Page 1

ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2553 /

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

20 บาท

พระเป็นดั่งรมไทรอันใหญ่หลวง พระเมตตาดั่งห้วงมหาสมุทร พระทรงเป็นแสงสว่างอันเรืองรุจน์ พระบารมีหาที่สุดเปรียบมิได้ ราชินี สิริกิตติ์ ทรงคู่บุญ จักรีวงศ์ เกื้อกูล ทุกชนชั้น พสกนิกร กราบแทบบาท ราชราชัญ ดุจมิ่งขวัญ ชาวไทย ยิ่งใหญ่เอย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้จัดท�าหนังสือพิมพ์ภาคอีสาน

สถานศึกษา 72 แห่งในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ จั ด แสดงโครงงาน ประหยัดพลังงานในสถานศึกษา เพื่อ ปลูกจิตส�านึกการใช้พลังงาน และคัด เลือกสถานศึกษาดีเด่นเข้ารับรางวัล ในระดับประเทศ อ่านต่อหน้า 18.

พุทธศาสนิกชน ชาวมุ ก ดาหาร ร่ ว ม ท�าบุญเลี้ยงพระเนื่อง ในวันธรรมสวนะ 18. อ่านต่อหน้า

อบจ.สุ ริ น ทร์

เปิ ด ติ ว เข้ ม ภาษา 130 นักกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ได้เป็นตัวแทนภาค 3 ไป อั ง ก ฤ ษ ใ ห ้ แ ก ่ แข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 จังหวัดชลบุรี อ่านต่อหน้า 18. นักเรียน ม. ปลาย เหล่ า กาชาดยโสธร ในจังหวัดสุรินทร์ อ่านต่อหน้า

18.

พัฒนาและส่งเสริม คุ ณ ภาพชี วิ ต ผู ้ สู ง อายุแบบรอบด้าน อ่านต่อหน้า

18.

กัมพูชายังไม่ปล่อย ตัว 3 คนไทย นายระพี ผ่องบุพกิจ

ดร. จันทร์เพ็ญ แก้วเชียงใต้

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เดินทางไป อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อ่านต่อหน้า

18.


2

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2553

“ปักษ์ที่ 12”

ณ วันนี้ ชั่วโมงนี้ นาทีน้ี และน.ส.พ.ภาค

อีสานเล่มในมือท่านนี้คือ ปักษ์ที่ 12 เราคณะผู้จัด ท�าร่วมกันกับคณะท่านอีกจ�านวนไม่น้อยร่วมกัน เฉลิมฉลองพระชนม์พรรษาพระราชินี (แม่ของ แผ่นดิน) ต่ออีก 1 ปักษ์ เนื่องเพราะปักษ์ที่ 11 มี บรรดาพสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมลงถวายพระ พรฯกันเนืองแน่น ถึงขั้นต้องยกยอดมาไว้ในปักษ์ท่ี 12 ให้ทุกท่านร่วมนับว่าเป็นปักษ์มหามงคลอีก ปักษ์หนึ่งนะขอรับกระผม ที่กา้ วเดินมาได้จนบัดนี้ เพราะเพื่อนพ้อง น้องนุ่งช่วยพยุงมอบแรงใจเป็นเม็ดเงินให้เราผลิต สื่อถึงมือท่านอย่างอบอุ่น เราอยู่ได้ เดินมาได้ และ จะเดินต่อได้ก็ด้วยแรงใจจากญาติโยมทั้งหลาย มอบให้เรา เป็นเงินสดบ้าง เป็นปัจจัยอื่นๆ บ้างดัง

ปรากฏ ท�าให้หมู่คณะผู้จัดท�าฯ มีก�าลังใจเข้มแข็งขึ้นไปเป็นล�าดับ ปักษ์ที่ 11 ทาง บก. ต้องตัดลดรายการออกหลายบล็อก เพราะมี ความจ�าเป็นเรื่องพื้นที่หน้ากระดาษ (20 หน้าสี) จ�ากัด ความคาดหมายที่ตั้งไว้คือ ปักษ์ 5 ธันวามหาราช เราอาจ เพิ่มหน้ากระดาษขึ้นเป็นอย่างน้อยจาก 20 เป็น 24 หน้า หรือ 28 หน้า ตามความเหมาะสม และความต้องการของตลาดรวมไปถึง แรงใจของญาติโยมที่มอบให้พวกเรา (คณะผูจ้ ดั ท�าฯ) แต่เป้าหมาย ก� า หนดไว้ ไ ม่ เ กิ น 32 หน้ า ตามกาลเทศะที ่ค วรท� า ต้ อ งขอ ขอบพระคุณทุกท่านฯ พณฯ ท่าน ทุกหน่วยงาน ห้างร้านที่ให้การ สนับสนุน ตลอดองค์กรท้องถิ่นทุกองค์กร คณะผูจ้ ดั ท�า ขอยืนยันอย่างมั่นใจว่า เราจะยืนอยูค่ เู่ คียงกับ สังคมอย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบการน�าเสนอข่าวสารบนพื้นฐาน ของความเป็นจริง โดยยึดความถูกต้องเป็นหลักส�าคัญ

พบกันใหม่ในปักษ์หน้า

(ชายใหญ่ ไชยสมคุณ) หรือ...พงส์พรรดิ สิริชัยสกุลชาติ...คนเดียวกันจ้า

อรรถพจน์ สิทธิ์อมรพร


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2553

ครม. เห็นชอบเพิ่มเติมงบประมาณ โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ

ครม. เห็นชอบเพิ่มเติมงบประมาณ โครงการ จัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ให้ ก รมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ ่น กระทรวง มหาดไทย ใช้จ่ายงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่าย ส�าหรับ สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้ พิการหรือทุพพลภาพ จ�านวนกว่า 25,000 คน เป็นเงิน กว่า 75 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณที่ได้ มีการกันไว้ตามระเบียบหรือข้อบังคับ เกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงินจากคลังเป็นล�าดับแรกก่อน เนื่องจากผลการ ต ร ว จ ส อ บ ร า ย ง า น เ งิ น กั น เ ห ลื ่อ ม ป ี ป ร ะ จ� า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2553 ปรากฏว่ า กรมส่ ง เสริ ม การ ปกครองท้องถิ่นมีเงินกันเหลื่อมปี รายการเงินอุดหนุน ส�าหรับการถ่ายโอนบุคลากร ซึ่งสามารถน�ามาใช้เพื่อ การนี้ได้ จ�านวนกว่า1,400 ล้านบาท หรือพิจารณา ปรับแผน การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อให้การ ใช้จา่ ยงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของส�านักงบประมาณ ซึ่ง คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบโครงการจัดสวัสดิการ เบี้ยความพิการเพื่อสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่คน พิการ และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับการ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.

2553 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุน ส�าหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คน พิการหรือทุพพลภาพ เพื่อจ่ายเบี้ยความพิการตาม นโยบายรัฐบาล จ�านวนกว่า 450,000 คน เป็นเงิน 1,374 ล้านบาท ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มหี นังสือ ถึงจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการรับ ลงทะเบียนคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการระหว่าง วันที่3ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2553 พร้อม ทั้งจัดท�าบัญชีรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิปดิ ประกาศโดยเปิดเผยใน ที่สาธารณะ โดยมีจ�านวนคนพิการที่มาลงทะเบียนทั้ง สิ้นกว่า 480,000 คน มากกว่ายอดจ�านวนที่ได้รับงบ ประมาณกว่า 22,000 คน เป็นเงินกว่า 68 ล้านบาท กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจส�าหรับสนับสนุนการเสริมสร้าง สวั ส ดิ ก ารทางสั ง คมให้ แ ก่ ค นพิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพื่อน�าไปจ่ายเป็นเบี้ยความพิการให้แก่คน พิการที่มีสิทธิ์ในพื้นที่ จ�านวนกว่า 480,000 คน เป็นเงิน กว่า 1,200 ล้านบาท จ�านวน 5 เดือน (เดือนเมษายนสิงหาคม 2553) โดยยังคงเหลือเดือนกันยายน 2553 อีก 1 เดือน ซึ่งจากการรายงานผลการด�าเนินการปรับเกลี่ย งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจส�าหรับสนับสนุนการ เสริ ม สร้ า งสวั ส ดิ ก ารทางสั ง คมให้ แ ก่ ค นพิ ก ารหรื อ ทุพพลภาพ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏว่า มีจ�านวนคน พิการเพิ่มขึ้นอีกกว่า2,000 คน รวมกับยอดจ�านวนคน พิ ก ารที ่ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรในงวดแรกจ� า นวน กว่า22,000 คน ท�าให้ยอดงบประมาณส�าหรับการจ่าย เบี้ยความพิการ ยังขาดอยู่ รวมทั้งสิ้นกว่า 25,000 คน เป็นเงินกว่า75ล้านบาท เพื่อให้การด�าเนินโครงการจัด สวัสดิการเบี้ยความพิการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 อันถือเป็นภารกิจส�าคัญประการหนึ่งของรัฐบาล ในการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่คนพิการ เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ ต่อไป.

คลังใจป�้าเอาใจ ขรก. ยอมควักกระเป๋าปีละ 30,000 ล้านบาท เดินหน้าปรับฐานเงินเดือนให้ ขรก. ได้ยิ้มแก้มปริกันถ้วนหน้า ส่วนแรกขึ้น 5% มีผล เม.ย. 54 เป็นต้นไป แถมบวกเพิ่มผลตอบแทนให้ตามสาขา อาชีพ ส่วนที่ 2 ปรับฐานเงินเดือนแรกเข้าให้เท่ากับ เอกชน เริ่มต้นเคาะที่เดือนละ 12,000 บาทจูงใจคนรุน่ ใหม่มีความรู้ความสามารถ เข้าร่วมท�างานมากขึ้น ขณะที่ “กรณ์” เล็งตั้งส�านักดูแลหนี้นอกระบบแบบครบ วงจร ฝากเตือนอย่าไปหลงเชื่อพวกผี มาติดต่อว่า เคลียร์หนี้สินได้ หากสงสัยให้ฮัลโหลสอบถาม 1689 เมื่อวันที่ 23 ส.ค. นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พนั ธุ์ ปลัด กระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงการปรับเพิ่มเงินเดือน

ข้าราชการว่า รัฐบาลจะปรับเงินเดือนส่วนแรกขึ้น 5% เพื่อ รองรับกับค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นตามเงินเฟ้อ และจะ มีผลในเดือน เม.ย. 54 เป็นต้นไป โดยคาดว่าจะใช้เงิน จากงบประมาณ ปี 54 ในวงเงิน 13,000 ล้านบาท ส่วน ที่ 2 จะปรับฐานเงินเดือนแรกเข้าของข้าราชการให้ เท่ากับเอกชน โดยมีเงินเดือนเริ่มต้น ที่เดือนละ 12,000 บาท เพื่อจูงใจให้คนรุน่ ใหม่ท่มี คี วามรูค้ วามสามารถเข้า มาท�างาน ในระบบราชการมากขึ้น นอกจากนี้จะมี ส่วน ของการเพิ่มผลตอบแทนให้ตามสาขาอาชีพ ภายใต้หลัก การคือเงินเดือน แต่ไม่ จ�าเป็นต้องเท่ากัน ขึ้นกับความ ยากง่ายของวิชาชีพด้วย นายสถิตย์ กล่าวต่อว่า การปรับขึ้นเงินเดือน

ขรก.”เป๋าตุง”ฐานเงินเดือนพุ่ง สตาร์ตเท่า เอกชน1.2หมื่น ”คลัง” ขึ้นเงินเดือนอีก5%

3

แม่พิมพ์ขอเออร์ลี่ฯเพียบ ไฟเขียวแค่ 12,117 ราย สพฐ.เผย ครู-บุคลากรทางการศึกษา ยื่นเออร์ลีฯ พุ่ง 13,025 ราย ระบุเกินโควตา พร้อมอนุมัติ ได้ 12,117 ราย เตรียมชง ครม.ของบช่วยส่วนที่เหลือ วันนี้ (24 ส.ค.) นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมการพิจารณาผู้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตราก�าลังของส่วนราชการ ใน โครงการเกษียณอายุก่อนก�าหนด (เออร์ลีรีไทร์) ประจ�าปีงบประมาณ 2554 ของส�านักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า สพฐ.ได้รบั อนุมตั โิ ควต้าผูเ้ ข้าร่วมโครงการจากคณะกรรมการ ก�าหนดเป้าหมายและนโยบายก�าลังคนภาครัฐ (คปร.) จ�านวน 12,867 ราย มีผู้ยื่นความจ�านงเข้าร่วม โครงการ 13,025 ราย แต่ภายหลังจากที่ได้ด�าเนินการบริหารงบประมาณบุคลากรของผู้ที่เข้าร่วม โครงการของแต่ละเขตพื้นที่ พร้อมทั้งได้มีการกันเงินส�าหรับบรรจุข้าราชการทดแทน จ�านวน 5 เดือน ปรากฏว่าสามารถอนุมตั ใิ ห้เข้าร่วมโครงการได้ จ�านวน 12,117 ราย จ�าแนกเป็นข้าราชการพลเรือน 47 ราย ในจ�านวนนี้เป็นผู้อ�านวยการส�านักงานใน สพฐ.จ�านวน 2 ราย ได้แก่ นางสาววิภา โอสถารมย์ ผู้ อ�านวยการส�านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ นางจิตรียา ไชยศรีพรหม ผู้ อ�านวยการส�านักทดสอบทางการศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 12,070 ราย ในจ�านวนนี้ 1 ราย คือ นายธงชัย ทุนค�า ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) เชียงใหม่ เขต 2 และ รอง ผอ.สพท.อีกประมาณ 50 ราย นายชินภัทร กล่าวอีกว่า ส่วนผู้เข้าร่วมโครงการที่ยังเหลืออีก 750 รายนั้น เนื่องจากงบที่จะน�า มาจ่ายเป็นเงินขวัญถุงและเงินที่ต้องกันไว้ส�าหรับบรรจุข้าราชการทดแทนไม่เพียงพอนั้น ตนจะเสนอ ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อใช้เงินเหลือจ่ายของ สพฐ.จ�านวน 112 ล้านบาท รวม ทั้งเงินที่กันไว้ส�าหรับบรรจุทดแทน จ�านวน 571 ล้านบาท มาใช้เพื่อให้ทั้ง 750 รายสามารถเข้าร่วม โครงการได้ทั้งหมด จากนั้นจะน�าเสนอคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) วิสามัญ ท�าหน้าที่แทน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั้ง 42 เขต พิจารณาอนุมตั ิ ก่อนเสนอให้สา� นักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ออกค�าสั่งให้ออกจากราชการพร้อมกับจ่ายเงินสิทธิ ประโยชน์ที่ได้รับ จ�านวน 8-15 เท่า โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้ ข้าราชการทั้ง 3 ส่วน จะอยูภ่ ายใต้งบประมาณปีละ เข้ามาจ�านวนมาก จึงก�าลังพิจารณา เพิ่มจ�านวน 30,000 ล้านบาท ซึ่งอยูใ่ นวิสยั ที่สามารถด�าเนินการ เจ้าหน้าที่ไว้รองรับให้เพียงพอต่อความต้องการ ได้ และจะไม่มีผลกระทบต่อความยั่งยืนทางการ รวมทั้งก�าลังพิจารณารวมศูนย์หนี้นอกระบบกับ คลัง เพราะในส่วนของกระทรวงการคลัง จะต้อง การเงินนอกระบบเข้าด้วยกัน และจัดตั้งเป็นส�านักฯ ด� า เนิ น การเพิ ่ม รายได้ ม ากขึ ้น ลดรายจ่ า ยที ่ไ ม่ โดยมีผู้อ�านวยการส�านักฯ อย่างเป็นทางการ เพื่อ จ�าเป็น ลง และจัดท�าการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบ ดูแลปัญหาหนี้นอกระบบโดยรวมและก�ากับติดตาม อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ รวมถึ ง เจรจากั บ ธนาคารแห่ ง ขับเคลื่อนนโยบายสถาบันการเงินขนาดเล็ก (ไมโคร ประเทศไทย (ธปท.) เพื่อให้รับภาระหนี้ของกองทุน ไฟแนนซ์) เพื่อให้ประชาชนที่ยงั ขาดโอกาสสามารถ เพื่อการฟืน้ ฟู และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ เข้าถึงแหล่งเงินได้ การน�าเงินที่เหลือจากการใช้จา่ ยเงินคงคลังไปฝาก รมว.คลั ง กล่ า วด้ ว ยว่ า นอกจากนั ้น ยั ง โดยได้รับดอกเบี้ย ต้องการใช้ศนู ย์ดแู ลหนี้ประชาชนเชื่อมโยงเครือข่าย “กระทรวงการคลังเอง ต้องบริหารรายได้ ประชาชน ทั้งกองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์ออมทรัพย์ และรายจ่ายให้เหมาะสม ซึ่งนายกรณ์ จาติกวณิช สัจจะออมทรัพย์ รวมถึงผลักดันบทบาทสตรีมากขึ้น รมว.คลัง ก�าลังคิดรูปแบบการ จัดท�างบประมาณ ด้วย โครงการหมอหนี้ที่ร่วมมือกับกระทรวงการ แบบจริงจังมากขึ้น เพื่อ ก�าหนดรูปแบบการเข้าสูส่ ม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อ ดุลได้เร็วขึ้น โดยจะแต่งตั้งคณะท�างานที่มาจาก เป็นตัวแทนของภาครัฐและสถาบันการเงินของรัฐ กระทรวงการคลัง ส�านักงบประมาณ เพื่อมาดูรูป เชื่อมโยงการรักษาวินัยทางการเงิน ให้มีการจัดท�า แบบที่เหมาะสมในการเข้าสู่งบประมาณสมดุล” บัญชีครัวเรือน เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่ให้เกิดความ เหมาะในการขอกู้เงิน และขอฝากเตือนประชาชน ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวทิ้งท้าย ด้าน นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เปิด อย่าไปหลงเชื่อบุคคลที่อา้ งอิงว่าสามารถช่วยเหลือ เผยถึงความคืบหน้าในการแจกจ่ายบัตรลดหนี้ วินยั ให้แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้ โดยยอมเสียค่าใช้ ดีมวี งเงิน ว่าขณะนี้ธนาคารได้รบั โอนหนี้นอกระบบ จ่าย และหากสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบ ถาม และก�าลังจัดส่งบัตรดังกล่าวให้ลกู หนี้ คาดว่าน่าจะ โดยตรงได้ที่ 1689 และจะได้รับการช่วยเหลือ โดย ครบทุกคน ภายในเดือน ก.ย. ที่จะถึงนี้ และเท่าที่ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ตรวจสอบจากศูนย์ 1689 สายตรงหนี้นอกระบบ ของกระทรวงการคลังพบว่า มีประชาชนโทรศัพท์


