Page 1

ปีที่ 3 ฉบับที่ 40 วันที่ 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 2555 / สรวมชีพประณตน้อม สมเด็จพระราชินี มิ่งขวัญพระจักรี เคียงบาทพระผ่านเผ้า

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

20 บาท

อัญชลี นาถเจ้า ปิ่นกษัตริย์ สยามเฮย ทิดไท้ภักดีถวาย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ทีมงานหนังสือพิมพ์ภาคอีสาน

ฉบับพิเศษเนื่องในโอกาส

เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ นายกฯ ทั ว ร์ ป ระชุ ม ครม. สัญจรร้อยเอ็ดประชาชนแห่ ต้อนรับ ประชาชนชาว มหาสารคามร่วม ปฏิ ญ าณตนงด เหล้ า เข้ า พรรษา ท� ำ ความดี ถ วาย ในหลวง และแห่ เทียนพรรษา

อ่านต่อหน้า 5

ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม น�ำข้าราชการ พ่อค้า ภาคเอกชน และประชาชนชาวมหาสารคาม ร่วม ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ลด ละ เลิก อบายมุข ท�ำความดีถวายในหลวง และแห่เทียนพรรษา

ผู ้ ว ่ า ฯอุ ด รธานี ประชุ ม หั ว หน้ า หน่วยงาน พร้อม แ น ะ น� ำ น า ย อ�ำเภอคนใหม่

อ่านต่อหน้า 14

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงโรงสีสหกรณ์เกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัด ร้อยเอ็ด จากนั้นนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดตัวโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร

ผู้ว่าฯ มุกดาหาร เป็นผู้แทน พระองค์ ถวายเที ย นจ� ำ น� ำ พรรษาพระอารามหลวง อ่านต่อหน้า 5

ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นผูแ้ ทนพระองค์ ถวายเทียนจ�ำน�ำพรรษา พระราชทาน ในมูลนิธมิ ริ าเคิลออ ฟไลฟ์ตามโครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจ�ำปี 2555

ยโสธรแถลงข่าวควบคุม โรคมือ เท้า ปาก ที่ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัยโสธร

อ่านต่อหน้า 5

ที่ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เป็นประธาน การประชุมหัวหน้าศูนย์ราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

จังหวัดหนองบัวล�ำภู เป็ น เจ้ า ภาพน� ำ กลุ ่ ม จังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน 1 ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย จังหวัดอุดรธานี เลย ห น อ ง ค า ย หนองบั ว ล� ำ ภู และ จังหวัดบึงกาฬ อ่านต่อหน้า 2

จัดงานอีสานเทรดแฟร์สู่อาเซียน (E-san Trade Fair to Asian) ระดมสินค้าในประเทศ และประเทศ เพื่อนบ้านกว่า 120 บูธ หวังโชว์ศักยภาพสินค้า เพิ่มช่องทางการตลาด เพื่อเตรียมพร้อมสู่ตลาดอาเซียน

อ่านต่อหน้า 5

นายประวัติ ถีถะแก้ว ผูว้ า่ ราชการจังหวัดยโสธร และ นายแพทย์สใุ หญ่ หลิม่ โตประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดยโสธร ร่วมแถลงว่า ตามที่มีโรคมือเท้า ปาก ระบาดทั่วประเทศ ในเขตจังหวัดยโสธร

“สั่งฟ้าไปหาน้อง”

อ่านต่อหน้า 12

“ไม่วา่ จะมีอะไรเกิดขึน้ ก็ตาม ความจริงและความเป็นธรรมเท่านัน้ จะอยูค่ ฟู่ า้ คูด่ นิ ตลอดไปและผมนายวิเชียร ขาวข�ำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี คนนี้จะเป็นผู้น�ำความถูกต้องกลับคืนสู่จังหวัดอุดธานี”


2

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 40 วันที่ 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 2555

บอกอแถลง ปักษ์ที่ 40 ปีที่ 3

โดย ลูกชายใหญ่ ของแม่พมิ พ์ www.pakesarn.com pakesarn@gmail.com

บก.กับท่านผู้มีอุปการคุณ และท่านผู้อ่านวันนี้กระผม และ ฯพณฯท่าน รวม ถึงทุก ๆ ท่าน เราร่วมทางสายนี้กันมาถึง 3 ปี ก�ำลังจะเต็ม (21 ก.ย. 55) หากเป็นวิสกี้ ดีกรีมันตั้งสี่สิบ จิบนิดเดียวก็มึนเพราะดีกรีมันสูงถึง 40O (องศา) จึงน่านับและถือ ผมเห็น น.ส.พ. บางฉบับ (บางค่าย) เขามิได้บอกว่า ฉบับที่เท่าไหร่ ปีอะไร พิมพ์ที่ไหน ผมละงงจริง ๆ เหล่านั้น คุณจะเก็บเป็นความลับมิได้ คุณต้องเปิดเผยคุณ ต้องโปร่งใส คุณต้องรายงานให้สงั คมเขารับทราบ “ว่า” คุณเป็นใคร อายุเท่าไหร่ เรียน ชั้นไหน เป็นลูกเต้าเหล่าใคร คุณจะท�ำตัวเป็นอีแอบไม่ได้ อีแอบกับอีอุปเป็นอะไรกัน ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด) มีกี่ค่ายผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ออกมาสู่ สายตาประชาราษฎร์ มันต้องชัดเจนคุณมีเว็ปไซด์ ให้สังคมตรวจสอบคุณได้ไหม (ล่ะ) จ๊ะ เราคณะ (ทีมงาน) น.ส.พ. ภาคอีสาน ท�ำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างรัฐ (รัดถะ) กับประชาชน มิได้ท�ำแบบเฉพาะกิจหรือเน้นบริหาร จัดการเพียงด้านธุรกิจ (เน้นก�ำไร) เท่านั้น เราผลิตสื่อออกมาเพื่อให้มีมาตรฐาน คือ การน�ำเสนอเนื้อหา สาระ ข่าวสาร ให้มีทั้งปริมาณและคุณภาพ เช่น มาตรฐาน 20 หน้าขึ้นไป กระดาษ ขนาด และสีสัน มันต้องดูดี น๊ะ (ชายใหญ่ ไชยสมคุณ) เจ้าของบรรณาธิการ น.ส.พ.ภาคอีสาน

ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงและจ�ำหน่ายสินค้า E-San Trade Fair to Asian “อีสาน เทรด แฟร์ สู่อาเซียน” พบกับ 120 บูธ ระดมสินค้า ระดับ 3 – 5 ดาวในประเทศ และ ประเทศเพื่อนบ้าน กับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการค้าชายแดนสู่อาเซียน จัดขบวนทัพโชว์ศักยภาพสินค้าดีของทั้ง 5 จังหวัด และ สินค้าเด่นของประเทศเพื่อน บ้าน สินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ผ้าทอมือ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ข้าวหอมมะลิ ข้าว ฮางงอก ข้าวกล้อง อาหารแปรรูป ปลาส้ม ศักยภาพด้านการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ภายในงานอีสานเทรดแฟร์สอู่ าเซียน จะได้พบกับกลุม่ สินค้าของแต่ละจังหวัดจะคัดความสุดยอด มาโชว์ในงาน เช่น จังหวัดหนองบัวล�ำภูน�ำสินค้าสุดยอดคือ ข้าวกล้องข้าวฮาง ปลาส้มและใย บวบอันขึน้ ชือ่ ผ้าไหมกุดแห่ และเครือ่ งประดับจากปีกแมลงทับอันสวยงาม จังหวัดเลยและอุดร ก็ไม่แพ้กันต่างพากันยกขบวนสินค้า สุดยอดของตัวเองเข้ามาในงานเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นผ้าไหม ผ้าคลุมไหล่ที่ฝรั่งพากันชื่นชอบของจังหวัดอุดรธานี กาแฟกระชายด� ำและเม็ดคาเดเมียคั่วทั้ง เปลือกที่หากินที่ไหนไม่ได้ในโลกของจังหวัดเลย กลุ่มสินค้าของกินของใช้ของจังหวัดบึงกาฬ มากกว่า 15 กลุ่ม และสินค้าชั้นดีจากจังหวัดต่างๆ อีกทั่วทิศแดนไทย รวมทั้งจัดให้มีการแสดงบนเวทีตลอดการจัดงานตลอด 7 วัน วันเจรจาธุรกิจวันที่ 10-11 ส.ค. และวันทีแ่ สดงสินค้า 10–16 สิงหาคม พ.ศ.2555 ร่วมเปิดงานวันที่ 11 ส.ค.55 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป

กรอ.ขอนแก่นได้ประสานสายการบินแอร์เอเชีย ซึ่งมีเส้นทางบินต้นทุนต�่ำใน หลายเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ กับหัวเมืองใหญ่ต่างจังหวัด ทั้งแอร์เอเชีย เคยเปิดให้ บริการเส้นทางบินขอนแก่น-ดอนเมือง เมื่อหลายปีที่ผ่านมา ซึ่ง กรอ.ขอนแก่นได้แจ้ง ความจ�ำนงพร้อมกับหารือผู้บริหารของแอร์เอเชียเบื้องต้นแล้ว “ในเร็วๆ นี้ผู้บริหารแอร์เอเชีย ตอบตกลงจะเดินทางเข้ามาพบปะนักธุรกิจ จังหวัดขอนแก่น หารือถึงศักยภาพด้านการลงทุน ซึ่งภาคเอกชน จ.ขอนแก่น พร้อม สนับสนุนสายการบินแอร์เอเชีย สร้างความเชือ่ มัน่ ต่อการเปิดให้บริการ ซึง่ มีความเป็นไป ได้สูงที่แอร์เอเชียจะเปิดให้บริการเส้นทางขอนแก่น-สนามบินดอนเมือง โดยจะเป็นทาง เลือกการเดินทางกับผู้ใช้บริการที่ต้องการบินราคาประหยัด หรือเข้าไปติดต่อท�ำธุระใน โซนใกล้กับสนามบินดอนเมือง” นายชาติชายกล่าว คาดว่า ขัน้ ตอนในการเจรจาติดต่อและด�ำเนินเรือ่ งดังกล่าวไม่นา่ จะเกินไตรมาส แรกของปี 2556 เชื่อว่าจะมีสายการบินต้นทุนต�่ำเปิดให้บริการในเส้นทางบินขอนแก่นกรุงเทพฯ ได้อย่างแน่นอน

ชายใหญ่ ไชยสมคุณ บรรณาธิการฝ่ ายบริหาร

o ว่ าทีร่ ้ อยตรี วราทิตย์ วรจินดา รองบรรณาธิการฝ่ ายบริหาร

20

o ไพรัช ไชยสมคุณ

บรรณาธิการฝ่ ายกฎหมาย

o เสาวลักษณ์ ธารีพฒ ุ

ลงโฆษณาหน้ า 1

o ชนินทร์ โยธะการี

1.ขนาด กว้าง 4 x สูง 7 นิว้ ราคา 5,000 บาท

อาร์ ตเวิร์ด

ผู้อำ� นวยการศูนย์ ข่าวและการตลาด อุดรธานี

ลงโฆษณาแบบราคาปกติ

o แก้ วยาใจ โยธะการี

รองผู้อำ� นวยการศูนย์ ข่าวและการตลาด อุดรธานี

o ดร. อัครวัฒน์ เชนชัยพัฒน์

ผู้อำ� นวยการศูนย์ ข่าวและการตลาด ขอนแก่ น

o สมหมาย ไชยสิ ทธิ์

หัวหน้ าผู้สื่อข่ าวและฝ่ ายการตลาดขอนแก่ น กาฬสิ นธุ์ ร้ อยเอ็ด

o กนิษฐา ไชยชาติ o กัญญ์ พศุฒม์ ดอกไม้

1.ขนาดเต็มหน้า กว้าง 14.45 x สูง 20.1 นิว้ ราคา 15,000 บาท 2.ขนาดครึง่ หน้า กว้าง 14.45 x สูง 10 นิว้ ราคา 8,000 บาท 3.ขนาดพืน้ ที่ 1/4 หน้า กว้าง 7.15 x สูง 10 นิว้ ราคา 5,000 บาท 4.ขนาดพืน้ ที่ 1/8 หน้า กว้าง 7.15 x สูง 4.95 นิว้ ราคา 3,000 บาท

ลงโฆษณาแบบ Classifiled (โฆษณาย่อย) 1.ขนาด กว้าง 4 x สูง 3 นิว้ ครึง่ 2.ขนาด กว้าง 4 x สูง 4 นิว้ 3.ขนาด กว้าง 5 x สูง 3 นิว้ ครึง่ 4.ขนาด กว้าง 5 x สูง 4 นิว้ 5.ขนาด กว้าง 6 x สูง 4 นิว้ ครึง่ 6.ขนาด กว้าง 6 x สูง 5 นิว้

หัวหน้ าผู้สื่อข่ าวและฝ่ ายการตลาด

o นิตยาภัทร รัตนพินิจ o จารุวรรณ ภูวทิศ

ผู้สื่อข่ าวและฝ่ ายการตลาด

o กฤช พจนา

ผู้อำ� นวยการศูนย์ ข่าวยโสธร

o อรทัย พจนา

หัวหน้ าฝ่ ายการตลาดยโสธร

ส�ำนักงานใหญ่ น.ส.พ.ภาคอีสาน

เลขที่ 232 ม.12 ถ.มหาสารคาม-บุรรี ม ั ย์ ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

043 * 777218 080 * 0055411

pakesarn@gmail.com

www.pakesarn.com

ราคา 1,000 บาท ราคา 1,200 บาท ราคา 1,500 บาท ราคา 2,000 บาท ราคา 2,500 บาท ราคา 3,000 บาท

ทุ.........ส่ กปังถึกง......... ษ์

ท�ำเนียบรัฐบาล ส�ำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงต่างๆ ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัด วางแผงใหญ่ในทุกจังหวัด ทั่วภาคอีสาน 20 จังหวัด

ผูว้ า่ ฯ เทศบาล อบจ. อบต. สตช. บชภ.3-4

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์หน้ า 4 สังคมภาคอีสาน 1.ขนาด กว้าง 4 x สูง 3 นิว้ ครึง่ ราคา 2,500 บาท

ติดต่อลงสื่อโฆษณาคุณภาพ หนังสือพิมพ์ภาคอีสาน ได้ที่ส�ำนักงานใหญ่ โทร.043 - 777218, 080-0055411, 087-8523556, 090-5909256,

นอกจากนี้ ท่านสามารถเลือกพื้นที่โฆษณาได้ตามความต้องการของท่าน และท่านสามารถช�ำระเงินได้ ผ่านหมายเลขบัญชี บ.ก.ชายใหญ่ ไชยสมคุณ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม 409-0-17173-3 หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าเรา น.ส.พ.ภาคอีสานจะได้มีโอกาสรับใช้และแนะน�ำเสนอ สื่อโฆษณาคุณภาพ เพื่อความส�ำเร็จขององค์กรของท่านและขอขอบพระคุณผูใ้ ห้การสนับสนุนทุกท่านมาไว้ในโอกาสนีด้ ว้ ยความยินดี

*บรรณาธิการ : ชายใหญ่ ไชยสมคุณ *รองบรรณาธิการ : วราทิตย์ วรจินดา *บรรณาธิการฝ่ ายกฎหมาย : ทนาย ดร.ไพรัช ไชยสมคุณ *คณะทีป่ รึกษา : วีระชัย แนวบุญเนียร, นพพร จันทรถง, ทวีสิน สระสม, ดร.ประดิษฐ์ ฉัตรจรั สกูล, ดร.ดิเรก พรสี มา, ดร.สุ ทิน คลังแสง, ขจิต ชั ยนิคม, พิชิต ไชยชนะ, พรวลี เข้ มแข็ง, สนั่น บุญคะสี ทา, ชยพล โบราณมูล, สุ ทธิพงษ์ เทพวรรณ, พร รุ จนเวศ, ประเสริ ฐ จีนุพงศ์ , อัษฎา วนาทรัพย์ดำ� รง, ศิริพร มรรครมย์, บุญจันทร์ ยัพภาษฎร์ , รังสรรค์ เพียรอดวงษ์, พล.ต.ท. ด�ำริห์ โชตเศรษฐ์ *คอลัมน์ นสิ ต์ : พระราชปริยตั ยิ าทร, วีระศักดิ์ สัตยธีรานนท์, ร.ศ.รัชนี วรจินดา, พ.ต.ท.ณรงค์เดช นิมติ ร, ทนายไพรัช ไชยสมคุณ *ผู้พมิ พ์และผู้โฆษณา : สุ รชัย ไชยสมคุณ *พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ริมปิ งการพิมพ์ เลขที่ 11/13 -15 ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 056 - 224736


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 40 วันที่ 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 2555

3

กกต.มุกดาหาร จัดประกวดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษา พร้อมร่วมแก้ไขปัญหาลักลอบดูดทรายในแม่นำ�้ โขง การให้ความร่วม อ�ำเภอดีเยี่ยม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้รับผิดชอบงาน บทเรียนส�ำคัญ ที่ต�ำรวจภูธรจังหวัดจะได้เข้าไปควบคุมดูแลร่วมกับ มือกรณีบุคคลของแต่ละฝ่ายถูกจับกุมคุมขัง การแก้ไขปัญหาบุคคล โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และประสานแผนงานเพือ่ ด�ำเนินงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในโครงการรับจ�ำน�ำครั้งต่อไป โดยจะเข้าไป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สองสัญชาติ การให้ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความร่วมมือระหว่า งงจังหวัด กับแขวง อ�ำเภอ กับเมือง ความร่วมมือด้านแรงงาน การ ต่อต้านการค้ามนุษย์ และในที่ประชุมยังได้ร่วมแสดงความยินดีใน ความร่วมมือระหว่างจังหวัดมุกดาหาร กับแขวงสะหวันนะเขต ใน การจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อหาความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อตามแนวชายแดนร่วมกัน ส�ำหรับการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย ตามแนวชายแดนไทย-ลาว ระหว่างจังหวัดมุกดาหาร-แขวงสะหวัน นะเขต ครั้งต่อไป คือครั้งที่ 8 แขวงสะหวันนะเขต จะเป็นเจ้าภาพ ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัด มุกดาหาร(ส.ปชส.) มุกดาหาร ได้จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ เลือกคนดีมี ......................................................................... ความสามารถ ฉลองราชฉลองไทย ระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริม การใช้ภาษาไทยให้ถกู ต้อง พร้อมร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการเมือง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา การปกครองแบบประชาธิปไตย และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ ปี 2555 พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ยิ่งใหญ่ นายบรรจง โฆษิตจิระนันท์ นายกเทศมนตรีเมือง 84 พรรษา ร้อยเอ็ด กล่าวว่า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับองค์การบริหารส่วน ทั้งนี้ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนเข้าแข่งขันในระดับภาค จังหวัด ส่วนราชการ สถานศึกษา พ่อค้า ประชาชนในเขตเทศบาล ตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ส�ำหรับการแข่งขัน เมือง ก�ำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจ�ำปี 2555 ใน ในวันนี้ ผลปรากฏว่า นักเรียนจากโรงเรียนดอนตาลวิทยา ได้รับ วันที่ 2 สิงหาคม ที่บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดย รางวัลชนะเลิศ คือนางสาวอรอนงค์ คนไวย และได้เป็นตัวแทนของ จั ด ให้ มี พิ ธี ห ล่ อ เที ย นพรรษาแบบดั้ ง เดิ ม การประกวดต้ น เที ย น จังหวัดมุกดาหาร เข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ ประเภทแกะสลัก การประกวดขบวนแห่เทียน และการประกวดธิดา จังหวัดขอนแก่นต่อไป ส่วนรางวัลชมเชย มี 4 รางวัล ได้แก่ นางสาว เทียน ซึ่งจะมีคุ้มวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเข้าร่วมจ�ำนวน 13 คุ้มวัด หทัยภัทร์ บุษดี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวทิ ยา นางสาวรัศมี กองกาล ส�ำหรับกิจกรรมในงาน เวลา 09.00 น. มีพิธีหล่อเทียนพรรษาแบบ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกลู นางสาวเสาวภา จันทรพันธ์ โรงเรียนค�ำชะอี ดั้งเดิม โดยเปิดรับบริจาคขี้ผึ้งจากพุทธศาสนิกชน เพื่อน�ำไปหล่อต้น วิทยาคาร และ นางสาวอรัญญา เมืองโคตร โรงเรียนหว้านใหญ่วทิ ยา เทียนพรรษา เวลา 15.30 น.มีพิธีเปิดงานโดยผู้ว่าราชการจังหวัด นางสาวอรนงค์ คนไวย กล่าวว่า ในฐานะที่ได้รับคัดเลือกให้ตัวแทน ร้อยเอ็ด เวลา 18.00 น.ชมการประกวดธิดาเทียน และเวลา19.00 ของจังหวัดมุกดาหาร ตนจะท�ำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อน�ำชื่อ น.ประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล จากนัน้ ชมมหรสพสมโภช เสียงมาสู่จังหวัดมุกดาหาร ประเสริฐ อินทา/ข่าว ด้านนายวิเชียร ทวีโคตร ประธานคณะกรรมการการเลือก ......................................................................... ตั้งประจ�ำจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ จ.สุรินทร์จัดงานสืบสานต�ำนานพันปีปราสาทศีรขรภูมิ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดในวันนี้ ที่ได้แสดงออกซึ่งความ ประจ�ำปี 2555 สามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ต่อการเมืองการปกครองตามระบอบ นายทวีทรัพย์ โล้เจริญรัตน์ รองนายกเทศมนตรี ต�ำบลศีรขร ประชาธิปไตย ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเนื่องจากเยาวชนเหล่านี้จะ ภูมิ กล่าวว่า เทศบาลต�ำบลศีรขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ก�ำหนดจัดงาน เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีหัวใจประชาธิปไตย พร้อมทั้งได้ร่วมกันเสนอ สืบสานต�ำนานพันปีปราสาทศีรขรภูมิประจ�ำปี 2555 ขึ้น ในวันที่ แนะแนวทางการพัฒนาการปกครองแบบประชาธิปไตยของไทยให้มี 16-17พฤศจิกายน บริเวณปราสาทศีรขรภูมิ ซึง่ เป็นกิจกรรมส่วนหนึง่ ความสมบูรณ์ เพือ่ ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ของการจัดงาน “มหัศจรรย์ช้างสุรินทร์” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ของจังหวัด และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ มุกดาหาร(สวท.) สืบไป ......................................................................... กิจกรรมภายในงานมีการจัดขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม พิธี มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ประชุมความร่วมมือรักษาความ บวงสรวงองค์ปราสาทศีรขรภูมิ การจัดนิทรรศการวิถีชีวิตชุมชนพื้น สงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทย-ลาว เมืองของชาวศีรขรภูมิ การแสดงจากสถานศึกษาและชุมชน การ แสดงประกอบแสง สี เสียง สืบสานต�ำนานปราสาทศีรขรภูมิ และ การจ�ำหน่ายสินค้าของฝากของที่ระลึก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบล ศีรขรภูมิ อ�ำเภอศีรขรภูมิ โทรศัพท์ 044-561243 Fax .044-560088 www.sikhoraphumcity.go.th .........................................................................

ชะลอไตเสือ่ มจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในปี 2556 เพือ่ เป็น แนวทางในการด�ำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ตอ่ ประชาชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดมหาสารคามมากทีส่ ดุ และให้ประชาชนมีสขุ ภาวะร่างกายทีส่ มบูรณ์แข็งแรง มีภมู คิ มุ้ กันโรค โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล ทีมงาน SRRT ทุกระดับ ผู้แทนภาค ท้องถิ่น ภาคประชาชน CUP มมส. และกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องรวม จ�ำนวน 350 คน นายแพทย์ปติ ิ ทัง้ ไพศาล นายแพทย์เชีย่ วชาญ ด้านเวชกรรม ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กล่าวต่อว่า การด�ำเนิน งานควบคุมโรค จังหวัดมหาสารคาม มีทีมงาน SRRT ซึ่งเป็นหน่วย เฝ้าระวังโรคเคลื่อนที่เร็วในทุกอ�ำเภอและต�ำบล และส�ำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จะด�ำเนินการขยายทีมงาน SRRT ให้ครบทุกหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงทีมงานหน่วย เฝ้าระวังโรคเคลื่อนที่เร็วและทันต่อเหตุการณ์เมื่อเกิดสภาวะฉุกเฉิน กับประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน ส.ปชส.มหาสารคาม / ข่าว .........................................................................

ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี

(30 กรกฎาคม 2555) เวลา 09.00 น. นายธัญญา เอื้ออา รีวรกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิด โครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี ประจ�ำปี 2555” ตามที่ส�ำนักงานศาลยุติธรรม มีนโยบายในการส่ง เสริมการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทในศาลเพือ่ ให้คคู่ วามได้มโี อกาสเจรจายุติ ข้อพิพาททีเ่ กิดขึน้ ด้วยตัวเอง ด้วยความสะดวด รวดเร็ว ประหยัดและ เป็นธรรม โดยมีผู้ประนีประนอมทั้งที่เป็นบุคลากรในศาลและบุคคล ภายนอกทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและผ่านการอบรมเป็นคนกลางช่วย เหลื อ ให้ คู ่ ค วามได้ เจรจากั น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง เสนอ แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและยุตขิ อ้ พิพาทให้แก่คคู่ วาม ตลอดจน เป็นการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นที่ รูจ้ กั แพร่หลายในหมูป่ ระชาชน และในปีนี้ เป็นปีมหามงคลยิง่ ส�ำหรับ ปวงพสกนิกรชาวไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรง เจริญพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา ส�ำนักงานศาลยุติธรรมเห็น ควรให้ ศ าลยุ ติ ธ รรมทั่ ว ประเทศจั ด โครงการร่ ว มใจไกล่ เ กลี่ ย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี ขึน้ ในช่วงเดือนมิถนุ ายน-เดือน กรกฎาคม กอปรกับในช่วงเวลานีก้ องทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษาได้ ยื่นฟ้องดคดีต่อศาล มีปริมาณคดีเป็นจ�ำนวนมาก ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด จึงจัดกิจกรรมเกีย่ วกับการไกล่เกลีย่ ข้อ พิพาทเฉลิมพระเกียรติในโอกาสส�ำคัญดังกล่าวด้วย ทัง้ นีไ้ ม่เสียค่าใช้ จ่ายใด ๆ ประเสริฐ อินทา/ข่าว .........................................................................

