Page 1

ปีที่ 1 ฉบับที่ 14 วันที่ 16 ก.ย.-5 ต.ค. 2553 /

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

20 บาท สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ เสด็จพระราชด�ำเนินออกจากโรงพยาบาล จุ ฬ าลงกรณ์ แ ล้ ว หลั ง คณะแพทย์ ถ วาย การรั ก ษาจนพระอาการเป็ น ปรกติ เพื่ อ ประทั บ รถยนต์ พ ระที่ นั่ ง เสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น กลั บ ไปประทั บ ณ โรงพยาบาลศิ ริ ร าช อ่านต่อหน้า 17.

มูลนิธริ าชประชานุเคราะห์มอบสิง่ ของพระราชทาน 1,500 ชุด ประธานกรรมบริหารมูลนิธริ าชประชานุเคราะห์ฯ มอบถุงยังชีพพระราชทาน อ่านต่อหน้า 18. แก่ราษฎรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย

กรมการค้าภายในส่งมอบข้าวสารเฉลิมพระเกียรติฯ กว่า 2 แสน 5 หมื่น กิโลกรัม แก่ อปท.มุกดาหาร อ่านต่อหน้า

18.

รัต�บำแหน่สมั ค รงาน ง เจ้าหน้าที่การตลาด ทุกจังหวัด จ�ำนวนจ�ำกัด

เมื่อขายโฆษณาถาวร ถือเป็นรายได้ประจ�ำทุกปักษ์ - สามารถท�ำเป็นรายได้หลักและรายได้เสริม มีรายได้สูง - ไม่จ�ำเป็นต้องจบตรงสาย เพียงมีใจรักในการขายโฆษณา - สนใจสมัครงาน ส่งรูปถ่าย ประวัติ วุฒิการศึกษา มาที่

pakesarn@gmail.com

ท�ำแผน ปิดคดี นศ.ปี 4 มรภ.สารคามถูกยิงดับ อ่านต่อหน้า

9.


2

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 1 ฉบับที่ 14 วันที่ 16 ก.ย.-5 ต.ค. 2553

บทบรรณาธิการ

ปักษ์ 14

น.ส.พ. ภาคอี ส านในมื อ ท่ า น คื อ ฉบั บ ที่ 14 (ปักษ์ที่ 14) ประจ�ำ 16-30 กันยายน 2553 ออกช้าไปนิด เพราะรอเก็บภาพบรรยากาศเกษียณในงานต่างๆ เท่าที่พอ

รวบรวมได้น�ำมาเสนอท่านผู้อ่าน คณะผู้จัดท�ำฯ ยืนหยัดอยู่มาได้ ด้วยธารน�้ำใจไมตรีจิตร จากหลายองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (ภาคธุรกิจ) เนือ่ งจากอายุ (พรรษา) เนือ่ งจะเริม่ ย่างขวบทีส่ อง

จึงต้องขอขอบพระคุณในน�ำ้ ใจที่ได้หยิบยื่น

ในขณะทีบ่ รรยากาศทางการเมืองระดับประเทศ ก�ำลังร้อน ระอุคกุ รุน่ แต่ฝา่ ยผูใ้ ห้การสนับสนุนเราก็ยงั พอมีให้กา้ วเดินต่อไปได้ แบบไม่เซ เพื่อนร่วมปณิธาน (เพื่อนร่วมงาน) ทุกฝ่ายทุ่มเทใจให้กัน และกันเต็มที่ คณะเรามี บก.บริหารที่มากด้วยประสบการณ์ คือ

บก.ป๋อง พงษ์สวัสดิ์ บุญเสริม อดีตผู้อ�ำนวยการโรงเรียน มัธยม 11 โรงเรียน ท่านหอบเอาประสบการณ์มากองให้ ท�ำให้คณะ

อุน่ ใจโดยทัว่ กัน เรียกว่ามีนกั บริหารมืออาชีพอยูเ่ คียงข้างจึงส่งผลให้ งานออกมาสู่สายตาประชาชนทั่วภาคอีสานอย่างมีคุณภาพสมกับ โลโก้ของเรา กล้าตีพิมพ์ว่า “หนังสือพิมพ์คุณภาพรายปักษ์”

เนือ้ หาสาระต่างๆ ทีบ่ รรจุลงในรูปเล่มตลอดทีมอาร์ตเวิรค์ น�ำโดย วราทิตย์ วรจินดา กับผู้ช่วยคนสวยได้ช่วยบรรจุสาระน่ารู้ น่าอ่าน น่าทึ่ง ลงในเล่มอย่างสมชื่อ สื่อแผ่นพิมพ์เพื่อชาวอีสาน เรา น�ำเสนอข่าวทั่วพื้นที่ 20 จังหวัดทั่วภาคอีสาน คือ รวมกับบึงกาฬ จังหวัดน้องใหม่ของประเทศไทย (จังหวัดที่ 77) ตีพมิ พ์ลงในกระดาษ ชั้นดี สี่สีตลอด 20 หน้า ขนาด และชนิดกระดาษ เราคิดว่าน่าจะไม่ แพ้ผจู้ ดั การ และฐานเศรษฐกิจ หากจะแพ้กค็ งจะเป็นเพียงจ�ำนวนผู้ ให้การสนับสนุน เพราะเรายังเป็นผู้เยาว์อยู่ ชนิดกระดาษ ขนาด และจ�ำนวนหน้า คณะตกลงกันว่าจะ ไม่เปลี่ยนแปลง เหตุผล คือ เพื่อเป็นผู้นำ� ทางสื่ออย่างแท้จริง (ระดับ ภูมิภาค) นอกจากนั้นเรามีพัฒนาการทางเว็บไซด์ คือ www.pakesarn.com อย่างไม่หยุดใน 20 จังหวัด ปัจจุบัน ขอนแก่นลิงค์ด็อทคอมมีผู้เข้าไปดูวันละเกินห้าหมื่นราย เป้าหมาย ของคณะพวกเรา (ปีต่อไป) จะต้องได้ผู้เข้าชมในเว็บไซด์เรา วันละ เกินห้าพันรายก็ถอื ว่าทะลุเป้าแล้วครับผม เพราะพรรษาเพียงแค่นมี้ ี ผู้สนใจเข้าไปดูวันละเกินครึ่งหมื่น เราก็ชื่นใจแล้วหละขอรับกระผม เชิญติดตามเพือ่ ชืน่ ชม และติชมได้ในปักษ์ตอ่ ๆ ไป ปักษ์นี้ ราตรีสวัสดิ์ รวมมาฝากจากใจ

(ชายใหญ่ ฅนเคยหล่อ)

ร.ศ. รัชนี วรจินดา

วีรศักดิ์ สุหา เสาวลักษณ์ ธารีพุฒ


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ค�ำว่า “เกษียณ”

ปีที่ 1 ฉบับที่ 14 วันที่ 16 ก.ย.-5 ต.ค. 2553

ให้มากขึ้น

เทคนิค...การบริหารชีวิตหลังเกษียณส�ำหรับคนรุ่นใหม่

ฐานะการเงินราบรื่น

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน มีความหมายว่า “สิน้ ไป” ซึง่ ใช้เกีย่ วกับการก�ำหนดอายุ เช่น เกษียณอายุราชการ ก็จะ หมายถึงการสิน้ ก�ำหนดเวลารับราชการ หรือการท�ำงาน โดยส่วนใหญ่ แล้วประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชีย รวมถึงประเทศไทย มักถือก�ำหนด ให้บุคคลที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ต้องเกษียณอายุพ้นจากสภาพการ ท�ำงาน เพือ่ ให้รา่ งกายได้พกั ผ่อนจากการตรากตร�ำ ท�ำมาหาเลีย้ งชีพ ตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมา เมือ่ ต้องก้าวสูว่ ยั แห่งการเกษียณ แน่นอนว่าความคิด ความ รู้สึก และความหมายของการเกษียณ ส�ำหรับแต่ละคนย่อมมีความ แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับทัศนคติ และความพร้อมของแต่ละบุคคล ถ้าเป็นผูท้ มี่ กี ารเตรียมตัวและวางแผนล่วงหน้าไว้เป็นอย่างดี ก็จะไม่ กังวลกับการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ในชีวติ และอาจมีความสุขเสีย ด้วยซ�้ำที่จะได้พ้นจากภาระหน้าที่การงานเสียที แต่ส�ำหรับผู้ที่ขาด การเตรียมความพร้อม การเกษียณอาจส่งผลในทางลบมากกว่า ทั้ง ในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ ตลอดจนวิถชี วี ติ ทีต่ อ้ งเปลีย่ นแปลง ไปด้วย สาเหตุต่าง ๆ อาทิ การหมดอ�ำนาจและบทบาทในทางสังคม การสูญเสียรายได้ อันเป็นเหตุให้เกิดความไม่มั่นคงทางการเงิน เป็นต้น สิ่งส�ำคัญที่จะต้องท�ำเสียแต่วันนี้ก็คือ การเตรียมตัวเองให้ มีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่า ในอีกหลาย ๆ ปีข้างหน้า หลังจากที่เกษียณไปแล้ว จะยังคงสามารถ ด�ำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข จวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต เพราะ สมัยนีด้ ว้ ยเทคโนโลยีทางการแพทย์ และแนวโน้มการให้ความส�ำคัญ กับการดูแลรักษาสุขภาพ ท�ำให้อายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์ มีระยะเวลา ยาวนานขึ้น และท�ำให้ “การเกษียณ” เป็นเรื่องของการก�ำหนดเวลา เพื่อพ้นจากการท�ำงานเท่านั้น ไม่ใช่ว่าคนอายุ 60 ปี จะต้องเปลี่ยน สถานภาพไปเป็น “ผู้สูงอายุ” เสมอไป อย่างเช่นในอดีต ดังนั้นเพื่อ ให้การด�ำรงชีวิตภายหลังเกษียณเป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสุข จึงควรใส่ใจกับประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

เป็นอีกประเด็นส�ำคัญที่จะส่งผลต่อการด�ำเนินชีวิตหลังเกษียณ ว่า จะเป็นไปอย่างมีความสุข ราบรื่น เลี้ยงดูตนเองได้ หรือต้องเป็น ภาระให้กบั ครอบครัวและลูกหลาน ซึง่ ฐานะการเงินภายหลังเกษียณ จะเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับ 3 กิจกรรมส�ำคัญคือ 1. การออม จะดีมากถ้ามีการวางแผนและได้เก็บออมไว้แต่ เนิ่น ๆ ตั้งแต่ยังท�ำงานอยู่ และมีระยะเวลาการออมที่ยาวนาน เมื่อ ถึงวันที่ต้องเกษียณ ก็จะมีความพร้อม และไม่กังวลว่าจะอยู่ต่อไป อย่างไร จะพึ่งพาลูกหลานได้แค่ไหน เจ็บป่วยขึ้นมาจะใช้เงินที่ไหน รักษาตัว เพราะเงินออมเพื่อการเกษียณก้อนนั้น ก็จะท�ำหน้าที่ของ มันตามวัตถุประสงค์ของการออมนั่นเอง 2. การหาเงินเพิ่ม เพราะ “อัตราเงินเฟ้อ” คือ ศัตรูตัวฉกาจ ต่อการด�ำรงชีวิตและการออม จึงไม่ควรที่จะประมาท ถึงแม้ว่าจะมี เงินออมอยู่แล้วก็ตาม การหาเงินเพิ่มท�ำได้โดยตรงด้วยการท�ำงาน อดิเรก ท�ำงานพิเศษที่สร้างรายได้ และอยู่ในวิสัยที่สภาพร่างกายยัง เอื้ออ�ำนวย หรือการท�ำธุรกิจส่วนตัวเป็นอาชีพใหม่ ซึ่งเหมาะสมกับ วัยและความถนัดของตนเอง นอกจากนี้ยังมีวิธีเพิ่มมูลค่าเงินออม ด้วยการลงทุน ซึ่งมีอยู่มากมายหลายช่องทางและรูปแบบให้เลือก ลงทุน ตามความเหมาะสมกับช่วงอายุ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเป้าหมายของการลงทุน 3. การบริหารค่าใช้จา่ ยในชีวติ ประจ�ำวัน คนวัยเกษียณควร ค�ำนึงถึงความมัน่ คงทางการเงินเป็นเรือ่ งส�ำคัญ เพราะวันนึงข้างหน้า จะต้องเกิดค่าใช้จา่ ย ซึง่ หลีกเลีย่ งไม่ได้ อย่างน้อยทีส่ ดุ ก็คอื ค่ารักษา พยาบาล ดังนั้นการใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวัน จึงควรเป็นไปอย่างเข้ม งวด มีวินัย และประหยัดมากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ เพื่อที่เวลาถึงคราว จ�ำเป็นต้องใช้เงินจะได้ไม่ล�ำบาก

ปฏิบัติตามข้อแนะน�ำคือ 1. หมั่ น สั ง เกตความเปลี่ ย นแปลงและอาการ ซึ่ ง เป็ น สัญญาณเตือนต่าง ๆ เช่น อาการปวดหัวเป็นประจ�ำ นอนไม่หลับ น�ำ้ หนักเพิ่ม หรือลดผิดปกติ เพื่อจะได้รีบปรึกษาแพทย์ 2. บริโภคอาหารให้เหมาะสมกับวัย เช่น เลือกทานอาหาร ที่มีไขมันแต่พอควร หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด เป็นต้น 3. ออกก�ำลังกายเพือ่ สุขภาพอย่างสม�ำ่ เสมอ และให้เหมาะ สมกับสภาพร่างกายของแต่ละคน 4. ท�ำจิตใจให้แจ่มใส สนใจบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว

4. ศึกษาธรรมะ และหลักค�ำสอนของศาสนา เพื่อจิตใจที่ สุขสงบ เหรียญย่อมมี 2 ด้านเสมอ เช่นเดียวกับ “การเกษียณ” ที่ บางคนอาจมองว่าเป็นความสูญเสียบางสิง่ บางอย่างไปจากชีวติ และ ไม่อาจยอมรับได้ แต่ในทางตรงกันข้าม หากมีความพร้อมและลอง มองโลกในแง่ดี จะพบว่าถึงเวลาแล้วที่จะได้พักผ่อน และแสวงหา ความสุขให้กับชีวิตได้อย่างเต็มที่เสียที

ถามตัวเองว่า...อยากเกษียณออกจากงานประจ�ำหรือ การท�ำงาน คนรุ่นใหม่หลายคนก�ำหนดบันไดให้ชีวิตหลังวัยเรียนอยู่ 3 ขั้น คือ บันไดขั้นแรกคือการท�ำงานประจ�ำเพื่อสะสมทรัพย์และประสบการณ์ ไม่ เพราะอะไร? ค�ำถามนีต้ อ้ งเป็นค�ำถามแรกส�ำหรับทุกคน เพราะถ้ายังไม่มคี ำ� ตอบ และตอบว่า “ ไม่อยาก ” ก็อย่าเพิ่งไปสร้างความล�ำบากให้กับชีวิต เลย ท�ำงานเป็น “ มนุษย์เงินเดือน ” ท�ำงานไปเดือนๆรับเงินไปเดือนๆก็ สบายดีอยู่แล้ว อย่าหาเรื่องให้ตัวเองล�ำบากมากไปกว่านี้เลยครับ แต่..ถ้าใครที่ตอบว่า “ อยาก ” ก็ยังมีนัยอยู่สองอย่างคือ คุณ อยากเกษียณเพราะเบือ่ งานประจ�ำทีท่ ำ� อยู่ หรือไม่กค็ ณ ุ มีไฟทีอ่ ยากจะท�ำ อะไรที่คุณคิดว่าน่าจะท�ำได้ดีกว่านี้ ใครที่อยากเกษียณเพราะเบื่องาน ประจ�ำ ขอแนะน�ำว่าขอให้คิดเสียใหม่ และอย่าเพิ่งคิดหรือท�ำอะไรต่อเลย เพราะขนาดท�ำงานประจ�ำคุณยังรู้สึกเบื่อ แล้วจะแน่ใจได้ว่าถ้าเกษียณ จากงานประจ�ำไปท�ำอาชีพอิสระหรืออยู่บ้านเฉยๆคุณจะไม่เบื่ออีก ใคร ก็ตามที่เกิดความรู้สึกเบื่อบ่อยๆ รับรองได้ว่าไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหน ท�ำ อะไร ความเบื่อก็จะมาเยือนคุณอย่างสม�่ำเสมอ

ถ้าอยากจะเกษียณออกจากงานประจ�ำ...อยากจะเริม่ เมื่ออายุเท่าไหร ?

ใครตอบค�ำถามข้อแรกได้วา่ “ อยาก ” และอยากเกษียณเพราะ รูส้ กึ ว่าอยากจะออกไปท�ำในสิง่ ทีต่ วั เองรักตัวเองชอบหรืออยากจะออกไป ท�ำประโยชน์ให้สงั คมทีก่ ว้างกว่านี้ ก็ตอ้ งถามตัวเองต่อว่า แล้วคิดว่าอยาก จะเกษียณอายุจากงานประจ�ำตอนอายุประมาณเท่าไหร่ เมื่อบวกลบกับ อายุปัจจุบันแล้ว เหลือเวลาวางแผนเพื่อเตรียมตัวเกษียณตัวเองจากการ เป็นลูกจ้างอีกกี่ปี สิ่งที่อยากจะท�ำหลังจากออกจากงานประจ�ำคืออะไร เมื่อรู้แล้วว่าตัวเองอยากจะเกษียณจากการท�ำงานประจ�ำอายุ เท่าไหร่ ต้องถามต่อว่าแล้วชีวิตหลังเกษียณจากงานประจ�ำ คุณอยากจะ ท�ำอะไร เพราะคงไม่มีใครอยากจะนั่งกินนอนกิน(แถมมีคนป้อนให้กินอีก ต่างหาก...อัมพฤต อัมพาต)อยู่บ้านเฉยๆ คุณอยากจะท�ำสิ่งที่ตัวเองชอบ แนวทางสร้างความสุข เพื่อตัวเอง หรือคุณอยากจะท�ำสิ่งที่ตัวเองเพื่อคนอื่น(สังคม) หรือจะแบ่ง 1. อยู่ได้ด้วยตนเอง และพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด 2. อย่าให้ชวี ติ ไร้คณ ุ ค่า เป็นทีพ่ งึ่ ทางปัญญาให้กบั ลูกหลาน สัดส่วนหรือช่วงเวลาของชีวิตเพื่อท�ำสิ่งต่างๆอย่างไร เช่น ช่วงแรกท�ำสิ่งที่ ตัวเองอยากท�ำ เมือ่ ประสบความส�ำเร็จแล้วจะขยายผลไปสูก่ ารช่วยเหลือ และท�ำตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม สุขภาพดีต้องมาก่อน 3. พึงตระหนักในสัจธรรมทีว่ า่ ชีวติ ย่อมมีการเปลีย่ นแปลง คนอื่นในสังคม หาประสบการณ์โดยผ่านการพูดคุยกับ “ อดีตมนุษย์ เพราะค�ำว่า “ไม่เป็นไร” ใช้ไม่ได้กับเรื่องสุขภาพ จึงควร อย่ายึดติด และจงมีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน

การค้ า ภายในบุ รี รั ม ย์ ลุ ย ตรวจราคาผั ก ทัง้ นี้ กลุม่ พ่อค้าแม่คา้ อ้างว่า สาเหตุทรี่ าคาพืชผัก ป้องกันเอาเปรียบผูบ ้ ริโภค “เทศกาลกินเจ” แพงในช่วงนี้ เนือ่ งจากแหล่งเพาะปลูกพืชผักในหลายพืน้ ที่ จังหวัด ทัง้ ภาคกลาง และภาคอีสาน ประสบปัญหาน�ำ้ ท่วม ผลผลิตเสียหาย ท�ำให้ผกั ขาดตลาด ส่งผลให้พชื ผักมีราคา แพง ส่วนสินค้าประเภทอื่นที่นิยมน�ำไปประกอบอาหารเจ พบว่าราคายังเป็นปกติ ยังไม่มกี ารปรับขึน้ ราคาแต่อย่างใด นายพงษ์ศกั ดิ์ วรวงษ์ การค้าภายในจังหวัดบุรรี มั ย์ กล่าวว่า ได้ยำ�้ เตือนให้พอ่ ค้าแม่คา้ อย่าฉวยโอกาสปรับขึน้ ราคาพืชผัก หรือสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับช่วงเทศกาลกินเจ มากเกินความเป็นจริง พร้อมทัง้ ให้ปดิ ป้ายแสดงราคาสินค้า ให้ชดั เจน หากตรวจพบว่าไม่มกี ารปิดป้ายแสดงราคา หรือ ขายแพงเกินความเป็นจริงเอาเปรียบผูบ้ ริโภค และได้รบั ร้อง การค้าภายในบุรีรัมย์ ออกตรวจราคาพืชผักใน เรียน จะด�ำเนินการเอาผิดกับพ่อค้าแม่คา้ ดังกล่าวตามพระ ตลาดสดเทศบาลเมืองช่วงเทศกาลกินเจ พบพืชผักหลาย ราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการทันที ชนิดมีราคาสูงกว่าปกติ ขณะพ่อค้าแม่ค้าอ้างราคาส่งแพง ซึ่งมีโทษทั้งจ�ำและปรับ เหตุแหล่งเพาะปลูกในหลายจังหวัดประสบปัญหาน�้ำท่วม เสียหาย ท�ำผักขาดตลาด (5 ต.ค.) นายพงษ์ศักดิ์ วรวงศ์ การค้าภายใน จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ น� ำ เจ้ า หน้ า ที่ อ อกตรวจราคาพื ช ผั ก ใน ตลาดสดเทศบาลเมืองบุรรี มั ย์ เพือ่ ป้องกันพ่อค้าแม่คา้ ฉวย โอกาสปรับขึ้นราคาเอาเปรียบผู้บริโภค ในช่วงเทศกาลกิน เจ จากการตรวจสอบพบว่า พืชผักหลายชนิด เช่น คะน้า กวางตุ้ง ผักกาดขาว คื่นไฉ่ กะหล�ำ่ ปลี มีราคาสูงกว่าปกติ โดยเฉพาะมะนาวมีราคาสูงถึงลูกละ 5-6 บาท จากปกติมี การค้าภายใน จ.บุรีรัมย์ ออกตรวจพบพืชผักหลายชนิดมีราคาสูงกว่าปกติ ราคาเพียงลูกละ 2-3 บาทเท่านั้น

3

เงินเดือน ” ไว้บ้าง ?

เมือ่ ตัดสินใจอย่างแน่นอนแล้วว่าจะเกษียณอายุจากงานประจ�ำ เมื่อไหร่ ในระหว่างที่ยังท�ำงานประจ�ำอยู่ควรลดเวลาคุยกับคนท�ำงาน ประจ�ำให้น้อยลง และควรหาโอกาสและแบ่งเวลาไปคุยกับคนที่เกษียณ อายุจากงานประจ�ำไปแล้วให้มากขึ้น เพราะเท่ากับเป็นการเรียนรู้จาก ประสบการณ์ชีวติ คนอื่นแบบเรียนลัด ถึงแม้ชีวติ เรากับเขาจะแตกต่างกัน แต่ผมเชื่อว่าแนวคิดและหลักใหญ่ๆ ในการด�ำเนินชีวิตหลังเกษียณน่าจะ ใกล้เคียงกันหรือพอน�ำมาประยุกต์ใช้กันได้บ้าง งานอิสระคือบันไดคัน่ ระหว่างงานประจ�ำกับคนเกษียณอายุจาก

“โกลบอลเฮ้าส์” เล็งเปิดใหม่ 2 แห่ง ที่มหาสารคาม-หนองคาย

โกลบอลเฮ้าส์ โอ่ผลประกอบการค้าวัสดุกอ่ สร้างครึง่ แรก ปี 53 ยอดขาย 10 สาขาทั่วประเทศโตกว่า 52% เหตุราคาสินค้า เกษตรปรับตัวสูงเป็นประวัตกิ ารณ์ ทัง้ ได้อานิสงส์จากโครงการไทย เข้มแข็ง กระตุน้ ก�ำลังซือ้ คึกคัก ชูผลดีหลังเข้าเทรดในตลาดหุน้ ภาพ ลักษณ์องค์กรดี มีฐานทุนหนุนธุรกิจขยายตัว เตรียมเปิดอีก 2 สาขา มหาสารคาม-หนองคาย ภายในปี 53 นายวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) ผูป้ ระกอบการค้าวัสดุกอ่ สร้าง รายใหญ่ เปิดเผยว่า ผลการด�ำเนินงานค้าวัสดุกอ่ สร้างของโกลบอล เฮ้าส์ ที่มีสาขาทั้งหมด 10 สาขาทั่วประเทศในช่วง 6 เดือนแรกของ ปี 2553 นั้น ประสบผลส�ำเร็จดี ยอดขายวัสดุก่อสร้างเติบโตขึ้นต่อ เนื่อง โดยยอดรวมทั้งหมดผลการด�ำเนินงานเติบโตขึ้นกว่า 52% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 52 ภาพรวมอุตสาหกรรมค้าวัสดุก่อสร้างปี 2553 ได้รับผลดี จากการผลิตภาคเกษตรฤดูการผลิต 52/53 ที่สินค้าเกษตรหลักทั้ง ข้าว อ้อยโรงงาน มันส�ำปะหลัง ล้วนมีราคาสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะ อ้อยโรงงานราคาดีสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่งผลดีต่อก�ำลังซื้อของ ประชาชนส่วนใหญ่ กอปรกับนโยบายรัฐ ภายใต้โครงการไทยเข้ม แข็ง มีเม็ดเงินสะพัดลงพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ กระตุน้ ภาวะเศรษฐกิจไทย ปรับตัวดีขึ้น แม้ว่าช่วงเดือ นเมษายน-พฤษภาคมที่ผ ่านมาจะเกิด เหตุการณ์ความวุน่ วายทางการเมือง กระทบต่อภาคธุรกิจ และการ

รวมถึงเป็นช่วงเวลาในการค้นหาตัวเอง บันไดขัน้ ทีส่ องมักจะเป็นการออก จากงานประจ�ำไปท�ำอาชีพอิสระเพราะยังมีไฟอยู่และอยากจะท�ำในสิ่งที่ อยากท�ำแต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสท�ำตอนที่ท�ำงานประจ�ำ และบันไดขั้น สุดท้ายคือการเกษียณอายุจริงๆเป็นช่วงทีม่ ที รัพย์มากพอทีจ่ ะเลีย้ งตัวเอง ได้ไปตลอดชีวิตและไม่คิดจะหาทรัพย์อะไรเพิ่มเติมแล้ว คิดอยากจะท�ำ หรือไม่ท�ำอะไรก็ได้ เป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการลงทุน ในชีวิตที่ผ่านมา ต้องวางแผนชีวติ ว่าถ้าเราเกษียณเร็ว แล้วเวลาทีเ่ หลือ

ในชีวิตเราจะไปท�ำอะไร ?

