Page 1

‫ﺣﻮاﻟﻪ ﺑﻪ ﺗهﺮان در کﻢﺗﺮ از ‪ 12‬ﺳاﻋﺖ‬

‫‪1155‬‬

‫‪Issue No.‬‬

‫ﺑﻮى ﺑﺎران‪ ،‬ﺑﻮى ﺳﺒﺰه‪ ،‬ﺑﻮى ﺧﺎك‪،‬‬ ‫ﺷﺎﺧﻪﻫﺎى ﺷﺴﺘﻪ‪ ،‬ﺑﺎرانﺧﻮرده ﭘﺎك‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫آﺳﻤﺎن آﺑﻰ و اﺑﺮ ﺳﭙﯿﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﺮگﻫﺎى ﺳﺒﺰ ﺑﯿﺪ‪،‬‬ ‫ﻋﻄﺮ ﻧﺮﮔﺲ‪ ،‬رﻓﺺ ﺑﺎد‪،‬‬ ‫ﻧﻐﻤﮥ ﺷﻮق ﭘﺮﺳﺘﻮﻫﺎى ﺷﺎد‬ ‫ِ‬ ‫ﺧﻠﻮت ﮔﺮم ﮐﺒﻮﺗﺮﻫﺎى ﻣﺴﺖ‬ ‫ﻧﺮمﻧﺮﻣﮏ ﻣﻰرﺳﺪ اﯾﻨﮏ ﺑﻬﺎر‬ ‫ﺧﻮش ﺑﻪ ِ‬ ‫ﺣﺎل روزﮔﺎر‬ ‫ﺧﻮش ﺑﻪ ِ‬ ‫ﺣﺎل ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ و دﺷﺖﻫﺎ‬ ‫ﺧﻮش ﺑﻪ ِ‬ ‫ﺣﺎل داﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺒﺰهﻫﺎ‬ ‫ﺧﻮش ﺑﻪ ِ‬ ‫ﺣﺎل ﻏﻨﭽﻪﻫﺎى ﻧﯿﻤﻪﺑﺎز‬ ‫ﺧﻮش ﺑﻪ ِ‬ ‫ﺣﺎل دﺧﺘﺮ ﻣﯿﺨﮏ ﮐﻪ ﻣﻰﺧﻨﺪد ﺑﻪ ﻧﺎز‬

‫سال نوزدهم شماره ‪ 1155‬جمعه ‪ 1‬فروردین ‪1393‬‬

‫‪Vol. 19 No. 1155 Friday March 21, 2014‬‬

‫‪The Gateway to the Iranian Community Since 1993‬‬

‫ﺑﻮى ﺑﺎران‬ ‫ﺑﻮى ﺳﺒﺰه‬ ‫ﺑﻮى ﺧﺎك‬

‫ﺧﻮش ﺑﻪ ِ‬ ‫ﺣﺎل ﺟﺎم ﻟﺒﺮﯾﺰ از ﺷﺮاب‬ ‫ﺧﻮش ﺑﻪ ِ‬ ‫ﺣﺎل آﻓﺘﺎب‬ ‫اى ِ‬ ‫دل ﻣﻦ ﮔﺮﭼﻪ در اﯾﻦ روزﮔﺎر‬ ‫ﺟﺎﻣﮥ رﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﻰﭘﻮﺷﻰ ﺑﻪ ﮐﺎم‬ ‫ﺑﺎدة رﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﻰﺑﯿﻨﻰ ﺑﻪ ﺟﺎم‬ ‫ﻧُﻘﻞ و ﺳﺒﺰه در ﻣﯿﺎن ﺳﻔﺮه ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫ﺟﺎﻣﺖ از آن ﻣﻰ ﮐﻪ ﻣﻰﺑﺎﯾﺪ ﺗ ُﻬﻰﺳﺖ‬ ‫اى درﯾﻎ از ﺗﻮ اﮔﺮ ﭼﻮن ﮔُﻞ ﻧﺮﻗﺼﻰ ﺑﺎ ﻧﺴﯿﻢ‬ ‫اى درﯾﻎ از ﻣﻦ اﮔﺮ ﻣﺴﺘﻢ ﻧﺴﺎزد آﻓﺘﺎب‬ ‫اى درﯾﻎ از ﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺎﻣﻰ ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ از ﺑﻬﺎر‬ ‫ﮔﺮ ﻧﮑﻮﺑﻰ ﺷﯿﺸﮥ ﻏﻢ را ﺑﻪ ﺳﻨﮓ‬ ‫ﻫﻔﺖرﻧﮕﺶ ﻣﻰﺷﻮد ﻫﻔﺘﺎد رﻧﮓ‬

‫ﺧﻮش ﺑﻪ ِ‬ ‫ﺣﺎل روزﮔﺎر‬


‫‪2‬‬

‫‪2 PAIVAND Vol. 19 Issue 1155 Friday March 21, 2014‬‬

‫سال نوزدهم‪ .‬شماره ‪ 1155‬جمعه ‪ 1‬فروردین ‪1393‬‬

‫خواب آرام آقای اوباما!‬ ‫شهبازنخعی‬ ‫شــنبه این هفته سومین سال از تالش مردم سوریه برای‬ ‫ســرنگون کردن حکومت خودکامه بشار اسد سپری‬ ‫می‌شــود‪ .‬ســه ســال پیش‪ ،‬در ‪ 15‬مارس ‪ ،2011‬چند‬ ‫هفته پس از خیزش های مردم تونس و مصر و ســقوط‬ ‫حکومت های دیکتاتوری زید العابدین بن علی و حسنی‬ ‫مبارک‪ ،‬مردم سوریه که از ‪ 4‬دهه حکومت استبدادی‬ ‫خاندان اسد به ستوه آمده بودند‪ ،‬با شعار «الشعب یرید‬ ‫اســقاط النظام»‪( ،‬مردم ســقوط نظام را می خواهند) به‬ ‫خیابان ها آمدند و در تظاهراتی مسالمت آمیز خواستار‬ ‫بازپس گیری حقوق پایمال شده خویش شدند‪.‬‬ ‫در‪ 8‬ماهنخست‪،‬یعنیتا اکتبر‪،2011‬اعتراضوتظاهرات‬ ‫مردم به رغم سرکوب شدید حکومت جنبهء مسالمت‬ ‫آمیز داشــت و بی تردید اگر حمایت همه جانبهء ولی‬ ‫مطلقه فقیه و روسیه از بشار اسد نبود‪ ،‬و اگر کشورهای‬ ‫غربی‪ ،‬و در رأس آنها ایاالت متحده‪ ،‬در حمایت سیاسی‬ ‫و معنوی از مردم سوریه کمی قاطعیت ازخود نشان می‬ ‫دادند‪ ،‬مردم سوریه نیز از این بخت برخوردار می شدند‬ ‫که زمام سرنوشت خود را در دست گیرند و از شر نظام‬ ‫مستبد و دست نشانده بشار اسد خالص شوند‪.‬‬ ‫دریغ کــه هیچ یک ازایــن دو «اگر» تحقــق نیافت و‬ ‫حمایت همه جانبهء حکومت آخوندی از یک سو‪ ،‬و‬ ‫عدم قاطعیت کشورهای غربی و به ویژه شخص باراک‬ ‫اوباما رییس جمهوری ایاالت متحده‪ ،‬از ســوی ديگر‪،‬‬ ‫موجب شد که پای گروه های مسلح وابسته به القاعده و‬ ‫دیگر سازمان های افراطی اسالم گرا – که با پول های‬ ‫عربستان سعودی و قطر تأمین مالی می شدند – به سوریه‬ ‫باز شــود و‪ ،‬به تعبیر بان کی مون دبیرکل سازمان ملل‬ ‫متحد‪« ،‬بزرگ ترین فاجعه انســانی قرن بیست و یکم»‬ ‫شکل بگیرد‪ .‬دبیرکل سازمان ملل‪ ،‬که آشکارا از ناتوانی‬ ‫و بی خاصیتی نهاد تحت مدیریت خود شرمسار است‪،‬‬ ‫در توصیفی دیگر آنچه که در سوریه می گذرد را «شرم‬ ‫آور» خوانده است‪.‬‬ ‫بزرگی و ژرفای این «فاجعهء بزرگ انســانی» و میزان‬ ‫«شــرم آور» بودن آن را از آمار منتشــر شــده توســط‬ ‫نهادهای وابســته به خود ســازمان ملل متحد می توان‬ ‫دریافت‪ .‬به گزارش خبرگزاری فرانســه‪« :‬یونیســف‪،‬‬ ‫نهاد مسئول امورکودکان سازمان ملل‪ ،‬اعالم کرده که‬ ‫بســیاری از کودکان ســوری بدون پناهگاه و درحال‬ ‫مبارزه بــرای یافتن غذا و حفظ زندگی خود هســتند‪.‬‬ ‫این درحالی اســت که آنان هیچ گونه امکان پزشکی‬ ‫یا حمایت روانی نداشــته و از آموزش نیز محروم مانده‬ ‫اند‪ .‬یونیســف همچنین در مورد وضعیت بیش از یک‬ ‫میلیون کودکی که در مناطق تحت محاصره به سرمی‬ ‫برند‪ ،‬ابراز نگرانی کرده است»‪.‬‬

‫آنتونیو گویترس‪ ،‬کمیســیونر امور پناهندگان سازمان‬ ‫ملل‪ ،‬نیز می گوید‪« :‬تعداد آوارگان ســوری از شــمار‬ ‫آوارگان افغانستان – که بیشترین تعداد را در دنیا داشته‬ ‫اند – نیز بیشتر شده است‪ .‬شمار آوارگان سوری که نام‬ ‫آنها در اردوگاه های پناهندگان سوریه در خارج از این‬ ‫کشور ثبت شده به ‪ 550‬هزار تن رسیده و شمار کسانی‬ ‫که در داخل سوریه آواره شده اند نیز از مرز شش و نیم‬ ‫میلیون تن گذشته اســت»‪ .‬دیده بان حقوق بشر سوریه‬ ‫اعالم کرده کــه تاکنون بیش از ‪ 140‬هزار تن کشــته‬ ‫شــده اند که ‪ 55‬هزار تن از آنان غیر نظامی – از جمله‬ ‫‪ 10‬هزار کودک و ‪ 5‬هزار زن – بوده اند‪ .‬در گزارشــی‬ ‫که از ســوی سازمان ملل منتشر شــده‪ ،‬آمده است که‬ ‫فاجعهء انسانی در سوریه موجب از بین رفتن ‪ 40‬درصد‬ ‫از بیمارســتان ها‪ ،‬کاهش ‪ 35‬درصد از تولید ناخالص‬ ‫ملی‪ ،‬سقوط ‪ 80‬درصدی پول ملی سوریه و کاهش ‪96‬‬ ‫درصدی صادرات نفت این کشور شده است‪.‬‬ ‫کمیتهء بین المللی صلیب سرخ نیز ضمن «بسیار نگران‬ ‫کننده» خواندن اوضاع سوریه‪ ،‬تأکید می کند که مناطق‬ ‫وســیعی از شمال و شرق ســوریه با بحران کمبود غذا‬ ‫مواجه اند‪ .‬خبرگزاری آلمان هم گزارش می دهد که‪:‬‬ ‫«رئیس بخش خاورمیانهء «عفو بین الملل» روز دوشنبه‬ ‫‪ 10‬مارس گفت‪ :‬در اثر محاصرهء اردوگاه فلســطینی‬ ‫«یرموک» در نزدیکی دمشق‪ ،‬تا به حال ‪ 128‬نفر در اثر‬ ‫گرسنگی مرده اند‪ ...‬خوردن سگ و گربه و تیراندازی‬ ‫به سوی افرادی که در جستجوی غذا هستند‪ ،‬متأسفانه‬ ‫به اخباری عادی در این اردوگاه تبدیل شــده اســت»‪.‬‬ ‫حــدود ‪ 20‬هزارنفر در اردوگاه یرموک و ‪ 240‬هزارتن‬ ‫در خاک سوریه تحت محاصره نیروهای دولتی هستند‪.‬‬ ‫ناتوانی ســازمان ملل متحد در چــاره جویی برای این‬ ‫فاجعــهء بزرگ انســانی به توصیفــی بســیار فراتر از‬ ‫«شــرم آور» نیــاز دارد‪ .‬پس از اســتعفای کوفی عنان‪،‬‬ ‫دبیرکل پیشین ســازمان ملل از نمایندگی این سازمان‬ ‫و اتحادیهء عرب در امور ســوریه‪ ،‬اینک خبر می رسد‬ ‫که در پی شکست کنفرانس های موسوم به ژنو ‪ 1‬و ‪،2‬‬ ‫اخضرابراهیمی‪ ،‬جانشین او‪ ،‬نیز قصد استعفا دارد که این‬ ‫امر نشــانگر ناتوانی مطلق سازمان ملل در انجام ابتدایی‬ ‫ترین وظایف اش است‪.‬‬ ‫در ســوی دیگر‪ ،‬بشار اسد جنایتکار‪ ،‬ولی مطلقهء فقیه‬ ‫جنایتکارتر و پوتین متجاوز و ستمگر‪ ،‬با نهایت بی شرمی‬ ‫انسان و انســانیت را به تمسخر گرفته اند و به یکدیگر‬ ‫تعارف تکه پاره می کنند‪ ،‬مدال و نشان می دهند و بین‬ ‫خود گردهمایی و کنفرانس بر پا می کنند‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪26‬‬

‫تبریک نوروزی استفان هارپر‪ ،‬نخست وزیر کانادا‬


۳ PAIVAND Vol. 19 Issue 1155 Friday March 21, 2014

1393 ‫ فروردین‬1 ‫ جمعه‬1155 ‫ شماره‬.‫سال نوزدهم‬

3


‫‪4‬‬

‫‪4 PAIVAND Vol. 19 Issue 1155 Friday March 21, 2014‬‬

‫سال نوزدهم‪ .‬شماره ‪ 1155‬جمعه ‪ 1‬فروردین ‪1393‬‬

‫جیم فالهرتی‪ ،‬وزیر دارایی استعفا داد‬

‫در کانادا ‪...‬‬

‫تحلیلگر گلوب اندمیل ‪:‬‬

‫موضع کانادا‬ ‫درباره ایران‬ ‫اشتباه است‬

‫خبــر آنالین ‪ - -‬گلــوب اند میل‬ ‫در تحلیلــی از موضع‌گیری‌هــای‬ ‫کشــورهای مختلــف نســبت به‬ ‫مذاکــرات هســته‌ای ایــران و پنج‬ ‫به عــاوه یک از کانــادا به خاطر‬ ‫بی‌تفاوتی نســبت بــه این موضوع‬ ‫انتقاد کرده و نوشــته است نخست‬ ‫وزیراینکشوردربارهاینمذاکرات‬ ‫اظهارات بی‌فایده‌ای می‌کند‪.‬‬ ‫این پایگاه اینترنتی با تاکید بر این‌که‬ ‫مذاکرات هسته‌ای ایران استحقاق‬ ‫حمایت کانادا را دارد نوشته است‬ ‫نتیجه مذاکرات هر چه باشــد ادامه‬ ‫مذاکــرات ارزش دارد و مطمئنــا‬ ‫به حمایت‌هــای لفظــی از جانب‬ ‫کشــورهایی کــه مانند کانــادا در‬ ‫حاشیه ایستاده‌اند نیاز دارد‪.‬‬ ‫این پایگاه اینترنتی دولت اســتفان‬ ‫هارپــر را متهــم کرده اســت که‬ ‫کانادا را تا حدی به حاشیه کشانده‬ ‫است و متحدان غربی او هم توجه‬ ‫چندانــی به اظهــارات وی ندارند‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که به نظر این‬ ‫منبع خبری دیگر کشورهای غربی‬ ‫متوجه شــده‌اند که پیروزی حسن‬ ‫روحانی در انتخابات ایران گشایشی‬ ‫است که ارزش دنبال کردن را دارد‪.‬‬ ‫این پایگاه خبری حمله به تاسیسات‬ ‫هسته‌ایایرانوتحریم‌هایسخت‌تر‬ ‫را کامال بی‌فایده دانسته و تنها راه را‬ ‫ادامه مذاکرات با ایران دانســته و از‬ ‫کانادا خواسته است به جمع حامیان‬ ‫این مذاکرات بپیوندد‪.‬‬

‫دفاعیات مرد ایرانی در دادگاه بریتیش‌کلمبیا‬

‫روزنامــه دات نــت ‪ -‬رضا معظمی‬ ‫که متهم اســت ‪ 11‬دختــر نوجوان‬ ‫ونکووری را به فاحشــگی واداشته‬ ‫در دادگاه اعالم کرد که به روسپیان‬ ‫زیر سن قانونی تجاوز نکرده‪ ،‬رابطه‬ ‫کاری‌اش با آنهــا توافقی بوده و او‬ ‫فکر می‌کرده همه این دختران بیشتر‬ ‫از ‪ ۱۸‬سال سن دارند‪.‬‬ ‫معظمی ‪ ۲۹‬ساله روز جمعه به دادگاه‬ ‫عالــی بریتیش‌کلمبیا گفت که این‬ ‫زنان هنگام رابطه جنسی مواد مخدر‬ ‫مصرف نکرده بودند‪ .‬او شهادت داد‬ ‫که ممکن اســت ایــن زنان ممکن‬ ‫است داوطلبانه مواد مصرف کرده‬ ‫باشند (مثال مواد مخدر آسان‌سازی‬ ‫تجــاوز) امــا گفت خــوب یادش‬ ‫هســت همه دخترها می‌توانســتند‬ ‫روی خط راســت حرکت کنند و‬ ‫بریده بریده هم حرف نمی‌زدند‪ .‬او‬ ‫گفت که تمام آن دختران به او گفته‬ ‫بودند که ‪ ۱۸‬یا ‪ ۱۹‬ساله‌اند‪.‬‬ ‫رضا معظمی به سوء استفاده مالی از‬ ‫اطفال‪ ،‬استثمار‪ ،‬تهدید به استفاده از‬ ‫زور‪ ،‬تجاوز جنســی و قاچاق انسان‬ ‫متهم شــده اســت‪ .‬دخترانی که از‬ ‫فوریــه ‪ ۲۰۰۹‬تا اکتبــر ‪ ۲۰۱۱‬مورد‬ ‫سوء استفاده معظمی قرار گرفته‌اند‬ ‫بین ‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۹‬ســال ســن داشــتند‪.‬‬ ‫معظمی در اکتبر ‪ ۲۰۱۱‬بازداشــت‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گفته دادستان معظمی «کاندوم‌‪،‬‬ ‫س کار را برای‬ ‫ن همــراه و لبــا ‌‬ ‫تلف ‌‬ ‫دخترهاتهیهمی‌کرد‪.‬اوآپارتمان‌های‬ ‫شیکی را در داون‌تاون ونکوور اجاره‬ ‫کرده بود تا بتواند مشتریان سطح باال‬ ‫را جذب کند‪ .‬دخترا باید هفت روز‬

‫هفته و ســاعات طوالنی بــرای او‬ ‫کار می‌کردند‪ .‬معظمی حتی شش‬ ‫نفــر از دخترها را برای فاحشــگی‬ ‫بــه ادمونتون‪ ،‬ویکتوریا‪ ،‬کلگری و‬ ‫تورنتو می‌فرســتاد‪ .‬او دخترها را به‬ ‫مصرف الکل و مواد مخدر تشویق‬ ‫می‌کرد تا بتوانند زندگی به عنوان‬ ‫فاحشه را تاب بیاورند‪».‬‬ ‫معظمــی در جلســه روز جمعــه‬ ‫بارها گفــت که دخترها «با» او کار‬ ‫می‌کردنــد‪ .‬معظمی حتــی جمله‬ ‫وکیلش کارن بستو را که گفته بود‬ ‫دختران «بــرای» او کار می‌کردند‬ ‫تصحیحکرد!‬ ‫معظمــی مدعــی شــد کــه برای‬ ‫دختــران مکان تهیه می‌کــرد تا به‬ ‫«قرار»هایشان برسند و آنها هر زمان‬ ‫که اراده می‌کردند می‌توانستند با او‬ ‫قطع رابطه کنند‪.‬‬ ‫«آنها هر چند تلفنی را که دل‌شــان‬ ‫می‌خواست می‌پذیرفتند‪ .‬حتی اگر‬ ‫قرارهای کمی بود‪».‬‬ ‫دخترانــی کــه علیــه معظمــی‬ ‫شــهادت داده‌اند گفته‌اند معظمی‬ ‫با اســتراتژی‌های مختلف از جمله‬

‫زورگویی‪ ،‬تهدیــد به آبروریزی و‬ ‫ت تمام‌عیار دخترها را تحت‬ ‫خشون ‌‬ ‫کنترل خود داشت و اطمینان حاصل‬ ‫می‌کرد که آنها برایش پول خواهند‬ ‫آورد‪ .‬معظمــی با تلفن‌همراهش از‬ ‫دخترها عکس می‌گرفت و آگهی‬ ‫آنهــا را در اینترنت می‌گذاشــت‪.‬‬ ‫یکی از دخترها گفته معظمی یک‬ ‫بــار او را از مچ پا آویــزان کرده و‬ ‫یکی دیگر مدعی شــده معظمی با‬ ‫اسپری فلفل به او حمله کرده است‪.‬‬ ‫معظمی البته همه این اتهامات را رد‬ ‫کرده‪ .‬محاکمه او هفته جاری ادامه‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬

‫سه نفر در انتاریو به جعل مدارک متهم شدند‬ ‫ایرانتو‪ :‬ســه نفر ساکن انتاریو که با پاسپورت جعلی بجای دانشجویان‬ ‫خارجی امتحان سطح زبان انگلیسی را می دادند به جرم کالهبرداری‬ ‫و جعل مدارک متهم شدند‪ .‬پلیس انتاریو روز سه شنبه اعالم کرد که‬ ‫دو مرد با نام های آلن یان ‪ ۲۵‬ســاله ساکن نورت یورک‪ ،‬منگشی یو‬ ‫‪ ۲۷‬ســاله ساکن تورونتو و یک خانم به نام لی هونگ ‪ ۳۹‬ساله ساکن‬ ‫ریچموند هیل در این رابطه متهم شده‌اند‪.‬‬ ‫این گروه ‪ ۷‬هزار دالر بابت دریافت امتیاز باال در امتحان از دانشجویان‬ ‫و یا متقاضیان مهاجرت به کانادا دریافت می کردند‪.‬‬

‫ایرانتو‪ :‬جو الیور وزیر ســابق منابع‬ ‫طبیعی به سمت وزیر دارایی کانادا‬ ‫منسوب شد‪.‬‬ ‫جیم فالهرتی که از سال ‪ ۲۰۰۶‬در‬ ‫سمت وزیر دارایی کانادا خدمت‬ ‫می کــرد‪ ،‬صبح امــروز هجدهم‬ ‫مارچ از پست خود استعفا داد‪.‬‬ ‫فالهرتی طــی بیانیه ای در خطاب‬ ‫به نخست وزیر کانادا استفان هارپر‬ ‫اینگونهگفت‪:‬‬ ‫«این تصمیم را من به همراه خانواده‬ ‫ام در اوایل امسال گرفتیم‪ ،‬و قصد‬ ‫دارم بعد از استعفا بیشتر زمانی را با‬ ‫خانواده سپری کنم‪».‬‬ ‫اســتفان هارپــر نیز طــی بیانیه ای‬ ‫اســتعفای فالهرتــی را پذیرفت و‬ ‫از وی در قبال خدمتش به کشــور‬ ‫اینگونه تمجید به عمل آورد‪:‬‬ ‫فالهرتی یک وزیر نمونه در دوران‬ ‫خدمت خــود بــود‪ ،‬وی صادقانه‬ ‫در ســمت خود در جهت بهبودی‬ ‫اوضــاع اقتصادی خدمــت کرد‪.‬‬ ‫وی در حالی اســتعفا می دهد که‬ ‫شرایط اقتصادی خوبی در کشور پا‬ ‫برجاست‪ ،‬در حالی که بسیاری از‬ ‫کشورهای دیگر دنیا با چالش‌های‬ ‫بسیاری دست و پنجه نرم می کنند‪،‬‬ ‫کشــور کانادا در شــرایط خوبی‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیریت اقتصادی فالهرتی شهرت‬ ‫جهانی را برای اقتصاد کانادا کسب‬ ‫کــرده‪ .‬ما ایــن وضعیــت خوب‬ ‫اقتصــادی را مدیــون وزیر صادق‬ ‫خود می باشیم‪.‬‬ ‫اســتفان هارپــر در پایــان بیانیه از‬ ‫خدمات فالهرتی تقدیر و تمجید‬

‫به عمل آورد‪.‬‬ ‫فالهرتــی در بودجــه ســال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫تعادل مــازاد اقتصادی را پیش بینی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫فالهرتی در سخنان خود عنوان کرد‬ ‫که استعفای وی به خاطر بیماری وی‬ ‫نبوده و صرفا جهت ســپری کردن‬ ‫زمان بیشتر با خانواده بوده است‪ .‬وی‬ ‫عنوان کرد که به بخش خصوصی‬ ‫در جهت ادامه فعالیت های خود بر‬ ‫می گردد‪.‬‬ ‫بسیاری از سیاستمداران بر این باورند‬ ‫که دولت یک مهره قوی خود را در‬ ‫کابینت از دست داد‪ ،‬و معتقد هستند‬ ‫که فالهرتی نقش بســیار مهمی در‬ ‫شرایط فعلی کانادا داشته‪.‬‬ ‫از طرف دیگر جو الیور ‪ ۷۳‬ســاله‪،‬‬ ‫کارنامــه موفقی هماننــد فالهرتی‬ ‫دارد‪ .‬وی در ســال ‪ ۲۰۱۱‬به سمت‬ ‫وزیر منابع طبیعی کانــادا انتصاب‬ ‫شد‪ ،‬و تاکنون در سمت خود بسیار‬ ‫موفق و موثر بوده است‪.‬‬


‫‪5‬‬

‫‪5 PAIVAND Vol. 19 Issue 1155 Friday March 21, 2014‬‬

‫سال نوزدهم‪ .‬شماره ‪ 1155‬جمعه ‪ 1‬فروردین ‪1393‬‬

‫جریمه ‪ ۱۰۰۰‬دالری برای صحبت‬ ‫با تلفن همراه در حال رانندگی‬

‫ایرونیا ‪ -‬رانندگانی که در تورنتو با‬ ‫گوشی موبایل خود صحبت کنند‬ ‫از این پس نقره داغ خواهند شد ‪.‬‬ ‫بنــا به قانونی که از امروز در انتاریو‬ ‫اجرایی شــده ‪ ،‬رانندگان خاطی تا‬ ‫‪ 1000‬دالر جریمــه باید بپردازند و‬ ‫سه امتیاز منفی هم برایشان در نظر‬ ‫گرفته می شود‪.‬‬

‫رانندگان همچنین باید حداقل یک‬ ‫متــر از دوچرخه ســواران در حال‬ ‫حرکت فاصله داشته باشند و در غیر‬ ‫این صورت احتمال جریمه تا ‪1000‬‬ ‫دالر وجود دارد‪.‬‬ ‫پیش از این جریمه صحبت کردن با‬ ‫گوشی موبایل در حال حرکت تنها‬ ‫‪ 155‬دالر بود ‪.‬‬

‫ایرونیا ‪ -‬کانادایی هــا بیش از هر‬ ‫زمان دیگری پول خرج حیوانات‬ ‫خانگی شــان می کننــد ‪ .‬فروش‬ ‫محصــوالت مختلف مربــوط به‬ ‫حیوانات خانگی به شــکل مداوم‬ ‫افزایش داشته و در پنج سال اخیر‬ ‫رشدی چهار درصدی را هر سال‬ ‫شاهد بوده ایم ‪.‬‬ ‫گزارشــی که اخیرا توسط گروه‬ ‫‪ Packaged Facts‬دربــاره بــازار‬ ‫محصــوالت حیوانــات خانگــی‬ ‫منتشر شده ‪ ،‬حاکی از آن است که‬ ‫صاحبان ‪26‬میلیون حیوان خانگی‬ ‫در کانــادا در شــرایط بــه مراتب‬ ‫بهتری نسبت به ده سال قبل زندگی‬

‫مــی کننــد و فــروش محصوالت‬ ‫مربــوط به آنها که در ســال قبل به‬ ‫‪ 6,6‬میلیارد دالر می رسیده ‪ ،‬تا سال‬ ‫‪ 2018‬به ‪ 8,3‬میلیارد دالر می رسد‪.‬‬ ‫این گزارش تاکیــد می کند حتی‬ ‫رکود اقتصادی در آمریکای شمالی‬ ‫هــم مانع بــاال رفتن میــزان فروش‬ ‫محصوالت مذکور نشده و صاحبان‬ ‫حیوانات خانگی در هیچ شرایطی‬ ‫حاضر نیستند به این اعضای خانواده‬ ‫سخت بگذرد!‬

‫کانادایی ها سال گﺬشته شش میلیارد‬ ‫دالر خرج حیوانات خانگی کردند‬

‫رتبه دور از انتظار ونکوور درجدول‬ ‫بهترین مکان برای زندگی در کانادا‬ ‫ایرونیا ‪ -‬در حالیکه شــهر ونکوور‬ ‫چند سالی است در بین ده شهر برتر‬ ‫دنیا از نظر اســتاندارد زندگی قرار‬ ‫دارد ‪ ،‬رده بندی جدیدی در کانادا‬ ‫این شــهر را از نظر شرایط ایده آل‬ ‫زندگی در رده ‪ 39‬قرارداده اســت‬ ‫‪.‬قیمت باالی مســکن در ونکوور‬ ‫یکی از دالیل اصلی افت این شهر‬ ‫در رده بندی مذکور به شــمار می‬ ‫رود‪.‬یک ونکووری به طور متوسط‬ ‫‪ 9‬سال زمان نیاز دارد تا اولین خانه‬ ‫اش را خریداری کند ولی در تورنتو‬ ‫و مونتریال این زمان به طور متوسط‬ ‫‪ 6,3۷‬سال است ‪.‬از دیگر فاکتورها‬ ‫می توان به میزان درآمد ‪،‬شــرایط‬ ‫آب و هوا ‪ ،‬میــزان جرم و جنایت‬ ‫‪،‬میزان بیکاری و سیستم حمل و نقل‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫مجلــه معتبــر ‪ MoneySense‬رده‬ ‫بندی بهترین شهرهای کانادا برای‬ ‫زندگی در ســال ‪ 2014‬را منتشــر‬ ‫کرد و با درنظر گرفتن فاکتورهای‬

‫بســیاری شهر سن آلبرت در ایالت‬ ‫آلبرتارا با ‪ 64‬هزار نفر جمعیت را به‬ ‫عنوان بهترین مکان برای زندگی در‬ ‫کانادا انتخاب کرد‪ .‬دومین شهر این‬ ‫رده بندی هم کلگــری ‪-‬از ایالت‬ ‫آلبرتا‪ -‬است ‪.‬‬ ‫البته ونکــوور در رده بندی ســال‬ ‫گذشته این نشــریه در رده ‪ 52‬قرار‬ ‫داشت و امســال با ‪ 13‬پله صعود به‬ ‫رتبه ‪ 39‬رسیده است ‪.‬‬ ‫البته سه شهر دیگر از استان بریتیش‬ ‫کلمبیا باالتر از ونکوور در این رده‬ ‫بندی جــای گرفته اند‪ .‬ســانیچ در‬ ‫رده ‪ ، 14‬نــورث ونکــوور در رده‬ ‫‪ 28‬و وســت ونکــوور در رده ‪36‬‬ ‫قراردارند‪.‬‬ ‫در رده بنــدی مجزایــی از ســوی‬ ‫همین نشــریه شــهر پورت آلبرنی‬ ‫در ونکوور آیلند از استان بریتیش‬ ‫کلمبیا به عنوان بدترین شهر کانادا‬ ‫برای زندگی معرفی شده است !‬

‫افزایش قیمت سرویﺲ تلفن همراه‬ ‫سه شرکت اصلی کانادا‬

‫ایرونیا ‪ -‬سه شرکت بزرگ سرویس تلفن همراه در کانادا در دو ماه گذشته‬ ‫در اقدامی هماهنگ سرویس های خودرا ‪ 5‬دالر گران کرده اند‪ .‬راجرز‪،‬‬ ‫تالس و بل از مشــتریان جدید بابت سرویس دیتا‪/‬مکالمه ‪ 80‬دالر ماهیانه‬ ‫دریافت می کنند در حالیکه همین سرویس تا دو ماه قبل ‪ ۷5‬دالر بود‪.‬‬ ‫البته این افزایش قیمت در استانهای منیتوبا وساسکچوان اعمال نشده است ‪.‬‬ ‫قراردادهای قبلی به قوت خودش باقی خواهند بود‪ ..‬این در حالی است که‬ ‫بخاطر حضور رقبای محلی در دو استان یاد شده ‪ ،‬سرویس این سه شرکت‬ ‫با قیمت ‪ 65‬دالر برای ‪ 5‬گیگا بایت دیتا عرضه می شود اما در باقی کانادا‬ ‫مشترکین با پرداخت ‪ 80‬دالر تنها ‪ 500‬مگا بایت دیتا دریافت می کنند!!‬

‫شهردار تورنتوبار دیگر مست کرد‬

‫ایرانتو‪ :‬راب فورد‪ ،‬شهردار تورنتو‪،‬‬ ‫شنبه شب گذشته مجددا در حالی‬ ‫که مســت بوده از وی فیلم برداری‬ ‫شده‪.‬‬ ‫وی در حالی که یک پاپیون بزرگ‬ ‫سبز برای جشن روز سنت پاتریکس‬ ‫بر تن داشــته‪ ،‬با صدای بلند و ناسزا‬ ‫گفتن در ویدیو دیده شده‪.‬‬

‫این ویدیو که بر روی کانال سی‪.‬تی‪.‬‬ ‫وی تورنتو پخش شده‪ ،‬توسط مادر‬ ‫و پسری که قصد عکس گرفتن با‬ ‫وی را داشتند ضبط شده‪.‬‬ ‫رسانه هایی که وی را در راهپیمایی‬ ‫روز سنت پاتریکس دیدند در مورد‬ ‫این ویدیو از وی سوال کردند ولی‬ ‫او سواالت را پاسخ نداد‪.‬‬

‫هشدار به متقاضیان مهاجرت به کانادا‬

‫ایرانتو‪ :‬وزیر مهاجرتی و شــهروندی کانادا کریس الکساندر طی بیانیه ای‬ ‫متقاضیان ورود به کانادا را تشویق به استفاده از نمایندگان رسمی و مجاز‬ ‫تایید شده دولت کانادا کرد‪ .‬این یادآوری جهت جلوگیری از قربانی شدن‬ ‫از تقلب مهاجران جدید است‪.‬‬ ‫ماه مارچ‪ ،‬ماه پیش گیری از تقلب نام گذاری شده‪ .‬در همین جهت اداره‬ ‫شــهروندی و مهاجرت (‪ )CIC‬در خواست همکاری با شورای مشاوران‬ ‫رسمی مهاجرت کانادا (‪ )ICCRC‬و شورای جامع حقوقی کانادا (‪)FLSC‬‬ ‫در جهت ترویج آگاهی از استفاده نمایندگان مجاز مهاجرت نمود‪.‬‬ ‫در همین راستا ویدیویی تنظیم گردیده که متقاضیان مهاجرت به کانادا را‬ ‫از سرویس های مشاوران رسمی مطلع می سازد‪.‬‬ ‫در این ویدئو گفته می شود نمایندگان بی پروا و غیر مجاز سیستم مهاجرتی‬ ‫کانــادا را تضعیف می کنند و هزینه ای بــر دوش مالیات دهندگان و کم‬ ‫کردن سرعت بررسی پرونده های مهاجرتی می شوند‪.‬‬ ‫طبق قوانین کانادا‪ ،‬فقط مشــاوران رســمی و وکال مجاز هستند که بابت‬ ‫سرویس دهی به متقاضیان مهاجرت‪ ،‬متقاضی را شارژ کنند‪.‬‬ ‫در صورتی که متقاضی مهاجرت از سرویس افراد غیر رسمی و غیر مجاز‬ ‫برای تشکیل پرونده استفاده نماید‪،‬ممکن است منجر به رد کردن پرونده‬ ‫شود‪.‬‬


‫‪6‬‬

‫‪6 PAIVAND Vol. 19 Issue 1155 Friday March 21, 2014‬‬

‫سال نوزدهم‪ .‬شماره ‪ 1155‬جمعه ‪ 1‬فروردین ‪1393‬‬

‫در جهان‪...‬‬ ‫اوکراین خود را «آماده» خروج نیروهایش از کریمه می‌کند‬ ‫بــی بی ســی ‪ -‬رئیــس اداره دفاع‬ ‫و امنیــت اوکراین گفته اســت که‬ ‫این کشــور در نظر دارد ســربازان‬ ‫اوکراینی و خانواده هایشــان را از‬ ‫کریمه خارج کند‪.‬‬ ‫آندری پاروبی گفته است که قرار‬ ‫اســت این نیروها «سریعا» به خاک‬ ‫اصلی اوکراین بازگردانده شود‪.‬‬ ‫آقــای پاروبی در نشســتی خبری‬ ‫همچنین اعالم کرد که قرار است از‬ ‫این پس شهروندان روسیه باید برای‬ ‫ورد به خاک اوکراین درخواست‬ ‫ویزا کنند‪.‬‬ ‫او همچنین گفت اوکراین از مجمع‬ ‫کشورهای مشترک المنافع تحت‬ ‫رهبری روســیه خارج خواهد شد‬ ‫و بــه زودی خــود را آمــاده مانور‬ ‫نظامی مشترک با بریتانیا و آمریکا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫پیــش از اعالم این خبــر نیروهای‬ ‫هوادار روســیه دو پایــگاه دریایی‬ ‫را از جمله مرکز فرماندهی نیروی‬ ‫دریایی اوکراین را به تصرف خود‬ ‫در آورده بودند‪.‬‬ ‫اوکراین به مقامات طرفدار روسیه‬ ‫در کریمه ســه ســاعت (تا ساعت‬ ‫‪ ۲۱‬بــه وقــت محلــی‪ ۱۹ ،‬به وقت‬ ‫گرینویــچ) مهلت داده تــا فرمانده‬ ‫پایگاه نیروی دریایی تصرف شده‬ ‫را آزاد کننــد‪ ،‬در غیر این صورت‬ ‫با واکنش شدیدی مواجه خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ســرهی هایدوک‪ ،‬فرمانده پایگاه‬ ‫نیــروی دریایی اوکرایــن با ورود‬ ‫صدها فرد مســلح طرفدار روسیه و‬ ‫تصرف این مقر در بندر سواستپول‬ ‫واقع در شبه جزیره کریمه به اسارت‬ ‫این نیروها در آمده است‪.‬‬ ‫الکساندر تورچینف‪ ،‬رئیس جمهور‬ ‫موقت اوکراین گفته است که این‬ ‫فرمانده نیروی دریایی‪ ،‬افراد نظامی‬ ‫و غیــر نظامی که توســط رهبران‬ ‫کریمه به گروگان گرفته شــده اند‬ ‫باید آزاد شوند‪.‬‬ ‫اشغال این پایگاه دریایی یک روز‬ ‫پس از امضای ســند الحاق کریمه‬ ‫به روســیه رخ داده است‪ .‬نیروهای‬ ‫طرفدار روسیه‪ ،‬یک پایگاه دریایی‬ ‫دیگــر اوکراین در غرب کریمه به‬ ‫نام «نــوو زرن» را نیز تصرف کرده‬ ‫اند‪.‬‬

‫ایهور تنییــوخ‪ ،‬وزیر دفــاع همراه‬ ‫ویتالــی یارما‪ ،‬معاون اول نخســت‬ ‫وزیــر اوکراین روز چهارشــنبه به‬ ‫کریمه ســفر کرند تا تنش سیاسی‬ ‫در این شبه جزیره را کاهش دهند‪.‬‬ ‫ولی بر اســاس گزارش رسانه های‬ ‫اوکراینی به نقل از این دو وزیر‪ ،‬از‬ ‫ورودشان به کریمه جلوگیری شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دفتــر دبیرکل ســازمان ملل متحد‬ ‫اعالم کرده بان کی مون عازم سفر‬ ‫به منطقه است‪ .‬دبیرکل سازمان ملل‬ ‫قرار است روز پنج شنبه در مسکو‬ ‫با والدیمیر پوتین‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫روســیه و روز جمعــه در کیف با‬ ‫رهبــران دولــت انتقالــی اوکراین‬ ‫دیدارکند‪.‬‬ ‫در همیــن حــال دیویــد کامرون‪،‬‬ ‫نخســت وزیر بریتانیا گفته اســت‬ ‫اتحادیه اروپا باید به روســیه «یک‬ ‫هشــدار صریــح الحن» بدهــد‪ .‬او‬ ‫همچنین افزوده اســت کشورهای‬ ‫گروه ‪ ۸‬باید مسئله اخراج روسیه «در‬ ‫صورت برداشتن گامهای دیگر» را‬ ‫مورد بحث قرار دهند‪.‬‬ ‫همه‌پرسیجداییکریمهازاوکراین‬ ‫و الحاق آن به روسیه روز یکشنبه در‬ ‫این بخش از خاک اوکراین برگزار‬ ‫شــد و در حالیکه اقلیت اوکراینی‬ ‫و تاتار ســاکن کریمــه عمدتا این‬ ‫همه‌پرســی را تحریم کرده بودند‪،‬‬ ‫اکثر قریب به اتفاق رای‌دهندگان‪،‬‬ ‫کــه از اکثریت روس‌تباران کریمه‬ ‫بودند‪ ،‬به پیوســتن کریمه به روسیه‬ ‫رای دادند‪.‬‬ ‫روز دوشنبه والدیمیر پوتین‪ ،‬رئیس‬ ‫جمهوریروسیه‪،‬سندالحاقکریمه‬ ‫به روســیه را با نماینــدگان اعزامی‬ ‫پارلمــان جمهــوری خودگــردان‬ ‫کریمــه امضا کرد و در ســخنانی‬ ‫در پارلمان روسیه گفت که الیحه‬ ‫معاهــده الحــاق کریمــه را برای‬ ‫بررســی و تصویــب بــه زودی به‬ ‫پارلمان ارســال خواهد داشت و به‬ ‫این ترتیب‪ ،‬این ســند جنبه معاهده‬ ‫قانونی خواهد یافت‪.‬‬ ‫کشــورهای غربی با استناد به اینکه‬ ‫همه‌پرسی در شرایط اشغال نظامی‬ ‫کریمه توســط نیروهای روسی یا‬ ‫شبه نظامیان طرفدار روسیه صورت‬ ‫گرفــت و نحــوه برگــزاری آن با‬

‫ضوابط بین‌المللی منطبــق نبوده و‬ ‫با قوانین اوکراین مغایرت داشــته‬ ‫است‪ ،‬نتیجه همه‌پرسی را غیرقانونی‬ ‫دانسته و تحریم‌هایی را علیه «تجاوز‬ ‫روســیه به خــاک اوکراین» وضع‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫به گفته جن پســاکی‪ ،‬ســخنگوی‬ ‫وزارت خارجــه آمریــکا‪ ،‬وزیــر‬ ‫خارجــه ایــن کشــور بــار دیگر‬ ‫«اقدام روســیه در تصرف کریمه»‬ ‫را غیرقانونی دانســته اســت‪ .‬خانم‬ ‫پساکی گفته است «دولت آمریکا‬ ‫ایــن تصــرف را قابل قبــول تلقی‬ ‫نمی‌کند و روسیه باید بداند که اقدام‬ ‫آن کشــور بــدون پی‌آمد نخواهد‬ ‫بود‪ ».‬سخنگوی وزارت خارجه در‬ ‫مورد این پی‌آمدها گفته است که‬ ‫«تحریم‌هایی جدید علیه روسیه در‬ ‫دست بررسی اســت و گزینه‌های‬ ‫مختلفهمچنانبرجاست‪».‬‬ ‫پیشــتر‪ ،‬جان کری در سخنانی در‬ ‫مورد خطر تجاوز روسیه به مناطق‬ ‫شرقی‪ ،‬و عمدتا روس نشین اوکراین‬ ‫نیز هشدار داد و با یادآوری تجاوز‬ ‫آلمان نازی به لهســتان که آغازگر‬ ‫جنــگ دوم جهانــی بــود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«انضمام کریمه به روسیه اقدامی به‬ ‫اندازه کافی شنیع بوده است و اگر‬ ‫به گذشــته نگاه کنیم و جنگ دوم‬ ‫و احساسات ملیگرایانه افراطی منجر‬ ‫به آن فاجعه را به خاطر آوریم‪ ،‬این‬ ‫عمل شنیع‌تر هم به نظر می‌رسد‪».‬‬ ‫وزیــر خارجــه آمریــکا همچنین‬ ‫به تجــاوز نظامی اتحاد شــوروی‬ ‫به چکســلواکی در ســال ‪ ١٩٦٨‬و‬ ‫اظهارات مقامات شــوروی در آن‬ ‫اشــاره کرد که گفتــه بودند اقدام‬ ‫نظامی چکســلواکی «در حمایت‬ ‫از مردم این کشور» صورت گرفته‬ ‫بود‪ .‬وی گفت که آلمان نازی هم‬ ‫اشغال لهســتان و مناطق دیگر را به‬

‫همین شکل توجیه می‌کرد و افزود»‬ ‫باید پرســید مردم چکســلواکی و‬ ‫لهستان چه احساسی داشتند‪».‬‬ ‫در همانحال‪ ،‬شــینزو آبه‪ ،‬نخست‬ ‫وزیر ژاپن‪ ،‬ضمــن محکوم کردن‬ ‫«تجاوز روســیه و نقــض تمامیت‬ ‫ارضی اوکرایــن» گفت که وضع‬ ‫تحریم‌هایــی علیــه روســیه را در‬ ‫نظر گرفته اســت‪ .‬وی گفت ژاپن‬ ‫نمی‌تواند نسبت به تجاوز آشکار به‬ ‫حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی‬ ‫یک کشــور دیگر بی‌تفاوت بماند‬ ‫و دولــت او در نظر دارد مذاکرات‬ ‫در مورد کاهش تشریفات صدور‬ ‫روادیــد برای اتباع روســی را فورا‬ ‫متوقفکند‪.‬‬ ‫نخســت وزیر ژاپن گفت اقدامات‬ ‫بیشتر علیه روسیه در اجالس سران‬ ‫و رهبران هفت کشور صنعتی عضو‬ ‫گروه ‪ ٧‬مورد بررســی قرار خواهد‬ ‫گرفت امــا در این مورد توضیحی‬ ‫نداد‪ .‬این اجالس به دعوت باراک‬ ‫اوباما‪ ،‬رئیس جمهــوری آمریکا‪،‬‬ ‫هفته آینــده در الهه‪ ،‬هلند‪ ،‬برگزار‬ ‫خواهــد شــد و دســتور کار آن‪،‬‬ ‫واکنش مناســب به اقدام روســیه‬ ‫است‪.‬‬ ‫تاکنون ایــاالت متحــده و برخی‬ ‫کشورهای غربی تحریم‌هایی شامل‬ ‫ممنوعیــت صدور روادید ســفر و‬ ‫مسدود کردن اموال برخی مقامات‬ ‫و افــراد نزدیک به دولت روســیه‬ ‫و دولت ســابق اوکراین را به اجرا‬ ‫گذاشته و از امکان وضع تحریم‌های‬ ‫جدید سخن گفته‌اند‪.‬‬ ‫در مقابل‪ ،‬مقامات روســی تهدید‬ ‫کرده‌انــد که در برابــر تحریم‌های‬ ‫غرب‪ ،‬واکنش نشــان خواهند داد‬ ‫و نتیجــه چنیــن اقدامی‪ ،‬بــه زیان‬ ‫کشورهای‬ ‫ادامه در صفحه ‪28‬‬

‫اسرائيل چندین پایگاه نظامی‬ ‫سوریه را بمباران کرد‬ ‫دویچه وله ‪ -‬در پی انفجار بمبی در‬ ‫مسیر حرکت یک خودروی ارتش‬ ‫اسرائیل در بلندی‌‌های جوالن‪ ،‬تنش‬ ‫در این منطقه مرزی باال گرفته است‪.‬‬ ‫ارتش اسرائیل برای نخستین بار پس‬ ‫از آغاز درگیری‌های داخلی سوریه‬ ‫چندیــن پایــگاه ارتش ســوریه را‬ ‫بمباران کرد‪.‬‬ ‫نیروی هوایی اسرائیل چندین پایگاه‬ ‫ارتش سوریه در بلن ‌دی‌های جوالن‬ ‫را بمبــاران کرد‪ .‬به نقــل از ارتش‬ ‫اسرائیل در تل‌آویو‪ ،‬یک اردوگاه‬ ‫‌‌آموزشــی‪ ،‬یک پایــگاه‌نظامی و‬ ‫یک واحــد توپخان ‌ه اهــداف این‬ ‫حمله هوایی به منطقه تحت کنترل‬ ‫حکومت سوریه در بلندی‌ها جوالن‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫این حمله هوایی پس از آن صورت‬ ‫گرفــت که چهــار ســرباز ارتش‬ ‫اســرائیل در پی انفجار یک بمب‬ ‫کنار جاده‌ای در بلندی‌های جوالن‬ ‫مجروح شدند‪.‬‬ ‫این چهار ســرباز روز سه‌شنبه (‪۱۸‬‬ ‫مارس‪ ۲۷ /‬اسفند) با یک خودروی‬ ‫نظامی ارتش اســرائيل در حرکت‬ ‫بودند که ع ‌ده‌ای ناشــناس بمبی را‬ ‫زیر خــودروی آنها منفجر کردند‪.‬‬ ‫این حملــه ســنگین‌ترین حمله به‬ ‫نیروهــای ارتش اســرائیل از زمان‬ ‫آغاز درگیری‌های داخلی سوریه‪،‬‬ ‫از سه سال پیش تا کنون بوده است‪.‬‬

‫اسرائیل بالفاصله حکومت سوریه‬ ‫را مســئول این حمله اعــام کرد‬ ‫و چندیــن پایــگاه ســوریه را در‬ ‫بلندی‌های جوالن هدف حمالت‬ ‫توپخانه‌ای خود قرار داد‪.‬‬ ‫بخشی از بلندهای جوالن‬ ‫تحت کنترل حزب‌اهلل‬

‫به نقل از ارتش اســرائیل بخشــی‬ ‫از منطقــه تحت کنتــرل حکومت‬ ‫ســوریه در بلندهــای جــوالن در‬ ‫اختیــار نیروهای حزب‌اهلل اســت‪.‬‬ ‫نیروهای شبه‌نظامی حزب اهلل لبنان‬ ‫از بشار اسد در جنگ داخلی سوریه‬ ‫حمایتمی‌کنند‪.‬‬ ‫بلندی‌هــای جــوالن در دو ســال‬ ‫گذشــته بارها صحنه تیراندازی از‬ ‫سمت ســوریه به سوی ســربازان‬ ‫اسرائیلی بوده است‪.‬‬ ‫البتــه اغلــب ایــن تیراندازی‌های‬ ‫پراکند‌ه بی‌هدف و ناشی از کشیده‬ ‫شــدن درگیرهای داخلی سوریه به‬ ‫آن سوی مرز بوده است‪.‬‬ ‫اسرائیل در جنگ شش روزه سال‬ ‫‪ ۱۹۶۷‬بلندی‌های جوالن را تصرف‬ ‫کرد و ســپس آن را ضمیمه خاک‬ ‫خود کرد‪.‬‬ ‫سوریه خواستار بازپس گیری این‬ ‫منطقهاست‪.‬‬

‫مهاجمان مسلح دست‌کم ‪ ۱۰۰‬نفر را‬ ‫در مرکز نیجریه کشتند‬

‫رادیــو زمانــه ‪ -‬در شــرایطی کــه‬ ‫درگیری‌هــای مذهبــی در نیجریه‬ ‫شدت گرفته‪ ،‬حمله به سه شهر واقع‬ ‫در مرکز این کشور دست‌کم ‪۱۰۰‬‬ ‫کشته به جای گذاشت‪.‬‬ ‫به‌گزارش خبرگزاری فرانســه‪ ،‬این‬ ‫حمالت توســط ‪ ۴۰‬مرد مســلح به‬ ‫سالح گرم و قمه به سه شهر آنگوان‬ ‫گاتا‪ ،‬چنشی و آنگوان ساکوای در‬ ‫جنوب ایالت کادونا رخ داده است و‬ ‫مهاجمان به روی ساکنان این شهرها‬ ‫که در خانه‌های خود خواب بودند‬ ‫آتش گشودند‪.‬‬ ‫بنا به این گــزارش مقام‌های دولتی‬ ‫نیجریهگفته‌اندبرخیازکشته‌شدگان‬ ‫با شلیک گلوله و آتش زدن کشته‬ ‫شده‌اند و برخی دیگر بر اثر ضربات‬

‫قمه جان خود را از دست داده‌اند‪.‬‬ ‫بیشــتر آمار کشته‌شــدگان در شهر‬ ‫چنشــی بوده اســت‪ .‬در این شــهر‬ ‫دست‌کم ‪ ۵۰‬نفر کشته شدند‪.‬‬ ‫مهاجمــان با دزدیدن مــواد غذایی‬ ‫خانه‌های مردم را به آتش کشیدند‪.‬‬ ‫آمینو الوان‪ ،‬کمیســر پلیس ایالت‬ ‫کادونــا این حمــات را تأیید کرد‬ ‫امــا جزئیات بیشــتری ارائــه نداد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از هویــت مهاجمان‬ ‫چیــزی نگفت اما ســاکنان محلی‪،‬‬ ‫مســلمانان فوالنی چوپا ‌ن را متهم به‬ ‫این جنایت می‌کنند‪ .‬مســیحیان که‬ ‫اکثریت ساکنان این ایالت را تشکیل‬ ‫می‌دهند مسلمانان فوالنی را متهم به‬ ‫اقداماتنژادپرستانهوخشونت‌طلبانه‬ ‫می‌کنند‪.‬‬


‫‪7‬‬

‫‪7 PAIVAND Vol. 19 Issue 1155 Friday March 21, 2014‬‬

‫سال نوزدهم‪ .‬شماره ‪ 1155‬جمعه ‪ 1‬فروردین ‪1393‬‬

‫هشدار روسیه‪ :‬ممکن است موضع خود را‬ ‫در قبال مﺬاکرات با ایران تغییر دهیم‬ ‫رادیو فردا ‪ -‬معاون وزیر امور خارجه‬ ‫روسیه هشدار داده که ممکن است‬ ‫مسکو در واکنش به اقدامهای غرب‬ ‫در قبال بحران اوکراین‪ ،‬موضع خود‬ ‫را در مورد گفتوگوهای هستهای‬ ‫با ایران تغییر دهد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش آسوشــیتدپرس‪،‬‬ ‫سرگئی ریابکوف روز چهارشنبه‪،‬‬ ‫‪ 28‬اســفندماه گفــت که روســیه‬ ‫نمیخواســت تا از گفتوگوهای‬ ‫هســتهای ایــران به عنــوان ابزاری‬ ‫برای تهدید استفاده کند‪ ،‬اما شاید‬ ‫در واکنش بــه اقدامهای آمریکا و‬ ‫اتحادیه اروپا در خصوص اوکراین‪،‬‬ ‫دست به این کار بزند‪.‬‬ ‫آقای ریابکوف که نماینده روسیه‬ ‫در گفتوگوهــای هســتهای ‪5+1‬‬ ‫با ایران اســت‪ ،‬گفــت که اهمیت‬ ‫«اتحاد مجدد» با کریمه برای روسیه‬ ‫بسیار مهمتر از مسائل پیرامون برنامه‬ ‫هستهای ایران است‪.‬‬ ‫این اظهارات تند پس از آن مطرح‬ ‫میشود که به دنبال اعالم استقالل‬ ‫کریمــه از اوکراین و درخواســت‬ ‫برای پیوســتن به روســیه‪ ،‬آمریکا‬ ‫و اتحادیــه اروپا اعــالم کردند که‬ ‫در اعتــراض بــه «دخالت روســیه‬ ‫در شــبه جزیره کریمــه و حمایت‬ ‫از جداییطلبــان روستبــار»‪،‬‬ ‫تحریمهایی را علیه روســیه اعمال‬ ‫کردهاند‪ .‬آمریــکا همچنین اعالم‬ ‫کرده که آماده اســت تحریمهای‬ ‫بیشتری علیه روسیه وضع کند‪.‬‬ ‫معــاون وزیر خارجه روســیه روز‬ ‫چهارشنبه گفت‪« :‬ما دوست نداریم‬ ‫از این گفتوگوهای هســتهای به‬ ‫عنوان ابزاری برای تهدید اســتفاده‬

‫سرگﺌی ریابکوف‪ ،‬معاون وزیر خارجه روسیه‬

‫کنیم… اما اگر آنها (کشورهای‬ ‫غربی) ما را مجبور کنند‪ ،‬ما در این‬ ‫حوزه نیز اقدامهای تالفیجویانه در‬ ‫پیش خواهیم گرفت‪».‬‬ ‫وی بــا این حال توضیــح نداد که‬ ‫روسیه در این خصوص چه اقداماتی‬ ‫را مد نظر دارد‪.‬‬ ‫آقــای ریابکوف افــزود‪« :‬برای ما‬ ‫اهمیت تاریخی آنچه در هفتههای‬ ‫گذشته در خصوص اعاده عدالت‬ ‫تاریخــی و اتحاد مجدد روســیه با‬ ‫اوکراین صورت گرفت‪ ،‬با مســئله‬ ‫(هستهای) ایران قابل قیاس نیست‪».‬‬ ‫در جریــان مذاکرات هســتهای با‬ ‫ایران‪ ،‬روسیه تا کنون با سایر اعضای‬ ‫‪ 5+1‬همراهی کرده است و آمریکا‬ ‫امیدوار اســت که ایــن مذاکرات‬ ‫بدون تنش ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫یک مقــام وزارت خارجه آمریکا‬ ‫روز ‪ 24‬اســفندماه ابــراز امیدواری‬ ‫کرده بــود که اختالف روســیه و‬ ‫آمریــکا بر ســر بحــران اوکراین‬ ‫تاثیری بر مذاکــرات ‪ 5+1‬با ایران‬ ‫نداشتهباشد‪.‬‬ ‫عبــاس عراقچی‪ ،‬مذاکــره کننده‬ ‫هســتهای ایــران نیز ‪ 23‬اســفندماه‬

‫گفته بود‪ ،‬نبایــد بحران اوکراین بر‬ ‫مذاکرات تاثیری بگذارد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر ســرگئی الوروف‬ ‫وزیــر امور خارجه روســیه به جان‬ ‫کری همتای آمریکایی خود گفته‬ ‫اســت وضع تحریم بر روسیه «قابل‬ ‫قبول» نیســت و «بــدون پیامد باقی‬ ‫نخواهدماند‪».‬‬ ‫آنها روز سه شنبه چند ساعت پس‬ ‫از آن که رئیس جمهوری روســیه‬ ‫پیمان انضمام شبه جزیره کریمه به‬ ‫روسیه را امضا کرد‪ ،‬تلفنی گفت و‬ ‫گو کردند‪ .‬پیشتر جو بایدن معاون‬ ‫رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی‬ ‫در ورشو‪ ،‬پایتخت لهستان‪ ،‬آنچه را‬ ‫«منطق نادرست» روســیه نامید رد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫نخست وزیر لهســتان‪ ،‬اختالف بر‬ ‫ســر کریمه را یک مشکل امنیتی‬ ‫برای تمام منطقه نامید‪.‬‬ ‫در این میــان‪ ،‬وزیر امــور خارجه‬ ‫فرانسهبهخبرنگارانگفتمشارکت‬ ‫روسیه در گروه هشت قدرت های‬ ‫اقتصــادی به حال تعلیــق در آمده‬ ‫است‪ .‬با این حال‪ ،‬اعضای دیگر این‬ ‫موضوع را تایید نکرده اند‪.‬‬

‫وزیر امور خارجه کانادا درباره تنشهای اوکراین‪:‬‬

‫نسبت به اقدامات تحریکآمیز نگرانیم‬ ‫هفته ‪ -‬جان بیرد وزیر امور خارجه‬ ‫کانادا با آرسنی یاتسنیوک‪ ،‬نخست‬ ‫وزیــر جدیــد اوکرایــن در کیف‬ ‫دیــدار و گفتوگو کــرد‪ .‬در این‬ ‫دیدار بیرد گفــت‪ :‬ما همان چیزی‬ ‫را برای شــما میخواهیم که شــما‬ ‫خواهــان آن هســتید و آن صلــح‬ ‫اســت‪ .‬پیش از این نیز شــماری از‬ ‫مقامــات کشــورهای جمهــوری‬ ‫چک‪،‬مجارستان‪،‬اســلوواکی و‬ ‫لهســتان با نخســت وزیــر جدید‬ ‫اوکراین دیدار کرده بودند‪.‬‬ ‫وزارت دفــاع اوکراین اعالم کرد‪،‬‬ ‫این سازمان در جریان این موضوع‬ ‫قــرار گرفته که نیروهــای افراطی‬ ‫ناشــناس قصد دارند تــا یگانهای‬ ‫نظامی کییف در منطقه خودمختار‬ ‫کریمه را خلع سالح کنند و نسبت‬ ‫به این اقدام هشدار داد‪.‬‬ ‫به گــزارش خبرگــزاری رویترز‪،‬‬ ‫وزارت دفــاع اوکراین در بیانیهای‬

‫گفت‪ :‬در مــورد چنیــن اقدامات‬ ‫نامشخص‪ ،‬نیروهای مسلح اوکراین‬ ‫طبق قوانیــن این کشــور و قوانین‬ ‫نیروهای مســلح دست به عملیات‬ ‫خواهند زد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر جان بیرد‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارجــه کانادا نیز در جریان ســفر‬ ‫به کییف از روســیه خواست تا از‬ ‫اقدامات نظامی «تحریکآمیز» در‬ ‫مرزش با اوکراین اجتناب کند‪.‬‬ ‫وی بــه خبرنــگاران گفــت‪ :‬ما از‬ ‫همسایگان میخواهیم تا از اوکراین‬

‫کالیفرنیاییمظنونبهتروریسم‬ ‫در مرز کانادا بازداشت شد‬ ‫صــدای آمریــکا ‪ -‬مقامات دولت‬ ‫فــدرال آمریــکا مــی گوینــد در‬ ‫نزدیکی شهر سیاتل – مرکز ایالت‬ ‫واشنگتن در غرب آمریکا – فردی‬ ‫را بــه اتهــام ارتباط با گــروه های‬ ‫تروریستی دستگیر کرده اند‪ .‬گفته‬ ‫می شود فرد مظنون در حال رفتن به‬ ‫سوریه بود تا به یکی از گروه های‬ ‫وابسته به القاعده بپیوندد‪.‬‬ ‫وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‬ ‫اعالم کرد نیکالس توزان ‪ 20‬ساله‬ ‫متولــد آمریکا که به اســالم تغییر‬ ‫مذهب داده‪ ،‬قصد داشت با عبور از‬

‫مرز کانادا خود را به سوریه برساند‬ ‫و به شــبه نظامیان اسالمگرا در آن‬ ‫کشور ملحق شود‪.‬‬ ‫در فهرســت اتهامات آقای توزان‬ ‫آمــده وی به یک مأمــور اف بی‬ ‫آی گفتــه قصد داشــته بــه گروه‬ ‫موســوم به «امارت اسالمی عراق و‬ ‫شام» بپیوندد‪ .‬این گروه در عراق از‬ ‫القاعده منشعب شد و هم علیه بشار‬ ‫اسد و هم علیه «ارتش آزاد سوریه»‬ ‫در حال نبرد است‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪28‬‬

