Page 1

ปีที่ 3 ฉบับที่ 36 วันที่ 2 เม.ย. - 30 เม.ย. 2555 /

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

นายสมหมาย ไชยสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายข่าว นสพ. ภาคอีสาน มอบพระบรมพระธาตุนาดูนให้ ฯพณฯ ยิ่งลักษณ์ ชิณวัตร นายกรัฐมนตรี ณ ที่เทศบาลต�ำบล กุดสิม อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ในการเปิดงาน งานยิ่งใหญ่ระดับโลกของชาวกาฬสินธุ์ “ผู้ไทนานาชาติ”

20 บาท

อ� ำ นาจเจริ ญ จั ด โครงการ คลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุ เคราะห์ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ

สนง.เกษตรจังหวัดอ�ำนาจเจริญ นางพรรณพิมล ธั ญ ญานุ วั ต ร อธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม การเกษตร นายก� ำ ธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าฯ จ.อ�ำนาจเจริญ และนายอุดร ชมาฤกษ์ เกษตรจังหวัดอ�ำนาจเจริญได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรม โอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2555 ณ บริเวณสนามหน้าศาลา กลางจังหวัดอ�ำนาจเจริญ อ่านต่อหน้า 3

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ มอบอุปกรณ์ ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน ที่ถูกพายุฤดูร้อนพัดบ้านหลัง เสียหายกว่า 246 หลังคาเรือน ที่ สนง.ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าฯจ.กาฬสินธุ์ นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัด กาฬสินธุ์ ได้เดินทางไปเยีย่ ม ให้กำ� ลังใจ และมอบสังกะสี กระเบือ้ ง และ อุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน ให้กับประชาชนในพื้นที่

อ่านต่อหน้า 3

มหาสารคามเปิ ด กิ จ กรรม รณรงค์ ป ฏิ บั ติ ก ารช่ ว ยชาติ งดใช้พลังงาน ๑ ชั่วโมง โดยมี การปิดไฟฟ้าบริเวณศาลากลาง โดยมีนายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัด มหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ฯ และ หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยได้พร้อมกันงดใช้ ไฟฟ้าทุกชนิดเป็นเวลา ๑ ชั่วโมง

อ่านต่อหน้า 3

ยโสธรแถลงข่าวจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจ�ำปี 2555

ผูว้ า่ ฯ ยโสธร และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประเพณีบญ ุ บัง้ ไฟยโสธร ประจำ�ปี 55 ทีจ่ ะจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 11-13 พ.ค. 55 นี้ อ่านต่อหน้า 3

สกลนคร เตรียมเปิด พิพธิ ภัณฑ์ภพู าน แอ่งสกลนคร รวบรวมประวัติความ เ ป ็ น ม า ข อ ง บ ร ร พ บุ รุ ษ จังหวัดสกลนคร เตรียมเปิด พิพิธภัณฑ์ภูพาน แอ่งสกลนคร รวบรวมประวัตคิ วามเป็นมาของบรรพบุรษุ รวมทัง้ ศิลปวัฒนธรรม แหล่งประวัตศิ าสตร์ ต�ำนานการ ต่อสู้ ตลอดจนพระอริยสงฆ์ จนกลายเป็นแอ่งธรรมมะ ใช้งบประมาณ ร่วม 100 ล้าน

อ่านต่อหน้า 3

หนองบัวล�ำภูประสบภัยแล้ง ส่ ง ผลให้ เ พลี้ ย แป้ ง ระบาด ไร่มันส�ำปะหลังของเกษตรกร กว่า 20,000 ไร่ ธนาคารออมสิ น ติวเข้ มโปรแกรมบัญชี เตรียมความพร้ อมกองทุนหมู่บ้าน/ชุ มชน ขึน้ เป็ นสถาบันการเงินชุ มชน

นายชนะ นพสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรมโปรแกรมบัญชี ส�ำหรับสถาบันการเงินชุมชน ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ซึ่งธนาคารออมสิน สนับสนุนงบประมาณ เพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจัดอบรมโปรแกรมระบบบัญชี ให้แก่กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน จ�ำนวน 205 แห่ง ในจังหวัดชัยภูมิ อ่านต่อหน้า 3

ผูว้ า่ ฯนครพนม มอบเกียรติบตั ร ให้ ทุ ก อ� ำ เภอที่ ร ่ ว มรณรงค์ ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วง สงกรานต์มสี ถิตติ ายเป็นศูนย์

นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าฯนครพนม เป็ น ประธานมอบเกี ย รติ บั ต รยกย่ อ งชมเชยให้ กั บ อ�ำเภอทุกอ�ำเภอจ�ำนวน 12 อ�ำเภอในจังหวัดนครพนม ที่ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์ในระหว่างวันที่ 11–17 เมษายน 2555 อ่านต่อหน้า 3

หลายพื้นที่ในหนองบัวล�ำภู เริ่มประสบภัยแล้ง ส่งผลให้เพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลังเริ่มระบาด

อ่านต่อหน้า 3

ผูว้ า่ ร้อยเอ็ดคนใหม่

เผยเน้นความถูกต้อง แก้ไข ปั ญ หาและดู แ ลทุ ก ข์ สุ ข ของประชาชนชาวร้อยเอ็ด นายวั น ชาติ วงษ์ ชั ย ชนะ เดิ น ทางเข้ า รั บ ต� ำ แหน่ ง ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด เป็ น วั น แรกท่ า มกลางการให้ การต้อนรับจากส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและประชาชนชาว ร้ อ ยเอ็ ด กว่ า 500 คน ณ ศาลารวมใจไทยร้ อ ยเอ็ ด จวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านต่อหน้า 3


2

ปีที่ 3 ฉบับที่ 36 วันที่ 2 เม.ย. - 30 เม.ย. 2555

บอกอแถลง โดย ลูกชายใหญ่ ของแม่พมิ พ์

ปักษ์ที่ 36 ปีที่ 3

มาถึงวันนี้ ปักษ์ 36 ในมือท่านผู้อ่านเราคณะผู้จัดท�ำ น.ส.พ. ภาคอีสาน มาพร้อมความสมบูรณ์แบบ ทั้งข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ ท่าน ผูอ้ า่ น รวมถึงท่านทีใ่ ห้การสนับสนุน จะได้รบั สาระ พร้อมข่าวสารทีน่ ำ� เสนอ หากจะสังเกตว่า เราออกถี่บ้าง ห่างบ้างขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักสอง อย่าง คือ 1. ทุนรอนในการผลิตสื่อ 2. ข้อมูลข่าวสารบางปักษ์ต้องออก ล่าช้าไปหน่อย เพราะรอคอยข้อมูลจากบางหน่วยงาน ซึง่ มิอาจเร่งรัดได้ตาม ก�ำหนด แม้นความฝืดเคืองของบางปัจจัยจะมีบ้างคณะผู้จัดท�ำก็ยังพร้อม จะยืนหยัดผลิตสื่อเพื่อคุณภาพ เพื่อแฟนพันธุ์แท้จะได้สัมผัสความสมบูรณ์ อย่างสุดฝีมอื และเต็มอิม่ แม้จะมีบกและพร่องอยูบ่ า้ ง แต่จะพยายามปรับปรุง ด้านคุณภาพ เป็นอับดับแรก ครับผม

pakesarn@gmail.com

บก. (ชายใหญ่ ฅนเคยหล่อ)

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เยี่ยมตลาดสดดีเด่น 5 ดาว ตลาดสดทุ่งนาทอง จังหวัดกาฬสินธุ์

นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง สาธารณสุข เดินทางเยีย่ มตลาดสดทุง่ นาทอง จังหวัดกาฬสินธุ์ และมอบป้าย ตลาดดีเด่น ระดับ 5 ดาว พร้อมน�ำผลการด�ำเนินงานตลาดสดทุ่งนาทองไป ขยายผลสู่ตลาดสดแห่งอื่นๆ ในประเทศ

เมื่อ 28 เมษายน 2555 นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงสาธารณสุขและคณะ ได้เดินทางมาเยีย่ มตลาดทุง่ นาทอง อ�ำเภอเมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับรางวัลตลาดสดดีเด่นระดับ 5 ดาว โดยมีนายแพทย์พิสิทธิ์ เอื้อวงศ์ กูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เมืองกาฬสินธุ์ นางสังวาลย์ ส�ำราญรักษ์ ผู้จัดการตลาดสดทุ่งนาทอง และคณะ กรรมการ ร่วมให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปผลการด�ำเนินงานของตลาดทีผ่ า่ นมา จากนั้น นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ เปิดป้ายตลาดสดดีเด่น “ระดับดีมาก” หรือระดับ 5 ดาว ให้กับตลาดทุ่งนาทอง และ เยี่ยมชมตลาดทุ่งนาทอง ทักทายพ่อค้า แม่ค้า ที่ก�ำลังออกก�ำลังกาย ผู้มาจับจ่ายซื้อ ของ นอกจากนี้ ได้ชมจุดตรวจสารปนเปื้อน 5 ชนิด การล้างผัก เพื่อดูแลความ ปลอดภัยให้กับผู้บริโภค

นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากการที่ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมตลาดสดในหลายจังหวัด เห็นว่าตลาดสด ทุ่งนาทอง จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้รับรางวัลตลาดสดดีเด่นระดับ 5 ดาว มีการปฏิบัติ งานอย่างเป็นระบบ มีคณะกรรมการบริหารตลาด กองทุนส�ำหรับช่วยเหลือพ่อค้า แม่คา้ การจัดแผงจ�ำหน่ายสินค้าเป็นระเบียบ ความสะอาด การระบายน�้ำ และการตรวจสาร ปนเปื้อนในอาหาร แสดงให้เห็นถึงความสะอาด ปลอดภัย มั่นใจได้เมื่อมาซื้อสินค้าที่ ตลาดสดทุ่งนาทอง โดยมีหน่วยงานต่างๆ มาช่วยดูแล ให้ค�ำแนะน�ำ ความรู้ เช่น ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์, โรงพยาบาลกาฬสินธุ์, และเทศบาลเมือง กาฬสินธุ์ และที่โดดเด่นมากส�ำหรับตลาดสดทุง่ นาทองคือการเป็นตลาดเต้นได้ ที่ทุกวัน เวลา 08.00 น. พ่อค้า แม่ค้า จะออกก�ำลังกาย แม้กระทั่งลูกค้าที่มาซื้อของก็ร่วมออก ก�ำลังกายด้วย ข้อมูลข่าวและที่มา - ผู้สื่อข่าว : กาฬสินธุ์(ส.ปชส.) Rewriter : ฐิติวรดา ปุยอรุณ / สนข., ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว/ภาพ

ชายใหญ่ ไชยสมคุณ บรรณาธิการฝ่ ายบริหาร

o ว่ าทีร่ ้ อยตรี วราทิตย์ วรจินดา รองบรรณาธิการฝ่ ายบริหาร

20

o ไพรัช ไชยสมคุณ

บรรณาธิการฝ่ ายกฎหมาย

o เสาวลักษณ์ ธารีพฒ ุ

ลงโฆษณาหน้ า 1

o ชนินทร์ โยธะการี

1.ขนาด กว้าง 4 x สูง 7 นิว้ ราคา 5,000 บาท

อาร์ ตเวิร์ด

ผู้อำ� นวยการศูนย์ ข่าวและการตลาด อุดรธานี

ลงโฆษณาแบบราคาปกติ

o แก้ วยาใจ โยธะการี

รองผู้อำ� นวยการศูนย์ ข่าวและการตลาด อุดรธานี ผู้อำ� นวยการศูนย์ ข่าวและการตลาด ขอนแก่ น

1.ขนาดเต็มหน้า กว้าง 14.45 x สูง 20.1 นิว้ ราคา 15,000 บาท 2.ขนาดครึง่ หน้า กว้าง 14.45 x สูง 10 นิว้ ราคา 8,000 บาท 3.ขนาดพืน้ ที่ 1/4 หน้า กว้าง 7.15 x สูง 10 นิว้ ราคา 5,000 บาท 4.ขนาดพืน้ ที่ 1/8 หน้า กว้าง 7.15 x สูง 4.95 นิว้ ราคา 3,000 บาท

หัวหน้ าผู้สื่อข่ าวและฝ่ ายการตลาด

ลงโฆษณาแบบ Classifiled (โฆษณาย่อย)

o ดร. อัครวัฒน์ เชนชัยพัฒน์ o กนิษฐา ไชยชาติ o กัญญ์ พศุฒม์ ดอกไม้

o ร้ อยตรีจกั รภพ บัวศรี o นิตยาภัทร รัตนพินิจ o จารุวรรณ ภูวทิศ

1.ขนาด กว้าง 4 x สูง 3 นิว้ ครึง่ 2.ขนาด กว้าง 4 x สูง 4 นิว้ 3.ขนาด กว้าง 5 x สูง 3 นิว้ ครึง่ 4.ขนาด กว้าง 5 x สูง 4 นิว้ 5.ขนาด กว้าง 6 x สูง 4 นิว้ ครึง่ 6.ขนาด กว้าง 6 x สูง 5 นิว้

ผู้สื่อข่ าวและฝ่ ายการตลาด

o กฤช พจนา

ผู้อำ� นวยการศูนย์ ข่าวยโสธร

o อรทัย พจนา

หัวหน้ าฝ่ ายการตลาดยโสธร

ส�ำนักงานใหญ่ น.ส.พ.ภาคอีสาน

เลขที่ 232 ม.12 ถ.มหาสารคาม-บุรรี ม ั ย์ ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

043 * 777218 080 * 0055411

pakesarn@gmail.com

www.pakesarn.com

ราคา 1,000 บาท ราคา 1,200 บาท ราคา 1,500 บาท ราคา 2,000 บาท ราคา 2,500 บาท ราคา 3,000 บาท

ทุ.........ส่ กปังถึกง......... ษ์

ท�ำเนียบรัฐบาล ส�ำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงต่างๆ ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัด วางแผงใหญ่ในทุกจังหวัด ทั่วภาคอีสาน 20 จังหวัด

ผูว้ า่ ฯ เทศบาล อบจ. อบต. สตช. บชภ.3-4

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์หน้ า 4 สังคมภาคอีสาน 1.ขนาด กว้าง 4 x สูง 3 นิว้ ครึง่ ราคา 2,500 บาท

ติดต่อลงสื่อโฆษณาคุณภาพ หนังสือพิมพ์ภาคอีสาน ได้ที่ส�ำนักงานใหญ่ โทร.043 - 777218, 080-0055411, 087-8523556, 090-5909256,

นอกจากนี้ ท่านสามารถเลือกพื้นที่โฆษณาได้ตามความต้องการของท่าน และท่านสามารถช�ำระเงินได้ ผ่านหมายเลขบัญชี บ.ก.ชายใหญ่ ไชยสมคุณ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม 409-0-17173-3 หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าเรา น.ส.พ.ภาคอีสานจะได้มีโอกาสรับใช้และแนะน�ำเสนอ สื่อโฆษณาคุณภาพ เพื่อความส�ำเร็จขององค์กรของท่านและขอขอบพระคุณผูใ้ ห้การสนับสนุนทุกท่านมาไว้ในโอกาสนีด้ ว้ ยความยินดี

*บรรณาธิการ : ชายใหญ่ ไชยสมคุณ *รองบรรณาธิการ : วราทิตย์ วรจินดา *บรรณาธิการฝ่ ายกฎหมาย : ทนาย ดร.ไพรัช ไชยสมคุณ *คณะทีป่ รึกษา : วีระชัย แนวบุญเนียร, นพพร จันทรถง, ทวีสิน สระสม,

ดร.ประดิษฐ์ ฉัตรจรั สกูล, ดร.ดิเรก พรสี มา, ดร.สุ ทิน คลังแสง, ขจิต ชั ยนิคม, พิชิต ไชยชนะ, พรวลี เข้ มแข็ง, สนั่น บุญคะโยธา, ชยพล โบราณมูล, สุ ทธิพงษ์ เทพวรรณ, พร รุ จนเวศ, ประเสริ ฐ จีนุพงศ์ , อัษฎา วนาทรัพย์ดำ� รง, ศิริพร มรรครมย์, บุญจันทร์ ยัพภาษฎร์ , รังสรรค์ เพียรอดวงษ์, พล.ต.ท. ด�ำริห์ โชตเศรษฐ์ *คอลัมน์ นสิ ต์ : พระราชปริยตั ยิ าทร, วีระศักดิ์ สัตยธีรานนท์, ร.ศ.รัชนี วรจินดา, พ.ต.ท.ณรงค์เดช นิมติ ร, ทนายไพรัช ไชยสมคุณ *ผู้พมิ พ์และผู้โฆษณา : สุ รชัย ไชยสมคุณ *พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ริมปิ งการพิมพ์ เลขที่ 11/13 -15 ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 056 - 224736


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 36 วันที่ 2 เม.ย. - 30 เม.ย. 2555

กิจกรรม ประเพณีส�ำคัญ ภาคอีสาน งานบุญบั้งไฟ

วันที่จัดงาน : 12 - 13 พฤษภาคม 2555 สถานที่จัดงาน : จังหวัดยโสธร

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากร ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพท�ำไร่ท�ำนา เพราะฉะนั้นการที่ ฝนตกต้องตามฤดูกาลนัน้ ถือเป็นเรือ่ งส�ำคัญยิง่ ในสมัยก่อน หากคราใดที่ฝนไม่ตกเกษตรกรเดือดร้อนหนัก ต้องพึ่งพา พิธีกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแห่นางแมว หรือหากเป็น เดื อ นหกนั้ น (ประมาณเดื อ นพฤษภาคม) ชาวอี ส านจะ ประกอบพิธี “บุญบัง้ ไฟ” หรือทีบ่ างแห่งเรียกว่า “บุญสัจจะ” ซึ่งถือเป็นหนึ่งในประเพณีสิบสองเดือน หรือที่เรียกว่า “ฮีต สิบสอง” นั่นเอง การจัดท�ำบุญบั้งไฟขึ้นเพื่อบูชาอารักษ์ หลักเมือง เป็นประเพณีท�ำบุญขอฝนจากพญาแถนเพื่อให้ ฝนตกต้องตามฤดูกาลบ้าง คนหรือวัวควายอาจเกิดป่วยเป็น โรคต่างๆ บ้างเป็นต้น และเมื่อท�ำบุญดังกล่าวแล้ว ก็เชื่อว่า ฟ้าฝนจะอุดมสมบูรณ์ ประชาชนในหมู่บ้านนั้นจะอยู่เย็น เป็นสุข เพราะมีอาหารข้าวปลาที่บริบูรณ์ทั้งปราศจากโรค ภัยด้วย

วันฉัตรมงคล

วันพืชมงคล

(พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ) วันที่จัดงาน : 9 พฤษภาคม 2555 วั น ฉั ต รมงคล เป็ น วั น ที่ ร ะลึ ก ในการครบรอบปี ที่ สถานที่จัดงาน : ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย

วันที่จัดงาน : 5 พฤษภาคม 2555 สถานที่จัดงาน : ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงรับพระบรม ราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ คือ พระองค์ได้ขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระบรม เชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 แล้วเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรง ศึกษาอยู่ ณ ทวีปยุโรป จนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะแล้วจึงได้ เสด็จนิวตั ใิ นประเทศไทย และรัฐบาลไทยได้นอ้ มเกล้า ฯ จักพระ ราชพิธีบรมราชาภิเษกถวาย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 เหล่าพสกนิกรชาวไทย ได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลร�ำลึก

พืชมงคลเป็นวันทีก่ ำ� หนดให้มพี ระราชพิธพี ชื มงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่ พระมหา กษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดขึ้น เพื่อเป็นการ สร้างขวัญก�ำลังใจ และความเป็นสิรมิ งคลแก่เกษตรกร และ เป็นการเริ่มเพาะปลูกข้าวและพืชไร่อันเป็นธัญญาหาร ซึ่ง เป็ น หลั ก ในการด� ำ รงชี วิ ต ของชาวไทย โดยจะจั ด ขึ้ น ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม เพราะเป็นช่วงเวลาเริม่ ต้นฤดู ฝน ซึ่งเป็นฤดูกาลเริ่มต้นของการท�ำนาหรือการเพาะปลูก พืชพันธุ์ต่างๆ และถือว่าเป็นอาชีพหลักของประชาชนคน ไทยอีกด้วย

จังหวัดยโสธรแถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ปี 2555 บาท แก่กองทุนหมู่บ้าน 205 แห่งๆ ละ 25,000 บาท เป็นค่าเครื่อง คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ อีกด้วย สำ � หรั บ การเตรี ย มพร้ อ มกองทุ น หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน ที่ จ ะ 25 เม.ย.55 นายประวัติ ถีถะแก้ว ผูว้ า่ ฯ ยโสธร นายศิรชิ ยั เสรีนนท์ชัย ปลัดเทศบาลเมืองยโสธร นายนฤพน วงษ์พาณิชย์ พัฒนาศักยภาพเป็นสถาบันการเงินชุมชน ธนาคารออมสิน มีนโย ผอ.กองการศึกษา พล.ต.ต.พรชัย ศรีสุผล ผู้บังคับการตำ�รวจภูธร บายดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง ปี 2553 – สิ้นปี 2554 จังหวัดยโสธร และ นางสาวยุพา ปานรอด ผอ.ททท. สำ�นักงานภาค สนับสนุนไปแล้ว 19,971 แห่ง และปี 2555 ธนาคารได้ตั้งเป้า ตะวันออกเฉียงเหนือเขต 2 อุบลราชธานี ร่วมกันแถลงข่าวถึงการ สนับสนุนให้ครบ 30,000 แห่ง ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำ�ปี 2555 ที่จะจัดขึ้น ข้อมูลข่าวและที่มา - ผู้สื่อข่าว : ชัยภูมิ(ส.ปชส.) Rewriter : ฐิติว รดา ปุยอรุณ / สนข., สุระพงค์ สวัสดิ์ผล / ข่าว ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2555 นี้ นายประวัติ ถีถะแก้ว กล่าวว่า งานประเพณีบญ ุ บัง้ ไฟเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบเกียรติบัตร ประเพณีทเี่ ป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดยโสธร จัดขึน้ เป็นประจำ�ทุกปี ให้ทุกอำ�เภอที่ร่วมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม โดยในปีนตี้ รงกับ วันศุกร์ที่ 11 ช่วงสงกรานต์โดยมีสถิติตายเป็นศูนย์ วันเสาร์ที่ 12 และวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2555 ซึ่งหากใครมา เที่ยวงานบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร จะได้สัมผัสถึง 3 รสชาติในงาน 27 เมษายน 2555 ที ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด เดียว คือ ความสนุกสนาน ความรื่นเริง ที่บ่งบอกถึงตัวตนของชาว ยโสธร ในวันเซิง้ บัง้ ไฟ ประกวดธิดาบัง้ ไฟโก้ และ การประกวดกอง นครพนม ชั้น5 ก่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำ�เดือน เชียร์ที่คึกครื้น ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม ส่วนวันเสาร์ที่ 12 เมษายน 2555 นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัด พฤษภาคม จะเป็นพิธีเปิดงานที่ยิ่งใหญ่ พร้อมการประกวดบั้งไฟ นครพนม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรยกย่องชมเชยให้กับอำ�เภอ สวยงาม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม ทุกอำ�เภอจำ�นวน12อำ�เภอในจังหวัดนครพนมทีร่ ว่ มรณรงค์ปอ้ งกัน มกุฎราชกุมาร พบกับความอลังการและความศักดิ์สิทธิ์ของขบวน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ในระหว่างวันที่ มเหศักดิห์ ลักเมือง ขบวนบัง้ ไฟโบราณ และความอ่อนช้อยสวยงาม 11–17 เมษายน 2555 โดยจังหวัดนครพนมได้รบั ความร่วมมือจาก ของขบวนนางรำ� และขบวนบั้งไฟจากนานาประเทศที่เข้าร่วมงาน ทุกภาคส่วนทั้งระดับจังหวัด ระดับอำ�เภอ และองค์กรปกครองส่วน ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี ลาว เวียดนาม และงานพาแลงต้อนรับมิตร ท้องถิ่น ตลอดจน กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครต่างๆในการ ประเทศ ส่ ว นในวั น อาทิ ต ย์ ที่ 13 พฤษภาคม ซึ่ ง เป็ น วั น ที่ มี รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ บรรยากาศของความตืน่ เต้นเร้าใจ กับการแข่งขันจุดบัง้ ไฟขึน้ สูง ที่ ทำ�ให้จงั หวัดนครพนมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2555 มีสถิติ การ เกิดอุบัติเหตุทางถนน26ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ69ราย ตายเป็นศูนย์ และ บริเวณสวนสาธารณะพญาแถน ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวอีกว่า หลายฝ่ายได้ร่วม สำ�หรับการมอบเกียรติบัตรยกย่องชมเชยในระดับอำ�เภอ มีองค์กร กันจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธร ให้ยิ่งใหญ่ในทุกๆ ปกครองส่วนท้องถิ่นจำ�นวน59แห่ง และกำ�นัน จำ�นวน58ตำ�บล ที่ ปี และมีการพัฒนาปรับรูปแบบในการจัดงานให้เข้ากับกระแสและ ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่ ได้มอบให้ นายอำ�เภอ เป็นประธาน สถานการณ์ พร้อมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์บริการสื่อและข่าวสาร รวม มอบเกียรติบัตรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำ�นันในการ ทั้งนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ จัดมาตรการรักษาความ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำ�เภอต่อไป และในโอกาสนี้ ผูว้ า่ ปลอดภัยอย่างเต็มที่และทุกด้าน ทั้งนี้จะมีการถ่ายทอดสดทาง ราชการจังหวัดนครพนมได้กล่าวขอบคุณทุกส่วนราชการทีร่ ว่ มกัน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ. อุบลราชธานี(สทท.11 ช่วยให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ปีนี้ ลดน้อยลง อุ บ ลฯ) และ ถ่ า ยทอดเสี ย งทางสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งแห่ ง มีสถิติตายเป็นศูนย์ ซึ่งจังหวัดนครพนมจะได้รับรางวัลจากมูลนิธิ ประเทศไทยจังหวัดยโสธร ด้วย ข้อมูลข่าวและที่มา - ผู้สื่อข่าว : เมาไม่ขับโดยประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จะ ยโสธร(สวท.) Rewriter : วรรณวิไล สนิทผล / สนข., วันชนะ บุญ เป็นผู้มอบรางวัลให้กับจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต สำ�หรับจังหวัด นครพนมเป็นหนึ่งใน6จังหวัดทั่วประเทศที่ไม่มีผู้เสียชีวิตและเป็น ปก ดาโรจน์/สวท.ยโสธร จังหวัดในกลุ่มความเสี่ยงต่ำ�อุบัติเหตุไม่มากจะได้รับรางวัลในปีนี้ ธนาคารออมสิน ติวเข้มโปรแกรมบัญชี เตรียมความพร้อมกองทุน จำ�นวน300,000บาท / สวท.นครพนม / ข่าว หมูบ่ า้ น/ชุมชนขึน้ เป็นสถาบันการเงินชุมชน อ�ำนาจเจริ ญจัดงานคลิ นิกเกษตรเคลื่อนที่ เมือ่ 24 เม.ย. 55 นายชนะ นพสุวรรณ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช สยามมกุฎ ราชกุมาร ที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรมโปรแกรมบัญชี สำ�หรับสถาบัน การเงินชุมชน ทีห่ อ้ งประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ซึง่ ธนาคาร ที่ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดอ�ำนาจเจริญ นางพรรณพิมล ออมสิน สนับสนุนงบประมาณ เพือ่ ซือ้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ พร้อมจัด อบรมโปรแกรมระบบบัญชี ให้แก่กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน จำ�นวน ธัญญานุวตั ร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายก�ำธร ถาวรสถิตย์ 205 แห่ง ในจังหวัดชัยภูมิ ถือเป็นการเตรียมความพร้อม เพือ่ พัฒนา ผู้ว่าราชการจังหวัดอ�ำนาจเจริญ และนายอุดร ชมาฤกษ์ เกษตร สู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชน ที่เข้มแข็ง ได้อย่างยั่งยืน ต่อไปใน จังหวัดอ�ำนาจเจริญได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานคลินิกเกษตร อนาคต มีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองชัยภูมิ เข้า เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยาม มกุฎราชกุมาร ทีย่ งิ่ ใหญ่ระดับประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน อบรม จำ�นวน 410 คน ในโอกาสนี้ นายชนะ นพสุวรรณ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดชัยภูมิ 2555 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ�ำนาจเจริญ โดยนางพรรณพิมล ธัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริม พร้อมด้วยนายมนัส พิรณฤทธิ์ ผู้จัดการธนาคารออมสินภาค 11 และนายเสรี ควรรณสุ ผู้จัดการธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ ร่วมกัน การเกษตร กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ว่า เพื่อร่วม มอบทำ�พิธีมอบเงินสนับสนุน จำ�นวน 5 ล้าน 1 แสน 2 หมื่น ห้าพัน ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยาม

มกุฎราชกุมาร และร่วมแสดงความจงรักภักดีในวโรกาสอันเป็นมิ่ง มงคลวันคล้ายวันประสูตพิ ระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปงั กรรัศมี โชติ ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ มีกิจกรรมให้บริการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่จากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงการแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP นิทรรศการ การประกวดแข่งขัน ผลผลิตทางการเกษตร การแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีทางเกษตร สมัยใหม่ และการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกว่า 70 กลุ่ม ที่คาดว่าจะมีเกษตรจากจังหวัดอ�ำนาจเจริญและใกล้เคียง มาร่วมงานประมาณ 5,000 คน และการเลือกจังหวัดอ�ำนาจเจริญ เป็นสถานที่จัดงาน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกพืชหลากหลาย แต่สภาพพืน้ ดินยังไม่มคี ณ ุ ภาพ จึงต้องการให้มกี ารพัฒนาคุณภาพ ดิน โดยเฉพาะการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อให้ผลผลิตมีประสิทธิภาพ แต่ต้นทุนต�่ำ ทางด้าน นายก�ำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด อ�ำนาจเจริญ กล่าวว่า การจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งนี้ จะ เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและพี่น้องชาวจังหวัดอ�ำนาจเจริญเป็น อย่างมาก เพราะจะได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน�ำ เทคโนโลยี การผลิตพืช สัตว์ ประมง การรวมกลุ่ม การจัดท�ำบัญชี ครัวเรือน และความรู้ทางกฎหมาย ไปใช้ปรับปรุงการผลิตในไร่นา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง องค์ ก ร ในสั ง กั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ จ ะให้ บ ริ ก าร เกษตรกรเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ อันจะน�ำมาซึ่ง ความอยูด่ มี สี ขุ ของเกษตรกรต่อไป ในโอกาสนีจ้ งึ ขอเชิญชวนพีน่ อ้ ง เกษตรกรในจังหวัดอ�ำนาจเจริญและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ณ บริเวณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ�ำนาจเจริญ ในวันที่ 29 เมษายน นี้ ที่มา : สุรพล บุตรวงศ์/ข่าว ที่บา้ นถูกพายุฤดูร้อนพัดพังเสียหายกว่า 246 หลังคาเรือน เมื่อ 26 เมษายน 2555 ที่ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลนา มะเขือ อ�ำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่า กาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เดินทางไปเยี่ยม ให้ก�ำลังใจ และมอบ สังกะสี กระเบื้อง และอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน ให้กับประชาชนใน พื้นที่ต�ำบลนามะเขือ อ�ำเภอสหัสขันธ์ จ�ำนวน 4 หมู่บ้าน 246 ครัว เรือน ทีบ่ า้ นถูกพายุฤดูรอ้ นพัดบ้านพังเสียหายเมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2555 โดยมีนายประมวล ศรีทอง นายอ�ำเภอสหัสขันธ์ ร่วมให้การ ต้อนรับ จากนั้น นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัด กาฬสินธุ์ และคณะได้ไปเยี่ยมประชาชนที่บ้านถูกพายุพัดพังเสีย หาย พร้อมให้ก�ำลังใจ สอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส�ำหรับเหตุวาตภัย ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2555 เวลา 13.30-17.00 น. ได้เกิดพายุฤดูร้อน ลมกรรโชกแรง พายุลกู เห็บตก ในเขตพืน้ ทีต่ �ำบลนามะเขือ อ�ำเภอสหัสขันธ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ ท�ำให้ที่พักอาศัยบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนและพื้นที่ ทางการเกษตร ได้รับความเสียหาย จ�ำนวน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านนามะเขือ, หมู่ที่ 7 บ้านค�ำดอกซ้อน, หมู่ที่ 9 บ้านดอนจันทร์, หมูท่ ี่ 12 บ้านนามะเขือ ซึง่ ทัง้ 4 หมูบ่ า้ นมีทงั้ หมด 723 หลังคาเรือน โดยได้รับความเสียหายจากเหตุพายุฤดูร้อนครั้งนี้จ�ำนวน 246 หลังคาเรือน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 360,398.- บาท ซึ่งทางเทศบาลต�ำบลนามะเขือ ได้ประสานงานกับอ�ำเภอสหัสขันธ์ และส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เพือ่ มาช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าว ที่มา : ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว/ภาพ http://pr.prd.go.th/kalasin

3

ประเพณีผีตาโขน

วันที่จัดงาน : 12 - 13 พฤษภาคม 2555 สถานที่จัดงาน : จังหวัดยโสธร

การละเล่นผีตาโขนมีมานานแล้วแต่ไม่มีหลักฐานปรากฎแน่ชัดว่า มีมาตั้งแต่เมื่อใด แต่ชาวบ้านมีความเชื่อว่าการแห่ ผีตาโขน เกิดขึ้นเมื่อ ครัง้ ทีพ่ ระเวสสันดรและ นางมัทรี ก�ำลังจะออกจากป่ากลับสูเ่ มือง บรรดา ผีป่า และสัตว์นานาชนิด มีความอาลัยจึงแฝงตนมากับชาวบ้าน เพื่อมา ส่งพระเวสสันดร และนางมัทรีกลับเมืองซึ่งเรียกกันว่า ผีตามคน หรือ ผี ตาขน การละเล่นผีตาโขนนับว่าเป็นสิ่งที่แปลกส�ำหรับผู้พบเห็น มีการน�ำ เอาก้านทางมะพร้าวที่แห้ง น�ำมาตกแต่งเป็นหน้ากาก โดยการเจาะช่อง ตา จมูก ปาก และใบหู น�ำเอาหวดนึ่งข้าว โดยกดดันหวดให้เป็นรอยบุ๋ม หงายปากหวดขึ้น เพื่อสวมศีรษะแต่งแต้มสีสันให้น่าดู ส่วนชุดที่สวมใส่ ท�ำมาจากเศษผ้าหลากหลายสีมาเย็บต่อกัน อุปกรณ์ในการละเล่นมี 2 ชิน้ คือ “หมากกระแหล่ง” มีไว้เพือ่ เขย่าท�ำให้เกิดเสียงดังในเวลาเดิน และ “อาวุธประจ�ำกาย” ผีตาโขนส่วนมากจะใช้ผู้ชายแสดงเนื่องจากต้อง กระโดดโลดเต้นไปเรื่อ ย ๆ จึงไม่เหมาะที่จะใช้ผู้หญิงเป็นตัวแสดง นอกจากเข้าร่วมในงาน “บุญหลวง” ยังได้เข้าร่วมขบวนแห่ในวันเปิดงาน กาชาดดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมืองเลย โดยขบวนผีตาโขนจะเดินรอบ เมืองเพื่อโชว์ให้แขกบ้านแขกเมืองได้เห็น

จังหวัดมหาสารคาม จัดกิ จกรรมรณรงค์ ๑๐ เมษา ปฏิ บตั ิ การช่วยชาติ งดใช้พลังงาน ๑ ชัวโมง ่ ส�ำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมรณรงค์ ๑๐ เมษา ปฏิบัติการช่วยชาติ งดใช้พลังงาน ๑ ชั่วโมง โดยมีการ ปิดไฟฟ้าบริเวณศาลากลางจังหวัดมหาสารคามในที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. เป็นเวลา ๑ ชั่วโมง โดย มีนายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็น ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ฯ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ พนักงาน จากหน่วยงาน ต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นศาลากลางจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมในกิจกรรมครัง้ นี้ โดยได้พร้อมกันงดใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเป็นเวลา ๑ ชั่วโมง หนองบัวล�ำภูประสบภัยแล้ง ส่งผลให้เพลี้ยแป้ งระบาด ไร่มนั ส�ำปะหลังของเกษตรกร กว่า 20,000 ไร่ ผวจ.หนองบัวล�ำภู ลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมสั่งการให้ เกษตรจังหวัดเร่งฉีดพ่นยาก�ำจัดและควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ การ ระบาดขยายวงกว้างที่บ้านโพธิ์ศรีสะอาด หมู่ที่ 6 ต�ำบลกุดจิก อ�ำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล�ำภู นายระพี ผ่องบุพกิจ ผูว้ า่ ราชการ จังหวัดหนองบัวล�ำภู พร้อมด้วย เกษตรจังหวัดหนองบัวล�ำภู ได้ ลงพื้นที่ตรวจดูแปลงมันส�ำปะหลังของ นายแดง ทรงทิพย์ อายุ 58 ปี ชาวบ้ า นโพธิ์ ศ รี ส ะอาด ต�ำบลกุ ด จิ ก อ�ำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด หนองบัวล�ำภู หลังจากได้รับแจ้งผ่านทางรายการอยู่ดีมีสุข ช่วง ผู้ ว่าฯมาแล้ว ทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัด หนองบัวล�ำภู ว่า มันส�ำปะหลังของเกษตรกรในพื้นที่ต�ำบลกุดจิก จ�ำนวนหลายพันไร่ เกิดการระบาดของโรคเพลีย้ แป้ง และโรคไรแดง เป็ น จ�ำนวนมาก จากการส�ำรวจแปลงปลู ก มั น ส�ำปะหลั ง ของ เกษตรกร พบต้นมันส�ำปะหลังอายุ 5 เดือน มีตัวเพลี้ยอ่อนเกาะ ล�ำต้น ใน ก้านใบและยอดมันส�ำปะหลังกระจายทัว่ พืน้ ทีเ่ ป็นจ�ำนวน มาก ส่งผลให้มันส�ำปะหลังชะงักการเจริญเติบโต มีล�ำต้นที่เล็ก แคระแกร็น งิกงอ และจะแห้งตายในทีส่ ดุ นอกจากนัน้ เพลีย้ แป้งยัง ถ่ายมูลเป็นนำ�้ หวานซึง่ จะส่งผลให้เกิดโรคเชือ้ ราด�ำทีบ่ ริเวณใบของ มันส�ำปะหลัง ส่งผลให้เกิดการสังเคราะห์แสงของมันส�ำปะหลังลด ลง ท�ำให้ได้ผลผลิตลดลงด้วยตามไปด้วยผวจ.หนองบัวล�ำถู กล่าว ว่า ขณะนี้ จังหวัดหนองบัวล�ำภู ได้ประกาศเป็นเขตภัยพิบตั ภิ ยั แล้ง แล้ว ท�ำให้พชื เศรษฐกิจหลักของจังหวัด อย่างมันส�ำปะหลัง ทีม่ กี าร ปลูกกันมากกว่า 200,000.ไร่-(สองแสนไร่ )ได้รบั ผลกระทบจากการ ระบาดของโรคเพลี้ยแป้ง จ�ำนวนมากกว่า 20,000.-ไร่แล้วในขณะ นี้ จึงได้สั่งการให้เกษตรจังหวัด จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูและและ สนับสนุนยาฉีดพ่นท�ำลายเพลี้ยแป้งในไร่มันของเกษตรกร อย่าง เร่งด่วน เพื่อป้องกันการขยายพื้นที่ความเสียหายไม่ให้ขยายไปยัง เขตพื้นที่อื่นมากกว่านี้ ผูว้ ่าฯร้อยเอ็ดเข้ารับต�ำแหน่ งวันแรก 27 เม.ย.55 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ เดินทางเข้ารับ ต�ำแหน่งผู้ว่าราชจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นวันแรกท่ามกลางการให้การ ต้อนรับจากส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและประชาชนชาวร้อยเอ็ด กว่า 500 คนโดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิรโิ ชติ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด กล่าวให้การต้อนรับในนามตัวแทนส่วนราชการและประชาชนชาว ร้อยเอ็ด ณ ศาลารวมใจไทยร้อยเอ็ด จวนผู้ว่าราชการจังหวัด ร้อยเอ็ด


4

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 36 วันที่ 2 เม.ย. - 30 เม.ย. 2555

กาฬสินธุ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

แรงงาน เปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดกาฬสินธุ์ “ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด” ประจ�ำปี 2555 พร้อมมอบ เกี ย รติ บั ต รแก่ ส ถานประกอบกิ จ การที่ ผ ่ า นเกณฑ์ โรงงานสีขาว ประจ�ำปี 255 จ�ำนวน 19 แห่ง ขอนแก่ น กรมการสรรพก�ำลังกลาโหม ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จัดฝึกการระดมสรรพ ก�ำลังเพือ่ การทหาร ประจ�ำปี 2555 ในพืน้ ทีก่ องทัพภาค ที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 – 27 เมษายน 2555 โดยมีพลโท สิรวุฒิ สุคนั ธนาค เจ้ากรมการสรรพก�ำลังกลาโหม เป็น ประธานในการฝึก ซึ่งมีผู้แทนจากส่วนราชการทหาร ผูแ้ ทนจากส่วนราชการพลเรือนจากส่วนกลาง และส่วน ภูมิภาค ให้เกียรติร่วมในการฝึกฯ ดังกล่าว ณ โรงแรม เจริญธานี จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ ชัยภูมบิ รู ณาการทุกภาคส่วน สนอง นโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล น�ำเยาวชน และผู้หลงผิด เข้าค่าย วันหน้าฟ้าใส เพื่อคืนคนดี สูส่ งั คม ทีว่ ดั หนองบัวลอย บ้านหนองเหมือดแอ่ ต.โคก มั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ นายนิพนธ์ สาธิตสมิธ พงษ์ ปลัดจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดค่ายวันหน้า ฟ้าใส ร่วมใจสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ซึ่ง ต�ำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ ได้จดั ขึน้ โดยน�ำเยาวชนและผูท้ สี่ มัครใจ เข้ารับการบ�ำบัด ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จ�ำนวน 80 คน เข้ารับการอบรมเข้ม หลักสูตร 9 วัน 8 คืน ระหว่างวัน ที่ 20-28 เมษายน 2555 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกจิตส�ำนึก คุณธรรม จริยธรรม และปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของผู้ที่หลงผิดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ให้เลิกยุ่งเกี่ยวยาเสพติอย่างเด็ดขาด และกลับมาเป็น พลังแผ่นดินที่มีคุณภาพ นครพนม นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด นครพนม เผยว่ า ในวั น ที่ 1 พฤษภาคม 2555 นี้ทางจังหวัดนครพนม ได้บูรณาการ จัดงานวันคุม้ ครองผูบ้ ริโภคร่วมกับวันแรงงานแห่งชาติ ประจ�ำปี 2555 เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์การคุ้มครองผู้ บริโภคทัง้ ในส่วนภูมภิ าคและส่วนกลางทัว่ ประเทศ เผย แพร่ความรูเ้ กีย่ วกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ให้ค�ำปรึกษา และรั บ เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ จ ากประชาชนผู ้ บ ริ โ ภค

จ�ำหน่ายสินค้า โอท๊อป และจ�ำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคา ประหยัด และการแข่งขันกีฬาของลูกจ้างและพนักงาน บริษัทกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ นครราชสีมา ร่วมลงนาม MOU ใน การควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ของกระทรวง มหาดไทย ประชาสัมพันธ์จงั หวัดนครราชสีมา รายงาน ว่า จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดหนึ่งในการลงนาม ความร่วมมือ (MOU) บ้าน-ราชการ-ศาสนา ในการจัด สถานที่ ที่อยู่ในก�ำกับดูแลปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามกฎหมาย ที่จัดขึ้นที่โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ในพิ ธี ล งนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ บ้ า นราชการ-ศาสนา ในการจัดสถานที่ที่อยู่ในก�ำกับดูแล ปลอดเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ตามกฎหมาย ทีก่ ล่าวนัน้ มี ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายพระนาย สุวรรณรัฐ) เป็น ผู้ลงนามในนาม จังหวัดทั้ง 20 จังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือ กับกระทรวงสารธารณสุข และหน่วยราชการ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมพิธี และรับทราบเพื่อการ ขยายผลด้านการประชาสัมพันธ์ บุรีรัมย์ ซีพีเอฟ จัดคาราวานผลิตภัณฑ์ อาหารซีพีราคาถูก เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพแก่ผู้ บริโภคที่จังหวัดนครปฐมและบุรีรัมย์ นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์ ประธานผูบ้ ริหารฝ่ายปฏิบตั กิ าร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ซี พีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟ จะจัดคาราวานผลิตภัณฑ์ อาหารซีพีคุณภาพดีราคาถูกพิเศษ ไปจ�ำหน่ายแก่ ประชาชนทีล่ านตลาดใหม่ตงั้ เซียฮวด จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน นี้ และระหว่างวันที่ 3-6 พฤษภาคม นี้จะจัดที่ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อ แบ่งเบาภาระด้านค่าครองชีพแก่ผู้บริโภค บึงกาฬ ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน กลุม่ อาชีพและธุรกิจ SMEs ในจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัด ใกล้เคียง ให้ความสนใจเข้ากิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติ การ SMEs อีสาน เปิดแนวรุกบุกประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) ซึ่งศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จั ง หวั ด ขอนแก่ น ร่ ว มกั บ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร จั ด ขึ้ น ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2555 มหาสารคาม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อ�ำนวยการ สภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เปิดโครงการ ขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าฯมุกดาหาร ได้เปิดเผยว่าเส้นทางสายดังกล่าวเป็นเส้นทาง สายสำ�คัญที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดมุกดาหาร ขั้นตอนของการปรับปรุงในขณะนี้อยู่ ระหว่างการจัดจ้างผู้ประกอบการ โดยใฃ้วิธีการประมูลราคาจ้างเหมาเพื่อปรับปรุงถนนสายดัง กล่าว ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้

และเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดรักษาโรคตา เพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินนี าถ เนือ่ งในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา พร้อมเยี่ยมและมอบของขวัญแก่ผู้สูงอายุ จ�ำนวน 100 คน ที่ โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย อ�ำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มุกดาหาร ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มุกดาหาร ได้สรุปสถานการณ์โรคเอดส์ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด มุกดาหาร ในรอบ 2 ปี พบมีผู้ป่วยเอดส์เพิ่มขึ้น 21 ราย โดยกลุ่มที่พบมากที่สุดเป็นช่วงวัยท�ำงาน อายุระหว่าง 25-39 ปี ปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อเอดส์มากที่สุดร้อย ละ 82.76 คือ เพศสัมพันธ์ ยโสธร นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการ จังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า งานประเพณีอันยิ่งใหญ่ ของ ชาวจังหวัดยโสธร คือ งานประเพณีบุญบั้งไฟ จัดเป็น ประจ�ำทุกปี ในวันศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดื อ นพฤษภาคม ปี นี้ ต รงกั บ วั น ที่ 11-12-13 พฤษภาคม ที่ถนนแจ้งสนิท หน้าศาลจังหวัด และสวน สาธารณะพญาแถน ร้อยเอ็ด ที่ศูนย์วัฒนธรรมไทด�ำบ้านนา ป่าหนาด ต�ำบลเขาแก้ว อ�ำเภอเชียงคาน นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปญ ั ญา ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน เปิ ด งานวั ฒ นธรรมไทด�ำ บ้ า นนาป่ า หนาด คณะ กรรมการศูนย์วัฒนธรรมไทด�ำ ชาวบ้านนาป่าหนาด ร่วมกับเทศบาลต�ำบลเขาแก้ว และองค์การบริหารส่วน จังหวัดเลย ได้จัดงานวัฒนธรรมไทด�ำ ขึ้น มีกิจกรรมที่ เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาวไทด�ำ เลย ได้ด�ำเนินการปล่อยแถวชุดปฏิบตั กิ าร โดยสนธิก�ำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 16 หน่วย เป็น 3 ชุดปฏิบตั กิ าร ตรวจตราสถานบริการและ สถานประกอบการทีม่ ลี กั ษณะคล้ายสถานบริการและ ร้านจ�ำหน่ายสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ให้จ�ำหน่าย สุราให้กับผู้มีอายุต�่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ จ�ำหน่ายตาม เวลาที่กฎหมายก�ำหนด กวดขันไม่ให้มีการมั่วสุมดื่ม สุราในที่สาธารณะ ปฏิบัติการตรวจหอพัก ให้ปฏิบัติ ตามที่กฎหมายก�ำหนด ไม่ให้มีการมั่วสุมดื่มสุรา หรือ กระท�ำความผิดอื่นๆ ตรวจร้านเกมส์ อินเตอร์เนต คาราโอเกะ ประกอบกิจการตามที่กฎหมายก�ำหนด ศรีสะเกษ น ที่ห้องประชุมล�ำดวนทอง เอ โรงแรมพรหมพิมาน อ�ำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นาย พนม ธารีชาญ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิด โครงการประชุ ม สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ ปฏิ บั ติ ง านการด�ำเนิ น การขยายเขตไฟฟ้ า ให้ พื้ น ที่ ท�ำการเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายสุริยา บุตร

จินดา ผู้ช่วยจ่าจังหวัดศรีสะเกษ น�ำปลัดอ�ำเภอ นาย ช่างโยธาเทศบาล นายช่างองค์การบริหารส่วนต�ำบล และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จาก 10 อ�ำเภอ เข้าร่วม สัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ สกลนคร เทศบาลต�ำบลพังโคนร่วมกับ อ�ำเภอพังโคนและส่วนราชการต่างๆ ตลอดจนพ่อค้า ประชาชนชาว อ�ำเภอพังโคน ขอเชิญเทีย่ วงานประเพณี บุญมหาชาติและบุญบั้งไฟ อ�ำเภอพังโคน จังหวัด สกลนคร ประจ�ำปี 2555 ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2555 เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของชาวอ�ำเภอพังโคนให้คงไว้ กิจกรรมที่น่า สนใจ อาทิ งานตุม้ โฮมพาแลงเทศกาลอาหารแซบบ้าน พังโคน ชิมไข่ปิ้งยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมขบวนแห่ พระเวสสันดรและขบวนบัง้ ไฟทางไกลอันสวยงาม การ ประกวดธิดาบัง้ ไฟสวยงาม การประกวดบัง้ ไฟสวยงาม การแข่งขันบั้งไฟทางไกล การแห่ข้าวพันก้อน ร่วมฟัง เทศ 6 กษัตริย์และเทศน์มะลัยหมื่นมะลัยแสน สุ ริ น ทร์ นายสมบั ติ ปุ ณ ณโอภาส นักวิเคราะห์นโยบาย และ แผนช�ำนาญการพิเศษ รักษา ราชการแทน ผูอ้ �ำนวยการส�ำนักงานป้องกันและปราบ ปรามยาเสพติดภาค 3 เปิดเผยว่าด้วย ด้วยรองนายก รัฐมนตรี ( ดร.ร้อยต�ำรวจเอก เฉลิม อยูบ่ �ำรุง) / ผูอ้ �ำนวย การศูนย์อ�ำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่ง ชาติ มีบัญชาให้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง เพื่อมอบนโยบายและเร่งรัดการด�ำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด หนองคาย ณ โถงชั้นล่าง อาคารกรม ประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ มีการแถลงข่าวในรูปแบบ เสวนา โครงการ “1479 ปลุกพลังคนพิการ จากบูรพา สู่อีสาน” โดยมีพลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร ที่ปรึกษานายก รัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์โครงการฯ เป็นประธานในการแถลงข่าว ซึ่งการแถลงข่าวในครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงปัญหา ของผู้พิการ พบว่า มี 2 ปัจจัยด้วยกันคือ 1.การขาด ความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตนเอง และปัจจัยที่ 2 คือ ปัจจัยภายนอกในเรื่องเจตคติจากคนรอบข้าง ที่ มองความพิการเป็นเรื่องเวรกรรมและความเวทนา สงสาร ย หนองบัวล�ำภู พล.ต.ต.ชัยทัต อินทนูจติ ร ผบก.ภ.จว.หนองบัวล�ำภู ปล่อยแถวรณรงค์ โครงการส กายแลปคาเมร่า สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเพือ่ เป็น ก�ำลังเสริม ในการสอดส่องดูแล อาชญากรรมในพื้นที่

นายประวัติ ถีถะแก้ว ผูว้ า่ ฯยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลือ่ นที่ เพือ่ ทำ�การ ตรวจรักษาให้กบั ประชาชนในถิน่ กันดาล โดยการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคร่วมกับคณะนักศึกษาวิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 27 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน

หนองบัวล�ำภู เมืองน่าอยู่ สุดยอดครับ ขอคาราวะ ในความเสียสละ และ ขอบคุณในความคิดสร้างสรรค์ ของต�ำรวจ หนองบัวล�ำภู อ�ำนาจเจริญ นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวหลังจากเป็น ประธานเปิดอาคารส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือก ตัง้ ประจ�ำจังหวัดอ�ำนาจเจริญ การเตรียมพร้อมส�ำหรับ การเลือกตั้งท้องถิ่นกว่า 3,000 แห่ง และการเลือกตั้ง สสร. มีความพร้อมอยุ่แล้ว เพราะช่วงที่มีการเลือกตั้ง สส.นั้น ต้องประกาศรายชื่อก่อน 30 วัน ส่วนการเลือก ตัง้ ท้องถิน่ นัน้ จะมากกว่า 30 วัน และทางกรรมการการ เลือกตัง้ จะผลักดันให้คณะปฎิรปู การเมือง ประกาศผล การเลือกตั้งท้องถิ่นภายใน 30 วันเช่นกัน ประธานกรรมการการเลือกตัง้ กล่าวเพิม่ เติม ว่า ทุกวันนี้การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง ภายใน 30 วันนัน้ เป็นเรือ่ งทีย่ ากมาก ต้องประกาศก่อน แต่ถา้ ท�ำได้จะเป็นเรือ่ งทีด่ ี เพราะว่าทาง คณะกรรมการ เลือกตัง้ จะมีอ�ำนาจให้การพิจารณาให้ใบเหลือง ใบแดง อุดรธานี แหล่งก๊าซสินภูฮ่อม จังหวัด อุดรธานี เริ่มจ่ายก๊าซฯ เข้าสู่ระบบ ส่งผลให้สถานี บริการก๊าซเอ็นจีวี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อม เปิดให้บริการตามปกติ นายพี ร ะพงษ์ อั จ ฉริ ย ชี วิ น รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากการที่ก๊าซธรรมชาติ แหล่ ง สิ น ภู ฮ ่ อ ม จั ง หวั ด อุ ด รธานี ได้ ห ยุ ด จ่ า ยก๊ า ซ ธรรมชาติชั่วคราวเป็นการฉุกเฉิน เพื่อแก้ไขอุปกรณ์ใน กระบวนการผลิตที่เกิดการช�ำรุด อุบลราชธานี ส�ำนักป้องกันควบคุมโรค ที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี เตือนประชาชนเลือกซื้อ อาหารสดหน้าร้อน ส่วนอาหารปรุงส�ำเร็จต้องเป็น อาหารปรุงสุกร้อนเพื่อไม่ให้ป่วยเป็นโรคอุจจาระร่วง ปัจจุบันอีสานใต้พบผู้ป่วยแล้วหลายหมื่นราย โดย จังหวัดอุบลราชธานีป่วยมากสุดกว่า 10,500 ราย

สมัครสมาชิก ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ได้แล้วที่ www.pakesarn.com สร้างสังคมแห่งการแลกเปลี่ยน

นายอนุกลู ตังคณานุกลู ชัย ผูว้ า่ ฯนครพนม เป็นผูแ้ ทนพระองค์ อัญเชิญน้ำ�สรงพระราชทาน สรงองค์พระธาตุพนม และพระองค์แสนศาสดา โดยพระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เจ้า อาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์ สวดเจริญชัยมงคลคมถา

แ ว ด ว ง ภ า ค อี ส า น

พันเอกสันธิรัตน์ มหัทธนชาติ ผู้อำ�นวยการการเลือกตั้งประจำ�จังหวัดนครราชสีมา บอกว่า จะต้องดำ�เนินการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา และสมาชิกสภา เทศบาลนครนครราชสีมา ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2555 นั้น

นายพินจิ บุญเลิศ รองผูว้ า่ ฯ บุรรี มั ย์ พร้อมด้วยข้าราชการจากทุกภาคส่วน ร่วมประกอบ พิธถี วายราชสดุดี ต่อหน้าพระบรมสาทิศลักษณ์ เนือ่ งในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร มหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

นายจิรศักดิ์ ศรีคชา นายอำ�เภอหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ได้เปิดกิจกรรมรณรงค์ไถกลบ ตอซังข้าวเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ณ แปลงสาธิตเกษตรกรบ้านโนนลาน ต.ถ้ำ�วัวแดง อ.หนองบัวแดง ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชัยภูมิ


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

รองนายกฯ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไข ปัญหายาเสพติด จ.มุกดาหาร เน้นการปิดรอยตะเข็บ การลักลอบน�ำเข้าตามแนวชายแดน

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ�ำรุง รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและ มอบนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของ จังหวัดมุกดาหาร โดยเน้นการท�ำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ และการปิดกัน้ รอยตะเข็บชายแดน สกัดกัน้ การลักลอบน�ำเข้ายาเสพติด เข้ามายังพืน้ ทีส่ ว่ น ใน หลังจากกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดได้เปลี่ยนเส้นทางการล�ำเลียง จาก ภาคเหนือ มายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผ่านประเทศเพื่อนบ้าน ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บ�ำรุง รองนายกรัฐมนตรี ผู้อ�ำนวยการศูนย์พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ได้ก�ำหนดเดินทางลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร พร้อมกับได้มอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตาม ยุทธศาสตร์ พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติดของรัฐบาลนั่นคือ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง ของรัฐบาล แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน กว่า 2,500 คน ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โดย ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ�ำรุง รอง นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้เล็งเห็นความส�ำคัญของปัญหายาเสพติด ซึ่งไม่อาจปล่อยให้ลุกลามขยายวงกว้างต่อไปได้อีก จึงได้ก�ำหนดให้ปัญหา ยาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติเป็นนโยบายเร่งด่วนทีจ่ ะเริม่ ด�ำเนินการในปีแรก ของรัฐบาล โดยยึดหลักนิติธรรม ในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยึด หลักผูเ้ สพคือผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งได้รบั การบ�ำบัดรักษา ให้กลับเป็นคนดีของสังคม และมีกลไกลติดตามความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ รวมทั้งด�ำเนินการ ป้องกันกลุม่ เสีย่ งและประชาชนทัว่ ไปไม่ให้เข้าไปเกีย่ วข้องกับยาเสพติด ด้วย การระดมพลังทุกภาคส่วนเป็น พลังแผ่นดิน ในการต่อสู้กับยาเสพติด และ ปัญหายาเสพติดที่พบในปัจจุบันส่วนใหญ่มีการลักลอบน�ำเข้าตามแนว ชายแดน ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผ่านประเทศเพื่อน บ้าน ดังนัน้ เพือ่ เป็นการสกัดกัน้ ยาเสพติดตามแนวชายแดน ไม่ให้เข้า มาในราชอาณาจักร ทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ภาครัฐ เอกชน ก�ำนัน ผูใ้ หญ่ บ้าน ผู้น�ำชุมชน ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ต้องช่วยกันและท�ำงานร่วมกันอย่างบู รณา โดยเฉพาะการปิดรอยตะเข็บตามแนวชายแดน เพือ่ สกัดกัน้ ยาเสพติด ขอให้มีการเพิ่มความเข้มแข็งของจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ การขอความร่วม มือ หมู่บ้าน ชุมชน เฝ้าระวังบุคคล กลุ่มบุคคล หรือเบาะแสผู้มีพฤติกรรม เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบทั้งในพื้นที่ หรือส่วนกลางที่ สายด่วน ป.ป.ส.1386 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อหามาตรการป้องกันแก้ไข การ สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในการหาข่าวประสานการปราบ ปราม การลักลอบน�้ำเข้าและการส่งออกสารตั้งต้น รวมทั้งให้ ต�ำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ให้ความส�ำคัญกับการปราบปรามกลุ่มเครือข่ายการค้าราย ใหญ่ในพืน้ ที่ และพืน้ ทีท่ คี่ าดว่าจะมีการลักลอบและเป็นแหล่งพักยาเสพติด รวมทั้งแหล่งฟอกเงินจากการซื้อขายยาเสพติด ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเน้นย�้ำ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผูบ้ งั กับต�ำรวจภูธรจังหวัด นายอ�ำเภอ ผูก้ ำ� กับการสถานี ร่วมกันท�ำงานอย่าง เข้มแข็ง อีกทั้ง ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องร่วมกันกับประชาชนในพื้นที่ขจัด เอาชนะยาเสพติดให้หมดไปโดยเร็วที่สุด. หลังจากรับมอบนบายแล้ว ในโอกาสเดียวกันนี้ นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวน�ำผูเ้ ข้าร่วมประชุมรับมอบ นโยบายกว่า 2,500 คน ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกัน และแก้ไข ปัญหายาเสพติด เป็นวาระ จังหวัด อ�ำเภอ และวาระภาคประชาชน ให้เป็น พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ของจังหวัดมุกดาหาร ด้วย ข้อมูลข่าวและที่มา ผู้สื่อข่าว : มุกดาหาร(สวท.) Rewriter : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์ / สนข.

ปีที่ 3 ฉบับที่ 36 วันที่ 2 เม.ย. - 30 เม.ย. 2555

5

ผู้ช่วย รมต.กระทรวงแรงงานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดกาฬสินธุ์ประจ�ำปี 2555 ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัด กาฬสินธุ์ “ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด” ประจ�ำปี 2555 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่สถาน ประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว ประจ�ำปี 255 จ�ำนวน 19 แห่ง เมื่อเวลา 28 เม.ย.55 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายอนุสรณ์ ไกรวัฒนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดกาฬสินธุ์ “ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด” ประจ�ำปี 2555 ซึ่งหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของผู้ใช้แรงงานที่มีความส�ำคัญในการ สร้างความเจริญก้าวหน้า พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเป็นการสร้าง ความรัก ความสามัคคี ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และส่วนราชการ โดยมีผู้ประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง จากสถานประกอบการในจังหวัดกาฬสินธุ์ กว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม โอกาสนี้นายอนุสรณ์ ไกรวัฒนุสสรณ์ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับสถานประกอบกิจการที่ ผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ�ำปี 2555 ผ่านเกณฑ์ระดับ 1 ได้แก่ บริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ�ำกัด (เทสโก้โลตัส สาขากาฬสินธุ์) ผ่านเกณฑ์ ระดับ 2 จ�ำนวน 16 แห่ง และผ่านเกณฑ์ระดับ 3 จ�ำนวน 2 แห่ง รวมทั้งสิ้น 19 แห่ง นางดวงใจ ศิริสมรรถการ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิด เผยว่า รัฐบาลก�ำหนดให้วนั ที่ 1 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติ ซึง่ นายจ้าง จะต้องจัดให้ลกู จ้างได้หยุดงานในวันแรงงานแห่งชาติ และจ่ายค่าจ้างให้แก่ลกู จ้างเท่ากับ ค่าจ้างในวันท�ำงาน นอกจากนี้รัฐบาลได้ก�ำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น ระเบียบวาระแห่งชาติและจังหวัดกาฬสินธุไ์ ด้ก�ำหนดเป็นระเบียบวาระจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ยงุ่ เกีย่ วกับยาเสพติด ดังนัน้ ส�ำนักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 ติดตามความก้าวหน้าผลการด�ำเนินงาน

20 เมษายน2555 นายอภิชยั จึงประภา ผู้ตรวจราชการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เขต 12 เดินทางมาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมหัวหน้า ส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผล การด�ำเนินงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2555 และงานตามนโยบายของรัฐบาล ณ ห้องประชุมพระเวชสันดร (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง โครงการเร่งด่วนของรัฐบาลและรับทราบความก้าวหน้างานโครงงานตาม แผนการตรวจราชการ ประชุมหารือเรื่องการพิจารณาร่างระเบียบว่าด้วย การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด ติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดร้อยเอ็ด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สถานี พัฒนาที่ดิน ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด ศูนย์วิจัยและพัฒนา ประมงน�้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์เมล็ด พันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ นอกจากนี้ยังติดตาม โครงการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือกของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2554/2555 อีกด้วย ข้อมูลจาก : คมกฤชพวงศรีเคน ข่าว/ภาพ, กมลพร ค�ำนึง บก.ข่าว

ค�้ำคูณ เซียงกง 157/23-24 ม.7 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่ น จ.ขอนแก่ น (ตรงข้ ามเซ็นทรั ลพลาซ่ าขอนแก่ น) โทร. 081-2997179, 087-8238748

ด�ำเนินการ โดย วรลักษณ์ ปัดไชยสังข์ ขายไฟรถยนต์ ทกุ ชนิด จากญี่ปุ่น และชิ้นส่ วนมือสองสภาพดีของรถทุกรุ่ น ทุกยี่ห้อ ราคาประหยัดมากๆ

ร่วมกับ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ยงุ่ เกีย่ วกับยาเสพติด ประจ�ำปี 2555 โดยมีกจิ กรรมเดินรณรงค์เพือ่ ส่งเสริมให้แรงงาน ไทยห่างไกลยาเสพติด การจัดประกวดริว้ ขบวนสวยงาม, การมอบเกียรติบตั รแก่สถาน ประกอบกิจการทีผ่ า่ นเกณฑ์และเป็นโรงงานสีขาว ประจ�ำปี 2555 จ�ำนวน 19 แห่ง, การ บรรยายธรรมเรื่อง การสมานฉันท์ นายจ้าง ลูกจ้างมีแรงงานสัมพันธ์อันดี “ไม่ยุ่งเกี่ยว กับยาเสพติด” โดยพระอาจารย์มหาสุภาพ พุทธวิริโย และกิจกรรมวันแรงงานประกอบ กับการแสดงดนตรี นอกจากนี้มีการจัดนิทรรศการ หน่วยแพทย์บริการ การออกร้าน ฝึกอาชีพ ข้อมูลข่าวและทีม่ า - ผูส้ อื่ ข่าว : กาฬสินธุ(์ ส.ปชส.), เพ็ญนภา เข็มตรง / สนข. ,ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว/ภาพ

ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.อุบลราชธานี ซ้อมแผนกรณีโรคติดต่ออุบัติใหม่ พร้อมระดม ความร่วมมือป้องกันควบคุมโรคชายแดนลุ่มแม่น�้ำโขง ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ซ้อมแผนกรณีโรคติดต่ออุบัติใหม่ พร้อมระดมความร่วมมือป้องกัน ควบคุมโรคชายแดนลุ่มแม่น�้ำโขง ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์รุ่งเรือง กิตผาติ โฆษกกรมควบคุมโรค และผู้อ�ำนวยการส�ำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์การจัดประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการ จัดการซ้อมแผนกรณีโรคติดต่ออุบัติใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในส�ำนักงานสาธารณสุข 19 จังหวัดภาคอีสาน ให้มีความรู้และ ความช�ำนาญในการออกแบบการจัดการและด�ำเนินการฝึกซ้อมแผนรับมือกับโรคและภัยสุขภาพ พร้อมทั้งรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ซึ่ง กรมควบคุมโรคได้ด�ำเนินการร่วมกับศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย ส�ำหรับกรณีที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 นั้น ขณะนี้กรมควบคุมโรคมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด ซึ่งมีพื้นที่ตามแนวชายแดน เตรียมความพร้อมในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายของประชากรและการไหลบ่า ของแรงงานต่างด้าวพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว ซึ่งส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่นและส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ได้ด�ำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อชายแดนลุ่มแม่น�้ำโขง เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ข้อมูลข่าวและที่มา - ผู้สื่อข่าว : อุบลราชธานี(สวท.) Rewriter : เพ็ญนภา เข็มตรง / สนข., กรกช ภูมี /สวท.อุบลราชธานี


6

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 36 วันที่ 2 เม.ย. - 30 เม.ย. 2555

คนเด่นประจ�ำปักษ์

สมใจ เชาว์พานิช

ร.ต.ต. นิรันดร์ ยศพล

สมศักดิ์ ภักดียิ่ง

รอง สว. (สส.) สภ.เมืองมหาสารคาม - ผู้อ�ำนวยการเชียวชาญ - ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ผจก. สาขาอาวุโส ธ.กรุงไทย สาขามหาสารคาม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ก.ค.ศ. ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ห้างทองเคียนฮวด

ตรงกันข้าม ธ.กรุงไทย สาขา มหาสารคาม จ�ำหน่ายทองค�ำรูปพรรณ รับซื้อทองค�ำเก่าและรับขายฝาก ในราคาสูงดอกเบี้ยต�่ำ

ส�ำรองห้องพักติดต่อ โทร.081-9760031 086-2552291

www.parimagarden.ob.tc


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 36 วันที่ 2 เม.ย. - 30 เม.ย. 2555

7

ฯพณฯ ดร. ศรี เมือง เจริญศรี อดีตรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ

กล่าวเปิดงาน

ฉลองอุปสมบท นาค วทัญญู เชาว์ พานิช กับ นาค วิศรุ ต การถัก

บุตรชายและหลานชาย สมใจ เชาว์พาณิช ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม (เหลน ดร. ศรีเมืองฯ) จั ง ห วั ด ย โ ส ธ ร ไ ด ้ ร ว ม พ ลั ง กั น ทุ ก ภ า ค ส ่ ว น จัดกิจกรรมพัฒนาล�ำน�้ำทวน

ซึง่ เป็นเป็นล�ำน�ำ้ เก่าแก่และยังเป็นอ่างเก็บน�ำ้ ทีช่ าวยโสธร ได้ใช้เป็นที่ผักผ่อนร่วมทั้งเป็นที่จับปลามาท�ำกินเป็นอาหารมาช้า นาน และบัดนี้ทางจังหวัดได้จัดท�ำโครงการขึ้นหลายโครงการเพื่อ พัฒนาล�ำน�ำ้ ทวนแห่งนีใ้ ห้สะอาดปราศจากวัชพืช รวมทัง้ ขุดลอกผัก ตบชวา การปล่อยปลาของประมงจังหวัด และก่อสร้างถนนรอบ บริเวณล�ำทวนให้เป็นที่ เดิน วิ่งออกก�ำลังกาย ของชาวยโสธร โดยมี นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และมีนายนิรันดร์ สมสมาน รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดยโสธร กล่างรายงาน พร้อมกันนีย้ งั นายชูศกั ดิ์ ตรีสาร รองผูว้ า่ ราชการ นายปิยวัฒน์ พันธ์สายเชือ้ สมาชิก สภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดยโสธร นายวัชเรนทร์ สืบสิทธิ์ นาย อ�ำเภอเมือง นายสมเพชร สร้อยสระคู นายอ�ำเภอค�ำเขือ่นแก้ว นาย ประดิษฐ์ รักเสรี นายอ�ำเภอป่าติว้ พันเอกสมชาย เพ็งกรูด ผุบ้ งั คับการ กรมทหารราบที่ 11 พันต�ำรวจเอกเฉลิมเกรียรติ จันทรมหา ผู้ก�ำกับ การต�ำรวจภูธรเมืองยโสธร หัวหน้าส่วนราชการพร้อมบุคลากร อีก จ�ำนวนมาก รวมทัง้ ภาคเอกชน และประชาชน ทัว่ ไป เข้าร่วมกิจกรรม อย่างพร้อมเพรียงกัน และได้จัดกิจกรรมขึ้นที่บริเวณถนนรอบล�ำน�้ำ ทวน ด้านหลังเรือนจ�ำ ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดยโสธร นายประวัติ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวว่า ตามที่มี พระราชโองการโปรดเกล้าให้ดำ� รงต�ำแหน่งผูว้ า่ ราชการจังหวัดยโสธร จึงขอแจ้งให้ทราบถึงเจตนารมณ์ทจี่ ะมุง่ มัน่ พัฒนาจังหวัดยโสธร และ ได้กำ� หนดให้มโี ครงการรวมพลังชาวเมืองบัง้ ไฟเพือ่ พัฒนาล�ำน�ำ้ ทวน สวยใสสู่สากล ขึ้นในครั้งนี้เพื่อให้เป็นที่ผักผ่อนและเป็นสถานที่ท่อง เที่ยวของชาวยโสธร อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งที่ผ่านมามีผู้ว่าฯหลายท่านได้ พยายามท�ำและปรับปรุงมาตลอด และครัง้ นีก้ ไ็ ด้จดั ท�ำโครงการเพือ่ จะพัฒนาล�ำน�้ำทวนขึ้นอีกเช่นกันโดยในปีงบประมาณ 2555 ได้ตั้ง งบประมาณไว้ จ�ำนวน 20 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าปรับภูมิทัศน์ การ

ก่อสร้างถนนรอบล�ำน�้ำทวน และในปีงบประมาณ 2556 จังหวัดยัง ได้เตรียมของบประมาณจากกลุ่มจังหวัด อีก 20 ล้านบาท เพื่อสร้าง อาคารพญา”คันคาก”ตามต�ำนานพญาแถน เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ เกีย่ วกับพญาแถนให้กบั ลูกหลานตลอดทัง้ ผูท้ สี่ นใจได้ศกึ ษาหาความ รู้ และในการประชุม ครม.สัญจรทีจ่ งั หวัดอุบลราชธานีในเร็วๆนี้ ทาง จังหวัดจะขอสนับสนุนงบประมาณ เพิ่มอีกจ�ำนวน 150 ล้านบาท นายนิรนั ดร์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดยโสธร กล่าวว่า ในการ จัดงานครัง้ นีต้ อ้ งการเห็นการท�ำงานแบบบูรณาการของทุกภาคส่วน ซึง่ จะเป็นจุดเริม่ ต้นของการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณการ และต้องการ ให้ทกุ ภาคส่วนทราบเจตณารมณ์ของผูว้ า่ ฯ ทีต่ อ้ งการพัฒนาจังหวัด ยดสะรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวส�ำหรับคนทั่วไปที่เดินทางผ่านไปผ่าน มาโดยเฉพาะประชาชนทีเ่ ดินทางไปเทีว่ ยยังประเทศลาวซึง่ ส่วนหนึง่ จะผ่ า นมาทางจั ง หวั ด ยโสธร จะได้ ห ยุ ด พั ก และเที่ ย วชม ศิ ล ป ประเพณี และสถาปัตยกรรมอืน่ ๆโดยเฉพาะวิมานพญาแถน”ทีก่ ำ� ลัง จะสร้ า งขึ้ น ในบริ เ วณล� ำ น�้ ำ ทวนแห่ ง นี้ ในการจั ด กิ จ กรรมตาม โครงการนีไ้ ด้จดั ให้มกี ารแข่งขันกันหลายกิจกรรม เช่น แข่งขันการท�ำ ปุยหมักจากผักตบชวา การท�ำปุยอินทรีย์ การจับปลาไหล การแข่งขัน พายเรือ 2 ฝีพาย การแข่งขันเซียนแหล�ำน�ำ้ ทวน และกิจกรรมร่วมกัน ปรับภมิทัศน์ การขุดลอกวัชพืช การปลูกต้นไม้ และการปล่อยปลา เป็นต้น ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก องค์การ บริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมืองยโสธร ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัด ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัด หอการค้าจังหวัดยโสธร สภา อุตสาหกรรมจังหวัด สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดยโสธร และอีกหลายภาคส่วนที่ไม่ได้เอยนาม จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้คาดว่าจะท�ำให้จังหวัดยโสธร มี สถานที่ท่องเที่วย และมีประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ที่สัญจรผ่าน ไปมาจะหยุดเที่วยผักผ่อน ศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพญาแถน และต�ำนาญบังไฟ มากขึน้ ซึง่ จะท�ำให้เศรษฐกิจ รายได้ของประชาชน เพิม่ ขึน้ และท�ำให้จงั หวัดยโสธรเป็นทีร่ จู้ กั ของประชาชนทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

ที่ กองร้อยต�ำรวจตระเวนชายแดนที่237 จ.นครพนม นายอนุกูล ตัง คณานุกูลชัย ผวจ.นครพนม พร้อมด้วย พ.ต.ต.ทวี ภาน้อย ผู้บังคับ กองร้อยต�ำรวจตระเวนชายแดนที่237 และก�ำลังต�ำรวจชุดสืบสวน แถลงผลการจับกุม นาย สักสี อุดมกัน อายุ47ปี ราษฎรบ้านบุ่งกวาง เมืองปากกระดิง่ แขวงบอลิคำ� ไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว พร้อมของกลางยาบ้าจ�ำนวน4,000เม็ด มูลค่าไม่ต�่ำกว่า1ล้าน บาท และเรือหายาวพร้อมเครือ่ งยนต์ จ�ำนวน1ล�ำ โดยจับกุมผูต้ อ้ งหา ได้ทบี่ ริเวณ บ้านหัวหาด ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม ในขณะ ที่ ขั บ เรื อ ข้ า มแม่ น�้ ำ โขง น� ำ ยาบ้ า มาส่ ง ให้ ลู ก ค้ า ที่ บ้ า นหั ว หาด อ.บ้านแพง ฝั่งไทย จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ นายสักสี อุดม กัน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า มีลูกค้าจากฝั่งไทย สั่งซื้อยาบ้า จ�ำนวน4,000เม็ดในราคาเม็ดละ100บาท จึงขับเรือน�ำยาบ้ามาส่งให้ ลูกค้าจนกระทัง่ ถูกจับ เจ้าหน้าทีจ่ งึ น�ำผูต้ อ้ งหาส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำ� รวจภูธรบ้านแพง ด�ำเนินคดีในข้อหาน�ำเข้าและมียาเสพติด ให้โทษประเภท1(ยาบ้า ) ไว้ในครอบครองเพื่อ จ�ำหน่า ยโดยผิด กฎหมาย

บริษัทรับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จ�ำกัด เป็นบริษัทในเครือของ ศรีตรัง แอโกร อินดรักทรี จ�ำกัดมหาชน ซึ่งเป็นผู้ผลิตยางพาราราย ใหญ่ของประเทศ มีสาขาทั่วทุกภูมิภาค และจังหวัดมุกดาหารเป็น สาขาที่ 44 ของประเทศและ สาขาที่ 3 ในภูมิภาคตะวันออกเฉียง เหนือ รองจาก สาขาที่จังหวัดบุรีรัมย์ และบึงกาฬ ตั้งอยู่เลขที่ 188 หมู่ 10 ถนนชยางกูร ต�ำบลบางทรายใหญ่ อ�ำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

บ.รับเบอร์แลนด์ เปิดสาขาใหม่ที่ จ.มุกดาหารรองรับ การการเติบโตของอุตสาหกรรมยางพารา

ตชด.237นครพนม จั บ ผู ้ ต ้ อ งหาชาวลาวขน ยาบ้า4,000เม็ด จากฝั่งลาว มาส่งให้ลูกค้าฝั่งไทย

สาขาใหม่ที่ จัง หวัด มุกดาหาร เพื่อ รองรับการเจริญเติบโตของ อุตสาหกรรมยางพาราในพื้นที่ นายประสิทธิ์ พาณิชย์กุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัทรับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จ�ำกัด กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหาร เป็น จังหวัดที่มีพื้นที่ในการปลูกยางพาราเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งมีเพียงพอ ส�ำหรับการผลิตยางแท่ง และที่ส�ำคัญจังหวัดมุกดาหาร ยังเป็นที่ รวบรวมวัตถุดิบจากจังหวัดใกล้เคียงได้อย่างมาก จึงเหมาะสมกับ การตั้งโรงงานเพื่อที่จะผลิตยางแท่งเพื่อส่งออกไปยังประเทศเพื่อน บ้าน

ที่ห้องประชุมพิมานเงิน โรงแรมพนมพิมาน มหาวิทยาลัย ราชภัฎบุรีรัมย์อ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดบุรรี มั ย์ ได้ จัดประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ�ำปี ๒๕๕๕ นางไพรวรรณ พลวัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ จังหวัดบุรรี มั ย์ กล่าวว่า การประชุมสมัชชาสตรี จังหวัดบุรรี มั ย์ ในวันนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมการรวมกลุม่ องค์กกรสตรีและทุก ภาคส่วนของสังคมในการระดมความคิดเห็นและประมวลผล ข้อ เสนอสมัชชาสตรีระดับจังหวัด เพือ่ เสนอเป็นข้อเสนอสมัชชาสตรีภาค ตะวันออกเฉียงเหนือโดยจัดเวทีอภิปรายเรื่อง”สถานการณ์สตรีใน สังคมไทย” และจัดกลุม่ ย่อยเวทีระดมความคิดเห็น น�ำเสนอข้อเสนอ ที่ได้จากเวทีระดมความคิดเห็น และคัดเลือกตัวแทนสมัชชาสตรี ระดับจังหวัด จังหวัดบุรรี มั ย์ จ�ำนวน ๔ คน เพือ่ เป็นผูแ้ ทนร่วมสมัชชา สตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ ๑. นางอรพิน ไกรรณภูมิ ๒. นางเพ็ญศรี พลวัน ๓. นางประมวล มาลัย ๔. นางเขมิกา หูไธสง และส�ำรอง ๑ คน ได้แก่ นางอุไรวรรณ ฤกษ์สกุลเรือง ซึ่ง ทัง้ หมดจะเป็นผูแ้ ทนของจังหวัดบุรรี มั ย์ และเข้าร่วมสมัชชาสตรี ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ�ำปี ๒๕๕๕ ที่จังหวัดอุดรธานีต่อไป

ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว ........................................................................

