Page 1

ปีที่ 2 ฉบับที่ 28 วันที่ 11 ก.ค. - 10 ส.ค. 2554 /

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ดั่งหยาดทิพย์ ชโลมสุข ทุกแหล่งหล้า ดั่งหยาดฟ้า ชโลมใจ ไทยสมาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฎราชกุมาร ฟ้าประทาน เทพสถิต นิมิตไทย พระบารมี เพิ่มพิพัฒน์ ผดุงราษฎร์ ทรงเปรื่องปราด พระราชกรณีย์ ศรีสมัย ทรงกูลเกื้อ เอื้อพสก- นิกรไทย ทรงครองใจ ด้วยพระราชปรีชาชาญ พระราชกรณียกิจ ส่องสว่าง กระจ่างทั่ว ทรงล้อมรั้ว ครอบครัวไทย ใฝ่สมาน ขอพระองค์ ทรงพระเกษม- ส�ำราญ พระชนม์ยิ่ง ยืนนาน ทรงพระเจริญเทอญ (นายหนูเหลี่ยง ชิณแสน ประพันธ์)

20 บาท

ด้วยเกล้าด้วยกะหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้จัดท�ำหนังสือพิมพ์ภาคอีสาน

คนไทยใฝ่ศึกษา โดย...ชนินทร์ โยธะการี ผูอ ้ ำ� นวยการฝ่ายการตลาด

พงศวดาร อีสาน โดย หลวงพินจิ จางวาง (นิมติ ร ณ เมืองท่า)

เกร็ดเกษตรที่ควรรู้

คุยกับหมอยา โดย...ภก.พิชิต บุตรสิงห์

กาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมเครือข่ายคุม้ ครองเด็กอ�ำเภอ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะท�ำงานระดับอ�ำเภอในการรายงาน

อ่านต่อหน้า 5

พล.ต.ท.สมพ​งษ์ คงเพชรศักดิ์ ผบช.ภ.4 ประชุมมอบน​โยบายเร่งรั​ดคดี และแถลงข่าว​ การจับกุม​ผู้ต้องหาโจ​รกรรมสายไฟ ค้ายาเสพติ​ด อ่านต่อหน้า 5 การท่องเทีย่ วและกีฬา จังหวัดร้อยเอ็ด เตรียม น�ำการแสดงหมอล�ำ ซิ่ ง และขอดี ป ระจ� ำ จังหวัด จัดแสดงใน จังหวัดมุกดาหาร จัดคลินกิ เกษตรเคลือ ่ นที่ ในพระราชานุเคราะห์ เทศกาลท่องเทีย่ วและ เนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น พระราชสมภพสมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามกุ ฎ ราชกุ ม าร อ่านต่อหน้า 5 กีฬา เพือ่ ถวายความจงรัก

ด่วน !!!รับ สมัคร งาน

ภักดี ต่อพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั อ่านต่อหน้า 5

ผู้ว่าฯมหาสารคาม

ให้ เกี ย รติ เ ปิ ด ธนาคารใหม่ - รับสมัครการตลาดหลายอัตรา - รับทุกจังหวัดในภาคอีสาน - วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรีไม่จำ� กัดสาขา - รักการขาย สามารถท�ำเป็ นรายได้เสริม

“ไทยพาณิชย์ ใหม่ ” สาขาวาปี ปทุม

นับเป็ นสาขาล�ำดับที่ 1,041 ของธนาคาร และเป็ นที่ 6 ของ จ.มหาสารคาม Pakesarn@gmail.com อ่านต่อหน้า 3 http://facebook/pakesarn....ติดต่อได้ที่คุณนิล 087-8523556.... เพื่ออ�ำนวยความสะดววกให้ กับประชาชนในอ�ำเภอวาปี ปทุม


2

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 2 ฉบับที่ 28 วันที่ 11 ก.ค. - 10 ส.ค. 2554

สมเด็จพระบรมฯ พระราชทานทรัพย์ระงับคดีโบอิ้ง 737

บอกอแถลง

“ปักษ์ 28

โดย ลูกชายใหญ่ ของแม่พมิ พ์

(ปีที่ 2)”

ท่านผู้หลักผู้ใหญ่หลายระดับ ได้ให้ความ กรุณาอนุเคราะห์ทีมงานพวกเรา มาถึงชั่วโมงนี้ย่าง เข้าปักษ์ที่ 28 แล้วครับผม คณะผูจ้ ดั ท�ำฯจึงขอขอบ พระคุณทุกๆท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ดูแลสนับสนุน ด้วยดีตลอดมา หากว่าขาดบุคคลดังกล่าว ตลอด องค์ ก รต่ า งๆสถาบั น การศึ ก ษาและภาคธุ ร กิ จ ที่ มี พระคุณต่อพวกเรา ป่านฉะนี้คงพับฐานไปนานแล้ว บก.มีความตั้งใจจะขยายงานการข่าวและการ ตลาด โดยมีก�ำหนดจะเปิดศูนย์อุดรธานี ภายในเดือน สิงหาคมปีนี้ 54 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท�ำงานของ คณะและบุคลากร ให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นไปอีก ศูนย์ดงั กล่าว มอบอ�ำนาจบริหารจัดการให้คณ ุ ชนินทร์ โยธะการี เป็นผู้อ�ำนวยการศูนย์ มีพื้นที่รับผิดชอบ 6 จังหวัด คือ เลย หนองบัวล�ำภู อุดรธานี สกลนคร หนองคาย และบึงกาฬ ครับผม หากแม้นว่า งานเดินไปได้ตามเป้าหมาย น.ส.พ.ภาคอีสาน น่าจะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นจาก 24 หน้า เป็น 28-32 หน้าแน่นอน สิ่งที่ตามมาคือจ�ำนวนเล่ม ทีผ่ ลิตสือ่ นี้ รวมทัง้ งบประมาณในการผลิตต้องเพิม่ แน่ แต่ ก็ มั่ น ใจในการตอบรั บ กั บ สั ง คม จากความมี

มาตรฐานในการผลิตของเรา เพราะเรามุ่งมั่นที่จะเป็น ผู้น�ำทางสื่อสิ่งพิมพ์ของภูมิภาคนี้ให้จงได้นั่นเอง เมื่องานของศูนย์ฯ อุดรธานีเข้าที่เข้าทาง ก้าว ต่ อ ไปของเราคื อ เปิ ด ศู น ย์ นครราชสี มา และศู น ย์ อุบลราชธานี ตามล�ำดับ เพื่อให้ควบคลุมพื้นที่ 20 จังหวัด ภาคอีสาน อย่างสมบูรณ์แบบฝันที่ว่า น่าจะ เป็นจริงได้ภายในปี 55 เป็นแน่แท้ เพราะตลอดมาใน ชีวติ ของกระผม ฝันอยากได้อะไรไม่เคยสลายสักอย่าง จึงมั่นใจในฝัน และความมุ่งมั่นเพียรพยายาม อย่าง แน่แท้… ทั้งนี้ ทั้งนั้น ก็ต้องพึ่งพาผู้มีอุปการคุณ ตลอดคุณผู้อ่านตลอดไป โปรดติดตามฝันต่อไปครับผม

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมี พระราชปณิธาน พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ระงับข้อพิพาท ระหว่างรัฐบาลไทยกับบริษัท วอลเตอร์ บาว ด้วยไม่ทรงปรารถนาที่ จะให้มพี ระนามาภิไธยไปเกีย่ วข้องกับข้อพิพาทและมิให้เป็นทีเ่ สือ่ มเสีย ต่อพระเกียรติยศ รวมถึงมิให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ส�ำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอ รสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารแถลงการณ์ เรื่อง การอายัดเครื่อง บินพระที่นั่งส่วนพระองค์ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร กรณีพพิ าทระหว่างรัฐบาลไทยกับบริษทั Walter Bau AG ตามที่ ศ าลสู ง สุ ด แห่ ง รั ฐ เบอร์ ลิ น สหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนีได้มีค�ำพิพากษา เมื่อวันที่ 11กรกฎาคม 2554 ให้ด�ำเนินการ อายัดเครื่องบินพระที่นั่งของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร ซึ่งเป็นเครื่องบินส่วนพระองค์ไว้เป็นของกลางในคดี พิพาทระหว่างบริษัท Walter Bau AG กับรัฐบาลไทยและศาลแขวง แลนส์ฮูท ได้มีค�ำสั่งเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 ให้วางเงินประกัน จ�ำนวน 20 ล้านยูโร เพื่อถอนอายัดเครื่องบินพระที่นั่งดังกล่าวนั้น ตลอดระยะเวลาตั้งแต่มีค�ำพิพากษาของศาลสูงสุดแห่งรัฐ เบอร์ลิน และค�ำสั่งของศาลแขวงแลนส์ฮูท สหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมนี จนถึงปัจจุบัน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ

บอ.กอ. ชายใหญ่ ตนเคยหล่อจ๊า .....

ราชกุมาร มิได้ทรงตอบโต้แต่ประการใด ต่อค�ำพิพากษาและค�ำตัดสิน ดังกล่าว รวมทั้งต่อกระแสข่าวทั้งจากในและต่างประเทศทรงเคารพ ต่ อ ค� ำ พิ พ ากษาของศาลและทรงเชื่ อ มั่ น ในความยุ ติ ธ รรมของ กระบวนการยุติธรรม ด้วยทรงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลและ ประชาชนของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในระหว่างที่ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจและทรงพ�ำนักอยู่ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทรงได้รบั การต้อนรับ รวมทัง้ การอ�ำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดี แม้วา่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะมิได้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทระหว่างรัฐบาล ไทยกับบริษัท Walter Bau AG และมิได้ทรงเป็นผู้สร้างเรื่องหรือ เหตุการณ์ข้อพิพาทขึ้นมา แต่ผลจากข้อพิพาทดังกล่าวได้น�ำมาซึ่ง ความเดือดร้อนพระราชหฤทัย กระทบต่อพระราชกรณียกิจ และเสีย่ ง ต่อการเสื่อมเสียพระเกียรติยศเป็นอย่างยิ่ง ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชกระแสและพระราชปณิธาน ที่จะทรงตอบแทนพระคุณ แผ่นดินไทยและทรงใช้หนี้บุญคุณให้กับประเทศชาติในพระราชฐานะที่ ทรงเป็นประชาชนชาวไทยพระองค์หนึ่ง และทรงเป็นองค์สยามมกุฎ ราชกุมารของประเทศไทยอีกทัง้ มิให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ อันดีระหว่างประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และเพื่อให้ ข้อพิพาทดังกล่าวจบลงด้วยดี และรวดเร็ว จึงจะพระราชทานพระ ราชทรัพย์ ส่วนพระองค์เพื่อน�ำไปใช้ในการระงับข้อพิพาทดังกล่าว ทั้งนี้ไม่ทรงปรารถนาที่จะให้มีพระนามาภิไธยไปเกี่ยวข้อง กับข้อพิพาทและมิให้เป็นที่เสื่อมเสียต่อพระเกียรติยศ ส�ำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 31 กรกฎาคม 2554

ชายใหญ่ ไชยสมคุณ บรรณาธิการฝ่ ายบริหาร

o ว่ าทีร่ ้ อยตรี วราทิตย์ วรจินดา รองบรรณาธิการฝ่ ายบริหาร

ลงโฆษณาหน้ า 1

o เอกชัย แสงเพชรพลอย

ผู้อำ� นวยการฝ่ ายบริหารและ ผู้อำ� นวยการศูนย์ ข่าวภาคอีสาน

1.ขนาด กว้าง 4 x สูง 7 นิว้ ราคา 5,000 บาท

ลงโฆษณาแบบราคาปกติ

o ไพรัช ไชยสมคุณ

1.ขนาดเต็มหน้า กว้าง 14.45 x สูง 20.1 นิว้ ราคา 15,000 บาท 2.ขนาดครึง่ หน้า กว้าง 14.45 x สูง 10 นิว้ ราคา 8,000 บาท 3.ขนาดพืน้ ที่ 1/4 หน้า กว้าง 7.15 x สูง 10 นิว้ ราคา 5,000 บาท 4.ขนาดพืน้ ที่ 1/8 หน้า กว้าง 7.15 x สูง 4.95 นิว้ ราคา 3,000 บาท

บรรณาธิการฝ่ ายกฎหมาย

o เสาวลักษณ์ ธารีพฒ ุ อาร์ ตเวิร์ด

o ชนินทร์ โยธะการี

ลงโฆษณาแบบ Classifiled (โฆษณาย่อย)

ผู้อำ� นวยการฝ่ ายการตลาด

o แก้ วยาใจ โยธะการี

หัวหน้ าผู้สื่อข่ าวและฝ่ ายการตลาด

ผู้สื่อข่ าวและฝ่ ายการตลาด

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์หน้ า 4 สังคมภาคอีสาน

o กนิษฐา ไชยชาติ

o ร้ อยตรีจกั รภพ บัวศรี o อาทิตยา สมุดสอน o วิทยา โชคชัย

ส�ำนักงานใหญ่ น.ส.พ.ภาคอีสาน

เลขที่ 232 ม.12 ถ.มหาสารคาม-บุรรี ม ั ย์ ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

043 * 777218 080 * 0055411

pakesarn@gmail.com

www.pakesarn.com

ท�ำเนียบรัฐบาล ส�ำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงต่างๆ ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัด วางแผงใหญ่ในทุกจังหวัด ทั่วภาคอีสาน 20 จังหวัด

ผูว้ า่ ฯ เทศบาล อบจ. อบต. สตช. บชภ.3-4

1.ขนาด กว้าง 4 x สูง 3 นิว้ ครึง่ 2.ขนาด กว้าง 4 x สูง 4 นิว้ 3.ขนาด กว้าง 5 x สูง 3 นิว้ ครึง่ 4.ขนาด กว้าง 5 x สูง 4 นิว้ 5.ขนาด กว้าง 6 x สูง 4 นิว้ ครึง่ 6.ขนาด กว้าง 6 x สูง 5 นิว้

รองผู้อำ� นวยการฝ่ ายการตลาดคนที่ 1

ราคา 1,000 บาท ราคา 1,200 บาท ราคา 1,500 บาท ราคา 2,000 บาท ราคา 2,500 บาท ราคา 3,000 บาท

ทุ.........ส่ กปังถึกง......... ษ์

1.ขนาด กว้าง 4 x สูง 3 นิว้ ครึง่ ราคา 2,500 บาท

ติดต่อลงสื่อโฆษณาคุณภาพ หนังสือพิมพ์ภาคอีสาน ได้ที่ส�ำนักงานใหญ่ โทร.043 - 777218, 080-0055411, 087-8523556, 083-4527377,

นอกจากนี้ ท่านสามารถเลือกพื้นที่โฆษณาได้ตามความต้องการของท่าน และท่านสามารถช�ำระเงินได้ ผ่านหมายเลขบัญชี บ.ก.ชายใหญ่ ไชยสมคุณ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม 409-0-17173-3 หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าเรา น.ส.พ.ภาคอีสานจะได้มีโอกาสรับใช้และแนะน�ำเสนอ สื่อโฆษณาคุณภาพ เพื่อความส�ำเร็จขององค์กรของท่านและขอขอบพระคุณผูใ้ ห้การสนับสนุนทุกท่านมาไว้ในโอกาสนีด้ ว้ ยความยินดี

*บรรณาธิการ : ชายใหญ่ ไชยสมคุณ *รองบรรณาธิการ : วราทิตย์ วรจินดา *บรรธิการฝ่ ายกฎหมาย : ทนายไพรัช ไชยสมคุณ *คณะทีป่ รึกษา : วีระชัย แนวบุญเนียร, นพพร จันทรถง, ทวีสิน สระสม, ดร.ประดิษฐ์ ฉัตรจรัสกูล, ดร.ดิเรก พรสีมา, ดร.สุ ทนิ คลังแสง, ขจิต ชัยนิคม, พิชิต ไชยชนะ, พรวลี เข้มแข็ง, สนัน่ บุญคะโยธา, ชยพล โบราณมูล, สุ ทธิพงษ์ เทพวรรณ, พร รุจนเวศ, ประเสริฐ จีนุพงศ์ , อัษฎา วนาทรัพย์ดำ� รง, ศิริพร มรรครมย์ *คอลัมน์ นสิ ต์ : พระราชปริยตั ยิ าทร, วีระศักดิ์ สัตยธีรานนท์, ร.ศ.รัชนี วรจินดา, พ.ต.ท.ณรงค์เดช นิมติ ร, ทนายไพรัช ไชยสมคุณ *ช่ างภาพ : เอกชัย แสงเพชรพลอย, กิตติรัช แสงเพชรพลอย *ผู้พมิ พ์และผู้โฆษณา : สุ รชัย ไชยสมคุณ *พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ริมปิ งการพิมพ์ เลขที่ 11/13 -15 ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 056 - 224736


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 2 ฉบับที่ 28 วันที่ 11 ก.ค. - 10 ส.ค. 2554

“ธนาคารไทยพาณิชย์” เปิดท�ำการแห่งใหม่ “สาขาวาปีปทุม”

คุณธนิดา ดันนิกร

ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาวาปีปทุม

คุณธนะ คุ้งบรรพต

ผู้จัดการเครือข่ายสาขาภูมิภาค 1 ธนาคารไทยพาณิชย์

นายทองทวี พิมเสน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

นาคารไทยพาณิชย์นั้นเป็น สถาบันการเงินแห่งแรกของ คนไทยที่ได้รับพระราชทาน โปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ ม จากพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เริ่มก่อตั้งขึ้นในนาม แบงค์สยามกัมมาจล ทุนจ�ำกัด เมื่อ 30 มกราคม พุทธศักราช 2499 นับเวลากว่าหนึ่งร้อยสี่ปี ที่ธนาคารได้ เจริญก้าวหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยยึด หลักความรับผิดชอบต่อสังคม และการมี ส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึง่ ธนาคารได้บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิ บาล เน้นความถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม แก่ลูกค้าของธนาคาร ธนาคารจึงได้เจริญ ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ณ ปัจจุบันธนาคาร มีเครือข่ายมากกว่า 1,000 สาขา และมีเครือ่ ง เอทีเอ็ม กว่า 8,200 เครื่อง ซึ่งนับได้ว่าเป็น ธนาคารที่ มี ส าขาและเครื่ อ ง เอที เ อ็ ม มากที่สุดในประเทศ ด้วยการเป็นผู้ริเริ่มให้ บริการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง และการบริการ งานแบบมืออาชีพ ยึดหลักลูกค้า คือ หัวใจ ของเรา ท� ำ ให้ ธ นาคารเป็ น ที่ ย อมรั บ จาก

สถาบันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศให้เป้ฯ องค์กรชั้นน�ำ โดยธนาคารได้รับเกียรติให้รับ รางวัลยอดเยื่ยมด้านธรรมาภิบาล 5 ปีซ้อน จาก Corporate Governance Asia นิตยสาร ชั้นน�ำแห่งเอเชีย นอกจากนี้แล้ว ยังได้รับ รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย 2554 จาก ยูโร มันนี่ นิตยสารระดับโลกด้าน เศรษฐกิ จ การเงิ น และในวั น นี้ ไ ด้ เ ข้ า เปิ ด ที่ท�ำการ สาขาวาปีปทุม อย่างเป็นทางการ นับเป็นสาขาล�ำดับที่ 1,041 ของธนาคาร และ เป็นแห่งที่ 6 ในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อ อ�ำนวยความสะดวกให้กับ พ่อ แม่ พี่น้อง ชาววาปีปทุม ได้ใช้บริการของธนาคาร ในการ ท�ำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ไม่ว่าด้านการ รั บ ฝากเงิ น หรื อ ติ ด ต่ อ ด้ า นสิ น เชื่ อ ทุกประเภท ทีห่ ลากหลาย ไว้ให้ทา่ นได้เลือกใช้ รวมถึงความพร้อมของพนักงานที่คอยให้ บริการท่านด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส สาขา ใหม่แห่งนีเ้ ปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่ 0.830 - 15.30 น. โดยมีคุณธนิดา ตันนิกร ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้จัดการสาขา ข้อมูลจาก : ผอ.เอกชัย แสงเพชรพลอย หนังสือพิมพ์ภาคอีสาน

3


4

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 2 ฉบับที่ 28 วันที่ 11 ก.ค. - 10 ส.ค. 2554

กาฬสินธุ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์

จ�ำกัด ประกาศยุตปิ ญ ั หาแชร์ลอตเตอรี่ หลังถูกซักฟอก กลางที่ประชุมใหญ่วิสามัญ สมาชิกชี้การท�ำสัญญา 820 ล้านบาท ยืนอยูบ่ นความเสีย่ งของสมาชิกนับหมืน่ คน ให้หยุดซือ้ ขายแล้วน�ำเงินทีเ่ หลือกว่า 500 ล้านบาทคืน ขอนแก่น “แฟต เฟสติวัล มันถึงแก่น ยังบ่ เคยมีแฟน บ้านอยู่แดนอีสาน” เทศกาลดนตรีและ ศิลปะที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย คลื่น 104.5 แฟต เรดิโอ โต โต มัน มัน ร่วมกับ กระทิง แดง พร้อมแนวร่วมสนับสนุนอีกเพียบ ซึ่งขอจัดเต็ม แน่น 2 เวทีสดุ เริด่ กับ “เวทีแฟน” ไซซ์มนิ แิ ต่อบอุน่ และ “เวทีมากกว่าเพือ่ น” ซึง่ ใครทีม่ าชมเวทีนรี้ บั รองว่าได้ทงั้ เพื่อน แล้วยังได้ชมศิลปินที่รักแบบเต็มๆ ที่เตรียมยก ขบวนศิลปินขวัญใจหมู่เฮาวัย สะออน ในวันเสาร์ที่ 6 ส.ค.นี้ ตัง้ แต่เวลาสีโ่ มงเย็นจนถึงเทีย่ งคืน ณ หอประชุม อเนกประสงค์ กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั ย ภู มิ จั ด แสดงและจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีเด่นระดับมาตรฐานส่งออกต่าง ประเทศ และระดับ 5 ดาว จากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วภาค อีสาน ในงาน “มหกรรมสินค้าสุดยอดผลิตภัณฑ์อสี าน มาตรฐานโลกและไหมนครชั ย บุ ร นิ ท ร์ ” (CHAIYAPHUM EXPO 2011) ระหว่างวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2554 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ พร้อมจัด นิทรรศการผ้าไหม เรียนรูข้ นั้ ตอนการผลิตผ้าไหมตัง้ แต่ เริ่มต้นจนเป็นผืนผ้าไหม รวมทั้งจัดแสดงลวดลายผ้า ไหมที่หายาก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม นครพนม สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม เตือนประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนใน พื้นที่เสี่ยงภัย ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก จากพายุ โซนร้อน นกเตน ท�ำให้บริเวณจังหวัดเลย หนองบัวล�ำภู อุดรธานี หนองคาย บุงกาฬ นครพนม และสกลนคร จะ มีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนัก ถึงหนักมากใน หลายพื้นที่ จึงขอเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ตาม ที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน�้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่ม ระวังอันตรายจากน�ำ้ ท่วมฉับพลัน น�ำ้ ป่าไหลหลาก และ น�้ำล้นตลิ่ง ในช่วงวันที่ 30 ก.ค. – วันที่ 2 ส.ค. 54

นครราชสี ม า ททท. ส� ำ นั ก งาน นครราชสีมา จัดกิจกรรมเทศกาล “งานน้อยหน่าและ ของดีเมืองปากช่อง” ที่ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 – 14 สิงหาคม 2554 ณ บริเวณหน้าที่ท�ำการอ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ความโดดเด่นของน้อยหน่ายักษ์ ใหญ่ทสี่ ดุ อร่อยทีส่ ดุ แห่งเดียวในโลก ความลงตัวเป็นที่ ยอมรับแก่นกั ท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางเข้าเยือนเมืองปากช่อง บุรีรัมย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออก มาระบุวา่ หลังจากศาลโลกวินจิ ฉัยตัดสินให้ทงั้ ไทยและ กัมพูชา ถอนก�ำลังทหารออกจากพืน้ ทีร่ อบประสาทพระ วิหาร เชื่อว่าเป็นสัญญาณที่ดีระหว่างสองประเทศ ที่ จะเจรจาตกลงหาทางออกร่วมกันอย่างสันติ และเชือ่ ม ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ทั้งเชื่อว่าจะเป็นแนวโน้มที่ดี ที่จะท�ำให้สถานการณ์แนวชายแดนคลี่คลายลง จาก กรณีดังกล่าวทางจังหวัดจะได้ร่วมกับ หอการค้า และ สภาอุตสาหกรรม เร่งเดินหน้าผลักดันให้มีการเปิดจุด ผ่อนปรนการค้าชายแดน ที่บริเวณช่องสายตะกู ต.จัน ทบเพชร อ.บ้านกรวด ตรงข้ามจ.อุดรมีชัย ประเทศ กัมพูชา เพือ่ ให้ประชาชนทัง้ สองประเทศได้ซอื้ ขายแลก เปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจและ ความเป็นอยูข่ องประชาชนทัง้ สองประเทศดีขนึ้ เพราะ จุดผ่อนปรนช่องสายตะกูดังกล่าว ได้ถูกปิดไปตั้งแต่ เกิดปัญหาพิพาทประสาทพระวิหาร บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขอเชิญร่วมประกวด ค�ำขวัญชิงเงินรางวัล โดยกล่าวถึงสิ่งที่ส�ำคัญ หรือ ความภาคภูมใิ จในจังหวัดบึงกาฬ สถานทีส่ ำ� คัญทีเ่ ป็น จุดเด่นในการท่องเทีย่ ว เป็นวลีหรือประโยคทีค่ ล้องจอง มีสัมผัสนอก สัมผัสในระหว่างค�ำหรือวลี ที่อ่านแล้ว ได้ใจความ สละสลวย ผู้ส่งค�ำขวัญได้แก่ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ ที่มีภูมิล�ำเนาหรือ ปฏิบัติงานในจังหวัดบึงกาฬ ส่งค�ำขวัญเข้าประกวด คนละ 1 ค�ำขวัญ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2554 มหาสารคาม ข้าราชการ และพนักงาน ในมหาสารคามแต่งชุดด�ำแล้ว ตามหน่วยงานราชการ ทุกแห่ง และโรงเรียน ได้ลดธงครึ่งเสา เพื่อไว้อาลัยแด่ พระองค์ ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อพสกนิกรปวงชน ชาวไทย ไว้อาลัยแด่ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ได้เสด็จประทับ รั ก ษาพระอาการติ ด เชื้ อ ในกระแสพระโลหิ ต ณ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. แม้คณะ แพทย์ ไ ด้ ถ วายการรั ก ษาอย่ า งใกล้ ชิ ด จนสุ ด ความ สามารถ พระอาการประชวรได้ทรุดลงตามล�ำดับ และ สิน้ พระชนม์เมือ่ เวลา 16 นาฬิกา 37 นาที วันที่ 27 ก.ต. รวมพระชันษา 85 ปี

นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างฝายดักตะกอนและอ่าง กักเก็บน�้ำบนวนอุทยานภูผาแดง ต�ำบลจ�ำปาโมง อ�ำเภอบ้านผือ เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน�้ำกินน�้ำใช้ แก่ประชาชนในพื้นที่ สนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาน�้ำท่วมและแล้งซ�้ำซาก

