Page 1

ปีที่ 4 ฉบับที่ 43 วันที่ 1 พ.ย. - 30 พ.ย. 2555 /

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

20 บาท

ชนชาวไทย น้อมใจภักดิ์ ร้อยรวมรัก สมัครจิต อุทิศผล ด้วยผองไทย ใจมนุษย์ สูงสุดชน มหามงคล ฉลองชนม์ องค์ภูมี ขอทวยไท้ เทวดา มาสถิต ฉลองกิจ เฉลิมกาล สานราศี หลายล้านใจ ถักทอ ก่อกรรมดี ขอบารมี ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผูจ้ ดั ท�ำหนังสือพิมพ์ภาคอีสาน

ฉบับพิเศษถวายพระพร ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

พั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด มหาสารคาม จัดประชุม มอบนโยบายและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการขั บ เ ค ลื่ อ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2556 อ่านต่อหน้า 3

ผู ้ ว ่ า ฯ โคราช เรี ย ก ป ร ะ ชุ ม ด ่ ว น นอภ.-ตร.ทุกแห่งสกัด ร่วมม็อบ เสธ.อ้าย

ผู้ว่าฯ โคราช เรียกประชุม ด่วน นอภ. และ หน.สถานีต�ำรวจ ทุกแห่งเพือ่ สกัดม็อบร่วมชุมนุมกับ กลุ่มองค์การพิทักษ์สยาม ย�้ำเร่ง ชี้แจงท�ำความเข้าใจประชาชนใน พื้นที่เพื่อลดจ�ำนวนคนร่วมชุมนุม สัง่ ให้รายงานการเคลือ่ นไหวทราบ ทุกระยะ อ่านต่อหน้า 3

ชั ย ภู มิ สั่ ง จั ด ที ม มื อ อาชี พ ปฏิ บั ติ ก ารเข้ ม ข้ น สถานศึ ก ษาต้ อ ง ปลอดยาเสพติด

ผูว้ า่ ราชการจังหวัดชัยภูมิ แนะสถานศึกษาปรับบทบาท เลิก ซุ ก ปั ญ หาใต้ พ รม เร่ ง ระดม ทรัพยากรเต็มก�ำลัง ตั้งทีมงานมือ อาชีพ ทั้งต�ำรวจ สาธารณสุข ครู อาจารย์ นักจิตวิทยา ปฏิบัติการ ครบวงจรเต็มรูป ตั้งเป้า 90 วัน อ่านต่อหน้า 3

ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด หนองคาย ให้การต้อนรับ นาย เซีย้ ฝูเ่ กิน้ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐ ประชาชนจี น ประจ� ำ จั ง หวั ด ขอนแก่นพร้อมคณะ ณ ห้องรับรองกรมหลวงประ จั ก ษ์ ศิ ล ปาคม ชั้ น 3 ศาลากลาง จังหวัดหนองคาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย อ่านต่อหน้า 3

โ ค ร ง ก า ร ค ลิ นิ ก เกษตรเคลื่อนที่ ในพระ ราชานุ เ คราะห์ ส มเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ ส ย า ม ม กุ ฎ ร า ช กุ ม า ร

นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่า ราชการจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี เป็ น ประธานประชุมคณะกรรมการ/คณะ ท�ำงานในการเตรียมความพร้อม ใน การจัดงาน อ่านต่อหน้า 3

สกลนครรณรงค์ขับขี่

ปลอดภัย เปิดไฟใส่หมวกรัด คาง พ่ อ เมื อ งสกลนคร เปิ ด โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ส่ง เสริมผู้ใช้รถจักรยานยนต์ เปิดไฟใส่ หมวกรัดคาง 100%

อ่านต่อหน้า 3

ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด อ�ำนาจเจริญ(คนใหม่) เปิดเผย แนวทางการท�ำงานจะเน้นการ แก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ น ของประชาชนเป็นหลัก

นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่า ราชการจั ง หวั ด อ� ำ นาจเจริ ญ คน ใ ห ม ่ ซึ่ ง ย ้ า ย ม า จ า ก จั ง ห วั ด มหาสารคาม อ่านต่อหน้า 3


2

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 4 ฉบับที่ 43 วันที่ 1 พ.ย. - 30 พ.ย. 2555

บอกอแถลง ปักษ์ที่ 43 ปีที่ 4 ปักษ์แรกปีที่ 4

โดย ลูกชายใหญ่ ของแม่พมิ พ์ www.pakesarn.com pakesarn@gmail.com

ฉบับนี้ ( ที่ 43 ) หรือฉบับที่ 2 ปีที่ 4 คณะผู ้ จั ด ท� ำ ร่ ว มด� ำ เนิ น งานกั น มานั บ ว่ า ยาวนาน นับเป็นวันได้กว่า 1,095 วัน หาก เดิ น ทางด้ ว ยเท้ า จากตม.หนองคาย ( คอ สะพานมิตรภาพไทย – ลาว ) มุ่งหน้าไปทิศใต้ สุ ด ( ปลายทางขวานทอง ) น่ า จะเลยเข้ า ประเทศมาเลเซี ย ไปไกลแล้ ว คงได้ ไ ปร่ ว ม ละหมาดกับพี่น้องอิสลามนั่นคือการเทียบ วัน เวลา จากที่ส�ำนักศิลปากร ( หอสมุดแห่งชาติ รับแจ้งเกิดจนวันนี้ 28.พ.ย.55 วันปิดเล่ม ) รวมเวลา อายุ ได้ 1,215 วันพอดี ตลอดเวลาดังกล่าว ผลงานสูส่ งั คมดู จากเวปไซต์ ข องเราย้ อ นหลั ง จากฉบั บ ที่ 1 ( มหามงคลฤกษ์ ถวายพระพรในหลวง 5 ธันวาคม 2552 ) จนฉบับนี้ สื่อของเรายี่ห้อ น.ส.พ.ภาคอีสาน ได้มีโอกาสวาสนาร่วมตี พิมพ์ถวายพระพรพระองค์ท่าน ( ในหลวงของ ปวงประชาชาวไทย ) รอบที่ 4 แล้วร่วมกับพสก นิกรทุกหมู่เหล่า ( ทุกภาคส่วน ) ดังปรากฏ ในเวปไซต์ของเราเป็นหลักประกันและยืนยัน กับสังคมโลกว่า นี่คือคณะพวกเราวันนี้

ระยะทางพิสูจน์ม้า เวลาพิสูจน์คน และผลงานคือหลักฐานพิสจู น์ฝมี อื ค�ำตอบคือ ประชาชนผู้บริโภคเป็นผู้ตัดสินร่วมกับผู้ดูแล (ผูส้ นับสนุนด้วยดีมาตลอด มา) มันตกผลึกและ สอนให้เราได้เข้าใจปัญหา การแก้ไขให้เกิด ค ว า ม ล ง ตั ว แ ล ะ เ กิ ด ก า ร เ รี ย น รู ้ (ได้ประสบการณ์) พอสมควร หากเป็นคนก็ยา่ ง 4 ขวบ หากเป็นเสือก็ไม่ต้องรออาหารจากพ่อ แม่ ( ออกหาอาหารเองได้แล้ว ) ครับผม เราและคณะ จะร่วมเดินทางต่อไป อีก ระยะยาวไกลด้วยความรอบคอบ พร้อม คุณภาพ ตามหลัก 3 ช. ดังที่เคยน�ำเสนอ ขอ ขอบพระคุณทุกท่าน ทกุ ภาคส่วน ทรี่ ว่ มตีพมิ พ์ ถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัวของเราในปักษ์นี้ ด้วยความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง พบกันใหม่ ฉบับหน้าครับผม

ผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ ครม.มีมติแต่ งตัง้ 19 ผู้ว่าฯ โดยภาคอีสาน เปลี่ยนแปลง 6 ท่ าน

วันที่ 12 พ.ย. ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายภักดีหาญส์ หิมะทองค�ำ รองโฆษกประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.มีมติอนุมัติ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด�ำรงต�ำแหน่งบริหารระดับสูง (ผู้ว่าราชการจังหวัด)

นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน

นายสุวิทย์ สุบงกฎ

นายธงชัย ลืออดุลย์

ผู้ว่าฯ มหาสารคาม เป็น ผู้ว่าฯ อ�ำนาจเจริญ

รอง ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ เป็น ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์

รอง ผู้ว่าฯ มุกดาหาร เป็น ผู้ว่าฯ บึงกาฬ

นายอภินันท์ จันทรังษี

นายนพวัชร สิงห์ศักดา

นายสกลสฤษฎ์ บุญประดิษฐ์

(ชายใหญ่ ไชยสมคุณ)

บก.น.ส.พ.มาตรฐานภาคอีสาน

รอง ผู้ว่าฯ นครปฐม เป็น ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์

รอง ผู้ว่าฯ นครราชสีมา เป็น ผู้ว่าฯ มุกดาหาร

รอง ผู้ว่าฯ อุดรธานี เป็น ผู้ว่าฯ มหาสารคาม

ชายใหญ่ ไชยสมคุณ บรรณาธิการฝ่ ายบริหาร

o ว่ าทีร่ ้ อยตรี วราทิตย์ วรจินดา รองบรรณาธิการฝ่ ายบริหาร

20

o ไพรัช ไชยสมคุณ

บรรณาธิการฝ่ ายกฎหมาย

o เสาวลักษณ์ ธารีพฒ ุ

ลงโฆษณาหน้ า 1

o ชนินทร์ โยธะการี

1.ขนาด กว้าง 4 x สูง 7 นิว้ ราคา 5,000 บาท

อาร์ ตเวิร์ด

ผู้อำ� นวยการศูนย์ ข่าวและการตลาด อุดรธานี

ลงโฆษณาแบบราคาปกติ

o แก้ วยาใจ โยธะการี

รองผู้อำ� นวยการศูนย์ ข่าวและการตลาด อุดรธานี

o ดร. อัครวัฒน์ เชนชัยพัฒน์

ผู้อำ� นวยการศูนย์ ข่าวและการตลาด ขอนแก่ น

o สมหมาย ไชยสิ ทธิ์

หัวหน้ าผู้สื่อข่ าวและฝ่ ายการตลาดขอนแก่ น กาฬสิ นธุ์ ร้ อยเอ็ด

o กนิษฐา ไชยชาติ o กัญญ์ พศุฒม์ ดอกไม้

1.ขนาดเต็มหน้า กว้าง 14.45 x สูง 20.1 นิว้ ราคา 15,000 บาท 2.ขนาดครึง่ หน้า กว้าง 14.45 x สูง 10 นิว้ ราคา 8,000 บาท 3.ขนาดพืน้ ที่ 1/4 หน้า กว้าง 7.15 x สูง 10 นิว้ ราคา 5,000 บาท 4.ขนาดพืน้ ที่ 1/8 หน้า กว้าง 7.15 x สูง 4.95 นิว้ ราคา 3,000 บาท

ลงโฆษณาแบบ Classifiled (โฆษณาย่อย) 1.ขนาด กว้าง 4 x สูง 3 นิว้ ครึง่ 2.ขนาด กว้าง 4 x สูง 4 นิว้ 3.ขนาด กว้าง 5 x สูง 3 นิว้ ครึง่ 4.ขนาด กว้าง 5 x สูง 4 นิว้ 5.ขนาด กว้าง 6 x สูง 4 นิว้ ครึง่ 6.ขนาด กว้าง 6 x สูง 5 นิว้

หัวหน้ าผู้สื่อข่ าวและฝ่ ายการตลาด

o นิตยาภัทร รัตนพินิจ o จารุวรรณ ภูวทิศ

ผู้สื่อข่ าวและฝ่ ายการตลาด

o กฤช พจนา

ผู้อำ� นวยการศูนย์ ข่าวยโสธร

o อรทัย พจนา

หัวหน้ าฝ่ ายการตลาดยโสธร

ส�ำนักงานใหญ่ น.ส.พ.ภาคอีสาน

เลขที่ 232 ม.12 ถ.มหาสารคาม-บุรรี ม ั ย์ ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

043 * 777218 080 * 0055411

pakesarn@gmail.com

www.pakesarn.com

ราคา 1,000 บาท ราคา 1,200 บาท ราคา 1,500 บาท ราคา 2,000 บาท ราคา 2,500 บาท ราคา 3,000 บาท

ทุ.........ส่ กปังถึกง......... ษ์

ท�ำเนียบรัฐบาล ส�ำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงต่างๆ ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัด วางแผงใหญ่ในทุกจังหวัด ทั่วภาคอีสาน 20 จังหวัด

ผูว้ า่ ฯ เทศบาล อบจ. อบต. สตช. บชภ.3-4

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์หน้ า 4 สังคมภาคอีสาน 1.ขนาด กว้าง 4 x สูง 3 นิว้ ครึง่ ราคา 2,500 บาท

ติดต่อลงสื่อโฆษณาคุณภาพ หนังสือพิมพ์ภาคอีสาน ได้ที่ส�ำนักงานใหญ่ โทร.043 - 777218, 080-0055411, 087-8523556, 090-5909256,

นอกจากนี้ ท่านสามารถเลือกพื้นที่โฆษณาได้ตามความต้องการของท่าน และท่านสามารถช�ำระเงินได้ ผ่านหมายเลขบัญชี บ.ก.ชายใหญ่ ไชยสมคุณ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม 409-0-17173-3 หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าเรา น.ส.พ.ภาคอีสานจะได้มีโอกาสรับใช้และแนะน�ำเสนอ สื่อโฆษณาคุณภาพ เพื่อความส�ำเร็จขององค์กรของท่านและขอขอบพระคุณผูใ้ ห้การสนับสนุนทุกท่านมาไว้ในโอกาสนีด้ ว้ ยความยินดี

*บรรณาธิการ : ชายใหญ่ ไชยสมคุณ *รองบรรณาธิการ : วราทิตย์ วรจินดา *บรรณาธิการฝ่ ายกฎหมาย : ทนาย ดร.ไพรั ช ไชยสมคุณ *คณะที่ปรึ กษา : นพพร จันทรถง, ทวีสิน สระสม,

ดร.ประดิษฐ์ ฉัตรจรั สกูล, ดร.ดิเรก พรสี มา, ดร.สุ ทิน คลังแสง, ขจิต ชั ยนิคม, พิชิต ไชยชนะ, พรวลี เข้ มแข็ง, สนั่น บุญคะสี ทา, ชยพล โบราณมูล, สุ ทธิพงษ์ เทพวรรณ, พร รุ จนเวศ, ประเสริ ฐ จีนุพงศ์ , อัษฎา วนาทรัพย์ดำ� รง, ศิริพร มรรครมย์, บุญจันทร์ ยัพภาษฎร์ , รังสรรค์ เพียรอดวงษ์, พล.ต.ท. ด�ำริห์ โชตเศรษฐ์ *คอลัมน์ นสิ ต์ : พระราชปริยตั ยิ าทร, วีระศักดิ์ สัตยธีรานนท์, ร.ศ.รัชนี วรจินดา, พ.ต.ท.ณรงค์เดช นิมติ ร, ทนายไพรัช ไชยสมคุณ *ผู้พมิ พ์และผู้โฆษณา : สุ รชัย ไชยสมคุณ *พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ริมปิ งการพิมพ์ เลขที่ 11/13 -15 ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 056 - 224736


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 4 ฉบับที่ 43 วันที่ 1 พ.ย. - 30 พ.ย. 2555

3

น้ำ�พระทัย พ่อคงมั่น คำ�สัญญา พระจริยวัตร ทรงปฏิบัติ อย่างชัดเจน วางหลักเกณฑ์ ทฤษฎีใหม่ ไทยศึกษา สร้างอาชีพ สร้างพลัง สร้างพารา บ้านเมืองไทย งดงามตา ด้วยบารมี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ดร. ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง และ ดร.บังอร เบญจาธิกุล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมบุคลากร และนักศึกษาทุกคน

ผู้ว่าฯ อ�ำนาจเจริญ(คนใหม่) เปิดเผยแนวทางการท�ำงาน ได้กล่าวถึงแนวทางและวิธกี ารในการท�ำงานว่า จะยึด หลักการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นที่ตั้ง โดยขอให้ส่วนราชการทุกหน่วยท�ำงานแบบบูรณาการกันใน การบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุขให้กบั ประชาชน และในการเข้าท�ำงาน วันแรกนีไ้ ด้ศกึ ษาข้อมูลด้านภูมศิ าสตร์ สภาพปัญหาความเดือด ร้อนและความต้องการความช่วยเหลือของประชาชนชาว จังหวัดอ�ำนาจเจริญมาแล้วในเบือ้ งต้น ทัง้ ปัญหาภัยแล้ง ยาเสพ ติด รวมถึงรายได้ของประชากร โดยเฉพาะการประสบภาวะ ภัยแล้งอยูใ่ นขณะนี้ เนือ่ งจากน�้ำในอ่างเก็บน�ำ้ ต่างๆมีนำ�้ กักเก็บ อยู่เพียง 40 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น จึงเป็นภารกิจเร่งด่วนที่จะต้อง ด�ำเนินการรณรงค์ให้ประชาชนใช้นำ�้ อย่างประหยัด และจัดหา น�้ ำ ในการอุ ป โภคบริ โ ภคให้ เ พี ย งพอแก่ ค วามต้ อ งการของ ประชาชน ส่วนน�้ำเพื่อการเกษตรนั้น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ต้องวางแผนการเพาะปลูกพืชให้เหมาะสม และลงไปสร้าง ความเข้าใจกับประชาชน เช่น การปลูกข้าวนาปรังในปีนี้ต้อง ลดปริมาณการปลูกลง และจัดหาพืชอืน่ มาปลูกทดแทนเพือ่ ให้ ประชาชนมีรายได้อย่างต่อเนื่อง .............................................................................. ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ขอคนกาฬสินธุ์ร่วมรักษาประชาธิปไตยและ ภาพลักษณ์ประเทศ นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ เผยว่า จากการทีผ่ นู้ ำ� ของประเทศมหาอ�ำนาจทัง้ ประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา นายบารัค โอบามา และ นายกรัฐมนตรีเหวิน เจีย เป่า ของจีน ได้เดินทางเข้ามาเยีย่ มหารือแนวทางขอความ ร่วมมือกับนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และยังได้ เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ เป็นการแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจจากประเทศมหาอ�ำนาจทั้ง 2 ในโลก ทั้งนี้ ก็เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเสรี มีการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็น ประมุข สภาพสังคมโดยรวมมีความสงบสุข การพัฒนาด้านต่าง ๆ รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วทันโลกปัจจุบัน ทั้งด้านการเกษตร การศึกษา ด้านการค้าการลงทุน และทีส่ ำ� คัญประเทศไทยของ เรามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนส่วนใหญ่ของ ประเทศ แต่ ก็ มี ก ลุ ่ ม บุ ค คลที่ มี แ นวความคิ ด สวนทางกั บ ประชาธิปไตย เรียกร้อง เชิญชวนให้ประชาชนไปร่วมชุมนุมกัน ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 ที่กรุงเทพฯ เพื่อล้มล้างรัฐบาล สร้ า งเหตุ ก ารณ์ ใ ห้ ท หารออกมาปฏิ วั ติ ใ ห้ ก ลั บ ไปเป็ น การ ปกครองทีไ่ ม่เป็นประชาธิปไตย โดยอ้างข้อกล่าวหาว่าไม่จงรัก ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทุจริตคอรัปชั่นและไม่เหลียว แลประชาชน

ในส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ขอเรียนว่า พสกนิกรทุกหมู่ เหล่าจงรักภักดีตอ่ สถาบันเป็นทีส่ ดุ ส่วนความชอบหรือไม่ชอบ รัฐบาลนั้น ก็ขอให้ยอมรับเสียงส่วนใหญ่ หากรัฐบาลท�ำไม่ดี 4 ปี เราก็ต้องไม่เลือกเข้าไปบริหารประเทศ แต่การเดินทางไป ร่วมชุมนุมรังแต่จะก่อให้เกิดความวุน่ วาย ฉุดรัง้ ภาพลักษณ์ของ ประเทศ และอาจน� ำ ไปสู ่ ร ะบบการปกครองที่ ไ ม่ เ ป็ น ประชาธิปไตย จะท�ำให้ประเทศไทยล้าหลังประเทศอื่น ๆ ใน กลุ่มอาเซียน ฉะนั้นจึงขอวิงวอนพี่น้องประชาชนอย่าเดินทาง ไปเข้าร่วมชุมนุมเพราะจะท�ำให้พวกเราเสียเงินเสียเวลาเสีย โอกาสโดยเปล่าประโยชน์.... สุรพล คุณภักดี / ข่าว .............................................................................. ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายนพวัชร สิงห์ศกั ดา ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานประชุมมอบนโยบายและเพิ่มประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน/จังหวัด ประจ�ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมมารินทร์ อ�ำเภอเมือง มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามได้ขับเคลื่อนนโยบาย ส�ำคัญของรัฐบาล กระทรวง ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรมและ จังหวัดเพือ่ ขับเคลือ่ นภารกิจตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ยุทธศาสตร์จงั หวัด ให้บรรลุตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดและในโอกาส การเริ่มต้นการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส�ำนักงาน พัฒนาชุมชนจังหวัดได้เตรียมความพร้อมการด�ำเนินงานด้านพืน้ ที่ กลุ่มเป้าหมายและบุคลากร โดยได้ก�ำหนดให้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่าง เป็นรูปธรรมและรับทราบนโยบายการบริหารงานจากผู้บริหาร ระดับจังหวัด การประชุมในครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยหัวหน้า กลุ ่ ม งาน หั ว หน้ า ฝ่ า ยพั ฒ นาการอ� ำ เภอ นั ก วิ ช าการชุ ม ชน พัฒนากร เจ้าหน้าที่พัฒนาอาสาและลูกจ้างในสังกัดจังหวัด มหาสารคาม โดยมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับได้ เข้าใจแนวทางการขับเคลือ่ นนโยบายและเป้าหมายในการด�ำเนิน งานร่วมกันเพื่อจะได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ทัศนัย ศรีมุลตรี/ข่าว .............................................................................. สกลนคร เปิดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 19 พ.ย.55 ที่บริเวณประตูเมืองสกลนคร นายบุญส่ง เต ชะมณีสถิตย์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานปล่อยแถว รถจักยานยนต์ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟใส่หมวกรัดสายรัด คาง 100 % โครงการดังกล่าวเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล ด้าน ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน โดยส�ำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณะภัยสกลนคร และศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย

ฮอนด้า ประเทศไทย ได้ส่งตัวแทนวิทยากรร่วมให้ความรู้ มี นักเรียน นักศึกษาร่วมกิจกรรมกว่า 172 คน กิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้ความรู้ด้านความปลอดภัยกับผู้ ใช้รถใช้ถนน กระตุ้นเตือนผู้ใช้รถจักรยานยนต์ตระหนักถึงความ ปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้น และให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ได้ เรียนรู้ถึงการบ�ำรุงรักษารถจยย.ให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้มอบหมวกกันน็อค ให้แก่ผุ้ที่เข้าร่วมงาน และได้ปล่อยขบวนรถจักยานยนต์รณรงค ขับขี่ปลอดภัย ขับขี่ออกรณรงค์ไปตามถนนสายนิตโย ไปสิ้นสุดที่ ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร และมีการอบรมและสอบใบ อนุญาตขับจี่รถจักยานยนต์ให้แก่ผู้มาร่วมขับขี่ปลอดภัยอีกด้วย .............................................................................. โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน สถานศึกษาในพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิต้องปลอดยาเสพติด นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็น ประธานการประชุ ม ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและส่ ว นราชการที่ เกี่ยวข้องเฝ้าระวังยาเสพติด ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ มีผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา และ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ เข้าร่วมการประชุมอย่างคึกคัก ที่ ประชุมเปิดเผยข้อมูลนักเรียนในสถานศึกษาเกี่ยวข้องกับยาเสพ ติด และปัญหาอุปสรรค์ที่พบจากการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษา ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ แนะให้ ส ถานศึ ก ษาปรั บ บทบาท เปิดเผยข้อมูลนักเรียนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และส่งต่อ สาธารณสุขและต�ำรวจ ประกาศเอาจริงกับสถานประกอบการ เปิด/ปิดเกินเวลา ย�้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย บังคับใช้ กฎหมายอย่างเข้มงวด ตรวจพบจับกุมด�ำเนินคดีอย่างจริงจัง ฝาก ขอความร่วมมือสถานศึกษา ผู้ปกครอง และท้องถิ่น ให้ความร่วม มือสอดส่องดูแลพฤติกรรมเด็ก นักเรียน และเยาวชนในความดูแล หากพบเห็นพฤติกรรมน่าสงสัยแจ้งทีมงานมืออาชีพเข้าไปด�ำเนิน การ พร้อมกระจายค�ำสั่งตรวจหอพักทุกพื้นที่ คุมเข้มการมั่วสุม คาดว่า ช่วงเวลา 90 วัน ตามโครงการชุมชนอุน่ ใจได้ลกู หลานกลับ คืน เป็นโอกาสดีที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันแบบบูรณาการเต็มรูป แบบ ทั้งการป้องกัน การปราบปราม กระบวนการส่งต่อเข้าสู่การ บ�ำบัด และคืนเยาวชนคนดีสู่สังคม ขอให้ทุกหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอดทน เพิ่มความ เข้มข้นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง จังหวัดพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้เยาวชน รอดพ้นจากยาเสพติด ลดผูเ้ สพรายใหม่ ส่งผูเ้ สพรายเก่าเข้าบ�ำบัด และจัดการกับผู้กระท�ำผิดตามกฎหมาย ..............................................................................

