Page 1

ปีที่ 4 ฉบับที่ 42 วันที่ 1 ต.ค. - 31 ต.ค. 2555 /

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

20 บาท

ง า น ป ร ะ เ พ ณี แ ห ่ ปราสาทผึ้งและการแข่งขัน เรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จั ง หวั ด สกลนคร ประจ� ำ ปี 2555 นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้

ว่ า ราชการจั ง หวั ด สกลนคร เป็ น ประธานเปิดการแถลงข่าว อ่านต่อหน้า 5

พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว และสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ ม พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อ�ำเภอชานุมาน จังหวัดอ�ำนาจเจริญ อ่านต่อหน้า 5

เปิดงานออกพรรษา เชียงคาน ประจ�ำปี 55

ที่ บ ริ เ วณสามแยกหน้ า ส�ำนักงานสาธารณสุข อ.เชียงคาน จ.เลย นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

อ่านต่อหน้า 9

ผู้ว่าฯ อุบล ลุยตรวจ ลักลอบขนข้าวสวมสิทธิ์ บรรยากาศการ เปิ ด งานเทศกาลออก พรรษาบั้งไฟพญานาค ประจ�ำปี 2555

ที่ จั ง หวั ด หนองคาย เริ่มขึ้นแล้ว มีประชาชนและ นั ก ท่ อ งเที่ ย วร่ ว มงานเป็ น จ�ำนวนมาก

นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่า ราชการจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ลงพื้นที่บ้านสองคอน ต�ำบลสอง คอน อ�ำเภอโพธิ์ไทร อ่านต่อหน้า 7

อ่านต่อหน้า 5

ผู้ว่าฯชัยภูมิ คุม เข้มโครงการรับจ�ำน�ำ ข้าวเปลือกให้ปลอด จากการทุจริต

นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ใน ฐานะประธานคณะ อนุกรรมการติดตามก�ำกับดูแล การรับจ�ำน�ำระดับจังหวัด อ่านต่อหน้า 5

ผูว้ า่ ฯ โคราชขึน้ ฮ.บิน ส�ำรวจน�้ำเขื่อนใหญ่รับมือ วิกฤตแล้ง-สั่งงดท�ำนาปรัง

นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่า ราชการจั ง หวั ด นครราชสี ม า ขึ้ น เฮลิคอปเตอร์บนิ ส�ำรวจแหล่งน�ำ้ เขือ่ น ขนาดใหญ่รบั มือวิกฤตแล้ง เผยโคราช ประสบภัยแล้งแล้ว 29 อ�ำเภอ ปชช. เดือดร้อนกว่า 2.8 แสนครัวเรือน อ่านต่อหน้า 9

ผูว้ า่ ฯ อุดรธานีคนใหม่

เข้ารับต�ำแหน่ง ท่ามกลาง หัวหน้าส่วนราชการ พร้อม ประชาชน ต้อนรับคึกคัก

ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัด อุดรธานี นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่า ราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เดินทาง มารับต�ำแหน่งในวันแรก

อ่านต่อหน้า 9

พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ

กระทรวงมหาดไทย ได้จัดท�ำขึ้นร่วมกับจังหวัด มหาสารคาม โดยมีนายวีระ วัฒน์ ชืน่ วาริน ผูว้ า่ ราชการ จังหวัดมหาสารคาม อ่านต่อหน้า 15

เปิดแล้วงานไหลเรือ

ไ ฟ น ค ร พ น ม ชู ข า ย วัฒนธรรมชนเผ่า

นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครพนม กล่าว ในโอกาส สักการะศาลหลักเมืองว่า จังหวัดนครพนม จัดงานประเพณี ไหลเรือไฟ และงานกาชาดจังหวัด นครพนม เป็นประจ�ำทุกปี

อ่านต่อหน้า 5


2

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 4 ฉบับที่ 42 วันที่ 1 ต.ค. - 31 ต.ค. 2555

บอกอแถลง ปักษ์ที่ 42 ปีที่ 4 ปักษ์แรกปีที่ 4

โดย ลูกชายใหญ่ ของแม่พมิ พ์

สภ.เมืองมหาสารคาม ออกบรรยายให้ความรูต้ ามสถานศึกษา

www.pakesarn.com pakesarn@gmail.com

ศุกร์ที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา คณะผู้จัดท�ำ น.ส.พ ภาคอีสานได้จดั งานครบรอบ 3 ปี ขึน้ สองระรอก ตาแรกถวายเพลที่ สนง.ใหญ่ (ห้องพระชั้น 2) โดย การน�ำฝ่ายสงฆ์ของพระอาจารย์บญ ุ ทันฯ วัดบึงวังยาว ตามด้ ว ยพระคุ ณ เจ้ า แทนเลขาฯ เจ้ า คณะจั ง หวั ด มหาสารคาม (วัดปัจฉิมทัศน์ 2 รูป)และแทนเจ้าคณะ จังหวัดฯ (ท่านเจ้าคุณพระราชปริยัติ ฯ พระอาราม หลวง ) อีก 2 รูป รวม 5 รูป เพื่อเสริมสิริมงคลให้ กิจการ ฯ ภาคค�่ำที่ห้องประชุมตึกอ�ำนวยการวิทยาลัย เทคนิคมหาสารคาม เริม่ งานเลีย้ งตัง้ แต่เวลา 18 น.โดย ประมาณถึงเที่ยงคืนเศษ ๆ วรรคนี้ ( ภาคค�่ำ ) ได้รับ เกียรติจากผู้หลักผู้ใหญ่ ระดับผู้น�ำ ตั้งแต่ ระดับ ประเทศลงมาถึงระดับต�ำบลเป็นจ�ำนวนมาก โต๊ะจีน 11 โต๊ะ โต๊ะ VIP 32 ที่นั่งเต็ม โดยเฉพาะผู้ใหญ่ใน แวดวงการเมืองและต�ำแหน่งระดับประเทศ 2 ท่านคือ 1.ฯพณฯ ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ ประธานฝ่ายอุปถัมป์ 2.ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข มือกฎหมายของพรรคเพื่อไทย

ท่านที่ 2 ( ดร.พีรพันธุ์ ฯ ) เป็นแขกท่านแรก ของงานและลงเครือ่ งเทีย่ วบ่ายทีข่ อนแก่น แล้วตรงมา ที่งานเลยต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ส่วน ฯพณฯ ดร.ศรีเมือง ฯ มาเป็นประธานเปิดงานตอนทุ่ม เศษ ๆ นิด ๆ เพราะหัวค�่ำท่านเปิดงานที่ รร.สารคาม พิทยาคม บก.และคณะ ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทัง้ ทีม่ า ร่วมงานเองโดยตรง และส่งน�้ำใจมาร่วม บ้างเป็นกระ เช้าดอกไม้ + ปัจจัย วิสกี้ เช่น ผจว.มค.ติดราชการ ส�ำคัญที่ กทม. ( เข้าเฝ้า ฯ ) ฝากน�้ำใจเยอะแยะโดย เฉพาะ ชีวาสขวดใหญ่ น�ำส่งโดย ป. ( เลขาฯหน้าห้อง ผู้ว่า ฯ ) ฯลฯ ดูภาพที่หน้ากลาง 2 หน้าครับผม ด้วยความขอบพระคุณในน�้ำใจไมตรีจิต

(ชายใหญ่ ไชยสมคุณ) บก.น.ส.พ.มาตรฐานภาคอีสาน

พ.ต.อ. ประยุทธ พิทักษ์เผ่าสกุล รรท. ผกก. สภ.เมืองมหาสารคาม กล่าวว่า ตามนโยบาย ของ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว ผบ.ตร. ให้กวดขัน ปราบ ปรามกลุ่มเด็กแว้น แข่งรถในทางสาธารณะ สร้างความ เดือดร้อนให้แก่ประชาชนให้หมดสิ้นภายใน 1 เดือน เมื่อ วันที่ 16 ตุลาคม 2555 นั้น ส่วนนี้พื้นที่รับผิดชอบ ของ สภ.เมืองมหาสารคาม ยังไม่มปี รากฏว่ามีกลุม่ เด็กแว้นแข่ง รถในทางสาธารณะแต่อย่างใด คงมีเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นต่าง อ�ำเภอที่แต่งรถ จยย. ท่อดัดแปลงเสียงดังรบกวนชาวบ้าน เวลาขับขี่เข้ามาในเขตเทศบาลเมือง และเด็กนักเรียนบาง ส่วนที่มีความคึกคะนอง ตกแต่งรถ จยย. ให้ท่อเสียงดัง เพื่อดึงดูดความสนใจจากกลุ่มนักศึกษาและนักเรียนหญิง แต่ไม่เป็นปัญหา เพราะได้เน้นย�ำ้ ให้ทางงานจราจร ด�ำเนิน การตามนโยบาย ผู้บังคับบัญชาอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะ ช่วงตั้งแต่ 16 - 19 ตุลาคม 2555 จับกุมรถท่อเสียงดัง ได้จ�ำนวน 80 คัน ปรับคันละ 1,000 บาท ตรวจยึดท่อ และท�ำประวัติผู้ถูกจับกุมทุกรายและจัดนายต�ำรวจ งาน จราจร ออกบรรยายให้ความรูต้ ามสถานศึกษาภายในเขต รับผิดชอบทุกแห่ง

ชายใหญ่ ไชยสมคุณ บรรณาธิการฝ่ ายบริหาร

o ว่ าทีร่ ้ อยตรี วราทิตย์ วรจินดา รองบรรณาธิการฝ่ ายบริหาร

20

o ไพรัช ไชยสมคุณ

บรรณาธิการฝ่ ายกฎหมาย

o เสาวลักษณ์ ธารีพฒ ุ

ลงโฆษณาหน้ า 1

o ชนินทร์ โยธะการี

1.ขนาด กว้าง 4 x สูง 7 นิว้ ราคา 5,000 บาท

อาร์ ตเวิร์ด

ผู้อำ� นวยการศูนย์ ข่าวและการตลาด อุดรธานี

ลงโฆษณาแบบราคาปกติ

o แก้ วยาใจ โยธะการี

รองผู้อำ� นวยการศูนย์ ข่าวและการตลาด อุดรธานี

o ดร. อัครวัฒน์ เชนชัยพัฒน์

ผู้อำ� นวยการศูนย์ ข่าวและการตลาด ขอนแก่ น

o สมหมาย ไชยสิ ทธิ์

หัวหน้ าผู้สื่อข่ าวและฝ่ ายการตลาดขอนแก่ น กาฬสิ นธุ์ ร้ อยเอ็ด

o กนิษฐา ไชยชาติ o กัญญ์ พศุฒม์ ดอกไม้

1.ขนาดเต็มหน้า กว้าง 14.45 x สูง 20.1 นิว้ ราคา 15,000 บาท 2.ขนาดครึง่ หน้า กว้าง 14.45 x สูง 10 นิว้ ราคา 8,000 บาท 3.ขนาดพืน้ ที่ 1/4 หน้า กว้าง 7.15 x สูง 10 นิว้ ราคา 5,000 บาท 4.ขนาดพืน้ ที่ 1/8 หน้า กว้าง 7.15 x สูง 4.95 นิว้ ราคา 3,000 บาท

ลงโฆษณาแบบ Classifiled (โฆษณาย่อย) 1.ขนาด กว้าง 4 x สูง 3 นิว้ ครึง่ 2.ขนาด กว้าง 4 x สูง 4 นิว้ 3.ขนาด กว้าง 5 x สูง 3 นิว้ ครึง่ 4.ขนาด กว้าง 5 x สูง 4 นิว้ 5.ขนาด กว้าง 6 x สูง 4 นิว้ ครึง่ 6.ขนาด กว้าง 6 x สูง 5 นิว้

หัวหน้ าผู้สื่อข่ าวและฝ่ ายการตลาด

o นิตยาภัทร รัตนพินิจ o จารุวรรณ ภูวทิศ

ผู้สื่อข่ าวและฝ่ ายการตลาด

o กฤช พจนา

ผู้อำ� นวยการศูนย์ ข่าวยโสธร

o อรทัย พจนา

หัวหน้ าฝ่ ายการตลาดยโสธร

ส�ำนักงานใหญ่ น.ส.พ.ภาคอีสาน

เลขที่ 232 ม.12 ถ.มหาสารคาม-บุรรี ม ั ย์ ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

043 * 777218 080 * 0055411

pakesarn@gmail.com

www.pakesarn.com

ราคา 1,000 บาท ราคา 1,200 บาท ราคา 1,500 บาท ราคา 2,000 บาท ราคา 2,500 บาท ราคา 3,000 บาท

ทุ.........ส่ กปังถึกง......... ษ์

ท�ำเนียบรัฐบาล ส�ำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงต่างๆ ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัด วางแผงใหญ่ในทุกจังหวัด ทั่วภาคอีสาน 20 จังหวัด

ผูว้ า่ ฯ เทศบาล อบจ. อบต. สตช. บชภ.3-4

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์หน้ า 4 สังคมภาคอีสาน 1.ขนาด กว้าง 4 x สูง 3 นิว้ ครึง่ ราคา 2,500 บาท

ติดต่อลงสื่อโฆษณาคุณภาพ หนังสือพิมพ์ภาคอีสาน ได้ที่ส�ำนักงานใหญ่ โทร.043 - 777218, 080-0055411, 087-8523556, 090-5909256,

นอกจากนี้ ท่านสามารถเลือกพื้นที่โฆษณาได้ตามความต้องการของท่าน และท่านสามารถช�ำระเงินได้ ผ่านหมายเลขบัญชี บ.ก.ชายใหญ่ ไชยสมคุณ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม 409-0-17173-3 หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าเรา น.ส.พ.ภาคอีสานจะได้มีโอกาสรับใช้และแนะน�ำเสนอ สื่อโฆษณาคุณภาพ เพื่อความส�ำเร็จขององค์กรของท่านและขอขอบพระคุณผูใ้ ห้การสนับสนุนทุกท่านมาไว้ในโอกาสนีด้ ว้ ยความยินดี

*บรรณาธิการ : ชายใหญ่ ไชยสมคุณ *รองบรรณาธิการ : วราทิตย์ วรจินดา *บรรณาธิการฝ่ ายกฎหมาย : ทนาย ดร.ไพรั ช ไชยสมคุณ *คณะที่ปรึ กษา : นพพร จันทรถง, ทวีสิน สระสม,

ดร.ประดิษฐ์ ฉัตรจรั สกูล, ดร.ดิเรก พรสี มา, ดร.สุ ทิน คลังแสง, ขจิต ชั ยนิคม, พิชิต ไชยชนะ, พรวลี เข้ มแข็ง, สนั่น บุญคะสี ทา, ชยพล โบราณมูล, สุ ทธิพงษ์ เทพวรรณ, พร รุ จนเวศ, ประเสริ ฐ จีนุพงศ์ , อัษฎา วนาทรัพย์ดำ� รง, ศิริพร มรรครมย์, บุญจันทร์ ยัพภาษฎร์ , รังสรรค์ เพียรอดวงษ์, พล.ต.ท. ด�ำริห์ โชตเศรษฐ์ *คอลัมน์ นสิ ต์ : พระราชปริยตั ยิ าทร, วีระศักดิ์ สัตยธีรานนท์, ร.ศ.รัชนี วรจินดา, พ.ต.ท.ณรงค์เดช นิมติ ร, ทนายไพรัช ไชยสมคุณ *ผู้พมิ พ์และผู้โฆษณา : สุ รชัย ไชยสมคุณ *พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ริมปิ งการพิมพ์ เลขที่ 11/13 -15 ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 056 - 224736


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

3

ปีที่ 4 ฉบับที่ 42 วันที่ 1 ต.ค. - 31 ต.ค. 2555

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จ�ำกัด

เตือนสตินักปกครอง

น�ำโดยนายทองหล่อ ยมศรีเคน ประธานกรรมการ

หลังจากนายชวน ศิรินันท์พร เข้ามารับต�ำแหน่งอธิบดีกรมการ ปกครองได้ไม่นาน ก็มีมาตรฐานในเชิงจริยธรรมออกมาเพื่อเป็นหลักใน การวางตัวของข้าราชการในสังกัด

พร้อมด้วย คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร

จ�ำกัด ชุดที่ 45

“การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์” ด้วยการท�ำหนังสือเวียนถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด และ หัวหน้าหน่วยงาน ในส่วนกลางของกรมการ ปกครองเรื่องการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ โดยมีการกล่าวถึงว่า กรมการปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนหรือมีเรื่องราวปรากฏตามสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตน การวางตัว และพฤติการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เหมาะสมของข้าราชการในสังกัด กรมการปกครอง หลายประการ อาทิ 1. การดื่มสุราในเวลาราชการหรือขณะปฏิบัติหน้าที่ 2. การประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 3. การมีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์จากบุคคลอื่นโดยมิชอบ 4. การใช้วาจาหยาบคาย และมีพฤติกรรมลามกดูหมิ่นเหยียด-หยามคุกคามทางเพศต่อสตรีหรือผู้ใต้บังคับบัญชา 5. การปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยไม่คำ� นึงถึงประโยชน์ของส่วน ราชการ ตลอดจนไม่กำ� กับ ดูแลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น เรื่องราวทั้ง 5 ประการดังกล่าวนี้ อธิบดีกรมการปกครองเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการใน สังกัดกรมการปกครองจ�ำเป็นต้องท�ำงานร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ ผู้น�ำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งต้องอาศัย ความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การประพฤติปฏิบัติตน การวางตัว และการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการสังกัดกรมการปกครองจึงเป็น เรื่องส�ำคัญ โดยต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เป็นแบบอย่างแก่ข้าราชการอื่น เป็นที่เลื่อมใสและศรัทธาแก่บุคคลโดยทั่วไป ซึ่ง เป็นองค์ ประกอบที่มีความส�ำคัญยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง โดยเฉพาะต�ำแหน่ง นายอ�ำเภอ และปลัดอ�ำเภอ ได้ ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการที่ดี ทัง้ นี ้ หากมีขอ้ ร้องเรียนหรือพบว่าข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองรายใด มีพฤติกรรมและวางตัวไม่เหมาะ สม กรมการปกครองจะด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่อย่างจริงจัง ต่อไป ที่ออกมาตรการนี้มาก็เพื่อให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด และ หัวหน้าหน่วย ที่เป็นผู้บังคับบัญชาใช้งานข้าราชการ ฝ่ายปกครองทุกคนได้แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองได้รับทราบโดยทั่วกัน มาตรการเหล่านีเ้ ป็นเรือ่ งทีถ่ กู ต้องเหมาะสมและช่วยกันกวดขันอย่างเต็มที่ ทีต่ รงนีจ้ งึ ขอช่วยบอกกล่าวอีกแรง หนึ่งเพื่อว่ามีเรื่องมีราวขึ้นมาจะอ้างว่าไม่รับรู้เรื่องนี้ไม่ได้.

(Cooperative Quality Award : CQA)

จัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ 2555 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2555 ณ โรงแรมแกนด์ พาราไดซ์ จังหวัดหนองคาย

ขอขอบคุณ ไทยรัฐออนไลน์ โดย ซี.12 23 ตุลาคม 2555

ประชาชน 2 จังหวัดติดชายแดน ร่วมใจ ปลูกป่าทางอากาศ เทิดพระเกียรติ ในหลวง

ประชาชน 2 จังหวัดติดชายแดน ร่วมใจ ปลูกป่าทางอากาศ เทิดพระเกียรติ ในหลวง นายพินิจ วงษ์โสภา ประชาสัมพันธ์จังหวัด ศรีสะเกษ รายงานว่า เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 27 ต.ค.55 ที่ป่า สาธารณะประโยชน์ดงหนองกุดหวาย บ้านห่องวารี ต.ตาโกน อ.เมือง จันทร์ จ.ศรีสะเกษ นายสนิท ขาวสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ศรีสะเกษ พร้อมด้วย ประชาชนชาวในเครือข่ายลุ่มน�้ ำมูลอ�ำเภอ ห้ ว ยทั บ ทั น ซึ่ ง มี บ ทบาทในการดู แ ลรั ก ษาผื น ป่ า และล� ำ น�้ ำ มู ล ประกอบประชาชน ในเขตอ�ำเภอรัตนบุรี อ�ำเภอโนนนารายณ์ จังหวัด สุรินทร์ และในเขตต�ำบลเมืองจันทร์ ต�ำบลหนองใหญ่ และต�ำบลตา โกน จังหวัดศรีสะเกษ น�ำโดยนายอนุกูล เรือนแก้ว นายอ�ำเภอเมือง จันทร์ และนายอมร มโนรัตน์ ประธานเครือข่ายลุ่มน�้ำมูลอ�ำเภอ ห้วยทับทัน ร่วมประกอบพิธปี ลูกป่าอนุรกั ษ์ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม คุ ้ ม ห้ ว ยทั บ ทั น เฉลิ ม พระเกี ย รติ 85 พรรษา พระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู่หัว และ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พร้อมประกาศเจตนารมณ์ ให้บริเวณผืนป่า สาธารณะประโยชน์ดงหนองกุดหวาย เป็นพืน้ ทีเ่ ขตอภัยทาน ซึง่ จะมี เครือข่ายลุม่ น�ำ้ มูลอ�ำเภอห้วยทับทัน และชาวบ้านในเขตอ�ำเภอเมือง จันทร์ เป็นตัวแทน ร่วมกันในการดูแลรักษาผืนป่า ทัง้ นี้ นายสนิท ขาว สะอาด รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้รว่ มกิจกรรมปลูกป่าทาง อากาศ คือการน�ำหนังสติก๊ ใส่เมล็ดพันธ์พชื และยิงเข้าสูผ่ นื ป่า ซึง่ ถือ เป็นการปลูกต้นไม้ในระบบนิเวศน์ธรรมชาติ นายสนิท ขาวสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ทุกสิ่งทุกอย่าง หากรู้จัก แต่ใช้ ไม่มีการดูแลรักษา สักวันสิ่งเหล่านั้น ย่อมหมดไป ธรรมชาติ เช่นกัน หากมีแต่ผู้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ไม่มีผู้ดูแลรักษา สักวัน คงหมด ไป ธรรมชาตินั้น มีประโยชน์ต่อเราอย่างมากมาย จนบางที คนเรามองข้ า มความส� ำ คั ญ ตนรู ้ สึ ก ดี ใจเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ยั ง เห็ น ประชาชนอีกกลุม่ หนึง่ ให้ความส�ำคัญ ในการดูแล รักษาธรรมชาติ จน เติบโตสร้างเป็นเครือข่าย ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งคน ที่จะดูแลธรรมชาติได้ ต้องมีใจรัก และต้องช่วยกันดูแล เพื่อให้ ธรรมชาติ คงอยู่กับเราต่อไป จิรภัทร หมายสุข ข่าว/ภาพ ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ..............................................................

กรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การ โทรคมนาคมแห่งชาติ (ส�ำนักงาน กสทช.) สื่อมวลชน หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และบุคลากร ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเน้นให้เห็นความส� ำคัญและคุณค่าของ บัตรผู้ประกาศ ซึ่งจะมีการอบรมและทดสอบในเร็ววันนี้ ผู้เข้าร่วม เสวนา ประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน จ�ำนวนประมาณ 300 คน นายปราโมช รัฐวินิจ ประธานอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เป็นประธานเปิดการ เสวนาในหัวข้อ “บัตรผู้ประกาศ : ความภูมิใจของการใช้ภาษา” โดย มีวิทยากรและผู้ด�ำเนินรายการ ได้แก่ นางสาวปิยณี เทียมอัมพร ผู้ ประกาศสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นางสาวชมพูนุช ตัณฑเศรษฐี ผูป้ ระกาศสถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี กี องทัพบกช่อง 7 และนายประมาณ เลืองวัฒนะวณิช ผู้ด�ำเนินรายการ วิทยุ-โทรทัศน์ โดยมี นายสุ ชั ย มุ ข ยนั น ท ผู ้ ด� ำ เนิ น รายการข่ า ว สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ แ ห่ ง ประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้ด�ำเนินรายการ และในช่วงบ่ายได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อขอรับบัตรผู้ ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทั้นี้ ผู้ประสงค์ จะแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าว สามารถเข้าไป ดูรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ของส�ำนักงาน กสทช. ที่ www.nbtc.go.th ส.ปชส.อ�ำนาจเจริญ/ข่าว ..............................................................

หนองคาย-ชาวบ้านในจังหวัดหนองคายโวย ผู้ประกอบการรถบรรทุกสุดชุ่ยบรรทุกหินหล่นเรี่ยราด ตามท้องถนนวอนหน่อยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการให้ที

จ.สุรินทร์ เตรียมคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 1-5 ดาว ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน นี้

นายพิภพ ด�ำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผย ว่า รัฐบาลได้มนี โยบายเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึง่ ต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แต่ละชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จึงได้ด�ำเนินโครงการคัดสรร ยอดหนึง่ ต�ำบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์ไทย(OTOP Product Champion : OPC) ทุกๆ 2 ปี เป็นโครงการตามนโยบายการด�ำเนินงานโครงการหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อจัดท�ำฐานข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และ การจัดระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์(1-5 ดาว) ที่จะน�ำไปสู่การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ และใช้ประโยชน์ในการก�ำหนดแผนการส่งเสริมและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ OTOP ต่อไป ส� ำ หรั บ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ได้ มี ผู ้ ป ระกอบการมาลงทะเบี ย น ผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม ผ้า และเครื่องแต่งกาย ของใช้ของประดับตกแต่ง และสมุนไพร จ�ำนวน 1,164 กลุ่ม รวม 1,550 ผลิตภัณฑ์ และระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน นี้ จะด�ำเนินการเปิดลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อ พิจารณาคัดสรรสุดยอด หนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)ในระดับ จังหวัด ก่อนจะรวมคะแนนส่งไปให้คณะกรรมพิจารณาในระดับประเทศ ต่อไป กิติวรรณ มณีล�้ำ / ข่าว ..............................................................

งานมหกรรมข้าวหอมมะลิไทยเฉลิมพระเกียรติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน นี้ ที่จังหวัดสุรินทร์ คณะทูตจาก 32 ประเทศ เดินทางมาร่วมงาน

ส�ำนักงาน กสทช. จัดเสวนา บัตรผู้ประกาศ ความภาคภูมิใจของการใช้ภาษา

เมือ่ วันที่ 10 ตุลาคม 2555 ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส�ำนักงาน กสทช.) โดยกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจาย เสียงและกิจการโทรทัศน์ จัดเสวนา “บัตรผู้ประกาศ : ความภูมิใจ ของการใช้ภาษา” ณ ห้องห้องทับทิมสยาม 2 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี การเสวนาฯ ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมและกระตุน้ ให้ บุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตระหนักถึง การพัฒนาตนเองและการด�ำเนินรายการอย่างมีคุณภาพ รวมทั้ง เป็นการสร้างเครือข่าย ประสานความร่วมมือระหว่างส�ำนักงานคณะ

หินมาจากพืน้ ที่ จ.อุดรธานี เพือ่ น�ำมาก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิง่ แม่นำ�้ โขง โดยมีการเคลียร์เส้นทางวิ่งกับหลายหน่วยงานด้วยกันท�ำให้บรรทุกหิน โดยไม่เกรงกลัวกฏหมาย ชาวบ้านรายหนึ่งในพื้นที่ อ.เมืองหนองคาย กล่าวกับผู้สื่อข่าว ว่าปกติก็เดือดร้อนกับบรรดารถขนทรายตามท่าทรายต่างๆมากพอแล้ว ยิ่งมามีรถขนหินที่ขาดความรับผิดชอบมาวิ่งอีกท�ำให้ชาวบ้านหวาดผวา หินจะหล่นลงมาจากรถบรรทุกอยู่ตลอดเวลา จึงอยากให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมาจัดระเบียบให้ชาวบ้านด้วย. .....................................................................................

