Page 17

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 1 ฉบับที่ 14 วันที่ 16 ก.ย.-5 ต.ค. 2553

รถเข้าสู่เป้าหมาย การขับรถถอยหลังนั้นไม่ใช่ของง่ายนัก การ ฝึกหัดที่ถูกต้องคือต้องหัดถอยช้าๆ ไปในทางตรงๆ ก่อน และ ค่อยๆ เลี้ยวเป็นมุมพอคล่องแคล่ว จับอาการได้ดีแล้วจึงฝึก เลี้ยวซิกแซก ที่ยากขึ้น

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ต่อจากหน้า 1 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�ำเนินออกจาก รพ.จุฬาฯ กลับไปประทับที่รพ.ศิริราช แล้ว ท่ามกลาง พสกนิกรผู้จงรักภักดีมารับเสด็จเนืองแน่นเต็มพื้นที่ ด้าน ส�ำนักพระราชวัง มีแถลงการณ์ฉบับที่ 2 ว่า พระอาการโดยทั่วไปและการเต้น ของพระหทัย เป็นปรกติหลังถวายการรักษา ไม่ปรากฏการเต้นเร็วผิดจังหวะอีก โดยก่อนหน้านั้น ประธาน องคมนตรี พร้อมองคมนตรี ประธานศาลฎีกา นักการเมือง นายทหารชัน้ ผูใ้ หญ่ พร้อมประชาชน พากันลงนามถวายพระพรเนืองแน่น เช่นเดียวกับที่ รพ.ศิรริ าช คณะ บุคคล ครู นักเรียน เข้าลงนามถวายพระพรต่อเนื่อง ด้าน ผอ.ส�ำนักพุทธศาสนา เผย เย็นวันจันทร์ มหาเถรสมาคม จัดพิธีสวดเจริญ พระพุทธมนต์ ถวาย “ในหลวง-ราชินี” เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 3 ต.ค. ที่ตึก สก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เจ้าหน้าที่สำ� นักพระราชวัง ได้เปิดโอกาสให้พสกนิกรชาว ไทยทุกหมูเ่ หล่า เดินทางมา ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วเป็น วันที่ 2 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สำ� นักพระราชวัง ได้จัดโต๊ะลงนามถวายพระพร 2 จุดได้แก่ บริเวณชั้น 10 ตึก สก ส�ำหรับบุคคลส�ำคัญระดับ ประเทศ และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 ตึก สก ส�ำหรับประชาชนทั่วไป ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส�ำหรับบรรยากาศในช่วงเช้า ได้มีคณะบุคคลส�ำคัญและพสกนิกรชาวไทย ถือแจกันดอกไม้สด ทยอยเดิน ทางมาลงนามถวายพระพรอย่างต่อเนื่อง อาทิ นายสพโชค สุขารมณ์ ประธานศาลฎีกา, นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคาร แห่งประเทศไทย, นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี, พล.ต.ท. วรพงษ์ ชิวปรีชา และนางสลักจิต ภริยา, นางกิ่งดาว พจน์ โพธิ์ศรี พร้อมคณะสมาคมแม่บ้านต�ำรวจ, พล.ท.เฉลิมศักดิ์ วรกิจโภ คาทร และศ.คลินิก พญ.คุณหญิง พุฑฒิ พรรณี ภริยา จากนั้นในเวลา 09.47 น. ได้มีบุคคลส�ำคัญเดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพร ที่ชั้น 10 ตึก สก ได้แก่ พล.อ.เปรม ติณสูลา นนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ น�ำคณะองคมนตรีพร้อมภริยา อาทิ พล.อ.อ. ก�ำธน สินธวานนท์, พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์ และ พ.อ.คุณหญิงวิมล ภริยา, พล.อ.อ.สิทธิ เศวตศิลา จากนัน้ ม.จ.ภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธโิ ครงการหลวง เดินทางมาลงนามถวายพระพร พร้อมด้วย ม.ร.ว.