4

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2553

กาฬสินธุ์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีเผยนักวิจัย ค้นพบซากฟอสซิส จระเข้ และ เต่า อายุราว 150 ปี ที่หลุม ขุดค้น ภูน้อย อ.ค�าม่วง ขณะที่ ซากฟอสซิสไดโนเสาร์สาย พันธุก์ นิ พืชขนาดใหญ่เชื่อว่าจะเป็นไดโนเสาร์ท่ใี หญ่ท่สี ดุ ใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับภาครัฐและ เอกชนทุกภาคส่วน ร่วมกันจัดงานมหกรรมแสดงสินค้า ขอนแก่น เอ็กซ์โป 2010 ขึ้น เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเชิง สร้ า งสรรค์ แ ละการท่ อ งเที ่ย วของจั ง หวั ด หลั ง จากที ่ จ.ขอนแก่น เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ส�าคัญของภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ และถือเป็นการเปิดโอกาสให้คนท้อง ถิ่นได้ร่วมน�าสินค้าพื้นบ้านมาจัดจ�าหน่ายในงานด้วย ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมเิ ร่งติดตั้งเครื่องสูบน�้าเพิ่ม 18 จุดเตรียมรับมือมินดอนเล ขณะที่สถานการณ์น�้าท่วมในตัว เมืองเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแต่คงยังมี ฝนตกหนักต่อเนื่องบนเทือกเขาภูแลนคาและเขาเขียวเขต อ.หนองบัวแดง, เกษตรสมบูรณ์ และอ.ภูเขียว ต้นก�าเนิด แม่น�า้ ชีเริ่มมีปริมาณล้นตลิ่งเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและ คาดว่าจะมีน�้าชีหลากอีกจ�านวนมากไหลผ่านเข้าท่วมตัว เมืองได้ตลอดในระยะนี้ เนื่องจากได้รบั อิทธิพลจากพายุโซน ร้อนมินดอนเล ด้วยเช่นกัน นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ต้องเร่งน�าเครื่องจักรออกติดตั้ง เครื่องสูบน�้าขนาดใหญ่เพิ่มเติมอีกกว่า 18 จุด เพื่อเตรียม รับมือน�้าท่วมอีกระลอกไว้ร่วงหน้าอีกทาง นครพนม กรมควบคุมโรคแนะน� าประชาชน ป้องกันโรคในฤดูฝน นายศิริศักดิ์ วรินทราวาท รองอธิบดี กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูฝน มักจะเกิดโรคต่างๆ ระบาดเช่น โรคติดต่อทางน�้าและทางอาหาร ได้แก่ โรคบิด ไทฟอยด์ อาหารเป็นพิษ , โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น โรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม โรคฉี่หนู โรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย โรคไข้สมองอักเสบ โรคตาแดง โรคน�้ากัดเท้า หรือรับประทานเห็ดพิษ ซึ่งโรคต่างๆเหล่านี้ มักจะเกิดในช่วง ฤดูฝน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆเหล่านี้ กรมควบคุมโรค ขอแนะน�าให้ประชาชนป้องกัน มิให้เกิดขึ้นกับตนเองและ บุคคลในครอบครัว ด้วยการรักษาร่างกายให้อบอุ่นเพื่อให้ ร่างกายมีภูมิต้านทานโรค

นครราชสีมา เจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครราชสีมา น�าเครื่อง ฉีดพ่น ฉีดหมอกควันก�าจัดยุงลายภายในบ้านพักทหารค่ายสุรนารี กองทัพ ภาคที่ 2 ภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา พร้อมกับน�ากลุ่ม อสม. ภายในพื้นที่ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์วธิ กี �าจัดลูกน�้ายุงลายซึ่งเป็นพาหะ น�าโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชน หลังจากที่ภายในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา มีจ�านวนผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกในพื้นที่สูง มหาสารคาม นายชัชวาล บะวิชัย นายกองค์การบริหารส่วน ต�าบลเกิ้ง จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนต�าบลเกิ้งได้ ร่วมกับสถานีอนามัยบ้านเกิ้งได้จดั ท�าโครงการประชาชนต�าบลเกิ้งไร้พงุ สู่ สุขภาพดีและ จัดท�าโครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แบบยั่งยืน เพื่อลดจ�านวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ด้วยวิถีชีวิตชาวบ้านโดยเฉพาะ โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและเพื่อให้ครอบครัว ชุมชนสามารถ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ขึ้น และเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของแม่ มุกดาหาร ที่ศาลาการเปรียญ วัดศรีสุมังค์วนาราม นายประ เวช สุขพอดี และนางสาวสมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด มุกดาหาร เป็นประธานในการน�าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวจังหวัด มุ ก ดาหาร ร่ ว มท� า บุ ญ เลี ้ย งพระเนื ่อ งในวั น ธรรมสวนะ โดยจั ง หวั ด มุกดาหาร ได้ก�าหนดในห้วงเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน เชิญชวนทุกภาค ส่วน ร่วมท�าบุญ เพื่อรักษาประเพณีอันดีงาม สืบทอดและท�านุบ�ารุง พระพุทธศาสนา ดังนั้น เพื่อเป็นการร่วมกันรักษาประเพณีอันดีงาม พร้อมร่วมกันสืบทอดและท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา จังหวัดมุกดาหาร โดยส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จึงได้เชิญชวนส่วนราชการ ท�าบุญ เลี้ยงพระเนื่องในวันธรรมสวนะ ร่วมกับพุทธศาสนิกชนคุ้มวัดต่าง ๆ บึงกาฬ ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งคืนจนถึงช่วงเช้า ท�าให้ เกิดน�้าท่วมในเขตเทศบาลอ�าเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย เนื่องจากน�้า ระบายลงสู่แม่น�า้ โขงไม่ทัน ถนนหลายสายถูกน�้าท่วมสูงจนรถขนาดเล็ก แล่นไปมาด้วยความยากล�าบาก ทางเทศบาลจึงเร่งสูบน�า้ ลงสู่แม่น�า้ โขง และจนถึงขณะนี้น�้าลดลงจนเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ร้อยเอ็ด กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 ร่วมกับองค์การบริหารส่วน ต�าบลและสถานศึกษาในอ�าเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ส่งเสริมปลูก ต้นแก้วมังกร สู้วิกฤตเศรษฐกิจ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน พืน้ ที่ อ�าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความ ยากจนของประชาชนในพื้นที่น้นั หน่วยเห็นว่าแก้วมังกรเป็นพืชเศรษฐกิจ ชนิดหนึ่งที่กา� ลังเป็นที่นยิ มของประชาชนทั่วไป สามารถเพิ่มรายได้ให้กบั เกษตรกรเป็นอย่างมาก ประกอบกับต้นแก้วมังกรเป็นพืชที่ปลูกง่าย ทน แล้ง ใช้น�้าน้อย ดูแลรักษาง่ายเหมาะสมกับพื้นที่ จึงได้น�ามาเผยแพร่ต่อ ประชาชนในพื้นที่ และมองว่าหากฝึกฝนให้เยาวชน ได้เรียนรู้การปลูก ตั้งแต่เยาว์วัยเมื่อโตขึ้นจะสามารถน�าไปปลูกเป็นอาชีพเสริมรายได้ บุรรี มั ย์ ชาวบ้านทั้งเด็ก และผูใ้ หญ่ ที่จงั หวัดบุรรี มั ย์ พากันแตก ตื่นแห่ดูเห็ดยักษ์ประหลาดดอกใหญ่กว่าปกติ ที่เกิดในกระถางดอกไม้ จ�านวน 6 ดอก ในบ้านของเจ้าหน้าที่เทศบาล พร้อมทั้งได้จดุ ธูปกราบไหว้ ขอโชคลาภ เพราะปีที่ผ่านมาบ้านหลังดังกล่าวถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่ 1

ยโสธร อบจ.ยโสธร ออกไอเดียร์เจ๋งโดยน�าโครงการเอาดิน ผสมทรายปูนซีเมนต์ อัดบล็อกประสานท�าผนังบ้านราคาทั้งหลังพื้นที่ ใช้สอยขนาด 41 ตารางเมตร แค่ 170,000 บาท/หลัง ถูกกว่าชาวบ้าน ไปซื้อวัสดุจากท้องตลาด และถูกกว่าใช้ไม้มาสร้างบ้านครึ่งต่อครึ่ง แถม ยังเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านช่วยกันอนุรกั ษ์ปา่ ชุมชน แก้ปญ ั หาภาวะ โลกร้อนในอนาคตอย่างถาวร เลย นายอุดมศักดิ์ จรกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็น ประธานเปิดงานนิทรรศการศิลปะเด็กมิชลิน และมอบรางวัลผูช้ นะการ ประกวดวาดภาพสด “เยาวชนอาสา รักษาสิ่งแวดล้อม” ที่ศูนย์ศิลป์สิ รินธร โรงเรียนศรสงครามวิทยา อ�าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มิชลิน ได้จัดโครงการประกวดวาดภาพ ชิงทุนการศึกษาอย่างเนื่องมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๓๘ เพื่อปลูกจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมความสามารถ ด้านศิลปะ ความคิด สร้างสรรค์จินตนาการ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ศรี ส ะเกษ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ ศรี ส ะเกษ น� า ชาวนา นักศึกษา มาท�านาแบบแปลงสาธิตโดยเป็นการโยนต้นกล้าข้าว โดย จัดเป็นครั้งแรกของศรีสะเกษ ซึ่งการท�านาแบบนี้จะเป็นการท�านาแบบ ประหยัด โดยประหยัดทั้งระยะเวลาในการท�านา และประหยัดเงินตรา ต้นทุนในการท�านา ในการประยัดการใช้สารเคมี และที่ส�าคัญในการ ท�าแปลงสาธิตในครั้งนี้เป็นการส่งสอนให้ลกู หลานที่เป็นนักศึกษาที่เป็น ลูกหลานของชาวนาในจังหวัดศรีสะเกษ ได้เรียนรูว้ ธิ กี ารท�านาแบบใหม่ ที่ประหยัดต้นทุนเป็นอันมากด้วย อุดรธานี นายปวิต ถมยาวิทย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด อุดรธานี กล่าวว่า แนวคิดการปลูกไผ่เลี้ยงเพื่อเป็นพืชแห่งความพอ เพียง เป็นกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนของส�านักงานเกษตรอ�าเภอเพ็ญ โดยการน�าของนายอุทยั วิชติ นาค เกษตรอ�าเภอเพ็ญไผ่เป็น เนื่องจากไผ่เป็นพืชที่เหมาะสมในระบบ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นสัญลักษณ์ของการพึ่งพาตนเอง หน่อใช้เอ็น อาหาร ต้นใช้ทดแทนไม้ใช้สอย การปลูกพืชไผ่ช่วยให้เกิดป่าและ เป็นการอนุรกั ษ์ดนิ และน�้า ศูนย์เรียนรูแ้ ห่งนี้ต้งั อยูท่ ่บี า้ นนาคอม ต.โคก กลาง อ.เพ็ญ นับเป็นแหล่งเรียนรู้วิธีการปลูกไผ่ การดูแลรักษาการ เพาะพันธ์ตน้ ไผ่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเป็นศูนย์ท่จี ะเพาะพันธุ์ ไผ่เศรษฐกิจอื่น ๆ อุบลราชธานี ต�ารวจตระเวนชายแดนร่วมมือกับสถาน ศึกษาตามแนวชายแดนไทยลาวริมฝัง่ แม่น้า� โขงจดฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด หลังมีการแพร่ระบาดอย่างหนักในสถาน ศึกษา หลังผลการตรวจสอบพบว่ามีการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดย เฉพาะยาบ้าเข้าสู่สถานศึกษาเป็นจ�านวนมาก ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้ จะมีการสาธิตการตรวจค้น ตรวจปัสสาวะ ให้กับอาสาสมัครนักเรียน ในการป้องกันยาเสพติดอีกโรงเรียนละ 5 คน ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหา การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาได้อีกทางหนึ่ง

สกลนคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธาน ปล่อยพันธุป์ ลา 840,000 ตัว เฉลิมพระเกียรติในหลวง เจริญพระชนมายุ ครบ 84 พรรษา พร้อมกับฉลองครบรอบวันสถาปนา 84 ปี กรมประมง โดยมีนายก�าจัด ราชค�า ประมงจังหวัดสกลนคร นายอ�าเภอพังโคน คณะ ผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่กว่า 200 คน ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาลงสู้แหล่งน�้าธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นแหล่งเพาะ พันธุ์ปลา และสร้างอาชีพ หาอาหารของคนในชุมชน สุรินทร์ นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด สุรินทร์ เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ�านวน 2,144 กองทุน จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว จ�านวน 2,120 กองทุน อยู่ระหว่างด�าเนินการยื่นแบบค�าขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จ�านวน 24 กองทุน ปัจจุบันมีกองทุนหมู่บ้านที่ผ่านการพิจารณาให้การ รับรองจากเครือข่ายกองทุนหมูบ่ า้ นระดับต�าบล ระดับอ�าเภอ และคณะ อนุกรรมการสนับสนุนระดับอ�าเภอได้ตรวจสอบและให้การรับรองเพื่อ เสนอคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ ระดับจังหวัดพิจารณา ให้การรับรอง และเสนอนายทะเบียนพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือส�าคัญ แสดงการเป็นนิติบุคคล หนองคาย จัดอบรมโครงการเยาวชนอาสาสมัครช่วยเหลือ นักท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีความ สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ นายสถาพร ค�าแท่ง พัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย กล่าวว่า หน่วยงานในสังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดนองคาย ได้จัดท�าโครงการฯนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในเชิงรุกแก่เด็ก และเยาวชนเจริญเติบโตเป็นคนมีคุณธรรม หรือมีคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ที่จรรโลงสังคม ที่จะน�าสู่การเป็นต้นแบบ “เยาวชนคนดีศรี หนองคาย” ช่วยเหลือท้องถิ่นบ้านเกิดอย่างสร้างสรรค์ และสร้างความ อบอุ่นให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด หนองบัวล�าภู กรมการค้าภายในออกประกาศขอความร่วม มือพ่อค้าเลิกใช้เครื่องชั่งสปริงแบบห้าปัดเดียว นายชยพล จิตรบรรจง รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล�าภู เปิดเผยว่า ปัจจุบันเครื่องชั่งน�้า หนักสินค้าและบริการ (เครื่องชั่งตวงวัด) ได้ถกู น�ามาใช้อย่างแพร่หลาย ในการจ�าหน่ายและแลกเปลี่ยนสินค้า ซึ่งปัจจุบนั พบว่ายังมีการร้องเรียน จากประชนชนผ่านสายด่วนแม่บ้าน 1569 ของกรมการค้าภายในอย่าง ต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของประชาชน กรมการค้า ภายในจึงได้ออกประกาศ เรื่อง การใช้เครื่องชั่งสปริงแบบห้าปัดเดียว เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกันระหว่างส่วนราชการผู้รับผิดชอบ และผู้ ประกอบการ รวมทั้งผู้บริโภค ให้มีข้อมูลที่ตรงกัน อ�านาจเจริญ นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี นายกสมาคมกีฬา จังหวัดอ�านาจเจริญเปิดเผยว่า จังหวัดอ�านาจเจริญ ได้รับงบพัฒนา นักกีฬาเป็นกรณีพเิ ศษจากรัฐบาล เพื่อให้น�าไปพัฒนานักกีฬาที่เป็นช้าง เผือก ซึ่งจังหวัดอ�านาจเจริญได้ประชุมคณะกรรมการกีฬาเรียบร้อยแล้ว โดยจัดสรรงบลงไปให้ชมรมกีฬาชนิดต่างๆแล้ว

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ�าวัน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ�าวัน ตัวอย่างของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลายตัวอย่างเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวัน เช่น หากเราต้องการหาส่วนผสมของกาแฟที่รสชาติดี ทีส่ ุด (สมมติว่าเราไม่ทราบว่าองค์ประกอบแต่ละ อย่ า งส่ ง ผลอย่ า งไรต่ อ กาแฟ) บนพื ้น ฐานของ สมมติฐานที่ว่า “กาแฟ = ผงกาแฟ + น�้า + น�้าตาล + นม ในอัตราส่วนต่างๆ” และ “น�้าตาลให้รสหวาน, ผงกาแฟให้ ร สกาแฟ, นมให้ ค วามมั น , น� า้ ไม่ เปลี่ยนแปลงรสชาติของกาแฟ แต่มีผลต่อความเข้ม ข้ น ” เราท� า การทดลองได้ โ ดยจั ด ให้ แ ต่ ล ะปั จ จั ย เปลี่ยนแปลงไป โดยปัจจัยอื่นๆ คงที่ เช่น เริ่มต้นโดย ใช้ปริมาณน�้า, น�้าตาล, นม คงที่ และเพิ่มหรือลด ปริมาณผงกาแฟ จากนั้นจึงผลัดเปลี่ยนให้ปริมาณ ขององค์ประกอบอื่นๆ เป็นปริมาณที่เปลี่ยนแปลงใน การชงครั้งต่อๆ ไป ในไม่ช้า เราก็จะทราบความ สัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ กับผลลัพธ์ที่ได้อย่างชัดเจน และสามารถพยากรณ์ได้ต้งั แต่กอ่ นชงว่าส่วนผสมใด จะให้ผลลัพธ์เช่นใด หากเราตั ้ง สมมติ ฐ านในการทดลองว่ า “น�า้ ตาลให้รสกาแฟ, ผงกาแฟไม่เปลี่ยนแปลงรสชาติ ของกาแฟ แต่มีผลต่อความเข้มข้น, นมให้รสหวาน และ น�้าให้รสกาแฟ” การทดลองก็จะชี้ให้เห็นในที่สดุ ว่าสมมติฐานนี้เป็นสมมติฐานที่ไม่ถูกต้องเมื่อทราบ ผลขององค์ประกอบทุกประการ เราก็สามารถสรุปผล เป็นทฤษฏีท่สี ามารถพยาการณ์ผลลัพธ์ในการชงครั้ง

ต่อๆ ไปได้ เช่น “กาแฟสองช้อน น�้าตาลหนึ่งช้อนครึ่ง และนมหนึ่งช้อน เติมน�า้ หนึ่งแก้ว ให้รสชาติที่ดี ที่สุด” ในตั ว อย่ า งนี ้ หากเราเปลี ่ย นยี ่ห ้ อ กาแฟ ทฤษฏีท่เี คยใช้พยากรณ์ผลลัพธ์ได้อาจจะไม่แม่นย�า อีกต่อไป จึงต้องท�าการทดลองใหม่เพื่อปรับแก้ทฤษฏี ทั้งนี้ ทฤษฏีใหม่กจ็ ะสามารถอธิบายผลลัพธ์ได้อย่าง กว้างขวางกว่าเดิม เพราะไม่วา่ เราจะชงกาแฟครั้งต่อ ไปด้วยกาแฟยี่ห้อใหม่หรือยี่ห้อเดิม ทฤษฏีใหม่ก็จะ สามารถพยากรณ์ผลลัพธ์ได้อย่างแม่นย�า


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2553

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน. ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ.