จังหวัดบุรีรัมย์จัดประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดบุรีรัมย์

พัฒนพงษ์ ศรีเพียชัย ผู้สื่อข่าวนครพนม รายงาน ........................................................................

บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จ�ำกัด บริษัทในเครือของ กฤช พจนา ภาพ/ข่าว ........................................................................ ศรีตรัง แอโกร อินดรักทรี จ�ำกัด (มหาชน) เปิดโรงงานผลิตยางแท่ง

ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์/ข่าว


8

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 36 วันที่ 2 เม.ย. - 30 เม.ย. 2555

นายมีศักดิ์ ชัยพิสุทธิ์กุล นายกเทศมนตรีเทศบาลต�ำบลนาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม จัดงานประเพณีสงกรานต์ และวันสูงอายุ 2555ใน วัยที่ 13 เมษายน ณ ทีว่ า่ การอ�ำเภอ นาเชือก โดยมี นายเนตรสุเทพ สุม่ มาตย์ ปลัดอาวุโส เป็นประธานเปิดงาน พร้อม นางวิลาวรรณ พิพฒ ั น์ชยั กร ประธาน สตรีนาเชือก ร่วมเป็นเกียรติในงาน โดยมีการจัดขบวนพาเหรด เเห่พระพุทธ รุป เพื่อประชาชนได้สรงน�้ำ เเห่นางสงกรานต์ การรดน�้ำด�ำหัวผู้สูงอายุ พร้อม มอบของที่ระลึก นอกจากนั้ น ยั ง มี กิ จ กรรมตรวจสุ ข ภาพผู ้ สู ง อายุ จากที ม งาน โรงพยาบาลนาเชือก การประกวดเต้นแอโรบิค จากชุมชนในเขตเทศบาล

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ เเละ วันผู้สูงอายุ 2555

เทศบาลต�ำบลนาเชือก

บุรรี มั ย์พทุ ธศาสนิกชนนับหมืน่ ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 3,000 รูปช่วยเหลือพระสงฆ์ 4 จังหวัดชายแดนใต้

บุรรี มั ย์พทุ ธศาสนิกชนนับหมืน่ ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 3,000 รูปช่วย เหลือพระสงฆ์ 4 จังหวัดชายแดนใต้ พุทธศาสนิกชนจากหลายอ�ำเภอในบุรรี มั ย์นบั หมืน่ คน พร้อมใจแต่ง กายด้วยชุดขาว ร่วมท�ำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จ�ำนวน 3,000 รูป ฉลองปีพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรม

สตรีจังหวั ดมุ กดาหาร สมัครเป็นสมาชิก กองทุน พั ฒนา บทบาทสตรีแล้วกว่า 80,000 คน

สตรีในจังหวัดมุกดาหาร สมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท สตรีแล้ว 81,160 คน คิดเป็นร้อยละ 60.38 โดยเป็นอันดับ 10 ของประเทศ นายอภิชาต อภิชาต บุตร พัฒนาสังคมและ ความมัน่ คงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร เปิด เผยว่า กองทุนพัฒนา บทบาทสตรี เป็ น น โ ย บ า ย ส� ำ คั ญ ที่ รัฐบาลก�ำหนดขึน้ เป็น วาระเร่งด่วนที่จะต้อง ด�ำเนินการในปี พ.ศ. 2555 เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนแบบดอกเบี้ยต�่ำหรือปลอดดอกเบี้ย ในการพัฒนาอาชีพ การสร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อการน�ำไปสู่การสร้าง สวัสดิภาพและสวัสดิการให้แก่สตรี เพือ่ ให้สตรีไทยได้ใช้ประโยชน์จากกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีในการมีสว่ นร่วมเพือ่ สร้างสรรค์พฒ ั นาเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศต่อไป โดยจังหวัดมุกดาหาร จะได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนดังกล่าว จ�ำนวน 70 ล้านบาท ขณะนี้จากการรายงานข้อมูลตัวเลขของการสมัครเป็น

เพื่อให้บ้านเมืองสงบสุขร่มเย็น และน�ำไปถวายพระสงฆ์ 286 วัด 4 จังหวัด ชายแดนใต้ ทีถ่ นนเสด็จนิวตั ิ หน้าพระบรมราชานุสสาวรียร์ ชั กาลที่ 1 นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางกิ่งกาญจน์ เอี่ยมระ หงษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด และพุทธศาสนิกชนจากหลายอ�ำเภอกว่าหมืน่ คน พร้อมใจแต่งกายด้วยชุดขาว น�ำข้าวสาร อาหารแห้ง ร่วมท�ำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จ�ำนวน 3,000 รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องใน โอกาสครบรอบฉลองปีพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรม ทั้งเพื่อความ สงบสุขร่มเย็นและเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติบ้านเมือง นอกจากนั้นยังจะ ได้น�ำสิ่งของเครื่องใช้ ข้าวสาร อาหารแห้งที่ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธา น�ำ มาร่วมตักบาตรในครั้งนี้ ไปถวายช่วยเหลือคณะสงฆ์ 286 วัด ใน 4 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ที่ประสบปัญหาความไม่สงบดังกล่าวด้วย นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า “การท�ำบุญ ตักบาตรในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสฉลองปีพุทธชยันตี 2,600 ปีทั้งจะได้น�ำข้าวสาร อาหารแห้ง ที่ได้จากการตักบาตรไปช่วยเหลือ พระสงฆ์ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย ทั้งนี้ทางจังหวัดก็จะได้ร่วมกับ หน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมท�ำบุญตักบาตรดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป” ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ภาคี เ ครื อ ข่ า ยประชาคมงดเหล้ า จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด ประชุ ม สานต่ อ ขั บ เคลื่ อ นโครงการงดเหล้ า เข้ า พรรษา และ งานบุญ งานศพ งานเศร้า ปลอดเหล้า

สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จาก กศน.จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์-31 มีนาคม 2555 พบว่า จ�ำนวนสตรีในจังหวัดมุกดาหาร ทั้งหมด 134,421 คน เป็นสมาชิกกองทุน 81,160 คน คิดเป็นร้อยละ 60.38 เป็นอันดับ 10 ของประเทศ ส�ำหรับการด�ำเนินงานในขัน้ ตอนต่อไป ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 จะประกาศรายชื่อสมาชิกกองทุนฯ จากผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่ 1 เมษายน 2555 ซึ่งระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2555 ขอให้ผู้สมัครสมาชิกกองุทนฯ ได้ตรวจสอบรายชือ่ ในกรณี ชือ่ ตกหล่น หลังจากนัน้ วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 จะประกาศรายชือ่ สมาชิกกองทุนฯ ทีเ่ พิม่ เติม วันที่ 20 พฤษภาคม 2555 กศน. จะจัดส่งรายชื่อสมาชิกกองทุนฯ ให้กับทุกอ�ำเภอ วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2555 จะรับสมัครสมาชิกกองทุนฯที่ต้องการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกอง ทุนฯ วันที่ 3 มิถุนายน 2555 จัดเวทีประชาคมคัดเลือกคณะกรรมการกองทุน วันที่ 10 มิถนุ ายน 2555 คณะกรรมการกองทุนระดับต�ำบลและคณะกรรมการ กองทุนในพืน้ ทีใ่ ห้เลือกกันเองเหลือเพียงพืน้ ทีล่ ะ 1 คน เพือ่ เป็นผูแ้ ทนคัดเลือก คณะกรรมการกองทุนระดับจังหวัด และวันที่ 17 มิถุนายน 2555 ทุกอ�ำเภอ จะจัดให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนฯที่ผ่านการคัดเลือกในระดับ ต�ำบล มาแล้ว เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการ 1 คน ต่อ 1 อ�ำเภอ เพื่อเป็นคณะ กรรมการกองทุนในระดับจังหวัด

พระพุทธิสารมุนี เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมร่วมภาคีเครือข่ายประชาคมงด เหล้าจังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมสานต่อเพื่อขับเคลื่อนโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา และงานบุญ งานศพ งาน เศร้าปลอดเหล้า จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมวัดบ้านเปลือยใหญ่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ภาคีเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วยส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ดจ�ำนวน 13 หน่วย งาน ได้แก่ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด สรรพสามิตจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ประชาสัมพันธ์จงั หวัดร้อยเอ็ด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ส�ำนักงานท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดร้อยเอ็ด และ โรงเรียนบ้านสามขาท่าหาดยาววิทยา และวัดที่เข้าร่วมโครงการอีกจ�ำนวน 11 วัด นายปรีชา แสนรัตน์ ผู้ประสานงานภาคีประชาคมงดเหล้าจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ เพื่อสานต่อขับเคลื่อน โครงการปี พ.ศ.2555 ต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การลดอุบัติเหตุทางถนน การลดการทะเลาะ วิวาท เพือ่ ลดการสูญเสียชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน จาก การดืม่ เหล้า ด้วยการรณรงค์การงดเหล้าเข้าพรรษา งานบุญประเพณีตา่ งๆ งานศพ งานเศร้าปลอดเหล้า รวมถึงงานแต่งงานปลอดเหล้า อีกด้วยซึง่ โครงการตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ชดั เจนเป็นรูปธรรมทีส่ ามารถลดการ สูญเสียได้แก่ โครงการ “หนึ่งใจ...ขับขี่ปลอดภัย งดเหล้างานศพงานเศร้า ด้วยเครือข่ายชุมชนจังหวัด ผู้สื่อข่าว : มุกดาหาร(ส.ปชส.) Rewriter : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์ / สนข. ร้อยเอ็ด” โครงการ หนึ่งใจ...ฉลองปีใหม่สาเกตนครและงานกาชาดร้อยเอ็ด ปี 55ปลอดเหล้า” เป็นต้น คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 36 วันที่ 2 เม.ย. - 30 เม.ย. 2555

ชาวชัยภูมิ นับหมื่นร่วมงานบุญ ในขบวนแห่บายศรี กตัญญู รู้คุณ เจ้าพ่อพญาแลที่ยาวที่สุดในประเทศไทย และยาวที่สุดในโลก

“เอก” รังสิโรจน์ ดาราช่อง 7 สี พร้อมนักแสดงแสงสีเสียง วีรกรรมเจ้าพ่อ พญาแล ร่วมงานบุญเดือนหก เดินแห่บายศรียาวที่สุดในโลก ที่ชาวชัยภูมิ ร่วมกัน จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อน�ำไปท�ำพิธีถวาย แด่เจ้าพ่อพญาแล ณ ศาลหนองปลา เฒ่า เมื่อเวลา 14.00น. วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นวันพุธแรก ของเดือน 6 ชาวชัยภูมิ จะร่วมกันท�ำพิธีแห่พานบายศรีใบตอง ขนาดใหญ่ ที่ ประดิษฐ์ ตกแต่ง อย่างสวยงาม เพื่อน�ำไปถวายแด่เจ้าพ่อพญาแล เจ้าเมืองชัยภูมิ คนแรก ที่ศาลเจ้าพ่อพญาแล หนองปลาเฒ่า ตามความเชื่อ ความศรัทธา ที่มีมา ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ถึงแม้ท่านจะเสียชีวิตมานานเกือบ 200 ปี ชาวชัยภูมิ ยังคง ยึดประเพณีอันดีงามนี้ไว้ และจัดเป็นงานประเพณีต่อเนื่องมาทุกปี ส�ำหรับปีนี้ ขบวนแห่เริม่ ที่ บริเวณสีแ่ ยกกองช่างเทศบาลเมืองชัยภูมิ นาย ชนะ นพสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นางศศิวิมล นพสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ได้เดินน�ำหน้าขบวน มีบรรดาหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน สวมใส่ชุดพื้นเมือง ร่วมเดิน ระยะทางกว่า 6 กิโลเมตร นอกจาก

9

นีย้ งั มี “เอก” รังสิโรจน์ ดาราช่อง 7 สี พร้อมกับนักแสดง และทีมงานจัดแสง สี เสียง สดุดีวีรกรรมเจ้าพ่อพญาแล ชุดใหญ่ ร่วมเดินกับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิด้วย ท่ามกลางอากาศที่เป็นใจ เนื่องจากพอเริ่มเดินขบวน เกิดลมพายุ และมีฝนตกลง มา คลายความร้อนระอุ เชื่อว่าเป็นเพราะบารมีเจ้าพ่อพญาแล เนื่องจากก่อนหน้า นี้ไม่กี่นาที ยังคงมีแดดร้อนจัด จู่ๆ ก็มืดคลื้ม ตลอดเวลาของการแห่พายบายศรี นายชนะ นพสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า วันนี้มีขบวนแห่ จ�ำนวนมาก ถือว่าเป็นขบวนแห่บายศรี กตัญญู รู้คุณ เจ้าพ่อพญาแลที่ยาวที่สุดใน ประเทศไทย และยาวที่สุดในโลก ประมาณ 8-10 กิโลเมตร โดยจัดขบวนเป็นกลุ่ม ต่างๆ เริม่ จากกลุม่ ขบวนหลวง จากส่วนราชการต่างๆ รวม 19 ขบวน เฉพาะขบวน ของเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดเป็นขบวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ กลุม่ ที่ 2 เป็นกลุม่ ขบวน บายศรีจากชุมชนต่างๆ ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ส่งเข้าประกวด มี จ�ำนวน 30 ขบวน และกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มขบวนบายศรีสมทบจากองค์กรต่างๆ จ�ำนวน 10 ขบวน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น สวยงาม มีประชาชนชาว ชัยภูมิ น�ำน�้ำดื่ม ขนมหวาน ลูกอม มะม่วงแช่อิ่ม เป็นต้น มาตั้งไว้ที่หน้าบ้านของ ตนตนเอง คอยบริการผู้ที่เดินในขบวนได้ดื่ม และทานรองท้อง ตลอดเส้นทาง เป็นการแสดงน�้ำใจ และร่วมงานบุญอีกอย่างหนึ่งด้วย

สุระพงค์ สวัสดิ์ผล /ข่าว

จังหวัดนครพนม จัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภค และ สินค้าOTOP การตรวจสอบสินค้าที่ควบคุมฉลากและผลิตภัณฑ์ สุขภาพ ส�ำหรับในรอบปีที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้ วันแรงงานแห่งชาติ ประจ�ำปี2555 บริโภคประจ�ำจังหวัดนครพนม ได้รบั เรือ่ งร้องเรียน17ราย ส่วนใหญ่ นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคและวันแรงงานแห่งชาติ ประจ�ำปี2555 ซึ่งส�ำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด นครพนม ร่วมกับ ส�ำนักงานจังหวัดนครพนม และคณะอนุกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภคประจ�ำจังหวัดนครพนม ร่วมบูรณาการจัดขึ้น ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม ซึ่งการจัดงานวันคุม้ ครอง ผู้บิโภคจัดขึ้นเพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีท่ รงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเสียหายของผู้ บริโภคทีไ่ ม่ได้รบั ความเป็นธรรมหรือถูกละเมิดสิทธิจากการกระท�ำ ของผู้ประกอบธุรกิจ จึงก�ำหนดให้วันที่ 30 เมษายน ของทุกปี เป็น วันคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและให้จดั กิจกรรมรณรงค์การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ทั้งส่วนกลางและในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยปี2555นี้ก�ำหนด ให้เป็นวันคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนในปี2558 ส�ำหรับการจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดนครพนม จัดให้มี กิจกรรมการจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การให้ค�ำ ปรึ ก ษาและรั บ เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ จ ากผู ้ บ ริ โ ภค การจ� ำ หน่ า ย

เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การประกันภัย การประกันชีวิต สัญญาซื้อขาย และการซ่อมรถยนต์ สามารถด�ำเนินการเสร็จสิ้นได้ 13 ราย และ อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ4ราย ส�ำหรับการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดนครพนม ปีนี้มีผู้ใช้แรงงานจ�ำนวนมากในสถานประกอบ การภาคเอกชนได้มาร่วมเฉลิมฉลองโดยมีกิจกรรมที่มุ่งเน้นความ จงรักภักดีตอ่ สถาบันพระมหากษัตริยแ์ ละความสมัครสมานสามัคคี เป็นหนึ่งเดียวของแรงงานไทย ภายใต้ค�ำขวัญที่ว่า “แรงงานไทย ร่วมใจสดุดี ราชวงศ์จกั รี รักสามัคคีเพือ่ แผ่นดิน” มีกจิ กรรมประกอบ ด้วยการแข่งขันกีฬา5ชนิด คือ ฟุตบอล ตะกร้อ เปตอง วอลเล่ย์ บอล กีฬาพื้นบ้าน และประกวดกองเชียร์ ส�ำหรับปีนี้มีผู้ใช้แรงงาน ที่ประสบความเดือดร้อน ได้รับเงินช่วยเหลือจากส�ำนักงานพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นครพนม จ�ำนวน10ทุนๆ ละ1,000บาท และปีนี้จังหวัดนครพนม มีสถานประกอบการได้รับ เกียรติบัตร โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการท�ำงานในโรงงาน ให้เป็นศูนย์ และโครงการป้องกันและระงับอัคคีภยั ในสถานประกอบ กิจการ รวมจ�ำนวน3แห่ง

นายเติมศักดิ์ จันทะจร ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จ�ำกัด พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกันรดน�้ำด�ำหัวขอพรจากคณะกรรมการด�ำเนินการและ ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันมหาสงกรานต์ ปี 2555 ณ ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จ�ำกัด

สหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู มหาสารคาม จ�ำกัด

1102/6 ถนนสมถวิลราษฎร์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ / โทรสาร (043)711557 ,722731,740172

www.krusarakham.com

สวท.นครพนม / ข่าว


10

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 36 วันที่ 2 เม.ย. - 30 เม.ย. 2555

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ขอให้สื่อกรมประชาสัมพันธ์ในจังหวัดเป็นหลัก ในการท�ำหน้าที่แจ้งเส้นทางการสัญจรในทุกระยะทาง

ทั้ ง นี้ ป ระธานในพิ ธี ม อบ การแสดงดนตรี “มิตรภาพสอง อุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา หลอดไฟฟ้า ฝั่งโขง เชื่อมโยงไทย-ลาว”

วันอาทิตย์ ที่ 29 เมษายน แสงสว่า งให้กับผู ้แ ทน สปป.ลาว 2555 เวลา 16.15 น. นายวิรัตน์ มอบอุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา แก่ผู้ว่า ลิ้ ม สุ วั ฒ น์ ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด ราชการจังหวัดหนองคาย มอบถ้วย หนองคาย กล่าวรายงาน โดยมีนาย รางวัลฟุตบอลคู่ที่ 2 และมอบโล่ห์ พายัพ ชินวัตร ประธาน สส.ภาค พร้อมเงินรางวัลกองเชียร์ โดยเป็นการแสดงจากคณะ อีสาน เป็นประธานในการเปิดการ แสดงดนตรี “มิตรภาพสองฝั่งโขง สปช.ภาคอี ส านทุ ก จั ง หวั ด และ ศิลปินจาก สปป.ลาว เชื่อมโยงไทย-ลาว” ทีจ่ งั หวัดบุรรี มั ย์ เลขาธิการมูลนิธริ าชประชานุ ราชูปถัมภ์ ได้กล่าวพบปะประชาชนในพื้นที่ พร้อม เคราะห์ ใ นพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ล งพื้ น ที่ แ จก มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ประชาชนผู้ประสบ วาตภัย จ�ำนวน ๒๕๐ ชุด เครื่องอุปโภค จากนั้น เวลา ๑๕.๐๐ น. เลขาธิการมูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เดินทาง ไปที่โรงเรียนพระครูพิทยาคม อ�ำเภอเมือง จังหวัด บุรีรัมย์ เพื่อพบปะกับประชาชนที่ประสบวาตภัย พืน้ ทีต่ ำ� บลพระครู อ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรรี มั ย์ พร้อม มอบเครื่องอุปโภค บริโภค จ�ำนวน ๒๕๐ ชุด ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์/ข่าว

วันนี้ (๑ พ.ค.๕๕) เวลา ๑๔.๐๐ น นาย ประสงค์ พิฑูรกิจจา เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุ เคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ ได้ลงพืน้ ที่ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ ประชาชน ผูป้ ระสบวาตภัยในพืน้ ทีต่ ำ� บลเสม็ด อ�ำเภอ เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ณ โรงเรียนภัทรบพิตร อ�ำเภอ เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ ว่าราชการจังหวัดบุรรี มั ย์ ได้กล่าวรายงานความเดือด ร้อนของประชาชนในพื้นที่ ผู้ประสบวาตภัย พื้นที่ ต�ำบลเสม็ด อ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในขณะเดียวกัน นายประสงค์ พิฑูรกิจจา เลขาธิ ก ารมู ล นิ ธิ ร าชประชานุ เ คราะห์ ใ นพระบรม

นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับประชาสัมพันธ์ จังหวัดและผู้บริหารสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ อ�ำนาจเจริญ อุบลราชธานี เนื่องใน โอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำ� ลังใจกับเจ้าหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาล สงกรานต์ ว่า ขอให้ทำ� หน้าทีใ่ นการประชาสัมพันธ์เส้นทางสัญจรให้ประชาชนและนักท่องเทีย่ วได้ทราบทุกระยะ เนือ่ งจากสือ่ กรมประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะสถานีวทิ ยุกระจายเสียง มีกระจายอยูใ่ นทุกจังหวัดสามารถส่งต่อเส้น ทางกันได้โดยหมุนคลื่นติดตามรับฟังสถานีวิทยุในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ เช่น สวท.กาฬสินธุ์ ความถี่ 93 เมกกะเฮริ์ท , สวท.ร้อยเอ็ด ความถี่ 94 เมกกะเฮริ์ท เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่จะใช้เส้นทางได้มีข้อมูลประกอบ การตัดสินใจเดินทาง รวมถึงเน้นการประชาสัมพันธ์การให้บริการต่างๆของทุกภาคส่วนที่จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อ สนับสนุนความปลอดภัยในการเดินทางบนท้องถนน ส�ำหรับสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีน่ า่ สนใจของแต่ละจังหวัดก็เป็น อีกหนึ่งเป้าหมายที่จะสามารถเชิญชวนให้ผู้มาเยือนหรือผู้ที่สัญจรผ่านพื้นที่ท่องเที่ยวได้แวะเยี่ยมชม เพื่อชล อการเดินทาง ได้พักผ่อนระหว่างเดินทางเพื่อความปลอดภัยด้วย จากนั้น นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดี กรม ประชาสัมพันธ์ได้รว่ มกิจกรรมรดน�ำ้ ขอพรเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 ซึง่ บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ได้พร้อมใจ กันจัดขึ้น ณ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้จัดพิธีท�ำบุญเลี้ยงสักการะ เจ้าพ่อมเหศักดานุภาพ

เมื่อเวลา 18.00 น. ของวันที่ 1พฤษภาคม 2555 และ วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 เวลา 07.00 – 08.00 น. ณ ศาลเจ้าพ่อ มเหศักดานุภาพ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ได้รับเกียรติจากนายวันชาติ วงษ์ ชัยชนะ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธี นายโรจน์พงษ์ แจ่นจันทร์ ท้องถิน่ จังหวัดร้อยเอ็ด นาย บรรจง โฆษิตจิรนันท์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พลต�ำรวจตรี ณรงณ์วิทย์ พ่วงเภตรา ผู้บังคับการ ต�ำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด พนักงาน ลูกจ้างสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดัง กล่าวกว่า 200 คน โกสิทธิ์ วันโพนทอง

๑๐,๔๑๐,๐๐๐ บาท จัดซื้อเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าให้แก่ รพ.มหาราช นครราชสีมา

นายวันโชค ถวิลวิทยานนท์ ผู้อ�ำนวยการเขต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา เป็นประธาน มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า ๑๐๐๐ กิโลวัตต์ จ�ำนวนเงิน ๑๐,๔๑๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ผู้รับมอบ ณ ส�ำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ สืบเนื่องจากปี ๒๕๕๐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนับสนุนงบประมาณจ�ำนวน ๑๐๕ ล้านบาท ในการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยใน (อายุรกรรม) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยมีมูลค่าการก่อสร้างทั้งสิ้น ๑๕๓ ล้านบาท และเปิดให้บริการครบ ๙ ชั้น ในเดือน ก.พ. ๒๕๕๕ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๕ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สนับสนุนงบ ประมาณสนับสนุนการจัดซือ้ เครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้า ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งส�ำรองในกรณีไฟฟ้าดับห้องผูป้ ว่ ย หนัก