จ.นครราชสีมา เชิญชวนร่วมสวดมนต์ ท�ำวัตรเย็น ทุกวัน อาทิตย์

จังหวัดสุรินทร์เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯเนื่อง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง เจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2555 นี้

จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร และแขวงสะหวั น นะเขต สปป.ลาว ประชุมความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน ไทยลาว พร้อมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และการ ป้องกันโรคติดต่อตามแนวชายแดน ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2555 นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร คณะ กรรมการและผูแ้ ทนจากจังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย ดร.สุพนั แก้ว มีไซ เจ้าแขวงสะหวันนะเขต คณะกรรมการและผู้แทนแขวงสะหวัน นเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าร่วมประชุมคณะ กรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน ไทยลาว ระหว่างจังหวัดมุกดาหาร และแขวงสะหวันนะเขต ซึ่งเป็นการ ประชุมในครั้งที่ 7 โดยจังหวัดมุกดาหาร เป็นเจ้าภาพจัดประชุมขึ้น ที่จังหวัดขอนแก่น ทั้ ง นี้ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ และมิ ต รภาพอั น ดี ระหว่างกัน ในฐานะเมืองคู่แฝด รวมทั้งได้ให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ภาคเอกชน ได้มโี อกาสพบปะ หารือ แลกเปลีย่ น ความเห็น พร้อมทบทวนผลการปฏิบัติตามบันทึกการประชุม ครั้งที่ 6 ซึง่ แขวงสะหวันนะเขต เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเมือ่ วันที่ 19 สิงหาคม 2554 และตามบันทึกการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้า แขวง ชายแดน ไทย-ลาว ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2554 ที่แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุม 2 ระดับคือ การประชุมของคณะกรรมการร่วมมือ รักษาความสงบเรียบร้อยฯ และการประชุมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขา นุการร่วมฯ โดยทีป่ ระชุมเห็นชอบทีจ่ ะให้มกี ารร่วมมือกันป้องกันและ ปราบปรามอาชญากรรม การโจรกรรมยานพาหนะและวัตุโบราณมี ค่า การลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมาย การลักลอบค้าสัตว์ อาวุธ สงคราม นอกจากนี้ยังเห็นชอบในการอ�ำนวยความสะดวก ความ ปลอดภัยในการเข้า-ออก เมือง ตามจุดผ่านแดน ความร่วมมมือใน การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การดูแลรักษา ป้องกันตลิง่ พัง

นายพิภพ ด�ำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าว ถึงการเตรียมจัดงาน เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 80 พรรษามหาราชินี ประจ�ำปี 2555 จังหวัดสุรินทร์ได้ก�ำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2555ณ บริเวณศูนย์สง่ เสริมศิลปาชีพอีสานใต้ จังหวัด สุรนิ ทร์เพือ่ เทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ของสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 80 พรรษา12 สิงหาคม 2555 ขณะนี้จังหวัดได้แต่ง ตั้งคณะกรรมการจัดงานประกอบด้วย 10 คณะกรรมการเพื่อให้การ จัดกิจกรรมต่างๆ ของงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส�ำหรับกิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วยกิจกรรมเช่น นิทรรศการพระราชกรณียกิจ, นิทรรศการองค์ความรูภ้ มู ปิ ญ ั ญาศิลป าชี พ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ ,นิ ท รรศการเกษตรอิ น ทรี ย ์ , นิ ท รรศการ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนเกี่ ย วกั บ ผ้ า ไหมและเส้ น ไหมที่ มี คุ ณ ภาพ มาตรฐาน,นิทรรศการผ้าไหมและการออกร้านจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ OT OP,การสาธิตท�ำเครือ่ งเงินการออกร้านจ�ำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาปร ะหยัดการประกวดแต่งกายพืน้ เมือง การแข่งขันสาวไหมด้วยมือ การ ประกวดวงดนตรีการชกมวยต้านยาเสพติด การแข่งขันวิ่งมินิ-ฮาร์ฟ มาราธอน การแสดงพื้นบ้านต่างๆการแข่งขันแรลลี่ศิลปาชีพศิลปา ชีพและนิทรรศการจัดหางานเคลื่อนที่ เป็นต้น .........................................................................

จ.มหาสารคาม จัดมหกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมโรค

นายแพทย์ปติ ิ ทัง้ ไพศาล นายแพทย์เชีย่ วชาญ ด้านเวชกรรม ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า กลุ่มงานควบคุม โรค ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดมหกรรมการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การด�ำเนินงานควบคุมโรค โดยน�ำผลการปฏิบตั งิ านด้านการควบคุมโรค ของแต่ละอ�ำเภอ ต�ำบล มาจัดแสดงโชว์ผลงาน และนวัตกรรมในการด�ำเนินงานควบคุมและ ป้องกันโรคของแต่ละพืน้ ที่ ซึง่ ประกอบด้วย กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียน รูซ้ งึ่ กันและกัน โดยการน�ำเสนอผลงานในการสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรค ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล จ�ำนวน 5 แห่ง การประกวด อ�ำเภอควบคุมเข้มแข็งแบบยัง่ ยืน หมูบ่ า้ นต้นแบบในการปรับเปลีย่ น พฤติกรรม การคัดเลือกโรงพยาบาลชุมชนและส�ำนักงานสาธารณสุข

เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระธรรมวรนายก และเจ้า อาวาสวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร จัดพิธีสวดมนต์ท�ำวัตรเย็น ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ในพระอุโบสถวัดพระ นารายณ์มหาราช ฯ เพือ่ เป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่ง การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และส�ำหรับเทศกาลวันเข้าพรรษา 1, 2, 3 สิงหาคม 2555 ก�ำหนดมีพิธีสวดมนต์ทั้งภาคเช้าและเย็นด้วย โอกาสนี้ พระธรรมวรนายก เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาและเจ้า อาวาสวัดนพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร และนายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราสีมา ขอเชิญชวนร่วมสวดมนต์ไหว้พระ ปฏิบัติธรรม ละ ลด เลิกอบายมุขทั้งปวง เพื่อเป็นพุทธบูชา ชนัดดา ปชส.นม. /ข่าว .........................................................................

ตร.บุรรี มั ย์เร่งรวบรวมหลักฐานสรุปส�ำนวนคดีทจุ ริตจ�ำน�ำ ข้าวส่งอัยการคาดไม่เกิน 30 วัน

31 ก.ค.55 - พ.ต.อ.วิรัตน์ ถาดทอง รองผู้บังคับการต�ำรวจ ภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตในโครงการรับ จ�ำน�ำข้าวของรัฐบาล ปี 2554/55 ในเขตพืน้ ที่ อ.หนองกี่ ทีม่ เี กษตรกร ผู้เสียหาย 460 ราย เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ หลังน�ำข้าวไป จ�ำน�ำแต่ไม่ได้รับใบประทวน จนถูกชะลอการจ่ายเงินกว่า 45 ล้าน บาทว่า ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้ส่งเรื่องกลับมาให้ทางต�ำรวจ สภ.หนองกี่ ซึ่ง เป็นท้องที่เกิดเหตุ ด�ำเนินการสืบสวนสอบสวน พนักงานสอบสวนได้ลงพื้นที่หาข้อมูลเชิงลึกกับเกษตรกร เจ้าหน้าทีร่ ฐั และผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ซึง่ คาดว่าจะสามารถสรุปส�ำนวน ส่งอัยการได้ภายใน 30 วัน จากข้อมูลการสืบสวนเบื้องต้นพบว่า มี เจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกับบุคคลภายนอก กระท�ำการทุจริตครั้งนี้ 14 - 15 คน และก�ำลังอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติม รองผูบ้ งั คับการต�ำรวจภูธรจังหวัด ยังระบุอกี ว่ากรณีทเี่ กิดขึน้ ถือเป็น

ดูแลใกล้ชิดตลอดกระบวนการ พร้อมทั้งจะติดตามความเคลื่อนไหว ทุกสัปดาห์ หากพบความผิดปกติในขั้นตอนใด จะเข้าไปตรวจสอบ ทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระท�ำซ�้ำอีก อ�ำพร - สุรชัย สวท.บุรีรัมย์ .........................................................................

เศรษฐกิจอีสาน Q2 ยังทรงตัว เผย “รถคันแรก” ช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจ

แบงก์ชาติ อีสานแถลงภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาสที่ 2 ยังคง ทรงตัวจากไตรมาสแรก แต่การอุปโภคบริโภคขยายตัว โดยเฉพาะยอด ขายรถยนต์พงุ่ ทัง้ ผูค้ า้ กลับมาสามารถส่งมอบรถได้มากขึน้ ขณะทีอ่ ตั รา เงินเฟ้อลดจากราคาน�้ำมันที่ปรับตัวลง คาดแนวโน้มเศรษฐกิจอีสาน ไตรมาสที่ 3 ชะลอตัวตามเศรษฐกิจโลก แต่ยังมีปัจจัยหนุนจากนโยบาย รถคันแรก การย้ายฐานผลิตโรงงานจากภาคกลางเข้ามาในอีสาน ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดแถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาสที่ 2 ปี 2555 โดยมีดร.พิชิต ภัทรวิมลพร ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ธปท.สภอ. แถลงข่าวเศรษฐกิจ ครั้งที่ 3/2555 ณ ห้องประชุม 301 ธปท.สภอ. อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดร.พิชิต ภัทรวิมลพร ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ธปท.สภอ. เปิดเผย ว่า ภาวะเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 ทรงตัวจากไตรมาสที่ 1 ของปี 2555 โดยการอุปโภคบริโภคภาค เอกชนขยายตัวตามรายได้จากภาคเกษตรที่ได้รับการสนับสนุนตาม โครงการรับจ�ำน�ำสินค้าเกษตร รวมทัง้ มาตรการสนับสนุนอืน่ ๆ ของภาค รัฐ ท�ำให้การซื้อรถยนต์ขยายตัว ทั้งบริษัทจ�ำหน่ายรถยนต์ สามารถส่ง มอบรถยนต์ได้เพิ่มขึ้น ท�ำให้ภาคการค้าเร่งตัวในทุกหมวดสินค้า โดย เฉพาะหมวดยานยนต์ที่เร่งตัวสูงมาก อย่างไรก็ตาม การลงทุนภาคเอกชนกลับชะลอลงจากไตรมาส ก่อน แต่ยงั มีนกั ลงทุนทีย่ งั ให้ความสนใจลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ขณะที่การเบิก จ่ายงบประมาณทรงตัวจากระยะเดียวกันของปีก่อน ส่วนอัตราเงินเฟ้อ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 1.89 ชะลอลงตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ทัง้ อาหารส�ำเร็จรูป ผักสด และราคาน�้ำมัน ดร.พิ ชิ ต กล่ า วต่ อ ว่ า การบริ โ ภคภาคเอกชนขยายตั ว ต่ อ เนื่องจากไตรมาสก่อน โดยดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัว ร้อยละ 2.6 สะท้อนจากภาคการค้าส่งและค้าปลีกทีข่ ยายตัวดีโดยเฉพาะ ยานยนต์ เนื่องจากรายได้เกษตรกรยังอยู่ในเกณฑ์ดีตามมาตรการ สนับสนุนของโครงการรับจ�ำน�ำสินค้าเกษตร ท�ำให้ราคาข้าวเปลือกหอม มะลิปรับตัวดีขึ้น แต่ราคามันส�ำปะหลังและยางพารากลับลดลง ปัจจัยต่อนโยบายภาครัฐที่กระตุ้นการซื้อของประชาชน และ บริษัทผู้จ�ำหน่ายรถยนต์มีการส่งมอบรถยนต์เพิ่มขึ้นตั้งแต่ในช่วงต้น ไตรมาสเป็นต้นมา สอดคล้องกับภาคการค้าที่เร่งตัวจากไตรมาสก่อน โดยดัชนีการค้าเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 14.5 ตาม การขยายตัวของการค้าส่งและค้าปลีก โดยเฉพาะการค้าในหมวดยาน ยนต์ที่ขยายตัวถึงร้อยละ 20.5 ขณะทีก่ ารลงทุนในภาคชะลอลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน โดย ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนไตรมาสนี้ชะลอลง สะท้อนจากพื้นที่รับ อนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลเมืองทีช่ ะลอลงโดยเฉพาะการก่อสร้างที่ อยู่อาศัย สอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ชะลอลง โดยดัชนี ผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.4 ตามการชะลอลงตั ว ของการผลิ ต ในอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แอลกอฮอล์ ส่วนอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยังขยายตัว ทั้งนี้ นักลงทุนยังให้ความสนใจจะลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม รวมถึงอุตสาหกรรมเกษตร แปรรูป วัดจากเงินทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเพิ่ม ขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนกว่าเท่าตัว ส่วนการใช้จ่ายของภาครัฐ ทรงตัวจากระยะเดียวกันของปีกอ่ น เนือ่ งจากรัฐบาลต้องใช้งบประมาณ บางส่วนเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาน�้ำท่วม ผู้อ� ำ นวยการอาวุโส ธปท.สภอ.กล่าวถึ งเงิน ฝากธนาคาร พาณิชย์ว่า มียอดคงค้าง 543.0 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.4 จาก ระยะเดียวกันของปีก่อน จากการแข่งขันกันระดมเงินฝากของธนาคาร พาณิชย์ ส�ำหรับสินเชื่อคงค้าง 583.1 พันล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.7 จากระยะเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อเพื่อ การอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล สินเชื่อขายปลีกขายส่ง สินเชื่อตัวกลาง ทางการเงิน สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ และสินเชื่อเพื่อการก่อสร้างเป็น ส�ำคัญ ในด้านเงินฝากสถาบันการเงินเฉพาะกิจมียอดคงค้าง 300.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.6 จากระยะเดียวกันของปีก่อน และสิน เชื่อคงค้าง 820.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.6 ส่วนใหญ่เป็นการ เพิ่มขึ้นของสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบาย ของรัฐบาล รองลงมาเป็นสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง ขณะที่ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.89 ชะลอจากไตรมาสก่อนที่ร้อยละ 2.93 ตามราคาสินค้าในหมวด อาหารและเครือ่ งดืม่ โดยเฉพาะอาหารส�ำเร็จรูป ผักสด และหมวดน�ำ้ มัน เชือ้ เพลิง อัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานอยูท่ รี่ อ้ ยละ 2.00 ชะลอจากไตรมาสก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.44 ส�ำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจอีสานไตรมาสที่ 3 ปีนี้คาดว่าจะ ชะลอตัวตามเศรษฐกิจประเทศและเศรษฐกิจโลกทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก ปัญหาเศรษฐกิจยุโรป แต่ยงั มีปจั จัยบวกเกิดขึน้ ทัง้ ในด้านการบริโภคจะ ยังขยายตัว ที่ได้รับแรงหนุนจากมาตรการรัฐที่รถยนต์คันแรกยังทยอย ส่งมอบและสินเชือ่ ส่วนบุคคลขยายตัว การย้ายฐานผลิตของโรงงานจาก ภาคกลางเข้ามายังอีสาน รวมถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ที่ มีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปลูกยางพารามากขึ้น .........................................................................


4

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 40 วันที่ 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 2555

กาฬสินธุ์ ชาวบ้านดอนขี-ดอนสวรรค์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ผวาคนในหมูบ่ า้ นเสียชีวติ เรียงกันวันละ 1 ศพต่อ เนื่อง เชื่อผีปอบอาละวาด ชาวบ้านกว่า 2,000 คนร่วมกัน เชิญพระเกจิอาจารย์ท�ำพิธีไล่ปอบ ขอนแก่น ที่ร้านจ�ำหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์ในเขต เทศบาลนครขอนแก่น ตลอดทั้งวันมีประชาชนจ�ำนวนมาก ต่างมาเลือกซื้อเครื่องสังฆทานและเทียนพรรษาที่ร้านจัดท�ำ ไว้ เพือ่ น�ำไปถวายพระสงฆ์ตามวัดต่างๆ เนือ่ งในวันเข้าพรรษา เจ้าของร้านแห่งหนึง่ กล่าวว่า ทางร้านได้เตรียมชุด สังฆทานไว้ โดยจะติดรายละเอียดสินค้าไว้ที่ด้านข้างเครื่อง สังฆทานแต่ละชุด และสินค้าที่น�ำมาบรรจุจะเป็นสินค้าที่มี คุณภาพและยังไม่หมดอายุ ขณะที่ เ ที ย นพรรษาขนาดใหญ่ ใ นปี นี้ มี ย อด จ�ำหน่ายลดลง แต่เทียนพรรษาที่มีขนาดเล็กกลับได้รับความ นิยมจากประชาชนมากขึ้นเพราะมีราคาถูกคือเริ่มต้นที่ 99 บาท และสามารถน�ำไปถวายวัดหลายแห่งได้ดีกว่าการซื้อ เทียนพรรษาเล่มใหญ่ ส่วนทีว่ ดั หนองแวง พระอารามหลวง หรือวัดหนอง แวงพระธาตุ 9 ชั้น ตลอดทั้งวันมีประชาชนมากราบไหว้ พระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุไว้สักการะในพระอุโบสถ พร้อม ทัง้ ถวายสังฆทานและเทียนพรรษาเนือ่ งในวันเข้าพรรษา เพือ่ ความเป็นสิริมงคลในชีวิต ขณะที่ประชาชนส่วนหนึ่งได้เช่า พระเครื่องไว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย ชัยภูมิ บรรยากาศช่วงวันหยุดยาวช่วงวันเทศกาล เข้ า พรรษา หลั ง จากวั น อาสาฬหบู ช าและวั น เข้ า พรรษา ประชาชนจ�ำนวนมากต่างพาครอบครัว ลูกหลานเข้าวัดท�ำบุญ เสร็จแล้ว และอยู่ในช่วงวันหยุดยาวเสาร์-อาทิตย์ 4 วันเต็มปี นี้ อีกมุมด้านการท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของ จ.ชัยภูมิก็คึกคักเป็นพิเศษกว่าทุกปีไม่แพ้กัน ณ อุทยานแห่ง ชาติป่าหินงาม อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ นครพนม ขณะนี้ได้ประกาศเตือนประชาชนใน เขตเทศบาลฯ โดยเฉพาะชาวบ้านที่สร้างบ้านเรือนตลอดจน ร้านอาหารริมฝัง่ แม่นำ�้ โขงระวังอันตรายทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้ทกุ เมือ่ จากดินตลิ่งโขงทรุดตัวหนักมากในปีนี้ จากการส�ำรวจพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนนับ 10 หลังในเขตชุมชนหนองแสงอยูใ่ นภาวะเสีย่ งเพราะดินทรุดตัว จนติดบ้านเรือน บางบ้านคานปูนหักถล่มลงน�้ำโขงตามตลิ่ง ขอให้ประชาชนระวังไม่ควรนอนพัก ส่วนบ้านที่ติดน�้ำโขงซึ่ง อั น ตรายมากทางเทศบาลฯ ได้ อ อกเสี ย งตามสายเตื อ น ประชาชนระวังทุกวัน นครราชสีมา เกิดเหตุไฟก�ำลังโหมลุกไหม้ศาลา การเปรียญวัดอย่างรุนแรง เจ้าหน้าทีไ่ ด้ชว่ ยกันเร่งระดมฉีดน�ำ้

สกัดเพลิงเพือ่ ไม่ให้ลกุ ลามไปยังกุฏพิ ระทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง ใช้เวลา ประมาณ 30 นาทีจึงสามารถสกัดเพลิงไว้ได้ จากการสอบสวน พระครูบุญเลิศ จันทะปัญโญ เจ้า อาวาสวัดบูรพาพิมล ให้การเบื้องต้นว่า ขณะที่พระสงฆ์ที่จ�ำ พรรษาวันแรกในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ก�ำลังท�ำวัดสวดมนต์ ตอนเย็นอยู่ในศาลาการเปรียญนั้นได้กลิ่นเหม็นไหม้ ออกมา จากห้องเก็บของที่อยู่ด้านในศาลาการเปรียญ ซึ่งในห้องดัง กล่าวทางวัดได้ใช้เป็นที่เก็บโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องสังฆทาน โต๊ะหมู่ บูชา เครือ่ งประกอบพิธที างศาสนา และพวงหรีด จากนัน้ พระ ลูกวัดจึงเดินเข้าไปดูพบว่าไฟก�ำลังลุกไหม้ห้องเก็บของอย่าง รุนแรง พระสงฆ์และเณรที่อยู่บนศาลาการเปรียญทั้งหมดจึง วิ่งหนีเอาตัวรอดออกมา และแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่น�ำรถดับ เพลิงมาท�ำการดับเพลิง โชคดีไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บและเสีย ชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว บุรีรัมย์ ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศหลัง่ ไหลขึน้ ไปเทีย่ วชมความงดงามของ ปราสาทพนมรุง้ และปราสาทเมืองต�ำ่ แหล่งท่องเทีย่ วทีส่ ำ� คัญ ของ จ.บุรีรัมย์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาวันละกว่า 1 หมื่น คน จากช่วงปกติที่มีผู้มาเที่ยวชมเพียงวันละ 2-3 พันคน เท่านั้น ส่งผลให้ร้านจ�ำหน่ายของฝาก ของที่ระลึก และร้าน อาหารที่ตั้งอยู่บริเวณเขาพนมรุ้งขายดีเป็นพิเศษ มียอด จ�ำหน่ายเพิ่มขึ้นจากปกติหลายเท่าตัวหลังจากที่ซบเซามา นาน ซึ่งคาดว่าช่วงหยุดยาวตลอด 4 วันนักท่องเที่ยวน�ำเงิน มาใช้จ่ายสะพัดตามแหล่งท่องเที่ยว จับจ่ายซื้ออาหาร ของ ฝาก ของที่ระลึก บนเขาพนมรุ้งหลายล้านบาท มหาสารคาม ชาวนาในทีล่ มุ่ ทีจ่ งั หวัดมหาสารคาม ก�ำลังประสบปัญหาศัตรูพืชข้าวระบาด หอยเชอรี่กัดกินต้น ข้าวเสียหาย เตือนหมั่นส�ำรวจแปลงนา ขณะที่เกษตรกรใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นก�ำจัดหอยเชอรี่ มุกดาหาร ระดับน�้ำในแม่น�้ำโขงที่มุกดาหารขณะ นี้มีระดับเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีฝนตกติดต่อกัน 2-3 วัน จึง ท�ำให้ระดับน�้ำโขงและล�ำห้วยสาขามีระดับน�้ำสูงขึ้น และ ระดับน�้ำในแม่น�้ำโขงสูงขึ้นท�ำให้มีท่อนไม้และเศษไม้ไหลมา กับกระแสน�ำ้ ท�ำให้เรือโดยสารข้ามฟากต้องระมัดระวังในการ เดินเรือ ศูนย์อุทกวิทยาจังหวัดมุกดาหาร รายงานการกรวดน�้ำ ในแม่นำ�้ โขงวันนีอ้ ยูท่ ี่ 9.68 เซนติเมตร ยังต�ำ่ กว่าจุดวิกฤตอยู่ ที่ 12.50 เซนติเมตร จังหวัดมุกดาหารจึงได้เตือนประชาชน ทีอ่ าศัยอยูร่ มิ ฝัง่ แม่นำ�้ โขงให้เฝ้าระวังน�ำ้ ท่วม เพราะแม่นำ�้ โขง ยังเพิม่ ระดับอย่างต่อเนือ่ ง และให้ประชาชนทีอ่ าศัยอยูร่ มิ ฝัง่ แม่น�้ำโขงให้เตรียมความพร้อมตลอดเวลาหากมีน�้ำท่วม ส่วนส�ำนักงานแขวงการทางมุกดาหารได้จัดสรรเงินงบ ประมาณมาท�ำผนังกั้นน�้ำที่บริเวณล�ำห้วยแข้ เพื่อไม่ให้น�้ำ เซาะริมตลิ่งบ้านเรือนราษฎรเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ ไป ยโสธร ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร ฝ่ายใบ อนุญาตขับรถ ได้ด�ำเนินการทดสอบปฏิกิริยาและสายตาด้วย

น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวผ่านรายการรัฐบาลยิง่ ลักษณ์ฯพบประชาชน ถึงกิจกรรม ครม.สัญจรที่จังหวัดสุรินทร์ ถือโอกาสเปิดนโนบายเร่งด่วนของรัฐบาลคือ บัตรสินเชื่อเกษตรกร โดยจะได้มอบให้กับตัวแทนเกษตรกรทั้งหมด 19 จังหวัดที่จะน�ำ บัตรเครดิตนี้ไปซื้อปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์พืช ยาฆ่าแมลง เพราะช่วงนี้ก็ใกล้ ทีจ่ ะเริม่ ปลูกข้าวใหม่แล้ว จะได้นำ� เอาวงเงินตรงนีไ้ ปใช้ประโยชน์เพือ่ ทีจ่ ะให้เกิดผลผลิต ต่อไป

ระบบคอมพิวเตอร์กับประชาชนที่มาขอรับใบอนุญาตขับรถ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป การทดสอบปฏิกิริยาในการตัดสินใจ ผู้เข้ารับการ ทดสอบจะต้องมีความสามารถตอบสนองการสั่งการ จากตา ที่มองเห็นภาพที่ส่งสัญญาณไปสู่สมองสั่งการเพื่อตัดสินใจใช้ เบรกเท้าโดยจะท�ำการทดสอบรวม 3 ครัง้ หากสามารถเหยียบ เบรกได้ในระยะเวลาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.75 วินาที ซึ่งเป็น ระยะเวลามาตรฐาน หากสามารถทดสอบผ่านเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด สองในสามครั้งถือว่าผ่านการทดสอบ การทดสอบแบบเดิมนี้ ซึ่งใช้ตัวบุคคลในการตัดสิน อาจไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรม ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ จึงได้ด�ำเนินการปรับปรุงน�ำอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์มาปรับปรุงและพัฒนาเครือ่ ง ทดสอบปฏิกิริยาและสายตาทางลึก มาใช้ในการทดสอบและ ตัดสินแทนคน ท�ำให้การด�ำเนินการทดสอบเป็นไปอย่าง โปร่งใส เป็นธรรม สะดวก รวดเร็ว เลย ชาวบ้านน�้ำคิ้ว ต.เสี้ยว อ.เมืองเลย ร่วมแรง ร่วมใจท�ำความสะอาดสองข้างทางถนนทางหลวงยาว 5 กม. โดยทางส�ำนักงานทางหลวงสนับสนุนเครื่องทุ่นแรง เผย เป็นการท�ำบุญเข้าพรรษา และท�ำบุญเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวาย เป็นพระราชกุศลแด่แม่ของแผ่นดิน 12 ส.ค. นี้ ร้อยเอ็ด ที่โรงเรียนการศึกษาเพื่อคนตาบอด ร้อยเอ็ด ต.ดงลาน อ.เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พันเอก ธรากร ธรรมวินทร รองผูบ้ ญ ั ชาการกองพลทหารราบที่ 6 น�ำผูบ้ งั คับ หน่วยในสังกัดกองพลทหารราบที่ 6 และเป็นศิษย์เก่าโรงเรียน นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ร่วมกันท�ำบุญ โดยมอบภาชนะ ส�ำหรับใส่และรับประทานอาหาร ให้แก่โรงเรียนการศึกษา เพื่อคนตาบอดร้อยเอ็ด พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน เด็ก นักเรียนตาบอด ซึ่งเป็นเด็กผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เนื่องใน โอกาสวันครบรอบ 125 ปี การก่อตั้งโรงเรียนนายร้อยพระ จุ ล จอมเกล้ า เพื่ อ น้ อ มร� ำ ลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ทีท่ รง พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานก� ำเนิด โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ขึ้นเมื่อปี 2430 เพื่อเป็น สถาบัน การศึกษาทางการทหารระดับอุดมศึกษา ทีผ่ า่ นมาได้ผลิตนาย ทหารสัญญาบัตร ให้กับกองทัพบก และทุกเหล่า ทัพใน หลักสูตรต่างๆ เพื่อรับใช้ประเทศชาติทั้งในด้านการพัฒนา และปกป้องอธิปไตยของชาติมาจนถึงปัจจุบัน ศรีสะเกษ ที่จุดผ่านแดนถาวรไทย-กัมพูชา ช่อง สะง�ำ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งวันนี้เป็นวันเปิด ให้มีตลาดนัดไทย-กัมพูชา ที่บริเวณตลาดฝั่งไทย ปรากฏว่า ได้มีพ่อค้าแม่ค้า ประชาชนชาวกัมพูชาพากันเข้ามาหาซื้อ สินค้า เครื่องอุปโภค บริโภคเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้สินค้าที่ พ่อค้าแม่ค้าชาวไทยน�ำมาขายสามารถขายได้หมดเกลี้ยงใน เวลารวดเร็ว และเป็นทีน่ า่ สังเกตว่าชาวกัมพูชาทีเ่ ข้ามาหาซือ้ สินค้า ส่วนหนึง่ เป็นพนักงานทีท่ �ำงานประจ�ำอยูท่ กี่ าสิโนในพู ชา ซึ่งตั้งอยู่ติดชายแดนไทย จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง�ำ ส่ง