นครราชสีมาได้เรียกประชุมด่วน (23 พ.ย.) ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลาง จังหวัดนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายวินัย บัว ประดิษฐ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เรียกประชุมด่วน นายอ� ำ เภอ และหั ว หน้ า สถานี ต� ำ รวจทุ ก แห่ ง ในจั ง หวั ด นครราชสีมา เพือ่ ชีแ้ จงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยเฉพาะ การติดตามการเคลือ่ นไหวของมวลชนในพืน้ ทีท่ จี่ ะเข้าร่วมการ ชุมนุมกับกลุ่มองค์การพิทักษ์สยาม ในวันที่ 24 พ.ย.นี้ ในที่ ประชุมได้มีการแจกเอกสาร พระราชบัญญัติการรักษาความ มั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ทัง้ นี้ นายวินยั ได้กล่าวเน้นย�ำ้ กับผูเ้ ข้าร่วมประชุมครัง้ นีว้ า่ ขอให้ตดิ ตามการเคลือ่ นไหวของกลุม่ พลังมวลชนทุกกลุม่ ในพื้นที่ และรายงานให้จังหวัดทราบทุกระยะ เพื่อรายงานให้ รัฐบาลได้ทราบ และเร่งท�ำความเข้าใจประชาชน ส�ำหรับ ประชาชนทีต่ งั้ ใจจะเดินทางไปร่วมชุมนุมทีก่ รุงเทพฯ คงยับยัง้ ไม่ได้ แต่อย่าให้ไปเชิญชวนคนอื่นเพิ่มเติมเข้าไปอีก ซึ่งเรื่องนี้ ทางเจ้าของพื้นที่ต้องเข้าไปท�ำความเข้าใจกับประชาชน นายวินยั กล่าวว่า จากรายงานยังพบมีการเคลือ่ นไหว ของกลุ ่ ม พลั ง มวลชนอี ก กลุ ่ ม หนึ่ ง ที่ เ ปิ ด เวที ป ราศรั ย อยู ่ ที่ อ.ครบุรี เพือ่ รอให้สมาชิกเดินทางมาจากจังหวัดต่างๆ ของภาค อีสาน ซึ่งเนื้อหาหลักที่เคลื่อนไหวในครั้งนี้คือ ปัญหาการ คอร์รัปชัน และการท�ำงานของรัฐบาล รวมถึงเรื่องปัญหา ชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งได้ประกาศว่าอาจจะเดินทางเข้าร่วม การชุมนุมกับกลุม่ องค์การพิทกั ษ์สยาม เรือ่ งนีข้ อให้นายอ�ำเภอ เจ้าของพื้นที่รายงานให้ทราบทุกระยะ และเข้าไปท�ำความ เข้าใจกับกลุ่มผู้ชุมนุมด้วย ขณะที่นายอ�ำเภอหลายอ�ำเภอได้แจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่า มีกลุม่ พลังมวลชนเพียงบางกลุม่ ทีเ่ ดินทางเข้าร่วมการ ชุมนุมกับกลุม่ องค์การพิทกั ษ์สยาม ส่วนกลุม่ คนเสือ้ แดงในเขต อ.บัวใหญ่ บัวลาย และประทาย เดินทางเข้าร่วมการชุมนุมที่ จ.อุ ด รธานี ร่ ว มกั บ กลุ ่ ม คนรั ก อุ ด รที่ เ ปิ ด เวที คู ่ ข นานกั บ กรุงเทพฯ .............................................................................. ต้อนรับกงสุลใหญ่ นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ให้การต้อนรับ นายเซีย้ ฝูเ่ กิน้ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชน จีนประจ�ำจังหวัดขอนแก่นพร้อมคณะ ณ ห้องรับรองกรมหลวง ประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยทางคณะมาเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับผู้ว่า ราชการจังหวัดหนองคายและคณะ ซึง่ หารือในเรือ่ งการเตรียม ความพร้อมในการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของจังหวัด หนองคาย และความคืบหน้าในเรื่องรถไฟฟ้าความเร็วสูง.


4

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 4 ฉบับที่ 43 วันที่ 1 พ.ย. - 30 พ.ย. 2555

กาฬสินธุ์ ด้วยในเทศกาลงานวันลอย

กระทงของทุกปีที่ผ่านมาเรามักได้ยินข่าวเกี่ยวกับการ เกิดอุบัติเหตุทั้งอุบัติเหตุจากการจุดประทัด อุบัติเหตุ เด็กจมน�้ำ อุบัติเหตุเกิดไฟไหม้ ดังนั้นในปีนี้ จังหวัด กาฬสินธุ์ จึงได้ก�ำชับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เทศบาล ต�ำบล เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ และส่วนที่เกี่ยวข้องได้เตรียม พร้อมในการรักษาความปลอดภัยและเหตุร้าย หรือสิ่ง ทีไ่ ม่ดงี ามเกิดขึน้ คือการควบคุมกวดขัน ห้ามปราม การ จุ ด ประทั ด โดยเฉพาะประทั ด ยั ก ษ์ นอกจากเป็ น อันตรายต่อตนเองแล้วยังอาจเป็นอันตรายต่อผูอ้ นื่ ด้วย การจุดโคมไฟทีอ่ าจก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุไฟไหม้ได้หากผู้ จุดไม่มคี วามช�ำนาญ หรือจุดแล้วโคมไฟขึน้ ไปเกีย่ วกับ ต้นไม้ สายไฟฟ้า หรือตกกลางทุ่งนาของเกษตรกรที่ยัง ไม่มกี ารเก็บเกีย่ ว จึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ นอกจาก นั้นแล้วจังหวัดได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ควบคุม ดูแลกลุ่มบุคคลที่ถือโอกาสมั่วสุม ซื้อขายยาเสพติด การมัว่ สุมทางเพศของวัยรุน่ การขายประเวณีแอบแฝง ตลอดจนการทะเลาะวิวาทต่าง ๆ ซึ่งนอกจากการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แล้ว ก็ขอให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้กล่าวเตือนบุตรหลานให้หลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นด้วย ขอนแก่น นายอัยยณัฐ ถินอภัย ผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยใน โอกาสครบรอบ 40 ปี ว่า กทพ.เตรียมก่อสร้างทางพิเศษ (ทางด่วน) บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองตามแนว ชายแดน 4 จุด คือ แม่สอด แม่สาย มุกดาหาร และ สะเดา เพื่อ อ� ำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ ต้องการเดินทางเข้าออกประเทศมากขึ้น โดยจะเริ่ม ศึกษาในปี 2556 ใช้ระยะเวลาศึกษา 1 ปี หลังจากนั้น จึงจะเสนอเรื่องเพื่อด�ำเนินการก่อสร้างต่อไป “การก่ อ สร้ า งแต่ ล ะจุ ด จะมี ร ะยะทาง ประมาณ 4 กิโลเมตร ใช้งบก่อสร้างประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อจุด นายอัยยณัฐกล่าวว่า ส�ำหรับทางด่วนในต่าง จังหวัดจะเริ่มศึกษาในปีหน้า 2 แห่ง คือ เชียงใหม่ และ ขอนแก่น เนื่องจากเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชาชนอาศัย อยู่เป็นจ�ำนวนมาก โดยจะใช้เวลาศึกษา 1 ปี คาดว่า จะสามารถก่อสร้างได้ในปี 2559 ชัยภูมิ จงั หวัดชัยภูมไิ ด้เป็นเจ้าภาพจัดงาน ศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๒ ในระหว่างวันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งจะมีครู

และนักเรียนจาก ๒๐ จังหวัดในภาคอีสาน จ�ำนวนกว่า ๓ แสนคน เข้าร่วมการแข่งขันด้านวิชาการ การจัด นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ซึ่งจังหวัดชัยภูมิ ในฐานะเจ้าภาพ ก็เตรียมความพร้อมอย่างเต็มทีใ่ นการ อ�ำนวยความสะดวกและต้อนรับแขกจากต่างถิ่นที่จะ มาใช้ชวี ติ และจับจ่ายใช้สอยในจังหวัดชัยภูมิ ตัง้ แต่การ ดูแลเรื่องการจราจรโดยทางต�ำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ได้กำ� หนดข้อบังคับด้านการจราจรในช่วงเวลาดังกล่าว นครพนม ยาบ้าทะลักนครพนม ตชด.236 ยึดอีกกว่า 3 แสนเม็ด ห่างกัน 3 วัน ใช้วิธีขนซุกจุดเดิม 27 พ.ย.2555 พ.ต.ท.ทวี สารกาล ผบ.ร้อย ตชด. 236 อ.เมืองนครพนม น�ำก�ำลังต�ำรวจตระเวน ชายแดนชุดปฏิบัติการข่าว เข้าวางแผนตรวจยึดยาบ้า จ�ำนวน 3 แสนเม็ด หลังมีรายงานว่าจะมีการลักลอบ ขนส่งยาบ้าล็อตใหญ่มาจากประเทศเพือ่ นบ้าน เข้ามา ในพื้นที่ อ.เมือง จ.นครพนม โดยยึดของกลางยาบ้าที่ ซุกซ่อนไว้ในกระเป๋าเดินทาง บริเวณริมฝั่งแม่น�้ำโขง เขตบ้านส�ำราญ ต.อาจสามารถ อ.เมือง แต่ไม่พบ เจ้าของ จากตรวจสอบภายในกระเป๋าพบยาบ้า 49 มัด ตรวจนับได้จ�ำนวน 294,000 เม็ด การตรวจยึดครั้ง นีถ้ อื เป็นการตรวจยึดครัง้ ที่ 2 ในจุดเดิม ซึง่ เจ้าหน้าที่ ตชด. ได้ตรวจยึดเมือ่ 3 วันทีผ่ า่ นมา ได้จำ� นวน 305,600 เม็ด ส�ำหรับมูลค่าของกลางคิดเป็นเงินไม่ตำ�่ กว่า 100 ล้านบาท ยาบ้าทีต่ รวจยึดได้คาดว่าเป็นของขบวนการ ค้ายาบ้าชุดเดิมที่ตรวจยึดเมื่อ 3 วันก่อน ที่ใช้การ ล�ำเลียงขนส่งมาซุกซ่อนไว้ รอการขนส่งต่อ จะไม่ขน ของต่อเนื่องเพื่อเลี่ยงการจับกุม ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ จะเร่งสืบสวนจับกุมขบวนการค้ายาบ้าดังกล่าวมา ด�ำเนินคดี ซึ่งเชื่อว่าเป็นขบวนการใหญ่ นครราชสีมา หม่อมหลวงอนุมาศ ทอง แถม ผู้อ�ำนวยการส�ำนักชลประทานที่ 8 นครราชสีมา เปิดเผยว่า ปริมาณน�้ำของอ่างเก็บน�้ำขนาดใหญ่ทั้ง 5 แห่ง ภายในจังหวัดนครราชสีมา ยังคงลดระดับลงอย่าง ต่อเนื่อง ล่าสุดปริมาณน�้ำภายในอ่างเก็บน�้ำล�ำตะคอง อ.สีคิ้ว อยู่ที่ 142.3 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของความจุทั้งหมดที่ 314.49 ล้าน ลบ.ม., อ่างเก็บน�้ำ ล�ำพระเพลิง อ.ปักธงชัย ปริมาณน�้ำอยู่ที่ 81.27 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 74 ของความจุทั้งหมดที่ 109.63 ล้าน ลบ.ม. ทั้ง 2 อ่างยังจ�ำเป็นที่จะต้องส่งน�้ำ เพื่อการเกษตรและรักษาระบบนิเวศน์ เนื่องจากมีนา ข้าวส่วนหนึง่ เริม่ การเพาะปลูกข้าวนาปี ช้ากว่าพืน้ ทีอ่ นื่ อ่างเก็บน�้ำล�ำแชะ อ.ครบุรี ปริมาณน�้ำอยู่ที่ 149.8 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 54.5 ของความจุทั้งหมดที่ 275 ล้าน ลบ.ม. , อ่างเก็บน�ำ้ ล�ำมูลบน อ.ครบุรี ปริมาณ น�้ำอยู่ที่ 49.2 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 35 ของ ความจุทั้งหมดที่ 141 ล้าน ลบ.ม. ส่วนอ่างเก็บน�้ำล�ำ

ปลายมาศที่ อ.เสิงสาง ปริมาณน�้ำล่าสุดเหลืออยู่ 76 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 78 ของความจุทั้งหมด ที่ 98 ล้าน ลบ.ม. ทั้ง 3 อ่างได้หยุดการระบายน�้ำทั้งระบบ เนื่องจากพื้นที่ การเกษตรท้ายเขือ่ นไม่ตอ้ งการใช้นำ�้ แล้ว ซึง่ หลังจากนี้ เป็นต้นไปทางอ่างเก็บน�้ำทั้ง 3 แห่ง จะดูสถานการณ์ เพื่อปิดและปล่อยน�้ำเป็นระยะๆ เพื่อใช้รักษาระบบ นิเวศน์เท่านั้น ซึ่งถือเป็นแผนบริหารจัดการน�้ำที่มีอยู่ อย่างจ�ำกัด ให้มีพอใช้ประทังไปจนสิ้นสุดฤดูแล้งของปี 2556 มุกดาหาร ก�ำหนดคัดสรรสุดยอดหนึ่ง ต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ.2555 เพื่อจัดท�ำฐาน ข้ อ มู ล ผู ้ ผ ลิ ต ผู ้ ป ระกอบการ OTOP และจั ด ระดั บ ผลิตภัณฑ์ (1-5 ดาว) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมริเวอร์ซติ ี้ อ�ำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และเปิด รับผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้ารับการคัดสรร ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2555 ยโสธร นายนิรันดร์ สมสมาน รองผู้ว่า ราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานประชุมชี้แจงการให้ ความรู้ด้านการประกันสังคม แก่ นายจ้าง/ สถาน ประกอบการและผู้ประกันตน เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ จะได้รับ นางสาวทัศนีย์ สิทธิวงศ์ ประกันสังคมจังหวัด ยโสธร กล่าวว่า ผู้ประกันตนจ�ำนวน 12,083 คน ของ จังหวัดยโสธรยังไม่เข้าใจเกีย่ วกับสิทธิประโยชน์ทจี่ ะได้ รับ เนือ่ งจากมีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงแนวปฏิบตั แิ ละ ข้อกฎหมาย จึงจ�ำเป็นต้องจัดประชุมชีแ้ จง เพือ่ ให้ผเู้ ข้า ร่วมการประชุม ซึ่งประกอบด้วย นายจ้าง/ ตัวแทนสถานประกอบการ/ และผูป้ ระกันตน ได้มคี วามรู้ ความเข้าใจในแนวทางการ ปฏิบัติงาน ของส�ำนักงานประกันสังคม ร้อยเอ็ด ณ บริเวณถนนรัชชูปการ (ข้าง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด) นายสมศักดิ์ ข�ำทวีพรหม ผู้ว่า ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดงานถนน คนเดิน ลานเรียนรู้วัฒนธรรม ครั้งที่ 4 ประเพณีทอด กฐิน โดยมีนายปรีชา พรหมบุตร พัฒนาการจังหวัด ร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า จังหวัดร้อยเอ็ดได้จดั กิจกรรม ถนนคนเดิน ลานเรียนรู้วัฒนธรรม สืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ในปี 2555 จ�ำนวน 4 ครั้ง ในแต่ละ ครั้งให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณี ตามฮีตสิบ สอง คองสิบสี่ของจังหวัดร้อยเอ็ด ในการจัดงานครั้งนี้ ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับเครือ ข่าย OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2555 เลย นกั ท่องเทีย่ ว ขอให้ผทู้ เี่ ดินทางมาเทีย่ ว ภูกระดึงรักษาสิ่งแวดล้อม และคาดว่าฤดูหนาวปีนี้จะ มาช้ากว่าทุกปี นายบรรดิษฐ์ จันทร์เทพ อายุ 29 ปี นักท่องเที่ยวที่เดิน

ทางมาเทีย่ วภูกระดึง จังหวัดเลย เชือ่ ว่าปีนจี้ ะมีนกั ท่อง เที่ยวเดินทางมาเที่ยวภูกระดึงมากกว่าปีที่ผ่านมา แต่ คาดว่าจะเข้าสูฤ่ ดูหนาวช้ากว่าทุกปีทผี่ า่ นมาและหนาว ไม่นาน ซึ่งตนเองมาท่องเที่ยวทุกปี และทุกครั้งจะน�ำ ถุงขยะมามอบให้เจ้าหน้าที่ โดยได้สมัครเข้าโครงการ อาสาสมัครพิทักษ์ภูกระดึง จึงอยากให้นักท่องเที่ยว รักษาสิ่งแวดล้อม น�ำขยะมาทิ้งด้านล่าง เพราะเมื่อ สามารถน�ำสิง่ ของทีเ่ ป็นขยะขึน้ ไปได้ ก็ตอ้ งน�ำลงมาได้ เช่นกัน ส�ำหรับสถานที่ท่องเที่ยวภูกระดึง ยังมีนักท่อง เทีย่ วเดินทางมาท่องเทีย่ วทุกวัน โดยเฉพาะช่วงวันหยุด ศรีสะเกษ ที่หน่วยรับจ�ำน�ำข้าวเปลือกโรง สี บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จ�ำกัด ถนนศรีสะเกษ – กันทรลักษ์ ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เกษตรกร จ�ำนวนมาก บรรทุกเข้าขึ้นรถสิบล้อ มาต่อคิวเพื่อเข้า ร่วมจ�ำน�ำข้าว ตามโครงการจ�ำน�ำข้าว ของรัฐบาล เพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีความเป็นอยู่ทีดีขึ้น จากการ สอบถามเกษตรกร รายหนึง่ เปิดเผยว่า สาเหตุทตี่ นเข้า ร่วมโครงการรับจ�ำน�ำข้าวของรัฐบาล เพราะว่า ได้ราคา ดีกว่าขายให้กับพ่อค้า คนกลาง หรือ โรงสีปกติทั่วไป ซึง่ เงินทีไ่ ด้ในจุดนีจ้ ะน�ำไปเลีย้ งดูครอบครัวและเป็นการ ศึกษาให้กับบุตรหลานต่อไป สกลนคร สกลนครสามารถท�ำนาปรัง ได้เพียง 17,000 ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมา 68,000 ไร่ นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด สกลนคร เปิดเผยถึงสถานการณ์น�้ำในอ่างเก็บน�้ำน�้ำ มูล ว่า ขณะนี้มีปริมาณน�้ำประมาณร้อยละ 48 ของ ความจุ ส่งผลให้ต้องลดพื้นที่การปลูกข้าวนอกฤดูเก็บ เกี่ยว หรือการท�ำนาปรังในพื้นเขตชลประทานลงเหลือ 17,000 ไร่จากเดิม 85,000 ไร่ และคาดว่าจะสามารถ รองรับการอุปโภค-บริโภค ในหน้าแล้งได้ โดยจังหวัด สกลนครได้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติฝนทิ้งช่วงแล้วใน 16 อ� ำ เภอ มี พื้ น ที่ ท างการเกตรได้ รั บ ผลกระทบ 400,000 ไร่ ซึง่ ได้ดำ� เนินการช่วยเหลือในพืน้ ทีท่ ปี่ ระสบ ปัญหาโดยการส่งเครื่องสูบน�้ำกว่า 100 เครื่อง สุรินทร์ นายสิทธิพร บางแก้ว พาณิชย์ จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า โครงการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือก ในปีนี้ รัฐบาลจะให้ความส�ำคัญกับการป้องกันการ ทุจริต โดยจะดูแลทุกภาคส่วน ทั้งเกษตรกร โรงสี และ คลังทีเ่ ก็บข้าวสาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างสุจริต เพื่อให้เกษตรกรได้ผลประโยชน์สูงสุด โดยมีการตั้ง ราคาโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิไว้ถงึ ตันละ 20,000 บาท เพื่ อ ยกระดั บ รายได้ ข องเกษตรกรให้ มี ร ายได้ จ าก ผลผลิตการเกษตรที่สูงขึ้น ซึ่งขณะนี้ มีโรงสีในจังหวัด สุรินทร์สมัครเข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 33 โรง และนอก โรงสีอีก 58 แห่ง พาณิชย์จงั หวัดสุรนิ ทร์ กล่าวต่อไปว่า ในช่วง นีเ้ ริม่ เข้าสูฤ่ ดูหนาว ปัจจุบนั เกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้วธิ ี

ใช้เครื่องจักรเกี่ยวข้าว ซึ่งอาจจะมีสิ่งเจอปนเข้ามา จะ ท�ำให้มีผลต่อราคาในการรับจ�ำน�ำที่เกษตรกรจะได้รับ เพราะการที่ รั ฐ บาลตั้ ง ราคา 20,000 บาท ไว้ ที่ เปอร์เซ็นต์ ต้นข้าว 42 กรัม ที่มีความชื้นไม่เกิน 15% และสิง่ เจือปนไม่เกิน 2% เพราะฉะนัน้ ถ้าเปอร์เซ็นต์ตน้ ข้าวต�ำ่ กว่าและความชืน้ สูงกว่า หรือว่ามีสงิ่ เจือปนเกิน กว่ า 2% จะถู ก หั ก ลดน�้ ำ หนั ก ได้ จึ ง ขอแนะน� ำ ให้ เกษตรกรรักษาคุณภาพข้าวให้ดี เมือ่ เก็บเกีย่ วแล้วต้อง ท�ำการตากข้าวให้แห้งดี ก่อนน�ำไปจ�ำน�ำที่โรงสีที่เข้า ร่วมโครงการใกล้บ้าน หนองคาย บมจ.ธนาคารกรุงไทย เปิด ธนาคารกรุงไทยสาขาสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เพื่อ ให้ลูกค้าผู้ใช้บริการ ได้รับความสะดวกสบาย สมกับ การเป็นธนาคารแสนสะดวก นายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี เปิดที่ท�ำการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพาน มิตรภาพไทย-ลาว ทีท่ ำ� พิธเี ปิดในครัง้ นี้ เป็นสาขาล�ำดับ ที่ 1082 เปิดให้บริการในวันจันทร์ – วันศุกร์ ตัง้ แต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น. มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 6 คน อุบลราชธานี ก�ำหนดจัดงาน ประจ�ำปี และงานปีใหม่จงั หวัดอุบลราชธานี ปี 2556 โดยก�ำหนด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2556 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด อุบลราชธานี (หลังเก่า) เพื่อหารายได้น�ำไปใช้จ่ายใน กิจการสาธารณกุศลต่าง ๆ ของจังหวัด อาทิ การช่วย เหลือผู้ประสบภัยหนาว ภัยน�้ำท่วม ภัยแล้ง รวมถึงผู้ ยากไร้ และผู้สูงอายุให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ภายใน งานมีกิจกรรมการจ�ำหน่ายสลากการกุศลออกร้าน กาชาด จากส�ำนักงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี การ ออกร้านแสดงนิทรรศการจากส่วนราชการ และการ ออกร้านจ�ำหน่ายสินค้าท้องถิ่น ทั้ง 25 อ�ำเภอ ตลอด จนการประกวดธิดาท้องถิ่น จากข้าราชการ พนักงาน ข้าราชการและทายาทท้องถิ่นเท่านั้น จึงขอเชิญชวน พ่อค้า ประชาชน เจ้าของสถานประกอบ การ ส่วนราชการ ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ร่วมบริจาค สิ่งของเพื่อสนับสนุนงานปีใหม่จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2556 เพื่อรวมน�้ำใจให้กาชาด ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่ เวลา 08.00 – 12.00 น.