ศูนย์อ�ำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนัยาเสพติดระดับต�ำบล ต�ำบลนาสีนวน อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ปัญหายาเสพติดเป็นภัยร้ายแรงของชาติ สังคม ทุกภาคส่วน เหตุทตี่ งั้ ชือ่ ว่า “พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด” เพราะนายกรัฐมนตรี และคณะท�ำงานคิดแล้วว่า ถ้าไม่ใช้พลังแผ่นดิน โอกาสชนะหรือแก้ ปัญหายาเสพติดไม่มีโดยเด็ดขาด พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระ นางเจ้าฯ ระบุชัดว่าปัญหายาเสพติดที่ร้ายแรง คือ “ยาบ้า” ซึ่งรัฐบาล ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่า ๑ ปีจะลดยาเสพติดให้ได้ ซึ่งไม่ได้หมายความ ว่า จะกวาดล้างยาเสพติด ให้หมดสิน้ ไปทันที ดังนั้นตั้งใจว่า จะต้อง ลดปริมาณยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยงให้ได้


11

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 36 วันที่ 2 เม.ย. - 30 เม.ย. 2555

นายกรัฐมนตรีเผยรัฐบาลจะยกระดับทักษะฝีมือแรงงานและทักษะ ด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมแรงงานไทยที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน ปี 2558 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวค�ำปราศรัย เนื่อง ในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ ประจ�ำปี 2555 ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการ เฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ว่า พี่น้องผู้ใช้แรงงานที่รักทั้งหลาย เนื่ อ งในโอกาสวันแรงงานแห่ง ชาติประจ�ำปีนี้ ดิ ฉันขอส่ ง ความ ปรารถนาดีมายังพี่น้องผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศ และในโอกาสนี้ขอขอบคุณผู้ ใช้แรงงานที่มีส่วนส�ำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าต่อเศรษฐกิจและ สังคมของชาติตลอดมา การที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็วทางเศรษฐกิจและทางสังคมรวมถึงภายในและภายนอกประเทศ ได้สง่ ผลกระทบต่อความเป็นอยูข่ องพี่น้องผู้ใช้แรงงานอย่างกว้างขวาง รัฐบาลจึงมี มาตรการต่างๆ ออกมาเพือ่ รองรับก�ำลังแรงงานทุกสาขาอาชีพทัง้ ในระบบและ นอกระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานทุกเพศทุกวัยให้มี สวัสดิการทีเ่ หมาะสม ท�ำงานอย่างปลอดภัย มีอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการท�ำงานทีด่ ี ซึง่ จะท�ำให้สามารถด�ำรงชีพได้อย่างมีศกั ดิศ์ รี มีหลักประกัน ความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มาตรการต่างๆ ทีร่ ฐั บาลได้ดำ� เนินการในขณะนีม้ หี ลายประการด้วย กัน เช่น ให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานมีรายได้วันละไม่น้อยกว่า 300 บาท ซึ่งในระยะ แรกได้ดำ� เนินการแล้ว 7 จังหวัด และจะด�ำเนินการให้ครบทุกจังหวัดในปี 2556 ในส่วนของผู้ประกอบกิจการ ได้จัดให้มีโครงการโรงงานและนิคม อุตสาหกรรมสีขาวเพือ่ ป้องกันยาเสพติด ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการเข้า สู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย พร้อมส่งเสริมและพัฒนางานด้านสวัสดิการ แรงงานต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ที่จะสามารถแก้ไขปัญหา แรงงานสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย ส�ำหรับแรงงานไทยที่ไปท�ำงานในต่างประเทศ รัฐบาลก็ได้ให้การ คุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้ได้รับตามที่กฎหมายก�ำหนด รวมทั้งดูแลการจัดส่ง ไปท�ำงาน และติดตามดูแลช่วยเหลือกรณีประสบปัญหาโดยไม่ทอดทิ้งพี่น้อง คนไทย พี่น้องผู้ใช้แรงงานทั้งหลาย รัฐบาลจะยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน และทักษะด้านภาษาของท่าน เพื่อเตรียมความพร้อมแรงงานไทยที่จะเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคง ภูมิคุ้มกัน และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ใช้แรงงานสืบต่อไป ในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอ�ำนาจสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิใ์ นสากล โปรดดลบันดาลประทานพรให้พนี่ อ้ งชาวไทย และพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคนรวมทั้งครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความ เจริญ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง เป็นพลังส�ำคัญในการสร้างสรรค์พัฒนา เศรษฐกิจและสังคมไทยให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป

ไทย-เกาหลีใต้ยำ�้ ความสัมพันธ์สู่ การเป็ น หุ ้ น ส่ ว นทางยุ ท ธศาสตร์ และ เกาหลีใต้พร้อมให้ความช่วยเหลือในการ บริหารจัดการน�้ำของไทย นายคิม ซอง-ฮวาน (Mr. Kim Sung-hwan) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการ ต่างประเทศและการค้าเกาหลีใต้ เข้าเยีย่ ม คารวะ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายก รัฐมนตรี 1 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.00 น. นายคิม ซอง-ฮวาน (Mr. Kim Sunghwan) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง ประเทศและการค้าเกาหลีใต้ เข้าเยี่ยม คารวะ นางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร ใน โอกาสที่เดินทางเยือนไทยและเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องรับรองนายกรัฐมนตรี อาคาร รัฐสภา 1 สรุปสาระส�ำคัญ ดังนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับใน โอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง ประเทศและการค้าเกาหลีใต้เดินทางเยือน ไทย และขอบคุณทีเ่ กาหลีใต้ให้การต้อนรับ อย่ า งอบอุ ่ น ส� ำ หรั บ การเยื อ นเกาหลี ใ ต้ อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่าน มา และยินดีทกี่ ารประชุมระดับผูน้ ำ� ว่าด้วย

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ ส�ำนักโฆษก ข้อมูล:กลุ่มสุนทรพจน์

บรรยากาศในงาน วันรดน�้ำด�ำหัว

ความมั่ น คงทางนิ ว เคลี ย ร์ ค.ศ. 2012 ประสบความส�ำเร็จ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าว รู้สึกยินดีที่ความสัมพันธ์ไทย-เกาหลีใต้มี ความใกล้ชิด และมีการพัฒนาไปสู่ความ เป็นหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์ โดย รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการ ค้าเกาหลีใต้กล่าวว่าเกาหลีใต้มีการขยาย มูลค่าทางการค้าประมาณ 30 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ และจะได้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการ การค้าร่วมระหว่างสองประเทศ (Joint Trade Commission) พร้อมกันนีย้ งั หวังว่า ไทย-เกาหลีใต้จะสามารถขยายความร่วม มือไปยังด้านอื่นอีกด้วย อาทิ ด้านความ มั่นคง และยืนยันพร้อมร่วมมือกับไทยต่อ ไป ก่ อ นจบการสนทนา นายก รัฐมนตรีได้สอบถามเกี่ยวกับการบริหาร จัดการน�้ำ (Water Management) ซึ่ง เกาหลีใต้มปี ระสบการณ์และทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก พร้อมกันนี้ ยังได้กล่าวชื่นชมเกี่ยวกับระบบการเตือน ล่ ว งหน้ า ของเกาหลี ใ ต้ อี ก ด้ ว ย (Early Warning System) กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ / ส�ำนักโฆษก

(สงกรานต์ ดร. ทักษิณ ชิณวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ใน สป.ปล. วันที่ 11 เมษายน 2555 รุมล้อมด้วยพี่น้อง มวลชนคนเสื้อแดง “จากทุกทิศทั่วไทย”

เป็นการปิดฉากภารกิจเลียบชายแดนเล่ น น�้ ำ สงกรานต์ เพื่ อ สร้ า งกระแสกลั บ ประเทศไทยของ ดร. ทักษิณ ชินวัตร ตลอดช่วง 6 วันของการเข้าประเทศลาว-กัมพูชาตั้งแต่ 11-16 เมษายน2555 ซึ่ง ดร. ทักษิณแย่งพื้นที่ ข่าวการเมืองแต่เพียงผูเ้ ดียวในรอบหลายวันดัง กล่าว โดยก่อนจะบินกลับดูไบในช่วงสายวัน ที่ 16 เมษายน ทักษิณมีภารกิจส�ำคัญออกเดิน ทางจากเสียมเรียบไปยังกรุงพนมเปญ เพื่อเข้า พบและอวยพรวันเกิด ฮุน เซน ผู้น�ำกัมพูชา เป็นการอวยพรวันเกิดย้อนหลัง เพราะฮุน เซน ครบรอบวันคล้ายเกิดเมื่อ 15 เม.ย.ที่ผ่านมา รวมถึงจะใช้โอกาสนี้ไปเยี่ยมบิดาสมเด็จฯ ฮุน เซน ที่ก�ำลังป่วยอยู่ด้วย งานนี้ ดร. ทักษิณต้องขอบคุณเพื่อน รัก ฮุน เซน ที่ช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการ เปิดประเทศให้คนเสื้อแดงหลายหมื่นคนข้าม

แดนจากไทยเข้ามายังกัมพูชา เพื่อมาต้อนรับ ทักษิณและเล่นน�้ำสงกรานต์กันที่นครวัด เมื่อ 15 เมษายนที่ผ่านมา รวมถึ ง การจั ด หาสถานที่ ป ราศรั ย ใหญ่-สถานที่พักและการจัดส่งทีมทหาร และ ต�ำรวจหลายพันคนมาดูแลความปลอดภัยให้กบั ทักษิณและครอบครัวตลอดช่วงการอยู่ที่เสียม เรียบสองคืนสามวัน ส่วน ดร. ทักษิณ กับ ฮุน เซน จะปิด ห้องหารือการเมือง-ผลประโยชน์อะไรกัน คง ไม่มีใครไปล่วงรู้ได้ หลังเสร็จภารกิจดังกล่าว ทักษิณขึ้น เครือ่ งบินส่วนตัวกลับดูไบทันที ขณะทีค่ นอืน่ ๆ ที่คอยติดตามทักษิณมาตลอดตั้งแต่ที่ลาวยัน พนมเปญ อย่าง ยงยุทธ ติยะไพรัช-พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล-พานทองแท้ ชินวัตร-บรรณ พจน์ ดามาพงศ์ ก็แยกย้ายกันกลับประเทศไทย ประเมินจากการทีท่ กั ษิณทีใ่ ช้ประเทศ

เพื่ อ นบ้ า นอย่ า งลาว-กั ม พู ช า เป็ น ที่ พ บปะ มวลชนของตัวเองรวมถึงพวกรัฐมนตรี-ส.ส.แกนน� ำ พรรคเพื่ อ ไทย-แกนน� ำ นปช.ตลอด หลายวันที่ผ่านมา อีกทั้งยังได้แสดงบารมีการเมืองให้ หลายคนในประเทศไทย โดยเฉพาะฝ่ายตรง ข้ามทางการเมืองได้เห็น ว่า ดร. ทักษิณยังมี บารมีมากขนาดไหน ขนาดว่าคนไทยหลาย หมื่นคนข้ามชายแดนไปหาทักษิณเพื่อฟังการ ปราศรัย-ฟังทักษิณร้องเพลงเพียงไม่กี่นาที ก็ ยังอุตส่าห์หอบสังขารไปกันเพือ่ ขอให้ได้เห็นตัว ได้ยินเสียงทักษิณของจริง ดร. ทักษิณยังได้แสดงบารมีให้คนได้ เห็นประจักษ์ด้วยว่า แม้จะเป็นนักโทษหนีคดี แต่กม็ รี ฐั มนตรีจำ� นวนมาก-ส.ส.เพือ่ ไทยแทบทัง้ พรรค-ข้าราชการ-นักธุรกิจบินไปหาจ�ำนวนนับ ไม่ถ้วน หลายคนไปรอเข้าคิวขอเข้าพบสองวัน ยังเข้าไม่ถึงตัว เพราะคิวแน่นเอียด


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper จ.อ�ำนาจเจริญเตรียมจัดงานมหกรรมม้าอีสานย้อนต�ำนานนายฮ้อยเมืองอ�ำนาจ ประจ�ำ ปี 2555 ณ ต�ำบลนาหมอม้า อ�ำเภอเมืองอ�ำนาจเจริญ

(26 เม.ย.55) เวลา 10.30 น. นายก�ำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ�ำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดอ�ำนาจเจริญ ณ ห้องประชุม ราชสีห์ ศาลากลางจังหวัดอ�ำนาจเจริญ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมม้าอีสาน ย้อนต�ำนานนายฮ้อยเมืองอ�ำนาจ ประจ�ำปี 2555 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนาหมอม้า ต�ำบล นาหมอม้า อ�ำเภอเมือง จังหวัดอ�ำนาจเจริญ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ม้าไทย และ เพือ่ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน นักเรียน นิสติ นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ ดึงดูดให้นกั ท่องเทีย่ วเข้ามาเทีย่ วในจังหวัดอ�ำนาจเจริญเพิม่ มากขึน้ เพือ่ สร้างรายได้ให้แก่ชมุ ชน ซึ่งการจัดงานในปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจมาร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก ส่งผลให้นัก ท่องเทีย่ ว และฟร์ามม้าจากจังหวัดต่างๆ รูจ้ กั จังหวัดอ�ำนาจเจริญและฟร์ามม้าบ้านมุณฟี ร์ามมาก ขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงวงการม้าไทย ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ในปี 2555 ก�ำหนดจัด งานระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2555 รวม 3 วัน 2 คืน โดยพิธีเปิดจะมีการแสดงของม้า แสนรู้ ทีน่ า่ รัก ของสมาคมการขีม่ า้ แห่งประเทศไทย ให้ผทู้ เี่ ข้าร่วมงานได้รบั ชมกันอย่างสนุกสนาน และตื่นเต้น นอกจากนี้ยังได้จัดการประกวดขบวนแห่แฟนซีม้าอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย ของแต่ละอ�ำเภอ การแข่งขันม้าท้องถิน่ และอาชีพ การแสดงต�ำนานนายฮ้อย งานคาวบอย Night การประกวดนายฮ้อยและธิดานายฮ้อย และการจ�ำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย นายก�ำธร ถาวรสถิตย์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอ�ำนาจเจริญ เปิดเผยว่า การจัดงานมหกรรม ม้าอีสานย้อนต�ำนานนายฮ้อยเมืองอ�ำนาจ ประจ�ำปี 2555 ครัง้ นีจ้ ดั ขึน้ เป็นครัง้ ที่ 2 ซึง่ ได้รบั ความ สนใจจากประชาชนชาวจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จังหวัดใกล้เคียง และฟร์ามม้าจากจังหวัดต่างๆ น�ำ ม้าเข้าร่วมท�ำการแข่งขันเป็นจ�ำนวนมาก สร้างความสนุกสนาน ตื่นเต้น และเร้าใจ แก่ผู้ที่มาชม เป็นอย่างยิ่ง ส�ำหรับต�ำบลนาหมอม้ามี ประวัติการเล่าขานถึงต�ำนานการเลี้ยงม้ามายาวนาน และปัจจุบันมี บ้านม้ามุนฟี าร์มของส�ำนักปฏิบตั ธิ รรมพระศรีอริยะเมตไตรย ทีเ่ ลีย้ งม้า และคอยฝึกม้า โดย เหล่า ศิษย์ของปู่ฤาษีขุนเดช พระมหาฤาษีจอมมุนีโลก ร่วมกันสร้าง เพื่อให้เยาวชน และผู้สนใจกีฬา การขี่ม้าออกก�ำลังกาย ได้มาเข้าค่ายพักแรม ฝึกอบรมการขี่ม้า และร่วมอนุรักพันธุ์ม้าไทย จรูญ พิตะพันธ์/ข่าว ผู้สื่อข่าว : อ�ำนาจเจริญ (ส.ปชส.)/ประกาศิต สุวะทอง Rewriter : เพ็ญนภา เข็มตรง / สนข.

ปีที่ 3 ฉบับที่ 36 วันที่ 2 เม.ย. - 30 เม.ย. 2555

12

ใครที่ได้ติดตามภาพยนตร์สุดยิ่งใหญ่ แห่งปี ‘ต�ำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช’คงรู้จัก ‘ผู้พันเบิร์ด’ หรือ‘พ.ต.วันชนะ สวัสดี’ ผู้รับบทบาท ‘สมเด็จพระนเรศวรมหาราช’ อย่างแน่นอน วันนี้ผู้ พันเบิร์ดมีเคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจให้ แข็ ง แรงพร้ อ มกั บ มี วิ ธี ก ารลดน�้ ำ หนั ก ด้ ว ยวิ ธี ธรรมชาติง่ายๆ ที่เราามารถท�ำได้มาฝากกัน “การดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจเป็นเรื่อง ส�ำคัญที่ทุกคนควรใส่ใจอยู่เสมอ และต้องท�ำสอง อย่างควบคู่กันไป คือทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ในเรื่องของการดูแลร่างกายนั้นมีวิธีปฏิบัติ 3 ข้อที่ มีความส�ำคัญ คือ อย่างแรกเลยเราต้องพักผ่อนให้ เพี ย งพอ ต่ อ มาคื อ การรั บ ประทานอาหารที่ มี ประโยชน์ แ ละสุ ด ท้ า ยต้ อ งออกก� ำ ลั ง กายอย่ า ง

แบบนีแ้ ล้วพอจะเข้าใจแล้วใช่มยั้ คะว่าท�ำไมผูพ้ นั เบิรด์ ถึงได้มสี ขุ ภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรง และมีหน้าตาที่แจ่มใส ดูมีความสุขตลอดเวลาส่วนในเรื่องของหุ่นฟิตเปรี๊ยะที่ท�ำเอา สาวๆ แอบเอาไปฝันถึงของผู้พันเบิร์ดที่นอกจากร่างกายจะสม ส่วนแล้วยังดูแข็งแรง กระฉับกระเฉงแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาผู้พันเบิร์ดเล่าว่า เกิดจากควบคุมอาหารซึ่ง เป็นการลดน�้ำหนักโดยวิธีธรรมชาติ และการออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ เพราะโดย ส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาเป็นประจ�ำอยู่แล้วส�ำหรับคนที่จะคิดจะลดน�้ำหนัก สิ่งส�ำคัญคือเรื่องของการรับประทานอาหาร ควรรับประทานอาหารให้มีมื้อถี่ขึ้น แล้ว ก็ควบคุมปริมาณแคลลอรี่ที่ได้รับในแต่ละวัน โดยอาหารประเภท แป้งและน�้ำตาลที่ ต้องบริโภคแต่น้อยและออกก�ำลังกายควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้เกิดการเผาผลาญ พลังงานในร่างกาย ที่ส�ำคัญห้ามลดน�้ำหนักโดยการอดอาหารโดยเด็ดขาดต้องได้รับ ประทานอา แต่ละวัน หรือมากกว่านัน้ ก็ได้ แต่ตอ้ งไม่เกินกว่าปริมาณแคลอรีท่ รี่ า่ งกาย ควรได้รบั ในแต่ละวัน โดยผูห้ ญิงต้องการปริมาณแคลอรีป่ ระมาณ 1,500 แคลอรีต่ อ่ วัน ส่วนผู้ชาย อยู่ที่ 2,000 แคลอรี่ต่อวัน “ในการลดน�้ำหนักช่วง 3 สัปดาห์แรกที่เราเริ่มควบคุมอาหารและออกก�ำลัง สม�่ำเสมอ” กายน�ำ้ หนักจะยังไม่ลดลงเท่าไหร่ หลังจากผ่านพ้นหนึง่ เดือนไปแล้ว ถ้าเรายังควบคุม “ส่วนเรื่องของการดูแลสุขภาพทางใจนั้นต้องเริ่มจากการมีความคิดในเชิง อาหารได้ดีอยู่ เราจะสามารถลดน�้ำหนักลงได้อย่างที่ใจเราต้องการ ผมขอเป็นก�ำลังใจ บวก คิดในสิง่ ทีส่ ร้างสรรค์ซงึ่ จะน�ำความสุขมาให้กบั ตนเองและคนรอบข้าง สิง่ ทีส่ ำ� คัญ ให้ทกุ คนทีก่ ำ� ลังลดน�ำ้ หนักสามารถผ่านพ้นเดือนแรกของการลดน�ำ้ หนักไปได้นะครับ” คืออยากให้ทกุ คนนัน้ รูจ้ กั การให้อภัย เพราะการให้อภัยนัน้ เป็นการให้ทยี่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ”ฟัง ที่มา : น.ส.พิศวิไล นรสาร www.thaihealth.or.th

ชาวกาฬสินธุ์กว่า 2 หมื่นคนประกาศเจตนารมณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา เสพติด

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์น� ำชาวกาฬสินธุ์กว่า 20,000 คนประกาศ เจตนารมณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเป็นสัญญาประชาคมว่าต่อจากนี้ไปจะไม่ยุ่ง เกี่ยวกับยาเสพติด และจะรวมพลังต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล 28 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยต�ำรวจเอกเฉลิม อยู่บ�ำรุง รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีประกาศ เจตนารมณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดได้น�ำชาวกาฬสินธุ์ทุกหมู่เหล่า ประกอบด้วยข้าราชการ พระภิกษุ

งานกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15 ประจ�ำปี 2555 ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม น�ำโดย นายฉัตรเฉลิมวุฒิ ลาดเหลา นายก อบต. หนองเม็ก เป็นประธานจัดงาน กีฬาต้านยาเสพติด ณ สนามกีฬากลาง ต.หนองเม็ก

สงฆ์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และ กลุม่ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจากทุกหมูบ่ า้ นรวมทัง้ สิน้ กว่า 20,000 คนรวมพลัง ประกาศเจตนารมณ์ไม่ยงุ่ เกีย่ วกับยาเสพติด เพือ่ เป็นสัญญาประชาคมของชาวจังหวัด กาฬสินธุ์ว่าต่อจากนี้ไปจะมุ่งมั่นที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และได้มอบเอกสาร แผนการด�ำเนินการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสติดให้แก่ร้อยต�ำรวจเอกเฉลิม อยู่บ�ำรุง รอง นายกรัฐมนตรีเพื่อแสดงเจตนารมณ์ว่าจะรวมพลังกันต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตาม นโยบายรัฐบาล และในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีได้มอบธงพลังแผ่นดินให้กับผู้ว่า ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และนายอ�ำเภอทุกอ�ำเภอเพื่อเป็นพลังในการเอาชนะยาเสพ ติด นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ตามที่ รัฐบาลได้ก�ำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติ จังหวัด กาฬสินธุ์ ได้แปลงมาสู่การปฏิบัติ ครอบคลุมในทุกพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเน้นการ ท�ำงานแบบเข้มข้น 3 ด้านได้แก่ ด้านป้องกัน ปราบปราม บ�ำบัดรักษา โดยได้ก�ำหนด เป็นวาระจังหวัดไว้ 4 วาระประกอบด้วย วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นการ ประกาศระเบียบวาระจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555 เป็นการประกาศเจตนารมณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 เป็นการสรุปผลการด�ำเนินงาน 3 เดือน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ติพ์ ระบรมราชินนี าถ 12 สิงหามหาราชินี และวันอาทิตย์ที่ 2 เป็นการสรุปผลการด�ำเนิน งาน 7 เดื อ นเทิ ด พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว เนื่ อ งในวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว/ภาพ


13

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 36 วันที่ 2 เม.ย. - 30 เม.ย. 2555

รดน�้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เนื่องในวันปีใหม่ไทย รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดมหาสารคาม น�ำ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม ทุกภาคส่วน รดน�้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย ผู้ว่าฯขอ ให้ทกุ คนมีสขุ ภาพแข็งแรง เจริญก้าวหน้าและเดินทาง ด้วยความปลอดภัยในช่วงสงกรานต์ เมื่อเวลา 13.30 น. (12 เมษายน 2555) ซึง่ เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์และถือเป็นวันขึน้ ปีใหม่ ไทย ทีบ่ า้ นพักผูว้ า่ ราชการจังหวัดมหาสารคาม นาย สุ ท ธิ นั น ท์ บุ ญ มี รองผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด มหาสารคาม ได้นำ� ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน คณะ กรรมการเหล่ากาชาดมหาสารคามเข้าท�ำการรดน�้ำ และขอพรจาก นายวีระวัฒน์ ชืน่ วาริน ผูว้ า่ ราชการ จังหวัดมหาสารคามและนางนิภาภรณ์ ชื่นวาริน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เนื่องในวัน สงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยมีหัวหน้าส่วน ราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ผูบ้ ริหารสถาน

“นานาสาระกับผู้ว่าฯ สารคาม”

บันการศึกษาจ�ำนวนประมาณ 400 คน ไปร่วมรดน�ำ้ ด� ำ หั ว และขอพรจากผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด มหาสารคาม นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการ จังหวัดมหาสารคาม ได้กล่าวว่าขอให้มีสุขภาพ แข็งแรง เจริญก้าวหน้าและเดินทางด้วยความ ปลอดภัยในช่วงสงกรานต์ ท่านที่ว่างจากภารกิจ หน้าที่ในช่วงวันหยุดสงกรานต์ก็ขอให้กลับไปรดน�้ำ ขอพรจากญาติผู้ใหญ่ ผู้ที่ท่านเคารพนับถือ เข้าวัด ท�ำบุญและกลับไป พักผ่อนอยู่กับครอบครัวให้มี ความสุขและอบอุ่นและขอให้เดินทางด้วยความ ระมัดระวัง ขับรถตามกฎจราจร อย่าประมาท แล้วกลับมาช่วยกันพัฒนาจังหวัดมหาสารคามให้ เจริญก้าวหน้าต่อไป นายสมพงษ์ ปัตตานี/ข่าว นางศิรินทรา แก้วบุญเรือง/พิมพ์

ผู้ว่าฯ สารคามน�ำส่วนราชการออกให้บริการและมอบสิ่งของให้ ประชาชนโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนของจังหวัดมหาสารคาม

ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามน�ำการบริการของส่วนราชการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนและมอบ สิ่งของพร้อมเตือนประชาชนให้ระมัดระวังพายุฤดูร้อนและช่วยเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้แพร่ระบาดในพื้นที่ ส�ำหรับบริการต่างๆ ที่ส่วนราชการน�ำออกไปให้บริการแก่ประชาชน เช่น การตรวจรักษาโรค , บริการตัดผม – เสริมสวย , การฝึกอาชีพระยะสัน้ , บริการคลินกิ เกษตร , การให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำทางด้านกฎหมาย , ที่ดิน , ไฟฟ้า และการจ�ำหน่าย สินค้าราคาถูกตามโครงการธงฟ้าราคาถูก เป็นต้น นายสมพงษ์ ปัตตานี/ข่าว นางศิรินทรา แก้วบุญเรือง/พิมพ์