‫حمایت کرده و به تمامیت ارضی و‬ ‫استقالل این کشور احترام بگذارند‬ ‫و از هرگونــه اقدامــی کــه باعث‬ ‫تحریک شــود‪ ،‬اجتناب کنند‪ .‬من‬ ‫نگرانم کــه رزمایشهای روســیه‬ ‫در شــرایط کنونی موثر نباشــد‪ .‬ما‬ ‫نسبت به اقدامات تحریکآمیز که‬ ‫در منطقــه خودمختــار کریمه رخ‬ ‫میدهد‪ ،‬نگران هستیم‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر به گزارش نشــنال‬ ‫پست‪ ،‬وزیر مهاجرت کانادا اعالم‬ ‫کــرد در صورتــی که روســیه با‬ ‫مداخله در اوکراین آرامش در این‬ ‫کشور را بر هم زند کشورش آماده‬ ‫اعمال تحریم علیه روسیه است‪.‬‬ ‫کریس الکســاندر وزیر مهاجرت‬ ‫کانادا ایــن مطلب را در مصاحبه با‬ ‫شبکه تلوزیونی سی‪.‬تی‪.‬وی اعالم‬ ‫کرده و گفــت‪ :‬کانــادا تحوالت‬ ‫اوکراین را تحت نظــر دارد و اگر‬ ‫والدیمیــر پوتین بخواهــد در این‬ ‫کشور اعمال نفوذ کند کانادا برای‬ ‫اقــدام علیه روســیه تردید نخواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اگر کسی خارج‬ ‫از اوکراین از جمله رییس جمهور‬ ‫روســیه بخواهد خشــونتها را به‬ ‫اوکرایــن برگرداند اوضاع بســیار‬ ‫خطرناک خواهد شد‪.‬‬


8 PAIVAND Vol. 19 Issue 1155 Friday March 21, 2014

1393 ‫ فروردین‬1 ‫ جمعه‬1155 ‫ شماره‬.‫سال نوزدهم‬

8


‫‪9‬‬

‫‪9 PAIVAND Vol. 19 Issue 1155 Friday March 21, 2014‬‬

‫سال نوزدهم‪ .‬شماره ‪ 1155‬جمعه ‪ 1‬فروردین ‪1393‬‬

‫هواپیمای ناپدید شده‬ ‫مالزیاییکجاست؟‬ ‫بی بی ســی ‪ -‬تحقیقــات در باره‬ ‫ناپدید شدن یک هواپیمای متعلق به‬ ‫خطوط هواپیمایی مالزی کماکان‬ ‫ادامه دارد و فرضیههای متفاوتی تا‬ ‫کنون مطرح شدهاند‪.‬‬ ‫آیا خلبان اشتباه کرده؟ آیا ممکن‬ ‫اســت اشــکالی در بــرق هواپیما‬ ‫موجب انفجار شــده؟ آیا هواپیما‬ ‫هدف یک حمله تروریســتی قرار‬ ‫گرفته؟‬ ‫اشــتباه خلبــان‪ :‬کارشناســان‬ ‫هوانوردی از این متعجبند که یک‬ ‫فرونــد هواپیمای بوئینــگ ای آر‬ ‫‪ ۷۷۷-200‬کــه از نظر ایمنی پرواز‬ ‫ســابقه کوچک تریــن نقصی را‬ ‫ندارد ناگهان ناپدید شــود‪ .‬از این‬ ‫رو به ناچار توجهات به سانحه های‬ ‫هوایی قبلی و احتمال مقصر بودن‬ ‫خلبان هواپیما معطوف شد‪.‬‬ ‫در مــورد پــرواز شــماره ‪44۷‬‬ ‫هواپیمای ایرفرانس در سال ‪،2009‬‬ ‫خلبانها در ســقوط ایــن هواپیما‬ ‫مقصر شناخته شدند‪ .‬نتیجه گیری‬ ‫ماموران تحقیق این بود که پس از‬ ‫آن که حســگرهای سرعت سنج‬ ‫هواپیما دچار اشکال شد‪ ،‬دستگاه‬ ‫فرمان اتوماتیــک هواپیما‪ ،‬خود به‬ ‫خود از کار افتاد و پس از آن خلبان‬ ‫ها هواپیما را در زاویهای که شیب‬ ‫بیش از حد تندی داشت قرار دادند‬ ‫که در نتیجــه از حرکت بازماند و‬ ‫متعاقبا در اقیانوس اطلس ســقوط‬ ‫کرد‪ .‬تمام ‪ 228‬سرنشین این هواپیما‬ ‫جان خود را از دست دادند‪.‬‬ ‫ولــی در روز پرواز شــماره ام اچ‬ ‫‪ 3۷0‬هواپیمای خطوط هواپیمایی‬ ‫مالزی‪ ،‬هوا صــاف و آفتابی بود و‬ ‫کارشناسان می گویند بعید به نظر‬ ‫می رسد که یک خلبان پرتجربه به‬ ‫دلیل یک اشتباه غیرعمدی موجب‬ ‫سقوط هواپیما شود‪.‬‬ ‫ســرنگون کردن عمدی هواپیما‪،‬‬ ‫یک فرضیه دیگر اســت‪ .‬مقامات‬ ‫شبکه ایمنی هوانوردی‪ ،‬می گویند‬ ‫از سال ‪ 19۷6‬تا کنون هشت مورد‬ ‫ســقوط هواپیماها‪ ،‬با خودکشــی‬ ‫خلبان هواپیما مرتبط بوده‪.‬‬ ‫گفته می شــود خودکشی یا انتقام‬ ‫جویی خلبان هواپیما علت سقوط‬

‫پرواز شماره ‪ 990‬هواپیمای خطوط‬ ‫هوایی مصر در سال ‪ ،1999‬و پرواز‬ ‫شــماره ‪ 185‬ســیلک ایر‪ ،‬در سال‬ ‫‪ ،199۷‬بوده اســت؛ اگــر چه این‬ ‫ادعاها هرگز کامال تایید نشد‪.‬‬ ‫ولی در مورد سرنوشت هواپیمای‬ ‫مالزیایی هیچ دلیلی در دست نیست‬ ‫که نشــان دهد زاهاری احمد شاه‪،‬‬ ‫خلبان هواپیما یا فریق عبدالحمید‬ ‫کمک خلبان قصد خاتمه دادن به‬ ‫زندگی خود یا مسافران هواپیما را‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫نقﺺ فنی‪ :‬در آخرین ارتباط بین‬ ‫پــرواز ام اچ ‪ 3۷0‬با بــرج مراقبت‬ ‫فرودگاه مالــزی‪ ،‬همه چیز خوب‬ ‫و عادی توصیف شــده و موجب‬ ‫هیچ حدس و گمانی در مورد علت‬ ‫ناپدید شدن هواپیما در چند دقیقه‬ ‫بعد نمی شود‪.‬‬ ‫بنا بــر گــزارش های اولیــه‪ ،‬تمام‬ ‫عالئم ارتباطی همزمان قطع شــده‬ ‫و به همین جهت به عقیده برخی از‬ ‫کارشناسان‪،‬ممکن استهواپیمادر‬ ‫ارتفاع بسیار باال منفجر یا متالشی‬ ‫شده باشد‪.‬‬ ‫تنها مدرکی که ماموران تحقیق در‬ ‫مورد احتمال سقوط هواپیما به دلیل‬ ‫عیــب فنی ارائه مــی کنند‪ ،‬حرف‬ ‫هــای کارگر یک ســکوی نفت‬ ‫دریایی در نزدیکی سواحل ویتنام‬ ‫اســت که ادعا می کرد یک شیء‬ ‫«مشتعل» را در آسمان دیده است‪.‬‬ ‫پرواز شماره ‪ 800‬تی دبلیو ای‪ ،‬در‬ ‫ســال ‪ 1996‬بر فراز اقیانوس اطلس‬ ‫منفجر شد و تمام ‪ 230‬سرنشین آن‬ ‫کشتهشدند‪.‬مامورانتحقیق‪،‬انفجار‬ ‫شبکه برق در نزدیکی یک مخزن‬ ‫ســوخت بوئینــگ ‪ ۷4۷‬را علــت‬ ‫سقوطهواپیمادانستند‪.‬‬ ‫به دلیل عدم وجود قطعات یا آثار‬ ‫بــه جا مانده از هواپیمــا در جریان‬ ‫عملیــات گســترده جســتجو‪ ،‬در‬ ‫احتمال چنین اتفاقی برای هواپیمای‬ ‫مالزیایی جای تردید اســت‪ .‬ولی‬ ‫ممکن است ماموران در جای اشتباه‬ ‫در جستجوی رد هواپیما هستند‪.‬‬ ‫برخی از کارشناسان هوانوردی به‬ ‫احتمال قطع برق هواپیما اشاره می‬ ‫کننــد‪ .‬یک چنین ســناریویی می‬

‫دادگاه حقوق بشر اروپا‪ :‬ترکیه حقوق‬ ‫عبداﷲ اوجاالن را نقﺾ کرده است‬

‫تواند اظهار نظرهای مختلف در باره‬ ‫احتمال تغییر مسیر هواپیما را توجیه‬ ‫کند‪ .‬ولــی در صورت یک چنین‬ ‫اتفاقی خلبان هواپیما می توانست‬ ‫ژنراتور کمکی برق را روشن کند‪.‬‬ ‫احتمال دیگر‪ ،‬کم شــدن ناگهانی‬ ‫فشارهوایداخلکابینهواپیماست‬ ‫که می تواند به بیهوشــی خلبان و‬ ‫مسافران منجر شود‪ .‬در یک چنین‬ ‫حالتی هواپیما ممکن است بتواند‬ ‫بــرای مدتی بــا دســتگاه هدایت‬ ‫اتوماتیک به پــرواز ادامه دهد ولی‬ ‫عدم مشــاهده قطعات و نشانه های‬ ‫ســقوط هواپیما موجب تردید در‬ ‫قبول این فرضیه می شود‪.‬‬ ‫حمله تروریستی‪:‬کشفاینکهدو‬ ‫مسافر هواپیمای مالزیایی با گذرنامه‬ ‫های مسروقه سفر می کردند‪ ،‬سبب‬ ‫شد که در مورد رعایت تدابیر امنیتی‬ ‫سئواالتی مطرح شود‪ .‬ولی مقامات‬ ‫مالزی بالفاصله هویت این دو نفر‬ ‫را معلوم کــرده و اعالم کردند که‬ ‫آنان دو پســر جــوان ایرانی بودند‬ ‫که امیدوار بودند به اروپا مهاجرت‬ ‫کنند و تــا آنجا که مقامات مالزی‬ ‫اطــالع دارند این دو نفر ارتباطی با‬ ‫تروریسم نداشته اند‪.‬‬ ‫شبکه های رسانه های اجتماعی در‬ ‫چین‪ ،‬مملو اســت از اظهار نگرانی‬ ‫در مورد این که تروریست ها ‪153‬‬ ‫مسافر چینی هواپیمای مورد بحث‬ ‫را هدف قرار داده بودند‪.‬‬ ‫ناپدید شــدن هواپیما درست یک‬ ‫هفتــه پس از آن بــود که در چین‬ ‫دســت کم ‪ 29‬نفر در اثر ضربات‬ ‫چاقو به قتل رسیدند و جدایی طلبان‬ ‫استان سین کیانگ مسبب حمالت‬ ‫شناختهشدند‪.‬‬ ‫مقامات مالــزی به کرات گفته اند‬ ‫که هیچ فرضیه ای را رد نمی کنند‪.‬‬ ‫ولــی رونالــد کنت نوبــل‪ ،‬رئیس‬ ‫اینترپل می گوید ‪»:‬هر قدر بیشــتر‬ ‫اطالعات به دســت مــی آوریم‪،‬‬ ‫بیشتر متقاعد می شویم که این یک‬ ‫حادثه تروریستی نبوده‪».‬‬

‫تﻐییر مقصد‪ :‬در بعضی گزارش ها‬ ‫ادعا شــده که تا چند ساعت پس‬ ‫از این کــه هواپیما ظاهــرا ناپدید‬ ‫شــده بود‪ ،‬عالئمی ارسال می کرد‬ ‫کــه از آن می تــوان نتیجه گیری‬ ‫کرد هواپیما ممکن است تا هند یا‬ ‫استرالیا پرواز کرده باشد‪.‬‬ ‫اولین گــزارش در باره این ادعا در‬ ‫روزنامه وال استریت ژورنال‪ ،‬چاپ‬ ‫شــد و به گفته این نشریه بر اساس‬ ‫عالیم ارسالی از موتورهای هواپیما‬ ‫بود که مقامات شــرکت بوئینگ‬ ‫گفتــه بودنــد به عنوان بخشــی از‬ ‫برنامه عادی نگاهداری و مراقبت‪،‬‬ ‫دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫این گزارش ها موجب این نگرانی‬ ‫شد که ممکن اســت شخصی در‬ ‫داخل هواپیما بــرای جلوگیری از‬ ‫شناسایی عالیمی که هویت هواپیما‬ ‫را تعیین مــی کند‪ ،‬سیســتم های‬ ‫ارتباطی را عمــدا غیرفعال کرده و‬ ‫مسیر هواپیما را تغییر داده باشد‪.‬‬ ‫ولی وزیر حمل و نقل مالزی گفت‬ ‫شرکت هواپیمایی مالزی و شرکت‬ ‫رولزرویس که سازنده موتور است‬ ‫گــزارش روزنامــه وال اســتریت‬ ‫ژورنال را «نادرست» خوانده اند‪.‬‬ ‫متعاقبــا چند مقــام آمریکایی که‬ ‫نامشان اعالم نشد به چندین رسانه‬ ‫گفتند که دســتگاه های هواپیما تا‬ ‫پنج ســاعت بعد از ناپدید شدن به‬ ‫ارسال اطالعات به ماهواره ها ادامه‬ ‫داده بود‪.‬‬ ‫به گفتــه این مقامــات‪ ،‬اطالعات‬ ‫دریافت شده نتیجه قطعی به دست‬ ‫نداده‪ ،‬ولی آمریکا و هند در واکنش‬ ‫به این ادعاها محور جســتجوهای‬ ‫خود را به ســمت غــرب و داخل‬ ‫اقیانوس هند گسترش دادند‪.‬‬ ‫‪ 26‬کشور برای پیدا کردن اثری از‬ ‫هواپیمای پرواز ‪ 3۷0‬مالزی تالش‬ ‫می کنند‪ .‬مالزی رهبری جستجوها‬ ‫را برعهــده دارد‪ .‬تــالش ها برای‬ ‫یافتن این هواپیما رکورد بزرگترین‬ ‫جستجو برای یافتن یک هواپیمای‬ ‫ناپدید شده را رقم زده است‪.‬‬

‫بی بی ســی ‪ -‬دادگاه حقوق بشــر‬ ‫اروپا در استراسبورگ می گوید که‬ ‫ترکیه‪ ،‬حقوق عبداهلل اوجاالن رهبر‬ ‫زندانی حزب کارگران کردستان (‬ ‫پ ک ک) را نقض کرده است‪.‬‬ ‫به گفته ایــن دادگاه‪ ،‬زندانی کردن‬ ‫اوجاالن در یک ســلول انفرادی تا‬ ‫سال ‪« 2009‬غیرانسانی» بوده است‪،‬‬ ‫گرچه از آن زمان تاکنون شرایط او‬ ‫در زندان بهتر شده است و تا اندازه‬ ‫ای مــی تواند تماسهای اجتماعی‬ ‫برقرار کند‪.‬‬ ‫حزب کارگران کردســتان از سال‬ ‫‪ 1984‬تا کنــون برای خودمختاری‬ ‫مناطق کردنشین ترکیه در جنوب‬ ‫شرقی این کشور با دولت در حال‬ ‫جنگ بوده است‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ 40‬هــزار نفــر در طــول‬ ‫نزدیک به سی ســال درگیری بین‬ ‫اعضــای پکک و دولت ترکیه‬ ‫کشته شده اند‪.‬‬ ‫عبــداهلل اوجــاالن در ســال ‪1999‬‬ ‫توسط نیروهای ویژه ترکیه از کنیا‬ ‫ربــوده شــد و پــس از محاکمه به‬ ‫جرم خیانت به کشــورش به حبس‬ ‫ابد بدون هرگونــه احتمال آزادی‬

‫محکوم شد‪.‬‬ ‫دادگاه حقوق بشر اروپا می گوید‬ ‫کهچنینمحکومیتیمنشوراروپایی‬ ‫حقوق بشر را زیر پا می گذارد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 2003‬عبــداهلل اوجــاالن‬ ‫در اعتراض به حکــم حبس ابد و‬ ‫انــزوای مطلق خود بــه این دادگاه‬ ‫شکایت برد‪.‬‬ ‫امــا وزیــر دادگســتری ترکیــه به‬ ‫خبرگزاری فرانســه گفته است که‬ ‫پرونده عبداهلل اوجاالن بسته شده و‬ ‫به هیچ وجه نمی توان آن را دوباره‬ ‫به جریان انداخت‪.‬‬ ‫ســال گذشــته عبداهلل اوجاالن در‬ ‫پیامی به مناســبت نــوروز به طور‬ ‫یکجانبه بیــن پکک و دولت‬ ‫ترکیه آتشبس اعالم کرد‪.‬‬ ‫در پیــام آقــای اوجــاالن‪ ،‬کــه از‬ ‫زندان فرستاده شــد و در دیاربکر‪،‬‬ ‫بزرگترین شــهر کردنشــین ترکیه‬ ‫خوانده شــد‪ ،‬آمده بود‪« :‬زمان آن‬ ‫رسیده که تفنگها خاموش شوند‬ ‫و سیاست سخن بگوید‪».‬‬ ‫او همچنین به افراد مسلح پکک‬ ‫دســتور داده از قلمرو ترکیه عقب‬ ‫بنشینند‪.‬‬

‫بازداشت چهارده نفر در عملیات مبارزه‬ ‫با پورنوگرافی کودکان در آمریکا‬ ‫بی بی ســی ‪ -‬مقام هــا در آمریکا‬ ‫می گویند که یک حلقه عظیم بین‬ ‫المللی پورنوگرافی کودکان را که‬ ‫یکی از بزرگترین شــبکه ها بوده‬ ‫کشف کرده اند‪.‬‬ ‫به گفته آنها ‪ 14‬نفر در ارتباط با اداره‬ ‫یک وبسایت مخفیانه پورنوگرافی‬ ‫کودکان دستگیر شده اند‪.‬‬ ‫تصاویــر حــدود ‪ 250‬کودک که‬ ‫بیشتر آنچه پسربچه های آمریکایی‬ ‫بودنــد در این وبســایت ظاهر می‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این وبسایت ‪ 2۷‬هزار مشتری داشت‬ ‫که بــرای آن پول مــی پرداختند‪.‬‬ ‫اکنون بســیاری از این مشتریان هم‬ ‫در پرونده های جداگانه متهم شده‬ ‫اند‪.‬‬ ‫دانیــل رگزدیل معاون مدیر بخش‬ ‫اجرای قوانین مهاجرت و گمرگ‬ ‫آمریکا به خبرگزاری رویترز گفت‪:‬‬ ‫«تا پیش از این هرگز در جریان یک‬ ‫تحقیــق مربوط به بهره بــرداری از‬ ‫کودکان‪ ،‬این تعداد قربانی نوجوان‬

‫شناسایی و پیدا نشده بودند‪».‬‬ ‫پســرانی که تصاویرشــان در این‬ ‫وبســایت منتشر می شــد از طریق‬ ‫شــبکه های اجتماعــی جذب می‬ ‫شــدند تا تصاویر عیان سکسی از‬ ‫خــود – گاه با مردانــی که با ظاهر‬ ‫زنانه ظاهر می شدند – ارائه کنند‪.‬‬ ‫بچه ها ســه تا هفده ساله بودند و از‬ ‫‪ 39‬ایالت مختلف می آمدند‪.‬‬ ‫بیست و ســه نفر از ‪ 251‬قربانی این‬ ‫شــبکه در بریتانیا‪ ،‬کانادا‪ ،‬نیوزیلند‪،‬‬ ‫استرالیا و بلژیک شناسایی شدند‪.‬‬ ‫جاناتان جانســون ‪ 2۷‬ساله در میان‬ ‫مظنونان دستگیر شده است که ادعا‬ ‫می شــود گرداننده اصلی وبسایت‬ ‫بوده و در ایالت لوئیزیانا ســکونت‬ ‫داشته‪.‬‬ ‫در صورتی که او گناهکار شناخته‬ ‫شــود با مجــازات ‪ 20‬ســال زندان‬ ‫روبرو خواهد شد‪.‬‬ ‫پلیس می گوید که این وبسایت‬ ‫ادامه در صفحه ‪28‬‬


10 PAIVAND Vol. 19 Issue 1155 Friday March 21, 2014

‫ﺟﻮاﻫﺮى ﺳﺎﻋﺘﭽﻰ و ﺳﺎﻋﺘﭽﻰ‬ 1105 Robson Street, Vancouver Tel: 604.685.5625

1393 ‫ فروردین‬1 ‫ جمعه‬1155 ‫ شماره‬.‫سال نوزدهم‬

10


‫‪11‬‬

‫‪11 PAIVAND Vol. 19 Issue 1155 Friday March 21, 2014‬‬

‫سال نوزدهم‪ .‬شماره ‪ 1155‬جمعه ‪ 1‬فروردین ‪1393‬‬

‫در اﯾﺮان‪...‬‬

‫ظریف در پارلمان اتریش‪:‬‬

‫ابراز رضایت ظریف و اشتون از مﺬاکرات وین‬ ‫کاترین اشتون‪ ،‬مسﺌول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا میگوید که‬ ‫مذاکرات میان ایران و شش کشور قدرتمند جهان «پر محتوا و مفید»‬ ‫بود‪ .‬به گفتــه ﻃرفهای مذاکره کننده قرار اســت گفتوگوها در‬ ‫فروردین ماه سال ‪ 1۳9۳‬در وین دنبال شود‪.‬‬

‫خبرگزاریهــا ‪- -‬در پایان دو روز‬ ‫مذاکره میان ایران و گروه ‪ 1+5‬در‬ ‫وین‪ ،‬دو طرف میگویند که نسبت‬ ‫بــه دســتیابی به یک توافــق جامع‬ ‫خوشبینهستند‪.‬‬ ‫روزچهارشنبه‪28‬اسفند(‪19‬مارس)‪،‬‬ ‫کاتریــن اشــتون‪ ،‬رئیــس هیــات‬ ‫نمایندگی شش کشــور قدرتمند‬ ‫جهــان در یــک کنفرانس خبری‬ ‫مشــترک با محمد جــواد ظریف‪،‬‬ ‫وزیــر امورخارجــه ایــران گفت‪:‬‬ ‫«گفتوگوهای پر محتوا و مفیدی‬ ‫در مــورد موضوعــات مختلف از‬ ‫جمله غنیسازی اورانیوم‪ ،‬راکتور‬ ‫اراک‪ ،‬همکاریهــای هســتهای‬ ‫غیرنظامــی و تحریمهــا صــورت‬ ‫گرفت‪».‬‬ ‫وزیر امورخارجــه ایران نیز در این‬ ‫کنفرانــس خبری تصریــح کرد‪:‬‬ ‫«سعی میکنیم بر روی عرصههای‬ ‫زود بــازده کار کنیــم و در مرحله‬ ‫بعدی کارشناســان با هــم مذاکره‬ ‫خواهند داشت‪».‬‬ ‫پیــش از پایــان ایــن دور از‬ ‫گفتوگوها‪ ،‬محمد جواد ظریف‬ ‫بــه خبرگزاری رویتــرز گفت که‬ ‫نسبت به رسیدن به توافق نهایی در‬ ‫‪ 20‬ژوئیه (‪ 29‬تیر ماه ‪ )93‬خوشبین‬ ‫است‪.‬‬ ‫تاکید ظریف بر ادامه‬ ‫فعالیت راکتور اراك‬

‫ظریف پس از این کنفرانس خبری‪،‬‬ ‫نشســتی نیز با خبرنــگاران ایرانی‬ ‫برگزار کرد‪ .‬او با بیان اینکه « هیچ‬ ‫ابهامــی در فعالیت هســتهای ایران‬ ‫وجود ندارد»‪ ،‬گفت‪« :‬راکتور آب‬ ‫ســنگین اراک بخشــی از فعالیت‬ ‫هستهای ایران اســت و فعالیت آن‬ ‫ادامه خواهد یافت‪».‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگزاری رســمی‬ ‫جمهوریاسالمی‪،‬ایرنا‪ ،‬رئیس تیم‬ ‫مذاکــره کننده هســتهای ایران در‬ ‫عینحال تاکید کرد که این کشور‬ ‫آماده است تا درباره هر موضوعی‬

‫کــه در ایــن رابطــه و نگرانیهای‬ ‫مربوط به آن باشد‪ ،‬بحث کند‪.‬‬ ‫به گفته ظریف دسترســی ایران به‬ ‫فنآوری‪ ،‬بــازار و تجارت و منابع‬ ‫بانکی‪ ،‬مواردیفراتر از لغو تحریمها‬ ‫است که باید در دور آتی مذاکرات‬ ‫مورد بحث قرار بگیرند‪.‬‬ ‫او افزود‪« :‬بحث دیگر بازرسیها و‬ ‫نظارت و زمان توافق نهایی اســت‪.‬‬ ‫هم چنین ممکن اســت بحثهای‬ ‫دیگر هم دربــاره تحریمها و نحوه‬ ‫پایــان دادن به موضــوع نیز مطرح‬ ‫شود‪ .‬بر این اساس قرار است مساله‬ ‫هســته ای ایران به موضوعی عادی‬ ‫تبدیل شود‪.‬‬ ‫پیشــتر در ظهر چهارشــنبه عباس‬ ‫عراقچــی‪ ،‬عضــو ارشــد تیــم‬ ‫مذاکرهکننده ایران‪ ،‬نیز اعالم کرده‬ ‫بود که دور بعــدی مذاکرات قرار‬ ‫اســت ‪ 18‬تا ‪ 20‬فروردین ‪ 1393‬در‬ ‫وین برگزار شود‪.‬‬ ‫با انجام روز دوم مذاکرات هستهای‬ ‫ایران و ‪ 5+1‬در وین‪ ،‬آقای عراقچی‬ ‫با ذکر این که هنــوز برای ورود به‬ ‫بحثهــای مربوط به دســتیابی به‬ ‫توافق نهایی «زود» است گفت که‬ ‫«موضوعــات ســختی را پیش رو‬ ‫داریم و چندان به نیات طرف مقابل‬ ‫خوشبینینداریم»‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری دانشجویان‬ ‫ایران‪ ،‬ایســنا‪ ،‬وی روز چهارشنبه‪،‬‬ ‫‪ 28‬اســفند‪ ،‬با اشاره به مالقاتهای‬ ‫دوجانبــهاش بــا هیئتهــای ‪5+1‬‬ ‫گفت‪« :‬فضــای مذاکرات خوب و‬ ‫جدی بود و حتما مباحث طرح شده‬ ‫مفید بود‪ ،‬اما هنوز برای این که وارد‬ ‫مذاکرات برای رسیدن به یک متن‬ ‫بشویم زود است‪».‬‬ ‫معاون وزیــر خارجه ایران در ادامه‬ ‫سخنانش گفت‪« :‬جلسات طوالنی‬ ‫و فشــردهای داشــتیم‪ .‬جلسات این‬ ‫دور از مذاکرات و مذاکرات بعدی‬ ‫بیشتر جنبه بحث و تبادل نظر دارد‬ ‫و هنوز ما به شکل مذاکراتی به این‬ ‫معنــا که بر روی رســیدن به نتیجه‬ ‫مشترک کار کنیم نرسیدهایم‪».‬‬

‫آقای عراقچی افزود‪« :‬احتماالً دور چهارشــنبه با پایان یافتن دور سوم‬ ‫بعدی مذاکرات هم به همین شکل مذاکرات معاونان هیئتهای ایران‬ ‫است و فقط بیشــتر تالش است به و ‪ 5+1‬رایزنیهــا دربــاره آخرین‬ ‫یک درک مشــترک از موضوعی موضوع دســتور کار ایــن دور از‬ ‫که مورد بحث است برسیم و بعدا ً مذاکرات یعنی آب سنگین اراک‬ ‫بتوانیم به یک متن مشترک برسیم‪ ».‬پایان یافت‪.‬‬ ‫این عضو تیم مذاکرهکننده هستهای عبــاس عراقچــی و هلگا اشــمید‬ ‫ایــران دربــاره آینــده مذاکــرات ریاســت هیئتهای ایران و ‪ 5+1‬را‬ ‫و رســیدن بــه توافق جامــع اظهار در این سه دور بر عهده داشتند‪.‬‬ ‫کرد‪« :‬کار ســختی در پیش است آقای عراقچی در مــورد کارخانه‬ ‫و موضوعــات ســختی را پیش رو آب ســنگین اراک در گفتوگو‬ ‫داریم و چندان به نیات طرف مقابل با خبرنگاران یادآور شد‪« :‬در مورد‬ ‫خوشبینی نداریــم و در عین حال اراک موضوع مذاکره ما این است‬ ‫ناامید هم نیستیم و مسیر را به همین کــه چگونه میشــود نگرانیهای‬ ‫شکل ادامه میدهیم‪».‬‬ ‫مربوط به اشــاعه را کاهش داد و به‬ ‫عباس عراقچی در ادامه گفت‪« :‬هیچ حداقل رساند‪».‬‬ ‫فشــاری برای این که مذاکرات در ایــران میگویــد کــه از کارخانه‬ ‫شش ماه تمام شود وجود ندارد‪ ،‬اما آب سنگین اراک برای تحقیقات‬ ‫دو طرف برای این کار در شش ماه اســتفاده میکند‪ ،‬امــا قدرتهای‬ ‫تمایل دارند‪ .‬البته این دلیل نمیشود غربــی از احتمــال اســتفاده از این‬ ‫کــه مذاکرات کیفیت خــود را از تأسیســات بــرای آمادهســازی‬ ‫دســت دهد‪ ،‬اما طبعاً هیچ طرف از زمینههای دســتیابی به سالح اتمی‬ ‫مواضع خود به این دلیل عقبنشینی ابراز نگرانی میکنند‪.‬‬ ‫نمیکند‪».‬‬ ‫ایاالت متحــده آمریــکا خواهان‬ ‫ایــن اظهارت عبــاس عراقچی در تعطیلــی راکتور اراک اســت‪ ،‬اما‬ ‫حالی بیان میشــود که به گزارش برخیدیپلماتهایغربیمیگویند‬ ‫خبرگزاری رویتــرز‪ ،‬محمدجواد که این امکان وجود دارد که بتوان‬ ‫ظریف‪ ،‬وزیر خارجه ایران‪ ،‬که در با تغییراتی فنی‪ ،‬از تولید پلوتونیوم‬ ‫وین به ســر میبرد روز چهارشنبه در این نیروگاه جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫با بیان این که مذاکــرات «خوب» ایــران در این دوره از مذاکرات نیز‬ ‫پیش میرود‪ ،‬گفت نســبت به این خواهان به رســمیت شناخته شدن‬ ‫که مذاکرهکنندگان تا بیستم ژوئیه‪ ،‬فعالیتهای «صلحآمیز» هســتهای‬ ‫یعنی تا پایان مهلت ‪ 6‬ماهه مقرر در خود و همچنین لغو همه تحریمهای‬ ‫توافق موقت‪ ،‬به نتایج موردنظر خود بینالمللی اســت که اقتصــاد این‬ ‫برسند خوشبین است‪.‬‬ ‫کشــور را به شــدت متضرر کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫راکتور اراك و درصد‬ ‫قرار اســت دور بعــدی مذاکرات‬ ‫غنیسازی در کانون مذاکرات روزهای ‪ 18‬تــا ‪ 20‬فروردین (‪ ۷‬تا‬ ‫‪ 9‬آوریل) در وین‪ ،‬پایتخت اتریش‬ ‫به گزارش خبرگــزاری مهر‪ ،‬روز برگزار شود‪.‬‬

‫در ایران اعدام سیاسی نداریم‬ ‫رادیــو فــردا ‪ -‬وزیر امــور خارجه‬ ‫ایران در دیدار با نمایندگان پارلمان‬ ‫اتریــش‪ ،‬از ســابقه حقوق بشــری‬ ‫جمهوری اســالمی دفاع کرده اما‬ ‫در عیــن حال گفته اســت که این‬ ‫وضعیــت جــای بهتر شــدن دارد‪.‬‬ ‫محمد جواد ظریف همچنین تاکید‬ ‫کرده اســت کــه در ایــران اعدام‬ ‫سیاسی وجود ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگــزاری رویترز در‬ ‫جریان ســفر هیات مذاکره کننده‬ ‫هســتهای ایرانبه وین‪ ،‬محمد جواد‬ ‫ظریفروزچهارشنبه‪ 28،‬اسفندماه‪،‬‬ ‫پشت درهای بسته با اعضای کمیته‬ ‫روابــط خارجی پارلمــان اتریش‬ ‫دیــدار کرد تا به گفتــه حاضرین‪،‬‬ ‫درباره مواردی چون روابط ایران و‬ ‫غرب‪ ،‬برنامه هستهای‪ ،‬حقوق بشر و‬ ‫بحران سوریه گفتوگو کند‪.‬‬ ‫طبــق گزارشها در این دیدار یک‬ ‫ســاعت و نیمه‪ ،‬برخی نمایندگان‬ ‫از جمله آلِــو ُکرون نماینده حزب‬ ‫سبزها و متخصص در حوزه حقوق‬ ‫بشــر‪ ،‬از وزیر خارجــه جمهوری‬ ‫اسالمی درباره وضعیت حقوق بشر‬ ‫در ایران پرسید‪.‬‬ ‫خانم کرون پس از این دیدار اعالم‬ ‫کرد‪« :‬آقای ظریف نگاه منفی نسبت‬ ‫به وضعیت حقوق بشر در کشورش‬ ‫نداشت‪ ،‬اما تاکید کرد که وضعیت‬ ‫حقوق بشر در هرجایی امکان بهتر‬ ‫شدن دارد‪».‬‬ ‫گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد‬ ‫در مورد وضعیت حقوق بشــر در‬ ‫ایران‪ ،‬روز ‪ 22‬اسفندماه در گزارش‬ ‫خود به مواردی مانند اعدامها‪ ،‬نقض‬ ‫اساسی حقوق شهروندان و اقلیتها‬ ‫و عدم اســتقالل رونــد قضایی در‬ ‫ایران اشاره کرد‪.‬‬ ‫دبیــرکل ســازمان ملــل متحد نیز‬ ‫روز ‪ 20‬اســفندماه اظهار داشت که‬ ‫دولت حســن روحانی به تعهدات‬ ‫خود عمل نکرده و آزادیها را در‬ ‫ایران افزایش نداده اســت‪ .‬وی در‬ ‫عین حال نسبت به «افزایش شدید‬ ‫اعدامها» در ایران ابراز نگرانی کرد‪.‬‬ ‫به گفته سازمان ملل در سال ‪2013‬‬ ‫بین ‪ 500‬تا ‪ 625‬تــن و در ‪ 15‬روز‬ ‫نخست ماه ژانویه ‪ 2014‬نیز ‪ 40‬تن‬ ‫در ایران اعدام شدهاند‪ .‬این سازمان‬ ‫تاکیــد دارد که اگرچه بیشــتر این‬ ‫اعدامهــا مربــوط به جرایــم مواد‬

‫مخدر بود‪ ،‬در میان اعدامشدگان‪،‬‬ ‫زندانیان سیاسی و اقلیتهای قومی‬ ‫نیز بودهاند‪.‬‬ ‫در همیــن رابطه‪ ،‬ورنر فاســالبند‪،‬‬ ‫از وزریــران پیشــین دولت اتریش‬ ‫و رییــس انجمــن اتریش‪-‬ایران به‬ ‫رویتــرز گفت که آقای ظریف در‬ ‫دیدار با اعضای پارلمان این کشور‪،‬‬ ‫اعدامها در ایران را مربوط به جرایم‬ ‫مواد مخدر دانست‪.‬‬ ‫آقای فاسالبند افزود‪« :‬از او همچنین‬ ‫دربارهاعدامزندانیانسیاسیپرسیده‬ ‫شد که او صریحا تاکید کرد که در‬ ‫ایران اعدام سیاسی وجود ندارد…‬ ‫او افزود شاید در ظاهر به نظر برسد‬ ‫برخی اعدامها سیاســی بــوده‪ ،‬اما‬ ‫مخالفت سیاسی هیچگاه مجازات‬ ‫اعدام به همراه ندارد‪».‬‬ ‫ورنــر آمــون‪ ،‬نماینــده حــزب‬ ‫محافظــهکار خلــق در اتریش نیز‬ ‫به این خبرگزاری گفته اســت که‬ ‫تحت تاثیر «تمایل و اشتیاق» آقای‬ ‫ظریــف به اصالحات قــرار گرفته‬ ‫اســت و توضیــح داد‪« :‬البتــه کــه‬ ‫نباید در خصوص کشورهایی که‬ ‫در آنهــا مجازات اعــدام اجرایی‬ ‫میشــود‪ ،‬اســتانداردهای دوگانه‬ ‫داشت… اما برداشت ما این بود که‬ ‫به زودی تغییرات چشمگیر و خوبی‬ ‫در ایران رخ خواهد داد‪».‬‬ ‫دیدار روز چهارشــنبه محمد جواد‬ ‫ظریــف بــا نماینــدگان پارلمــان‬ ‫اتریش همچنین در حالی صورت‬ ‫گرفته اســت کــه به دنبــال دیدار‬ ‫کاترین اشــتون‪ ،‬مســئول سیاست‬ ‫خارجــی اتحادیه اروپا بــا فعاالن‬ ‫زن در ســفارت اتریش در تهران‪،‬‬ ‫اصولگرایان انتقادهای شــدیدی‬ ‫را متوجه وزارت خارجــه ایران و‬ ‫کاترین اشتون کردند‪.‬‬ ‫وزارت خارجه ایران تاکید داشت‬ ‫کــه این دیدارها بــدون اطالع این‬ ‫وزارتخانه صورت گرفته است‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر‪ ،‬اگرچــه ابتدا در‬ ‫گزارشها آمده بود که خانم اشتون‬ ‫گفته است این دیدارها با هماهنگی‬ ‫وزارت خارجــه صــورت گرفته‬ ‫اســت ولی مایکل مان سخنگوی‬ ‫وی بعدهــا تاکید کرد کــه دیدار‬ ‫خانم اشتون با فعاالن جوامع مدنی با‬ ‫وزارت خارجه کشورها هماهنگ‬ ‫نمیشود‪.‬‬


‫‪12‬‬

‫سال نوزدهم‪ .‬شماره ‪ 1155‬جمعه ‪ 1‬فروردین ‪1393‬‬

‫ﺳﯿﺰده ﺑﺪر روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ‪ 30‬ﻣﺎرچ‬ ‫در ﭘﺎرك اﻣﺒﻞ ﺳﺎﯾﺪ در وﺳﺖ وﻧﮑﻮور‬

‫‪12 PAIVAND Vol. 19 Issue 1155 Friday March 21, 2014‬‬


1۳ PAIVAND Vol. 19 Issue 1155 Friday March 21, 2014

‫ﺟﻮاﻫﺮى ﺳﺎﻋﺘﭽﻰ و ﺳﺎﻋﺘﭽﻰ‬ 1105 Robson Street, Vancouver Tel: 604.685.5625

1393 ‫ فروردین‬1 ‫ جمعه‬1155 ‫ شماره‬.‫سال نوزدهم‬

13


14 PAIVAND Vol. 19 Issue 1155 Friday March 21, 2014

1393 ‫ فروردین‬1 ‫ جمعه‬1155 ‫ شماره‬.‫سال نوزدهم‬

14


15 PAIVAND Vol. 19 Issue 1155 Friday March 21, 2014

1393 ‫ فروردین‬1 ‫ جمعه‬1155 ‫ شماره‬.‫سال نوزدهم‬

15


‫‪16‬‬

‫‪16 PAIVAND Vol. 19 Issue 1155 Friday March 21, 2014‬‬

‫سال نوزدهم‪ .‬شماره ‪ 1155‬جمعه ‪ 1‬فروردین ‪1393‬‬

‫کارزاری برای ثبت نوروز‬ ‫در آلمان‬ ‫جامعه ایرانیــان در آلمان در نامهای خﻄاب بــه خانم مرکل و آقای‬ ‫گاوك‪ ،‬صدر اعظم و رئیس جمهور آلمان‪ ،‬خواستار بهرسمیت شناختن‬ ‫نوروز و اعالم تعﻄیلی رســمی مــدارس در روز اول فروردین برای‬ ‫ِ‬ ‫آموزان متعلق به حوزهی فرهنگی نوروز شــده اســت‪.‬‬ ‫کلیهی دانش‬ ‫جامعه ایرانیان در آلمان از همه ایرانیان ساکن آلمان خواسته است با‬ ‫امضای خود و تالش برای گردآوری امضاء از دوستان و آشنایان سهم‬ ‫خود را برای تحقق این آرزوی همگانی ادا نمایند‪.‬‬

‫دویچه وله ‪ -‬در آلمان هم میشود‬ ‫ســمنو و سنجد و سماق تهیه کرد؛‬ ‫ماهی قرمز و شــیرینی ایرانی حتی‪.‬‬ ‫آنچه در اینجا نیســت‪ ،‬تعطیلی ‪29‬‬ ‫اســفند و اول فروردین است‪ .‬پس‬ ‫اگر هفتسینی هم چیده شود کسی‬ ‫نیست که دور آن بنشیند چون کار‬ ‫و مدرسه نوروز نمیشناسد‪.‬‬ ‫برمبنای آمارهــای موجود حدود‬ ‫‪ ۷0‬هزار ایرانــی در آلمان زندگی‬ ‫میکنند‪ .‬این افراد کسانی هستند که‬ ‫یا پاسپورت ایرانی دارند یا پاسپورت‬ ‫پناهندگی که در آن کشور خود را‬ ‫ایران معرفی کردهاند‪ .‬گفته میشود‬ ‫تاکنون ‪ 80‬تا ‪ 90‬هزار ایرانی تابعیت‬ ‫آلمــان را پذیرفتهانــد‪ .‬از جمع این‬ ‫آمارها میتــوان تخمین زد که هم‬ ‫اکنون حــدود ‪ 150‬تــا ‪ 160‬هزار‬ ‫ایرانی در آلمان زندگیمیکنند‪.‬‬ ‫هیچ راهی برای اینکه بتوان فهمید‬ ‫چه تعداد از ایــن ایرانیان همچنان‬ ‫نوروز را جشــن میگیرند‪ ،‬ســفره‬ ‫هفتسین پهن میکنند و روز اول‬ ‫فروردین را در خانه و کنار خانواده‬ ‫میمانند‪ ،‬وجود ندارد‪ .‬تنها هرکس‬ ‫میتواند با نگاهی به جامعه ایرانیان‬ ‫اطراف خود تخمین بزند که نوروز‬ ‫برای آنها چقدر مهم است‪.‬‬ ‫کســانی کــه شــاغل هســتند و یا‬ ‫کودکان مدرســهای دارند‪ ،‬جشن‬ ‫گرفتن نوروز برایشــان ســختتر‬ ‫اســت‪ ،‬چرا کــه ‪ 29‬اســفند و اول‬ ‫فرودین دو روز معمولی کاری در‬ ‫آلمان است و بنابراین کار و مدرسه‬ ‫سر جای خودش است‪.‬‬ ‫اگر دلیل اصلی کســانی که نوروز‬ ‫را در آلمان جشن نمیگیرند همین‬ ‫باشد‪ ،‬آیا میتوان با رفع این مشکل‪،‬‬ ‫نوروز را در میان این ایرانیان دوباره‬ ‫زنده کرد؟‬ ‫«جامعه ایرانیان در آلمان» از ســال‬ ‫گذشــته کارزاری را بــه منظــور‬ ‫جمعآوری امضا برای ثبت رسمی‬ ‫نــوروز در آلمــان بــه راه انداخته‬ ‫اســت‪ .‬این کارزار رســمی شدن‬

‫تعطیلی روز اول فروردین برای همه‬ ‫دانشآمــوزان ایرانــی مقیم آلمان‬ ‫را هــدف قرار داده اســت‪ .‬فعاالن‬ ‫در ایــن کارزار بر آننــد تا در قدم‬ ‫بعدی‪ ،‬نامهای خطاب به صدراعظم‬ ‫و رئیس جمهور آلمان نوشته و دو‬ ‫خواسته را با آنان مطرح کنند؛ ابتدا‬ ‫بهرسمیت شــناختن نوروز و اعالم‬ ‫تعطیلی رسمی مدارس در روز اول‬ ‫فروردین برای کلیهی دانشآموزا ِن‬ ‫متعلق به حوزهی فرهنگی نوروز و‬ ‫دیگر تبریک رسمی نوروز به کلیه‬ ‫شهروندان متعلق به حوزه فرهنگی‬ ‫نوروز در آلمان از ســوی مقامات‬ ‫ایــن کشــور‪ ،‬همانگونــه که در‬ ‫ایاالت متحده و برخی کشورهای‬ ‫اروپایی مرسوم است‪.‬‬ ‫اهمیت کیفی ایرانیان در آلمان‬ ‫صــادق صادقیپور عضــو هیأت‬ ‫مدیره جامعــه ایرانیــان در آلمان‪،‬‬ ‫ایده اولیه شــکلگیری این کارزار‬ ‫را اهمیــت جامعــه مهاجــران در‬ ‫آلمــان میدانــد‪ .‬او بــه دویچهوله‬ ‫میگویــد‪« :‬ایده اولیــه این کارزار‬ ‫به خاطر تغییــرات جمعیتی آلمان‬ ‫و مهمترشــدن نقــش مهاجران در‬ ‫آلمان بود کــه ایرانیان هم یکی از‬ ‫این اقلیتها هستند و علیرغم اینکه‬ ‫تعدادشان نسبت به اقلیتهای دیگر‬ ‫زیاد نیست‪ ،‬ولی نقش کیفی مهمی‬ ‫در جامعــه آلمان دارنــد‪ .‬به نظر ما‬ ‫در این آلمان جدید که میخواهد‬ ‫به مهاجران نقش بیشــتری بدهد و‬ ‫شروع به این کار کرده‪ ،‬ایرانیان هم‬ ‫حق دارند ســنتهای ایرانی را در‬ ‫این جامعه بشناسانند و دولت آلمان‬ ‫و جامعه آلمان هم این ســنتها را‬ ‫بهعنوان بخشی از سنتهای خودش‬ ‫بپذیرد»‪.‬‬ ‫آقای صادقیپور تاکید میکند که‬ ‫نوروز فقط متعلق به ایرانیان نیست‬ ‫و از همین رو خطــاب این کارزار‬ ‫تمام کســانی هســتند که نوروز را‬ ‫جشن میگیرند از جمله کردهای‬ ‫ترکیه‪ ،‬سوریه‪ ،‬عراق‪ ،‬تاجیکها و‬

‫نگاه رسانه های خارجی‬ ‫به پیشواز ایرانیان از نوروز‬

‫افغانها‪ .‬او میگوید اگر نوروز در‬ ‫آلمان به رسمیت شناخته شود‪ ،‬برای‬ ‫دانشآموزان تمامی این ملیتها این‬ ‫امکان ایجاد میشــود که روز اول‬ ‫فروردین را در خانه بمانند وهمراه‬ ‫خانوادههایشانجشنبگیرند‪.‬‬ ‫اهمیت این موضــوع از دید آقای‬ ‫صادقیپور این اســت که‪« :‬نســل‬ ‫دومیها متوجه میشــوند ســنن و‬ ‫فرهنگشان مورد پذیرش اکثریت‬ ‫جامعه هست و اکثریت جامعه این‬ ‫سنت را میپذیرد و جرأت میکنند‬ ‫این ســنتها را در عرصه عمومی‬ ‫مطرحکنند»‪.‬‬ ‫عضو هیﺂت مدیــره جامعه ایرانیان‬ ‫در آلمان‪ ،‬همچنین تاکید میکند‬ ‫که هــدف دیگــر کارزار نوروز‪،‬‬ ‫این اســت که جامعه آلمان متوجه‬ ‫اقلیتی به نام ایرانــی‪ ،‬کرد‪ ،‬افغان یا‬ ‫تاجیک بشود و ببیند که این اقلیت‬ ‫جشنهایشرادرجامعهآلمانعلنی‬ ‫برگزار میکند و طبیعتاً برای عرصه‬ ‫عمومی در خود آلمان‪ ،‬آلمانیها و‬ ‫کل افرادی کــه در آلمان زندگی‬ ‫میکننــد‪ ،‬متوجه شــوند که یک‬ ‫اقلیتی بهنام ایرانــی و یا تاجیکی و‬ ‫افغانی با این سنت وجود دارد و این‬ ‫را مطرح میکند در جامعه و جشن‬ ‫میگیرد‪.‬‬ ‫به گفته آقای صادقــی این کارزار‬ ‫تاکنون توانســته حدود هزار امضا‬ ‫جمــع کند و زمانی کــه امضاها به‬ ‫حد قابل قبولی از نظر تعداد برسد‪،‬‬

‫مرحله بعدی کمپیــن که رایزنی با‬ ‫نمایندگان ایرانی تبار پارلمان آلمان‬ ‫و نیز اعضــای ایرانی احزاب آلمان‬ ‫است‪ ،‬آغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫اگر این کارزار به ثمر برسد و نوروز‬ ‫به عنوان تعطیل رســمی ایرانیان در‬ ‫آلمان ثبت شــود‪ ،‬آن وقت دیگر‬ ‫ایرانیان آلمان هم میتوانند با خیال‬ ‫آســوده دور هفتســین بنشینند و‬ ‫تیکتــاک ســاعت را در انتظــار‬ ‫تحویل سال‪ ،‬بشمرند؛ بدون دغدغه‬ ‫کار و مدرسه‪.‬‬ ‫آیین خجستهی نوروز بیانگر سنت‬ ‫دیرینــهی رویکرد بــه نوگرایی و‬ ‫دگرگونی طبیعت و انســان است‪.‬‬ ‫ســنتی مشــترک که صرفنظر از‬ ‫مکان زندگــیِ جغرافیایی‪ ،‬اقوام و‬ ‫ملتهــای گوناگون را بــا زیبایی‬ ‫و نیروی جادویــی و جاودانیاش‬ ‫بههم پیوند میدهد‪ .‬نوروز هرساله‬ ‫در ایران‪ ،‬افغانســتان‪ ،‬تاجیکستان‪،‬‬ ‫ازبکســتان‪ ،‬قزاقســتان‪ ،‬جمهوری‬ ‫آذربایجان‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬قرقیزستان‬ ‫و بخشهایــی از عراق‪ ،‬ســوریه‪،‬‬ ‫ترکیــه‪ ،‬روســیه و چیــن برگزار‬ ‫میشود‪ .‬بهرســمیت شناخته شدن‬ ‫ِ‬ ‫فرهنگ‬ ‫نوروز بهعنــوان میــراث‬ ‫جهانی توسط یونسکو نشانگر این‬ ‫واقعیت اســت که ارزش این نماد‬ ‫فرهنگی‪ ،‬تنها به عرصههای ملی و‬ ‫قومی محدود نمانده و پهنهی خود‬ ‫را تا سطوح جهانی گسترده است‪.‬‬

‫ایرانیان در سراسر جهان به استقبال سال نو می روند و مراسم نوروز را با‬ ‫امید به آینده ای بهتر جشن می گیرند‪ .‬رسانه های خارجی به این رویداد‬ ‫بهاری اشاره کرده اند‪.‬‬ ‫به گزارش پیام نو‪ ،‬شــبکه “ای بی سی” استرالیا در گزارش خود نوشت‪:‬‬ ‫آتشبازی در آخرین ســه شنبه سال که به “چهارشنبه سوری” معروف‬ ‫اســت در سیدنی روشن شــد‪ .‬خانواده ها دور آتش جمع می شوند و از‬ ‫روی آتش می پرند که ســمبل پاکی و رهایی از مشکالت سال گذشته‬ ‫است‪ .‬این جشن یکی از مراسم پیش از نوروز است که به معنی “روز نو”‬ ‫است‪ .‬سفره هفت سین با هفت شیء که ارزش سمبلیک دارند چیده می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫خبرنگار بی بی سی ورلد در ایران نیز در گزارشی به آماده شدن ایرانیان‬ ‫برای سال نو اشاره کرده و می گوید‪ :‬ایرانیان امیدوارند سال جدید برایشان‬ ‫اقبال مالی به همراه داشته باشد‪ .‬همزمان با نزدیک شدن به نوروز معموال‬ ‫بازارها و مغازها پر از مشــتری می شــوند‪ .‬این در حالی است که ایران با‬ ‫مشکالت اقتصادی درگیر اســت‪ .‬با این وجود دستیابی به توافق موقت‬ ‫هسته ای عده ای را امیدوار کرده است‪.‬‬ ‫ونکوور ســان نیز در گزارشی به مراسم چهارشنبه سوری پیش از جشن‬ ‫ســال نو اشــاره کرده و از اجرای مراســم آتش بازی در غرب ونکوور‬ ‫گزارش داده که هزاران نفر از ایرانیان از روی آتش می پرند و به پیشواز‬ ‫سال نو می روند‪.‬‬ ‫موزه اسمیتسونین در واشــنگتن نیز به آغاز سال نوی ایرانی اشاره کرده‬ ‫اســت‪ .‬قابل ذکر اســت که مراســم نوروز در میان ایرانیان در شهرهای‬ ‫آمریکا جشن گرفته می شود‪ .‬سیاتل تایمز نیز در گزارشی به جشن های‬ ‫نوروز اشاره کرده است‪.‬‬ ‫روزنامه اسرائیلی هاآرتص نیز در این باره می نویسد‪ :‬در نوروز و سال نو‬ ‫ایران ایرانیان خانه تکانی می کنند و اقدام به خرید لباس نو می کنند و به‬ ‫دیدار خانواده و اقوام می روند‪.‬‬ ‫سایت اماراتی نشنال هم نوشــت‪ :‬در حالی سال نوی ایرانی نزدیک می‬ ‫شود که بسیاری نگران آینده اقتصادی کشورند که در چالش با تحریم‬ ‫های اقتصای اســت‪ .‬جشــن آغاز بهار که زمانی برای امید به آینده بهتر‬ ‫است‪ ،‬با نگرانی درباره مشکالت اقتصادی همراه شده است‪.‬‬ ‫کاترین اشتون عید را به فارسی تبریﮏ گفت‬

‫مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان کنفرانس خبری مشترک‬ ‫خــود با وزیر خارجه ایران که پس از مذاکراتی دو روزه در وین برگزار‬ ‫شد‪ ،‬سال نو را به فارسی به ایرانیها تبریک گفت‪.‬‬ ‫محمد جواد ظریــف هم از نمایندگی اروپایی ســازمان ملل‪ ،‬دولت و‬ ‫وزارت خارجه اتریش برای میزبانی مذاکرات ایران و ‪ 5+1‬تشکر کرد و‬ ‫نوروز را به اشتون و خبرنگاران تبریک گفت‪ .‬او که به انگلیسی صحبت‬ ‫میکرد‪ ،‬افزود این البته به فارسی قشنگتر است‪.‬‬


‫‪17‬‬

‫‪17 PAIVAND Vol. 19 Issue 1155 Friday March 21, 2014‬‬

‫سال نوزدهم‪ .‬شماره ‪ 1155‬جمعه ‪ 1‬فروردین ‪1393‬‬

‫اعتراض کری به انتقادهای وزیر دفاع‬ ‫اسرائیل از آمریکا درباره ایران‬ ‫رادیــو فــردا ‪ -‬جــان کــری روز‬ ‫چهارشنبه به اظهارات موشه یعلون‪،‬‬ ‫وزیر دفاع اسرائیل‪ ،‬درباره آمریکا‬ ‫اعتراض کرد‪ .‬آقــای یعلون گفته‬ ‫بود که آمریکا در سطح بین‌المللی‬ ‫ضعیف شــده اســت و کشورش‬ ‫نمی‌توانــد برای هرگونــه اقدامی‬ ‫علیه برنامه هسته‌ای ایران‪ ،‬به آمریکا‬ ‫متکیباشد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری‬ ‫آسوشــیتدپرس‪ ،‬جــن ســاکی‬ ‫سخنگوی وزارت خارجه ایاالت‬ ‫متحــده اعــام کــرد کــه وزیر‬ ‫خارجه آمریکا روز چهارشنبه‪۲۸ ،‬‬ ‫اسفندماه‪ ،‬با بنیامین نتانیاهو‪ ،‬نخست‬ ‫وزیر اســرائیل تماس تلفنی گرفته‬ ‫و نســبت به اظهارات موشه یعلون‬ ‫اعتراض کرده است‪.‬‬ ‫جن ســاکی گفت کــه اظهارات‬ ‫وزیردفاع اســرائیل «غیرســازنده»‬ ‫و بــا روابــط نزدیــک آمریــکا و‬ ‫اســرائیل در «تناقض» است‪ .‬خانم‬ ‫ســاکی به واکنش آقای نتانیاهو به‬ ‫اعتراض‌های جان کری اشــاره‌ای‬ ‫نکرد‪.‬‬ ‫وزیر دفاع اســرائیل ‪ ۲۷‬اســفند ماه‬ ‫در ســخنرانی خــود در دانشــگاه‬ ‫تل‌آویــو اگر چه تاکید کرد که به‬ ‫باور اسرائیل‪ ،‬آمریکا تنها کشوری‬ ‫اســت که بایــد کارزار علیه ایران‬ ‫را رهبــری کند‪ ،‬ولی گفت که در‬ ‫تو‌گوهــای هســته‌ای‪ ،‬تهران‬ ‫گف ‌‬ ‫دست باال را دارد‪.‬‬ ‫وی افزود که اســرائیل در راستای‬ ‫مقابله با برنامه هسته‌ای ایران‪ ،‬تنها به‬ ‫خود متکی است‪.‬‬ ‫آقای یعلون تاکید کــرده بود که‬ ‫آمریکا در سطح بین المللی ضعیف‬ ‫شــده اســت و بحران اوکراین را‬

‫خاورمیانه فــردی «متوهم و لجوج‬ ‫«نشانه ضعف» این کشور دانست‪.‬‬ ‫اســرائیل از منتقــدان اصلــی است»‪ .‬این اظهارات خشم مقام‌های‬ ‫تو‌گوهای هســته ایران و ‪ ۵+۱‬آمریکایی را برانگیخت و اسرائیل‬ ‫گف ‌‬ ‫اســت و معتقد است که این توافق در نهایت ناچــار به عذرخواهی از‬ ‫منجر به کاهــش توانایــی نظامی آمریکا شد‪.‬‬ ‫هسته‌ای ایران نشده است‪ .‬این کشور‬ ‫رویترز‪ :‬صادرات نفت ایران‬ ‫همچنین حال بار‌ها اعالم کرده که‬ ‫از حد مجاز گذشت‬ ‫گزینه اقدام نظامی علیه تاسیســات‬ ‫هسته‌ای ایران روی میز است‪.‬‬ ‫در همین خصوص روزنامه اسرائیلی در همین حــال خبرگزاری رویترز‬ ‫هاآرتص روز چهارشنبه ‪ ۲۸‬اسفند نوشت که صادرات نفت ایران در‬ ‫ماه گزارش داد که بنیامین نتانیاهو و چهار ماه گذشــته میالدی تا پایان‬ ‫موشه یعلون به ارتش اسرائیل فرمان ماه فوریه‪ ،‬بیشــتر از میزانی بود که‬ ‫داده‌اند که به آماده‌سازی خود برای تحریم‌های غرب اجــازه می‌دهد‬ ‫حمله احتمالی به تاسیسات هسته‌ای و ایــن مســئله واکنــش احتمالی‬ ‫خود ادامــه بدهند و بودجه‌ای «‪ ۲.۹‬واشینگتن را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫میلیــارد دالری» را بــه این منظور این گزارش که روز چهارشنبه‪۲۸ ،‬‬ ‫اسفند‪،‬منتشرشدهاست‪،‬بیانمی‌کند‬ ‫اختصاص داده‌اند‪.‬‬ ‫ایــن در حالی اســت کــه آمریکا که بیشتر میزان فروش نفت ایران در‬ ‫می‌گوید باید راه‌های دیپلماتیک را این چهار ماه به مشتریان اصلی آن‬ ‫ن طور ترکیه بوده‬ ‫برای حل ایــن پرونده دنبال کرد و در آســیا و همی ‌‬ ‫در همین راستا ایران و شش قدرت که پــس از توافق‌نامه موقت اتمی‬ ‫جهانی به مذاکره برای رسیدن به راه ژنو و کاهش تحریم‌ها علیه تهران‬ ‫حلی نهایی برای برنامه اتمی تهران امکان‌پذیر شده است‪.‬‬ ‫مطابق توافق‌نامه ژنو‪ ،‬صادرات نفت‬ ‫مشغولهستند‪.‬‬ ‫اسرائیلدرماه‌هایاخیربارهاآمریکا ایران برای مدت ‪ ۶‬ماه تا روز ‪ ۲۹‬تیر‬ ‫را مورد انتقاد قرار داده است‪ .‬جمله ب ‌ه طور میانگین به روزی یک میلیون‬ ‫موشــه یعلون ماه ژانویــه نیز گفته بشکه محدود می‌ماند‪ ،‬اما رویترز‬ ‫بود که جــان کری دربــاره صلح‬ ‫ادامه در صفحه ‪28‬‬

‫چهار کشته و صدها‬ ‫زخمی در مراسم‬ ‫چهارشنبه‌سوری‬ ‫در ایران‬ ‫دویچــه ولــه ‪ -‬بــه گــزارش‬ ‫خبرگزاری تسنیم‪ ،‬آرزو دهقان‪،‬‬ ‫مدیــر روابط عمومــی معاونت‬ ‫درمــان وزارت بهداشــت ایران‬ ‫گفته اســت که از میان ‪ ۳۸۲‬نفر‬ ‫زخمی‪ ۱۴۸ ،‬تن در محل درمان‬ ‫و ‪ ۲۳۸‬مجــروح دیگــر به مراکز‬ ‫درمانی منتقل شده‌اند‪.‬‬ ‫منابع بیمارستانی ایران می‌گویند‬ ‫کــه این تعــداد زخمــی را آمار‬ ‫«اورژانس کشــور» روشن کرده‬ ‫است و ممکن است افراد بیشتری‬ ‫به صورت مستقل به مراکز درمانی‬ ‫مراجعهکردهباشند‪.‬دهقانتصریح‬ ‫می‌کند که آمار مجروحان‪ ،‬امسال‬ ‫به نسبت سال گذشته کاهش یافته‬ ‫است‪ .‬بر اســاس گزارش مراکز‬ ‫درمانی‪ ،‬سال گذشته ‪ ۵۹۵‬نفر در‬ ‫جریان مراســم چهارشنبه‌سوری‬ ‫مجروح شده بودند‪.‬‬ ‫گــزارش نیــروی انتظامــی‬ ‫ایــران می‌افزایــد کــه مراســم‬ ‫چهارشنبه‌ســوری‪ ،‬سه قربانی نیز‬ ‫بر جا گذاشــته اســت‪ .‬شــامگاه‬ ‫چهارشــنبه یک پســ ‌ر ‪ ۸‬ساله در‬ ‫شــهرک راه آهن تهــران بر اثر‬ ‫انفجار نارنجک دست‌ســاز جان‬ ‫خود را از دست داد‪.‬‬ ‫نیروی انتظامی می‌گوید که یک‬ ‫جــوان ‪ ۳۱‬ســاله در ایــن ارتباط‬ ‫بازداشت شده است‪.‬‬ ‫پزشــکی قانونــی ایــران نیز در‬ ‫گزارشی تایید کرد که یک پسر‌‬ ‫‪ ۱۲‬ساله در تهران و دو مرد ‪ ۲۸‬و‬ ‫‪ ۲۵‬ساله در نظام‌آباد استان البرز نیز‬ ‫در جریان مراسم چهارشنبه‌سوری‬ ‫جان خود را از دست داده‌اند‪.‬‬