ข้าพระพุทธเจ้า นายวิบูลย์ วงศ์มาศา ผอ.ส�านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม พร้อมบุคลากร

กีฬา

..เพื่อสุขภาพ.. ว่ายยังกะปลา

...Fishlike Swimming ท�าไมปลาโลมาจึงว่ายน�า้ ได้เร็ว ท�าอย่างไร คนเราจึงจะว่ายน�้าได้เร็วเหมือนปลา ไม่ต้องเร็วเท่า ปลาโลมาหรอก เอาแค่เร็วเท่าปลากัดก็พอแล้ว พวกเราควรจะหาเวลามานั่งสังเกตการว่าย น�า้ ของปลาบ้าง ด้วยการเอาตูป้ ลามาตั้งบนโต๊ะแล้ว นั่งดู พิจารณา สังเกตการเคลื่อนไหว การใช้ครีบ ใช้ หางและล�าตัวของมัน แล้วพวกเราจะได้หลักการ อะไรดีๆจากมันเยอะเลย เรื่องส�าคัญจะต้องฝึกฝน เทคนิคมาก่อนการฝึกความทนทาน และ ความเร็ว เทคนิคจะช่วยให้ว่ายได้เร็ว ความทนทานมาทีหลัง ฉะนั้นผู้ที่ประสงค์อยากจะเลื่อนชั้น ไปอยู่แถวหน้า ของการแข่งขัน จะต้องเสาะหา และพัฒนาด้าน เทคนิคให้ดี ที่ปลาว่ายเร็วกว่าคนเพราะมันมีเทคนิค พลิ้วไหว ลื่นไหล ไม่ใช่ความแข็งแรง น�้า มันยืดหยุ่น เหมือนยางยืด (Elastic) ยิ่งใส่แรงหนัก ก็ยิ่งถูก (ดีด กลับ) ต้านหนัก กุญแจส�าคัญของการว่ายน�้าได้เร็ว จึงอยู่ที่ เทคนิค ด้วยการให้ทุกส่วนของร่ายกาย ท�างานเป็นหนึ่งเดียว ไม่ได้อยูท่ ่กี ารเพิ่มแรงขับ สรุป ง่ายๆก็คือ เทคนิคดี จะไปได้เร็วกว่า แรงดี หากมีเวลาว่าง ให้ไปนั่งสังเกตพวกเด็กๆนักว่ายน�้า ดู จะเห็นว่า พวกเขาว่ายได้ไหลลื่นเหมือนกับไม่ใช้ แรง คนที่ว่ายดีจะว่ายแบบเนิบๆเหมือนไม่ใช้แรง อะไรเลย แต่จะไหลดีมาก ยิ่งถ้าใช้แรงน้อยกว่า แต่ กลับว่ายได้เร็วกว่า ซึ่งจะเป็นการดีอย่างยิ่ง ต่อไปนี้

เป็นหลัก 7 ประการที่น�ามาฝากให้ไปท�าการฝึก 1. Swim slowly หมายความว่า ควรจะฝึกเน้น ท่วงท่าไปอย่างช้าๆให้ถูกต้องแม่นย�าไม่ผิดเพี้ยน ก่อน ฝึกจนเป็นนิสัยเป็นอัตโนมัติ อย่าไปกังวลเรื่อง ระยะทางและความเร็ว สองสิ่งนี้จะเกิดขึ้นอย่างมี ประสิทธิภาพ เมื่อเทคนิคของท่านดีแล้ว วิธีฝึกที่จะ พัฒนาเทคนิค คือ ต้องมีกระจกส่องสะท้อนภาพ ท่วงท่าของท่าน นั่นก็คือ ครู หรือ Coach 2. Stroke length and efficiency พยายามฝึกว่าย ช้าๆเน้นๆนับ Stroke สังเกตแผ่นกระเบื้องปูพื้นสระ ว่า การดึง Stroke แต่ละแขนร่างกายเราเคลื่อนที่ไป กี่แผ่น พยายามฝึกให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้น เช่น สมมติวา่ หนึ่งแขนเราดึงไหลไปได้ 5 แผ่น ก็พยายาม ดึงไปให้ได้เพิ่มเป็น 6 , 7 , 8…..ไปเรื่อยๆ คือ ฝึกเน้น ประสิทธิภาพให้มากเข้าไว้ หรือว่า 50 เมตรนับ Stroke ได้เท่าใดเอาเป็นตัวตั้ง จากนั้นฝึกดึงแขนให้ มันลดลงไปเรื่อยๆ ถ้าลดลงได้เรื่อยๆ นั่นก็คือ การ พัฒนาการได้เกิดขึ้นแล้ว 3. Slippery swimming การจะว่ายให้ลื่นไหล ร่างกายจะต้องไม่ตา้ นน�า้ ท�าอย่างไรจึงจะให้รา่ งกาย ไม่ต้านน�า้ เหมือนปลา ขอให้นึกถึงต้นไผ่ เราตัดต้น ไผ่มาต้นหนึ่ง ไม่ต้องรีดกิ่ง ตัดก้านออกแล้วเอามัน พุ่งลงน�้า จะเห็นว่ามันพุ่งไหลไปในน�้าไม่ไกล ทีนี้เรา เอามันกลับขึ้นมาใหม่แล้วรีดกิ่งก้านออกให้เหลือแต่ ล�าไผ่ แล้งพุ่งมันลงไปใหม่ ทีนี้เราจะเห็นความแตก ต่างได้ชัดเจน มันจะไหลไปไกลกว่าเดิม เร็วกว่าเดิม หลักการข้อนี้ข้อให้นึกภาพย้อนมาสู่ตัวเราในขณะ ว่ายน�้าด้วย ล�าตัว หัว แขนขา ฝ่าเท้า การโคลงของ ล�าตัว เป็นอย่างไร ต้านน�้าส่วนใด พยายามปรับปรุง แก้ไข เหตุใดคนอื่นเขาจึงว่ายได้เร็ว แล้วเราล่ะ เหตุ ใดมันจึงช้า ทั้งๆที่บางทีอาจจะใช้แรงไปมากกว่าเขา ซะอีก 4. Be water friendly อย่าเห็นน�า้ เป็นคูต่ อ่ สู้ แต่สร้าง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ.

ข้าพระพุทธเจ้า นายประสิทธิ์ เฉลิมพลโยธิน ผอ.โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร อ.พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พร้อมบุคลากร ความรูส้ กึ ในจิตใจว่า มันคือผูช้ ว่ ยท่านในการฝึกและ การแข่งขัน ถ้ารูส้ กึ ว่ามันคือคูต่ อ่ สูท้ ่ที า่ นต้องเอาชนะ เมื่อใด เมื่อนั้น ท่านจะต้องแพ้มันทันที 5. Practice “fishlike swimming” เมื่อมีเวลาว่างนั่น ดูปลาว่ายน�า้ ในตูป้ ลาแล้ว ให้ต้งั เป้าสร้างความรูส้ กึ ขึ้นในใจว่า ท�าอย่างไร เราจะว่ายน�า้ ได้อย่างปลา ปลามันว่ายพลิ้วไหวอย่างไร ใช้แรงมากหรือ สบายๆ อย่างไร ถ้าพวกเราเข้าใจ concept ต่างๆได้ดี เราจะ พัฒนาการฝึกของเราให้เหมือนปลา โดยใช้หลักการ อันเดียวกันได้ 6. Hide your head การฝึกก้มหัวลงต�่า จะช่วยลด แรงต้ า นของน� ้า หลั ก การข้ อ นี ้ใ ช้ กั บ นั ก ว่ า ยน� ้า ประเภท Sprinter ได้ดี แต่สา� หรับพวกเรานักไตรกีฬา การยกหัวดูทศิ ทางเป็นจังหวะ หากการยกแต่ละครั้ง เป็นไปได้จงั หวะที่น่มิ นวล และ ต้านน�้าน้อยที่สดุ จะ เกิดผลดีที่สุด 7. Lengthen your body พยายามฝึกยืดแขนในแนว Body line ให้ไกลเพื่อเพิ่มความยาวของร่างกายให้ มากขึ้นกว่าปกติท่เี คยท�าอีกสักนิด หากว่ายด้วยการ วางแขนสั้นเกินไปจะได้ระยะทางสั้นลง ที่มา : นักไตรกีฬาชาวไต้หวัน นาม Mr. Joe (HSU YEN PIN)

ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ประชาชน ทั่วไปจะต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายอย่างเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นประชาชนจึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องมีความ รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย อย่างที่ควรทราบ เพื่ออ�านวยความสะดวกและรักษาสิทธิ ตลอดจน ผลประโยชน์ท่ปี ระชาชนควรจะได้รบั ขอแนะน�าข้อ กฎหมายที่ประชาชนควรทราบ

กฎหมายการรักษาความสะอาด

* ห้ามขีดเขียน วาดรูปวาดภาพบนรั้วผนัง อาคาร ต้นไม้ หรือสิ่งใดใสที่สาธารณะ หรือเห็นได้ จากที่สาธารณะนั้น ถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท * ห้าม ติดตั้ง ตาก วางหรือแขวนสิ่งใดๆ ใน ที่สาธารณะหรือมองเห็นได้จากที่สาธารณะดดยไม่ บังควรหรือท�าให้มองดูแล้วไม่ เป็นระเบียบเรัย บร้อย ถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับ 200 บาท *ห้าม บ้วน สั่งหรือถ่มน�้าลาย น�้ามูก น�้า หมาก เสมหะหรือทิ้งสิ่งใดๆ ลบนท้องถนน พื้นรถ หรื อ เรื อ สาธารณะ โรงมหรสพ ร้ า นค้ า หรื อ ที ่ สาธารณะ ถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100 บาท ที่มา : ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

5


6

ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2553

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

น�้าพระทัยใสพิสุทธิ์ดุจสายฝน บันบาลดลความจนพ้นแก้ไข ราษฎร์เดือดร้อนผ่อนปนพ้นโพยภัย เสด็จไปคลายทุกข์ตรมขมขื่นกัน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ.

ข้าพระพุทธเจ้า นายบุญสงค์ อรรคฮาตสี ผ.อ.โรงเรียนชุมชนบ้านลาด อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พร้อมบุคลากร จังหวัดอ�านาจเจริญ เตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย จากพายุโซนร้อน

จังหวัดอ�านาจเจริญ เตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย จากพายุโซนร้อน มินดอนเล พัด ผ่านพื้นที่ จังหวัดอ�านาจเจริญได้ติดตามสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่าระหว่างวันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2553 ทุกภูมิภาคของประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักมากหลายพื้นที่ อาจท�าให้เกิดน�้าท่วมฉับ พลันและน�้าป่าไหลหลากได้นายปวิณ ช�านิประศาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ�านาจเจริญ แจ้งว่า เพื่อเตรียมการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากสภาวะอากาศดังกล่าว สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอให้อา� เภอทุกอ�าเภอในพื้นที่ดา� เนินการดังนี้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยูบ่ ริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยของอ�าเภอทราบ เกี่ยวกับภัยอันเกิดจากฝนตกหนัก ให้ประชาชนเตรียมการป้องกันและระมัดระวังอันตรายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ ในระยะ 4- 5 วันนี้ โดยผ่านทางวิทยุกระจายเสียงประจ�าท้องถิ่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจ�าหมู่บ้านและ เครือข่ายวิทยุสมัครเล่น สถานีโทรทัศน์และเคเบิ้ลท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และ ให้อ�าเภอก�าชับเจ้าหน้าที่เฝ้า เตรียมรับสถานการณ์ รวมทั้งให้ใช้ประโยชน์จาก “มิสเตอร์เตือนภัย” ที่ประจ�าอยู่ในหมู่บ้านเสี่ยงภัย แจ้งข้อมูล สถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ศูนย์อ�านวยการเฉพาะกิจฯทราบโดยเร็ว เพื่อด�าเนินการช่วยเหลือประชาชนให้ทันต่อ สถานการณ์เข้าด�าเนินการตามขั้นตอนของแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอ�าเภอให้สามารถช่วยเหลือ ประชาชนหากเกิดสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที หากเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้รายงานสถานการณ์ และการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น โปรดแจ้งได้ที่ ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ�านาจเจริญ โทร.0- 4552 – 3031, 0-4552 - 3133 อธิชา/พิมพ์ สิทธิเดช/ข่าว/ตรวจทาน วิมล/บก.ข่าวสวท.อจ. 25 สิงหาคม 2553 ข้อมูลจาก : สิทธิเดช นนทพรหม สวท. อ�านาจเจริญ วันที่ :: 25/8/2553

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ.

ข้าพระพุทธเจ้า นายจ�านงค์ อาศิรวัจน์ ผู ้ อ� านวยการส� านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ก ารและ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดมหาสารคาม พร้อมบุคลากร จังหวัดร้อยเอ็ดประชุมทีมสหวิชาชีพ ระดมความคิดเห็นก�าหนดแนวทางความช่วยเหลือ เด็กและสตรีที่ถูกกระท�ารุนแรง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีการประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อช่วย เหลือเด็กและสตรีท่ถี กู กระท�ารุนแรง โดยมีนายธวัชชัย ฟักอังกูร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน โดยจังหวัด ร้อยเอ็ดได้จัดตั้งศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี ในภาวะวิกฤตที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2545 และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์พึ่งได้” เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระท�ารุนแรงทางด้านร่างกาย เพศ จิตใจ ซึ่งให้การช่วยเหลือด้านการแพทย์ การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพ ด้านกฎหมาย คดี การศึกษา โดย ขยายเครือข่ายจัดตั้งศูนย์ดงั กล่าวครบทุกอ�าเภอ ปัจบุ นั ศูนย์พ่งึ ได้ต้งั อยูอ่ าคารเฉลิมพระเกียรติจฬุ าภรณ์ โรงพยาบาล ร้อยเอ็ด ซึ่งศูนย์พ่งึ ได้ จะมีคณ ุ ภาพจะต้องอาศัยทีมสหวิชาชีพที่มาจากกระทรวงมหาดไทย ยุตธิ รรม ส�านักงานต�ารวจ แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชนและภาคประชาชน เพื่อที่จะประสานความร่วมมือจากหลายสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ร่วมกัน การแก้ไขปัญหาส่งต่อข้อมูลประชุมปรึกษาหารือ ระดมความคิดเห็น และก�าหนดแนวทางช่วยเหลือร่วมกัน อาศัยพื้นฐานความรูท้ กั ษะและความสามารถของแต่ละสาขาอาชีพ เพื่อค้นหาความจริง กระบวนการคุม้ ครองป้องกัน เฉพาะหน้า การกลับสูส่ งั คมป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงภายในครอบครัวและชุมชน ซึ่งข้อมูลผูร้ บั บริการศูนย์พ่งึ ได้ใน ปี 2549 -2553 มีจ�านวน 3,573 ราย และผู้ถูกกระท�าความรุนแรงทางเพศพบส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 12-15 ปี ครอบครัวขาดความอบอุ่น//////////////////////// บุญมี ภาพ/ข่าว ข้อมูลจาก :: สมเกียรติ สระกาศ ส.ปชส.ร้อยเอ็ด วันที่ :: 25/8/2553


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

พระเอยพระขวัญเกล้า พระเสาวนีย์ดั่ง โฉมเอยพระโฉมศรี เฉลิมพระชีพชนม์ กราบเทพ ณ ทุกทิศ ถวายพระชัยพร

ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2553

พระขวัญเนามโนพลัง มล้างทุกข์เสกสุทธิผล ราชินีนาถพิมล เชลงลักษณ์ประจงวอน โปรยพิสิฐมธุสร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ. ข้าพระพุทธเจ้า นางสุจิต ศิริอมรพรรณ ผู้อ�านวยการโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม พร้อมบุคลากร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน. ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ.

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวบังอร บัวช่วย ผู้อ�านวยการโรงเรียนนิคมบ้านหัน ต�าบลเขวา จังหวัดมหาสารคาม

ศุภฤกษ์เรียง..อร่ามรัตน์เจิดจรัสนครัง ทิพย์แตรสังข์กล่อมกังวานใส แผ่ไพศาลศานติ์ เจ็ดสิบเจ็ดพระชันษาเจ้า..เก็จสกาวกาญจน์ เกษมส�าราญร่มเย็นศิระ..เพราะพระบารมี อภิลักขิต..ลุสมัยครบ มหามงคล เฉลิมชนม์ฉลองชัยพิสุทธิ์ใสทรงศรี อ้าเอกองค์..นวมินทรามหาราชินี จอมกษัตรีย์..พรรัตนตรัยสวัสดิ์ไสวพรม พระเกียรติเกริก “สิริกิติ์”แก้ว..โลกาก้อง พสกนิกรซ้องสดุดีผสานสฤษดิ์สราญสม เทพทุกทิศานุทิศ..ศักดิ์สิทธิ์โปรยโรยอภิรมย์ สุรีย์พร่าง..สวรรค์สว่างห่ม..ชื่นชมพระบุญญา ภิญโญยิ่งสยามเย็นพระทรงยศ ทุกหยาดหยดเพ็ญโพยมบรรโลมหล้า เสวยเวียงสวรรค์วังบัลลังก์ฟ้า เปรมปรีดาเรียงประดับดาวระยับดวง สิบสองสิง หาคมศรี..เรืองบุรีเรศ สยามประเทศวิเศษประเสริฐ..เทิดแม่หลวง พระจริยาวัตรยล..มิ่งมนต์ใจไทยทั้งปวง ประสงค์สรรพ์สวรรค์สรวงโชติช่วงเชิญ ประนมกรเหนือเกล้าบังคมกราบ ใต้เบื้องพระ..ยุคลบาทภาพ ข้า ฯ สรรเสริญ ประทินประทับไผทไทย..นานกว่านานเทอญ ราษฎร์ร่วมร้อง..ทรงพระเจริญ..ถวายพระพรรินฯ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ.

ข้าพระพุทธเจ้า นายค�าปุ่น ภูเงิน ผู้อ�านวยการโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์ พร้อมบุคลากร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน. ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ.

