Page 1

‫‪965‬‬

‫سال شانزدهم شماره ‪ 965‬جمعه ‪ 8‬مرداد ‪1389‬‬

‫‪The Gateway to the Iranian Community Since 1993‬‬

‫‪Issue No.‬‬

‫تایید حکم اعدام یک متهم انتخاباتی‬

‫شانزده زندانی سیاسی در اوین دست به اعتصاب غذا زدند‬

‫رادیو زمان��ه‪ -‬کمپی��ن بین‌المللی‬ ‫حقوق بشر در ایران از صدور حکم‬ ‫اعدام برای جعفر کاظمی خبر داده‬ ‫اس��ت‪ .‬خانم نس��یم غنوی‪ ،‬وکیل‬ ‫مدافع ای��ن مته��م انتخاباتی اعالم‬ ‫کرده درخواس��ت اعاده دادرس��ی‬ ‫وی توس��ط ش��عبه ‪ ۳۱‬دیوان‌عالی‬ ‫رد شده اس��ت‪ .‬تایید حکم توسط‬ ‫دادگاه تجدیدنظر ش��عبه ‪ ۳۶‬استان‬ ‫تهران صورت گرفته است‪.‬‬ ‫جعفر کاظمی لیتوگراف کتاب‌ها‬ ‫و جزوه‌های درس��ی دانشگاه امیر‬ ‫کبی��ر‪ ،‬در روز ‪ ۲۷‬ش��هریور ‪ ۸۸‬در‬ ‫میدان هفت تیر دستگیر شده است‪.‬‬ ‫وی در ده��ه ش��صت نیز ‪ ۹‬س��ال‬ ‫در زندان به‌س��ر برده اس��ت‪ .‬آقای‬ ‫کاظمی متهم به محارب��ه از طریق‬ ‫هواداری از سازمان مجاهدین خلق‬ ‫است‪ .‬وکیل مدافع وی اعالم کرده‬ ‫که م��وکل‌اش‪ ،‬اتهام��ات وارده را‬ ‫در هیچ‌یک از بازجویی‌ها نپذیرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬همس��ر آقای کاظم��ی از‬ ‫دبیرکل سازمان ملل برای متوقف‬ ‫کردن حک��م اع��دام وی کمک‬ ‫خواسته است‪.‬‬ ‫همچنین س��ازمان دیده‌بان حقوق‬ ‫بش��ر روز پنجش��نبه ‪ ۲۹‬ژوییه طی‬ ‫بیانیه‌ای خواه��ان آزادی و معالجه‬

‫‪Vol. 16 No. 965 Friday July 30, 2010‬‬

‫محمد صدیق کبودوند ش��د‪ .‬این‬ ‫فعال حقوق بش��ر پی��ش از این در‬ ‫‪ ۲۰‬ژویی��ه‪ ،‬در نامه‌ای سرگش��اده‬ ‫به دادس��تان ته��ران‪ ،‬درخواس��ت‬ ‫مرخصی اس��تعالجی ک��رده بود‪.‬‬ ‫این تفاضا تاکنون پاس��خی نداشته‬ ‫است‪ .‬جو استورک‪ ،‬معاون بخش‬ ‫خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر اعالم‬ ‫کرده که محرومیت یک زندانی از‬ ‫خدمات پزشکی‪ ،‬ظالمانه و مخالف‬ ‫قانون است‪.‬‬ ‫آقای کبودوند از بدو دس��تگیری‬ ‫تاکن��ون دو بار س��کته قلبی کرده‬ ‫و به‌‌نظر می‌رس��د که در تاریخ ‪۱۵‬‬ ‫ژوییه نیز دچار س��کته مغری شده‬ ‫باش��د‪ .‬وی موسس «س��ازمان دفاع‬ ‫از حقوق بشر کردستان» است و به‬ ‫اتهام فعالیت‌های حقوق بش��ری و‬ ‫تماس با رسانه‌های خارج از کشور‬ ‫به ده سال و نیم حبس محکوم شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫گزارش‌های رسیده از زندان اوین‬ ‫ته��ران حاکی از اعتص��اب غذای‬ ‫شانزده زندانی سیاسی بند ‪ ۳۵۰‬این‬ ‫زندان است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش وب‌س��ایت کلم��ه‪،‬‬ ‫این ش��انزده نفر که به س��لول‌های‬ ‫انفرادی ‪ ۲۴۰‬اوین منتقل شده اند‪،‬‬

‫در اعتراض به این انتقال دس��ت به‬ ‫اعتصاب غذا زده‌اند‪.‬‬ ‫مام��وران بند ‪ ۳۵۰‬اوی��ن‪ ،‬روزهای‬ ‫دوشنبه و سه‌شنبه جاری این افراد را‬ ‫به دلیل اعتراض به رفتار «نامناسب»‬ ‫ماموران و مسئوالن زندان و شرایط‬ ‫نامناس��ب این بن��د به س��لول‌های‬ ‫انفرادی منتقل کرده بودند‪.‬‬ ‫بنا ب��ه این گ��زارش بهمن احمدی‬ ‫اموی��ی و کی��وان صمیم��ی‪،‬‬ ‫روزنامه‌نگاران زندانی‪ ،‬ظهر دوشنبه‬ ‫به س��لول انفرادی منتقل شدند و از‬ ‫همان روز اعتص��اب غذای خود را‬ ‫آغ��از کردن��د‪ ۱۴ .‬زندانی معترض‬ ‫دیگر ساعت سه بامداد روز سه شنبه‬ ‫مجب��ور به ترک بن��د عمومی ‪۳۵۰‬‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫علی ملیحی‪ ،‬حس��ین نورانی نژاد‪،‬‬ ‫عبداهللمومنی‪،‬علیپرویز‪،‬حمیدرضا‬ ‫محمدی‪،‬جعفراقدامی‪،‬بابکبردبار‪،‬‬ ‫ضی��ا نب��وی‪ ،‬ابراهیم(نادر)بابای��ی‪،‬‬ ‫کوهیار گ��ودرزی‪ ،‬مجی��د دری‪،‬‬ ‫مجید توکلی‪ ،‬غالمحس��ین عرشی‬ ‫و پیم��ان کریم��ی آزاد زندانیان��ی‬ ‫هس��تند که طی روزهای چهارشنبه‬ ‫و پنج‌شنبه دس��ت به اعتصاب غذا‬ ‫زده اند‪.‬‬ ‫ای��ن زندانی‌ها اع�لام کرده‌اند که‬ ‫تا تحقق خواس��ته هایش��ان دست‬ ‫از اعتصاب ب��ر نمی‌دارند‪« .‬پوزش‬ ‫مام��وران و مس��ووالن زن��دان از‬ ‫زندانیان به خاطر رفتار نامناس��ب و‬ ‫همچنی��ن بازگردان��دن تمامی این‬ ‫ش��انزده زندانی به بن��د عمومی» از‬ ‫جملهخواسته‌هایاعتصاب‌کنندگان‬ ‫است‪.‬‬ ‫خانواده‌ه��ای زندانیان سیاس��ی بند‬ ‫‪ ۳۵۰‬اوین از قطع تلفن‌های این بند‬ ‫از روز دوشنبه چهارم مرداد ماه خبر‬ ‫داده‌اند‪ .‬گفته می‌شود که امکانات‬ ‫رفاهی این بند نیز در روزهای اخیر‬ ‫مح��دود شده‌اس��ت‪ .‬پی��ش از این‬ ‫گزارش‌هایی از وضعیت نامناسب‬ ‫رفاهی و بهداشتی این بند منتشر شده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ه��م اکن��ون بی��ش از ‪ ۲۰۰‬نف��ر از‬ ‫بازداشت‌شدگان رخدادهای پس از‬ ‫دهمین انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫ای��ران در بن��د ‪ ۳۵۰‬اوین نگهداری‬ ‫می‌شوند‪.‬‬

‫رئیس سابق سیا‪:‬‬

‫احتمال دستیابی ایران به‬ ‫بمب اتمی و حمله به این‬ ‫کشور افزایش یافته است‬ ‫شرح در صفحه ‪17‬‬

‫وعده تازه احمدی نژاد‪:‬‬

‫امام زمان را ببینید‪،‬‬ ‫جایزهبگیرید‬ ‫برای نخستین بار در ‪ 30‬سال گذشته‪،‬‬ ‫یک مقام رسمی در جمهوری اسالمی‬ ‫برای دیدن و صحبت کردن با امام زمان‬ ‫جایزه تعیین کرد‪.‬‬ ‫شرح در صفحه ‪13‬‬

‫اعضای خانواده‬ ‫محمدمصطفاییوکیل‬ ‫پرونده سگنسار گروگان‬ ‫گرفته شده اند‬ ‫شرح در صفحه ‪15‬‬

‫قهرمانایرانی‪،‬‬ ‫نگهبانی در یک کافه‬ ‫اروپایی را به زندگی‬ ‫در ایران ترجیح داد‬ ‫به گزارش س��ایت حکومتی فردا ‪ ،‬یکی‬ ‫از قهرمانان مطرح ایران که چندی پیش‬ ‫با اهداف برگزاری اردوهای آماده سازی‬ ‫و مس��ابقات تدارکات��ی راه��ی یکی از‬ ‫کشورهای اروپای شرقی شده است‪ ،‬در‬ ‫این کشور موفق به تغییر ماهیتش و فعالیت‬ ‫در یک کافه به عنوان نگهبان ش��ده که‬ ‫این اتف��اق برای ایرانی��ان مقیم هلند که‬ ‫این قهرمان را مش��اهده کرده اند‪ ،‬چندان‬ ‫خوشایند نبوده است‪.‬‬ ‫شایعات در ایران و هلند مبنی بر احتمال‬ ‫پناهندگی این قهرمان ش��دت گرفت اما‬ ‫به واس��طه عدم ارائه درخواست رسمی‬ ‫این ورزش��کار به مقام��ات هلندی‪ ،‬این‬ ‫خبر به شکل رسمی تاکنون منتشر نشده‬ ‫و خبرنگاران در میان س��کوت مسئوالن‬ ‫مربوطه در حوزه ورزش‪ ،‬در انتظار پاسخ‬ ‫به این پرسش هس��تند؛ آیا او به ایران باز‬ ‫خواهد گشت؟‬ ‫باید دید آیا با رایزنی مسئوالن فدراسیون‬ ‫مربوط��ه این قهرمان به ای��ران بازخواهد‬ ‫گش��ت یا رس��ماً پناهنده یا مقیم خواهد‬ ‫شد‪.‬‬


‫‪2‬‬

‫‪2 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 965‬جمعه ‪ 8‬مرداد ‪1389‬‬

‫بابک داد‬

‫آقای موسوی!‬ ‫«روز ناچاری» شما‬ ‫همين امروز است‪،‬‬ ‫سخنبگوييد!‬

‫جناب آقای ميرحسين موسوی!‬ ‫شايد گفته های امروز جنابعالی (*) فقط بهانه ی گشوده‬ ‫شدن يک عقده ی چندين ساله و بهانه ی نوشتن اين نقد‬ ‫باشد‪ .‬ش��ايد اين نقد‪ ،‬تراوش خشمی چندساله است از‬ ‫کتمان ها‪ ،‬پرده پوشی ها‪ ،‬مصلحت انديشی های نابجا و‬ ‫تقسسم مردم به محرم و نامحرم‪ ،‬به خودی و غيرخودی‪.‬‬ ‫و چنانچه خواهيد ديد احتماال» سخنان شما بهانه ای شده‬ ‫تا با ش��ما و همه ی آنهايی سخن بگوييم که به بهانه ی‬ ‫«مصلحت» حقيقت را پنهان و يا حتی قربانی کرده اند‪.‬‬ ‫پس پيشاپيش تندی های اين نوشته را ببخشيد و آن را‬ ‫بر خود نگيريد‪ .‬هرچند مخاطب اين نوشته شماييد که‬ ‫شايستگی خطاب و گوشی برای شنيدن داريد و هنوز‬ ‫از جنس ما مردمان هس��تيد‪ ،‬ولی هدف اصلی اين نقد‪،‬‬ ‫يکس��ره کردن اين رويه ی نادرس��ت کتمان حقايق به‬ ‫بهانه برخی مصلحت انديشی هاست‪ .‬رويه ای که پايه‬ ‫گذارش شخص شما نبوديد ولی آثار مخرب آن‪ ،‬حتی‬ ‫حق جويانی مثل شما را هم دامنگير کرده است‪.‬‬ ‫ش��ما بيان حقيقتهايی را که می داني��د موکول به يک‬ ‫«ش��رط» کرده ايد و تهديد ک��رده ايد «در صورتی که‬ ‫الزم شود» و يا «اگر ناچار شوم» حقايقی را درباره جنگ‬ ‫هشت ساله و داليل اسعفايتان از نخست وزيری با مردم‬ ‫در ميان خواهيد گذاش��ت‪ .‬آن حقايق مربوط هستند به‬ ‫جنگی که بيست س��ال از پايان آن می گذرد و صدها‬ ‫هزار قربانی بيگناه و دهها هزار جانباز و هزاران آواره بر‬ ‫جای گذاش��ته است‪ .‬اين «وجه عمومی» حقايقی است‬ ‫که شما می دانيد و تاکنون آن را نگفته ايد‪ .‬به گمانم در‬ ‫اين بخش که دانستن حقيقتها با سرنوشت عموم مردم‬ ‫ارتباط مستقيم دارد‪ ،‬کتمان حقايقی که می دانيد از آغاز‬ ‫اش��تباه بوده و هنوز هم اشتباه و حتی با عرض معذرت‬ ‫نوعی خيانت به گوهر حقيقت است‪ .‬بخش ديگری از‬ ‫آن حقايق که گفته ايد «اگر ناچار شوم خواهم گفت»‬ ‫مربوط به استعفای شخص جنابعالی از نخست وزيری‬ ‫اس��ت و شما اختيار داريد نس��بت به جنبه شخصی آن‬ ‫داليل همچنان سکوت کنيد‪ .‬اما اگر حقايقی در مورد‬ ‫استعفای ش��ما وجود دارند که به آن واسطه‪ ،‬خسارتی‬ ‫بر کش��ور و عموم مردم وارد ش��ده (که ظاهرا» چنين‬ ‫اس��ت)‪ ،‬باز هم پنهان کاری شما و سکوت بيست ساله‬ ‫تان پذيرفتنی نيست‪ .‬زيرا ساده ترين آموزه های دينی و‬ ‫اخالقی به ما گفته اند‪»:‬حقيقت را بگوييد ولو به زيانتان‬ ‫باشد‪».‬‬

‫جناب آقای موسوی!‬ ‫چنانچه ديديد در جريان انتخابات پارس��ال‪ ،‬شما حتی‬ ‫بعد از بيست و يک سال سکوت‪ ،‬باالخره «ناچار» شديد‬ ‫درباره بس��ياری از وقايع سالهای نخست وزيری تان در‬ ‫مقابل س��ئواالت افکار عمومی قرار بگيريد و يا دست‬ ‫کم آنها را بش��نويد‪ .‬درست است که برخی ابهامات با‬ ‫هدف تخريب آراء انتخاباتی شما و از طريق مخالفانتان‬ ‫در دولت احمدی نژاد دامن زده می شد‪ ،‬اما به هر حال‬ ‫بسياری از آن سئواالت‪ ،‬برآيند پرسشهای جامعه از شما‬ ‫بود که مثال» شما درباره پايان جنگ‪ ،‬يا کشتار تابستان‬ ‫‪ ۶۷‬و ساير رخدادهای آن سالها چه موضعی داشتيد؟‬ ‫به ش��هادت رخدادهای يکس��ال اخير‪ ،‬می توان نتيجه‬ ‫گرفت ک��ه روزی همگی ناچار خواهيم ب��ود درباره‬ ‫عملکرد خود در دوران مسئوليت هايمان سخن بگوييم‬ ‫و روزی باالخره ناچار خواهيم ش��د از گوهر حقيقت‪،‬‬ ‫پرده برداری کنيم‪ .‬پس گريز از حقيقت گويی‪ ،‬کاری‬ ‫است بيهوده که عاقبتی ندارد‪ .‬شما پارسال به عينه ديديد‬ ‫س��ئواالت ذهنی جامعه‪ ،‬حتی بعد از س��الها سر باز می‬ ‫کند و بدنبال پاسخی برای خود می گردد‪ .‬بعد از سالها‬ ‫سکوت‪ ،‬ش��ما ناگهان با موجی از ابهامات و سئواالت‬ ‫روبرو ش��ديد که اگر در خالل آن بيست سال افشاء يا‬ ‫تنويرشان می نموديد‪ ،‬ای بسا وضع کشور به اين سياهی‬ ‫و وخامت نمی رس��يد‪ .‬به رغم اين‪ ،‬ش��ما با مهربانی و‬ ‫بزرگواری اين مردمی که دوستتان دارند مواجه شديد و‬ ‫از کنار برخی ابهامات عبور کرديد و البته با مجموعه ی‬ ‫کارهای شجاعانه ای که بعد از کودتا کرديد‪ ،‬بسياری از‬ ‫کاستی های آن سکوت بيست ساله را جبران نموديد‪ .‬اما‬ ‫شايد وقت بيان حقيقت هايی که می دانيد‪ ،‬درست در‬ ‫همان ايامی بود که چشم و گوش مردم تشنه ی دانستن‬ ‫بود و کيست که نداند همواره دانايی و آگاهی‪ ،‬مبنای‬ ‫بهترينتصميماتاست‪.‬‬ ‫درس بزرگ آن ايام اين بود که شتر بازخواست افکار‬ ‫عمومی جلوی منزل همه مس��ئوالن زانو می زند و اين‬ ‫اتفاق برای همه کس��انی که بر ج��ان و مال و ناموس و‬ ‫کشور اين مردم حکومت کرده اند و مسئوليتی داشته اند‬ ‫می افتد و باالخره روزی همگی در چنبره ی سئواالت‬ ‫مردم قرار خواهند گرفت‪ .‬اتفاقات اخير اثبات کرد که‬ ‫پرس��ش عمومی‪ ،‬باالخره گريب��ان همگی حاکمان و‬ ‫مسئوالن کش��ور را خواهد گرفت تا پاسخگو باشند و‬ ‫معلوم نيست مانند شما که از جنس همين مردم هستيد‪،‬‬

‫شما بيان حقايق را به کدام شرط موکول می‌کنيد؟‬ ‫و چرا می‌گوييد «اگر ناچار شوم!»؟‬ ‫می‌دانم و باز تأکيد می‌کنم که شرط ناچاری شما‬ ‫حتما» شرطی شخصی نيست‪ .‬شما شريف‌تر از آن‬ ‫هستيد که برای منافع شخصی و فاميلی‌تان به معامله‬ ‫به حقيقت‌ها تن دهيد‪ .‬ولی کدام حجت کافی‬ ‫است تا زبان به بيان حقايقی که می‌دانيد بگشاييد؟‬ ‫آيا قتل ده‌ها شهروند بی‌گناه در کف خيابان‌ها برای‬ ‫ناچارکردن شما برای بيان حقيقت کافی نيست؟‬

‫مردم از آنها هم مهربانانه و با اغماض سئوال کنند‪.‬‬ ‫اما ميرحسين عزيز!‬ ‫بع��د از اين همه فجايعی که در اين س��الها بر اين ملت‬ ‫زخم خورده رفته‪ ،‬ادامه ی سکوت و پرده پوشی برای‬ ‫چيست؟ آيا بعد از قتلهای خاموش و قتلهای زنجيره ای‬ ‫بهترين نخبگان اين مردم‪ ،‬س��کوت و کتمان حقيقت‬ ‫معنايی دارد؟ بعد از کودتايی که خودتان هم شاهد بی‬ ‫عدالتی و خونريزی های «رهبر جامع الشرايط انقالب»‬ ‫بوديد‪ ،‬سکوت چه معنايی دارد؟ ايمان دارم که سکوت‬ ‫شما از س��ر مصلحت انديشی شخص نيست‪ ،‬اما بياييد‬ ‫يکبار برای هميشه تکليف واژه ی «مصلحت» را برای‬ ‫خود و مردم روش��ن کنيم‪ .‬اين کدامين مصالحی است‬ ‫که با ندانستن و نفهميدن و مهر بر لب زدن و گرفتن و‬ ‫بس��تن و زندانی کردن مردم تأمين می شود؟ مصلحت‬ ‫چه کس��انی با «مُهر محرمانه» زدن بر حقيقت ها تأمين‬ ‫می ش��ود؟ مصلحت مردم؟ يا مصلحت حاکمان؟ چرا‬ ‫تا کارد به استخوان برخی شخصيت های سياسی نرسد‪،‬‬ ‫آنها مردم را محرم دانس��تن حقايق نم��ی دانند؟ و چرا‬ ‫بعد از معامله های پنهانی‪ ،‬حقيقت ها دوباره از ويترين‬ ‫بيرون می روند و راهی بايگانی ها می ش��وند؟ چرا در‬ ‫جمهوری اسالمی «حقيقت»‪ ،‬شبيه گروگانی است که‬ ‫به وسيله آن‪ ،‬حاکمان از همديگر باج خواهی می کنند‬ ‫و وقتی معامله ها تمام ش��د‪ ،‬گروگان بخت برگشته را‬ ‫دوباره به بايگانی و فراموشخانه می سپرند؟ شمايی که‬ ‫اهل اين زد و بندها نيستيد و امتحان صداقت خود را در‬ ‫اين يک سال سياه پس داده ايد‪ ،‬همت کنيد تا جان اين‬ ‫گروگان رانجات بدهيد و حقيقت را از فراموشخانه ها‬

‫بيرونبياوريد‪.‬‬ ‫جناب آقای موسوی!‬ ‫ش��ما بيان حقايق را به کدام شرط موکول می کنيد؟ و‬ ‫چرا می گوييد «اگر ناچار شوم!»؟ می دانم و باز تأکيد‬ ‫می کنم که شرط ناچاری شما حتما» شرطی شخصی‬ ‫نيس��ت‪ .‬شما ش��ريف تر از آن هس��تيد که برای منافع‬ ‫ش��خصی و فاميلی تان به معامله ب��ه حقيقتها تن دهيد‪.‬‬ ‫ولی کدام حجت کافی اس��ت ت��ا زبان به بيان حقايقی‬ ‫که می دانيد بگشاييد؟ آيا قتل دهها شهروند بيگناه در‬ ‫کف خيابانها برای ناچار کردن شما برای بيان حقيقت‬ ‫کافی نيست؟ آيا صدها مورد شکنجه و تجاوز‪ ،‬هزاران‬ ‫زندانی سياسی و اينهمه جنايت حکومت کافی نبود تا‬ ‫حقيقت ها را قربانی مصلحت های ناش��ناخته نکنيد؟‬ ‫کدام مصلحت بر آن خونهای پاک و دردهای سوزنده‬ ‫ارجحيت دارد؟ کدام حجت ديگری بيش از اينها الزم‬ ‫است تا بر دروغ و تقلب و جنايت اين حکومت صحه‬ ‫بگذارد؟ و کدام حجت الزم اس��ت تا ش��ما را به بيان‬ ‫حقيقت کفايت کند؟‬ ‫خيلی مايل بودم اين سخنان را خطاب به «مخزن االسرار‬ ‫انقالب» بنويسم‪ .‬اما جای تأسف است که آقای هاشمی‬ ‫رفسنجانی با آن همه حقايقی که کتمان می کنند‪ ،‬هنوز‬ ‫«لباس وحش��ت» خود را به اشتباه «قبای مصلحت» می‬ ‫پندارند و متأسفانه ايشان مدتهاست نمی توانند مخاطب‬ ‫چنين سخنان مشفقانه و هشدارهای دلسوزانه ای باشند و‬ ‫اميدی به حقيقت گويی از سوی ايشان نيست‪ .‬اما شما‬ ‫و ش��خصيتهای مردمی مانند شما هنوز جای اميدواری‬ ‫داريد که روزی الاقل «ناچار» شويد حقيقت را بگوييد‪.‬‬ ‫اميدوارم آن روز‪ ،‬يکی از همين روزهايی باش��د که رو‬ ‫ناچاری مردم نيز هس��ت و دانس��تن حقيقت‪ ،‬می تواند‬ ‫موجب تصميمات بزرگی در ميان مردم ش��ود‪ .‬مردمی‬ ‫که از حکومت دروغ به ستوه آمده اند و تشنه ی دانستن‬ ‫حقيقت هستند و حق گويان را همواره ارج می نهند‪.‬‬ ‫آقای موسوی عزيز!‬ ‫شما هوشمندتر و شجاع تر از آن هستيد که حقيقت را‬ ‫بيش از اين پنهان کنيد‪ ،‬حتی اگر به زيانتان باش��د‪ .‬در‬ ‫گورس��تانهای اين ديار‪ ،‬هنوز جسم حق گويانی که در‬ ‫اين سال به جرم حق طلبی در خاک خفته اند‪ ،‬سرد نشده‬ ‫است‪ .‬به خدا که مردگان اين سال‪ ،‬عاشق ترين زندگان‬ ‫بودند زيرا حقيقت را می جس��تند‪ .‬اينک که بخشی از‬ ‫گوهر حقيقت نزد شماس��ت‪ ،‬گفتن آن را به روزهای‬ ‫«ناچاری» محول نکنيد‪ .‬اميدوارم امروز که «روز مبادای»‬ ‫يک ملت است‪ ،‬همان «روز ناچاری» شما و ديگران هم‬ ‫باشد و همگی لب به بيان حقايق بگشاييد‪ .‬ياحق!‬ ‫‪-----------------------------------‬‬‫(*)‪ -‬نقل از س��ايت کلمه‪ :‬ميرحسين موسوی‪ ،‬در تازه‬ ‫ترين سخنان خود ضمن بيان ناگفته هايی از هشت سال‬ ‫دفاع مقدس وعده داد در صورتی که الزم شود و برای‬ ‫دفاع از رزمندگان سلحشور و مديران برجسته ای که در‬ ‫اين ميان سهمم عمده داشتند در آينده نيز اين مسائل را‬ ‫با بسط و شرح بيشتری خطاب به مردم ايران بيان کند‪.‬‬ ‫وی حتی احتمال داد اگر ناچار شود داليل استعفای سال‬ ‫‪ ۶۷‬خود را نيز برای بيشترروشن شدن مسائل با مردم در‬ ‫ميان گذارد‪.‬‬


3 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010

1389 ‫ مرداد‬8 ‫ جمعه‬965 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

3


‫‪4‬‬

‫‪4 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 965‬جمعه ‪ 8‬مرداد ‪1389‬‬

‫در کانادا ‪...‬‬ ‫انتقاد از‬ ‫فرصت های نابرابر‬ ‫شغلی برای مهاجران‬ ‫و متولدین کانادا‬ ‫ایرانتو‪ :‬بدنب��ال نگرانی های ابراز‬ ‫ش��ده‪ ،‬در خصوص تبعیض های‬ ‫ش��غلی بین مهاج��ران و متولدین‬ ‫کان��ادا‪ ،‬دولت محافظه کار اعالم‬ ‫ک��رد‪ ،‬به تالش های خ��ود برای‬ ‫حل کردن مش��کل بعمل خواهد‬ ‫آورد‪.‬‬ ‫«جیس��ون کنی» وزی��ر مهاجرت‬ ‫و ش��هروندی در یک کنفرانس‬ ‫خبری با نمایندگان رس��انه های‬ ‫قومی اطمینان داد‪ ،‬دولت با بررسی‬ ‫مجدد مقررات استخدامی بخش‬ ‫فدرال‪ ،‬به بح��ث اختصاص دادن‬ ‫برخی مشاغل خاص برای اقلیت‬ ‫های مشهود‪ ،‬پایان دهد‪.‬‬ ‫‪Public Service Alliance of‬‬

‫‪ Canada‬تخمی��ن زده که چنین‬ ‫موضوعی تنه��ا ش��امل دو دهم‬ ‫فرصت های شغلی و یا حدود ‪91‬‬ ‫مورد از هر ‪ 5،000‬عنوان در سال‬ ‫‪ ،2008‬می گردد‪.‬‬ ‫وزیر مهاجرت با اذعان بر اینکه ‪،‬‬ ‫هم اکنون‪ ،‬بسیاری از فرصت های‬ ‫ش��غلی فدرال ‪ ،‬بصورت عادالنه‬ ‫توزیع نمی شود ‪ ،‬اظهار امیدواری‬ ‫کرد‪ ،‬با ترغیب صاحبان مشاغل ‪،‬‬ ‫از تبعیض های قومی در این زمینه‬ ‫جلوگیریگردد‪».‬‬ ‫پرس��ش از وزیر مهاجرت پس از‬ ‫آن انجام ش��د که مایکل ایگناتی‬ ‫یف‪ ،‬رهبر حزب لیبرال‪ ،‬اخیرا در‬ ‫ادامه در صفحه ‪32‬‬

‫کانادا هم به جمع‬ ‫تحریم کنندگان علیه‬ ‫جمهوری اسالمی پیوست‬ ‫ص��دای آمریکا ‪ -‬کان��ادا‪ ،‬همگام‬ ‫با متحدان غربی خ��ود و به منظور‬ ‫اعمال فشار بر تهران با هدف توقف‬ ‫برنامه هسته ای جمهوری اسالمی‪،‬‬ ‫تحریم های ی��ک جانبه جدیدی‬ ‫علیه جمهوری اسالمی اعمال کرد‪.‬‬ ‫تحری��م های ی��ک جانب��ه کانادا‬ ‫علیه جمهوری اس�لامی که از روز‬ ‫دوش��نبه ب��ه مرحله اجرا گذاش��ته‬ ‫می ش��وند‪ ،‬تب��ادالت بازرگانی و‬ ‫تجاری در زمینه هسته ای‪ ،‬شیمیایی‪،‬‬ ‫بیولوژیکی‪ ،‬موش��ک ها و س�لاح‬ ‫های کش��تار جمعی ب��ا جمهوری‬ ‫اسالمی را منع کرده است‪.‬‬ ‫براساس مفاد این اقدامات تحریمی‪،‬‬ ‫افتتاح شعب بانک های جمهوری‬ ‫اسالمی در کانادا ممنوع خواهد بود‬ ‫و بانک های کانادا نیز اجازه فعالیت‬ ‫در ایران نخواهند داشت‪.‬‬ ‫صادرات کاالهای حساس به ایران‪،‬‬ ‫که ممکن اس��ت در تولید س�لاح‬ ‫های کش��تار جمعی مورد استفاده‬ ‫قرار گیرند و همچنین ارسال موادی‬ ‫که در صنعت پاالیش نفت و گاز‬ ‫این کش��ور مورد بهره برداری قرار‬ ‫می گیرند نیز بخشی از تحریم های‬ ‫جدید اتاوا علیه تهران خواهند بود‪.‬‬ ‫الرن��س کانن‪ ،‬وزی��ر امور خارجه‬ ‫دولت فدرال کانادا روز دوشنبه‪٢٦ ،‬‬ ‫ژوییه اعالم کرد اقدامات تحریمی‬ ‫جدید از تحریم ه��ای بین المللی‬ ‫س��ازمان ملل فراتر خواهد رفت و‬

‫شامل ممنوعیت صادرات کاالهایی‬ ‫خواهد شد که احتمال استفاده آن‬ ‫ه��ا در برنامه هس��ته ای جمهوری‬ ‫اسالمی وجود دارد‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه کانادا‬ ‫خاطرنشان کرد هرگونه‬ ‫صادرات مواد غیر اتمی که ممکن‬ ‫سرمایه گذاری جدید شرکت‬ ‫اس��ت در تحقیقات و توسعه اتمی‬ ‫های کانادایی در بخش‬ ‫م��ورد اس��تفاده قرار گی��رد نیز در‬ ‫نفت‪ ،‬گاز و انرژی جمهوری‬ ‫فهرست تحریم های جدید کانادا‬ ‫اسالمی و نیز فن آوری های‬ ‫علیه رژیم ایران قرار دارد‪.‬‬ ‫مربوط به این صنایع ممنوع‬ ‫آقایکانندرکنفرانسخبریکهبه‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫طور زنده از رسانه های کانادا پخش‬ ‫شد‪ ،‬گفت‪« :‬تحریم های کانادا علیه مورد را به جمهوری اسالمی ارسال‬ ‫جمهوری اسالمی به منظور کاهش کند»‪.‬‬ ‫سرعت توسعه برنامه هسته ای ایران الرنس کانن در بخشی از کنفرانس‬ ‫که به سرعت به سمت تولید سالح خبری خ��ود گف��ت‪ « :‬جمهوری‬ ‫ه��ای اتمی پیش م��ی رود‪ ،‬اعمال اس�لامی کماکان به قطعنامه های‬ ‫خواهند شد و این اقدامات به هدف ش��ورای امنی��ت س��ازمان مل��ل و‬ ‫مجازات مردم ایران اتخاذ نشده اند آژانس بین المللی انرژی اتمی بی‬ ‫بلکه دولت غیرمسئول‪ ،‬سلطه جو و توجهی می کند و از گردن نهادن‬ ‫متخاصم این کش��ور را هدف قرار به تعهدات بی��ن المللی اتمی خود‬ ‫داده اند»‪.‬‬ ‫و توقف فعالیت های غنی س��ازی‬ ‫وزیر امور خارجه کانادا تاکید کرد اورانیوم سرباز می زند‪».‬‬ ‫اقدامات ایران و اظهارات خصمانه وزیر امور خارجه کانادا خاطرنشان‬ ‫مقام��ات ته��ران مقابل��ه آش��کار کرد هرگونه سرمایه گذاری جدید‬ ‫دولتمردان این کش��ور ب��ا کانادا و ش��رکت های کانادای��ی در بخش‬ ‫کش��ورهای هم فکری اس��ت که نف��ت‪ ،‬گاز و ان��رژی جمه��وری‬ ‫خواه��ان برقراری صل��ح و امنیت اسالمی و نیز فن آوری های مربوط‬ ‫جهانیهستند‪.‬‬ ‫به این صنایع ممنوع خواهند بود‪.‬‬ ‫وی افزود تحریم های جدید کانادا کانادا ماه گذش��ته اعالم کرد همه‬ ‫با هماهنگی کشور های دیگر اعمال مفاد قطعنامه شورای امنیت سازمان‬ ‫خواهند شد تا «پیام محکم تعهد و‬ ‫همبستگی جامعه بین الملل در این‬ ‫ادامه در صفحه ‪32‬‬

‫سکوت کانادا درباره انتشار اسناد‬ ‫محرمانه جنگ آمریکا در افغانستان‬ ‫صدای آمریکا ‪ -‬در ش��رایطی که‬ ‫دول��ت فدرال کان��ادا از اظهار نظر‬ ‫در مورد انتشار اسناد محرمانه جنگ‬ ‫آمریکا در افغانس��تان خ��ودداری‬ ‫کرده است‪ ،‬رسانه های این کشور‬ ‫با تحلیل بخش هایی از این اس��ناد‪،‬‬ ‫از دشواری ماموریت ارتش کانادا‬ ‫در افغانس��تان و چال��ش نیروهای‬ ‫نظامی این کشور برای رویارویی با‬ ‫شورشیان طالبان خبر می دهند‪.‬‬ ‫الرن��س کانن‪ ،‬وزی��ر امور خارجه‬ ‫کانادا ضمن خودداری از اظهارنظر‬ ‫در م��ورد محتوای اس��ناد محرمانه‬ ‫جنگ آمریکا در افغانستان‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد انتش��ار این اسناد امنیت ارتش‬ ‫کان��ادا در افغانس��تان را در معرض‬ ‫خطر قرار می دهد‪.‬‬ ‫سی بی سی‪ ،‬تلویزیون دولتی کانادا‬ ‫گزارش داد ارتش این کشور انتشار‬ ‫اس��ناد تارنمای « ویک��ی لیکس»‬ ‫در مورد کشته ش��دن چهار سرباز‬ ‫کانادایی در س��پتامبر سال ‪ ٢٠٠٦‬را‬ ‫رد کرده است‪.‬‬ ‫ارتش کانادا اعالم ک��رده بود این‬ ‫چهار س��رباز کانادایی در درگیری‬ ‫با شورش��یان طالبان به قتل رسیده‬ ‫بودند‪ .‬این در حالی ست که اسناد‬ ‫محرمان��ه «ویکی لیک��س» حاکی‬ ‫از آن اس��ت که این چهار س��رباز‬ ‫کانادایی بر اثر آتش حمله تصادفی‬ ‫نیروهای آمریکایی کشته شدند‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه کانادا همچنین از‬ ‫پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر‬ ‫صداقت دولت های غربی در مورد‬ ‫تعداد تلف��ات غیرنظامی در جنگ‬ ‫افغانستان خودداری کرد و نسبت به‬ ‫انتشار اطالعات مربوط به عملیات‬ ‫نظامی حس��اس در افغانس��تان که‬ ‫احتمال دارد جان سربازان کانادایی‬

‫در افغانستان را به خطر اندازد‪ ،‬ابراز‬ ‫نگرانی کرد‪.‬‬ ‫از سویی دیگر رس��انه های دولتی‬ ‫کان��ادا به نق��ل از اس��ناد محرمانه‬ ‫تارنمای «ویک��ی لیکس» گزارش‬ ‫داده ان��د ای��االت متحده در س��ال‬ ‫‪ ٢٠٠٧‬از کانادا خواس��ته ب��ود تا با‬ ‫اعم��ال فش��ارهای دیپلماتیک بر‬ ‫عربس��تان س��عودی و آفریق��ای‬ ‫جنوبی‪ ،‬دولتمردان این کشورها را‬ ‫متقاعد کند تا عملیات گردآوری‬ ‫کمک های مالی ب��رای طالبان در‬ ‫این کشورها را سرکوب کنند‪.‬‬ ‫براساس یکی از اس��ناد این تارنما‬ ‫که تاریخ آن به س��ال ‪ ٢٠٠٧‬بازمی‬ ‫گ��ردد‪ ،‬ای��االت متح��ده از کانادا‬ ‫خواس��ته بود تا از ام��ارات متحده‬ ‫عربی و عربس��تان سعودی بخواهد‬ ‫تا فعالیت س��ازمان هایی مظنون به‬ ‫فراهم آوردن سرمایه برای طالبان را‬ ‫متوقفکنند‪.‬‬ ‫در حالی که ماموریت نظامی کانادا‬ ‫در افغانس��تان تابستان سال آینده به‬ ‫پایان می رس��د اما چالش نیروهای‬ ‫ارت��ش این کش��ور در مب��ارزه با‬ ‫شورشیان طالبان‪ ،‬انتقال زندانیان به‬ ‫مقامات افغان و اخبار بحث برانگیز‬ ‫ش��کنجه و آزار و اذیت اس��را در‬ ‫بازداش��تگاه های افغانس��تان و نیز‬ ‫ادعای احزاب مخالف مبنی برعدم‬ ‫ش��فافیت اتاوا در م��ورد جزئیات‬ ‫این ماموریت‪ ،‬بحران های سیاسی‬ ‫بس��یاری برای دولت محافظه کار‬ ‫کانادا پدید آورده است‪.‬‬


‫‪5‬‬

‫‪5 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 965‬جمعه ‪ 8‬مرداد ‪1389‬‬

‫نامه سرگشاده چند تن از دانشجویان دانشگاه یورک در تورنتوی کانادا‬ ‫درباره کمپین برچیدن پرچم جمهوری اسالمی از دانشگاه یورک‬ ‫آق��ای س��عید رهنما‪ ،‬اس��تاد علوم‬ ‫سیاسی دانشگاه یورک‪،‬‬ ‫درود بر شما!‬ ‫ی اس��ت‬ ‫همانطور که می‌دانید مدت ‌‬ ‫یدانشگاه‬ ‫کهکانوندانشجویانایران ‌‬ ‫یورک از پرچم جمهوری اسالمی‬ ‫ی که در‬ ‫سمبل حکومتی غیر انسان ‌‬ ‫طول ‪ ۳۱‬سال عمر خود جز زندان‪،‬‬ ‫شکنجه‪،‬اعدام‪،‬سنگسآر‪،‬فقر‪،‬سلب‬ ‫آزادیهایفردی‪،‬سیاسی‪،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫ی در‬ ‫آواره ک��ردن ه��زاران ایران�� ‌‬ ‫سراسر دنیا و بسیاری دیگر از موارد‬ ‫نقض حقوق بش��ر را برای ایرانیان‬ ‫داشته است استفاده می‌کند‪.‬‬ ‫باید به اطالع ش��ما برس��انیم که با‬ ‫دیدن پرچم جمهوری اس�لامی ما‬ ‫به یاد سرکوب دوستان و عزیزانمان‬ ‫در ایران می‌افتیم‪ ،‬به یاد دادگاه‌های‬ ‫جمهوری اسالمی که حکم اعدام‬ ‫و سنگسآر هموطنان و رشیدترین‬ ‫جوانان مملکت ما را میدهد می‌افتیم‬ ‫و همچنین به یاد آن روزهای سختی‬ ‫که در ایران زیر سلطه این حکومت‬ ‫ی میکردیم می‌افتیم‪ .‬از اینرو‬ ‫زندگ ‌‬ ‫ما دانشجویان کمپین برچیدن پرچم‬ ‫جمه��وری اس�لامی در دانش��گاه‬ ‫ی بسیار‬ ‫یورک از آغاز چنین حرکت ‌‬ ‫خوشحالهستیم‪.‬‬ ‫ی که باعث ش��د‬ ‫آق��ای رهنما دلیل ‌‬ ‫که ما ای��ران را ترک کنیم بخاطر‬ ‫این نبود که کشور خود را دوست‬ ‫نداش��تیم بلک��ه بخاط��ر ش��رایط‬ ‫سرکوبگرانه حاکم در ایران بود که‬ ‫ی می‌کنیم‪.‬‬ ‫م��ا االن در کانادا زندگ ‌‬ ‫بنابراین بس��یار غیر عادالنه اس��ت‬ ‫که ما س��مبل حکومت��ی را که از‬

‫ما اعضای کمپین برچیدن پرچم جمهوری اسالمی در دانشگاه‬ ‫ی از ما فرزندان زندانیان سیاسی سابق نیزهستیم‬ ‫یورک‪ ،‬که برخ ‌‬ ‫به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد که پرچم جمهوری اسالمی‪،‬‬ ‫ی ما‪،‬‬ ‫که سمبل حکومتی است که باعث از بین رفتن زندگ ‌‬ ‫خانوادهایمان و میلیون ها نفر از مردم ایران شده است‪،‬‬ ‫در دانشگاه یورک حضور داشته باشد چرا که به عنوان‬ ‫ی دانشگاه یورک باید به اطالع شما برسانیم‬ ‫دانشجویان ایران ‌‬ ‫ی‬ ‫ی دانشجویان ایران ‌‬ ‫که باعث خجالت ماست که کانون فرهنگ ‌‬ ‫دانشگاه یورک با این پرچم خود را نماینده ما دانشجویان‬ ‫ی کند‪.‬‬ ‫ی این دانشگاه معرف ‌‬ ‫ایران ‌‬

‫آن فرار ک��رده ایم دوباره در اینجا‬ ‫ی‬ ‫شاهد باشیم و آن فشارهای روح ‌‬ ‫ی را ک��ه در ای��ران بخاطر‬ ‫و روان�� ‌‬ ‫جمهوری اس�لامی تحمل کردیم‬ ‫دوباره با آن مواجه شویم‪ .‬آیا شما از‬ ‫قربانیان هولوکاست انتظار دارید که‬ ‫پرچم نازیست‌ها را تحمل کنند؟ ما‬ ‫در حد توان خود برای س��رنگونی‬ ‫جمهوری اسالمی تالش می‌کنیم‬ ‫و افتخ��ار میکنیم ک��ه همچنان در‬ ‫صف محکم مبارزه با رژیم اسالمی‬ ‫هستیم‪ .‬اقای رهنما ما بسیار متاسفیم‬ ‫اگر شما نیز خود را در احساسات ما‬ ‫ش��ریک و خود راهمرزم ما در این‬ ‫مبارزهنمیدانید‪.‬‬ ‫به یاد داریم که چندی پیش ش��ما‬ ‫نظر و مخالفتتان را در مورد کمپین‬ ‫ما در نشریه شهروند تورنتو (شماره‬ ‫‪ )۱۲۷۸‬اینگونه بیان فرمودید‪:‬‬ ‫«من اطالع��ی از این ب��ه اصطالح‬ ‫ن که یکی از‬ ‫کمپین نداش��تم تا ای ‌‬ ‫دانش��جویان برای م��ن اعالمیه‌ای‬ ‫فرس��تاد ک��ه در وب‌س��ایتی به نام‬ ‫آزادی بیان گذاش��ته شده بود‪ .‬من‬ ‫زبان استفاده شده در این مطلب را‬

‫بس��یار زننده دیدم و متاسف شدم‬ ‫كه چطور چند دانش��جوی جوان‬ ‫با این تن��دی و خش��ونت و با این‬ ‫قاطعیت ب��ه هم دانش��گاهی های‬ ‫خ��ود اتهام می زنند‪ .‬زبان این بیانیه‬ ‫س��بک مش��ابه جمهوری اسالمی‬ ‫اس��ت و لحنی پل پوتی دارد و در‬ ‫بیرون دانش��گاه هم نمونه هایی از‬ ‫ای��ن برخ��ورد وج��ود دارد‪ ،‬اما از‬ ‫دانشجویان انتظار دیگری می رود‪.‬‬ ‫همانطور كه جمهوری اسالمی هر‬ ‫مخالفی را عامل امریكا و اس��رائیل‬ ‫می نامد‪ ،‬در این سبك برخورد نیز‬ ‫هر كه مخالف نظر آنها است‪ ،‬عامل‬ ‫جمهوری اسالمی است‪ .‬به هر حال‬ ‫همانطور كه گفتم من ضمن آنكه‬ ‫با نصب پرچم جمهوری اس�لامی‬ ‫در اتاق انجمن دانش��جویان ایرانی‬ ‫مخالفم‪ ،‬اما هیچ توافق و حمایتی از‬ ‫این به اصطالح كمپین هم ندارم‪».‬‬ ‫چگونه اینچنین ناعادالنه و به دلیل‬ ‫مخالف��ت با لحن اعالمیه کمپین به‬ ‫ما اتهام خشونت گرائی میزنید و با‬ ‫قاطعیت هر کس را که در مخالفت‬ ‫با جمهوری اسالمی و سمبل‌هایش‬

‫با رهنمود‌های شما هماهنگ نباشد‬ ‫مشابه جمهوری اسالمی میخوانید‪.‬‬ ‫همانگونهکهفرمودید«ازدانشجویان‬ ‫انتظار دیگری می رود» ‪،‬از شما هم‬ ‫به عنوان یک استاد دانشگاه انتظار‬ ‫دیگری میرود!‬ ‫آقای رهنما همچنین شما ادعا کرده‬ ‫بودید که» ش��نیده ای��د که کانون‬ ‫ی دانشگاه‬ ‫ی دانشجویان ایران ‌‬ ‫فرهنگ ‌‬ ‫یورک از پرچم جمهوری اسالمی‬ ‫استفاده می‌کند اما از آن هیچگونه‬ ‫اطالعی نداشته اید»‪ .‬چگونه ممکن‬ ‫است که از وجود پرچم جمهوری‬ ‫اس�لامی در دفتر این کانون اطالع‬ ‫نداشته باش��ید در حالیکه خودشما‬ ‫مشاور خانم پگاه گنجی مسئول این‬ ‫کانون بوده اید؟ شما حتی در دفاع‬ ‫از این حرکت کانون به ما هش��دار‬ ‫میدهید که «این کانون یک کانون‬ ‫غیر سیاس��ی است و اگر این پرچم‬ ‫را بردارن��د به یک کانون سیاس��ی‬ ‫تبدیل میشود»‪ .‬باید به اطالع برسانیم‬ ‫که پرچم هر کشور‪ ،‬گروه سیاسی‬ ‫و حتی تش��کل اجتماع��ی بیانگر‬ ‫سیاست و سمبل ارزشهایشان است‪.‬‬ ‫پرچم جمهوری اسالمی نیز بیانگر‬ ‫سیاس��تهای ضد بش��ری این رژیم‬ ‫ی‬ ‫است‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬کانونفرهنگ ‌‬ ‫دانشجویان ایرانیدانشگاه یورک با‬ ‫برافراختن این پرچم خواس��ته یا نا‬ ‫خواسته‪ ،‬به پیروی از این سیاست ها‬ ‫محکوم است‪.‬‬ ‫آق��ای رهنما‪ ،‬اج��ازه بدهید که ما‬ ‫فرض شما را بر سیاسی نبودن این‬ ‫ادامه در صفحه ‪32‬‬

‫تالش دانشمندان کانادایی‬ ‫برای نوزایش اعضای بدن انسان‬ ‫برای درمان بیماری ها‬ ‫دانشمندان کانادایی در تالشند تا از اسرار نوزایشی که سبب رشد بافت ها‬ ‫و اعضای بدن انسان می شوند‪ ،‬پرده بردارند‪.‬‬ ‫دکتر ایان راجرز‪ ،‬محقق بیمارس��تان مونت س��اینای در تورنتو‪ ،‬پژوهش‬ ‫خود در آزمایشگاه را بر یک لوزالعمده جایگزین و جا به جا کردن آن با‬ ‫لوزالمعده بیمار مبتال به بیماری دیابت نوع یک متمرکز کرده است تا بتواند‬ ‫تولید انسولین لوزالمعده بیمار را جبران کند‪.‬‬ ‫دکتر راجرز و تیم هم��کاران او روی لوزالمعده ای تحقیق می کنند که‬ ‫از یک اسفنج جراحی با ساختار سه بعدی ساخته شده و سلول های ویژه‬ ‫تولید انس��ولین را به طور پراکنده در آن کاشته اند‪ .‬این لوزالمعده در این‬ ‫آزمایشگاه رشد خواهد کرد و سپس به پوست فرد مبتال به بیماری دیابت‬ ‫نوع یک پیوند زده می شود تا روند تولید انسولین آن را احیا کند‪.‬‬ ‫در حالی که دکتر راجرز به پیجیدگی تولید لوزالمعده اذعان می کند‪ ،‬اما‬ ‫پیشرفته ترین مراحل تحقیقات وی در آزمایشگاه‪ ،‬بر نوزایش سلول های‬ ‫خونی متمرکز شده است تا بدن افراد مبتال به بیماری دیابت نوع دو و یا‬ ‫بزرگس��االن مبتال به دیابت بتوانند بار دیگر انسولین تولید کنند و از قطع‬ ‫اعضای بدن آن ها اجتناب شود‪.‬‬ ‫دکتر آنراس نگی‪ ،‬پژوهشگر کانادایی می گوید از دیدگاه نظری‪ ،‬تحت‬ ‫هر شرایطی که سلول های بدن انسان تخریب شده باشند‪ ،‬چه سلول های‬ ‫تولید انس��ولین باشد و چه س��لولهای مغزی در بیماران مبتال به آلزایمر و‬ ‫پارکینس��ون و یا حتی سلول های شبکه چش��م که عامل نابینایی هستند‪،‬‬ ‫روزی ترمیم خواهند ش��د و رمز این ترمیم‪ ،‬نوزایش س��لول های بنیادی‬ ‫خون‪ ،‬پوست و یا جنین است‪.‬‬ ‫دکتر نگی می گوید‪« :‬اگر بتوانیم راهی بیابیم که این سلول ها را جایگزین‬ ‫کنیم‪ ،‬می توانیم برای این بیماری ها که هم اکنون تلفات بسیاری به همراه‬ ‫دارند‪ ،‬درمان بیابیم‪».‬‬ ‫وی خاطرنشان می کند تا به حال دو شرکت آمریکایی توانسته اند طی سال‬ ‫جاری مجوز مقررات کار با س��لول های بنیادی را کسب کنند تا این نوع‬ ‫درمان را روی هجده بیمار مبتال به فلج ستون فقرات آزمایش کنند‪.‬‬ ‫گروهی از دانشمندان تورنتو از قطعه های غضروف سفیدی که روی یک‬ ‫استخوان جایگزین رشد کرده اند و نقش داربست را برای سلول ها بازی‬ ‫می کنند‪ ،‬اس��تفاده کرده اند تا مفصل های زانو و لگن خاصره انس��ان را‬ ‫نوزاییکنند‪.‬‬ ‫دکتر ریتا کاندل‪ ،‬پژوهشگر موسسه تحقیقاتی بیمارستان مونت ساینای می‬ ‫گوید هدف‪ ،‬رشد مفصل بیولوژیکی ست که فرد بتواند به طور کامل و‬ ‫بدون درد حرکت کند‪.‬‬


‫‪6‬‬

‫‪6 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 965‬جمعه ‪ 8‬مرداد ‪1389‬‬

‫انفجار مشکوک در نفتکش‬ ‫ژاپنی در تنگه هرمز‬

‫در جهان‪...‬‬ ‫ویکی‌لیکس‪:‬‬ ‫هنوز ‪ ۱۵‬هزار سند از جنگ‬ ‫افغانستان را منتشر نکرده‌ایم‬ ‫رادیو فردا‪ -‬در حال��ی که وزارت‬ ‫دف��اع آمریکا‪ ،‬می‌گوی��د ارزيابى‬ ‫خسارت‌های ناشى از انتشار هزاران‬ ‫سرى درباره جنگ افغانستان‬ ‫سند ّ‬ ‫توس��ط وب‌سایت ویکی‌لیکس به‬ ‫هفته‌ها زمان نياز دارد‪ ،‬ویکی‌لیکس‬ ‫مدعی است که هنوز ‪ ۱۵‬هزار سند‬ ‫محرمانه دیگر در اختیار دارد‪.‬‬ ‫اس��نادی ک��ه روز دوش��نبه در‬ ‫روزنامه‌های گاردی��ن‪ ،‬نیویورک‬ ‫تایمز و مجله اشپیگل انتشار یافت‬ ‫جزئیات تازه‌ای از عملیات پنهانی‬ ‫جنگ در افغانس��تان در طی شش‬ ‫سال گذش��ته را به تصویر کشیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این اسناد را وب سایت ویکی‌لیکس‬ ‫که اخبار پشت پرده را افشا می‌کند‪،‬‬ ‫یکشنبه شب در وب سایت خود نیز‬ ‫منتشرکرد‪.‬‬ ‫در این اس��ناد ب��ه ویژه ب��ه ناتوانی‬ ‫آمریکا درجلوگی��ری از حمایت‬ ‫پنهان نیروهای اطالعات پاکس��تان‬ ‫(آی‌اس‌آی) ب��ه ش��به نظامی��ان و‬ ‫همچنین به افزایش ش��مار قربانیان‬ ‫غیر نظامی در اثر حمالت نیروهای‬ ‫آمریکایی اشاره شده است‪.‬‬ ‫این اسناد همچنین به دستور عملیاتی‬ ‫پنه��ان «بگیر ی��ا بکش» ب��ه گروه‬ ‫ضربت ‪ ۳۷۳‬کماندوهای آمریکایی‬ ‫علیه رهبران طالبان اشاره می‌کند که‬

‫منجر به کشته شدن غیر نظامیان در‬ ‫افغانستان شده است‪.‬‬ ‫ِدیو الپان‪ ،‬سخنگوی وزارت دفاع‬ ‫آمریکا‪ ،‬گفت مقام های رس��می‬ ‫در حال بازبینی این اسناد و برآورد‬ ‫خس��ارت احتمالی ناشی از افشای‬ ‫این اسناد هستند‪.‬‬ ‫وی همچنین انتش��ار این اس��ناد را‬ ‫«عملی جنایتکارانه» توصیف کرد‪.‬‬ ‫درهمینزمینهکاخسفیدگفتهاست‬ ‫اقداماتی که مانع از انتشار این اسناد‬ ‫در رسانه‌ها شود انجام نداده است‪.‬‬ ‫با این حال رابرت گیبز سخنگوی‬ ‫کاخ سفید گفت از ویکی لیکس‬ ‫خواس��ته ش��د تا اطالعات��ی را که‬ ‫ممکن اس��ت به نیروه��ای ارتش‬ ‫آمریکا لطمه بزند پاک شود‪.‬‬ ‫در همین ح��ال مقامات پنتاگون از‬ ‫اظهار نظر درباره جزئیات اس��نادی‬ ‫مبنی دستیابی طالبان به موشک‌های‬ ‫ضد هوایی حرارت‌یاب خودداری‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫گفته می‌ش��ود مقام‌ه��ای پنتاگون‬ ‫تحقیقات وسیعی برای یافتن عامل‬ ‫افش��ای این اس��ناد محرمان��ه آغاز‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫مقام��ات نظام��ی آمری��کا برادلی‬ ‫مینینگ‪،‬کارشناسپیشیناطالعاتی‬ ‫ارت��ش آمریکا در بغداد به س��بب‬ ‫انتقالاسنادطبقه‌بندیشدهبازداشت‬

‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال به گفته س��خنگوی‬ ‫وزارت دف��اع آمری��کا آخری��ن‬ ‫اسنادی که انتشار یافته می‌تواند از‬ ‫هر مقام اطالعات��ی ارتش صورت‬ ‫گرفته‌باشد‪.‬‬ ‫جولیان اسنج‪ ،‬س��ردبیر وب‌سایت‬ ‫ویکی‌لیکس‪ ،‬روز دوشنبه در لندن‬ ‫به خبرنگاران گفت که «افشای این‬ ‫اسناد آغاز کار اس��ت»‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ ۱۵ « :‬هزار پرونده دیگر از اسناد‬ ‫محرمانه ارتش آمریکا در افغانستان‬ ‫هم‌اکنون در اختیار ماست»‪.‬‬ ‫آقای اسنج همچنین گفت که این‬ ‫اسناد می‌تواند نشان‌دهنده ارتکاب‬ ‫جرائ��م جنگ��ی توس��ط نیروهای‬ ‫آمریکا باش��د اما باید در دادگاه به‬ ‫آن رسیدگی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری آسوش��یتد‬ ‫پرس برادلی مینینگ‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫پیشین اطالعاتی ارتش آمریکا در‬ ‫بغداد ادعا کرده که ‪ ۲۶۰‬هزار سند‬ ‫ارتش آمری��کا را در اختیار ویکی‬ ‫لیکس قرارداده است‪.‬‬ ‫آقای منینیگ در ابتدای ماه جاری‬