‫نامه سناتورها به اوباما‪:‬‬

‫ایران حق غنی‌سازی ندارد‬ ‫رادیــو فردا ‪ -‬اکثریت قابــل توجهی از نمایندگان ســنای ایاالت متحده‬ ‫روز چهارشــنبه‪ ۲۸ ،‬اسفندماه‪ ،‬در نامه‌ای به باراک اوباما با اشاره به این که‬ ‫جمهوری اسالمی حق غنی‌سازی اتمی ندارد از او خواستند مانع از دستیابی‬ ‫ایران به سالح اتمی شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری رویترز‪ ۸۳ ،‬تن از اعضای سنای آمریکا در نامه خود‬ ‫مصرانه از رئیس جمهور این کشور خواستند که در هر گونه توافق نهایی‬ ‫میان ایران و گروه ‪ ۱+۵‬این نکته گنجانده شــود که «در چارچوب معاهده‬ ‫ان‌پی‌تی ایران حق ذاتی برای غنی‌سازی ندارد»‪.‬‬ ‫این نامه در روز دوم از دور جدید مذاکرات هســته‌ای در شــهر وین میان‬ ‫نمایندگان ایران و نمایندگان گروه ‪ ۱+۵‬منتشــر شــده است‪ ،‬در حالی که‬ ‫روز اول از این گفت‌وگوها به گفته عباس عراقچی «خوب و جدی» پیش‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که نامه مذکور به ابتکار رابرت منندز‪،‬‬ ‫ســناتور دموکرات و رئیس کمیته روابط خارجی سنا‪ ،‬و لیندزی گراهام‪،‬‬ ‫سناتور جمهوری‌خواه‪ ،‬تهیه شــده و امضاکنندگان آن اظهار کرده‌اند که‬ ‫«هر نوع توافق نهایی‪ ،‬باید برنامه هسته‌ای تسلیحاتی ایران را برچیند و مانع‬ ‫از آن شود که ایران از خالل غنی‌سازی اورانیوم یا تولید پلوتونیوم‪ ،‬به بمب‬ ‫هسته‌ای دست یابد»‪.‬‬ ‫به گفته این ســناتور‌ها‪ ،‬پیمان منع گسترش سالح‌های هسته‌ای‪ ،‬ان‌پی‌تی‪،‬‬ ‫«هیچ حق مسلمی» را در خصوص غنی‌سازی اورانیوم برای ایران به رسمیت‬ ‫نمی‌شناسد‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که جمهوری اســامی همواره تاکید داشــته اســت‬ ‫کــه به عنوان یکــی از امضا‌کننــدگان ان‌پی‌تی‪ ،‬حق دارد بــرای اهداف‬ ‫صلح‌آمیز‪،‬دست به غنی‌سازی اورانیوم بزند‪.‬‬ ‫سناتورهای امضا‌کننده این نامه در عین حال خاطر‌نشان کرده‌اند که ایران‬ ‫حق ندارد در دوران توافق شــش‌ماهه هسته‌ای تحریم‌ها را دور بزند‪ .‬ایران‬ ‫ت یافتند و این توافق ‪ ۳۰‬دی‌ماه به‬ ‫و ‪ ۵+۱‬سوم آذرماه به توافقی موقت دس ‌‬ ‫اجرا درآمد‪.‬‬ ‫این سناتورها با اشاره به برقرار بودن تحریم‌ها علیه ایران‪ ،‬تاکید کرده‌اند که‬ ‫در حالی که مذاکرات برای دســتیابی به توافق نهایی با ایران هنوز جریان‬ ‫است‪ ،‬برخی شرکت‌ها و کشورها به بهبود موقعیت تجاری‌شان در تهران‬ ‫یاندیشند‪.‬‬ ‫م‌‬ ‫به دنبال توافق موقت هسته‌ای‪ ،‬تعدادی از شرکت‌های اروپایی تمایل خود‬ ‫را برای برقراری روابط تجاری با ایران ابراز کرده و برخی از آنها‪ ،‬از جمله‬ ‫چند شرکت‌های فرانسوی و اتریشی‪ ،‬نمایندگانی را نیز به ایران فرستادند‪.‬‬ ‫ن حال آمریکا تاکنون بارها تاکید کرده است که تحریم‌ها علیه ایران به‬ ‫با ای ‌‬ ‫قوت خود باقی است و هشدار داده است که ناقضان تحریم‌ها علیه ایران‪،‬‬ ‫مجازات خواهند شد‪.‬‬


‫‪18‬‬

‫‪18 PAIVAND Vol. 19 Issue 1155 Friday March 21, 2014‬‬

‫سال نوزدهم‪ .‬شماره ‪ 1155‬جمعه ‪ 1‬فروردین ‪1393‬‬

‫نوروز‪« ،‬نیاز روزگار دردمند»‬ ‫در جامعهای کــه همواره از هجــوم و چندپارگی فرهنگی و‬ ‫گسستهای تاریخی رنﺞ برده است‪ ،‬نوروز تکیهگاه امیدی است‬ ‫برای پیوند دوباره و بازگشت به مدار شادی در زندگی و زدودن‬ ‫کینهها و به یاد آوردن نیاکان و پیوستگی تاریخی‪.‬‬ ‫جوانان ایرانی امروز به نوروز به عنوان همان اکسیری مینگرند‬ ‫که رودکی در ســومین قرن پس از فروپاشی امپراتوری ایرانی‬ ‫مینگریست‪ :‬نیازی برای روزگار دردمند ایرانی‪.‬‬

‫علی اصﻐر رمضانپور ) رادیو فردا (‬ ‫یک چنــد روزگار جهان دردمند‬ ‫بود‬ ‫به شد که یافت بوی سمن را دوای‬ ‫طیب‬ ‫رودکــی (‪ 244‬تــا ‪ 329‬هجــری‬ ‫قمری)‬ ‫جشــن نــوروز یکــی از مهمترین‬ ‫ابداعــات فرهنگی ایرانیان اســت‪.‬‬ ‫کوروش دوم (به تعبیر ایرانشناسان‬ ‫اروپایــی) یا کــوروش کبیــر (به‬ ‫تعبیر تاریخدانان ایرانی) به گواهی‬ ‫نشــانههای تاریخی‪ ،‬معمار شــکل‬ ‫امروزی ایــن پدیــده در فرهنگ‬ ‫سیاســی ایران اســت‪ .‬هخامنشیان‬ ‫مراســم نــوروز را به نشــانه آغاز‬ ‫دورانی تازه برای پایان دادن به رنج‬ ‫آوارگــی و تحت انقیاد بودن اقوام‬ ‫ایرانی به آیینی هویتنما و نشــانه‬ ‫اقتدار امپراتوری و فرهنگ ایرانی‬ ‫تبدیل کردند‪ .‬پارتیان و اشکانیان‪،‬‬ ‫پس از ســالهای فترت ناشــی از‬ ‫حمله اسکندر مقدونی‪ ،‬دوباره آن‬ ‫را به صورت رسمی احیا کردند و‬ ‫پادشــاهان ساسانی با تکیه بر پیوند‬ ‫دادن رســمی دین زرتشت با مبانی‬ ‫مشروعیت خود‪ ،‬و در میان شکوه و‬ ‫عظمت دربار و بوروکراسی پیچیده‬ ‫خود آن را توسعه دادند‪.‬‬ ‫در دوران اسالمی برگزاری رسمی‬ ‫مراســم نــوروز‪ ،‬پــس از اندکــی‬ ‫مقاومــت فاتحین عــرب‪ ،‬دوباره‬ ‫به صحنه بازگشــت‪ ،‬چــه در میان‬ ‫خلفــای عباســی و چــه در دوران‬ ‫حکومتهای مســتقل ایرانی مانند‬ ‫سامانیان و آل بویه‪ .‬مغوالن و ترکان‬ ‫هجوم آورده‪ ،‬بارهــا آن را ممنوع‬ ‫ِ‬ ‫آرامش‬ ‫کردند‪ ،‬اما وقتی خــود به‬ ‫زیستن در فالت ایران خو گرفتند با‬ ‫آن کنار آمدند‪ .‬به این ترتیب «تاریخ‬ ‫نوروز» را میتــوان به نوعی تاریخ‬ ‫«فرهنگ سیاسی ایران» دانست‪.‬‬ ‫برگزاری نــوروز از آغاز تا امروز‪،‬‬ ‫همواره با مبــارزهای تاریخی برای‬ ‫حفظ آن از ســوی اقــوام ایرانی و‬ ‫جدال میان کســانی کــه بر حفظ‬ ‫هویت ایرانی تاکید داشتهاند از یک‬ ‫سو و کسانی که خواهان از بین بردن‬ ‫این نشانهها بودهاند‪ ،‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫همراه بوده است‪ .‬یکی از مهمترین‬ ‫رازهای ماندگاری نوروز شاید تنوع‬ ‫آیینها و توانایی آن برای هماهنگ‬ ‫شــدن با آداب و رسوم و باورهای‬ ‫موجــود در فرهنگهــا و اقــوام‬ ‫گوناگون بوده است‪ ،‬به طوری که‬ ‫اقوام و طوایف و فرهنگهای غیر‬ ‫پارسی (مانند کردها) یا غیرایرانی‬

‫که تابع ایرانیان یــا تحت تاثیر آن‬ ‫بودهاند (ماننــد گروهی از ارمنیان)‬ ‫آن را نگاه داشتهاند‪.‬‬ ‫مطالعــات انسانشناســی فرهنگی‬ ‫نشــان میدهد که هر یــک از این‬ ‫اقوام و طوایــف برخی از جزئیات‬ ‫آیینی را با باورها و سنن خود تطبیق‬ ‫دادهاند‪ .‬به همین دلیل ما اکنون در‬ ‫سراسر فرهنگهایی که تحت تاثیر‬ ‫فرهنگ ایرانی بودهاند با آیینهای‬ ‫متفاوتی برای نوروز روبهروییم‪ .‬با‬ ‫این وجود هسته مرکزی این آیینها‬ ‫همان شکلی است که هخامنشیان‬ ‫آن را پذیرفتند و ترویج کردند‪.‬‬ ‫مطالعه و بررســی آیینها و ســنن‬ ‫ایرانی و از جمله نوروز‪ ،‬در دهههای‬ ‫اخیر با این انتقــاد روبهرو بوده که‬ ‫دچار نوعی ایرانیســازی افراطی‬ ‫شده است‪ .‬این منتقدان گفتهاند که‬ ‫عالقه ملیگرایانه و گاه نژادپرستانه‬ ‫گروهی از پژوهشگران سبب شده‬ ‫اســت تا همه چیز با رنگ و بویی‬ ‫ایرانی و گاه پارســی دیده شــود‪.‬‬ ‫از دید این منتقــدان مطالعه درباره‬ ‫آیینهای ایرانی با کمبود مطالعات‬ ‫تطبیقــی و تاریخی روبهروســت‬ ‫که به نوعی بیتوجهــی در دیدن‬ ‫تاثیر دیگــر فرهنگهــا و اقوام و‬ ‫بهویژه اقوام مهاجر و همســایه در‬ ‫شــکلگیری آیینهــا و باورهای‬ ‫ایرانیان منجر شده است‪.‬‬ ‫مثال درباره جشــن نــوروز‪ ،‬به این‬ ‫واقعیت کمتر توجه شده است که‬ ‫اگرچه جشــن آغاز بهــار یکی از‬ ‫جشنهایمرسومزرتشتیاناززمانی‬ ‫در حدود ‪ 1200‬سال پیش از میالد‬ ‫مسیح بوده است‪ ،‬اما تبدیل شدن آن‬ ‫به آیینی یگانه در آغاز سا ِل عرفی‪،‬‬ ‫آشکارا تحت تاثیر باورهای بابلیان‬ ‫صورت گرفته که خاندان هخامنش‬ ‫و موبدان ایــن دوره به بهرهگیری‬ ‫از آن بــرای شــکل دادن بــه نظم‬ ‫حکومتی نیاز داشتهاند‪.‬‬ ‫باور بر این تاثیرپذیری حتی در مورد‬ ‫سننی مانند میر نوروزی (نگاه کنید‬ ‫به مقاله بهار مختاریــان درباره میر‬ ‫نوروزی) و تفال یا پیشگویی آغاز‬ ‫ســال و حتی به اعتقاد گروهی‪ ،‬در‬ ‫شکلگیری رسم سیزدهبهدر وجود‬ ‫داشته است‪ .‬از نظر فرهنگ سیاسی‪،‬‬ ‫مهمترین تاثیرپذیری‪ ،‬سازمان دادن‬ ‫نمادین رابطه میان شاه و فرمانروا از‬ ‫یک سو و مردم از سوی دیگر است‬ ‫که در نوع برگزاری مراسم رسمی‬ ‫ســاالنه نوروز توســط هخامنشیان‬ ‫دیده میشود‪ ،‬سنتی که پیش از آن‬ ‫در بابل به نشان تجدید عهد ساالنه‬

‫شــاهان و بزرگان با مردم بوده و با‬ ‫حضور روحانیــون در معبد به اجرا‬ ‫درمیآمده است‪.‬‬ ‫این تاثیرپذیری و گزینش فرهنگی‬ ‫گاه پــر از جنجالهای سیاســی و‬ ‫اجتماعــی بــوده اســت‪ ،‬مانند در‬ ‫نظر گرفتن یــک ماه اضافه ‪ 5‬روزه‬ ‫که ناشــی از پذیرفتــن اصالحات‬ ‫گاهشــماری مصری پس از تسلط‬ ‫هخامنشــیان بر مصر بوده اســت و‬ ‫توجه بــه فایده عملــی آن‪ .‬دولت‬ ‫هخامنشــی بــرای اصــالح تقویم‬ ‫خــود این پنــج روز را به عنوان ماه‬ ‫کوچک به آخر ســال افــزود‪ ،‬اما‬ ‫موبدان زرتشتی و زرتشتیان متعصب‬ ‫آن را نپذیرفتند و در خانه و در خفا‬ ‫جشن را بر اساس گاهشماری خود‬ ‫به جــا میآوردند و ســپس ‪ 5‬روز‬ ‫بعــدی را در عرصه عمومی و بنا بر‬ ‫تقویم حکومتی در کوی و برزن به‬ ‫جشن میپرداختند‪ .‬گروهی بر این‬ ‫اعتقاد هستند که عمر پنجروزه میر‬ ‫نوروزی مربــوط به پذیرش عملی‬ ‫این گاهشماری مصری است‪.‬‬ ‫همان میرنوروزی کــه حافظ از او‬ ‫سخنمیگوید‪:‬‬ ‫سخن در پرده میگویم چو گل از‬ ‫غنچه بیرون آی‬ ‫که بیش از پنج روزی نیست حکم‬ ‫میر نوروزی‬ ‫ابداعات هخامنشیان‪ ،‬با تاکید بیشتر‬ ‫بر نظم گاهشماری ساالنه و به میان‬ ‫آمدن پای دولت و برخی جزئیات‬ ‫دیگــر (آن چنــان که نیــاز یک‬ ‫امپراتوری بزرگ بــرای نظم دادن‬ ‫به مالیات ســاالنه و زندگی عرفی‬ ‫و بهرهگیری در تبلیغات سیاسی و‬ ‫آموختن قواعد تازه به شــهروندان‬ ‫بود) به شــکلگیری نوروزی تازه‬ ‫در غرب فــالت ایــران و در میان‬ ‫زرتشــتیان نواحی غربی منجر شد‪.‬‬ ‫نوروزی که تفاوتهایی با شــکل‬ ‫ســنتی آن داشــت کــه در نواحی‬ ‫شرقی اجرا میشــد‪ .‬نشانههای این‬ ‫تفاوت را‪ ،‬حتــی امروز میتوان در‬ ‫تفاوت آشکار نوع برگزاری جشن‬ ‫نوروز در مناطقی مانند تاجیکستان‬ ‫و افغانستان به عنوان نمونه فرهنگی‬ ‫ایرانــی در مشــرق فالت ایــران و‬ ‫آســیای میانه با شکل برگزاری در‬ ‫مناطق مرکزی و غــرب و جنوب‬ ‫فالت ایران دید‪ .‬در مناطق شــرقی‬ ‫هنــوز توجه به رقــص و پایکوبی‪،‬‬ ‫گردش در طبیعت‪ ،‬چیدن و آرایش‬ ‫گلهــا و لباسهــای رنگارنگ و‬ ‫بهویژه حضور زنــان در مرکز این‬ ‫آیین دیده میشــود کــه هر یک‬ ‫دارای معنــای اســطورهای ویژهای‬ ‫در فرهنگ متاخر زرتشــتی است‪،‬‬ ‫فرهنگــی که پس از تبدیل شــدن‬

‫تدریجــی رمهبانــان کوچگــر به‬ ‫کشــاورزان یکجانشــین در طی‬ ‫قرنهامیکوشدبینخدایخورشید‬ ‫و آســمان کــه خدای شــهریور و‬ ‫خدای مردان است با خدای اسفند‬ ‫و فروردین که خدای زمین و آب و‬ ‫زنان است پیوند برقرار کند‪.‬‬ ‫با وجــود اهمیت محــوری نوروز‬ ‫در شــناخت فرهنگ ایرانی‪ ،‬هنوز‬ ‫مطالعات دربــاره آن بــه صورت‬ ‫فرعی و در حد مبانی محدود مانده‬ ‫است‪ .‬در دو مقاله بسیار با ارزش در‬ ‫دائرهالمعارف ایرانیکا‪ ،‬یکی مقاله‬ ‫ایرانشــناس برجسته‪ ،‬مری بویس‪،‬‬ ‫دربــاره نــوروز در دوران پیش از‬ ‫اسالم و دیگری مقاله باستانشناس‬ ‫و پژوهشــگر برجسته و متاسفانه از‬ ‫دســت رفته ایرانی‪ ،‬علیرضا شاپور‬ ‫شــهبازی‪ ،‬کوشــیده شــده است‬ ‫پرتویی به تاریخ نوروز تابانده شود‪،‬‬ ‫اما هر دو مقاله بــر این نکته اذعان‬ ‫دارنــد که مطالعات دربــاره تاریخ‬ ‫نوروز و جنبههای فرهنگشناسانه‬ ‫و اسطورهای آن همچنان اندک و‬ ‫محدود مانده است‪.‬‬ ‫درک معاصــر مــردم در ایــران از‬ ‫نوروز شــاید بیش از هر چیز تحت‬ ‫تاثیر روایتی است که فردوسی در‬ ‫شــاهنامه به یادگار نهاده است‪ ،‬چه‬ ‫در آنجا که آن را با جهانشناســی‬ ‫باســتانی ایرانی و زرتشــتی پیوند‬ ‫میزند‪:‬‬ ‫چو آمد به برج حمل آفتاب‬ ‫جهان گشت با فر و آیین و آب‬ ‫و چــه در آنجا کــه آن را در قالب‬ ‫بازخوانی افســانهای زندگی اقوام‬ ‫ایرانی بــا روایتی از روزگار خوش‬ ‫ایرانیــان در زمــان هخامنشــیان و‬ ‫ساسانیان بازسازی میکند‪:‬‬ ‫به جمشید بر گوهر افشاندند‬ ‫مر آن روز را روز نو خواندند‬ ‫سر سال نو هرمز فرودین‪/‬‬

‫برآسوده از رنج‪ ،‬تن‪ ،‬دل ز کین‬ ‫به نوروز نو شاه گیتیفروز‬ ‫بر آن تخت بنشست فیروز روز‬ ‫بزرگان به شادی بیاراستند‬ ‫می و رود و رامشگران خواستند‬ ‫چنین جشن فرخ از آن روزگار‬ ‫بمانده از آن خسروان یادگار‬ ‫او همچنیــن در هنگامه سانســور‬ ‫ناشی از سلطه حاکمان اسالمپناه‪ ،‬از‬ ‫پایداری باورهای زرتشتی و باستانی‬ ‫ایرانیــان در قالــب نوروز ســخن‬ ‫میگوید‪:‬‬ ‫برفتند یکسر به آتشکده‬ ‫به ایوان نوروز جشن سده‬ ‫همی مشک بر آتش افشاندند‬ ‫به بهرام بر آفرین خواندند‬ ‫چو شد ساخته کار آتشکده‬ ‫همان جای نوروز و جشن سده‬ ‫با وجود این‪ ،‬روایت فردوســی به‬ ‫دالیلی که اکنــون مجال مرور آن‬ ‫نیســت از جزئیات تاریــخ نوروز‬ ‫و مقید کــردن آن بــا رویدادهای‬ ‫تاریخــی میپرهیــزد و بــه نوروز‬ ‫شکلی افسانهای میدهد‪ ،‬روایتی که‬ ‫درهم آمیخته بخشی از روایتهای‬ ‫بازمانده از دوران ساسانی و اشکانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫روشن است که زبان بیانی فردوسی‬ ‫نمیتوانســت در دوران اسالمی به‬ ‫زبان رســمی درباره نــوروز انتقال‬ ‫یابد‪ .‬اما به ســرعت مانند جنبههای‬ ‫دیگر اندیشــه و فرهنــگ ایرانی و‬ ‫زرتشتی به ادبیات اسالمی راه یافت‬ ‫و در قالب حدیث یا کلمات قصار‬ ‫منسوب به شخصیتهای اسالمی‬ ‫کاربرد عمومی یافت‪.‬‬ ‫ایرانشناســان و اسالمشناســان در‬ ‫مطالعات متعددی نشان دادهاند که‬ ‫این اندیشــه و تفکــر چگونه دامنه‬ ‫وســیعی از ادبیات اسالمی از قرآن‬ ‫گرفته تــا احادیث تا اندیشــههای‬

‫متفکران را در برگرفته اســت‪ .‬در‬ ‫مورد نــوروز مهمترین عبارتی که‬ ‫به کار گرفته شــده است احادیثی‬ ‫اســت که به امام جعفر صادق‪ ،‬امام‬ ‫ششــم شــیعیان‪ ،‬نســبت داده شده‬ ‫است‪ .‬توصیههایی برای انجام آداب‬ ‫خاصــی به عنوان آداب مســتحب‬ ‫در عیــد نــوروز به او نســبت داده‬ ‫شــده اســت‪ .‬به جای آوردن نماز‪،‬‬ ‫پوشــیدن جامه نو و استفاده از بوی‬ ‫خوش که همگــی از آداب پیش‬ ‫از اسالم نوروز است‪ .‬معروفترین‬ ‫مورد شبیهسازی باورهای نوروزی‬ ‫به باورهای اســالمی دعایی اســت‬ ‫که به عنوان دعای سال نو (یا مقلب‬ ‫القلوب و االحوال…) در فرهنگ‬ ‫شــیعیان ایرانی پذیرش عام یافته و‬ ‫پس از پذیرفته شدن تشیع به عنوان‬ ‫مذهب رســمی در ایــران در دوره‬ ‫صفویه همواره در مراسم رسمی از‬ ‫آن استفاده شده است‪ ،‬دعاهایی که‬ ‫اگرچه به زبان عربی قرائت میشود‪،‬‬ ‫اما هســتههای بنیادین اندیشه دینی‬ ‫ایرانیان باستان را در خود نهفته دارد‪.‬‬ ‫ماندگاری آیینهای نوروز و توانایی‬ ‫هماهنگ شــدن بــا فرهنگهای‬ ‫گوناگون‪ ،‬صرف نظر از درونمایه‬ ‫ذهنــی آن بیانگــر کارکردهــای‬ ‫اجتماعی اســت که بــرای جوامع‬ ‫ایرانی یافتــن معادلی بــرای آن را‬ ‫دشوار میساخته است‪ .‬در جامعهای‬ ‫که همــواره از هجوم و چندپارگی‬ ‫فرهنگی و گسســتهای تاریخی‬ ‫رنج برده اســت‪ ،‬نــوروز تکیهگاه‬ ‫امیدی اســت برای پیونــد دوباره و‬ ‫بازگشت به مدار شادی در زندگی‬ ‫و زدودن کینههــا و به یــاد آوردن‬ ‫نیاکان و پیوستگی تاریخی‪ .‬فرصتی‬ ‫است برای بروز انرژی اجتماعی و‬ ‫ابراز هویــت افتخارآفرین‪ .‬به دلیل‬ ‫همین کارکردهاست که در دوران‬ ‫معاصــر و همزمان با بروز اشــکال‬ ‫متفــاوت ملیگرایــی‪ ،‬نــوروز بار‬ ‫دیگر نیازی تازه و روزآمد دانســته‬ ‫میشود‪ .‬این هسته اصلی است که‬ ‫در زبان فارسی چه در قالب ادبیات‬ ‫کالســیک و چه در ادبیات معاصر‬ ‫و مــدرن ایــران پایدار مانــده و به‬ ‫فرهنگ امروز جوامع ایرانی منتقل‬ ‫شده است‪ .‬عجیب نیست که جوانان‬ ‫ایرانی امروز به نوروز به عنوان همان‬ ‫اکســیری مینگرند کــه رودکی‬ ‫در ســومین قرن پس از فروپاشــی‬ ‫امپراتــوری ایرانی مینگریســت‪:‬‬ ‫نیازی برای روزگار دردمند ایرانی‪.‬‬


19 PAIVAND Vol. 19 Issue 1155 Friday March 21, 2014

1393 ‫ فروردین‬1 ‫ جمعه‬1155 ‫ شماره‬.‫سال نوزدهم‬

19


‫‪20‬‬

‫‪20 PAIVAND Vol. 19 Issue 1155 Friday March 21, 2014‬‬

‫سال نوزدهم‪ .‬شماره ‪ 1155‬جمعه ‪ 1‬فروردین ‪1393‬‬

‫رسایی‪ :‬پنهان کردن خبر‬ ‫توقیف نشریه «‪ ۹‬دی» بزدالنه بود‬ ‫دویچه وله ‪ -‬حمید رســایی‪ ،‬مدیر‬ ‫مســئول هفته‌نامه توقیف شــده «‪۹‬‬ ‫دی» جلوگیری از انتشار این نشریه‬ ‫را «اقدامی خجالت‌آور» خواند‪ .‬او‬ ‫هیئت نظارت بر مطبوعات را متهم‬ ‫می‌کند که علت واقعی توقیف این‬ ‫هفته‌نامه را اعالم نکرده است‪.‬‬ ‫انتشــار خبــر توقیــف هفته‌نامه «‪۹‬‬ ‫دی» در روز سه‌شــنبه (‪ ۲۷‬اسفند‪/‬‬ ‫‪ ۱۸‬مارس) واکنش‌های شماری از‬ ‫اصول‌گرایان را در پی داشــت که‬ ‫دولــت را به عدم تحمــل منتقدان‬ ‫متهممی‌کنند‪.‬‬ ‫حمید رســایی در یادداشتی که در‬ ‫سایتشخصی‌اشمنتشرشدنوشت‬ ‫که این خبر یک هفته قبل توســط‬ ‫یک منبع موثق به اطالع او رســیده‬ ‫بود‪ ،‬اما قرار بوده اعالم رســمی آن‬ ‫در روزهای پایانی سال انجام شود‪.‬‬ ‫رسایی علت پنهان کردن این خبر‬ ‫را نزدیک بودن تعطیالت ‪ ۱۴‬روزه‬ ‫نــوروز و جلوگیــری از «بازتــاب‬ ‫مخالفت‌ها با ایــن توقیف» عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫«تدبیر بزدالنه وزارت ارشاد»‬

‫مدیــر مســئول هفته‌نامــه «‪ ۹‬دی»‬ ‫می‌افزایــد‪« :‬ایــن «تدبیــر» بزدالنه‬ ‫وزارت ارشــاد در اختفــای خبــر‬ ‫توقیف یک رســانه مدافع انقالب‪،‬‬ ‫حکایــت از «ناامیــدی» و تــرس‬ ‫مسئوالن این وزارتخانه از اقداماتش‬ ‫دارد‪».‬‬ ‫در واکنش به انتقادها‪ ،‬معاونت امور‬ ‫مطبوعاتی و اطالع‌رســانی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اسالمی شامگاه‬ ‫سه‌شنبه توضیحات هیئت نظارت بر‬ ‫مطبوعات درباره علت توقیف هفته‬ ‫نامه ‪ ۹‬دی را منتشر کرد‪.‬‬ ‫هیئت نظــارت با اشــاره به این که‬ ‫در ســال ‪ ،۹۲‬پنــج تذکــر کتبی و‬ ‫یک تذکر شــفاهی به هفته‌نامه «‪۹‬‬ ‫دی» داده‪ ،‬نوشــت‪« :‬در جلسه اخیر‬ ‫مر قانونی اقدام نشــریه‬ ‫نیز با لحاظ ّ‬ ‫مزبور در شــماره ‪ ۱۷‬مبنی بر درج‬ ‫کاریکاتور با لبــاس روحانی را به‬ ‫لحــاظ توهین به کســوت مقدس‬ ‫روحانیت جرم دانســته و حکم به‬ ‫توقیف و ارجاع آن به دادگاه نموده‬ ‫بود‪».‬‬ ‫رسایی ادعای دریافت شش تذکر‬

‫دریاچه ارومیه باز هم الغرتر شد‬

‫شمارش معکوس خشکی کامل‬ ‫به گفته مدیر ســتاد حــوادث و‬ ‫مدیریت بحران آذربایجان غربی‬ ‫مساحت دریاچه ارومیه از حدود‬ ‫‪ ۲‬هــزار کیلومتر مربــع به ‪۱۶۲۸‬‬ ‫کیلومتر مربع کاهش یافته است‪.‬‬ ‫تاکنون آب ‪ ۱۸۳‬روستای حاشیه‬ ‫دریاچه ارومیه متاثر از خشــکی‬ ‫دریاچه شور شده است‪.‬‬

‫را «خالف واقعیت و کذب» خوانده‬ ‫و می‌نویســد که هیئت نظارت «به‬ ‫اندازه‌ای در رفع و رجوع این اقدام‬ ‫خجالت‌آور خود عجله داشــته که‬ ‫در بیــان دالیل توقیف ‪ ۹‬دی دچار‬ ‫اشتباه فاحشی شده است‪».‬‬ ‫عکس دست‌بوسی از رفسنجانی‬

‫عضو پیشین شورای مرکزی جبهه‬ ‫پایــداری کــه از حامیــان افراطی‬ ‫رئیس دولت قبلی محسوب می‌شود‬ ‫درباره «اشتباه فاحش» هیئت نظارت‬ ‫یادآوری کرده که اتهام «توهین به‬ ‫کسوت مقدس روحانیت» مربوط به‬ ‫دو سال پیش و انتشار کاریکاتوری‬ ‫از محمد خاتمی بوده است‪.‬‬ ‫رســایی نوشــت‪« :‬مهمترین دالیل‬ ‫توقیــف ایــن هفته‌نامــه انتشــار‬ ‫یادداشــت‌هایی در انتقاد از اخراج‬ ‫دانشمندان هســته‌ای‪ ،‬نقد توافقنامه‬ ‫ژنو‪ ،‬جابجایی‌های زیاد در دولت با‬ ‫عنوان «مردی که با کلید انبار داس‬ ‫آمد» و از همه مهم‌تر انتشار عکسی‬ ‫از هاشمی رفسنجانی بود که رئیس‬ ‫یکــی از مناطــق دانشــگاه آزاد تا‬ ‫کمر خم شــده و در حال بوسیدن‬ ‫دســت‌های رفسنجانی است و او با‬ ‫افتخار دســت خــود را دراز کرده‬ ‫است‪».‬‬ ‫در اطالعیه دبیرخانه هیئت نظارت به‬ ‫این عکس رفسنجانی اشاره‌ای نشده‬ ‫است‪ .‬مدیر مسئول هفته‌نامه «‪ ۹‬دی»‬ ‫همچنین گفته که بر خالف ادعای‬ ‫مسئوالن این نشریه در سال ‪ ۹۲‬سه‬ ‫تذکر بیشتر نگرفته است‪.‬‬ ‫در نشست ‪ ۱۶‬دی‌ماه هیئت نظارت‬ ‫چنــد نشــریه اصولگرایــان تندرو‬ ‫از جملــه «‪ ۹‬دی» تذکــر گرفتند و‬ ‫هفته‌نامــه «یالثــارات» ارگان گروه‬ ‫افراطی انصار حزب‌اهلل توقیف شد‪.‬‬ ‫انتقاد از «مسیر سکوالر و لیبرالیستی»‬

‫وزارت ارشــاد در کنار دو نشــریه‬ ‫اصول‌گرایــان کــه از منتقــدان‬ ‫سرســخت سیاســت‌ها و عملکرد‬ ‫دولــت حســن روحانی به شــمار‬ ‫می‌رونــد‪ ،‬در ماه‌هــای اخیــر دو‬ ‫روزنامه «بهار» و «آســمان» نیز که‬ ‫به جنــاح اصالح‌طلبان تعلق دارند‪،‬‬ ‫توسط هیئت نظارت بر مطبوعات‬ ‫توقیفشده‌اند‪.‬‬ ‫علیرضــا زاکانی‪ ،‬دبیرکل جمعیت‬ ‫رهپویــان انقــاب اســامی روز‬ ‫چهارشنبه‪ ۲۸ ،‬اســفند در انتقاد از‬ ‫آنچه «بســته شدن رسانه‌های منتقد‬ ‫در دولت روحانی» خوانده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«اقدام شبهه‌انگیز اخیر عالوه بر عبور‬ ‫از شــعارهای انتخاباتی‪ ،‬در جهت‬ ‫محدود کردن فضای سیاسی کشور‬ ‫و مخالفان است‪».‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری فارس‬ ‫زاکانی با انتقاد از رئیس‌جمهور که‬ ‫به گفته‌ی او «تاکنون درباره مواجهه‬ ‫وزارت ارشاد با رسانه‌های منتقد و‬ ‫بستن آنها هیچ اعتراضی نکرده» از‬ ‫حســن روحانی می‌خواهد جلوی‬ ‫این روند را بگیرد‪.‬‬ ‫محمود نبویان‪ ،‬عضو جبهه پایداری‬ ‫نیز وزارت ارشاد را متهم می‌کند که‬ ‫«به سمت سکوالریسم و گسترش‬ ‫ارزش‌های لیبرالیســتی می‌رود»‪ .‬او‬ ‫می‌گوید‪« :‬متاســفانه در سیاســت‬ ‫جدیــدی کــه وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی در پیش گرفته است‪،‬‬ ‫روزنامه‌هایی حق حیات دارند که‬ ‫تملق دولت را بگویند‪».‬‬ ‫برخالف تالش اصول‌گرایان برای‬ ‫نســبت دادن توقیف نشــریه‌ها به‬ ‫وزارت ارشاد‪ ،‬هیئت نظارت بر‬ ‫مطبوعات از هفت عضو تشــکیل‬ ‫شــده کــه تمایــل هیچ یــک از‬ ‫جناح‌های سیاســی بــر آن صد در‬ ‫صد غالب نیست‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪28‬‬

‫دویچه وله ‪ -‬مساحت دریاچه ارومیه‬ ‫از حدود ‪ ۲‬هــزار کیلومتر مربع به‬ ‫‪ ۱۶۲۸‬کیلومتــر مربع کاهش یافته‬ ‫است‪ .‬به گزارش خبرگزاری «مهر»‪،‬‬ ‫محبوب زارع مدیر ستاد حوادث و‬ ‫مدیریت بحــران آذربایجان غربی‬ ‫چهارشنبه ‪ ۲۸‬اســفند ‪ ۱۳۹۲‬ضمن‬ ‫اعالم این خبر گفته که بر اســاس‬ ‫بررسی‌های انجام شده ‪ ۳‬روستا در‬ ‫ســلماس و ارومیه در معرض خطر‬ ‫جدی ناشــی از خشــکی دریاچه‬ ‫ارومیههستند‪.‬‬ ‫از زمــان شــتاب گرفتن خشــکی‬ ‫دریاچه ارومیه‪ ،‬پدیده ریزگردهای‬ ‫نمکیدراینمنطقهبروزکردهاست‪.‬‬ ‫آن‌طور که مدیر کل ستاد حوادث‬ ‫و مدیریت بحران آذربایجان غربی‬ ‫گفته است‪ ،‬در ارومیه ‪ ۶۳۳‬روستا‪،‬‬ ‫سلماس ‪ ۱۵۸‬روستا‪ ،‬نقده ‪ ۹۶‬روستا‪،‬‬ ‫مهاباد ‪ ۱۹۸‬روستا و میاندوآب ‪۱۹۴‬‬ ‫روســتا و در مجموع هــزار و ‪۲۷۹‬‬ ‫روســتا در معرض افزایش شوری‬ ‫آب شرب و کشاورزی هستند‪.‬‬ ‫در همیــن زمینه کاظــم محمدی‬ ‫مدیرعامل شرکت آب و فاضالب‬ ‫روستایی آذربایجان غربی هم گفته‬ ‫تا کنون آب ‪ ۱۸۳‬روســتای حاشیه‬ ‫دریاچــه ارومیه متاثر از خشــکی‬ ‫دریاچه و شوری آب شده است‪.‬‬ ‫عالوه بر ایــن‪ ،‬در حال حاضر ‪۳۰۰‬‬ ‫روســتای آذربایجان غربی در اثر‬ ‫خشکســالی با کمبود آب مواجه‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫ستاد نجات دریاچه ارومیه‬ ‫بودجه ندارد‬

‫عیسی کالنتری مدیر اجرایی ستاد‬ ‫نجات دریاچه ارومیه روز سه‌شنبه‬ ‫‪ ۲۷‬اسفند به خبرگزاری «ایرنا» گفت‬ ‫حداکثــر تا دوماه آینــده عملیات‬ ‫نجات این دریاچه آغاز می‌شود‪.‬‬ ‫به گفتــه عیســی کالنتــری دلیل‬ ‫خشکســالی برای خشــک شدن‬ ‫دریاچه ارومیه تنها یک بهانه است‬

‫و سوءمدیریت در استفاده از منابع‬ ‫آبی این دریاچه در ایجاد وضعیت‬ ‫فعلی نقش برجسته‌تری دارد‪.‬‬ ‫مدیر اجرایی ســتاد نجات دریاچه‬ ‫گفته است‪« :‬زمانی از آب دریاچه‬ ‫ارومیــه ‪ ۱/ ۵‬میلیــارد متــر مکعب‬ ‫برداشــت می شــد که اکنون این‬ ‫میــزان به ‪ ۵/ ۵‬میلیــارد متر مکعب‬ ‫رسیده اســت و باید این میزان آب‬ ‫را به دریاچه بازگردانیم‪».‬‬ ‫عیسی کالنتری افزوده است‪ «:‬تمام‬ ‫نهادها برای نجات دریاچه ارومیه با‬ ‫ستاد نجات دریاچه ارومیه همکاری‬ ‫می‌کنند‪ ،‬ولی این ستاد بودجه الزم‬ ‫برای اقدامات اجرایی را در اختیار‬ ‫ندارد‪».‬‬ ‫به گفته کارشناسان نجات دریاچه‬ ‫ارومیه کاری بسیار مشکل‪ ،‬هزینه‌بر‪،‬‬ ‫طوالنی و نیازمند بررسی و مطالعه‬ ‫دقیق اســت‪ .‬به گفته مســئوالن و‬

‫دست‌اندرکاران ســتاد احیای آن‪،‬‬ ‫هزینه نجات ایــن دریاچه می‌تواند‬ ‫سر به هزاران میلیارد تومان بزند‪.‬‬ ‫حسن روحانی ‪ ۱۷‬دی‌ماه در «اولین‬ ‫همایش اســتانداران دولت تدبیر و‬ ‫امیــد» تاکید کرد‪« :‬اگــر ما نتوانیم‬ ‫دریاچه ارومیه را نجات دهیم‪ ،‬شما‬ ‫بدانید که میلیون‌ها انســان در ایران‬ ‫بایــد خانه و زندگی‌شــان را ترک‬ ‫کنند‪ ،‬تنها بحث آذربایجان غربی‬ ‫نیســت‪ ،‬آنجا یک طوفــان‪ ،‬تمام‬ ‫نمک را منتشــر می‌کند و زندگی‬ ‫مــردم را مســتأصل می‌کند و تمام‬ ‫کشــاورزی اطراف استان را از بین‬ ‫خواهد برد‪».‬‬ ‫س دولت یازدهــم همان زمان‬ ‫رئی ‌‬ ‫تائید کرد که در کشور یک فاجعه‬ ‫انسانی و زیست محیطی در شرف‬ ‫وقوع است که پی‌آمدهای فرامرزی‬ ‫و منطقه‌ای خواهد داشت‪.‬‬

‫سفیر ایران در عراق ‪:‬‬

‫امکان بازگشت ‪ ۴۲۳‬نفر از اعضای‬ ‫سازمان مجاهدین خلق فراهم است‬ ‫بی بی ســی ‪ -‬حسن دانایی فر‪ ،‬سفیر ایران در عراق گفته است که ‪۴۲۳‬‬ ‫نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که در حال حاضر در عراق‬ ‫هســتند «از نظر حقوقی مشکلی برای بازگشــت به کشور ندارند و می‬ ‫توانند به ایران سفر کنند‪».‬‬ ‫آقای دانایی‌فر به خبرگزاری مهر گفته است‪« :‬بررسی هایی در این باره‬ ‫صورت گرفته» و «به این تعداد ممکن است در آینده افزوده شود‪».‬‬ ‫سفیر ایران در عراق گفته «در گذشته اعالم شده بود ایران آمادگی دارد‬ ‫آن عده از اعضای گروهک منافقین را که مرتکب جنایت نشده اند و یا‬ ‫شاکی خصوصی ندارند‪ ،‬مورد عفو قرار دهد و در این راستا پرونده های‬ ‫آنان مورد بررسی قرار گرفت‪ ».‬مقامات ایران سازمان مجاهدین خلق را‬ ‫که سال ها با حکومت ایران در نبرد مسلحانه بود‪« ،‬منافقین» می نامند‪.‬‬ ‫بر اساس گفته سفیر ایران‪ ،‬اسامی این ‪ ۴۲۳‬نفر «به زودی به سازمان های‬ ‫ذیربط اعالم خواهد شد‪».‬‬ ‫پایگاه اشرف مقر اصلی ســازمان مجاهدین خلق ایران در عراق بود به‬ ‫همین دلیل تعداد زیادی از اعضای این ســازمان در این کشــور مستقر‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪26‬‬


‫‪21‬‬

‫سال نوزدهم‪ .‬شماره ‪ 1155‬جمعه ‪ 1‬فروردین ‪1393‬‬

‫تدابیر ویﮋه نوروزی‬ ‫در مرزهای ایران با پاکستان و عراق‬ ‫ایران در آستانهی نوروز گذرگاههای مرزی خود با پاکستان را بست و‬ ‫مبادالت تجاری میان دو کشور را برای ‪ 10‬روز به حالت تعلیق درآورد‪.‬‬ ‫در مرز قصر شیرین نیز تردد مسافران ایرانی و عراقی با خودروی شخصی‬ ‫آزاد شد‪.‬‬

‫دویچه وله ‪ -‬بســته شدن بخشی از‬ ‫مرزهای شــرقی و آزاد شدن سفر‬ ‫از یکــی از مرزهای غربی از جمله‬ ‫تدبیرهایی است که در ایام نوروز به‬ ‫رفتوآمد خودروهای شــخصی میان ایران و اقلیم کردستان عراق‬ ‫اجرا گذاشته میشود‪.‬‬ ‫آزاد میشود‬ ‫سایت خبری تسنیم روز چهارشنبه‪،‬‬ ‫‪ 28‬اســفند گزارش داد که دولت‬ ‫عراقی‪ ،‬که قصد ســفر با خودروی میتوانند بدون نیاز به دریافت ویزا‬ ‫ایران در آستانه فرارسیدن تعطیالت‬ ‫شخصی به جمهوری اسالمی ایران با ارائه گذرنامــه معتبر و پرداخت‬ ‫نوروز تمام مرزهای خود با پاکستان‬ ‫را دارنــد‪ ،‬میتوانند پــس از انجام ‪ 15‬هزار تومــان عوارض خروج از‬ ‫منابع‬ ‫را بســت‪ .‬بنابر این گــزارش‬ ‫تشریفات قانونی با مراجعه به پلیس کشــور برای هر نفر‪ ،‬بــا خودروی‬ ‫سفر بدون ویزا‬ ‫دولتیپاکستانگفتهاندکهمقامهای‬ ‫راهنمایی و رانندگی قصرشیرین‪ ،‬شخصی به کردستان عراق بروند‪.‬‬ ‫به کردستان عراق‬ ‫مرزی ایران همتایان پاکستانی خود‬ ‫پس از دریافت پالک گذر موقت سرپرست فرمانداری قصر شیرین به‬ ‫را از این تصمیم تهران مطلع کرده همزمــان با ایــن تحــوالت‪ ،‬یاور برای مدت شش ماه در ایران تردد خبرگزاری ایرنا گفت‪« :‬دو شرکت‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫بیمهگذار ایرانی و عراقی بهصورت‬ ‫محمــدی سرپرســت فرمانــداری کنند‪».‬‬ ‫قصرشــیرین از ایجاد تســهیالتی این امکان برای گردشگران ایرانی مشترک کارهای مربوطه را انجام‬ ‫تدبیرهایاحتیاﻃی‬ ‫بــرای مســافران و گردشــگران که قصد دارند با خودروی شخصی میدهند‪ ،‬و اکنون شرایط برای تردد‬ ‫در مرز پاکستان‬ ‫ایرانــی و عراقی در گذرگاه مرزی به شــهرهای اقلیم کردستان عراق اتباع ایرانی و عراقی با خودروهای‬ ‫شخصی به خاک دو کشور در مرز‬ ‫سفر کنند نیز فراهم شده است‪.‬‬ ‫«پرویزخان» خبر داد‪.‬‬ ‫با بسته شدن مرز بین دو کشور که محمدیگفت‪«:‬مالکانخودروهای بر ایــن اســاس شــهروندان ایران پرویزخان فراهم شده است‪».‬‬ ‫تا ده روز ادامه مییابد‪ ،‬اکثر کسانی‬ ‫تجاری‬ ‫که برای انجام فعالیتهای‬ ‫عدم محکومیت دو نماینده مجلﺲ متهم در فساد سه هزار میلیاردی‬ ‫ناگزیــر از عبــور از گذرگاههای‬ ‫مرزی هســتند‪ ،‬مجبور بــه تعطیل رادیــو فــردا ‪ -‬بــه گــزارش ‪ 3‬هزار میلیــاردی و رد پایی که از هشتم در نظر گرفته نشده است‪».‬‬ ‫کردن مغازهها و مراکز تجاری خود خبرگزاریهــای داخلــی ایــران‪ ،‬ســه نماینده مجلس در این پرونده پرونده فســاد مالی سه هزار میلیارد‬ ‫قضات دیوان عالی کشور طی رأی به دســت آمــد پرونده آنهــا برای تومانی که از آن بــه «بزرگترین‬ ‫شدهاند‪.‬‬ ‫این تصمیــم یک اقــدام احتیاطی جدید خــود‪ ،‬برای هیچ یک از دو محاکمه به شعبه ‪ ۷6‬دادگاه کیفری اختــالس در تاریــخ ایــران» یــاد‬ ‫میشود مربوط به اتهامات فردی به‬ ‫توصیف شــده و ایران برای کنترل نماینده مجلس که از آنها «در فساد استان تهران فرستاده شد‪.‬‬ ‫بهتر اوضــاع نیروهای بیشــتری را ‪ 3‬هزار میلیاردی رد پا بهدست آمده قضات دادگاه کیفری به ریاســت نام «مهآفرید امیر خسروی» صاحب‬ ‫قاضــی مدیر خراســانی پــس از مجموعه «گــروه امیرمنصور آریا»‬ ‫در طــول مرزهای مشــترک خود بود» محکومیتی صادر نکردهاند‪.‬‬ ‫با پاکســتان مســتقر کرده اســت‪ .‬این در حالی اســت که به گزارش محاکمه این سه نماینده‪ ،‬دو نفر از است‪.‬‬ ‫خبرگزاری ایرنا ‪ 28‬اســفند از قول خبرگــزاری مهــر دو تــن از این آنها را محکوم و نفر ســوم را تبرئه وی متهم است که با استفاده از نفوذ‬ ‫خود و همکاری برخی افراد از جمله‬ ‫احمد رضا رادان‪ ،‬جانشین فرمانده نمایندگان پیش از این در ارتباط با کردند‪.‬‬ ‫نیروی انتظامی جمهوری اســالمی این پرونده فساد‪ ،‬در دادگاه کیفری با اعتــراض دو نماینــده محکوم‪ ،‬مقامهایدولتیونمایندگانمجلس‬ ‫پرونده برای رســیدگی بــه دیوان اقــدام به باز کــردن اعتبارنامههای‬ ‫نوشت‪« :‬تدابیر الزم برای پاسداری محکوم شده بودند‪.‬‬ ‫و ارتقــای امنیت مرزهای کشــور این مطلب را خبرگزاری مهر روز عالی کشور فرستاده شد که قضات بازرگانــی (الســیهای) جعلی و‬ ‫چهارشنبه‪ 28 ،‬اسفند‪ ،‬از قول «یک دیوان عالی کشــور به پرونده ایراد دریافت وامهای کالن بانکی کرده‬ ‫اندیشیده شده است‪».‬‬ ‫این تدابیــر احتیاطی ظاهرا با ربوده مقام آگاه» خبر داد و افزود که وی گرفته و خواستار تحقیق از مهآفرید است‪.‬‬ ‫شــدن ‪ 5‬مرزبــان ایرانــی ارتبــاط اطالعات دیگری در مورد نام این امیرخســروی‪ ،‬متهم ردیــف اول رســیدگی به این پرونده از اواسط‬ ‫دارد کــه ‪ 18‬بمــن مــاه در منطقه نماینــدگان و جزئیات پرونده آنها پرونده‪ ،‬در خصوص نقش این دو مرداد سال ‪ 1390‬آغاز و در نهایت‬ ‫بهمنماه همان سال برای ‪ 32‬تن از‬ ‫نمایندهشدند‪.‬‬ ‫مرزی «جکیگور» اســتان سیستان نداده است‪.‬‬ ‫و بلوچســتان مفقود شــدند‪ .‬گروه محســن افتخــاری‪ ،‬سرپرســت بــه نوشــته مهــر‪ ،‬پــس از آن که متهمان این پرونده کیفرخواســت‬ ‫«جیشالعــدل» که در شــرق ایران دادگاههای کیفری استان تهران‪ ،‬نیز مهآفریــد میرخســروی در دادگاه صادر شد‪.‬‬ ‫فعال است مســئولیت این عملیات در گفتوگو با خبرگزاری فارس با به پرســشهای قضات پاســخ داد دفتر دادســتانی کل کشور روز ‪29‬‬ ‫را بــر عهده گرفته و مطابق آخرین ذکر این که «این حکم قطعی نیست قضات دادگاه وارد شــور شــده و بهمنماه اعالم کرد که حکم اعدام‬ ‫مهآفرید امیرخسروی و سه تن دیگر‬ ‫گزارشها مرزبانان ربوده شده را به و در دادگاه بــدوی صــادر شــده رای متهمان را صادر کردند‪.‬‬ ‫نقطهی نامعلومی در خاک پاکستان اســت» از بیان جزئیــات این حکم یک مقــام آگاه در ایــن رابطه به از متهمان پرونده اختالس سه هزار‬ ‫مهــر گفــت‪« :‬در رای جدید هیچ میلیارد تومانی از سوی دیوان عالی‬ ‫امتناع کرد‪.‬‬ ‫منتقل کرده است‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت خارجه پاکستان‪ ،‬بنا بر گزارشها‪ ،‬پس از افشای فساد محکومیتی برای دو نماینده مجلس کشور تأیید شده است‪.‬‬ ‫تســنیم اصالن در نشســت خبری‬ ‫هفتگی خود در شــانزدهم اســفند‬ ‫اعالم کرد که مقامهای این کشور‬ ‫درباره وضعیت مرزبانان ربوده شده‬ ‫با مقامهای ایرانی در تماس هستند و‬ ‫با ایجاد یک کمیته ویژه در عملیات‬ ‫جستجو برای یافتن آنها همکاری‬ ‫میکنند‪.‬‬

‫‪21 PAIVAND Vol. 19 Issue 1155 Friday March 21, 2014‬‬

‫شهرهای شمالی ایران و ترکیه‬ ‫مقﺼد اول مسافران نوروزی‬

‫دویچه وله ‪ -‬خبرگزاریهای ایران‬ ‫از ترافیــک ســنگین در جادههای‬ ‫مختلــف منتهی به تهــران در روز‬ ‫چهارشــنبه (‪ 19‬مارس‪ 28 /‬اسفند)‬ ‫خبر میدهند‪ .‬خبرگزاری فارس در‬ ‫گزارشــی با عنوان «جاده هراز قفل‬ ‫شد» نوشــت که احتمال راهبندان‬ ‫شــدید در این مســیر تا پایان روز‬ ‫چهارشنبه وجود دارد‪.‬‬ ‫در همیــن زمینــه و بــه گــزارش‬ ‫خبرگزاری مهر‪ ،‬مجید ســریزدی‪،‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانی‬ ‫استاندار البرز از یکطرفه شدن جاده‬ ‫چالوس خبر داده اســت‪ .‬بنا بر این‬ ‫گــزارش‪ ،‬تردد از ســمت کرج به‬ ‫چالوس در روزهای پنجشــنبه ‪29‬‬ ‫اســفندماه و جمعه اول فروردین از‬ ‫ساعت ‪ 24‬شب تا ‪ 8‬صبح روز بعد‬ ‫یک طرفه است‪.‬‬ ‫همچنین محمدحســین حمیدی‪،‬‬ ‫رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس‬ ‫راهور نیــروی انتظامی‪ ،‬از ترافیک‬ ‫سنگین محور تهران ‪ -‬کرج در روز‬ ‫چهارشنبه ‪ 28‬اسفند خبر داد‪.‬‬ ‫هر ســاله بســیاری از ایرانیــان ایام‬ ‫تعطیالت نــوروز را در شــهرهای‬ ‫شمالی ایران سپری میکنند‪ .‬بدین‬ ‫ترتیب از شمار ســاکنان شهرهای‬ ‫بــزرگ همچــون تهران کاســته‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫عالوه بر شهرهای شمالی ایران‪ ،‬در‬ ‫تعطیالت نوروز کشورهای همسایه‬ ‫ایــران از جمله ترکیــه نیز مقصد‬ ‫بسیاری از ایرانیان هستند‪.‬‬ ‫پایگاه اینترنتی «عصرایران» به نقل‬ ‫از تلویزیون دولتی ترکیه نوشــت‬ ‫که مقصد اول گردشگران نوروزی‬ ‫ایران در تعطیالت سال جدید ترکیه‬ ‫است‪.‬‬ ‫براساس آمار منتشر شده‪ ،‬هم اکنون‬ ‫ایرانیــان در رده چهارم بیشــترین‬ ‫گردشــگران در ترکیه بشــمار می‬

‫رونــد‪ .‬طی ســال جــاری بیش از‬ ‫یک میلیون و ‪ ۷00‬هزار گردشگر‬ ‫ایرانی برای گذراندن تعطیالت به‬ ‫ترکیه ســفر کردهانــد‪ .‬آنطور که‬ ‫در ایــن گزارش آمده‪ ،‬مســئوالن‬ ‫گردشــگری ترکیه اعالم کردهاند‬ ‫که ســاالنه آماده میزبانــی از پنج‬ ‫میلیون گردشگر ایرانی هستند‪.‬‬ ‫ترکیه و دبی‪ ،‬آماده پذیرایی‬ ‫از «دالر»های ایرانیان‬

‫در ســالهای اخیــر ســفر ایرانیان‬ ‫به کشــور ترکیــه در ایــام نوروز‬ ‫رکوردهــای بیســابقهای بــه جا‬ ‫گذاشته است‪ .‬به عنوان نمونه ترکیه‬ ‫در تعطیالت نوروزی ســال ‪1390‬‬ ‫پیشبینی کرد تعداد توریستهای‬ ‫ایرانی به مقصد این کشور‪ ،‬به رقم‬ ‫بیسابقه دو میلیون نفر برسد‪.‬‬ ‫دبی در حاشیه خلیج فارس نیز خود‬ ‫را آماده میکند تا از گردشــگران‬ ‫ایرانــی که هــوای آغاز بهــار این‬ ‫شیخنشــین امارات عربی متحده را‬ ‫میپسندند‪،‬پذیراییکند‪.‬‬ ‫آمارهــای رســمی حاکــی از آن‬ ‫است که بیش از ‪ 800‬میلیارد دالر‬ ‫گردش مالی ساالنه صنعت توریسم‬ ‫در جهان است که سهم ایران از این‬ ‫رقم کمتر از یکدهم درصد است‪.‬‬ ‫برای مثال شــهرهایی مانند تهران‪،‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬شیراز‪ ،‬یزد‪ ،‬کرمان و تبریز‬ ‫که با آثار باستانی ثبتشده فراوان‬ ‫و شهرتی جهانی میتوانند در کنار‬ ‫مناطق بکر و مناظر طبیعی بسیاری‬ ‫از دیگر نقاط ایران به عنوان یکی از‬ ‫مقاصد مهم گردشگری خاورمیانه‬ ‫و آسیا مطرح باشند‪.‬‬ ‫اما ایــن شــهرها به دلیــل ضعف‬ ‫مدیریت در گردشگری عمال قافیه‬ ‫را به رقبای خود باختهاند‪.‬‬

‫‪ ۱۳‬عضو سﭙاه به اتهام خرید و فروش‬ ‫اسلحه بازداشت شدند‬

‫‪ 13‬عضو ســپاه پاســداران ایران در ارومیه به دلیل “خرید و فروش سالح‬ ‫شکاری”‪ ،‬بازداشت شدند‪.‬‬ ‫به گزارش ُکردپا‪ ،‬حفاظت اطالعات سپاه ارومیه طی روزهای گذشته یک‬ ‫فرمانده ارشــد این نهاد نظامی را به همراه ‪ 12‬عضو دیگر بازداشت کرده‬ ‫است‪.‬هویت فرمانده بازداشتشده سپاه ارومیه “ع‪.‬خ” اعالم شده است‪.‬‬ ‫بر پایه این گزارش‪“ ،‬این ســپاهیان‪ ،‬سال گذشته اقدام به جمعآوری ‪400‬‬ ‫قبضه سالح شــکاری در چند روستای ُکردســتان ایران کرده که بعدا به‬ ‫فروش رساندند”‪.‬‬


‫‪22‬‬

‫‪22 PAIVAND Vol. 18 Issue 1128 Friday September 13, 2013‬‬

‫سال نوزدهم‪ .‬شماره ‪ 1155‬جمعه ‪ 1‬فروردین ‪1393‬‬

‫گزارش دیدار گروهی‬ ‫از زنان با رهنورد و موسوی‬ ‫وقتی تعدادی از معلمان و خانوادههای زندانیان سیاسی وارد منزل خانم‬ ‫احترام السادات نواب صفوی میشوند با چنان صحنه‪ ،‬غیرمنتظرهای‬ ‫مواجه میشوند که خودشــان میگویند آنقدر هول شدیم که هیﭻ‬ ‫سوالی به ذهنمان نمیرسید‪ .‬دیدار با میرحسین و رهنورد شاید آخرین‬ ‫تصــوری بود که آنان از حضور در منزل مادر زهرا رهنورد در خیال‬ ‫خود داشتند‪.‬‬

‫کلمه ‪ -‬زهرا رهنورد در این دیدار‬ ‫به خانمهای حاضر میگوید که باید‬ ‫صبر کنیم و استقامت داشته باشیم‪.‬‬ ‫میرحســین هم لحظه‪ ،‬خداحافظی‬ ‫گفته بدانید که حال ما خوب است‪.‬‬ ‫سخنانی که از منظر حاضران نشانه‪،‬‬ ‫روحیه‪ ،‬قوی و محکم این دو همراه‬ ‫محصور مردم پس از سه سال زندان‬ ‫خانگی بوده است‪ .‬و حاال حاضران‬ ‫شــادند که زهرا رهنورد با چشمان‬ ‫خــود دیده اســت که گرچه ســه‬ ‫سال حصر دست او را از خدمت به‬ ‫خانوادهاش کوتاه کرده اما خواهران‬ ‫و مادرانی هستند که خانوادهاش را‬ ‫تنهانگذاشتهاند‪.‬‬ ‫زهرا رحیمــی‪ ،‬همســر ابوالفضل‬ ‫قدیانــی‪ ،‬که در ایــن دیدار حاضر‬ ‫بوده اســت به کلمه میگوید‪ :‬ما‪،‬‬ ‫تعدادی از معلمها مدتی اســت که‬ ‫دور هــم جمع شــدیم و گاهی به‬ ‫خانوادهها و مادران شهدا و زندانیان‬ ‫سیاسی سبز سر میزنیم‪ ،‬امروز هم‬ ‫تصمیم داشــتیم به دیــدار یکی از‬ ‫مادران ســبز برویم کــه مادر خانم‬ ‫رهنورد را انتخــاب کردیم‪ .‬وقتی‬ ‫رســیدیم جلــوی در منزل ایشــان‬ ‫دیدیــم دم در یک ماشــین پارک‬ ‫است که دو نفر در آن نشسته بودند‬ ‫و به ما نگاه میکردند‪ .‬حس کردیم‬ ‫که از برادران هستند اما چون کاری‬ ‫با ما نداشــتند در را زدیم و باز شد‪.‬‬

‫و وقتی وارد حیاط شدیم چند نفر‬ ‫آمدند آنجا و شروع کردند به سوال‬ ‫کردن از ما که شــما با چه کســی‬ ‫هماهنگ کردید و سوالهایی که‬ ‫ما را متعجب میکرد که چرا از ما‬ ‫چنین سوالهایی میکنند و جریان‬ ‫چیست؟ ما توضیح دادیم که آمدیم‬ ‫به مادر پیر خانم رهنورد سر بزنیم و‬ ‫دیداری داشته باشیم چون شنیدیم‬ ‫که کمی احوالشان ناخوش است‪.‬‬ ‫کمی معطل شدیم تا یکی از داخل‬ ‫بیــرون آمد و گفت اجــازه بدهید‬ ‫بیایندداخل‪.‬‬ ‫زهــرا رحیمــی در ادامه تشــریح‬ ‫میکنــد‪ :‬مــا همچنــان متعجب و‬ ‫شــوکه وارد خانه شدیم و ناگهان‬ ‫چشممان به خانم رهنورد افتاد‪ .‬همه‬ ‫خوشحال و هول شده بودیم و یکی‬ ‫یکــی با خانم رهنورد روبوســی و‬ ‫احوال پرسی کردیم‪ .‬مامور خانمی‬ ‫هم کنارشــان بود که رفتار مودبانه‬ ‫و خوبی با ما داشــت و حضورش‬ ‫معذبماننمیکرد‪.‬همانجانشستیمبه‬ ‫احوال پرسی و گپ زدن‪.‬‬ ‫او میگویــد‪ :‬خانمهــای معلمــی‬ ‫کــه با ما بودند اصال افراد سیاســی‬ ‫و شــناخته شــدهای نبودند و همه‬ ‫خوشحال و هیجان زده شده بودند‪،‬‬ ‫شروع کردند به صحبت که چقدر‬ ‫خوشحالیم از دیدن شما‪ .‬همه واقعا‬ ‫شوکه بودیم و نمیدانستیم باید چه‬