มุกดาหาร สสจ.มุกดาหาร จัดกิจกรรมตาม โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพ ช่องปากผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ฯ โดยปี 2554 ได้ รั บ งบประมาณ สนับสนุนในการด�ำเนินการใส่ฟันเทียมแก่ผู้สูงอายุ จ�ำนวน 100 ราย จากกระแสพะราชด�ำรัสของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความว่า “เวลาไม่มีฟัน กินอะไร ไม่อร่อย ท�ำให้ไม่มีความสุข จิตใจก็ไม่สบาย ร่างกาย ก็ไม่แข็งแรง” จึงน�ำมาสู่ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ยโสธร กศน. เมืองยโสธร จัดรถซาเล้ง บรรทุกหนังสือส่งเสริมประชาชนให้รักการอ่าน 18 ต�ำบล 177 หมู่บ้าน 23 ชุมชน ตามโครงการ “เบญจกิจ เมืองยศโมเดล” จะวิง่ ไปตามสถานทีต่ า่ งๆ ทีม่ ปี ระชาชน รวมกลุ่มกัน อย่างเช่น ร้านค้า ตลาดสด ที่ชุมชน ร้อยเอ็ด น พันเอก กฤษดา นิยมวิทย์ รอง ผู้อ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด เป็ น ประธานพิ ธี จั ด กิ จ กรรม มหกรรมปลู ก ป่ า เฉลิมพระเกียรติโครงการ “ปลูกป่า สร้างฝาย ขยายคู คลอง สนองพระมหากรุณาธิคุณ” จ.ร้อยเอ็ด ประจ�ำปี 2554 ณ ดอนปู ่ ต า เทศบาลต� ำ บลอาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด ตามที่ กองอ�ำนวยการรักษา ความมั่นคงภายในภาค 2 ได้มีนโยบายให้ทุกจังหวัด จัดกิจกรรม โครงการ “ปลูกป่า สร้างฝาย ขยายคูคลอง สนองพระมหากรุณาธิคุณ” ขึ้น เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าใน แต่ละจังหวัดให้มากยิ่งขึ้น เลย ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์ธรี วัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานประกาศผลและมอบรางวัลแพทย์ดีเด่น ชนบท ประจ�ำปี 2553 ร่วมกับ รองศาสตรจารย์นาย แพทย์อนุพนั ธ์ ตันติวงศ์ ประธานคณะกรรมการการคัด เลือกแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจ�ำปี 2553 ณ ห้องประ ชุมคณะฯ ตึกอ�ำนวยการชัน้ 2 โรงพยาบาลศิรริ าช ทัง้ นี้ รองศาสตรจารย์นายแพทย์อนุพันธ์ กล่าวว่า แพทย์ดี เด่นในชนบท ประจ�ำปี 2553 คณะกรรมการฯ ได้คัด เลือกให้นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ ผู้อ�ำนวยการโรง พยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็น ผู้ได้รับรางวัล เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเสียสละ มี อุดมการณ์มงุ่ มัน่ ทุม่ เทดูแลเอาใจใส่ประชาชนในพืน้ ที่ ชนบทห่างไกล และยังเป็นแบบอย่างของแพทย์ทั่วไป ทีส่ ามารถให้การดูแลรักษาผูป้ ว่ ยแบบแพทย์เฉพาะทาง รวมทั้ ง ยั ง สามารถอ� ำ นวยประโยชน์ ใ นการบริ ก าร ทางการแพทย์แก่ประชาชนได้อย่างครอบคลุม ศรีสะเกษ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่า ราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานจัด

โครงการนิทรรศการและประชุมวิชาการ นักศึกษา สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียง เหนือ ได้แก่ วิทยาเขตมหาสารคาม อุดรธานี ชัยภูมิ และศรีสะเกษ ทัง้ นีเ้ พือ่ พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการให้ กับนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา เพื่อสนับสนุนและ เปิดโอกาสให้มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละประสบการณ์ ด้านวิชาการระหว่างนักศึกษา และเพือ่ น�ำเสนอผลงาน วิชาการและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา สกลนคร สกลนคร จัดพิธที ำ� บุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ด้วย วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2554 เป็นวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษาของชาว ไทย จังหวัดสกลนคร โดย นายอ�ำนาจ ผการัตน์ ผู้ว่า ราชการจังหวัดสกลนคร และประชาชนชาวจังหวัด สกลนครทุกหมู่เหล่า ร่วมบ�ำเพ็ญกุศลท�ำบุญตักบาตร ตามจารีตประเพณี และร่วมกันแห่เทียนเข้าพรรษา เพือ่ สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีชมุ ชนและท้องถิน่ ของแต่ละท้องถิ่นที่จัดขึ้น และส�ำหรับชาวพุทธที่ตั้งใจ ประพฤติปฏิบัติธรรม และอาศัยช่วงนี้เป็นการลด ละ เลิ ก ไม่ ว ่ า จะเป็ น อบายมุ ข หรื อ การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง พฤติ ก รรมในเชิ ง บวก ก็ สามารถน�ำไปเป็นจุดเริ่มต้นในการท�ำสิ่งที่ดีได้ ผู้ว่า ราชการจังหวัดสกลนคร ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชน ทุกท่านช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงาน นี้ เพื่อให้ชนรุ่นหลังถือปฏิบัติตามต่อๆกันไป สุรินทร์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�ำนักงานสุรินทร์ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการ ท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ ก�ำหนดจัดโครงการ เยือนถิ่น อารยธรรมอีสานใต้ สิงหาพาแม่เที่ยว เส้นทางกรุงเทพ บุรีรัมย์ สุรินทร์ กรุงเทพ ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2554 โดยจะพบศิลปะ อารยธรรมต่างๆ อาทิเช่น อุทยาน ประวัตศิ าสตร์พนมรุง้ นมัสการหลวงพ่อพระชีว์ และรูป เหมือนหลวงปูด่ ลุ ย์ อตุโล วัฒนธรรมและวิถชี วี ติ คนกับ ช้าง ณ หมู่บ้านช้าง กิจกรรมปลูกต้นไม้ “สายใย ครอบครัว” เยี่ยมชมการทอผ้าไหม หนองคาย น�้ำท่วมเมืองหนองคายเริ่ม คลีค่ ลายเล็กน้อย เทศบาลเมืองหนองคายเร่งสูบน�ำ้ ลง แม่นำ�้ โขงตลอดคืน ท�ำให้นำ�้ ลดระดับ โรงเรียนประกาศ หยุดเรียน 4 แห่ง ### น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แกนน�ำ พรรคเพื่อไทยจะเดินทางไปช่วยผู้สมัครของพรรคหา เสียงที่ จ.หนองคาย เมื่อ 28 ก.ค. โดย กกต.ก�ำหนดให้ มีการเลือกตั้งใหม่เขต 2 หนองคายและเขต 3 สุโขทัย รวม 2 เขตเลือกตั้งนี้ พร้อมกันในวันที่ 31 กรกฎาคม หนองบัวล�ำภู จากเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่ สนามกีฬากลางจังหวัดหนองบัวล�ำภู ล่าสุดนายอ�ำนาจ

จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขตพื้นที่ 4( ป.ป.ท.)จัด สัมมนาภาคประชาชน เรื่องการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดย นายสมศักดิ์ ข�ำทวีพรหม ผูว้ า่ ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธเี ปิดและบรรยายพิเศษ เรือ่ ง “ปัญหาทุจรจริตแก้ไขได้ ถ้าคนไทยร่วมมือกัน” ณ โรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้ร้อยเอ็ด

นาควิจติ ร ผูจ้ ดั การทีมสโมสรหนองบัวล�ำภู เอฟซี กล่าว ว่า ขณะนี้นายสถาพร โครตบุตร ประธานศูนย์พัฒนา กีฬาฟุตบอลประจ�ำภาคอีสาน ได้ส่งหนังสือชี้แจงให้ ทางสโมสรหนองบัวล�ำภู เอฟซี อาจมีีการเรียกร้องค่า ใช้จ่ายเกิดขึ้นกับเรื่องนี้ อ�ำนาจเจริญ นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ ว่าราชการจังหวัดอ�ำนาจเจริญ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วน ราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชน ออกหน่วย เคลือ่ นทีไ่ ปให้บริการประชาชนตามโครงการบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่วัดพระศรีเจริญ ต�ำบลหัวตะพาน อ�ำเภอหัวตะพาน เพื่อ เป็นการเพิ่ม ช่องทางในการให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการของภาครัฐ ได้สะดวกรวดเร็วมากขึน้ และเป็นการแบ่งเบาภาระค่า ใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนในสภาวะเศรษฐกิจที่เป็น อยู่ในปัจจุบัน และยังเป็นการส่งเสริมให้ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจเข้ามารับทราบปัญหา ความต้องการของ ประชาชนในพื้นที่ สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทัน ท่วงที รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ อุดรธานี เปิดการแข่งขันและเลีย้ งต้อนรับ นักกีฬาจาก ๑๙ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๐ รอบคัดเลือก ตัวแทนนักกีฬาภาค ๓ “อุดรธานีเกมส์” ### คณะ กรรมการกองทุนจุฬาภรณ์อุดรธานี มีมติมอบทุนการ ศึกษาพระราชทานกองทุนจุฬาภรณ์อุดรธานี ให้กับ นักเรียนนักศึกษาในปีนี้ ๕๕ ทุน รวมเป็นเงินกว่า ๔ แสนบาท อุบลราชธานี บรรยากาศงานแห่เทียน เข้าพรรษา ประจ�ำ จ.อุบลราชธานี ในปีนี้ มีนักท่อง เที่ยวและประชาชนจ�ำนวนมากรอดูขบวนแห่เทียน พรรษาอันยิง่ ใหญ่ โดยรวมตัวตัง้ แต่ ลานทุง่ ศรีเมืองยาว ไปตลอดเส้นทางถนนชยางกูร ซึ่งพบว่า ปีนี้มีนักท่อง เทีย่ วทัง้ ชาวไทย และต่างชาติ เข้าร่วมจ�ำนวนมาก เพือ่ ชมความงามของการแกะสลักเทียนพรรษา รวมทัง้ การ ประกวดต้นเทียนนานาชาติ และกิจกรรมทางศาสนา หลายอย่าง ขบวนแห่เทียนพรรษา พร้อมทัง้ มีการฟ้อน ร�ำเป็นขบวนสวยงาม แสดงให้เห็นประเพณีวฒ ั นาธรรม อันดีงามที่สืบทอดมานาน .............................................

สามารถส่งข่าวหน่วยงานมาประชาสัมพันธ์ที่

pakesarn@gmail.com

อ่ านหนังสื อพิมพ์ภาคอีสานทุกปักษ์ ได้ ที่

www.pakesarn.com

นายแก่นเพชร ช่วงรังษี

ผู้ว่าฯ จ.อ�ำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาเปตองเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการและ ภาคประชาชนจังหวัดอ�ำนาจเจริญ

แวดวงคนดังในภาคอีสาน

จิตอาสา ทหารกล้าช่วยเข็นผู้ป่วย

พล.ต. วีระพงศ์ คงเกษม ผบ.มทบ.๒๓ เป็นประธานมอบใบเกียรติบัตรให้กับ

พลทหาร ของหน่วย โดย รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข. มอบให้ตามโครงการ “จิต อาสา ทหารกล้าช่วยเข็นผู้ป่วย” โครงการแรกจ�ำนวน ๑๓ นาย ณ ที่รวมพล บก.มทบ.๒๓

ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์

รองผู้ราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมพิธีอัน ศักดิ์สิทธิ์และแขกผู้มีเกียรติ พิธีก่อสร้างฐานราก พระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ต�ำบลนาสีนวล อ�ำเภอเมืองจังหวัด มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ขนาดหน้าตัก 39.99 เมตร สูง 59.99 เมตร รวมความสูงจาก ฐานถึงยอดเศียร 84 เมตร

จังหวัดศรีสะเกษโดย นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผวจ.ศรีสะเกษ นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาด ร่วมกับศาล อัยการ ข้าราชการ ทหาร ต�ำรวจ องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประกอบพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในวันจันทร์ที่ 11 ก.ค.54 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อ�ำเภอเมืองศรีสะเกษ


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

การบินไทย ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ จัดโครงการ “สิงหาพาแม่เที่ยว 54”

ายปานฑิต ชนะภัย รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายการ พาณิชย์ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อ เป็ น การน้ อ มร� ำ ลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชินนี าถ ทีท่ รงเป็นแม่ของแผ่นดินปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจเพือ่ ความสุ ข ของประชาชนชาวไทย และส� ำ นึ ก ในพระคุ ณ ของผู ้ เ ป็ น แม่ การบินไทยจึงจัดโครงการ “สิงหาพาแม่เที่ยว 54” โดยจัดโปรโมชั่นบัตร โดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด เส้นทางภายในประเทศราคาพิเศษ ตลอด เดือนสิงหาคม 2554 เพือ่ จูงใจให้ลกู หลานร่วมพาคุณแม่เดินทางท่องเทีย่ ว ภายในประเทศ เนื่องใจวันแม่แห่งชาติ โดยเส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปยังจังหวัดขอนแก่นราคา 1,745 บาท อุดรธานี 1,815 บาท อุบลราชธานี 1,915 บาท เส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ - ภาคเหนือ ไปยังจังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ 1,970 บาท เชียงราย 2,305 บาท เส้นทางบินระหว่าง กรุงเทพฯ - ภาคใต้ ไปยังจังหวัด สุราษฎร์ธานี 2,170 บาท กระบี่ 2,270 บาท ภูเก็ต 2,365 บาท หาดใหญ่ 2,605 บาท และเส้นทางบินจากเชียงใหม่ ถึง ภูเก็ต 4,205 บาท ทั้งนี้ราคาดังกล่าวรวมค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่า ภาษีสนามบินแล้ว ผู ้ โ ดยสารสามารถออกบั ต รโดยสารได้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 11 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2554 และเดินทางได้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2554 ซึง่ ราคาข้างต้นนี้ ส�ำหรับการออกบัตรโดยสารเทีย่ วเดียว 1 ท่าน ซึง่ ผูโ้ ดยสารจะได้รบั ไมล์สะสมตามปกติ ทัง้ นี้ ผูโ้ ดยสารไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารหลังจากออกบัตรโดยสาร ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ข้อมูลจาก : ผู้สื่อข่าว : นภสร แก้วค�ำ Rewriter : ฑีฆะสุดา ภักดี

ปีที่ 2 ฉบับที่ 28 วันที่ 11 ก.ค. - 10 ส.ค. 2554

เลย-”สหกรณ์ครูสามัญ” รับเกีย่ วข้องแชร์ลอ็ ตเตอรี่

สพฐ.ระบุสวัสดิการ+เงินเดือนใหม่ จูงใจให้อยู่ต่อ ยันถึงไม่เต็มโควตา คปร.ก็ไม่ขยายเวลาแล้ว

เมือ่ วันที่ 28 ก.ค.54 นายชินภัทร ภูมริ ตั น เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับ ผู้บริหารส�ำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและ นิติการ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน(สพฐ.)ว่ า ได้ มี ก ารพิ จ ารณาการเข้ า ร่ ว ม โครงการเกษียณอายุราชการก่อนก�ำหนดหรือเออร์ บริหารสหกรณ์ครูสามัญ ยอมรับมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีแชร์ล็อตเตอรี่ 2,000 ล้านบาท พร้อม ลีรีไทร์ ปีงบประมาณ 2555 ในส่วนของข้าราชการ เตรียมเยียวยาสมาชิก ผู้เสียหายนายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ.ซึ่งมีข้า อัยการจังหวัด และ ผกก.สภ.เมืองเลย ได้ประชุมหารือกับนายนุกลู บุตรธรรม รองประธาน และคณะกรรมการ ราชการครูฯ ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าโครงการดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามัญศึกษา จ.เลย เพื่อชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน กรณีแชร์ล็อตเตอรี่ ซึ่ง นี้ 8,802 คน จากโควตาทีไ่ ด้รบั การจัดสรรจากคณะ มีผเู้ สียหายจ�ำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการครูและข้าราชการบ�ำนาญทีเ่ ป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยจะหาทาง กรรมการก�ำหนดเป้าหมายและนโยบายก�ำลังคนภาค ประนีประนอมกับผู้เสียหายต่อไป รัฐ (คปร.) จ�ำนวน 13,347 คน ซึ่งในปีนี้มีข้าราช ขณะนี้มีผู้เสียหายกับการลงทุนล็อตเตอรี่เข้าแจ้งความรายย่อย 208 ราย และสมาชิกสหกรณ์ครู การครูฯ สมัครเข้าร่วมโครงการเออร์ลีฯจ�ำนวน สามัญอีก 1,800 ราย ท�ำให้เงินสูญเงินไปไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท หากคณะกรรมการสหกรณ์ไม่รับผิด 9,807 คน และต่อมามีการขอถอนชื่อและเสียชีวิต ชอบจะต้องถูกแจ้งความด�ำเนินคดีในข้อหาสนับสนุนให้มีการขายสลากเกินราคา และร่วมกันท�ำการฉ้อโกง อีกจ�ำนวน 1,005 คน ทั้งนี้ข้าราชการครูฯจ�ำนวน ประชาชน 8,802 คน ที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการเอ ข้อมูลจาก : ครอบครัวข่าว 3 อร์ลีฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�ำหนดไว้

ผู้

ต�ำรวจบุรีรัมย์บุกอู่รถมือสองยึดรถหรูมูลค่ากว่า 20 ล้านต้องสงสัยน�ำเข้าผิดกฎหมายและสวมทะเบียน

ทะเบียนและบางคันสวมทะเบียน ทัง้ ยังพบมีการช�ำแหละชิน้ ส่วนอะไหล่รถ ต้องสงสัยน�ำเข้าผิดกฎหมาย ตรวจยึดรถยนต์หรู 7 คัน และจักรยานยนต์ ต�ำรวจบุกตรวจค้นอู่จ�ำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์น�ำเข้า ขนาดใหญ่อีก 13 คัน มูลค่ารวมกว่า 20 ล้านบาท มือสอง ตะลึงพบรถยนต์ รถจักรยานยนต์ยี่ห้อหรูจ�ำนวนมาก ไม่มี เมื่อเวลา15.30 น. วานนี้ (19 ก.ค. 54) ที่ลานจอดรถหน้า สถานีต�ำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ พล.ต.ต.สมบัติ คงพิบูลย์ ผู้บังคับการ ต�ำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยรองผู้บังคับการต�ำรวจภูธร จังหวัดบุรรี มั ย์ และเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจหน่วยปฏิบตั กิ ารพิเศษ กองก�ำกับการ สืบสวนภูธรจังหวัด ได้แถลงการการจับกุมและตรวจยึดรถยนต์ยี่ห้อหรู และรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท โดยรถที่ตรวจยึด ได้ในครั้งนี้ต้องสงสัยว่าจะเป็นรถที่น�ำเข้าโดยผิดกฎหมายและมีการน�ำมา สวมทะเบียน การบุกตรวจค้นและยึดรถหรูในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากต�ำรวจ ภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับแจ้งจากสายว่ามีอู่ซ่อมและจ�ำหน่ายทั้งรถยนต์

และรถจักรยานยนต์ มีพฤติการณ์ต้องสงสัยอาจมีการลักลอบน�ำรถน�ำ เข้าจากต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมาช�ำแหละ ประกอบใหม่เพื่อจ�ำหน่าย จึงได้นำ� ก�ำลังต�ำรวจพร้อมหมายศาลเข้าท�ำการตรวจสอบพบว่า ร้านดัง กล่าว ไม่มีใบอนุญาตตั้งคลังสินค้า และยังพบชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ รถ จักรยานยนต์ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ยี่ห้อหรูจ�ำนวนมาก จึงได้ยดึ อายัดรถยนต์จำ� นวน 7 คัน ซึง่ เป็นรถยีห่ อ้ หรู อาทิ มินคิ ปุ เปอร์,เม อร์ซีเดสเบนซ์,โฟลคสวาเก้น,โตโยต้า คราวน์,โตโยต้า ไฮบริเออร์ และรถ จักรยานยนต์ขนาดใหญ่อกี 13 คัน ซึง่ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ทอี่ ายัด ไว้ในครัง้ นีส้ ว่ นใหญ่ไม่มที ะเบียนและมีบางคันทีม่ ที ะเบียน แต่ไม่ตรงกับหลัก ฐานการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งหรือสวมทะเบียนนั้นเอง ด้านพล.ต.ต.สมบัติ คงพิบูลย์ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ กล่าวว่า “หลังจากทีไ่ ด้รบั รายงานว่าร้านดังกล่าวมีการจ�ำหน่ายรถยนต์หรูในราคา ถูกกว่าปกติมาก เช่นมินิคุปเปอร์คันละ 6-7 แสนเท่านั้น จึงต้องสงสัยว่า

ข่าวเด่นจากหน้า 1 “ จังหวัดมุกดาหาร จัดคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ ” จังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เนื่อง ในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร และโครงการ บ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านกกตูม อ�ำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยว่า เนือ่ งในวันคล้าย วันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร วันที่28 กรกฎาคมของ ทุกปี ดังนั้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระองค์ ท่านทีม่ ตี อ่ พสกนิกรชาวไทย จังหวัดมุกดาหารโดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ก�ำหนดจัดโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมารและโครงการบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านกกตูมอ�ำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อ ให้บริการด้านการเกษตรและการแก้ไขปัญหาการผลิตทางการเกษตรแก่เกษตรกร โดยบูรณ าการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ และงานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ถ่ายทอด การเกษตรประจ�ำต�ำบล ณ จุดเดียว แบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งการให้บริการดังกล่าว มีทั้งคลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกประมง คลินิกปศุสัตว์ คลินิกหม่นไหมคลินิก สปก. การให้ค�ำปรึกษาตรวจ วิเคราะห์ สารพิษในเลือดและผลผลิตการเกษตร การจ�ำหน่ายสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพของกลุม่ แม่บา้ นสายใยรักแห่งครอบครัวการปะกวดอาหารส�ำหรับหญิงให้นมบุตร เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็ได้บูรณาการโครงการหน่วยบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ออกมาให้บริการเพือ่ ประหยัดเวลาและค่าใช้จา่ ยของประชาชนในการเดินทาง ไปขอรับบริการถึงตัวจังหวัดและอ�ำเภอ ซึง่ ท�ำให้เสียค่าใช้จา่ ยและเสียเวลาในการประกอบ อาชีพ ด้วย ดังนั้นจงขอให้ประชาชนเกษตรกร ในพื้นที่ต�ำบล กกตูม อ�ำเภอดงหลวง ไปรับ บริการดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านกกตูม ตั้งแต่เวลา 09.00 น.โดยทั่วกัน ข้อมูลจาก : สวท.มุกดาหาร/ข่าว

5

ท�ำงานสหวิชาชีพในการช่วยเหลือดูแลคุ้มครองเด็กอ�ำเภอ ที่ได้รับแต่งตั้งตามค�ำสั่งคณะ กรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อ�ำเภอเมืองและอ�ำเภอ ยางตลาด จ�ำนวน 200 คน เข้าร่วมการอบรม นายประพันธ์ ภูอิ่นอ้อย นักพัฒนาสังคม ช�ำนาญการพิเศษ กล่าวว่า ตามค�ำสั่ง คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 763/2553 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ได้ มีการแต่งตั้งคณะท�ำงานคุ้มครองเด็กอ�ำเภอ, ศูนย์รับแจ้งเหตุอ�ำเภอ, ทีมสหวิชาชีพในการ ช่วยเหลือดูแลคุ้มครองเด็กอ�ำเภอ เพื่อเป็นการสร้างระบบกลไกคุ้มครองเด็กระดับอ�ำเภอ และก�ำหนดมาตรการ แนวทางการป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน ซึ่ง ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ก�ำหนดด�ำเนินการ จัดอบรมเครือข่ายอ�ำเภอในพื้นที่ น�ำร่อง 14 อ�ำเภอ คือ อ�ำเภอเมืองกาฬสินธุ์, สหัสขันธ์, ร่องค�ำ, หนองกุงศรี, สมเด็จ, ห้วยผึง้ , เขาวง, ยางตลาด, นามน, ดอนจาน, ท่าคันโท, ค�ำม่วง, นาคู และอ�ำเภอสามชัย ให้คณะท�ำงานฯ ได้มีความรู้ ความเข้าใจในระบบการท�ำงานด้าน คุ้มครองเด็ก และสร้างความตระหนักให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้น�ำชุมชนได้ เล็งเห็นความส�ำคัญของการคุ้มครองเด็กในพื้นที่ ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายจาก อ�ำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และอ�ำเภอยางตลาด จ�ำนวน 200 คน เข้าอบรม ด้านนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การมีเครือข่าย คุม้ ครองเด็กอ�ำเภอเป็นเรือ่ งทีด่ เี พราะจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาสังคมของจังหวัดกาฬสินธุ์ เดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง เนื่องจากปัจจุบันพบว่ามีเด็ก เยาวชน เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ ติดแม้วา่ ทางเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจจะมีการจับกุม ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและคุมประพฤติ จังหวัด เข้าไปบูรณาการร่วมในการบ�ำบัดก็ตาม ดังนั้น หากครอบครัวคือพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลาน ก็จะท�ำให้ปัญหาเหล่านี้ลดลงไปได้ ข้อมูลจาก : ผู้สื่อข่าว : ดวงใจ หงษ์จันทร์ ภาพ : www.livekalasin.com

ผบช.ภ.4 ประชุมมอบนโยบายเร่งรัดคดี

การที่ข้าราชการครูฯ สพฐ.สมัครเข้าร่วม โครงการเออร์ลีฯ ไม่ครบจ�ำนวนที่ คปร.จัดสรรมา ให้นั้น สพฐ.คงไม่ได้ด�ำเนินการขยายเวลาเพิ่มเติม เพราะเรื่องนี้ต้องด�ำเนินการตามหลังเกณฑ์และแนว ปฏิบัติจาก คปร.” เลขาธิการ กพฐ. กล่าวและว่า ผู้ที่จะเข้า ร่วมโครงการเออร์ลฯี จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ คปร.ก�ำหนด โดยต้องไม่อยู่ระหว่างการด�ำเนิน การทางวินัยในระหว่างที่ยื่นเข้าร่วมโครงการเออร์ ลีฯ และหลังจากวันที่ยื่นจนกระทั่งถึงวันที่จะออก จากราชการ 30 ก.ย.นี้ ก็จะต้องไม่ถูกด�ำเนินการ ทางวินัยด้วย เพราะหากระหว่างนี้ถูกด�ำเนินการ ทางวิ นั ย จะถื อ ว่ า ขาดคุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ส ามารถเข้ า โครงการเออร์ลีฯได้แม้จะได้รับการอนุมัติแล้ว นายชินภัทร กล่าวต่อไปว่า สาเหตุทขี่ า้ ราช การครูฯ เข้าร่วมสมัครร่วมโครงการเออร์ลีฯ น้อย นั้น อาจจะมาจากบริบทเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ข้าราชการครูฯอาจจะเห็นว่าอาชีพนี้มีความ มัน่ คงและอาจจะดูวา่ สวัสดิการต่างๆ ทีอ่ อกมาอาจ ท�ำให้รู้สึกว่าวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีศักดิ์ศรี มีเงินเดือน และค่าตอบแทนที่ดีเมื่อเทียบกับอาชี พอื่นๆ สิ่งเหล่านี้จึงจูงให้ลาออกน้อยลง ที่มา สยามรัฐ