วันที่ 28 ตุลาคม 2555 ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาว บ้านในพืน้ ที่ อ.เมืองหนองคาย อ.ท่าบ่อ และ อ.โพนพิสยั เกีย่ วกับบรรดา รถบรรทุกหินที่วิ่งกันทั้งวันทั้งคืนท�ำหินหล่นเรี่ยราดตามท้องถนนสร้าง ปัญหาให้กับชาวบ้าน ต่ อ มาผู ้ สื่ อ ข่ า วได้ ล งพื้ น ที่ ต รวจสอบตามถนนพนั ง ชลประทาน(ท่าบ่อ-หนองคาย) บริเวณ พืน้ ที่ ต.เมืองหมี อ.เมืองหนองคาย และ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย พบว่ามีรถบรรทุกหินวิ่งกันไปมาอยู่ ตลอดเวลาแต่ไม่มีการควบคุมการบรรทุกหินแต่อย่างใด โดยพบว่าบาง คันไม่มแี ม้กระทัง่ ฝาปิดท้ายรถสร้างความหวาดเสียวให้กบั ชาวบ้านทีข่ บั รถสัญจรผ่านไปมา จากการตรวจสอบพบว่ารถบรรทุกหินเหล่านี้ได้น�ำ

นายสิทธิพร บางแก้ว พาณิชจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัด สุรินทร์ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดงานมหกรรมข้าวหอมมะลิ ไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินีอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมทองธารินทร์ อ�ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทั้ง ด้านคุณภาพและมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย รวมทั้งเพื่อขยายช่อง ทางการตลาดข้าวหอมมะลิไทย โดยในงานดังกล่าว จะมีเอกอัครราชทูต หรือผูแ้ ทนจากประเทศทีเ่ ป็นตลาดข้าวหอมมะลิไทย จ�ำนวน32 ประเทศ พร้อมด้วยผู้น�ำข้าวหอมมะลิไทยในต่างประเทศ ผู้ส่งออกข้าวไปต่าง ประเทศ และผู้ประกอบการค้าข้าวในประเทศ เดินทางมาร่วมงาน มากกว่า 500 คน พาณิชจังหวัดสุรนิ ทร์ กล่าวด้วยว่า การจัดงานในครัง้ นี้ จะเป็น

ครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์ หลังจากที่ประสบผลส�ำเร็จจากการ จัดงานเมือ่ ปีทผี่ า่ นมา โดยจะมีการประชุมเจรจาจับคูธ่ รุ กิจและสร้างเครือ ข่ายข้าวหอมมะลิไทย (Business Matching) การจัดอภิปราย หัวข้อ “การเพิม่ ศักยภาพการค้าข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์ในกรอบการค้าเสรี AEC” การจัดนิทรรศการการผลิต และการตลาดข้าวหอมมะลิไทย “วัฒนธรรม ต�ำนาน ภูมิปัญญา เทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าวหอมมะลิ ไทย” ตลอดจนการจัด Display ข้าวหอมมะลิไทย และจ�ำลองวิถีชีวิต ชาวนาไทยกับข้าวหอมมะลิ การแสดงการปรุงอาหารรับประทานร่วม กับข้าวหอมมะลิไทย ในงานเทศกาลอาหาร “ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวใหม่ ปลามัน ” การแสดงแสงสีเสียง(Light & Sound) วิถีชีวิต วัฒนธรรม ต�ำนานข้าวหอมมะลิไทย”มหัศจรรย์ขา้ วหอมมะลิไทย” และการประกวด ร้องเพลงลูกทุ่งไทย นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมพาคณะเอกอัครราชทูตและผู้ ส่งออกข้าว ไปเยี่ยมชมการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในแปลงนา การเกี่ยว ข้าวและวิถชี วี ติ ของชาวนาในทีบ่ า้ นตาแก้ว ต�ำบล กันตรวจระมวล อ�ำเภอ ปราสาท จ.สุรินทร์ จากนั้นเดินทางไปชมการแปรรูปข้าวหอมมะลิที่โรง สีข้าวในจังหวัดสุรินทร์ด้วย กิติวรรณ มณีล�้ำ / ข่าว ..............................................................

มหาสารคามจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามมาตรการประหยัดพลังงาน ปี 2555

จังหวัดมหาสารคาม จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ทบทวนการ ด�ำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานปี 2555 ส�ำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ เพื่อทบทวนการด�ำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ปี 2555 ซึ่งในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งนี้ ได้จัดขึ้นที่ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 อุทยานการเรียนรูจ้ งั หวัดมหาสารคาม อาคารศาลากลาง หลังเก่า ถนนนครสวรรค์ ต�ำบลตลาด อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมี น ายสุ วิ ท ย์ วงศ์ แ สน วิ ท ยากรจากส� ำ นั ก งานพลั ง งานจั ง หวั ด มหาสารคาม และอาจารย์ วุ ฒิ ศ าสตร์ โชคเกื้ อ วิ ท ยากรจากคณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย เจ้า หน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบการรายงานข้อมูลตามมาตรการประหยัดพลังงาน ผ่าน ทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th จากหน่วยงานราชการส่วน ภูมิภาค (รวมหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง) จ�ำนวนทั้งสิ้น 124 หน่วยงาน ซึ่งการจัดฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 รุ่น จัด ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2555 ส�ำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อทบทวนและติดตามการด�ำเนินการรายงานข้อมูลการใช้พลังงาน ผ่า นทางเวปไซต์ฯ ของหน่วยงานในจังหวัดมหาสารคาม ตามตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ จังหวัดฯ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการรายงานส�ำหรับปี 2556 ได้ ถูกต้อง ครบถ้วน ต่อไป


4

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 4 ฉบับที่ 42 วันที่ 1 ต.ค. - 31 ต.ค. 2555

ดร.สมบัติ ครุพนั ธ์ ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงท่องเทีย่ วและกีฬาวางศิลาฤกษ์สนาม กีฬาอ�ำเภอลืออ�ำนาจจังหวัดอ�ำนาจเจริญ ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้าง จ�ำนวน ๒๔ ล้านบาท เพื่อให้อ�ำเภอได้ใช้ประโยชน์ทางด้านการกีฬาให้มากที่สุด โดย เฉพาะการแก้ไขปัญหาปัญหายาเสพติด เป็นสนามกีฬาพัฒนาคน พัฒนาชาติ และ สร้างความรักความสามัคคีในกลุ่มของประชาชนในพื้นที่

นายวี ร ะวั ฒ น์ ชื่ น วาริ น ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด มหาสารคาม พร้ อ มด้ ว ย นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามและส�ำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคามออกตรวจเยี่ยมหอพักตามโครงการ รับรองมาตรฐานหอพักจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ผู้ประกอบการกิจการหอพักปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507และพระราชบัญญัติป้องกันละปราบปรามยา เสพติด พ.ศ. 2543

นายสุทธินนั นท์ บุญมี รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานโครงการประชาอาสา ปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี ณ สนามกีฬากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักเรียน ร่วมกิจกรรมในครัง้ นีด้ ว้ ย

พล.ต.ต.ชัยทัต อินทนูจิตร ผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จากการที่ จังหวัดสุรินทร์ ได้ก�ำหนดจัดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ และงานกาชาดสุรินทร์ ซึ่ง เป็นการจัดงานครั้งที่ 52 ระหว่างวันที่ 14 -25 พฤศจิกายน 2555 ณ สนามศรีณรงค์ และการแสดงช้างในวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2555 ณ สนามแสดงช้างสุรินทร์

พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ ผบช.ภ.๔ แถลงข่าว การการกวาดล้างปราบปรามจับกุมการแข่ง รถในทางสาธารณะ ตามนโยบายของ พล.ต.อ.ออดุล แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. ที่ได้สั่งการให้ทุกหน่วยเข้มงวดกวดขันห้ามมิให้มีการแข่งรถจักรยานยนต์บนถนนโดย ผิดกฎหมาย และต�ำรวจภูธรภาค ๔ ยังได้ก�ำชับให้สถานีต�ำรวจทุกแห่งด�ำรงมาตรการ กวดขันจับกุมอย่างต่อเนื่อง

นายสุวิทย์ สุบงกฎ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการใน จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนส�ำคัญของรัฐบาล สืบเนื่องมา จากนโยบายของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในการประชุมวิทัศน์ทาง ไกล (Video Conference) เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ปฏิบัติการ จังหวัดกาฬสินธุ์

แ ว ด ว ง ภ า ค อี ส า น

เด็กอุดรคว้ารางวัลนานาชาติ ประกวดวงออเคสตร้าจีน

มมส ร่วมกับ กฟผ. จัดโครงการฝึกอบรมนักข่าวพลเมืองเยาวชนรักษ์พลังงาน

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะ วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะ วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับฝ่ายสื่อสารองค์การ การ ไฟฟ้าฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้จดั โครงการฝึกอบรมนักข่าวพลเมืองเยาวชน รักษ์พลังงาน แก่นกั เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดมหาสารคาม และ จังหวัดใกล้เคียงขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฎฐา ภูบุญอบ รองคณบดี ฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวต้อนรับ ในการนี้ ได้รบั เกียรติจากวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒบิ รรยายให้ความรูโ้ ดย รอง ศาสตราจารย์สดศรี เผ่าอินจันทร์ อดีตคณบดีคณะการสือ่ สารมวลชน มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ บรรยายในหัวข้อ “บทบาทนักข่าวพลเมืองเยาวชนรักษ์พลังงาน” และ หัวข้อเรื่อง “สถานการณ์ด้านพลังงานในประเทศไทย” บรรยายโดย คุณณัฐกฤต ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา วิทยากรระดับ 9 ฝ่ายสือ่ สารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย ก่อนที่จะมีการลงพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริง โครงการฝึกอบรมนักข่าวพลเมืองเยาวชนรักษ์พลังงานครั้งนี้จัดขึ้นเป็น รุ่นที่ 3 เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดการเรียนรู้ รับรู้ และเข้าใจ ด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อมอย่างถูกต้อง และปลูกฝังให้เยาวชนมีความ สนใจในการจัดการทรัพยากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมีนักเรียน และนิสิตเข้าร่วมกว่า 100 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2555 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม โทร. 0-4375-4333 ต่อ 5102 ภาพ : แสงเทียน วงษาเวียง ข่าว : ปนิดา ศีลรักษา

แม้จะฟอร์มวงมาเพียง 6-7 เดือน แต่วงออเคสตร้าจีน มูลนิธิศาลเจ้าปู่ ย่า อุดรธานี ก็ไม่ทำ� ให้คนไทยผิดหวัง เมือ่ คว้ารางวังชนะเลิศการประกวดประเภทวง บน เวที ไชน่า อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดิชั่นแนล อินสทรูแมนทอล มิวสิค อาร์ท เฟสติวัล (CHINA INTERNATIONAL TRADITIONAL INSTRUMENTAL MUSIC ART FESTIVAL) ซึง่ จัดโดยสถาบันพัฒนาดนตรีแห่งชาติจนี กระทรวงวัฒนธรรม ณ กรุงปักกิง่ เอาชนะต้นต�ำรับอย่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนมาได้แบบขาดลอย ไชน่า อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดิชั่นแนล อินสทรูแมนทอล มิวสิค อาร์ท เฟสติวัล มีวงออเคสตร้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 11 วง การประกวดจะแบ่งทั้งประเภทวง และประเภทเดี่ยวเครื่องดนตรีแต่ละชนิด งานนี้ทีมจากประเทศไทยจัดเต็มจากการ โชว์อย่างยิง่ ใหญ่อลังการ ซึง่ มีนกั ดนตรีถงึ 120 คน มีนายช่อ แซ่โง้ว อาจารย์ผฝู้ กึ สอน และผู้ควบคุมวง เรียกได้ว่าเป็นไฮไลต์ของงาน โดยบรรเลงเพลง หนานเชียงเป่ยเตี้ย ว ซึง่ เป็นเพลงทีค่ อ่ นข้างบรรเลงยาก และยังโชว์ความสามารถของเครือ่ งดนตรีแต่ละ ชนิด หลังแสดงจบได้รบั เสียงปรบมือกึกก้องทัง้ จากกรรมการและผูช้ ม และได้รบั การตัดสินให้ชนะเลิศประเภทวงไปได้ตามความคาดหมาย เด็กไทยยังโชว์ความ สามารถและคว้ารางวัลประเภทเดี่ยวอีก 2 รางวัล ได้แก่ เครื่องดนตรีขลุ่ย น้องกิตตินายกิตติ แซ่ล้อ อายุ 15 ปี และเครื่องดนตรีขิมได้แก่ น้องเฟรม–น.ส. วทันยา พิมพ์รัตน์ อายุ 20 ปี นอกจากนี้ นายช่อ แซ่โง้ว ยังได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นด้วย ส�ำหรับวงออเคสตร้าจีน มูลนิธิศาลเจ้าปู่ ย่า อุดรธานี มีนักดนตรีทั้งหมด 120 คน เกือบทั้งหมดเป็นเยาวชนจากโรงเรียนประถม มัธยม และมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ในจังหวัดอุดรธานี ถือว่าเป็นวงออเคสตร้าจีนวงเดียว และวงใหญ่ที่สุดใน ประเทศไทย เครื่องดนตรีก็จะเป็นของจีน อาทิ กู่เจิง, ขิม, ซอเอ้อฮู, ผีผา (พิณรูป หยดน�้ำ), ตี่จือ (ขลุ่ย), แคนจีน, ตีต๊า (ปี่) เป็นต้น น้องกิโมโน–ด.ญ.ธิดารัตน์ นาทองบ่อ อายุ 12 ปี ชัน้ ป.6 โรงเรียนอุดรวิทยา นักดนตรีผีผา กล่าวว่า เพิ่งฝึกเล่นมาได้ 6 เดือน รู้สึกชอบเครื่องดนตรีชนิดนี้มาก ก่อนหน้านีเ้ คยลองเล่นหลายชนิดแต่กช็ อบผีผาทีส่ ดุ เล่นแล้วรูส้ กึ เพลิดเพลิน มีความ สุข ทีส่ ำ� คัญท�ำให้มสี มาธิมากขึน้ ท�ำให้การเรียนดีขนึ้ ด้วย เพราะท�ำให้มสี มาธิในการ อ่านหนังสือ การแข่งขันในครัง้ นีร้ สู้ กึ ตืน่ เต้นมากแต่กพ็ ยายามท�ำให้ดที สี่ ดุ และคิดว่า จะพัฒนาตัวเองในด้านดนตรีตอ่ ไป แต่กไ็ ม่ทงิ้ การเรียนหนังสือซึง่ ถือเป็นหน้าทีห่ ลักด้วย

น้องกาย-นายวีรวัฒน์ แสงทองส่งสกุล อายุ 15 ปี ชั้น ม.3 โรงเรียนอุดร วิทยา นักดนตรีกู่เจิง กล่าวว่า ชอบเครื่องดนตรีชนิดนี้มานานแล้ว เพราะเห็นสมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเล่น และเป็นเครื่อง ดนตรีที่มีเสียงเพราะมากเหมือนเสียงสายน�้ำไหล อีกทั้งสามารถใช้นิ้วเล่นได้ทั้ง 10 นิ้ว วิธีการเล่นก็มีหลายรูปแบบ ทั้งดีด กรอ และรูดสาย ยิ่งได้มาร่วมแข่งขันในระดับ นานาชาติท�ำให้อยากพัฒนาตัวเองด้านดนตรีต่อไปเรื่อย ๆ และตั้งใจว่าจะฝึกเล่น เครื่องดนตรีชนิดอื่น อย่างเช่น ขิม ในอนาคตด้วย ขณะที่ น้องริ้ง-ด.ญ.ทิพย์อไุ ร จรัสเวคิน อายุ 9 ปี นักดนตรีซอเอ้อฮู เหรียญ เงินจากการแข่งขันประเภทคูข่ มิ และซอ ในรายการมหกรรมดนตรีนานาชาติจนี 2010 กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้รู้สึกตื่นเต้นน้อยลงเพราะเคยแข่งระดับนานาชาติมาก่อน หน้านีแ้ ล้ว ชอบเล่นซอมากทีส่ ดุ เพราะรูส้ กึ ว่าเสียงเพราะดี และเล่นดนตรีได้อกี หลาย ชนิด ทั้งกู่เจิง ขิม และไวโอลิน รู้สึกว่าการเล่นดนตรีท�ำให้มีความสุขและมีสมาธิมาก ขึ้น ทั้งนี้ก่อนหน้าการแข่งขัน วงออเคสตร้าเยาวชนไทยได้รับเชิญจากสถาบัน ดนตรีแห่งชาติจีน ให้เข้าร่วมบรรเลงเพลงบนก�ำแพงเมืองจีนเพื่อเฉลิมฉลองในวัน ชาติจีน วันที่ 1 ตุลาคม 2555 โดยเยาวชนไทยได้บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ สาย ฝน และเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์และธงชาติไทย ขึ้นไปบนก�ำแพงเมืองจีนด้วย ซึ่งถือว่าไทยได้รับเกียรติเป็นอย่างมาก เนื่องจากมี โอกาสน้อยมากที่วงออเคสตร้าจากต่างประเทศจะได้ขึ้นไปบรรเลงบนก� ำแพงเมือง จีน ซึง่ เป็นสิง่ มหัศจรรย์ของโลก และยังเป็นวันส�ำคัญของชาติจนี อีก นอกจากนีส้ ถานี โทรทัศน์ซซี ที วี ยี งั ได้มาบันทึกเทป เพือ่ น�ำไปออกอากาศในเครือข่ายของสถานีทวั่ โลก อีกด้วย ด้านนายปรีชา ชัยรัตน์ ประธานมูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี ผู้ให้การ สนับสนุนวงออเคสตร้า กล่าวว่า ครั้งนี้ถือเป็นเกียรติมากที่ทางกระทรวงวัฒนธรรม จีนเชิญให้เรามาร่วมบรรเลงในวันชาติ ซึ่งถือเป็นวันส�ำคัญของจีน นอกจากนี้ยังถือ เป็นความภาคภูมใิ จทีไ่ ด้นำ� เพลงพระราชนิพนธ์ สายฝน และเพลงสรรเสริญพระบารมี มาบรรเลงบนก�ำแพงเมืองจีน ซึง่ จะเป็นการประกาศถึงพระปรีชาสามารถของกษัตริย์ ไทยไปทั่วโลก.


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper พิธีพระราชทานความช่วยเหลือ............ต่อจากหน้า 1

(18 ตุลาคม 2555) เวลา 10.15 น. ณ หอประชุมอ�ำเภอ ชานุมาน จังหวัดอ�ำนาจเจริญ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็น ประธานในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือ ในโอกาสที่พระบาท สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ ครอบครัว นางพนม ภาระสันต์ ราษฎรอ�ำเภอชานุมาน ครอบครัวเด็กชายธนพล จ่านันท์ ครอบครัวเด็กหญิงณัฐวดี โฉมเฉลา และครอบครัวนางสาวศุภลักษณ์ ปัตตะศรี ราษฎรอ�ำเภอชานุมาน จังหวัดอ�ำนาจเจริญ ซึ่งได้ทูลเกล้า ทูลกระหม่อมถวายฎีกา ขอพระราชทานความช่วยเหลือ ได้รับ พระราชทานความช่วยเหลือเงินทุนสนับสนุนการปรับปรุงทีอ่ ยูอ่ าศัย และเงินทุนสนับสนุนในการประกอบอาชีพ แก่ นางพนม ภาระสันต์ เงินทุนสนับสนุนในการประกอบอาชีพ และเงินทุนสนับสนุนการ ศึกษา แก่เด็กชายธนพล จ่านันท์ เด็กหญิงณัฐวดี โฉมเฉลา และเงิน สนับสนุนการศึกษา แก่นางสาวศุภลักษณ์ ปัตตะศรี ต่อจากนั้น องคมนตรี ผู้แทนส�ำนักราชเลขาธิการ รองผู้ว่า ราชการจังหวัดอ�ำนาจเจริญและผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมมอบ ถุงพระราชทาน จ�ำนวน 500 ถุง แก่ราษฎรในพื้นที่อ�ำเภอชานุมาน จั ง หวั ด อ� ำ นาจเจริ ญ ณ หอประชุ ม อ� ำ เภอชานุ ม าน จั ง หวั ด อ�ำนาจเจริญ ในการนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้ท�ำพิธีปลูก ต้นเหลืองสิรินธร เพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณ หน้าที่ว่าการอ�ำเภอ ชานุ ม านด้ ว ย จากนั้ น ได้ ต รวจเยี่ ย มชมการออกหน่ ว ยบริ ก าร ประชาชนของหน่วยงานต่างๆ เช่น ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน หน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ออกหน่วยแพทย์เคลือ่ นที่ มาให้การรักษาโรคและบริการทางด้านทันตกรรมแก่ราษฎรในพื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ อาทิ ส�ำนักงานอัยการสูงสุด ได้มาร่วมให้ บริการด้านกฎหมาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอ�ำนาจเจริญ บริการให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ด้วย ในโอกาสนี้ นางสาวศุภลักษณ์ ปัตตะศรี อายุ 44 ปี ซึ่งสามี เสียชีวติ ด้วยโรคมะเร็งท�ำให้ขาดรายได้ในการด�ำรงชีวติ และต้องเลีย้ ง ดูบุตรสาวอีก 2 คน และนางพนม ภาระสันต์ อายุ 41 ปี ราษฎร ต�ำบลป่าก่อ อ�ำเภอชานุมาน ที่ป่วยด้วยโรคไตวายรื้อรังมานาน และ ครอบครัว ได้กล่าวว่าทัง้ ครอบครัวต่างซาบซึง้ ในพระมหากรุณาธิคณ ุ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว และสมเด็ จ พระนางเจ้ า พระบรม ราชินนี าถ ทีท่ รงพระกรุณาให้ความช่วยเหลือทุนประกอบอาชีพและ พระราชทานสิ่งของในครั้งนี้ จึงตั้งใจจะท�ำความดีถวายเพื่อเป็นการ ตอบแทนกรุณาธิคุณในการที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาในครั้งนี้ ส.ปชส.อ�ำนาจเจริญ/ข่าว ..........................................................

บั้งไฟพญานาคประจ�ำปี 2555............ต่อจากหน้า 1

บรรยากาศการเปิดงานเทศกาลออกพรรษาบัง้ ไฟพญานาค ประจ� ำ ปี 2555 ที่ จั ง หวั ด หนองคายร่ ว มกั บ การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย (ททท.) ส�ำนักงานอุดรธานี ได้รว่ มกันจัดงานในระหว่าง วันที่ 27 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2555 นีเ้ ริม่ ขึน้ แล้ว มีประชาชนและ นักท่องเที่ยวร่วมงานกันอย่างคึกคักเป็นจ�ำนวนมาก โดยในเวลา 20.00น.วันที่ 27 ตุลาคม 2555 โดยนายวิรตั น์ ลิม้ สุวฒ ั น์ ผูว้ า่ ราชการ จังหวัดหนองคาย ได้ลั่นฆ้องชัยเพื่อท�ำพิธีเปิดงานและมีการจุดพลุ และดอกไม้ไฟอย่างสวยงามตระการตา ที่บริเวณหน้าวัดล�ำดวน บน ถนนริมแม่น�้ำโขงซึ่งมีการจัดเป็นถนนอาหารตลอดทั้งสาย มีร้าน อาหารต่างๆภายในจังหวัดหนองคายมาออกร้านขายอาหารจ�ำนวน กว่า 200 ร้าน บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักมีประชาชนและนัก ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก (เสียงผู้ว่า และบรรยากาศการเปิดงาน) ส�ำหรับการจัดงานานเทศกาลออกพรรษาบัง้ ไฟพญานาคที่ จังหวัดหนองคายในปีนมี้ กี จิ กรรมประกอบด้วย การออกร้านจ�ำหน่าย สินค้าและถนนอาหาร การประกวดลอยเรือไฟบูชาพญานาค การ แข่งขันเรือยาวออกพรรษา การประกวดปราสาทผึ้งแบบดั้งเดิม การ ประกวดธิดาปราสาทผึ้ง พิธีบวงสรวงเจ้าแม่สองนาง ประเพณีไหล เรือกาบกล้วยวันเพ็ญเดือน 11 พิธีท�ำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ กระ ประกวดลูกทุ่งไททาเลนท์ และการแสดงแสง สี เสียง เปิดต�ำนาน บั้งไฟพญานาค ในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2555 ณ วัดศรีบุญเรือง ทัง้ นีค้ าดว่าปรากฏการณ์มหัศจรรย์บงั้ ไฟพญานาคในปีนจี้ ะ ขึน้ ให้ประชาชนและนักท่องเทีย่ วได้ชมในวันที่ 30 ตุลาคม 2555 หรือ อาจโชคดีได้เห็นบั้งไฟพญานาคในพุธที่ 31 ตุลาคม 2555 ด้วย จึง ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสปรากฏการณ์

ปีที่ 4 ฉบับที่ 42 วันที่ 1 ต.ค. - 31 ต.ค. 2555 ธรรมชาติมหัศจรรย์แห่งลุม่ น�ำ้ โขงบัง้ ไฟพญานาคในวันที่ 30 ตุลาคม 2555 นี้ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทกี่ ารท่องเทีย่ ว แห่งประเทศไทยส�ำนักงานอุดรธานี โทรศัพท์ 042-325406 หรือ ศูนย์ให้บริการข่าวสารการท่องเทีย่ วจังหวัดหนองคาย โทรศัพท์ 042421326. ..........................................................

รัฐบาล จี้ จังหวัดตามแนวชายแดน สกัดการขนข้าวเปลือกต่างประเทศเข้าไทย

นายพิ นิ จ วงษ์ โ สภา ประชาสั ม พั น ธ์ จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ รายงานว่า เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 12 ต.ค.55 ที่ห้องประชุมศรี พฤทเธศวร ชัน้ 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย พลต�ำรวจตรีพงษ์วุฒิ พงษ์ ศรี ผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ และข้าราชการจากทุก ภาคส่วน ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้ารับฟังการมอบนโยบายใน การปฏิบัติหน้าที่ จาก ร้อยต�ำรวจเอก เฉลิม อยู่บ�ำรุง รองนายก รัฐมนตรี และในฐานะผู้ก�ำกับดูแลกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เรนท์ ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด ทั่ว ประเทศไทย ร้อยต�ำรวจเอก เฉลิม อยู่บ�ำรุง รองนายกรัฐมนตรี และ ในฐานะผู้ก�ำกับดูแลกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า โครงการรับจ�ำน�ำ ข้าว นั้น ถือว่าเป็นโครงการที่ดี และท�ำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ เป็นจ�ำนวนมาก แต่ การป้องกันการทุจริต โครงการจ�ำน�ำข้าว ก็เป็น อีกปัญหาหนึ่ง ที่จังหวัดแต่ละจังหวัด โดยเฉพาะ จังหวัดตามแนว ชายแดน ต้องมีการเพิ่มมาตรการเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้มีการน�ำข้าว จากต่างประเทศ มาสวมสิทธิในโครงการจ�ำน�ำข้าว ซึ่งเรื่องนี้ ผู้ว่า ราชการจังหวัด ต้องประสานความร่วมมือกับ ผูบ้ งั คับการต�ำรวจภูธร แต่ละพื้นที่ เพื่อตั้งจุดตรวจ สกัด และป้องกัน การลักลอบ ขนข้าว เปลือกจากต่างประเทศ เข้าสู่ไทย โดยหากพบว่า มีการประพฤติมิ ชอบ หรือมีพื้นที่ใด บกพร่องต่อหน้าที่ ปล่อยให้มีการแอบลักลอบ ขนข้าวเลือก เข้าในพื้นที่ได้ เจ้าหน้าที่ในจังหวัด นั้นต้องรับผิดชอบ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม การท�ำงาน ทุกอย่างจะให้เกิด ประสิทธิภาพ ได้อย่างเต็มที่นั้น ทุกภาคส่วน ต้องร่วมมือกัน งานจึง จะออกมาส�ำเร็จ อย่างที่ตั้งใจไว้ ..........................................................