ผลให้บรรยากาศที่บริเวณช่องสะง�ำ ชายแดนไทย-กัมพูชาใน ปัจจุบันคึกคักมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ชาวกันทรารมย์แ ละจากทั่วสารทิศแห่ร่วมพิธี บวงสรวงและเททองหล่อหลวงพ่อใหญ่พระพุทธมงคลนิมติ ฯ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 10 เมตร สูง 18.79 เมตร เท่ากับตึก 9 ชั้น ที่ “วัดบ้านโนนผึ้ง” ต.โนนสัง อ.กันทรา รมมย์ ศรีสะเกษ เผยใช้ทุนสร้าง 10 ล้านบาท สกลนคร คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียน อนุบาลเมืองสกลนคร น�ำเด็กนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5-6 กว่า 300 คน ร่วมท�ำบุญถวายต้นเทียนพรรษาและต้นเงิน ผ้าป่าที่รับบริจาคปัจจัยจากครู นักเรียน และผู้ปกครองของ เด็กจ�ำนวนหนึ่ง เพื่อถวายแด่วัดต่างๆ ในเขตพื้นที่เทศบาล นครสกลนครเนื่องในวันเข้าพรรษา กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อกล่อมเกลาจิตใจเด็ก นักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม จรรโลงไว้ซึ่ง ประเพณีอนั ดีงามทางพระพุทธศาสนา และเพือ่ ปลุกจิตส�ำนึก ให้เด็กนักเรียนประพฤติตนเป็นคนดี เป็นก�ำลังของชาติใน อนาคตสืบไป เผยชาวนาจังหวัดสกลนครเริ่มหันมาท�ำนาหยอด เมล็ดแทนการท�ำนาด�ำซึง่ สิน้ เปลืองค่าใช้จา่ ยสูง เผยแม้แต่บน ที่ดอนน�้ำน้อยก็สามารถปลูกได้ ที่ส�ำคัญเป็นการคัดพันธุ์ข้าว พันธุ์ดีไปในตัว สุรินทร์ ชาวบ้าน อ.บัวเชด เมืองช้าง ชายแดน ไทย-กัมพูชา ผวาเสือโคร่งแม่ลกู อ่อนขนาดใหญ่เดินเพ่นพ่าน ตามไร่นา ด้านปลัดอ�ำเภอ น�ำก�ำลัง อส. พร้อม ผญบ.รุดตรวจ สอบเจออย่างจังทิ้งรอยเท้าไว้เกลื่อนทุ่งนา ขณะนายอ�ำเภอ บัวเชดสั่งผู้น�ำชุมชนประกาศให้ลูกบ้านระมัดระวังตัว หาก ต้องออกไปท�ำนา-กรีดยาง กองเชี ย ร์ ช าวเมื อ งช้ า งสุ ด ปลื้ ม ใจ น้ อ งปุ ๊ ก ลุ ๊ ก รัตติกาล กุลน้อย นักกีฬายกน�้ำหนัก รุน่ 58 กก.สามารถสร้าง ชือ่ เสียงให้ชาวสุรนิ ทร์และประเทศชาติ แม้ได้ลำ� ดับที่ สีก่ ต็ าม หนองคาย เทศบาลเมื อ งหนองคาย จั ด งาน ประเพณีแห่เทียนพรรษาเวลากลางคืนครั้งแรกของจังหวัด พร้อมแสง สี เสียงตระการตา สร้างสีสันแปลกใหม่ให้จังหวัด ชายแดนน�้ำโขง ชาวหนองคายมีวิถีชีวิตเรียบง่าย และยึดมั่นใน พระพุทธศาสนา มีวดั หลายแห่งในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จึงเป็นแนวคิดที่จะชูเอกลักษณ์ของความเป็นคนมีศีลธรรม ของชาวหนองคายมาเป็นจุดเด่นในการจัดงาน และปีนเี้ ป็นปี แรกทีเ่ ทศบาลเมืองหนองคายมีแนวคิดทีจ่ ะจัดขบวนแห่เทียน ในช่วงเวลากลางคืน เนื่องจากทุกปีจัดช่วงกลางวัน อากาศ ร้อนอบอ้าวและประชาชนส่วนใหญ่ติดภารกิจไม่สามารถมา ร่วมชมขบวนแห่ และร่วมกิจกรรมได้ ดังนั้นจึงปรับเปลี่ยน เป็นการจัดขบวนแห่เทียนช่วงเย็นถึงค�่ำ ตั้งแต่เวลา 18.0022.00 น. วันที่ 2 ส.ค. 2555 ขบวนแห่เทียนจ�ำนวน 13 ขบวน จากทั้งหมด 42 ชุมชน จะแห่ตามถนนประจักษ์ หน้าโรงแรม สุ ข สั น ต์ ไปจนถึ ง วั ด โพธิ์ ชั ย พระอารามหลวง จอดให้ ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้ชมความงดงามของต้นเทียน

นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นพรีเซ็นเตอร์ในการ ประชาสัมพันธ์ตามโครงการ ชาวมุกดาหารรวมใจลดน�้ำหนัก 1 ตัน 1,000 กิโล ลดอ้วน ลดเสี่ยง ลดโรค ด้วยการร่วมกิจกรรมชั่งน�้ำหนัก และวัดรอบเอว พร้อมน�ำหัวหน้าส่วน ราชการมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่จากส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มุกดาหารมาเป็นผู้ด�ำเนินการ

เป็นเวลา 1 วัน ก่อนจะให้แต่ละชุมชนน�ำกลับไป โดยนอกจากจะ หลบเลี่ยงอากาศร้อนแล้ว ยังเป็นเวลาเลิกงานที่ประชาชน สามารถมาชมความงดงามของขบวนแห่ มีการจัดประดับ ตกแต่งด้วยแสง สี เสียง เอฟเฟกต์ประกอบนานาชนิดให้ อลังการตลอดเส้นทางของขบวนแห่ หนองบัวล�ำภู จังหวัดหนองบัวล�ำภู เป็นเจ้าภาพ น�ำกลุ่ม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน1อาทิ อุดรธานี, เลย, หนองคาย, หนองบังล�ำภู และ บึงกาฬ จัดงาน อีสานเทรดแฟร์สอู่ าเซียน ระดมสินค้าในประเทศและประเทศ เพื่อนบ้านกว่า 120 บูธ 10 16 ส.ค.นี้ ที่ แปซิฟิค ฮอลล์ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ชลบุรี อ�ำนาจเจริญ โค้งสุดท้ายเลือกตั้งนายก อบจ. อ�ำนาจเจริญ แดงสองขัว้ ฟัดกันนัว ล่าสุดกลุม่ แดงอ�ำมาตย์นำ� โดย “วีระกานต์ มุสิกพงศ์-ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ” ลงพื้นที่อ้อนคน เสือ้ แดงช่วยเลือกคนทีพ่ รรคส่งแข่งขัน พร้อมอัด “มาร์ค” หนี ทหาร-อิงแอบอ�ำนาจเก่า-ไม่เหลียวแลคนจน อุดรธานี จังหวัดอุดรธานีรว่ มกรมส่งเสริมคุณภาพ สิง่ แวดล้อมจัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเสริมสร้างการมีสว่ น ร่วมเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พร้อมลงนามความ ร่วมมืออุดรธานีมุ่งสู่เมือง Zero Waste ก�ำจัดขยะถูกวิธีทั้ง ก่อนทิง้ และหลังทิง้ เผยแต่ละวันปริมาณขยะเมืองอุดรมีมาก ถึง 900 ตัน แต่ก�ำจัดอย่างถูกวิธีได้แค่ 160 ตัน/วัน ส่วนหนึง่ ของขยะมูลฝอยทีเ่ กิดขึน้ ในทุกพืน้ ที่ ควร ที่จะต้องได้รับการคัดแยกจากต้นทางแหล่งก�ำเนิดก็คือตาม บ้านเรือนของประชาชน ขยะส่วนหนึง่ สามารถทีจ่ ะน�ำไปสร้าง รายได้ได้ เช่นขวดแก้ว ขวดพลาสติก ขยะเปียก ขยะแห้ง ก็ ควรทีต่ อ้ งแยกกันทิง้ เศษอาหารสามารถเอาไปท�ำปุย๋ อินทรีย์ กลับมาใช้ได้ จึงจะต้องมาร่วมมือกันท�ำและด�ำเนินการใหม่ เพราะการก�ำจัดขยะ ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะเป็นการ สร้างบ้านเมืองให้เกิดความสวยงาม เรียบร้อย น่าอยู่ และขอ ให้ อปท.ทุกแห่งร่วมมือกันในการก�ำจัดขยะมูลฝอย อุบลราชธานี ขบวนต้นเทียนกว่า 60 ต้น ทั้งลาย กนกเปลว กระจังตาอ้อย ลายเครือเถา เล่าเหตุการณ์ของ พระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาล เคลือ่ นขบวนโชว์ความอลังการ ไปรอบเมืองดอกบัว โดยมีนักท่องเที่ยวชาวไทย และต่าง ประเทศนับหมืน่ ยืนรอชมสองข้างทาง ส�ำหรับผลการประกวด ต้นเทียนพรรษา คณะกรรมการตัดสินจะประกาศผลให้ทราบ บ่ายวันเดียวกัน ส�ำหรับผลการประกวดต้นเทียนทั้งประเภทแกะ สลัก และติดพิมพ์ขนาดใหญ่ ขนาดเล็กประจ�ำปี 2555 กรรมการผู ้ ตั ด สิ น จะประกาศผลในช่ ว งบ่ า ยวั น เดี ย วกั น ส�ำหรับเรื่องราวบนต้นเทียนพรรษา ยังเป็นการเล่าเรื่องราว พุทธประวัตขิ ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเหตุการณ์ ต่างๆ ในสมัยพุทธกาล ส่วนลวดลายทีช่ า่ งท�ำต้นเทียนพรรษา ใช้แกะสลักเป็นลายไทย ทัง้ ลายกนกเปลว ลายกระจังตาอ้อย ลายเครือเถา และลายประจ�ำยาม เป็นหลัก

“พล.อ.อ.สุก�ำพล” รมว.กลาโหม ร่วมประเพณี “บูชาประทีป” ตามแบบโบราณ เพื่อ ถวายเป็นพุทธบูชาในวันเข้าพรรษา ประชาชนร่วมงานนับหมื่น พร้อมน�ำช้าง 4 เชือก ร่วมขบวน “บูชาประทีป” วัดศรีบึงบูรพ์ ศรีสะเกษ ทั้งนี้ การจัดพิธีบูชาประทีปก็เหมือน กับการเวียนเทียนดอกไม้ธูปเทียน แต่การบูชาประทีปมีสีสันที่สวยงามตระการตา มากกว่า พุทธศาสนิกชนจึงได้ให้ความสนใจมาร่วมในพิธีกันเป็นจ�ำนวนมาก

แ ว ด ว ง ภ า ค อี ส า น

พ่ อแม่ ภมู ใิ จลูกฝั นเป็ นจริง ด้านนางอมรรัตน์ ศิริแก้ว แม่ของน้องแต้ว เผยว่า ดีใจและตื้นตันมากที่น้องแต้วท�ำความฝัน ของตัวเองและคนไทยทั้งประเทศเป็นจริง ตื่นเต้นจนนอนไม่หลับ ลูกสาวแม่เก่งมาก แข็งแรง จริงๆ และขอบคุณทุกก�ำลังใจของคนไทยที่มอบให้กับน้องแต้ว นายค�ำปุ่น ศิริแก้ว พ่อน้องแต้ว เผยว่า อยากบอกว่าลูกเก่งมาก ที่คว้าเหรียญเงินกลับมาฝาก ชาวไทยได้ พ่อภูมิใจในตัวลูก ส่วนเงินอัดฉีดที่ได้มาลูกอยากเอาไปท�ำอะไรก็แล้วแต่ลูก แต่ อยากให้คิดเสมอว่าเราคือคนธรรมดา และใช้ชีวิตแบบยึดตามหลักพอเพียงให้มากที่สุด

งานแห่เทียนเข้าพรรษาโคราชคึกคัก รถขบวนต้นเทียนขนาดใหญ่สดุ วิจติ รอลังการจาก คุ้มวัดต่างๆ ทยอยมาลงทะเบียนเพื่อร่วมการประกวด ที่บริเวณรอบอนุสาวรีย์ย่าโม ก่อนแห่ทั่วเมืองอวดสายตาปชช.-นักท่องเที่ยว

แพทย์เร่งฟื้นฟูสภาพร่างกาย หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ ก่อนอนุญาต ให้ออกจากรพ.มหาราชนครนครราชสีมา กลับไปพักฟื้นต่อที่วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 40 วันที่ 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 2555

การรณรงค์งดการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์....มหาสารคาม “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2555 ที่สนามหน้าที่ว่าการอ�ำเภอ เมืองมหาสารคาม นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัด มหาสารคาม น�ำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาค เอกชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัด มหาสารคาม ร่วมกันเปิดการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา และ ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจ�ำปี 2555 ของจังหวัดมหาสารคาม ขึ้น โดยมีขบวนเทียนพรรษาเข้าร่วมพิธีแห่จ�ำนวน 17 คุ้มวัด ทั้งนี้ จังหวัดมหาสารคาม ได้ด�ำเนินโครงการตักสิลานคร บวรรัฐ ลดละ เลิกอบายมุข มาตั้งแต่ปี 2548 มีกิจกรรมส�ำคัญคือ การรณรงค์ งดการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ในเทศกาลเข้าพรรษา ซึง่ ในปี 2554 ที่ผ่านมา มีผู้ร่วมลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา จ�ำนวน 113,801 คน ในจ�ำนวนนี้มีผู้ลงนามเลิกดื่มตลอดชีวิต 1,939 คน และในปี 2555 จังหวัดมหาสารคาม ตั้งเป้าหมายรณรงค์งดเหล้า โดยมีบุคคลต้นแบบที่ปฏิญาณตนเลิกเหล้าจ�ำนวน 2,600 คน ครอบครัวต้นแบบเลิกเหล้าหมู่บ้านละ 1 ครอบครัว จ�ำนวน 1,400 ครอบครัว และหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ร่วมสนับสนุน 400 หน่ ว ยงาน ซึ่ ง นายวี ร ะวั ฒ น์ ชื่ น วาริ น ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด มหาสารคาม ได้เป็นประธานมอบเกียรติบตั รและเหรียญเชิดชูเกียรติ แก่บุคคลต้นแบบลดละเลิกอบายมุขตัวอย่าง จ�ำนวน 10 คน น�ำ ข้าราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา พี่น้องประชาชนร่วมลงนามงด เหล้าเข้าพรรษา และร่วมปฏิญาณตนลดละเลิกอบายมุข ท�ำความดี ถวายในหลวง และร่วมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากนัน้ ปล่อยขบวนแห่เทียนพรรษา ของ ชาวคุ้มในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ออกจากสนามที่ว่าการ อ�ำเภอเมืองมหาสารคาม ไปตามถนนสายนครสวรรค์ และแยกไป ตามคุ้มวัด เพื่อน�ำเทียนพรรษาไปทอดถวายตามวัดต่างๆ ในเขต เทศบาลเมืองมหาสารคาม ทั้ง 17 วัดต่อไป ส.ปชส.มหาสารคาม / ข่าว / ภาพ

..................................................................

ประกวดเขียนเรียงความ

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา นายอ�ำเภอ ผู้ก�ำกับการ สภ.เมืองอุดรธานี ซึ่งก่อนวาระการประชุม ประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับ รางวัลการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ พระมหากรุณาธิคุณของ ในหลวงต่อปวงพสกนิกรบ้านฉัน จ.อุดรธานี และมอบถ้วยรางวัล โครงการเทิดทูนพระคุณแม่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ.2555 นอกจากนี้ ยังมอบโล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหา ประชาธิปไตยวัยทีน มอบโล่รางวัลชนะเลิศโครงการประกวดผ้าพื้น เมือง จ.อุดรธานี ปี พ.ศ.2555 และได้แนะน�ำนายอ�ำเภอ ที่มาด�ำรง ต�ำแหน่งใหม่ นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ นายอ�ำเภอศรีธาตุ ย้ายไป บ้านดุง ที่เสียชีวิตจากการผูกคอตาย และนายเพชรรัตน์ จรูญนารถ ป้องกัน จังหวัดปทุมธานี ย้ายมาด�ำรงต�ำแหน่ง นายอ�ำเภอศรีธาตุ ..................................................................

ผูว้ า่ ฯจังหวัดกาฬสินธุล์ งพืน้ ทีค่ วบคุมคุณภาพการผลิต ข้าวพันธุ์ดี

ลงพื้นที่บ้านกุดจิก ต.กุดจิก อ.ท่าคันโท เพื่อติดตามความ ก้าวหน้าและควบคุมการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี ตามโครงการส่งเสริม การผลิตและพัฒนาคุณภาพข้าว ซึ่งในปีนี้ตั้งเป้าผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ ดีรวม 1,800 ตัน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายพิชยั ส่งสุขเลิศสันติ นายอ�ำเภอท่าคันโท เจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมการเกษตรส�ำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ลงพื้นที่บ้านกุด จิก หมู่ที่ 2, 3, 8 ต�ำบลกุดจิก อ�ำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อ ติดตามความก้าวหน้า และควบคุมการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี ตาม โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพข้าว ด้วยการจัดกิจกรรม รณรงค์ ถ ่ า ยทอดความรู ้ ร ะบบนิ เวศน์ แ ละการดู แ ลต้ น ข้ า วตาม กระบวนการโรงเรียนเกษตร เพือ่ ให้ได้เมล็ดข้าวพันธุด์ ี ซึง่ ทีต่ ำ� บลกุด จิกมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพ ข้าวจ�ำนวน 32 ราย รวมพื้นที่ 128 ไร่ คาดว่าจะได้ผลผลิตจ�ำนวน 30 ตัน และจะสามารถกระจายพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไปยังเกษตรกรรา ยอื่นๆในปี 2556 ประมาณ 3,000 ไร่ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ใน ปี 2555 จังหวัดกาฬสินธุ์มีเป้าหมาย จะผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวพันธุ์ดีในพื้นที่ 18 อ�ำเภอ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 900 ราย พื้นที่ 3,600 ไร่ คาดว่าจะได้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีรวม 1,800 ตัน (ผลผลิตเฉลีย่ 500 กิโลกรัมต่อไร่) และจะสามารถน�ำไปกระจายพันธุ์ ในปีเพาะปลูกถัดไปคือปี 2556 ได้ 180,000 ไร่ (อัตราการใช้เมล็ด พันธุข์ า้ ว 10 กิโลกรัมต่อไร่) และวางแผนจะด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง ไปในปี 2557 จะสามารถกระจายข้าวพันธุด์ คี รอบคลุมทัง้ จังหวัดรวม พื้นที่ 1.7 ล้านไร่ เพื่อให้เกษตรกรมีเมล็ดข้าวพันธุ์ดีไว้ใช้ในชุมชน อย่างเพียงพอ ซึง่ จะส่งผลให้เกษตรกรได้ผลผลิตข้าวเพิม่ สูงขึน้ และมี รายได้เพิ่มขึ้นด้วย สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว/ภาพ http://pr.prd.go.th/kalasin ..................................................................

ทีอ่ โุ บสถวัดศรีมงคลใต้ พระอารามหลวง นายชาญวิทย์ วส ยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้แทนพระองค์ ในทูล กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประกอบพิธี อัญเชิญเทียนจ�ำน�ำพรรษาพระราชทาน มูลนิธมิ ริ าเคิลออฟไลฟ์ ตาม โครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ประจ�ำปี 2555 ถวายพระภิกษุทจี่ ำ� พรรษาวัดศรีมงคล ใต้ พระอารามหลวง เพื่อสืบสานจรรโลงไว้ซึ่งบวรพุทธศาสนา โดยมี ข้าราชการราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธี โดยพิธีเริ่มด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ ทูล กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ ั นาพรรณวดี จากนัน้ กล่าว ถวายเทียนจ�ำน�ำพรรษาพระราชทาน และถวายเทียนพรรษาจ�ำน�ำ พระราชทาน ประดิษฐาน ณ วัดศรีมงคลใต้ พระอารามหลวง หลังจากนั้นได้ร่วมกับพุทธศาสนิกชน เวียนเทียนรอบ อุโบสถ 3 รอบ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาโดยขณะที่เดินนั้นได้ตั้งจิต สงบ พร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ก่อนน�ำธูปเทียนดอกไม้ไปบูชาตามปูชนียสถานจึงเป็นอันเสร็จพิธี ..................................................................

ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร แจ้งว่า จากการเฝ้า ระวัง ตลอดจนการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ใน เขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดยโสธร มาตัง้ แต่เดือน พฤษภาคม – เดือน กรกฎาคม 2555 ฝ่ายควบคุมโรคระบาด ได้จัดท�ำสถิติ พบว่าจังหวัดยโสธร มีผู้ ป่วยสะสม จ�ำนวน 175 คน ในจ�ำนวนผู้ป่วยทั้งหมดกระจายอยู่ตาม อ�ำเภอต่าง ๆ และพบในเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2-5 ขวบ พบไม่มีอาการ รุนแรงของโรค อีกทั้งยังสามารถควบคุมการแพร่ขยายในจุดที่พบผู้ ป่วย และผู้ป่วยจ�ำนวนทั้งหมดได้หายจาก อาการป่วย น.พ.สุใหญ่ ได้ให้รายละเอียดว่าโรคมือ เท้า ปาก นั้น เป็น เชื้อไวรัสที่แตกต่างจากที่พบในเด็กที่ป่วยในกัมพูชา เชื้อไวรัสนี้ จะมี ในอุจจาระเด็ก ซึง่ เมือ่ เด็กถ่ายออกมาล้างมือไม่สะอาดก็จะท�ำให้ปว่ ย เป็นโรคมือ เท้า ปากได้ และสามารถติดต่อไปยังเด็กคนอืน่ ได้ วิธีการ ป้องกัน ก็คือการรักษาความสะอาด หรือสูตรสามอย่าง ที่ว่า “กิน ของร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ” และส�ำคัญที่สุดโรงเรียนที่เปิด สอนในระดับอนุบาล หรือศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนตามต�ำบลต่าง ๆ ขอ ให้ ก�ำกับดูแลการรักษาความสะอาดของนักเรียน การท�ำความสะอาด สิ่งของที่เด็กใช้ร่วมกัน ให้กระท�ำทุกวัน จัดให้มีที่ล้างมือ มีสบู่ไว้ให้ พร้อม ฝึกให้เด็กรักษาความสะอาดจนเป็นลักษณะนิสัย โรคมือ เท้า ปาก ก็จะไม่เกิด เพราะโรคนีจ้ ะระบาดในช่วงระยะเวลาฤดูฝนเท่านัน้ ส.ปชส.ยโสธร/ปิยะนุช ..................................................................

ติวเข้มผู้บริหารรัฐ-เอกชนอีสานใต้ “นครชัยบุรินทร์” ก้าวสู่ “AEC”

ส.อ.ท. ร่วม สสส. - มหาดไทย และ สตช. จัดสัมมนา “สร้าง คนในองค์กรแห่งความสุขก้าวสู่ยุค AEC ในปี 2015” กลุ่มจังหวัดอีสาน ใต้ “นครชัยบุรินทร์” ส่งเสริมผู้บริหารทั้งภาครัฐ เอกชน เผยแพร่ความ รู้การบริหารองค์กรด้วยแนวคิด Happy Workplace เพื่อเตรียมความ พร้อมองค์กรและบุคลากรเข้าสู่ AEC ในปี 2015 (6 ส.ค.) ที่หอประชุมวิชชาอัตตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย์ นายสุชาติ วิสุวรรณ รองประธานอาวุโส สภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการ “สร้างคนใน องค์กรแห่งความสุขก้าวสู่ยุค AEC ในปี 2015 “ ซึ่งสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงมหาดไทย และส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (สตช.) จัดขึ้น

เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการภาครัฐ สถาน ศึกษาและประชาชนทัว่ ไป ในกลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน ล่าง “นครชัยบุรนิ ทร์” ประกอบด้วย จ.นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรรี มั ย์ และ จ.สุรินทร์ เกิดการตื่นตัวเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ตลอดรวมถึงการเตรียมความพร้อมแก่แรงงาน เพื่อเข้าสู่ตลาดการแข่งขัน โดยมีผู้ประกอบการทั่วไป ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งภาคการ ผลิต ภาคการจัดจ�ำหน่าย และภาคบริการ รวมถึงผู้ก�ำกับการ (ผกก.) สถานีต�ำรวจภูธร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต�ำบล ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และนักศึกษา สถาบัน อุดมในจังหวัด เข้าร่วมกว่า 300 คน นายสุชาติ วิสวุ รรณ รองประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย เปิดเผยว่า การเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน หรือ AEC ก่อให้เกิดการแข่งขันทางการค้าการลงทุนทีเ่ ปิดกว้าง และเข้มข้น รวมถึงมีการขยายเวทีออกสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้น การเตรี ยมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจึงถือเป็นสิ่งส�ำคัญใน อันดับต้นทีท่ กุ ฝ่ายต้องตระหนักในการหาแนวทาง และเครือ่ งมือมารอง รับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว ไม่วา่ จะเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการ บริหาร การลงทุน หรือแม้แต่ด้านบุคลากร ที่ถือว่าเป็นฟันเฟืองส�ำคัญ ในการน�ำพาองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จอย่างยั่งยืนได้ ดังนั้น ส.อ.ท.จึงได้ร่วมกับ สสส. กระทรวงมหาดไทย และ

สตช.ในการร่วมผลักดันให้เกิดโครงการ สร้างคนในองค์กรแห่งความสุข ก้าวสู่ยุค AEC ในปี 2015 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ ผูบ้ ริหารทัง้ ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูส้ นใจทัว่ ไป ให้ได้รบั องค์ความ รู้ในการบริหารองค์กรในรูปแบบใหม่ที่ให้ความส�ำคัญ กับกระบวนการ พัฒนาบุคลากรเเบบบูรณาการ และเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหาร องค์กร รวมทั้งสนับสนุนการสร้างเครือข่ายองค์กรสุขภาวะให้เกิดขึ้นใน ทุกพื้นที่ อันจะน�ำไปสู่การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตต่อไป อย่างไรตาม การที่แนวคิด Happy Workplace จะเกิดขึ้นได้ และจะส่งผลให้องค์กรประสบผลส�ำเร็จหรือไม่นนั้ ต้องอาศัยความมุง่ มัน่ และเจตนารมณ์อันแรงกล้าของทั้งผู้น�ำสูงสุดขององค์กร ฝ่ายบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ และตัวพนักงานขององค์กรเองที่จะร่วมใจกันสร้าง องค์กรแห่งความสุขได้อย่างแท้จริง นายสุชาติ กล่าว ด้านทันตแพทย์กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการส�ำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กล่าวว่า ในอีก 3 ปีข้าง หน้า ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย 10 ประเทศ จะรวมเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรค ส�ำหรับประเทศไทย ฉะนั้น การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร จึงถือ เป็นหัวใจส�ำคัญที่ต้องมีการวางแผนเชิงรุกเพื่อเตรียมความพร้อมให้ ประเทศไทยมีโอกาสและสามารถแข่งขันได้ในเวทีประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรขององค์กรต่างๆ ให้ สามารถท�ำงานร่วมกันบนความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมได้ อย่างกลมกลืน ..................................................................