วันแรงงานแห่งชาติ มหกรรมสุขภาพจิตชุมชน ต�ำบลวังยาว

วันแรงงานแห่งชาติ มหกรรมสุขภาพ จิตชุมชน ต�ำบลวังยาว ส.ต.ท. ชูชาติ งามพรม ปลัด องค์การบริหารส่วนต�ำบลวังยาว ในนามชาว ต�ำบลวังยาว รายงานต่อนายกองค์การบริหาร ส่วนต�ำบลนายสว่าง จิตกองดี สืบเนื่อง วันที่ 1 พฤษภาคม ของ ทุกปี รัฐบาลประกาศให้เป็นวันแรงงานแห่ง ชาติ ตามประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรีเมือ่ วัน ที่ 30 เมษายน 2499 และก�ำหนดให้เป้นวัน หยุดของลูกจ้าง เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชน ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญและคุณ ประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานที่มีต่อประเทศ ซึ่ง ผู้ใช้ื้แรงงานถือเป้ฯฝ่ายผลิตที่ส�ำคัญในการ ผลักดััน และส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ของประเทศ ดังนัน้ พือ่ ให้แรงงานได้รว่ มเฉลิม ฉลองในวันหยุด จึงได้จัดโครงการวันแรงง งานแห่งชาติมหกรรมประสานงานจิตชุมชน ต�ำบลวังยาวครั้งที่ 1 ขึ้น โดย การสนับสนุน งบประมาณ และ ประสานงานความร่วมม มือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การบริหาร

จังหวัดมหาสารคามขอเชิญติดตามรับฟังข้อมูล ข่าวสาร นโยบายของ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามผ่านทางรายการวิทยุ “นานาสาระกับผู้ว่าฯ สารคาม” ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามจัดรายการวิทยุ “นานาสาระกับผู้ว่าฯ สารคาม” เพื่อน�ำเสนอข้อมูล ข่าวสาร นโยบาย ผลงาน และรับฟังความคิดเห็น ข้อ เสนอแนะจากประชาชน ในการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ทางสถานีวทิ ยุกระจาย เสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม ระบบ FM 106.30 MHz ระบบ AM 531 KHz และสถานีวิทยุหลักอีก 4 สถานี เคเบิลทีวีอีก 3 แห่ง นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่าได้ไป เป็ น วิ ท ยากรจั ด รายการทางสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งแห่ ง ประเทศไทยจั ง หวั ด มหาสารคาม ระบบ FM 106.30 MHz และระบบ AM 531 KHz ในทุกวันจันทร์ เวลา 09.00 น. – 09.30 น. ใช้ชื่อรายการว่า “นานาสาระกับผู้ว่าฯ สารคาม” โดย รายการดังกล่าวเป็นรายการพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร นโยบายของ รัฐบาล ของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ นโยบายของจังหวัด ผลการด�ำเนินงาน ปัญหาและการแก้ไขที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ตลอดจน เปิดสายโทรศัพท์หมายเลข 043-711539 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน ผู้ฟังรายการ ส�ำหรับน�ำไปเป็นข้อมูลแนวทางในการพัฒนาจังหวัดมหาสารคามอีกทางหนึ่งด้วย ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยต่อไปว่านอกจากนีจ้ งั หวัดยังได้สำ� เนาเทป รายการไปออกอากาศทางสถานี วิ ท ยุ รด. มหาสารคาม FM 105.50 MHz ทุกวันเสาร์ เวลา 06.00 – 06.30 น. สถานีวิทยุ ทอ.มหาสารคาม FM 98.00 MHz และ AM 954 KHz ทุกวันอาทิตย์ เวลา 06.30 – 07.00 น. สถานีวิทยุ มมส. มหาสารคาม FM 102.25 MHz ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 08.30 น. และ สถานี วิ ท ยุ อ.ส.ม.ท.จั ง หวั ด มหาสารคาม FM 100.50 MHz ทุ ก วั น อาทิ ต ย์ เวลา 08.30 – 09.00 น. เพื่อให้ผู้เป็นสมาชิกเคเบิลทีวีได้รับชมภาพและเสียงจากรายการนานา สาระกับผู้ว่าฯ สารคาม จังหวัดยังได้บันทึก DVD ไปออกอากาศผ่านทางเคเบิลทีวี ทั้ง 3 แห่ง ของจังหวัดมหาสารคาม คือ อาร์ดีเคเบิลทีวี ทุกวันจันทร์ , พุธ , เสาร์ เวลา 09.00 น. สกายลายน์เคเบิลทีวี ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ หลังข่าว 21.00 น. และเจมส์เคเบิลทีวี ออกอากาศทุกวันหลังจบข่าวท้องถิ่น เพื่อให้สมาชิกเคเบิล ทีวีในพื้นที่ อ�ำเภอเมืองมหาสารคาม , วาปีปทุม , บรบือ , กันทรวิชัย , โกสุมพิสัย และอ�ำเภอเชียงยืน ได้รับชม รับฟังด้วย นายสมพงษ์ ปัตตานี/ข่าว นางศิรินทรา แก้วบุญเรือง/พิมพ์

ส่วนต�ำบลวังยาว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ชุมชนต�ำบลวังยาว กลุ่ม อสม. ผู้น�ำชุมชน ในพื้นที่ และคณะกรรมการบริหารกองทุน สุขภาพชุมชนต�ำบลวังยาว โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ดังนี้ 1. เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ใช้แรงงานมี โอกาสร่วมกันท�ำกิจกรรมสร้างความสามัคคี และเป้ฯการประสานความร่วมมือร่วมใจ ใน หมู่ผู้ใช้แรงงาน 2. เพื่อเสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจ และให้ความส�ำคัญกับผู้ใช้แรงงงาน ตลอด จนเพือ่ ผ่อนคลายความเครียดจากการท�ำงาน โดยโครงการในวั น นี้ ป ระกอบ กิจกรรม ตรวจหาสารเคมีในเลือดให้กับผู้ใช้ แรงงงานกิจกรรมนวลแผนไทย การประกวด แข่งขันหัวเราะเพื่อสุขภาพ และการประกวด ร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องขวัญใจผู้ ใช้แรงงงาน

ผู้ที่มาร่วมงานครั้งนี้ น.พ. หัสชา เนื่อยทอง ผอ. รพ. โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 085-0004800 คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันหัวเราะ 1. นายบุญเย็น โหว่สงคราม ผอ. รร. หินแห่เสริมศิลป์ 2. นายณัฐกร ผาบุคลา ผอ. รร. บ้านสระหลวงหนวงแวง 3. นายวิทยา วารีวิไลธรรม ผอ. รร. บ้านทิพโสดา และในงานนี้ นายกองค์การบริหาร ส่วนต�ำบลวังยาว นายสว่าง จิตกองลี ได้จัด หมอล�ำซิ่งและวงดนตรี “ใหญ่หน้าย่าน” และ จัดประกวดร้องเพลงทั้ง 12 ชุมชน การ ประกวดหัวเราะ 12 ชุมชน ในขณะรายงานข่าว ยังไม่ทราบผลว่าใครได้ที่ 1 ที่ 2 และพีน่ อ้ งชาวต�ำบลวังชาวและต�ำบล ใกล้เคียงมีประชาชนมาร่วมงานประมาณ 3,000 คน สมหมาย ไชยสิทธิ์ ภาพข่าว


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 36 วันที่ 2 เม.ย. - 30 เม.ย. 2555

14

ผูแ้ ทนพระองค์เยีย่ มโครงการ “รถคลินกิ จักษุศลั ยกรรมเคลือ่ นทีส ่ ภากาชาดไทย”จว.มหาสารคาม

เมื่ อ เวลา 10.00 น. วั น ที่ 28 เมษายน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอ้ ำ� นวยการ สภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิ ก าร สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์เปิด โครงการขยายงานหน่ ว ยแพทย์ จั ก ษุ ศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ และเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับการ ผ่าตัดรักษาโรคตา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ เนือ่ งในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา พร้ อ มตรวจเยี่ ย มการผ่ า ตั ด ต้อกระจกตาภายในห้องผ่าตัด และท�ำการ เปิดตาผู้ที่ผ่าตัดต้อกระจกและต้อหิน มอบ สิง่ ของเยีย่ มให้กำ� ลังใจผูป้ ว่ ย และมอบของ ขวัญแก่ผู้สูงอายุของอ�ำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จ� ำ นวน 100 คน ณ โรงพยาบาล พ ยั ค ฆ ภู มิ พิ สั ย อ . พ ยั ค ฆ ภู มิ พิ สั ย จ.มหาสารคาม ทั้งนี้จังหวัดมหาสารคาม มีผู้เข้า มารักษาตามโครงการ จาก 3 อ�ำเภอในพืน้ ที่

เขาแผงม้า

จากด้าน จ.ปราจีนบุรี ผ่านวังน�้ำเขียวยาวลงไปถึง ปักธงชัย คือทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 304 ปัจจุบันวังน�้ำ เขียวมีการปกครอง แยกเป็น 5 ต�ำบล ต�ำบลต่างๆ ประกอบด้วย ต�ำบลวังน�้ำเขียว ต�ำบลไทยสามัคคี ต�ำบลอุดมทรัพย์ ต�ำบลวัง หมี และต�ำบลระเริง และมีพื้นที่ติดต่อกับ อ�ำเภอนาดี อ�ำเภอ ปักธงชัย อ�ำเภอปากช่อง อ�ำเภอเสิงสาง และอ�ำเภอครบุรี

วังน�้ำเขียว ความเป็นมาของอ�ำเภอวังน�้ำเขียว

วั ง น�้ ำ เขี ย ว เป็ น อ� ำ เภอหนึ่ ง ที่ อ ยู ่ ต อนใต้ ข องจั ง หวั ด นครราชสีมา ที่มาของชื่อวังน�้ำเขียวนั้น ได้มาจากสภาพภูมิประเทศ ของที่นี่ เพราะพื้นที่ในแถบนี้มีวังน�้ำที่ใสงดงามเป็นธรรมชาติ น�้ำนั้น ใสจนมองเห็นเงาสะท้อนสีเขียวของต้นไม้ จึงเรียกพืน้ ทีน่ วี้ า่ วังน�ำ้ เขียว นั่นเอง วังน�ำ้ เขียว มีถนนเส้นหลักทีพ่ าดผ่านอ�ำเภอกบินทร์บรุ ี จาก ด้าน จ.ปราจีนบุรี ผ่านวังน�้ำเขียวยาวลงไปถึงปักธงชัย คือทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 304 ปัจจุบันวังน�้ำเขียวมีการปกครอง แยกเป็น 5 ต�ำบล ต�ำบลต่างๆ ประกอบด้วย ต�ำบลวังน�้ำเขียว ต�ำบลไทยสามัคคี ต�ำบลอุดมทรัพย์ ต�ำบลวังหมี และต�ำบลระเริง และมีพื้นที่ติดต่อกับ อ�ำเภอนาดี อ�ำเภอปักธงชัย อ�ำเภอปากช่อง อ�ำเภอเสิงสาง และอ�ำเภอ ครบุรี สภาพ ภูมปิ ระเทศ และภูมอิ ากาศภูมปิ ระเทศของอ�ำเภอวัง น�ำ้ เขียว ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง เลยท�ำให้วงั เขียวมีอากาศทีเ่ ย็นสบาย เกือบ ทัง้ ปีฝนก็ชกุ และมีหมอกมาก จะเห็นได้จากค�ำขวัญของอ�ำเภอ ที่ว่า “วังน�้ำเขียว เมืองหนาว ภูเขามากมาย น�้ำตกหลากหลาย ผลไม้ นานาพันธุ์ แดนสวรรค์เมืองหมอก” แต่ คนส่วนมากทีเ่ คยมา เทีย่ วจะ กล่าวถึงวังน�้ำเขียวว่าเป็น “สวิตเซอร์แลนด์แดนอีสาน” เพราะพื้นที่ และอากาศในแถบนี้คล้ายคลึงกับสวิตเซอร์แลนด์ เป็นโชคดีของคน ไทยทีไ่ ม่ตอ้ งเดินทางไปถึงยุโรปก็สามารถ สัมผัสบรรยากาศทีส่ วยงาม ได้เช่นกัน ฤดู หนาวของวังน�ำ้ เขียว เริม่ ต้นประมาณเดือนพฤศจิกายนมกราคม อุณภูมิก็หนาวก�ำลังดีประมาณ 9-18 องศา ท�ำให้ได้รู้สึกถึง ความเป็น หน้าหนาวจริงๆส่วนหน้าฝนนัน้ มีฝนตกชุก เมือ่ หลังฝนตก แล้ว ส่วนใหญ่จะมีหมอกพัดมาเป็นสายอย่างชัดเจน จนบางครัง้ รูส้ กึ ว่า อยู่ในทะเลหมอกเลยทีเดียว ซึ่งภาพและบรรยากาศแบบนี้ ยากที่ จะบรรยายความสวยงามออกมาเป็นค�ำพูดได้ ต้องลองมาสัมผัสด้วย ตัวท่านเอง ขอขอบคุณ : ชมรมท่องเที่ยว อ�ำเภอวังน�้ำเขียว หมู่ 1บ้านไทย สามัคคี ต.ไทยสามัคคี อ.วังน�้ำเขียว จ.นครราขสีมา โทร 082-210-0505 email:mail.wnk_tourismclub@hotmail.com

จังหวัดมหาสารคาม คือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย อ.นาเชือก และอ.ยางสีสุราช รวมจ�ำนวน 850 ราย เป็นผู้ป่วยต้อกระจก จ�ำนวน 250 ราย ต้อเนื้อ จ�ำนวน 285 ราย ที่เหลือเป็น ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสายตา ซึ่งโครงการรถ จักษุศลั ยกรรมเคลือ่ นทีส่ ภากาชาดไทย ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุ ม ารี ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ ปี พ.ศ. 2538 โดย สภากาชาดไทยได้รื้อฟื้นชุดจักษุแพทย์ขึ้น ใหม่ หลังจากที่ยุติการปฏิบัติงานไปเมื่อ พ.ศ. 2535 เพื่อให้บริการตรวจและผ่าตัด รักษาราษฎรผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสที่มี ปัญหาโรคตา เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุ ม ารี อุ ป นายิ ก า ผู ้ อ� ำ นวยการ สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญ พระชนมายุครบ 40 พรรษา และด้วยพระกรุณาธิคณ ุ พระองค์ ท่านได้พระราชทานนาม ว่า“หน่วยแพทย์ จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เป็นหน่วยแพทย์พระราชทาน เน้นกลุ่มเป้า

หมายเป็นผูส้ งู อายุ ทีย่ ากไร้และด้อยโอกาส ในถิ่นทุรกันดาร ให้ได้รับการบริการรักษา โรคเกีย่ วกับดวงตาอย่างถูกต้อง จนสามารถ มองเห็นและช่วยเหลือตนเองได้ โดยเริ่ม ปฏิบัติงาน ณ สถานีกาชาด ที่ 6 อ�ำเภอ อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และให้บริการ เชิงรุก ในโรงพยาบาลชุ ม ชนในถิ่ น ทุ ร กั น ดาร ปัจจุบนั โครงการนีใ้ ห้การรักษาผูป้ ว่ ยโรคตา โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ยไปแล้ว กว่า 125,000 คน ท�ำการผ่าตัดไปแล้วมากกว่า 30,000 ราย ส�ำหรับการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุ ศัลยกรรมสภากาชาดไทย ฯ ได้ออกปฏิบัติ งาน ณ โรงพยาบาลอ�ำเภอทีไ่ ม่มจี กั ษุแพทย์ และอยูใ่ นพืน้ ทีห่ า่ งไกลความเจริญ โดยออก ปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง และเริ่มปฏิบัติการ งานขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย มาตั้งแต่ปี 2554 รวมที่โรง พยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 29 สมหมาย ไชยสิทธิ์ ภาพข่าว

การประชุมโครงการบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข แบบABC (Area Based Collaborative Research)

คลองปลากั้ง

หน่วยพิทักษ์ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เรียกย่อๆ ว่า ขญ.4 หรือคลองปลากัง้ ประตูหลังบ้านของป่าเขาใหญ่ดา้ นตะวันออก นับเป็นแหล่งดูกระทิงทีส่ ำ� คัญอีกแห่งหนึง่ ของอ�ำเภอวังน�ำ้ เขียว ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีต่ ำ� บลวังหมี นับเป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์อกี แห่งหนึ่งที่คุณไม่ควรพลาด

อุทยานแห่งชาติทับลาน

ก่อนออกเดินทางสูว่ งั น�ำ้ เขียวเราเชือ่ ว่าหลายๆ คนคงเคยตัง้ ข้อ สังเกตว่าหลังๆ มานีท้ ำ� ไมรายการทีวที งั้ ทีเ่ ป็นรายการท่องเทีย่ ว รายการสารคดี รายการส่งเสริมความรูด้ า้ นการเกษตรถึงได้นำ� เสนอเรื่องราวต่างๆ ของอ�ำเภอวังน�้ำเขียวในมุมมองต่างๆ ให้ เราได้ชมกันอย่างต่อเนื่อง

ศาลเจ้าพ่อหลวงราช

เรื่องราวของเจ้าพ่อหลวงราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่พึ่งพิงของ ชาววั ง น�้ ำ เขี ย วในยุ ค โบราณ ที่ ส ร้ า งต� ำ นานเหตุ ก ารณ์ น ่ า อัศจรรย์หลายครัง้ หลายครา ยังคงได้รบั ความสนใจจากชาววัง น�ำ้ เขียวรุน่ ใหม่และนักเดินทางทีม่ กั จะมากราบไหว้ขอพรกันอยู่ เสมอ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชัน้ 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะท�ำงานโครงการ บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข แบบABC (Area Based Collaborative Research) ครั้งที่ 1 ประจ�ำปี 2555 โดย นาง เพ็ญสุภา ศิริสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าว รายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ โครงการนีเ้ ป็นความ ร่วมมือกันระหว่าง กระทรวงมหาดไทย ร่วมด้วย กรม การปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย(สกว.) เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนา ความเป็นอยู่ของประชาชน โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง หลัง จากนั้ น ได้ มี ก ารอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ ความเป็ น มา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการด�ำเนินโครงการดัง กล่าวจังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน และในวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 เจ้าหน้าทีจ่ ากส่วนกลาง และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) จะมาจัด ประชุมสัมมนาท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับโครงการดังกล่าว ให้กับ จัง หวัดต่า งๆในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

ป่าไม้ สนธิก�ำลังต�ำรวจ ยึดไม้พะยูง รอส่งจีนมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท (21 เม.ย.55) นายสุรเดช อัคราช ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนัก จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม พร้อม ด้วยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ชุดปราบปรามการลักลอบค้า ไม้พะยูง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สภ.บ้านแพง แถลงผลงานการตรวจยึดของกลางประกอบด้วย ไม้ พะยูงหวงห้ามแปรรูป จ�ำนวน54ท่อน ปริมาตร ประมาณ 2 ลบม.และรถยนต์กระบะตอนเดียว ยีห่ อ้ นิสสัน สีบรอนเทา หมายเลขทะเบียน ผ7377 อุดรธานี จ�ำนวน 1 คัน โดยตรวจยึดได้บริเวณ ริม แม่น�้ำโขง ในบริเวณโรงบ่มยาร้าง บ้านท่าลาด หมู่ที่ 9 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม เมื่อกลางดึกของเมื่อคืนที่ ผ่านมา ส่วนผู้กระท�ำผิดทิ้งรถหลบหนีไปได้ เบื้องต้นได้ท�ำการตรวจสอบ พร้อมติดตามผู้กระท�ำผิดมาด�ำเนินคดีตาม กฎหมาย ส่วนของกลางทั้งหมดหากน�ำส่งออกไปขายมูลค่าเป็นเงินไม่ต�่ำกว่า 5 ล้านบาท เนื่องจากไม้พะยูงเป็นที่ ต้องการของตลาดทางจีนเป็นจ�ำนวนมาก แต่ทางไทยมีมาตรการคุมเข้มจับกุม จึงท�ำให้ราคาเพิ่มสูงข้นเท่าตัว โดย จังหวัดนครพนมถือเป็นจังหวัดชายแดนที่มีการจับกุมบ่อยครั้ง ข้อมูลข่าวและที่มา ผู้สื่อข่าว : นครพนม(สวท.) Rewriter : เพ็ญนภา เข็มตรง / สนข.


15

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 36 วันที่ 2 เม.ย. - 30 เม.ย. 2555

การจั ด การศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาใน ระบบทวิภาคี โดยความร่วมมือระหว่างสถาน ศึกษา กับสถานประกอบการหรือภาคเอกชน เพื่ อ จั ด การศึ ก ษาและผลิ ต ก� ำ ลั ง คนให้ สอดคล้องกับความต้องการและการเติบโตของ ภาคอุตสาหกรรม เป็นนโยบายของส�ำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มา ตั้งแต่ ปี 2533 โดย นายสมใจ เชาว์พานิช ประธาน คณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง เหนื อ และผู ้ อ� ำ นวยการวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค มหาสารคาม ย้ อ นถึ ง ที่ ม าของการจั ด การ ศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รูปแบบความ ร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาเครือ

ข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับบริษทั เอส เอ็นซี ฟอร์เมอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ให้ฟังว่า เริ่ม ต้นได้ร่วมกันจัดการเรียนการสอน การฝึกงาน เต็มรูปแบบครึ่งหลักสูตรเป็นเวลา 7 เดือนถึง 1 ปี โดยจัดส่งนักศึกษาทั้งระดับ ปวช. ปวส. และครูไปฝึกประสบการณ์จริงในโรงงานเพื่อ พั ฒ นาความรู ้ ทั ก ษะด้ า นเทคนิ ค และ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในรูปแบบ “โรงเรียนใน โรงงาน” และได้ขยายความร่วมมือจัดการ ศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในอีกรูปแบบ หนึ่ง คือ “โรงงานในโรงเรียน” โดยน�ำร่องใน 2 วิทยาลัย ซึง่ บริษทั ฯ ได้นำ� เครือ่ งจักรทีท่ นั สมัย อาทิ เครือ่ งกลึงซีเอ็นซี และเครือ่ งฉีดพลาสติก

มาตั้งที่วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เพื่อให้ นักศึกษาใช้ท�ำการผลิตชิ้นส่วน “ผมเห็นว่าการจัดการเรียนการสอน ระบบทวิภาคี ทั้ง 2 รูปแบบ คือ โรงเรียนโรงงาน และโรงงาน-โรงเรียน ถ้าผูบ้ ริหารสถาน ศึกษาทุกแห่งร่วมมือกับสถานประกอบการ ขนาดใหญ่ได้ ก็จะท�ำให้สถานศึกษาสามารถ ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน เพื่อเคลื่อนไปสู่ หลักสูตรฐานสมรรถนะ และกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นจริงได้ และยังสามารถ แก้วิกฤติแรงงาน รวมทั้งตั้งรับการเปิดตลาด แรงงานเสรีในอาเซียนได้อีกด้วย” ประธาน คณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง เหนือ กล่าว

ที่ประชุม กยค.เห็นชอบการประชุมรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวครัง้ ที่ 6 วันนี้ (30 เม.ย.55) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ท�ำเนียบรัฐบาล นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รอง นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.) ครั้งที่ 1/2555 สรุปสาระ ส�ำคัญดังนี้ ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว 3 มาตรการดังนี้ 1. มาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว (ส�ำหรับครอบครัวทั่วไป) ประกอบด้วย 1.1 มาตรการด้านสัมพันธภาพ 5 กิจกรรม ดังนี้ 1. รณรงค์ให้ครอบครัวใช้เวลาว่างร่วมกันอย่างมีคุณภาพ (วัน อาทิตย์เป็นวันครอบครัว) 2. ส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ส�ำหรับครอบครัว 3. ผลักดันให้ อปท. จัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวอย่างน้อย 10% ของงบประมาณประจ�ำปี 4. ส่งเสริมให้กรุงเทพมหานคร สนับสนุนให้คณะกรรมการชุมชน เป็นกลไกในการสร้างความเข้มแข็งให้กบั ครอบครัวกรุงเทพมหานคร 5. ส่งเสริมและฟืน้ ฟูคา่ นิยม วัฒนธรรมไทยเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและชุมชน 1.2 มาตรการด้านบทบาทหน้าที่ 4 กิจกรรม ดังนี้ 1. การเตรียมความพร้อมก่อนมีครอบครัว (เสริมสร้างความ รู้ความเข้าใจต่อการท�ำบทบาทหน้าที่ในครอบครัว) 2. ส่งเสริมให้มีต้นแบบที่ดีในการท�ำบทบาทหน้าที่และวิถีประชาธิปไตยใน ครอบครัว 3. ส่งเสริมให้มีหลักสูตรครอบครัวศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยสถานศึกษาเป็นศุน ย์กลางการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาครอบครัว 4. ส่งเสริมการอบรมเลี้ยงดูโดยใช้วินัยเชิงบวกในครอบครัว และในสถานศึกษา 1.3 มาตรการด้านการพึง่ ตนเอง 4 กิจกรรม ดังนี้ 1. ส่งเสริมการออมของครอบครัว และการด�ำเนินชีวติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 2. ส่งเสริมการเข้าถึงหลักประกันความมั่นคงของครอบครัวในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ประกันชีวิต ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ฯลฯ 3. ส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนได้รับข่าวสารข้อมูลทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ แหล่งเรียนรู้ และการเฝ้าระวังภัยต่าง ๆ รวมถึงการรู้เท่า ทันสือ่ ทีไ่ ม่เหมาะสม เพือ่ ป้องกันการใช้สอื่ ผิดประเภท 4. สนับสนุนให้มสี อื่ สร้างสรรค์ และแหล่งข้อมูลความรูส้ ำ� หรับครอบครัว โดย รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณผลิตสื่อสร้างสรรค์ 2. มาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว (ส�ำหรับครอบครัวเปราะบาง เช่น กลุ่มหย่าร้าง กลุ่มที่มีหนี้ สิน กลุ่มที่มีเด็กพัฒนาการช้า) ประกอบด้วย 2.1 มาตรการด้านสัมพันธภาพบทบาทหน้าทีก่ ารพึง่ ตนเอง มี 6 กิจกรรม ดังนี้ 1.การเตรียมความพร้อมก่อนหย่าร้าง โดย การให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำก่อนและหลังการหย่า 2.ส�ำรวจและคัดกรอง เพื่อจัดท�ำฐานข้อมูลครอบครัวเปราะบาง 3.ส่งเสริมให้มีการ รวมกลุ่มเครือข่ายครอบครัวเปราะบาง เพื่อให้เกิด Group Support กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน 4.ส่งเสริมพื้นที่เรียนรู้ส�ำหรับครอบครัว เปราะบาง 5.สนับสนุนการด�ำเนินงานเพื่อให้ค�ำปรึกษาแก่ครอบครัวเปราะบางอย่างทั่วถึง 6.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการส�ำหรับ ครอบครัวเปราะบาง 2.2 มาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว (ส�ำหรับครอบครัวที่มีปัญหาซ�้ำซ้อน เช่น กลุ่มผู้ป่วย ผู้ติด ยาเสพติดและมีปัญหาการเจ็บป่วยซ�้ำซ้อนอื่น ๆ) ประกอบด้วย มาตรการด้านสัมพันธภาพ บทบาทหน้าที่ การพึ่งตนเอง 3 กิจกรรม ดังนี้ 1.ส�ำรวจและคัดกรอง เพื่อจัดท�ำฐานข้อมูลครอบครัวที่ มีปญ ั หาซ�ำ้ ซ้อน 2.สนับสนุนการด�ำเนินงานเพือ่ ให้คำ� ปรึกษาแก่ครอบครัวทีม่ ปี ญ ั หาซ�ำ้ ซ้อนอย่างทัว่ ถึง 3.ส่งเสริมให้ชมุ ชนมีบทบาท ในการดูแลครอบครัวที่มีปัญหาซ�้ำซ้อน พร้อมกันนี้ ที่ประชุมเห็นชอบการประชุมรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัว ครั้งที่ 6 (The East Asia Ministerial Forum on Families : EAMFF) และการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูง (Senior Office Forum on Families : SOF) ซึ่งเป็นการ ประชุมของประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก จ�ำนวน 16 ประเทศ (ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน เกาหลีใต้ ติมอร์เลสเต บรูไน ญีป่ นุ่ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา พม่า มาเลเซีย และไทย) ซึ่งเป็นการประชุมทุก ๆ 2 ปี วัตถุประสงค์การ ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ ของรัฐที่เกี่ยวกับครอบครัว และการเปลี่ยนแปลงอันสืบเนื่องมาจากผลกระทบของโลกา ภิวัตน์ต่อครอบครัวในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ การประชุมยังเปิดโอกาสให้แต่ละประเทศแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูล รวมไป ถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและในภูมภิ าค ในการสร้างกรอบการด�ำเนินงานเพือ่ พัฒนางานด้านครอบครัวในมิติ ต่าง ๆ ในการประชุมแต่ละครัง้ มีการน�ำเสนอการด�ำเนินงานด้านครอบครัวของหัวหน้าคณะผูแ้ ทนแต่ละประเทศในการประชุมระดับ เจ้าหน้าที่ระดับสูงและการประชุมโต๊ะกลมและการกล่าวถ้อยแถลงของรัฐมนตรีแต่ละประเทศ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ หารือเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ ของรัฐที่เกี่ยวกับครอบครัวรวมทั้งรับรองแถลงการณ์ของแต่ละครั้งที่ผ่านมาได้มีการประชุมไปแล้ว จ�ำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ปี 2547 ที่ประเทศเวียดนาม ครั้งที่ 2 ปี 2549 ประเทศสิงคโปร์ ครั้งที่ 3 ปี 2551 ประเทศอินโดนีเซีย ครั้งที่ 4 ปี 2553 ประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ 5 ปี 2555 ประเทศบรูไน กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ ส�ำนักโฆษก วีระพงษ์ - ปรียานุช รายงาน ดวงฤดี/ตรวจ


