Page 1

ปีที่ 5 ฉบับที่ 58 วันที่ 11 เม.ย. - 15 พ.ค. 2557

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

20 บาท

ขอนแก่น จัดงานสัมมนา วิ ช า ก า ร น า น า ช า ติ เปิดโลกออทิสติก ครัง้ ที่ 8

ผูว้ า่ โคราช เข้านมัสการ หลวงพ่อคูณ เพือ่ ขออนุญาต จัดสร้างวัตถุมงคล หารายได้ สนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬา แห่ ง ชาติ แ ละกี ฬ าคนพิ ก าร แห่งชาติ ที่ วั ด บ้ า นไร่ ต.กุ ด พิ ม าน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ดร.วินัย บั ว ประดิ ษ ฐ์ ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด นครราชสี ม า พร้ อ มด้ ว ย นายวิ นั ย วิทยานุกูล อ่านต่อหน้า 9

วจ.มห.เปิดการประชุม สัมมนา “AEC รุกหรือรับปรับ ตัวอย่างไร”

นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผวจ.มห.เปิดการประชุมสัมมนา “AEC รุกหรือรับปรับตัวอย่างไร” เพื่อการเตรี ยมตั ว เข้ า สู ่ ก ารพั ฒ นาธุ ร กิ จ และการ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวม ถึงการสนับสนุนธุรกิจ SMEs ในโครงการ การตั้งตัวได้ (ABI) และการส่งเสริมการ ลงทุน (บี ไอ โอ) ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ อ่านต่อหน้า 9

ผู้ ว่ า ฯ ม ห า ส า ร ค า ม กำ�ชับจุดตรวจกวดขันเมาแล้ว ขับ ลดอุบัติเหตุสงกรานต์ ผู ้ ว ่ า ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด มหาสารคาม ออกเยี่ยมจุดตรวจ จุด บริ ก าร ในการรณรงค์ 7 วั น ระวั ง อันตราย ก�ำชับทุกจุดตรวจกวดขันคน เมาแล้วน�ำพาหนะออกมาขับขี่ พร้อม เข้มงวดในการตรวจยานพาหนะ เพือ่ ลด การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนในเทศกาล สงกรานต์ อ่านต่อหน้า 9

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่า ราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าจังหวัด ขอนแก่ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น พัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ขอนแก่ น โรงพยาบาลขอนแก่ น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ศูนย์การศึกษา อ่านต่อหน้า 6 พิเศษเขตการศึกษา 9

ยโสธรแถลงข่าวจัดงานบุญ บัง้ ไฟอย่างยืง่ ใหญ่ครบรอบ 20 ปี ยโสธรแถลงข่าว จัดงานประเพณี บุญบัง้ ไฟ 9 – 11 พฤษภาคม นี้ ฉลองครบ รอบ 20 ปี เมืองคู่แฝดยโสธร – ชิชิบุ ประเทศญี่ปุ่น ที่โรงแรมเดอะกรีนปารค์ อ�ำเภอเมืองยโสธร นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด เป็ น ประธาน เปิ ด แถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจ�ำปี 2557 อ่านต่อหน้า 9

อธิบดีกรมจัดหางานจับ มือผูว้ า่ ราชการจังหวัดบึงกาฬ จัดระบบแรงงานต่างด้าว

นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการ จั ง หวั ด บึ ง กาฬ ให้ ก ารต้ อ นรั บ นาย ประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหา งาน ที่มาเป็นประธานพิธีเปิด “โครงการ ประชาสัมพันธ์ จัดระบบแรงงานต่างด้าว ( ป ร ะ ชุ ม น า ย จ ้ า ง ) จั ง ห วั ด บึ ง ก า ฬ ปีงบประมาณ 2557 ” อ่านต่อหน้า 9

กรมควบคุมมลพิษ จับ มื อ จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ จั ด ทำ � MOU แก้ไขปัญหาขยะ นายวิเชียร จุง่ รุง่ เรือง อธิบดีกรม ควบคุมมลพิษ พร้อมด้วยนายธงชัย ลือ อดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วม กันเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อ ตกลงความร่ ว มมื อ (MOU) การขั บ เคลื่อน “บุรีรัมย์ เมืองสวยใส ไร้มลพิษ” อ่านต่อหน้า 9

จ.กาฬสิ น ธุ์ จั ด งานรั ฐ พิ ธี “ วั น ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น เร ศ ว ร มหาราช ประจำ�ปี 2557” เ พื่ อ น ้ อ ม ร�ำ ลึ ก ถึ ง พ ร ะ มหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อ ประเทศชาติ และพสกนิกรชาวไทย นายสุวทิ ย์ สุบงกฎ ผูว้ า่ ราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธงี าน รัฐพิธี “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ป ร ะ จ�ำ ป ี 2 5 5 7 ที่ ห อ ป ร ะ ชุ ม เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ผู้ ว่าราชการจังหวัด อุบลราชธานี นำ�ข้าราชการ และ ภาคเอกชน เดินทางร่วมเจรจา พั ฒ นาความร่ ว มมื อ การค้ า ชายแดน ทีเ่ มืองสาละวัน ระหว่าง จังหวัดอุบลราชธานี และแขวง สาละวัน สปป.ลาว

นายวั น ชั ย สุ ทธิ ว รชั ย ผู้ ว่ า ราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้ อมด้ วย


2

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 5 ฉบับที่ 58 วันที่ 11 เม.ย.- 15 พ.ค. 2557

บอกอแถลง ปักษ์ที่ 58 ปีที่ 5

แก้ค�ำผิดฉบับที่แล้วมา (57/5/57)

โดย ลูกชายใหญ่ ของแม่พมิ พ์

www.pakesarn.net pakesarn@gmail.com

ดูตวั เลขของเราในเล่มนี ้อาวุโส พอมีบ้างแล้ ว เพราะว่าถ้ าเป็ นท่านชาย ก็ น่าจะขึน้ ระดับตาหรื อปู่ ท่านหญิ งก็ ยาย,ย่า ประมาณนั ้นแล 4 ½ ปี ในชัว่ โมง นี ้ หรื อ 4 ปี ครึ่ง หรื อย่างเข้ าเดือนที่ 7 ของปี ที่ห้าแล้ ว พัฒนาการด้ านต่าง ๆ ก็ มีเป็ นระยะตามอัตภาพน่ะแหละ เรียกว่า ก้ าวไปตามปั จจัยที่สงั คมมอบให้ เป็ นทุน เพื่อสามารถเดินต่อไปได้ ที ม งานเพื่ อ การขับ เคลื่ อ นใน บางครัง้ ก็เข้ มข้ าง บางช่วงก็จืดบ้ างเป็ น ธรรมดาของสิง่ มีชีวติ ซงึ่ มีเหนื่อยก็พกั มี วิง่ มีเดิน และมีเจ็บไข้ ได้ ป่วยเป็ นธรรมดา ของมนุษย์ บางจังหวะดูกระฉับกระเฉง บางครัง้ บางอากาศก็ดเู นือย ๆ เฉื่อย ๆ เป็ นธรรมดาของธรรมชาติ แต่แม้ กระนั ้น ก็จกั ต้ องเดินต่อ ไป ไวบ้ าง ช้ าบ้ างก็ยงั ดีกว่าหยุดอยูก่ บั ที่ เพราะจะไม่ ท� ำ ให้ มี อ ะไรดี ขึน้ หากเรา หยุดเดิน เหตุจากสภาวะแวดล้ อมหลาย ปั จจัย ท�ำให้ เครื่ องเดินไม่เรี ยบในบาง ช่วงเวลา แต่คณะพวกเราก็หาทางออก ให้ จนได้ ออกอยูด่ ีแหละ

ภาวะโลกร้ อน (ระอุ ) ตาม ฤดู ก าลก็ ส่ ว นหนึ่ ง ภาวะเศรษฐกิ จ ถดถอยจากผลรวมทางสัง คมอี ก ส่ว น หนึ่ ง ภาวะตึ ง เครี ย ด ทางการบ้ าน การเมืองก็อกี ส่วนหนึง่ ทกี่ ระหน�ำ่ ซ� ้ำเติม ประเทศไทยล้ ว นท� ำ ให้ เ กิ ด ผลรวมใน สภาพฝื ดเคือง กันถ้ วนหน้ า งานบุญประเพณี (สงกรานต์) ผ่านพ้ นไป สถิติการตาม (โหง) ลดลง กว่าปี 56 เล็กน้ อย นับเป็ นความโชคดี ของผู้ค นในส่ว นที่ ไ ม่ ป ระสพอุบัติ เ หตุ อุบตั ิภยั ในเทศกาลสงกรานต์ รวมทั ้งผู้ เขียนและญาติโยมด้ วย ก็ขออนุโมทนา สาธุคณ ุ ในความอยู่ดีมีสขุ ตลอดไปอีก ยานานเทอญ

พบกันใหม่ในปักษ์หน้า “59”

ชายใหญ่ ไชยสมคุณ บก.น.ส.พ.ภาคอีสาน

1. บทบรรณาธิการ “หน้า 2 บนซ้าย” วรรค 4 บรทัดที่ 5 จาก 20 อบต. 20 เทศบาล เป็น 20 อบจ. 2. หน้า 2 “ขอบล่างซ้าย” แก้จาก ศักดิ์กรินทร์ เป็น กฤช พจนา 3. หน้า 6 “บนขวา” แก้จาก ธสิสรา เป็น ชนิสรา ดวงบุบผา 4. หน้า 7 ผอ.กศน.จ.มค. ล่างซ้าย แก้ทงั้ ชือ่ และสกุล (ทีถ่ กู เป็น น.ส.) 5. หน้า 8 “ท่อนบน” (ประธาน) เมธี สุพรรณฝ่าย ที่ถูกต�ำแหน่ง ปัจจุบันของท่านแก้เป็น ปลัดจังหวัดมหาสารคาม 6. หน้า 12 “บนขวา” ยุทธเดช เป็นพลอยสังวาลย์ แก้จาก พลอยสังวาล เป็น พลอยสังวาลย์ 7. หน้า 15 “กลางซ้าย” ผอ.แขวงการทาง จ.มค. พิทยา พัสดุรีนันท์ ซ้าย (แก้รีนันท์) แก้นามสกุลให้ถูกเป็น พัสดุรีนนท์ 8. หน้า 15 “กลางขวา” ผอ.นาดูนประชาสรรพ์ แก้จาก สุรชษ์ ช่าง จูม เป็น สุรเชษฐ์ ข่างถม 9. หน้า 14 “กลางซ้าย” อบต.หนองปลิง อ.บรบือ มค. แก้เป็น อบต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 10. หน้า 16 “กลางซ้าย” พ.ต.อ.ณัฐพล มุ่งพันธ์ แก้ต�ำแหน่งให้เป็น ปัจจุบันคือ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม 11. หน้า 16 “ล่างขวา” แก้นามสกุล ผอ.มวก.จาก ผอ.กษม บุญบรรจล เป็น ผอ.กษม บุญบรรจง 12. คอลัมภ์ปิดเล่ม 57 วรรค 2 บรรทัดที่ 4 ค�ำสุดท้าย แก้ค�ำผิด จาก แม่ก็ตาม เป็น แม่ก็ตาย

****และอื่น ๆ อีก (ถ้ามี)ที่ บก.ยังไม่เจอ ต้องขอกราบอภัยเป็นอย่างสูงยิ่ง

o ชายใหญ่ ไชยสมคุณ บรรณาธิการฝ่ ายบริหาร

o ดร. ไพรัช ไชยสมคุณ บรรณาธิการฝ่ ายกฎหมาย

20

o ว่ าทีร่ ้ อยตรี วราทิตย์ วรจินดา

รองบรรณาธิการฝ่ ายบริหาร o เสาวลักษณ์ ธารีพฒ ุ อาร์ ตเวิร์ด

ลงโฆษณาหน้ า 1

o ชนินทร์ โยธะการี

ผู้อำ� นวยการศูนย์ ข่าวและการตลาด อุดรธานี

1.ขนาด กว้าง 4 x สูง 7 นิว้ ราคา 5,000 บาท

o แก้ วยาใจ โยธะการี

รองผู้อำ� นวยการศูนย์ ข่าวและการตลาด อุดรธานี

o วิษณุ อินทรพยุง ผอ.ศูนย์ ภาคอีสาน

o ดร. อัครวัฒน์ เชนชัยพัฒน์

ผู้อำ� นวยการศูนย์ ข่าวและการตลาด ขอนแก่ น

o พิษณุ ใยน้ อย

ผู้อำ� นวยการศูนย์ ข่าวนครราชสี มา,สุ รินทร์ ,ศรีสะเกษ o กนิษฐา ไชยชาติ หัวหน้ าผู้สื่อข่ าวและฝ่ ายการตลาด o นิตยาภัทร รัตนพินิจ ผู้สื่อข่ าวและฝ่ ายการตลาด o บุญจันทร์ ยัพราษฎร์ ทีป่ รึกษาพิเศษ o น.ส.ปริยากร วรุฬธนกิจ ผอ.ศูนย์ข่าวและการตลาดศูนย์ข่าวยโสธร o ชัยพร สุ วรรณธาดา หัวหน้ าศูนย์ข่าวร้ อยเอ็ด o พรพิมล พิทกั ษ์ ทา ผู้สื่อข่ าวและการตลาด o กฤช พจนา ผู้สื่อข่ าวและการตลาด

ส� ำนักงานใหญ่ น.ส.พ.ภาคอีสาน เลขที่ 232 ม.12 ถ.มหาสารคาม-บุรีรัมย์ ต.แวงน่ าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

043 * 777218 080 * 0055411

pakesarn@gmail.com

www.pakesarn.net

ลงโฆษณาแบบราคาปกติ 1.ขนาดเต็มหน้า กว้าง 14.45 x สูง 20.1 นิว้ ราคา 15,000 บาท 2.ขนาดครึง่ หน้า กว้าง 14.45 x สูง 10 นิว้ ราคา 8,000 บาท 3.ขนาดพืน้ ที่ 1/4 หน้า กว้าง 7.15 x สูง 10 นิว้ ราคา 5,000 บาท 4.ขนาดพืน้ ที่ 1/8 หน้า กว้าง 7.15 x สูง 4.95 นิว้ ราคา 3,000 บาท

ลงโฆษณาแบบ Classifiled (โฆษณาย่อย) 1.ขนาด กว้าง 4 x สูง 3 นิว้ ครึง่ 2.ขนาด กว้าง 4 x สูง 4 นิว้ 3.ขนาด กว้าง 5 x สูง 3 นิว้ ครึง่ 4.ขนาด กว้าง 5 x สูง 4 นิว้ 5.ขนาด กว้าง 6 x สูง 4 นิว้ ครึง่ 6.ขนาด กว้าง 6 x สูง 5 นิว้

ราคา 1,000 บาท ราคา 1,200 บาท ราคา 1,500 บาท ราคา 2,000 บาท ราคา 2,500 บาท ราคา 3,000 บาท

ทุ.........ส่ กปังถึกง......... ษ์

ท�ำเนียบรัฐบาล ส�ำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงต่างๆ ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัด วางแผงใหญ่ในทุกจังหวัด ทั่วภาคอีสาน 20 จังหวัด

ผูว้ า่ ฯ เทศบาล อบจ. อบต. สตช. บชภ.3-4

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์หน้ า 4 สังคมภาคอีสาน 1.ขนาด กว้าง 4 x สูง 3 นิว้ ครึง่ ราคา 2,500 บาท

ติดต่อลงสื่อโฆษณาคุณภาพ หนังสื อพิมพ์ภาคอีสาน ได้ที่สำ� นักงานใหญ่ โทร.043 - 777218, 080-0055411, 087-8523556, 090-5909256,

นอกจากนี้ ท่านสามารถเลือกพื้นที่โฆษณาได้ตามความต้องการของท่าน และท่านสามารถช�ำระเงินได้ ผ่านหมายเลขบัญชี บ.ก.ชายใหญ่ ไชยสมคุณ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม 409-0-17173-3 หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าเรา น.ส.พ.ภาคอีสานจะได้มีโอกาสรับใช้และแนะน�ำเสนอ สื่ อโฆษณาคุณภาพ เพื่อความส�ำเร็ จขององค์กรของท่านและขอขอบพระคุณผูใ้ ห้การสนับสนุนทุกท่านมาไว้ในโอกาสนี้ดว้ ยความยินดี

*บรรณาธิ การ : ชายใหญ่ ไชยสมคุณ *รองบรรณาธิ การ : วราทิตย์ วรจินดา *บรรณาธิ การฝ่ ายกฎหมาย : ทนาย ดร.ไพรั ช ไชยสมคุณ *คณะที่ปรึ กษา : สั นติ ปทุมรั ตน์ , ทวีสิน สระสม, ดร.ประดิษฐ์ ฉัตรจรัสกูล, ดร.ดิเรก พรสีมา, ดร.สุ ทนิ คลังแสง, ขจิต ชัยนิคม, พิชิต ไชยชนะ, วิเชียรชนินทร์ สินธุไพร , สนัน่ บุญคะสีทา, ชยพล โบราณมูล, สุ ทธิพงษ์ เทพวรรณ, พร รุจนเวศ, ประเสริฐ จีนุพงศ์ , อัษฎา วนาทรัพย์ดำ� รง, ศิริพร มรรครมย์, บุญจันทร์ ยัพราษฎร์ , รังสรรค์ เพียรอดวงษ์, พล.ต.ท. ด�ำริห์ โชตเศรษฐ์ *คอลัมน์ นสิ ต์ : พระเทพสิทธาจารย์ , วีระศักดิ์ สัตยธีรานนท์, ร.ศ.รัชนี วรจินดา, พ.ต.ท.ณรงค์เดช นิมติ ร, ดร.อดิศักดิ์ มนตรี, มยุรี นาสา *ผู้พมิ พ์และผู้โฆษณา : สุ รชัย ไชยสมคุณ *พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ริมปิ งการพิมพ์ เลขที่ 11/13 -15 ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 056 - 224736


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 5 ฉบับที่ 58 วันที่ 11 เม.ย.- 15 พ.ค. 2557

อุดรธานีจัดกิจกรรม เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติปี56 การก�ำหนดกรอบและทิศทางการปฏิบัติงาน ให้หน่วยงานหลัก

ทีเ่ ป็นผูร้ บั ผิดชอบในแต่ละแผนงาน บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ร่วม เพื่อออกแผนปฏิบัติการ รองรับปฏิบัติการพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด ปี 2557 เป็นแนวทางในการด�ำเนินการในการ ขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติด ส�ำนักงานสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานจังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับมอบหมายให้ร่วมด�ำเนินการ ตามแผนปฏิบัติป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แผนงานที่ 3 แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ในกิจกรรม สร้าง ภูมคิ มุ้ กันให้กบั สถานประกอบกิจการตามโครงการโรงงานสีขาว สูร่ ะบบการจัดท�ำระบบมาตรฐานการป้องและแก้ไขปัญหายาเสพ ติดเห็นว่า การรณรงค์ให้ความรู้และการเล่นกีฬา สามารถสร้าง ภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างดียิ่ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสามั ค คี แ ละความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ องค์ ก รและ บุคลากรภายในได้ จึงน�ำเอาประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดมาเป็นเป้าหมายของการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี ประจ�ำปี 2557 ตามแนวคิด รวมพลังแรงงาน เมื่อเวลา 09.30 น. (1 พ.ค.57 ) ที่ห้องอุดรธานีฮอลล์ ต้านยาเสพติด ส�ำหรับกิจกรรมในวันนี้จังหวัดอุดรธานี จัดงานการ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี นายสุทธินันท์ บุญมี รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานวันแรงงาน ถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ แห่งชาติจังหวัดอุดรธานี “รวมพลังแรงงาน ต้านยาเสพติด” พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ การเดิน ประจ�ำปี 2557 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารภาคเอกชน รณรงค์ รวมพลั ง แรงงานต้ า นยาเสพติ ด การมอบประกาศ ประชาสังคม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด เกียรติคุณสตรีท�ำงานภาคแรงงานในระบบและนอกระบบดีเด่น กระทรวงแรงงาน และผู้บริหารสถานประกอบการ แรงงานใน ของจังหวัดอุดรธานี มอบในประกาศเกียรติคุณสถานประกอบ กิจการที่ให้การสนับสนุนสถานที่จัดงาน การจัดนิทรรศการของ พื้นที่ร่วมงาน นายภาณุ เหี้ยมหาญ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน การจัดแข่งขันกีฬา จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลถือเอาปัญหายาเสพติด ต้านยาเสพติด และการแสดงคอนเสิร์ตวันแรงงาน โดยนักร้อง เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งด�ำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังโดยใช้ ชื่อดังตั๊กแตน ชลดา และมอบรางวัลกีฬาและการประกวดต่างๆ แผนปฏิบัติการพลังงานแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี 2557 ด้วย ...................... ทีมข่าว ส.ปชส.อด.

รพ.บุรีรัมย์จัดสร้างพระพุทธรูปวิโรคาบวรไตรรัตนะให้พ่อค้านัก ในการประกอบพิธเททองหล่อน�ำฤกษ พระพุทธรูปโรคาบวรไตรรัตนะ ณ บริเวณ โดม 60 ปี โรงพยาบาลบุรรี มั ย์ ก่อนจะท�ำพิธพี ทุ ธาภิเษก ณ วัดกลางพระอาราม ธุรกิจ และ ปชช.บูชาเพื่อตั้งกองทุนช่วยผู้ป่วยโรคหัวใจที่ หลวง ในวันที่ 7 กันยายน 2557 ซึ่งคาดว่าการจัดสร้างพระพุทธรูปวิโรคาบวร ขาดแคลนทุนทรัพย์

โรงพยาบาลบุรรี มั ย์ จัดสร้างพระพุทธรูปวิโรคาบวรไตรรัตนะ ให้พอ่ ค้า นักธุรกิจ และประชาชนบูชา เพือ่ น�ำเงินไปจัดตัง้ กองทุนซือ้ เครือ่ งมือแพทย์ และ ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาโรคหัวใจ หลังพบสถิติผู้ป่วย โรคหัวใจสะสมมากกว่า 1 หมื่นคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ( 3 พ.ค.57) เวลา 08.39 น. นายไชยวัฒน์ พันธ์นรา รองผูว้ า่ ราชการ จังหวัดบุรรี มั ย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมพระราชปริยตั กิ วีเจ้าคณะจังหวัด บุรีรัมย์และพระราชปัญญาวิสารัก อดีตเจ้าคณะจังหวัด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

จังหวัดบึงกาฬจัดพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล ปี 2557

ประกันสังคมกาฬสินธุ์เยี่ยมผู้ประกันตนที่รักษาตัวที่ รพ.กาฬสินธุ์ เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2557

ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดกาฬสินธุ์ ออก เยีย่ มและมอบของขวัญให้กบั ผูป้ ว่ ยประกันสังคมทีเ่ ข้ารักษาตัวที่ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เนือ่ งในวันแรงงานแห่งชาติ ประจ�ำปี 2557 เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ซึ่งตรงกับวันแรงงาน แห่งชาติ ประจ�ำปี 2557 นางภัทรรินทร์ พัฒนจักร ประกันสังคม จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุชาติ วิชชาวุธ แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานของ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกเยี่ยมและมอบของขวัญให้กับผู้ป่วย ประกันสังคมที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นขวัญ ก�ำลังใจ เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ นางภัทรรินทร์ พัฒนจักร ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติ ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัด โครงการเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคมและมอบของเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญ ก�ำลังใจ สร้างความอบอุ่นให้กับผู้ประกันตนที่เข้ารักษาตัว โดย จัดขึ้นในโอกาสวันส�ำคัญต่าง ได้แก่ วันครบรอบสถาปนากระทรวงแรงงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2557 ได้ออกเยี่ยมและมอบของขวัญให้กับ ผู้ประกันตนที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จ�ำนวน 15 ราย.........http://pr.prd.go.th/kalasin/

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2557

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เก็บข้อมูลท�ำแผนการส�ำรวจ ขุดเจาะแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติที่จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี : เชิญหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมให้ขอ้ มูลเพือ่ ประกอบการจัดท�ำแผนแม่บทส�ำหรับยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง ความเข้าใจภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นและความร่วมมือทุกภาคส่วน ปี 2557 พร้อมลงเก็บข้อมูลในพื้นที่ที่ ต�ำบลพังเคน อ�ำเภอนาตาล (2 พ.ค.57) พ.อ.เวิน จ�ำปาสา รองผูอ้ ำ� นวยการรักษาความ มั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี (ฝ่ายทหาร) พร้อมด้วยนางจิตติ มา อรรถอารุณ ผูอ้ ำ� นวยการกองแผนงานเชือ้ เพลิงธรรมชาติ พร้อม คณะที่ปรึกษาและคณะผู้สังเกตการณ์ กระทรวงพลังงาน ร่วม ประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลพื้นฐาน ประกอบการจัดท�ำแผนแม่บท ส�ำหรับยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้าใจภาพลักษณ์ ความเชือ่ มั่นและความร่วมมือทุกภาคส่วน ปี 2557 โดยเฉพาะการส�ำรวจ และขุดเจาะแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ด้านพลังงาน ผลดีและผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ในพืน้ ที่ แนวทางการ สร้างความเข้าใจกับประชาชนรวมทั้งสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นใน ป ั จ จุ บั น ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย พ ลั ง ง า น จั ง ห วั ด , ท ้ อ ง ถิ่ น จั ง หวั ด ,อุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด ,ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม,ส� ำ นั ก ศิ ล ปกรที่ 11,สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ แ ห่ ง ประเทศไทย,สถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งแห่ ง ประเทศไทยจั ง หวั ด อุบลราชธานีและประชาสัมพันธ์จังหวัด ในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว นอกจากคณะที่ปรึกษาและ คณะผูส้ งั เกตการณ์ กระทรวงพลังงาน ได้รบั ทราบข้อมูลจากหน่วย งานราชการทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว ยังได้ออกไปพบปะกับผูน้ ำ� และรับทราบ ข้อมูลในพื้นที่ ที่ต�ำบลพังเคน อ�ำเภอนาตาล โดยมีนายอ�ำเภอนา ตาล,นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลพังเคน,ผูบ้ ริหารสถานศึกษา,ผู้ อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนรวมทัง้ ผูน้ ำ� หมูบ่ า้ นใน พื้นที่ต�ำบลพังเคน เพื่อน�ำข้อมูลในพื้นที่ประกอบการพิจารณาจัด ท�ำแผนแม่บทฯ และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ได้ ก�ำหนดจัดเวทีเสวนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ทีจ่ งั หวัดอุบลราชธานี ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2557 นี้...//.. ส.ปชส.อุบลราชธานี 081 924 8609 /ข่าว/ 2 พ.ค.57

3

ผูว้ า่ ราชการจังหวัดบึงกาฬ น�ำพสกนิกรชาวจังหวัดบึงกาฬทุกหมูเ่ หล่า ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจ�ำปี 2557 (5 พ.ค.57) เวลา 07.30 น.ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์ อ�ำนวยศิลป์ จ.บึงกาฬ นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อม ด้วยข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ต�ำรวจ ทหาร ชมรม มูลนิธิ ลูกเสือ ชาวบ้านและพสกนิกรชาวจังหวัดบึงกาฬ ได้ร่วมใจกันประกอบพิธีถวายราช สดุดีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจ�ำปี พ.ศ. 2557 และเนื่องในโอกาส ครบรอบ 64 ปี แห่งการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรง รับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์แบบ กล่าวคือ พระองค์ ได้เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติต่อจากพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 แล้วเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงศึกษาอยู่ ณ ทวีปยุโรป จนกระทั่งทรงบรรลุ นิตภิ าวะจึงเสด็จนิวตั ประเทศไทยและรัฐบาลไทยได้นอ้ มเกล้าฯ จัดพระราชพิธี

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ น�ำข้าราชการและ พสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ วางพานพุม่ ดอกไม้สดถวาย ราชสั ก การะ เพื่ อ น้ อ มร� ำ ลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2557 เมื่อเวลา 08.30 น. (5 พฤษภาคม 2557) ที่หอ ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัด กาฬสินธุ์ ได้จดั งานพิธวี นั ฉัตรมงคล เพือ่ เป็นการน้อมร�ำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อปวงชนชาวไทย โดยมีนายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฯ พิธี เริม่ ด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชน ชมรมต่าง ๆ ถวายเครือ่ ง ราชสั ก การะ พานพุ ่ ม ดอกไม้ ส ด ต่ อ หน้ า พระบรม ฉายาลั ก ษณ์ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว โดยมี ผู ้ พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการ ทหาร ต�ำรวจ ประชาชนร่วม พิธีเป็นจ�ำนวนมาก จากนั้น นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัด กาฬสินธุ์ ประธานในพิธจี ดุ ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระ สงฆ์ให้ศีล เปิดกรวยถวายดอกไม้ วางพานพุ่มดอกไม้สด ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยูห่ วั พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมร�ำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ ทรงมี ต ่ อ พสกนิ ก รเป็ น ล้ น เกล้ า ล้ น กระหม่ อ ม สุ ด จะ พรรณนา พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนับ ตั้งแต่วันที่เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติตราบจนปัจจุบัน ส�ำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรด เกล้ารับโครงการขุดลอกหนองเลิงเปือยและซ่อมแซมฝาย ที่ ต� ำ บลสามั ค คี อ� ำ ภอร่ อ งค� ำ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ ์ เป็ น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ เพื่อแก้ไขปัญหาภัย แล้ง น�้ำท่วม ให้กับราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ จ�ำนวน 53 หมู่บ้าน 4 ต�ำบล ของอ�ำเภอร่องค�ำ และอ�ำเภอกมลาไสย เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวจังหวัด กาฬสินธุ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง http:// pr.prd.go.th/kalasin

จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและ แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ไตรรัตนะในครัง้ นี้ จะมีพอ่ ค้า นักธุรกิจ และประชาชนร่วมบูชาเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งจากสถิติพบว่าจ.บุรีรัมย์มี ผู้ป่วยโรคหัวใจทั้งรายเก่า รายใหม่สะสมอยู่กว่า 10,000 คน ส่วนใหญ่จะเป็นเกีย่ วกับโรคหัวใจตีบ กล้ามเนือ้ หัวใจตาย และหัวใจ วาย ทัง้ ยังมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งไม่วา่ จะเป็นกลุม่ เด็ก หรือผูส้ งู อายุ ซึง่ ที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลยังประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค และศูนย์รักษาโรคหัวใจ จึงต้องส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อยัง โรงพยาบาลขอนแก่น หรือกรุงเทพมหานคร ที่มีความพร้อมมากกว่า แต่เชื่อว่า หลังจากที่มีการก่อสร้างอาคารโรคหัวใจแล้วเสร็จ ซึ่งขณะนี้ได้รับงบประมาณ จากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว 430 ล้านบาทเพื่อด�ำเนินการก่อสร้าง รวมถึงมี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค และเครื่องมือในการรักษาที่พร้ อม ก็จะสามารถรักษาผู้ ป่วยโรคหั วใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่ งใหญ่ คาดว่าจะใช้เวลาด�ำเนินการ ไม่เกิน 3 ปี นายแพทย์จรัญ ทองทับ ผอ.โรงพยาบาลบุรรี มั ย์ ยังได้แนะน�ำวิธดี แู ล ป้องกันตนเองจากโรคหัวใจด้วยว่า จะต้องดูแลตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ โดยการไป ตรวจครรภ์และฉีดวัคซีนตามที่แพทย์นัดอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อลดอัตราเสี่ยงใน เด็กที่ จะป่วยเป็นโรคหัวใจ ส่วนในกลุ่มผู้สูงอายุก็ควรจะมี การดูแลสุขภาพ ควบคุมน�้ำหนัก โดยการหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารที่มีรสเค็ม หวาน มันจัด และออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ ที่ส�ำคัญไม่ควรเครียดจนเกินไป หากปฏิบัติ ได้เชื่อว่าจะสามารถลดอัตราเสี่ยงจากการป่วยโรคหัวใจได้

บรมราชาภิเษกถวาย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ส�ำหรับพิธวี นั ฉัตรมงคลปีนี้ จังหวัดบึงกาฬได้จดั ให้มพี ธิ ถี วายพานพุม่ ทอง-พุ่มเงิน ถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรมูลนิธิ พสกนิกรชาวจังหวัด บึงกาฬร่วมประกอบพิธีจ�ำนวนมาก ทั้งนี้เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เดิน ทางมาถึงได้ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา ถวายพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน เปิด กรวยกระทงดอกไม้ และอ่านถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ เหล่าพสกนิกร ชาวจังหวัดบึงกาฬ ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า เนื่องในอภิ ลักขิตมหามงคลสมัยวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกสมโภชพระมหาเศวตฉัตร เครื่ อ งราชกกุ ธ ภั ณ ฑ์ และพระราชมณเฑี ย ร ด้ ว ยความส� ำ นึ ก ในพระ มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิต ตลาธิเบศ รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ทรง มีตอ่ พสกนิกรเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมสุดจะพรรณา พระองค์ได้ทรงประกอบ พระราชภารกิจอันหนักยิ่ง ตั้งแต่วันที่เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ตราบจนบัดนี้ เป็นเวลากว่า 64 ปี กาลเวลาได้พิสูจน์ให้มหาชนประจักษ์แล้วว่า พระองค์ได้ ทรงปฏิบัติตามพระบรมราชปณิธาน ในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่า “เราจะ ครองแผ่นดินโดยธรรม เพือ่ ประโยชน์สขุ แห่งมหาชนชาวสยาม” ซึง่ พระองค์ได้ ทรงยึดมั่นและปฏิบัติ ตามพระบรมราชปณิทานในปฐมบรมราชโองการอย่าง เคร่งครัด การทีป่ ระเทศไทยมีพระมหากษัตริยผ์ คู้ รองแผ่นดินโดยธรรมนัน้ เป็น บุญของประชาราษฎรโดยแท้ เพราะพระบารมีในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้ แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมประชาชนชาวไทยให้อยู่เย็นเป็นสุข ชาติไทย สามารถธ�ำรงรักษาเอกราชและอธิปไตยไว้ได้อย่างมั่นคง