รถทัง้ หมดอาจลักลอบน�ำเข้ามาโดยผิดกฎหมาย หรือไม่ผา่ นการเสียภาษี ศุลกากร พร้อมทั้งอาจมีการน�ำมาสวมทะเบียนจึงได้เข้าตรวจสอบ ซึ่ง เบื้องต้นพบรถยนต์และรถจักรยานยนต์หรูจ�ำนวนมากจึงได้ยึดอายัดไว้ ตรวจสอบ ซึ่งเบื้องต้นทราบว่ารถส่วนใหญ่มีการน�ำเข้ามาจากประเทศ ญี่ปุ่น ซึ่งจะมีการเรียกเจ้าของร้านมาให้ปากค�ำและน�ำหลักฐานการได้มา ของรถมาแสดงต่อเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจต่อไป หากพบว่าเป็นรถทีน่ ำ� เข้าโดยผิด กฎหมายหรือมีการาสวมทะเบียนจะด�ำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ซึง่ ขณะนีไ้ ด้สงั่ การให้ทกุ สถานีตรวจสอบอูซ่ อ่ มและจ�ำหน่ายทัง้ รถยนต์และ รถจักรยานยนต์โดยเฉพาะรถประเภทบิ๊กไบร์ท เพื่อกวาดล้างขบวนการ ลักลอบน�ำเข้ารถผิดกฎหมาย รวมถึงแก๊งค์โจรกรรมรถสร้างความเดือด ร้อนแก่ประชาชน” สมบูรณ์ ข่าวภาพ

ท่องเที่ยว​และกีฬาจัง​หวัดร้อยเอ็ด​

นายประภาส บุญสุข ผูอ้ ำ� นวยการการท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ก�ำหนดจัดกิจกร รม่พื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธมี งคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ภายใต้หัวข้อ เทศกาลท่อง เที่ยวและกีฬา เพื่อถวายความจงรักภักดี ต่อพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2554 ณ อาคาร ชาเลนเจอร์ Hall3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิม นายประภาส บุญสุข ผู้อ�ำนวยการการท่ องเที่ยวและกี ฬาจังหวัดร้อยเอ็ดด จังหวัด นนทบุรี ภายในงานส�ำนักงานการท่องเที่ยว แพค เมืองทองธานี อ�ำเภอปากเกร็ และกีฬาทั้ง 77 จังหวัด จัดนิทรรศการน�ำเสนอผลงานด้านท่องเที่ยวและกีฬา การจัดแสดง สินค้า ผลิตภัณฑ์ทขี่ นึ้ ซือ่ แต่ละจังหวัดจัดแสดงและจ�ำหน่าย พร้อมนีก้ ระทรวงการท่องเทีย่ ว และกีฬา ได้คัดการแสดงในแต่ละภูมิภาคมาจัดการแสดงด้วย ส�ำหรับภาคตะวันออกเฉียง เหนือ ได้คัด 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด จัดการแสดงหมอล�ำซิ่ง จังหวัดสกลจัด แสดงมวยโบรณ จังหวัดเลย จัดการแสดงผีตาโขน จังหวัดนครราชสีมา จัดการแสดงเพลง โคราช และจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดการแสดงโปงลาง ซึง่ ก�ำหนดการแสดงในวันที่ 17 กรกฎาคม 2554 เริ่มเวลา 10.00 น - 22.00 น. โดยครั้งนี้ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด ได้น�ำ กลุม่ OTOP จากจังหวัดร้อยเอ็ดจัดแสดงและจ�ำหน่ายสินค้าของดีและขึน้ ชือ่ ประจ�ำจังหวัด ร้อยเอ็ด เช่น ข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ด ผ้าไหมสาเกต เครื่องดนตรีโหวด ผลิตภัณฑ์จากต้น มะม่วง เป็นต้น จึงของเชิญชวนเที่ยวชมงานเทศกาลท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อถวายความ จงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม นี้ ที่ เมืองทองธานี วิทยา โชคชัย ภาพ/ข่าว

สปข.1 จัดงานคาวบอยไนน์ โฮมฮักโฮมใจ

อบรมเครือข่ายคุ้มครองเด็กอ�ำเภอ

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมเครือข่ายคุ้มครองเด็กอ�ำเภอ เพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคณะท�ำงานระดับอ�ำเภอในการรายงานข้อมูลสถานการณ์เด็กได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว อีกทัง้ เป็นการประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองเด็ก พ.ศ.2546 ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้อง ได้รับทราบ เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ (20 ก.ค.54) ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียน กาฬสินธุพ์ ทิ ยาสรรพ์ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิด โครงการอบรมเครือข่ายคุม้ ครองเด็กอ�ำเภอ ซึง่ ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ มนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพในการคุ้มครอง สวัสดิภาพเด็ก แก่คณะท�ำงานคุม้ ครองเด็กอ�ำเภอ, คณะท�ำงานศูนย์รบั แจ้งเหตุอำ� เภอ, คณะ

เมื่อวันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.30 น. พล.ต.ท.สมพงษ์ คงเพชรศักดิ์ ผบช.ภ.4 ประชุมมอบนโยบายเร่งรัดคดี และแถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาโจรกรรมสายไฟ ค้ายาเสพติด พร้อมตรวจจุดเกิดเหตุคดีฆ่าตกรรม ตรวจสอบชุมชนแหล่งมั่วสุม และมอบ นโยบายปฏิบัติอื่นๆให้กับข้าราชต�ำรวจในสังกัด สภ.เมืองอุดรธานี จว.อุดรธานี ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอ�ำนวยการ 5 กองบังคับการอ�ำนวยการต�ำรวจภูธรภาค 4

นายกฤษณพร เสริมพานิช อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน คาวบอยไนท์ โฮมฮักโฮมใจ ซึ่งทางส�ำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่นจัดขึ้นในโอกาสที่ อปส.เดินทางมาติดตามนโยบายการท�ำงานของรัฐบาลและเป็นการรวมใจเป็นหนึง่ ของชาว สปข.1ด้วยโดยจัดบริเวณสนามลานหน้าอาคารห้องประชุมโฮมขวัญ สปข.1


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

6

ปีที่ 2 ฉบับที่ 28 วันที่ 11 ก.ค. - 10 ส.ค. 2554 กรมประชาสัมพันธ์ สร้างและพัฒนาเครือ หลากหลาย โดยมีนายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการ ข่ายเพื่อประชาสัมพันธ์การให้ความช่วย จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม พร้อมฝากให้ เหลื อ เยี ย วยาผู ้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก สือ่ มวลชนได้ทำ� งานเพือ่ การประชาสัมพันธ์รว่ มกับทัง้ ภาค รัฐ ภาคเอกชน อย่างสรรค์ และถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับ เหตุการณ์ไม่สงบชายแดนใต้ จากวิ ท ยากร กลั่ น กรองข้ อ มู ล ข่ า วสาร ส่ ง ต่ อ ให้ กั บ ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง ด้านพันโทบุญสิน พาดกลาง ผู้บังคับการกองพัน ทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง จังหวัดนครพนม วิทยากรทีไ่ ด้ถา่ ยทอดประสบการณ์จาก การลงพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ปัญหาในพืน้ ทีช่ ายแดนภาคใต้ ส่วนหนึง่ มาจากแนวความ ในการจัดประชุมสัมมนาสร้างและพัฒนาเครือ คิดที่ขัดแย้ง ซึ่งการน�ำแนวทางตามแนวพระราชด�ำริ ข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งประกอบ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยสื่อมวลชนท้องถิ่นทั้ง สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ถือเป็นหัวใจหลักในการท�ำงาน ผูป้ ฏิบตั งิ านทุกคนต้องลด สื่ออินเตอร์เน็ต และผู้จัดรายการวิทยุชุมชน รวม 30 คน ความเป็นคนแปลกหน้า แปลกถิ่น เพื่อให้สามารถอยู่ใน เกีย่ วกับการประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยา พื้นที่กับประชาชนได้อย่างสันติสุข ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ที่กรมประชาสัมพันธ์ โดยส�ำนักงาน ผู้สื่อข่าว : มุกดาหาร(ส.ปชส.) Rewriter : ฐิติวรดา ปุยอรุณ ส�ำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้น ได้รับความสนใจ จากสื่อมวลชน ร่วมแสดงความคิดเห็น กับวิทยากรอย่าง

อู่สุทิน ประเสริฐยนต์

พิเศษ • ในปักษ์ 28

อิ ส ระ ฅนเคยหล่ อ

หากคุณได้อา่ นคอลัมภ์ คาบลูกคาบดอก หน้า 6 ล่าง ไทยรัฐฉบับวันที่ 15 กรกฎาคม 54 คุณคงไม่ค้านและไม่แย้ง นะครับโดยเฉพาะในวรรคที่ว่า ท�ำไมต้องให้คนเพียง 5 คน เป็นผูช้ ชี้ ะตาชีวติ ของคนทัง้ ประเทศ อะไรท�ำนองนีห้ ละ ท่านไป ค้นหาอ่านเอง ส่วนผม อยากถามคนเพียงสามคนที่ท�ำตัวขวางโลกอยู่น่ะ ว่า สูเจ้าเก่งกว่าอรหันต์ฉะนั่นหรือ พวกคุณรู้หรือปล่าวบ้านนี้ เมืองนีว้ นั นีช้ วั่ โมงนี ้ เสมือนถูกล๊อคความเจริญก้าวหน้าให้หยุด ชะงักงัน เพราะพวกคุณเพียงสามคน เก๊าะประชาชนเกิน 50 ล้านคน เมือ่ นับลูกนับหลานในครัวเรือนทัง้ ในและนอกประเทศ เข้าใช้อำ� นาจอธิปไตย ชีข้ าดลงไปในวันที่ 3 กรกฎาคม 54 แล้ว ว่าเขาจะเอายังไง และอยากให้ใครเป็นผู้น�ำในการบริหาร ประเทศชาติ หากพวกคุณจะอ้างถึงเอกสารผู้ร้องเรียน ซึ่งมีสุภาพไม่ ต่างกับลูกอิชา้ งประท้วง ทัง้ ในสภา ขณะทีฝ่ า่ ยค้านสมัยแล้วมา

มีปัญหาปรึกษา อู่สุทิน ประเสริฐยนต์ เปิดท�ำการ จันทร์ – เสาร์ เวลา 07.00-17.00 น. บริหารงานโดย ช่างสุทิน

รับซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่าง และติดตั้ง ดัดแปลงรถยนต์ทุกยี่ห้อ โดยเฉพาะรถยนต์อาวุโส ที่มีอายุกว่า 30 ปี (ยุโรป)

ติด ถ.ถีนานนท์ (มหาสารคาม-กาฬสินธุ)์ ช่วงยางตลาด-กันทรวิชยั ใกล้ทางแยกบ้านหัวโนนค้อ เยื้องทางแยก บ.ลุมพุก

ส�ำรองห้องพักติดต่อ โทร.081-9760031 086-2552291

www.parimagarden.ob.tc

ก�ำลังอภิปรายไม่ไว้วางใจฯ ฉันใดฉันนัน้ พวกมันเหล่านัน่ พวก มันเหล่านั่นไม่เว้นแม้ขณะ ดร. เฉลิม อยู่บ�ำรุง หรือ แม้ ดร. สุรพงษ์ โตวิจักรชัยกุล ก�ำลังด�ำเนินการอภิปราย แม่งเตี้ยม กันมาหรือปล่าวก็มอิ าจหยัง่ รู ้ ดูเอาเองแล้วกัน และอีแบบนีอ้ กี กี่ศรรตวรรษ รัฐบาลที่ประชาชนส่วนใหญ่เลือกเข้ามาจะได้เข้า มาบริหารประเทศ หรือว่าพวกคุณสามคนจะดึงจะดองไว้ให้ลัดถะบานฮักล่า การ เฮ็ดงานไปเรื่อยๆ จนกว่าพวกคุณจะตายจากโลกกระนั่น หรือ ฮึ๊ ถ้าแบบนั่นประเทศชาติมิเละตุ้มเป๊ะเลยเหรอ!ว๊ะ จากความรู้สึกของผู้เลือก 265 ที่นั่ง

บก.ชายใหญ่ ฅนเคยหล่อ ....พบกันใหม่ปักษ์หน้านะครับ...


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 2 ฉบับที่ 28 วันที่ 11 ก.ค. - 10 ส.ค. 2554

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า พลต�ำรวจโทสมพงษ์ คงเพชรศักดิ์ ผู้บัญชาการต�ำรวจภูธรภาค 4

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า พ.ต.อ.ประสาน บุญเหมือน รองผู้บังคับการต�ำรวจภูธรตราด จ. ตราด

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายประจักษ์ มาตยคุณ นายก อบต.ล�ำชี อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ พร้อมบุคลากรทุกท่าน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายทอง รัตนะลัย นายก อบต.ท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม พร้อมบุคลากรทุกท่าน

7


8

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 2 ฉบับที่ 28 วันที่ 11 ก.ค. - 10 ส.ค. 2554

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ สิ้นพระชนม์

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ได้ เสด็จประทับรักษาพระอาการติดเชือ้ ในกระแสพระโลหิต ณ ตึก 84 ปี ชัน้ 5 ด้าน ตะวันออก โรงพยาบาลศิริราชตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชดิ จนสุดความสามารถ พระ อาการประชวรได้ทรุดลงตามล�ำดับ และสิ้นพระชนม์เมื่อเวลา 16 นาฬิกา 37 นาที วันที่ 27 กรกฎาคม 2554 รวมพระชันษา 85 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรด กระหม่อมให้สำ� นักพระราชวังจัดการพระศพ ถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราช ประเพณี ประดิษฐาน พระศพ ณ พระทีน่ งั่ ดุสติ มหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าภคินเี ธอ เจ้า ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิรโิ สภาพัณณวดี (24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 — 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554) เป็นพระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า อยู่หัวกับพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ประสูติ ณ พระที่นั่งเทพสถานพิลาส ใน หมู่พระมหามณเฑียร พระบรมมหาราชวัง ก่อนที่สมเด็จพระบรมชนกนาถจะเสด็จ สวรรคตในอีกหนึ่งวันต่อมา พระนาม เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี นั้น พระบาทสมเด็จพระ ปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้ในพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ พระบาท

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ และ ข้าทูลละอองธุลีพระบาทในราชส�ำนักไว้ทุกข์ถวายมีก�ำหนด 100 วัน ตั้งแต่วัน สิ้นพระชนม์เป็นต้นไป อนึ่ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรม ราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายน�้ำสรงพระศพหน้าพระฉายาลักษณ์ ซึ่ง ประดิ ษ ฐาน ณ ศาลาสหทั ย สมาคม ในพระบรมมหาราชวั ง ตั้ ง แต่ เ วลา 13 นาฬิกา ถึงเวลา 16 นาฬิกา วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2554 ส�ำนัก พระราชวัง 27 กรกฎาคม พุทธศักราช 2554 ส�ำนักพระราชวัง 27 กรกฎาคม พุทธศักราช 2554

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ยั ง โปรดให้ ใ ช้ ค� ำ น� ำ หน้ า พระนามว่า สมเด็จพระเจ้า ภาติกาเธอ ต่อมาในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปรเมน ทรมหาอานันทมหิดล พระ อั ฐ มรามาธิ บ ดิ น ทร ได้ มี พระบรมราชโองการโปรด ธงประจ�ำพระองค์ ภายใต้สญ ั ลักษณ์ พ.ร เกล้าฯ ให้ออกค�ำน�ำหน้าพระนาม เป็น สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ และค�ำน�ำหน้าพระนามนี้ยังใช้จนถึงในรัชสมัยพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน หลังจากทีส่ มเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ ั นา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ สิ้นพระชนม์ พระองค์ก็นับเป็น พระกุลเชษฐ์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเป็นเครือญาติ ของพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ อดีต พระมหากษัตริย์แห่งกัมพูชา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า เพชรรั ต นราชสุ ด า สิ ริ โ สภาพั ณ ณวดี สิน้ พระชนม์ดว้ ยพระอาการติดเชือ้ ในกระแส พระโลหิต เมือ่ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 16.37 นาฬิกา ณ ตึก 84 ปี โรงพยาบาล ศิริราช สิริพระชันษา 85 พรรษา


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 2 ฉบับที่ 28 วันที่ 11 ก.ค. - 10 ส.ค. 2554

9

â¤Ã§¡ÒÃàÊÃÔ Á ÊÃŒ Ò §ÍØ ´ Á¡Òó ¤ ÇÒÁÃÑ ¡ ªÒµÔ áÅÐà·Ô ´ ·Ù ¹ Ê¶ÒºÑ ¹ ¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑ µ ÃÔ Â 

นายทองทวี พิมเสน

พ.อ.อาทิตย์ สายสรรพมงคล

นายสมใจ เชาว์พานิช

ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

รอง ผอ.รมน.จว.มค. (ท)

รณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น

”พายุ นกเตน” จังหวัดเลยฝนตกน�ำ้ ป่าไหล ท�ำให้ตดิ เกาะ เจ้าหน้าที่ อพปร. อส.ตร. ต�ำบลนาสี และ นายโสภณ สุวรรณรัตน์ นายอ�ำเภอเชียงคาน เจ้ า หน้ า ที ก ่ ภ ้ ู ย ั สว่ า งฯ ได้ ช ว ่ ยกั น น� ำ เรื อ ไฟเบอร์ เชื อ ก ได้ อ อกตรวจความเสี ยหาย และได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ ทะลักท่วมบ้านเรือนและไร่นาเสียหายนับพันไร่ ปริมาณน�ำ้ ฝน สะสมบนเทื อ ก เขาใน อ.เชียงคาน จ.เลย น�้ำได้ไหล จากต� ำ บลเขา แก้ว และต�ำบล ธาตุ เข้าท่วมบ้านศรีพฒ ั นา หมู่ 5 และบ้านจอมศรี หมู่ 8 ต.นาสี อ.เชียงคาน เข้าท่วมนาข้าวกว่า 1,000 ไร่ และ บ่อปลาทีช่ าวบ้านเลีย้ งกว่า 100 บ่อ ได้รบั ความเสียหาย นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านบ.จอมศรี จ�ำนวน 6 คน ไป ยกยอบนเกาะกลางน�้ำ หลังจากน�้ำป่าไหลเข้ามท่วม

และอุปกรณ์ชว่ ยชีวติ ช่วยกันลากฝ่ากระแสน�ำ้ ไหลเชีย่ ว น�ำออกมาจากเกาะด้วยความปลอดภัย ทัง้ 6 คน ขณะเดียวกันกระแสน�ำ้ ทีไ่ หลผ่าน ต.นาสี ได้ ไหลเข้าท่วม ตลาดสามแยกบ้านธาตุ หมู่ 2 เทศบาล ต� ำ บลธาตุ ต.ธาตุ อ.เชี ย งคาน ริ ม ถนนสายเลยเชียงคาน ก.ม.ที่ 20 กระแสน�้ำไหลเข้าท่วมร้านค้าที่ ขวางทางน�้ำ ได้รับความเสียหาย ต่างพากันข้าวของ สินค้า ตลอดจนสัตว์เลี้ยงหนีน�้ำกันอย่างโกลาหล กระแสน�้ำยังเอ่อล้นท่วมทาง สายบ้านธาตุ-ปากชม บริเวณก.ม.ที่ 5 บ้านผาพอด หมู่ 13 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จนเส้นทางขาด รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถเดินทาง ผ่านไปมาได้

บรรเทาสาธารณภัยของทุก องค์กรปกครองท้องถิน่ ให้ เข้าช่วยเหลือราษฎร ทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อน และส�ำรวจ ความเสียหาย อย่างเร่งด่วน เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อน เบื้องต้น และจะได้น�ำเงินมาชดเชยตามระเบียบทาง ราชการต่อไป ซึง่ เงินส่วนนีม้ อี ยูแ่ ล้ว และสามารถเบิก ได้ทนั ที และขณะนีท้ างอุตฯุ รายงานว่าพายุได้พดั ผ่าน พ้นจังหวัดเลยไปแล้วเข้าสูจ่ งั หวัดน่านแล้ว ถ้าคืนนีไ้ ม่มี ฝนตกมาซ�ำ้ อีก คาดว่าจะเข้าสูภ่ าวะปกติในวันพรุง่ นี้

จ.สกลนคร พัฒนาชุมชน อ.วาริชภูมิ แนะน�ำอาชีพพลิกฟืน้ คนจน อีสานหายจน พัฒนาชุมชนเร่งส่งเสริมให้ เกิด การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และมีคลุ ยภาพ คือเป็น สังคมคุณภาพ โดยยึดหลักความสมดุล พอดี และ พึง่ พาตนเอง การพัฒนาชุมชนถือเป็นปัจจัยส�ำคัญแห่ง ความส�ำเร็จในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากความ เข็มแข็งของชุมชนจะส่งเสริมให้เกิด การพัฒนา อย่างยัง่ ยืน และมีคลุ ยภาพ คือเป็นสังคมคุณภาพ โดยยึดหลักความสมดุล พอดี และพึ่งพาตนเอง สนง.พัฒนาชุมชน อ.วาริชภูมิ ก็เป็นหน่วยงานหนึง่ ในส่วนภูมิภาคที่มุ่งส่งเสริมหลักดังกล่าว โดยจัด อบรมให้ความรูแ้ ก่ประชาชนในพืน้ ที่ ทัง้ ด้านการ แนะน�ำอาชีพ การออมเงิน การพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นางทองพูล ทัศคร ชาวบ้านดอนส้มโฮง 68 ม.2 ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร อาศัยอยู่ กับสามี ซึง่ มีอาชีพรับจ้างทัว่ ไป และลูกอีก 3 คน คนโตเป็นคนงานกรีดยางทีป่ กั ษ์ใต้ คนรองก�ำลัง เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประจ�ำ หมูบ่ า้ น และคนสุดท้องอายุ 3 ขวบ นางทองพูล เป็นหนึง่ ในราษฎรชาว อ.วาริชภูมิ ทีม่ รี ายได้และวิถี ชีวติ ความเป็นอยู่ ตกเกณฑ์ จปฐ. คือมีรายได้เฉลีย่ ไม่ถงึ 23,000 บาท/ ปี เมือ่ ปี 2553 ทีผ่ า่ นมาก็ได้ เข้าร่วมโครงการอบรมแนะน�ำความรู้โดยพัฒนา ชุมชน อ.วาริชภูมิ ให้มชี วี ติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ และ

ก็ได้นำ� ความรูท้ ไี่ ด้รบั กลับมาปรับใช้ในการด�ำรงชีพ นางทองพูล ทัศคร กล่าวว่า ตนไม่ได้เรียน หนังสือไม่มคี วามรูห้ รือหลักวิชาการใดๆ มีแต่แรง กายและความรู้ด้านการหาปูหาปลาเท่านั้น ชีวิต ความเป็นอยูถ่ อื ว่าหาเช้ากินค�ำ ่ ออกหาหอยหาปลา ขุดจิโป่ง หาของป่า อาทิ หน่อไม้ปา่ เห็ดป่า เรียก ได้ว่าหาทุกอย่างเพื่อน�ำมาขายเป็นรายได้จุลเจือ ครอบครัว ก่อนได้รบั การอบรมให้ความรูด้ า้ นอาชีพ จากพัฒนาชุม ตนต้องเดินทางขึน้ เขา ในอ.วาริชภูมิ บริเวณแนวเทือกเขาภูพาน ซึง่ ไกลกว่า 5 กม. ด้วย เท้าเปล่าไปหาของป่า วันไหนโชคดีหาได้เยอะ ของทีห่ ามาได้ หลังจากท�ำเป็นอาหาร เหลือก็จะน�ำมาขายทีห่ มูบ่ า้ น ได้ประมาณวันละ 100-200 บาท วันไหนโชคร้าย แทบจะหาอะไรมาขายไม่ได้เลย บางวันต้องอาศัย ข้าวปลาอาหารจากเพือ่ นบ้าน ส�ำหรับเงินทีห่ ามาได้ ทุกบาทไม่มกี ารออม จะน�ำมาใช้จา่ ยในครัวเรือนจน หมด ถือว่าล�ำบากมาก หลั ก จากเข้ า โครงการของส� ำ นั ก งาน พัฒนาชุมชน ตนก็จดจ�ำความรูต้ า่ งๆ มาใช้เพือ่ ปรับ เปลีย่ นพฤติกรรมการด�ำรงชีวติ ทัง้ เรือ่ งการออมเงิน ซึง่ จากเดิมเมือ่ หาเงินมาได้จะใช้จา่ ยในครัวเรือนจน หมด ปัจจุบนั จะเก็บเงินส่วนหนึง่ ไว้เป็นเงินออม เพือ่ อนาคต ตนพลิกฟืน้ ผืนดินรอบๆ บ้านของตน ทีจ่ ากเดิมทีเ่ ป็นพืน้ ทีร่ กร้างว่างเปล่า ก็ได้ปรับปรุง

พืน้ ทีท่ ำ� เป็นพืน้ ทีก่ ารเกษตรขนาดเล็ก ตนได้ปลูก พืชผักสวนครัวนานาชนิดไว้โดยรอบบริเวณบ้าน ไม่ว่าจะเป็น ต้นไผ่ ข่า ตระไคร้ ฟักทอง มะเขือ ข้าวโพด ฯ นอกจากนี้ทางส�ำนักงานพัฒนาชุมชน อ�ำเภอวาริชภูมกิ ไ็ ด้สนับสนุนบ่อขนาดเล็กส�ำหรับ เลีย้ งปลาและกบ ผลผลิตพืชผลทางการเกษตร รวม ถึงปลาและกบ จะน�ำมาขายสร้างรายได้ บ้างก็นำ� ไป แลกข้าวสาร อยูอ่ ย่างพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพี ย งของพ่ อ หลวง เรี ย กได้ ว ่ า ปั จ จุ บั น นี้ ครอบครัวของตนแทบจะไม่ต้องไปซื้อกับข้าวเลย นางทองพูล กล่าว ปัจจุบันนี้นางทองพูล ทัศคร มีรายได้ เฉลีย่ /ปี เกินเกณฑ์ จปฐ. แล้ว และอยูอ่ ย่างมีความ สุขกับครอบครัวทีบ่ า้ นของตนเอง ไม่ตอ้ งเร่รอ่ นหา ของป่าดังเช่นเมือ่ ก่อน ข้อมูลจาก : สกลนคร(ส.ปชส.)