คนรุ่นเก่าที่เกษียณอายุเมื่ออายุห้าสิบหกสิบคงไม่ ต้ องคิ ด วางแผนชีวติ อะไรให้มากมายเพราะชีวติ ช่วงทีเ่ หลือมักจะน้อยกว่าชีวติ ช่วง ที่ผ่านมา แต่...พอมาถึงคนรุ่นใหม่ที่มักจะวางแผนเกษียณด้วยวัยที่ยังไม่ มากนัก จะต้องวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณให้ดี เพราะช่วงชีวิตหลัง เกษียณอาจจะยาวกว่าช่วงชีวติ ทีผ่ า่ นมา พูดง่ายๆว่าคนรุน่ ใหม่ตอ้ งใช้เวลา หลังเกษียณนานกว่าคนรุ่นเก่า จึงต้องวางแผนให้ดี ฝึกซ้อมการใช้ชีวิตหลังเกษียณไว้บ้าง ก่อนทีจ่ ะเกษียณตัวเองออกจากการท�ำงานประจ�ำ ควรจะซ้อม เกษียณไว้บา้ ง เช่น ลาพักร้อนเพือ่ อยูบ่ า้ นและลองคิดว่าถ้าวันนีเ้ ราเกษียณ จากงานประจ�ำแล้ว เราจะอยูไ่ ด้หรือไม่ เพราะเพือ่ นๆวัยเดียวกันยังท�ำงาน อยู่ เราจะท�ำอะไร โดยใช้ชว่ งเวลาสัน้ ๆเพียงไม่กวี่ นั ลองสมมติตวั เองว่าเป็น เวลาแห่งการเกษียณจากการเป็นลูกจ้าง เพื่อทดสอบว่าสภาพจิตใจของ เราพร้อมแล้วหรือยัง ถือเป็นการชิมลางของชีวติ หลังการเป็นลูกจ้าง ถ้าชิม แล้วยังรูส้ กึ ไม่ชอบ ก็ยงั พอทีจ่ ะเปลีย่ นใจเปลีย่ นแผนได้ แต่ถา้ ชอบอาจจะ ต้องลองชิมบ่อยๆ เพื่อให้มั่นใจว่าชอบจริงๆ ไม่ใช่แค่อยาก สรุป คนรุ่นใหม่ต้องเปลี่ยนทัศนคติในการมองค�ำว่า “เกษียณ” ในเชิงลบมาเป็น “ โอกาส ” และต้องตั้งเป้าหมายว่าตัวเองควรจะเกษียณ ออกจากงานประจ�ำเมื่อไหร่ เพื่อจะได้มีเวลาใช้ชีวิตหลังเกษียณไปท�ำสิ่ง ที่ตัวเองรักตัวเองชอบ และจะได้มีโอกาสสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและ โลกนี้ได้มากขึ้น มากกว่าการมีสังกัดและท�ำงานที่ได้ใช้ความรู้ความ สามารถในขอบเขตที่จ�ำกัด ผมเชื่อว่าถ้าคนรุ่นใหม่อยากจะเกษียณอายุ ตัวเองจากงานประจ�ำเร็วขึน้ น่าจะเป็นผลดีตอ่ ทุกฝ่าย นายจ้างก็จะได้คน ท�ำงานที่มีไฟ ถึงแม้เขาจะอยู่กับองค์กรไม่นาน แต่ก็น่าจะสามารถสร้าง ผลงานให้กับองค์กรได้มากขึ้น เพราะการที่คนรุ่นใหม่จะเก็บเงินได้มาก เพียงพอต่อการเกษียณตัวเองจากการเป็นลูกจ้างมีทางเดียวคือต้อง ประสบความส�ำเร็จในอาชีพลูกจ้างให้เร็วขึ้น ซึ่งก็หมายถึงประโยชน์ที่ องค์กรจะได้รบั ส�ำหรับคนท�ำงานเองก็จะได้ใช้ชวี ติ ได้อย่างคุม้ ค่าสมราคา ของการเกิดมาเป็นคนได้มากยิง่ ขึน้ และสุดท้ายสังคมหรือโลกของเราก็จะ มีผลงานแห่งชีวิตของคนเพิ่มมากขึ้น บทความโดย : ณรงค์วิทย์_แสนทอง

ลงทุนบ้าง แต่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจะอยู่ในเขตกรุงเทพฯ มากกว่า ธุรกิจค้าวัสดุกอ่ สร้างของโกลบอลเฮ้าส์ทมี่ สี าขาอยูใ่ นต่าง จังหวัด จึงไม่ได้รับผลกระทบมากนัก ปัจจัยดังกล่าวท�ำให้ยอดขาย วัสดุก่อสร้างโกลบอลเฮ้าส์เติบโตอย่างต่อเนื่อง นายวิทูรกล่าวต่อว่า การน�ำบริษัทโกลบอลเฮ้าส์ เข้าไป ซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ส่งผลดีต่อธุรกิจ โกลบอลเฮ้าส์ นอกจากภาพลักษณ์องค์กรที่ได้รับการยอมรับมาก ขึ้นแล้ว การซื้อขายในตลาดหุ้น ท�ำให้บริษัทสามารถระดมเงินทุน รองรับการขยายตัว โดยเร่งลงทุนขยายสาขาได้สม�่ำเสมอ ล่าสุดโก ลบอลเฮ้ า ส์ มี ส าขาทั่ ว ประเทศถึ ง 10 สาขาพื้ น ที่ ข ายรวมกว่ า 230,000 ตารางเมตร และอยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง และจัด ซื้อที่ดินเป็นแลนด์แบงก์รองรับการเติบโตในอนาคต “โกลบอลเฮ้าส์มนี โยบายด�ำเนินธุรกิจเชิงรุก เร่งเปิดสาขา ในจังหวัดที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับแรงซื้อวัสดุก่อสร้างที่ตอบรับกับ รูปแบบค้าวัสดุกอ่ สร้างของโกลบอลเฮ้าส์ ทีม่ จี ดุ แข็งด้านบริการครบ และมีสินค้าหลากหลายให้เลือก ล่าสุดอยู่ระหว่างก่อสร้าง 2 สาขา แห่งใหม่ทจี่ .มหาสารคาม และจ.หนองคาย โดยจะพยายามเปิดให้ ทันภายในปี 2553 นี”้ นายวิทรู กล่าว และว่า ส่วนแผนงานในปี 2554 จะขยายสาขาให้ได้อย่างน้อย 3 แห่ง ซึ่งตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ โกลบอลเฮ้าส์จะขยายสาขาให้ได้ไตรมาสละ 1 สาขา หรือปีละ 4 สาขา โดยเลือกลงทุนในจังหวัดที่มีศักยภาพทางธุรกิจ ไม่จ�ำกัด เฉพาะภาคอีสานเท่านั้น ส�ำหรับโกลบอลเฮ้าส์ เป็นผู้ค้าวัสดุก่อสร้างรายใหญ่แห่ง หนึง่ ของประเทศ และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมือ่ ปลาย ปี 2552 ด้วยรูปแบบธุรกิจสไตล์โมเดิร์นเทรด จัดพื้นที่ขายขนาด ใหญ่ น�ำสินค้าหลากหลายให้เลือก เริม่ ต้นธุรกิจแห่งแรกที่ จ.ร้อยเอ็ด ปัจจุบันมี 10 สาขาประกอบด้วย ขอนแก่น, อุดรธานี, เชียงใหม่, ระยอง, ชลบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, กาฬสินธุ์, และนครสวรรค์


4

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 1 ฉบับที่ 14 วันที่ 16 ก.ย.-5 ต.ค. 2553

กาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุร์ ว่ ม

กั บ สาธารณสุ ข อ� ำ เภอเมื อ งกาฬสิ น ธุ ์ และ เทศบาลต�ำบลเหนือ จัดโครงการ “ชาวคุ้มร่วม ต้าน ชาวบ้านร่วมใจ หมู่บ้านปลอดลูกน�้ำยุง ลาย ต�ำบลเหนือปี 2553” หลังพบผู้ป่วยใน จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ ์ ไ ด้ รั บ เชื้ อ ไข้ เ ลื อ ดออกเป็ น จ�ำนวนมาก ขอนแก่น เรื่องสุขอนามัยของชาว บ้านไม่ถูกต้อง การขับถ่ายอุจจาระก็ลงไปใน หนองน�ำ้ อีเลิงอีกด้วย ซึ่งเป็นแหล่งน�้ำที่อยู่ท้าย ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียของเทศบาลนครขอนแก่น อยูใ่ นบึงทุง่ สร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งปนเปื้อนอุจจาระจ�ำนวนมาก ที่เป็นน�้ำจาก ท่อบ�ำบัดน�้ำเสีย ไหลลงไปในหนองน�ำ้ อีเลิงที่มี ชาวบ้านหาปลา ยกสะดุง้ ปลาหากุง้ ฝอยดิบเต็ม ไปหมด ชาวบ้ า นก็ ใ ช้ เ ป็ น ที่ ถ ่ า ยน�้ ำ โสโครก อุจจาระลงไปหนองน�ำ้ อีเลิงอีกด้วย ซึง่ มีกงุ้ ฝอย ตัวโตมากมีเชือ้ ทีเ่ รียกว่า “อินเอบา” เป็นต้นเหตุ โรคอุจจาระร่วงอย่างแรง ชัยภูมิ ภริยาเอกอัครราชทูตอาฟริกา ใต้ ประจ�ำประเทศไทย พร้อมด้วยคณะจาก สมาคม YWCA กรุงเทพฯ และสโมสรโรตารี่ เจริญนคร กว่า 10 ท่าน เดินทางมามอบอุปกรณ์ การศึกษา และท�ำพิธีมอบห้องสมุด อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์มูลค่ากว่า 2 แสนบาท, จังหวัด ชัยภูมิ ลงนามความร่วมมือกับกรมป่าไม้ และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อ บริหารจัดการ และพัฒนามอหินขาวให้เป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รองรับนักท่องเที่ยวได้ อย่างมีคุณภาพ นครพนม เทศบาลเมืองนครพนม

ทางเทศบาลเมืองได้เสริมเครื่องสูบน�้ำขนาด ใหญ่กว่า 6 จุด มีทั้งริมฝั่งแม่น�้ำโขงและในเขต ตัวเมืองพร้อมระดมสูบน�้ำลงสู่ล�ำน�้ำโขงตลอด เวลา เพื่อรองรับต่อการเกิดน�้ำท่วมฉับพลัน นครราชสีมา คณะกรรมการจัดการ ประกวดรางวั ล อุ ต สาหกรรม ท่ อ งเที่ ย วไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 8 ประจ�ำ ปี 2553 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ พิจารณาตัดสินให้พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ช้างดึกด�ำบรรพ์และไดโนเสาร์ ของสถาบันวิจัย ไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีฯ ม.ราชภัฏ นครราชสีมา ได้รับรางวัล “ดีเด่น” บุรีรัมย์ ต�ำรวจบุรีรัมย์กว่า 600 นาย ฝึกทบทวนยุทธวิธีควบคุมฝูงชน ตามรูปแบบ ใหม่ของสหประชาชาติมาตรฐานสากล เตรียม พร้อมรับมือสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง หรือ การชุมนุมเรียกร้องต่างๆ ทีก่ อ่ ความรุนแรง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น มาตรฐาน เดียวกัน บึงกาฬ แหล่งธรรมทีม่ สี ายลมพักโบก แทรกโขดหิน ที่ หลวงพ่อมหาสมาน สิริปัญโญ พร้อมญาติโยมปฏิสังขรณ์ขึ้น เชื่อได้ว่า ” วัด อาฮงศิลาวาส ” เกิดจากการน�ำชื่อแก่งอาฮง ที่ มีลักษณะหินยื่นออกไปในล�ำน�้ำโขง ผนวกกับ ศิลาที่แทรกอยู่แต่ละจุด มหาสารคาม องคมนตรี เป็ น ประธานน�ำโครงการพระดาบสสัญจรครั้งที่ 48 ออกให้บริการทางการแพทย์ แจกสิ่งของ มอบ ถุงยังชีพพระราชทาน ทุนการศึกษา ไม้เท้าช่วย เดิ น แก่ ร าษฎร ผู ้ สู ง อายุ ผู ้ พิ ก ารและผู ้ ด ้ อ ย โอกาส เพื่อสนองพระราชด�ำริ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ที่จังหวัดมหาสารคาม มุกดาหาร ได้สง่ โฮมสเตย์ เข้ารับการ ประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย และผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน 2 แห่ง ได้แก่ โฮมสเตย์บ้านเป้า อ�ำเภอหนองสูง และโฮมสเตย์บ้านหนองหล่ม

คณะรัฐมนตรีมีมติให้ข้าราชการพ้นจากต�ำแหน่งและแต่งตั้งให้ ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูงกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 1. นายสมชัย หทยะตันติ ผวจ.พิจิตร เป็น ผวจ.เชียงราย 2. นายเชิดศักดิ์ ชูศรี ผวจ.พะเยา เป็น ผวจ.สมุทรปราการ 3. นายปรีชา บุตรศรี ผวจ.ปทุมธานี เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 4. นายธวัชชัย ฟักอังกูร ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 5.นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผวจ.สกลนคร เป็น ผวจ.ขอนแก่น 6.นายอ�ำนาจ ผการัตน์ ผวจ.อุดรธานี เป็น ผวจ.สกลนคร 7.นายคมสัน เอกชัย ผวจ.หนองคาย เป็น ผวจ.อุดรธานี 8.นายธีรเทพ ศรียะพันธ์ ผวจ.ปัตตานี เป็น ผวจ.จันทบุรี 9.ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผวจ.นครปฐม เป็น ผวจ.เชียงใหม่ 10.นายชิดพงษ์ ฤทธิ์ประศาสน์ ผวจ.สิงห์บุรี เป็น ผวจ.นครปฐม 11.นายระพี ผ่องบุพกิจ ผวจ.สุรินทร์ เป็น ผวจ.นครราชสีมา 12.นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผวจ.กาญจนบุรี เป็น ผวจ.นครพนม 13.นายเสนีย์ จิตตเกษม ผวจ.ชลบุรี เป็น ผวจ.น่าน 14.นายชวน ศิรินันท์พร ผวจ.อุบลราชธานี เป็น ผวจ.แพร่ 15.นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผวจ.เพชรบูรณ์ เป็น ผวจ.ระยอง 16.นายวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็น ผวจ.เพชรบูรณ์ 17.นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผวจ.หนองบัวล�ำภู เป็น ผวจ.ศรีสะเกษ 18.นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็น ผวจ.หนองบัวล�ำภู 19.นายวันชัย สุทธิวรชัย ผวจ.ชัยภูมิ เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 20.นายวินัย ครุวรรณพัฒน์ ผวจ.พัทลุง เป็น ผวจ.สตูล 21.นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผวจ.ตราด เป็น ผวจ.อ�ำนาจเจริญ 22.นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์ ผวจ.ล�ำปาง เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 23.นายอธิคม สุพรรณพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็น ผวจ.ล�ำปาง 24.นายพินิจ เจริญพานิช รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็น ผวจ.ชุมพร 25.นายชาญวิทย์ วสยางกูร ที่ปรึกษาด้านบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ส�ำนักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย เป็น ผวจ.มุกดาหาร 26.นายวิชิต ชาติไพสิฐ ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น ผวจ.ชลบุรี 27.นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผวจ.มุกดาหาร พ้นจากต�ำแหน่ง 28.นายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร รอง ผวจ.พิจิตร เป็น ผวจ.พิจิตร 29.นายกิตติ ทรัพยวิสุทธิ์ รอง ผวจ.ราชบุรี เป็น ผวจ.ฉะเชิงเทรา 30.นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ รอง ผวจ.พะเยา เป็น ผวจ.พะเยา 31.นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ รอง ผวจ.สุพรรณบุรี เป็น ผวจ.อุทัยธานี 32.นายธานี สามารถกิจ รอง ผวจ.ชลบุรี เป็น ผวจ.ปทุมธานี 33.นายสมศักดิ์ ข�ำทวีพรหม รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็น ผวจ.ร้อยเอ็ด 34.นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล รอง ผวจ.นราธิวาส เป็น ผวจ.ปัตตานี 35.นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ รอง ผวจ.นครนายก เป็น ผวจ.สิงห์บุรี 36.นายเสริม ไชยณรงค์ รอง ผวจ.บุรีรัมย์ เป็น ผวจ.สุรินทร์ 37.นายชัยโรจน์ มีแดง รอง ผวจ.นครสวรรค์ เป็น ผวจ.นครสวรรค์ 38.นายณฐพลษ์ วิเชียรเพริศ รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็น ผวจ.กาญจนบุรี 39.นายสุทธิ์พงษ์ จุลเจริญ รอง ผวจ.นครนายก เป็น ผวจ.นครนายก 40.นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ รอง ผวจ.อุดรธานี เป็น ผวจ.หนองคาย 41.นายธ�ำรงค์ เจริญกุล รอง ผวจ.สงขลา เป็น ผวจ.พังงา 42.นายสุรพล สายพันธ์ รอง ผวจ.อุบลราชธานี เป็น ผวจ.อุบลราชธานี 43.นายตรี อัครเดชา รอง ผวจ.ภูเก็ต เป็น ผวจ.ภูเก็ต 44.นายพิสิษฐ์ บุญช่วง รอง ผวจ.อุทัยธานี เป็น ผวจ.พัทลุง 45.นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล รอง ผวจ.ภูเก็ต เป็น ผวจ.สุราษฎร์ธานี 46.นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง รอง ผวจ.ก�ำแพงเพชร เป็น ผวจ.ตราด 47.นายจุลภัทร แสงจันทร์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็น ผวจ.สมุทรสาคร 48.นายจรินทร์ จักกะพาก รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็น ผวจ.ชัยภูมิ

อ�ำเภอดอนตาล ได้รบั ป้ายสัญลักษณ์มาตรฐาน โฮมสเตย์ ไทย จากอธิ บ ดี ก รมการท่ อ งเที่ ย ว ท�ำให้ปัจจุบัน จังหวัดมุกดาหาร มีโฮมสเตย์ที่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ของกรมการ ท่ อ งเที่ ย ว กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า จ�ำนวน 3 แห่ง คือ โฮมสเตย์บา้ นภู อ�ำเภอหนอง สูง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อ ปี 2552 รองรับ นักท่องเที่ยวจ�ำนวน 100 คน ยโสธร เปิดอบรมศูนย์การเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ เพื่อให้ ประชาชนน� ำ ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไป ปฏิบัติเป็นรูปธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบยั่งยืน, สถานีต�ำรวจภูธรค�ำเขื่อนแก้ว จัด แข่งฟุตซอล เฉลิมพระเกียรติ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4 เชิญทีมกีฬาฟุตซอล จากส่วนราชการ,องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน ใน อ�ำเภอค�ำเขื่อนแก้ว รวม 42 ทีม เข้าร่วมแข่งขัน ร้ อ ยเอ็ ด จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ มณฑลกานซู สาธารณรัฐประชาชนจีน เจรจา ข้อตกลงร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อเดิน หน้าสร้างสัมพันธ์เมืองพีเ่ มืองน้อง เส้นทาง สาย มะลิร้อยเอ็ด สู่ สายไหม มณฑลกานซู เลย พบแหล่งฟอสซิลไดโนเสาร์แห่ง ใหม่ในอ�ำเภอภูกระดึงกว่า 20 จุด และรอการ ขุดเพื่อพิสูจน์ ในอนาคตจะพัฒนาให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวของอ�ำเภอภูกระดึง ศรีสะเกษ ขณะทีค่ นไทยส่วนใหญ่ถอื ฤกษ์เอาวันแรม 15 ค�ำ่ เดือน 10 เป็นวันเริ่มต้น เทศกาลกินเจ แต่คนไทยเชื้อสายเขมรในเขต ชายแดนไทย-กัมพูชา ถือเอาเป็นประเพณีแซน โดนตา เชิญวิญญาณผีบรรพบุรษุ มาเซ้นไหว้ทกุ ปี ที่ สุพรรณรัตน์ ต�ำบลพราน อ�ำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ชาวบ้านทีเ่ ป็นคนไทยทีส่ บื เชือ้ สายมาจากประเทศกัมพูชา หรือเขมร อพยพมา ตั้งถิ่นฐานนับพันปี ได้ร่วมกันประกอบพิธี แซน

โดนตา หรือ เป็นการเชิญดวงวิญญาณของผี บรรพบุรุษ ที่เคยสร้างบ้านให้อยู่อาศัยมาอย่าง ร่มเย็น มาท�ำการเซ้นไหว้เลี้ยงดูบูชา โดยเริ่ม จากการมาเชิญดวงวิญญาณทีอ่ าศัยอยูต่ ามวัด น�ำไปเลี้ยงดูอยู่ที่บ้าน เพื่อให้ลุกหลานที่จะต้อง เดินทางมาท�ำการเลี้ยงได้เซ้นไหว้บูชา จากนั้น ก็น�ำมาส่งไว้ยังที่วัดดังเดิม หากใครไม่ท�ำก็ส่ง ผลให้ผีบรรพบุรุษไม่พอใจ และจะท�ำการสาป แช่งให้ได้รบั ความทุกข์ไปตลอดทัง้ ปีนี้ ดังนัน้ ลุก หลานทุกคนจะต้องเดินทางกลับมาบ้านเพื่อ เลีย้ ง หรือเซ้นไหว้ในประเพณีแซนโนนตา ในครัง้ นี้กันทุกครอบครัว โดยถือเอาวันแรม 15 ค�่ำ เดือน 10 ทุกปีเป็นวันแซนโดนตา อย่างไรก็ตาม ในวันดังกล่าวคนไทยเชื้อ สายลาว ก็จะถือเป็นประเพณีสาร์ทลาว คนจีน ก็จะถือเอาเป็นวันดีในการเริ่มต้นเข้าสู่เทศกาล กินเจ เลิกฆ่าสัตว์ ดังกล่าวด้วยเช่นกัน สกลนคร ช่างก่อสร้างมุงหลังคา อุโบสถกลางน�้ำ ใกล้หนองหาร เมืองสกลนคร ประมาทขึ้ น แก้ ไ ขหลั ง คาไร้ อุ ป กรณ์ ค วาม ปลอดภัย พลาดท่าพลัดตก ศีรษะกระแทกพื้น คอหัก เสียชีวติ ระหว่างส่งโรงพยาบาล ชาวบ้าน ลืออาเพศ สุรินทร์ หนองคาย สสจ.หนองคาย เตือนผู้ บริโภคอย่าหลงเชื่อเครื่องดื่มรังนกปิดฉลาก อย.ปลอม ผู้บริโภคไม่ควรหลงเชื่อซื้อเครื่องดื่ม รังนกปลอม โดยมีข้อสังเกต ดังนี้ รังนกแท้ จะมี กลิน่ คาวของน�ำ้ ลายนกนางแอ่น มีลกั ษณะเป็น เส้นชัดเจน ข้นเหนียว รสชาติอร่อย ส่วนรังนก ปลอมจะไม่มีกลิ่นคาวเลย มีลักษณะเป็นแผ่น เล็กๆ คล้ายวุน้ ไม่มคี วามข้นเหนียว ไม่มรี สชาติ ความอร่อย ราคาถูก หนองบัวล�ำภู รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน มอบนโยบาย แก่ผู้บริหาร คณะกรรมการสภา ผู้อ�ำนวยการ

บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยชุมชน ทั้ง 19 แห่ ง รวมทั้ ง ส่ ว นราชการต่ า งๆ ในจั ง หวั ด หนองบัวล�ำภู อ�ำนาจเจริญ อธิบดีกรมควบคุมโรค ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว เปิดเผย ภ า ย ห ลั ง ก า ร ร ่ ว ม พิ ธี เ ป ิ ด อ า ค า ร เ รี ย น มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ�ำนาจเจริญ ว่า กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาล สปป.ลาว รู้สึก ยินดีทมี่ หาวิทยาลัยมหิดล ได้มาขยายวิทยาเขต เปิดสอนที่จังหวัดอ�ำนาจเจริญ ตนเชื่อว่า การ เปิดมหาวิทยาลัยขึ้นครั้งนี้ ในอนาคตนักศึกษา แพทย์จากลาวจะเดินทางเข้ามาศึกษาต่อสูงขึน้ อุดรธานี ลานฝึกหน้าศูนย์ปฎิบตั กิ าร 191 ได้ทำ� การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ การชุมนุม ประท้วง โดยก�ำลังเจ้าหน้าที่ต�ำรวจชุดปราบ จลาจลพร้อมโล่ กระบอง ท�ำการฝึกซ้อมยุทธวิธี การจู ่ โ จม และการป้ อ งกั น การสลายกลุ ่ ม ผู ้ ชุมนุม เป็นการฝึกทบทวนการควบคุมฝูงชน ซ้ อ มแผนการสลายการชุ ม นุ ม เพื่ อ เป็ น การ ป้องกันความรุนแรงที่เกิดขึ้น การฝึกซ้อมดัง กล่าวนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และ ถือเป็นการฝึกซ้อมตามปกติ อันเป็นการแสดง พลังความสามัคคีและความพร้อมรับมือได้หาก เกิดเหตุการณ์ เกิดขึ้นจริง อุบลราชธานี หัวหน้าศูนย์บริการนัก ท่องเที่ยว น�้ำตกห้วยหลวง อุทยานแห่งชาติภู จองนายอย เชิญชวนนักท่องเที่ยวชมความ สวยงาม ของน�ำ้ ตกสราลีภริ มย์ ซึง่ หม่อมหลวง สราลี กิตยิ ากร ได้เดินทางมาบันทึกเทปรายการ โทรทัศน์ อยูท่ อี่ ทุ ยานแห่งชาติภจู องนายอย เมือ่ วันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2549 ขณะถ่ายท�ำรายการ ได้ มี โ อกาสมาพั ก ผ่ อ น ณ น�้ ำ ตกที่ มี ค วาม สวยงาม พร้อมตั้งชื่อน�้ำตกนี้ว่า น�้ำตกสราลี ภิรมย์ ซึง่ เป็นชือ่ ของหม่อมหลวงสราลี กิตยิ ากร น�้ำตกสราลีภิรมย์ อยู่ห่างจากอุทยานแห่งชาติ ภูจองนายอย เพียง 3 กิโลเมตร

สพฐ.แนะศึกษานิเทศก์ปรับบทบาทตัวเอง 3 ประเด็น

ก.ค.ศ. แจงอานิสงส์ พ.ร.บ.เงินเดือนฯ ฉบับใหม่

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอง เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวระหว่างเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการสมาคมศึกษานิเทศก์ แห่งประเทศไทย (ศน.) จัดโดยนายกสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23-24 ก.ย. โดยมี ศน.จากเขตพื้นที่ต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุม ว่า ขณะนี้ก�ำลังอยู่ในช่วง ของการเปลีย่ นแปลงทัง้ ในส่วนของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา (สพท.) ทีไ่ ด้แบ่งส�ำนักงาน เขตพื้นที่การประถมศึกษา (สพป.) และส�ำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา (สพม.) ที่ขณะ นี้ก�ำลังอยู่ระหว่างจัดท�ำหลักเกณฑ์เพื่อคัดเลือกบุคลากรใน สพม.ตามโครงสร้างที่วางไว้ เพราะฉะนัน้ ในช่วงการเปลีย่ นแปลงนีอ้ ยากฝาก ศน.ทุกคนควรจะพัฒนาและปรับบทบาท ใน 3 ประเด็น คือ 1.ขอให้ ศน.ท�ำงานเสมือนระบบคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบ Multi Function หมาย ถึง ศน.ทุกคนจะต้องปรับบทบาทการท�ำงานโดยในด้านวิชาการก็ควรจะท�ำงานหลาย ๆ อย่างไปพร้อม ๆ กัน หากเป็นไปได้อยากเห็น ศน.มีความเชีย่ วชาญในกลุม่ สาระวิชาใดวิชา หนึ่งโดยเฉพาะ 2.อยากให้ ศน.ท�ำตัวเสมือน Supervisor คือคอยให้คำ� แนะน�ำช่วยเหลือครูผสู้ อน ที่ได้ไปท�ำการนิเทศก์ ได้พัฒนาการสอนในทางวิชาการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และ 3.ให้ปรับบทบาทเสมือนตนเองเป็น Mentor หมายถึงเป็นพีเ่ ลีย้ งทีค่ อยดูแลครูใน ทุก ๆ เรื่องไม่ว่าจะเรื่องงานวิชาการ หรือแม้แต่เรื่องทุกข์ร้อนของครู เพราะ ศน.จะเป็นคน ส�ำคัญที่ครูให้ความไว้วางใจที่จะบอกเล่าปัญหาและน�ำข้อมูลที่จ�ำเป็นไปแจ้งแก่ครูเช่นกัน “ศน.จะเป็นก�ำลังหลักส�ำคัญอีกส่วนหนึ่งของ สพฐ.ในการเข้าถึงกลุ่มครู เพราะ ฉะนัน้ ผมอยากเห็นการปรับเปลีย่ นพัฒนาบทบาทของ ศน.ทุกคน อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เพียง แต่ในส่วนของพื้นที่ที่ก�ำลังอย่ระหว่างรอการปรับเปลี่ยนแม้แต่ ส่วนกลาง คือ สพฐ. ก็จะ ต้องมีการปรับเปลีย่ นเช่นกันเพียงแต่ยงั ไม่มกี่ ารก�ำหนดรายละเอียดชัดเจน มีหลายข้อเสนอ ที่เกี่ยวข้องกับ ศน.เช่น อยากเสนอให้จัดตั้ง ศน.ระดับจังหวัด หรือจัดท�ำเครือข่าย ศน.ขึ้น หรือแม้แต่ให้มี ศน.จังหวัดในส่วนของ สพป. และ สพม. เป็นต้นเหล่านี้ยังเป็นข้อเสนอที่รอ การพิจารณาวางแผนอย่างเหมาะสมต่อไป”นายชัยพฤกษ์ กล่าว

เล็งขอเพิ่มเงินเดือนเริ่มต้นสูงกว่า 8.7 พัน จากกรณีที่นายนิพนธ์ ชื่นตา ประธานที่ปรึกษาสหภาพครูแห่งชาติ ระบุว่าครูรุ่นใหม่ไม่ได้ อานิสงส์จากร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจ�ำต�ำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) นั้น นายพิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวถือเป็นความ เข้าใจ ที่คลาดเคลื่อน เพราะแท้จริงแล้วข้าราชการครูฯ ทั้งครูอาวุโสและครูใหม่ ต่างก็จะได้รับประโย ชน์จากพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวอย่างมาก โดยขณะนี้มีกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูฯ ได้รับเงิน เดือนสูงกว่าขั้นต�่ำหรือต�่ำกว่าขั้นต�่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2553 ที่ผ่านมา ท�ำให้ครูผู้ช่วยที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปีแล้ว รายใดทีข่ ณะนีไ้ ด้รับเงินเดือนต�ำ่ กว่า 10,770 บาท ไม่ว่าจะบรรจุดว้ ยวุฒิปริญญาตรีตอนแรก รับเงินเดือน 7,630 บาท หรือ 7,940 บาท อยู่เดิม ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งให้รับเงินเดือนขั้น 10,770 บาท ณ วันที่ 3 ก.ย. 2553 และจากนี้เมื่อผ่านการประเมินและพัฒนาครบ 2 ปีแล้ว ก็จะได้รับการปรับ เงินเดือนเป็น 10,770 บาททุกคน นายพิษณุ กล่าวต่อไปว่า ส่วนปริญญาตรีหลักสูตรครู 5 ปี แรกบรรจุขั้น 8,700 บาท เมื่อ ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี ก็จะได้รับเงินเดือนขั้น 11,930 บาท ณ วันที่ผ่าน การประเมิน จากนั้นเมื่อร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนฯ มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายก่อนวันที่ 1 เม.ย. 2554 ก็ จะได้รบั การปรับฐานเงินเดือนขัน้ ชัว่ คราวไปตามทีก่ ฎหมายดังกล่าวก�ำหนด และในวันที่ 1 เม.ย. 2554 จะมีการน�ำขั้นเงินเดือนใหม่ตามกฎหมายดังกล่าว ไปปรับเพิ่มให้ทุกคนอีกคนละ 5% ตามที่รัฐบาล มีนโยบายให้ปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการทั้งระบบ 5% ที่ส�ำคัญครูรุ่นใหม่ทุกคนจะมีเพดานเงินเดือน ขั้นสูงสุดเทียบเท่ากับวิชาชีพชั้นสูงอื่น เช่น แพทย์ และนักกฎหมาย “ส�ำหรับครูอาวุโสที่มีเงินเดือนเต็มขั้น จะได้สิทธิทะลุเพดาน คือ ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา (คศ.) 3 ที่เงินเดือนเต็ม ให้ไปเริ่มนับเงินเดือนที่ คศ.4 และ คศ.4 ที่เงินเดือนเต็ม ให้ไปเริ่มนับ เงินเดือนที่ คศ.5 เป็นต้น ซึ่งในวันที่ 1 ต.ค. 2553 นี้ ทุกคนก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเงินเดือน ตามผลงาน และการประเมินความดีความชอบของผู้บังคับบัญชา และในที่สุดก็จะน�ำไปสู่การค�ำนวณบ�ำเหน็จ บ�ำนาญทีส่ งู ขึน้ เมือ่ เกษียณอายุราชการ ทัง้ นีส้ ำ� นักงาน ก.ค.ศ.จะตัง้ คณะท�ำงานศึกษาการปรับระบบ เงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยข้าราชการที่บรรจุใหม่ จะไม่ได้ รับเงินเดือนเพียงแค่ 8,700 บาทอีก แต่จะเริ่มต้นที่เท่าใด คณะท�ำงานจะเร่งพิจารณา น�ำเสนอ ก.ค.ศ.โดยเร็ว เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนดี คนเก่ง เข้ามาเป็นครูให้มากขึ้น สมกับที่ รมว.ศึกษาธิการ พยายามผลักดันเรื่องนี้มาอย่างเป็นระบบ” นายพิษณุ กล่าว.