ข้าพระพุทธเจ้า ห้างทองสุวรรณาเยาวราช (ลูกสาวแม่กิมกี่) สาขา วรบุตร อ�าเภอเมือง จ.มหาสารคาม

12 สิงหา มหาราชินี

๑๒ สิงหา มหาราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ.

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายปริญญา ทองเสน ผู้อ�านวยการโรงเรียนพิมูลวิทยา

ข้าพระพุทธเจ้า นายสนั่น บุญคะสีทา นายก อบต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย พร้อมบุคลากร

7


8

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2553

130 นักกีฬาชาย-หญิง ของจังหวัดมหาสารคามใน 18 ชนิดกีฬา ต่อจากหน้า 1 130 นักกีฬาชาย-หญิง ของจังหวัดมหาสารคามใน 18 ชนิดกีฬา ได้เป็นตัวแทนภาค 3 ร่วม แข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 39 ที่จังหวัดชลบุรี ส�านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามรายงาน ว่า ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้จังหวัดมหาสารคามเป็นเจ้าภาพ จัดแข่งขันกีฬา รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด “ปูแป้งเกมส์” เมื่อวันที่ 9-18 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นตัวแทนไปร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 39 ผลการแข่งขันปรากฏว่านักกีฬาของ จังหวัดมหาสารคามได้รบั การคัดเลือกเป็นตัวแทนร่วมกับจังหวัดอื่นๆในภาค 3 เข้าร่วมแข่งขัน จ�านวน ทั้ง 130 คน เป็นนักกีฬาชาย 94 คนและนักกีฬาหญิง 36 คน ประกอบด้วย 18 ชนิดกีฬา คือ กีรฑา, กาบัดดี้, เทควันโด, เทนนิส, เปตอง,เพาะกาย, ฟุตบอล, ฟุตซอล, มวยปล�้า, มวยสากลสมัครเล่น, ยิง ปืน, เรือพาย, วอลเลย์บอลชายหาด, สนุกเกอร์-บิลเลียด, หมากล้อม, ลีลาศ และกีฬาฟันดาบ ซึ่งมี 4 ชนิดกีฬาที่จังหวัดมหาสารคามได้เป็นตัวแทนภาค 3 ทั้งทีมเข้าไปแข่งขัน ได้แก่ กีฬาฟันดาบ 8 คน หมากล้อม 11 คน ฟุตซอลชาย-หญิง 14 คน และฟุตบอลชาย-หญิง 23 คน ส�านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม

ศรีสะเกษ ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย

(หมู่บ้านต้นแบบ)

อ�าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ จัดฝึกอบรมอาสา สมัครพัฒนาประชาธิปไตย (สสพป.) ตามโครงการส่งเสริมวิถชี วี ติ แบบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ประจ�าปี 2553 (วัน ที่ 19 ส.ค.53) ที่หอประชุมที่ว่าอ�าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ โดยมี อสพป. หมูบ่ า้ นต้นแบบประชาธิปไตย เขารับการฝึกอบรมจ�านวน 12 หมูบ่ า้ น ๆ ละ 20 คน รวม 240 คน ได้แก่ ต�าบลโดด บ้านโดด,บ้านหนอง กอง,บ้านหนองหงอก,บ้านหนองบวบ และบ้านบัวน้อย ต�าบลเสียว ได้แก่ บ้านหนองโน ,บ้านสามขาและบ้านหนองมะโนรมย์ ต�าบลผือ ใหญ่ ได้แก่ บ้านโชคอุดม ต�าบลหน้องม้า ไดแก่บา้ นหนองไผ่ และต�าบล อีเซ ได้แก่ บ้านหนองฮู และบ้านหนองจมะ ข้อมูลจาก :: สนธยา จงพันธนิมิตร สวท. ว24/8/2553

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ.

ข้าพระพุทธเจ้า ห้างทองสุวรรณาเยาวราช (ลูกสาวแม่กิมกี่) สาขา บรบือ อ�าเภอบรบือ จ.มหาสารคาม


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2553

วันที่ 12 สิงหาฯ ข้าพระพุทธเจ้า ร่วมน้อมเกล้า ถวายพระพร ให้สุขศานติ์ ให้จงทรง พระเจริญ ยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ แด่ลูกหลาน ประชาไทย ทรงร้อยใจ ไทยทุกถิ่น ให้สิ้นทุกข์ น�าความสุข ปลุกส�านึก จากหลับไหล ศิลปาชีพ ชุบอาชีพ ทั่วถิ่นไทย ผ้าไหมไทย เลื่องลือไกล ไปต่างแดน พระเมตตา ดุจน�้าใส ไหลไม่สิ้น ทาแผ่นดิน ให้ชุ่มชื่น ร่มรื่นแสน ไทยอยู่ดี มีพระองค์ ทรงเป็นแกน หลักแน่นแฟ้น แก่นกลางใจ ไทยทุกดวง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ.

ข้าพระพุทธเจ้า สุริยนต์ วะสมบัติ ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 พร้อมบุคลากร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ.

ข้าพระพุทธเจ้า นายทรงศักดิ์ ไชยชมภู รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

คนเก่งประจ�ำปักษ์ ระดับสำยสะพำย

นายวิชัย ศรีสัตย์รสนา

ผู้อ�านวยการ ร.ร. ขอนแก่นวิทยายน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วิบูลย์ วงค์มาศา พจนีย์ วงค์มาศา

เกษตรจังหวัดมหาสารคาม

พงษ์สวัสกิ์ รัตนแสง นายแพทย์สาธารณสุข

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

9


10

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2553

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข วัน เดือน ปีเกิด 15 มีนาคม 2499 E-mail jurin@democrat.or.th ที่อยู่ 43/20 หมู่บ้านประมวลสุข ต�าบลวัดชลอ อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 86 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม อ�าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120

“จุรินทร์” เผยผลส�ารวจในปี 52 พบไอคิวเด็กไทยลดลงเหลือ 91 ซึ่งไอคิวเฉลี่ยสากลอยู่ที่ 90-110 จุด เหตุเพราะ

ขาดไอโอดีน

เร่งออกกฎกระทรวงฯ บังคับเติมไอโอดีนในเกลือตามองค์การอนามัยโลกก�าหนด ให้สถานบริการทุกแห่งแจกไอโอดีนหญิงตั้งครรภ์ทุกคนเริ่ม ต.ค.53

การศึกษา • ระดับประถมศึกษา โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา จังหวัดพังงา (สอบได้ที่ 1 ของจังหวัด)

• ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย • ระดับปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ระดั บ ปริ ญ ญาโท รั ฐ ประศาสนศาสตร์ ม หาบั ณ ฑิ ต สาขานโยบายสาธารณะและการวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประวัติการท�างาน • • • • • • • • • • • • • • •

สส. 2529 , 2531 , 2535/1 , 2535/2 , 2538 , 2539 , 2544 , 2548 , 2551 เลขานุการคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว ปี 2529 – 2531 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปี 2532 เลขานุการ รมว. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2533 โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ปี 2532 – 2535 รมช. กระทรวงพาณิชย์ ปี 2535 รมช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2537 ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน ปี 2539 – 2540 ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล ปี 2540 – 2543 รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี ปี 2540 – 2543 ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน ปี 2544 – 5 ม.ค. 48 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกิจการสภา สภาผู้แทนราษฎร ปี 2548 , 2551 ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ พรบ.ลิขสิทธิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ปี 2546 – ปัจจุบัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 20 ธันวาคม 2551 – 15 มกราคม 2553

สธ. เผยไทยจะมีผสู้ งู อายุเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 18 เป็นร้อยละ 22 ในปี 2568 จับมือญีป่ นุ่ เตรียม การรับมือเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ สาธารณสุข เผยในปี 2568 คาดทั่วโลกมีผู้สูงอายุ 800 ล้านคน ส�าหรับไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2568 ซึ่งจะ เพิ่มจ�านวนจากร้อยละ 18 เป็นร้อยละ 22 โดยผู้สูงอายุ 1 ใน 3 จะมีผลกระทบด้านสุขภาพและสวัสดิการสังคม ร่วมมือกับไจก้า ของญี่ปุ่น เตรียมการรับมือจัดบริการเหมาะสม น�าร่องแล้ว 4 จังหัด นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายเคียวโยจิ โคมะชิ (Mr. Kyoji KOMACHI) เอกอัคราชทูตญี่ปุ่น ประจ�าประเทศไทย เปิดประชุมวิชาการโครงการพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมผูส้ งู อายุในประเทศไทย เชิงบูรณาการโดย ชุมชน ปี 2553 ที่โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย โดยกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรัฐบาลญี่ปุ่น โดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือไจก้า (JICA) เป็นผู้ สนับสนุนทางด้านวิชาการ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมโครงการแก้ไขสภาวการณ์เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วของประเทศไทย และน�าเสนอ โครงการและกิจกรรมในพื้นที่น�าร่อง 4 ภาคๆละ 1 จังหวัด คือ เชียงราย นนทบุรี ขอนแก่นและสุราษฎร์ธานี และได้มอบรถเข็นให้ผู้สูงอายุใน พื้นที่ 4 จังหวัด 150 คันด้วย นายแพทย์ไพจิตร์ กล่าวว่า ขณะนี้ทุกประเทศต้องเตรียมเผชิญผลกระทบของภาวะสังคมผู้สูงอายุอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในปี 2568 คาดว่าจะมีผู้สูงอายุทั่วโลกมากกว่า 800 ล้านคน 2 ใน 3 อยู่ในประเทศที่ก�าลังพัฒนา ส�าหรับไทยก�าลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในปี 2568 คาดจะใช้เวลาเพียง 22 ปี โดยจ�านวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 18 เป็นร้อยละ 26 ของประชากรทั้งหมด และ 1 ใน 5 จะมี ผลกระทบด้านสุขภาพและสวัสดิการสังคม ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากในการเตรียมผู้ดูแล การจัดบริการ และการพัฒนาประเทศในภาพ รวม นายแพทย์ไพจิตร์ กล่าวต่อไปว่า โครงการความร่วมมือไทยกับญี่ปนุ่ ครั้งนี้นบั เป็นความร่วมมือที่ดี เนื่องจากญี่ปนุ่ ได้เข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุอย่างสมบูรณ์เมื่อพ.ศ. 2537 โดยมีระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2551-2554 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด ต�าบล และหมู่บ้าน โดยใช้ชุมชนเป็นหลัก ปีแรกเป็นการศึกษาข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นที่น�าร่อง และศักยภาพของพื้นที่ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ปี ที่ 2-4 จัดท�าแผนยุทธศาสตร์บรู ณาการสุขภาพและสวัสดิการสังคม จัดท�าแผนเพื่อตอบสนองความต้องการของผูส้ งู อายุ และสวัสดิการสังคม อย่างเหมาะสม และด�าเนินการตามแผนโดยชุมชน ซึ่งมีการสนับสนุนทรัพยากรด้านต่างๆ และการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับกิจกรรม และการประเมินผล เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ จะสรุปผลการด�าเนินงานเสนอผูบ้ ริหารระดับสูง เพื่อเสนอเป็นนโยบายของรัฐบาล ในการจัดบริการ ส�าหรับผูส้ งู อายุ และศักยภาพของชุมชนในการป้องกัน แก้ไขปัญหาของผูส้ งู อายุอย่างครอบคลุม มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับผูส้ งู อายุแต่ละ ภาค ตั้งเป้าในเดือนตุลาคม 2557 จะมีต�าบลร้อยละ 15 ของจังหวัดน�าร่อง มีการขยายผล และบูรณาการงานนี้รองรับปัญหาผู้สูงอายุใน พื้นที่ ทั้งนี้ โครงการที่ท�าในแต่ละพื้นที่มีดังนี้ ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงราย เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ป้องกันภาวะแทรกซ้อน ในผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ภาคอีสาน ที่จังหวัดขอนแก่น เน้นการแก้ปัญหาด้านสุขภาพตา และฟัน ท�าให้ผู้สูงอายุจ�านวนมาก รอดพ้นจากภาวะตาบอด และมีการใส่ฟนั ปลอมให้ผสู้ งู อายุโดยทีมทันตแพทย์ในชุมชนเป็นแห่งแรกของประเทศ ภาคกลางที่จงั หวัดนนทบุรี ได้ตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุในชุมชน และภาคใต้ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดหน่วยเคลื่อนที่ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภาย หลังเป็นประธานเปิดประชุมผู้ประกอบการผลิต เกลือ น�้าปลา ซอสปรุงรส บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปทั่ว ประเทศประมาณ 300 คน และมอบนโยบาย เกลือเสริมไอโอดีนถ้วนหน้า เพื่อคุณภาพชีวติ คน ไทย ที่โรงแรมรามาการ์เดนส์ กทม.ว่า ประเทศไทย มีความจ�าเป็นที่จะต้องให้ความส�าคัญกับเรื่อง ไอโอดีนอีกครั้ง เนื่องจากผลส�ารวจในปี 2552 พบ ตัวเลขน่าตกใจว่าเด็กไทยไอคิวต�่าลง เฉลี่ยที่ 91 จุดถือว่าต�่ามาก ซึ่งตามมาตรฐานสากลไอคิว เฉลี่ยอยู่ที่ 90-110 จุด สาเหตุส�าคัญองค์การ อนามัยโลกและยูนเิ ซฟสรุปตรงกันว่า คนไทยหรือ เด็กไทยขาดไอโอดีน ดังนั้นจึงต้องเร่งแก้ไขปัญหา ในกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผล การสุม่ ส�ารวจระดับไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ซ่งึ มี ปีละ 8 แสนคน พบภาวะไอโอดีนในปัสสาวะต�่า กว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร ร้อยละ 59 ในปี 2552 ซึ ่ง เกิ น มาตรฐานขององค์ ก ารอนามั ย โลกที ่ ก�าหนดให้ไม่เกินร้อยละ 50 หากหญิงตั้งครรภ์ ขาดไอโอดีน ลูกที่คลอดออกมามีโอกาสเสี่ยง พิการหรือปัญญาอ่อน จึงก�าหนดนโยบายชัดเจน ว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 เป็นต้นไป กระทรวง สาธารณสุ ข ให้ ส ถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ให้ ไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ที่ไปฝากครรภ์ ฟรี กลุม่ ที่ 2 คือ กลุม่ ทารกแรกเกิด ซึ่งมีปลี ะ ประมาณ 8 แสนคน จะต้องตรวจเลือดทุกคนเพื่อ ดู ร ะดั บ ไทรอยด์ ฮ อร์ โ มน ซึ ่ง จะมี ผ ลต่ อ ความ เฉลียวฉลาด และการเจริญเติบโตของเด็ก หาก พบว่าไทรอยด์ฮอร์โมนต�่า ให้รีบรักษาทันที โดย ฮอร์โมนไทรอยด์จะสัมพันธ์กับไอโอดีน และกลุ ่ม ที ่ 3 คื อ กลุ ่ ม เด็ กเล็ กจนถึ ง ประชาชนทั่วไป เนื่องจากไอโอดีนมีความจ�าเป็น ส�าหรับคนทุกเพศทุกวัย ส�าหรับเด็กหากโตขึ้น และขาดไอโอดีนระดับไอคิวจะพร่อง ซึ่งองค์การ อนามัยโลกก�าหนดให้ทกุ ประเทศเติมไอโอดีนใน เกลือ แต่ประเทศไทยยังไม่ได้บังคับ

นายจุรนิ ทร์กล่าวต่อไปว่า การประชุมใน วั น นี ้ จึ ง เป็ น โอกาสที ่ดี ที ่จ ะมี ก ารบั ง คั บ โดย กระทรวงสาธารณสุ ข จะออกประกาศบั ง คั บ ก�าหนดให้เกลือที่ใช้เพื่อการบริโภคที่จ�าหน่ายใน ประเทศไทย ต้องเติมไอโอดีน 30-100 มิลลิกรัม ต่อเกลือ 1 กิโลกรัม ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการยก ร่ า งประกาศฯ เมื ่อ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง สาธารณสุ ข ลงนามแล้ ว จะมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ห ลั ง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน 180 วัน ดัง นั ้น โรงงานที ่ผ ลิ ต เกลื อ บริ โ ภคทั ้ง หมดต้ อ งเร่ ง ปรั บ ปรุ ง ในการเสริ ม ไอโอดี น ลงไปด้ ว ยตาม มาตรฐานก�าหนด ซึ่งจะมีผลให้น�้าปลา ซีอิ้ว ซอส ปรุงรส บะหมี่ก่งึ ส�าเร็จรูป ขนมกรุบกรอบที่คนไทย บริโภคเป็นจ�านวนมาก จะมีไอโอดีนเสริมไปด้วย โดยปริยาย เพราะต้องใช้เกลือผสมไอโอดีนในการ ผลิต และหากบริษัทผู้ผลิตใดจะเติมไอโอดีน เข้าไปสินค้าด้วย ก็สามารถด�าเนินการได้ ทั้งนี้จะ สนับสนุนและอนุญาตให้ใช้ตรา“เพิ่มไอโอดีน เพิ่ม ไอคิว” ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งขณะนี้ก�าลัง ด�าเนินการออกแบบ บรรจุลงไปในถุงได้ต่อไปใน อนาคต กระทรวงสาธารณสุขจะเริ่มต้นรณรงค์อกี ครั ้ง หนึ ่ง เพื ่อ สนั บ สนุ น ให้ ค นไทยทั ่ว ประเทศ บริโภคเกลือและอาหารเสริมไอโอดีน แก้ปญ ั หาไอ คิวลดต�่าลงกว่ามาตรฐาน

วันนี้ได้เชิญผู้ประกอบการเกลือทั่วประเทศ โรงงานผลิตน�้าปลา ซีอิ้ว ซอสปรุงรส บะหมี่กึ่ง ส�าเร็จรูป มาประชุมและรับทราบนโยบาย ทุก โรงงานยินดีที่จะให้ความร่วมมือ ซึ่งหากมีการ บังคับใช้เป็นกฎหมายต้องปฏิบัติตาม จะแจ้งให้ บริษัททราบล่วงหน้า เพื่อให้มีเวลาในการเตรียม ตัว 180 วัน นายจุรินทร์ กล่าว

แหล่งข่าวโดย » ส�านักสารนิเทศ

นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ราชการส่วนกลาง

นายแพทย์สุพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี

แหล่งข่าวโดย » ส�านักสารนิเทศ


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2553

นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต

นายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรนั ดร์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วัน เดือน ปีเกิด 1 มิถุนายน 2495 เริ่มรับราชการ 1 เมษายน 2520 สถานที่ท�างาน ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 E-mail pjwrc@health.moph.go.th