‫میالدیبهاتهامافشایاسرارمحرمانه‬ ‫در بازداشت به سر می‌برد‪.‬‬ ‫در همین حال حسین حقانی‪ ،‬سفیر‬ ‫پاکستان در آمریکا‪ ،‬روز سه‌شنبه در‬ ‫واکنش به انتشار این اسناد و نقش‬ ‫سازمان‌های اطالعاتی پاکستان در‬ ‫حمایت نیروهای طالبان‪ ،‬گفت «این‬ ‫[انتشار] واقعیات موجود در منطقه را‬ ‫منعکسنمی‌کند»‪.‬‬ ‫ای��ران در اولین واکنش‪ ،‬دوش��نبه‬ ‫ش��ب از زبان محمود احمدی‌نژاد‪،‬‬ ‫بخش‌های��ی از این اس��ناد را که به‬ ‫نقش تهران در حمایت‌های پنهان‬ ‫مالی‪ ،‬تس��لیحاتی‪ ،‬آم��وزش و پناه‬ ‫دادن ب��ه شورش��یان طالبان اش��اره‬ ‫می‌کند‪ ،‬را رد کرد‪.‬‬ ‫وال اس��تریت جورن��ال نی��ز در‬ ‫ش��ماره امروز خود نوشت که دفتر‬ ‫نمایندگ��ی ایران در س��ازمان ملل‬ ‫متحد نی��ز‪ ،‬ادعاهای��ی اینچنین را‬ ‫رد کرده اس��ت‪.‬ایران در گذش��ته‬ ‫نیز هم��واره با رد اتهام��ات ارتش‬ ‫آمریکا درباره دخالت در افغانستان‬ ‫به همکاری با دولت حامد کرزای‬ ‫تأکید کرده است‪.‬‬

‫بی بی سی ‪ -‬در یک نفتکش ژاپنی‬ ‫هنگام عبور از تنگه هرمز انفجاری‬ ‫روی داده و خساراتی به بار آورده‬ ‫است‪.‬‬ ‫روز چهارشنبه‪ 6 ،‬مرداد (‪ 28‬ژوئیه)‪،‬‬ ‫وزارت ترابری ژاپن اعالم کرد که‬ ‫هنگامی که نفتکش استار‪ ،‬متعلق به‬ ‫شرکت کشتیرانی میتسوئی‪ ،‬از مسیر‬ ‫تنگه هرمز عبور می کرد‪ ،‬انفجاری‬ ‫مش��کوک در این کشتی روی داد‬ ‫که به آن آس��یب رساند و یکی از‬ ‫سرنشینان کشتی را زخمی کرد‪.‬‬ ‫این واقعه حدود س��ی دقیقه بامداد‬ ‫به وقت محلی روی داد و با وجود‬ ‫آس��یبی که به کش��تی وارد ش��د‪،‬‬ ‫مقامات ش��رکت میتس��وئی تاکید‬ ‫داشته اند که نشانه ای از نشت نفت‬ ‫دیده نمی شود‪.‬‬ ‫وزارت تراب��ری ژاپن گفته اس��ت‬ ‫که علت این انفجار هنوز مشخص‬ ‫نیست اما یکی از سرنشینان کشتی‬ ‫گفته است که قبل از وقوع انفجار‪،‬‬ ‫حرکت یک ش��یئ درخشان را در‬ ‫فضا مشاهده کرد‪.‬‬ ‫اظهارات سرنش��ین کش��تی باعث‬ ‫گمانه زنی هایی در این مورد شده‬ ‫ک��ه ممکن اس��ت نفتکش اس��تار‬ ‫هدف حمله مس��لحانه‪ ،‬احتماال از‬ ‫س��وی راهزنان دریایی‪ ،‬قرار گرفته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫در س��ال های اخیر‪ ،‬فعالیت دزدان‬ ‫دریای��ی در منطق��ه ش��اخ آفریقا‬ ‫ش��دت گرفته و کشتی های متعلق‬ ‫به کش��ورهای مختل��ف‪ ،‬از جمله‬ ‫نفتکش ها‪ ،‬هدف حمله آنان قرار‬

‫گرفته است‪.‬‬ ‫با اینهمه‪ ،‬تا کنون از حمالت راهزان‬ ‫دریایی به کش��تی ه��ای تجاری و‬ ‫نفتکش ها در خلیج فارس و دریای‬ ‫عمان گزارشی در دست نبوده و از‬ ‫این نظر‪ ،‬تنگ��ه هرمز نیز منطقه ای‬ ‫امن محسوب می شده است‪.‬‬ ‫نفتکش اس��تار حامل دویس��ت و‬ ‫هفتاد هزار تن نفت خام بود و با سی‬ ‫و یک خدمه هندی و فیلیپینی پس‬ ‫از بارگی��ری در بنادر امارات عربی‬ ‫متحده عازم بندر چیبا در ژاپن بود‪.‬‬ ‫سخنگوی شرکت مالک نفتکش‬ ‫گفته است که پس از وقوع انفجار‪،‬‬ ‫کش��تی بدون نیاز به یدک کش به‬ ‫منظور بازرس��ی و انجام تعمیرات‬ ‫الزم به بن��ادر امارات عربی متحده‬ ‫بازگشت‪.‬‬ ‫تنگ��ه هرم��ز از جمله پ��ر رفت و‬ ‫آمدترین مسیرهای آبی بین المللی‬ ‫اس��ت و از آنجا که نفت صادراتی‬ ‫کوی��ت‪ ،‬قط��ر و بحری��ن و بخش‬ ‫عمده ای از نفت صادراتی عربستان‬ ‫س��عودی با عبور از این تنگه راهی‬ ‫بازاره��ای بی��ن المللی می ش��ود‪،‬‬ ‫دارای اهمی��ت اس��تراتژیک قابل‬ ‫توجهی است‪.‬‬ ‫ب��ه دلی��ل حض��ور ن��اوگان های‬ ‫کشورهای منطقه و شمار دیگری‬ ‫از کش��ورهای جه��ان در خلی��ج‬ ‫ف��ارس‪ ،‬تنگه هرمز مح��ل رفت و‬ ‫آمد ناوهای جنگی و همچنین محل‬ ‫عبور و مرور کش��تی های تجاری‬ ‫حامل کاال برای کشورهای ساحلی‬ ‫خلیج فارس است‪.‬‬


‫‪7‬‬

‫‪7 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 965‬جمعه ‪ 8‬مرداد ‪1389‬‬

‫موارد جنجالی قانون مهاجرتی آریزونا لغو شد‬ ‫شنبه (‪ ۶‬ژوئیه) از آریزونا به دادگاه‬ ‫ش��کایت کرد با این اس��تدالل که‬ ‫قان��ون مذکور «موجب بازداش��ت‬ ‫و آزار و اذی��ت مس��افران خارجی‬ ‫مجاز‪ ،‬مهاجران و ش��هروندانی که‬ ‫مدارک شناس��ایی ندارند یا آن را‬ ‫حمل نمی کنند خواهد شد‪».‬‬ ‫سایر موارد این قانون روز پنجشنبه‬ ‫‪ ۲۹‬ژوئیه به اجرا گذاش��ته خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ناظران رای قاضی بولتون را پیروزی‬ ‫حقوقی مهمی ب��رای دولت آقای‬ ‫اوباما می دانند‪.‬‬

‫بی بی سی ‪ -‬یک قاضی فدرال در‬ ‫ایالت آریزون��ای آمریکا با صدور‬ ‫حکمی به نفع دولت باراک اوباما‪،‬‬ ‫از اجرای مف��اد جنجالی قانونی در‬ ‫این ایالت که منتقدان آنرا تبعیض‬ ‫آمیز و ض��د مهاجران م��ی دانند‪،‬‬ ‫جلوگیریکرد‪.‬‬ ‫س��وزان بولت��ون یک��ی از قضات‬ ‫فدرال شهر فینیکس مرکز آریزونا‪،‬‬ ‫چهارشنبه (‪ ۲۸‬ژوئیه) در پی شکایت‬ ‫سه هفته پیش دولت باراک اوباما از‬ ‫آریزونا‪ ،‬مفاد جنجالی آن قانون را‬ ‫مغایر قوانین فدرال دانست و مانع از‬ ‫اجرای آنها شد‪.‬‬ ‫مهاجرانغیرقانونی‬ ‫این قانون که در ماه آوریل امس��ال‬ ‫تصویب ش��د‪ ،‬به مام��وران پلیس‬ ‫ایالتی و محلی اجازه رؤیت مدارک آریزون��ا‪ ،‬واق��ع در جن��وب غرب‬ ‫مهاجرت اشخاصی که پلیس آنها آمریکا‪ ،‬با مکزیک هم مرز است‪.‬‬ ‫را به اتهام تخلفات دیگر متوقف یا بر اس��اس برآورده��ا حداقل ‪۴۶۰‬‬ ‫هزار نفر که بیشتر آنها اهل مکزیک‬ ‫بازداشت می کند را داده بود‪.‬‬ ‫بر اس��اس این قانون‪ ،‬عدم حمل و یا کشورهای دیگر آمریکای التین‬ ‫ارائه مدارک مهاجرت نیز قرار بود هستند بطور غیر قانونی در این ایالت‬ ‫جرم باش��د که در پی صدور حکم زندگی می کنند‪.‬‬ ‫دادگاه‪ ،‬این ماده اجرا نخواهد شد‪ .‬فرمان��دار آریزونا ه��دف اجرای‬ ‫قاضی بولتون در ای��ن پرونده نظر تدابیر سختگیرانه را مقابله با کارتل‬ ‫وزارت دادگس��تری آمری��کا را های مواد مخدر و قاچاق انسان می‬ ‫پذیرفت که اس��تدالل ک��رده بود داند و می گوید پلیس از آن برای‬ ‫موارد فوق‪ ،‬اجرای قوانین مهاجرتی تبعیض علیه گروه خاصی استفاده‬ ‫فدرال را با مشکل روبرو می کند‪ .‬نخواهد کرد‪.‬‬ ‫س��ناتورهای جمهوریخ��واه جان اما منتقدان معتقدند که اقدام آریزونا‬ ‫مک کین و سناتور جان کایل‪ ،‬که ب��ه رفتار تبعیض آمی��ز پلیس علیه‬ ‫نمایندهآریزونادرمجلسسناهستند اقلیت های قومی ب��ه ویژه مردمی‬ ‫با صدور بیانیه ای از این حکم انتقاد که اصالتا اهل کشورهای آمریکای‬ ‫کرده اند و شکایت دولت اوباما از التین هستند‪ ،‬منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫ایالتشان را موجب هدر رفتن بودجه ائتالفی از گروه های مدافع حقوق‬ ‫بش��ر و آزادی های مدنی در ماه مه‬ ‫دولت دانسته اند‪.‬‬ ‫وزارت دادگس��تری آمریکا س��ه برای لغو این قانون از دولت آریزونا‬

‫این قانون با اعتراض بسیاری از مردم در ایالت های مختلف‬ ‫روبرو شده بود‬

‫به دادگاه شکایت کرده بود‪.‬‬ ‫مقام های قضایی فدرال در شکایت‬ ‫خود اب��راز نگرانی کرده بودند که‬ ‫آریزونا مس��ائل «بشردوس��تانه» یا‬ ‫رواب��ط دیپلماتیک با کش��ورهای‬ ‫دیگر را نیز نادیده گرفته است‪.‬‬ ‫دول��ت مکزی��ک که به ش��دت‬ ‫از قان��ون مذکور انتقاد ک��رده‪ ،‬از‬

‫شکایت دولت فدرال استقبال کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫جی��ن بروئ��ر‪ ،‬فرمان��دار آریزونا‪،‬‬ ‫دولت ب��اراک اوبام��ا را متهم می‬ ‫کند که بجای اجرای قوانین فدرال‬ ‫مهاجرت‪ ،‬از مردم آریزونا شکایت‬ ‫کرده و با اقدام خود‪ ،‬سرمایه مالیات‬ ‫دهندگان را بهدر می دهد‬

‫نخست وزیر بریتانیا‬ ‫صدور ترور از پاکستان را محکوم کرد‬

‫نخست وزیر بریتانیا در سخنانی‪ ،‬آنچه را که صدور ترور از جانب پاکستان‬ ‫‌خواند‪ ،‬محکوم کرد‪.‬‬ ‫دیوید کمرون در جریان یک جلسه‌ی سخنرانی در بنگلور هند گفت‪«:‬ما‬ ‫خواهان پاکس��تانی دموکرات‪ ،‬قوی و باثبات هس��تیم‪ .‬ام��ا به هیچ وجه‬ ‫نمی‌توانیم شاهد آن باشیم که این کشور سیاستی دوگانه داشته باشد و به‬ ‫هند‪ ،‬افغانستان و یا هر جای دیگری در دنیا‪ ،‬ترور صادر کند»‪.‬‬ ‫اظهارات نخست وزیر بریتانیا در حالی مطرح می‌شود که اسناد طبقه‌بندی‬ ‫شده‌ی نظامی آمریکا‪ ،‬که بتازگی منتشر شده از احتمال کمک دستگاه‌های‬ ‫اطالعاتی پاکستان به ستیزه‌جویان افغان حکایت دارد‪ .‬مقام‌های پاکستانی‬ ‫قویّاً این اتهام را رد کرده‌اند‪.‬‬

‫سقوطهواپیمایمسافربریپاکستان‬ ‫و مرگ ‪ ۱۵۲‬سرنشین آن‬ ‫کلیه سرنشینان هواپیمای مسافربری‬ ‫متعلق به ش��رکت هواپیمایی ایربلو‬ ‫پاکستان که در ارتفاعات نزدیک‬ ‫پایتخت این کش��ور سقوط کرد‪،‬‬ ‫کشته شده اند‪.‬‬ ‫بام��داد روز چهارش��نبه‪ 6 ،‬م��رداد‬ ‫(‪ 28‬ژوئی��ه)‪ ،‬یک فروند هواپیمای‬ ‫هواپیما در هوای بارانی و‬ ‫مسافربری از نوع ارباس ‪ 321‬متعلق‬ ‫مه آلود در ارتفاعات جنگلی‬ ‫به ش��رکت هواپیمای��ی ایربلو‪ ،‬که‬ ‫یک شرکت هواپیمایی خصوصی نزدیک اسالم آباد سقوط کرد‬ ‫پاکستاناست‪،‬درارتفاعاتجنگلی‬ ‫مارگله‪ ،‬واقع در نزدیکی اسالم آباد‪ ،‬دسترس��ی به آن‪ ،‬راه زمینی وجود‬ ‫ندارد اما مقامات پاکس��تانی گفته‬ ‫پایتخت‪ ،‬سقوط کرد‪.‬‬ ‫بهگزارشمنابعهواپیماییپاکستان‪ ،‬اند گروهی از امدادرسانان به محل‬ ‫هواپیما هنگامی سقوط کرد که در رس��یده و هلی کوپتره��ای نجات‬ ‫صدد بود در هوای بارانی و مه آلود عملیات امدادرسانی را آغاز کرده‬ ‫در فرودگاه بین المللی بی نظیر بوتو اند‪.‬‬ ‫به گفته مقام��ات دولتی‪ ،‬بالفاصله‬ ‫در اسالم آباد به زمین بنشیند‪.‬‬ ‫س��فارت آمریکا در پاکستان تائید پس از س��قوط هواپیما‪ ،‬جنگلبانان‬ ‫کرده که دو شهروند آمریکایی در برای کمک به مصدومین احتمالی‬ ‫این هواپیما به محل سانحه عزیمت‬ ‫این پرواز حضور داشتند‪.‬‬ ‫هنگام فرود هواپیما‪ ،‬ارتباط خلبان با کردند‪.‬‬ ‫برج مراقبت قطع شده بود و شاهدان اگرچه هنوز علت س��قوط هواپیما‬ ‫عینی گفته اند که هواپیما با عبور از مش��خص نیس��ت‪ ،‬ام��ا ب��ه گفته‬ ‫فراز ش��هر در ارتفاع کم‪ ،‬در دامنه خبرن��گاران‪ ،‬بدی اوض��اع جوی‬ ‫ارتفاعات پر درخت مارگله به زمین احتم��اال عاملی موث��ر در بروز این‬ ‫سانحه بوده است‬ ‫برخورد کرد‪.‬‬ ‫تصاویر تلویزیونی که از دوردست در چند روز گذشته‪ ،‬ریزش شدید‬ ‫گرفته شده نشان می دهد که از نقطه باران های موس��می ش��رایط رفت‬ ‫سقوط هواپیما دود غلیظی به آسمان و آم��د هوایی در اس�لام آباد را با‬ ‫بر می خی��زد اما دسترس��ی زمینی دشواری هایی مواجه کرده بود‪.‬‬ ‫به این محل دش��وار ب��وده و برای خبره��ای رس��یده از اس�لام آباد‬ ‫چندینساعتامکانتصویربرداری حکای��ت از آن دارد که جمعی از‬ ‫وضعیت هواپیما و سرنشینان آن از خویش��اوندان مس��افران هواپیما به‬ ‫منظور کسب اطالع از وضعیت‬ ‫راه نزدیک وجود نداشته است‪.‬‬ ‫محل سقوط هواپیما در ارتفاعات‬ ‫ادامه در صفحه ‪32‬‬ ‫پردرخت مارگله واقع شده و برای‬


8 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010

1389 ‫ مرداد‬8 ‫ جمعه‬965 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

8


‫‪9‬‬

‫‪9 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 965‬جمعه ‪ 8‬مرداد ‪1389‬‬

‫دولت دهم و «تصمیم آمرانه» برای کوچ ‪ ۸۰۰‬هزار نفر از تهران‬ ‫اگر خانواده هاى كارمندان دولت حاضر باشند با آنها تهران‬ ‫را ترك كنند‪ ،‬بايد تا كمتر از يك ماه ديگر‪ ،‬نزديك به‬ ‫‪ ۸۰۰‬هزار نفر با تهران وداع كنند‪.‬‬

‫آرش حس��ین نی��ا ‪ -‬رادی��و فردا ‪-‬‬ ‫اي��ده انتق��ال پايتخت از ته��ران يا‬ ‫كاهش جمعيت اين كالن ش��هر‪،‬‬ ‫اي��ده جديدى نيس��ت‪ .‬روزگارى‬ ‫غالمحس��ين كرباس��چى‪ ،‬شهردار‬ ‫تهران‪ ،‬از افزايش هزينه هاى زندگى‬ ‫در تهران سخن مى گفت تا زندگى‬ ‫در كالن ش��هر پايتخ��ت مق��دور‬ ‫نباشد‪ ،‬س��خنان آن روز كرباسچى‬ ‫حتى در انتخابات پارسال نيز محور‬ ‫نقد اصولگرايان بود‪.‬‬ ‫اما حال دول��ت همان اصولگرايان‬ ‫تصميم گرفته تا نزديك به نيمى از‬ ‫كاركنان دول��ت‪ ،‬آن هم در كمتر‬ ‫از يك ماه تن ب��ه كوچى اجبارى‬ ‫بدهند‪.‬‬ ‫اما آيا اين مهم ممكن است؟‬ ‫ماجرا از اينجا شروع شد كه محمود‬

‫احمدى نژاد گفت‪« :‬من با محاسبات‬ ‫خ��ودم و مطالعاتى كه خودم انجام‬ ‫دادم اق�لا پنج ميليون نف��ر بايد از‬ ‫تهران بروند بيرون‪».‬‬ ‫كم��ى پ��س از آن مطالع��ه رئيس‬ ‫دولت‪ ،‬دولت مصوب��ه اى را ابالغ‬ ‫كرده كه بر اساس آن نه پنج ميليون‬ ‫نفر‪ ،‬اما نزديكى به نيمى از كارمندان‬ ‫دستگاه هاى اجرايى دولتى بايد تا‬ ‫پايان مرداد م��اه‪ ،‬يعنى كمتر از ‪ ۲۵‬رسمى باش��ند‪ ،‬آنها را منتقل كنند به كارمندان اعطا ش��ود‪ ،‬مسئوالن‬ ‫روز ديگر تهران را ترك كنند‪ .‬البته و امكانات هم به آنها بدهند‪ ،‬حاال دولتى ي��ك س��ايت اينترنتى هم‬ ‫خروج اين ‪ ۴۰‬درصد از كاركنان از من از همكارهايم در دولت خواهم طراحى كرده اند كه كاركناندولتى‬ ‫تهران‪ ،‬مزايايى هم برايشان دارد‪.‬‬ ‫خواس��ت كه پايه و گروه تشويقى با ثبت نام در اين سايت اينترنتى مى‬ ‫آقای احمدى ن��ژاد می گوید‪« :‬هر هم بدهند‪ ،‬وام س��اخت مسكن به توانند آمادگى خود ‪ ،‬براى خروج‬ ‫كارمن��دى بخواهد از تهران منتقل صورت قرض الحسنه هم بدهند‪ ».‬از تهران را اعالم كنند‪.‬‬ ‫بش��ود‪ ،‬وزرا موظف هستند انتقالى در مصوب��ه اخير دولت قرار ش��ده س��ايتى كه تا اينجاى كار؛ فقط ‪۱۶‬‬ ‫بدهند‪ ،‬چه آنهايى ك��ه قراردادى اس��ت تا يك ماه حقوق و مزايا به هزار نفر در آن ثب��ت نام كرده اند‬ ‫باش��ند چه كس��انى كه پيمانى و يا عنوان پاداش و هديه اين جابجايى‪ ،‬و از آمادگ��ى خود ب��راى كوچ از‬

‫تهران خب��ر داده اند‪ .‬اما آيا با چنين‬ ‫ابالغيه ه��ا و مصوبه هايى مى توان‬ ‫به كاهش جمعيت تهران خوشبين‬ ‫بود؟ آيا اصال چنين اقدامى ممكن‬ ‫خواهد بود؟‬ ‫احم��د عل��وى‪ ،‬اقتص��اد دان مقیم‬ ‫سوئد‪ ،‬در پاس��خ به اين پرسش ها‬ ‫مى گويد‪:‬‬ ‫«ب��ه گمان من اين مس��ئله انتقال‪ ،‬با‬ ‫يك مس��ائل بسيار پيچيده ديگرى‬ ‫گره خورده اس��ت‪ ،‬كه به نظر نمى‬ ‫آيد در اين تصميم گيرى‪ ،‬در مورد‬ ‫آنها هم فكرى شده باشد‪ .‬يا اساسا‬ ‫ما نش��انه اى در دسترس نداريم كه‬ ‫نش��ان بدهد اين تبعات و پيامد ها‪،‬‬ ‫مد نظر تصميم گيران بوده است‪ .‬با‬ ‫ترديد مى شود گفت كه اين طرح‬ ‫اوال س��نجيده اس��ت و دوم اينكه‬ ‫پيامدهايش‪،‬پيامدهاىمثبتىخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫به خاطر اين اس��ت كه ما مى دانيم‬ ‫انتقال اين افراد به ته��ران‪ ،‬در واقع‬

‫مش��روط به يك انگي��زه ها و يك‬ ‫داليل خاصى بوده اس��ت‪ ،‬با انتقال‬ ‫آنه��ا و آن هم بدين ش��كل آمرانه‬ ‫و از ب��اال‪ ،‬به نظر م��ى آيد كه گويا‬ ‫تصميم گيرندگان نگاه و توجهى به‬ ‫اين انگيزه هاى بلند مدت ودرونى‬ ‫كه باعث شده است كه اين افراد به‬ ‫تهران بيايند‌‪ ،‬نداشته اند‪».‬‬ ‫س��هيال وحدتى‪ ،‬مهن��دس و فعال‬ ‫مدنى مقيم آمري��كا نيز بر اين باور‬ ‫اس��ت كه براى خ��روج كاركنان‬ ‫دولتى از تهران بايد انگيزه هاى موثر‬ ‫بوجود آورد‪.‬‬ ‫او ب��ه راديو فردا م��ی گوید‪ :‬زمينه‬ ‫اصلى چنين تصمي��م گيرى هايى‬ ‫را انگيزه هاى اقتصادى براى مردم‬ ‫تعين مى كند؛ وقتى انگيزه اقتصادى‬ ‫داشته باشند و جايى بتوانند كار پيدا‬ ‫كنند و خانه داش��ته باشند‪ ،‬مشوقى‬ ‫داش��ته باش��ند‪ ،‬انتقال آنها ممكن‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫مردم را كه نمى شود از شهر بيرون‬ ‫كرد؟ بنابراين؛ برنام��ه ريزى هاى‬ ‫ادامه در صفحه ‪32‬‬


‫‪10‬‬

‫‪10 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 965‬جمعه ‪ 8‬مرداد ‪1389‬‬

‫از رنجی که می‌برند‬

‫در باره کتاب «يک‌صدوشصت سال‬ ‫مبارزه با آئين بهائی»‬ ‫رضا عالمه زاده‬ ‫پيش از آنکه خواندن کتاب «يکصد و ش��صت س��ال‬ ‫مبارزه با آئين بهائی» را به پايان ببرم‪ ،‬تا بتوانم به خواندن‬ ‫ادامه دهم ناچار‪ ،‬با نوش��تن يادداش��تی با عنوان «صد و‬ ‫شصت سال تجاوز» دردی که بر سينه‌ام نشسته بود را با تو‬ ‫خواننده‌ی اين قلم شريک شدم‪ .‬و حاال که خواندن اين‬ ‫کتاب هفتصد صفحه‌ای را به پايان برده‌ام وظيفه سنگينی‬ ‫بر شانه‌ام احساس می‌کنم؛ وظيفه‌ی ترغيب هموطنان‪ ،‬به‬ ‫ويژه هموطنان غيربهائی به خواندن اين کتاب‪.‬‬ ‫من با «فريدون وهمن» نويسنده اين کتاب هم‌نظرم که‪:‬‬ ‫«آنچه در اين سی سال‪ ،‬از خشونت و کشتار و تبعيض‬ ‫و تحقير بر س��ر بهائيان آورده‌اند چيزی نيس��ت که در‬ ‫ضمير و خميرمايه همه مردم ايران و خواس��ته ايش��ان‬ ‫باشد‪ .‬ص ‪ »۶۴۹‬ولی همانطور که اين کتاب به روشنی و‬ ‫مستندگونهنشانمی‌دهدماايرانيانغيربهائیبهدرجاتو‬ ‫ی‬ ‫به اشکال مختلف در اين همه بيداد که بر هموطنان بهائ ‌‬ ‫مذهبمان رفته است مسئوليت داريم‪ .‬نويسنده به خوبی‬ ‫به اين نکته ظريف آگاه است که «گروه بزرگتری نيز‬ ‫که به هيچ دينی‪ ،‬يا الاقل به آخوند و مال معتقد نبوده و‬ ‫فقط به ضرورت و احترام‪ ،‬معاشرتی با آشنای بهائی خود‬ ‫دارند‪ ...‬زير شايعه‌پراکنی ماليان رغبت و کششی برای‬ ‫گفتگو در باره اعتقادات بهائی و آگاهی از آن نمی‌يابند‬ ‫و گوئی به دوست بهائی خود منت نيز می‌گذارند که با‬ ‫داخل نشدن در اين بحث موجبات خجالت او را فراهم‬ ‫نياورده‌اند! ص ‪»۵۱‬‬ ‫در اين جاهاس��ت که عرق ش��رم بر پيش��انی آدم‌هائی‬ ‫مثل من می‌نش��يند‪ .‬نه آنجا که از زدن و کشتن و اعدام‬ ‫و آتش‌زدن خانه و کاش��انه و چپاول اموال و سرگردان‬ ‫کردن زن و کودک بهائی س��خن م��ی‌رود‪ - ،‬وقايعی‬ ‫که متاس��فانه بارها و بارها در طول يک و نيم قرنی که‬ ‫از پيدائ��ی اين ديان��ت می‌گذرد در وطن م��ا رخ داده‬ ‫اس��ت ‪ -‬چرا که همواره اين بيدادها در من و امثال من‬ ‫نف��رت و انزجار از عامالن آن ايجاد کرده اس��ت‪ .‬ولی‬

‫اين کتاب ُپرصفحه‪ ،‬سرشار از رنج‌هائی است که فقط‬ ‫بايد خواند و به خاطر سپرد‪ .‬اگر از من بخواهيد از‬ ‫اين همه کشتار و قطعه‌قطعه کردن و ديگر اشکال‬ ‫درنده‌خويانه‌ی بهائی‌آزاری يکی را برايتان بگويم‬ ‫پاسخم اين خواهد بود که اجازه بدهيد از نوعی ديگر‬ ‫از درنده‌خوئی برای‌تان نمونه بياورم که اگر بخوانيد‬ ‫دردش حاالحاالها از دل‌تان پاک نمی‌شود‬

‫نبايد پنه��ان کرد که اعتراض به اين‌همه س��تم بر يک‬ ‫اقليت دينی هرگز به اندازه‌ای که شايس��ته بود بر قلم و‬ ‫قدم روشنفکران و اهل مدنيت غيربهائی در ايران‪ ،‬تاثير‬ ‫ِ‬ ‫همدردی پنهان با قربانيان‪ ،‬و‬ ‫نگذاش��ت و در همان ح ِد‬ ‫ِ‬ ‫نفرت بر زبان نيامده از عامالن آن باقی ماند‪.‬‬ ‫اهميت کتاب «وهمن» در اين است که به روشنی نشان‬ ‫می‌دهد که چگونه روحانيت شيعه از اولين سال پيدايش‬ ‫آئين باب (و سپس بهائی) توانست زمينه را چنان فراهم‬ ‫کندتاحساس‌ترينارواحنسبتبهحساسيت‌برانگيزترين‬ ‫حوادث اجتماعی کمترين واکنش را نشان دهند‪ .‬ترجيع‬ ‫‌بند س��اخته ماليان به ش��کل مداوم از منابر همس��رائی‬ ‫شد‪ :‬دينی س��اخته روسيه تزاری؛ دينی ساخته انگليس‬ ‫استعمارگر؛ دينی س��اخته آمريکای جهانخوار؛ دينی‬ ‫ساخته اس��رائيل اش��غالگر‪ .‬يا حتی موذيانه‌تر؛ دين نه‪،‬‬ ‫محفل��ی سياس��ی؛ حزبی سياس��ی؛ تش��کيالتی برای‬ ‫جاسوسی‪ .‬و از اين هم رذيالنه‌تر‪ :‬فرقه‌ای نجس؛ فرقه‌ای‬ ‫اخالق‌ستيز؛ فرقه‌ای مال‌اندوز؛ فرقه‌ای نفوذی‪.‬‬ ‫کت��اب با دقت و وس��واس به تک تک اي��ن اتهامات‬ ‫زشت می‌پردازد و به روشنی نشان می‌‌دهد که چگونه‬ ‫ماليان ش��يعه اين زهر دش��منی با بهائيان را ذره ذره در‬ ‫اندام جامعه‌ی ايران تزري��ق کردند به طوری که حتی‬ ‫مقاوم‌ترين انسان‌ها از خطر ابتال به بيماری بهائی‌ستيزی‬ ‫مصوننماند‪.‬‬ ‫من خيال ندارم وارد جزئيات اين کتاب شوم‪ .‬اين کتاب‬ ‫پُر صفحه‪ ،‬سرشار از رنج‌هائی است که فقط بايد خواند‬ ‫و به خاطر سپرد‪ .‬اگر از من بخواهيد از اين همه کشتار‬

‫و قطعه قطعه ک��ردن و ديگر اش��کال درنده‌خويانه‌ی‬ ‫بهائی‌آزاری يکی را برايتان بگويم پاسخم اين خواهد‬ ‫بود که اجازه بدهيد از نوعی ديگر از درنده‌خوئی برايتان‬ ‫نمونه بياورم که اگر بخوانيد دردش حاال حاالها از دلتان‬ ‫پاک نمی‌ش��ود‪« :‬فرزند نوزده ساله يک خانواده که در‬ ‫آپارتم��ان کوچکی زندگی می‌کردند بر اثر س��رطان‬ ‫فوت کرد و در گرمای تابس��تان جن��ازه فرزند بر روی‬ ‫دس��ت پدر و مادر ماند‪ .‬روزه��ای متوالی پدر جنازه را‬ ‫در پش��ت وانتی با يخ می‌پوشاند و به شهرداری و ديگر‬ ‫ادارات مربوط��ه می‌رفت تا بلکه جواز دفن بگيرد ولی‬ ‫موفق نمی‌شد‪ ...‬ص ‪»۴۹۵‬‬ ‫آيا ماليخوليائی از اين دلخراش‌تر س��راغ داريد؟ کدام‬ ‫هنرمند می‌تواند جلو پرواز ذهنش را بگيرد و رئاليس��م‬ ‫عريان وانتی که جنازه‌ای را به اميد يافتن گوری به این‬ ‫سو و آنسو می‌کش��د به شکل تصويری سوررئاليستی‬ ‫نبيند؟‬ ‫ت��ا بغضم نترکيده اجازه بدهيد يکی دو انتقاد کوچک‬ ‫هم به کتاب بکنم؛ انتقاداتی که بی‌شک چيزی از ارزش‬ ‫اين کتاب بزرگ نمی‌کاهد ولی ناگفته ماندنش براحتی‬ ‫می‌تواند به ارزش اين مقاله لطمه بزند! عليرغم اين که‬ ‫نويس��نده در سراس��ر کتاب با دقت و به شکلی مجاب‬ ‫کننده به اتهامات دروغينی که بر جامعه بهائی ايران زده‬ ‫شده پاسخ می‌دهد اما گاهی دليلی نه چندان محکم ارائه‬ ‫می‌کند‪ .‬مثال اينجا‪:‬‬ ‫«اس��اس اعتقادات بهائی راس��تی و پاکی و درس��تی و‬ ‫امانت اس��ت و اين درس��ت بر خالف راه و رس��م هر‬ ‫جاسوسی است‪ .‬عشق به ايران و خدمت به اين سرزمين‬ ‫از اعتقادات دينی بهائی اس��ت و بديهی است کسی با‬ ‫چني��ن اعتق��ادی نمی‌تواند با حرفه جاسوس��ی و يا هر‬ ‫اقدام ديگر به کش��ور خيانت کند‪ .‬ص ‪ »۳۳۱‬اين گونه‬ ‫اس��تدالل با شيوه نويسنده در سراسر کتاب نمی‌خواند‪.‬‬ ‫هيچ ايدئولوژی يا مذهبی جاسوسی و خيانت به کشور‬ ‫را توصيه نمی‌کند ولی اين موجب نمی‌ش��ود که يک‬ ‫انسان‪ ،‬بی‌دين يا مسلمان يا مسيحی يا يهودی يا بودائی‪،‬‬ ‫جاس��وس از آب در نيايد‪ .‬همانطور که نمی‌شود يک‬ ‫اقليت دينی را به جاسوسی متهم ساخت نمی‌شود تک‬ ‫ِ‬ ‫شريف‬ ‫تک مومنان به آن دين را به صرف آموزه‌های‬ ‫دينی بری از انحراف دانست‪.‬‬ ‫و يک جا هم قلم نويس��نده نس��بت به اقليت‌های دينی‬ ‫ديگر ب��ه بی‌مهری می‌گ��ردد‪ .‬پس از ارائه س��ندی از‬ ‫دولت احمدی نژاد برای تامي��ن بودجه «برای مقابله با‬ ‫فعاليت‌های ش��يطان پرس��تی‪ ،‬صوفی‌گری و بهائيت»‪،‬‬

‫نويسنده می‌نويسد‪« :‬روش��ن نيست شيطان پرستان چه‬ ‫گروهی هس��تند و کجايند‪ ،‬معلوم نيس��ت صوفيان که‬ ‫در مس��لمان بودنش��ان شک نيس��ت و هنگام حمله به‬ ‫خانقاهشان عکس آيت‌اهلل خمينی و آيت‌اهلل خامنه‌ای‬ ‫را مانند حرز حائل باالی س��ر می‌گيرند چرا بايد مورد‬ ‫مبارزه رژيم قرار گيرند‪ .‬اما روشن است که هدف اصلی‬ ‫در اين ميان بهائيانند‪».‬‬ ‫ش��يطان پرست صفتی اس��ت که همان ماليان شيعه به‬ ‫پيروان مذهب «يزي��دی» داده‌اند تا سرکوبش��ان برای‬ ‫مس��لمين ديگر توجيه‌پذير باش��د (من چند سال پيش‬ ‫در اي��ن زمينه يکی دو مطلب نوش��ته‌ام که در وبالگم‬ ‫موجود است‪ .‬فيلم کوتاهی هم از مراسم حج يزيديان‬ ‫در روس��تای «اللش» در کردس��تان عراق ساخته‌ام که‬ ‫در يوتي��وب قابل ديدن اس��ت)‪ .‬و اينکه چ��را رژيم با‬ ‫صوفيان‪ ،‬با آن مشخصاتی که نويسنده نوشته‪ ،‬سر مبارزه‬ ‫دارد پاسخش را همين کتاب با ارزش داده است؛ عدم‬ ‫تحمل دگرانديشان در اسالم شيعی‪ .‬تکرار می‌کنم که‬ ‫لغزش‌هائی کوچک از اين دس��ت که برشمردم‪ ،‬حتی‬ ‫اگر وارد باشد‪ ،‬چيزی از ارزش کتاب نمی‌کاهد‪.‬‬ ‫کتاب سرشار از نکات آموزنده و هشدار دهنده است‪.‬‬ ‫آخرينوپراهميت‌ترينآن‌هانکته‌ایاستدرفرازپايانی‬ ‫کتاب که به اعتقاد من الزم است به دقت به آن انديشيده‬ ‫ش��ود‪ .‬نويس��نده نگرانی‌اش را در مورد حوادثی حتی‬ ‫ناگوارتر‪ ،‬چيزی مثل نسل‌کشی‪ ،‬که ممکن است برای‬ ‫بهائيان ايران پيش بيايد اينگونه بيان می‌کند‪« :‬جرقه‌ای‬ ‫که می‌تواند اين آتش را شعله‌ور کند ناکامی‌های بيشتر‬ ‫جمهوری اس�لامی در عرصه‌ه��ای داخلی و خارجی‪،‬‬ ‫حمله نظامی از خارج‪ ،‬يا بحران‌هائی شبيه آن خواهد بود‬ ‫که به جناح ماجراجوی حکومت فرصت دهد تا نقشه‬ ‫ديرين‌شان را در باره بهائيان به اجرا در آورند‪ ».‬نويسنده‬ ‫سپس وظيفه پيش روی ما ايرانيان‪ ،‬بهائی و غير آن‪ ،‬را به‬ ‫درستی يادآور می‌شود‪« :‬آنچه که ممکن است از وقوع‬ ‫چنين فاجعه‌ای جلوگيری نمايد حمايت مردم ايران از‬ ‫اين اقليت و ديگر اقليت‌های دينی‪ ،‬پرداختن پی‌گير و‬ ‫جدی روشنفکران و نويسندگان ما به حقوق شهروندی‬ ‫اقليت‌ه��ا و نيز اقداماتی اس��ت که ج��ا دارد بهائيان و‬ ‫غيربهائيان در سطوح بين‌المللی برای برانگيختن وجدان‬ ‫جهانيان انجام دهند‪ .‬خوشبختانه چنين جنبشی آغاز شده‬ ‫و باي��د اميدوار بود روز به روز قوت و گش��ترش يابد‪.‬‬ ‫صص ‪»۶۹۱-۶۹۰‬‬ ‫من اين مقاله را به نش��انه باور عميق��م به همين وظيفه‬ ‫نوشته‌ام‪.‬‬


1389 ‫ مرداد‬8 ‫ جمعه‬965 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

11

604-310-8899

11 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010


12 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010

1389 ‫ مرداد‬8 ‫ جمعه‬965 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

12


‫‪13‬‬

‫‪13 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 965‬جمعه ‪ 8‬مرداد ‪1389‬‬

‫در ایران‪...‬‬ ‫وعده تازه احمدی نژاد‪:‬‬

‫امام زمان را ببینید‪،‬‬ ‫جایزهبگیرید‬ ‫روز آنالی��ن ‪ -‬محم��د رضا یزدان‬ ‫پن��اه ‪ -‬برای نخس��تین ب��ار در ‪30‬‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ،‬یک مقام رسمی‬ ‫در جمهوری اس�لامی برای دیدن‬ ‫و صحب��ت ک��ردن ب��ا ام��ام زمان‬ ‫جایزه تعیین کرد‪ .‬محمود احمدی‬ ‫نژاد دوش��نبه ش��ب در جشنی که‬ ‫به مناس��بت نیمه ش��عبان با حضور‬ ‫خان��واده کارکن��ان نهاد ریاس��ت‬ ‫جمهوری برگزار شده بود‪ ،‬با طرح‬ ‫این پرس��ش ک��ه «اگر ام��ام زمان‬ ‫را ببینید از ایش��ان چه درخواستی‬ ‫خواهید کرد؟» وع��ده داد «به ‪313‬‬ ‫نفر ك��ه بهترين پاس��خ را ب��ه این‬ ‫سئوال بدهند از طرف نهاد رياست‬ ‫جمهوري هديه‌اي اهدا مي‌گردد‪».‬‬ ‫وی همچنین گفت که خود او نیز‬ ‫به صورت جداگانه به همه شرکت‬ ‫کنندگان جایزه ای خواهد داد‪.‬‬ ‫احمدی نژاد در تشریح پرسشی که‬ ‫طرح کرده بود‪ ،‬اضافه کرد‪« :‬سئوال‬ ‫اين است كه اگر امام زمان(عج) را‬ ‫ببينيد و يا مقابل شما قرار گيرد و يا‬ ‫به هر وسيله‌اي با ايشان ارتباط برقرار‬ ‫كنيد چه چي��زي مي‌خواهيد و چه‬ ‫سئوالي مطرح مي‌كنيد‪».‬‬ ‫به نظر می آید اش��اره احمدی نژاد‬ ‫به ‪ 313‬نفری که قرار اس��ت جایزه‬ ‫«ارتب��اط با امام زمان» ب��ه آنها اهدا‬ ‫شود‪ ،‬معطوف به روایات و احادیث‬

‫شیعیان باشد که بر مبنای آنها تعداد‬ ‫یاران امام دوازدهم که پس از ظهور‬ ‫به او می پیوندن��د ‪ 313‬نفر خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫س��خنان جدید احمدی نژاد درباره‬ ‫ام��ام زمان تنها چند روز پس از آن‬ ‫بیان ش��د که آیت اهلل ناصر مکارم‬ ‫ش��یرازی‪ ،‬از مراجع تقلید نزدیک‬ ‫به حکومت با انتقاد از «گس��ترش‬ ‫خرافات در خص��وص مهدویت»‬ ‫گف��ت‪« :‬متأس��فانه در حال حاضر‬ ‫برخ��ی گروه‌ه��ای منح��رف از‬ ‫مهدویت سواس��تفاده‌های فراوانی‬ ‫می‌کنن��د ک��ه مدعی��ان دروغین‬ ‫مهدویت و کسانی که ادعای رؤیت‬ ‫می‌کنند از جمله گروه هایی هستند‬ ‫که از مهدویت به نفع منافع نامشروع‬ ‫شخصی خود بهره می‌گیرند و باید‬ ‫مانع گس��ترش و فعالیت‌های آن‌ها‬ ‫شد‪».‬‬ ‫این مرجع تقلید که از جمله مراجع‬ ‫تقلید منتقد دولت احمدی نژاد است‬ ‫و پی��ش از این انتصاب اس��فندیار‬ ‫رحیم مش��ایی به سمت معاون اول‬ ‫رئیس جمهور را خالف شرع بیان‬ ‫ک��رده بود‪ ،‬از غل��و و بعضی اخبار‬ ‫ضعیف درباره امام دوازدهم شیعیان‬ ‫انتقاد ک��رد و افزود‪« :‬برخی افراد به‬ ‫دلیل ناآش��نا بودن به مسائل علمی‬ ‫بدون مدرک و استناد قوی علمی‬

‫منابع خبری از رحیم مشایی به عنوان رابط امام زمان با‬ ‫احمدی نژاد نام می برند و حضور طوالنی او در هندوستان‬ ‫و شرکت در جلسات آموزش ارتباط با امور ماوراء الطبیعه‬ ‫را در این راستا ارزیابی می کنند‪.‬‬

‫در خصوص حض��رت مهدی(ع)‬ ‫راه نادرس��ت می‌پویند و این‌گونه‬ ‫برخوردها متناس��ب با س��یره اهل‬ ‫بیت(ع)نیست‪».‬‬ ‫مکارمشیرازیهشدارداد‪«:‬گسترش‬ ‫خراف��ات مختل��ف در خصوص‬ ‫مهدویت بس��یار خطرناک است و‬ ‫باید در این خصوص چاره‌اساسی‬ ‫اندیش��ید‪ ،‬تا در آینده ش��اهد زیر‬ ‫سئوال رفتن اصل مسأله نباشیم‪».‬‬ ‫رو به قبله بایستید‬

‫همزمان با این سخنان احمدی نژاد‪،‬‬ ‫سایت خبری رجانیوز هم در مطلبی‬ ‫به تشریح «راه های ارتباط نزدیک تر‬ ‫و صمیمی تر با امام زمان» پرداخت‪.‬‬ ‫ارگان کمیته ویژه رسانه ای دولت‬ ‫احمدی نژاد با طرح این پرسش که‬ ‫«چگونه می‌شود با امام زمان رابطه‬ ‫نزدیک‌ت��ر و صمیمی‌ت��ری برقرار‬

‫کرد؟» نوشته است‪« :‬ساده‌ترین زبان‪،‬‬ ‫زبان حال خود شماس��ت‪ .‬به سایر‬ ‫روابط‪ ،‬عالیق و صمیمیت‌های خود‬ ‫توجه کنید و ببینید که چگونه ایجاد‬ ‫شده است؟ با امام زمان (عجل) نیز‬ ‫به همین س��ادگی و راحتی است و‬ ‫شاید بیشتر‪ .‬چرا که شناخت‪ ،‬توجه‬ ‫و مه��ر و محب��ت از آن ط��رف به‬ ‫صورت مستمر است‪ ،‬اگر چه ما در‬ ‫حال غفلت و بی‌وفایی باشیم‪».‬‬ ‫رجانیوز اف��زوده‪« :‬حضرت مهدی‬ ‫که سالم خدا بر او باد نیز همین‌طور‬ ‫اس��ت‪ .‬افراد به نسبت شناخت‌شان‬ ‫ب��اورش می‌کنن��د و ب��ه تناس��ب‬ ‫باورشان به او محبت پیدا می‌کنند و‬ ‫به تناسب محبت‌شان به او نزدیک‌تر‬ ‫و نزدیک‌تر و صمیمی‌تر می‌گردند‪.‬‬ ‫نزدیکی‪ ،‬صمیمت‪ ،‬محبت و ارتباط‬ ‫باید دو س��ویه باشد‪ .‬در این ارتباط‬ ‫یک سویش امام زمان (ع) است که‬ ‫ت‬ ‫«امام رحمت» است و مهر و محب ‌‬

‫و توجه‌اش به ما قابل وصف نیست‪،‬‬ ‫هر چند که ما بد باش��یم‪ .‬اما سوی‬ ‫دیگر خود ما هستیم‪».‬‬ ‫س��ایت حامی��ان دولت اس�لامی‬ ‫در ادام��ه آورده اس��ت‪« :‬به راحتی‬ ‫می‌توان به امام نزدیک شد‪ ،‬محبت‬ ‫و صمیمت را تش��دید نمود و با او‬ ‫ارتباط��ی تنگاتنگ برق��رار نمود‪.‬‬ ‫و کوتاه��ی از خود ماس��ت‪ .‬فقط‬ ‫کافیست که باور و توجه کنیم‪ .‬راه‬ ‫کام ً‬ ‫ال باز است و دعوت مستمر‪».‬‬ ‫رجانیوز در پایان آموزش راه ارتباط‬ ‫صمیمی با امام زمان‪ ،‬به عالقه مندان‬ ‫این موض��وع توصیه کرده‪« :‬اینک‬ ‫هر کجا که هس��تی‪ ،‬رو به قبله‪ ،‬به‬ ‫احت��رام و به نش��انه‌ی انتظ��ار برای‬ ‫قیام او بایست‪ ،‬دست راست بر سر‬ ‫بگذار و از ته دل توجه کن و بگو‪:‬‬ ‫الس�لام علیک یا قآئ��م آل محمد‬ ‫(ص) خداون��د کری��م ظهورت را‬ ‫نزدیک‌تر گرداند‪ .‬مرا نیز ببخش و‬ ‫بپذیر و دس��ت والیت و پدری بر‬ ‫سرم بکش و به رغم تمامی گناهانم‪،‬‬ ‫از زمره‌ی ش��یعیان و دوستدارانت‬ ‫قرار بده‪ .‬امین‪».‬‬ ‫احمدی نژاد‪ ،‬رحیم مشایی‪،‬‬ ‫امام زمان‬

‫تعیین جایزه برای تشریح مالقات یا‬ ‫ارتباط با امام زمان توسط احمدی‬ ‫نژاد در شرایطی صورت می گیرد‬ ‫که در سال های اخیر آنچه پرداختن‬ ‫«مهدی گرای��ی افراطی» توس��ط‬ ‫رئیس دولت و نزدیکانش خوانده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬با انتقادهای گسترده ای‬ ‫روبرو بوده است‪.‬‬ ‫انتقادهایی که یک سر آن به اصالح‬ ‫طلب��ان و اعضای جنبش س��بز می‬ ‫رسد و س��ر دیگر آن را روحانیت‬ ‫س��نتی جناح راست و حتی مراجع‬

‫تقلید تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫محمود احمدی ن��ژاد از بدو روی‬ ‫کار آمدن در س��ال ‪ 84‬بارها تاکید‬ ‫ک��رده که یک��ی از وظایف اصلی‬ ‫و در حقیق��ت اصل��ی ترین وظیفه‬ ‫دولت خود را مهیا کردن ش��رایط‬ ‫برای ظهور امام زمان می داند‪ .‬وی‬ ‫در اردیبشهت ‪ 86‬در کرمان تصریح‬ ‫کرده بود‪« :‬ماموریت داریم کشور‬ ‫را به کشور امام زمان تبدیل کنیم‪».‬‬ ‫وی در آن هنگام توضیح نداده بود‬ ‫ک��ه «این ماموری��ت» از جانب چه‬ ‫کسی به وی محول شده است‪.‬‬ ‫احم��دی ن��ژاد در ابت��دای تم��ام‬ ‫س��خنرانی های خود دع��ای فرج‬ ‫امام زمان را می خواند‪ .‬هنگامی که‬ ‫رئیس دولت کنونی‪ ،‬شهردار تهران‬ ‫بود‪ ،‬اسفندیار رحیم مشایی که در‬ ‫آن زمان رئیس س��ازمان فرهنگی‬ ‫ـ هن��ری ش��هرداری ته��ران بود با‬ ‫هماهنگی احمدی نژاد اقدام به تهیه‬ ‫و انتشار نقشه «مسیر عبور امام زمان‬ ‫هنگام ظهور» کرده بود‪ .‬منابع خبری‬ ‫از رحیم مشایی به عنوان رابط امام‬ ‫زمان ب��ا احمدی نژاد نام می برند و‬ ‫حضور طوالنی او در هندوستان و‬ ‫شرکت در جلسات آموزش ارتباط‬ ‫با امور ماوراء الطبیعه را در این راستا‬ ‫ارزیابی می کنند‪.‬‬ ‫ش��ایعات گس��ترده ای درباره قرار‬ ‫دادن یک صندلی یا بشقاب خالی‬ ‫در جلسات هیات دولت به ریاست‬ ‫احمدی نژاد وج��ود دارد که حتی‬ ‫یک بار توسط یکی از نمایندگان‬ ‫اصولگرای مجلس هفتم هم تایید‬ ‫شد؛ هرچند ش��خص احمدی نژاد‬ ‫و دیگ��ر مقامات دول��ت آن را رد‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫یکی از جنجالی ترین سخنان‬ ‫ادامه در صفحه ‪30‬‬


‫‪14‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 965‬جمعه ‪ 8‬مرداد ‪1389‬‬

‫بی‌خبری از فرشته و فرهاد حليمی‪،‬‬ ‫اعضای خانواده محمد مصطفايی‬

‫عليرغم گذش��ت سه روز از بازداشت غير قانونی فرشته و فرهاد حليمی‬ ‫مسئولين دادسرا بدون آن‌که پاسخ مناسبی دهند از آزادی همسر و برادر‬ ‫همسر محمد مصطفايی خودداری می‌کنند‪.‬‬ ‫به گزارش رهانا ‪،‬خبرگزاری حقوق بش��ر ايران بازداشت اين دو عضو‬ ‫خانواده محمد مصطفايی برای تحت فش��ار قرار دادن محمد مصطفايی‬ ‫است‪ .‬فعالين حقوق بشر و وکالی دادگستری پيگير آزادی آنان هستند‬ ‫ولی تاکنون موفق به گرفتن پاسخ مناسب نشده اند‪.‬‬ ‫فرشته حليمی همس��ر محمد مصطفايی و برادرش فرهاد حليمی که از‬ ‫يک‌شنبه شب بازداشت شده‌اند تاکنون با خانواده خود تماسی نگرفته‌اند‪.‬‬ ‫اين مسأله موجب نگرانی شديد خانواده اين دو تن شده است‪.‬‬ ‫بازداشت اعضای خانواده محمد مصطفايی‪ ،‬وکيل دادگستری به نوعی‬ ‫«گروگان‌گيری» برای بازداش��ت اين وکيل مدافع نوجوانان محکوم به‬ ‫اعدام است‪.‬‬ ‫عصر روز يک‌ش��نبه بعد از احضار مجدد تلفن��ی مصطفايی به دادگاه‪،‬‬ ‫مأمورين امنيتی برای بازداشت وی به دفتر وکالت او مراجعه می‌کنند که‬ ‫ايشان در دفتر حضور نداش��ته است‪ .‬شب همان روز با عدم حضور اين‬ ‫وکيل دادگس��تری مأمورين امنيتی به بازداشت اعضای خانواده او روی‬ ‫می‌آورند‪ .‬در طی يک‌س��ال گذشته بس��ياری از اعضای خانواده فعالين‬ ‫سياسی و مدنی به خاطر تحت فشار قرار گرفتن آنان‪ ،‬بازداشت و مدت‌ها‬ ‫در زندان بوده‌اند‪.‬‬ ‫محمد مصطفايی وکيل بسياری از نوجوانان محکوم به اعدام بوده است‪.‬‬ ‫تالش‌های وی عليه لغو حکم اعدام موکالن نوجوان‌اش و عليه سنگسار‬ ‫موکلشان‪ ،‬به ويژه سکينه محمدی آشتيانی موجب برخورد دستگاه‌های‬ ‫امنيت و قضايی با وی و اعضای خانواده‌اش شده است‬

‫نگرانی از وضعيت بهنام ابراهيم زاده‬

‫رهانا ‪ -‬از وضعيت بهنام ابراهيم زاده وبالگ نويس زندانی و فعال حقوق‬ ‫کودک وجمعيت دفاع ازحقوق کار هيچ خبری در دست نيست‪.‬‬ ‫به گزارش برخی از س��ايت‌های خبری‪ ،‬بهنام ابراهيم زاده در تاريخ ‪٢٢‬‬ ‫خرداد دستگيرشده و به شدت مورد ضرب وشتم قرار گرفته بود‪ .‬در اثر‬ ‫اين ضرب و شتم وی از ناحيه پا و قفسه سينه دچار شکستگی استخوان‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در ابتدا به خانواده بهنام گفته بودند که وی در بند هفت زندان اوين به سر‬ ‫می‌برد اما به خانواده‌اش اجازه مالقات داده نشده بود‪ .‬بهنام ابراهيم زاده در‬ ‫تماس کوتاه تلفنی که با خانواده‌اش داشته از درد قفسه سينه و وضعيت‬ ‫نامناسب جسمی‌اش سخن گفته است‪.‬‬

‫احمدی امويی‬ ‫از سه روز پيش‬ ‫در اعتصاب غذا‬ ‫به سر می برد‬

‫کلم��ه ‪:‬بهم��ن احم��دی امويی‬ ‫‪،‬روزنام��ه نگار از س��ه روز پيش‬ ‫در اعتص��اب غذا به س��ر می برد‬ ‫و ش��رايط جسمانی وی نامناسب‬ ‫گزارش شده است‪.‬‬ ‫به گفته خان��واده بهمن احمدی‬ ‫امويی ‪،‬وی ظهردوشنبه گذشته در‬ ‫پی اعتراض به برخورد نامناسب‬ ‫مام��وران و مس��ووالن بند‪ ۳۵۰‬و‬ ‫همچنين لغو مالقاتش با همسرش‬ ‫به س��لول انفرادی بند ‪۲۴۰‬منتقل‬ ‫شد‪.‬در همان روز کيوان صميمی‬ ‫‪،‬روزنامه نگار نيز به سلول انفرادی‬ ‫بند ‪ ۲۴۰‬اوين منتقل شده است‪.‬‬ ‫با ادامه اعتراض زندانيان بند ‪۳۵۰‬‬ ‫بيش از پانزده نفر از زندانيان اين‬ ‫بند به س��لول های انف��رادی ‪۲۴۰‬‬ ‫منتقل ش��ده اند که به جز کيوان‬ ‫صميمی ‪،‬عب��داهلل مومنی و بهمن‬ ‫احمدی امويی از اسامی ساير افراد‬ ‫اطالعی دردست نيست ‪.‬‬ ‫براساس گزارش های رسيده ‪،‬در‬ ‫پی اعتصاب غذای بهمن احمدی‬ ‫امويی ‪،‬ش��ش نفر از زندانيانی که‬ ‫به س��لول انفرادی منتقل شده اند‬ ‫‪ ،‬از جمله عبداهلل مومنی دست به‬ ‫اعتصاب غذا زده اند‪.‬‬ ‫پانزده زندانی سياسی منتقل شده‬ ‫به انفرادی ه��ای ‪۲۴۰‬اعالم کرده‬ ‫ان��د در صورتی که به خواس��ته‬ ‫هايشان رسيدگی نشود و همگی‬ ‫به بندعمومی بازگردانده نش��وند‬ ‫‪،‬همگی دس��ت به اعتصاب غذا‬ ‫خواهند زد‪.‬‬