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper จ.ชัยภูมิ ลงนามความร่วมมือพัฒนามอหินขาวให้เป็นแหล่งท่อง เที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชัยภูมิ ลงนามความร่วมมือกับกรมป่าไม้ และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื เพือ่ บริหารจัดการ และ พัฒนามอหินขาวให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ รองรับนักท่อง เที่ยวได้อย่างมีคุณภาพ (30 ก.ย.53) ที่ โรงแรมสยามริเวอร์รสี อร์ท จ.ชัยภูมิ นาย วันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นายสม ชัย เพียรสถาพร อธิบดีกรมป่าไม้ และ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกันลงนาม บันทึกความเข้าใจ หรือ MOU เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในกา รบูรณาการระหว่าง 3 หน่วยงาน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมอหิน ขาว แท่งหินมหัศจรรย์ 175 ล้านปี ในเขตป่าสงวนห่างชาติภแู ลน คาด้านทิศเหนือ เป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ สามารถรองรับนัก ท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมป้องกันการบุกรุก ครอบครองพื้นที่ป่า พร้อม ร่วมสร้างจิตส�ำนึกประชาชนในท้องถิน่ และนักท่องเทีย่ ว ในการ ดูแลรักษา และพัฒนาทรัพยากรทางธรรมชาติ สนองนโยบาย รัฐบาลด้านการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคการท่องเที่ยวและ บริการ นายสมชัย เพียรสถาพร อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า หลังจากนี้จะมีแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว อย่างเป็นระบบมากขึน้ ภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน การร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมหาข้อมูล ร่วมบริหารจัดการ ร่วมบ�ำรุง รักษา ให้สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นพื้นที่ตัวอย่าง ตกทอดเป็น มรดกถึงคนรุ่นหลังสืบไป จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการตัวแทนทุกภาค ส่วน ร่วมก�ำหนดแนวทางในการท�ำงานช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก สตรีและผู้ถูกกระท�ำรุนแรง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง หวังขจัดปัญหาการกระท�ำ รุนแรงให้หมดไปจากสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ทีห่ อ้ งประชุมชัน้ 4 ตึกผูป้ ว่ ยนอก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายแพทย์สมคิด สุริยเลิศ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารก�ำหนดแนวทางการช่วยเหลือ คุ้มครองเด็ก สตรีและผู้ถูกกระท�ำรุนแรง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จากหน่วยงานสถานีตำ� รวจภูธรในจ.กาฬสินธุ์ ส�ำนักงานอัยการฯ ส�ำนักงานยุติธรรมฯ ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอ งมนุษย์ฯ บ้านพักเด็ก ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา โรงพยาบาล และองค์กรปกครองท้องถิ่น ร่วมประชุมเป็นจ�ำนวนมาก พ.ต.ท.บุญฤทธิ์ ชวีวฒ ั น์ รองผูก้ ำ� กับกลุม่ งานสอบสวน ต� ำ รวจภู ธ รจ.กาฬสิ น ธุ ์ ในฐานะคณะกรรมการศู น ย์ พึ่ ง ได้ จ.กาฬสินธุ์กล่าวว่า ปัญหาความรุนแรงในเด็ก สตรีและผู้ถูก กระท�ำรุนแรง เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและทวีความ รุนแรงมากขึ้น ทั้งในเขตตัวเมืองและชนบท โดยมีสาเหตุหลาย ด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเลี้ยงดู ค่านิยม รวมทั้งพฤติกรรมเลียนแบบจากสื่อต่างๆ “เพื่อเป็นการป้องปรามปัญหาดังกล่าวไม่ให้ลุกลามและเกิด ความรุนแรง กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มนี โยบายให้เปิดศูนย์พงึ่ ได้ในโรงพยาบาล เมือ่ เดือนเมษายน 2553 ทีผ่ า่ นมา เพือ่ ให้เป็น ศูนย์บริการช่วยเหลือ ให้คำ� ปรึกษา เยียวยาสภาพจิตใจแก่ผหู้ ญิง และเด็กที่ถูกท�ำร้าย ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยที่ผ่านมาพบว่ามี ผู้ถูกกระท�ำหรือได้รับความรุนแรง 28 ราย เฉลี่ยเดือนละ 4 ราย” พ.ต.ท.บุญฤทธิ์ กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการหยุดยั้ง และ ลดจ�ำนวนผู้ถูกกระท�ำรุนแรงในเด็กและสตรีดังกล่าว จึงได้จัด ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็น เพื่อก�ำหนดแนวทาง ช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก สตรี ผู้ถูกกระท�ำรุนแรง ทั้งนี้ เพื่อพัฒนา ขีดความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความ เข้าใจ ตลอดทัง้ ส่งเสริมการท�ำงานแบบสหวิชาชีพและการมีสว่ น ร่วมอย่างมีเอกภาพ เชือ่ ว่าจะสามารถลดอัตราการกระท�ำความ รุนแรง และลดจ�ำนวนผู้ถูกกระท�ำรุนแรงในจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ หมดไป

ปีที่ 1 ฉบับที่ 14 วันที่ 16 ก.ย.-5 ต.ค. 2553 เพียงบัตรเดียวแทนการใช้บัตรทองท�ำให้ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และไม่ยุ่งยาก ขณะที่ ส� ำ นั ก ทะเบี ย นท้ อ วงถิ่ น เทศบาลนคร นครราชสีมา ประชาชนที่มีอายุครบ 15 ปีได้เดินทางเข้ามาข้อ ท�ำบัตรประชาชน แต่เนื่องจากบัตรแบบสมาร์ทหมดจึงท�ำให้ ส�ำนักทะเบียน เทศบาลนครนครราชสีมาต้องออกใบรับค�ำร้อง ขอมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจ�ำตัวประชาชน (หรือ บัตรเหลือง) ให้กบั ผูท้ มี่ าท�ำบัตรประชาชน จนกว่าจะมีบตั รสมา ร์ทการ์ดออกมาใหม่ จังหวัดมุกดาหาร ประกาศผลการคัดเลือกพ่อตัวอย่าง แห่งชาติ ปี 2553 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2553 จังหวัดมุกดาหาร พิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจ�ำปี 2553 เพื่อเข้ารับเกียรติบัตรจากผู้แทนพระองค์ ในวัน ที่ 5 ธันวาคม 2553 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผย ว่า สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา(สมาคมต่อต้าน มะเร็ง) ได้ขอความร่วมมือจังหวัดมุกดาหาร พิจารณาคัดเลือก พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2553 ของจังหวัดมุกดาหาร จ�ำนวน 2 คน จังหวัดมุกดาหาร จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัด เลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จังหวัดมุกดาหาร เพื่อพิจารณาคัด เลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจ�ำปี 2553 ตามเกณฑ์ที่สมาคม ผูอ้ าสาสมัครและช่วยการศึกษา(สมาคมต่อต้านมะเร็ง) ก�ำหนด ซึ่งบุคคลที่ได้รับการพิจารณาสมควรเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจ�ำปี 2553 จังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ นายค�ำปอน คนตรง อายุ 79 ปี อาชีพเกษตรกร ต�ำบลน�ำ้ เทีย่ ง อ�ำเภอค�ำชะอี และนายยอด เผ่าภูไทย อายุ 75 ปี อาชีพเกษตรกร ต�ำบลนิคมค�ำสร้อย อ�ำเภอ นิคมค�ำสร้อย ทั้งนี้ พ่อตัวอย่างของจังหวัดมุกดาหาร จะได้เข้า รับเกียรติบตั รจากผูแ้ ทนพระองค์ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 เนือ่ ง ในวันพ่อแห่งชาติ

ม.ราชภัฏเลย จัดเสวนา รับฟังความคิดเห็น หัวข้อ พ.ร.บ. นิรโทษกรรม หนทางสู่ความปรองดองจริงหรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดเสวนา รับฟังความคิดเห็น หัวข้อ พ.ร.บ. นิรโทษกรรม หนทางสู่ความปรองดองจริงหรือ ในวันที่ 29 กันยายน นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดเสวนาเชิงวิชาการ ใน ประเด็น พ.ร.บ.นิรโทษกรรม หนทางสู่ความปรองดองจริงหรือ ก�ำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 29 กันยายน ณ.ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เลย เวลา 13.00น.เป็นต้นไป โดยการเสวนาในครั้งนี้จะเป็นการ เสวนาเชิงวิชาการ ซึง่ จะมีการน�ำเสนอเรือ่ งราวต่างๆทีเ่ กิดขึน้ ใน สังคมไทยก่อนที่จะเกิดความแตกแยกทางความความคิดน�ำมา สูค่ วามขัดแย้งทางการเมืองจนไปสูก่ ารแตกแยกทางสังคม ท�ำให้ เกิดกลุ่มก้อน สีต่างๆหรือกลุ่มต่างๆอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ในสังคมไทยยุคปัจจุบัน พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอ แนะ จากผู้เข้าร่วมเสวนาจากทุกภาคส่วน ผศ.สนิท เหลืองบุญนาค อธิการบดี ม.ราชภัฏเลย กล่าว ว่า การจัดเสวนาในครัง้ นี้ เพือ่ รับฟังความความคิดเห็นของพีน่ อ้ ง ประชาชนชาวจังหวัดเลย ในประเด็นเรื่องของการสร้างความ ปรองดองของคนในชาติ โดยการหยิบยกเอาเรื่องที่ก�ำลังเป็นที่ สนใจของประชาชนในตอนนี้ คือ การออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ให้กบั ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับปัญหาความขัดแย้งในสังคมปัจจุบนั ว่า จะเป็นหนทางในการท�ำให้บา้ นเมืองกลับสูส่ ภาวะปกติได้หรือไม่ หรือประชาชนคิดเห็นอย่างไร หลังจากที่ได้รับข้อมูลการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอ แนะจากการเสวนาแล้ว ก็จะน�ำมาสรุปเป็นประเด็นส�ำคัญๆ ส่ง ให้กับทางจังหวัดเพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมแผน ปรองดองของจังหวัดคือ “ เลยโมเดล “ และอีกส่วนหนึง่ จะน�ำส่ง ต่อสภาทัง้ สองสภา คือ สภาผูแ้ ทนฯ และ วุฒสิ ภา เพือ่ ให้ทกุ ฝ่าย ที่เกี่ยวข้องน�ำไปพิจารณาและไตรตรองว่า ชาวเลยมีความคิด เห็นอย่างไร ต่อสถานการณ์ปจั จุบนั ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารสร้างความ บัตรประชาชนแทนบัตรทองที่โรงพยาบาลมหาราช สมานฉันท์ สู่แผนปรองดองต่อไป นครราชสีมาวันแรกผ่านฉลุย ผูส้ อื่ ข่าวรายงานบรรยากาศการใช้บตั รประชาชนแบบ สมาร์ ท การ์ ด แทนการใช้ บั ต รทองที่ โ รงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ซึง่ วันนีถ้ อื เป็นวันแรกของการใช้บตั รประชาชนแทน บั ต รทองแบบเต็ ม รู ป แบบ ทั้ ง นี้ บ รรยากาศตั้ ง แต่ ช ่ ว งเช้ า มี ประชาชนจ�ำนวนมากมาขอใช้บริการ โดยเมื่อประชาชนมายื่น บัตรประชาชนกับทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแล้ว เจ้าหน้าที่ ก็สามารถใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์ตรวจสอบสิทธิของผูใ้ ช้บริการใน สิทธิบัตรทองได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทันที นอกจากนี้ทางโรง พยาบาลมหาราชนครราชสีมายังได้เตรียมระบบไฟฟ้าส�ำรอง เพื่อให้บริการกับประชาชนในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับอีกด้วย โดย การให้บริการใช้บตั รประชาชนใบเดียวแทนบัตรทองวันแรกเป็น ไปด้วยความเรียบร้อย จากการสอบถามประชาชนหลายคนทีม่ า ใช้บริการต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า การใช้บัตรประชาชน

อุทยานแห่งชาติภกู ระดึง เปิดให้นกั ท่องเทีย่ วขึน้ ไปท่อง เที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 พร้อมร่วมกิจกรรมหลากหลาย นายรณภพ คัชมาตย์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดเลยได้เปิดการท่องเที่ยว และพักแรมบนยอดภูกระดึง ประจ�ำปีการท่องเที่ยว 2554 โดย ให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 พร้อมกับมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การออกร้าน แสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้องถิน่ การแสดงนิทรรศการเกีย่ วกับ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การออกร้าน แสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่น (OTOP) ส�ำหรับอุทยานแห่งชาติภกู ระดึง เป็นภูเขาหินทรายทีม่ ี พื้นที่ราบบนยอดเขากว้างใหญ่ สูงจากระดับน�้ำทะเลประมาณ 1,350 เมตร นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมธรรมชาติ ทั้งป่าเปิด และป่าปิด ซึ่งมีป่าสน สลับป่าก่อและทุ่งหญ้า มีพันธุ์ไม้ดอก ไม้ ใบ อาทิ เมเปิล ขึ้นอยู่ทั่วไปตามบริเวณน�้ำตก ล�ำธาร และลาน หิน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่มีการค้นพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์ ที่สมบูรณ์ที่สุด และพบชิ้นส่วนเกือบทุกชิ้นของไดโนเสาร์ ชนิด โปรโซโรพอด ยุคไทรแอสซิก ซึ่งถือว่าเก่าแก่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย อายุกว่า 209 ล้านปี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม หรือ ส�ำรองบ้านพัก เต็นท์ และพื้นที่กางเต็นท์ได้ที่ อุทยานแห่งชาติ ภูกระดึง โทร. 0-4287-1333/0-4287-1458/ www.dnp.go.th เทศบาลต�ำบลส่องดาว จังหวัดสกลนคร น�ำข้าวสาร เฉลิมพระเกียรติฯ แจกจ่ายให้กับราษฎร 5 หมู่บ้าน ของต�ำบล ส่องดาว อ�ำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร นายเต็ม สมบัติศรี นายกเทศบาลต�ำบลส่องดาว ร่วม กับนายสาคร พรหมภักดี อดีต ส.ส.สกลนคร ร่วมกันแจกจ่าย ข้าวสารเฉลิมพระเกียรติ ให้กบั ราษฎร 5 หมูบ่ า้ น รวมกว่า 4,650 ถุง ซึ่งคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ หรือ กขช.ได้อนุมัติ ให้น�ำข้าวสาร 5 เปอร์เซนต์ จากโครงการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือก นาปรัง ปี 2553 บรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม กว่า 60 ล้านถุง แจกจ่าย ข้าวสารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษก ปีที่ 60 และเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษาฯ ซึง่ ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ประสาน กับกระทรวงมหาดไทยในการด�ำเนินการแจกจ่ายข้าวสารบรรจุ ถุงให้กบั ประชาชนอย่างทัว่ ถึง ซึง่ การแจกข้าวครัง้ นี้ ทางเทศบาล ต�ำบลส่องดาว เน้นช่วยเหลือประชาชนผูม้ รี ายได้นอ้ ยเป็นล�ำดับ แรก ส�ำหรับข้าวสารเฉลิมพระเกียรติบรรจุในถุงพลาสติกหนาสี เหลือง มีตราพานข้าวสวย และข้อความว่า จากคณะกรรมการ นโยบายข้าวแห่งชาติ หรือ กขช. โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน กขช. ทัง้ นีร้ าษฎรในทุกพืน้ ทีจ่ ะ ได้รับข้าวสารครบทุกพื้นที่ ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 นี้

5

ชาติ ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุดของทหาร พร้อมจะตั้งใจดูแลความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้เต็มก�ำลังความ สามารถ โดยการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้ใช้เวลา 1 ปี 6 เดือน ชาวบ้านวอนผูเ้ กีย่ วข้อง ส�ำรวจแหล่งฟอสซิส หลังมีคน ลอบขุดไปขาย อาจารย์สรรค์สนธิ บุณโยทยาน นักพิภพวิทยา พร้อม ด้ ว ยผู ้ สื่ อ ข่ า ว และชาวบ้ า นภู เ พ็ ก ต� ำ บลนาหั ว บ่ อ อ� ำ เภอ พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เดินเท้าขึ้นไปในภูเพ็ก บนเทือก เขาภูพาน หลังมีการพบซากฟอสซิสไดโนเสาร์ถกู น�ำ้ กัดเซาะโผล่ ให้เห็นจ�ำนวนมาก และยังพบว่ามีการลักลอบขุดน�ำไปขายใน ตลาดมืด มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 2 หมื่นบาท การเดินเท้า ประมาณ 2 กิโลเมตร ถึงบริเวณพบ ลักษณะเป็นแอ่งกระทะ ทาง ทิศตะวันออกของภูเพ็ก พบลานก้อนหิน ซึง่ ผ่านการกัดกร่อนของ กาลเวลา รูปร่างแปลกตา ทัว่ บริเวณมีเศษฟอสซิสกระดูกทีก่ ลาย เป็นหิน เศษเล็กเศษน้อยกระจายอยู่ และเมือ่ ไปดูบริเวณทีม่ ซี าก ฟอสซิสขนาดใหญ่โผล่ให้เห็น พบว่า ถูกมือดีมาขุดไปแล้ว แต่ การส�ำรวจครัง้ นีก้ ไ็ ม่ผดิ หวังเมือ่ คณะพบเขีย้ วของสัตว์โบราณฝัง อยูใ่ นก้อนหินโดยบังเอิญ ซึง่ นายสรรค์สนธิ บุณโยทยาน บอกว่า เป็นสิ่งที่โชคดี และท�ำให้ทราบว่า บริเวณดังกล่าวมีไดโนเสาร์ ชนิดกินเนื้ออาศัยอยู่ พร้อมได้เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาส�ำรวจก่อนที่จะมีการขุดซากขึ้นมามากกว่านี้ ก่อนที่จะ น�ำซากฟอสซิสที่เก็บได้น�ำไปเก็บไว้ที่วัดพระธาตุภูเพ็ก ซึ่งรวม แล้วมีกว่าร้อยชิ้น

ปภ.สุรินทร์ เตือนประชาชนรับมืออุทกภัยช่วงวันที่ 2-6 ตุลาคมนี้ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ เตือน ประชาชนรับมืออุทกภัย ในพื้นที่ 34 จังหวัด ระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคมนี้ นายอ�ำนวย จันทรัฐ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยเฉพาะ พื้นที่ราบต�่ำริมแม่น�้ำและที่ลาดเชิงเขา ใน 34 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรรี มั ย์ สุรนิ ทร์ กาญจนบุรี ราชบุรี ปราจีนบุรี นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ระนอง พั งงา ภู เก็ ต กระบี่ ตรั ง ชุ ม พร สุร าษฎร์ธานี และ นครศรีธรรมราช เตรียมพร้อมรับมือสภาวะฝนตกหนัก อาจท�ำให้ เกิดน�้ำท่วมฉับพลัน น�้ำป่าไหลหลาก น�้ำล้นตลิ่ง และดินโคลน ถล่มในระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม นี้ ส�ำหรับในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสุรนิ ทร์ขณะนี้ สถานการณ์นำ�้ ใน พื้นที่โดยทั่วไปยังมีปริมาณน้อย ยกเว้นในบางพื้นที่ของอ�ำเภอ รัตนบุรี อ�ำเภอท่าตูมและอ�ำเภอชุมพลบุรี ซึ่งติดกับแม่นำ�้ มูล ยัง ประสพปัญหาน�้ำท่วมซ�้ำซาก จึงขอให้ประชาชนได้ระมัดระวัง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 ส่งก�ำลังพลหน่วยกอง อันตรายจากสภาวะฝนตกหนัก และขอให้ติดตามพยากรณ์ พันทหาราบที่ 1 ในพระองค์ฯ 2 กองร้อยลงปฏิบัติหน้าที่รักษา อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ด้วย ความสงบ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ทีส่ นามฝึกกองพันทหารราบที่ 1 ในพระองค์ฯ กรมทหาร ทีมฟุตบอลหญิงไทยชุด 19 ปี มีโปรแกรมฝึกซ้อมยาว ราบที่ 3 อ.เมือง จ.สกลนคร พันเอกกฤต ผิวเงิน ผู้บังคับการกรม ก่อนการแข่งขันชิงแชมป์เอเซียปีหน้า ทหาราบที่ 3 เป็นประธานมอบพวงมาลัยและให้โอวาท ก�ำลงพล ความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุด 396 นาย ที่จะออกเดินทางลงไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบ 19 ปี ซึ่งเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์เอเซีย หรือ เอเอฟซี ในพื้นที่อ�ำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ในนาม ฉก.ปัตตานี 23 โดย ยู-นายทีน วูเมนส์ แชมเปี้ยนชิพ ทูทาวซั่น อีเลฟเว่น“AFC U-19 ก�ำลังพลครั้งนี้เป็นส่วนล่วงหน้า ที่จะลงไปรับมอบการปฏิบัติ Women’s Championship 2011” ในรอบคัดเลือกรอบ 2 ที่กรุง หน้าที่ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 ได้ให้โอวาทก�ำลังพลให้ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ล่าสุดเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างหนัก ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก�ำลังความสามารถ ในการดูแล อยูท่ กี่ ารกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา ซึง่ จะ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อม ใช้เวลาเก็บตัวเป็นเวลา 1 สัปดาห์ และจะมีการอุ่นเครื่องกับทีม ให้กำ� ลังพลตัง้ มัน่ อยูใ่ นความไม่ประมาท ก่อนจะมอบพวงมาลัย ฟุตบอลหญิงระดับไทยวีเมนส์ลีกหนึ่งนัด หลังจากนั้นก็จะเดิน และข้าวต้มมัด เพือ่ เป็นเสบียงในการเดินทาง ซึง่ ก็มบี รรดาญาติ ทางไปยังจังหวัดอุดรธานี ตามโปรแกรมการฝึกซ้อม ต่อไป และครอบครัว ของก�ำลังพลน�ำดอกไม้และพวงมาลัยมามอบเป็น ก�ำลังใจ ร้อยเอกอินทราวุธ ทองค�ำ ผู้บังคับกองร้อย ร.1321 กล่าวความรู้สึกว่า ภาคภูมิใจที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศ


6

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 1 ฉบับที่ 14 วันที่ 16 ก.ย.-5 ต.ค. 2553

น า ท ช า ร ะ ร พ ย ว ้ ถ ง ิ ช ี ณ เพ ะ เรือยาวปร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

เรือค�ำปลิวจากจังหวัดอุบลราชธานี รักษาแชมป์ การแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (26 ก.ย.53) ประชาชนจากหลายจังหวัดในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ และจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว นับหมื่นคน ร่วมชมและเชียร์การแข่งขันเรือ ยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามล�ำน�้ำปาว บริเวณข้างที่ ว่าการอ�ำเภอกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 2326 กันยายน 2553 โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับส่วนราชการ ต่างๆ จัดขึน้ เป็นงานประเพณีทกุ ปีเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว และให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว โดยปีนมี้ เี รือเข้าแข่งขันหลายประเภท ทัง้ ขนาดกลางท้องถิน่ ขนาดกลางทัว่ ไป และเรือขนาดใหญ่ มาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ยโสธร มุ ก ดาหาร มหาสารคาม สุ ริ น ทร์ อุ บ ลราชธานี หนองคาย และจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

นักดาราศาสตร์ ค้นพบ ดาวเคราะห์ดวงใหม่

คล้ายโลกมากที่สุด

30 ก.ย.เว็บไซต์เดลี่เมล์ รายงานว่า มวลมนุษยชาติรุ่นต่อไปก�ำลังมี ความหวังทีจ่ ะได้ไปตัง้ รกรากทีด่ าวดวงใหม่ ทีมลี กั ษณะคล้ายโลกของเรามาก ทีส่ ดุ ซึง่ บรรดานักดาราศาตร์ออกมาแถลงทีม่ หาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียในเมือง ซานตาครูสว่า ได้ค้นพบดาวเคราะห์ดวงใหม่ ซึ่งสิ่งมีชีวิตสามารถด�ำรงอยู่ได้ โดยดาวดวงนี้มีที่ตั้งอยู่ใจกลางเขตที่เรียกกันว่าเขตมีชีวิต หรือ โกลดิล็อคโซน (Goldilocks zone) ทีต่ า่ งจากดาวเคราะห์ทวั่ ไป อีกทัง้ มีระยะห่างทีไ่ ม่ไกลจาก ดาวฤกษ์ซึ่งเป็นดาวแม่ของมัน ซึ่งอาจจะมีน�้ำในสถานะที่เป็นของเหลว ที่จะ ก่อก�ำเนิดมหาสมุทร แม่นำ�้ ต่างๆ และภูมิอากาศก็ไม่หนาวหรือร้อนจนเกินไป ดาวดวงนี้ โคจรรอบดาวแม่ที่ชื่อ กลีซ 581 (Gliese 581) จึงมีชื่อว่า กลิซ 581 จี อยู่ห่างจากโลกเราถึง 195 ล้าน ล้านกิโลเมตร แม้จะดูเหมือนว่าไกล แต่หากเทียบกับขนาดของจักรวาล ก็ถือได้ว่ามันอยู่ใกล้โลกมาก

ภาพเปรียบเทียบวงโคจรของ ระบบสุริยะของโลก กับ วงโคจร ของ กลีซ 581 ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า ระบบโคจรของระบบสุริยะ

(25 ก.ย.53) เป็นการแข่งขันเรือขนาดใหญ่ 55 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และเงินรางวัล 200,000 บาท มีเรือเข้า แข่งขัน 4 ล�ำ ซึ่งเป็นเรือคู่ปรับเก่าทั้ง 4 ล�ำ ประกอบด้วย เรือ ค�ำปลิว จากจังหวัดอุบลราชธานี แชมป์เก่าปีที่ผ่านมา ,เรือ เอกชัยนาวา จากจังหวัดหนองคาย รองแชมป์อันดับ 1 เมื่อ ปีที่แล้ว , เรือก�ำพร้าผีน้อย จากสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว รองแชมป์อันดับ 2 จากปีที่แล้ว และเรือเจ้า แม่บัวลอย จากอ�ำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ซึ่งได้รอง แชมป์อันดับที่ 3 เมื่อปีที่ผ่านมา ส�ำหรับผลการแข่งขันในปีนี้ มีการถ่ายทอดผ่าน ดาวเทียมไปยังประเทศต่างๆ หลายประเทศ ผลการแข่งขัน ปรากฏว่า เรือค�ำปลิว จากจังหวัดอุบลราชธานี ยังคงรักษา แชมป์ครองถ้วย พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เหมือนเดิม ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรือเอกชัยนาวา จากจังหวัดหนองคาย , รองอันดับ 2 ได้แก่ เรือก�ำพร้าผีน้อย จากสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว และรองอันดับ 3 คือเรือเจ้าแม่บัวลอย จาก อ�ำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ดาวฤกษ์ Gliese 581 ถูกบันทึกได้จากองคืการนาซ่าเมื่อปี 2007 ซึ่งเป็นดาวแคระ แดงขนาดพอๆ กับดาวเนปจูน แต่เล็กกว่า ให้แสงสว่างน้อยกว่า และเย็นกว่าดวงอาทิตย์ นายอาร์. พอล บัตเลอร์ หนึ่งในผู้ร่วมค้นพบดาวดวงจากสถานบันคาร์เนอกี้ กรุงวอชิงตัน กล่าวว่า ยังคงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับดาวดังกล่าว แต่ได้อธิบายถึงดาวดวงนี้ว่า มันมีมวลมากกว่าโลกประมาณ 3 เท่า มีความกว้าง กว้างกว่าโลกเล็กน้อย แต่อยู่ใกล้กับ ดวงอาทิตย์ของมันมากกว่าโลก โดยมันอยู่ใกล้เพียง 22.5 ล้านกิโลเมตร ขณะที่โลกอยู่ห่างถึง 150 ล้านกิโลเมตร ท�ำให้มันโคจรรอบดาวแม่ในเวลาแค่ 37 วันก็ครบ 1 ปี นอกจากนั้นมันก็ไม่ค่อยหมุนรอบตัว เองมากนัก เพราะด้านหนึ่งมักจะสว่างอยู่เสมอ ส่วนอุณหภูมิที่พื้นผิวอาจสูง 71 องศา เซลเซียส หรือเย็นถึงลบ 4 องศาเซลเซียส แต่เมือ่ อยูร่ ะหว่างกึง่ กลางของโซน มนุษย์สามารถ อยู่ได้สบายๆ

ชาวสกลฯ ทุกข์หนักร้องจ่าย เงินชดเชยภัยพิบัติน�้ำท่วม

กลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน�้ำท่วมในเขต พื้นที่ต�ำบลโคกก่อง ออกมาเรียกร้องขอเงินชดเชยที่พืชผล การเกษตรได้รบั ความเสียหายมานนานกว่า 2 เดือน แต่ยงั ไม่มหี น่วยงานไหนยืน่ มือเข้าไปให้ชว่ ยเหลือ นอกจากได้รบั ถุงยังชีพครอบครัวละ 1 ถุงจากทางราชการ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านของต�ำบลโคกก่อง อ.เมือง สกลนคร ได้ออกมารวมตัวกันเรียกร้องขอเงิน ชดเชยจากรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกไปให้ ความช่วยเหลือ สืบเนื่องจากพืชผลการเกษตร ไร่นาของ ชาวบ้านถูกน�ำ้ ท่วมมานานกว่า 2 เดือน บริเวณล�ำน�ำ้ ก�ำ่ ได้ รับความเสียหายทัง้ หมด ซึง่ ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอได้ออก ไปส�ำรวจพบว่ามีจ�ำนวน 1,700 กว่าไร่ ที่ต้องเร่งให้ความ ช่วยเหลือทัง้ เงินชดเชย และด้านพืชผลเกษตรให้เกษตรกร ไว้ปลูกทดแทนหลังจากน�ำ้ ลด เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อน แต่เรื่องกลับเงียบหายไปตั้งแต่ประสบภัยพิบัติเกิดขึ้น ซึ่ง ได้สร้างความไม่พอใจให้แก่ชาวบ้านในพืน้ ทีเ่ ป็นอย่างมาก จึงร้องผ่านสือ่ มวลชนให้รฐั บาลหรือหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ ได้รับทราบ และเร่งหาทางช่วยเหลือกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับ ความเดือดร้อนดังกล่าว เพราะมีผลกระทบกับชีวิตความ เป็นอยู่เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะบริเวณหมูบ่ า้ นหนองใสเนือ้ ทีก่ ว่า 1,000