การศึกษา • พ.ศ. 2518 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล • พ.ศ. 2525 วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ กรมการแพทย์ • พ.ศ. 2531 สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล • พ.ศ. 2532 ประกาศนียบัตรหลักสูตรบริหารโรงพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี • พ.ศ. 2534 ประกาศนียบัตรสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ National Institute of Health, Japan. • พ.ศ. 2535 ประกาศนียบัตรหลักสูตรระบาดวิทยาระยะสั้น Center for Diseases Control, U.S.A. ประวัติการรับราชการที่ส�าคัญ • พ.ศ. 2522 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ 5) โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร • พ.ศ. 2531 ผู้ช�านาญการพิเศษด้านเวชกรรมป้องกัน (นายแพทย์ 7) ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ • พ.ศ. 2532 ฝ่ายสนับสนุนโรงพยาบาลที่ 2 (นักวิชาการสาธารณสุข 7) กองโรงพยาบาลภูมิภาค • พ.ศ. 2533 ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยไวรัส (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ • พ.ศ. 2537 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาไวรัสวิทยา (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9 ชช.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ • พ.ศ. 2539 ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9) กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ • พ.ศ. 2540 รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นักบริหาร 9) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ • พ.ศ. 2543 ผูต้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (ผูต้ รวจราชการ 10) ส�านักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข • พ.ศ. 2547 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นักบริหาร 10) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ • พ.ศ. 2550 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นักบริหาร 10) หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์พงษ์สวัสด์ิ รัตนแสง ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร วิสัยทัศน์ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

บริการได้มาตรฐาน บริหารงานคุณภาพอย่างโปร่งใส ทันสมัยระบบสารสนเทศ

พันธะกิจ

มุ่งให้บริการสุขภาพแบบผสมผสาน เป็นองค์รวมและต่อเนื่อง โดยพัฒนาระบบบริการมี คุณภาพตามมาตรฐาน พัฒนาบุคลากร ระบบบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี คุณภาพ และประสิทธิภาพพร้อมกับเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์ ชุมชนเข้มแข็งและประชาชน มีสุขภาวะที่ดี

ค่านิยมองค์กร รักองค์กร รักชาวบ้าน บริการเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ สสจ. ยโสธร 1.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาพยาบาล 2.ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันควบคุมโรค 3.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 4.ยุทธศาสตร์ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ 5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 6.ยุทธศาสตร์ด้านการมีส่วนร่วม

กลยุทธ์หลัก (SO)

1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ และผ่านการรับรอง 2.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 3.พัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องกับ ภารกิจและความต้องการขององค์กร 4.พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 5.พัฒนาศักยภาพและความสามารถเครือข่ายบริการสุขภาพ 6.ส่งเสริมการแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือกและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์เพื่อการขยายงาน (ST)

กลยุทธ์เพื่อการพัฒนา (WO)

1.พัฒนาองค์ความรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรอื่นๆ 2.ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีมาตรฐาน

1. พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพ และการควบคุมป้องกันโรค 2. ส่งเสริม พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนให้ เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

กลยุทธ์เพื่อการปรับปรุงองค์การ (WO)

1. ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้เครือข่ายบริการสุขภาพ 2. พัฒนาองค์กร และสร้างขวัญก�าลังใจที่มีประสิทธิภาพ

การติดตามและประเมินผล

การน�ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติภายใต้แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง 27 แผนงาน 22 โครงการ การก�ากับติดตาม และประเมินผล โดยก�าหนดระดับความส�าเร็จ 3 ระดับ ได้แก่ ภาพรวมของการพัฒนางานสาธารณสุข การประเมินความก้าวหน้าตามแผนงาน/โครงการตามสภาพปัญหาของจังหวัด ประเมินตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขประจ�าปี

ภาพกิจกรรม

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

11


12

ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2553

จังหวัดอ�ำนำจเจริญ เตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย จากพายุโซนร้อน จังหวัดอ�านาจเจริญ เตรียมความพร้อมการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย จากพายุโซนร้อน มินดอนเล พัดผ่านพื้นที่ จังหวัดอ�านาจเจริญได้ ติดตามสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา คาด ว่าระหว่างวันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2553 ทุกภูมิภาค ของประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น และมีฝน ตกหนักมากหลายพื้นที่ อาจท�าให้เกิดน�้าท่วมฉับ พลั น และน� า้ ป่ า ไหลหลากได้ น ายปวิ ณ ช� า นิ ประศาสน์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดอ�านาจเจริญ แจ้ง ว่า เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิด จากสภาวะอากาศดังกล่าว สร้างความเสียหายแก่ ชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน จึงขอให้อา� เภอทุก อ�าเภอในพื้นที่ดา� เนินการดังนี้แจ้งเตือนประชาชนที่ อาศัยอยูบ่ ริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยของอ�าเภอทราบเกี่ยว กับภัยอันเกิดจากฝนตกหนัก ให้ประชาชนเตรียม การป้องกันและระมัดระวังอันตรายอันเกิดจากภัย ธรรมชาติ ในระยะ 4- 5 วันนี้ โดยผ่านทางวิทยุ กระจายเสียงประจ�าท้องถิ่น เสียงตามสาย หอกระ จายข่าวประจ�าหมูบ่ า้ นและเครือข่ายวิทยุสมัครเล่น สถานีโทรทัศน์และเคเบิ้ลท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุก พื้นที่และ ให้อ�าเภอก�าชับเจ้าหน้าที่เฝ้าเตรียมรับ

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

3 คนไทย

สถานการณ์ รวมทั้งให้ใช้ประโยชน์จาก “มิสเตอร์ เตือนภัย” ที่ประจ�าอยูใ่ นหมูบ่ า้ นเสี่ยงภัย แจ้งข้อมูล สถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ศูนย์อ�านวยการเฉพาะกิจฯ ทราบโดยเร็ว เพื่อด�าเนินการช่วยเหลือประชาชนให้ ทันต่อสถานการณ์เข้าด�าเนินการตามขั้นตอนของ แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอ�าเภอให้ สามารถช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ข้นึ ในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที หากเกิดสาธารณภัยขึ้นใน พื้นที่ให้รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วย เหลือในเบื้องต้น โปรดแจ้งได้ที่ ส�านักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ�านาจเจริญ โทร. นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เดินทางไป อ.สังขะ จ.สุรินทร์ เยี่ยมครอบครัวของ 0- 4552 – 3031, 0-4552 - 3133 นายแรน ทรัพย์ศรี อายุ 51 ปี นายสนอง วงศ์เจริญ อายุ 36 ปี และนายสิม พวงเพชร อายุ 42 ปี 3 คน ู ต�ารวจกัมพูชาจับตัวไปควบคุมไว้ท่เี รือนจ�า อ.เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา จากกรณีเข้าไปหาของป่า อธิชา/พิมพ์ สิทธิเดช/ข่าว/ตรวจทาน ไทยที่ถก วิมล/บก.ข่าวสวท.อจ. 25 สิงหาคม 2553 ในแนวชายแดนไทย-กัมพูช ด้าน ต.ตาตุม อ.สังขะ แล้วพลัดหลงไปในเขตกัมพูชา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ ผ่านมา นายระพี กล่าวว่า มีแต่ขา่ วลือว่าปล่อยตัวผูต้ อ้ งหาทั้ง 3 คน แต่ในข้อเท็จจริงยังไม่มี เพราะในระดับ ท้องถิ่นมีการประสานงานกันมาโดยตลอด ยืนยันว่ายังไม่มีหนังสือปล่อยตัว 3 คนไทย จากผู้ว่าราชการ จังหวัดเสียมราฐมาถึง จ.สุรินทร์ แต่รับรองว่าภายใน 1-2 วันนี้ มีข่าวดีอย่างแน่นอน “ ไปบอกลูกเมียและ ญาติ ๆ ของคนไทยทั้ง 3 คน ที่ถูกต�ารวจกัมพูชาจับตัวไป ขอให้สบายใจได้ ระดับท้องถิ่นได้มีการประสาน งานกันโดยตลอดกับผูว้ า่ ฯ เสียมราฐ ไม่มปี ญ ั หาแต่อย่างใด แต่ในระดับชาติ เมื่อมีหนังสือจากทางการไทย ถึงทางการกัมพูชา ก็นา่ จะเรียบร้อยร้อยทุกอย่าง ขอให้คอยฟังข่าวดี ส่วนจะส่งคนไทยผ่านมาทางด่านช่อง สะง�า อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ หรือด่านช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ผมจะไปรับด้วยตนเอง” นายระพี กล่าว

นักปั่นจักรยาน เฉลิมพระเกียรติ “บอกรักแม่ที่ภูพาน” ชาวมหาสารคามต้อนรับคณะนักปั่นจักรยาน เฉลิมพระเกียรติ “ บอกรักแม่ที่ภูพาน” ที่เดินทางมาถึงจังหวัด มหาสารคามแล้วเมื่อบ่ายวันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม น�าชาวมหาสารคามต้อนรับคณะนักปั่นจักรยานโครงการเฉลิมพระเกียรติตาม รอยพระบาทที่ยาตรา “ บอกรักแม่ที่ภูพาน” ที่ผ่านจังหวัดมหาสารคาม ระหว่าง 25-26 สิงหาคม 2553 ตามที่คณะกรรมการอ�านวยการโครงการเฉลิมพระเกียรติตามรอยพระบาทที่ยาตรา ของวุฒิสภา ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายสมาชิก ได้กา� หนดจัดกิจกรรมปัน่ จักรยาน “ บอกรักแม่ท่ภี พู าน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 23 -28 สิงหาคม 2553 โดยก�าหนดออกเดินทางจาก กรุงเทพมหานคร ถึงจังหวัดสกลนคร ระยะทาง 685 กิโลเมตร โดยขบวนนักปั่นจักรยานอาสาสมัคร จ�านวน 79 คัน จะผ่านจังหวัด สระบุรี นครราชสีมา จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ และสิ้นสุดการเดินทางที่จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 28 สิงหาคม 2553 ในส่วนของจังหวัดมหาสารคามขบวนนักปั่นจักรยาน มีก�าหนดเดินทางถึงและพักค้าง คืนระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2553 ล่าสุด เมื่อเวลา 16.00 น. วันนี้ (25 สิงหาคม 2553 ) คณะนักปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ บอกรักแม่ที่ ภูพาน ได้เดินทางมาถึงถนนผดุงวิถี บริเวณซุ้มต้อนรับ หน้าที่ว่าการอ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายนิ พันธ์ ชลวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และนายประวัติ ทองสมบูรณ์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดมหาสารคาม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษาชาวจังหวัดมหาสารคาม จ�านวนกว่า 500 คน มา เข้าแถวโบกธงชาติและธงพระนามาภิไธย สก.ต้อนรับ คณะนักปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ตามรอยพระบาทยาตรา พร้อมจัดขบวนเชิญธงตราสัญลักษณ์พระนามาภิไธยและงชาติ จ�านวน 79 ผืนร่วมต้อนรับคณะนักปั่นจักรยาน เฉลิมพระเกียรติ จากนั้นขบวนวิ่งธง และนักปั่นจักยานทั้ง 79 คน ได้เดินทางเข้าไปไป ยังบริเวณ พิธีสนามหน้า ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม หลังเก่า เพื่ออัญเชิญธงชาติและตราสัญลักษณ์ ไปประดิษฐานไว้บนเวที หน้าพระบรม ฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพื่อพักค้างคืนที่จังหวัดมหาสารคาม 1คืน ก่อนออกเดินทางต่อ ไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์ ในเช้าวัน พรุ่งนี้ (26 สิงหาคม) เวลา 08.00 น.

ถูกต�ำรวจกัมพูชำจับตัว


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2553

บังคมบาทแม่หลวงของปวงราษฏร์ ประชาชาติชื่นชมสมสมัย พระคุณแม่ชื่นฉ�่าน�้าพระทัย ทรงมีให้ทุกคนบนแผ่นดิน จากวันเก่ายาวนานผ่านฉน�า พระทรงธรรมครองไทยไปทั่วถิ่น หยาดเสโทแด่ไทยที่ไหลริน ธรณินจารึกผนึกนาน ย่างพระบาทเสด็จไปใต้จรดเหนือ ธ ทรงเพื่อปลอบปลุกไทยสุขศานต์ เพิ่มข้อมูลศูนย์กลางสร้างโครงการ คือต้นธารเร่งรัดพัฒนา เมื่อสิบสองสิงหาเวียนมาถึง น้อมค�านึงร่มบุญอุ่นเกศา ไทยเป็นไทยเพราะเหตุพระเมตตา ปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เฉลิมชนม์พรรษาสิงหามาส ไทยทวยราษฎร์แซ่ซ้องร้องเสริญสรร ศิโรราบกราบก้มบังคมคัล วะวารวันผ่านผันเปลี่ยนเวียนวนมา ปวงประชาทั่วหล้าสะสรรเสริญ ทรงจ�าเริญยอเยินซ้องก้องทิศศา ถวายพรกษัตรีย์ศรีพารา เหล่าไพร่ฟ้าทั่วหล้าสาดุดี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ. ข้าพระพุทธเจ้า นายอรัญ สิงห์ค�า

ผอ.ว.การอาชีพท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ พร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงาน

เทคนิคการสอน

ตอนที่ 2

5. การสอนแบบแก้ปัญหา

13

รวบรวมโดย คุณครูนิล

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ. ข้าพระพุทธเจ้า นายเทพโกศล มูลไธสง ผู้อ�านวยการ โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ พร้อมบุคลากร 8. การสอนแบบให้ผู้เรียนเสนอรายงานในชั้นเรียน

การสอนแบบให้ผู้เรียนเสนอรายงานในชั้น คือ เทคนิคการสอนที่มอบหมายให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้าสาระความรู้ เรื่องราย ฯลฯ แล้วน�ามาเสนอรายงานในชั้น โดยทั่วไปจะเสนอด้วยวาจา ผูส้ อนอาจมอบหมายให้ผเู้ รียนไปศึกษาค้นคว้าเป็นรายบุคคลหรือกลุม่ ก็ได้

การสอนแบบแก้ปัญหา (Problem Solving) คือ วิธีสอนที่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ทั้งการ 9.การสอนโดยใช้ค�าถาม การสอนโดยใช้ค�าถามเป็นการสอนที่ผู้สอนป้อนค�าถามให้ผู้เรียนตอบ อาจตอบเป็นรายบุคคลหรือตอบเป็นกลุ่มย่อย หรือ แก้ปญ ั หาของจอห์น ดิวอี้ (John Dewey) อันได้แก่ 1. ให้นยิ ามปัญหา 2. ตั้งสมมติฐาน 3. รวบรวม ประเมิน ตอบทั้งชั้น การตอบใช้วธิ พี ดู ตอบผูส้ อนจะพิจารณาค�าตอบแล้วให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับ หรือถามคนอื่นหรือกลุม่ อื่นจนกว่าจะได้คา� ตอบ จัดระบบและตีความหมายข้อมูล 4. สรุปผล และ 5. ตรวจสอบผลสรุป ที่ถูกต้องเหมาะสม

6. การสอนแบบปฏิบัติการ

การสอนแบบปฏิบัติการ (Laboratory) คือ การสอนที่ให้ผู้เรียนกระท�ากิจกรรมการเรียนภายใต้การ แนะน�าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด โดยท�าการทดลองปฏิบัติฝึกการใช้ทฤษฎีโดยผ่านการสังเกตการทดลอง ภายใต้สภาพที่ควบคุม

7. การสอนโดยใช้โสตทัศนูปกรณ์

เทคนิคการสอนหลากหลายวิธดี งั กล่าวมาแล้ว เป็นเพียงแนวทางการสอนที่มผี คู้ น้ คิดขึ้น ซึ่งผูส้ อนเองจะต้องท�าความเข้าใจ และ การสอนโดยใช้โสตทัศนูปกรณ์ (Audio – visual Media) หมายถึง การสอนโดยใช้อุปกรณ์การสอน เลือกใช้ ประยุกต์ใช้ ปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระของการสอน ผู้เรียน วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เวลา เครื่องมือ ต่างๆ เช่น รูปภาพ สไลด์ ภาพยนตร์ วีดทิ ศั น์ หุน่ จ�าลอง เทปบันทึกเสียง เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เป็นต้น บรรยากาศ สถานที่ และข้อจ�ากัดต่างๆ รวมถึงความถนัดของผู้สอน แต่ทั้งนี้ในการเลือกใช้ที่ดีควรจะผสมผสานหลายเทคนิคที่เหมาะสม เนื่องจากโสตทัศนูปกรณ์แต่ละชนิดต่างก็มจี ดุ เด่น ข้อจ�ากัดเฉพาะตัว จึงไม่ขอกล่าวถึงจุดเด่นและข้อจ�ากัด เข้าด้วยกัน จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้นะคะ นางสาวเสาวลักษณ์ ธารีพุฒ โดยรวมๆ ในการพัฒนาการใช้สื่อต่างๆ


14

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2553

ภาพกิจกรรม 12 สิงหาคม

ภาพกิจกรรมรัฐพิธี 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ปี 2553 เวลา 09.00 น. ประธานพิธี นายสุรศักดิ์ วัฒนาอุดมชัย ปลัดอาวุโส พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมท�าพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมอ�าเภอพล

เทศบาลเมืองบัวใหญ่

“บัวใหญ่เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน ประสานสมานฉันท์กับทุกองค์กร ขจัดปัญหาความเดือดร้อน ประชากรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน”

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครบ 78 พรรษา เมื่อ วันที่ 12 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองบัวใหญ่ โดยการน�าของ นางสุเนตร ศิลปชัยเดช นายก เทศมนตรีเมืองบัวใหญ่ อ�าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกับอ�าเภอบัวใหญ่ ส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา และพสกนิกรชาวอ�าเภอบัวใหญ่ ได้ร่วมกันจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหา ราชินี ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าสระใหญ่ เพื่อเป็นการร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมร�าลึก ในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีต่ออานาประชาราษฎร์ ตลอดจนเพื่อ เป็นการแสดงถึงพลังความสามัคคีของพสกนิกรชาวอ�าเภอบัวใหญ่ ทุกๆหมูเ่ หล่า ซึ่งได้จดั กิจกรรมออกเป็น 3 ภาค ด้วยกัน ช่วงเช้า ชาวอ�าเภอบัวใหญ่ได้รว่ มกันท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ช่วงงานรัฐพิธี ร่วมกันในพระราช พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ณ บริเวณพิธีศาลาประชาคมอ�าเภอบัวใหญ่ และในภาคค�่า ร่วมกันในพิธีเดินเทิดพระ เกี ย รติ อั ญ เชิ ญ เครื ่อ งราชสั ก การะ จากบริ เ วณลานอเนกประสงค์ ห น้ า ที ่ว ่ า การอ� า เภอบั ว ใหญ่ ไ ปยั ง ลาน อเนกประสงค์หน้าสระใหญ่ เพื่อประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และในวันที่ 11 สิงหาคม 2553 นางสุเนตร ศิลปชัยเดช นายกเทศนมตรีเมืองบัวใหญ่ เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ ณ บริเวณบึงบัวใหญ่ ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องจากพระราชด�าริการปลูกหญ้าแฝก 2553-2554 ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตระหนักถึงความส�าคัญของโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา และรณรงค์การ ใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชด�าริอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายการปลูก จ�านวน 80,000,000 กล้า ภายในปี 2554 เพื่อให้การด�าเนินการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องจากโครงการพระราชด�าริ มีความต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลเมืองบัวใหญ่ และประชาชนทั้ง 24 ชุมชุนเข้าร่วมปลูกหญ้าแฝกที่บริเวณบึงบัวใหญ่ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ

ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ย�้าเตือนประชาชน 3 อ�าเภอชายแดน งดเข้าไปหาของป่าล่าสัตว์หวั่นถูกจับตัว

โรงน�้าแข็ง น�่าเทียน 732/1 ผดุงวิถี ต�ำบลตลำด อ�ำเภอ เมืองมหำสำรคำม มหำสำรคำม 44000 ผู้วา่ ราชการจ.บุรีรัมย์ เตือนประชาชน 3 อ�าเภอตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา งดเข้าไปหาของป่าและ ล่าสัตว์ตามแนวชายแดน หวั่นพลัดหลงเข้าไปในพื้นที่กัมพูชา และถูกทางกัมพูชาจับกุมตัวเช่นชาวบ้านจังหวัด สุรินทร์ที่ถูกจับกุมไป 3 คน นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า “ได้สั่งการให้อ�าเภอที่มีพื้นที่ติดแนว ชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งมี 3 อ�าเภอ ประกอบด้วย อ�าเภอบ้านกรวด ละหานทราย และอ�าเภอโนนดินแดง ระยะ ทางยาวกว่า 40 กิโลเมตร ให้ประสานก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงส่วนราชการที่รับ ผิดชอบตามแนวชายแดน ให้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้งดเข้าไปหาของป่า หรือล่าสัตว์ในช่วงนี้ เพราะ อาจไม่ได้รับความปลอดภัย หรืออาจเดินพลัดหลงเข้าไปในเขตพื้นที่ประเทศกัมพูชา จนถูกเจ้าหน้าที่กัมพูชา จับตัว ไปด�าเนินคดีตามกฎหมาย เช่นเดียวกับชาวบ้านที่ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 3 คน ซึ่งเข้าไปหาของป่าและล่า สัตว์จนจับกุมตัว นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคง เฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยให้กับ ประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดด้วย” ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต่ออีกว่า “ประชาชนที่เข้าไปหาของป่าล่าสัตว์ในเขตป่าชายแดน นอกจากอาจพลัดหลงถูกเข้าไปในเขตกัมพูชาจนถูกจับกุมแล้ว ยังเสี่ยงต่อการพลาดพลั้งเดินเข้าไปเหยียบกับ ระเบิด ที่ฝังไว้ตามแนวชายแดนที่ยังไม่เก็บกู้ ซึ่งอาจได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ซึ่งเกิดขึ้นหลายครั้งแล้ว” ส�านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ ข้อมูลจาก :: สมบูรณ์ แจ้งกูล ส.ปชส.บุรีรัมย์ วันที่ :: 25/8/2553


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2553

15

ภาวะแห่งความเป็นผู้น�า

ของสังคม ในระยะนี้เรามักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการหาเสียง เพื่อจะคัดเลือกบุคคลผู้ที่มีความรู้ความสามารถ

มาเป็นผูน้ า� ไม่วา่ จะเป็นประกาศทางทิศตะวันตกตะวันออก การแข่งขันชิงชัยกันค่อนข้างจะออกรสออกชาติทา� ให้ เราต้องติดตามและก็ตอ้ งท�าใจว่า เรื่องแพ้ชนะเป็นของธรรมดาให้ดเู หมือนประหนึ่งว่าเป็นเกมก็แล้วกัน เมื่อมีการ เลือกตั้งเกิดขึ้นการท�าตามกฎกติกาเรื่องก็จบลงไปได้ด้วยดี ตัวอย่างเช่น การเลือกตั้งตัวแทนของพรรคการเมือง ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาทุกอย่างได้จบลงด้วยความที่ทุกคนกลับมาท�างานร่วมกันประสานใจกัน เพื่อประเทศชาติ บ้านเมืองและยังมีอยู่อีกมากมายที่ต้องท�างานร่วมกันไม่ใช่เฉพาะติดอยู่กับต�าแหน่งใดต�าแหน่งหนึ่งเท่านั้นจึง ท�าให้เรามองเห็นภาวะของผูน้ า� คนที่จะเป็นผูน้ า� นัน้ ต้องมีองค์ประกอบส�าคัญหลายอย่างที่ควรน�ามาใช้โดยเฉพาะ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงผู้น�าที่เน้นผู้น�าที่แท้จริงและน�าพาหมู่คณะท�าประเทศชาติ บ้านเมืองให้เจริญด้วยหลักธรรมใหญ่ๆ ๕ ประการ คือ ๑.เน้นคนฉลาด ๒.แกล้วกล้า ๓.มีความรู้มาก ๔.มี คุณธรรมท�าชีวิตให้เจริญ ๕.ประพฤติปฏิบัติตามธรรมถือความถูกต้อง

โลกที่เราเคยบอกว่ากว้างใหญ่ไพศาลแต่เดิมนั้นปัจจุบันเหมือนกับแคบเข้า เพราะเราสามารถไปมา

12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ.

ข้าพระพุทธเจ้า นายวิชัย ศรีสัตย์รสนา ผอ.ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน อ.เมือง จ.ขอนแก่น พร้อมบุคลากร

หาสูก่ นั ได้สะดวกสบาย ข้อมูลข่าวสารทุกอย่างก็ไปถึงกันหมด ความฉลาดจึงเป็นหัวใจส�าคัญเบื้องต้นของความ เป็นผูน้ า� ทันโลกทันเหตุการณ์ไม่น่งิ เฉยอยูก่ บั สิ่งที่เรารูจ้ กั ในการประยุกต์ใช้ เราจึงมักได้ยนิ ว่าหน่วยงานนั้นมีการ ศึกษาดูงานก็เพราะเกิดความฉลาดรู้ ต้องกล้าในการที่จะลงมือท�าน�าเรื่องดีๆ สิ่งดีๆ มาก่อให้เกิดประโยชน์แก่ ส่วนรวมให้ได้ แม้นว่ายังไม่อาจให้เกิดความส�าเร็จได้ทันทีก็เก็บประสบการณ์ที่ดีๆ นั้นเพื่อใช้ในโอกาสที่เหมาะ สมกับคุณธรรมศีลธรรมที่เป็นส่วนเบื้องต้นจ�าเป็นต้องมีเอาง่ายๆ ถือหลักมนุษยธรรมมีจติ ใจเมตตา เอื้อเฟือ้ เผื่อแผ่ รูร้ บั ผิดชอบชัว่ ดี กตัญญูกตเวที เป็นต้น และต้องปฏิบัติตามสิ่งทีต่ นเองรู้นนั้ ให้เหมาะสมกับภูมิภาวะ ของตนเองให้ได้ ผู้น�าสังคมต้องมีใจกว้างต้องเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็น หลัก แต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับความถูก ต้องด้วยไม่ใช่ทา� แบบถูกใจอย่างเดียว ถ้าใครปฏิบตั ไิ ด้แม้เพียงเล็กน้อยเท่านี้กจ็ ะได้รบั การยกย่องให้เป็นผูน้ า� ใน สังคมที่ครองตน ครองคน ครองงาน ที่สังคมนั้นยอมรับได้ตลอดไป

พระราชปริยัติยาทร เจ้าอาวาสวัดมหาชัยพระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม


16

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2553

พุทธศาสนิกชนชาวมุกดาหาร ต่อจากหน้า 1 ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมท�าบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันธรรมสวนะ โดยจังหวัด มุกดาหาร ได้ก�าหนดในห้วงเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน เชิญชวนทุกภาคส่วน ร่วมท�าบุญ เพื่อรักษาประเพณีอันดีงาม สืบทอดและท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา (25 สค.53) ที่ศาลาการเปรียญ วัดศรีสุมังค์วนาราม นายประเวช สุขพอดี และนางสาวสมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการน�าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมท�าบุญ เลี้ยงพระเนื่องในวันธรรมสวนะ โดยจังหวัดมุกดาหาร ได้ก�าหนดในห้วงเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน เชิญชวนทุกภาคส่วน ร่วมท�าบุญ เพื่อรักษาประเพณีอันดีงาม สืบทอดและท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา ด้านนายมรกต เทพอ่อน ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ในห้วงเข้าพรรษา ของทุกปี จะมีพระภิกษุสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจ�าอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝน เป็นเวลา 3 เดือน ตามที่ พระธรรมวินยั บัญญัตไิ ว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อ่นื ดังนั้น เพื่อเป็นการร่วมกันรักษาประเพณีอนั ดีงาม พร้อมร่วมกันสืบทอด และท�านุบา� รุงพระพุทธศาสนา จังหวัดมุกดาหาร โดยส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จึงได้เชิญชวนส่วนราชการ ท�าบุญ เลี้ยงพระเนื่องในวันธรรมสวนะ ร่วมกับพุทธศาสนิกชนคุ้มวัดต่าง ๆ ที่ได้หมุนเวียนเป็นประจ�าทุกสัปดาห์

สวนสัตว์เขาสวนกวาง

สวนสัตว์เขาสวนกวางอยู่ที่ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ตั้งอยู่ ถนนมิตรภาพ กม.48 ถึง แยกเขาสวนกวางเลี้ยวเข้าไปในตัวเทศบาล เขาสวนกวาง ประมาณ 15 กม. ถนนที่เขาไป ค่อน ข้างแคบ บางส่วนเป็นลูกรังถนนไม่เรียบ ข้อดีของถนนลักษณะนี้คือ ท�าให้รถวิ่งช้า ถ้อยอาศัย กันไม่เร่งรีบ จะแซงก็ลา� บาก และถนนแคบก็เป็นการอนุรกั ษ์ธรรมชาติดว้ ย แต่กค็ าดว่าอนาคต อันใกล้ ก็น่าจะมีรีสอร์ท เพิ่มขึ้นอีกมากตามเชิงเขา เนื่องจากสวนสัตว์ตั้งอยู่บนภูเขา เราต้อง ขับรถจากเชิงเขาขึ้นไปอีก 5 กม. เมื่อขึ้นไปถึงสวนสัตว์ท�าให้รู้ทันทีว่า เพิ่งเริ่มก่อสร้าง เพราะ ภูมทิ ศั น์ยงั ไม่ปรับ แต่กม็ ลี านจอดรถเพียงพอ ถ้าใครมีจดุ ประสงค์จะไปดูสตั ว์อย่างเดียวคิดว่า ปี 2554 ค่อยไป

แต่ถ้าไปชมภูมิทัศน์ ชมธรรมชาติอันสวยงาม ไปพักผ่อนกับครอบครัวในวันว่าง สวน สัตว์เขาสวนกวางเหมาะที่สุด ในยามนี้ และ อาจในหน้าหนาวด้วย ท�าไมนะเหรอ เพราะ ว่า ที่ สวนสัตว์ได้จัดกิจกรรมไว้ให้เยอะมาก เช่น การเดินป่า กางเต๊นท์พักแรม ที่นั่งพักผ่อน ที่มอง ไปทางไหนก็ทิวทัศน์สวยงามเพราะเราอยู่บนยอดเขา

เด็กๆที่ชอบปีนก้อนหินเล่นก็ให้รีบชวนพ่อแม่ไปที่นี่ได้เลยนะครับ ที่ขอชมขององค์การ สวนสัตว์ คือ อาคารที่สร้างขึ้นแทบทุกหลัง สร้างเลียนแบบโขดหิน ท�าให้ดกู ลืนไปกับธรรมชาติ ได้ดี ไม่รกตา สัตว์ที่น�ามาปล่อยตอนนี้เท่าที่เห็นมีไม่กี่ชนิด จุดเด่นของสวนสัตว์อีกอย่างที่ทุก คน ไม่ควรพลาดคือ สะพานสูง ที่สร้างจากเขาอีกลูกหนึ่งไปยังเขาอีกลูกหนึ่งเพื่อให้นักท่อง เที่ยวชมสัตว์และความงามของธรรมชาติ วันหยุดนี้ สวนสัตว์เขาสวนกวางคือสถานที่เหมาะ ที่สุดส�าหรับคุณและครอบครัว ไม่ไกลจากบ้านคุณเลย

Happy Birthday

“ก๋า“

สุรชัย ไชยสมคุณ 21 สิงหาคม

ชนกพร โพธิสาร/ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

72 โรงเรียน ต่อจากหน้า 1 เช้าวันนี้ (27 ส.ค.53) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด กรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 19 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�านวน 56 เขตการศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการสร้างจิตส�านึกการใช้พลังงานส�าหรับเยาวชนในสถานศึกษา ในปีงบประมาณ 2553 จ�านวน 72 โรงเรียน จัดงานนิทรรศการแสดงผลงาน ครั้งที่ 2 โครงการสร้างจิตส�านึกการใช้พลังงานส�าหรับเยาวชน ในสถานศึกษา โดย นายณฐพลษ์ วิเชียรเพริศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน นายมงคล เหล่าเขตกิจ พลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จากสภาวการณ์ปัจจุบัน พลังงานประเภทต่างๆมีราคาที่ สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และส่วนใหญ่ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ ท�าให้สูญเสียเงินในการน�าเข้าเป็นจ�านวนมาก และจาก สภาวะวิกฤติพลังงานที่เพิ่มขึ้น จึงจ�าเป็นที่ทกุ ฝ่ายจะต้องร่วมคิด ร่วมกันจัดการแก้ปญ ั หาพลังงาน และใช้พลังงานอย่าง ประหยัด มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สงู สุด กระทรวงพลังงาน โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน ร่วมกับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ด�าเนินโครงการสร้างจิตส�านึกการใช้พลังงาน ส�าหรับเยาวชนในสถานศึกษาขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างจิตส�านึก และกระตุ้นให้เยาวชนและบุคลากร สถาน ศึกษา มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เกี่ยว กับการใช้พลังงานของสถานศึกษาและด�าเนินการอนุรักษ์และใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ โดยงานนิทรรศการแสดงผลงาน ครั้งนี้ สถานศึกษา จาก 72 โรงเรียน ของภาคตะวันออกเฉียง เหนือ ได้น�าโครงงาน ประหยัดพลังงานไฟฟ้า การสร้างพลังงานไฟฟ้า สร้างพลังงานความร้อน จากก๊าชชีวมวล การน�า วัสดุเหลือใช้มารีไซเคิ้ล ให้เกิดคุณค่า พร้อมนี้ได้มีการคัดเลือกโรงเรียนที่มีโครงงานดีเด่นเข้ารับรางวัลในระดับประเทศ ต่อไป สมเกียรติ สระกาศ ข่าว/ภาพ ข้อมูลจาก : สมเกียรติ สระกาศ ส.ปชส.ร้อยเอ็ด วันที่ : 27/8/2553

เปิดติวเข้มภาษาอังกฤษ ต่อจากหน้า 1 อบจ.สุรนิ ทร์เปิดติวเข้มภาษาอังกฤษให้แก่นกั เรียน ม. ปลายในจังหวัดสุรนิ ทร์ เพื่อเตรียมพร้อมให้แก่นกั เรียนใน การสอบเข้าระดับเตรียมอุดมศึกษา และพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษไว้ใช้ในชีวิตประจ�าวัน ที่หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์วันที่ 24 ส.ค. 2553 เวลา 14.00 น. นายธงชัย มุ่งเจริญพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สุรนิ ทร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการติวภาษาอังกฤษให้แก่นกั เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสุรนิ ทร์ โดย องค์การบริการส่วนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษเอ็นคอนเสปท์ และบริษัท วิสคอมไวด์ จ�ากัด ได้ จัดขึ้นทั้งนี้เพื่อเห็นความส�าคัญของภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากลที่ใช้กนั ทั่วโลก พร้อมทั้งเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียน รู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้ แก่นกั เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสุรนิ ทร์ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเพื่อพัฒนาให้ นักเรียนได้มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษและน�าไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนใรระดับ ม. ปลายจากสถานศึกษาต่างๆของจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมการติวในครั้งนี้จ�านวนกว่า 2,500 คน โดยได้รับเกียรติจาก “ คุณ ครูพ่แี นน “ ที่มชี ่อื เสียงด้านการจัดรายการด้านภาษาอังกฤษทางวิทยุ-โทรทัศน์ หรืออาจารย์อริสา ธนาปกิจ รองผูอ้ า� นวย การโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์ ข้อมูลจาก : กรรณิกา ส�าราญจริง ส.ปชส.สุรินทร์ วันที่ : 25/8/2553

เหล่ากาชาดยโสธร

ต่อจากหน้า 1

เหล่ากาชาดยโสธรด�าเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบรอบด้าน เหล่ากาชาดจังหวัด ยโสธร จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส แบบรอบด้าน วันที่ 24 สิงหาคม 2553 เวลา 10.00น. ที่ห้องประชุมสถานีอนามัยบ้านนานิคมต�าบลกระจาย อ�าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นายพงษ์ศักดิ์ นาคประดา ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุแบบรอบด้าน นางสุปรียา นาค ประดา นายกเหล่ากาชาดกล่าวว่า การด�าเนินโครงการในครั้งนี้เป็นการบูรณาการตามแผน ยุทธศาสตร์ของสภากาชาดไทย และแผนยุทธศาสตร์ของเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส ยากไร้ หรือพิการ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการบริการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ คือ ได้รับบริการตรวจวัดสายตาพร้อมแว่นตา /เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการสืบสานภูมิปัญญา ท้องถิ่น /เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์ด้านปัจจัยสี่ หรือเงินช่วยเหลือฯลฯ / ตลอดจนเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรม การกตัญญูกตเวทิตา และจารีตประเพณีอันดีงามที่มีต่อผู้สูงอายุให้คงอยู่ โดยได้ก�าหนดจัดท�าโครงการฯ จ�านวน 4 รุ่นๆ ละ 1 วันๆละ 40 คน รวม 4 รุ่น จ�านวนทั้งหมด 160 คน ส�าหรับครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 และรุ่นที่ 2 ข้อมูลจาก : วรรณทอง ภูโสภา ส.ปชส.ยโสธร วันที่ : 24/8/2553


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2553

17

เทคนิคในการขับรถช่วงฝนตก

เฉลิมพระชนม์ราษฏร์น้อม เฉลิมฉัตรคู่จักรี เฉลิมจตุพรทวี เฉลิมราชินีนาถเจ้า

สดุดี มิ่งเกล้า สิริสวัสดิ์ ผ่องแผ้วเกษมศานต์ โสตถิ เทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ.