‫‪14 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010‬‬

‫هشدار دیده بان حقوق بشر درباره وضع کبودوند‬ ‫بی بی سی ‪ -‬سازمان دیده بان حقوق‬ ‫بشر با صدور بیانیه ای‪ ،‬معالجه فوری‬ ‫محمد صدیق کبودوند‪ ،‬فعال مدنی‬ ‫و روزنامه نگار کرد و نیز آزادی او‬ ‫را خواهان شده است‪.‬‬ ‫آق��ای کبودون��د در س��ال ‪۱۳۸۶‬‬ ‫بازداشت ش��د‪ .‬او یک سال بعد در‬ ‫دادگاه انقالب تهران به جرم نش��ر‬ ‫اکاذی��ب به قصد تش��ویش اذهان‬ ‫عمومی از طریق تش��کیل «سازمان‬ ‫حقوق بشر کردستان» و فعالیت در‬ ‫آن به ‪ ۱۱‬س��ال حبس محکوم شد‬ ‫و هم اکن��ون در زندان اوین تهران‬ ‫محبوس است‪.‬‬ ‫دیده بان حقوق بشر که دفتر اصلی‬ ‫اش در شهر نیویورک آمریکاست‪،‬‬ ‫چهارش��نبه‪ ۶ ،‬مرداد (‪ ۲۸‬ژوئیه) از‬ ‫احتمال سکته مغزی آقای کبودوند‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫این سازمان اعالم کرد‪« :‬به نظر می‬ ‫رسد که کبودوند در تاریخ‪ ۱۵‬ژوئیه‬ ‫در زندان دچار سکته مغزی شده و‬ ‫بنا به اظهارات خانواده وی تا کنون‬ ‫از دسترس��ی به معالجات پزشکی‬ ‫مورد نیاز محروم مانده است‪».‬‬ ‫دیده بان حقوق بشر با استناد به نامه‬ ‫ای که می گوید آقای کبودوند از‬ ‫زندان منتش��ر کرده می نویسد که‬ ‫او دچار «س��رگیجه های ش��دید و‬ ‫اختالل بخش��ی از مغز و اعصاب و‬ ‫اختالالت حسی‪ ،‬حرکتی و بینایی»‬ ‫ش��ده‪ ،‬اما در درمانگاه زندان اوین‬ ‫بطور مناسب معالجه نشده است‪.‬‬ ‫آن طور که این گروه مدافع حقوق‬ ‫بش��ر اعالم کرده‪ ،‬نس��رین ستوده‪،‬‬ ‫وکی��ل آقای کبودون��د‪ ۱۵ ،‬ژوئیه‬ ‫در این رابطه ب��ه مقام های قضایی‬

‫محمد صدیق کبودوند در‬ ‫سال ‪ ۱۳۸۴‬سازمان حقوق بشر‬ ‫کردستان را تاسیس کرد‬

‫ش��کایت کرد و خواه��ان معالجه‬ ‫ف��وری موکلش ش��د‪ ،‬ولی جوابی‬ ‫دریافت نکرده است‪.‬‬ ‫ج��و اس��تورک‪ ،‬مع��اون بخ��ش‬ ‫خاورمیانه در دیده بان حقوق بشر‪،‬‬ ‫چهارش��نبه گفت‪« :‬مقام��ات ایران‬ ‫پاس��خگوی س�لامت وی بوده و‬ ‫موظف هستند که امکان معالجات‬ ‫پزشکی مورد نیاز را برای او فراهم‬ ‫آورند‪».‬‬ ‫آق��ای کبودوند از زمس��تان س��ال‬ ‫‪ ۱۳۸۲‬نش��ریه «پیام م��ردم» را به دو‬ ‫زبان کردی و فارس��ی در تهران و‬ ‫استان های کردنش��ین ایران منتشر‬ ‫می کرد‪.‬‬ ‫او در فروردی��ن م��اه س��ال ‪۱۳۸۴‬‬ ‫«س��ازمان حقوق بشر کردستان» را‬ ‫تشکیل داد‪.‬‬ ‫پرناز باغبان حس��نی‪ ،‬همسر آقای‬ ‫کبودوند‪ ،‬سال گذشته در گفتگو با‬ ‫بی بی س��ی فارسی از دو بار سکته‬ ‫همس��رش در دوران بازداش��ت و‬ ‫زندان خبر داده بود‪.‬‬ ‫پرناز باغبان حسنی گفته بود‪« :‬آقای‬ ‫کبودون��د روز ‪ ۲۸‬دی م��اه ‪،۱۳۸۷‬‬ ‫هجده روز پس از س��کته دومش‪،‬‬ ‫با دس��تبند و به ش��کلی تحقیرآمیز‬ ‫به بیمارستان دولتی قلب در تهران‬

‫منتقلشد»‪.‬‬ ‫محمد صدیق کبودوند طی س��ال‬ ‫ه��ای گذش��ته برنده چن��د جایزه‬ ‫بین المللی در زمینه حقوق بش��ر و‬ ‫روزنامه نگاری شده است‪.‬‬ ‫او در مراس��م س��ال ‪« ۲۰۰۹‬جوایز‬ ‫مطبوعات بریتانیا» به عنوان «روزنامه‬ ‫نگار بین المللی سال» برگزیده شد‪.‬‬ ‫آقای کبودوند در زمس��تان س��ال‬ ‫‪ ۱۳۸۷‬نیز جای��زه «هلمن – همت»‬ ‫سازمان دیدبان حقوق بشر را نیز به‬ ‫خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫دیده بان حقوق بش��ر همچنین در‬ ‫بیانیه روز چهارش��نبه خود هشدار‬ ‫می دهد که ‪« ۱۶‬دگراندیش» کرد‬ ‫در ای��ران به اتهام مبارزه مس��لحانه‬ ‫جدایی طلبانه در معرض خطر اعدام‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اسامی فعاالن یادش��ده به این قرار‬ ‫اعالم کرده است‪« :‬زینب جاللیان‪،‬‬ ‫رس��تم ارکیا‪ ،‬حسین خضری‪ ،‬انور‬ ‫رس��تمی‪ ،‬محمد امی��ن عبداللهی‪،‬‬ ‫قادر محمد زاده‪ ،‬حبیب اهلل لطیفی‪،‬‬ ‫شیرکو معارفی‪ ،‬مصطفی سلیمی‪،‬‬ ‫حسن طلعی‪ ،‬ایرج محمدی‪ ،‬رشید‬ ‫اخکن��دی‪ ،‬محمد امین اگوش��ی‪،‬‬ ‫احم��د پوالد خانی‪ ،‬س��ید س��می‬ ‫حسینی و سید جمال محمدی‪».‬‬ ‫ایران اردیبهش��ت امسال پنج نفر از‬ ‫جمله چهار کرد را به جرم «مبارزه‬ ‫مس��لحانه» در زندان اوی��ن تهران‬ ‫اعدام کرد‪.‬‬ ‫این اقدام به شدت از سوی سازمان‬ ‫های مدافع حقوق بشر محکوم شد‬ ‫و تجمع های اعت��راض آمیزی در‬ ‫خ��ارج از ایران و نیز در ش��هرهای‬ ‫کردنشین ایران را در پی داشت‪.‬‬


‫‪15‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 965‬جمعه ‪ 8‬مرداد ‪1389‬‬

‫اعضای خانواده محمد مصطفایی وکیل پرونده سگنسار‬ ‫به گروگان گرفته شده اند‬ ‫طی روز های گذشته خبرهایی مبنی بر بازداشت همسر و برادر‬ ‫آقای مصطفایی نیز منتشر شدند و وبسایت های مخالف دولت‬ ‫ایران‪ ،‬بازداشت اعضای خانواده این وکیل دادگستری را به‬ ‫نوعی مرتبط با احضار و تالش برای بازداشت او دانستند‪.‬‬

‫کمپین بین المللی حقوق بش��ر در‬ ‫ایران امروز گف��ت که قوه قضائیه‬ ‫ای��ران باید فورا اقدامات خود برای‬ ‫دستگیری وکیل حقوق بشر محمد‬ ‫مصطفایی را متوقف کند‪ .‬فعالیت‬ ‫های اخی��ر محم��د مصطفایی در‬ ‫راس��تای دفاع از موکلش س��کینه‬ ‫آش��تیانی که به جرم زنا محکوم به‬ ‫سنگسار شده است مورد توجه بین‬ ‫المللی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در اقداماتی که مصداق ابزار فشار‬ ‫برای وادار کردن محمد مصطفایی‬ ‫به معرفی خویش تعبیر می ش��ود‪،‬‬ ‫همس��ر آقای مصطفایی‪ ،‬فرش��ته‬ ‫حلیمی و برادر وی‪ ،‬فرهاد حلیمی‪،‬‬ ‫که هی��چ یک در فعالیتهای حقوق‬ ‫بش��ری دخیل نیس��تند ب��ا فاصلهء‬ ‫کوتاهیازآخریناحضارمصطفایی‬ ‫در تاریخ شنبه ‪ ،‬دوم مردادماه ‪۱۳۸۹‬‬ ‫دس��تگیر ش��ده اند‪ .‬از مکان دقیق‬ ‫مصطفایی اطالعی در دست نیست‪.‬‬ ‫ه��ادی قائمی س��خنگوی کمپین‬ ‫بین الملل��ی حقوق بش��ر در ایران‬ ‫گفت‪“ :‬تالش آقای مصطفایی علیه‬ ‫سنگسار موکلش��ان‪ ،‬نقض قوانین‬ ‫نیس��ت‪ .‬بر عکس‪ ،‬ایشان تالش در‬ ‫اجرای قانون و حقوق ش��هرواندان‬ ‫ایران داشته است‪”.‬‬

‫وی اضافه ک��رد‪“ :‬تکاپوی واضح‬ ‫برای توقف فعالیته��ای مهم آقای‬ ‫مصطفایی‪ ،‬نقض مستقیم تعهدات‬ ‫بین المللی ای��ران در زمینهء حقوق‬ ‫بش��ردر راس��تای حق دسترس��ی‬ ‫ش��هروندان به وکیل دادگس��تری‬ ‫مستقلاست‪”.‬‬ ‫آزادی‬ ‫خواس��تار‬ ‫همچنین‬ ‫کمپین‬ ‫حقوقبشرممنوعالخروج‪،‬دستگیر‪ ،‬دستگیریمحمدمصطفاییمدرک‬ ‫فوری همس��ر آق��ای مصطفایی و بازداشت‪ ،‬شکنجه و محاکمه شده دیگ��ری از تحلی��ل رفت��ن حقوق‬ ‫ب��رادرش ش��د که به ب��اور کمپین اند‪ .‬این گروه از جمله شامل افرادی قانونی در ایران است‪”.‬‬ ‫“گروگانهای ربوده شده هستند‪”.‬‬ ‫مانند محمدعلی دادخواه‪ ،‬ش��ادی در همین ح��ال همزمان با انتش��ار‬ ‫در مصاحبه ای با کمپین در تاریخ صدر و عبدالفتاح سلطانی می باشد‪ .‬گزارش ه��ا درباره ناپدید ش��دن‬ ‫‪ ۱‬مرداد ‪ ،۱۳۸۹‬مصطفایی گفت‪ ” :‬تهدید علیه سایر وکالی حقوق بشر محم��د مصطفای��ی و احتم��ال‬ ‫بازداشت او توسط نیروهای امنیتی‬ ‫من هیچ جرمی مرتکب نشده ام که همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫بخواهند من را نگهدارند‪ .‬کار من به مقامات قوهء قضا ییه ایران به طور و انتظامی ای��ران‪ ،‬نهاد های حقوق‬ ‫عنوان وکیل دفاع از متهمان اس��ت مستمر از مالقات زندانیان عقیدتی بش��ری خواس��تار توقف آزار این‬ ‫و همه روند کار به صورتی قانونی با وکالیشان‪ ،‬دسترسی وکالی آنان وکیل دادگستری شده اند‪.‬‬ ‫انجام می شود و هیچ بخشی وجود به پرونده ها و م��دارک دادگاه‪ ،‬و آقای مصطفایی که روز شنبه (دوم‬ ‫ندارد که خارج از قانون باش��د‪ .‬من اظه��ار نظرحقوقی آن��ان در طول مرداد ‪ ۲۴ -‬ژوئیه) توس��ط ش��عبه‬ ‫به قانون احترام می گذارم و همواره محاکمات جلوگی��ری می کنند‪ .‬امنیت دادسرای تهران احضار شده‬ ‫شان دس��تگاه قضایی را محترم می مطاب��ق اطالعاتی ک��ه از وکالی ب��ود‪ ،‬پ��س از بازگش��ت از محل‬ ‫ش��مارم و نگاه حرف��ه ای در رابطه حقوق بشر به دست کمپین رسیده دادس��را برای آخری��ن بار وبالگ‬ ‫ب��ا کارم دارم و بنابراین دلیلی برای اس��ت‪ ،‬مقامات به برخ��ی زندانیان شخصی اش را به روز کرده و پس‬ ‫دستگیری وجود ندارد‪ .‬با این وجود دس��تور داده اند تا وکالی خود را از آن خب��ری از محل اقامت او در‬ ‫هر احتمالی همواره وجود دارد‪”.‬‬ ‫تعویض کنن��د و از ارائهء خدمات دسترسنیست‪.‬‬ ‫انتخابات‬ ‫به دنبال تظاهرات پس از‬ ‫حقوق��ی وکال برای موکالنش��ان او در آخرین یادداشت کوتاه خود‬ ‫در وبالگ شخصی اش نوشته است‬ ‫ایران‪ ،‬در جریان سرکوب معترضان خودداری کرده اند‪.‬‬ ‫و فعاالن جامعه مدنی چندین وکیل ه��ادی قائم��ی گف��ت‪“ :‬حک��م که از طرف ش��عبه دوم بازپرس��ی‬

‫‪15 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010‬‬ ‫دادسرای شهید مقدس زندان اوین‬ ‫مجددا احضار شده است و احتمال‬ ‫م��ی دهد ک��ه در آین��ده نزدیک‬ ‫بازداشت شود‪.‬‬ ‫ط��ی روز های گذش��ته خبرهایی‬ ‫مبنی بر بازداش��ت همس��ر و برادر‬ ‫آقای مصطفایی نیز منتشر شدند و‬ ‫وبسایت های مخالف دولت ایران‪،‬‬ ‫بازداشت اعضای خانواده این وکیل‬ ‫دادگس��تری را به نوع��ی مرتبط با‬ ‫احضار و تالش برای بازداش��ت او‬ ‫دانستند‪.‬‬ ‫بنا بر این گزارش ها‪ ،‬فرشته حلیمی‪،‬‬ ‫همسر محمد مصطفایی و برادرش‪،‬‬ ‫فرهاد حلیمی شنبه شب (دوم مرداد)‬ ‫در تهران بازداشت شده اند‪.‬‬ ‫در این حال روزچهارش��نبه ششم‬ ‫مرداد ‪ ۲۸ -‬ژوئیه س��ازمان عفو بین‬ ‫الملل با انتش��ار بیانی��ه ای از ایران‬ ‫خواس��ته اس��ت که اذی��ت و آزار‬ ‫وکالی مدافع حقوق بش��ر در این‬ ‫کشور را متوقف کند‪.‬‬ ‫مالک��وم اس��مارت‪ ،‬مدی��ر بخش‬ ‫خاورمیانه و ش��مال آفریقا سازمان‬ ‫عفو بین الملل‪ ،‬در این باره گفت‪« :‬ما‬ ‫نگران این هستیم که مقامات ایرانی‬ ‫بر آن باشند تا محمد مصطفایی را‬ ‫به خاطر فعالی��ت های حرفه ای در‬ ‫زمینه حقوق بشر‪ ،‬مورد پیگرد قرار‬ ‫دهند و مانع ادام��ه فعالیت های او‬ ‫شوند‪».‬‬ ‫در بیانیه س��ازمان عف��و بین الملل‪،‬‬ ‫ایران به تالش برای اخالل و توقف‬ ‫در فعالی��ت ه��ای وکالی مداف��ع‬ ‫حقوق بشر متهم شده است و مثال‬ ‫هایی از این ن��وع فعالیت ها عنوان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش‪ ،‬محکومیت ناصر‬ ‫زرافش��ان‪ ،‬وکیل پرونده قتل های‬

‫زنجی��ره ای به پنج س��ال زندان در‬ ‫س��ال ‪ )۱۳۸۲( ۲۰۰۲‬از نمونه های‬ ‫ب��ارز اقدامات ایران ب��رای تحدید‬ ‫فعالیت وکالی مدافع حقوق بش��ر‬ ‫است‪.‬‬ ‫آقای زرافش��ان در س��ال ‪ ۲۰۰۲‬به‬ ‫جرم افشای اسرار دولتی به سه سال‬ ‫زندان‪ ،‬به دلیل نگهداری س�لاح به‬ ‫دو س��ال زندان و همچنین به خاطر‬ ‫وجود مش��روبات الکل��ی در دفتر‬ ‫کارش ب��ه تحمل‪ ۵۰‬ضربه ش�لاق‬ ‫محکوم شده بود‪.‬‬ ‫بازداشت و محکومیت عبدالفتاح‬ ‫سلطانی در س��ال ‪ )۱۳۸۴( ۲۰۰۵‬به‬ ‫جرم افشای اسناد محرمانه‪ ،‬و مجددا‬ ‫در سالهای ‪ )۱۳۸۶( ۲۰۰۷‬و باالخره‬ ‫ب��رای آخری��ن بار در س��ال ‪۲۰۰۹‬‬ ‫(‪ )۱۳۸۸‬و پ��س از وقایع انتخاباتی‬ ‫خرداد ‪ ۸۸‬از دیگر نمونه های فشار‬ ‫حکوم��ت ایران ب��ر وکالی مدافع‬ ‫حقوق بشر عنوان شده است‪.‬‬ ‫در اطالعیه عفو بین الملل به نمونه‬ ‫هایی دیگ��ری نظی��ر محکومیت‬ ‫محم��د اولیایی ف��رد‪ ،‬وکیل مدافع‬ ‫حقوق بش��ر‪ ،‬به یکسال زندان و نیز‬ ‫بازداشت شادی صدر‪ ،‬وکیل فعال‬ ‫در زمینه حقوق زنان هم اشاره شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سازمان عفو بین الملل همچنین از‬ ‫وضعیت شیرین عبادی‪ ،‬حقوقدان‬ ‫و برنده جای��زه نوبل صلح‪ ،‬که هم‬ ‫اکنون در خارج از ایران به سر می‬ ‫برد و دفتر کار او بارها توسط مقام‬ ‫های قضایی ایران مورد بازرسی و‬ ‫پلمپ شده اس��ت‪ ،‬به عنوان نمونه‬ ‫دیگری از فشار ایران بر فعالیت های‬ ‫وکالی مدافع حقوق بشر یاد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪32‬‬


‫‪16‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 965‬جمعه ‪ 8‬مرداد ‪1389‬‬

‫امیدواری آمریکا به از سرگیری مذاکره‬ ‫گروه ‪ 5+1‬با ایران‬ ‫دولت آمریکا ابراز امیدواری کرده است که دیپلمات های ارشد پنج عضو‬ ‫دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان در ظرف چند هفته آینده با‬ ‫نماینده ایران درباره برنامه اتمی این کشور مذاکره کنند‪.‬‬ ‫فیلیپ کراولی‪ ،‬سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا چهارشنبه‪ ۶ ،‬مرداد‬ ‫(‪ ۲۸‬ژوئیه) اعالم کرد که ایاالت متحده در حال بررسی پاسخ کتبی ایران‬ ‫به آژانس بین المللی انرژی اتمی است‪.‬‬ ‫علی اصغر سلطانیه‪ ،‬نماینده ایران در آژانس دوشنبه از تحویل نامه ایران‪ ،‬به‬ ‫یوکیا آمانو‪ ،‬مدیرکل این آژانس خبر داد و گفت که این نامه حاوی پاسخ‬ ‫جمهوری اسالمی درباره تامین سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران است‪.‬‬ ‫این در حالیس��ت که احمد داوود اوغلو‪ ،‬وزیر خارجه ترکیه‪ ،‬چهارشنبه‬ ‫گف��ت که ایران موافقت کرده که در صورت پذیرش طرح مورد نظرش‬ ‫برای مبادله س��وخت اتمی با غرب‪ ،‬ایران غنی س��ازی اورانیوم تا حد ‪۲۰‬‬ ‫درصد را متوقف کند‪.‬‬ ‫دولت ایران رسما این خبر را تایید نکرده است‪ .‬اورانیوم با غنای ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫در ساخت سالح اتمی کاربرد دارد‪ ،‬اما ایران ضمن رد اتهام های غرب می‬ ‫گوید که برنامه اتمی اش صلح آمیز است‪.‬‬ ‫آق��ای کراولی در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه ترکیه گفت که‬ ‫ایران در گذشته نیز پیشنهادهایی را در رابطه با غنی سازی ارائه کرده که‬ ‫همگی مشروط به شرایط سنگینی بوده است‪.‬‬ ‫این مقام آمریکایی در عین حال بر تمایل آمریکا به مذاکره چندجانبه هسته‬ ‫ای با ایران تاکید کرد‪.‬‬ ‫او گفت‪« :‬ما امیدواریم که در ظرف چند هفته آینده مالقاتی مانند دیداری‬ ‫که در اکتبر گذشته داشتیم‪ ،‬انجام دهیم‪».‬‬ ‫اس��فندیار رحیم‌مشایی‪ ،‬از دس��تیاران ارش��د رئیس جمهوری ایران روز‬ ‫چهارشنبه تحریم های بین المللی را بی فایده دانسته است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری دانش��جویان ایران (ایسنا)‪ ،‬اسفندیار رحیم‌مشایی‬ ‫گفت‪ :‬درست است که آمریکا توانست در شورای امنیت با زور چند امضا‬ ‫جمع کرده و قطعنامه‌ای علیه ایران صادر کند اما صدور قطعنامه آمریکایی‬ ‫علیه ایران‪ ،‬آمریکا را موجه نکرده و چهر ‌ه ایران را در عرصه‌ی بین‌المللی‬ ‫مخدوش نمی‌کند‪».‬‬ ‫او گفت‪« :‬ملت و دولت ایران اهل مذاکره است؛ چون ملتی فرهنگی است‪.‬‬ ‫دولت ایران همیشه اهل مذاکره بوده و در آینده نیز این‌گونه خواهد بود‪.‬‬ ‫در واقع اعمال تحریم به این دلیل است که می‌خواهند ما از موضع ضعیف‬ ‫‌تر با آن‌ها برخورد داشته باشیم‪».‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬منوچهر متکی‪ ،‬وزیر امور خارج��ه ایران‪ ،‬نیز در دیدار با‬ ‫«اولیور گروگن» سفیر جدید ایرلند در تهران از تحریم های تازه اتحادیه‬ ‫اروپا علیه ایران انتقاد کرده و خواهان توس��عه روابط کش��ورش با «یک‬ ‫اروپای مستقل» شده است‪.‬‬ ‫آمریکا و قدرت های بزرگ از کاترین اش��تون‪ ،‬مسئول سیاست خارجی‬ ‫اتحادی��ه اروپا ب��رای انتقال دیدگاه ه��ای خود به طرف ایرانی اس��تفاده‬ ‫می‌کنند‪.‬‬

‫‪16 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010‬‬

‫جزئیات تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران منتشر شد‬ ‫بی بی سی ‪ -‬جزئیات تحریم های‬ ‫تازه اتحادیه اروپا که ده ها شرکت‬ ‫و ش��خصیت حقیقی ایران را در بر‬ ‫می گیرد در نشریه رسمی اتحادیه‬ ‫اروپا منتشر شد‪.‬‬ ‫این فهرس��ت روز س��ه ش��نبه ‪۲۷‬‬ ‫ژوئی��ه (‪ ۵‬مرداد) ‪ ،‬ی��ک روز پس‬ ‫از تصویب تحریم های جدید علیه‬ ‫ای��ران در نشس��ت وزرای خارجه‬ ‫کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا در‬ ‫شهر بروکسل‪ ،‬منتشر شد‪.‬‬ ‫مهدی پرپنچ��ی‪ ،‬خبرنگار اعزامی‬ ‫بی بی س��ی فارسی به بروکسل می‬ ‫گوید که نام شصت و شش شرکت‬ ‫گفته می شود این تحریم ها‪ ،‬که بخش عمده آن یک روز پس از‬ ‫و شخص حقیقی که گفته می شود‬ ‫تصویب به اجرا گذاشته شده است شدید ترین تحریم هایی است که‬ ‫اتحادیه اروپا تا کنون علیه یک کشور خارجی اعمال کرده است‪.‬‬ ‫به نحوی با برنامه های هس��ته ای یا‬ ‫موشکی ایران ارتباط دارند در این‬ ‫فهرست دیده می شود‪.‬‬ ‫تصویب به اجرا گذاشته شده است این تحریم ها‪ ،‬ش��دید تر از تحریم‬ ‫عل��ی دیواندری‪ ،‬مدیر عامل بانک شدید ترین تحریم هایی است که هایی اس��ت ک��ه ش��ورای امنیت‬ ‫مل��ت و محمد رضا موثق نیا‪ ،‬مدیر اتحادی��ه اروپا تا کن��ون علیه یک سازمان ملل متحد اواخر اردیبهشت‬ ‫گروه صنایع ثامن االئمه (وابسته به کشور خارجی اعمال کرده است‪ .‬ماه علیه ایران تصویب کرده بود‪.‬‬ ‫س��ازمان صنایع هوا فضای وزارت فقط بخشی از تحریم ها که به قانون‬ ‫تشدید تحریم ها؛‬ ‫دفاع ایران) از جمله شخصیت هایی گذاری احتیاج داشته است‪ ،‬از ماه‬ ‫اقدامی از سر ناچاری‬ ‫حقیقی هس��تند که نام آنها در این سپتامبر اجرا خواهد شد‬ ‫فهرست آمده است‪.‬‬ ‫در فهرست منتش��ر شده همچنین‬ ‫بان��ک ملی ایران و کلیه ش��عب و نام ش��رکت صنایع هوای��ی ایران‪ ،‬رابرت کوپر‪ ،‬از دیپلمات های ارشد‬ ‫موسس��ات وابس��ته به آن از جمله ش��رکت فناوری سانتریفیوژ ایران‪ ،‬اتحادیه اروپا به بی بی سی فارسی‬ ‫بانک آریان‪ ،‬ش��رکت آسا‪ ،‬بانک ش��رکت بیمه ایران‪ ،‬ماشین سازی گفت که هدف اتحادی��ه اروپا از‬ ‫کارگش��ایی‪ ،‬ش��رکت س��رمایه اراک و شرکت پرتو صنعت دیده وضع این تحریم ها پیدا کردن یک‬ ‫راه حل صلح آمی��ز و دیپلماتیک‬ ‫گذاری بانک ملی ایران‪ ،‬چاپخانه می شود‪.‬‬ ‫بانک ملی‪ ،‬شرکت توسعه سرمایه همچنین اسامی شش شخص و پنج برای برنامه های هس��ته ای ایران و‬ ‫گذاری س��یمان‪ ،‬ش��رکت سیمان شرکت مربوط به س��پاه پاسداران مذاکره با این کشور است‪.‬‬ ‫شمال‪ ،‬ش��رکت سیمان مازندران و ایران در این فهرس��ت منتشر شده او با اش��اره به اینکه دولت کنونی‬ ‫ایاالت متح��ده آمریکا نگاه مثبتی‬ ‫نساجی مازندران از جمله موسساتی است‪.‬‬ ‫هستند که مشمول تحریم های تازه نام بیست و چهار شرکت فعال در در قبال ایران دارد گفت‪« :‬فرصتی‬ ‫زمینه کش��تی رانی ایران نیز در این واقع��ی برای تغییر ب��ه وجود آمده‬ ‫اتحادیه اروپا قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫بانک «فیوچر» که در بحرین مستقر فهرست دیده می شود که اکثر آنها است‪».‬‬ ‫است و دو س��وم آن به ایران تعلق در ایران مس��تقر هستند‪ ،‬اما بعضی او از اینکه کشورهای غربی نتوانسته‬ ‫دارد نیز مشمول این تحریم ها شده از آنها در کش��ورهایی نظیر چین‪ ،‬اند درباره مساله هسته ای ایران که‬ ‫مالت‪ ،‬س��نگاپور‪ ،‬بریتانیا‪ ،‬امارات مس��اله ای نگران کننده بوده است‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفته می ش��ود این تحریم ها‪ ،‬که متحده عربی و آلمان نیز فعالیت می با ایران مذاکره کنند ابراز تاس��ف‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بخش عمده آن ی��ک روز پس از کنند‪.‬‬

‫آق��ای کوپر تاکید کرد که تحریم‬ ‫های ت��ازه اقدامی از س��ر ناچاری‬ ‫بوده اس��ت و افزود‪« :‬ما دوسال بود‬ ‫که در پی تش��دید تحریم ها نرفته‬ ‫بودیم اما مذاکرات متوقف ش��د و‬ ‫ما بای��د کاری می کردیم‪ .‬بنابراین‬ ‫ما به دنبال راه��ی رفتیم که از نظر‬ ‫ما مس��المت آمیز ترین راه بود‪ .‬ما‬ ‫دوست داریم با ایران درباره مساله‬ ‫ای که به همه خاورمیانه مربوط می‬ ‫شود وارد مذاکره جدی شویم‪».‬‬ ‫او همچنین گفت که همه شرکت‬ ‫ها و افرادی که نامشان در فهرست‬ ‫آمده است به نحوی با پرونده هسته‬ ‫ای ایران ارتباط دارند‪.‬‬ ‫آقای کوپ��ر گفت‪« :‬م��ا نقش هر‬ ‫شرکت را به دقت بررسی کرده ایم‬ ‫تا بعدا در هر محکمه ای بتوانیم از‬ ‫این تحریم ها دفاع کنیم‪».‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه تحقیق درباره‬ ‫ش��رکت ها و اسامی که نامشان در‬ ‫فهرست تحریم های اتحادیه اروپا‬ ‫آمده است به وسیله ‪ ۲۷‬کشور انجام‬ ‫شده است‪ ،‬گفت‪« :‬کار آسانی نبوده‬ ‫که مقامات بیست و هفت کشور را‬ ‫برای انجام کاری به اجماع برسانیم‪.‬‬ ‫مطمئن باش��ید که ش��واهد ما قوی‬ ‫بوده است‪».‬‬ ‫مقاماتروسیه‪،‬کشوریکه پیشتر به‬ ‫تحریم های سازمان ملل متحد علیه‬ ‫ایران رای مثبت داده بود‪ ،‬از تحریم‬ ‫های تازه اتحادیه اروپا انتقاد کرد و‬ ‫آن را غیرقابل قبول دانست‪.‬‬ ‫چند س��اعت پس از تصویب این‬ ‫تحریم ه��ا در روز دوش��نبه رامین‬ ‫مهمانپرس��ت‪ ،‬س��خنگوی وزارت‬ ‫امور خارجه ایران این اقدام اتحادیه‬ ‫اروپ��ا را بی اثر خواند و تاکید کرد‬ ‫که این مساله فقط به پیچیده تر شدن‬ ‫شرایط کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪32‬‬


‫‪17‬‬

‫‪17 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 965‬جمعه ‪ 8‬مرداد ‪1389‬‬

‫روسیه انتقادات ایران از مدودف را‬ ‫«غیرمسئوالنه»خواند‬ ‫وزارت خارجه روسیه اظهارات احمدی‌نژاد در مورد شرکت‬ ‫روسیه در «نمایشنامه‌ای آمریکایی» را «غیرمسئوالنه» خوانده و‬ ‫از ایران خواسته تا هر چه سریع‌تر نگرانی‌های جامعه بین‌الملل‬ ‫در خصوص برنامه هسته‌ای خود را برطرف کند‪.‬‬

‫دویچه وله ‪ -‬روسیه روز دوشنبه (‪۲۶‬‬ ‫ژوئیه ‪ ۴ /‬م��رداد) انتقادات محمود‬ ‫احمدی‌نژاد رییس‌جمه��ور ایران‬ ‫از دیمتری مدودف همتای روسی‬ ‫خود را س��خنانی «غیرمسئوالنه» و‬ ‫«بی‌فایده»خواند‪.‬‬ ‫م��دودف در دوازده��م ژوئی��ه در‬ ‫اظهاراتی بی‌س��ابقه گفت��ه بود که‬ ‫ایران به مرحله تولید سالح هسته‌ای‬ ‫نزدیکمی‌شود‪.‬محموداحمدی‌نژاد‬ ‫اوای��ل هفته گذش��ته در پاس��خ به‬ ‫این اظهارات‪ ،‬س��خنان مدودف را‬ ‫«شرکت در نمایشنامه‌آمریکا علیه‬ ‫ایران» خوانده بود‪.‬‬ ‫احمدی‌نژاد این سوال را طرح کرده‬ ‫بود که چرا رییس‌جمهور روس��یه‬ ‫در این «نمایشنامه آمریکایی» بازی‬ ‫می‌کند و اف��زوده بود که در آینده‬ ‫نزدی��ک جزئیات این س��ناریو که‬ ‫«توسط آمریکا نوشته شده و برخی‬ ‫کش��ورها آن را دنبال می‌کنند» را‬ ‫فاش خواهد کرد‪.‬‬ ‫«کشورهای شرکت‌کننده در‬ ‫نمایشنامه آمریکا نادان هستند»‬

‫احمدی‌نژاد در س��خنانی به شکل‬ ‫غیرمستقیم به روس��یه انتقاد کرده‬ ‫و گفته بود که کش��ورهایی که در‬ ‫نمایشنامه آمریکا شرکت می‌کنند‪،‬‬

‫ی��ا «ن��ادان» هس��تند و ی��ا «قربانی‬ ‫تحلیل‌هایاشتباه»شده‌اند‪.‬‬ ‫غرب از این نگران اس��ت که ایران‬ ‫مش��غول فعالیت برای دس��تیابی به‬ ‫سالح هس��ته‌ای باشد و این اتهامی‬ ‫اس��ت که ته��ران هم��واره آن را‬ ‫تکذیب کرده و می‌گوید که برنامه‬ ‫هسته‌ای آن‪ ،‬مسالمت‌آمیز است‪.‬‬ ‫وزارت خارجه روسیه روز دوشنبه‬ ‫در بیانیه‌ای اع�لام کرد که موضع‬ ‫مسکو در خصوص برنامه هسته‌ای‬ ‫ایران‪« ،‬مستقل» است و مسکو برای‬ ‫ایجاد راه‌حل سیاسی و دیپلماتیک‬ ‫تالش می‌کند و «نگرانی‌های جامعه‬ ‫بین‌المللی‪ ،‬کامال به جا است»‪.‬‬ ‫در ادام��ه ای��ن بیانیه آمده اس��ت‪:‬‬ ‫«روسیه تاکید می‌کند که اظهارات‬ ‫محمود احمدی‌نژاد ک��ه به روش‬ ‫هدفمند روس��یه ایراد شده‪ ،‬به هیچ‬ ‫وجه قابل قبول نیست»‪.‬‬ ‫روسیه‪:‬‬ ‫اظهارات احمدی‌نژاد‬ ‫«بی‌فایده»‌و «غیر مسئوالنه»‬ ‫است‬

‫روسیه همچنین گفته که بر این باور‬ ‫است که به جای اظهارات «بی‌فایده»‬ ‫و «غیرمسئوالنه» که از طرف رهبران‬ ‫ایران ایراد می‌شود‪ ،‬باید روش‌هایی‬

‫قاب��ل لم��س و درک و فع��ال در‬ ‫پیش گرفته شود تا هر چه سریع‌تر‬ ‫«وضعیت نابسامان فعلی» حل شده‬ ‫و ای��ن هم��ان چیزی اس��ت که از‬ ‫مدت‌ه��ا قبل‪ ،‬روس��یه و مجموعه‬ ‫کشورهای ‪ ۵+۱‬آن را عنوان کرده‬ ‫و خواسته‌اند‪.‬‬ ‫دولت ایران روز دوشنبه اعالم کرده‬ ‫که آماده اس��ت به می��ز مذاکرات‬ ‫برای بحث و بررسی تبادل سوخت‬ ‫هسته‌ای بدون هیچ پیش‌شرطی باز‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫بیانیه روس��یه علیه ای��ران در حالی‬ ‫صادر ش��ده اتحادیه اروپا سرانجام‬ ‫مجازات‌ها و تحریم‌های ش��دیدی‬ ‫را علیه ایران در برنامه هسته‌ای این‬ ‫کشور‪ ،‬تصویب کرده است‪.‬‬ ‫وزارت خارج��ه روس��یه اب��راز‬ ‫امی��دواری کرد که مذاکرات میان‬ ‫ای��ران و کش��ورهای ‪ 5+1‬ش��امل‬ ‫آمریکا‪ ،‬بریتانیا‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬روس��یه‪،‬‬ ‫چین و آ‌لمان هر چه سریع‌تر آغاز‬ ‫شود‪.‬‬

‫رئیس سابق سیا‪:‬‬ ‫احتمال دستیابی ایران‬ ‫به بمب اتمی و حمله به این‬ ‫کشور بیشتر شده‬ ‫بی بی سی ‪ -‬یک مقام سابق سیا از‬ ‫پیش��رفت ایران به سوی دستیابی به‬ ‫تس��لیحات اتمی و افزایش احتمال‬ ‫عملیات نظامی علیه تاسیسات هسته‬ ‫ای این کشور سخن گفته است‪.‬‬ ‫مایکل هایدن رئیس پیشین سازمان‬ ‫مرکزی اطالعات آمریکا ‪ -‬س��یا ‪-‬‬ ‫در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی‬ ‫ان ان که روز یکش��نبه پخش ش��د‬ ‫گفته اس��ت که با ب��ی نتیجه ماندن‬ ‫همه ت�لاش های واش��نگتن برای‬ ‫وادار ک��ردن ای��ران از ادامه برنامه‬ ‫ه��ای اتمی خود‪ ،‬توس��ل به گزینه‬ ‫نظامی علیه ای��ران «ناگزیر» به نظر‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫ژنرال هایدن‪ ،‬که در زمان ریاس��ت‬ ‫جمه��وری ج��ورج ب��وش رئیس‬ ‫سازمان س��یا بود‪ ،‬در این مصاحبه‬ ‫گفته اس��ت که ای��ران بدون توجه‬ ‫به ت�لاش های آمریکا برای توقف‬ ‫برنامه های اتمی آن کشور‪ ،‬به این‬ ‫برنامه ها ادامه می دهد‪.‬‬ ‫وی گفت»م��ا مذاک��ره می کنیم‪،‬‬ ‫آنها به مس��یر خود ادامه می دهند‪.‬‬ ‫م��ا رای به تحریم می دهیم‪ ،‬آنها به‬ ‫مسیر خود ادامه می دهند‪ .‬ما سعی‬ ‫می‌کنیم آنها را ب��از داریم‪ ،‬آنها به‬ ‫مسیر خود ادامه می دهند‪».‬‬ ‫رئیس سابق س��یا گفت با ادامه این‬ ‫روند بنظر می رسد حمله نظامی به‬ ‫ایران محتمل تر شده و قابل توجیه‬ ‫هم باشد‪.‬‬

‫ای��ن اظه��ارات در حال��ی مطرح‬ ‫می‌ش��ود که هفته پیش بیش از ‪۴۰‬‬ ‫عضو مجلس نماین��دگان آمریکا‬ ‫رئیس پیشین سیا می گوید‬ ‫پی��ش نویس قطعنام��ه ای را امضا‬ ‫گزینه نظامی بدترین‬ ‫کرده اند که در صورت عدم تغییر‬ ‫راه حل نیست‬ ‫موضع اتمی دولت ایران‪ ،‬از حمله‬ ‫نظامی اس��رائیل به تاسیسات اتمی ژن��رال هایدن گفت هنگام تصدی‬ ‫جمهوری اسالمی حمایت به عمل سمت های دولتی‪ ،‬استفاده از گزینه‬ ‫می آید‪.‬‬ ‫نظامی علیه ایران در انتهای فهرست‬ ‫س��ازمان‬ ‫امنیت‬ ‫ش��ورای‬ ‫کنون‬ ‫تا‬ ‫گزینه ها قرار داش��ت‪ ،‬اما اکنون به‬ ‫ملل متحد یک رشته تنبیه های بین نظر می رسد که نامطلوب ترین راه‬ ‫المللی را علیه ایران به اجرا گذاشته حل محسوب نشود‪.‬‬ ‫و ع�لاوه بر این تحریم ها‪ ،‬اتحادیه در قطعنام��ه اخی��ر تع��دادی از‬ ‫اروپا و دول��ت آمریکا هم تحریم نمایندگان کنگره آمریکا تاکید شد‬ ‫ه��ای یکجانب��ه ای را علی��ه برنامه اگ��ر هیچ راه صلح آمیزی «در طی‬ ‫اتمی‪ ،‬صنایع نف��ت و گاز و بانک مدت زمانی قابل قبول» برای مقابله‬ ‫های ایران اعمال کردند‪.‬‬ ‫خطر «فوری» ایران علیه موجودیت‬ ‫این فشارها در واکنش به خودداری اسرائیل پیدا نشود‪ ،‬اسرائیل می تواند‬ ‫ایران از غنی سازی اورانیم اعمال می از هر وسیله ای حتی نیروی نظامی‬ ‫شود اما دولت جمهوری اسالمی با علیه ایران استفاده کند‪.‬‬ ‫رد اته��ام تالش برای دس��تیابی به در پی پخش متن مصاحبه س��ی ان‬ ‫سالح اتمی‪ ،‬تاکید کرده است که ان‪ ،‬خبرگزاری آسوش��یتد پرس به‬ ‫غنی س��ازی را حق خود می داند و نق��ل از «یک س��خنگوی» مایکل‬ ‫هرگز آن را متوقف نمی کند‪.‬‬ ‫هایدن تعبیری را که از اظهارات او‬ ‫ایران‬ ‫مایکل هایدن پیش بینی کرد‬ ‫به عمل آمده بود نادرست توصیف‬ ‫برنامه اتمی خود را تا آستانه دستیابی کرد‪ .‬این سخنگو گفت که منظور‬ ‫به سالح اتمی پیش ببرد و پیش از رئیس سابق س��یا از «ناگزیر» بودن‬ ‫برداشتن گام آخر متوقف کند‪.‬‬ ‫نتیجه روندهای فعلی‪ ،‬قطعی بودن‬ ‫او در عی��ن ح��ال گف��ت توانایی دس��تیابی ایران به تسلیحات اتمی‬ ‫هس��ته‌ای ای��ران عم�لا تفاوتی با یا امکان س��اخت این تس��لیحات‬ ‫دس��تیابی این کشور به سالح اتمی بوده است و نه اقدام نظامی ایاالت‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫متحده علیه جمهوری اسالمی‪.‬‬


‫‪18‬‬

‫‪18 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 965‬جمعه ‪ 8‬مرداد ‪1389‬‬

‫موسوی‪ :‬مجبورم ناگفته های جنگ را بگویم‬ ‫چندی پیش محسن رفیقدوست‪ ،‬وزیر پیشین سپاه‪ ،‬موسوی را متهم کرد‪،‬‬ ‫در زمان جنگ مانع از فتح بغداد شده است‪ .‬موسوی در پاسخ می‌گوید‪ ،‬این فرماندهان سودای‬ ‫جنگی بزرگ در سر داشتند که در توان کشور نبود و دچار خطاهای استراتژیک شدند‪.‬‬

‫بی بی س��ی ‪ -‬میرحسین موسوی‪،‬‬ ‫نخست وزیر ایران در دوران جنگ‬ ‫هشت س��اله با عراق در دهه ‪۱۳۶۰‬‬ ‫خورش��یدی و از رهبران مخالفان‬ ‫در ای��ن کش��ور‪ ،‬گفته اس��ت که‬ ‫در ص��ورت ادام��ه «تحریف های‬ ‫تاریخی»‪ ،‬ناگفته هایی را از دوران‬ ‫جنگ و از جمله دالیل اس��تعفای‬ ‫خود در س��ال ‪ ۱۳۶۷‬را بیان خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫آقای موس��وی که گفته هایش در‬ ‫دیدار با جمعی از اعضای تش��کل‬ ‫های سیاس��ی کرج در وب سایت‬ ‫کلمه منتش��ر شده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«بنده هنوز لب به سخن درباره دهه‬ ‫اول انق�لاب باز نک��رده ام و هیچ‬ ‫گاه هم میل نداش��ته ام در این باره‬ ‫صحبت کنم‪ .‬ول��ی ظاهرا مجبورم‬ ‫در ادامه این تحریف ها برای دفاع‬ ‫از رزمندگان سلحش��ور و مدیران‬ ‫برجس��ته ای که در این میان سهم‬ ‫عمده داش��تند‪ ،‬ناگفته های خود را‬ ‫بگوی��م و نیز بگویم که اس��تعفای‬ ‫سال ‪ ۶۷‬بر سر چه بود‪».‬‬ ‫به نظر می رسد بخش عمده سخنان‬ ‫میرحسین موسوی در پاسخ به گفته‬ ‫های محسن رفیقدوست‪ ،‬وزیر سپاه‬ ‫در دوران جن��گ ای��ران و ع��راق‬ ‫باشد که اواخر تیر ماه و به مناسبت‬ ‫سالگرد صدور قطعنامه‪ ۵۹۸‬سازمان‬ ‫ملل متحد که موجب پایان جنگ‬ ‫ایران و عراق شد‪ ،‬بیان شده است‪.‬‬ ‫آقای موسوی در این مورد گفت‪:‬‬

‫«آن وزیر س��ابقی که خود می داند‬ ‫چگونه به این جانب تحمیل شد‪ ،‬در‬ ‫عین آن که بیش از همه در جریان‬ ‫سرریز ش��دن همه جانبه امکانات‬ ‫دولت ب��ه جبهه ها ب��ود‪ ،‬حاال می‬ ‫گوید که اگر امکان��ات دولت در‬ ‫اختی��ار جبهه ها ق��رار می گرفت‪،‬‬ ‫ما بغ��داد را فتح می کردیم‪ .‬ش��ما‬ ‫باید جمله ایشان را این گونه معنی‬ ‫کنید که اگر دولت در اختیار بنده‬ ‫و دوستان مان قرار می گرفت ما چه‬ ‫فتوحاتیداشتیم‪».‬‬ ‫محسن رفیقدوست‪ ،‬از زمان تاسیس‬ ‫وزارت سپاه در سال ‪ ۱۳۶۲‬تا زمان‬ ‫انحالل آن در پای��ان جنگ‪ ،‬وزیر‬ ‫س��پاه در دول��ت ه��ای اول و دوم‬ ‫میرحس��ین موس��وی بود‪ .‬او چند‬ ‫روز پیش از ای��ن گفته های آقای‬ ‫موسوی‪ ،‬به خبرگزاری فارس گفته‬ ‫بود‪« :‬درست قبل از پذیرش قطعنامه‬ ‫ما احساس می کردیم که مملکت‬ ‫امکانات وسیع نداشت ولی این مهم‬ ‫نبود‪ .‬مهم این بود که این امکانات‬ ‫آن طور که نظامی ها می خواستند‬ ‫در خدمت جنگ قرار نمی گرفت‪.‬‬ ‫یعن��ی اکث��ر اوق��ات در دولت با‬ ‫پیشنهادهایی که برای جنگ می‌شد‬ ‫مخالفت م��ی کردن��د و دائم می‬ ‫گفتند شما که می دانید نمی توانید‬ ‫بغداد را بگیرید چرا ول نمی کنید؟‬ ‫چرا جنگ را تمام نمی کنید؟»‬ ‫آق��ای رفیقدوس��ت بع��د از پایان‬ ‫جنگ به مدت ده س��ال (از ‪۱۳۶۸‬‬

‫تا ‪ )۱۳۷۸‬ریاس��ت بنیاد مستضعفان‬ ‫را برعهده داش��ت که میرحس��ین‬ ‫موسوی در مورد این دوره نیز چنین‬ ‫گفته است‪« :‬ش��ما که نمی دانم به‬ ‫تحریک چه کسانی در عرض یک‬ ‫هفته چندین مصاحبه علیه دولتی که‬ ‫در آن کار می کردید انجام دادید‪،‬‬ ‫اگر دولت را در اختیار می گرفتید‬ ‫بر سر کشور همان می آوردید که‬ ‫در طول مدیریت خود بر س��ر بیت‬ ‫المال و اموال مس��تضعفان و یتیمان‬ ‫در بنیاد مستضعفان آوردید‪».‬‬ ‫آقای موسوی همچنین گفته است‪:‬‬ ‫«ش��ما مرا مجبور می کنید بگویم‬ ‫علی رغ��م نتیجه درخش��ان دفاع‬ ‫مقدس ‪ ...‬اگر پیوندی قوی تر بین‬ ‫جبهه ه��ا و دولت وجود داش��ت‬ ‫و دول��ت را به بهان��ه درز خبرها از‬ ‫ماجرای طرح های جنگی و دفاعی‬ ‫کنارنمیگذاشتندنتیجههایبهتری‬ ‫از عملیات گرفته می شد‪».‬‬ ‫‹توپ در زمین دولت›‬

‫محس��ن رفیقدوس��ت همچنین در‬ ‫مصاحبه مفصل خود با خبرگزاری‬ ‫فارس گفته بود در مقطعی از جنگ‬ ‫و بع��د از آنکه دولت به طور کامل‬ ‫با نیروهای نظام��ی همکاری نمی‬ ‫کرد‪ ،‬اکبر هاش��می رفسنجانی که‬ ‫در آن زم��ان قائم مقام فرمانده کل‬ ‫قوا ب��ود‪« ،‬توپ را ب��ه زمین دولت‬ ‫انداخت»‪ .‬آقای رفیقدوست گفت‪:‬‬

‫«آقای هاش��می من را صدا کرد و‬ ‫گفت‪ :‬برو در وزارتخانه ات بشین‪،‬‬ ‫من م��ی خواهم ت��وپ را به زمین‬ ‫دولت بین��دازم‪ .‬س��پس حکم داد آقای موس��وی گفته است ناگفته‬ ‫که میرحسین موسوی رئیس ستاد‪ ،‬های فراوانی از جن��گ دارد‪« :‬من‬ ‫آقای بهزاد نبوی معاونت لجستیک ندیده ام که آقای هاشمی به عنوان‬ ‫و آقای خاتم��ی معاونت تبلیغات جانشین فرمانده کل قوا از مشکالتی‬ ‫که در مورد هماهنگ کردن ارتش‬ ‫جنگ شوند‪».‬‬ ‫میرحسین موسوی در پاسخ به این و سپاه داشت س��خنی گفته باشد‪.‬‬ ‫اظهارات آقای رفیقدوس��ت گفته مش��کالتی که به اعتقاد من ربطی‬ ‫است‪« :‬بعد از آنکه به تعبیر این وزیر به بدنه س��پاه و ارتش نداشت و من‬ ‫سابق‪ ،‬توپ در میدان دولت انداخته شاهد بودم که این مشکالت تا چه‬ ‫شد و اداره س��تاد فرماندهی قوا به حد فرساینده بوده است‪ .‬بعد از سه‬ ‫دولت سپرده شد‪ ،‬تحوالت اساسی سال از ش��روع جنگ به اعتقاد من‬ ‫در هم��ان مدت ک��م در جبهه ها اشتباهات اساسی در تعیین استراتژی‬ ‫ایجاد شد‪ .‬بنده به دالیل گوناگونی های جنگی پیش آمد که اعزام نیرو‬ ‫فعال فقط به اشاره می گویم که این به کردس��تان یکی اش بود و از آن‬ ‫توپ موقعی به زمین دولت پرتاب مهم تر دل بس��تن به عملیات های‬ ‫شد که به قول مرحوم ظهیرنژاد در بزرگ کالسیک شبیه عملیات های‬ ‫کمیته پشتیبانی جنگ «زیپ مرزها دشمن بود که مزایای نسبی ما را در‬ ‫در حال باز شدن» بود و فاو و جزایر کنار امکانات کشور به شدت تقلیل‬ ‫موجود در هور از دست رفته بودند داد و حدود پنج سال همه امکانات‬ ‫و م��ا در موقعیتی قرار داش��تیم که کشور حتی تا حد جمع آوری برف‬ ‫در نخس��تین جلسه ستاد فرماندهی روب ها از جاده ها و کامیون های‬ ‫کل قوا که به ریاس��ت این جانب دولتی و حتی مصادره کامیون های‬ ‫تشکیل شد هم جناب رحیم صفوی بخ��ش خصوصی و هم��ه ظرفیت‬ ‫جانشین فرمانده س��پاه وهم جناب های مالی – صنعتی کش��ور به کار‬ ‫حسنی سعدی فرمانده نیروی زمینی گرفته می شد اما نتیجه آن شد که‬ ‫در گزارش های خ��ود به اعضای همه شاهد بودیم‪».‬‬ ‫جلسه گفتند که شما خوزستان را از با وجود گذش��ت حدود ‪ ۲۲‬س��ال‬ ‫از پایان جنگ ایران و عراق‪ ،‬هنوز‬ ‫دست رفته فرض کنید‪».‬‬ ‫‹ناگفته های فراوان›‬

‫نقاط مبهم زی��ادی در مورد تاریخ‬ ‫این جن��گ‪ ،‬که یک��ی از طوالنی‬ ‫ترین جنگ های قرن بیس��تم بود‪،‬‬ ‫وجود دارد و هر از چندی با انتشار‬ ‫س��ندی یا مصاحب��ه ای از یکی از‬ ‫مسئوالن آن زمان ایران‪ ،‬زاویه های‬ ‫جدیدی از آن روشن می شود‪.‬‬ ‫اکبر هاش��می رفس��نجانی‪ ،‬رئیس‬ ‫وقت مجلس ایران‪ ،‬که در سال های‬ ‫آخر جنگ با حکم آیت اهلل خمینی‬ ‫فرماندهی جنگ را بر عهده داشت‪،‬‬ ‫از جمله مسئوالنی است که با انتشار‬ ‫بخش هایی از خاطراتش از دوران‬ ‫جنگ و به ویژه با انتشار نامه فرمانده‬ ‫وقت سپاه در سال آخر جنگ‪ ،‬سهم‬ ‫زیادی در این میان داشته است‪.‬‬ ‫ام��ا ای��ن نخس��تین بار اس��ت که‬ ‫میرحسین موس��وی‪ ،‬نخست وزیر‬ ‫وقت ایران‪ ،‬ای��ن چنین با جزئیات‬ ‫درباره اختالفات نهادهای مختلف‬ ‫حکوم��ت ای��ران در دوران جنگ‬ ‫صحبت می کند‪.‬‬ ‫همثنی��ن به گ��زارش دویچ��ه وله‬ ‫میرحسین موسوی در مالقاتی که‬ ‫با جمع��ی از اعضای تش��کل‌های‬ ‫سیاسی کرج به مناسبت عید مذهبی‬ ‫نیمه‌شعبان داش��ت‪ ،‬گفت‪« :‬وجود‬ ‫احزاب ‪ ،‬تشکل‌های سیاسی ‪،‬صنفی‬ ‫و شبکه‌های گسترده اجتماعی برای‬ ‫پیش��رفت کش��ور و نیل به اهداف‬ ‫ملت ضروری است‪».‬‬ ‫نخس��ت وزی��ر دوران جن��گ‬ ‫هشت‌س��اله‌ی ایران و عراق‪ ،‬تالش‬ ‫برای از بین بردن تشکل‌های سیاسی‬ ‫و صنفی را اقدامی ب��رای بازتولید‬ ‫استبداد دانس��ت و گفت‪« :‬پهلوی‬ ‫دوم ه��م در س��ال‌های آخر رژیم‬ ‫سابق‪ ،‬حزب رس��تاخیز را به عنوان‬ ‫تنها حزب مجاز کشور اعالم کرد‬ ‫و همه دیدیم که سرنوش��ت او چه‬ ‫شد‪».‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪32‬‬


‫‪19‬‬

‫‪19 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 965‬جمعه ‪ 8‬مرداد ‪1389‬‬

‫کروبی‪ :‬کشور به طور انحصاری در اختیار سپاه و بسیج است‬ ‫کروبی ‪ :‬دولت آقای احمدی نژاد مرهون دخالت و تقلب آشکار‬ ‫نظامیان در هر دو دوره است و طبیعی است که دولت برآمده از‬ ‫کودتای انتخاباتی در راستای اهداف آنان قدم بردارد‪.‬‬