สมัครสมาชิก ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ได้แล้วที่ www.pakesarn.com สร้างสังคมแห่งการแลกเปลี่ยน

แ ว ด ว ง ภ า ค อี ส า น

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานใน พิธเี ปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลอ�ำนาจเจริญ จังหวัด อ�ำนาจเจริญ และเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล โรงพยาบลอ�ำนาจเจริญ ได้ เงินรับบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ กว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

นายสหวัฒน์ แน่นหนา อธิบดีกรมศิลปากร ถวายกฐินพระราชทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กรม ศิลปากรน�ำไปถวายพระสงฆ์ ทีจ่ ำ� พรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อ.เมืองยโสธร โดยมีพระราชรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัด/เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุพระอารามหลวง เป็นผูร้ บั ผ้าพระกฐิน มีพทุ ธศาสนิกชนชาวจังหวัดยโสธร ร่วมพิธเี ป็นจ�ำนวนมาก

๒ พ.ย.๒๕๕๕) พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ ผบช.ภ.๔ พร้อมด้วย พล.ต.ต.จตุพล ปานรักษา รอง ผบช.ภ.๔ พ.ต.อ.พานทอง สุวรรณจูฑะ รอง ผบก.อก.ภ.๔ พ.ต.อ.คะเชนทร์ ยืนยง ผกก.ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๔ รวมทัง้ ข้าราชการต�ำรวจในสังกัด ภ.๔ ให้การต้อนรับ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ทีป่ รึกษา สบ.๑๐ ซึง่ ได้เดินทางมาตรวจเยีย่ ม ศปก.ภ.๔

รับสมัครงาน 043 * 777218 080 * 0055411

pakesarn@gmail.com

เจ้าหน้าที่การตลาดทุกจังหวัด รายได้เสริม ตามค่าคอมมิชชั่นจาก การขายพื้นที่โฆษณา

www.pakesarn.com สนใจสามารถติดต่อสอบถาม และส่งประวัติมาที่อีเมล์


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper อุบลฯ ประชุมคณะกรรมการ/คณะท�ำงานเตรียมความ พร้อม โครงการคลินกิ เกษตรเคลือ่ นที่ ทีจ่ ะจัดขึน้ บริเวณหน้าทีว่ า่ การอ�ำเภอน�ำ้ ขุน่ จังหวัด อุบลราชธานี 14 ธันวาคม 2555 นี้ จังหวัดอุบลราชธานี โดย ส�ำนักงานในสังกัดกระทรวงเกษตร ประชุมคณะกรรมการ/ คณะท�ำงานในการเตรียมความพร้อม ในการจัดงานโครงการ คลินกิ เกษตรเคลือ่ นที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ระดับจังหวัด เนือ่ งในวัน คล้ายวันประสูตพิ ระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรศั มิ์ พระวร ชายาฯ วันนี(้ 26 พ.ย.55 ) ณ ห้องประชุมส�ำนักงานเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี นายวันชัย สุทธิวรชัย ผูว้ า่ ราชการจังหวัด อุบลราชธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ/คณะท�ำงาน ในการเตรียมความพร้อม ในการจัดงานโครงการคลินกิ เกษตร เคลือ่ นที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ระดับจังหวัด เนือ่ งในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรศั มิ์ พระวรชายาฯ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรเข้าร่วมประชุม ซึง่ ในปีงบประมาณ 2556 ได้กำ� หนดจัดขึน้ ทัง้ สิน้ 4 ครัง้ ครัง้ ที่ 1. ก�ำหนดจัดทีอ่ ำ� เภอน�ำ้ ขุน่ จังหวัดอุบลราชธานี จัดงาน โครงการคลินกิ เกษตรเคลือ่ นทีฯ่ เนือ่ งในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรศั มิ์ พระวรชายา ก�ำหนด จัดในช่วงเวลา วันที่ 9-31ธันวาคม 2555 ครัง้ ที่ 2. ก�ำหนด จัดที่อ�ำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ก�ำหนดจัดใน ไตรมาสที่ 2โดยก�ำหนดจัดงานในช่วงเวลา วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2556 ครัง้ ที่ 3. ก�ำหนดจัดทีอ่ ำ� เภอโพธิไ์ ทร จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานโครงการคลินกิ เกษตรเคลือ่ นทีฯ่ เนือ่ งในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าที ปังกรรัศมีโชติ โดยก�ำหนดในช่วงเวลา วันที่ 29 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2556 และครั้งที่ 4. ก�ำหนดจัดที่อ�ำเภอเมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานโครงการคลินิก เกษตรเคลือ่ นทีฯ่ เนือ่ งในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยก�ำหนดจัดงาน ในช่วงเวลา วันที่ 28 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2556 ส�ำหรับ การจั ด โครงการคลิ นิ ก เกษตรเคลื่ อ นที่ ใ นครั้ ง นี้ จั ง หวั ด อุบลราชธานีได้กำ� หนดจัดขึน้ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอ�ำเภอน�้ำขุ่น อ�ำเภอน�้ำขุ่น จังหวัด อุบลราชธานี โดยมีกจิ กรรมด้านบริการคลินกิ เกษตรเคลือ่ น ที่ฯส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ประกอบด้วย คลินกิ พืช คลินกิ ข้าว คลินกิ สัตว์ คลินกิ ดิน คลินกิ ประมง คลินกิ บัญชี คลินกิ ชลประทาน คลินกิ สหกรณ์ คลินกิ กฎหมาย คลินิกหม่อนไหม คลินิกยางพารา และกิจกรรม สนับสนุนโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ นิทรรศการอาชีพ เสริมเพิม่ รายได้ นิทรรศการโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จากส�ำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี/อ�ำเภอ การจัด นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง และการแสดงพืชสมุนไพรจาก ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี/ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอ น�้ ำ ขุ ่ น นิ ท รรศการด้ า นโภชนาการ อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ นิทรรศการโภชนาการอาหารเด็กและนมแม่ นิทรรศการ โภชนาการหญิงให้นมบุตร นิทรรศการพัฒนาการของเด็ก นิทรรศการ/สาธิตอาหารบ�ำรุงน�ำ้ นมแม่และอาหารเสริมวัยทารก ............................................................................. กฟก.กาฬสินธุ์ มอบ​เงิน​เกษตรกร ตาม​โครง​การปรับ​โครงสร้างหนีฯ้ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ส�ำนักงาน กองทุนฟืน้ ฟู​และพัฒนา​เกษตรกร สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ อ�ำ​เภอ​ เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดร.วิญญู สะตะ ​ผู้อ�ำนวย​การส�ำนักกิจ​ การสาขา ภูมิภาคที่ ๓ (ภาคตะวันออก​เฉียง​เหนือ) ​ได้​เดินทาง​ เข้าร่วมประชุม ​โครง​การ​การฟืน้ ฟูพฒ ั นาอาชีพ ​โดยมีคณะกรรม​ การ​และสมาชิกองค์กร​เกษตรกรที​ไ่ ด้รบั ​การอนุมตั ​ิเงินกูย้ มื ​แล้ว จ�ำนวน ๑๒ องค์กร ๗๒ ราย ​เข้าร่วมอบรม ​เพื่อรับทราบวิธกี​ าร​ ใช้จา่ ยงบประมาณ รวม​ทงั้ ก​ ารด�ำ​เนินก​ ารตามระ​เบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลง​ให้​ผ​เู้ ข้าร่วม​โครง​การทราบ ​เพือ่ ​ให้​เกิดผลสัมฤทธิส์ งู สุด​ และ​เพื่อวาง​แผนงานร่วมกันระหว่างส�ำนักงานสาขาจังหวัดกับ องค์กร​เกษตรกร นางพาขวัญ พวงมาลี หัวหน้าส�ำนักงานกองทุนฟื้นฟู​ และพั ฒ นา​เกษตรกร สาขาจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ ์ ​เปิ ด ​เผยว่ า ส�ำนักงาน​ได้รับอนุมัติ​เงินสนับสนุน​โครง​การฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 43 วันที่ 1 พ.ย. - 30 พ.ย. 2555 ตาม​โครง​การปรับ​โครงสร้างหนี้​และฟื้นฟูอาชีพ​เกษตรกร ตาม มติคณะรัฐมนตรี ๗ ​เมษายน ๒๕๕๓ จ�ำนวน ๑๒ องค์กร ๗๒ ราย งบประมาณที่​ได้รับ​ทั้งสิ้น ๕๓๒,๘๐๐ บาท ​แยก​เป็น​เงิน อุ ด หนุ น องค์ ก ร​เกษตรกร​เพื่ อ ติ ด ตาม​การด� ำ​เนิ น งานของ​ เกษตรกรสมาชิก ​และสรุปผล​การด�ำ​เนินงานตาม​โครง​การ ราย ละ ๔๐๐ บาท ​และ​เงินสนับสนุนโ​ครง​การฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ​ให้ กับสมาชิกรายละ ๗,๐๐๐ บาท ​โดยทางส�ำนักงาน​ได้ลงพืน้ ทีท​่ ำ​ � การชี้​แจง​เกี่ยวกับ​โครง​การ วิธี​การ​เบิกจ่ายงบประมาณ รวม​ทั้ง​ การด�ำ​เนิน​การตามระ​เบียบ ​หรือข้อบังคับ ​หรือข้อตกลง ​ให้ สมาชิก​เกษตรกรที่​เข้าร่วม​โครง​การทราบ​แล้ว หลังจากนี้ ทาง ส�ำนักงานจะลงพื้นที่​เพื่อติดตาม​และ​ให้ค�ำปรึกษา​แก่​เกษตรกร​ และองค์กร​เกษตรกรพร้อมกับสรุปรายงานผล​การฟื้นฟูพัฒนา อาชีพ​เกษตรกร​เสนอต่ออนุกรรม​การจังหวัดต่อ​ไป

ดร.วิญญู สะตะ ​ผอู้ ำ� นวย​การส�ำนักกิจ​การสาขาภูมภิ าค ที่ ๓ (ภาคตะวันออก​เฉียง​เหนือ) กล่าวว่า ตามที่ส�ำนักงาน กองทุนฟื้นฟูฯ มี​การอนุมัติ​เงินสนับสนุน​โครง​การฟื้นฟูพัฒนา อาชีพ ตาม​โครง​การปรับโ​ครงสร้างหนีแ​้ ละฟืน้ ฟูอาชีพเ​กษตรกร ตามมติคณะรัฐมนตรี ๗ ​เมษายน ๒๕๕๓ นั้น ​เพื่อส่ง​เสริม​และ สนับสนุน​การรวมกลุ่มของ​เกษตร ​ใน​การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ​เกษตรกร ส่งเ​สริมแ​ ละสนับสนุนก​ ารฟืน้ ฟูแ​ ละพัฒนาอาชีพ​ เกษตรกรรมของ​เกษตรกร พัฒนา​ความรู้​ในด้าน​เกษตรกรรม​ หรือกิจกรรมที​เ่ กีย่ ว​เนือ่ งกับ​เกษตรกรรม​เพือ่ สร้าง​ความ​เข้ม​แข็ง​ ให้​แก่องค์กร​เกษตรกร พัฒนาศักยภาพ​ใน​การพึง่ พาตน​เอง​และ​ เกื้อกูล​ซึ่งกัน​และกันระหว่าง​เกษตรกรด้วยกัน นอกจากนี้หลัง จากที่​เกษตรกร​ได้รับ​เงินสนับสนุน​ไป​แล้ว ทางส�ำนักงานสาขา จังหวัดต้องจัด​ทำ​ � แผน​เพือ่ ลงพืน้ ทีเ​่ พือ่ ติดตาม​และ​ให้คำ� ปรึกษา​ แก่​เกษตรกร​และองค์กร​เกษตรกร​ให้​เป็น​ไปตามวัตถุประสงค์ที่​ ได้จัด​ท�ำสัญญากับทางส�ำนักงาน​ไว้ ............................................................................ จังหวัดเลย จัดงาน “เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครัง้ ที่ ๑” เลย จัดงานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555-31 มกราคม 2556 ณ ลานคริสต์มาสภูเรือ (ทางขึน้ อุทยานแห่งชาติภเู รือ)อ�ำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยจะมีพธิ เี ปิดงานฯ และกิจกรรมต่างๆ ในช่วง วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2555 ซึง่ มีกจิ กรรมทีน่ า่ สนใจได้แก่ การจดทะเบียนสมรสท่ามกลางทุง่ คริสต์มาส, Street Show (BOZO ขายาว/BOZO เป่าลูกโป่ง) ร่วมถ่ายรูปกับ Mascot “น้องคริสต์มาส” การจัดนิทรรศการของหน่วยงาน การออก ร้านไม้ดอก-ไม้ประดับ และอาหารต่างๆ รวมทัง้ กิจกรรมการ แสดงศิลปวัฒนธรรม อ�ำเภอภูเรือ มีอากาศหนาวเย็นเกือบทัง้ ปี เคยเป็น พืน้ ทีท่ หี่ นาวทีส่ ดุ ในประเทศไทย บางปีมอี ากาศหนาวเย็นจน กระทัง้ มีนำ�้ ค้างแข็งปกคลุม หรือทีเ่ รียกว่า “ แม่คะนิง้ ” อีกทัง้ ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุไ์ ม้ดอก-ไม้ประดับนานาชนิด และพืช เมืองหนาวทีใ่ หญ่แห่งหนึง่ ของประเทศไทย สามารถสร้างราย ได้ ปีละ 150-200 ล้านบาท โดยเฉพาะคริสต์มาสทีจ่ ะอวดสีสนั สวยงาม ซึง่ เพาะปลูกมากถึงปีละ 2.5 ล้านต้น สร้างรายได้ปี ละประมาณ 60-100 ล้านบาท นักท่องเที่ยวจะเห็นทุ่ง คริสต์มาสแดงเต็มท้องทุง่ สวยงาม ซึง่ นักท่องเทีย่ วไม่ควรพลาด โปรแกรมนี้ ผูส้ นใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับกิจกรรม และแหล่งท่องเทีย่ วต่างๆ ได้ที่ การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�ำนักงานเลย โทร. 0- 4281- 2812 / 0- 42811405/e:mail: tatloei@tat.or.th/ www.facebook.com/ tatloei Twitter: @tatloei ............................................................................

ส�ำรองห้องพักติดต่อ 043-722664 ติดเส้นทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม ใกล้่ไฟแดงทางไปร้อยเอ็ด ควบคุมมาตรฐานโดย ป.อภิเดช โททอง

“แสนสิร”ิ ยิม้ แก้มปริ คอนโดฯ สูงสุดในอีสานขายเกลีย้ งแล้ว

แค่เปิดพรีเซลโครงการคอนโดมิเนียมสูงที่สุดในภาคอีสาน “เดอะเบส ไฮท์ มิตรภาพ-ขอนแก่น” มูลค่าโครงการกว่า 2,100 ล้านบาท ลูกค้าแห่จองเกลีย้ ง 983 ยูนติ เล็งขยาย โครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยในหัวเมืองหลักภาคอีสานต่อเนือ่ งทันที จากการเปิดตัวโครงการอาคารชุดสูงทีส่ ดุ ในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ โครงการ “เดอะเบส ไฮท์ มิตรภาพ-ขอนแก่น” คอนโดมิเนียมสูง 36 ชัน้ จ�ำนวน 983 ยูนติ มูลค่าโครงการ กว่า 2,100 ล้านบาท ทีต่ งั้ โครงการตัง้ ริมถนนมิตรภาพ ติดห้าง เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น โดยบริษทั ได้เปิดพรีเซลไปเมือ่ วันที่ 24-25 พฤศจิกายนทีผ่ า่ นมา ปรากฏว่าได้รบั ความสนใจจาก ลูกค้ากลุม่ เป้าหมายเข้าจองซือ้ คอนโดมิเนียมของกลุม่ แสนสิริ อย่างแน่นขนัด นายเศรษฐา ทวีสนิ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ลูกค้าตอบรับโครงการ “เดอะเบส ไฮท์ มิตรภาพ-ขอนแก่น” ดีมาก จนส่งผลให้ สามารถปิดการขายทัง้ โครงการจ�ำนวนถึง 983 ยูนติ มูลค่า โครงการรวมกว่า 2,100 ล้านบาทภายในช่วงเปิดพรีเซล ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายนทีผ่ า่ นมา นับเป็นความส�ำเร็จในการพัฒนาโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัย เพือ่ ตอบรับความต้องการของกลุม่ ลูกค้าในจังหวัดขอนแก่น และนับเป็นความส�ำเร็จในการขยายการพัฒนาโครงการ อสังหาริมทรัพย์สทู่ ำ� เลหัวเมืองภาคอีสานเป็นครัง้ แรก หลังจาก บริษทั ประสบความส�ำเร็จจากการพัฒนาโครงการเพือ่ ตอบรับ ก�ำลังซือ้ ทัง้ ในภาคใต้ ทีห่ วั หิน และภูเก็ต, ภาคเหนือทีจ่ งั หวัด เชียงใหม่ รวมทัง้ ท�ำเลเขาใหญ่ ในช่วงทีผ่ า่ นมาแล้ว “ผลจากการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ รวมทั้ ง ความส� ำ เร็ จ จากการสร้ า งการรั บ รู ้ ใ นแบรนด์ คอนโดมิเนียม ‘THE BASE’ (เดอะเบส) ได้อย่างแข็งแกร่งใน วันนี้ ส่งผลให้ยอดขายของเดอะเบสทุกโครงการทั้งในท�ำเล กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ล้วนประสบความส�ำเร็จ เดอะเบส ดาวน์ทาวน์-ภูเก็ต ได้รบั การตอบรับจากกลุม่ ลูกค้าในจังหวัด ภูเก็ตเป็นอย่างดี สามารถปิดการขายภายในระยะเวลาที่ รวดเร็ว” นายเศรษฐากล่าว และว่า รวมถึงโครงการล่าสุด เดอะเบส ไฮท์ มิตรภาพขอนแก่นนี้ ลูกค้ารับรูแ้ ละมัน่ ใจในแบรนด์เดอะเบสมาก ทัง้ นี้ กลุม่ ลูกค้าในจังหวัดขอนแก่นเป็นกลุม่ คนทีท่ ำ� งานอยูใ่ นจังหวัด ขอนแก่นทีต่ อ้ งการทีอ่ ยูอ่ าศัยทีส่ ะท้อนไลฟ์สไตล์ความต้องการ ใช้ชวี ติ แบบคนเมือง และมองการอยูอ่ าศัยในคอนโดมิเนียม ภายใต้การใช้ชวี ติ ทีท่ นั สมัยและแตกต่าง ตามแนวคิดโครงการ ชีวติ ชัน้ บรรยากาศ สามารถเดินทางได้สะดวกสบาย ทัง้ ยังมี ความเชือ่ มัน่ ในการพัฒนาโครงการของแสนสิรเิ ป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ตัง้ แต่ตน้ ปีทผี่ า่ นมาจนถึงปัจจุบนั นับเป็น อีกก้าวความส�ำเร็จทีส่ ำ� คัญของแสนสิรใิ นการรุกธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์สตู่ ลาดต่างจังหวัด โดยปัจจุบนั บริษทั สามารถ สร้างยอดขายเฉพาะในส่วนโครงการต่างจังหวัดได้รวมทัง้ สิน้ แล้วประมาณ 13,400 ล้านบาท จากยอดขายรวมในปัจจุบนั ซึง่ บริษทั ท�ำได้แล้ว 37,750 ล้านบาท ทั้งจากความส�ำเร็จในการพัฒนาโครงการในท�ำเล หัวหิน ซึง่ แสนสิรเิ ป็นเจ้าตลาดคอนโดมิเนียมตากอากาศอยู่ ก่อนแล้ว, ความส�ำเร็จจากการรุกสูต่ ลาดอสังหาริมทรัพย์ใน ภูเก็ต, ความส�ำเร็จจากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ใน ท�ำเลเขาใหญ่, ความส�ำเร็จจากการรุกตลาดที่อยู่อาศัยใน จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงล่าสุดความส�ำเร็จในการพัฒนา โครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยในจังหวัดขอนแก่น ทัง้ หมดทุกโครงการ ภายในระยะเวลาอันสัน้