ภวรี สุชีวะ บุตรสาว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นในช่วงสาย ยังมีบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวง การเมือง, ทหาร, วงการเพลง และคณะประชาชน โดยทั่วไป เดินทางมาลงนามถวายพระพร อาทิ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รมว.วัฒนธรรม, นายอิสสระ สมชัย รมว.การพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์, นายชวน หลีกภัย ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย นายบัญญัติ บรรทัดฐาน และดร.คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช, พล.ต.สนัน่ ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี, นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตหัวหน้าพรรคไทยรักไทย, นายสมชาย วงศ์ สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี จากนั้นในเวลา 15.23 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปยังชั้น 20 ตึก สก โรง พยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อติดตามพระอาการประชวร ต่อมาเวลา 16.05 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จลงจากชั้น 20 ตึก สก ทรงมีสี พระพักตร์สดใส สวมฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมสีฟ้า สนับเพลาสีเขียวอ่อน ทรงพระด�ำเนินด้วยพระองค์เอง ตลอดทาง ที่ทรงพระด�ำเนิน ข้างพระวรกาย มีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระด�ำเนินตามโดยประคองพระหัตถ์ซ้าย ในขณะทรงพระด�ำเนินนัน้ สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงมีพระราชปฏิสนั ถารและวางพระหัตถ์บนไหล่ซา้ ยของ นางธิติมา ยุราวรรณ และทรงรับสั่งชื่นชมว่า “โชคดีที่ประเทศไทยมีคนดี จะได้ช่วยกันเป็นตัวอย่างให้คนไทยท�ำเป็นคนดี” จากนั้นทรง ใช้พระหัตถ์จับ เด็กชายธนัช หรือ “น้องไตเติ้ล” อายุ 4 ขวบ ลูกชายคนโตของ นางธิติมา ยังความซาบซึ้งแก่ นางธิติมามาก โดยนางธิติ มากราบบังคมทูลถวายพระพร ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชน ชาวไทย จากนั้นเมื่อ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯถึงหน้าตึก สก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงโบก พระหัตถ์และแย้มพระสรวลให้ประชาชนทีม่ าเฝ้ารอรับเสด็จ นับพันคนทีเ่ ปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” อย่างกึกก้อง ท�ำให้บริเวณโรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ แคบลงไปถนัดตาเนือ่ งจากมีประชาชนมารอรับเสด็จจนแน่นเต็มพืน้ ที่ ก่อนเสด็จฯประทับรถยนต์พระทีน่ งั่ พร้อมด้วย สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯกลับไปประทับยังชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราชตามเดิม วันนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชด�ำเนินออกจาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อ กลับไปประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราชตามเดิม จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดย ทั่วกัน ส�ำนักพระราชวัง ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