แบงก์ชาติขอนแก่นเตือนภัยการเงิน ระวังมิจฉาชีพหลอกตุน๋ เงิน

แบงก์ชาติขอนแก่นเตือนภัยการเงิน หลังมีกลุ่มมิจฉาชีพ หลอกขายกองทุนให้ผลตอบสูง ลงทุนแค่ 1,000 บาทแต่ให้ผล ตอบแทนเป็นล้าน ทั้งบังอาจแอบอ้างชื่อสถาบันสูงสุด ขณะที่อีก กลุ่มอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐช่วยยื่นกู้ดอกเบี้ยต�่ำจากแบงก์ชาติ แต่ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมโหดถึง 3,000 บาท/ราย สุดท้ายสูญเงินเปล่า พร้อมเปิดรับเรือ่ งร้องเรียนทางการเงินผ่านคอลเซ็นเตอร์ 1213 ช่วย ผู้เดือดร้อนทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานภาคตะวันออกเฉียง เหนือ จัดแถลงข่าวครั้งที่ 3/2555 ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาสที่ 2 ปี 2555 โดยมี ดร.พิชิต ภัทร วิมลพร ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส ธปท.สภอ. พร้อมด้วยผูบ้ ริหารส่วนงาน ต่างๆ ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 301 ธปท.สภอ. อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายอดุลย์ ค�้ำชู ผู้บริหารส่วนคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการ เงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพใช้กลอุบายหลอกลวงเงินจาก ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยวิธีการต่างๆ หลายรูป แบบ ท�ำให้ประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานหลายรายได้รับความเดือด ร้อนต้องสูญเสียเงินให้กลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ เหตุการณ์ลา่ สุดคือ มีกลุม่ มิจฉาชีพอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ แบงก์ชาติ มีพฤติกรรมออกไปชักชวนประชาชนลงทุนในกองทุน ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งให้ผลตอบแทนสูง โดยลงทุนเพียง 1,000 บาทแต่จะได้รบั ผลตอบแทนสูงถึงล้านบาท โดยกลุม่ มิจฉาชีพ เกิดขึ้นที่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ขณะเดียวกันมีมิจฉาชีพอีกกลุ่ม อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ อ้าง เป็นหน่วยงานขจัดความยากจน ออกไปหลอกลวงประชาชนในพืน้ ที่ จังหวัดเลยทีต่ อ้ งการกูเ้ งินดอกเบีย้ ต�ำ่ จากแหล่งเงินทุนของธนาคาร แห่งประเทศไทย โดยเสียดอกเบีย้ เพียงแค่ 1% ต่อเดือนเท่านัน้ โดย เจ้าหน้าทีเ่ หล่านีจ้ ะเป็นตัวกลางประสานงานขอกูจ้ าก ธปท.ให้แก่ผู้ สนใจ และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายด�ำเนินการและค่าธรรมเนียมรายละ 3,000 บาท นายอดุลย์กล่าวต่อว่า ค่าใช้จ่ายด�ำเนินการแยกเป็นค่าใช้ จ่ายในการเดินทางเข้ากรุงเทพฯ 1,000 บาท อีก 2,000 บาทเป็น ค่าใช้จา่ ยติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ซึง่ กลุม่ มิจฉาชีพเหล่านีไ้ ด้ รับความสนใจจากประชาชนใน จ.เลยกว่า 10 ราย ที่คาดว่าจะได้ รับอนุมัติเงินกู้จาก ธปท.แต่ก็ต้องมาสูญเงินเปล่าให้กลุ่มมิจฉาชีพ เหล่านี้ หากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมลักษณะดังกล่าวสามารถ สอบถามโดยตรงได้ที่ ธปท.สภอ. หรือผ่านคอลเซ็นเตอร์ 1213 ทั้งนี้ หลังจากที่ ธปท.สภอ.ได้เปิดคอลเซ็นเตอร์ 1213 ปรากฏว่าได้รับความสนใจ มีประชาชนโทร.มาร้องเรียนปัญหา ทางการเงิน และสอบถามความรู้ด้านการเงินอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด มีผู้ใช้บริการมากกว่า 421 รายแล้ว และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดย ธปท.สภอ.จะเพิ่มบทบาทการให้ความรู้ทางการเงินผ่านสื่อ ต่างๆ มากขึ้น ทั้งสื่อวิทยุท้องถิ่น และออกไปพบปะประชาชน นักเรียน นักศึกษา .................................................................

5

เครือข่ายเภสัชกร 20 จว.อีสานร่วมท�ำลายยา “แลกไข่” 2 ล้านเม็ด

สสจ.บุรีรัมย์ร่วมเครือข่ายเภสัชกร 20 จังหวัดภาคอีสาน น�ำ ยาหมดอายุและเสื่อมสภาพที่ประชาชนน�ำมาแลกในโครงการ “ไข่ใหม่ แลกยาเก่า” ร่วม 2 ล้านเม็ด รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านมาบดท�ำลายก่อนน�ำ ไปเผาและฝังกลบทีบ่ อ่ ก�ำจัดขยะ ชีย้ งั มียาเก่าทีต่ กค้างตามบ้านเรือนอีก จ�ำนวนมาก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) บุรีรัมย์ ร่วมกับเครือข่ายเภสัชกรและสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียง เหนือ ได้น�ำยาหมดอายุและเสื่อมคุณภาพหลากหลายชนิด ทั้งที่ผลิตใน ประเทศและน�ำเข้าจากต่างประเทศ ที่ประชาชนรับประทานไม่หมด ตกค้างอยูต่ ามบ้านเรือน น�ำมาแลกในโครงการ “ไข่ใหม่แลกยาเก่า” จาก ทั้ง 20 จังหวัดภาคอีสาน ร่วม 2 ล้านเม็ด รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท ซึ่ง ส่วนใหญ่เป็นยารักษาโรคเบาหวาน ความดัน และยาลดไขมัน มาบด ท�ำลายทีบ่ ริเวณลานจอดรถหน้าโรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรรี มั ย์ ก่อน จะน�ำไปเผาและฝังกลบที่บ่อก�ำจัดขยะของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยมี เภสัชกรศรีนวล กรกชกร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ เครือข่ายเภสัชกรทั้ง 20 จังหวัดภาคอีสานยังได้ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในฐานะเภสัชกร ซึ่งเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ การคุม้ ครองและบริการผูบ้ ริโภค ว่าจะร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเกิดความตระหนักและเห็นความส�ำคัญของยารักษาโรคที่ได้ มาเป็นจ�ำนวนมาก ทัง้ การเก็บรักษา และรับประทานอย่างถูกวิธี ถูกเวลา ครบก�ำหนดตามที่แพทย์ หรือเภสัชกรสั่งจ่ายยา เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ของประชาชน และลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของชาติในการจัดซื้อ ยามารักษาโรคให้ประชาชนปีละหลายล้านบาทอีกด้วย เภสัชกรศรีนวล กรกชกร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร และยา ประธานพิธที ำ� ลายยาหมดอายุและเสือ่ มคุณภาพจาก “โครงการ ไข่ใหม่แลกยาเก่า” ในครั้งนี้ กล่าวว่า ยาที่น�ำมาท�ำลายในครั้งนี้เป็นยา ทีป่ ระชาชนรับประทานไม่หมดตามทีแ่ พทย์สงั่ ทีไ่ ด้นำ� มาแลกในโครงการ “ไข่ใหม่แลกยาเก่า” ซึ่งเฉลี่ยแต่ละจังหวัดมีประชาชนน�ำยามาแลก มากกว่า 1 ล้านเม็ด ทีน่ ำ� มาท�ำลายในวันนีเ้ ป็นเพียงบางส่วนเท่านัน้ ส่วน ที่เหลือก็จะท�ำลายในพื้นที่จังหวัดของตัวเอง ส่วนสาเหตุทไี่ ม่นำ� ยาดังกล่าวกลับมาใช้ใหม่ เนือ่ งจากการเก็บ รักษายาของประชาชนไม่ได้มาตรฐานเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งสร้างความไม่มั่นใจให้ผู้ป่วยที่จะบริโภคยาดังกล่าวด้วย .................................................................

ระดับน�้ำโขงที่ อ.เขมราฐเพิ่มขึ้นรวดเร็ว

เชื่อสาเหตุจากพายุทางตอนเหนือและเขื่อนประเทศจีน ระบายน�้ำมากกว่าปกติ กระทบผู้ประกอบการเดินเรือขนส่งเดินเรือ ล�ำบาก ด้าน ปภ.อุบลฯ จับตาสถานการณ์น�้ำอย่างใกล้ชิด หวั่นเกิด น�้ำท่วมตั้งแต่เดือน ก.ย.เป็นต้นไป ที่ ท ่ า น�้ ำ แม่ น�้ ำ โขง บ้ า นบุ ่ ง ซวย ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ระดับน�ำ้ โขงได้เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว ทัง้ ไหลเชีย่ วกราก มีเศษไม้และวัสดุธรรมชาติไหลมาตามน�ำ้ ส่งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบ การเรือขนส่งเดินเรือล�ำบากขึ้น ทั้งการขับทวนกระแสน�้ำท�ำให้ ควบคุมเรือยากขึ้น นายสาย อินสุข ชาวประมงริมแม่น�้ำโขงบ้านบุ่งซวย ระบุ ว่า ระดับน�ำ้ โขงทีส่ งู ขึน้ อย่างรวดเร็วในช่วง 3-4 วันทีผ่ า่ นมาท�ำให้จบั ปลาได้น้อย บางวันจับปลาไม่ได้เลย ซึ่งระดับน�้ำที่สูงขึ้นอาจเกิดจาก พายุทางตอนเหนือของประเทศ และเขื่อนในประเทศจีนปล่อยน�้ำ ออกมาจ�ำนวนมหาศาล ท�ำให้น�้ำโขงเพิ่มขึ้นรวดเร็ว ระดับแม่น�้ำโขง ที่ อ.เขมราฐขณะนี้เหลือเพียง 2.10 เมตร จะล้นตลิ่งเข้าท่วมตาม ที่ราบริมฝั่ง ด้ า นศู น ย์ อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จ.อุบลราชธานี ระบุวา่ ยังมีรอ่ งมรสุมพาดผ่านประเทศพม่าและลาว ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พดั ปกคลุมทะเลอันดามันและ อ่าวไทย ท�ำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อย ละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม อ�ำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

.................................................................

ค�้ำคูณ เซียงกง 157/23-24 ม.7 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่ น จ.ขอนแก่ น (ตรงข้ ามเซ็นทรั ลพลาซ่ าขอนแก่ น) โทร. 081-2997179, 087-8238748

ด�ำเนินการ โดย วรลักษณ์ ปัดไชยสังข์ ขายไฟรถยนต์ ทกุ ชนิด จากญี่ปุ่น และชิ้นส่ วนมือสองสภาพดีของรถทุกรุ่ น ทุกยี่ห้อ ราคาประหยัดมากๆ


6

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 40 วันที่ 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 2555

หนุ่มโคราชสุดฉุน เพื่อนร่วมงานโทรจีบเ้มียไม่หยุด เตือนแล้ว เจ.เพรส จูเนียร์ ฟุตซอล ชิงแชมป์ภาคตะวันออก ไม่ยอมฟัง บรรจงเตะก้านคอทีเดียวเลือดคั่งในสมองดับ เฉียงเหนือ 2555 เริม ่ ขึน ้ แล้วทีจ่ งั หวัดอุบลราชธานี (30 ก.ค.) พ.ต.อ.อารี สินธุรา ผกก.สส.ภ.จว.อุดรธานี ที่โรงยิมเนเซี่ยมโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมชุดสืบสวน สส.ภ.จว.อุดรธานี ร่วมกันแถลงข่าวจับกุม นาย กระต่าย ศรีวเิ ชียร หรือต่าย อายุ 38 ปี ผูต้ อ้ งหาเตะก้านคอเพือ่ น นายพงษ์ศกั ดิ์ มูลสาร นายกสมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานคือ นายเมธา คลังกะปุม อายุ 33 ปี เสียชีวิต เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ฟุตซอล ระดับมัธยมศึกษา ชิง นายต่าย กล่าวว่าตอนเป็นหนุ่มร่วมกับเพื่อนปล้น ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 2555 เจ.เพรส จูเนียร์ รถยนต์ จนถูกจับกุมต้องอยู่ในคุกนาน 11 ปี พ้นออกจากคุก ฟุตซอล ไทยแลนด์แชมป์เปี้ยนชิพ 2012 รอบชิงแชมป์ภาค เดือนเศษที่ผ่านมา จึงเดินทางมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ จ.อุดรธานี เป็นกรรมกรแบกของขึ้นรถที่ บริษัทวุฒิชัยเจริญขนส่ง โดยตน ตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 3 ได้ยืมโทรศัพท์มือถือนายแมว โทรไปหาภรรยาที่โคราช ซึ่งไป สิงหาคม 2555 ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ใน ท�ำงานเสริมสวยที่กทม. แต่นายแมวท�ำตัวเจ้าชู้กับภรรยา โดย พระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการการ เอาหมายเลขโทรศัพท์ทคี่ า้ งในเครือ่ ง โทรไปจีบภรรยาหลายครัง้ ศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน บริ ษั ท สยามสปอร์ ต ซิ น ดิ เ คท จนภรรยาโทรมาฟ้อง เคยเตือนและขอร้องให้เลิกแต่กไ็ ม่เชือ่ เย็น จ�ำกัด(มหาชน) และบริษัทไทยเจ.เพรส จ�ำกัด ด�ำเนินการ วันนั้นพอเมาก็โทรไปอีก ด้วยความโกรธจึงเข้าไปเตะก้านคอ 1 จั ด การแข่ ง ขั น ฟุ ต ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ชิ ง ชนะเลิ ศ แห่ ง ครั้ง นายแมวล้มลงทั้งยืน นายต่าย กล่าวต่อว่า หลังจากเตะนายแมวก็เดินเข้าไป ประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจ�ำปี 2555 ชิงถ้วยพระราขทาน หา เพือ่ พยุงให้ลกุ ขึน้ มานัง่ พักผ่อนทีแ่ คร่ไม้ พร้อมกับพูดสัง่ สอน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมี ซึ่งนายแมวยังกล่าวขอโทษ รับปากจะไม่โทรกลับไปอีก แล้วก็ขี่ วัตถุประสงค์เพือ่ พัฒนาทักษะกีฬาฟุตซอลระดับเยาวชนก้าว มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน รุ่งขึ้นจึงรู้ว่านายแมวตาย จึงหลบหนีเข้า เข้าสู่ระดับทีมชาติต่อไป กทม.ไปหาภรรยา ต่อมาได้รับการติดต่อจากต�ำรวจ ให้เข้า การแข่งขันครั้งนี้ มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 13 ทีม มอบตัวภายใน 5 วัน จึงเดินทางกลับมามอบตัว ด้านเจ้าหน้าที่ต�ำรวจกล่าวว่า นายแมวแม้จะถูกเตะ โดยทีมที่ชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษา เพียงครั้งเดียว ไม่มีบาดแผลภายนอกปรากฏให้เห็น แต่ศีรษะ 15,000บาท รองชนะเลิศ ทุนการศึกษา 10,000 บาท อันดับ กระทบกระเทือนอย่างแรง และไม่ได้เดินทางไปรับการตรวจ สาม ทุนการศึกษา 5,000 บาท อันดับสี่ ทุนการศึกษา 2,500 รักษา โดยอาการมาแสดงออกภายหลัง ญาติพี่น้องใช้วิธีการ บาท นอกจากนี้ ทีมที่ชนะเลิศ พร้อมรองชนะเลิศ และทีม รักษาแบบพื้นบ้านโบราณคือ เอาเจ็บนอนบนแคร่ไม้ ก่อไฟถ่าน อยู่ด้านล่าง เชื่อว่าจะเป็นการไล่เลือดไล่ลมจากอาการช�้ำใน ตก อันดับสาม จะได้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแห่ง ดึกก็เสียชีวิต เมื่อชันสูตรสรุปว่าท้ายทอยบวมมีอาการเลือดคั่ง ประเทศไทยต่อไป ในสมอง

ชาวศรีสะเกษ ท�ำบุญสร้างพระพุทธรูปคูเ่ มืองสระแก้ว ชาวชัยภูมิ ซื้อเทียนพรรษาปีนี้คึกคัก

นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ศรีสะเกษ เปิดเผย ว่า จังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมกับคณะสงฆ์ จั ง ห วั ด ส ร ะ แ ก ้ ว ก� ำ ห น ด ส ร ้ า ง พระพุทธรูปคู่เมือง สระแก้ว ขึ้น ซึ่งเป็น พระพุทธรูปปาง สรงน�้ำ โดยน�ำแบบมาจากตราประจ�ำ จังหวัดสระแก้ว มีความสูงขนาด 16.1036 เมตร หรือสูง 2536 ปี เท่ากับปี พ.ศ. การจัดตัง้ จังหวัดสระแก้ว โดยก�ำหนด ประกอบพิธีพุทธาพิเษกพระพุทธาภิเษกพระพุทธรูปคู่เมือง สระแก้ ว จ� ำ ลอง และพิ ธี เ ททองหล่ อ พระพุ ท ธรู ป คู ่ เ มื อ ง สระแก้ว ในวันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ พุทธศาสนิกชนศรีสะเกษ ได้ร่วมท�ำบุญสร้าง พระพุทธรูปคูเ่ มืองสระแก้ว โดยการสัง่ จองบูชาพระพุทธรูป คู่เมืองสระแก้ว ขนาด 16 นิ้ว และขนาด 9 นิ้ว ไว้สักการ บูชาเป็นจ�ำนวนมาก อย่างไรก็ตาม หากผูใ้ ดสนใจ สามารถสัง่ จองเพิม่ เติม ได้โดยตรง โดยโอนเงินร่วมท�ำบุญ เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว ชื่อบัญชี กองทุนสร้างพระพุทธรูปประจ�ำ กรกช ภูมี / สวท.อุบลฯ/สปข.2 รายงาน จังหวัดสระแก้ว เลขที่บัญชี 236 – 0 -41557 – 3

เจ้าของร้านจ�ำหน่ายเทียนพรรษา เครื่องสังฆทาน ในตัวจังหวัดชัยภูมิ มีการปรับราคาอีกประมาณ 10 % อ้าง ว่าราคาส่งแพงขึน้ ในขณะทีบ่ รรยากาศการซือ้ เทียนพรรษา ไปถวายวัดในปีนี้ดูจะคึกคักกว่าหลายปีที่ผ่านมา จากการตระเวนดูการจ�ำหน่ายซือ้ สิง่ ของไปถวายวัด ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของผู้สื่อข่าว ในเขตเทศบาลเมือง ชัยภูมิ พบว่าตามร้านจ�ำหน่ายเครื่องสังฆทาน เทียนพรรษา ผ้าไตรจีวรและอื่นๆ คึกคักกว่าหลายปีที่ผ่านมา สิ่งของที่ เลือกซื้อจะมีทั้งเทียนพรรษา เครื่องสังฆทาน และอื่น ๆ ซึ่ง การจ�ำหน่ายเทียนพรรษาปีนี้ จะมีราคาสูงขึ้นจากปีที่แล้ว ประมาณ 10 % โดยราคาจ�ำหน่ายเทียนพรรษาในปีนี้เบอร์ 3 คู่ละ 400 บาท ส่วนเบอร์อื่น ๆ จะเพิ่มขึ้นเบอร์ละ 100 บาท จนไปถึงต้นละ 2 พันบาท แล้วแต่ขนาด เครือ่ งสังฆทาน ถังละ 80 บาท ถึง 200 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดสิ่งของ ซึ่งร้าน ทีส่ งั่ สิง่ ของมาประกอบในถัง่ สังฆทาน บอกว่าจะเป็นของใหม่ ทั้งหมด มีรายการสิ่งของพร้อมราคาแต่ละชนิดบอกว่าด้วย ซึง่ จะมีราคาสูงขึน้ เพียงเล็กน้อยประมาณ 5 % จาก ราคาเดิม และปีนี้เทียนพรรษาขายดีกว่าหลอดไฟฟ้า หลาย คนบอกว่ามาซื้อเทียนพรรษาพร้อมเครื่องสังฆทานไปถวาย วัดและอุทิศส่วนกุศลให้ญาติพี่น้องที่ล้วงลับไปแล้วเป็น ประจ�ำทุกปี เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ของไทยให้คงอยู่ตลอดไป ชูชาติ เจือกุดขมิ้น ข่าว สวท.ชัยภูมิ

ห้างทองเคียนฮวด

ตรงกันข้าม ธ.กรุงไทย สาขา มหาสารคาม จ�ำหน่ายทองค�ำรูปพรรณ รับซื้อทองค�ำเก่าและรับขายฝาก ในราคาสูงดอกเบี้ยต�่ำ

ส�ำรองห้องพักติดต่อ โทร.081-9760031 086-2552291

www.parimagarden.ob.tc


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 40 วันที่ 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 2555

ขอทรงพระเจริญยิง ่ ยืนนาน ประนมกรเหนือเกล้าบังคมกราบ ใต้เบื้องพระ..ยุคลบาทภาพ ข้า ฯ สรรเสริญ ประทินประทับไผทไทย..นานกว่านานเทอญ ราษฎร์ร่วมร้อง..ทรงพระเจริญ..ถวายพระพรรินฯ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

สรรภัญญู ศิริไปล์ ส.ส.มหาสารคาม

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

อ้าองค์ พระปิ่นศรี มณีสยาม ทั่วเขตคาม แซ่ซร้อง พระศุภศรี ประดับเมือง ประดับฟ้า ประดับจักรี แพร่ไมตรี แผ่ไพศาล อเนกอนันต์ พระทรงพลิก ผืนดิน เป็นคุณค่า พระทรงชุบ ผืนป่า สัตว์สุขสันต์ พระทรงสืบ ศิลปาชีพ มหัศจรรย์ พระทรงสร้าง ทางแห่งฝัน ราษฎร์สุขใจ ขอพระแม่ เป็นขวัญชาติ เป็นขวัญลูก ขอพระแม่ เป็นผู้ปลูก ความสดใส ขอพระแม่ เป็นขวัญฟ้า ประชาไทย ขอพระแม่ เป็นหลักชัย ไทยนิรันดร์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

น�ำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา

นายก อบต.บรบือ จ.มหาสารคาม พร้อมบุคลากรใน อบต. ทุกคน

ขอทรงพระเจริญยิง ่ ยืนนาน พระเกียรติเกริก “สิริกิติ์”แก้ว..โลกาก้อง พสกนิกรซ้องสดุดีผสานสฤษดิ์สราญสม เทพทุกทิศานุทิศ..ศักดิ์สิทธิ์โปรยโรยอภิรมย์ สุรีย์พร่าง..สวรรค์สว่างห่ม..ชื่นชมพระบุญญา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นายประวัติ ทองสมบูรณ์

สมาชิกสภาจังหวัดมหาสารคาม

กราบเทพ ณ ทุกทิศ โปรยพิสิฐมธุสร ถวายพระชัยพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นายทอง รัตนลัย

นายก อบต.ท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม พร้อมบุคลากรและประชาชนท่าตูมทุกครอบครัว

7


8

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 40 วันที่ 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 2555

ชนสยามงามสุขล้น อ้างแม่เลิศพระทัย หยั่งรู้เทียมเทพไท พระแม่คงเคียงข้าง

กายใจ เพียรสร้าง เสริมส่ง ธ ไท้ ธรณินทร์

ชาวไทย ใจกายสุข อยู่ดี มีการงาน ร่มเย็น ด้วยป่าน�้ำ ทุกทาง ทั้งใกล้ไกล แม่เอย มิ่งแม่ข้า นบน้อม จอมราชินี

ปิดกั้นทุกข์ ไม่รุกราน ศิลป์สืบสาน ต�ำนานไทย อยู่คู่ค�้ำ งามผ่องใส เสริมส่งให้ ลูกอยู่ดี ลูกประชา ได้สุขศรี แซ่ซ้องทวี ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

12 สิงหา มหาราชินี

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ดร.น.พ. พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง

นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาะรณสุข เขต 11

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นายมนูญชัย ทับเจริญ

ผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย นเชี ย งยื น พิ ท ยาคม อ.เชี ย งยื น จ.มหาสารคาม พร้อมครู นักเรียนทุกคน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 12 สิงหา มหาราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นายนิพนธ์ ยศดา

ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนยางวิทยาคม อ.บรบือ จ. มหาสารคาม พร้อมบุคลากรและนักเรียนทุกคน


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 40 วันที่ 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 2555

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

สิริโฉม เพริศแพร้ว แก้วประภัสสร์ สิริรัตน์ เพริศพริ้ง พระมิ่งขวัญ “สิริกิติ์”ราชินี ศรีราชัน สิริมั่น พระแม่เจ้า ปกเกล้าไทย เฉลิมพระชนม -พรรษา มหาฤกษ์ พระเกียรติเกริก ปรากฏ ราษฎร์สดใส เฉลิมพระ แม่หลวง ทรงห่วงใย ฉลองชัย เทิดมหา ราชินี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นายศุภชัย วัฒนอุดมชัย

นายอ�ำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น พร้อมบุคลากรและประชาชน ชาว อ.บ้านไผ่

12 สิงหามหาราชินี

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ราษฏร์อบอุ่น พระเสริมสร้าง ถิ่นอ่างทอง น้อมศิระ ถวายพระพร บวรพจน์ น้อมวจี มธุรส ปรากฏก้อง น้อมชีวิต ปวงไทย ใจปรองดอง น้อมกมล แซ่ซ้อง ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นายทองใบ บาระพรม

นายก อบต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม พร้ อ มด้ ว ยบุ ค ลากรและประชาชน ต.ลาดพั ฒ นา ทุ ก ครอบครัว

พระ- แม่ผ่านพิภพโพ้น.....................ผดุงไทย ยิ่งแล แม่ - ขจัดปัดพาลภัย................................ลูกสิ้น ของ - ชนชาติชั้นไฉน...............................บ่เท่า แผ่นดิน - ชาติปราศไรริ้น..........................แม่ใช้พระเมตตา

เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญคู่พระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สืบไป

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นายบุญ จันวงษา

นายก อบต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม พร้อมบุคลากรและประชาชน ต.ดงเมือง ทุกครอบครัว

9

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

บริษัท อีฮงมหาสารคาม จ�ำกัด พร้อมพนักงานทุกคน


10

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 40 วันที่ 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 2555

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

หลากโครงการ ทรงสานเกื้อ เพื่อไพร่ฟ้า หลายคุณค่า น�ำไทย ให้สุขศรี ล้วนอาชีพ สร้างศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินนี้ เลิศสิ่งดี โลกประจักษ์ อนรรฆคุณ “โครงการฟาร์มตัวอย่าง”ทรงสร้างเสริม ช่วยพูนเพิ่ม ยืนยง ทรงเกื้อหนุน ชุบชีวิต ชนถ้วนหน้า ธ การุญ

น้อมถวายบังคมบรมบาท สง่างามจริยวัตรจรัสชัย เนื่องพระราชสมภพบรรจบสมัย แผ่บุญให้ชาวประชาทั่วธานินทร์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชนทั้งชาติเชิดชูคู่ภูมินทร์ ห่วงใยราษฎร์โอบเอื้อสุขไทยทุกถิ่น “แม่แผ่นดิน” งามพิลาศแห่งชาติไทย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นาย ระพี ผ่องบุพกิจ

นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล�ำภู

พระกรุณาธิคุณอุ่นเกษี พระปัญญาสูงล�้ำคู่ธรรมครอง พระบารมีอุ่นใจไทยทั้งผอง พระเกียรติก้องเกริกหล้าทั่วสากล พระบุญญาแผ่บุญให้ไทยทั้งชาติ พระปรีชาสูงเลิศเชิดชาติชน พระเปรื่องปราดทุกด้านสานสร้างผล พระเปี่ยมล้นพระเมตตาประชาไทย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นายเมธี สุพรรณฝ่าย

นายอ�ำเภอเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

“ศิลปาชีพ” ทรงแนะชี้มีค่าล�้ำ “การศึกษา” ทั้งปวงทรงห่วงใย “ป่ารักษ์น�้ำ” มีคุณค่ายากหาไหน สร้าง “บ้านเล็กในป่าใหญ่” ไว้คู่ชน พระเปี่ยมล�้ำน�้ำพระทัยให้ทวยราษฎร์ สองพระหัตถ์โอบไทยถิ่นสิ้นทุกข์ทน ชนซึ้งหยาดน�้ำพระทัยในทุกหน พสกล้นน้อมใจกายถวายพระพร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นายแสงประทีป บุญน้อม

นายอ�ำเภอนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม พร้อมบุคลากรและประชาชนชาวอ�ำเภอนาดูน จ.มหาสารคาม