วันที่ 25 เม.ย.57 ที่หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุรนิ ทร์ น�ำข้าราชการ ทหาร ต�ำรวจ กระท�ำพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาทิสลักษณ์สมเด็จพระ นเรศวรมหาราช และกล่าวสดุดี เนือ่ งในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช เพือ่ เป็นการน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ ุ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงคุณอนันต์ต่อแผ่นดินประเทศสยาม ทรงกอบกู้เอกราชชาติ สยามจากการเป็นเมืองขึน้ ของพม่าในสมัยอยุธยา ทรงยอมเสียสละ และอดทนต่อการเป็นตัวประกันแลกเปลีย่ น ฝึกปรือฝีมอื และต�ำรา วิชยั ยุทธ เมือ่ ได้รบั อิสสระภาพกลับมาประเทศสยามได้รวบรวมไพล่ พล และประกาศอิสสระภาพหลังจากถูกกดขี่ข่มเหงจากเจ้าผู้ครอง นครพม่า ทรงกระท�ำยุทธหัตถีจนชนะพระมหาอุปราชผู้ส�ำเร็จ ราชการกรุงหงสาวดี และท�ำศึกสงครามต่อเนื่องหลายครั้งจนชนะ พม่าอย่างเด็ดขาดในสมัยนั้น ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิ ธราชธรรม ประชาชนอยู่ดีมีสุข สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเสด็จสวรรคตเนื่องจาก ทรงพระประชวรในขณะยกทัพไปท�ำศึกที่เมืองห้างหลวง ปีมะเส็ง พุทธศักราช 2148 เดือน 6 ขึน้ 8 ค�ำ่ ในขณะพระชนมายุ 50 พรรษา รัฐบาลไทยโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ที่ 29 พฤศจิกายน 2548 ก�ำหนดให้ทุกวันที่ 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและให้ ประกอบรั ฐ พิ ธี เพื่ อ ส� ำ นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ เชิ ด ชู พ ระ เกียรติคณ ุ พระปรีชาสามารถทีเ่ ลือ่ งลือปรากฏอยูใ่ นประวัตศิ าสตร์ ตราบเท่าทุกวันนี้ ส.ปชส.สุรินทร์ ก�ำชัย วันสุข ข่าว/ไวยวิทย์ สุขเก่า ภาพ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดมุกดาหาร จัด โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ( ๒ พ.ค. ๒๕๕๗ ) เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสกล สฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็น ประธานในพิธเี ปิดโครงการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยแล้ง โดย ได้ท�ำการเปิดปุ่มเครื่องสูบส่งน�้ำระยะไกล ณ หมู่ ๖ บ้าน ด่านค�ำ ต�ำบลมุกดาหาร อ�ำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพือ่ ช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน�้ำดิบใช้ผลิตระบบประปา หมู่บ้าน จ�ำนวน ๑๒๐ ครัวเรือน (๔๙๘ คน) เนื่องจากเป็น สระเก็บน�ำ้ ได้ปริมาณไม่เพียงพอเพราะสภาพท้องสระเป็น หินดานและติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน ไม่สามารถขุดให้ลึก และขยายขนาดสระให้กว้างขึ้นได้ จ�ำนวน ๑๒๐ ครัวเรือน (๔๙๘ คน) นายเวชสุวรรณ อาจวิชัย หัวหน้าส�ำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร กล่าวเพิม่ เติมว่า ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด มุ กดาหารประสานกั บ ส� ำ นั กงานป้ อ งกั น และบรรเทา สาธารณภัย เขต ๗ สกลนคร ให้น�ำรถสูบส่งน�้ำระยะไกล เข้าด�ำเนินการสูบตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จนถึง วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จากน�้ำต้นทุนที่อ่างเก็บน�้ำห้วย แคนซึ่งมีปริมาณน�้ำเพียงพอตลอดปีสูบส่งน�้ำไปเก็บที่สระ ดิบให้ผลิตน�้ำประปา ที่ หมู่ ๖ บ้านด่านค�ำ ระยะทางการ วางท่อส่ง ๒,๘๐๐ เมตร สามารถเติมน�้ำได้ปริมาณ ๑๘๐ ลู ก บาศก์ เ มตรต่ อ ชั่ ว โมง ซึ่ ง สระน�้ ำ สามารถเก็ บ กั ก ได้ ปริมาณ ๑๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วยบรรเทาความเดือด ร้อนให้กับราษฎร นอกจากนี้ เทศบาลต�ำบลมุกดาหารได้ ส่งช่างส�ำรวจจุดที่เป็นแหล่งน�้ำต้นทุน และระยะทางการ วางท่อส่งน�้ำ รวมถึงให้การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด มุกดาหาร พิจารณาการขยายเขตประปา ปรับปรุงการเพิม่ แรงดัน เพื่อส่งน�้ำประปาให้บริการประชาชนต่อไป ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว


4

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 5 ฉบับที่ 58 วันที่ 11 เม.ย.- 15 พ.ค. 2557

กาฬสินธุ์ ชาวบ้ าน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

เปิ บพิสดาร จับหนอนดอกคูณ มาพักไว้ 1 คืน ให้ เปลี่ยนเป็ นดักแด้ ก่อนน�ำไปคั่ว หรือ ทอด เมนูสดุ อร่อย ปลอดสารพิษ ประหยัด ต้ นราชพฤกษ์ หรือ ทีช่ าวบ้ านเรียกว่า ต้ นคูณ ช่วงฤดูร้อนเดือนมีนาคมเมษายนของทุ ก ปี จะออกดอกสี เ หลื อ งสะพรั่ ง สวยงาม โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ และช่วง นี้พบว่าดอกคูณก�ำลังโรยรา ขณะเดียวกันก็พบว่ามี ตัวหนอนระบาดกัดกินใบอ่อนต้ นคูณแพร่ กระจาย เป็ นจ�ำนวนมาก เป็ นอาหารชั้นเยี่ยมกินมานานแล้ ว ไม่เป็ นอันตราย ปลอดภัย ไร้ สารพิษ ขอนแก่น “จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยว ยาเสพติดอย่างยั่งยืน” ปี 2557 เพื่อป้ องกันปราบ ปรามยาเสพติดให้ หมดจากจังหวัดขอนแก่น เป็ น มาตรการด้ านการป้ องกันยาเสพติดในจุ ดเสี่ยงต่อ การค้ าและแพร่ระบาด ยาเสพ ซึ่งเน้ นปฏิบตั กิ าร 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการป้ องกันในทุกจุดเสีย่ ง ครอบคลุม ทุกพื้นที่ ได้ แก่ หมู่บ้าน ชุมชน ศาสนสถาน วัด โบสถ์ มัสยิด โรงเรียน โรงงาน สถานบริการ ร้ าน เกมคาราโอเกะ หอพัก เรือนจ�ำ และโรงพัก ด้ าน การปราบปรามผู้ค้า ผู้ผลิตยาเสพติด และด้ านการ บ�ำบัดฟื้ นฟูผ้ ูเสพ ผู้ตดิ ยาเสพติด ส�ำหรับการจู่โจม ตรวจค้ น พื้นที่เป้ าหมายทั้งจังหวัด ชัยภูมิ พายุฤดูร้อน สร้ างความเสียหาย แก่ บ้ านเรือน พืชไร่ แต่ สิ่งหนึ่ง ที่มากับ พายุ และสร้ าง รายได้ ให้ ชาวบ้ าน คือ “อึ่ง” ชาวชัยภูมิอาศัยช่วง เวลานี้ ออกจับอึ่งมาขาย ทั้งขายตัวเป็ นๆ และ แปรรูปเป็ นปลาร้ าอึ่ง ทีต่ ลาดสดเทศบาลเมืองชัยภูมิ รับอึ่งมาจากหนองบัวระเหว เทพสถิต กิโลกรัมละ 150 – 170 บาท และน�ำมาขายกิโลกรัมละ 200 บาท นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนมได้ จัด โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 10 ปี มหาวิ ท ยาลั ย นครพนมและโครงการประกวด ภาพถ่ายในหัวข้ อ “สูท่ ศวรรษใหม่กบั ...มหาวิทยาลัย นครพนม” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่ง เสริมให้ นกั เรียน นักศึกษา นิสติ และบุคคลทัว่ ไปได้ มีโอกาสแสดงออกทางความคิดสร้ างสรรค์ในการ ออกแบบผลงานและการถ่ายภาพ นครราชสีมา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ร่ วมกับ

หน่วยกู้ภัยฮุก 31 ฝึ กสอนเทคนิคการลอยตัวในน�ำ้ ให้ เด็กนักเรียน ป้ องกันเด็กจมน�ำ้ เสียชีวิตจากการ ลงเล่นน�ำ้ ในช่วงฤดูร้อน บึงกาฬ พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ของจังหวัด บึงกาฬเป็นด�ำริของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬที่จะ ด�ำเนินการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เป็นประจ�ำทุกเดือนอย่าง น้อยเดือนละ 1 ตัว โดยจะท�ำการมอบให้เกษตรกรใน จังหวัดบึงกาฬน�ำไปเลี้ยงเพื่อขยายพันธ์ ในการไถ่ชีวิต โค-กระบือท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัดบึงกาฬจะเป็นเจ้าภาพ หลั ก และมี หั ว หน้ า ส่ ว นราชการและผู ้ ใจบุ ญ ร่ ว มกั บ บริจาคทรัพย์เพือ่ น�ำมาไถ่ชวี ติ โค-กระบือในทุกๆเดือน ถือ ได้วา่ เป็นการร่วมกันท�ำบุญและสร้างอาชีพและสร้างราย ได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง บุรีรัมย์ ซ้ อมแผนเผชิญเหตุเพลิงไหม้ ใน โรงงาน เตรียมพร้ อมป้ องกันระงับเหตุเพลิงไหม้ ท่ี อาจเกิดขึ้นได้ ตลอดเวลา ส�ำนักงานป้ องกันและ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ ร่ วมกับหลาย หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อง ระดมเจ้ าหน้ าที่ แ พทย์ พยาบาล ต�ำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และอาสาสมั ค รหน่ ว ยกู้ ภั ย ซ้ อมแผนจ� ำ ลอง เหตุการณ์จริงในการป้ องกันระงับเหตุเพลิงไหม้ ใน โกดังเก็บยางพารา บริษัท รับเบอร์แลนด์ จ�ำกัด ต.โคกม้ า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ขณะที่มพ ี นักงาน ท�ำงานอยู่ในโรงงานจ�ำนวนมาก หลังได้ รับแจ้ งเจ้ า หน้ าที่ดบั เพลิงจากหลายหน่วยงาน ได้ มายังจุดเกิด เหตุเพื่อระดมฉีดน�ำ้ สกัดเพลิงไม่ให้ ลุกลาม จากนั้น ได้ ช่วยกันอพยพพนักงานออกจากพื้นที่เกิดเหตุ ไป ยังจุดรวมพลของทางโรงงาน และท�ำการค้ นหาผู้ได้ รับบาดเจ็บเพื่อช่ วยเหลือให้ ได้ รับความปลอดภัย อย่างเร่งด่วน ยโสธร เวทีขบั เคลื่อนนโยบายสาธารณะ สู่ยโสธรเมืองน่าอยู่ จัดชึ้นโดยองค์การบริหารส่วน จังหวัดยโสธร เทศบาลเมืองยโสธร และส�ำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส) บูรณ าการร่ วมกันจัดเวทีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสู่ ยโสธรเมื อ งน่ า อยู่ เพื่ อ เผยแพร่ ผ ลงานต่ า งๆที่ กองทุน สสส. อบจ./ ยโสธร เทศบาลเมืองยโสธร ร่ วมกันด�ำเนินงานจัดท�ำพัฒนาชุมชนและหมู่บ้าน ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ภายใต้ นโยบาย “ ยโสธรเมืองแห่งการอ่าน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผู้นำ� เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้ า พัฒนาคนรุ่นใหม่ ผู้บริโภคปลอดภัย บุญบั้งไฟงามเลิศ ” ปรากฏว่า ผลการขับเคลื่อนด�ำเดินงานส่งผลให้ เกิดเป็ นต�ำบล ต้ นแบบ 5 ต�ำบล ร้อยเอ็ด ผู้อำ� นวยการโรงพยาบาลจังหาร กล่าวว่า ปั จจุบันพบการติดเชื้อพยาธิใบไม้ ตับของ ประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า 6 ล้ านคน

เป็ นกลุ่ ม เสี่ ย งกั บ การเกิ ด โรคมะเร็ ง ท่ อ น�้ำ ดี ใ น อนาคต จังหวัดร้ อยเอ็ดให้ อำ� เภอจังหารเป็ นจังหวัด น�ำร่ องในการรณรงค์ป้องกัน ตรวจและรักษาโรค มะเร็งท่อน�ำ้ ดี ภายใต้ โครงการ วาระอีสานต้ านมะเร็ง ท่อน�ำ้ ดี กับมูลนิธทิ ่อน�ำ้ ดีสญ ั จร โดยประสานงาน ร่วมมือ คณะแพทย์ศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ร้ อยเอ็ด เพื่อกระตุ้นเตือน ประชากรที่เสียงต่อการ เกิดโรคมะเร็งท่อน�ำ้ ดี การรับรู้ถงึ อันตรายของโรค ซึ่งจะต้ องมีการตรวจวินิจฉัยเพื่อเฝ้ าระวังโรค มหาสารคาม สมาคมเจ็ ต สกี แ ห่ ง ประเทศไทยในพระอุ ป ถั ม ภ์ ฯ ร่ ว มกั บ จั ง หวั ด มหาสารคาม จัดการแข่งขัน G-Shock Jet ski Protour 2014 ชิงแชมป์ ประเทศไทยสนามที่ 2 ที่บงึ กุย อ�ำเภอสุมพิสยั ประชาชนและแฟนกีฬาร่วมชมการ แข่งขันจ�ำนวนมากท่ามกลางอากาศร้ อนจัด มุกดาหาร “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด ท�ำบุญ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีตามวิถีพุทธ” ส�ำหรับ ครั้งต่อไป ก�ำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (ตรงกับวันแรม ๘ ค�่ำ เดือน ๖) ที่วดั โพธิ์ชัย ต�ำบลบางทรายใหญ่ อ�ำเภอเมือง จังหวดมุกดาหาร ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่และใกล้ เคียง อ�ำเภอเมือง ร่วมท�ำบุญตักบาตร รับศีล ฟังธรรม ใน วันธรรมสวนะ เพื่อเป็ นสิรมิ งคล โดยพร้ อมเพรียงกัน เลย เทศกาลสงกรานต์ เป็ นเทศกาล สนุกสนานรื่นเริง เชื่อมความสัมพันธ์ความรักความ ผูกพันท�ำกิจกรรมของครอบครัว พี่น้อง เพื่อนฝูง และคนในสังคม โดยใช้ นำ�้ เป็ นสื่อในการเชื่อมความ สัมพันธ์ระหว่างกัน ด้ วยการเล่นน�ำ้ สงกรานต์ในหมู่ เพื่อน และคนรู้จัก ที่รักษาไว้ ซ่ึงประเพณีดงี ามของ ท้ องถิ่นไทย เพื่ อความสะดวกในการจราจรและ รักษาความปลอดภัย ในหลายพื้นที่ได้ กำ� หนดจัด โซนนิ่งในการจัดกิจกรรมเล่นน�ำ้ สงกรานต์ และกิจ กรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาล สงกรานต์ ดั ง นั้ น เทศบาลเมื อ งเลย ร่ ว มกั บ หอการค้ าจังหวัดเลย จึงมีกำ� หนด จัดงานปาตรีโฟม สงกรานต์ ครั้งแรกและแห่งเดียวในเมืองเลย ศรีสะเกษ กองก�ำลังสุรนารี จัดโครงการ ปลู กป่ าอาเซียน เพื่ อฟื้ นฟู พ้ ื นที่ป่าชายแดนให้ มี ความอุดมสมบู รณ์ เป็ นแหล่ งน�้ำล�ำธาร รวมทั้ง ป้ องกันการบุกรุกเข้ าครอบครองเพื่อตั้งถิ่นฐานและ ท�ำกินของราษฎร อันจะก่อให้ เกิดปั ญหาการรุกล�ำ้ เขตแดนเนื่องจากเส้ นเขตแดนยังไม่ ชัดเจน โดย การน� ำ เอาวั น ส�ำ คั ญ ทางพระพุ ท ธศาสนา วั น อาสาฬหบูชา และวันวิสาขบูชา มาจัดกิจกรรม เพราะ ไทย-ลาว-กัมพูชา ต่างนับถือพระพุทธศาสนา และ เป็ นการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างเพื่อนบ้ าน

ในวันครบรอบ 64 ปี ความสัมพั นธ์ไทย-ลาวกัมพูชา สกลนคร ขอเชิญชวนผู้ทส่ี นใจสมัครเข้ า ร่ วมประกวดทุงโบราณ โคมบัวบูชาประเภทแขวน โคมบัวบูชาประเภทตกแต่งรถยนต์ขบวนแห่ และ โต๊ะ บู ช าพระ(หมู่ 9) ในเทศกาลวั น วิ ส าขบู ช า จังหวัดสกลนคร ประจ�ำปี 2557 ขึ้นในระหว่างวันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ทะนุ บ� ำ รุ ง ส่ ง เสริ ม พระพุ ท ธศาสนาอนุ รั ก ษ์ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงาม และ เสริมสร้ างความรัก ความสามัคคีของคนในท้ องถิ่น ให้ คงอยู่สบื ไป สุรินทร์ ศูนย์วิจัยข้ าวสุรินทร์ ก�ำหนดจัด งาน “ข้ า วไทย ก้ า วหน้ า ด้ ว ยพระบารมี ” เพื่ อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว เนื่อง ในวโรกาสที่ท รงเจริ ญ พระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา และเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้ านข้ าวแก่ ชาวนาและประชาชนทั่วไป ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.15 น. ณ ศูนย์วจิ ยั ข้ าวสุรินทร์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ หนองคาย โครงการก่อสร้ างทางรถไฟ ความเร็วสูงจีน-ลาว-ไทย ที่หยุดชะงักลงไป หลัง จากที่ฝ่ายไทยล้ มเลิกเส้ นทางช่ วงหนองคาย-กรุง เพทฯ ก�ำลังจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง เมื่อผู้นำ� ลาวกับจีนได้ตกลงกันจะฟื้ นการเจรจาเพื่อท�ำสัญญาใน เรื่องนี้ซ่ึงดูเหมือนว่าครั้งนี้จะไม่มไี ทยเกี่ยวข้ องด้ วย โครงการก่อสร้ างทางรถไฟความเร็วสูงกว่ า 450 กิโลเมตร จากด่านบ่อเต็น ที่ชายแดนจีนไปยังนคร เวียงจันทน์ โครงการที่มีมูลค่ าราว 7,000 ล้ าน ดอลลาร์ ได้ พัฒนาคืบหน้ าไประดับหนึ่งแล้ ว ซึ่งฝ่ าย ลาวจะต้ องหาเงินก้ อนใหญ่เพื่อชดเชยให้ แก่ราษฎร ที่ได้ รับผลกระทบ กับอีกก้ อนหนึ่งส�ำหรับการเก็บกู้ วัตถุระเบิดตลอดเส้ นทางรถไฟความเร็วสูงผ่านอีก ด้ วย ทั้ ง หมดเป็ นเงิ น ประมาณ 1,000 ล้ าน ดอลลาร์ หนองบั ว ล� ำ ภู เกิดเหตุเพลิ งไหม้ ที่ ส�ำนักงานที่ว่าการอ�ำเภอเมืองหนองบัวล�ำภู ที่เกิด เหตุพบมีควันพวยพุ่ง จ�ำนวนมาก ออกมาจากด้ าน ล่างบริเวณหน้ าห้ องทะเบียน โดยมีนายโชคอ�ำนวย พลมนตรี ปลั ดอ�ำเภอเจ้ าพนักงานปกครองฝ่ าย ปฎิบตั กิ าร พร้ อมด้ วย ร.ต.ท.พงษ์ ภูนายา ร้ อยเวร สอบสวน สถานีตำ� รวจเมืองหนองบัวล�ำภู เจ้ าหน้ าที่ ดับเพลิ งเทศบาลเมืองหนองบัวล�ำภู หน่ วยกู้ ภัย นเรศวร เข้ าตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งเป็ นอาคาร ปูน 2 ชั้น สาเหตุน่าจะเกิดจาก กล่องควบคุมไฟฟ้ า ซึ่งมีสภาพเก่ามาก มีอายุการใช้ งานมานานและสาย ไฟภายในมีสภาพเก่าและอาจจะช�ำรุด ซึ่งในช่วงนี้

อากาศร้ อนจัด แต่จะต้ องรอเจ้ าหน้ าที่ตำ� รวจกอง พิสจู น์หลักฐานตรวจพิสจู น์อย่างละเอียดอีกครั้ง อ�ำนาจเจริญ นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริ น ผู้ว่าราชการจังหวัดอ�ำนาจเจริญ มอบหมายให้ นาง นิ ภ าภรณ์ ชื่ น วาริ น นายกเหล่ า กาชาดจั ง หวั ด อ�ำ นาจเจริ ญ พร้ อ มคณะกรรมการเหล่ า กาชาด จังหวัดอ�ำนาจเจริญ นายสุนทร พิญพงษ์ หัวหน้ าฝ่ าย สงเคราะห์ ผ้ ู ป ระสบภั ย ส�ำ นั ก งานป้ องกั น และ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ�ำนาจเจริญ เดินทางไป ที่บ้านจิกดู่ ต�ำบลจิกดู่ อ�ำเภอหัวตะพาน จังหวัด อ�ำนาจเจริญ น�ำถุงยังชีพ จ�ำนวน 58 ชุด ผ้ าห่มไหม พรม จ�ำนวน 58 ผืน ไปมอบให้ กบั ราษฎร จ�ำนวน 58 ครอบครัว ที่ได้ รับความเดือดร้ อนบ้ านเรือนพัง เสียหาย อุ ด รธานี นายเสนี ย์ จิตตเกษม ผู้ ว่า ราชการจังหวัดอุดรธานี เป็ นประธานเปิ ดงานสุด ยอด OTOP สบายดีสอู่ าเซียน โดยมีนางช่อผกา จิตต เกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี หัวหน้ าส่วน ราชการจังหวัดอุดรธานี ข้ าราชการประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 อาทิ หนองคาย หนองบัวล�ำภู เลย บึงกาฬ อุดรธานี ร่วมกิจกรรม อุบลราชธานี ณ ห้ องประชุมส�ำนักงาน เกษตรจั ง หวั ด อุบ ลราชธานี นายอุด ร ชมาฤกษ์ เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวให้ การต้ อนรับคณะ กิสกรรมจังหวัดพะรวิหาร สาธารณรัฐประชาธิปไตย กัมพูชา จ�ำนวน 37 คน ประกอบด้ วย เจ้ าหน้ าที่ และ เกษตรกร เดินทางมาศึกษาดูงาน ด้ านการเกษตร พลังงาน การผลิตผลไม้ เทคนิคการวางแผนการ ขยายพันธุไ์ ม้ ผล การผลิตไม้ ผล การเลี้ยงปลา ศึกษา ดูงานการเรียนรู้การพัฒนาที่ดิน ศึกษาดูงานการ ผลิตพืชผักระบบไฮโดโปนิกส์ และศึกษาดูงานด้ าน ปศุสัตว์ ทีจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่ างวันที่ 29 เมษายน 2557 ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2557

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ pakesarn@gmail.com รับชมฉบับย้อนหลังได้ที่

www.pakesarn.net 043 - 777218 080-0055411

แ ว ด ว ง ภ า ค อี ส า น

สุรพจน์ รัชชุสริ ิ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมา จากพระราชด�ำริ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจาก โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ

นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการ ประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2557 ที่ห้องประชุมนิทรรศการชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามความคืบหน้า การเตรียมจัดกิจกรรมต่างในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2557 ระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2557 ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง

นายธัชชัย สีสุสรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานคณะอนุกรรมการ ประสานการสอบแข่งขันระดับจังหวัด พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการ ได้ลงพืน้ ที่ ตรวจสอบ ความเรียบร้อยก่อนถึงเวลาการสอบแข่งขัน เพือ่ บรรจุบคุ คลเป็นข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิน่ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ ทีส่ นามสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฎ อุบลราชธานี. โรงเรียนเบญจมะมหาราช อ�ำเภอเมือง และโรงเรียนอนุบาลวารินวิชาชาติ อ�ำเภอวาริน ซึง่ จังหวัดอุบลราชธานีเป็นมีสนามสอบ จ�ำนวน 18 แห่ง และจังหวัดศรีสะเกษ อีก 7 แห่ง มีผู้ที่สมัครสอบ ทั้งสิ้น จ�ำนวน 40,565 คน

นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมการจัดท�ำ แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น ๔

นายธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานเปิดอบรมแกนน�ำเพื่อ ขยายผลเกษตรธรรมชาติ ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง สนง.กศน.กับหน่วยงาน MOA Internationalและมูลนิธิเอ็มโอเอไทย ณ รร.มุกดาหารแกรนด์

นายแพทย์กติ ติศกั ดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ได้ให้เกียรติ ทักทายกลุ่ม YEC (Young Entreprenneur Chamber of commerce) มหาสารคาม ในเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดมหาสารคาม


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 5 ฉบับที่ 58 วันที่ 11 เม.ย.- 15 พ.ค. 2557

5

จัดสร้างวัตถุมงคล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายประภาส รักษาทรัพย์ ปลัดจังหวัดฯ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เดินทางกราบนมัสการ พระเทพวิทยาคม หรือ หลวง พ่อคูณ ปริสุทโธ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ ภายในห้องปลอดเชื้อ เพื่อขออนุญาตจัด สร้างวัตถุมงคล เพื่อหารายได้สนับสนุน การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 หรือ นครราชสีมาเกมส์ ระหว่างวันที่ 9-19 ธันวาคม 2557 และการแข่งขัน กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครัง้ ที่ 33 หรือ โคราชเกมส์ ระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2558 โดยจะมีการจัดสร้างพระยอดธงประยุกต์ 3 สมัย รุ่นชัยชนะ ประกอบ ด้วย 1.รูปแบบพระพักตร์ สมัยสุโขทัย ลักษณะเป็นพระพักตร์รูปไข่ ขมวดพระ เกศาเล็ก พระรัศมีเป็นเปลว พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบลงต�ำ่ พระนาสิกโด่ง และพระโอษฐ์ยิ้ม 2.รูปแบบองค์พระ สมัยเชียงแสน ลักษณะพระวรกายอวบ อ้วน และ 3.รูปแบบของฐานพระ สมัยอู่ทอง ลักษณะพระชงฆ์เป็นสัน ซึ่งจะมี ทั้งรูปแบบทองค�ำ 99 เปอร์เซ็นต์ จะจัดสร้างตามยอดสั่งจอง แต่ไม่เกิน 599 พิธีวางพวงมาลาคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร องค์ ส่วนแบบเงินแท้ จะจัดสร้างจ�ำนวน 2,999 องค์ และแบบทองทิพย์ จะจัด มหาราช ประจ�ำปี 2557 ศุกร์ ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 08.29น. ณ หอประชุมประ สร้างจ�ำนวน 29,999 องค์ ส�ำหรับประชาชนที่สนใจ สามารถสอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ท�ำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 2 ศาลากลาง จักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ ผู้ว่า ราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาคล้ายวัน จังหวัดนครราชสีมา หรือโทรศัพท์ 044-244-252 และ 044-242-102 สวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจ�ำปี 2557 เพื่อเป็นการถวาย ความจงรักภักดี และร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ผู้ทรง กอบกู้อิสรภาพของไทยละท�ำนุบ�ำรุงบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติ จนท�ำให้มปี ระเทศไทยอย่างเช่นทุกวันนี้ โดยมี ข้าราชการ องค์กรเอกชน องค์กรการกุศล ประชาชน เข้าในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

สปข1.ขอนแก่น เตรียมจัดนิทรรศการและเสวนา”การพัฒนาระบบ ทีวีดิจิทัล เพื่อการสื่อสารที่ทันสมัย โดยมีบริษัทผู้น�ำเข้าและจัด จ�ำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับโทรทัศน์ดิจิทัลตอบรับเข้าร่วมจัดแสดง จ�ำนวนมาก

นายเสรี จูบุญส่ง ผู้อ�ำนวยการส�ำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กล่าวถึงความ คืบหน้าการจัดนิทรรศการและการเสวนา “การพัฒนาระบบทีวีดิจิทัล เพื่อการ สือ่ สารทีท่ นั สมัย” เพือ่ เป็นการแสดงสุดยอดเทคโนโลยีดา้ นสือ่ โทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ครั้งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะจัดขึ้นวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2556 เนื่อง ในวันก่อตัง้ ส�ำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ปีที่ 53 ทีส่ ถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น หรือ ช่อง 11 ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อ�ำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อให้ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ได้รับรู้และสัมผัสกับ เทคโนโลยีการแพร่ภาพออกอากาศของโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ทีจ่ ะเกิดขึน้ ประมาณ ปลายปีนี้ ล่าสุดได้รับการตอบรับจากหลายบริษัทที่จะเข้าร่วมงานนี้ เช่น บริษัท นอร์ธสตาร์ อิควิปเมนท์ จ�ำกัดน�ำสินค้ายีห้ อ้ Panasonic กล้องโทรทัศน์ระบบความ ชัดสูง (HD) อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข่าวและรายการโทรทัศน์ ขาตั้งกล้อง เลนส์ เครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ,บริษัท สตรองบราเดอร์ส 1961 จ�ำกัด ผู้น�ำ เข้าและจัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศนฺ์ อุปกรณ์ผลิตข่าว ห้องส่งโทรทัศน์ ระบบดาวเทียม อุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องในระบบการเชือ่ มโยงสัญญาณ ได้แก่ Satellite, Microwave Link ,บริษทั ล็อกซเล่ย์ ประเทศไทย จ�ำกัด น�ำเครือ่ งส่งวิทยุ-โทรทัศน์ ระบบดิจทิ ลั มาแสดงในงาน ,บริษทั C J MEDIA จ�ำกัด น�ำสินค้าเครือ่ งส่งวิทยุดจิ ทิ ลั เครื่องทดสอบประสิทธิภาพการออกอากาศวิทยุชุมชน ,บริษัท ลอสวาส (Rohde & Schwarz International) จ�ำกัด น�ำอุปกรณ์ทดสอบและวัดค่า วิทยุคมนาคม บร อดคาสติง้ มาจัดแสดง ,บริษทั TOT จ�ำกัด จัดแสดงการรับชมทีวผี า่ นระบบ IP. TV. และสินค้าที่รองระบระบบดังกล่าว และบริษัท PSI จ�ำกัด จัดนิทรรศการการรับชม ทีวีดิจิทัลผ่านทางจานรับดาวเทียม แบบฟรีทีวีและแบบบอกรับสมาชิก รวมทั้งน�ำ สินค้า Set top box และจานรับดาวเทียมแบบต่างๆ มาจัดจ�ำหน่ายส�ำหรับผูส้ นใจ อีกดวย นอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนาย่อยให้ความรู้แก่ผู้มาร่วมงาน ส่วนในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.00 – 15.00 น. เป็นการเสวนาเรือ่ ง “กรมประชาสัมพันธ์ ก้าวไกลสู่ระบบดิจิทัล” โดยนายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ โดย มีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศทางช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ ส�ำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมชมนิทรรศการและฟัง การเสวนาเพือ่ เรียนรูก้ ารพัฒนาระบบทีวดี จิ ทิ ลั ของประเทศไทย ตัง้ แต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ในวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2556 ณ ช่อง 11 ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-4346-5874

ส�ำนักโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน บ้านนาผาง อ�ำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ�ำนาจเจริญ

28 เม.ย.57 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ พร้อมคณะได้เดินทาง มาเป็ น ประธานเปิ ด การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของส�ำนักโครงการสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี แก่ ประชาชนและเกษตรกรสมาชิกกุล่มเศรษฐกิจพอ เพียงบ้านนาผาง หมู่ 2 ต�ำบลห้วย อ�ำเภอปทุมราช วงศา จังหวัดอ�ำนาจเจริญ โดยมีนายวีระวัฒน์ ชื่น วาริน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอ�ำนาจเจริญ พร้อมหัวหน้า ส่วนราชการและชาวบ้านนาผางให้การต้อนรับและ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ ว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผูใ้ หญ่ ได้อญ ั เชิญเมล็ดพันธุพ์ ชื พระราชทาน พร้อมเสื้อสมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอ เพียงมอบให้กับตัวแทนสมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอ เพียงบ้านนาผาง เพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจและน�ำไป เพาะปลูกขยายพันธุ์ด้านอาชีพกสิกรรม จากนั้นได้ บรรยายพิเศษความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทรงด�ำเนินมาตัง้ แต่ เริ่มต้นเพื่อให้ประชาชนน�ำไปปฏิบัติเป็นแนวทางใน

พิธีมอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการมอบโฉนดที่ดินสู่ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง เทิดพระบารมีพ่อหลวง ที่อ�ำเภอน�้ำพอง โครงการเตรียมความพร้อมรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ส�ำนักงานอัยการสูงสุดร่วมกับสถาบันเพือ่ การยุตธิ รรมแห่งประเทศไทยจัดประชุมหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ที่ ส�ำนักงานอัยการภาค 4 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่ จ.อุดรธานี ( 29 เม.ย.57 ) ที่โรงแรมเซ็นทารา อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายชูชัย อักขระ อธิบดีอัยการภาค 4 นายสุ ทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พลต�ำรวจตรีวีระพงษ์ ชื่นภักดี รองผู้บัญชาการต�ำรวจภูธรภาค 4 ร่วม เป็นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อ สภาพปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ส�ำนักงานอัยการภาค 4 และสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้พนักงานอัยการ ข้าราชการและบุคคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการต่อ ต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ส�ำนักงานอัยการภาค 4 และจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับ สปป.ลาว บุคคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 120 คนที่เข้าร่วมประชุมฯได้รับฟัง ทั้งนี้สืบเนื่องจากการที่ ศูนย์พันธกิจประชาคมอาเซียน ส�ำนักงานต่างประเทศ ส�ำนักงานอัยการสูงสุด ได้เล็ง เห็นความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือของภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องในการป้องกันแลปราบ ปรามอาชญากรรมข้ามชาติ จึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติเมื่อเข้าสู่ประชาคม อาเซียน โดยก�ำหนดเน้นให้มีการจัดการประชุมในเขตภูมิภาคที่คาดว่าจะมีการเคลื่อนย้ายประชากรเป็นจ�ำนวนมากเมื่อ ประเทศไทยเข้าสู่เข้าสู่การเป็นประชามคมอาเซียนอันได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดภูเก็ต ซึ่งแต่ละ พืน้ ทีล่ ว้ นมีลกั ษณะเฉพาะของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและความรุนแรงต่อเด็กและสตรีทเี่ กิดขึน้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้บคุ คลา กรจากส�ำนักงานอัยการสูงสุด บุคคลากรจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในเขตพืน้ ทีด่ งั กล่าวเข้าใจ และตระหนักเกีย่ วกับสภาพ ปัญหาให้ถูกต้องตรงกัน มีโอกาสเสนอแนวความคิดและเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน ทั้งในมิติของ สังคม และมิติของกฎหมาย เพื่อนน�ำไปสู่การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และคุ้มครองเหยื่อที่ได้รับ ความรุ่นแรงอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะน�ำไปสู่ความร่วมมือกันเพื่อยุติความรุนแรงในเด็กและสตรีในที่สุด ตลอดจน เป็นการจุดประกายส�ำคัญในการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบหนึ่งด้วย ส�ำหรับการประชุมที่จังหวัดอุดรธานีเป็นการจัดประชุมครั้งที่ 2 โดยคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะได้ทราบถึง ปัญหาความรุนแรง ขั้นตอนทางกฎหมายและการเยี่ยวยาโดยรัฐบาล หรือหน่วยงานเอกชนอื่นต่อปัญหาอาชญากรรม ข้ามชาติในภาพรวม โดยมุ่งเน้นปัญหาความรุนแรง ที่เกิดกับเด็กและสตรีในปัจจุบัน และรับทราบถึงการคาดการณ์ สถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาเมื่อประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน เกิดความร่วมมือแบบบูรณาการใน ระดับสหวิชาชีพ และตระหนักถึงบทบาทและหน้าทีข่ องตนเมือ่ ประเทศเข้าสูก่ ารเป็นประชาคมอาเซียน สามารถประบก ระบวนทัศน์ในการท�ำงานเพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นจากอาชญากรรมข้ามชาติ สามารถสร้าง องค์ความรู้ที่จะน�ำไปต่อยอดเพื่อสร้างความรู้ใหม่ร่วมกันระหว่างพนักงานอัยการและเจ้าพนักงานจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องต่างๆ อันเป็นการส่งเสริมและยกระดับการท�ำงานเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ......