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

16

ปีที่ 3 ฉบับที่ 36 วันที่ 2 เม.ย. - 30 เม.ย. 2555

องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลหนองสิม จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมสงกรานต์ และรดน�้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจ�ำปี 2555

องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองสิม

•เบอร์โทรศัพท์ 043-770536 หรือ โทร 043-771693 โทรสาร 043770536 •ส่วนโยธา ต่อ 11 •ส่วนการคลัง ต่อ 14 •ห้องปลัด ต่อ 12 •ห้องนายก ต่อ 13 •บริการ รถสูบสิ่งปฏิกูล ต่อ 16 •ศูนย์เด็ก วัดสมสนุก ต่อ 15

สธ. คาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ยาสมุนไพรไทย จะดึงเงินเข้าประเทศ 30,000 สาธารณสุขขยายบริการด้านการแพทย์แผนไทย และ การใช้ ย าสมุ น ไพรในบั ญ ชี ย าหลั ก แห่ ง ชาติ ในสถาน บริการสาธารณสุขทุกระดับ รักษาอาการเจ็บป่วย เพื่อ พร้อมก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 คาดเมือ่ ไทยเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ยาสมุนไพรจะ ดึงเงินเข้าประเทศไม่ต�่ำกว่า 30,000 ล้านบาท (30 เมษายน 2555) ที่จังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์ สุ ร วิ ท ย์ คนสมบู ร ณ์ รั ฐ มนตรี ช ่ ว ยว่ า การกระทรวง สาธารณสุข เปิดสัมมนาวิชาการบุคลากรการแพทย์และ สาธารณสุขจ�ำนวน 120 คนจาก 17 จังหวัดในภาคตะวัน ออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่องยาสมุนไพรใน บัญชียาหลักแห่งชาติ กับ มุมมองจากทฤษฎีการแพทย์ ไทยและข้ อ มู ล เอกสารทางวิ ช าการ จั ด โดยคณะ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 30 เมษายน -1 พฤษภาคม 2555 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์รู้จักต�ำรับยา สมุนไพรไทยในบัญชียาหลักแห่งชาติ สร้างความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นต่อการแนะน�ำและการสั่งจ่ายยาสมุนไพรแก่ผู้รับบริการ ลด ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าอาเซียน นายแพทย์สุรวิทย์กล่าวว่า การรวมกลุ่มสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศไปสู่เขตเศรษฐกิจเดียวหรือที่เรียกว่าประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี พ.ศ. 2558 และเปิดเขตเสรีทางการค้าอาเซียนหรืออาฟตา AFTA (AFTA :ASEAN Free Trade Area) เป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกของประเทศสมาชิกร่วมกันสร้างพลังต่อรองด้านเศรษฐกิจ การค้าและสังคมกับเขต ประชาคมเศรษฐกิจอื่นๆ ซึ่งทุกประเทศต้องเร่งพัฒนาจุดแข็งด้านสินค้าและบริการ ให้มีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันในตลาดเสรี ไทยจัดว่าเป็นประเทศมีทรัพยากรและภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยอยู่มาก การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย จะท�ำให้ การเจรจาทางการค้าที่รวมถึงตลาดยาสมุนไพร อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น โดยคาดการณ์ว่าในช่วงปีดังกล่าว ประเทศไทยจะสามารถดึงการค้าอุตสาหกรรมที่ใช้ยาสมุนไพรเข้าประเทศได้ไม่ต�่ำกว่า 30,000 ล้านบาท นายแพทย์สุรวิทย์กล่าวต่อว่า รัฐบาลให้ความส�ำคัญในการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในระบบบริการ สาธารณสุขทุกระดับ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของแพทย์แผนไทยและอุตสาหกรรมยาสมุนไพร ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเตรียมขยายการ ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 เริ่มตั้งแต่ปี 2555 โดยตั้งเป้าภายในปี 2558 ไว้ดงั นี้ 1.ประชาชนได้รบั บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 10 และเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20 ในปีถดั ไป 2.เพิม่ รายการยาสมุนไพรเข้าในบัญชียาหลักแห่งชาติจาก 75 รายการเป็น 100 รายการ 3.สถานบริการที่เป็นศูนย์บริการด้านการแพทย์แผน ไทยและมีแพทย์แผนไทยประจ�ำเพิ่มขึ้นจาก 200 แห่งเป็น 800 แห่ง มีบริการทั้งยาสมุนไพร นวด ประคบ และฝากครรภ์ 4.ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลมีบริการแพทย์แผนไทยพืน้ ฐาน เน้นการใช้ยาสมุนไพรพืน้ ฐานและบริการนวดไทย และครบทุกแห่ง คือ9,750 แห่งภายในปี 2558 ด้านรศ.ดร.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนการค้าเสรีหรือเอฟทีเอ (FTA) กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อพัฒนา จุดแข็งยาสมุนไพรไทย 3 ประการ ได้แก่ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปธรรม การพัฒนาโรงงานผลิตยาด้วยเทคโนโลยีทันสมัย และการสร้างความเข้าใจในหลักการของการแพทย์และสมุนไพรไทย เพิม่ ความน่าเชือ่ ถือทัง้ บุคลากรทางการแพทย์และผูบ้ ริโภค โดยเริม่ ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ในปี 2555 นี้ ได้จดั ท�ำโครงการพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมยาสมุนไพรเพือ่ ลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการ ค้าอาฟต้า ด้วยสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ มีกิจกรรม 3 ส่วน ประกอบด้วย 1.การพัฒนาการผลิตยาสมุนไพรไทยทั้งภาครัฐและ เอกชน ให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันสูงขึ้นและการพึ่งตนเองทางด้านยารักษาโรค มีผู้ประกอบการผลิตยาสมุนไพรภาคเอกชน ร่วมโครงการ 60 คน และภาครัฐ 50 คน 2. การศึกษาวิจัยทางคลินิกต�ำรับยาครีมไพลสกัด และการวิจัยพัฒนารูปแบบต�ำรับยาสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติอีก 8 ต�ำรับ ได้แก่ ตรีผลา ไฟประลัยกัลป์ ริดสีดวงมหากาฬ สหัศธารา ประสะจันทร์แดง ประสะไพล เบญจกูล และยาบ�ำรุงโลหิต 3. การส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรไทยในบัญชียาหลักแห่งชาติในทุกภาคส่วน เพื่อการพึ่งตนเองทางด้านยารักษาโรค และการปกป้องตลาดยาภายในประเทศ โดยน�ำเสนอผลงานวิจยั ทีส่ นับสนุนการใช้ตามภูมปิ ญ ั ญาดัง้ เดิมของไทยซึง่ ด�ำเนินการโดยนักวิจยั ไทย โดยเฉพาะต�ำรับยาหอมนวโกฐและอินทรจักร ยาแก้ไข้จนั ทลีลา ยาแก้ทอ้ งเสียยาเหลืองปิดสมุทร รวมทัง้ ข้อมูลการวิจยั ด้านเภสัชวิทยา พิษวิทยา และการศึกษาทางคลินิกของยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ และยังได้จัดท�ำคู่มือการใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่ง ชาติจ�ำนวน 19 ต�ำรับ ส�ำหรับบุคลากรทางการแพทย์


17

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 36 วันที่ 2 เม.ย. - 30 เม.ย. 2555

จังหวัดอ�ำนาจเจริญ จัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคและวันแรงงานแห่งชาติ ประจ�ำปี 2555

จ.กาฬสินธุ์เตรียมเปิดจุดรับจ�ำน�ำมันส�ำปะหลังที่หนองกุงศรี

จังหวัดกาฬสินธุ์เตรียมเปิดจุดรับจ�ำน�ำมันส�ำปะหลังที่ อ�ำเภอหนองกุงศรี รวม 2 จุด เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร เนื่องจากไม่มีโรงแป้งมันในพื้นที่เข้าร่วมโครงการตามนโยบาย รัฐบาล 10 เมษายน 2555 ทีห่ อ้ งประชุมส�ำนักงานเทศบาลต�ำบล หนองกุงศรี อ�ำเภอหนองกุงศรี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่า ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานการประชุมโครงการ แทรกแซงตลาดมันส�ำปะหลัง ปี 2554/55 เพื่อเปิดจุดรับจ�ำน�ำมัน ส�ำปะหลัง ณ อ�ำเภอหนองกุงศรี โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ ประกอบการโรงแป้งมันทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ และเกษตรกรในพืน้ ที่ อ�ำเภอหนองกุงศรี เข้าร่วมประชุมเพือ่ ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ ปั ญ หาให้ กั บ เกษตรกรผู ้ ป ลู ก มั น ส� ำ ปะหลั ง ในพื้ น ที่ อ� ำ เภอ

หนองกุงศรี อ�ำเภอห้วยเม็ก และอ�ำเภอท่าคันโท ทีม่ ีความประสงค์ จะเข้าร่วมโครงการรับจ�ำน�ำมันส�ำปะหลังตามนโยบายรัฐบาล โดยที่ อ�ำเภอหนองกุงศรีมเี กษตรกรทีข่ นึ้ ทะเบียน 3,992 ครัวเรือน จ�ำนวน 4,830 แปลง พืน้ ที่ 46,938 ไร่ ผลผลิตจ�ำนวน 156,253 ตัน แต่ไม่มี โรงแป้งมันในพืน้ ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ เกษตรกรต้องน�ำมันส�ำปะหลัง เข้าร่วมโครงการทีต่ วั เมืองซึง่ ไกลจากพืน้ ทีม่ าก ท�ำให้เสียค่าใช้จา่ ย สูงและไม่สะดวก จึงได้ก�ำหนดจุดรวบรวมมันส�ำปะหลัง รวม 2 จุด คือ ที่สวนมันบ้านโคกเครือ ต�ำบลโคกเครือ และที่สวนมันบ้านโคก กลาง ต�ำบลดงมูล อ�ำเภอหนองกุงศรี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การแก้ปัญหาในเบื้องต้นบริษัท บางนาแป้งมัน จ�ำกัด อ�ำเภอยางตลาด ยินดีมาเปิดจุดรับจ�ำน�ำที่อ�ำเภอหนองกุงศรี รวม 2 จุด วันละไม่เกิน 200 ตัน ซึ่งจะได้โควต้าประมาณกลางเดือน พฤษภาคม และส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องของจังหวัดกาฬสินธุ์ จะได้ ประสานขอโควต้าขอคิวการน�ำมันส�ำปะหลังไปจ�ำน�ำกับโรงแป้งมัน ทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ ทีอ่ ำ� เภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น และบริษทั จิรัฐพัฒนาการเกษตรที่อ�ำเภอเมืองกาฬสินธุ์ คาดว่าจะได้โควต้า วันละ 400 ตัน และจะสามารถด�ำเนินการได้หลังเทศกาลสงกรานต์ นี้เป็นอย่างช้า สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ ข่าว / ภาพ ผูส้ อื่ ข่าว : กาฬสินธุ(์ ส.ปชส.) Rewriter : สุรยิ น ตันตราจิณ / สนข.

นายก�ำธร ถาวรสถิตย์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอ�ำนาจเจริญ กล่าวว่า เนื่องจากในวันที่ 30 เมษายนของทุกปี เป็น ”วัน คุม้ ครองผูบ้ ริโภค” และวันที่ 1 พฤษภาคม เป็น “วันแรงงานแห่ง ชาติ” ซึ่งเป็นวันที่ทุกประเทศทั่วโลกจะมีการจัดงานเพื่อเฉลิม ฉลองและร�ำลึกคุณความดีของผูใ้ ช้แรงงานทีม่ สี ว่ นส�ำคัญในการ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ คณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคประจ�ำ จังหวัดอ�ำนาจเจริญ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดอ�ำนาจเจริญ ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของผู้บริโภคและผู้ ใช้แรงงาน จึงก�ำหนดจัดงานวันคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและวันแรงงาน แห่งชาติจังหวัดอ�ำนาจเจริญ ประจ�ำปี 2555 ขึ้นในวันที่ 1 - 2

พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สนามตลาด อ�ำนาจเมืองใหม่ สถานีขนส่งจังหวัดอ�ำนาจเจริญ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วยการตั้งศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์และให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้บริโภค,การให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด,การจัดนิทรรศการของ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน,การให้ความรู้และให้ค�ำ ปรึกษาเกีย่ วกับการประกันภัย, การจ�ำหน่ายหมวกกันน็อคราคา ถู ก ,การจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า OTOP, การจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ราคา ประหยัด(ธงฟ้า),การให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น,การให้ บริ ก ารตรวจวั ด สายตาประกอบแว่ น ,การจ� ำ หน่ า ยผลผลิ ต ทางการเกษตร,การให้บริการช�ำระภาษีและจัดนิทรรศการเกีย่ ว กับการจราจร,การจัดนิทรรศการโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง,การให้ความรู้และค�ำปรึกษาเกี่ยวกับที่ดิน,การให้ความรู้ เกี่ยวกับการตรวจสอบสัญญาและให้ค�ำปรึกษา และอื่นๆอีก มากมาย จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดอ�ำนาจเจริญ เข้า ร่วมกิจกรรมในงานวันคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดอ�ำนาจเจริญ ประจ�ำปี 2555 วันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สนามตลาดอ�ำนาจเมือง ใหม่ สถานีขนส่งจังหวัดอ�ำนาจเจริญ สิทธิเดช นนทพรหม /ข่าว

จ.มุกดาหาร ขาดงบดูแลสุนัขที่ตรวจยึดได้ที่ริมโขงร่วม 600 ตัววอนผู้ใจบุญสนับสนุน มุกดาหารขาดงบดูแลสุนขั ทีถ่ กู ตรวจยึดได้ทรี่ มิ โขงร่วม 600 ตั ว วอนผู ้ ใ จบุ ญ สนั บ สนุ น ขณะที่ ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด มุกดาหาร ให้เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องเข้มงวดกับรถขนส่งสินค้าทีเ่ ข้า มาในพืน้ ทีท่ กุ ประเภท และขอความร่วมมือประชาชนสอดส่องดูแล ผู้กระท�ำผิดและแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ โดยเฉพาะรถสุนัขจะสังเกต ได้ง่ายเนื่องจากสุนัขจะร้องไปตลอดทาง นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จากการที่จังหวัดมุกดาหาร โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ ตรวจยึดสุนัขจ�ำนวนเกือบ 600 ตัว ก่อนถูกส่งข้ามแม่น�้ำโขง ไป ยังประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อวันที่ 21 เมษายน ที่ผ่านมา นับว่าเป็นรายแรกรายใหญ่ที่มีการใช้พื้นที่จังหวัดมุกดาหารที่ตรวจยึดได้ และ ใช้จังหวัดมุกดาหารเป็นทางผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้าน หลังจากก่อนหน้านี้เคยมีการมีการลักลอบขนย้ายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ทางฝั่งจังหวัดนครพนม ดังนั้น เพื่อป้องกัน มิให้เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารอีก ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพิม่ ความเข้มงวดกับรถขนส่งสินค้าทุกประเภททีเ่ ข้ามาในพืน้ ทีจ่ งั หวัด และเดินทางผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ไปประเทศ เพือ่ นบ้าน และช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดน 72 กิโลเมตร พร้อมกับขอความร่วมมือประชาชน ช่วยสอดส่องพฤติกรรมผูก้ ระท�ำ ผิดกฎหมายทุกประเภท แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ ทั้งนี้เพื่อจะได้หามาตรการป้องกันและแก้ไขไม่ให้เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นใน จังหวัด โดยเฉพาะการลักลอบขนย้ายสุนขั ของกลุม่ ขบวนการค้าสุนขั ข้ามชาติ จะสังเกตได้งา่ ย เนือ่ งจากรถขนสุนขั จะมีเสียงร้องของ

สุนัขไปตลอดทาง ส่วนความคืบหน้าการช่วยเหลือสุนขั จ�ำนวน 470 ตัว ทีถ่ กู ลุม่ ขบวนการค้าสุนขั ข้ามชาติลกั ลอบขนไปยังประเทศเพือ่ นบ้าน แต่ถูกเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือไว้ได้นั้น นายสัตว์แพทย์นายชูยศ เชาว์ศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ล่าสุดสุนัขจ�ำนวนดัง กล่าว ได้ถกู ส่งไปยัง ด่านกักกันสัตว์อำ� เภอเขมราช จังหวัดอุบลราชธานี เนือ่ งจากมีสถานทีส่ ามารถดูแลสุนขั เหล่านัน้ ได้ และทีจ่ งั หวัด มุกดาหาร ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อกักกันสัตว์ประเภทสุนัข แต่จะมีก็เพียงสัตว์เลี้ยงประเภทวัวและควายที่จะต้องดูแลและหากเอามา รวมกันก็อาจจะเกิดปัญหาเรื่องของโรค จากการประสานกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ด่านกักกันสัตว์ เขมราช ก็ทราบว่า มีปัญหามีปัญหา การดูแลเช่นเดียวกับจังหวัดนครพนม เนือ่ งจากกรมกรมปศุสตั ว์ไม่ได้จดั สรรงบประมาณรองรับเพือ่ ดูแลโดยตรง ทีผ่ า่ นมาได้รบั ความ อนุเคราะห์จากมูลนิธสิ ตั ว์แพทย์ ให้การสนับสนุนทัง้ เรือ่ งของอาหารการกิน ยารักษาโรคในการดูแลสุนขั ทีถ่ กู ขังไว้ ดังนัน้ จึงขอความ ร่วมมือจากประชาชนที่ใจบุญและรักสุนัข สนับสนุนในการบริจาคเงินช่วยเหลือสุนัขที่ถูกตรวจยึดเหล่านี้ ซึ่งท่านสามารถบริจาคเงิน ช่วยเหลือได้ที่ ส�ำนักงานมูลนิธิสัตว์แพทย์ ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาราชเทวี หมายเลขบัญชี 044-109-2282 โดยระบุว่าช่วย เหลือน้องหมาที่จังหวัดมุกดาหารก็ได้ ด้าน พ.ต.ท.วีระ เทพภูเวียง สารวัตรเวรสอบสวน สภ.หว้านใหญ่ ได้กล่าวถึงการด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำผิดว่า หลังจากได้ รับคดีการตรวจยึดสุนขั ไว้แล้ว ขณะนีอ้ ยูใ่ นขัน้ ตอนการสืบสวนเพือ่ หาผูก้ ระท�ำผิด ซึง่ เบือ้ งต้นได้ประสานเจ้าของโกดังทีเ่ กิดเหตุ มาส อบปากค�ำถึงทีม่ าของจ�ำนวนสุนขั ดังกล่าว ก่อนทีจ่ ะสาวไปถึงผูร้ ว่ มขบวนการ ก่อนออกหมายเรียกมาสอบปากค�ำและด�ำเนินคดีตาม กฎหมายต่อไป ผู้สื่อข่าว : มุกดาหาร(สวท.) Rewriter : ฐิติวรดา ปุยอรุณ / สนข.


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ททท.จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการบริหารจัดการทีพ่ กั เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ประกอบการ

ททท.ส�ำนักงานแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ จัด อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการบริหารจัดการทีพ่ กั เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ประกอบการที่พักใน จ.น่าน ตามแนวคิด 7 Greens ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่ง แวดล้อม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�ำนักงาน แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การบริหารจัดการทีพ่ กั เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมให้กบั ผูป้ ระกอบการทีพ่ กั ใน จ.น่าน ตามแนวคิด 7 Greens

ปีที่ 3 ฉบับที่ 36 วันที่ 2 เม.ย. - 30 เม.ย. 2555

ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ในหนึ่งใน7 ข้อของ 7 Greens คือ Green Service บริการสีเขียว เป็ น การให้ ผู ้ ป ระกอบการทางด้ า นที่ พั ก ด� ำ เนิ น กิจการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีนายอดิศร พิทยายน รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน ในการจัดอบรมฯ มีผปู้ ระกอบการและหน่วยงานของ รัฐทีด่ ำ� เนินงานด้านการให้บริการทีพ่ กั เข้าร่วมอบรม จ�ำนวน 70 คน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรเทวราช จังหวัดน่าน การท่องเที่ยวถือเป็นการน�ำรายได้เข้า สู่ท้องถิ่นส่วนหนึ่ง เพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยว โดยเฉพาะผู้ประกอบการทางด้านที่พัก จังหวัดน่านถือได้ว่ามีศักยภาพทางด้านการท่อง เที่ยวมากแห่งหนึ่ง ในปี 2555 การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย ได้ คั ด เลื อ กพื้ น ที่ น� ำ ร่ อ งเพื่ อ เป็ น ตั ว อย่ า งของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้อม จ�ำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย อ�ำเภอ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย อ�ำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนและ จังหวัดน่าน ทั้งนี้เพื่อให้จังหวัดน่านเป็นจุดหมาย ปลายทาง การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ผู้สื่อข่าว : น่าน(ส.ปชส.) Rewriter : จิรภิญา สมลังกา

18

ขอเชิญร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน โครงการ “เรารักในหลวง”

ขอเชิญร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ในโครงการ “เรารักในหลวง” ประชาสัมพันธ์จงั หวัดนครราชสีมา รายงานว่า จังหวัด นครราชสี ม า ขอเชิ ญ ชวนทุ ก ท่ า นร่ ว มโครงการ “เรารั ก ในหลวง” ด้วยการส่งไปรษณ๊ยบัตร หรือ พิมพ์ชื่อที่อยู่ใน เว็บไซต์ www.WeLoveNailuang.com นายมงคล สิมะโรจน์ ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิ 5 ธันวา มหาราช และผู้ที่ริเริ่มกลุ่ม “เรารักในหลวง” ได้ร่วมกับผู้จงรัก ภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีหนังสือเชิญชวนชาว นครราชสีมาร่วมโครงการ “เรารักในหลวง” ผ่านนายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยประชาชน สามารถร่ ว มแสดงความจงรั ก ภั ก ดี และแสดงออกตารม โครงการ “เรารักในหลวง” ได้ 2 วิธี คือ