‫کار کنیم و چه بگوییم‪ .‬حتی سوال‬ ‫خاصی به ذهنمان نمیرسید و مرتب‬ ‫حال و روزشان را میپرسیدیم‪.‬‬ ‫بهگفته‪،‬همسرقدیانی‪،‬خانمرهنورد‬ ‫اول از همه از حال بقیه‪،‬خانوادههای‬ ‫زندانیان سیاسی پرسید و تاکید کرد‬ ‫که سالم مرا به همه برسانید‪.‬‬ ‫همسر این زندانی سیاسی در ادامه‬ ‫میافزایــد‪ :‬خانــم رهنــورد پیش‬ ‫از حصــر از همراهــان همیشــگی‬ ‫خانوادهها بودند و در همه‪ ،‬جمعها‬ ‫در کنــار ما حضور داشــتند‪ .‬ما به‬ ‫عنوان یکی از یاوران و حامیان خود‬ ‫روی ایشان حساب میکردیم‪ .‬هیچ‬ ‫وقت ما را تنها نگذاشتند‪ .‬از احوال‬ ‫پرسی که میکردند معلوم بود که‬ ‫دلشــان تنگ شــده و نگران همه‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫خانــم رحیمــی میگویــد‪ :‬خانم‬ ‫رهنورد میگفت که شرایط برای ما‬ ‫بهتر شده و دختران را هفتهای یک‬ ‫بار میبینند‪ .‬خانمهــای همراه ابراز‬ ‫خوشــحالی کردند و دعــا کردند‬ ‫که ایشاال به زودی حصر رفع شود‬ ‫و شــرایط بهتر و فضا آزاد شود که‬ ‫خانم رهنــورد در جواب گفت ما‬ ‫و شــما باید صبر کنیــم و باید که‬ ‫استقامتکنیم‪.‬‬ ‫براساسگزارشرسیدهازخانوادهها‬

‫برخورد ماموران آقا و خانم نسبت‬ ‫به گذشــته بهتر و محترمانهتر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همســر ابوالفضــل قدیانــی ادامه‬ ‫میدهــد‪ :‬خانم رهنــورد میگفت‬ ‫کــه در مدت کوتاهــی یک دفعه‬ ‫‪ 14‬کیلــو کم کردند و ظاهرشــان‬ ‫کمی نحیف شــده بــود اما اصال‬ ‫صورتشان تکیده نشــده بود‪ .‬آقای‬ ‫مهندس هم موهایشان یک دست‬ ‫سفید شــده بود‪ .‬ولی خدا را شکر‬ ‫از نظــر روحی فــوق العاده محکم‬ ‫به نظر میآمدند‪ .‬کمی که نشستیم‬ ‫خانم رهنورد گفت که ما داشــتیم‬ ‫میرفتیم االن هم میگویند که باید‬ ‫برویم‪ .‬آن طور که ایشان میگفتند‬ ‫حضورشــان در آنجا کامال اتفاقی‬ ‫بوده اســت‪ .‬ظاهرا قبــل از آن رفته‬ ‫بودند بیمارســتان برای یک سری‬ ‫آزمایش‪ .‬هنگام برگشت ماموران‬ ‫گفته بودند که چون نزدیک خانه‪،‬‬ ‫مادرتان هستیم ســری هم به آنجا‬ ‫میزنیم‪.‬‬ ‫زهرا رحیمی میگویــد‪ :‬من حال‬ ‫آقــای موســوی رو پرســیدم که‬ ‫گفتند در اتاق دیگر نشستهاند‪ .‬من‬ ‫رفتــم دم در اتاق و احوال پرســی‬ ‫کردم و گفتم کــه بقیه‪ ،‬خانمهای‬ ‫معلم هم دوســت دارند میرحسین‬

‫را ببیننــد‪ .‬آقای مامــوری که کنار‬ ‫ایشان ایستاده بود که ایشان هم رفتار‬ ‫بسیار مودبانهای داشت‪ ،‬نگاهی کرد‬ ‫و گفت اشکالی ندارد بیایید داخل‬ ‫و ببینیدشــان‪ .‬همه رفتیم داخل و با‬ ‫آقای موسوی هم ســالم و احوال‬ ‫پرســی کردیم‪ .‬ما هول شده بودیم‬ ‫اما ایشان خیلی با روی باز و گشاده‬ ‫یکییکیاحوالپرسیمیکردند‪.‬و‬ ‫احوال زندانیان سیاسی و همسرانمان‬ ‫را جویا میشــدند‪ .‬وقتــی هم که‬ ‫داشتند میرفتند رو به ما گفتند که‬ ‫بدانید که حال ما خوب است‪.‬‬ ‫به گفته‪ ،‬خانم رحیمی مشخص بود‬ ‫منظورشان احوال روحیشان است و‬ ‫میخواستند بگویند که روحیهشان‬ ‫خوب است‪ .‬انصافا هم روحیهشان‬ ‫فوق العــاده بود و کالمشــان مثل‬ ‫همان روزها قــوی و محکم بود و‬ ‫هیچ لرزشی در صدایشان نبود‪.‬‬ ‫وی میافزایــد‪ :‬وقتی که داشــتند‬ ‫خارج میشــدند گروهی دیگر از‬ ‫معلمهــا هم آمدند که بــاز هم در‬ ‫حیاط ایســتاده بودند و با آنها هم‬ ‫سالم و احوال پرسی کردند‪ .‬آنها‬ ‫هم خیلی خوشحال بودند که چنین‬ ‫دیدار غیرمنتظرهای با میرحســین و‬ ‫رهنوردداشتند‪.‬‬ ‫خانــم رحیمــی‪ ،‬که خود همســر‬

‫یک زندانی سیاسی است در پایان‬ ‫میگوید‪:‬اینکهایندیدارغیرمنتظره‬ ‫چقدر همه‪ ،‬ما را خوشــحال کرد و‬ ‫پس از سه سال دلتنگی میرحسین و‬ ‫خانم رهنورد را دیدیم یک طرف‬ ‫شــادی دیگر ما این بــود که خانم‬ ‫رهنورد با چشــم خود دیدند که ما‬ ‫خانوادهشــان را فرامــوش نکردیم‬ ‫و ناگهــان حــدود ‪ 20‬خانم با گل‬ ‫و شــیرینی وارد خانه‪ ،‬مادر پیرشان‬ ‫شدند‪ .‬مطمئنا این دلگرمی بزرگی‬ ‫اســت برای کســی که دسترسی و‬ ‫امکان خدمــت به مــادر پیرش را‬ ‫ندارد‪ .‬مطمئن هســتم که امشــب‬ ‫قدری خیالشــان راحتتر است و‬ ‫میدانند اگر خودشــان بــه جبر از‬ ‫خانواده دورند‪ ،‬خواهران و مادرانی‬ ‫هســتند که هر چند توان رسیدگی‬ ‫مرتب نداشــته باشــند اما دلشان و‬ ‫ذهنشــان با خانواده‪ ،‬آن هاســت و‬ ‫آنان را تنها نمیگذارند‪.‬‬ ‫در همیــن حال‪ ،‬معصومــه دهقان‪،‬‬ ‫همسر عبدالفتاح ســلطانی‪ ،‬وکیل‬ ‫دربند نیز در همین بــاره به روزآن‬ ‫الین گفته است‪ :‬اینقدر خوشحال‬ ‫شــده بودیم که فقــط میگفتم ما‬ ‫چقدر خوش شــانس هستیم‪ .‬واقعا‬ ‫تعجب کردیم‪ .‬احتمال دیدنشــان‬ ‫یک چیزی نزدیک بــه صفر بود‪.‬‬ ‫وقتی دیدیم و روبوســی کردیم و‬ ‫نشســتیم کنارشــان‪ ،‬متوجه شدیم‬ ‫که فضا تغییر کرده و باز شــده‪ .‬به‬ ‫نظرم میآیــد اگر حکومت اینکار‬ ‫را ادامه بدهد و دسته دسته دوستان‬ ‫و آشنایان بروند و سر بزنند و آقای‬ ‫موســوی و خانم رهنورد را ببینند‪،‬‬ ‫حساسیتی که خود آقایان داشتندهم‬ ‫از بین میرود‪ .‬هیچ لزومی ندارد که‬ ‫اینقدر بگیر و ببند باشد‪ ،‬هیچ لزومی‬ ‫ندارد که اینقدر سخت بگیرند‪ .‬فضا‬ ‫را باز کنند‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪28‬‬


‫‪23‬‬

‫‪2۳ PAIVAND Vol. 19 Issue 1155 Friday March 21, 2014‬‬

‫سال نوزدهم‪ .‬شماره ‪ 1155‬جمعه ‪ 1‬فروردین ‪1393‬‬

‫مجلﺲ «فساد در مدارس فوتبال»‬ ‫را پیگیری میکند‬

‫پیام نوروزی اوباما به ایرانیان‪:‬‬

‫بهدیﭙلماسیپایبندم‬

‫بــاراک اوباما‪ ،‬رئیــس جمهوری‬ ‫آمریــکا‪ ،‬در پیــام تبریکی به مردم‬ ‫ایران به مناســبت فرا رسیدن نوروز‬ ‫ابــراز امیدواری کرد که در ســال‬ ‫جدید روابط میان دو کشور بهبود‬ ‫یابد و نیز فصلی جدیــد در تاریخ‬ ‫ایران و نقش آن در دنیا آغاز شود‪.‬‬ ‫این پیام روز ‪ 29‬اسفند‪ ،‬تنها ساعاتی‬ ‫مانــده به لحظــه تحویل ســال نو‬ ‫شمســی‪ ،‬در وبســایت کاخ سفید‬ ‫منتشر شده است و به اختالفات میان‬ ‫واشــینگتن و تهران اشاره میکند‬ ‫کــه دهههاســت ادامه یافتــه و به‬ ‫«بیاعتمادی» میان طرفین انجامیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫آقــای اوبامــا اما میگویــد که در‬ ‫گفتوگوی تلفنی خود با حســن‬ ‫روحانی که اوایل پاییز گذشته انجام‬ ‫شد‪ ،‬به او اطمینان داده که میتوان‬ ‫بــا پرداختن بــه «اختالفات جدی»‬ ‫میان ایــران و آمریکا «بیاعتمادی‬ ‫را کاهــش داد و حرکتــی فــرای‬ ‫تاریخ دشــوار دو کشــور را آغاز‬ ‫کــرد»‪ ،‬چنانکــه از آن زمــان نیز‬ ‫«پیشرفتهایی» حاصل آمده است‪.‬‬ ‫از جمله موارد اختالف میان تهران‬ ‫و واشــینگتن‪ ،‬برنامه هستهای ایران‬ ‫اســت که بــاراک اوبامــا در پیام‬ ‫نوروزی خود به آن میپردازد و از‬ ‫آن به عنــوان «یکی از بزرگترین‬ ‫چالشهای صلح و امنیت بینالمللی‬ ‫» نام میبرد‪.‬‬

‫به گفته آقای اوباما‪« ،‬جامعه جهانی‬ ‫ســالها نگران بوده است که برنامه‬ ‫اتمی ایران میتواند به دست یافتن‬ ‫ایران به سالح هستهای منجر شود که‬ ‫تهدیدی برای منطقه و دنیا است‪...‬‬ ‫[اما] اکنون با امید به یافتن راهحلی‬ ‫جامع کــه نگرانیهای دنیــا را در‬ ‫مورد برنامه هستهای ایران برطرف‬ ‫کنــد‪ ،‬مشــغول گفتوگوهــای‬ ‫فشردهایهستیم‪».‬‬ ‫ایران و قدرتهــای جهانی در ماه‬ ‫نوامبر به توافق موقتــی درباره این‬ ‫مناقشه هستهای دست یافتند که بر‬ ‫اســاس آن ایران برنامه اتمی خود‬ ‫را محــدود میســازد و غــرب نیز‬ ‫بخشی از تحریمها علیه تهران را لغو‬ ‫میکند‪.‬‬ ‫از آن زمــان طرفیــن چندین دور‬ ‫مذاکرات را با یکدیگر داشــتهاند‬ ‫که هنوز به سرانجام نرسیده است‪،‬‬ ‫اما آقــای اوباما میگویــد که «به‬ ‫دیپلماســی پایبند» اســت چرا که‬ ‫معتقد است «زمینه برای یک راهحل‬ ‫عملی» وجود دارد و او در این باره‬ ‫دچار «هیچ توهم و ابهامی» نیست‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره به ســخنان آیتاهلل‬ ‫خامنهای‪ ،‬رهبر جمهوری اسالمی‬ ‫دربــاره عدم تمایل ایــران به تولید‬ ‫ســالح هســتهای‪ ،‬اطمینان داد که‬ ‫اگر ایران «گامهایی معنیدار و قابل‬ ‫تاییــد بردارد و به دنیا ضمانت دهد‬ ‫برنامه هستهای آن تنها برای مقاصد‬

‫صلحآمیز است‪ ،‬در این صورت به‬ ‫انرژی صلحامیز هستهای دسترسی‬ ‫خواهد داشت»‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری آمریکا همچنین‬ ‫نوید داد توافق جامع بر ســر مسئله‬ ‫هستهای به ایران کمک خواهد کرد‬ ‫«تا در مسیر جدیدی که بسیاری از‬ ‫ایرانیان خواهان آن هستند حرکت‬ ‫کند»‪.‬‬ ‫به گفته او‪« ،‬دشواریهای اقتصادی‬ ‫که بســیاری از ایرانیان در سالهای‬ ‫اخیــر متحمــل شــدهاند بــه دلیل‬ ‫انتخابهــای رهبــران ایــران بوده‬ ‫است» و آنها با چنین انتخابهایی‬ ‫کشور خود و دنیا را از «مهارتهای‬ ‫فوقالعاده» ایرانیان محروم کردهاند‪،‬‬ ‫در صورتی که ایرانیان «شایسته بهتر‬ ‫از این هستند»‪.‬‬ ‫آقای اوباما در ادامه تاکید کرد که‬ ‫«اگرایرانبهتعهداتبینالمللیخود‬ ‫عمل کند‪ ...‬فرصتهای بیشــتری‬ ‫برای ایرانیان به منظــور تجارت و‬ ‫ایجاد روابط با سایر نقاط دنیا» پدید‬ ‫خواهد آمد که «این به معنای رشد‬ ‫اقتصادی و شــغلهای بیشتر برای‬ ‫ایرانیان‪ ،‬بهخصــوص برای جوانان‬ ‫ایرانی خواهد بــود که آرزو دارند‬ ‫در این دنیا اثرگذار باشند»‪.‬‬

‫به گفته او‪« ،‬پیشــرفت دیپلماتیک‬ ‫واقعــی میتوانــد بــه گشــودن‬ ‫فرصتهای جدید و سعادت برای‬ ‫مردم ایران در سالهای آتی کمک‬ ‫کنــد و این همان پیامی اســت که‬ ‫مردم ایران ســال گذشــته در پای‬ ‫صندوقهای رای فرستادند»‪.‬‬ ‫وی سپس ابراز امیدواری کرد که‬ ‫«کل حکومــت ایران نیــز این پیام‬ ‫را بشــنود‪ ،‬زیرا بــرای اولین بار در‬ ‫سالهای بسیار فرصتی پدید آمده‬ ‫اســت که مســیری جدید را آغاز‬ ‫کنیم»‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری آمریکا در نهایت‬ ‫خاطر نشان ســاخت که «اگر ایران‬ ‫این فرصت را غنیمت شمارد‪ ،‬این‬ ‫نوروز میتواند نه تنها آغازی برای‬ ‫یک سال جدید بلکه فصلی جدید‬ ‫در تاریخ ایران و نقش این کشــور‬ ‫در دنیا از جملــه یک رابطه بهتر و‬ ‫ریشهدارتر بر اساس احترام متقابل‬ ‫با ایــاالت متحده و مــردم آمریکا‬ ‫باشد»‪.‬‬ ‫باراک اوباما از آغاز دوران ریاست‬ ‫جمهوری خود هر سال به مناسبت‬ ‫فرارسیدن نوروز برای ایرانیان پیام‬ ‫تبریک فرستاده است‪.‬‬

‫رادیو فردا‪ -‬رئیس کمیسیون اصل‬ ‫‪ 90‬مجلــس شــورای اســالمی از‬ ‫«پیگیری فســاد در مدارس فوتبال»‬ ‫توســط این کمیســیون خبر داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمدعلی پورمختار‪ ،‬پنجشنبه ‪29‬‬ ‫اســفند به خبرگزاری فارس گفته‬ ‫که پیگیری این موضوع‪ ،‬بخشی از‬ ‫پیگیری پرونده «فساد در فوتبال» در‬ ‫کمیسیون اصل ‪ 90‬است‪.‬‬ ‫کمیسیون اصل ‪ 90‬مجلس شورای‬ ‫اسالمی بر مبنای قانون اساسی ایران‪،‬‬ ‫وظیفه بررســی شــکایات از «طرز‬ ‫کار» دولــت‪ ،‬مجلس و قوه قضائیه‬ ‫را دارد‪.‬‬ ‫آقــای پورمختــار‪ ،‬رئیــس ایــن‬ ‫کمیسیون تاکید کرده که گزارش‬ ‫مربوط به فساد در مدارس فوتبال‪،‬‬ ‫در گزارش نهایی کمیســیون اصل‬ ‫‪ 90‬درباره فســاد در فوتبــال ایران‪،‬‬ ‫درج خواهد شد‪.‬‬ ‫فوتبال ایران در سالهای اخیر با اتهام‬ ‫فساد گســترده در سطح بازیکنان‪،‬‬ ‫مربیــان‪ ،‬باشــگاهها و فدراســیون‬ ‫مواجه بوده و مدتی است که اتهام‬ ‫سوءاستفاده جنســی از کودکان و‬ ‫نوجوانانی که برای یادگیری فوتبال‬ ‫و پیوستن به باشگاههای معتبر‪ ،‬وارد‬ ‫مدارس آموزشی این رشته ورزشی‬ ‫میشــوند نیز در رســانهها منتشــر‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫ماهنامه تخصصی دنیای فوتبال‪ ،‬ماه‬ ‫گذشته‪ ،‬جزئیاتی تکاندهنده درباره‬

‫سوءاستفادههای جنسی از کودکان‬ ‫و نوجوانان در برخی مدارس فوتبال‬ ‫منتشــر کرد‪ .‬این ماجرا قبال نیز در‬ ‫رســانههای ایران منتشــر شده بود‬ ‫هرچند بازتاب چندانی نداشت‪.‬‬ ‫بر مبنای گزارشهای متعددی هم‬ ‫کــه در روزنامههایی مانند شــرق‪،‬‬ ‫روزگار و سایتهای خبری منتشر‬ ‫شــده‪ ،‬تعدادی از مربیان سرشناس‬ ‫فوتبــال و اعضــای باشــگاههای‬ ‫ورزشــی از عالقــه کــودکان و‬ ‫نوجوانان و خانوادههای آنها به این‬ ‫رشته ورزشی سوءاستفاده کرده و به‬ ‫آنها تجاوز میکنند‪.‬‬ ‫تعدادی از متجاوزان از صحنههای‬ ‫تجاوز فیلم هم گرفتهاند‪.‬‬ ‫به گزارش رســانههای ایــران‪ ،‬در‬ ‫برخــی از این موارد‪ ،‬حتی اســناد‬ ‫مربوط به سوءاستفادههای جنسی و‬ ‫تجاوز به کودکان در اختیار رسانهها‬ ‫نیز قرار داده شده اما هرگز پیگیری‬ ‫نشد‪.‬‬


24 PAIVAND Vol. 19 Issue 1155 Friday March 21, 2014

1393 ‫ فروردین‬1 ‫ جمعه‬1155 ‫ شماره‬.‫سال نوزدهم‬

‫قیمتهایاستﺜنائی‬ ‫تعمیرات جزئی و کلی‬

‫با نازلترین قیمت با ضمانت کامل‬

Free engine light scan

‫تعویﺾ موتور و گیربکﺲ با یک سال ضمانت‬

Wiper Blades ........................... $ 3.50 (any size) FloorMats.............$14.99(highqualityrubber) Washer Fluid ...................................... $ 1.99 (4 L) Spark Plugs .................................... $1.35 (NGK) CarpetRefresher........................$1.50(FOAM) PowerSteeringFluid...................$1.60(296ml) Brake Fluid .................................. $2.80 (300 ml) Cabin AIR Filter..........................................$18.50

24


25 PAIVAND Vol. 19 Issue 1155 Friday March 21, 2014

1393 ‫ فروردین‬1 ‫ جمعه‬1155 ‫ شماره‬.‫سال نوزدهم‬

25


‫‪26‬‬

‫‪26 PAIVAND Vol. 19 Issue 1155 Friday March 21, 2014‬‬

‫سال نوزدهم‪ .‬شماره ‪ 1155‬جمعه ‪ 1‬فروردین ‪1393‬‬

‫چشم انداز تحوالت‬ ‫سال ‪1393‬‬ ‫حسن داعی‬

‫در سال جدید‪ ،‬ازآنجا که سازش هسته ای در چشم انداز نیست‪ ،‬تحریم ها ادامه خواهند‬ ‫یافت‪ ،‬اقتصاد کشــور ویران تر میشود‪ ،‬به لشــکر بیکاران و فقیران افزوده خواهد شد و‬ ‫بحران‌های اجتماعی و سیاسی عمیق تر می شوند‪ .‬از اینرو‪ ،‬خامنه ای و سپاه الزاما و بدون‬ ‫تردید‪ ،‬بایســتی از میان دو گزینه یکی را انتخاب کنند‪ .‬گزینه هائی که هر کدام عواقب‬ ‫وخیمی برای نظام در پی خواهد داشت‬ ‫برای شــناخت واقع بینانه از روند تحوالت و وضعیت‬ ‫کشــورمان در ســال جدیــد ‪ ،‬باید درک درســتی از‬ ‫تحوالت یک سال گذشته داشت‪ .‬مهمترین واقعه سال‬ ‫گذشته‪ ،‬شکست رسمی سیاست های هشت ساله علی‬ ‫خامنه ای بود که وی را مجبور به عقب نشــینی‪ ،‬یعنی‬ ‫پذیرش ریاست جمهوری روحانی و تعلیق برنامه هسته‬ ‫ای کرد‪ .‬اما‪ ،‬عقب نشــینی الزاما به معنای تغییر سیاست‬ ‫های سرکوبگرانه داخلی یا سرکشیدن جام زهر هسته‬ ‫ای نیست‪.‬‬ ‫سیاســت های هشت ســاله‪ :‬خامنه ای در ســال ‪1384‬‬ ‫با اســتفاده از شرائط مســاعد بین المللی و درآمد های‬ ‫سرشار نفتی‪ ،‬با حذف اصالح طلبان از ساختار حکومت‬ ‫و با رئیس جمهور کردن احمدی نژاد‪ ،‬سیاســت های‬ ‫تهاجمی اش را شــروع کرد‪ .‬با گرفتــاری آمریکا در‬ ‫باتالق عراق‪ ،‬برای گسترش هژمونی اش در منطقه خیز‬ ‫برداشت‪ ،‬به حذف جناح رفسنجانی از ساختار حکومت‬ ‫اقدام کرد‪ ،‬برنامه هسته ای را بطور کامل از سر گرفت و‬ ‫سپاه پاسداران را بر اقتصاد کشور مسلط نمود‪.‬‬ ‫بن بست‪ :‬تقلب انتخاباتی ســال ‪ 1388‬و جنبش عظیم‬ ‫مردمی که پس از آن کشور را فرا گرفت‪ ،‬نقطه عطف‬ ‫و سرآغاز شکست سیاست های خامنه ای بود‪ .‬پس از‬ ‫آن‪ ،‬شکســت مذاکرات هسته ای و شروع تحریم های‬ ‫کمرشکن در سال ‪ ،2010‬اقتصاد مافیا زده ایران را بطور‬ ‫کامل درهم شکست و سرانجام‪ ،‬با شرکت مستقیم رژیم‬ ‫در کشــتار مردم سوریه از ‪ 2011‬تاکنون‪ ،‬سیاست های‬ ‫منطقه ای سی ساله رژیم با چالش جدی روبرو شد‪.‬‬ ‫عقب نشــینی‪ :‬با شکست سیاست های تهاجمی خامنه‬ ‫ای و ورشکستگی کامل اقتصاد کشور‪ ،‬خطر شورش‬ ‫گرســنگان و از ســرگیری جنبش مردمی بطور جدی‬

‫خواب آرام آقای اوباما!‪...‬‬ ‫به گزارش خبرگــزاری حکومتی‬ ‫«تســنیم» به نقل از پایــگاه خبری‬ ‫المیادیــن‪« :‬بشــار اســد با ارســال‬ ‫پیامی برای والدیمیر پوتین رییس‬ ‫جمهوری روسیه‪ ،‬از تالش های وی‬ ‫برای ایجاد و برقراری ثبات جهانی‬ ‫تقدیر کرد‪ .‬او در این پیام گفت‪ :‬به‬ ‫طور حتم مسکو در ساختن آیندهء‬ ‫بهتر برای ملت ها ســهم به سزایی‬ ‫خواهد داشت و روسیه می تواند در‬ ‫خارج کردن کشــورهای جهان از‬ ‫بحران های پیش رو نقش فراوانی‬ ‫را ایفا کند»!‬ ‫تارنمای خبری «خبرپو» نیز گزارش‬ ‫می دهد که این ستایش چاپلوسانهء‬ ‫بشــار اســد جنایتــکار از پوتیــن‬ ‫تجاوزگر بی پاداش نمانده اســت‪:‬‬ ‫«رســانه های عربی گزارش دادند‬ ‫که یکی از اعضای هیأت پارلمانی‬ ‫روسیه به بشــار اسد نشان آکادمی‬ ‫علوم پطــروس اعظم این کشــور‬ ‫را اهدا کرد»! نظــام والیت مطلقه‬ ‫فقیه‪ ،‬کــه هنوز جام زهــر «نرمش‬ ‫قهرمانانه» را هضــم نکرده‪ ،‬هم بی‬ ‫کار نمانــده و مذبوحانه تالش می‬ ‫کند بر بی آبروئی تسلیم خفت بار‬ ‫خود در پروندهء هسته ای‪ ،‬سرخاب‬ ‫و ســفیداب فعالیــت دیپلوماتیک‬

‫در چشم انداز قرار گرفت و رژیم را به چاره اندیشی و‬ ‫تغییر مسیر‪ ،‬حتی بطور موقت‪ ،‬وادار نمود‪ .‬بدین ترتیب‪،‬‬ ‫موقعیت خامنه ای در ســاختار حکومتی تضعیف شد‬ ‫و وی مجبور به پذیرش ریاســت جمهوری روحانی و‬ ‫نرمش قهرمانانه در سیاست های هسته ای شد‪.‬‬ ‫ریاست جمهوری روحانی و مشروعیت نظام‪ :‬پیروزی‬ ‫روحانی که با وعده حل مشکالت مردم و بهبود رابطه‬ ‫با غرب و بعنــوان چهره ای معتدل به میــدان آمد‪ ،‬در‬ ‫کوتاه مدت‪ ،‬مزایای سیاسی زیادی برای رژیم در خارج‬ ‫و داخل بهمراه داشــت که مهمترین آن‪ ،‬مشــروعیت‬ ‫بخشی به نظام و ایجاد توهم در مورد اصالح پذیر بودن‬ ‫جمهوری اسالمی است‪ .‬بدین ترتیب‪ ،‬از فشار اجتماعی‬ ‫مردم به نظام کاسته شــد و انزوای بین المللی رژیم نیز‬ ‫کاهش یافت‪.‬‬ ‫حقوق بشــر و آزادیهای سیاسی و اجتماعی‪ :‬خامنه ای‬ ‫و متحــدان وی که از عمق نارضایتی مردم و شــرائط‬ ‫انفجاری کشــور بخوبی آگاهند و میداند که وعده و‬ ‫وعیدهــای روحانی آثاری کامال موقتــی دارند‪ ،‬برای‬ ‫کنترل فضای اجتماعی و پیشگیری از بروز یک جنبش‬ ‫مردمی‪ ،‬بر میزان ســرکوب و اعدام بطور بی سابقه ای‬ ‫افزوده اند‪ .‬رژیم از ترس آنکه مبادا ریاست جمهوری‬ ‫روحانی این پیام را بدهد که فضای سیاســی بازتر شده‬ ‫اســت و در نتیجه مــردم در بیان اعتراضات خودشــان‬ ‫جسورتر شــوند‪ ،‬حتی راه بازگشــت تبعیدیان اصالح‬ ‫طلب را بســت‪ ،‬زندانیان اصالح طلــب را آزاد نکرد و‬ ‫حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پایان‬ ‫نداد‪ .‬یعنی در صحنه داخلی و فضای سیاسی‪ ،‬خامنه ای‬ ‫کوچکترین عقب نشینی نداشته است‪.‬‬ ‫رابطه با آمریکا‪ :‬مهمترین پایه سیاست خارجی روحانی‪،‬‬

‫ادامه از صفحه ‪2‬‬

‫بمالد‪ .‬به گــزارش «واحد مرکزی‬ ‫خبر»‪« :‬رییس کمیسیون امنیت ملی‬ ‫و سیاست خارجی مجلس شورای‬ ‫اســامی در نشســت خبری اعالم‬ ‫کرد که اجالس دوستان سوریه روز‬ ‫چهارشنبه ‪ 21‬اســفند ماه در تهران‬ ‫برگــزار می شــود‪ .‬در این اجالس‬ ‫ِ رؤسای کمیســیون های سیاست‬ ‫خارجی مجالس روســیه‪ ،‬الجزایر‪،‬‬ ‫عراق‪ ،‬ونزوئال‪ ،‬کوبا‪ ،‬لبنان و سوریه‬ ‫با محوریت بررسی تحوالت سوریه‬ ‫برگزار می شود»!‬ ‫از هــم اکنون می تــوان حدس زد‬ ‫کــه در این کنفرانس چه گفته می‬ ‫شــود و محتوای بیانیــهء پایانی آن‬ ‫چه خواهد بود‪ .‬آنچه که از ســوی‬ ‫ســازمان ناتوان و کم خاصیت ملل‬ ‫متحــد «فاجعهء بزرگ انســانی» و‬ ‫«شــرم آور» توصیف شده‪ ،‬از دید‬

‫برگــزار کننــدگان ایــن اجالس‬ ‫«تحوالت» نــام دارد‪« .‬تحوالت»ی‬ ‫کــه در آن هر روز بیش از ‪ 200‬نفر‬ ‫کشته و هزاران تن مجروح‪ ،‬آواره و‬ ‫بی خانمان می شوند‪.‬‬ ‫دو دهه پیش‪ ،‬درپی فروپاشی اتحاد‬ ‫جماهیرشــوروی‪ ،‬جرج بوش پدر‬ ‫«نظــم نوین جهانــی» را به رهبری‬ ‫ایاالت متحده اعــام کرد‪ .‬ادعای‬ ‫رهبری بر دنیا الزامات خاص خود‬ ‫را دارد‪ .‬ریشــهء مشکالت کنونی‪،‬‬ ‫و از جمله «فاجعهء بزرگ انسانی»‬ ‫در سوریه‪ ،‬در این است که امریکا‪،‬‬ ‫بدون آن کــه کناره گیری خود از‬ ‫رهبــری دنیا را رســماً اعالم کند‪،‬‬ ‫عمــ ً‬ ‫ا از پذیــرش مســئولیت آن‬ ‫الزامات شــانه خالی کرده و از این‬ ‫رو آشــفتگی ها و نابســامانی های‬ ‫روز افــزون دنیــا‪ ،‬از جمله فاجعهء‬ ‫ســوریه‪ ،‬خواب آرام آقای اوباما را‬ ‫بر هم نمی زند!‬

‫امکان بازگشت ‪ ۴۲۳‬نفر از‪...‬‬ ‫تابستان پارسال انتقال سه هزار عضو‬ ‫این گروه مخالف حکومت ایران از‬ ‫اشرف به اردوگاه دیگری به پایان‬ ‫رسید‪ ،‬اما مطابق توافق ایران و عراق‪،‬‬ ‫اعضای سازمان مجاهدین خلق باید‬

‫ادامه از صفحه ‪20‬‬

‫خاک عراق را ترک کنند‪.‬‬ ‫شماری از کشورها گفته اند که به‬ ‫اعضای این ســازمان که مجبور به‬ ‫خروج از عراق هستند‪ ،‬پناهندگی‬ ‫می دهند‪.‬‬

‫تنش زدائی و بهبود رابطه با آمریکاست‪ .‬درهمین راستا‪،‬‬ ‫روحانی و اوباما یک تماس تلفنی هم با یکدیگر داشتند‬ ‫که بسیاری آنرا نقطه عطف در روابط دو کشور و اولین‬ ‫گام در ایجاد رابطه ایران و آمریکا دانستند‪ .‬به موازات‬ ‫آن‪ ،‬هاشمی رفسنجانی برای ایجاد فضای مناسب برای‬ ‫اقدامات روحانی‪ ،‬با چاپ خاطرات خود مدعی شد که‬ ‫خمینی با حذف شعار مرگ بر آمریکا موافق بوده است‬ ‫و اصوال برقراری رابطه با آمریکا نیز تابوئی است که باید‬ ‫شکستهشود‪.‬‬ ‫اما خامنه ای و متحدان وی با تمام قوا به مقابله با روحانی‬ ‫و رفسنجانی برخاستند‪ .‬نخســت‪ ،‬فرمانده سپاه‪ ،‬تماس‬ ‫تلفنی روحانی را نکوهش کــرد و خود خامنه ای هم‬ ‫بطــور علنی آنرا محکوم نمود و گفت که بخشــی از‬ ‫کارهای روحانی در سفر نیویورک بجا نبود‪ .‬بدنبال آن‪،‬‬ ‫کارزار وسیعی برای مقابله با هرگونه رابطه با آمریکا و‬ ‫حتی تنش زدائی بین دو کشــور بــراه افتاد‪ .‬برنامه های‬ ‫تلویزیونــی‪ ،‬همایش های مختلف‪ ،‬بنرهــای خیابانی‪،‬‬ ‫تظاهرات‪ ،‬بخشی از این کارزار سازماندهی شده توسط‬ ‫وابستگان خامنه ای است‪.‬‬ ‫میتوان گفت که به دلیل مخالفت خامنه ای‪ ،‬بهبود رابطه‬ ‫با آمریکا الاقل در چشم انداز قابل پیش بینی از دستور‬ ‫کار دولت روحانی خارج شده است‪.‬‬ ‫سیاست های منطقه ای‪ :‬طی هشت ماه گذشته‪ ،‬ولی فقیه‬ ‫و سپاه قدس کوچکترین عقب نشینی در عراق‪ ،‬سوریه‪،‬‬ ‫لبنان و فلسطین نداشته اند و رژیم با تمام قوا به دخالت‬ ‫هایش در این کشورها و بویژه کشتار مردم سوریه ادامه‬ ‫میدهد‪.‬‬ ‫توافــق هســته ای در ژنو‪ 24 :‬نوامبــر ‪ ،2013‬جمهوری‬ ‫اسالمی و شش کشــور معروف به ‪ 5+1‬توافق نامه ژنو‬ ‫تحت عنــوان «طرح اقدام مشــترک» را امضاء کردند‪.‬‬ ‫این طرح موقت و ‪ 6‬ماهه است تا در این مدت‪ ،‬طرفین‬ ‫ضمن گفتگو و اعتماد سازی‪ ،‬در جهت توافق نهائی در‬ ‫تالش کنند‪ .‬کارشناســان پیش بینی میکنند که امکان‬ ‫سازش نهائی در شش اول نیست و این دوره شش ماهه‬ ‫حداقل یک بار دیگر تمدید میشود‪.‬‬ ‫طبق توافق نامه ژنو‪ ،‬برنامه هسته ای جمهوری اسالمی‬ ‫در همین حدی که هست متوقف میماند و تحریم ها هم‬ ‫از این بیشتر نمی شوند‪.‬از طرف دیگر‪ ،‬چون جمهوری‬ ‫اســامی پذیرفته که ذخائر اورانیوم بیست درصد غنی‬ ‫شــده اش را خنثی کند‪ ،‬در مقابــل‪ ،‬جامعه بین المللی‬ ‫بخــش کوچکی از تحریم هــا را لغو میکند اما بخش‬ ‫عمده آن کماکان ادامه خواهند داشت‪.‬‬ ‫تحوالت سال ‪2014‬‬

‫چشم انداز سازش هسته ای در سال جدید‪ :‬خامنه ای و‬ ‫سپاه تحت فشار تحریم و از بیم شورش مردم‪ ،‬به عقب‬ ‫نشینی هسته ای تن داده اند‪ .‬اما این عقب نشینی‪ ،‬الاقل‬ ‫در چشــم انداز کنونی‪ ،‬به معنای سرکشــیدن جام زهر‬ ‫هسته ای نیست‪ .‬رژیم هنوز حاضر به دست کشیدن از‬ ‫حداقل های خود نیســت و غرب نیز حاضر به پذیرش‬ ‫این حداقل ها یا خط قرمز های رژیم نمی باشد‪.‬‬ ‫چند روز پیش‪ ،‬آخوند علی سعیدی نماینده خامنه ای‬ ‫در سپاه پاسداران با اشاره به مذاکرات هسته ای گفت‪:‬‬ ‫«چالش‌ها و تحریم‌های پیــش روی ملت ایران وجود‬ ‫دارند‪ ،‬ولی آنچه را با خون به دســت آوردیم برای نان‬ ‫از دســت نمی دهیم و مردم باید آمــاده تحمل رنج‌ها‬ ‫باشند‪».‬‬ ‫درهمینراستا‪،‬محمدعلیجعفری‪،‬رئیسسپاهپاسداران‪،‬‬ ‫دلیل رژیم برای تن دادن به مذاکرات و خط قرمز های‬ ‫رژیم اشاره کرده و گفت‪« :‬دولت با نرمش قهرمانانه و‬ ‫با حفظ اصول وارد مذاکره شده تا یا فشار تحریم‌ها کم‬ ‫شود و یا مسئولین کشور از خارج ناامید شوند و بر توان‬ ‫داخلی تمرکز کنند‪ ،‬که هرنتیجه‌ای بدهد‪ ،‬مثبت است‪.‬‬ ‫البته مشروط بر اینکه کسی از خطوط قرمز عبور نکند‬ ‫که البته آقا هم اجازه نمی‌دهند‪».‬‬ ‫در غرب‪ ،‬مسئولین دولتی و کارشناسان هسته ای که با‬ ‫مســائل ایران از نزدیک آشنائی دارند‪ ،‬نسبت به توافق‬ ‫هســته ای طی یک ســال آینــده تردیــد دارند‪ .‬گری‬ ‫سیمور‪ ،‬مشاور ارشد کاخ ســفید در امور هسته ای در‬ ‫چهار سال اول ریاست جمهوری اوباما‪ ،‬در مصاحبه ای‬ ‫اظهار داشت که شانس ســازش هسته ای با جمهوری‬ ‫اســامی نزدیک به صفر اســت‪ .‬مارک فیتز پاتریک‬ ‫کارشناس معتبر مسائل هسته ای ایران در مرکز مطالعات‬ ‫اســتراتژیک لندن‪ ،‬در یادداشتی که دوشنبه ‪ 14‬مارس‬

‫منتشر نمود‪ ،‬احتمال سازش هسته ای در سال جدید را‬ ‫کمتر از ده درصد دانست‪.‬‬ ‫اهداف مرحله ای رژیم در مذاکرات هســته ای‪ :‬رژیم‬ ‫ایران تالش میکند تا طی یک سال آینده‪ ،‬با استفاده از‬ ‫اهرم هایی که در اختیار دارد‪ ،‬مثل اهرم فشار منطقه ای‬ ‫یا استفاده از البی مماشات در غرب و البی کمپانی های‬ ‫نفتی‪ ،‬بتواند با چانه زنی‪ ،‬به اهداف خود در سازش نهائی‬ ‫دست یابد‪ .‬هدف اصلی رژیم که سران حکومتی آنرا‬ ‫خط قرمزهای جمهوری اســامی می نامند‪ ،‬ادامه غنی‬ ‫ســازی‪ ،‬حفظ تعداد بیشتری سانتریفوژ‪ ،‬حفظ نیروگاه‬ ‫اراک و به حداقل رساندن بازرسی های آژانس است تا‬ ‫بدین ترتیب رژیم توان تولید سالح هسته ای را محفوظ‬ ‫نگاه دارد‪.‬‬ ‫روحانی و ظریف براین باورند که در آمریکا‪ ،‬بخشــی‬ ‫از محافل سیاسی حاضر به انعطاف بیشتر در مذاکرات‬ ‫و پذیرش شرائط ایران هستند اما اسرائیل و البی اش در‬ ‫آمریکا‪ ،‬مخالف اصلی پذیرفته شدن این گزینه توسط‬ ‫آمریکا میباشند‪ .‬از اینرو‪ ،‬جمهوری اسالمی با استفاده از‬ ‫شکاف های سیاســی در آمریکا و با کمک گیری از‬ ‫البی مماشات‪ ،‬میتواند گزینه ایران هسته ای را به آمریکا‬ ‫تحمیلکند‪.‬‬ ‫ادامه بحران اقتصادی‪ :‬باتوجه به طوالنی شدن مذاکرات‬ ‫و ادامــه تحریم های بین المللــی‪ ،‬امکان نجات اقتصاد‬ ‫ورشکسته ایران وجود ندارد‪ .‬علیرغم تالش های دولت‬ ‫روحانی‪ ،‬تا زمانیکه چالش با غرب حل نگردد‪ ،‬اقتصاد‬ ‫ایران از ارتباط ارگانیک با اقتصاد جهانی محروم خواهد‬ ‫ماند و سرمایه و تکنولوژی الزم به اقتصاد رو به مرگ‬ ‫ایران تزریق نخواهد شد‪.‬‬ ‫از اینــرو‪ ،‬در ســال جدید بحران های اقتصادی بیشــتر‬ ‫خواهند شــد‪ ،‬به لشکر بیکاران و فقیران افزوده خواهد‬ ‫شد و رژیم از حل مشکالت بی شمار کشورمان ناتوان‬ ‫تر از گدشــته خواهد بود‪ .‬نمونه مشــخص آن‪ ،‬تعیین‬ ‫حداقل دســتمزد کارگران اســت که برخالف وعده‬ ‫روحانی‪ ،‬بســیار کمتر از تورم کنونی اســت و به گفته‬ ‫عماد الدین باقی‪ ،‬دستمزد تعیین شده برای کارگران زیر‬ ‫خط مرگ است‪.‬‬ ‫درماندگی دولت روحانی در معضل یارانه ها‪ ،‬بن بست‬ ‫اقتصادی رژیم را نشان میدهد‪ .‬دولت بودجه الزم برای‬ ‫پرداخت یارانه ها را ندارد اما از ترس شــورش مردمی‬ ‫قادر به قطع کردن آن نیست‪.‬‬ ‫بحران های اجتماعی و سیاسی‪ :‬با ادامه بحران اقتصادی‪،‬‬ ‫اعتصابات و اعتراضات اجتماعی گسترده تر میشوند و‬ ‫خطر شورش مردمی بطور جدی افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫رژیم نیز بر میزان ســرکوب و اختنــاق خواهد افزود و‬ ‫بخوبی میداند که با کوچکترین عقب نشینی‪ ،‬نارضایتی‬ ‫های مردم مانند آتشفشــان بیرون خواهد زد و جنبشی‬ ‫عظیم تر از جنبش چهار سال پیش براه خواهد افتاد‪.‬‬ ‫رژیــم در برابر دو گزینه‪ :‬آنچه خامنه ای و ســپاه را در‬ ‫سال گذشته مجبور به عقب نشینی یعنی پذیرش ریاست‬ ‫جمهــوری روحانی و موافقت نامه ژنــو کرد‪ ،‬ترس از‬ ‫شورش مردم بود‪ .‬اما‪ ،‬تا زمانیکه سازش نهائی هسته ای‬ ‫انجام نشــود و در زندگی فالکت بــار مردم ایران تأثیر‬ ‫محسوسی مشاهده نشود‪ ،‬این عقب نشینی ها اثر گذار‬ ‫نبوده و اثرات مسکنی آن خیلی زود به انتها میرسند‪.‬‬ ‫میتوان انتظار داشت که در ماههای آینده‪ ،‬با توجه به ادامه‬ ‫تحریم ها و ادامه سرکوب و اختناق‪ ،‬بحران های کنونی‪،‬‬ ‫عمیق تر و گســترده تر خواهند شد‪ .‬از اینرو‪ ،‬خامنه ای‬ ‫الزاما و بدون تردید مجبــور خواهد بود که از میان دو‬ ‫گزینه زیر یکی را انتخاب کند‪:‬‬ ‫یا جام زهر هسته ای را به تمام و کمال سر بکشد که در‬ ‫نتیجه‪ ،‬پرونده موشکی و پرونده توسعه طلبی های منطقه‬ ‫ای هم روی میز خواهند آمد‪ .‬این سناریو‪ ،‬شکست رژیم‬ ‫در داخــل و در منطقه اســت‪ .‬در این صورت موقعیت‬ ‫خامنه ای و کل رژیم بشــدت تضعیف میشود‪ ،‬جناح‬ ‫های رقیب خامنه ای قدرت بیشتری میگیرند و در نتیجه‪،‬‬ ‫فضا برای بــروز اعتراضات مردمــی و جنبش مردمی‬ ‫افزایش می یابد و رژیم در خطر ســقوط قرار میگیرد‪.‬‬ ‫این همان خطری اســت که خامنه ای را از سرکشیدن‬ ‫جام زهر هسته ای باز داشته است‬ ‫گزینه دوم‪ ،‬ترک میز مذاکرات از طرف رژیم است‪ .‬در‬ ‫اینصورت‪ ،‬تخاصم با آمریکا تشدید میشود تحریم ها‬ ‫افزایش خواهند یافت‪ ،‬فضای سیاسی کشور رادیکال تر‬ ‫میشود‪ ،‬تصفیه های داخل حکومتی افزایش می یابند و‬ ‫گفتمان تغییر رژیم و راه حل های ساختار شکن دست‬ ‫باال را خواهند گرفت‬


‫‪27‬‬

‫‪27 PAIVAND Vol. 19 Issue 1155 Friday March 21, 2014‬‬

‫سال نوزدهم‪ .‬شماره ‪ 1155‬جمعه ‪ 1‬فروردین ‪1393‬‬

‫روایت رفسنجانی از مشورت خود با رهبر ایران‬ ‫در روز ثبت نام برای انتخابات‪۱۳۹ 2‬‬ ‫بیبیسی‪-‬ااکبرهاشمیرفسنجانی‬ ‫گفته اســت که یک ســاعت قبل‬ ‫از ثبت نام برای انتخابات ریاســت‬ ‫جمهــوری ســال ‪ ،۱۳۹۲‬آیت‌اهلل‬ ‫خامنه‌ای در پاســخ به اصرار تلفنی‬ ‫آقــای هاشــمی رفســنجانی برای‬ ‫نظر دادن در مورد نامزد شــدن او‪،‬‬ ‫پیام داده کــه راجع به این موضوع‬ ‫نمی‌توان «تلفنی» گفت‌وگو کرد‪.‬‬ ‫آقای رفسنجانی در گفتگو با ویژه‬ ‫نامه نوروزی هفته نامه اصولگرای‬ ‫مثلث‪ ،‬بــه نقل روایتــی از روز نام‬ ‫نویســی بــرای انتخابات ریاســت‬ ‫جمهوری پرداخته که حکایت دارد‬ ‫تالش وی برای گفتگو با رهبر ایران‬ ‫در این روز‪ ،‬بی‌نتیجه مانده است‪.‬‬ ‫وی پیشــتر‪ ،‬در گفتگو با ویژه نامه‬ ‫نوروزی روزنامه اصالح طلب شرق‬ ‫هم روایــت مشــابهی را از تماس‬ ‫تلفنی خود با دفتر رهبری در یک‬ ‫ساعت مانده به پایان زمان ثبت نام‬ ‫نقل کرده بود‪.‬‬ ‫ثبت نام اکبر هاشــمی رفســنجانی‬ ‫رئیس مجمع تشــخیص مصلحت‬ ‫نظام در انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫‪ ،۱۳۹۲‬حمایت اغلب اصالح طلبان‬ ‫و گروهی از اصولگرایــان از او را‬ ‫در پی داشــت‪ ،‬اما شورای نگهبان‪،‬‬ ‫صالحیت او را برای حضور در این‬ ‫انتخابات رد کرد‪.‬‬ ‫آقای هاشمی رفسنجانی در مصاحبه‬ ‫با مثلــث تاکید کرده کــه در روز‬ ‫انتخابات‪ ،‬تا بعد از ظهر می کوشیده‬ ‫با آیت اهلل خامنه ای صحبت کند‪،‬‬

‫اما پاسخ می شنیده که وی در جلسه‬ ‫«درس» یا در حال «دیدار و مراسم»‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس مجمع تشــخیص مصلحت‬ ‫نظام افزوده است‪« :‬بعدازظهر خودم‬ ‫تماس گرفتــم و گفتند کــه ما به‬ ‫ایشان دسترسی نداریم و [در حال]‬ ‫استراحتهستند‪».‬‬ ‫اکبر هاشمی رفسنجانی تاکید کرده‬ ‫که ســاعت ‪ ۵‬بعد از ظهر مجددا با‬ ‫دفتــر رهبری تمــاس گرفته و خبر‬ ‫داده که می خواهد برای انتخابات‬ ‫ثبت نام کند و پاســخ شنیده‪« :‬پس‬ ‫بگذارید به ایشان اطالع بدهیم»‪.‬‬ ‫به گفته آقای هاشــمی رفسنجانی‪،‬‬ ‫یک ربع بعد‪ ،‬دفتر رهبری پاســخ‬ ‫آقــای خامنــه ای را به این شــرح‬ ‫بازگو کرده اســت‪« :‬آقا می گویند‬ ‫برای این مساله که نمی توانیم تلفنی‬ ‫صحبتکنیم‪».‬‬ ‫وی ادامه داده که از این پاسخ نتیجه‬ ‫گرفته که «ایشان مخالفتی ندارند‪،‬‬

‫چون اگر مصلحت نمی دانســتند‪،‬‬ ‫میگفتند»‪.‬‬ ‫رئیس مجمع تشــخیص مصلحت‬ ‫نظام‪ ،‬پیشــتر در مصاحبه با روزنامه‬ ‫شرق گفته بود مقامی در دفتر رهبر‬ ‫ایران که در ساعت ‪ ۵‬بعد از ظهر با‬ ‫وی صحبت کرده‪ ،‬اصغر حجازی‬ ‫مســئول امنیت دفتر رهبــری بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اکبــر هاشــمی رفســنجانی‪ ،‬در‬ ‫جریــان آن مصاحبه هــم روایت‬ ‫کــرده بود که بعد از آنکه آیت اهلل‬ ‫خامنــه ای خبردار شــده که آقای‬ ‫رفسنجانی جویای نظر او در مورد‬ ‫کاندیداتوری است‪ ،‬از طریق دفتر‬ ‫خود پاسخ داده‪« :‬در تلفن که نمی‬ ‫توانیم این صحبت ها را بکنیم‪».‬‬ ‫رئیس مجمع تشخیص‪ ،‬در عین حال‬ ‫به شرق گفته بود که تا قبل از روز‬ ‫ثبت نام «بارهــا» در مورد انتخابات‬ ‫بــا رهبر ایران صحبت کرده و به او‬ ‫گفته بوده است که «نمی آید»‪.‬‬

‫سخنگویاشتون‪:‬‬

‫شامی با ظریف‬ ‫در کار نبود‬ ‫که لغو شود‬ ‫بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬ســخنگوی‬ ‫کاتریــن اشــتون گفــت کــه‬ ‫دیدارهــای مســوول سیاســت‬ ‫خارجی اتحادیه اروپا درتهران با‬ ‫وزیر امور خارجه ایران هماهنگ‬ ‫نشده بود‪.‬‬ ‫مایکل مان ظهر ســه شــنبه در‬ ‫نخستین نشست خبری خود در‬ ‫وین با خبرنگاران در پاســخ به‬ ‫سوالی درباره دیدارهای اشتون‬ ‫در تهــران گفــت‪ :‬درایــن باره‬ ‫سوء تفاهم هایی ایجاد شده که‬ ‫در مالقات امروز صبح اشــتون‬ ‫و ظریف برای چند دقیقه مورد‬ ‫بحث و گفت و گو قرار گرفت‪.‬‬ ‫مان افزود‪ :‬این عادی اســت که‬ ‫نشست هایی این چنین در سفر‬ ‫ها داشــته باشــیم ‪ .‬این دیدارها‬ ‫هم در روز جهانی زن انجام شد‬ ‫ولی با وزارت امور خارجه ایران‬ ‫دراین زمینه هماهنگ نشده بود‪.‬‬ ‫در همیــن حــال بــه گــزارش‬ ‫خبرگــزاری آسوشــیتدپرس‪،‬‬ ‫«مایکل‌مان‌» ســخنگوی مسئول‬ ‫سیاســت خارجی اتحادیه اروپا‬ ‫اعالم کرد که قراری برای شــام‬ ‫میان «محمد جواد ظریف» وزیر‬ ‫خارجه ایران و «کاترین اشتون»‬ ‫نبود و اشتون و ظریف به تازگی‬ ‫در تهران دیدار کــرده بودند و‬ ‫نیاز چندانی برای این دیدار اخیر‬ ‫نبود‪.‬‬

‫چهار نفر در بندرعباس و در مالء عام‬ ‫اعدام شدند‬

‫خبرگــزاری هرانــا – فرمانــدار‬ ‫بندرعباس از اعدام سه متهم ”تجاوز‬ ‫به عنف“و یــک متهم به ”قتل“ در‬ ‫بندرعباس خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬احمــد مرادی‬ ‫افزود‪ :‬بامداد روز (‪ ۱۷‬اســفند ماه)‬ ‫چهــار نفــر از متجاوزین به حقوق‬ ‫مردم که سه نفر از آنها مرتکب آدم‬ ‫ربایــی و تجاوز به عنف و یک نفر‬ ‫با شمشیر مرتکب قتل شده بود پای‬ ‫چوبه اعدام رفتند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪”:‬این چهار نفر‬ ‫با هدف عبــرت دیگران با حضور‬

‫مقامات سیاسی‪ ،‬انتظامی و قضایی‬ ‫و در پوشش کامل امنیتی‪ ،‬انتظامی‬ ‫و ترافیکی در سرباالیی کمربندی‬ ‫ابتدایمحلهآیتاهللغفاری(شهناز)‬ ‫بندرعباس به دار آویخته شدند‪“.‬‬ ‫مــرادی افزود‪” :‬اجــرای این حکم‬ ‫که با حضور جمعی از شــهروندان‬ ‫بندرعباس و خانواده‌های شــاکیان‬ ‫انجام شد و با هدف عبرت‌آموزی‬ ‫دیگران بــه ویژه اخالل‌گــران در‬ ‫نظم عمومی و به منظور ارتقا امنیت‬ ‫و افزایش احســاس امنیــت مردم‬ ‫صورت گرفت‪“.‬‬

‫بازداشت چند مانکن در ایران‬ ‫دیگربــان ‪ -‬ســعید منتظرالمهدی‪،‬‬ ‫معاون اجتماعــی ناجا با اعالم خبر‬ ‫دســتگیری چنــد «مانکــن» گفته‬ ‫ک غربی ‪ cat walk‬در‬ ‫استفاده از سب ‌‬ ‫معرفی زنــده لباس در ایران ممنوع‬ ‫است‪.‬‬ ‫آقای منتظر‌المهدی روز یک‌شنبه‬ ‫(‪ ۲۵‬بهمن) در گفتگویی با ســایت‬ ‫رســمی «پلیس» درباره شــرایط و‬ ‫قوانین برگــزاری نمایش‌های زنده‬ ‫لباس در ایــران توضیحاتــی ارائه‬ ‫کرده اســت‪ .‬وی گفته در معرفی‬ ‫زنــده لباس‌هــا در ایــران «مجری‬ ‫نمایش می‌بایست نسبت به طراحی‬ ‫و اجرا به ســبک ایرانی متناسب با‬ ‫هویت ملی و اسالمی اقدام کند‪».‬‬ ‫اینمقامارشدانتظامیافزوده«مانکن‬ ‫مرد ایرانی باید فاقد هرگونه آرایش‬ ‫غیر متعــارف مو و چهره که مروج‬

‫الگوی غیر ایرانــی و نامتجانس با‬ ‫عرف و سنت‌های اسالمی محسوب‬ ‫می‌شود‪ ،‬باشد‪».‬‬ ‫وی درباره ویژگی‌های مانکن زن‬ ‫نیز گفته «مانکــن زن نیز باید فاقد‬ ‫هرگونه آرایش چهره بوده و ملزم‬ ‫به رعایت کامل حجاب در پوشش‬ ‫و عفاف در رفتار باشد‪».‬‬ ‫منتظرالمهدی همچنین اضافه کرده‬ ‫«موســیقی نمایش زنده لباس‪ ،‬باید‬ ‫کامال ایرانی و متناســب با فرهنگ‬ ‫اسالمی‪ -‬ایرانی ما باشد‪».‬‬ ‫معــاون اجتماعی ناجــا در بخش‬ ‫دیگری از این گفتگو گفته «افرادی‬ ‫که اقدام به عکاســی مانکن گونه‬ ‫در شــهر کرده و عکس‌ها را برای‬ ‫ژورنال‌های خارج از کشور ارسال‬ ‫می‌کند‪ ،‬قطعا مورد برخورد پلیس‬ ‫قرار می‌گیرد‪».‬‬


‫‪28‬‬

‫‪28 PAIVAND Vol. 19 Issue 1155 Friday March 21, 2014‬‬

‫سال نوزدهم‪ .‬شماره ‪ 1155‬جمعه ‪ 1‬فروردین ‪1393‬‬

‫جمهوریاسالمی‪،‬‬ ‫سرگردان میان جهالت مطلق‬ ‫و فریب کاری‬ ‫مجتبی واحدی‬ ‫خامنه ای ظاهرا ً میان «فریب کاری در سیاســت خارجی» و «سخت گیری های جهالت آمیز» در‬ ‫داخل سرگردان است اما از وضعیت فعلی رضایت کامل دارد زیرا گمان می کند بسیاری از منتقدان‬ ‫داخلی‪ ،‬یا فریب خورده اند یا در حال فریب دادن مردم هســتند که «باید رسوایی های فرهنگی‪،‬‬ ‫سیاسی و عقیدتی در داخل را تحمل کرد تا دولت روحانی در تعامالت خارجی‪ ،‬موفق شود‪».‬‬

‫با روی کار آمدن حســن روحانــی‪ ،‬تغییراتی در روند‬ ‫مذاکرات هســته ای میان گروه ‪ 5 +1‬به وجود آمد و به‬ ‫دنبال آن‪ ،‬گمانه زنی ها در خصوص تأثیر این تغییرات‬ ‫بر اقتصاد در حال ورشکستگی جمهوری اسالمی آغاز‬ ‫شد‪ .‬در این میان‪ ،‬دو دیدگاه کام ً‬ ‫ال متفاوت در خصوص‬ ‫شناسایی علت و معلول در این تغییرات وجود داشت‪.‬‬ ‫عده ای بر این باور بودند که وحشت رهبر و عوامل او‬ ‫از پیامدهای تحریم اقتصادی‪ ،‬او را به پذیرش تغییراتی‬ ‫در سیاســت خارجی جمهوری ناچار ساخته که تغییر‬ ‫مسیر مذاکرات هسته ای‪ ،‬بخشی از آن تغییرات است‪.‬‬ ‫به موجب این نگاه‪ ،‬تن دادن رهبر جمهوری اسالمی به‬ ‫تغییرات ظاهری در مدیریت کشور و بازگشت برخی‬ ‫حذف شــدگان به دولت و قوه مجریه نیز از پیامدهای‬ ‫نگرانی نســبت به تحریم ها و نتایج دراز مدت آن بوده‬ ‫اســت‪ .‬اما گروهی دیگر ادعا داشــتند نتایج انتخابات‬ ‫ریاســت جمهوری‪ ،‬خارج از اداره رهبر‪ ،‬رقم خورده و‬ ‫آنچه پس از آن به وجــود آمده‪ ،‬ازجمله توافقات نیم‬ ‫بند هســته ای و کور ســو ها برای کاهش فشار تحریم‬ ‫اقتصادی‪ ،‬ناشــی از تغییر در مدیریت اجرایی کشــور‬ ‫است ‪ .‬البته کسانی که دیدگاه دوم را مطرح کرده ومی‬ ‫کنند را می توان به دو دسته تقسیم نمود‪ .‬گروه نخست‪،‬‬ ‫طراحان و بازیگران این تحلیل نمایشی هستند و گروه‬ ‫دیگر‪ ،‬از ســر امید یا تحلیل‪ ،‬چنین می گویند که عده‬ ‫ای از گــروه دوم را می توان « بــازی خورده « نامید و‬ ‫طرف بحث در این مقاله‪ ،‬همین بازی خوردگان هستند‪..‬‬

‫کالیفرنیایی مظنون به تروریسم ‪...‬‬ ‫در شــکایت علیه نیــکالس توزان‬ ‫همچنین آمده اســت که وی گفته‬ ‫بود «من طــرح هایی دارم که برای‬ ‫پیاده کردنشان باید در سوریه باشم‪.‬‬ ‫بــه زودی فرمانده می شــوم و می‬ ‫توانید نامم را در تمام روزنامه های‬ ‫کشور ببینید‪ .‬دلم می خواهد عکسم‬ ‫روی فهرســت ‪ ۱۲‬نفری باشد که‬ ‫اف بی آی به دنبالشــان می گردد‪،‬‬ ‫چون همین نشــان می دهد که من‬ ‫دارم کار درستی انجام می دهم‪».‬‬ ‫وی که روز دوشنبه بازداشت شده‬ ‫گفــت قصد داشــته متــروی لس‬ ‫آنجلس را شــب سال نوی میالدی‬ ‫یا روز اول ســال منفجر کند‪ ،‬اما از‬ ‫ترس آن که نقشه اش لو برود‪ ،‬نقشه‬ ‫اش را نیمه کاره رها کرده است‪.‬‬ ‫آقای توزان در صورت محکومیت‬ ‫با مجازات حداکثر ‪۱۵‬ســال زندان‬ ‫و پرداخــت ‪ ۲۵۰،۰۰۰‬دالر جریمه‬

‫ادامه از صفحه ‪7‬‬

‫نقدی رو به روست‪.‬‬ ‫توزان که دانشــجوی کالج ســن‬ ‫هواکیــن در شــهر اســتاکتون‬ ‫کالیفرنیاســت‪ ،‬ســال ‪ ۲۰۱۲‬برای‬ ‫خدمت در گارد ملی ارتش آمریکا‬ ‫نام نویسی کرده بود‪.‬‬ ‫دوران خدمــت آقــای تــوزان ماه‬ ‫دسامبر تمام شده و او که «نتوانسته‬ ‫بود حداقل شرایط الزم برای ادامه‬ ‫خدمت در ارتش را احراز کند»‪ ،‬با‬ ‫درجه سرجوخه از ارتش مرخص‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫در شکایت جنایی علیه وی همچنین‬ ‫نوشته شــده وی گفته بود توانسته‬ ‫سرپرســتی دختر نوزادش را بگیرد‬ ‫ولی دلش می خواهد مهدکودکی‬ ‫که دختــرش را به آن می فرســتد‬ ‫منفجر کنــد‪ ،‬چون به نظرش آنجا‬ ‫«کلیسای اصالح شده صهیونیست‬ ‫ها» ست‪.‬‬

‫گزارش دیدار گروهی از زنان‪...‬‬ ‫ما رفتیم دیدیم چیزی هم نشد‪ .‬برای‬ ‫خود آقایان هم خوب می‌شــود و‬ ‫آبــرو و حیثیتشــان در جوامع بین‬ ‫المللی حفظ می‌شود که گذاشتند‬ ‫مالقات کردند‪ .‬مــن امیدوارم که‬ ‫حساســیت‌ها کمتر شــود و به این‬ ‫ســمت برویم که رفــع حصر هم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫همسر عبدالفتاح سلطانی می‌افزاید‪:‬‬

