส า น

นายอุดม สมรส รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายยศวัตน์ บ�ำเพ็ญธรรม สกุล ผู้บัญชาการเรือนจ�ำจังหวัดกาฬสินธุ์ น�ำเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจ�ำจังหวัด กาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ต�ำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ อาสาสมัคร รักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งอาจมีการลักลอบเข้ามาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ซึ่งผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายแต่อย่างใด พบเพียงภาพถ่ายวาบหวิวที่ผู้ ต้องขังชายซุกซ่อนไว้ใต้ที่นอน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ประธานเปิด โครงการก้าวสูป่ ใี หม่อย่างปลอดภัยร่วมใจลดอุบตั เิ หตุและปล่อยขบวนรณรงค์ และเปิด โครงการวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติและเปิดศูนย์ปฏิบัติป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

นายอนุรกั ษ์ จุรมี าศ อดีตรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มัน่ คงของมนุษย์ จะเป็นประธานในพิธเี ททอง (เจ้าแม่กวนอิมองค์ตน้ แบบ ) พระโพธิส์ ตั ว์กวน อิมองค์ใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก สูง 84 เมตร ณ บริเวณหน้าสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์รอ้ ยเอ็ด โดย มีขา้ ราชการพลเรือน ทหาร และประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมพิธี

พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ ผบช.ภ.๔ เป็นประธานพิธเี ปิดการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เพิม่ ประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด พร้อมด้วย พร้อมด้วย พล.ต.ต.ศักดา เตชะเกรียงไกร รอง ผบช.ภ.๔, พล.ต.ต.สุรพล พินจิ ชอบ รอง ผบช.ภ.๔ และ พล.ต.ต.จตุพล ปานรักษา รอง ผบช.ภ.๔ โดย พล.ต.ท.พิชยั สุนทรสัจบูลย์ บรรยายหัวข้อ “มองอดีตผ่าน ปัจจุบนั สูอ่ นาคตในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด” และจัดเวทีเสวนา/อภิปราย โดยผูแ้ ทน ส�ำนักงาน ป.ป.ส. บช.ปส. และ ภ.๔ (แผนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด) ด�ำเนินการโดย พล.ต.ท.วุฒิ วิทติ านนท์

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธชิ ยั พัฒนา ได้เดินทางไปยังหอประชุ มอนาลโย จังหวัดหนองบัวล�ำภู เพือ่ บรรยายพิเศษเรือ่ ง “การน้อมน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงมาเป็นวิถีชีวิต” พร้อมมอบปัจจัยการผลิตของมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งได้รับ พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้แก่ตวั แทนเกษตรกร ผูป้ ระสบภัยแล้ง

ก่อน ทีจ่ ะผันตัวเองจากคุณหมอรักษาคนไข้มาเป็นนักธุรกิจอย่างเต็มตัว บริหาร ห้างค้าปลีกยักษ์ทอ้ งถิน่ หนึง่ เดียวของเมืองมหาสารคาม ตลอดชีวติ การท�ำงานของจักษุ แพทย์หญิง “โศรยา คณาสวัสดิ”์ หรือทีค่ นมหาสารคามเรียกกันสัน้ ๆ ว่า “หมอโศ” ชีวติ คลุกคลีอยูแ่ ต่การรักษาคนไข้ทโี่ รงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม และงานทีค่ ลินกิ ตัง้ แต่ เช้ายันค�ำ่ แทบไม่มเี วลาเป็นของตัวเอง


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 4 ฉบับที่ 44 วันที่ 1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2555

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ ศุ ภ ฤกษ์ . .ดิ ถี . .ขึ้ น ปี ใ หม่ ขอชาวไทย..ทั่ ว ประเทศ..ทั่ ว เขตขั น ต์ ทั้ ง หญิ ง ชาย..นายน้ า ..ถ้ ว นหน้ า กั น มี ค วามสุ ข ..ทุ ก วี่ วั น ..กั น ทุ ก คน ขอคุ ณ พระ..ช่ ว ยปกปั ก ษ์ . .รั ก ษาท่ า น ช่ ว ยคุ ้ ม กั น ..อั น ตราย..ภั ย อย่ า เห็ น มี โ ชคลาภ..วาสนา..มาเช้ า เย็ น บุ ญ ส่ ง เป็ น ..เจ้ า นายคน..จนไม่ มี