ข้าพระพุทธเจ้า ศักดิ์สิทธิ์ ค�ายา นายก อบต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม พร้อมบุคลากร

งานบวช

ปภ.แนะเทคนิ ค ในการขั บ รถช่ ว งฝนตก (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย แนะผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังในการขับรถ ช่วงฝนตกมากกว่าปกติ หากต้องขับรถผ่านแอ่งน�้าให้ ชะลอความเร็ว เพื่อป้องกันรถเกิดอาการเหินน�า้ กรณีตอ้ ง ขับรถผ่านเส้นทางเสี่ยงดินถล่ม ควรศึกษาสภาพเส้นทาง และหมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ หากรถ ติดหล่มให้นา� อิฐหรือท่อนไม้วางไว้ดา้ นหน้ายางล้อหลัง จะ ช่วยเพิ่มแรงเสียดทานท�าให้รถเคลื่อนตัวออกจากหล่ม โคลนง่ายขึ้น นายอนุชา โมกขะเวส อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เปิดเผยว่า การขับรถในช่วงฤดูฝนผู้ขับขี่ต้อง เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะในช่วงฝนตกใหม่ ๆ น�้าฝนจะผสมกับขี้ฝุ่นกลายเป็นดินโคลนบาง ๆ ฉาบผิว ถนน ท�าให้ถนนลื่นกว่าปกติ โดยเฉพาะถนนลูกรังและทาง ดินเมื่อเกิดฝนตกหนักจะกลายสภาพเป็นแอ่งน�้า หรือบ่อ โคลนที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เพื่อ ความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอ แนะเทคนิคการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในการขับรถช่วง ฝนตก ดังนี้ กรณีรถเหินน�้า ซึ่งเกิดจากการขับรถด้วยความเร็ว สู ง ผ่ า นบริ เ วณที ่มี น� ้า ท่ ว มขั ง หรื อ แอ่ ง น� ้า เพื ่อ ความ ปลอดภัยผู้ขับขี่ควรจับพวงมาลัยให้มั่น ลดความเร็วรถ ก่อนถึงแอ่งน�า้ จะช่วยลดแรงกระแทก ห้ามเหยียบเบรกใน

ขณะที่ขับผ่านแอ่งน�า้ เพราะจะท�าให้ล้อล็อคและรถเสีย การทรงตัว จนเกิดอาการหมุนหรือปัดอย่างรวดเร็ว ให้ แก้ไขโดยค่อย ๆ ถอนคันเร่งรอจนรถสามารถทรงตัวได้ดี จึงค่อยเหยียบเบรกเพื่อหยุดรถ การขับผ่านเส้นทางเสี่ยงดินถล่ม เช่น บริเวณหุบเขา เชิงเขา ก่อนเดินทางควรตรวจสอบข้อมูลประกาศแจ้ง เตื อ นภั ย และศึ ก ษาสภาพเส้ น ทางจากหน่ ว ยงานที ่ เกี่ยวข้อง พร้อมหาเส้นทางส�ารองกรณีเส้นทางเดิมไม่ ปลอดภัย หากเส้นทางที่ขับผ่านมีฝนตกหนัก ให้เลี่ยงไป ใช้เส้นทางอื่นที่ปลอดภัยมากกว่า กรณีต้องขับผ่านเส้นทางเสี่ยงดินถล่ม ให้เพิ่มความ ระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่ขับรถเร็ว หมั่นสังเกตสัญญาณ ความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ หากน�้าในร่องน�้าข้าง ถนนเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับดินบนภูเขา หรือได้ยินเสียง คล้ายดินถล่มให้คอ่ ย ๆ ขับรถออกจากบริเวณดังกล่าวโดย เร็วที่สุด หากมีดินถล่มปิดทับเส้นทาง ควรหยุดรถในบริเวณ ที่ปลอดภัย ไม่ฝืนน�ารถออกจากจุดเกิดเหตุ เพราะสภาพ ถนนที่แคบและโค้งชัน อาจท�าให้รถเสียหลักหลุดออกนอก เส้นทาง การขับรถลุยโคลน ให้หยุดรถเพื่อประเมินเส้นทาง และเลือกใช้เส้นทางที่ตื้นที่สุด หรือทางที่มีรอยล้อรถเดิม จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดหล่ม โดยต้องขับรถใน ระดับความเร็วที่สม�่าเสมอ หากรู้สึกล้อหนืดหรือเหยียบ คันเร่งไม่ไป ให้ค่อยๆขยับพวงมาลัยไป-มาช้า ๆ เพื่อให้ ล้อเกาะพื้นดินใหม่ แต่ห้ามหมุนล้อเร็วเกินไป เพราะจะ ท�าให้ล้อรถจมดินมากขึ้น หากรถจมโคลนหรือติดหล่ม ห้ามเร่งเครื่องหรือหัก พวงมาลัยด้วยความเร็วสูง จะท�าให้ล้อจมโคลนลึกขึ้น ให้ แก้ไขโดยวางก้อนอิฐหรือท่อนไม้ไว้ด้านหน้ายางรถยนต์ ล้อหลัง ค่อย ๆ เร่งเครื่องเพื่อเพิ่มแรงเสียดทาน หรือใช้สาย เคเบิลลากจูงแบบตรง และพยายามเร่งเครื่องโดยใช้เกียร์ ต�่า จะท�าให้รถสามารถเคลื่อนตัวออกจากหล่มโคลนง่าย ขึ้น

อ�ำเเภอพระยืน

( พ่อทองสุข ศรีเวียงยา ปัจจุบันจ�าพรรษาวัดบ้านดอนสวน )

นายสุนัน แสนธนู นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลพระยืน อ�าเเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมพิธถี วายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรม ราชินีนาถ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2553

โดยได้ร่วมถวายพานพุ่มดอกมะลิ ณ หอประชุม อ�าเภอพระยืน และได้เข้า ร่วมพิธเี ททองหล่อพระบรมรูป ร.5 เพื่อประดิษฐานหน้าที่วา่ การอ�าเภอพระยืน โดย มีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเนืองแน่น


18

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2553

คนรักสุขภาพ ปลุกสมองตื่นตัวด้วย ‘มื้อเช้า’ ช่ ว ยรั ก ษาระดับ น� ้า ตาลใน เส้นเลือด

ตุ๊กกี้

สุดารัตน์ บุตรพรม ตุ๊กกี้ สามช่า (หรือ ตุ๊กกี้ ชิงร้อยฯ) มีชื่อจริงว่า สุดารัตน์ บุตรพรหม เป็นตลกหญิงชาว

ไทย รูปร่างเตี้ย ตัวเล็ก กล้าแสดงออก จบการศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกับแก๊งสามช่าเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยช่วงแรกมักจะมาเป็นนักแสดง ประกอบในบางสัปดาห์ และสามารถเป็นตัวขโมยซีนได้ในหลาย ๆ ตอน ท�าให้ได้รับความนิยมเพิ่ม ขึ้นเรื่อย ๆ รวมไปถึงผลงานการแสดงภาพยนตร์เป็นตัวประกอบในหลาย ๆ เรื่อง เช่น แหยม ยโสธร, โหน่ง เท่ง นักเลงภูเขาทอง, เท่งโหน่งคนมาหาเฮีย, บอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยม 2, ว้อหมาบ้ามหาสนุก ฯลฯ จนได้เป็นนางเอก ภาพยนตร์เรื่อง ตุ๊กกี้ เจ้าหญิงขายกบ และเป็นพิธีกรรายการ ล้วงลับตับแตก ทาง โมเดิร์นไนน์

ความเร่งรีบในชั่วโมงเร่งด่วนกลายเป็นสาเหตุ หลักที่ผคู้ นมักใช้ละเลยต่อการรับประทานอาหารในมื้อ เช้ า แล้ ว หลายคนยั ง เลื อ กที ่จ ะเพิ ก เฉยต่ อ การเพิ ่ม พลังงานให้แก่รา่ งกายในมื้อแรกของวันใหม่ เพียงเพราะ รู้สึกว่าไม่หิว ทั้งที่ร่างกายต้องการคาร์โบไฮเดรตอย่าง พอเพี ย งเนื ่อ งจากการบริ โ ภคคาร์ โ บไฮเดรตที ่มี ประโยชน์ในตอนเช้า จะช่วยรักษาระดับน�า้ ตาลใน เส้นเลือดไม่ให้ลดลงและยังช่วยเสริมสร้างพลังงานให้ แก่ร่างกาย เพื่อให้กล้ามเนื้อและสมองสามารถท�างาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการบริโภคโปรตีนใน ปริ ม าณที ่ม ากเพี ย งพอในตอนเช้ า จะท� า ให้ รู ้ สึ ก กระฉับกระเฉงและท�างานได้อย่างฉับไว หากไม่รับประทานอาหารเช้าเพราะคิดว่าเป็น มื้อที่ไม่สา� คัญ หรือบางคนไม่รสู้ กึ หิวจริง ๆหากงดอาหาร เช้า กล้ามเนื้อและสมองจะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านทันที เนื่องจากกล้ามเนื้อและสมองต้องการคาร์โบไฮเดรตใน ปริมาณมากเพียงพอ เพื่อให้สามารถท�างานได้อย่าง ฉับไว ผู้ที่งดอาหารเช้าจะรู้สึกหิวมาก และรับประทาน มากเกินไปในมื้อต่อไป ส่งผลให้ไม่มีการลดแคลอรี ตลอดวัน วิธีที่ดีคือ การกระจายแคลอรีออกไปในแต่ละ มื้อหลักและแบ่งไปในอาหารว่างเพื่อสุขภาพอีก 1-2 มื้อ การบริโภคโปรตีนในสัดส่วนพอประมาณในแต่ละมื้อ เช่น ไข่ขาว ปลาเนื้อหมูส่วนอก ผลิตภัณฑ์นมพร่องมัน เนยและผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองจะท�าให้รู้สึกอิ่มได้นานขึ้น นอกจากนี้ยังควรบริโภคอาหารที่มีส่วนผสมของน�า้ ใน ปริมาณสูง เช่น ผลไม้ ผัก สลัดและซุปผัก เนื่องจาก

อาหารกลุม่ ดังกล่าวล้วนอุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ สูง ทั้งยังช่วยให้เรารู้สึกอิ่มได้อย่างไม่น่าเชื่อ ถ้าหากไม่รู้สึกหิวในตอนเช้า แนะน�าให้รับประทานโย เกิร์ตและผลไม้ หรือเครื่องดื่มโปรตีนที่มีส่วนผสมของ นมหรือน�้านมถั่วเหลือง ตลอดจนเครื่องดื่มธัญพืชร้อน โปรตีนบาร์ท่ใี ห้พลังสูงหรือน�้าผลไม้ปน่ั ล้วนเป็นตัวเลือก ที่ดีเพราะกินง่ายและรวดเร็วในระหว่างการท�างาน ทั้ง ยังให้พลังงานแก่ร่างกายได้ดีเยี่ยม หรือเลือกพกผลไม้ ติดตัวเพื่อรับประทาน ส�าหรับผูท้ ่ไี ม่มเี วลา เครื่องดื่มโปรตีนนับเป็นอีก หนึ่งในทางเลือกส�าหรับการบริโภคแทนอาหารมื้อเช้า เพราะอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการสูง หรืออาจน�า อาหารที่กินไม่หมดจากมื้อค�า่ มาดัดแปลงเป็นอาหาร เช้า เช่น น�าไก่อบที่เหลือมาท�าแซนด์วชิ ไก่ โดยใช้ขนมปัง ธัญพืชและผัก หรือการน�าไก่ที่เหลือมาผัดกับข้าวซ้อมมือที่ เหลือและใส่ผกั ถือเป็นการบริโภคอาหารเช้าที่มคี ณ ุ ค่า ทางโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตอย่างครบถ้วนตามด้วย บริโภคผลไม้สกั ชิ้น หรืออาจกินในช่วงสาย ๆ และดื่มนม ขาดมันเนยอีกสัก 1 แก้ว ซึ่งจะท�าให้รู้สึกอิ่มได้นาน จนถึงมื้อเที่ยงเลยทีเดียว ที่มา : ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ประวัติ ตุ๊กกี้ สุดารันต์ บุตรพรม

ชื่อจริง สุดารัตน์ บุตรพรหม ชื่อเล่น ตุ๊กกี้ เกิด 15 มีนาคม พ.ศ. 2522 (อายุ 31 ปี) จังหวัดอุดรธานี ชื่ออื่น ตุ๊กกี้ ชิงร้อย อาชีพ นักแสดง, นักแสดงตลก ปีที่แสดง พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน ค่าย เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์

ผลงานของ ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ บุตรพรม รายการโทรทัศน์

•ชิงร้อยชิงล้าน •ตลกหกฉาก (21 ตุลาคม 2550 - 27 ธันวาคม 2551 , 24 เมษายน 2552 - ปัจจุบัน) •แผงลอยคอยเก้อ จากรายการ ระเบิดเถิดเทิง (30 พฤศจิกายน 2551 - 27 กันยายน 2552) •ซิทคอมสั้น ข�าเท่ห์เฮฮากับรถจักรยานยนต์ ซูซูกิ จากรายการ หม�่าโชว์ (ต้นปี 2552 - ต้นปี 2553) •ล้วงลับตับแตก (2 กรกฎาคม 2552 - ปัจจุบัน) •แฟกทอรีที่รัก (บั้งไฟสตูดิโอ 5 กันยายน 2552 - 26 มิถุนายน 2553) •วงษ์ค�าเหลา เดอะซีรีส์ (บั้งไฟสตูดิโอ 17 เมษายน 2553 - ปัจจุบัน) •สตาร์ทความฮากับรถจักรยานยนต์ ซูซูกิ จากรายการ เท่ง โหน่ง ผจญภัย

ภาพยนตร์

•(2548) แหยม ยโสธร ...สาวน้อยตกน�้า (นักแสดงประกอบ) •(2549) โหน่ง เท่ง นักเลงภูเขาทอง เลขาผู้ก�ากับ (นักแสดงประกอบ) •(2550) เท่งโหน่งคนมาหาเฮีย ...คู่กับ โหน่ง ชะชะช่า •(2551) บอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยม 2 ...นักร้องมาแคสติ้ง (นักแสดงประกอบ) •(2551) ว้อหมาบ้ามหาสนุก ...กระแต คู่กับ ชูษี เชิญยิ้ม •(2552) แต๋วเตะตีนระเบิด •(2552) วงษ์ค�าเหลา ...หญิงนุช •(2552) หอแต๋วแตก แหกกระเจิง... อุษามณี •(2552) แหยม ยโสธร 2 (รับเชิญ) •(2553) โป๊ะแตก (รับเชิญ) •(2553) ตุ๊กกี้ เจ้าหญิงขายกบ คู่กับ หลุยส์ สก๊อต •(2553) สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า...รัก •(2552) อักลี่ ตุ๊กกี้

หนังสือ

รอบรรู้ อบโลก

อเมริกากันพอเพียง

จากข้อมูลของสมาคมท�าสวนแห่งชาติ (National Gardening Association : NGA) ประเทศ สหรัฐอเมริกา ระบุวา่ มีชาวอเมริกนั หันมาปลูกผักสวนครัวมากถึง 37% ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมา ตลอดระยะเวลา 30 ปี ด้วยเหตุผลอันดับแรก คือ ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายเพื่อรับมือวิกฤตเศรษฐกิจ ในประเทศ จึงหันมาปลูกผักที่สามารถกินได้โดยเฉพาะมะเขือเทศ แตงกวา และถั่ว ส�าหรับเหตุผลอื่นๆ คือ ต้องการอาหารที่มีรสชาติดีขึ้น มีคุณภาพดีและปลอดภัยขึ้นและประหยัดค่า อาหาร ดังนั้น ความโชคดีนี้จึงตกไปอยู่กับธุรกิจการจ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์ผัก โดยปริยาย สวนทางกับ กระแสเศรษฐกิจที่ก�าลังง่อนแง่นอยู่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งชาวอเมริกากันบางคนรู้สึกสบายใจที่ได้รับ ประทานผักที่ปลูกเอง รวมถึงการชักชวนเพื่อนบ้านให้ปลูกผักยังน�าไปสู่การผูกมิตรกับผู้คนในชุมชน อีกด้วย ที่มา : http://www.vcharkarn.com

เกร็ดเกษตรที่ควรรู้

พืชแพ้สารตกค้าง (สารคุมและฆ่าหญ้า) ท�าให้อ่อนแอ ผลผลิตน้อย การใช้สารเคมีคมุ และฆ่าวัชพืชในปัจจุบนั เป็นที่นยิ มไม่เคยเสื่อมคลาย ร้ายขายปุย๋ ยาเคมีเกษตร แทบทุกร้านจะต้องมีโชว์ไว้หน้าร้านกันทุกยี่หอ้ หลากหลายบริษทั เพราะเป็นตัวที่จดั ได้วา่ ท�าก�าไรให้แก่ ผูข้ ายได้เป็นกอบเป็นก�ามากกว่าสารเคมีตวั อื่นๆทั้งหมด ดังนั้นเมื่อยอดขายย่าคุมและฆ่าหญ้าขายดีก็ แสดงว่าพื้นที่แปลงเกษตรก็ย่อมจะมีสารเคมีเหล่านี้ตกค้างอยู่มากเหมือนกัน การใช้สารเคมีคุมและ ฆ่าหญ้าหรือวัชพืชติดต่อกันเป็นระยะเวลานานนั้นย่อมจะมีสารพิษตกค้างอยู่ในดิน สารพิษที่ตกค้าง นั้นย่อมจะส่งผลต่อพืชหลักที่เราปลูกไว้อย่างแน่นอนไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ลองคิดดูกันให้ดี ๆ นะครับ หญ้าหรือวัชพืชก็คือพืชชนิดหนึ่ง แล้ว ข้าว, ข้าวโพด, อ้อย, มันส�าปะหลัง, ปาล์ม, ยางพารา, ทุเรียน, มังคุด, ลองกอง ฯลฯ นั้นก็คอื พืชด้วยเหมือนกัน ย่อมต้องได้รบั ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตเหมือนกับ หญ้าเช่นเดียวกัน เพียงแต่ว่าอาจจะมีความแตกต่างกันไปตามความใหญ่เล็กหรือขนาดของพืชชนิด นั้น ๆ ท�าให้มองไม่เห็นการบั่นทอนการเจริญเติบของพืชที่ได้รับผลกระทบจากสารเคมีที่ใช้คุมและฆ่า หญ้าได้อย่างชัดเจนเท่านั้น ที่มา : ชมรมเกษตรกรปลอดสารพิษ