ศรีสะเกษพบกรุพระผงโบราณ นับหมื่นองค์คาดอายุมากกว่า 500 ปี

กลางป่าโบราณ อ.กันทรารมย์ หลวงพ่อที่ขุดพบเผย ตั้งใจ ปรับพืน้ ทีเ่ พือ่ จัดสร้างสถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรม แต่พบไหโบราณบรรจุพระ กว่า 25 ไห ผญบ.น�ำชาวบ้านก่ออิฐบล็อกครอบปิดไว้ป้องกันขโมย หวังเก็บไว้ให้ชาวบ้านกราบไหว้บูชาเป็นสมบัติของแผ่นดิน เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 14 ต.ค.55 ที่บริเวณกลางป่า สาธารณประโยชน์ดงบ้านเก่า สะเดาหวาน บ้านหนามแท่ง ต.หนอง แวง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นป่าสาธารณะเก่าแก่ ปรากฏ ว่าได้มชี าวบ้านจ�ำนวนมากพากันหลัง่ ไหลไปกราบไหว้พระผงโบราณ และใบเสมาเก่าแก่ ซึ่งหลวงพ่อสมศักดิ์ สิริธัมโม พระลูกวัดสระพัง ทองหนามแท่ง บ้านหนามแท่ง อ.กันทรารมย์ ได้ขดุ พบ โดยชาวบ้าน ได้พากันน�ำเอาดอกไม้ธูปเทียนมากราบไหว้สักการะและปิดทองใบ เสมาโบราณ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งพระ ผงโบราณจะมีอยู่ 2 แบบ โดยเป็นพระผงปางนาคปรกและปางสมาธิ มีจ�ำนวนกว่า 10,000 องค์ ซึ่งนายไสว ทองกลม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านหนามแท่ง ได้รว่ มกับชาวบ้านน�ำเอาอิฐบล็อกมาก่อปูนปิดเอาไว้ และน�ำเอาพระผงโบราณส่วนหนึ่งมาไว้ให้ชาวบ้านได้ชมและกราบ ไหว้ และจัดเวรยามเฝ้ารักษาอย่างเต็มที่ หลวงพ่อสมศักดิ์ สิริธัมโม พระลูกวัดสระพังทองหนามแท่ง กล่าวว่า อาตมาภาพเดินทางมา ปฏิบัติธรรมที่บริเวณกลางป่าแห่งนี้เป็นประจ�ำทุกวัน และต่อมาเมื่อ วันที่ 9 ต.ค.2555 ได้เห็นว่าบริเวณเนินดินแห่งนี้เหมาะส�ำหรับการ จะจัดสร้างเป็นสถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรม ดังนัน้ จึงได้นำ� เอาจอบมาท�ำการ ขุดดิน เพื่อปรับพื้นที่และได้ขุดลงไปน�ำพื้นดินพบว่ามีไหดินโบราณ จ�ำนวนประมาณ 25 ไห ฝังอยู่ใต้ดินกระจายอยู่รอบบริเวณเนินดิน และเมื่อน�ำเอาไหมาเปิดดูพบว่า ภายในไหมีพระผงโบราณบรรจุอยู่ เต็มทุกไห และพบใบเสมาโบราณ จ�ำนวน 4 ใบอยูใ่ นบริเวณใกล้เคียง กันด้วย ดังนัน้ จึงได้ขดุ น�ำเอาไหทัง้ หมดขึน้ มา และแจ้งให้ผใู้ หญ่บา้ น ได้ทราบ จากนั้น ได้น�ำชาวบ้านหนามแท่งมาท�ำการล้างพระผงที่อยู่ ในไห ซึ่งพบว่าพระผงโบราณเมื่อโดนน�้ำจะแข็งตัวและมีสีแดง แต่ว่า เมื่อแห้งแล้วองค์พระจะกลายเป็นสีนวลขาว คาดว่าเนื้อพระจะเป็น ว่าน 108 จึงมีลักษณะแบบนี้ โดยพระผงโบราณทั้งหมดมีจ�ำนวนทั้ง สิ้นประมาณ 10,000 องค์ หลวงพ่อสมศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า จากการ ทีไ่ ด้ตรวจสอบใบเสมาโบราณแล้ว พบว่า ใบเสมาส่วนหนึง่ มีรอยจารึก

เป็นภาษาขอมโบราณ และมีอกั ษรเขียนคล้ายกับค�ำว่า ร.ศ.๒๑๑ หรือ ๒๑๑๑ ซึง่ ตัว ร.ข้างหน้าคล้ายกับเลข ๒ ไทย แต่วา่ ไม่ชดั เจนเนือ่ งจาก เก่าแก่มาก จนตัวหนังสือเลือนหายไม่ชัดเจน ส่วนตัว ศ ค่อนข้าง ชัดเจน คาดว่าพระผงโบราณและใบเสมาโบราณที่ขุดพบนี้อายุ ประมาณ 1,000 ปี และปรากฏว่า เมื่อข่าวแพร่สะพัดออกไปได้มี บรรดานักค้าวัตถุโบราณมาติดต่อขอซื้อพระผงโบราณทั้งหมดใน ราคาขีดละหลายพันบาท แต่ว่าอาตมาภาพและชาวบ้านไม่ขาย เนื่องจากว่าต้องการเก็บรักษาไว้ เพื่อให้ชาวบ้าน ลูกหลานได้สักกา ระกราบไหว้ และเพื่อเก็บไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินต่อไป โดยได้ก่อ อิฐบล็อก ความกว้าง 2 เมตร และยาว 10 เมตร ครอบไหโบราณที่ บรรจุพระผงโบราณเก็บเอาไว้ โดยจะได้อัญเชิญพระพุทธรูปมาวาง ประดิษฐานเป็นพระประธานไว้ข้างบนพื้นที่ซึ่งได้ก่ออิฐบล็อกเอาไว้ เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะบูชาต่อไป ซึ่งเมื่อชาวบ้าน ทราบข่าวได้พากันแห่มากราบไหว้สกั การะและชมพระผงโบราณกัน อย่างต่อเนื่องวันละหลายร้อยคน นายไสว ทองกลม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านหนามแท่ง กล่าวว่า ตนได้รายงานเรื่องนี้ให้กับนายก อบต. หนองแวง ได้รับทราบแล้ว เพื่อที่จะได้จัดหางบประมาณมาท�ำการ บูรณะปรับปรุงบริเวณที่ขุดพบพระผงโบราณแห่งนี้ เพื่อจะได้เป็น สถานที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์และประชาชนทั่วไป โดย บริเวณนีอ้ ดีตเคยเป็นทีต่ งั้ ของหมูบ่ า้ นเก่าแก่ แต่วา่ ต่อมาได้มกี ารย้าย หมู่บ้านออกไปอยู่ด้านนอกป่าแห่งนี้ ซึ่งภายในบริเวณนี้มีต้นไม้ใหญ่ อายุหลายร้อยปีหลายสิบต้น เป็นป่าสาธารณะประโยชน์โบราณเก่า แก่มากทีส่ ดุ อีกแห่งหนึง่ ในเขต อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ นายค�ำตา พรหมดี อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 66 หมู่ 3 บ้านหนามแท่ง ต.หนอง แวง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ตนเกิดมาจนอายุขนาดนี้ แล้วไม่เคยพบพระผงโบราณจ�ำนวนมากมายขนาดนี้ คาดว่าจะมีอายุ ประมาณ 1,000 ปี ขึ้นไป ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันว่า สถานที่บริเวณ นี้เคยเป็นชุมชนของคนโบราณมาก่อน จึงมีวัตถุมงคลล�้ำค่าฝังเอาไว้ ซึง่ ตนจะได้รว่ มกับชาวบ้านเก็บรักษาพระผงโบราณทีค่ น้ พบนีไ้ ว้เป็น สมบัติของชาวบ้านหนามแท่งทุกคนต่อไป ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ..........................................................

ชัยภูมิ คุมเข้มโครงการรับจ�ำน�ำ

ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามก�ำกับดูแลการรับ จ�ำน�ำระดับจังหวัด เพื่อวางระบบการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือก ให้เป็นไป อย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เน้นการตรวจสอบให้รัดกุม เข้มข้น ไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นในจังหวัดชัยภูมิ ป้องกันการการสวมสิทธิ์ การเอารัดเอาเปรียบเกษตรกรที่น�ำข้าวเปลือกมาจ�ำน�ำ และ ให้ เกษตรกรได้รบั ประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย โดยให้แต่งตัง้ คณะ ท�ำงานออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 1. คณะท�ำงานส่วนหน้า ได้แก่ เจ้าหน้าที่ ประจ�ำจุดรับจ�ำน�ำ โดยมีตัวแทนเกษตรกร 3 คน ปลัดอ�ำเภอ 1 คน และเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ท�ำหน้าที่อ�ำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกร ทีน่ ำ� ข้าวมาจ�ำน�ำ ดูแลให้ความเป็นธรรมอยูป่ ระจ�ำทุกขัน้ ตอนการรับ จ�ำน�ำทั้งการชั่งน�้ำหนัก วัดความชื้น การตรวจสอบคุณภาพข้าว การ ตีราคา และจัดให้มเี จ้าหน้าที่ อคส.หรือ อ.ต.ก. และลูกจ้างช่วยปฏิบตั ิ งานประจ�ำจุดละ 3 คน ท�ำหน้าทีอ่ อกใบประทวนให้เกษตรกรภายใน 3 วัน 2. คณะท�ำงานส่วนกลาง ได้แก่ นายอ�ำเภอ ผู้ก�ำกับการต�ำรวจ ภูธร และคณะท�ำงาน ท�ำหน้าที่ตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอนการขึ้น ทะเบียนมีการทุจริตหรือไม่ รวมทัง้ ก�ำกับดูแล ตรวจสอบการรับจ�ำน�ำ ในระดับพืน้ ที่ และแก้ไขปัญหาในการจ�ำน�ำข้าวเปลือก 3. คณะท�ำงาน ส่วนหลัง แบ่งคณะท�ำงานออกเป็น 3 ชุด โดยมีนายอุกริช พึ่งโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นหัวหน้าคณะท�ำงานชุดที่ 1 นาย บรรยงค์ วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นหัวหน้าคณะ ท�ำงานชุดที่ 2 และนายนิพนธิ์ สาธิตสมิตพงษ์ ปลัดจังหวัดชัยภูมิ เป็น หัวหน้าคณะท�ำงานชุดที่ 3 ท�ำหน้าที่ตรวจสอบ จับกุม กรณีมีการ ทุจริต พร้อมนี้ ได้แต่งตั้งคณะท�ำงานฝ่ายอ�ำนวยการประกอบด้วย นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ อัยการจังหวัด ผู้ บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เกษตร จังหวัด เพื่อท�ำหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาข้อกฎหมาย แนะน�ำ เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนหน้า และคณะท�ำงานชุดต่างๆ รวมทั้ง เกษตรกรที่น�ำข้าวมาจ�ำน�ำ และแต่งตั้งคณะท�ำงานประชาสัมพันธ์ โดยมีนายบรรยงค์ วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด น�ำทีม ท�ำ หน้าที่ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวต่อไปว่า ปัญหาการออกใบ ประทวนล่าช้า ปัญหาการทุจริต สวมสิทธิ์ คงจะไม่มี ส�ำหรับเกษตรกร ที่น�ำข้าวเปลือกของบุคคลอื่นมาจ�ำน�ำ จะมีความผิดฐานฉ้อโกง มี โทษจ�ำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ

5

และจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่อไป ปีนี้รัฐบาลเอาจริง ขอฝากเตือนพี่น้องเกษตรกรด้วย ทั้งนี้ หากไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถโทร.แจ้งได้ที่สายด่วน 1569. เพชรรินทร์ เขียวเขว้า....ข่าว .....................................................................

เจ้าของ ๒ เหรียญทอง จากพาราลิมปิกเกมส์

นายพัทธยา เทศทอง นักกีฬาบอคเซีย เจ้าของ ๒ เหรียญ ทอง จากพาราลิมปิกเกมส์เดินทางถึงบ้านเกิดที่จังหวัดอ�ำนาจเจริญ ท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับอันอบอุ่นของพี่น้องชาวจังหวัด อ�ำนาจเจริญที่ไปร่วมแสดงความชื่นชมยินดีเป็นจ�ำนวนมาก นายพัทธยา เทศทอง ได้เดินทางโดยเครื่องบินจากท่า อากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพถึงท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัด อุบลราชธานีโดยมีคณะสมาคมกีฬาจังหวัดอ�ำนาจเจริญและศูนย์การ กีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอ�ำนาจเจริญ เดินทางไปให้การต้อนรับ จากนัน้ ทางจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสุรพล สายพันธ์ ผูว้ า่ ราชการ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จดั ขบวนแห่ตอ้ นรับไปรอบเมือง จากนัน้ นาย พัทธยา เทศทอง พร้อมด้วยคณะก็ได้เดินทางไปยังอ�ำเภอหัวตะพาน จังหวัดอ�ำนาจเจริญ ซึง่ เป็นบ้านเกิด โดยได้ไปกราบนมัสการพระเจ้า ใหญ่พระศรีวโรตะมะ มหาวนามุรักษ์มุนีและกราบไหว้ศาลเจ้าปู่ซึ่ง นายพัทธยา เทศทอง เคารพศรัทธา ที่สวนสัตว์เปิดเฉลิมพระเกียรติ หนองสีโว บ้านนาคู ต�ำบลสร้างถ่อน้อย จากนั้นก็เดินทางเข้าบ้านนา คู หมู่ ๙ ต�ำบลสร้างถ่อน้อย อ�ำเภอหัวตะพาน ซึ่งเป็นบ้านที่เกิดและ อยู่อาศัยมาแต่เด็กเพื่อกราบไหว้บรรพบุรุษ ตามความเคารพและ ศรัทธาเสร็จแล้วก็ได้รับประทานอาหารร่วมกับครอบครัวซึ่งเป็น อาหารพื้นบ้านอีสานที่ นายพัทธยา เทศทอง ชื่นชอบ เช่น ต้มกบ ต้มเปรตปลาไหล จากนัน้ ในช่วงบ่าย นายพัทธยา เทศทอง พร้อมคณะได้เดิน ทางเข้าตัวจังหวัดอ�ำนาจเจริญซึ่งทางจังหวัดอ�ำนาจเจริญ โดยนาย ก�ำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ�ำนาจเจริญ พร้อมด้วยส่วน ราชการ ภาคเอกชนและประชาชน ได้จัดงานพิธีต้อนรับอย่าง สมเกียรติ โดยได้ไปกราบไหว้พระมงคลมิ่งเมือง ณ พุทธอุทยาน ซึง่ เป็นพระพุทธรูปศักดิส์ ทิ ธิค์ เู่ มืองอ�ำนาจเจริญ โดยมีนายก�ำธร ถาวร สถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ�ำนาจเจริญ คล้องพวงมาลัย พร้อมน�ำ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน และเยาวชน ไปให้การต้อนรับเป็นจ� ำนวนนับพันคน จากนั้นก็จัดริ้วขบวนแห่ เกียรติยศให้กับนายพัทธยา เทศทอง ไปตามถนนชยางกูร ไปยังสวน มิ่งมงคล(หอนาฬิกา) ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเชิดชูเกียรติและแสดง ความยินดี ซึง่ ตลอดเส้นทางขบวนแห่เกียรติยศ ประชาชนชาวจังหวัด อ�ำนาจเจริญ ต่างเข้ามาแสดงความยินดีและขอจับมือ ถ่ายรูป กับฮีโร่พัทธยา ตลอดเส้นทาง ซึ่ง นายพัทธยา เทศทอง ก็มีหน้าตา ยิ้มแย้มและแสดงความสุขที่ได้กลับบ้านและพบปะกับพี่น้องชาว จังหวัดอ�ำนาจเจริญ สุรพล บุตรวงศ์ ปชส.อจ./ข่าว ..........................................................

หนังสือพิมพ์ภาคอีสานขอแสดงความยินดี กับ ท่านจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ที่ได้รับคัดเลือกจาก ทีป่ ระชุมใหญ่วสิ ามัญของพรรคได้มมี ติเป็นเอกฉันท์ เลือก นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการพรรค เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ ด้วยจ�ำนวน 332 เสียง จากจ�ำนวนสมาชิกพรรคทีร่ ว่ มโหวตทัง้ หมด 334 คน

ค�้ำคูณ เซียงกง ติดเส้นทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม ใกล้่ไฟแดงทางไปร้อยเอ็ด ควบคุมมาตรฐานโดย ป.อภิเดช โททอง

157/23-24 ม.7 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่ น จ.ขอนแก่ น (ตรงข้ ามเซ็นทรั ลพลาซ่ าขอนแก่ น) โทร. 081-2997179, 087-8238748

ด�ำเนินการ โดย วรลักษณ์ ปัดไชยสังข์ ขายไฟรถยนต์ ทกุ ชนิด จากญี่ปุ่น และชิ้นส่ วนมือสองสภาพดีของรถทุกรุ่ น ทุกยี่ห้อ ราคาประหยัดมากๆ


6

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 4 ฉบับที่ 42 วันที่ 1 ต.ค. - 31 ต.ค. 2555

คนเด่นประจ�ำปักษ์ที่รู้จัก รักและนับถือกัน

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร.

นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผวจ.ขอนแก่น

นายชวน ศิรินันท์พร อธิบดีกรมการปกครอง

พล.ต.ท.เชิด ชูเวช ผบช.ภ.3

นายสมศักดิ์ ข�ำทวีพรหม ผวจ.ร้อยเอ็ด

พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ ผบช.ภ.4

ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ผอ.สพ.ป.เขต1 มหาสารคาม

ห้างทองเคียนฮวด

ตรงกันข้าม ธ.กรุงไทย สาขา มหาสารคาม จ�ำหน่ายทองค�ำรูปพรรณ รับซื้อทองค�ำเก่าและรับขายฝาก ในราคาสูงดอกเบี้ยต�่ำ

ส�ำรองห้องพักติดต่อ โทร.081-9760031 086-2552291

www.parimagarden.ob.tc


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 4 ฉบับที่ 42 วันที่ 1 ต.ค. - 31 ต.ค. 2555

7

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าพระกฐิน ด้วย กล่าวอาศิรวาทราชสดุดี ท�ำบุญเลี้ยงพระ 9 รูป มอบของขวัญ บุญออกพรรษา ประจ�ำปี 2555 ซึ่งชาวบ้าน จาก 8 ต�ำบล ในอ�ำเภอ ราชการจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้สั่งให้ต�ำรวจจับกุม และด�ำเนินคดี ผู้สงู อายุ มอบเกียรติบัตรอาสาสมัครดีเด่น เลี้ยงอาหารกลางวัน การ หนองบัวแดง ได้พร้อมใจกันขึน้ เป็นประจ�ำทุกปีในช่วงวันออกพรรษา ในข้อหาพยายามลักลอบน�ำสินค้าทีไ่ ม่ผา่ นพิธกี ารด้านศุลกากรเข้ามา ประจ�ำปี ๒๕๕๕ ไปทอดถวาย ณ นครโฮจิมินห์ นายธงชัย ลืออดุลย์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร รักษา ราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า กระทรวงการ ต่างประเทศ ได้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจ�ำปี ๒๕๕๕ จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เพือ่ ไปทอดถวาย ณ วัดโฝมินห์ นครโฮ จิมนิ ห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพือ่ จรรโลงพระพุทธศาสนา และส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรม และความเข้าใจอันดี ระหว่างประชนชาวไทยกับประชาชนชาว เวียดนาม ส�ำหรับวัดโฝมินห์ เป็นวัดขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่ถนนเถี่ยนโหะ เยือง ( Thien Ho Duong) เขตโกวับ (Go vap) นครโฮจิมินห์ เป็น ๑ ในจ�ำนวน ๒๕ วัดเถรวาทในนครโฮจิมินห์ สร้างในปี ค.ศ. ๑๙๓๔ หรืออีกชื่อหนึ่งที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า “วัดใบไม้” เป็นวัดแห่งแรก ในนครโฮจิมนิ ห์ทเี่ ปิดสอนพระพุทธศาสนาแก่พระสงฆ์นกิ ายเถรวาท ซึ่ ง การอั ญ เชิ ญ ผ้ า พระกฐิ น พระราชทานไปทอดถวายยั ง วั ด ใน เวียดนามทุกครัง้ ทีผ่ า่ นมา ได้รบั ความร่วมมืออย่างดียงิ่ จากกทางการ และพุทธสมาคมของเวียดนาม มีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและ เวียดนาม เข้าร่วมพิธีเป็นจ�ำนวนมาก เพื่อให้การอัญเชิญผ้าพระกฐิน พระราชทาน ไปทอดถวายในประเทศเวียดนามในครั้งนี้ ประสบผล ส�ำเร็จและบรรลุเป้าหมายตามปณิธานที่ตั้งไว้ รวมทั้งเป็นที่รับทราบ อย่างกว้างขวาง ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร และพุทธศาสนิกชนทัว่ ไป ผูม้ จี ศิ รัทธาเดินทางไปร่วมพิธโี ดยเสด็จพระ ราชกุ ศ ล โดยก� ำ หนดพิ ธี ท อดถวายผ้ า พระกฐิ น ในวั น ศุ ก ร์ ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ วัดโฝมินห์ นครโฮจิมนิ ห์ โดยสามารถสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย โทร ๐๒ ๓๕๔-๖๒๐๔-๕ email:thaihan 1@fpt.vn หรือสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ โทร.๘๔๘ ๓๙๓๒-๗๖๓๗-๘ email: info@thaiconsulatevietnam.com ส.ปชส.มุกดาหาร/ ข่าว ................................................................

ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมงาน 30 คน ผู้สูงอายุ 100 คน รวม จัดขึน้ ครัง้ แรกเมือ่ ปี พ.ศ.2545 เพือ่ สืบสานงานประเพณี และส่งเสริม 130 คน. การท่ อ งเที่ ย วของอ� ำ เภอด้ ว ย โดยต้ น กระธู ป ของชาวอ� ำ เภอ ................................................................ หนองบัวแดง เป็นความตัง้ ใจของชาวบ้าน เกิดจากแรงศรัทธาต่อพุทธ ศาสนา ใช้ความคิดสร้างสรรค์ต้นกระธูปออกมาได้อย่างสวยงาม โรงสีสมัครร่วมโครงการรับจ�ำน�ำ19 แห่ง วิจิตรกานตา และถือว่ามีความสูงใหญ่ที่สุดในโลก แต่ละต้นมีความ คาดสิ้นเดือนต.ค. เปิดรับจ�ำน�ำได้ บุรรี มั ย์โรงสีสมัครเข้าร่วมโครงการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือกปีการ สูงอย่างน้อย 6 เมตร น�ำขึ้นรถที่ประดับประดาอย่างสวยงาม ตาม ผลิต 2555/56 ทัง้ สิน้ 19 แห่ง แต่ยงั ไม่เปิดรับจ�ำน�ำเพราะอยูร่ ะหว่าง ด้วยขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมฮีต 12 คอง 14 ของดีแต่ละต�ำบล แห่ ตรวจสอบคุณสมบัติโรงสีที่สมัครเข้าร่วมโครงการ คาดเริ่มรับจ�ำน�ำ ออกจากสนามหน้าที่ว่าการอ�ำเภอหนองบัวแดง ไปตามถนนสาย ได้สิ้นเดือน ต.ค.นี้ พร้อมจัด ตร.ร่วม ขรก. ตัวแทนเกษตรกร จนท. ต่ า งๆ รอบตั ว เทศบาลหนองบั ว แดง เพื่ อ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วและ ประชาชนทั่วไปชมความสวยงาม อคส.คุมเข้มประจ�ำจุดรับจ�ำน�ำป้องกันทุจริตซ�้ำรอย การท�ำต้นกระธูป ของชาวพุทธศาสนิกชน มีวัตถุประสงค์ นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร การค้าภายในจังหวัดบุรีรัมย์ /ผู้ ช่วยฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการติดตามก�ำกับดูแลการรับจ�ำน�ำ ส�ำคัญ เพื่อน�ำไปจุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา 3 วัน ในช่วงวันออก ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า “หลังรัฐบาลได้ประกาศก�ำหนดเปิด พรรษา ถวายสักการะ แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อครั้ง โครงการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือกปีการผลิต 2555/56 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. เสด็จกลับจากสวรรค์ชนั้ ดาวดึงส์เมือ่ โปรดพุทธมารดามายังโลกมนุษย์ ่ ชาวบ้านเรียกว่า จุดไต้นำ�้ มันน้อย ขึน้ 15 ค�ำ ่ เรียก เป็นต้นมา ส�ำหรับที่จังหวัดบุรีรัมย์มีโรงสีสมัครเข้าร่วมโครงการฯทั้ง ได้แก่วนั ขึน้ 14 ค�ำ สิน้ 19 แห่ง แต่ยงั ไม่สามารถเปิดรับจ�ำน�ำได้เพราะยังอยูร่ ะหว่างการ ว่า จุดไต้น�้ำมันใหญ่ และคืนข้างแรม 1 ค�่ำ เรียกว่า ไต้น�้ำมันล้างหาง ตรวจสอบคุณสมบัติโรงสีที่สมัครเข้าร่วมโครงการว่ามีคุณสมบัติตรง ประทีป โดยต้นกระธูปท�ำจากวัสดุภายในท้องถิน่ ประกอบด้วย ขุย ตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้หรือไม่ เช่น โรงสีทเี่ ข้าร่วมโครงการจะต้อง ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆ ภายในโรงสี 2-3 ตัว เครื่องชั่งน�้ำ มะพร้าว ใบอ้ม ใบเนียม โดยน�ำใบไม้ทั้ง 2 ชนิด มานึ่งแล้วน�ำไปตาก หนัก เครื่องตรวจวัดความชื้น และเครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าวต้อง แดดให้แห้ง จากนั้นน�ำมาบดอีกครั้งจะได้ฝุ่นไม้ที่มีกลิ่นหอมแล้วจึง ได้มาตรฐาน เพือ่ ให้การด�ำเนินโครงการรับจ�ำน�ำเป็นไปอย่างโปร่งใส น�ำไปผสมกับขุยมะพร้าวห่อด้วยกระดาษให้ได้รูปทรงยาวเหมือนธูป ตรงตามกฎระเบียบข้อบังคับ คาดว่าภายในสิ้นเดือนตุลาคม นี้จะ น�ำกระดาษสีมาประดับตกแต่งลวดลายให้สวยงาม ส่วนใหญ่นยิ มเป็น สามารถทยอยเปิดรับจ�ำน�ำข้าวเปลือกของเกษตรกรได้ นอกจากจะ ลายไทยเช่นเดียวกับลายมัดหมี่ แต่ทอี่ ำ� เภอหนองบัวแดง ได้ประยุกต์ มีการเปิดจุดรับจ�ำน�ำ ณ จุดรับจ�ำน�ำโรงสีแล้ว รัฐบาลได้ด�ำเนินการ สร้างสรรค์ให้เป็นรูปร่างต่างๆ ทีส่ วยงาม เป็นเอกลักษณ์ สวยงาม ยิง่ ตามโครงการรับจ�ำน�ำในยุ้งฉางของเกษตรกรพร้อมไปด้วย ส�ำหรับ ใหญ่ หาดูได้ยาก เชื่อว่าน่าจะมีแห่งเดียวในโลก สุระพงค์ สวัสดิ์ผล/ข่าว เกษตรกรที่ประสงค์จะจ�ำน�ำข้าวเปลือกในยุ้งฉางสามารถติดต่อขอ ................................................................ จ�ำน�ำข้าวได้ที่ส�ำนักงานธ.ก.ส.ในพื้นที่ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การค้าภายในจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต่ออีกว่า “ส�ำหรับ มาตรการป้องกันการทุจริตรับจ�ำน�ำข้าวเปลือกนั้น ทุกจุดรับจ�ำน�ำฯ เปิดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรข้าวไร่ สรรพสามิตจังหวัดมุกดาหารแจ้งแนวทางการน�ำสุรา จะมีตัวแทนเกษตรกร 3 คน ตัวแทนข้าราชการ 1 คน และเจ้าหน้าที่ แก้ปัญหาความยากจน ต�ำรวจ 2 นาย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ อคส. เพื่ออ�ำนวยความสะดวกและ ( ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕) เวลา ๐๙.๓๐ น ณ แปลงสาธิตบ้าน ยาสูบ เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผิดกฎหมาย ให้ เ กิ ด โปร่ ง ใส เป็ น ธรรมแก่ เ กษตรกรที เ ่ ข้ า ร่ ว มโครงการรั บ จ� ำ น� ำ ทุ ก ราย” วังหว้า ต�ำบลบ้านแฮด อ�ำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่น นายณัฐวุฒิ นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สรรพสามิตพืน้ ทีม่ กุ ดาหาร ................................................................ ใสเกือ้ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดมุกดาหารก�ำหนดจัดงานประเพณีแข่งเรือ จังหวัดศรีสะเกษ มอบเงิน 50,000 บาท เปิดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรข้าวไร่แก้ปัญหาความ ออกพรรษา ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑ ตุลาคม ยากจน วันรณรงค์เกี่ยวข้าวไร่แก้จนแบบคนบ้านแฮด ประจ�ำปี ๒๕๕๕ และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งสองประเทศ เดินทางไปร่วม ซับน�้ำตา ญาตินักกีฬาพระนางศรีเกมส์ งานประเพณีดงั กล่าวได้ เพือ่ สนับสนุน ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว รวมถึง จากกรณี เมื่อเวลา 13.45 น.วันที่ 24 ต.ค. 55 ด.ช.ศักดิ์ ๒๕๕๕ ศูนย์เมล็ดพันธุข์ า้ วขอนแก่น ร่วมกิจกรรมและจัดนิทรรศการ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างจังหวัดมุกดาหาร กับแขวง กรินทร์ สุทธิโสพล อายุ 14 ปี นักกีฬาจาก จ.หนองคาย ซึ่งมาเข้า ในงานวันรณรงค์เก็บเกี่ยวข้าวไร่แก้จนแบบคนบ้านแฮด หน่วยงาน สะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมกันแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวัน องค์กรต่างๆ และเกษตรกรร่วมงานมากมาย ได้แก่ องค์การบริหาร สรรพสามิ ต พื้ น ที่ มุ ก ดาหาร จึ ง ได้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ออกเฉียงเหนือ “พระนางศรีคัพเกมส์” รอบคัดเลือก ครั้งที่ 30 ส่วนต�ำบล ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอ ั นาทีด่ นิ ขอนแก่น ส�ำนักงานปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตร ประชาชนทั้ง ๒ ประเทศ ที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้รับ ระหว่างวันที่ 17 – 26 ต.ค. 2555 ได้พลัดตกลงไปในคลองน�้ำ ซึ่งอยู่ บ้านแฮด สถานีพฒ ทราบถึงข้อปฏิบัติในการน�ำสุรา หรือยาสูบ ติดตัวเข้ามาในราช ต�ำ่ ลงไปจากถนนกว่า 15 เมตร และได้ถกู กระแสน�ำ้ ทีไ่ หลเชีย่ วพัดพา กรรรมจังหวัดขอนแก่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว กลุ่ม อาณาจั ก ร โดยไม่ มี ค วามผิ ด ตามกฎหมาย พ.ร.บ.สุ ร า และ ร่างจมหายไป ที่บริเวณฝายน�้ำล้น ร.ร.ไกรภักดีวิทยาคม อ.เมือง เกษตรกรชาวไร่อ้อยฯลฯโดยมี นาย สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่า พ.ร.บ.ยาสูบ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการกระท�ำผิดกฎหมายและไม่ท�ำลาย จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเจ้า หน้าที่มูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน ได้ ราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต ๑๐ บรรยากาศการท่องเที่ยวและงานประเพณีของทั้ง ๒ ประเทศ โดยมี ร่วมกับอาจารย์ผฝู้ กึ สอนช่วยกันค้นหาร่างของ ด.ช.ศักดิก์ รินทร์ นาน จั ง หวั ด ขอนแก่ น ให้ ก ารต้ อ นรั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น การ ข้อปฏิบัติ คือ การน�ำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรทุกชนิด น�ำเข้ามา ร่วม 2 ชม. จนกระทั่งเวลา 14.30 น. จึงได้พบร่างของ ด.ช.ศักดิ์กริน ประชาสัมพันธ์การปลูกข้าวไร่ การรณรงค์การเก็บเกี่ยวข้าวไร่ด้วย ได้ไม่เกิน ๑ ลิตร และต้องเปิดฝาบรรจุภาชนะสุรา และการน�ำยาสูบ ทร์ จมอยู่ในหนองน�้ำที่เกิดเหตุ จึงได้น�ำร่างขึ้นมา และได้ท�ำการปั๊ม การลงแขกเกี่ยวข้าว ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานและ เข้ามาในราชอาณาจักร ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตไม่เกิน ๒๐๐ มวน หัวใจปฐมพยาบาล จากนั้น จึงได้รีบน�ำตัวส่ง รพ.ศรีสะเกษ แพทย์ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯมอบ สปก.๔-๐๑ มอบสมุดทะเบียนเกษตรกร หรือ ยาสูบชนิดบุหรี่ซิการ์ บุหรี่อื่น ยาเส้นปรุง ยาเคี้ยวชนิดใดชนิด พยาบาล ได้ให้การรักษาพยาบาลและช่วยชีวติ ด.ช.ศักดิก์ รินทร์ อย่าง มอบบัตรเกษตรกรเยี่ยมชมนิทรรศการและกล่าวปราศรัย โครงการ หนึ่งหรือหลายชนิดรวมกันไม่เกิน ๕๐๐ กรัม แต่ถ้ามีบุหรี่ซิกาแรต เร่งด่วน และได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา วันนี้( 25 ต.ค.55 ) เมื่อเวลา ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเนื่องจากปัจจุบันปัญหาความยากจน รวมอยู่ด้วย บุหรี่ซิกาแรตนั้นต้องไม่เกิน ๒๐๐ มวน และน�้ำหนักรวม 13.00 น. นายประทีป กีรติเรขา ได้เปิดเผย ถึงกรณี ดังกล่าวว่า ตน ของเกษตรกรมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ต้องมีการปรับกระบวน ทั้งสิ้นจะต้องไม่เกิน ๕๐๐ กรัม หากผู้ใดฝ่าฝืนน�ำเข้ามาในราช และชาวจังหวัดศรีสะเกษ มีความรู้สึกเสียใจ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทัศน์ และการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ อาณาจักรเกินกว่าจ�ำนวนทีผ่ อ่ นผันให้ จะถูกด�ำเนินคดีตามกฎหมาย เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในขณะนี้ได้แจ้งไปยังทาง นายกองค์การบริหารส่วน และสังคมแห่งชาติ การแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร จึง โดยไม่มีข้อยกเว้น ต�ำบลโพธิ์ ซึ่งเป็นเขตพื้นที่เกิดเหตุ ให้มีการติดป้ายเตือนประชาชน ต้องมุ่งเสริมสร้างความสามารถในการจัดการปัญหาของชุมชน ซึ่ง ส.ปชส.มุกดาหาร/ ข่าว ที่เข้าไปเล่นน�้ำบริเวณดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความระมัดระวัง เป็นศักยภาพของชุมชนมาสร้างกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ของ ................................................................ มากยิ่งขึ้น ในเบื้องต้น ตอนนี้ ตนได้มอบเงิน ช่วยเหลือ จ�ำนวน ชุมชนร่วมกัน โดยการจัดท�ำแผนการเกษตรของชุมชนใช้ในการ เชิญร่วมงานวันสังคมสงเคราะห์และวันอาสาสมัครไทย 50,000 บาท ให้กับผู้ปกครองของด.ช.ศักดิ์กรินทร์ ผู้เสียชีวิต เพื่อ พัฒนาและแก้ไขปัญหา ซึ่งน�ำไปสู่การสร้างชุมชนที่เข้มแข็งกรมส่ง เป็ น การสร้ า งขวั ญ ก� ำ ลั ง ใจ และแสดงออกถึ ง ความเสี ย ใจ กั บ เสริ ม การเกษตรได้ มี น โยบายให้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารและถ่ า ยทอด ประจ�ำปี 2555 เทคโนโลยีการเกษตรประจ�ำต�ำบล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๒๑ นายวิศิษฐ์ เดชเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ พฤศจิกายน ๒๕๔๓มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ควบคู่กับการ จังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 พั ฒ นาด้ า นการเกษตรโดยชุ ม ชนมี ส ่ ว นร่ ว มอั น เป็ น ไปตามแนว ................................................................ พฤศจิกายน 2528 ก�ำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี อันเป็นวัน นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงาน อ.หนองบัวแดง เปิดงานประเพณีแห่กระธูปยักษ์ คล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น ของศูนย์ฯตลอดจนเผยแพร่จดุ สาธิตการเกษตรด้านต่าง ๆ ของศูนย์ฯ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ หนึ่งเดียวในโลก ให้เป็นที่รู้จักแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร สังคมแห่งชาติ (กสค.) ได้จดั กิจกรรมเนือ่ งในวันสังคมสงเคราะห์แห่ง เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น ชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นประจ�ำทุกปีนับแต่ปี 2528 ................................................................ พร้อมทั้งได้จัดให้มีการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เพื่อ การลักลอบขนข้าว ให้ผูปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ทั้งภาค รัฐบาลและเอกชนตลอดจนอาสาสมัครได้มีโอกาสมาพบปะกันทุกปี นับแต่ปี 2535 เป็นต้น เนื่องในโอกาสที่สหประชาชาติประกาศให้ปี 2544 เป็ น ปี อ าสาสมั ค รสากล คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 19 ธันวาคม 2543 เห็นชอบตามที่ กสค. เสนอก�ำหนดให้วนั ที่ 21 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันสังคมสมเคราะห์แห่งชาติเป็นวันอาสาสมัครไทยด้วย พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดมหาสารคาม เปิดเผยต่อไปอีกว่า เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริ นทราบรมราชชนนี จั ง หวั ด มหาสารคาม ได้ ก� ำ หนดจั ด วั น อ�ำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เปิดงานประเพณีแห่กระ สังคมสงเคราะห์และวันอาสาสมัครไทย ประจ�ำปี 2555 ในวันที่ 26 ธูป บุญออกพรรษา อย่างยิ่งใหญ่ หลังจากตั้งใจประดิษฐ์ต้นกระธูป ตุลาคม 2555 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ศูนย์สามวัยสานสายใยรัก ขนาดยักษ์ สูงกว่า 6 เมตร ประดับเป็นลวดลายสวยงาม วิจิตรกาน แห่งครอบครัวหนองบอน องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองบอน ตา หาดูได้ยาก หนึง่ เดียวในโลก เพือ่ ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จ อ�ำเภอโกสุมพิสัย โดยบูรณาการการจัดงานกับหน่วยงาน ได้แก่ พระสัมมา สัมพุทธเจ้า โดยพืน้ ทีด่ งั กล่าวเป็นจุดทีม่ กี ารลักลอบขนข้าวเปลือกข้าม ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดมหาสารคาม การจั ด งานปี นี้ จั ด ขึ้ น ที่ บ ริ เวณ หน้ า ที่ ว ่ า การอ� ำ เภอ ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 41 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด หนองบัวแดง นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผูว้ า่ ราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อม แม่น�้ำโขงจากฝั่งลาว เพื่อเข้ามาสวมสิทธิ์ในโครงการรับจ�ำน�ำข้าว มหาสารคาม อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้วย นางพัฒน์มาศ จึงพัฒนศิริ ผอ.ภูมภิ าคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปลือกของรัฐบาล โดยในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ ได้พบ (อพม.) และองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองบอน กิจกรรมประกอบ การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ได้รว่ มกันเปิดงานประเพณีแห่กระธูป ชาวบ้านขับรถกระบะขนข้าวเปลือกทีล่ กั ลอบขนมาจากฝัง่ ลาว ผูว้ า่

ในราชอาณาจักร พร้อมทัง้ สัง่ ให้ นายพิชยั สิงห์กลั ยา ผูใ้ หญ่บา้ นสอง คอน ไปพบพร้อมทั้งบอกว่า หากไม่ปราบปรามการลักลอบขนข้าว เปลือกสวมสิทธิ์ จะเสนอกระทรวงมหาดไทยถอดถอนต�ำแหน่งต่อไป ส�ำหรับการลักลอบขนข้าวจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน มี รายงานว่า ชาวบ้านกว่า 100 คน ในหมู่บ้านลงขันกันคนละ 1,000 บาท จากนั้นจะไปซื้อข้าวจ้าวและข้าวเหนียวจากฝั่งลาว ในพื้นที่ฝั่ง ตรงข้ามกับอ�ำเภอนาตาล จากนั้นก็จะน�ำข้าวไปพักไว้ที่โกดังของ นายทุน จากนั้นก็จะมีรถบรรทุก 10 ล้อ ขนข้าวเปลือกออกจาก หมู่บ้านส่งไปยังโรงสีในพื้นที่อ�ำเภอใกล้เคียง ในจังหวัดอุบลราชธานี ................................................................

“แห่ประสาทผึ้ง และแข่งขันเรือยาว” จ.สกลนคร

โดยงานประเพณี อ อกพรรษาฯ ประจ� ำ ปี ข องจั ง หวั ด สกลนครนั้น นอกจากจะมีการจัดให้มีการแข่งขันเรือยาวและจัดการ ประกวดปราสาทผึง้ ชิงถ้วยประราชทานแล้ว ภายในงานยังมีการจัด กิจกรรมของส่วนราชการและเอกชนที่หลากหลาย พร้อมกับการจัด แสดงวิถีชีวิตท้องถิ่น และศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความบันเทิง จากคอนเสิร์ตลูกท่ง หมอล�ำชื่อดัง ขณะเดียวกัน ผู้เข้าร่วมงาน สามารถเดินกินเที่ยวชวนชิมจากร้านค้า ร้านอาหารของดีของแซบ เมืองสกลนครอย่างครบถ้วน นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ออกเยี่ยมชมบรรยากาศใกล้วันออกพรรษาในปลายเดือนนี้ สังเกต เห็นว่าชาวคุ้มวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนครต่างเตรียมความ พร้อมทั้งการจัดริ้วขบวนแห่ และการประดิษฐ์ตกแต่งปราสาทผึ้งที่ เตรียมจัดส่งเข้าประกวด โดยช่างฝีมือเร่งประกอบปราสาทผึ้งกัน อย่างขะมักเขม้นที่ผลิตขึ้นจากขี้ผึ้งท�ำเป็นลวดลายสวยงามตระการ ตา

ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ประเพณียิ่งใหญ่ประจ�ำปีของชาว สกลนคร ที่เกิดจากความเชื่อ และศรัทธาผสานภูมิปัญญาของชาว บ้านที่สรรค์สร้างงานปะติมากรรมออกมาได้อย่างงดงาม การท�ำ ปราสาทผึ้งมีคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาในครั้งที่พระพุทธเจ้า ทรงเสด็ จ ลงจากสวรรค์ ชั้ น ดาวดึ ง ส์ ใ นวั น ปวารณาออกพรรษา พระพุ ท ธเจ้ า ตรั ส อ� ำ ลาพระอิ น ทร์ เพื่ อ เสด็ จ ลงสู ่ เ มื อ งมนุ ษ ย์ พระอินทร์จึงเนรมิตบันไดเงิน บันไดทอง และบันไดแก้วมณี ให้ พระองค์ได้เสด็จลง เทวดา มนุษย์ ครุฑ นาค สัตว์นคร ต่างชื่นชมใน พระบารมีของพระพุทธเจ้า และเกิดความเลือ่ มใสในบุญกุศลอย่างยิง่ เกิดจินตนาการการมองเห็นปราสาทวิมานสวยงาม ใคร่อยากไปอยู่ แล้วจึงรู้ชัดว่าการที่จะไปอยู่ในปราสาทสวยงามได้นั้น จะต้องสร้าง บุญสร้างกุศล ประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลักธรรม จากนั้นจึงพากันคิด สร้างสรรค์ท�ำปราสาทให้มีลักษณะคล้ายปราสาทราชมณเฑียรบน สวรรค์ชั้นวิมาน ลวดลายวิจิตรสวยงาม นอกจากนั้นการท�ำปราสาท ผึ้งยังมีความเชื่อว่า เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับ ไปแล้ว เพือ่ ร่วมกันท�ำบุญสร้างกุศลร่วมกันในช่วงเทศกาลออกพรรษา ก�ำหนดการภายในงาน - วันที่ 26 - 27 ต.ค. 55 การแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชมการประกวดร�ำหางนกยูงบนหัว เรือ การแข่งขันเรือหาปลา การประกวดกองเชียร์เรือยาว การแข่งขัน เรือยาว - วันที่ 27 ต.ค. 55 ชมปราสาทผึ้งประยุกต์ - โบราณ ที่คุ้มวัด น�ำมาตัง้ โชว์ และการแสดงแสง สี เสียง “ไขป่องเอีย้ มเยีย่ มเมืองสกล” และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ณ สนามมิ่งเมืองสกลนคร - วันที่ 28 ต.ค.55 การแข่งขันวิ่งมาราธอน “ครอบครัวผาแดงนางไอ่” การประกวดพานบายศรี พิธีบายศรีสู่ขวัญ และงานพาแลง ชมการแสดง แสง สี เสียง “ออนซอนหนองหานหลวง” และการแสดง ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน - วันที่ 29 ต.ค. 55 พิธีเปิดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง “ชิง ถ้วยพระราชทาน ฯ” ประจ�ำปี 2555 ณ บริเวณถนนสุขเกษมระหว่าง สี่แยกถนนสกล-นาแก ถึงสามแยกธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชมขบวน แห่ปราสาทผึง้ ยิง่ ใหญ่ตระการตา พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประกอบขบวนจากชนเผ่าพื้นเมืองอันสวยงาม ได้แก่ การแสดงร�ำ ห่างนกยูง การแสดงร�ำมวยโบราณ การแสดงของชนเผ่ากะเลิง เผ่า โส้ เผ่าโย้ย เผ่าย้อ เผ่าภูไท เผ่าไทลาว กลุ่มเชื้อสายเวียดนาม กลุ่ม ชนชาวไทยเชือ้ สายจีน เป็นต้น พิธถี วายปราสาทผึง้ โบราณ ณ วัดพระ ธาตุเชิงชุมวรวิหาร - วันที่ 30 ต.ค. 55 พิธีท�ำบุญตักบาตรวันออกพรรษา ณ วัด พระธาตุเชิงชุมวรวิหาร - ชมนิทรรศการปราสาทผึ้ง ร้านจ�ำหน่ายสินค้าหนึ่งต�ำบล หนึ่ง ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ณ สนามมิ่งเมืองสกลนคร แบะเทศกาล “ของดี ของแซ่บเมืองสกล” การแสดงคอนเสิร์ต มหรสพมากมายตลอดการ จัดงาน สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์จงั หวัดสกลนคร โทร.0-4271-1789 เทศบาลนครสกลนคร โทร.0-4271-1203 ต่อ 1000 - 1001 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�ำนักงาน นครพนม โทร.00-4251-3490 - 1


8

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 4 ฉบับที่ 42 วันที่ 1 ต.ค. - 31 ต.ค. 2555 จังหวัดอ�ำนาจเจริญจัดอบรมบุคลากร เพื่อพัฒนาการจัดท�ำเว็ปไซต์

จังหวัดอ�ำนาจเจริญ จัดอบรมบุคลากร เพื่อพัฒนาการจัด ท�ำเว็ปไซต์ ของงาน ในจังหวัด ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผน งาน/โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร ให้มีความหลากหลาย กว้างขวางและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของนายก�ำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ�ำนาจเจริญ ที่ ห ้ อ งประชุ ม พระมงคลมิ่ ง เมื อ ง ศาลากลางจั ง หวั ด อ�ำนาจเจริญ จังหวัดอ�ำนาจเจริญ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดอ�ำนาจเจริญ จัดอบรมบุคลากร เพื่อพัฒนาการจัดท�ำเว็ปไซต์ ของงาน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนงานงาน/โครงการต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมที่น่าสนใจของแต่ละหน่วยงาน ในจังหวัดที่ได้ ด�ำเนินการ เพือ่ ให้ขา้ ราชการของหน่วยงานต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ องค์กร ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ถึงกิจกรรม และ โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ได้จัดท�ำขึ้น นายก�ำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ�ำนาจเจริญ กล่าวว่า เนือ่ งจากปัจจุบนั การพัฒนาเว็ปไซต์ของหน่วยงาน ในจังหวัด อ�ำนาจเจริญ ยังขาดการต่อเนือ่ งในการพัฒนาข้อมูล ซึง่ ไม่เป็นปัจจุบนั ขาดความสวยงาม จึงท�ำให้ไม่ดงึ ดูดความสนใจ แก่ผเู้ ข้าดูเว็บไซต์ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ท�ำให้ขาดความน่าเชือ่ ถือและ ความเชื่อมั่นของผู้มาเยี่ยมชมหรือผู้เข้าไปค้นหาข้อมูล ดังนั้นเพื่อ ให้การจัดท�ำเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดอ�ำนาจเจริญ มี ความสวยงามและเป็นที่น่าเชื่อถือแก่ผู้มาเยี่ยมชม หรือผู้มาติดต่อ ราชการ จังหวัดอ�ำนาจเจริญจึงได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จัดฝึกอบรมบุคลากรและเจ้าหน้าทีท่ ี่ เกีย่ วข้อง ให้มีความรู้ สามารถ ในการจัดท�ำเว็ปไซต์ ที่ทันสมัย ทันต่อ เหตุการณ์ สามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปพัฒนาเว็ปไซต์ของหน่วยงาน ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน ให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง ทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ การอบรมใช้ระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2555 โดยมีเจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้า หน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยง ข้องในการจัดท�ำเว็บไซต์ ของหน่วยงาน ทั้งในระดับจังหวัด และ อ�ำเภอ เข้ารับการอบรม กว่า 120 คน ส.ปชส.อ�ำนาจเจริญ/ข่าว ................................................................

มหาสารคามขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธสิ มเด็จ พระเทพฯ ในการแข่งขันวิ่ง มมส. มินิ –ฮาล์ฟ มาราธอน

จังหวัดมหาสารคามและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญ ร่วมบริจาคเงินสมทบมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการ แข่งขัน เดิน วิ่ง มมส. มินิ ฮาล์ฟ มาราธอน ปี 2555 ชิงถ้วย พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยในการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อม การจัดการ แข่งขัน เดิน – วิ่ง “มมส. – มหาสารคาม มินิ – ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้ง ที่ 7 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ทีห่ อ้ งประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม เมือ่ บ่ายวันนี้ (26 ตุลาคม 55 ) ว่าตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับจังหวัด มหาสารคาม ก�ำหนดให้ให้มกี ารแข่งขัน เดิน – วิง่ มมส. มหาสารคาม มินิ – ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 7 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2555 นั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และรับทราบความก้าวหน้า ในการ จัดการแข่งขันของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ จังหวัดจึงได้จัดให้มีการ ประชุมขึน้ ซึง่ ในการประชุมครัง้ นี้ รศ.สุรชา อมรพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการจัดการ แข่งขัน เดิน – วิ่ง มมส. – มหาสารคาม มินิ – ฮาล์ฟ มาราธอน คณะ กรรมการจัดการแข่งขันได้มกี ารเชิญชวนผูม้ จี ติ ศรัทธาร่วมบริจาคเงิน สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามมกุฎราชกุมารี โดยผูบ้ ริจาคเงินตัง้ แต่ 150 บาทขึน้ ไปจะได้รบั เสือ้ 1 ตัว ผูส้ นใจติดต่อ ขอบริจาคได้ที่โต๊ะรับสมัครเข้าร่วมแข่งขัน เดิน – วิ่ง ในวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยต่อไปว่า การจัด เดิน – วิ่ง มมส-มหาสารคาม มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 7 ครั้งนี้แบ่ง การแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท คือ ฮาล์ฟมาราธอน 22.7 กม. ชาย 6 รุ่น อายุ 16 -29 ปี , 30 – 39 ปี , 40 – 49 ปี , 50 – 59 ปี , 60 ปีขึ้นไป หญิง 5 รุ่น 16 – 29 ปี , 30 – 39 ปี , 40 – 49 ปี และ 50 ปีขึ้นไป ค่าสมัคร 150 บาท ชนะ OVERALL ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท ชนะล�ำดับที่ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท ล�ำดับที่ 2 เงินรางวัล 700 บาท ล�ำดับที่ 3 เงินรางวัล 500 บาท วิ่งมินิมาราธอน 10.5 กม. ชาย 6 รุ่น หญิง 5 รุ่น ชนะ OVERALL ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท ชนะล�ำดับที่ 1 เงินรางวัล 700 บาท ล�ำดับที่ 2 เงินรางวัล 500 บาท ล�ำดับที่ 3 เงินรางวัล 300 บาท เดิน-วิง่ 5 กม. ประเภทแต่งกายแฟนซี ชุดอาเซียน ค่าสมัครฟรี ประเภททีมงาน 5 คน ค่าสมัครทีมละ 500 บาท ประเภทครอบครัว พ่อ – แม่ – ลูก ค่าสมัคร 300 บาท และ ประเภท นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปฟรี โดยการจัดวิ่งครั้งนี้ มมส. ได้ปรับเข้าสูก่ ารเป็นประชาคมอาเซียน โดยจัดให้มกี าร เดิน – วิง่ ประเภทนิสิตต่างชาติ และจัดท�ำโลโก้การเดิน-วิ่ง เป็นรูปปูแป้งถือธง อาเซียน โดยมีธงชาติกลุม่ ประเทศอาเซียนทัง้ 10 ประเทศ อยูใ่ นโลโก้ ด้วย ผู้สนใจสมัครและติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่ม งานกีฬาและนันทนาการ กองกิจการนิสติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) โทรศัพท์ 043-754388 นายสมพงษ์ ปัตตานี/ข่าว นางศิรินทรา แก้วบุญเรือง/พิมพ์ ................................................................

บุรีรัมย์เตรียมจัดงานประเพณีแข่งเรือยาว ชิง 3 ถ้วยพระราชทานอย่างยิ่งใหญ่

จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับอบจ.บุรีรัมย์ อ�ำเภอสตึก เทศบาล ต�ำบลสตึก เตรียมพร้อมจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิง 3 ถ้วยพระ ราชทานฯ ประจ�ำปี 2555 ภายใต้ชอื่ งานสุดเก๋ แข่งเรือเซาะกราว เพือ่ ชิงชัยจ้าวยุทธจักรล�ำน�้ำมูล ชมขบวนพาเหรดช้าง แข่งช้างว่ายน�้ำชิง ถ้วยรางวัลทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก ณ ล�ำน�ำ้ มูลหน้าทีว่ า่ การอ�ำเภอสตึก คาด เงินสะพัดกว่า 20 ล้านบาท ที่หน้าศาลเจ้าพ่อวังกรูด ริมฝั่งแม่น�้ำมูล อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายรังสิกร ทิมาตฤกะ (ทิ-มา-ตะ-รือ-กะ) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้น�ำชาวเรือและชาวอ.สตึกบวงสรวงสิ่งศักดิ์ ศาลเจ้าพ่อวังกรูดเพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานประเพณี แข่งขันเรือยาวฯ พร้อมทั้งแถลงข่าวงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิง ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จังหวัดบุรีรัมย์ ประจ�ำปี 2555 ภาย ใต้ชอื่ งานแข่งเรือเซาะกราว ซึง่ จ.บุรรี มั ย์ ร่วมกับ อบจ.บุรรี มั ย์ อ�ำเภอ สตึก เทศบาลต�ำบลสตึก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2555 ณ ล�ำน�ำ้ มูล หน้าทีว่ า่ การอ�ำเภอสตึก โดยในปีนจี้ ะจัดขึน้ อย่างยิง่ ใหญ่ กว่าทุกปีทผี่ า่ นมา โดยมีการแข่งขันเรือยาวแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทเรือไม้ก ประเภทเรือไม้ข ประเภทเรือไม้ค และประเภทเรือ โลหะ โดยมีทมี เรือชือ่ ดังทัง้ จากจ.บุรรี มั ย์และทีมเรือแชมป์จากทัว่ ทุก สารทิศของประเทศเข้าร่วมชิงชัยจ้าวยุทธจักรลุ่มน�้ำมูลกว่า 42 ล�ำ นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรมทีจ่ ะสร้างความตืน่ ตาตืน่ ใจให้กบั นักท่องเทีย่ ว อีกหลากหลาย ทั้ง ขบวนกาพย์เห่เรืออัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ ชม ไฮไลของงาน การแข่งขันช้างว่ายน�้ำระหว่างทีมช้าง จ.บุรีรัมย์ และ ทีมช้างจ.สุรินทร์ ชิงถ้วยรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นอกจาก นั้นผู้ที่มาเที่ยวชมงานยังจะได้เลือกซื้อสินค้าโอท็อป นายรังสิกร ทิมาตฤกะ ส.ส.เขต 2จังหวัดบุรีรัมย์ /ประธาน จัดงานฯ กล่าวว่า “ประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ จ.บุรรี มั ย์ ถือเป็นมรดกแห่งสายน�ำ้ วัฒนธรรมทีส่ บื สานต่อเนือ่ งกันมา ยาวนานโดยชาวสตึกจัดต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2480 เป็นต้นมา โดยปีนจี้ ะมีการจัดงานอย่างยิง่ ใหญ่กว่าทุกปีทผี่ า่ นมา โดยมีการชิงชัย 3 ถ้วยพระราชทาน พร้อมชมไฮไลท์การแข่งขันช้างว่ายน�้ำและ กิจกรรมอื่นอีกมากมาย จึงขอเชิญชวนประชาชน และนักท่องเที่ยว ร่วมชมงานเพือ่ ร่วมกันสืบสานอนุรกั ษ์วฒ ั นธรรมประเพณีแข่งขันเรือ ยาว ทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่าจะมีเงินสะพัด จาก การจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯจ.บุรรี มั ย์ ใน ปีนี้ไม่ต�่ำกว่า 20ล้านบาท” ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ ................................................................

