Page 19

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

บรอดแบนด์เพื่อสังคม

กระทรวงไอซีที พร้อมสองรัฐวิสาหกิจภายใต้ สังกัด ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม แถลงแผน บรอดแบนด์แห่งชาติ เตรียมติดตัง้ อินเทอร์เน็ตไร้สาย wifi 7,409 ต� ำ บลทั่ ว ประเทศและให้ บ ริ ก าร อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ด้วยบริการ CAT wifi ทั่วประเทศ 35,000 จุด

กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ สื่อสาร พร้อมสองรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัด ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม แถลงแผนบรอดแบนด์แห่ง ชาติ เตรียมติดตั้งอินเทอร์เน็ตไร้สาย wifi 7,409 ต�ำบลทั่วประเทศ และให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย ความเร็วสูง ด้วยบริการ CAT wifi ทัว่ ประเทศ 35,000 จุด นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร หรือ ไอซีที เปิด เผยความคื บ หน้ า การด� ำ เนิ น งาน ตามแผน บรอดแบนด์แห่งชาติว่า ขณะนี้ได้น�ำเสนอ(ร่าง) นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ ให้คณะกรรมการ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ที่ มี น ายก รัฐมนตรีเป็นประธาน พิจารณาให้ความเห็นชอบเมือ่

ปีที่ 1 ฉบับที่ 14 วันที่ 16 ก.ย.-5 ต.ค. 2553

วันที่ 17 กันยายนทีผ่ า่ นมา โดยจะร่วมกับส�ำนักงาน คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรับแผนการด�ำเนิน งานในส่วนของ ทีโอที จะติดตั้งอินเทอร์เน็ตไร้สาย wifi 7,409 ต�ำบลทั่วประเทศ แผนขยายโครงข่าย TOT 3G ใน 2,207 ต�ำบล และการด�ำเนินการให้ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 10 – 100 เม็ก ผ่าน โครงข่ า ยไฟเบอร์ อ อฟติ ก เพื่ อ รองรั บ ภาค อุตสาหกรรม เช่น นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก อมตะนครและมาบตาพุด ส่วนการด�ำเนินการตาม แผนบรอดแบนด์แห่งชาติของ กสท โทรคมนาคม จะ มีการขยายการให้บริการอินเทอร์เน็ตพืน้ ฐานเพิม่ อีก ร้อยละ 20 ทัว่ ประเทศ และการให้บริการอินเทอร์เน็ต ไร้สายความเร็วสูง ด้วยบริการ CAT wifi ทั่วประเทศ 35,000 จุด รวมทั้งขยายโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ CDMA ซึ่งมีความเร็วอินเทอร์เน็ตเทียบเท่า ระบบ 3G ให้ครอบคลุมพื้นที่อย่างน้อยร้อยละ 90 ของประเทศ นอกจากนี้ ทั้งทีโอทีและกสท โทรคมนาคม ยังให้บริการบรอดแบนด์เพือ่ สังคม ในโครงการ TOT IT School ให้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต กับ โรงเรียนห่างไกลทั่วประเทศใช้งานฟรี และโครงการ สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน ของ กสท โทรคมนาคม ด้วย การเพิ่มอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน 76 โรงเรียน 76 จังหวัดในระยะแรก อย่างไรก็ตาม โครงการทั้งหมด กระทรวงไอซีทีจะต้องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการบรอดแบนด์แห่ง ชาติ ก่อนน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติงบ ประมาณ เพื่อด�ำเนินการต่อไป ซึ่งคาดว่าโครงการ จะแล้วเสร็จหลังคณะรัฐมนตรีอนุมัติภายใน 2 ปี