5

บริษทั เชือ่ มัน่ ว่าแบรนด์แสนสิรไิ ม่เพียงแข็งแกร่งอยูใ่ น กรุงเทพฯ แต่ยงั ได้รบั การตอบรับทีด่ จี ากลูกค้าทัว่ ประเทศแล้ว โดยหลังจากนี้บริษัทยังได้เตรียมแผนเปิดตัวโครงการที่อยู่ อาศัยเพือ่ ตอบรับความต้องการของกลุม่ ลูกค้าในหัวเมืองภาค อีสานในจังหวัดอืน่ ๆ รวมทัง้ พัฒนาโครงการในจังหวัดขอนแก่น เพิม่ เติมต่อเนือ่ งทันที โดยคาดว่าจะสามารถเปิดตัวการขายได้ ในช่วงต้นปีหน้า ส�ำหรับโครงการ “เดอะเบส ไฮท์ มิตรภาพ-ขอนแก่น” คอนโดมิเนียมสูง 36 ชัน้ ตัง้ อยูร่ มิ ถนนมิตรภาพ ติดกับห้าง เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น เป็นอาคารพักอาศัยสูง 36 ชั้น จ�ำนวนทัง้ สิน้ 983 ยูนติ ประกอบด้วยห้องพักขนาด 1-2 ห้อง นอน พืน้ ทีต่ งั้ แต่ 29-65 ตารางเมตร ราคาเริม่ ต้นตัง้ แต่ 1.59 ล้านบาท โดยโครงการอาคารชุดดังกล่าวเมือ่ สร้างเสร็จคาดว่า จะเป็นอาคารสูงที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมือง ขอนแก่นได้โดยรอบ ............................................................................ ปลัดกระทรวงมหาดไทยรับมอบผ้าห่มกันหนาว 200,000 ผืน ตามโครงการ “ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว” น�ำไป แจกจ่ายให้ประชาชนทีป่ ระสบภัยหนาว 15 จังหวัด เริม่ จังหวัด เชียงรายเป็นแห่งแรก นายเจริญ สิรวิ ฒ ั นภักดี ประธานกรรมการบริษทั ไทย เบฟเวอเรจ จ�ำกัด(มหาชน) พร้อมด้วยคุณหญิงวรรณา สิรวิ ฒ ั น ภักดี ประธานฝ่ายส่งมอบ ณ สตูดโิ อมูนสตาร์ 1 ซอยลาดพร้าว 80 กรุงเทพมหานคร เข้าพบนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัด กระทรวงมหาดไทย พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาว 200,000 ผืน ตามโครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” เพือ่ น�ำไปแจก จ่ายให้แก่ประชาชนทีป่ ระสบภัยหนาว ในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ล�ำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ น่าน แม่ฮอ่ งสอน อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย หนองบัวล�ำภู ขอนแก่น ชัยภูมิ สระแก้ว และจังหวัด ปราจีนบุรี โดยจะน�ำไปมอบให้ประชาชนทีจ่ งั หวัดเชียงรายเป็น จังหวัดแรก 20,000 ผืน จากนั้นจะจัดสรรและมอบให้ ประชาชนในพืน้ ทีอ่ นื่ ต่อไป ............................................................................ มหาสารคามลุยจัดระ​เบียบ ผุดถนน​เฉลิมพระ​เกียรติ นาย​แพทย์กติ ติศกั ดิ์ คณาสวัสดิ์ นายก​เทศมนตรีเ​มือง มหาสารคาม กล่าวว่า สืบ​เนื่องจาก​เทศบาล​เมือง (ทม.) มหาสารคาม จะด�ำ​เนิน​การปรับปรุงทัศนียภาพ ​เพือ่ ลด​ความ​ เสี่ยง​การ​เกิดอุบัติ​เหตุ​และ​เพิ่ม​ความปลอดภัยบนถนน​ เฉลิมพระ​เกียรติพระบาทสม​เด็จพระ​เจ้าอยูห่ วั ​และถนนริม คลองสมถวิลตลอดจน​ความ​เป็นระ​เบียบ​เรียบร้อย ​ความ สะอาด ​และ​ความสวยงามของบ้าน​เมือง ​และ​เพือ่ ​เป็น​การ​ เตรียมพร้อม​ในฐานะที่ จ.มหาสารคาม ​ได้​เป็น​เจ้าภาพจัด​การ​ แข่งขันกีฬา​เยาวชน​แห่งชาติ ​ใน​เดือนมี.ค. ปี 2556 มหาสารคามลุยจัดระ​เบียบ ผุดถนน​เฉลิมพระ​เกียรติ ข่าวทัว่ ​ไป หนังสือพิมพ์​แนวหน้า -- จันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2555 06:00:00 น. นาย​แพทย์กติ ติศกั ดิ์ คณาสวัสดิ์ นายก​เทศมนตรีเ​มือง มหาสารคาม กล่าวว่า สืบ​เนื่องจาก​เทศบาล​เมือง (ทม.) มหาสารคาม จะด�ำ​เนิน​การปรับปรุงทัศนียภาพ ​เพือ่ ลด​ความ​ เสี่ยง​การ​เกิดอุบัติ​เหตุ​และ​เพิ่ม​ความปลอดภัยบนถนน​ เฉลิมพระ​เกียรติพระบาทสม​เด็จพระ​เจ้าอยูห่ วั ​และถนนริม คลองสมถวิลตลอดจน​ความ​เป็นระ​เบียบ​เรียบร้อย ​ความ สะอาด ​และ​ความสวยงามของบ้าน​เมือง ​และ​เพือ่ ​เป็น​การ​ เตรียมพร้อม​ในฐานะที่ จ.มหาสารคาม ​ได้​เป็น​เจ้าภาพจัด​การ​ แข่งขันกีฬา​เยาวชน​แห่งชาติ ​ใน​เดือนมี.ค. ปี 2556 ทัง้ นี้ ​เพือ่ ​ให้​เกิด​ความ​เป็นระ​เบียบ​เรียบร้อยของบ้าน​ เมือง ทม.มหาสารคาม ​โดยงาน​เทศกิจ​จงึ ​ได้ออกจัดระ​เบียบ ถนน​เฉลิมพระ​เกียรติ ​และถนนริมคลองสมถวิล ​โดยประกาศ​ เทศบาล​ได้ออกประกาศขอ​ความร่วมมือ​ใน​การจัดระ​เบียบ​ เรียบร้อยของบ้าน​เมืองคือห้ามมิใ​ห้ตดิ ตัง้ ตาก วาง ​หรือ​แขวน สิง่ ​ใดๆ ​ในทีส่ าธารณะ ​เว้น​แต่​ได้รบั อนุญาตจาก​เจ้าพนักงาน ท้องถิน่ ​หรือพนักงาน​เจ้าหน้าที่ ห้ามมิ​ให้​ผ​ใู้ ดปรุงอาหาร ขาย​ หรือจ�ำหน่ายสินค้าบนถนน ​หรือ​ในทีส่ าธารณะ ​และห้ามมิ​ให้ จอด​หรือขับขีร่ ถยนต์ทกุ ชนิดบนทาง​เท้า หาก​ผ​ใู้ ด​ไม่ปฏิบตั ​หิ รือ ฝ่าฝืนงาน​เทศกิจเ​ทศบาลจะด�ำ​เนินก​ ารตามอ�ำนาจหน้าทีแ​่ ห่ง พระราชบัญญัติรักษา​ความสะอาด​และ​ความ​เป็นระ​เบียบ​ เรียบร้อยของบ้าน​เมืองต่อไ​ป

ค�้ำคูณ เซียงกง 157/23-24 ม.7 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่ น จ.ขอนแก่ น (ตรงข้ ามเซ็นทรั ลพลาซ่ าขอนแก่ น) โทร. 081-2997179, 087-8238748

ด�ำเนินการ โดย วรลักษณ์ ปัดไชยสังข์ ขายไฟรถยนต์ ทกุ ชนิด จากญี่ปุ่น และชิ้นส่ วนมือสองสภาพดีของรถทุกรุ่ น ทุกยี่ห้อ ราคาประหยัดมากๆ


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper ปีที่ 4 ฉบับที่ 43 วันที่ 1 พ.ย. - 30 พ.ย. 2555 แสนสิริ พฤกษาฯ แลนด์แอนด์เฮ้าส์ และซี.พี.แลนด์ โดยการ ต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ หรือ กอ.นตผ. มีมติเห็นชอบ จังหวัดอุบลราชธานี เปิดงานงานทอฝ้ายเป็นสายบุญ อื่นๆอีกจ�ำนวนมาก ส่วนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 06.30 พัฒนาโครงการจะมีอยู่ 2 รูปแบบคือ ประเภทโครงการ ให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ด�ำเนิน จุลกฐิน ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี ที่วัดไชยมงคล

6

น. เป็นต้นไป มีด้วยพิธีตักบาตรพระกัมมัฏฐาน 109 รูป พิธี แห่ ข บวนผ้ า มหาบุ ญ จุ ล กฐิ น สามเส้ น ทางธรรมสื บ สาน วัฒนธรรม และพิธีทอดมหาบุญจุลกฐิน จึงขอเชิญผู้มีจิตร ศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมงานในครั้งนี้ กรกช ภูมี / สวท.อุบลฯ สปข.2 รายงาน .............................................................................

จังหวัดขอนแก่นและอุดรธานี พัฒนาเร่งตอบโจทย์การ ลงทุน AEC ( 23 พ.ย. 55 ) จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับวัดไชย มงคล อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีจัดงานทอฝ้ายเป็น สายบุญจุลกฐิน ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี ณ วัดไชยมงคล โดยมีนายวันชัย สุทธิวรชัย ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน ส�ำหรับการจัดงานทอฝ้ายเป็นสายบุญ จุลกฐิน ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี เป็นการสืบสานพุทธ ศาสนาให้คงอยู่สืบไป ซึ่งก�ำหนดการจัดงานดังกล่าวจัดขึ้น 2 วัน ระหว่างวันที่ 23 - วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งวัน ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 มีพิธีอัญเชิญเทพเทวาภิเษก กิจกรรมจากเมล็ดฝ้ายสู่ไตรจีวร 9 ฐานการเรียนรู้ เป็นการ แสดงขั้นตอนการผลิตผ้าจากปุยฝ้ายสีขาวสะอาดจนส�ำเร็จ เป็นผืนผ้าส�ำหรับใช้ทอดกฐิน กิจกรรมถนนสายข้าว คือการ สาธิตการน�ำข้าวมาแปรรูป เช่น ข้าวต้มมัด ข้าวหลาม ข้าวปุ้ น ข้าวจี่ ข้ามมธุปายาส ข้าวเม่า ข้าวโป่ง การแสดงดนตรีพื้น เมือง และการละเล่นพื้นบ้าน สาธิตงานอาชีพ และกิจกรรม

ผูส้ อื่ ข่าวรายงานว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ และราคา ซือ้ -ขายทีด่ นิ ในหัวเมืองจังหวัดต่างๆของภาคอีสานว่า “อสัง หาฯ ในภาคอีสานมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จากเศรษฐกิจ การค้าตามแนวชายแดน และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ตลอด จนในเขตเมือง ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นและมีก�ำลัง ซื้อค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นโคราช ขอนแก่น อุดรธานี หรือ หนองคาย แต่ที่น่าจับตามองเป็นพิเศษ น่าจะเป็นจังหวัด ขอนแก่นและอุดรธานี ซึ่งทั้ง 2 จังหวัดนี้ มีศักยภาพในการ พัฒนาสูงมาก และตอบโจทย์การลงทุน AEC เพราะเป็น ศูนย์กลางของภาคอีสาน ที่มีทั้งสนามบิน มหาวิทยาลัย โรง พยาบาล ศูนย์กลางการค้าขาย โรงแรมใหญ่ และห้างสรรพ สินค้า ท�ำให้การพัฒนาด้านอสังหาฯ เป็นไปอย่างรวดเร็ว” ด้านจังหวัดขอนแก่นซึง่ มีประชากรอาศัยอยูใ่ นเขตเมืองราวๆ สองแสนกว่าคน มีการประเมินราคาที่ดินในรอบปี 25552558 เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 8.42 % เนื่องจากความต้องการด้านที่ อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น พัฒนาโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น

หมู่บ้าน บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด ท�ำเลจะอยู่บริเวณถนนมะลิ วัลย์ ถนนเหล่านาดี และถนนศรีจันทร์ โดยราคาเสนอซื้อขายจริง จะอยู่ที่ ตรว.ละ 120,000-150,000 บาท หรือ ประมาณไร่ละ 48-60 ล้านบาท ซึ่งนับว่าเป็นราคาที่ดินที่สูง ที่สุดในภาคอีสาน นอกจากนี้ยังมีเรื่องของปัจจัยเกื้อหนุน จากภาครัฐฯ ที่ก�ำลังเร่งผลักดันโครงการทางพิเศษระหว่าง เมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา และโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง สาย โคราช - หนองคาย ซึง่ เป็นเส้นทางส�ำคัญทีเ่ ชือ่ มต่อขยายไปสูภ่ าคอีสานตอนบน ได้สะดวกขึ้น ประกอบกับการเปิดการค้าเสรีอาเซียนในปี 2558 ก็จะสามารถผลักดันเศรษฐกิจการค้าและการท่อง เทีย่ วไปยังประเทศลาว เวียดนาม และจีนได้ จึงคาดว่าภายใน ปีหน้าตลาดอสังหาฯ อีสานจะเริ่มคึกคักขึ้นและโตอย่างต่อ เนื่องแน่นอน” ผู้สื่อข่าว : คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี .............................................................................

คัดสรรสุดยอดหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี พ.ศ. 2555 จังหวัดอุดรธานี

26 พ.ย.2555 นายธนิต แสงพันธ์ พัฒนาการจังหวัด อุดรธานีเป็นประธานเปิดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต�ำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2555 จังหวัดอุดรธานี ที่โรงแรมอุดร โฮเต็ล อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยนายพงษ์ศักดิ์ เชา วนาศิริ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายของคณะกรรมการอ�ำนวยการหนึ่ง

โครงการการคัดสรรสุดยอดหนึง่ ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2555 (OTOP Product Champion :OTC) เพื่อส่ง เสริมให้ชุมชนได้ใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์และเชือ่ มโยงผลิตภัณฑ์ จากชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ในปี พ.ศ.2555 กรมการพัฒนาชุมชนได้ก�ำหนดให้ มีการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 24-28 ตุลาคม 2555 ณ ส�ำนักงานพัฒนาชุมชน อ� ำ เภอทุ ก อ� ำ เภอเพื่ อ ท� ำ ทะเบี ย นข้ อ มู ล ฯ และน� ำ ไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม ผลการ ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2555 จังหวัด อุดรธานีมจี ำ� นวนทัง้ สิน้ 912 ราย และได้กำ� หนดให้มกี ารคัด สรรฯพร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2555 เพื่อจัดท�ำฐานข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้เป็นปัจจุบัน และจัดระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (1-5 ดาว ) ผลการรับสมัครผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ เข้าสู่กระบวนการคัคสรรฯ ตั้งแต่วันที่ 21-26 พฤศจิกายน 2555 ปรากฏว่า มีผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมการคัดสรรรวม 204 ผลิตภัณฑ์ แยกเป็นประเภทอาหาร 43 ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่ม 2 ผลิตภัณฑ์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย 66 ผลิตภัณฑ์ ของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก 86 ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรที่ไม่ใช่ อาหาร 7 ผลิตภัณฑ์ ผู้สื่อข่าว : ศรีภูมิ ทองใหญ่ ณ อยุธยา .............................................................................

ห้างทองเคียนฮวด

ตรงกันข้าม ธ.กรุงไทย สาขา มหาสารคาม จ�ำหน่ายทองค�ำรูปพรรณ รับซื้อทองค�ำเก่าและรับขายฝาก ในราคาสูงดอกเบี้ยต�่ำ

ส�ำรองห้องพักติดต่อ โทร.081-9760031 086-2552291

www.parimagarden.ob.tc


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper จ.สุรนิ ทร์ เตือนระวังอุบตั เิ หตุจากการเล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ จ.สุรินทร์ เตือนระวังอุบัติเหตุจากการเล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ นายนิรนั ดร์ กัลยาณมิตร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุรนิ ทร์ กล่าว ว่า ช่วงวันลอยกระทง จะมีการเล่นดอกไม้ไฟ ประทัด และพลุสตี า่ งๆ ที่เป็นสาเหตุท�ำให้เกิดอุบัติเหตุ มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นประจ�ำ ทุกปี เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าว จังหวัดสุรินทร์จึงขอเตือน ผูท้ ผี่ ลิตหรือเล่นดอกไม้ไฟ ประทัด และพลุ ทีก่ อ่ ให้เกิดอุบตั เิ หตุ สร้าง ความร�ำคาญ ความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสีย ชีวิต หรือผู้จ�ำหน่ายที่ไม่ได้ขออนุญาต จะมีความผิดตามกฎหมายได้ และขอให้ผู้ปกครองทุกท่านแจ้งเตือนลูกหลานด้วย พร้อมทั้งก�ำชับ ทุกอ�ำเภอคุมเข้มการจ�ำหน่ายดอกไม้เพลิง พลุ และ ประทัด ที่ไม่ได้ รับอนุญาต จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ ระเบิด ดอกไม้เพลิง และ สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 หากพบละ เล่นจนเกิดเพลิงไหม้หรือระเบิด จนเกิดอันตรายต้องถูกด�ำเนินคดี อาญาตามความผิดประมวลกฎหมาย นอกจากนี้ อาจมีความผิดตาม พ.ร.บ สาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 35 ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค�ำ สั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีความผิดอาจถูกจ�ำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 2,000.-บาท หรือ ทั้งจ�ำทั้งปรับ จึงขอให้ประชาชนได้ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง เพือ่ ความปลอดภัยของทุกคนด้วย ผู้สื่อข่าว : กัญญรัตน์ เกียรติสุภา ........................................................................................... ศ า ล ข อ น แ ก ่ น ตั ด สิ น ป ร ะ ห า ร ชี วิ ต “ ซ ้ อ สี่ - กิ ม เ อ็ ง ” ! ! คดียิง“เจ๊หงส์”ตระกูลเศรษฐีพันล้าน มือปืนคุกตลอดชีวิต วันที่ 19 พ.ย. ทีศ่ าลจังหวัดขอนแก่น ได้พจิ ารณาคดีเลขด�ำ ที่ 706- 7 /2554 มีพนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่นเป็นโจทก์ และ นางกานดา ชายชีวนิ ลิขติ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน เป็นโจทก์รว่ ม ส่วน จ�ำเลย คือนายอุทาน จันดาวัลย์ อายุ 33 ปี จ�ำเลยที่ 1 นายจ�ำรัส ต่อ พันธุ์ อายุ 62 ปี จ�ำเลยที่ 2 นายตรัย ต่อพันธุ์ อายุ 52 ปีจ�ำเลยที่ 3 นางสาวธรณนาฏ หรือ กิตติยา หรือ กิมเอ็ง หรือ เจ๊อ้วน กนกคุณ อายุ 54 ปี จ�ำเลยที่ 4 นางศุภลักษณ์ หรือปัญจรัตน์ หรือ นางธนพร ชายชีวินลิขิต หรือ “ครูแจ๋ว” ภรรยาคนที่สี่ หรือซ้อสี่ของนายชีวิน อายุ 55 ปี จ�ำเลยที่ 5และ นายมังกร วรสาร อายุ 32 ปี จ�ำเลยที่ 6 มาฟังค�ำพิพากษาของศาลจังหวัดขอนแก่น ในคดีสังหารโหดนางอ รัญญา เหลืองแสงธรรม หรือเจ๊หงส์ ชุมแพ ภรรยาของนายชีวิน ชาย ชีวินลิขิต ภายในร้านเสริมสวย “พรพิมล” อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เมื่อ วันที่ 1 มี.ค.2552 ที่ผ่านมา ในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดย ไตร่ตรองไว้ก่อน ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบ ครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีผู้พิพากษานั่งพิจารณาที่บังลังก์ที่ 5 นายภาณุเดช ดวงฤทธิ์ ทนายความผูไ้ ด้รบั มอบอ�ำนาจจาก นางกานดา ชายชีวินลิขิต บุตรสาวของนางอรัญญา เหลืองแสงธรรม อายุ 61 ปี หรือเจ๊หงส์ ชุมแพ เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดขอนแก่น ได้ มีค�ำพิพากษาให้ประหารชีวิต นายอุทาน จันดาวัลย์ จ�ำเลยที่ 1 นาย จ�ำรัส ต่อพันธุ์ จ�ำเลยที่ 2 นายตรัย ต่อพันธุ์ จ�ำเลยที่ 3 และ นาย มังกร วรสาร จ�ำเลยที่ 6 ความผิดตามมาตรา 289 อนุ 4 โดยร่วม กันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน และมีความผิดตามมาตรา 83 เป็น ตัวการร่วมกระท�ำความผิด แต่จ�ำเลยให้การรับสารภาพ จึงเปลี่ยน จากโทษประหารชีวิต เป็นจ�ำคุกตลอดชีวิต นายภาณุเดช กล่าวว่าส่วนนางสาวธรณนาฏ หรือ กิตติยา หรือ กิมเอ็ง หรือ เจ๊อ้วน กนกคุณ จ�ำเลยที่ 4 และ นางธนพร ชาย ชีวินลิขิต หรือ “ครูแจ๋ว” ภรรยาคนที่สี่ หรือซ้อสี่ของนายชีวิน ชาย ชีวินลิขิต จ�ำเลยที่ 5 มีค�ำพิพากษาให้ประหารชีวิต ตามมาตรา 83 และมาตรา 86 ส่วนจ�ำเลยที่ 3 คือ นายตรัย ต่อพันธุ์ จ�ำเลยที่ 3 ที่ ได้มีการร้องขอให้เพิ่มโทษในคดีอื่นๆมาก่อนศาลพิจารณาว่าเมื่อ ตัดสินจ�ำคุกตลอดชีวิตไปแล้ว ก็ให้ยกค�ำร้องขอให้เพิ่มโทษได้ ซึ่ง จ�ำเลยทั้งหมดได้ยื่นค�ำร้องขอประกันตัวเองเพื่อไปสู้กันในชั้นศาล อุทธรณ์ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ........................................................................................... ต�ำรวจกาฬสินธุ์ 160 นาย เดินทางไปดูแลความปลอดภัยการ ชุมนุมกลุ่มองค์กรพิทักษ์สยาม เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจชุดควบคุมฝูงชน ต�ำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ กว่า 160 นาย เดินทางไปกรุงเทพฯ เพือ่ ไปดูแลความปลอดภัยการชุมชน องค์กรพิทักษ์สยาม ในวันที่ 24 พฤศจิกายนนี้ พร้อมขนเสบียงอาหาร ปลาร้าบอง เนื้อแห้ง ตุนไว้ 1 อาทิตย์ หากการชุมนุมยืดเยื้อ เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2555) ที่บริเวณ หน้ากองบังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.คณิสร น้อยนา รถ ผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ปล่อยขบวนรถเจ้าหน้าที่ ต�ำรวจชุดควบคุมฝูงชน ต�ำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จ�ำนวน 160 นาย ที่เดินทางด้วยรถตู้จ�ำนวน 7 คัน เพื่อไปดูแลความปลอดภัยการชุมชน ขององค์กรพิทกั ษ์สยามในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 ซึง่ การเดินทางใน ครั้งนี้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ขนเสบียงอาหารตุนไว้รับ ประทานหนึ่งสัปดาห์ หากมีการชุมชนยืดเยื้อ แต่ถ้าการชุมนุมเป็นไป ตามก�ำหนดเวลาต�ำรวจชุดนี้ก็จะได้เดินทางกลับจังหวัดกาฬสินธุ์ทันที ส�ำหรับอาหารที่เตรียม อาทิ ข้าวเหนียว ปลาร้าบอง เนื้อแห้ง หมูทอด และอาหารแห้งต่าง ๆ เพราะสะดวกในการปรุงอาหาร ด้าน พล.ต.ต.คณิสร น้อยนารถ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ได้สั่งก�ำชับส�ำหรับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจชุดควบคุมฝูงชนทั้ง 160 นาย ที่เดิน ทางไปดูแลความปลอดภัยการชุมนุมที่กรุงเทพฯ ให้ดูแลประชาชนดุจ ญาติมติ ร ไม่ให้มองกลุม่ ผูช้ มุ นุมเป็นศัตรูอย่างเด็ดขาด และให้ประพฤติ ปฏิบตั ติ วั อยูใ่ นระเบียบวินยั ช่วยดูแลความปลอดภัยให้กบั ประชาชนอย่า ใช้ความรุนแรงกับผูช้ มุ นุม เพราะถือว่าเป็นตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุใ์ นการ ปฏิบตั หิ น้าทีค่ รัง้ นี้ พร้อมขอให้ตำ� รวจทุกนายปฏิบตั ภิ ารกิจเข้มแข็ง อย่า ให้เกิดความเสียหายแก่สถาบันต�ำรวจอย่างเด็ดขาด ซึง่ หากการชุมนุมไม่ ยืดเยือ้ ก็จะได้กลับบ้านเร็วขึน้ และขอให้ทกุ คนปลอดภัยจากการปฏิบตั ิ หน้าทีใ่ นครัง้ นี้ ........................................................................................... จังหวัดนครพนมร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และสมาคมพ่อค้ามอบ ผ้ า ห่ ม กั น หนาวพร้ อ มเครื่ อ งอุ ป โภคบริ โ ภคแก่ ป ระชาชน ผู้ประสบภัยหนาว จังหวัดนครพนม 3 พฤศจิกายน 2555 ได้มพี ธิ มี อบผ้าห่มพร้อมเครือ่ งอุปโภค บริโภค จ�ำนวน 1,000 ชุด แบ่งเป็นที่ อบต.นาทราย อ�ำเภอเมือง นครพนม จ�ำนวน 200 ชุด ที่ สวนชมโขง เทศบาลเมืองนครพนม จ�ำนวน 400 ชุด และที่ อบต.ดงขวาง อ�ำเภอเมืองนครพนม จ�ำนวน 400 ชุด มี นายสมดี คชายัง่ ยืน รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครพนม เป็น