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ITน่ารู้ ไอที

เทคนิคการใช้สื่อ Power point ประกอบการน�าเสนอ

ครูผู้สอนหรือวิทยากรสามารถใช้สื่อต่าง ๆ ประกอบ การถ่ายทอดความรู้หรือสร้างเจตคติของผู้เรียน ได้ทั้งในขั้น การเตรียมการบรรยาย หรือด�าเนินกิจกรรมการบรรยายนอก สถานที่ หรือขั้นสรุปและประเมินผล สื่อที่เหมาะกับกิจกรรม ดังกล่าวมีหลายชนิด เช่น power point ( ปัจจุบันใช้แทน สไลด์ ) ภาพ วิดิทัศน์ ป้ายนิเทศ การจัดนิทรรศการ เป็นต้น ซึ่งสื่อแต่ละชนิด มีหลักการใช้ดังนี้ Power point เป็นสื่อทัศนะวัสดุที่ปัจจุบันนิยมใช้กัน อย่างกว้างขวาง มีลกั ษณะเป็นภาพที่ประมวลโปรแกรมภาพ เสียง และตัวอักษร ที่ได้ออกแบบไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ ผู้สอนหรือวิทยากรผลิตขึ้นเอง น�าเสนอภาพจอภาพบน คอมพิวเตอร์ด้วยระบบอัตโนมัติของเครื่องเอง หรือควบคุม เอง โดยแสดงผลผ่านจอโทรทัศน์ แต่ถ้ามีผู้ชมจ�านวนมาก ก็ฉายผ่านเครื่องโปรเจคเตอร์ ตั้งแต่จอขนาด 120 นิ้วไปจนถึง 300 นิ้ว ในหอประชุมขนาดใหญ่ ซึ่งสะดวกสบายกว่าการใช้ เครื่องฉายสไลด์ในอดีต ซึ่งปัจจุบันเลิกใช้ไปแล้ว เพราะมีวีธี การที่ยุ่งยากกว่า ต้องใช้เครื่องฉายจ�านวนมากในการสร้าง ลักษณะภาพพิเศษ เพื่อให้ดูน่าสนใจ หากมีการเตรียมสคริ ปที่ดีพอก็สามารถท�าให้ผู้ฟังผู้ชมได้รับความเพลิดเพลินไม่ แพ้สื่อการสอนประเภทอื่น 1. คุณภาพด้านวิชาการ 1.1. ความถูกต้องของเนื้อหาตามแหล่งข้อมูลที่ ก�าหนดไว้ในการบรรยาย 1.2. การจัดล�าดับเนื้อหาที่ง่ายต่อความเข้าใจและ น่าสนใจ 1.3. รูปภาพและค�าบรรยายสื่อความหมายได้ถูก ต้อง 1.4. เนื้อเรื่อง ภาพทั้งหมดได้ผา่ นการทดลองใช้และ แก้ไขปรับปรุงมาแล้ว

ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2553 2. คุณภาพด้านเทคนิคการผลิต ได้แก่ 2.1. ภาพทุกภาพและตัวอักษร มีความคมชัดเจน สีสันสดใส ตรงตามความเป็นจริง 2.2. ภาพมีการจัดองค์ประกอบภาพได้สวยงามและ ตัวอักษรสวยสื่อความหมายได้ถูกต้อง 2.3. ขนาดตัวอักษรและข้อความใช้ประกอบภาพ อ่านได้ชัดเจน 2.4. การบันทึกเสียงชัดเจนเหมาะกับเนื้อหา ดนตรี และเสียงประกอบ (Sound effect ) 3. คุณภาพด้านการน�าเสนอ ซึ่งขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ หลายประการได้แก่ 3.1 การเตรียมการวางแผนในการน�าเสนอ 3.2 การก�าหนดจุดมุ่งหมายเป็นต้น เทคนิคการน�าเสนอ 1. ก�าหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนว่าจะน�าเสนอในขั้นใด เช่น 1.1. การน�าเข้าสู่บทเรียน 1.2. ขั้นการสอนหรือการเสนอเนื้อหา 1.3. ขั้นสรุป 2. ก่อนน�าเสนอจริง ผู้สอนหรือวิทยากรทดลองใช้สัก 1-2 รอบเพื่อให้แน่ใจว่าภาพและเนื้อหาทั้งหมดถูกจัดเรียงเป็น เรื่องราวถูกต้องแต่ละภาพตามล�าดับถูกต้อง สวยงามชัดเจน ตรงจุดมุ่งหมายในการน�าเสนอทุกประการ 3. ผู้สอนหรือวิทยากรควรศึกษาและฝึกฝนการใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ โปรแกรม และเม้าท์ให้คล่อง ที่จะสามารถใช้ ด้วยตนเอง รวมถึงการตรวจสอบและแก้ไข คอมพิวเตอร์กับ จอให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 4. ก่อนการฉาย Power point ผู้สอนหรือวิทยากร ควรบอก จุดเน้นพิเศษเพื่อสร้างความสนใจ ฝึกการสังเกตและส่งเสริม การเรียนรู้อย่างมีจุดหมาย 5. ก่อนการฉาย Power point แต่ละส่วน ควรใช้เวลาให้ เหมาะสมพอแก่ผเู้ รียนเกิดความรูค้ วามเข้าใจได้ ไม่ฉายนาน หรือเปลี่ยนภาพเร็วเกินไป 6. ขณะน�าเสนอ Power point ควรบรรยายประกอบอย่าง มีชวี ติ ชีวา อาจบรรยายเอง หรือใช้เสียงประกอบที่บนั ทึก หรือ เทป แผ่นซีดีก็ได้ 7. การน�าเสนอ Power point ในห้องที่มืดจะได้ภาพที่สดใส สวยงามกว่าห้องเรียนทั่วไป

19

8. หลังจาก การน�าเสนอ Power point ควรมีกิจกรรมต่อ คนละ Version กัน หากเราใช้ Version สูงๆ เช่น 2007 เราก็ควรจะ เนื่อง เช่นการศึกษา การอภิปราย การจัดป้ายนิเทศเป็นต้น save ไฟล์ version 2003 มาด้วย และก็ไม่ควร save มาเพียงไฟล์ หลักการออกแบบและการใช้ Powerpoint สามารถแยกออกได้ เป็น 2 ประเด็น คือ “ด้านการออกแบบ” กับ “ด้านเทคนิค” ด้ำนกำรออกแบบ ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือ การเลือกใช้คู่สีที่ไม่เหมาะสม ระหว่างตัวอักษรกับพื้นหลัง ท�าให้คนดูมองเห็นได้ไม่ชัดเจน แนวทาง ที่เหมาะสมในการออกแบบคือ 1. มีงานวิจัยพบว่า ควรใช้พื้นหลังเป็นสีเข้มมากกว่าสีอ่อน เนื่องจากสีเข้มจะช่วยลดแสงสว่างจากจอฉาย ท�าให้รู้สึกสบายตา มากกว่าการใช้สอี อ่ นเป็นพื้นหลัง ช่วยลดความล้าของสายตาหากต้อง เพ่งมองนานๆ แต่อย่างไรก็ตามการบรรยายทั่วไปที่ไม่ได้เปิดให้ผู้ชม จ้องนานๆ ก็สามารถเลือกใช้พื้นหลังสีอ่อนได้ 2. นอกจากนี้ในการเลือกสีพ้นื หลัง ต้องพิจารณาขนาดของ ห้องบรรยาย หากเป็นห้องขนาดเล็กไม่เกิน 20 ฟุต จากผู้พูดถึงผู้ฟัง คนหลังสุด สามารถใช้ได้ทั้งพื้นหลังสีเข้มหรือสีอ่อน แต่ถ้าเป็นห้องที่ ระยะไกลกว่า 20 ฟุต ไม่ควรใช้พื้นหลังสีเข้ม เพราะจะท�าให้คนที่อยู่ หลังๆ อ่านยาก ทางที่ดีควรใช้พื้นหลังสีอ่อน หรือหากจ�าเป็นต้องใช้ พื้นสีเข้มเพื่อให้เข้ากับเรื่องที่บรรยาย ก็ควรเพิ่มขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ ขึ้นกว่าปกติ 3. หากใช้ภาพถ่ายหรือกราฟิกเป็นพื้นหลัง ควรระวังเรื่อง การท�าให้อ่านตัวอักษรยากเพราะภาพส่วนใหญ่จะมีลวดลาย ฉะนั้น ควรท�าการลดหรือเพิ่มความเข้มของภาพเพื่อให้ตัวอักษรมองเห็นได้ ชัดขึ้น ไม่จมไปกับพื้นหลัง หรือใช้การสร้างกรอบสีเหลี่ยมวางไว้หลัง ข้อความเพื่อช่วยให้อ่านข้อความได้ ชัดขึ้น 4. การเลือกใช้คู่สีที่เหมาะสมระหว่างตัวอักษรกับพื้นหลัง ตามหลักสากลก็คือ พื้นสีเข้มตัวอักษรสีอ่อน หรือพื้นสีอ่อนตัวอักษร เข้ม เช่น อักษรขาวหรือเหลืองบนพื้นน�้าเงินหรือพื้นด�า อักษรด�าบน พื้นเหลืองหรือพื้นขาว เป็นต้น 5. หลีกเลี่ยงการจับคูส่ ขี อ้ ความกับพื้นหลังที่ตดั กันหรือกลืน กันจนมากเกิน ไป เช่น แดงกับเขียว น�า้ เงินกับแดง น�้าเงินกับเขียว เพราะจะท�าให้อ่านยากและปวดสายตา (อาจยกเว้นได้ในกรณีที่ ต้องการเน้นบางค�า เช่น หัวข้อ หรือ ค�าส�าคัญ) 6. การใช้สีตัวอักษรที่แตกต่างไปจากข้อความอื่นๆ จะเป็นการเน้นให้ ผู้เรียนสนใจบริเวณนั้นมากขึ้น แต่ไม่ควรใช้สีมากเกินกว่า 3 สี รวมสี พื้นหลังด้วย อย่างไรก็ตามต้องระวังให้สีทั้งหมดไปด้วยกันได้ดี โดย ไม่ขัดแย้งกัน ด้ำนเทคนิค 1. เปิดไฟล์ไม่ได้ มักเกิดกับการใช้เครื่องของผู้อื่นในการน�า เสนอ สาเหตุอาจจะเป็นเพราะ save มาไม่สมบูรณ์ หรือใช้โปรแกรม

เดียวใน Flash drive อาจส�ารองไว้ในแผ่นซีดดี ว้ ย หรือส่งเมล์แนบไฟล์ ไว้ในอีเมล์ของตัวเอง เผื่อเกิดปัญหากับ Flash drive หรือซีดีที่เตรียม มา 2. Font อ่านไม่ออกหรือเพี้ยน สาเหตุมาจากการออกแบบ ในเครื่องหนึ่งแต่ไปใช้งานกับอีกเครื่องหนึ่ง ส่วนใหญ่เป็นเพราะ version ที่ต่างกันของโปรแกรม รวมทั้งการเลือกใช้ font ที่เครื่องทั่วๆ ไป ไม่มี ดังนั้นผูท้ ่ใี ช้ font แปลกๆ เพื่อความสวยงาม จึงควรแนบไฟล์ font ที่ใช้มาด้วย เพื่อน�าไปลงในเครื่องที่น�าเสนอ แต่หากใช้ windows คนละรุ่นกัน แม้จะมี font ในเครื่องแล้วก็อาจท�าให้ผิดเพี้ยนได้ แก้ไข โดยการ save ไฟล์ powerpoint เป็นไฟล์รูปแบบอื่น เช่น ไฟล์รูปภาพ หรือไฟล์ pdf เผื่อไว้ หากใช้ powerpoint เปิดแล้วผิดเพี้ยนไปมาก ก็ สามารถใช้โปรแกรมดูภาพ เช่น acdsee หรือโปรแกรม acrobat reader ดูไฟล์ pgf แทนได้ หรือใช้เทคนิคการฝัง font เพื่อเอาไปเปิด ที่อื่นแล้วจะได้ไม่เพี้ยน วิธีการฝัง Font ในเอกสาร - เปิดไฟล์ Powerpoint - คลิ๊กที่เมนู เครื่องมือ > คลิ๊กที่ ตัวเลือก... - คลิ๊กที่แท็บ บันทึก > คลิ๊กเลือก * ฝังแบบอักษรTrue Type > คลิ๊ก เลือก * อักขระฝังตัวทั้งหมด - คลิ๊กปุ่ม ตกลง

3. ใช้ effect มาก ท�าให้การแสดงผลช้า น่าร�าคาญ สาเหตุจาก Spec ของเครื่องที่ใช้น�าเสนอ ต�่ากว่าเครื่องที่ใช้สร้าง การ แสดงผล (effect) หรือเสียงที่ใส่ลงไปมาก กว่าจะเล่น effect ครบแต่ละ หน้าก็ต้องใช้เวลานานขึ้น ทางที่ดีไม่ควรใช้ effect มากเกินไป และ ควรใช้เฉพาะที่จ�าเป็นเท่านั้น 4. การตั้ง screen saver / turn off monitor บางครั้งเครื่องที่ใช้น�าเสนอมีการตั้ง screen saver ไว้ เช่น หากไม่มี การขยับเมาส์กใ็ ห้เปลี่ยนหน้าจอเป็นภาพที่ต้งั ไว้ หรือบางทีสญ ั ญาณ ก็หายไปเลยเพราะตั้ง turn off monitor ไว้ 5. รายละเอียดหรือภาพที่อยู่ติดขอบเฟรมหายไป เป็นเพราะการก�าหนดขนาดหน้าจอของคอมพิวเตอร์กบั เครื่องฉายไม่ สัมพันธ์กัน ฉะนั้นก่อนเริ่มน�าเสนอจริง เราจึงควรทดลองเปิดดูก่อน ทุกหน้าทุกเฟรม 6. บันทึกการกู้คืนอัตโนมัติ เพื่อป้องกันเวลาขณะท�างานแล้วเครื่องแฮ้งค์ ท�าให้สามารถ กู้เอกสารขึ้นมาได้ โดยมีวิธีการบันทึกการกู้คืนอัตโนมัติดังนี้

- เปิดโปรแกรม Powerpoint - คลิ๊กที่เมนู เครื่องมือ > คลิ๊กที่ ตัวเลือก > คลิ๊กแท็บ บันทึก > เลือก R บันทึกการกู้คืนอัตโนมัติทุกๆ ...ระบุเวลาที่จะบันทึกอัตโนมัติ... นาที - คลิ๊กปุ่ม ตกลง

ปิดเล่ม “ปักษ์ 12”

ตอ.ลอ. คุณจะใส่เต็มว่า ต้มลิง ตดหลอก หรือตอแหล ได้ทั้งนั้น ส่วนผม ใช้ค�าเต็มว่า “ต้มลิง” เหมือนกันกับ กอ.ทอ. คุณจะใส่เต็มว่า กรุงไทย ก็ได้ กระเทียมก็ได้ หรือกะเทยก็สดุ แต่คณ ุ จะเห็นเหมาะสม คือ ขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ หรือสภาพแวดล้อมในเวลานั้น อย่างเช่น อันธพาลครองเมือง เผด็จการครอง เมือง ทะหานครองเมือง หรือ กอ.ทอ.ครองเมือง หลานผมคนหนึ่งเป็นกะเทย ผมแนะแนวอาชีพให้เขาตามความถนัดและ ความสามารถเฉพาะตัวให้เขาน�าไปปฏิบัติ ณ วันนี้ เขามีสภาพคล่อง เงินไม่ ขาดมือ แม่และเพื่อนๆพึ่งพาเขาได้ในยามยากหรือทุกโอกาส เพราะหล่อนมีราย ได้วันละห้าร้อยบาทอัพ จากการท�าเสริมสวย “ร้านเขาเอง” ก่อนนี้ เขาเดินสายตามชายฝั่งทะเล หารายได้จากช่างเสริมสวยเหมือน กัน แต่ไม่เป็นที่เป็นทาง วันนี้เขาอยู่เป็นที่ มีรายได้ค่อนข้างสูงต่อวัน คนเป็นลุง ที่ให้คา� แนะน�าก็เลยพลอยแฮปปีไ้ ปด้วย คือ สุขใจเมื่อลูกหลานมีงานมีเงินคล่อง ตัว จึงใคร่นา� เรียนเสนอกะเทยตกงาน ไม่วา่ ยังหนุม่ หรือแก่มากๆ รวมทั้งพวก ตอ.ลอ. ขอผ่านไปวันๆ กะลุนาหาอยู่หากินตามความถนัดและความสามารถ เฉพาะตัว จะดีกว่าไปฝืนท�าในสิ่งที่ตนไม่ถะหนัด จะสร้างความเดือดร้อนและ เสียหายให้สังคมส่วนรวมเขา จะยังไงกะเทยก็คือกะเทยอยู่ดี ไม่ต่างกับกะทอม เท่าใดนัก ผิดกันนิดเดียวเวลาฉี่ กะเทยยืน กะทอมนั่ง เท่านั้นเอง ส่วนเหมือน คือ ชอบสมสู่เพศเดียวกัน แปลกมั้ย (ไม่หรอก) * ส่วนที่เหลือ เอาไว้จกตากันใหม่

ชายใหญ่ ตนเคยหล่อ


20

ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2553

พระเอยพระขวัญเกล้า พระเสาวนีย์ดั่ง โฉมเอยพระโฉมศรี เฉลิมพระชีพชนม์ กราบเทพ ณ ทุกทิศ ถวายพระชัยพร

พระขวัญเนามโนพลัง มล้างทุกข์เสกสุทธิผล ราชินีนาถพิมล เชลงลักษณ์ประจงวอน โปรยพิสิฐมธุสร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ.

ข้าพระพุทธเจ้า นายพงษ์ศักดิ์ ถวิลไพร ผอ.โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม พร้อมบุคลากรฯ

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ.

ข้าพระพุทธเจ้า นายบัณฑิตย์ วิเท่ห์ ผอ.โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม พร้อมบุคลากรฯ

Pakesarn Newspaper  

Pakesarn Newspaper Online, Thailand.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you