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 40 วันที่ 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 2555

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นางพจีรัศมิ์ ศรีษะโคตร

น.พ. เมธี มวลไธสง

ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด KBP เวชภัณฑ์

ผู้อ�ำนวยการพร้อมคณะแพทย์ พยาบาล

พร้อมด้วย นาย ธีร์วราภัทร์ ศรีษะโคตร

เจ้าหน้าที่พนักงาน โรงพยาบาลศรีขรภูมิ อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์

ผู้อ�ำนวยการศูนย์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม โดกุดามิ อ.เมือง จ.อุดรธานี

g n i n e p O d Gran เปิดให้บริการแ

ล้ว

พนักงานสุภาพ อ่อนน้อม ระบบจัดการร้านทันสมัย

จ�ำหน่าย

ยาคุณภาพดี พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ ขายปลีกและส่ง ราคายุติธรรม

บริการ

คริสเตียนฟาร์ม่า 497/1-2 ถนนโพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 41000

Tel. 042-343246 จัดส่งเวชภัณฑ์ยาด้วยรถด่วน ทั้งในเมืองและต่างอ�ำเภอ Fax. 042-343247 042-343248

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายยุวเวช วรพิบูลย์วิทย์ ภ.ญ. กัญญา วรพิบูลย์วิทย์ เจ้าของผู้จัดการร้านคริสเตียนฟาร์ม่า ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

11


12

ปีที่ 3 ฉบับที่ 40 วันที่ 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 2555

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

๑๒ สิงหามหาราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นายพิเชฐ คูหาทอง ประธานทนายความจังหวัดอุดรธานี

๑๒ สิงหามหาราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นางทองดา โยธะการี

ประธานห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ทองดา เอ็นเตอร์เท็นเมนท์

๑๒ สิงหามหาราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นายสมจิต คิดการ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอ�ำเภอสีดา

๑๒ สิงหามหาราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นายวิไล สุขหนองโป่ง

ผู้จัดการร้าน ช�ำนิรีไซเคิล อ.ช�ำนิ จ.บุรีรัมย์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จ�ำกัด

นายทองหล่อ ยมศรีเคน ประธานกรรมการ นายเติมศักดิ์ จันทะจร ผู้จัดการ

พร้อมด้วยบุคลากร และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ ทุกท่าน


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 40 วันที่ 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 2555

13

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ “สั่งฟ้าไปหาน้อง”“นี่เป็นค�ำพูดของนายกองค์การ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นายเวียงชัย แก้วพินิจ

นายอ�ำเภออ�ำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

บริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีคนปัจจุบัน คุณวิเชียร ขาวข�ำ โดยมีท่าน ศราวุธ เพชรพนมพร ส.ส. เขต 1 จังหวัดอุดรธานี พรรคเพื่อไทย ร่วม เป็นพยานรวมทั้งชาวบ้านผู้เดือดร้อน โดยประธานชุมชนคุ้มเก่าจาน ได้เชิญ นายชนินทร์ โยธะการี และนายสังเวียน จ�ำปาบุรี ผู้สื่อข่าว น.ส.พ.ภาคอีสาน ได้เข้าร่วมรับฟังเป็นพยานในการยื่นหนังสือร้อง ทุกข์ของชาวบ้านต่อท่านวิเชียร ขาวข�ำ นานกองค์การบริหารส่วน จังหวัดอุดรธานี คนปัจจุบัน ความว่า ชาวบ้านคุ้มเก่าจาน ซอยศรี สุนทร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี สถานที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ สนามกีฬากลางประจ�ำจังหวัดอุดรธานีแห่งใหม่ บนถนนนิตโย ใกล้โรง พยาบาลชัยเกษมซึ่งก�ำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ปัจจุบันประชาชน ก�ำลังทุกข์หนักเนือ่ งจากถูกกลุม่ นายทุนซิกแซก ท�ำ น.ส. 3 ก. เข้าครอบ ครองและขับไล่ชาวบ้านรวมกว่า 50 ครัวเรือน ผู้อาศัยประมาณ 300 กว่าคน ก�ำลังจะไร้ที่อยู่อาศัย ซึ่งความจริงแล้วชาวบ้านอยู่อาศัยในที่ ตรงนี้มากกว่า 100 ปี ในอดีตเคยมีการฟ้องร้องศาลและชาวบ้าน แพ้ ศาลชั้นต้น แพ้ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกาไม่รับคดี หมายถึง แพ้ทั้ง 3 ศาล จึงมาร้องขอความเป็นธรรมและขอความช่วยเหลือจากส่วน ราชการ

ซึ่งเมื่อท่านผู้อ่านทุกท่านได้อ่านได้รู้ได้ทราบเรื่องราวแล้ว ก็ ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ เหมือนกับการยกเขาพระสุเมรุออก จากอกชาวบ้านที่มาร้องเรียนขอความกรุณา ความเมตตา ความเป็น ธรรมจากทางราชการ เพียงหวังว่าจะได้ต่อลมหายใจให้กับครอบครัว ได้อยู่สู้ชีวิตต่อไป บทสุดท้ายก่อนแยกย้ายกันกลับภูมิล�ำเนา ท่านวิเชียร ขาว ข�ำ กล่าวว่าขอบคุณพีน่ อ้ งชาวอุดรทุกคนทีม่ อบความไว้วางใจให้ผมได้ รับใช้ ขอบคุณที่มาเยี่ยมเยือนถึงที่ท�ำงานแต่ครั้งต่อไปหากจะมีอะไร มาร้องเรียนขอความเป็นธรรม ไม่ต้องมาเยอะแยะขนาดนี้ ให้ส่งตัว แทนมา 9-10 คน ก็พอจะได้ไม่เสียเวลาท�ำมาหากิน พร้อมทั้งหันหน้า ไปออกค�ำสั่งให้ทนายความของ อบจ. ที่กินเงินเดือนจากภาษีของพี่ น้องประชาชนทั้ง 3 คนว่า 1. ค้นหาเรื่องราวความเป็นจริงตั้งแต่ต้นจนจบ 2. หาช่องทางพลิกฟืน้ คดี ยืน่ ศาลปกครองขอความเป็นธรรมใหม่ 3. รายงาน สรุปผลการด�ำเนินการให้นายก อบจ. ทราบทุกระยะ “หากประชาชนที่มาร้องเรียนขอความเป็นธรรมไม่ได้รับ ความเป็นธรรมจริงๆ ก็จ�ำเป็นจะต้องหาช่องทางการด�ำเนินการ ช่วย เหลือ โดยจะดูว่าคดีนี้จะขอยืมให้ศาลพิจารณาคดีใหม่ได้หรือไม่” คุ้มเก่า

สถานการณ์น�้ำในอ่างเก็บน�้ำในจังหวัดอ�ำนาจเจริญ มีปริมาณน้อยกว่าปีที่แล้ว

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นายสุเทพ เตียประพงษ์ อดีตนายกเทศมนตรีต�ำบลสีดา

นายปิยปัญญา ภู่ขวัญเมือง ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานอ�ำนาจเจริญแจ้งว่า ปริมาณน�้ำในอ่าง เก็บน�้ำขนาดกลาง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 มีทั้งหมด 9.634 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 25.49 ของ ความจุอ่างทั้งหมด แต่ละอ่างมีปริมาณน�้ำดังนี้

อ่างเก็บน�้ำพุทธอุทยาน ร้อยละ 19.92 อ่างเก็บน�้ำห้วยโพธิ์ ร้อยละ 25.57 อ่างเก็บน�้ำร่องน�้ำซับ ร้อยละ 48.59 อ่างเก็บน�้ำห้วยสีโท ร้อยละ 34.67 ฝายล�ำเซบาย ร้อยละ 26.46 ทั้งนี้ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานอ�ำนาจเจริญ ขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วนใช้น�้ำอย่างคุ้มค่า และประหยัด เนื่องจากอาจเกิดภาวะภัยแล้ง ข้อมูลข่าวและที่มา ผู้สื่อข่าว : อ�ำนาจเจริญ(สวท.)


14

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 40 วันที่ 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 2555

นายกฯ ทัวร์ประชุมครม.สัญจรร้อยเอ็ดประชาชนแห่ต้อนรับ

และมอบบัตรสินเชื่อเกษตรกรให้แก่ผู้แทนเกษตรกร จากภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ 19 ราย และมอบ Mock up บัตรสินเชื่อเกษตรกรให้เกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด 1 ราย หลัง จากนัน้ นายกรัฐมนตรี ชมการสาธิตการใช้บตั รสินเชือ่ เกษตรกร ซื้อปัจจัยการผลิตผ่านเครื่องรูดบัตร EDC เยี่ยมชมร้านค้าธง ฟ้าในมหกรรมสินค้าราคาถูก และตลาดนัดเครื่องจักรกล และ ในเวลา 15.30 น.นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงศูนย์รบั เรือ่ งราวร้อง ทุกข์ เพือ่ พบปะกลุม่ เกษตรกรทีม่ าเสนอปัญหา และความเดือด ร้อนในการประกอบอาชีพ เกษตรกรพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ เวลา 17.00 น. นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร ภักดีศรีณรงค์จางวาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมแห่ เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง 17.40 น. เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน หรือ กรอ. ณ ห้องรัตนสุวรรณ โรงแรมทองธารินทร์ และในเวลา 19.00 น.เป็น ประธานการประชุมร่วมกับคณะผูว้ า่ ราชการจังหวัดอีสานตอน ล่าง 8 จังหวัด ณ ห้องรัตนอัมรินทร์ โรงแรมทองธารินทร์

รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สกลนคร นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผลิต ได้เพียงอย่างเดียวประกอบด้วย ปุ๋ย ,ยา ,เมล็ดพันธ์ และ สามัคคี และความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์ โครงการที่ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ เ ตรี ย มเสนอขอรั บ การ สกลนคร นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอ�ำเภอสว่างแดนดิน นาย น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง 1,500บาท/ไร่ ปัจจุบนั มีรา้ นค้าเข้าร่วมโครงการ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ในวโรกาส ไพบูลย์ ชวรุ่ง ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม จ�ำนวน 3,000 แห่ง ทั่วประเทศ เจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 60 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม สนับสนุนงบประมาณในการประชุม ครม.สัญจร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ ยมโครงการที่จังหวัดสุ ริ นทร์เตรีย มเสนอขอรั บการ สนับสนุนงบประมาณในการประชุม ครม.สัญจร ในครั้งนี้แก้ไข ปัญหาอุทกภัยในเขตต�ำบลหนองบัวทอง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขต ต�ำบลหนองบัวทอง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ เป็นโครงการหนึ่งที่ จังหวัดสุรินทร์เตรียมเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณใน การประชุม ครม.สัญจร ทีจ่ งั หวัดสุรนิ ทร์ เดิมนัน้ พืน้ ทีข่ องต�ำบล หนองบัวทอง อ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ นั้นมีสภาพปัญหา แหล่งน�้ำที่ตื้นเขินและแคบ การไหลของน�้ำเป็นไปได้ยาก ท�ำให้ ประสบปัญหาน�ำ้ ท่วมในฤดูฝน ส่วนในฤดูรอ้ นก็มผี ลกระทบด้าน ขาดแคลนน�้ำ ส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่ประสบปัญหาทั้งอุทกภัย และประสบปัญหาภัยแล้งตลอดทัง้ ปีทผี่ า่ นตลอดเวลา ดังนัน้ แล้ว ถ้าโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตต�ำบลหนองบัวทองเกิดขึน้ ก็จะเป็นผลดีต่อพี่น้องเกษตรกรใน ต.หนองบัวทองและพื้นที่ ต� ำ บลใกล้ เ คี ย ง จะช่ ว ยป้ อ งกั น และบรรเทาปั ญ หาอุ ท กภั ย สามารถเร่งระบายน�้ำให้เร็วขึ้น อีกทั้งยังสามารถป้องกันน�้ำท่วม ราษฎรและสามารถน�ำน�้ำไปใช้ประโยชน์ในการบริโภค อุปโภค รวมทั้งด้านการเกษตรอย่างทั่วถึงด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวจะ ท�ำการขุดลอกทางระบายน�้ำกว้าง 20 เมตร ยาว 6,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร วงเงินประมาณ 10 ล้านบาท ประวิทย์ สมตัว/ข่าว .........................................................................

สกลฯ โรงเรียนจัดลงแขกด�ำนา 800 มัดกล้าชาวนาร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชินี

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ที่แปลง นาสาธิ ต โรงเรี ย นบ้ า นตาลโกน ต� ำ บลตาลโกน อ� ำ เภอ สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร นายสุรพันธ์ ดิสสมาน ปลัดจังหวัด

ศึกษา เขต 2 สกลนคร ร่วมเปิดโครงการ ลงแขกด�ำนา 800 มัด กล้าชาวนาร่วมใจเทิดไท้องค์ราชินี ในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยมีส่วนราชการ และประชาชน กว่า 1 พันคน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ทัง้ นี้ ปลัดจังหวัดสกลนคร ได้กล่าวน�ำในการปกป้องสถาบัน เพือ่ แสดงออกถึงความจงรักภักดีและส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชิ นี น าถ และเพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ความรั ก ความสามั ค คี ให้ ตระหนักถึงประเพณีลงแขกด�ำนา ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่าย ก่อให้ เกิดความเข้มแข็งของหมูบ่ า้ นอย่างยัง่ ยืน และยังมีกจิ กรรมสร้าง ความสัมพันธ์ความสามัคคีของคนในชุมชน ประกอบด้วย การ แข่งขันประกอบด้วยจับปลาขี้คราด การแข่งขันด�ำนา โดย บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน นอกจากนี้ ยังมีการน�ำน้อง มาร์ค หนูน้อยนักเทศน์วัย 3 ขวบ มาเทศน์โชว์ เรียกความสนใจ แก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก นายสุรพันธ์ ดิสสมาน ปลัดจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า กิจกรรม ในวันนี้นอกจากการสร้างความสามัคคีในหมู่ชาวบ้านแล้ว ยัง เป็นการอนุรกั ษ์สบื สานประเพณีลงแขกเกีย่ วข้าว ซึง่ นับวันยิง่ จะ เลือนหายไปจากสังคมเกษตรกรในประเทศไทย โดยเฉพาะ เยาวชนรุน่ หลังซึง่ ปัจจุบนั พบว่าละเลยวิถชี วี ติ แบบพืน้ บ้าน การ ท�ำไร่ทำ� นา ประกอบกับปัญกายาเสพติดทีก่ ำ� ลังแพร่ระบาดอย่าง รวดเร็ ว ดั ง นั้ น วั น นี้ เราจะดึ ง กลุ ่ ม เยาวชนให้ หั น มาอนุ รั ก ษ์ วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านสืบสานการลงแขกด�ำนา เกษตรอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องใหม่ส�ำหรับเกษตรกร วันนี้เราได้น�ำ วิทยากรจากส�ำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนครมาให้ความรูเ้ กีย่ ว กับเกษตรอินทรียแ์ ก่ชาวบ้าน โดยลดการใช้สารเคมี ไม่วา่ จะเป็น ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง ฯ หันมาใช้สิ่งที่มาจากธรรมชาติ ลดการตกค้างจากสารเคมี นอกจากนี้ยังให้ความรู้ด้านการเพิ่ม ผลผลิตพืชผลทางการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร แก้ ปัญหาความยากจนอย่างถาวร ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีจาก เกษตรกรในพื้นที่ ต.ตาลโกน เข้าร่วมโครงการ กว่า 1,000 คน .........................................................................

นายมโนชัย สุดจิตร กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่ง ลักษณ์ ชินวัตร มีความสนใจการแปรรูปข้าวที่จังหวัดร้อยเอ็ด และ 5 จังหวัดภาคอีสานในเขตทุ่งกุลาฯ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ มีแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงของประเทศ เกษตรกรมี วินัยในการใช้เงิน การซื้อขายข้าวมีแนวโน้มดีเพิ่มขึ้น รวมทั้งโรง สีขา้ ว สกต.ร้อยเอ็ด จ�ำกัด หรือ โรงสีขา้ วสหกรณ์การเกษตรเพือ่ การตลาดลูกค้า ธกส. นับเป็นโรงสีแห่งแรก และแห่งเดียวของ ไทย ลูกค้า ธกส. ที่มีการลงทุนโดยทุนเรือนหุ้นของสมาชิกอย่าง แท้จริง และมีคุณภาพระดับประเทศ บริหารโดยชุมชน เพื่อ ชุมชน และเป็นโรงสีที่ผลิต แปรรูปแบบครบวงจร พร้อมแบร์น สินค้า รับประกันโดย ธกส. รวมทั้งเป็นแหล่งแปรรูปเพิ่มมูลค่า ข้าวได้ส�ำเร็จ ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป และการตลาด และมี มวลชนส�ำคัญของรัฐบาล ขณะที่ นางวีระพรรณ จริยศิลป์ ผอ.ธกส.ร้อยเอ็ด เผยว่า ธกส. ร้อยเอ็ด มีเกษตรกรจองบัตรเครดิต 41,000 ราย มอบให้ เกษตรกร 22,000 ราย เกษตรใช้บตั รเครดิต 966 คน วงเงิน กว่า 6 ล้านบาท กมลพร ค�ำนึง / ข่าว .........................................................................

หน่วยทหาร ในจังหวัดสกลนคร จัดโครงการรวมพลัง พัฒนา พระต�ำหนักภูพานราชนิเวศน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันพระราชสมภาพ เพื่อแสดงออกถึงความ ธกส.เผย เกษตรกรจองบั ต รเครดิ ต สิ น เชื่ อ กว่ า จงรักภักดี 834,000 ราย วงเงินกว่า 14,000 ล้านบาทแนวโน้ม เมือ่ เวลา 14.30 น. วันที่ 29 กรกฎาคม 2555 ณ บริเวณ เพิ่ม โรงช้างต้น พระต�ำหนักภูพานราชนิเวศน์ อ�ำเภอเมือง จังหวัด นายมโนชัย สุดจิตร ผู้อ�ำนวยการโครงการบัตรสินเชื่อ ธกส. เปิดเผยกับประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดว่า ธกส.มีเป้า หมาย ให้เครดิตบัตรสินเชื่อเกษตรกร ปี 55 จ�ำนวน 1 ล้านราย ทั่วประเทศ เริ่มปล่อยให้เกษตรกรทดลองใช้เมื่อเดือนเมษายน ที่ผ่านมา ปรากฏว่าจนถึงขณะนี้ มีเกษตรกรแจ้งความจ�ำนง 834,000 ราย คิดเป็นวงเงิน 14,000 ล้านบาท มีแนวโน้มเพิ่ม มากขึ้น เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่เกษตรในการซื้อปัจจัยการ

สกลนคร พันเอก ดร.สมชาติ แน่นอุดร ผู้บังคับการกรมทหาร ราบที่ 3 ค่ายกฤษณ์สีวะรา เป็นประธาน ในพิธีรวมพลังพัฒนา พระต�ำหนักภูพานราชนิเวศน์ เฉลิมพระเกียรติ และปลูกป่า โดย มีผเู้ ข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย ก�ำลังพลของหน่วย ร.3 พัน 1 ทหาร ต�ำรวจ นักเรียนรโรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี โรงเรียนบ้านนา ดอกไม้ ผูน้ ำ� ชุมชนรอบพระต�ำหนัก ตลอดจนพลังมวลชนทุกหมู่ เหล่า ประมาณ 500 คน ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความ

2555 ซึ่งกิจกรรมก็มี การพัฒนาพระต�ำหนัก กลุ่มพลังมวลชน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดมี หาราชา ในโอกาส นี้ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 และผู้เข้าร่วมโครงการ ยังมี กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณโรงช้างต้นอีกด้วย พันเอก ดร.สมชาติ แน่นอุดร ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 กล่าวว่า การพัฒนาพระต�ำหนัก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ฯ ในครั้ง นี้ เพื่อเทิดทูนและแสดงพลังความรัก ความสามัคคีของทุกภาค ส่วน ในการท�ำความดีเพื่อแผ่นดิน ถวายเป็นพระราชกุศล แด สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร ที่ทรงอุทิศ พระวรกาย ทรงงานมาโดยตลอด เพื่อพสกนิกรชาวไทยได้อยู่ดี กินดี มีความมั่นคง และสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ได้โดยพึ่งพาอาศัย ธรรมชาติ หลายๆโครงการที่พระองค์ได้มีด�ำริขึ้น ต่างก็เป็น ประโยชน์ต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดทิได้ นอกจากนี้ ยัง เป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อม พระต�ำหนักให้มีความสวยงาม มากยิ่งขึ้น ที่ส�ำคัญ ยังด�ำเนินตามแนวพระราชด�ำรัส ของ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ในเรื่ อ งการอนุ รั ก ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกฝังจิตส�ำนึกให้คนในชาติมีใจรักต้นไม้ รักป่าไม้ หวงแหนทรัพยากรป่าไม้ โดยรณรงค์ให้คนในชาติทุก หมู่เหล่า ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ......................................................................... ภารกิจ รมว.เกษตรฯ ติดตามการด�ำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ภารกิจ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพืน้ ที่ ติดตามการด�ำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ภารกิจ นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ในการลงพืน้ ที่ จังหวัดสุรนิ ทร์ ในภาคบ่ายได้เดินทางไป ยังศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงชุมชน กลุม่ สมาพันธ์เกษตรกรอีสาน ต.ดอนแรค อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ เพื่อเยี่ยมชม ติดตามและพบปะ ราษฎรกลุ่มศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน จาก จ.สุรินทร์ ศรีสะเกษและร้อยเอ็ด ทั้งนี้ จ.สุรินทร์ โดยส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สุรินทร์ ด�ำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเพื่อเป็น แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน และส่งเสริมความรู้ด้าน การเกษตรพร้อมทักษะด้านการเกษตรให้เกษตร ประชาชน ตลอด จนนักเรียนผู้สนใจ ก�ำหนดแนวทางเพื่อส่งเสริม สร้างความเข็มแข็ง ในการรวมกลุม่ และพัฒนาช่องทางการตลาด เพือ่ ให้เกษตรกรได้เข้า รับการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติในเรื่องการด�ำเนินกิจกรรมการรวม กลุ่มอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง โรจนศักดิ์ นันทิเดชาพันธ์ ทีมข่าว สวท.สุรินทร์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จ�ำกัด

โดย ทองหล่อ ยมศรีเคน ประธานฯ เดิมศักดิ์ จันทะจร ผู้จัดการฯ ออกพบปะสมาชิกฯ ทุกอ�ำเภอตามโครงการสหกรณ์ฯพบสมาชิกเพื่อน�ำสิ่งดีๆไปฝาก และรับข้อคิดเห็นฯประจ�ำเดือนที่ผ่านมา

พิเศษ • ในปักษ์ 40 อิ ส ระชน ฅนเคยหล่ อ

ปักษ์ที่ 40 (ฉบับพิเศษ) เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนี าถ ทรงมีพระชนม์ มายุครบ 80 พรรษา ปวงประชาแซ่ซ้องสรรเสริญ ในพระบารมีของพระแม่หลวง องค์มหาราชินขี องปวง ชนชาวไทย ทุกหมูเ่ หล่า ใต้เบือ้ งยุคลบาท ดังปรากฏ ในเล่มว่า ปวงประชาน้อมเกล้าถวายพระพรพระองค์ ท่านอย่างเนื่องแน่น ในทุก ๆ สื่อ เช่น ทีวี วิทยุ และ สื่อสิ่งพิมพ์ ทีมงาน น.ส.พ. ภาคอีสาน (คณะผู้จัดท�ำ) ขอน้อมเกล้าถวายพระพร ขอพระองค์จงทรงพระ เจริญ มีพระชนม์ยิ่งยืนนานทรงพระเกษมส�ำราญ ตลอดไปชั่วกาลนานเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้จัดท�ำ น.ส.พ. ภาคอีสาน


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ก้มกราบกรานเหนือศิระแทบพระบาท เหล่าทวยราษฎร์ต่างปรีดิ์เปรมเกษมศรี วันเฉลิมพระชนมายุสดุดี เทิดไท้องค์ราชินีแห่งแผ่นดิน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นายวชิระ ธาราชีพ

นายกเทศมนตรี พร้อมสมาชิกเทศบาล พนักงานลูกจ้าง พสกนิกร เทศบาลต�ำบลหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี

น�้ำพระทัยเปรียบเปรียบน�้ำทิพย์ชโลมหยาด หลั่งหล่อรินรดชาติชนสยาม โครงการราชด�ำริด�ำเนินตาม วิวัฒน์คามเขตไทยไร้ล�ำเค็ญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นายวีรศักดิ์ วัชรภิรมย์

นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล พร้อมด้วยสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต�ำบล เจ้าหน้าที่พนักงาน พสกนิกร ในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลบัวใหญ่ทุกคน

ปีที่ 3 ฉบับที่ 40 วันที่ 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 2555

ธ สถิต ณ ดวงใจไทยไทยทั่วหล้า เคียงคู่องค์ราชาพิสุทธิ์สิน ผองประชาร�ำลึกคุณชีวิน ทั้งธานินทร์จารจารึกคุณความดี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นายชูชัย แข็งขัน

ผู้จัดการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พนักงาน สมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์เพื่อการเกษตรอ�ำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

ทรงห่วงใยไกลใกล้ไทยทุกหมู่ ความเป็นอยู่มีสุขคลายทุกข์เข็ญ เยื้องพระบาทยุรยาตรชาติร่มเย็น ธ ทรงเป็นพระแม่หลวงปวงประชา ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

กีรติการต์ พิมานเมฆินทร์

ประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำ� เภอเมืองอุดรธานี ส.ส. สุรทิน พิมานเมฆินทร์ เขต 2 จ.อุดรธานี

พรรคเพื่อไทย

15


16

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 40 วันที่ 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 2555

ดร. สืบสาย บุญวีรบุตร กีฬา(การออกก�ำลังกาย) ผศ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา เป็นมากกว่ายาวิเศษมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์รักษ์