‫اما هر دو گــروه ‪ -‬بازیگر و بازی خورده ‪ -‬تا کنون بر‬ ‫این موضوع اصرار داشته اند که باید وعده های سیاسی‬ ‫حسن روحانی در ایام تبلیغات انتخاباتی را نادیده گرفت‬ ‫تا او بتواند سیاست خارجی به طور عام و پرونده هسته‬ ‫ای به طور خاص را به نقطه مطلوب برســاند‪ .‬به ادعای‬ ‫اینان‪ ،‬موفقیت در این عرصه‪ ،‬به روحانی قدرت کافی‬ ‫خواهد داد تا سیاست ورزی در داخل را نیز از وضعیت‬ ‫فعلی رها کند و برخــی وعده های انتخاباتی را محقق‬ ‫نماید‪ .‬با همین توجیه ساده انگارانه و بعضاً فریب کارانه‪،‬‬ ‫انتصاب پور محمدی به وزادت دادگســتری و سپردن‬ ‫وزارت کشــور به رحمانی فضلی را هم کاری سترگ‬ ‫و هوشمندانه معرفی می کردند که برای تقویت موضع‬ ‫دولت و پیشبرد اهداف کالن انجام شده است‪.‬‬ ‫اما در طرف دیگر ماجرا کسی حضور دارد که اگرچه‬ ‫فرد هوشــمندی برای اداره کشــور نیست اما در فریب‬ ‫دادن و به بازی گرفتن کسانی که اولویت نخست آنها‬ ‫حفظ نظام به هر قیمت و داشتن سهمی از کیک قدرت‬ ‫به هر ذلت است مهارت خاص دارد‪ .‬این فرد سید علی‬ ‫خامنه ای است‪ .‬او در زمانی که برای مشروعیت نمایی‬ ‫بین المللی برای عبــور از گردنه تحریم ها نیاز به یاری‬ ‫اصالح طلبان حکومتی داشــت گشایش نسبی و البته‬ ‫کنترل شــده در فضای سیاسی کشــور را تحمل نمود‬ ‫و برخــی از نزدیکان را مأمور فریب همگانی نمود‪ .‬در‬ ‫چنان شــرایطی‪ ،‬فقط ح سن روحانی نبود که از لزوم «‬ ‫رفع حصرها وحبس « ها سخن می گفت‪ .‬بلکه حبیب‬

‫ادامه از صفحه ‪22‬‬

‫من با دستبند ســبز و شال سبز رفته‬ ‫بودم‪ .‬حیف شــد نتوانستم به آقای‬ ‫موســوی بگویم که ما نگذاشــتیم‬ ‫شــال ســبزتان زمین بیفتد‪ .‬ما نیت‬ ‫کرده‌ایم و نمی‌گذاریم شــال سبز‬ ‫آقای موسوی زمین بیفتد و تا زمانی‬ ‫که آزاد نشــوند بند ســبزمان را باز‬ ‫نخواهیمکرد‪.‬‬

‫اله عســگر اوالدی نیز مأموریت یافتــه بود تا کروبی و‬ ‫موســوی را « برادران خود « بنامد که نمی بایست آنان‬ ‫را « رأس فتنه « نامید ! در چنان فضایی حســن روحانی‬ ‫به عنــوان رئیس جمهوری متفاوت بــه مردم معرفی و‬ ‫موجبات ذوق زدگی بســیاری از افراد فراهم شــد‪ .‬از‬ ‫همان روز نخست میان کسانی که حمایت آنان موجب‬ ‫اقبال مردم به روحانی شد اختالف افتاد ‪ .‬عده ای رواج‬ ‫دهنده این دیدگاه بودند که باید سطح توقعات داخلی‬ ‫به ویژه مطالبات سیاســی از روحانی را پایین آورد ‪ .‬اما‬ ‫گروهی دیگر‪ ،‬هرنوع کوتاهی برای تحقق وعده های‬ ‫سیاسی روحانی در داخل را موجب تقویت باند خامنه‬ ‫ای و تضعیف تحول خواهان می دانستند‪.‬‬ ‫متأسفانه اکنون با گذشــت حدود هفت ماه از آغاز به‬ ‫کار دولت روحانی‪ ،‬به تدریج صحت تحلیل کســانی‬ ‫روشــن می شود که به روحانی هشدار می دادند کوتاه‬ ‫آمدن در مطالبات آزادیخواهانه داخلی‪ ،‬موضع روحانی‬ ‫در داخل و خارج از کشــور را تضعیف می کند و در‬ ‫مقابل‪ ،‬گفتمانی را تقویت می نماید که در هشت سال‬ ‫گذشته بر کشور حاکم بوده است‪.‬نشانه های فرهنگی‬ ‫این بازگشت در ماههای گذشــته‪ ،‬بارها مشاهده شده‬ ‫است و نشانه های سیاسی نیز به تدریج‪ ،‬رخ می نماید‪.‬‬ ‫رهبر جمهوری اسالمی‪ ،‬دو هفته قبل در دیدار با اعضای‬ ‫مجلس خبرگان به انتقاد از کسانی پرداخت که به تعبیر‬ ‫او « به بهانه برخی مشــکالت‪ ،‬افرادی را که اســتقامت‬ ‫کرده اند مالمت می نمایند‪ ».‬این ســخن‪ ،‬آنقدر واضح‬ ‫بود که کمترکســی تردید داشت مقصود او‪ ،‬حمایت‬ ‫از گفتمانی است که احمدی نژاد آن را نمایندگی می‬ ‫کرد‪.‬اما نگاه فرهنگی که درحال غلبه بر کشور است از‬ ‫بازگشت نظام به « جهالت مطلق « حکایت دارد‪ .‬افزایش‬ ‫حمالت به نمادهای ایرانی که مورد عالقه و احترام برای‬ ‫مردم است و اعمال محدودیت های متحجرانه‪ ،‬ثابت می‬ ‫کند جریانی در حال تسلط بر کشور است که مناسب‬ ‫ترین نام برای آن‪ ،‬جریان « جهالت مطلق « می باشد‪.‬‬ ‫در آخرین نشانه گذاری آشکار‪ ،‬خبر گزاری حکومتی‬ ‫فارس که در اغلب موارد‪ ،‬بازتاب دهنده اراده نظامیان‬ ‫حاکم بر ایران اســت‪ ،‬گزارشی در خصوص سیاست‬ ‫کنترل جمعیت تهیه نموده که ضدیــت با زنان در آن‬ ‫موج می زند‪ .‬مهم تریم بخش از این گزارش که به بهانه‬ ‫نگاه خامنه ای به مقوله جمعیت‪ ،‬تهیه شده ظاهرا ًبه نقش‬ ‫زنان برای تحقق این امر پرداخته اســت‪.‬در این بخش‪،‬‬

‫اوکراین خود را ‹آماده› خروج‪...‬‬ ‫غربی خواهد بــود‪ .‬از جمله رئیس‬ ‫شــرکت روســی روس‌نفت گفته‬ ‫است که تشــدید تحریم‌ها «اوضاع‬ ‫را بدتر خواهد کرد‪ ،‬کمکی به حل‬ ‫بحران نخواهد کــرد و در مجموع‪،‬‬ ‫غیرسازنده خواهد بود‪».‬‬ ‫چنــد دولت دیگــر هــم از تحریم‬ ‫روسیه توســط غرب انتقاد کرده‌اند‬ ‫و از جمله نیــکالس مادورو‪ ،‬رئیس‬ ‫جمهوری ونزوئال‪ ،‬کشورهای غربی‬ ‫را متهم کرده است که «می‌خواهند‬ ‫روسیه را محاصره‪ ،‬آن را تضعیف و‬ ‫نابود کنند‪ ».‬ونزوئال روابط نزدیکی با‬ ‫روسیه دارد و قراردادهای اقتصادی‬ ‫متعددی بین دو کشــور امضا شــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عملکــرد روســیه علیــه اوکرایــن‬ ‫نگرانی‌هایــی را نیز در کشــورهای‬ ‫همجوار روســیه ایجاد کرده و روز‬ ‫گذشــته اعالم شــد که جو بایدن‪،‬‬

‫معــاون رئیس جمهــوری آمریکا‪،‬‬ ‫جهــت دادن دلگرمــی و ابــراز‬ ‫همبستگی‪ ،‬به تعدادی از کشورهای‬ ‫اروپای شرقی سفر می‌کند‪ .‬در همین‬ ‫مورد‪ ،‬نخســت وزیــر اوکراین در‬ ‫سخنانی‪ ،‬ضمن محکوم کردن اقدام‬ ‫روســیه‪ ،‬تاکید کرد که کشور او در‬ ‫صدد تهدید امنیت روســیه نبوده و‬ ‫در نظر نداشته با غرب پیمان نظامی‬ ‫منعقدکند‪.‬‬ ‫در تحولــی دیگر در همیــن مورد‪،‬‬ ‫روز ســه شنبه گزارش شد که یک‬ ‫نظامی اوکراینی هنگام نگهبانی در‬ ‫یکی از پایگاه‌های نظامی آن کشور‬ ‫در کریمه‪ ،‬به ضرب گلوله مهاجمان‬ ‫ناشناس کشته شــده است‪ .‬نخست‬ ‫وزیر اوکراین نیروهای روسی مستقر‬ ‫در کریمه را مسئول این تهاجم دانسته‬ ‫و گفته است که بحران جاری «وارد‬ ‫فاز نظامی شده است‪».‬‬

‫بازداشت چهارده نفر در‪...‬‬ ‫غیرقانونــی از ژوئن ‪ ۲۰۱۲‬تا ژوئن‬ ‫‪ – ۲۰۱۳‬زمانی که جاناتان جانسون‬ ‫دستگیر شــد ‪-‬روی شــبکه «تور»‬ ‫(‪ )Tor‬فعالیت می کرد‪.‬‬ ‫شبکه «تور» طوری طراحی شده که‬ ‫موقعیت جغرافیایی کاربر را پنهان‬ ‫می کند و به او اجازه می دهد بدون‬ ‫شناسایی شــدن در محیط اینترنت‬ ‫فعالیتکند‪.‬‬

‫ادامه از صفحه ‪6‬‬

‫ادامه از صفحه ‪9‬‬

‫چهارده مردی که دستگیر شده اند‬ ‫به توطئه برای گرداندن تشکیالت‬ ‫بهره برداری از کودکان متهم شده‬ ‫اند‪.‬‬ ‫آقای رگزدیل می گوید که فقط با‬ ‫کار پلیسی و دستگیری ها نمی توان‬ ‫این مشــکل را حل کرد و برخورد‬ ‫ریشــه ای با آن نیازمنــد کار قوی‬ ‫آموزشی برای پیشگیری است‪.‬‬

‫ضدیت سران حکومت با استقالل زنان را به خوبی می‬ ‫توان مشاهده نمود‪ .‬مخالفت با اشتغال زنان و توصیه به‬ ‫محدود سازی تحصیالت دانشــگاهی زنان از ویژگی‬ ‫های این گزارش است‪ .‬البته‪ ،‬گزارشی که خبرگزاری‬ ‫سیاسی ‪ -‬امنیتی فارس تهیه نموده‪ ،‬تنها نشانه از بازگشت‬ ‫به مسیر جهالت مطلق نیست ‪ .‬میدان دادن مجدد به کسانی‬ ‫که طرفدار ســخت گیری هــای اجتماعی و فرهنگی‬ ‫هستند‪ ،‬توقیف دو روزنامه به بهانه عدم همراهی کامل‬ ‫بــا نگاه افراطی به مقوله مذهب‪ ،‬افزایش امکانات برای‬ ‫مرتجع ترین روحانیون‪ ،‬تریبون داری تندرو ترین عناصر‬ ‫سپاهی و تشدید حمالت به نمادهای ملی‪ ،‬نشانه هایی‬ ‫از مســیر انتخاب شده توسط حکومت است‪ .‬در واقع ‪،‬‬ ‫حکومت که در تعامالت خارجی خود‪ ،‬فریب کاری‬ ‫در پیش گرفته ‪ ،‬در داخل کشــور آشکارا عالقه خود‬ ‫برای بازگشــت به جهالت مطلق را بیان می دارد و البته‬ ‫این بازگشت را « احیای گفتمان انقالب « و « مقاومت‬ ‫در برابر دشمنان داخلی و خارجی « می نامد‪ .‬خامنه ای‬ ‫وعوامل مستقیم او‪ ،‬برای مسلط کردن جهالت مطلق در‬ ‫کشور به شدت نیازمند همراهی روحانی و همکاران او‬ ‫هستند‪ .‬سکوت روحانی در برابر برخی محدود سازی‬ ‫ها ی سیاســی و فرهنگی‪ ،‬به بهانه عدم تحریک رهبر‬ ‫و عوامل او‪ ،‬همان همراهی اســت که خامنه ای انتظار‬ ‫دارد‪ .‬این همراهی‪ ،‬از یکسو موجب جسارت حاکمان‬ ‫جاهل و مرتجع شــده و از سوی دیگر هر روز بر تعداد‬ ‫کســانی می افزاید که روحانــی را نه به عنوان مطلوب‬ ‫ترین گزینه بلکه خیر الموجودین برگزیده بودند‪ .‬خامنه‬ ‫ای ظاهــرا ً میان «فریب کاری در سیاســت خارجی» و‬ ‫«ســخت گیری های جهالت آمیز» در داخل سرگردان‬ ‫است اما از وضعیت فعلی رضایت کامل دارد زیرا گمان‬ ‫می کند بسیاری از منتقدان داخلی‪ ،‬یا فریب خورده اند یا‬ ‫در حال فریب دادن مردم هستند که «باید رسوایی های‬ ‫فرهنگی‪ ،‬سیاسی و عقیدتی در داخل را تحمل کرد تا‬ ‫دولت روحانی در تعامالت خارجی‪ ،‬موفق شود‪ ».‬خامنه‬ ‫ای می داند ادامه راه فعلی‪ ،‬بخشی از مشکالت خارجی‬ ‫او را برطرف می نماید و هم زمان ‪ ،‬بازگشت به جاهلیت‬ ‫مطلــق که مطلوب رهبر می باشــد را به روندی تبدیل‬ ‫می کند که عده ای به خاطر منتفع شــدن‪ ،‬به تحقق آن‬ ‫کمک می نمایند و گروهی نیز که همواره مخالف این‬ ‫ارتجاع بوده اند با توجیهات غیر صادقانه‪ ،‬تن دادن به آن‬ ‫را اجتناب ناپذیر‪ ،‬نشان می دهند‪.‬‬

‫رسایی‪ :‬پنهان کردن خبر توقیف‪...‬‬

‫شش عضو این هیئت را رئیس قوه‬ ‫قضائیــه‪ ،‬مجلس‪ ،‬مدیران مســئول‬ ‫رسانه‌ها‪ ،‬شورای عالی حوزه علمیه‪،‬‬ ‫شــورای عالی انقــاب فرهنگی و‬ ‫وزارت علــوم انتخــاب می‌کنند و‬ ‫عضو هفتم در هر دوره وزیر وقت‬ ‫ارشاد است‪.‬‬ ‫در جریــان رســیدگی بــه پرونده‬ ‫روزنامــه بهــار‪ ،‬علی جنتــی وزیر‬ ‫ارشاد اسالمی گرچه با توقیف این‬ ‫روزنامه مخالف بود‪ ،‬نتوانست مانع‬ ‫آن بشــود‪ .‬با این همه ابراز تاســف‬ ‫جنتی از توقیف روزنامه بهار یکی‬ ‫از علت‌های کشاندن او به مجلس و‬ ‫طرح سئوال توسط حمید رسایی در‬

‫نشست علنی هفدهم دی‌ماه بود‪.‬‬ ‫عضــو جبهه پایــداری همچنین از‬ ‫جنتی پرســیده بود‪« :‬دلیل تساهل و‬ ‫تسامحی که وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی در برابر توهین به مقدسات‬ ‫از یــک طــرف و از ســوی دیگر‬ ‫ترویج اباحه‌گــری در پرداختن به‬ ‫موضوعات محل اختــاف و غیر‬ ‫ضروری در پیش گرفته‪ ،‬چیست؟»‬ ‫در این نشست اکثریت نمایندگان‬ ‫حاضــر در مجلــس پاســخ‌ها و‬ ‫توضیح‌هایوزیرارشادراقانع‌کننده‬ ‫نیافتند و همین امر به دادن ســومین‬ ‫اخطــار بــه اعضای کابینه حســن‬ ‫روحانی منجر شد‪.‬‬

‫اعتراض کری به انتقادهای‪...‬‬ ‫می‌نویســد اطالعات گمرکی که به‬ ‫آن دســت پیدا کرده نشــان می‌دهد‬ ‫که صادرات نفت ایران به آسیا از ماه‬ ‫نوامبر به این ســو باالتــر از این میزان‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫بر اســاس این گزارش‪ ،‬فروش نفت‬ ‫ایــران در ماه فوریه به چهار مشــتری‬ ‫عمده آســیایی آن‪ ،‬یعنی کشورهای‬ ‫چین‪ ،‬هنــد‪ ،‬ژاپن و کــر ‌ه جنوبی به‬ ‫یک میلیــون و ‪ ۱۶۰‬هزار بشــکه در‬ ‫روز رسید‪ ،‬به انضمام ‪ ۱۱۷‬هزار و ‪۸۵۷‬‬ ‫بشکه نفتی که روزانه به ترکیه فروخته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مــاه ژانویه نیز ایران توانســته اســت‬ ‫روزانه ‪ ۹۹۴‬هزار و ‪ ۶۶۹‬بشکه نفت به‬

‫ادامه از صفحه ‪20‬‬

‫ادامه از صفحه ‪17‬‬

‫مشتریان آســیایی خود و ‪ ۱۰۵‬هزار و‬ ‫‪ ۸۲۴‬بشکه نفت به ترکیه بفروشد که‬ ‫مجموع این اعداد هم به باالتر از یک‬ ‫میلیونمی‌رسد‪.‬‬ ‫به همیــن ترتیب فروش نفت ایران به‬ ‫چهار کشور آسیایی چین‪ ،‬هند‪ ،‬ژاپن‬ ‫و کر ‌ه جنوبی و همین طور ترکیه در‬ ‫ماه‌های دسامبر و نوامبر سال ‪ ۲۰۱۳‬هم‬ ‫بیشتر از یک میلیون و ‪ ۶۰‬هزار بشکه‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫این در حالی است که دولت آمریکا‬ ‫بارها نسبت به نقض تحریم‌های ایران‬ ‫هشــدار داده و گفته اســت که هسته‬ ‫اصلی تحریم‌ها همچنان باقی است‪.‬‬


‫‪29‬‬

‫‪29 PAIVAND Vol. 19 Issue 1155 Friday March 21, 2014‬‬

‫سال نوزدهم‪ .‬شماره ‪ 1155‬جمعه ‪ 1‬فروردین ‪1393‬‬ ‫محمدجواد الریجانی‪ ،‬دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه‪:‬‬

‫در ایران کسی به خاطر بهایی بودن زندانی نیست!‬ ‫بازداشت یک شهروند بهایی ساکن شیراز توسط ماموران وزارت اطالعات‬ ‫تقاطع‪ :‬آن‌طور کــه منابع نزدیک‬ ‫به بهاییان ایــران گزارش می‌دهند‪،‬‬ ‫یکتا فهندژ‪ ،‬شهروند بهایی ساکن‬ ‫شیراز‪ ،‬شام‌گاه یکشنبه (‪ ۲۵‬اسفند‪-‬‬ ‫‪ ۱۶‬مارس) توســط مامــوران اداره‬ ‫اطالعات دستگیر و به بازداشت‌گاه‬ ‫ایــن اداره در شــیراز معــروف به‬ ‫“پالک ‪ ،۱۰۰‬منتقل شده است‪.‬‬ ‫بهگزارشتقاطع‪،‬ماموراناطالعات‪،‬‬ ‫ســاعت یازده و نیم یکشنبه‌شب‪ ،‬با‬ ‫نشــان دادن حکم دادستانی استان‬ ‫فــارس‪ ،‬وارد منــزل یکتــا فهندژ‬ ‫شــدند و او را پس از تفتیش منزل‪،‬‬ ‫و ضبط لپ‌تــاپ‪ ،‬کتاب‌ها و لوازم‬ ‫شخصی‌اش‪ ،‬با خود بردند‪.‬‬ ‫به گفته‌ی این منابع‪ ،‬همســر و پدر‬ ‫خانــم فهندژ موفق شــده‌اند صبح‬ ‫روز دوشــنبه (‪ ۲۶‬اسفند) در محل‬ ‫بازداشــت‌گاه اداره‌ی اطالعــات‬ ‫شیراز با او مالقات کنند‪.‬‬ ‫این شهروند بهایی‪ ،‬پیش از این نیز‬ ‫در بهمن ماه ‪ ۱۳۹۰‬بازداشت و پس‬ ‫از ســپری کردن ‪ ۸۳‬روز در همین‬ ‫بازداشــت‌گاه‪ ،‬با قــرار وثیقه ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون تومانی آزاد شده بود‪.‬‬ ‫دســتگیری یکتا فهندژ در ادامه‌ی‬ ‫روند بازداشــت‪ ،‬صــدور و اجرای‬ ‫حکم شهروندان بهایی در شهرهای‬ ‫مختلف ایران صورت می‌گیرد‪.‬‬ ‫در یکی از آخریــن این موارد‪ ،‬در‬ ‫نخستین روزهای اســفندماه‪ ،‬منابع‬ ‫بهایی از صدور حکم ســنگین ده‬ ‫ســال و نیم حبس بــرای نیکا و نوا‬

‫خلوصی‪ ،‬دو خواهر بهایی ســاکن‬ ‫مشهد خبر دادند‪.‬‬ ‫بر اســاس تازه‌ترین گزارش احمد‬ ‫شــهید‪ ،‬گزارش‌گر ویــژه حقوق‬ ‫بشر ســازمان ملل در امور ایران که‬ ‫هفته‌ی گذشته منتشر شد‪ ،‬تا تاریخ‬ ‫‪ ۱۴‬ژانویــه ‪ ۲۴( ۲۰۱۴‬دی ‪،)۱۳۹۲‬‬ ‫‪ ۱۳۴‬شــهروند بهایی در زندان‌های‬ ‫ایران به سر می‌بردند‪.‬‬ ‫ایــن گــزارش هم‌چنیــن اضافــه‬ ‫کرده بود که عــاوه بر این تعداد‪،‬‬ ‫‪ ۲۸۹‬بهایی دیگر کــه با قرار وثیقه‬ ‫آزاد هســتند‪ ،‬در انتظــار تشــکیل‬ ‫دادگاه‪ ،‬و ‪ ۱۵۰‬نفر دیگر نیز که در‬ ‫دادگاه محکوم شــده‌اند در انتظار‬ ‫فرجام‌خواهــی و یــا اجرای حکم‬ ‫خود به سر می‌برند‪.‬‬ ‫در واکنش به ایــن گزارش‪ ،‬جواد‬ ‫الریجانی‪“ ،‬دبیر ستاد حقوق بشر”‬ ‫قوه قضاییــه جمهوری اســامی‪،‬‬ ‫یکشنبه‌شبدرگفتگوییباشبکه‌ی‬ ‫دوم تلویزیــون دولتی ایران مدعی‬ ‫شــد که بهاییان‪« ،‬از تمــام حقوق‬ ‫شهروندی برخوردارند» و به خاطر‬ ‫بهایی بودن زندانی نمی‌شوند‪.‬‬ ‫او با بیان این‌که «بهاییت اقلیت دینی‬ ‫نیســت بلکه فرقه‌ای است همانند‬ ‫ســایر فرقه‌ها»‪ ،‬گفت‪« :‬در کشور‬ ‫ما افراد بهایی هستند که ثروت‌های‬ ‫هنگفتی دارنــد‪ ،‬مادام که به قوانین‬ ‫احترام گذاشــتند نظام از آنها دفاع‬ ‫کرده اما اگر خالفی مرتکب شوند‪،‬‬ ‫در این صورت هیچ تفاوتی با سایر‬

‫مــردم ندارند و طبق قانــون با آنان‬ ‫برخورد می شود‪».‬‬ ‫جــواد الریجانی در عیــن حال در‬ ‫همین گفتگــوی تلویزیونی اظهار‬ ‫داشــت‪« :‬همکاری بهاییت با رژیم‬ ‫غاصب صهیونیســتی از نظر ملت‬ ‫ایران پنهان نیست‪».‬‬ ‫این اظهارات آقــای الریجانی در‬ ‫حالی اســت که از زمان تاســیس‬ ‫حکومتجمهوریاسالمی‪،‬بهاییان‬ ‫به دلیل اعتقادات‌شان از تحصیل در‬ ‫دانشــگاه‌های ایران محروم بوده‌اند‬ ‫و در ســال‌های اخیــر نیــز صدها‬ ‫دانشــجوی بهایــی یــا از ورود به‬ ‫دانشــگاه باز مانده‌انــد و یا در حال‬ ‫تحصیل‪ ،‬از دانشگاه اخراج شده‌اند‬ ‫که از آخرین مــوارد این اخراج‌ها‬ ‫می‌توان به اخراج ستایش اسدی و‬ ‫سما هاشمی‪ ،‬دو دانشجوی ترم دوم‬ ‫دانشــگاه مازندران در بابلسر اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫الریجانی‪ :‬امیدواریم شاهد رفع‬ ‫حصر موسوی و کروبی باشیم‬

‫الریجانــی در پاســخ بــه ســوالی‬ ‫مبنی بر اینکه آیــا برای رفع حصر‬ ‫مهندس موسوی و حجت‌االسالم‬ ‫و المسلمین کروبی تصمیم‌گیری‬ ‫نشده است؟ گفت‪ :‬ضایع کردن هر‬ ‫حقی از شهروندان کاری اضطراری‬ ‫است و زندان یا حصر یا محکومیت‬ ‫امری غیرمطبوع است‪.‬‬

‫ضبط و حراج اموال ایران‬ ‫با حکم دادگاه عالی انتاریو‬

‫برای اولین بار در تاریخ قضایی کانادا‪ ،‬احکام صادره از سوی‬ ‫دادگاه‌های آمریکا‪ ،‬علیه جمهوری اســامی به نفع شاکیان‬ ‫آمریکایی‪ ،‬اجرایی شد‪.‬‬

‫دســتگیری یکتا فهنــدژ در‬ ‫ادامه‌ی روند بازداشت‪ ،‬صدور‬ ‫و اجــرای حکم شــهروندان‬ ‫بهایی در شــهرهای مختلف‬ ‫ایران صورت می‌گیرد‪.‬‬

‫وی افــزود‪ :‬در مورد آقای مهندس‬ ‫موســوی و کروبــی بایــد گفت‬ ‫پرونده‌ای با ابعــاد قضایی و امنیتی‬ ‫وجود دارد که مســیر خود را باید‬ ‫طی کند‪..‬‬ ‫او بــا ادعــای اینکــه دخالت‌های‬ ‫خارجــی در رابطه با حصر بســیار‬ ‫بی‌مورد ولی طرح انتقادات داخلی‬ ‫طبیعــی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ای کاش‬ ‫جریان فتنــه ‪ 88‬اتفــاق نمی‌افتاد و‬ ‫ما این دو عزیــز را در جمع فعاالن‬ ‫سیاسیداشتیم‪.‬‬ ‫الریجانــی افــزود‪ :‬در هــر حال ما‬ ‫امیدواریم این پرونده مسیر معمولی‬ ‫خــود را طی کند و ما شــاهد رفع‬ ‫حصر باشیم در زمانی که مسئولین‬ ‫امنیتی و قضائی درباره آن به نتیجه‬ ‫می‌رسند‪.‬‬

‫خودنویس ‪ -‬به دنبال تصویب قانون معروف به «‪( »C-10‬تعقیب قضایی‬ ‫کشورهای حامی تروریسم) در ســال ‪ ،۲۰۱۲‬شاکیان آمریکایی که از‬ ‫دادگاه‌هایی در آمریکایی‪ ،‬آرایی علیه ســپاه پاسداران انقالب اسالمی‪،‬‬ ‫وزارت اطالعات و نیز دولت جمهوری اسالمی در اختیار داشتند‪ ،‬موفق‬ ‫شدند از دادگاه عالی انتاریو نیز حکمی برای ضبط و حراج و فروش دو‬ ‫ساختمان متعلق به جمهوری اسالمی در کانادا دریافت کنند‪ .‬همچنین‬ ‫موجودی دو حساب بانکی نیز به نفع شاکیان مصادره شده است‪.‬‬ ‫یکی از این دو بنای مصادره شده‪ ،‬مرکز فرهنگ ایران در تورنتو است‪.‬‬ ‫مرکز فرهنگ ایران‪ ،‬از ســوی فاضل الریجانی‪ ،‬رایزن ســابق فرهنگی‬ ‫جمهوری اسالمی در کانادا تاسیس شده بود‪ .‬دیگر بنای مصادره شده‪،‬‬ ‫بنیاد مبین در آتاوا بوده است‪ .‬و بنیاد مبین نیز توسط محمد حسین عادلی‪،‬‬ ‫سفیر اسبق ایران در کانادا تاسیس و راه‌اندازی شده بود‪.‬‬ ‫مطابق الحاقیه قانونی که در سال ‪ ۲۰۱۲‬در کانادا تصویب شد‪ ،‬جمهوری‬ ‫اســامی به خاطر حمایت از تروریسم‪ ،‬دیگر مشمول قانون «مصونیت‬ ‫دولت‌ها» نیســت و قربانیان جمهوری اســامی می‌توانند برای گرفتن‬ ‫خســارت از نظام حاکم بر ایران و نیز دســتگاه‌های امنیتی و نظامی که‬ ‫مرتکب ســرکوب و نقض حقوق بشــر شده‌اند‪ ،‬شــکایت خود را در‬ ‫دادگاه‌های کانادایی طرح کنند‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که در در سال ‪ ۲۰۰۰‬میالدی‪ ،‬هوشنگ بوذری‪ ،‬برای‬ ‫نخستین بار از دولت جمهوری اسالمی شکایت کرد‪ ،‬اما دادگاه ضمن‬ ‫استماع شکایت وی‪ ،‬به خاطر وجود قانون «مصونیت دولت‌ها» از خود‬ ‫سلب صالحیت کرد‪ .‬آقای بوذری اما‪ ،‬در سال ‪ ۲۰۰۵‬شکایت جدیدی‬ ‫از اشخاص حقیقی به دادگاه شکایت کرد‪ .‬بر اساس شکایت این شهروند‬ ‫کانادایی‪،‬مهدیهاشمیبهرمانی‪،‬اکبرهاشمیرفسنجانی‪،‬علیفالحیان‪،‬‬ ‫ی اژه‌ای و سه شکنجه‌گر و بازجوی بازداشتگاه‌های‬ ‫غالمحسین محسن ‌‬ ‫توحید و اوین در ربوده شــدن‪ ،‬حبس غیر قانونی و شکنجه و اخاذی از‬ ‫او نقش داشته‌اند‪ .‬دادگاه عالی انتاریو در سال ‪ ۲۰۱۱‬حکمی غیابی علیه‬ ‫مهدی هاشمی بهرمانی صادر و نامبرده ملزم به پرداخت خسارتی نزدیک‬ ‫به ‪ ۱۳‬میلیون دالر به شاکیان کرد‪‌.‬‬ ‫حکم همچنان در مراحل اجرایی و دادرسی است‪.‬‬

‫حمید زرگرزاده‬

‫‪ 40‬سال تجربه عکاسی و فیلمبرداری از بیش از صدها کنسرت و جشن عروسی‬ ‫عکس‌های پرتره‪ ،‬پاسپورت‪ ،‬سیتی‌زن شیپ با بهترین کیفیت و نازل‌ترین قیمت‬

‫‪Perfect Shot Studio‬‬

‫)‪#245 - 1425 Marine Drive, West Vancouver (corner of 14th & Clyde‬‬

‫‪Tel: 604.925.6800‬‬

‫سوئیت ‪ 245‬واقع در شماره ‪ 1425‬مارین درایو در وست ونکوور (تقاطع جنوب غربی خیابان‌های چهاردهم و ‪)Clyde‬‬


‫‪3۰‬‬

‫‪30 PAIVAND Vol. 19 Issue 1155 Friday March 21, 2014‬‬

‫سال نوزدهم‪ .‬شماره ‪ ۱۱۵۵‬جمعه ‪ ۱‬فروردین ‪۱۳۹۳‬‬

‫نتایج ضعيﻒ برای فوتبال ایران در هفته سوم ليﮓ قهرمانان آسيا‬ ‫رادیــو فــردا‪ -‬هفته ســوم از فصل‬ ‫‪ ۲۰۱۴‬لیگ قهرمانان آسیا با نتایجی‬ ‫ضعیف برای نمایندگان ایران آغاز‬ ‫شد‪ .‬اســتقالل پس از دو شکست‬ ‫متوالی در بازی سوم نیز در تهران به‬ ‫تساوی رسید‪ .‬تراکتورسازی هم در‬ ‫امارات مغلوب شد‪.‬‬ ‫اســتقالل در ورزشــگاه خالــی از‬ ‫تماشــاگر آزادی تهــران میزبــان‬ ‫الجزیره امارات بــود و چون از دو‬ ‫دیدار گذشته امتیازی کسب نکرده‬ ‫بود‪ ،‬نیاز مبرمی به کســب هر ســه‬ ‫امتیاز مسابقه داشــت‪ ،‬اما سرانجام‬ ‫مقابــل شــاگردان والتر زنــگا نیز‬ ‫متوقف شد‪.‬‬ ‫در این بازی که کارلوس کیروش‬ ‫به همراه مارکار آقاجانیان از مربیان‬ ‫تیم ملی در ورزشگاه آزادی حضور‬ ‫داشت‪ ،‬شاگردان قلعهنویی دو بار از‬ ‫میهمان خود عقب افتادند‪ ،‬اما هر دو‬ ‫بار موفق شدند توسط محمد قاضی‬ ‫در دقیقه ‪ ۱۷‬و حنیــف عمرانزاده‬ ‫در دقیقــه ‪ ۶۵‬نتیجه را جبران کنند‪.‬‬ ‫با وجود کســب یک امتیاز از ســه‬ ‫بازی‪ ،‬اســتقالل همچنان امیدوار به‬ ‫کسب نتایج الزم در دور برگشت و‬ ‫راهیابی به مرحله حذفی است‪.‬‬ ‫در نقطه مقابل الجزیــره امارات با‬ ‫این تســاوی هفت امتیازی شــد و‬ ‫در آستانه صعود به مرحله بعد قرار‬ ‫گرفت‪ .‬بــازی بعدی ایــن تیم در‬ ‫ورزشــگاه ابوظبی مقابل استقالل‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬شکســت احتمالی‬ ‫اســتقالل در آن مسابقه‪ ،‬هم صعود‬ ‫الجزیره را مسجل خواهد کرد و هم‬ ‫حذف استقالل را‪.‬‬ ‫عبدالعزیز بــارادا بازیکن تیم ملی‬ ‫مراکــش هــر دو گل الجزیــره را‬ ‫وارد دروازه مهــدی رحمتی کرد‪.‬‬ ‫در دیگر بازی این گروه الشــباب‬ ‫عربستان با نتیجه پرگل ‪ ۴‬بر ‪ ۳‬الریان‬ ‫قطر را مغلوب کرد تا شش امتیازی‬ ‫شود و جایگاه خود را در مکان دوم‬ ‫تثبیت کنــد‪ .‬الریان قطر نیز با همان‬ ‫یک پیــروزی که مقابل اســتقالل‬ ‫کسب کرده‪ ،‬سه امتیازی است و در‬ ‫رده سوم قرار دارد‪.‬‬ ‫والتر زنگا ســنگربان سابق تیم ملی‬ ‫فوتبال ایتالیا و سرمربی الجزیره در‬ ‫پایــان بازی گفت‪ :‬فلســفه من این‬ ‫اســت که بیشتر گل بزنیم‪ .‬به دنبال‬

‫گل نخوردن نیســتم و میخواهم‬ ‫تیمم فقط گل بزند‪ .‬در نیمه دوم با‬ ‫سه مهاجم بازی کردیم و به همین‬ ‫دلیل تیمم خیلی خوب بازی کرد و‬ ‫یک امتیاز ارزشمند گرفتیم‪.‬‬ ‫او دربــاره اعتراضهایــش به داور‬ ‫مسابقه گفت‪ :‬وقتی دو تیم بزرگ‬ ‫مثــل اســتقالل و الجزیــره بــازی‬ ‫میکنند حقمان است که یک داور‬ ‫بزرگ هم بازی را قضاوت کند تا‬ ‫مشکلی پیش نیاید‪ .‬بازیکنم با یک‬ ‫ضربه ساده کارت زرد گرفت‪ ،‬اما‬ ‫بازیکن ما را دو بار با آرنج زدند و‬ ‫هیچ کس کارت نگرفت‪.‬‬ ‫امیر قلعهنویی هم در نشست خبری‬ ‫گفت‪ :‬یک امتیــاز خانگی برای ما‬ ‫خوب نبود؛ اگر میخواســتیم در‬ ‫جدول شــرایطمان بهتر شود باید‬ ‫میبردیــم‪ .‬امــا مدافعــان در مورد‬ ‫شماره ‪ ۱۰‬کوتاهی کردند‪ ،‬سه توپ‬ ‫روی دروازه ما آمــد و دو تای آن‬ ‫گل شــد‪ .‬وقتی توپ از بین سه نفر‬ ‫آن طور وارد دروازه میشود حس‬ ‫میکنم که چــه اتفاقی رخ خواهد‬ ‫داد‪ .‬در ایــن بازی خیلی دســتم را‬ ‫روی سرم گذاشتم‪ .‬اندازه دهسال‪،‬‬ ‫دستم را روی سرم بود!‬ ‫در گــروه ‪ C‬تراکتورســازی در‬ ‫شــرایطی به مصاف العین امارات‬ ‫رفــت کــه در پایــان هفتــه دوم‬ ‫صدرنشین این گروه بود و امیدوارانه‬ ‫بــه دنبال تــداوم صدرنشــینی‪ .‬اما‬ ‫شرایط در امارات به گونه دیگری‬ ‫رقم خورد و شاگردان تونی اولیویرا‬ ‫با نتیجه سه بر یک متحمل شکست‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫آســاموا جیان بازیکن تیم ملی غنا‬ ‫دو بار به اتفاق محمد عبدالرحمان‬ ‫گلهای العین را به ثمر رســاندند‪.‬‬ ‫میــالد فخرالدینــی بــال راســت‬ ‫تراکتورسازی در دقیقه ‪ ۴۲‬تنها گل‬ ‫تیمش را وارد دروازه حریف کرد‪.‬‬ ‫این گل روی پــاس عمقی زیبای‬ ‫علی کریمی به ثمر رسید‪.‬‬ ‫تراکتور با این باخت به رده ســوم‬ ‫ســقوط کرد و العین با شش امتیاز‬ ‫صدرنشین شد‪ .‬در دیگر بازی این‬ ‫گروه لخویا نماینده قطر با دو گل‬ ‫االتحاد عربســتان را شکست داد و‬ ‫به مکان دوم صعود کرد‪ .‬در جدول‬ ‫ردهبندی گــروه ‪ C‬پــس از العین‬

‫امــارات‪ ،‬لخویا و تراکتورســازی‬ ‫چهار امتیاز دارند و االتحاد عربستان‬ ‫ســه امتیازی اســت‪ .‬بــازی بعدی‬ ‫تراکتورسازی در تبریز مقابل العین‬ ‫صدرنشین خواهد بود‪.‬‬ ‫در گروه ‪ E‬ســرزو اوزاکا ژاپن که‬ ‫از حضور بازیکــن ایرانی ‪ -‬ژاپنی‬ ‫خود آریا جســور ســود میبرد در‬ ‫ورزشــگاه خانگی مقابــل بوریرام‬ ‫یونایتد تایلند با چهار گل پیروز شد‪.‬‬ ‫دیهگو فورالن فوق ســتاره فوتبال‬ ‫اروگوئه در دقیقــه ‪ ۹۰‬گل چهارم‬ ‫سرزو را به ثمر رساند‪.‬‬ ‫با شکست سپاهان در بازی خانگی‬ ‫مقابل االهلی امارات‪ ،‬ســال ‪۱۳۹۲‬‬ ‫برای فوتبال ایران به پایان رسید‪ .‬این‬ ‫آخرین رویداد فوتبالی در سال ‪۹۲‬‬ ‫بود که در چارچوب لیگ قهرمانان‬ ‫آسیا به انجام رسید‪.‬‬ ‫در دیگر بــازی این گروه‪ ،‬الســد‬ ‫میزبان الهالل بــود که این دیدار با‬ ‫تســاوی ‪ ۲‬بر ‪ ۲‬به پایان رسید‪ .‬السد‬ ‫قطر ‪ ۵‬امتیازی شد و به دلیل تفاضل‬ ‫گل بهتر نسبت به االهلی امارات در‬ ‫صدر جدول قرار گرفت‪ .‬ســپاهان‬ ‫با ‪ ۳‬امتیاز ســوم است و الهالل با ‪۲‬‬ ‫امتیاز در رده چهارم قرار دارد‪ .‬بازی‬ ‫بعدی سپاهان در ورزشگاه الرشید‬ ‫دبی و مقابل االهلی امارات خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫زالتکو کرانچار ســرمربی سپاهان‬ ‫درباره اینکه محمــد غالمی وقتی‬ ‫دیده در لیست ‪ ۱۸‬نفره جایی ندارد‬ ‫قهر کرده و از ورزشگاه رفته است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬او در بازی با الســد مصدوم‬ ‫بود‪ ،‬اما در دو بازی گذشته جواهیر‬

‫سوکای و سرجیو فندیک شرایط‬ ‫بهتری داشتند‪ .‬ما مهاجمان زیادی‬ ‫داریــم و باید دســت بــه انتخاب‬ ‫بزنیــم‪ .‬متاســفانه در زدن ضربــه‬ ‫آخر دچار مشــکل بودیم‪ .‬وقتی از‬ ‫موقعیتها استفاده نکنیم و بازیکنان‬ ‫موقعیتســوزی کننــد‪ ،‬دیگر این‬ ‫مسئله دست ما نیست‪.‬‬ ‫کاسمین اوالریو سرمربی رومانیایی‬ ‫االهلــی هم بعد از گفت‪ :‬ســپاهان‬ ‫تیم خوبی در آســیا است اما آنها‬ ‫نتوانســتند در ضربــات آخر موفق‬ ‫شوند‪ .‬باید به خســتگی بازیکنانم‬ ‫هم اشــاره کنم‪ ،‬چرا که ما سه روز‬ ‫قبــل در جام حذفی امــارات بازی‬ ‫کرده بودیم و به همین دلیل چهار‬ ‫پنج بازیکن اصلیمــان را به خاطر‬ ‫خســتگی به میدان نفرستادیم و از‬ ‫بازیکنان جوانتر استفاده کردیم‪.‬‬ ‫فوالد خوزستان توانست با تساوی‬ ‫‪ ۱-۱‬مقابــل بنیــادکار ازبکســتان‬ ‫صدرنشــین گروه ‪ B‬شــود‪ .‬این در‬ ‫حالی است که این تیم تا دقیقه ‪ ۹۲‬با‬ ‫یک گل پیش بود‪.‬‬ ‫حسین فرکی پس از تساوی تیمش‬ ‫گفت‪ :‬چند بازیکن کلیدیمان مثل‬ ‫آرش افشــین و چیمبا را در اختیار‬ ‫نداشتیم اما بازی خوبی انجام دادیم‬ ‫و فرصتهای گلزنی زیادی را خلق‬ ‫کردیم‪ .‬وقتی گل زدیم‪ ،‬بنیادکار به‬ ‫صورت هیجانی به بــازی ادامه داد‬ ‫اما ما هم اشــتباه کردیم و به آنها‬ ‫فرصت دادیم تا گل بزنند‪ .‬متأسفانه‬ ‫در آخرین ثانیهها پیروزی بزرگی را‬ ‫از دست دادیم‪.‬‬

‫علی کفاشيان خبر داد‪:‬‬ ‫هزینه اردوی تيم ملی فوتبال در آفریقا‬ ‫تامين شد‬ ‫رئیس فدراســیون فوتبال با اشــاره‬ ‫بــه هماهنگیهای به عمــل آمده‬ ‫بــا وزارت ورزش از تامیــن هزینه‬ ‫اردوی تیم ملی در آفریقای جنوبی‬ ‫خبر داد‪ .‬پیش از این عنوان شده بود‬ ‫که به علت تامین نشدن هزینه های‬ ‫الزم‪ ،‬اردوی تیم ملی فوتبال ایران‬ ‫در آفریقا لغو خواهد شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنگار مهــر‪ ،‬علی‬ ‫کفاشــیان در خصــوص برگزاری‬ ‫اردوهــای تیــم ملی گفــت‪ :‬طبق‬ ‫هماهنگی به عمــل آمده با وزارت‬ ‫ورزش و جوانــان‪ ،‬هزینــه اردوی‬ ‫تدارکاتــی تیم ملــی در آفریقای‬ ‫جنوبی تامین شد‪.‬‬ ‫وی در ایــن بــاره افــزود‪ :‬طبــق‬

‫زمانبندی و برنامههای اعالم شده‬ ‫بــرای اردوهای تیم ملــی‪ ،‬تمامی‬ ‫آنهــا برگــزار خواهد شــد و بعد‬ ‫از برگــزاری رقابتهــای لیگ برتر‬ ‫ملیپوشان در اردوهای تدارکاتی تا‬ ‫پیش از رقابتهای جام جهانی حضور‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫رئیس فدراســیون فوتبال همچنین‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬در واقــع بــا حمایت‬ ‫وزارت ورزش و جوانــان این کار‬ ‫انجــام میگیرد‪ .‬تیم ملــی پس از‬ ‫اتمــام رقابتهای لیــگ برتر فوتبال‬ ‫به آفریقای جنوبی اعزام میشــود‬ ‫و اردوهای آمادهســازی تا پیش از‬ ‫مســابقات جام جهانــی به صورت‬ ‫کامل برگزار خواهد شد‪.‬‬

‫علی دایی‪ :‬در آستانه عيد هستيم‬ ‫اما بازیکنان پولی دریافت نکرده اند‬

‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬تیم فوتبال‬ ‫پرسپولیس که خود را برای حضور‬ ‫در ادامــه رقابــت هــای لیگ برتر‬ ‫آماده می کند‪ ،‬عصر روز چهارشنبه‬ ‫در ورزشگاه دســتگردی تهران و‬ ‫در دیــداری تدارکاتــی برابر تیم‬ ‫نفت به تساوی یک بر یک دست‬ ‫یافت‪ .‬در این دیدار پیام صادقیان و‬ ‫رضا حقیقی دو بازیکن پرسپولیس‬ ‫داخل زمین بــا یکدیگر درگیری‬ ‫فیزیکی پیدا کردند و از سوی داور‬ ‫اخراج شدند‪.‬‬ ‫علی دایــی در پایان ایــن دیدار با‬ ‫بیان اینکه تیمش بهتر از نفت بازی‬ ‫کرد در مورد تصمیمش برای این‬ ‫دو بازیکن گفت‪ :‬متاسفانه در این‬

‫دیــدار دو بازیکن ما بــا یکدیگر‬ ‫درگیری فیزیکی داشتند که اتفاق‬ ‫ناخوشــایندی بــود‪ .‬قطعــا بعد از‬ ‫تعطیالت نــوروزی در مــورد این‬ ‫دو بازیکن تصمیم گیری خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬باید جلسه بگذاریم و شرایط‬ ‫را بررسی کنیم‪.‬‬ ‫سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در‬ ‫مــورد دالیــل رخ دادن این اتفاق‬ ‫گفــت‪ :‬بــه هر حــال فشــار روی‬ ‫بازیکنان ما زیاد اســت‪ .‬در آستانه‬ ‫عید هســتیم اما آنها پولی دریافت‬ ‫نکرده انــد‪ .‬با این حــال این دلیل‬ ‫نمی شود که دو بازیکن اینچنین با‬ ‫یکدیگر درگیر شوند‪.‬‬


‫‪31‬‬

‫‪31 PAIVAND Vol. 19 Issue 1155 Friday March 21, 2014‬‬

‫سال نوزدهم‪ .‬شماره ‪ 1155‬جمعه ‪ 1‬فروردین ‪1393‬‬

‫دفاع مسئوالن جام جهانی قطر‬ ‫از اتهام مالی جدید‬

‫بی‌بی‌ســی‪ -‬بر اســاس گــزارش‬ ‫روزنامه دیلی تلگراف‪ ،‬جک وارنر‪،‬‬ ‫نایب رئیس پیشین فیفا و خانواده او‬ ‫بیش از یک میلیون پوند از شرکتی‬ ‫که مالکیت آن را محمد بن همام‪،‬‬ ‫یکی از اعضای پیشین هیئت اجرایی‬ ‫فیفا برعهده داشــته‪ ،‬دریافت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫گزارش این روزنامه ادعا کرده که‬ ‫برخی از پرداخت‌ها به خانواد آقای‬ ‫وارنر مدت کوتاهی پس از انتخاب‬ ‫قطر بــه عنوان میزبــان جام جهانی‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬انجام شده است‪.‬‬ ‫مســئوالن کمیتــه برگــزاری جام‬ ‫جهانی قطر در واکنش به انتشار این‬ ‫گزارش‪ ،‬تاکید کرده‌اند که آنها همه‬ ‫قوانین مرتبط برای کســب میزبانی‬ ‫جــام جهانی را رعایت کردند و در‬ ‫بخشی دیگری از بیانیه آمده است‪:‬‬ ‫«ایــن کمیته هیچ‌گونــه اطالعی از‬ ‫اتهامات مطرح شده پیرامون روابط‬ ‫اقتصادی بین دو فرد حقوقی ندارد‪».‬‬ ‫این روزنامه مدعی شــده شــرکتی‬ ‫که متعلق به محمد بن همام‪ ،‬رئیس‬ ‫سابق کنفدراسیون آسیا بوده به آقای‬ ‫وارنر و پسرش بیش از یک میلیون‬ ‫پوند پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫آقــای بن همــام‪ ،‬برای ســال‌های‬ ‫متمــادی یکی از شــخصیت‌های‬ ‫بانفوذ فیفــا بود اما در ســال ‪۲۰۱۲‬‬

‫کمیته اجرایــی فیفــا او را به دلیل‬ ‫«تضاد منافع» در زمان ریاســتش بر‬ ‫کنفدراسیون آســیا‪ ،‬تا آخر عمر از‬ ‫هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال منع‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مــدارک جدیــدی کــه روزنامه‬ ‫دیلی تلگراف مدعی اســت به آنها‬ ‫دسترسی پیدا کرده‪ ،‬می تواند توجه‬ ‫مایکل گارســیا مامور ویژه تحقیق‬ ‫اخالقی فیفا که به طور مشخص بر‬ ‫روی نحــوه اعطای میزبانی دو جام‬ ‫جهانی ‪ ۲۰۱۸‬و ‪ ۲۰۲۲‬به روســیه و‬ ‫قطر کار می‌کند‪ ،‬را جلب کند‪.‬‬ ‫در بخش دیگری از بیانی ‌ه مسئوالن‬ ‫برگــزاری جام جهانــی قطر آمده‬ ‫است‪« :‬مسئوالن کمیته نامزدی قطر‬ ‫برای جام جهانی ‪ ۲۰۲۲‬به شــدت‬ ‫از قوانیــن فیفا که متکــی بر موارد‬ ‫اخالقی است‪ ،‬پیروی کردند‪».‬‬ ‫« کمیته ویژه برگزاری و همه افرادی‬ ‫که در جریان نامزدی قطر برای جام‬ ‫جهانی ‪ ۲۰۲۲‬نقش داشــته‌اند هیچ‬ ‫گونه اطالعی از اتهامات مطرح شده‬ ‫در مورد روابط اقتصادی بین دو فرد‬ ‫حقوقی نداشته اند‪».‬‬ ‫جک وارنر و محمد بن همام هر دو‬ ‫پس از تماس بی بی ســی حاضر به‬ ‫پاسخگویی به اتهام‌های مطرح شده‬ ‫از ســوی روزنامه دیلــی تلگراف‬ ‫نشده‌اند‪.‬‬

‫د قرارداد‬ ‫پيشنهاد ‪ ۴‬ساله کی‌روش به فدراسيون برای تمدي ‌‬

‫هزينه ماندن کارلوس ‪ ۳۰‬ميليارد تومان است‬ ‫به گزارش خبرگزاری خبرآنالين؛‬ ‫فدراسيون فوتبال ســه سال قبل‪ ،‬با‬ ‫کارلوس کروش قرارداد بست‪ .‬به‬ ‫ازای هر ســال‪ ،‬قرار شــد کفاشيان‬ ‫‪ ۱.۸‬ميليون دالر بــه مربی پرتغالی‬ ‫پرداخــت کنــد‪ .‬در آن زمــان‪،‬‬ ‫سازمان تربيت‌بدنی قبول کرد پول‬ ‫قــرارداد کــروش را پرداخت کند‬ ‫اما با برکناری سعيدلو رئيس وقت‪،‬‬ ‫معامله به هم خورد‪ .‬فدراسيون ماند و‬ ‫قرارداد ميلياردی کارلوس کروش‪.‬‬ ‫با گرانی دالر‪ ،‬مشکالت کفاشيان‬ ‫بــرای پرداخت اين پول بيشــتر و‬ ‫بيشــتر شــد ولی حاال فدراســيون‬ ‫فوتبال تنها بايد يک قسط ديگر به‬ ‫اين مربی پرداخت کند‪ .‬فدراسيون‬ ‫به هر نحوی که شده‪ ،‬پول کروش‬ ‫را جور کرد امــا حاال برای تمديد‬ ‫قرارداد او نگران است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرورزشی‌؛ فدراسيون‬ ‫فوتبال با پيشنهاد سنگينی از سوی‬ ‫کارلــوس کــروش مواجه شــده‬ ‫است‪ .‬او در ابتدای مذاکرات برای‬ ‫تمديد قرارداد پيشنهادی ‪ ۲‬ميليون‬ ‫يورويی داد که پرداخت آن از توان‬ ‫فدراسيون فوتبال خارج بود‪.‬‬ ‫کــروش در جريــان مذاکــرات‬ ‫گفت‪« :‬مــن برای تبديــل دالر به‬ ‫يورو مشــکل دارم‪ .‬هر بار هم ســر‬ ‫اين موضــوع ضرر می‌بينم‪ .‬دالر به‬ ‫کارم نمی‌‌آيــد و يورو می‌خواهم‪.‬‬ ‫اگر قرار است بمانم‪ ،‬پولم را به يورو‬ ‫پرداختکنيد‪».‬‬ ‫پيشــنهاد اوليه کروش کمی باعث‬ ‫عقب‌نشينی فدراسيون فوتبال شد اما‬ ‫مذاکرات ادامه پيدا کرد تا کارلوس‬ ‫‪ ۲۰۰‬هــزار يورو تخفيــف بدهد‪.‬‬

‫پيشنهاد آخر کروش به فدراسيون‬ ‫يک ميليون و ‪ ۸۰۰‬هزار يورو بوده‬ ‫است‪ .‬پيشــنهادی که باز هم برای‬ ‫فدراسيون فوتبال سنگين است‪.‬‬ ‫بــا توجه به قيمت ديــروز يورو در‬ ‫بازار تهــران‪ ،‬امروز اين رقم چيزی‬ ‫حــدود ‪ ۷‬ميليــارد و ‪ ۵۰۰‬ميليــون‬ ‫تومان در ســال می‌شــود! کروش‬ ‫و فدراســيون برای تمديد قرارداد‬ ‫‪ ۴‬ســاله با يکديگر بــه گفت‌وگو‬ ‫نشسته‌اند و در صورت تمديد‪ ،‬اين‬ ‫ی ‪۲۰۱۸‬‬ ‫مربی بايد تا پايان جام‌جهان ‌‬ ‫روی نيمکت ايران بنشيند‪ .‬اگر رقم‬ ‫درخواستی ساالنه کروش را تا پايان‬ ‫ی روسيه احتساب کنيم‪،‬‬ ‫جام‌جهان ‌‬ ‫فدراســيون بايد حدود ‪ ۳۰‬ميليارد‬ ‫تومان به اين مربی پرداخت کند!‬ ‫البته با شرايط فعلی فدراسيون‪ ،‬حتی‬ ‫فکر کردن به اين رقم دشوار است‪.‬‬ ‫علی کفاشــيان تمايل زيادی دارد‬ ‫تا قــرارداد کروش تمديد شــود و‬ ‫اميدوار اســت با پــول دريافتی از‬ ‫فيفا‪ ،‬بتواند گام اول را برای تمديد‬ ‫قرارداد محکم بردارد‪.‬‬ ‫فدراســيون جهانی فوتبال موظف‬ ‫ی رقمی‬ ‫اســت بعــد از جام‌جهانــ ‌‬ ‫نزديک به ‪ ۲۰‬ميليــارد تومان بابت‬ ‫حق پخــش بازی‌هــا و همين‌طور‬ ‫پاداش صعود به فدراســيون فوتبال‬ ‫بدهــد‪ .‬فدراســيون اين پــول را به‬ ‫احتمال فراوان از طريق سفارتخانه‬ ‫ايران در ســوئيس دريافت می‌کند‬ ‫و می‌توانــد با آن‪ ،‬برای يک ســال‬ ‫اول به راحتی پول قرارداد کروش‬ ‫و دســتيارانش را بدهــد‪ .‬البتــه در‬ ‫سال‌های بعدی تأمين اين پول دشوار‬ ‫می‌شود چرا که وزارت ورزش هم‬

‫از همين حاال نشان داده پولی برای‬ ‫تزريق به فدراسيون فوتبال ندارد‪ .‬در‬ ‫بهترين حالت‪ ،‬بودجه‌ای که دولت‬ ‫برای فدراســيون در نظر می‌گيرد‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۲۰‬ميليارد تومان اســت که‬

‫البته معمــوالً بــاالی ‪ ۲۰‬درصد از‬ ‫اين بودجه هم پرداخت نمی‌شــود‪.‬‬ ‫به همين دليل کفاشيان کمی برای‬ ‫تمديد قرارداد کروش تعلل به خرج‬ ‫می‌دهد‪.‬‬

‫کی روش ‪ ۲۰۰‬ميليون تومان‬ ‫به آبدارچی‌ها و کارگران عيدی داد‬ ‫به گزارش خبرآنالين‪ ،‬کی روش روز یکشــنبه دست به يک حرکت‬ ‫جالــب زد‪ .‬به ‪ ۴۰‬نفر عيدی داد‪ .‬عيدی بين يک و نيم تا شــش ميليون‬ ‫تومان که اگر اشتباه نکنيم ميزان عيدی که او به ‪ ۴۰‬نفر پرداخته رقمی‬ ‫نزديک به ‪ ۲۰۰‬ميليون تومان است‪ .‬اين ‪ ۴۰‬نفر شامل اعضای کادر فنی‬ ‫تي ‌م ملی هستند‪ .‬همچنين آبدارچی‌هايی که در دفتر کمپ کار می‌کنند‬ ‫و بارها جلوی کروش و دوستانش چای گذاشته‌اند‪ .‬کارگرانی که روی‬ ‫چمن زمين تمرين تي ‌م ملی در کمپ کار می‌کنند نيز از کی روش عيدی‬ ‫گرفتند‪ .‬کارکنان حراست کمپ تي ‌م ملی هم همين طور‪ .‬به همه اين‌ها‬ ‫برخی کارمندان فدراسيون فوتبال را اضافه کنيد البته نه همه کارمندان‬ ‫فدراسيون فوتبال‪ ،‬بلکه آنهايی که مستقيم در ارتباط با تيم‌ملی هستند‪.‬‬ ‫می‌شد خوشحالی را در چشم و وجود آنهايی که از کی روش عيدی‬ ‫گرفتند ديد البته نه به خاطر ريال‌های دريافتی چون تورم اين قدر در اين‬ ‫سال‌ها باال رفته که با يک و نيم ميليون تومان تا ‪ ۶‬ميليون تومان نمی‌شود‬ ‫کار فوق‌‌العاده بزرگی انجام داد‪.‬‬


‫‪32‬‬

‫‪32 PAIVAND Vol. 19 Issue 1155 Friday March 21, 2014‬‬

‫سال نوزدهم‪ .‬شماره ‪ 1155‬جمعه ‪ 1‬فروردین ‪1393‬‬

‫نگاهی به فوتبال ایران‬ ‫در ‪ ۳۵‬سال گذشته‬ ‫«بخش سیزدهم»‬

‫آن‌چه در اداره‌ی باشــگاه‌های ایران می‌گذرد در هیچ‌کجای‬ ‫دنیا ســابقه ندارد‪ .‬افراد نظامی از ایــن تیم به آن تیم می‌روند و‬ ‫مدیرعامل تیم‌های متفاوت می‌شوند‪.‬‬

‫ایرج مصداقی‬ ‫سرداران سپاه پاسداران‬ ‫گردانندگان تیم‌های فوتبال‬

‫در دهه‌ی ‪ ۸۰‬سپاه پاسداران نه فقط‬ ‫دولــت و کرســی‌های مجلــس و‬ ‫مناقصه‌های نفتی و طرح‌های عظیم‬ ‫ت واحدهای‬ ‫اقتصــادی و مالکیــ ‌‬ ‫بزرگ صنعتــی و تجاری و مافیای‬ ‫قاچاق مواد مخدر و ‪ ...‬که ســکان‬ ‫هدایــت فوتبــال را نیــز بــه عهده‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫‪ -۱‬اکبر غمخوار‪ ،‬در دوران جنگ‬ ‫مسئول لجستیک قرارگاه نوح سپاه‬ ‫پاســداران را به عهده داشت؛ پس‬ ‫از جنگ به بنیاد مستضعفان مأمور‬ ‫شده و متصدی معاونت هتلداری و‬ ‫گردشگری این نهاد شد و مدت‌ها‬ ‫مدیرعامل بنیاد تعاون سپاه یکی از‬ ‫بزرگترین مجموعه‌های اقتصادی‬ ‫ایران بــود‪ .‬وی هم‌‌اکنــون رییس‬ ‫كانون‌هاى مسافرتى و جهانگردى‬ ‫ایران اســت و با چنین ســابقه‌ای به‬ ‫ریاست باشگاه پرسپولیس رسید‪.‬‬ ‫‪ -۲‬محمد (انوشــیروان) رویانیان‪،‬‬ ‫فرمانــده کمیته و فرمانــده نیروی‬ ‫انتظامــی نــور و اســتان مازندران‪،‬‬ ‫فرمانده پلیس ‪ ،۱۱۰‬فرمانده پلیس‬ ‫راهنمایــی و رانندگــی مدیرعامل‬ ‫کنونی باشگاه پرسپولیس است‪.‬‬ ‫‪ -۳‬لطــف‌اهلل فروزنــد ‌ه دهکردی‪،‬‬ ‫معاونت نیروی انسانی سپاه پاسداران‬ ‫اســتان چهارمحــال و بختیــاری‪،‬‬ ‫معاونت بسیج سپاه پاسداران استان‪،‬‬ ‫رئیس ســتاد تیپ قمربنی هاشمی‬ ‫استان و فرماندهی ســپاه پاسداران‬ ‫استان چهارمحال و بختیاری تا سال‬ ‫‪ 1371‬هم اکنــون یکی از اعضای‬ ‫هیات مدیره باشــگاه پرســپولیس‬ ‫تهران است‪.‬‬ ‫‪ -۴‬مصطفى آجورلو‪ ،‬از فرماندهان‬ ‫سابق لشــکر ‪ ۲۷‬محمد رسول‌اهلل‪،‬‬ ‫مدیرکلتربیتبدنیسپاهپاسداران‪،‬‬ ‫مسئول سازمان ورزش شهرداری‪،‬‬ ‫از سال ‪ ۷۳‬تا ســال ‪ ۸۹‬به ترتیب به‬ ‫عنوان مدیر عامل تیم‌های مقاومت‬ ‫شهید سپاسی شیراز‪ ،‬پاس و استیل‬ ‫آذین بوده و هم‌اکنــون در اداره‌ی‬ ‫تیم پاس همدان دخالت دارد و فرد‬ ‫پشت پرده باشــگاه تراکتورسازی‬ ‫تبریز است‪ .‬کلیه‌ی تیم‌های فوتبال‬ ‫سپاه پاسداران به لحاظ تشکیالتی‬ ‫زیر نظر او هستند‪ .‬او همچنین مدیر‬ ‫مسئول روزنامه پاس جوان و رییس‬ ‫هیات مدیره خبرگــزاری ورزش‬ ‫ایران (ایپنا) بود‪.‬‬ ‫‪ -۵‬كریــم مالحــى؛ از فرماندهان‬ ‫ارشد ســپاه پاســداران مدیر عامل‬