ททท.ขอนแก่นระบุเงินสะพัดธุรกิจท่องเทีย่ วภาคอีสานตอน กลาง ทะลุ 7,000 ล้านบาท นักท่องเทีย่ วทัว่ ไทยและชาวต่างชาติสนใจ อารยธรรมและวัฒนธรรมอีสานเพิม่ ขึน้ มากถึง 6% ลุยแผนการตลาด ปี 56 จัดอีเวนท์ตลอดทั้งปี นายนพรัตน์ กอกหวาน ผู้อ�ำนวยการการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย ( ททท. ) ส�ำนักงานขอนแก่น เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจ การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลาง ตลอดทั้งปี 2555 ที่ ผ่านมา สามารถสร้างรายได้รวมถึง 7,794 ล้านบาท โดยมีจ�ำนวนนัก ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน พื้นที่เพิ่มขึ้นถึง 6% ทั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่ต่าง ต้องการผลักดันให้แต่ละจังหวัดน�ำเสนอจุดขายและชูจดุ เด่นเฉพาะ ที่ โดนใจนักท่องเทีย่ ว โดยเฉพาะนักท่องเทีย่ วชาวไทยทีเ่ ดินทางมาเทีย่ ว ในพื้นที่ภาคอีสานมากถึงร้อยละ 80 สามารถสร้างรายได้และส่งเสริม ธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในไทยนั้นเข็มแข็งมากขึ้นได้ โดย เฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่หลายจังหวัดได้ก�ำหนดจัดกิจกรรมเคา ท์ดาวน์เพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ วได้รว่ มเฉลิมฉลองในเทศกาลแห่งความสุข นี้อย่างเต็มที่ “หากมองถึงการท่องเทีย่ วในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ถือว่าสร้าง ระบบด้านเศรษฐกิจค่อนข้างดีและยังรวมถึงอากาศทีเ่ ป็นใจ ขอนแก่น จึงได้เป็นหนึง่ สถานทีข่ องการจัดกิจกรรมทีส่ ามารถสร้างรายได้เข้าใน จังหวัดเพื่อต่อยอดไปยังระบบเศรษฐกิจ และยังคงเป็น 1 ใน 5 จุดที่ การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยได้กำ� หนดไว้ในปฎิทนิ แห่งการท่องเทีย่ ว อีกด้วย ในธีมงาน “นครขอนแก่นแด๊นซ์ทงั้ เมือง” อีกทัง้ การจัดงานสวด มนต์ข้ามปี114 วัดทั่วทั้งจังหวัดขอนแก่น เพื่อเสริมสิริมงคลต้อนรับปี ใหม่นี้ พร้อมกราบไหว้บูชาพระบรมสารีริกฐาตุจาก 9 ประเทศ ให้นัก

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ พรดีดีที่ไหนใครว่าเลิศ พรประเสริฐใดใดในทั่วหล้า พรสวรรค์พรแสวงให้แบ่งมา จงน�ำพาสู่ผู้อ่านบานตะไท มาบันดาลให้ไทยนั้นสุขสันต์ มาบันดาลให้ทุกวันนั้นแจ่มใส มาบันดาลให้มีสุขทุกคนไป มาบันดาลให้ไทยนั้นรุ่งเรือง

ดร.น.พ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ธุรกิจท่องเทีย่ วภาคอีสานตอนกลางเงินสะพัด7พันล้าน