คน...รัก สุขภาพ

เลือกทานตามหมู่เลือด

ชีวติ ประจ�ำวันทีเ่ ต็มไปด้วยความเร่งรีบ นอกจากจะท�ำให้ หนุม่ ๆหมดสิทธิร์ จู้ กั อาหารมือ้ เช้า หรือรับ ประทานอาหารได้ไม่ครบ ทั้ง 5 หมู่เพราะต้องฝากท้องไว้กับอาหารในร้านสะดวกซื้อซึ่งเป็น อาหารที่ผ่านการปรุงและแช่แข็ง ที่แทบจะไม่มีประโยชน์ของสาร อาหารต่างๆหลงเหลืออยูแ่ ล้ว การรับประทานอาหารตามกรุป๊ เลือด ก็เป็นอีกวิธหี นึง่ ทีจ่ ะช่วยสร้างสมดุลทีด่ ที สี่ ดุ ให้แก่รา่ งกาย สร้างภูมิ ต้านทานโรคระบบย่อยอาหาร รวมถึงการควบคุมน�้ำหนัก ท�ำผิว พรรณสดใสและช่วยชะลอวัยได้อีกด้วย ส�ำหรับหนุ่มสาวออฟฟิศที่พลาดอาหารเช้าเป็นประจ�ำ อาจารย์นิพันธ์พงศ์ พานิช กรรมการผู้จัดการ ศูนย์ความงามโอ เรียนทอล บิวตี้ แนะน�ำเกี่ยวกับอาหารที่ควรเลือกรับประทานให้ เหมาะกับกรุ๊ปเลือดต่างๆ ดังนี้ -เลือดกรุ๊ปโอ หนุ่มสาวเลือดกรุ๊ปโอจะมีระบบย่อยเนื้อแดง ที่ดีมาก เพราะมีความเป็นกรดสูง ท�ำให้ย่อยอาหารได้เร็วและดูด ซึมดี และสามารถให้ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนต่างๆ ของร่างกาย จึง ควรรับประทานอาหารที่มีวิตามินบี เช่น เนื้อ ตับ เซี่ยงจี๊ ไข่ 5 ฟอง/อาทิตย์ ผลไม้ ผักใบเขียว และถั่ว ซึ่งเป็น ชนิดที่เหมาะกับเลือดกรุ๊ปโอ คนที่มีเลือดกรุ๊ปโอ ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเลือดแข็งตัวช้าดัง นั้นจึงต้องเสริมสร้างวิตามินเคให้เลือดกรุ๊ปนี้ด้วยการรับประทาน ตับ ไข่แดง คะน้า สปินิช ผัก Swiss Chard และควรหันมารับประ ทานแป้งสเปลต์แทนแป้งสาลี ผลไม้ที่รับประทานกับเลือดกรุ๊ปโอ ได้จะมีไม่กี่ชนิด เช่น พลับ พรุน และมะเดื่อ ผลไม้จ�ำพวกนี้จะช่วย ลดการระคายเคืองในกระเพาะอาหารได้ น�้ำผลไม้ที่ดี คือ น�้ำ สับปะรด จะช่วยอุ้มน�้ำของเซลในร่างกาย หรือน�้ำแบล็กเชอร์รี จัด ว่าเป็นน�ำ้ ที่ดีกับเลือดกรุ๊ปโอมาก -เลือดกรุ๊ปเอ กรุ๊ปนี้จะเป็นกรุ๊ปที่มีความแตกต่างจากกรุ๊ป โอโดยสิ้นเชิง เพราะประชากรกรุ๊ปเอ นั้นจัดว่าเป็นพวกมังสวิรัติ ซึ่งมาจากระบบย่อยเป็นเหตุ คนเลือดกรุ๊ปเอ จึงควรหลีกเลี่ยงไม่ รับประทานเนื้อสัตว์ ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและ มะเร็ง ถ้าต้องการรับประทานเนื้อก็ให้เลือกที่จะรับประทานเนื้อไก่ แทน เพราะไม่มัน ส่วนในผักและผลไม้จะได้วิตามินซีจากบร็อกโค ลี ผลไม้พวกเบอร์รี เกรปฟรุต หรือส้มโอสับปะรด เชอร์รี มะนาว และฝรั่ง