‫پاس تهران‪ ،‬پاس همدان و ابومسلم‬ ‫مشــهد و تراکتور سازی تبریز بود‪.‬‬ ‫وی اخیرا ًحکم مشاورت مدیرعامل‬ ‫باشگاه اســتقالل را دریافت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ -۶‬احمد شــهریاری و ســرهنگ‬ ‫عباس مــرادی تیم صبــا باطری را‬ ‫که یکی از متمول‌ترین و دســت‌‌و‬ ‫دل‌باز ترین تیم‌ها بود تشکیل دادند‪.‬‬ ‫شهریاری بعدها عضو هیأت مدیره‬ ‫استقالل شد و این دو سال گذشته‬ ‫کاندیدای تصدی پست مدیرعاملی‬ ‫و قائم‌مقامی باشگاه استقالل بودند‪.‬‬ ‫‪ -۷‬حســن تهرانــی مقــدم رئیس‬ ‫صنایع موشــکی سپاه پاسداران که‬ ‫در انفجار مالرد کشــته شد سال‌ها‬ ‫ریاست هیأت مدیره‌ی باشگاه صبا‬ ‫باطری‪ ،‬پیکان و ابومسلم مشهد را به‬ ‫عهده داشت‪.‬‬ ‫‪ -۸‬ناصر شهسواری مسئول پشتیبانی‬ ‫بخش موشــکی ســپاه پاســداران‬ ‫ســال‌ها مدیرعامــل باشــگاه‌های‬ ‫ابومسلم مشهد و پیکان تهران و صبا‬ ‫باطری بود‪ .‬وی به پیشــنهاد سردار‬ ‫عبداللهی رئیس سابق زندان رشت‬ ‫که نقش مستقیمی در کشتار ‪ ۶۷‬این‬ ‫شهرستان داشــت و بعدها جانشین‬ ‫فرمانده نیروی انتظامی شد به مشهد‬ ‫رفــت و اداره تیــم ابومســلم را به‬ ‫عهده گرفت‪ .‬در آن دوران سردار‬ ‫احمدرضا رادان که بعدها جانشین‬ ‫فرمانده نیروی انتظامی شد یکی از‬ ‫اعضای هیأت مدیــره این تیم بود‪.‬‬ ‫وی همچنین قائم مقام باشگاه استیل‬ ‫آذیــن بوده و ‪ 4‬ســال هم به عنوان‬ ‫نایب رئیس هیات مدیره باشــگاه‬ ‫مهــرام فعالیت كرده‪ .‬شهســواری‬ ‫همچنین ‪ 5‬سال عضو هیات رئیسه‬ ‫فدراسیون كشــتی بوده است‪ .‬وی‬ ‫قرار بود مدیرعامل باشگاه داماش‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪ -۹‬ناصــر شــفق پیــش از آن که‬ ‫مدیرعامل تراکتورســازی شــود‬ ‫مدیریت ابومسلم را به عهده داشت‪.‬‬ ‫او همچنین سال‌ها مدیریت انجمن‬ ‫ســینمای دفاع مقدس را عهده دار‬ ‫بود و خــود از تهیه کنندگان فعال‬ ‫سینما محسوب می‌شــد‪ .‬او مدتی‬ ‫مدیر عامل باشــگاه پــاس هم بود‬ ‫و هم‌اکنــون مدیر تیــم المپیک و‬ ‫عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی یکــی از گزینه‌هــای اصلــی‬ ‫مدیرعاملی پرسپولیس بود و گفته‬ ‫می‌شــود قرار اســت عضو هیأت‬ ‫مدیره این باشگاه شود‪.‬‬ ‫‪ -۱۰‬مصطفی بنی اسد نیز مدت‌ها‬ ‫رئیس هیات مدیره ســابق باشگاه‬

‫ابومســلم مشــهد بود‪« .‬ابومسلم» و‬ ‫«پیام مقاومت» دو تیم مشهدی فعال‬ ‫در لیگ برتر و دســته اول در سال‬ ‫هاى اخیر همواره توســط سرداران‬ ‫سپاه اداره شــده‌اند‪ .‬امتیاز ابومسلم‬ ‫در سال ‪ ۱۳۸۵‬توسط نیروی انتظامی‬ ‫خریداری شــد و ســپس بــه ایران‬ ‫خودرو فروخته شد‪.‬‬ ‫على صالحــى‪ ،‬اســتاندار ســابق‬ ‫خراســان مدتى مدیر عامل باشگاه‬ ‫پاس و سپس مدیر عامل و یکی از‬ ‫مالکان باشگاه پیام مشهد بود‪ .‬وی از‬ ‫گزینه‌های مدیرعاملی استقالل بود‬ ‫و عاقبت بــه معاونت اقتصادی این‬ ‫باشگاهرسید‪.‬‬ ‫سید هاشم غیاثى‪ ،‬جانشین فرمانده‬ ‫ســپاه امام رضا اســتان خراســان و‬ ‫سرپرســت هیأت ورزش های سه‬ ‫گانه خراسان پیش از این مدیر عامل‬ ‫باشگاه پاس تهران و ابومسلم مشهد‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫شاكرى‪ ،‬نایب رییس هیات مدیره‬ ‫باشگاه پیام مشهد و یکی از مالکان‬ ‫این باشــگاه نیز از فرماندهان سپاه‬ ‫پاسداران محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫جعفــری‬ ‫‪-۱۱‬محمدحســین‬ ‫مدیرعامــل و ســردار علــی اکبر‬ ‫پورجمشــیدیان ‪ -‬فرمانــده ســپاه‬ ‫عاشورا‪ ،‬محمد رستمی‪ ،‬سرهنگ‬ ‫محمد اسماعیل ســعیدی جانشین‬ ‫فرمانده ســپاه عاشــورا‪ ،‬سرهنگ‬ ‫محمد جــواد دلفــکار‪ ،‬فرماندهان‬ ‫سپاه عاشورا و سردار دارا غزنوی و‬ ‫سردار غفور کارگری گردانندگان‬ ‫تیم تراکتورسازی تبریز هستند‪.‬‬ ‫‪ -۱۲‬عزیز‌اهلل محمــدى با تیم فجر‬ ‫سپاسی وارد فوتبال شــد‪ ۱۱ .‬سال‬ ‫عضو هیأت رئیســه ســازمان لیگ‬ ‫برتر‪ ،‬عضو هیأت رئیسه چهارساله‬ ‫فدراســیون فوتبال‪ ،‬رییس سازمان‬

‫لیگ ایران و مسئول کمیته تیم‌های‬ ‫ملی‪.‬‬ ‫‪ -۱۳‬مهدی تاج بازنشســته‌ی سپاه‬ ‫پاســداران‪ ،‬نایب رئیس فدراسیون‬ ‫فوتبال‪ -‬رییس سازمان لیگ ایران‪،‬‬ ‫عضو هیت‌مدیره پرسپولیس و پیش‬ ‫از نماینده باشــگاه فــوالد مبارکه‬ ‫سپاهان‪.‬‬ ‫‪ -۱۴‬جواد ششکالنی عضو هیأت‬ ‫رئیســه فدراســیون فوتبال فرمانده‬ ‫اسبق سپاه پاسداران تبریز است‪.‬‬ ‫‪ -۱۵‬محمد آقا میر رییس ســازمان‬ ‫بســیج ورزش که هم‌زمان ریاست‬ ‫سازمان ورزش شهردارى تهران را‬ ‫نیز دارد یک یاز فعاالن در صحنه‌ی‬ ‫ورزش و بــه ویژه فوتبال کشــور‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ -۱۶‬محمــد درخشــان رئیــس‬ ‫كمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال‪،‬‬ ‫در دوران مهرعلــی‌زاده معاونــت‬ ‫حقوقــی و فرهنگــی تربیت‌بدنی‬ ‫بــود و همچنین ســال‌ها ریاســت‬ ‫فدراسیون جودو را به عهده داشت‪.‬‬ ‫عملكرد وی در فدارســیون فوتبال‬ ‫با انتقادهای زیادی روبه‌رو بود که‬ ‫به استعفای وی در فروردین ‪۱۳۹۱‬‬ ‫منجر شــد‪ .‬وی همچنیــن مدت‌ها‬ ‫رئیس فدراســیون جــودو بود‪ .‬در‬ ‫مردادماه‪ ۸۸‬پس از سقوط هواپیمای‬ ‫توپولف پرواز تهــران‪ -‬ایروان كه‬ ‫تیــم نوجوانــان جودو هــم در آن‬ ‫هواپیما بودند‪ ،‬فاش شــد كه ســه‬ ‫جودوكار بزرگســال تیم نوجوانان‬ ‫با شناسنامه جعلی به ارمنستان اعزام‬ ‫شــدند‪ .‬درخشــان یکی از کسانی‬ ‫بود که تالش می‌کــرد موضوع را‬ ‫ماست‌مالیکند‪.‬‬ ‫در دهــه‌ی هفتاد با توجه به اهمیتی‬ ‫که فوتبال در سطح بین‌المللی یافت‬ ‫و نقش تأثیرگــذاری در معادالت‬

‫سیاســی پیــدا کــرد جمهــوری‬ ‫اســامی هم به اهمیــت آن واقف‬ ‫شــد و سیاســت رژیــم در ارتباط‬ ‫بــا این ورزش محبــوب تغییر پیدا‬ ‫کــرد و تیم‌هــای ورزشــی یکی‬ ‫پــس از دیگــری به تملک ســپاه‬ ‫پاسداران‪ ،‬نیروی انتظامی و صنایع‬ ‫سنگین کشــور و وزارت‌خانه‌ها و‬ ‫سرمایه‌داران وابسته به نظام درآمدند‬ ‫و مدیریت آن‌ها به عهده‌ی نیروهای‬ ‫حزب‌اللهی رژیم گذاشته شد‪.‬‬ ‫تراکتورسازی‪ ،‬فجر سیاسی‪ ،‬پاس‬ ‫تهران و همدان‪ ،‬ابومسلم خراسان‪،‬‬ ‫کشــاورز‪ ،‬بهمن‪ ،‬بانــک تجارت‪،‬‬ ‫ســپاهان‪ ،‬فوالد خوزســتان‪ ،‬ذوب‬ ‫آهن‪ ،‬مس سرچشمه‪ ،‬مس کرمان‪،‬‬ ‫صنعت نفت آبادان‪ ،‬پرســپولیس‪،‬‬ ‫نفــت تهران‪ ،‬صبا باطری‪ ،‬شــیرین‬ ‫فراز کرمانشــاه‪ ،‬شــاهین بوشــهر‪،‬‬ ‫آلومینوم هرمزگان‪ ،‬کوثر لرستان‪،‬‬ ‫پیــام مقاومت‪ ،‬برق شــیراز‪ ،‬پیکان‬ ‫تهران و قزوین‪ ،‬ســایپا‪ ،‬شهرداری‬ ‫تبریز‪ ،‬مس رفسنجان‪ ،‬ماشین سازی‬ ‫تبریز‪ ،‬نساجی مازندران‪ ،‬گل گهر‬ ‫ســیرجان‪ ،‬فوالد یزد‪ ،‬نفت مسجد‬ ‫ســلیمان‪ ،‬نفت و گاز گچســاران‪،‬‬ ‫صنعت ســاری‪ ،‬دامــاش ایرانیان‪،‬‬ ‫استیل آذین‪ ،‬گسترش فوالد‪ ،‬پدیده‌‬ ‫شاندیز‪ ،‬راه‌آهن‪ ،‬اســتقالل اهواز‪،‬‬ ‫ملوان انزلی‪ ،‬گل گهر درود‪ ،‬داماش‬ ‫لرستان‪ ،‬پارسه ایرانیان‪.‬‬ ‫تقریباًکمتر تیمی است که منویاتش‬ ‫از طریق ســرداران سپاه پیش نرود‪.‬‬ ‫مث ً‬ ‫ال سردار غالمرضا کرمی نمانیده‬ ‫مجلس مســئله حل کــن تیم مس‬ ‫کرمــان در ســطح کالن کشــور‬ ‫است‪.‬‬ ‫آن‌چــه در اداره‌ی باشــگاه‌های‬ ‫ایران می‌گذرد در هیچ‌کجای دنیا‬ ‫سابقه ندارد‪ .‬افراد نظامی از این تیم‬ ‫به آن تیــم می‌رونــد و مدیرعامل‬ ‫تیم‌های متفاوت می‌شوند‪ .‬آجورلو‬ ‫از پــاس تهــران بــه اســتیل آذین‬ ‫می‌رود و ســپس مرد پشــت پرده‬ ‫تراکتورســازی می‌شــود‪ .‬کریــم‬ ‫مالحی‪ ،‬از پاس به ابومسلم خراسان‬ ‫و ســپس تراکتورســازی تبریــز و‬ ‫بعد پــاس همدان می‌رود‪ .‬ســردار‬ ‫احمد شــهریاری از صبا باطری به‬ ‫هیأت مدیره اســتقالل مــی‌رود و‬ ‫کاندیدای مدیرعاملی این باشــگاه‬ ‫می‌شــود‪ .‬ناصر شــفق‪ ،‬از ابومسلم‬ ‫به تراکتورســازی تبریــز می‌رود و‬ ‫ســپس یکی از گزینه‌هــای اصلی‬ ‫هدایت پرســپولیس می‌شود‪ .‬ناصر‬ ‫شهسواری از ابومسلم به صبا باطری‬ ‫و پیکان و تا مرز مدیرعاملی داماش‬

‫پیــش می‌رود‪ .‬ســردار صالحی از‬ ‫پاس تهران به ابومســلم خراســان‬ ‫مــی‌رود‪ .‬مهدی تــاج عضو هیأت‬ ‫رئیســه فوتبال می‌شــود و در عین‬ ‫حال عضو هیأت مدیره پرسپولیس‬ ‫هم هست‪ .‬عزیز‌اهلل محمدی از فجر‬ ‫سپاسی به فدراسیون فوتبال راه پیدا‬ ‫می‌کند و ‪...‬‬ ‫از این‌ها گذشته سپاه اسپانسر تیم‌ها‬ ‫هم هست‪ .‬مث ً‬ ‫ال اسپانسر تیم فوتسال‬ ‫آذربایجان غربی‪ ،‬سپاه شهدای این‬ ‫استان است‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۸۶‬در زمان ریاســت‬ ‫احمدی مقدم بر نیــروی انتظامی‪،‬‬ ‫باشگاه پاس تهران با قدمتی نزدیک‬ ‫به نیم‌قرن‪ ،‬منحل و با بند وبست‌هایی‬ ‫که محمدکاظم اولیایی داشت یک‬ ‫شبه تیم پاس همدان به جای آن به‬ ‫جمع باشــگاه‌های ورزشی کشور‬ ‫وارد شــد و موجبات ســقوط این‬ ‫تیم ریشه‌دار به دسته پایین‌تر فوتبال‬ ‫ایران را فراهم کرد‪.‬‬ ‫اولیایی در سال ‪ ۸۸‬جای خود را به‬ ‫ســردار کریم مالحــی داد‪ .‬در این‬ ‫دوران ســرهنگ مجتبی پیمبری‪،‬‬ ‫سرپرست و قائم مقام تیم پاس بود و‬ ‫پیشتر محمود مریخی سرپرستی این‬ ‫تیم را به عهده داشت‪.‬‬ ‫علی‌محمــد آزاد اســتاندار همدان‬ ‫دولــت احمــدی نــژاد رئیــس‬ ‫هیئت‌مدیره‪،‬حمیدرضاحاجی‌بابایی‬ ‫وزیــر آموزش و پــرورش‪ ،‬بهروز‬ ‫مرادی معاون برنامه‌ریزی و نظارت‬ ‫راهبردی ریاســت‌جمهوری‪ ،‬امیر‬ ‫خجسته نماینده همدان در مجلس‬ ‫شــورای اســامی و عبدالحمیــد‬ ‫‌رمضانی مدیرعامل باشگاه اعضای‬ ‫هیأت مدیره این باشگاه را تشکیل‬ ‫می‌دهنــد‪ .‬ســید‌عبدی افتخــاری‬ ‫مدیــركل اداره ورزش و جوانــان‬ ‫و علی‌اكبــر فامیل‌كریمــی معاون‬ ‫سیاسی‪،‬امنیتیاستاندارینیزاعضای‬ ‫علی‌البدل هیأت مدیره هستند‪.‬‬ ‫همین بال را به سر تیم پیکان آوردند‪،‬‬ ‫پس از انتقال بــه قزوین این تیم به‬ ‫دسته دوم سقوط کرد‪ .‬سال گذشته‬ ‫تالش کردند نفت تهران را به اراک‬ ‫منتقل کنند که با پافشاری بازیکنان‬ ‫این انتقال صورت نگرفت‪ .‬پیشــتر‬ ‫صبا باطری که به سپاه پاسداران تعلق‬ ‫دارد را به قم منتقل کردند و یا سایپا‬ ‫را به کرج دادند‪ .‬عناصر ذی‌نفوذ در‬ ‫شهرستان‌ها پشت تمامی این نقل و‬ ‫انتقاالتبوده‌اند‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬


‫‪33‬‬

‫‪33 PAIVAND Vol. 19 Issue 1155 Friday March 21, 2014‬‬

‫سال نوزدهم‪ .‬شماره ‪ 1155‬جمعه ‪ 1‬فروردین ‪1393‬‬

‫گفتگو با رضا عالمه‌زاده‬

‫درباره مستند داستانی اعدام‌های ‪۶۷‬‬ ‫«شــاید کسی باور نکنه ولی تو اون‬ ‫چاردیواری دربســته بود که آرزو‬ ‫کردم ای کاش من هم یک دختر‬ ‫داشــتم‪ .‬اگر داشــتم او را دریا می‬ ‫خواندم‪».‬‬ ‫از همین فکر «رویا»‪ ،‬مادر خیالی فیلم‬ ‫با من از دریا بگو‪« ،‬دریا»‪ ،‬دختری که‬ ‫هرگز نبود متولد می شود و تماشاگر‬ ‫به همراه او‪ ،‬که نمادی است از نسل‬ ‫جوان و جستجوگر ایران امروز‪ ،‬به‬ ‫قلب زندان های ایران و سال ‪۱۳۶۷‬‬ ‫سفر می کند‪.‬‬ ‫رویــا روی دیوارهای ســلول برای‬ ‫بچه ها یک پارک کوچک‪ ،‬چند‬ ‫درخت و یک نیمکت نقاشی کرده‬ ‫است‪ .‬در همان سلولی که کودکان‬ ‫زنان زندانی در صف کوچکی می‬ ‫ایستند تا برای بازی و سرگرمی به‬ ‫نوبت ســیفون مســتراح را بکشند‪.‬‬ ‫مادرانشــان هم چشم ها را بسته اند‬ ‫تا با صدای آن‪ ،‬زیر پلک هایشــان‬ ‫زمزمه آبشاری دوردست را مجسم‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫فیلم مستند – داستانی «با من از دریا‬ ‫بگو» تازه ترین اثر رضا عالمه زاده‪،‬‬ ‫فیلمســاز ســاکن هلند است که به‬ ‫مناسبت بیســت و پنجمین سالگرد‬ ‫اعدام زندانیان سیاســی تابستان ‪۶۷‬‬ ‫ساخته شده است‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ١٣٦٧‬به فرمــان آیت اهلل‬ ‫خمینــی گروهــی از زندانیان که‬ ‫دوران محکومیتشــان را سپری می‬ ‫کردند طی ســه ماه به جوخه های‬ ‫اعدام سپرده شدند و از مرداد ماه تا‬ ‫اواسط آذر همان سال بیش از چهار‬ ‫هزار نفر کشته شدند‪.‬‬ ‫نسخه فارسی فیلم برای نخستین بار‬ ‫در روز هشــتم مارس در ســینمای‬ ‫جیمز بریجز در حضور فیلمساز و‬ ‫بیژن شــاهمرادی تهیه کننده فیلم‪،‬‬ ‫سرمایه گذاران‪ ،‬نمایندگان جمعی‬ ‫از رسانه های فارسی زبان‪ ،‬منتقدان‬ ‫و چهره های ایرانی در دانشگاه لس‬ ‫آنجلس به نمایش در آمد‪.‬‬ ‫رضا عالمه زاده پس از اکران فیلم‬ ‫به حاضران گفت‪« :‬می خواستم این‬ ‫فیلم را که چهار شــخصیت اصلی‬ ‫آن دو مادر و دو دختر هســتند در‬ ‫چنین روزی‪ ،‬یعنی روز جهانی زن‪،‬‬ ‫به مادران خاوران تقدیم کنم‪».‬‬ ‫آقــای عالمه زاده مــی گوید فکر‬ ‫ساختن فیلمی در مورد اعدام های‬ ‫‪ ۶۷‬ســال ها با او بوده اســت‪« :‬این‬ ‫حادثــه بســیار بزرگــی در تاریخ‬ ‫معاصر ایران است‪ .‬اما اگر حقیقتش‬ ‫را بخواهید به دو دلیل روشــن این‬ ‫کار تــا امــروز عقب افتــاد‪ .‬یکی‬ ‫مشــکل امکانات مالی بود که همه‬ ‫فیلمســازها در مورد ســاختن فیلم‬ ‫هایی که ممکن اســت بازده مالی‬ ‫نداشته باشد دارند‪ .‬مشکل دیگر هم‬ ‫این بود که این حوادث در سکوت‬ ‫و خاموشی و درتاریکی زندان رخ‬ ‫داده و شــما هیچ تصویــری از این‬ ‫قضایا در دست ندارید‪ .‬نه عکسی‪،‬‬ ‫نه فیلمی نه صدایی و نه سندی‪ .‬در‬ ‫واقــع چند نفری کــه از این فجایع‬

‫جان ســالم بــه در بردنــد از ایران‬ ‫خارج شدند و حرف هاشان را زدند‬ ‫و خاطراتشان را گفتند‪ .‬چیز دیگری‬ ‫در اختیار یک مستندساز نیست‪».‬‬ ‫از آنجا که کار مستند سازی بدون‬ ‫تصویــر یا صــدا غیرممکن به نظر‬ ‫می رسید آقای عالمه زاده تصمیم‬ ‫گرفت تا فیلــم را به صورتی قصه‬ ‫وار امــا بــر مبنای واقعیت بســازد‪:‬‬ ‫«فکر کردم آن را به شکل تلفیقی از‬ ‫مستند و داستانی بسازم‪ .‬این داستانی‬ ‫بودن فیلم باعث شــد که من بتوانم‬ ‫آن زوایای تاریک را بسازم‪ .‬درواقع‬ ‫این تنها راه حل قضیه بود‪».‬‬ ‫موفقیت فیلــم قبلی آقــای عالمه‬ ‫زاده تابوی ایرانی‪ ،‬مستندی درباره‬ ‫شــرایط زندگــی بهائیان ایــران و‬ ‫استقبال تماشــاگران از آن کمک‬ ‫کرد تا مشــکل نبود امکانات مالی‬ ‫برای تهیه فیلم اخیر تا حدود زیادی‬ ‫برطرف بشــود‪« :‬توانســتم از یک‬ ‫امکانات مالی محــدود برخوردار‬ ‫شوم و خب‪ ،‬همین مسئله خیلی در‬ ‫ساختن این فیلم کمک کرد‪».‬‬ ‫تلفیق خیال و واقعیت‬ ‫با من از دریا بگو‪ ،‬بازی فیلمساز در‬ ‫دو قلمرو واقعیت و خیال و روایتی‬ ‫است از زندگی دو مادر و دو دختر‬ ‫آنها‪ .‬رویا و دریا شــخصیت هایی‬ ‫خیالی هســتند که ماجراهایشــان‬ ‫از روی خاطــرات و افــراد واقعی‬ ‫برداشت شده است‪.‬‬ ‫مادر و دختر دیگر (آذر و نینا) واقعی‬ ‫اند و در فیلم در نقش خودشان ظاهر‬ ‫می شوند‪ .‬رویا و آذر همبندند‪ .‬رویا‬ ‫نقــاش جوانی اســت کــه در روز‬ ‫گشــایش اولین نمایشــگاه نقاشی‬ ‫اش با حضور نویسنده مورد عالقه‬ ‫اش غالمحسین ســاعدی درتهران‬ ‫دســتگیر و زندانی می شود‪ .‬همبند‬ ‫او آذر‪ ،‬مادرکردتبار جوانی اســت‬ ‫که با دخترکوچکش‪ ،‬نینا در همان‬ ‫سلول در اوین زندانی است‪.‬‬ ‫بخش داســتانی فیلم‪ ،‬روایت هایی‬ ‫واقعــی از زبــان بازیگــران نقش‬ ‫کسانی اســت که حاضر نشده اند‬ ‫جلوی دوربین فیلمبــرداری یکبار‬ ‫دیگر بازگوکننده تجربه های «تلخ‬ ‫و هراســناک» خــود از اعدامهای‬ ‫گسترده‪ ،‬شــکنجه های جسمی و‬ ‫روحی باشــند‪ .‬این بخش با صدای‬ ‫گلنار و میرعلی حسینی و موسیقی‬ ‫اســفندیارمنفردزاده ازبخش های‬ ‫دیگر فیلم‪ ،‬از جمله فیلم های مستند‬ ‫تاریخی کمتر دیده شــده جدا می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫با مــن از دریــا بگــو گاه گفت و‬ ‫شنودی است با نســل جوان ایران‬ ‫امروز و گاه نقبی است به درون خود‬ ‫فیلمساز و شاید به صورتی نمادین‪،‬‬ ‫به درون «انسان روشنفکر»ی که در‬ ‫آن دوران حامی آیت اهلل خمینی و‬ ‫انقالب اسالمی بوده است‪.‬‬ ‫این انســان روشنفکر امروز با انتقاد‬ ‫از خــود و لحنی پــوزش آمیز می‬ ‫کوشــد تا یــک بار دیگــر دالیل‬ ‫«فریب خوردگی» خود را بررسی‬ ‫و یا توجیــه کند‪ .‬این بازنگری گاه‬

‫آقای عالمه زاده می گوید فکر ساختن فیلمی در مورد اعدام های ‪۶۷‬‬ ‫سال ها با او بوده است‪« :‬این حادثه بسیار بزرگی در تاریخ معاصر ایران‬ ‫اســت‪ .‬اما اگر حقیقتش را بخواهید به دو دلیل روشن این کار تا امروز‬ ‫عقب افتاد‪ .‬یکی مشــکل امکانات مالی بود که همه فیلمسازها در مورد‬ ‫ساختن فیلم هایی که ممکن است بازده مالی نداشته باشد دارند‪ .‬مشکل‬ ‫دیگر هم این بود که این حوادث در ســکوت و خاموشی و درتاریکی‬ ‫زندان رخ داده و شــما هیچ تصویری از این قضایا در دست ندارید‪ .‬نه‬ ‫عکســی‪ ،‬نه فیلمی نه صدایی و نه سندی‪ .‬در واقع چند نفری که از این‬ ‫فجایع جان سالم به در بردند از ایران خارج شدند و حرف هاشان را زدند‬ ‫و خاطراتشان را گفتند‪ .‬چیز دیگری در اختیار یک مستندساز نیست‪».‬‬

‫رضا عالمه زاده در یک نگاه‬ ‫رضا عالمه‌زاده‪ ،‬کارگردان‪ ،‬منتقد فیلم و نویسنده ایرانی متولد ‪۱۳۲۲‬‬ ‫خورشــیدی اســت‪ .‬او در خانواده‌ای از طبقه متوسط در شهر ساری‬ ‫متولد شده‪ ،‬اما در تهران بزرگ شده است‪.‬‬ ‫در ‪ ۲۵‬ســالگی‪ ،‬ســال ‪۱۳۴۷‬در اولین دور ‌ه مدرسه عالی تلویزیون و‬ ‫سینما پذیرفته می‌شود‪ .‬اول رشت ‌ه تدوین فیلم و سپس دور ‌ه تخصصی‬ ‫کارگردانی فیلم را پشت سر می‌گذارد‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱۳۵۲‬به دلیل فعالیت سیاسی به زندان می‌افتد‪ .‬تا این زمان او‬ ‫دو فیلم ســینمایی‪« ،‬قدیر» (‪ )۱۳۵۰‬و «فدایی» (‪ )۱۳۵۱‬را کارگردانی‬ ‫کــرده و دو فیلم نیز برای کــودکان‪ ،‬به نام «دار» (‪ )۱۳۵۲‬و «شــاهد»‬ ‫(‪ )۱۳۵۲‬ساخته بود‪.‬‬ ‫عالمــه‌زاده پــس از آزادی از زندان در دور ‌ه انقــاب (آبان ‪)۱۳۵۷‬‬ ‫چند فیلم مســتند از جمله «حرف بزن ترکمن» (‪ )۱۳۵۸‬و «ماهی سیاه‬ ‫کوچولوی دانا» (‪ )۱۳۵۹‬و دو فیلم کوتاه داســتانی برای کودکان به‬ ‫نام‌های «آقای بیمه‌ای» (‪ )۱۳۶۰‬و «نقش» (‪ )۱۳۶۱‬می‌سازد‪.‬‬ ‫چند ســال بعد در سال ‪ ۱۳۶۲‬از کشور خارج و ساکن هلند می‌شود‪.‬‬ ‫در خارج از کشور تا به امروز فیلم‌های میهمانان هتل آستوریا (‪)۱۹۸۸‬‬ ‫و مصدق (‪ ،۲۰۰۵‬فیلم‪/‬نمایش) را ساخته است‪ .‬در زمینه‌ی فیلم‌هاى‬ ‫کودکان و نوجوانان نی ‌ز چند جمله ساده (‪ )۱۹۸۶‬را ساخته است‪.‬‬ ‫از دیگر فیلم‌های مستند عالمه‌زاده می‌توان به شب ممتد (‪ ،)۱۳۴۸‬شب‬ ‫بعــد از انقالب (‪ ،)۱۹۸۹‬ملتى بر دو چرخ (‪ ،)۱۹۹۰‬ما کولى هســتیم‬ ‫(‪ ،)۱۹۹۰‬سایه اما مى‌ماند(‪ ،)۱۹۹۲‬جنایت مقدس (‪ ،)۱۹۹۴‬شعر عمل‬ ‫اســت (‪ ،)۱۹۹۴‬روشــن‌آموزى (‪ ،)۱۹۹۵‬بچه‌هاى راه دور (‪،)۱۹۹۵‬‬ ‫صداى سنگ (‪ ،)۱۹۹۶‬دستنوشته نمى‌سوزد (‪ ،)۱۹۹۷‬موج و آرامش‬ ‫(‪ ،)۱۹۹۷‬ریل (‪ )۲۰۰۰‬و تجاوز در زندان (‪)۲۰۰۹‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫رضا عالمــه‌زاده عالوه بر چند فیلمنامــه و پژوهش‪ ،‬هفت مجموعه‬ ‫داســتان و رمان در کارنامه کاری خود دارد‪ :‬تنــه قطور درخت افرا‬ ‫(مجموعه داســتان‌های کوتاه‪ ،)۱۳۵۷ ،‬غوک (رمــان‪ ،)۱۹۹۲،‬اولین‬ ‫پوپکــى که کاکل در آورد (داســتان کــودکان‪ ،)۱۹۹۴،‬راز بزرگ‬ ‫من (مجموعه داستان‌های کوتاه‪ ،)۱۹۹۵،‬تابستان تلخ (‪ )۱۹۹۶‬و آلبوم‬ ‫خصوصى (رمان‪)۱۹۹۹،‬‬

‫از البالی فیلم های مستند تاریخی‪،‬‬ ‫گاه از طریــق مرور اندیشــه های‬ ‫اسالمی‪ ،‬زمانی با بازگشت به نوفل‬ ‫لوشــاتو‪ ،‬مقر آیــت اهلل خمینی در‬ ‫فرانســه در ابتدای رهبری انقالب‪،‬‬ ‫و گاه از زبان علی کشتگر‪ ،‬محسن‬ ‫یلفانی‪ ،‬احمد موسوی‪ ،‬امیراطیائی و‬ ‫سیمین بهبهانی انجام می شود‪.‬‬ ‫در این مســیر فیلمســاز از شهادت‬ ‫شــاهدان دادگاه بیــن المللی الهه‬ ‫برای رســیدگی به وقایع تابســتان‬ ‫‪ ،۶۷‬نظریات فعاالن حقوق بشری‪،‬‬ ‫اعترافــات زندانیانی چــون آذرآل‬ ‫کنعــان‪ ،‬ایــرج مصداقــی‪ ،‬مهدی‬ ‫اصالنی و افشاگری های شجاعانه‬ ‫مــادران خــاوران نیز بهــره گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫رضا عالمــه زاده مــی گوید‪« :‬من‬ ‫ایــن وقایــع را از روی کتاب های‬ ‫خاطراتی که زنان زندانی ما در آن‬ ‫دوره بویژه آن هایی که بچه داشتند‬ ‫یــا با بچه هــا درســلول بودند عینا‬ ‫برداشت کرده ام‪».‬‬ ‫او که در طول سال ها تعداد زیادی‬ ‫مســتند ســاخته اســت می گوید‬ ‫پیدا کردن یک خط داســتانی در‬ ‫ساخت فیلم مســتند روندی است‬ ‫که در دو فیلم اخیر او تازگی دارد‪:‬‬ ‫«در فیلــم قبلی ام – تابوی ایرانی –‬ ‫برای اولین بار یک خط داســتانی‬ ‫بخصوص را دنبال کردم‪ .‬خانمی با‬ ‫دخترش تصمیم می گیرد وسایلش‬ ‫را بفروشــد و ایران را ترک کند و‬ ‫به ترکیه برسد‪ .‬خب‪ ،‬همین مسئله‬ ‫خیلی بــه گیرایی فیلم افزود‪ .‬اما در‬ ‫فیلم با من از دریا بگو فکر می کنم‬ ‫این خط داســتانی خیلــی پررنگ‬ ‫تر اســت‪ .‬یعنی اگر همسنگ خود‬ ‫مستند نباشــد بر آن می چربد‪ .‬این‬ ‫مســتند بیشتر قصه اســت‪ .‬اما قصه‬ ‫ای که از واقعیت گرفته شــده و با‬ ‫واقعیــت ارتبــاط دارد و بارها می‬ ‫آید تــوی واقعیــت و برمی گردد‬

‫ودرواقع قســمت اســتنادی قضیه‬ ‫خیلیباالست‪».‬‬ ‫با این همه ســاختن مستندی با فرم‬ ‫کنونی برای فیلمساز چالش هایی‬ ‫هم به همراه داشــته است‪« :‬ذهنیت‬ ‫روشنی که از یک فیلم مستند داشتم‬ ‫مثل مصاحبه ها و غیره و بعد بخش‬ ‫تخیلی فیلم که دقیقا قصه است و با‬ ‫نقاشی و صدا بیان می شود در واقع‬ ‫دوتــا ژانر خیلی متفــاوت را با هم‬ ‫تلفیق کردم و می بایستی مطمئن می‬ ‫شدم خوب در می آید‪ .‬اما با عکس‬ ‫العملی که امشــب از تماشــاگران‬ ‫گرفتم اطمینان دارم این اتفاق افتاده‬ ‫است‪».‬‬ ‫رضا عالمــه زاده مــی گوید یک‬ ‫احســاس همدلــی و همــدردی و‬ ‫شــاید حتی وظیفه‪ ،‬نیروی محرکه‬ ‫و برانگیزنــده او درســاختن فیلم با‬ ‫من ازدریــا بگو بوده اســت‪« :‬این‬ ‫مســئله نه فقط برای من بلکه برای‬ ‫بیژن شــاهمرادی هم که اســمش‬ ‫تهیه کننده اســت امــا در واقع در‬ ‫همه مراحل این پــروژه با هم کار‬ ‫کرده ایم اهمیت دارد‪ .‬تصور اینکه‬ ‫این فیلــم بــه زودی از یک کانال‬ ‫تلویزیونی برای ایران پخش بشود و‬ ‫بعد تصور این که مادرهایی که بچه‬ ‫هایشان توی آن فجایع کشته شده‬ ‫انــد این فیلم را ببینند و حســی که‬ ‫آنها خواهند داشــت آن قدر برای‬ ‫من رضایت بخش اســت که باقی‬ ‫چیزها دیگر واقعا برایم بی اهمیت‬ ‫می شود‪».‬‬ ‫«نمی خواهم مادرها فکر کنند که‬ ‫اگر ‪ ۲۵‬سال سکوت بوده کسی به‬ ‫آنها فکر نکرده است‪ .‬آن رضایتی‬ ‫که یک روزی اینهــا (مادران) می‬ ‫بییند و آن حس تلخ و شیرینی که‬ ‫به آن ها دست می دهد همان انگیزه‬ ‫ای اســت که مرا و دیگران را وادار‬ ‫کرد که دنبال این کار برویم‪.‬‬ ‫نمایی از بخش تخیلــی فیلم‪ ،‬دریا‬ ‫زن جوان و دخترخیالی مادری که‬‫دیگر نیست‪ -‬را نشان می دهد که‬ ‫در میان شــقایق های سرخ و آالله‬ ‫های پژمرده ای که از میان شن های‬ ‫مرطوب ســاحل ســردرآورده اند‬ ‫قدم مــی زند و با هجوم آب امواج‬ ‫اقیانــوس که نماد هســتی و تداوم‬ ‫است کتابی به نام «زنده باد زندگی»‬ ‫را به آب ها می سپارد‪.‬‬ ‫رضا عالمه زاده می گوید‪« :‬در فیلم‬ ‫خواسته ام اســتقامت و تداومی را‬ ‫که در بازماندگان و نجات یافتگان‬ ‫وقایع کشتارهای جمعی ‪ ۶۷‬وجود‬ ‫دارد و هنوز بعداز ‪ ۲۵‬ســال پابرجا‬ ‫مانده هم به نمایش بگذارم‪».‬‬ ‫فیروزه خطیبی (بی‌بی‌سی)‬


‫‪3۴‬‬

‫‪34 PAIVAND Vol. 19 Issue 1155 Friday March 21, 2014‬‬

‫سال نوزدهم‪ .‬شماره ‪ ۱۱۵۵‬جمعه ‪ ۱‬فروردین ‪۱۳۹۳‬‬

‫آیاليپوساکشن‬ ‫به پوست هم آسيب میرساند؟‬

‫ﭼﺎﻗﻮ ﭼﺎره ﭼﺎﻗﻰ ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫چاقی مادر بيماریها‬

‫چاقی یعنی داشــتن مقادیر زیادی‬ ‫چربــی بافتــی در بدن کــه اضافه‬ ‫وزن را به همراه داشــته و تداوم آن‬ ‫باعث بروز انواع بیماریهای قلبی‬ ‫و عروقی میشــود‪ .‬در واقع چاقی‬ ‫باعث افزایش ریسک بیماریهایی‬ ‫ماننددیابتوفشارخونباالمیشود‪.‬‬ ‫چاقی را بسیاری از کارشناسان مادر‬ ‫بیماریهامیدانند‪.‬‬ ‫با یک بررسی ساده شما میتوانید‬ ‫به این نتیجه برســید که منشــأ این‬ ‫بیماریهــا و حتــی ریــزش مو و‬ ‫خروپف‪ ،‬چاقی اســت‪ .‬شما زمانی‬ ‫که بیماریها را مورد شمارش قرار‬ ‫دهیــد متوجه میشــوید که چاقی‬ ‫تنها باعث بروز یــک یا ‪ ۲‬بیماری‬ ‫یــا عارضه نمیشــود‪ ،‬چاقی حتی‬ ‫میتواند زمینهساز بروز بیماریهای‬ ‫روانی نظیر افسردگی شود‪ .‬معموال‬ ‫پزشــکان بــرای تشــخیص چاقی‬ ‫در افــراد‪ ،‬از فرمولی براســاس قد‬ ‫و وزن اســتفاده میکنند که نمایه‬ ‫توده بدن (‪ )BMI‬نامیده میشــود‪.‬‬ ‫بزرگساالن با نمایه توده بدن ‪ ۳۰‬یا‬ ‫باالتر‪ ،‬چاق درنظر گرفته میشوند‪.‬‬ ‫زمانی که نمایه توده بدن ‪ ۴۰‬یا بیشتر‬ ‫باشــد چاقی بیش از حــد یا اضافه‬ ‫وزن شــدید و چاقی مرضی نامیده‬ ‫میشود‪ .‬زمانی که فرد دچار چاقی‬ ‫مرضی باشــد مســتعد بیماریهای‬ ‫جدی است‪.‬‬ ‫لیپوساکشــن ازجملــه روشهای‬ ‫ابداعــی بــرای کاهــش میــزان‬ ‫چربیهــای بــدن افراد چــاق طی‬ ‫چنددهه اخیر است‪.‬‬ ‫البتــه عمــل لیپوساکشــن که هم‬ ‫میتواند اثرات مثبت و هم تأثیرات‬ ‫منفی روی ســالمت افراد بگذارد‬ ‫برای همــه توصیه نمیشــود‪ .‬تنها‬ ‫افرادی که از چاقی مفرط و فشــار‬ ‫خون بســیار بــاال رنــج میبرند با‬ ‫تشخیص پزشک قادر خواهند بود‬ ‫با عمل مکش میزان نسبتا کمی از‬ ‫چربــی را از بدن خود خارج کنند‪.‬‬ ‫البتــه توصیه میشــود درصورتی‬ ‫که ضرورتی وجــود ندارد افراد به‬ ‫لیپوساکشــن برای الغری متوسل‬ ‫نشــوند‪ .‬چرا زمانی کــه میتوانیم‬ ‫ورزش کنیم و تحــرک کافی در‬ ‫طول روز داشته باشیم و مقداری از‬ ‫حجم غذای روزانه خود کم کنیم‬ ‫به راههای غیرطبیعی و عمل جراحی‬ ‫روی آوریم؟ پزشکان همواره برای‬ ‫درمان بیماریهای مختلف تالش‬ ‫میکننــد در ابتدا از راههای طبیعی‬ ‫و ســپس بــا دارو و درنهایت اگر‬ ‫چارهای نبود از عمل جراحی جهت‬

‫درمان استفاده کنند‪ .‬بنابراین توصیه‬ ‫پزشــکان در مورد عمــل جراحی‬ ‫یک جنبه کلی دارد و صرفا محدود‬ ‫به لیپوساکشن نمیشود‪ .‬اما فارغ از‬ ‫جنبههای مثبتی که لیپوساکشن دارد‬ ‫این شیوه عوارض بسیاری نیز دارد‪.‬‬ ‫ليپوساکشنچيست‬ ‫و چرا گفته میشود‬ ‫برای سالمتی مضر است؟‬

‫لیپوساکشنیامکشچربیفرایندی‬ ‫است که در بدن افرادی که چاقی‬ ‫مفــرط دارند انجــام میگیرد البته‬ ‫عمل لیپوساکشــن تنهــا در مورد‬ ‫افــرادی انجام میشــود که چربی‬ ‫اضافــی بدن آنهــا تأثیــر منفی بر‬ ‫وضعیت سالمتیشان گذاشته باشد‪.‬‬ ‫لیپوساکشــن در واقع تنها بهعنوان‬ ‫یکی از راههای کاهش چربی بدن‬ ‫این افراد مطرح اســت و راه اصلی‬ ‫و نهایی نیســت‪ .‬در ایــن روش‪ ،‬با‬ ‫ایجــاد یک شــکاف کوچک (به‬ ‫قطر حدود نیم سانتیمتر) در پوست‪،‬‬ ‫و وارد کردن لولهای به زیر پوست‬ ‫یعنی جایــی که مقدار زیــادی از‬ ‫چربیهای بــدن در آنجــا ذخیره‬ ‫شدهاند‪ ،‬عمل مکش آغاز میشود‪.‬‬ ‫در ایــن روش جراحی‪ ،‬بهوســیله‬ ‫یک دستگاه مکنده که به یک لوله‬ ‫توخالی متصل است‪ ،‬بافت چربی را‬ ‫از موضعهای گوناگون بدن (مانند‬ ‫شکم) بیرون میکشند‪ .‬درواقع این‬ ‫دستگاه با ایجاد خﻸ شدید موجب‬ ‫مکیدهشدن چربیها شده و آنها را از‬ ‫زیر پوست خارج میکند‪ .‬این عمل‬ ‫عمدتا در نواحی شکم و ران انجام‬

‫میگیرد‪ .‬البته امروزه دســتگاههای‬ ‫اولتراســونیک نیز به کمک آمده‬ ‫و ابتدا با اســتفاده از امواج بســیار‬ ‫پرقدرت چربیهای نقاط مورد نظر‬ ‫را نرم و آماده برداشــت میکنند و‬ ‫سپس عملیات مکش آغاز میشود؛‬ ‫البته استفاده از این دو روش بهطور‬ ‫توأمــان تأثیــری در افزایش مقدار‬ ‫چربی مورد مکش از بدن نخواهد‬ ‫داشــت‪ .‬در برخی از موارد نیز تنها‬ ‫با اســتفاده از روش اولتراسونیک‬ ‫مقــداری از چربــی خودبهخود از‬ ‫محل خود کنده شــده و بهآرامی‬ ‫از طریــق خــون از محل برداشــته‬ ‫میشــود‪ .‬در این صــورت حجم‬ ‫چربی برداشتشــده کمتر بوده و‬ ‫در مــدت زمان طوالنیتــری این‬ ‫برداشت اتفاق میافتد‪.‬‬ ‫آیا میتوان انتظار داشت‬ ‫عمل ليپوساکشن تﺄثير مثبتی‬ ‫در وضعيت سالمت جسمانی‬ ‫افراد ایجاد کند؟‬

‫انتظــار مــیرود با کاهــش چربی‬ ‫بــدن‪ ،‬اثــرات مثبــت فراوانی در‬ ‫وضعیت سالمت فرد ایجاد شود و‬ ‫مثال عوامل خطر بیماریهای قلبی‬ ‫ازجمله پرفشــاری خون‪ ،‬باال بودن‬ ‫سطح چربیهای خون‪ ،‬عدمتحمل‬ ‫گلوکز و باال بودن گلوکز پالسما‪،‬‬ ‫باال بودن انســولین پالسما و دیگر‬ ‫مشــکالت مشــابه کاهش یابد‪ .‬از‬ ‫طرف دیگــر‪ ،‬انتظار مــیرود که‬ ‫اینگونه تراشــیدن چربی بدن لطمه‬ ‫زیــادی به بقیــه بافتهــای بدن و‬ ‫بهویژه به پوســت (که چربیها زیر‬

‫آیا ليپوساکشن بر ک‬ ‫اهش احتمال ابتال به دیابت‬ ‫نيز تﺄثير خواهد داشت؟‬

‫آن متمرکز هســتند) وارد نســازد‪.‬‬ ‫حال باید دیــد که مطالعات علمی‬ ‫مختلف در ایــن زمینه چه نتایجی‬ ‫در مطالعات مختلف اذعان شــده‬ ‫نشان دادهاند‪.‬‬ ‫که پوست روی ناحیه مورد مکش البته باید توجه داشت که از برخی‬ ‫چربی نیز امکان دارد آسیب ببیند‪ .‬دیگر از مطالعات انجام شده نتایج‬ ‫عملليپوساکشن‬ ‫گرچه برخــی دیگــر از مطالعات متفاوتیبهدستآمدهواینمطالعات‬ ‫چه عوارضی میتواند برای‬ ‫بر قدرت باالی ارتجاعی پوســت نشانگر آن اســت که لیپوساکشن‬ ‫سالمت افراد داشته باشد؟‬ ‫تأکید کرده و احتمال صدمهرسیدن بهاحتمــال زیاد در کاهش ســطح‬ ‫یکی از نکات منفــی این عمل در بــه آن را کم میداننــد ولی اغلب کلســترول‪ ،‬چربی و گلوکز خون‬ ‫سالهای گذشــته‪ ،‬بیهوشی کامل مطالعــات انجام شــده روی تعداد تأثیر خواهد داشت‪ .‬برهمین اساس‬ ‫بود‪ .‬اصوال بیهوشــی کامل همواره زیــادی از افرادی کــه چربی آنها برخی از محققان بر این باورند که‬ ‫خطراتی را صرفنظر از نوع عمل مکیده شده‪ ،‬بر خطر آسیبدیدگی احتمال ایجاد دیابت و بیماریهای‬ ‫جراحی بــرای فرد بهدنبال دارد‪ .‬در شدید پوست و بروز عوارض بعدی قلبی‪ -‬عروقی در افــراد چاقی که‬ ‫پارهای اوقــات افراد بیهوش هرگز آن تأکیــد میکنند‪ .‬البتــه آویزان مقداری از چربیهایشــان تراشیده‬ ‫به هوش نمیآینــد‪ ،‬یعنی یا فوت و چروکشــدن پوســت در ناحیه شــده‪ ،‬امــکان دارد کاهــش یابد‪.‬‬ ‫میکنند و یا به زندگی گیاهی دچار چربیبرداری شــده امــری کامال یادآوری میشود که بهطور متوسط‬ ‫حدود ‪۵/۲‬کیلوگرم از چربی بدن با‬ ‫میشوند‪ .‬امروزه برخی از جراحان عادی و قابل انتظار است‪.‬‬ ‫روش لیپوساکشن و حدود کمتر از‬ ‫ســعی در انجام عمل با بیحســی‬ ‫موضعــی دارنــد تــا از خطــرات آیا ليپوساکشن واقعا در کاهش ‪۲‬کیلوگرم از چربی بدن نیز با روش‬ ‫بیهوشــی عمومی (کامل) اجتناب وزن فرد مﺆثر است یا اینکه باید اولتراســونیک برداشــته میشود؛‬ ‫کنند‪ .‬درهرحال بیحس کنندههای پﺲ از انجام این عمل‪ ،‬افراد این در حالی اســت کــه یک فرد‬ ‫ورزش و رعایت تﻐذیه را در‬ ‫چــاق ‪۱۰۰‬کیلوگرمی حدود ‪ ۴۰‬تا‬ ‫موضعی نیز خالی از عوارض نیستند‬ ‫دهند؟‬ ‫قرار‬ ‫کار‬ ‫دستور‬ ‫‪۳۰‬کیلوگرم چربــی در بدن خود‬ ‫گرچه عوارضشان بهمراتب کمتر از‬ ‫دارد کــه حداقل ‪۱۰‬تا ‪۱۵‬کیلوگرم‬ ‫بیهوشی عمومی است‪ .‬اما فردی که‬ ‫دچار بیهوشــی موضعی شده است متأسفانه اغلب مطالعات بهوضوح آن اضافی است‪.‬‬ ‫بیــش از بیماری کــه بهطور کامل اعــالم میدارند که لیپوساکشــن‬ ‫بیهوش شده اســت دچار استرس بهبودی قابلتوجهــی را در چاقی‬ ‫آیا همه افراد چاق میتوانند‬ ‫میشــود‪ .‬اســتفاده از برخی مواد فــرد ایجاد نمیکند؛ بــه این معنی عمل ليپوساکشن انجام دهند؟‬ ‫برای بیهوشی یا بیحسی موضعی که بدون تغییر در روش زندگی و‬ ‫در پــارهای از موارد عوارضی را بر تغذیه فرد‪ ،‬چربیها بهسرعت باور بــا توجه به نتایــج مطالعات متعدد‬ ‫سیســتم اعصاب مرکزی فرد باقی نکردنیایبهجایقبلیبرمیگردند علمی کــه روی مکش چربی بدن‬ ‫میگذارد و حتی عدهای معتقدند و فرد مجددا چاق میشود‪ .‬از طرف انجام گرفته اســت‪ ،‬بهنظر میرسد‬ ‫که در زمان بیهوشــی احتمال دارد دیگر‪ ،‬مکش چربی باعث نمیشود کــه ایــن روش فقــط در افرادی‬ ‫ضریب هوشی فرد آسیب ببیند و از که عوامل ایجاد بیماریهای قلبی‪ -‬که از شــدت چاقی تحرک خود‬ ‫عروقــی و متابولیکــی در بــدن از را از دســت دادهاند یــا در معرض‬ ‫میزان آن کاسته شود‪.‬‬ ‫بافت چربی نیز مانند سایر بافتهای بین برونــد‪ .‬ذکر این نکته ضروری خطــرات شــدید جســمانی قرار‬ ‫بدن زنده و فعال است و رگهای اســت که مکش چربی زیرپوستی دارند قابل توصیه باشــد که در این‬ ‫خونــی فراوانــی آن را مشــروب بر چربیهای انباشتهشــده در ناحیه صورت نیــز رعایت جانب احتیاط‬ ‫میسازد‪ .‬تراشیدن این بافت منجر شــکم و بهویــژه دور قلــب‪ ،‬تأثیر و اســتفاده از بیحســی موضعی و‬ ‫به ایجاد ضایعات شــدید در شبکه چندانی نخواهد داشــت و باعث از همچنین تغییرات اساسی در روش‬ ‫رگهای خونرســان بدن میشود بین رفتن آنها نخواهد شد و بدیهی زندگی فرد نیز باید مورد توجه قرار‬ ‫که در پــارهای از موارد هرگز بدن است که در این صورت نباید انتظار گیرد‪ .‬انجام ایــن عمل صرفا برای‬ ‫نمیتوانــد این ضایعــات را ترمیم بهبودی قابلتوجهی در این زمینهها زیبایی یا در افراد عادی که قادرند‬ ‫کنــد‪ .‬برخــی مطالعــات علمی به داشت‪ .‬حتی نتیجه برخی مطالعات بهخوبی با تغییر روش زندگی و در‬ ‫ضایعات کلیوی ناشی از خونریزی علمی نشــانگر آن است که پس از پیشگرفتن تغذیه صحیح و سالم و‬ ‫این عروق نیز اشــاره دارند‪ .‬عالوه تراشیدن چربی زیرپوستی‪ ،‬نسبت متعادل به وزن مناسب خود برسند به‬ ‫براین برخــی از تکههای ریزی که چربی شکمی به چربی زیرپوستی هیچوجه توصیه نمیشود‪.‬‬ ‫در اثر کندهشــدن بافتها بهوجود افزایش مییابــد‪ ،‬بنابراین احتمال‬ ‫میآیند یا لختههایــی از خون که خطرات یادشده افزایش نیز خواهد‬ ‫در رگهــای ضایعه دیــده ایجاد داشت‪.‬‬ ‫میشــود‪ ،‬در رگهــای دیگــر‬ ‫بــدن به حرکــت درمیآیــد و در‬ ‫آریتمی قلبی را جدی بگيرید‬ ‫پــارهای از مواقع بــا گیرکردن در‬ ‫برخــی رگها‪ ،‬موجــب کاهش‬ ‫خونرســانی به اندامهای درگیر و آریتمی قلبی ازجمله بیماریهایی است که باید آن را جدی تلقی کرد‪،‬‬ ‫لطمهدیدن آنها میشوند‪ ،‬به همین در برخی از این موارد این بیماری دارای عالئم واضحی نیست که بتوان‬ ‫دلیل احتمال بروز سکتههای قلبی و مستقیما آن را به آریتمی قلبی داللت داد‪.‬‬ ‫مغزی در مواردی که عروق آسیب عالئم آریتمی امکان دارد از نظر افراد عادی ربطی به این بیماری نداشته‬ ‫دیدهانــد افزایش مییابد‪ .‬این نکته باشــد و حتی پزشــکان نیز پس از معاینه دقیق قلب متوجه آن شــوند‪.‬‬ ‫نیز باید ذکر شــود کــه نوک لوله ازجملــه عالئم آریتمی میتوان به ســرگیجه‪ ،‬حالت غش و ضعف و‬ ‫مکش قدرت تشخیص بافتهای بیحوصلگی اشاره کرد‪ .‬البته برخی از بیماران نیز تپش شدید و نامنظم‬ ‫مختلــف و انتخاب آنهــا را ندارد قلب خود را به همراه درد در قفسه سینه احساس خواهند کرد‪.‬‬ ‫و بنابرایــن هنــگام مکش‪ ،‬ممکن ضربان نامنظم قلب یا آریتمی علل متعــددی دارد‪ .‬اکثر موارد ضربان‬ ‫اســت بافتهای دیگر نیز ضایع و نامنظم قلب که بیش از چند دقیقه طول میکشــد باید توسط پزشک‬ ‫نابود شوند؛ این مســئله بهویژه در مورد بررسی قرار گیرد‪ .‬یکی از علل ضربان نامنظم قلب که اکثر افراد‬ ‫چربیبرداری از پوســت زیرشکم در پارهای از اوقات دچار آن میشــوند و کام ً‬ ‫ال بیخطر اســت ضربان‬ ‫بسیار مهم خواهد بود‪ .‬پرده ضریع زودرس دهلیزی است‪ .‬این ضربانها معموالً با احساس لرزش در گردن‬ ‫که بســیار نازک بوده اطراف تمام و قفسه سینه مشخص میشوند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫امعا و احشای داخل محوطه شکمی ضربان زودرس دهلیزی معموال بیخطر است و اکثر افراد به آن توجهی‬ ‫را میپوشــاند و از ورود عفونت به نمیکنند مگر آنکه تکرار آن نگرانکننده شود‪ .‬این ضربانها معموالً‬ ‫ایــن اندامها ممانعت میکند‪ .‬اما از توسط مخدرهای محرک قلب مثل نیکوتین و کافئین ایجاد میشوند‪.‬‬ ‫بیــن رفتن پرده موســوم به ضریع‪ ،‬خودداری از مصرف آنها معموالً از بروز این عارضه جلوگیری میکند‬ ‫فرد را در خطر عفونت شدید و گاه مگر آنکه زمینه بیماری قلبی وجود داشته باشد‪ .‬اگر تعداد این ضربانها‬ ‫زیاد یا باعث نگرانی شما شود‪ ،‬باید به پزشک مراجعه کنید‪.‬‬ ‫مرگ ناشی از آن قرار میدهد‪.‬‬


‫‪35‬‬

‫سال نوزدهم‪ .‬شماره ‪ ۱۱۵۵‬جمعه ‪ ۱‬فروردین ‪۱۳۹۳‬‬

‫ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ارزش ﻏﺬاﯾﻰ‬

‫‪3۵ PAIVAND Vol. 19 Issue 1155 Friday March 21, 2014‬‬

‫ﭘﻨﺞ داﻧﻪ روﻏﻨﻰ‬

‫نان خرمایی کرمانشاهی‬

‫در ایــن مطلــب بــه معرفــی‬ ‫پرمصرفتریــن دانههای روغنی و‬ ‫فواید آنها میپردازیم که میتوان‬ ‫این خواص را تا حدودی به روغن‬ ‫آنها نیز نسبت داد‪.‬‬ ‫متخصصان تغذیه توصیه میکنند‬ ‫در مصرف انواع روغن حد اعتدال‬ ‫را رعایت کنیم و روغنهای متنوعی‬ ‫رادرسبدغذاییمانبگنجانیم؛یعنی‬ ‫همیشــه از یک نوع روغن استفاده‬ ‫نکنیم زیرا هر روغنی دارای نسبت‬ ‫مشخصی از اسیدهای چرب و مواد‬ ‫مغذی گوناگون است‪.‬‬ ‫به همین منظــور‪ ،‬در این مطلب به‬ ‫معرفــی پرمصرفتریــن دانههای‬ ‫روغنی و فواید آنها میپردازیم که‬ ‫میتوان این خواص را تا حدودی به‬ ‫روغن آنها نیز نسبت داد‪.‬‬ ‫کنجد‬

‫داراییها‪:‬کنجدجزوخوشمزهترین‬ ‫و پرطرفدارتریــن دانههای روغنی‬ ‫اســت که مس‪ ،‬منگنز‪ ،‬کلســیم‪،‬‬ ‫فسفر‪ ،‬منیزیم‪ ،‬آهن‪ ،‬روی‪ ،‬سلنیوم‪،‬‬ ‫ویتامین ‪ ،B1‬فیبر و ویتامین ‪ E‬زیادی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬

‫آرد‪ :‬سه پیمانه‬ ‫ماست‪ ۲ :‬قاشق غذاخوری‬ ‫کره‪ ۲۰۰:‬گرم‬ ‫بکینگپودر‪ :‬یک و نیم قاشق چایخوری‬ ‫خرمای سفت‪ ۵۰۰ :‬گرم‬ ‫گالب‪ ۵ :‬قاشق غذاخوری‬ ‫دارچین و رازیانه‪ ۲ :‬قاشق غذاخوری‬ ‫زعفران دم کرده‬ ‫زرده تخم مرغ‪ :‬یک تا دو عدد‬ ‫طرز تهيه‪:‬‬

‫کــره را ‪ ۳۰‬ثانیــه در مایکروفر قــرار دهید تا آب شــود و آن را کنار‬ ‫بگذارید‪.‬‬ ‫بکینگ پودر و ماست را با هم مخلوط کنید‪ .‬سپس کره را به مخلوط‬ ‫ماست اضافه کنید‪ .‬در مرحله بعد‪ ،‬آرد الک شده را اضافه کنید و هم‬ ‫بزنید‪ .‬مایه را حدود سه تا چهار دقیقه ورز دهید‪ .‬در صورت سفت بودن‬ ‫خمیر‪ ،‬کمی روغن مایع اضافه کنید‪.‬‬ ‫خمیر را درون کاسه چرب بگذارید روی آن پالستیک بکشید و حدود‬ ‫دو ساعت در جای گرم قرار دهید تا خمیر اصطالحا برسد‪.‬‬ ‫خرما را بشویید و چرخ کنید‪ .‬به خرما گالب یا روغن مایع اضافه کنید‬ ‫تا کمی شل و نرم شود و در صورت تمایل دارچین و رازیانه هم اضافه‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫گلولههایی به اندازه یک فندق درشــت از خمیر بردارید‪ .‬خرما را نیز‬ ‫گلوله کنید‪ .‬خمیر را پهن کنید و خرما را وسط آن قرار دهید و به فرم‬ ‫تخم مرغی درآورید‪.‬‬ ‫زرده تخم مرغ را هم بزنید‪ ،‬به آن زعفران دمکرده اضافه کنید‪ .‬سپس‬ ‫آن را با قلممو روی نانها بمالید‪ .‬برای تزئین میتوانید تکه گردو یا پسته‬ ‫نیز روی آن بگذارید‪ .‬سپس آنها را در سینی فر بچینید و به مدت ‪ ۱۵‬الی‬ ‫‪ ۲۰‬دقیقه در دمای ‪ ۱۸۰‬درجه سانتیگراد بپزید تا طالیی شوند‪.‬‬ ‫سینی را از فر بیرون آورید و چند دقیقه صبر کنید تا نان خرمایی کمی‬ ‫سرد شود و بعد با احتیاط نانها را از سینی بردارید‪ .‬توجه داشته باشید‪،‬‬ ‫نان خرمایی بسیار ترد و شکننده است و با کمی فشار انگشت از هم باز‬ ‫میشود‪.‬‬