ปีที่ 4 ฉบับที่ 43 วันที่ 1 พ.ย. - 30 พ.ย. 2555 ประธาน ในพิธีมอบ ส�ำหรับจังหวัดนครพนมเป็นพื้นที่ ที่ภูมิอากาศที่หนาวเย็น กว่าหลายพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในฤดูหนาว จะมีอุณหภูมิที่หนาวเย็นกว่าปกติ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการด�ำเนินชีวิต ของราษฎรที่ยากจนไม่มีเครื่องห่มกันหนาวที่เพียงพอ ซึ่งการมอบ ผ้าห่มกันหนาว ในครัง้ นีจ้ ะช่วยให้ราษฎรทีป่ ระสบภัยหนาวได้มผี า้ ห่ม กันหนาวที่เพียงพอและสามารถด�ำเนินชีวิตได้ดียิ่งขึ้น ........................................................................................... จังหวัดอ�ำนาจเจริญเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคุมประพฤติ อีสานใต้สัมพันธ์ ครั้งที่ 16 อ�ำนาจเจริญเกมส์

24 พ.ย.2555 ที่บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อ�ำนาจเจริญ จังหวัดอ�ำนาจเจริญ ดร.สมบัติ ครุพนั ธุ์ ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีวา่ การ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางมาเป็นประธาน เปิดการแข่งขัน กีฬาคุมประพฤติอีสานใต้สัมพันธ์ ครั้งที่ 16 “อ�ำนาจเจริญเกมส์” โดยมี 12 ส�ำนักงานคุมประพฤติ จาก 8 จังหวัดเข้าร่วมท�ำการแข่งขัน ประกอบ ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, ยโสธร, และจังหวัดอ�ำนาจเจริญ ส�ำนักงานคุมประพฤติ ภาค 3 ได้เห็นความส�ำคัญของการเสริมสร้าง สุขภาพพลานามัย และการเชือ่ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างหน่วยงาน จึง ได้ร่วมกับส�ำนักงานคุมประพฤติในสังกัด จัดการแข่งขันกีฬาประเพณี โดยได้เริ่มจัดมาตั้งแต่ ปี 2540 เป็นต้นมา โดยให้แต่ละจังหวัดที่มีความ พร้อมผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ โดยครัง้ นีจ้ งั หวัดอ�ำนาจเจริญ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีคุมประพฤติอีสาน ใต้สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๖ หรือ “อ�ำนาจเจริญเกมส์” ดร.สมบัติ ครุพันธุ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยว และกีฬา กล่าวว่า จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีคุมประพฤติอีสานใต้ สัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกก� ำลังกาย ให้บุคลากรมี สุขภาพอนามัยที่แข็งแรง มีน�้ำใจเป็นนักกีฬา เสริมสร้างความรักความ สามัคคีเพิ่มสมรรถนะของการท�ำงานเป็นทีม ความร่วมมือร่วมใจ และ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีนักกีฬาในสังกัดส�ำนักงานคุม ประพฤติ ภาค 3 จ�ำนวน 12 ส�ำนักงานเข้าร่วมท�ำการแข่งขัน จ�ำนวน 800 คน การจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น 5 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอลชาย 7 คน, เซปักตะกร้อชาย, วอลเล่ย์บอลหญิง, เปตองชาย, เปตองหญิง และกีฬาพื้นบ้าน 3 ชนิด ได้แก่ วิ่งกระสอบ, เตะปี๊บ, แข่ง ชักคะเย่อ นอกจากนีเ้ มือ่ เสร็จสิน้ การแข่งขันแล้ว ช่วงเย็นได้จดั งานเลีย้ ง สังสรรค์ เพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนักกีฬาและผูร้ ว่ มงาน ตลอด จนมอบถ้วยรางวัลให้แก่นักกีฬาประเภทต่างๆ ........................................................................................... จังหวัดมหาสารคาม ขออนุมัติงบประมาณกว่า 300 ล้านบาท แก้ ปัญหาภัยแล้ง ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง 10 อ�ำเภอ ราษฎรเดือดร้อน กว่า 80,000 ครัวเรือน ขณะนี้อยู่ระหว่างการส�ำรวจความเสียหาย เบื้องต้นได้จัดท�ำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก รัฐบาลแล้วกว่า 300 ล้านบาท นายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า พื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หรือภัยแล้ง 10 อ�ำเภอ ประกอบด้วย อ�ำเภอบรบือ ชื่นชม วาปีปทุม นาเชือก เชียงยืน นาดูน โกสุมพิสัย ยางสีสุราช พยัคฆภูมิพิสัย และอ�ำเภอกุดรัง พื้นที่นาข้าว ได้รับความเสียหาย 407,307 ไร่ และบางส่วนอยู่ระหว่างการส�ำรวจ จังหวัดได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอ�ำเภอที่ ประสบภัย เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก รัฐบาล ในคราวที่ นายปลอดประสพ สุรสั วดี รองนายกรัฐมนตรี และ ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน�ำ้ และอุทกภัย (กบอ.) เดินทาง มาตรวจติดตามสถานการณ์ขาดแคลนน�้ำที่จังหวัดขอนแก่นและ มหาสารคาม เมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 รวมทัง้ สิน้ 413 โครงการ งบประมาณ 362,540,430 บาท โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนแก่ราษฎรจังหวัดมหาสารคาม จ�ำแนกเป็นโครงการระยะ เร่งด่วน มีระยะเวลาด�ำเนินการ 45 วัน จ�ำนวน 386 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างฝายชะลอน�้ำตามล�ำห้วยต่าง ๆ และโครงการขุด เจาะบ่อบาดาล ส่วนโครงการระยะปานกลาง ระยะเวลาด�ำเนินการ 180 วัน จ�ำนวน 27 โครงการ ได้แก่การขุดลอกและฟื้นฟูแหล่งน�้ำ ...........................................................................................

นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร คนใหม่ พร้อมด้วยนางสุธิดา บุญประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด มุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร เดินทางไปสัก การะสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิใ์ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร ได้แก่ ศาลหลักเมือง ศาล เจ้าฟ้ามุงเมือง ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง พระเจ้าองค์หลวง วัดศรี มงคลใต้ พระพุทธสิงห์สอง วัดศรีบุญเรือง พระพุทธนวมิ่งมงคล มุกดาหาร หอแก้ว พระบรมรูป ร.๕ และพระพุทธนวราชบพิตร เพื่อ ความเป็ น สิ ริ ม งคล ก่ อ นเดิ น ทางขึ้ น ท� ำ งานที่ ศ าลากลางจั ง หวั ด มุกดาหาร เป็นวันแรก ........................................................................................... องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ก� ำหนดจัดท�ำโครงการ มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร โดยความร่วมมือ

ระหว่างส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) โดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ก�ำหนดจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ และแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ ที่จะบ่ม เพาะเด็กและเยาวชนไทย ให้เป็นผูใ้ ฝ่รู้ อันจะน�ำไปสูก่ ารสร้างสรรค์ สังคม แห่งการเรียนรู้ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวเพิ่มเติมอีก ว่า โครงการมิวสิคติดล้อ เป็นการจัดนิทรรศการในตู้คอนแทนเนอร์และ รถบัส โดยเคลื่อนที่ไปจัดแสดงในสถานที่ต่างๆ โดยน�ำเสนอเนื้อหาที่คัด สรรเรื่องราว และประเด็นส�ำคัญจากนิทรรศการเรียงความประเทศไทย ตอน “ฮู้จักเพื่อนไทย เข้าใจตัวตน คนอีสาน” เน้นการกระตุกต่อมคิด ชวนค้นหาเรื่องราวของความเป็นไทย และเรื่องราวของคนอีสาน น�ำแส นอในรูปแบบของรถบัส และตู้คอนแทนเนอร์ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญ ชวน เยาวชน ประชาชนทั่วไปร่วมชมการจัดแสดงนิทรรศการ มิวเซียม ติดล้อ ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เพือ่ น�ำไปสูก่ ารสร้างสรรค์ สังคม แห่งการเรียนรู้ รองรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ........................................................................................... แถลงข่าวงานเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลก จังหวัดร้อยเอ็ด

(26 พ.ย.55) จังหวัดร้อยเอ็ด จัดแถลงข่าว ที่สถานีวิทยุแห่ง ประเทศไทย สวท. กรุงเทพฯ ถึงการจัดงานเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลก ทีจ่ ะจัดขึน้ ในวันที่ 1-3 ธ.ค.2555 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์รอ้ ยเอ็ด นายณรงค์ พลระเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าว ว่า จังหวัดร้อยเอ็ดได้กำ� หนดจัดงานเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลก จังหวัด ร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พัฒนาจังหวัด และชูจดุ เด่นในเรือ่ งข้าวหอมมะลิทจี่ งั หวัดปลูกได้คณ ุ ภาพ และราคาดี เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การผลิ ต การตลาด การจ� ำ หน่ า ย การ ประชาสัมพันธ์ขา้ วหอมมะลิของไทย อีกทัง้ ส่งเสริมนโยบายการท่องเทีย่ ว ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ภายในงานมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับข้าวทั้งสิ้น ส�ำหรับกิจกรรมงานเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลกที่จัดขึ้นมีดังนี้ ส�ำหรับวันแรกจะเป็นพิธีบวงสรวงพระแม่โพสพ ร�ำขวัญข้าว ขบวนแห่ต�ำนานข้าวอันอลังการ ประกอบด้วย ขบวนบุญเบิกฟ้า ขบวน แฮกนา ขบวนบั้งไฟ ขบวนข้าวกระยาสารท และขบวนบุญคุณลานข้าว จากนั้นยังมีกิจกรรมแข่งขันต�ำข้าวด้วยมือ นวดข้าวด้วยมือ หุ้งข้าวด้วย หม้อดิน กิจกรรมการประกวดข้าวหอมมะลิ 105 (ข้าวถุง, ข้าวติดรวง) การประกวดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวหอมมะลิ 105 และนิทรรศการ วิชาการด้านการผลิต การแปรรูปจากข้าว การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าว หอมมะลิ ส่วนวันที่สองมีกิจกรรมการประชุมสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “อนาคตข้าวหอมมะลิไทยในตลาดภายในและต่างประเทศ” และการ เจรจาซื้อขายข้าว โดยนักธุรกิจระดับชาติ และวันสุดท้ายวันที่สาม มีการแสดงนิทรรศการ วันข้าวหอมมะลิโลก และการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผลิตจากกลุ่มแม่บ้านของจังหวัด ร้อยเอ็ด และชมสัมผัสมหัศจรรย์การเกีย่ วข้าว วิถชี วี ติ แบบชนบททุง่ กุลา Home สเตย์ ณ บ้านกู่กาสิงห์ อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลกจะได้รับ ประทานข้าวหอมมะลิที่หอมที่สุดในโลก ฟรีตลอดงาน จึงขอเชิญชวน นักท่องเทีย่ วและผูส้ นใจมาเทีย่ วชมงานและสัมผัสมหัศจรรย์ เทศกาลวัน ข้าวหอมมะลิโลกจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคมนี้ สามารถ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 043-527529 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ........................................................................................... การไฟฟ้าจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการชุมชนร่วมใจปลูกและดูแล รักษาป่าลดภาวะโลกร้อน ณ ศูนย์เรียนรูเ้ กษตรกร โครงการ”หนึง่ ใจ...เกษตรกร” มูลนิธิ มิราเคิลออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนา พรรณวดี (28 พ.ย. 55) เวลา 10.30 น. นายสมศักดิ์ ข�ำทวีพรหม ผู้ว่า ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่า ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด น�ำหัวหน้าส่วนราชการปลูกป่าตามโครงการ ชุมชนร่วมใจปลูก และดูแลรักษาป่าลดภาวะโลกร้อน ณ ศูนย์เรียนรู้ เกษตรกร โครงการ “หนึง่ ใจ...เกษตรกร” มูลนิธมิ ริ าเคิลออฟไลฟ์ ในทูล กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ ั นาพรรณวดี บ้านหัวบ่อ ต�ำบล หนองไผ่ อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการไฟฟ้าจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ได้บรู ณาการร่วมกับโครงการรณรงค์สาธิตการเกีย่ วข้าวและการ จัดการหลังเก็บเกีย่ ว และโครงการกิจกรรมเกีย่ วข้าวในงานเทศกาลข้าว หอมมะลิโลก นายสัญชัย เลาห์ทวี ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า การด�ำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ “ชุมชนร่วมใจ ปลูกและดูแลรักษาป่า ลดภาวะโลกร้อน ปี 2555 ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้ เกษตรกร โครงการ “หนึง่ ใจ...เกษตรกร” ก็เพือ่ เป็นการปลูกต้นไม้ถวาย แม่ของแผ่นดิน เพื่อให้ประชาชนในชุมชน พนักงาน ผู้บริหารทุกระดับ ได้ ต ระหนั ก และสร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก ในการปลู ก ต้ น ไม้ อ นุ รั ก ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึง่ เป็นการสร้าง ความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจของผู้บริหาร พนักงาน และชุมชน องค์การ บริหารส่วนท้องถิน่ เพือ่ สถาปนาในโอกาสทีก่ ารไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ครอบ รอง 51 ปี และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลที่จะให้ทุกหน่วย งานของรัฐรณรงค์ ปลูกป่าทัว่ ประเทศและรักษาสภาพแวดล้อมโดยรวม ส่วนไม้ที่น�ำมาปลูกในโครงการนี้ เป็นต้นกระท้อน ต้นจัน ต้นสาเก และ ไม้ผลอื่น ๆ รวม 150 ต้น ........................................................................................... เยาวชนศรีสะเกษ ตื่นตัว เตรียมความพร้อมสู่ AEC เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 9 พ.ย.55 ที่ห้องประชุมศรีพฤทเธ ศวร ชัน้ 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ คณะครูอาจารย์ และนักเรียน จากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า และ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์จงั หวัดศรีสะเกษ ประมาณ 500 คน เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ผ่านระบบวีดีโอคอลเฟอเรนซ์ จาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในหัวข้อ เรื่อง เยาวชนกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน ในปี 2558 เด็กหญิงกมลวรรณ สิงหชาติ นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ จังหวัด

7

ศรีสะเกษ กล่าวว่า การที่ประเทศไทย จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน ในปี 2558 นี้ จะต้องมีการแข่งขันระหว่างประเทศที่สูงมาก ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการค้า การท่องเที่ยว และด้านปัญหา อาชญากรรมต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ และจะมีจ�ำนวนที่สูงมากขึ้น ซึ่ง สิ่งที่ตนกังวล อยู่ในขณะนี้ คือเรื่องงาน ซึ่งจะมีกรอบจ�ำกัดงานใน ประเทศมากขึ้น เนื่องจากจะมีประชากร จากหลากหลายประเทศ เดินทางเข้ามาแสวงหางานท�ำในประเทศไทย โดยเฉพาะ ประเทศ เพื่อนบ้าน คือ กัมพูชา และ พม่า ซึ่งเป็นแรงงานหลัก ที่เดินทางเข้า มาในประเทศไทย และมีราคาค่าจ้างที่ถูกกว่า ซึ่งจะส่งผล ต่อปัญหา การตกงาน ของแรงงานในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ตนคิดว่า ภาษา เป็นสิ่งที่ส�ำคัญ ที่สุด ในหลักสูตรการสอนการศึกษาของไทย ที่ควร ให้ความส�ำคัญ เป็นอย่างยิง่ ในการเตรียมความพร้อม เข้าสูป่ ระชาคม อาเซียน ของเยาวชน และนักศึกษา ซึ่งควรมีการเน้น การสอนหลาก หลายภาษาเป็นหลัก เพือ่ จะได้ใช้สามารถสือ่ สาร กับชาวต่างชาติ ใน หลากหลายประเทศได้ จิรภัทร หมายสุข ข่าว ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ........................................................................................... ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�ำจ.ศรีสะเกษ ติวภาษาใบ้ให้กบั เด็กพิการ เพื่อใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�ำจังหวัดศรีสะเกษ ติวภาษาใบ้ ให้กับเด็กพิการ เพื่อใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ เตรียมความ พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 นายพินิจ วงษ์ โสภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ รายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 พ.ย.55 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�ำจังหวัดศรีสะเกษ ได้ มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ตามโครงการพัฒนาทักษะการด�ำรง ชีวิตเด็กพิการ โดยใช้ครอบครัวเป็นฐานตามแนวทางการศึกษาเพื่อ การเยียวยา เพื่อให้เด็กพิการ มีทักษะการด�ำรงชีวิต และเสริมทักษะ ด้านสื่อต่างๆ สร้างพัฒนาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจ อาเซียน ในปี 2558 โดยมีนายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่า ราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการ และ นางเกตอ รอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อ�ำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�ำ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัด โครงการในครัง้ นี้ นายประทีป กีรติเรขา ผูว้ า่ ราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการนี้ ถือเป็นโครงการทีส่ �ำคัญ และเป็นประโยชน์อย่าง ยิ่งต่อเด็กพิการให้ด�ำรงชีวิตในสังคมได้ ซึ่งในปัจจุบันนี้ประเทศไทย ได้ให้ความส�ำคัญกับเด็กพิการโดยจะเห็นได้ชดั จากการออกกฏหมาย ให้ผู้พิการ ได้รับสิทธิทางการศึกษา การแพทย์ การคุ้มครอง สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและบริการทางการศึกษาเพื่อให้ ทัดเทียมกับบุคคลธรรมดาทัว่ ไป ตามความต้องการ และความจ�ำเป็น ท�ำให้เด็กพิการได้มโี อกาสแสดงศักยภาพ พัฒนาความพร้อมทางด้าน อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา อย่างเหมาะสม เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี คุณภาพ สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข ไม่เป็นภาระ สังคมต่อไปในภายภาคหน้า ซึ่งประเทศไทย จะต้องเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ซึ่งเด็กเหล่านี้ ควรได้รับการฝึก ทั้งใน ด้านภาษาต่างๆ รวมไปถึงภาษามือซึง่ เป็นภาษาสากลของโลกอีกด้วย เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสาร กับชาวต่างชาติได้ นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อ�ำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�ำจังหวัด ศรีสะเกษ กล่าวว่า ในขณะนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�ำจังหวัด ศรีสะเกษ ได้ติวเข้มกลุ่มอาจารย์ ผู้สอน ในด้านภาษาต่างๆ เพื่อ ถ่ายทอดความรู้ไปยัง กลุ่มเด็กพิการ โดยเน้น สื่อการเรียนการสอน เป็นรูปภาพการ์ตูน เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ อีกทั้งยังสร้างความ สนุกสนาน ในการเรียนอีกด้วย ภาษามือนั้น ถือเป็นภาษาสากล ใน การติดต่อสือ่ สาร ของกลุม่ พิการ และใช้กนั ทัว่ โลก ซึง่ ตนเองให้ความ ส�ำคัญในเรือ่ งดังกล่าว โดยได้เน้นทักษะพิเศษในด้านภาษามือ ให้กบั กลุ่มเด็กพิการ ด้านการได้ยินและเป็นใบ้ ซึ่งจะต้องใช้ภาษามือเป็น หลัก โดยจะมีการกระจายความรู้ต่อไปสู่กลุ่มเด็กพิเศษในประเภท อืน่ ๆ ทัง้ นี้ หากเด็กเหล่านี้ สามารถใช้ภาษามือ ในการสือ่ สาร ได้อย่าง คล่องแคล่ว และตนเองเชือ่ ว่า จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการด�ำรง ชีวิตของเด็กพิการเหล่านี้ในการสื่อสารกับชาวต่างประเทศที่จะเดิน ทางเข้าประเทศ ไทย ในช่วงหลังจากที่ไทย เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 เป็ น ที่ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จิ ร ภั ท ร หมายสุ ข ส� ำ นั ก งาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ รายงาน. ..................................................................................................... จังหวัดอุดรธานี ทอดถวายกฐินตกค้างจังหวัดอุดรธานี ประจ�ำปี 2555 ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร มูลนิธิ และ ประชาชนชาวจังวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกฐินตกค้างจังหวัด อุดรธานี 176 วัด เพื่อร่วมจรรโลงพระพุทธศาสนา และร่วมทอดถวาย กฐินในพื้นที่ให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ทีว่ ดั มัชฌิมาวาส พระอารามหลวง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายชยพล ธิตศิ กั ดิ์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธที อด ถวายกฐินตกค้างจังหวัดอุดรธานี ประจ�ำปี 2555 โดยได้อาราธนานิมนต์ พระเทพรัตนมุนี เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เป็น ประธานฝ่ายสงฆ์รบั กฐินตกค้าง จากศรัทธาญาติโยม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ต�ำรวจ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชมรม สมาคม สถานศึกษาและประชาชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดอุดรธานี ทีร่ ว่ มเป็นเจ้า ภาพถวายกฐินตกค้างจังหวัดอุดรธานีทั้ง 176 วัด นายณัฐสิทธ์ วงค์ตลาด ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวดอุดรธานี กล่าวว่า หลังจากออกพรรษาแล้วตั้งแต่วันแรม 1 ค�่ำ เดือน 11 ถึง วันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 12 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 30 ตุลาคม ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 เป็นเทศกาลกฐิน พุทธศาสนิกชนได้ร่วม กันทอดกฐินตามวัดต่างที่มีพระสงฆ์อยู่จ�ำพรรษาถ้วนไตรมาส ตั้งแต่ 5 รูปขึ้นไป โดยผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส จองเป็นเจ้าภาพในวัดต่าง ๆ ซึ่งนับ เป็นการสร้างบุญ สร้างกุศล และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มคี วามมัน่ คง สืบต่อไป จังหวัดอุดรธานีมนี โยบายส่งเสริมสนับสนุนให้พทุ ธศาสนิกชน น้อมน�ำหลักธรรมค�ำสอนขององค์พระสัมมาสัมมาพุทธเจ้า ไปประพฤติ ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความสงบสุข ร่มเย็นในสังคม ประกอบกับจังหวัด อุดรธานี เป็นแดนศีล ถิ่นธรรม มีพระเถระที่พุทธศาสนิกชน เคารพ ศรัทธาเลือ่ มใสเป็นจ�ำนวนมาก จังหวัด จึงมีนโยบายทอดกฐินให้ครบทุก วัด โดยอานิสงส์สำ� หรับผูถ้ วายกฐิน ย่อมเป็นทีร่ กั ใคร่ของเทวดาและมนุษย์ ทัง้ หลาย มีเกียรติยศขจรฟุง้ ไปในสารทิศ ย่อมเป็นผูแ้ กล้วกล้าอาจหาญ ชือ่ ว่าได้ทำ� นุบำ� รุงพระพุทธศาสนาให้มคี วามเจริญรุง่ เรืองสืบไป เมือ่ ตายแล้ว ย่อมไปสูส่ คุ ติโลกสวรรค์ และอานิสงส์สำ� หรับพระผูร้ บั กรานกฐิน ...........................................................................................