นอกจากนี้ควรรับประทานอาหารที่มีวิตามินอีสูง เพื่อ ป้องกันโรคหัวใจและมะเร็ง วิตามินอีจะมีอยู่ในน�ำ้ มันพืช ธัญพืช ถั่งลิสง และผักใบเขียว รวมถึงควรรับประทานอาหารเพื่อสร้าง ระบบภูมิคุ้มกันด้วย ซึ่งอาหารพวกนี้จะเป็นอาหารที่มีวิตามินบี มากๆ เช่น ธัญพืชขัดสี ปลาและไข่ คนเลือดกรุ๊ปเอ ควรรับ ประทานผลไม้วันละ 3 เวลา เน้นไปที่Alkaline fruit เช่นแบรี่และ ผลพลัม (ผลไม้ที่มีความเป็นกลางของกรด) จะช่วยความเป็นก ลางในการสร้างกรดในกล้ามเนื้อ ควรเลี่ยงแตงโม แคนตาลูป และ ผลไม้เมืองร้อน เช่นมะม่วง มะละกอ กล้วย เพราะท�ำให้อาหารไม่ ย่อย สับปะรดส้มโอ มะนาวจะช่วยย่อยดีมาก รวมถึงมะนาวยัง ช่วยละลายเสมหะในระบบของเลือดกรุ๊ปเอ ดังนั้นทุกเช้าควรดื่ม น�้ำอุ่นที่ผสมมะนาวครึ่งลูก -เลือดกรุ๊ปบี คนเลือดกรุ๊ปนี้จัดอยู่ในพวกสมดุล เพราะ เป็นเลือดเพียงกรุ๊ปเดียวที่สามารถรับประทานอาหารนม เนย ไข่ ได้อย่างเต็มที่ คนเลือดกรุ๊ปบี ควรจะรับประทานปลาน�ำ้ ลึก เช่น ปลาหิมะ และปลาเนื้อขาว เช่น ปลาจะละเม็ด ปลาตาเดียว คน เลือดกรุ๊ปบีสามารถเลือกรับประทานผักได้เกือบทั้งหมด เว้นอยู่ไม่ กี่ชนิด เช่น มะเขือเทศ ข้าวโพด เลือดกรุ๊ปบี มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับไวรัสและภูมิคุ้มกัน บกพร่อง จึงควรรับประทานผักใบเขียวมากๆ เพราะมีแมกนีเซียม ซึ่งช่วยป้องกันโรคผื่นคันในเด็ก ส่วนผลไม้ ก็สามารถรับประทาน ได้แทบทุกชนิด เพราะมีระบบย่อยที่สมดุลมีเพียงลูกพลับ ทับทิม และลูกแพร์ที่ควรเลี่ยง คนเลือดกรุ๊ปบีควรรับประทานผลไม้ที่มีผล ต่อเลือด 2-3 ครั้งต่อวัน จะให้ผลดีในการรักษาโรคและลดความ เจ็บป่วยด้วย -เลือดกรุ๊ปเอบี การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพดีเยี่ยม ของเลือดกรุ๊ปนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนเพราะเป็นส่วนผสมของทั้งกรุ๊ป เลือดเอ และบี อาหารที่ดีต่อกรุ๊ปเอ และบี ก็ดีต่อกรุ๊ปเอบีด้วยแต่ ต้องหลีกเลี่ยงอาหารต้องห้ามอย่างจริงจังอาหารมังสวิรัติจะให้ผล ดีต่อร่างกาย ผลิตภัณฑ์นมและไข่รับประทานได้แต่ไม่มาก โปรตีนที่เหมาะสมจะได้จากอาหารทะเลเต้าหู้ เนื้อแดง แกะ กวาง และกระต่าย ซึ่งควรรับประทานครั้งละน้อยๆ จึงจะย่อยได้ดี เพราะกระเพาะของคนเลือดกรุ๊ปเอบีไม่ผลิตน�ำ้ ย่อยเพียงพอที่จะ ย่อยโปรตีนที่มากเกินไป คนเลือดกรุ๊ปเอบี จะมีระบบภูมิคุ้มกันที่ อ่อนแอ จึงควรรับประทานผักสดมากๆ เพราะเป็นอาหารส�ำคัญ ในการป้องกันมะเร็งและโรคหัวใจ ซึ่งเกิดได้ง่ายในกรุ๊ปเอบี เพราะกรุ๊ปเลือดแต่ละกรุ๊ปมีความแตกต่างกัน จึงต้อง เลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดสมดุลตาม ธรรมชาติ

17

เทคนิคการขับรถ ขับถอยหลัง วิธีการขับรถที่ต้องฝึกฝน

ท่านั่งในการขับถอยหลัง ท่านจะต้องขยับตัวจากที่นั่งจาก ปกติ จะขยับไปทางใด มากน้อยเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับร่างกาย ของท่านว่าเหมาะสมอย่างใด และจะถอยหลังเลี้ยวซ้ายหรือ ถอยหลังเลี้ยวขวา เช่น ถ้าจะถอยหลังเลี้ยวซ้าย ท่านควรจับ พวงมาลัยด้วยมือขวาและถือได้วา่ ในต�ำแหน่ง 12 นาฬิกา ส่วน ถ้าเลี้ยวขวา ก็ควรถือพวงมาลัยไว้ด้วยมือซ้ายต�ำแหน่ง 12 นาฬิกาเช่นกัน ถ้าร่างกายอ้วนมาก อึดอัด ก็ให้ใช้มอื ทีว่ า่ งพาด ที่เบาะอีกตัวเพื่อประคองตัวเอาไว้ หรือที่เบาะนั่งของที่นั่งคน ขับก็ได้