จากการรวบรวมพระราชด�ำรัสเกี่ยวกับการออกก�ำลัง กาย การกีฬาและหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก�ำลัง กายก่อนที่วิทยาศาสตร์การกีฬาในประเทศไทย จะเป็ นที่ร้จู กั อีก ดังนี้ ด้านการออกก�ำลังกาย 1. “. . ร่างกายของเรานั้น ธรรมชาติสร้างมาส�ำหรับให้ ออกแรงใช้งาน มิใช่ให้อยู่เฉยๆ ถ้าใช้แรงให้พอเหมาะพอดีโดย สม�ำ่ เสมอ ร่างกายก็จะเจริญแข็งแรง คล่องแคล่วและคงทนยัง่ ยืน ถ้า ไม่ใช้แรงเลย หรือใช้ไม่เพียงพอ ร่างกายก็จะเจริญแข็งแรงอยู่ไม่ได้ แต่จะค่อยๆ เสื่อมไปเป็นล�ำดับ และหมดสมรรถภาพไปก่อนเวลา อันสมควร ดังนัน้ ผูท้ ปี่ รกติทำ� การงานโดยไม่ได้ใช้กำ� ลัง หรือใช้กำ� ลัง แต่น้อย จึงจ�ำเป็นต้องหาเวลาออกก�ำลังกายให้พอเพียงกับความ ต้องการตามธรรมชาติเสมอทุกวัน . . .” (ปี พ.ศ. 2518) 2. “…การออกก�ำลังกายนั้น ถ้าท�ำน้อยไป ร่างกายและ จิตใจก็จะเฉา ถ้าท�ำมากไปร่างกายและจิตใจก็จะช�้ำ...” (ปี 2525) ด้านกีฬาและวิ ทยาศาสตร์การกีฬา 3. “...การกีฬานั้น ย่อมเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่ว ไปแล้ว ว่า เป็นปัจจัยในการบริหารร่างกายให้ แข็งแรง และฝึกอบรมจิตใจ ให้ผ่องแผ้วร่าเริง รู้จักแพ้ และชนะไม่เอารัดเอาเปรียบกัน มีการให้ อภัยซึง่ กันและกัน สามัคคีกลมเกลียวกัน อย่างทีเ่ รียกกันว่ามี น�ำ้ ใจเป็น นักกีฬา (ปี 2512) 4. “ในหลักการการกีฬาเป็นสิง่ ทีม่ จี ดุ ประสงค์พนื้ ฐานเพือ่ ที่จะส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรง และสามารถที่จะแสดงฝีมือในเชิง กีฬาเพือ่ ความสามัคคี และเพือ่ ให้คณ ุ ภาพของมนุษย์ดขี นึ้ มาเวลานี้ การกีฬาก็นับว่ามีความส�ำคัญในทางอื่นด้วย คือในทางสังคมท�ำให้ คนในประเทศชาติได้หนั มาปฏิบตั สิ งิ่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ในทางสุขภาพ ของร่างกายและของจิตใจ ท�ำให้สามารถที่จะอยู่เป็นสังคมอย่าง อยู่เย็นเป็นสุข ทั้งเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเจริญของบ้านเมือง และ โดยเฉพาะในการกีฬาระหว่างประเทศก็ได้เพิ่มความส�ำคัญกับ มนุษย์อื่น ซึ่งอยู่ในประเทศอื่นฉะนั้นกีฬามีความส�ำคัญอย่างยิ่ง ส�ำหรับชีวติ ของแต่ละคน และชีวติ ของบ้านเมือง ถ้าปฏิบตั กิ ฬี าอย่าง ถูกต้องหมายถึงว่าอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถก็จะได้น�ำ ชือ่ เสียงแก่ตนและแก่ประเทศชาติ ถ้าปฏิบตั กิ ฬี าด้วยความเรียบร้อย ด้วยความสุขภาพก็ท�ำให้มีชื่อเสียงเหมือนกัน และจะส่งเสริมความ สามัคคีในประเทศชาติ” (ปี 2516 ) 5 “...นักกีฬาที่ดีนอกจากต้องมีการแสดงทั้ง ในทางกาย ในทางสมอง คือ ใช้ความคิด และวิทยาการแล้ว ก็ต้องมีจิตใจเป็น นักกีฬา อันนี้จะ ท�ำให้มีชัยเหมือนกัน ถ้าแสดงตนเป็นคน ที่มีจิตใจ เป็นนักกีฬา จะท�ำให้ใจเย็นขึ้น เกิดเรื่องอะไรก็สามารถที่จะแก้ ปัญหาได้...” 6. “…การกีฬานั้นนับเป็นอุปกรณ์การศึกษาที่ส�ำคัญยิ่ง เพราะเป็นการกล่อมเกลาให้เด็กมีจติ ใจ อดทน กล้าหาญ รูแ้ พ้รชู้ นะ ปลูกฝังพลานามัยให้แข็งแรง เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้มี สมรรถภาพ ทั้งในทางจิตใจและร่างกาย เป็นผลสืบเนื่องไปถึงการ เป็นพลเมืองของชาติอันเป็นยอดแห่งความปรารถนา…” (ปี 2504) 7. “การกีฬามีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับชีวิตของ แต่ละคนและชีวิตบ้านเมือง” กี ฬาเป็ นยาวิ เศษ...เราได้ ยิน เรารู้จกั แล้วเราตระหนั กถึง คุณค่าหรือไม่ รู้อย่างไร! แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช ในหลวงของพวก เราทุกคน พระองค์ท่านได้พระราชทานไว้ให้กับประชาชนชาวไทย ทั้งที่เป็นข้าราชบริพารและประชาชนไทยกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งแม้จะเป็น พระราชด�ำรัสในอดีต แต่เนื้อหามีความทันสมัยที่เป็นหลักและวิธี การก�ำลังกายและหลักวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬาและประโยชน์ของ กีฬาและการออกก�ำลังกายทีถ่ อื ว่าเป็นยาวิเศษ....ซึง่ นอกจากจะรับ ไว้เหนือเกล้าเพือ่ เป็นศิรมิ งคลต่อตัวเองและวิชาชีพวิทยาศาสตร์การ กีฬาแล้วยังแสดงถึงความเป็นพระอัจฉริยภาพของประองค์ทั้งด้าน การสร้างเสริมสุขภาพ การออกก�ำลังกาย การพลศึกษา วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกก�ำลังกาย การกีฬาและการกีฬาสู่ความเป็น เลิศที่พระองค์ท่านได้นอกจากเป็นพระราชด�ำรัสแล้วยังทรงเป็น

ตัวอย่างในทางปฏิบัติอีกด้วย ในทางวิ ช าการเราจะจั ด เรี ย งและจ� ำ แนก กิจกรรมการออกลังกาย ตามความหนักเบา ตาม หลักและลักษณะของการออกก�ำลังกาย โดยน้อมน�ำ พระราชด�ำรัสที่พระองค์ท่านได้พระราชทานแก่ชาวไทย ดังนี้ 1) การเคลื่อนไหวใช้แรง (Physical Activity) คือการ ด�ำเนินชีวิตแบบกระฉับกระเฉง ออกแรงเพิ่มขึ้นกับกิจกรรมในชีวิต (อ้างอิงพระราชด�ำรัสที่ 1) เช่น ที่ท�ำงาน เลือกจอดรถไว้ที่จอดรถ แล้วเดินจากตึกหนึ่งไปอีกตึกหนึ่ง เดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ ที่ บ้าน ให้ช่วยกันท�ำงานบ้าน รดน�้ำต้นไม้ การขยับแขน ขาขณะนั่งดู โทรทัศน์ หรือเดินเร็ว ๆ ก่อนกลับบ้าน โดยไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้า เป็นชุดกีฬาแต่ให้สวมเสือ้ ผ้าชุดเดิม (ปรับให้สบายก่อน) สวมรองเท้า ผ้าใบแล้วเดินให้ได้วันละ 10 -15นาที เป็นต้น 2) การออกก�ำลังกายหมายความว่าการก�ำหนดเป้าหมาย ของการออกก�ำลังกายเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพ ซึ่งการออกก�ำลัง กายนี้เป็นได้ทั้งการป้องกันและรักษารวมทั้งบ�ำบัดความบกพร่อง บางอย่างของร่างกายได้ และเช่นเดียวกันมีหลักง่าย ๆ ว่าการออก ก�ำลังกายอาศัยหลักง่าย ๆ ว่า FFITT ที่มีความหมาย ดังต่อไปนี้ F=Fun (สนุก) ต้องสนุก ให้แต่ละคนเลือกกิจกรรม ที่ชอบสนุกและ/หรือที่ท�ำได้ตามโอกาส บางวันมีเวลาก็เปลี่ยนชุด ออกก�ำลังกาย บางวันไม่มเี วลาก็เลือกใช้กจิ กรรมการเคลือ่ นไหวใช้ แรงโดยไม่ต้องเปลี่ยนชุด เช่น เดินขึ้นตึกที่เลือกที่ท�ำได้เริ่มจาก 2 ชั้น เป็น 3 ชั้น เป็น 5 ชั้น(ถ้ามีตึกสูงในที่ท�ำงาน) ก่อนทานอาหาร กลางวัน หรือการออกก�ำลังกายกับเก้าอีห้ รือโต๊ะท�ำงาน 10-15 นาที ในช่วงพัก (หากมีโอกาสจะน�ำเสนอท่าการออกก�ำลังกายในทีท่ ำ� งาน ที่นอกจากจะเป็นการออกก�ำลังกายแล้วยังช่วยผ่อนคลายและ ท�ำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น) หรือบางวันใช้เพิ่มกิจกรรมขณะดู โทรทัศน์ F=Frequency (ความบ่อย) ออกบ่อยขนาดไหนใน 1 วัน กี่วันต่อสัปดาห์ การออกก�ำลังกายเป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายเรา สามารถออกก�ำลังได้บ่อยเท่าที่ต้องการแต่ขอให้มีวันพัก 1 วันต่อ สัปดาห์เพื่อให้กล้ามเนื้อต่าง ๆของร่างกายได้ฟื้นฟูสภาพ ในแต่ละ วันสามารถออกกได้เป็นช่วง ๆ ช่วงละ 10 นาทีก่อนเริ่มท�ำงาน 10 นาทีก่อนช่วงพักหรือระหว่างเครียดกับงานนั่งโต๊ะและอีก 10 นาที ก่อนกลับบ้านนี่คงเป็นเวลาที่เหมาะสมกับผู้บริหารที่มีเวลาไม่มาก และหากเป็นไปได้ก็ออกต่อเนื่องได้ตั้งแต่ 30 นาทีต่อวัน อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ก�ำลังดี I=Intensity (ความหนัก) หรือความเหนือ่ ยขนาดไหนใน การออกก�ำลังกาย ถ้าใครจับชีพจรเป็นก็นับว่าใน 10 วินาทีในช่วง เหนื่อยก็อยู่ระหว่าง 19 – 25 ครั้งขึ้นอยู่กับอายุและความฟิตของ แต่ละบุคคลหรือจะเอาแบบง่าย ๆ ก็คือหัวในเต้นเร็วพอสมควรแต่ หายใจทันและพูดกับเพื่อนได้ วิธีที่ใช้ได้ผลคือลองเดินขึ้นตึก 3 ชั้น ในจังหวะการเดินตามปกติแล้วเราหายใจแรงขึ้นแล้วพักประมาณ 10-15 วินาทีแล้วเราหายใจเป็นปกติได้ก็แสดงว่าระบบไหลเวียน เลือดและการหายใจยังดีอยู่ T = time (ความนาน) ออกก�ำลังกายนานขนาดไหนใน แต่ละวัน ค�ำตอบคือวันละตั้งแต่ 30 นาทีขึ้นไปออกครั้งละ 10 นาที 3 ครั้งต่อวันหรือ 15 นาที 2 ครั้งต่อวันหรือออกกต่อเนื่องตั้งแต่ 30 นาทีเป็นต้นไปก็ได้ T= Types (ชนิ ด) ชนิดการออกก�ำลังกายเลือกให้หลาก หลายวิธี เลือกการเคลื่อนไหวที่มีทั้งช้าๆ เบาๆ เช่น การเดิน ปรับ การเดินเป็นเดินเร็ว เดินขึ้นตึกบ้าง เต้นแอโรบิก วิ่งจ๊อกกิ้ง ว่ายน�้ำ ตีกอล์ฟ เล่นฟุตบอล แบดมินตันหรือกีฬาอื่น ๆ บ้าง การออกก�ำลังกายให้ได้ประโยชน์ให้ยดึ หลักดังกล่าวจ�ำไว้ ว่าอย่าหักโหม (อ้างอิงพระราชด�ำรัสที่ 2) ต้องสนุก ท�ำตามความ สามารถและเป้าหมายของเรา ให้โอกาสตัวเองได้ท�ำประจ�ำ อย่า ใจร้อน เช่น ออกก�ำลังกายหนัก ๆ เพื่อจะได้ลดลดน�้ำหนักเร็ว เป็น วิธีที่ผิดมาก เราต้องออกก�ำลังกายเบาถึงปานกลาง (หายใจแรงขึ้น อาจหอบนิดหน่อย แต่ยังพุดกับเพื่อนได้) แต่ต้องท�ำนานขึ้น ระยะ เวลาก็ตอ้ งใช้เวลานานขึน้ (มากกว่า 30 นาที) จ�ำไว้วา่ เราเอาอาหาร ไปใส่ตู้เย็น (ร่างกายเรา) เป็นเวลานาน ตู้เย็นก็ล้น พุงใหญ่ น�้ำหนัก เพิ่ม ซึ่งค่อย ๆ ขึ้น หากต้องการลด ก็ต้องค่อย ๆ ลด ออกก�ำลังกาย ต่อเนื่องเป็นประจ�ำ และที่ส�ำคัญอย่าเพิ่มของในตู้เย็นจนล้น ก็พอ บางคนหักโหมก็ท�ำให้บาดเจ็บได้ แล้วโทษว่าออกก�ำลังกายแล้ว

ท�ำให้เจ็บ ต้องใจเย็น ๆ ต้องให้กำ� ลังใจตัวเองว่าอ้วนก็สวยดีแต่กำ� ลัง ลด และสนุกกับกิจกรรมการออกก�ำลังกายทุกวัน 2. การกีฬาและชนิดกีฬา สามารถแบ่งได้หลายชนิด หาก แบ่งตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการเล่นกีฬาแบ่งได้ ดังนี้ 1) กีฬาเพือ่ สุขภาพและกีฬาเพือ่ สันทนาการ 2) กีฬาเพือ่ ความเป็นเลิศ กีฬาทั้ง 2 ประเภทมาจากเป้าหมายดั้งเดิมของการคิดค้นกีฬาก็คือ การสร้างกิจกรรมเพื่อล่อหลอกให้คนออกก�ำลังกาย ให้สนุก ให้ติด การออกก�ำลังกาย และออกก�ำลังกายได้นาน มนุษย์เราหากมีการ เปรียบเทียบหรือแข่งขันจะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเล่นกีฬา ออกก�ำลังกาย) ได้นานขึ้น (อ้างอิงพระราชด�ำรัสที่ 3 4 5 และ 6) คน ที่เล่นก็จะได้ประโยชน์จากการออกก�ำลังกายนานขึ้นเช่นกัน และ เมือ่ มีการแข่งขันก็จะมีการเปรียบเทียบก็มคี นทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมนัน้ เพิ่มขึ้น และจากนั้นก็มีการพัฒนาให้มีการเปรียบเทียบระหว่าง ชุมชน ระหว่างจังหวัด ระหว่างประเทศ ระหว่างทวีปและการแข่งขัน กีฬาโอลิมปิก นอกจากนี้ยังน�ำกีฬาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นเช่น การสร้างและรวมชาติได้ กีฬาเพือ่ ประชาสัมพันธ์และแสดงความยิง่ ใหญ่ของประเทศ กีฬาสร้างอาชีพและรายได้ ได้ และที่ส�ำคัญที่สุด คือกีฬาสร้างคนให้เป็นคน สร้างคนให้หมายถึงประโยชน์ของกีฬา และการออกก�ำลังกายเป็นมากกว่ายาวิเศษ ...เพราะ เป็นยากาย ที่ รักษา สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย บ�ำบัด ฟืน้ ฟูความอ่อนแอของ ร่างกายได้หากฝึกอย่างถูกวิธีและพอเหมาะกับตัวเอง สิ่งที่คน ต้องการคือการมีสุขภาพดีคือหัวใจและการหายใจดี เลือดและการ ไหลเวียนดี กล้ามเนื้อแข็งแรงทนทานและยืดหยุ่น เท่านี้ก็ท�ำให้เรา ปลอดโรคที่เป็นอันตรายต่อชีวิตคนไทยได้ยาใจที่สร้างเสริมความ แข็งแกร่งทางจิตใจ การพยายามและความพยายาม ยาสติปัญญา การฝึกใจให้คิดหาวิธีการและยืนหยัดเมื่อแพ้หรือล้มเหลว การมี สมาธิและมีความมุง่ มัน่ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย ซึง่ สิง่ เหล่านีเ้ ป็นสิง่ ที่ จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินชีวิต เช่นเดียว ยาจริยธรรม จิตวิญญาณการ ด�ำเนินชีวิตจากการรู้ชนะจากกีฬา ที่หากเน้นชัยชนะเกินไป ก็ สามารถท�ำได้ทุกอย่างแม้กระทั่งการท�ำความผิด โกง แข่งขันกัน ด้วยการเอาเปรียบแต่ถ้าแข่งขันชนะอย่างยุติธรรมซึ่งควรยกย่อง แต่หากรูแ้ พ้ ให้เป็น จากกีฬาและการแข่งขันคือแพ้เพือ่ กลับมาสู้ แพ้ แล้วฝึกซ้อมมาใหม่เพือ่ สร้างโอกาสให้กบั ตัวเอง เพือ่ พยายามให้มาก ขึน้ กว่าเดิมและชนะได้และชืน่ ชมตัวเองได้วา่ เราได้มงุ่ มัน่ เต็มทีแ่ ล้ว ชัยชนะเป็นค�ำเรียกขานเท่านั้น การซื่อสัตย์และเคารพต่อตัวเอง เคารพกฎ กติกา มีมารยาท การมีวินัยในตัวเองที่เมื่อก�ำหนดเป้า หมายหรือวัตถุประสงค์ ซึ่งสังคมไทยต้อง- การคุณลักษณะอย่างนี้ มากรวมทั้งทักษะการคิด มีสติ ใช้สมาธิและอดทน ที่จะท�ำกิจกรรม ต่าง ๆ จนส�ำเร็จ ซึ่งเมื่อท�ำได้การด�ำเนินชีวิตด้านอื่น ๆ ก็จะมีวินัย ที่จะท�ำให้ได้เช่นกัน ยาวิเศษเพื่อการสร้างคนให้เป็นคน ทั้งกลุ่มเด็ก เยาวชน (อ้างอิงพระราชด�ำรัสที่ 5 และ 6 ) นักกีฬา คนไทยทุกเพศวัย คน พิการ ไปจนถึงผู้สูงวัย โดยการใช้การออกก�ำลังกายและการกีฬา เพือ่ สร้างเสริมความเป็นคน นอกจากร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณแล้ว การพัฒนาสติปญ ั ญาและสังคมทัง้ ทีเ่ ป็นทักษะสังคมส่วนบุคคลแล้ว ยังสัมพันธ์กับสังคมชุมชน ประเทศชาติ (อ้างอิงพระราชด�ำรัสที่ 7) จนเป็นค�ำพูดสัน้ ๆ แทนพระราชด�ำรัสชองพระองค์ทา่ นว่า กีฬาสร้าง คน คนสร้างชาติ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก�ำลังกายเริม่ เข้ามาและ เป็นที่รู้จักในประเทศไทยประมาณปี 2520 ต้นๆ แต่พระราชด�ำรัส และกระแสรับสัง่ ทีอ่ า้ งอิงมานีเ้ ป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก ก�ำลังกายก่อนที่จะปรากฏในประเทศไทยในปัจจุบัน พระองค์ท่าน เป็นผูท้ มี่ พี ระอัจฉริยภาพและมีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกลอย่างยิง่ ในปีมหา มงคลการเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ 84 พรรษานี้ เพือ่ เป็นการน้อม ถวายการแสดงความจงรักภักดี ขอให้คนไทยทุกคนรับเอาการออก ก�ำลังกายและการเล่นกีฬาให้เป็นส่วนหนึง่ ของการด�ำเนินชีวติ ตลอด อายุ ซึ่งเท่ากับเรารับมากกว่ายาวิเศษ ที่ผู้เขียนได้ขยายความถึง หลักการออกก�ำลังกายได้แทรกไว้ให้แล้ว หรือหากเล่นและแข่งขัน กีฬาขออย่าลืมลืมวัตถุประสงค์เบือ้ งต้นของกีฬาคือกีฬาสร้างคน คน สร้างชาติไทยให้แข็งแรง ตลอดไป....ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

อ้างอิง 1) webboard.serithai.net 2) http://web2.sat.or.th/kingandsport/ 3) http://www.thaihealth.or.th/

คุยกับหมอยา โดย...เภสัชน้อย

สมเกียรติ คนชาญ

คนสร้างคน คนสร้างชาติ เด็ดดอกไม้กระเทือนถึงดวงดาว

น�้ำท่วมใหญ่ หรือมหาอุทกภัยปี 2554 นี้ แม้จะเกิดในภาค เหนือตอนล่าง ภาตกลาง และกรุงเทพมหานคร แต่ผู้คนที่ได้รับผลกระ ทบมิใช่เฉพาะผูค้ นในภาคทีก่ ล่าวมาเท่านัน้ คนอีสานเองแม้ทตี่ งั้ จะอยู่ ห่างไกลแต่กไ็ ด้รบั ผลกระทบและเดือดร้อนเป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะ ผู้ที่ไปขายแรงงาน และประกอบอาชีพในภูมิภาคดังกล่าว ข้อมูลของ แรงงานที่ต้องตกงานเพราะโรงงานถูกน�้ำท่วมประมาณ 100,000 คน คิดคร่าวๆเป็นคนอีสาน 40% ก็ตกราวๆ 40,000 คน นี่ยังไม่รวมคนที่ ไปท�ำมาหากินเช่น ขับแท็กซี่ ขายขาวเหนียวส้มต�ำและอืน่ ๆอีก รวมแล้ว มากกว่า 100, 000 คนแน่นอน ผมเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพราะโรงงานที่ผม ท�ำงานอยูต่ งั้ อยูใ่ นพืน้ ทีเ่ สีย่ ง แม้โรงงานจะไม่ถกู น�ำ้ ท่วม แต่กต็ อ้ งหยุด การผลิตชัว่ คราว เพือ่ ป้องกันอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ กับพนักงานหากเกิด น�้ำท่วมขึ้น การหยุดการผลิตเกือบเดือน แน่นอนบริษัทขาดรายได้ แต่ ทีห่ นักกว่าบริษทั คือพนักงาน แม้บริษทั จะจ่ายค่าจ้างเต็มช่วงหยุดการ ผลิต แต่เท่าที่ทราบพนักงานส่วนใหญ่มีหนี้สินที่ต้องใช้รายเดือนจาก ค่าจ้างนั้น และมีค่าล่วงเวลาเป็นค่าใช้จ่ายประจ�ำวัน เมื่อไม่มีเงินค่า ล่วงเวลา จึงต่างเดือดร้อนไปทั่ว ด้วยหน้าที่ผมถูกมอบหมายให้จัดทีมเพื่อเฝ้าระวังโรงงานใน ช่วงโรงงานปิด ผมได้เปิดรับอาสาสมัครจากพนักงานเพื่อร่วมเป็นทีม เฝ้าระวังนั้น รวมทั้งหมด 50 คน ในจ�ำนวนนี้มีพนักงานที่พื้นเพมาจาก อีสาน 20 คน โดยเราให้ทุกคนกินนอนที่โรงงาน จนกว่าเหตุการณ์จะ กลับสู่ปกติ เมื่ออยู่กับน้องๆเหล่านี้นานๆ จากวัน เป็นอาทิตย์ หลาย อาทิตย์ ผมก็ได้มีโอกาสคุ้นเคยกับน้องในทีมมากขึ้น โดยเฉพาะน้องๆ ที่มาจากภาคอีสาน ผมขอบคุณที่เขาอาสามาช่วยดูแลโรงงาน แทนที่ จะกลับบ้านไปหาพ่อแม่ที่บ้านเกิด แต่ทุกคนกลับบอกว่า ขอบคุณ โรงงานที่ให้เขาอยู่ดูแล เพราะให้เขากลับบ้านตอนนี้ก็คงกลับไม่ได้ ผม ถามว่าท�ำไม เขาบอกว่าไม่ไม่เงิน การกลับอีสานแต่ละครั้งต้องมีเงิน หลายพัน ไหนจะค่ารถ ของฝาก และที่ไม่ส�ำคัญ แต่ปฏิเสธไม่ได้คือค่า เหล้าทีต่ อ้ งเลีย้ งดูญาติมติ รในหมูบ่ า้ น ดังนัน้ พวกเขาขออยูต่ อ่ จนกว่า โรงงานจะเปิดดีกว่า มหาอุทกภัยที่เกิดในมุมหนึ่งของไทย ส่งผลกระทบไปทั่วหัว ระแหงของไทย และไปไกลทั่วโลก อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ค่ายใหญ่ๆ ต่างลดก�ำลังการ ผลิต และประมาณการรายได้ลง เพราะฐานการผลิตในไทยเป็นฐาน ใหญ่ ถูกน�ำ้ ท่วม ไม่มชี นิ้ ส่วน นักท่องเทีย่ วก็มาเทีย่ วเมืองไทยไม่ได้ การ ประชุมสัมมนาต่างยกเลิก เมื่อที่ใดที่หนึ่งเกิดปัญหา มันส่งผลกระทบ ไปไกลทัว่ โลก ท�ำให้ผมนึกถึงค�ำสุภาษิตจีนทีว่ า่ “เด็ดดอกไม้ กระเทือน ถึงดวงดาว” ซึ่งเหตุการณ์น�้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้ อธิบายได้ชัดเจน

ร้านขายยาของโรงพยาบาล

ผมเคยเจอผู ้ ป ่ ว ยบางรายมาปรึ ก ษาที่ ห ้ อ งยา รพ.หนองคาย ว่าเคยไปรับยาประจ�ำที่ รพ.ศิรริ าช หรือบางราย เคยรับยาที่ รพ.รามาธิบดี และไม่สะดวกที่จะเทียวไปรับยาที่ กรุงเทพ อยากมารับยาที่รพ.หนองคายจะท�ำอย่างไร ในขณะ ที่ยาตัวนี้ไม่มีในบัญชียาของโรงพยาบาลเนื่องจากถูกจ�ำกัด จ�ำนวนรายการยาไม่ให้เกิน 550 รายการ ตามนโยบายของ กระทรวงสาธารณสุข แม้วา่ โรงพยาบาลจะมีแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ เพิ่มขึ้นจ�ำนวนมากปัจจุบันเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกือบครบ ทุกสาขาจ�ำนวน 45 ราย นอกจากนีผ้ มยังพบว่าผูป้ ว่ ยบางราย ต้องรอรับยาชั่วโมงกว่า เพื่อให้ได้ยา พาราเซตามอล แก้ปวด 20 เม็ด หรือบางรายสิทธิการรักษาไม่ครอบคลุม ยา เวชภัณฑ์ หรือ อาหารทางการแพทย์ บางรายการ ไม่ว่าจะซื้อที่โรง พยาบาลหรือซื้อที่ร้านขายยาไหนก็ต้องจ่ายเงินเอง แต่กลับ ต้องมาเสียเวลานานเป็นชั่วโมงเพื่อมารอซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ เหล่านั้นที่หน้าห้องยาของโรงพยาบาล เนื่องมีผู้ป่วยรอรับยา เป็นจ�ำนวนมาก ปัญหาความไม่สะดวกต่าง ๆ เหล่านี้ ของผู้ ป่วย คงจะบรรเทาเบาบางได้ ถ้าโรงพยาบาลมีร้านยาของตัว เอง ท่านผู้อ�ำนวยการ รพ.หนองคาย นพ.กิติศักดิ์ ด่านวิบูลย์ จึงมีแนวคิดที่จะท�ำร้านยาของโรงพยาบาล เพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้มารับบริการในอีกรูปแบบหนึ่ง และ สนอง

นโยบายรั ฐ บาลใหม่ ที่ ต ้ อ งการส่ ง เสริ ม ให้ มี ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ และเอกชนในการจั ด บริ ก ารสุ ข ภาพเพื่ อ ประชาชน จากนโยบายผู้อ�ำนวยการ น�ำไปสู่การปฏิบัติโดย หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม ท�ำให้รพ.หนองคายมีร้านยา ซึ่งมี การบริหารจัดการในรูปเอกชน โดยมูลนิธิ รพ.หนองคาย ผล ก�ำไรทีเ่ กิดขึ้นก็น�ำไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ทจี่ ำ� เป็นและน�ำไป ใช้ ใ นการพั ฒ นาโรงพยาบาล เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก าร ประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกหลาย ตัว ถึงตอนนี้เราเปิดให้บริการผู้ป่วยมาครบ 1 ปีแล้ว มีผู้มาใช้ บริการเฉลี่ยประมาณ 60 – 80 ราย/วัน ซึ่งร้านยาแห่งนี้ ให้ บริการเหมือนร้านยาทัว่ ๆ ไป คือ จ�ำหน่ายยาตามใบสัง่ แพทย์ ยาทั่วไป อาหารทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ ให้คำ� แนะน�ำการใช้ยาโดยมีเภสัชกรประจ�ำ ตลอดเวลาท�ำการ เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และจะมีการขยายเวลาเปิดท�ำการใน วันธรรมดาเป็น 8.30 – 18.30 น. และเปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุด ราชการ เริ่ม 1 มกราคม 2555 ครับนี้ก็เป็นอีก รูปแบบหนึ่ง ของการพัฒนาการให้บริการ ที่พวกเราคิดใหม่ และ ท�ำใหม่ เพื่อ พวกเฮาชาวอีสานทุกคน สวัสดีครับ