‫ب��ی بی س��ی ‪ -‬مه��دی کروبی از‬ ‫رهبران معترضان انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری در مصاحبه ای مکتوب با‬ ‫سایت خبری بی بی سی انگلیسی‪،‬‬ ‫به پرس��ش هایی در مورد فعالیت‬ ‫های س��پاه پاسداران و تأثیر تحریم‬ ‫های بین المللی بر بخش خصوصی‬ ‫و بر زندگی مردم پاسخ داده است‪.‬‬ ‫آقای کروب��ی در ای��ن گفتگو از‬ ‫افزای��ش و گس��ترش فعالیت های‬ ‫س��پاه پاس��داران انتق��اد ک��رده و‬ ‫ورود آنها به عرصه های سیاس��ی‪،‬‬ ‫اقتصادی و اجتماعی را مغایر قانون‬ ‫اساسی دانسته است‪ .‬متن گفتگو را‬ ‫می خوانید‪.‬‬ ‫ب�ی ب�ی س�ی ‪ :‬آی�ا فعالی�ت های‬ ‫اقتصادی فزاینده س�پاه پاس�داران‬ ‫ب�ر اقتصاد و به ط�ور کلی بر جامعه‬ ‫ایران اثر می گذارد؟‬

‫سپاه پاسداران بعد از جنگ تحمیلی‬ ‫دارای امکان��ات وس��یع در بخش‬ ‫مهندسی رزمی و نیز نیروی توانمند‬ ‫انسانی بود که مشارکت این نیرو در‬ ‫قس��مت های مختلف می توانست‬ ‫نقش موثری در توس��عه و آبادانی‬ ‫کش��ور ایفا کن��د‪ .‬بطور مث��ال راه‬ ‫سازی و یا مشارکت در پروژه های‬

‫اصل چهل و س��وم قانون اساس��ی‬ ‫تمرکز ثروت در دس��ت افراد و یا‬ ‫گروه های خ��اص را نفی می کند‬ ‫و حتی نم��ی پذیرد ک��ه دولت به‬ ‫صورت ی��ک کارفرمای بزرگ و‬ ‫مطلق درآید‪ .‬قطعا آثار این انحصار‬ ‫غیر قانونی در اقتصاد کشور موجب‬ ‫افزایش ضریب فساد‪ ،‬افزایش نرخ‬ ‫بیکاری و نیز تضعیف جایگاه واقعی‬ ‫سپاه در کشور خواهد شد‪.‬‬

‫و دولت پارس جنوبی با مشارکت‬ ‫ش��رکت های بزرگ داخلی و بین‬ ‫المللی پیش��رفت قاب��ل قبولی پیدا‬ ‫کرده بود که با اتخ��اذ روش های‬ ‫غلط و ایجاد تن��ش در روابط بین‬ ‫المللی هم اکنون وضعیت بس��یار‬ ‫نگران کننده ای دارد‪.‬‬ ‫دوم آنکه ش��رکت های س��پاه در‬ ‫لیس��ت تحریم های س��ازمان ملل‬ ‫متحد قرار گرفته ان��د و واگذاری‬ ‫آن به س��پاه در این شرائط به معنای‬ ‫نادی��ده گرفتن آن س��رمایه عظیم‬ ‫کش��ور و در عمل ب��ه معنای انجام‬ ‫ندادن کار و عدم استفاده از ظرفیت‬ ‫موجود در توس��عه پ��ارس جنوبی‬ ‫است‪ .‬از اینرو من همواره با تحریم‬ ‫ها که مستقیما آسیب به مردم کشور‬ ‫وارد می شود مخالفم‪.‬‬

‫دست دادند‪.‬‬ ‫قانون اساس��ی جمهوری اس�لامی‬ ‫در اصل ‪ ،۴۴‬نظام اقتصادی کشور‬ ‫را بر پایه بخش دولت��ی‪ ،‬تعاونی و‬ ‫خصوصی دانسته است‪ .‬شکوفایی‬ ‫و توسعه سیاسی و اقتصادی کشور‬ ‫منوط به رعای��ت و احترام به قانون‬ ‫اساسی و سایر قوانین کشور است‪.‬‬ ‫نظامی کردن سیاس��ت‪ ،‬دس��تگاه‬ ‫قضایی‪ ،‬اقتصاد و فرهنگ کشور به‬ ‫معنای نادیده گرفتن حقوق مردم در‬ ‫ب�ی بی س�ی ‪ :‬به نظر می رس�د که‬ ‫تمامی ابعاد است که نتیجه ان را در‬ ‫دولت ای�ران به طور روزافزونی به‬ ‫حال حاضر شاهد هستیم‪.‬‬ ‫سمت س�پردن قراردادهای بزرگ‬

‫عمرانی دیگر‪ .‬س��پاه با این منظور‬ ‫وارد کاره��ای عمران��ی در زم��ان‬ ‫بازس��ازی کش��ور در کنار بخش‬ ‫خصوصیگردید‪.‬‬ ‫بی بی س�ی ‪ :‬ورود س�پاه در صنایع‬ ‫اگ��ر ورود س��پاه در فعالیت های گوناگ�ون مش�خصا چه تأثی�ری بر‬ ‫اقتصادی با رعایت قوانین و مقررات بخش خصوصی به جا می گذارد؟‬ ‫بدون‬ ‫و ش��فافیت و بدون استفاده از اهرم واگذاری پ��روژه ها عمرانی‬ ‫ب�ی بی س�ی ‪ :‬نظ�ر ش�ما در مورد‬ ‫زور و قدرت باش��د این مشارکت برگزاری مناقصه به س��پاه‪ ،‬فروش ورود سپاه به ساخت و ساز و صنایع‬ ‫نه تنها بد نیس��ت بلکه می تواند به سهام برخی از شرکت های دولتی نف�ت و گاز مث�ل امضای ق�رار داد‬ ‫مانند مخابرات و فروش اموال بدون توسعه میدان گازی پارس جنوبی‬ ‫شکوفایی و رقابت در جهت توسعه‬ ‫مزایده و رعایت تش��ریفات قانونی چیس�ت؟ آیا این روند را مثبت می‬ ‫و پیش��رفت کش��ور منتهی گردد‪.‬‬ ‫دانید یا منفی و چرا؟‬ ‫اما آنچه طی ‪ ۵‬س��ال اخی��ر اتفاق عالوه بر فراهم کردن بس��تر فساد‪،‬‬ ‫این موضوع را از چند جنبه می توان‬ ‫افتاده و موجب نگرانی ش��ده است موجب خ��روج و تضعیف بخش‬ ‫م��ورد توجه قرار داد که من تنها به‬ ‫خروج اجباری بخش خصوصی و خصوص��ی و ب��ه تب��ع آن خروج‬ ‫دو مورد آن می پردازم ‪ .‬اول آنکه‬ ‫انحصاری کردن اقتصاد دردس��ت س��رمایه های بخش خصوصی از‬ ‫تجربه نش��ان داده است که بخش‬ ‫کشور شده است‪.‬‬ ‫سپاه است‪.‬‬ ‫های نظام��ی اموری را بر عهده می‬ ‫در سند چش��م انداز کشور در افق در س��اختار اقتصاد کشور سخن از‬ ‫گیرند که در عم��ل توان انجام آن‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬ب��ر توانمن��د س��ازی بخش تحقق رقابت پذیری در اقتصاد در‬ ‫را ندارند و پروژه ها را نیمه کاره و‬ ‫خصوصی و تعاون��ی تاکید جدی سطح بازار های داخلی و بین المللی‬ ‫با صرف چند برابر هزینه پیش بینی‬ ‫ش��ده و اصوال محرک اصلی رشد اس��ت اما روند انحصاری ساختن‬ ‫شده اولیه رها می کنند و یا با گرفتن‬ ‫اقتصاد مشارکت بخش خصوصی آن طی یکس��ال گذش��ته موجب‬ ‫حق داللی به دیگ��ران واگذار می‬ ‫دانسته ش��ده است‪ .‬در دولت فعلی ورشکستگی بس��یاری از شرکت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به طور عجیبی به اس��م خصوصی های بزرگ بخش خصوصی شده‬ ‫به نظر می رس��د انجام پروژه های‬ ‫س��ازی‪ ،‬روند اختصاصی س��ازی است‪ .‬بس��یاری از پروژه ها به دلیل‬ ‫بزرگ نفت و گاز پارس جنوبی که‬ ‫اقتصاد در دس��ت نطامی��ان و افراد عدم توانایی این نیرو در انجام کار‬ ‫اهمیت بسیاری در آینده اقتصادی‬ ‫معدودی را ش��اهد هستیم که این بدون نظ��ارت معطل مانده و تعداد‬ ‫کشور دارد در توان سپاه نیست‪ .‬در‬ ‫بسیار زیادی از افراد کار خود را از‬ ‫اتفاق مغایر قانون اساسی است‪.‬‬ ‫دوران اصالح��ات با همت مجلس‬

‫ب�ه ش�رکت ه�ای وابس�ته به س�پاه‬ ‫پاسداران حرکت می کند‪ ،‬فکر می‬ ‫کنید چرا چنین می کند؟‬

‫و وصی��ت نامه امام مبن��ی بر عدم‬ ‫مداخله نظامیان در سیاست دانستم‬ ‫و به تبعات منفی آن دخالت توجه‬ ‫داشتم‪ .‬عدم توجه دوستان و مسائلی‬ ‫که حال مجال پرداختن به آن نیست‬ ‫موجب بوجود آمدن بستر مناسب‬ ‫برای آنان شد‪ .‬اگر هشدار ها من در‬ ‫آن روز جدی گرفته می شد امروز‬ ‫شاهد این حضور انحصاری و کم‬ ‫نظیرنبودیم‪.‬‬ ‫نتیجه انتخابات اخیر را سپاه و بسیج‬ ‫در کن��ار افرادی دیگر مهندس��ی‬ ‫و اج��را کردن��د و ل��ذا تمل��ک و‬ ‫انحصاری کردن همه امور کش��ور‬ ‫از جمله سیاست‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬فرهنگ‬ ‫‪ ،‬ورزش‪ ،‬هن��ر و ‪ ...‬را غنیم��ت و‬ ‫دس��تآورد انتخابات دهم ریاس��ت‬ ‫جمهوری می دانن��د‪ .‬دولت آقای‬ ‫احم��دی ن��ژاد مره��ون دخالت و‬ ‫تقلب آش��کار نظامی��ان در هر دو‬ ‫دوره اس��ت و طبیعی است دولت‬ ‫برآم��ده از کودت��ای انتخاباتی در‬ ‫راستای اهداف آنان قدم بردارد‪.‬‬ ‫ب�ی بی س�ی ‪ :‬روندی که س�ازمان‬ ‫ها و ش�رکت های وابس�ته به س�پاه‬ ‫پیشنهادهای خود را برای در اختیار‬ ‫گرفتن قراردادهای بزرگ دولتی‬ ‫ارائه می دهند تا چه اندازه ش�فاف‬ ‫است؟‬

‫در ای��ن ارتباط الزم می دانم کمی‬ ‫به عقب برگردم و ریشه این بحران‬ ‫و انحراف را یاد آور ش��وم‪ .‬بعد از‬ ‫حضور غیر طبیعی نهادهای نظامی‬ ‫و امنیتی در حوزه اقتصاد‪ ،‬سیاست‬ ‫و فرهن��گ من اولین ف��ردی بودم در حال حاضر قانونی در این زمینه‬ ‫که نسبت به مخاطرات آن هشدار رعایت نمی گردد که شفافیت در‬ ‫دادم و مخالف��ت خ��ود را اع�لام عمل را ش��اهد باش��یم‪ .‬من معتقد‬ ‫کردم‪ .‬متاسفانه در دولت اصالحات به گ��ردش آزاد اطالعات هس��تم‬ ‫دوستان ما این امر را جدی نگرفتند و معتقدم دانس��تن در همه امور به‬ ‫و در قب��ال حض��ور و دخالت آنان استثنای موارد خاص که قانونگذار‬ ‫بواسطه امنیت ملی ویا حفظ حریم‬ ‫برخود الزم را نکردند‪.‬‬ ‫بعد از انتخابات مرحل��ه اول دوره خصوصی افراد محرمانگی را الزم‬ ‫نهم ریاس��ت جمهوری در س��ال میداند‪ ،‬ح��ق مردم اس��ت‪ .‬در این‬ ‫‪ ۱۳۸۴‬که سپاه و بسیج در انتخابات حالت می توان از ش��فافیت سخن‬ ‫به نفع آقای احم��دی نژاد دخالت گف��ت و زمینه فس��اد و انحصاری‬ ‫و تقلب آش��کار کردند‪ ،‬هش��دار بودن را مرتفع کرد‪.‬‬ ‫دادم‪ .‬ورود نظامیان به این عرصه را‬ ‫مغایر قانون اساسی‪ ،‬اهداف انقالب‬ ‫ادامه در صفحه ‪30‬‬


‫‪20‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 965‬جمعه ‪ 8‬مرداد ‪1389‬‬

‫نقش ایران در افغانستان‬ ‫در آیینه سندهای لو رفته‬ ‫آمریکاییان‬ ‫مجموعه‌ای از سندهایی که در اختیار سایت افشاگر‬

‫«ویکی‌لیکس» قرار گرفته‪ ،‬در باره نقش دولت ایران در افغانستان ایران به صورتی متمرکز و سنجیده‬ ‫عملیات خود را در افغانستان پیش‬ ‫است‪ .‬سندها می‌گویند که حکومت ایران از طالبان فعاالنه‬ ‫می‌برد یا محافلی خاص سیاس��ت‬ ‫پشتیبانی می‌کند و به آنان پول و اسلحه می‌دهد‪.‬‬ ‫خاص خود را در کش��ور همسایه‬ ‫دنبال می‌کنند‪ .‬دولت ایران رس��ما‬ ‫دویچه وله ‪ ۹۱۷۳۱ -‬س��ند داخلی فرق دارند‪.‬‬ ‫آمریکایی��ان در افغانس��تان لو رفته س��ندهای لو رفت��ه را می‌ت��وان از در پ��ی بی‌ثبات ک��ردن اوضاع در‬ ‫و س��ر از اینترنت درآورده اس��ت‪ .‬زوایای مختلفی بررسی کرد‪ ،‬مثال افغانس��تان و س��تیز با دولت حامد‬ ‫س��ایت افش��اگر «ویکی‌لیک��س» از زاوی��ه‌ی تاکتیک‌های جنگی‪ ،‬کرزای نیست‪.‬‬ ‫(‪ )wikileaks.org‬آنه��ا را از راه برداش��ت آمریکایی��ان از ق��درت‬ ‫نقش فزاینده‬ ‫نامعلومی به دس��ت آورده و علنی طالبان‪ ،‬آس��یب‌هایی که در جریان‬ ‫کرده است‪« .‬ویکی‌لیکس» مدارک حمله‌ها ب��ه غیرنظامیان می‌رس��د‪،‬‬ ‫را نخس��ت در اختی��ار هفته‌نامه‌ی تصویری که آمریکاییان از دولت سندهای لورفته مربوط به سال‌های‬ ‫آلمان��ی «اش��پیگل»‪ ،‬روزنام��ه‌ی افغانستان دارند‪ ،‬نقشی که پاکستان ‪ ۲۰۰۴‬تا ‪ ۲۰۰۹‬هس��تند‪ .‬نقش ایران‬ ‫در افغانستان در طول زمانی تحریر‬ ‫آمریکای��ی «نیوی��ورک تایمز» و ایفا می‌کند و نیز ایران‪.‬‬ ‫این سندها‪ ،‬به ش��هادت خود آنها‪،‬‬ ‫روزنامه‌ی انگلیسی «گاردین» قرار‬ ‫فزاینده بوده است‪.‬‬ ‫بررسی نقش ایران‬ ‫داده است‪ .‬این سه نشریه‪ ،‬که خود‬ ‫گاردی��ن به گزارش��ی س��ری در‬ ‫به خاطر افشای رازهای حکومت‌ها‬ ‫نام‌آور هستند‪ ،‬تحلیل این سندها را روزنامه‌ی «گاردین» در مقاله‌ای به م��ورد هم��کاری ایران ب��ا طالبان‬ ‫بررس��ی نقش ایران در افغانستان‪ ،‬اش��اره می‌کند‪ .‬گزارش که توسط‬ ‫آغاز کرده‌اند‪.‬‬ ‫آن‌گون��ه که در س��ندهای لو رفته فرمانده��ی آیس��اف (‪ )ISAF‬در‬ ‫در مورد آن گزارش شده‪ ،‬پرداخته جنوب افغانستان در فوریه‌ی ‪۲۰۰۵‬‬ ‫ارزش چندوجهی سندها‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابر قرائ��ت «گاردین»‪ ،‬از تهیه ش��ده‪ ،‬حاکی از آن است که‬ ‫موضوع از دیروز در رأس خبرهای س��ندها این برداش��ت می‌شود که گروه��ی ‪ ۸‬نفره از رهب��ران طالبان‬ ‫جهان ق��رار دارد‪ .‬حادث��ه بی‌نظیر دولت ای��ران به ش��دت در تالش ک��ه در ای��ران س��اکن هس��تند‪ ،‬با‬ ‫اس��ت‪ .‬تا کنون س��ابقه نداشته که اس��ت‪ ،‬ج��ای پ��ای خ��ود را در محافظانش��ان به افغانستان می‌آیند‬ ‫جنگی در جریان باش��د و این همه افغانستان سفت کند‪ .‬تهران امکانات تا سربازگیری کنند‪ .‬برنامه‌ی آنان‬ ‫سند در مورد آن لو برود‪ .‬بخش از مختلفی در اختیار طالبان می‌گذارد‪ ،‬کشتنفعاالنسازمان‌هایغیردولتی‬ ‫سندها کامال سری هستند‪ .‬از طریق به مقامات افغانی رشوه می‌دهد و در (‪NGO‬ها) و مقامات دولتی است‪.‬‬ ‫آنها می‌ت��وان از جنگ و وضعیت تشویق به قتل دست و دل‌باز است‪ .‬در گ��زارش آمده اس��ت که اگر‬ ‫در افغانس��تان‪ ،‬آن‌گونه که نظامیان گاردین نوش��ته اس��ت ک��ه منابع «برنامه‌‌ی آنان موفق باش��د‪ ،‬حمله‬ ‫آمریکایی در گزارش‌هایشان ارائه اطالعاتی آمریکاییان‪ ،‬جاسوس��ان به نیروهای آمریکای��ی را نیز آغاز‬ ‫می‌دهند‪ ،‬تصویری به دست آورد‪ .‬افغانی و خبرچینان اجیر شده هستند‪ .‬خواهند کرد»‪.‬‬ ‫و طبع��ا این گزارش‌ه��ا با آنچه در معلوم نیس��ت اطالعات��ی که آنان در ای��ن گ��زارش همچنی��ن آمده‬ ‫بیرون به طور رسمی و با مالحظات داده‌ان��د‪ ،‬تا چه حد دقیق باش��د و است‬ ‫ادامه در صفحه ‪28‬‬ ‫تبلیغی به رس��انه‌ها عرضه می‌کنند همچنین معلوم نیست که آیا دولت‬

‫‪20 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010‬‬

‫زمینه‌ها و بهانه‌های تهدید نظامی ایران‬ ‫محمود احمدی‌نژاد در گفتگو با پرس تی‌وی از جنگ‬ ‫و توطئه روانی آمریکا علیه ایران سخن راند‪ .‬رییس پیشین سیا نیز‬ ‫حمله نظامی به ایران را گریزناپذیر خوانده است‪ .‬خطر جنگ چقدر‬ ‫جدی است و راه‌های منطقی پیشگیری از آن کدام است؟‬

‫دویچه وله ‪ -‬مایکل هایدن‪ ،‬رییس‬ ‫پیشین سیا می‌گوید که اقدام نظامی‬ ‫علیه ایران محتمل‌تر ش��ده زیرا این‬ ‫کش��ور بدون توجه ب��ه اقدام‌های‬ ‫دیپلماتیک ای��االت متحده‪ ،‬برنامه‬ ‫مش��کوک هس��ته‌ای خود را پیش‬ ‫می‌ب��رد‪ .‬این س��خنان در حالی ادا‬ ‫می‌شودکهبیشاز‪۴۰‬نمایندهکنگره‬ ‫آمریکا طی قطعنامه‌ای‪ ،‬خواس��تار‬ ‫این ش��ده‌اند که دولت آمریکا در‬ ‫صورت عدم تغییر موضع هسته‌ای‬ ‫ایران‪ ،‬از حمله نظامی اسراییل به این‬ ‫کشور حمایت کند‪.‬‬ ‫پیش از این‪ ،‬ایهود باراک وزیر دفاع‬ ‫اسراییل گفته بود زمانی می‌رسد که‬ ‫اس��تفاده از زور علیه ایران‪ ،‬نه تنها‬ ‫الزم بلکه از نظر اخالقی نیز موجه‬ ‫است‪.‬‬ ‫خطر حمله نظامی به ایران به عقیده‬ ‫عموم ناظران سیاسی‪ ،‬جدی و واقعی‬ ‫است‪ .‬آنان سیاست تحریک‌آمیز و‬ ‫ماجراجویان��ه جمهوری اس�لامی‬ ‫را خوراک تبلیغاتی مناس��بی برای‬ ‫نئوکان‌ه��ای آمریکای��ی و دولت‬ ‫اس��راییل می‌‌‌‌‌‌‌نامن��د و ادبی��ات و‬ ‫واکنش رهبران ای��ران در مواجهه‬ ‫ب��ا قطعنامه‌های ش��ورای امنیت را‬ ‫نیزبهانه‌ای قانونی برای موجه کردن‬ ‫اقدام نظامی می‌خوانند‪.‬‬ ‫دکترمهردادخوانساری‪،‬عضومرکز‬ ‫مطالعات خاورمیانه در لندن در باره‬ ‫نفس و می��زان این خطر می‌گوید‪:‬‬ ‫«خطر جنگ به عملکرد جمهوری‬ ‫اس�لامی و واکنش به فش��ارهای‬ ‫مربوط به پرونده هس��ته‌ای مربوط‬

‫می‌شود‪ .‬کره ش��مالی در پاسخ به‬ ‫تمرین نظامی آمریکا و کره جنوبی‬ ‫در دریای ژاپن‪ ،‬آن دو را تهدید به‬ ‫اقدامی اتمی کرد‪ .‬این تهدید عملی‬ ‫نش��د اما چنین گفتمان��ی موجب‬ ‫می‌شود که کشورهای خاورمیانه‪،‬‬ ‫خلیج فارس‪ ،‬آمریکا و متحدانش‬ ‫و حتی روسیه و چین نگران باشند‬ ‫که اگر ایران نیز به س�لاح هسته‌ای‬ ‫دست یابد و چنین تهدیدی بکند‪،‬‬ ‫چه می‌شود؟»‬ ‫آق��ای احمدی‌ن��ژاد در تازه‌ترین‬ ‫اظهارات خود و در گفتگو با پرس‬ ‫تی‌وی ادع��ا کرده ک��ه آمریکا و‬ ‫اس��راییل می‌خواهند طی س��ه ماه‬ ‫آینده با هدف اعمال فشار به ایران‬ ‫به دو کشور خاورمیانه حمله کنند‪.‬‬ ‫بس��یاری از ناظران تاکید می‌کنند‬ ‫ک��ه بزرگ‌نمایی‌های مس��ئوالن‬ ‫جمهوری اس�لامی نقش��ی بسیار‬ ‫برجسته در اوج‌گیری تهدیدها علیه‬ ‫ایران دارد‪.‬‬ ‫دکتر منصور فرهنگ‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫روابطبین‌المللمی‌گوید‪«:‬حاکمیت‬ ‫ایران در زمینه اغراق‌گویی نسبت به‬ ‫امکاناتتسلیحاتیخود‪،‬شبیهصدام‬ ‫حسین رفتار می‌کند‪ .‬امامان جمعه‬ ‫و آق��ای احمدی‌ن��ژاد االن دارن��د‬ ‫کاری را می‌کنند که صدام حسین‬ ‫می‌کرد‪ .‬او همیش��ه می‌خواس��ت‬ ‫ابهام��ی در موقعی��ت ع��راق در‬ ‫دستیابی به سالح اتمی ایجاد کند‪.‬‬ ‫فکر می‌ک��رد طرح این‌ک��ه عراق‬ ‫دارای س�لاح کشتار جمعی است‪،‬‬ ‫مانع از حمله به کشورش می‌شود‪.‬‬

‫صدام در مصاحبه‌هایی که پس از‬ ‫دستگیری انجام داد‪ ،‬روشن کرد که‬ ‫علت این تصویرسازی‪ ،‬نگرانی از‬ ‫ایران بوده و نه غرب‪ .‬درست است‬ ‫که دست راس��تی‌ها و نظامی‌های‬ ‫آمریکای��ی دنب��ال بهان��ه و توجیه‬ ‫بودند‪ ،‬اما عملکرد صدام در رابطه‬ ‫باسالح‌های کش��تار جمعی عراق‬ ‫نقش بسیار برجس��ته‌ای در جنگ‬ ‫داش��ت و این نقش اینک در ایران‬ ‫ایفا می‌شود‪».‬‬ ‫احتمال حمل��ه‌ای اجتناب‌ناپذیر به‬ ‫تاسیس��ات اتمی ایران در حالی باال‬ ‫می‌گیرد که ق��درت‌اهلل علیخانی‪،‬‬ ‫یک نماین��ده اصالح‌طلب مجلس‬ ‫اب��راز امی��دواری کرده ک��ه آقای‬ ‫احمدی‌ن��ژاد آرزوی جنگ نکند!‬ ‫نگرانی بس��یاری از تحلیلگران این‬ ‫اس��ت که نئوکان‌ه��ای آمریکا و‬ ‫تندروهای جمهوری اس�لامی‪ ،‬با‬ ‫کوبی��دن بر طبل جن��گ‪ ،‬فرصت‬ ‫مذاکره و مصالح��ه را از نیروهای‬ ‫دیگر سلب کنند‪.‬‬ ‫منص��ور فرهن��گ در ای��ن مورد‬ ‫می‌گوید‪«:‬رژیمایرانبرایسرکوب‬ ‫جنب��ش داخل��ی و بزرگ‌نمای��ی‬ ‫در منطق��ه‪ ،‬نیاز به دشمن‌تراش��ی‬ ‫دارد‪ .‬آیت‌اهلل خامن��ه‌ای در تاریخ‬ ‫ایران بعن��وان متخصص در الهیات‬ ‫دش��من‌یابی ش��ناخته خواهد شد‪.‬‬ ‫ایران در موقعیت خطیر خود اغراق‬ ‫می‌کند تا به تنش و تقابل‬ ‫ادامه در صفحه ‪28‬‬


‫‪21‬‬

‫‪21 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 965‬جمعه ‪ 8‬مرداد ‪1389‬‬

‫آخرین اخبار زندانیان سیاسی و مطبوعاتی‬

‫بی خبری از هدی صابر؛ منشی رفسنجانی در زندان‬ ‫خانم جمشیدی همسر صابر می گوید ‪ :‬حدودا سه هفته ای بود‬ ‫که عده ای‪ ،‬آقای صابر را تعقیب میکردند و هر جا که می رفت‬ ‫دنبال او بودند‪ ،‬نمیدانیم این افراد از چه ارگانی بودند اما این‬ ‫تعقیب های ‪ 24‬ساعته از یک سو و بی خبری از وضعیت همسرم‬ ‫به شدت ما را نگران کرده است‪.‬‬

‫روز آنالین ‪ -‬از هدی صابر که روز‬ ‫شنبه مفقود شد همچنان هیچ خبری‬ ‫نیست و همسر محمد مصفایی نیز‬ ‫که به اتفاق برادرش در بازداش��ت‬ ‫به سر می برد در تماسی با خانواده‬ ‫اعالم کرده اتهامش‪ ،‬مخفی کردن‬ ‫ی��ک متهم اس��ت و ت��ا زمانی که‬ ‫محمد مصطفایی خ��ود را معرفی‬ ‫نکند آزاد نخواهد شد‪.‬‬ ‫همزمان محسن امین زاده به زندان‬ ‫اوین بازگشت و گزارش ها از قطع‬ ‫تمام��ی تلفن های بن��د ‪ 350‬زندان‬ ‫اوین حکایت دارد‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش ها‪ ،‬محسن امین‬ ‫زاده که در مرخصی به سر می برد‬ ‫روز یکش��نبه و در پی عدم تمدید‬ ‫مرخصی او از سوی قاضی پرونده‬ ‫اش به زندان اوین بازگشت‪.‬محسن‬ ‫امین‌زاده معاون وزارت امور خارجه‬ ‫در دوران سید محمد خاتمی‪ ،‬عضو‬ ‫موس��س حزب جبهه مشارکت و‬ ‫رئیس س��تاد ائتالف اصالح‌طلبان‬ ‫در انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری‬ ‫ده��م بوده‌اس��ت‪ .‬او ‪ 4‬روز پس از‬ ‫انتخابات مخدوش ‪ 22‬خرداد سال‬ ‫گذشته بازداشت و به اتهام اجتماع‬ ‫و تبانی به قصد بره��م زدن امنیت‬ ‫کشور و همچنین تبلیغ علیه نظام به‬ ‫‪ 5‬سال حبس تعزیری محکوم شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫هدی صابر‪ ،‬همچنان مفقود‬

‫فریده جمشیدی‪ ،‬همسر هدی صابر‬

‫در گفتگ��و ب��ا «روز» اع�لام کرد‬ ‫همچنان از وضعیت همس��رش بی‬ ‫خبر است‪.‬‬ ‫این فعال ملی مذهبی‪ ،‬روز شنبه پس‬ ‫از خروج از محل کارش مفقود شد‪.‬‬ ‫خانم جمشیدی به «روز» می گوید‪:‬‬ ‫همه بیمارستان ها‪ ،‬مراکز عمومی‪،‬‬ ‫دادگاه انقالب‪ ،‬دادس��رای اوین و‬ ‫هر جایی که الزم بود را س��ر زدیم‬ ‫اما هیچ خبری از همس��رم نیس��ت‪.‬‬ ‫وکیل همس��رم ه��م اقدامات الزم‬ ‫را انجام داده و ب��ه دادگاه انقالب‪،‬‬ ‫پلیس امنیت‪ ،‬شعبه اجرای احکام و‬ ‫مسوالن قضایی مراجعه کرده است‬ ‫اما هیچ پاسخی نگرفته؛ تنها ابراز بی‬ ‫اطالعیمیکنند‪.‬‬ ‫او می افزاید‪ :‬حدودا سه هفته ای بود‬ ‫که ع��ده ای‪ ،‬آقای صابر را تعقیب‬ ‫میکردند و هر جا که می رفت دنبال‬ ‫او بودند‪ ،‬نمیدانی��م این افراد از چه‬ ‫ارگانی بودن��د اما این تعقیب های‬ ‫‪ 24‬س��اعته از یک سو و بی خبری‬ ‫از وضعیت همس��رم به شدت ما را‬ ‫نگران کرده است‪.‬‬ ‫همس��ر این فعال سیاس��ی سپس با‬ ‫اش��اره به مراجعه ماموران به محل‬ ‫کار همسرش می گوید‪ :‬روز ‪ 23‬تیر‬ ‫ماموران به محل کار همسرم مراجعه‬ ‫کرده و گفته بودند برای جلب آقای‬ ‫صابر آمده اند اما همسرم در محل‬ ‫کارش حضور نداشت؛ بعد از آن‪،‬‬ ‫همسرم مفقود شد‪ .‬در اصل او ربوده‬ ‫ش��ده اس��ت و من از مسئولین می‬

‫خواهم هر کجا که هست بگذارند‬ ‫یک تماسی با خانواده بگیرد‪ .‬ما به‬ ‫شدت نگران هس��تیم و این اوضاع‬ ‫اصال درست نیست‪.‬‬ ‫گروگان گیری‬ ‫خانواده مصطفایی‬

‫همزمان از محمد مصطفایی‪ ،‬وکیل‬ ‫دادگستری نیز هیچ خبری نیست‪.‬‬ ‫بی خبری از این وکیل دادگستری‬ ‫در حالی اس��ت ک��ه او دوم تیرماه‬ ‫برای ادای پاره‌ای از توضیحات در‬ ‫خصوص یکی از پرونده‌های اعدام‬ ‫نوجوانان به دادسرای انقالب مستقر‬ ‫در اوین احضار شده بود‪.‬‬ ‫آقای مصطفایی پس از بازگش��ت‬ ‫از دادس��رای اوین اعالم کرده بود‬ ‫درباره جس��اب بانک��ی مربوط به‬ ‫پرداخت دیه برای نوجوانان محکوم‬ ‫به اعدام از او سئواالتی شده است‪.‬‬ ‫او ساعتی بعد در صفحه فیس بوک‬ ‫خ��ود خبر داد که مج��ددا احضار‬ ‫شده و امکان دارد جلبش کنند‪.‬‬ ‫روز یکش��نبه ماموران با در دست‬ ‫داشتن حکم جلب آقای مصطفایی‬ ‫به محل کار او مراجعه کردند اما این‬

‫وکیل دادگستری در محل کارش‬ ‫حضور نداشت و ساعاتی بعد همسر‬ ‫و برادر همسرش بازداشت شدند‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش و سایت دویچه‬ ‫وله‪ ،‬همس��ر و برادر همس��ر آقای‬ ‫مصطفایی درتماس با خانواده خود‬ ‫اع�لام کرده اند «اتهام��ی که به ما‬ ‫تفهیم شده‪ ،‬معاضدت برای اخفای‬ ‫متهم یا کمک به فراردادن و مخفی‬ ‫کردن متهم بوده و اگر متهم خودش‬ ‫را به زندان معرفی نکند‪ ،‬ما را آزاد‬ ‫نمی‌کنند»‪.‬‬ ‫براس��اس همین گزارش‪ ،‬همسر و‬ ‫برادر آقای مصطفای��ی در دیدار با‬ ‫وکیلش��ان در زندان اوین گفته اند‪:‬‬ ‫«ب��ه ما گفتند ت��ا زمانی که محمد‬ ‫مصطفایی خودش را معرفی نکند‪،‬‬ ‫شما را آزاد نمی‌کنیم»‪.‬‬ ‫محبوب��ه عباس��قلی زاده از فعاالن‬ ‫حق��وق زن��ان‪ ،‬ای��ن رون��د را‬ ‫گروگانگیری خوانده و به دویچه‬ ‫وله گفته اس��ت‪ :‬در واقع به نحوی‬ ‫از خان��واده‌ی آق��ای مصطفای��ی‬ ‫گروگان‌گیری کرده‌اند و از سوی‬ ‫دیگر برنام ‌ه بیست و سی‪ ،‬برنامه‌ای‬ ‫از سنگسار سکینه محمد آشتیانی و‬ ‫بحث رسانه‌ای‌شدنش پخش کرد‪.‬‬ ‫همزمانی این برنامه با دستگیری و‬ ‫حکم جلب آقای مصطفایی کامال‬ ‫می‌تواند به همدیگر مرتبط باش��د‪.‬‬ ‫شاید بهانه چیزهای دیگری باشد‪،‬‬ ‫ول��ی اصل قضی��ه دفاع ایش��ان از‬ ‫پرونده‌ی سنگسار سکین ‌ه آشتیانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��ایت کلمه از قطع تلفن های بند‬ ‫‪ 350‬زن��دان اوین خبر داده اس��ت‪.‬‬ ‫بن��دی ک��ه بی��ش از ‪ 2000‬نفر از‬ ‫زندانیان حوادث بعد از انتخابات‬ ‫ادامه در صفحه ‪28‬‬

‫اتهامات تازه جنتی علیه مخالفان دولت‬ ‫جنتی درباره انتخاب‬ ‫خامنه ای به عنوان رهبر‬ ‫ایران پس از درگذشت‬ ‫خمینی گفت‪ « :‬خداوند‬ ‫متعال‪ ،‬سمت رهبری انقالب‬ ‫را بر مقام معظم رهبری‬ ‫محول کرد و ایشان از طرف‬ ‫خدا مامور شد که این انقالب‬ ‫و این نظام را حفظ کند و‬ ‫ادامه دهد‪».‬‬

‫بی بی س��ی ‪ -‬احمد جنت��ی‪ ،‬دبیر‬ ‫شورای نگهبان قانون اساسی ایران‬ ‫در یک س��خنرانی اتهام های تازه‬ ‫ای را علیه سران مخالفان دولت این‬ ‫کشور که از آنها به عنوان سران فتنه‬ ‫نام برده‪ ،‬مطرح کرده است‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش خبرگزاری کار‬ ‫ایران‪ ،‬ایلنا آقای جنتی طی سخنرانی‬ ‫در مسجد جمکران در روز سه شنبه‬ ‫‪ ۵‬مرداد (‪ ۲۷‬ژوئیه) گفت که سندی‬ ‫را به دس��ت آورده مبن��ی بر اینکه‬ ‫ایاالت متح��ده آمری��کا از طریق‬ ‫عربستان سعودی یک میلیارد دالر‬ ‫به «سران فتنه» داده است‪.‬‬ ‫او که به تازگی از سوی رهبر ایران‬ ‫در س��مت دبیر شورای نگهبان ابقا‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬گفت‪ « :‬همین سعودی‬ ‫ها که به نمایندگی از طرف آمریکا‬ ‫صحبت می کردند‪( ،‬به سران فتنه)‬ ‫گفتند که اگ��ر توانس��تید نظام را‬ ‫منقرض کنید‪ ،‬تا پنجاه میلیارد دالر‬ ‫دیگر هم می دهیم‪ ،‬اما خداوند این‬ ‫فتنه را به دس��ت بندگان صالحش‬ ‫خاموش کرد‪».‬‬ ‫‹رهبری منصوب خداوند است›‬ ‫آقای جنتی توضیح بیشتری درمورد‬ ‫سند مورد اشاره اش نداد‪.‬‬ ‫آقای جنتی در بخ��ش دیگری از‬ ‫علی ش��کوری راد‪ ،‬عضو شورای سخنان خود‪ ،‬به واقعه انفجار بمب‬ ‫مرک��زی جبهه مش��ارکت در این در مس��جد اب��وذر تهران در س��ال‬ ‫مورد به بی بی س��ی فارسی گفت ‪ ۱۳۶۰‬که به مجروح شدن آیت اهلل‬ ‫که حرف های آقای جنتی «بی پایه‬ ‫اس��ت» و نباید آنها را خیلی جدی‬ ‫ادامه در صفحه ‪28‬‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫او با ابراز تاس��ف از اینکه فردی با‬ ‫موقعیت و سمت آقای جنتی چنین‬ ‫حرف هایی م��ی زند گفت‪« :‬فکر‬ ‫می کنم آنقدر این ادعا باورنکردنی‬ ‫و غیر واقعی است که نیازی نیست‬ ‫حتی در رد آن هم صحبتی بشود‪».‬‬ ‫آقای ش��کوری راد گفت‪« :‬آقای‬ ‫جنتی یا نمی داند که یک میلیارد یا‬ ‫‪ ۵۰‬میلیارد دالر چقدر است یا اینکه‬ ‫چیز های دیگری را نمی داند‪».‬‬ ‫آقای ش��کوری راد تاکید کرد که‬ ‫اگر واقعا س��ند ی��ا مدرکی وجود‬ ‫داش��ت‪ ،‬دس��تگاه قضای��ی آن را‬ ‫پیگیری می کرد‪.‬‬ ‫او احتم��ال داد که آقای جنتی این‬ ‫مطلب را در یک بولتن خصوصی‬ ‫که به دستش رسیده خوانده است‬ ‫و در سخنرانی در مسجد جمکران‬ ‫«در جمع خودی ها جو گیر ش��ده‬ ‫اس��ت» و این حرف ه��ا را مطرح‬ ‫کرده است‪.‬‬


‫‪22‬‬

‫‪22 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 965‬جمعه ‪ 8‬مرداد ‪1389‬‬

‫مصاحبه نيوزويک با مادران کوهنوردان‬ ‫آمريکايی زندانی در ايران‬

‫بازی انتظار‬

‫روز آنالی��ن ‪ -‬مازيار بهاری‪ -‬اين‬ ‫اتفاق خيل��ی نمی افتد که مصاحبه‬ ‫ش��وندگان س��ؤاالت بيش��تری از‬ ‫مصاحبه کننده داشته باشند‪ .‬وقتی با‬ ‫سيندی هايکی و نورا شورد مادران‬ ‫دو کوهنورد آمريکايی زندانی در‬ ‫ايران به نام های ش��ين بوئر ‪ 28‬ساله‬ ‫و سارا شورد ‪ 31‬ساله ديدار کردم‪،‬‬ ‫آنه��ا فکر کردند ش��ايد من بتوانم‬ ‫اطالعاتی از اوضاع عزايزانشان در‬ ‫زندان اوين بدهم‪ .‬من ‪ 118‬روز در‬ ‫اين زندان گرفت��ار بودم و در حين‬ ‫بازجويی در زن��دان و نيز هنگامي‬ ‫که آنها سعی می کردند با نگهبان‬ ‫ش��ان صحبت کنند‪ ،‬از وجود آنها‬ ‫مطلع شدم‪ .‬اما هيچکس‪ ،‬حتی افراد‬ ‫عاليرتبه دولت ايران نمی دانند چرا‬ ‫شين و س��ارا بيش از يک سال در‬ ‫زندان نگه داش��ته شده اند و دولت‬ ‫با ادامه حبس آنها‪ ،‬در پی بدس��ت‬ ‫آوردن چه چيزی است‪.‬‬ ‫ش��ين‪ ،‬س��ارا و دوس��ت ‪ 28‬س��اله‬ ‫ديگرشان به نام جاش فاتل‪ ،‬در ‪30‬‬ ‫ژوئيه ‪ 2009‬از هتل خود در سلیمانيه‬ ‫واقع در کردستان عراق خارج شده‬ ‫و عازم روس��تای کوچک��ی به نام‬ ‫احم��د آوا در نزديکی م��رز ايران‬ ‫شدند‪ .‬شون مک فسل دوست ديگر‬ ‫آنها‪ ،‬آن روز ناخوش بود و قرار شد‬ ‫چند روز ديگر به آنها بپيوندد‪ .‬احمد‬ ‫آوا به سبب معبرهای کوهستانی و‬ ‫آبش��ارهای خود معروف اس��ت و‬ ‫دولت کردنش��ين اي��ن منطقه را به‬ ‫عنوان محلی امن برای فعاليت های‬ ‫مختلف تبليغ می کند‪ .‬شون فکر می‬ ‫کند کردها درباره امنيت اين منطقه‬ ‫اغراق کرده اند و اين محل آلوده به‬ ‫مين های کار گذاشته شده از زمان‬ ‫جنگ ايران‪ -‬ع��راق در دهه ‪1980‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��ارا در نامه ای خطاب به مادرش‬ ‫چنين نوشته بود‪:‬‬ ‫سالم (مادر) عزيزم‬ ‫ما در حال سفر هستيم‪.‬‬ ‫راستش در شمال عراق هستيم‪.‬‬ ‫اينجا کام ً‬ ‫ال امن است‪.‬‬ ‫کردهای اين منطقه از ‪ 1991‬طرفدار‬ ‫آمريکايی ها ب��وده اند‪ .‬هيچوقت‬ ‫يک آمريکايی در منطقه کردنشين‬ ‫صدمه نديده است‪.‬‬ ‫نگران نباش‪.‬‬

‫دوستت دارم‪.‬‬ ‫با عشق‪ ،‬سارا‬ ‫ش��ون در ‪ 31‬ژوئيه و در پی تماس‬ ‫تلفنی ش��ين ‪ ،‬س��ارا و ج��اش‪ ،‬از‬ ‫دستگيری دوستان خود مطلع شد‪.‬‬ ‫ش��رايط هن��وز مبهم اس��ت‪ .‬ايران‬ ‫اص��رار دارد کوهن��وردان از م��رز‬ ‫گذشتند‪ ،‬اما شين در تنها مصاحبه‬ ‫پس از دس��تگيری گف��ت آنها در‬ ‫ايران دستگير نشده اند‪ .‬اين سه نفر‬ ‫به طور رس��می متهم شده اند اما به‬ ‫مادرانشان گفته اند از سپتامبر به اين‬ ‫سو‪ ،‬بازپرسی نشده اند‪.‬‬ ‫محم��ود احم��دی ن��ژاد در فوريه‬ ‫درب��اره احتمال مبادله اي��ن افراد با‬ ‫زنداني��ان ايرانی در اختيار نيروهای‬ ‫آمريکايی در عراق سخن گفت‪ .‬اما‬ ‫اينپيشنهادبامخالفتدولتآمريکا‬ ‫روبرو ش��د‪ .‬در ت��ازه ترين تحول‪،‬‬ ‫دانشمند ايرانی متهم به جاسوسی به‬ ‫نام ش��هرام اميری که دو هفته پيش‬ ‫از آمریکا خارج شد و به کشورش‬ ‫رف��ت در مصاحب��ه ای اعالم کرد‬ ‫مأموران سيا وی را دستگير کردند‬ ‫و به او گفته اند قصد مبادله او با «سه‬ ‫جاسوس آمريکايی» را دارند‪ .‬وقتی‬ ‫مصاحبه کننده از اميری پرسيد آيا‬ ‫مطمئن هستيد بازجويان وی از واژه‬ ‫«جاسوس»برایکوهنورداناستفاده‬ ‫کرده اند‪ ،‬وی پاسخ داد «بله»‪.‬‬ ‫مادران سه کوهنورد به همراه شون‪،‬‬ ‫کوهن��ورد چه��ارم‪ ،‬هرگونه اتهام‬ ‫جاسوسی را به شدت تکذيب می‬ ‫کنند‪ .‬آنها از دولت ايران می خواهند‬ ‫عزيزانشان را آزاد کنند‪ .‬سيندی و‬ ‫نورا پس از ماه ها تالش برای تماس‬ ‫با مقامات ايرانی از خانه هايشان در‬ ‫آمريکا‪ ،‬جايی که خبری از سفارت‬ ‫ايران در آن نيست‪ ،‬به لندن آمدند‬ ‫تا با رس��ول موحديان‪ ،‬سفير ايران‬ ‫در انگلستان مالقات کنند‪ .‬پس از‬ ‫آنکه اين دو نفر س��اعت ها در زير‬ ‫باران معمول تابستانی لندن در مقابل‬ ‫ساختمان شماره ‪ 16‬خيابان پرینس‬ ‫گيت به انتظار ماندند‪ ،‬موحديان از‬ ‫ديدار با آنها خودداری کرد‪.‬‬ ‫من س��يندی‪ ،‬نورا و ش��ون را برای‬ ‫صرف نهار و گپی دوستانه به منزلم‬ ‫در لندن دعوت ک��ردم‪ .‬با دلتنگی‬ ‫دو مادر که هي��چ چيز از وضعيت‬ ‫فرزندانشان نمی دانستند آشنا بودم‪.‬‬

‫آنها به فرزندانمان نگفته بودند که ما در ايران هستيم‪ .‬آنها را از زندان‬ ‫بيرون آوردند و بچه ها فکر کردند به دادگاه می روند‪ .‬آنها به مدت‬ ‫چهار ساعت در اتاقی منتظر ماندند و سپس نزد ما آورده شدند‪ .‬نمی‬ ‫دانستند چه خبر شده است‪ .‬برایشان خيلی غافلگيرکننده بوده است‪.‬‬ ‫وقتی با ما روبرو شدند‪ ،‬يک لحظه بسيار عاطفی بوجود آمد‪.‬‬

‫خانواده من هم سال گذشته تجربه‬ ‫مش��ابهی کردند‪ .‬گفتگو ب��ه درازا‬ ‫کش��يد و گاه و بيگاه با وقفه روبرو‬ ‫می ش��د زيرا اشک در چشمان من‬ ‫ي��ا آنها جمع می ش��د‪ .‬اين ش��رح‬ ‫گفتگوست‪:‬‬ ‫مازي��ار بهاری‪ :‬ش��ما به س��فارت‬ ‫ايران در لندن رفتيد‪ .‬چه طور پيش‬ ‫رفت؟‬ ‫س��يندی هايکی‪ :‬دولت ما‪ ،‬دولت‬ ‫آمريکا‪ ،‬هي��چ رابطه ديپلماتيکی با‬ ‫ايران ندارد و تمام تماس های ما از‬ ‫وزارت خارجه آمريکا به سفارت‬ ‫س��وئيس در تهران منتقل می شود‪.‬‬ ‫بنابراي��ن ما فکر کرديم بايد با يک‬ ‫سفير ايرانی به طور مستقيم ارتباط‬ ‫برق��رار کني��م و به همي��ن دليل به‬ ‫لندن آمديم‪ .‬م��ا چندين نامه برای‬ ‫سفير فرس��تاديم اما پاس��خی داده‬ ‫نش��د‪ .‬به همين دليل امروز صبح به‬ ‫سفارتخانه رفتيم و زنگ در را سه‬ ‫بار به صدا درآورديم اما هيچکس‬ ‫پاسخ نداد‪ .‬دست آخر هم يک نفر‬ ‫جلوی درآمد و گفت او نمی تواند‬ ‫هيچ کاری برای ما بکند‪.‬‬ ‫نورا شورد‪ :‬اين خيلی نمادين بود‪ .‬در‬ ‫به روی ما بسته بود‪ ،‬همانطوری که‬ ‫از ‪ 31‬ژوئيه و دستگيری فرزندانمان‪،‬‬ ‫درها به روی ما بس��ته بوده است‪ .‬ما‬ ‫راه��ی ب��رای ارتباط ب��ا دولتی که‬ ‫فرزندانمان را زندانی کرده نداريم‪.‬‬ ‫ش��ون‪ ،‬خيلی ها می خواهند بدانند‬ ‫چ��را ش��ما احم��د آوا را ب��رای‬ ‫کوهنوردی انتخ��اب کرديد؟ اگر‬ ‫می خواستيد کوهنوردی کنيد چرا‬ ‫به کلورادو يا سوئيس نرفتيد؟‬ ‫شون کم فسل‪ :‬کلورادو از ما خيلی‬ ‫دور بود‪ .‬ما در دمش��ق زندگی می‬ ‫کرديم‪ .‬شين و سارا يک سالی بود‬

‫که آنجا زندگی می کردند‪ .‬س��ارا‬ ‫مشغول تدريس زبان انگليسی بود‬ ‫و شين به عنوان روزنامه نگار بدون‬ ‫مرز کار می کرد‪ .‬من هم به تحقيق‬ ‫برای درجه دکترايم مش��غول بودم‪.‬‬ ‫کردس��تان عراق تنها ي��ک روز تا‬ ‫دمشق فاصله داشت و به همين دليل‬ ‫تصميم گرفتيم در اين قسمت دنيا‬ ‫کوهنوردی کنيم‪ .‬جاش يک هفته‬ ‫قبل از سفر رسيد و به ما ملحق شد‪.‬‬ ‫آيا نمی دانستيد اين کار خطرناک‬ ‫است؟‬ ‫مک فسل‪ :‬خطرناک نيست‪ .‬فعاليت‬ ‫جهانگردی عظيمی از سوی دولت‬ ‫منطقه کردنش��ين در اين منطقه به‬ ‫راه افتاده است‪ .‬در تبليغات صورت‬ ‫گرفته به جهانگ��ردان اطمينان داده‬ ‫می ش��ود از س��ال ‪( 1990‬پيش از‬ ‫جن��گ اول خلي��ج ف��ارس) هيچ‬ ‫درگيری در اين منطقه وجود نداشته‬ ‫و هيچ غربی صدمه نديده اس��ت‪،‬‬ ‫بنابراينمنطقهخطرناکینيست‪.‬‬ ‫هايکی‪:‬مطمئنهستماگرخطرناک‬ ‫بود‪ ،‬شين و سارا به آنجا نمی رفتند‪.‬‬ ‫آنها خطر را خيلی خوب می شناسند‬ ‫و با خاورميانه آشنايی خيلی خوبی‬ ‫دارند‪ .‬ش��ين عربی را بس��يار کامل‬ ‫حرف می زند‪.‬‬ ‫ش��ورد‪ :‬س��ارا هم عرب��ی را خوب‬ ‫حرف می زند‪ .‬ه��ر دوی آنها آدم‬ ‫های محتاطی هس��تند‪ .‬شين هرگز‬ ‫زندگ��ی س��ارا را در معرض خطر‬ ‫ق��رار نم��ی داد و س��ارا هرگز کار‬ ‫ماجراجويان��ه و ب��دور از احتياط‬ ‫انجام نمی داد‪.‬‬ ‫شين در مصاحبه ای در ايران گفت‬ ‫آنه��ا از مرز عبور نکردند‪ .‬نش��ريه‬ ‫نيش��ن نيز در ماه ژوئ��ن به اخباری‬ ‫اش��اره کرد مبنی بر اينکه ايرانی ها‬

‫اين کوهن��وردان را از داخل عراق‬ ‫دستگير کرده اند‪ .‬چه اتفاقی افتاد؟‬ ‫مک فس��ل‪ :‬ب��ر اس��اس اطالعاتی‬ ‫که م��ن تاکن��ون جمع ک��رده ام‪،‬‬ ‫اعتقاد دارم عناصر تندرو در داخل‬ ‫نيروه��ای امنيتی دولت اي��ران و يا‬ ‫پليس مرزی ايران س��ه دوست مرا‬ ‫بدون هماهنگی ب��ا دولت ايران در‬ ‫داخل عراق دس��تگير ک��رده اند‪.‬‬ ‫م��ن فکر نم��ی کنم دول��ت ايران‬ ‫هيچ انگيزه ای برای بازداش��ت سه‬ ‫آمريکايی داشته است‪ .‬اما به دنبال‬ ‫بحران های پس از انتخابات رياست‬ ‫جمه��وری در ايران و به دليل ادامه‬ ‫بن بست موجود ميان ايران و اياالت‬ ‫متحده‪ ،‬دولت ايران نمی توانس��ت‬ ‫به سادگی شهروندان دستگير شده‬ ‫آمريکاي��ی را آزاد کن��د‪ ،‬زيرا اين‬ ‫کار چه��ره ای ضعي��ف از ايران را‬ ‫به نماي��ش می گذاش��ت‪ .‬بنابراين‬ ‫تصميم گرفتند آنه��ا را نگه دارند‪.‬‬ ‫من مطمئن هستم دوستان من از مرز‬ ‫عبورنکردند‪.‬‬ ‫وقتی خبر دس��تگيری آنها توسط‬ ‫ايرانی ها را ش��نيدی‪ ،‬چه بر سر تو‬ ‫آمد؟‬ ‫مک فسل‪ :‬ارتش آمريکا مرا با يک‬ ‫بالگرد به منطقه سبز انتقال داد و به‬ ‫مدت دو روز تحت بازجويی بودم‪.‬‬ ‫آنها خيلی حرفه ای بودند اما به من‬ ‫گفتند تا جائي که به آنها مربوط می‬ ‫شود‪ ،‬اين مشکل به من ربطی نداشته‬ ‫است‪ .‬آنها مرا رها کردند‪.‬‬ ‫نورا و س��يدنی‪ ،‬ش��ما چگونه خبر‬ ‫بازداشت ها را شنيديد؟‬ ‫شرود‪ :‬سيدنی به من تلفن کرد‪ .‬من‬ ‫در بانک بودم‪ .‬سعی می کردم برای‬ ‫شين پول بفرستم تا برای تولد سارا‬ ‫لباس بخرد‪ .‬وقتی خبر را ش��نيدم‪،‬‬ ‫نمی دانس��تم بايد چکار کنم‪ .‬فقط‬ ‫نشستم و سيگار کشيدم‪ .‬اين اولين‬ ‫سيگار من بعد از ‪ 15‬سال بود‪ .‬اين را‬ ‫به سارا نگوييد!‬ ‫هايکی‪ :‬من در دفترم نشس��ته بودم‬ ‫و ي��ک نفر از س��فارت آمريکا در‬ ‫بغ��داد با من تماس تلفنی گرفت و‬ ‫اين خبر را داد‪ .‬س��فير سوئيس در‬ ‫يک سال گذشته توانسته است سه‬ ‫بار با فرزندان ما ديدار کند‪ ،‬آن هم‬ ‫درحالي که بازجوها در اتاق حاضر‬ ‫بودند‪ .‬آيا شرايط شما هم همينطور‬ ‫بود؟‬ ‫هروقت خان��واده ام برای ديدار من‬ ‫می آمدند‪ ،‬يک نگهبان هم حاضر‬ ‫ب��ود‪ .‬او يا به همراه ما س��ر ميز می‬ ‫نشست و يا خارج از اتاق بود‪ .‬قبل‬ ‫از ه��ر ديدار‪ ،‬بازجوه��ا مرا تهديد‬ ‫می کردن��د که نبايد درباره پرونده‬