การเคลื่อนไหวต่างๆ ไปข้างหน้า ธรรมชาติมักจะอ�ำนวย ความสะดวกไว้ให้เพราะเรามีดวงตาอยูท่ างด้านหน้า เช่นเดียว กับการขับรถ มีนักขับรถจ�ำนวนหลายท่าน ที่มีความช�ำนิ ช�ำนาญในการขับรถไปข้างหน้าอย่างคล่องแคล่วว่องไว ขับขึน้ เขาลงเขาได้ถูกต้อง แต่พอจะถอยหลังเข้าจอดหรือถอยหลัง เพื่อออกรถ หรือถอยหลังเพื่อกลับรถชักจะยุ่งใหญ่ ถอยแล้ว ถอยอีก ไม่ยอมเข้าที่เข้าทางได้สักที บางครั้งมองดูเป็นงุ่มง่าม การหมุนพวงมาลัย เป็นข้อที่ยากล�ำบากอย่างหนึ่งในการ เงอะงะไปเลยก็มี หมุนพวงมาลัยขับรถถอยหลัง เพราะจะต้องหมุนพวงมาลัยเร็ว กว่าก�ำหนดเล็กน้อยก่อนถึงจุดเลี้ยว และเมื่อคืนพวงมาลัยให้ เพราะอะไรหรือ ก็เพราะว่าการขับรถถอยหลังนั้น การหมุน ตรงก็ต้องหมุนให้เร็วว่าปกติสักเล็กน้อย รถจึงจะเข้าอยู่ใน พวงมาลัยจะให้ความรูส้ กึ กลับกัน เพราะหมุนทีล่ อ้ หน้า แต่กลับ ต�ำแหน่งที่เราต้องการ ทั้งนี้จะต้องประกอบด้วยการถอยอย่าง มาให้ความรู้สึกสนองตอบที่ล้อหลัง ดังนั้นผู้ที่ไม่ฝึกหัดให้ช�ำนิ ช้าๆ เพื่อมีเวลาดูสิ่งกีดขวางทั้งข้างหน้าและข้างหลังอย่าง ช�ำนาญและคุ้นเคยกับปฏิกิริยานี้ มักจะขับได้ไม่ค่อยดี ระมัดระวังตลอดระยะเวลาที่รถถอยหลัง อีกประการหนึง่ การทีเ่ ราขับไปข้างหน้าทันทีทเี่ ราหมุนพวง ข้อพึงจ�ำและปฏิบัติในการขับรถถอยหลัง มาลัย ความรู้สึกว่ารถสนองตอบจะเกิดขึ้นทันที แต่การขับรถ ถอยหลังนั้น หมุนพวงมาลัยไปแล้ว ต้องทิ้งระยะสักชั่วครู่หนึ่ง อาการสนองตอบของรถจึงจะเกิดขึน้ ท�ำให้ความรูส้ กึ ในการขับ 1. อย่าถอยรถจากถนนซอกซอย ถนนใหญ่ ถ้าไม่มีความ รถของเราผิดไปจากปกติได้ จ�ำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะโอกาสจะถูกรถที่วิ่งในถนน ใหญ่มาชนสูงมาก เคล็ดลับการขับรถถอยหลังประการแรกก็คือ ต้องพยาม 2. อย่าถอยรถจนกว่าจะมั่นใจว่าปลอดภัย ถึงแม้จะมีคน ยามขับถอยหลังให้ความเร็วรถช้าทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะช้าได้ ทัง้ นี้ เพือ่ คอยช่วยดูทางให้ก็ตาม ให้ชนิ กับการสนองตอบของพวงมาลัยต่อรถ อย่าพยายามหมุน พวงมาลัยในขณะที่รถยังไม่เคลื่อนตัว แต่ให้หมุนทันทีที่รถ 3. พยายามอย่าถอยรถในระยะทางยาวๆ เพือ่ ความสะดวก เคลื่อนตัว จะท�ำให้หมุนพวงมาลัยได้สะดวก ง่าย เบามือ และ แก่ตนเอง เพราะอาจจะเกะกะกีดขวางคนอื่นๆ และอาจไม่ ยิ่งหมุนพวงมาลัยมากจนเกือบสุด ก็จะท�ำให้รถเคลื่อนตัวช้า ปลอดภัยด้วย จึงควรถอยหลังให้สั้นที่สุด มากขึ้นเท่านั้น 4. ทุกครั้งที่ขับรถถอยหลัง ต้องพร้อมที่จะหยุดรถให้ได้ เคล็ดลับประการที่สองก็คือ ล้อหน้าเท่านั้นที่เป็นจุดเล็งให้ ทุกวินาที