คลิกไอเดียการตลาด “วัยเกษียณ” กลุ่มคนวัยเกษียณ หรือกลุ่มผู้สูงวัย ในเมืองไทยทุกวันนี้ มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน จากข้อมูลของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ประ เมิณว่าอีก 5 ปีข้างหน้า ประชากรกลุ่มนี้จะปริมาณมากขึ้นกว่า ปัจจุบันที่มีอยู่ประมาณ 10% ของจ�ำนวนประชากรทั้งหมดคนสูง วัยในเมืองไทยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกันคือ กลุ่มที่มี ก�ำลังซื้อสูง กลุ่มที่มีก�ำลังซื้อปานกลาง และกลุ่มที่ไม่มีก�ำลังซื้อ การท�ำการตลาดส�ำหรับกลุม่ ลูกค้ากลุม่ นี้ อยากให้ทำ� ด้วย เจตนาที่ดี ไม่อยากให้ไปเอารัดเอาเปรียบ และการท�ำธุรกิจกับคน กลุ่มนี้ที่มีก�ำลังซื้อและปานกลาง เมื่อได้ผลก�ำไรตอบแทนมาแล้ว อยากจะให้นำ� ก�ำไรบางส่วนกลับไปชดเชยหรือท�ำกิจกรรมต่างคืนให้ กับกลุ่มที่ไม่มีกำ� ลังซื้อด้วย และถ้าผู้ประกอบการมีเจตนาที่ดี จะ ไปได้ดี แต่ถ้าเจตนาไม่ดีเชื่อว่าจะท�ำธุรกิจประเภทนี้ไม่ได้นาน กลุ่มผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุนี้ มีความต้องการสิ่งที่จะตอบ สนองทั้งหมด 3 ประการ ด้วยกันคือ 1.เกี่ยวกับสุขภาพจิตร 2.เกี่ยว กับสุขภาพกาย และ3.เกี่ยวกับการผสมผสานระหว่างกายกับใจ การทีจ่ ะท�ำตลาดกับลูกค้ากลุม่ ผูส้ งู วัยนีค้ วรทีจ่ ะเริม่ จาก เรื่องสุขภาพจิตรก่อนเป็นอันดับแรก จะท�ำอย่างไรให้คนกลุ่มนี้มี ความสุข อย่างที่ทราบกันดีว่าความสุขของคนกลุ่มนี้คือการมีลูก หลานมาใกล้ชิด ดังนั้นการตลาดในส่วนนี้ก็สามารถท�ำออกมาใน รูปของกรุป๊ ทัวร์พาเทีย่ ว และเพิม่ กิจกรรมทีใ่ ห้ความผูกพันธ์ระหว่าง ครอบครัวเข้าไป เช่น การรับประทานอาหารร่วมกัน หรือการท�ำ กิจกรรมเพื่อย้อนอดีตความทรงจ�ำที่ดีๆระหว่าคนในครอบครัว เป็นต้น ปกติแล้วลูกหลานทีไ่ ปท�ำงานต่างจังหวัด จะได้กลับบ้าน หรือพบพ่อแม่ก็นานๆครั้ง ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ ,สงกรานต์ หรืออืน่ ๆ เมือ่ ได้เจอกันนานๆความรูส้ กึ ของคนทีเ่ ป็นพ่อ แม่กจ็ ะหดหู่ ดังนัน้ ต่อไปนีไ้ ม่ตอ้ งรอให้ถงึ เทศกาลก็สามารถเจอกัน ได้ โดยการไปเที่ยวในรูปแบบของทัวร์ ในส่วนของการตลาดเพื่อสุขภาพกาย ตรงนี้กลุ่มโรง พยาบาลท�ำกันอยู่แล้ว มีแบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วย และกลุ่มป้องกันการ เจ็บป่วย ส่วนนี้ไม่ค่อยให้น�้ำหนักมากเพราะมีการท�ำมานานแล้ว และมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะท�ำการตลาดกับกลุ่มผู้สูงวัยได้ นั่นคือการผสมผสานระหว่างกายกับใจ ซึ่งรูปแบบจะออกมาใน ลักษณะของศูนย์ดูแลผู้สูงวัย พร้อมกันนีย้ งั มีอกี การตลาดหนึง่ ทีส่ ามารถคลิก๊ ไอเดียได้ เป็นอย่างดี นัน่ คือ อาหารเพือ่ ผูส้ งู วัย เป็นอาหารเพือ่ สุขภาพ ทีผ่ า่ น มารสชาติอาหารประเภทนีจ้ ะจืด ถ้ามีการจุดประกายดีๆ บ้านเรามี จุดแข็งเรื่องการปรุงแต่งรสอาหาร ก็เชื่อว่าจะสามารถพัฒนาให้มี กลิ่น และรสชาติที่ดีได้

ปิดเล่ม “ปักษ์ 14”