8

ปีที่ 4 ฉบับที่ 43 วันที่ 1 พ.ย. - 30 พ.ย. 2555

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมบุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกคน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทศพิธ ราชธรรม น้อมน�ำกาล พระทรงงาน ยอดยิง่ มิง่ เมืองไทย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายสมใจ เชาว์พานิช

ผอ.เชีย่ วชาญ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามพร้อมบุคลากร นักเรียน นักศึกษาทุกคน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผศ.ปรีชาวัฐ์ เรืองฝันดี รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม พร้อมบุคลากรทุกคน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ท่านดั่งพรหม ผดุงไทย เกรียงไกรเอย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.อดิศกั ดิ์ มุง่ ชู

ผอ.เชีย่ วชาญ ร.ร.สารคามพิทยาคม พร้อมบุคลากร และ นักเรียนทุกคน


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper จ.หนองคาย อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารจัดท�ำระบบข้อมูลสารสนเทศ เมือ่ เวลา 09.30 น. วันที่ 26 พ.ย.2555 นายวิเชียร ปิยะ วรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการ อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารจัดท�ำระบบข้อมูลสารสนเทศภูมศิ าสตร์ รุน่ ที่ 2 กสทช. และส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาสารสนเทศภูมิศาสตร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ได้จดั ท�ำโครงการ น�ำร่อง เพือ่ ทดสอบกลไกการจัดให้มบี ริการโทรคมนาคมพืน้ ฐาน โดยทั่วถึงและเพื่อสังคม โดยน�ำร่องที่จังหวัดพิษณุโลกและ จังหวัดหนองคาย เพื่อจัดท�ำต้นแบบการจัดท�ำระบบข้อมูล สารสนเทศภูมศิ าสตร์ สามารถใช้งานระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ ของจังหวัดได้ ซึง่ การอบรมครัง้ นีเ้ น้นการสร้างความรูค้ วามเข้าใจ เกีย่ วกับกับแนวความคิดหลักการและประโยชน์ของสารสนเทศ ภูมิศาสตร์, สร้างทักษะในการจัดท� ำฐานข้อมูลการเชื่อมโยง ข้อมูลและการใช้งานระบบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ งานโปรแกรมชุดค�ำสัง่ ประยุกต์ดา้ นการพัฒนาระบบสารสนเทศ ภูมศิ าสตร์ และพัฒนาระบบต้นแบบข้อมูลสารสนเทศภูมศิ าสตร์ ทีใ่ ช้งานผ่านทางเว็บ โดยใช้โปรแกรมแสดงผลข้อมูลพืน้ ฐานจาก หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดหนองคาย ............................................................... จ.หนองคาย ขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 พ.ย. 55 ที่ห้องประชุม ทับทิม โรงแรมแกรนด์พาราไดซ์ อ.เมืองหนองคาย นายวิเชียร ปิยะวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนไปสู่การปฏิบัติในระดับ จังหวัดหนองคาย ที่ส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองคายจัดขึ้น ภายหลังจากคณะรัฐมนตรี มีมติ เมือ่ วันที่ 20 ต.ค.2552 เห็นชอบและประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 โดยให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องน�ำแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ดิ ว้ ยการแปลง แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปสูแ่ ผนบริหารราชการแผ่นดิน แผน ปฏิบัติราชการกระทรวง กรม แผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาองค์กรชุมชน แผนพัฒนาขององค์กรใน ระดับภูมิภาค แผนพัฒนาองค์กรสาธารณะ จัดท�ำเป็นโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อรองรับการด�ำเนินภารกิจแผนสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้จดั สรรงบประมาณให้แก่จงั หวัดหนองคายจัดการปะชุมในครัง้ นี้ขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและแผน สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมเรียนรู้ ในเรื่องแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 มาก�ำหนดกรอบ แนวทางการส่งเสริมปกป้องคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชน และเป็นการขยายผลต่อเนื่องในการน�ำแผนสิทธิมนุษยชนแห่ง ชาติสู่แผนพัฒนาของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรม ผู้สื่อข่าว : จุมพล สายแวว ...............................................................

ปีที่ 4 ฉบับที่ 43 วันที่ 1 พ.ย. - 30 พ.ย. 2555 คณะท�ำบุญกฐินน�้ำมุกดาหาร ฮือฮาขากลับพบเห็นปรากฎ โดยมีเสียงโห่ร้องแสดงความดีใจกึกก้อง ซึ่งชาวคณะที่ อยู บ ่ นเรื อ ต่างส่งเสียงโห่รอ้ งดีใจ เกิดอาการขนลุก คิดว่าเป็นบุญ การณ์พญานาคโผล่กลางล�ำน�้ำโขง พบวัตถุสีด�ำลอยทวน วาสนาที่ได้พบเห็นพญานาคเป็นบุญตาของตนเอง กระแสน�้ำโขง สร้างปลื้มปีติใจให้กับผู้พบเห็น ............................................................... ผู้ว่าฯ โคราชโดดอุ้มนายทุนฮุบป่า ไฟเขียวให้รีสอร์ตบุกรุกป่าวังน�้ำเขียวฉาวโฉ่ ประกอบ กิจการต่อไปได้ตามปกติจนกว่าจะมีความชัดเจนหรือมีคำ� สัง่ ศาล พร้อมสัง่ ปลดทิ้งป้ายรณรงค์ต่อต้านหยุดสนับสนุนรีสอร์ตบุกรุก ป่าอุทยานฯ ทับลาน อ้างจะเกิดการตอบโต้กันและสร้างความ สับสนให้ ปชช. นักท่องเที่ยว เตรียมเรียก 3 หน่วยงานหลัก “อุ ทยานฯ-ป่าไม้-ส.ป.ก.” ถกเร่งสางปัญหาที่ดินวังน�้ำเขียวให้จบปี (28 พ.ย.) นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด (28 พ.ย.55) นายอาชว์ ตั้งประกิจ ประธานที่ปรึกษา สมาคมอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วจังหวัดมุกดาหาร เป็นเจ้าภาพจัด นครราชสีมา เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะ งานบุญกฐิน โดยมีนายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการ อนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำ� ลายป่าจังหวัด จังหวัดมุกดาหารคนใหม่ เป็นประธานน�ำพุทธศาสนิกชนตลอด นครราชสีมา ครั้งที่ 2/2555 ถึงการแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่า จนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมท�ำบุญกฐินน�้ำมุกดาหาร พร้อมร่วมลอย อุทยานแห่งชาติทับลาน, ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูหลวง และเขต กระทงกับชาวจังหวัดมุกดาหาร ท�ำบุญกฐินน�้ำลอยกระทงใน ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในเขตพื้นที่ อ.วังน�้ำเขียว, อ.ครบุรี, แม่น�้ำโขง เพื่อสักการบูชาพญานาค สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ว่า ส�ำหรับการท�ำบุญทอดกฐินน�้ำ ก�ำหนดพิธีขึ้นในวันขึ้น ส�ำหรับปัญหาในพืน้ ที่ อ.วังน�ำ้ เขียวมีหลายหน่วยงานที่ 14 ค�ำ่ เดือน 12 ซึง่ ตรงกับวันลอยกระทง ตามความเชือ่ ของชาว เข้าไปด�ำเนินการ และเรือ่ งทีด่ นิ ก็ใช้กฎหมายหลายฉบับ ทุกภาค มุกดาหาร ว่าการได้ร่วมท�ำบุญบูชาพญานาค และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ ส่วนต้องมาหาข้อยุตใิ นการด�ำเนินการให้ชดั เจนก่อน โดยเฉพาะ บ้านคู่เมือง เป็นเสมือนการได้อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรม ในเรื่ อ งของแนวเขต ก่ อ นที่ จ ะไปบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายกั บ ภาค นายเวร สัมภเวสีทงั้ หลายทัง้ ปวง ทัง้ ยังได้รว่ มลอยกระทงเพือ่ ขอ ประชาชน ซึ่งต้องยอมรับว่าอ�ำนาจในการด�ำเนินการอยู่ที่ส่วน ขมาต่อพระแม่คงคา อีกด้วย นายอาชว์ ตั้ ง ประกิ จ ประธานที่ ป รึ ก ษาสมาคม กลาง ทั้งในส่วนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การจัดการ ส�ำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และกรมป่าไม้ ฉะนั้นหน่วยงานหลักๆ ทั้ง 3 หน่วยนี้ต้องมาบูรณาการ ท�ำบุญกฐินน�้ำมุกดาหาร ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 แล้ว โดยเชื่อว่าการ ได้มาอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแม่น�้ำโขง ควรจะได้ร่วมกันสักการ กัน เราเองในส่วนพื้นที่ก็พร้อมจะด�ำเนินการตามนโยบายของ บู ช าพญานาค ซึ่ ง อยู ่ ใ ต้ บ าดาล ทั้ ง ยั ง ได้ ร ่ ว มกั น สื บ สาน ส่วนกลาง ซึ่งได้เสนอเรื่องเหล่านี้เข้าไปยังส่วนกลางแล้ว รวมถึง ขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงามให้คงอยูช่ วั่ ลูกชัว่ หลาน เพือ่ ให้ ได้น�ำเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรที่ พญานาคและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ เี่ คารพนับถือ รักษาบ้านเมืองให้รม่ เย็น จ.สุรินทร์ และเสนอต่อเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา เป็นสุข ทุกคนมีความรักสามัคคีตอ่ กัน และยังเป็นการส่งเสริมการ ก�ำหนดมาตรการรองรับให้แก่เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านในพืน้ ทีแ่ ล้ว ท่องเทีย่ วของจังหวัดมุกดาหารอีกทางหนึง่ ด้วย ถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับการตอบรับกลับมา ซึ่งได้ให้เจ้าหน้าที่ได้ โดยหลังเสร็จท�ำพิธีพระสงฆ์ 9 รูป ร่วมกันสวดเมตตา ติดตามแล้ว คาดว่าส่วนกลางคงก�ำลังหาแนวทางอยูเ่ ช่นเดียวกัน หลวง เพื่อความเป็นสิริมงคลและเมื่อผู้มาร่วมงานได้ร่วมกันส่ง ที่จะแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุด พญานาคและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิล์ งสูบ่ าดาล ผูร้ ว่ มท�ำบุญกฐินน�ำ้ ได้รว่ ม ต่อข้อถามถึงแนวทางการดูแลประชาชนและนายทุน น�ำข้าวตอก ดอกไม้ เงิน ทอง ลงแม่น�้ำโขง พร้อมลอยกระทง เจ้าของรีสอร์ตทีบ่ กุ รุกป่าทางจังหวัดฯ ได้ดำ� เนินการอย่างไร นาย พญานาค เพือ่ อัญเชิญพญานาคและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลายออกมา วินัยกล่าวว่า ในส่วนที่ศาลตัดสินไปแล้ว คดีถึงที่สุดแล้วก็ให้ รับเครื่องสักการะ ทัง้ นี้ ในขณะทีเ่ รือกฐินลอยเรือกลับฝัง่ ผูค้ นทีอ่ ยูบ่ นเรือ ด�ำเนินการตามที่ศาลตัดสินไป ส่วนที่อยู่ในระหว่างการด�ำเนิน ได้พบปรากฎการณ์แปลกประหลาด กระทงพญานาคที่ผู้ว่า การ หรือ ในส่วนที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้ก็ขอให้ทาง ราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้ลอยได้หยุดกลางแม่น�้ำโขงโดย ราชการมีความชัดเจนก่อนเข้าไปด�ำเนินการ ฉะนั้นในกลุ่มนี้รี ไม่ยอมไหลลงตามกระแสน�ำ้ โดยหลังจากพระสงฆ์ทำ� พิธี เพือ่ สอร์ตก็ยังสามารถประกอบกิจการได้ถ้ายังไม่มีค�ำสั่งศาล แต่ได้ สักการบูชาพญานาค ทันใดนัน้ ก็เกิดปรากฏการณ์พญานาค มีวตั ถุ ก�ำชับไปว่าต้องไม่มกี ารขยายพืน้ ทีก่ อ่ สร้างเพิม่ เติมขึน้ มา และมี สีดำ� ลอยเหนือน�ำ้ โขง พร้อมกับลอยทวนน�ำ้ ขึน้ ไปทางทิศเหนือ ให้ การบุกรุกป่าเพิ่มเติมอย่างเด็ดขาด ขอให้มีเฉพาะที่ด�ำเนินการ อยู่เท่านั้นจนกว่าจะมีความชัดเจน หรือ มีค�ำสั่งศาล ชาวคณะพุทธศาสนิกชนเห็น

9

“ความจริงแล้วในส่วนของราชการเอง และรัฐบาลก็ อยากแก้ไขปัญหานี้ด้วยความนุ่มนวล แต่ว่ากฎหมายก็ต้องเป็น กฎหมาย ฉะนั้นหากท่านท�ำถูกกฎหมาย ท่านสามารถประกอบ อาชีพด�ำเนินชีวติ อยูไ่ ด้อย่างปกติสขุ แต่ถา้ ท่านไปบุกรุกท�ำอะไร ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ท่านก็ต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย” นายวินัย กล่าว นายวินยั กล่าวต่อว่า ตอนนีไ้ ด้รบั การร้องเรียนเรือ่ งป้าย คัตเอาต์ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานอุทยานแห่งชาติทบั ลานใน พืน้ ที่ อ.วังน�ำ้ เขียว ทีม่ กี ารเขียนข้อความลักษณะให้งดการบุกรุก ท�ำลายป่า งดให้การสนับสนุนผู้ประกอบการในเขตอุทยาน เช่น ป้ายที่ระบุข้อความ “หวงป่าไว้ฟอกปอด เลิกอุดหนุนรีสอร์ตใน เขตอุทยาน” และ “หยุดอุดหนุนรีสอร์ตในเขตอุทยาน และหยุด สนับสนุนการบุกรุกป่า” เป็นต้น ฉะนั้นเมือ่ มันยังไม่ชดั เจนป้ายทั้ง 2 ป้ายนี้ไม่ควรที่จะมี ขอให้มีความชัดเจนก่อนไม่เช่นนั้นจะท�ำให้แต่ละฝ่ายพยายาม ขึ้นป้ายมาแข่งกัน พี่น้องประชาชนหรือนักท่องเที่ยวก็สับสนใน การทีจ่ ะเข้าไปใช้บริการหรือจะประกอบอาชีพอืน่ ๆ ซึง่ ตอนนีไ้ ด้ ให้นโยบายไปว่าขอให้ปรับข้อความให้ดูแล้วน่าจะมีสาระส�ำคัญ ในเรื่องของการป้องกันบุกรุกป่าจะดีกว่า ทั้งนี้ ในปี 2556 จะเร่งแก้ไขปัญหา อ.วังน�้ำเขียว เพื่อ ให้มีความชัดเจนในเรื่องที่ดินของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งจะมีการ เรียกทั้ง 3 หน่วยงานเข้ามาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาในเร็วๆ นี้ เพราะปัญหาดังกล่าวยืดเยื้อมานานแล้ว ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า กรณีป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวหยุดสนับสนุนรีสอร์ตบุ กรุกป่าดังกล่าว เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานชี้แจงในที่ ประชุมว่า ป้ายประชาสัมพันธ์ดงั กล่าวจัดท�ำขึน้ ตามนโยบายและ ค�ำสั่งของอธิบดีกรมอุทยานฯ จึงไม่อยากให้มีการรื้อถอน ขณะ ทีผ่ วู้ า่ ฯ ยืนยันว่าควรมีการเปลีย่ นแปลง หากไม่รอื้ ถอนก็ควรปรับ เปลี่ยนข้อความใหม่ให้มีความหมายกลางๆ ในลักษณะการ รณรงค์ปอ้ งกันบุกรุกท�ำลายป่า ไม่ควรระบุเจาะจงมีคำ� ว่า รีสอร์ต จากนั้นที่ประชุมจึงมีมติเห็นด้วยตามความประสงค์ของผู้ว่าฯ นครราชสีมา นายวินัยกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ทางจังหวัดฯ ยังให้ ความส�ำคัญต่อการปราบปรามกลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้พะยูง ซึ่งมี สถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นทุกขณะ โดยได้ให้ด�ำเนินการมาตรการ 2 ส่วน คือ ให้ตั้งชุดเฉพาะกิจโดยผสานก�ำลังกันระหว่างเจ้า หน้าที่ป่าไม้ ต�ำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครองร่วมกันด�ำเนินการ และทางอ�ำเภอ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ท้องถิ่นต้องให้ความร่วมมือ ในการด�ำเนินงานและเป็นหูเป็นตาดูแลพีน่ อ้ งประชาชนในพืน้ ที่ อย่าให้เข้าไปตัดไม้ท�ำลายป่าโดยเฉพาะไม้พะยูง หากใครเข้าไป ด�ำเนินการโดยเฉพาะในส่วนของเจ้าหน้าทีเ่ ราจะด�ำเนินการอย่าง เด็ดขาด ...............................................................