‫خودم‪ ،‬و بازپرسی های او‪ ،‬با خانواده‬ ‫ام صحبت کنم‪ .‬اگر ما کاری شبيه‬ ‫آن می کرديم‪ ،‬نگهبان مکالمه ما را‬ ‫قطع می کرد‪.‬‬ ‫ش��رود‪ :‬آيا وقتی در زندان بوديد‪،‬‬ ‫صدای ش��ين‪ ،‬س��ارا يا ج��اش را‬ ‫شنيديد؟‬ ‫بله ش��نيدم‪ .‬به ياد می آورم صدای‬ ‫ش��ين يا جاش را درحالي که سعی‬ ‫می کرد از نگهبان بخواهد او را به‬ ‫حمام ببرد شنيدم‪ .‬نگهبان که کام ً‬ ‫ال‬ ‫معلوم بود با زبان انگليس��ی آش��نا‬ ‫نيست‪ ،‬بدون آنکه بفهمد آنها چه‬ ‫می خواهند مرتب پاس��خ می دهد‬ ‫«بل��ه‪ ،‬بل��ه»‪ .‬زندانی ها ه��م مرتب‬ ‫درخواس��ت می کردن��د به حمام‬ ‫بروند‪ .‬ضمناً وقتی فرزندان ش��ما را‬ ‫دستگير کردند‪ ،‬بازجو به من گفت‬ ‫«ما برخی از همکاران تو را دستگير‬ ‫کرده ايم‪ ».‬وقتی از آنها پرسيدم آيا‬ ‫آنها روزنامه نگار هستند‪ ،‬او پاسخ‬ ‫داد‪« :‬نه‪ ،‬آنها در ايران برای سيا کار‬ ‫می کنند‪».‬‬ ‫هايکی‪ :‬غيرممکن است‪.‬‬ ‫آي��ا فکر می کني��د دولت آمريکا‬ ‫ب��رای آزادی آنها به ان��دازه کافی‬ ‫تالش کرده است؟‬ ‫مک فس��ل‪ :‬نه‪ .‬ش��ين مقاالتی در‬ ‫انتقاد از سياس��ت های آمريکا در‬ ‫خاورميانه نوشته بود و قوياً مخالف‬ ‫اش��غال عراق بود‪ .‬ممکن است اين‬ ‫مسأله با بی عالقگی دولت آمريکا‬ ‫و يا عدم تحرک آنها ربط داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫هايک��ی‪ :‬من اين را نم��ی دانم‪ .‬من‬ ‫هميشه اينطور فکر می کنم که اگر‬ ‫پسرم را در خارج از ايران و در خانه‬ ‫ببينم‪ ،‬در آنصورت معلوم می شود‬ ‫دولت تالش کافی کرده است‪.‬‬ ‫ش��رود‪ :‬من فکر نمی کنم اراده ای‬ ‫در دول��ت آمريکا ي��ا دولت ايران‬ ‫برای آزادی فرزندان ما وجود داشته‬ ‫باشد‪ .‬اگر بود آنها تا حاال آزاد شده‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫شما در ماه مه به ايران رفتيد و چند‬ ‫روزی با آنها مالق��ات کرديد‪ .‬آن‬ ‫تجربه چطور بود؟‬ ‫هايکی‪ :‬آنها ب��ه فرزندانمان نگفته‬ ‫بودند که ما در ايران هس��تيم‪ .‬آنها‬ ‫را از زندان بيرون آوردند و بچه ها‬ ‫فکر کردند به دادگاه می روند‪ .‬آنها‬ ‫به مدت چهار ساعت در اتاقی منتظر‬ ‫ماندند و سپس نزد ما آورده شدند‪.‬‬ ‫نمی دانس��تند چه خبر شده است‪.‬‬ ‫برایش��ان خيلی غافلگيرکننده بوده‬ ‫است‪ .‬وقتی با ما روبرو شدند‪ ،‬يک‬ ‫ادامه در صفحه ‪28‬‬


23 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010

1389 ‫ مرداد‬8 ‫ جمعه‬965 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

23


‫‪24‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 965‬جمعه ‪ 8‬مرداد ‪1389‬‬

‫واقعا چه کسی ایران را اداره می کند؟‬

‫جرس‪ :‬در محافل سیاسی تهران از‬ ‫مدتها قبل این سوال جدی مطرح‬ ‫است که واقعا چه کسی ایران را‬ ‫اداره می کند؟ این سوال منحصر‬ ‫به اصالح طلبان و معترضان سبز‬ ‫نیست‪ ،‬اکنون دربسیاری از محافل‬ ‫اصول گرایان نیز چنین س��والی‬ ‫مطرح است‪ .‬زمینه طرح این سوال‬ ‫وقایعی است که برای بسیاری از‬ ‫وفاداران انقالب و نظام قابل توجیه‬ ‫نیست و نمی توانند باور کنند که‬ ‫این پدیده های تلخ به دستور یک‬ ‫روحانی و یا یکی از پیروان رهبر‬ ‫فقید انقالب صورت گرفته باشد‬ ‫به هر حال به پرسش مهم فوق سه‬ ‫پاسخ شنیده شده است‪ .‬پاسخ اول‪:‬‬ ‫کشور توسط شخص آقای خامنه‬ ‫ای اداره می شود‪ ،‬و فرمانده های‬ ‫سپاه پاسداران و تیم احمدی نژاد‬ ‫مطیع اوامر ولی امر هستند و اوامر‬ ‫ایش��ان را اجرا می کنند‪ .‬هر زمان‬ ‫آقای خامنه ای از ایش��ان ناراضی‬ ‫باش��د یا تاریخ مصرفش��ان به سر‬ ‫آمده باشد‪ ،‬عزل می شوند‪ .‬خوب‬ ‫و بد حوادث اخیر کش��ور به پای‬ ‫والیت مطلقه است و رهبر مسئول‬ ‫مستقیم بحران اخیر کشور است‬ ‫پاس��خ دوم‪ :‬اگر چ��ه ظاهرا مقام‬ ‫رهبری بر همه امور اشراف دارد‪،‬‬ ‫اما حقیقتا این سپاه و تیم احمدی‬ ‫نژاد اس��ت ک��ه کش��ور را اداره‬ ‫می کنند و رهب��ری آقای خامنه‬ ‫ای ش��بیه خالفت خلفای متاخر‬ ‫عباسی است که سالطین غزنوی‬ ‫و سلجوقی حکمران واقعی بودند‬ ‫و خلیفه حقیتا قدرتی نداشت‪ ،‬او‬

‫فقط زمامدار بیتش بود و در کشور‬ ‫امرای نظامی هم��ه کاره بودند‪ .‬در‬ ‫ایران معاص��ر نیز احم��دی نژاد و‬ ‫سرلش��کر جعفری با نوعی تقسیم‬ ‫حوزه قدرت س��وار کارند و آقای‬ ‫خامنه ای دکور است‬ ‫پاس��خ سوم‪ :‬هیچیک از سه جریان‬ ‫مطرح ب��ه تنهائی کش��ور را اداره‬ ‫نمی کنند‪ .‬این س��ه جری��ان یعنی‬ ‫آق��ای خامن��ه ای و پیروانش‪ ،‬تیم‬ ‫محمود احمدی ن��ژاد و فرماندهان‬ ‫سپاه پاسداران در تاثیر و تاثر متقابل‬ ‫پیش می رون��د‪ ،‬هر یک در حوزه‬ ‫هائی ابتکار عمل را بدست دارند‪،‬‬ ‫هیچیک به تنهائی قادر به تمشیت‬ ‫امور نیست‪ ،‬هر س��ه به هم احتیاج‬ ‫دارن��د و در عین اس��تقالل نس��بی‬

‫همدیگر را می پایند و از هم امتیاز‬ ‫می گیرند‪ .‬اما کاپیتان این کش��تی‬ ‫بحران زده در دریای طوفانی خود‬ ‫آقای خامنه ای اس��ت و دو جریان‬ ‫دیگر حرف ش��نوی نس��بی از وی‬ ‫دارند ‪.‬ذوب ش��دگان در والیت و‬ ‫مطیعان محض مقام رهبری به پاسخ‬ ‫اول معتقدند‪ ،‬هر چند تعدادش��ان‬ ‫بش��دت در ح��ال کاهش اس��ت‪.‬‬ ‫افراد نزدیک به تیم احمدی نژاد و‬ ‫فرماندهان سپاه تمایل به پاسخ دوم‬ ‫دارند‪ .‬اما پاسخ غالب محافل اصالح‬ ‫طلب و اصول گرا پاسخ سوم است‪،‬‬ ‫یعنی سه جریان اقتدارگرای رأس‬ ‫حاکمیت در تعامل و داد و س��تد و‬ ‫تاثی��ر و تاثر متقابل پیش می روند‪،‬‬ ‫در عین اینکه آقای خامنه ای هنوز‬

‫دست باال را در میان قوای مسلح و‬ ‫دولت دارد‪ ،‬هر چند اقتدار سابق را‬ ‫هم از دست داده است و فرماندهان‬ ‫س��پاه یا تیم احمدی ن��ژاد دائما از‬ ‫وی امتیاز م��ی گیرند‪ .‬آقای خامنه‬ ‫ای بشدت از اصول گرایان معتدل‬ ‫فاصله گرفت��ه‪ ،‬با اصالح طلبان هم‬ ‫که مدتهاست متارکه مطلق است‪،‬‬ ‫لذا دمخور دائمی او رادیکال ترین‬ ‫بنیادگرایان نظامی و کم دانشانی از‬ ‫قبیل تیم احمدی نژاد هستند‬ ‫مالقاته��ای مکرر اص��ول گرایان‬ ‫معت��دل و اصالح طلبان یک نتیجه‬ ‫مشترک در بر داشته است‪ :‬نگرانی‬ ‫شدید برای آینده ایران و سوء تدبیر‬ ‫شدید آقای خامنه ای در بحران ‪15‬‬ ‫ماه اخیر کشور‬

‫‪24 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010‬‬

‫دولت مصر به نمايندگان مجلس ايران‬ ‫ويزا نداد‬ ‫به گ��زارش خبرگ��زاری مهر ‪،‬‬ ‫محمود احم��دی بيغش نماينده‬ ‫ش��ازند در مجلس ب��ا بيان اينکه‬ ‫چهار نماينده مجلس آماده سفر‬ ‫به غزه هستند گفت‪ :‬ما نمايندگان‬ ‫تم��ام هماهنگ��ی ه��ای الزم را‬ ‫انجام داديم و حتی بليط هواپيما‬ ‫جهت پرواز به مصر آماده است‬ ‫اما متاس��فانه دول��ت مصر اعالم‬ ‫کرد که تا اين لحظه برای س��فر‬ ‫نمايندگان ويزا صادر نشده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اينجانب در جلس��ات‬ ‫متع��ددی که با رئي��س مجلس‬ ‫شورای اسالمی داشتم پيگير اين‬ ‫س��فر بودم و حتی در جلسه روز‬ ‫گذش��ته اينجانب ب��ا الريجانی‬

‫جوابیه دفتر هاشمی رفسنجانی به مطلب توهین آمیز روزنامه ابتکار‬ ‫جـــ��رس‪ :‬در واکن��ش به مطلب‬ ‫توهین آمی��ز روزنامه ابت��کار‪ ،‬که‬ ‫تحت عنوان «آقازاده‌هایی که به راه‬ ‫پدر نرفتند»‪ ،‬گروهی از شخصیت‬ ‫های کشور را مورد هتاکی و توهین‬ ‫قرار داده بود‪ ،‬دفتر آیت‌اهلل هاشمی‬ ‫رفسنجانی‪ ،‬جوابیه ای در این زمینه‬ ‫منتشرنمود‪.‬‬ ‫روزنام��ه ابتکار چاپ ته��ران‪ ،‬در‬ ‫ش��ماره روز بیس��تم تیرم��اه خود‪،‬‬ ‫در مطلب��ی تح��ت عن��وان ف��وق‪،‬‬ ‫ب��ه مرورش��کاف نس��لی فرزندان‬ ‫سياستمداران ايرانی» با پدران خود‬ ‫پرداخته و فرزندان برخی از چهره‬ ‫های سیاس��ی و مذهبی کش��ور را‬ ‫مورد حمله ق��رار داده و با ذکر نام‬

‫و مسائلی از افرادی چون سیدحسن‬ ‫و حس��ین خمینی‪ ،‬عل��ی مطهری‪،‬‬ ‫علیرضا بهشتی‪ ،‬ابوالحسن و مجتبی‬ ‫طالقانی‪ ،‬محمدحسین و علی جنتی‪،‬‬ ‫فاطمه خلخالی و فرزندان هاشمی‬ ‫رفس��نجانی‪ ،‬آنه��ا را آقازادگانی‬ ‫معرفی کرد‪ ،‬ک��ه راهي متفاوت از‬ ‫راه پدرانشان را انتخاب کردند‪.‬‬ ‫به گ��زارش آفتاب نیوز‪ ،‬در جوابیه‬ ‫دفتر هاش��می رفس��نجانی ب��ه این‬ ‫متن‪ ،‬آمده اس��ت «مطمئنیم که این‬ ‫اتهامات ادامه خواهد داشت‪ ،‬چون‬ ‫اوالً مطالبات برحق مردم و ضعف‬ ‫آن��ان در برآورده ک��ردن‪ ،‬ایجاب‬ ‫می‌نماید که ذهنیت جامعه را با طرح‬ ‫موضوعاتی اینچنینی منحرف کنند‬

‫و ثانیاً چون چشم خود را بر حقیقت‬ ‫بس��تند و به خاطر عدم ظرفیت در‬ ‫انجام امور بزرگ می‌لنگند و باالتر‬ ‫از همه قلب‌های مریض دارند‪».‬‬ ‫ای��ن دفت��ر در ادامه با بی��ان اینکه‬ ‫«تکرار دروغ‌پردازی‌های رسانه‌ای‬ ‫درخص��وص مهدی هاش��می‪ ،‬به‬ ‫خصوص پرونده معروف به استات‬ ‫اویل می‌باش��د» س��ندی را در این‬ ‫باره منتش��ر کرده و آورده است با‬ ‫این توضیحات معلوم می‌ش��ود که‬ ‫ه��ر دو جناح موجود در کش��ور‪،‬‬ ‫در زمان مسئولیت‪ ،‬هرگاه به خاطر‬ ‫ضعف عملکرد‪ ،‬تحت فشار افکار‬ ‫عمومی قرار می‌گیرند‪ ،‬راه چاره را‬ ‫تکرار اتهاماتی می‌بینند که خود به‬

‫بی‌اس��اس بودن آنها آگاهی کامل‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫این جوابیه همچنین متذکر می شود‬ ‫«مطالب خالف واقع نویسنده با این‬ ‫توضیحات معلوم می‌شود‪ ،‬چرا که‬ ‫حافظه‌اش یاری نمی‌کند که کشور‬ ‫درگیر این موضوع نروژ است و نه‬ ‫فرانسه‪ ،‬شرکت مذکور استات اویل‬ ‫است و نه توتال‪ ،‬مبلغ ادعا شده در‬ ‫رشوه ‪ ١۵‬میلیون دالر است و نه ‪۶۰‬‬ ‫میلیون یورو‪ ،‬سال مورد اشاره ‪٢۰۰۴‬‬ ‫است و نه ‪ ٢۰۰۷‬و فرد ایرانی درگیر‬ ‫این اتهامات مقیم انگلیس است و نه‬ ‫سوئیس!! «‬

‫هماهنگی های الزم برای انجام سفر‬ ‫را به عمل آورديم و الريجانی نيز به‬ ‫شيخ االسالم معاون امور بين المللی‬ ‫مجلس تاکي��د کرد تا با هماهنگی‬ ‫های الزم اين سفر انجام شود‪.‬‬ ‫مسئول پيگيری س��فر نمايندگاه به‬ ‫غزه با انتق��اد از دولت مصر گفت‪:‬‬ ‫دول��ت مص��ر متاس��فانه تاکن��ون‬ ‫کارشکنی های زيادی انجام داده و‬ ‫حت��ی از چهار نماينده ای که قصد‬ ‫سفر به غزه را داشتند سوابق کاری‬ ‫درخواس��ت کرد که ما نيز سوابق‬ ‫کاری خ��ود را ب��رای دولت مصر‬ ‫ارس��ال کرديم اما متاس��فانه هنوز‬ ‫ويزايی برای انجام اين س��فر صادر‬ ‫نش��ده و دولت مصر اعالم کرد که‬ ‫تا اين لحظه با انجام س��فر موافقت‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫وی تصريح کرد‪ :‬ملت ايران حامی‬ ‫ملت مظلوم فلس��طين به خصوص‬ ‫غزه اس��ت و ما چه��ار نماينده ای‬ ‫ک��ه قصد داريم به غ��زه برويم می‬ ‫خواهيم پيام ملت ايران و همچنين‬ ‫نماين��دگان مجل��س ب��رای اعالم‬ ‫همدردی با ملت مظلوم فلسطين را‬ ‫به آنان ابالغ کنيم‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر احمدی بيغش‪ ،‬ش��بيب‬ ‫جويج��ری نماينده اه��واز‪ ،‬پرويز‬ ‫س��روری نماينده ته��ران و عوض‬ ‫حيدرپ��ور نماينده ش��هرضا چهار‬ ‫نماينده ای هستند که تصميم دارند‬ ‫از طري��ق خاک مصر به غزه س��فر‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر ‪ ،‬قرار بود اين س��فر‬ ‫صبح چهارشنبه صورت پذيرد‪.‬‬


‫‪25‬‬

‫‪25 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 965‬جمعه ‪ 8‬مرداد ‪1389‬‬

‫یک میلیون تومان برای هر فرزند‬

‫طرحی برای افزایش لشگر شیعیان؟‬ ‫برخی این سیاست را بی ارتباط با سیاست های آخر الزمانی احمدی‌نژاد‬ ‫نمی دانند؛ به ویژه این که از سال ‪ 85‬کار گروهی تحت عنوان‬ ‫«فراهم سازی مقدمات ظهور امام زمان» در مرکز بررسی های‬ ‫استراتژیک ریاست جمهوری به ریاست ذاکر اصفهانی تشکیل شده است‬

‫روز آنالین ‪ -‬ط��رح آتیه در ایران‬ ‫از روز سه شنبه کلید خورد‪« .‬طرح‬ ‫ملی تامین آتیه» با اهدای یک میلیون‬ ‫تومان به نوزدانی ک��ه از آغاز بهار‬ ‫سال جاری متولد ش��ده اند شروع‬ ‫شد‪ .‬این طرح به خواست و پیشنهاد‬ ‫احمدی نژاد اجرایی ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫قرارست از این به بعد برای ‪328‬هزار‬ ‫و ‪ 164‬نفری که از بهار امسال متولد‬ ‫شده اند حس��ابی با موجودی یک‬ ‫میلیون تومان افتتاح شود‪ .‬به موجب‬ ‫این طرح قرار است با تولد هر نوزاد‬ ‫یک میلیون تومان دولت به نام فرد‬ ‫کنار بگذارد و ساالنه خانواده نوزاد‬ ‫‪ 240‬هزار توم��ان و دولت نیز ‪120‬‬ ‫ه��زار تومان به این حس��اب واریز‬ ‫کند تا بعد از ‪ 18‬س��ال‪ ،‬تسهیالتی‬ ‫‪ 120‬میلیون تومانی به جوانی که در‬ ‫آستانه ازدواج است‪ ،‬تعلق گیرد‪.‬‬ ‫برخی این سیاس��ت را بی ارتباط با‬ ‫سیاست های آخر الزمانی احمدی‬ ‫نژاد نمی دانند؛به ویژه اینکه از سال‬ ‫‪ 85‬کار گروهی تحت عنوان «فراهم‬ ‫سازی مقدمات ظهور امام زمان» در‬ ‫مرکز بررس��ی های اس��تراتژیک‬ ‫ریاس��ت جمه��وری به ریاس��ت‬ ‫ذاکر اصفهانی تشکیل شده است‪.‬‬ ‫یکی از مهم ترین مباحث این کار‬ ‫گروه ازدیاد جمیعت شیعیان جهان‬ ‫بخصوص در ایران است‪.‬بنا بر نوشته‬ ‫هفته نامه یالثارات‪ ،‬ذاکر اصفهانی‬ ‫در یکی از نشس��ت های این گروه‬ ‫در مسجد جامع جمهوری در مرداد‬ ‫‪85‬گفتهبود‪«:‬کنترلجمیعتشیعیان‬ ‫ترس اس��تکبار از ازدیاد شیعیان در‬ ‫زمان ظهور حضرت است‪».‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬محمود احمدی‬ ‫نژاد‪ ،‬چهارش��نبه ‪ ۱۸‬فروردین ماه‬ ‫ضمن اعالم مختصات این طرح در‬ ‫ارومیه گفته بود‪« :‬دولت پیش بینی‬ ‫کرده که از اول سال ‪ ۸۹‬هر فرزندی‬ ‫که در ای��ران به دنی��ا می‌آید برای‬ ‫اینکه آینده آن کودک تامین شود‬ ‫دول��ت در صندوقی به نام صندوق‬ ‫آتیه فرزندان ای��ران زمین برای آن‬ ‫کودک یک حس��اب باز می‌کند‬ ‫و به دلی��ل اینکه نوع حس��اب آن‬ ‫س��رمایه گذاری است ساالنه سود‬ ‫تعلق خواهد گرفت‪».‬‬ ‫بنا ب��ر این گ��زارش رییس دولت‬ ‫از پدر و مادرها خواس��ت آنها نیز‬ ‫ماهیان��ه حداقل ‪ ۲۰‬ه��زار تومان به‬ ‫این حس��اب اضافه کنن��د تا وقتی‬ ‫فرزندشان بزرگ شد این صندوق‬ ‫‪ ۱۲۰‬میلی��ون تومان برای اش��تغال‪،‬‬ ‫مس��کن و ازدواج در اختی��ار او‬ ‫بگذارد‪.‬‬ ‫احم��دی ن��ژاد در س��خناني ک��ه‬ ‫شامگاه سه شنبه ‪ ۲۴‬فروردین هم از‬ ‫تلویزیون جمهوری اسالمی پخش‬ ‫شد برای دومین بار در سال جاری‪،‬‬ ‫طرح اختصاص یک میلیون تومان‬ ‫به نوزادان متولد س��ال ‪ ۸۹‬در ایران‬ ‫را مط��رح کرد و گفت که یکی از‬

‫هدف های��ش از این طرح افزایش‬ ‫جمعیتاست‪.‬‬ ‫این گفت��ه ها همان موق��ع با انتقاد‬ ‫مجلسیان مواجه شد‪ ،‬چرا که اجرای‬ ‫این طرح را مستلزم تصویب مجلس‬ ‫و در عین حال بار مالی آن را برای‬ ‫دولت بس��یار سنگین میدانستند‪.‬اما‬ ‫رئیس دولت توجهی به این سخنان‬ ‫نکرد‪.‬‬ ‫جمعیت ایران‪ ،‬بر اس��اس آخرین‬ ‫سرشماری که سه سال پیش انجام‬ ‫ش��د‪ ،‬بیش از ‪ ۷۰‬میلیون نفر است‪،‬‬ ‫اما احم��دی نژاد‪ ،‬چندین بار گفته‪:‬‬ ‫«در ایران ‪ ۱۵۰‬میلیون نفر می توانند‬ ‫در رفاه زندگی کنند‪ ،‬این درحالی‬ ‫است که جمعیت ما نصف این رقم‬ ‫است‪».‬‬ ‫سیاس��ت کنترل جمعیت در س��ال‬ ‫های نخس��تین پس از انقالب سال‬ ‫‪ ۵۷‬در ای��ران متوقف ش��د و پیامد‬ ‫آن رشد سریع جمعیت در دهه ‪۶۰‬‬ ‫بود‪ .‬مدرسه های چند شیفته یکی از‬ ‫نمونه های عواقب این موضوع در‬ ‫آن سال ها بود‪.‬‬ ‫اما در بیست سال گذشته‪ ،‬دولت ها‬ ‫در ایران به طور رس��می ودر قالب‬ ‫سیاست های کلی نظام‪ ،‬برنامه های‬ ‫کنترل جمعیت را دنبال می کردند‬ ‫واینک اظهارات احمدی نژاد‪ ،‬تغییر‬ ‫سیاست رس��می در قبال این مساله‬ ‫تلقی می شود‪.‬‬ ‫ط��رح برنامه‌های کنت��رل جمعیت‬ ‫در ایران از س��ال ‪ ۱۳۳۷‬آغاز ش��د‬ ‫و از س��ال ‪ ۱۳۴۸‬به صورت مدون‬ ‫و متمرک��ز ادام��ه یاف��ت و واحد‬ ‫بهداشت و تنظیم خانواده به عنوان‬ ‫نخس��تین متولی این طرح در ایران‬ ‫در وزارت بهداری وقت راه‌اندازی‬ ‫ش��د‪ .‬در آن س��ال‌ها ن��رخ رش��د‬ ‫جمعیت حدود ‪ 3/1‬درصد بود که‬ ‫در ده��ه ‪ ۱۳۴۵‬ت��ا ‪ ۱۳۵۵‬به حدود‬ ‫‪2/7‬درصد کاهش یاف��ت‪ .‬پس از‬ ‫پی��روزی انقالب اس�لامی و آغاز‬ ‫جنگ تحمیلی اج��رای برنامه‌های‬ ‫کنترل جمعیت متوقف شد و سپس‬ ‫با ورود مشوق‌های متعدد‪ ،‬نرخ رشد‬ ‫جمعیت در دوران جنگ به حدود‬ ‫‪ 2/4‬تا‪ 3/2‬درصد افزایش یافت‪.‬پس‬ ‫از خاتمه جنگ در تابس��تان ‪۱۳۶۷‬‬ ‫کارشناسان سازمان برنامه و بودجه‬ ‫وقت‪ ،‬مرکز آمار ایران‪ ،‬سازمان ثبت‬ ‫احوال و وزارت بهداشت و درمان‬ ‫در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس‬ ‫جمع شدند تا سیاست واحدی برای‬ ‫تنظیم رش��د جمعیت اتخاذ کنند‪.‬‬ ‫در آن نشس��ت ها‪ ،‬مشکالتی مانند‬ ‫بیکاری‪ ،‬کمبود فضای آموزش��ی‪،‬‬ ‫آلودگی زیست‌محیطی و تخریب‬ ‫منابع طبیع��ی‪ ،‬رش��د مهاجرت‌ها‬ ‫(بخصوص افاغن��ه ‌) و … به عنوان‬ ‫تبع��ات رش��د جمعیت اع�لام و‬ ‫تصمیم گرفته شد برنامه‌های تنظیم‬ ‫خانواده به صورت جامع اجرا شود‪.‬‬ ‫همین امر باعث شد رشد جمعیت‬ ‫در نیمه ده��ه ‪ ۷۰‬و نیمه دهه ‪ ۸۰‬به‬

‫آرامی کاهش یابد و به ‪ 1/4‬و سپس‬ ‫‪ 1/2‬درصد برسد‪.‬سیاست افزایش‬ ‫جمعیت اما در سال ‪ 89‬سر بر نیاورد‬ ‫وپیشینه آن به س��ال ‪ 85‬میرسد‪ .‬در‬ ‫س��ال ‪ 85‬محمود احم��دی نژاد از‬ ‫رس��یدن جمعی��ت ‪ 120‬میلیون در‬ ‫ایران س��خن گفته و علیرضا ذاکر‬ ‫اصفهانی‪ ،‬استاندار کنونی اصفهان‬ ‫و رییس س��ابق مرکز بررسی های‬ ‫اس��تراتژیک ریاست جمهوری‪ ،‬با‬ ‫اشاره به جدی بودن سخنان رییس‬ ‫دول��ت درباره نیازمند ب��ودن ایران‬ ‫به جمعی��ت ‪ 120‬میلیونی با گالیه‬ ‫ش��دید از منتقدان گفته بود‪« :‬چرا‬ ‫موضوع به این مهمی را به شوخی‬ ‫انداخته‌اند؟ این مساله جدی است‪.‬‬ ‫خیلی نباید با سادگی با آن برخورد‬ ‫كرد‪ .‬موضوعی با این عنوان به تیمی‬ ‫در مركز سپرده شده است كه روی‬ ‫آن كار‌كنند»‪.‬‬ ‫ذاك��ر اصفهانی در س��ال ‪ 1385‬با‬ ‫تاكید بر اینكه «این طرح هم‌اكنون‬ ‫در مركز بررس��ی‌های استراتژیك‬ ‫نهاد ریاس��ت‌جمه��وری در حال‬ ‫بررسی است»‪ ،‬گفته بود‪« :‬باید راجع‬ ‫به زوایای كار بحث و بررسی شود‬ ‫كه با این درصد رش��د جمعیت در‬ ‫‪ 20‬س��ال آینده به كجا می‌رسیم؟‬ ‫رییس‌جمهور راجع به این موضوع‬ ‫به دیدگاه تاریخی اعتقاد دارند كه‬ ‫از طری��ق نفوس‪ ،‬می‌توان قدرتمند‬ ‫شد‪».‬‬ ‫از نظر منتقدان این طرح‪ ،‬مهم ترین‬ ‫مش��کل این طرح غیر قانونی بودن‬ ‫آن اس��ت‪ .‬قانون اساسی کشور در‬ ‫اصول ‪ 53 ،52‬و ‪ 55‬خود اشعار می‬ ‫دارد که طرح ه��ای ملی و بزرگ‬ ‫در کش��ور نیازمند اخ��ذ مجوز از‬ ‫مجلس اس��ت‪ .‬این در حالی است‬ ‫که ریی��س دولت ب��دون ارائه این‬ ‫طرح به مجلس از اجرای ان سخن‬ ‫گفت واز دیروز آن را اجرایی کرد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر بر اساس آمار مرکز‬ ‫آمار ایران‪ ،‬در س��ال ‪ 1388‬بیش از‬ ‫یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار‬ ‫موالید داشته ایم و تخمین زده می‬ ‫ش��ود در صورتی ک��ه چنین طرح‬ ‫تش��ویقی به اج��را در آی��د‪ ،‬آمار‬ ‫موالید از این رق��م هم باالتر برود؛‬ ‫و در صورت��ی که در س��ال جاری‬ ‫حدود ‪ 1‬میلیون و پانصد هزار موالید‬ ‫داشته باشیم ( که مورد انتظار است‬ ‫) اج��رای این طرح بی��ش از ‪1500‬‬ ‫میلیارد تومان بودجه می خواهد‪ .‬با‬ ‫توجه به اینکه مجلس چنین بودجه‬ ‫ای را تصویب نک��رده و دولت نیز‬ ‫با بدهی های هزاران میلیارد تومانی‬ ‫دست و پنجه نرم می کند مشخص‬ ‫نیس��ت که دولت بودجه مورد نیاز‬ ‫ب��رای اجرای این ط��رح را از کجا‬ ‫تامین خواهد ک��رد؟ این در حالی‬ ‫است که سایت های همراه دولت‬ ‫از تخصی��ص ‪500‬میلی��ارد تومانی‬ ‫برای این طرح خبر میدهند‪.‬‬


‫‪26‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 965‬جمعه ‪ 8‬مرداد ‪1389‬‬

‫سحرخیزخواهانپاسخگویی‬ ‫رهبر و رئیس جمهوری ایران شد‬

‫عیسی سحرخیز‪ ،‬روزنامه نگاری که از پس از انتخابات ایران همچنان در‬ ‫زندان به س��ر می برد‪ ،‬در نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضائیه‬ ‫ایران‪ ،‬در قبال آنچه او از آن با عنوان «تخلفات علنی و مظالمی» نام می برد‬ ‫که علیه او و خانواده اش شده‪ ،‬خواهان پاسخگویی رهبر‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫و دادستان کل ایران شده است‪.‬‬ ‫در این نامه که در اختیار پایگاه خبررسانی جرس قرار گرفته او به صادق‬ ‫الریجانی نوش��ته اس��ت که در جریان محاکمه اخیرش در ‪ 27‬تیرماه «از‬ ‫آمران و عامالن ضرب و جرح و ش��كنجه منتهی به شكستگی استخوان‬ ‫سینه‪ ،‬پارگی تاندون شانه چپ و كبودی‌ها و جراحات دیگر اعضای بدن»‬ ‫اش شكایت كتبی كرده است‪.‬‬ ‫در ادامه این نامه آمده است‪« :‬آقای محسنی اژه‌ای‪ ،‬وزیر اطالعات؛ محمود‬ ‫احمدی‌نژاد‪ ،‬رئیس جمهور وقت؛ و ‪ ،...‬رهبری جمهوری اسالمی‪ .‬افرادی‬ ‫که به‌عنوان آمران و عامالن‪ ،‬یا كسانی كه طی یك‌سال گذشته در برابر‬ ‫این تخلفات علنی و مظالمی كه علیه من و خانواده‌ام انجام شده‪ ،‬سكوت‬ ‫توأم با رضا كرده‌اند‪ ،‬ازجمله «متشاكیان عنهم» بوده‌اند‪».‬‬ ‫آقای سحرخیز نوشته است‪« :‬آقای محس��نی اژه‌ای در رأس افرادی قرار‬ ‫دارد که اينجانب عليه آنان ش��کايت ک��رده‌ام‪ ،‬چون مأموران تحت امر‬ ‫ايشان‪ ،‬مرا در زمان دستگيری زير ضربات مشت و لگد گرفته و شکنجه‬ ‫کرده‌اند‪ .‬به‌گون��ه‌ای که در جريان اين برخورد خش��ن‪ ،‬اصل ‪ ۳۸‬قانون‬ ‫اساسی‪ ،‬ماده ‪ ۵۷۸‬قانون مجازات اسالمی‪ ،‬و ماده ‪ ۵‬اعالميه قوق بشر نقض‬ ‫شده است‪».‬‬ ‫او نوشته است که محمود احمدی نژاد‪ ،‬رئیس جمهوری ایران به عنوان‬ ‫مسئول مستقیم غالمحسین محسنی اژه ای‪ ،‬وزیر سابق اطالعات در زمان‬ ‫«وقوع جرم» و آیت اهلل علی خامنه ای‪ ،‬رهبر ایران باید در قبال اعمال افراد‬ ‫تحت امر او و «تخلفات گسترده» آنها پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫آقای سحرخیز در پایان نامه اش نوشته است‪« :‬اگر طی یك‌ماه از تاریخ‬ ‫انتشار نامه‪ ،‬مقدمات تشكیل دادگاه علیه افراد فوق به‌عمل نیاید‪ ،‬این حق را‬ ‫برای خود محفوظ می‌دانم كه از طریق خانم شیرین عبادی‪ ،‬وكیل خود‪،‬‬ ‫در مراج��ع قضایی جهان و مجامع بین‌الملل��ی پرونده‌ای علیه نامبردگان‬ ‫گشوده‪ ،‬و مسئله را به‌گونه‌ای دیگر پیگیری نمایم‪».‬‬ ‫عیس��ی س��حرخیز‪ ،‬مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در دوران‬ ‫ریاست جمهوری محمد خاتمی‪ ،‬تیرماه گذشته در پی انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری در ایران بازداشت شد و از آن زمان در زندان به سر می برد‪.‬‬ ‫مق��ام های قضایی ایران اتهام توهین به رهبر و تبلیغ علیه نظام جمهوری‬ ‫اسالمی را علیه او مطرح کرده اند‪.‬‬ ‫اما به گفته نسرین ستوده‪ ،‬یکی دیگر از وکالی آقای سحرخیز‪ ،‬او در ماه‬ ‫اسفند گذشته از اتهام تبلیغ علیه نظام تبرئه شد‪.‬‬ ‫آقای سحرخیز هفته گذشته در یکی از شعبه های دادگاه انقالب تهران‬ ‫حاضر شد که به گفته وکیلش‪ ،‬او را با دستبند و پابند به دادگاه آوردند‪.‬‬

‫‪26 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010‬‬


‫‪27‬‬

‫‪27 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 965‬جمعه ‪ 8‬مرداد ‪1389‬‬

‫بابا فقط آب داد‬ ‫و نان داد‬

‫خنک آن قماربازی‪...‬‬

‫شیرینعبادی‬

‫ی به داشتن مادری چون نرگس محمدی افتخار می‌‌کنند‪،‬‬ ‫کيانا و عل ‌‬ ‫اکنون خردسال هستند اما مأمورين امنيتی مطمئن باشند که چند سال‬ ‫بعد‪ ،‬آنان با افتخار از شهامت و پايداری مادر و پدر خود ياد می‌کنند‬ ‫و راه آنان را ادامه خواهند داد ‪-‬‬ ‫اما بازجوی محترم!! آيا فرزندان تو حاضر هستند با افتخار به همه‬ ‫ی تو چيست‪ ،‬چه کاره بوده ای‪ ،‬منزلی که در آن‬ ‫بگويند نام واقع ‌‬ ‫سکونت داری و ماشينی که بر آن سوار می‌‌شوی‬ ‫به چه بهائی تهيه شده‌است؟‬

‫تقديم به همکار عزيزم خانم نرگس محمدی‬ ‫خنک آن قمار بازی که به باخت هرچه بودش‬ ‫به نماند هيچش اال هوس قمار ديگر‬ ‫س��اعت ‪ ۱۰: ۳۰‬شب بيست و يکم خرداد ‪ ،۱۳۸۹‬شش‬ ‫مأم��ور امنيتی به درب من��زل نرگس محمدی مراجعه‬ ‫می‌‌کنند و به بهانه چند پرسش وارد آپارتمان مسکونی‬ ‫او می‌‌ش��وند‪ .‬همه جا را زير و رو می‌‌کنند‪ ،‬چيز دندان‬ ‫ی‬ ‫گي��ری پيدا نمی کنن��د و به قول معروف ب��رای خال ‌‬ ‫نبودن عريضه‪ ،‬مقداری کاغذ و ياد داش��ت‌های عادی‬ ‫ی اهميت و کامپيوت��ر وی را ضبط می‌‌کنند و نيمه‬ ‫و ب�� ‌‬ ‫شب در مقابل چشمان گريان دو کودک دو قلوی سه‬ ‫ساله‌اش او را دستگير می‌‌کنند و به ن‌ا کجا آباد اوين می‬ ‫برند‪ -‬کيانا دخترک سه ساله نرگس به تازگی جراحی‬ ‫ش��ده بود و ده بخيه در بدن داشت که مادر بايد وی را‬ ‫فردا‪ -‬فردائی که نبود‪ -‬ب��ه نزد جراح می‌‌برد تا بخيه‌ها‬ ‫ی فروکش کند‪ .‬کيانا گريه کنان‬ ‫را بکش��ند و درد کم ‌‬ ‫ب��ه دامان مادر آويخته ب��ود‪ ،‬از درد بخيه و درد جدايی‬ ‫فرياد می‌‌زد و اشک می‌‌ريخت‪ ،‬نرگس با قلبی دردناک‬ ‫اما س��ری بر افراشته بوسه ای بر روی دختر زد و همراه‬ ‫مأمورين وظيفه شناس؟!! رفت تا ثابت کند کسانی که‬ ‫ادعای عطوفت اسالمی و قانون گرائی دارند فقط گزافه‬ ‫گويانی هس��تند که از اسالم هيچ نمی دانند و از قانون‪،‬‬ ‫ی که محصول حکومت آنهاست بيزاراند‪.‬‬ ‫حتی قانون ‌‬ ‫تفتيش منزل و بازداشت نرگس محمدی‪ ،‬مطابق با قوانين‬ ‫ی دادستان تهران‬ ‫جمهوری اسالمی نبود تا حدی که وقت ‌‬ ‫جريان را از زبان نرگس شنيد تعجب کرد و گفت که‬

‫‪« :‬چ��را آنان را به منزل راه داديد؟ چرا اجازه بازرس��ی‬ ‫دادي��د؟» و البته نگفت که دس��تور تعقيب و محاکمه‬ ‫ی می‌‌دانست‬ ‫ی را خواهد داد‪ ،‬زيرا به خوب ‌‬ ‫مأمورين خاط ‌‬ ‫که اجازه چنين کاری را ندارد زيرا او را دادستان تهران‬ ‫کرده بودند تا‪...‬‬ ‫به هر حال از همان لحظه ورود به زندان و در نيمه شب‪،‬‬ ‫ی نرگس ش��روع‬ ‫بازجوئی نه‪ ،‬که ش��کنجه‌های روح ‌‬ ‫ی که‬ ‫می‌‌ش��ود‪ -‬محرومي��ت از هواخوری برای کس�� ‌‬ ‫مشکل ريوی و تنفسی دارد‪ ،‬ساعت‌ها تحقير‪ ،‬توهين‪،‬‬ ‫افترا‪ ،‬شروع می‌‌ش��ود و از همه مهمتر هر جلسه قبل از‬ ‫ش��روع بازجونی مأمور امنيتی که نقش دايه دلسوز تر‬ ‫از م��ادر را بازی می‌کند‪ ،‬نرگس را متهم می‌س��ازد که‬ ‫ی نيست زيرا به خانواده زندانيان سياسی بيشتر‬ ‫مادر خوب ‌‬ ‫اهميت می دهد تا جگر گوشه گانش‪ ،‬کانون مدافعان‬ ‫حقوق بش��ر را بيشتر دوست دارد تا دخترک بيمارش‪،‬‬ ‫برايش تهيه گزارش نقض حقوق بش��ر در ايران مهمتر‬ ‫است تا تهيه خوراک برای همسر و فرزندانش‪...‬‬ ‫ی نرگس ياد آور ميشود که به موجب آئين نامه زندان‬ ‫وقت ‌‬ ‫ی صحبت کند‪،‬جواب‬ ‫بايد با خانواده و فرزندانش تلفن ‌‬ ‫ی نبوده فرزندانش نيازی به‬ ‫می شنود که چون مادر خوب ‌‬ ‫شنيدن صدای مادر بی مهری چون او را ندارند‪.‬‬ ‫ی به حدی‬ ‫ی و خشونت‌های کالم ‌‬ ‫ميزان فشار‌های روح ‌‬ ‫است که نرگس بعد از چند روز بيمار شده و مبتال به فلج‬ ‫ادواری عضالنی می گردد‪ .‬چندين مرتبه حين بازجويی‬ ‫دچار فلج می‌‌شود و هر بار باز جو‌های وظيفه شناس!! با‬ ‫حوصله منتظر می‌‌مانند تا وی به حالت عادی باز گردد و‬ ‫به سواالت آنها پاسخ دهد‪.‬‬ ‫باالخرهکاربهجايیمیکشدکهبيممرگنرگسميرود‬ ‫و پزشک زندان به بازجويان می‌‌گويد‪ « :‬کاری نکنيد که‬

‫زهرا کاظمی ديگری درست شود»‪ .‬با پی گيری خانواده‬ ‫و در اثر لطف دادس��تان و عطوف��ت باز جو!! نرگس با‬ ‫ی دارائی‬ ‫تنی بيمار و پس از سپردن وثيقه ای معادل تمام ‌‬ ‫خانواده موقتا از زندان آزاد می ش��ود تا درمان ش��ود‪.‬‬ ‫باالخره او را در بيمارستان بستری می کنند‪ -‬دو روز بعد‬ ‫ی که به شدت بيمار بود و به سختی صحبت می‬ ‫در حال ‌‬ ‫کرد با خبر نگاران مصاحبه می‌کند و از آنچه بر او رفته‬ ‫می‌‌گويد نه به قصد شکوه و شکايت بلکه برای گزارش‬ ‫نقض حقوق بش��ر‪ ،‬و با اين ترتيب به باز جويان امنيتی‬ ‫نشان می دهد که مرعوب نشده و حتی اگر قادر به راه‬ ‫ی است که قبال بوده‪.‬‬ ‫رفتن نباشد همان شير زن ‌‬ ‫اين بار ني��ز نرگس دغدغه حقوق بش��ر دارد و نگران‬ ‫عبدالرضا تاجيک است که از کليه حقوق خود محروم‬ ‫و تحت س��خت‌ترين ش��رايط در زندان بازجوئی می‬ ‫شود تا به گناه ناکرده اعتراف کند‪ -‬همچنين او نگران‬ ‫زينب جالليان است که به اتهام عضويت در يک حزب‬ ‫محکوم به اعدام ش��ده است ‪ .‬او از همگان درخواست‬ ‫می‌کند که به فکر نجات اين دو نفر باشند‪.‬‬ ‫نرگس با مصاحبه‌های خود ثابت کرد که مصداق اين‬ ‫شعر است‪:‬‬ ‫خنک آن قمار بازی که به باخت هر چه بودش‬ ‫به نماند هيچش اال هوس قمار ديگر‬ ‫ی به داشتن مادری چون‬ ‫س��خن آخر آن که‪ ،‬کيانا و عل ‌‬ ‫نرگس محمدی افتخار می‌‌کنند‪ ،‬اکنون خردسال هستند‬ ‫اما مأمورين امنيتی مطمئن باشند که چند سال بعد‪ ،‬آنان‬ ‫با افتخار از ش��هامت و پايداری مادر و پدر خود ياد می‬ ‫کنند و راه آنان را ادامه خواهند داد‪ -‬اما بازجوی محترم!!‬ ‫آيا فرزندان تو حاضر هستند با افتخار به همه بگويند نام‬ ‫ی تو چيس��ت‪ ،‬چه کاره بوده ای‪ ،‬منزلی که در آن‬ ‫واقع ‌‬ ‫سکونت داری و ماشينی که بر آن سوار می‌‌شوی به چه‬ ‫بهائی تهيه شده است؟‬ ‫شيرينعبادی‬ ‫سوم مرداد ماه ‪۱۳۸۹‬‬

‫بابا گول ش��یطان را خورد و شناسنامه اش چند بار پر‬ ‫شد‪ .‬پر ش��د‪ ،‬خالی شد خالی نشد‪ .‬خط خورد‪ .‬زن ها‬ ‫خط خوردند‪ ،‬مادر ها خط خوردند دخترها زن شدند‪،‬‬ ‫زن ها مادر شدند و خط خوردند و بابا چون حق دارد‪،‬‬ ‫آب می دهد‪ .‬نان می دهد‪ .‬مامان‪ ،‬زوجه مامان‪ ،‬ضعیفه‬ ‫مامان‪ ،‬عفیفه مام��ان‪ ،‬غذا پخت‪ ،‬بابا غذا خورد‪ .‬مامان‬ ‫لباس را ات��و کرد‪ ،‬بابا لباس را پوش��ید و رفت بیرون‬ ‫‪...‬مامان ظرف شس��ت‪ ،‬بابا روزنامه خواند‪ .‬بابا روزنامه‬ ‫خواند و اخبار دنیا را فهمید ولی نفهمید مامان غم دارد‪،‬‬ ‫بابا اخم کرد‪ .‬بابا فحش داد‪ .‬آخر بابا ناموس دارد‪ .‬پشت‬ ‫سر ناموسش حرف بود‪ .‬مامان‪ ،‬کار مامان‪ ،‬پیکار مامان‪،‬‬ ‫تکرار مامان‪ ،‬مامان بیدار‪ .‬مامان‪ ،‬دار‪ ،‬مامان‪ ،‬س��نگ؛ ‪،‬‬ ‫شهال‪.‬مامان‪ ،‬مریم‪ .‬مامان‪،‬افسانه‪ ،‬لیال‪ .‬بابا نان می دهد و‬ ‫فوتبال خیلی دوست دارد‪ ،‬بابا رونالدو را از مامان بیشتر‬ ‫دوست دارد‪ .‬بابا می خوابد‪ ،‬مامان می خوابد‪ .‬مامان می‬ ‫زاید‪ .‬مامان با درد می زاید‪ .‬مامان شیر می دهد‪ ،‬بزرگ‬ ‫می کند‪ ،‬حقیر می ش��ود‪ ،‬پیر می شود بابا زن گرفت‪.‬‬ ‫صیغهء بابا ب��رای مامان طال گرفت‪ .‬مامان بغض کرد‪.‬‬ ‫مام��ان رفت‪ .‬صیغه یعنی رفتم‪ ،‬رفت��ی‪ ،‬رفت ‪ ...‬مامان‬ ‫برگشت‪ .‬کسی با بابا کار ندارد‪ .‬بابا حق دارد‪ .‬حتی اگر‬ ‫شب ها هم نیاید ولی مامان باید با آبرو باشد‪ .‬آبرو یعنی‬ ‫مامان ساکت باشد‪ .‬من ساکت باشم‪ .‬زن ساکت باشد‬ ‫و مرد آب بدهد‪ ،‬نان بدهد‪ .‬بابا "پرسپولیس" را دوست‬ ‫دارد‪ ،‬بابا "آنجلینا جولی" را دوس��ت دارد‪ .‬مامان‪ ،‬کار‬ ‫مامان‪ ،‬پیکار مامان‪ ،‬سرش��ار از پی��کار مامان‪ ،‬زندان‪،‬‬ ‫بیمار‪ ،‬تب دار‪ .‬بابا خانه دارد‪ ،‬ماشین دارد‪ ،‬ارث دارد‪،‬‬ ‫غرور دارد‪ ،‬زور دارد‪ .‬مامان روس��ری دارد‪ .‬ولی دیگر‬ ‫هیچ چیز ندارد‪ .‬مامان فقط حق مهریه دارد‪ ،‬حق نفقه‬ ‫دارد‪ ،‬حق آزادی دارد‪ .‬پس باید ساکت بماند حتی اگر‬ ‫مهریه‪ ،‬نفقه و آزادی ندارد‪ .‬بابا کله پاچه را از زن های‬ ‫زیر پل هم بیشتر دوس��ت دارد‪ .‬مامان خدا را دوست‬ ‫دارد‪ .‬ولی نمی دانم آیا خدا هم او را دوست دارد؟ پس‬ ‫چرا مامان تب دارد؟! بابا نمی بیند‪ ،‬نمی بیند که مامان‬ ‫غم دارد‪ ،‬درد دارد‪ .‬باباهای اینجا هیچ وقت نمی بینند‪.‬‬ ‫باب��ا فقط آب می دهد‪ ،‬نان می دهد و می رود و ما هر‬ ‫روز‪ ،‬بای خدا را شکر کنیم‪ ،‬روزی هزار بار‪...‬‬ ‫نامه ارسالی یک خواننده‬


‫‪28‬‬

‫‪28 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 965‬جمعه ‪ 8‬مرداد ‪1389‬‬

‫آخرین اخبار زندانیان سیاسی و مطبوعاتی‪....‬‬

‫ادامه از صفحه ‪21‬‬

‫و علی عرب مازار به س��ر می برند‪.‬‬ ‫عب��داهلل مومنی فعال دانش��جویی‪،‬‬ ‫بهمن احمدی امویی روزنامه نگار‪،‬‬ ‫عل��ی ملیحی‪ ،‬میالد اس��دی‪ ،‬علی‬ ‫تاجرنی��ا‪ ،‬کیوان صمیمی‪ ،‬حس��ین‬ ‫نورانی نژاد‪ ،‬مجید دری‪ ،‬ضیا نبوی‪،‬‬ ‫علی زاه��د و …‪ .‬از دیگر زندانیان‬ ‫سیاسی این بند محسوب می شوند‪.‬‬

‫اتهامات تازه جنتی‪...‬‬ ‫علی خامن��ه ای‪ ،‬رهبر کنونی ایران‬ ‫منجر ش��ده بود اشاره کرد و گفت‬ ‫که در حالیکه همه دکتر ها از آقای‬ ‫خامنه ای قطع امید کرده بودند‪ ،‬خدا‬ ‫او را «ذخیره ای برای روز مبادا قرار‬ ‫داد‪».‬‬ ‫او درباره انتخاب آقای خامنه ای به‬ ‫عنوان رهبر ایران پس از درگذشت‬ ‫آیت اهلل خمینی گف��ت‪ « :‬خداوند‬ ‫متعال‪ ،‬س��مت رهبری انقالب را بر‬ ‫مقام معظم رهب��ری محول کرد و‬ ‫ایش��ان از طرف خدا مامور شد که‬ ‫این انقالب و این نظام را حفظ کند‬ ‫و ادامه دهد‪».‬‬ ‫او گفت که از آغاز ‪ ۲۱‬سال رهبری‬ ‫آقای خامن��ه ای «فتنه های داخلی‬ ‫و خارجی» بس��یاری شروع شد که‬ ‫«رذیالنه ترین و خبیثانه ترین آن فتنه‬ ‫سال ‪ ،»۸۸‬یعنی اعتراضات انتخاباتی‬ ‫یک سال پیش بوده است‪.‬‬ ‫مقامات دول��ت ایران اعتراضات به‬ ‫نتیجه دهمین دوره انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری در این کش��ور در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۸۸‬خورشیدی را «فتنه» و رهبران‬ ‫مخالفان را «سران فتنه» نامیده اند‪.‬‬ ‫پی��ش از این آقای جنتی‪ ،‬در خطبه‬ ‫های نم��از جمعه ته��ران از اعدام‬