เกษียณโรงเรียนหลักเมือง

ศุกร์ที่ 24 ก.ย. 53 ที่ผ่านมาเกือบทุกหน่วย งาน จะมีเลี้ยงเกษียณอายุราชการกันทั่วประเทศ เพราะเช้าวันเสาร์ที่ 25 จะได้พักผ่อนกันโดยจะมี จัดขึน้ ในวันเสาร์บา้ งแต่บางตากว่าวันศุกร์ที่ 24 ใน แวดวงใกล้ตัว บก. ที่สุด ก็มีโรงเรียนหลักเมือง มหาสารคามโดย ผอ.สังคม ค�ำชาย และคณะจัด เลี้ยงครูเกษียณกันอึกทึกไม่แพ้ผดุงนารี ผอ.ศิลป์ ชินภักดี ผอ.เชีย่ วชาญ โรงเรียนใหญ่พเิ ศษของเขต มัธยมที่ 26 ของมหาสารคาม นับว่าจัดกันอย่างยิง่ ใหญ่มาก (ใช้งบเป็นแสน) เพื่อแสดงมุทิตาจิตฯ น.ส.พ.ภาคอีสาน จัดให้ท่านรองผู้ว่าฯ นิพนธ์ ชลวิทย์ ที่ส�ำนักงานใหญ่ในวันศุกร์ ที่ 24 ก.ย. เช่นกัน แต่ไม่ได้เชิญแขกมากอะไร เพราะเรา ทราบว่าที่ไหนๆ เขาก็จัดเช่นกัน อย่างเทศบาล เมืองมหาสารคาม น�ำโดยนายกหมอ ก็จัดกันที่ โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ รวมครูเทศบาล และ พนักงานที่เกษียณจัดรวมพร้อมกัน ประหยัดและ กระชับดี

19

ตลาดอาหารสุ ข ภาพผู ้ สู ง วั ย นี้ เป็ น ตลาดที่ ใ หญ่ ม าก สามารถแบ่งเป็นประเภทได้อีกด้วย ถ้าท�ำเพื่อขายกลุ่มผุ้สูงวัยที่มี ก�ำลังซื้อมาก ก็ท�ำแพคเก็จให้สวยงาม หรือท�ำขายกลุ่มก�ำลังซื้อ ปานก็ได้ ส�ำหรับช่องทางขายนั้นก็ผ่านร้านสะดวกหรือหรือห้าง สรรพสินค้าทั่วไป นอกจากนีก้ ารตลาดเพือ่ สูงวัยยังสามารถจับกลุม่ ลูกค้าที่ ชอบการอ่านหนังสือได้อีกด้วย เพราะในปัจจุบันหนังสือส่วนใหญ่ จะมีขนาดตัวอักษรที่เล็ก ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ ลูกค้ากลุ่มนี้ได้ ดังนั้นหากมีการท�ำหนังสืออ่านเพื่อลูกค้ากลุ่มนี้ขึ้น มาโดยเฉพาะคิดว่าน่าจะประสบความส�ำเร็จได้ ในขณะเดียวกันเรื่องคอมพิวเตอร์ หรือการสอนภาษา อังกฤษส�ำหรับลูกค้ากลุ่มนี้ก็สามารถสร้างเป็นการตลาดได้ เพราะ ปัจจุบันลูกค้าผู้สุงวัยหลายๆคนมีความชื่นชอบในเรื่องการเรียนรู้ ใหม่ๆ การคลิกไอเดีย เพื่อท�ำธุรกิจกับผู้สูงวัยนั้นมี 2 แนวทาง คือ 1.เริม่ ท�ำด้วยตัวเอง และ 2. คือการต่อยอดธุรกิจ ขัน้ ตอนการท�ำ ธุรกิจกับลูกค้ากลุ่มนี้ ก่อนอื่นต้องมองว่าอะไรคือปัญหาและอะไร คือความต้องการของผูส้ งู วัย ต้องตีโจทย์ตรงนีก้ อ่ น และแยกปัญหา ผู้สูงวัยมาก่อน เช่น สุขภพาพ ซึ่งก็จะมีเรื่องของการไม่คล่องตัวใน การเคลื่อนไหว , ความโดดเดี่ยว , และปัญหาในเรื่องทรัพย์สิน เป็นต้น ต่อจากนัน้ ต้องมาดูวา่ อะไรทีจ่ ะตอบสนองความต้องการ ได้ และจากนั้นก็จะมาดูว่าอะไรที่สามารถตอบสนองได้ตรงกับจุด แข็งที่มีอยู่ เช่น เรื่องการบริการ , เรื่องอาหาร หรือเรื่องอื่นๆ เป็นต้น พอได้สามขั้นตอนนี้แล้วก็มาดูตัวที่สี่ นั่นคือเรื่องของเงิน ทุน แต่กอ่ นอืน่ อยากจะให้เร่งหาความรูใ้ ห้มากเพียงพอเสียก่อนด้วย ซึง่ ปัจจุบนั ก็มแี หล่งพัฒนาให้ความรุแ้ ละอบรมมากมาย จากนัน้ จึง ค่อยลงมือท�ำธุรกิจประเภทนี้และอยากให้เริ่มท�ำจากจุดเล็กๆก่อน ภายในจังหวัด หรือหัวเมืองใหญ่ๆ และค่อยขยายไปในเมืองหลวง อย่างกรุงเทพฯ ยาวิเศษที่ดีที่สุดส�ำหรับผู้สูงวัย คือการมีลูกหลานมาอยู่ ใกล้ชิด ดังนั้นการตลาดท�ำสามารถท�ำให้เกิดความใกล้ชิดระหว่าง คนในครอบครัวได้จะมีโอกาสประสบความส�ำเร็จมาก ช่วงเวลา 3-4 เดือนที่พ่อแม่ไม่ได้เจอลูกหลานก็สามารถ ท�ำการต่อยอดธุรกิจได้ เช่น กิจกรรมการตลาดประเภทโทรศัพท์มอื ถือ เป็นต้น การต่อยอดธุรกิจกับลูกค้ากลุ่มนี้สามารถไปร่วมมือกับ พันธมิตรอื่นๆ ได้ เช่นโรงพยาบาล หรืออะไรก็ได้ที่ผู้สูงวัยสามารถ ใช้งานได้ เข้าไปคุยไอเดียกับพันธมิตรเหล่านี้คิดว่าจะได้รับความ สนใจ เพราะจะพันธมิตรเหล่านั้นจะได้ลูกค้าใหม่ และในขณะ เดียวกันยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรด้วย