เกร็ดเกษตรที่ควรรู้

นับตัง้ แต่เดือนเมษายน 2552 จนถึงต้นปี 2553 ได้ เกิดภัยพิบตั ฉิ กุ เฉินขึน้ กับเกษตรกรผูป้ ลูกมันส�ำปะหลังครัง้ ใหญ่ ด้วยการระบาดของเพลี้ยแป้ง ส่งผลให้เกษตรกร จ�ำนวนไม่นอ้ ยต้องได้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ดงั กล่าว นี้ แต่ส�ำหรับ “สมัย ลิ้มวัชราภรณ์” เกษตรกรผู้ปลูกมัน ส�ำปะหลังแห่งบ้านหนองดาวเฮียง ต.ดงอีจาน อ.โนน สุวรรณ จ.บุรีรัมย์ กลับไม่มีปัญหาจากภัยพิบัติดังกล่าว หลั ง ได้ ต ่ อ ยอดภู มิ ป ั ญ ญาที่ ไ ด้ รั บ มาจากบิ ด าคื อ นาย ประกอบ ลิ้มวัชราภรณ์ มาแก้ไขปัญหาและต่อสู้กับการ ระบาดของเพลีย้ แป้งมันส�ำปะหลัง จนได้ผลเป็นทีน่ า่ พอใจ สมัยบอกว่า ได้เปลี่ยนการปลูกมันส�ำปะหลังจาก เดิม ซึ่งด�ำเนินการมากว่า 13 ปี มาเป็นการปลูกด้วยระบบ หยดน�ำ้ โดยได้รบั การสนับสนุนแหล่งเงินกูด้ อกเบีย้ ต�ำ่ จาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจคือ สามารถลดการแพร่ระบาดของเพลี้ยแป้งมันถึง 30% จาก เดิมลดได้เพียง 10% เท่านั้น แต่สิ่งที่ติดตามมาหลังน�ำ ระบบน�ำ้ หยดมาใช้ และถือได้วา่ เหนือความคาดหมายก็คอื สามารถเพิม่ ผลผลิตจากเดิม 5 ตันต่อไร่ มาเป็น 7-8 ตันต่อ ไร่ สามารถลดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากเดิม 12

เดือน มาเป็น 7-8 เดือนต่อครั้ง ที่ส�ำคัญยังสามารถขายผลผลิตได้ในอัตราตันละ 3,500 บาท โดยมีพนื้ ทีป่ ลูกจ�ำนวนทัง้ สิน้ 20 ไร่ ท�ำให้มรี าย ได้สุทธิ 356,000-400,000 บาทต่อปี และยังได้รับการ เก็บเกีย่ วผลผลิตมาแล้วถึง 2 ครั้ง ภายในระยะเวลาไม่ถึง 2 ปี นอกจากนี้การปลูกด้วย ระบบหยดน�้ ำ จะท� ำ ให้ ผลผลิตต่อกอมีอัตราเติบโต กว่าเดิมถึง 60 เท่า สามารถ ขายท่อนพันธุ์ได้ท่อนละ 3 บาท จากเดิมขายได้ท่อนละ 1 บาท หรือต�ำ่ กว่านั้น เกษตรกรคนเดิ ม ยั ง ยอมรับด้วยว่า การปลูกมัน ส�ำปะหลังด้วยระบบหยดน�้ำ นอกจากแก้ ไ ขปั ญ หาการ แพร่ระบาดของเพลี้ยแป้งแล้ว ยังช่วยเพิ่มผลผลิตให้แก่ เกษตรกรได้อีกด้วย ท�ำให้ครอบครัวในวันนี้มีความเป็นอยู่ ทีด่ ขี นึ้ ทันตา หลังจากต้องประสบกับปัญหารอบด้านมายา วนานกว่า 20 ปี

ทริป..ว่าด้วยเรื่องของมันสําปะหลัง Manihot esculenta ว่า

มันเป็นชือ่ ทีเ่ พราะทีเดียวครับ ฟัง คําแรกก็ปง้ิ ขึน้ มาทันที เหมาะสม จ ะ เ ป ็ น ชื่ อ ข อ ง ตั ว ล ะ ค ร ใ น นิยายมากๆ แต่พอรู้ทีหลังว่ามัน เ ป ็ น ชื่ อ ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ ของมันสําปะหลัง คือ Manihot Esculenta มานิฮ๊อต เอสคู เลนต้า น่าจะเขียนอย่างนี้นะ ครับ มันสําปะหลังเป็นพืชที่เป็นวัตถุดิบของอาหารแป้ง หลายชนิดทีเดียว เส้นก๋วยเตี๋ยว เป็นแป้งมันก็เยอะ แล้วยัง สามารถเป็นผงชูรสได้อีกด้วย นับว่าเป็นพืชที่ขาดไม่ได้พอๆ กับข้าวเลยทีเดียว

นสพ.ภาคอีสาน ฉบับ 14  

นสพ.ภาคอีสาน

นสพ.ภาคอีสาน ฉบับ 14  

นสพ.ภาคอีสาน

Advertisement