‫فوایــد‪ :‬دانه کنجــد دارای روغن‬ ‫فراوانی اســت‪ .‬این روغن گیاهی‬ ‫غیراشباع مانند روغن زیتون‪ ،‬تخمه‬ ‫کدو‪ ،‬هســته انگور یا گردو بدون‬ ‫کلسترول و دارای اسیدهای چرب‬ ‫اولئیک‪ ،‬امــگا‪ ،۳‬امــگا‪ ۶‬و امگا‪۹‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫مصرف چنین روغنهایی میتواند‬ ‫در پیشگیری از ابتال به بیماریهای‬ ‫قلبی ‪-‬عروقی بســیار موثر باشــد‪.‬‬ ‫ضمن اینکه مس فراوان موجود در‬ ‫دانه کنجد‪ ،‬باعث شده متخصصان‪،‬‬ ‫مصــرف آن را برای پیشــگیری از‬ ‫ابتال به بیماری آرتریت روماتوئید‬ ‫مناســب بدانند‪ .‬مصــرف این دانه‬ ‫روغنــی میتواند تا حــدی باعث‬ ‫کاهش دردهای روماتیســمی هم‬ ‫بشود‪.‬‬ ‫منیزیم بسیار فراوان موجود در دانه‬ ‫و روغن کنجد هم به پیشگیری از‬ ‫ابتال یا تشــدید ناراحتیهای قلبی‪،‬‬ ‫پیشــگیری از گرفتگــی راههــای‬ ‫هوایــی در بیماران مبتال به آســم‪،‬‬ ‫کاهش فشــارخون‪ ،‬کاهش خطر‬ ‫ابتال به ســکتههای قلبــی و مغزی‪،‬‬ ‫جلوگیــری از حملههای میگرن و‬ ‫کمک به داشــتن خوابی خوب و‬ ‫آرام هم کمک میکند‪.‬‬ ‫به عالوه‪ ،‬کلسیم فراوان موجود در‬ ‫کنجد هم میتواند تا حدی باعث‬ ‫تخفیف عالئم سردردهای میگرنی‬ ‫و نشانگان پیش از قاعدگی‪ ،‬کاهش‬ ‫خطــر ابتال بــه پوکی اســتخوان و‬ ‫سرطان کولون شود‪.‬‬

‫میشــود و دارای حجم مناسبی از‬ ‫مس‪ ،‬منگنز‪ ،‬پروتئین‪ ،‬فسفر‪ ،‬آهن‪،‬‬ ‫اسیدهای چرب امگا‪ ،۳‬فیبر‪ ،‬منیزیم‪،‬‬ ‫ویتامین ‪ ،B2‬ویتامین ‪ K‬و پتاســیم‬ ‫است‪.‬‬ ‫فواید‪ :‬ســویا جزو کمکالریترین‬ ‫دانههای گیاهی است که میتواند‬ ‫جایگزیــن گوشــت چرخکرده و‬ ‫چربیدار در رژیم غذایی افراد مبتال‬ ‫به چاقی و اضافهوزن شــود‪ .‬ســویا‬ ‫از نظر تنوع امــالح و ویتامینها با‬ ‫بسیاری از میوهها و سبزیها برابری‬ ‫میکنــد و مصرف یــک وعده از‬ ‫آن در طــول روز میتواند نیاز بدن‬ ‫به بســیاری از ریزمغذیها را تامین‬ ‫کند‪.‬‬ ‫کلســترول بســیار پایین ایــن ماده‬ ‫غذایی‪ ،‬باعث شده تا متخصصان‪،‬‬ ‫مصرف آن را بــرای بیماران مبتال‬ ‫به چربی خون بــاال یا آنهایی که‬ ‫در معــرض ابتــال بــه بیماریهای‬ ‫قلبی ‪-‬عروقی هستند‪ ،‬مجاز بدانند‪.‬‬ ‫این دانه مغذی‪ ،‬سرشــار از پروتئین‬ ‫اســت و میتواند در رژیم غذایی‬ ‫ورزشــکاران هم قرار داشته باشد‪.‬‬ ‫ایزوفالونوییدهــای موجود در دانه‬ ‫سویا‪ ،‬میتوانند به پیشگیری از ابتال‬ ‫به ســرطان و جلوگیری از سرعت‬ ‫رشد سلولهای سرطانی در بدن هم‬ ‫کمککنند‪.‬‬ ‫تخمه کدو‬

‫داراییهــا‪ :‬تخمه کدو هــم مانند‬ ‫کنجــد‪ ،‬جــزو دانههــای روغنی‬ ‫پرطرفدار اســت‪ .‬ایــن دانه روغنی‬ ‫حجم باالیی فیبــر‪ ،‬کربوهیدرات‪،‬‬ ‫مس‪ ،‬کلسیم‪ ،‬آهن‪ ،‬پتاسیم‪ ،‬منیزیم‪،‬‬ ‫پروتئین و سدیم دارد‪.‬‬

‫فواید‪:‬تخمهکدوباعثبهبودترشح‬ ‫انسولین و تنظیم ســطح قند خون‬ ‫در بدن میشــود و میتواند باعث‬ ‫کاهش اســترسهای اکســیداتیو‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ترکیبهــای پروتئیــن و‬ ‫ریزمغذیهــای موجــود در تخمه‬ ‫کدو و روغن آن‪ ،‬به گونهای هستند‬ ‫که میتواننــد باعث دفــع عوامل‬ ‫میکروبی‪ ،‬قارچی و ویروسی از بدن‬ ‫شــوند‪ .‬تخمه کدو به دلیل منیزیم‬ ‫فراوانی کــه دارد‪ ،‬نقش موثری در‬ ‫سنتز ‪ RNA‬و ‪ DNA‬در بدن دارد و به‬ ‫پمپاژ بهتر قلب هم کمک میکند‪.‬‬ ‫منیزیــم‪ ،‬در گردش بهتــر خون و‬ ‫اکسیژن در رگها و بهبود عملکرد‬ ‫سیستم قلبی‪ -‬عروقی هم موثر است‪.‬‬ ‫روی فــراوان موجود در این دانه به‬ ‫حفﻆ ســالمت پروســتات کمک‬ ‫میکند‪ .‬عــالوه بر ایــن‪ ،‬مصرف‬ ‫منظم روغن تخمه کدو میتواند تا‬ ‫حد چشمگیری باعث کاهش خطر‬ ‫سویا‬ ‫ابتال به بزرگی خوشخیم پروستات‬ ‫هم شود‪.‬‬ ‫داراییها‪ :‬دانه روغنی سویا هم جزو تخمه کدو‪ ،‬سرشــار از چربیهای‬ ‫دانههای بســیار مغذی محســوب‬

‫خوب‪ ،‬آنتیاکسیدانها و فیبرهای‬ ‫خوراکی است به همین دلیل به دفع‬ ‫سموم بدن و حفﻆ سالمت کبد هم‬ ‫کمکمیکند‪.‬‬ ‫ذرت‬

‫داراییهــا‪ :‬ذرت جزو مغذیترین‬ ‫دانههــای روغنی و حــاوی مقادیر‬ ‫زیــادی از ریزمغذیهایــی ماننــد‬ ‫فسفر‪ ،‬ویتامین ‪ ،B3‬فیبر‪ ،‬ویتامین ‪،A‬‬ ‫منگنز و ویتامین ‪ B6‬است‪.‬‬ ‫فوایــد‪ :‬ذرت‪ ،‬سرشــار از‬ ‫فــراوان‪،‬‬ ‫آنتیاکســیدانهای‬ ‫بتاکاروتــن‪،‬‬ ‫آنتوســیانینها‪،‬‬ ‫اســیدفولیک‪ ،‬لوتئین و زآگزانتین‬ ‫است‪ .‬به همین دلیل مصرف ذرت‬ ‫پختــه یــا روغــن آن میتواند به‬ ‫حذف رادیکالهای آزاد از بدن و‬ ‫پیشگیری از ابتال به انواع سرطانها‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫ضمــن اینکــه قــرار گرفتــن این‬ ‫آنتیاکسیدانها در کنار هم باعث‬ ‫شــده ذرت و روغــن آن به عنوان‬ ‫منابــع خــوب چربی بــرای حفﻆ‬ ‫ســالمت سیســتم قلبی و عروقی‬ ‫شناخته شود‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬ذرت‬ ‫حاوی فیبــر غذایی باالیی اســت‬ ‫و مصــرف آن به هضــم بهتر مواد‬ ‫غذایی در بدن و پیشگیری از ابتال به‬ ‫یبوست هم کمک میکند‪.‬‬ ‫از آنجا که ایــن دانه روغنی حجم‬ ‫مناســبی از ویتامینهای گروه ‪ B‬و‬ ‫اســیدفولیک را در خود جای داده‬ ‫است‪ ،‬میتواند باعث تنظیم سطح‬ ‫قند خون شــود و جلــوی هضم و‬ ‫جذب خیلی سریع یا خیلی کند قند‬ ‫موجــود در غذاها را بگیرد‪ .‬روغن‬ ‫ذرت هــم مانند ســایر روغنهای‬ ‫گیاهی حــاوی اســیدهای چرب‬ ‫ضروری امگا‪ ۳‬و امگا‪ ۶‬است‪.‬‬

‫حرارتپذیری باال و اکسید نشدن‬ ‫سریع این روغن در اثر حرارت هم‬ ‫باعث میشود آن را به عنوان یکی‬ ‫دیگر از روغنهای مخصوص سرخ‬ ‫کردن معرفی کنیم‪ .‬این روغن تا ‪۲‬‬ ‫سال قابلیت ماندگاری دارد‪ .‬البته به‬ ‫شرطی که در دمای ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۵‬درجه‬ ‫ســانتیگراد و دور از نور مســتقیم‬ ‫آفتاب قرار داشته باشد‪ .‬روغن دانه‬ ‫ذرت حاوی ویتامینهای ‪C، E، B1‬‬ ‫و ‪ B5‬هم است‪.‬‬ ‫بذر کتان‬

‫داراییها‪ :‬تخمه یا همان بذر کتان‪،‬‬ ‫ارزشــمندترین دانه روغنی از نظر‬ ‫وجود اسیدهای چرب امگا‪ ۳‬است‪.‬‬ ‫ایــن دانه روغنی عــالوه بر امگا‪،۳‬‬ ‫مقادیر فراوانی منگنز‪ ،‬فیبر‪ ،‬منیزیم‪،‬‬ ‫فســفر‪ ،‬تریپتوفان و ویتامین ‪ B1‬نیز‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫فواید‪ :‬تخمه کتــان و روغن آن به‬ ‫دلیل داشــتن حجم بــاالی امگا‪،۳‬‬ ‫احتمال ابتال به سرطانهای پستان‪،‬‬ ‫پروســتات و کولــون را تــا حــد‬ ‫چشمگیری کم میکنند و جلوی‬ ‫رشد و انتشار ســلولهای سرطانی‬ ‫را میگیرند‪ .‬اسیدهای چرب امگا‪۳‬‬ ‫موجود در بذر کتان با کنترل ضربان‬ ‫قلب و پیشگیری از التهابهای قلبی‬ ‫عروقی‪ ،‬باعث حفﻆ سالمت قلب‬‫هم میشوند‪.‬‬ ‫به همین دلیل مصرف روزانه روغن‬ ‫این دانه‪ ،‬به بیماران قلبی یا آنهایی‬ ‫که زمینه ابتــال به بیماریهای قلبی‬ ‫را دارند‪ ،‬توصیه میشــود‪ .‬مصرف‬ ‫منظم تخمه یا روغن کتان‪ ،‬کاهش‬ ‫فشار‪ ،‬کلسترول و چربی بد خون را‬ ‫هم به دنبال دارد‪ .‬تنظیم ســطح قند‬ ‫خون هم از دیگر فواید مصرف دانه‬ ‫روغنی کتان است‪.‬‬

‫آرام بپزید و بخورید!‬ ‫زودپز یکی از ابزارهای گران قیمت آشپزخانهها ست این در حالی است که‬ ‫جنبش اسلو فود یا همان آرام پختن و آرام خوردن در جهان رو به افزایش‬ ‫اســت‪ .‬این جنبش در ابتدا بهدنبال گســترش ایده لذتبردن از غذایی بود‬ ‫که ساعتها پخت آن به طول انجامیده بود‪ .‬به مرور زمان نتایج تحقیقات‬ ‫بسیاری نشان داد که روش های آرام پختن غذا و آرام خوردن هم میتواند‬ ‫بر کیفیت غذا تاثیر مثبت بگذارد هم برای بدن انسان بسیار مفید است‪ .‬این‬ ‫جنبش میگوید که مردم باید به آهستگی بخورند و بیاشامند و وقت کافی‬ ‫برای چشیدن غذایشان داشته باشند‪.‬‬ ‫بخارپز کردن یکی از روشهای آرامپختن غذا ست این روش برای افرادی‬ ‫که رژیم غذایی دارند مناســب اســت‪ ،‬چرا که در ایــن روشها از روغن‬ ‫استفاده نمیشــود‪ .‬مزیت جوشاندن مواد غذایی آن است که آب گرمای‬ ‫ویژه باالیی دارد و محیط مناسبی برای انتقال حرارت به مواد غذایی است‪.‬‬ ‫جوشاندن روش آسانی برای آشپزی است‪ .‬پختن مواد غذایی در آب داغ‬ ‫که حرارت آن پایینتر از نقطه جوش است را روش آرام پختن میگویند‪.‬‬ ‫یکی از مزایای روش آرام پز این است که به دلیل استفاده از درجه حرارت‬ ‫پایین‪ ،‬پروتئین خیلی کم منعقد میشود بنابراین قابل هضم ترین شکل خود‬ ‫را دارد‪.‬‬


‫‪3۶‬‬

‫‪36 PAIVAND Vol. 19 Issue 1155 Friday March 21, 2014‬‬

‫سال نوزدهم‪ .‬شماره ‪ ۱۱۵۵‬جمعه ‪ ۱‬فروردین ‪۱۳۹۳‬‬

‫نبردهای ایران و یونان‬ ‫به روایت هاليوود‬ ‫هشــت ســال بعد از نمایش فيلم جنجالی «‪ »3۰۰‬ساخته زک اسنایدر‬ ‫درباره نبرد ترموپيل بين ایران و یونان‪ ،‬که از نظر بسياری از ایرانيان در‬ ‫رویدادهای تاریخی تحریﻒ شده بوده و تصویری ﻏيرانسانی از پادشاه‬ ‫هخامنشــی و سپاه ایران به نمایش گذاشته شــده بود‪ ،‬اینک هاليوود‪،‬‬ ‫قسمت دوم این فيلم را با نام «‪ : 3۰۰‬ﻇهور یک امپراتوری»‪ ،‬به صورت‬ ‫سه بعدی روانه سينماها کرده است‪.‬‬

‫«‪ :۳۰۰‬ظهــور یــک امپراتــوری»‪،‬‬ ‫هماننــد «‪ ،»۳۰۰‬فیلمــی فانتــزی و‬ ‫حماسه ای جنگی است که هالیوود‬ ‫بر اساس کتاب مصور منتشر نشده‬ ‫«خشایارشــا» نوشــته فرانک میلر‬ ‫(نویسنده فیلم «‪ )»۳۰۰‬ساخته است و‬ ‫درباره جنگ های دریایی معروف‬ ‫آرتمیسیوم و ساالمیس است که بعد‬ ‫از پیروزی سپاه ایران در ترموپیل و‬ ‫فتح آتن‪ ،‬بین ســپاه خشایارشــا به‬ ‫فرماندهی آرتمیس و سپاه یونان به‬ ‫فرماندهیتمیستوکلدرگرفت‪.‬‬ ‫اینفیلم‪،‬ابتدا«‪:۳۰۰‬نبردآرتمیسیوم»‬ ‫نام داشــت اما در سپتامبر ‪ ۲۰۱۲‬به‬ ‫«‪ :۳۰۰‬ظهور یک امپراتوری» تغییر‬ ‫نام داد‪ .‬زک اسنایدر که فیلم «‪»۳۰۰‬‬ ‫را کارگردانــی کرده بــود‪ ،‬در این‬ ‫فیلم به عنوان تهیه کننده و نویسنده‬ ‫فیلمنامــه همــکاری کــرده و نوام‬ ‫مورو‪ ،‬کارگردانــی آن را به عهده‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫برخالف قسمت اول که پخش آن‬ ‫با اعتراض گسترده بسیاری از مردم‬ ‫و نیز دولــت ایران رو به رو شــد‪،‬‬ ‫تــا االن که نزدیک به ســه هفته از‬ ‫نمایش جهانی این فیلم می گذرد‪،‬‬ ‫هنوز واکنش خاصی نه از ســوی‬ ‫مردم ایران و نه دولت‪ ،‬نسبت به این‬ ‫فیلم دیده نشده و تنها برخی سایت‬ ‫ها و رسانه های دولتی در ایران‪ ،‬خبر‬ ‫پخــش جهانی آن را به عنوان یک‬ ‫فیلم «ضد ایرانی» دیگر از هالیوود‬ ‫منتشر کرده اند‪.‬‬

‫(‪ )virtual studio‬که در آن بازیگران‬ ‫در مقابل پرده سبز بازی میکنند و‬ ‫از آنها فیلمبرداری میشود‪ ،‬ساخته‬ ‫شدهاست‪.‬‬ ‫فضای پس زمینه نیز بعدا به کمک‬ ‫تکنیــک ‪ CGI‬بــه فیلــم اضافــه‬ ‫شدهاست‪.‬‬ ‫با این که این فیلم سه بعدی است و از‬ ‫تکنیک های سی جی آی تازه تری‬ ‫نسبت به فیلم «‪ »۳۰۰‬استفاده کرده‬ ‫اما نوآم مورو‪ ،‬کارگردان این فیلم‪،‬‬ ‫نسبت به زک اســنایدر‪ ،‬خالقیت‬ ‫کمتــری در تبدیــل یک داســتان‬ ‫کمیک به سینما نشان داده است‪ .‬به‬ ‫عالوه میزان خشونت «‪ :۳۰۰‬ظهور‬ ‫یک امپراتوری» اصال قابل مقایسه با‬ ‫فیلم «‪ »۳۰۰‬نیست‪ .‬فیلم‪ ،‬پر است از‬ ‫صحنه های دلخراش قطع دست و پا‬ ‫و شکافته شدن سرها و پاشیده شدن‬ ‫خون در هوا‪.‬‬ ‫تحریﻒ تاریخ‬

‫«‪ :۳۰۰‬ظهــور یــک امپراتــوری»‪،‬‬ ‫همانند فیلم «‪ ،»۳۰۰‬حاوی تحریف‬ ‫هــا و جعــل هایکلیــک آشــکار‬ ‫تاریخی است‪.‬‬ ‫مهم تریــن دروغ تاریخی این فیلم‬ ‫مربــوط به جنگ ماراتن و کشــته‬ ‫شــدن داریــوش بــزرگ در این‬ ‫جنگ با «تیــری اعجاب انگیز» (به‬ ‫تعبیر پروفسور پل راتلج) است که‬ ‫از کمان تمیســتوکل رها می شود‪.‬‬ ‫به اعتقاد پل راتلج‪ ،‬اســتاد دانشگاه‬ ‫کمبریج داریوش بزرگ و پسرش‬ ‫روایت فانتزی‬ ‫خشایارشــا اصــال در ایــن جنگ‬ ‫«‪ :۳۰۰‬ظهــور یک امپراتــوری»‪ ،‬با شــرکت نداشــته اند بلکه فرمانده‬ ‫اینکه ظاهرا فیلمی تاریخی اســت ســپاه ایران در این جنگ‪ ،‬داتیس‬ ‫امــا در واقــع همانند فیلــم «‪( ،»۳۰۰‬وارتافــرن)‪ ،‬بــرادرزاده داریوش‬ ‫فیلمی فانتزی و ســاخته و پرداخته بزرگ بوده است‪.‬‬ ‫ذهن خیالپرداز فرانک میلر‪ ،‬خالق به عالوه داریوش بزرگ‪ ۴ ،‬سال بعد‬ ‫داســتانهای گرافیکــی و مصور از نبرد ماراتن یعنی در سال ‪ ۴۸۶‬قبل‬ ‫(کمیــک اســتریپ) اســت‪ .‬همه از میالد‪ ،‬در حالی که داشت خود را‬ ‫صحنه های این فیلم در استودیوی برای جنگ های دیگری علیه یونان‬ ‫«نوبویانــا فیلم» صوفیــه‪ ،‬پایتخت آماده می کرد‪ ،‬درگذشت‪.‬‬ ‫بلغارســتان بــه شــیوه کامپیوتری تحریــف تاریخی بــزرگ دیگر‬

‫این فیلم در مورد آرتمیس اســت‪.‬‬ ‫آرتمیســی که در این فیلم تصویر‬ ‫شــده و اوا گرین نقــش او را بازی‬ ‫می کند‪ ،‬هیچ شباهتی با چهره این‬ ‫فرمانده زن شــجاع در روایت های‬ ‫تاریخی آن ندارد‪.‬‬ ‫در روایت هــای تاریخی از جمله‬ ‫روایت هــرودت‪ ،‬آرتمیس یکم‪،‬‬ ‫ملکــه کاریا‪ ،‬زنی زیبا و شــجاع و‬ ‫یکی از فرماندهــان نیروی دریایی‬ ‫و از رایزنان جنگی خشایارشــا بود‬ ‫و در تاریخ از او به عنوان نخســتین‬ ‫زنی که در سمت فرماندهی نیرومند‬ ‫ترین نیروی دریایی جهان خدمت‬ ‫می کرد‪ ،‬یاد می شود‪.‬‬ ‫امــا در ایــن فیلــم‪ ،‬مــی بینیم که‬ ‫ســربازان یونانی بعد از کشتن پدر‬ ‫و مادر آرتمیس در کودکی‪ ،‬او را‬ ‫به بردگی جنســی در کشتی های‬ ‫خود گمارده و بعد هم نیمه جان او‬ ‫را در خیابــان رها می کنند تا اینکه‬ ‫ســرداری ایرانی او را نجات داده و‬ ‫به او فنون جنــگاوری می آموزد‪.‬‬ ‫آرتمیس‪ ،‬در این فیلم‪ ،‬زنی شیطان‬ ‫صفت‪ ،‬کینه توز و شهوت پرست‬

‫نمی پذیرد و آرتمیس سوگند می‬ ‫خورد که از او انتقام بگیرد که این‬ ‫ماجرا نیــز به اعتقاد پل راتلج‪ ،‬هیچ‬ ‫صحت تاریخی ندارد‪.‬‬ ‫تحریف تاریخی دیگــر این فیلم‪،‬‬ ‫مرگ آرتمیس در نبرد ساالمیس‬ ‫به دست تمیستوکل است‪ ،‬در حالی‬ ‫که بــه روایت هــرودت‪ ،‬او از این‬ ‫جنگ‪ ،‬جان سالم به در می برد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر خشایارشایی که در‬ ‫این فیلم تصویر شده‪ ،‬با آن شمایل‬ ‫برهنــه و زنجیرها و حلقه های دور‬ ‫گردن و آرایش چهــره اش‪ ،‬هیچ‬ ‫شباهتی به یک پادشاه مقتدر بزرگ‬ ‫ترین امپراتوری جهان در آن عصر‬ ‫ندارد‪ .‬تغییر ماهیت او به موجودی‬ ‫فراطبیعی(انسان‪-‬خدا)‪ ،‬بعد از غسل‬ ‫کــردن در درون حوضچــه ای در‬ ‫یک غار‪ ،‬نیز روایتی کامال تخیلی‬ ‫و مغایر با تاریخ است‪.‬‬

‫اســت که با بیرحمی سر مخالفان‬ ‫خــود را از بدن جدا کــرده و لبان‬ ‫خونی آنها را می بوسد‪.‬‬ ‫در ایــن فیلــم‪ ،‬گفته می شــود که‬ ‫آرتمیــس‪ ،‬مدافع لشکرکشــی به‬ ‫ساالمیس بود در حالی که به روایت‬ ‫هــرودت‪ ،‬آرتمیس در بین رایزنان‬ ‫جنگی خشایارشا‪ ،‬تنها فردی بود که‬ ‫مخالفت خود را با جنگ ساالمیس‬ ‫اعــالم کرد چــرا که بــه اعتقاد او‬ ‫نیروی دریایــی ایران قدرت مقابله‬ ‫با نیروی دریایی یونان را نداشت اما‬ ‫او در نهایت به درخواســت پادشاه‬ ‫ایران گردن نهــاد و به عنوان یکی‬ ‫از فرماندهــان ناوگان دریایی ایران‬ ‫با پنج کشــتی جنگی خود در این‬ ‫جنگ شــرکت کــرد و برخالف‬ ‫آنچه در فیلم نشان داده شد‪ ،‬فرمانده‬ ‫کل نیــروی دریایی ایــران در این‬ ‫جنگ نبوده است‪.‬‬ ‫در صحنه ای از فیلم‪ ،‬آرتمیس بعد‬ ‫از موفقیت های تمیستوکل‪ ،‬او را به نگاه منتقدان سينمایی به فيلم‬ ‫کشــتی خود فراخوانده و در حین‬ ‫معاشقه با او‪ ،‬پیشنهاد مقامی در سپاه فیلم «‪ :۳۰۰‬ظهور یک امپراتوری»‬ ‫ایران را به او می دهد اما تمیستوکل برخالف فیلم «‪ ،»۳۰۰‬نتوانست نظر‬

‫اغلب منتقدان سرشناس سینمایی را‬ ‫جلب کند‪ .‬بسیاری از آنها شخصیت‬ ‫پــردازی ضعیف‪ ،‬بــازی های بد و‬ ‫عدم پایبندی به تاریخ را از ضعف‬ ‫های اساسی این فیلم دانستند‪ .‬با این‬ ‫حال اغلب منتقدان‪ ،‬کوریوگرافی‬ ‫صحنه های نبرد دریایــی را که به‬ ‫صورت اسلوموشن کار شده است‪،‬‬ ‫ستوده اند‪.‬‬ ‫تاد مــک کارتی‪ ،‬منتقــد هالیوود‬ ‫ریپورتــر‪ ،‬در نقــدی منفی و طعنه‬ ‫آمیز علیه آن نوشــت‪« :‬بــا این که‬ ‫جرارد باتلر بعد از فیلــم «‪ »۳۰۰‬در‬ ‫‪ ۱۷‬فیلم متوسط بازی کرد اما با این‬ ‫حال‪ ،‬غیبت او در این فیلم به شدت‬ ‫حس می شود‪».‬‬ ‫جیمز روچی از ســایت ســینمایی‬ ‫«فیلم دات کام»‪ ،‬صفر امتیاز به فیلم‬ ‫داد و آن را یک «جوک سه بعدی»‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫تام النگ از «دیترویت نیوز» نیز آن‬ ‫را یک حمام خون و نه چیزی بیشتر‬ ‫خوانــد‪ .‬جیمز براردینلــی از «ریل‬ ‫ویووز»‪ ۲ ،‬و نیم ســتاره از ‪ ۴‬ستاره‬ ‫به فیلــم داد‪ .‬به اعتقــاد براردینلی‪،‬‬ ‫فقدان خالقیت در این فیلم منجر به‬ ‫نارضایتی بنیادی از آن شده است‪.‬‬ ‫اســکات بولــس از «یــو اس اِی‬ ‫تو ِدی» از ‪ ۴‬ســتاره‪ ۲ ،‬ستاره به فیلم‬ ‫داد و نوشــت‪« :‬برای کسی که در‬ ‫این فیلم دنبــال مفهوم فیلمنامه می‬ ‫گردد‪ »۳۰۰« ،‬مثل اســب ترواست‪.‬‬ ‫باورپذیــری و معقــول بــودن را‬ ‫فراموشکنید‪».‬‬ ‫اما اسکات فانداس از مجله «ورایتی»‬ ‫فیلم را ســتود و درباره اش نوشت‪:‬‬ ‫«این فیلم سرگرم کننده‪ ،‬فاقد طنین‬ ‫اسطوره ای فیلم «‪ »۳۰۰‬است که از‬ ‫آن یک فیلم کالسیک ساخت اما‬ ‫با معیارهای خودش خوب کار می‬ ‫کند‪».‬‬ ‫منتقد دیگری به نام ریچارد روپر از‬ ‫‪ ۵‬ستاره به فیلم ‪ ۴‬و نیم ستاره داد و‬ ‫آن را یک پیروزی از نظر طراحی‬ ‫صحنه و لباس و استفاده از تکنیک‬ ‫هــای خیــره کننده ســی جی آی‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫بااینحالبهنظرمیرسدتماشاگران‬ ‫عادی ســینما رویکردی نه چندان‬ ‫بدی نســبت به این فیلم داشته اند‪.‬‬ ‫«‪ :۳۰۰‬ظهور یــک امپراتوری» که‬ ‫نمایش عمومی آن کمتر از سه هفته‬ ‫پیش آغاز شــد‪ ،‬در حال حاضر در‬ ‫رده سوم جدول پرفروشترین های‬ ‫ســینمای آمریکای شمالی در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۴‬جا دارد‪.‬‬ ‫پرویز جاهد (بیبیسی)‬


‫‪37‬‬

‫‪37 PAIVAND Vol. 19 Issue 1155 Friday March 21, 2014‬‬

‫سال نوزدهم‪ .‬شماره ‪ 1155‬جمعه ‪ 1‬فروردین ‪1393‬‬

‫سهیل پارسا‬

‫منتخب بهترین متن نمایشی شد‪.‬‬ ‫با دشــواری ها‪ ،‬چالش ها و ترس‬ ‫های ســال هــای اول مهاجرت‬ ‫چگونه روبرو شدید؟‬

‫کارگردان نمایش هایی‬ ‫در ورای زمان و مکان‬ ‫سهیل پارسا یکی از پرکارترین و به شهادت منتقدان ادبی و هنری کانادا‬ ‫یکی از موفق ترین کارگردان های این کشور محسوب می شود‪ .‬آقای‬ ‫پارسا ایرانی تبار است و مجموعه آثار نمایشی که تولید و کارگردانی‬ ‫کرده و به روی صحنه های نمایش کانادا و جهان برده‪ ،‬دســت چینی‬ ‫از آثار ادبی و هنری هستد که از تنوع زبانی و فرهنگی قابل توجهی‬ ‫برخوردار بوده اند‪.‬‬

‫ســهیل پارســا پس از تحصیل در‬ ‫رشته هنر نمایشی در دانشگاه تهران‪،‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۸۴‬به کانادا کوچ کرد‬ ‫و در دانشــگاه یــورک در تورنتو‬ ‫تحصیالت خود را در رشــته تئاتر‬ ‫ادامه داد‪.‬‬ ‫او یکــی از موسســین شــرکت‬ ‫«‪»Modern Times Stage Company‬‬ ‫است که تولیدات هنری و نمایشی‬ ‫آن محصــول کارگردانــی آقای‬ ‫پارسا و و همکاری مشترک با پیتر‬ ‫فابریجهستند‪.‬‬ ‫ســهیل پارســا طی دو دهه گذشته‬ ‫جایزه های بســیاری را در کانادا و‬ ‫و در ســایر نقاط جهان از آن خود‬ ‫کرده اســت‪ .‬جایزه ســیمونویچ به‬ ‫دلیــل نوآوری هــای حرفه ای این‬ ‫کارگردان ایرانــی کانادایی به وی‬ ‫اهدا شده اســت‪ .‬او که بیش از دو‬ ‫دهه اســت تجربه اجرای نمایش‪،‬‬ ‫کارگردانی و تولیــد آثار هنری را‬ ‫در کولــه بار خود دارد‪ ،‬راهگشــا‬ ‫و راهنمــای بســیاری از هنرمندان‬ ‫مهاجر و تازه واردی بوده است که‬ ‫در کشور میزبان در پی دستیابی به‬ ‫فرصتــی برای اثبــات توانایی ها و‬ ‫استعدادهای هنری خود هستند‪.‬‬ ‫سهیل پارســا تعدادی از آثار ادبی‬ ‫فارســی نویســندگان ایرانی را به‬ ‫انگلیســی ترجمه کرده و به هنگام‬ ‫اجــرای نمایــش هایــی همچون‬ ‫آرش‪ ،‬اثر بهرام بیضایی اقتباسی از‬ ‫آن ها را بــرای مخاطبان غیرایرانی‬ ‫به روی صحنه برده است‪« .‬حالج»‬ ‫و «داســتان هایی از بارش مرگ و‬ ‫مهر» نیز از جمله آثاری بوده اند که‬ ‫سهیل پارســا در سال های ‪ ۲۰۰۳‬و‬ ‫‪ ۲۰۱۱‬در کانادا به روی صحنه برد‪.‬‬ ‫سهیل پارســا خالقیت های هنری‬ ‫خود را به نمایش آثار فارســی و یا‬ ‫انگلیســی معاصر محدود نکرده و‬ ‫آثار کالســیکی همچون «مکبث»‬ ‫نوشته شکسپیر و «در انتظار گودو»‬ ‫اثر ســاموئول بکت را نیز در کانادا‬ ‫کارگردانی و اجرا کرده است‪.‬‬ ‫جدیدترین اثری که ســهیل پارسا‬ ‫اخیرا ً با همکاران خــود در تورنتو‬ ‫بــه روی صحنه برد‪ ،‬بخشــش نام‬ ‫داشــت‪ .‬وب سایت فارسی صدای‬ ‫آمریکا به بهانه اجرای این نمایش‬ ‫در تورنتو با ســهیل پارسا در مورد‬ ‫فعالیت‌های حرفه ای ودستاوردهای‬ ‫و چالش‌های اجرای یک اثر هنری‬ ‫به گفتگو نشست‪.‬‬ ‫در مورد «بخشش» جدیدترین اثر‬ ‫نمایشــی تان که در تورنتو روی‬ ‫صحنه رفته است‪ ،‬صحبت کنید‪.‬‬

‫به عنوان یک کارگردان مســتقل‬ ‫انتخاب تمامی پــروژه های من بر‬

‫اساس ضرورت های عمیق فردی‪,‬‬ ‫سیاسی و اجتمایی بوده‪ .‬من به عنوان‬ ‫یک هنرمند و کارگردان تاتر متاثر‬ ‫از وقایع سیاسی و اجتماعی پیرامون‬ ‫و زمــان خودم هســتم و هر تولید‬ ‫نمایشی من عکس العملی ایست به‬ ‫این وقایع‪ .‬تولید نمایش «بخشش»‬ ‫از این قاعده مســتثنا نیست‪ .‬مساله‬ ‫بخشش سالهای سال بود که فکرم‬ ‫را به خود مشغول کرده بود با سوال‬ ‫هایی از این گونه‪ :‬آیا بخشش امکان‬ ‫پذیراست؟چهجنایاتیقابلبخشش‬ ‫میتواند باشد؟ چگونه است که یک‬ ‫رهبر سیاســی همچون ماندال بعد‬ ‫از به قدرت رســیدن تمامی عوامل‬ ‫رژیم آپارتاید را که مسبب زندانی‬ ‫شدن‪ ،‬شکنجه و مرگ صدها هزار‬ ‫نفر از سیاهان آفریقای جنوبی بودند‬ ‫را میبخشــد‪ ،‬ولی سیاست مدارانی‬ ‫همچون رهبران جمهوری اسالمی‬ ‫در همــان روزهای اول رســیدن به‬ ‫قــدرت دهها نفــر از عوامل رژیم‬ ‫گذشــته را قتل عــام میکنند؟ این‬ ‫سوال ها و بسیاری سوال های دیگر‬ ‫درون مایه این نمایش جدید ما می‬ ‫باشــد‪ .‬این کار به وســیله من و دو‬ ‫همکار کانادایی و دانمارکی ام‪ ،‬پیتر‬ ‫فاربریج و باربارا سایمنسون نوشته‬ ‫شــده‪ .‬مــن کارگردانــی کار را به‬ ‫عهده دارم‪ .‬این کار تولید مشترکی‬ ‫ایست بین کمپانی ما‪« ،‬مدرن تایمز»‬ ‫و کمپانی شناخته شده رقصی به نام‬ ‫«دان گنــو» در دانمــارک‪ .‬نمایش‬ ‫ادغامی از تاتر و هنر رقص اســت‪.‬‬ ‫بازیگران این کار از دو کشور کانادا‬ ‫و دانمارک هســتند‪ .‬بعد از هیجده‬ ‫اجرا در تورنتو‪ ،‬نمایش بخشش در‬ ‫ماه دسامبر ‪ ٢٠١۴‬به تور دانمارک و‬ ‫سوئد می رود‪.‬‬ ‫در مــورد آثاری کــه طی چند‬ ‫سال گذشته به روی صحنه بردید‪،‬‬ ‫صحبت کنید‪ .‬بعضی از این نمایش‬ ‫ها آثار ایرانی و فارســی بودند که‬ ‫به زبان انگلیسی برگردانده شدند‪.‬‬ ‫چه تالش هایی باید به کار گرفته‬ ‫شود تا این نوع آثار برای مخاطب‬ ‫انگلیســی زبان جذاب و قابل فهم‬ ‫باشند؟‬

‫در طی بیســت و پنج سال گذشته‬ ‫ما حدود ســی نمایش در کمپانی‬ ‫«مــدرن تایمــز» تولید کــرده ایم‪.‬‬ ‫این تولیــدات ادغامی از آثار معتبر‬ ‫غربی همچون نمایش نامه هایی از‬ ‫شکسپیر‪ ،‬آنتوان چخوف‪ ،‬سامول‬ ‫بکت‪ ،‬اوژن یونسکو‪ ،‬برشت و ژان‬ ‫ژنه بوده اند‪ .‬ما همچنین ‪ ٧‬اثر از آثار‬ ‫نمایشنامه نویســان ایران را ترجمه‬ ‫و به صــورت حرفه ای با بازیگران‬ ‫کانادایی تولید کرده ایم‪ .‬اینها شامل‬ ‫پنــج اثر از بهرام بیضایی (ســلندر‪،‬‬

‫چهــار صندوق‪ ،‬هشــتمین ســفر‬ ‫ســندباد‪ ،‬مرگ یزدگــرد و آرش)‬ ‫یک اثر از غالمحســین ســاعدی‬ ‫(آی با کاله‪ ،‬ای بی کاله) یک اثر‬ ‫عباس نعلبندیان (داستانهای از بارش‬ ‫مهر و مــرگ) و یک اثر از محمد‬ ‫رحمانیان (مصاحبه) می باشند‪.‬‬ ‫به عنــوان کارگــردان تمامی این‬ ‫آثار‪ ،‬من همیشه به صورت نا خود‬ ‫آگاه ابعاد فراملیتــی و فرافرهنگی‬ ‫این آثار را تاکیــد و تقویت کرده‬ ‫ام‪ .‬تمامی تولیدات من چه غربی و‬ ‫چه ایرانی بــه نوعی بی زمان و بی‬ ‫مکان بوده اند و یا به قول منتقدی‬ ‫همه زمانــی و همه مکانی بوده اند‪.‬‬ ‫در ضمن اکثر کارهای ایرانی را که‬ ‫انتخاب کــرده‌ام جدا از درون مایه‬ ‫فرافرهنگی و فراملیتی نهفته در خود‬ ‫ابعاد اســطوره ای بسیار قدرتمندی‬ ‫دارند‪ .‬اســطوره نیز زمــان و مکان‬ ‫نمیشناسد و موضوع اش انسان است‬ ‫جــدا از قومیت‪ ،‬نــژاد یا مذهبش‪.‬‬ ‫هشتاد در صد از تماشاچیان تئاتر من‬ ‫غیر ایرانی هستند و هیچ کدام برای‬ ‫درک و ارتباط با تولیدات کارهای‬ ‫ایرانی مشکل نداشته اند‪.‬‬ ‫رمز موفقیت همــکاری نزدیک و‬ ‫طوالنی شما با پیتر فابریج چه بوده‪،‬‬ ‫این تجربه چه کمکی به موفقیت‬ ‫آثار هنری و یا پیشــرفت در مسیر‬ ‫فعالیت های حرفه ای هر دوی شما‬ ‫داشته است؟‬

‫رابطــه حرفه ای و دوســتی دیرین‬ ‫من و پیتر به بیســت و هشــت ساله‬ ‫پیش بر میگــردد‪ ,‬زمانی که هر دو‬ ‫دانشجوی تاتر در دانشگاه یورک‬ ‫در شــهر تورنتو بودیم‪ .‬پیتر حدودا‬ ‫یازده سال از من کوچک تر است‪.‬‬ ‫ولی ما هیچ گاه این تفاوت سنی را‬ ‫حس نکردیم‪ .‬در سال دوم دانشگاه‬ ‫من از پیتر خواستم نقش اصلی را در‬ ‫نمایشــی که از برشت کارگردانی‬ ‫می کردم بــازی کند‪ .‬بعــد از آن‬ ‫تجربه پیتر به نوعی شیفته نگاه من به‬ ‫تاترشد‪.‬همانروزهاتصمیمگرفتیم‬ ‫که بعد تمام کردن دانشگاه کمپانی‬ ‫مســتقل تاتری خودمان را تاسیس‬ ‫کنیم و نمایش های غیرمتعارف و‬ ‫غیرقراردادیخودمانراتولیدکنیم‪.‬‬ ‫پیتر تنها کسی بود که شجاعانه ایده‬ ‫های متفاوت در بازیگری را که من‬ ‫به آنها عالقمند بودم‪ ،‬محک می زد‪.‬‬

‫رابطه حرفه ای ما در طول بیست و‬ ‫هشت سال گذشته بر اساس کشف‬ ‫و اکتشاف شیوه ها و تکنیک های‬ ‫مختلف تاتری بوده‪ .‬به همین دلیل‬ ‫کمپانی تاتری ما یکی از نوآورترین‬ ‫کمپانی های تاتری کانادا محسوب‬ ‫می شود‪ .‬پیتر همچنین نقش بسیار‬ ‫موثری در ترجمه های آثار ایرانی‬ ‫داشته‪ .‬من همیشه بعد از ترجمه اول‬ ‫اثر آن را با پیتر در میان می گذارم‪.‬‬ ‫گاهــی هفته هــا و ماههــا بر روی‬ ‫ترجمه یک اثر با هم کار می کنیم‪.‬‬ ‫به عنوان مثال ترجمــه ما از مرگ‬ ‫یزدگــرد بیضایی هفت مــاه طول‬ ‫کشــید‪ .‬پیتر قبل از اینکه به کمک‬ ‫من بیاید‪ ،‬تحقیقات گسترده ای در‬ ‫بــاره تاریخ دوره ساســانی‪ ,‬دیانت‬ ‫زرتشــت و حمله اعراب به ایران را‬ ‫انجام داده بود‪ .‬به همین دلیل ترجمه‬ ‫مــرگ یزدگرد ما در ســال ‪١٩٩۴‬‬

‫سال های بسیار سختی بود‪ .‬در سال‬ ‫‪ ١٩٨۴‬با همســر و پسر یک ساله ام‬ ‫با دو چمــدان و ‪ ٣٠٠‬دالر وارد این‬ ‫کشور شــدیم‪ .‬نه زبان بلد بودیم و‬ ‫نه چندان دوست و آشنای داشتیم‪.‬‬ ‫همه چیز میبایســت از صفر شروع‬ ‫میشــد‪ .‬و ما از صفر شروع کردیم‪.‬‬ ‫مــن و همســرم هــر دو اخراجی‬ ‫دانشــگاه تهران در جریان انقالب‬ ‫فرهنگی بودیــم‪ .‬در کانادا تصمیم‬ ‫گرفتیم که تحصیالت خودمون را‬ ‫ادامه بدیم‪ .‬او در رشته الکترونیک‬ ‫و من در تاتر‪ .‬در ضمن میبایســت‬ ‫کار هم میکردیــم که فرزندمان را‬ ‫بزرگ کنیــم ‪ ...‬من حداقل روزی‬ ‫‪ ١۶-١۴‬ســاعت کار میکــردم و‬ ‫درس میخواندم‪ .‬در دانشــکده تاتر‬ ‫پدیــده ای غیر معمــول و عجیب‬ ‫تلقی میشدم‪ .‬اولین دانشجوی تاتر‬ ‫از ایــران و یا از خــاور میانه در این‬ ‫کشور بودم‪ .‬بسیاری از اساتید به من‬ ‫میگفتند که من انتخاب غلطی کرده‬ ‫ام و بــرای یک مهاجر ایرانی جای‬ ‫در تاتر کانادا وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫من هم به مرور پذیرفته بودم که من‬ ‫جایگاهی در تاتر این کشور نخواهم‬ ‫داشت‪ .‬اما همه اینها سبب نشد که‬ ‫من تغییر رشته بدهم‪ .‬برایم مهم نبود‬ ‫که در آینده بتوانم در زمینه تاتر کار‬ ‫کنم یا نه‪ .‬من صرفا تاتر را عاشقانه‬ ‫دوست داشتم و میخواستم در باره‬ ‫اش بیشتر و بیشتر بدانم‪ .‬تحصیالتم‬ ‫را به امید موفقیــت در آینده ادامه‬ ‫ندادم‪ .‬فقط برای نفس یادگیری بود‪.‬‬ ‫بعد ها وقتی اولین کارگردانی ام در‬ ‫فستیوال تاتری تورنتو در سال ‪١٩٨٩‬‬ ‫با اســتقبال منتقدین و تماشــاچیان‬

‫روبرو شد‪ ,‬برایم شــوکه آور بود‪.‬‬ ‫اصال تصــورش را نمیکــردم‪ .‬آن‬ ‫عشق به فراگیری بدون هیچ قید و‬ ‫شرطی کار خودش را کرده بود‪.‬‬ ‫شاید یکی از عواملی که سبب شد‬ ‫بر ترس و دشــواری ها ی سالهای‬ ‫اولیــه مهاجرت غلبه کنم داســتان‬ ‫همیشه در اقلیت بودن من بوده‪ .‬من‬ ‫هیچگاه تجربه در اکثریت بودن را‬ ‫نداشته ام‪ .‬نمیدانم چیست‪ .‬به عنوان‬ ‫یــک اقلیت مذهبــی در ایــران از‬ ‫کودکی «غیر خودی» تلقی میشدم‬ ‫و یا غریبه‪ .‬در نتیجه در اقلیت بودن‬ ‫و چالش هایش در کشــور جدید‬ ‫برایم آنقدر دهشتناک و شوکه آور‬ ‫نبود‪ .‬حتی گاه چالــش ها و ترس‬ ‫های مهاجرت در مقایسه با چالش‬ ‫ها و تــرس های که در ســرزمین‬ ‫مــادری با آن روبرو بودم خنده دار‬ ‫به نظر میرسید‪.‬‬ ‫برای مهاجــران تازه واردی که به‬ ‫ادامه مسیر در رشته های تخصصی‬ ‫هنری مثل هنر نمایش‪ ،‬عکاســی و‬ ‫سینما عالقه دارند اما نگران یافتن‬ ‫جایگاه خــود در جامعــه میزبان‬ ‫هستند‪ ،‬چه حرفی دارید؟‬

‫مهمترین توصیه ای که میتونم بهآنها‬ ‫بکنم این که در وحلــه اول دانش‬ ‫خودشــون را در رشته مورد عالقه‬ ‫شــون مدام باال ببرند‪ .‬هنرمندهای‬ ‫موفق در طول عمرشــون حتا یک‬ ‫لحظه فرا گیری را متوقف نمیکنند‪.‬‬ ‫گول اینکه مادرزاد اســتعداد دارند‬ ‫و نابغه هســتند را نخورند‪ .‬استعداد‬ ‫ده در صد کل قضیه هســت‪ .‬بدون‬ ‫فراگیری اســتعداد شکوفا نخواهد‬ ‫شــد‪ .‬با خودشون و مخاطبین شون‬ ‫صادق باشند‪ .‬کارنامه های دروغین‬ ‫برای تبلیغات شــخصی خودشون‬ ‫تولید نکنند‪ .‬بدانند که یک شبه ره‬ ‫صد ساله نمیتوان رفت‪ .‬در هنر راه‬ ‫میانبری وجود ندارد‪.‬‬


‫‪38‬‬

‫‪38 PAIVAND Vol. 19 Issue 1155 Friday March 21, 2014‬‬

‫سال نوزدهم‪ .‬شماره ‪ ۱۱۵۵‬جمعه ‪ ۱‬فروردین ‪۱۳۹۳‬‬

‫گفتگو اختصاصی دویچه وله با پرویز تناولی‬

‫مجسمههای تناولی را شکستند‬ ‫پرویز تناولی در گفتوگو با دویچه وله به شرح شکستن قفل در خانهاش‬ ‫توسﻂ ماموران شهرداری و بردن آثارش پرداخته است‪ 9 .‬اثر این هنرمند‬ ‫را ماموران شهرداری با خود بردهاند که در حين انتقال به دو اثر آسيب‬ ‫جدی وارد شده است‪.‬‬

‫حــدود ‪ ۲۰‬مامور شــهرداری روز‬ ‫یکشنبه ‪ ۲۵‬اسفند ‪ ۱۳۹۲‬با ادعای‬ ‫مالکیت برخی مجسمههای پرویز‬ ‫تناولی مجسمهســاز نامدار ایرانی‪،‬‬ ‫قفل در خانه او را شکســتند و وارد‬ ‫آن شدند‪ .‬آنها ‪ ۹‬اثر برنزی را بدون‬ ‫رعایت موارد ایمنی با خود بردند‪.‬‬ ‫هنگام انتقال مجسمهها با جرثقیل‪،‬‬ ‫دو اثر‪ ،‬از جمله «دیوار ایران» آسیب‬ ‫جدی دیده است‪ .‬پرویز تناولی در‬ ‫گفتوگو با دویچه ولــه ماجرا را‬ ‫اینگونه توضیح میدهد‪:‬‬ ‫«روز یکشنبه حدود ساعت ‪ ۳‬بعد‬ ‫از ظهــر من خواب بودم‪ .‬با ســر و‬ ‫صدای زیادی از خواب بیدار شدم‪.‬‬ ‫سر و صدای دخترم را شنیدم‪ .‬پایین‬ ‫رفتــم‪ .‬دیدم چیزی حــدود ‪ ۲۰‬نفر‬ ‫داخل خانه من هســتند و دخترم از‬ ‫آنها میپرسد «شما با چه مجوزی‬ ‫وارد خانه شدید؟ چهطور وارد خانه‬ ‫شــدید؟»‪ .‬یک نفر از این افراد که‬ ‫مامور آگاهــی بود گفت ما مجوز‬ ‫داشــتیم‪ .‬قفل خانه را شکســتیم و‬ ‫وارد خانه شدیم‪ .‬به انها گفتم «چرا‬ ‫قبال زنــگ نزدید؟ چرا از قبل خبر‬ ‫ندادید؟ میتوانستید خیلی دوستانه‬ ‫وارد شــوید‪ ،‬حکم را به من نشــان‬ ‫دهید‪ .‬من هم تابع قوانین هســتم و‬ ‫اجازه میدادم شما کارتان را انجام‬ ‫دهید‪».‬‬ ‫مجسمهســاز سرشــناس ایرانــی‬

‫میافزاید‪« :‬آثار مرا خیلی عجوالنه‬ ‫و خیلی ناشیانه با خود بردند‪ .‬بدون‬ ‫اینکه ایــن آثــار را لحافپیچ یا‬ ‫بســتهبندی کننــد‪ ،‬آثــار را روی‬ ‫زمین میکشــیدند‪ ،‬بــه در و دیوار‬ ‫میکوبیدند و با خــود میبردند و‬ ‫سوار کامیون و جرثقیل میکردند‪.‬‬ ‫یکی از آثار را که بســیار ناشــیانه‬ ‫به جرثقیل بســته بودنــد‪ ،‬در حین‬ ‫انتقــال از ارتفاع چند متــری افتاد‪.‬‬ ‫خوشبختانه کسی زیر جرثقیل نبود‬ ‫وگرنه له شده بود‪.‬‬ ‫در فیلمهایــی کــه در شــبکههای‬ ‫اجتماعی منتشــر شــده جرثقیلی‬ ‫پیداست که به طرز ناشیانه مجسمه‬ ‫عظیــم «دیوارهای ایــران» را به باال‬ ‫میبرد‪ .‬در میانه راه مجسمه از الی‬ ‫زنجیر جرثقیل رها میشود و روی‬ ‫آســفالت خیابان میافتــد‪ .‬پرویز‬ ‫تناولی درباره آثــاری که ماموران‬ ‫شــهرداری با خــود بردهاند اضافه‬ ‫میکند‪:‬‬ ‫«تعــداد ‪ ۹‬اثر را با خــود بردند‪ .‬در‬ ‫حیــن انتقــال دو اثر بیــش از همه‬ ‫آســیب دید‪ .‬اسم اثری که از روی‬ ‫زنجیــر جرثقیل بــاز شــد و افتاد‬ ‫«دیوارهــای ایران» اســت‪ .‬حدود‬ ‫‪ ۲‬تــن وزن ایــن اثر اســت‪ .‬نام اثر‬ ‫دیگری که حین انتقال بسیار آسیب‬ ‫دید «یادمانی برای فرهاد کوهکن»‬ ‫اســت‪ .‬بقیه آثاری کــه بردند هم‬

‫آســیب دیدند ‪ .‬به خاطــر زخمها‬ ‫و ســائیدگیهایی کــه روی آثار‬ ‫نشست آســیب جزئی دیدند‪ .‬این‬ ‫آسیبها روی مجسمههای برنزی‬ ‫احتیاج به تعمیرات خیلی اساســی‬ ‫دارد‪ .‬اینطور نیست که روی آن را‬ ‫ماستمالی کنند‪ .‬باید همه کار دوبار‬ ‫ســمبادهکاری شــود‪ .‬تعمیر آنها‬ ‫بــه مراحل طوالنی و مــاللآوری‬ ‫احتیاج دارد‪.‬‬ ‫سابقه حقوقی ماجرا از زبان‬ ‫وکيل پرویز تناولی‬

‫اما اختــالف بین پرویــز تناولی و‬ ‫شــهرداری تهران بر ســر آثــار او‬ ‫سابقهای طوالنی دارد‪ .‬صدرالدین‬ ‫ماحــوزی وکیل پرویــز تناولی در‬ ‫گفتوگو بــا دویچه ولــه درباره‬ ‫رونــد این پرونــده و تاریخچه آن‬ ‫میگویــد‪« :‬در زمــان شــهرداری‬ ‫آقای ملکمدنی در سال ‪ ۱۳۸۲‬به‬ ‫آقای پرویز تناولی پیشنهاد میکنند‬ ‫که منــزل او را در نیاوران بخرند و‬ ‫خانه را به موزه تناولی تبدیل کنند‪.‬‬ ‫سازمان فرهنگی و هنری شهرداری‬ ‫دربــاره خریــد آثــار قــراردادی‬ ‫میبندد‪ .‬بنابراین خانه به شهرداری‬ ‫منطقه ‪ ۱‬فروخته میشود‪ ۵۷ .‬عدد از‬ ‫آثار هم به موجب قرارداد دیگری‬ ‫تنظیم میشود و توافق میشود بعد‬ ‫از آماده شــدن موزه‪ ،‬این آثار با نام‬ ‫خود استاد تناولی به نمایش دربیاید‪.‬‬ ‫قــرارداد اولیه بین آقــای تناولی و‬ ‫ســازمان فرهنگی هنری یکساله‬

‫بوده است‪».‬‬ ‫وکیل تناولی میافزاید‪«:‬بعد از تغییر‬ ‫شهردار و آمدن آقای احمدینژاد‬ ‫به شــهرداری تهــران و دو ماه پس‬ ‫از افتتاح موزه‪ ،‬شهرداری دستور به‬ ‫تعطیلی موزه میدهــد‪ .‬از آن زمان‬

‫برای فســخ ایــن قــرارداد چندین‬ ‫ســال در دادگاه بیــن آقای تناولی‬ ‫و شــهرداری منطقه یک جنگ و‬ ‫دعوا بود‪ .‬تا این که ســرانجام شعبه‬ ‫‪ ۱۰۸‬دادگاه مجتمع قضایی عدالت‬ ‫به استرداد خانه و فسخ معامله حکم‬

‫میدهد‪ .‬آقــای تناولی هم پولی را‬ ‫که گرفته بــود برمیگرداند‪ .‬ولی‬ ‫شهرداری به هیچ عنوان آثار را پس‬ ‫نمیدهد‪ ،‬تا اینکه پرونده به دادگاه‬ ‫حقوقی تهــران در مجتــع قضائی‬ ‫صدر میرود‪».‬‬ ‫آقــای صدرالدین ماحــوزی ادامه‬ ‫میدهــد‪« :‬دربــاره آثار هــم‪۶۰۰ ،‬‬ ‫میلیون تومان که کل وجه سازمان‬ ‫فرهنگی و هنری شــهرداری برای‬ ‫خرید آثار بود‪ ،‬در شعبه تودیع شد‬ ‫و دادگاه صریحــا دســتور داد این‬ ‫آثار از مــوزه «امام علی» که متعلق‬ ‫به ســازمان فرهنگی هنری اســت‬ ‫بایــد منتقل شــود‪ .‬علیرغم حکم‬ ‫دادگاه و بدون خبر دادن‪ ،‬ماموران‬ ‫شهرداری چندین بار به خانه آقای‬ ‫تناولی مراجعه کردند که ما هم به‬ ‫دادگاه اعتــراض کردیم‪ .‬تا اینکه‬ ‫روز یکشنبه در را میشکنند و به‬ ‫آن «وضع شــرمآور» این آثار را به‬ ‫کامیون و جرثقیل منتقل میکنند‪».‬‬ ‫وکیل پرویز تناولی اضافه میکند‬ ‫کــه منتظر صــدور حکــم دادگاه‬ ‫دربارهدعویماهیتیکهباشهرداری‬ ‫وجود دارد اســت‪ .‬او میگوید در‬ ‫مورد اتفاق روز یکشنبه هم نقﺾ‬ ‫قانون به صورت بســیار دهشتناک‬ ‫صورت گرفته است‪.‬‬ ‫پرویز تناولی مجسمهســاز‪ ،‬نقاش‬ ‫و پژوهشــگر نامدار ایرانی اســت‪.‬‬ ‫مجموعــه مجســمههای «هیــچ»‪،‬‬ ‫«دست ها» و «قفل و قفس» از جمله‬ ‫معروفتریــن آثار پرویــز تناولی‬ ‫اســت‪ .‬تنها یکی از مجســمههای‬ ‫ســاخت او به نام «پرســپولیس» در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۸۷‬با رکورد بی سابقه دو‬ ‫میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هزار دالر در حراج‬ ‫کریستی دوبی به فروش رفت‪.‬‬


39 PAIVAND Vol. 19 Issue 1155 Friday March 21, 2014

1393 ‫ فروردین‬1 ‫ جمعه‬1155 ‫ شماره‬.‫سال نوزدهم‬

39


‫‪40‬‬

‫‪40 PAIVAND Vol. 19 Issue 1155 Friday March 21, 2014‬‬

‫سال نوزدهم‪ .‬شماره ‪ 1155‬جمعه ‪ 1‬فروردین ‪1393‬‬

‫اطالعيه سازمان ها و نهادهاي سياسي و اجتماعي‬ ‫باشگاهایرانیان‬

‫مدرسه ايرانيان (ترم بهاری)‬

‫جلسات هفتگی باشگاه ایرانیان هر چهارشنبه از ساعت یک‬ ‫تا ‪ 4:30‬بعدازظهر کماکان در داون‌تاون ونکوور‪ ،‬خیابان‬ ‫بارکلی‪ ،‬تقاطع نیکوال‪ ،‬شماره ‪ 1447‬با حضور اعضا برگزار‬ ‫می‌شود‪ .‬ضمنا به اطالع می‌رساند به علت محدودیت جا از‬ ‫پذیرش عضو جدید تا اطالع ثانوی معذوریم‪.‬‬ ‫تلفن‪604-687-6640 :‬‬

‫مدرسه ايرانيان برای آموزش زبان فارسی وايجاد ارتباط‬ ‫بين نسل ها‪ ،‬دوره بهاری خود را برای کودکان‪ ،‬نوجوانان و‬ ‫بزرگساالن ‪ ،‬در محيطی آموزشی و شاد آغاز می کند‪.‬‬ ‫خدمات ما در سطوح پيش دبستانی‪ ،‬اول تا پنجم و‬ ‫پيشرفته‪ ،‬متناسب با دانش و ظرفيت دانش آموزان با روش‬ ‫های متنوع شامل درس‪ ،‬قصه گويی (خوانی)‪ ،‬روزنامه‬ ‫و مقاله‌خوانی است ‪ .‬کتابخانه مدرسه ايرانيان نيز برای‬ ‫وسعت بخشيدن به دايره لغات و مطالعه بيشتر در دسترس‬ ‫دانش‌آموزان اين مرکز قرار دارد‪.‬‬ ‫يو بی سی‪ :‬دوشنبه ها ‪)3:30-5()4:30-6( :‬‬

‫آموزش رایگان زبان انگلیسی‬ ‫در شهر برنابی منطقه لوهیدمال‬ ‫چنانچه می‌خواهید پیشرفت خود را در مکالمه زبان انگلیسی‬ ‫افزایش داده و بیشتر با اصطالحات مفید و کاربردی زبان‬ ‫انگلیسی آشنا شوید‪ ،‬در کالس‌های رایگانی که با معلمین‬ ‫باتجربه‪ ،‬هرچهارشنبه از ساعت ‪ 7:30‬تا ‪ 9:30‬شب در‬ ‫محیطی دوستانه برگزار می‌شود‪ ،‬شرکت فرمائید‪.‬‬ ‫‪Cameron Recreation Complex - Willow Room‬‬ ‫‪9523 Cameron Street, Burnaby‬‬

‫قاصدک‪ ،‬ونکوور‬ ‫قاصدک‪ ،‬گردهمایی سازمان یافته‌ای است که به همت‬ ‫ملیسا سیف‪ ،‬شیدا شهالپور و سحر میرفخرایی در آخرین‬ ‫پنج‌شنبه هر ماه برگزار می‌شود‪ .‬هدف این گردهمایی‬ ‫غیرانتفاعی ایجاد ارتباط و همبستگی بین ایرانیان مقیم‬ ‫ونکوور بوده تا از توانایی‌ها و امکانات یکدیگر بهره‌مند‬ ‫شوند‪ .‬هموطنان عزیز می‌توانند با مراجعه به صفحه‬ ‫قاصدک در فیس بوک‪ ،‬هر ماه از زمان و مکان تشکیل‬ ‫آن مطلع گردند‪ .‬از همه ایرانیان عزیز دعوت می‌شود تا با‬ ‫شرکت در این گردهمایی‪ ،‬در شناسایی و تقویت اجتماع‬ ‫ایرانیان ونکوور همراهی نمایند‪.‬‬ ‫‪www.facebook.com/Ghasedak 2013‬‬ ‫‪ghasedakvancouver@gmail.com‬‬

‫تولدی دوباره‬ ‫از عزیزانی که مشکل اعتیاد به مواد مخدر و الکل دارند‬ ‫دعوت می‌کنیم که به جلسات «‪ 12‬قدم» فارسی که به‬ ‫صورت رایگان برگزار می‌شود بپیوندند‪.‬‬ ‫هر دوشنبه از ساعت ‪ 8‬تا ‪ 9‬شب‪ ،‬شماره ‪ 9887‬خیابان‬ ‫کامرون در برنابی برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن‬ ‫‪ 604-218-6052‬مجید تماس حاصل فرمائید‪.‬‬

‫انجمن ایرانیان برنابی‬ ‫به آگاهى مى رساند جلسات فرهنگى‪،‬تفريحى و‬ ‫اجتماعى انجمن تا اطالع ثانوى روز هاى شنبه هر هفته‬ ‫از ساعت ‪ 3‬تا ‪ 5:30‬بعداز ظهر بر گزار ميگردد‪ .‬حضور‬ ‫همه ايرانيان را گرامى ميداريم‪ .‬آدرس‪ :‬برنابي شمالى‪،‬‬ ‫شمال لوهيدمال‪،‬خيابان كامرون‪ ،‬شماره ‪ ،9523‬ساختمان‬ ‫سنيورسنتر‪ ،‬جنب كتابخانه تلفن‪604-779-4422 :‬‬

‫نورت شور مولتی کالچرال سوسایتی‬ ‫آیا شما یک مهاجر جوان بین سنین ‪ 18‬تا ‪ 30‬میباشید؟‬ ‫آیا شما عالقمندید که ‪:‬‬ ‫* کار پیدا کنید ؟ * به مدرسه بروید ؟ * زبان انگلیسی‬ ‫تمرین کنید ؟ * و با افراد جدید آشنا شوید ؟‬ ‫سازمان چند فرهنگی نورت شور یک برنامه رایگان جهت‬ ‫حمایت از جوانان مهاجر با ویژگیهای زیر ارائه مینماید‪- :‬‬ ‫پیشرفت زبان انگلیسی ‪ -‬مهارتهای کاریابی ‪ /‬کشف شغل‬ ‫مناسب ‪ -‬برنامه ریزی تحصیلی ‪ -‬مهارتهای زندگی‪ -‬رهبری‬ ‫و گروه سازی‪ -‬کار داوطلبی‪ -‬تفریح ‪ -‬خودآگاهی‬ ‫شرکت کننده ها در این برنامه هم در فعالیتها و کارگاه های‬ ‫آموزشی گروهی شرکت میکنند و هم برای پرسشهای‬ ‫خاص خود امکان دسترسی به مشاور خصوصی خواهند‬ ‫داشت‪ .‬برای کسب اطالعات بیشتر و یا ثبت نام در برنامه ‪،‬‬ ‫لطفا با ما تماس بگیرید‪ :‬صوفی شیرین‬ ‫‪Tel: 604-988-2931 www.nsms.ca‬‬ ‫‪207-123 East 15th Street, North Vancouver‬‬