ส่ ว น ผอ.บุ ญ จั น ทร์ ยั พ ราฎ อนุ บ าล กันทรวิชัย ก็จัดยิ่งใหญ่ไม่แพ้อนุบาลจังหวัด โดย ผอ.สมยศ อั น ทะลี พิ เ ศษกว่ า เขา คื อ อนุ บ าล กันทรวิชัย เกษียณพร้อมกัน 5 ท่าน สุภาพสตรี ล้วนๆ มี 2 ท่านที่รักษาสถานะภาพได้ตลอด 60 ปี ยังเป็นนางสาวอยู่เฉย ไม่ทราบรอดปากเหยี่ยว ปากกามาได้ ยั ง ไง ท่ า นนายอ� ำ เภอกั น ทรวิ ชั ย (นอภ.เมธี สุพรรณฝ่าย) ให้เกียรติเป็นประธาน นายกเทศบาล ต�ำบลโคกพระ (ธวัชชัย ฉัตรานุ สรณ์) มอบทุนเพือ่ ตัง้ กองทุนครูสงู อายุ เงินสดเป็น หมืน่ รวมท่านอืน่ ๆ อีก รับทรัพย์เกือบสองแสน ส่วน ครูเกษียณรับส่งของขวัญกันคนละคันรถ (กระบะ)

นั่ น คื อ งานประเพณี ป ฏิ บั ติ ง านอนุ บ าล กันทรวิชัย บก.น.ส.พ. ภาคอีสาน ขอให้ชื่อว่างาน 300 ปี อนุบาลกันทร เพราะ 60 คูณ 5 คือ รวมได้ 300 ปี พอดี ขออวยพรให้ข้าราชการบ�ำนาญ (รุ่น น้ อ ง) จงเป็ น ข้ า ราชการบ� ำ นาญ คื อ ให้ ไ ด้ รั บ บ�ำนาญนานๆ อีกหลายสิบปีเทอญ สวัสดีครับผม บก.ชายใหญ่ (ข้าราชการบ�ำนาญ “รุ่นพี่”)

นสพ.ภาคอีสาน ฉบับ 14  

นสพ.ภาคอีสาน

นสพ.ภาคอีสาน ฉบับ 14  

นสพ.ภาคอีสาน

Advertisement