หนังสือพิมพ์ภาคอีสาน ร่วมต้อนรับ นายนพวัชร สิงห์ศักดา

เนื่องในโอกาสที่ท่านเลื่อนต�ำแหน่งมาเป็น ผู้ว่าฯ มหาสารคาม


10

ปีที่ 4 ฉบับที่ 43 วันที่ 1 พ.ย. - 30 พ.ย. 2555

กษัตริย์ผู้ทรงพระราชกรณียกิจ มีลิขิตเพียงต�ำนาน...ในกาลก่อน ชาติที่กล่าวดังนั้น...คงสั่นคลอน ด้วยพระเกียรติก้องก�ำจร...องค์ภูมิพล ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายทวีป แก่นวิชัย

ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏมหาสารคาม พร้อมบุคลากร และนักเรียนทุกคน

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ภักดีบาทองค์บพิตรเป็นนิจสิน ร่วมร้อยรินมาลัยถวายพระพร “วันพ่อแห่งชาติ” คือองค์อดิศร พสกนิกรเป็นสุขทุกคืนวัน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายจ�ำนงค์ อาศิรวัจน์ ผอ.สก.สค.จังหวัดมหาสารคามพร้อมบุคลากร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายอภิชาต วงศ์อาษา

นายก อบต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม พร้อมบุคลากรและ ประชาชนทั้งต�ำบล

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายกิตติชัย พันธ์ชัย

นายก อบต. คันธารราษฎ์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม พร้อมบุคลากรและ ประชาชน ทั้งต�ำบล

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า สจ.ทนายเชวงศักดิ์ พลลาภ สจ.มหาสารคาม ( เขตอ�ำเภอเมืองมหาสารคาม )

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางกิตยาภรณ์ พานทอง นายก อบต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม พร้อมบุคลากรและประชาชน


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 4 ฉบับที่ 43 วันที่ 1 พ.ย. - 30 พ.ย. 2555

ทรงน�ำเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชีวา เป็นปรัชญา เกริกฟ้า ก้องปฐพี ไทยทั้งผอง ภูมิใจ ไทยเป็นไทยจนวันนี้ เพราะองค์ภูมิพลที่ คุ้มครองไทย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายเมธี สุพรรณฝ่าย

ธ ทรงธรรม น�ำไทย ให้ก้าวหน้า กอปรกิจหนุน ด้วยบุญญา มานานเนิ่น ทุกเส้นทาง พระบาท ลาดด�ำเนิน ที่ขัดเขิน เกินแก้ แลไม่มี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าฯ มหาสารคาม

นายอ�ำเภอเมืองมหาสารคาม

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายประเสริฐ จีนุพงศ์ อดีตผอ.สศจ.นนทบุรี พร้อมครอบครัว

ทรงสร้างป่า สร้างน�้ำ สร้างภูมิธรรม ให้เกษตร ก้าวล�้ำ ทฤษฏีใหม่ ทรงด�ำริ ทางพอเพียง เลี้ยงคนไทย เทิดพระองค์ ทรงชัย ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายพร รุจนเวช

อดีต ผอ.สศจ.ราชบุรี ,ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายยุทธเดช พลอยสังวาลย์ ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม พร้อมบุคลากรทุกคน

11


12

ปีที่ 4 ฉบับที่ 43 วันที่ 1 พ.ย. - 30 พ.ย. 2555

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายสุพจน์ ถาไชยลา

ผู้อ�ำนวยการทางหลวงชนบท จ.มหาสารคาม พร้อมบุคลากรในส�ำนักงานทุกคน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า พ.ต.อ.ประยุทธ์ พิทักษ์เผ่าสกุล รก.ทท.ผกก.สภ.เมืองมหาสารคาม พร้อม ตร.ทุกนาย

มารวยสโตร์

เยื้องที่ท�ำการศุลกากรช่องจอม ซุปเปอร์มาเก็ตสมบูรณ์แบบที่สุดในตลาดช่องจอม 1. จ�ำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปลีก-ส่งราคาย่อมเยาว์ - จ�ำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า แอร์ ทีวี ตู้เย็น เครื่องซักผ้า - ทั้งเงินสด เงินผ่อน เปิดถึง 4 ทุ่มครึ่ง บริหารงานโดย คุณพงษ์ศิริ ว่องธนาชัย (เฮียอ๋า)

2. ตลาดใหม่ช่องจอม มีห้องพักพัดลมและแอร์ 250-350 บาท

ห้องใหม่ สะดวกสบาย ที่จอดรถ 5 ไร่ ร้านอาหารอร่อย ใกล้ดา่ นชายแดนช่องจอม บริหารงานโดย คุณพงษ์ศิริ ว่องธนาชัย (เฮียอ๋า) และเจ๊เดือน

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า กกต.จังหวัดมหาสารคาม พร้อมบุคลากรทุกคน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าทนาย ดร.ไพรัช ไชยสมคุณ

อาจารย์พิเศษ ม.ราชภัฎมหาสารคาม พร้อมครอบครัว


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ตอนที่ 15

ปีที่ 4 ฉบับที่ 43 วันที่ 1 พ.ย. - 30 พ.ย. 2555

พงศวดาร อีสาน โดย หลวงพินจิ จางวาง (นิมติ ร ณ เมืองท่า)

ตอน “พระยาขัติยวงษา (สีลัง) ถึงแก่กรรม พระพิไชยสุริยวงษ์ ถูกฆาตกรรม ตั้งเมืองบัว ” ปี พ.ศ.๒๓๘๙ (จุลศักราช ๑๒๐๘ ) ตรงกับ วันจันทร์ ขึ้น๙ ค�่ำ เดือน ๓ ปีมะเมีย พระยาขัติยวงษา (สีลัง) เจ้าเมือง ร้อยเอ็ดป่วยถึงแก่กรรม อุปฮาด (สิง) ราชวงษ์ (อิน) บุตรพระ ยาขัติยวงษา จึงพาท้าวเพี้ยลงมากรุงสยาม พบกับพระ พิ ไชยสุริยวงษ์ เจ้าเมืองโพนพิไสย (พระพิชัยสุริวงษ์ นามเดิม ว่าท้าวตาดี คนทั่วไปนิยมเรียกว่า “เจ้าโพนแพง”เป็นผู้สร้าง เมืองโพนพิสัย (ปัจจุบันเป็นอ�ำเภอในจังหวัดหนองคาย) พระ พิชัยฯ เป็นพี่ชายต่างมารดากับอุปฮาชสิงห์ และราชวงษ์ อินทร์ (ราชวงษ์อินทร์ภายหลังเป็นพระขัติยวงษา) พระพิชัยฯ เป็นน้องร่วมมารดา กับอัญญาแม่ประทุมมา ซึ่งเป็นย่าของ พระเจริญราชเดช ( ท้าวอุน่ ภูตานนท์ฯ ) เจ้าเมืองมหาสารคาม คนที่ ๓ ) ซึ่งเป็นพี่ชายของพระพิไชยสุริยวงษ์ จึงพาอุปฮาด ราชวงษ์ ท้าวเพี้ย กรมการเมืองร้อยเอ็ด ลงมาเฝ้าทูลละออง ธุลีพระบาท จึงโปรดเกล้า ฯ ให้ พระ พิไชยสุริยวงษ์ กลับขึ้น ไปรักษาราชการเมืองร้อยเอ็ด ครั้นพระพิไชยสุริยวงษ์ ไป ถึงเมืองร้อยเอ็ด จัดการเผาศพพระยาขัตยิ วงษา บิดาเสร็จสิน้ แล้ว คืนวันหนึ่งอุปฮาด (สิง) ตั้งบ่อนโป นัดให้พระพิไชยสุริย วงษ์ กับพวกนักเลงมาเล่นที่หอนั่ง บ้านของพระยาขัติยวง ษา ครั้นเวลาดึกมีคนมาลอบแทงพระพิไชยสุริยวงษ์ ถูกที่ สีข้าง ด้านซ้ายถึงแก่กรรม ภายหลังได้ความว่าอุปฮาด (สิง) เกีย่ วข้องในคดีนี้ ครัน้ ความทราบถึงกรุงสยาม จึงมีตราโปรด เกล้า ฯ ให้พระรัตนวงษาเจ้าเมืองสุวรรณภูมิ ส่งอุปฮาด (สิง) และบรรดาบุตรหลานของพระยาขัติยวงษา ลงมา ณ กรุง สยาม โปรดเกล้า ฯ ให้มี ตุลาการ ช�ำระคดีความของอุปฮาด (สิง) และได้พจิ ารณาได้ความว่า อุปฮาด (สิง) เป็นผู้ใช้ให้ จีน จั้น แทงพระพิไชยสุริยวงษ์ อุปฮาด (สิง) เลยต้องโทษจ�ำคุก และถึงแก่ความตายอยู่ในที่คุมขังในเวลาต่อมา ( ข้อมูลดัง กล่าว ยังมีความขัดแย้งกัน โดยมีข้อมูลอีกทางหนึ่ง ได้ความ ว่า จากสืบสวนข้อเท็จจริงจากหลักฐานอันพึงเชื่อถือได้ แน่นอนปรากฏว่า อุปฮาด(สิง )ไม่ได้เป็นผู้วางแผนฆ่าพระ พิชัยฯ พี่ชายตามที่เล่ากันมา เมื่อพิจารณาเหตุผลจากสิ่ง แวดล้อมต่างๆแล้ว เห็นว่า มีข้อพิจารณา ที่พออ้างอิงได้ เช่น เมือ่ คราวพระพิไชยสุรยิ วงษ์ พร้อมด้วยอุปฮาด(สิง) ได้เข้าเฝ้า

ทู ล ละอองธุ ลี พ ระบาท กราบบั ง คมทู ล ข่ า ว การถึ ง แก่ อนิจกรรมของพระยาขัติยวงษา(สีลัง) ผู้บิดานั้น อุปฮาด ( สิง ) ก็ได้กราบบังคมทูลสนับสนุนพีช่ ายเป็นอย่างดี จนได้ทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระพิไชยสุริยวงษ์ มารักษาเมือง ร้อยเอ็ด และโดยปกติ สองพี่น้องนี้ก็มีความรักใคร่ปรองดอง กันดีมาก นอกจากนี้ยังปรากฏว่า จีนจั้น ผู้ฆ่าพระพิไชยสุริย วงษ์ ก็มีเรื่องอริวิวาทกัน กับพระ พิไชยสุริยวงษ์ มาช้านาน อนึ่งจากข้อเท็จจริงโดยค�ำยืนยันของพระเจริญราชเดช(อุ่น) หลานอัญญาแม่ปทุมมา ซึ่งเป็นพี่สาวพระพิไชยสุรยวงษ์ ได้ ความชัดว่า อุปฮาด(สิง) ได้ดื่มยาพิษถึงแก่กรรมในระหว่าง ทางก่อนถึงกรุงเทพฯ ใกล้เมืองนครราชสีมา และญาติได้ค้น พบจดหมายลาตายถึงภรรยาว่า “เราไม่เคยคิดกบฏต่อเจ้าพี่ โพนแพงเลย ตายเองดีกว่าที่จะถูกคนอื่นประหาร เลี้ยงลูกให้ ดี จนได้ไปตั้งเมืองใหม่ขึ้นอีก” ส่วน จีนจั้น นั้นได้ให้การรับ สารภาพและไม่มีการซัดทอดผู้ใดเลย เป็นอันว่าอุปฮาด ( สิง )จึงเป็นผู้บริสุทธิ์โดยแท้ ) และในระหว่างนั้นยังไม่ทันได้โปรด เกล้า ฯ แต่งตั้งให้ผู้ใดเป็นเจ้าเมือง เมืองร้อยเอ็ด แต่อย่างใด พ.ศ.๒๓๙๐ (จุลศักราช ๑๒๐๙ ) ปีมะแม เจ้านครจ�ำปาศักดิ (นาก) เห็นว่าเขตแดนบ้านเมืองทางฝ่ายตะวันตก มีพื้นที่ลด น้อยแคบเข้า ด้วยเหตุทเี่ ขตแดนเมืองเดช ก็ลว่ งเข้ามาถึงบ้าน ดงกระชุ จึงได้ตั้งบ้านดงกระชุ ( หรือบ้านไร่) ขึ้นเป็นเมืองบัว แขวงเมืองเดช ไว้ ตั้งให้ท้าวโส เป็นที่พระอภัยธิเบศร์วิเศษ สงคราม ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าเมืองบัว ขึ้นตงกับเมืองจ�ำปาศักดิ์ อีกเมืองหนึ่ง ในปีนี้พระสุนทรราชวงษา เจ้าเมืองยโสธร แต่งตั้งให้หมอ ควาญช้างต่อ ไปแทรกโพน (คล้องช้าง ) ได้ ช้างสีประหลาด ๒ ช้าง ( ช้างเผือก ) จึงมีตราบอกกล่าว แต่งตั้งให้กรมการน�ำ ช้างนั้นลงไปถวาย ณ กรุงสยาม โปรดเกล้า ฯ ให้ขึ้นระวาง ขนานนามช้าง ทั้ง ๒ นั้นว่า พระพิมลรัตนกิรินีช้าง และ พระ วิสูตรรัตนกิรินีช้าง ( ช้าง ๒ ช้างนี้ มาคนละคราวพระพิมล ฯ มาแต่ปี พ.ศ. ๒๓๙๖ (จุลศักราช ๑๒๑๕ ) ปีฉลู ส่วน พระ วิสูตร ฯ มาทีหลัง )

เติม 100 ได้ 1,000,000

นวัตกรรมใหม่ของการเติมเงินมือถือทุกเครือข่าย ที่มาพร้อมกับความร�่ำรวย เปลี่ยนรายจ่ายประจ�ำ ให้เป็นรายได้หลักแสน แฟรนไชส์ขยายตู้ออนไลน์บนมือถือ

สิ่งที่ส�ำคัญที่สุด

- - - - - - -

ไม่ต้อซื้อสินค้าแม้แต่ชิ้นเดียว ไม่ต้องจ่ายเงินมากกว่าที่จ่ายในแต่ละเดือน ไม่มีการรักษายอดรายเดือน ไม่ต้องสต๊อกสินค้า ไม่ต้องแบกสินค้า ไม่ต้องขายสินค้า ไม่ต้องฝืนใจผู้ใช้

- - -

-

ลงทุนซื้อแฟรนไชส์ 1,000 บาท ตลอดชีพ มีโทรศัพท์รุ่นไหนก็ได้ เคลือข่ายไหนก็ได้ ต้องใช้โทรศัพท์เดือนละ 100 บาท ( เติมสะสมได้ ) ใช้ทั้งแบบลงทะเบียนและเติมเงิน ภายใน 7 วันแนะน�ำคนเปิดแฟรนไชส์ 2 สาขา (สาขาละ 1000 บาท)

เงื่อนไขในการรับรายได้วันละ 4,200 บาท เดือนละ 120,000 บาท ภายใน 42 วัน

รับประกันภายใน 42 วัน รับรายได้วันละ 4,200 บาท ตลอดไป

มั่นคง ท�ำง่าย สะดวกสบาย ลงทุนไม่แพง ได้เงินทุกวัน

ศูนย์ ประสานงาน ประตูทางเข้ า มมส.ใหม่ ฝั่ งตรงข้ ามบ้ านดอนยม 114/12ต.ท่ าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 ติดต่ อคุณต้ อม 083-3422706 Email. Tom3.9g@hotmail.com

“เราสร้างความเป็นจริง เพื่อสิ่งที่ฝัน ไม่ใช่สร้างฝันแล้วไปตามล่าหาความจริง บนยอดเขาหิมาลัย”

13


14

ปีที่ 4 ฉบับที่ 43 วันที่ 1 พ.ย. - 30 พ.ย. 2555

ทั่วแผ่นดิน ถิ่นแคว้น แดนเหนือใต้ ทรงห่วงใย เสริมสร้าง ทางสดใส ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.มีศิลป์ ชินภักดี

ผอ.เชี่ยวชาญ ร.ร.ผดุงนารี พร้อมบุคลากร และ นักเรียนทุกคน

เทิดไท้ นบน้อม เทิดทูน ธ เหนือเกล้า สราญนานเนา หทัยสุขล�้ำ สมจินต์ เพริศแพร้วพิพัฒน์ เภทภัยพ่ายแพ้สิ้น นวมินทร์มหาราชาภูมิพล ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน

โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ อ�ำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

น้อมอภิวาทบาทบงพระองค์เจ้า รวมใจเราเฝ้าน้อมส่งพระทรงศรี อัญเชิญชัยให้มายุลุหมื่นปี แด่ภูมีจักรีวงศ์...ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายประเทือง พลเสนา

ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร อ.เมือง จ.มหาสารคาม พร้อมบุคลากร และนักเรียนทุกคน

ไทยทุกคน เคารพพ่อ ผู้การุณย์ ขอเนื้อบุญ จงบันดาล ผสานใจ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายพงษ์ศักดิ์ ถวิลไพร

ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อ�ำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม พร้อมบุคลากรและนักเรียนทุกคน


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ชนชาวไทย น้อมใจภักดิ์ ร้อยรวมรัก สมัครจิต อุทิศผล ด้วยผองไทย ใจมนุษย์ สูงสุดชน มหามงคล ฉลองชนม์ องค์ภูมี ขอทวยไท้ เทวดา มาสถิต ฉลองกิจ เฉลิมกาล สานราศี หลายล้านใจ ถักทอ ก่อกรรมดี ขอบารมี ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายเลิศบุศย์ กองทอง

นายอ�ำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม พร้อมพสกนิกรทั้งอ�ำเภอ ฯ

ด้วยพระมหาบารมีที่ล้นเกล้า ข้าพระพุทธเจ้าฯ ขอรองลาดพระบาทผ่าน ด้วยยึดดี...มิปล่อยใจใฝ่ทางมาร สมัครสมานและรู้อยู่พอเพียง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายสุรภีร์ ค่ายหนองสรวง

ผู้อ�ำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม พร้อมบุคลากร

ปีที่ 4 ฉบับที่ 43 วันที่ 1 พ.ย. - 30 พ.ย. 2555

เทิดไท้ นบน้อม เทิดทูน ธ เหนือเกล้า สราญนานเนา หทัยสุขล�้ำ สมจินต์ เพริศแพร้วพิพัฒน์ เภทภัยพ่ายแพ้สิ้น นวมินทร์มหาราชาภูมิพล ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายเดชา ปัสส�ำราญ

รองนายก อบจ.มหาสารคาม พร้อมบุคลากรทุกคน

แม้หลอมรวมสามภพจบทั่วหล้า อีกนภามหาสมุทรสุดเขตขันธ์ หรือจักรวาลที่วัดว่าค่าเป็นอนันต์ จะเทียมทันเทียบพ่อได้...นั้นไม่มี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายสังคม ค�ำชาย

ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม พร้อมบุคลากรและนักเรียนทุกคน

15


16

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 4 ฉบับที่ 43 วันที่ 1 พ.ย. - 30 พ.ย. 2555

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า พ.จ.อ. ประเสริฐ มาลัย ส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัด พร้อมด้วยบุคลากร

ศิโรราบกราบก้มบังคมคัล วะวารวันผ่านผันเปลี่ยนเวียนวนมา ปวงประชาทั่วหล้าสะสรรเสริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายค�ำสอน ชุม่ อภัย

นายกเทศมนตรี เทศบาลต�ำบลขามเรียง อ.กันทรวิชจั จ.มหาสารคาม พร้อมบุคลากรและประชาชนทัง้ ต�ำบล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายนพพร จันทรถง อดีตผูว้ า่ ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมครอบครัว

พิเศษ • ในปักษ์ 43

มนุ ษ ย์ เ รามาจากถิ่ น ก� ำ เนิ ด ชาติ ก�ำ เนิ ด และศั ก ดิ์ ลต่ างกัน อิ ส ระชน ฅนเคยหล่ อ ตระกู กระผม บก.น.ส.พ. ภาคอีสาน มาจากครอบครัวลูก ครึง่ คือครึง่ ชาวนาครึง่ ข้าราชการ แม่ทำ� นาโดยก�ำเนิด (จน แก่จึงให้เลิก) เมื่อปี 2518 ปัจจุบัน แม่ผม ( คุณย่า+คุณยายพิมพ์ ไชยสมคุณ ) อายุย่าง 86 ปี ครับสุขภาพท่านสมบูรณ์ แข็งแรงดี หูดี แต่ตาเป็นไปตามสภาพอายุขัย คุณพ่อ ( ปู่เคน ไชยสมคุณ ) อดีตครูใหญ่ ร.ร.สมศรีมะแปป ครูใหญ่โรงเรียนบ้านปอแดง และร.ร.บ้านวังบัว อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ตามล�ำดับ ปัจจุบันเรียกผอ.แม้น โรงเรียนขนาดจิ๋ว ( Mini School ) เขาก็เป็น ผอ.กันหมด จนบางคนตื่นเต้นเอามาก ๆ ถึงขั้นกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ซื้อรถยนต์คันแพงๆ แถมอุปกรณ์ตีกอล์ฟเสร็จสรรพจนไม่ ค่อยอยู่โรงเรียน ( ไปตีกอล์ฟ ) ครับ คุณพ่อผมเป็นผู้บริหารโรงเรียน ตลอดชีวิตรับราชการจนเกษียร จบจาก มรภ.(ขาด ประสบการณ์การเป็นครูน้อย) ผมว่าตามภาษาคนจบเอกบริหารการศึกษา กระผมเป็นบุตรคนโต (หัวปี) ของพ่อแม่ บางครั้งภาวะผู้น�ำทางธรรมชาติ อาจบาดตา (คนบางคน) อาจเหลี่ยม ตา (หมั่นไส้ผม) ก็ช่วยไม่ได้เพราะมันเป็นมาเองโดยธรรมชาติ (ตั้งแต่เกิด) ครับ บางโอกาสผมอาจพูดไม่เพราะ เหตุเพราะ ได้เลือดแม่(ย่า) มามากมัง้ ตามประสาลูกคนท�ำนาขีห่ ลังควาย บางโอกาสอาจพูดเพราะเสนาะหูคณ ุ ผูฟ้ งั นัน่ คือปิยะวาจา ซึ่งคงได้มาจากพ่อ(คุณปู่) ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนระดับต้น ๆ คือ ควบต�ำแหน่งประธานกลุ่มโรงเรียนด้วยหลายสมัย จน ลาออก ฯ แบ่งให้เพื่อนผู้บริหาร ฯ เป็นต่อ พอหันมาดูหน้าจอ การถ่ายทอดประชุมสภาผู้แทนราษฎรบ้าง ส.ส. หลายท่าน (ผู้ทรงเกียรติ) เขาอภิปรายฯ กัน ไม่รู้ว่าบางท่านฯ เขาไปเอาพฤติกรรมเลียนแบบจากมารดา หรือ บิดาเขามา เพราะดูไม่ จืด บ้างก็ไม่รู้จัก แพ้ ชนะ อภัย จะเอาชนะคะคานทุกรูปแบบ แม้ข้อความ และเอกสาร อันเป็นเท็จก็ยังเพียรพยายามน�ำ มาใช้ในสภาฯ กัน มันแย่ว่ะ (ในความรู้สึกของผม) เพราะ ณ. วันนี้ ชั่วโมงนั้น จะเอาเพียงค�ำว่าชนะเท่านั้นหรือ *ฝึกอายชาวโลกเขาบ้างก็จะดี ท่านผู้ทรงเกียรติครับ*

แซ่บ ! เหนือค�ำบรรยาย กม. แห่งความอร่อย

ถนน สุรินทร์ – ช่องจอม ซ้ายมือ ก่อน อ.กาบเชิง 1.5 กม.