‫گروه فرهنگی _اجتماعی رویش‬ ‫عید دیدنی‬ ‫زمان عید دید نی است و شادما نی‬ ‫اجرای ترانه های پاپ با گیتار توسط آقای شاهین‬ ‫و دی جی آهنگ های شاد‪.‬‬ ‫گرداننده برنامه آقای مهدی حسینی‬ ‫س از ساعت ‪ 6:30‬تا ‪8:30‬‬ ‫زمان ‪:‬جمعه ‪ 28‬مار ​‬ ‫مکان ‪ :‬اطاق ‪ 203‬کاپیالنو مال در نورت ونکوور‬

‫‪Acadia Park, 2707 Tennis Crt. Vancouver‬‬

‫ريچموند‪ :‬سه شنبه ها‪)3:30-5()4:30-6( :‬‬ ‫‪7700 Minoru Gate. Richmond‬‬

‫نورث ونكوور‪ :‬چهارشنبه ها‪)3:30-5()4:30-6( :‬‬ ‫‪W. 14th. St., North Vancouver‬‬

‫وست ونکوور‪ :‬پنج شنبه ها‪)3:30 -5()4:30 -6( :‬‬ ‫‪W. Van. Community Centre‬‬ ‫‪2121 Marine Dr. W. Vancouver‬‬

‫پورت مودی‪ :‬جمعه ها‪)3:30-5()4:30-6( :‬‬ ‫‪Port Moody Recreation Complex‬‬ ‫‪300 Ioco Road, Port Mood‬‬

‫کوکيتالم و برنابی‪ :‬شنبه ها‪)10:30 -12 () 11-12:30( :‬‬

‫‪Dogwood Pavilion, 640 Poirier St. Coquitlam‬‬

‫وست ونکوور‪ :‬شنبه ها ‪)1:30-3() 2 -3:30( :‬‬ ‫‪W. Van. Community Centre‬‬ ‫‪2121 Marine Dr. W. Vancouver‬‬

‫لطفا برای ثبت نام و رزرو جا با تلفن موبايل‬ ‫‪ ) 604( 551-9593‬يا ‪ )604(261-6564‬با ژيال اخوان‬ ‫تماس حاصل فرمائيد‪.‬‬ ‫بنیاد کانادا ‪ -‬ایران‬ ‫نوروز باستانی عید باشکوه ایران وایرانی‪،‬‬ ‫یگانه یادگار جمشید بر همه ایرانیان پاک پندار ‪،‬‬ ‫راست گفتار و نیک کردار خجسته باد‬ ‫گروه گردهمایی روزهای یکشنبه برگزار می کند‬ ‫جشن با شکوه عید نوروز باستانی ‪1393‬‬ ‫از شما هموطنان عزیز دعوت بعمل میاید تا در این جشن‬ ‫پراز سرور و شادی همراه با رقص و موسیقی و برنامه های‬ ‫متنوع دیگر شرکت فرمایید‪ .‬ورودیه ‪ 5‬دالر‬ ‫تاریخ برگزاری‪ 23 :‬مارچ‪ ،‬ساعت ‪ 2:30‬بعدازظهر‬ ‫‪145 West 1st,North Vancouver‬‬

‫منتظر دیدار شما سروان در این روز هستیم تا با حضور‬ ‫گرم خود این جشن خود را هر چه با شکوهتر فرمایید‬

‫انجمن مشاوران وآموزشگران خانواده‬ ‫در ادامه ارائه موضوعات روانشناسی‪ ،‬دوره های جدید‬ ‫خود را با عناوین زیر برگزار می نماید‪.‬‬ ‫جمعه ها ‪ :‬مباحث مختلف خودشناسی‬ ‫شنبه ها ‪ :‬ارتباط عاطفی موثر – عشق پایدار‬ ‫مدرسین دوره ‪ :‬خانم ها مینو حبیبی ‪ ،‬پوران پوراقبال‪ ،‬هاله‬ ‫شیرچیان وآقای علی خدامی‬ ‫مکان ‪Park Royal Community Room South :‬‬ ‫زمان ‪ :‬جمعه ها ‪ 10‬صبح تا ‪ 1‬عصر از ‪ 4‬آپریل‬ ‫شنبه ها ‪ 11‬صبح تا ‪ 2‬عصر از ‪ 5‬آپریل‬ ‫برای اطالعات بیشتر می توانید‬ ‫با خانم کتی هاشمی ‪ 604- 512 -9093‬ویا ایمیل‬ ‫‪ info@gvcounselling.com‬تماس حاصل فرمائید‪.‬‬

‫رادیو پژواک – ونکوور کانادا‬ ‫فرارسیدن بهار و نوروز را به همه تبریک میگوئیم‪ .‬برنامه‬ ‫رادیویی دوشنبه ‪ 24‬مارچ شامل اخبار ایران و جهان‪ ،‬تحلیل‬ ‫هفته از اوضاع بین المللی و بررسی سیاست حکومت ایران‬ ‫در سال گذشته و چشم انداز آینده خواهد بود‪ .‬خط آزاد‬ ‫تلفنی در ‪ 15‬دقیقه آخر برنامه برای ابراز نظرات شنوندگان‬ ‫باز و موسیقی متنوع نیز پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫تلفن خط آزاد ‪ 7561-684-604‬است‪ .‬رادیو پژواک‬ ‫دوشنبه ها ساعت ‪ 9‬تا ‪ 10‬شب بوقت غرب کانادا روی‬ ‫موج ‪ FM‬ردیف ‪100.5‬پخش میشود‪ .‬همچنین میتوانید‬ ‫صدای رادیو پژواک را روی سایت اینترنتی رادیو‬ ‫کئوپراتیو ونکوور بطور زنده بشنوید‪.‬‬ ‫‪www.coopradio.org/listen/cfro-mid.mp3.pls‬‬

‫برای شنیدن صدای رادیو بصورت زنده‪ ،‬نرم افزارهائی‬ ‫مثل ویدئو لن را پیاده کرده و از طریق آن گوش کنید‬ ‫‪ www.videolan.org/vlc‬فیس بوک رادیو پژواک‪:‬‬ ‫ونکوور ‪ -‬بریتیش کلمبیا ‪ -‬کانادا ‪Radio Pajvak‬‬


‫‪41‬‬

‫‪۴1 PAIVAND Vol. 19 Issue 1155 Friday March 21, 2014‬‬

‫سال نوزدهم‪ .‬شماره ‪ ۱۱۵۵‬جمعه ‪ ۱‬فروردین ‪۱۳۹۳‬‬

‫����� ������‬ ‫�����‬ ‫سيمره‪ ،‬شهری ساسانی که زیر آب میرود‬ ‫وزارت نيرو پﺲ از کشمکشهای‬ ‫بســيار ســرانجام پذیرفت مرحله‬ ‫دوم آبگيری سد ســيمره را برای‬ ‫مدت بســيار کوتاهی بــه تعویق‬ ‫بيندازد‪ .‬این مهلت برای آن است‬ ‫تا باستانشناسان فرصت کاوشهای‬ ‫بيشتری در یکی از استثناییترین‬ ‫محوطههای دوران ساســانی در‬ ‫استان ایالم پيدا کنند‪ .‬با اینحال‬ ‫مشخﺺ نيست آیا این فرصت چند‬ ‫روزه میتوانــد مفيد باشــد و آیا‬ ‫گروههای باستانشناس با توجه به‬ ‫محدودیتها و کمبودهای فراوان‬ ‫قادرند در این زمان اندک کاری‬ ‫از پيش ببرند یا خير؟‬

‫ســد سیمره سدی اســت که روی‬ ‫رودخانهای به همین نام در شهرستان‬ ‫بدره از استان ایالم ساخته شده‪ .‬برای‬ ‫احداث این سد که بزرگترین سد‬ ‫استان ایالم اســت تاکنون بیش از‬ ‫هزار و صد میلیارد تومان هزینه شده‬ ‫و پس از آبگیری قادر خواهد بود‬ ‫یک نیــروگاه ‪ ۴۸۰‬مگاواتی را به‬ ‫ظرفیت برق کشور اضافه کند‪.‬‬ ‫اما آبگیری این ســد عظیم بتنی‬ ‫باعــث زیــر آب رفتــن و نابودی‬ ‫برخی از محوطههای اســتثنایی در‬ ‫تاریخ ایران شده است‪.‬‬ ‫در محل دریاچه این ســد و مناطق‬ ‫اطراف آن‪ ،‬بقایای شهری از دوران‬ ‫ساســانی و ابتدای دوران اســالمی‬ ‫وجــود دارد کــه برای شــناخت‬ ‫بســیاری از زوایــای تاریــخ ایران‬ ‫باســتان حیاتی اســت‪ ،‬شهری که‬ ‫برخی باستانشناســان بــه آن لقب‬ ‫«تیسفون ایالم» نیز دادهاند‪.‬‬ ‫نخســتین مرحلــه آبگیــری ســد‬ ‫سیمره در ســال ‪ ۱۳۹۰‬و در حالی‬ ‫که هنــوز کاوشهــای اضطراری‬ ‫باستانشناســان در این منطقه تمام‬ ‫نشده بود انجام شد‪.‬‬ ‫با آبگیری سال‪ ۹۰‬بخشهای مهمی‬ ‫از محوطه ســیمره از جمله بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬اثر و بنای باســتانی به زیر آب‬ ‫فرورفتنــد‪ .‬باستانشناســان ایرانی‬

‫در یکی از آخرین کاوشهای باســتانی در سيمره‪ ،‬بازاری با قدمت‬ ‫‪ 1۴۰۰‬سال کشــﻒ شــد که یکی از قدیمیترین بازارهای دوران‬ ‫اسالمی در ایران است و الیههای زیرین آن مربوط به دوران ساسانی‬ ‫است‪ .‬این بازار میتواند سير تﻐيير و تحول یک شهر از دوران ساسانی‬ ‫به اسالمی را نشان دهد‪.‬‬

‫این اتفاق را یکــی از بزرگترین‬ ‫فاجعههای باستانشناســی ایران در‬ ‫سالهای اخیر میدانند‪.‬‬ ‫اینک و پس از گذشت دو سال از‬ ‫نخســتین مرحله آبگیری‪ ،‬وزارت‬ ‫نیرو اعالم کرده است گرچه اکنون‬ ‫نیــاز به آبگیری مجدد اســت اما با‬ ‫درخواست باستانشناسان برای یک‬

‫مهلــت چنــد روزه موافقت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل شرکت توسعه‬ ‫منابــع آب و نیروی ایران‪ ،‬آبگیری‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۰‬در مراحل متفاوتی‬ ‫انجام شــد تا در نهایــت تراز آب‬ ‫با کسب مجوز از ســازمان میراث‬ ‫فرهنگی به ‪ ۷۳۰‬رسید‪.‬‬

‫پس از آبگیــری اولیه‪ ،‬به دلیل نیاز‬ ‫مناطق پایین دســت سد به آب‪ ،‬در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۱‬آب ذخیره شــده در‬ ‫پشت سد رها شد‪ .‬اما اکنون وزارت‬ ‫نیرو در پایان سال ‪ ۱۳۹۲‬قصد دارد‬ ‫دوباره دریاچه سد را آبگیری کند‪.‬‬ ‫با اینحال پــس از چند بار مکاتبه‪،‬‬ ‫وزارت نیرو ســرانجام پذیرفت در‬ ‫این مرحله یــک مهلت چند روزه‬ ‫برای کاوش به باستانشناسان بدهد‪.‬‬ ‫حمیــده چوبک که بــه تازگی به‬ ‫ریاست «پژوهشکده باستانشناسی‬ ‫ایران» منصوب شــده است از اقدام‬ ‫ســازمان میراث فرهنگی در ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۰‬و دادن مجوز به وزارت نیرو‬ ‫برای آبگیری به شدت انتقاد کرد‪.‬‬ ‫به گفته این مســئول باستانشناسی‬ ‫کشور‪ ،‬هیچ برنامهای برای حفاظت‬ ‫و جــا به جایی آثار وجود نداشــته‬ ‫اســت و سازمان میراث فرهنگی به‬ ‫علت شــرایط نامناسبی که در سال‬ ‫‪ ۹۰‬با آن درگیر بــود این مجوز را‬ ‫به وزارت نیرو داد‪ .‬حمیده چوبک‬ ‫کاوشهایی که در آن زمان انجام‬ ‫شدند را «محدود‪ ،‬بینتیجه و ناتمام»‬ ‫توصیف کرده است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری میراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬رییــس پژوهشــکده‬ ‫باستانشناسی میگوید اکنون اگر‬ ‫محوطههای باقی مانــده نیز به زیر‬ ‫آب فرو رود‪ ،‬دیگر هیچ بختی برای‬ ‫دســتیافتن به اطالعات این شهر‬ ‫مهم دوره ساســانی وجود نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫رییس پژوهشکده باستانشناسی در‬ ‫حالی آبگیری ســد سیمره را بدون‬ ‫رعایت موازین حفاظتی و پیش از‬ ‫اتمام کاوشهای باســتانی میداند‬ ‫کــه بــه گفتــه وزارت نیــرو‪ ،‬این‬ ‫وزارتخانه از ســال ‪ ۱۳۸۶‬با سازمان‬ ‫میراث فرهنگی در حال مکاتبه برای‬ ‫احداث این سد بوده است‪.‬‬ ‫به گفتــه محمدرضــا رضــازاده‪،‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت توســعه منابع‬ ‫آب و نیــرو‪ ،‬دو قــرارداد بــرای‬ ‫اکتشافهای باســتانی در محوطه‬ ‫سد سیمره با سازمان میراث فرهنگی‬ ‫یکی در سال ‪ ۱۳۸۶‬و یکی در سال‬ ‫‪ ۱۳۸۸‬منعقد شــده است و وزارت‬ ‫نیــرو حدود ‪ ۸۲۵‬میلیــون تومان به‬ ‫ســازمان میراث فرهنگی برای این‬ ‫کار پرداخته است‪ .‬سازمان میراث‬ ‫فرهنگی با این قراردادها چند گروه‬ ‫را در آن زمان به منطقه اعزام کرد و‬ ‫سپس مجوز آبگیری صادر شد‪.‬‬ ‫برخی از گروههای باستانشناســی‬ ‫انگشــت اتهام را در ماجرای ســد‬

‫سیمره به ســوی مسئوالن سازمان‬ ‫میــراث فرهنگــی و پژوهشــکده‬ ‫باستانشناسیدرازمیکنند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن باستانشناســان‪،‬‬ ‫گروههایــی کــه ســازمان میراث‬ ‫فرهنگی با آنها بــرای کاوش در‬ ‫محوطه ســیمره قرارداد بسته بود‪،‬‬ ‫هنوز پس از گذشــت چند ســال‬ ‫دســتمزدهای خــود را دریافــت‬ ‫نکردهاند و مشخص نیست پولی که‬ ‫از سوی وزارت نیرو پرداخت شده‬ ‫چگونه هزینه شده است‪.‬‬ ‫همچنین این انتقادها نیز وارد شده‬ ‫استکهبرایکاوشهایاضطراری‬ ‫در این منطقه میتوانســت از تعداد‬ ‫بیشتری از گروههای باستانشناسی‬ ‫بــا تخصصهای مرتبــط بهره برد‪.‬‬ ‫استفاده از باستانشناســانی که در‬ ‫این منطقه تجربهای نداشــتهاند نیز‬ ‫جزو انتقادهای مطرح شــده است‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر این پرســش هم‬ ‫مطرح است که انتشــار گزارش و‬ ‫نتیجه کاوشها چرا در خور حجم‬ ‫عملیات انجام شده نبوده است‪.‬‬ ‫کاوش در آخرین ثانيهها‬

‫اینک با موافقت وزارت نیرو با یک‬ ‫مهلت چند روزه و به تعویق انداختن‬ ‫آبگیری‪ ،‬چند گروه باستانشناس‬ ‫کاوش اضطراری را در این منطقه‬ ‫به ویژه در محوطه « قلعه گوری» به‬ ‫انجامرساندند‪.‬‬ ‫این قلعه باســتانی بر لبه پرتگاه قرار‬ ‫دارد و بــا بــاال آمــدن آب‪ ،‬اولین‬ ‫محوطهای اســت که برای همیشه‬ ‫غرق میشود‪.‬‬ ‫عطا حســن پور‪ ،‬باستانشناسی که‬ ‫در این قلعه کاوش کرده اســت‪ ،‬به‬ ‫خبرگزاری میراث فرهنگی گفت‬ ‫به زودی نتیجه تحقیقات در این قلعه‬ ‫اعالم میشــود‪ .‬او به هنگام کاوش‬ ‫در این قلعه باستانی گفته بود آب به‬ ‫یک متری این مکان رسیده است‪.‬‬ ‫حسنپور همچنین خبر از ادامه کار‬ ‫در یکی دیگر از آثار شهر سیمره به‬ ‫نام «برزقباله» داد‪.‬‬ ‫ارزشهای تاریخی شهر سيمره‬

‫محوطه باستانی ســیمره در بخش‬ ‫غربی دره شهر در استان ایالم قرار‬ ‫گرفته و در روزگار باســتان مرکز‬ ‫ایالت مهرجانکدک یا مهرجانقذق‬ ‫بوده اســت‪ .‬تخمین زده میشــود‬ ‫وســعت این محوطه باستانی بیش‬ ‫از ‪ ۲۰۰‬هکتار باشــد‪ .‬ســیمره جزو‬

‫نخستین آثاری اســت که در سال‬ ‫‪ ۱۳۱۰‬خورشیدی و با شماره ردیف‬ ‫‪ ۶‬در فهرست آثار ملی ایران به ثبت‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫درهشــهر یــا ســیمره در روزگار‬ ‫ساسانی شهری آباد بوده و باغهای‬ ‫فراوان داشــته اســت‪ .‬احتمال داده‬ ‫میشود دلیل متروک شدن سیمره‬ ‫وقوع زلزلهای شــدید در سال ‪۳۳۴‬‬ ‫هجریقمریباشد‪.‬برخیمیگویند‬ ‫این شهر توسط خسرو پرویز بنا شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تاکنون بیــش از ‪ ۹‬فصــل کاوش‬ ‫باستانشناسی در این محوطه انجام‬ ‫شده و آثار فراوانی از جمله بقایای‬ ‫یک کوشک ساســانی‪ ،‬خانههای‬ ‫مسکونی‪ ،‬خانه اربابی‪ ،‬اماکن حاشیه‬ ‫ســیل بند و همچنین برخــی بناها‬ ‫مربوط بــه ابتدای دوران اســالمی‬ ‫از جمله یک مســجد کهن در این‬ ‫منطقه کشف شدهاند‪.‬‬ ‫در یکــی از آخریــن کاوشهای‬ ‫باستانی در سیمره‪ ،‬بازاری با قدمت‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬ســال کشف شــد که یکی‬ ‫از قدیمیتریــن بازارهــای دوران‬ ‫اســالمی در ایران است و الیههای‬ ‫زیرین آن مربوط به دوران ساسانی‬ ‫است‪ .‬این بازار میتواند سیر تغییر و‬ ‫تحول یک شهر از دوران ساسانی به‬ ‫اسالمی را نشان دهد‪.‬‬ ‫به گفته فریادیان‪ ،‬سرپرست هیئتی‬ ‫که مسئول کاوش این بازار تاریخی‬ ‫بود‪ ،‬در این کاوش هشــت حجره‪،‬‬ ‫طاقنما‪ ،‬طاقچه‪ ،‬ستون‪ ،‬گچبری با‬ ‫نقوش گیاهی و هندســی‪ ،‬ظروف‬ ‫نقــشدار و بینقــش ســفالی و‬ ‫همچنین ظروف شیشهای به دست‬ ‫آمده است‪.‬‬ ‫از کاوشهای باســتان شناســی در‬ ‫«قلعه گوری» نیز بقایای یک بنای‬ ‫متعلق به دوره ساسانی‪ ،‬شامل پنج‬ ‫اتاق مرتبط به هم‪ ،‬دو اتاق ستون دار‬ ‫و یک حیاط به دست آمده است‪.‬‬ ‫اما شاید مهمترین یافتههای باستان‬ ‫شناســی در گوری قلعه‪ ،‬گچبری‬ ‫های نفیس با نقوش هندسی‪ ،‬گل و‬ ‫بوته‪ ،‬و همچنین نقشهای انسانی و‬ ‫جانوری باشد‪.‬‬ ‫ایــن گچبــری ها بــا تکنیکهای‬ ‫قالبــی‪ ،‬دســتی و همچنین ترکیب‬ ‫قالبی و دستی با هنرمندی خاصی‬ ‫ساخته شــده اند بطوری که بعد از‬ ‫گذشت حدود ‪ ۱۵۰۰‬سال از زمان‬ ‫تولید آنها هنوز هم از استحکام قابل‬ ‫قبولی برخوردار هستند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬رادیو زمانه‬


‫‪۴۲‬‬

‫سال نوزدهم‪ .‬شماره ‪ ۱۱۵۵‬جمعه ‪ ۱‬فروردین ‪۱۳۹۳‬‬

‫رادﯾﻮ ﺷﺒﺎﻧﻪ‬ ‫دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻧﺪه رادﯾﻮﯾﻰ‬

‫ﺑﺎ راﻣﯿﻦ ﻣﻬﺠﻮرى ﭘﺎى ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ‬

‫ﻫﺮ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ از ﺳﺎﻋﺖ ‪ 7‬ﺗﺎ ‪ 9‬ﺷﺐ‬

‫‪42 PAIVAND Vol. 19 Issue 1155 Friday March 21, 2014‬‬


‫‪43‬‬

‫‪۴3 PAIVAND Vol. 19 Issue 1155 Friday March 21, 2014‬‬

‫سال نوزدهم‪ .‬شماره ‪ ۱۱۵۵‬جمعه ‪ ۱‬فروردین ‪۱۳۹۳‬‬

‫��� ����‬

‫فروردین‪ :‬شما خاطرات عجیبی در ذهنتان دوباره متولد شده اند که شما‬ ‫را از انجام فعالیتهای گذشتهتان باز داشته اند و به نوعی شما را گمراه کرده‬ ‫اند و نمیدانید باید چه کاری را انجام دهید‪ .‬البته شما ذاتا فردی خوش بین‬ ‫هستید و تمام مسائل زندگیتان را با دیدی مثبت مینگرید به همین دلیل به‬ ‫سادگی میتوانید با این مشکل ذهنیتان مقابله کنید‪.‬‬ ‫اردیبهشت‪ :‬شما زیاد دوست ندارید به دیگران بگویید چه دوست دارید‪،‬‬ ‫برای اینکه آنها برای شــنیدن تمام خواستههای شما آمادگی کامل ندارند‪.‬‬ ‫یادتان باشد که این روزها شاید برنامههای یک نفر دیگر از برنامههای شما‬ ‫مهم تر باشــد‪ .‬پس حاال تمرکز کــردن روی نیازهای افراد دیگر تبدیل به‬ ‫مشغولیت جدید شما میشود‪.‬‬ ‫خرداد‪ :‬هدفی را بیابید که بتوانید کام ً‬ ‫ال به آن ایمان داشــته باشــید‪ .‬اگر‬ ‫اهداف شما اهدافی باشند که با گروهی بزرگتر یا یک هدف اجتماعی در‬ ‫ارتباط باشند‪ .‬در این صورت شما واقعاً نیاز ندارید در عوض کاری که انجام‬ ‫میدهید چیزی مطالبه کنید‪ ،‬احساس خوبی که از کمک کردن به دیگران‬ ‫بهتان دست میدهد بهترین پاداش برای شماست‪.‬‬ ‫تير‪ :‬شما مشتاق هستید که کار جدیدی را آغاز کنید اما هنوز هم عاقالنه تر‬ ‫این است که انگیزه خود را از این کار ارزیابی کنید‪ .‬به جای هدر دادن وقت‬ ‫و منابع تان در یک معامله با ریسک باال دوباره در رابطه با آن فکر کنید به‬ ‫خاطر اینکه شما نمی توانید کاری که قبال انجام داده اید را خنثی کنید‪ .‬اگر‬ ‫هنوز هم به نظر رسید که این کار ایده خوبی است بعد آن را انجام دهید‪.‬‬ ‫مرداد‪ :‬اعتماد به نفس داشــتن خصلت بدی نیســت‪ ،‬اما اگر بیشــتر از‬ ‫تواناییهایتان مســئولیت قبول کنید کمی به دردسر خواهید افتاد‪ .‬تا جایی‬ ‫که امکان دارد واقعبین باشید؛ اگر شما مطمئن نیستید برای قبول کردن یک‬ ‫مسئولیت چقدر الزم است رویش کار کنید‪ ،‬قبل از اینکه جواب مثبت داده‬ ‫و آن را قبول کنید در موردش کام ً‬ ‫ال صحبت کرده و آن را بررسی کنید‪.‬‬ ‫شهریور‪ :‬شما نمیتوانیــد منشأ ناراحتی های خود را پیدا کنید‪ .‬برای شما‬ ‫خیلی مهم است که بفهمید چه چیزهایی را از دست داده اید‪ ،‬اما اطالعات‬ ‫حیاتی جلوی چشــمهای هوشیار شما ظاهر نمیشوند‪ .‬به جای اینکه برای‬ ‫یافتن حقیقت خوتان را عذاب دهید‪ ،‬در حالیکه شــکیبایی را پیشــه خود‬ ‫میسازید‪ ،‬سعی کنید به اطالعاتی که دارید قناعت کنید‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬ممکن است به خاطر انجام کارهای بی مقدمه و بدون فکر تحت فشار‬ ‫قرار بگیرید‪ .‬این کار برخالف طبیعت و اخالق شماست ‪ .‬ممکن است شما‬ ‫قادر باشید که جلوی خودتان را بگیرید اما هنوز می توانید احساس کنید که‬ ‫اگر به دنبال آن نروید چیز بسیار مهمی را از دست داده اید‪ .‬اجازه بدهید که‬ ‫ذهن تان آمادگی تغییر و تحول را داشته باشد‪.‬‬

‫دکوراسيون بهاری !‬

‫آبان‪ :‬شما باید قادر باشید که زمان خود را به خوبی تقسیم بندی کرده و‬ ‫همه آنها را انجام دهید‪ .‬دوست دارید کاری انجام دهید که بیشترین اهمیت‬ ‫را برای تان دارد‪ ،‬پس تا کارتان به انتها نرســیده آن را رها نکنید‪ .‬از گرفتن‬ ‫تاییــد و تصدیق دیگران بپرهیزید؛ در عوض به وجدان و غریزه تان اعتماد‬ ‫کرده و اجازه دهید آنها شما را راهنمایی کنند‪.‬‬ ‫آذر‪ :‬باوجود اینکه میدانید هر فکری که در ســرتان دارید را باید همین‬ ‫االن اجرا کنید‪ ،‬درباره یک مسئولیتی که نمیتوانید حفظش کنید با احتیاط‬ ‫عمل میکنید‪ .‬اعتماد به نفس شما با واقع بینی همراه شده است و همین بهتان‬ ‫اجازه نمیدهد خیلی خیال پردازی کنید! یادتان باشد برای اینکه بتوانید به‬ ‫اهداف عالی خود برسید باید فراتر از آسایش و راحتی خود قدم بردارید‪.‬‬ ‫دي‪ :‬شــما نســبت به خودتان حس خیلی بهتری دارد و این نوع نگرش‬ ‫خیلی خوب است‪ ،‬اما اگر نتوانید به حوادثی که پیرامونتان رخ میدهد توجه‬ ‫کنید‪ ،‬تبدیل به فرد خودخواهی خواهید شد! به جای اینکه منکر اشتباهات و‬ ‫اتفاقات بد شوید‪ ،‬سعی در اصالح شرایط داشته باشید‪ .‬شما شانس بهتری نیز‬ ‫برای یافتن خوشبختی خواهید یافت‪.‬‬ ‫بهمن‪ :‬شما فعالیتها یا صحبتهایی را به تازگی آغاز کرده اید که به آنها‬ ‫ایمان کامل دارید‪ ،‬باور اعمالتان شما را در مسیری که وارد شده اید بسیار‬ ‫یاری میدهد تا بتوانید با مشکالتی که بر سر راهتان قرار میگیرد راحت تر‬ ‫مقابله کنید‪ .‬اصال نگران نباشید زیرا مسیری که در آن وارد شده اید شما را‬ ‫به سعادت خواهد رساند‪.‬‬ ‫اسفند‪ :‬نباید ســعی کنید احساســات خود را کنترل کنیــد‪ ،‬فقط آنها را‬ ‫همانگونه که هســتند ابراز کنید‪ .‬از طرف دیگر فراموش نکنید که درست‬ ‫نیست هر چیزی که در ذهنتان دارید را بیان کنید‪ .‬اگر قبل از اینکه به نتایج‬ ‫کارهایتان فکر کنید‪ ،‬در مورد تمام نیازها و خواستههایتان با دیگران حرف‬ ‫بزنید‪ ،‬مطمئناً به دردسر خواهید افتاد‪.‬‬

‫���� ������‬

‫فصل رنگ های شاد و رویش گل های تر و‬ ‫تازه‪ .‬به همراه خانه تکانی میتوانید پروژههای‬ ‫تغییر دکوراسیونی بهاری را نیز اجرا کنید‪.‬‬ ‫البته دکوراســیون بهاری حتماً گرانقیمت و‬ ‫هزینه بر نیست‪ .‬تنها با بکارگیری رنگ ها و‬ ‫قرار دادن هر آیتم در جای مناسب به خودش‬ ‫می توانید فضایی دل باز و مفرح ایجاد کنید‪.‬‬ ‫با کمــی خالقیت از همان وســایلی که در‬ ‫اختیار دارید در جهت خلق زیبایی اســتفاده‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫نگاهی به وســایل دکوری خود بیاندازید و‬ ‫به اقتضای فصل جدید اشیاء زینتی جدیدی‬ ‫را به محیط اضافه کنید‪ .‬استفاده از گل های‬ ‫طبیعی در آغاز فصل بهار بهترین گزینه برای‬ ‫زینت بخشــی خانه شما هســتند‪ .‬استفاده از‬ ‫رنگ های آبی آکواریومی‪ ،‬ســبز چمنی و‬ ‫نارنجی اخرایی برای وسایل زینتی و کوسن‬ ‫پیشنهاد می شوند‪.‬‬ ‫برای بهار از رنگ های روشن و شاد استفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬پارچه ها هم هر چقــدر ظریف تر و‬ ‫نازک تر باشند‪ ،‬بهتر است‪.‬‬ ‫تغییر دکوراسیون فصلی به شما اجازه ایجاد‬ ‫تنوع می دهد‪ .‬می توانید از آیتم هایی که تا‬ ‫کنون در خانه استفاده نکرده اید و یا به نحوی‬ ‫فراموش شده اند در دکوراسیون بهاری خود‬ ‫به کار بندید‪.‬‬


‫‪۴۴‬‬

‫‪44 PAIVAND Vol. 19 Issue 1155 Friday March 21, 2014‬‬

‫سال نوزدهم‪ .‬شماره ‪ ۱۱۵۵‬جمعه ‪ ۱‬فروردین ‪۱۳۹۳‬‬

‫ﻓﺎل ﺣﺎﻓﻆ‪،‬‬ ‫قﻬﻮه و ﮐﺎرت‬ ‫مﻬﺘﺎ ب ‪MOON‬‬ ‫»ﺑراى ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ و آقﺎیﺎن«‬

‫‪604-500-7675‬‬ ‫»آمﻮزش ﻓﺎل«‬

‫* ﺗﻌﻮیﺾ روﮐﺶ مﺒﻞ و ﺻﻨدﻟی‬ ‫* ﺗﻌﻤﯿر اﻧﻮاع ﻟﻮازم ﭼﻮﺑی‬

‫مﻨﺰل از قﺒﯿﻞ ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ‪ ،‬مﯿﺰ و‪...‬‬ ‫* دوﺧﺖ اﻧﻮاع ﭘرده‬ ‫و ﻧصﺐ آن‬

‫‪The Infinite Tech‬‬

‫‪604-506-3839‬‬ ‫»مﻬدى«‬

‫ﮐﺎمﭙﯿﻮﺗر‬

‫نورت ونکوور‪،‬‬ ‫ساختمان نوساز ‪Prescott‬‬ ‫بچلر سوئیت بزرگ ‪ ۴۷۰‬اسکورفیت‪،‬‬ ‫کامال نو‪ ،‬دارای اتاق خواب جداشده‬ ‫با پنلهای متحرک شیشه ای‪ ،‬واقع در‬ ‫طبقه چهاردهم با چشمانداز فوقالعاده‬ ‫زیبا از کوهستان و پل الینزگیت‬ ‫و شهر‪ ،‬بسیار مدرن و شیک‪،‬‬ ‫کفپوش چوبی‪ ،‬دارای بالکن‪ ،‬انباری‬ ‫و پارکینگ ‪ ،‬در قلب النزدل‬ ‫در فاصله چند قدمی از کلیه امکانات‬ ‫رفاهی و مراکز خرید‬ ‫ماهیانه ‪ ۱۳۵۰‬دالر‬ ‫‪۶۰۴-۸۱۷-۹۹۳۳‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫برنابی‪ ،‬خیابان راسل‪ ،‬ساختمان‬ ‫دوطبقه‪ ۲۰۰۰ ،‬اسکورفیت‪ ،‬ایدهآل‬ ‫جهت تعمیرگاه‪ ،‬دفتر کار و انبار‪،‬‬ ‫با اجاره مناسب‬ ‫‪۶۰۴-۷۷۱-۹۵۸۱‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫وست ونکوور‪ ،‬سوئیت دوخوابه‪،‬‬ ‫کامال نو‪ ۹۵۰ ،‬اسکورفیت‪ ،‬بسیار‬ ‫روشن‪ ،‬دارای الندری مجزا‪،‬‬ ‫با ورودی جداگانه‪ ،‬غیرمبله‬ ‫‪ ۱۷۵۰‬دالر‪ +‬یک سوم یوتیلیتی‬ ‫مبله‪ ۲۳۰۰‬دالر‪ +‬یک سوم یوتیلیتی‬ ‫‪۶۰۴-۷۷۱-۰۴۹۴‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫نورت ونکوور‪ ،‬منزل سه خوابه در‬ ‫منطقه لین ولی آماده اجاره‬ ‫ماهیانه ‪ ۲۱۰۰‬دالر‪۶۰ +‬درصد یوتیلیتی‬ ‫‪۱۱۵۶‬‬

‫ﺧدمﺎت و ﺗﻌﻤﯿرات‬

‫‪MOVING SALE‬‬

‫کلیه لوازم منزل شامل وسایل‬ ‫الکتریکی‪ ،‬ظروف و پوشاک نو‬ ‫و لباسهای محلی به قیمت بسیار‬ ‫ارزان به فروش می رسد‪.‬‬ ‫‪۶۰۴-۹۸۷-۳۰۶۷‬‬ ‫‪-------------------------‬‬

‫فروش بيزنﺲ‪،‬‬

‫سوپرمارکت ایرانی در متروتاون‬ ‫برنابی به فروش میرسد‪.‬‬ ‫قیمت ‪ ۲۹‬هزار دالر‬ ‫‪۷۷۸-۸۹۸-۳۷۷۳‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫‪۱۱۵۵‬‬

‫فروش بيزنﺲ‪،‬‬

‫سالن آرایش واقع در خیابان دنمن‪،‬‬ ‫بسیار پررفت و آمد‪ ،‬با اجاره مناسب‪،‬‬ ‫به علت مسافرت به فروش میرسد‪.‬‬ ‫قیمت ‪ ۴۵‬هزار دالر‬ ‫‪۶۰۴-۹۰۸-۹۸۷۴‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫‪۱۱۵۶‬‬

‫فروش لوازم دفتری‪،‬‬

‫میز‪ ،‬صندلی‪ ،‬کمد فایل‪ ،‬رسپشن‬ ‫و غیره به قیمت بسیار نازل‬ ‫به فروش میرسد‪.‬‬ ‫‪۶۰۴-۳۴۶-۳۸۷۹‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫‪۱۱۵۷‬‬

‫تایپيستماهر‪،‬‬ ‫مسلط به تایپ فارسی‬ ‫و انگلیسی آماده کار میباشد‪.‬‬ ‫‪۶۰۴-۳۰۴-۵۵۴۴‬‬ ‫‪-------------------------‬‬

‫شامل کیبل کامل‬

‫‪۱۱۵۶‬‬

‫‪۱۱۵۵‬‬

‫آقایی ‪ ۵۶‬ساله‪ ،‬خواهان آشنایی و‬ ‫ازدواج با خانمی بین ‪ ۴۵‬تا ‪ ۵۲‬ساله‬ ‫هستم‪ .‬درصورت تمایل‬ ‫با این شماره تماس بگیرید‪.‬‬ ‫‪۷۷۸-۷۰۷-۰۱۶۷‬‬ ‫‪-------------------------‬‬

‫رادﯾﻮ ﺷﺒﺎﻧﻪ‬ ‫هر یکشنبه از ساعت ‪ ۷‬تا ‪ 9‬شب‬ ‫روي موج ‪ 1۲۰۰‬ا‪.‬ام‬

‫ﺑﺎ ﺑﻬﺘریﻦ قﯿﻤﺖ‬

‫ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮔﯿﺘﺎر و آواز‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد ﮐﻨﻌﺎﻧی‬

‫تلفن‪۷۷8-89۲-۵1۶۲ :‬‬ ‫‪۶۰۴-8۴۲-۴۰۰۴‬‬

‫‪604-441-7464‬‬

‫تلفن خﻂ آزاد‪۶۰۴-۲8۰-1۲۰۰ :‬‬

‫‪۱۱۵۶‬‬

‫‪778-881-4139‬‬

‫ﻧﺠﺎر ﺣرﻓﻪاى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬

‫ﻧﻘﺎﺷی و ﺗﻌﻤﯿرات‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬

‫‪Framing- Forming‬‬

‫با ‪ 3۰‬سال تجربه خارج از ایران‬

‫بنای جدید‪ ،‬تعميرات‬ ‫و بازسازی ساختمان‬ ‫‪« ۶۰۴-۴۴۰-۴1۴1‬عزیز»‬

‫»ﺑﺎ قﯿﻤﺖ ﻧﺎزل«‬

‫ﺧدمﺎتﮐﺎمﭙﯿﻮﺗرىﺣﻤﯿد‬ ‫نصب ویندوز‪ ،‬شبکه و آنتیویروس‬ ‫فروش‪ ،‬به روزرسانی و تعميرات‬ ‫کامپيوترهای دست دوم و نو‬

‫‪Tune up, Back up & Recovery‬‬ ‫فارسی سازی ویندوز و ‪Office‬‬ ‫تبدیل تلویزیون به ‪Smart TV‬‬ ‫رفع اشکال و آموزش‬ ‫«سرویﺲ در محل»‬

‫‪604-506-8319‬‬

‫مﻮویﻨﮓ و اﺳﺒﺎبﮐﺸی‬

‫‪۶۰۴-۹۰۸-۹۸۷۴‬‬ ‫‪-------------------------‬‬

‫‪۱۱۵۶‬‬

‫)در مﺤﻞ( توسﻂ کادر مجرب‬

‫‪۱۱۵۵‬‬

‫‪۱۱۵۵‬‬

‫به خانمی ساکن ترای سیتی جهت‬ ‫نگهداری از فرزند ‪ ۱۲‬ساله ا انجام‬ ‫کارهای منزل در منطقه کوکیتالم‪،‬‬ ‫به صورت پاره وقت نیازمندیم‪.‬‬ ‫‪۶۰۴-۵۰۵-۶۴۴۸‬‬ ‫‪-------------------------‬‬

‫‪www.satinstitch.ca‬‬

‫به وسيله تراک‬ ‫در سایزهای مختلﻒ‬ ‫در اسرع وقت‬ ‫‪604-374-8605‬‬

‫‪604-771-1762‬‬ ‫»ﻫدایﺖ«‬

‫‪1158‬‬

‫ﻟﻮﻟﻪﮐﺸی‪ ،‬ﻧصﺐ و ﺗﻌﻤﯿرات‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎىﺣرارﺗی‬ ‫‪Furnace, Boiler,‬‬ ‫‪Hot Water, Fire place‬‬

‫اﻧﮕﻠﯿﺴی‪،‬ﻓراﻧﺴﻪ‪،‬اﺳﭙﺎﻧﯿﺎیی‪،‬‬

‫بازدید ایمنی‪ ،‬تعمير و نگهداری‬ ‫تجاری و مسکونی‬

‫مﺎﻟﯿﺎت ‪TAX -‬‬

‫تنظيم فرمهای مالياتی‪،‬‬ ‫‪Tax Return‬‬

‫‪778-869-6289‬‬

‫ﺑﺎ ﻧﺎزل ﺗریﻦ قﯿﻤﺖ‬

‫‪۱۱۵۵‬‬

‫‪۱۱۵۶‬‬

‫‪E-File‬‬

‫‪604-417-4909‬‬ ‫‪604-922-4928‬‬

‫‪۱۱۵۷‬‬

‫‪ 3‬هفته آگهی‬ ‫در نيازمندی های پيوند‬ ‫فقﻂ ‪ ۲۰‬دالر‬ ‫‪۶۰۴-9۲1-۴۷۲۶‬‬ ‫‪۱۱۵۵‬‬

‫جهت همکاری و سرمایهگذاری‬ ‫مایل به شراکت در پروژههای ساختمانی شما میباشم‪.‬‬

‫‪۶۰۴-۵۶۴-۶۵۶۵‬‬

‫ﮐﻼس ﻧﻘﺎﺷﻰ‬ ‫زﯾﺮ ﻧﻈﺮ‪ :‬ﻣﺮﯾﻢ رﺋﯿﺲ روﺣﺎﻧﻰ‬

‫‪(604) 913-0015‬‬

‫����� ���������‬ ‫���� ������ �����‬ ‫����������� �� �������‬

‫‪(604)937-0122‬‬

‫ﺗﺎﻓﻞ‬

‫ایﺘﺎﻟﯿﺎیی و ﻓﺎرﺳی‬

‫‪604-441-7464‬‬ ‫‪778-881-4139‬‬


‫‪45‬‬

‫سال نوزدهم‪ .‬شماره ‪ ۱۱۵۵‬جمعه ‪ ۱‬فروردین ‪۱۳۹۳‬‬

‫‪۴۵ PAIVAND Vol. 19 Issue 1155 Friday March 21, 2014‬‬

‫ﻣﺎﺳﺎژ و ﻣﺎﺳﺎژ درﻣﺎﻧﻰ‬ ‫»در ﻣﻨﺰل و ﻣﺤﻞ ﺷﻤﺎ«‬

‫‪(604) 339-3659‬‬

‫اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺮاى آﮔﻬﻰ ﺷﻤﺎ‬ ‫رزرو ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪(604) 921-4726‬‬

‫‪604-719-8636‬‬


46 PAIVAND Vol. 19 Issue 1155 Friday March 21, 2014

Why it costs so much more to fly in Canada CTV News- With 75 per cent of the Canadian population living within 90 minutes of the U.S. border it’s no surprise that nearly five million Canadians went cross border shopping for cheap U.S. flights last year. That’s the equivalent of 64 Boeing 737 sized flights full of Canadians every day. “It’s really bad for the Canadian economy. In my view, the Canadian economy would actually generate more tax revenues to the government[if] those passengers were here spending the money and paying GST on the sandwich that they buy at the airport,” said Mike Tretheway, aviation industry analyst and InterVISTAS chief economist. Air Canada executives told a Senate investigation in 2012, that per passenger, fees at airports south of the border are 230 per cent lower than at the Canadian airports they compete with, proof that Canadian travellers are being grounded by airline fees, surcharges and taxes. “There are a lot of different people and a lot of different entities who can impose fees, taxes, surcharges. There are airline surcharges such as fuel, for example. There are airport fees, airport improvement fees. There’s government fees and taxes, duties, GST,” said Richard Job, head of airline contracting at Flight Centre. There is also the airport improvement fee. Since 1993, YVR has collected over $1,327,062,000. Mike Tretheway is especially critical of airport security fees in Canada. “When you think about 9-11, nine times more people died in office buildings than died in aircraft. Aviation is a tool that is sometimes used, but the risk we face from terrorism and

other kinds of bad guys, is a general risk to society. And that should be paid for by society generally,” he said. Canadian air travellers also get dinged by fees to offset the dropping loonie. “You totally hope if and when the loonie does gain in value again that you see those surcharges disappear. But fuel surcharges have been around for a long time now and we haven’t really seen those drop when the price of fuel has dropped,” said Job. And finally, you can also blame the federal government for the high cost of air travel. Ottawa charges Canadian airports massive rental fees, almost $4.8 billion since 1992. That cost is then offset onto airlines in the form of huge landing fees, some of the highest in the world. All of these fees are then passed on to the air traveller in the form of higher ticket prices. “The Canadian government does nothing for the airports. There’s nothing they invest in the Vancouver airport or the Victoria airport or Prince George and Kelowna. They pay rent and nothing comes back at all. This is simply a cash grab,” said Tretheway. What’s the solution to stop Canadians from heading south to fly? A Senate committee studying the problem says the federal government has to stop treating airports like toll booths. They’ve already paid more than their book value to Ottawa in rent. The Senate report says the federal government should stop charging airports rent and transfer those airports to the authorities that already operate them. Until it does that, the exodus of travellers heading south will continue.

۱۳۹۳ ‫ فروردین‬۱ ‫ جمعه‬۱۱۵۵ ‫ شماره‬.‫سال نوزدهم‬

Last Canadian troops return home from Afghan mission The Globe and Mail- There were tears, smiles and warm embraces as loved ones greeted the final homecoming flight from Kabul – the last soldiers to return from a costly military mission that spanned more than a decade and claimed the lives of 162 Canadians. And now, three years after it ended combat operations in the Afghanistan war, Canada is finally marking the end of its soldiering in the conflict-ridden central Asian country. The Conservative government, which sent home combat troops in 2011, was unable to declare the mission over then because its allies pressed Ottawa to tack three years of military training operations onto the end of its deployment. That aid to the Afghan government just ended. On Tuesday, Prime Minister Stephen Harper, GovernorGeneral David Johnston and senior military brass gathered at the Ottawa airport to greet returning Canadian Armed Forces members, the remainder of more than 40,000 soldiers from this country who have served as part of the Afghanistan mission since 2002. Mr. Harper announced May 9 would be designated by royal proclamation as a “national day of honour” to salute the end of Canada’s Afghan engagement. “This morning, as you stepped onto Canadian soil, you brought to a close the longest active military engagement in Canadian history,” the Prime Minister told the troops. “From Kabul to Kandahar, Canadians like you fought to loosen the grip of terror and repression,” he said. “Canada has also made a tangible difference in Afghanistan to some of the world’s most vulnerable people.” Defence Minister Robert

Just 2 Vancouver grocery stores eligible to sell booze under current rules

CTV News- An apparently forgotten rule has thrown a wrench into B.C.’s plans to let grocery stores to sell booze. The rule on the books makes it illegal for a new liquor store to open up within a kilometre of an existing one – a zone where many B.C. grocery stores find themselves. “That’s where most B.C. liquor stores would choose to locate,” said Stephen Harris of the B.C. Private Liquor Store Association. “And it makes perfect sense. That’s where the traffic volume is – beside grocery stores.” A survey by the Vancouver Sun found only two grocery stores – both Choices Markets

– outside the one-kilometre zones surrounding existing liquor stores in the City of Vancouver. But it’s clear that many suburban stores face the same problem, usually across a mall parking lot from a wine store, such as the Steveston Save on Foods. There are some stores in more rural areas that do not have the problem that are still looking forward to selling liquor, such as Red Barn Market on Vancouver Island. “Our customers are telling us they want the convenience,” said Russ Benwell, a Red Barn Market owner. The only option now for grocery

۴۶

stores within the one-kilometre zones would be to buy out the existing liquor store – an option that would be expensive and unlikely, said NDP critic Shane Simpson. “A significant-sized store would be well over a million dollars today,” Simpson said. And the option to buy out would leave the consumer with the same choice – or less. “This was supposed to be a consumer convenience,” said Bruce Cran of the Consumers Association of Canada. The private liquor stores are saved the problem of competing with a nearby big box store. The B.C. government said all of the laws could still change.

Nicholson noted homecoming ceremonies have not always been a cause for celebration. “On too many occasions it brought grief. Today, we can’t help but pause to think of those who lost their lives in Afghanistan. We pay tribute to the families who are the strength behind the men and women of the Canadian Armed Forces.” A C-17 military transport carrying the soldiers landed in Ottawa at about 9:30 a.m. as CF-18 fighter jets conducted a flypast to salute the occasion. Master Corporal Anthony Alliot swept up his girlfriend Sarah Tooth in a passionate embrace, kissing for the cameras. She surprised him by showing up in Ottawa for the return. “It’s something I will remember for the rest of my life, and I’m glad I got to share it with a special lady,” he said. The Forces member said he’s proud to have played a part in Afghanistan. “It’s been an honour to serve. It was a great experience; something I will remember for the rest of my life.” Asked what he plans to do now that he’s back after months abroad, the Canadian soldier smiled and looked as his sweetheart. “I don’t know if I can say it on TV, what I’m going to do,” MCpl. Alliot said. Canada has fielded soldiers in Afghanistan since 2002, shortly after the Sept. 11, 2001, terrorist attacks on the United States. Soldiers returning Tuesday were part of a training mission based in Kabul that began in 2011. Canada ended more than half a decade of combat operations in Afghanistan that same year. The conflict cost the lives of 158 Canadian soldiers, one diplomat, a journalist and two civilian contractors. In addition to blood, Canada expended significant treasure in the Afghanistan mission. Canadian taxpayers’ bill for the conflict is expected to exceed $22-billion, according to independent defence analysts. Major-General David Milner, the last Canadian commander of troops in Afghanistan, said he thinks the question of whether Canada’s sacrifice was worth it has been settled. “That question is getting old,” he says. “The bottom line is, look at that country [today] and

where it was in 2001.” He said Afghanistan is much better off than it was 12 years ago, when it was home to Taliban occupiers. “Were we just going to sit back home and do nothing with terrorist havens throughout the south of Afghanistan, a country that

has been at war for 30 to 40 years?” Maj.-Gen. Milner says Afghanistan today is beginning to move in the right direction. “It’s got a capable force: 350,000. They’re confident. They’re capable. They’re well equipped.”

Kinder Morgan’s 2nd pipeline route concerns Surrey residents

CBC News- Planners for the proposed Trans Mountain Pipeline are trying to reassure residents of a Surrey, B.C., neighbourhood they don’t have any plans yet to dig up their yards and lay down a crude oil pipeline. It was about six weeks ago that land agents showed up in North Surrey, asking residents if they could take soil samples. A short while later, residents were given maps that showed a second option for the pipeline route. The residents were told Kinder Morgan is considering an alternate route for the pipeline that would run right through their properties. Instead of running under industrial land along the South Fraser Perimeter Road near the Fraser River, the pipeline would cut through their properties. But the project director says the company isn’t trying to pull a fast one on people who live in Fraser Heights. Trans Mountain Project director Greg Toth says that’s just a backup plan. “We need to have an alternative that we can fall back onto, and that’s really the exploration of the Surrey Fraser Heights.” The alternative route proposal doesn’t just have an impact on people in Surrey. Earlier this week the City of Burnaby sent a letter to the National Energy Board, which is reviewing the project application, saying it lacks critical details concerning the route and the emergency response plan. Langley farmer Byron Smith says the route will cut through his farm and he’s concerned because his land is on a flood plain. “That makes for a spill to be catastrophic. It would contaminate all of the local farmland, and that’s one of the big, big concerns.” Project spokespeople will be on hand to answer questions at three upcoming public hearings on the proposal in Chilliwack, Langley and Burnaby.


47 PAIVAND Vol. 19 Issue 1155 Friday March 21, 2014

Iran, six powers lock horns over nuclear reactor that could yield plutonium (Reuters) - Iran and world powers locked horns on Wednesday over the future of a planned Iranian nuclear reactor that could yield plutonium for bombs as the United States warned “hard work” will be needed to overcome differences when the sides reconvene in April. The meeting in Vienna was the second in a series that the six nations - the United States, China, Russia, Germany, France, Britain - hope will produce a verifiable settlement on the scope of Iran’s nuclear program, ensuring it is oriented to peaceful ends only, and put to rest the risk of a new Middle East war. This week the two sides endeavored to iron out their positions on two of the thorniest issues: the level of uranium enrichment conducted in Iran, and its Arak heavy-water reactor that the West sees as a possible source of plutonium for bombs. They appeared to reach no agreements and said only that they would meet again on April 7-9, also in the Austrian capital. However, Tehran’s foreign minister voiced optimism that their July 20 deadline for a final agreement was within reach. The broad goal is to transcend ingrained mutual mistrust and give the West confidence that Iran will not be able to produce atomic bombs while Tehran - in return - would win full relief from economic sanctions hamstringing the OPEC state’s economy. Iran denies that its declared civilian atomic energy program is a front for developing the means to make nuclear weapons, but its restrictions on U.N. inspections and Western intelligence about bombrelevant research have raised concerns. “We had substantive and useful discussions, covering a set of issues, including enrichment, the Arak reactor, civil nuclear cooperation and sanctions,” European Union foreign policy chief Catherine Ashton told reporters after the two-day session. The United States has called on Iran to scrap or radically alter the as yet-uncompleted reactor, but Tehran has so far rejected that idea while hinting it could modify the plant. “We shared with Iran ideas that we have,” a senior U.S. administration official told reporters condition of anonymity. “We have long said that we believe that Arak should not be a heavy water reactor as it is, that we did not think that that met the objectives of this negotiation.” Enrichment is also a sticking point in the talks. “It’s a gap (on enrichment) that’s going to take some hard work to get to a place where we can find agreement,” the U.S. official said. Enriched uranium can serve as fuel for nuclear power plants or, if refined to a high degree, for the core of an atom bomb. As in past rounds of negotiations, the U.S. delegation, led by Under Secretary of State

for Political Affairs Wendy Sherman, held an 80-minute bilateral meeting with the Iranian delegation. Such highlevel, face-to-face contacts between the long estranged countries - virtually unthinkable one year ago - have become almost “routine”, according to the U.S. official said. IRANIAN OPTIMISM Western nations want to ensure that the Arak reactor is modified sufficiently to ensure it poses no bomb proliferation threat. Iran insists that the desert complex be free to operate under any accord as it would be designed solely to produce radio-isotopes for medical treatments. “The Arak reactor is part of Iran’s nuclear program and will not be closed down, (like) our research and development activities,” Foreign Minister Javad Zarif told reporters. Possible face-saving options that could allow Iran to keep the reactor while satisfying the West that it would not be put to military purposes include reducing its megawatt capacity and changing the way it would be fuelled. Iran and the powers aim to wrap up a permanent accord by late July, when their trailblazing interim deal from November 24 expires and would need to be extended, complicating diplomacy. Zarif voiced optimism about the talks. “At this stage we are

trying to get an idea ... of the issues that are involved and how each side sees various aspects of this problem,” he said. A Western diplomat also said the purpose of the current round of negotiations was not to nail down a final agreement. Asked whether he expected the negotiating deadline to be met, he said: “Yes, I do ... I am optimistic about July 20.” The sides are conscious that it may be hard to reach gradual deals without having the overall picture in sight and are insisting that “nothing is agreed until everything is agreed”. Much of the progress so far has been achieved since last year’s election of Iranian President Hassan Rouhani, a relative moderate who launched a policy of “constructive engagement” to end Iran’s international isolation. “Our ultimate goal is to maintain our peaceful nuclear programs in line with international rules, and at the same time remove all concerns of the international community,” the semi-official Fars news agency quoted Rouhani as saying. “So far we are satisfied with the results and hope that the whole dispute will be settled soon with goodwill of the other side.” Since Rouhani’s rise, day-today relations between Iranian and six-power negotiators have greatly improved. Some senior officials now address each other by their first names

Iran says woman sentenced to stoning given ‘leave’ from prison (Reuters) - An Iranian woman sentenced to die by stoning for adultery and later given a 10year jail term instead has been allowed to leave prison, the judiciary said, in a new twist to a case that has triggered years of criticism of Iran’s rights record. A judiciary spokesman told Reuters that Sakineh Mohammadi Ashtiani had been given “a leave” from prison several weeks ago for good behavior. He said, without elaborating, that the decision was a sign of “our religion’s leniency towards women”. There was no immediate word on whether the release was permanent or whether it was subject to some form of probation. Ashtiani, who has two children, was convicted of adultery and complicity in the murder of her

husband in 2005. A court sentenced Ashtiani to be stoned in 2006 but the sentence was suspended in 2010 in the face of international pressure on Tehran. Her sentence was then reduced to 10 years, for being an accessory to her husband’s murder. Iranian authorities dismiss allegations of human rights abuses, saying they are following Islamic law. Under Islamic law in force in Iran since the 1979 revolution, adultery may be punished by death by stoning and crimes such as murder, rape, armed robbery, apostasy and drug trafficking are all punishable by hanging. The European Union called Ashtiani’s stoning sentence “barbaric”. The Vatican pleaded for clemency and Brazil offered her asylum.

and use English in talks, rather than going through onerous translation. “Everybody is very professional, very serious, very focused. There are no histrionics, there is no walking out, there is no yelling and screaming ... People understand the stakes are pretty profound,” the senior U.S. official said on Wednesday. But gaps between expectations on both sides, and their own internal divisions, could still scupper diplomacy. Both the U.S. and Iranian delegations - the two pivotal players in the negotiations - face intense pressure from hawkish critics back home. In Washington, a large majority of U.S. senators urged President Barack Obama to insist that any final agreement state that Iran “has no inherent right to enrichment under the Nuclear Non-Proliferation Treaty”. That would be a non-starter for Iran, which cites a right under the NPT to produce nuclear energy for civilian purposes. The powers will also want to spread out the sanctions relief over years, or possibly decades, to ensure they maintain their leverage over Tehran and that it honors its end of the deal. Iran has already suspended its most sensitive, highergrade enrichment - a potential pathway towards bomb fuel - under the November accord and won modest respite from sanctions.

1393 ‫ فروردین‬1 ‫ جمعه‬1155 ‫ شماره‬.‫سال نوزدهم‬

47

Iran takes legal action against opposition leaders

(AP) — A top member of Iran’s judiciary said Tuesday it is taking unspecified legal action against two opposition leaders held under house arrest without charge since 2011 — a possible tentative step toward meeting their supporters’ demands that they be given a fair trial to resolve their status. The semi-official Fars news agency quoted senior judiciary official Mohammad Javad Larijani as saying he was hopeful that Mir Hossein Mousavi and Mahdi Karroubi could be freed after the conclusion of the case. “We hope to see the lifting of house arrest after a final conclusion by judiciary and security officials,” Larijani said. He did not provide details. Mousavi ran against outgoing President Mahmoud Ahmadinejad in the 2009 election. Reformers disputed Ahmadinejad’s victory and there were weeks of demonstrations followed by a crackdown. In 2011, amid uprisings in the Arab world, the two as well as Mousavi’s wife were put under house arrest. Charges were never filed. Hard-liners blame Mousavi and Karroubi for the 2009 “sedition” and have at times demanded they be prosecuted and executed. But the opposition has also sought a trial for the two in preference to indefinite detention without charge. “If and when we see any formal reaction by the judiciary ... that is paradoxically good news. It would remove them from the state of a legal limbo,” said Suzanne Maloney, a former U.S. State Department official who is now a senior fellow at

Iran oil exports show steady increase as Asia buys more (Reuters) - Iran exported more crude than allowed under Western sanctions for at least a fourth straight month in February, as ship loading data obtained by Reuters showed top clients again bought more than 1 million barrels per day (bpd) of Tehran’s oil. The rise in sales to Iran’s main clients, mostly in Asia and including Turkey, comes after an agreement that eased some of the sanctions aimed at the OPEC member’s nuclear programme. The November deal also freed up $4.2 billion in oil payments to Tehran, but it does not allow for shipments to increase. To ensure sanctions are not breached, Washington could put more pressure on Iranian crude buyers to slash purchases in coming months to keep the average volume capped at the 1-million-bpd mark, less than half pre-2012 levels. In total, February crude loadings by Iran’s top four buyers China, India, Japan and South Korea - rose to 1.16 million bpd versus 994,669 bpd lifted in January, according to a loading plan seen by Reuters. Adding in oil lifted by Turkey - which came in at 105,824 bpd in January and 117,857 bpd in February - Tehran’s exports have busted the sanctions limits at least since November. The loading volumes exclude condensate, a light oil, that Iran exports to China and other consumers. Ever since the 2012 sanctions were imposed, five buyers - China, India, South Korea, Japan and Turkey - have bought nearly all of Iranian crude exports.

the Brookings Institution’s Saban Center for Middle East Policy. Ahmadinejad fell out of favor with the country’s clerical establishment and a moderateleaning president, Hassan Rouhani, was elected to replace him. Rouhani called for the release of Mousavi and Karroubi during his campaign. In July, Iran’s Supreme Leader called on the two to apologize for claiming vote fraud in the 2009 elections, a statement seen as addressing the demands by some politicians, including conservatives, that they be let go. In Tuesday’s statement, the hard-line Larijani called the two detained men “friends.” ‘’I wish the sedition had never happened. We had cooperation with these two beloved men” before 2009, he said. Mousavi was a prime minister in 1980s and Karroubi was a parliamentary speaker in 1990s. In Tehran, Hasmid Reza Shokouhi, editor of pro-reform Mardomsalari daily, said the remarks could be a sign that the Iranian leadership is paving the way to let the two free. Granting them freedom now would be less controversial than in the past given the amount of time that has gone by since the 2009 election, he added. But Maloney, the Brookings researcher, cautioned against reading too deeply into Laijani’s comments. He has said similar things in the past. “We’d want to be hearing from other institutions other than the judiciary if this was going to move forward,” Maloney said. “It’s a glimmer of hope but it doesn’t give us any reason to believe that their status has changed.” Larijani said the case has “judicial and security dimensions,” wording that suggests a top security council headed by the president was involved in the decision. Reformists see the secretary of that body, Adm. Ali Shamkhani, as sympathetic to release. He has criticized those who accused Mousavi and Karroubi of sedition. Meanwhile the pro-reform Fararu news website reported that Mousavi and his wife Zahra Rahnavard ran into a group of activists on Monday when the two went to home of Rahnavard’s mother to visit her. The meeting was an accident but the group was allowed to converse. Mousavi is allowed rare visits outside his home, usually with an escort. Reportedly, the escort did not stop the meeting with activists, which may indicate a loosening up of official attitudes.


PAIVAND

NEWSPAPER FOR PERSIAN SPEAKING COMMUNITIES Issue No.

1155

PUBLISHED BY PAIVAND MEDIA GROUP

604-921-4726 www.paivand.com

VANCOUVER . VICTORIA . CALGARY . MONTREAL . OTTAWA . TORONTO

‫ﺑﺰرگﺗریﻦ ﺣراج ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻓرش‬ ‫ﻓرشﻫﺎى ﮔﻞ اﺑریﺸﻢ‬ ‫ دﻻر‬199 ‫از‬

www.notarykhasha.ca

‫از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎرﻫﺎى ﺧﻄﺎﺷﻰ راﻣﯿﻦ ﻣﻬﺠﻮرى دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ‬

www.raminmahjouri.

Paivand 1155