‫ادامه از صفحه ‪21‬‬

‫مخدوش ‪ 22‬خرداد سال گذشته در به گفت��ه تعدادی از خان��واده های‬ ‫زندانیان سیاسی بند ‪ ،۳۵۰‬مسئوالن‬ ‫آن نگهداری می شوند‪.‬‬ ‫براس��اس این گ��زارش‪ ،‬روزهای ای��ن بن��د در واکنش ب��ه اعتراض‬ ‫دوش��نبه‪ ،‬روز مالق��ات زندانی��ان زندانی��ان ب��ه رفتارهای نامناس��ب‬ ‫این بند با خانواده هایش��ان است و زندانبانان‪ ،‬تمامی تماس های تلفنی‬ ‫خانواده های زندانی��ان می گویند زندانیان را‪ ،‬هم زمان با نیمه شعبان‬ ‫در هفته های جاری هم خودش��ان قطع کردند‪.‬‬ ‫و هم زندانیان با برخوردهای بسیار به گفت��ه خانواده های زندانیان‪ ،‬بند‬ ‫نامناسب ماموران زندان مواجه شده ‪ ۳۵۰‬زندان اوی��ن از همه امکانات‬ ‫دو نف��ر از متهمانی ک��ه در دادگاه‬ ‫شهابی‬ ‫رضا‬ ‫از‬ ‫خبری‬ ‫بی‬ ‫اند تا جایی که زندانیان روز دوشنبه رفاهی محروم است تا جایی که تنها‬ ‫های بعد از انتخابات محاکمه شده‬ ‫وی در دادس��رای انقالب تا کنون‬ ‫دس��ت به اعتراض زدند و حتی در کتابخانه کوچک این بند نیز چندی‬ ‫بودن��د‪ ،‬دفاع کرده ب��ود و خواهان‬ ‫س��الن مالقات کابین زن��دان اوین پیش تعطیل شد‪ .‬زندانیان این بند از از رضا شهابی‪ ،‬عضو هیات مدیره هیچ نتیجه ای در بر نداش��ته و این‬ ‫ادامه برخورد قاطعانه قوه قضائیه با‬ ‫شعارهایی س��ر دادند که مسئوالن زندان اوین بر خالف سایر بندهای سندیکای کارگران شرکت واحد بی خبری موجب نگرانی خانواده و‬ ‫معترضان شده بود‪.‬‬ ‫زندان با اعزام نیرو به سالن مالقات عمومی از داش��تن ورزش��گاه هم که از تاریخ ‪ ۲۲‬خ��رداد در زندان اعضای سندیکا شده است‪.‬‬ ‫آقای جنتی گفته بود‪« :‬هر جا سستی‬ ‫کابینی تالش کردن��د آنها را آرام محرومن��د‪ .‬تلفن ه��ای این بند که اوین به سر می برد‪ ،‬خبری در دست محمدرضا رجبی‪ ،‬منشی ویژه دفتر‬ ‫و ضعف داش��ته ایم‪ ،‬ضربه خورده‬ ‫رئیس جمه��ور در زمان ریاس��ت‬ ‫کنند و به سلول هایشان بازگردانند‪ .‬بر آن کامال فض��ای امنیتی حاکم نیست‪.‬‬ ‫ای��م‪ ،‬مثل ‪ ۱۸‬تیر که ضعف نش��ان‬ ‫زندانبانان اوین‪ ،‬به ویژه بند ‪ ،۳۵۰‬در اس��ت نیز بر خالف سایر بند های به گفته خانواده ش��هابی‪ ،‬این فعال جمهوری هاش��می رفس��نجانی از‬ ‫دادیم‪ .‬باید پرس��ید دستگاه قضایی‬ ‫روز های مالقات‪ ،‬ساعتها زندانیان زندان دو یا سه دقیقه در روز است کارگری تا اوایل تیرماه س��ه بار از یازده ماه پی��ش در حالی در زندان‬ ‫چند نفر را اعدام کرد که عاشورا به‬ ‫و خانواده هایشان را در صف های ک��ه گاه و بی گاه و ب��ه بهانه های طریق تلفن و در حد احوالپرسی با به س��ر می برد که هیچ خبری از او‬ ‫وجود آمد؟ می گویم اگر ضعف‬ ‫طوالن��ی نگه می دارند تا س��اعت مختلف زندانیان از آن هم محروم آنها تماس تلفنی داشته اما از حدود منتشر نشده است‪.‬‬ ‫نشان دهید‪ ،‬آینده بدتری در انتظار‬ ‫مالق��ات آنها کم ش��ود ی��ا قبل از می ش��وند‪ .‬فروش��گاه بند ‪ ۳۵۰‬نیز دو هفته پیش تاکن��ون از وی هیچ براس��اس گ��زارش س��ایت ادوار‬ ‫شماست‪».‬‬ ‫نیوز‪ ،‬آقای رجبی‪ ،‬به دلیل حضور‬ ‫مالقات روحیه زندانی های سیاسی فقط یکبار در ماه میوه برای فروش خبری دسترس نیست‪.‬‬ ‫احمد جنتی یکی از اعضای شورای‬ ‫و خان��واده هایش��ان به ه��م بریزد‪ .‬می آورد و میزان میوه برای فروش این عضو هیات مدیره س��ندیکای در راهپیمایی میلیونی و مس��المت‬ ‫نگهبان است که پیش از انتخابات‬ ‫این در حالی اس��ت که به دس��تور به قدری کم است که برای تقسیم کارگران شرکت واحد در آخرین آمی��ز مردم��ی در روز ‪ 25‬خ��رداد‬ ‫جنجال برانگیز ریاست جمهوری‬ ‫دادس��تان تهران‪ ،‬جعف��ری دولت آن بین زندانیان از روش قرعه کشی تماس تلفنی از درد شدید در ناحیه سال گذش��ته بازداشت شد و پس‬ ‫خرداد ماه گذشته‪ ،‬از آقای احمدی‬ ‫آبادی طی چند ماه گذش��ته امکان اس��تفاده می ش��ود‪.‬کمبود میوه در گردن و کمرشکایت داشته که این از تحمل فشارهای فراوان از جمله‬ ‫نژاد حمایت کرده بود‪.‬‬ ‫مالقات حضوری زندانیان سیاسی زندان موجب ضعف ش��دید بدنی مسالهموجبتشدیدنگرانیخانواده ‪ ۷۰‬روز انفرادی و محکومیت‪ ،‬به ‪۶‬‬ ‫با فرزندان‪ ،‬خواهران و برادران شان زندانی��ان و بیماری های مکرر آنها وی در دوران بی خبری این زندانی سال حبس تعزیری به اتهام شرکت نقش ایران در افغانستان در‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪20‬‬ ‫در راهپیمایی ‪ ۲۵‬خرداد و توهین به‬ ‫سیاسی شده است‪.‬‬ ‫هم لغو ش��ده و فقط همسر و پدر و شده است‪.‬‬ ‫مادر زندانیان سیاسی می توانند آنها اکنون در بند ‪ ۳۵۰‬زندان اوین س��ه براساس این گزارش‪ ،‬پیگیری های احمدی نژاد از طریق ارسال ایمیل که «حکومت ایران به اعضای گروه برای انجام حم�لات نظامی یاری‬ ‫به ازای هر سربازی که بکشند‪ ۱۰۰ ،‬رسانده‌اند‪.‬‬ ‫را ب��ه صورت حض��وری مالقات مشاور میر حسین موسوی علیرضا مکرر خان��واده او در دادس��تانی و محکوم شده است‪.‬‬ ‫هزار روپیه (‪ ۱۷۴۰‬دالر) و برای قتل همینگزارشمدعیاستکهمرکز‬ ‫بهشتی شیرازی‪ ،‬قربان بهزادیان نژاد دادگاه حقوق ش��هروندی و وکیل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫هر مقام حکومتی افغان‪ ۲۰۰ ،‬هزار حمایت دولت ایران از طالبان شهر‬ ‫بیرجند است‪ .‬گزارش می‌گوید که‬ ‫روپیه (‪ ۳۴۸۱‬دالر) می‌پردازد‪».‬‬ ‫در یک گزارش دیگر آمده است در این شهر اتوموبیل‌های انفجاری‬ ‫ادامه از صفحه ‪21‬‬ ‫بازنشستگی ‪ 250‬سردار پاسدار‬ ‫بازی انتظار‪...‬‬ ‫که در ژانویه‌ی ‪ ۲۰۰۵‬میزان زیادی برای انج��ام مأموریت کش��تار در‬ ‫حامی میرحسین موسوی‬ ‫پول به جایی در نزدیکی مرز ایران افغانستان در اختیار طالبان گذاشته‬ ‫موضوع را به همه بگويم‪.‬‬ ‫لحظه بسيار عاطفی بوجود آمد‪.‬‬ ‫و افغانستان فرستاده شده‪ .‬مقدار پول می‌شوند‪ .‬در گزارشی دیگر از شهر‬ ‫ش��رود‪ :‬دول��ت اي��ران از زم��ان هايکی‪ :‬مازي��ار‪ ،‬فکر می کنيد چه‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون افغانی (‪ ۲۱۲‬هزار دالر) مشهدبهعنوانکانونحمایتدولت‬ ‫جرس‪ :‬س��ردار محمد علی (عزیز) در رویداده��ای پس از انتخابات به ورودمان اعالم کرد شبکه ماهواره وقت آنها را آزاد خواهند کرد؟‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬یک ماش��ین تویوتای ایران از طالبان اسم برده می‌شود‪.‬‬ ‫جعف��ری‪ ،‬فرمان��ده کل س��پاه زندان افتاد‪ .‬خانواده‌‌های فرماندهان ای انگليس��ی زبان پرس تی وی به اگر کس��ی می توانست تحرکات‬ ‫س��فید رنگ ک��ه سرنش��ینان آن‬ ‫پاسداران‪ ،‬سه روز قبل برای نخستین برجس��ته‌ای چون همت‪ ،‬باکری و ما دسترس��ی کامل خواهد داشت‪ .‬دولت اي��ران را پيش بينی کند‪ ،‬در‬ ‫کار سیاسی‬ ‫چهار عضو حزب اسالمی گلبدین‬ ‫بار به حمایت برخی از «پاسداران» زین‌‌الدین پیش و پس از انتخابات ما چاره ديگری نداشتيم‪ .‬دو ديدار آنص��ورت ايران و دنيا در وضعيت‬ ‫حکمتی��ار بوده‌اند‪ ،‬انتق��ال پول را‬ ‫از رهب��ران مخالف��ان دولت اذعان با صدور بیانیه هایی از میرحس��ین‬ ‫ما تح��ت نظارت پ��رس تی وی و بسيار بهتری به س��ر می بردند‪ .‬من انجام داده است؛ پولی که منشأ آن گزارش‌ه��ا حاک��ی از آن‌ان��د که‬ ‫کرد و اظهار داشت اقناع این دسته موسوی حمایت کرده اند‬ ‫بازجوي��ان بود‪ .‬تنها زمانی که يک فق��ط می توان��م بگوي��م فرزندان «اطالعات ایران» ذکر می‌ش��ود که حکوم��ت ای��ران تنه��ا از طری��ق‬ ‫از پاس��داران بهتر از «حذف» آنان به گزارش مناب��ع خبری جرس در‬ ‫مکالمه خصوصی با دخترم داشتم‪ ،‬ش��ما نس��بت به زندانی های ديگر منظور از آن معموال سپاه پاسداران ستیزه‌جویان طالبان در صدد ناآرام‬ ‫است‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬سرلشکر تهران س��تادي مرک��ب از حجت زمانی بود که با سارا به حمام رفتم و در ايران‪ ،‬در وضعيت بسيار بهتری‬ ‫کردن اوضاع افغانستان نیست‪ .‬ایران‬ ‫است‪.‬‬ ‫جعفری‪ ،‬در اولی��ن دوره آموزش االس�لام س��ید مجتب��ي خامنه اي شير آب و شير دوش را باز کردم تا هس��تند‪ .‬دولت ايران ب��ا زندانيان و‬ ‫تشکیالت سیاسی هم ایجاد می‌کند‬ ‫مربیان درس آمادگ��ی دفاعی‪ ،‬در (فرزند مقام رهبری)‪ ،‬سرلشکر سید صدای ما را نشنوند‪ .‬سارا دچار يک گ��روگان ه��ای خود مانن��د کاال‬ ‫و می‌کوش��د در می��ان نمایندگان‬ ‫حمایت فعال از طالبان‬ ‫پاسخ به پرسشی که چرا با پاسدارا ِن حس��ن فيروزآبادي (رئیس س��تاد وضعيت پزش��کی پيش‪ -‬سرطانی برخورد می کن��د‪ .‬از آنها به عنوان‬ ‫مجلس و مقام��ات حکومتی افغان‬ ‫«حامی فتنه» برخورد نش��د‪ ،‬گفت‪ :‬مشترک نیروهای مس��لح)‪ ،‬سردار‬ ‫است‪ .‬در هشت تا نه سال گذشته در ابزار چانه زنی استفاده می شود‪ .‬آنها حکوم��ت ای��ران اف��راد خ��ود را نفوذ کند‪.‬‬ ‫«خیلی از ابهامات رفع ش��ده و آنها محمد رضا نقدي (فرمانده بسیج) و‬ ‫دهانه رحم او س��لول های سرطانی تا زماني که فکر کنند نگهداش��تن هم ب��رای ناآرام ک��ردن اوضاع به سندها می‌گویند‪ ،‬دولت افغانستان‬ ‫قانع شدند حرکت اشتباه بوده و این حجت االسالم سردار حسین طائب‬ ‫پي��دا ش��ده و او بايد هر س��ه ماه‪ ،‬زندانی به نفع شان است‪ ،‬اين کار را داخل افغانستان می‌فرستد‪ .‬یکی از می‌کوش��د ک��ه ب��ا دول��ت ایران‬ ‫بهتر از برخ��ورد فیزیکی و حذف (معاون اطالعات س��پاه پاسداران)‬ ‫آزمايش پاپ اسمير انجام دهد‪ .‬او ادامه می دهند‪ .‬از آنجا که فرزندان گزارش‌ها در مورد دو ایرانی است مماش��ات کند‪ .‬کاب��ل مداخالت‬ ‫است‪ ».‬این برای نخستین بار است که به دس��تور آقای خامنه اي تشکیل‬ ‫در يکسال گذشته تنها يک بار پاپ شما ابزار چانه زنی هستند‪ ،‬البته نمی که با هویت جعلی در ایالت پروان کشور همس��ایه را نادیده می‌گیرد‪.‬‬ ‫یک مقام ارشد جمهوری اسالمی شد و طی جلسات متعدد در مورد‬ ‫اسمير شده است‪ .‬ضمناً او غده ای دانم به چه منظور‪ ،‬اما به همين دليل علیه دولت کابل و نیروهای آیساف ظاه��را این سیاس��ت م��ورد تأیید‬ ‫به حمایت بخشی از نیروهای نظامی بازنشسته کردن سرداران سپاه که به‬ ‫را در س��ينه اش به من نشان داد‪ .‬او در شرايط جسمی خوبی نگه داشته تبلیغ ک��رده و به نیروه��ای طلبان آمریکاییان نیز هست‪.‬‬ ‫ایران از رهبران مخالفان حکومت ميرحسين موسوي راي داده بودند يا گفت اين غده در ايران معاينه شده می شوند‪ .‬غذای آنها مناسب است‬ ‫پس از انتخابات از دولت و اقدامات‬ ‫اشاره می کند‪.‬‬ ‫فرمانده کل س��پاه به تعداد و میزان خشننهادهایوابستهبهآنپشتيباني و در حال پسرفت است‪ ،‬اما هنوز در و مطمئن هس��تم بهترين اتاق های زمینه‌ها و بهانه‌های تهدید‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪20‬‬ ‫س��ينه اش وجود داشت‪ .‬وقتی غده زن��دان اوين را ب��ه آنه��ا داده اند‪.‬‬ ‫و این در نهایت به تثبیت جمهوری‬ ‫مخالفت ها در درون سپاه پاسداران نکرده بودند تصميم گرفتند‪ .‬و در را به من نشان می داد‪ ،‬متوجه شدم فرزندان شما خوش شانس هستند‬ ‫کمک برساند‪ .‬در دنیای غرب هم اسالمی بیانجامد‪ .‬مهرداد خوانساری‬ ‫اش��اره نکرده اس��ت‪ ،‬اما در دوران نهايت دویس��ت و پنجاه (‪ )250‬نفر چقدر نحيف و تکيده ش��ده است‪ .‬که زندانی ايرانی نيستند‪.‬‬ ‫مبارزه‌ه��ای انتخاباتی میرحس��ین از س��رداران سپاه را بازنشسته کرد‪ .‬ش��ما هم وزن زيادی از دست داده هايکی‪ :‬آنها به ما گفتند از سپتامبر به افراد و عناصری هستند که مرتب از بایادآوریتفاوت‌هایجامعهکنونی‬ ‫گفته‌های رهبران ایران برای گزینه ایران با س��ی س��ال قبل می‌گوید‪:‬‬ ‫اين سو ديگر بازجويی نشده اند‪.‬‬ ‫موس��وی تع��دادی از فرمانده��ان در مي��ان اي��ن افراد س��رداراني که ايد؟‬ ‫سابق سپاه پاس��داران نیز از آخرین هشت سال سابقه حضور در جبهه بيس��ت و پن��ج پوند کاه��ش وزن شرود‪:‬هيچاتهامیبهجزکوهنوردی نظامی استفاده می‌کنند‪ .‬رژیم ایران «بازتاب حمله اس��راییل یا آمریکا‬ ‫ال درباره سلول های در امتداد مرزها متوجه آنها نش��ده و دولت کنونی اس��راییل دشمنانی ب��ه ایران آن چیزی نخواهد بود که‬ ‫نخس��ت‌وزیر ایران حمایت کرده را داشتنند و مسئوليت هاي مهمی داش��تم‪ .‬چرا قب ً‬ ‫هستند که سخت به یکدیگر برای در زم��ان صدام پیش آم��د‪ .‬مردم‬ ‫است‪.‬‬ ‫بودند‪ .‬محس��ن رشید (رئیس سابق از قبیل فرمانده لشکر يا فرمانده تيپ سرطانی صحبت نکرده بوديد؟‬ ‫لا نمی دانم چ��را اين مک فس��ل‪ :‬ممکن اس��ت دولت بقای خ��ود نیاز دارن��د و این ایران ایران دیگر روحیه اوایل انقالب را‬ ‫مرکزمطالعاتجنگسپاهپاسداران داشتند به چش��م مي خورد‪ .‬سردار ش��رود‪ :‬اص� ً‬ ‫انقالب اس�لامی) و محمد عزلتی حس��ين عالوي ‪ ،‬س��ردار حس��ين موض��وع را برای ش��ما گفت��م‪ .‬او ايران فکر کند آزادی زندانيان نشانه اس��ت که باید ب��ا ابت��کار عمل و ندارند و به‌راحتی انگیزه‌ها و مقاصد‬ ‫مقدم (رئیس كمیته ایثارگران ستاد دهقان ‪ ،‬س��ردار مصطفي آجر لو و يک زن بالغ است‪ .‬اين يک مسأله ضعف خواهد ب��ود‪ ،‬اما رحمت و هوش��یاری جلوی چنین چیزی را دولت را می‌‌فهمند‪ .‬بسیار بعید است‬ ‫ک��ه مردم ای��ران نقش م��ورد نظر‬ ‫انتخاباتی مهندس موسوی) از جمله س��ردار مرتضي قرباني در ميان اين خصوصی است و معموالً عالقه ای بخش��ش در اسالم‪ ،‬نش��انه قدرت بگیرد‪».‬‬ ‫فرماندهان س��ابق س��پاه بودند که سرداران مغضوب و بازنشست شده به صحبت کردن درباره اين چيزها است‪ .‬من از دولت ايران می خواهم پاره‌ای ناظران سیاس��ی می‌گویند جمهوری اسالمی را در این شرایط‬ ‫می‌توان به حمایت آنها از میرحسین به چشم می خورند‬ ‫که حمل ‌ه نظامی ب��ه ایران می‌تواند ایفا کنند‪ .‬ب��ه احتمال قوی‪ ،‬عاقبت‬ ‫ندارم‪ .‬اما سارا به من گفت بايد اين به اين اصول مترقی عمل کند‪.‬‬ ‫موسوی اش��اره کرد؛ عزلتی مقدم ا‬ ‫احساس��ات ملی مردم را دامن بزند چنی��ن جنگ��ی به نف��ع جمهوری‬


‫‪29‬‬

‫‪29 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 965‬جمعه ‪ 8‬مرداد ‪1389‬‬

‫سى سال پس از درگذشت آخرين شاه ايران‬

‫مصاحبه با فرح پهلوى‬

‫رادیو فردا ‪ -‬در روز پنجم مردادماه‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۸۹‬سى سال از درگذشت‬ ‫محمدرضا پهلوى‪ ،‬آخرين پادشاه‬ ‫ايران مى گذرد‪.‬‬ ‫محمدرضا ش��اه پهلوى پس از ‪۳۷‬‬ ‫سال سلطنت در ‪ ۲۶‬ديماه سال ‪۱۳۵۷‬‬ ‫ايران را ترك كرد و پس از مدتى‬ ‫س��رگردانى و اقامت و معالجه در‬ ‫مراكش‪ ،‬آمريكا‪ ،‬مكزيك و پاناما‬ ‫س��رانجام به مصر رفت و در پنجم‬ ‫مردادماه سال ‪ ۱۳۵۹‬در بيمارستانى‬ ‫در قاهره چشم از جهان فروبست و‬ ‫پيكر وى در مسجد الرفاعى قاهره به‬ ‫امانت گذاشته شد‪.‬‬ ‫فرح پهلوى‪ ،‬همس��ر آخرین ش��اه‬ ‫ايران در گفت و گو با راديو فردا از‬ ‫ماجراهاى آن روزها مى گويد‪:‬‬ ‫شهبانوفرحپهلوى!سپاسگزاريمكه‬ ‫دعوت راديو فردا را پذيرفتيد و در‬ ‫اين گفت و گو شركت كرديد‪.‬‬ ‫فرح پهل��وى‪ :‬درود بر ش��ما آقاى‬ ‫خاكزاد و درود بر هم ميهنان عزيز‪.‬‬ ‫شهبانو! بيست و هفتم ماه ژوئيه كه‬ ‫برابر با پنجم ماه مرداد سى امين سال‬ ‫درگذشت محمدرضا شاه پهلوى‪،‬‬ ‫پادشاه فقيد ايران است‪ .‬در نخستين‬ ‫سئوال از شما مى پرسم گفته شده‬ ‫كه پادشاه ايران از بيمارى كه دچار‬ ‫آن شده بودند‪ ،‬بى خبر بودند و اين‬ ‫بيمارى از ايش��ان پنهان نگاه داشته‬ ‫شده بود‪ .‬اين مسئله درست است؟‬ ‫بيمارى اعليحضرت همان طور كه‬ ‫گفته ش��ده و در كتابم هم نوش��ته‬ ‫ام‪ ،‬س��رطان سيستم لنفاوى بوده‪ .‬از‬

‫من واقع ًا خيلى از سران جمهورى اسالمى را فرزندان ناسپاس‬ ‫همين سياست هاى سى سال پيش بعضى از ممالكى كه امروز‬ ‫آقايان هى مى گويند مرگ بر اين مرگ بر آن‪(...‬می دانم)‬ ‫به دليل اينكه خيلى واضح است كه سياست هاى خارجى‬ ‫آن موقع در اين انقالب اسالمى دست داشتند‪.‬‬

‫اينكه به ايشان بعضى وقت ها كلمه‬ ‫سرطان را نگفته اند‪ ،‬درست است‪.‬‬ ‫ولى ايش��ان كام ً‬ ‫ال اطالع داشتند از‬ ‫بيمارى ش��ان‪ .‬بزرگترين س��ندش‬ ‫اين اس��ت‪ ،‬در خاطراتى كه آقاى‬ ‫پروفس��ور ژرژ فالن��درن كه يكى‬ ‫از پزشكان ايش��ان بود‪ ،‬نوشته بود‪،‬‬ ‫اعليحضرت از ايشان پرسيده بودند‬ ‫كه آيا دو سال به من (فرصت) مى‬ ‫دى تا اينكه مث ً‬ ‫ال پسرم به سنى برسد‬ ‫كه من بتوانم كن��اره گيرى كنم و‬ ‫پسرم به پادشاهى برسد و من بتوانم‬ ‫كارهايى كه ش��روع كرده ام تمام‬ ‫كنم‪ ،‬اين خودش دليل اين اس��ت‬ ‫كه ايشان مى دانستند بيمارى دارند‪.‬‬ ‫موقعى كه اين دكترها مى آمدند‪،‬‬ ‫معالجاتى مى ش��د‪ ،‬معلوم اس��ت‬ ‫كه مى دانس��تند چيست‪ .‬شايد اگر‬

‫بعضى از دكترها‪ ،‬دكتر ايرانى شان‬ ‫اين را نگفته بود‪ ،‬به دليل يك مقدار‬ ‫س��نت هاى مملكت ماست در آن‬ ‫موقع كه بيماري هاى س��خت را به‬ ‫افراد نگويند كه ناراحت نشوند‪.‬‬ ‫من خودم يادم اس��ت كه با دكترها‬ ‫صحبت كردم گفتم كه نمى شود‬ ‫از ايش��ان قايم كرد اين موضوع را‪.‬‬ ‫به دو دليل‪ .‬هم دليل انس��انى و هم‬ ‫دليل مملكت��ى‪ .‬دليل انس��انى اين‬ ‫است كه ايش��ان االن قوى هستند‪،‬‬ ‫سالمت هستند و خيلى راحت مى‬ ‫توانند قب��ول كنند كه يك بيمارى‬ ‫را بهشان بگوييم‪ .‬ثانياً از همه مهمتر‬ ‫پادشاه يك مملكتى هستند و بايد‬ ‫تصميماتى بگيرند‪ .‬خ��ود من يادم‬ ‫مى آيد وقتى نه ساله بودم و پدرم را‬ ‫از دس��ت دادم‪ ،‬مادرم به من نگفت‬

‫پدرم ف��وت كرده‪ .‬خ��وب در آن‬ ‫موقع اين طورى ب��ود‪ ،‬در صورتى‬ ‫كه امروز به بچه ها مى گويند وقتى‬ ‫پدرشان يا مادرشان به خاك سپرده‬ ‫مى شود‪ ،‬بايد بچه ها ببينند كه قبول‬ ‫كنند مرگ پدر يا مادر را‪.‬‬ ‫چه زمانى پادشاه ايران متوجه شدند‬ ‫كه به بيمارى س��رطان مبتال ش��ده‬ ‫اند؟‬ ‫از هم��ان موقع��ى ك��ه دكترهاى‬ ‫فرانس��وى آمدن��د‪ ...‬البت��ه به خود‬ ‫م��ن در س��ال ‪ ۱۹۷۷‬گفتن��د‪ .‬قب ً‬ ‫ال‬ ‫نمى دانس��تم‪ .‬موقعى ك��ه دكترها‬ ‫آمدند و دكتر خون هستند و دكتر‬ ‫متخص��ص س��رطان‪ ،‬بزرگتري��ن‬ ‫پروفسور فرانسوى ژان برنارد‪ ،‬مى‬ ‫آيد به اي��ران‪ ...‬خوب ايش��ان مى‬ ‫دانند موقعى ك��ه امتحان مى كنند‬ ‫مى گويند گلبول ه��اى خون تان‬ ‫باالست و پائين است‪ ...‬مى دانند كه‬ ‫گرفتارى شان چيست‪ .‬من فكر مى‬ ‫كنم از همان اول كه دكترها آمدند‬ ‫ايشان مى دانس��تند‪ .‬يك چيزى را‬ ‫مى خواستم اضافه كنم براى اينكه‬ ‫ش��نيدم يكى از اف��رادى كه خيلى‬ ‫نزديك به ايش��ان بودند‪ ،‬در جايى‬ ‫گفته بودند آنهايى كه خبر داشتند‬ ‫از بيمارى پادشاه و نگفتند‪ ،‬خيانت‬ ‫كردند‪.‬‬ ‫من مى خواس��تم بگوي��م خيانت‬ ‫موقعى هس��ت كه وقتی پادشاهى‬ ‫نمی خواه��د مطلبى به عموم گفته‬ ‫ش��ود‪ ،‬آدم ف��اش كن��د آن موقع‪،‬‬ ‫خيانت اس��ت‪ .‬و گرن��ه موقعى كه‬ ‫ايشان نمى خواهند به عموم بگویند‬ ‫ك��ه بيم��ارى دارن��د‪ ،‬ما نبايس��ت‬ ‫بگوييم‪ .‬اين را مى خواس��تم اضافه‬ ‫كنم آنهايى كه اين فكر را مى كنند‬ ‫يا اين ح��رف را مى زنند‪ ،‬فكر مى‬ ‫كنند كه اگر اعليحضرت آن موقع‬

‫گفته بودن��د بيمارن��د‪ ،‬آنهايى كه‬ ‫دشمنى با ايش��ان داشتند‪ ،‬در داخل‬ ‫و خارج دلسوز بودند و نمى كردند‬ ‫اين كار را‪ .‬معلوم است كه ادامه مى‬ ‫دادند دشمنى هايشان را‪.‬‬ ‫مى پردازي��م ب��ه دوره ديگرى از‬ ‫زندگى شما و پادشاه ايران‪ .‬خروج‬ ‫شما از كش��ور‪ .‬شما از ايران خارج‬ ‫ش��ديد‪ .‬كش��ورهاى زي��ادى كه‬ ‫رهبران آنها خود را دوستان پادشاه‬ ‫ايران و ش��ما معرفى م��ى كردند‪،‬‬ ‫براى ورود پادشاه و همينطور شما و‬ ‫اقامت شما در آن كشورها مشكل‬ ‫آفريدن��د‪ .‬واكنش پادش��اه به اين‬ ‫نوع برخورد دوس��تان چه بود و آیا‬ ‫اين مسئله جنبه سياسى داشت؟ آیا‬ ‫رهبران این كش��ورها سودى را در‬ ‫استقرار جمهورى اسالمى در ايران‬ ‫مى ديدند؟‬ ‫من در زندگی ام س��عى ك��رده ام‬ ‫و ب��ه هموطنانم هم م��ى گويم که‬ ‫س��عى مى كن��م روزه��اى تلخ را‬ ‫فراموش كنم؛ در گذش��ته زندگى‬ ‫نكنم و ام��روز زندگى كنم با اميد‬ ‫به آينده‪ .‬اين پيغامى است كه براى‬ ‫هم ميهنانم دارم‪ .‬ولى به هر صورت‬ ‫اينها جزء تاريخ است و روزى كه‬ ‫خارج شديم از ايران فراموش نمى‬ ‫كنم اشك پادشاه را و آن فرودگاه‬ ‫سرد و خالى‪ ،‬و در طياره كه بوديم‬ ‫همين فكر كه اين براى هميشه است‬ ‫يا باز خواهم گشت‪.‬‬ ‫اول به مصر رفتيم كه رئيس جمهور‬ ‫سادات ما را پذيرفتند‪ .‬هنوز در ایران‬ ‫دگرگونى نشده بود و با محبت ما‬ ‫را پذيرفتند‪ .‬بعد از آنجا به مراكش‬ ‫رفتيم‪ .‬همينطور پادش��اه مراكش‪،‬‬ ‫مرحوم ملك حسن‪ ،‬ما را با مهربانى‬ ‫و دوستى پذيرفتند‪ .‬چيزها تغيير كرد‬ ‫موقعى كه بيست و دوم بهمن ‪۱۳۵۷‬‬

‫اين دگرگونى اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫من هيچ وقت يادم نمى رود كه در‬ ‫ش��هر مراكش بوديم و موقعى كه‬ ‫دائماً راديو روش��ن بود و دنبال مى‬ ‫كرديم اخبار را‪ ،‬اين اتفاق افتاد و بعد‬ ‫شروع شد ندانستن كجا برويم‪ ،‬كجا‬ ‫به م��ا اجازه مى دهند و بايد بگويم‬ ‫اعليحضرت خودشان را باالى تمام‬ ‫دروغ ها‪ ،‬خيانت ها و پستى ها نگه‬ ‫داشته بودند‪.‬‬ ‫تنها دغدغه ايش��ان‪ ،‬ايران و ايرانى‬ ‫بود و هيچ وقت گله نكردند‪ .‬فكر‬ ‫مى كنم به عنوان يك سياس��تمدار‬ ‫مى دانس��تند ك��ه اين اف��راد‪ ،‬این‬ ‫سياستمداران به دنبال منافع سياسى‬ ‫و اقتص��ادى خودش��ان هس��تند و‬ ‫موقعى كه ي��ك رژيم ديگرى در‬ ‫يك مملكت هست سعى مى كنند‬ ‫روابط شان را با آن مملكت درست‬ ‫كنند‪ .‬ولى خوب رفتار غيرانس��انى‬ ‫كه داش��تند واقعاً وحشتناك بود و‬ ‫دروغ ها و مطبوعات كه ديگر هر‬ ‫چيزى را مى نوشتند؛ كه سال ها من‬ ‫فكر مى كردم اگر همه شما دلسوز‬ ‫حقوق بش��ر بوديد در ايران‪ ،‬بعد از‬ ‫اينكه س��ال ها اتفاقات فجيعى در‬ ‫ايران افتاد‪ ،‬چطور هيچ كس دیگری‬ ‫از حقوق بشر صحبت نكرد‪ .‬چون‬ ‫شاه كه رفت مثل اينكه ايرانى ديگر‬ ‫حقوق نداشت كه از حقوق بشرش‬ ‫صحبتكنند‪.‬‬ ‫در اينجا مى خواس��تم بگويم بعد‬ ‫از هم��ه اين س��ال ها‪ ،‬بع��د از همه‬ ‫اي��ن اتفاقاتى ك��ه در اي��ران افتاد‪،‬‬ ‫يك مخلوطى ب��ود از يك مقدار‬ ‫نارضايتى هاى داخلى‪ ،‬كمبودهاى‬ ‫داخل��ى و تم��ام گ��روه هايى كه‬ ‫مخالف بودند با پادشاهى و‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬


‫‪30‬‬

‫‪30 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 965‬جمعه ‪ 8‬مرداد ‪1389‬‬

‫امام زمان را ببینید‪...‬‬

‫کارگ��ران و کش��اورزان و حقوق‬ ‫بگیران زیر بار گرانی همه از مظاهر‬ ‫جور و ظلم و نشانه دور شدن جامعه‬ ‫از ارزش های مهدوی است ‪».‬‬

‫ادامه از صفحه ‪13‬‬

‫حجت االس�لام محس��ن دعاگو‪،‬‬ ‫دیگر عضو جامعه روحانیت مبارز‬ ‫و امام جمعه ش��میران ه��م با بیان‬ ‫اینکه «کسانی که در انجام وظایف‬ ‫قانونی و بس��ترهای خدمتگزاری با‬ ‫کاستی‪ ،‬سستی و ناهنجاری روبه‌رو‬ ‫می‌شوند‪ ،‬نباید برای نجات از هجوم‬ ‫انتقادات در لوای امام زمان سکنی‬ ‫گزینند» اظهار داش��ته ب��ود‪« :‬نباید‬ ‫در نقاب دین ب��ه دفاع از خطاهای‬ ‫سیاس��ی و اقتصادی‌شان بپردازند و‬ ‫کاستی‌های برآمده از ناهمسویی با‬ ‫پیام‌های دینی را به آیین مدنی و نظام‬ ‫دینی نسبت دهند و ارزش‌های دینی‬ ‫و اعتماد دینداران به آیین مدنی را‬ ‫در مسلخ خطاهای فرهنگی‪ ،‬سیاسی‬ ‫و اقتصادی‌شان قربانی کنند‪».‬‬

‫احمدی نژاد درباره امام زمان مربوط‬ ‫به اظه��ارات وی در جمع خانواده‬ ‫شهدا و ایثارگران اصفهان است که‬ ‫‪ 13‬آذر سال گذشته بیان شد‪.‬‬ ‫وی در آن دیدار مدعی ش��ده بود‬ ‫اسنادی در اختیار دارد که بر مبنای‬ ‫آنها آمریکا می خواهد جلوی ظهور‬ ‫امام زمان را بگیرد‪.‬‬ ‫احمدی نژاد در توضیح این اس��ناد‬ ‫گفته بود‪« :‬درس��ت اس��ت که این‬ ‫مس��تکبران‪ ،‬به دنبال نفت و ثروت‬ ‫این کشور هس��تند‪ ،‬اما در زیر همه‬ ‫اینها یک استدالل برای خود دارند‬ ‫و بر اس��اس آن عمل می‌کنند‪ .‬البته‬ ‫آن را در خبرها افش��ا نمی‌کنند‪ .‬ما‬ ‫اس��ناد آن را به دس��ت آوردیم که‬ ‫آنها معتقدند یکی از خاندان پیامبر‬ ‫اک��رم در این نقطه ظه��ور کرده و‬ ‫ما مکلف به تکذیبیم‬ ‫ریش��ه همه ظالمان عالم را خواهد‬ ‫خش��کاند‪ .‬آنها همه این نقشه‌ها را‬ ‫کشیده‌اند که جلوی ظهور حضرت ام��ا بی��ش از اصولگرای��ان منتقد‬ ‫را بگیرن��د و می‌دانند مل��ت ایران احمدی نژاد‪ ،‬اصالح طلبان‪ ،‬رهبران‬ ‫زمینه‌ساز این حادثه بوده و یاران این جنبش سبز و مراجع تقلید نزدیک‬ ‫به ای��ن طیف باره��ا در خصوص‬ ‫حکومت خواهد بود‪».‬‬ ‫وی همچنی��ن در اردیبهش��ت ‪ 87‬سوءاستفاده احمدی نژاد و جریان‬ ‫در مش��هد گفت مدیریت کش��ور حام��ی او از امام زم��ان و موضوع‬ ‫و دولت او با امام زمان اس��ت‪ .‬وی مهدویت هشدار داده اند‪.‬‬ ‫در آن سخنرانی با اشاره به انتقادات ش��اید بت��وان اظهارنظ��ر آیت اهلل‬ ‫صورت گرفته علی��ه او در جریان یوسف صانعی را یکی از جنجالی‬ ‫سخنرانی در دانشگاه کلمبیا گفته تری��ن س��خنان در ای��ن خصوص‬ ‫بود‪« :‬در آنجا ي��ک لحظه بعد ياد دانست‪.‬‬ ‫امام عصر افت��ادم‪ .‬گفتم‪ :‬ای عزيز‪ ،‬این مرجع تقلید س��ال گذش��ته در‬ ‫من مطمئن هستم که اين صحنه را گرگان با انتقاد از ادعای رویت امام‬ ‫به نفع اسالم جمع و جور می کنی زمان به بیان این حکایت پرداخت‪:‬‬ ‫و مديريت خواه��ی کرد‪ .‬می دانم «شیادی به شخصی می گوید که از‬ ‫فالن روحانی ش��نیده که امام زمان‬ ‫جمع خواهی کرد‪».‬‬ ‫فالن شخص است ‪ ،‬بیا تا تو را پیش‬ ‫او ببرم ‪ ،‬آن شخص پیش روحانی‬ ‫جامعه روحانیت در برابر‬ ‫احمدی نژاد‬ ‫م��ی رود و از او در م��ورد موضوع‬ ‫مطرح ش��ده سئوال می پرسد و آن‬ ‫جامعهروحانیتمبارزتشکلکلیدی روحانی قضیه را کامل تکذیب می‬ ‫روحانی جناح راست و اعضای آن کند ‪ ،‬این تکذیب را به ش��یاد می‬ ‫از منتقدان اصلی س��خنان احمدی گوید ولی آن شیاد جواب می دهد‬ ‫نژاد درباره امام زمان هستند‪.‬‬ ‫که از حرامزادگیش اس��ت دروغ‬ ‫اظه��ارات رئی��س دول��ت درباره میگه وگرنه امام زمان را می بیند‪».‬‬ ‫مدیریت کش��ور توسط امام زمان‪ ،‬حامیان احمدی نژاد اصرار داشتند‬ ‫حتی واکن��ش آیت اهلل محمدرضا که آیت اهلل صانعی در این اظهارات‪،‬‬ ‫مه��دوی کن��ی‪ ،‬دبی��رکل جامعه رئیس دولت را به حرامزادگی متهم‬ ‫روحانی��ت مب��ارز و از روحانیون ک��رده و حت��ی س��ایت رجانیوز با‬ ‫پرنف��وذ هیات حاکم��ه جمهوری استناد به این مسئله خواستار شالق‬ ‫اسالمی را به دنبال داشت‪.‬‬ ‫زدن آیت اهلل صانعی ش��د اما دفتر‬ ‫او چند روز پس از انتش��ار سخنان ای��ن مرجع تقلید این مس��ئله را رد‬ ‫احمدی نژاد با انتق��اد از آنها گفته کرد‪.‬‬ ‫بود‪« :‬اگر مدیریت از امام زمان(عج) هاشمی رفسنجانی هم با بیان اینکه‬ ‫بود‪ ،‬یعنی ایشان نمی‌توانند مافیا را از «گرفتن دس��تور از امام زمان ( عج‬ ‫بین ببرن��د؟ برنج کیلویی پنج هزار ) امری کذب است و ما مکلف به‬ ‫تومان هم از مدیریت ایشان است؟» تکذیب آنها هس��تیم» گفته است‪:‬‬ ‫غالم‌رضامصباحی‌مقدم‪،‬سخنگوی «آنها که ادعای دریافت مسئولیت‬ ‫جامعه روحانیت مب��ارز و نماینده از غیب را دارند بدون هیچ س��ند و‬ ‫تهران در مجلس هم در واکنش به حجتی مدعی هستند‪».‬‬ ‫این سخنان گفته بود‪« :‬اگر مقصود رئیس مجل��س خب��رگان رهبری‬ ‫احمدی‌نژاد از این سخنان این باشد اضاف��ه کرده‪« :‬هر چ��ه که در میان‬ ‫ک��ه امام زم��ان از رفتارهای دولت مردم اعتبار دارد مورد سوءاستفاده‬ ‫حمایت می‌کند‪ ،‬صحیح نیس��ت‪ .‬قرار می گیرد و موضوع مهدویت‬ ‫قطعا ام��ام زمان تورم ‪ ۲۰‬درصدی‪ ،‬نیز به همین دلیل مستثنی نیست‪ .‬آنها‬ ‫گرانی‌ه��ا و خیلی اش��تباهات را بر که در مورد زمان ظهور امام زمان (‬ ‫ملت نمی‌پس��ندد‪ .‬اگ��ر اظهارات عج ) پیش گویی می کنند در مسیر‬ ‫احمدی‌نژاد در مورد مدیریت امور اشتباهی حرکت می کنند‪».‬‬ ‫را به مدیریت درست از سوی ایشان وی با غیر ممکن دانستن بهره گیری‬ ‫تعبیر کنیم باید بسیاری از اشتباهات حضوری ‪ ،‬صحبت ‪ ،‬اخذ راهنمایی‬ ‫را پای امام زم��ان بگذاریم که این و دس��تور از امام زمان گفته است‪:‬‬ ‫لطمه جبران‌ناپذی��ری به اعتقادات «م��ا از منابعی ک��ه در اختیار داریم‬ ‫جوانان می‌زند‪».‬‬ ‫حض��رت حجت (ع��ج) را با یک‬

‫حجتیه و مصباحیه‬

‫واقعیت مصوب الهی می شناسیم و‬ ‫امید داریم در آینده تحقق آثار قران‬ ‫و اس�لام را به دس��ت ایشان شاهد‬ ‫باشیم‪».‬‬ ‫آخرین اظهار نظر در این خصوص‬ ‫هم به میرحسین موس��وی مربوط‬ ‫است‪.‬‬ ‫این رهبر جنبش س��بز در س��خنان‬ ‫اخیرش ک��ه در دیدار ب��ا اعضای‬ ‫تشکل های سیاسی کرج بیان شد‬ ‫گفت‪« :‬عده ای بزرگداش��ت این‬ ‫روز و فلس��فه انتظار را به شدت با‬ ‫اغراض سیاسی و خرافی در آمیخته‬ ‫ان��د ‪ .‬اکنون تعدادی س��ایت های‬ ‫اینترنتی وجود دارد که بر اس��اس‬ ‫پی��ش بین��ی زمان ظهور سیاس��ت‬ ‫های خارجی و داخلی کشور را در‬ ‫چارچوبهای خرافی من در آوردی‬ ‫تحلیل می کنند‪».‬‬ ‫به گفته این رهبر جنبش س��بز «در‬ ‫ای��ن تحلیل ها حض��ور آمریکا به‬ ‫عنوان مقابله ب��ا امام زمان تلقی می‬ ‫ش��ود و بدتر از آن سیاس��ت های‬ ‫خطرن��اک و ماج��را جویانه برای‬ ‫کم��ک به ظهور توصیه می ش��ود‬ ‫و این ب��اور را تقویت می کند که‬ ‫بخشی از سیاس��تهای خارجی که‬ ‫منجر به وضع بحرانی کنونی شده‬ ‫‪،‬ریش��ه در این نوع تفک��رات دارد‬ ‫و مس��اله فقط به سیاست خارجی‬ ‫کشور هم ختم نمی شوند‪ .‬با ذهنیتی‬ ‫این چنین حساس��یت غیر عادی به‬ ‫واژه توسعه شکل می گیرد و یکی‬ ‫از دالیل حذف نظام برنامه ریزی و‬ ‫تعطیلی شوراهای مهم قانونی ریشه‬ ‫در همین نگاه دارد‪».‬‬ ‫موس��وی در تش��ریح آثار این نوع‬ ‫طرز تفک��ر گف��ت ‪« :‬نتیجه چنین‬ ‫نگرشی این است که با باور به اینکه‬ ‫همین شش ماه و یک سال حضرت‬ ‫مهدی(ع��ج) ظهور می کند پروژه‬ ‫های بندر کن��گان و پارس جنوبی‬ ‫را تعطیل می کنن��د‪ .‬هر نوع برنامه‬ ‫ری��زی برای آب و ب��رق و به طور‬ ‫کلی اقتصاد کشور متوقف می شود‬ ‫و به ج��ای ایجاد اش��تغال و تالش‬ ‫برای سرمایه گذاری‪ ،‬اقتصاد صدقه‬ ‫ای و توزیع پول بین مردم جانشین‬ ‫می ش��ود و در نهایت فلسفه انتظار‬ ‫که هم��واره موجب تالش بیش��تر‬ ‫معتق��دان و پیروان امام زمان( عج )‬ ‫بود به ضد خود تبدیل شود‪».‬‬ ‫وی در بخ��ش دیگری از س��خنان‬ ‫خ��ود اظه��ار داش��ت‪« :‬عدالت و‬ ‫دوری از ظلم یک مالک مهم برای‬ ‫نزدیکی به جامعه مهدوی است هر‬ ‫چ��ه یک نظ��ام از عدال��ت دوری‬ ‫کن��د و رو به ب��ی عدالتی و جور و‬ ‫بدرفتاری با م��ردم بیاورد از جامعه‬ ‫مهدوی فاصله می گیرد‪».‬‬ ‫وی همچنی��ن در بخش دیگری از‬ ‫سخنان خود گفت‪« :‬نادیده گرفتن‬ ‫حق حاکمیت ملت بر سرنوش��ت‬ ‫خ��ود و روی گردانی از میثاق ملی‬ ‫و ضایع کردن حقوق ملت و بستن‬ ‫دهان ها و روزنامه ها و تبدیل رسانه‬ ‫ملی به رسانه انحصاری ‪ ،‬ریخت و‬ ‫پاش بیت المال ‪ ،‬فسادهای بزرگ‬ ‫اقتصادی و خم ش��دن ش��انه های‬

‫اینها همه در حالی است که برخی‬ ‫از تحلیلگران معتقدند نگاه دولت‬ ‫احمدی نژاد به مقوله مهدویت متاثر‬ ‫از دیدگاه های آیت اهلل محمدتقی‬ ‫مصباح یزدی و ش��کل مدرن شده‬ ‫انجمن حجتیه است‪.‬‬ ‫پیش از ای��ن مهدی کروبی و علی‬ ‫اکبر محتش��می پ��ور از روحانیون‬ ‫نزدیک به آی��ت اهلل خمینی فاش‬ ‫ک��رده بودند که مصب��اح یزدی با‬ ‫فتوای آیت اهلل خمینی برای تحریم‬ ‫جش��ن های نیمه ش��عبان سال ‪42‬‬ ‫مخالفت و عن��وان کرده بود دلیلی‬ ‫ندارد به بهانه کشته شدن مردم جشن‬ ‫های امام زمان را تحریم کنیم‪.‬‬ ‫محتش��می پور نام این شکل مدرن‬ ‫ش��ده را «فرقه مصباحیه» گذاش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫مناب��ع خب��ری از مصب��اح یزدی و‬ ‫ابوالقاس��م خزعل��ی به عن��وان دو‬ ‫نماینده اصل��ی و البته علنی جریان‬ ‫حجتیه در فضای سیاس��ی کنونی‬ ‫ایران نام می برند‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت ک��ه روزنامه‬ ‫رس��الت دیروز برای نخستین بار از‬ ‫«مدارای نهادهای امنیتی و اطالعاتی‬ ‫با انجمن حجتیه» خبر داد‪.‬‬ ‫این روزنامه نزدیک به طیف راست‬ ‫س��نتی خبر داد‪« :‬پ��س از مداراي‬ ‫نهادهاي امنيتي و اطالعاتي در مورد‬ ‫سياس��ت هاي فعلي انجمن حجتيه‬ ‫‪ ،‬اين موضوع باعث ش��ده تا برخي‬ ‫اعضاي فعال اين انجمن جهت تائيد‬ ‫مجوز فعاليت خود به مراجع قانوني‬ ‫مراجعهنمايند‪».‬‬ ‫رس��الت توضیح��ی درب��اره نام یا‬ ‫مسئولیت های این افراد نداده است‪.‬‬ ‫رس��الت در ادامه خبر خود نوشت‪:‬‬ ‫«هر چند خوش��بختانه اين موضوع‬ ‫تاکنون محقق نگردي��ده و برخي‬ ‫از اعضاي اي��ن انجمن مدعي اند ‪،‬‬ ‫مراجع قانوني مي دانند که ديدگاه‬ ‫و عقايدش��ان بر حق بوده ولي اگر‬ ‫مجوز بدهند از هياه��و و اتهامات‬ ‫گروههاي فشار در رسانه ها وحشت‬ ‫دارند‪».‬‬ ‫پیش از این محمدعلی رامین‪ ،‬معاون‬ ‫مطبوعاتی کنونی وزارت ارشاد و از‬ ‫نزدیکان احم��دی نژاد در گفت و‬ ‫گو با خبرگزاری آفتاب‪ ،‬درباره راه‬ ‫های نیل به جامعه امام زمانی گفته‬ ‫بود «کافی است ما آموزه‌های پیامبر‬ ‫(ص) و اه��ل بی��ت (ع) را مالک‬ ‫اندیشه‪ ،‬انگیزه‪ ،‬گفتار و رفتار خود‬ ‫در تمام امور فرهنگی‪ ،‬سیاس��ی و‬ ‫اقتص��ادی و رواب��ط بین‌الملل قرار‬ ‫دهی��م‪ ،‬آنگاه ب��ه ط��ور طبیعی به‬ ‫زمینه‌های مس��اعد برای ظهور امام‬ ‫زمان (عج) نزدیک خواهیم شد‪».‬‬ ‫وی اف��زوده ب��ود‪« :‬حت��ی فلس��فه‬ ‫وجودی ولی‌فقیه در جایگاه نایب‬ ‫امام زمان و نیز مشارکت روحانیت‬ ‫عظیم‌الشان در تمام امور حکومتی‬ ‫فق��ط و فقط برای تحقق اس�لام و‬ ‫آرمان‌ه��ای اس�لامی و در نهایت‬ ‫کمک و هدایت امت اس�لامی در‬ ‫راستای زمینه‌سازی برای ظهور امام‬ ‫زمان است‪.‬‬

‫کروبی‪ :‬کشور به طور انحصاری در‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪19‬‬

‫آقای کروبی می گوید که‬ ‫انجام پروژه های بزرگ‬ ‫نفت و گاز پارس جنوبی که‬ ‫اهمیت بسیاری در آینده‬ ‫اقتصادی کشور دارد در توان‬ ‫سپاه نیست‪.‬‬

‫برای حل ریش��ه ای موض��وع در‬ ‫مجلس ششم با هماهنگی با دوستان‬ ‫در دول��ت مقرر ش��د الیحه قانون‬ ‫آزاد سازی اطالعات تقدیم مجلس‬ ‫نتیجه انتخابات اخیر را سپاه‬ ‫شود که متاسفانه آن الیحه به موقع و بسیج مهندسی و اجرا کردند‬ ‫به مجلس اصالحات نرسید و سال‬ ‫و لذا تملک و انحصاری‬ ‫کردن همه امور کشور‬ ‫ها در دولت بعدی متوقف گردید‪.‬‬ ‫از جمله سیاست‪ ،‬اقتصاد‪،‬‬ ‫در حال حاضر قرار دادهای بزرگ‬ ‫فرهنگ‪ ،‬ورزش‪ ،‬هنر و ‪...‬‬ ‫اعم از داخلی و بین المللی پش��ت‬ ‫درهای بسته منعقد و محرمانه تلقی را غنیمت و دستآورد انتخابات‬ ‫می دانند‪ .‬دولت آقای‬ ‫می گردد و امکان اطالع نسبت به‬ ‫احمدی نژاد مرهون دخالت‬ ‫مفاد و ش��رائط آن نیس��ت‪ .‬اموری‬ ‫و تقلب آشکار نظامیان در هر‬ ‫که سپاه و بسیج بر عهده می گیرند دو دوره است و طبیعی است‬ ‫اصال شفاف نیست و حتی تشریفات‬ ‫دولت برآمده از کودتای‬ ‫مربوطه رعایت نمی گردد‪.‬‬ ‫انتخاباتی در راستای اهداف‬ ‫مطبوعات منتقد و مس��تقل توقیف‬ ‫آنان قدم بردارد‬ ‫و یا لغو امتیاز ش��ده ان��د تا صدای‬ ‫نقد و تجزیه و تحلیل نباش��د‪ .‬ایران‬ ‫کشوری باستانی و دارای فرهنگ گرایش های خاص به آن پرداخته‬ ‫غنی و س��رمایه های عظیم طبیعی اند و البته هستند کسانی که نسبت به‬ ‫و نیروی توانمند انس��انی است که پرداخت هزینه های احتمالی اظهار‬ ‫می تواند حتی با بکارگیری بخش نظر در این باب نگرانند و پیشاپیش‬ ‫از آن جایگاه��ی در ش��ان ایران و خود سانسوری کرده و می کنند‪.‬‬ ‫ایرانی داشته باشد‪ .‬همواره گفته ام‬ ‫که توسعه اقتصادی و سیاسی باید ب�ی بی س�ی ‪ :‬ت�ازه تری�ن تحریم‬ ‫همزمان و در پرتو کرامت انس��انی ه�ای س�ازمان ملل علیه ای�ران که‬ ‫اوایل ماه ژوئن تصویب ش�د‪ ،‬سپاه‬ ‫تحقق یابد ‪ .‬متاس��فانه ای��ن روزها‬ ‫پاسداران را هدف قرار داده است‪.‬‬ ‫بر خالف دس��تور صریح اس�لام این تحریم ه�ا چه تأثیری خواهد‬ ‫کمتری��ن توجه به کرامت و ش��ان داشت؟‬ ‫انسانی می شود‪.‬‬ ‫انحصاری ش��دن بخ��ش مهمی از‬ ‫اقتصادوصنعتکشورونیزاحاطهبر‬ ‫بی بی سی ‪ :‬نظر عمومی نمایندگان بخشقابلتوجهیازتجارتتوسط‬ ‫مجلس ش�ورای اسلامی نسبت به سپاه و بسیج امری غیر قانونی‪ ،‬غلط‬ ‫گرایش سپاه به گسترش نفوذ خود‬ ‫و مغایر شان و وظائف کاری آن ها‬ ‫در اقتصاد چیست؟‬ ‫انتخابات مجلس هشتم در شرائط اس��ت‪ .‬تحریم های شورای امنیت‬ ‫خاص��ی برگ��زار ش��د بطوریکه س��ازمان ملل متحد بویژه قطعنامه‬ ‫حق انتخاب کنن��دگان و انتخاب ‪ ۱۹۲۹‬که مطابق فصل هفتم منشور‬ ‫ش��وندگان بط��ور اساس��ی نادیده تدوین شده است و لیست جامعی‬ ‫گرفته ش��د‪ .‬در مرحل��ه اول تعداد از شرکت ها و سازمان های مربوط‬ ‫بس��یاری از داوطلبان ک��ه در میان به س��پاه را ضمیمه ک��رده‪ ،‬موجب‬ ‫آنان نمایندگان چند دوره مجلس اخالل در انجام کارهای اساس��ی و‬ ‫از جمل��ه مجل��س هفت��م حضور قرارداد های منعقده است‪.‬البته برای‬ ‫داشتند رد صالحیت ش��دند و در دورزدن تحری��م ها نقش دالالن با‬ ‫مرحله بعدی در شمارش آرا بطور قیمت های چند براب��ر پررنگ تر‬ ‫عجیب��ی دخل و تص��رف صورت ش��ده و زیان اصلی مجددا بر مردم‬ ‫گرفت ت��ا تعداد قاب��ل توجهی از بار می گردد‪.‬‬ ‫نمایندگان مورد نظر جریان حاکم انحصاری کردن این بخش از کارها‬ ‫بطور دوپینگی وارد مجلس شوند‪ .‬عالوه بر فساد بسیار آن و تضعیف و‬ ‫این اف��راد وظائف دیکته ش��ده را یا نابود ک��ردن بخش خصوصی‪،‬‬ ‫دنبال می کنند نه وظائف نمایندگی مغای��ر منافع ملی اس��ت و هرگونه‬ ‫شان و نظر مردم را‪ .‬البته تعدادی از تالش در جهت ادام��ه آن را غلط‬ ‫نمایندگان واقعی مردم در مجلس و موجب ورود آس��یب های بسیار‬ ‫از هر دو جریان اصولگرا و اصالح به اقتصاد و امنیت کش��ور میدانم‪.‬‬ ‫طلب حضور دارند که از این قبیل همچنین تاکید می کنم که با تحریم‬ ‫کاره��ا ناراض��ی هس��تند و مکررا های ش��ورای امنیت و ی��ا تحریم‬ ‫نس��بت به آن اعت��راض کردند اما های یکجانبه از س��وی دولت های‬ ‫مختلف که پرداخت هزینه اصلی‬ ‫صدای شان به جایی نمی رسد‪.‬‬ ‫آن بر مردم ب��ار می گردد مخالفم‬ ‫بی بی سی ‪ :‬آیا ایرانیان می توانند زیرا در کش��وری که غالب امور به‬ ‫ب�دون ترس ب�ا فعالیت های س�پاه ط��ور انحصاری در اختیار س��پاه و‬ ‫مخالفتکنند؟‬ ‫بسیج اس��ت پرواضح است تحریم‬ ‫اگرچه صحبت و نقد در این ارتباط ها ضربه اساسی به اقتصاد آن بطور‬ ‫مورد رضایت برخی نیس��ت اما در عام و مردم به طور خاص وارد می‬ ‫این باب سخن بسیار است و افراد از کند‪.‬‬


‫‪31‬‬

‫‪31 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 965‬جمعه ‪ 8‬مرداد ‪1389‬‬

‫بازتولید محفل سعید امامی در وزارت اطالعات‬ ‫جرس‪:‬به گ��زارش منابع جرس در‬ ‫تهران حدود بیس��ت روز پیش در‬ ‫شهرک راه‌آهن تهران یک خودرو‬ ‫سواری منفجر شده به آتش کشیده‬ ‫ی شود‪ .‬رهگذری که از آن مسیر‬ ‫م‌‬ ‫می‌گذرد ش��اهد آن ب��وده که دو‬ ‫نفر به س��رعت در حال سوار شدن‬ ‫به یک ماش��ین س��واری و تعجیل‬ ‫در دور ش��دن از محیط دارند‪ .‬این‬ ‫شهروند تنها کاری را که می‌تواند‬ ‫انجام دهد تعقیب ماشین و برداشتن‬ ‫شماره آن بوده است‪ .‬وی بالفاصله‬ ‫نیروی انتظام��ی را در جریان چنین‬ ‫اتفاقی قرار می‌دهد و با دادن شماره‬ ‫ماشین اولین سرنخ به نیروی انتظامی‬ ‫داده می‌ش��ود‪ .‬مآموران این نیرو با‬ ‫قرار گرفتن در شرح ماوقع بالفاصله‬ ‫گشت‌های خود را برای شناسایی و‬ ‫دستگیریمظنونینآغازمی‌کنند‪.‬‬ ‫پس از اندک زمانی ماشین شناسایی‬ ‫و دو سرنش��ین آن با حکم بازپرس‬ ‫جنایی دس��تگیر می‌ش��وند‪ .‬راننده‬ ‫ماشین که مشخص می‌شود صاحب‬ ‫ماشین هم هست در ابتدا منکر کلیه‬ ‫مسائل می‌شود‪ .‬اما با پافشاری نیروی‬ ‫انتظامی قضیه برعکس شده و راننده‬ ‫با معرف��ی خود به عن��وان یکی از‬ ‫عوام��ل وزارت اطالعات ش��روع‬ ‫به گردنکش��ی می‌کند که کال این‬ ‫مسئله به شما مربوط نیست و مسئله‬ ‫کامال امنیتی اس��ت‪ .‬اما با توجه به‬ ‫وقوع جنایت و وجود یک جس��د‬ ‫کامال س��وخته ش��ده که حتی بعد‬ ‫از تالش��های فراوان هنوز مشخص‬ ‫نش��ده که مقتول کیس��ت نیروی‬ ‫انتظامی کوتاه نمی‌آید و فش��ار را‬ ‫ب��ر این دو ب��رای بدس��ت آوردن‬ ‫سرنخ‌های بیشتر شروع می‌کند‪.‬‬ ‫قوه قضائیه همراه با نیروی انتظامی‬ ‫به این قضیه وارد شده است‪ .‬در ابتدا‬ ‫یکی از کارکشته‌ترین بازپرسهای‬ ‫جنایی مسول تحقیق و پی‌‌گیری این‬ ‫پرونده می‌ش��ود‪ .‬او بعنوان نماینده‬ ‫قوه قضائیه و با توجه به مش��خص‬ ‫شدن مقدار کمی از ابعاد پرونده و‬ ‫حضور کارمندان وزارت اطالعات‬ ‫و با توج��ه به جدی��ت قوه‌قضائیه‬ ‫ش��روع به پیگیری می‌کند‪ .‬این دو‬ ‫متهم ‪ -‬محمد شاهرخ نادی و مجتبی‬