เนื่ อ งในวโรกาสมิ่ ง มหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 84 พรรษา พระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามส�านึกในพระ มหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม อัน หาที่สุดมิได้ จึงได้จัดโครงการเสริมสร้าง อุดมการณ์ความรักชาติและเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ โดยเล็งเห็นความส�าคัญ ของนักเรียน นักศึกษา ซึง่ เป็นพลังอันส�าคัญ ที่จะสืบทอดและธ�ารงไว้ซึ่งความเป็นคนไทย ทีร่ กั และภูมใิ จในความเป็นราชอาณาจักรไทย และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส�าหรับ กิจกรรมในโครงการดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ให้เยาวชนของชาติมคี วามเข้าใจในความ เป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทยและส�านึก ในบุญคุณของพระมหากษัตริย์ เพื่อท�าการ ป้องกันสถาบันชาติ ศาสนา พร้อมทัง้ เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่ในจิตส�านึก ของคนไทยตลอดไป โดยมีผู้ร่วมโครงการ ประกอบด้วย ข้าราชการครูและนักเรียน นั ก ศึ ก ษา ในสั ง กั ด อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด มหาสารคาม จ�านวน 6 สถานศึกษา จ�านวน 1,000 คน

“พิธเี ปิดการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน”

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมกับภาคีความร่วม มือด้านบรรเทาสาธารณภัย ทั้ง 5 แห่งจัดฝึกอบรม สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจ�ำปี 2554 ทีห่ อ้ งประชุมสุนทรเทพ ชัน้ 3 ส�ำนักงานเทศบาล เมืองร้อยเอ็ด เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสุนทรเทพ ส�ำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีพิธีเปิดการฝึกอบรม สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ของศูนย์ ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯประจ�ำปี 2554โดย ได้รับเกียรติจากนายสถาพร ศิริภักดี รองผู้ว่าราชการ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโค รงการฯในวั น นี้ ศู น ย์ ว ามร่ ว มมื อ ด้ า นบรรเทา สาธารณภัยมีทั้งหมด 5 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ความ ร่วมเมืองเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ศูน ย์ความร่วมมือ องค์การบริหารส่วนต�ำบลเหนือเมือง องค์การบริหาร ส่วนต�ำบลรอบเมือง องค์การบริหารส่วนต�ำบลดงลาน และองค์การบริหารขอนแก่น สื บ เนื่ อ งจากสถานการณ์ ใ นปั จ จุ บั น ประเทศไทยต้องเผชิญกับสาธารณภัยรอบด้านอันเกิด จากภัยธรรมชาติและภัยที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นไม่ว่า จะเป็นอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยจากการก่อการร้าย การก่อการร้ายจลาจล อุบตั ภิ ยั ทางถนน ภัยจากสารเคมี และวัตถุ อันตรายและสาธารณภัยอืน่ ๆ ภัยพิบตั ดิ งั กล่าว จะน�ำมาซึ่งความสูญเสียแก่ชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน ของประชาชนและทรัพย์สินภาครัฐเป็นจ�ำนวนมาก นายนุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรี เมืองร้อยเอ็ด กล่าว่า ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสา ธารณภัยฯได้เล็งเห็นความส�ำคัญในด้านการป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือนเป็นอย่างยิง่ จึงได้จดั ท�ำโครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ สมาชิก อปพร.ของภาคีสมาชิกที่ผ่านการอบรมตาม หลักสูตรได้รับความรู้และประสบการณ์และน�ำไปช่วย เหลือพี่น้องประชาชนในการป้องกันฯและบรรเทาภัย พิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในเขตท้องที่ของตน การฝึก อบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการและ หน่วยงานต่างๆมาเป็นวิทยากรและครูฝึก ให้ความรู้แก่ ผู ้ เ ข้ า อบรมได้ แ ก่ สถานี ต� ำ รวจภู ธ รเมื อ งร้ อ ยเอ็ ด ส� ำ นั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด ร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ชุดวิทยากรกู้ชีพกู้ภัย จังหวัดร้อยเอ็ด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด และชุดครูฝกึ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของศูนย์ ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น โครงการฝึกอบรมจัดตัง้ สมาชิก อปพร.ในครัง้ นี้ถือเป็นรุ่นที่ 2 ของศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสา ธารณภัยฯซึ่งด�ำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2554 รวม 5 วัน มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น กว่า 100 คน ส�ำหรับบรรยากาศในการฝึกอบรมสมาชิก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ของศูนย์ความร่วม มือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯประจ�ำปี 2554ในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ ทุ ก ประการ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมฯตั้ ง ใจรั บ ฟั ง ความรู ้ จากวิทยากรอย่าง เต็มที่ เพื่อจะน�ำความรู้ที่ได้จาก การฝึ ก อบรมฯในวั น นี้ ไ ปใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ กั บ ตนเองและสังคมต่อไป ข้อมูลจาก : โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด


10

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 2 ฉบับที่ 28 วันที่ 11 ก.ค. - 10 ส.ค. 2554

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

“สถานีต�ำรวจภูธรจังหวัดอ�ำนาจเจริญ รายงานผลการจับกุมคดียาเสพติด ยาบ้า จ�ำนวน 986 เม็ด ที่อ�ำเภอเมือง จังหวัดอ�ำนาจเจริญ”

สถานีตำ� รวจภูธรจังหวัดอ�ำนาจเจริญ รายงานผลการจับกุมคดียาเสพ ติด ยาบ้า จ�ำนวน 986 เม็ด ทีอ่ ำ� เภอเมือง จังหวัดอ�ำนาจเจริญ เมือ่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.00 น. ภายใต้การอ�ำนวยการของ พล.ต.ต.สุรพล แก้วขาว ผบก.ภ.จว.อ�ำนาจเจริญ เจ้าหน้าที่ต�ำรวจชุดปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดต�ำรวจภูธรจังหวัดอ�ำนาจเจริญ ร่วมกับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ ภูธรภาค 3 และเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจสถานีตำ� รวจภูธรเมืองอ�ำนาจเจริญ ร่วมกัน จับกุมตัวผูต้ อ้ งหา 1 ราย คือ นางสาวอรุณหรือหมู พิลาทอง อายุ 26 ปี บ้าน เลขที่ 322 หมูท่ ี่ 3 บ้านดอนหวาย ต�ำบลบุง่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดอ�ำนาจเจริญ พร้อมของกลาง ยาบ้าสีสม้ กลมแบนจ�ำนวน 976 เม็ด ยาบ้าเม็ดสีเขียวกลม แบนจ�ำนวน 10 เม็ด บรรจุในถุงพลาสติกสีฟา้ จ�ำนวน 5 ถุง รวมทัง้ หมด 986 เม็ด กระดาษกาวสีขาวซึง่ มีกลิน ่ ฉุนของยาบ้า และเทปกาวสีดำ� ทีใ่ ช้แล้วลักษณะ เดียวกันกับที่ใช้ห่อยาบ้าของกลางล�ำดับที่ 1 เอกสารการเช่าห้องพักเลขที่ 401/9 ระบุชอื่ ของ นางสาวอรุวรรณ พิลาทอง ข้อหา มียาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพือ่ จ�ำหน่ายโดยผิดกฎหมาย สถานที่ จับกุม ห้องพักหมายเลขที่ 401/9 หมูท่ ี่ 8 ต�ำบลบุง่ อ�ำเภอเมือง จังหวัด อ�ำนาจเจริญ พฤติการณ์โดยย่อ เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจชุดปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบ ปราบยาเสพติดต�ำรวจภูธรจังหวัดอ�ำนาจเจริญ ได้แจ้งจากสายลับว่า นางสาว อรุวรรณฯ มีพฤติการณ์ลกั ลอบน�ำยาบ้ามาจ�ำหน่ายและซกซ่อนยาบ้าไว้ภายใน ห้องพัก จึงได้รว่ มกันเดินทางไปตรวจสอบและตรวจค้นผลการตรวจค้นพบ ของกลางจ�ำนวนดังกล่าว จึงได้นำ� ตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำ� รวจภูธร อ�ำนาจเจริญ เพือ่ ด�ำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ข้อมูลจาก : ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

“ต�ำรวจภูธรบุรีรัมย์น�ำก�ำลัง ต�ำรวจฝึกซ้อมยิงปืนเตรียม พร้อมปฏิบัติหน้าที่เผชิญเหตุ”

ต�ำรวจภูธรบุรรี มั ย์นำ� ก�ำลังต�ำรวจฝึกซ้อมยิงปืนเตรียม พร้อมปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ผชิญเหตุ ต�ำรวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์นำ� ก�ำลัง ต�ำรวจจากทุกสถานีเข้ารับการฝึกอบรมเพิม่ ทักษะการใช้อาวุธปืน และการฝึกซ้อมยิงปืน เพื่อทบทวนและเพิ่มความช�ำนาญในการ ใช้อาวุธปืนประจ�ำกาย เตรียมพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่โดย เฉพาะกรณีเผชิญเหตุ 28 ก.ค. 54 ที่สนามฝึกยิงปืนกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 (ร.23 พัน 4) ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหา กษัตริย์ศึก จังหวัดบุรีรัมย์ พล.ต.ต.สมบัติ คงพิบูลย์ ผู้บังคับการ ต�ำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึก อบรมเพิ่มทักษะการใช้อาวุธปืนและการยิงปืนของข้าราชการ ต�ำรวจในสังกัดต�ำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ�ำปี 2554 ซึ่ง โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชติที่ ต้องการเพิ่มทักษะ ความช�ำนาญ ความคล่องตัวในการใช้อาวุธ ปืนปรระจ�ำกายของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจให้มีประสิทธิภาพสูงและ ปลอดภัย เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมาเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจไม่คอ่ ยได้มโี อกาส ในการฝึกฝนและฝึกซ้อมการใช้อาวุธปืนประจ�ำกาย ท�ำให้เกิด ความไม่ปลอดภัยในการใช้อาวุธปืนทั้งกับตนเองและผู้อื่น นอกจากนีย้ งั เป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบตั หิ น้าที่ โดย เฉพาะกรณีเผชิญเหตุร้ายเฉพาะหน้าจะได้มีทักษะและความ คล่องตัวในการช้าอาวุธปืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ โครงการ ฝึ ก อบรมดั ง กล่ า วมี เ จ้ า หน้ า ที่ ต� ำ รวจที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ า นการ ป้องกันและปราบปราม ด้านการจราจร ด้านการสืบสวน สอบสวน และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากสถานีต�ำรวจในสังกัดทุกแห่งเข้ารับ การฝึกอบรมทั้งสิ้น 200 นาย ข้อมูลจาก : ส.ปชส.บุรีรัมย์

“บุรรี มั ย์ ยังมีการตรึงก�ำลังทหารตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา” บุรีรัมย์ ยืนยัน ยังมีการตรึงก�ำลังทหาร ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่ 2 อ�ำเภอ พร้อมก�ำชับฝ่ายปกครอง ชุดรักษา ความปลอดภัยหมู่บ้าน สอดส่องคนแปลก หน้าที่จะเข้ามาล้วงข้อมูลความลับด้านความ มั่นคงในพื้นที่ นายธานี สามารถกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด บุรีรัมย์ กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทย กัมพูชา ว่า ขณะนี้เหตุการณ์โดยรวมยังเป็น ปกติ ทัง้ สองฝ่ายยังไม่มกี ารเสริมก�ำลังทหาร แต่ดา้ นชายแดน 2 อ�ำเภอ คือ อ�ำเภอบ้านกรวด และอ�ำเภอ ละหานทราย ยังมีการตรึงก�ำลังทหารเพื่อปกป้องอธิปไตยตามปกติอย่างต่อเนื่อง นอกจากนีท้ างจังหวัดได้สงั่ ก�ำชับให้เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปกครอง อาสาสมัครรักษาดินแดน ชุดรักษา ความปลอดภัยหมู่บ้าน รวมถึงก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ไม่ ให้เกิดการตืน ่ ตระหนกมากจนเกินไป และร่วมกันสอดส่องดูแลบุคคลแปลกหน้าหรือสายลับ ทีจ่ ะลักลอบ เข้ามาล้วงข้อมูลด้านความมั่นคงในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเข้มงวดด้วย หากพบให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้ เข้าไปตรวจสอบ และด�ำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวอีกว่า ทางจังหวัดและอ�ำเภอ รวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้ มีการปรับเปลี่ยนแผนการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสู้รบ หากเกิดเหตุปะทะของกองก�ำลังทั้งสอง ฝ่ายขึ้น จะสามารถอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนไปยังจุดที่ปลอดภัยได้ทันท่วงที พร้อมทั้งให้ทุกหมู่บ้าน เพิ่มความเข้มงวดการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในหมู่บ้านมากขึ้นด้วย ข้อมูลจาก : บุรีรัมย์(สวท.)

หนองคายเร่งระบายน�ำ้ ท่วมลงน�ำ้ โขง

เทศบาลเมืองหนองคาย ติดตั้งเครื่องสูบน�้ำเร่งระบายน�้ำท่วมในตัวเมืองลงแม่น�้ำโขง พร้อม แจกจ่ายกระสอบทรายแก่ประชาชน ไฟฟ้า ประปา ใช้การไม่ได้ ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าสถานการณ์น�้ำท่วมเมืองหนองคาย วันนี้ (31 ก.ค. 54) ระดับ น�้ำ อยู่ที่ประมาณ 80 ซ.ม. โดยเฉพาะชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย บริเวณถนน ประจักษ์ใจกลางเมืองหนองคาย ประชาชนยัง คงได้รับความเดือดร้อน ท้องฟ้าก็ยังคงมืด ครึ้ม และมีฝนโปรยปรายลงมาไม่ขาดสาย นายทรงพล โกวิทศิรกิ ลุ นายกเทศมนตรี เมืองหนองคาย ได้ตั้งศูนย์อ�ำนวยการช่วย เหลือประชาชน ณ ด้านหลังโรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน ฝั่งติดกับถนนพนังชลประทาน มีการประกาศรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและน�้ำดื่มสะอาด พร้อมทั้งน�ำกระสอบทรายนับพันกระสอบ ไว้แจกจ่ายประชาชน ขณะเดียวกันได้ยงั ได้เร่งติดตัง้ เครือ่ งสูบน�้ำ 6 เครือ่ ง บริเวณหน้าพระธาตุหล้าหนอง 4 เครือ่ ง และชุมชนสระแก้ว 2 เครื่อง เร่งสูบน�้ำออกจากตัวเมืองลงสู่แม่น�้ำโขง ซึ่งขณะนี้ระดับน�้ำโขงอยู่ที่ 8 เมตร สามารถรองรับน�้ำได้ ส่วนระบบสาธารณูปโภค ทั้งไฟฟ้า และประปา ใจกลางเมืองไม่สามารถใช้ การได้ ท�ำให้ครอบครัวประชาชนเดือดร้อนหลายร้อยหลังคาเรือน โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

“ จ่ายเช็คไม่มีเงิน มีสิทธิติดคุก ” พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดอันเกิดจาดการใช้เช็ค ..พ.ศ. ๒๕๓๔ ....... มาตรา 4 .... ผูใ้ ดออกเช็คเพือ่ ช�ำระหนีท้ มี่ อี ยูจ่ ริงและบังคับได้ตามกฎหมาย ..... โดยมีลกั ษณะ หรือมีการกระท�ำ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ( ๑ )... เจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้น ( ๒ )... ในขณะที่ออกเช็คนั้นไม่มีเงินอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้ ( ๓ )... ให้ใช้เงินมีจ�ำนวนสูงกว่าจ�ำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้ได้ในขณะที่ออกเช็คนั้น ( ๔ )... ถอนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนออกจากบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินตามเช็คจนจ�ำนวนเงิน เหลือไม่เพียงพอที่จะใช้เงินตามเช็คนั้นได้ ( ๕ ) ...ห้ามธนาคารมิให้ใช้เงินตามเช็คนั้นโดยเจตนาทุจริต ... เมื่อได้มีการยื่นเช็คเพื่อให้ใช้เงินโดยชอบด้วยกฎหมาย ถ้าธนาคารปฏิเสธไม่ใช้เงินตามเช็คนั้น ผูอ้ อกเช็ค มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหกหมืน่ บาท หรือจ�ำคุกไม่เกินหนึง่ ปี หรือทัง้ ปรับ ทั้งจ�ำ ....... ที่กฎหมายก�ำหนดไว้เช่นนี้เพราะว่า .. ถ้าใครก็ตามที่ออกเช็คเข้าลักษณะความผิดในมาตรา ๔ .. ไม่ว่าอนุมาตราใดต้องถูกลงโทษตามกฏหมาย ...... มีหลายกรณีที่ผู้ที่ออกเช็คแล้วแต่กฎหมายตามมาตรา ๔ นี้ไม่สามารถลงโทษ และผู้ที่ออกก็ ไม่ต้องรับผิดติดคุกด้วยในวงการเช็คเรียกว่า “ เล่นเช็ค “ ... เช็คท�ำให้หลายธุรกิจ หรือบุคคล ร�่ำรวยมามากต่อมาก .. และในทางกลับกันก็ท�ำให้คนติดคุกมาแล้วก็มาก ... การเล่นเช็ค จึงมีทั้ง คุณและโทษ .. คนไหนที่รู้วิธีใช้ก็เป็นคุณร�่ำรวยได้ . คนไหนไม่รู้จัก ใช้ก็ยากจนได้เช่นกัน ( และคุก ก็จะมาเยือนถึงที่บ้าน ) ...... ในวงการธุรกิจส่วนใหญ่แล้ว การซื้อ - ขาย สินค้าที่ต้องช�ำระเงินกันนั้น .. เช็คถือว่ามีความ แน่นอนที่สุด .. ผู้ขายสินค้าโดยมากก็ยินดีที่จะรับเช็ค .. เพื่อเรียกเก็บเงินตามที่ขายสินค้าไป .. เพ ราะใครๆ ก็รู้ว่า ถ้าลูกค้าจ่ายเช็คไม่มีเงิน ผู้ขายสินค้าสามารถแจ้งความ หรือฟ้องต่อศาลเป็น คดีอาญาให้ติดคุกได้ . เช็คจึงถือว่าเป็นเครดิตระหว่างธุรกิจการค้า ..... แต่บทลงโทษส�ำหรับผู้ออกเช็คไม่มีเงินนั้นต�่ำมาก ... จากมีหลายคนน�ำเอาเช็คมาใช้ในทางที่ไป ก่อหนี้โดยไม่กลัวว่าจะติดคุกเลย .. ถ้าถูกฟ้องหรือถูกต�ำรวจมีหมายเรียก ก็หนี้ไปอยู่ที่อื่น .. ต�ำรวจก็จับไม่ได้แล้ว อายุความคดีเช็คก็สั้นมาก ..... มีการใช้เช็คอีกรูปแบบหนึ่ที่เรียกว่า “ เล่นเช็ค “ .. การเล่นเช็คนั้น ผู้ออกเช็คแม้นจะไม่มีเงิน จ่าย แต่กฎหมายก็ไม่สามารถที่จะเอาผิดได้ ... ผู้รับเช็คไปจะเป็นแจ้งความ ต�ำรวจก็ไม่รับ .. หรือ จะจ้างทนายไปฟ้องคดีเอง ก็อาจติดคุก ฐานฟ้องเท็จ หรือเบิกความเท็จก็ได้ ... หรือบางครั้ง ศาลอาจไม่ประทับรับฟ้องคดีอาญาไว้พิจารณาเลยก็ได้ .... ต่อไปนี้มาดูกันว่า .. ออกเช็คแบบไหนสามารถแจ้งความต�ำรวจให้จับตัวมาลงโทษได้เลย หรือ ฟ้องให้ศาลลงโทษได้เลย และออกเช็คแบบไหนที่ .. ผู้ถือเช็คไม่สามารถที่จะแจ้งความต�ำรวจ หรือ ฟ้องต่อศาลให้ลงโทษได้ ... เช็คมีอายุความฟ้อง กี่วัน .. กี่เดือน ... กี่ปี ... หนีคดีเช็คได้กี่ปี ... ถ้าไม่หนี้จะท�ำอย่างไรไม่ต้องใช้หนี้ .. หรือใช้หนี้แต่ช้าหน่อย .. และไม่ติดคุกด้วย ข้อมูลจาก : ดร.ศุภวิศวร์ ปัญญาสกุลวงศ์และกฤษณ์ แย้มสระโส

อบจ.มุกดาหาร เตรียมน�ำ รถน�ำเทีย่ วหอแก้วมุกดาหาร วิ่งให้บริการประชาชน

ปีที่ 2 ฉบับที่ 28 วันที่ 11 ก.ค. - 10 ส.ค. 2554 ช่างแกะเทียนในจังหวัดนครราชสีมา น�ำเทียนแกะสลักจ�ำลอง หลวงพ่ อ คู ณ มาแสดงให้ พุ ท ธศาสนิ ก ชนได้ ช ม ก่ อ นประกวดในงาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา ที่วัดหนองบัวรอง อ.เมืองนครราชสีมา พระครู ประทุมธรรมวิมล เจ้าอาวาสวัดหนองบัวรอง พร้อมทีมช่างแกะสลักเทียน พรรษา ได้น�ำเทียนแกะสลักจ�ำลองพระเทพวิทยาคม หรือหลวงพ่อคูณ ปริ สุทโธ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา มา แสดงให้พุทธศาสนิกชนได้ชม ซึ่งเทียนแกะสลักหลวงพ่อคูณ อยู่ในอิริยา บทท่านั่งยองๆ ถือไม้เคาะหัว โดยมีญาติโยมมากราบนมัสการเพื่อความ เป็นสิริมงคล เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของขบวนต้นเทียนพรรษาขนาด

11

ใหญ่ ข องวั ด ที่ เ ตรี ย มน� ำ มาประกวดในงานประเพณี แ ห่ เ ที ย นพรรษาที่ เทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 16-17 กรกฎาคมนี้ เพื่อชิง ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส�ำหรับอาการอาพาธของหลวงพ่อคูณจากโรควัณโรคปอดเรื้อรัง ขณะนี้ยังคงต้องนอนพักรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และ อาการยังน่าเป็นห่วง ท่ามกลางความห่วงใยของชาวโคราชและลูกศิษย์ลูก หาทั่วประเทศ ข้อมูลจาก : ผู้สื่อข่าว : นครราชสีมา(สวท.) Rewriter : ธนวัต วงศ์วิริยะวณิช

นครพนม จัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ร่วมกับ ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนครพนม จัดฝึกอบรมลูกเสือ ชาวบ้าน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ประจ�ำปี2554 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ร่วมกับ ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนครพนม จัดฝึกอบรม ลูกเสือชาวบ้าน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในวโรกาส ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ประจ�ำปี2554 โดยมีลกู เสือชาวบ้าน ผูน้ ำ� ผูบ้ ริหาร ทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้านจังหวัด นครพนม เข้ารับการอบรม รวม1,200 คน ในระหว่าง วันที่ 1–20 สิงหาคม 2554 จ�ำนวน 5 รุ่นๆละ 240 คน ดังนี้ รุ่นที่1 ประกอบด้วย อ.นาแก และ อ.วังยาง อบรมวันที่ 1– 3 สิงหาคม 2554 ที่ ศูนย์ฝึก อ.นาแก รุ่นที่2 ประกอบด้วย อ.เรณูนคร และ อ.ธาตุพนม อบรมวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2554 ที่ ศูนย์ฝึก อ.นาแก รุ่น ที่3 ประกอบด้วย อ.เมือง และ อ.ปลาปาก อบรมวันที่ 7–9 สิงหาคม 2554 ที่ศูนย์ฝึก อ.เมืองนครพนม รุ่น ที่4 ประกอบด้วย อ.ท่าอุเทน และ อ.โพนสวรรค์ อบรมวันที่15–17 สิงหาคม2554 ที่ ศูนย์ฝึก อ.เมืองรุ่นที่5 ประกอบด้วย อ.ศรีสงคราม อ.นาหว้า อ.บ้านแพง และ อ.นาทม อบรมวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2554ที่ศูนย์ ฝึก อ.เมืองนครพนม การจัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อง ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา84 พรรษา ประจ�ำปี2554 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เฉลิม พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในวโรกาส ทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษา และแสดง ความจงรักภักดี ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ ุ ทีท่ รงมีตอ่ กิจการลูกเสือชาวบ้านและพัฒนาลูกเสือชาวบ้านให้มบี ทบาท ทักษะประสบการณ์ และการทบทวนการปฏิญาณตนและอุดมการณ์ของลูก เสือชาวบ้าน ลูกเสือชาวบ้านก่อตัง้ ขึน้ ครัง้ แรก โดย พ.ต.อ.สมควร หริกลุ (ยศในขณะนัน้ ) เป็นผูร้ เิ ริม่ ด�ำเนินการจัดให้มกี ารฝึกอบรมลูกเสือรุน่ แรกขึน้ ที่ บ้านเหล่ากอหก กิง่ อ�ำเภอนาแห้ว อ�ำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 9 – 12 สิงหาคม 2514 หลังจากการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านรุน่ แรกเป็นผลส�ำเร็จแล้ว ได้ขยายผลการฝึกอบรมไปยังพืน้ ทีต่ า่ งๆ ตามแนวชายแดน ได้แก่ จังหวัดเลย อุดรธานี หนองคาย นครพนม พิษณุโลก สกลนคร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และกระจายไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านมีขึ้นทุกจังหวัด ครบทุกจังหวัดรวมทั้งในเขต กรุงเทพมหานคร ทางศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านจึงได้ถือเอาวันที่ 9 สิงหาคม 2514 เป็นวันก�ำเนิดลูกเสือชาวบ้าน. ฝ่ายข่าว สวท.นครพนม

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราช นายญาณวิทย์ บัวหอม รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธาน แถลงข่าวการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหา มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 วันที่ 7 สิงหาคม 2554 ณ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1 อ�ำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และ ประชาชนทัว่ ไป ได้เห็นความส�ำคัญของการออกก�ำลังกาย เพือ่ ส่งเสริมความแข็งแรงแก่สขุ ภาพร่างกายและจิตใจ รวมทั้งเพื่อหารายได้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นทุนส�ำหรับช่วยเหลือเด็กยากจนและเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของจังหวัดศรีสะเกษให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ วิ่งมิ นิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ชาย-หญิง ค่าสมัคร 200 บาท และเดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 200 บาท นักเรียน 20 บาท ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มอ�ำนวยการ ส�ำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โทร 045-612391 ,045-613448,086-4616474 หรือดูรายละเอียดทางเว็บ ไซด์ www”sisaketedu1.go.th

ผูแ้ ทนพระองค์ทลู กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒั นาพรรณวดี มอบสิง่ ของพระราชทาน โครงการหนึง่ ใจ....เดียวกัน ทีจ่ งั หวัดอ�ำนาจเจริญ 29 กรกฎาคม 2554 นี้

นายแก่ น เพชร ช่ ว งรั ง ษี ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด อ�ำนาจเจริญ กล่าวว่า ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 จังหวัด อ�ำนาจเจริญ เตรียมรับผู้แทนพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายอิสสระ สมชัย รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โครงการ “หนึ่งใจ...เดียวกัน” ให้แก่ราษฎรจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จ�ำนวน 500 คน ณ โรงเรียน บ้านภักดีเจริญ หัวนาโคกช้างมะนาย ต� ำ บลห้ วยไร่ อ� ำ เภอ

เมือง จังหวัดอ�ำนาจเจริญ ส�ำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้น ประกอบ ด้วย การจัดหน่วยแพทย์พระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี การจัดนิทรรศการทูบีนั มเบอร์ วั น การด� ำ เนิ น งานสภาเด็ ก และเยาวชนจั ง หวั ด อ�ำนาจเจริญ และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ กลุ่มอาชีพ/OTOP จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอ�ำนาจเจริญไปรับ บริการการตรวจรักษาโรคทั่วไปได้ฟรีโดยไม่คิดมูลค่า ข้อมูลจาก : สวท.อ�ำนาจเจริญ