การด�ำเนินชีวติ พร้อมกล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญรอยตามพ ระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงท�ำ โครงการพัฒนา เพื่อให้พสกนิกร มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้ น สามารถพึ่ ง พาตนเองได้ รวมทั้ ง โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารปรั ช ญา เศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน เพื่อให้ ประชาชนเกิดการเรียนรู้ และเข้าใจหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเป็น ภูมิคุ้มกันความยากจน น�ำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ�ำวัน ได้อย่างเท่าทันกับการ เปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน ส�ำหรับกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง บ้านนาผาง มีการด�ำเนินกิจกรรมด้าน เกษตรพอเพียงที่เข้มแข็ง สามารถเป็น แบบอย่างให้กับประชาชนทั่วไปได้ จึงได้รับการคัด เลื อ กเข้ า โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารปรั ช ญา เศรษฐกิจพอเพียง ของส�ำนักโครงการสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยกิจกรรม ทีด่ ำ� เนินมาได้แก่ การผลิตข้าวหอมมะลิอนิ ทรีย์ การ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ โรงสีข้าวชุมชน การแปรรูป ข้าว การผลิตผักปลอดสารพิษ และการเลี้ยงปลาใน บ่อซีเมนต์ ในโอกาสนี้ ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ พร้อมคณะได้เยี่ยมชมการด�ำเนินงาน ประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง ของนางตุ้ม ทอง สีวะสา ราษฎรบ้านนาผาง หมู่ 6 ต�ำบลห้วย อ�ำเภอปทุมราชวงศา รวมทัง้ การด�ำเนินกิจกรรมโรง สีข้าวชุมชน การด�ำเนินงานวิสาหกิจชุมชนของกลุ่ม เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาผาง ที่มีผลการด�ำเนิน งานประสบความส�ำเร็จ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเป็นกิจกรรมที่ สร้างความรักความสามัค คีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน ชุมชน ได้เป็นอย่างดี..... ปชส.อจ/ข่าว

2 พ.ค.57 ที่ผ่านมา นายพินิจ หารพาณิชย์อธิบดีกรมที่ดิน พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกันมอบมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ”มอบโฉนดที่ดินสู่วิถี เศรษฐกิจพอเพียง เทิดพระบารมีพ่อหลวง” มอบให้กับประชาชนใน เขตอ�ำเภอน�้ำพองรวมทั้งหมด 200 แปลง ท�ำพิธีมอบ ณ ศาลา การเปรียญวัดหนองกุง ต�ำบลหนองกุง อ�ำเภอน�ำ้ พอง จังหวัดขอนแก่น ส�ำหรับอธิบดีกรมทีด่ นิ เมือ่ ก่อนเคยเป็นนายอ�ำเภอเขาสวนกวาง นาย อ�ำเภอน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

โครงการฉีควัคซินป้องกันเด็กจมน�้ำของจังหวัดสุรินทร์ เมื่ อ วั น ที่ 3 พ.ค. 2557 นายอนุทิน ชาญวีรกูล หน้าพรรค ภูมิใจไทย ได้เดินทาง มาที่ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ แ ล ะ ไ ด ้ เข ้ า ก ร า บ น มั ส ก า ร พ ร ะ ค รู พิ ธิ ต ทวรการ (หลวง พ่ออึก) เจ้าอาวาสวัด ป่าห้วยเหน่ง อ�ำเภอ ป ร า ส า ท จั ง ห วั ด สุ ริ น ทร์ และได้ ม า พบปะพีน่ อ้ งประชาชน ที่มารอต้อนรับ ณ โรงเรียนปราสาทพิทยา และเดินทางต่อมาที่หอประชุมอ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรนิ ทร์ เพือ่ เป็นประธานในโครงการฉีดวัคซินป้องกันเด็กจมน�ำ้ ของจังหวัดสุรนิ ทร์ ทีพ่ รรคภูมใิ จไทยให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว ซึง่ การสถิตทิ เี่ ด็กเสียชีวติ จากการจม น�ำ้ จังหวัดสุรนิ ทร์มเี ด็กทีเ่ สียชีวติ มากทีส่ ดุ ในประเทศไทย นายอนุทนิ ชาญวีรกูล หัวหน้า พรรคภูมิใจไทยได้เล็งเห็นความส�ำคัญในด้านนี้ จึงประสานกับ ส.ส.ปกร มุ่งเจริญพร เพือ่ ด�ำเนินการโครงการฉีควัคซินป้องกันเด็กจมน�ำ้ ในจังหวัดสุรนิ ทร์ขนึ้ วัตถุประสงค์เพือ่ ให้ลกู หลานชาวสุรนิ ทร์ทวี่ า่ ยน�ำ้ ไม่เป็นมาฝึกการลอยตัวและการทรงตัวอยูใ่ นน�ำ้ ให้ได้เป็น เวลานานๆกับครูผฝู้ กึ สอนทีช่ ำ� นาญการในด้านนีโ้ ดยตรง และเดินทางต่อไปยังสนามกีฬา สุรินทร์ซิตี้ เพื่อเป็นประธานในการกล่าวปิดกีฬาฟุตบอลภูมิใจไทยเกมส์และมอบถ้วย รางวัลแก่นักกี่ฬาที่ชนะเลิศ

ผู้ว่าฯชัยภูมิ น�ำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติในวันฉัตรมงคล

(5 พ.ค.2557) ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล เพื่อน้อมร�ำลึกและ ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรง พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการฯ แก่ปวงชนชาวไทยว่า “เรา จะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ซึ่งทางราชการได้อัญเชิญมาเป็นหลักชัยก�ำหนดเป็นอุดมการณ์แผ่น ดินธรรมแผ่นดินทอง โดยมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนา ยกฐานะความเป็นอยูข่ อง ประชาชนให้มสี ภาพทีด่ ขี นึ้ ในทุก ๆ ด้าน เพือ่ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นปฏิบัติบูชาและสนองพระบรมราชปณิธานของพระองค์ วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็น พระมหากษัตริยแ์ ห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ คือพระองค์ได้ขนึ้ ครอง ราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 แล้ว เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงศึกษาอยู่ ณ ทวีปยุโรป จนกระทัง่ ทรงบรรลุ นิตภิ าวะแล้วจึงได้เสร็จนิวตั ปิ ระเทศไทย และรัฐบาลไทยได้นอ้ มเกล้าฯ จักพระราชพิธบี รมราชาภิเษกถวาย เมือ่ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 เหล่าพสกนิกรชาวไทย ได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวัน ฉัตรมงคลร�ำลึก

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ให้สัมภาษณ์รายการ Like สยาม

วันอังคาร ที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 11.30น. นายวิรัตน์ ลิ้ม สุวฒ ั น์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดหนองคาย ได้ให้สมั ภาษณ์รายการ Like สยาม โดยมี ดร.รัชนี มหานิยม และ อาจารย์บดินทร์ ดุ๊ก เป็นผู้ด�ำเนินรายการ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการด�ำเนินการ นโยบายการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคาย และได้แนะน�ำสถานที่ท่อง เที่ยวต่างๆ และของดีของจังหวัดหนองคาย โดยรายการ Like สยาม จะ ออกอากาศ ทางช่อง 5 ในวัน ศุกร์ ที่ 9 พฤษภาคม เวลา 13.30น.


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

6

ปีที่ 5 ฉบับที่ 58 วันที่ 11 เม.ย.- 15 พ.ค. 2557 งานสัมมนาวิชาการนานาชาติเปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 8 งานบุญบั้งไฟอย่างยื่งใหญ่ครบรอบ 20 ปี ศูนย์บริการบุคคลออทิสติก บ้านเติมเต็ม สมาคมผู้ ปกครองเด็กออทิสติกจังหวัดขอนแก่น บริษทั ขอนแก่นแหอวน จ�ำกัด และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะร่วมกัน จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ “เปิดโลกออทิสติ ก ครั้งที่ 8” ในวันพุธ ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2557 ณ โรงแรมพูล แมน ราชาออคิดจังหวัดขอนแก่น การจัดงานดังกล่าว สืบ เนื่องจากในวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ ได้ก�ำหนดให้ เป็น วันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก และให้มี การจัดกิจกรรมรณรงค์ ตลอดทั้งเดือนเมษายน เพื่อให้มวลชน สมาชิกที่เกี่ยวข้องกับออทิสติกทั่วโลก จัดมาตรการ การสร้าง เสริมเจตคติ การพัฒนาระบบคัดกรอง การวินจิ ฉัย และการจัด ระบบการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกใน ทุกๆ ด้าน และร่วมเฉลิมฉลองวัน ตระหนักรูอ้ อทิสติกโลก และ แสดงความรับผิดชอบต่อสถานการณ์ออทิสติกระดับโลก ตลอด จนบทบาทการ่วมรณรงค์ให้ทกุ ภาคส่วนในสังคมไทย ให้หนั มา สนใจปัญหาเกีย่ วกับภาวะออทิสซึมในประเทศ ซึง่ นับวันจะเพิม่ จ�ำนวนมากขึ้นทุกปี การสัมมนาครั้งนี้ภายใต้หัวเรื่อง “ตระหนัก เข้าใจ ให้ ความช่วยเหลือแบบองค์รวมในบุคคลทีม่ ภี าวะออทิสซึม” ทัง้ นี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักรู้ในการ ให้ความช่วยเหลือ พัฒนาการจัดการศึกษาและการให้โอกาส แก่บคุ คลออทิสติก ให้เกิดแก่สมาชิกในชุมชนและสังคม ตลอด จนเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆ ในการให้ความช่วยเหลือ พัฒนาและการจัดการศึกษาส�ำหรับบุคคลออทิสติกให้กับผู้ ปกครอง ครู ผู้บริหาร นักสหวิชาชีพ และบุคลากรทางการ แพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียน รู้ในด้านการให้ความช่วยเหลือ การพัฒนาและการจัดการ ศึกษาเรียนรวมทัง้ การเวทีในการแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นด้านการ ให้ความช่วยเหลือ การพัฒนาและการจัดการศึกษาเรียนรวม ทั้งการแก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาบุคคลออทิ สติกในจังหวัดขอนแก่นในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ชายขอบภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ลาว กัมพูชา รวมทั้งผลักดันและ กระตุ้นให้เกิดการจัดการเรียนรวมที่เหมาะสมส�ำหรับบุคคล ออทิสติกในโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่อยู่ในชุมชนใกล้บ้าน ทัง้ นีผ้ เู้ ข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านไม่เสียค่าใช้จา่ ยในการเข้าร่วมกิจ กรรมใดๆ ซึ่งเป็นความประสงค์ของภาคีเครือข่ายการท�ำงาน เพื่อบุคคลออทิสติก ที่ต้องการเผยแพร่ความรู้และการท�ำงาน แบบบูรณาการอย่างเข้มแข็งจริงจัง

ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2557 ที่ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร และสวนสาธารณะพญาแถน การแถงข่าวครั้งนี้ มีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย พล.ต.ต.ฉลอง ภาคภิญโญ ผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดยโสธร/ นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร/ นายวิชุกร กุหลาบศรี ผู้ อ�ำนวยการส�ำนักงานการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 อุบลราชธานี โดยมีสื่อมวลชนจาก จังหวัดอุบลราชธานี/ อ�ำนาจเจริญ/ ศรีษะเกษ และยโสธรเข้าร่วม ในการแถลงข่าว นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการแถลงข่าว กล่าวว่า ปีนปี้ ระเพณีบญ ุ บัง้ ไฟจังหวัด ยโสธร จัดยิ่งใหญ่พิเศษ เนื่องจากครบรอบ 20 ปี ความสัมพันธ์ เมืองคู่แฝด ยโสธร กับเมืองชิชิบุ ประเทศญี่ปุ่น ที่มีประเพณีบุญ บั้งไฟร่วมกัน จึงเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมงาน ทั้ง 3 วัน 9 -11 พฤษภาคม 57 นี้

จัดระบบแรงงานต่างด้าว

ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน อ�ำเภอเมือง บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จัดโดยส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจ ข้อ กฎหมายและแนวปฏิบตั ใิ นการขอรับใบอนุญาตท�ำงานของคนงาน ต่างด้าว ตลอดจนการจัดเก็บเงินกองทุนเพือ่ การส่งกลับคนต่างด้าว ออกนอกราชอาณาจักร ให้แก่นายจ้างและสถานประกอบการได้ รับทราบและปฏิบัติตามข้อกฎหมายและนโยบายรัฐบาลต่อไป อธิบดีกรมการจัดหางานและผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ได้ให้สมั ภาษณ์ตอ่ สือ่ มวลชนร่วมกันว่าจะร่วมกันผลักดันและเร่งจัด ระบบแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาท�ำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องให้มากที่สุด ตลอดจนการตรวจสอบและ ป้องกันการค้ามนุษย์ โดยมอบหมายให้ นางธนพร สุวรรณโณ จัดหา งานจังหวัดบึงกาฬ เร่งประสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องตรวจสอบการ ลักลอบเข้ามาท�ำงานอย่างเข้มงวด

“บุรีรัมย์ เมืองสวยใส ไร้มลพิษ”

ภายใต้ โ ครงการเสริ ม สร้ า งสมรรถนะ และเพิ่ ม ประสิทธิภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหาร จั ด การขยะมู ล ฝอย และของเสี ย อั น ตรายจากชุ ม ชน ประจ� ำ ปีงบประมาณ 2557 ณ โรงแรมอมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ต�ำบลอิส าณ อ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 63 แห่ง ได้ด�ำเนินงานด้านการจัดการขยะ มูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ส�ำหรับในปีงบประมาณ 2557 กรมควบคุมมลพิษ ร่วม กั บ ส� ำ นั ก ง า น สิ่ ง แว ด ล ้ อ ม ภ า ค ที่ 1 1 แ ล ะ ส� ำ นั ก ง า น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการบูรณา การร่วมกันเพือ่ ขับเคลือ่ นแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยอย่าง จริงจัง ซึง่ ทัง้ นีต้ อ้ งอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพือ่ ให้บรรลุ เป้าหมายตามแผนที่วางไว้ดังกล่าว ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่ามีปริมาณขยะมูลฝอย ชุมชน 1,575 ตันต่อวัน มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทีไ่ ด้รบั การเก็บ ขนจ�ำนวน 426 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 27 โดยถูกน�ำไปก�ำจัด อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพียง 87 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 5.56 ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น จากกรณีดังกล่าวจึง ได้จดั พิธลี งนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลือ่ น “บุรรี มั ย์ เมืองสวยใส ไร้มลพิษ” ระหว่าง กรมควบคุมมลพิษ จังหวัดสงขลา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ เป็นการสร้างความร่วมมือของ หน่วยงานภาคีเครือข่ายในการด�ำเนินงานครั้งนี้

อุบลฯ เดินทางร่วมเจรจาพัฒนาความร่วมมือฯ

นายสุ ร พั น ธ์ ดิ ส สะมาน รองผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด อุบลราชธานี นายอ�ำเภอโพธิ์ไทร อ�ำเภอนาตาล อ�ำเภอโขงเจียม และประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางเข้าพบ นายค�ำ บุ น ด้ ว งปั น ยา เจ้ า แขวงสาละวั น สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย ประชาชนลาว เพือ่ เจรจาหารือความร่วมมือพัฒนาทางด้านการค้า ระหว่าง จังหวัดอุบลราชธานี และแข่งขันกีฬากอล์ฟมิตรภาพที่ สนามเสเสด โดยการเจรจาเบื้องต้น คือ การส่งเสริมทางด้านการค้า การเกษตร ได้แก่ มันสัมปะหลัง ข้าวโพดอาหารสัตว์ ทั้งนี้จังหวัด อุบลราชธานี ยินดีสนับสนุนฝึกทักษะฝีมือแรง ให้กับประชาชน แรงงานจาก แขวงสาละสัน ทางด้านการเกษตร การศึกษา และ ทางด้านการแพทย์ เพือ่ การพัฒนาความร่วมมือเปิดประตูสอู่ าเซียน อีกด้วย และในวันที่ 26 เมษายน 2557 ได้ร่วมแข่งขันกีฬากอล์ฟ เพื่อมิตรภาพระหว่างทั้ง สองจังหวัดอีกด้วย

ชาวต�ำบลเทนมีย์ จ.สุรินทร์ ทุกเพศทุกวัย ร่วมกันสืบสานพิธี “ตรั๊วจแคแจ๊ส” หรือวันสิ้นสุด ตรุษสงกรานต์ ด้วยการร่วมกันก่อกองทราย ละเล่นพื้นบ้านถิ่นสุรินทร์ และสรงน�้ำพระพุทธรูป และพระสงฆ์ สืบทอดประเพณีต้นแบบท้องถิ่นอันดีงามให้ยืนยาว

วันที่ 28 เม.ย.57 ตลอดทั้งวัน ของบ้านคาบเหนือ ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายประสิทธิ์ ฉายกล้า ก�ำนันต�ำบลเทนมีย์ น�ำพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัย ชาวต�ำบลเทนมีย์ ร่วมประกอบ พิธี “ตรัว๊ จแคแจ๊ส”ภาษาถิน่ สุรนิ ทร์ เรียกว่า วันสิน้ สุดตรุษสงกรานต์ ในวันแรม 14 ค�ำ่ ได้พร้อม กันน�ำทรายมาก่อเป็นเจดียท์ รายและประดับตกแต่งด้วยดอกไม้และธงเพือ่ ความสวยงาม ภายใน บริเวณวัดทุ่งสว่าง ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้าน ตามความเชื่อว่า กองทราย เสมือนกองบุญ เมื่อน�ำทรายเข้าวัด เป็นการสร้างบุญ เปรียบเสมือนการ ที่เราเข้ามาวัด เหยียบดินทรายของวัด ติดออกไปนอกวัดจึง น�ำทรายน�ำดินกลับมาสู่วัด นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารละเล่ น ที่ ส ร้ า งเสี ย งหั ว เราะและความสนุ ก สนานจากคนทุ ก วั ย อย่ า ง การโยนลูกสะบ้า ซึ่งเป็นการอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้าน สร้างกิจกรรมสันทนาการ ระหว่างคน ทุกเพศทุกวัย และสร้างความสามัคคีในชุมชน โดยยังมีการน�ำเด็กเยาวชนจากทุกหมู่บ้านเข้ามา มีส่วนร่วม โดยน�ำการแสดง ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง เช่น การ�ำเรือมอันเร หรือร�ำกระทบสาก และการร�ำกันตรึม ศิลปะคู่บ้านคู่เมืองของชาวสุรินทร์ และการแสดงต่างๆ มาร่วมกิจกรรม ซึ่ง เป็นแบบอย่างของผูน้ ำ� ท้องถิน่ ในการสร้างความตระหนัก ความมีสว่ นร่วม และสืบทอดประเพณี อันดีงามต่อเยาวชน ที่ห่างเหินต่อประเพณี และศิลธรรมของสังคมท้องถิ่น ท้ายพิธีอันส�ำคัญ ก็คือ การร่วมกันขอขมา สรงน�้ำพระพุทธรูป และพระสงฆ์ สามเณรที่จ�ำวัดอยู่ที่วัด เพื่อเป็นการขอพร พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพือ่ ความเป็นศิรมิ งคล ในวันสุดท้ายของเทศกาล “ตรัว๊ จแคแจ๊ส” หรือสิน้ สุดเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย และจะปฏิบตั ิ กันใหม่อีกครั้งในปีหน้า ต่อไป นับว่า ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ประสบความส�ำเร็จในการสร้างการมีส่วนร่วมในประชากรทุกเพศทุกวัย ให้ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ท้องถิ่น อันจะส่งผลให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข....... ส.ปชส.สุรินทร์

จังหวัดบุรีรัมย์เปิดแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ในการจัดการสิ่งแวดล้อม

จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิด แหล่งเรียนรูช้ มุ ชนต้นแบบในการจัดการสิง่ แวดล้อม ต�ำบลหนองเต็ง อ�ำเภอกระสัง เน้นส่งเสริม สร้างชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นายสากล ฐิ น ะกุ ล รองอธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อม พร้อมด้วยนายเฉลิมพล พลวัน รองผู้ว่าราชการจังหวัด บุรีรัมย์ ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบใน การจัดการสิง่ แวดล้อม เทศบาลต�ำบลหนองเต็ง อ�ำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์ ภายใต้โครงการ “พัฒนาเทศบาลและชุมชนต้นแบบในการ จัดการสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญหาแห่งแผ่นดินตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลหนองเต็ง อ�ำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้น�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ มอบใบประกาศเกียรติคุณคนต้นแบบ แก่บุคคลต้นแบบที่มีบทบาท

ส่งเสริมสนับสนุน มีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชน และมอบใบประกาศ เกียรติคณ ุ คนต้นแบบ แก่บคุ คลต้นแบบในการขับเคลือ่ นพัฒนาชุมชน ต้นแบบ พร้อมกับมอบป้ายแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบในการจัดการ สิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ของเทศบาลต�ำบลหนองเต็ง อาทิด้านการ อนุรักษ์ป่าชุมชน , ธนาคารขยะรีไซเคิล และการจัดการขยะอินทรีย์ เป็นต้น รวม 4 ชุมชน ส�ำหรับชุมชนต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อม เทศบาล ต�ำบลหนองเต็ง เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของทุกภาค ส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมพหุภาคีในการ พัฒนาชุมชนน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน หรือ ทีเ่ รียกว่าโครงการ “LA21” โดย มีส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ และ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการ พัฒนาศักยภาพแกนน�ำคนต้นแบบ การถ่ายทอดองค์ความรู้ และ เทคนิคการเป็นวิทยากรชุมชน จนสามารถขยายผลการจัดการสิ่ง แวดล้อมชุมชนอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน เป็นรูปธรรม พร้อมเป็นแหล่ง เรียนรู้ศึกษาดูงานที่เป็นต้นแบบ การจัดการสิ่งแวดล้อม ของชุมชน ได้จนถึงปัจจุบัน เทศบาลต�ำบลหนองเต็ง อ�ำเภอกระสัง เป็นชุมชนที่ได้รับ การพัฒนาอย่างสมดุล มีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง ในการด�ำเนินชีวิต โดยการน�ำคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ ด�ำเนินงาน ท�ำให้คนในชุมชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง ยั่งยืน และเป็นต้นแบบในการขยายผลการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ไปสูท่ อ้ งถิน่ ในเขตพืน้ ทีใ่ กล้เคียง ด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้ สร้าง ความเข้าใจในการจัดการสิง่ แวดล้อมชุมชน และรณรงค์สร้างจิตส�ำนึก ให้คนในชุมชนของตน และชุมชนอืน่ ๆ เห็นความส�ำคัญในการจัดการ สิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนและท้องถิ่นอื่นอย่างแท้จริง

ผู้ว่าฯสารคาม ทั้งในถนนสายหลักและสายรอง

(11-4-57) ในการออกตรวจเยีย่ มให้กำ� ลังใจเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั ิ งานประจ�ำจุดตรวจ จุดบริการในเขตอ�ำเภอเมืองมหาสารคาม อ�ำเภอ กุดรัง อ�ำเภอบรบือ และอ�ำเภอวาปีปทุม ของนายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในครั้งนี้ เพือ่ เป็นการตรวจติดตาม และรับทราบปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น ตลอดจน ให้ก�ำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในช่วงของการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุ ทางถนนในเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ได้ก�ำชับทุกจุด ตรวจ จุดบริการ ให้เข้มงวดกวดขัน ในเรื่องของกฎหมายจราจร รวมทั้ง ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะที่เมาแล้วขับ พร้อมขอความร่วมมือไปยังผู้น�ำ ท้องถิน่ ผูป้ กครอง ก�ำชับบุตรหลานไม่ให้นำ� ยวดยานพาหนะออกมาขับขี่ ในขณะที่ดื่มสุรา หรือมีอาการมึนเมา ส�ำหรับประชาชน ขอให้ขับขี่รถ ด้วยความระมัดระวัง เมาไม่ขับ ง่วง เพลีย ขอให้หยุดพัก เพื่อร่วมกัน ลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลสงกรานต์ ทัง้ นี้ ในช่วง 7 วัน ระหว่างวันที1่ 1-17 เมษายน 2557 จังหวัด มหาสารคาม มีการตั้งจุดตรวจหลักในพื้นที่ทั้ง 13 อ�ำเภอ รวม 39 แห่ง และจุดตรวจรองซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งขึ้นอีกกว่า 100 แห่ง เพื่อเข้มงวดในเส้นทางสัญจร โดยจังหวัดมหาสารคามเป็นศูนย์กลางที่ เป็นเส้นทางผ่านไปยังจังหวัดต่าง ๆ จึงมีการสัญจรในช่วงเทศกาลทีห่ นา แน่น ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงต่อการใช้ยวดยานพาหนะของประชาชนได้ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 ที่ก�ำหนดให้วันที่ 25 เมษายนของทุกปี เป็นวัน คล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แทนวันขึ้น 8 ค�่ำ เดือน 6 โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ พิธีเริ่มด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วย งาน ชมรม สมาคม สโมสร มูลนิธิ วางพวงมาลาถวายราชสักการะ หน้า พระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อม ร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้านนายสุวทิ ย์ สุบงกฎ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธาน ในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ ศีล ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพวงมาลา หน้าพระบรม สาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และกล่าวถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านที่ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ด เดีย่ ว ขับไล่อริราชศัตรู ตลอดพระชนม์เพือ่ สร้างความเป็นเอกสารให้แก่ ชาติไทย และเป็นมหาวีรกรรมทีเ่ ลือ่ งลือปรากฏอยูใ่ นประวัตศิ าสตร์ชาติ ไทยตลอดมาจนทุกวันนี้ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รองผู้ว่า ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ถวายภัตตาหาร และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พลเรือน ต�ำรวจ และประชาชน มาร่วมพิธี .................www.pr.prd. go.th/kalasin

จังหวัดร้อยเอ็ด มอบวัสดุก่อสร้างเยียวยาช่วยเหลือ บ้านกู่ ต�ำบลมะอึ อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และ ต�ำบลธงธานี วาตภัย ราษฎร อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด อ�ำเภอธวัชบุรี เพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ประสบวาตภัยอย่าง

รุนแรงบ้านเรือนราษฎรพังเสียหาย ที่ ต�ำบล มะอึ บ้านเรือนราษฎร เสียหาย 28 ครัวเรือน ,ต�ำบลธงธานี จ�ำนวน 31 ครัวเรือน ทั้ง 2 ต�ำบล 12 หมู่บ้าน จ�ำนวน 59 ครัวเรือน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา โดยได้น�ำสังกะสีกว่า358 แผ่น กระเบื้องจ�ำนวน 77 แผ่น และไม้ทใี่ ช้ซอ่ มแซมอาคารบ้านเรือนจ�ำนวน 36 แผ่น และ ตะปูสงั กะสีอกี และตะปูไม้ มอบให้กบั ราษฎร ทีว่ ดั บ้านกู่ ต�ำบลมะอึ อ�ำเภอธวัชบุรี โดยมี นายเชษฐา เวียงสิมา นายกเทศมนตรีเทศบาล ต�ำบลมะอึและราษฎรชาวต�ำบลมะอึ เป็นผู้ร่วมกันรับมอบและ ที่ ศาลาประจ�ำหมูบ้าน หมู่ที่ 4 ต�ำบลธงธานี อ�ำเภอธวัชบุรี มี นายสุ เมื่อช่วงบ่าย วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 นายสมศักดิ์ ข�ำ ราช เสนารัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลต�ำบลธงธานีพร้อมด้วย ทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบให้ นายพิทยา กุด ราษฎรผู้ประสบวาตภัย ต�ำบลธงธานี ร่วมรับมอบ หอม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด นายประดิษฐ์ ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด 043-527117 ศรีประสิทธิ์ นายอ�ำเภอธวัชบุรี น�ำวัสดุก่อสร้างไปมอบให้ราษฎร

นครชัยแอร์ พร้อมเปิดเส้นทางเดินรถสาย มหาสารคาม-กทม. ขยายตลาดลูกค้าอีสาน

บริษัท นครชัยแอร์ จ�ำกัด เปิดเส้นทางเดินรถ สาย มหาสารคาม-กรุงเทพฯ ด้วยมาตรฐาน วีไอพี 32 ที่นั่ง ขยายตลาด ลูกค้าภาคอีสาน ด้วยมาตรฐาน ความปลอดภัย ตรงเวลา สะดวก สบายตลอดการเดินทาง (28-4-57) นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัด มหาสารคาม เป็นประธานในพิธเี ปิดเส้นทางใหม่ สายมหาสารคามกรุงเทพมหานคร ของบริษัท นครชัยแอร์ จ�ำกัด ที่บริเวณด้านหน้า ศูนย์บริการลูกค้านครชัยแอร์ จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายจักรริ นทร์ วงศ์เบญจรัตน์ ประธานผูก้ อ่ ตัง้ บริษทั นครชัยแอร์ จ�ำกัด คณะ ผู้บริหาร และผู้แทนส่วนราชการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีเปิด เดินรถเที่ยวปฐมฤกษ์

นายยิ่งกมล มั่นภักดี ผู้อ�ำนวยการสายงานปฏิบัติการ บริษัท นครชัยแอร์ จ�ำกัด กล่าวว่า เส้นทางสายมหาสารคามกรุงเทพมหานคร ที่เปิดให้บริการวันนี้ นับเป็นเส้นทางใหม่ล่าสุด โดยเป็นเส้นทางล�ำดับที่ 18 ของบริษัท เป็นรถโดยสารระดับ มาตรฐานวีไอพี ขนาด 32 ที่นั่ง เน้นความปลอดภัย สะดวกสบาย ให้กบั ผูใ้ ช้บริการ มาตรฐานชัน้ เดียว ความสูงไม่เกิน 3.90 เมตร ผ่าน การทดสอบด้านความปลอดภัย โดยการทรงตัวบนพืน้ เอียง 30 องศา ตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก มีอุปกรณ์ทันสมัย พร้อม เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง มีการติดตามความเคลื่อนไหวด้วยกล้อง วงจรปิด ทีน่ นั่ รูปแคปซูลทีป่ รับเอนนอนไม่กระทบผูโ้ ดยสารด้านหลัง ด้วยระบบไฟฟ้า ระบบนวดอัตโนมัติ ติดตั้ง TV หลงเบาะด้วยระบบ ทรัชสกรีน รถ 1 คันมีพนักงานขับรถ 2 คน สับเปลี่ยนกัน ใช้ระบบ GPS ควบคุมชั่วโมงการขับ ก�ำหนดความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อ ชัว่ โมง พร้อมให้บริการประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม และทัว่ ไป เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่จังหวัดมหาสารคาม จะมีอายุครบ 150 ปี ในปี พ.ศ. 2558 ด้วย การให้บริการเส้นทาง สายมหาสารคาม-กรุงเทพมหานคร ของบริษัท นครชัยแอร์ จ�ำกัด เบื้องต้น จะเปิดให้บริการวันละ 2 เที่ยว ไป-กลับ คือ เวลา 08.40 น. และ 21.40 น. อัตราค่าโดยสาร 443 บาท สนใจสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง หรือส�ำรองที่ นั่ง ได้ที่ Call Center 1624 ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น. หรือที่ ศูนย์บริการลูกค้าจังหวัดมหาสารคาม โทร 043 020207 และที่ www.nakhonchaiair.com

อ�ำเภอกุดชุมยโสธรออกอ�ำเภอยิ้ม

(๓๐ เม.ย.๕๗ )เวลา ๐๙.๐๐ น.นายสมศักดิ์ บุญท�ำนุก นาย อ�ำเภอกุดชุม เดินทางไปเป็นประธาน โครงการอ�ำเภอยิ้ม ที่บ้านค�ำ เลา ม.๑๑ ต.โพนงาม อ.กุดชุม ในการนีม้ หี น่วยงานราชการหลายฝ่าย ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม เช่น จนท.ฝ่ายปกครอง, เกษตร, ปศุสตั ว์ สาธารณสุข พัฒนาชุมชน,พละศึกษา,รพ.กุดชุม,ประมง,สนง.ส่วนท้องถิน่ และส่วน ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลโพนงามและรพ.สต บ้านแดง รพ.สต. โพนงาม ออกร่วมกิจกรรมโครงการ อบต.สัญจรด้วย ในการนี้มีการ มอบถุงยั่งชีพ-ผ้าห่ม- พันธ์ปลา ถอนฟัน ตัดผม ตรวจสุขภาพ แจก พันธ์ไม้ วาดภาพชิงรางวัลของเด็กๆและอีกมากมายเป็นการสร้าง ความเข้าใจอันดีงานให้กับพี่น้องประชาชนและหน่วยงานราชการ//พลากร แก้วขวัญข้า อปม.กุดชุม รายงาน


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 5 ฉบับที่ 58 วันที่ 11 เม.ย.- 15 พ.ค. 2557

7

งานฉลองสืบศรัทธาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง ครั้งที่ 3 โดยต้องด�ำเนินคดีตามกฏหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้กระท�ำผิดในทุกกรณี ทางด้านส�ำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดให้มีการจ�ำหน่าย งานถนนเซราะกราว และงาน OTOP ถนนคนเดิน สินค้าหนึ่งต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP ที่มีคุณภาพ ส�ำหรับซื้อเป็นของ ประจ�ำปี 2557

ททท.ส�ำนักงานนครพนม ขอเชิญร่วมอิ่มบุญ สุขใจในงานเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจ�ำปี 2557

ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2557 ณ วัด พระธาตุเชิงชุมวรมหาวิหาร วัดป่าสุทธาวาส วัดบ้านนา อ้อย และลานรวมใจไทสกล อ.เมือง จ.สกลนคร กิจกรรม ที่ส�ำคัญในงาน ได้แก่ การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระ รัตนตรัย ท�ำนองสรภัญญะ พิธเี วียนเทียนรององค์พระธาตุ เชิงชุมและหลวงพ่อองค์แสน การประกวดโคมบัวบูชา(โคม แขวน) ทุงโบราณและโต๊ะหมู่บูชา(หมู่ 9) ณ วัดพระธาตุ เชิงชุม การจัดแสดงนิทรรศการวันวิสาขบูชา ประกวดวาด ภาพและตอบปัญหา ณ วัดป่าสุทธาวาส กิจกรรมพิเศษ ใน วันที่ 13 พ.ค.57 (ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา) ได้แก่ พิธีท�ำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์จ�ำนวน 84 รูป เวลา 07.00 น. ณ ลาน วัดพระธาตุเชิงชุม เวลา 15.30 น. ขบวนแห่พระเวสสันดร และข้าวพันก้อน และเวลา 17.00 น. พิธีเปิดขบวนรถ บุปผชาติ แห่โคมบัวบูชา ไปตามถนนสายธรรมะสู่วัดพระ ธาตุเชิงชุม และทุกวัน ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ร่วมรักษาศีล รับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบตั ธิ รรม รวม ทั้งเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อองค์ แสน ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรมหาวิหาร ได้ทุวัน โดยร่วม รณรงค์นุ่งขาวห่มขาวตลอดเทศกาล พิเศษสุด พบกับทัวร์ธรรมะ โดย ททท.ส�ำนักงาน นครพนม ขอเชิญเเที่ยวอีสานสุขใจอิ่มบุญกับการปลูกต้น ฝ้าย – ไหว้พระธาตุ – แห่โคมบัวบูชา ที่ มุกดาหาร – นครพนม – สกลนคร ระหว่างวันที่ 11 – 14 พฤษภาคม 2557 (4 วัน 3 คืน) โดยเริ่มเดินทางจากกรุงเทพฯ หรือ เข้ า ร่ ว มคาราวานขั บ รถเที่ ย วสุ ข ใจในราคามิ ต รภาพ สอบถามรายละเอียดกิจกรรมเพิม่ เติมได้ที่ ททท.ส�ำนักงาน นครพนม โทร. 042-513490-1 หรือ บ.วิน วิน สมาย โทร. 042-503503-4

การจัดงานสงกรานต์ของจังหวัดสุรินทร์ ในปี 2557 นี้ จังหวัด สุรินทร์ได้รณรงค์ให้ทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับประเพณีอันดี งามของท้องถิ่นซึ่งมีทั้งเทสบาลเมืองสุรินทร์ ที่ได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันดี งามนี้ จัดงานขึน้ มาใช้ชอื่ ว่า “งานมหาสงกรานต์ งานสมโภชหลักเมือง งาน ฉลองสืบศรัทธา พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง ครั้งที่ 3 งานถนน เซราะกราว และงาน OTOP ถนนคนเดิน ประจ�ำปี 2557” มีกิจกรรม มากมายหลายส่วนโดยเฉพาะการจัดงานฉลองสืบศรัทธาพระยาสุรนิ ทรภักดี ศรีณรงค์จางวาง ครั้งที่3 ซึ่งได้จัดพิธีบวงสรวงอย่างยิ่งใหญ่ และการล�ำ บวงสรวงโดยใช้ผู้ร่วมแสดงกว่า 2,000 คน การจัดถนนเซราะกราวเป็นโซน นิง่ เล่นน�ำ้ สงกรานต์ ให้พนี่ อ้ งประานได้รวมกลุม่ อยูใ่ นบริเวณเดียวกันส�ำหรับ เล่นสาดน�้ำสงกรานต์ และการจัดแสดงดนตรีต่างๆ ทางด้านกองบังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ก็ได้ตั้งจุด ตรวจ จุดสกัด เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประาน และในตัวเมืองสุรินทร์ ก็จัดกิจกรรมค่อนข้างมาก มีการปิดกั้นจราจรในหลายพื้นที่ และกวดขัน เอาผิดในเรื่องการห้ามจ�ำหน่ายและห้ามดื่มสุราในสถานที่ ช่วงเวลา และ บุคคลที่ห้ามจ�ำหน่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บนทางสาธารณะพร้อมทั้งกวดขันสถานบริการให้ดำ� เนินการตามทีก่ ฏหมาย ก�ำหนดไว้ โดยเฉพาะสถานบันเทิงที่จัดให้มีการเต้นหน้าร้าน เพื่อเชิญชวน ให้ผทู้ สี่ ญ ั จรไปมาเข้าร้าน และกวดขันจับกุมการแข่งขันรถบนทางสาธารณะ กลุม่ บุคคลหรือวัยรุน่ มัว่ สุมทีพ่ ฤติกรรมเป็นนักเลง อันธพาล เป็นภัยต่อสังคม

มมส. เพิ่มทักษะทางภาษา ESARN TO ASEAN เรี ย นการสอนในวิ ช าภาษาอั ง กฤษกั บ เจ้ า ของภาษาและผู ้ มี

งานวิเทศสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่าง ประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเพิ่มทักษะทาง ภาษาและวัฒนธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคม อาเซียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม โดยงานวิเทศสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเพิ่มทักษะ ทางภาษาและวั ฒ นธรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มสู ่ ก ารเป็ น ประชาคมอาเซียน (ESARN TO ASEAN) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย มหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ร�ำไพ เกณฑ์สาคู รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า การจัดกิจกรรม ครัง้ นี้ เพือ่ เพิม่ โอกาสทางการศึกษาสูภ่ มู ภิ าคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดโอกาสให้กับครูของโรงเรียนในชุมชนได้เรียนรู้วิธีการจัดการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมใบประกาศนียบัตร แสดงความยินดี ให้กับนายทวี ประสานพันธ์ ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพท�ำนา ระดับจังหวัด

( 29 เม.ย. 57) ที่ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคณ ุ พร้อมใบประกาศนียบัตร ให้กบั นาย ทวี ประสานพันธ์ ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพท�ำนา ระดับจังหวัด ประจ�ำปี 25257 ซึ่งส�ำนักงาน เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ได้ด�ำเนินการ ประกวด คัดเลือก บุ ค คลและองค์ ก รเกษตรดี เ ด่ น ประจ� ำ ปี 2556 เพื่ อ เพิ่ ม ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานส่งเสริมการเกษตร เผยแพร่ผลการ ด�ำเนินงานเกษตรของจังหวัด นายทวี ประสานพันธ์ ภูมิล�ำเนา หมู่ที่ 1 ต�ำบล นาเยีย อ�ำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากจะได้รับ เกษตรกรดีเด่น สาขาการท�ำนาระดับจังหวัด ยังได้รับการคัด เลือกให้เป็นเกษตรดีเด่น ระดับเขต ของส�ำนักงานส่งเสริมและ การพัฒนา การเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับการคัด เลือกจากเกษตรสาขาการท�ำนา จาก 20 จังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือ และได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นสาขาท�ำนาระดับประเทศ ประจ�ำปี 2556 และจะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ในงานพระ ราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2557 ณ พลับพลาพิธปี ระทับมณฑลพิธที อ้ งสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ต่อไป.

ร้อยเอ็ดระดมสื่อมวลชนทุกแขนงรับกอง ประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส

นางกมลพร ค�ำนึง ประชาสัมพันธ์จังหวัด ร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเจ้าภาพ สถานที่ทัศนศึกษาการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2014 ระหว่างวันที่ 8 - 14 พฤษภาคม 2557 ณ จังหวัด ร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่อง เที่ยวของจังหวัด โดยได้มอบหมายให้ ประชาสัมพันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด เชิญสื่อมวลชนทุดแขนง ร่วมประชุม กับกองประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ณ ห้องประชุม พระเวสสันดร ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 28 เมษายน นี้ เวลา 13.00 น. เพื่ อ รั บ การชี้ แจง วัตถุประสงค์ เป้าหมายกิจกรรมและการมีส่วนร่วม ของสื่อมวลชนทุกแขนง และการร่วมติดตามท�ำข่าว ประชาสัมพันธ์ ในทุกจุดที่ ผู้เข้าประกวดร่วมกันท�ำ กิจกรรม ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและตลอดระยะเวลา การเก็บตัวและทัศนศึกษา ระหว่างวันที่ 8 - 14 เมษายน 2557 นี้

ขวัยของฝากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตัง้ แต่วนั ที่ 11-19 เมษายน 2557 รวม 9 วัน ณ บริเวณข้างสวนสาธารณะสระน�้ำวัดจุมพลสุทธาวาส ในส่วนอ�ำเภออืน่ ๆนัน้ ก็ให้กำ� หนดแต่ละอ�ำเภอ หรือแต่ละพืน้ ทีท่ ไี่ ด้ ก�ำหนดจุดเอาไว้แล้วและจะแจ้งต่อพีน่ อ้ งประชาชนของแต่ละทีท่ อ้ งถิน่ เอาเอง นายวรรธนินทร์ ตัง้ ทวีสทิ ธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสุรนิ ทร์ ก�ำหนด จัดงาน มหาสงกรานต์ งานสมโภชหลักเมือง งานฉลองสืบศรัทธาพระยาสุ รินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง ครั้งที่ 3 งานถนนเซราะกราว และงาน OTOP ถนนคนเดิน ประจ�ำปี 2557 มีดังนี้ 1 การจัดงานฉลองสืบศรัทธาพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง ครัง้ ที่ 3 ในวันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 07.00 น ณ บริเวณอนุสาวรียพ์ ระยา สุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง โดยประกอบพิธีบวงสรวง พิธีเปิดงานการจัด งาน และการร�ำบวงสรวงพระยาสุรินทรภักดีศรีจางวาง 2 งานเซราะกราว (โซนนิ่งสงกรานต์) ที่ถนนศิริรัฐ วันที่ 12-13 เมษายน 2557 การจัดให้ถนนศิริรัฐเป็นถนนโซนนิ่งเล่นน�้ำสงกรานต์ เพื่อ ความปลอดภัยของประชาชน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวอยู่ในย่านสถาน บันเทิง 3 งานสมโภชหลักเมืองสุรินทร์ วันที่ 12 เมษายน 2557 เวลา 08.00 น ณ ศาลหลักเมือง 4 งานประเพณีสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 2557 พิธีท�ำบุญ ตักบาตร

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า เปิดอาคารที่ท�ำการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร

(๒ พ.ค. ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่า ราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ท�ำการสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร แห่งใหม่ ณ ส�ำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด มุกดาหาร เพือ่ สามารถรองรับการให้บริการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลกู ค้า ธ.ก.ส. ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นศูนย์ประชุมและเป็นศูนย์รวมของสมาชิกในการ ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เป็นประโยชน์และความสุขแก่สมาชิก ท้องถิ่น ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป ทัง้ นี้ นายวันชัย พูลสระผล นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผฝู้ าก กล่าว เพิ่มเติมว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้มีลูกค้าผู้กู้เงิน ธ.ก.ส. ให้ความสนใจเข้า ร่วมเป็นสมาชิกเป็นจ�ำนวนมากท�ำให้ในปัจจุบนั มีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ทัง้ สิน้ ๓ สมาคม ประกอบด้วย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า สมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์ลูกค้าผู้กู้ ๒ และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้ฝากเงิน เมื่อมีสมาชิกเพิ่ม ขึ้นท�ำให้ที่ท�ำการเดิมคับแคบ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จึงขอเช่าที่ดินของ ส�ำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร เพื่อจัดสร้างอาคารที่ท�ำการสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์ขึ้น และแยกออกเป็น ๓ ส�ำนักงาน เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้สมาชิก สามารถเข้ามาติดต่อสมาคมได้สะดวกมากขึ้น.....ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

ประสบการณ์ทางด้านการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่าง ประเทศโดยตรง ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนระดับ ประถมและมัธยมศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม มีส่วนร่วมในการ จัดกิจกรรมร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และที่ ส�ำคัญทีส่ ดุ เพือ่ เตรียมความพร้อมให้แก่บคุ ลากรทางการศึกษาใน การเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช 2558 ส�ำหรับ รูป แบบการจัดโครงการเป็นการสัม มนาเชิ ง ปฏิบตั กิ ารโดยแบ่งเป็น ปาฐกถาให้ความรูเ้ กีย่ วกับการเตรียมความ พร้อมสูก่ ารเป็นประชาคมอาเซียน การปาฐกถาเรือ่ ง บทบาทภาษา อังกฤษกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยคุณแอนดรูว์ บิ๊กส์ ผู้ ก่อตั้งสถาบัน Andrew Bigs Academy จัดฝึกอบรมระหว่างวัน ที่ 28 เมายน-2 พฤษภาคม 2557 มีครูจากโรงเรียนในสังกัด ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ครูจากโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม และครูจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสาคาม กว่า 80 คน เข้าอบรม

ผู้ใช้แรงงานสุรินทร์ ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ

(1 พ.ค.57) ที่ศาลาการเปรียญ วัดศาลาลอย อ.เมืองสุรินทร์ นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสุรนิ ทร์ เป็นประธานในการน�ำเจ้าของสถานประกอบ การ ผูใ้ ช้แรงงาน ในจังหวัดสุรนิ ทร์ ร่วมกันประกอบพิธที อด ถวายผ้าป่าสามัคคีแด่พระภิกษุ สามเณร เพื่อใช้ในกิจการ เกีย่ วการศึกษาของพระภิกษุและสามเณร ของมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ในวันแรงงานแห่งชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม ของ ทุกปี ถือเป็นวันส�ำคัญของพีน่ อ้ งผูใ้ ช้แรงงาน โดยถือเป็นวัน หยุดตามประเพณีที่ลูกจ้างจะได้หยุดงาน และร่วมแรง ร่วมใจกันท�ำกิจกรรม เพื่อความสมัครสมาน สามัคคี ภายในองค์กรและระหว่างองค์กรเอง และในวันนี้ (1 พ.ค.) หน่วยงานทุกภาคส่วน ที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแรงงาน จึงได้ร่วมใจกันจัดทอดผ้าป่าสามัคคี ได้เงินกว่าแสนบาท เพื่อใช้ในการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร ข้างต้น จากนั้น ทั้งหมดได้ร่วมกันพัฒนา ท�ำความสะอาด พื้นที่วัดเพื่อความเป็นกุศลและความเป็นมงคลอีกด้วย ส.ปชส.สุรินทร์ ก�ำชัย วันสุขข่าว / ไวยวิทย์ สุขเก่า ภาพ

จังหวัดบุรรี มั ย์ ซ้อมใหญ่รบั มือเหตุเพลิงไหม้โรงงานยางพารา ลดการสูญ เสียชีวิตและทรัพย์สิน ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรรี มั ย์ ร่วม กับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล ต�ำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และอาสาสมัครหน่วยกูภ้ ยั ซ้อมแผน จ�ำลองเหตุการณ์จริงในการป้องกันระงับเหตุเพลิงไหม้ ในโกดังเก็บ ยางพารา บริษทั รับเบอร์แลนด์ จ�ำกัด ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรรี มั ย์ ขณะทีม่ พี นักงานท�ำงานอยูใ่ นโรงงานจ�ำนวนมาก หลังได้รบั แจ้งเจ้าหน้าที่ ดับเพลิงจากหลายหน่วยงาน ได้มายังจุดเกิดเหตุเพื่อระดมฉีดน�้ำสกัด เพลิงไม่ให้ลุกลาม จากนั้นได้ช่วยกันอพยพพนักงานออกจากพื้นที่เกิด เหตุ ไปยังจุดรวมพลของทางโรงงาน และท�ำการค้นหาผู้ได้รับบาดเจ็บ เพื่อช่วยเหลือให้ได้รับความปลอดภัยอย่างเร่งด่วน นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การ ซ้อมแผนเผชิญเหตุเพลิงไหม้ในโรงงานยางพาราครั้งนี้ เป็นการเตรียม ความพร้อม ในเชิงบูรณาการกับทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้การปฏิบตั ิ หน้าที่ในการป้องกันระงับเหตุ และช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างมี ประสิทธิภาพ อีกทัง้ เป็นการกระตุน้ ให้เจ้าหน้าที่ ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการ ระงับเพลิง และช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ เกิดการตื่นตัว มีความพร้อมที่ จะออกปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามหลังจากการซ้อมแผน ระงับเหตุเสร็จสิ้น จะได้ประเมินการปฏิบัติงานเพื่อน�ำจุดบกพร่องไป ปรับปรุงแก้ไข ให้การปฏิบัติหน้าที่เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดด้วย

บรรยากาศอุโมงค์น�้ำ ถนนห�ำเปียกที่ชัยภูมิ

บรรยากาศอุโมงค์น�้ำ ถนนห�ำเปียกที่ชัยภูมิ ที่จังหวัด ชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ อัญเชิญ พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมือง แห่ ขึ้นรถแห่ รอบตลาด พร้อมขบวน แห่นางสงกรานต์ ให้ประชาชนได้สรงน�ำ้ พระ เพือ่ เป็นสิรมิ งคล ใน วันขึ้นปีใหม่ไทย ส่วนการเล่นสาดน�้ำสงกรานต์ ของชาวชัยภูมิปี นี้ มีความคึกคักเป็นพิเศษ เนื่องจากเทศบาลเมืองชัยภูมิ จัดโซน นิ่ง เล่นสาดน�้ำสงกรานต์ บริเวณสี่แยกหนองบ่อ ถึง ถนนหฤทัย ช่วงน้าโรงภาพยนตร์เก่า ตั้งชื่อว่า งานประเพณีสงกรานต์ ณ ชัยภูมิ “ถนนห�ำเปียก” เนมิตร อุโมงค์น�้ำ ปล่อยละอองน�้ำเป็น ฝอยๆ ทั้งสองฝั่งถนน ระยะทางกว่า 100 เมตร นักท่องเที่ยวที่ เดินเข้าไป ถนนสายนี้ ล้วนได้รับความชุ่มฉ�่ำ ตลอดสาย นับเป็น ปีแรกที่ ชัยภูมิจัดขึ้น นอกจากนี้ บริเวณใกล้เคียง ยังสร้าง ถนน โฟม และตั้งเวเทคอนเสริต ให้นักท่องเที่ยวได้เล่นโมอีกด้วย


8

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 5 ฉบับที่ 58 วันที่ 11 เม.ย.- 15 พ.ค. 2557

ทหารเกณฑ์ใหม่จังหวัดมุกดาหารพร้อมรับใช้ชาติ

ร้อยเอ็ดอบรมเยาวชนและประชาชนเครือข่ายส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้าน ที่ดีรับปีการท่องเที่ยวจังหวัด

เมื่อเวลา 14.00 น. (วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ) นายสมศักดิ์ ข�ำทวีพรหม ผู้ ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมเยาวชน โครงการส่งเสริมการเป็น เจ้าบ้านที่ดีรับปีการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดที่โรงแรมเพชรัชต์การ์เด้นร้อยเอ็ด นาย ไพบูลย์ กุลแพง ท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ส�ำนักงานปลัดการท่องเทีย่ ว และกีฬา มอบหมายให้ส�ำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการส่ง เสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีจังหวัดร้อยเอ็ดให้แก่กลุ่มเยาวชน ประชาชนในเครือข่ายส่ง เสริมการท่องเที่ยวและกีฬาที่อยู่ในพื้นที่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างกระบวนการมี ส่วนร่วม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนของตนเอง การสร้าง ภาพลักษณ์ เอกลักษณ์ของความเป็นไทย การต้อนรับและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี สร้าง ความประทับใจให้นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีเยาวชน เข้าอบรมครัง้ นี้ 40 คน โดยมีวทิ ยากรทีม่ ปี ระสบการณ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรอ้ ยเอ็ด โดยมีการติดสติกเกอร์ของชมรมส่งเสริมการท่อง เที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด และท�ำกิจกรรมตามสถานที่ท่องเทียวที่ส�ำคัญของจังหวัด ร้อยเอ็ด การอบรมครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2557 ทางด้านผู้ว่าราชการ จังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่า การเป็นเจ้าบ้านที่ดีจะต้องมีความพร้อม รอบรู้ หมั่นศึกษาเพื่อ เตรียมความพร้อม รับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนให้เกิดความประทันใจ

( 1 พฤษภาคม 57 ) ที่บริเวณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร พ.อ. ชัยพัทธ์ พรธนัชญ์สกุล สัสดีจังหวัด มุกดาหาร เปิดเผยว่า บรรดาชายไทยในพื้นที่อ�ำเภอต่าง ๆ ของ จังหวัดมุกดาหาร เดินทางมารายงานตัวต่อ สัสดีมุกดาหาร โคราชเปิดงานวันวิสาขบูชา พุทธบารมี 2557 ยิ่งใหญ่ ที่ได้สมัครและจับฉลากเป็นทหารเกณฑ์ผลัด 1 เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา เพื่อเข้ารับใช้ชาติตั้งแต่ภาคเช้า พร้อมญาติพี่น้อง พ่อแม่ เพื่อนฝูง และแฟน เดินทางมาส่งจ�ำนวนมาก โดยทหารเกณฑ์ผลัด 1 ที่เข้ารับใช้ชาติในครั้งนี้ มีทั้งสิ้น 113 นาย โดย ชมนิทรรศการ ระบบ 3 D ตอน มิติแห่งภูมิ ต้องส่งไปฝึกและเข้าประจ�ำการที่มณฑลทหารบก 70 นาย สังกัดกองทัพอากาศ 14 นาย สังกัดทหารเรือ 29 นาย รวม ชีวิตหลังความตาย (1พค57) เวลา 10.00 น ที่ห้องเอ็ม ซีซี ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้า จ�ำนวนทัง้ หมด 113 นาย ซึง่ บรรยากาศการเดินทางไปรายงานตัวเข้ารับใช้ชาติ ถึงแม้จะมีความสนุกสนาน แต่กแ็ ฝงด้วยความ เดอะมอลล์นครราชสีมา พระราชวิมลโมลี รักษาการเจ้าคณะจังหวัด ซาบซึ้ง และความอาลัยของญาติสนิทของเหล่าทหารที่เดินทางมาส่ง แต่บรรดาชายไทยทุกคนต่างบอกว่าพร้อมที่จะไปรับใช้ นครราชสีมา ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญยุ ชาติตลอดระยะเวลาที่ก�ำหนด และกลับออกมาเป็นพลเมืองดีรับใช้ประเทศชาติต่อไป...**** ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว กูล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานฝ่ายฆราวาส ชาวชัยภูมิ จัดงานประเพณีบุญเดือนหกที่ศาลเจ้าพ่อพญาแล พร้อมด้วย ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พลโท ชาญชัย ภู่ทอง แม่ทัพภาคที่ 2 และร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี เพื่อร�ำลึกถึงความดีของเจ้าเมืองชัยภูมิคนแรก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกัน อัญเชิญพระบรม (5 พ.ค. 2557) นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผูว้ า่ ราชการ สารีริกธาตุ 9 พระองค์ จาก 4 ประเทศ ประดิษฐานที่แท่น พร้อมเปิด จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธเี ปิดงานประเพณีบญ ุ เดือน งาน วันวิสาขบูชา พุทธบารมี ประจ�ำปี 2557 ซึ่งก�ำหนดจัดขึ้นระหว่าง หก ของจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งจัดขึ้นประจ�ำทุกปี ที่บริเวณศาล วันที่ 1 พค ถึง 1 มิย 2557 ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ห้างสรรพสินค้า เจ้าพ่อพญาแล ริมหนองปลาเฒ่า ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ เดอะมอลล์นครราชสีมา เพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิ พร้ อ มน� ำ พลั ง ศรั ท ธาชาวชั ย ภู มิ ท� ำ พิ ธี ถ วายสั ก การะ คุณ และพระมหากรุณาธิคุณ อันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ บวงสรวง ขอพร ต่อดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของ พระยา เจ้า เพือ่ เผยแพร่พระธรรมค�ำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพือ่ ภักดีชุมพล(แล) หรือเจ้าพ่อพญาแล เจ้าเมืองชัยภูมิคนแรก ให้พทุ ธศาสนิกชนร่วมสักการะพระบรมสารีรกิ ธาตุ และเพือ่ ร่วมสืบสาน ผูส้ ร้างเมืองชัยภูมิ ปกครอง ท�ำนุบา้ นเมือง จนเจริญรุง่ เรือง พระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงสืบไป ส�ำหรับกิจกรรมภายในงานวัน ถึงยามมีข้าศึกรุกราน ท่านยอมสละชีวิตตนเอง เพื่อ รักษา วิสาขบูชา พุทธบารมี ประจ�ำปี 2557 ประกอบด้วย การปิดทอง ชีวิตเลือดเนื้อของชาวเมือง ปกป้องบ้านเมือง ไม่ให้ตกเป็น พระพุทธบาท 4 รอย การปิดทองพระพุทธรูปศักดิส์ ทิ ธิ์ 9 องค์ 9 วัด ร่วม สร้างพระพุทธรูปด้วยการถวายแผ่นโพธิท์ อง การตักบาตรหนังสือธรรมะ เมืองขึ้นของข้าศึก ด้วยความดีที่ท่านสร้างเอาไว้ ชาวชัยภูมิได้พร้อมใจกันสร้างศาลและหล่อรูปเหมือน ให้คนรุ่นหลังได้ การนั่งสมาธิเจริญสติ เดินจงกรม ชมนิทรรศการ ระบบ 3D สังสารวัฏ ระลึกถึง สักการะกราบไหว้ พร้อมได้จัดงานประเพณีบุญเดือนหก โดยเริ่มในวันจันทร์แรกของเดือน 6 เป็นประจ�ำทุกปี วงจรแห่งทุกข์ ตอน มิตแิ ห่งภูมิ ชีวติ หลังความตาย และร่วมพิธตี กั บาตร ตราบเท่าทุกวันนี้ และในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-13 พฤษภาคม 2557 ข้าวมธุปายาส เป็นต้น โดยกิจกรรมที่น่าสนใจคือการแห่ขบวนพานบายศรียักษ์ที่ยิ่งใหญ่สวยงามตระการตา จากพลังศรัทธาของชาว ชัยภูมิ ในวันพุธแรกของเดือนหก ซึ่งตรงกับวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 เพื่อถวายแด่เจ้าพ่อพญาแล ตามประเพณีความเชื่อ ทีเ่ คยมีมาตัง้ แต่สมัยท่านยังมีชวี ติ อยู่ การถวายกองบุญแห่กองบุญ ทุกคืนมีมหรสพชือ่ ดังให้ชมฟรี นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรม น่าสนใจอีกมากมาย การจ�ำหน่ายสินค้าชุมชน และการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรม ของดีเมืองชัยภูมิอีกมากมาย.

สภ.กุดรัง จับกุมยาเสพติด (ยาบ้า) จ�ำนวน 9,400 เม็ด

จังหวัดอุบลราชธานีจัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจ�ำปี 2557

“แรงงานอุบลไม่ยุงยาเสพติด ใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” (1 พ.ค.57) เวลา 08.00 น. ที่สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัด อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธเี ปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจงั หวัดอุบลราชธานี ประจ�ำปี 2557 “แรงงานอุบลไม่ยุงยาเสพติด ใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอ เพียง” โดยมี องค์กรภาคเอกชน ชมรม เจ้าของสถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง กลุ่มผู้ใช้แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ แรงงานเกษตร ประชาชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมงาน จ�ำนวน 110 แห่ง จ�ำนวนลูกจ้าง 1,210 คน ซึง่ มีกจิ กรรมภายในงาน การเดินรณรงค์ แรงงานอุบล ไม่ยุงยาเสพติด ใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พิธีถวายสัตย์ของผู้เข้าร่วม งานทีจ่ ะประพฤติ ปฎิบตั ติ น เป็นคนดี เจริญรอยพระยุคลบาทตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และการแข่งขันกีฬา พืน้ บ้าน ฟุตซอล เซปัคตะกร้อ วอลเลย์ วอล แชร์บอล และเปตอง ทั้งนี้รัฐบาลได้ก�ำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันแรงงา แห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วน ไม่ว่าภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ นายจ้าง ลูกจ้าง และ ประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของแรงงานซึ่งเป็นก�ำลังส�ำคัญใน การพัฒนาประเทศชาติ ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และวัฒนธรรม ตลอด จนเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันท�ำให้วงการ แรงงานปราศจากข้อขัดแย้งมีความสงบสุข ซึ่งบรรยากาศของงานเป็นไปด้วย ความสนุกสนานและคึกครื้นตลอดงาน.

“แสนบุญ”

บริการรถตู้ ระดับ VIP สุดหรู ภายในรถ 9 ที่นั่ง เบาะนุ่ม แอร์เย็นฉ่่า TV คาราโอเกาะ บริหารงานโดย คุณเพชรวิชชาญา, คุณปริญญา บุญตรา อดีตนิติกร สพป.เขต 1 มหาสารคาม อดีตนายก อบต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทร. 081-6707138, 083-5748453 หรือ บก. น.ส.พ.ภาคอีสาน โทร. 080-0055411 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

มทร.อีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ์ จัดโครงการฝึกอบรม การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ศูนย์ภาษาคณะเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี สัง คม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ รับ สมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การ สื่อสารเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รองศาสตราจารย์ชาติ วรรณกุล รองคณบดีฝา่ ยบริหาร รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยี สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ศูนย์ภาษาคณะเทคโนโลยีสังคม มทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ จะจัดโครงการฝึกอบรมภาษา อังกฤษเชิงปฏิบตั กิ าร หลักสูตร 18 ชัว่ โมง ตามโครงการฝึกอบรม การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อ เสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษและเสริมสร้างความมัน่ ใจในการใช้ ภาษาให้แก่ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรในหน่วยงานและบุคคล ทั่วไป โดยจัดเป็น 2 กลุ่ม คือ ส�ำหรับบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ และบุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2557 และ ส�ำหรับนักเรียน นักศึกษา ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2557 ตัง้ แต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 12 คณะเทคโนโลยี สังคม มทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ โดยผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึก อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ดังกล่าวสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ส�ำนักงานศูนย์ ภาษา อาคาร 12 คณะเทคโนโลยีสังคม มทร.อีสาน วิทยาเขต กาฬสินธุ์ ติดต่อ คุณพิลาสลักษณ์ ภูลวรรณ โทรศัพท์หมายเลข 08 5010 9272

ด้วยเมื่อเวลาประมาณ 01.00 น. ของวัน ที่ 5 พ.ค. 2557 เจ้าหน้าทีช่ ดุ สืบสวนของ สภ.กุด รัง ภ.จว.มค. ได้รับแจ้งจากสายลับ(ขอปิดนาม) แจ้งว่าได้มีบุคคลที่มีพฤติการณ์ลักลอบน�ำยาบ้ามา จ�ำหน่าย ในเขตพื้นที่ของ สภ.กุดรัง โดยสายลับ แจ้งว่าบุคคลดังกล่าวได้เข้าพักอาศัยที่ สมประสงค์ รี ส อร์ ท ม.5 บ้ า นไพศาล ต.นาโพธิ์ อ.กุ ด รั ง จ.มหาสารคาม จึงได้เข้าไปท�ำการตรวจสอบหาข่าว ในเชิงลึกทราบว่า เป็นความจริง จึงได้รายงานให้ พ.ต.อ.พันกฤษณ์ วิชญชีวินทร์ ผกก.สภ.กุดรัง รายงานต่อไปยัง พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ทราบ และมีคำ� สัง่ ให้ดำ� เนินการจับกุมโดยเฉียบขาด เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2557 เวลาประมาณ 02.00 น. ชุดสืบสวน สภ.กุดรัง ได้เข้าท�ำการจับกุม นายสันติ ราชนา อายุ 23 ปี เลขที่ 38 ม.13 ต.นา โพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม เบื้องต้นตรวจค้นพบ อุปกรณ์การเสพยาบ้าภายในห้องพัก จึงสอบถามในรายละเอียด พบพิรุธจึงท�ำการตรวจค้นโดยละเอียดอีกครั้ง พบของกลาง ดังนี้ 1. ยาบ้า จ�ำนวน 8,600 เม็ด ซุกซ่อนอยู่บนฝ้าเพดานของห้องพัก 2. อาวุธปืน ขนาด .22 จ�ำนวน 1 กระบอก พร้อมแม็กกาซีน 3. เงินสด จ�ำนวน 5,000 บาท 4. จักรยานยนต์ จ�ำนวน 1 คัน จึงได้ตรวจยึดและท�ำการจับกุมส่ง พงส. ต่อไป ต่อมา ได้ท�ำการขยายผลเพิ่มเติม ทราบว่า นายสันติฯ ก่อนถูกจับกุมได้น�ำยาบ้าไปวางให้ลูกค้า อีกจ�ำนวน 2 ราย รายละ 400 เม็ด รวม 800 เม็ด (โดยให้ลูกค้าไปรับเอง เพื่อไม่ให้ได้เจอหน้ากัน) รายที่ 1 นายตฤณธวัช บรรเทา 15/1 ม.8 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จับกุมได้ที่ หน้าห้องหมายเลข 9 ที่ ส.อารมณ์ดี รีสอร์ท ขณะไปรับยาบ้า จ�ำนวน 400 เม็ด รายที่ 2 นายอ�ำนาจ ชาสมบัติ 96 ม.11 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จับกุมได้ที่ หลัก กม.ที่ 33 ถนนแจ้งสนิท ขณะ ไปรับยาบ้า จ�ำนวน 400 เม็ด ซึ่งชุดสืบสวน สภ.กุดรัง สามารถเฝ้าจุดและท�ำการจับกุมได้ทุกราย น�ำส่ง พงส. ด�ำเนินคดีต่อไป


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ประเพณีสงกรานต์ สอค.มค.