เตือนภัยผูบ ้ ริโภค

ผศ. บุญเลิศ สดสุชาติ ประธานชมรมคุม้ ครองผูบ้ ริโภค มหาสารคาม

วันนีค้ นไทยก�ำลังประสบกับภัยน�ำ้ ท่วมเกือบค่อนประเทศ แต่ภยั อีกชนิดหนึง่ ก็กำ� ลังคืบคลานเข้ามาใกล้ทกุ คนเหมือน กัน นัน่ คือ ภัยจากคนด้วยกัน การเอารัดเอาเปรียบ การละเมิดสิทธิของผูบ้ ริโภค ยังมีอยูท่ วั่ ไปน�ำ้ ท่วมไม่ได้พดั พามันไปด้วย หรอกนะ สถาบันคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในกิจการโทรคมนาคม ( สบท. ) เปิดเผยข้อมูลว่า จากการรับเรือ่ งร้องเรียนของประชาชน ในช่วงครึง่ ปี 2554 ทีผ่ า่ นมา พบว่า ปัญหาทีม่ คี นร้องเรียนเข้ามามากทีส่ ดุ คือ เรือ่ ง วันหมดอายุของบัตรเติมเงิน ทีผ่ ใู้ ช้ ยังรูส้ กึ ว่าถูกเอาเปรียบจากการก�ำหนดอายุบตั รเติมเงิน ต้องคอยเติมเงินทัง้ ทีย่ งั มีเงินเหลืออยูใ่ นระบบ รวมทัง้ การถูกยึดเงิน ทัง้ ทีไ่ ม่ได้ใช้งาน ปัญหาทีว่ า่ นีม้ จี ำ� นวนผูร้ อ้ งเข้ามาคิดเป็นจ�ำนวนถึงร้อยละ 55 อีกเรือ่ งทีเ่ ป็นปัญหาหนักใจของคนทีใ่ ช้มอื ถือก็คอื การคิดค่าบริการผิดพลาด โดยเฉพาะการคิดค่าบริการโทรศัพท์ ระหว่างประเทศหรือโรมมิง่ คิดเป็นค่าเสียหายมากกว่า 1 ล้านบาท แม้จะมีเรือ่ งร้องเรียนไม่ถงึ 30 เรือ่ ง แต่เพราะแต่ละราย ทีม่ าร้องเรียนล้วนถูกเรียกเก็บเงินในจ�ำนวนทีส่ งู มาก ตัง้ แต่หลักหมืน่ บาทไปจนถึงหลักแสนบาท ซึง่ สาเหตุกม็ าจากการรูไ้ ม่ เท่าทันการใช้โทรศัพท์ “ สมาร์ทโฟน ” และการไม่ได้รบั ข้อมูลทีถ่ กู ต้องชัดเจน ผูใช้จงึ มักเผลอเปิดใช้ระบบเชือ่ มต่อโดยไม่รู้ ตัว ช่วงเดือนมกราคม-มิถนุ ายน 2554 สบท. ได้รบั เรือ่ งร้องเรียนมากกว่า 3,000 เรือ่ ง ในจ�ำนวนนีเ้ ป็นเรือ่ งทีม่ กี าร ด�ำเนินการแจ้งบริษทั ให้แก้ไข 1,409 เรือ่ ง โดยร้อยละ 72 หรือจ�ำนวน 1,019 เรือ่ ง เป็นปัญหาจากการใช้บริการโทรศัพท์ มือถือ ทีเ่ หลือเป็นปัญหาจากการใช้บริการอินเตอร์เน็ต จ�ำนวน 311 เรือ่ ง หรือร้อยละ 22 และปัญหาจากการใช้บริการ โทรศัพท์พนื้ ฐานจ�ำนวน 52 เรือ่ ง หรือร้อยละ 4 ท่านทีม่ ปี ญ ั หาเกีย่ วกับการใช้โทรศัพท์มอื ถือ โทรศัพท์บา้ น อินเตอร์เน็ต ขอแนะน�ำให้รอ้ งเรียนทีบ่ ริษทั ทีท่ า่ นใช้ บริการอยู่ หากไม่ได้รบั การแก้ไขเยียวยา หรือไม่ได้ผล หรือเงียบหายไป เกิน 30 วัน โปรดร้องไปทีส่ ถาบันคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ในกิจการโทรคมนาคม หรือ “สบท” โทรสายตรง 02 6346000 หรือโทรฟรี 1200 กด 1 หรือทางอีเมล์: service@tci.or.th เรือ่ งมือถือยังไม่จบครับ องค์การอนามัยโลก บอกว่าโทรศัพท์มอื ถือเป็นปัจจัยเสีย่ ง ต่อการเกิดมะเร็งสมอง ขอ น�ำเสนอความเห็นของ นายแพทย์ประวิทย์ ลีส่ ถาพรวงศา อดีตผูอ้ ำ� นวยการ สถาบันคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) อ้างจากวารสาร ฉลาดซือ้ ฉบับที่ 126 เดือนสิงหาคม 2554 ดังต่อไปนี้ ฉบับทีแ่ ล้วพูดถึงเรือ่ งมือถือกับมะเร็งสมอง เพราะหลายปีทผี่ า่ นมา มีขอ้ ถกเถียงเรือ่ ง การใช้โทรศัพท์มอื ถือกับการ เกิดมะเร็งในสมองอย่างดุเดือด มีงานวิจยั หลายชิน้ บ่งชีว้ า่ คนใช้โทรศัพท์มอื ถือมากๆเพิม่ ความเสีย่ งต่อการเป็นมะเร็งใน

1.ลงชือ่ ทางไปรษณีย์ โดยเขียนชือ่ -สกุล และทีอ่ ยูด่ ว้ ย ลายมือในไปรษณียบัตร หรือ จดหมาย ส่งไปยัง “ตู้ ปณ. 199 ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ” 2.ลงชื่อทางเว็บไซต์ โดยพิมพ์ ชื่อ – นามสกุล และที่ อยู่ ในเว็บไซต์ www.WeLoveNailuang.com ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ทั้งนี้ ทางโครงการ “เรารักในหลวง” จะรวบรวมราย ชือ่ ของทุกคนลงในแผ่นดิสก์ เพือ่ น�ำทูลเกล้าฯ ถวาย พระบาท สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ต่ อ ไป จึ ง ขอเชิ ญ ชวนทุ ก ท่ า นร่ ว ม แสดงออกในความจงรักภักดี นี้ โดยทั่วกัน

สมอง แต่กไ็ ด้รบั การโต้แย้งว่ามีการศึกษาทีส่ รุปไม่ได้วา่ โทรศัพท์มอื ถือเกีย่ วพันกับมะเร็งสมองก็มี และสุดท้ายก็มกั จะอ้าง กันว่า แม้แต่องค์การอนามัยโลกก็ยงั ไม่กล้าสรุปเลย แต่เมือ่ เดือนมิถนุ ายนทีผ่ า่ นมา หน่วยงานวิจยั นานาชาติดา้ นมะเร็งขององค์การอนามัยโลกก็แถลงว่า จากข้อมูล การศึกษาวิจยั ทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั พอจะจัดให้คลืน่ โทรศัพท์มอื ถือเป็นปัจจัยเสีย่ งต่อการเกิดมะเร็งสมองได้ โดยจัดอยูใ่ นกลุม่ “มีความเป็นไปได้ หรือกลุม่ 2B” ซึง่ เราได้หยิบเรือ่ งนีม้ าบอกกล่าวไปแล้ว แต่เดือนนีค้ ณะท�ำงานขององค์การอนามัยโลกได้ เผยแพร่รายละเอียดในวารสาร Lancet Oncolgy ฉบับเดือนกรกฎาคมนีเ่ อง เลยขอน�ำข้อมูลมาเล่าต่อ ข้อมูลทีน่ า่ สนใจ คือ ข้อมูลทีบ่ อกว่า คนทัว่ ไปได้รบั คลืน่ จากอุปกรณ์ใกล้ตวั เช่น มือถือ มือถือไร้สายหรือบลูทธู มากกว่าได้รบั จากเสาสถานีตน้ ใหญ่ๆ เพราะว่าเราใช้มอื ถือแนบชิดกับศีรษะตัวเอง ส่วนเสาสถานีแม้จะส่งแรงกว่าแต่อยูไ่ กล กว่า ผลต่อสมองน้อยกว่า และมีขอ้ มูลประมาณว่า สมองได้รบั คลืน่ จากโทรศัพท์ไร้สายภายในบ้านน้อยกว่าจากมือถือ GSM (ขออภัยทีต่ อ้ งระบุประเภท เพราะในวารสารทีเ่ ผยแพร่ขอ้ มูลระบุเช่นนัน้ หากไปแก้ไขตัดทอน อาจท�ำให้ขอ้ มูลผิดพลาดไป ได้) ประมาณ 5 เท่าและโทรศัพท์ 3G จะน้อยกว่ามือถือ GSM ประมาณ 100 เท่า ส่วนบลูทธู ก็นอ้ ยกว่ามือถือประมาณ 100 เท่าเช่นกัน นอกจากนี้ สมองเด็กดูดกลืนพลังงานจากคลืน่ มือถือมากกว่าผูใหญ่ประมาณ 2 เท่า ส่วนไขกระดูกของกะโหลก ศีรษะเด็กก็จะดูดกลืนพลังงานจากคลืน่ มากกว่าผูใ้ หญ่ถงึ 10 เท่า และการใช้หฟู งั แบบมีสายช่วยท�ำให้สมองรับคลืน่ น้อยลง ประมาณ 10% แต่อาจท�ำให้รา่ งกายส่วนอืน่ ได้รบั แทน ( เพราะมือถือไปแนบส่วนอืน่ แทน ) แม้วา่ ข้อมูลการวิจยั ทีม่ อี ยูย่ งั แย้งกันในเรือ่ งมือถือกับมะเร็งสมอง แต่คณะท�ำงานก็เห็นว่าข้อมูลทีม่ อี ยูบ่ ง่ ชีค้ วามเป็น ไปได้ทคี่ ลืน่ มือถือจะเป็นสาเหตุของมะเร็งสมอง เลยจัดอยูใ่ นกลุม่ 2B อย่างที่ บอก และจากข้อมูลการทดลองในสัตว์ทดลองก็เช่นกันมี “หลักฐานอันจ�ำกัด” เกีย่ วกับคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าและการเกิดมะเร็ง ในสัตว์ กลับมาทีค่ นไทยเราบ้างดีกว่า วิธลี ดการสัมผัสหรือรับคลืน่ มือถือ ก็คอื โทรเท่าทีจ่ ำ� เป็น ใช้หฟู งั แบบมีสายช่วยได้ บ้าง ใช้หฟู งั บลูทธู ช่วยได้แต่ตอ้ งไม่แขวนหรือแนบหูตลอดเวลา (ไม่ใช้กเ็ อาออกไม่ตอ้ งโชว์) และในทีอ่ บั สัญญาณ เช่น ใน ลิฟท์ หรือทีห่ า่ งจากเสาสถานีมากๆสัญญาณไม่ดี ไม่ควรใช้เพราะเครือ่ งมือถือจะพยายามเชือ่ มต่อเลยปล่อยคลืน่ แรงยิง่ ขึน้ ไปอีก และทีท่ ำ� กันจนเป็นเรือ่ งธรรมดา คือ การเปิดมือถือไว้ขา้ งหมอนตลอดคืน (เอาไว้ไกลศีรษะจะดีกว่า หรือปิดไปเลย) จากการส�ำรวจของ สบท. เมือ่ ต้นปีนเี้ องพบว่าคนไทย 65 % ตอนนอนยังเปิดมือถือไว้ขา้ งศีรษะ 80%โทรโดยไม่ใช้หฟู งั และ 42% พกมือถือไว้ทกี่ ระเป๋ากางเกงหรือกระโปรง ถ้าใครกลัวคลืน่ โทรศัพท์กล็ องปรับพฤติกรรมกันจะดีกว่า สุดท้ายทีช่ อบถามกันมาว่าเด็กแค่ไหนไม่ควรใช้มอื ถือ ไปค้นเจอว่า รัฐมนตรี สาธารณสุขเคยตอบกระทูใ้ นวุฒสิ ภา ว่า ไม่แนะให้เด็กอายุตำ�่ กว่า 16 ปีใช้มอื ถือ เชือ่ ไม่เชือ่ ก็ระมัดระวังกัน ก็ดนี ะครับ.

พิเศษ • ในปักษ์ 36 อิ ส ระชน ฅนเคยหล่ อ

พิเศษนายกฯ ก็คือ ปักษ์นี้ที่ 36 คือประจ�ำเดือน เมษามหาสงกรานต์ ทาง บก. ได้น�ำเสนอ ภาพการ รดน�ำด�ำหัว ตั้งแต่ระดับจังหวัด ถึงระดับจังหวัดถึงระดับประเทศ (ลาว - เขมร) ให้ได้ชมกันเต็มๆ ตา เพื่อจะได้ มองในเชิงวิเคราะห์ และพอได้บทสรุปว่า คนไทยชาวไทยยังคงรักษาวัฒนธรรม ประเพณีปฏิบัติกันอย่างแน่วแน่ มั่นคง ยั่งยืนมิมีวันเสื่อมคลาย ในส่วนบางฝ่ายที่คอยเหน็บแนม และตั้งข้อสั่งเกต พร้อมสร้างเงื่อนไข และตั้งแง่มุมก็ว่ากันไป เพราะ ฝ่ายนัน้ หวังเพียงท�ำลายภาพลักษณ์และคะแนนนิยมของฝ่ายตรงข้ามโดยไม่ได้คำ� นึงถึงจริยธรรม วัฒนธรรม และ ภาพลักษณ์ของประเทศชาติเลยจะเป็นอย่างไรก็ตามนานานอารยประเทศยังเคารพเรียกส่วนใหญ่เป็นเกณฑ์ใน การตัดสินปัญหา คาดว่าตลอดไปคงใช้เกณฑ์นี้ ในมุมกลับหากเอาเสียงส่วนน้อยมาตัดสินเป้ฯชัยชนะแล้วต่อไปการเลือกคะแนนต�่ำสุดเป็นผู้น�ำหมู่บ้าน ต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด ไปถึงระดับประเทศ และระดับโลก ก็คงเป็นเรื่องพิลึกกึกกือเกินกว่าค�ำว่าเพี้ยนซะอีก สงกรานต์ปี 55 ผู้น�ำประเทศ (ไทย) และอดีตที่พลัดถิ่น ยังดีรับความนิยมจากมวลมหาชนคนไทยใน เกณฑ์สูงและดีมาก ท�ำให้ฝ่ายท�ำหน้าที่กระชากฉุดดึงอึ้งไปเลยหละ ฉะยังไง ความปองดอง และปัญหาปากท้อง พี่น้องประชาชนยังเป็นการบ้านส�ำหรับคณะรัฐบาลจ�ำเป็นต้องเร่งมือเร่งท�ำให้เกิดความสัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว เพื่อ เป็นการพิสูจน์ฝีมือและผลงาน พบกันใหม่ปักษ์หน้า 37 ครับผม บก. (ชายใหญ่ ไชยสมคุณ) น.ส.พ. ภาคอีสาน

ผู้สื่อข่าว : นครราชสีมา(ส.ปชส.) Rewriter : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์ / สนข

ทนาย ดร.ไพรั ช ไชยสมคุ ณ โทร. 043-740307, มื อ ถื อ 081-2606347

เรือ่ ง อยากรวยให้เป็นหนี้

เคยมีมหาเศรษฐีคนหนึง่ เป็นทัง้ นักการเมืองและนักธุรกิจ อดีตท่านเคยเป็นถึงผูน้ ำ� รัฐบาล ท่านเคยกล่าวไว้วา่ “อยากรวยให้เป็น หนี”้ เพราะการเป็นหนีจ้ ะก่อให้เกิดแรงขับและแรงดันให้คนทีเ่ ป็นหนี้ ต้องขยันท�ำงานเพือ่ ให้ได้เงินมาช�ำระหนีเ้ หมือนค�ำโบราณทีก่ ล่าวไว้วา่ คนทีเ่ ป็นหนีค้ อื คนทีม่ เี ครดิตและการเป็นหนีท้ ำ� ให้คนเรามีความคิดพูด ถึงเรือ่ งเป็นหนี้ ไม่มใี ครเลยทีไ่ ม่เป็นหนีอ้ ย่างน้อยก็เป็นหนีค้ า่ ไฟฟ้า ค่าน�ำ้ ประปาซึง่ ถือว่าเป็นหนีต้ ลอดชีวติ หรือหนีภ้ าษี ค่าโทรศัพท์ฯ ทุก วันนีอ้ าชีพบางอาชีพทีส่ ถาบันการเงินและรัฐบาลให้เครดิตสูงๆอาทิ เช่น อาชีพข้าราชการครูซงึ่ มีสทิ ธิกไู้ ด้จำ� นวนมากหลาย ๆ ล้าน ก็พากัน ร�ำ่ รวยสร้างบ้านหรูหราใหญ่โตมีรถยนต์คนั ละเป็นล้านๆ หรือแม้แต่ อาชีพพ่อค้าหรือนักธุรกิจซึง่ ถือว่าเป็นอาชีพทีท่ ำ� ให้คนเป็นเศรษฐีหรือ มหาเศรษฐีได้ ก็จำ� ต้องมีเงินทุน พ่อค้านักธุรกิจส่วนใหญ่กจ็ ำ� เป็น ต้องมีเครดิตและทรัพย์สนิ ทีจ่ ะไปค�ำ้ ประกันเงินกูจ้ ากสถาบันการเงิน เพื่อกู้มาเป็นเงินลงทุนธุรกิจที่ใหญ่ๆก็ยิ่งจ�ำเป็นต้องใช้เครดิตจาก สถาบันการเงินหรือแหล่งลงทุนเป็นจ�ำนวนมากฉะนัน้ การเป็นหนีจ้ งึ เป็นเรือ่ งปกติธรรมดา เดิมสมัยโบราณคนแก่คนเฒ่ามักจะสอนลูก หลานไม่ให้เป็นหนี้ เอกสารสิทธิทดี่ นิ เช่น โฉนดทีด่ นิ หลังโฉนดทีด่ นิ จะ ว่างเปล่าไม่มกี ารไปจดทะเบียนจ�ำนองใดๆเอกสารสิทธิทดี่ นิ ต่างๆมัก จะเก็บไว้ในตูก้ ำ� ปัน่ หรือเก็บไว้ ทีย่ อดไม้ไผ่ เพราะคนโบราณจะสอน

ลูกหลานให้เก็บหอมลอมริบอันเป็นการเก็บเบีย้ ใต้ถนุ ร้านซึง่ โอกาสจะ ร�ำ่ รวยก็มนี อ้ ย บางคนมีชอื่ ในเอกสารสิทธิจนล้มตายรุน่ ลูกรุน่ หลานก็ ครอบครองแบ่งปันกันด้วยวาจาจึงเป็นเหตุให้บตุ รหลานขาดสิทธิหรือ กรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ ดังกล่าว ทีจ่ ะน�ำทีด่ นิ ดังกล่าวมาเพือ่ ใช้เป็นแหล่งทุน ในการน�ำไปค�ำ้ ประกันเงินกูเ้ พือ่ น�ำมาลงทุน แต่การเป็นหนีเ้ พือ่ น�ำมา ลงทุนค้าขายย่อมมีดอกเบีย้ และก�ำหนดการช�ำระเงินถ้าหากผูใ้ ดไม่ ผิดนัดในการช�ำระหนีเ้ งินต้นและดอกเบีย้ ก็สามารถใช้เครดิตได้เพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ และในทีส่ ดุ ก็รำ�่ รวยได้ แต่หากถ้าไปกูห้ นีก้ สู้ นิ มาแล้วไปใช้ใน ทางทีผ่ ดิ เช่นไปเล่น ไปเทีย่ วเล่นกาพนันอันนีก้ โ็ อกาสจะร�ำ่ รวยก็มาก เพราะการลงทุนทางด้านการพนันมีความเสีย่ งสูง แต่ทสี่ ำ� คัญเป็นหนีต้ อ้ งใช้หนี้ หากเป็นหนีแ้ ล้วไม่ใช้หนีซ้ งึ่ ถือว่า ผิดนัด ดอกเบีย้ ก็เพิม่ ขึน้ ธรรมชาติของทรัพย์สนิ เงินทองย่อมเกิดดอก ออกผลเป็นเรือ่ งธรรมดา หากผิดนัดช�ำระหนีน้ าน ๆ ก็อาจถูกฟ้องร้อง และบังคับคดีถกู ยึดทรัพย์สนิ ออกขายทอดตลาด เพือ่ น�ำเงินมาช�ำระ หนีต้ ามกฎหมายต่อไป บางคนอาจถูกฟ้องล้มละลายก็ได้ หากมีหนี้ สินล้นพ้นตัวเกินหนึง่ ล้านบาท ตามหลักเศรษฐศาสตร์หรือหลักการจัดการบริหารธุรกิจเขาจะ แบ่งแยกในทางบัญชีไว้วา่ ทรัพย์สนิ ก็เป็นส่วนหนึง่ หนีส้ นิ ก็เป็นส่วน หนึง่ ถ้าตัง้ เอาทรัพย์สนิ ไว้แล้วเอาหนีส้ นิ มาลบออกก็จะเหลือเป็น ทรัพย์สนิ สุทธิ ถ้ามีทรัพย์สนิ สุทธิมากเท่าไหร่และมีการเสียภาษี ให้รฐั มากเท่าใดก็จะถือว่าร�ำ่ รวยมากเท่านัน้ มีคำ� โบราณกล่าวไว้วา่ คนทีไ่ ม่ เป็นหนีค้ อื คนทีไ่ ม่มเี ครดิตและเป็นคนไม่มภี าษี ดังนัน้ ใครๆอยากร�ำ่ รวย ก็ตอ้ งเป็นหนี้

ติดตามบทความดีๆ ได้อกี ฉบับหน้าครับ


19

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 36 วันที่ 2 เม.ย. - 30 เม.ย. 2555

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ให้การต้อนรับและร่วมตรวจติดตามงานส�ำคัญตามนโยบายรัฐบาล กับ นายผดุง ลิ้มเจริญรัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

วันอังคาร ที่ 1 พฤษาคม 2555 เวลา 09.15 น. นายวิ รัตน์ ลิม้ สุวฒ ั น์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดหนองคาย ให้การต้อนรับและ ร่วมตรวจติดตามงานส�ำคัญตามนโยบายรัฐบาลกับ นายผดุง ลิม้ เจริญรัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย ณ ศูนย์ จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดหนองคาย พร้อมเยี่ยมชมศูนย์จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัด หนองคาย และออกตรวจติดตามผลการด�ำเนินการโครงการยก ระดับสินค้าหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ณ บ้านโคกป่า ฝาง ต.ปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย และตรวจติดตามสถานการณ์ และด�ำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ ห้วยสอง นาง บ้านโพนงาม หมู่ 8 ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย โดยมี นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 10 และหัวหน้าส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องร่วมออกตรวจติดตาม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนต�ำบล ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา สัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนต�ำบล รุ่นที่ 1

(1 พ.ค.55) เวลา 09.30 น. นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ รองผู้ว่า ราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนต�ำบล จังหวัดนครราชสีมา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมสบาย อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สืบเนือ่ งจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ให้ความส�ำคัญ กับการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นอย่างมาก โดย ก�ำหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครอง การเงิน การคลัง การบริหาร งานบุคคล และมีอำ� นาจหน้าทีข่ องตนโดยเฉพาะ และเมือ่ รัฐได้ปฏิรปู ระบบ ราชการในปี พ.ศ.2545 มุ่งให้การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธี การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนต�ำบล จังหวัดนครราชสีมา ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต�ำบล โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย รองนายก เลขานุการนายก ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลบึงอ้อองค์การบริหารส่วนต�ำบลโป่งแดง อ�ำเภอขามทะเลสอ และองค์การบริหารส่วนต�ำบลโนนเต็ง อ�ำเภอ คง จ�ำนวน 80 คน เพื่อให้ได้ทราบถึง พระราชบัญญัติก�ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัตสิ ภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ.2537 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และศึกษาดูงานเทศบาลต�ำบลเมืองแกลง อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง กษิดิศ บวกขุนทด / เรียบเรียง

สภาพัฒน์ ฯ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงาน “วุฒิอาสาธนาคารสมอง” ระดับจังหวัด

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา รายงานว่า ส�ำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ “สภาพัฒน์ ฯ” ขอให้หน่วยงาน สนับสนุนงาน “วุฒิอาสาธนาคารสมอง” ซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัด นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่าส�ำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ ส�ำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ได้แจ้งมาว่า ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ 15 สิงหาคม 2543 เรือ่ งการจัดตัง้ ธนาคารสมองเพือ่ สนองพระราชด�ำรัสในสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยการน�ำผู้เกษียณอายุหรือลาออก ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มาร่วมเป็นพลัง ในการพัฒนาประเทศ และมอบให้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยทะเบียนกลางธนาคารสมอง และประสานเชือ่ ม โยงเครือข่ายต่างๆ เพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อราชการและประเทศชาติ ซึ่งปัจจุบันมีวุฒิอาสาธนาคารสมองทั่วประเทศ จ�ำนวน 4,025 คน ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานประสานบทบาทวุฒิอาสาธนาคารสมอง ได้น�ำ ประสบการณ์ “วุฒิอาสาธนาคารสมอง” มาร่วมพัฒนาประเทศ ประกอบกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ได้แจ้ง ข้อมูลศักยภาพและคุณสมบัติของวุฒิอาสาธนาคารสมอง ซึ่งได้ผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจในสาระส�ำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 แล้ว จึงได้ส่งมาเพื่อให้จังหวัดเชื่อมโยงเป็นภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานต่อไป ในโอกาสนี้ จังหวัดนครราชสีมา ได้แจ้งให้สว่ นราชการและอ�ำเภอทราบ เพือ่ เป็นข้อมูลในการประสานงานขอความช่วยเหลือจากวุฒอิ าสา ธนาคารสมองตามความต้องการของหน่วยงานต่อไป โดยให้ ประสานโดยตรง หรือขอรับการสนับสนุนจากส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก็ได้ ทั้งนี้ สามารถ Dowload ข้อมูลธนาคารสมองได้จากhttp://brainbank.nesdb.go.th

นภัสรา นศ.ฝึกงาน/พิมพ์ ชนัดดา ปชส.นม.ตรวจทาน

เรารักขอนแก่น ครัง้ ที ่ 6/2555

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 เวลา

07.30 น. นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่า ราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานจัด กิจกรรม เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 6/2555 ณ แขวงการทางขอนแก่นที่ 1 โดยมี นายสัญญ ลักษณ์ ทรัพย์สิน ผู้อ�ำนวยการแขวงการ ทางขอนแก่นที่ 1 กล่าวรายงานการจัดงาน

เพือ่ ร่วมสนทนา ปรึกษาหารือร่วมกันแสดง ความคิดเห็นเสนอแนะระหว่างหน่วยงาน ราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และผู ้ แ ทนองค์ ก ร เอกชน ในการปฏิบัติงานและภารกิจหน้าที่ การด�ำเนินงาน การจัดกิจกรรมนี้จัดเป็น ประจ�ำทุกเดือน เดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน

ตะแรก ตั้งใจจะปิด 15 เมษายน ต้องเลื่อนไป ปิดเล่ม 25 และเลื่อนที่ 3 มาเป็น 30 เมษายน 2555 เนื่อง นสพ.ภาคอีสาน เพราะปัจจัยดังได้ชี้แจงในบทบรรณาธิการ ขอบพระคุณ “ปักษ์ 36” ทุก ๆ ท่านทีใ่ ห้ความกรุณา ช่วยผลักดันให้ออกจนได้แม้น จะช้าไปนิด ก็คิดเสียว่า โชคยังดีที่หลุดออกมา กระผมในนาม บก. ขอยืนยันในเจตนาเดิมว่าเรา ตั้งใจในด้านคุณภาพด้านการผลิตมากกว่าการสร้างผลก�ำไรในองค์กร อีกส่วนคือด้าน บุคลากร เราปรับปรุงและพัฒนาทุกอย่าสงก้าวเพื่อความเป็นเอกภาพ และภาพลักษณ์ที่ดี

ปักษ์ต่อไป 37 เราจะพัฒนาให้คุณภาพดียิ่งๆ ขึ้นไปตามล�ำดับครับผม

บก. ชายใหญ่ ไชยสมคุณ


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 3 ฉบับที่ 36 วันที่ 2 เม.ย. - 30 เม.ย. 2555

20

pakesarn 36  

pakesarn 36

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you