เนคเทคส่งไอทีลดภาระงานอสม. อบจ.มุกดาหาร เตรี ยมน�ำรถน�ำ เที่ยวหอแก้ วมุกดาหาร รั บ-ส่ งประชาชน ต้ นสายอยู่ ที่หอแก้ ว และสุ ดสายที่ตลาด อิ น โดจี น โดยไม่ จอดรั บผู้ โดยสาร ระหว่ า งทาง มี ก�ำ หนดเปิ ดตั ว เที่ ย วแรก วันที่ 20 สิ งหาคม 2554 นี้ นางมลั ย รั ก ทองผา นายก องค์ ก ารบริ ห ารส่ วนจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร กล่ า วว่ า เพื่ อ เป็ นการส่ งเสริ ม การท่ อ ง เที่ ย วในจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร และอ� ำ นวย ความสะดวกแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว องค์ ก าร บริ ห ารส่ วนจั ง หวัด มุ ก ดาหาร ในฐานะ ประธานคณะกรรมการบริ หารกิจการหอ แก้ ว มุ ก ดาหาร ได้ จั ด บริ ก ารน� ำ รถเที่ ย ว เพื่อรั บ-ส่ ง นั กท่ องเที่ยว ที่ต้องการเดิน

ทางไป-มาระหว่ างหอแก้ วมุกดาหาร กับ ตลาดอินโดจีน ซึ่ งขณะนี้ได้ น�ำมาทดลอง ในระยะแรกก่ อน จ�ำนวน 2 คัน เก็บค่ า โดยสาร ไป-กลับ 10 บาท โดยจะไม่ มีการ จอดรั บ ผู้ โ ดยสารระหว่ า งทาง พร้ อม ก�ำหนดเปิ ดตัวเที่ยวแรกวันที่ 20 สิ งหาคม 2554 นี้ นายกองค์ การบริ หารส่ วน จังหวัดมุกดาหาร กล่ าวเพิ่มเติมว่ า ในวัน เปิ ดบริ ก ารเป็ นปฐมฤกษ์ จะจั ด ให้ มี มั ค คุ เ ทศก์ เ ยาวชนอาสา ร่ วมบรรยาย ระหว่ างการเดินทาง พร้ อมชมการแสดง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมของจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ก่ อนทดลองใช้ บริ การ ข้ อมูลจาก : ผู้สื่อข่ าว : มุกดาหาร(ส.ปชส.) Rewriter : วรรณวิไล สนิทผล

เนคเทค ส่งมอบโปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพ ครอบครัวแบบพกพาให้กระทรวงสาธารณสุข เพิม่ ประสิทธิภาพการ เก็บข้อมูลสุขภาพประชาชนระดับชุมชน ดร.พันธ์ศกั ดิ์ ศิรริ ชั ตพงษ์ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กล่าวว่า เนคเทค พร้อมทีจ่ ะส่งต่อ “โปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัวแบบพก พา” ให้กบั กระทรวงสาธารณสุข เพือ่ น�ำไปใช้งานด้านการเก็บข้อมูล สุขภาพประชาชนระดับชุมชน หลังจากรับโจทย์เกีย่ วกับปัญหาการ บริการคนไข้เมือ่ ปี 2553

โปรแกรมดังกล่าว จะเพิม่ ความสะดวกในการท�ำงานให้กบั เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข ด้านการเก็บข้อมูลคนไข้ดว้ ยเครือ่ งมือทีท่ นั สมัย ทดแทนการจดด้วยกระดาษในแบบเดิม ซึง่ เมือ่ บันทึกข้อมูลเสร็จ แล้วยังต้องน�ำไปบันทึกลงระบบเก็บข้อมูลสุขภาพครอบครัว หรือ JHCIS ในคอมพิวเตอร์อกี ขัน้ ตอนหนึง่ จึงเสีย่ งต่อการคลาดเคลือ่ น ของข้อมูลทีต่ อ้ งท�ำซ�ำ้ และมีขนั้ ตอนทีย่ งุ่ ยากซับซ้อน เนคเทคจึง พัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัวแบบพกพา ด้วยการ ต่อยอดมาจากระบบ JHCIS ซึง่ พัฒนาขึน้ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สาร ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ สาธาณสุขใช้เก็บข้อมูลระดับชุมชนมากว่า 10 ปี ปัจจุบนั โปรแกรมฯแบบพกพาทีพ่ ฒั นา ได้นำ� ไปใช้งานจริง แล้วโดยเจ้าหน้าทีท่ างด้านสาธารณสุขร่วมทดสอบการใช้งานกระจาย ทัว่ ประเทศ 45 จังหวัด เช่นทีจ่ .อุบลราชธานีนำ� ร่องใช้งานในขณะนี้ ทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล หรือสถานีอนามัย 8 อ�ำเภอ 123 แห่งและจะขยายผลให้ครอบคลุมทัง้ จังหวัดภายในปีหน้า นพ.สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสือ่ สาร กล่าวว่า โปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพ ครอบครัวแบบพกพา จะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้งานเชิงรุกของ สธ. ใน

การเก็บข้อมูลสุขภาพระดับชุมชนด้วยระบบไอที สะดวก และรวดเร็ว ลดการท�ำงานทีซ่ ำ�้ ซ้อนกว่าระบบเก็บข้อมูลแบบเดิม ซึง่ ใช้แรงงานคน ทัง้ หมด ความคุม้ ค่าทีเ่ กิดจากการวิจยั ครัง้ นีค้ อื การลดต้นทุนใน การใช้กระดาษ และแรงงานคนในการลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูล รวมถึงลด ความหนาแน่นในการใช้บริการด้านสุขภาพที่สาธารณสุขจังหวัด เนือ่ งจากโปรแกรมดังกล่าวมีการเชือ่ มโยงฐานข้อมูลสุขภาพถึงกัน ทัง้ จังหวัด เพือ่ ให้แพทย์ประจ�ำโรงพยาบาลจังหวัดหรือประจ�ำอ�ำเภอ ส่งต่อข้อมูลการรักษาและยาที่ต้องจ่ายประจ�ำให้กับคนไข้ในระดับ ชุมชน ผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลได้ โดยทีค่ นไข้ไม่ตอ้ ง เดินทางไปหาหมอด้วยตัวเอง ระบบดังกล่าวยังมีผลดีดา้ นการอัพเดทข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ทีท่ ำ� ได้งา่ ยขณะลงพืน้ ที่ ไม่ตอ้ งมาคัดลอกซ�ำ้ ซ้อนเหมือนระบบเดิม ในอนาคต สธ.และเนคเทคจะพัฒนาโปรแกรมให้ทำ� งานได้ ครอบคลุมทุกความต้องการของเจ้าหน้าที่ เพือ่ ให้บริการของสธ.ใน ด้านไอทีเข้าถึงชุมชนแต่ประหยัดต้นทุน อาทิเช่น ระบบแจ้งเตือนคนไข้ เกีย่ วกับนัดครัง้ ต่อไประหว่างคนไข้กบั เจ้าหน้าที่ เป็นต้น ข้อมูลจาก : กานต์ดา บุญเถื่อน


12

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 2 ฉบับที่ 28 วันที่ 11 ก.ค. - 10 ส.ค. 2554

พิธไี หว้ครูชา่ งและครูประจ�ำการ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ๒๓ มิถนุ ายน ๒๕๕๔ ณ วิทยาลัยเทคนิตมหาสารคาม

นายสมใจ เชาว์ พานิช

ผู้อำ� นวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

นายปราณีต เลิศสกุณี

อดีตผู้อำ� นวยการวิทยาลัยการอาชีพวาปี ปทุม

นายสมใจ เชาว์ พานิช

ผู้อำ� นวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หลังจากเสร็จในส่ า วนพิธี ก ารแล้ ว ก็ท�ำ การกล่ า วอบรมโอวาท พร้ อมกั บ รดน�ำ้ ให้ ลู ก ศิ ษ ย์ ท่ ีม าเข้ า ร่ วมใน พิธีไหว้ ครู ช่างและครู ประจ�ำการ ประจ�ำปี 2544 อันศักสิทธิ์นี ้

ข้อมูลจาก : เอกชัย แสงเพชรพลอย ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ภาคอีสาน


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 2 ฉบับที่ 28 วันที่ 11 ก.ค. - 10 ส.ค. 2554

13

ลงนามปฏิญาณตน งดเหล้าเข้าพรรษาท�ำความดีถวายในหลวง ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๘๔ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. ๕๔ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้มีพิธีลงนามปฏิญาณตน งดเหล้า เข้าพรรษาท�ำความดีถวายในหลวง ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๘๔ พรรษา ของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมฉลองพุทธยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัม พุทธเจ้า โดยมีนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดพิธี ข้อมูลจาก : ส�ำนักงานจังหวัดอุดรธานี

การครองตน

ารครองตน คือการพัฒนาตนให้รู้ทันโลก ทันเกม รูค้ วามมายา ความไม่เทีย่ งแท้แน่นอน ของโลก เพราะกระแกของโลกตกอยู่ในหลักไตรลักษณ์ คืออนิจจัง ความเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน ไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงเรื่อยไป ไม่คงที่ ทุกขัง เป็นทุกข์ มีสุขน้อย มีสุขมาก อนัตตาไม่ใช่ตัวตน ยึดมั่นถือมั่นได้พระพุทธเจ้า ทรงเตือนสติมนุษย์ไม่ให้หลงทางไม่ให้หลงตนเองไม่หลง ในทรัพย์สมบัติ ไม่หลงในยศต�ำแหน่ง หน้าทีก่ ารงานไม่หลง ในชาติตระกูลโดยการรีบเร่งสร้างบุญกุศล คุณงามความดี ให้ถึงพร้อม พระพุทธเจ้าตรัสว่า อชฺเธวกิจจมตปฺ ปิโก ธญฺญา มรณํ สุเว ซึ่งแปลว่า ใครจะไปรู้ว่าความตายจะมาถึงเราใน วันนี้ จงรีบท�ำความดี คือบุญกุศล ตั้งแต่วันนี้ ท่านกล่าว ว่า ชีวิต ของคนเราเปรียบเหมือนหม้อดิน ถ้ามีความ ประมาทรักษาไม่ดีก็แตกง่าย อันตรายมีรอบด้าน ขยันหา รักษาไว้ คบเพื่อนดี มีชีวิตที่เหมาะสมชื่อว่าได้ครองตน

พระราชปริยัติยาทร เจ้าอาวาสวัดมหาชัยพระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม องค์ที่ ๑

มอบถุงยันชีพแก่ประชาชนชาวจังหวัดหนองคายที่ประสบภัยน�้ำท่วม

ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2554 เวลา 10.00 น.นายวิรตั น์ ลิม้ สุวฒ ั น์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนชาวจังหวัดหนองคาย ที่ประสบภัยน�้ำท่วม ณ หอประชุม อ�ำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมี นางพจนา ลิ้มสุวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย และนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ปลัด จังหวัดหนองคาย นายอ�ำเภอเมืองหนองคาย ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยน�้ำท่วม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ก่อนด�ำเนินการช่วยเหลือในระยะยาว ต่อไป ข้อมูลจาก : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ส�ำนักงานจังหวัดหนองคาย

ผู้ว่าฯ หนองคาย

ออกพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วม

ในวันจันทร์ ที่ 1 สิ งหาคม 2554 เวลา 10.30 น.นายวิรัตน์ ลิม้ สุ วัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นางพจนา ลิม้ สุ วัฒน์ นายก เหล่ ากาชาดจังหวัดหนองคาย และนายสิ ริรัฐ ชุ มอุปการ ปลัดจังหวัด หนองคาย พร้ อมคณะ ร่ วมกันออกพืน้ ที่เพื่อมอบถุงยังชี พให้ แก่ ผู้ ประสบภั ย น�้ำ ท่ ว ม ในเขตอ�ำ เมือ ง จัง หวัด หนองคาย ข้ อ มู ล จาก : กลุ่มงานข้ อมูลสารสนเทศและการสื่ อสาร ส� ำนักงานจังหวัดหนองคาย

1-31 ส.ค.รับสมัครนักเรียนสอบเข้า “ห้องเรียนวิทย์” รุ่น 5 บทความประชาสัมพันธ์ - ก.วิทย์เปิดรับสมัครนักเรียน ม.3 เป็นรุน่ ที่ 5 เข้า “ห้องเรียนวิทย์” ในก�ำกับ 7 มหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ โดยนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์จะได้รบั การพัฒนาอย่างเหมาะสม พร้อมรับการอุดหนุน ค่าใช้จา่ ยในการเรียนและสิทธิพเิ ศษในการเข้ามหาวิทยาลัย หลังจากได้ท�ำการคัดสรรนักเรียนที่ก�ำลังศึกษาในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2554 เพือ่ คัดเลือกเข้า เป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555 ในโรงเรียนทัง้ 7 แห่งของโครงการฯ แห่งละ 30 คน รวม 210 คน โดยห้องเรียน วิทย์ในโรงเรียนอยูใ่ นการก�ำกับดูแลของมหาวิทยาลัย 7 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี มหาวิทยาลัย ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี ในปี 2555 นี้ ทาง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สานต่อโครงการเป็นรุ่นที่ 5 เพื่อมุ่งหวังน�ำนักเรียนที่มีความ สามารถพิเศษด้านวิทย์-คณิตเข้าสูก่ ระบวนการพัฒนาอย่างถูกทาง และเหมาะสม ส่งเสริมให้อจั ฉริยภาพทีม่ อี ยูเ่ บ่งบานอย่างเต็มทีเ่ พือ่ น�ำไปสู่การพัฒนาเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี คุณภาพอันจะเป็นก�ำลังส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต โดยครัง้ นีม้ หาวิทยาลัยแต่ละแห่งในโครงการดังกล่าวข้าง ต้นเป็นผูด้ ำ� เนินการรับสมัครนักเรียนจากทัว่ ประเทศเอง การสอบคัดเลือกแบ่งออกเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบแรก เปิด ให้สอบข้อเขียนในวิชาวิทย์-คณิต โดยให้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เป็นผูด้ ำ� เนินการจัดสอบพร้อมกับการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน มหิดลฯ (ใช้ขอ้ สอบเดียวกัน) ส่วนรอบสอง เป็นการสอบข้อเขียน ภาคปฏิบตั กิ าร ทักษะและความถนัด ทางด้าน วิทย์-คณิต วิศวกรรม ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาโจทย์ โดย มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเป็นผูด้ ำ� เนินการ เริ่มเปิดรับสมัครในวันที่ 1-31 สิงหาคม 2554 สนใจ ติดตามการรับสมัคร ได้ที่ http://www.most.go.th/SCiUS และ โรงเรียนในโครงการ วมว. 7 แห่ง ได้แก่ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://www.satitcmu.ac.th - โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย http://technopolis.sut.ac.th/sus/ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) http://sec.satit.kku.ac.th - โรงเรียนดรุณสิกขาลัย http://www.kmutt.ac.th/GiftEd - โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน http://www.kus.kps.ku.ac.th/satit/ - โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ http://www.psuwit.psu.ac.th - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://satit.pn.psu.ac.th หลักสูตรห้องเรียนวิทย์ของโครงการ วมว. เป็นหลักสูตร ทีพ่ ฒั นาขึน้ โดยมหาวิทยาลัยซึง่ มีความแตกต่างกันตามความโดด เด่นทางวิชาการของแต่ละแห่ง ทัง้ นีม้ เี นือ้ หาสาระวิชาการครบถ้วน ตามหลักสูตรของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมีความเข้มข้นรายวิชาวิทย์-คณิต เทียบเท่าหลักสูตร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ การเรียนการสอนมีลกั ษณะเป็นโรงเรียน ประจ�ำทีม่ คี รูพเี่ ลีย้ งดูแลใกล้ชดิ โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นตัวหลักในการ จัดการเรียนการสอน สนับสนุนบุคลากรเป็นผูส้ อน รวมทัง้ เป็นพี่

เลีย้ งให้ทงั้ ครูและนักเรียน และสนับสนุนด้านโครงสร้างพืน้ ฐานต่างๆ นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความ หลากหลายทัง้ ภายในและภายนอกห้องเรียน ได้แก่ การศึกษาดูงาน นอกสถานที่ การเข้าค่ายวิชาการ การเข้าค่ายปฏิบตั ธิ รรม การฟัง บรรยายพิเศษโดยผูท้ รงคุณวุฒิ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมบ�ำเพ็ญ ประโยชน์ เพือ่ ให้นกั เรียนรูจ้ กั เสียสละต่อส่วนรวม และรูจ้ กั ใช้ความ สามารถของตนทีม่ อี ยูท่ ำ� ประโยชน์ตอ่ ชุมชนและสังคมอีกด้วย ข้อมูลจาก : ASTVผูจ้ ดั การออนไลน์


14

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 2 ฉบับที่ 28 วันที่ 11 ก.ค. - 10 ส.ค. 2554

“จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ”

จังหวัดมุกดาหาร ได้มีการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ�ำปีการศึกษา 2554 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ หอประชุม โรงเรียน มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายวรวิทย์ สุพร ผู้อ�ำนวยการ โรงเรียนมุกดาหาร เป็น ประธานเปิดงาน การจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ�ำปีการศึกษา 2554 เพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ผูท้ รงเป็นนักปราชญ์ นักภาษาไทย และ เป็นการน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใย พระราชทานแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย อีกทั้ง เพื่อกระตุ้นให้คณะครูและ นักเรียนตระหนักถึงความส�ำคัญของภาษาไทย ร่วมใจกันส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษา ไทยให้คงอยู่ตลอดไป รวมถึง เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย และยก มาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับ กระตุ้นเตือน และเน้น ย�ำ้ ให้นกั เรียนเห็นความส�ำคัญของ ภาษาประจ�ำชาติ ร่วมมือกันอนุรกั ษ์การใช้ภาษาไทย ให้ถูกต้อง งดงามอยู่เสมอ และ เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และกล้า แสดงออกในทางทีถ่ กู ต้อง ภายในงานยังมีกจิ กรรมการจัดนิทรรศการ การอภิปรายทาง วิชาการ การประกวดคัดลายมือ เขียนเรื่องจากภาพ การจัดป้ายนิเทศ และการแสดงบน เวที ข้อมูลจาก : ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

เปิดอาคารส�ำนักงาน

เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 กาฬสินธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิด อาคารส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 กาฬสินธุ์ ที่ ต�ำบลโพนทอง อ�ำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เมือ่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2554 ทีส่ ำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา มัธยมศึกษาเขต 24 กาฬสินธุ์ ต�ำบลโพนทอง อ�ำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ได้ มีพิธีเปิดอาคารส�ำนักงานฯ อย่างเป็นทางการโดยมีนายเสน่ห์ ขาวโต รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน และ ได้น�ำผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เจ้าหน้าที่ ร่วมท�ำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จ�ำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นศิริมงคล จากนัน้ ได้ลนั่ ฆ้องชัย เป็นสัญลักษณ์การเปิดอาคารอย่างเป็นทางการ นายสิทธิชยั โภคาทรัพย์ รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 กาฬสินธุ์ กล่าวว่า เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม 2552 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในประกาศ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง ก� ำ หนดศู น ย์ ป ระสานการจั ด การ มัธยมศึกษา แยกงานด้านมัธยมศึกษา ออกจากส�ำนักงานเขตพื้นที่

วิทยาลัยเทคนิคยโสธรจัดกิจกรรมวันภาษาไทย

นายจิ ร ะวั ฒ น์ ชวลิ ต ผู ้ อ� ำ นวยการวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ยโสธร เปิ ด เผยว่ า ด้วยวันที่ 29 กรกฏาคม เป็นวันภาษาไทย จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จ พระราชด� ำ เนิ น ไปทรงร่ ว มอภิ ป รายกั บ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท างภาษาไทย คณะอั ก ษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับปัญหาการใช้ภาษาไทย ซึ่งแสดงถึงพระปรีชาสามารถใน ด้านภาษาไทย ความสนพระราชหฤทัย และความห่วงใยทีม่ ตี อ่ ภาษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ขอความร่วมมือทุกสถานศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยพร้อม เพรียงกัน วิทยาลัยเทคนิคยโสธร โดยหมวดวิชาภาษาไทย จึงได้ก�ำหนดจัดกิจกรรมเนื่องใน วันภาษาไทยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระเกียรติคุณ และแสดงถึงพระ มหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผู้ทรงเป็นปราชญ์ และนักภาษาไทย เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงความส� ำคัญและคุณค่าของภาษาไทย เป็นการเพิ่มพูน ประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ฝึกทักษะ ยโสธรเตือนภัยจากสภาพลมฟ้าอากาศทีอ่ าจเกิด ขึ้นในช่วงหน้าฝน การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน รวมถึง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้จัก วัฒนธรรมทางภาษาไทย โดยกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการประวัติความ เป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ การประกวดเรียงความ และการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ ไทยลูกทุง่ การประกวดนางในวรรณคดีไทย การแสดงละครเพลง การแสดงละครเรือ่ งพระอภัย มณี ตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร ข้อมูลจาก : วันชนะ ดาโรจน์/สวท.ยโสธร 30 กรกฏาคม 2554

การศึกษา โดยก�ำหนดให้ การมัธยมศึกษามีหน่วยงานย่อย 41 เขต ภายใต้ 19 เครือข่าย และจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นศูนย์ ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาศูนย์ที่ 23 ประกอบด้วยโรงเรียน มัธยมศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์จากเขตพื้นที่การศึกษาเดิมทั้ง 3 เขต และได้ใช้อาคารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนกาฬสินธุพ์ ทิ ยาสรรพ์เป็น ศูนย์ประสานงาน ต่อมาได้รบั ความอนุเคราะห์จากผูว้ า่ ราชการจังหวัด กาฬสินธุ์ ให้ใช้ชั้น 2 อาคารศาลากลางหลักเก่าเป็นที่ตั้ง มีนายเสนห์ ค�ำสมหมาย ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนกาฬสินธุพ์ ทิ ยาสรรพ์ ด�ำรงต�ำแหน่ง ประธานศูนย์ฯ หลังจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้มปี ระกาศลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ให้ศนู ย์ประสานงาน การจัดการมัธยมศึกษาศูนย์ที่ 23 จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 กาฬสินธุ์ ซึง่ มีการบริหารและจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาภายใน จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และเพือ่ เป็นการอ�ำนวย ความสะดวกส�ำหรับผู้บริหาร คณะอาจารย์ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด จึงได้ย้ายส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 กาฬสินธุ์ มาที่ต�ำบลโพนทอง อ�ำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อมูลจาก : ดวงใจ หงษ์จันทร์ ข่าว / ภาพ

มูลนิธริ าชประชานุเคราะห์ฯ มอบเงินพระราชทานเพือ่ การ ปลูกพืชผักสวนครัวเลีย้ งสัตว์ และเครือ่ งแบบนักเรียน ให้ นร.โรงเรียนสังวาลวิทย์ 1 และ รปค. 27

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบเงินพระราชทานเพื่อการปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ และเครื่องแบบนักเรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังวาลวิทย์ 1 และโรงเรียนราช ประชานุเคราะห์ 27 วันนี้ (31 ก.ค.54) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด กระหม่อมให้ นายขวัญแก้ว วัชโรทัย นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์ และคณะฯ เดินทางไปที่โรงเรียนสังวาลวิทย์ 1 อ�ำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ เพือ่ มอบเงินพระราชทานเพือ่ การปลูกพืชผักสวนครัวเลีย้ งสัตว์ จ�ำนวน 20,000 บาท และ มอบเครื่องแบบนักเรียนให้แก่นักเรียนทุกคน จากนั้นไปที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ (รปค.) 27 อ�ำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย มอบเงินพระราชทานเพื่อการปลูกพืชผัก สวนครัวเลี้ยงสัตว์ จ�ำนวน 50,000 บาท และมอบเครื่องแบบนักเรียนให้แก่นักเรียนทุก คน ส�ำหรับโรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนทีไ่ ด้รบั พระราชทานการศึกษาทางไกลผ่าน ดาวเทียม จากโรงเรียนวังไกลกังวล ที่เป็นแม่ข่ายสื่อการศึกษาทางไกลไปสู่โรงเรียนทั่ว ประเทศ และเป็นการพระราชทานการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่ประชาชน โดยเป็นการ น้อมน�ำพระบรมราโชบายด้านการอบรมให้นักเรียนเป็นคนดีมีเมตตากรุณา ให้ตั้งใจ ศึกษาเล่าเรียน เมื่อจบการศึกษาแล้วจะได้มีงานที่สามารถเลี้ยงตนเองได้ นับเป็นพระ มหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงเล็งเห็นถึงความส�ำคัญทางด้านการศึกษาของ เด็กที่ขาดโอกาสทั่วประเทศ ข้อมูลจาก : ส.ปชส.หนองคาย


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 2 ฉบับที่ 28 วันที่ 11 ก.ค. - 10 ส.ค. 2554

15

ส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดมหาสารคาม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ตรวจเยี่ยมติดตามงานในพื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม นายจักรี สุจริตธรรม

ผูต้ รวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 10 และ 12

เมือ่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 นายจักรี สุจริตธรรม ผูต้ รวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 และ 12 ตรวจเยีย่ มศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการ เกษตรมหาสารคาม โดยมีนายจักรพรรดิ วุ้นสีแซง ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ


16

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 2 ฉบับที่ 28 วันที่ 11 ก.ค. - 10 ส.ค. 2554

เลขาธิการ สปก. มอบ หนังสือ อนุญาตท�ำประโยชน์ในทีด่ นิ สปก. เฉลิมพระเกียรติฯ ทีย่ โสธร

พงศวดาร อีสาน โดย หลวงพินจิ จางวาง (นิมติ ร ณ เมืองท่า)

ทีห่ อประชุมอ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ เลขาธิการส�ำนักงานการปฏิรูปทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม หรือ สปก. เป็ นประธานใน พิธมี อบหนังสืออนุญาตให้ เข้าท�ำประโยชน์ ในเขตปฏิรูปทีด่ นิ หรือ สปก.4-01 จังหวัดยโสธร ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา รวมพลัง เกษตรกรในเขตปฏิรูปทีด่ นิ จังหวัดยโสธร ถวายสัตย์ปฏิญาณ ท�ำความดีเพือ่ ถวายพระบิดาแห่งการปฏิรูปทีด่ นิ ทั้งนีเ้ ลขาธิการ สปก. นายเลืศวิโรจน์ โกวัฒนะ พร้ อมด้วย นายพงษ์ศกั ดิ์ นาคประดา ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้ร่วมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าท�ำประโยชน์ในเขตปฏิรูปทีด่ นิ ให้กบั เกษตรกรอ�ำเภอกุดชุม ทีล่ งทะเบียนรับจ�ำนวน 513 ราย ซึ่งภายหลังการมอบหนังสืออนุญาตแล้ว เกษตรกรทั้งหมดได้ร่วมกันกล่าวค�ำถวายสัตย์ปฎิ ญาณ ท�ำความดีถวายพระบิดาแห่งการปฎิรูปทีด่ นิ โดยมีใจความว่า จะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ ร่ วมใจกันท�ำงานเพือ่ ประโยชน์ แก่ตนเอง และชุมชนให้มคี วามสุขและรอยยิม้ จะตั้งใจท�ำความดี ตั้งใจท�ำมากินด้วยความซื่อสัตย์ จะรักษาทีด่ นิ ที่ ได้รับในวันนี้ ให้ตกทอดสู่ทายาทชั่วลูกชั่วหลาน จะไม่ขายทีด่ นิ หรือทิง้ ทีด่ นิ ไว้โดยเปล่าประโยชน์ หรือให้ผ้อู นื่ เช่ าโดยเด็ดขาด และจะน�ำแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นหลักในการด�ำเนินชีวติ ต่อไป ด้วยความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ ุ การมอบหนังสืออนุญาตให้ทำ� ประโยชน์ในทีด่ นิ สปก. ครั้งนี้ ได้กระท�ำพร้ อมกัน ทั้ง 9 อ�ำเภอ ในเวลา 09.59 น. จ�ำนวนทั้งสิน้ 6,218 ราย เนือ้ ที่ 15,791 ไร่ ข้อมูลจาก : วันชนะ ดาโรจน์/สวท.ยโสธ