พืชผลทางการเกษตร รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตร

โดย ผูบ้ งั คับการต�ำรวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ ได้กำ� ชับให้ตำ� รวจ ทุกพื้นที่ออกตรวจตราให้ความส�ำคัญ ให้ค�ำแนะน�ำประชาชนในการ ระมัดระวัง และให้จัดชุดสายสืบลงพื้นที่ สืบสวนหาข่าวในหมู่บ้าน และชุ ม ชน ที่ พ บว่ า ข้ า วมี ก ารออกรวงและสุ ก เพื่ อ ป้ อ งกั น กลุ ่ ม มิจฉาชีพก่อเหตุลักลอบเกี่ยวข้าวหรือโจรกรรมข้าวเปลือกในนาข้าว ของเกษตรกร หลังพบว่าขณะนีใ้ นหลายพืน้ ทีข่ องจังหวัดบุรรี มั ย์ ข้าว ทีอ่ อกรวงเริม่ สุกแล้ว ประกอบกับในบางพืน้ ทีเ่ ริม่ มีการเกีย่ วข้าวทีส่ กุ ไปบ้างแล้วเช่นเดียวกัน ผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวด้วยว่าถึงแม้ ขณะนี้ยังไม่พบว่า มีการแจ้งความร้องทุกข์เกี่ยวกับการลักขโมยข้าว แต่อย่างใด ทางต�ำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้วางมาตรการป้องกัน ดังกล่าว โดยให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ เข้าไปประสานขอความร่วมมือกับ ผูน้ ำ� ชุมชนและประชาชนในพืน้ ที่ เพือ่ ช่วยกันสอดส่องดูแล รวมทัง้ ให้ มีการส�ำรวจข้อมูลของผูป้ ระกอบการ หรือผูท้ รี่ บั จ้างเกีย่ วข้าวในพืน้ ที่ ว่ามีใครบ้าง เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบหากเกิดเหตุการณ์ขึ้น พร้อมกันนี้ ผูบ้ งั คับการต�ำรวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ ยังสัง่ การ ให้ทุกโรงพัก ได้มีการเข้มงวดกวดขันในการตั้งจุดตรวจจุดสกัด เพื่อ ตรวจตรารถบรรทุกข้าวเปลือก ที่ได้มาจากการกระท�ำผิดกฎหมาย หากตรวจพบการกระท�ำผิดให้ด�ำเนินคดีในทันที พร้อมทั้งจัดเจ้า หน้าที่ออกสืบสวนหาข่าวและขยายผลเกี่ยวกับกลุ่มหรือขบวนการ ลักลอบเกีย่ วข้าวในนาข้าวของชาวบ้านในพืน้ ทีอ่ ย่างต่อเนือ่ ง และขอ ความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสเกี่ยว กับกลุ่มคนร้ายที่ลักข้าวเปลือกหรือกลุ่มบุคคลที่ต้องสงสัยในพื้นที่ ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ ................................................................

ผู้การต�ำรวจบุรีรัมย์ สั่งทุกโรงพักวางมาตรการป้องกัน โจรลักเกี่ยวข้าวในแปลงนา

ผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ สั่งต�ำรวจทุกโรงพัก ลงพื้นที่สอบสวนหาข่าว และคุมเข้ม พร้อมวางมาตรการเพื่อป้องกัน การใช้รถเกี่ยวข้าว เข้าไปขโมยเกี่ยวข้าวชาวนาถึงในแปลงนา โดยให้ มีการประสานขอความร่วมมือกับผู้น�ำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ เพื่อช่วยเป็นหูเป็นตาในการเฝ้าระวังดังกล่าว โดย พลต�ำรวจตรี รัฐพงษ์ ยิ้มใหญ่ ผู้บังคับการต�ำรวจภูธร จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เรียกประชุมผู้ก�ำกับการ และหัวหน้าสถานีสถานี ต�ำรวจภูธรในสังกัดทั้ง 34 สถานี ใน 23 อ�ำเภอ ร่วมกับผู้น�ำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิน่ ทีห่ อประชุมธรรมจารี กองบังคับการต�ำรวจภูธร จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อร่วมกันวางมาตรการในการป้องกัน และปราบ ปรามการขโมยลักเกีย่ วข้าวในนาข้าวของเกษตรกร และการโจรกรรม

................................................................

ผู้ว่าฯเปิดปฏิบัติการโครงการ ”ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน”ตอนเช้ามืด

ปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี กับอดีต ผวจ.ร้อยเอ็ด ผู้น�ำขุด ลอกบึงพลาญชัย อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมใจกลางเมืองร้อยเอ็ด สมบูรณ์ที่สุดจนปัจจุบัน

การค้าภายในบุรีรัมย์ติวเข้ม เจ้าหน้าที่ประจ�ำจุดรับจ�ำน�ำข้าว

การค้าภายในจังหวัดบุรีรัมย์ อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ ประจ�ำจุดรับจ�ำน�ำข้าวเปลือก ปีการผลิต2555/56 เพื่อให้มีความรู้ เข้าใจ หลักเกณฑ์วิธีการและรายละเอียด สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่างถูกต้อง ป้องกันการทุจริต ที่ศาลาประชาคมจังหวัดบุรีรัมย์ นายเฉลิมพล พลวัน ปลัด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ในการมอบนโยบายและอบรมให้ความ รู้เกี่ยวกับการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือกปีการผลิต 2555/56 ให้ตัวแทน ข้าราชการประจ�ำจุดรับจ�ำน�ำ ตัวแทนเกษตรกร เจ้าหน้าทีต่ �ำรวจ เจ้า หน้าที่จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และผู้ช่วย ปฏิบัติงานขององค์การคลังสินค้า จ�ำนวน 100 คน เพื่อให้มีความรู้ เข้าใจหลักเกณฑ์วิธีการและรายละเอียด ตามโครงการรับจ�ำน�ำข้าว ปีการผลิต2555/56 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องช่วยรักษา ผลประโยชน์ของประเทศ และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ โดยเน้นให้ความรูใ้ นเรือ่ งต่างๆ เช่น ผูท้ มี่ สี ทิ ธิ์ พืน้ ทีร่ บั จ�ำน�ำ การรับจ�ำน�ำ การเข้าร่วมโครงการของโรงสี ข้อที่ต้องปฏิบัติของโรงสี การตรวจสอบคุณภาพข้าว การสีขา้ วหรือการแปรสภาพ การส่งมอบ การระบายข้าว การก�ำกับดูแล ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนนโยบายของ รัฐบาล ในการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือก ซึ่งเกษตรกรและชาวนาจะได้รับ ประโยชน์อย่างสูงสุด จังหวัดบุรีรัมย์ มีจุดรับจ�ำน�ำข้าวเปลือกรวม 19 จุด มีคณะ กรรมการประจ�ำจุดรับจ�ำน�ำเป็นเจ้าหน้าที่องค์การคลังสินค้า(อคส.) 1 คน เจ้าหน้าที่องค์การตลาดเพื่อการเกษตร(อตก.) 1 คน เจ้าหน้าที่ ต�ำรวจ 2 นายและตัวแทนจากเกษตรกรจาก 3 คน เพื่อช่วยกันดูแล และร่วมตรวจสอบป้องกันการทุจริต การรับจ�ำน�ำข้าวในทุกขั้นตอน เพือ่ ป้องกันการทุจริตในการรับจ�ำน�ำข้าวคุณภาพต�ำ่ จากนอกพืน้ ทีเ่ ข้า มาปลอมปน หรือสวมสิทธิ์เกษตรกร ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ ................................................................

และสถานที่ประดิษฐานศาลหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่ เมืองจนถึงปัจจุบนั ถึงแม้วา่ คุณปู่ เป็นชาวสมุทรสงคราม แต่ มี ค วามรั ก และผู ก พั น ชาวร้ อ ยเอ็ ด เสมื อ นญาติ ดั ง นั้ น ครอบครัว “จันทรางศุ” จึงได้มอบเครือ่ งเรือนและของใช้สว่ น ตัวของคุณปู่ อดีต ผวจ.ร้อยเอ็ด และภริยา เกือบ ร้อยปีที่ ผ่านมา เพื่อมาจัดแสดงนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่ง ชาติร้อยเอ็ด ซึ่งเครื่องใช้เครื่องเรือนที่น�ำมามอบให้ครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นฝีมือชาวจังหวัดร้อยเอ็ดที่เคยมอบให้ อดีต ผวจ. ร้อยเอ็ด หรือพระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ อาทิ เตียงนอนไม้ ยุง , ตู้เสื้อผ้า , โต๊ะ-เครื่องแป้ง และเครื่องเรือนเครื่องใช้ที่ ทรงคุณค่าหัตถกรรมฝีมือ จ�ำนวนมาก รวมทั้งภาพถ่าย สัญลักษณ์ กล่องบุหรีท่ องค�ำลงยา ทีช่ าวร้อยเอ็ดมอบให้ อดีต ผวจ.ร้อยเอ็ด เพื่อเป็นที่ระลึกก่อนย้ายไปด�ำรงต�ำแหน่ง ระดับสูงขึ้นในส่วนกลางด้วย นับว่าพระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ อดีต ผวจ.ร้อยเอ็ด ท่านเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อชาวจังหวัด ร้อยเอ็ดมากมาย ส่ง ผลให้ชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้พร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์พระ สุนทรเทพกิจจารักษ์ขึ้น ขนาดเท่ารูปจริง ประดิษฐ์สถาน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ หรือบึงพลาญชัย เพื่อเป็น อนุสรณ์แห่งความดี ให้ชาวร้อยเอ็ด ได้ระลึกถึงและสักการะ และนอกจากนั้น ยังได้ตั้งชื่อถนนสุนทรเทพกิจจารักษ์ รอบ บึงพลาญชัยเพือ่ เป็นอนุสรณ์สถานยกย่องความดี รวมทัง้ เป็น นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองร้อยเอ็ด ในนามบึงพลาญชัย ให้ได้สมั ผัสอากาศบริสทุ ธิท์ ยี่ งั คงสมบูรณ์ ใจกลางเมืองร้อยเอ็ดในปัจจุบัน ส.ปชส.ร้อยเอ็ด รายงาน

ปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี และครอบครัว “จันทรางศุ “ กับพระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ อดีต ผวจ.ร้อยเอ็ด ผู้น�ำ ชาวร้อยเอ็ดขุดลอกบึงพลาญชัย เกือบร้อยปีที่ผ่านมา ให้มี น�้ำและต้นไม้พื้นที่สีเขียวอุดมสมบูรณ์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใจกลางเมืองร้อยเอ็ดให้เป็นสถานที่พักหย่อนใจถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ครอบครัว จันทรางศุ มอบเครื่องเรือนและของใช้ ส่วนตัว ของอดีต ผวจ.ร้อยเอ็ด เพื่อเป็นมรดกส่วนรวม และ เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ต่อไป ศาสตราจารย์(พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ ปลัดส�ำนัก นายกรัฐมนตรี ในนามครอบครัว “จันทรางศุ” กล่าวภาย หลังเปิดห้องนิทรรศการ “เจ้าเมืองร้อยเอ็ด” ในโอกาสที่ ครอบครัวจันทรางศุ มอบเครื่องเรือนและของใช้ส่วนตัวของ พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ อดีต ผวจ.ร้อยเอ็ด และคุณหญิง แม้น ภริยา เพือ่ เป็นมรดกของส่วนรวมและเป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษาประวัติศาสตร์ จ�ำนวนทั้งสิ้น 150 รายการ 354 ชิ้ น เพื่ อ จั ด แสดงนิ ท รรศการ “เจ้ า เมื อ งร้ อ ยเอ็ ด ” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด โดยได้กล่าวว่า พระยา สุนทรเทพกิจจารักษ์ หรือทอง จันทรางศุ อดีต ผวจ.ร้อยเอ็ด เมื่อปี 2469-2471 ท่านมีศักดิ์เป็นคุณปู่ ตนและครอบครัว จันทรางศุ เป็นหลาน จากการสืบค้นประวัติคุณปู่ที่ผ่านมา ท่านได้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด โดย เฉพาะทีจ่ งั หวัดร้อยเอ็ดมีหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์และผล งานทีป่ รากฏชัด ซึง่ คุณปูม่ คี วามผูกพันกับชาวร้อยเอ็ดมาโดย ตลอด โดยเฉพาะการพัฒนาขุดลอกบึงพลาญชัย ให้มีน�้ำ ตลอดปี เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวใจกลางเมืองร้อยเอ็ด เนือ้ ทีก่ ว่า 120 ไร่ ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกก�ำลังกาย เช้าเย็น

เช้ามืดวันที่ 26 ต.ค.2555 ( 05.30 น.) ณ บริเวณ หน้าอาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายสมศักดิ์ ข�ำทวี พรหม ผูว้ า่ ราชการจังหวัดร้อยเอ็ดในฐานะผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ อ�ำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดปฏิบัติการโครงการ”ชุมชนอุ่นใจได้ลูก หลานกลับคืน”ปิดล้อม X-RAY เชิงรุก 90 วันจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ต�ำรวจ ชุดปฏิบัติการ อาสาสมัคร โดยนายศักดิ์ชัย กาญจนวรรณ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ทสี่ ำ� คัญ คือ 1.เพือ่ ลดปัญหาการค้ายาเสพติดจากผูค้ า้ รายย่อยในหมูบ่ า้ น/ชุมชน ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยน�ำผู้เสพ/ผู้ติด ยาเสพติดในชุมชนเข้ารับการบ�ำบัดรักษาให้มากทีส่ ดุ 2.เพือ่ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและรศูนย์อำ� นวยการพลังแผ่น ดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อ ให้สามารถประกาศเป็น “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” การด�ำเนินการครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันหลายหน่วย งานประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง ต�ำรวจ ทหาร สาธารณสุข และหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส�ำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ................................................................

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ ั นาพรรณวดี ทรงประทานทุนให้เด็กออทิสติก เด็กพิการ ฐานะยากจนที่จังหวัดร้อยเอ็ด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา พรรณวดีทรงมอบให้ นายสมศักดิ์ ข�ำทวีพรหม ผู้ว่าราชการ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผูแ้ ทนพระองค์ มอบทุนการศึกษาให้เด็ก ออทิสติก เด็กพิการ ในมูลนิธคิ ณ ุ พุม่ ทีห่ อประชุมอ�ำเภอเมือง ร้อยเอ็ด สืบเนือ่ งจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีได้ทรงมีพระเมตาประทานทุนการศึกษา ให้เด็กออทิสติก เด็กพิการที่มีฐานะยากจนทั่วประเทศ และ ในปีการศึกษานี้ จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับทุนการศึกษา จ�ำนวน 128 ทุน ๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 640,000 บาท ( หกแสน สี่หมื่นบาทถ้วน ) ................................................................


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper ผู้ว่าฯ โคราช ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินส�ำรวจแหล่งน�้ำ

เปิดเผยว่า จากรายงานพบว่าในช่วงระหว่างวันที่ 1 เม.ย.15 ก.ค.55 ที่ผ่านมา จ.นครราชสีมามีพื้นที่ประสบภัยแล้ง จ�ำนวน 29 อ�ำเภอ 252 ต�ำบล 2,984 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือด ร้อน 284,968 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบ 658,292 ไร่ และมีพื้นที่ประสบภาวะฝนทิ้งช่วง (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค.-23 ต.ค.55 ) จ�ำนวน 6 อ�ำเภอ 48 ต�ำบล 586 หมู่บ้าน 29,646 ครัวเรือน ได้แก่ อ.หนองบุญมาก, คง, จักราช, ขามสะแกแสง, โนนไทย และ อ.สีดา ความเสียหายอยู่ระหว่างการส�ำรวจ มีประชาชนได้รับ ความเดือดร้อนกว่า 8.3 แสนคน มีพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความ เสียหาย กว่า 6.5 แสนไร่ นอกจากนี้ ยังมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการ ขาดแคลนน�้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจ�ำนวน 3 อ�ำเภอ ได้แก่ อ.คง, อ.เมือง และ อ.บัวใหญ่ ล่าสุด อ.พระทองค�ำ ได้ร้องขอรับการ สนับสนุนเนื่องจากพื้นที่ ต.สระพระ ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง นายวินัย กล่าวอีกว่า ล่าสุด ขณะนี้ จ.นครราชสีมาได้ ประกาศพื้ น ที่ ป ระสบพิ บั ติ ภั ย แล้ ง แล้ ว จ� ำ นวน 1 อ� ำ เภอ คื อ อ.ประทาย ส่วนพื้นทีอ่ ื่นๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ยังมีศักยภาพ ในการดูแลได้อยู่ ซึ่งได้สั่งการให้ทุกอ�ำเภอเฝ้าติดตามสถานการณ์ อย่างใกล้ชิด และให้การช่วยเหลือ ส�ำหรับสถานการณ์นำ�้ ในอ่างเก็บน�ำ้ ขนาดใหญ่นนั้ ปัจจุบนั มีนำ�้ เฉลีย่ ประมาณร้อยละ 60 น�ำ้ เพือ่ การอุปโภคบริโภคยังไม่มปี ญ ั หา ทีม่ ปี ญ ั หาคือน�ำ้ เพือ่ การเกษตร ขณะนีท้ างจังหวัดฯได้ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนงด และลดการท�ำนาปรัง เพราะต้องใช้นำ�้ มาก ให้หนั ไป ปลูกพืชอื่นที่ใช้น�้ำน้อยแทน ส่วนแนวโน้มภัยแล้งใน จ.นครราชสีมานัน้ ปีนอี้ าจไม่รนุ แรง มากเท่าปี 2547-2548 ซึง่ มีปริมาณน�ำ้ ในอ่างฯ ไม่ถงึ ร้อยละ 50 ฉะนัน้ หากมีการบริหารจัดการน�้ำที่ดี และประชาชนให้ความร่วมมือก็จะ ผ่านพ้นวิกฤตแล้งไปได้แน่นอน ประกอบกับเรายังมีความหวังว่าใน ช่วงปลายเดือน ต.ค.นีจ้ ะมีพายุผา่ นเข้ามาทางประเทศเวียดนาม และ อิทธิพลจากพายุดงั กล่าวจะส่งผลให้พนื้ ทีอ่ สี านตอนล่างมีฝนตก คาด ว่า จ.นครราชสีมาจะได้รับผลดีจากพายุลูกนี้ด้วย โดยเฉพาะภาวะ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 42 วันที่ 1 ต.ค. - 31 ต.ค. 2555 อากาศจะเอื้อต่อการขึ้นปฏิบัติการท�ำฝนหลวง จากนัน้ คณะของนายวินยั และผูส้ อื่ ข่าวได้ขนึ้ เฮลิคอปเตอร์ แบบ “คาราแวน”ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งใช้ในการ ปฏิบตั กิ ารฝนหลวงในพืน้ ที่ จ.นครราชสีมา บินส�ำรวจแหล่งน�ำ้ ส�ำคัญ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน�้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมา ทั้งเขื่อนล�ำตะ คอง อ.สีคิ้ว เขื่อนล�ำแชะ อ.ครบุรี เขื่อนล�ำมูลบน อ.ครบุรี เขื่อนล�ำ ปลายมาศ อ.เสิงสาง และเขื่อนล�ำพระเพลิง อ.ปักธงชัย พร้อมกันนี้ ได้บินส�ำรวจผืนป่าที่ถูกบุกรุกใน อ.วังน�้ำเขียวด้วย โดยใช้เวลา ประมาณ 2 ชั่วโมง นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวภายหลังจากบินส�ำรวจแหล่งน�ำ้ ว่า ภาพรวมทัง้ 5 เขือ่ นจากการ ขึ้นเครื่องบินส�ำรวจในครั้งนี้ ตนมองว่ายังมีปริมาณน�้ำที่น่าพอใจ แต่ ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชดิ นอกจากนี้ ยังได้สงั่ การให้เกษตรจังหวัด และเกษตรอ�ำเภอทุกอ�ำเภอออกประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรงดการ ปลูกข้าวนาปรังในระยะนี้ เนือ่ งจากขณะนีเ้ ขือ่ นเก็บน�ำ้ หลายแห่งเริม่ งดปล่อยน�ำ้ หรืออาจมีการปล่อยบ้างแต่นอ้ ยลง ทัง้ นี้ เกษตรกรผูป้ ลูก ข้าวนาปรังจะได้รับผลกระทบจากข้าวขาดน�้ำ ซึ่งจะส่งผลให้ข้าวไม่ เจริญเติบโตเต็มที่ และบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ปลายน�้ำนาข้าวจะ ได้รบั ความเสียหาย ซึง่ ขอความร่วมมือเกษตรกรให้หนั ไปปลูกพืชชนิด อืน่ เป็นการชัว่ คราว หรือหากเป็นไปได้ควรมีการขุดบ่อกักเก็บน�ำ ้ เพือ่ กักเก็บน�้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง ส�ำหรับสถานการณ์นำ�้ ของจังหวัดนครราชสีมา ขณะนีถ้ อื ว่า ยังไม่น่าเป็นห่วง โดยได้สั่งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประสาน งาน และน� ำ ข้ อ มู ล มาประชุ ม ร่ ว มกั น ทุ ก สั ป ดาห์ เ พื่ อ ติ ด ตาม สถานการณ์น�้ำอย่างใกล้ชิด ส่วนระดับอ�ำเภอได้สั่งการให้ทุกอ�ำเภอ ตั้งศูนย์ช่วยเหลือชาวบ้านระดับอ�ำเภอ ระดับต�ำบล หากพื้นที่ใด ประสบภัยแล้งก็ให้ออกช่วยเหลือชาวบ้านได้ทันที “พื้นที่ที่น่าเป็นห่วงขณะนี้มีอยู่ 3 อ�ำเภอคือ อ.ประทาย อ.บัวใหญ่ และ อ.ห้วยแถลง ซึ่งคาดว่าหากฝนหมดเร็วกว่าปกติ อาจ จะมีการอีกหลายอ�ำเภอที่จะประสบภัยแล้งรุนแรงอย่างแน่นอน” นายวินัยกล่าว .............................................. ปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี เปิดห้องนิทรรศการ “เจ้าเมืองร้อยเอ็ด” อย่างเป็นทางการ 28 ตุลาคม นี้ นางพัชนี จันทรสาขา ผู้อ�ำนวยการส�ำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า พระยาสุนทรเทพ กิจจารักษ์(ทอง จันทรางศุ) เกิดเมือ่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2423 เป็นชาวจังหวัดสมุทรสงคราม เมือ่ พ.ศ.2444 เข้ารับราชการครั้งแรก ในต�ำแหน่ง มหาดเล็กวิเศษ กรม มหาดเล็กหลวง ชีวิตราชการมีความก้าวหน้าตามล�ำดับ และเมื่อปี 2455 เป็นปลัดมณฑลร้อยเอ็ด และ เมื่อ 30 มีนาคม 2456 ได้รับ พระราชทานนามสกุล “จันทรางศุ” เมือ่ ปี 2461 ได้เลือ่ นบรรดาศักดิ์ เป็นพระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ และเมื่อ 1 กรกฎาคม 2469 – 31

มกราคม 2471 ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผลงานที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ท่านได้วางผังเมือง สร้างศาลากลางจังหวัดขนาดใหญ่ ทดแทนหลังเดิมที่ถูกไฟไหม้ และเป็นผู้น�ำชาวบ้านขุดลอกบึงพลาญ ชัยที่ตื้นเขิน เพื่อให้มีน�้ำใช้ตลอดปี และน�ำดินที่ขุดมาถมริมขอบบึง เป็นถนนซึ่งก็คือ”ถนนสุนทรเทพกิจจารักษ์” ในปัจจุบัน ส่วนดินที่ เหลือก็พนู ขึน้ เป็นเกาะกลางบึงตกแต่งให้สวยงามเป็นทีตตุ งั้ ของศาลา หลักเมือง บึงพลาญชัย ซึ่งชาวร้อยเอ็ด ได้ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และจัดงานประเพณีจนกลายเป็นสัญลักษณ์และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่ บ้านคู่เมืองชาวร้อยเอ็ดในปัจจุบัน, ในระหว่างที่ท่านเป็นเจ้าเมือง ร้อยเอ็ด ท่านได้พัฒนาบ้านเมืองร้อยเอ็ดที่มีคุณูปการมากมาย และ ชาวร้อยเอ็ด สร้างอนุสาวรีย์พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ เพื่อเป็น อนุสรณ์แห่งความดี ณ เกาะกลางบึงพลาญชัย และเมื่อ เดือน กุมภาพันธ์ 2555 พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด ได้รบั มอบเครือ่ ง เรือนและของใช้ส่วนตัวของท่านเจ้าคุณและคุณหญิงแม้น ภริยาของ ท่านเจ้าคุณ จากคุณภรณี เหราบัตย์ ซึ่งเป็นหลานสาวของท่านเจ้า คุณ เพื่อเป็นมรดกของส่วนรวมและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ประวัติศาสตร์ เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 150 รายการ 354 ชิ้น ทั้งนี้ พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด จึงได้นำ� ออกจัดแสดงเพือ่ ให้ผสู้ นใจ ได้เข้าชมเป็นการถาวร เพื่อร�ำลึกถึงผลงานของพระยาสุนทรเทพ กิจจารักษ์ เจ้าเมืองร้อยเอ็ด โดยได้จัดนิทรรศการพิเศษ “เจ้าเมือง ร้อยเอ็ด” พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด ขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยว กับระบบการปกครองและเจ้าเมืองร้อยเอ็ดในอดีตโดยนิทรรศการ พิเศษ จะจัดถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555 และศาสตราจารย์(พิเศษ)ธง ทอง จันทรางศุ ปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ในนามตัวแทนครอบครัว “จันทรางศุ” ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและเปิดห้องนิทรรศการ “เจ้าเมืองร้อยเอ็ด” อย่างเป็นทางการ ..............................................

9

อุดรธานีคนใหม่ ได้เดินทางไปเคารพสิ่งสักการะส�ำคัญในอุดรธานี ประกอบด้วย กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ศาลเจ้าปู่เจ้าย่าจังหวัด อุดรธานี ศาลเทพารักษ์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งการเดินทางไปใน ครัง้ นีก้ ม็ ปี ระชาชนชาวอุดรธานีให้การต้อนรับทุกจุด ซึง่ ในขณะนีท้ าง หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางมามอบ ดอกไม้แสดงความยินดี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี จะปฏิบัติ งานอย่างเต็มที่ ในการที่จะดูแลทุกข์สุขของประชาชนชาวอุดรธานี และภรรยาของผู้ว่าฯ คนใหม่ ก็เป็นชาวอุดรธานี และท่านเคยรับ ราชการเป็นปลัดอาวุโสที่อ�ำเภอเมืองอุดรธานีด้วย ..............................................