‫ش��کوهی‪ -‬پس از مدتی حاضر به‬ ‫سخن گفتن ش��ده و فرد باالسری‬ ‫خود را – حمید رضا دانش��مندی‬ ‫معروف به صدوق‪ -‬عنوان می‌کنند‪.‬‬ ‫صدوق حدودا ‪ 47‬ساله از نیروهای‬ ‫وزارت اطالع��ات در ای��ن زم��ان‬ ‫معاون��ت مدیرکل امنی��ت داخلی‬ ‫وزارت‌خانه را بر عهده داشته است‪.‬‬ ‫در این بین بازپرس به مشابهتهایی‬ ‫در رفت��ار مجرمانه در این پرونده با‬ ‫تعداد دیگ��ری از پرونده‌های اخیر‬ ‫می‌رسد‪ .‬مجرمان اعتراف می‌کنند‬ ‫که باید این جس��د و ماش��ین را به‬ ‫خارج از محدوده ش��هری می‌برده‬ ‫و به آتش می‌کشیدند اما به دالیلی‬ ‫همانج��ا تصمیم می‌‌گیرن��د که از‬ ‫ماش��ین خارج ش��وند که به ناگاه‬ ‫ماش��ین با یک بمب از پیش تعبیه‬ ‫شده منفجر می‌شود‪ .‬گویی که این‬ ‫دو نیز باید از بین می‌رفتند تحقیقات‬ ‫مش��خص می‌کند که مقتول گویا‬ ‫یک��ی از تجار ثروتمند اس��ت که‬ ‫بعلت دعواهای مالی یا مس��ائلی از‬ ‫این قبیل چنین واقعه‌ای برایش رقم‬ ‫خورده است‪.‬‬ ‫تحقیقات بعدی مس��ائل بیشتری را‬ ‫مشخص می‌کند مبنی بر اینکه ترور‬ ‫دکترعلیمحمدیاستادفقیددانشگاه‬ ‫تهران هم توسط همین گروه انجام‬ ‫شده اس��ت‪ .‬در تحقیقات آن ترور‬ ‫هم مشخص ش��د که موتوری که‬ ‫عنوان می‌ش��ود بمب ب��ر روی آن‬ ‫قرار گرفته بوده با وسیله نقلیه ثانوی‬ ‫به این مکان منتقل شده است‪ .‬گروه‬ ‫تحقیق مش��اهده می‌کنند که حتی‬ ‫پرزهای روی الس��تیک موتور از‬ ‫بین نرفته که خود موید این مس��ئله‬ ‫اس��ت که این وسیله نقیله حرکتی‬ ‫نداش��ته است‪ .‬در ضمن پالک این‬ ‫موتور نیز جعلی بوده است چون در‬ ‫سوابق مشخص می‌شود این پالک‬ ‫متعلق به یک شهروند تهرانی است‬ ‫که در همان زمان در حال استفاده از‬ ‫موتور خود بوده است‪.‬‬ ‫در تحقیقات بعدی مسئله بغرنج‌تر‬ ‫می‌شود ظاهرا قتل یکی از شهدای‬ ‫مشهور جنبش سبز (ندا آقا سلطان)‬ ‫هم توسط همین گروه اتفاق افتاده‬ ‫اس��ت‪ .‬همیطور احتم��ال می‌رود‬

‫سى سال پس از درگذشت آخرين شاه ايران؛‪...‬‬ ‫را ش��كر كه كسى بود مثل مرحوم‬ ‫انور سادات‪ ،‬و ملت و دولت مصر‬ ‫با دوستى ما را پذيرفتند و واقعاً بعد‬ ‫از ماه ها تنها موقعى كه يك مقدار‬ ‫احساس راحتى كرديم‪ ،‬موقعى بود‬ ‫كه پ��ا در قاهره گذاش��تيم و خود‬ ‫من و فرزندانم و خيل��ى از ايرانيان‬ ‫براى هميشه سپاسگزار خاطره انور‬ ‫سادات و مردم مصر و دولت مصر‬ ‫هستيم‪.‬‬ ‫واقعاً رئيس جمهور انور سادات كه‬ ‫قوى ترين و پرقدرت ترين مملكت‬ ‫دنيا نبود به تمام سياس��تمداران دنيا‬ ‫نشان داد كه حتى در سياست يك‬ ‫مقدار انس��انيت ارزش دارد و يك‬ ‫درس اخالقى به همه دنيا داد‪.‬‬ ‫به خاطرات تلخى در اين سى سال‬ ‫اش��اره كرديد‪ .‬خاطرات ش��يرينى‬ ‫هم احتماال داش��تيد‪ .‬م��ى توانيد از‬ ‫خاطراتشيرينهمبراىشنوندگان‬

‫راديو فردا بفرماييد‪.‬‬ ‫يك مق��دار از خاطرات تلخ كه بر‬ ‫ما گذشت‪ ،‬خوب خاطرات شيرين‬ ‫هم در اين دوران س��ى س��ال بوده‪.‬‬ ‫خاطرات تلخى يكى از بزرگترينش‬ ‫درگذشت ليالى نازنين بود كه من‬ ‫اينجا از تمام ايرانيان تشكر مى‌كنم‬ ‫كه شنيدم موقعى اين خبر را شنيدند‬ ‫با ش��مع روشن به دور كاخ نياوران‬ ‫رفتن��د و اين درد بزرگ��ى بود كه‬ ‫از ي��ك ط��رف خ��وب ب��ود كه‬ ‫اعليحضرت نبودند كه چنين روزى‬ ‫را ببينند‪ .‬به خصوص شايد خداوند‬ ‫ايش��ان را دوست داشت كه نباشند‬ ‫و ببينند چه به س��ر مملكت آمده و‬ ‫مى آيد و به خصوص حمله صدام‬ ‫حسين به ايران‪.‬‬ ‫واقعاً درود به روان تمام سربازان و‬ ‫افس��ران ايران و ايرانيانى كه مبارزه‬ ‫كردن��د در اي��ن جن��گ چندين‬

‫بمب‌گ��ذاری ح��رم ام��ام ه��م از‬ ‫کارهای همین گروه‌باشد‪.‬‬ ‫دع��وای بین قوه قضائی��ه و نیروی‬ ‫انتظام��ی از یک س��و ب��ا وزارت‬ ‫اطالع��ات از س��وی دیگ��ر ب��اال‬ ‫می‌گی��رد‪ .‬ش��نیده ها حاکیس��ت‬ ‫ک��ه وزارت اطالع��ات حاض��ر به‬ ‫همکاری نیس��ت والبته در مرحله‬ ‫بازپرسی‌ها هم کارشکنی می‌شود‬ ‫و اگر اصرار و پافشاری قوه قضائیه‬ ‫و نیروی انتظامی نبود این مس��ئله تا‬ ‫بدین حد هم مشخص نمی‌شد‪ .‬در‬ ‫این بین شیخ صادق‌الریجانی بعنوان‬ ‫رئیس قوه قضائیه تهدید می‌کند که‬ ‫کلیه همکاریهای فی‌مابین این قوه و‬ ‫وزارت اطالعات را ملغی و منتفی‬ ‫می‌کند‪ .‬در این بین یک مقام عالی‬ ‫در دادستانی تهران با این عنوان که‬ ‫مسئولیت میانجی‌گری را می‌پذیرد‬ ‫مسئول اصلی پیگیری در قوه فضائیه‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬او ابتدای ام��ر کار را از‬ ‫بازپرس جنایی گرفته و کل کار را‬ ‫به بخش امنیتی قوه تحویل می‌دهد‪.‬‬ ‫متهمان به همراه یک شخص دیگر‬ ‫هم‌اکنون در اوین و در بند وزارت‬ ‫اطالعاتبهسرمی‌برند‪.‬نگرانی‌هایی‬ ‫وجود دارد که باز داروی نظافت به‬ ‫کم��ک مام��وران در بن��د آمده و‬ ‫صورت مس��ئله را ب��ه نحوی پاک‬ ‫کن��د که ام��کان پی‌گی��ری خون‬ ‫مظلومین حادثه برای سالها دشوار و‬ ‫غیر‌ممکن شود‪ .‬این سه نهاد تا بحال‬ ‫سعی وافری در عدم رسانه‌ای شدن‬ ‫این ماجرا داشته‌اند‪.‬‬ ‫باید منتظر مان��د و دید عاقبت این‬ ‫مجموعه که برایند همان تفکرات‬ ‫س��عید امامی در وزارت اطالعات‬ ‫هستند به کجا خواهد انجامید؟ آیا‬ ‫خواهیم شنید که قوه‌قضائیه بعنوان‬ ‫منادی عدالت به زودی با برگزاری‬ ‫یک نشست رسانه‌ای به بررسی ابعاد‬ ‫مختلف این گروه خواهد پرداخت‪.‬‬ ‫این مس��ئله نیز قابل توجه است که‬ ‫تابحال تنها این چن��د قتل و اتفاق‬ ‫مشخص شده است و ممکن است‬ ‫در پیگیریها‌ی بعدی و شاید در حال‬ ‫حاضر ابعاد وسیع‌تری از قتلها نیز از‬ ‫هاله ابهام در‌آمده باشد‪.‬‬ ‫آینده قضاوت خواهد کرد‪.‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪33‬‬

‫س��اله خانمان سوز و نگذاشتند كه‬ ‫مملكت ما به دست خارجى بيافتد‪.‬‬ ‫خاط��رات خوش البته ب��وده‪ ،‬فارغ‬ ‫التحصيل شدن بچه ها از دانشگاه ها‬ ‫و ازدواج شاهزاده رضا با ياسمين و‬ ‫تولد نوه هايم و اخيرا ًفارغ التحصيل‬ ‫ش��دن ن��وه بزرگم «نور» كه س��ال‬ ‫آينده مى رود به دانشگاه و خبرهاى‬ ‫خوشى كه از ايران مى شنيديم كه‬ ‫قدرت م��ردم و پايدارى ش��ان كه‬ ‫هنوز هم هست‪.‬‬ ‫با تمام فش��ارها و زورهايى كه مى‬ ‫آورند‪ ،‬م��ردم ايران با قدرت دارند‬ ‫مبارزه مى كنند و موفقيت ايرانيان‬ ‫در داخل و خارج‪ ،‬خبرهاى خوش‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬چي��زى كه هميش��ه‬ ‫مىگوي��م اين اس��ت كه ن��ور بر‬ ‫تاريكى پيروز خواهد شد‪.‬‬

‫گروهی از زندانيان سياسی زندان اوين‬ ‫دست به اعتصاب غذا زدند‬ ‫رادیوفردا‪ -‬همزمانباانتشارگزارش‬ ‫هايی درباره اعتصاب غذای کيوان‬ ‫صميم��ی‪ ،‬بهمن احم��دی امويی‪،‬‬ ‫و عب��داهلل مومنی‪ ،‬گفته می ش��ود‬ ‫گروهی از زندانيان سياس��ی زندان‬ ‫اوين در اعتراض به رفتار زندانبانان‬ ‫و ايجاد محدوديت و مانع‌تراشی در‬ ‫مالقات با خانواده‌هايشان دست به‬ ‫اعتصاب غذا زده‌اند‪.‬‬ ‫گ��زارش ه��ا حاکی از آن اس��ت‬ ‫که کيوان صميمی‪ ،‬مدير مس��ئول‬ ‫ماهنامه «نامه» و از چهره های سياسی‬ ‫نزديک به نيروهای ملی مذهبی در‬ ‫ايران‪ ،‬بهمن امويی‪ ،‬روزنامه نگار‪،‬‬ ‫عبداهلل مومنی‪ ،‬س��خنگوی سازمان‬ ‫دان��ش آموختگان ايران اس�لامی‬ ‫(ادوار دفت��ر تحکيم)‪ ،‬ب��ه همراه‬ ‫شماری ديگر از زندانيان وقايع پس‬ ‫از انتخابات در بند ‪ ۳۵۰‬زندان اوين‬ ‫در اعتراض به برخوردهای مسئوالن‬ ‫و زندانبان��ان با زندانيان و همچنين‬ ‫لغو مالقات ها دس��ت به اعتصاب‬ ‫غذا زده اند‪.‬‬ ‫گزارش ها حاکی از این اس��ت که‬ ‫پان��زده نفر از زندانی��ان بند ‪ ۳۵۰‬به‬ ‫س��لول های انف��رادی در بند ‪۲۴۰‬‬ ‫اوين منتقل شده اند‪.‬‬ ‫در همي��ن زمينه‪ ،‬ژيال بنی يعقوب‪،‬‬ ‫همس��ر بهمن احم��دی امويی‪ ،‬در‬ ‫گفت وگو با راديو فردا تاييد کرده‬ ‫است که همسرش از سه روز پيش‬ ‫در زندان اوین دس��ت به اعتصاب‬ ‫غذا زده است‪.‬‬ ‫ژيال بنی يعقوب گفته اس��ت‪«:‬روز‬ ‫دوشنبه به رغم اين که نامه دادستانی‬

‫ته��ران ب��رای مالق��ات ب��ا بهمن‪،‬‬ ‫همس��رم‪ ،‬را در دست داشتم و می‬ ‫بايس��ت با او مالقات حضوری می‬ ‫داشتم‪ ،‬اين مالقات لغو شد و برای‬ ‫چند نفر ديگر نيز همين اتفاق افتاده‬ ‫است‪».‬‬ ‫وی اضافه کرده است‪«:‬عالوه بر اين‬ ‫در آن روز برخورد های نامناس��بی‬ ‫در بن��د ‪ ۳۵۰‬از س��وی مام��وران و‬ ‫زندانبانان با زنداني��ان صورت می‬ ‫گيرد که باعث می ش��ود زندانيان‬ ‫اعتراض کنن��د‪ .‬در واکنش به اين‬ ‫اعت��راض بهمن احم��دی امويی و‬ ‫کيوان صميمی به س��لول انفرادای‬ ‫منتقل شده اند‪».‬‬ ‫ژيال بن��ی يعقوب افزوده اس��ت‪«:‬‬ ‫عب��داهلل مومن��ی ‪ ،‬يک��ی ديگر از‬ ‫زندانيانی اس��ت که ش��نيده ام در‬ ‫جريان اي��ن اعتراض ها به س��لول‬ ‫انفرادی منتقل شده است‪.‬البته تعداد‬ ‫زندانيان که روز دوشنبه از بند ‪۳۵۰‬‬ ‫به س��لول های انفرادی در بند ‪۲۴۰‬‬ ‫منتقل ش��ده اند بيشتر از اين سه نفر‬ ‫اس��ت و منابع مختلف گفته اند که‬ ‫اين افراد پانزده نفر هستند که هنوز‬ ‫اسامی آنها مشخص نشده است‪».‬‬ ‫ژيال بنی يعقوب همچنين نس��بت‬ ‫به وضعيت سالمتی همسرش ابراز‬ ‫نگرانیکردهاستومیگويد‪«:‬االن‬ ‫سه روز است که بهمن اعتصاب غذا‬ ‫کرده و و شش نفر ديگر نيز دو روز‬ ‫است که به اين اعتصاب غذا پيوسته‬ ‫اند‪ .‬تعدادی از آنها اعتصاب غذای‬ ‫«تر» و تعداد ديگری اعتصاب غذای‬ ‫«خشک» کرده اند و مساله سالمتی‬

‫آنها نگران کننده است»‪.‬‬ ‫ژيال بنی يعقوب خواس��تار امکان‬ ‫برقراری تماس با همس��رش برای‬ ‫اطالع از سالمتی وی شده است‪.‬‬ ‫ژيال بنی يعقوب می گويد‪«:‬با توجه‬ ‫به اين که تمامی تلفن های بند ‪۳۵۰‬‬ ‫که ‪ ۱۵۰‬نفر از زندانيان (وقايع پس‬ ‫از) انتخاب��ات در آن نگهداری می‬ ‫شوند‪ ،‬سه روز است که قطع کرده‬ ‫اند اين خ��ود به نگرانی خانواده ها‬ ‫دامن زده است‪».‬‬ ‫به دنب��ال اع�لام نتيج��ه انتخابات‬ ‫رياس��ت جمهوری در ايران در ‪۲۲‬‬ ‫خردادماه س��ال ‪ ۱۳۸۸‬که اعتراض‬ ‫گس��ترده مردم را به دنبال داشت‪،‬‬ ‫ژيال بنی‌يعقوب و همسرش‪ ،‬بهمن‬ ‫احمدی امويی‪ ،‬در ميان حدود ‪۲۰‬‬ ‫روزنامه‌ن��گاری بودند که توس��ط‬ ‫نيروهای امنيتی جمهوری اسالمی‬ ‫بازداشت شدند‪.‬‬ ‫خان��م بنی‌يعقوب پ��س از تحمل‬ ‫ح��دود دو ماه حبس از زندان آزاد‬ ‫شد‪ ،‬اما بهمن احمدی امويی به پنج‬ ‫سال حبس محکوم شد‪.‬‬ ‫عب��داهلل مؤمن��ی‪ ،‬اندک��ی پس از‬ ‫انتخابات رياست جمهوری در ‪۲۲‬‬ ‫خردادماه س��ال ‪ ۱۳۸۸‬دس��تگير و‬ ‫به هشت س��ال زندان محکوم شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کيوان صميمی‪ ،‬ي��ک روز پس از‬ ‫انتخابات بازداش��ت شد‪ ،‬به ‪ ۶‬سال‬ ‫زندان و محروميت دائمی از فعاليت‬ ‫های سياسی محکوم شده است‪.‬‬


‫‪32‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 965‬جمعه ‪ 8‬مرداد ‪1389‬‬

‫موسوی‪ :‬مجبورم ناگفته های‪...‬‬ ‫موسوی که به مناس��بت تولد امام‬ ‫دوازدهم ش��یعیان سخن می‌گفت‪،‬‬ ‫به مس��ئله «انتظ��ار» اش��اره کرد و‬ ‫گفت که عده‌ای «فلس��فه انتظار را‬ ‫به شدت با اغراض سیاسی و خرافی‬ ‫درآمیخته‌ان��د»‪ .‬وی اف��زود که این‬ ‫افراد زمان ظه��ور را قریب‌الوقوع‬ ‫پیش‌بینی ک��رده و بر این اس��اس‬ ‫«سیاست خارجی و داخلی کشور‬ ‫را در چارچوب‌های خرافی من در‬ ‫آوردی تحلیل می‌کنند»‪.‬‬ ‫از نظ��ر موس��وی نتیج��ه‌ی چنین‬ ‫نگرشی این است که با باور به ظهور‬ ‫امام غائب تا ش��ش ماه و یکس��ال‬ ‫آینده‪« ،‬پروژه‌ه��ای بندر کنگان و‬ ‫پارس جنوبی را تعطیل می‌کنند و‬ ‫ه��ر نوع برنامه‌ری��زی آب و برق و‬ ‫به طور کلی اقتصاد کشور متوقف‬ ‫می‌شود‪».‬‬ ‫میرحسین موس��وی برداشت خود‬ ‫از ارزش‌ه��ای مه��دوی را در‬ ‫عدال��ت‌ورزی و دوری از ظل��م و‬ ‫جور در جامعه دانست‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫«نادیده گرفتن حق حاکمیت ملت‬ ‫بر سرنوش��ت خود و روی‌گردانی‬ ‫از میثاق ملی و ضایع کردن حقوق‬ ‫ملت و بستن دهان‌ها و روزنامه‌ها و‬ ‫تبدیلرسانهملیبهرسانهانحصاری‪،‬‬ ‫ریخت و پاش بیت‌المال ‪ ،‬فسادهای‬ ‫ب��زرگ اقتص��ادی و خ��م ش��دن‬ ‫ش��انه‌های کارگران و کشاورزان و‬ ‫حقوق‌بگیران زیر ب��ار گرانی همه‬ ‫از مظاهر جور و ظلم و نش��انه دور‬ ‫شدن جامعه از ارزش‌های مهدوی‬ ‫است‪».‬‬ ‫چندی پیش به مناس��بت س��الروز‬ ‫صدور قطعنامه‪ ۵۹۸‬سازمان ملل‪ ،‬که‬ ‫به معنای پایان جنگ هشت ساله‌ی‬ ‫ایران و عراق بود رفیقدوس��ت در‬ ‫سایت«تابناک»باحمالتجدیدش‬

‫به میرحسین موسوی گفته بود‪« :‬در‬ ‫اکثر اوقات در دولت با پیشنهادهایی‬ ‫که برای جنگ می‌ش��د‪ ،‬مخالفت‬ ‫می‌کردند و دائم می‌گفتند‪ ،‬شما که‬ ‫می‌دانید نمی‌توانید بغداد را بگیرید‬ ‫چرا ول نمی‌کنی��د؟ چرا جنگ را‬ ‫تمامنمی‌کنید؟»‬ ‫محسن رفیقدوست کیست؟‬

‫محسن رفیقدوست‪ ،‬متولد ‪،۱۳۱۹‬‬ ‫وزی��ر س��پاه در دولت میرحس��ین‬ ‫موس��وی و پس از جن��گ رئیس‬ ‫«بنی��اد مس��تضعفان و جانب��ازان»‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬ثروت «بنی��اد پهلوی»‬ ‫و بس��یاری ش��رکت‌های ب��زرگ‬ ‫مصادره ش��ده‌ی پ��س از انقالب‬ ‫زیر پوش��ش بنیاد مستضعفان قرار‬ ‫گرفت‪ .‬در سال ‪ ۱۳۶۸‬بیش از ‪۸۰۰‬‬ ‫شرکت مصادره‌ای به این بنیاد تعلق‬ ‫داشت‪ .‬بسیاری از این شرکت‌ها به‬ ‫دلیل سوءاستفاده‌های مالی تعطیل و‬ ‫منحلشدند‪.‬‬ ‫رفیقدوست رئیس «بنیاد نور» نیز بود‪.‬‬ ‫بنیاد نور حامی مالی تشکیالتی بنام‬ ‫موسس��ه خیریه «گل یاس» بود که‬ ‫مسئوالن آن به همراه حجت‌االسالم‬ ‫ه��ادی منتظری مق��دم در پی فرار‬ ‫یکی از دختران از این مرکز به اتهام‬ ‫تجاوز و سو‌ءاس��تفاده گس��ترده از‬ ‫دختران دستگیر و محاکمه شدند‪.‬‬ ‫مرتضی رفیقدوست‪ ،‬برادر محسن‬ ‫نیز متهم ردیف ‪ ۲‬پرونده اختالس‬ ‫‪ ۱۲۳‬میلی��ارد تومان��ی از بان��ک‬ ‫صادرات بود‪ .‬ای��ن ماجرا منجر به‬ ‫اعدام فاضل خداداد و پانزده س��ال‬ ‫حبس برای مرتضی رفیقدوس��ت‬ ‫شد‪ .‬وی پس از چند سال حبس از‬ ‫زندان آزاد شد‪.‬‬

‫جزئیاتتحریم‌هایاتحادیه‪...‬‬ ‫از س��وی دیگر ایران در نامه ای به‬ ‫مدیر آژانس بین المللی انرژی هسته‬ ‫ای آمادگ��ی اش را ب��رای مذاکره‬ ‫درباره تبادل سوخت اعالم کرد‪.‬‬ ‫اما محم��ود احمدی ن��ژاد‪ ،‬رئیس‬ ‫جمه��وری ای��ران بار دیگ��ر برای‬ ‫مذاکره بر سر تبادل سوخت هسته‬ ‫ای شرط هایی را اعالم کرد‪.‬‬ ‫او گفت که ایران به مذاکرات خود‬ ‫با گروه ‪ ۵+۱‬در حالی ادامه خواهد‬ ‫داد که کش��ورهای جدیدی نیز به‬

‫ادامه از صفحه ‪18‬‬

‫ادامه از صفحه ‪16‬‬

‫گروه مذاکره کننده‪ ،‬اضافه شود و‬ ‫کشورهای غربی حسن نیت خود را‬ ‫نشان داده و دیدگاه خود را درباره‬ ‫برنامه های هسته ای اسرائیل اعالم‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫دولت کانادا نیز ب��ه طور جداگانه‬ ‫تحریم های ت��ازه ای را علیه ایران‬ ‫تصویب کرد که بیش��تر به صنعت‬ ‫نف��ت ایران و پاالی��ش نفت خام و‬ ‫گاز طبیعی مایع مربوط می شود‪.‬‬

‫اعضاء خانوادهء محمد مصطفایی وکیل ‪....‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪15‬‬

‫کمپینبینالملیحقوقبشردرایران‬ ‫نیز امروز (چهارشنبه ششم مرداد) با‬ ‫انتشار بیانیه ای در وبسایت رسمی‬ ‫خود‪ ،‬خواس��تار آن شده است که‬ ‫قوه قضاییه ایران تالش خود را برای‬ ‫دستگیری محمد مصطفایی‪ ،‬که از‬ ‫او به عنوان وکیل پرونده سنگس��ار‬ ‫یاد شده است‪ ،‬متوقف کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ای��ن کمپی��ن‪ ،‬آقای‬ ‫مصطفای��ی در آخری��ن فعالی��ت‬ ‫حقوقی خود وکالت پرونده سکینه‬ ‫محمدی آشتیانی را برعهده داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫خانم محمدی آش��تیانی پیش��تر به‬ ‫سنگسار محکوم شده بود اما در پی‬

‫اعتراض های جهانی‪ ،‬دولت ایران‬ ‫اعالم کرد که او سنگسار نخواهد‬ ‫ش��د اما حکم اعدام��ش همچنان‬ ‫پابرجاست‪.‬‬ ‫آقای مصطفایی از وکالی دعاوی‬ ‫حقوق��ی در ای��ران اس��ت که طی‬ ‫سالهای گذشته به خاطر تالش در‬ ‫زمینه پرون��ده های مربوط به اعدام‬ ‫نوجوان��ان و دیگ��ر پرون��ده های‬ ‫مرتبط با مس��ایل حقوق بش��ری به‬ ‫وکیل مدافع حقوق بش��ر ش��هرت‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫مقام��ات ای��ران هن��وز در م��ورد‬ ‫بازداش��ت یا عدم بازداش��ت آقای‬ ‫مصطفایی اظهار نظری نکرده اند‪.‬‬

‫دولت دهم و «تصمیم آمرانه» برای کوچ‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪9‬‬

‫خيلى دراز مدت و دقيق و طراحى‬ ‫شده از پيش‪ ،‬الزم است كه متاسفانه‬ ‫آقاى احمدى نژاد ب��ه حالت اراده‬ ‫گرايانه‪ ،‬فقط شعار مى دهد در مورد‬ ‫كارهايى كه بايد انجام شود‪ ،‬آن هم‬ ‫بدون اينكه زمينه سازى الزم براى‬ ‫انجام آن كار‪‌،‬ايجاد شده باشد‪».‬‬ ‫احمد علوى معتقد اس��ت كه حتى‬ ‫اگ��ر جابجايى كاركن��ان دولت با‬ ‫دس��تور و بخش��نامه ممكن باشد‪،‬‬ ‫مش��كالت و معضالت بسيارى به‬ ‫هم��راه خواهد داش��ت كه هدف‬ ‫اصلى طراحان اي��ن طرح را از بين‬ ‫مى برد‪.‬‬ ‫احمد علوى‪ :‬ب��ه نظر من پيامد اين‬ ‫تصميم گيرى از ب��اال و آمرانه اين‬ ‫خواه��د بود كه ام��كان تحقق اين‬ ‫طرح بس��يار محدود خواهد بود و‬ ‫پيامدهاى منفى از پيامدهاى مثبت‬ ‫اين طرح پيشى خواهد گرفت‪.‬‬ ‫اگر پيام��د مثبتى هم م��د نظر اين‬ ‫ابالغيه بوده باش��د‪ ،‬آن هم محقق‬ ‫نخواهد ش��د و اولين پرسش��ى كه‬ ‫پيش خواهد آمد اين است كه آيا‬ ‫براى اينها در آنجا كار وجود دارد؟‬ ‫طبعا براى اينها كار وجود نداش��ته‬ ‫است چون اگر قرار بود براى اينها‬ ‫در شهرستان ها كارى وجود داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬خوب اينها ب��ه طور طبيعى‬ ‫منتقل شده بودند‪.‬‬ ‫انتقال اين افراد به شهرستانها باعث‬ ‫مى شود شما يك نيروى كار فعال‬ ‫اينجا را‪ ،‬تبديل كنيد به نيروى كارى‬ ‫كه در شهرس��تانها فعال نيست و با‬ ‫انتقال آنها به شهرس��تان‪ ،‬فقط به او‬ ‫حقوق مى دهيد‪.‬‬ ‫اگر خانواده يكى از اين ش��اغلين‬ ‫بخواه��د در ته��ران زندگى كند‬ ‫‪ ،‬طبعا ش��ما با اي��ن تصميم گيرى‬ ‫آمرانه‪ ،‬در نظام خان��واده اين افراد‬ ‫اختالل ايجاد مى كنيد‪ .‬خوب اين‬ ‫امر‪ ،‬داراى تبعات اجتماعى و روانى‬ ‫خواهد بود واين تبعات‪ ،‬تاثير منفى‬ ‫بر كارايى اي��ن افراد به عنوان يك‬ ‫فرد و كارايى سازمان هاى اجتماعى‬ ‫كه قرار اس��ت آنها به آنجا بروند‪،‬‬ ‫خواهد گذاشت‪».‬‬ ‫بر اساس آمارى كه رسانه ها منتشر‬ ‫ك��رده اند ‪ ۵۰۰‬هزار كارمند دولت‬ ‫در تهران مشغول به كار هستند‪.‬‬ ‫انتق��ال ‪ ۴۰‬درص��د از اين تعداد‪ ،‬به‬ ‫معناى انتقال ‪ ۲۰۰‬هزار نفر در كمتر‬ ‫از يك ماه است‪ .‬اما اين كارمندان‪،‬‬ ‫طبعا خانواده اى هم دارند‪ .‬متوسط‬

‫ابعاد خانواده در ايران كمى كمتر از‬ ‫چهار نفر است‪.‬‬ ‫با اين حس��اب اگر خان��واده هاى‬ ‫كارمندان دولت حاضر باشند با آنها‬ ‫تهران را ترك كنند‪ ،‬بايد تا كمتر از‬ ‫يك ماه ديگر‪ ،‬نزديك به ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫نفر با تهران وداع كنند‪ .‬اين در حالى‬ ‫اس��ت كه انتش��ار خبر انتقال فقط‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬نفر از كاركنان سازمان ميراث‬ ‫فرهنگى و گردش��گرى‪ ،‬در روزها‬ ‫و هفته هاى گذش��ته ب��ا اعتراض و‬ ‫تحصن آنها در برابر مجلس شوراى‬ ‫اسالمى همراه بود‪.‬‬ ‫كارمندان زن دولت از همراه نشدن‬ ‫همسران خود در اين كوچ اجبارى‬ ‫مى گويند و مردان كارمندان دولت‬ ‫از نارضايتى همسران خود‪ .‬مادر ها‬ ‫و پدرهاى كارمند دولت نيز نگران‬ ‫آينده فرزندان خود هستند‪.‬‬ ‫يك پرسش اساس��ى را كارشناس‬ ‫برنامه تلويزيونى در تلويزيون دولتى‬ ‫اي��ران از ق��ول ش��هروندان تهران‪،‬‬ ‫خطاب به طراحان طرح جابجايى‪،‬‬ ‫مطرح مى كند كه «وقتى من داشتم‬ ‫تهران مى آمدم مگر كس��ى به من‬ ‫گفت كه ته��ران آمدن چه جورى‬ ‫است كه االن براى من تصميم مى‬ ‫گيريد من بايد از تهران بروم؟»‬

‫انتقاد از فرصت های‬ ‫نابرابرشغلی‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪4‬‬

‫مالقات با یکی از بزرگترین گروه‬ ‫های قوم��ی در مونترآل‪ ،‬با انتقاد از‬ ‫اینک��ه‪ ،‬تنها یک درص��د فرصت‬ ‫های شغلی کشور‪ ،‬به بومیان اولیه‪،‬‬ ‫مهاجران‪ ،‬زنان یا معلوالن اختصاص‬ ‫می یابد‪ ،‬قول پیگی��ری موضوع را‬ ‫داد‪.‬‬ ‫اضافه می ش��ود‪ ،‬بررسی های اخیر‬ ‫نش��ان می دهد‪ ،‬اکثر کارفرمایان‪،‬‬ ‫با دقت نس��بت به نام متقاضیان در‬ ‫رزوم��ه ه��ای ش��غلی‪ ،‬ترجیح می‬ ‫دهند‪ ،‬تنها صاحبان اسامی کانادایی‬ ‫یا اروپایی را برای مصاحبه‪ ،‬دعوت‬ ‫کنند‬

‫‪32 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010‬‬

‫سقوطهواپیمایمسافربری‪...‬‬ ‫بس��تگاه خود در فرودگاه بی نظیر‬ ‫بوتو پایتخت اجتماع کرده اند‪.‬‬ ‫گ��زارش های اولیه حاک��ی از آن‬ ‫بود ک��ه پرواز این هواپیما از ترکیه‬ ‫آغاز شده بود اما بعدا اعالم شد که‬ ‫هواپیما در مس��یر داخلی پرواز می‬ ‫کرد و از کراچی عازم اس�لام آباد‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫شرکت ایربلو عمدتا در زمینه حمل‬ ‫و نقل مس��افر در خط��وط داخلی‬ ‫پاکس��تان فعالیت دارد و پروازهای‬ ‫خارج��ی آن منحص��ر ب��ه دوبی‪،‬‬ ‫ابوظبی‪ ،‬شارجه‪ ،‬مسقط و منچستر‬ ‫است‪.‬‬

‫ادامه از صفحه ‪7‬‬

‫این ش��رکت در س��ال ‪ 2003‬کار‬ ‫خ��ود را آغ��از ک��رد و در ح��ال‬ ‫حاضر‪ ،‬بخش قابل توجهی از بازار‬ ‫پروازه��ای داخلی پاکس��تان را در‬ ‫اختیار دارد‪.‬‬ ‫ن��اوگان هوای��ی این ش��رکت از‬ ‫تع��دادی هواپیمای ایرب��اس ‪319‬‬ ‫(ب��ا ظرفیت حدود ‪ 140‬مس��افر) و‬ ‫ایرباس ‪( 321‬با ظرفیت حدود ‪180‬‬ ‫مسافر) تشکیل یافته است‪.‬‬ ‫ش��رکت ایربل��و در زمین��ه عرضه‬ ‫سفرهای کم هزینه داخلی پاکستان‬ ‫تخصص دارد‪.‬‬

‫کانادا هم به جمع تحریم کنندگان‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪4‬‬

‫ملل که تحریم های بیش��تری علیه‬ ‫جمهوری اسالمی اعمال می کند را‬ ‫به طور کامل اجرا خواهد کرد‪.‬‬ ‫گرچ��ه حجم تب��ادالت بازرگانی‬ ‫جمهوری اسالمی و کانادا در سطح‬ ‫گسترده ای نیست که تحریم های‬ ‫اتاوا برای تهران فلج کننده باشند اما‬ ‫صاحبنظران سیاس��ی بر این باورند‬ ‫اقدام کانادا برای اعمال تحریم های‬

‫یک جانبه علیه جمهوری اسالمی‪،‬‬ ‫اقدام نمادینی برای اعمال فش��ار بر‬ ‫مقامات این کشور است‪.‬‬ ‫ات��اوا تهران را به ع��دم همکاری با‬ ‫بازرس��ان آژانس بین المللی انرژی‬ ‫اتمی و بی توجهی به قطعنامه های‬ ‫ش��ورای امنیت س��ازمان ملل برای‬ ‫توقف مراحل غنی سازی اورانیوم‬ ‫متهم می کند‪.‬‬

‫نامهء سرگشادهء چند تن از دانشجویان‬ ‫دانشگاه یورک‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪5‬‬

‫کانون قب��ول کنیم‪ .‬ایا ش��ما خانم‬ ‫پگاه گنجی مس��ئول این کانون را‬ ‫ی نکردید که به همراه دیگر‬ ‫راهنمای ‌‬ ‫دانش��جویان این کانون و چندی از‬ ‫دانش��جویان انجمن حقوق بشر به‬ ‫ی که دانش��جویان یهودی‬ ‫جلسه ا ‌‬ ‫دانش��گاه یورک برای آقای یاکو‬ ‫کت��ز فراهم کرده بودن��د بروند‪ ،‬تا‬ ‫ی ضد ایران و‬ ‫نگذارند آنها حرفهای ‌‬ ‫ی بزنند؟ ایا این حرکت سیاسی‬ ‫ایران ‌‬ ‫نیست؟ ایا پیروی از سیاستهای ضد‬ ‫صهیونیستی جمهوری اسالمی در‬ ‫دانشگاه یک حرکت کامال سیاسی‬ ‫نیست؟! اقای رهنما‪ ،‬شما واضحآ در‬ ‫گفتار و ک��ردار خود را در تناقض‬ ‫قرارمیدهید‪.‬‬ ‫در نهایت ما اعضای کمپین برچیدن‬ ‫پرچم جمهوری اسالمی در دانشگاه‬ ‫ی از م��ا فرزندان‬ ‫ی��ورک‪ ،‬که برخ ‌‬ ‫زندانیان سیاس��ی سابق نیزهستیم به‬ ‫هیچ وجه اج��ازه نخواهیم داد که‬ ‫پرچم جمهوری اسالمی‪ ،‬که سمبل‬ ‫حکومتی است که باعث از بین رفتن‬ ‫ی ما‪ ،‬خانوادهایمان و میلیون‬ ‫زندگ ‌‬

‫ها نفر از مردم ایران شده است‪ ،‬در‬ ‫دانشگاه یورک حضور داشته باشد‬ ‫ی‬ ‫چرا که به عنوان دانشجویان ایران ‌‬ ‫دانشگاه یورک باید به اطالع شما‬ ‫برس��انیم که باعث خجالت ماست‬ ‫ی دانش��جویان‬ ‫که کان��ون فرهنگ ‌‬ ‫ی دانشگاه یورک با این پرچم‬ ‫ایران ‌‬ ‫خود را نماین��دهء ما دانش��جویان‬ ‫ی کند‪.‬‬ ‫ی این دانشگاه معرف ‌‬ ‫ایران ‌‬ ‫در پایان از شما به عنوان یک استاد‬ ‫ی دانشگاه یورک و یک فعال‬ ‫ایران ‌‬ ‫سیاسی که مدعی است «من با هیچ‬ ‫سمبل جمهوری اسالمی در هر کجا‬ ‫كه باشد توافقی ندارم‪ »..،‬و با صرف‬ ‫نظر از شیوه برخورد ما‪ ،‬می‌خواهیم‬ ‫که تالش خ��ود را در برچیدن این‬ ‫س��مبل جنایت علیه بشریت به کار‬ ‫برید‪.‬‬ ‫با تشکر‬ ‫اعض��ای کمپی��ن برچی��دن پرچم‬ ‫جمه��وری اس�لامی در دانش��گاه‬ ‫یورک‬ ‫سارا اکرمی‪ -‬بهزاد محمدی‪ -‬ملیکا‬ ‫ضیایی‪ -‬نازلی درودیان‬


‫‪33‬‬

‫‪33 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 965‬جمعه ‪ 8‬مرداد ‪1389‬‬

‫سى سال پس از درگذشت آخرين شاه ايران؛‪...‬‬

‫گزارش سعيد ماسوری‪ ،‬زندانی سياسی محکوم به حبس ابد از زندان رجائی شهر‬

‫گزارشی دردناک‬ ‫از وضعیت اسفبار زندان های رژیم‬

‫ادامه از صفحه ‪29‬‬ ‫خاطراتى كه آقاى پروفسور ژرژ فالندرن كه يكى از پزشكان‬ ‫ايشان بود‪ ،‬نوشته بود‪ ،‬اعليحضرت از ايشان پرسيده بودند كه آيا‬ ‫دو سال به من (فرصت) مى دى تا اينكه مث ً‬ ‫ال پسرم به سنى برسد‬ ‫كه من بتوانم كناره گيرى كنم و پسرم به پادشاهى برسد و من‬ ‫بتوانم كارهايى كه شروع كرده ام تمام كنم‪ ،‬اين خودش دليل‬ ‫اين است كه ايشان مى دانستند بيمارى دارند‪.‬‬

‫تمرين چریکی اين ور و آن ور مى‬ ‫ديدند‪ ،‬اعتق��ادات ايدئولوژى هاى‬ ‫سياسى مختلف داشتند‪ ،‬جنگ سرد‬ ‫بود‪ ،‬كمونيست ها بودند‪ ،‬شوروى‬ ‫بود‪ ،‬همه اينها دس��ت به دست هم‬ ‫داد و با يك مقدار فش��ار خارجى‬ ‫كه ب��راى من االن روش��ن ش��ده‪،‬‬ ‫چون خودش��ان دارند در كتاب ها‬ ‫مى نويس��ند‪ ...‬من فكر مى كنم آن‬ ‫نارضايتى ها براى خيلى ها فكر مى‬ ‫كردند همچين دگرگونى و انقالبى‬ ‫الزم نداشت‪.‬‬ ‫من واقعاً خيلى از س��ران جمهورى‬ ‫اس�لامى را فرزندان ناسپاس همين‬ ‫سياست هاى سى سال پيش بعضى‬ ‫از ممالكى كه امروز آقايان هى مى‬ ‫گويند مرگ بر اين مرگ بر آن‪...‬‬ ‫(می دانم) به دليل اينكه خيلى واضح‬ ‫است كه سياست هاى خارجى آن‬ ‫موقع در اين انقالب اسالمى دست‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫باز بر مى گردي��م به خاطره اى در‬ ‫س��ى س��ال گذش��ته‪ .‬پاناما‪ .‬شما و‬ ‫پادش��اه به پاناما رفتيد‪ .‬در آن زمان‬ ‫مقام هاى جمهورى اسالمى ايران از‬ ‫جمله آقاى صادق قطب زاده اعالم‬ ‫كردند كه قرار است پادشاه ايران را‬ ‫به ايران تحوي��ل بدهند‪ .‬اين ماجرا‬ ‫درست بود؟ و اگر درست بود شما‬ ‫چگونه مطلع شديد و توانستيد كه از‬ ‫پاناما خارج شويد؟‬ ‫بله‪ .‬اين مطلب درس��ت بود‪ .‬براى‬ ‫اينكه متاسفانه با گروگانگيرى در‬ ‫س��فارت آمريكا كه ما بايس��تى از‬ ‫نيوي��ورك خارج مى ش��ديم و از‬ ‫آمريكا خارج شويم و تنها مملكتى‬ ‫كه به ما اجازه اقامت داد‪ ،‬پاناما بود‪...‬‬ ‫كه بعد از نيويورك رفتيم تگزاس و‬ ‫از آنجا به پاناما‪ ...‬اين موضوع پيش‬ ‫آمد و خيلى مس��ائل ديگر طوالنى‬ ‫تر‪ .‬اين ش��د كه خانم سادات به من‬ ‫زن��گ زدند كه اگ��ر بخواهيد مى‬ ‫توانيد بياييد مصر‪ .‬مس��ائل ديگرى‬ ‫هم هست كه آن موقع يادم هست‬ ‫دولت آمريكا دو نفر را فرستاده بود‬ ‫كه با اعليحضرت صحبت كنند و‬ ‫ايش��ان بمانند و نروند به مصر‪ .‬من‬

‫در آن جلس��ه حاضر بودم و اصرار‬ ‫داشتيم كه ترك كنيم‪ .‬براى اينكه‬ ‫بعضى از دوستان و روزنامه نويسان‬ ‫به ما زنگ مى زدند كه بهتر اس��ت‬ ‫آن مملكت را ترك كنيد‪.‬‬ ‫بع��د كه مص��ر قب��ول كرد م��ا به‬ ‫آنج��ا برويم‪ ،‬ق��رار ب��ود كه يك‬ ‫طياره بفرس��تند ولى آخرين دقيقه‬ ‫آمريكايى ها گفتند طياره مصرى‬ ‫نيايد و ما خودم��ان يك طياره در‬ ‫اختيارتان مى گذاريم‪ .‬و بعد داستان‬ ‫اين ش��د موقعى كه پ��رواز كرديم‬ ‫طیاره در جزيره اسور فرود آمد‪.‬‬ ‫چندين س��اعت آنجا منتظر بوديم‬ ‫و خيلى تعج��ب كرديم‪ ...‬يادم مى‬ ‫آي��د كه بعد از چندين س��ال وزير‬ ‫خارج��ه پرتغال را دي��دم‪ ،‬او به من‬ ‫گفت موقعى كه طياره آنجا چندين‬ ‫ساعت ماند‪ ،‬ما از مقامات آمريكايى‬ ‫پرسيديم كه به چه دليل اين طياره در‬ ‫آنجا مانده‪ ،‬گفتند كه ما نمى توانيم‬ ‫به ش��ما بگوييم‪ .‬حتى روز بعدش‬ ‫سفيرش��ان در واشنگتن رفته بود از‬ ‫وزارت خارجه آمريكا پرسيده بود‪،‬‬ ‫آنها باز جواب نداده بودند‪.‬‬ ‫اينجا مى خواهم اين مسئله را بگويم‬ ‫درست اس��ت كه گويا پرزيدنت‬ ‫كارت��ر تلف��ن زده بود به اش��رف‬ ‫غربال كه آن موقع س��فير مصر بود‬ ‫در واشنگتن‪ ،‬سالها سفير مصر بود‪،‬‬ ‫گفته بود من چندين بار به پرزيدنت‬ ‫س��ادات زنگ زدم ول��ى جوابم را‬ ‫نمى دهد‪ ،‬مى دانم چ��را جوابم را‬ ‫نمى دهد براى اينكه من مى خواستم‬ ‫بهش بگويم كه اجازه ندهد پادشاه‬ ‫ايران به مصر بيايد براى اينكه ممكن‬ ‫است به ضرر مصر و صحبت هاى‬ ‫صلح اعراب و اسرائيل شود‪.‬‬ ‫به هر صورت اين طياره آمريكايى‬ ‫چندين ساعت ماند كه خيلى نگران‬ ‫كننده ب��ود و اعليحضرت هم تب‬ ‫داشتند‪ .‬طياره س��رد مى شد و البته‬ ‫آنجا مقامات محلى آمدند‪ ،‬خيلى‬ ‫با احترام با اعليحض��رت‪ ...‬بعد كه‬ ‫رسيديم در قاهره‪ ،‬سلينجر‪ ،‬روزنامه‬ ‫نوي��س در كتابش نوش��ت كه آن‬ ‫موقع هميلتون جردن‪ ،‬ش��ايد حتى‬

‫كارتر ه��م نمى دانس��ته‪ ...‬با آقاى‬ ‫قط��ب زاده تماس گرفت��ه بود كه‬ ‫قطب زاده گفته بود اگر پادشاه ايران‬ ‫را برگردانيد به پاناما‪ ،‬ما گروگان ها‬ ‫را آزاد مى كنيم يا مى دهيم دست‬ ‫دولت‪.‬‬ ‫آقاى قطب زاده نتوانسته بود چون‬ ‫زمان نوروز بود و تعطيل‪ ،‬نتوانس��ته‬ ‫بود كه آن شوراى انقالب را جمع‬ ‫كند و تصميم بگيرند‪ ،‬گويا اشتباه‬ ‫كرده بود آقاى قطب زاده از لحاظ‬ ‫اختالف س��اعت بین ايران و پاناما‬ ‫گفته بود پادش��اه را پس فرستادند‪.‬‬ ‫بعد به هم خورد برنامه ش��ان که ما‬ ‫به مصر رسيديم‪.‬‬ ‫شما از انورسادات‪ ،‬رئيس جمهور‬ ‫فقيد مصر‪ ،‬ياد كرديد كه به پادشاه‬ ‫و شما اجازه دادند كه به خاك مصر‬ ‫قدم بگذاريد‪ .‬انور سادات اين كار‬ ‫را براى دوستى و معرفت انجام داد‬ ‫يا منافع سياسى هم پشت اين ماجرا‬ ‫بوده؟‬ ‫كام ً‬ ‫ال دوس��تى بود و كلمه خوب‬ ‫را خودتان گفتيد‪ .‬معرفت انسانى و‬ ‫انسانيت‪ .‬براى اين كه هيچ منفعتى‬ ‫نداشت‪ .‬جمهورى اسالمى سر كار‬ ‫هست براى اين كه پادشاه ايران برود‬ ‫آنجا و هم مردم مص��ر و هم خود‬ ‫رئيس جمهور فراموش نكردند كه‬ ‫در يك زمان خيلى مشكل جنگ‬ ‫مص��ر و گرفتارى هاي��ى كه مصر‬ ‫داشت‪ ،‬ايران خيلى كمك كرد به‬ ‫مصر‪ ،‬اين را فراموش نكردند‪.‬‬ ‫من يادم هست موقعى كه ما رفتيم‬ ‫و اعليحضرت در بيمارستان بودند‪،‬‬ ‫خيلى از روزنامه هاى خارجى آمده‬ ‫بودند‪،‬فكر مى كردند از مردم كوچه‬ ‫و ب��ازار قاهره عك��س العمل منفى‬ ‫بگيرند‪ ،‬ولى برعكس‪ .‬آن هندوانه‬ ‫فروش يا سبزى فروش توى خيابان و‬ ‫بازار مى گفت خيلى خوب شد كه‬ ‫پادشاه ايران آمد اينجا‪ ،‬ايشان برادر‬ ‫ما هستند و در موقع هاى سختى به‬ ‫ما كمك كرده اند‪ .‬البته يك جايى‬ ‫ش��لوغى هايى ش��د و حرف هايى‬ ‫زدند ولى اينجا بايد بگويم كه خدا‬ ‫ادامه در صفحه ‪31‬‬

‫خبرگ��زاری هرانا ‪ -‬دکتر س��عيد‬ ‫ماسوری زندانی سياسی محکوم به‬ ‫حبس ابد که ه��م اکنون در زندان‬ ‫رجايی ش��هر کرج بس��ر م��ی برد‬ ‫گزارشی از زندان رجايی شهر تهيه‬ ‫تموده است ‪.‬‬ ‫مت��ن اين گ��زارش ک��ه در اختيار‬ ‫خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به‬ ‫شرح زير است‪:‬‬ ‫اگر چه ممکن اس��ت در خارج از‬ ‫ی ب��ه ظاهر در جريان‬ ‫زندان زندگ ‌‬ ‫ی‬ ‫ی قطعاً در همين کرج کس ‌‬ ‫باشد ول ‌‬ ‫نمی‌توان��د باور کند ک��ه چند متر‬ ‫ی پش��ت ديوار زندانی‬ ‫آنطرفتر يعن ‌‬ ‫ک��ه از کنار آن عب��ور می‌کند چه‬ ‫ی در حال‬ ‫جهن ّ��م و فاجع��ه انس��ان ‌‬ ‫وقوع اس��ت‪،‬همانطور که خيلی‌ها‬ ‫در اط��راف اردوگاهه��ای داخ��و‬ ‫ی‬ ‫و آش��ويتس هم در ح��ال زندگ ‌‬ ‫ی نمی‌‌دانستند‬ ‫بودند و شايد به درست ‌‬ ‫درداخل آن چه می‌گذرد‪.‬‬ ‫ميخواهم تنها در يک پالن شمايی‬ ‫از زندان رجائی شهر که نزد اهالی‬ ‫ی در‬ ‫کرج بسيار بزرگ مينمايد ول ‌‬ ‫واقع به دليل ازدحام جمعيت بسيار‬ ‫کوچک است را به تصوير بکشم ‪.‬‬ ‫اينجا گويی که دنيايی ديگر است‬ ‫‪،‬چيزی ش��بيه جهن ّ��م در فيلمهای‬ ‫تخيلی‌‪،‬آکن��ده از آت��ش و دود و‬ ‫چهرههای سياه س��وخته و ژوليده‬ ‫‪ ،‬بدنه��أی لخ��ت و ع��رق کرده و‬ ‫ی بر اثر زخم‬ ‫سراس��ر قرمز و آبله ا ‌‬ ‫نيش شپش ‪ ،‬ش��لوار هايی با لنگ‬ ‫پاره ش��ده آن که به عنوان کمربند‬ ‫استفاده شده ‪ ،‬پاهای برهنه و کثيف‬ ‫لباسهای پشت و رو پوشيده شده به‬ ‫خاطر شپش‪ ،‬دمپايی های پاره و لنگه‬ ‫به لنگه‪ ،‬هوای کثيف و آلوده‪ ،‬بوی‬ ‫زباله‌هایمتعفنشده‪،‬گندابتوالت‬ ‫های س��ر ريز شده‪ ،‬اس��تفراغ‌های‬ ‫ی از مس��موميت‌ها‬ ‫خش��ک ناش�� ‌‬ ‫ی شده که همه‬ ‫‪،‬خلتهای سينه عفون ‌‬ ‫محوطه را فراگرفته‪،‬بوی عرق بدن‬ ‫هايی که در اين فضای بسته و گرم‬ ‫و آل��وده ب��ه ندرت ام��کان حمام‬ ‫کردن می‌‌يابند‪...‬همه و همه با بوی‬ ‫زخم ادرار افرادی که نميتوانند خود‬ ‫را کنترل کنند به اوج می‌‌رسد و اين‬

‫همه با فرياد و همهمه سرسام آور‬ ‫زندانيانی که با بطری‌های پالستيکی‬ ‫سياه ش��ده به عنوان ليوان چای در‬ ‫صفهای انبوه‪،‬دو صف ايستاده و يا‬ ‫پشت سر هم در صفهای چند رديفه‬ ‫و فشرده در نوبت توالت و حمام و‬ ‫غيره صف کشيده‌اند ‪ ،‬رخ ميدهد ‪.‬‬ ‫ی از سو‬ ‫چهره‌های تکيده شده ناش ‌‬ ‫ی پنهان در پش��ت انبوه‬ ‫تغذيه ول�� ‌‬ ‫ريش و موهای ژوليده ‪ ،‬سرفه‌های‬ ‫ی از مشکالت ريوی‬ ‫دلخراش ناش ‌‬ ‫به خاطر فضای بسته آلوده‪ ،‬بدنهای‬ ‫غير متعارف ک��ه کودکان قحطی‬ ‫زده آفريقا را تداعی می‌‌کند ‪ ،‬انبوه‬ ‫زندانيان ولو شده در وسط راهروها‬ ‫ی مرگ مانند فرو رفته‬ ‫که يا به خواب ‌‬ ‫اند و يا به ش��کل گرما زده شده وا‬ ‫ی روح به نقطه‬ ‫رفته و با چش��مانی ب ‌‬ ‫ايی از ديوار و سقف خيره مانده و‬ ‫يا چمباتمه به ديوار تکيه داده‪ ،‬لخت‬ ‫شده‪ ،‬شپشها را در درز لباس‌هايشان‬ ‫می‌‌جويند که در حي��ن عبور انبوه‬ ‫نفرات ب��ه آنها ميخورن��د ‪ ،‬تقريبا‬ ‫عادت کرده اند‪.‬‬ ‫انبوهی ديگر که تنها به خاطر اينکه‬ ‫امکان ق��دم زدن در اين ازدحام را‬ ‫نمی‌‌يابند تنها و يا دو نفره ايس��تاده‬ ‫ديگ��ران را تماش��ا ميکنن��د و يا با‬ ‫بخيه‌های روی مچ و يا گردنشان که‬ ‫ی است بازی ميکنند‬ ‫ی از خود زن ‌‬ ‫ناش ‌‬ ‫ی‬ ‫و عموما هم تکه پارچه يا حوله ا ‌‬ ‫در دست دارند که هم برای خشک‬ ‫کردن عرق سر و صورت هر چند‬ ‫دقيقه به س��رو صورت می‌‌کشند و‬ ‫هم به عنوان ماس��کی جلوی دماغ‬ ‫و دهنش��ان می‌‌گيرند تا بوی گند و‬ ‫ی کنترل و‬ ‫آلودگی ه��وا را به ميزان ‌‬ ‫تحمل کنند و با همه اينها در هياهوی‬ ‫ی با‬ ‫کر کننده بلندگو و يا فريادها ي ‌‬ ‫فحش‌های رکيک ديگ��ران را به‬ ‫س��کوت و رعايت نوبت توالت و‬ ‫حمام و غيره دعوت می‌کند همراه‬ ‫ی ميتوانيم‬ ‫اس��ت واين هم��ه را وقت ‌‬ ‫ی که حد‬ ‫بفهميم که بدانيم در جائ ‌‬ ‫اکثر ‪ ۹۰‬نفر گنجايش استاندارد آن‬ ‫اس��ت ‪ ۱۱۰۰ ،‬نفر محبوس است‪،‬‬ ‫ب��رای ه��ر ‪ ۲۵۰‬نفر ‪ ۱‬حم��ام ‪ ،‬هر‬ ‫‪ ۵۰۰‬نفر يک ش��ير صابون يا مايع‬ ‫دستشويی هر ‪ ۱۷۰‬نفر يک توالت‬

‫( آن هم اغلب پر و س��ر ريز کرده‬ ‫است) هر ‪ ۵‬نفر يک متر مربع جا(به‬ ‫همين خاطر از فض��ای راهرو و راه‬ ‫پله‌ها هم استفاده ميشود) و هر ‪ ۵‬يا ‪۶‬‬ ‫نفر روی ‪ ۱‬پتو می‌خوابند و مجبورند‬ ‫از ‪ ۷‬صبح تا ‪ ۷‬ش��ب ه��م بيرون از‬ ‫س��لولها و در محوطه هواخوری و‬ ‫جلوی آفتاب باشند چون در سلولها‬ ‫و زير س��قف مطلقاً جا نمی‌‌شوند‪،‬‬ ‫حت��ی در محوطه هواخ��وری هم‬ ‫ی برای ايس��تادن گير‬ ‫به ندرت جائ ‌‬ ‫ی غ��ذا برای خيلی‌ها‬ ‫می‌‌آيد و وقت ‌‬ ‫تنها روی تک��ه ايی روزنامه ريخته‬ ‫ی‬ ‫ميشود به جز داخل هواخوری جائ ‌‬ ‫برای نشستن و خوردن آن نمی‌‌يابند‬ ‫و اين اوضاع حتی زندانبانان را هم‬ ‫به سطوح آورده چون حتی امکان‬ ‫شمارش و آمارگيری را هم در اين‬ ‫ازدحام جمعيت نمی‌‌يابند و خود نيز‬ ‫در معرض انواع بيماريهايند‪...‬‬ ‫و عج��ب اينکه تلويزي��ون از بوق‬ ‫گ تا پاسی از ش��ب از کرامت‬ ‫س�� ‌‬ ‫انس��انی‌‪ ،‬جاي��گاه انس��ان و حتی‬ ‫ی صحبت می‌کند‬ ‫مديريت جهان�� ‌‬ ‫ی از اي��ن اوض��اع س��خنی به‬ ‫ول�� ‌‬ ‫مي��ان نمی ايد چ��را که صحبت از‬ ‫بهداشت و حمام و توالت با امنيت‬ ‫ی‬ ‫ی گره خورده و طرح آن جرم ‌‬ ‫مل ‌‬ ‫در رديف اقدام عليه امنيت و نش��ر‬ ‫ی هم مثل‬ ‫اکاذيب است و اگر کس ‌‬ ‫رضا جوشن جوان ‪ ۲۲‬ساله ايی که‬ ‫در وقايع انتخابات دس��تگير شد به‬ ‫اي��ن وضع اعتراض و آنرا بيان کند‬ ‫بالفاصله به س��لول انفرادی منتقل‬ ‫می‌‌شود‪ ،‬البته من هم انتظاری غير از‬ ‫ی اوضاع رجائی شهر (‬ ‫اين ندارم ول ‌‬ ‫و البته بقيه زندانها) بسيار اسفناکتر از‬ ‫آن است که سلول انفرادی راه حل‬ ‫آن باش��د و بيخود نيست که برای‬ ‫زندانيان در اي��ران گوانتانامو و ابو‬ ‫غريب رويايی است دست نيافتنی و‬ ‫اميد اعدام شدن راه خالصی سهل‬ ‫الوصول تر و بسيار متداول تر است‬ ‫و دست يافتنی تر‪...‬‬ ‫سعيدماسوری‬ ‫زندان رجائی شهر‬ ‫مرداد ‪۱۳۸۹‬‬ ‫خبرگزاریهرانا‬