20

ไร่ ต้นข้าวเน่าเปื่อยเสียหายทั้งหมด และยังคงมีน�้ำขังส่ง กลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั่ว ชาวบ้านบางกลุ่มก็อาศัยจากน�้ำลด ในช่วงนี้หาจับ กุ้ง หอย ปู ปลาเพื่อน�ำไปประกอบเป็น อาหารพอประทังชีวิต นายเส็ง ค�ำสงค์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วน ต�ำบลโคกก่อง กล่าวว่า ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน จากภัยพิบัติปีนี้กว่า 400 ครอบครัว พืชผลการเกษตรที่ได้ รับความเสียหาย จ�ำนวน 1,700 กว่าไร่ บริเวณแห่งนีไ้ ด้ถกู น�ำ้ ท่วมขังมานานกว่า 2 เดือน ต้นข้าวที่กำ� ลังแตกกอเน่า เปื่อยส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วเสียหายทั้งหมด ทัง้ นี้ จากการส�ำรวจของเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานเกษตร อ�ำเภอเมืองเบือ้ งต้นระบุวา่ จะเร่งให้ความช่วยเหลือส�ำหรับ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ คือ เรื่องของเงินชดเชยและจัดหาพืช ผลเกษตรมาให้เกษตรกรไว้ปลูกทดแทนหลังจากน�้ำลด เพือ่ บรรเทาความเดือนร้อนของพีน่ อ้ งประชาชน และในช่วง แรกมีหน่วยงานราชการทางจังหวัดได้น�ำถุงยังชีพมามอบ ให้ และจากมูลนิธิกรุงเทพฯ ที่ทราบข่าวว่าชาวต�ำบลโคก ก่องทีน่ ไี่ ด้รบั ความเดือดร้อน โดยได้รบั มอบครอบครัวละ 1 ถุง หลังจากนัน้ ก็เงียบหายไปจนถึงบัดนี้ ยังไม่มหี น่วย งานไหนออกมาให้ความช่วยเหลืออีกเลย ซึ่งก็ทราบมาว่า พื้นที่อื่นๆในจังหวัดสกลนครผู้ที่รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ได้รับเงินชดเชยแล้วยังเหลือแต่ที่นี่ ดังนั้นจึงร้องผ่านสื่อมวลชนได้น�ำข้อเรียกร้องของ ชาวบ้านแจ้งให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ ทราบเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 1 ฉบับที่ 14 วันที่ 16 ก.ย.-5 ต.ค. 2553

7

ยินดีต้อนรับ สู่ต�ำแหน่งใหม่

นายชวน ศิรินันท์พร ผวจ. อุบลราชธานี เป็น ผวจ.แพร่

พล.ต.ต.สมพงษ์ คงเพชรศักดิ์ ผู้บัญชาการต�ำรวจภูธรภาค 4

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ภูมิล�ำเนา จังหวัดชัยภูมิ

การศึกษา - รัฐศาสตร์บัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) - พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน (มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์)

กีฬาเป็นยาวิเศษ

ผูป้ ว่ ยเบาหวาน ควร “เล่นกีฬา”

ออกก�ำลังกายช่วยควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือด ร่างกายแข็งแรง “อโรคยา ปรมาลาภา” ความไม่มีโรคเป็น ลาภอันประเสริฐ พุทธภาษิตทีค่ นุ้ หูซงึ่ ทุกคนปรารถนาให้เกิด ขึ้นกับตัวเอง แต่จะท�ำอย่างไรเมื่อไม่อาจหนีโรคภัยที่มารุม เร้าได้ แน่นอนทุกคนอยากมีสุขภาพแข็งแรง และสิ่งเดียวที่ จะช่วยได้คือการออกก�ำลังกาย การออกก�ำลังกายมีความส�ำคัญอย่างมาก โดย เฉพาะกั บ ผู ้ ป ่ ว ยเบาหวาน เพราะจะช่ ว ยควบคุ ม ระดั บ โคเลสเตอรอลและน�้ำตาลในเลือด ทั้งยังเพิ่มความแข็งแรง ให้กับร่างกายด้วย

ท�ำไมต้องออกก�ำลังกาย ? - ช่วยเผาผลาญแคลอรี ซึง่ จะท�ำให้นำ�้ หนักตัวลดลง หรือเท่าเดิม - การเล่นกีฬาเป็นประจ�ำช่วยให้ร่างกายตอบสนอง กับสารอินซูลิน ซึ่งเป็นตัวการส�ำคัญในการควบคุมระดับ กลูโคสในเลือดให้ลดลงได้ดีขึ้น ท�ำให้กระบวนการรักษา ทางการแพทย์ที่ต้องท�ำลดน้อยลง - ช่วยให้เคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่างๆ ได้คล่องตัว ขึ้น โดยเฉพาะแขนและขา ซึ่งมักเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้ ป่วยโรคเบาหวาน - ช่วยลดระดับโคเลสเตอรอลและความดันสูง - ช่วยลดอาการปวดเมื่อยร่างกาย ขณะเดียวกันก็ สามารถเพิ่มระดับกลูโคสได้ - ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ

ตัวช่วยตัดสินใจว่าควรออกก�ำลังกายแค่ไหนจึงจะปลอดภัย - ควรออกก�ำลังกายหลังรับประทานอาหารแล้ว อย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง - หากคุณชอบออกก�ำลังกายด้วยการเดินหรือวิ่ง ควรเลือกสวมใส่รองเท้าที่เหมาะสม ถ้าให้ดีควรเป็นรองเท้า กีฬาโดยตรง และควรสวมถุงเท้าด้วย เพราะจะช่วยลดแรง กระแทกขณะเดินและวิ่ง - ก่อนออกก�ำลังกายควรอบอุน่ ร่างกาย ด้วยกิจกรรม ประเภทเคลือ่ นไหวร่างกายช้าๆ เช่น การเดิน การว่ายน�ำ้ หรือ การปั่นจักรยาน - ควรเพิ่มจ�ำนวนเวลาของการออกก�ำลังกายอย่าง สม�่ำเสมอ เช่น หากวันแรกออกก�ำลังกาย 5 นาที วันถัดไป อาจเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยเป็น 7-8 นาที - ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรพกป้ายที่แสดงว่าตัวเอง เป็นเบาหวานติดตัว ขณะออกก�ำลังกายด้วย เพราะหาก ประสบอุบตั เิ หตุหรือหมดสติระหว่างออกก�ำลังกาย ผูพ้ บเห็น จะได้ให้การช่วยเหลือได้ถูกวิธี - ควรหลีกเลีย่ งกีฬาประเภทยกน�ำ้ หนักซึง่ ต้องใช้แรง มาก เพราะอาจท�ำให้ความดันในเลือดสูง - หากมีปัญหาเกี่ยวกับเท้าอาจเลือกกีฬาประเภท ว่ายน�้ำหรือปั่นจักรยานแทนการวิ่ง เพราะจะส่งผลกระทบ กระเทือนน้อยกว่า ควรออกก�ำลังกายบ่อยแค่ไหน? หากเป็นไปได้ควรเลือกออกก�ำลังกายในช่วงเวลา เดียวกันเป็นประจ�ำทุกวัน เพราะการท�ำแบบนี้จะช่วยรักษา ระดับน�ำ้ ตาลในเลือด แต่ถา้ ไม่มเี วลาควรออกก�ำลังกายอย่าง น้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ครั้งละ 30-45 นาที

ช่วงไหนไม่ควรออกก�ำลังกาย? เริ่มออกก�ำลังกายอย่างไรดี? เมื่อไรที่ระดับน�้ำตาลในเลือดสูงกว่า 300 มิลลิกรัม หากรู้สึกว่ารูปร่างเริ่มเปลี่ยนแปลง หรือสงสัยว่าจะ หรือถ้ารู้สึกไม่สบาย หายใจขัดข้อง ปัสสาวะผิดปรกติ หรือ เป็นโรคเบาหวาน ควรไปปรึกษาแพทย์กอ่ นจะเริม่ ออกก�ำลัง ปวดขา ควรงดออกก�ำลังกายเพราะอาจท�ำให้เจ็บป่วยได้ กาย เพราะแพทย์จะแนะน�ำให้วา่ ควรออกก�ำลังกายแบบไหน จึงจะเป็นประโยชน์กบั คุณ อย่างไรก็ตาม เพือ่ ความปลอดภัย ระหว่างออกก�ำลังกาย ผู้ป่วยเบาหวานควรปฏิบัติตามขั้น สุขภาพที่แข็งแรงคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวเอง เพียงแค่เริ่มออกก�ำลังกายตั้งแต่วันนี้ก่อนจะสายเกินไป ตอนต่อไปนี้ - ก่อนออกก�ำลังกายควรวัดระดับกลูโคส เพื่อเป็น

นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผวจ. สกลนคร เป็น ผวจ.ขอนแก่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เกิดวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๔๙๔

การศึกษา • ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ (ศศ.บ.)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ • ปริญญาโททางปกครอง M.A. จาก Tarleton State University , Taxas, U.S.A.

หนุน สพฐ.บรรจุครูตามวิชาเอก

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่ า วถึ ง ผลการวิ จั ย ของสถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นา ประเทศไทยทีร่ ะบุวา่ ครูผสู้ อนในส�ำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) กว่า 55,000 คนสอนไม่ตรงวุฒทิ จี่ บ มา ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาว่า เป็นความจริง จึงได้กำ� หนด เป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องปฏิรูปครูทั้งระบบ โดยท�ำควบคู่กัน ไปทัง้ การพัฒนาครูประจ�ำการ และผลิตครูพนั ธุใ์ หม่ แต่ขณะ

นี้เรามีปัญหาการขาดแคลนครูสะสมอยู่กว่า 30,000 อัตรา ซึ่ ง หากมองภาพรวมครู ทั้ ง ประเทศกั บ จ� ำ นวนเด็ ก จะเป็ น จ�ำนวนทีพ่ อดีคอื เฉลีย่ ครู 1 คนต่อนักเรียน25 คน แต่ในความ เป็นจริงครูไม่ได้กระจายในพื้นที่อย่างเท่าเทียมกันจึงท�ำให้ เกิ ด ปั ญ หาขาดแคลนครู ตนจึ ง อยากเรี ย กร้ อ งให้ ค ณะ กรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และส�ำนักงบประมาณ เข้าใจว่าการจัดอัตราก�ำลังครูจะต้องดูในภาพรวม และลงลึก ถึงปัญหาทีแ่ ท้จริงด้วย มิฉะนัน้ จะไม่สามารถดึงคนเก่งเข้ามา เป็นครู และไม่สามารถจัดครูให้ตรงกับวุฒิได้ “ผมได้ให้สพฐ.ไปดูในเชิงกระจายอ�ำนาจให้สถาน ศึกษาแต่ละแห่งที่มีครูเกษียณก่อนก�ำหนด สามารถบรรจุครู ตามวิชาเอกที่ต้องการได้ โดยอาจแบ่งอัตราว่างเป็น 2 ส่วน คือบัญชีสอบทัว่ ไปให้บรรจุตามล�ำดับเลขที่ และบัญชีสำ� หรับ รร.มัธยม ให้เลือกบรรจุตามสาขาวิชาเอกที่ต้องการโดยไม่ ต้องเรียงล�ำดับ” นายชินวรณ์ กล่าวและว่า ปีนตี้ นอนุมตั ใิ ห้ครู เออร์ลไี่ ด้ 13,000 อัตรา รวมกับเกษียณปกติ 4,000 อัตรา รวม เป็น17,000 อัตรา แต่เราสามารถผลิตครูพันธุ์ใหม่ หลักสูตร 5 ปีได้ประมาณ 3,000 อัตราเท่านั้น.


8

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 1 ฉบับที่ 14 วันที่ 16 ก.ย.-5 ต.ค. 2553

พิสดาร!

ชาวอ�ำเภอยางตลาดไม่กลัวตาย..เลี้ยงผึ้งหลวง

พิสดาร! ชาวอ�ำเภอยางตลาดไม่กลัวตาย เลีย้ งผึง้ หลวง ด้านเจ้าของเผยไม่เคยท�ำร้ายใครในบ้าน เชื่อเป็น โชคลาภ สิริมงคลให้กับคนในครอบครัวมากกว่า เรื่ อ งราวแปลกพิ ส ดารและมี ก ารเล่ า ลื อ ทั่ ว จ.กาฬสินธุ์ ว่ามีการเลี้ยงผึ้งหลวงเพื่อโชคลาภ วันที่ 29 ก.ย. 53 เวลา 11.00 น. ผูส้ อื่ ข่าว จ.กาฬสินธุ์ ลงพืน้ ทีต่ รวจ สอบข้อเท็จจริง โดยเดินทางไปที่บ้านเลขที่ 14 หมู่ 5 บ้าน เหล่า เขตเทศบาลต�ำบลบัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งได้พบชาวบ้านจ�ำนวนมาก ก�ำลังมุงดูรังผึ้งหลวง ขนาด เท่าจานใส่ข้าว ที่มาท�ำรังบริเวณมุมโต๊ะ ข้างบันไดใต้ถุน บ้าน ซึ่งบ้านหลังนี้เป็นของนายอ�ำนวย ภูใบบัง อายุ 48 ปี หลังได้ยินกิตติศัพท์เล่าลือกันว่าผึ้งหลวงรังดังกล่าวไม่ใช่ ผึ้งธรรมดา ไม่ต่อยท�ำร้ายคน เป็นผึ้งแห่งโชคลาภ ซึ่งน�ำ โชคมาให้กับเจ้าของบ้านมาหลายครั้ง ทั้งนี้ นายอ�ำนวย เจ้าของบ้านยังจับรังผึ้งหลวง และจับตัวผึ้งอย่างสบายใจโดยไม่มีความเกรงกลัวว่าจะ ถูกท�ำร้ายร่างกายใดๆ ทัง้ นีย้ งั ระบุวา่ ผึง้ หลวงจะไม่ทำ� ร้าย ใครในบ้านอยู่มาเกือบ ๆ 2 เดือน ไม่มีใครโดนท�ำร้ายถือ ถูกต่อย ในบ้านมีคนอยู่ด้วยกัน 4 คน แรกๆ ก็กลัวกันแต่ ตอนนี้ปกติดีไม่มีใครกลัวอะไร

แต่ถ้าหากมีคนมาทักลองของไม่ว่าจะเป็นน�้ำผึ้ง น่าจะหวานหรือทักทายในสิง่ ไม่ดผี งึ้ ก็จะแห่รมุ มาต่อยต้อง วิ่งหนีออกจากบ้านทีเดียว นายอ�ำนวยกล่าวว่า ผึ้งหลวงเริ่มมาท�ำรังในวัน เข้าพรรษา ตนเห็นว่าแปลกดีจึงไม่ขับไล่และท�ำลาย ขณะ ที่เพื่อนบ้านที่มาเห็นบอกให้ท�ำลาย เนื่องจากเห็นบินว่อน ทัว่ ไปก็อาจจะต่อยคนในบ้านให้เจ็บปวดได้ เพราะปกติผงึ้ ชนิดนี้จะมีพิษสงเจ็บปวดน้องๆต่อหัวเสือเลยทีเดียว แต่ ด้วยความทีต่ นเชือ่ ว่าเป็นสิง่ ทีแ่ ปลก มาท�ำรังทีบ่ า้ นตนใน วันเข้าพรรษา จึงไม่คดิ ขับไล่ ตกกลางคืนก็จดุ ธูปเทียนบอก กล่าวและขอโชคขอหวยไปตามความเชือ่ ซึง่ ก็ได้ผลเพราะ ทุกคืนวันพระตนจะจุดธูปขอเลขเด็ดกับผึง้ หลวง ในคืนนัน้ จะฝันเห็นตัวเลขและถูกติดต่อกันแล้วหลายงวด เพือ่ นบ้าน ทีม่ าถามก็จะบอก ถูกกันหลายคน นายอ�ำนวยกล่าวอีกว่า เนื่องจากบ้านของตนอยู่ริมทุ่ง บรรยากาศดี จึงเป็นแหล่ง ชุมนุมชนที่จะมีเพื่อนบ้านมานั่งเล่นและดูทีวีตลอดวัน สิ่ง ทีน่ า่ แปลกอย่างหนึง่ เกีย่ วกับผึง้ หลวงรังนีก้ ค็ อื หากใครมา ดีพูดดีก็ไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น แต่หากใครพูดจาไม่ดี หรือคิดจะมาตีรังผึ้งไปกิน น�้ำหวานก็จะถูกผึ้งหลวงต่อย ซึ่งมีตัวอย่างแล้วหลายราย แต่ถา้ มาดีถงึ วันพระมาจุดธูปขอหวยก็จะได้รบั โชคถูกหวย ทุกคน ส�ำหรับการพบผึ้งหลวงมาท�ำรังในบ้านของชาว บ้านครัง้ นีน้ บั ว่ามีความแปลกพิศดารเป็นอย่างมากเพราะ โดยปกติผงึ้ หลวงจะเป็นสัตว์ทมี่ กั จะท�ำรังบนทีส่ งู ไม่วา่ จะ เป็นยอดต้นไม้ หรือตึกสูง แต่ครัง้ นีก้ ลับมาอาสัยอยูใ่ ต้โต๊ะ บริเวณใต้ถุนบ้าน และที่น่าพิศวงอีกเรื่องคือปกติผึ้งหลวง เป็นสัตว์ที่ดุร้ายไม่สามารถมีใครมาเข้าใกล้ได้แต่ที่นี่จับ ต้องเล่นได้เพียงแต่อย่าลบหลู่เท่านั้นเอง

ตามวัฏจักร! เทศกาลกินเจ ราคาพืช-ผักขยับตามแรงซือ้

เข้าสูเ่ ทศกาลกินเจ ราคาพืช-ผักเริม่ ขยับตัวสูง ขึน้ ใน 5-10 บาทต่อกิโลกรัม เนือ่ งจากพืน้ ทีเ่ พาะปลูก ได้รับผลกระทบจากน�้ำท่วม และราคาปรับขึ้นตาม เทศกาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการส�ำรวจราคาพืช ผักในพืน้ ที่ ทีต่ ลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม พบ ว่า ระยะนี้ราคาพืชผักเริ่มขยับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้มีผลมา จากแหล่งปลูกพืชผักทีส่ ำ� คัญถูกน�ำ้ ท่วม และปรับขึน้ เป็นไปตามกลไลของตลาดในช่วงเทศกาลกินเจ โดย ราคาผักคะน้าอยู่ที่กิโลกรัมละ 35-40 บาท กะหล�่ำ ปลี 20-25 บาท ผักบุ้งมัดละ 15-20 บาท ผักกาดขาว 30-35 บาท หัวไช้เท้า 25-30 บาท ถั่วฝักยาว 40 บาท มะระ 30 บาท ในภาพรวมพบว่าราคาผักมีการปรับขึ้นราคา 5-10 บาท แต่ราคาพืชผักยังไม่สงู เท่าปีทผี่ า่ นมา โดย ในปีนพี้ อ่ ค้าแม่คา้ ขายผักบอกว่า ประชาชนส่วนใหญ่ เริม่ หันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึน้ ส่งผลให้ผกั ขาย

ดีกว่าปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จะซื้อผักที่เก็บได้นานไป ตุนไว้ เนื่องจากหากอยู่ในช่วงกินเจราคาผักจะปรับ ขึ้นสูงกว่านี้ อย่างไรก็ตาม พาณิชย์จังหวัดมหาสารคามฝาก เตือนพ่อค้า-แม่คา้ ทุกรายไม่ให้ฉกฉวยโอกาสขึน้ ราคา สินค้าและให้ติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน เพื่อเป็น ทางเลือกส�ำหรับผู้ซื้อหรือลูกค้า


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper ข้าวกล่องเพื่อที่จะกลับไปกินที่หอพัก แต่ถูกยิงเสียชีวิตเสียก่อน ซึ่งจาก การสอบถามเพือ่ นของผูต้ ายทราบว่าหลังจากทีส่ อบเมือ่ ช่วงเช้าก็ได้แยก ย้ายกัน ต่อมาจึงทราบว่าเพื่อนถูกยิงจนเสียชีวิต 15 กันยายน จากนัน้ แพทย์เวรจากโรงพยาบาลมหาสารคามได้เข้าชันสูตร มือปืนบุกยิงนักศึกษาปี 4 ม.ราชภัฏมหาสารคาม เสียชีวิตคา พลิ ก ศพ พบผู ้ตายถูกยิง 2 นัด ด้วยอาวุธปืน ขนาด .38 มม. เข้าที่สีข้าง ที่ ขณะก�ำลังขับรถกลับหอพัก คาดสาเหตุการพนันชู้สาว (15 ก.ย.) เจ้าหน้าที่ตำ� รวจ สภ.เมืองมหาสารคาม ได้รับแจ้งจาก ด้านขวา ทะลุราวนมซ้าย 1 นัด และเอวด้านขวา กระสุนฝั่งใน เสียชีวิต พลเมืองดีว่ามีเหตุยิงกันตายอยู่ที่ซอยศรีสวัสดิ์ด�ำเนิน 11 จึงได้รายงาน ในที่เกิดเหตุทันที โดยขณะนี้พอที่จะทราบเบาะแสของคนร้ายแล้ว พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สุริยะ ผู้ก�ำกับการสืบสวนสถานีต�ำรวจภูธรจังหวัด 3 ตุลาคม มหาสารคาม พ.ต.อ.ยุทธศาสตร์ ศรีธงชัย ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธร แถลงการจับกุม สั่งตายจากคุก ขาใหญ่เรือนจ�ำแค้นหนุ่มนศ.ติดพัน เมืองมหาสารคาม ร.ต.อ.ทวีเกียรติ โคตรเนตร ร้อยเวรฯ สภ.เมือง แฟนสาว โทรสัง่ ฆ่าค่าหัว 7 แสน มือปืนระดับพระกาฬตามประกบยิงทิง้ มหาสารคาม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน พร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยจีเสียง ส�ำเร็จ ตร.แกะรอยจนพบเบาะแสรวบทีมสังหารมาได้ทั้งหมด เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 3 ตุลาคม 53 พล.ต.ท.สมพงษ์ คง เกาะ แพทย์เวรโรงพยาบาลมหาสารคาม เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ จากการตรวจสอบทีเ่ กิดเหตุพบศพนักศึกษาชายทราบชือ่ ภาย เพชรศักดิ์ ผบช.ภ.4 พร้อมด้วย พล.ต.ต.กวี สุภานันท์ รอง ผบช.ภ.4 หลังคือ นายคุณากร เสียงใส อายุ 25 ปี อยู่บ้านเลขที่ 166 ต.หนองสิม ,พล.ต.ต.จตุพล ปานรักษา ผบก.ศสส.ภ.4 ,พ.ต.อ.ยรรยง เวชโอสถ ผกก. อ.บรบือ จ.มหาสารคาม เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ ศสส.ภ.4 ,พ.ต.ท. ประยุ ท ธ์ พิ ทั ก ษ์ เ ผ่ า สกุ ล รอง ผกก.สภ.เมื อ ง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สภาพศพอยูใ่ นชุดนักศึกษานอนหงาย มหาสารคาม พ.ต.ท.โอฬาร สีตะปัน สวป.สภ.เมืองมหาสารคาม ร่วม เสียชีวิต ด้านข้างพบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า รุ่นฟีโน่ สีขาว หมายเลข กันแถลงข่าวผลการจับกุม 5 มือปืนที่รับจ้างจากเจ้าพ่อค้ายาให้มายิง ทะเบียน ขขบ 277 มหาสารคาม ล้มตะแคงอยู่ด้านข้างตัวผู้ตาย นายคุณากร เสียงใส นักศึกษาหนุ่มชั้นปี 4 คณะวิทยาการจัดการ พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สุริยะ ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรจังหวัด ม.ราชภัฏมหาสารคาม เสียชีวิตเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 53 มหาสารคาม กล่าวว่า จากการสอบถามชาวบ้านในละแวกนั้นทราบว่า ผู้ต้องหาประกอบด้วย นายสุทิน ทิพวงษ์ อายุ 48 ปี อยู่บ้าน ผู้ตายพักอยู่หอพักภายในซอยดังกล่าว ซึ่งในช่วงเกิดเหตุ ผู้ตายได้ซื้อ เลขที่ 4 ม.15 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม คนรับงาน นายประมล

ท�ำแผน ปิดคดี นศ.ปี 4 มรภ.สารคามถูกยิงดับ

ปีที่ 1 ฉบับที่ 14 วันที่ 16 ก.ย.-5 ต.ค. 2553 มีไชยโย อายุ 48 ปี บ้านเลขที่ 64 ซ.15 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี อดีตเป็นมือปืนรับจ้างที่เคยต้องโทษคดีฆ่าที่ปรึกษารมว.มหาดไทยเมื่อ ปี 2530 เป็นคนชี้เป้า นายสันติ สุขมหาหลวง อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1 ถ.รามราช คนยิง นายสุริยะ พิชิตชัยรุ่ง อายุ 32 ปี อยู่บ้านเลขที่ 85/6 ถ.รามราช คนขับจยย.ให้มือปืน และนายสนั่น บัวสุดตา อายุ 39 ปี อยู่ บ้านเลขที่ 95 ม.12 ต.โจดหนองแก คนชี้เป้า ทั้งสามคนอยู่ อ.พล จ.ขอนแก่น

4 ตุลาคม

ท�ำแผนฆ่านักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปมชู้สาว เจ้าหน้าที่ต�ำ รวจ สภ.เมืองมหาสารคาม น� ำ ผู้ต้องหายิง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท�ำแผนประกอบค�ำรับ สารภาพ เผย ผู้จ้างวานเป็นนักโทษคดียาเสพติดในเรือนจ�ำแห่งหนึ่งใน กรุงเทพฯ สาเหตุแค้นที่แฟนสาวบอกเลิกไปมีความสัมพันธ์กับผู้ตาย (4 ต.ค.) พ.ต.อ.ยุทธศาสตร์ ศรีธงชัย ผูก้ ำ� กับการสถานีตำ� รวจ ภูธรเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ต�ำรวจชุดสืบสวน และเจ้า หน้าที่งานป้องกันและปราบปราม ได้น�ำตัวผู้ต้องหาในคดีจ้างวานฆ่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท�ำแผนประกอบค�ำรับ สารภาพ ประกอบด้วย นายสุทิน ทิพวงษ์ ท�ำหน้าที่ชี้เป้าและให้ข้อมูล ผู้ตาย นายประมล มีไชยโย ท�ำหน้าที่รับงานฆ่า นายสันติ หรือ ตี๋ สุข มหาหลวง ท�ำหน้าที่มือปืนลั่นไกสังหาร นายสุริยะ พิชิตชัยรุ่ง ท�ำหน้าที่

ขับรถจักรยานยนต์ให้มอื ปืน และ นายสนัน่ บัวสุดตา ท�ำหน้าทีข่ บั รถยนต์ คุ้มกันมือปืน รับส่งและดูเป้าหมาย โดยมีกำ� ลังของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจมา คอยดูแลและรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เจ้าหน้าทีน่ ำ� ตัวผูต้ อ้ งหาทัง้ หมด มาท�ำแผนตามจุดต่างๆ โดย เฉพาะทีซ่ อยศรีสวัสดิ์ด�ำเนิน 11 มือปืนได้ลงมือยิง นายคุณากร เสียงใส นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการ จัดการ เสียชีวิต โดยมือปืนที่ลงมือ คือ นายสันติ หรือ ตี๋ สุขมหาหลวง ส่วนคนขับรถจักรยานยนต์ประกบยิง คือ นายสุริยะ พิชิตชัยรุ่ง โดยมี ประชาชนที่ทราบข่าวต่างเดินทางมาดูเหตุการณ์จ�ำนวนมาก ขณะท�ำ แผนประกอบค�ำรับสารภาพ ปรากฏว่า น้องชายของผูต้ ายได้กระโดดถีบ ผู้ต้องหา ทั้งนี้ ผู้ต้องหาทั้งหมดรับสารภาพว่า ได้รับงานฆ่านักศึกษา ม.ราชภัฏมหาสารคาม จริง ผู้จ้างวาน คือ นายค�ำแพง หรือ สุริยา สะ หวัด ชาวลาวนักโทษคดียาเสพติด ขณะนีถ้ กู จ�ำคุกอยูใ่ นเรือนจ�ำแห่งหนึง่ ในกรุงเทพฯ มี นายประมล มีไชยโย เป็นผู้รับงานด้วยค่าจ้าง 700,000 บาท ส่วนสาเหตุสงั่ ฆ่ามาจากแฟนสาวของ นายค�ำแพง ได้บอกเลิก กับนายค�ำแพง และไปมีความสัมพันธ์กับนายคุณากร จนตั้งท้อง ท�ำให้ นายค�ำแพง เกิดความแค้น และได้โทรศัพท์มาขู่อาฆาตผู้ตายและแฟน สาว จนเป็นเหตุให้ถูกยิงเสียชีวิตดังกล่าว

9


10

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 1 ฉบับที่ 14 วันที่ 16 ก.ย.-5 ต.ค. 2553

รอง ผบช.ภ.4 ตรวจฝึกยุทธวิธี บริหารสถานการณ์วิกฤต ื่ ทีม่ หาวิทยาลัยสงขลา น ม ห ั บ น ทะเบี ยนเพิ ม่ .ร ขึน้ ว 23,000 คน และภาคใต้ ม ่ ร น น า ี ส อ ค ั่ ภา ิ ชน นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ก็ขยายพื้นที่เพื่อรองรับนักเรียน ามา่ ”จดั ตวิ แอดมช “ม นร.มัธยมศึกษาจากภาคอีสานกว่า 1.2 หมื่นคน แห่ ที่สมัครกันเข้ามาถึง 20,000 คน

เข้าร่วมโครงการทบทวนความรูส้ มู่ หาวิทยาลัยกับมาม่า ครัง้ ที่ 13 ที่ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัย ขอนแก่น จนต้องเปิดฮอลล์ชั้นล่างให้นั่งติวเหตุชั้นบนเต็มจน ไม่มีที่นั่ง (27ก.ย.) เวลา 08.00 น. ที่ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์ กาญจนาภิเษก ม.ขอนแก่น บริษทั เนชัน่ มัลติมเี ดีย กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สหพัฒนพิบูล จ�ำกัด (มหาชน) ได้ เปิดโครงการ “ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่าปีที่ 13 “โดยมี ผศ.ลิขติ อมาตยคง รองอธิการบดีฝา่ ยพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน ส�ำหรับปี 2553 การยืน่ แอดมิชชัน่ เพือ่ เข้าศึกษาต่อใน ระดับอุดมศึกษา มีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่โดยรูปแบบ ข้อสอบ O-Net / GAT/ PAT โดยรวมของปีนี้เน้นในส่วนของ การคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงมากขึ้น รวมทั้งมหาวิทยาลัยหลาย แห่งมีการเปิดรับสมัครสอบเข้าเรียนต่อโดยตรงมากขึ้น แต่ไม่ ว่าจะปรับเปลีย่ นอย่างไร องค์ความรูท้ กุ วิชาทีน่ กั เรียนยังต้องเต รียมตัวให้พร้อมก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัยยังคงเหมือนเดิม ดังนั้น นักเรียน ม.ปลายทุกระดับชั้นที่เตรียมตัวก่อน และเตรียมตัวมาอย่างดี ก็จะมีโอกาสมากกว่า หรือพูดง่ายๆ ว่า คนที่มีความพร้อมมากกว่า ย่อมจะได้เปรียบมากกว่า ตน จึงอยากให้นกั เรียนทุกคนกอบโกยความรูท้ อี่ าจารย์ทกุ ท่านมา ติวเข้มให้ในช่วง 6 วันนับจากนีใ้ ห้ได้มากทีส่ ดุ และมีความตัง้ ใจ เตรียมพร้อมสอบเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ เพื่อสามารถบรรลุเป้าหมายดังที่หวังไว้ทุกคน โดยภาคกลาง จัดขึน้ ทีม่ หาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึง่ รองรับนักเรียนจากทั่วภาคกลางและจากจังหวัดในภาคอื่นที่ สะดวกไปทบทวนถึง 30,000 คน ภาคเหนือ ที่มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ปีนี้เปิดรับนักเรียนเข้าโครงการ 14,000 คน ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนักเรียนลง

นอกจากขยายพื้นที่ตามมหาวิทยาลัยในแต่ละภาค แล้ ว ปี นี้ จ� ำ นวนโรงเรี ย นตามจั ง หวั ด ต่ า งๆ ก็ ส มั ค รขอรั บ สัญญาณบรอดแบนด์เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน โดยมีเพิ่มขึ้นร่วม 200 โรง จาก 64 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเกือบครบ 76 จังหวัด ในประเทศไทย ด้วยจ�ำนวนนักเรียนรวม 50,000 คน โดยทาง ภาคใต้มีโรงเรียนขอรับสัญญาณผ่านบรอดแบนด์ครบทั้ง 14 จังหวัด สะท้อนให้เห็นว่าทั้งครูและนักเรียนในต่างจังหวัดให้ ความส�ำคัญกับการศึกษาและกระตือรือล้นที่จะเรียนรู้ ซึ่งต้อง ขอขอบคุณไปยังโรงเรียนเหล่านี้ที่ให้ความร่วมมือ และเปิด โอกาสให้กบั นักเรียนของโรงเรียน ได้รบั การทบทวนความรูจ้ าก โครงการอย่างเต็มที่ “ยิ่งกว่านั้น ในปีนี้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งที่ มหาวิ ท ยาลั ย ใน 4 ภาค และในโรงเรี ย นที่ รั บ สั ญ ญาณ บรอดแบนด์ รวมแล้วมากถึง 140,000 คน นอกจากจะได้รับ ความรู้จากการทบทวนกลุ่มสาระวิชาโอเน็ตทั้ง 5 วิชา รวมทั้ง แนวทางการท�ำข้อสอบวัดความถนัดทั่วไป หรือ GAT และ ข้อสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ หรือ PAT แล้ว นักเรียนกว่าแสนคนเหล่านี้ยังได้รับสิทธิ์ทดลองสอบ Pre-AdmissionOnline โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยใดๆทัง้ สิน้ นัน่ หมายความ ว่า หลังจากทบทวนวันแรกเสร็จ นักเรียนที่ลงทะเบียนในโครง การฯสามารถเข้าไปทดลองสอบประเมินศักยภาพตนเองทาง เน็ตได้ทนั ที โดยจะมีเฉลยข้อสอบให้นกั เรียนทราบผลหลังการ สอบ เพือ่ ให้นกั เรียนประเมินศักยภาพของตัวเอง ก่อนการสอบ จริงในเดือนหน้าและต้นปีหน้า” นายนิกร กล่าว ส�ำหรับนักเรียนทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้จริงๆ ก็ไม่ตอ้ งวิตกว่าจะพลาดโอกาสการทบทวนความรูค้ รัง้ นี้ เพราะ หลังเสร็จสิน้ โครงการฯ เราจะน�ำวิดโี อเทปทีบ่ นั ทึกไว้มาขึน้ ทาง อินเทอร์เน็ตที่ www.247friend.net, www.mamalover.net ให้ นักเรียนได้เข้าไปทบทวนตามหลังได้

มือเปล่า, การเข้าตรวจค้นสถานที่และยานพาหนะ เพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤตที่อาจจะเกิดจากการ ชุมนุม ประท้วง เรียกร้อง ซึง่ อาจเกิดขึน้ ได้ตลอดเวลา

พล.ต.ต.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร รองผู้บัญชาการต�ำรวจภูธรภาค 4 รองผูบ้ ญ ั ชาการต�ำรวจภูธรภาค 4 ตรวจสอบ ความพร้อมและให้กำ� ลังใจ ต�ำรวจภูธรมุกดาหาร ใน การฝึกทบทวนยุทธวิธีและพัฒนาศักยภาพเฉพาะ ทาง เพื่อรับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร (4 ต.ค.) พล.ต.ต.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร รอง ผู้บัญชาการต�ำรวจภูธรภาค 4 พร้อมคณะเดินทาง ลงพืน้ ทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร เพือ่ ตรวจสอบความพร้อม ในการฝึกซ้อมทีมบริหารเหตุการณ์ในภาวะวิกฤต และทบทวนยุทธวิธี พัฒนาศักยภาพเฉพาะทาง เพือ่ รับสถานการณ์ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร มีกำ� ลังเจ้า หน้าที่ในการฝึกทบทวน รวม 90 นาย โดยมี พ.ต.อ.สิทธิพร โนนจุย้ รองผูบ้ งั คับการ ต�ำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจและผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องให้การต้อนรับ รองผู้บัญชาการต�ำรวจภูธรภาค 4 กล่าวว่า การฝึกครั้งนี้เป็นการทบทวนยุทธวิธี และพัฒนา ศักยภาพเน้นหาจุดบกพร่องและหาแนวทางแก้ไขให้ กับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ เช่น การเข้าตรวจค้นจับกุมด้วย


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 1 ฉบับที่ 14 วันที่ 16 ก.ย.-5 ต.ค. 2553

11


12

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 1 ฉบับที่ 14 วันที่ 16 ก.ย.-5 ต.ค. 2553

จากนั้ น หลวงพ่ อ คู ณ ปริ สุ ท โธ ได้ ก ล่ า ว “พ่อคูณ” ย�้ำ “กูยังไม่ตาย” สัมโมทนียกถากับศิษยานุศษิ ย์ทมี่ าร่วมงานว่า เอ้อ ลูกหลาน เอ้ย มีขา่ วลือว่ากูตาย มันก็ลอื กันอย่างนีท้ กุ ปีนนั้ แหละ แต่กู ดีใจศิษย์แห่ร่วมวันเกิด ไม่เห็นตายสักที บางทีไอ้คนที่ลือมันอาจจะตายก่อนกูก็ได้ งมาให้กำ� ลังใจกูมากมายขนาดนี้ก็ยังไม่ตายด๊อก ลูก “สุวัจน์”เปิดอาคารพุทธธรรม พวกมึ หลาน พวกมึงพากันเดินทางมากันในวันนี้ กูกด็ ใี จ ขอให้พวก

“พ่อคูณ” ดีใจลูกศิษย์หลั่งไหลร่วมงานวันเกิด 87 ปี แ น่ น วั ด ย�้ ำ “กู ยั ง ไม่ ต าย” ขอให้ ทุ ก คนเดิ น ทางกลั บ ปลอดภัย อย่าป่วยไข้ ขอให้ร�่ำรวยทุกคน ขณะ “สุวัจน์” เป็น ประธานเปิดอาคารพุทธธรรมเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเก็บ รวบรวมค�ำสอนพระพุทธเจ้า และหลวงพ่อคูณ เผย อยากให้ คนไทยรักสามัคคี ปรองดองกัน เหมือนค�ำสอนของหลวงพ่อ ที่ให้ไว้ (4 ต.ค.) ผูส้ อื่ ข่าวรายงานเพิม่ เติม การจัดงานแสดง มุทติ าสักการะคล้ายวันเกิดครบรอบ 87 ปี พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ว่า ตลอดทัง้ วันมีประชาชนเดิน ทางมาร่วมงานเป็นจ�ำนวนกว่า 1 หมื่นคน ส่งผลบรรยากาศ ภายในวัดบ้านไร่ เป็นไปด้วยความคึกคักภายใต้สภาพ อากาศเย็นสบาย มีบรรดานักการเมืองทั้งระดับชาติ ระดับ ท้องถิ่น ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และ ศิลปิน ดาราตลกชื่อดัง จากทุกสารทิศ เดินทางมากราบนมัสการหลวงพ่อคูณไม่ขาด สาย โดยเวลาประมาณ 10.00 น.นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานน�ำศิษยานุศษิ ย์ แสดงมุทติ าสักการะ พร้อมมอบจตุปจั จัยและเครือ่ งไทยธรรม ถวายหลวงพ่อคูณ และมีคณะพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่จากทั่ว ประเทศเดินทางมาร่วมงานพิธีดังกล่าวด้วย

Fwd

MAIL เก็บตกจากเมล์

42 ค�ำคม (กริบ) 1) คบคนพาลถ้าจริงใจก็ไม่ผิด คบบัณฑิตไม่จริงใจก็ไร้ผล 2) ท�ำดี ย่อมได้ดี ท�ำอัปปรีย์ มันจะได้ดีได้ยังไง 3) บางสิ่งเราก็ไม่ควรจ�ำ ... ถ้ามันท�ำให้ใจเจ็บ แต่บางสิ่งเรา ก็ควรจะเก็บ >>>>..>>>ถ้ามันเป็นความเจ็บที่น่าจ�ำ ! ( โอ้ โห ... คิดได้งัย ) 4) อย่ามีหวั .. ไว้ให้แค่ผมขึน้ .( รูจ้ กั ใช้ซะบ้างสมองอ่ะ .. เดีย๋ ว มันจะ>>>ฝ่อ) 5) ความดีก็เหมือนกางเกงใน ต้องมีติดตัวไว้ แต่ไม่ต้องเอา มาโชว์ 6) เจ็บแล้วจ�ำ คือ คน เจ็บแล้วทน คือควาย 7) พอใจเท่าที่มี ... ยินดีเท่าที่ได้ 8) สิ่งที่สอนคนเราไม่ได้ ก็คือ “สามัญส�ำนึก“ 9) ไปให้สุด .......... แล้วหยุดแค่ค�ำว่าพอ ........ 10) สงครามยังไม่จบ อย่าเพิ่งนับศพทหาร 11) จงซือ่ สัตย์กบั แฟนตัวเอง แล้วจงครืน้ เครงกับแฟนคนอืน่ 12) หากเดินตามรอยเท้าคนอื่น ก็ไม่มีวันมีรอยเท้าเป็นของ ตัวเอง 13) มาสาย กลับก่อน นอนกลางวัน มันส์กลางคืน 14) สุราไม่ได้สร้างวีรบุรุษ ...... แต่วีรบุรุษก็ขาดสุราไม่ได้ 15) ความพยามครั้งที่ 100 ดีกว่าคิดท้อถอยก่อนที่จะท�ำ 16) ท�ำคืนนี้ให้ดีที่สุด และอย่าหยุดถ้าไม่ถึงจุดสุดยอด ( >>>>อันนี้ข�ำข�ำแอบทะลึ่ง>>>เล็กน้อย ) 17) When the candle are out, all women are fair ( ทุกนาง ... งามสรรพ ...>>>>เมื่อดับเทียน 555) 18) สุขใดไม่เท่าล้วงกระเป๋า แล้วเจอตังค์ 555 19) คนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาด .. คนฉลาดย่อมเป็น เหยื่อของ ..>>>>คนฉลาดที่แกล้งโง่ 20) สามีคือเป้าหมาย ผู้ชายคือทางผ่าน คบเด็กคือนิพพาน >>>>ขึ้นคานคือตายทั้งเป็น 21) การดืม่ เหล้าให้เมาไม่ใช่ยหี่ อ้ ของสุรา .. >>>>การศึกษา คือความรู้ที่ได้มาไม่>>>ใช่สถาบัน

มึ ง จงเดิ น ทางกลั บ บ้ า นกลั บ มาตุ ภู มิ อย่ า งแคล้ ว คลาด ปลอดภัย อย่าได้มีเหตุด่วนเหตุร้ายอะไร ระหว่างกลางทุ่ง กลางทาง ขอให้เจริญๆ ขอให้อย่าเจ็บอย่าเป็น ขอให้อายุ วัณ โณ สุขัง พลัง และขอให้ร�่ำรวยทุกคนเน้อลูกหลานเอ้ย ต่ อ มาเวลา 15.00 น.ที่ ล านด้ า นหน้ า ศาลา การเปรียญ ภายในวัดบ้านไร่ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีต รองนายกรั ฐ มนตรี เป็ น ประธานเปิ ด อาคารพุ ท ธธรรม ประกอบด้วย “ศาลาปริสุทธรรม” และ “ศาลาปริสุทธาร” (ศาลาน�ำ้ มนต์) เนือ่ งในงานแสดงมุทติ าสักการะคล้ายวันเกิด ครบรอบ 87 ปี พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) 4 ต.ค. 2553 โดยมี นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลั ง งาน, ว่ า ที่ ร.ต.ไพโรจน์ สุ ว รรณฉวี และ ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี แกนน�ำพรรคเพื่อแผ่นดิน (พผ.) กลุ่มโคราช, พล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร แม่ทัพภาคที่ 2 (มทภ.2), นายระพี ผ่ อ งบุ พ กิ จ ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด นครราชสีมา พร้อมด้วย ส.ส. นครราชสีมา และ นักการเมือง ผู้น�ำท้องถิ่น รวมถึงประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่ง หลวงพ่อคูณได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม แจ่มใสตลอดเวลา นายสุวจั น์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าว ว่า อาคารธรรมดังกล่าวเป็นหนึง่ ในโครงการอุทยานธรรมวัด บ้านไร่ ทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ เป็นอนุสรณ์สถานรวบรวมเกีย่ วกับพระ ธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า และค�ำสอนทีส่ ำ� คัญของหลวง พ่อคูณ โดยเฉพาะท่านได้เน้นย�ำ้ อยู่เสมอว่า เราคนไทยต้อง รูจ้ กั รักสามัคคี และปรองดองเป็นหนึง่ เดียว อย่าแตกแยกขัด แย้งกัน ฉะนัน้ ในวันนีจ้ งึ ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นหนึง่ เดี ย วกั น ที่ ทุ ก คนทุ ก ภาคส่ ว นทั้ ง นั ก การเมื อ งอาวุ โ ส, รัฐมนตรี, ส.ส., ผู้ว่าฯนครราชสีมา, แม่ทัพภาคที่ 2 และ ประชาชน ได้มารวมตัวกัน เสมือนการแสดงพลังเพือ่ ทีจ่ ะร่วม กันรักษาประเทศชาติและพัฒนา จ.นครราชสีมาให้เจริญ ก้าวหน้าต่อไป

22) We can’t dip into the future = อะไรจะเกิดมันก็ต้อง เกิด 23) ยามศึกเรารบ ยามสงบเราปฏิวัติ ( อันนี้ข�ำข�ำนะ อย่าเครียด เอิ้ก ๆ ๆ ) 24) อ่อนโยน แต่อย่าอ่อนแอ 25) เมียซื้อเงินสด>>>>รถซื้อเงินผ่อน ( ส�ำหรับคนจะ แต่งงาน อิอิ ) 26) ถ้าคนเราไม่ปล่อยวางอดีต ก็จะไม่รู้จักอนาคต 27) มนุษย์ แท้จริงแล้วไม่ได้โตด้วยอาหาร แต่โตได้ดว้ ยความ ล�ำบาก 28) เมียรวยช่วยเราได้>>>>(555) 29) เพื่อนกิน เพื่อนกัน เพื่อนกินไม่ทัน เพื่อนกันเอาไปกิน 30) >>>>ชะตาฟ้าลิขิต ... แต่ชีวิตนะของกู>>>> 31) รักแท้ต้องแย่งชิง>>>>.. รักจริงต้องปล่อยไป 32) ตัดกระดาษต้องใช้กรรไกร .>>>>แต่ตัดใจต้องใช้เวลา 33) กาเม มอระนัง ทุกขัง โลเก ...(กามตายด้านเป็นทุกข์ใน โลก) 34) รักดีกนิ ถัว่ รักชัว่ กินเหล้า .. รักดีรกั ชัว่ >>>>กินถัว่ แกล้ม กะเหล้าเอิ้ก ๆ ๆ 35) สิ่งเดียวที่จะท�ำให้คนชั่วชนะก็คือ “การที่คนดีนิ่งดูดาย “ 36) ก�ำขี้ดีกว่าก�ำตด แต่ถ้าก�ำขี้สดๆก�ำตดจะดีกว่าก�ำขี้ 37) ท�ำแล้วเสียใจยังดีกว่าเสียใจที่ไม่ได้ท�ำ 38) จุดยืนของเราทุกคนคือ>>>>” ส้นตีน “ ( มีใครจะเถียง มั๊ย ) 39) กระบี่อยู่ที่ใจ แค่ไม้ไผ่ก้อไร้เทียมทาน 40) เห็นงานเป็นลม เห็นนมสู้ตาย สู้ว้อยยยยยยยยยย 41) ตัวอย่างที่ดี ... มีค่ากว่าค�ำสอน 42) ดี - ชั่วไม่ได้เป็นกรรมพันธุ์ ...

เก็บตก โดย แม่ศรีเรือน

การแบ่งเวลา

ตอนที่ 1

มนุษย์ที่เกิดมาและมีชีวิตอยู่ในโลก ไม่ว่าวัยใด เพศใด ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมใด จะเป็นคนชาติใด ผิวพันธุใ์ ดๆ ก็ตาม จะมีเวลาวันหนึง่ 24 ชัว่ โมง เพือ่ หาเงินมาจับจ่ายใช้สอย เลี้ยงตนเอง คนเราเกิดมาแล้วแต่ละคน ล้วนมีความเป็นมาและเป็นไปต่างกัน บางคนรวย บาง คนจน บางคนฉลาด บางคนประสบความส�ำเร็จ มีอนาคตรุ่งโรจน์ แต่บางคนก็ล�ำบากยาก แค้นอดมื้อกินมื้อไปจนตาย ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีกันอยู่ ล้วนแต่ไม่เท่าเทียมกันทั้งสิ้น ยกเว้น อย่างเดียวที่มีเท่ากัน สิ่งนั้นก็คือ “เวลา” มนุษย์มีความจ�ำเป็นต้องใช้เวลา เพื่อท�ำกิจกรรมดังนี้ 1. กิจส่วนตัว ได้แก่ การกิน การขับถ่าย อาบน�้ำช�ำระร่างกาย สวมเสื้อผ้า ฯลฯ 2. กิจครอบครัว ได้แก่ การจัดบ้านเรือนให้หน้าอยู่ การจัดอาหาร การอบรมเลีย้ งดูบตุ ร ฯลฯ ซึ่งสมาชิกทุกคนจะต้องช่วยกันรับผิดชอบ 3. กิจการอาชีพ เป็นงานที่ท�ำเพื่อให้ได้เงินและทรัพย์สิ้น มาเพื่อใช้จ่ายในการด�ำเนิน ชีวิตส่วนตัวและครอบครัว อนึ่งไม่ว่างานอาชีพใดก็มีความจ�ำเป็นต้องใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ฝึกฝนจนเกิดความช�ำนาญทั้งสิ้น เพื่อให้มีฝีมือดีเข้ามารับงานจะได้มีมูลค่าเป็นเงินมากขึ้น 4. กิจการเพือ่ สังคม เป็นงานทีช่ ว่ ยส่งเสริมให้มนุษย์อยูร่ ว่ มกันได้อย่างดี ส่วนใหญ่มกั จะเป็นกิจกรรมเป็นครัง้ คราว เช่น รับเป็นกรรมการการศึกษา หรือถ้าชุมชนมีงานเป็นครัง้ คราว ก็ควรช่วยจัดงาน

..จิบ๊ .. นางสาวนุชนาถ แวงวัน

เกิด วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2530 ท�ำงานอยู่ที่ โรงเรียนสว่างแดนดิน ต�ำแหน่ง ผู้สนับสนุนการสอน


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

เทคนิคการสอน แผนผังความคิด หรือแผนที่ความคิด (Mind Map)

เพื่อเสริมสร้างทักษะในการวิเคราะห์ และการ สังเคราะห์ข้อมูล อันเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้และการจัด ระเบียบความคิด สามารถท�ำให้จ�ำได้นาน “Mind Map” คือ การถ่ายทอดความคิด หรือข้อมูล ต่างๆ ที่มีอยู่ในสมองลงกระดาษ โดยการใช้ภาพ สี เส้น และการโยงใย แทนการจดย่อแบบเดิมทีเ่ ป็นบรรทัดๆ เรียง จากบนลงล่าง เช่น หนังสือ ค�ำบรรยาย การประชุม ส่งเข้า สมองให้เก็บรักษาไว้ได้ดกี ว่าเดิม ซ�ำ้ ยังช่วยให้เกิดความคิด สร้างสรรค์ได้ง่ายเข้า เนื่องจะเห็นเป็นภาพรวม และเปิด โอกาสให้สมองได้เชื่อมโยงต่อข้อมูลหรือ ความคิดต่างๆ เข้าหากันได้ง่ายกว่า แผนผังความคิด (Mind Map) “ใช้แสดงการเชื่อม โยงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหว่างความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดย่อยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน” เทคนิคการคิดคือ การน�ำประเด็นใหญ่ๆ มาเป็นหลัก แล้ว ต่อด้วยประเด็นรองในชั้นถัดไป และการเขียนค�ำหลักหรือ ข้อความส�ำคัญของเรื่องไว้ตรงกลาง ต่อมาก็โยงไปยัง ประเด็นรองรอบๆ ตามแต่ว่าจะมีกี่ประเด็น การสร้างแผนผังความคิด หรือ Mind Map 1. เขียน/วาด มโนทัศน์หลักตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ 2. เขียน/วาด มโนทัศน์รองที่สัมพันธ์กับมโนทัศน์หลักไป รอบ ๆ 3. เขียน/วาด มโนทัศน์ย่อยที่สัมพันธ์กับมโนทัศน์รองแตก ออกไปเรื่อย ๆ 4. ใช้ภาพหรือสัญลักษณ์สอื่ ความหมายเป็นตัวแทนความ คิดให้มากที่สุด 5. เขียนค�ำส�ำคัญ (Key word) บนเส้นและเส้นต้องเชื่อม โยงกัน

ปีที่ 1 ฉบับที่ 14 วันที่ 16 ก.ย.-5 ต.ค. 2553

6. กรณีใช้สี ทั้งมโนทัศน์รองและย่อยควรเป็นสีเดียวกัน 7. คิดอย่างอิสระมากที่สุดขณะท�ำ

Word) หรือค�ำหลัก หรือเป็นวลีที่มีความหมายชัดเจน 7.ค�ำ วลี สัญลักษณ์ หรือรูปภาพใดที่ต้องการเน้น อาจใช้ วิธีการท�ำให้เด่น เช่น การล้อมกรอบ หรือใส่กล่อง เป็นต้น กฏการสร้าง Mind Map 8. ตกแต่ง Mind Map ที่เขียนด้วยความสนุกสนานทั้งภาพ 1. เริ่มด้วยภาพสีตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ และแนวคิดที่เชื่อมโยงต่อกัน 2. ใช้ภาพหรือสัญลักษณ์ให้มากที่สุดใน Mind Map ของ การน�ำไปใช้ คุณ เพื่อช่วยในการท�ำงานของสมองให้ดึงดูดสายตา และ ตัวอย่าง ช่วยเตือนความจ�ำ 3. เขียนกระชับ สั้น และชัดเจน จะช่วยให้ประหยัดเวลาได้ 4. เขียนค�ำเหนือเส้นใต้ แต่ละเส้นต้องเชือ่ มต่อกับเส้นอืน่ ๆ เพื่อมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับ 5. ค�ำควรมีลักษณะเป็น “หน่วย” เปิดทางให้ Mind Map คล่องตัวและยืดหยุ่นได้มากขึ้น 6. ใช้สีทั่ว Mind Map เพราะสีช่วยยกระดับความคิด เพลินตา กระตุ้นสมองซีกขวา 7. เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ควรปล่อยให้สมอง คิดมีอิสระมากที่สุด วิธีการเขียน Mind Map โดยละเอียดอีกวิธีหนึ่ง 1. เตรียมกระดาษเปล่าที่ไม่มีเส้นบรรทัดและวางกระดาษ ภาพแนวนอน 2. วาดภาพสี หรือเขียนค�ำ หรือข้อความที่สื่อ หรือแสดงถึง เรือ่ งจะท�ำ Mind Map กลาง หน้ากระดาษ โดยใช้สอี ย่าง น้อย 3 สี และต้องไม่ตีกรอบด้วยรูปทรงเรขาคณิต 3. คิดถึงหัวเรื่องส�ำคัญที่เป็นส่วนประกอบของเรื่องที่ท�ำ Mind Map โดยให้เขียนเป็นค�ำ ทีม่ ลี กั ษณะเป็นหน่วย หรือ เป็นค�ำส�ำคัญ (Key Word) สั้นๆ ที่มีความหมายบนเส้นซึ่ง เส้นแต่ละเส้นจะต้องแตกออกมาจากศูนย์กลางไม่ควรเกิน 8 กิ่ง 4. แตกความคิดของหัวเรือ่ งส�ำคัญแต่ละเรือ่ งในข้อ 3 ออก เป็นกิ่ง ๆ หลายกิ่ง โดยเขียนค�ำหรือวลีบนเส้นที่แตกออก ไป ลักษณะของกิ่งควรเอนไม่เกิน 60 องศา 5. แตกความคิดรองลงไปที่เป็นส่วนประกอบของแต่ละกิ่ง ในข้อ 4 โดยเขียนค�ำหรือวลีเส้นที่แตกออกไป ซึ่งสามารถ แตกความคิดออกไปเรื่อยๆ 6. การเขียนค�ำ ควรเขียนด้วยค�ำที่เป็นค�ำส�ำคัญ (Key

13

ประโยชน์ที่น�ำไปใช้ 1. ใช้ระดมพลังสมอง 2. ใช้นำ� เสนอข้อมูล 3. ใช้จัดระบบความคิดและช่วยความจ�ำ 4. ใช้วิเคราะห์เนื้อหาหรืองานต่าง ๆ 5. ใช้สรุปหรือสร้างองค์ความรู้ Mild Map

ทิปเทคนิค

FREEMINDMINDMAPPING

สร้างแผนที่ความคิดด้วยโปรแกรม Freemind แผนที่ความคิด หรือ ที่เรานิยมเรียกกันว่า MindMapping เป็นที่นิยมมากในการเขียนสรุป เนื้อหาในรายวิชาต่าง ๆ เนื่องจากเป็นประยุกต์ใช้ สมองทัง้ สองซีกของคนเรา ทีเ่ ป็นทัง้ ศาสตร์และศิลป์ จึงท�ำให้ง่ายต่อการจดจ�ำ และท�ำความเข้าใจ ดังนัน้ การเขียนแผนทีค่ วามคิดเป็นทีท่ กุ คน รู้จักกันดีอยู่แล้ว เราจึงขอแนะน�ำโปรแกรม Freemind ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการเขียน แผนที่ความคิด บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งง่ายต่อ การท�ำและน�ำเสนอ อีกทั้งเป็นโปรแกรมประเภท OpenSource อีกต่างหาก


14

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 1 ฉบับที่ 14 วันที่ 16 ก.ย.-5 ต.ค. 2553

อีสานแจ๋ว ลิว่ ชิงกันเองศึกลูกยางวิทยุการบิน

รวบรวมมาบอกต่อ น�้ำมูลทะลักท่วมอ�ำเภอพิมาย

ทีมภาคอีสานโชว์ผลงานยอดเยีย่ ม ทัง้ อีสาน1และ2 ผ่านเข้าไป ชิงชนะเลิศกันเอง ในศึกวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล โดยเคซีทีวีถ่ายทอด สดคู่ชิงชนะเลิศจนถึงพิธีมอบรางวัล การแข่ ง ขั น วิ ท ยุ ก ารบิ น สพฐ.มิ นิ ว อลเลย์ บ อล ชิ ง ถ้ ว ย พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ�ำปี 2553 รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย ท�ำการแข่งขันที่โรงพลศึกษา โรงเรียน สุรนารีวทิ ยา การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ ใช้ระบบ 3-5 เซต ประเภทชาย ทีห่ นึง่ สายบี ตัวแทนภาคกลาง1 โรงเรียนวัดแก้วประโชติวทิ ยาภรณ์ พบกับ ที่สองสายบี ภาคกลาง 2 โรงเรียนบ้านคลองสอง ท่ามกลางผู้ชมที่เข้าชม จนแน่นสนาม เริม่ เซตแรกทัง้ คูส่ กู้ นั ได้อย่างสูสี และเป็นภาคกลาง1 ทีเ่ ฉือน เอาชนะไปก่อน 25-20 แต่ในเซตที่สองภาคกลาง2วางแผนแก้เกมมาได้ดี โดยเฉพาะการเลือกทีว่ า่ งแล้วตบฝังลงไป ท�ำแต้มขึน้ น�ำได้ตลอด แต่ในช่วง ปลายเซต โรงเรียนบ้านคลองสองเริ่มรวนไปหมดจนเสียแต้มไปง่ายๆ แต่ สุดท้ายก็ท�ำส�ำเร็จปิดเกมทวงเซตนี้ไปได้บ้าง 25-23 เป็นอันว่าต้องเล่นถึง สี่เซตเป็นอย่างต�่ำ และโรงเรียนวัดแก้วก็ไม่ยอมเหนื่อยยาวไปมากกว่านี้ เมือ่ ตัง้ สมาธิเล่นแบบแน่นอนทุกลูก ปิดเซตทีส่ ามและสีไ่ ปได้แบบไร้ปญ ั หา จบการแข่งขันด้วยการเอาชนะโรงเรียนบ้านคลองสองไป 3-1 เซต 25-20 ,23-25 ,25-14 และ 25-23 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ไปพบกับทีมโรงเรียน ปลูกปัญญา ตัวแทนจากภาคใต้ ที่เอาชนะทีมภาคอีสาน1 โรงเรียนบ้าน รามราช มาได้ในเกมสนุกสะใจกองเชียร์ 3-0 เซต 25-19 ,25-15 และ 2522 ท่ามกลางกองเชียร์ที่เข้าชมจนล้นสนาม ขณะที่ ป ระเภทหญิ ง ที่ ห นึ่ ง สายเอภาคกลาง1โรงเรี ย น เทศบาล4เชาวนปรีชาอุทิศ พบกับที่สองสายบี ทีมอีสาน1 โรงเรียนโคก กลางเหนือพิทยาสรรค์ ซึ่งทั้งคู่เล่นได้สูสี ชนิดไม่ยอมให้แต้มทิ้งห่างกัน พร้อมทัง้ ผลัดกันขึน้ น�ำได้ตลอด ก่อนที่ อีสาน1 จะใช้ลกู ตบทีห่ นักกว่าเฉือน เอาชนะไปในเซตแรก 25-23 แม้ฝั่งภาคกลางจะพยายามวางแผนแก้เกม แต่กไ็ ม่มอี ะไรดีขนึ้ และดูเหมือนยิง่ เล่นยิง่ ถอดใจ จนในทีส่ ดุ ทีมภาคอีสาน1 ก็เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ในสองเซตที่เหลือ จบเกมด้วยการเอาชนะไป ขาดลอย 3 เซตรวด 25-23 ,25-21 และ 25-16 หลังใช้เวลาแข่งขันไปถึง 1 ชั่วโมง 10 นาที โดยโรงเรียนโคกกลางพิทยาสรรค์ ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศ กับทีมอีสาน2 โรงเรียนอนุบาลล�ำปลายมาศ ทีเ่ ล่นยาวครบห้าเซตจนคนดู เหนื่อยตาม ก่อนเอาชนะทีมภาคใต้ โรงเรียนบ้านขอนหาดไป 3-2 เซต 16-25 ,25-21 ,20-25 ,25-14 และ 15-11