เมือ่ วันที่ 11 เมษายน 2557 ทาง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสาราคม จ�ำกัด ได้จัด ประเพณีรดน�้ำด�ำหัว และสรงน�้ำ เพื่อขอพรและสร้างความเป็นสิริมงคล แก่ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจน ผู้ที่เกี่ยวข้อง น�ำโดย นายเด่น ดวงมาตย์ พล ประธานคณะกรรมการด�ำเนินงาน ชุดที่ 47 และ นายเติมศักดิ์ จันทะจร ผู้จัดการ

ปีที่ 5 ฉบับที่ 58 วันที่ 11 เม.ย.- 15 พ.ค. 2557

9

รดน�้ำด�ำหัวขอพรปลัดจังหวัดมหาสารคาม นายอ�ำเภอทั้ง 13 อ�ำเภอพร้อมด้วยจ่าจังหวัด เสมียนตราจังหวัด และ ป้องกันจังหวัด น�ำคณะข้าราชการ พนักงาน สมาชิก อส. ลูกจ้าง สังกัดที่ท�ำการ ปกครองจังหวัดฯ รดน�้ำด�ำหัวขอพรปลัดจังหวัดฯ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ณ บ้านพักปลัดจังหวัดมหาสารคาม

ผอ.สุริยันต์ สายเมือง ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่า รับรางวัลข้าราชการ พลเรือนดีเด่นประจ�ำปี ๒๕๕๖ กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ผู้ว่า ฯ จังหวัดมหาสารคาม เปิดจุดบริการประชาชน “เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557

(10 เมษายน 2557) เวลา 10.30 น. ณ หน้าส�ำนักงานแขวงการ ทางมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นายนพวัชร สิงห์ศักดิ์ดา ผู้ว่า ราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชน “เดิน ทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง” โดยมี นายพิทยา พัสดุรีนนท์ ผูอ้ ำ� นวยการแขวงการทางมหาสารคาม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ โดย มีหวั หน้าส่วนราชการทัง้ ภาครัฐ/เอกชน ส�ำนักงานทางหลวงมหาสารคาม แขวงการทางมหาสารคาม ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม ส�ำนักงาน ทางหลวงชนบทจังหวัดมหาสารคาม ต�ำรวจทางหลวง สือ่ มวลชนทุกแขนง เข้าร่วมพิธีเปิดงาน

ชาวจังหวัดมหาสารคาม ร่วมสรงน�้ำพระ รดน�้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามทุก ภาคส่วน ร่วมสรงน�ำ้ พระ และรดน�ำ้ ขอพรผูว้ า่ ราชการมหาสารคาม ในเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ขณะที่ผู้ว่าราชการจัง หวัดฯ ขอให้ทุกคนร่วมกันสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม มีความสุข และปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์ ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในวันนี้ (11-4-57) นายธวัช สุระบาล นายอดุล จันทนปุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัด มหาสารคาม น�ำข้าราชการ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ องค์กร ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น กลุ ่ ม สตรี กลุ ่ ม พลั ง มวลชน พ่ อ ค้ า และ ประชาชน ที่ต่างสวมใส่เสื้อผ้าลายดอกสีสันสวยงาม ร่วมสรงน�้ำ พระพุทธรูป และรดน�้ำขอพรจากนายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่า ราชการจังหวัดมหาสารคาม และนางพูลทรัพย์ สิงห์ศักดา นายก เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาล สงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย พร้อมจัดให้มีซุ้มอาหารว่าง เครื่อง ดื่ม มาคอยบริการผู้มาร่วมงาน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้กล่าวอวยพรให้กบั ผูม้ า ร่วมงานว่า ขอให้ทกุ คนได้เริม่ ต้นประกอบกิจกรรมดี ร่วมกันสืบสาน ประเพณีไทยอันดีงาม ในวันขึ้นปีใหม่ไทยนี้ พร้อมขอให้ประชาชน เดินทางสัญจรไปมาด้วยความปลอดภัย มีความสุขกาย สุขใจทั้ง ตนเองและครอบครัว . นายพิทยา พัสดุรีนนท์ ผู้อ�ำนวยการแขวงการทางมหาสารคาม เผยว่า ตามที่กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง มีนโยบายให้จัด ตั้งจุดให้บริการทั่วไทย ภายใต้ชื่อโครงการ “เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัย ไปกับกรมทางหลวง” แขวงการทางมหาสารคาม จึงได้ตั้งจุดบริการ ประชาชน เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับ ภูมิล�ำเนา และลดปัญหาจราจรติดขัด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2557 โดยมีหน่วยงานภายใน จังหวัดมหาสารคามร่วมด�ำเนินการจุดบริการ ได้แก่ 1. ต�ำรวจภูธรเมือง มหาสารคาม 2. สาธารณะสุขจังหวัด 3. ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย จังหวัดมหาสารคาม 4. บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก รถ 5. ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน ภัย (คปภ.) จุดบริการประชาชนตั้งบริเวณหน้าหน่วยบ�ำรุงทางเคลื่อนที่ (เดิม) ต�ำบลแก่งเลิงจาน อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ภายในจุด บริการจะมี สถานที่แวะพักรถ พักคน บริการน�้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น ห้องน�้ำสะอาด การให้ข้อมูลการเดินทาง การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีรถเสียหรือเกิด

ส�ำรองห้องพักติดต่อ โทร.081-9760031 086-2552291 ตรงข้ามไทวัสดุมหาสารคาม

www.parimagarden.ob.tc


10

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 5 ฉบับที่ 58 วันที่ 11 เม.ย.- 15 พ.ค. 2557

“วิถี....คนรักชาติ” พันตรี สมทรง สุดาบุตร

รองหัวหน้ากลุ่มงานอ�ำนวยการและบริหารงานบุคคล

กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม

ประเทศไทย มีระบบการปกครอง ในระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ได้ ด�ำเนินวัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๗๕ โดยปัจจุบัน คนไทยทุก คน ต่างอยู่ภายใต้กติกากลางที่เรียกว่า รัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย ฉบับปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ระบุไว้ในมาตรา ๖ “รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติ ใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ นีบ้ ทบัญญัตนิ นั้ เป็นอันใช้บงั คับมิได้” นีค่ อื พันธะสัญญาร่วม กันของคนในชาติ ที่พลเมืองที่ดีของชาติไทยจะต้องถือเป็น หลักอันส�ำคัญ ในการที่จะใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมนี้ แม้แต่ ละคนจะมีความคิดเห็นแตกต่างกัน สุดขั้วเพียงใดก็ตาม นัน่ ก็ไม่ใช่ปญ ั หา เพราะ ..มาตรา ๔ “ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รบั ความ คุม้ ครอง” มาตรา ๕.. “ประชาชนชาวไทย ไม่วา่ เหล่าก�ำเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้ เสมอกัน” จะรักชอบในตัวบุคคลหรือนิยมในพรรคการเมือง ก็สามารถแสดงออกได้อย่างเปิดเผย แต่ตอ้ งไม่ไปละเมิดสิทธิ ผู้อื่นด้วยวาจา หรือท�ำร้ายร่างกาย ของผู้ที่มีความเห็นแตก ต่าง นัน่ ถึงจะบอกกับตนเองได้ชดั เจนว่า เป็นคนไทยทีม่ จี ติ ใจ เป็นประชาธิปไตย เป็นพลเมืองที่ดีของชาติไทย ...ไทยที่มี ธงประจ�ำชาติ ๕ แถบ ๓ สี ...แดง...ขาว...น�้ำเงิน ซึ่งแต่ละสี มีความหมายดังนี้ สีแดง หมายถึง ชาติ ชาติ (Country,Iand,nation,state) หมายถึง ความเป็นอัน หนึง่ อันเดียวกันในทางวัฒนธรรม มีความผูกพันกันในทางสาย โลหิ ต เผ่ า พั น ธุ ์ ภาษา ศาสนา วั ฒ นธรรม ตลอดจนมี ประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ร่วมกัน หรือมีวิวัฒนาการ ทางด้ า นการเมื อ ง การปกครองร่ ว มกั น ชาติ ไ ทย หรื อ ประเทศไทย มีรูปแบบเป็นรัฐเดี่ยว (Unitary State) มีองค์ ประกอบของรัฐคือ..

๑. ประชากร (Population) หมายถึง ประชาชน คนไทยทั่วทุกภาค ทุกเพศวัยทั้งมีสิทธิ์เลือกตั้งและไม่มีสิทธิ เลือกตั้ง ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มผู้สนับสนุน พรรคการเมืองใด พรรคการเมืองหนึ่งเท่านั้น ๒. ดินแดน (Territory) หมายถึง อาณาเขตทั่วทั้ง ประเทศไทย แบ่งตามภูมิศาสตร์เป็นภาคต่างๆได้ แต่จะแบ่ง เป็นรัฐอิสระหรือ ประเทศเหนือ-อีสาน-กลาง-ใต้ ไม่ได้ เพราะ ในมาตรา ๑ ระบุไว้ชัดเจนว่า... “ประเทศไทยเป็นราช อาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกไม่ได้” คนไทยทุกคน พึงจ�ำไว้ให้ขนึ้ ใจว่า จะไม่ยอมให้ใคร มาแบ่งแยกประเทศไทย โดยเด็ดขาด ๓. รัฐบาล (Government) หมายถึง กลุ่มหรือ องค์กรที่มีอ�ำนาจสูงสุด ในการออกและบังคับใช้กฎหมาย ส�ำหรับดินแดนหนึ่งๆ และในการควบคุมสมาชิกของสังคม และถือว่าเป็นตัวแทนของคนทัง้ สังคม ในกรณีทมี่ กี ารติดตาม ต่อสัมพันธ์กบั สังคมอืน่ ว่าโดยให้เข้าใจง่าย รัฐบาลคือกลุม่ คน กลุ่มหนึ่งที่ประชาชนคัดเลือกจากการเลือกตั้ง ให้เข้าไปมี บทบาทในการบริหาร พัฒนาประเทศ และควบคุมก�ำกับดูแล กระทรวงต่ า งๆ รวมทั้ ง มี ห น้ า ที่ ท� ำ ให้ ค วามเป็ น อยู ่ ข อง ประชาชนให้ดีขึ้น ๔. อ�ำนาจอธิปไตย (Sovereignty) หรือรัฎฐาธิปตั ย์ หมายถึงอ�ำนาจสูงสุดในการปกครองรัฐ ในมาตรา ๓ ระบุ ชัดเจนว่า.. “อ�ำนาจอธิปไตย เป็นของปวงชนชาวไทยพระ มหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นพระประมุข ทรงใช้อ�ำนาจนั้นทาง รั ฐ สภา คณะรั ฐ มนตรี และศาล ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง รัฐธรรมนูญนี้ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทัง้ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็น ไปตามหลักนิตธิ รรม”ตามมาตรฐานสากล รวมทัง้ ประเทศไทย องค์กรที่ใช้อ�ำนาจอธิปไตยมีอยู่ ๓ องค์กร ไก้แก่.. ๔.๑ อ�ำนาจฝ่ายบริหาร หน่วยงานที่ใช้ อ�ำนาจคือรัฐบาลและคณะรัฐมนตรี ท�ำหน้าทีน่ ำ� กฎหมายมา บังคับใช้ และออกกฎหมายบางส่วนที่มีความส�ำคัญน้อยกว่า นิติบัญญัติ ๔.๒ อ�ำนาจฝ่ายนิติบัญญัติ หน่วยงานที่ ใช้ อ� ำ นาจคื อ สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎร ท� ำ หน้ า ที่ อ อก กฎหมาย พิจารณาเงินงบประมาณและตรวจสอบการท�ำงาน ของรัฐบาล ร่วมกับสมาชิกวุฒิสภา /...๔.๓ อ�ำนาจฝ่ายตุลาการ.....- ๒ –

๔.๓ อ�ำนาจฝ่ายตุลาการ หน่วยงานที่ใช้ อ�ำนาจ คือ ศาลรัฐธรรมนูญ, ศาลยุตธิ รรม ศาลปกครอง, ศาลทหาร ท� ำ หน้ า ที่ ตี ค วามตั ว บทกฎหมาย และ รัฐธรรมนูญ รวมทัง้ ตัดสินพิจารณาคดีในกฎหมายทัว่ ไป และ กฎหมายพลเมือง สีขาว หมายถึง ศาสนา ศาสนา (Religion, mysticism, theism) หมายถึง ความ เชื่อ ในมาตรา ๓๗ ให้สิทธิในการนับถือศาสนาไว้ว่า “บุคคล ย่อมมีเสรีภาพบริบรู ณ์ในการถือศาสนานิกายของศาสนาหรือ ลัทธินยิ มในทางศาสนาและย่อมมีเสริภาพ ในการปฏิบตั ติ าม ศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อ ถือของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ ต่อหน้าที่ของพลเมือง และไม่ เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศิลธรรมอันดีของ ประชาชน” สีน�้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์ คือ พระประมุข ที่อยู่ในระบอบ พระมหา กษัตริยภ์ ายใต้รฐั ธรรมนูญ (Constitutional monarchy) ใน มาตรา ๙... “พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามก และทรง เป็นอัครศาสนูปถัมภก” มาตรา ๑๐ .. “พระมหากษัตริยท์ รง ด�ำรงต�ำแหน่งจอมทัพไทย” และมาตรา ๘... “องค์พระมหา กษัตริย์ ทรงด�ำรงอยูใ่ นฐานะอันเป็นทีเ่ คารพสักการะ ผูใ้ ดจะ ละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ใน ทางใดๆมิได้..” ไทย หมายความว่ า อิ ส รภาพ เสรี ภ าพ ประชาชนพลเมืองทุกหมูเ่ หล่าต้องตระหนักชัดในเรือ่ งนี้ อิสร เสรีภาพ ไม่ใช่การท�ำตามใจคือไทยแท้ แต่หมายถึง การอยูใ่ น กรอบกฎกติกากลางคือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อย่างรู้,ตื่น,เบิกบานและเป็นสุข กฎหมายต้องเป็นกฎหมาย คนไทยทุกคนต้องเคารพและยอมรับอย่างเสมอภาค ไม่มใี คร มีสทิ ธิจะอยูเ่ หนือกฎหมาย รักษาสิทธิของตนให้ดี เคารพสิทธิ ของผู้เห็นต่าง และท�ำงานตามหน้าที่ของแต่ละคน อย่างเต็ม ความสามารถ ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต ไม่มวี าระร้ายซ้อนเร้น แอบแฝงไม่หรือยอมรับใช้บุคคลหรือกลุ่ม ถึงขั้นไปรับใช้และ เรียกร้องหาเสรีภาพเหนือกฎหมายให้แก่คณะบุคคลใดๆ หรือ เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่ล่วงละเมิดกฎหมายโดยเด็ดขาด แตก ต่างเพือ่ เพิม่ เติม ไม่ใช่แตกต่างเพือ่ แตกแยก นีแ่ หละวิถ.ี ...ของ คนรักชาติ รักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น พระประมุข อย่างแท้จริง

ผอ.ศปป.๔ และ คณะตรวจเยี่ยม กอ.รมน.จว.ม.ค.

พลโท คณิต อุทิตสาร ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. และคณะ ตรวจเยี่ยม/รับฟังบรรยายสรุป โดยมี นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้การ ต้อนรับ เมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จว.ม.ค. ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

ยโสธรจัดกิจกรรมในวันคุ้มครองผู้บริโภค

ยโสธรจัดสัมมนาเครือข่ายและแกนน�ำคุม้ ครองผูบ้ ริโภคทีห่ อ้ งประชุมมรกต โรงแรม เจ.พี เอ็มเมอรัลด์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายจรรยา สุคนธ์คันธชาติ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิด สัมมนาเครือข่ายและแกนน�ำคุม้ ครอง ผู้บริโภคจังหวัดยโสธร นายแพทย์สุใหญ่ หลิ่มโตประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดยโสธร กล่าวว่า วันที่ 30 เมษายน ของทุกปีเป็นวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย รัฐบาล ก�ำหนดให้แต่ละภาคส่วน มีการด�ำเนินงานประสานงาน ส่งเสริม เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค ส�ำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดยโสธรจึงได้ดำ� เนินการจัดสัมมนาขึน้ เพือ่ ส่งเสริมให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค /เผยแพร่ความรู้ เกีย่ วกับสิทธิผบู้ ริโภคและการปกป้องสิทธิ / กิจกรรมประกอบด้วย การสัมมนาเครือ ข่ายและแกนน�ำคุ้มครองผู้บริโภค / การแสดงนิทรรศการ หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ ความปลอดภัยด้านอาหาร เขต 10 / ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี / พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสปอตวิทยุการงดใช้เครื่องส�ำอางที่อันตราย และผิดกฎหมาย จ�ำนวน10 รางวัล

แซ่บ ! เหนือค�ำบรรยาย กม. แห่งความอร่อย

ถนน สุรินทร์ – ช่องจอม ซ้ายมือ ก่อน อ.กาบเชิง 1.5 กม.

ร้านไก่ย่างวิเชียรบุรี

ส้มต�ำ ลาบเป็ด ลาบหมู อาหารพื้นเมือง อาหารอีสาน

ติดเส้นทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม ใกล้่ไฟแดงทางไปร้อยเอ็ด ควบคุมมาตรฐานโดย ทีมงานคุณภาพ

229 ม. 10 บ้ านพาชื่น ต.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210

รับเหมาก่อสร้าง งานตกแต่งภายใน ทุกรูปแบบ จ�ำหน่าย : วัสดุก่อสร้าง ไม้แปรรูป วงกบ ประตูหน้าต่าง สี เฟอร์นิเจอร์ ราคาโรงงาน บริการส่งถึงที่

บริหารงานโดย เจ้ วรรณคนสวย มือถือ 088-3516050 ก�ำกับดูแลโดยป๋าเสริฐ คนเคยหล่ อ จองโต๊ ะ 089-9668509, 084-4104294

ภายใต้สโลแกนอร่อย ประหยัด สะอาด ไร้มลภาวะ

www.istyleweb.com www.more973.com


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 5 ฉบับที่ 58 วันที่ 11 เม.ย.- 15 พ.ค. 2557

ผู้ว่าโคราช ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชน พร้อมมอบเงินและถุงยังชีพ แก่ผู้ยากไร้ ตามโครงการ ผู้ว่าป๊ะชาวบ้านต๋อนเย็น

วันที่ 29เมย57 เวลา 18.00 น ทีบ่ า้ นละลม ม.1 ต.ละลมใหม่พฒ ั นา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ดร.วินยั บัวประดิษฐ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ ผูว้ า่ ป๊ะชาวบ้านต๋อน เย็น ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับ ฟังปัญหาความเดือดร้อนและรับทราบข้อเสนอแนะจากประชาชน ผู้น�ำชุมชน ผู้น�ำองค์กร และเครือ ข่ายองค์กรชุมชน รวมทัง้ ได้รบั ข้อมูลเพือ่ การวางแผนแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน อีกทั้งเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างภาคราชการ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม และเพื่อให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจนโยบายของรัฐบาล นโยบายของ จังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะนโยบายในการเสริมสร้างความจงรักภักดีตอ่ สถาบันพระมหากษัตริย์ และการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อจะได้พัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้สอดรับกับนโยบาย ต่างๆและน�ำไปปฏิบัติเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อไป ส�ำหรับกิจกรรมภายในงานได้มีการเปิดเวทีเสวนา แลกเปลีย่ นความคิดเห็น รับฟังปัญหาในพืน้ ที่ ระหว่าง ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ร่วมกับ ผูน้ ำ� ชุมชน ผูแ้ ทน องค์กรชุมชนและประชาชน การเปิดสอนอาชีพอิสระให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้น�ำไปเป็นแนวทาง ในการสร้างรายได้ นอกจากนี้ ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ยังได้เดินทาง ไปตรวจเยีย่ มประชาชนทีย่ ากไร้และด้อยโอกาส พร้อมมอบเงินและถุงยังชีพ ให้กบั ประชาชนทีย่ ากไร้ อีกด้วย

ยโสธรจัดวันแรงงานแหางชาติ

วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดยโสธรจัดทอดผ้าป่าสามัคคี ที่วัดบ้านปากเป่ง หมู่ที่ 3 ต.เขื่องค�ำ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายจรรยา สุคนธ์คันธชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น ประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ นายพงศ์ศา วงษ์วินทนีย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด กล่าวว่า หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจ�ำ จังหวัดยโสธร ได้บูรณาการร่วมกันจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้น เนื่องจากว่า วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน จึงได้ให้หน่วยงานในสังกัด ด�ำเนินการจัดกิจกรรมขึ้น ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมี นายจ้าง / ลูกจ้าง/ ผู้ใช้แรงงาน ในจังหวัดยโสธรร่วมบริจาคท�ำบุญ ได้ท�ำบุญร่วมกันระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน และเจ้านายที่ของรัฐ และเป็นการร�ำลึกถึงความส�ำคัญของผู้ใช้แรงงาน ที่มีต่อความเจริญก้าวหน้าทาง เศรษฐกิจไทย ส�ำหรับปัจจัยที่ได้ร่วมท�ำบุญบริจาคในครั้งนี้ ทางวัดจะน�ำสมทบทุนการก่อสร้างศาลาวัด โดยได้ยอดเงิน จ�ำนวน 141,999 บาท ปรากฏ ว่ามีนายจ้าง เจ้าของกิจการ/ลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน เข้าร่วมท�ำบุญในครั้งนี้เป็นจ�ำนวนมาก

จังหวัดบึงกาฬจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภค และอบรมให้ความรู้กฎหมายแรงงาน

เหล่ากาชาดขอนแก่นจัดกิจกรรม ที่อ�ำเภอชนบท

นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อม ด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ออกปฏิบัติ ภารกิจ ช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่อ�ำเภอชนบท โดยออกไปด�ำเนินโครงการ จ�ำนวน 4 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบทุนการศึกษาและส่งเสริม ทักษะด้วยสันทนาการ ที่โรงเรียนบ้านหัวนากลาง บ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 3 ต�ำบลบ้านแท่น เป็นโครงการเลีย้ งอาหารกลางวันเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าพระบรมราชินี และนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่นใช้เงินส่วนตัวในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้นักเรียน โรงเรียนบ้านหัวนากลาง และมอบไม้เท้าส�ำหรับผู้สูงอายุ จ�ำนวน 1 ราย โครงการ ที่ 2.มอบโอ่งน�้ำให้กับราษฎรบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 4 ต�ำบลห้วยแก จ�ำนวน 30 ใบ ณ ศาลาวัดบ้านเหล่าเหนือ ตามโครงการกาชาด ปันน�้ำใจให้โอ่งน�้ำ ประจ�ำปี 2557 เพื่อน�ำไปเก็บไว้ใส่น�้ำหน้าฝนปีนี้ โครงการ ที่ 3.มอบ “เฮือนกาชาด” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ เป็นหลังที่ 5 ของปีนี้มอบให้กับนางสาวศรีเวียง มุ่งเรือง กลาง บ้านเลขที่ 195 บ้านคุ้มศิวิไลย์ หมู่ที่ 4 ต�ำบลชนบท ตามโครงการ กาชาดใสใจให้ที่อยู่ฯ โครงการ ที่ 4.มอบรถโยก/รถเข็น จ�ำนวน 4 คัน ตามโครงการรถกาชาด เอื้อเฟื้อเพื่อผู้สูงอายุ/ผู้พิการ มอบที่หน้าบริเวณพิธีมอบเฮือนกาชาด ของ อ�ำเภอชนบท

อปท.มหาสารคาม MOU แก้แล้ง แก้จน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม MOU ระบบ บริการสาธารณะแก้ไขปัญหาภัยแล้งแก่เกษตรกร “แก้แล้ง แก้จน” พร้อมส่ง มอบเครื่องจักรกลขุดสระเพื่อการเกษตร พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับราษฎรใน พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม (6-5-57) ทีโ่ รงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม นางคมคาย อุดรพิมพ์ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธเี ปิดการจัดท�ำบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด มหาสารคาม ในการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายแก้ไขความเดือดร้อนของ ประชาชน “แก้แล้ง แก้จน” เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการ เกิดความ คุ้มค่า มีการบริการสาธารณะที่มีมาตรฐานสูง และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน ครอบคลุมทุกพืน้ ที่ โดยมีผรู้ ว่ มในการลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวประกอบ ด้วย ผูบ้ ริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

30-04-57 นายสุระสันต์ เพชรสุวรรณรังสี ปลัดจังหวัดบึงกาฬ เป็น ประธานในพิธีเปิดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคและอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยว กับกฎหมายแรงงานให้กบั นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทัว่ ไป ณ หอประชุม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศษิ ฐ์อำ� นวยศิลป์ อ�ำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬน�ำโดยนายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬและส�ำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดบึงกาฬน�ำโดย ว่าทีร่ อ้ ยตรีเผด็จ ศิลารังสีสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน จังหวัดบึงกาฬ ได้เล็งเห็นความส�ำคัญในการคุ้มครองแรงงานให้เป็นไปตาม กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ แวดล้อมในการท�ำงาน แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการแรงงาน และมาตรฐาน แรงงานไทย เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของจังหวัดบึงกาฬ ในการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วน ให้สามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตาม กฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และในวันเดียวกันได้จดั กิจกรรมวันคุม้ ครองผูบ้ ริโภคไทยโดยมีการจัดแสดง นิทรรศการให้ความรู้และรับปรึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้วย ซึ่งวัน คุ้มครองผู้บริโภคเกิดขึ้นจาก คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จัดตั้งครั้งแรก เมื่อปี 2522 สมัยนายกรัฐมนตรี พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เนื่องจากเล็ง เห็นถึงความส�ำคัญและความจ�ำเป็น จึงมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี นาย สมภพ โหตระกิตย์ เป็นประธานกรรมการปฏิบัติงาน โดยได้มีการพิจารณา ยกร่างกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ต่อมารัฐสภามีมติเห็นชอบเป็น เอกฉันท์ให้เป็นกฎหมายได้ ต่อมารัฐบาลได้น�ำร่างขึ้นบังคมทูล และได้มี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ ทรงลงพระปรมาภิไธยในวันที่ 30 เมษายน 2522 และประกาศในราชกิจจา นุเบกษา ฉบับพิเศษเล่มที่ 96 ตอนที่ 72 วันที่ 4 พฤษภาคม 2522 มีผลการ ใช้บงั คับ ตัง้ แต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2522 เป็นต้นมา นับตัง้ แต่นนั้ ประเทศไทย ได้ถือเอาวันที่ 30 เมษายนของทุกปี เป็นวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย สาเหตุที่ต้องประกาศใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค เนื่องจากผู้ประกอบการ ได้น�ำวิชาทางการตลาดและการโฆษณามาส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ ท�ำให้ผบู้ ริโภคส่วนใหญ่ทรี่ ไู้ ม่เท่าทันตกอยูใ่ นฐานะเสียเปรียบและได้รบั ความ เดือนร้อน หากจะเรียกร้องค่าเสียหายต้องผ่านกระบวนการพิจารณากฎหมาย ซึง่ มีขนั้ ตอนทีย่ งุ่ ยาก ใช้เวลานาน และเสียค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินคดี บางครัง้ ไม่อาจระงับยับยั้งการกระท�ำที่เกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภคได้ทันท่วงที นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จากสภาพ ปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัดมหาสารคาม ประกอบ อาชีพทางการเกษตร และส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน อาศัยน�้ำธรรมชาติ เป็นปัจจัยหลักในการเพาะปลูก เกษตรกรจึงประสบกับปัญหาภัยแล้งซ�้ำซาก และฝนทิ้งช่วง ท�ำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ได้ผลผลิตน้อย และประสบภาวการณ์ขาดทุน องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จึงได้ มีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว เนื่องจากองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นหลายแห่งมีข้อจ�ำกัดในด้านงบประมาณจึงไม่สามารถให้บริการ สาธารณะแก่ประชาชนได้เพียงพอต่อปัญหาและความต้องการ ซึ่งการร่วมมือ กันครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และสามารถแก้ปัญหาแล้งซ�้ำซากให้ประชาชนได้

11

ต�ำรวจชัยภูมิรวบแก๊งล�ำเลียงไม้พะยูงข้ามชาติ

2 พ.ค. 2557 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.พินติ มณีรัตน์ ผกก.ภ.จว.ชัยภูมิ แถลงข่าวจับกุมไม้พะยูงใน พื้นที่ สภ.ภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ขัยภูมิ โดย สภ.ภูเขียว สืบ ทราบมาว่าจะมีแก๊งนักค้าไม้พะยูงข้ามชาติรายใหญ่ เข้า มาลักลอบล�ำเลียงไม้พะยูงบริเวณทางขึ้นเขาบ้านตาด รินทอง ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ จึงได้วางก�ำลังเจ้า หน้าทีต่ ำ� รวจชุดสืบสวนออกสืบสวนหาข่าว พร้อมดักรอ อยู่กระท่อมนาทางขึ้นเขาบ้านตาดรินทอง จนสามารถ สกัดจับตัว นายพยุงศักดิ์ สุทธิแสน อายุ 45 ปี บ้านเลข ที่383 หมู่ 13 ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ได้ขณะ ขับรถยนต์กระบะยี่ห้อ โตโยต้า สีบรอนทอง หมายเลข ทะเบียน บพ 1299 ชัยภูมิ ซึ่งมีหลังคาคุมอย่างมิดชิด เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ขับผ่านตามเส้นทาง ขึ้นเขาบ้านตาดรินทอง โดยมี นายอิด โชคเฉลิม อายุ 60 ปี บ้านเลขที่ 101/1 หมู่ 1 ต.ท่ามะไปหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ นั่งโดยสารมาด้วย เมื่อถึงที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ให้สัญญาณ ให้หยุดรถและแสดงตนเข้าท�ำการตรวจค้นภายในรถ พบไม้พะยูงของกลาง จ�ำนวน 60 ท่อน จึงได้รว่ มกันตรวจยึดและจับกุม ตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน น�ำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อด�ำเนินคดี เบื้องต้น โดยผู้ต้องหาทั้ง 2 รับสารภาพว่าได้รับว่าจ้างจากนางลัก (ไม่ทราบนามสกุล) ราษฎร สปป.ลาว ให้ขับ รถบรรทุกไม้ดังกล่าวไปส่ง ต่อมาได้มี นายณัฐชัย พรหมพันธุ์ใจ อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 197 หมู่ที่ 21 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ เดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ต�ำรวจชุดจับกุม เพื่อเสนอเงินสดจ�ำนวนกว่า ๑.๓ แสนบาท ให้กับเจ้าพนักงานต�ำรวจชุด จับกุม เพื่อแลกกับการที่จะไม่ต้องถูกจับกุมด�ำเนินคดี แต่ต�ำรวจไม่ยอมรับ จึงจับกุมนายณัฐชัยฯ ในข้อหา ให้สินบนเจ้า พนักงานเพื่อจูงใจ ให้กระท�ำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ ยึดเงินสดจ�ำนวนกว่า 136,000 บาท ส่งด�ำเนินคดีต่อไป พล.ต.ต.พินิตฯ ยังกล่าวอีกว่า จังหวัดชัยภูมิเป็นพื้นที่ป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง ได้ รับความร่วมมือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมจับกุมการกระท�ำผิดในลักษณะนี้มาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ส�ำหรับคดีนี้ ถือว่าเป็นคดีที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติมีการถูกท�ำลายเพิ่มขึ้น ทุกปี ท�ำให้สภาพแวดล้อมแปรปรวน ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในป่าและบ่อนท�ำลายเศรษฐกิจของชาติ

๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารน�ำข้าราชการพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกันถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน “วันฉัตรมงคล” ประจ�ำปี ๒๕๕๗

( ๕ พ.ค. ๕๗ ) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนมุกดาหาร อ�ำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานน�ำส่วนราชการ สมาชิกเหล่า กาชาด พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกันถวาย ราชสดุดีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง พร้อมทั้งพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และกล่าวถวาย ราชสดุดี ถวายความเคารพต่อพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ เนือ่ งใน”วัน ฉัตรมงคล” ประจ�ำปี ๒๕๕๗ เพื่อน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงทุ่มเทพระวรกาย บ�ำเพ็ญพระราช กรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเพือ่ พสกนิกรชาวไทยตามพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”เพื่อน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมแสดงความจงรักภักดี โดยวันฉัตรมงคล เป็นวันที่ร�ำลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งราช อาณาจักรไทย โดยสมบูรณ์ กล่าวคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราช สมบัติ ต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ ขณะด�ำรงพระอิสริยยศเป็น “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” เนื่องจากในเวลานั้น ยังมิได้ ทรงผ่านพระราชพิธบี รมราชาภิเษก พระองค์ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยโลซาน ประ เทศสวิตเซอร์แลนด์ จนกระทัง่ ทรงบรรลุนติ ภิ าวะแล้วจึงได้เสด็จนิวตั ประเทศไทย รัฐบาลไทยในขณะนัน้ ก็ได้นอ้ ม เกล้าน้อมกระหม่อมจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวาย เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ และพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช ได้มพี ระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธบี รมราชาภิเษกว่า “เราจะครอง แผ่นดินโดยธรรม เพือ่ ประโยชน์สขุ แห่งมหาชนชาวสยาม” ซึง่ ปวงพสกนิกรชาวไทย จึงได้ถอื เอาวันที่ ๕ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวัน “ฉัตรมงคล”…………..ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์น�ำหัวหน้าส่วนราชการถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจ�ำปี 2557

(๕ พ.ค.๕๗) ที่ศาลาประชาคมจังหวัดบุรีรัมย์ นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้น�ำ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ต�ำรวจ พลเรือน พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในวันฉัตรมงคล ประจ�ำปี 2557 ซึง่ เป็นวันทีร่ ะลึกในการครบรอบปีทพี่ ระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ และได้พระราชทานพระปฐมบรมราชองค์การในพิธีบรมราชาภิเษกแก่ปวงชนชาวไทยว่า เราจะครองแผ่นดิน โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวสยาม


12

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 5 ฉบับที่ 58 วันที่ 11 เม.ย.- 15 พ.ค. 2557 รมต.ทส.ตรวจเยี่ยมภูฝอยลม

รั ฐ ม น ต รี ว ่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อม ลงพืน้ ทีร่ บั ทราบปัญหา ความต้องการของหน่วยงานใน สังกัด เตรียมเรียกประชุมแก้ไข ปั ญ หาการบริ ห ารจั ด การของ หน่ ว ยขึ้ น ตรง ในขณะที่ ส� ำ นั ก บริ ห ารพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ที่ 10 อุดรธานี เร่งผลักดันภูฝอยลมให้ เป็นอุทานแห่งชาติแห่งแรกของ อุดรธานี เพื่อปกป้องพื้นป่าและ บริหารจัดการเรื่องการท่องเที่ยว ที่แหล่งท่องเที่ยวเชิง นิเวศน์ภูฝอยลม อ�ำเภอหนอแสง จังหวัดอุดรธานี นายวิเชษฐ์ เกษม ทองศรี รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นาย สมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ และคณะลงพื้นประชุมรับทราบปัญหาความ ต้องการหน่วยงานในสังกัดส�ำนักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี โดยมีนาย สว่าง เฟื่องกระแส ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี นายพิชัย วัชร วงษ์ไพบูลย์ หัวหน้าโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภูฝอยลม พร้อมคณะให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปปัญหาความต้องการ ซึง่ ภายหลังประชุมแล้วรัฐมนตรีและคณะได้ปลูก ต้นพะยูง และเยี่ยมชมสวนรวมพรรณป่า 60 พรรษามหาราชินีและโรงเพาะขยายพันธ์ กล้วยไม้ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าพัน ดอน-ปะโค ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม หรือที่รู้จักกัน ในชือ่ ภูฝอยลม เป็นยอดภูเขาสูงทีม่ สี ภาพป่าอุดมสมบูรณ์อยูใ่ นป่าเขตสงวนแห่งชาติปา่ พันดอน-ปะโคอ�ำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานี สูงจากระดับน�ำ้ ทะเลปานกลาง ประมาณ 600เมตร เป็นป่าต้นน�้ำที่ส�ำคัญของจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงมีอากาศหนาว เย็นเกือบตลอดปีและมีความชุ่มชื่นสูงมากและด้วยความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าท�ำให้ เกิดไลเคนเส้นฝอยสีเขียวปนเทาเกาะอาศัยอยูต่ ามกิง่ ของต้นไม้เจริญงอกงามกะจายอยู่ เต็มภูเขาจนได้รับการขนานนามว่า ภูฝอยลม ภายในบริเวณภูฝอยลมประกอบด้วยค่ายเยาวชนพิทักษ์ไพร เพื่อท�ำการฝึก อบรมเยาวชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สวนรวมพรรณไม้ป่า60พรรษา มหาราชินี ซึ่งจัดสร้างขึ้นเมื่อปี 2535 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ พระบรมราชินนี าถในวโรกาสทีท่ รงเจริญพระชนพรรษาครบ60พรรษาและเพือ่ เป็นแหล่ง รวมพรรณไม้ป่าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นสถานที่ส�ำหรับศึกษาธรรมชาติ และพักผ่อนหย่อนใจของจังหวัดอุดรธานี โครงการพิพิธภัณฑ์ล้านปีภูฝอยลม ซึ่งมีเส้น ทางเดินทางชมธรรมชาติ มีอาคารพิพิธภัณฑ์รูปปั้นไดโนเสาร์ชนิดต่างๆจระเข้และเต่า โบราณ หุ่นจ�ำลองแสดงวิวัฒนาการจากลิงจนกลายเป็นมนุษย์ นาฬิกาแดด นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ หัวหน้าโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภูฝอยลม กล่าว ว่า ปี 2556 มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาเที่ยวชมโครงการฯ 214,070 คน ในปี 2557 ระหว่างเดือน มกราคม-เมษายนที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชม แล้ว กว่า 155,219 คน ในขณะทีม่ บี คุ ลากรเพียง 12 คน (ข้าราชการ 1 คน ลูกจ้างประจ�ำ 4 คน พนักงานราชการ 6 คนและจ้างเหมาบริการ 1 คน) ท�ำหน้าที่ให้บริการนักท่อง เทีย่ ว พิทกั ษ์ดแู ลป้องกันและปราบปรามผูบ้ กุ รุกพืน้ ป่า และมีงบประมาณในการบริหาร จัดการในพื้นที่ปีละ 195,000 บาทซึ่งไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ จึงเป็นปัญหาเร่ง ด่วนที่ตั้งเร่งแก้ไข ซึ่งแนวทางหนึ่งในการด�ำเนินการคือ ต้องผลักดันให้ โครงการท่อง เที่ยวเชิงนิเวศน์ภูฝอยลม เป็นอุทยานแห่งชาติเพื่อให้มีอัตราก�ำลังข้าราชการและเจ้า หน้าที่ รายได้มาบริหารจัดการโครงการฯได้ ซึ่งหากผ่านการเห็นชอบให้เป็นอุทานแห่ง ชาติจะถือเป็นอุทยานแห่งแรกของจังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ส�ำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี ได้ท�ำเรื่องเสนอกรมอุทยานและกรมป่าไม้ เพื่อให้ความเห็นชอบแล้ว นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม กล่าวว่า ปัญหาส�ำคัญของโครงการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์ภฝู อยลม อ�ำเภอหนอง แสง จังหวัดอุดรธานี เป็นปัญหาคล้ายๆกับอีกหลายหน่วยที่มีประชาชนขึ้นมาเที่ยวชม ทั้งปัญหาบุคลากร งบประมาณในการบริหารจัดการพื้นที่ จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่ง แก้ไข ซึ่งแนวทางหนึ่งคือต้องแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยใน เดือนพฤษภาคม 2557 นี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เรียกประชุม ผูบ้ ริหารฯเพือ่ ร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวทีเ่ กิดขึน้ .............. ทีมข่าว ส.ปชส.อด.

หลายหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่นทั้งภาครัฐเอกชนและ ผู้ใช้แรงงานร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ

กลุม่ ผูใ้ ช้แรงงานจากหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น จ�ำนวนหลายพันคนร่วมกันปฏิญาณตนว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เนื่องในวัน แรงงานแห่งชาติ ที่ทุกหน่วยงานร่วมกันจัดขึ้น วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ตรงกับวันแรงงานแห่งชาติ ส�ำหรับที่จังหวัด ขอนแก่นหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ นายจ้าง และผู้ใช้ แรงงานได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ขึ้นในวันนี้(1 พฤษภาคม 2557) ซึ่งเป็นวันแรงงานแห่งชาติ ที่โรงยิมอเนกประสงค์ 2 ภายในสนามกีฬากลาง จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมในการจัดงาน เริม่ ตัง้ แต่ เวลา 07:00 น. เป็นการเดินรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติดของผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน นายจ้าง และผู้ใช้แรงงาน จากบริเวณ ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าแฟรี่พลาซ่า ไปยังบริเวณจัดงานที่สนามกีฬากลางจังหวัด ขอนแก่น จากนั้นมีพิธีเปิดงานที่ภายในโรงยิม อเนกประสงค์ 2 โดยมี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน เสร็จแล้วจะเป็นการแข่งขัน กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ เช่นกีฬาฟุตบอล 5 คน , บอลเล่ย์บอลชาย, หญิง, ตระกร้อ ชาย, เปตองชาย/หญิง กีฬามหาสนุก ในโอกาสนี้กลุ่มผู้ใช้แรงงานที่มาร่วมงานจ�ำนน หลายร้อยคนได้รวมกันปฏิญาณตนว่า จะไม่ยงุ่ เกีย่ วยาเสพติด จะร่วมกันเทิดทูลสถาน บันพระมหากษัตริย์ และสถานบันส�ำคัญของชาติและร่วมกันสร้างความสมานสามัคคี ขึ้นในชาติ นอกจากนี้ก็มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวันแรงงานแห่งชาติ, การ จ�ำหน่ายสินค้าราคาถูก การนวดแผนโบราณ การประกวดขบวนพาเหรด, การแสดง ของชมรมทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดขอนแก่น โดยมีกลุ่มผู้ใช้แรงงานจากหน่วยงานภาค รัฐ ภาคเอกชน บริษัทห้างร้านจ�ำนวนหลายร้อยคนมาร่วมงาน. **สมพงษ์ ปัตตานี

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ จัดงาน “ข้าวไทย ก้าวไกลด้วย พระบารมี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่งานวิชาการ ด้านข้าวแก่เกษตรกรชาวนาและประชาชนทั่วไป

วันที่ 2 พ.ค.57 ที่ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ นางวัลภา ตันวรรณรักษ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เป็นประธานเปิดงาน “ข้าวไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา และเพื่อที่จะเผยแพร่งานวิชาการด้านข้าว ให้แก่เกษตรกรชาวนาและ ประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้เกี่ยวกับข้าว และทราบถึงวิวัฒนาการด้าน วิชาการที่เกี่ยวกับข้าว เพื่อให้สามารถน�ำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการปลูกข้าว ให้ได้ผลผลิตสูงขึน้ ตลอดจนด้านคุณภาพ ทัง้ การผลิตเมล็ดพันธุไ์ ว้ใช้เองและ จ�ำหน่าย จากกระแสพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อ คราวเสด็จพระราชด�ำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ต.คูแว จ.นราธิวาส เมื่อปี พ.ศ.2536 ที่ว่า “ข้าวต้องปลูก เพราะอีก 20 ปี ประชากรอาจจะ 80 ล้านคน ข้าวจะไปพอ เราจะต้องซือ้ ข้าวจากต่างประเทศ เรือ่ งอะไร ประชาชน คนไทย ไม่ยอม คนไทยนีต้ อ้ งมีขา้ ว แม้ขา้ วทีป่ ลูกในเมืองไทย จะสูข้ า้ วทีป่ ลูก ในต่างประเทศไม่ได้ เราก็ต้องปลูก “ แสดงให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์และสาย พระเนตรที่ยาวไกล ทรงเห็นว่าข้าวคือพืชที่ส�ำคัญยิ่ง เพราะเป็นอาหารหลัก ของคนไทยทัง้ ประเทศ จึงทรงพยายามย�ำ้ เตือนให้ทกุ ฝ่ายได้ตระหนักถึงความ ส�ำคัญของข้าว ไม่ประสงค์ให้ลดการปลูกข้าว เพราะทรงห่วงใยเกรงว่าคน ไทยจะไม่มขี า้ วพอกิน ด้วยเหตุนหี้ น่วยงานทุกภาคส่วนทีท่ ำ� งานเกีย่ วกับข้าว จึงต้องร่วมด้วยช่วยกัน ในการทีจ่ ะพัฒนาข้าว พัฒนาวิชาการด้านข้าว พัฒนา เกษตรกรชาวนา เพื่อให้ข้าวเป็นพืชที่มีความส�ำคัญต่อประเทศชาติสืบไป ส.ปชส.สุรินทร์

จังหวัดนครราชสีมาประชุมคณะอนุกรรมการ ติดตามก�ำกับดูแลการรับจ�ำน�ำระดับจังหวัด

เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่า ราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุม คณะอนุกรรมการติดตามก�ำกับดูแลการรับจ�ำน�ำระดับ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ชั้น ๑

เอาฤกษ์เอาชัย ลงเสาเข็ม หอพญาแลเฉลิมพระเกียรติ เมื่อเวลา 09.09 น. วันนี้ 29 เม.ย. 57 พระราชภาวนาวราจารย์ (หลวงพ่อ ผาเกิ้ ง ) เจ้ า คณะจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ เป็ น ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีตอกเสาเข็ม หอ พญาแล เฉลิมพระเกียรติ เอาฤกษ์เอาชัย เป็นต้นแรก ซึ่งนายพรศักดิ์ เจียรณัย ผวจ.ชัยภูมิ ได้ร่วมกับ หน่วยราชการ องค์กรภาคเอกชน และชาวัยภูมิ ทุกหมู่ เหล่า น�ำรายได้จากการจ�ำหน่ายเสื้อ “ภูมใิ จ ชัยภูม”ิ มาใช้เป็นทุน ด�ำเนินการ ก่อสร้าง ตามแบบที่ได้วางเอาไว้ เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ เป็นศูนย์รวมความรัก ความสามัคคี ความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยสร้างบริเวณวงเวียน ที่บริเวณหน้าวัดชัยประสิทธิ์ ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ มีเทศบาลเมืองชัยภูมิ เป็นเจ้าภาพหลัก ในการวางแผน ออกแบบก่อสร้าง และตัง้ คณะกรรมการภาคประชาชน 1 ชุด มาก�ำกับดูแล จนกว่าจะด�ำเนินการสร้างแล้วเสร็จ มีนายจรินทร์ วงศ์เบญจรัตน์ ประธานมูลนิธิสว่าง คุณธรรม จ.ชัยภูมิ เป็นประธานคณะกรรมการ นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผวจ.ชัยภูมิ กล่าวว่าหอพญาแลแห่งนี้จะต้องอยู่คู่เมืองชัยภูมิตลอดไป หลักคิด ส�ำคัญ คือจะต้องท�ำให้หอแห่งนี้นั้นเป็นหอที่ทรงเกียรติ และเป็นหอที่ชาวชัยภูมิต้องภาคภูมิใจ เพราะฉะนั้น จึงได้ทำ� เรือ่ งกราบบังคมทูลพระบรมราชานุญาต ให้หอแห่งนีเ้ ป็นหอทีป่ ระดิษฐานพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. ไว้ ที่ส่วนบนสุดของหอ และแท่งหินที่ท่านเห็น จะต้องเป็นแท่งหินที่เป็นประติมากรรมท�ำด้วยคุณค่าของศิลปะ คุณค่าในทางสถาปัตยกรรมและจะต้องใช้เทคนิคในทางวิศวกรรมที่จะท�ำให้หอแห่งนี้มีความคงทนแข็งแรง ถ้าหากสิ่งเหล่านี้ได้ก่อสร้างเสร็จแล้ว ผมมั่นใจว่าจะเป็นหอเดียวในภูมิภาค จังหวัดต่างๆ จะมีเฉพาะ ที่ชัยภูมิแห่งเดียวเท่านั้น ในวันที่ 9 ที่จะถึงนี้ จะคณะกรรมการ เดินทางไปที่ประเทศอินเดีย ไปดูหินที่จะมา ท�ำแท่ง หอพญาแล ซึง่ ความยาวจะต้องยาวประมาณ 10 กว่าเมตร เป็นเสาต้นเดียว และสลักเสามาจากประเทศ อินเดีย มาประกอบที่ประเทศไทย ส่วนฐานนั้นจะเป็นแท่งหินแกรนิตเกรดเอทั้งก้อน ตัวเสาหลักจะเป็นเสาสี เหลือง ซึ่งเป็นสีประจ�ำรัชกาลที่ 9 ส่วนฐานนั้นน่าจะเป็นสีด�ำ และภายในก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อย แต่รูปร่างลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับ ความเชื่อมโยงอีกประการหนึ่งหลังจากหอแห่งนี้ได้ท�ำเสร็จแล้ว ในวัน สองวันนี้ นายบรรยงค์ เกียรติ ก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ จะด�ำเนินการทุบขยายวงเวียน ตรงช่วงอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล และ ทางคณะกรรมการ จะท�ำการเปลีย่ นหินแกรนิตเดิมทีป่ อู ยูบ่ ริเวณฐานอนุสาวรีย์ เป็นอันใหม่กจ็ ะไปสัง่ ทีอ่ นิ เดีย และอีกสิง่ หนึง่ ทีเ่ ราจะริเริม่ ก็คอื เรือ่ งของการสร้างศาลพญาแลแห่งใหม่คอื การปรับปรุง หนองปลาเฒ่า หนอง น�้ำศักสิทธิ์ของจังหวัดชัยภูมิ เพราะฉะนั้นในสามจุดของการสร้างสัญลักษณ์เมือง ใช้เวลาในการท�ำในกรอบ 12ปี ผมคิดว่าสิ่งนี้คือ การยกระดับเมืองขึ้นมา และสุดท้ายคนที่จะได้รับประโยชน์คือคนชัยภูมิทุกคน ผมขอขอบคุณคณะกรรมการ ทางหอการค้าซึ้งท่านเป็นตัวเชื่องโยงในการวิ่งเต้นนะครับ ท่านนายกเทศมนตรีเมืองนะครับ ซึ่งเป็นคนด�ำเนิน กานในเรื่องของแบบนะครับ ด�ำเนินการในเรื่องของการวางผังทุกอย่างทุกประการ ผมมั่นใจว่าด้วยพลังศัทธา แล้วก็ความรักความสามัคคีของเรา งานที่ส�ำคัญยิ่งของจังหวัดในครั้งนี้นะครับ คงจะด�ำเนินไปด้วยความ เรียบร้อยและสบความส�ำเร็จทุกประการ วันนี้ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์อันดีผมจะเอารูปถ่ายในวันนี้ตั้งแต่ วันวางศิลาฤกษ์และในวันนี้ จะจารึกเป็นสมุดที่ระลึกในวันเปิดหอพญาแลแห่งนี้ด้วย ////////////////

ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มี ใบประทวนจ�ำน�ำข้าวทีต่ อ้ งจ่ายเงินให้กบั เกษตรกรวงเงิน รวมทั้งหมด ๗,๐๖๑ ล้านบาท จนถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางแล้ว จ�ำนวน ๒๐ ครั้ง เป็นเงิน ๓,๕๕๙.๔๑ ล้านบาท ธ.ก.ส. ได้จา่ ยเงินจ�ำน�ำข้าวให้กบั เกษตรกรแล้วจ�ำนวน๓๖,๒๑๔ ราย ใบประทวน ๔๒,๒๙๓ ใบ ปริมาณข้าวเปลือก ๑๙๑,๐๕๕.๒๑ ตัน เป็นเงินทัง้ สิน้ ๓,๔๐๘.๓๖ ล้านบาท คงเหลือใบประทวนค้างจ่ายจ�ำนวน ๕๗,๔๗๕ ใบ ส่วน ใญ่เป็นใบประทวนของเกษตรกรที่จ�ำน�ำข้าวตั้งแต่เดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึง่ อยูร่ ะหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ จากรัฐบาลและจะด�ำเนินการจ่ายให้กบั เกษตรตามล�ำดับ ก่อน-หลังทีข่ นึ้ ทะเบียนไว้กบั ธ.ก.ส. โดยสรุปงบประมาณ ที่ ธ.ก.ส. ยังค้างจ่ายตามใบประทวนและรอรับการจัดสรร จากรั ฐ บาลเพิ่ ม เติ ม อี ก ประมาณ ๓,๕๐๐ ล้ า นบาท เกษตรกรประมาณ ๔๖,๗๐๐ ราย การสีแปรสภาพและ ส่งมอบข้าวสารเข้าโกดังกลาง ปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ (ณ วันที่ ๒๑ ม.ย. ๕๗) ปริมาณข้าวเปลือกที่รับจ�ำน�ำ(ใน จั ง หวั ด และการเปิ ด จุ ด นอกจั ง หวั ด ) รวมทั้ ง สิ้ น ๔๐๕,๙๙๓ ตัน โรงสีสีแปรสภาพทั้งหมดแล้ว ปริมาณ ข้าวสารที่ได้จาการสีแปรสภาพรวม ๒๐๗,๙๙๐ ตัน ส่ง มอบเข้าโกดังกลางแล้วรวม ๑๗๕,๓๑๔ ตัน และจ่ายขาย ตรงให้ผู้ส่งออก ๒๗,๑๗๐ ตัน ค้างส่งมอบข้าวสารรวม ๕,๕๐๖ ตั น การรั บ ข้ า วสารเข้ า โกดั ง กลางคณะ อนุกรรมการระดับจังหวัดได้รบั รองโกดังกลางทีส่ มัครเข้า ร่วมโครงการฯ รวม ๒๗ แห่ง (อคส. ๒๔ แห่ง และ อ.ต.ก. ๓ แห่ง) ซึ่งได้รับการอนุมัติและเปิดรับข้าวสารแล้ว

จ�ำนวน ๒๑ แห่ง ความจุรวม ๓,๔๐๒,๙๕๑ กระสอบ สรุปผลการรับมอบข้าวสารเข้าโกดังกลาง ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นข้าวหอมะลิจ�ำนวน ๒,๓๓๖,๑๗๙ กระสอบ น�้ำหนักสุทธิ ๒๓๓,๕๙๒ ตัน ข้าวเจ้า จ�ำนวน ๖๗๓,๖๕๕ กระสอบ น�้ ำ หนั ก สุ ท ธิ ๖๗,๓๕๒ ตั น ส�ำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะฝ่าย เลขานุการคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด ได้รับหนังสือ จาก บริษัท ยูนิแม็ค เอส แอนด์ เอส จ�ำกัด ยื่นความ จ�ำนงสมัครคลังสินค้ากลางเก็บรักษาข้าวสารโครงการรับ จ�ำน�ำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ กับ อคส. ซึ่งที่ ผ่ า นมาเคยยื่ น ความจ� ำ นงสมั ค รคลั ง สิ น ค้ า กลางกั บ อ.ต.ก. และได้รับการอนุมัติพร้อมลงนามในสัญญาฝาก เก็บฯ แล้ว (หจก. กรุงไทยดิสทริบิวชั่น หลังที่ ๑ และ ๒) แต่ อ.ต.ก. ไม่มีข้าวสารส่งมอบเพื่อรับฝากเก็บในคลัง กลาง บริษทั ฯ จึงได้ยกเลิกสัญญากับ อ.ต.ก. และเปลีย่ น มายื่นความจ�ำนงสมัครคลังสินค้ากลางเพื่อเข้าร่วมโครง การฯ กับ อคส. จ�ำนวน ๒ แห่ง ดังนี้ คลังสินค้า ยูนิแม็ค เอสแอนด์ เอส หลังที่ ๑ เลขที่ ๔๕/๑ หมู่ที่ ๑๕ ต�ำบล หนองงู เ หลื อ ม อ� ำ เภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ง หวั ด นครราชสีมา ความจุ ๑๐๑,๒๑๐ กระสอบ และคลังสินค้า ยูนิแม็ค เอสแอนด์ เอส หลังที่ ๒ เลขที่ ๔๕/๑ หมู่ที่ ๑๕ ต�ำบลหนองงูเหลือม อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด นครราชสีมา ความจุ ๑๑๖,๑๕๕ กระสอบ ซึ่งคณะท�ำ งานฯ ได้ตรวจสภาพเบื้องต้นแล้ว มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลัเกณฑ์ที่ อคส. ก�ำหนด จึงน�ำเสนอผลการตรวจ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณรับรองและจัดเกรด ก่อนส่ง ให้ อคส. พิจารณาอนุมัติต่อไป

จังหวัดขอนแก่นจัดงานพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล

ที่ศาลาประชาคมขอนแก่นนาย วินัย สิทธิมณฑล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น น�ำ หัวหน้าส่วน ราชการ ศาล ทหาร ต�ำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สมาคม สโมสร มหาวิทยาลัย ผู้น�ำองค์กรภาคเอกชน ร่วม ประกอบพิธวี างพานพุม่ ทอง พานพุม่ เงิน ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และอ่านค�ำถวายอาเศียรวาทนวมินทรมหาราชสดุดี เนื่องในพิธีวันฉัตรมงคล พุทธศักราช 2557 ซึ่งในงานนี้ พระสงฆ์กไ็ ด้รว่ มสวดมงคลคาถาและเจริญพระพุทธมนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ด้วย วันฉัตรมงคล เป็นวันคล้ายวันที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุยเดชฯ ทรงรับพระบรม ราชาภิเษก เสด็จขึน้ ครองราชย์เป็นพระมหากษัตริยอ์ นั ดับที ่ ๙ แห่งราชวงศ์จกั รี งานนีม้ ชี าวจังหวัดขอนแก่น มาร่วมพิธีจ�ำนวนมาก

ร้อยเอ็ดติวเข้มผู้ประกอบการร้านอาหารดัง ขานรับ แก่ผู้ประกอบการด้านอาหารไทย ให้มีทักษะฝีมือได้ผลงานมี คุณภาพและมีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ “ครัวร้อยเอ็ดสู่ครัวโลก”

(30 เม.ย. 57) นายสมศักดิ์ ข�ำทวีพรหม ผู้ว่าราชการ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายวิบูลย์ทัด สุทันธนกิตต์ ผู้อ�ำนวย การส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมกุ๊ก ผู้ช่วย กุ๊ก และผู้ประกอบการร้านอาหาร ภัตตาคารในจังหวัดร้อยเอ็ด 40 คน ณ ห้องครัววิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ทัง้ นี้ จัดโดยศูนย์พฒ ั นา ฝีมอื แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จดั โครงการฝึกอบรมผูป้ ระกอบการ ร้านอาหารไทยรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือให้

เป้าหมายฝึกอบรม 6 รุ่น ๆ ละ 20 คน รวม 120 คน ซึ่งเป็นสถาน ประกอบการภัตตาคารดังของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกุ๊ก, ผู้ช่วยกุ๊ก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการประกอบการ เช่น โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น, โรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้, โรงแรมสาเกตนคร, ครัวอาหารดีจริง ฯลฯ ใช้หลักสูตร 30 ชั่วโมง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด นอกจากนัน้ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะร่วมรับประทาน อาหารพิสูจน์ฝีมือการท�ำอาหารของกุ๊กดังกล่าวด้วย


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จ.บึงกาฬ จัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพให้แก่สมาชิกรักษาดินแดน (30 เม.ย. 2557) เวลา 13.30 น. นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เดินทางไป เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรม เพิม่ ศักยภาพสมาชิกกองรักษาดินแดน จังหวัดบึงกาฬ ในการหาข่าวการฝึก ยุ ท ธวิ ธี ท างต� ำ รวจ/ทหาร และฝึ ก ทบทวนการยิงปืน ประจ�ำปี 2557 ณ กองร้อยต�ำรวจตระเวนชายแดน ที่ 244 อ�ำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นายสุรสันต์ เพชรสุวรรณรังษี ปลัดจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า เนื่องจากจังหวัดบึงกาฬมีแนวเขตติดชายแดน ยาวกว่า 120 กิโลเมตร ตามแนวล�ำน�้ำโขง เกิดปัญหาต่างๆมากมาย เช่นการค้ายาเสพติด ไม้พะยุง เป็นต้น ท�ำให้เจ้า หน้าที่ฝ่ายปกครอง ทุกชั้น ทุกหน่วยงาน ต้องเตรียมการทั้งความรู้ ทักษะ ร่างกายให้พร้อมที่จะปฏิบัติ ภาระกิจได้ ตลอดเวลา กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้อนุมัติให้กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดบึงกาฬ ด�ำเนินการบรรจุสั่งใช้ก�ำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจ�ำปีงบประมาณ 2557 จ�ำนวน 82 อัตรา ซึ่งก�ำลัง พลจ�ำนวนดังกล่าวยังไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หรือการให้ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกอาสารักษาดินแดน ท�ำให้ก�ำลังพลขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมาย ระเบียบข้อบังคับ ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับก�ำลังพลที่ได้รับการบรรจุสั่งใช้ก่อนหน้านี้ ขาดการฝึกอบรม ทบทวนอย่างต่อเนื่องจึงท�ำให้ขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่บางประการ ทั้งนี้ได้มีการจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 28 เม.ย. – 2 พ.ค. 2557 รวมระยะเวลา 4 คืน 5 วัน มีผู้เข้ารับ การฝึกอบรมประกอบไปด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ทั้ง 10 กองร้อย รวมจ�ำนวน 100 คน ซึ่งคาดว่าสมาชิก อาสารักษาดินแดนจะสามารถน�ำความรู้กลับไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และช�ำนาญ

ปีที่ 5 ฉบับที่ 58 วันที่ 11 เม.ย.- 15 พ.ค. 2557

13

โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริเริ่มสร้างงานให้กับเกษตรกรแล้ว ภ า ย ห ลั ง จ า ก ก า ร ขุ ด ล อ ก โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อัน เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ ที่ จั ง หวั ด กาฬสินธุ์แล้วเสร็จ เกษตรกรในเขตพื้นที่ อ�ำเภอกมลาไสยและอ�ำเภอร่องค�ำ ก็เริ่ม เข้าพื้นที่ใช้ประโยชน์แล้ว 2 พฤษภาคม 2557 มรว.ดิศ นัดดา ดิศกุล ประธานสถาบันส่งเสริมและ พัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสาน พระราชด�ำริ พร้อมด้วย นายสุวิทย์ สุบง กฎ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประ พั ฒ น์ ปั ญ ญาชาติ รั ก ษ์ ประธานสภา เกษตรกรแห่งชาติ และคณะ ได้เดินทาง ไปติดตามความก้าวหน้าผลการด�ำเนิน โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อัน เนื่องมาจากพระราชด�ำริ ซึ่งเป็นโครงการ ที่สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิด ทองหลังพระ สืบสานพระราชด�ำริ ร่วมกับ จังหวัดกาฬสินธุ์จัดท�ำขึ้น เพื่อแก้ปัญหาน�้ำท่วม น�้ำแล้ง มีพื้นที่ด�ำเนินการ จ�ำนวน 887 ไร่ ความลึกเฉลี่ย 6 เมตร ซึ่งสามารถกักเก็บน�้ำได้ 6 ล้าน ลูกบาศก์เมตร มีพนื้ ทีร่ บั ประโยชน์จากน�ำ้ ใน หนองเลิงเปือยถึง 26 หมูบ่ า้ น 4 ต�ำบล 2 อ�ำเภอ ซึ่งผลด�ำเนินการขุดลอกโดยเจ้าหน้าที่ทหารจาก 8 กองพัน ล่าสุดได้ด�ำเนินการไปแล้วกว่า ร้อยละ 99 จากนั้นคณะฯ ได้เดิน ทางไปติดตามการใช้ประโยชน์จากการขุดลอกโครงการพัฒนาแก้มลิงหน

องเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ที่ แปลงการเกษตรของ นายสิงห์ อาถนา ซึ่ง เป็นเกษตรกรอีกรายหนึ่งที่ได้รับประโยชน์ โดยตรงจากโครงการฯ โดยนายสิงห์ อาถนา อายุ 47 ปี อยู่ บ้านเลขที่ 83 หมู่ที่ 1 ต�ำบลเหล่าอ้อย อ�ำเภอร่องค�ำ บอกว่า ตนมีพื้นที่นาจ�ำนวน 27 ไร่ เดิมจะถูกน�้ำท่วมนาข้าวเป็นประจ�ำ ทุกปีติดต่อกันกว่า 10 ปีแล้ว ภายหลังจาก การขุดลอกโครงการพัฒนาแก้มลิงหนอง เลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริแล้วก็ มั่นใจว่าจะแก้ปัญหาน�้ำท่วมและน�้ำแล้งให้ กับเกษตรกรที่อยู่รอบๆ โครงการฯ ได้เป็น อย่างดี และตนได้เข้าพื้นที่ใช้ประโยชน์แล้ว โดยการท�ำการเกษตรแบบพอเพียง ด้วยการ ขุดสระน�้ำขนาดความจุ 2,000 ลูกบาศก์ เมตร เพือ่ เก็บกักน�ำ้ ไว้ใช้ทำ� การเกษตรตลอด ทั้งปี และปลูกพืชทุกอย่างที่บริโภคในครัว เรือนได้ เช่น ข้าว พริก มะเขือ ตะไคร้ กล้วย ไม้ผล พืชผักสวนครัว และ เลีย้ งปลาไว้บริโภคในครัวเรือนเพือ่ ลดค่าใช้จา่ ย จึงเป็นพระมหากรุณาธิคณ ุ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ ทรงมีต่อประชาชนชาวอ�ำเภอร่องค�ำ และ อ�ำเภอกมลาไสยทีอ่ าศัยอยูร่ อบรอบๆ โครงการฯ ได้มงี านมีอาชีพอยูอ่ ย่าง พอเพียงต่อไป..........http://pr.prd.go.th/kalasin/


14

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 5 ฉบับที่ 58 วันที่ 11 เม.ย.- 15 พ.ค. 2557

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร น�ำส่วนราชการร่วมกิจกรรมโครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดท�ำบุญสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ”

(๖พ.ค.๕๗) เวลา ๐๗.๓๐ น.(ตรงกับวันขึ้น ๘ ค�่ำ เดือน ๖) นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นางณิทฐา แสวงทอง หัวหน้า ส�ำนักงานจังหวัดมุกดาหาร น�ำส่วนราชการพร้อมพุทธศาสนิกชน ร่วมท�ำบุญตาม โครงการ “ผูว้ า่ ฯ พาเยีย่ มวัด ท�ำบุญสืบสานวัฒนธรรมประเพณีตามวิถพี ทุ ธ” ณ วัดเหล่า ต้นยม ต�ำบลหนองแวง อ�ำเภอนิคมค�ำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยส�ำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดมุกดาหาร นายศุภเดช การถัก ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด ท�ำบุญสืบสานวัฒนธรรมประเพณีตามวิถีพุทธ” เป็นโครงการที่จงั หวัดมุกดาหาร โดยส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้น ทุกวันพระ โดยหมุนเวียนไปตามวัดต่างๆ ทั้ง ๗ อ�ำเภอ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อ ส่งเสริมให้ข้าราชการจากส่วนราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ผู้น�ำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ได้มีโอกาสเข้าวัด ท�ำบุญตักบาตร รับศีล ฟังธรรม ใน วันธรรมสวนะ เพื่อน�ำหลักธรรมค�ำสอนของศาสนาไปปรับใช้ในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธอันดีงามให้คงอยู่คู่ชุมชนสืบไป ส�ำหรับครั้งต่อไป ก�ำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (ตรงกับ วันแรม ๘ ค�่ำ เดือน ๖) ที่วัดโพธิ์ชัย ต�ำบลบางทรายใหญ่ อ�ำเภอเมือง จังหวดมุกดาหาร ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในพืน้ ทีแ่ ละใกล้เคียง อ�ำเภอเมือง ร่วมท�ำบุญตักบาตร รับศีล ฟังธรรม ในวันธรรมสวนะ เพื่อเป็นสิริมงคล โดยพร้อมเพรียงกัน

ชาวพังโคนจัด “บุญบั้งไฟ” ขอฝนท�ำนาปี

จังหวัดอ�ำนาจเจริญ แถลงข่าว เตรียมความพร้อมเกษตรไทย เริ่มต้นใหม่ฤดูการผลิต

ส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ�ำนาจเจริญร่วมกับหน่วย งานในสังกัด จัดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมเกษตรกร ไทยเริม่ ต้นใหม่ฤดูกาลผลิตจังหวัดอ�ำนาจเจริญในโอกาสวันพระราชพิธพี ชื มงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจ�ำปี 2557 วันนี้ ( 6 พ.ค.57) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอ�ำนาจเจริญ นาย วีระวัฒน์ ชืน่ วาริน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอ�ำนาจเจริญ เป็นประธานการแถลง ข่าวการเตรียมความพร้อมเกษตรกรไทยเริ่มต้นใหม่ฤดูกาลผลิตจังหวัด อ�ำนาจเจริญ ร่วมกับนายอ�ำไพ ประเสริฐสังข์ เกษตรและและสหกรณ์ จังหวัดอ�ำนาจเจริญ นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดอ�ำนาจเจริญ โดยมีหน่วยงานราชการในสังกัดส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด อ�ำนาจเจริญ สื่อมวลชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม นายอ�ำไพ ประเสริฐสังข์ เกษตรและและสหกรณ์จังหวัดอ�ำนาจเจริญ กล่าวว่า ในปี พ.ศ. 2557 วั น พระราชพิ ธี พื ช มงคลจรดพระคั ล แรกนาขวั ญ ตรงกั บ วั น ศุ ก ร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2557 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ส�ำนักงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดด�ำเนินการจัด กิจกรรม “ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่เกษตร เพื่อเตรียมพร้อม เกษตรไทยเริ่มต้นใหม่ฤดูกาลผลิต” โดยก�ำหนดให้จัดแถลงข่าวพร้อมกัน ทุกจังหวัด ในวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 เพื่อประชาสัมพันธ์สร้าง ความเข้าใจแก่เกษตร และสื่อมวลชน เกี่ยวกับการวางแผนการผลิต เทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรทีเ่ หมาะสม และการให้บริการเกษตรใน พืน้ ที่ โดยให้ดำ� เนินการประชาสัมพันธ์กอ่ นและหลังวันราชพิธี 7 วัน ในสือ่ ทุกช่องทาง อาทิ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง ประเทศไทย จังหวัดอ�ำนาจเจริญ วิทยุชมชน อปมช. และสื่อสิ่งพิมพ์ท้อง ถิ่น เพื่อให้เกษตรกรน�ำไปใช้ประกอบการวางแผนการผลิตในฤดูกาลนี้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะน�ำไปสูก่ ารเป็น Smart Farmer ตามทีก่ ระทรวง เกษตรและสหกรณ์ตั้งเป้าหมายไว้ คือ เกษตรกรต้องมีความรู้ในเรื่องที่ท�ำ อยู,่ มีการใช้ขอ้ มูลประกอบการตัดสินใจวางแผนการผลิต,มีความตระหนัก ถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค, มีความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม/สังคม มีความภูมใิ จในความเป็นเกษตรกร และมีรายได้ไม่ตำ�่ กว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ซึง่ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวติ เกษตรกรไทย ให้ดขี นึ้