เปิดงานออกพรรษาเชียงคาน

เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน และการแข่งขันเรือยาวประจ�ำปี 2555 โดย มีขบวนแห่ปราสาทผึ้ง ของคุม้ วัดต่างๆ ในอ�ำเภอเชียงคาน การแสดงศิลปวัฒนธรรม ขบวน แห่ของดีเมืองเชียงคาน ท่ามกลางประชาชนและนักท่องเทีย่ วจ�ำนวน ผู้ว่าฯ อุดรธานีคนใหม่ มาก โดยงานได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-31 ตุลาคม 2555 นายวิสา ยัญญลักษณ์ นายอ�ำเภอเชียงคาน กล่าวว่า การ จัดงานประเพณีออกพรรษาได้จัดขึ้นสืบต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ครั้ง โบราณกาล เพื่อเป็นการอนุรกั ษ์วฒ ั นธรรม และส่งเสริมประเพณีอัน ดีงาม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอ�ำเภอเชียงคาน ในทุกๆปี ชาวบ้านจะร่วมกันท�ำบุญตักบาตร ถวายปราสาทผึง้ มีการ แข่งขันเรือยาว ประเพณีระหว่างไทยกับ สปป.ลาว การไหลเรือไฟ และที่ส�ำคัญในปีนี้ ช่วงค�่ำคืนวันออกพรรษาจะมีการลอยผาสาดผึ้ง หรือปราสาทผึ้งในแม่น�้ำโขง จะมีการลอยปราสาทผึ้ง หรือผาสาด ผึ้งลอยเคราะห์ในแม่น�้ำโขง ซึ่งถือเป็นประเพณีอันเก่าแก่ของชาว อ�ำเภอเชียงคาน ที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย .............................................. ทางหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ที่น�ำโดย นายนพวัชร สิงห์ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ น� ำ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการให้ ก ารต้ อ นรั บ โดยผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด

เ ม็ ด อ ม ม หั ศ จ ร ร ย ์ “ เ ม็ ด ส ล า ย แ อ ล ก อ ฮ อ ล ์ แ ล ะ ส า ร พิ ษ ใ น ร ่ า ง ก า ย ” เม็ดอมคิสลิพ ที่มาที่ไปของเม็ดอมคิสลิพนี้จริงเกิดจากการวิจัยในประเทศไทย โดย ดร.วิสุทธิ์ จันทวิชญสุทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ยอดอัจฉริยะที่ท�ำการวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มจุลินทรีย์เอ็นไซม์ เมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา แต่ท่านได้น�ำเสนอให้กับต่างประเทศเมื่อ 10 ปีที่แล้วโดยใช้การผลิต ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Biowish Technologies ine. Chicago.USA โดยเป็นกลุ่มการค้าของ Live WELL

ส่งขายทั่วโลกมีมูลค่าไม่ต�่ำกว่า 30,000 ล้านบาทและแบ่งอีก 30 เปอเซ็นต์ ทั่วโลก มีสถาบันรับรองงานวิจัย เช่น

1. GLOBAL HEALTH SEWRITY WORLD HEALTH ORGANIZATION GENEVA 2003 รายงาน กลุ ่ ม เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์ มี ค วามปลอดภั ย สู ง ไม่ อั น ตรายต่ อ คน พื ช และสั ต ว์ ( Bio Safety Level 1 ) 2. สถาบันวิจยั อาหารจากประเทศญีป่ นุ่ รับรองไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ 3. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 4. สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสารธารณสุข 5. ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข อนุญาต เลขที่ อย. 12-1-09448-1-0047 จดทะเบียนเป็นอาหารเสริมซึง่ ประโยชน์มมี ากกว่า การสลายแอลกอฮอล์และสลายสารพิษอีกมากมาย เช่น แก้ทอ้ งเสียอาหารเป็นพิษ อี ก ม า ก ม า ย แ ก ้ ร ้ อ น ใ น ตุ ่ ม ขึ้ น ลิ้ น แ ก ้ ร� ำ ม ะ น า ด เ ห งื อ ก บ ว ม ปวดฟัน ดับกลิ่นปากได้นาน 3-6 ชม. แก้ภูมิแพ้ ไซนัส และช่วยเสริมวิตามินรวม โปรตีน แร่ธาตุ เอ็นไซม์ โดยเฉพาะช่วยเสริมเอ็นไซม์ส่วนที่ขาดโดยเฉพาะกลุ่มเอ็น ไซม์ ช ่ ว ยย่ อ ยโปรตี เ อส ย่ อ ยโปรตี น กลุ ่ ม อไมเลส ช่ ว ยย่ อ ยแป้ ง กลุ่มไลเปสย่อยอาหารไขมัน กลุ่มเซลลูเลส ย่อยกากใยไฟเบอร์ กลุ่มแลคเตส ย่อย นม ผลิตภัณฑ์จากนม ที่ส�ำคัญยังมีสาร TOXINS KILLER ที่ท�ำหน้าที่สกัดสารพิษ ในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นสารอะฟลาท็อกซิน เชื้อราจากถั่ว จากพริกป่น สาเหตุของ มะเร็ง ไมโครท็อกซิน เอ็นโดรท็อกซิน อีกทั้งยังช่วยย่อยสลายยาฆ่าแมลง ยาก�ำจัด ศัตรูพืชหลายชนิด ขนาดอเมริกายังอนุญาตให้ใช้เติมลงในอาหารหมักดอง อาหาร กระป๋อง นม ฯลฯ ได้ ( USFDA ) องค์การอาหารและยาอเมริกา เม็ดสลายแอลกอ ฮอร์และสลายสารพิษ “คิสลิป” Kislip แปลว่าทุกวันปัญหาจบแค่ปาก ถ้าอม Kilslip ในกรณี ทีเ่ มาแล้วขับปัจจุบนั จะเห็นข่าวกันบ่อย ๆ เมาแล้วขับรถชนต�ำรวจ โทษทัณฑ์ไม่ อยากพูดถึงเลยเสียอนาคต เสียเงินเสียชื่อ บางคนเสียชีวิต ให้อมเม็ด คิสลิป ช่วยท่านที่ชอบดื่มเถอะครับ เม็ดอมคิสลิป 1 กล่อง ราคาแค่ 100 บาท ประโยชน์มหาศาลดังที่กล่าวมาข้างต้นมาแล้ว

เม็ดอม 1 เม็ด 1000 Mg ลดแอลกอฮอร์ได้ประมาณ 100 มิลลิกรัม เปอร์เซ็นต์ 1 กล่องมี 4 เม็ด พกพาสะดวกต่างประเทศอย่างอเมริกาขายกล่อง ละ 1000 บาท เกาหลี 400 บาท สินค้าตัวเดียวกัน ณ ปัจจุบันส�ำหรับ ประเทศไทย บริษัท ทริปเปิ้ลเอคอมเมอเชียลกรุ๊ป จ�ำกัด เป็นผู้จัดจ�ำหน่าย แต่เพียงผูเ้ ดียว โดยขอลิขสิทธิ์ จาก ดร.วิสทุ ธิ์ จันทวิชญสุทธิ์ ในนาม Live WELL ( ไลฟ์เวลล์ )

ท่านใดอยากเป็นตัวแทนจ�ำหน่าย เรารับ 1 อ�ำเภอ 1 ตัวแทน

ติดต่อผู้อ�ำนวยการฝ่ายการตลาด คุณกฤตธัช บุญจันทร์ มือถือ 080-6614144 , 085-4522900 ส่วนแผนการตลาดก็คุยได้เลย เรามีสื่อของเราเอง TV ช่อง 18 จานส้ม IPM ออนแอร์ 24 ชม. C–BRAN จากอื่น ๆ ดูที่ DD.CHANNAN, DOODEE CHANNAN ขณะนี้ก�ำลัง จะท�ำสัญณาณช่องฟรี TV ช่อง 5 สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุ ชุมชนปัจจุบัน ประมาณ 100 คลื่น และจะขยายทุกอ�ำเภอที่ มีตวั แทน เราเน้นสินค้ามีประโยชน์จำ� เป็นต้องใช้ อย่างคนทีเ่ อ็น ไซม์ไม่ท�ำงานก็ป่วยสารพัดโรค เราก็มีเอ็นไซม์ตัวหลักช่วยท่าน ขาดวิตามิน แร่ธาตุ เราก็มใี ห้ สารก�ำจัดพิษเราก็มใี ห้ ท่านไม่ตอ้ ง กินอาหารเสริมหลายตัวจนปวดหัวทั้งเสียเงินมากมาย ท่านที่ อยากเป็ น ตั ว แทนขายก็ จ ะขายง่ า ยได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพราะ อนาคตการกินสารอาหารให้ครบค่อนข้างจะล�ำบาก เพราะสาร พิษมากเหลือเกิน แค่น�ำเสนอให้กินหรืออม “คิสลิพ” ปัญหา ทุกอย่างก็จบที่ปากแล้ว เสียเงินน้อยให้ประโยชน์สูงสุดเซฟทั้งชีวิตและ

ทรัพย์สินป้องกันโรคร้าย ลดงบประมาณแผ่นดินใน การรักษาพยาบาลโรคร้ายต่างๆ เงินที่ซื้อก็อยู่กับ ประเทศไทย เพราะนี่คือสินค้าของคนไทย


10

ปีที่ 4 ฉบับที่ 42 วันที่ 1 ต.ค. - 31 ต.ค. 2555

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ศุกร์ที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา คณะผู้จัดท�ำ น.ส.พ ภาคอีสานได้จัดงานครบรอบ 3 ปี ห้องประชุมตึกอ�ำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ได้รับเกียรติจากผู้หลักผู้ใหญ่ ระดับผู้น�ำ ตั้งแต่ ระดับประเทศลงมาถึงระดับต�ำบลเป็นจ�ำนวน มาก โต๊ะจีน 11 โต๊ะ โต๊ะ VIP 32 ที่นั่งเต็ม โดยเฉพาะผู้ใหญ่ในแวดวงการเมืองและต�ำแหน่งระดับประเทศ 2 ท่านคือ 1. ฯพณฯ ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ ประธานฝ่ายอุปถัมป์ 2. ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข มือกฎหมายของพรรคเพื่อไทย ทาง นสพ. ภาคอีสาน จึงขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติและผู้ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอด


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

th

ปีที่ 4 ฉบับที่ 42 วันที่ 1 ต.ค. - 31 ต.ค. 2555

3 Anniversary

11


12

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 4 ฉบับที่ 42 วันที่ 1 ต.ค. - 31 ต.ค. 2555

จากประเพณีอีสาน สู่เทศกาลท่องเที่ยวระดับชาติ เขียนโดย : มยุรี นาสา

เทศกาลหรืองานบุญของภาคอีสานจัดขึ้นเป็นประจ�ำอยู่ทุกมุมเมือง ตลอดทั้ง 12 เดือนในหนึ่งปี ซึ่งประเพณี พิธีกรรม เทศกาลหรืองานบุญที่จัดขึ้นในทุกเดือนนี้ อีสานบ้าน เราเรียกขานกันในนาม “ฮีตสิบสอง” ค�ำว่า “ฮีต” มาจากค�ำว่า จารีต หมายถึงประเพณีที่ ถือสืบต่อกันมายาวนาน ซึง่ ฮีตทัง้ สิบสองอย่างทีถ่ อื ปฏิบตั กิ นั อยู่ ภาษาพืน้ บ้านเรียกว่า “บุญ” ได้แก่ เดือนอ้ าย บุญข้าวกรรม เป็นเดือนที่พระสงฆ์ต้องเข้ากรรมหรือปริวาสกรรม ซึ่งก็ เกี่ยวกับพระภิกษุสงฆ์ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ต้องอยู่กรรมจึงจะพ้นอาบัติ พระสงฆ์ผู้กระท�ำ ผิดได้สารภาพต่อหน้าคณะสงฆ์ เป็นการฝึกจิตส�ำนึกถึงความบกพร่องของตน ในระหว่างที่ พระสงฆ์เข้ากรรมนี้ สาธุชนทัง้ หลายจะไปร่วมท�ำบุญบริจาคทาน เจริญภาวนารักษาศีลและ ฟังธรรม ก�ำหนดวันขึ้น 15 ค�่ำ เดือนอ้าย เดือนยี่ บุญคูณลาน จะจัดขึ้นที่วัดหรือที่บ้านก็ได้ โดยชาวบ้านจะน�ำข้าวเปลือก มารวมกันแล้วนิมนต์พระภิกษุมาเจริญพระพุทธมนต์ น�ำน�ำ้ อบหรือน�ำ้ หอมประพรมแล้วล้อม สายสิญจน์รอบข้าว จะเรียกว่าพิธีสู่ขวัญข้าวก็ได้ หากท�ำที่บ้านจะเรียกว่า “บุญกุ้มข้าว” ก�ำหนดขึ้นในเดือนยี่ เดือนสาม บุญข้าวจี่และบุญมาฆบูชา เป็นงานบุญที่ชาวบ้านนิยมท�ำข้าวจี่เพื่อ ถวายพระ ถือเป็นการละทานชนิดหนึ่ง ข้าวจี่คือข้าวเหนียวปั้นใส่น�้ำอ้อย ชุบด้วยไข่แล้วน�ำ ไปจี่ไฟหรือย่างไฟนั่นเอง เดือนสี่ บุญพระเวส เป็นบุญที่มีการเทศพระเวสหรือเทศมหาชาติ โดยพระสงฆ์ จะเทศนาเรื่องพระมหาเวสสันดรชาดกให้จบสิ้นภายในวันเดียว งานบุญนี้มักจะมีผู้น�ำของ มาถวายพระ เรียกว่า “กัณฑ์หลอน” เดือนห้ า บุญสรงน�้ำหรือตรุษสงกรานต์ บางทีก็จะเรียกว่า บุญเดือนห้า ถือเป็น เดือนเริ่มต้นปีใหม่ มีการดน�้ำ หรือสรงน�้ำพระพุทธรูป พระสงฆ์ และผู้หลักผู้ใหญ่ เดือนหก บุญบัง้ ไฟและวันวิสาขบูชา เป็นงานบุญทีส่ ำ� คัญอีกหนึง่ งานทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง กับการท�ำนา ซึ่งจะท�ำก่อนลงมือท�ำนา โดยการจุดบั้งไฟ เพื่อบอกพญาแถน เชื่อว่าท�ำแล้ว จะให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล บัง้ ไฟทีจ่ ะจุดนีจ้ ะน�ำมาตกแต่งให้สวยงามและจัดเป็นขบวนแห่ และมีการประกวดแข่งขันกัน ในช่วงกลางวันจะมีการฟังเทศน์ดว้ ยเช่นกัน ส่วนในยามค�ำ่ คืน จะมีพิธีเวียนเทียน เดือนเจ็ด บุญซ�ำฮะ ค�ำว่าซ�ำฮะคือการชะระล้างสิ่งสกปรก ชาวบ้านจะร่วมกัน ท�ำบุญเพือ่ ระลึกถึงผูม้ พี ระคุณ โดยจะยึดเอา “ผามหรือศาลากลางบ้าน” เป็นสถานทีท่ ำ� บุญ โดยจะน�ำดอกไม้ธูปเทียน โอน�้ำ ฝ้ายใน ไหมหลอด ฝ้ายผูกแขน ขนทรายมารวมกันที่นี่ ใน ช่วงเย็นพระสงฆ์จะมาเจริญพระพุทธมนต์ งานบุญนีเ้ มือ่ เสร็จพิธกี รรมชาวบ้านในชุมชนจะ น�ำน�ำ้ พระพุทธมนต์ ฝ้ายผูกแขนและทรายน�ำกลับบ้านของตน เพือ่ ให้เกิดมงคลกับลูกหลาน และสมาชิกในครอบครัวตลอดปี เดือนแปด บุญเข้าพรรษา เป็นประเพณีทางพุทธศาสนาโดยตรง เป็นช่วงเวลาที่ พระสงฆ์ต้องบ�ำเพ็ญไตรสิขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ให้บริบูรณ์ มีการท�ำบุญตักบาตรและ ถวายอาหารแด่พระสงฆ์ ฟังธรรมเทศนาและถวายเทียนพรรษา ดอกไม้ธูปเทียน ข้าวสาร ผ้าอาบน�้ำฝน

เดือนเก้ า บุญข้าวประดับดิน เป็นบุญที่ท�ำเพื่ออุทิศแก่ญาติผู้ล่วงลับ โดยการ จัดหาอาหารคาวหวานและหมากพลุ บุหรี่ ที่เรียกว่าข้าวประดับดิน ก็เนื่องด้วยอาหารที่ว่า นีต้ อ้ งท�ำเป็นห่อๆ โดยใช้ใบตองกล้วยแล้วเย็บรวมกันเป็นห่อใหญ่ ในวันรุง่ ขึน้ จะน�ำไปถวาย วางแบไว้กบั ดินทีบ่ ริเวณวัด แล้วเชิญวิญญาณของญาติมติ รทีล่ ว่ งลับไปแล้วมารับเอาอาหาร ไป ในบุญนี้จะมีการถวายอาหารพระ รับฟังพระธรรมเทศนาและท�ำพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่ ญาติผู้ล่วงลับอีกด้วย เดือนสิบ บุญข้าวสาก (สลากภัตต์) เป็นงานบุญที่ชาวบ้านจะเขียนชื่อตนเองลง ไปในพาข้าวหรือที่เรียกว่าส�ำรับกับข้าวและเขียนชื่อลงในบาตร เมื่อภิกษุสามเณรจับสลาก ได้ของใคร ผู้นั้นจะเป็นผู้เข้าไปถวายพาข้าว โดยญาติโยมจะไปโฮมกันหรือน�ำส�ำรับอาหาร คาวหวานไปรวมตัวกันที่วัดเมื่อได้ยินเสียงพระสงฆ์ตีกลองในช่วงเช้า เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา เป็นงานบุญที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาอีกเช่นกัน ตั้งแต่เช้ามืดจะมีการตีระฆังให้พระสงฆ์ไปรวมกันที่โบสถ์แสดงอาบัติเช้า จบแล้วจะมีการ ปวารณาคือการเปิดโอกาสให้พระภิกษุสงฆ์ด้วยกันว่ากล่าวตักเตือนกันได้ ตกกลางคืน จะ มีการจุดประทีปโคมไฟแขวนไว้ตามต้นไม้ เดือนสิบสอง บุญกฐิน เป็นงานบุญทีผ่ มู้ ีจติ ศรัทธา ปรารถนาจะถวายผ้ากฐินแด่ พระสงฆ์ ซึ่งผ้ากฐินนี้ เป็นผ้าที่ใช้สดึงท�ำเป็นกรอบขึงเย็บจีวร การถวายนั้น หากจะน�ำไป ถวายที่วัดใดวัดหนึ่ง ให้เขียนใบจองไปติดไว้ที่ผนังโบสถ์หรือศาลาวัดและบอกบุญแก่ ญาติโยมให้ไปร่วมท�ำบุญ อาจจะมีการจัดมหรสพสมโภชและฟังเทศน์ รุ่งเช้าจึงน�ำผ้ากฐิน ไปทอดถวายที่วัด ส�ำหรับชุมชนริมน�้ำ จะมีการแข่งเรือ (ส่วงเฮือ) เพื่อระลึกถึงพญานาค จะเห็นได้ว่าประเพณีพิธีกรรมทั้งสิบสองเดือนของชาวอีสานนี้ เกี่ยวเนื่องกับการด�ำรงชีวิต ผนวกรวมกับความเชื่อ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ภูตผีและบรรพบุรุษ อีกนัยหนึ่งก็มี ส่วนส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีให้คนในชุมชนผ่านกิจกรรมและงานบุญต่างๆ ถือเป็น กลอุบายอันแยบยลของคนในอดีตในการสร้างความร่วมมือของคนในชุมชน เปิดโอกาสให้ มีการพบปะพูดคุยกัน ในส่วนของกิจกรรมการท่องเทีย่ วเอง หน่วยงานทีส่ ง่ เสริมการท่องเทีย่ วในบ้านเรา ก็ได้มกี ารหยิบยกน�ำเอาประเพณีพธิ กี รรมต่างๆ เหล่านีไ้ ปเป็นงานเทศกาลท่องเทีย่ วในระดับ ชาติ มีการประชาสัมพันธ์ให้คนทัง้ ในและนอกประเทศได้มาเยีย่ มเยือนและร่วมกันชืน่ ชมใน ประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์และงดงามของอีสานเรา ซึ่งเป็นภูมิภาคที่อุดมไปด้วยเสน่ห์แห่ง อารยธรรมที่ สื บ เนื่ อ งต่ อ กั น มาช้ า นาน ซึ่ ง ในบางประเพณี ก็ มี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั น กั บ ภูมิภาคอื่นๆ เช่น บุญสรงน�้ำหรือตรุษสงกรานต์ บุญเข้าพรรษา บุญออกพรรษา บุญกฐิน เป็นต้น งานบุญทั้ง 4 งานที่กล่าวมานี้ เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นในเกือบทุกจังหวัด หากแต่จะ ใหญ่น้อยก็แล้วแต่ความพร้อมและความตั้งใจของจังหวัดต่างๆ หน่วยงานส่งเสริมการท่อง เที่ยวเอง ก็จะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้ไปเยือน ดังเช่น บุญสงน�้ำ ที่ถูกหยิบยกให้เป็นเทศกาลระดับชาติคือที่ถนนข้าวเหนียว ของจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น บุญเข้าพรรษา ก็จะมีการแห่เทียนพรรษาทีจ่ งั หวัดอุบลราชธานี งานบุญออกพรรษา กลุ่มจังหวัดที่อยู่ริมฝั่งแม่น�้ำทั้งหลาย ก็จะมีการไหลเรือไฟให้ได้ชมความงามของการลอย ประทีบในแม่น�้ำ เช่นที่ อ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น โดยเฉพาะทีจ่ งั หวัดหนองคายจะมีปรากฎการณ์บงั้ ไฟพญานาค

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด (หมู่บ้านวัฒนธรรมบั้งไฟ เมืองแสน - ล้านช้าง) จังหวัดร้อยเอ็ด อดีตเคยเป็นเมืองทีม่ คี วามเจริญรุง่ เรืองมาก่อนยุคก่อน ประวัติศาสตร์ โดยปรากฏชื่อในต�ำนานอุรังคธาตุว่า สาเกตนคร อันเนื่องมา จากเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรื่องโดยที่มีเมืองขึ้นจ�ำนวนมากเป็นศูนย์รวมความเจริญของมณฑลอีสาน ความโดดแด่นและ เป็น อัตลักษณ์ นอกจากปลูกข้าวหอมมะลิชั้นดีในพื้นที่เขตทุ่งกุลาร้องไห้ ยังมีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย และมีอารยะธรรม และวัฒนธรรม ประเพณี ที่มีความโดดเด่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวในปัจจุบันที่นานาประเทศ ให้ความส�ำคัญ เพื่อการมุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและนานาชาติ ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Environmentally Sustainable Development) โดยให้ความส�ำคัญแก่การให้การศึกษาหรือการเรียนรู้ หรือมุ่งเน้นให้เกิดการ อนุรักษ์ อยู่บนพื้นฐานของธรรมชาติ มีการศึกษาด้านการเรียนรู้วัฒนธรรม และ/หรือ สิ่งแวดล้อมเอื้อประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ และสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว บุญบั้งไฟ เป็นหนึ่งในฮีตสิบสองเดือนของชาวอีสาน มีต�ำนานเล่าขานมานาน จากนิทานพื้นบ้านเรื่องผาแดงนางไอ่ เรือ่ งพระยาคันคาก ล้วนแต่กล่าวถึงการจุดบัง้ ไฟเพือ่ ให้แถน (เทวดา) ได้บนั ดาลให้ฝนตกตามฤดูกาล ถือเป็นประเพณีอนั ส�ำคัญ ที่จะละเลยมิได้ นิยมท�ำกันในเดือน 6 หรือเดือน 7 อันเป็นช่วงฤดูฝนเข้าสู่การท�ำนา ตกกล้า หว่าน ไถ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และหมู่บ้านวัฒนธรรมบั้งไฟจังหวัดร้อยเอ็ด จึงมีความจ�ำเป็น อย่างยิ่งที่ต้องด�ำเนินการเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด รองรับนักท่องเที่ยวในภูมิภาค เตรียมความพร้อมในการ ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเผยแพร่ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนลุ่มน�้ำโขงให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ สร้างจิตส�ำนึกให้กบั นักท่องเทีย่ ว ในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติสภาพแวดล้อม แหล่งประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี และ วัฒนธรรมทีป่ รากฏในพืน้ ที่ และสร้างงานสร้างรายได้ให้กบั ชุมชน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ และยุทธศาสตร์การปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลคือ การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน ส่งเสริม สนับสนุนด้านการค้าการลงทุนของจังหวัดดีขนึ้ ด้วย ทีส่ ำ� คัญคือสร้างความสุขแก่นกั ท่องเทีย่ วเกิดพลวัตรด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ สิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน ขอบเขตในการด�ำเนินงาน 1.ปรับปรุงพื้นที่/ภูมิทัศน์ ให้สอดคล้องกับพื้นที่ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ 2.ก่อสร้างอาคารวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ ประกอบไปด้วย ประวัติศาสตร์และต้นฉบับของตระกูลบั้งไฟ และการวิวัฒนาการของบั้งไฟตลอดจน แนวความคิด ขนบธรรมเนียม , ความเชื่อของแต่ละชุมชน , สถานีเรียนรู้เอกลักษณ์ทางศิลปกรรมในการ ตกแต่งขบวนแห่บั้งไฟ, สถานีเรียนรู้การออกแบบ ศิลปะบนผืนผ้า ลายขิด ลายมัดหมี่ ชุดประดับของ ขบวนนางร�ำ และท่าร�ำ ขบวนเอ้บั้งไฟ, สถานีเรียนรู้ และศึกษาท�ำนองดนตรีและจังหวะกลองพร้อมกาพย์ กลอน บทเซิ้ง บทกวีในแต่ละท้องถิ่นในลุ่มน�้ำโขง, ห้องพิพิธภัณฑ์ บุคคลเชิดชูเกียรติ ที่มีคุณงามความดี แก่แผ่นดินอีสานหรือปราชญ์แห่งลุ่มน�้ำโขง อาทิ เช่น มหาสีลา วีรวงศ์ 3.ก่อสร้างจัดท�ำสถานที่สาธิตการผลิต 4.ก่อสร้างจุดสาธิตการจุดบั้งไฟ 5.แหล่งจ�ำหน่ายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว เช่น เสื้อผ้า ซีดี บั้งไฟเล็กพวงกุญแจ หนังสือประวัติศาสตร์ เรื่องบั้งไฟ,ต�ำนานบั้งไฟ ,เครื่องดนตรีพื้นบ้าน,และอื่นที่เกี่ยวกับบั้งไฟ เป็นต้น

ให้ได้ชมอีกด้วย อีกหนึ่งเทศกาลในช่วงงานบุญออกพรรษา คือการแห่ปราสาทผึ้งที่จังหวัด สกลนครเพื่อเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาที่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้น ดาวดึงส์เพื่อมาโปรดเวไนยสัตว์โลกมนุษย์ให้พ้นทุกข์ การแห่ปราสาทผึ้งของชาวสกลนคร จะจัดร่วมกับการแข่งเรือยาว ซึ่งเป็นงานประจ�ำปีที่จัดขึ้นในช่วงออกพรรษานี้ ส�ำหรับพิธีกรรมหรืองานบุญที่จัดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานของเรา ซึ่งได้ถูก หยิบยกน�ำมาส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นเทศกาลระดับชาติ ก็มีอีกหลายงานและหลาย จั ง หวั ด ด้ ว ยเช่ น กั น อย่ า งเช่ น บุ ญ บั้ ง ไฟ หน่ ว ยงานส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วก็ ไ ด้ มี ก าร ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวในภูมิภาคอื่นได้เข้ามาร่วมบุญ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว หลายพื้นที่ ในอีสานมีการจัดงานร่วมกัน ไม่วา่ จะเป็นระดับต�ำบล ระดับอ�ำเภอ หรือแม้แต่ระดับจังหวัด ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับนานาชาติ ดังเช่นที่จังหวัดยโสธร ถือเป็นเทศกาลอันยิ่งใหญ่ของ จังหวัดกันเลยทีเดียว อีกหนึง่ งานบุญทีจ่ ะไม่เอ่ยถึงไม่ได้เลย คือประเพณีแห่ผตี าโขน ทีอ่ ำ� เภอ ด่านซ้าย จังหวัดเลย จัดขึ้นในช่วงงานบุญผะเหวด ตรงกับเดือนเจ็ด เป็นการละเล่นที่เกี่ยว โยงกับงานบุญพระเวสหรือเทศน์มหาชาติประจ�ำปีกบั พระธาตุศรีสองรัก ปูชนียสถานส�ำคัญ ของอ�ำเภอด่านซ้าย งานบุญทัง้ หลายเหล่านี้ ถูกจัดขึน้ ตามความเชือ่ ความศรัทธา ของคนในชุมชนใน สังคมหนึง่ ๆ เมือ่ ถูกหยิบยกมาเป็นหนึง่ ในเทศกาลอันส�ำคัญทีส่ ง่ เสริมให้คนต่างบ้านต่างถิน่ เข้าไปเยี่ยมชม เพื่อร่วมสนุกสนาม ร่วมเฉลิมฉลองแล้ว ท้ายที่สุดก็เพื่อสร้างความเข้าใจใน ความแตกต่างของความเชื่อ วิถี จารีตและประเพณี ในแต่ละท้องถิ่น เพื่อสันติสุขให้เกิดขึ้น ในสังคม หากการน�ำเอาประเพณีเหล่านี้มาส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมท่องเที่ยวให้ถูกวิถีและ เป็นไปตามครรลองครองธรรม ก็จะสร้างคุณประโยชน์นานัปการ การสืบทอดประเพณีและ งานบุญเหล่านีก้ เ็ ป็นเรือ่ งทีผ่ ใู้ หญ่ในวันนีจ้ กั ต้องค�ำนึงถึงเป็นส�ำคัญ เพือ่ ส่งต่อให้รนุ่ ลูกหลาน ที่จะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า ได้สืบทอดเจตนารมณ์ ความเชื่อ ความศรัทธา และวิถีอันงดงาม นี้อย่างถูกต้องสืบไป อ้ างอิง: - การท่ องเที่ยวแห่ งประเทศไทย www.tourismthailand.org - ประเพณีไทย http://www.prapayneethai.com - ราชบัณฑิตยสถาน http://www.royin.go.th/ - ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว. 2555. มหัศจรรย์ เมืองไทย. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ - คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2555. โครงการส่ งเสริมและ สนับสนุนการท่ องเที่ยวอย่ างยั่งยืนตามกรอบแนวคิด 7Greens “ท่ องเที่ยวสดใส ใส่ ใจสิ่ง แวดล้ อม เมืองเชียงคาน จังหวัดเลย”. เสนอต่อ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. - คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2555. โครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน : “การจัดการการท่ องเที่ยวเชิงบูรณาการอย่ างยั่งยืน” บ้ านโขงใหญ่ ต�ำบลมะค่ า อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม. - คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2555. โครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน : “รู ปแบบการจัดการท่ องเที่ยวที่เหมาะสมในชุมชนต่ างวัฒนธรรม : กรณีศึกษา หมู่บ้านจาน” ต�ำบลทุ่งเขาหลวง อ�ำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้ อยเอ็ด.