น�้ ำ มู ล ท ะ ลั ก ท ่ ว ม อ� ำ เ ภ อ พิ ม า ย ข ณ ะ ที่ พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติพมิ าย เร่งเสริมคันกัน้ น�ำ้ และขน ย้ายวัตถุโบราณล�้ำค่าหนีน�้ำ เพื่อป้องกันความเสียหาย ผูส้ อื่ ข่าว รายงานสถานการณ์นำ�้ ในล�ำน�ำ้ มูล อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ที่เอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและ พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายกว่า 500 ไร่ ขณะนี้ปริมาณ น�้ำในล�ำน�้ำมูลเริ่มที่จะทรงตัวบ้างแล้ว แต่ยังคงเอ่อล้นตลิ่งใน บางช่วง โดยเฉพาะในพืน้ ทีบ่ า้ นใหม่ไทรงาม หมูท่ ี่ 16 ต.ในเมือง อ.พิมาย ระดับน�ำ้ ยังคงท่วมไร่นาของประชาชนทีอ่ ยูต่ ดิ กับล�ำน�ำ้ สูงกว่า 50 เซนติเมตร ขณะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย อ.พิมาย ซึ่งอยู่ติดกับล�ำน�้ำมูล เจ้าหน้าที่ต้องน�ำกระสอบทราย มาวางเป็นคันกั้นน�้ำบริเวณพื้นที่ที่อยู่ติดกับล�ำน�้ำมูลเป็นแนว ยาวตลอดเขตพิพิธภัณฑ์ เนื่องจากเกรงว่าหากน�ำ้ เพิ่มระดับสูง ขึ้นและเอ่อเข้าท่วมตัวพิพิธภัณฑ์ จะท�ำให้วัตถุโบราณล�้ำค่าที่ เก็บรักษาไว้ได้รบั ความเสียหาย พร้อมกับเร่งย้าย วัตถุโบราณที่ อยูภ่ ายในพิพธิ ภัณฑ์ ทีม่ อี ยูม่ ากกว่า 3,000 ชิน้ ออกไปเก็บรักษา ไว้บนทีส่ งู เนือ่ งจากเกรงว่าน�ำ้ ทีก่ ำ� ลังเอ่อเข้าท่วมตัวพิพธิ ภัณฑ์ อาจจะเพิ่มระดับสูงขึ้น จนท�ำให้โบราณวัตถุล�้ำค่าได้รับความ เสียหาย พร้อมจัดเวรยามเฝ้าส�ำรวจระดับน�้ำตลอด 24 ชั่วโมง แต่ทั้งนี้ในตอนนี้ระดับน�้ำในล�ำน�้ำมูลเริ่มที่จะทรงตัวแล้ว และ คาดว่าจะลดระดับลงเรื่อยๆ หากไม่มีฝนตกซ�้ำลงมาอีกในช่วง นี้

นร.ม.5 จากศีรษะเกษ กว่า 200 คนท้องเสีย

พิธีงัยเบ็นทม

ชาวสุรินทร์เชื้อสายเขมร ร่วมจัดงาน “งัยเบ็นทม แซนโฎน ตา บูชาบรรพบุรุษ” หรือวันสารทเขมร น�ำโดยช้าง 9 เชือก กับขบวน แห่อีกกว่า 50 ขบวนอย่างยิ่งใหญ่ ที่ บ ริ เ วณลานอนุ ส าวรี ย ์ พ ระยาสุ ริ น ทร์ ภั ก ดี ศ รี ณ รงค์ จางวาง อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัด สุ ริ น ทร์ เป็ น ประธานเปิ ด งาน”งั ย เบ็ ญ ธม แซนโฎนตา บู ช า บรรพบุรุษ”พร้อมประกอบพิธีเซ่นไหว้บูชาอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ ภักดีศรีณรงค์จางวาง เพื่อสืบสานประเพณี“งัยเบ็นทม แซนโฎนตา” หรือวันสารทเขมร ซึ่งเป็นประเพณีของของคนไทยเชื้อสายเขมรโดย เฉพาะในพืน้ ที่ จ.สุรนิ ทร์บรุ รี มั ย์และ จ.ศรีสะเกษ ทีท่ ำ� พิธเี ซ่นไหว้บชู า บรรพบุรุษสืบทอดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยโบราณ ท่ามกลาง คนเฒ่าคนแก่ วัยรุ่นหนุ่มสาว และเด็ก ๆ จากอ�ำเภอต่าง ๆ ที่มาร่วม งานจ�ำนวนมาก ในการเซ่นไหว้บูชาบรรพบุรุษ นอกจากนี้ ก่อนที่จะ มีพธิ เี ซ่นไหว้บชู าบรรพบุรษุ ฯดังกล่าว ยังมีกจิ กรรมประกวดขบวนแห่ กระเชอโฎนตา และเครื่องจูนโฎนตา จากคุ้มวัด โรงเรียน ชุมชน หมู่บ้านในอ�ำเภอต่างๆของ จ.สุรินทร์ ที่ตกแต่งบนขบวนรถกว่า 50 ขบวน น�ำโดยขบวนช้าง 9 เชือกแห่รอบเมืองอย่างยิ่งใหญ่ โดยแต่ละ ขบวนแห่ จะประกอบไปด้วยเครื่องเซ่นต่าง ๆ อาทิ อาหารคาวหวาน ขนม ข้าวต้ม กระยาสารท และขนมพืน้ เมืองชาวเขมร ทีน่ ำ� มาจัดรวม กันอย่างสวยงาม ขณะที่คนเฒ่าคนแก่ก็มีการเต้นร�ำท�ำเพลงไปตาม ท้องถนนอย่างสนุกสนาน รวมทัง้ เด็ก ๆ ก็พากันแต่งตัวแฟนซีสามารถ สร้างสีสนั ให้กบั งานได้เป็นอย่างดี ในวันเดียวกันยังมีกจิ กรรมบันเทิง ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ศิลปะพื้นเมืองชาวไทยเชื้อสายเขมร เช่น เจรียง ลิเก กันตรึมฯลฯที่บริเวณหน้าศาลากลาง จ.สุรินทร์ อีกด้วย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์ บ�ำรุง จ.ศีรษะเกษ มีอาการท้องเสียตลอดทาง ขณะเดินทางกลับ จากทัศนศึกษา จนกระทั่งทนไม่ไหวต้องรีบน�ำนักเรียนทั้งหมด ส่งรักษาที่โรงพยาบาลสีคิ้ว เพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้น คาดว่า สาเหตุเกิดจากข้าวมันไก่ที่น�้ำจิ้มบูด ท�ำให้เกิดอาการท้องเสีย เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 23.30 น. คืนวาน นี้ ศูนย์วิทยุกู้ชีพโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้รับการ ร้องขอความช่วยเหลือจาก อาจารย์โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บ�ำรุง (วัดกลาง) ว่า ขณะนีก้ �ำลังน�ำนักเรียน ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เดิน ทางด้วยรถโดยสารของโรงเรียน จ�ำนวน 6 คัน รวมนักเรียนกว่า 300 คน ซึ่งมีนักเรียนเกือบ 200 คน มีอาการท้องเสีย ขอเจ้า หน้าทีช่ ว่ ยน�ำนักเรียนทัง้ หมดส่งรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาลใกล้เคียง ซึ่งขณะนี้ก�ำลังเดินทางอยู่บนถนนมิตรภาพ ช่วง ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว ขาเข้า จ.นครราชสีมา ทางศูนย์วิทยุกู้ชีพโรงพยาบาล มหาราชนครราชสีมา ได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร หน่วยกู้ภัย ฮุก 31 ประจ�ำจุดอ�ำเภอสีคิ้ว และประสานเจ้าหน้าที่ ต�ำรวจทางหลวงทีก่ ำ� ลังปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง เดินทางไปให้ ความช่วยเหลือ และช่วยน�ำทางรถนักเรียนทั้งหมด มาส่งที่โรง พยาบาลสีคิ้ว ซึ่งหลังจากเดินทางมาถึงโรงพยาบาลสีคิ้ว เจ้า หน้าทีแ่ พทย์ พยาบาล ต้องช่วยกันน�ำตัวนักเรียน เกือบ 200 คน มาตรวจอาการ ส่วนใหญ่จะถ่ายจนหมดแรง แพทย์ต้องให้ดื่ม เกลือแร่ มีเพียง 2 ราย ที่มีอาการน่าเป็นห่วง แพทย์ต้องให้น�้ำ เกลือ นอกพักผ่อน จนกระทั่งอาการของนักเรียนทั้งหมด ดีขึ้น จึงอนุญาตให้เดินทางต่อได้ จากการสอบถาม นักเรียนทีม่ อี าการ ท้องเสีย เปิดเผยว่า ได้เดินทางมาจาก จ.ศีรษะเกษ เพื่อไป ทัศนศึกษาที่ จ.อยุธยา ซึง่ อาหารกลางวัน อาจารย์ได้ซอื้ ข้าวมัน ไก่มาให้นกั เรียนรับประทาน โดยนักเรียนส่วนใหญ่ ก็จะใส่นำ�้ จิม้ รับประทานด้วย ซึ่งขณะรับประทานข้าวมันไก่ รู้สึกน�้ำจิ้มข้าว


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ผู้ว่าฯสกล ลั่น อายุงานแค่ 1 ปี พร้อมทำ�งานเต็มที่

ผูว้ า่ ฯสกลนคร คนใหม่ เผยพร้อมท�ำงาน เพื่อท้องถิ่นอย่างเต็มที่ ยืนยันมาเพื่อท�ำงาน ไม่ใช่มารอเกษียณ วั น นี้ (4 ต.ค.) หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และ สื่อมวลชน ได้ร่วมต้อนรับ นายอ�ำนาจ ผกา รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และ นางสม จิ ต ร ผการั ต น์ นายกเหล่ า กาชาดจั ง หวั ด สกลนคร พร้อมคณะ ที่เดินทางมารับต�ำแหน่ง ใหม่ โดยเข้าสักการะสิง่ ศักดิส ์ ทิ ธิค์ เู่ มืองน่าน เช่น พระยาประจันตประเทศธานี เจ้าเมืองคนแรกของ จังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ซึ่ง เป็นทีต ่ งั้ ขององค์พระธาตุเชิงชุม และหลวงพ่องค์ แสน และวัดป่าสุธาวาส ซึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐาน

ปีที่ 1 ฉบับที่ 14 วันที่ 16 ก.ย.-5 ต.ค. 2553

รูปปั้น และอัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เกจิชื่อ ดังสายวิปัสสนากรรมฐาน พร้ อ มกราบนมั ส การพระเถระผู ้ ใ หญ่ ใ น จังหวัดสกลนคร เพือ ่ ความเป็นสิรมิ งคลในการ ปฏิบัติหน้าที่และความร่มเย็น เป็นสุข นายอ�ำนาจ ผการัตน์ ผู้ว่า ราชการจังหวัดสกลนคร คน ใหม่ กล่าวว่า พร้อมทีจ่ ะปฏิบต ั ิ ห น ้ า ที่ อ ย ่ า ง เ ต็ ม ค ว า ม สามารถ แม้ว่าเวลาที่ตนรับ ราชการจะเหลือน้อย คือ อีก 1 ปีก็ตาม ซึ่งที่ตนเดินทางมา รับต�ำแหน่งในครั้งนี้ เป็นไป ตามความเห็นชอบของผู้บัญ คับบัญชา และขอยืนยันว่าใน ระยะเวลา 1 ปีแม้จะเป็นระยะ เวลาอันสั้น ตนจะไม่รอเวลาเพื่อเกษียณอายุ ราชการการมาเพื่อปฎิบัติหน้าที่จนถึงวันสุดท้าย ของชีวิตราชการ โดยเฉพาะจังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดที่ มีพระต�ำหนักภูพานราชนิเวศน์ และพระเกจิอาจารย์ ชื่อดังอยู่ที่นี่ ประกอบกับตนเกิดความประทับใจ ในการต้อนรับที่อบอุ่นอย่างดียิ่ง เพื่อประชาชน คนท้องถิ่นเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ สืบเนื่องจากช่วงเดือนพฤษภาคมที่ ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ส่งผลให้ นายอ�ำนาจ ผการัตน์ ผู้ว่าราชการ จั ง หวั ด อุ ด รธานี ถู ก ย้ า ยไปช่ ว ยราชการที่ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แต่ล่าสุด คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ นายอ�ำนาจ ผการัตน์ มานั่งในต�ำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ชื่นชมผู้ประพฤติธรรม อยู่เป็นสุข เราลองถามตัวเราเองว่า เราเคยชื่นชมใครหรือไม่ การชื่นชมเป็นเรื่องของมุทิตาจิต ถ้าเห็นใคร ท�ำคุณงามความดี เราก็มีมุทิตาจิตต่อบุคคลนั้น เห็นคนอื่นได้ดีมีสุข เราก็มีความชื่นชมดีอกดีใจกับเขา เบิกบานบันเทิงใจกับเขา ใครท�ำได้อย่างนัน้ โดยไม่มอี ะไรแอบแฝงถือว่าเป็นบุคคลทีป่ ระพฤติธรรมได้เช่น เดียวกัน ผูป้ ระพฤติธรรมย่อมอยูเ่ ป็นสุข ค�ำว่า “ธรรม” มีความหมายทีก่ ว้างมาก เราจะหมายถึง ธรรมชาติ หน้าที่ ความเจริญ ความถูกต้องด้วย คุณธรรม จริยธรรม และยังหมายถึง ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า และ ให้เข้าใจว่า ธรรมมีอยู่กับทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรานั้นจะน�ำมาประพฤติปฏิบัติเท่านั้นจึงจะเกิดผลได้ เราต้องมาดูวา่ เรามีหน้าทีอ่ ย่างไรก็ตอ้ งปฏิบตั ไิ ปตามหน้าทีท่ ตี่ นเองรับผิดชอบ เป็นต้น เป็นคน เป็นมนุษย์ เป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นลูก เป็นข้าราชการ เป็นลูกจ้าง เป็นนายจ้าง หรืออื่นๆ เป็นต้น เมื่อเรามีหน้าที่ เราก็ ท�ำไปตามหน้าที่นั้นๆ ไม่ให้ขาดตกบกพร่อง ได้เอาใจใส่ดูแลให้เป็นไปด้วยดี การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป ด้วยดี มีความรับผิดชอบน�ำความสุขมาให้ ความสุขที่เราจะได้มีทั้งความสุขกายและความสุขใจ ในยุคปัจจุบนั นี้ เวลาท�ำงานอะไรไม่วา่ จะจัดประชุมสัมมนา หรือจัดงานมักจะมีการประเมินความ พอใจโดยการออกแบบสอบถาม เพื่อให้ได้มาซึ่งการปฏิบัติอย่างถูกต้องในโอกาสต่อไปนั่น เป็นเพราะ เขาอยากจะรูห้ น้าที่ คือ “ธรรมะ” ทีเ่ ขาปฏิบตั กิ ารไปนัน้ มีผลส�ำเร็จตามทีม่ งุ่ หมายไว้หรือไม่ ถ้าผลส�ำรวจ หรือผลการประเมินออกมาดีนั้นย่อมแสดงให้เห็นว่าเขาได้ปฏิบัติตามธรรมคือหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย อย่างลุลว่ ง แต่ถา้ หากยังไม่ได้รบั ความพึงพอใจเขาก็จะเก็บส่วนทีบ่ กพร่องมาพัฒนาปรับปรุงให้ดขี นึ้ ใน โอกาสต่อไปเช่นเดียวกัน แต่ที่ส�ำคัญให้เราได้ปฏิบัติตามธรรม คือหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ที่สุด ตาม ความสามารถของเราที่มีแล้วผลดีก็จะตามมาอย่างแน่นอนที่สุดเช่นเดียวกัน

พระราชปริยัติยาทร เจ้าอาวาสวัดมหาชัยพระดารามหลวง รองเจ้าอาวาสจังหวัดมหาสารคาม

15


16

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 1 ฉบับที่ 14 วันที่ 16 ก.ย.-5 ต.ค. 2553

“ภูฝอยลม” อุดรธานี

“ ขุ ขั น ธ ์ ” ศ รี ส ะ เ ก ษ จั ด ง า น “แซนโฎนตา กล้วยแสนหวี”ยิ่ง ใหญ่ 4-5 ต.ค.

“ภูฝอยลม” เป็นพื้นที่ภูเขาที่มีสภาพอุดมสมบรูณ์อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติพันดอน-ปะโค อ�ำเภอ หนองแสงจังหวัดอุดรธานี สูงจากระดับน�้ำทะเลประมาณ 600 เมตร ตั้งชื่อตามชื่อของไลเคนชนิดหนึ่ง ชื่อว่า “ฝอย ลม”ซึ่งเกาะอาศัยอยู่ตามกิ่งของต้นไม้ใหญ่กระจายอยู่เต็มพื้นที่ ต่อมาได้มกี ารให้สัมปทานท�ำไม้และมีราษฎรเข้า มาจับจองและบุกรุกพืน ้ ทีเ่ พือ่ จัดตัง้ หมูบา้ น จึงท�ำให้สภาพป่าเริม่ เสือ่ มโทรมลงเรือ่ ยๆ จนท�ำให้ ”ฝอยลม”เริม่ น้อย ลง จนแทบจะหาไม่ได้ในพื้นที่ ในระหว่างปี 2538-3532 ส่วนราชการต่างๆน�ำโดยท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในขณะนั้น (นายสายสิทธิ พรแก้ว) ได้ร่วมกันเคลื่อนย้ายราษฎร เหล่านั้นอกจากพื้นที่ป่า โดยจัดให้อยู่

พื้นที่ใหม่ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบกับการท�ำลายนิเวศ ปี 2533 ส�ำนักงานป่าไม้เขตจังหวัดอุดรธานี ได้ จัดอบรมเยาวชน เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ชื่อว่า “โครงการเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้” เพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงทัศนะคติให้ คนรุ่นใหม่ได้หันมาสนใจ และเห็นความส�ำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมาในปี 2535 ได้ทำ� การปรับปรุงหลักสูตรและกิจกรรมอบรมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และเปลี่ยนชื่อโครงการใหม่เป็น “โครงการเยาวชนพิทักษ์ไพร” โดยใช้ชื่อย่อว่า “ย.พ.พ.” ปี 2535 กรมป่าไม้ได้อนุมัติงบประมาณ จัดท�ำโครงการสวนรวมพรรณป่าไม้ 60 พรรษา มหาราชินี เพื่อ เทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธ์ไม้ป่า ของภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ตลอดจนเป้นสถานที่ส�ำหรบหารศึกษาและพักผ่อนหย่อนใจของจังหวัดอุดรธานี ปี 2541 กรมป่าไม้ได้อนุมัติงบประมาณ จัดท�ำโครงการ พัฒนาแหล่ง ท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ ในพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ ป่าพันดอน-ปะโค ตามนโยบาย ของรัฐบาล ทีต่ อ้ งการสร้างแหล่งท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ โดยพัฒนาป่าสงวนให้เป็น แหล่งท่องเที่ยว ปี 2545 ในสมัยรัฐบาลของ พ.ต.ท. . ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มีนโย บายเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว โดย การน� ำ เสนอและการสนั บ สนุ น ของสมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎร จั ง หวั ด อุดรธานี เขต 4 ( นายธีระยุทธ วานิชชัง ) จึงได้รับอนุมัติเงินก่อสร้างบ้าน พักห้องน�ำ้ ศาลาห้องประชุม ศาลาพักผ่อนแหล่งน�ำ้ และปรับปรุงภูมทิ ศั น์ ในพื้นที่ ให้บริการ และเปลี่ยนชื่อโครงการใหม่เพื่อความสะดวกในการ จดจ�ำ และเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เป็น “ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ภูฝอยลม “ ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “ Phu Foilom Ecotourism Project” และในปีเดียวกันนี้ท่านผู้ว่าราชการ จังหวัดอุดรธานี (นายชัยพร รัตนนาคะ) ได้มีแผนการที่จะ พัฒนาพื้นที่ ภูฝอยลม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญของ ภูมภิ าค จึงได้หางบประมาณสร้างแหล่งน�ำ้ เพิม่ เติม สร้างถนน ลาดยาง และจัดท�ำโครงการอุทยานก่อนประวัติศาสตร์ และ เส้นทางไดโนเสาร์ โดยมรการสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ปั้น ไดโนเสาร์ชนิดต่างๆ ขนาดเท่าของจริง ปั้นจระเข้และเต่า โบราณ จัดท�ำหุ่นจ�ำลองและวิวัฒนาการ ของลิงจนกลายเป็น มนุ ษ ย์ จั ด ท� ำ นาฬิ ก าแดด โดยมี เ ส้ น ทางเดิ น เท้ า และการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณโดยรอบ ทั้งนี้ ในการจัดสร้างอุทยาน ก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์ ดั ง กล่ า ว ในเวลา ด�ำเนินการเพียง 96 วัน (ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2545 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2546)

..ขอให้ท่องเที่ยวให้สนุก..

“ขุ ขั น ธ์ ” เมื อ งเก่ า แก่ 250 ปี จ. ศรี ส ะเกษ จั ด งาน“ร� ำ ลึ ก พระยาไกรภั ก ดี ป ระเพณี แ ซนโฎนตา บู ช า หลั ก เมื อ ง ลื อ เลื่ อ งกล้ ว ยแสนหวี ” ประเพณี เ ซ่ น ไหว้ บรรพบุรษุ ของคนไทยเชือ้ สายเขมรโบราณ ยิง่ ใหญ่ 4-5 ต.ค. นี้ วันนี้ (3 ต.ค.) นายสืบสวัสดิ์ สืบสายพรหม นายก เทศมนตรีเทศบาลต�ำบลขุขนั ธ์ จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า อ�ำเภอ ขุขนั ธ์เดิมเป็นทีต่ งั้ ของบริเวณเมืองขุขนั ธ์ซงึ่ เป็นเมืองเก่าแก่ อายุกว่า 250 ปี เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของคนไทยหลายเชื้อสาย หลายภาษา เช่น เขมร ส่วย ลาว เยอ จีน เป็นต้น จึงมีจารีต ประเพณี และวัฒนธรรมทีง่ ดงามของท้องถิน่ อยูเ่ ป็นจ�ำนวน มาก และหนึ่งในนั้น คือ ประเพณี “แซนโฎนตา”ซึ่งเป็น ประเพณีเซ่นไหว้บรรพบุรษุ ของคนไทยเชือ้ สายเขมร บรรดา ลูกหลานทีไ่ ปท�ำงานต่างถิน่ จะกลับมาร่วมพิธเี ป็นประจ�ำทุก ปี โดยได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่ดั้งเดิมเพื่อแสดงออก ถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ นายสืบสวัสดิ์ กล่าวต่อว่าเพื่อเป็นการสืบทอด ประเพณีเก่าแก่ดงั กล่าว เทศบาลต�ำบลเมืองขุขนั ธ์จงึ ได้รว่ ม กับอ.ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต�ำบล(อบต.) 22 ต�ำบล ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 22 ต�ำบล สภาวัฒนธรรมอ�ำเภอขุขันธ์

ต้นก�ำเนิด ไฟเขียว-ไฟแดง

ส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมทั้งองค์กรเอกชน และประชาชน ชาวอ�ำเภอขุขันธ์ ได้ร่วมกันจัดงาน “ร�ำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ประจ�ำปี 2553 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 4-5 ต.ค. นี้ ณ บริเวณ ลานอนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครล�ำดวน (ตากะจะ) โดยภายในงานจะมีบรรดาพ่อค้าแม่คา้ จากจังหวัด ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และ จากสปป.ลาวน�ำเอากล้วยน�้ำหว้า และกล้วยชนิดต่าง ๆ จ�ำนวนหลายแสนหวี มาวางขายให้ กับชาว อ.ขุขันธ์ เพื่อน�ำไปท�ำข้าวต้มมัดและเครื่องเซ่นไหว้ จ�ำนวนมากเต็ม 2 ข้างถนน ซึง่ ในวันที่ 4 ต.ค. จะมีการแสดง ดนตรี ไ ทยและสวดทั ก ษิ ณ านุ ป ทาน ณ บริ เ วณลาน อนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครล�ำดวน (ตากะจะ) ส�ำหรับในวันที่ 5 ต.ค. เริ่มเวลา 06.00 น. ประกอบ พิธเี ซ่นไหว้ศาลหลักเมืองอ�ำเภอขุขนั ธ์ ท�ำบุญตักบาตร พระ ภิกษุสงฆ์ ถวายภัตตาหารเช้า การประกวดกล้วยงามเมือง ขุขนั ธ์ และชมกิจกรรมการสาธิตการท�ำข้าวต้มรูปแบบต่างๆ ณ บริเวณเต็นท์หน้าสนามที่ว่าการอ�ำเภอขุขันธ์ ชมขบวน แห่ส�ำรับเครื่องเซ่นไหว้บรรพบุรุษที่ยิ่งใหญ่ตระการตา โดย มีช้าง 3 เชือกมาร่วมในขบวนแห่ด้วย จากนั้นจะประกอบพิธีจุดธูปเทียนและถวายพวง มาลัยอนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครล�ำดวน(ตากะจะ) และประกอบพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณบรรพบุรุษของชาว อ�ำเภอขุขนั ธ์มารับเครือ่ งบวงสรวง การกรวดน�ำ้ อ�ำลาเครือ่ ง บวงสรวงหรือเครื่องเซ่น และกล่าวขอพร เพื่อความเป็นสิริ มงคลแก่ลกู หลานประชาชนทุกคนทีม่ าร่วมพิธี ก่อนอัญเชิญ ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษกลับสู่ภพภูมิ “จึ ง ขอเชิ ญ ชวนประชาชนชาวศรี ส ะเกษและ ประชาชนนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ มาร่วมงานประเพณีอัน เก่าแก่ของไทยเชื้อสายเขมรโบราณ ที่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ดังกล่าวด้วย” นายสืบสวัสดิ์ กล่าว

ประเทศสหรัฐฯ ช่วงปี 1912 โดย เลสเตอร์ ไวร์ พนักงาน ต�ำรวจชาวอเมริกันเป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้นด้วยมือของเขาเอง ในช่วงแรกไฟสัญญาณจราจรทีใ่ ช้กนั อยูจ่ ะมีแค่ไฟเขียว และ ไฟแดง เท่านัน้ จนกระทัง่ ในปี 1920 วิลเลียม พอตต์ ต�ำรวจ จราจรแห่งดีทรอยต์ รัฐมิชิแกน ได้ออกแบบไฟสัญญาณ จราจรรูปแบใหม่ขึ้น พร้อมกับเพิ่มไฟสีอ�ำพัน (สีเหลือง) เข้าไปอีกหนึง่ สี เพือ่ เป็นสัญญาณเตือนผูใ้ ช้พาหนะให้ระวัง และชะลอตัวก่อนที่จะหยุด หรือออกตัว จากนั้นอีกไม่กี่ปีต่อมา ไฟสัญญาณจราจรแบบ อัตโนมัติก็ถูกประดิษฐ์ขึ้น โดยเป็นฝีมือของ การ์แรตต์ มอร์แกน ซึ่งน�ำมาใช้ครั้งแรกในเมืองเคลฟแลนด์ รัฐโอไฮโอ ก่อนทีจ่ ะแพร่หลายไปทัว่ โลก และทัง้ หมดนีก้ ค็ อื วิวฒ ั นาการ ของไฟสัญญาณจราจรทีถ่ กู พัฒนาต่อมาเรือ่ ยๆ และมีใช้กนั ต้นก�ำเนิดไฟสัญญาณจราจรแห่งแรกบนโลกอยู่ที่ มาจนถึงปัจจุบัน ประเทศอังกฤษ เมื่อปี 1868 เกิดขึ้นก่อนที่คนเราจะรู้จักกับ รถที่ใช้เครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเสียอีก โดยมี เจ.พี. ไนต์ วิศวกรชาวอังกฤษเป็นเจ้าของผลงาน วัตถุประสงค์แรกเริม่ ทีไ่ นต์สร้างไฟสัญญาณจราจร ขึ้นมาก็เพื่อใช้ควบคุมการ สัญจรของรถม้า และคนเดินเท้า ที่เดินผ่านไปผ่านมาบริเวณสี่แยก ที่เริ่มจะพลุกพล่านมาก ขึ้นเรื่อยๆ ในยุคนั้น โดยสถานที่ที่ได้รับเกียรติให้ทำ� การติด ตั้ ง ผลงานชิ้ น แรกของไนต์ ก็ คื อ สี่ แ ยกใจกลางมหานคร ลอนดอนบริเวณหน้ารัฐสภาอังกฤษ นั่นเอง รูปลักษณ์ของไฟสัญญาณจราจรฝีมือไนต์นั้นออก จะดูแปลกตาไปเสียหน่อยหากเทียบกับปัจจุบัน เพราะมัน จะมี 2 แขน เมื่อใดที่แขนทั้ง 2 ข้างของมันเคลื่อนตัวขนาน กับพื้นดินหมายความว่า พาหนะที่กำ� ลังสัญจรอยู่บริเวณสี่ แยกจะต้องหยุดทันที ทว่าหากแขนทั้ง 2 ข้างของสัญญาณ จราจรเคลื่อนตัวท�ำมุม 45 องศา จะหมายความว่า ให้ผู้ใช้ พาหนะทุกชนิดใช้ถนนอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยใน ตอนกลางคืนจะมีไฟสีแดงและสีเขียวซึง่ ได้จากพลังงานแก๊ส บนแขนทั้ง 2 ข้างเป็นตัวให้สัญญาณเพื่อให้มองเห็นเด่นชัด โดยแสงสีแดงหมายถึง ‘หยุด’ ส่วนแสงสีเขียวหมายถึง ‘ให้ ระวัง’ ต่ อ มาวิ วั ฒ นาการของไฟสั ญ ญาณจราจรก็ ถู ก พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ส�ำหรับไฟเขียว-ไฟแดง แบบใช้พลังงาน ไฟฟ้าเริ่มมีใช้เป็นครั้งแรกในเมือง ซอลต์เลกซิตี รัฐยูทาห์