ชาวพังโคนร่วมสืบสานประเพณีบุญเดือน 6 จัด “บุญบั้งไฟ” ขอฝนท�ำนาปี มีชาวบ้านร่วมงานคับคั่ง (5 พ.ค.) ที่ อ.พังโคน จ.สกลนคร มีการจัดงานประเพณีบญ ุ บัง้ ไฟ โดยนายบุญส่ง เตชมณีสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงาน มี ชาวอ�ำเภอพังโคนทั้ง 5 ต�ำบล ตกแต่งบั้งไฟและขบวนรถแห่เข้าประกวด แข่งขันกันอย่างคึกคัก ผู้ร่วมขบวนล้วนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ย้อน ยุคอย่างสวยงาม บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน ทั้งนี้ งานบุญบั้งไฟเป็นประเพณีความเชื่อของคนอีสาน จัดขึ้น เป็นประจ�ำในเดือน 6 ของทุกปีเพื่อท�ำการขอฝน ชาวบ้านในภาคอีสาน ถือว่าบุญบั้งไฟเป็นพิธีกรรมทีม่ คี วามส�ำคัญมาก เพราะเชือ่ ว่าหากหมูบ่ า้ น ใดไม่จดั งานอาจก่อให้เกิดภัยพิบตั ิ ช่วงจัดงานบุญบั้งไฟเป็นช่วงที่ชาวบ้านต้องท�ำงานเพราะเป็น ฤดูท�ำนาปี จึงต้องปรึกษาหารือว่าจะจัดหรือไม่ในปีนั้น หากไม่จัดต้องไป ท�ำพิธีที่ศาลปู่ตาของบ้านเพื่อขออนุญาตเลื่อนงานบุญนี้ไปในปีหน้า ปัจจุบันบั้งไฟที่ใช้จุดแข่งขันมีหลากหลาย ได้แก่ บั้งไฟหมื่น บั้งไฟแสน บั้งไฟล้าน ซึ่งมีขนาดของดินปืนมากน้อยต่างกัน

ร้อยเอ็ดเดินหน้าเตรียมความพร้อมเกษตรกรเริ่มต้นใหม่สู่ฤดูกาลผลิต ปี 2557/2558

จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด เตรี ย มความ พร้อมเกษตรกรในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเพือ่ เริม่ ต้น ใหม่สู่ฤดูกาลผลิต 2557/2558 ด้วยการ ให้ ค วามรู ้ ผ ่ า นการแถลงข่ า วผ่ า น สื่อมวลชน (6/06/57) นายไกรสร กอง ฉลาด ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน แถลงข่ า วการสร้ า งความเข้ า ใจแก่ เกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมเกษตร ไทยเริ่มต้นใหม่สู่ฤดูการผลิตของจังหวัด ร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชัน้ 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้ร่วม แถลงข่าวประกอบด้วย นางสาวนลินรัตน์ ศุภวันต์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด นายวสันต์ สวัสดิ์รัมย์ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด นายชาติชาย ปะสาละวัน ผู้อ�ำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อ�ำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด และนาย เชษฐา ไพศาล นักวิชาการสหกรณ์ ช�ำนาญการ ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อประชาสัมพันธ์การด�ำเนิน งานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการให้บริการเกษตรกร และแนวทางการสนับสนุนการผลิตทางการเกษตร ในฤดูกาลผลิต ปี 2557/2558 ส�ำหรับประเด็นที่ได้มีการแถลงข่าวในวันนี้ ประกอบด้วย แนวทางการพัฒนาการ ผลิตและการตลาดสินค้าข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด,การจัดการดินเพือ่ การปลูกข้าว,การคัดเลือกพันธุข์ า้ วพันธุด์ ,ี เทคโนโลยี การลิตข้าว และการรวมกลุ่มและการแปรรูปผลผลิต นายไกรสร กองฉลาด ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดมีพนื้ ทีป่ ลูกข้าว 3.6 ล้านไร่ โดยเฉพาะ ข้าวหอมมะลิมีพื้นที่ปลูกจ�ำนวน 2.8 ล้านไร่ เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาร้องไห้จ�ำนวนมาก ทีส่ ดุ และมีชอื่ เสียงโด่งดังระดับประเทศ และเป็นทีร่ จู้ กั ไปจนถึงระดับโลก จึงเป็นทีม่ าของการก�ำหนดวิสยั ทัศน์ “เป็น ผู้น�ำการผลิตข้าวหอมมะลิสู่สากล พัฒนาคนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” การคัดเลือกพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี และการ จัดการดินเพื่อการปลูกข้าว ตลอดจนการรวมกลุ่มและการแปรรูปผลผลิต จึงเป็นแนวทางการพัฒนาการผลิตและ การตลาดสินค้าข้าวของจังหวัดร้อยเอ็ดไปสูก่ ารเกษตรกรอย่างยัง่ ยืน และสามารถเพิม่ ผลผลิตข้าวแก่เกษตรกรและ ผลผลิตโดยรวมของจังหวัดร้อยเอ็ด ตามเป้าหมายของเกษตรและสหกรณ์ ต่อไป

จังหวัดกาฬสินธุ์แนะน�ำให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในการเริ่มต้นฤดูการกาลผลิตใหม่ ปี 2557 หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ แนะน�ำให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว คุณภาพดี เพื่อให้ได้ผลผลิตข้าวคุณภาพดีและมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10 กก.ต่อไร่ โดยให้เริ่มต้นฤดูกาลผลิต ใหม่ ปี 2557 ใน วันพืชมงคลนี้ 6 พฤษภาคม 2557 นายส�ำนัก กายาผาด เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ และหัวหน้า ส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันแถลงว่า จังหวัดกาฬสินธุ์มีพื้นที่ปลูกข้าวในฤดู นาปี 2557 ทั้งหมด จ�ำนวน 1,821,051 ไร่ จึงขอแนะน�ำเกษตรกรเตรียมพร้อมการผลิตข้าวให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ด้วยการวางแผนการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับฤดูกาล โดยแนะน�ำให้เริ่ม ต้นฤดูกาลผลิตในวันพืชมงคลนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล รวมทั้ง ได้แนะน�ำให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี เพือ่ ให้ได้ผลผลิตข้าวคุณภาพดีและมีผลผลิตเพิม่ ขึน้ เพราะถ้าเกษตรกรใช้เมล็ดข้าวพันธุเ์ ดิมทีป่ ลูกต่อเนือ่ งกันเกิน 3 ปี พันธุ์ข้าวจะเสื่อม ท�ำให้ได้ผลผลิตต�่ำ และตามหลักวิชาการเกษตรกรระบุว่าถ้าเปลี่ยนพันธุ์ข้าวแล้วจะท�ำให้ ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงอีกว่า จังหวัดกาฬสินธุ์มีกลยุทธ์ในการส่งเสริมและสนับสนุน ชาวนา ภายใต้การบริหารจัดการพืน้ ทีก่ ารเกษตรกรรม หรือ โซนนิง่ ตามนโยบายรัฐบาลดังนี้ การเพิม่ ประสิทธิภาพ การผลิตข้าวในเขตเหมาะสม ได้แก่ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2557 มีเป้าหมายผู้ร่วม โครงการ 50 กลุ่มๆ ละ 20 ราย รวมพื้นที่ 5,000 ไร่ โครงการพัฒนาการเพิ่มมูลค่าข้าวเอกลักษณ์ท้องถิ่น ข้าว เหนียวเขาวง GI เป้าหมาย 200 ราย รวมเนื้อที่ 1,000 ไร่ และการปรับเปลี่ยนการผลิตในที่นาไม่เหมาะสม ได้แก่ โครงการส่งเสริมการปลูกอ้อยในทีน่ าไม่เหมาะสม เป้าหมาย 84,400 ไร่ มีเกษตรกรมาขึน้ ทะเบียนแล้ว 2,651 ราย รวมเนื้อที่ 41,729 ไร่ http://pr.prd.go.th/kalasin

สัมมนาเรื่อง YEC มหาสารคาม สู่เวทีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 1

ผู้ว่าโคราชแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมเกษตรไทย เริ่มต้นใหม่ฤดูกาลผลิต มั่นในปี 57

ในวันเสาร์ท ี่ 15 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม แห่งใหม่ (ศูนย์หอพักตักสิลา)

(6พค57) เวลา 15.00 น ที่ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการเตรียมความ พร้อมประชาคมอาเซียน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ดร.วินัย บัว ประดิษฐ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมเกษตรไทย เริ่มต้น ใหม่ ฤ ดู ก าลผลิ ต เพื่ อ เป็ น การประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ เ กษตรกรในพื้ น ที่ จั ง หวั ด นครราชสีมา ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวข้องกับการท�ำการเกษตร ทั้งด้านพืช ด้าน ปศุสัตว์ ด้านประมง ด้านการตลาด การรวมกลุ่ม และอื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้ เกษตรกรได้ตัดสินใจด�ำเนินการในเรื่องการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ตาม ศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของตนเอง เพื่อให้เกิดผลผลิตที่คุ้มค่ากับการ ลงทุน และได้ปัจจัยการผลิตที่ดีและเหมาะสม ก่อเกิดรายได้ประจ�ำ สามารถ ด�ำเนินชีวติ ได้ดว้ ยตนเองตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดความยัง่ ยืน ลด ภาระการดูแลของทางราชการ

วิสุทธิ์มอเตอร์

จ� ำหน่ายอะไหล่ เครือ่ งมือช่าง น�้ำมันหล่อลืน่ และแบตเตอรีร่ ถยนต์ทุกชนิด

ทศพร พุทธัสสะ ผูจ้ ดั การร้าน

114/6-7 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 043-721425 โทรสาร 043-713008

อีเมล์ wisutmotor@gmail.com


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 5 ฉบับที่ 58 วันที่ 11 เม.ย.- 15 พ.ค. 2557

ลุยตรวจห้างร้านขายชุด-อุปกรณ์เรียนบุรีรัมย์ หวั่นเอาเปรียบช่วงเปิดเทอม

การค้ า ภายใน จ.บุ รี รั ม ย์ ออกตรวจห้ า งร้ า นขายชุ ด นักเรียน เครื่องเขียนแบบเรียน ป้องกันฉวยโอกาสเอาเปรียบพ่อ แม่ ผู ้ ป กครองในช่ ว งเปิ ด ภาค เรี ย น พบแข่ ง ขั น สู ง ต่ า งงั ด กลยุทธ์ลดแลกแจกแถมดึงลูกค้า แต่ยังไม่มีการร้องเรียน (6 พ.ค.) นายปรารภ ลิ ไ ธ สง การค้าภายในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้น�ำเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ ห้าง ร้านจ�ำหน่ายชุดนักเรียน นักศึกษาและเครื่องเขียนแบบเรียนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เพื่อ ป้องกันผูป้ ระกอบการฉวยโอกาสจ�ำหน่ายชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนในราคาทีแ่ พงเกินความ เป็นจริง ซึ่งจะเป็นการเอาเปรียบและซ�้ำเติมพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียน โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อย หรือผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพท�ำไร่ ท�ำนา ในช่วงเปิดภาคเรียนนี้ จากการออกตรวจห้างร้านต่างๆ พบมีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าชัดเจน แต่ปีนี้มีการ ปรับขึ้นเล็กน้อย โดยผู้ประกอบการอ้างว่าเป็นไปตามกลไกภาวะราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้ง ช่วงนีห้ า้ งร้านได้มกี ารแข่งขันกันค่อนข้างสูง หลายแห่งต่างงัดกลยุทธ์ทงั้ ลด แลก แจก แถม เพือ่ ดึงดูด ลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการให้มากที่สุด จนถึงขณะนีก้ ย็ งั ไม่พบห้างร้านใด มีพฤติกรรมเอาเปรียบหรือถูกร้องเรียนแต่อย่างใด ทัง้ นี้ หากตรวจพบว่า ผู้ประกอบการรายใดยังฝ่าฝืนไม่ด�ำเนินการปิดป้ายแสดงราคาหรือรายการสินค้าที่ น�ำมาขายให้ถกู ต้องก็จะด�ำเนินการเอาผิดตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท แต่หากขายแพงเกินความเป็นจริง ก็จะมีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ นายปรารภ กล่าวว่า ช่วงใกล้เปิดเทอมนี้ พ่อแม่ ผู้ปกครองได้ออกมาซื้อชุดนักเรียน และ อุปกรณ์การเรียนให้กับบุตร หลานเป็นจ�ำนวนมาก ทางการค้าภายในจังหวัดจึงได้ให้เจ้าหน้าที่ออก ตรวจตราห้างร้านต่างๆ เพื่อป้องกันผู้ประกอบการฉวยโอกาสจ�ำหน่ายราคาสูงเกินความเป็นจริง ทั้งนี้ หากพ่อแม่ผู้ปกครองรายใดไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือถูกเอารัดเอาเปรียบ จากผู้ ประกอบการห้างร้านจ�ำหน่ายชุดนักเรียน เครือ่ งเขียนแบบเรียน สามารถร้องเรียนได้ทสี่ ำ� นักงานการ ค้าภายในจังหวัด พาณิชย์จังหวัด หรือสายด่วนแม่บ้าน 1569 ได้ทันที เพื่อที่จะได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไป ตรวจสอบข้อเท็จจริง และด�ำเนินการตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคกับห้างร้านดังกล่าวต่อไป

กรมควบคุมมลพิษ จับมือจังหวัดบุรีรัมย์ จัดท�ำ MOU แก้ไขปัญหาขยะ

กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ จัดลงนามความร่วมมือ ขับ เคลื่อน “บุรีรัมย์ เมืองสวยใส ไร้มลพิษ” จัดการขยะแบบครบวงจร (23 เม.ย. 57)นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พร้อม ด้วยนายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันเป็นประธานในพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อน “บุรีรัมย์ เมืองสวย ใส ไร้มลพิษ” ภายใต้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ และเพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และของเสีย อันตรายจากชุมชน ประจ�ำปีงบประมาณ 2557 ณ โรงแรมอมารี บุรรี มั ย์ ยูไนเต็ด ต�ำบลอิสาณ อ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิน่ 63 แห่ง ได้ดำ� เนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของเสีย อันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส�ำหรับในปีงบประมาณ 2557 กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับส�ำนักงาน สิง่ แวดล้อมภาคที่ 11 และส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัด บุรีรัมย์ ได้มีการบูรณาการร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ มูลฝอยอย่างจริงจัง ซึง่ ทัง้ นีต้ อ้ งอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพือ่ ให้บรรลุ เป้าหมายตามแผนที่วางไว้ดังกล่าว ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่ามีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน 1,575 ตันต่อวัน มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับการเก็บขนจ�ำนวน 426 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 27 โดยถูกน�ำไปก�ำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพียง 87 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 5.56 ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทีเ่ กิดขึน้ จากกรณี ดังกล่าวจึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อน “บุรีรัมย์ เมืองสวยใส ไร้มลพิษ” ระหว่าง กรมควบคุมมลพิษ จังหวัดสงขลา และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ เป็นการสร้างความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในการด�ำเนินงานครั้งนี้

จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมแถลงข่าว “เตรียมความพร้อมเกษตรไทย เริ่มต้นใหม่ฤดูการผลิต” เนื่องในโอกาสวันพระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

15

หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าว เตรียมความพร้อมเกษตรกรไทย เริ่มต้นใหม่ฤดูกาลผลิต ปี 2557

(๖ พ.ค. ๒๕๕๗) เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดมุกดาหาร แถลงข่าว “เตรียมความพร้อมเกษตรไทย เริ่มต้นใหม่ฤดูการผลิต” เนื่อง ในโอกาสวันพระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ ห้องประชุม ๒๐๒ ศาลากลาง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สถาบัน เกษตร และสือ่ มวลชน ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดมุกดาหารเพือ่ ยกระดับและเพิม่ ศักยภาพการผลิตทัง้ ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ และประมง ให้สามารถแข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศน�ำไปสู่ ความก้าวหน้าของเกษตรกรของจังหวัดมุกดาหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมตั้ง อยูใ่ นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ การพัฒนาสูป่ ระชาคมโลกอย่างยัง่ ยืน โดยมีความตัง้ ใจ ที่ต้องการสื่อสารให้พี่น้องเกษตรกรได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว เกี่ยวกับการผลิต (ต้นน�้ำ) การแปรรูป (กลางน�ำ้ ) การตลาด (ปลายน�ำ้ ) รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ทีน่ ำ� มาปรับปรุง พัฒนาวิธีการผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด และการลดต้นทุนการ ผลิต ที่ส�ำคัญเน้นการผลิตที่ปลอดภัยไร้สารเคมี และขอให้เกษตรกรได้มีความมั่นใจว่า จังหวัดมุกดาหารมีความห่วงใยและให้ความส�ำคัญในการประกอบการอาชีพด้านการเกษตร กรรมของพีน่ อ้ งประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ให้มคี วามเป็นอยูท่ ด่ี ขี นึ้ และร่วมเป็นก�ำลัง ของชาติร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

(6พค2557) ที่ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวจังหวัดอุบลราชธานี นาย วันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการแถลงข่าว เตรียมความพร้อมเกษตรกรไทย เริ่มต้นใหม่ฤดูกาลผลิต ปี 2557 ทั้งนี้ ด้วยวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 เป็นวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ถอื เป็นวันเริม่ ต้นฤดูกาลเพาะปลูก ประจ�ำปี 2557 ดังนัน้ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดอุบลราชธานี ได้จดั แถลงข่าว เพือ่ เตรียมความพร้อมเกษตรกรไทยเริม่ ต้นใหม่ฤดูกาลผลิตปี 2557 ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เกษตรกรและประชาชนได้รบั ทราบว่า หน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทตี่ งั้ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดอุบลราชธานี ขณะนีม้ คี วามพร้อม ในการดูแลให้บริการด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตค�ำแนะน�ำความรู้ทาง วิชาการซึง่ เกษตรกรสามารถขอรับบริการได้จากหน่วยงานต่างๆ หน่วยงานต่างๆ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มดี งั นีก้ รมการข้าวกรมพัฒนาทีด่ นิ กรมส่งเสริม การเกษตรกรมปศุสัตว์กรมประมงกรมส่งเสริมสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส�ำนักงานจัดรูปที่ดินและเพื่อการเกษตรกรรมกรมชลประทาน หน่วยงานต่างๆที่ ได้กล่าวมาแล้วจะให้คำ� แนะน�ำการผลิตทีเ่ หมาะสมแก่เกษตรกรในปีการเพาะปลูก 2557 และกิจกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดจัดพิธถี วายราชสดุดเี นือ่ งในวันฉัตรมงคล ประจ�ำปี 2557 เพือ่ แสดงความจงรัก ภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

(5 พ.ค.) ที่หอประชุมวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร นายบุญส่ง เตชะมณีสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร น�ำข้าราชการพลเรือน ทหาร ต�ำรวจ ภาคเอกชน ประชาชนทุก หมู่เหล่า จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรัก ภักดี และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ของพสกนิกรชาวสกลนครทุกหมู่เหล่า ทัง้ นี้ วันฉัตรมงคลเป็นวันทีร่ ะลึกในการครบรอบปีทพี่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช มหาราชทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ คือ พระองค์ได้ขึ้น ครองราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวัน ที่ 9 มิถุนายน 2489 แล้วเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงศึกษาอยู่ ณ ทวีปยุโรป จนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะแล้วจึงได้เสด็จนิวัติประเทศไทย และรัฐบาลไทยได้น้อมเกล้าฯ จัด พระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวายเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 เหล่าพสกนิกรชาวไทยได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันฉัตรมงคลร�ำลึก

นิเทศศาสตร์ มมส จัดสัมมนาสื่อ “จริยธรรมสื่อในยุคดิจิทัล”

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดสัมมนา “จริยธรรมสื่อในยุคดิจิตอล” ให้แก่สื่อมวลชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชี้การเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีการสื่อสาร ส่งผลให้สื่อมวลชนไทยต้องเผชิญกับความยากล�ำบากในการท�ำหน้าที่ตาม ปฏิญญาของวิชาชีพ ย�ำ้ จริยธรรมเป็นเรือ่ งส�ำคัญทีส่ อื่ ยึดมัน่ เพราะเป็นเครือ่ งมือชีว้ ดั ความเจริญของ สังคม โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธเี ปิด วิทยากรประกอบ ด้วย รศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์ อดีตคณบดีคณะการสือ่ สารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อ�ำนวยการบริหารสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และนาย เจริญลักษณ์ เพชรประดับ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์อีสานบิซวีค จ.ขอนแก่นระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเซนทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น ผศ.ดร สุจนิ บุตรดีสวุ รรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มมส กล่าวว่า ช่วงครึง่ ทศวรรษ ทีผ่ า่ นมา บนเส้นทางแห่งความขัดแย้งทางการเมือง การแข่งขันทางธุรกิจ การก�ำกับดูแลองค์สอื่ ตาม กฎกติกาใหม่ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสาร ส่งผลให้สื่อมวลชนไทยต้องเผชิญกับ ความยากล�ำบากในการท�ำหน้าทีต่ ามปฏิญญาของวิชาชีพ เพือ่ ท�ำความจริงให้ปรากฏ และสร้างความ ถูกต้องให้กับสังคม โดยยึดมั่นในจริยธรรม และการใช้สิทธิเสรีภาพด้วยความรับชอบ ไม่ตกอยู่ภาย ใต้การครอบง�ำด้วยอ�ำนาจรัฐ และอ�ำนาจทุน จนท�ำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธา ทั้งนี้ “จริยธรรม” เป็นความประพฤติ การกระท�ำ และความคิดที่ถูกต้องดีงาม รวมถึงการ ท�ำหน้าที่ของตนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เว้นในสิ่งที่ควรละเว้น ประกอบการ และด�ำรงชีวิตอย่างฉลาด ด้วยสติและปัญญา รู้เหตุรู้ผล รู้กาลเทศะ กระท�ำทุกอย่างด้วยความรอบคอบ เสียสละอุทิศตน มุ่ง มั่นและบากบั่น ดังนั้น จริยธรรมจึงเป็นเรื่องที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับทุกคน ทุกสาขาอาชีพ เพราะ เป็นเครื่องมือที่ชี้วัดความเจริญของสังคม และประเทศชาติได้ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อทุกแขนง ต้องเข้าใจบทบาท และการท�ำหน้าที่ของสื่อมวลชน อันจะก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ประเทศชาติ และประชาชนผู้รับสาร บนพื้นฐานของการใช้สิทธิเสรีภาพ ด้วยความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ และจริยธรรมในวิชาชีพสื่อสารมวลชนเป็นส�ำคัญ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จึงได้จัดสัมมนาสื่อมวลชนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวข้อจริยธรรมสื่อในยุคดิจิตอลขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนา และส่งเสริมให้ เกิดแนวคิด สร้างทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพรวม ทัง้ สามารถน�ำไปใช้ในการท�ำหน้าทีเ่ พือ่ ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาทางวิชาชีพสือ่ ของตนเองและพัฒนา ชุมชน สังคม และประเทศต่อไป และเป็นเวทีให้สอื่ มวลชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แลกเปลีย่ น ความรู้ แสดงความคิดเห็นในประเด็นด้านจริยธรรมของสื่อในยุคดิจิตอล ทั้งในกลุ่มสื่อท้องถิ่นเอง ร่วมกับนักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นต่อไป

คณะ กรอ.ระดับจังหวัดศรีสะเกษ เร่งผลักดันเปิดจุดผ่อนปรนปราสาท พระวิหาร การใช้หนังสือผ่านแดน และเสนอให้จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง�ำ เป็นจุดผ่านแดนตามความตกลง

จังหวัดศรีสะเกษ โดย คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทาง เศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.) ร่วมประชุม เพื่อพิจารณา การขอความเห็นชอบเปิดจุดผ่อนปรนเพื่อ การค้าและการท่องเทีย่ วปราสาทพระวิหาร ต�ำบลเสาธงชัย อ�ำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ การใช้หนังสือผ่านแดนชั่วคราว(Temporary Border Pass) หละหนังสือผ่านแดนอิเล็คทอ นิกส์(E-Border Pass) และการเสนอให้จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง�ำ อ�ำเภอภูสิงห์ เป็นจุดผ่าน แดนตามความตกลง/บันทึกความเข้าใจด้านการขนส่งทางถนน ระหว่างประเทศไทยกับประเทศ กัมพูชา (6 พฤษภาคม 2557) ณ ห้องประชุมสระก�ำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด ศรีสะเกษ นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมคณะ กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด(กรอ.) โดยมีคณะ กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพือ่ แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด(กรอ.) ซึง่ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มคี ำ� สัง่ แต่งตัง้ แล้วนัน้ เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ ห้คำ� ปรึกษา และให้ขอ้ เสนอแนะแก่คณะกรรมการบริหาร งานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.) ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านเศรษฐกิจ การ ค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ วของจังหวัด และเพือ่ ให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และประสาน ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน อย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับการประชุมในครัง้ นี้ เป็นการระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อดีและข้อเสีย ประกอบการชีแ้ จงการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาต่อส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ (สมช.) ต่อไป ประกอบด้วย การขอความเห็นชอบเปิดจุดผ่อนปรนเพือ่ การค้าและการท่องเทีย่ ว ปราสาทพระวิหาร ต�ำบลเสาธงชัย อ�ำเภอกันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ, การใช้หนังสือ ผ่านแดนชั่วคราว(Temporary Border Pass) หละหนังสือผ่านแดนอิเล็คทอนิกส์(E-Border Pass), และการเสนอให้จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง�ำ อ�ำเภอภูสิงห์ เป็นจุดผ่านแดนตามความ ตกลง/บันทึกความเข้าใจด้านการขนส่งทางถนน ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา


16

ส�ำนักโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน บ้านนาค�ำแคน ต�ำบล นาแสง อ�ำเภอศรีวิไล จ.บึงกาฬ

(01 พ.ค. 57) เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวัง ผู้ใหญ่ พร้อมคณะได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของส�ำนักโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ประชาชนและเกษตรกรสมาชิกกุล่มเศรษฐกิจพอ เพียง บ้านนาค�ำแคน หมู่ที่ 6 ต�ำบลนาแสง อ�ำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมหัวหน้าส่วน ราชการและชาวบ้านนาค�ำแคนให้การต้อนรับและมีนายนพดล จอมเพชร นายอ�ำเภอศรีวิไล กล่าวรายงาน สภาพของพื้นที่อ�ำเภอศรีวิไลและผลการ ด�ำเนินงานต่างๆในอ�ำเภอ และกลุ่มเกษตรกร ในโอกาสนี้ ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ ได้อัญเชิญ เมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน พร้อมเสื้อสมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงมอบให้ กับตัวแทนสมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาค�ำแคน เพื่อเป็นขวัญก�ำลัง ใจและน�ำไปเพาะปลูกขยายพันธุด์ า้ นอาชีพกสิกรรม จากนัน้ ได้บรรยายพิเศษ ความรูเ้ กีย่ วกับเศรษฐกิจพอเพียงทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงด�ำเนิน มาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้ประชาชนน�ำไปปฏิบัติเป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวิต พร้อมกล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ รอยตามพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนาง เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงท�ำโครงการพัฒนา เพื่อให้พสกนิกรมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน เพือ่ ให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ และ เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเป็นภูมคิ มุ้ กันความยากจน น�ำ ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน ได้อย่างเท่าทันกับการเปลีย่ นแปลงของสังคม ในปัจจุบัน ส�ำหรับกลุม่ เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาค�ำแคน มีการด�ำเนินกิจกรรม ด้านเกษตรพอเพียงที่เข้มแข็ง สามารถเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนทั่วไป ได้ จึงได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ของส�ำนักโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี โดยกิจกรรมที่ด�ำเนินมาได้แก่ การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ การผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ โรงสีข้าวชุมชน การแปรรูปข้าว การผลิตผักปลอดสาร พิษ และการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ ในโอกาสนี้ ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ พร้อมคณะได้เยี่ยม และทักทายประชาชนทีม่ ารอต้อนรับและเข้ารับการอบรม พร้อมทัง้ เยีย่ มชม กลุม่ ท�ำผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรของชาวบ้านนาค�ำแคนทีน่ ำ� มาจัดแสดงในงาน ซึง่ เป็นอีกการรักษาภูมปิ ญ ั ญาชาวบ้านอีกแขนงหนึง่ ในด้านการใช้ยาสมุนไพร ในการรักษาโรคต่างๆเพราะชาวบ้านแถวนี้อยู่ใกล้กับภูเขาหลายลูกเช่นภูสิง ภูทองซึ่งเป็นแหล่งสมุนไพรอย่างดี

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 5 ฉบับที่ 58 วันที่ 11 เม.ย.- 15 พ.ค. 2557

ร้อยเอ็ดเตรียมส�ำรวจสถิติจัดเก็บข้อมูลยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดชูข้าวหอมมะลิและยางพารา เป็น Product Champion เพิ่มมูลค่า

(30 เม.ย. 57) นายสมศักดิ์ ข�ำทวีพรหม ผู้ว่าราชการ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายวิบลู ย์ทดั สุทนั ธนกิตต์ ผูอ้ ำ� นวย การส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ และคณะ ประชุมคณะกรรมการ สถิติระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลา กลางจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจโครงการพัฒนา ข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่ม จังหวัด เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยส�ำนัก สถิติแห่งชาติเป็นเจ้าภาพ โดยให้ความส�ำคัญในการเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 11 ทั้งนี้ จังหวัด ร้อยเอ็ด มีมติเห็นชอบเลือกข้าวหอมมะลิและยางพาราเป็น Product Champion ของจังหวัด เพื่อน�ำไปวิเคราะห์องค์ ประกอบผลิตภัณฑ์ ตามแนวคิดแบบห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) และปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นแหล่ง ผลิตข้าวหอมมะลิทมี่ ชี อื่ เสียงของไทยและของโลก นอกจากนัน้ ยังมีเป้าหมายการจัดเก็บข้อมูล การเลี้ยงโคขุน จังหวัดร้อยเอ็ด มีการเลี้ยงโคขุนมาก เป็นอันดับ 5 ของประเทศ, การจัดเก็บ ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรม, การสร้างราย ได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาพื้นที่สีเขียว และฟื้นฟู ป่าไม้ต่อไป ทั้งนี้ ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ มีเป้าหมายจัดเก็บข้อมูล ให้แล้วเสร็จภายในปี 2557 เพื่อน�ำไปวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการ พัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องต่อไป

ผู้ว่าฯ โคราชน�ำหัวหน้าส่วนราชการถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจ�ำปี 2557

อุดรธานีจัดค่ายฟื้นฟูบ�ำบัดผู้ติดยาเสพติด โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองรุ่นที่ 1

จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด อุดรธานี ภาคีเครือข่าย จัดโครงการบ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ ติดยาเสพติด โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 1 ประจ�ำปี 2557 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน -13 พฤษภาคม 2557 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานีที่ 1 ต�ำบล หนองนาค�ำ อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายสุทธินนท์ บุญมี รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดโครงการบ�ำบัดฟื้นฟู สมรรถภาพผู ้ เ สพ/ผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด โรงเรี ย นวิ วั ฒ น์ พ ลเมื อ งฝ่ า ย ปกครอง รุ่นที่ 1 ประจ�ำปี 2557 โดยมีนายวิโรจน์ จิวะวิฑูรกิจ ผู้ พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี คณะผู้ พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี สมาชิก ชมรมอาสารักษาดินแดนกองพันนเรศวรจังหวัดอุดรธานี หน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี นายนิคม ศิรสิ งิ ห์สงั ชัย นายอ�ำเภอกุมภวาปีรกั ษาราชการ แทนปลัดจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ก�ำหนดให้การ แก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” ด้วยการ รวมพลังทุกภาคส่วน เป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติดโดย ก�ำหนดกลยุทธ์ส�ำคัญที่จะด�ำเนินการ คือ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง เป็นกลยุทธ์ส�ำคัญในการขับเคลื่อนงานยาเสพติดให้เกิดผลเป็น รูปธรรม เพื่อให้การด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไปปัญหายาเสพติด

(5 พ.ค. 2557) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดนครราชสีมา ได้น�ำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ต�ำรวจ พลเรือน พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ประกอบพิธถี วาย เครือ่ งราชสักการะ และถวายราชสดุดี เพือ่ แสดงความจงรักภักดีตอ่ หน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในวันฉัตรมงคล ประจ�ำปี 2557 ซึ่งเป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหา กษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ และได้พระราชทานพระปฐมบรม ราชองค์การในพิธบี รมราชาภิเษกแก่ปวงชนชาวไทยว่า เราจะครองแผ่น ดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวสยาม โดยผู้ว่าราชการ จังหวัดนครราชสีมาได้เป็นประธานในการกล่าวน�ำค�ำถวายสัตย์ปฏิญาณ ตนในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นข้าราชการทีด่ ขี องประชาชนต่อหน้าพระบรม ฉายาลักษณ์ฯ ด้วย

ส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

( 1 เม.ย.57) ที่ โรงแรมลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน ส�ำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบตั กิ าร พัฒนาองค์กร เพือ่ เตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียองค์กรปกครองส่วน ท้องถิน่ โดยส�ำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ได้จดั ท�ำโครงการ ขึน้ เพือ่ ก�ำหนดกรอบเนือ้ หาให้ครอบคลุมอ�ำนาจหน้าทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น ตามที่กฎหมายก�ำหนด และจัดให้มีการศึกษาดูงานเพิ่มพูนประสบการณ์ ด้านการพัฒนาเมืองและการบริการสาธารณะ ณ ประเทศฮ่องกง มาเก๊า โครงการดังกล่าว ได้ก�ำหนดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ จ�ำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2557 ที่ โรงแรมลายทอง ก่อนการเดินทาง และ จัดให้มีการศึกษา ดูงาน นอกสถานที่ ณ ประเทศฮ่องกง มาเก๊า ในระหว่างวัน ที่ 5-8 พฤษภาคม 2557 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร และเจ้า หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดอุบลราชธานี จ�ำนวน 31 คน การฝึกอบรมครัง้ นี้ มีวทิ ยากร จากส�ำนักงาน ปปช. ประจ�ำจังหวัดอุบลราชธานี ส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดอุบลราชธานี และท้องถิน่ จังหวัดอุบลราชธานี บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล และระเบียบงานพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมน�ำความรู้ที่ได้รับน�ำไปใช้ในหน่วยงานของ ตนเอง เพื่อประโยชน์ส�ำหรับชุมชน หมู่บ้าน และต�ำบล ต่อไป.