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ตอนที่ 13

ปีที่ 4 ฉบับที่ 42 วันที่ 1 ต.ค. - 31 ต.ค. 2555

พงศวดาร อีสาน โดย หลวงพินจิ จางวาง (นิมติ ร ณ เมืองท่า)

ตอน “ ตั้งเมืองเดชอุดม เมืองเซล�ำเภา เมืองโพนทอง เมืองมโนไพร เมืองค�ำเขื่อนแก้ว เมือง ” ปี พ.ศ.๒๓๗๗ (จุลศักราช ๑๒๐๗ )น ๘ ปีมะเส็ง วันเสาร์ แรม๕ ค�่ำ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ยกบ้านน�้ำโดมใหญ่ขึ้น เป็นเมืองเดชอุดม ตั้งให้ หลวง ธิเบศร์ เป็นพระศรีสุระด�ำรง ต�ำแหน่งเป็นเจ้าเมือง ให้หลวงมหาดไทยเป็นหลวงปลัด ให้หลวง อภัยเป็น หลวงยกรบัตร รักษาราชการ แขวงเมืองเดชอุดม มีอาณาเขตคือ ทิศเหนือตัง้ แต่ลำ� น�ำ้ ห้วยเท้าสารฝั่งใต้ ทิศตะวันตกตั้งแต่ล�ำน�้ำห้วยเท้าสารไปถึงเชิง เขาเพียงล�ำน�้ำชอง ( หรือน�้ำชอม) โอบตามเชิงเขาไปถึงโดมน้อย ทิศตะวันออก แต่ล�ำน�้ำโดมน้อยฟากข้างตะวันตกไปจนถึงล�ำน�้ำ พมูล ( น�้ำมูล ) ฝั่งใต้ เมืองเดชอุดมขึ้นตรงต่อกรุงสยาม เจ้าแก้ว เจ้าเมืองศรีจ�ำปัง ซึ่งเป็นบุตรเจ้าสุวรรณสาร ( เจ้าสุวรรณสาร เป็นบุตรเจ้าโพธิสาร - เจ้าโพธิสารเป็นบุตรเจ้า สร้อยศรีสมุทร ) กับนักเมือง ( นักเมืองเป็น บุตรนักปรัง ) ทั้งสอง คน ได้เกลี้ยกล่อมเขมรป่าดง มาอยู่ด้วยจ�ำนวนมาก เจ้านคร จ�ำปาศักดิ์ (นาก) จึงพาเจ้าแก้วกับนักเมือง ไปพบ เจ้าพระยาบ ดินทร เดชา ณ เมืองอุดงมีไชย เจ้าพระยาบดินทรเดชา จึงมี บัญชาให้เจ้าแก้ว ควบคุมพวกเขมรป่าดง ผูกส่วยน�้ำใจ เป็นขี้ผึ้ง ปีละหนึง่ หาบ และได้มตี ราอนุญาตตัง้ ให้นกั เมือง เป็นพระณรงค์ ภักดี ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเจ้าเมือง ให้ท้าวอินทร (ท้าวอินทร เป็น บุตรท้าวบุญสาร )เป็นหลวงอภัยภูธรปลัด นักเต๊กเป็นหลวงแก้ว มนตรียกรบัตร ยกบ้านท่ากะสัง ปากน�้ำเซล�ำเภา ขึ้นเป็นเมือง ขนานนามว่า เมืองเซล�ำเภา อาณาเขตเมืองเซล�ำเภา ด้านฝัง่ น�ำ้ โขงทิศตะวันตก เริม่ ตั้งแต่ปากห้วยละออก ลงไปถึงห้วยชหลีกใต้เสียมโบก ขึ้นตรง กับเมืองนครจ�ำปาศักดิ์ ขณะเดียวกันนั้น เจ้านครจ�ำปาศักดิ์ (นาก) ได้มีตราสาร บอกกล่าว ขอยกบ้านห้วยทรายขึน้ เป็น เมืองโพนทอง ตัง้ ให้ทา้ ว อินทร์ นายครัว เป็นที่พระอินทร์ศรีเชียงใหม่ อาณาเขตไปตาม แนวของล�ำน�้ำคลองฉะแก ขึ้นตรงเมืองนครจ�ำปาศักดิ์

ในปีเดียวกันนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งบ้าน ไพรตระหมัก ( หรือบ้านดาสี) ขึ้นเป็นเมืองมโนไพร ให้หลวงภักดี จ�ำนง (ทิดพรหม) เสมียนตรา กรมการเมืองขุขนั ธ์ ซึง่ เป็นบุตรเขย ของพระยาเดโช (เมง) เป็นพระมโนจ�ำนง ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเจ้า เมืองมโนไพร ขึ้นตรงกับเมืองขุขันธ์ ครั้งนั้นโปรดให้หลวงอนุรักษภูเบศร์ เป็นข้าหลวง ขึ้นไป จัดราชการหัวเมืองทางตะวันออก และจัดปันเขตแดนเมืองจ�ำปา ศักดิ์ และเมืองขุขันธ์ ให้เป็นเขตแดนเมืองมโนไพร ในระหว่างนัน้ พระสีหนาท พระไชยเชษฐา นายครัวเมือง ตะโปน ยกครอบครัวมาตั้งอยู่ ณ บ้านค�ำเมืองแก้ว ฝั่งแม่น�้ำโขง ทางทิศตะวันตก แขวงเมืองเขมราษฎร์ พระเทพวงษา (บุญจันทร์) เจ้าเมืองเขมราษฎร์ จึงมีตราสารบอกกล่าว ลงมากรุงสยาม ทรง พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ยกบ้านค�ำเมืองแก้ว ขึ้นเป็นเมือง ค�ำเขื่อนแก้ว ให้ตั้งพระสีหนาท เป็นที่พระรามนรินทร์ ด�ำรง ต�ำแหน่งเจ้าเมืองค�ำเขื่อนแก้ว ขึ้นตรงกับเมืองเขมราษฎร์ เวลานัน้ ฝ่ายทางเมืองกาฬสินธุ์ พระยาไชยสุนทร (หล้า) เจ้าเมืองถึงแก่กรรม จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้า ฯ ตัง้ ให้อปุ ฮาด (พันทอง) เป็นพระยาไชยสุนทร ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเจ้าเมือง ให้ ราชวงษ์เป็นอุปฮาด ให้ท้าวกิ่งบุตรอุปฮาด เป็นราชวงษ์ รักษา ราชการเมืองกาฬสินธุ์ต่อไป

13

ททท.ขอนแก่น เปิดตัวไดโนเสาร์สะออน : ขอนแก่น-กาฬสินธุ์ “ เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เรื่องไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย นายนพรั ตน์ กอกหวาน ผู้ อ�ำนวยการ ส� ำ นั ก งาน การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย (ททท) ส�ำนักงานขอนแก่ น เปิ ดเผยว่ า ททท. ส� ำ นั ก งานขอนแก่ นได้ จั ด กิ จ กรรมเปิ ดตั ว “ไดโนเสาร์ สะออน : ขอนแก่ น – กาฬสินธุ์ “ เส้ นทางท่ องเที่ ยวเพื่ อการเรี ยนรู้ เรื่ อง ไดโนเสาร์ ท่ สี มบูรณ์ ท่ สี ุดในประเทศไทย โดย มีนายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่ น นายสุวทิ ย์ สุบงกฏ รองผู้ว่า ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางพัฒน์ มาศ วงศ์ พฒ ั นศิริ ผู้อำ� นวยการภูมภิ าคภาคตะวันออกเฉียง เหนือ และ ดร.วราวุธ สุธีธร ผู้อ�ำนวยการศูนย์ วิจัยและการศึกษาบรรพชีวิน มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ร่ วมเป็ นประธานในพิธีการเปิ ดตัวเส้ นทาง “ไดโนเสาร์ สะออน” คือ เส้ นทางท่ อง เที่ยว ๒๖๐ กิโลเมตร เชื่อมโยงระหว่ างภูเวียง จังหวัดขอนแก่ น ถึงภูก้ ุมข้ าว และภูแฝก จังหวัด กาฬสินธุ์ ที่มีความน่ าสนใจทางการท่ องเที่ยว ๓ ประการ คือ ประการแรกเป็ นจุดที่ค้นพบ ไดโนเสาร์ สกุลใหม่ ของโลก ๔ ตัว คือไดโนเสาร์ กินพืชขนาดใหญ่ ภูเวียงโกซอรั สสิรินธรเน่ ไดโนเสาร์ คล้ ายนกกระจอกเทศ กินรี มีมัส ขอนแก่ นเอนซิส ไดโนเสาร์ ปากจระเข้ สยามโมซอรั ส สุธีธรนี และไดโนเสาร์ กนิ เนือ้ ขนาดใหญ่ สยามโมไทรั นนัสอีสานเอนซีสประการที่สอง มีแหล่ ง ศึกษาเรื่ องไดโนเสาร์ ท่ พ ี ร้ อมรั บนักท่ องเที่ยว ๔ แห่ ง คือ อุทยานแห่ งชาติภเู วียง ที่มีเส้ นทางการ ศึกษาและแหล่ งขุ ดค้ นไดโนเสาร์ แห่ งแรกของประเทศ ๙ จุด พิพิธภัณฑ์ ไดโนเสาร์ ภูเวียง พิพธิ ภัณฑ์ สิรินธร ซึ่งเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ ไดโนเสาร์ ท่ สี มบูรณ์ ท่ สี ุดในอาเซียน และอุทยานภูแฝก ที่ พบรอยตีนไดโนเสาร์ กนิ เนือ้ ขนาดใหญ่ ชดั เจนที่สดุ ในประเทศประการที่สาม มีจดุ แวะชมบรรยาย กาศไดโนเสาร์ หลากหลายรูปแบบตลอดเส้ นทาง เช่ น อุทยานไดโนเสาร์ ศรีเวียง จังหวัดขอนแก่ น ซึ่งมีห่ ุนจ�ำลองฝูงไดโนเสาร์ ท่ ีส่งเสียงร้ องและเคลื่อนไหวได้ ถนนสายไดโนเสาร์ กาฬสินธุ์ – ขอนแก่ นเส้ นทาง ๒๕ กม. ที่มีประติมากรรมไดโนเสาร์ หลากหลายรู ปแบบกว่ า ๑๐ จุด และ ไดโนเสาร์ ของฝากของที่ระลึกที่เป็ นเอกลักษณ์ จากท้ องถิ่น เช่ น ไดโนเสาร์ เป่ าแคนของขอนแก่ น ไดโนเสาร์ จากรากเพ็กของกาฬสินธุ์ เป็ นต้ นเส้ นทาง “ไดโนเสาร์ สะออน “สายนี ้ ททท. มุ่งเน้ น ตลาดกลุ่มสนใจพิเศษด้ านก่ อนประวัติศาสตร์ กลุ่มเยาวชน กลุ่มสถาบันการศึกษา และกลุ่ม ครอบครั ว พร้ อมกันนีไ้ ด้ ผลิตเกมส์ ออนไลน์ ไดโนเสาร์ สะออนเพื่อกระตุ้นการรั บรู้ เรื่ องราวของ ไดโนเสาร์ ๔ ตัวตามเส้ นทางในกลุ่มเยาวชนผ่ านสื่อ Social Media ซึ่งสามารถดาวน์ โหลดได้ ท่ ี www.facebook.com/TAT.KhonkaenOffice


14

ปีที่ 4 ฉบับที่ 42 วันที่ 1 ต.ค. - 31 ต.ค. 2555

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

เชิญร่วมทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุน มูลนิธิลูกเสือชาวบ้านจังหวัดมหาสารคาม เชิญร่วมทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิลูกเสือชาวบ้านจังหวัดมหาสารคาม

ในโอกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะเสด็จฯแทนพระองค์ มาพระราชทานธงประจ�ำ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม จึงเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิลูก เสือชาวบ้านจังหวัดมหาสารคาม นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร จะเสด็จพระราชด�ำเนิน แทนพระองค์ พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ใน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร มาพระราชทานธงประจ�ำรุน่ ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดมหาสารคาม ในวัน ศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15.30 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อีกทั้งยังโปรดเกล้าฯ ให้ผู้มี จิตศรัทธา เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิลูกเสือชาวบ้านจังหวัดมหาสารคาม ด้วย จังหวัดมหาสารคาม จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิลูกเสือชาวบ้านจังหวัด มหาสารคาม รายละ 20,000 บาท โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะทูลเกล้าฯถวายเงิน ได้ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2555 ส�ำหรับเงินที่จะน�ำขึ้นทูลเกล้าฯ ขอให้น�ำไปให้นายวรพันธ์ ช�ำนิยันต์ ป้องกันจังหวัดมหาสารคาม ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 08 1171 7583 ที่ท�ำการปกครองจังหวัด มหาสารคาม (กลุ่มงานความมั่นคง) โทรศัพท์หมายเลข 0 4377 7323 ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 08-1171-7583 ที่ท�ำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม (กลุ่มงานความมั่นคง) โทรศัพท์หมายเลข 0 43-77 7-323


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 4 ฉบับที่ 42 วันที่ 1 ต.ค. - 31 ต.ค. 2555

ปูชนีย์ศรีคุรุ ศุภสิริเกษียณสุข ณคณะกรรมการและครูโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ได้จัดงานเกษียณให้กับคุณครูทั้ง 5 ท่าน ประกอบไปด้วย 1. นางขนิษฐา อุพลเถียร 2. นางพิมลพรรณ รักษาก้านตง 3. นางเสริมสุข กองศรี 4. นายคล้าย สุนทรวัฒน์ 5. นายสง่า แก้วโพธิ์

15


16

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 4 ฉบับที่ 42 วันที่ 1 ต.ค. - 31 ต.ค. 2555

พิเศษ • ในปักษ์ 41

ปักษ์แรกปีที่ 4 ฉบับนี้เป็นปักษ์แรกของ ปีที่ 4 ขอเข้าประเด็นทันทีเรื่องของสังคม อิ ส ระชน ฅนเคยหล่ อ มนุษย์เป็นสัตว์สังคม จะอยู่เป็นหมู่เหล่า เช่น สัตว์หลายชนิด เช่น สัตว์ปีกบางสาย พันธุ์จะอยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่หลายร้อยหลายพันหมื่น แสน สัตว์น�้ำหลายสายพันธุ์ เช่น ปลาในทะเล หลายชนิด แม้แมวน�ำ้ นกเพนกวิน หรือสัตว์ปา่ ทีป่ รากฏในภาพยนตร์สารคดีเหล่านัน้ ล้วนเป็นทีป่ รากฏ ซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมชาติ ของสัตว์โลก ถ้าตั้งข้อสังเกตจะเห็นว่าทุกหมู่เหล่าดังกล่าวก็จะมีผู้น�ำไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่า สัตว์ปีกอย่าง พวกอีแร้ง หรือแม้ฝูงสัตว์ป่าก็ตาม แต่ละกลุ่มแต่ละฝูงล้วนมีผู้น�ำ แม้นฝูงควายงัวที่เต็มท้องทุ่งนา เมื่อคราอดีตกาล (ยังไม่นานนัก) พวกเขายังมีผู้น�ำ แต่ผู้น�ำในสังคมของสัตว์เหล่านั้น จะไม่มีอิจฉา ตาร้อนใส่ความกัน รายวันเพือ่ แย่งชิงต�ำแหน่งผูน้ ำ� กัน ดังเช่นสังคมมนุษย์ในกลุม่ ประเทศด้อยพัฒนา ล้าหลัง อย่างที่รู้เห็นเป็นอาเจียน ปัญหาสังคมของประเทศทีข่ าดความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและการเมืองเช่นทุกวีว่ นั มีแต่สร้าง ความปั่นป่วนกวนตี..น สร้างความสับสนปนเป สร้างความเดือนร้อน(ความจน) ให้มวลหมู่คนใน ประเทศเดียวกันเพียงเพื่อพิทักษ์รักษาความเป็นชนชั้นและความร�่ำรวยของกลุ่มชน ซึ่งเป็นชนกลุ่ม น้อยให้คงอยู่นาน ๆ เท่านั้น ส่วนชนกลุ่มใหญ่จะอยู่กันยังไงไม่เคยใส่ใจ (เห็นแก่ตัวและพวกพ้อง) จ�ำนวนไม่ถึงแสนคน คนจนในประเทศไทยมีหลายสิบล้านคน ใครให้ความสนใจจะถูกชนกลุ่มน้อย สรรหาวิธี ผลักไสให้แตกแยกและเกิดการล่มสลาย แม้จะมีการฆ่าให้ตายเป็นร้อยพัน ฉันก็จะท�ำเพียงเพือ่ รักษา ความเป็นชนชั้นฯ ของพวกฉันไว้ให้ได้เป็นพอ เลยกลายเป็นวันนี้และวันแบบนี้ติดต่อกันมายาวนาน เกินแปดสิบปี และจะเป็นอยู่แบบนี้อีกยาวนานเพียงใด พอหาค�ำตอบจากพี่น้องผองเผ่าไทย

ได้ไหมล่ะ ! ชายใหญ่ ไชยสมคุณ

พิธีไถ่ ชีวติ โค-กระบือ

นายประชา เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น ประธานเปิดงานพิธีไถ่ชีวิตโค – กระบือ ที่กระทรวงมหาดไทยได้ จัดท�ำขึ้นร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายวีระวัฒน์ ชื่นวา ริน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวรายงาน เพือ่ ถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระ นางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ ทรงเจริ ญ พระชนมพรรษา ๘๐พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช กุมาร ทรงเจริญ พระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และมอบเงินให้กับผู้แทนจังหวัดต่างๆ รวม ๒๒ จังหวัด เพื่อน�ำ ไปจัดซื้อโค –กระบือ ให้กับเกษตรกร พร้อมมอบเกียรติบัตร ให้

กับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโค – กระบือ ซึ่งการจัดพิธีไถ่ชีวิต โค-กระบือ ในครั้งนี้ จะมอบโค-กระบือให้กับเกษตรกรที่เดินทาง มารับจาก ๒๘ จังหวัด รวม ๘๑ ตัว และมอบให้แก่เกษตรกรใน พื้นที่จังหวัดมหาสารคามอีกจ�ำนวน ๘๕ ราย รวม ๑๖๖ ตัว เพื่อ เป็ นการสื บ ทอดพระปณิ ธาน ด้วยการส่ งเสริ ม สนั บ สนุ นให้ เกษตรกรเลี้ยงโค – กระบือ ไว้เพื่อใช้ประโยชน์เป็นแรงงาน เอา มูลมาเป็นปุ๋ยเพื่อปรับปรุงบ�ำรุงดิน และเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ยากจนให้มีโค – กระบือ เป็นของตนเอง ท�ำให้มีชีวิตความเป็น อยู่ที่ดีขึ้น โดยใช้หลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชด�ำริ เป็นแนวทางการด�ำเนินงานใน การไถ่ชีวิตโค – กระบือ ในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือและ สนับสนุนบริจาคเงินสมทบเพื่อไถ่ชีวิตโค – กระบือ จากผู้มีจิต ศรัทธา ส่วนราชการ นักธุรกิจ พ่อค้า และประชาชนในพื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดอืน่ ๆ รวมเป็นเงิน ๑,๗๖๑,๕๑๓ บาท น�ำไปซื้อโค จ�ำนวน ๗๐ ตัว กระบือ ๑๒ ตัว เป็นจ�ำนวนเงิน ๑๒๙๐,๐๐๐ บาท และมีผู้บริจาคโคจ�ำนวน ๓ ตัว รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน ๘๕ ตัว ส�ำหรับเงินทีเ่ หลือ จังหวัดจะน�ำไปซือ้ โค – กระบือ เพือ่ มอบให้เกษตรกรตามวัตถุประสงค์ของผูบ้ ริจาคต่อไป ส�ำหรับ โค - กระบือ จ�ำนวน ๘๕ ตัว ขอบคุณข่าว จากประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม

สะกิดเตือนเพื่อนและเมียคุณ 1

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. พล.ต.ท.สมพงษ์ คงเพชรศักดิ์ ผบช.ภ.๔ (เก่า) พร้อมภรรยา พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ ผบช.ภ.4 ( ใหม่ ) พร้อมภรรยา ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุ ราชการประจ�ำปี ๒๕๕๕ ณ ห้องศรีจันทร์ โรงแรมเจริญ ธานีขอนแก่น พร้อม รอง ผบช.ภ.๔ และข้าราชการ ต�ำรวจในสังกัดต�ำรวจภูธรภาค ๔ อย่างพร้อมเพรียงกัน

ผิดธรรมชาติ ไตเติล้ ไปก่อนน๊ะ ! สอนลูกชายอย่าใฝ่ใจไปเป็นกะเทย สอนลูกสาวอย่าคิดท�ำตัวท�ำใจไปเป็นกระทอม แม้นมันไม่ใช่ ความเลวบัดซบของสังคม แต่มนั ผิดธรรมชาติ มันไม่ถงึ ขัน้ ทุเรศ เวทนา แต่มนั ร�ำคาญตา ร�ำคาญใจ (อายชาวบ้านเขา) อย่างกระ ทอม กระเทียม กระทิง และกระเทยแก่ ๆ บางคน ท�ำตัวและ หลงตัวนึกว่าตัวเองเป็นเทวดา สร้างความเดือดร้อนให้ปวง ประชาเขาเดือดร้อนอยูท่ กุ วีท่ กุ วัน มันน่าตบตรงให้ขหี้ กู ระเด็น หรือตบเอียง ๆ ให้ฟันหักซะจริง ๆ ผมมีหลาน ๆ เป็นทัง้ กระเทย กระทอม กระเทียม และ กระทิง เก๊าะได้แต่ปลงสังเวชในใจว่า ไอ้พวกบ้าเอ๊ย! พวกมึ...ง เสือ...กเกิดมาเป็นหลานกสระอูได้ยังไงว่ะ ไอ้เฮี้ยม ท�ำไมไม่ไป เสือ..กในตระกูลอื่นว่ะ ไวตาเลน! อย่าอ้างธรรมชาติ ตูไม่อยาก ฟังอายชาวบ้าน แหละร�ำคาญหูตาว่ะ **พบกันใหม่ ปักษ์หน้าน่ะเธอจ๋า อิสระชน ฅนเคยหล่อ

มุกดาหาร ตชด.234 จับกระเทียมลักลอบ หนีภาษีจ�ำนวน 1 ตัน พ.ต.ท. เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง ผบ.ร้อย ตชด. 234 มุกดาหาร ได้รับรายจากสายว่า จะมีกลุ่มผู้ลักลอบ ขนกระเทียมเถือ่ น โดยใช้เรือหางยาวบรรทุกกระเทียมแห้ง จากประเทศเพือ่ นบ้าน ทีบ่ ริเวณท่าน�ำ้ ริมฝัง่ แม่นำ�้ โขงทาง ด้านทิศตะวันออกของชุมชนนาโปใหญ่ เขตเทศบาลเมือง มุกดาหาร จึงสั่งการให้ ร.ต.อ. ภาสกร หนุดตระแสง น�ำ ก�ำลังเจ้าหน้าที่ดักซุ่มบริเวณดังกล่าว ได้สังเกตเห็นชาย ฉกรรจ์ประมาณ 10 – 15 คน แบกกระสอบ ซึง่ มีสงิ่ ของอยู่ ข้างในกระสอบขึน้ มาจากเรือหางยาวขึน้ มาบนฝัง่ ริมแม่นำ�้ โขง เจ้าหน้าที่ชุดดักซุ่มได้แสดงตัวเข้าจับกุม กลุ่มชาย ดังกล่าวที่ก�ำลังแบกกระสอบอยู่นั้นได้ทิ้งกระสอบ และ

อาศัยความช�ำนาญในพื้นที่วิ่งหลบหนีการจับกุมของเจ้า หน้าที่ไป ส่วนเรือที่บรรทุกกระเทียมได้ติดเครื่องยนต์ได้ ขับหลบหนีมงุ่ หน้าไปยังฝัง่ ประเทศเพือ่ บ้าน เจ้าหน้าทีช่ ดุ จับกุมเข้าท�ำการตรวจสอบที่บริเวณเกิดเหตุ ปรากฏว่า พบกระสอบบรรจุกระเทียมแห้ง จ�ำนวน 36 กระสอบ คิด มูลค่า ประมาณ 1 แสนบาท ทิง้ กระจัดกระจายตามริมฝัง่ แม่น�้ำโขง เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลาง เพื่อ ขยายผลจับกุมเจ้าของมาด�ำเนินคดีข้อหากระท�ำผิดตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ.2469 น�ำเข้ากระเทียมแห้งที่ยังมิได้ ผ่านการเสียภาษีศุลกากร ต่อไป.

แซ่บ ! เหนือค�ำบรรยาย กม. แห่งความอร่อย

ถนน สุรินทร์ – ช่องจอม ซ้ายมือ ก่อน อ.กาบเชิง 1.5 กม.