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 40 วันที่ 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 2555

Long Live the Queen

ขอพระองค์ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวง อาณาประชาราษฎร์ ตราบนิจนิรันดร์กาล

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นายวิชา ปีติพัฒนพันธ์

นายวินัย ปีติพัฒนพันธ์

เจ้าของผู้จัดการ บริษัท พันธพัฒน์ จ�ำกัด

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นายพีระชัย ฟังสุวรรณรักษา เจ้าของผู้จัดการ ชวนฝันเฮาส์ อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์

ขอพระองค์ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวง อาณาประชาราษฎร์ ตราบนิจนิรันดร์กาล

เจ้าของผู้จัดการ DC CENTER

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นายเศรษฐา ขาวละเอียด

ผู้จัดการฝ่ายขายเขตอีสานตอนล่าง บริษัท ซีฟาม จ�ำกัด

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

นายทองหล่อ โพธิ์อ่อน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ น.ส.พ.ภาคอีสาน ประจ�ำศูนย์อุดรธานี

นางค�ำไพ โพธิ์อ่อน

เจ้าของผู้จัดการ ทองค�ำ ทราเวล อ.เมือง จ.อุดรธานี

๑๒ สิงหามหาราชินี

นายสุพจน์ ถาไชยลา

ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักทางหลวงชนบท จังหวัดมหาสารคาม

๑๒ สิงหามหาราชินี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นายสมศักดิ์ เสาทองหลาง

นายสุรพงษ์ แก้วไพฑูรย์

อดีตข้าราชการครูช�ำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

ข้าราชการครูโรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา

17


18

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 40 วันที่ 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 2555

เสียงจากประชาชน อุดร

คน

เทียนไข

เกิดเป็นคนไทยจะช่วยกันอย่างไร หลังจากมหาอุทกภัยน�้ำ ท่วมปี 2554 น�ำ้ ท่วมประเทศไทยปีนมี้ นั คือภัยร้ายทีก่ ระหน�ำ่ ย�ำ่ ยีประเทศไทย อย่างโหดเหี้ยมทารุณกรรม เมืองไทยต้องสูญเสียทรัพยากรมนุษย์มากกว่า 300 ชีวิต ซึ่งประเมินค่าไม่ได้ สูญเสียสาธารณสมบัติของชาติ สูญเสีย ทรัพย์สินส่วนตัวของพี่น้องชาวไทย เศรษฐกิจไทยเสียหายย่อยยับ ไม่ว่าจะ เป็นบริษทั คนต่างชาติทเี่ ข้ามาด�ำเนินกิจการในเมืองไทยหรือกลุม่ บริษทั คน ไทย ทรัพยากรธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุเสียหาย เรียกว่ามูลค่า อภิมหาอลังการจนไม่สามารถทีจ่ ะค�ำนวณออกมาได้รอ้ ยเปอร์เซ็นต์วา่ สยาม เมืองยิม้ ของเราเสียหายมากน้อยเพียงไร แน่นอนเราจะโทษใครไม่ได้ทงั้ นัน้ เพราะนี่คือมหันตภัยธรรมชาติ มีทางเดียวก็คือหากเรายังมีส�ำเหนียกของ ความเป็นไทยอยู่ “เราต้องร่วมด้วยช่วยกัน” แผ่นดินทอง แผ่นดินธรรมของ ไทยเราจะได้กลับมายิง่ ใหญ่อลังการเหมือนเดิม เลือดของความเป็นไทยต้อง มาร่วมกันระดมความคิด เสนอแนะหรือช่วยกันชี้แนะช่องทางที่จะท�ำให้ ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปอย่างรวดเร็ว ในช่วงที่มวลน�้ำก�ำลังไหลเข้า เมืองบางกอก ผมบังเอิญได้เห็นได้ชมรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่ง พิธีกรของ รายการก�ำลังสัมภาษณ์ความคิดเห็นส่วนตัวของผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราท่าน หนึ่ง ซึ่งคนไทยน่าจะรู้จักท่านดี หากคุณได้ดูรายการนี้ หรือได้ยินชื่อเสียง ของท่าน ตามความคิดของผมแล้ว ข้อมูลของท่านบางอย่างน่าจะเชื่อถือได้ เช่นรัฐบาลชุดที่แล้วไม่มีเงินส�ำรองในคลังเหลือแม้แต่บาทเดียว รัฐบาลชุด ใหม่เข้ามารับช่วงต่อได้ไม่ถึง 3 เดือนก็เกิดอุทกภัยน�้ำท่วมประเทศไทยครั้ง ใหญ่ สยามเมืองยิ้มเหลือแต่รอยยิ้มแห้งๆไม่มีเงินส�ำรองคงคลัง แล้วรัฐบาล ชุดใหม่จะน�ำเงินจากไหนมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือน�ำมาแก้ไขในการ พลิกฟืน้ ประเทศไทยในทุกๆด้านให้กลับมาเหมือนเดิมและเดินหน้าต่อไปได้ แน่นอนที่สุดโดยธรรมชาติของรัฐบาลไม่ว่ารุ่นไหนชุดไหนก็ตาม ก็ต้องยืม เงินจากแหล่งเงินทุนของโลกมาใช้ในกาลนี้ เมื่อมีการยืมก็ต้องมีการใช้หนี้ และเงินที่น�ำมาใช้หนี้ต่างชาติก็ต้องได้มาจากการเก็บเงินภาษีจากพี่น้อง ประชาชนคนไทยทุกคน จะไปปลุกหลวงตาบัวให้ท่านมาหาเงินใช้หนี้แทน ท่านก็ละสังขารไปอยูช่ นั้ ดาวดึงส์แล้ว เชือ่ ว่าสักพักหนึง่ รัฐบาลก็ตอ้ งเปิดเผย ว่ายืมเงินต่างชาติมาเท่าไหร่ จากประเทศไหน และคนไทยเฉลี่ยเป็นหนี้ต่อ หัว หัวละเท่าไหร่ สิ่งที่ผู้เขียนต้องการแสดงความคิดเห็น พร้อมกับเสนอ แนะแนวทาง ทีจ่ ะท�ำให้ประเทศไทยชดใช้ปลดหนีส้ นิ ทีห่ ยิบยืมมาแก้ไขฟืน้ ฟู เมืองสยามของเราได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ก็คือราชการและหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่า จะเป็นกระทรวง ทบวง กรม ทุกหมู่เหล่า ต้องร่วมด้วยช่วยกันประหยัดใช้ ประหยัดท�ำ ใช้เงินภาษีของประชาชนที่รัฐบาลแจกจ่ายงบประมาณไปตาม กระทรวง ทบวง กรมต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกบาททุกสตางค์ ตาม ประสบการณ์ของผู้เขียนที่เคยเห็นเคยสัมผัส เคยสดับรับฟังมา หน่วยงาน ของรัฐที่เหมาะสมจะท�ำตัวเป็นตัวอย่างน�ำร่องในการใช้งบประมาณได้เป็น อย่างดี ไม่ว่าจะโดยอาชีพหรือโดยจรรยาบรรณคือ โรงพยาบาลของรัฐ ประเทศไทยมีโรงพยาบาลมหาลัยแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ประจ�ำจังหวัด ต่างๆ โรงพยาบาลชุมชนประจ�ำอ�ำเภอต่างๆ โรงพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาล ทหาร โรงพยาบาลต�ำรวจ กระจายอยู่ทั่วประเทศไทยใหญ่-เล็กรวมกันได้ ประมาณ 1,003 โรง โรงพยาบาลเหล่านีม้ อี ำ� นาจหน้าทีใ่ นการจัดซือ้ เวชภัณฑ์ ยา ซึ่งต้องสั่งซื้อเป็นประจ�ำทุกเดือน โรงพยาบาลขนาดใหญ่สั่งซื้อประมาณ เดือนละ 10-20 ล้านบาท โรงพยาบาลขนาดกลางสั่งซื้อประมาณเดือนละ 5-10 ล้านบาท โรงพยาบาลขนาดเล็กสั่งซื้อประมาณเดือนละ 1-5 ล้านบาท จึงอยากให้รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขที่รับผิดชอบหน่วยงานนี้โดยตรง ท่านวิทยา บูรณะศิริ ใคร่ขอความกรุณาเข้ามาก�ำกับดูแล ให้กำ� ลังใจให้ความ ส�ำคัญ ให้มกี ารจัดอบรมโดยเชิญวิทยากร จากโรงพยาบาลของรัฐทีม่ ผี ลงาน และประสบความส�ำเร็จในการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา สามารถซื้อได้ใน ราคาทีเ่ หมาะสม สมเหตุ สมผล และได้ยาทีม่ คี ณ ุ ภาพ ซึง่ ในประเทศไทยเรา มีโรงพยาบาลของรัฐหลายโรงพยาบาล มีขา้ ราชการทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ รู้เท่ารู้ทัน รู้ถึงกลยุทธ์ในการงานขายของผู้มีอาชีพขายยา ซึ่งมีหลายร้อย โรงงานที่ ผ ลิ ต เวชภั ณ ฑ์ ย าขายในประเทศไทย ผู ้ เ ขี ย นเชื่ อ ในความมี มนุษยธรรม มีจริยธรรมในงานขาย ของบริษัทยาทุกบริษัท หากผู้จัดซื้อ ก�ำหนดเงื่อนไขการชื้อขายแบบโปร่งใส นั่นหมายถึงผู้ขายกับผู้ซื้อจะเกิด ความรักประเทศไทยขึ้นมาพร้อมกับร่วมมือ ร่วมใจกันช่วยเหลือสังคมและ ประเทศชาติให้หลุดพ้นจากหนี้สินในครั้งนี้ ไม่ใช่ว่ามือใครยาวขายได้ขาย เอาอย่างปัจจุบันนี้ ภาครัฐควรกวดขันให้คณ ุ กับคนกระท�ำความดี ให้โทษกับผูก้ ระท�ำ ความผิด การจัดซือ้ ต้องเป็นไปตามความจริงของตลาด เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบพัสดุ อย่าได้ปล่อยปะละเลยให้ขา้ ราชการซือ้ -ขายกันแบบตกลงราคา หรือต่อรองราคา ซื้อบิลละไม่เกิน 100,000 บาท ซื้อเพราะความเป็นเพื่อน ฝูงกัน ซื้อเพราะเป็นรุ่นพี่-รุ่นน้องกัน ใช้ความสนิทสนมซื้อขายโดยมีการ

เสนอและรับผลประโยชน์รปู แบบต่างๆ บางรายถึงขัน้ สัง่ ยาประเภทเดียวกัน ให้สง่ มาก่อน 5 บิล บิลละไม่เกิน 100,000 บาท ซิกแซกทยอยเขียนเข้าสต๊อก (Stock) แล้วตั้งเบิกให้กัน ยาที่ใช้ปริมาณมากๆเช่น กลุ่มยาวิตามิน ยาโรค กระเพาะ ประเภทยาฉีด ผู้ซื้อต้องวางแผนการซื้อตามระเบียบพัสดุคือ เปิด ประมูลหรือสอบราคา ท่านผู้อ่านเชื่อไหม! ยากลุ่มนี้โรงพยาบาลมหาลัย แพทย์บางโรง ซือ้ ยากลุม่ นีอ้ ย่างน้อย 20 ล้านบาทต่อปี ผลปรากฏว่ายาชนิด นี้ ประเภท ขนาด เป็นยาจากบริษัทเดียวกัน แต่ซื้อได้แพงกว่าโรงพยาบาล ศูนย์ หรือโรงพยาบาลชุมชน ซึง่ โดยศักยภาพแล้วโรงพยาบาลมหาลัยแพทย์ ต้องน�ำร่องหาวิธกี ารจัดซือ้ ให้ได้ราคาพอเหมาะพอควร ให้ได้ยาดีมคี ณ ุ ภาพ เพือ่ เป็นตัวอย่างให้กบั โรงพยาบาลขนาดเล็ก สตง.ควรเข้าไปตรวจสอบอย่าง ละเอียดเข็มแข็งเอาความจริง และให้โอกาสผู้ที่เดินทางผิดหรือไม่รู้เปิด โอกาสให้แก้ไข แก้ตวั ท�ำคุณไถ่โทษ ภาคอีสานได้ให้ทมี งานน�ำสืบผูม้ อี ำ� นาจ สัง่ ซือ้ โรงพยาบาลของรัฐทัว่ ประเทศมาแล้ว จึงใคร่ขอเสนอแนะให้กระทรวง สาธารณสุข เชิญผูเ้ ยีย่ มยุทธซึง่ เป็นข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุข มา ประชุมหารือถึงขั้นตอนวิธีการจัดซื้อภาคความจริง รวมทั้งท่านเหล่านี้มี โครงการซึ่งได้กระท�ำมาแล้วเกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยหลายอย่าง แน่ น อนทุ ก ท่ า นที่ ผู ้ เ ขี ย นจะกล่ า วถึ ง ต่ อ ไปนี้ ในวงการบริ ษั ท จ� ำ หน่ า ย เวชภัณฑ์ยา รวมทั้งเซลล์ขายยาทุกคนในประเทศไทยไม่มีใครไม่รู้จักท่าน ทั้งหลายเหล่านี้คือ 1.ภ.ญ.จินดา ปรีชาวรกุล หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 2.ภ.ญ.รพีภรณ์ เจียรกุล ฝ่ายจัดซื้อโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิ์ประสงค์ 3.ภ.ก.จักษ์ เชาวิวัฒน์ ฝ่ายจัดซื้อ โรง พยาบาลมหาราชนครราชสีมา 4.ภ.ก.พิชิต บุตรสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลหนองคาย 5.ภ.ก.สมพงษ์ ค�ำสาร หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลล�ำพูน 6.ภ.ก.อ�ำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลสมุทรสาคร 7.ภ.ญ.จินตนา เอื้อบุญนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลค่ายสุรนารี 8.ภ.ก.ศิริพงค์ บุญจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ 9.ภ.ก.ธงชัย วัลลพกิจ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเพชรบุรี 10.ภ.ญ.ยุพา วิภาสวัชรโยธิน หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลชุมพร 11.ภ.ก.วีระพล เจนพิทักษ์ชาติ หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง 12.ภ.ญ.อาภรณ์ จัตุรภัทรวงศ์ หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลวารินช�ำราบ 13.ภ.ญ.ดาริน จึงพัฒนาวดี หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย 14.ภ.ก.วุฒิชัย บุญมา หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลเชียงค�ำ 15.ภ.ญ.พรภิมล ศักดิ์สูง หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลแม่จัน 16.หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลน่าน 17.หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลสุรินทร์ 18.หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลมหาสารคาม 19.หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมสถาบันประสาทวิทยา 20.ภ.ญ.จุฑาทิพย์ มีผดุง หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลพุทธชินราช เป็นต้น ถ้ากระทรวงสาธารณสุขจริงใจทีจ่ ะแก้ไข ต้องการผ่าตัดวิธกี ารจัด ซื้อ-จัดจ้า ง ต้องการที่จะเป็นกระทรวงที่จะน�ำร่องช่วยกันประหยัด กิน ประหยัดใช้ให้ชาติไทยรอดพ้นจากหนีส้ นิ ทีก่ ำ� ลังจะหยิบยืมมาในเวลาอันใกล้ นีก้ ข็ อให้ทา่ นใช้ความสามารถ มีหนังสือเทียบเชิญผูเ้ ยีย่ มยุทธเหล่านีล้ งจาก เขาดอกท้อมาร่วมประชุมปรึกษาหารือกันอย่างเป็นทางการ คงจะไม่ยาก เกินไปเพราะทุกคนเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านอยู่แล้ว ผู้เขียนขอการันตีเอาคอพาดเขียงไว้เลย หากท่านปฏิบัติอย่าง จริงจัง โรงพยาบาลทุกโรงทั่วประเทศไทยจะประหยัดเงินในการจัดซื้อ เวชภัณฑ์ยารวมกันแล้วไม่ต�่ำกว่าเดือนละ 1,000 ล้านบาท (หนึ่งพันล้าน บาท) คิดดูเอาก็แล้วกันว่าปีหนึง่ ๆจะมีเงินเหลือไปใช้หนีเ้ งินทีย่ มื มาจากต่าง ประเทศปีละเท่าไหร่ คุม้ มัย้ ! ประการส�ำคัญคือ ถ้าคุณเริม่ ท�ำจะเห็นผลภายใน หนึ่งเดือน ท�ำเถิดครับ! ประชาชนคนไทยป่วยก็มีคุณหมอตรวจดูแลรักษา เภสัชกรควบคุมจัดยาให้ กระทรวงฯออกกฎ ระเบียบ นโยบาย ในการก�ำกับ ดูแล ตอนนีป้ ระเทศไทยป่วยเป็นโรคร้ายแรง จ�ำเป็นต้องให้หมอและเภสัชกรช่วย กันฉีดยาและจัดยารักษาประเทศไทย

ปิดเล่ม

นสพ.ภาคอีสาน

“ปักษ์ 40”

เรา (คณะ) ขอปิดเล่ม 40 ในคืนวัน ที่ 5 สิงหาคม 2555 เวลา 21.55 น. พอดี ก่อนส่งต้นฉบับไปโรงพิมพ์รมิ ปิง จังหวัดนครสวรรค์ ในคืนวันจันทร์ (พรุง่ นี)้ ชนิดเป็นปลืม้ ขอขอบพระคุณ ทุก ๆ ท่านที่ร่วมตีพิมพ์ถวายพระพร รวมไปถึงผู้ให้การสนับสนุนถาวร ทั้ง หลาย ทั้งปวงที่ให้คณะพวกเรามีวันนี้

ชายใหญ่ ฅนเคยหล่อ บอ.กอ.นอ.สอ.พอ.ภาคอีสาน

นายสุรพล บุตรวงศ์ ประชาสัมพันธ์ จั ง หวั ด อ� ำ นาจเจริ ญ เปิ ด เผยว่ า ตามที่ กรม ประชาสั ม พั น ธ์ ไ ด้ ม อบหมายให้ ส� ำ นั ก งาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ�ำนาจเจริญ จัดกิจกรรม เสวนา “ผู้น�ำศาสนาภาคใต้สันติสุข” ตามโครงการ ศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในนโยบาย และการด�ำเนินงานของ ภาครัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ เข้าใจ ในความเป็นอยู่ของประชาชนทุกศาสนาที่อยู่ร่วม กันอย่างสันติสขุ ท่ามกลางวัฒนธรรมทีห่ ลากหลาย และเข้าใจในหลักค�ำสอนของทุกศาสนา ซึ่งทุก ศาสนาต่างสอนให้ทกุ คนท�ำความดี ละเว้นความชัว่ ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดอ�ำนาจเจริญ จึงได้

เทียนไข

จัดเสวนา “ผูน้ ำ� ศาสนาภาคใต้สนั ติสขุ ” ขึ้น ณ ห้องประชุมฝ้ายขิดค�ำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ�ำนาจเจริญ โดย ได้เชิญผู้น�ำศาสนา 3 ศาสนาร่วมการ เสวนา ประกอบด้วย ผูน้ ำ� ศาสนาพุทธ (พระครูมงคลวรวัฒน์ รองเจ้าคณะ อ�ำเภอเมือง) ผู้น�ำศาสนาคริสต์ (คุณ พ่ออุทัย เชื้อพันธ์) และผู้น�ำศาสนา อิสลาม (นายถนอมเกียรติ คงรอด) โดยมี ก ลุ ่ ม เป้ า หมาย ได้ แ ก่ สถาน ศึกษา สือ่ มวลชน ผูน้ ำ� ชุมชน จ�ำนวน 30 คน ส�ำหรับประเด็นในการเสวนา เป็นการน�ำเอาหลักค�ำสอนของแต่ละศาสนามาเผย แพร่ น้อมน�ำกระแสพระราชด�ำรัสของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็น หลักปฏิบัติ และรัฐบาลก�ำหนดให้การแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้เป็นนโยบายเร่ง ด่วน การเสวนาในวันนี้ถ่ายทอดเสียงทางสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งแห่ ง ประเทศไทยจั ง หวั ด อ�ำนาจเจริญ เพื่อขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมาย เยาวชน ประชาชนทั่วไปที่อยู่ทางบ้านได้รับฟัง อย่างทั่วถึง

สกู๊ปพิเศษ คนอุดร

หญิงแกร่ง ชายกล้าแห่งเมืองอุดรธานี ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิ ปไตย ซึ่งถือว่า ยุคนี้เป็นยุคที่เปิดโอกาสเสรีให้คนที่มีความรู้ ความ สามารถ มีประสบการณ์ ได้เข้ามาบริหารบ้านเมืองไม่วา่ จะเป็นหญิงหรือชาย ย่อมมีสทิ ธิทดั เทียมกัน โดยเฉพาะ การแสดงออกถึงความมีภาวะผู้น�ำ ของผู้หญิงที่ยุคนี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ผูห้ ญิงกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าน�ำ กล้าท�ำมากขึ้น และในภาวะปัจจุบัน เกิดการแตกแยก ทางสังคม แตกแยกทางความคิดอย่างหนัก ท�ำให้เกิด ปัญหาตามมามากมาย จึงท�ำให้สังคมเริ่มยอมรับใน ความเป็นผู้หญิงมากขึ้น จะเห็นได้จาก ประเทศไทยได้ นายกหญิงคนแรก นัน้ คือ ท่านนายกยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร เข้ามาบริหารบ้านเมืองเป็นที่ยอมรับและเดินหน้าที่ได้ ด้วยดี โดยใช้ความประนีประนอม ในการเจรจา และไม่ ตอบโต้กบั ฝ่ายตรงข้าม มุง่ เน้นทีจ่ ะท�ำงานเพือ่ ประชาชน มากกว่า เมือ่ มีผนู้ ำ� สตรีจะมีบรรยากาศในการปรองดอง มากขึ้น ความรุนแรงทางการเมืองก็ลดน้อยลง การ ท�ำงานก็ประสบความส�ำเร็จด้วยดี เพราะผู้หญิงมีความ อ่อนโยน ท�ำให้เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย และหลายๆ จังหวัด ก็ยอมรับและมอบความไว้วางใจให้ผู้หญิงได้เป็น นายก อบจ.หญิง เช่น นครราชสีมา เชียงราย เป็นต้น ดิฉันจึงมีแนวความคิดว่า ตัวดิฉันเองมีความ พร้อม มีประสบการณ์ทางการเมืองไม่น้อยกว่า 15 ปี ได้ช่วยงาน อยู่เบื้องหลังการท�ำงานการเมืองให้คุณพ่อ ตัง้ แต่ ปี 2539 และท�ำต่อเนือ่ งมาโดยตลอด จบการศึกษา ระดั บ ปริ ญ ญาโท รั ฐ ประศาสนศาตรมหาบั ณ ฑิ ต มหาวิทยาลัยขอนแก่น เอก การปกครองท้องถิ่น และ ได้รบั เลือกตัง้ จากประชาชนให้ความไว้วางใจ จนได้เป็น สจ.2 สมัยซ้อน โดยไม่ได้ซื้อเสียง ในเขต 8 อ�ำเภอเมือง (ต�ำบลบ้านตาด ต�ำบลบ้านจั่น ต�ำบลหนองไฮ) ซึ่งเชื่อ มัน่ ว่า หากตัวเรา น�ำเอาประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ รวม ทั้งการจัดการบริหารที่ดี จากจิตใจ ก็จะสามารถ น�ำพา ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้าได้ไม่แพ้ที่อื่นๆ และ ประกอบกับมีประชาชนในหลายพื้นที่ อยากให้มีผู้น�ำ หญิง มาบริหารบ้านเมือง และที่ส�ำคัญกว่านั้น อยากจะ หยั่งรู้ความคิดของคนอุดร ว่า พร้อมแล้ว หรือยัง ที่จะ พัฒนาประชาธิปไตยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้น โดยที่เลือกตั้ง กันจากจิตใจของผู้ลงคะแนนเอง จึงได้ตัดสินในการลง สมัครรับเลือกตัง้ นายก อบจ. อุดรธานี ในครัง้ นี้ และเป็น ประวัติศาสตร์ของการเมืองท้องถิ่นอุดรฯ ในสนามการ เลือกตั้ง อบจ.อุดรธานี ที่มีผู้หญิงคนแรกที่กล้าลงสมัคร นัน้ ก็ถอื เป็นความภาคภูมใิ จอย่างหนึง่ ถือว่าเป็นอีกทาง เลือกหนึ่งให้กับคนอุดรธานี ในทางการเมือง คุณพ่อ (ส.ส. พ.ต.ท. สุรทิน พิมานเมฆินทร์) ได้สอนเสมอว่า ต้องใส่ใจประชาชนด้วย ความจริงจังและจริงใจ การที่จะเป็นผู้น�ำที่ดีย่อมต้อง รู้คุณค่าของอ�ำนาจที่ประชาชนให้มา ให้น�ำมาใช้ช่วย เหลือไม่ใช้น�ำมาข่มขู่ หรือใช้อ�ำนาจคุกคาม น�ำไปใช้ใน ทางทีผ่ ดิ ท�ำให้ผอู้ นื่ ต้องเดือดร้อน แบบนีไ้ ม่ได้ บ้านเมือง ก็จะอยูแ่ บบเดิม ดีไม่ดแี ย่ยงิ่ กว่าเดิมอีก และจากค�ำสอน ของคุณพ่อ ดิฉนั ได้ทำ� งานการเมืองด้วยจิตวิญญาณโดย ใส่ใจประชาชนอย่างสม�ำ่ เสมอ ท�ำให้เกิดการยอมรับจาก จิตใจของประชาชนเอง เข้าถึงเข้าใจประชาชนได้ดี จึง อยากใช้ตัวตนของตนเองในการท�ำงานการเมือง อุทิศ ตนให้กับส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวและโดยเฉพาะดิฉัน

เป็นผู้หญิงซึ่งมี ความอ่อนโยน แต่ ไ ม่ อ ่ อ นแอ อยากเห็นบ้าน เมือง ประชาชน มี ค ว า ม กิ น ดี อยู่ดี มีรายได้ มี อ า ชี พ มี ความรู้ ความเข้าใจ มีความรักความเอื้ออาทรต่อกันใน สังคม ก็จะเกิดภูมิคุ้มกันที่ดีของประชาชน โดยผู้น�ำที่ ดีต้องไม่ได้มาจากการซื้อเสียง ไม่แสวงหาอ�ำนาจเพื่อ น�ำไปใช้ในทางที่ผิดเอื้อประโยชน์ให้ตนและพรรคพวก ไม่เห็นการเมืองเป็นการเก็งก�ำไร ลงทุนซื้อเสียงแล้วก็ ต้องเรียกเงินคืนด้วยการเข้าไปคอรัปชั่น โกงกินสารพัด เห็นการเมืองเป็นธุรกิจ มากกว่าที่จะเข้าไปช่วยเหลือ ประชาชนด้วยอุดมการณ์อันแท้จริง ถ้าเป็นอย่างนี้แล้ว บ้านเมืองจะเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างไร โดยเฉพาะ ใน ระบอบประชาธิปไตย ถ้าหากให้อำ� นาจเงิน หรือ อิทธิพล ต่างๆ เข้ามามีบทบาทแล้ว มันก็แค่ประชาธิปไตยแต่ชอื่ เท่านั้น จริงไหมคะ 2. ถามว่าท้อไหม ไม่ท้อเลยค่ะ ยอมรับในการ ตัดสินใจของพี่น้องประชาชน ด้วยความเคารพ จะแพ้ หรือ ชนะ เราก็ยอมรับมันได้ เพราะ ดิฉันเองคือผู้เล่น ก็คดิ ไว้กอ่ นทีจ่ ะลงเลือกตัง้ แล้ว ว่า ถ้าชนะ จะท�ำอย่างไร และ ถ้าแพ้ จะท�ำอย่างไร ผลจะออกมาเป็นประการใด ดิฉันและครอบครัวทุกคนก็จะท�ำงานให้พรรคเพื่อไทย ในฐานะที่ คุ ณ พ่ อ เป็ น ส.ส.ฝ่ า ยรั ฐ บาล เป็ น คนของ ประชาชน ซึ่ ง เรามี โ อกาสที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ พี่ น ้ อ งอี ก มากมาย และจะขอท�ำให้ดีที่สุด ดิฉันเองขอน�ำผลการเลือกตั้งครั้งนี้ มาเป็นครู ให้ตอ้ งท�ำการบ้านกันต่อไปในครัง้ หน้าเพือ่ พัฒนาตนเอง และการเมือง ให้ก้าวหน้าไปมากกว่าที่เป็นอยู่ เพราะ ความศรัทธาทีม่ ใี จมุง่ มัน่ ทีจ่ ะท�ำงานเพือ่ ประชาชนยังคง อยู่ อย่างตอนที่หลังจากประกาศผลเลือกตั้ง วันที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา ถ้าเป็นหลายๆ คน ก็คงท้อแท้และ หลบไปท�ำใจกันแล้วค่ะ แต่ดิฉันเอง มีความจริงใจที่จะ ท� ำ งานเพื่ อ พี่ น ้ อ งประชาชนอย่ า งแท้ จ ริ ง วั น ที่ 19 มิถุนายน ได้ไปร่วมกิจกรรมคัดเลือกประธานกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีระดับหมู่บ้าน และดิฉันก็ได้รับความ ไว้ ว างใจจากประชาชนให้ เ ป็ น ตั ว แทนตั้ ง แต่ ร ะดั บ หมูบ่ า้ น มาระดับต�ำบล จนได้รบั เลือกเป็นตัวแทนระดับ อ�ำเภอเมืองแล้ว ก�ำลังจะเลือกกันในระดับจังหวัดซึง่ คาด ว่าจะแล้วเสร็จในต้นเดือนสิงหาคม มีผนู้ ำ� หลายคนกล่าว กับดิฉนั ว่า คิดว่าท่านจะท้อ และไม่อยากท�ำงานเสียสละ เพือ่ ประชาชนต่อไป ดีใจทีท่ า่ นให้เกียรติมาเป็นตัวแทน พี่น้องผู้น�ำสตรีในต�ำแหน่งนี้ หลายคนเห็นใจเป็นก�ำลัง ใจและชื่นชมในภาวะผู้น�ำ ที่มีจิตใจแข็งแกร่ง เข้มแข็ง ไม่อ่อนแอและไม่รู้สึกย่อท้อต่อปัญหาใดๆ และยังได้ รับค�ำชมจากผูใ้ หญ่ในพรรคหลายท่านชมว่า เป็นนักการ เมืองหญิงที่จิตใจแข็งแกร่ง และเป็นผู้มีอนาคตทางการ เมืองที่ดี นั้นคือความภาคภูมิใจและเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้ เห็ น ว่ า ดิ ฉั น ไม่ เ คยคิ ด ท้ อ ถอย ดิ ฉั น ขอท� ำ งานเพื่ อ ประชาชนต่อไป

หนังสือพิมพ์ภาคอีสาน ขอปรบมือให้ “คนสู้ชีวิต” ประจ�ำฉบับที่ 40 นายวิไล สุขหนองโป่ง ชื่อเล่น นก หรือ อ้วน การศึกษาระดับประถมศึกษา

อาชีพที่พลิกชีวิตให้มายืนอยู่ในจุดที่ไม่มีใคร ไม่รู้จัก ในอ�ำเภอช�ำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ คือ อาชีพค้าของ เก่า ใช้ชอื่ ร้านว่า “ช�ำนิรไี ซเคิล” ในวัยเด็กนกต้องใช้เวลา เก็บสะสมประสบการณ์ในการค้า-ขาย ของเก่ากับบิดา มารดา โดยใช้รถซาเล้งเป็นพาหนะ ตระเวนออกหารับ ซื้อของเก่าทุกชนิด พร้อมทั้งเปิดร้านรับซื้อของเก่าใน อ�ำเภอช�ำนิในที่สุด ซึ่งเขาต้องใช้ความมานะ อดทน สู้ ชีวิตมายาวนานถึง 12 ปี จึงประสบผลส�ำเร็จ สามารถ เปิดกิจการร้านรับซือ้ ของเก่าขนาดใหญ่ รวมทัง้ รับเหมา ประมูล รือ้ ถอน สิง่ ก่อสร้างต่างๆ ทีเ่ จ้าของกิจการเลิกใช้ แล้วทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ โรงงาน , โรงสี, จรูญ พิตะพันธ์ / ข่าว โกดั ง เก็ บ ของ พร้ อ มทั้ ง ออกเดิ น สายรั บ ซื้ อ ทั่ ว สุพรรณ จันทโชติ / ภาพ สุรพล บุตรวงศ์ / บก.ข่าว ประเทศไทย

ปัจจุบันประสบชัยชนะชั้นสูง ฐานะการเงินอยู่ ในขั้นคหบดีในวัยเพียง 44 ปี คติธรรมหรือคติพจน์ใน การท�ำงานคือ 1. ไม่ถอื ตัว รักลูกน้องทุกคนให้ความช่วยเหลือ เสมือนญาติสนิท 2. ต้องซือ่ สัตย์ในอาชีพ ทัง้ ต่อตนเองต่อลูกน้อง ต่อลูกค้า 3.ลูกน้องทุกคนมีคุณค่าเหมือนพระเจ้าผู้คอย ให้ความช่วยเหลือในหน้าทีก่ ารงานอย่างขยันขันแข็ง ถ้า ไม่มีพวกเขาเหล่านี้ “ ผมก็คงไม่มีวันเหมือนกัน ” ผู้ที่จะยึดอาชีพ ซื้อ–ขายของเก่า จะเจริญ ก้าวหน้าไปได้ดว้ ยดีนนั้ จะต้องมีประสบการณ์ในการคิด ค�ำนวณราคาสินค้าของเก่าทุกชนิด ต้องทันเหตุการณ์ใน เรื่องของราคา ต้องหาตลาดที่จะไปซื้อ หาตลาดที่จะน�ำ ไปขายต่อ หมายถึง ต้องมีตลาดรองรับสินค้าอย่าง ชัดเจนมีคุณธรรม มีศีลธรรม ไม่เอาเปรียบ ต้องหูไว ตา ไว ในทุกๆ ด้าน จึงจะท�ำให้กิจการเจริญก้าวหน้า สนใจหรือต้องการให้ “ช�ำนิรีไซเคิล”

รับใช้บริการ ติดต่อคุณนกสายตรง เบอร์มือถือ 089-2777577


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 40 วันที่ 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 2555

19

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

สมาคมศิษย์เก่าเทคนิคมหาสารคาม

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

กราบเทพ ณ ทุกทิศ โปรยพิสิฐมธุสร ถวายพระชัยพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

นางโสภา บุตรสิงห์

เจ้าของผู้จัดการ ร้าน เภสัชกรน้อย อ.เมือง จ.หนองคาย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า โรงพยาบาลกุมภวาปี โรงพยาบาลบ้านผือ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง โรงพยาบาลไชยวาน โรงพยาบาลกุดจับ โรงพยาบาลน�้ำโสม โรงพยาบาลโนนสะอาด โรงพยาบาลศรีธาตุ โรงพยาบาลหนองหาน โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง โรงพยาบาลนายูง โรงพยาบาลทุ่งฝน โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ โรงพยาบาลหนองวัวซอ โรงพยาบาลสร้างคอม โรงพยาบาลวังสามหมอ โรงพยาบาลหนองแสง โรงพยาบาลเพ็ญ โรงพยาบาลชุมชนประจ�ำจังหวัดอุดรธานี

จ.สุรินทร์ จัดกิจกรรมงานเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ จังหวัดมุกดาหาร เพือ่ ให้ผตู้ อ้ งขังทีป่ ว่ ยได้รบั การตรวจรักษาตาม ซึ่งความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินเป็นจ�ำนวนมาก การที่ มอบบัตรเครดิตสินเชื่อเกษตรกร และติดตามการปลูกข้าวหอม ต้องขังหญิง เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ สิทธิขนั้ พืน้ ฐานของผูป้ ว่ ยรวมถึงระบบการส่งต่อและบ�ำบัดรักษา เยาวชนเข้ามาร่วมรณรงค์นับว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งและอยาก มะลิในเขตทุ่งกุลา ที่ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดภาคอีสาน คือ นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า จังหวัดสุรนิ ทร์ ร่วมกับ ชมรมแม่ดเี ด่นแห่งชาติ ประจ�ำ จังหวัดสุรินทร์ เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ประธานแม่บ้าน มหาดไทยจังหวัด คณะกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค สภา สั ง คมสงเคราะห์ ฯ ในการจั ด กิ จ กรรมงานเลี้ ย งอาหาร พระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิง เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่ง ชาติ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ เรือนจ�ำกลางจังหวัดสุรินทร์ ภายในงานมีกจิ กรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรนิ ทร์ เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสุรนิ ทร์ กล่าวอาเศียรวาท สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ ประธานชมรมแม่ดีเด่นประจ�ำจังหวัดสุรินทร์ สภา สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ กิจกรรมและร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชาต่อไป จึงขอเชิญร่วม กิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน .........................................................................

เรือนจ�ำมุกดาหาร MOU กับ โรงพยาบาล สร้างหลัก ประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อผู้ต้องขัง

เรือนจ�ำมุกดาหาร กับ โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างกัน ว่าด้วยการประสานความ ร่วมมือโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพือ่ ผูต้ อ้ งขัง เรือนจ�ำจังหวัดมุกดาหารได้รบั โอกาสการบริการสาธารณสุขโดย เท่าเทียมกันกับประชาชนทั่วไปภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ทีห่ อ้ งประชุม ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายชาญวิทย์ วสยาง กรู ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน ในพิธีลงนาม บั น ทึ ก ข้ อ ตกลง (MOU) ว่ า ด้ ว ยการประสานความร่ ว มมื อ โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพือ่ ผูต้ อ้ งขังเรือนจ�ำ จังหวัดมุกดาหาร ระหว่าง เรือนจ�ำมุกดาหาร กับ โรงพยาบาล

ผู้ต้องขังที่ป่วยมีความสะดวก และรวดเร็ว ซึ่งจะท� ำให้การ ควบคุมดูแลผู้ต้องขังที่ป่วยมีประสิทธิภาพมากขึ้น นายท�ำนุ ประกิจสุวรรณ ผู้บัญชาการเรือนจ�ำจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การลงนามครัง้ นี้ จะท�ำให้ผตู้ อ้ งขังได้รบั การบ�ำบัดรักษา ตามหลักสิทธิมนุษยชน ได้รับโอกาสการบริการสาธารณสุขโดย เท่าเทียมกันกับประชาชนทั่วไปภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน รวมถึงผู้ต้องขังได้เข้าใจ ถึงภารกิจขององค์กรพร้อมที่จะกลับตัวเป็นคนดี และให้ความ ร่วมมือร่วมใจในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมไม่ให้ เกิดขึ้นในสังคมต่อไป .........................................................................

เครือข่ายงดเหล้ากาฬสินธุ์ รณรงค์ให้ประชาชนร่วมงด เหล้าเข้าพรรษาเพื่อฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี

ทีห่ อ้ งปฏิบตั ริ าชการผูว้ า่ ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เครือ ข่ายงดเหล้าเข้าพรรษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย เยาวชนจิต อาสา นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เข้าพบนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรายงานการ ด�ำเนินงานโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาของกลุ่มเยาวชน จิตอาสาทีจ่ ะเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม - 30 ตุลาคม 2555 สร้าง จิตส�ำนึกให้กบั ประชาชนได้เริม่ งดเหล้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2555 ส�ำหรับกิจกรรมที่เครือข่ายงดเหล้าเข้าพรรษา จะ ด� ำ เนิ น งานร่ ว มกั บ การจั ด งานประเพณี แ ห่ เ ที ย นเข้ า พรรษา ประจ�ำปี 2555 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่สนามหน้าศาลา กลางจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งจะมีการแสดงรณรงค์งดเหล้าของกลุ่มเยาวชน, การจัดซุม้ น�ำ้ ดืม่ สมุนไพรเพือ่ สุขภาพ, การปล่อยโคมลม งดเหล้า เข้าพรรษามหากุศล 2,600 ปี พุทธชยันตี, ขบวนจักรยานยนต์ รณรงค์ลดเหล้า และการแสดงดนตรีของจิตอาสา ที่บริเวณแยก น�้ำพุ ด้านนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัด กาฬสินธุ์ ได้กล่าวกับเครือข่ายงดเหล้าว่า ต้องขอชื่นชมเยาวชน จิตอาสา ที่ได้จัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาในปี 2555 ซึง่ จะเป็นการปฏิบตั บิ ชู าร่วมฉลอง 2,600 ปี พุทธชยันตีแห่งการ ตรัสรูข้ องพระพุทธเจ้าด้วย และทีผ่ า่ นมาจะเห็นได้วา่ เหล้า เบียร์ ได้ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการทะเลาวิวาท เกิดปัญหาอาชญากรรม อุบัติเหตุ และอื่น ๆ อีกมากมาย น�ำมา

ให้มีการรณรงค์ไปเรื่อย ๆ เพื่อให้ประชาชนหันมาสนใจใน กิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาอย่างจริงจัง ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว/ภาพ ......................................................................... เกษตรกรบุรีรัมย์นับพัน แห่กู้เงินมหกรรมสินเชื่อ

ดอกเบีย้ ต�ำ่ ของ ธกส.ซือ้ เครือ่ งจักรกลการเกษตรคาดยอด จ่ายสินเชื่อกว่า 500 ล้าน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จังหวัดบุรรี มั ย์ ร่วมกับ ธกส.สาขาประโคนชัย จัดงาน “มหกรรม สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท” แก่เกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธกส. ใน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 เพื่อให้เกษตรกรน�ำไปซื้อเครื่องจักรกล การเกษตร ยานพาหนะ ปัจจัยการผลิต และเป็นทุนน�ำไป ประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น เป็นการลดปัญหาการกู้ยืมเงินนอกระบบ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูง และเสี่ยงต่อการถูกฉ้อโกง ส�ำหรับวงเงินกูห้ ากใช้บคุ คลทีเ่ ป็นลูกค้า ธกส.ค�ำ้ ประกัน 2 คน กู้ได้ไม่เกิน 500,000 บาท หากใช้ที่ดินหรืออสังหาริมเป็น หลักทรัพย์ค�้ำประกัน ขึ้นอยู่กับมูลค่าของหลักทรัพย์ ซึ่งมี เกษตรกรทีเ่ ป็นลูกค้า ธกส.จากหลายอ�ำเภอ เข้าร่วมงานและท�ำ สัญญากู้เงินกว่า 1,000 คน คาดว่าจะมียอดการจ่ายสินเชื่อหรือ ปล่อยกู้แก่เกษตรกรไม่ต�่ำกว่า 500 ล้านบาท นอกจากนี้ยังให้ บริการจัดท�ำบัตรสินเชือ่ เกษตรกร พร้อมแนะน�ำหลักเกณฑ์การ ใช้บัตร ทางด้านนายนิยม รัตนเย็นใจ ผูอ้ ำ� นวยการ ธกส.บุรรี มั ย์ กล่าวว่า ธกส.จังหวัดร่วมกับ ธกส.สาขา จัดงานมหกรรมสินเชื่อ เพื่อพัฒนาชนบทมาแล้ว 3 ครั้ง และมีเป้าหมายจะด�ำเนินการ ให้ครบทุกอ�ำเภอ การจัดงานแต่ละครั้ง มียอดการจ่ายสินเชื่อ มากกว่า 500 ล้านบาท อ�ำพร - สุรชัย สวท.บุรีรัมย์

.........................................................................

รมช.ศึกษาธิการ เผยนายกรัฐมนตรี ติดตามการปลูกข้าว หอมมะลิในเขตทุ่งกุลาฯ ใน 5 จังหวัดภาคอีสาน

รมช.ศึกษาธิการ เผยนายกรัฐมนตรี ติดตามการปลูก ข้าวหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาฯ ใน 5 จังหวัดภาคอีสาน นายศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในวันนี้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายก รัฐมนตรีและคณะ ลงพืน้ ทีจ่ งั หวัดร้อยเอ็ด เพือ่ เปิดโครงการและ

จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม บุรรี มั ย์ สุรนิ ทร์ และศรีสะเกษ โดย เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่ท�ำนาข้าวมากกว่าจังหวัดอื่น และ ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน�้ำท่วม โดยการผันน�้ำจาก แม่น�้ำโขงโดยระบบท่อผ่านจังหวัดเลย และจากแม่น�้ำมูลมาเก็บ กักรักษาระดับน�้ำ ในเขตทุ่งกุลาเพื่อใช้ในการเพาะปลูกข้าว ซึ่ง นายกรัฐมนตรีจะมาประชุมเพื่อรับทราบปัญหา ที่ศูนย์รับเรื่อง ร้องทุกข์ ที่บ้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สมกมล/ข่าว .........................................................................

ท�ำความสะอาดศูนย์รบั เลี้ยงเด็กในพืน้ ทีเ่ ทศบาลเมือง ชัยภูมิ

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ให้ทกุ ศูนย์รบั เลีย้ งเด็กเร่งท�ำความ สะอาดของเล่นเด็ก อุปกรณ์เลี้ยงเด็กให้มีความสะอาดเต็มที่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปาก หลังจากมีเด็กป่วย ต้องให้หยุดเรียนพักรักษาตัวจนกว่าจะหายเป็นปกติอย่างน้อย 7 วัน โดยนายสุทธิ เหล่าฤทธิ์ รองนายกเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้ไปดูการท�ำความสะอาดภายในศูนย์รบั เลีย้ งเด็กเทศบาลเมือง ชัยภูมิ หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปากในทั่ว ประเทศในปีนี้แล้วกว่า 1 หมื่น 4 พันราย และในพื้นที่จังหวัด ชัยภูมิ พบเด็กป่วยโรคมือเท้าปากแล้วกว่า 260 ราย แต่ยังไม่มี ผูเ้ สียชีวติ ซึง่ ในพืน้ ทีเ่ ทศบาลเมืองชัยภูมิ พบเด็กป่วยโรคมือเท้า ปากด้วยเช่นกัน คณะครูให้เด็กหยุดเรียน พักรักษาตัวอยูท่ บี่ า้ นจ นกว่าจะหายปกติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จึงได้ให้ ทุกศูนย์รับเลี้ยงเด็กมีการดูแลแลด้านสุขอนามัยโดยใกล้ชิด ทั้ง การดูแลในเรื่องท�ำความสะอาดของมือเด็กให้มีความสะอาด อย่างแท้จริง มีการรณรงค์ท�ำความสะอาดของเล่นเด็ก อุปกรณ์ ส�ำหรับเด็กภายในศูนย์ รวมถึงท�ำความสะอาดกระเป๋านักเรียน หนังสือ สมุดของเด็กทุกคน ซึ่งในช่วงนี้ ทุกศูนย์รับเลี้ยงเด็ก ต้องมีการท�ำความ สะอาดสิง่ ของเครือ่ งใช้ทกุ วัน พบเด็กป่วยในศูนย์รบั เลีย้ งเด็ก ให้ หยุดเรียน เพื่อรักษาตัว และต้องเพื่อท�ำความสะอาดพื้นที่ของ ศูนย์รับเลี้ยงรับเลี้ยงเด็กเป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่องด้วย ชูชาติ เจือกุดขมิ้น ข่าว สวท.ชัยภูมิ ........................................................................


20

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 40 วันที่ 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 2555

อ้าองค์ พระปิ่นศรี มณีสยาม ทั่วเขตคาม แซ่ซร้อง พระศุภศรี ประดับเมือง ประดับฟ้า ประดับจักรี แพร่ไมตรี แผ่ไพศาล อเนกอนันต์ พระทรงพลิก ผืนดิน เป็นคุณค่า พระทรงชุบ ผืนป่า สัตว์สุขสันต์ พระทรงสืบ ศิลปาชีพ มหัศจรรย์ พระทรงสร้าง ทางแห่งฝัน ราษฎร์สุขใจ ขอพระแม่ เป็นขวัญชาติ เป็นขวัญลูก ขอพระแม่ เป็นผู้ปลูก ความสดใส ขอพระแม่ เป็นขวัญฟ้า ประชาไทย ขอพระแม่ เป็นหลักชัย ไทยนิรันดร์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นายวิเชียร ชนินทร์สินธุ์ไพร

รองเลขานุการรัฐมนตรีช่วยคมนาคม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นายวรวัฒน์ ประวาลปัทมกุล

ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทาน จังหวัดมหาสารคามพร้อมบุคลากรทุกคน

Long Live the Queen

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นายชัยยงค์ กบิลพัฒน์

อุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม

12 สิงหา มหาราชินี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

พ.ต.อ. สมประสงค์ พิมพิลา

พ.ต.อ. กฤตชัย สรวมศรี

รองผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

ผกก. สภ. นาดูน จ.มหาสารคาม


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 40 วันที่ 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 2555

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ สิริโฉม เพริศแพร้ว แก้วประภัสสร์ สิริรัตน์ เพริศพริ้ง พระมิ่งขวัญ “สิริกิติ์”ราชินี ศรีราชัน สิริมั่น พระแม่เจ้า ปกเกล้าไทย เฉลิมพระชนม -พรรษา มหาฤกษ์ พระเกียรติเกริก ปรากฏ ราษฎร์สดใส เฉลิมพระ แม่หลวง ทรงห่วงใย ฉลองชัย เทิดมหา ราชินี

ราษฏร์อบอุ่น พระเสริมสร้าง ถิ่นอ่างทอง น้อมศิระ ถวายพระพร บวรพจน์ น้อมวจี มธุรส ปรากฏก้อง น้อมชีวิต ปวงไทย ใจปรองดอง น้อมกมล แซ่ซ้อง ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นายจรินทร์ จักกะพาก

นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญคู่พระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สืบไป

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระ- แม่ผ่านพิภพโพ้น.....................ผดุงไทย ยิ่งแล แม่ - ขจัดปัดพาลภัย................................ลูกสิ้น ของ - ชนชาติชั้นไฉน...............................บ่เท่า แผ่นดิน - ชาติปราศไรริ้น..........................แม่ใช้พระเมตตา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นาย ประวัติ ถีถะแก้ว

นาย คณิต เอี่ยมระหงษ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

21


22

ปีที่ 3 ฉบับที่ 40 วันที่ 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 2555

หลากโครงการ ทรงสานเกื้อ เพื่อไพร่ฟ้า หลายคุณค่า น�ำไทย ให้สุขศรี ล้วนอาชีพ สร้างศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินนี้ เลิศสิ่งดี โลกประจักษ์ อนรรฆคุณ “โครงการฟาร์มตัวอย่าง”ทรงสร้างเสริม ช่วยพูนเพิ่ม ยืนยง ทรงเกื้อหนุน ชุบชีวิต ชนถ้วนหน้า ธ การุญ

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

น้อมถวายบังคมบรมบาท สง่างามจริยวัตรจรัสชัย เนื่องพระราชสมภพบรรจบสมัย แผ่บุญให้ชาวประชาทั่วธานินทร์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชนทั้งชาติเชิดชูคู่ภูมินทร์ ห่วงใยราษฎร์โอบเอื้อสุขไทยทุกถิ่น “แม่แผ่นดิน” งามพิลาศแห่งชาติไทย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ

นายชนะ นพสุวรรณ

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

พระกรุณาธิคุณอุ่นเกษี พระปัญญาสูงล�้ำคู่ธรรมครอง พระบารมีอุ่นใจไทยทั้งผอง พระเกียรติก้องเกริกหล้าทั่วสากล พระบุญญาแผ่บุญให้ไทยทั้งชาติ พระปรีชาสูงเลิศเชิดชาติชน พระเปรื่องปราดทุกด้านสานสร้างผล พระเปี่ยมล้นพระเมตตาประชาไทย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

“ศิลปาชีพ” ทรงแนะชี้มีค่าล�้ำ “การศึกษา” ทั้งปวงทรงห่วงใย “ป่ารักษ์น�้ำ” มีคุณค่ายากหาไหน สร้าง “บ้านเล็กในป่าใหญ่” ไว้คู่ชน พระเปี่ยมล�้ำน�้ำพระทัยให้ทวยราษฎร์ สองพระหัตถ์โอบไทยถิ่นสิ้นทุกข์ทน ชนซึ้งหยาดน�้ำพระทัยในทุกหน พสกล้นน้อมใจกายถวายพระพร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน

นายสุรพล สายพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 40 วันที่ 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 2555

อาศิรวาท บาทบงสุ์ พระทรงโฉม ธ ทรงเป็น โคมทอง อันเฉิดฉาย สง่างาม ยามช�ำเลือง เยื้องย่างกราย เปล่งประกาย เชิดชู ภูบดินทร์ ดั่งน�้ำทิพย์ ชโลมใจ ไทยทั่วหล้า พระเมตตา แผ่ไป ไม่รู้สิ้น ปวงประชา แซ่ซร้อง ก้องแผ่นดิน องค์ราชินี นวมินทร์ ทรงพระเจริญ

๑๒ สิงหามหาราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าลูก หลาน คุณแม่มูล กันสุข ชาวอ�ำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

คุณชนินทร์ โยธะการี ผอ.ฝ่ายการตลาด คุณแก้วยาใจ โยธะการี รอง ผอ.ฝ่ายการตลาดพร้อมครอบครัว เดินทางไปร่วมส่งดวงวิญญาณ คุณแม่มูล กันสุข สู่สุคติภพ

ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2555 ณ เมรุวัดตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

โดยมี คุณพรพรรณ อีไบร์ท์ บุตรสาว คุณนุ่น เนื้อนุ่มพันธ์ บุตรสาว คุณสุภา กันสุข บุตรสาว คุณสุนิศส กรศรี หลานสาว ทั้งสี่ท่านเป็นเจ้าภาพพิธีในการจัดงานได้อย่างสมเกียรติ

ในโอกาสนี้ ญาติ พี่น้อง ลูกหลาน ตระกูลกันสุขและหนังสือพิมพ์ภาคอีสาน ขอกราบขอบพระคุณ ท่านชัยสิทธิ์ กรศรี ประธานบริษัทรถรุ่งเรืองจ�ำกัด ที่กรุณาให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการส่งดวงวิญญาณ คุณแม่มูล กันสุข ด้วยความเคารพอย่างสูง

23


24

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 40 วันที่ 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 2555

พระ- แม่ผ่านพิภพโพ้น.....................ผดุงไทย ยิ่งแล แม่ - ขจัดปัดพาลภัย................................ลูกสิ้น ของ - ชนชาติชั้นไฉน...............................บ่เท่า แผ่นดิน - ชาติปราศไรริ้น..........................แม่ใช้พระเมตตา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า พล.ต.ต.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์

ข้าพระพุทธเจ้า พ.ต.อ. ยุทธศาสตร์ ศรีธงชัย

ผบก.ภ.จว. มหาสารคาม

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า พ.ต.อ. ณัฐพล มิ่งพันธ์ รอง ผบก.ภ.จว. มหาสารคาม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

คุณยายศรี ราวดี

เจ้าของผู้จัดการสวนคุณยายโฮมเสตย์ ต.หนองนาค�ำ อ.เมือง จ.อุดรธานี

ผกก. สภ. มหาสารคาม

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นายฐานันดร บรรดาศักดิ์

รอง ผอ.สพท.นครราชสีมา เขต 3 อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นางสาวชวดี เตียประพงษ์

เจ้าของผู้จัดการปั้มน�้ำมัน ป.ต.ท. ตลาดสีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา

pakesarn 40  

pakesarn 40

pakesarn 40  

pakesarn 40

Advertisement