5

ท่องเทีย่ วได้กราบไหว้นนั้ ถือเป็นโอกาสทีด่ ี และสิง่ เหล่านี้ นัน้ ถือว่าเป็น สิ่งที่ดีและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อให้เข้ามาขอนแก่นเพิ่มมาก ขึ้น” ผอ.ททท.ขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า ยังคงมั่นใจว่านักท่อง เที่ยวไม่น้อยกว่า 300,000 คน จะมาร่วมงานเคาท์ดาวน์ที่ขอนแก่น ทัง้ นีแ้ ผนการตลาดในปี 2556 ททท.จะเร่งเดินหน้าเสริมสร้างการท่อง เทีย่ วภายในประเทศให้ดยี งิ่ ขึน้ ในพืน้ ที่ 4 จังหวัดภาคอีสานตอนกลาง ประกอบด้วยขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ ซึ่งล้วน แล้วแต่มีความโดนเด่นของแต่ละจังหวัด รวมไปถึงเส้นทางที่เหมาะ ส�ำหรับการเที่ยวชมธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวอีสาน อีกทั้งยังเที่ยวชมเพลิดเพลินไปพร้อมกับ “ไหว้พระธาตุ 4 เมืองรุ่งเรืองตลอดชีวิต” เส้นทางสัมผัสวัฒนธรรม อีสานผ่านงานศิลป์ “เยือนสิมชมศิลป์ ณ ใจกลางอีสาน” และเส้น ทาง “ไดโนเสาร์สะออน” เพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการท่อง เที่ยวเข้าประเทศ โดยเฉพาะการร่วมแรงร่วมใจกันของการเป็นเมือง แห่งเทศกาล เมืองแห่งกิจกรรมและงานอีเวนท์ต่างๆตลอดทั้งปีเพื่อ สร้างรายได้ และสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสานเผยแพร่สู่ ความเป็นสากลต่อไป ..........................................................

การปรับค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ทัว่ ประเทศเป็น 300 บาทเท่ากันหมด

ไม่ว่าอัตราเดิมจะแตกต่างกันตามสภาพเศรษฐกิจอย่างไร ตัวเลขการเพิม่ หลายพืน้ ทีจ่ งึ พุง่ สูงขึน้ 60–78 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ กระทบต่อ ต้นทุนของผู้ประกอบการอย่างมิอาจหลีกเลี่ยง จึงเป็นกระแสความ คาดหมาย และความกังวลว่าจะมีความเดือดร้อนแพร่กระจาย เริ่ม จากผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทีม่ ภี าระเพิม่ ขึน้ ลูกจ้าง ในกิจการเหล่านั้นอาจถูกเลิกจ้าง อุตสาหกรรมใหญ่ก็จะได้รับผลไป

ส�ำรองห้องพักติดต่อ 043-722664 ติดเส้นทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม ใกล้่ไฟแดงทางไปร้อยเอ็ด ควบคุมมาตรฐานโดย ป.อภิเดช โททอง

นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร รองเลขานุการส�ำนักงานอ้อยและน�้ำตาลทราย ด้วยเพราะขาดวัตถุดิบจากธุรกิจสนับสนุน นอกจากการคาดหมายแล้ว มีรายงานจากหน่วย งานของ รัฐเองว่า โรงงานขนาดกลางและขนาดย่อมจากจังหวัดต่าง ๆ ทยอย เลิกจ้างแรงงานบางส่วน หรือเลิกกิจการให้เห็นจริง แต่บคุ คลในรัฐบาล ที่มีหน้าที่แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจพยายามอ้างว่า สถานประกอบการ ทีป่ ดิ ตัวเองเป็นเพราะไม่มคี ำ� สัง่ ซือ้ หรือได้รบั ผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากวิกฤติการเงินต่างประเทศที่มีต่อเนื่องมาแล้วกว่า 2 ปี ซึ่งแม้มีข้อ เท็จจริงอยู่ แต่การอ้างเช่นนีเ้ ท่ากับรัฐพยายามบอกปัดว่าปัญหาไม่ได้ มาจากนโยบายเพิ่มค่าจ้าง มีรายงานว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 มกราคม 2556 จะมีการเสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการ โดย กระทรวงแรงงาน ซึ่งจะเป็นข้อเสนอเพิ่มจากที่เคยมีมาแล้ว และบาง รายการยังไม่ได้ด�ำเนินการ และหวังว่าการประชุมครั้งนี้ รัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องจะยอมรับความจริงว่าการขึ้นค่าจ้างเป็นปัญหาที่ต้องช่วย เหลือผูป้ ระกอบการ เพราะทีผ่ า่ นมาการเยียวยายังไม่เกิดประสิทธิภาพ หรือลดความเดือดร้อนไม่ได้ ไม่ควรถกเถียงหรืออ้างว่าความเสียหาย ของกิจการไม่ได้เกิดจากค่าแรงใหม่ เพราะไม่ชว่ ยให้เกิดผลดีใดขึน้ มา การประกาศเพิ่มค่าจ้างแรงงานขึ้นมา ที่บางแห่ง สูงเกิน 60 เปอร์เซ็นต์นั้น จะปฏิเสธว่าไม่ใช่สาเหตุให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นคงรับฟังได้ ยาก เพียงแต่วา่ รายใดจะมีความสามารถหรือทนแบกรับไปได้นานแค่ ไหน หรือจะหาทางออกกันอย่างไร ทางทีเ่ หมาะสมของรัฐบาล มีเพียง การรับฟังและเปิดกว้างให้เอกชนเสนอทางออก พร้อมกับส่งตัวแทน ลงศึกษาหาทางช่วยเหลือเป็นรายอุตสาหกรรม มิใช่หวังรับแต่ผลความ ชอบจากผูใ้ ช้แรงงานทีพ่ อใจกับค่าแรงใหม่ โดยไม่รบั ผิดต่อผลทางลบ ที่พ่วงมา. ..........................................................

