Page 2

2

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 1 ฉบับที่ 14 วันที่ 16 ก.ย.-5 ต.ค. 2553

บทบรรณาธิการ

ปักษ์ 14

น.ส.พ. ภาคอี ส านในมื อ ท่ า น คื อ ฉบั บ ที่ 14 (ปักษ์ที่ 14) ประจ�ำ 16-30 กันยายน 2553 ออกช้าไปนิด เพราะรอเก็บภาพบรรยากาศเกษียณในงานต่างๆ เท่าที่พอ

รวบรวมได้น�ำมาเสนอท่านผู้อ่าน คณะผู้จัดท�ำฯ ยืนหยัดอยู่มาได้ ด้วยธารน�้ำใจไมตรีจิตร จากหลายองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (ภาคธุรกิจ) เนือ่ งจากอายุ (พรรษา) เนือ่ งจะเริม่ ย่างขวบทีส่ อง

จึงต้องขอขอบพระคุณในน�ำ้ ใจที่ได้หยิบยื่น

ในขณะทีบ่ รรยากาศทางการเมืองระดับประเทศ ก�ำลังร้อน ระอุคกุ รุน่ แต่ฝา่ ยผูใ้ ห้การสนับสนุนเราก็ยงั พอมีให้กา้ วเดินต่อไปได้ แบบไม่เซ เพื่อนร่วมปณิธาน (เพื่อนร่วมงาน) ทุกฝ่ายทุ่มเทใจให้กัน และกันเต็มที่ คณะเรามี บก.บริหารที่มากด้วยประสบการณ์ คือ

บก.ป๋อง พงษ์สวัสดิ์ บุญเสริม อดีตผู้อ�ำนวยการโรงเรียน มัธยม 11 โรงเรียน ท่านหอบเอาประสบการณ์มากองให้ ท�ำให้คณะ

อุน่ ใจโดยทัว่ กัน เรียกว่ามีนกั บริหารมืออาชีพอยูเ่ คียงข้างจึงส่งผลให้ งานออกมาสู่สายตาประชาชนทั่วภาคอีสานอย่างมีคุณภาพสมกับ โลโก้ของเรา กล้าตีพิมพ์ว่า “หนังสือพิมพ์คุณภาพรายปักษ์”

เนือ้ หาสาระต่างๆ ทีบ่ รรจุลงในรูปเล่มตลอดทีมอาร์ตเวิรค์ น�ำโดย วราทิตย์ วรจินดา กับผู้ช่วยคนสวยได้ช่วยบรรจุสาระน่ารู้ น่าอ่าน น่าทึ่ง ลงในเล่มอย่างสมชื่อ สื่อแผ่นพิมพ์เพื่อชาวอีสาน เรา น�ำเสนอข่าวทั่วพื้นที่ 20 จังหวัดทั่วภาคอีสาน คือ รวมกับบึงกาฬ จังหวัดน้องใหม่ของประเทศไทย (จังหวัดที่ 77) ตีพมิ พ์ลงในกระดาษ ชั้นดี สี่สีตลอด 20 หน้า ขนาด และชนิดกระดาษ เราคิดว่าน่าจะไม่ แพ้ผจู้ ดั การ และฐานเศรษฐกิจ หากจะแพ้กค็ งจะเป็นเพียงจ�ำนวนผู้ ให้การสนับสนุน เพราะเรายังเป็นผู้เยาว์อยู่ ชนิดกระดาษ ขนาด และจ�ำนวนหน้า คณะตกลงกันว่าจะ ไม่เปลี่ยนแปลง เหตุผล คือ เพื่อเป็นผู้นำ� ทางสื่ออย่างแท้จริง (ระดับ ภูมิภาค) นอกจากนั้นเรามีพัฒนาการทางเว็บไซด์ คือ www.pakesarn.com อย่างไม่หยุดใน 20 จังหวัด ปัจจุบัน ขอนแก่นลิงค์ด็อทคอมมีผู้เข้าไปดูวันละเกินห้าหมื่นราย เป้าหมาย ของคณะพวกเรา (ปีต่อไป) จะต้องได้ผู้เข้าชมในเว็บไซด์เรา วันละ เกินห้าพันรายก็ถอื ว่าทะลุเป้าแล้วครับผม เพราะพรรษาเพียงแค่นมี้ ี ผู้สนใจเข้าไปดูวันละเกินครึ่งหมื่น เราก็ชื่นใจแล้วหละขอรับกระผม เชิญติดตามเพือ่ ชืน่ ชม และติชมได้ในปักษ์ตอ่ ๆ ไป ปักษ์นี้ ราตรีสวัสดิ์ รวมมาฝากจากใจ

(ชายใหญ่ ฅนเคยหล่อ)

ร.ศ. รัชนี วรจินดา

วีรศักดิ์ สุหา เสาวลักษณ์ ธารีพุฒ

นสพ.ภาคอีสาน ฉบับ 14  

นสพ.ภาคอีสาน

นสพ.ภาคอีสาน ฉบับ 14  

นสพ.ภาคอีสาน

Advertisement