ร้านไก่ย่างวิเชียรบุรี

ส้มต�ำ ลาบเป็ด ลาบหมู อาหารพื้นเมือง อาหารอีสาน

229 ม. 10 บ้านพาชื่น ต.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210 บริหารงานโดย เจ้ วรรณคนสวย มือถือ 088-3516050 ก�ำกับดูแลโดยป๋าเสริฐ คนเคยหล่ อ จองโต๊ะ 089-9668509, 084-4104294

www.the-rich.com

ภายใต้สโลแกนอร่อย ประหยัด สะอาด ไร้มลภาวะ


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

น�้ ำ ใจพ่ อ กว้ า งใหญ่ แ ผ่ ไ พศาล เหมื อ นล� ำ ธารสายน�้ ำ ที่ ห ลั่ ง ไหล ค� ำ ว่ า พ่ อ ยิ่ ง ใหญ่ ก ว่ า สิ่ ง ใด ไม่ มี ใ ครทดแทนคุ ณ ได้ ห มดเอย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า พ.ต.อ. ชาญไชย พงษ์พิชิตกุล ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรกระสัง จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันพ่อเวียนมาถึง อีกครั้งหนึ่ง ลูกระลึกถึง พระคุณพ่อนั้นนักหนา พระคุณพ่อ ควรเทิดทูนและบูชา อยากบอกว่า ลูกรักพ่อ มิเสื่อมคลาย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายสมยศ อันทะลี ผู้อ�ำนวยการ โรงเรียนอนุบาล มหาสารคาม พร้อมบุคลากรและนักเรียนทุกคน

ปีที่ 4 ฉบับที่ 43 วันที่ 1 พ.ย. - 30 พ.ย. 2555

ทุกบุปผา มาลัยคือใจราษฎร์ พระ คือ บิดาข้าแผ่นดิน ลุ ๕ ธันวามหาราช พระเปี่ยมล้นด้วยเมตตาเอื้ออาทร ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล รองประธานกรรมการ โรงงานน�้ำตาล บุรีรัมย์ ต�ำบลสาวเอ้ อ�ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ทศพิธ ราชธรรม น้อมน�ำกาล พระทรงงาน ยอดยิง่ มิง่ เมืองไทย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายพิทยา พัสดุรีนนท์

ผู้อ�ำนวยการแขวงการทางมหาสารคาม พร้อมบุคลากร

17


18

ปีที่ 4 ฉบับที่ 43 วันที่ 1 พ.ย. - 30 พ.ย. 2555

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ดร.สุรัฐ ดวงชาทม ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต1 พร้อมบุคลากรทุกคน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายมานพ นนสีลาด ปลัดเทศบาลปฏิบตั หิ น้าทีน่ ายกเทศมนตรีเทศบาลต�ำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม พร้อมบุคลากร

ไทยทุกคน เคารพพ่อ ผู้การุณย์ ขอเนื้อบุญ จงบันดาล ผสานใจ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายน�ำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา นายก อบต.บรบือ จ.มหาสารคาม พร้อมบุคลากรทุกคน

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า พล.ต.ต.องอาจ ผิวเรืองนนท์ ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายกิตติชัย พิมพ์จ่อง นายก อบต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม พร้อมบุคลากรทุกคน

ทุกถ้อย “พ่อ” เตือนย�้ำยามยังเด็ก เจ้าตัวเล็กอาจเหมือนรั้นไม่หวั่นไหว แต่พ่อจ๋า...ที่ตรึงติดสนิทฤทัย จักอื่นใด “ค�ำพ่อสอน” คือพรพรหม ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายชัชวาลย์ บะวิชัย นายก อบต. เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม พร้อมบุคลากร และประชาชน ฯ


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 4 ฉบับที่ 43 วันที่ 1 พ.ย. - 30 พ.ย. 2555

ศิโรราบกราบก้มบังคมคัล วะวารวันผ่านผันเปลี่ยนเวียนวนมา ปวงประชาทั่วหล้าสะสรรเสริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ อดีต รมว. ศึกษาธิการ และ ส.ส.รังสิมา เจริญศิริ ส.ส.พรรคเพื่อไทย

ขอทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ พระชนมายุยืนนาน และขอพระองค์และพระราชจักรีวงศ์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของเราชาวไทยไปอีกนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข ส.ส.พรรคเพื่อไทย จ.ยโสธร

น�้ ำ ใจพ่ อ กว้ า งใหญ่ แ ผ่ ไ พศาล เหมื อ นล� ำ ธารสายน�้ ำ ที่ ห ลั่ ง ไหล ค� ำ ว่ า พ่ อ ยิ่ ง ใหญ่ ก ว่ า สิ่ ง ใด ไม่ มี ใ ครทดแทนคุ ณ ได้ ห มดเอย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายทวีสิน สระสม อดีตผวจ.ปัตตานี พร้อมครอบครัว

19


20

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 4 ฉบับที่ 43 วันที่ 1 พ.ย. - 30 พ.ย. 2555

ทีฆายุโก โหตุ มหาราช ไทยทั้งชาติ เปล่งประสานสุรเสียง “ทรงพระเจริญ” แม้หลากมากส�ำเนียง ต่างล้วนเคียงเพ่งจิตกราบถวายพระพร

พระมหากรุณาล้นฟ้ากว้าง เกินร้อยกรองสรรค์สร้างค�ำงามล้น “หนึ่งธุลี” ใต้ร่มฉัตรแห่งภูวดล น้อมกมลร้อยกรองถวาย “ทรงพระเจริญ”

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัด อ�ำนาจเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

อบต.นาสีนวน เปิดสภา อบต.นาสีนวน ( คณะบริหารชุดใหม่ ) โดยนายอ�ำเภอกันทรวิชัย ท�ำหน้าที่เป็นประธานชั่วคราว

ทีมงานเทศบาลต�ำบลท่าขอนยาง ( ชุดใหม่ )

โดยคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ

นอภ.กันทรวิชัย สิทธิ พิพัฒน์ชัยกร ท�ำหน้าที่ประธานชั่วคราว ที่ อบต.นาสีนวร

ประเสริฐ รัตนพร นายก อบต.นาสีนวนแถลงนโยบายต่อสภา

คณะผู้บริหาร อบต.นาสีนวน

นายกน�ำคณะฯกระท�ำความดีเปิดสภา อบต.นาสีนวน

นอภ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม (นอภ.สิทธิ พิพัฒน์ชัยกร) ท�ำหน้าที่เปิดสภา อบต.นาสีนวน

ประกาศการเลือกตั้งประจ�ำ เทศบาลต�ำบลท่าขอนยาง อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม(อย่างไม่เป็นทางการ)

ส.อบต. 27 หมู่บ้านลงมติรับนโยบายที่ฝ่ายบริหารแถลง กับที่ประชุมฯ

ปลัด อบต.นาสีนนวน กล่าวรายงานการประชุม


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 4 ฉบับที่ 43 วันที่ 1 พ.ย. - 30 พ.ย. 2555

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นาย วิษณุ บูรณะกิจภิญโญ นายอ�ำเภอบรบือ

21

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายกานต์ ศรีบุญลือ นายอ�ำเภอกุดรัง จ.มหาสารคาม พร้อมประชาชนทั้งอ�ำเภอ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า พ.ต.อ. นพดล ศรีชะตา ผกก.สภ.กุดรัง จ.มหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ฯ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายพีรสิทธิ ทับผา นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองสิม

ท้าลมหนาวในอีสานที่ไหนให้อินเทรนด์ ตอนที่หนึ่ง เขียนโดย : มยุรี นาสา

มื่อเข้ าสู่ช่วงปลายปี ก็ทำ� ให้นกึ ถึงช่วงเวลาของการเฉลิมฉลอง

ช่วงเวลาของลมหนาว และแน่นอนว่าเป็นช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการออก เดินทางท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน เมื่อลมหนาวมาเยือนเมืองไทยเราแบบนี้ ก็เป็น ช่วงเวลาที่ผู้คนต่างนัดหมายกับญาติสนิทมิตรสหายเพื่อใช้ช่วงโอกาสดีๆ เดินทาง ท่องเที่ยว ใช้เวลาที่มีท�ำกิจกรรมร่วมกัน และแน่นอนว่าจุดหมายปลายทางที่เลือก นัน้ ก็จะมีสถานทีท่ ใี่ ห้ได้สมั ผัสกับอากาศอันหนาวเย็นอยูด่ ว้ ยเหมือนกัน ไม่วา่ จะเป็น ทางภาคเหนือของไทย ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว ส่ วนในอีสานบ้ านเราเองนี ้ ก็ เป็นที่นิยมไม่แพ้กับเมืองทางภาค เหนือของไทย ไล่ตั้งแต่กลุ่มจังหวัด อีสานเหนือ ซึ่งค่อนข้างจะมีสภาพ อากาศที่ ห นาวเย็ น กว่ า ทางกลุ ่ ม จังหวัดอีสานกลางและอีสานใต้ อัน เนื่ อ งมาจากกลุ ่ ม จั ง หวั ด ในอี ส าน เ ห นื อ มี ส ภ า พ ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ ที่ คล้ายคลึงกันกับทางภาคเหนือของ ไทย สภาพวิวทิวทัศน์ที่มีภูเขาสลับซับซ้อนให้ได้ขึ้นไปสัมผัสกับความงามของทะเล หมอก ความงามของทัศนียภาพระยะไกลสุดลูกหูลกู ตาแบบพานอรามา (panorama landscape) ดังเช่น จุดชมวิวบนยอดภูหลายๆ ลูกของทางอีสานเหนือ เช่น ยอด ภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย ซึ่งเป็นที่นิยมของเหล่านักเดินทางที่ หนึ่งในชีวิตต้องไปพิชิตยอดภูอันเลื่องชื่อนี้ ยอดภูกระดึงนี้เองจุดชมวิวตามหน้าผา ต่างๆ อยู่หลายจุดด้วยกัน ไล่เลียงไปตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้น ณ ผานกแอ่น จนถึง พระอาทิตย์ตก ณ ผาหล่มสัก ส่วนในช่วงกลางวันยังสามารถเดินป่าชมทิวทัศน์ทอ้ ง ทุง่ ป่าสนเขาอันกว้างใหญ่ไพศาล รวมทัง้ ในช่วงเดือนธันวาคมยังมีความงามของป่า เปลีย่ นสี ซึง่ เป็นปรากฏการณ์ของพรรณไม้ปา่ ดิบเขาและชนิดพันธุท์ เี่ ป็นไฮไลท์ของ ภูกระดึงนั่นก็คือ “ต้นก่วมแดง” (Acer calcaratum Gagnep.) ที่มีลักษณะของใบ เป็นแฉก 3 แฉก คล้ายกับต้นเมเปิล้ (Liquidambar formosana Hence) จึงถูกขนาน นามว่าเป็น “เมเปิล้ เมืองไทย” ทีก่ ำ� ลังจะผลัดใบเปลีย่ นจากใบไม้สเี ขียวให้กลายเป็น สีเหลืองบ้างแดงบ้างก่อนทีจ่ ะผลัดใบและร่วงหล่นลงสูพ่ นื้ ดิน ยิง่ ในช่วงก่อนผลัดใบ ก็ยิ่งมีสีแดงสวยสดงดงามยิ่งนัก สร้างความประทับใจให้กับนักเดินทางไม่น้อยเลย

ทีเดียว หากแต่การเดินทางขึ้นไปสัมผัส

ความงามของป่าสนบนยอดภูกระดึงนัน้ อาจต้องใช้สมรรถนะทางร่างกายทีแ่ ข็งแรง พอสมควร ท�ำให้นกั เดินทางบางกลุม่ ไม่สามารถขึน้ ไปชมความงามและท้าลมหนาว บนยอดภูกระดึงได้ แต่จงั หวัดเลยเองก็ยงั มีจดุ หมายปลายทางอืน่ ทีใ่ ห้ประสบการณ์ ที่คล้ายคลึงกัน นั่นก็คือพื้นที่อ�ำเภอภูเรือ ซึ่งถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางหลักอีก หนึ่งแห่งของนักท่องเที่ยวไทยที่นิยมมาเยือนกันมาเนิ่นนาน ด้วยชื่อเสียงของความ เป็นเมืองทีอ่ ากาศ “หนาวสุดในสยาม” อ�ำเภอภูเรือนีน้ อกจากจะได้สมั ผัสกับอากาศ หนาวเย็นแล้ว ยังเป็นแหล่งผลิตและเพาะพันธุไ์ ม้เมืองหนาวไม่วา่ จะเป็นไม้ดอกหรือ ไม้ประดับ ซึง่ หลายๆ สวนได้น�ำไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวจากสวนของตนมาวาง ขายเรียงรายอยู่ริมถนนเรียกความสนใจให้กับผู้เดินทางผ่านไปผ่านมายิ่งนัก ก่อให้ เกิดกิจกรรมและงานเทศกาลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงาน “เทศกาลทุ่งคริสต์มาส” ซึ่งจะ มีขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนและปี 2555 นี้เองถือเป็นการจัดงานครั้งแรกอีก ด้วย งานจะมีต่อเนื่องกันไปถึงสิ้นเดือนมกราคม 2556 ด้วยอ�ำเภอภูเรือนี้ถือเป็น แหล่งเพาะพันธุ์ต้นคริสต์มาส (Euphorbia pulcherrima Wild.) แหล่งใหญ่ใน ประเทศไทย จึงท�ำให้มีการริเริ่มจัดงานเทศกาลนี้ขึ้นมา อีกหนึ่งงานที่น่าสนใจก็คือ “เทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว” จะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนธันวาคมของทุกปี อ�ำเภอ ภูเรือมิได้มคี วามงามแต่เพียงไม้ดอกไม้ประดับเท่านัน้ จุดชมวิวทีม่ องเห็นทัศนียภาพ ของทิวเขาอันสลับซับซ้อนและสวยงามก็มใี ห้ได้ชมเช่นเดียวกันคือจุดสูงสุดยอดภูเรือ ในอุทยานแห่งชาติภูเรือ ซึ่งการเดินทางเข้าถึงไม่ล�ำบากมากนักและเป็นจุดชม พระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามอีกหนึ่งแห่ง นอกจากพืน้ ทีภ่ เู ขาสูงทีใ่ ห้นกั ท่องเทีย่ วได้สมั ผัสกับอากาศหนาวเย็นและมี ทิวทัศน์ภูเขาอันงดงามตระการตาให้ได้ชมในสองอ�ำเภอของจังหวัดเลยที่ว่ามานี้ จังหวัดเลยเองก็ยงั มีแหล่งท่องเทีย่ วหรือจุดหมายปลายทางทีก่ ำ� ลังอยูใ่ นความสนใจ ของนักเดินทางในขณะนี้อีกหลายอ�ำเภอด้วยกัน แต่ที่จะขอพูดถึงในฉบับนี้ก็คือที่ อ�ำเภอเชียงคาน ในส่วนของพืน้ ทีถ่ นนชายโขง ซึง่ เป็นถนนสายวัฒนธรรมทีม่ อี าคาร บ้านเรือนหรือเรือนแถวไม้ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งโขงระยะทางต่อเนื่องกันเกือบสองกิโลเมตร อีกทั้งในปัจจุบันนี้ตลอดแนวเรือนแถวไม้ได้กลายร่างเป็นที่พักค้างแรมในรูปแบบ ต่างๆ ทั้งแบบโรงแรม เกสเฮ้าส์และโฮมสเตย์รอต้อนรับนักเดินทางทั้งหน้าเก่าและ

หน้าใหม่ อยูน่ บั ร้อยแห่ง แม้วา่ เชียงคานเองจะถูกมองว่าเปลีย่ นแปลงสภาพไปมาก แต่จากการสัมผัสพื้นที่ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา ผู้เขียนเองก็ยังคงมองเห็น เสน่หข์ องเมืองเชียงคานทีส่ อดแทรกอยูท่ กุ มุมถนน ทุกซอยทีเ่ ดินผ่านหรือแม้กระทัง่ หมู่บ้านเล็กๆ รอบนอกเขตเทศบาลที่เรียงรายอยู่ริมแม่น�้ำเลย หรือแทรกตัวอยู่ตาม เชิงเขาทีม่ วี ถิ ชี วี ติ อันเนิบช้าและงดงามตามแบบฉบับของคนชนบทให้ได้พบเห็นกัน อยู่มากมาย หากนักเดินทางได้ใช้เวลาพินิจพิเคราะห์ ให้เวลาอยู่กับจุดหมายปลาย ทางให้มาก มิใช่แต่เพียงการมาเปลี่ยนที่กิน ที่นอน ที่ดื่ม เท่านี้ก็จะได้พบกับความ งามที่แท้จริงของจุดหมายปลายทางที่มีความเป็นชนบทแห่งนี้มากยิ่งขึ้น


22

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 4 ฉบับที่ 43 วันที่ 1 พ.ย. - 30 พ.ย. 2555

ทุกถ้อย “พ่อ” เตือนย�้ำยามยังเด็ก เจ้าตัวเล็กอาจเหมือนรั้นไม่หวั่นไหว แต่พ่อจ๋า...ที่ตรึงติดสนิทฤทัย จักอื่นใด “ค�ำพ่อสอน” คือพรพรหม

อุ่นอื่นหนอ จะอุ่นละมุนนัก เท่าอุ่นจาก “ไอรัก” อันเหมาะสม ชายอืน่ หนอ จะ “รักลูก” ยามทุกข์ตรม ทั้งชีวิต “หวาน” “ขม” พ่อห่วงใย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ส.ส. สัพพัญญู ศิริไปล์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายศุภชัย วันนิตย์

อดีตผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย

ผู้อ�ำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม

) 4 ่ ี ท ี ป ก ร แ ์ ษ ก ั ป ษ์ 43” (

ปิดเล่ม

นสพ.ภาคอีสาน

“ปัก

ฉบั บ นี้ คื อ ฉบั บ พิ เ ศษ ( ถวายพระพร พระเจ้าอยู่หัว ฯ ) คณะเราต้องรีบปิดแบบมาไว เคลม ไว ไปไว ( คล้ายม๊อบ เสธ.อ้าย ) เพราะเราขืนช้าไม่ได้ เดีย๋ วจะออกไม่ทนั วันเฉลิมพระชนม์พรรษา 85 พรรษา มหาราช 5 ธันวามหาราช ของในหลวงพวกเราและท่าน ประกอบกับพรุ่งนี้ 28 พ.ย. 55 สภาฯ เขาจะลงมติ ถอดถอนนายก ฯ เพื่ อ จะได้ มี เ วลาถ่ า งตาดู ที วี ช่ อ งถ่ า ยทอด ประชุมสภา ฯ กับชาวบ้านชาวช่องเขามั่ง เพราะเวลา ที่ธรรมชาติให้มาวันละ 24 ชั่งโมง เหมือนกันทุกคน ส่วนผมวัน ๆ เช้ายันมืด ไม่ค่อยมีเวลาว่างนัก แม้น อยากท�ำอะไรบางอย่างที่เป็นส่วนตัว เก๊าะล�ำบากจะ แบ่งเวลาเพราะงานมันรัดตัว ต้องแกะทีละเปราะ ๆ อยู่ ทุกวี่วันน่ะครับผม อยากหาตัวช่วยก็ไม่มีเวลา จะลง โฆษณาใน น.ส.พ. ตัวเองก็อายเด็กๆ มัน กลัวเดะเดะ

จะติงเอาว่า ไม่เจียมบอดี้น่ะ ฮ๊า ! ท่านผูอ้ า่ นยังไม่ตอ้ งเชือ่ ผมตัง้ ข้อสังเกตมานาน “สุนัขบ้าๆ ต่างกับสุนัขธรรมดาทั่วไป” แต่สุนัขธรรมดา จะคล้ายกันกับกระเทย เพราะสองกลุ่มนี้นิสัยหลักจะ ผูกอาฆาตแค้น ( โดยเฉพาะผู้ที่ตีมัน ) เรียกว่าอาฆาต แค้นจนชั่วสิ้นลมหายใจ เจอเมื่อไหร่กูเห่า กูไล่ฟัด ลอง เอาไปพิจารณา และอย่าเพิ่งเชื่อสักแต่ว่า ฯ

พระมหากรุณาล้นฟ้ากว้าง เกินร้อยกรองสรรค์สร้างค�ำงามล้น “หนึ่งธุลี” ใต้ร่มฉัตรแห่งภูวดล น้อมกมลร้อยกรองถวาย “ทรงพระเจริญ” ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายทองใบ บาระพรม

อิสระชน ฅนเคยหล่อ

นายก อบต. ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรและประชาชน ฯ


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 4 ฉบับที่ 43 วันที่ 1 พ.ย. - 30 พ.ย. 2555

23

ภาพงานมหากฐินบ้านท่าราด นายสมศักดิ์ ข�ำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัด ร้อยเอ็ด พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ ผบช.ภ.4 มอบ เงินให้ ท่านนิสิต สส.เอมอร สินธุไพร ร่วมงาน มหากฐินสินธุไพรเพือ่ สร้างพระอุโบสถ วัดท่าราด ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายกมังกร มอบเงินให้ ท่านนิสิต สส.เอมอร สินธุไพร ร่วมงานมหากฐินสินธุไพรเพือ่ สร้างพระ อุ โ บสถ วั ด ท่ า ราด ต.แสนสุ ข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ชัยพร สุวรรณธาดา (พี่อู๊ด)ผู้ติดต่อ ประสานงานน�ำช้างมาร่วมแห่งานบุญ มหากฐินสินธุไพร 18 พ.ย.55

ถวายภัตตาหารเช้า

วิ เ ชี ย รชนิ น ทร์ สิ น ธุ ไ พรเดิ น น� ำ คุ ณ แม่ ผ าด สินธุไพรและญาติผใู้ หญ่ของตระกูลสินธุไพรและ ตระกูลแสงสว่าง น�ำกองมหากฐินของตระกูล สิ น ธุ ไ พรและตระกู ล แสงสว่ า งทอดถวาย ณ วัดท่าลาด ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ได้บุญหลายๆเด้อ เลขาวิเชียรชนินทร์ สินธุไพร (ขวา) ชัย สินธุไพร นายกฯอบ ต.แสนสุข อ.พนมไพร(กลาง) พ.ต.อ.ศุภชัย ผุยแก้วค�ำ ว่าทีผ่ กก.สภ.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

นิสิต สินธุไพร สส.เอมอร สินธุไพร พี่และเจ้ใหญ่ ของตระกูลน�ำขบวนแห่ขันหมาก

ท่านเลขาวิเชียรชนินทร์ ตีฆอ้ งก้องหล้าในงานมหากฐินตระกูลสินธุไพร และตระกูลแสงสว่างดังกึกก้องทั่วปฐพี

คุณนาย จุรีพร สินธุไพร รองนายกฯอบจ.ร้อยเอ็ด (ซ้าย) นิสิต สินธุไพร (กลาง) สส.เอมอร สินธุไพร (ขวา) น�ำขบวนแห่มหากฐินเข้าวัดท่าลาด ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

เสื้ อ ขาว สุ ช าติ ลายน�้ ำ เงิ น ผู ้ ช ่ ว ยเลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง มหาดไทย(พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก)เสือ้ ฟ้า นายสมศักดิ์ ข�ำทวีพรหม ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ร้อยเอ็ด เป็นประธานแทน (ซ้ายสุด) พล.ต.อ.วิรุฬ พื้นแสน

ประชุมบรรยายสหรณ์การเกษตร จ.สุรินทร์ และมอบหนังสือพิมพ์ภาคอีสาน ให้กับแกนน�ำ จ.สุรินทร์


24

ปีที่ 4 ฉบับที่ 43 วันที่ 1 พ.ย. - 30 พ.ย. 2555

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

เฉลิมพระชนมพรรษามหาสวัสดิ์ ขอเทพไท้ที่ป้องรัฐทุกสมัย น้อมปกปักพระพ่อหลวงของปวงไทย เปี่ยมพระพลานามัยไปชั่วกาล ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า น.พ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมหาสารคาม พร้อมบุคลากรทุกคน

ไทยทุกคน เคารพพ่อ ผู้การุณย์ ขอเนื้อบุญ จงบันดาล ผสานใจ

“พ่อ” คือ “พรหม” คือ “พระ” คุม้ อุม้ ชีวติ ลูกน้อมจิตกราบประนมก้มเกศี เรียงอักษรเป็นกลอน...ร้อยแทนถ้อยวจี ว่าลูกนี้ “รักพ่อ” ขอบูชา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า พล.ต.ต.เจริญวิทย์ ศรีวนิช ผบก.ภ.จว.มค. พร้อม จนท.ตร. ภ.จว.มค ทุกนาย

ข้าพระพุทธเจ้า นายสระตะวัน มะโนเครื่อง ขนส่งจังหวัดมหาสารคาม พร้อมบุคลากรทุกคน

Pakesarn News 43  

Pakesarn News 43

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you