สนง.พระพุทธฯศรีสะเกษ ปลูกไม้มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

วัดพานทา อ�ำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นาย สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ศรีสะเกษ เป็นประธานและร่วมปลูกต้นไม้ มงคล ตามโครงการปลูกไม้มงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดย ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ และศูนย์ประสานงานป่าไม้จงั หวัดศรีสะเกษ จ�ำนวน 984 ต้น โดยมีพระภิกษุสามเณร นักเรียน นักศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิน่ และประชาชน จ�ำนวน 984 คน เข้าร่วมพิธเี ปิดและร่วมปลูกต้นไม้ มงคล นายบัณฑิต ชนะกาญน์ ผูอ้ ำ� นวยการ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ด้วยปีพทุ ธศักราช 2554 เป็นปีที่ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ทรงมี พระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา พสก นิกรชาวไทยทัว่ ประเทศต่างมีความจงรักภักดี

จึ ง พร้ อ มใจกั น จั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ เพื่ อ เฉลิมพระเกียรติ เนือ่ งในโอกาสอันเป็นมงคล ยิง่ นี้ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนา จึงได้จดั ท�ำ โ ค ร ง ก า ร ป ลู ก ต ้ น ไ ม ้ ม ง ค ล เ ฉ ลิ ม พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ขึน้ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เพือ่ เป็นการอนุรกั ษ์ไม้ มงคลให้มอี ยูค่ สู่ งั คมไทยตลอดไป เพือ่ ให้วกั เป็นรมณียสถาน สถานที่ปฏิบัติธรรมและ แหล่งเรียนรูไ้ ม้มงคลของไทย โดยด�ำเนินการ ปลุ ก ที่ วั ด พานทา อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ศรีสะเกษ พืน้ ทีจ่ ำ� นวน 4 ไร่ จ�ำนวนกล้าไม้ มงคล 984 ต้น ประกอบด้วย ไม้สกั มงคล 9 ต้น ไม้พะยูง 103 ต้น ไม้ราชพฤกษ์,กันเก ร า , ท อ ง ห ล า ง , ป ร ะ ดู ่ , ม ะ ข า ม ป้อม,ทองกวาว,มะค่าโมง และตะเคียนทอง

อย่างละ 109 ต้น โดยมีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยพระภิกษุสามเณร 84 รูป นั กเรี ยน/นั กศึ กษา จากโรงเรี ยนต่ า ง ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ,โรงเรียน อนุ บ าลศรี ส ะเกษ,โรงเรี ย นศรี ส ะเกษ วิทยาลัย,โรงเรียนสตรีสริ เิ กศ,โรงเรียนอนุบาล วัดพระโต,โรงเรียนรวมสินวิทยา,โรงเรียนไกร ภักดีวทิ ยาคม โรงเรียนเทศบาล 7 (หนองตะ มะ) แห่งละ 84 คน หัวหน้าส่วนราชการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 84 คน และ พุทธศาสนิกชนทัว่ ไป จ�ำนวน 144 คน โดยได้ รับการสนับสนุนกล้าไม้มงคลจากศูนย์เพาะ ช�ำกล้าไม้จงั หวัดศรีสะเกษ จ�ำนวน 975 ต้น และกล้าไม้สกั มงคลจากศูนย์เพาะช�ำกล้าไม้ จังหวัดยโสธร จ�ำนวน 9 ต้น ข้อมูลจาก : สนธยา/ข่าว

จ.เลยจัดท�ำแผนแม่บทแหล่งท่องเทีย ่ ว หวังเป็นต้นแบบการพัฒนาการท่องเทีย ่ วอย่างยัง ่ ยืน

อพท. คัดเลือกจังหวัดเลยเป็นกรณีศกึ ษา เพือ่ เป็นต้นแบบ การบริหารการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วประเภทต่าง ๆ โดยจัดท�ำแผน แม่บทพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วขององค์การบริหารการพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษ เพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน “กรณีศกึ ษาจังหวัดเลย” ขึน้ นายธวัชชัย เปีย่ มศิริ หัวหน้าส�ำนักงานจังหวัดเลย เป็น ประธานพิธเี ปิดการประชุมสัมมนา “การจัดท�ำแผนแม่บทพัฒนาแหล่ง ท่องเทีย่ วขององค์การบริหารการพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ ว อย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน) อพท. : กรณีศกึ ษาจังหวัดเลย” เมือ่ วัน อังคารที่ 25 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีผแู้ ทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย เข้าร่วม ประชุมในครัง้ นี้ เพือ่ รับฟังความคิดเห็น แลกเปลีย่ นเรียนรู้ และรับ-ฟัง ซึง่ กันและกันด้านการการท่องเทีย่ ว โดยจะน�ำไปจัดท�ำแผนแม่บท พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วขององค์การบริหารการพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่

การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน) อพท. : กรณีศกึ ษาจังหวัด เลย ทัง้ นีเ้ พือ่ น�ำมาจัดท�ำแผนพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วประเภทต่าง ๆ , ปรับปรุงบทบาทและแนวทางการด�ำเนินงานของ อพท. ในการอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู และพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วประเภทต่าง ๆ , เพือ่ วิเคราะห์แนวทาง และรูปแบบความร่วมมือระหว่าง อพท. กับหน่วยงานภาครัฐ ภาค เอกชน และองค์การชุมชนท้องถิน่ , เพือ่ ศึกษาหารูปแบบและแนวทาง การส่งเสริมการลงทุน วิธกี ารร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน การ พัฒนาธุรกิจบริหารทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู และพัฒนาแหล่ง ท่องเทีย่ ว และเพือ่ เสนอแนะแนวทางการปรับเปลีย่ น อพท. ไปสูอ่ งค์การ ทีบ่ ริหารจัดการพืน้ ทีเ่ พือ่ การท่องเทีย่ วอย่างเหมาะสม การประชุมในครัง้ นี้ คณะผูจ้ ดั จะน�ำข้อเสนอแนะ ความคิด เห็น ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ด้านการท่องเทีย่ ว ไปจัดท�ำรายละเอียด ตามกรอบของการศึกษาต่อไป ข้อมูลจาก : ดวงใจ หงษ์จนั ทร์/ข่าว/ภาพ

ตอนที่ ๑๕.....ฉบั บ ที่ ๑ ตอน “เจ้าเมืองสุวรรณภูมิ ถวายช้างเผือก ,ตัง้ เมืองพิบลู มังสาหาร เมืองตระการพืชผล , เมืองมหาชนะไชย” ปีพุทธศักราช ๒๔๐๑(จุลศักราช ๑๒๒๐) ปีมะเมีย วัน พุธ แรม๓ ค�่ำ เดือน ๘ เจ้านครจ�ำปาศักดิ์ (ค�ำใหญ่)ถึงแก่พิรา ไลย อายุได้ ๒๘ ปี ปกครองเมืองได้ ๓ ปี มีบุตรเป็นผู้หญิง ๒ คน ชื่อนางค�ำผิว และ นางมาลา จากนั้น เจ้าอุปราช (จู) ได้บังคับ บัญชาการเมืองต่อไป หากแต่ยังไม่ทันได้โปรดเกล้า ฯ ตั้งให้ผู้ ใดเป็นเจ้านครจ�ำปาศักดิ์ แต่อย่างใด ในปีเดียวกันนี้ พระเทพวงษาเจ้าเมืองเขมราษฎร์ ได้มี สารบอกกล่าว ขอตั้งบ้านค้อใหญ่ ให้เป็นเมือง และขอตั้งท้าว จันทบรมเป็นพระอมรอ�ำนาจ ต�ำแหน่งเจ้าเมือง ขอตั้งท้าวบุต ตะ เป็นอุปฮาด(อุปราช) ขอให้ท้าวสิงหราช เป็น ราชวงษ์ ขอให้ ท้าวสุริโย เป็นราชบุตร รักษาราชการเมืองอ�ำนาจเจริญ ขึ้นกับ เมืองเขมราษฎร์ ผูกส่วยเงินแทนผลเร่วปีละ ๑๒ ชั่ง ๑๘ ต�ำลึง ฝ่ายทางเมืองสุวรรณภูมิ ตั้งแต่พระรัตนวงษา (ศาล) เจ้าเมืองถึงแก่กรรมแล้ว ยังไม่มกี ารหาตัวเจ้าเมืองคนใหม่ ท้าว เพี้ยกรมการเห็นว่า ท้าวมหาราช (เลน) บุตรอุปฮาด (อ่อน) และ ราชวงษ์ (ค�ำผาย) บุตรพระรัตนวงษา (ภู) ทั้ง ๒คน นี้มีคุณสมบัติ สมควรจะเป็น ผูร้ กั ษาราชการบ้านเมืองได้ จึงได้พากันมาเฝ้าทูล ละอองธุลีพระบาท ณ กรุงเทพ ฯ ขอตั้งท้าวมหาราช และราช วงษ์ เป็นทีเ่ จ้าเมือง และอุปฮาด(อุปราช ) รักษาราชการบ้านเมือง ต่อไป ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ตัง้ ให้ทา้ วมหาราช เป็นพระ รัตนวงษาเจ้าเมือง ( พระรัตนวงษา (ท้าวมหาราช, เลน) บุตร อุปราช (อ่อน) ซึ่งอุปราช(อ่อน)เป็นน้องของพระยาขัติยวงษา (สี ลัง), ส่วน ราชวงษ์ทเี่ ลือ่ นขึน้ เป็นอุปฮาด(อุปราช ) ผูน้ คี้ อื ราชวงษ์ (ค�ำผาย) บุตรพระรัตนวงษา (ภู) ซึ่งเป็นน้องของพระยาขัติยวง ษา (สีลัง) อุปฮาด (ค�ำผาย)ผู้นี้ ภายหลังได้เป็นพระรัตนวงษา ) และเลื่อนต�ำแหน่งราชวงษ์เป็นอุปฮาด(อุปราช) เลื่อนราชบุตร เป็นราชวงษ์ ตั้งให้ท้าวค�ำสิงเป็นราชบุตร กลับไปรักษาราชการ ณ เมืองสุวรรณภูมิ

ฝ่ายเมืองเดชอุดม พระศรีสรุ ะเจ้าเมืองที่ ๒ ป่วยถึงแก่ กรรม จึงได้โปรดเกล้า ฯ ตัง้ ให้หลวงวิเศษ (สาร) ต�ำแหน่งผูช้ ว่ ย บุตรของพระศรีสรุ ะเจ้าเมืองที่ ๑ เป็นพระศรีสรุ ะเจ้าเมืองที่ ๓ ตัง้ ให้ทา้ วแพง เป็นทีห่ ลวงปลัด ให้ทา้ วแสงบุตรของพระศรีสรุ ะ เจ้าเมืองที่ ๓ เป็นหลวงยกรบัตร รักษาราชการเมืองเดชอุดมต่อไป ปีพุทธราช ๒๔๐๒ (จุลศักราช ๑๒๒๑) ตรงกับปีมะแม โปรดเกล้า ฯ ให้เจ้าพระยายมราช (แก้ว) เมื่อครั้งยังเป็น เจ้าพระยาก�ำแหงสงคราม ต�ำแหน่งเจ้าเมือง เมืองนครราชสีมา เป็นข้าหลวงแม่กองสัก ตั้งกองสักเลขหัวเมืองตะวันออก อยู่ ณ เมืองยโสธร บรรดาเลขในมณฑลอิสาณได้สกั หมายหมูไ่ ว้ ณ ครัง้ นั้นเป็นอันมาก ในปีนี้ คนใช้ของพระรัตนวงษาเจ้าเมืองสุวรรณภูมิไป แทรกโพน ( คล้องช้าง) ได้ชา้ งพลายเผือก จ�ำนวน ๑ ช้าง ลักษณะ สูงสี่ศอก จึงบอกกล่าว ไปกราบเรียนเจ้าพระยาก�ำแหงสงคราม เพือ่ ส่งข่าวบอกลงมา ณ กรุงเทพ ฯ จากนัน้ จึงมีตราพระราชสีห์ โปรดเกล้า ฯ ให้ส่งช้างพลายเผือกนั้นลงมา ณ กรุงเทพ ฯ พระ รัตนวงษาเจ้าเมืองและอุปฮาด(อุปราช) ท้าวเพี้ยกรมการเมือง สุวรรณภูมิ จึงได้น�ำช้างส�ำคัญดังกล่าวนั้น มาเฝ้าทูลละอองธุลี พระบาท ณ กรุงเทพ ฯ จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้า ฯ ให้มีการ สมโภช ขึ้นระวางขนานนามช้างพลายเผือกนั้นว่า พระมหาศรี เสวตรวิมลวรรณ ตั้งหมอช้างให้เป็นขุนประสบสารเสวตร ตั้ง ควาญให้เป็นหมื่นวิเศษนัคราช และโปรดเกล้า ฯ พระราชทาน เงินแก่พระรัตนวงษาเจ้าเมืองสุวรรณภูมิห้าชั่ง ให้ขุนประสบสาร เสวตรหมอห้าชั่ง แหวนทองค�ำสามส�ำรับ ให้หมื่นวิเศษนัคราช ควาญช้างสามชัง่ แหวนทองค�ำสองส�ำรับ กับตราภูมคิ มุ้ ห้าม และ เสื้อผ้าตามสมควร ............................................. ติตามฉบับที่ ๒ ในปักษ์ที่ 29 นะครับ


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 2 ฉบับที่ 28 วันที่ 11 ก.ค. - 10 ส.ค. 2554

“การจัดอบรม“ต้นกล้าส�ำนักงานบัญชีคุณภาพ” นางลักขณา สิรธิ รรมาสกุล หัวหน้าส�ำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดปราจีนบุรี เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการ ค้า ได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพส�ำนักงานบัญชี พ.ศ. 2550 โดยได้เปิดตัวโครงการ รับรองคุณภาพส�ำนักงานบัญชี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อีกทั้งได้ส่งเสริมพัฒนาส�ำนักงานบัญชีอย่างต่อเนื่อง เพื่อ เป็นการยกระดับส�ำนักงานบัญชีสู่มาตรฐานสากล ดังนั้น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ส�ำนักงานบัญชีมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและ ปรับปรุง การให้บริการทางการบัญชีอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ส�ำนักงานบัญชีทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีความรู้ ความ เข้าใจ และตระหนักถึงความส�ำคัญของการรับรองคุณภาพส�ำนักงานบัญชี และแนวทางการควบคุมคุณภาพการให้บริการจัด ท�ำบัญชีตามข้อก�ำหนด การรับรองคุณภาพ เพือ่ ยกระดับส�ำนักงานบัญชี รวมถึงการสร้างความพร้อมทีจ่ ะรับการตรวจประเมิน เพื่อให้ได้รับหนังสือรับรองคุณภาพส�ำนักงานบัญชีต่อไป กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้ก�ำหนดจัดอบรม “ต้นกล้าส�ำนักงาน บัญชีคุณภาพ” ขึ้น ดังนี้ - วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - วันที่ 10 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมคามิโอ เฮ้าส์ จังหวัดระยอง - วันที่ 19 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น - วันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โคราช จังหวัดนครราชสีมา ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-5475981 ข้อมูลจาก : ประเสริฐ อินทา/ข่าว

้ ู ร ร ว ค ่ ี ท ร ต ษ ก เ ด ็ เกร มทส. จับมือ กษ. จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ’ 54 เฉลิม 84 พรรษาองค์ราชัน พระมิ่งขวัญเกษตรไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี (มทส.) ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2554 เฉลิมพระเกียรติพ่อหลวงของเกษตรไทย โชว์ นวัตกรรมเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สื บ ค้ า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยว่า “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ร่วม กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัด “งาน วันเกษตรแห่งชาติ ประจ�ำปี 2554” 84 พรรษาองค์ ราชัน พระมิ่งขวัญเกษตรกรไทย ภายใต้แนวคิด

“ ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด

อ�ำนาจเจริญ รายงานความเคลื่อนไหว ราคาสินค้าและบริการจังหวัด อ�ำนาจเจริญ ประจ�ำสัปดาห์ที่ 3 เดือน กรกฎาคม 2554”

ยโสธรเตือนภัยจากสภาพลมฟ้าอากาศ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงหน้าฝน

นายประวัติ ถีถะแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวว่า ในช่วงเดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน 2554 เป็นระยะเวลาที่ร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ก�ำลังเลื่อนจากประเทศจีนลงมาพาด ผ่านประเทศไทย ซึ่งจะท�ำให้ประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาค กลาง และภาคใต้ ตามล�ำดับ ลงมาจะมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักเกิดขึ้น ประกอบกับใน ช่วงเวลาดังกล่าว ตามคาดหมายจากสถิติที่ผ่านมาของกรมอุตุนิยมวิทยา อาจมีพายุโซนร้อนจาก ทะเลจีนใต้เคลื่อนตัวเข้าประเทศไทย ประมาณ 1-2 ลูก ซึ่งจะเป็นตัวเสริมเพิ่มเติมท�ำให้มีปริมาณน�้ำ ฝนตกมากยิง่ ขึน้ อาจท�ำให้เกิดน�ำ้ ป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม น�ำ้ ท่วมฉับพลัน และน�ำ้ ล้นตลิง่ ในพืน้ ที่ ล่อแหลมต่อภัยพิบตั ดิ งั กล่าวได้ นายประวัติ ถีถะแก้ว กล่าวต่อว่า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ซึ่งมีภารกิจในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร และเตือนภัยอันเกิด จากภัยธรรมชาติ ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนได้รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ ให้เกิดความตระหนักและเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญเหตุการณ์ได้อย่างมีสติ อันได้ ก�ำหนดโดยกรมทรัพยากรธรณีแล้ว ควรเป็นพืน้ ที่ “เฝ้าระวัง” หรือ “เสีย่ งภัย” จากน�ำ้ ป่าไหลหลาก ดิน โคลนถล่ม น�ำ้ ท่วมฉับพลัน หรือน�ำ้ ท่วมขัง แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ เพือ่ ยืนยันให้ผเู้ กีย่ วข้องพิจารณาด�ำเนิน การตามภาระและหน้าที่ต่อไป และขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง หรือแจ้ง ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ทางหมายเลขสายด่วน 192 หรือ หมายเลข 02-399-4114 โทรสาร 02399-1133 ด้วย ข้อมูลจาก : วันชนะ ดาโรจน์/สวท.ยโสธร 30 กรกฏาคม 2554

“นวัตกรรมเพื่อการเกษตร ที่ยั่งยืน: Innovation for Sustainable Agriculture” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองปี มหามงคล เฉลิ ม พระชนมพรรษา 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเผยแพร่พระ เกียรติคุณ พระราชกรณียกิจด้านการเกษตร และ โครงการพระราชด� ำ ริ ใ ห้ เ ป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ รวมถึ ง น้อมน�ำให้สงั คมได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร อันเป็นพื้นฐานของ การพั ฒ นาคน พั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ และพั ฒ นา ประเทศ โดยภายในงานจะจัดแสดงนิทรรศการ เผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรหลากหลาย ทั้งด้าน พืช ปศุสตั ว์ ประมง ดิน เทคโนโลยีชวี ภาพ เทคโนโลยี อาหาร และความก้ า วหน้ า ทางด้ า นเทคโนโลยี การเกษตร จากหน่ ว ยงานทุ ก ภาคส่ ว น ได้ แ ก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐและ ภาคเอกชนที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการ เกษตร สถาบั น การศึ ก ษาที่ มี ก ารเรี ย นการสอน ทางการเกษตร ผลงานวิจยั ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี นิทรรศการความ รู้ต่าง ๆ การผลิตข้าวครบวงจร มันส�ำปะหลัง ไต

โครเดอร์มา สวายโมงครบวงจร ผลผลิตเกษตรยัง่ ยืน สูอ่ ตุ สาหกรรมอาหารไทย วิศวกรรมเพือ่ เกษตรยัง่ ยืน ชมแปลงสาธิตเทคโนโลยีการผลิตพืชแบบยั่งยืน ระบบน�้ำแบบประหยัดและปุ๋ยในระบบน�้ำ พันธุ์พืช มทส. อุทยานเห็ด อุทยานสวนครัวประดับยุคใหม่ การจัดสวนตามแนวพระราชด�ำริ การจัดการฟาร์มสู่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน อาณาจักรไก่พื้นเมืองไทย พร้อมกันนี้ ยังมีการอบรม การสาธิต และการบริการส�ำหรับเกษตรกรและผูส้ นใจ เช่น การ เริ่มต้นธุรกิจการเลี้ยงแพะ การเกษตรอินทรีย์ การ ผลิตปุย๋ อินทรีย์ การปลูกข้าวต้นเดีย่ ว การปลูกผักไร้ ดินไว้กินเอง การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ การดูแลสัตว์ เลี้ยง การผลิตไก่พื้นบ้านเชิงการค้า การดูแลสวน ยางพารา การก�ำจัดศัตรูพืชในไร่มันส�ำปะหลัง การ ผลิตแก๊สชีวภาพ การใช้ของเหลวทีเ่ กิดจากการผลิต แก๊สชีวภาพเลีย้ งผักไฮโดรโปนิกส์ การเสวนาวิชาการ ทิศทางการพัฒนาด้านการเกษตรภายใต้การเปิดเสรี การค้าอาเซียน (AFTA) การพัฒนาการเกษตรใน ภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง การปลูกสร้างสวนยาง อย่างยั่งยืน อุดมทัศนีย์ควายไทย..ภูมิปัญญาและ เทคโนโลยี

พิธีมอบโล่ให้แก่ สตรีดีเด่นและครอบครัวดีเด่น ประจ�ำปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2554 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายวิเชียร ปิยะวรากร รองผูว้ า่ ราชการ จั ง หวั ด หนองคาย เป็ น ประธานในพิ ธี ม อบโล่ เกียรติยศให้แก่ สตรีไทยดีเด่น และ ครอบครัวดี เด่น ประจ�ำปี 2554 ของจังหวัดหนองคาย โดยมีนางพจนา ลิ้มสุวัฒน์ นายกเหล่า กาชาดจังหวัดหนองคาย มอบช่อดอกไม้แสดง ความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ข้อมูลจาก : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการ สื่อสาร ส�ำนักงานจังหวัดหนองคาย

นอกจากนี้ งานกระบือและโคเนื้อแห่ง ชาติ ประจ�ำปี 2554ก็มาจัดในงานครัง้ นีด้ ว้ ย รวมทัง้ การแสดงและประกวดสัตว์ อาทิ แพะ แกะ ไก่พื้น เมืองยักษ์ สุนัข ปลาคาร์ฟ การแสดงและประกวด พืช อาทิ กล้วยไม้ ชวนชม การประกวดผลิตภัณฑ์ อาหาร อาทิ กุนเชียงหมู หมูยอ ไส้กรอกอีสาน ตลอด จนกิจกรรมบันเทิง การแสดงศิลปวัฒนธรรมการ จ�ำหน่ายสินค้า ผลผลิตการเกษตร เครื่องจักรกล การเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภคตลอดทัง้ 10 วัน ของการจัดงาน ซึ่งกลุ่มเกษตรกร รวมไปถึงนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน จังหวัดนครราชสีมาและเขตอีสานใต้จะได้ประโยชน์ อย่างยิ่งจากการเข้าชมงานในครั้งนี้” ผู้สนใจเข้าชมงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจ�ำปี 2554 ได้ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ ส่วน ประชาสัมพันธ์ โทร. 0-4422-4082-5 ฝ่ายกิจการ ทั่วไป โทร. 0-4422-4858 ฝ่ายสิทธิ์ประโยชน์ โทร.0-4422-4813, 0-4422-4905 , 08-7178-144

บุรีรัมย์ พบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 757 รายเสียชีวิต 1 ราย สูงเป็นอันดับ 1 ของภาคอีสาน ....................................................................................................................................................................................