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 1 ฉบับที่ 14 วันที่ 16 ก.ย.-5 ต.ค. 2553

รถเข้าสู่เป้าหมาย การขับรถถอยหลังนั้นไม่ใช่ของง่ายนัก การ ฝึกหัดที่ถูกต้องคือต้องหัดถอยช้าๆ ไปในทางตรงๆ ก่อน และ ค่อยๆ เลี้ยวเป็นมุมพอคล่องแคล่ว จับอาการได้ดีแล้วจึงฝึก เลี้ยวซิกแซก ที่ยากขึ้น

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ต่อจากหน้า 1 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�ำเนินออกจาก รพ.จุฬาฯ กลับไปประทับที่รพ.ศิริราช แล้ว ท่ามกลาง พสกนิกรผู้จงรักภักดีมารับเสด็จเนืองแน่นเต็มพื้นที่ ด้าน ส�ำนักพระราชวัง มีแถลงการณ์ฉบับที่ 2 ว่า พระอาการโดยทั่วไปและการเต้น ของพระหทัย เป็นปรกติหลังถวายการรักษา ไม่ปรากฏการเต้นเร็วผิดจังหวะอีก โดยก่อนหน้านั้น ประธาน องคมนตรี พร้อมองคมนตรี ประธานศาลฎีกา นักการเมือง นายทหารชัน้ ผูใ้ หญ่ พร้อมประชาชน พากันลงนามถวายพระพรเนืองแน่น เช่นเดียวกับที่ รพ.ศิรริ าช คณะ บุคคล ครู นักเรียน เข้าลงนามถวายพระพรต่อเนื่อง ด้าน ผอ.ส�ำนักพุทธศาสนา เผย เย็นวันจันทร์ มหาเถรสมาคม จัดพิธีสวดเจริญ พระพุทธมนต์ ถวาย “ในหลวง-ราชินี” เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 3 ต.ค. ที่ตึก สก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เจ้าหน้าที่สำ� นักพระราชวัง ได้เปิดโอกาสให้พสกนิกรชาว ไทยทุกหมูเ่ หล่า เดินทางมา ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วเป็น วันที่ 2 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สำ� นักพระราชวัง ได้จัดโต๊ะลงนามถวายพระพร 2 จุดได้แก่ บริเวณชั้น 10 ตึก สก ส�ำหรับบุคคลส�ำคัญระดับ ประเทศ และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 ตึก สก ส�ำหรับประชาชนทั่วไป ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส�ำหรับบรรยากาศในช่วงเช้า ได้มีคณะบุคคลส�ำคัญและพสกนิกรชาวไทย ถือแจกันดอกไม้สด ทยอยเดิน ทางมาลงนามถวายพระพรอย่างต่อเนื่อง อาทิ นายสพโชค สุขารมณ์ ประธานศาลฎีกา, นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคาร แห่งประเทศไทย, นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี, พล.ต.ท. วรพงษ์ ชิวปรีชา และนางสลักจิต ภริยา, นางกิ่งดาว พจน์ โพธิ์ศรี พร้อมคณะสมาคมแม่บ้านต�ำรวจ, พล.ท.เฉลิมศักดิ์ วรกิจโภ คาทร และศ.คลินิก พญ.คุณหญิง พุฑฒิ พรรณี ภริยา จากนั้นในเวลา 09.47 น. ได้มีบุคคลส�ำคัญเดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพร ที่ชั้น 10 ตึก สก ได้แก่ พล.อ.เปรม ติณสูลา นนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ น�ำคณะองคมนตรีพร้อมภริยา อาทิ พล.อ.อ. ก�ำธน สินธวานนท์, พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์ และ พ.อ.คุณหญิงวิมล ภริยา, พล.อ.อ.สิทธิ เศวตศิลา จากนัน้ ม.จ.ภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธโิ ครงการหลวง เดินทางมาลงนามถวายพระพร พร้อมด้วย ม.ร.ว.ภวรี สุชีวะ บุตรสาว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นในช่วงสาย ยังมีบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวง การเมือง, ทหาร, วงการเพลง และคณะประชาชน โดยทั่วไป เดินทางมาลงนามถวายพระพร อาทิ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รมว.วัฒนธรรม, นายอิสสระ สมชัย รมว.การพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์, นายชวน หลีกภัย ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย นายบัญญัติ บรรทัดฐาน และดร.คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช, พล.ต.สนัน่ ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี, นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตหัวหน้าพรรคไทยรักไทย, นายสมชาย วงศ์ สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี จากนั้นในเวลา 15.23 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปยังชั้น 20 ตึก สก โรง พยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อติดตามพระอาการประชวร ต่อมาเวลา 16.05 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จลงจากชั้น 20 ตึก สก ทรงมีสี พระพักตร์สดใส สวมฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมสีฟ้า สนับเพลาสีเขียวอ่อน ทรงพระด�ำเนินด้วยพระองค์เอง ตลอดทาง ที่ทรงพระด�ำเนิน ข้างพระวรกาย มีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระด�ำเนินตามโดยประคองพระหัตถ์ซ้าย ในขณะทรงพระด�ำเนินนัน้ สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงมีพระราชปฏิสนั ถารและวางพระหัตถ์บนไหล่ซา้ ยของ นางธิติมา ยุราวรรณ และทรงรับสั่งชื่นชมว่า “โชคดีที่ประเทศไทยมีคนดี จะได้ช่วยกันเป็นตัวอย่างให้คนไทยท�ำเป็นคนดี” จากนั้นทรง ใช้พระหัตถ์จับ เด็กชายธนัช หรือ “น้องไตเติ้ล” อายุ 4 ขวบ ลูกชายคนโตของ นางธิติมา ยังความซาบซึ้งแก่ นางธิติมามาก โดยนางธิติ มากราบบังคมทูลถวายพระพร ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชน ชาวไทย จากนั้นเมื่อ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯถึงหน้าตึก สก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงโบก พระหัตถ์และแย้มพระสรวลให้ประชาชนทีม่ าเฝ้ารอรับเสด็จ นับพันคนทีเ่ ปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” อย่างกึกก้อง ท�ำให้บริเวณโรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ แคบลงไปถนัดตาเนือ่ งจากมีประชาชนมารอรับเสด็จจนแน่นเต็มพืน้ ที่ ก่อนเสด็จฯประทับรถยนต์พระทีน่ งั่ พร้อมด้วย สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯกลับไปประทับยังชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราชตามเดิม วันนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชด�ำเนินออกจาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อ กลับไปประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราชตามเดิม จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดย ทั่วกัน ส�ำนักพระราชวัง ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

คน...รัก สุขภาพ

เลือกทานตามหมู่เลือด

ชีวติ ประจ�ำวันทีเ่ ต็มไปด้วยความเร่งรีบ นอกจากจะท�ำให้ หนุม่ ๆหมดสิทธิร์ จู้ กั อาหารมือ้ เช้า หรือรับ ประทานอาหารได้ไม่ครบ ทั้ง 5 หมู่เพราะต้องฝากท้องไว้กับอาหารในร้านสะดวกซื้อซึ่งเป็น อาหารที่ผ่านการปรุงและแช่แข็ง ที่แทบจะไม่มีประโยชน์ของสาร อาหารต่างๆหลงเหลืออยูแ่ ล้ว การรับประทานอาหารตามกรุป๊ เลือด ก็เป็นอีกวิธหี นึง่ ทีจ่ ะช่วยสร้างสมดุลทีด่ ที สี่ ดุ ให้แก่รา่ งกาย สร้างภูมิ ต้านทานโรคระบบย่อยอาหาร รวมถึงการควบคุมน�้ำหนัก ท�ำผิว พรรณสดใสและช่วยชะลอวัยได้อีกด้วย ส�ำหรับหนุ่มสาวออฟฟิศที่พลาดอาหารเช้าเป็นประจ�ำ อาจารย์นิพันธ์พงศ์ พานิช กรรมการผู้จัดการ ศูนย์ความงามโอ เรียนทอล บิวตี้ แนะน�ำเกี่ยวกับอาหารที่ควรเลือกรับประทานให้ เหมาะกับกรุ๊ปเลือดต่างๆ ดังนี้ -เลือดกรุ๊ปโอ หนุ่มสาวเลือดกรุ๊ปโอจะมีระบบย่อยเนื้อแดง ที่ดีมาก เพราะมีความเป็นกรดสูง ท�ำให้ย่อยอาหารได้เร็วและดูด ซึมดี และสามารถให้ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนต่างๆ ของร่างกาย จึง ควรรับประทานอาหารที่มีวิตามินบี เช่น เนื้อ ตับ เซี่ยงจี๊ ไข่ 5 ฟอง/อาทิตย์ ผลไม้ ผักใบเขียว และถั่ว ซึ่งเป็น ชนิดที่เหมาะกับเลือดกรุ๊ปโอ คนที่มีเลือดกรุ๊ปโอ ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเลือดแข็งตัวช้าดัง นั้นจึงต้องเสริมสร้างวิตามินเคให้เลือดกรุ๊ปนี้ด้วยการรับประทาน ตับ ไข่แดง คะน้า สปินิช ผัก Swiss Chard และควรหันมารับประ ทานแป้งสเปลต์แทนแป้งสาลี ผลไม้ที่รับประทานกับเลือดกรุ๊ปโอ ได้จะมีไม่กี่ชนิด เช่น พลับ พรุน และมะเดื่อ ผลไม้จ�ำพวกนี้จะช่วย ลดการระคายเคืองในกระเพาะอาหารได้ น�้ำผลไม้ที่ดี คือ น�้ำ สับปะรด จะช่วยอุ้มน�้ำของเซลในร่างกาย หรือน�้ำแบล็กเชอร์รี จัด ว่าเป็นน�ำ้ ที่ดีกับเลือดกรุ๊ปโอมาก -เลือดกรุ๊ปเอ กรุ๊ปนี้จะเป็นกรุ๊ปที่มีความแตกต่างจากกรุ๊ป โอโดยสิ้นเชิง เพราะประชากรกรุ๊ปเอ นั้นจัดว่าเป็นพวกมังสวิรัติ ซึ่งมาจากระบบย่อยเป็นเหตุ คนเลือดกรุ๊ปเอ จึงควรหลีกเลี่ยงไม่ รับประทานเนื้อสัตว์ ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและ มะเร็ง ถ้าต้องการรับประทานเนื้อก็ให้เลือกที่จะรับประทานเนื้อไก่ แทน เพราะไม่มัน ส่วนในผักและผลไม้จะได้วิตามินซีจากบร็อกโค ลี ผลไม้พวกเบอร์รี เกรปฟรุต หรือส้มโอสับปะรด เชอร์รี มะนาว และฝรั่ง

นอกจากนี้ควรรับประทานอาหารที่มีวิตามินอีสูง เพื่อ ป้องกันโรคหัวใจและมะเร็ง วิตามินอีจะมีอยู่ในน�ำ้ มันพืช ธัญพืช ถั่งลิสง และผักใบเขียว รวมถึงควรรับประทานอาหารเพื่อสร้าง ระบบภูมิคุ้มกันด้วย ซึ่งอาหารพวกนี้จะเป็นอาหารที่มีวิตามินบี มากๆ เช่น ธัญพืชขัดสี ปลาและไข่ คนเลือดกรุ๊ปเอ ควรรับ ประทานผลไม้วันละ 3 เวลา เน้นไปที่Alkaline fruit เช่นแบรี่และ ผลพลัม (ผลไม้ที่มีความเป็นกลางของกรด) จะช่วยความเป็นก ลางในการสร้างกรดในกล้ามเนื้อ ควรเลี่ยงแตงโม แคนตาลูป และ ผลไม้เมืองร้อน เช่นมะม่วง มะละกอ กล้วย เพราะท�ำให้อาหารไม่ ย่อย สับปะรดส้มโอ มะนาวจะช่วยย่อยดีมาก รวมถึงมะนาวยัง ช่วยละลายเสมหะในระบบของเลือดกรุ๊ปเอ ดังนั้นทุกเช้าควรดื่ม น�้ำอุ่นที่ผสมมะนาวครึ่งลูก -เลือดกรุ๊ปบี คนเลือดกรุ๊ปนี้จัดอยู่ในพวกสมดุล เพราะ เป็นเลือดเพียงกรุ๊ปเดียวที่สามารถรับประทานอาหารนม เนย ไข่ ได้อย่างเต็มที่ คนเลือดกรุ๊ปบี ควรจะรับประทานปลาน�ำ้ ลึก เช่น ปลาหิมะ และปลาเนื้อขาว เช่น ปลาจะละเม็ด ปลาตาเดียว คน เลือดกรุ๊ปบีสามารถเลือกรับประทานผักได้เกือบทั้งหมด เว้นอยู่ไม่ กี่ชนิด เช่น มะเขือเทศ ข้าวโพด เลือดกรุ๊ปบี มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับไวรัสและภูมิคุ้มกัน บกพร่อง จึงควรรับประทานผักใบเขียวมากๆ เพราะมีแมกนีเซียม ซึ่งช่วยป้องกันโรคผื่นคันในเด็ก ส่วนผลไม้ ก็สามารถรับประทาน ได้แทบทุกชนิด เพราะมีระบบย่อยที่สมดุลมีเพียงลูกพลับ ทับทิม และลูกแพร์ที่ควรเลี่ยง คนเลือดกรุ๊ปบีควรรับประทานผลไม้ที่มีผล ต่อเลือด 2-3 ครั้งต่อวัน จะให้ผลดีในการรักษาโรคและลดความ เจ็บป่วยด้วย -เลือดกรุ๊ปเอบี การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพดีเยี่ยม ของเลือดกรุ๊ปนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนเพราะเป็นส่วนผสมของทั้งกรุ๊ป เลือดเอ และบี อาหารที่ดีต่อกรุ๊ปเอ และบี ก็ดีต่อกรุ๊ปเอบีด้วยแต่ ต้องหลีกเลี่ยงอาหารต้องห้ามอย่างจริงจังอาหารมังสวิรัติจะให้ผล ดีต่อร่างกาย ผลิตภัณฑ์นมและไข่รับประทานได้แต่ไม่มาก โปรตีนที่เหมาะสมจะได้จากอาหารทะเลเต้าหู้ เนื้อแดง แกะ กวาง และกระต่าย ซึ่งควรรับประทานครั้งละน้อยๆ จึงจะย่อยได้ดี เพราะกระเพาะของคนเลือดกรุ๊ปเอบีไม่ผลิตน�ำ้ ย่อยเพียงพอที่จะ ย่อยโปรตีนที่มากเกินไป คนเลือดกรุ๊ปเอบี จะมีระบบภูมิคุ้มกันที่ อ่อนแอ จึงควรรับประทานผักสดมากๆ เพราะเป็นอาหารส�ำคัญ ในการป้องกันมะเร็งและโรคหัวใจ ซึ่งเกิดได้ง่ายในกรุ๊ปเอบี เพราะกรุ๊ปเลือดแต่ละกรุ๊ปมีความแตกต่างกัน จึงต้อง เลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดสมดุลตาม ธรรมชาติ

17

เทคนิคการขับรถ ขับถอยหลัง วิธีการขับรถที่ต้องฝึกฝน

ท่านั่งในการขับถอยหลัง ท่านจะต้องขยับตัวจากที่นั่งจาก ปกติ จะขยับไปทางใด มากน้อยเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับร่างกาย ของท่านว่าเหมาะสมอย่างใด และจะถอยหลังเลี้ยวซ้ายหรือ ถอยหลังเลี้ยวขวา เช่น ถ้าจะถอยหลังเลี้ยวซ้าย ท่านควรจับ พวงมาลัยด้วยมือขวาและถือได้วา่ ในต�ำแหน่ง 12 นาฬิกา ส่วน ถ้าเลี้ยวขวา ก็ควรถือพวงมาลัยไว้ด้วยมือซ้ายต�ำแหน่ง 12 นาฬิกาเช่นกัน ถ้าร่างกายอ้วนมาก อึดอัด ก็ให้ใช้มอื ทีว่ า่ งพาด ที่เบาะอีกตัวเพื่อประคองตัวเอาไว้ หรือที่เบาะนั่งของที่นั่งคน ขับก็ได้

การเคลื่อนไหวต่างๆ ไปข้างหน้า ธรรมชาติมักจะอ�ำนวย ความสะดวกไว้ให้เพราะเรามีดวงตาอยูท่ างด้านหน้า เช่นเดียว กับการขับรถ มีนักขับรถจ�ำนวนหลายท่าน ที่มีความช�ำนิ ช�ำนาญในการขับรถไปข้างหน้าอย่างคล่องแคล่วว่องไว ขับขึน้ เขาลงเขาได้ถูกต้อง แต่พอจะถอยหลังเข้าจอดหรือถอยหลัง เพื่อออกรถ หรือถอยหลังเพื่อกลับรถชักจะยุ่งใหญ่ ถอยแล้ว ถอยอีก ไม่ยอมเข้าที่เข้าทางได้สักที บางครั้งมองดูเป็นงุ่มง่าม การหมุนพวงมาลัย เป็นข้อที่ยากล�ำบากอย่างหนึ่งในการ เงอะงะไปเลยก็มี หมุนพวงมาลัยขับรถถอยหลัง เพราะจะต้องหมุนพวงมาลัยเร็ว กว่าก�ำหนดเล็กน้อยก่อนถึงจุดเลี้ยว และเมื่อคืนพวงมาลัยให้ เพราะอะไรหรือ ก็เพราะว่าการขับรถถอยหลังนั้น การหมุน ตรงก็ต้องหมุนให้เร็วว่าปกติสักเล็กน้อย รถจึงจะเข้าอยู่ใน พวงมาลัยจะให้ความรูส้ กึ กลับกัน เพราะหมุนทีล่ อ้ หน้า แต่กลับ ต�ำแหน่งที่เราต้องการ ทั้งนี้จะต้องประกอบด้วยการถอยอย่าง มาให้ความรู้สึกสนองตอบที่ล้อหลัง ดังนั้นผู้ที่ไม่ฝึกหัดให้ช�ำนิ ช้าๆ เพื่อมีเวลาดูสิ่งกีดขวางทั้งข้างหน้าและข้างหลังอย่าง ช�ำนาญและคุ้นเคยกับปฏิกิริยานี้ มักจะขับได้ไม่ค่อยดี ระมัดระวังตลอดระยะเวลาที่รถถอยหลัง อีกประการหนึง่ การทีเ่ ราขับไปข้างหน้าทันทีทเี่ ราหมุนพวง ข้อพึงจ�ำและปฏิบัติในการขับรถถอยหลัง มาลัย ความรู้สึกว่ารถสนองตอบจะเกิดขึ้นทันที แต่การขับรถ ถอยหลังนั้น หมุนพวงมาลัยไปแล้ว ต้องทิ้งระยะสักชั่วครู่หนึ่ง อาการสนองตอบของรถจึงจะเกิดขึน้ ท�ำให้ความรูส้ กึ ในการขับ 1. อย่าถอยรถจากถนนซอกซอย ถนนใหญ่ ถ้าไม่มีความ รถของเราผิดไปจากปกติได้ จ�ำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะโอกาสจะถูกรถที่วิ่งในถนน ใหญ่มาชนสูงมาก เคล็ดลับการขับรถถอยหลังประการแรกก็คือ ต้องพยาม 2. อย่าถอยรถจนกว่าจะมั่นใจว่าปลอดภัย ถึงแม้จะมีคน ยามขับถอยหลังให้ความเร็วรถช้าทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะช้าได้ ทัง้ นี้ เพือ่ คอยช่วยดูทางให้ก็ตาม ให้ชนิ กับการสนองตอบของพวงมาลัยต่อรถ อย่าพยายามหมุน พวงมาลัยในขณะที่รถยังไม่เคลื่อนตัว แต่ให้หมุนทันทีที่รถ 3. พยายามอย่าถอยรถในระยะทางยาวๆ เพือ่ ความสะดวก เคลื่อนตัว จะท�ำให้หมุนพวงมาลัยได้สะดวก ง่าย เบามือ และ แก่ตนเอง เพราะอาจจะเกะกะกีดขวางคนอื่นๆ และอาจไม่ ยิ่งหมุนพวงมาลัยมากจนเกือบสุด ก็จะท�ำให้รถเคลื่อนตัวช้า ปลอดภัยด้วย จึงควรถอยหลังให้สั้นที่สุด มากขึ้นเท่านั้น 4. ทุกครั้งที่ขับรถถอยหลัง ต้องพร้อมที่จะหยุดรถให้ได้ เคล็ดลับประการที่สองก็คือ ล้อหน้าเท่านั้นที่เป็นจุดเล็งให้ ทุกวินาที

เกร็ดเกษตรที่ควรรู้

นับตัง้ แต่เดือนเมษายน 2552 จนถึงต้นปี 2553 ได้ เกิดภัยพิบตั ฉิ กุ เฉินขึน้ กับเกษตรกรผูป้ ลูกมันส�ำปะหลังครัง้ ใหญ่ ด้วยการระบาดของเพลี้ยแป้ง ส่งผลให้เกษตรกร จ�ำนวนไม่นอ้ ยต้องได้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ดงั กล่าว นี้ แต่ส�ำหรับ “สมัย ลิ้มวัชราภรณ์” เกษตรกรผู้ปลูกมัน ส�ำปะหลังแห่งบ้านหนองดาวเฮียง ต.ดงอีจาน อ.โนน สุวรรณ จ.บุรีรัมย์ กลับไม่มีปัญหาจากภัยพิบัติดังกล่าว หลั ง ได้ ต ่ อ ยอดภู มิ ป ั ญ ญาที่ ไ ด้ รั บ มาจากบิ ด าคื อ นาย ประกอบ ลิ้มวัชราภรณ์ มาแก้ไขปัญหาและต่อสู้กับการ ระบาดของเพลีย้ แป้งมันส�ำปะหลัง จนได้ผลเป็นทีน่ า่ พอใจ สมัยบอกว่า ได้เปลี่ยนการปลูกมันส�ำปะหลังจาก เดิม ซึ่งด�ำเนินการมากว่า 13 ปี มาเป็นการปลูกด้วยระบบ หยดน�ำ้ โดยได้รบั การสนับสนุนแหล่งเงินกูด้ อกเบีย้ ต�ำ่ จาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจคือ สามารถลดการแพร่ระบาดของเพลี้ยแป้งมันถึง 30% จาก เดิมลดได้เพียง 10% เท่านั้น แต่สิ่งที่ติดตามมาหลังน�ำ ระบบน�ำ้ หยดมาใช้ และถือได้วา่ เหนือความคาดหมายก็คอื สามารถเพิม่ ผลผลิตจากเดิม 5 ตันต่อไร่ มาเป็น 7-8 ตันต่อ ไร่ สามารถลดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากเดิม 12

เดือน มาเป็น 7-8 เดือนต่อครั้ง ที่ส�ำคัญยังสามารถขายผลผลิตได้ในอัตราตันละ 3,500 บาท โดยมีพนื้ ทีป่ ลูกจ�ำนวนทัง้ สิน้ 20 ไร่ ท�ำให้มรี าย ได้สุทธิ 356,000-400,000 บาทต่อปี และยังได้รับการ เก็บเกีย่ วผลผลิตมาแล้วถึง 2 ครั้ง ภายในระยะเวลาไม่ถึง 2 ปี นอกจากนี้การปลูกด้วย ระบบหยดน�้ ำ จะท� ำ ให้ ผลผลิตต่อกอมีอัตราเติบโต กว่าเดิมถึง 60 เท่า สามารถ ขายท่อนพันธุ์ได้ท่อนละ 3 บาท จากเดิมขายได้ท่อนละ 1 บาท หรือต�ำ่ กว่านั้น เกษตรกรคนเดิ ม ยั ง ยอมรับด้วยว่า การปลูกมัน ส�ำปะหลังด้วยระบบหยดน�้ำ นอกจากแก้ ไ ขปั ญ หาการ แพร่ระบาดของเพลี้ยแป้งแล้ว ยังช่วยเพิ่มผลผลิตให้แก่ เกษตรกรได้อีกด้วย ท�ำให้ครอบครัวในวันนี้มีความเป็นอยู่ ทีด่ ขี นึ้ ทันตา หลังจากต้องประสบกับปัญหารอบด้านมายา วนานกว่า 20 ปี

ทริป..ว่าด้วยเรื่องของมันสําปะหลัง Manihot esculenta ว่า

มันเป็นชือ่ ทีเ่ พราะทีเดียวครับ ฟัง คําแรกก็ปง้ิ ขึน้ มาทันที เหมาะสม จ ะ เ ป ็ น ชื่ อ ข อ ง ตั ว ล ะ ค ร ใ น นิยายมากๆ แต่พอรู้ทีหลังว่ามัน เ ป ็ น ชื่ อ ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ ของมันสําปะหลัง คือ Manihot Esculenta มานิฮ๊อต เอสคู เลนต้า น่าจะเขียนอย่างนี้นะ ครับ มันสําปะหลังเป็นพืชที่เป็นวัตถุดิบของอาหารแป้ง หลายชนิดทีเดียว เส้นก๋วยเตี๋ยว เป็นแป้งมันก็เยอะ แล้วยัง สามารถเป็นผงชูรสได้อีกด้วย นับว่าเป็นพืชที่ขาดไม่ได้พอๆ กับข้าวเลยทีเดียว


18

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 1 ฉบับที่ 14 วันที่ 16 ก.ย.-5 ต.ค. 2553

มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรเพื่อช่วยเหลือ ต่อจากหน้า 1

สิงโต เดิมชื่อ วิรัช จันทร์ภักดี โดยภายหลังจากเข้ารอบ 8 คนสุดท้าย สิงโต ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น สิงหรัตน์ สิงโตศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทีโ่ รงเรียนกัลยาณวัตร ซึง่ เป็นโรงเรียนใน จังหวัดขอนแก่น จนถึงปี พ.ศ.2552 ภาย หลังจากจบการประกวดเดอะสตาร์ 5 สิงโต ได้ยา้ ยเข้ามาศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 5 ที่ โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร สายวิทย์-คณิต ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.96 โดยสาเหตุที่ต้องย้ายโรงเรียน เนื่องจาก สิงโตต้องการท�ำงานในวงการบันเทิง และ เรียนหนังสือควบคู่กันไป

ชื่อ-สกุล : สิงหรัตน์ จันทร์ภักดี ชื่อเล่น : สิงโต วันเกิด : 3 มิถุนายน 2535 อายุ : 18 ปี ค่าย : จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ส่วนเกี่ยวข้อง : เดอะสตาร์ 5 ที่อยู่ : ขอนแก่น

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ ประกวดร้องเพลง รายการเดอะสตาร์ 5 รางวัลคิดดี ท�ำดี สังคมดี โดย กระทรวงวัฒนธรรม รางวัลคลื่นลูกใหม่ของวงการ โดย นิตยสารสุดสัปดาห์ รางวัลสุดยอดศิลปินหน้าใหม่มาแรงแห่งปี โดย Gmember รางวัลลูกที่มคี วามกตัญญูอย่างสูงต่อแม่ ปี 2553

ที่ โ รงเรี ย นผดุ ง นารี อ� ำ เภอเมื อ งมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นายดิสธร วั ช โรทั ย ประธานกรรมการ บริ ห ารมู ล นิ ธิ ร าชประชานุ เคราะห์ พร้ อ มด้ ว ย คณะ กรรมการบริ ห ารมู ล นิ ธิ ร าช ประชานุเคราะห์ และนายทอง ทวี พิมเสน ผูว้ า่ ราชการจังหวัด มหาสารคาม มอบถุ ง ยั ง ชี พ พระราชทานแก่ราษฎรเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อ�ำเภอเมืองมหาสารคาม ได้ รับผลกระทบ 6 ต�ำบล 51 หมู่บ้าน ราษฎรประสบภัย 2,787 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหายประมาณ 10,300 ไร่ สิ่งสาธารณประโยชน์เสียหาย คือ ถนน 21 สายได้แก่ตำ� บลท่า สองคอน ต�ำบลเกิ้ง ต�ำบลลาดพัฒนา ต�ำบลห้วยแอ่ง ต�ำบลท่าตูม และต�ำบลแก่งเลิงจาน และที่อ�ำเภอกันทรวิชัย ได้ รับผลกระทบ 6 ต�ำบล 122 หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 6,050 ไร่ สิ่งสาธารณประโยชน์เสียหาย คือ ถนน 36 สาย ได้แก่ ต�ำบลเขวาใหญ่ ต�ำบลขามเรียง ต�ำบลท่าขอนยาง ต�ำบลมะค่า ต�ำบลขามเฒ่าพัฒนา และต�ำบลกุดไส้จ่อ ซึ่งเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต�่ำอยู่ริมแม่น�้ำชี ต้องเผชิญปัญหาน�้ำท่วมเป็นประจ�ำทุกปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ น้อมน�ำพระกระแสรับสั่ง ความห่วงใยและความปรารถนา ดีจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีท่ รงมีตอ่ ราษฎรในหลายพืน้ ทีท่ ปี่ ระสบปัญหาความเดือดร้อนจากอุทกภัยอยูใ่ น ขณะนี้มาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งจังหวัดมหาสารคามและหน่วยงานต่างๆ ได้เข้าไป ส�ำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นไปแล้ว ส�ำหรับสถานการณ์น�้ำในอ่างเก็บน�้ำและแหล่งน�้ำธรรมชาติ ในเขตจังหวัดมหาสารคาม มีอ่างเก็บน�้ำขนาด กลางทั้งหมด 17 อ่าง มีปริมาณน�ำ้ เก็บกักจ�ำนวน 81.201 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน�ำ้ เก็บกัก 63.669 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 78.21