ร้านไก่ย่างวิเชียรบุรี

ส้มต�ำ ลาบเป็ด ลาบหมู อาหารพื้นเมือง อาหารอีสาน

229 ม. 10 บ้านพาชื่น ต.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210 บริหารงานโดย เจ้ วรรณคนสวย มือถือ 088-3516050 ก�ำกับดูแลโดยป๋าเสริฐ คนเคยหล่ อ จองโต๊ะ 089-9668509, 084-4104294

ภายใต้สโลแกนอร่อย ประหยัด สะอาด ไร้มลภาวะ


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper ผบ.ตร.คนใหม่เน้นย�้ำนโยบายปกป้องสถาบัน

พลต�ำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ คนใหม่ พร้อมด้วย จเรต�ำรวจแห่งชาติ ,รองผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ และผู้ช่วยผู้ บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ ร่วมกันสักการบูชาศาลพระภูมิพระนารายณ์ ถวายพาน พุม่ พระบรมราชานุสาวรียแ์ ละสักการะรูปจ�ำลอง พลต�ำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ ซึง่ ถือเป็นสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิป์ ระจ�ำส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เพือ่ ความเป็นศิรมิ งคลในโอกาส เข้าท�ำงานเป็นวันแรก จากนัน้ ได้ประชุมชีแ้ จงมอบนโยบาย โดยผูบ้ ญ ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติ มอบ หมายหน้าทีต่ ามความอาวุโสและความรูค้ วามสามารถ อาทิ มอบหมายให้ พลต�ำรวจ เอก ปานศิริ ประภาวัตร รองผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ ดูแลเรื่องการปราบปราม พลต�ำรวจเอก วัชรพล ประสานราชกิจ พลต�ำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ และพล ต�ำรวจเอก วรพงษ์ ชิวปรีชา รองผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ ดูแลเรื่องความมั่นคง ส่วนเรื่องนโยบายนั้น ได้เน้นย�้ำในหลายเรื่องโดยเฉพาะ การปกป้องและ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึง่ ถือว่าเป็นภารกิจทีส่ ำ� คัญยิง่ นอกจากนีย้ งั ได้เน้น ย�้ำเรื่องการปราบปรามปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และการดูแลแก้ไขปัญหา ความไม่สงบพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ด้วย เพราะปัญหาใหญ่ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มเี พียง 3 เรือ่ ง เรือ่ ง ที่ 1 คือการก่อการร้ายของขบวนการบีอาร์เอ็นฯ เพื่อแบ่งแยกดินแดน เรื่องที่ 2 คือ จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นแหล่งระบาดของยาเสพติด ที่เป็นแหล่งค้าส่งราย ใหญ่ของประเทศ และเรื่องที่ 3 คือ เรื่องขบวนการค้าน�้ำมันเถื่อน และผู้มีอิทธิพล ที่สนับสนุนการก่อการร้าย ปัญหาแรกต้องแก้ด้วยการเพิ่มอัตราก�ำลังให้เพียงพอ และเพิ่มเครื่องไม้ เครือ่ งมือทีจ่ ำ� เป็น และทันสมัย และเพิม่ ศักยภาพของต�ำรวจ เพิม่ ขวัญและก�ำลังใจ ให้แก่คนที่ท�ำงาน และต้องโยกย้ายต�ำรวจที่ไม่ท�ำงาน ที่ท�ำตัวเป็น “นักบิน” เป็น “เด็กฝาก” เป็น “เด็กเส้น” ที่ต้องการมาอยู่ในพื้นที่เพื่อต้องการ “วันทวีคูณ” และ ต้องการผลประโยชน์ออกจากพืน้ ทีใ่ ห้หมด และต้องปรับนโยบายการท�ำหน้าทีข่ อง ศชต.จชต. ให้สอดคล้องกับภารกิจของการเป็นพื้นที่ก่อการร้าย

ปีที่ 4 ฉบับที่ 42 วันที่ 1 ต.ค. - 31 ต.ค. 2555 ส่วนประเด็นที่ 2 เรือ่ งยาเสพติด แก้ได้ดว้ ยการเอาจริงกับเจ้าหน้าทีต่ �ำรวจ ทีม่ ผี ลประโยชน์กบั ขบวนการค้ายาเสพติด เพราะทีผ่ า่ นมา การแก้ปญ ั หายาเสพติด ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่ได้ผล เนื่องจากต�ำรวจส่วนใหญ่ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร โรงพักจนถึงระดับปลายแถว ต่างมีผลประโยชน์กับผู้เกี่ยวข้องกับการเสพยา ค้ายา โดยเฉพาะวิธีการ “จับ” แล้วรีดเงิน และปล่อยผู้ต้องหา และการเปลี่ยนข้อหาจาก การ “ขาย” มาเป็น “เสพ” เพื่อแลกกับเงินก้อนโต ซึ่งเป็นกันทุกโรงพักจะต้องไม่ เกิดขึ้น เพราะหากยังปล่อยให้แต่ละโรงพักใช้วิธีการเช่นนี้ “ตบทรัพย์” ผู้ท�ำความ ผิด การแก้ปัญหายาเสพติดไม่มีทางได้ผล และเรื่องการปราบปรามขบวนการค้าน�้ำมันเถื่อน และผู้มีอิทธิพลที่ท�ำ ธุรกิจผิดกฎหมาย พล.ต.อ.อดุลย์ จะต้องเร่งด�ำเนินการอย่างเร่งด่วน เพราะขณะนี้ ขบวนการค้าน�ำ้ มันเถือ่ นเติบโตยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ กว่าขบวนการอืน่ ๆ มีเม็ดเงินกว่า 1,000 ล้านในแต่ละเดือนที่กลายเป็น “ส่วย” ให้เจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะต�ำรวจ และวันนี้ ต�ำรวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าไปค้าขายสิ่งของผิดกฎหมายเสียเอง ทั้ง น�้ำมันเถื่อน เหล้าเถื่อน บุหรี่เถื่อน และอื่นๆ มีจ�ำนวนกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ และ เพราะผลประโยชน์ที่มหาศาลเช่นนี้ จึงท�ำให้ต�ำรวจวางเฉยต่อการท�ำผิดกฎหมาย จนสุดท้ายประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพฤติกรรมของต�ำรวจทุกวัน จึงไม่เชื่อมั่น และ ไม่ศรัทธากับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ การให้ความร่วมมือระหว่างประชาชนกับต�ำรวจจึง ไม่เกิดขึ้น อบายมุขที่ “บานสะพรั่ง” ทั้งเมือง น�้ำมันเถื่อนที่เต็มไปทุกพื้นที่ ยาเสพ ติดทีซ่ อื้ ง่าย-ขายคล่อง เหมือนซือ้ ขนมขบเคีย้ ว โรงพักทีก่ ลายเป็น “ตลาดหลักทรัพย์” ให้คนท�ำผิดใช้เงินซือ้ “กฎหมาย”ได้ จนกลายเป็นทีซ่ อื้ -ขาย “ส�ำนวน” การประกัน ตัวผูต้ อ้ งหาทีต่ อ้ งจ่ายขัน้ ต�ำ่ 5,000 บาทถึงจะได้ประกัน และอีกมากมายทีล่ ว้ นเป็น ที่เสื่อมเสียของต�ำรวจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ล้วนเป็น “ภาพลบ” ที่เกิดขึ้นมา ยาวนาน ซึ่งประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่างคาดหวังว่า พล.ต.อ.อดุลย์ คง เห็นและเข้าใจ และจะท�ำให้ภาพเหล่านี้หมดไปจากสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ “ต�ำรวจ” ในพื้นที่เป็น “กลไก” ส�ำคัญในการผดุงความยุติธรรมให้กัแก่ ประชาชน

ผู้ว่าฯชัยภูมิน�ำทีมพบนายกฯ วอนช่วยโปรโมทผ้าไหมโบราณ

ผู้ว่าฯชัยภูมิน�ำทีมพบนายกฯ วอนช่วยโปรโมทผ้าไหมโบราณ สินค้าโอท้อปขึ้นชื่อของจังหวัดที่ท�ำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 09.00 น. (15ต.ค.) ก่อนการประชุม ครม. นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผวจ.ชัยภูมิ ได้ น�ำข้าราชการระดับสูงของจังหวัด เข้าพบ น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายก รัฐมนตรี เพื่อมอบผ้าไหมโบราณ สินค้าโอท้อปของ อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 3 ลาย ประกอบด้วย ผ้าไหมลายหมี่คั่นขอนารี ผ้าไหมลาย ขิดยกทอง และผ้าไหมลายนกแก้วยกทอง เพือ่ ขอให้นายกรัฐมนตรีชว่ ย โปรโมทผ้าไหมโบราณ ของ อ.บ้านเขว้า ซึง่ เป็นแหล่งผลิตผ้าไหมโบราณ ชื่อดังของ จ.ชัยภูมิ และถือเป็นสินค้าโอท้อปที่มีชื่อเสียง ให้เป็นที่รู้จัก มากขึ้น.

หมวดรัน สารคาม ร่วม “ศึกรวมใจไทยสกล” งานเทศกาลแห่ปราสาทผึึ้ง จังหวัดสกลนคร เมื่อ 28 ตุลาคม 2555 ณ สนามมวยมิ่งเมือง จ.สกลนคร จัดโดย สังข์ สกล และหนุ่ม หนองหาร ในเทศกาลออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง ปี 55

ปนัดดา พูลลาภ.... ้อม ป ง ้ อ น คณะวิทยาการสา รสนเทศ

นายกฯ โกมุท ทีฆธนานนท์ , ร.ต.ต.นิรันดร์ ยศพล รองประธานชมรมมวยสยามภาค อีสาน , สิงห์ภูพาน บก.มวยสยาม , ก้าวหน้า ศ.เขตลิ่งชัน อดีตยอดมวยดังของเมือง ไทย นั่งชมมวยติดขอบสนามมวยมิ่งเมือง

สาวตากลม ผมเผ้า เข้าทรงสวย ยิ้มหวานด้วย นวยน้อง ผิวผ่อ งใส แสนน่ารัก นักสาว คราวหวาน วัย งามจับใจ ใสขาว สาวไอที

ขอบคุณน้องป้อมนะครับที่ให้เ

กียรติมาเป็นสาวสวยฉบับนี้ ^^

นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร สกลนคร เป็นประธานเปิดการ แข่งขันศึกรวมใจไทสกล เมื่อวันที่ 28ต.ค. สนามมวยมิ่งเมือง จ.สกลนคร ในงานออก พรรษา แห่ปราสาทผึ้ง จัดโดย สังข์ สกล คนรวยเพื่อน (ฤทธิชัย ทัศคร)

ร.ต.ต.นิรันดร์ ยศพล พร้อมคณะที่เดินทางไปชมมวยที่ สนามมวยมิ่งเมือง บันทึกภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกหน้าปราสาทผึ้ง สกลนคร

17


18

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 4 ฉบับที่ 42 วันที่ 1 ต.ค. - 31 ต.ค. 2555 ติดตามผลงานการ์ตูนแซวละครแรงเงาได้ที่ www.facebook.com/ikeedesign

ชาวนครพนมจัดยิ่งใหญ่ไหลเรือไฟ สืบสานประเพณี ...เชื่อมสัมพันธ์สองฝั่งโขง

บอกลูกผัวคุณ (ปักษ์แรกปีที่ 4)

อีแต๋น

(แซมเป้อ) ถ้าทีบ่ า้ นคุณ ลูกผัวคุณใช้พาหนะหรือเครือ่ งมือ ท�ำธุรกิจการเกษตรเป็นอีแต๋น อีแต๊ก ยกเว้นอีแต๋ว ที่ขาดความ สมบูรณ์ด้านสัญญาณไฟให้รีบน�ำพาลูกหลานกลับเข้าบ้านก่อน หมดแสงอาทิตย์น๊ะ ไม่ใช่กลัวเขาปฏิวัตรัฐประหาร แต่กลัวพาลูก หลานหรือเพือ่ นบ้านเขาตายโหงบนทางหลวง ซึง่ ยวดยานเขามาก ด้วยความเร็วตะหาก ฝากบอกลูกผัวหรือลูกเมียคุณ อย่าพูดโทรศัพท์ขณะที่ ขับขีย่ วดยานบนท้องถนน คนข้างหลัง(รถหลัง) เขาฟ้าว (รีบ) เดีย๋ ว เขาจะด่าแม่พวกคุณ ทุกครั้งก่อนเลี้ยว ก่อนเปลี่ยนช่องทางบอก ลูกผัวหรือเมียคุณ ให้เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวระยะ 50 -100 เมตร เผื่อคันหลังจะได้ตั้งหลักทัน ไม่งั้นอาจเกิดเหตุ ว.40ได้ง่าย ๆ น๊ะ ก่อนน�ำรถออกใช้งานทุกเช้าหรือเย็น ตรวจสอบสัญญาณ ไฟให้มคี วามพร้อมทัง้ ระบบ เพือ่ ความปลอดภัยของพวกคุณตลอด เพือ่ นร่วมทาง ส่วนควบต่างๆ อย่าไปถอดหรือดัดแปลง (บอกลูก ๆ ของคุณ) ไว้พบกันใหม่จ้า ฉบับหน้าน๊ะ อิสระชน ฅนเคยหล่อ

นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผวจ.นครพนม เปิดเผยว่า จังหวัด นครพนม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครพนม เทศบาล เมืองนครพนม ก�ำหนดจัดงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาด จังหวัด นครพนม ประจ�ำปี 2555 ระหว่างวันที่ 23–31 ต.ค. 2555 ณ บริเวณริม แม่น�้ำโขง บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ มากมาย อาทิ การออกร้านจ�ำหน่ายสินค้าโอทอป นิทรรศการของส่วน ราชการ ดนตรี และมหรสพต่าง ๆ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม นอกจากนี้ยังมีการไหลกระทงสายทุกคืน และมหกรรมไหลเรือไฟในล�ำน�้ำ โขง คืนวันออกพรรษา ขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 11 คือวันที่ 30 ตุลาคม 2555 พร้อมชมการประกวดธิดาเรือไฟ การแสดงเรือไฟของ 3 ชาติ (ไทย ลาว เวียดนาม) การแข่งขันเรือยาวระหว่างประเทศ (ไทย–ลาว) และเรือมีชื่อ เสียงของต่างประเทศ ณ บริเวณแม่น�้ำโขง ระยะทาง 1.5 กม. ซึ่งเป็นระยะ ทางที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ผวจ.นครพนม เปิดเผยอีกว่า ส่วนเทศบาลเมืองนครพนม จัดการ แสดง แสง สี เสียง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรง เจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด “กลุม่ สนุก” (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) ศิลปวัฒนธรรม จาก สปป.ลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม บริเวณลาน คอนกรีตหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม และยังได้ลมิ้ รสอาหารอร่อยของ พื้นเมือง งานพาข้าวแลง ถนนอาหารและถนนคนเดิน การร�ำบูชาองค์พระ ธาตุพนม บริเวณลานหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จากสาวงามของ จ.นครพนม การร�ำบูชาองค์พระธาตุพนม บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร จากสาวงาม 7 เผ่า 360 ชีวติ ในวันที่ 30 ต.ค. กิจกรรมตักบาตร เทโว บริเวณลานกันเกรา หน้าตลาดอินโดจีน เขตเทศบาลเมืองนครพนม วันที่ 31 ต.ค.2555 ซึ่งในปีนี้ได้จัดเตรียมงานยิ่งใหญ่กว่าทุก ๆ ปี มีเรือไฟ กว่า 30 ล�ำ ล่องไปตามล�ำน�้ำโขง ท่ามกลางแสงจันทร์ สะท้อนกระทบล�ำน�้ำ โขง แลดูสวยงามยิ่งนัก

ธรรมเป็นสมบัตอิ ันล�่ำค่า พึงสละทรัพย์ เพื่อรักษาอวัยวะ พึงสละอวัยวะ เพื่อ รักษาชีวิต แต่เมื่อจะรักษาธรรม พึงสละทุกอย่าง ทั้งทรัพย์ อวัยวะ ชีวิตคนเราจะเห็นว่าธรรมส�ำคัญที่สุด ก็ต่อเมื่อตนได้ รับความอยุติธรรม เช่นถูกข่มเหง รังแก ถูกเบียดเบียนหรือได้ รับทุกข์อย่างใดอย่างหนึง่ เหมือนคนทัว่ ไปจะเห็นความส�ำคัญ ของยาและหมอต่อเมื่อเกิดเจ็บป่วยขึ้น ทีโ่ ลกเรายังสงบร่มเย็นอยูไ่ ด้ทกุ วันนีก้ เ็ พราะได้อาศัยคน เห็นธรรมเป็นส�ำคัญนัก

พระราชปริยัติยาทร เจ้าอาวาสวัดมหาชัยพระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม

รองผูว้ า่ ฯ มหาสารคาม ขอความร่วมมือผูร้ า้ นเกม คาราโอเกะฯ รับผิดชอบต่อสังคม จั ง หวั ด มหาสารคามน� ำ ผู ้ ป ระกอบการร้ า นเกมคอมพิ ว เตอร์ คาราโอเกะ และร้านเช่าวีดิทัศน์ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางและรับ ทราบนโยบายก่อนรับใบอนุญาต ในการประชุมชีแ้ จงแนวทาง และมอบนโยบายแก่ผปู้ ระกอบการ ร้านเกมคอมพิวเตอร์ คาราโอเกะ และร้านให้เช่าแลกเปลี่ยนหรือ จ�ำหน่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ จังหวัดมหาสารคาม ที่ส�ำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม จัดขึ้นในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการที่ยื่น เรื่อง เพื่อขอรับใบอนุญาต รวม 51 ราย เข้าร่วมประชุม โดยมีนายยิ่ง ยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการ

พล.ต.ต. ชอบ คิสาลัง ผบก.ภ.หนองบัวล�ำภู ปล่อยขบวน รถจราจรออกประชาสั ม พั น ธ์ ร ณรงค์ ส วมหมวกนิ ร ภั ย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมี พ.ต.อ.กิตติรัชต์ น้อยโพนทอง ผกก.สภ.เมือง หนองบัวล�ำภู และเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจจราจรสภ.เมืองหนองบัวล�ำภู ได้ น�ำรถจราจรแห่ภายในตัวเทศบาลเมืองหนองบัวล�ำภู พร้อมเดิน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ภายใต้นโยบายเร่งด่วน สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ พล.ต.ต. ชอบ กล่าวว่า ด้วยนโยบายของศูนย์อ�ำนวยการ ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดหนองบัวล�ำภู ร่วมกับกองบังคับการ ต�ำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวล�ำภู และทุกสถานีต�ำรวจในจังหวัด หนองบัวล� ำ ภู จะเร่งรณรงค์ ประชาสั มพันธ์ พร้อมสร้า งความ ตระหนั ก และจิ ต ส� ำ นึ ก ร่ ว มกั น ในการใช้ ร ถใช้ ถ นนของผู ้ ขั บ ขี่ จักรยานยนต์ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือให้ ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ทุกคน ร่วมมือร่วมใจสวมใส่หมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยในขณะนี้ทุกสถานีต�ำรวจจะไม่มีการจับและปรับ ยกเว้นการกระท�ำความผิดในลักษณะการแข่งรถ เมาแล้วขับ ฝ่าฝืน

ปิดเล่ม

นสพ.ภาคอีสาน

“ปักษ์

สัญญาณไฟ และขับรถโดยความประมาทหวาดเสียว จะถูกด�ำเนิน คดีทันที ในส่วนของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หากไม่สวมหมวกนิรภัย จะยังไม่จบั และปรับแต่จะยึดใบขับขีห่ รือบัตรประจ�ำตัวไว้เพือ่ ด�ำเนิน การตามขั้นตอนต่อไป ผบก.ภ.หนองบัวล�ำภู กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากนี้ได้มอบ หมายให้ทุกสถานีต�ำรวจภูธรทุกสถานี เชิญชวนและประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในทุกพื้นที่เข้าใจในนโยบายของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจที่จะ ต้องบังคับใช้กฏหมายทีเ่ ป็นความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของ ประชาชนทุกคน ทีไ่ ม่สวมหมวกนิรภัยในขณะนี้ เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจจะ ยึดบัตรประชาชน/ใบขับขี่เสร็จแล้วจะนัดให้มาอบรมพร้อมดูภาพ พยนต์ที่เป็นสาเหตุของความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมว่า กล่าวตักเตือน เสร็จแล้วจะบันทึกข้อมูลก่อนมอบบัตรประจ�ำตัวและ ใบขับขี่ให้ หลังจากตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไปหากเจ้า หน้าที่ต�ำรวจเจอผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย จะจับ และปรับเต็มตามอัตราทันที นอกจากนั้นในช่วงนี้จะยังไม่มีการตั้ง ด่านตามข้างถนนโดยเด็ดขาด เพื่อให้ประชาชนเข้าใจในความสูญ เสียที่เกิดขึ้นจากการไม่สวมใส่หมวกนิรภัย เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

) 4 ่ ี ท ี ป ก ร แ ์ ษ ก ั ป ( 42”

ก้าวแรกของปีที่ 4 หากเป็นไม้ยนื ต้นก็เตรียมผลัดใบ และล�ำต้นก็คงเติบใหญ่พอสมควร เราปิดเล่มนี้เพื่อเปิดเล่ม สองของปีที่ สี่ ถ้าเป็นการเดินทางด้วยเท้าก็เป็นระยะทางไกล พอดูแต่เราเดินทางไปในยุคไฮเทค พร้อมกับมีผู้ดูแลที่มีระดับ อย่ า งใส่ ใ จ เก๊ า ะปราศจากความหวั่ น ไหวในเรื่ อ งปั ญ หา อุปสรรคเพราะพร้อมเดินทางต่อ สามปีที่ผ่านมา แม้นมี ปัญหาอุปสรรคบ้างก็เป็นเรือ่ งธรรมดาเพราะเรามิได้โตมาแบบ วันแมนโชว์ ( เรามาพร้อมภูมิคุ้มกันอย่างดี ) โดยหลักการที่มั่นคง ยึดสาม ช เป็นหลัก คือ ชง ชม เชียร์ คือหลีกเลี่ยงการขุดคุ้ยเรื่องส่วนตัวของใคร ๆ เพราะถือ ว่าธุระไมใช่เราเป็นสื่อรายปักษ์ รูปแบบการน�ำเสนอจะแตก ต่างกับสือ่ รายวันหรือรายสัปดาห์เขา เราไม่มภี าพโป๊ไม่มภี าพ อุจาดตาผู้บริโภค ไม่น�ำเสนอในเรื่องลักษณะก่อเหตุหรือ ท�ำลาย เราน�ำเสนอในลักษณะสร้างสรรค์ ซึง่ อาจดูไม่หวือหวา

ไม่น่าติดตาม เพราะเราไม่เกาะติด และไม่ผูกติดกับเรื่องไม่สร้างสรรค์ ไม่ เป็นมงคลต่อสังคม เราคณะผู้จัดท�ำสื่อยี่ห้อ น.ส.พ.ภาคอีสานจะอยู่กับ จุดยืนนี้อย่างมั่นคง และเล็งเป้าเดียวคือสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้ เป็นที่ปรากฏต่อสายตาประชาชน 20 จังหวัด ภาคอีสานให้ อยูค่ เู่ คียงผูบ้ ริโภคและผูใ้ ห้การสนับสนุนบนจุดยืนดังกล่าว ให้ ยาวนานตลอดไป พบกันใหม่ ปักษ์ หน้ า 43 ( ปั กษ์ ท่ ี 2 ของปี ที่ 4 )

ประชุมและมอบนโยบาย นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า โลกยุคปัจจุบันเป็นโลกยุคการสื่อสารที่ไร้ พรมแดน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา จะใช้สื่ออินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูล ประกอบกับสถานบริการ คาราโอเกะ และร้านให้เช่าแลกเปลี่ยนหรือจ�ำหน่ายภาพยนตร์และวิดีทัศน์ เกิดขึ้นในจังหวัดมหาสารคามจ�ำนวนมาก อาจส่งผลกระทบด้านสังคม เกิดพฤติกรรมเลียนแบบในเกมทีม่ คี วามรุนแรง เป็นแหล่งมัว่ สุมการพนันและอบายมุข โดย เฉพาะจังหวัดมหาสารคามได้ชอื่ ว่าเป็นเมืองแห่งการศึกษา ท�ำอย่างไรทีจ่ ะให้พอ่ แม่ ผูป้ กครองให้ความไว้วางใจ ส่งบุตร หลานมาเรียนและไม่มพี ฤติกรรมเสือ่ มเสียอันมีผลจากสถานประกอบการดังกล่าว ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือให้ผปู้ ระกอบ การได้รว่ มกันสร้างส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ซึง่ นอกจากจะส่งผลดีในการรณรงค์ตามโครงการร้าน เกมสีขาว เพื่อเยาวชนแล้ว ยังส่งผลดีในด้านเศรษฐกิจ ท�ำให้มีนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ทั่วไป เดินทางมาศึกษา พักอาศัย ท�ำงานและท่องเที่ยวในจังหวัดมหาสารคามเพิ่มขึ้น ส�ำหรับจังหวัดมหาสารคาม มีสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 รวม ทั้งสิ้น 864 แห่ง ซึ่งก่อนที่แต่ละแห่งจะได้รับใบอนุญาต จะต้องมีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางมอบนโยบาย เพื่อให้ ผูป้ ระกอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและเชิญชวนร่วมโครงการร้านเกมสีขาวเพือ่ เยาวชน ทีจ่ งั หวัดมหาสารคามจัดขึน้ เป็น ประจ�ำทุกปี

www.the-rich.com

อิสระชน ฅนเคยหล่อ

( บก.ชายใหญ่ ไชยสมคุณ) หรือ..พงพรรดิ สิริชัยสกุลชาติ

บริหารงานโดย รศ. รัชนี วรจินดา


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 4 ฉบับที่ 42 วันที่ 1 ต.ค. - 31 ต.ค. 2555

ระเบียบวาระการประชุมสัมมนา นปช.ฅนเสื้อแดงภาคอีสาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ในวันเสาร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ เขื่อนล�ำปาว ต�ำบลโนนบุรี อ�ำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่ องประธานแจ้ งให้ ทราบ

๑.๑ ทั่วไปกับภารกิจแดงอีสาน การยกระดับการต่อสู้หลากมิติ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่ องเพื่อพิจารณา ๑.๒ หน้าที่บทบาทเลขานุการกับความสัมพันธ์มวลชน ๔.๑ แผนงานจัดตั้งสหกรณ์ทั่วภาคอีสาน ทุกอ�ำเภอ ๑.๓ สถานการณ์การเมืองปัจจุบัน ๔.๒ แผนงานจัดตั้ง TV อีสาน สื่อ ๔ มิติ และการเตรียมบุคลากร ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่ องรั บรองรายงานการประชุมครั ง้ ที่แล้ ว ๔.๓ แผนงานอบรมผู้ประสานงานข่าว จ�ำนวน ๑๐๐ คน ๒.๑ การด�ำเนินการ TV อีสานที่เคยระดมทุน ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่ องอื่น ๆ ๒.๒ การจัดตั้งสหกรณ์ในระดับพื้นที่ตามมติเดิม ๕.๑ บรรยาย หัวข้อ “เตรียมความพร้อมสินค้าเกษตรไทย รุก & ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่ องสืบเนื่อง รับ AEC” ๓.๑ การช่วยเหลือเยียวยา จากผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากการชุมนุม โดย นายประยูร ป้องพาล เรียกร้องประชาธิปไตย ๓.๒ ผ้าป่าสามัคคีวีรชนฅนเสื้อแดงอีสาน เพื่อจัดตั้งอนุสาวรีย์ ๓.๓ อนุสรณ์สถานเส้นทางเคลื่อนไหว ๔ จุด

ประชุมด�ำเนินการและเตรียมความพร้อมสหกรณ์การเกษตรเพื่อการผลิตและส่งออก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ประเทศไทยจะต้องเข้าสู่การ เป็น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” หรือเออีซ(ี AEC) ร่วมกับประเทศ สมาชิกอาเซียนอื่น ๆ อีก 9 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ พม่า มาเลเซีย กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ และบรูไน โดยมีเป้า หมายที่จะร่วมเป็น 1. ตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 2. ทั้งยังมุ่งสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 3. พัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค และบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจ โลก ซึ่งการเปิด AEC นี้ อาจส่งผลกระทบต่อไทยทั้งเชิงลบและ เชิงบวกซึ่งยากที่จะหลีกเลี่ยง ดังนั้น ประเทศไทยจะต้องเตรียม ความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะในภาคการเกษตร ซึ่งคาดว่าภาว การณ์แข่งขันจะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนส่วน ใหญ่ เป็นประเทศเกษตรกรรม ที่มีสินค้าส่งออกเป็นสินค้าในกลุ่ม เกษตรที่ไม่แตกต่างกันมากนัก การแข่งขันในอนาคตจึงต้องมุ่งเน้น ที่คุณภาพ และความปลอดภัย หรือ มาตรฐานสินค้า

19


20

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 4 ฉบับที่ 42 วันที่ 1 ต.ค. - 31 ต.ค. 2555

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม จัดงานเกษียณให้กับอาจารย์ทั้ง 5 ท่าน

ท่านรอง ดร. ภักดี รัตนมุขย์

อาจารย์อุไรลักษณ์ ยศพล

ท่านรอง สมคิด พึ่งสุข

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000 โทร 043-711403

อาจารย์ สมภักดิ์ ศุภวัฒน์

pakesarn42  

pakesarn42

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you