สถาบันได้เลือ่ นการประชุมพิจารณา

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันได้เลือ่ นการประชุม พิ จ ารณาวาระผลกระทบภาคอุ ต สาหกรรมจากการขึ้ น ค่ า แรงทั่ ว ประเทศ 300 บาท ออกไปเป็นเดือนหน้า โดยประธานสภาหอการค้า แห่งประเทศไทยระบุถึงความไม่พร้อมในบางเรื่อง หลังเกิดความขัด แย้งภายในของกรรมการสภาอุตสาหกรรม การประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. ซึง่ ประกอบด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้า แห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ซึง่ จะมีการประชุมในทุกวัน จันทร์ต้นเดือน หรือในวันนี้ (7 ม.ค.) ได้เลื่อนประชุมออกไป หลังจาก ยังไมีปญ ั หาความขัดแย้งภายในของกรรมการสภาอุตสาหกรรมทีแ่ บ่ง ออกเป็น 2 กลุม่ คือกลุม่ ของนายพยุงศักดิ์ ชาติสทุ ธิผล ประธาน ส.อ.ท. และกลุ่มของนายธนิต โสรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท. นายพงษ์ ศั ก ดิ์ อั ส สกุ ล ประธานสภาหอการค้ า แห่ ง ประเทศไทย เปิดเผยว่า หอการค้าทุกจังหวัดก�ำลังรวบรวมข้อมูลผลก ระทบการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต�่ำทั่วประเทศ 300 บาท เพื่อน�ำเข้า พิจารณาในที่ประชุม กกร.ในเดือนหน้า หลังการประชุม กกร.ในวันนี้ ถูกเลื่อนประชุมออกไปก่อนจากความไม่พร้อมในหลายเรื่อง ขณะที่ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคมนี้ จะมีการประชุม กกร. สัญจร ซึ่งคาดว่าจะสามารถหาข้อยุติในปัญหาความขัดแย้งภายในที่ เกิดขึน้ เพือ่ ไม่ให้สง่ ผลกระทบต่อการท�ำงานในการเสนอแนวทางแก้ไข ปัญหาทางเศรษฐกิจ ในส่วนของการช่วยเหลือของรัฐบาล กระทรวงการคลัง และ กระทรวงแรงงานจะเสนอมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ ได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าแรง 300 บาท เพิ่มเติม 5 มาตรการ ใน ทีประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารนี้ ซึ่งรวมถึงมาตรการช่วยเหลือด้าน ภาษีรวมอยู่ด้วย

ค�้ำคูณ เซียงกง 157/23-24 ม.7 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่ น จ.ขอนแก่ น (ตรงข้ ามเซ็นทรั ลพลาซ่ าขอนแก่ น) โทร. 081-2997179, 087-8238748

ด�ำเนินการ โดย วรลักษณ์ ปัดไชยสังข์ ขายไฟรถยนต์ ทกุ ชนิด จากญี่ปุ่น และชิ้นส่ วนมือสองสภาพดีของรถทุกรุ่ น ทุกยี่ห้อ ราคาประหยัดมากๆ

newspaper 44  

newspaper 44

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you