นายแพทย์สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรรี มั ย์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ว่า ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมารับการตรวจรักษา ยังโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งจังหวัดแล้วจ�ำนวน 757 ราย เสียชีวิต 1 ราย คิดเป็นอัตรา ป่วยร้อยละ 49.59 ต่อแสนประชากร ซึ่งผู้ป่วยส่วนมากจะอยู่ในกลุ่มอายุระหว่าง 10 14 ปี อ�ำเภอทีม่ กี ารระบาดมากทีส่ ดุ คือ อ�ำเภอเมือง ละหานทราย แคนดง โนนสุวรรณ และอ�ำเภอห้วยราช จากสถิติยอดผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของจังหวัดบุรีรัมย์ใน ขณะนี้ ถือว่ามากเป็นอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมา คือ จ.สุรนิ ทร์ นครราชสีมา และ จ.ชัยภูมิ และยังมีแนวโน้มผูป้ ว่ ยเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เพราะช่วงนี้มีฝนตกชุกและมีน�้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ ท�ำให้เอื้อต่อการเพาะพันธุ์ของลูกน�้ำยุงลาย ที่เป็นพาหะน�ำเชื้อมาแพร่ระบาดสู่คน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวอีกว่า จากสถานการณ์ดังกล่าว ได้สั่งก�ำชับให้สาธารณสุขทุกอ�ำเภอ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และ อสม.ที่อยู่ทั่วจังหวัดประมาณ 30,000 คน ระดมออกฉีดพ่นหมอกควันหรือหยอดทรายอะเบทตามภาชนะที่มีน�้ำขัง พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ ประชาชนถึงวิธีก�ำจัดลูกน�้ำยุงลายแบบเคาะประตูบ้าน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อเร่งก�ำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน�้ำยุงลาย และตัดวงจรการแพร่ระบาด ของโรคไข้เลือดออก ขอบคุณเนื้อข่าว : บุรีรัมย์(สวท.), ขอบคุณภาพประกอบ

จังหวัดอ�ำนาจเจริญจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2554 ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ�ำนาจเจริญ รายงานความ เคลื่อนไหวราคาสินค้าและบริการจังหวัดอ�ำนาจเจริญ ประจ�ำ สัปดาห์ที่ 3 เดือน กรกฎาคม 2554 นายปิติ วัฒนรัตน์ พาณิชย์ จังหวัดอ�ำนาจเจริญ แจ้งราคาสินค้าการเกษตรและสินค้าอุปโภค บริโภคที่ส�ำคัญ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 - ข้าวเปลือกเจ้าหอม มะลิ ตันละ 14,750-15,00 บาท - ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ตัน ละ 14,750-14,167 บาท - ข้าวสารเจ้าหอมมะลิ 100% ขายปลีก 100 กก. 3,500 บาท - ข้าวสารเหนียวเมล็ดยาว 100% ขายปลีก 100 กก. 3,000-3,100 บาท - ข้าวสารเจ้าหอมมะลิ 100% ขายปลีก กก.ละ 34-35 บาท - ข้าวสารเหนียวเมล็ดยาว 10% ขายปลีก กก.ละ 32-35 บาท - สุกรมีชีวิต 100 กก. ขึ้นไป(ฟาร์ม) พ่อค้าส่ง กก.ละ 70 บาท - เนื้อสุกรช�ำแหละ ขายปลีก กก.ละ 140-150 บาท - ไก่สดช�ำแหละ ไม่รวมเครื่องใน ขายปลีก กก.ละ 80-90 บาท - ไข่ไก่(เบอร์2) ขาย ปลีก 30 ฟอง 105-110 บาท - กะหล�่ำปลี ขายปลีก กก.ละ 20-30 บาท - มะนาว(เบอร์5) ขายปลีก ผลละ 2 บาท - น�้ำมันพืชถั่วเหลือง ขนาด 1 ลิตร ขายปลีก ขวดละ 55-58 บาท - น�้ำตาลทราย กก.ละ 26-28 บาท ปูนซีเมนต์ ตราเสือ 50กก./ถุง ราคา 133-145 บาท เหล็กเส้นกลม บลส.9 มม.(3หุน) /เส้น 105-125 บาท ราคาที่แจ้ง เป็นราคาในเขตเทศบาลเมืองอ�ำนาจเจริญ ส�ำหรับซือ้ ขายในอ�ำเภอ อื่นๆอาจจะสูงหรือต�่ำกว่านี้ขึ้นอยู่กับค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายที่แตก ต่างกัน ราคาที่แจ้งมิได้ก�ำหนดหรือบังคับไว้ เพียงแต่แจ้งให้ทราบ เพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้ซื้อหรือผู้ขายเท่านั้น สอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-4555-23051-2 ข้อมูลจาก : สวท.อ�ำนาจเจริญ

17

นายนพวัชร สิงห์ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ�ำนาเจริญ เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2554 ณ บ้านนาไร่ใหญ่ อ�ำเภอเสนาค นิคม อ�ำนาจเจริญ โดยมี นายเดชา กาฬจันทร์ กล่าวรายงาน นายเดชา กาฬจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล เสนาคนิคม กล่าว ว่า ในปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ในประเทศลดปริมาณลงอย่างรวดเร็ว ท�ำให้เกิดผลกระทบ ต่อสิง่ แวดล้อมและระบบนิเวศน์เป็นอย่างยิง่ เช่น เมือ่ มีฝนตกก็ทำ� ให้เกิดน�ำ้ ท่วมอย่าง รุนแรง หรือในช่วงที่ไม่มีฝนก็เกิดสภาวะแห้งแล้งถึงขั้นวิกฤติท�ำให้เกิดสภาวะโลก ร้อนซึง่ ส่งผลกระทบต่อมวลมนุษย์ชาติทวั่ โลก ซึง่ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ป่าไม้ของประเทศ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชด�ำริและพระ ราชเสาวนีย์ องค์การการบริหารส่วนต�ำบลเสนาคนิคม จึงได้จัดท�ำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจ�ำปี 2554 ขึ้น โดยประชาสัมพันธ์ขอความ ร่วมมือจากส่วนราชการ ภาคเอกชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการนี้ ต้นไม้ที่จะปลูกก็จะมี ไม้ สักมงคล ประดู่ ต้นราชฤกษ์ ต้นยางนา อินทนิล และต้นแดง รวมทั้งหมด 1,200 ต้น ส�ำหรับพื้นที่ปลูกป่า องค์การบริหารส่วนต�ำบลเสนาคนิคม ได้ท�ำบันทึกข้อตกลงการขอใช้ที่ราชพัสดุกับ ธนารักษ์จังหวัดอ�ำนาจเจริญ ซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้ใช้ กับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา อ�ำนาจเจริญ เป็นผู้ยินยอมให้ใช้ ที่ราชพัสดุ หมายเลข อจ 360 บ้านนาไร่ใหญ่ หมู่ 10 ต�ำบลเสนาคนิคม มีพื้นที่ทั้งสิ้น 35 ไร่ โดยการสนับสนุนกล้า ไม้จากศูนย์เพาะพันธ์กล้าไม้จังหวัดยโสธร ขอบคุณเนื้อข่าว : ประกาศิต สุวะทอง/ส.ปชส.อ�ำนาจเจริญ/ข่าว

อัตลักษณ์ผ้าทอนครชัยบุรีนทร์ นครแห่งภูมิวัฒนธรรมอันหลาก หลาย หลอมรวมกันเป็นหนึง่ สัง่ สมภูมปิ ญ ั ญา บนฐานการผลิต ใช้ภูมิความรู้บนบริบทอัน อบอุ่นของชุมชนและวัฒนธรรมที่ยาวนาน สอดประสานกับเทคนิควิธกี ารผลิตเส้นไหมที่ มีคณ ุ ภาพ บรรจงทอและสรรสร้างลวดลาย ใน การมัดหมีไ่ หม ควบเส้น ตีเกลียว ยกดอก และ ขิต จนกลายเป็นแพรพรรณที่มีคุณค่าทาง ความงาม ความเชือ่ และประโยชน์ใช้สอยอัน แฝงไปด้วยภูมปิ ญ ั ญาอันงามล�ำ้ ของชาติพนั ธ์ แห่งนครชัยบุรนิ ทร์ออู่ ารยธรรมแห่งไหม

สถาบั น วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาสความส� ำ เร็ จ ผลิ ต ปุ ๋ ย อินทรียค์ รบ 1 ล้านกระสอบท�ำให้ มีเงินหมุนเวียนในชุมชนกว่า 1 พันล้านบาท ที่ โ รงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเที ย น จังหวัดชลบุรี ดร.วีระพงศ์ แพสุวรรณ รองปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แถลงข่าว ถึ ง ความส� ำ เร็ จ ของสถาบั น วิ ท ยาศาตร์ แ ละ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) ในการด�ำเนินโค งการหมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์ วว. ทั่วประเทศ จน สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ครบ 1 ล้านกระสอบ หรือ 60,630 ตัน คิดเป็นเงินหมุนเวียนที่เกินขึ้น ในชุมชนกว่า 1,200 ล้านบาท รองปลั ด กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ เทคโนโลยี ยังย�ำ้ ถึงความส�ำเร็จของทีม่ าในครัง้ นี้ ว่ า มาจากนโยบายของรั ฐ บาลและกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมให้เกษตรกร ใช้ปยุ๋ อินทรียแ์ ทนปุย๋ เคมีมากขึน้ โดยการส่งเสริม ให้ ส ร้ า งโรงงานผลิ ต ปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ ก ระจายทั่ ว ประเทศ จ�ำนวน 317 โรง หลังจากนั้นได้จัดการ ฝึ ก อบรมทั้ ง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บั ติ จ น เกษตรกรสามารถด�ำเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ ใช้ได้เอง ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการลดราย จ่าย สร้างงาน สร้างรายได้ และเพพิ่มพูนมูลค่า ทรัพยากรในท้องถิ่น โดยจังหวัดที่สามารถผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ได้สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัด ศรีสะเกษ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรรี มั ย์ ตามล�ำดับ ข้อมูลจาก : ผู้สื่อข่าว : คณากร ประกอบชัยชนะ สวท. (ชลบุรี) Rewriter : ฐิติวรดา ปุยอรุณ


18

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 2 ฉบับที่ 28 วันที่ 11 ก.ค. - 10 ส.ค. 2554

www.mahasarakhamcity.org เทศบาลฯ จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรูก้ ารยุตคิ วามรุนแรงในครอบครัว ประจ�ำปี 2554

2

กรกฏาคม

เมือ่ วันที่ 20 กรกฎาคม เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดอบรมให้ความรูก้ ารยุตคิ วามรุนแรงในครอบครัว แก่คณะท�ำงานศูนย์พฒ ั นาครอบครัวในชุมชน กลุม่ พ่อ – แม่ ผูค้ มุ้ ครอง ผูน้ ำ� ชุมชน อาสาสมัคร และกลุม่ สตรี ในพืน้ ที่ และเจ้าหน้าทีก่ องสวัสดิการสังคมกว่า 60 คน และเปิดป้ายศูนย์พฒ ั นาครอบครัว (ศพค.ทม.มค.) ณ กองสวัสดิการสังคม โดยมี นพ.ย์กติ ติศกั ดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นประธาน

มอบเบีย้ ยังชีพ ประจ�ำเดือนกรกฎาคม 2554

5-7 กรกฏาคม

เทศบาลเมืองมหาสารคามมอบเบีย้ ยังชีพแก่ผสู้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร และผูต้ ดิ เชือ้ HIV ทัง้ 30 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ตามนโยบายเร่งด่วนของ รัฐบาล ด้านการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่กลุม่ ผูส้ งู อายุทมี่ รี ายได้ไม่เพียงพอ เพือ่ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประจ�ำเดือนกรกฎาคม 2554 รายละ 500 บาท

โครงการรักษ์แม่รกั แม่นำ�้ คืนชีวติ สดใส ให้ลำ� ห้วยคะคาง

8

กรกฏาคม

นพ.กิตติศกั ดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม น�ำทีม สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนทัง้ 30 ชุมชน คณะกรรมการชุมชน และเจ้า หน้าทีง่ านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองมหาสารคาม ร่วมกิจกรรม รณรงค์ทำ� ความสะอาดบริเวณล�ำห้วยคะคาง ลอกวัชพืชผักกระเฉดน�ำ้ และสิง่ กีดขวางออกจากล�ำห้วย ปรับปรุงทัศนียภาพของล�ำห้วยให้สวยงาม เพือ่ เทิดพระ เกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนือ่ งในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี

รองนายกฯ ออกตรวจงานถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ซอยนครสวรรค์ 39 , 58

12

กรกฏาคม

12

กรกฏาคม

นายไมตรี พรมดา รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยรอง นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ท�ำงานเชิงรุกออกตรวจงานก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนครสวรรค์ 39 และซอยนครสวรรค์ 58 เพือ่ แก้ปญ ั หา ความเดือดร้อนบริเวณปากทางเข้าซอยทีเ่ ป็นหลุมเป็นบ่อและการสัญจรได้รบั ความ สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยยิง่ ขึน้

ส�ำนักทะเบียนท้องถิน่ เทศบาลเมืองมหาสารคาม บริการท�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชน

กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจ�ำตัวประชาชน เทศบาลเมือง มหาสารคาม เปิดให้บริการจัดท�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชนเด็กสัญชาติไทย ทีม่ อี ายุ 7 ปีบริบรู ณ์ (หลังวันที่ 10 กรกฎาคม 2554) โดยน�ำส�ำเนาสูตบิ ตั ร ส�ำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง มายืน่ ขอมีบตั ร สอบถามรายละเอียด เพิม่ เติม โทร. 0-4374-0826 ต่อ 117-118

ศูนย์แพทย์บรู พาออกเยีย่ มผูป้ ว่ ยชุมชนนาควิชยั

12

กรกฏาคม

ตามโครงการออกเยีย่ มดูแลผูป้ ว่ ยถึงทีบ่ า้ นด้วยความห่วงใยเอือ้ อาทร นายไมตรี พรมดา รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยทีมแพทย์ จากศูนย์แพทย์บรู พา และโรงพยาบาลมหาสารคาม ออกเยีย่ มผูป้ ว่ ยชุมชนนาควิชยั 1 , 2 และ 3 ตามโครงการออกเยีย่ มดูแลผูป้ ว่ ยถึงทีบ่ า้ นด้วยความห่วงใยเอือ้ อาทร และ จะด�ำเนินการออกเยีย่ มผูป้ ว่ ยทุกวันอังคาร เพือ่ แนะน�ำให้ความรูใ้ นการดูแลรักษาตนเอง ให้มสี ขุ ภาพกาย สุขภาพใจทีด่ ตี ลอดไป

งานแถลงข่าวโครงการพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพแบบบูรณาการระหว่าง

12

กรกฏาคม

14

กรกฏาคม

ร้านยาคุณภาพกับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจังหวัดมหาสารคาม

นายไมตรี พรมดา รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยทีมแพทย์จากศูนย์แพทย์ บูรพา และโรงพยาบาลมหาสารคาม ออกเยีย่ มผูป้ ว่ ยชุมชนนาควิชยั 1 , 2 และ 3 ตามโครงการออกเยีย่ ม ดูแลผูป้ ว่ ยถึงทีบ่ า้ นด้วยความห่วงใยเอือ้ อาทร และจะด�ำเนินการออกเยีย่ มผูป้ ว่ ยทุกวันอังคาร เพือ่ แนะน�ำ ให้ความรูใ้ นการดูแลรักษาตนเองให้มสี ขุ ภาพกาย สุขภาพใจทีด่ ตี ลอดไป

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา และพิธปี ฏิญาณตนงดเหล้า เข้าพรรษา ท�ำความดีถวายในหลวง ประจ�ำปี 2554

จังหวัดมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม ร่วมกับชุมชน 30 ชุมชน และสถาบันการศึกษา จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา และพิธปี ฏิญาณตนงด เหล้าเข้าพรรษาท�ำความดีถวายในหลวง ประจ�ำปี 2554 เมือ่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2554 โดยมีนายทองทวี พิมเสน ผูว้ า่ ฯ และ นพ.กิตติศกั ดิ์ คณาสวัสดิ์ นายก เทศมนตรีฯ ร่วมลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ในครัง้ นีด้ ว้ ย

ขอเชิญฟังเทศน์ระหว่างเข้าพรรษา

คณะสงฆ์จงั หวัดมหาสารคามร่วมกับพุทธ-ยุวพุทธิกสมาคมมหาสารคาม ส�ำนักงานพุทธศาสนา จังหวัดมหาสารคาม ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม และสถานศึกษา ก�ำหนดจัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเรือ่ ง “การแสดงพระธรรมเทศนาระหว่างพรรษา ประจ�ำปี 2554” จึ ง ขอเชิ ญ พี่ น ้ อ งพุ ท ธศาสนิ ก ชนชาวจั ง หวั ด มหาสารคามร่ ว มรั บ ฟั ง เทศน์ ร ะหว่ า งเข้ า พรรษา เพือ่ กล่อมเกลาจิตใจและสร้างเสริมคุณธรรม ให้เกิดความสงบ และความสุขในชีวติ ในวันเสาร์-อาทิตย์ ณ วัดภายในเขตเทศบาล


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 2 ฉบับที่ 28 วันที่ 11 ก.ค. - 10 ส.ค. 2554

ปิดเล่ม

นสพ.ภาคอีสาน

“ปักษ์ 28” เล่มนีป้ ดิ ไว้กว่า 3-4 ปักษ์ทผี่ า่ นมา เหตุเพราะว่าทางโรงพิมพ์ให้การ ตอบรับแบบฉับไว เรียกว่าทันอกทันใจกว่าปักษ์ก่อนๆ ประกอบกับผู้สนับสนุน ที่มีอุปการคุณก็ให้การตอบรับกับคณะผู้จัดท�ำเป็นอย่างดี จึงท�ำให้ความถี่เกิด ขึ้นได้โดยพลันและท�ำให้คณะผู้ท�ำงานมีก�ำลังใจ แบบสดชื่นขึ้นทันตาเลยทีเดียว นอกจากผูห้ ลักผูใ้ หญ่ทกุ ระดับชัน้ ท่านให้ความสนใจในการดูแลแล้ว เรายังได้รับความร่วมมืออนุเคราะห์จากท่าน ผอ. ดร. มนูญ เพชรมีแก้ว (ดร. จากฟ้าลงกรณ์มหาวิทยาลัย) “ ผอ.นาดูน ประชาสรรพ์ “ ท่านมอบบทความ ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ส�ำหรับนักบริหาร และท่านผู้อ่านทั่วไป ได้อ่านเต็ม อรรถรส จนต้องติดตามทุกปักษ์มิได้ขาดและมิได้พลาดเลยหละครับ บก.ต้อง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่ง แม้ว่าแก๊งกวนตีนน่ะจะรับรองคุณยิ่งลักษณ์ คุณอภิสิทธิ์ และคุณ เทพเทือกไปแล้ว แต่ยังมิวายที่จะดึงและดองต่อโดยเจตนาหรือไงไม่ทราบ เพื่อ มิให้มีจ�ำนวนถึง 95 เปอร์เซ็นต์ ไอ้แบบนี้คุณจะยั่วยุให้ฅนภาคอีสานและฅนภา คเหนือ เขาเอารถอีแต๋น รถไถ่นาเดินตามลากรถพ่วงขนกันลงไปจับพวกคุณ นั่งยางกลางสี่แยกราชประสงค์หรือนั่งยางกลางสนามหลวงกระนั่นหรือ หือ! มันอะไรกันแน่น่ะเนี่ย คนเราหากอยากให้ชีวิตเป็นสุข จะต้องรู้จักปล่อยวาง ผมจึงค�ำ เทศนาธรรมของปู่แหวนวัดดอยแม่ปิ๋งเชียงใหม่ เมื่อหลายสิบปีมาแล้ว วรรค หนึ่งว่า “อย่าผูกติดกับสิ่งที่ไม่ควรผูกติด” ซึ่งใกล้เคียงกับค�ำสอนของพระพุ ทะองค์ว่า “อย่ายกย่องบุคคลที่ไม่ควรยกย่อง” อย่างพวกประเภทขวางและ ถ่วงความเจริญของบ้านเมืองน่ะ ควรที่จะได้รับการยกย่องหรือควรได้รับ ประชาทัณฑ์นึกไม่ออกไปถามอาทรย์ มานิต จิตรจันทร์กลับแล้วจะได้ค�ำตอบ ที่ถูกที่สุด หรือง่ายกว่านั่นเก๊าะไม่ควรพลาดอ่านคอลัมภ์คาบลูกคาบดอกของ คุณ หมัดเหล็ก ไทยรัฐหน้า 6 บล๊อกล่าง จันทร์ – ศุกร์ จะช่วยให้หูตาสว่าง ขึ้นอีกเยอะเลยขะรับ พบกันใหม่ปักษ์หน้า 29 อิสระชน ฅนเคยหล่อ

งานเทศกาลท่องเทีย่ วดอกกระเจียวงาม จังหวัดชัยภูมิ ประจ�ำปี 2554 งานวันดอกกระเจียวงาม ทุกปี จะเริ่มงานตั้งแต่ ช่วงเดือน มิถุนายน กรกฏาคม และสิงหาคม ของทุกๆปี โดยช่วงแรกต้น เดือนมิถุนายนจะจัดงาน “วันกระเจียวคืนทุ่ง” โดย อบต.บ้านไร่ และทุกอบ ต.ในเขต อ.เทพสถิต พร้อมขบวนรถบุปผาชาติจากเหล่าอบต. และโรงเรียน ในเขตบ้านไร่รวม 16 ขบวนและชมสาวงามจากชาวบ้านไร่ ในงานประกวด “เทพธิดาดอกกระเจียว” ณ อุทยานแห่งชาติปา่ หินงามนี้ ท่านสามารถสัมผัสกับอากาศ หนาวเย็นสบายเกือบตลอดปีโดยเฉลี่ยทั้งปี อยู่ที่ 4 - 25 องศา (ในช่วง กลางคืน) และช่วงกลางวัน เฉลี่ยเดือนเมษายน ไม่เคยเกิน 32 องศาจึง ท�ำให้หลาย ๆ ท่านที่ได้แวะมา ณ อุทยานฯ แห่งนี้เป็นครั้งแรก ต้องแปลกใจ กับอากาศที่ แตกต่างจากกรุงเทพฯอย่างสิ้นเชิงและอีกหลาย ๆ ท่านที่เดิน ทางมาจากทางภาคเหนือตอนบน กล่าวว่า...”อากาศทีน่ ี่ ดีกว่าบ้านเค้าด้วย ซ�้ำ” และอีกหลายท่านที่เดินทางมาจากทางวังน�้ำเขียว (อากาศดีติด 1 ใน 7 ของโลก) ยังคาดไม่ถงึ ว่าทีน่ อี่ ากาศไม่แพ้บา้ นเค้าเลยนัน่ เป็นเพียงการกล่าว จากหลาย ๆ ท่านที่เราได้ยินได้ฟังมา ...แต่จะเป็นจริงดั่งนี้หรือไม่ “ท่านต้อง มาพิสูจน์” ด้วยตัวท่านเองและอีกกรณีหนึ่ง หลายท่านที่เดินทางมา ณ อุทยานแห่งชาติปา่ หินงาม ยังได้กล่าวให้ได้ยนิ บ่อยครัง้ ว่า.....ท่านใดมาเทีย่ ว ที่นี่ หากไม่ได้นอนค้างสัมผัสหมอก และอากาศเย็นในยามค�่ำ ณ บนอุทยา นฯ นี้ “ท่านมาไม่ถึง” ทุ่งดอกกระเจียว ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เป็นพรรณไม้ ทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติ เพียงปีละครัง้ เท่านัน้ จะเริม่ แทงหน่อใบหูกระต่าย ในช่วงต้นฝนประมาณกลางเดือนพฤษภาคม และจะเริม่ แทงหน่อดอกในช่วง ต้นเดือนมิถุนายนสีของดอกกระเจียว จะออกสีชมพูอมม่วง และสีขาว ปัจจุบนั มีอยูห่ ลายสายพันธุอ์ กี หนึง่ ความงามจากธรรมชาติ ทีช่ ชู อ่ เป็นชัน้

19

เหลื่อมสีชมพูอมม่วงคือ พลอยชมพู จะออกดอกช่วงปลายกรกฏาคม ความงามของดอกกระเจียว ทีธ่ รรมชาติสร้างขึน้ จะไสวพริว้ ไปจนถึงช่วง กลางเดือนสิงหาคม ของทุกปี หากท่านไม่ได้มาในช่วงเวลาดังกล่าว คง ต้องรอปีต่อไปจึงจะได้มาสัมผัสความงามจากธรรมชาตินี้ดอกกระเจียว เป็นพันธุ์ไม้ที่เกิดขึ้นที่นี่ ซึ่งจัดว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย ช่วงเวลาดัง กล่าว ต่างแย่งกันชูช่อพริ้วไสวไปตามสายลมหนาว นอกฤดู ปูพรมด้วย ผืนหญ้าสีเขียว ชุ่มช�่ำด้วยหยาดน�้ำค้าง อาบฉากหลังด้วยม่านสายหมอก ในยามรับรุ่งอรุณของวันใหม่ จึงเหมาะแก่การขึ้นเยือนบนผืน ทุ่งดอก กระเจียวขนาดใหญ่กว่า 1000 ไร่ ในยามเช้าตรู่เพราะหากสายกว่านี้ บรรยากาศในการเข้าเยี่ยมสัมผัสจะแตกต่างกันราวฟ้ากับดินการเข้าไปยัง ทุง่ ดอกกระเจียว ท่านต้องน�ำรถไปจอดทีล่ านจอดรถขนาดใหญ่ซา้ ยมือก่อน ถึงอุทยานฯ 500 เมตร หรือน�ำรถจอดบริเวณลานจอดรถที่ทางอุทยานฯ จัดให้ แล้วจึงนั่งรถสองแถวท้องถิ่นที่จอดรอรับนักท่องเที่ยวบริเวณทาง เข้าอุทยานฯ โดยรถจะจอดให้ทา่ นลง ณ จุดท่องเทีย่ วต่าง ๆและท่านสามารถ ขึ้น-ลง รถคันใด ๆ ก็ได้ โดยขากลับลงมา รถฯ จะส่งท่านยังจุดเดิมที่ท่าน ขึ้นครั้งแรก กิจกรรมในงาน กิจกรรมมากมายในเทศกาลนี้ อาทิ ขบวนแห่กระเจียวคืนทุ่ง การแสดงดนตรีจากนักเรียนของอ�ำเภอเทพสถิต การแข่งขันเดินเพื่อการ กุศล ชมสวนหินงามป่าหินล้านปีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติปั้น แต่งตามแต่จะสุดจินตนาการ การแสดงและจ�ำหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียงของ จังหวัดชัยภูมิ อีกทัง้ ทุง่ ดอกกระเจียวสีขาว สีเขียวและสีชมพูอมม่วง น�ำ้ ตก ไทรทอง และจุดชมวิวผาห�ำหดของอุทยานแห่งชาติไทรทอง ก็เป็นอีกสถาน ทีท่ รี่ อการมาเยือนของนักท่องเทีย่ วให้เดินทางท่องเทีย่ ว ด้วยหัวใจใหม่ อัน จะส่งผลให้การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิยั่งยืนได้ สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: - ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 0-4482-2502 - ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารด้านการท่องเทีย่ วองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 0-4481-1376 - ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 0-4481-1218 - หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 0-4481-1511 - ททท.ส�ำนักงานนครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4421-3030, 0-4421-3666 ทุกวันในเวลาราชการ

บก.ชายใหญ่ ฅนเคยหล่อ ....พบกันใหม่ปักษ์หน้านะครับ...

ประกาศ

นสพ.ภาคอีสาน โครงการพบปะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จ�ำกัด บุ ค คลใดที่ ไ ม่ มี ชื่ อ ในปั ก ษ์ ที่ 27 หมายถึ ง “ไม่ ใ ช่ บุ ค ลากรใน นสพ.ภาคอี ส าน” หากน� ำ เอกสารหรื อ บั ต รประจ� ำ ตั ว อื่ น ใด ไปแสดงตน เพื่อรับประโยชน์ใดๆ ให้ ด� ำ เนิ น คดี ท างอาญาได้ ทั น ที ทาง บก. นสพ.ภาคอีสาน ไม่รับผิด ชอบกับบุคลดังกล่าว เพราะบุคลากร หลายรายรุน่ เก่าๆ ทางบรรณาธิการ ได้ถอดถอนออกไปแล้ว เพราะ บก. ได้ แ จ้ ง ให้ บุ ค ลากรดั ง กล่ า วได้ ส ่ ง เอกสารคืน แต่ยังเพิกเฉย

ประจ�ำปี 2554 หน่วย อ�ำเภอเมือง เขต 2 ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

ตลาดนัดวันอาทิตย์ ที่ตลาดช่องสะง�ำอ�ำเภอภูสิงห์ ศรีสะเกษ คึกคัก ชาวกัมพูชาข้ามพรมแดนซื้อสินค้าฝั่งไทยเผื่ออาจมีการปิดพรมแดนอีก ตลาดนัดวันอาทิตย์ ที่ตลาดช่องสะง�ำอ�ำเภอภูสิงห์ ศรีสะเกษ คึกคัก ชาวกัมพูชาข้ามพรมแดนซื้อ สินค้าฝั่งไทยเผื่ออาจมีการปิดพรมแดนอีก กรณีศาลโลกจะพิพากษาตีความคดีปราสาทพระวิหาร ที่ตลาดจุด ผ่านแดนถาวรช่องสะง�ำ ต�ำบลไพรพัฒนา อ�ำเภอภูสงิ ห์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึง่ จะมีตลาดนัดวันอาทิยต์ ประชาชน กัมพูชาได้ข้ามพรมแดนเพื่อซื้อสินค้า ที่ตลาดฝั่งไทย ไว้เพื่ออุปโภคบริโภค และไว้ท�ำบุญในเทศกาลเข้าพรรษาซึ่ง ประชาชนกัมพูชายังไม่มนั่ ใจในสถานการณ์ หลังจากศาลโลกอ่านค�ำพิพากษาตีความคดีปราสาทพระวิหาร ตาม ทีก่ มั พูชาเสนอ จะเป็นผลให้เกิดสถานการณ์หรือไม่ จึงมีการซือ้ สินเครือ่ งอุปโภค บริโภค อาหารส�ำเร็จรูป กักตุน ไว้ กลัวจะมีการปิดด่านอีก นายนพดล ร่วมคิด ประธานศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวไทยกัมพูชา กล่าวว่า ในช่วงที่มี สถานการณ์ประทะไทย-กัมพูชา ส่งผลการค้าการท่องเทีย่ วหยุดชะงักลง ประชาชนสองทัง้ สองฝ่ายศขาดความ เชื่อมั่น ในความปลอดภัย ในการไปมาหาสู่กัน แต่สถานการ์คลี่คลายดีขึ้น ท�ำให้การค้า และท่องเที่ยวกลับมา คึกอีกอีกครั้ง ขอบคุณเนื้อข่าว : ศรีสะเกษ(สวท.)