อ�ำเภอหนองนาค�ำจังหวัดขอนแก่นประกาศ เจตนารมณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน

ทีส่ นามหน้าทีว่ า่ การอ�ำเภอหนองนาค�ำ นายสมศักดิ์ สุวรรณ สุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน น�ำหัวหน้าส่วน ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก�ำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มพลังสตรี สมาชิกกองทุนหมู่บ้านในอ�ำเภอหนองนาค�ำ ร่วมกันปฏิญาณตนเลิก ยุง่ เกีย่ วกับยาเสพติดรวมทัง้ ประกาศสงครามในการต่อต้านยาเสพติด ให้เป็นวาระส�ำคัญของจังหวัดขอนแก่นโดยให้ทุกหมู่บ้านทุกชุมชน มีกฏหมู่บ้าน ชุมชนตั้งอาสาสมัครเป็นเวรยามหมู่บ้านและช่วยเป็นหู เป็นตาในการแจ้งเบาะแสยาเสพติดให้เหมือนกับตาสับปะรดอยูท่ ไี่ หน ก็เห็นพฤติกรรมผู้ค้า ผู้เสพยาเสพติด เราจะได้น�ำลูกหลานของเราที่ หลงผิ ด กลั บ มาจากวงจรการค้ า การเสพยาเสพติ ด ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ส�ำหรับหนองนาค�ำ เป็นพืน้ ทีท่ ที่ ำ� การปลูกอ้อยอยูต่ ดิ กับเทือกเขาท�ำให้ ยาเสพติดสามารถเข้ามาในพื้นที่ได้ง่ายโดยเฉพาะในวัยแรงงาน นาย สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัด ขอนแก่นด�ำเนินโครงการ จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่าง ยั่งยืน โดยยึดนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางของรัฐบาล เป็นแนวทาง ในการด�ำเนินการเน้น 3 ด้าน การป้องกัน ปราบปราม และการบ�ำบัด รักษา ด�ำเนินการในทุกกลุ่มเสี่ยง และฝากให้กลุ่มพลังมวลชนต่างได้ ได้ช่วยกันแจ้งเบาะแส ให้กับเจ้าหน้าที่เมื่อพบการเคลื่อนไหวของยา เสพติดในหมู่บ้านของตนเอง

แม่ค้า น�ำอึ่งมาแปรรูป เป็น“ปลาร้าอึ่ง” สร้างรายได้ช่วงหน้าร้อน

พายุฤดูร้อน สร้างความเสีย หาย แก่บ้านเรือน พืชไร่ แต่ สิ่งหนึ่ง ทีม่ ากับ พายุ และสร้างรายได้ให้ชาว บ้าน คือ “อึ่ง” ชาวชัยภูมิอาศัยช่วง เวลานี้ ออกจับอึ่งมาขาย ทั้งขายตัว เป็นๆ และแปรรูปเป็นปลาร้าอึ่ง ที่ ตลาดสดเทศบาลเมืองชัยภูมิ บริเวณ ซอย หน้าธนาคารกรุงไทย แหล่งจ�ำหน่ายสินค้าตามฤดูกาล หลากหลาย ชนิด ช่วงที่เกิดฝนฟ้า คะนอง และเกิดพายุฤดูร้อน ชาวบ้านจะ ออกไปหาจับ อึง่ มาขายในตลาด ขายทัง้ ตัวเป็นๆ และแปรรูปเป็นปลาร้าอึง่

เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และเพือ่ ให้การขับเคลือ่ นการด�ำเนิน งานบรรลุผลส�ำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพ ติด ซึ่งได้วางแนวทางให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดอุดรธานีร่วมกับศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดฝึกอบรมโครงการบ�ำบัดฟื้นฟู สมรรถภาพผูเ้ สพ/ผูต้ ดิ ยาเสพติด โรงเรียนวิวฒ ั พ์ ลเมืองฝ่ายปกครอง รุน่ ที่ 1 ประจ�ำปี 2557 ขัน้ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2557 15 วัน 14 คืน โดยมีเยาวชนจากอ�ำเภอต่างๆในเขตพื้นที่ จังหวัดอุดรธานีเข้ารับการอบรม 66 คนและได้รบั การสนับสนุนคณะ วิทยากรจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ส�ำนักงาน สาธารณสุขอ�ำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ส�ำนักงานคลุมประพฤติ จังหวัดอุดรธานี จัดหางานจังหวัดอุดรธานีและส่วนราชการหน่วย งานทีเ่ กีย่ วข้อง และชมรมอาสารักษาดินแดน กองพันนเรศวรอุดรธานี นายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดได้หวนกลับมาเป็นปัญหา ส�ำคัญ และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวทวีความรุนแรงมากขึ้นใกล้เคียง กับระดับก่อนประกาศสงครามกับยาเสพติดเมื่อปี พ.ศ.2546 โดย เฉพาะอย่างยิง่ ในกลุม่ เยาวชน ท�ำให้ปญ ั หาขยายตัวอย่างรวดเร็วและ แพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ซึง่ ปัจจัยส่วนหนึง่ เนือ่ งมาจากพลังแผ่นดิน ทุกภาคส่วน ยังไม่เข้มแข็งพอทีจ่ ะผนึกก�ำลังเป็นวาระของคนในชาติ ที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาจนน�ำไปสู่ชัยชนะอย่างยั่งยืน ร่วมทั้งปัจจัย ด้านเศรษฐกิจ สังคมภายในประเทศที่ส่งผลท�ำให้ผู้คนส่วนหนึ่งตก เป็นเหยื่อของยาเสพติด ควบคู่กับปัจจัยจากภายนอกประเทศ ที่ยัง คงส่งผลท�ำให้ปัญหาการผลิตและน�ำเข้ายาเสพติดยังคงเป็นปัญหา ส� ำ คั ญ โครงการบ� ำ บั ด ฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพผู ้ เ สพ/ผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด โรงเรียนวิวฒ ั น์พลเมืองฝ่ายปกครอง จึง นับว่ามีความส�ำคัญยิง่ ทีจ่ ะ ด�ำเนินการน�ำผูเ้ สพเข้าบ�ำบัดรักษา ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมแบบครบ วงจร รวมถึงมีระบบการติดตามช่วยเหลือ อย่างต่อเนือ่ ง ตลอดระยะ เวลา 1 ปี เพือ่ ให้ผผู้ า่ นการฝึกอบรมสามารถกลับไปด�ำรงชีวติ ได้อย่าง ปกติสุข สามารถพัฒนา คุณภาพชีวิต ทัศนคติที่ดีกับเยาวชนที่จะ เป็นอนาคตของชาติไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดต่อไป …………. ข่าว ส.ปชส.อด.

อ�ำเภอพลจังหวัดขอนแก่นประกาศเจตนารมณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด อย่างยั่งยืน

ที่สนามหน้าที่ว่าการอ�ำเภอพล นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน น�ำหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก�ำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มพลังสตรี สมาชิกกองทุนหมู่บ้านในอ�ำเภอพลร่วมกันปฏิญาณตนเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ ติดรวมทั้งประกาศสงครามในการต่อต้านยาเสพติดให้เป็นวาระส�ำคัญของจังหวัดขอนแก่นโดยให้ทุกหมู่บ้านทุกมีกฏหมู่บ้าน ชุมชนตั้ง อาสาสมัครเป็นเวรยามหมู่บ้านและช่วยเป็นหูเป็นตาในการแจ้งเบาะแสยาเสพติดให้เหมือนกับตาสับปะรดอยู่ที่ไหนก็เห็นพฤติกรรมผู้ค้า ผู้เสพยาเสพติด เราจะได้น�ำลูกหลานของเราที่หลงผิดกลับมาจากวงจรการค้าการเสพยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นด�ำเนินโครงการ จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยยึดนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางของรัฐบาล เป็นแนวทางในการด�ำเนินการเน้น 3 ด้าน การป้องกัน ปราบปราม และการบ�ำบัดรักษา ด�ำเนินการใน ทุกกลุ่มเสี่ยง

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจ�ำเดือน เมษายน ครั้งที่ 4/2557

แม่ตุ่ย ขันทอง ดาโม้ แม่ค้าในตลาดเทศบาลผู้ขายปลาร้าอึ่ง ได้เปิดเผยว่า รับอึ่งมาจากหนองบัวระเหว เทพสถิต กิโลกรัมละ 150 – 170 บาท และน�ำมาขายกิโลกรัมละ 200 บาท เนื่องจากอึ่งนั้นอัดมา ในถุง จึงท�ำให้อึ่งตายไปส่วนหนึ่ง แม่ค้าจึงน�ำอึ่งที่ตายนั้นมาท�ำปลาร้า โดยหมักเกลือกับข้าวคั่วทิ้งไว้ 1-3 วันก็น�ำออกมาขายได้แล้ว อายุการ เก็บรักษาได้เป็นปีเหมือนปลาร้าทัว่ ไป ขายกิโลกรัมละ 200 บาท การน�ำ มาปรุงอาหารจะใส่กับแกงป่า เช่น แกงใส่ผักที่ชาวบ้านเรียกว่า ผักอี รอก น�ำมาแกงใส่ปลาร้าอึ่งหอมอร่อย หรือน�ำปลาร้าอึ่งมาทอดน�้ำมัน ใน วันอังคาร ที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 09.30น. รับประทานกับข้าวเหนียวก็ได้เช่นกัน แต่ไม่นิยมน�ำมาใส่ส้มต�ำ การท�ำ ปลาร้าอึ่งจะท�ำได้เฉพาะช่วงต้นฝนนี้เท่านั้น เป็นภูมิปัญญาการถนอม นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็น ประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจ�ำเดือน อาหาร ที่มีให้กินได้ในช่วงเวลาหนึ่ง และสามารถเก็บไว้กินได้ทั้งปี

เมษายน ครั้งที่ 4/2557 ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มี หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ จากหลายหน่ ว ยงานในจั ง หวั ด หนองคาย เข้าร่วมในการประชุม เพื่อหารือข้อราชการ ต่อ มานายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้ มอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬา เพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจให้แก่ นั ก กี ฬ าที่ ช นะเลิ ศ การแข่ ง ขั น กี ฬ าแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ 42 นักกีฬาทีไ่ ด้รบั รางวัลกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครัง้ ที่ 32 และ นักกีฬาที่ได้รับรางวัลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 5 ฉบับที่ 58 วันที่ 11 เม.ย.- 15 พ.ค. 2557

17

พสกนิกรชาวจังหวัดสุรินทร์ ร่วมถวายราชสดุดี เพื่อเทิดพระเกียรติคุณ และ แสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ 5 พ.ค.57 เวลา 09.09 น. ที่หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ นายยุทธนา วิรยิ ะกิตติ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุรนิ ทร์ เป็นประธานในพิธี จุดธูป เทียน บูชาพระ รัตนตรัย ถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยดอกไม้ และกล่าวค�ำถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวัน ฉัตรมงคล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระอันเป็นมงคลยิ่ง เนื่องในมหามงคลสมัย ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์ ราชสมบัติ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และ ประชาชน เข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดีเป็นจ�ำนวนมาก

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2556 จาก 5 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 158 คน (23 เมษายน 2557) พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธาน ใน พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรผู้ส�ำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ประจ�ำปีการ ศึกษา 2556 รวมทั้งมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้มีอุปการคุณต่อวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ที่ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้ส�ำเร็จการศึกษา

ระดับอนุปริญญา จ�ำนวน 405 คน มีผเู้ ข้ารับประสาทอนุปริญญาบัตรครัง้ นีจ้ ำ� นวน 158 คน ตามสาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ การปกครองท้องถิน่ วิทยาการ คอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน รวม 5 สาขาวิชา วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2545 ตามนโยบาย ของรัฐบาลที่ต้องการจัดการศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น ส่งเสริม โอกาสทางการศึกษาให้ทวั่ ถึงครอบคลุมทัง้ จังหวัด รวมทัง้ สิน้ 10 แห่ง คือวิทยาลัยชุมชน บุรีรัมย์ (แม่ข่าย) หน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก หน่วยจัดการ ศึกษาอ�ำเภอพลับพลาชัย หน่วยจัดการศึกษาเทศบาลเมืองนางรอง หน่วยจัดการศึกษา โรงเรียนกระสังพิทยาคม หน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร หน่วยจัดการ ศึกษาโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ หน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม หน่วย จัดการศึกษาเทศบาลต�ำบลดอนมนต์ และหน่วยจัดการศึกษาสถาบันแม่ชีไทย สาขาที่ 16 ปัจจุบันมีนักศึกษาทุกสาขาวิชา จ�ำนวน 477 คน องคมนตรี กล่าวให้โอวาท แก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาว่า ขอแสดงความชื่นชมแก่ผู้ ส�ำเร็จการศึกษาทุกท่าน น�ำความรู้ ทักษะวิชาทีด่ ี และมีคณ ุ ค่าจากวิทยาลัยชุมชนบุรรี มั ย์ ไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน การประกอบ การงาน และการพัฒนาอาชีพ ซึง่ ถือว่าเป็นรากฐาน ส�ำคัญ ของการพัฒนาประเทศชาติให้มคี วามเจริญก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืน เพราะเป้าหมาย ของการศึกษาคือ การพัฒนาศักยภาพของประชาชน ให้มีความรู้ ความสามารถ ควบคู่ ไปกับคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งการด�ำรงความเป็นไทย ภายใต้ฐานของการสร้าง ความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้น ในสังคมได้อย่างถาวรต่อไป

จังหวัดบึงกาฬจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ มีผู้ร่วมงานคึกคัก (30-04- 57) เวลา 07.00 น. ที่เทศบาลหน้าเทศบาลต�ำบลบึงกาฬ อ�ำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นาย ชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดบึงกาฬ ประจ�ำปี 2557 โดยมี องค์กรภาคเอกชน ชมรม เจ้าของสถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง กลุม่ ผูใ้ ช้แรงงานในระบบ แรงงาน นอกระบบ แรงงานเกษตร ประชาชนและเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มาร่วมงานกันอย่างคึกคัก ทั้งนี้ รัฐบาลได้ก�ำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันแรงงาแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วน ไม่ว่าภาค รัฐ รัฐวิสาหกิจ นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของแรงงานซึ่งเป็นก�ำลังส�ำคัญในการ พัฒนาประเทศชาติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ สร้างความ สัมพันธ์อนั ดีตอ่ กันท�ำให้วงการแรงงานปราศจากข้อขัดแย้งมีความสงบสุข และ จังหวัดบึงกาฬได้จดั กิจกรรมวันแรงงาน แห่งชาติขึ้นก่อน 1วันโดยกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นในวันนี้มีกิจกรรมมากมาย อาทิ การท�ำบุญตักบาตรในตอนเช้า การเดิน รณรงค์ “แรงงานรวมพลังสามัคคี สร้างเศรษฐกิจบึงกาฬ ปลอดภัยในการท�ำงานร่วมต้านภัยยาเสพติด และการค้า มนุษย์ ร่วมลดใช้พลังงาน” ขององค์กรภาคเอกชน ชมรม เจ้าของสถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง กลุ่มผู้ใช้ แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ แรงงานเกษตร ประชาชนและเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ จากหน้า เทศบาลเมืองบึงกาฬผ่านตลาด ศาลเจ้าแม่สองนางไปสิน้ สุดทีโ่ รงเรียนบึงกาฬ มีการแข่งขัน กีฬาพืน้ บ้าน การประกวด ธิดาแรงงาน การแข่งขันกีฬาฟุตซอล แชร์บอล ของผู้ใช้แรงงาน ณ สนาม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษย์อ�ำนวยศิลป์ ซึ่งบรรยากาศของงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานและคึกครื้นตลอดงาน

เตรียมตัวท่องเที่ยว

โปรแกรมท่องเที่ยวเดือนมิถุนายน I - S A N

T R I P S

ที่มา : http://i-san.tourismthailand.org/

ข้าราชการพลเรือน ต�ำรวจ ทหาร พนักงานของรัฐ จังหวัดร้อยเอ็ด ถวายราชสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจ�ำปี 2557

(5 พ.ค. 57) เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ ข�ำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็น ประธานพิธีถวายราชราชสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจ�ำปี 2557 ณ บริเวณสนามหน้าศาลา กลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ข้าราชการพลเรือน ต�ำรวจ ทหาร พนักงานของรัฐ และองค์กรภาคเอกชน ชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมในพิธี ด้วยการวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายราชสักการะพระบรม สาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และกล่าวถวายราชสักการะเนือ่ งในวันฉัตรมงคลประจ�ำ ปี 2557 วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ร�ำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรีและราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดล เมือ่ วันที่ 9 มิถนุ ายน พ.ศ. 2489 และด�ำรงพระอิสริยยศ เป็น “สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช” เนือ่ งจากยังมิได้ทรงผ่านพระราชพิธบี รมราชาภิเษก ก็ เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงศึกษาอยู่ ณ ทวีปยุโรป จนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะ จึงได้เสด็จนิวัติ ประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจ�ำปี 2557 พร้อม กับส่วนกลาง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยมี ข้าราชการพลเรือน ต�ำรวจ ทหาร พนักงานของรัฐ และองค์กรภาคเอกชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วม ในพิธี ด้วยการวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และกล่าวถวายราชสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคลประจ�ำปี 2557 เป็นจ�ำนวนมาก

อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ประกาศห้ามมิให้ราษฎรเข้า-ออก

นายศักดิ์สิทธิ์ พลทรัพย์ศิริ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร เปิดเผยว่า ปัจจุบัน สถานการณ์การลักลอบตัดไม้พะยูงและไม้มีค่าอื่น ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัด ศรีสะเกษ ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากไม้พะยูงมีราคาแพงและเป็นที่ต้องการของตลาด โดย นายทุนจ้างวานราษฎรที่อาศัยอยู่ใกล้แนวเขตป่า ด้วยเงินและยาเสพติด ให้เข้าไปลักลอบท�ำไม้พะยูง โดยกระท�ำเป็นขบวนการและใช้วิธีการอ�ำพรางในลักษณะเข้าไปเก็บหาของป่า เช่น เห็ด หน่อไม้ พืช อาหารป่า กบ เขียด เพื่อสังเกตและสอดส่องความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ ท�ำให้การลักลอบการท�ำ ไม้พะยูง ในพื้นที่มีความรุนแรงถึงขั้นวิกฤต อีกทั้งมีราษฎรชาวไทยร่วมกับราษฎรประเทศเพื่อนบ้าน และกองก�ำลังติดอาวุธไม่ทราบฝ่าย กระท�ำการสนับสนุน อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร มีนโยบายให้ ด�ำเนินการปราบปรามการลักลอบท�ำไม้พะยูง ในพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติเขาพระวิหารอย่างเข้มงวด เพือ่ ให้การลักลอบท�ำไม้พะยูงยุติโดยเร็วที่สุด จึงประกาศห้ามมิให้ราษฎรเข้า-ออก หรือกระท�ำการใด ๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร บริเวณช่องค�ำผกา ต�ำบลภูผาหมอก ถึงบริเวณปราสาทโดนตวล ต�ำบลเสาธงชัย อ�ำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยเด็ดขาด จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสูส่ ภาวะ ปกติ หากมีความจ�ำเป็นเข้าไปในพืน้ ที่ ต้องได้รบั อนุญาตจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารทุก ครั้ง หากตรวจพบผู้เข้าไปในพื้นที่โดยมิได้รับอนุญาต และตรวจสอบพบการกระท�ำผิดกฎหมาย หรือ พบบุคคล กลุม่ บุคคล มีสว่ นเกีย่ วข้องกับการลักลอบตัดไม้ทำ� ลายป่า พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะด�ำเนินการ ตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทันที


18

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 5 ฉบับที่ 58 วันที่ 11 เม.ย.- 15 พ.ค. 2557

พม.โคราชจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนงาน อพม.ปี 2557

(30เมย57) ที่โรงแรมสบาย โฮเตล อ.เมือง จ.นครราชสีมา ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมเชิง ปฏิบตั กิ ารเพือ่ เสริมสร้างศักยภาพการขับเคลือ่ น อพม ซึง่ จัดขึน้ โดยส�ำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา เพื่อชี้แจงกรอบ แนวทางการขับเคลื่อนงาน อพม. ทุกระดับ และพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ผู้ ปฏิบัติงาน อพม. รวมทั้งเพื่อให้ อพม มีความรู้ความเข้าใจ ในการท�ำงานเพื่อ แก้ไขปัญหาทางสังคมในพื้นที่ เสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน พัฒนา ศักยภาพแกนน�ำ อพม ให้มปี ระสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านด้านการพัฒนาสังคม ในระดับท้องถิ่น ต่อไป โดย อพม. ทั้ง 32 อ�ำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมาร่วม ประชุมกว่า 200 คน ด้านนางมาสสุรีย์ ศรีพรหมมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มี อพม. จ�ำนวน 4,131 คน ซึง่ อพม.ถือว่าเป็นกลไกพืน้ ฐานในการขับเคลือ่ นงาน ด้านการพัฒนาสังคมตามภารกิจของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ ระดับพืน้ ที่ จึงได้จดั ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ เพิม่ ศักยภาพการขับ เคลื่อนงาน อพม.ปี 2557 ครั้งนี้ เพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงาน อพม. ทุกระดับ พร้อมทัง้ พัฒนาศักยภาพเครือข่าย อพม.และผูป้ ฏิบตั งิ าน อพม. ในปี 2557 นี้ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง ได้ก�ำหนดการ

รับสมัครงาน

ด�ำเนินงานของ อพม. ให้มกี ารเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี นึ้ ในด้านต่างๆ ได้แก่ การเร่งรัด จัดท�ำระบบฐานข้อมูล อพม.ให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน การจัดกลุ่มเครือ ข่ายคุณภาพเป็นระดับ A , B และ C เพื่อประสิทธิภาพในการพัฒนาศักยภาพ อพม.ในอนาคต มีการส่งเสริม อพม.ให้มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นนักพัฒนา สังคมระดับพื้นที่มากขึ้น ปรับปรุงแก้ไขระเบียบให้เอื้ออ�ำนวยต่อการปฏิบัติ งานทุกระดับมากขึ้น รวมทั้งการเพิ่มโอกาสและช่องทางการเสริมสร้างขวัญ ก�ำลังใจในการปฏิบตั งิ านของ อพม. อาทิ การจัดเชิดชูเกียรติแก่ อพม. ทีป่ ฏิบตั ิ งาน อพม.อย่างจริงจังต่อเนื่อง และเคยได้รับคัดเลือกเป็น อพม.ดีเด่นระดับ ประเทศมาแล้ว ให้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ มีการมอบโล่เชิดชูเกียรติให้ อพม.

และยังมีการเปิดโอกาสให้จังหวัดพิจารณาเสนอรายชื่อ อพม. ผู้ท�ำคุณงาม ความดีตอ่ ประเทศชาติ และเกิดประโยชน์ตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนา สังคมฯ ให้ได้รบั การเสนอชือ่ เข้ารับการพิจารณาเสนอขอรับพระราชทานเครือ่ ง ราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ทั้งนี้ กระทรวงการ พัฒนาสังคมฯ มีการปรับปรุงระบบการส่งเสริมงาน อพม. ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ อพม. ทุกระดับ มีโอกาสเข้าถึงการพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริม บทบาทการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคมเพิม่ มากขึน้ และมีเป้าหมายให้ อพม. มีกลไกการด�ำเนินงานในทุกระดับที่ชัดเจน รวมทั้งสามารถยกระดับความเข้ม แข็งขององค์กร เพื่อสามารถจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และ องค์กรสวัสดิการชุมชน เพื่อเป็นช่องทางการเข้าถึงทรัพยากรและสามารถพึ่ง ตนเองได้ในระยะยาวต่อไป

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี ประกาศสอบราคาซื้อ กล้ายางพาราตาเขียว พันธุ์ RRIT ๒๕๑ ครั้งที่ ๒

นายบรรยง บุญญโก ผูจ้ ดั การ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี เปิดเผยว่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีความประสงค์จะสอบราคา กล้ายางพารา พันธุ์ RRIT ๒๕๑ ครั้งที่ ๒ จ�ำนวน ๕๙,๓๒๘ กล้า โดยก�ำหนดยื่น ซองสอบราคาซื้อกล้ายางพาราตาเขียว พันธุ์ RRIT ๒๕๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ องค์การ อุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ องค์การ อุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท (ห้า ร้อยบาทถ้วน) เลขที่ ๓๑๗,๓๑๙ ถนนชยางกูร ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร. ๐-๔๕๒๔-๒๕๗๖ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เว้นวันหยุดราชการ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fio.co.th และ www.gprocurement.go.th

พิเศษ • ในปักษ์ 58

(ปักษ์ที่ 58 ของปีที่ 5)

อิส ระชน ฅนเคยหล่ อ

รถเก่า+เจ้าของแก่

รถแก่ คือ รถทีม่ อี าวุโส (ใช้แล้ว) อาจหลายปีหรือไม่อาจรวมไปถึงเก่าเก็บ คือ ใช้งานไม่มาก เพราะมีหลายคัน แต่ตกรุน่ เพราะซือ้ นานแล้ว ทัง้ หมดเรียกรถเก่า บาง คันมีอายุเกิน 5 ปี แต่สภาพดีกว่าบางคัน บางเจ้าของทีม่ อี ายุไม่ถงึ ปี เผอิญใช้งาน หนักมาก อาจเพราะมีคนั เดียวกรือมีภารกิจทีต่ อ้ งใช้งานหนักทุกๆ วันอยูต่ ลอด นี่เก่า หนัก หากจะเปรียบเป็ นเช่นเมีย ก็เสมือนพวกเมียคนเดียว ไม่มผี ชู้ ่วยเมียหรือเซ็ ตกันเมียเลย ต้องรับงานหนักกว่าคนหลายเมีย ท�ำให้สภาพโทรมไวกว่า เป็นต้น ฉะนัน้ รถยนต์หรือแมงกะไซค์ ก็เป็ นเช่นกัน หากมีไว้หลายคันก็โทรมช้าหน่อย แต่ตอ้ งคอยระวังมิให้เด็กน้อยขโมยไปขับ เดีย๋ วจะพังไว หรือไม่กช็ นกันตาย ผูเ้ ขียนใช้รถยนต์สว่ นตัวมาเกิน 20 คัน นับจากปี 2524 – ปี 2556 เริม่ จากปิ๊ กอัพหัวเดียว ดับเบิล้ แคป ต่อเป็นมือสอง มือสาม ถึงหลายๆ มือ ด้วยเหตุจำ� เป็นหลาย ประการ เช่น เบือ่ ซ่อม เบือ่ ส่งงวด เบือ่ ไมเฮง(ไม่หมาน) ไม่ประทับใจดังทีค่ าดหมาย ไว้ รวมไปถึงเห็นคันใหม่ถกู ใจกว่า ทัง้ ราคาและรูปลักษณ์ ไอ้ทไ่ี ม่ขร่ี ถใหม่(เอีย่ ม) ในช่วงหลังๆ น่ะ มิใช่ใจไม่ชอบ แต่เนื่องจากก�ำลังซือ้ ไม่ถงึ ต่ะหาก เพราะบ�ำนาญเหลือน้อยจึงด้อยวาสนากว่าเพือ่ นร่วมรุน่ จึงชดเชยชีวติ ด้วยการขีห่ ลายๆ คัน และเลยมีเมียหลายๆ คน (แต่มที ลี ะคนๆ) มีบอ่ ยๆ เลยหลาย คน ทัง้ ทีไ่ ม่มเี จตนาและมิใช่ ส.ด. แต่ มันเป็ นอุบตั เิ หตุทางครอบครัว ซึง่ ใครๆ ไม่พงึ ประสงค์นกั รถเก่าบางคันเก๊าใช้ดกี ว่ารถใหม่บางคัน (บางยีห่ อ้ ) เช่น เบนซ์ 190E 1.8 ที่ ใช้ในปจั จุบนั ใช้ดกี ว่าเมียเก่าบางรายทีแ่ ทงจ�ำหน่าย(ปลดระวาง) ไปแล้ว

อิส ระชน ฅนเคยหล่ อ


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 5 ฉบับที่ 58 วันที่ 11 เม.ย.- 15 พ.ค. 2557

จังหวัดขอนแก่นเอาจริงหวังลดอุบัติเหตุทางถนนมอบต�ำรวจขอนแก่น จับรถที่ใช้ความเร็วสูงในทางหลวง

(24 พ.ค.57)นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็น ประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโดยการควบคุมความเร็วบนถนน มิตรภาพ มีเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุจ�ำนวนผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บรวมถึงการ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของผูข้ บั ขีใ่ ห้ใช้ความเร็วตามกฎหมายก�ำหนดตามกรอบแนวคิด โดยใช้ยทุ ธศาสตร์ 2 ด้าน 1 ยุทธศาสตร์ในการประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ ต่างๆให้สาธารณะ ชนทราบ โดยติดตั้งป้ายเขตตรวจจับความเร็ว มีแจกเอกสารแผ่นพับในเขตจังหวัด ขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 ในการบังคับใช้กฎหมายเป็นปฏิบัติการตั้งจุดตรวจจับ ความเร็ว โดยครอบคลุมทุกช่วงเวลาและสถานที่ตั้ง จุดตั้งกล้องจับความเร็วจะปรับ เปลี่ยนไปเรื่อยๆ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2557 เป็นต้นไปโดยใช้ก�ำลังพลจาก 7 สถานี ต�ำรวจและก�ำลังต�ำรวจทางหลวงขอนแก่น บูรณาการท�ำงานร่วมกันใครขับรถบนถนน มิตรภาพ ในเขตจังหวัดขอนแก่น จากนี้ไปจังหวัดขอนแก่นจะมีมาตรการเข้มงวดใน การตรวจจับความเร็วเพราะสถิติการเกิดอุบัติเหตุมาจาการขับรถเร็ว ซึ่งจะเป็นการ บังคับผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตถนนมิตรภาพให้รักษาวินัยการจราจรมากยิ่งขึ้น เพื่อลด อุบัติเหตุ และจ�ำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ โดยก�ำหนดความเร็วดังนี้ ความเร็วในเขตเทศบาล รถบรรทุก รถโดยสาร ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถพ่วง รถยนต์สามล้อความเร็วไม่เกิน 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถยนต์อื่นทั่วไป (เก่ง กระบะ) รถตู้ รถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 80 ส่วนความเร็วนอกเขตเทศบาล ก�ำหนดดังนี้ รถบรรทุก รถโดยสาร ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถพ่วง รถยนต์สามล้อไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถยนต์อื่นทั่วไป (เก่ง กระบะ) รถตู้ รถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อ ชั่วโมง

นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลีถึงแก่อนิจกรรมแล้ว หลังมีอาการเส้นเลือดในสมองตีบด้วยวัย 67 ปี

นายพี ร พั น ธุ ์ พาลุ สุ ข รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ เทคโนโลยีถงึ แก่อนิจกรรมแล้ว เมือ่ ช่วงเช้าทีผ่ า่ นมา หลังมีอาการวูบจากอาการ เส้นเลือดในสมองตีบ ทั้งนี้นายพีรพันธุ์ พาลุสุข ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อเช้าวันนี้ ( 30 เมษายน ) รวมอายุ 67 ปี เป็นบุตรของนายบิน และนางห่ม พาลุสุข ส�ำเร็จ การศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2 ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Diploma International Institute of Public Administraiton Paris ด้าน การทูต (ทุนรัฐบาลฝรัง่ เศส) และปริญญาเอกสาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยปารีส สมรสกับรองศาสตราจารย์ดารณี พาลุสุข ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ�ำคณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง มีบุตร 1 คน หลังจากส�ำเร็จการศึกษาได้เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจ�ำคณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง และด�ำรงต�ำแหน่งรองอธิการบดีฝ่าย กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง และตั้งแต่ปี 2522 ได้ลงสมัครรับ เลือกตั้งเป็นครั้งแรก และก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมืองนับแต่นั้นมาจนปัจจุบัน นายพีรพันธุ์ พาลุสขุ มีบทบาทเป็นทีมกฎหมายพรรคเพือ่ ไทย และด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ผูว้ า่ ราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าการขับรถเร็วท�ำให้เกิดอุบตั เิ หตุดว้ ยเงือ่ นไข คนขับ เบรคไม่ทนั ความรุนแรงของการชนเพิม่ ขึน้ ตามระดับความเร็ว ซึง่ สาเหตุการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนน เกิดจากการขับรถเกินอัตราก�ำหนดถึงกว่าร้อยละ 27 ของการอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมด

ปิ ด เล่ ม นสพ.ภาคอีสาน

19

“ปักษ์ 58”

อุณหภูมโิ ดยรวมท�ำทีวา่ จะลดลงเป็นล�ำดับ เพราะสูงสุดเมือ่ 27 เม.ย. นัน้ ผิวโลก (ปทท) แต่อณ ุ หภูมทิ างการเมือง ยังไม่สอ่ แววจะลดลง ยังแต่จะร้อนระอุยงิ่ ขึน้ ซะอีก ตังหากล่ะ กติกา สังคม (กฎหมาย) ถูกเมิน ผู้รักษาจับกุมผู้กระท�ำผิด (บางเรื่อง)ไม่ได้ แถมถูกท�ำร้ายร่างกาย บาดเจ็บถึงสาหัสและถึงแก่ชีวิตก็มีแล้ว ดังปรากฏทางสื่อต่าง ๆ บางครอบครัวผัว เมีย ต้องทะเลาะกันถึงขัน้ แตกแยกกันก็เยอะ เพราะเลือกสีคนละข้าง คุยคนละภาษาถึงขั้นแยกหม้อข้าวกันก็มี ผู้มีอ�ำนาจจากประชาราษฎร์มอบหมายไปก็หมด อ�ำนาจ ผูท้ ไ่ี ม่ควรมีกลับตัง้ ตนเป็นอัง้ ยีข่ องสังคม กลับไม่มใี ครท�ำอะไรได้ บางองค์กรก็สถาปนา อ�ำนาจตนเองสั่งมั่วไปหมด ท�ำให้สังคมกลายเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อน สภาพความเป็นอยู่ของสังคมไท ในปัจจุบัน หากจะให้พยากรณ์น่าจะใกล้วันล่มสลาย ของสังคมไทย อาจเกิดกุลียุคในไม่ช้า จึงขอภาวนาให้ภูเขาน�้ำข็งทางขั้วโลกเหนือละลายโดย ฉับพลันให้เกิดมหาอุทกภัยโลกครั้งมโหฬาร บ้านเมืองจะได้สงบร่วมเย็นสบาย เพราะพวกที่ อยู่ในพื้นที่ลุ่ม และกลุ่มที่ท�ำให้สังคมแตกแยกตายหมดหรือเกือบหมด เพราะหนีน�้ำไม่ทัน เขา เหล่านัน้ จ�ำได้อยูก่ นั แบบ จ๊ะทิงจา (เมืองใต้บาดาล)ผูท้ ชี่ อบซ�ำ้ เติมคงได้สมน�ำ้ หน้าอย่างเต็มอิม่ ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ที่ดอน (ระดับสูง) กว่าระดับน�้ำทะเลมาก ๆ เช่นภาคอีสาน และเหนือ จะได้นั่งหัวเราะกันสะบายอุราซะที สมน�้ำหน้า อยากสร้างความปั่นป่วน กวนให้ขุ่น วุ่นทั้งวัน มันจะมีไหม และอีกเมือ่ ไหร่ ประชาธิปไตยจริง ๆ ในประเทศไทยให้เห็นเช่นนานาอารยะประเทศ เขาที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยจริง ๆ เอ๊าร้องเพลงรอกันไปเถิด ไว้ฉบับหน้า 59/5/57 คุยกันต่อ

อิสระชน คนเคยหล่อ

รับสมัคร ผู้สื่อข่าวและการตลาด น ่ ั ช ช ิ ม ม อ ค + น รายได้ เงินเดือ


20

ปีที่ 5 ฉบับที่ 58 วันที่ 11 เม.ย.- 15 พ.ค. 2557

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

Pakesarn Newspaper 58