พิธีรับและส่งมอบข้าวสารเฉลิมพระเกียรติฯ ต่อจากหน้า 1

ข่าวการศึกษา ปัญหาการศึกษาของเด็กไทย การศึกษาของเด็กไทยที่ผ่านมา มีความพยายามใน การยกระดับมาตรฐานทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนเพื่อ ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เนื่องจากในการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของเด็กไทยในแต่ละปี ผลที่ออกมามักอยู่ใน เกณฑ์ที่ต�่ำกว่ามาตรฐาน ผลส� ำ รวจสุ ข ภาพอนามั ย ของเด็ ก โดยคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2551-2552 โดยส�ำรวจเด็ก 2 กลุ่ม คือกลุ่มปฐมวัยอายุ 1-5 ปี จ�ำนวน 3,029 คนและกลุ่มเด็กอายุ 6-14 ปี จ�ำนวน 5,999 คน จาก 20 จังหวัด ผลการส�ำรวจด้านเชาว์ปญ ั ญา พบว่า ในช่วง 14 ปีมา นี้ ค่าเฉลีย่ ระดับเชาว์ปญ ั ญาหรือไอคิวของเด็กไทยไม่ได้เพิม่ ขึน้ เหมือนประเทศอืน่ โดยเด็กไทยอายุ 6-14 ปี มีระดับเชาว์ปญ ั ญา เท่ากับ 91.4 ซึ่งค่าเฉลี่ยระดับไอคิวปัญญาต�่ำลงเมื่อเด็กอายุ มากขึน้ มีเด็กถึงร้อยละ 50 ทีม่ รี ะดับเชาว์ปญ ั ญาต�ำ่ กว่าเกณฑ์ ปกติคอื 80 มีเพียงร้อยละ 11 ทีม่ คี า่ เฉลีย่ ระดับเชาว์ปญ ั ญาสูง กว่าปกติ แม้ ป ระเทศไทยจะมี ก ารทุ ่ ม งบประมาณเพื่ อ พัฒนาการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นโครงการเรียนฟรี 15 ปี รวมถึง โครงการผลิ ต ครู ก ารศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานระดั บ ปริ ญ ญาตรี (หลักสูตรครู 5 ปี) การประเมินวิทยฐานะ ซึง่ ท�ำให้ครูทมี่ ผี ลงาน ดีได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น แต่เหตุใดปัญหาการศึกษาของเด็ก ไทยยังมีการประเมิณว่าอยู่ในเกณฑ์ต�่ำเมื่อเทียบกับประเท ศอื่นๆ ซึ่งปัญหาด้านการเรียนของเด็กไทยในปัจจุบันอาจ วิเคราะห์ได้ว่ามาจากหลายประการ

ปัจจัยหนึ่ง ที่ท�ำให้เด็กมีผลการเรียนอ่อนลง มาจาก ความสนใจของตัวเด็กเองที่พบว่าเด็กให้ความสนใจเรื่องของ เกม และสื่อเพื่อความบันเทิงมากขึ้น ท�ำให้ความสนใจในการ ศึกษาหาความรู้ลดน้อยลง ทั้งนี้ เนื่องมาจากสภาพสังคมไทย เปลีย่ นแปลงไปสูก่ ารเป็นครอบครัวเดีย่ ว พ่อแม่ทมุ่ เวลาหาเงิน ท�ำงาน และใช้เงิน ใช้เทคโนโลยีเลีย้ งดูเด็ก เช่น ซือ้ ทีวี ซือ้ เครือ่ ง เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ให้ลูกเล่นอยู่บ้าน เพราะคิดว่าดีกว่า ปลอดภัยกว่าทีจ่ ะให้ลกู ไปเล่นนอกบ้าน ซึง่ จะท�ำให้เกิดผลเสีย ต่อพัฒนาการ ปัญหาการสอบแอดมิดชั่น เนื่องจากระบบการสอบ แอดมิดชัน่ เน้นคะแนนสอบเพียงบางวิชาและไม่เน้นความรูใ้ น เชิงลึกเหมือนการสอบในสมัยเก่า ปัญหาจากครูผู้สอน ทั้งในเรื่องเงินเดือน และการ ฝึกฝนเรียนรูข้ องครูให้เท่าทันศาสตร์ตา่ งๆ เพือ่ จะไปสอนให้ทนั กับเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆ โดยที่ผ่านมาส�ำนักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เปิดเผยผลการประเมินคุณภาพภายนอก ทัง้ ระดับการ ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ซึง่ พบ ว่ามีสถาบันการศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองผลคิดเป็นร้อยละ 19.59 โดยในเบื้องต้นพบว่าสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองมี ปัญหาส�ำคัญมาจากคุณภาพครูเป็นปัจจัยส�ำคัญ ดังนั้นหากมองย้อนถึงปัญหาทางการศึกษาของเด็ก ไทย และการกระตุ้นเม็ดเงินเพื่อช่วยเหลือจึงอาจต้องมุ่งเน้นที่ การพัฒนาบุคคลากรให้มากยิง่ ขึน้ เพราะการทีบ่ คุ คลากรด้าน ครูยงั ขาดการพัฒนาทางความรูแ้ ละการศึกษา ก็จะส่งผลให้ไม่ เกิดการพัฒนาทางการเรียนการสอน และท�ำให้เด็กไม่สนใจ เรียนในทีส่ ดุ และท้ายทีส่ ดุ แล้วก็จะส่งผลให้บณ ั ฑิตทีผ่ ลิตออก ไปนั้น ไม่สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานในสาขาที่ตลาดแรงงาน ในประเทศต้องการ และขาดแคลนแรงงานในที่สุด

พิมพิดา โยธาสมุทร เรียบเรียง ศิริวรรณ ด�ำปรีดา บรรณาธิการ

กรมการค้าภายใน โดยส�ำนักงานการค้าภายในจังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีรับและส่งมอบข้าวสารเฉลิมพระเกียรติฯ กว่า 2 แสน 5 หมืน่ กิโลกรัม ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดมุกดาหาร จ�ำนวน 48 แห่ง น�ำไปแจกจ่ายแก่ประชาชน เพือ่ ร่วมกันแสดงออก ถึงความจงรักภักดีและส�ำนึกในพระมหากรุณาคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (22 กย.53) ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (หนองนาบึง) เทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้มีพิธีรับและส่ง มอบข้าวสารบรรจุถงุ จ�ำนวน 253,700 ถุง ทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร ได้รบั การจัดสรรจากคณะกรรมการนโยบายข้าว กรมการค้าภายใน กระทรวง พาณิชย์ ตามโครงการแจกจ่ายข้าวสารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อ มอบให้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดมุกดาหาร ทัง้ 48 แห่ง ในการน�ำไปแจกจ่ายให้กบั ประชาชนในพืน้ ที่ โดยมีนายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการรับและส่งมอบ ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหาร ได้รับการจัดสรรข้าวสารเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งหมดจ�ำนวน 317,700 ถุง และได้มีการแจกจ่ายให้กับ ประชาชนไปแล้ว ในครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2553 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ จ�ำนวน 32,000 ถุง ครั้งที่ 2 ก�ำหนดแจกจ่ายให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันนี้ จ�ำนวน 253,700 ถุง และครั้งที่ 3 ก�ำหนดจะแจกจ่ายในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2553 อีกจ�ำนวน 32,000 ถุง เพือ่ ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและส�ำนึกในพระมหากรุณาคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนาง เจ้าพระบรมราชินีนาถฯ


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

บรอดแบนด์เพื่อสังคม

กระทรวงไอซีที พร้อมสองรัฐวิสาหกิจภายใต้ สังกัด ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม แถลงแผน บรอดแบนด์แห่งชาติ เตรียมติดตัง้ อินเทอร์เน็ตไร้สาย wifi 7,409 ต� ำ บลทั่ ว ประเทศและให้ บ ริ ก าร อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ด้วยบริการ CAT wifi ทั่วประเทศ 35,000 จุด

กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ สื่อสาร พร้อมสองรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัด ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม แถลงแผนบรอดแบนด์แห่ง ชาติ เตรียมติดตั้งอินเทอร์เน็ตไร้สาย wifi 7,409 ต�ำบลทั่วประเทศ และให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย ความเร็วสูง ด้วยบริการ CAT wifi ทัว่ ประเทศ 35,000 จุด นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร หรือ ไอซีที เปิด เผยความคื บ หน้ า การด� ำ เนิ น งาน ตามแผน บรอดแบนด์แห่งชาติว่า ขณะนี้ได้น�ำเสนอ(ร่าง) นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ ให้คณะกรรมการ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ที่ มี น ายก รัฐมนตรีเป็นประธาน พิจารณาให้ความเห็นชอบเมือ่

ปีที่ 1 ฉบับที่ 14 วันที่ 16 ก.ย.-5 ต.ค. 2553

วันที่ 17 กันยายนทีผ่ า่ นมา โดยจะร่วมกับส�ำนักงาน คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรับแผนการด�ำเนิน งานในส่วนของ ทีโอที จะติดตั้งอินเทอร์เน็ตไร้สาย wifi 7,409 ต�ำบลทั่วประเทศ แผนขยายโครงข่าย TOT 3G ใน 2,207 ต�ำบล และการด�ำเนินการให้ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 10 – 100 เม็ก ผ่าน โครงข่ า ยไฟเบอร์ อ อฟติ ก เพื่ อ รองรั บ ภาค อุตสาหกรรม เช่น นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก อมตะนครและมาบตาพุด ส่วนการด�ำเนินการตาม แผนบรอดแบนด์แห่งชาติของ กสท โทรคมนาคม จะ มีการขยายการให้บริการอินเทอร์เน็ตพืน้ ฐานเพิม่ อีก ร้อยละ 20 ทัว่ ประเทศ และการให้บริการอินเทอร์เน็ต ไร้สายความเร็วสูง ด้วยบริการ CAT wifi ทั่วประเทศ 35,000 จุด รวมทั้งขยายโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ CDMA ซึ่งมีความเร็วอินเทอร์เน็ตเทียบเท่า ระบบ 3G ให้ครอบคลุมพื้นที่อย่างน้อยร้อยละ 90 ของประเทศ นอกจากนี้ ทั้งทีโอทีและกสท โทรคมนาคม ยังให้บริการบรอดแบนด์เพือ่ สังคม ในโครงการ TOT IT School ให้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต กับ โรงเรียนห่างไกลทั่วประเทศใช้งานฟรี และโครงการ สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน ของ กสท โทรคมนาคม ด้วย การเพิ่มอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน 76 โรงเรียน 76 จังหวัดในระยะแรก อย่างไรก็ตาม โครงการทั้งหมด กระทรวงไอซีทีจะต้องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการบรอดแบนด์แห่ง ชาติ ก่อนน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติงบ ประมาณ เพื่อด�ำเนินการต่อไป ซึ่งคาดว่าโครงการ จะแล้วเสร็จหลังคณะรัฐมนตรีอนุมัติภายใน 2 ปี

คลิกไอเดียการตลาด “วัยเกษียณ” กลุ่มคนวัยเกษียณ หรือกลุ่มผู้สูงวัย ในเมืองไทยทุกวันนี้ มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน จากข้อมูลของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ประ เมิณว่าอีก 5 ปีข้างหน้า ประชากรกลุ่มนี้จะปริมาณมากขึ้นกว่า ปัจจุบันที่มีอยู่ประมาณ 10% ของจ�ำนวนประชากรทั้งหมดคนสูง วัยในเมืองไทยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกันคือ กลุ่มที่มี ก�ำลังซื้อสูง กลุ่มที่มีก�ำลังซื้อปานกลาง และกลุ่มที่ไม่มีก�ำลังซื้อ การท�ำการตลาดส�ำหรับกลุม่ ลูกค้ากลุม่ นี้ อยากให้ทำ� ด้วย เจตนาที่ดี ไม่อยากให้ไปเอารัดเอาเปรียบ และการท�ำธุรกิจกับคน กลุ่มนี้ที่มีก�ำลังซื้อและปานกลาง เมื่อได้ผลก�ำไรตอบแทนมาแล้ว อยากจะให้นำ� ก�ำไรบางส่วนกลับไปชดเชยหรือท�ำกิจกรรมต่างคืนให้ กับกลุ่มที่ไม่มีกำ� ลังซื้อด้วย และถ้าผู้ประกอบการมีเจตนาที่ดี จะ ไปได้ดี แต่ถ้าเจตนาไม่ดีเชื่อว่าจะท�ำธุรกิจประเภทนี้ไม่ได้นาน กลุ่มผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุนี้ มีความต้องการสิ่งที่จะตอบ สนองทั้งหมด 3 ประการ ด้วยกันคือ 1.เกี่ยวกับสุขภาพจิตร 2.เกี่ยว กับสุขภาพกาย และ3.เกี่ยวกับการผสมผสานระหว่างกายกับใจ การทีจ่ ะท�ำตลาดกับลูกค้ากลุม่ ผูส้ งู วัยนีค้ วรทีจ่ ะเริม่ จาก เรื่องสุขภาพจิตรก่อนเป็นอันดับแรก จะท�ำอย่างไรให้คนกลุ่มนี้มี ความสุข อย่างที่ทราบกันดีว่าความสุขของคนกลุ่มนี้คือการมีลูก หลานมาใกล้ชิด ดังนั้นการตลาดในส่วนนี้ก็สามารถท�ำออกมาใน รูปของกรุป๊ ทัวร์พาเทีย่ ว และเพิม่ กิจกรรมทีใ่ ห้ความผูกพันธ์ระหว่าง ครอบครัวเข้าไป เช่น การรับประทานอาหารร่วมกัน หรือการท�ำ กิจกรรมเพื่อย้อนอดีตความทรงจ�ำที่ดีๆระหว่าคนในครอบครัว เป็นต้น ปกติแล้วลูกหลานทีไ่ ปท�ำงานต่างจังหวัด จะได้กลับบ้าน หรือพบพ่อแม่ก็นานๆครั้ง ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ ,สงกรานต์ หรืออืน่ ๆ เมือ่ ได้เจอกันนานๆความรูส้ กึ ของคนทีเ่ ป็นพ่อ แม่กจ็ ะหดหู่ ดังนัน้ ต่อไปนีไ้ ม่ตอ้ งรอให้ถงึ เทศกาลก็สามารถเจอกัน ได้ โดยการไปเที่ยวในรูปแบบของทัวร์ ในส่วนของการตลาดเพื่อสุขภาพกาย ตรงนี้กลุ่มโรง พยาบาลท�ำกันอยู่แล้ว มีแบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วย และกลุ่มป้องกันการ เจ็บป่วย ส่วนนี้ไม่ค่อยให้น�้ำหนักมากเพราะมีการท�ำมานานแล้ว และมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะท�ำการตลาดกับกลุ่มผู้สูงวัยได้ นั่นคือการผสมผสานระหว่างกายกับใจ ซึ่งรูปแบบจะออกมาใน ลักษณะของศูนย์ดูแลผู้สูงวัย พร้อมกันนีย้ งั มีอกี การตลาดหนึง่ ทีส่ ามารถคลิก๊ ไอเดียได้ เป็นอย่างดี นัน่ คือ อาหารเพือ่ ผูส้ งู วัย เป็นอาหารเพือ่ สุขภาพ ทีผ่ า่ น มารสชาติอาหารประเภทนีจ้ ะจืด ถ้ามีการจุดประกายดีๆ บ้านเรามี จุดแข็งเรื่องการปรุงแต่งรสอาหาร ก็เชื่อว่าจะสามารถพัฒนาให้มี กลิ่น และรสชาติที่ดีได้

ปิดเล่ม “ปักษ์ 14”

เกษียณโรงเรียนหลักเมือง

ศุกร์ที่ 24 ก.ย. 53 ที่ผ่านมาเกือบทุกหน่วย งาน จะมีเลี้ยงเกษียณอายุราชการกันทั่วประเทศ เพราะเช้าวันเสาร์ที่ 25 จะได้พักผ่อนกันโดยจะมี จัดขึน้ ในวันเสาร์บา้ งแต่บางตากว่าวันศุกร์ที่ 24 ใน แวดวงใกล้ตัว บก. ที่สุด ก็มีโรงเรียนหลักเมือง มหาสารคามโดย ผอ.สังคม ค�ำชาย และคณะจัด เลี้ยงครูเกษียณกันอึกทึกไม่แพ้ผดุงนารี ผอ.ศิลป์ ชินภักดี ผอ.เชีย่ วชาญ โรงเรียนใหญ่พเิ ศษของเขต มัธยมที่ 26 ของมหาสารคาม นับว่าจัดกันอย่างยิง่ ใหญ่มาก (ใช้งบเป็นแสน) เพื่อแสดงมุทิตาจิตฯ น.ส.พ.ภาคอีสาน จัดให้ท่านรองผู้ว่าฯ นิพนธ์ ชลวิทย์ ที่ส�ำนักงานใหญ่ในวันศุกร์ ที่ 24 ก.ย. เช่นกัน แต่ไม่ได้เชิญแขกมากอะไร เพราะเรา ทราบว่าที่ไหนๆ เขาก็จัดเช่นกัน อย่างเทศบาล เมืองมหาสารคาม น�ำโดยนายกหมอ ก็จัดกันที่ โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ รวมครูเทศบาล และ พนักงานที่เกษียณจัดรวมพร้อมกัน ประหยัดและ กระชับดี

19

ตลาดอาหารสุ ข ภาพผู ้ สู ง วั ย นี้ เป็ น ตลาดที่ ใ หญ่ ม าก สามารถแบ่งเป็นประเภทได้อีกด้วย ถ้าท�ำเพื่อขายกลุ่มผุ้สูงวัยที่มี ก�ำลังซื้อมาก ก็ท�ำแพคเก็จให้สวยงาม หรือท�ำขายกลุ่มก�ำลังซื้อ ปานก็ได้ ส�ำหรับช่องทางขายนั้นก็ผ่านร้านสะดวกหรือหรือห้าง สรรพสินค้าทั่วไป นอกจากนีก้ ารตลาดเพือ่ สูงวัยยังสามารถจับกลุม่ ลูกค้าที่ ชอบการอ่านหนังสือได้อีกด้วย เพราะในปัจจุบันหนังสือส่วนใหญ่ จะมีขนาดตัวอักษรที่เล็ก ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ ลูกค้ากลุ่มนี้ได้ ดังนั้นหากมีการท�ำหนังสืออ่านเพื่อลูกค้ากลุ่มนี้ขึ้น มาโดยเฉพาะคิดว่าน่าจะประสบความส�ำเร็จได้ ในขณะเดียวกันเรื่องคอมพิวเตอร์ หรือการสอนภาษา อังกฤษส�ำหรับลูกค้ากลุ่มนี้ก็สามารถสร้างเป็นการตลาดได้ เพราะ ปัจจุบันลูกค้าผู้สุงวัยหลายๆคนมีความชื่นชอบในเรื่องการเรียนรู้ ใหม่ๆ การคลิกไอเดีย เพื่อท�ำธุรกิจกับผู้สูงวัยนั้นมี 2 แนวทาง คือ 1.เริม่ ท�ำด้วยตัวเอง และ 2. คือการต่อยอดธุรกิจ ขัน้ ตอนการท�ำ ธุรกิจกับลูกค้ากลุ่มนี้ ก่อนอื่นต้องมองว่าอะไรคือปัญหาและอะไร คือความต้องการของผูส้ งู วัย ต้องตีโจทย์ตรงนีก้ อ่ น และแยกปัญหา ผู้สูงวัยมาก่อน เช่น สุขภพาพ ซึ่งก็จะมีเรื่องของการไม่คล่องตัวใน การเคลื่อนไหว , ความโดดเดี่ยว , และปัญหาในเรื่องทรัพย์สิน เป็นต้น ต่อจากนัน้ ต้องมาดูวา่ อะไรทีจ่ ะตอบสนองความต้องการ ได้ และจากนั้นก็จะมาดูว่าอะไรที่สามารถตอบสนองได้ตรงกับจุด แข็งที่มีอยู่ เช่น เรื่องการบริการ , เรื่องอาหาร หรือเรื่องอื่นๆ เป็นต้น พอได้สามขั้นตอนนี้แล้วก็มาดูตัวที่สี่ นั่นคือเรื่องของเงิน ทุน แต่กอ่ นอืน่ อยากจะให้เร่งหาความรูใ้ ห้มากเพียงพอเสียก่อนด้วย ซึง่ ปัจจุบนั ก็มแี หล่งพัฒนาให้ความรุแ้ ละอบรมมากมาย จากนัน้ จึง ค่อยลงมือท�ำธุรกิจประเภทนี้และอยากให้เริ่มท�ำจากจุดเล็กๆก่อน ภายในจังหวัด หรือหัวเมืองใหญ่ๆ และค่อยขยายไปในเมืองหลวง อย่างกรุงเทพฯ ยาวิเศษที่ดีที่สุดส�ำหรับผู้สูงวัย คือการมีลูกหลานมาอยู่ ใกล้ชิด ดังนั้นการตลาดท�ำสามารถท�ำให้เกิดความใกล้ชิดระหว่าง คนในครอบครัวได้จะมีโอกาสประสบความส�ำเร็จมาก ช่วงเวลา 3-4 เดือนที่พ่อแม่ไม่ได้เจอลูกหลานก็สามารถ ท�ำการต่อยอดธุรกิจได้ เช่น กิจกรรมการตลาดประเภทโทรศัพท์มอื ถือ เป็นต้น การต่อยอดธุรกิจกับลูกค้ากลุ่มนี้สามารถไปร่วมมือกับ พันธมิตรอื่นๆ ได้ เช่นโรงพยาบาล หรืออะไรก็ได้ที่ผู้สูงวัยสามารถ ใช้งานได้ เข้าไปคุยไอเดียกับพันธมิตรเหล่านี้คิดว่าจะได้รับความ สนใจ เพราะจะพันธมิตรเหล่านั้นจะได้ลูกค้าใหม่ และในขณะ เดียวกันยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรด้วย

ส่ ว น ผอ.บุ ญ จั น ทร์ ยั พ ราฎ อนุ บ าล กันทรวิชัย ก็จัดยิ่งใหญ่ไม่แพ้อนุบาลจังหวัด โดย ผอ.สมยศ อั น ทะลี พิ เ ศษกว่ า เขา คื อ อนุ บ าล กันทรวิชัย เกษียณพร้อมกัน 5 ท่าน สุภาพสตรี ล้วนๆ มี 2 ท่านที่รักษาสถานะภาพได้ตลอด 60 ปี ยังเป็นนางสาวอยู่เฉย ไม่ทราบรอดปากเหยี่ยว ปากกามาได้ ยั ง ไง ท่ า นนายอ� ำ เภอกั น ทรวิ ชั ย (นอภ.เมธี สุพรรณฝ่าย) ให้เกียรติเป็นประธาน นายกเทศบาล ต�ำบลโคกพระ (ธวัชชัย ฉัตรานุ สรณ์) มอบทุนเพือ่ ตัง้ กองทุนครูสงู อายุ เงินสดเป็น หมืน่ รวมท่านอืน่ ๆ อีก รับทรัพย์เกือบสองแสน ส่วน ครูเกษียณรับส่งของขวัญกันคนละคันรถ (กระบะ)

นั่ น คื อ งานประเพณี ป ฏิ บั ติ ง านอนุ บ าล กันทรวิชัย บก.น.ส.พ. ภาคอีสาน ขอให้ชื่อว่างาน 300 ปี อนุบาลกันทร เพราะ 60 คูณ 5 คือ รวมได้ 300 ปี พอดี ขออวยพรให้ข้าราชการบ�ำนาญ (รุ่น น้ อ ง) จงเป็ น ข้ า ราชการบ� ำ นาญ คื อ ให้ ไ ด้ รั บ บ�ำนาญนานๆ อีกหลายสิบปีเทอญ สวัสดีครับผม บก.ชายใหญ่ (ข้าราชการบ�ำนาญ “รุ่นพี่”)


20

เกษียณแล้วสุขหรือเศร้า?

เทศกาลเกษียณอายุมาเยือนอีกแล้ว 1 ตุลาคมของ ทุกปีเทศกาลเกษียณของข้าราชการ หลายท่านคงเกษียณ อย่างมีความสุข “คราวนี้แหละจะพักผ่อนให้เต็มที่ จะเที่ยวทั่วไทย หายใจให้เต็มปอด จะเข้าวัดปฏิบตั ธิ รรม จะขออยูบ่ า้ นปลูก ต้นไม้ ท�ำสวนครัวเล็กๆ ฯลฯ” แล้วแต่เป้าหมายหลังเกษียณ ของแต่ละท่าน แต่อกี หลายท่านอาจเกษียณอย่างหวัน่ ไหว เกษียณแบบไม่พร้อม “จากนีไ้ ป จะไม่มงี านท�ำ ไม่มรี ายได้ ประจ�ำแล้วจะท�ำอย่างไรดี เงินเก็บก็มนี ดิ เดียวเต็มทีก่ ใ็ ช้ได้ ประมาณ 2 ปี โดยมีข้อแม้ว่าต้องไม่เจ็บไม่ป่วยด้วย แล้ว ลูกหลานจะเลีย้ งไหม ดูแล้วน่าจะล�ำบากเพราะตัวเขาเอง ก็มีภาระ ลูกก็ยังเล็ก เห็นท่าจะต้องเลี้ยงหลานอยู่กับบ้าน แน่เลย ฯลฯ” แล้วท่านที่ยังไม่เกษียณล่ะ ท่านจะเลือก ชีวิตหลังเกษียณแบบไหนดี แบบเที่ยวทั่วไทยหายใจเต็ม ปอด หรือแบบอดมื้อกินมื้อ ต้องพึ่งพาลูกหลาน ถ้าย้อน เวลากลับไปได้เชื่อว่าหลายท่านคงจะเตรียมตัวเกษียณ อย่างดี ถ้าปล่อยให้ชีวิตในวัยท�ำงานผ่านไปโดยไม่ได้ เตรียมพร้อมส�ำหรับยามเกษียณ เมื่อวันนั้น มาถึงเราคง ต้องเกษียณอย่างหวั่นไหว ในสังคมปัจจุบันครอบครัวคนรุ่นใหม่มีลูกน้อยลง และด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้ามากขึ้น ท�ำให้ คนเราอายุยืนยาวมากขึ้น โดยเฉลี่ยต่อคนอาจต้องใช้ชีวิต หลังเกษียณอย่างน้อย 15-20 ปี ในขณะที่ไม่มีรายได้เพิ่ม ขึ้น สุดท้ายถ้าเตรียมตัวไม่ดีก็ต้องเป็นภาระของลูกหลาน หรือ ของสังคม ขณะเดียวกันก็ตอ้ งมีชวี ติ หลังเกษียณทีน่ า่ เศร้า มาเตรียมพร้อมส�ำหรับวัยเกษียณกันตั้งเนิ่นๆ ดีกว่า จะได้มีข้าวกินครบ 3 มื้อ ต้องพิจารณาอะไรบ้างส�ำหรับ แผนเกษียณ

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 1 ฉบับที่ 14 วันที่ 16 ก.ย.-5 ต.ค. 2553 เช่น หลังเกษียณแล้วจะอยู่อีกกี่ปี อยากมีเงินใช้เดือนละ เท่าไร ? วันนี้เก็บได้เท่าไรแล้ว? เหลือเวลาท�ำงานอีกกี่ปี ต้องเก็บเดือนละเท่าไร? จึงจะถึงตามเป้าหมาย จะเก็บด้วย เครื่องมืออะไร จะต้องเผื่อเงินเฟ้อไว้ด้วย แผนการใช้ชีวิต หลังเกษียณจะเป็นอย่างไร? เพราะฉะนั้นการจะเกษียณ อย่างมีความสุขได้ นอกจากมีเงินแล้วแผนการใช้ชีวิตหลัง เกษียณและการบริหารจัดการเงินหลังเกษียณก็มีส่วน ส�ำคัญ ท�ำอย่างไรจะบริหารจัดการเงินหลังเกษียณให้ดแู ล เราได้ตลอดรอดฝั่ง เงินหลังเกษียณถ้าได้มาเป็นเงิน บ� ำ นาญจ่ า ยเป็ น รายเดื อ นทุ ก เดื อ นก็ น ่ า จะดี ส� ำ หรั บ ผู ้ เกษียณเพราะมัน่ ใจได้มเี งินเข้ามาทุกเดือนการใช้จา่ ย ก็นา่ จะแบ่งเป็นใช้จา่ ยประจ�ำวันกับแบ่งบางส่วนเก็บไว้สำ� หรับ ยามฉุกเฉินเจ็บป่วย พูดง่ายๆ ใช้ส่วนหนึ่งออมส่วนหนึ่ง สัดส่วนให้ดตู ามความเหมาะสม แต่คงเอียงไปด้านของการ คืนก�ำไรให้ชีวิตบ้างแล้ว กรณีเงินที่ได้มาเป็นบ�ำเหน็จ คือ จ่ายก้อนเดียว ก็ ต้องระมัดระวังการจัดการ เงินก้อนนีใ้ ห้ดี อาจแบ่งเป็นเงิน ใช้จ่ายประจ�ำวันอยู่ในบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกองทุน รวมที่ ซื้ อ ขายได้ ทุ ก วั น ลงทุ น ในตราสารหนี้ จ ะได้ ผ ล ตอบแทนมากกว่าบัญชีออมทรัพย์ แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับ ความรูค้ วามเข้าใจของผูเ้ กษียณด้วย และส่วนทีเ่ หลืออาจ เก็บไว้ในบัญชีเงินฝากประจ�ำ 1-2 ปี ที่มีจ่ายดอกเบี้ยเป็น รายเดือนหรือราย 3 เดือน ไม่ควรเก็บเงินสดไว้กับตัวเอง สิ่งที่ต้องระวัง คือ เงินก้อนนี้เป็นเงินที่ท่านต้องใช้ในการ ยังชีพ เพราะฉะนั้นไม่ควรใจอ่อนให้ใคร ไม่ว่าจะเป็นลูก หรือหลานก็ตาม ท่านผูเ้ กษียณทุกท่าน ท่านได้ผา่ นชีวติ การท�ำงาน ทีส่ ร้างประโยชน์ให้กบั ครอบครัว ให้กบั องค์กร ให้กบั สังคม ให้กับประเทศชาติมามากแล้ว นับจากนี้ต่อไป ชีวิตวัย เกษียณน่าจะเป็นช่วงที่ท่านคืนก�ำไรให้กับตัวเองบ้าง ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ที่ทุก ท่านนับถือโปรดดลบันดาลให้ทุกท่านมีชีวิตในวัยเกษียณ ที่ สุขกายสบายใจ

ขอเชิญชวน พระพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพถมดินเนื้อที่ 12 ไร่ เพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดโดยใช้พื้นที่ ธรณีสงฆ์ของ วัดมหาชัยพระอารามหลวง อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ถวายเงิน (ปัจจัย) บริภาคได้ที่ ส�ำนักงานวัดมหาชัย ค.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม โทร. 081-2600830 หรือ ถวายตรงได้ที่ ท่านเจ้าคุณ พระราชปริยัติยาทรฯ (เจ้าอาวาส)

นสพ.ภาคอีสาน ฉบับ 14  

นสพ.ภาคอีสาน

นสพ.ภาคอีสาน ฉบับ 14  

นสพ.ภาคอีสาน

Advertisement