***ระวังมีคนแอบอ้าง เป็นฝ่ายการตลาดและเก็บเงิน ค่าโฆษณาหรือบุคลากรของเราไปหาประโยชน์ในทางมิชอบ

...หนี้สูญไม่มี...

เริ่มจากปักษ์แรก ปรากฎในเว็บไซต์ ห้ามจ่ายเด็ดขาด!!! ถ้าไม่ได้รับใบเสร็จลายมือ บก.ในตัวอย่าง


20

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 2 ฉบับที่ 28 วันที่ 11 ก.ค. - 10 ส.ค. 2554

อบจ.ยโสธร ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลือ่ นที่ พอ.สว. นายอ�ำนวยผล ชายทวีป ผู้อ�ำนวย การกองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยโสธร น�ำข้าราชการ เข้าร่วมโครงการ พอ.สว. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมทั้งกล่าวค�ำถวาย พระพรเทิดพระเกียรติ เนือ่ งในวันคล้ายวันเสด็จ สวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี (18 ก.ค. 54) ณ บ.หนองแสงโคกสะอาด ต.โพธิ์ ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โดยการน�ำของรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายประวัติ ถีถะ แก้ว เป็นประธานในพิธฯี การจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลือ่ นที่ พอ.สว. ในวันนี้ หลังพิธี เปิด รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายประวัติ ถีถะแก้ว ประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วม ได้มอบผ้าห่มกันหนาว มอบจักรยาน ชุดยาสามัญ พระราชทาน ถุงยังชีพ การแจกจ่ายพันธุ์ปลา การเยี่ยมเยียนพูดคุยกับผู้สูงอายุ เด็ก และผู้พิการ ก่อนจะเดินเยี่ยมชมสินค้าโอท็อปของชาวต�ำบลโพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ข้อมูลจาก : วันชนะ ดาโรจน์/สวท.ยโสธร 20 กรกฏาคม 2554

สโมสรไลออนส์มหาสารคามช่วยเหลือประชาชน

อุบลราชธานี ขอเชิญนักท่องเที่ยวนั่งเรือชมล�ำน�้ำมูล เพลินล�ำน�ำเพลง เป็นหนึง่ ในกิจกรรมที่น่าสนใจ งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจ�ำปี 2554

“ จ.สกลนคร จ่ายเงินชดเชยพิเศษฯ แก่ราษฎรผูท้ มี่ สี ทิ ธิ์ โครงการเขือ่ นน�ำ้ อูน ” ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้มีการจ่ายเงินชดเชยเป็นกรณี พิเศษแทนการจัดสรรที่ดินให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการ ก่อสร้างเขือ่ นน�ำ้ อูน อ.พังโคน จ.สกลนคร เมือ่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 และแต่งตัง้ คณะกรรมการเพือ่ ตรวจสอบบุคคลผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินชดเชย พิเศษแทนการจัดสรรที่ดินให้แก่ราษฎรกลุ่มนี้ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เรียบร้อย ไม่ให้เกิดการจ่ายเงินซ�ำ้ ซ้อน ด้วยวิธโี อนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคาร ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน และ หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน 5 เป็นกรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณามี มติรับรองชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินโครงการเขื่อนน�้ำอูน จ�ำนวน 27 ราย รายละ 150,000.-บาท รวมทั้งสิ้น 4,050,000.-บาท โดยแยกเป็นอ�ำเภอ ดังนี้ อ�ำเภอพังโคน จ�ำนวน 2 ราย อ�ำเภอกุดบาก จ�ำนวน 9 ราย อ�ำเภอวาริชภูมิ จ�ำนวน 3 ราย อ�ำเภอนิคมน�ำ้ อูน จ�ำนวน 8 ราย และอ�ำเภอพรรณานิคม จ�ำนวน 5 ราย โดยให้ เ ร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ า นเงิ น และจั ด ให้ มั ก ารมอบเงิ น ดั ง กล่ า วเพื่ อ เป็ น การ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่ามีการจ่ายเงินกันจริง (27 ก.ค.54) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาน�้ำอูน

อ�ำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ได้ท�ำการมอบเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดิน โครง การฯ ดังกล่าวโดยมีนายประสงค์ คงเคารพธรรม หัวหน้าส�ำนักงานจังหวัดสกลนคร เป็นประธานแทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดสกลนคร ในพิธกี ารมอบเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรทีด่ นิ โครงการเขือ่ นน�ำ้ อูน จังหวัดสกลนคร ในวันนี้ พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับราษฎรกลุ่มนี้ ที่ได้รับเงินชดเชยพิเศษแทนการ จัดสรรที่ดิน และขอให้ใช้เงินที่ได้รับอย่างคุ้มค่า ประหยัด ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ เป็นประโยชน์ต่อตนเองด้วยความเป็นห่วงหลังเสร็จพิธิได้ให้เกียรติถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก กับราษฎรกลุ่มดังกล่าว ข้อมูลจาก : ผู้สื่อข่าว : สกลนคร(ส.ปชส.)/ แสงมณีจรรณ์ เพขรสังหาร Rewriter : ฐิติวรดา ปุยอรุณ

นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า งานประเพณีแห่ เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจ�ำปี 2554 มีกจิ กรรมทีห่ ลากหลายตลอดเดือนกรกฏ าคม ในปีนี้ มีกิจกรรมใหม่ที่เพิ่มเข้ามาคือ การนั่งเรือชมล�ำน�้ำมูล เพลินล�ำน�ำเพลง จุดเด่น ของกิจกรรมนี้ คือ นักท่องเที่ยวจะได้นั่งเรือชมความสวยงามสองฝั่งริมน�้ำมูล เขตเทศบาล นครอุบลราชธานีและเทศบาลเมืองวารินช�ำราบ โดยล่องเรือจากท่าน�้ำวัดสุปัฐนาราม วรวิหาร ผ่านท่าน�ำ้ วัดหลวง ไปจนถึงท่าน�้ำเชิงสะพานใหม่ อ�ำเภอวารินช�ำราบ พร้อมกับรับ ประทานอาหารพื้นบ้านอีสานบนเรือ นอกจากนี้จะได้รับการบรรเลงเพลงไทยเดิม จากวงศ์ มหาดุริยางค์ไทย ผู้แสดงจ�ำนวน กว่าพันห้าร้อยคน ณ บริเวณท่าน�้ำตลาดใหญ่ ซึ่งมีการติด ตั้งระบบแสง สี ที่สวยงาม และระบบเสียงสมบูรณ์แบบให้นักท่องเที่ยวและประชาชนสอง ฝั่งแม่น�้ำมูล ได้สัมผัสบรรยากาศที่สวยงามยามค�่ำคืน และรับฟังเพลงที่ไพเราะอย่างทั่วถึง ส�ำหรับการจัดกิจกรรมนั่งเรือชมล�ำน�้ำมูล เพลินล�ำน�ำเพลง ในงานประเพณีแห่ เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจ�ำปี 2554 มีขึ้นในวันที่ 10 กรกฏาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป นักท่องเที่ยวที่สนใจสอบถามรายละเอียดและจองที่นั่งได้ ในราคาท่านละ 199 บาท ทีส่ ำ� นักงานการท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ หมายเลข 045-311228 ข้อมูลจาก : ผู้สื่อข่าว : อุบลราชธานี(สวท.) Rewriter : ภัทรศรี วนิชาชีวะ


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 2 ฉบับที่ 28 วันที่ 11 ก.ค. - 10 ส.ค. 2554

สสจ.มุกดาหาร สานต่อโครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ เฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร สานต่อโครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษา มหาวชิร าลงกรณ หมูบ่ า้ นปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด จังหวัด มุกดาหาร ปี 2554 ก�ำหนด 4 หมู่บ้าน เป้าหมาย ร่วม ประเมินแนวทางลดเสี่ยง ลดโรค นายแพทย์สุใหญ่ หลิ่มโตประเสริฐ นาย แพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า สืบ เนื่องจากปี 2552 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุครบ 57 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 พระองค์ได้พระราชทาน พระราชานุญาต ให้มกี ารด�ำเนินการโครงการสายใยรัก แห่งครอบครัวและโครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษา มหาวชิราลงกรณ :หมูบ่ า้ น ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ลด โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอด เลือด ที่มุ่งเน้น ประชาชนมีสุขภาพดี เลี้ยงลูกด้วยนม แม่ ส่งเสริมให้ประชาชนออกก�ำลังกาย ปลูกผักปลอด

สารพิษไว้รับประทานเอง ทั้งนี้ จากปัญหาสุขภาพใน ปัจจุบัน พบว่า คนไทยเจ็บป่วยและตายด้วยโรคไม่ ติดต่อที่มีสาเหตุมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ ถูกต้องเพิ่มขึ้น ซึ่งปัญหาโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคความ ดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรค มะเร็ง เป็นปัญหาสาธารณสุขทีส่ ำ� คัญในปัจจุบนั มีแนว โน้มการเกิดโรคเพิม่ และมีความรุนแรงเพิม่ มากขึน้ ทุกปี สาเหตุ ม าจากพฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งของ ประชาชน เช่น การบริโภคอาหารทีไ่ ม่ถกู สัดส่วนและไม่ เหมาะสมทางโภชนาการ ขาดการออกก�ำลังกายและมี ความเครียดจาก ครอบครัวและสังคม ปัจจัยเสี่ยงต่อ การเกิดโรคโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ได้แก่ ภาวะน�้ำหนักเกินและอ้วน ขาดการเคลื่อนไหว การออก ก�ำลังกาย การบริโภคอาหารที่ไม่สมดุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร กล่าวเพิม่ เติมว่า เพือ่ เป็นการสานต่อโครงการดังกล่าว และลดอัตราเสีย่ งการเกิดโรคของประชาชน ส�ำนักงาน

โดยปกติแล้วโดยเฉลีย่ คนเรามีความสามารถในการ อ่านได้ประมาณ 125-250 ค�ำต่อนาที แต่เราสามารถพัฒนา ความสามารถในการอ่านของเราได้ถึง 500-1000 ค�ำต่อนาที หากเรามีความสามารถในการอ่านเร็ว นั่นหมายความว่าใน 5 นาทีเราอ่านค�ำต่างๆได้ถึง 2,500 ค�ำ ซึ่งจะช่วยให้เราประหยัด ทัง้ เวลาและพัฒนาความรูใ้ ห้กว้างไกลยิง่ ขึน้ การอ่านหนังสือ เร็วและจับใจความได้เป็นขั้นตอนของการใช้สมาธิ จดจ่ออยู่ กับสิ่งนั้น โดยเทคนิค 3 ข้อนี้จะช่วยให้เรามีสมาธิในการอ่าน ดีขึ้น 1. ก�ำจัดสิ่งที่รบกวนออกไป ทุกสิ่งที่ท�ำให้เราขาด สมาธิในการอ่านไม่ว่าจะเป็น เช่น เสียงทีวี เสียงวิทยุ กลิ่น ยุง หรือบรรยากาศอื่นๆที่ท�ำให้เราคิดฟุ้งซ่านไม่สามารถมีสมาธิ จดจ่อต่อสิ่งที่เราจะอ่านได้นั้น ควรก�ำจัดออกไป 2. หาเหตุผลในการอ่านและสร้างจุดสนใจ ถามตัว เองว่าท�ำไมต้องอ่าน สร้างแรงจูงใจ จะช่วยเป็นแรงขับเคลือ่ น ในการอ่านได้ ท�ำให้รสู้ กึ อยากอ่านและมีใจจดจ่อ หากเราอ่าน ธรรมดาและไม่เห็นคุณค่าของสิ่งนั้นจะท�ำให้ไม่อยากอ่าน หากไม่สามารถท�ำได้ให้ออกไปท�ำกิจกรรมอย่างอื่นก่อน แล้วกลับมาคิดถึงจุดสนใจของสิ่งที่จะอ่านใหม่จะช่วยให้มี สมาธิในการอ่านได้ 3. หยุดพักเป็นระยะ หยุดพักการอ่านเมือ่ จบบท เพือ่ ทบทวนสิ่งที่เราอ่านไปแล้ว อาจจดบันทึกไว้ด้วย เพื่อว่าเมื่อ เรากลับมาอ่านใหม่สมองจะเปิดรับสิง่ ทีจ่ ะอ่านต่อไปได้ดขี นึ้ มากกว่าการทนอ่านไปเรื่อยๆ เพราะจะท�ำให้สมองล้า และ การหยุดพักในการอ่านบ้างจะช่วยให้จับใจความได้ดีขึ้น ดัง นั้ น สิ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยพั ฒ นาการอ่ า นให้ ดี ขึ้ น คื อ การก� ำ ขั ด สิ่ ง ที่ รบกวนออกไป หาเหตุผลและความสนใจในการอ่านและหยุด พักสายตาบ้าง จะช่วยให้เรามีสมาธิในการอ่านดีขึ้น คราวนี้ลองมาดูเทคนิคในการอ่านเร็วกันบ้าง 1. ลองหยิบหนังสือเล่มเก่ามาอ่านใหม่ ฝึกการอ่าน เร็วโดยการหยิบหนังสือทีเ่ คยอ่านมาแล้วมาอ่านอีกครัง้ เพราะ เราทราบแล้วว่าเรื่องราวในหนังสือเป็นอย่างไร จะท�ำให้ง่าย ขึ้น จับเวลาอ่านตั้งแต่ต้นจนจบ แล้วลองแข่งกับเวลาดู การ อ่านโดยรู้เรื่องราวมาก่อนแล้วจะท�ำให้เรามีสมาธิ อ่านได้เร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึน้ ความเร็วในการอ่านจะค่อยๆดีขนึ้ และเราจะพัฒนาการอ่านหนังสือประเภทอืน่ ๆทีแ่ ตกต่างออก ไปได้ด้วยในเวลาเดียวกัน 2. ท� ำ ความคุ ้ น เคยกั บ สิ่ ง ที่ จ ะอ่ า น เช่ น สั ง เกต โครงสร้างของหนังสือ รู้จักปกหน้า ปกหลัง สารบัญ ดัชนี

สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จึงได้จัดท�ำโครงการ เฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษา มหาวชิราลงกรณ หมูบ่ า้ น ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิต สูง โรคหัวใจและหลอดเลือด จังหวัดมุกดาหาร ปี 2554 พร้อมก�ำหนดเป้าหมาย ด�ำเนินการใน 4 หมู่บ้าน คือ บ้าน เหล่าป่าเป้ด หมู่ 4 ต�ำบลนาโสก อ�ำเภอเ มืองมุกดาหาร บ้าน เหล่า สร้างถ่อ หมู่2 ต�ำบลเหล่าสร้าง ถ่อ อ�ำเภอค�ำชะอี บ้านหว้านใหญ่ หมู่ 2 ต�ำบลหว้านใหญ่ อ�ำเภอ หว้ า นใหญ่ และ บ้ า นเหล่ า ดง ต�ำบลหนองบัว อ�ำเภอดงหลวง ซึ่งในการด�ำเนินงานที่ผ่านมา มี พื้ น ที่ ต ้ น แบบแล้ ว จ� ำ นวน 2 หมูบ่ า้ น คือ หมูท่ ี่ 4,9 บ้านนาหว้า ต�ำบลนาสะเม็ง อ�ำเภอดอนตาล

บรรณานุกรม 3. ใช้เทคนิค scanning (แบบค้นหา) ก่อนเริ่มการ อ่าน พูดง่ายๆคือหาประเด็นส�ำคัญในการอ่านให้พบ เป็น scanning คือการกวาดตาอย่างรวดเร็วเพื่อหาเป้าหมายหรือ ข้อมูลส�ำคัญ เราต้องรู้ว่าเราอ่านเพื่อค้นหาอะไรอยู่ เหมือน เวลาเราตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือการตรวจผลรางวัลราย ชื่อการจับฉลาก เป็นต้น

และ หมู่ที่ 1,2 บ้านวังไฮ ต�ำบลภูวง อ�ำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหารสือ่ สาร ส�ำนักงานจังหวัดหนองคาย ข้อมูลจาก : ผู้สื่อข่าว : มุกดาหาร(ส.ปชส.) Rewriter : วรรณวิไล สนิทผล

ถ้าเอ่ยถึงสาวร่างเล็ก พูดเก่ง มากความ สามารถอย่าง นาเดีย นิมิตรวานิช คงไม่มีใครไม่รู้ จัก เพราะได้โชว์ฝีมือให้ชมกันในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น นักแสดง พิธีกร VJ ซึ่งในแต่ละวันเธอ ท�ำงานหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน อยากจะรู้แล้วล่ะซิว่า นาเดียมีการดูแลเอาใจใส่สขุ ภาพอย่างไรจึงได้ สวยใส หุ่นดี น่ารักอยู่ตลอดเวลา “เคล็ ด ลั บ สุ ข ภาพดี ข องเดี ย เน้ น การรั บ ประทานอาหารค่ะ เพราะเดียเชื่อว่าคนเราทานอะไร เข้าไป ร่างกายก็จะได้อย่างนั้น ถ้าเราทานอาหารที่ดี มีประโยชน์ ไม่มีไขมัน เน้นทานผักผลไม้ และ ปลา ไข่ มากกว่ า เนื้ อ สั ต ว์ แค่ นี้ ก็ น ่ า จะเพี ย งพอต่ อ ความ ต้องการของร่างกาย” การรับประทานอาหารก็เป็นส่วนส�ำคัญส�ำหรับ

น�้ำท่วมพื้นที่อ�ำเภอเมืองหนองคาย

ฝึกสมองให้ฉลาดโดยการ “อ่านให้เร็ว”

4. ใช้เทคนิค skimming (กวาดสายตาในการอ่าน) เราควรกวาดสายตาคร่าวๆหาค�ำส�ำคัญ หรือประเด็นส�ำคัญอีก ครั้งหลังการอ่าน skimming (กวาดสายตาในการอ่าน)จะช่วย ให้เข้าใจสิ่งที่อ่านมากขึ้น การจับประเด็นส�ำคัญได้ จะท�ำให้ เราทราบว่าผู้เขียนต้องการอะไร และท�ำให้การอ่านของเรามี ชัยไปกว่าครึ่ง 5. ท�ำเครื่องหมายในขณะที่อ่านไปด้วย ขีดเส้นใต้ หรือท�ำเครื่องหมายก�ำกับไว้เมื่อเห็นข้อความส�ำคัญ สิ่งนี้จะ ช่วยในการจับใจความ และท�ำให้การอ่านของเราเร็วขึ้น อย่า ท�ำเครื่องหมายไว้ทั้งหน้า เอาแค่ประเด็นส�ำคัญเท่านั้น ท�ำ เครื่องหมายไว้ประมาณ 10%ของทั้งหมด ส่วนอีก 90%เป็น รายละเอียดของเนือ้ หาซึง่ ต้องอ่านให้เข้าใจ การท�ำเครือ่ งหมาย จับประเด็นส�ำคัญๆเอาไว้จะท�ำให้การอ่านของเราง่ายขึน้ และ รวดเร็วขึ้นในเวลาเดียวกัน 6. การอ่านหนังสือทีถ่ กู ต้องไม่จ�ำเป็นต้องออกเสียง ออกมาด้วย และไม่ต้องสะกดที่ละค�ำ เพราะจากงานวิจัยของ มหาวิทยาลัย Cambridge สหรัฐอเมริกาค้นพบว่าสมองของ เราถูกออกแบบมาให้อ่านโดยภาพรวม เช่น ฉัรนกัธเอ ก็ สามารถอ่านออกได้ทันทีว่า ฉันรักเธอ ดังนั้นการอ่านออก เสียงจะท�ำให้สมองต้องท�ำงานหลายขั้นตอน 7. อ่านแล้วสร้างภาพขึ้นในสมองด้วย จะท�ำให้การ ท�ำความเข้าใจได้งา่ ยขึน้ เช่น ฉันเห็นนกสีแดงเล็กๆบินสูงบน ท้องฟ้าสีคราม 8. ปัจจัยที่ท�ำให้การอ่านช้าลง คือ ความเหนื่อยล้า การขาดแรงจูงใจ การค่อยๆ อ่านไปเรื่อยๆ ไม่มีจุดหมาย และ การอ่านแบบต้องการความเข้าใจแบบ 100%รวดในครั้งเดียว จากหนังสือ Speed Reading Manual ท�ำให้ทราบว่า หากเราฝึกความสามารถในการอ่านเร็วได้ นอกจากจะเป็นการ พัฒนาให้เรามีความรู้ที่กว้างไกลแล้ว การอ่านเร็วนั้นเป็น พัฒนาสมองของเราให้ฉลาดขึน้ โดยไม่รตู้ วั ด้วย ขอเป็นก�ำลัง ใจให้ผอู้ า่ นทุกคนค่ะ ทีม่ า : หนังสือพิมพ์ASTVผูจ้ ดั การ โดย ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ

คนรักสุขภาพ

คืนวันอาทิตย์ ที่ 31 กรกฎาคม 2554 เวลา22:00น. นายวิรัตน์ ลิม้ สุ วฒ ั น์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้ ออกเยีย่ มหน่ วยช่ วยเหลือผู้ ประสบภัยน�้ำท่ วม ในเขตพืน้ ทีอ่ �ำเภอเมืองหนองคาย โดยได้กำ� ชับให้ เจ้ า หน้ า ที่เ ร่ งระบายน�้ ำ ออกจากพื้น ที่น�้ ำ ท่ ว มโดยด่ ว น อี ก ทั้ง ให้ จั ด หา กระสอบทรายแจกจ่ ายแก่ ประชาชนผู้ประสบภัยเพือ่ ใช้ เป็ นแนวกัน้ น�้ำ เป็ นการช่ วยเหลือในเบื้องต้ น สาเหตุของการเกิดเหตุน�้ำท่ วมในครั้ งนี้ เกิดจากพายุนกเต็น ท�ำให้ พนื้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเป็ นจ�ำนวนมาก โดยวัดได้ ใน เขตอ� ำเภอเมืองหนองคายมีปริ มาณน�้ ำฝนสู งถึง 400มิลิเมตร และ ประกอบกับพืน้ ทีจ่ งั หวัดหนองคายเป็ นทีร่ าบรุ่ม ส่ งผลให้ น�้ำไหลจากที่ สู งมารวมกันเป็ นจ�ำนวนมากไม่ สามารถทีจ่ ะระบายน�้ำลงสู่ แม่ น�้ำโขงได้ ทันจึงสงผลให้ เกิดภาวะน�้ำท่ วมในครั้ งนี้ ข้ อมูลจาก : นายยรรยง สิริเลิศธีรกุล รายงาน

“กินอะไรเข้าไปก็จะได้อย่างนั้น!!” นาเดียเช่นกันค่ะ... “ส่วนการออกก�ำลังกายนั้น บางคนคิดว่า ออกก�ำลังกายยากๆ แล้วจะท�ำให้หนุ่ ดี ผอมเพรียว แต่ ความจริงแล้ว เดียว่ามันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการกิน มากกว่า ถ้าเรากินดี และรู้สึกออกก�ำลังกายอย่าง เหมาะสมเมื่อทุกอย่างไปด้วยกัน และก็ท�ำให้เราดูดี เต่งตึง สดใส ไม่ใช่วา่ จะหักโหมนะ เดินข้ามสะพานลอย ปั่นจักรยาน ว่างๆ ก็จะเล่นโยคะท่าง่ายๆ อยู่ที่บ้าน ไม่ ต้องไปเจอกับรถติด ไปเจอกับควันพิษ” ผลจากการเลือกรับประทานส�ำคัญแล้วการ ออกก�ำลังกายก็ชว่ ยให้เรามีสขุ ภาพดีได้ทงั้ ภายในและ ภายนอก^^ “อีกอย่างแค่หลีกเสีย่ งกับแอลกอฮอล์ ให้มาก ที่สุด ไม่ดื่มเหล้าของมึนเมา มันไม่ดีกับสุขภาพ เรารู้

21

ว่ามันไม่ดีเราก็ไม่ต้องเอาเข้าร่างกาย เพราะเดียรู้ว่า แอลกอฮอล์ท�ำให้แก่เร็วและยังมีผลมากมายเกี่ยวกับ ร่างกายเรา” นอกจากการเดิน การปั่นจักรยาน ในวันหยุด สาวนาเดียก็จะเล่นโยคะท่าง่ายๆ ถือว่าเป็นการออก ก�ำลังกายอย่างหนึ่งเหมือนกัน “ทีส่ ำ� คัญเลยคือ คนชอบดืม่ น�ำ้ มากๆ จะดืม่ ให้ ได้วนั ละ 8 แก้ว เข้าห้องน�ำ้ บ่อยก็ยอม รูส้ กึ เลยว่าต้อง ท�ำเป็นนิสัย แล้วผลที่ได้ก็ท�ำให้ผิวของเราชุ่มชื่น ไม่ แห้งเหี่ยวก่อนวัยอันควร” สงสัย Miss Healthy ต้องแอบเอาเคล็ดลับ ดีๆ มาใช้บา้ งซะแล้วเผือ่ จะได้มหี นุ่ ดี สวย สดใสเหมือน กับสาวนาเดียบ้าง...^^ ข้อมูลจาก : เรียบเรยงเนื้อหาโดย : สิริสา รับรองฤทธิ์ อนันต์ Team content www.thaihealth.com

นาเดีย นิมิตรวานิช นักแสดง พิธีกร VJ


22

ปีที่ 2 ฉบับที่ 28 วันที่ 11 ก.ค. - 10 ส.ค. 2554

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า พ.ต.อ.ยุทธศาสตร์ ศรีธงชัย ผกก.สภ. เมืองมหาสารคาม

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า พ.ต.อ.นพดล ศรีชะตา ผกก.สภ. กุดรัง ภ.จว. มหาสารคาม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า น.พ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร พร้อมบุคลากรทุกคน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายวิศิษฎ์ หมายดี ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม พร้อมบุคลากรทุกคน


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า พ.ต.อ.สุรศักดิ์ เปลี่ยนข�ำ ผกก.สภ.วาปีปทุม ภ.จว.มหาสารคาม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายพิศิษฐ์ สุพรรณศรี ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ต.ท่านขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม พร้อมบุคลากรทุกคน

ปีที่ 2 ฉบับที่ 28 วันที่ 11 ก.ค. - 10 ส.ค. 2554

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า พ.ต.อ.ณัฐชัย คงบุญ ผกก.สภ.แกด�ำ ภ.จว.มหาสารคาม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายนิพนธ์ ยศดา ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนยางวิทยาคม ต.ยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม พร้อมครู+นักเรียนในโรงเรียนทุกคน

23


24

ปีที่ 2 ฉบับที่ 28 วันที่ 11 ก.ค. - 10 ส.ค. 2554

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า สจ.วิทน โชติเมืองปัก สจ.มหาสารคาม เขต 1 อ.กันทรวิชัย พร้อมประชาชนในเขต 1 ทุกคน

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายทรงศักดิ์ จ�ำปาไชยศรี ผู้อ�ำนวยการแขวงการทางสตูล จังหวัดสตูล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ดร.อัธิปรัชญ์ ทัดพิชญางกูร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิริพร เจริญศักดิ์ขจร ผู้จัดการสาขาอาวุโส ธ. กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) สาขามหาสารคาม พร้อมบุคลากรทุกคน

PakesarnNewspaper28  
PakesarnNewspaper28  

PakesarnNewspaper28