‫‪34‬‬

‫‪34 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 965‬جمعه ‪ 8‬مرداد ‪1389‬‬

‫در پاسخ به سخنان تند سرمربي پرسپوليس‬

‫فدراسيون هم به دنبال سرمربي تيم ملي‬

‫يكي از قطبي گزارش بگيرد!‬

‫عليپور‪ :‬آقاي دايي! مراقب رفتار خود باشيد‬

‫ايران ورزشي ‪ -‬س��خنان تند و تيز‬ ‫علي دايي در كنفرانس مطبوعاتي‬ ‫باش��گاه پرس��پوليس قبل از آغاز‬ ‫رقابت‌هاي ليگ برتر درباره منشور‬ ‫اخالقي باعث شد دبير ستاد منشور‬ ‫اخالقي سازمان ليگ در واكنش به‬ ‫اظهارات علي دايي به نوعي برابر او‬ ‫جبهه بگيرد‪ .‬او كه معموال در برابر‬ ‫هيچ كسي سكوت اختيار نمي‌كند‬ ‫درباره داي��ي مي‌گويد‪«:‬علي دايي‬ ‫بهتر اس��ت قبل از ه��ر اقدامي در‬ ‫نفي منشور اخالقي متن قراردادش‬ ‫با تيم‌ه��اي آلماني را منتش��ر كند‬ ‫و اگر منش��ور اخالقي م��ا منافاتي‬ ‫با آن داش��ت‪ ،‬آن وق��ت حق دارد‬ ‫درباره‌اش موضع منفي بگيرد‪».‬‬ ‫حجت‌االسالمعليرضاعليپوردرباره‬ ‫اينكه علي دايي گفته نبايد به قيافه‬ ‫بازيكنان كاري داشت و باشگاه‌هاي‬ ‫خارجي فق��ط در صورت حضور‬

‫بازيكن��ان در كلوپ‌ه��اي ش��بانه‬ ‫از آنه��ا ايراد مي‌گيرن��د‪ ،‬توضيح‬ ‫مي‌دهد‪« :‬عل��ي دايي بايد بداند كه‬ ‫در ايران‪ ،‬كش��وري كه با فرهنگ‬ ‫غن��ي و پيش��روي اس�لامي اداره‬ ‫مي‌ش��ود‪ ،‬زندگي مي‌كن��د‪ .‬دايي‬ ‫هنوز بخش��ي از صداقت ذاتي‌اش‬ ‫را همراه خود دارد و در همين چند‬ ‫جمله كه بيان كرده‪ ،‬جواب خودش‬ ‫را داده اس��ت‪ ».‬وي كه نمي‌خواهد‬ ‫در زمان غيبت رييس سازمان ليگ‬ ‫جمالت تندي در خصوص دايي به‬ ‫كار ببرد با احتياط خاصي در ادامه‬ ‫مي‌گويد‪« :‬با كمي دقت و تامل در‬ ‫صحبت‌هاي دايي متوجه مي‌شويم‬ ‫كه باشگاه‌هاي حرفه‌اي مانند بايرن‬ ‫مونيخ مشخص مي‌كنند كه بازيكن‬ ‫كجا برود‪ ،‬كجا بياي��د‪ ،‬كي برود‪،‬‬ ‫كي بيايد‌‪ ،‬چه بخورد و چه نخورد‬ ‫و حتي چه بپوش��د و چه نپوش��د‪.‬‬

‫عذرخواهي نكونام و شجاعي از اوساسونا‬

‫سوءتفاهم شده است‬

‫ايران ورزش��ي ‪ -‬جواد نكونام و مس��عود ش��جاعي ك��ه ‪ 4‬روز پس از‬ ‫شروع تمرين‌هاي اوساس��ونا به اسپانيا برگشتند‪ ،‬بابت تاخير غيرموجه‬ ‫خ��ود از هم‌تيمي‌ها‪ ،‬ه��واداران‪ ،‬مربيان و رييس باش��گاه عذرخواهي‬ ‫كردند‪ .‬آنها گفتند كه اين ماجرا به دليل س��وءتفاهمي كه بين باشگاه‬ ‫و مدير برنامه‌هايشان روي داده‪ ،‬پيش آمده ولي مجازاتي را كه باشگاه‬ ‫برايشان در نظر گرفته‪ ،‬مي‌پذيرند‪ .‬در بيانيه آنها كه روي خروجي سايت‬ ‫اوساسونا قرار گرفته‪ ،‬آمده اس��ت‪« :‬فكر مي‌كرديم اجازه داريم ديرتر‬ ‫برگرديم‪ ،‬اين يك اش��تباه بود ولي جريمه‌اي كه باشگاه در نظر بگيرد‬ ‫را مي‌پذيري��م‪ ».‬آنها تاكيد كردن��د‪« :‬اول از همه از رييس عذرخواهي‬ ‫مي‌كنيم چون او اس��ت كه اينطور فوق‌العاده نمايندگي باش��گاه را بر‬ ‫عهده دارد‪ .‬رييس آدمي است كه مي‌شود با او حرف زد و مثل دوست‬ ‫بازيكنان مي‌مان��د‪ .‬از تيم و به ويژه كاپيتان‌هاي آن‪ ،‬پونيال‪ ،‬خوس��ه و‬ ‫ميگل فالنيو عذرخواهي مي‌كنيم‪ ،‬همچنين از ريچارد‪ .‬از مربي و مارتين‬ ‫گونسالس هم عذر مي‌خواهيم‪ .‬اميدواريم درك كنيد كه تقصير ما نبود‬ ‫و اصال تعمدي در كار نبوه است‪ ».‬آنها از مربي تيم هم سپاسگزار هستند‪:‬‬ ‫«مي‌خواهيم از كاماچو تشكر كنيم كه با ما حرف زد و در مقطعي كه‬ ‫اوضاع اينقدر پيچيده بود‪ ،‬به ما روحيه داد‪ .‬او انسان خوبي است‪ ».‬هر ‪2‬‬ ‫نفر از هواداران عذر خواستند و نكونام گفت‪« :‬با صددرصد توانم براي‬ ‫اوساسونا بازي خواهم كرد‪ .‬همه چيز تمام شده‪ .‬اميدوارم هواداران من‬ ‫را درك كنند‪ .‬دير آمدم ولي آمده‌ام و براي هميشه از پيراهن اوساسونا‬ ‫دفاع مي‌كنم‪ ».‬آنها تاكيد كردند عكس��ي كه ازش��ان در زمين تمرين‬ ‫«تاخونار»‪ -‬جايي كه تنها تمرين مي‌كردند‪ -‬چاپ شده و در آن لبخند‬ ‫به لب دارند‪ ،‬بازتاب شرايط روحي‌شان نبوده‪ .‬ايسكو‪ ،‬رييس باشگاه هم‬ ‫از عذرخواهي آنها استقبال كرد و حتي بعد از تمرين با نكونام برخورد‬ ‫گرمي داش��ت‪ .‬او به روزنامه «نوتيسياس د ناوارا» گفت‪« :‬منطقي است‬ ‫كه آنها از همه اعضاي باشگاه عذرخواهي كنند‪ ...‬عذرخواهي‌شان بايد‬ ‫پذيرفته ش��ود و حقيقت اين است كه آنها به تيم افتخار مي‌كنند‪ ...‬اين‬ ‫خوب است كه به اشتباه‌شان اعتراف مي‌كنند ولي اين باعث نمي‌شود‬ ‫باشگاه پرونده انضباطي را دنبال نكند و اين مساله تا رسيدن به نتيجه ادامه‬ ‫خواهد داشت‪».‬‬

‫م��ن از دايي كه آدم��ي با مطالعه و‬ ‫باس��واد اس��ت انتظار داشتم اظهار‬ ‫نظر عالمان��ه‌اي انجام دهد‪ ».‬عليپور‬ ‫با اشاره به حضور دايي در بوندس‬ ‫لي��گاي آلمان و ب��ازي در تركيب‬ ‫تيم‌هاي هرتابرلين‪ ،‬آرمينيا بيلفلد و‬ ‫بايرن مونيخ توضي��ح مي‌دهد‪ «:‬از‬ ‫او مي‌خواه��م يك ب��ار ديگر متن‬ ‫قراردادهايش با باشگاه بايرن مونيخ‬ ‫كه يك باشگاه درجه يك است‪،‬‬ ‫باش��گا ‌ه هرتابرلين كه يك باشگاه‬ ‫درجه ‪ 2‬محسوب مي‌شود و باشگاه‬ ‫آرميني��ا بيلفل��د كه يك باش��گاه‬ ‫درج��ه ‪ 3‬آلماني اس��ت را مطالعه‬ ‫كند‪ .‬او مي‌تواند متن ترجمه ش��ده‬ ‫ق��راردادش با باش��گاه‌هاي آلماني‬ ‫را منتش��ر كند‪ .‬اگر منشور اخالقي‬ ‫فوتبال ما منافاتي با متن قرارداد علي‬ ‫دايي با اين باش��گاه‌ها داشت‪ ،‬حق‬ ‫با او اس��ت‪ .‬منشور اخالقي به مدل‬ ‫مو و قياف��ه بازيكن ايراد نمي‌گيرد‬ ‫بلكه معتقد است بازيكن كه يك‬ ‫طرف قرارداد با باش��گاه‌ها اس��ت‬ ‫در چارچوب تعيين شده باشگاه‌ها‬ ‫فعاليتكند‪».‬‬ ‫عليپور ب��ا اش��اره به باش��گاه‌هاي‬ ‫خارجي و مقررات سخت آنها در‬ ‫خصوص نوع رفتار بازيكنانش��ان‬ ‫مي‌گوي��د‪« :‬برخ��ي باش��گاه‌هاي‬ ‫اروپاي��ي نوع پوش��ش بازيكنان را‬ ‫نيز تعيين مي‌كنند اينكه چه ماركي‬ ‫بپوشد و چه آرمي در كدام قسمت‬ ‫لباس و حتي بدنش وجود داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬در ايران ني��ز توافق عمومي‬ ‫در باشگاه‌ها وجود دارد كه چهره‬ ‫و قياف��ه بازيكنان نبايد نم��ادي از‬ ‫فرهن��گ غيرملي و بيگانه باش��د‪.‬‬ ‫چهره بازيكن��ان ايراني طبق توافق‬ ‫باش��گاه‌ها بايد نماد فرهنگ ملي و‬ ‫ميهني كشورمان باشد‪».‬‬ ‫با تمام اين تفاسير كه عليپور تالش‬ ‫مي‌كن��د در خصوص دايي موضع‬ ‫گي��ري تندي انجام نده��د وي در‬ ‫پايان غير محس��وس به س��رمربي‬ ‫پرس��پوليس هش��دار مي‌دهد كه‬ ‫مراقب سخنان خود باشد‪ «:‬از علي‬ ‫دايي كه چه در زمان مربيگري‌اش‬ ‫و چه در زمان بازيگري‌اش خواسته‬ ‫يا ناخواسته الگوي جوانان ما بوده‪،‬‬ ‫انتظار مي‌رود اين مسائل را رعايت‬ ‫كند‪ .‬ضمن اينك��ه تاكيد مي‌كنم‬ ‫منش��ور اخالق��ي اص��رار بر حفظ‬ ‫حرمت و آبروي اش��خاص دارد و‬ ‫هدفش اصالح است‪».‬‬

‫يادتان هس��ت‪ ،‬دو س��ه سال پيش‬ ‫را‪ ،‬وقت��ي كه ق��رار ب��ود «كلمنته»‬ ‫بش��ود صاحب نيمكت تيم ملي؟‬ ‫چه داد و قالي ش��د‪ .‬بنده خدا يك‬ ‫درخواست داشت؛ برود و بيايد‪ .‬به‬ ‫ي باشد‪.‬‬ ‫زبان ما مي‌خواس��ت پرواز ‌‬ ‫اما صداي همه درآمد‪ .‬انگار كه اين‬ ‫مربي‪ ،‬اصالت تيم ملي را زير سوال‬ ‫برده‪،‬معطلشنكردند‪.‬نمي‌خواستند‬ ‫به سري كه درد نمي‌كند‪ ،‬دستمال‬ ‫ببندند‪ .‬بليت برگش��ت را خريدند‬ ‫و بع��د هم خداحاف��ظ‪ .‬كلمنته كه‬ ‫راهي شد‪ ،‬مديران فدراسيون نفس‬ ‫راحت��ي كش��يدند از اينكه مجبور‬ ‫نيستند هرازگاهي بگويند سرمربي‬ ‫تيم مل��ي كجاس��ت؟!اين مديران‬ ‫حتم��ا آن روز ك��ه ب��راي كلمنته‬ ‫بليت برگشت خريدند‪ ،‬به فكرشان‬ ‫هم خطور نمي‌كرد كه مدتي بعد‪،‬‬ ‫مجبور مي‌شوند به جاي هرازگاهي‪،‬‬ ‫هر روز به اين سوال كه سرمربي تيم‬ ‫ملي كجاست‪ ،‬جواب بدهند!‬

‫انگار دلش با كارش نيست‪ ،‬مي‌توان‬ ‫موفق شد و دس��ت آخر هم اينكه‬ ‫چطور به حاش��يه‌هاي اين سرمربي‬ ‫پايانبدهند؟‬ ‫***‬ ‫وقتي درب��اره اتفاق‌هايي كه حول‬ ‫و حوش افش��ين قطب��ي مي‌افتد‪ ،‬با‬ ‫مهدي تاج‪ ،‬نايب رييس فدراسيون‬ ‫صحبت مي‌كنيم‪ ،‬حرف‌هايجالبي‬ ‫مي‌شنويم‪« :‬وضعيت تيم‌هاي ملي ما‬ ‫در رده‌هاي مختلف خوب اس��ت‬ ‫ام��ا در مورد تيم ملي بزرگس��االن‬

‫باي��د اول گزارش افش��ين قطبي را‬ ‫بگيريم‪ ».‬او ادام��ه مي‌دهد‪« :‬ديروز‬ ‫(دوش��نبه) آق��اي معين��ي را صدا‬ ‫كردم و خواس��تم زودتر گزارشي‬ ‫از سرمربي تيم ملي بگيرد و تحويل‬ ‫بده��د تا ببينيم ك��ه اردوي اتريش‬ ‫چه شرايطي داش��ته‪ .‬خواستم خود‬ ‫ايشان هم به عنوان سرپرست كميته‬ ‫تيم‌هاي ملي نظرات��ش را در قالب‬ ‫گزارش��ي مطرح كند تا هم بتوانيم‬ ‫قضاوت درست‌تري درباره شرايط‬ ‫تيم ملي داش��ته باش��يم‪ ،‬هم اينكه‬ ‫بتواني��م بهتر ب��راي روزهاي آينده‬ ‫تصميمبگيريم‪».‬‬

‫داليل سفر غيرمنتظره قطبي به هلند‬

‫***‬ ‫همان مديراني كه روزي كلمنته را‬ ‫بدرقه كردند‪ ،‬به اين اميد كه گزينه‬ ‫بهتري پيدا كنند‪ ،‬بعد از رفتن علي‬ ‫دايي محكم ايس��تادند و به آوردن‬ ‫قطبي حكم دادند اما همان‌ها امروز‬ ‫مجبورند مدام به اين سوال جواب‬ ‫بدهند كه قطبي كجاست؟‬ ‫م��دام از همديگ��ر اين س��وال را‬ ‫مي‌پرس��ند اما نتيجه‌اي عايدش��ان‬ ‫نمي‌ش��ود‪ .‬وقتي هم با اين مديران‬ ‫صحبت مي‌كنيم‪ ،‬ه��ر كدام يك‬ ‫جواب��ي مي‌دهند‪ .‬قضي��ه جالب‌تر‬ ‫مي‌شود وقتي مي‌شنويم‪ ،‬هر كدام‬ ‫از مديران مرتبط با تيم ملي حرف‬ ‫تازه‌اي مي‌زنند؛ «قرار بوده دوشنبه‬ ‫بيايد‪« ،»...‬من خبر ن��دارم‪« ،».‬بايد با‬ ‫ما هماهنگي مي‌ك��رده اما من بعد‬ ‫از برگشت تيم فهميدم كه نيامده»‪،‬‬ ‫«ق��رار نبوده ب��رود‪ ،‬ب��راي يكي از‬ ‫اعضاي خانواده‌اش مش��كلي پيش‬ ‫آم��ده و رفت��ه‪« ،»...‬مگر برنگش��ته‬ ‫‪ .»!...‬مديران��ي ك��ه روزي راي به‬ ‫رفت��ن مربي پ��روازي دادن��د‪ ،‬اين‬ ‫روزها درگير يك سوال‌اند‪ ،‬قطبي‬ ‫كجاست و كي برمي‌گردد؟‬ ‫***‬ ‫مس��اله فقط به همين يك هفته كه‬ ‫قطبي برنگش��ته‪ ،‬ختم نمي‌ش��ود‪.‬‬ ‫موضوعي كه اهميت پيدا مي‌كند‪،‬‬ ‫اين است كه اين روزها در بين همان‬ ‫مديراني كه روزي حامي سرمربي‬ ‫تيم ملي بودند نيز نگراني‌هايي ديده‬ ‫مي‌شود؛ نگراني كه در پس همين‬ ‫س��وال تكراري «قطبي كجاست؟»‬ ‫خ��ودش را نش��ان مي‌ده��د‪« .‬من‬ ‫نمي‌دانم‪ ،‬بايد فكري كرد‪« ،»...‬گفتم‬ ‫گزارش بگيرند‪ ،‬ببينيم اتريش چه‬ ‫خبر بوده ‪ .»...‬اين صحبت‌ها دو سه‬ ‫مورد را نش��ان مي‌دهد‪ .‬يكي اينكه‬ ‫مديران فدراس��يون هم مس��تاصل‬ ‫ش��ده‌اند و نمي‌دانند با اين شرايط‬ ‫چه كنند‪ .‬ديگر اينكه دو به ش��ك‬ ‫شده‌اند كه واقعا با اين سرمربي كه‬

‫گوي��ي مرخصي‌هاي قطبي تمامي‬ ‫ندارد‪ ،‬كس��ي هم نيس��ت تا رفت‬ ‫و‌آمده��اي مكرر او ب��ه خارج از‬ ‫كش��ور را كنترل كند‪ .‬پس از سفر‬ ‫‪ 18‬روزه ب��ه هلند و ‪ 2‬هفته گذران‬ ‫زندگي در آفريق��اي جنوبي (البته‬ ‫به ادع��اي خودش) دوباره نوبت به‬ ‫هلند رس��يد تا افشين قطبي سفري‬ ‫يك هفته‌اي به اين كش��ور داشته‬ ‫باشد‪ .‬س��فر ناگهاني قطبي از ايتاليا‬ ‫به هلند ح��اال ص��داي خيلي‌ها را‬ ‫درآورده است‪ .‬از فدراسيون فوتبال‬ ‫هم خبر رس��يد رييس خونسرد هم‬ ‫به اين س��فر واكنش تندي نش��ان‬ ‫داده‪ .‬وقت��ي كاروان تيم ملي خود‬ ‫را آم��اده خروج از ايتاليا و پرواز به‬ ‫فرانكفورت و سپس تهران مي‌كرد‬ ‫افشين قطبي رفتاري لژيونرگون ‌ه از‬ ‫خود بروز داد و با آرامش كامل باز‬ ‫هم راهش را ك��ج كرد و به تهران‬ ‫برنگشت‪ .‬كشور مقصد قطبي البته‬ ‫مثل هميش��ه هلند و شهر آمستردام‬ ‫بود‪ .‬درست مثل دفعات گذشته كه‬ ‫قطبي تيم ملي را تنها مي‌گذاش��ت‬ ‫و به هلند س��فر مي‌كرد اين بار هم‬ ‫سرمربي تيم ملي رفتار گذشته‌اش را‬ ‫تك��رار كرد تا تيم ملي بدون قطبي‬ ‫پاي به تهران بگ��ذارد‪ .‬بهانه جديد‬ ‫قطبي مثل بهانه‌هاي گذشته او براي‬ ‫سفرهاي مكرر به هلند براي منتقدان‬ ‫پرشمار او به هيچ وجه منطقي نبود‪.‬‬ ‫اين ب��ار اما بهانه قطب��ي‪ ،‬بهانه‌اي با‬ ‫مضم��ون مش��كالت خانوادگ��ي‬ ‫است‪.‬‬ ‫مشكالتي كه تمام كاروان تيم ملي‬ ‫از آن باخبر بودند و مي‌دانستند اين‬ ‫بار هم قطب��ي چند توجيه غير قابل‬ ‫پذيرش را جانش��ين پاس��خگويي‬ ‫دقي��ق ك��رد‪ .‬در اردوي اتري��ش‪،‬‬ ‫بازيكنان تيم ملي مدعي بودند كه‬

‫شنيده‌اند شكس��ته شدن پاي دختر‬ ‫بزرگ او اما دليل اصلي س��رمربي‬ ‫تيم ملي و سفر به هلند بوده‪ .‬به گفته‬ ‫نزديكان قطبي او به آمستردام رفت‬ ‫تا از دخترش كه به تازگي تصادف‬ ‫ك��رده عيادت كن��د و پس از چند‬ ‫روز به ايران برگردد‪ .‬يك مرخصي‬ ‫ديگر ك��ه بايد ديد آي��ا جايي در‬ ‫ليستبلندبااليمرخصي‌هايقطبي‬ ‫قرار مي‌گيرد و به آنها اضافه مي‌شود‬ ‫يا اين بار هم مدنظر مسووالن قرار‬ ‫نمي‌گيرد‪.‬‬ ‫البت��ه كم��ي بعيد اس��ت اي��ن بار‬ ‫فدراس��يون واكنش��ي به سفرهاي‬ ‫عجيب و غريب قطبي نشان ندهد‪.‬‬ ‫در قرارداد قطبي با فدراسيون ميزان‬ ‫مرخصي‌هاي او در طول يكس��ال‬ ‫مش��خص ش��ده اما به نظر مي‌رسد‬ ‫اي��ن بند چندان ن��ه از جانب قطبي‬ ‫جدي گرفته مي‌ش��ود و نه از سوي‬ ‫مسووالن فدراسيون! حداقل انتظار‬ ‫مردم و رسانه‌ها اين است كه با وجود‬ ‫آغاز ليگ برتر‪ ،‬س��رمربي تيم ملي‬ ‫كشورشان را در ورزشگاه‌ها ببينند و‬ ‫نه در كنار خانواده‪ .‬البته شكستگي‬ ‫پاي دختر قطبي كه از نظر نزديكان‬ ‫او تاييد شده مي‌تواند دليلي واقعي‬ ‫باش��د و كمي از خطاهاي سرمربي‬ ‫تيم مل��ي بكاهد اما وقت��ي از زبان‬ ‫دوستان ايراني قطبي مي‌شنويم او به‬ ‫هلند رفته تا كنار همسر كره‌اي‌اش‬ ‫(بانو يوروم) باش��د‪ ،‬باز هم به همه‬ ‫چيز افشين قطبي شك مي‌كنيم‪.‬‬ ‫دوستان ايراني قطبي مدعي هستند‬ ‫كه س��رمربي تيم ملي‪ ،‬چند ماهي‬ ‫اس��ت ك��ه ي��وروم (هم��ان خانم‬ ‫كره‌اي) را به هلند برده! به نظر شما‬ ‫ديدار يوروم در اين روزها واجب‌تر‬ ‫اس��ت يا تماش��اي لي��گ؟ در اين‬ ‫فوتبال حق هميشه با قطبي است!‬


‫‪35‬‬

‫‪35 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 965‬جمعه ‪ 8‬مرداد ‪1389‬‬

‫حاشيه هاي ديدار دو تيم پرسپوليس و تراكتورسازي‬

‫تماش��اگران تراكتورس��ازي تبريز‬ ‫هنگام ترك ورزشگاه صندلي‌ها را‬ ‫شكستند و تعدادي از آنها را آتش‬ ‫زدند‪.‬‬ ‫اعتراض تماشاگران تراكتورسازي‬ ‫تبريز پيش از آغاز بازي شروع شد‪.‬‬ ‫هنوز سوت ش��روع مسابقه به صدا‬ ‫درنيامده ب��ود كه هواداران تبريزي‬ ‫با پرتاب كردن بطري آب به داخل‬ ‫زمين باع��ث ايجاد دردس��ر براي‬ ‫عكاسان كنار زمين و پشت دروازه‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫اين عده در ادامه حركات زش��ت‬ ‫و ناپس��ند خود در اواسط نيمه دوم‬ ‫و در اعت��راض به داور مس��ابقه به‬ ‫س��مت زمي��ن بط��ري آب پرتاب‬ ‫كردند و صندلي‌ها را شكستند‪ .‬آنها‬ ‫معتقد بودند بايد يك پنالتي به سود‬ ‫تراكتورسازي گرفته مي‌شد‪.‬‬ ‫اعت��راض نامتع��ارف تماش��اگران‬ ‫تبريزي تا پايان مسابقه ادامه داشت‪.‬‬ ‫آنه��ا حت��ي اق��دام به آت��ش زدن‬ ‫صندلي‌ه��ا كردند به ط��وري كه‬ ‫ماموران آتش‌نشاني براي خاموش‬ ‫كردن آت��ش وارد ميدان ش��دند‪.‬‬

‫مش��خص نبود كه چرا تماشاگران‬ ‫تبريزي اين گون��ه عمل كردند‪ .‬به‬ ‫هر ح��ال در اولين بازي ليگ نمره‬ ‫منف��ي در كارنامه آنها ثبت ش��د و‬ ‫بايد منتظ��ر ماند و ديد مس��ئوالن‬ ‫فدراس��يون فوتبال چ��ه تصميمي‬ ‫خواهندگرفت‪.‬‬ ‫بلندگ��وي ورزش��گا ‌ه باره��ا از‬ ‫تماش��اگران تبريزي خواس��ت كه‬ ‫آرام��ش خ��ود را حف��ظ كنند اما‬ ‫آنها به اين مسئله توجهي نداشتند‪.‬‬ ‫طرفداران تراكتورسازي همچنين‬ ‫شعارهاي ناشايستي عليه پرسپوليس‬ ‫سر دادند‪ .‬البته هواداران پرسپوليس‬ ‫ني��ز پ��س از گل برت��ري از الفاظ‬ ‫ناشايس��تي اس��تفاده كردند و عليه‬ ‫تبريزي‌ها شعار دادند‪.‬‬ ‫كمالوند‪ :‬رفتار تماشاگران‬ ‫تبريزي را تاييد نمي‌كنم‬ ‫سرمربي تيم فوتبال تراكتورسازي‬ ‫تبري��ز گف��ت‪ :‬رفتار تماش��اگران‬ ‫تبريزي را تاييد نمي‌كنم‪.‬‬ ‫فراز كمالوند پس از شكست يك‬

‫بر صفر برابر پرس��پوليس در جمع‬ ‫خبرنگاران اظهار داشت‪ :‬طبيعي بود‬ ‫كه در هفته اول از نظر فني ش��اهد‬ ‫كيفيت بااليي از مس��ابقه نباش��يم‪.‬‬ ‫در هفته‌ه��اي اول نمي‌توانيم انتظار‬ ‫فني بااليي از تيم‌ها داش��ته باشيم‪.‬‬ ‫پرسپوليس در اين ديدار فقط يك‬ ‫فرصت گلزني داش��ت ك��ه از آن‬ ‫اس��تفاده كرد‪ .‬در نيمه دوم نيز يك‬ ‫فرصت نصفه نيمه به دس��ت آورد‪.‬‬ ‫گل��ي كه خورديم بر روي اش��تباه‬ ‫فردي ما بود‪.‬‬ ‫س��رمربي تراكتورسازي گفت‪ :‬در‬ ‫ادامه به كيفيت مطلوبي مي‌رس��يم‪.‬‬ ‫فرام��وش نكني��د زمان��ي ك��ه ما‬ ‫تمرينات بدنس��ازي خ��ود را آغاز‬ ‫كرديم پرسپوليس از اردوي آلمان‬ ‫باز گشته بود‪ .‬ما در اين ديدار چند‬ ‫بازيكن كليدي خود را نداشتيم‪.‬‬ ‫كمالون��د در م��ورد اعت��راض‬ ‫تماش��اگران تيم��ش در اين ديدار‬ ‫گفت‪ :‬به نظر همه ما پرطرفدارترين‬ ‫تيمايرانهستيمنهآنكهازپرسپوليس‬ ‫و اس��تقالل بيشتر تماش��اگر داشته‬ ‫باش��يم بلكه بيشتر تماش��اگر را در‬

‫ورزشگاه‌ها داشتيم‪ .‬سازمان ليگ نيز‬ ‫اعالم كرد ‪ 8.1‬درصد بيش از ساير‬ ‫تيم‌ها تماشاگر براي تراكتورسازي‬ ‫به ورزشگاه آمده است‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬ه��ر عمل��ي ي��ك‬ ‫عكس‌العمل دارد‪ .‬زماني كه تيم ما‬ ‫در حال گرم كردن بود ‪ 200‬بطري‬ ‫به سمت بازيكنان ما پرتاب شد در‬ ‫نتيجه تماش��اگران تبري��زي نيز آن‬ ‫رفت��ار را از خود نش��ان دادند‪ .‬بايد‬ ‫پرسيد چرا اين اتفاق افتاد‪ .‬من رفتار‬ ‫تماشاگران تبريزي را تاييد نمي‌كنم‬ ‫اما اين رفتار دو طرفه بود‪.‬‬ ‫س��رمربي تراكتورس��ازي تبريز در‬ ‫م��ورد اينكه متول��ي اي��ن امر چه‬ ‫كسي است گفت‪ :‬مگر اتفاق‌هايي‬ ‫كه در پرس��پوليس و س��پاهان افتاد‬ ‫متولي داشت؟ اين مسئله فقط براي‬ ‫تماشاگران تبريزي نيست‪ .‬فرهنگ‬ ‫ضعيفي در ورزشگاه‌ها حاكم شده‬ ‫اس��ت‪ .‬بايد فرهنگ‌س��ازي شود‪.‬‬ ‫برزيلوآرژانتينباتمامستاره‌هايشان‬ ‫مي‌بازند اما هي��چ اتفاقي نمي‌افتد‪.‬‬ ‫تراكتورس��ازي ني��ز تغيير مديريت‬ ‫داش��ته و مديرعامل جديد باشگاه‬ ‫درحال ساماندهي كانون هواداران‬ ‫اس��ت تا اين مشكالت كمتر پيش‬ ‫بيايد اما اين اتفاق فقط در تبريز رخ‬ ‫نمي‌دهد‪ ،‬در همه ورزشگاه‌ها چنين‬ ‫است‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که كميته انضباطي‬ ‫فدراسيون فوتبال تيم تراكتورسازي‬ ‫تبريز را به دليل تخلف هوادارانش‬ ‫در دي��دار براب��ر پرس��پوليس ب��ه‬ ‫برگ��زاري ‪ 2‬ديدار ب��دون حضور‬ ‫تماشاگر محكوم كرد‪.‬‬ ‫كميته انضباطي فدراس��يون فوتبال‬ ‫راي خ��ود را پيرام��ون اتفاق��ات و‬

‫مارادونا از مربيگري تيم ملي آرژانتين‬ ‫كنار گذاشته شد‬ ‫فدراسيون فوتبال آرژانتين روز سه شنبه تصميم گرفت قرارداد ديه گو مارادونا‬ ‫مربي تيم ملي اين كشور را به علت خودداري از كنار گذاشتن دستياران خود‬ ‫تمديدنكند‪.‬‬ ‫فدراسيون فوتبال آرژانتين اين تصميم را سه هفته بعد از حذف تيم ملي اين‬ ‫كشور در مرحله يك چهارم نهايي جام جهاني دو هزار و ده آفريقاي جنوبي‬ ‫در مقابل آلمان ( چهار ‪ -‬صفر ) اتخاذ كرد‪ .‬ارنستو چركيس بيالو سخنگوي‬ ‫اين فدراسيون در يك كنفرانس مطبوعاتي گفت‪ « :‬كميته اجرايي فدراسيون‬ ‫به اتفاق تصميم به تمديد نكردن قرارداد مارادونا گرفت «‪ .‬س��رخيو باتيستا‬ ‫مربي تيم ملي زير بيست س��ال آرژانتين به صورت موقت جانشين مارادونا‬ ‫مي شود‪.‬‬ ‫مارادونا از اكتبر دو هزار و هش��ت مربيگري تيم ملي اين كشور را به عهده‬ ‫داشت‪ .‬باتيستا در بازي دوستانه يازدهم اوت ‌( بيستم مرداد ) در مقابل تيم ملي‬ ‫فوتبال ايرلند در دوبلين هدايت آرژانتين را به عهده خواهد داشت‪.‬‬ ‫مطبوعات آرژانتين از الخاندرو سابال پنجاه و پنج ساله كه در سال دو هزار و‬ ‫نه با تيم استوديانتس در جام ليبرتادورس ( ليگ قهرمانان آمريكاي جنوبي )‬ ‫به قهرماني رسيد‪ ،‬به عنوان گزينه اصلي مربيگري تيم ملي اين كشور نام برده‬ ‫اند‪ .‬ميگوئل آنخل روسو‌‪ ،‬مربي رسينگ كالب و كارلوس بيانچي كه در بين‬ ‫هواداران محبوب اس��ت و با خوان گروندونا رئيس فدراسيون رابطه سردي‬ ‫دارد‪ ،‬از جمله گزينه هاي ديگر مربيگري در تيم ملي آرژانتين هستند‪.‬‬

‫حواشي ديدار تيم هاي پرسپوليس‬ ‫تهران و تراكتورسازي تبريز اعالم‬ ‫كرد‪.‬‬ ‫بر اساس اين راي‪ ،‬تيم تراكتورسازي‬ ‫به دلي��ل تخلفات تماش��اگرانش‪،‬‬ ‫مبني بر فحاشي‪ ،‬توهين و استعمال‬ ‫الفاظ ركيك نس��بت ب��ه داوران و‬ ‫تيم مقابل‪ ،‬آتش زدن‪ ،‬پرتاب اش��يا‬ ‫محترق��ه و دودزا‪ ،‬پرتاب س��نگ‪،‬‬ ‫بطري و اش��ياي مختلف به داخل‬ ‫زمين مس��ابقه به برگزاري ‪ 2‬ديدار‬ ‫خانگي بدون حضور تماشاگران‪،‬‬ ‫توبي��خ كتبي ب��ا درج در پرونده و‬ ‫پرداخ��ت مبلغ ‪ 300‬ميلي��ون ريال‬ ‫جريمه نقدي محكوم شد‪.‬‬ ‫تيم پرس��پوليس نيز به دليل تخلف‬ ‫تماش��اگرانش مبني بر فحاش��ي‪،‬‬ ‫توهي��ن‪ ،‬پرت��اب بطري و اش��ياي‬ ‫مختلف به داخل زمين مس��ابقه به‬ ‫توبي��خ كتبي ب��ا درج در پرونده و‬

‫پرداخت مبل��غ ‪ 300‬ميليون ريال و‬ ‫برگزاري يك ديدار خانگي بدون‬ ‫حضور تماشاگر محكوم شد‪.‬‬ ‫رس��ول خطيب��ي‪ ،‬بازيكن ش��ماره‬ ‫‪ 10‬تيم تراكتور‌س��ازي هم به دليل‬ ‫اعتراض به نحوه قضاوت كه منجر‬ ‫به تحريك و تهييج تماش��اگران و‬ ‫فحاش��ي آنها به داوران مس��ابقه و‬ ‫پرتاب اشيا به داخل زمين مسابقه شد‬ ‫به‪ 2‬جلسه محروميت از همراهي تيم‬ ‫خود و حضور در مسابقات رسمي‬ ‫و پرداخ��ت مبل��غ ‪ 50‬ميليون ريال‬ ‫جريمه نقدي محكوم شد‪.‬‬ ‫ديدار تيم هاي تراكتورسازي تبريز‬ ‫و پرسپوليس تهران در هفته نخست‬ ‫رقابت‌هاي ليگ برتر باش��گاه‌هاي‬ ‫ايران با حاش��يه‌هاي فراواني همراه‬ ‫بود و در پايان سرخ‌پوش��ان تهراني‬ ‫موفق ش��دند با ي��ك گل حريف‬ ‫خود را شكست دهند‪.‬‬


‫‪36‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 965‬جمعه ‪ 8‬مرداد ‪1389‬‬

‫‪36 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010‬‬ ‫فوالدخوزستان نشست و در نهایت با سرمربیگری تیم‬ ‫مس کرمان با فوتبال ایران وداع کرد‪.‬‬

‫است‪ .‬به جز ليگ دوم و هفتم در بقيه ليگ‌ها استقالل‬ ‫کارش را با يک سرمربي آغاز و به پايان رسانده است‪.‬‬ ‫ فوالدي‌ه��ا با پنج مربي خارجي و س��ه مربي داخلي‬‫ورود فرکی به لیگ برتر‪ ‬حسین فرکی دیگر مربی تازه‬ ‫بيشترين تعداد مربي خارجي را داشته‌‌‌اند‪.‬‬ ‫ مقام قهرماني و دو عنوان س��ومي آنها توس��ط س��ه وارد به لیگ برتر اس��ت که امسال با هدایت تیم نفت‬‫تهران به جرگه مربیان لیگ حرفه‌ای اضافه شده است‪.‬‬ ‫سرمربي خارجي به دست آمده است‪.‬‬ ‫ فوالد از ليگ اول تا ليگ چهارم کل فصل را با يک حسین فرکی در دوره‌ای به عنوان سرمربی هدایت تیم‬‫فوتبال پاس را برعهده داشته است اما عمر مربیگری او‬ ‫سرمربي شروع و به پايان رسانده است‬ ‫ پاس��ي‌ها جزو کم تغييرترين تيم‌‌ه��اي تاريخ ليگ در این تیم چندان به درازا نکشید و با گذشت چند هفته‬‫جای خود را به فرهاد کاظمی داد‪ .‬فرکی دستیار برانکو‬ ‫هستند‬ ‫ پيکاني‌ها در سال (‪ ،)83-84‬چهار سرمربي داشتند و ایوانکوویچ در جام جهانی ‪ 2006‬بود‪.‬‬‫رکورد زدند اما سقوط کردند‪.‬‬ ‫ پيکاني‌ها در دو فصل آخر در شهر قزوين کارشان را لیگی بدون پدیده روی نیمکت‪ ‬‬‫ز نیرو بود مرد (و زن) را راستی‬ ‫ادامه دادند‪.‬‬ ‫فرهاد کاظمي بيشترين دوران سرمربيگري در سپاهان را ‪  ‬فصل گذش��ته در لیگ برتر باشگاه‌های پاس همدان‬ ‫رضا نجفی‬ ‫(علیرضا منصوریان)‪ ،‬استیل آذین تهران (حمید استیلی)‪،‬‬ ‫داشته که با اين تيم قهرمان ليگ شده است‪.‬‬ ‫با ثبات‌ترين تيم ليگ‪ ،‬شهيد سپاسي است که تنها تغيير تراکتورس��ازی تبریز(فراز کمالوند)‪ ،‬راه آهن شهرری‬ ‫آن اجب��اري و بر اثر رفتن پيرواني به تيم‌ملي اميد ايجاد (مهدی تارتار)‪ ،‬شاهین بوشهر (حمیدرضا کللی فر) و‬ ‫ملوان بندرانزلی (فرهاد پورغالمی) در مقاطع مختلفی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ پيرواني با‪ 236‬حضور متوالي در ليگ برتر با ثبات‌ترين از فصل هدایت تیم‌شان را به مربیانی سپردند که تجربه‬‫مربیگری در لیگ برتر را نداش��تند اما این فصل تمامی‬ ‫مرد اين عرصه بوده است‬ ‫ بعد از ش��هيد سپاس��ي‪ ،‬ملوان بيش��ترين ثبات را بين مربیان به غیر از یک حس��ین فرکی برای یک فصل یا‬‫بیش��تر روی نیمکت تیم‌های لیگ برتری نشس��ته‌اند‪.‬‬ ‫تيم‌هاي داخلي داشته است‪.‬‬ ‫ صنعت نفت جزو تيم‌هاي بي‌ثبات تاريخ ليگ بوده جابجایی مربیان روی نیمکت‌ها از نکات جالب توجه‬‫هنوز با دلمشغولیهای جام جهانی در گیر هستیم که یک آمادگي کمترين آسيب را ببيند‪.‬‬ ‫لیگ دهم اس��ت‪ .‬با این ش��رایط می توان گفت لیگ‬ ‫دفعه فوتبال برتر ایران از راه رسید تا فوتبال نشان دهد که نگاهی اجمالی به دوره های گذش��ته و نزدیک داشته است‪.‬‬ ‫امسال پدیده مربیگری ندارد‪.‬‬ ‫باشیم‪:‬‬ ‫دست از سر ما بر نخواهد داشت‪.‬‬ ‫اگر مایل باشید بدانید لیگ حرفه ای ایران از چه زمانی جمعه ‪ 28‬دی ‪ ،1349‬ورزش��گاه امجدیه در یک هوای لیگ برتر ایران با کس��ب ‪ 261‬امتیاز پس از جی لیگ ‪  ‬در دهمی��ن دوره مس��ابقات لی��گ برت��ر همچن��ان‬ ‫محمود یاوری با ‪ 71‬س��ال مس��ن‌ترین مربی حاضر در‬ ‫آغ��از بکار کرد‪ ،‬در چهارمین س��ال ریاس��ت صفایی مه آلود و در حضور ‪ 15‬هزار تماشاگر‪ ،‬اولین بازی لیگ ژاپن دومین لیگ قوی آسیا نیز محسوب می شود‪.‬‬ ‫فراهانی بر فدراسیون فوتبال هیئت رئیسه سازمان لیگ را تیمهای پاس تهران و تاج شیراز انجام دادند که پاس ‪ ‬در این رده بندی اللیگا اسپانیا‪ ،‬لیگ برزیل و آرژانتین این رقابت‌هاس��ت و فراز کمالوند نیز با ‪ 34‬س��ال سن‪،‬‬ ‫جوانترین مربی اس��ت که روی نیمکت داغ مربیگری‬ ‫تصمیم به تدوین برگزاری لیگ حرفه‌ای در مسابقات ‪ 1-2‬برد‪.‬‬ ‫در رتبه های اول تا سوم قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫باشگاهی ایران گرفت که در نهایت نام لیگ برتر روی در دقیقه ‪ 23‬بازی پاس و تاج شیراز‪ ،‬یک خطای پنالتی ‪ ‬فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار معیارهای مختلفی را لیگ برتر می نشیند‪ .‬البته از آلفردو کاسمیرو می توان‬ ‫آن نهاده شد و نخستین دوره آن که پس از ‪ 10‬دوره جام اتفاق افتاد که محمود یاوری آن را به گل تبدیل کرد‪ .‬ب��رای این رده بندی دارد که یکی از آنها نتایج حاصل به عنوان یکی دیگر از مربیان مسن لیگ برتر نام برد‪ .‬این‬ ‫آزادگان انجام شد‪ ،‬با قهرمانی دراماتیک پرسپولیس در جالب اینکه دروازه بان ش��یراز در بار اول ضربه را مهار شده ‪ 5‬تیم برتر هر لیگ و امتیازات تیمهای باشگاهی هر مربی ‪ 61‬س��اله امسال تیم صنعت نفت را در لیگ برتر‬ ‫همراهی می کند‪.‬‬ ‫کرد‪ ،‬اما یاوری در ریباند ان را به گل تبدیل کرد!‬ ‫روز شکست ناباورانه استقالل همراه شد‪.‬‬ ‫کشور در رقابتهای قاره ای است‪.‬‬ ‫در این س��ال‌ها ‪ 9‬دوره از این مس��ابقات با مشکالت و حس��ین کالنی از پرسپولیس‪ ،‬برغم اینکه گل او مقابل ‪ ‬بنابراین در نیمه اول س��ال میالدی‪ ،‬طبیعی اس��ت که اعتم�اد به مربیان با تجربه‪  ‬میانگین س��نی مربیان لیگ‬ ‫حاش��یه‌های بسیار پشت سرگذاشته ش��ده و از بین ‪ 25‬استقالل باطل ش��د ولی وی با ‪ 6‬گل در ‪ 3‬بازی عنوان لیگ‌های کشورهای آمریکای جنوبی و غرب آسیا رتبه برتری امسال ‪ 51‬سال است که نشان می دهد‪ ،‬تیم‌های‬ ‫بهتری در این رده بندی داشته باشند‪ .‬قویترین لیگ‌های لیگ برتری بیش��تر به مربیان مس��ن اعتماد می کنند تا‬ ‫تیمی که در دوره‌های مختلف آن حضور داشتند‪ 10 ،‬آقای گلی را بدست اورد‪.‬‬ ‫مربیان جوان‪ .‬‬ ‫تیم پرسپولیس‪ ،‬استقالل‪ ،‬سپاهان اصفهان‪ ،‬ذوب آهن ارشد برازنده؛ که بازی افتتاحیه بین پاس و تاج شیراز را آسیایی در این رده بندی عبارتند از‪:‬‬ ‫در لیگ امسال فقط سه مربی هستند که با تیمهای‌شان به‬ ‫اصفهان‪ ،‬پاس(تهران و همدان)‪ ،‬فوالد خوزستان‪ ،‬صبای سوت زد و اولین پنالتی تاریخ لیگ را گرفت‪.‬‬ ‫‪.1‬ژاپن با ‪ 269‬امتیاز‬ ‫عنوان قهرمانی لیگ برتر رسیده‌اند‪ .‬امیر قلعه نویی (‪ 2‬بار‬ ‫قم‪ ،‬سایپا و استقالل اهواز و مس کرمان توانست ‌ه‪‎‬اند بین ‪ 3‬ضیا ت��ورگان؛ داور اهل ترکیه‪ ،‬در لی��گ ‪ 1350‬بازی ‪.2‬ایران با ‪ 261‬امتیاز‬ ‫با استقالل و یک بار با سپاهان اصفهان)‪ ،‬علی دایی (یک‬ ‫تیم برتر جدول رده بندی قرار بگیرند‪.‬‬ ‫پرسپولیس و پاس را س��وت زد‪ .‬وی سه روز بعد بازی ‪.3‬کویت با ‪ 259‬امتیاز‬ ‫بار با س��ایپا کرج) و مجید جاللی (یک بار با تیم پاس‬ ‫‪ ‬تی ‌م فوتبال پرس��پولیس قهرمان نخستین دوره این جام استقالل و پاس را نیز قضاوت کرد‪.‬‬ ‫‪.4‬کره جنوبی با ‪ 255‬امتیاز‬ ‫تهران) مربیان هستند که طعم قهرمانی در لیگ برتر را‬ ‫لقب گرفت و سپاهان هم توانست فاتح نهمین دوره این‬ ‫‪ .5‬قطر با ‪ 253‬امتیاز‬ ‫چشیده‌اند و در لیگ دهم این شانس را دارند که بازهم‬ ‫جام لقب بگیرد تا در کنار سرخابی‌های تهران نخستین اولین تیم قهرمان‪ :‬استقالل تهران؛ بعد از بازی جنجالی ‪.6‬سوریه با ‪ 236‬امتیاز‬ ‫قهرمان لیگ شوند‪.‬‬ ‫تیم شهرس��تانی و سومین تیم فوتبال ایران باشد که این نیمه نهایی مقابل پرسپولیس‪ ،‬به حکم فدراسیون فوتبال ‪.7‬عربستان با ‪ 234‬امتیاز‬ ‫ابراهیم‌زاده و کمالوند با ثبات‌ترین مربیان لیگ‪  ‬درلیگ‬ ‫جام را دو مرتبه باالی سر برده است‪.‬‬ ‫اس��تقالل فینالیست شد و در فینال پاس را برد و قهرمان ‪.8‬مالزی با ‪ 5/219‬امتیاز‬ ‫برتر ایران کمتر مربی اس��ت که بیش از سه فصل روی‬ ‫اگ��ر به ترتیب به تیم قهرم��ان ‪ 10‬امتیاز‪ ،‬نایب قهرمانی شد‪.‬‬ ‫‪.9‬ویتنام با ‪ 219‬امتیاز‬ ‫‪ 9‬امتیاز‪ ،‬تیم س��وم ‪ 8‬و‪ ....‬و تیم دهم یک امتیاز بدهیم‪ ،‬س��پاهان اصفهان در فصل ‪ 81‬لیگ برتر سنت قهرمانی نیمکت‌های داغ مربیگری در لیگ دهم انتظار ‪ 18‬مربی نیمکت یک تیم بنشیند‪ .‬اما در لیگ امسال دو مربی به‬ ‫پرسپولیس با کسب ‪ 64‬امتیاز صدرنشین ادوار مختلف تیمهای تهرانی در لیگ را شکست و قهرمان لیگ شد‪ .‬را می کش��ند که این روزها درگیر س��اختن تیم خود نام‌های منصور ابراهیم زاده (ذوب آهن) و فراز کمالوند‬ ‫لیگ خواهد ش��د و تیم‌های استقالل با ‪ ،63‬ذوب آهن زدراکو رایکوف؛ سرمربی مشهور یوگسالو آبی ها در هستند‪ .‬مربیانی که در فصل دهم رنگ لباس های اکثر (تراکتورسازی) هستند که برای سومین سال پی در پی‬ ‫اصفهان با ‪ ،55‬س��پاهان اصفهان ب��ا ‪ 54‬و پاس تهران‪ -‬دهه ‪ ،50‬که چند روز دیگر سالگرد درگذشت او است‪ ،‬آنها عوض شده و با ردایی دیگر حضور در لیگ برتر این تیم‌ها را مهیای حضور در لیگ می کنند‪ .‬این دو را‬ ‫می توان با ثبات ترین مربیان لیگ دهم خواند‪.‬‬ ‫همدان با ‪ 46‬امتیاز رده‌های بعدی را به خود اختصاص استقالل را در سال ‪ 49‬قهرمان کرد‪.‬‬ ‫را تجربه می کنند‪.‬‬ ‫در بین ‪ 18‬مربی حاضر در لیگ برتر چهار مربی هستند‬ ‫در س��ال ‪ 1351‬مجله دنی��ای ورزش بهترین های لیگ‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫ک��ه در تیم‌های تح��ت هدایت خود ب��ازی کرده‌اند‪.‬‬ ‫ا ز‪ ‬روز دوش��نبه گذشته مسابقات‪ ‬دوره دهم لیگ برتر ‪ 1350‬را انتخاب و در جشن بزرگی آنها را معرفی کرد‪ .‬اعتماد ‪ 10‬تیم به مربیان فصل گذشته‪ ‬‬ ‫پرویز مظلومی (استقالل تهران)‪ ،‬علی دایی (پرسپولیس‬ ‫علیپروینبهترینبازیکن‪،‬صفرایرانپاک‪،‬بهترینگلزن‬ ‫آغاز شد‪ .‬نتایج هفته اول از این قراربود‪:‬‬ ‫استقالل‪، ‬اس��تیل آذین‪ ، ‬پاس همدان و‪ ‬ذوب آهن قدم و همایون بهزادی‪ ،‬محبوبترین بازیکن شدند؛ همگی از ‪  ‬در دهمی��ن دوره لیگ برت��ر هدایت ‪ 10‬تیم همچنان تهران)‪ ،‬فرهاد پورغالمی (ملوان بندرانزلی) و علی اصغر‬ ‫برعهده مربیانی اس��ت که فصل گذشته روی نیمکت مدیرروستا(پاسهمدان)درتیمهاییکهامروزمربی‌شان‬ ‫اول را محکم برداش��تند و با کیسه پر به خانه برگشتند‪ .‬پرسپولیس!‬ ‫اس��تقالل ‪ ۳‬ش��هرداری تبری��ز ‪،۲‬پاس‪ ۱ ‬م��س کرمان قهرمان لیگ ‪( 1352‬پرس��پولیس) اولین کاپ رسمی ای��ن تیم‌ها می نشس��تند‪ .‬س��پاهان اصفه��ان (امیر قلعه هستند‪ ،‬سابقه بازی دارند‪ .‬البته علی اصغر مدیرروستا در‬ ‫صفر‪، ‬ذوب آهن ‪ ۲‬پیکان قزوین ‪ ،۱‬استیل آذین با گران مس��ابقات را دریافت کرد که توسط یک طراح ایرانی نویی)‪ ،‬پرس��پولیس ته��ران (علی دای��ی)‪ ،‬ذوب آهن دهه ‪ 60‬و ‪ 70‬بازیکن تیم پاس تهران بوده است‪.‬‬ ‫ترین مربی لیگ ‪ ۱‬بر صفر فوالد اهواز را شکست داد‪ .‬ساخته شده بود؛ جامی مرکب از نمادهای تخت جمشید اصفهان (منص��ور ابراهیم‌زاده)‪ ،‬تراکتورس��ازی تبریز هشت مربی با سابقه ملی روی نیمکت‌های لیگ برتری‪ ‬‬ ‫(فراز کمالوند)‪ ،‬سایپا کرج (محمد مایلی کهن)‪ ،‬ملوان ‪  ‬امیر قلعه نویی (سپاهان اصفهان)‪ ،‬منصور ابراهیم زاده‬ ‫ش��هرداري اولين حضور خ��ود را در ليگ برتر تجربه که جام لیگ تخت جمشید محسوب می شد‪.‬‬ ‫مي‌کند‪ .‬اين تيم در فصل گذش��ته ليگ دسته اول و با در بی��ن مربيان امير قلع��ه نويي بافتح س��ه قهرماني پر بندرانزلی (فرهاد پورغالمی)‪ ،‬پاس همدان (علی اصغر (ذوب آهن اصفهان)‪ ،‬علی دایی (پرس��پولیس تهران)‪،‬‬ ‫مربيگري اکبر ميثاقيان بدون اينکه حتي يک مسابقه را افتخارترین مربی تاريخ ليگ برتر محس��وب می شود‪ .‬مدیرروستا)‪ ،‬فوالدخوزستان (مجید جاللی)‪ ،‬شهرداری محم��د مایلی کهن (س��ایپا ک��رج)‪ ،‬پروی��ز مظلومی‬ ‫واگذار کند جواز صعود به ليگ برتر را به دست آورد وی دو بار با تیم استقالل در سالهای ‪ 84‬و ‪ 87‬و یک بار تبری��ز (اکبر میثاقی��ان)‪ ،‬صنعت نفت آب��ادان (آلفردو (اس��تقالل تهران)‪ ،‬محمود یاوری (صبای قم)‪ ،‬محمد‬ ‫ش��رايط صنعت نفت آبادان نس��بت ب��ه دو تيم ديگر با تیم سپاهان در لیگ ‪ 88‬به قهرمانی لیگ برتر رسید ‪ .‬کاس��میرو) تیمهایی هستند که همچنان به مربیان خود احمدزاده (پیکان قزوین) و حسین فرکی (نفت تهران)‬ ‫صعود کننده بدتر است چرا که آباداني‌ها آخرين تيمي ‪ ‬همچنین قلعه نويي دومين مربي در تاريخ ليگ اس��ت اعتماد کرده و ترجیح داده‌اند با مربیان فصل گذش��ته مربیانی هستند که سابقه حضور در کادر فنی تیم ملی را‬ ‫دارند‪ .‬از جمع این مربیان لیگ برتری احمدزاده و فرکی‬ ‫بودند که جواز صعود به ليگ برتر را کس��ب کردند‪ .‬که موفق به فتح ‪ 3‬دوره ليگ شده است‪ .‬قبل از او علي برای فصل دهم آماده شوند‪.‬‬ ‫کاسيميروي پرتغالي کار سختي در صنعت نفت پيش پروين ‪ 3‬بار ليگ را با پرس��پوليس فتح کرده بود‪ .‬قلعه تنها دو مربی خارجی و البته تازه وارد‪ ‬در دهمین دوره به ترتیب دس��تیار اول علی دایی و برانکو ایوانکوویچ‬ ‫رو دارد و باي��د اين تيم را ب��ه گونه‌اي هدايت کند که نويي اکن��ون در کنار علي پروين بهترين مربيان تاريخ مسابقات لیگ برتر دو مربی تازه وارد حضور خواهند بوده‌اند و پرویز مظلومی نیز در مقطعی هدایت تیم ملی‬ ‫آباداني‌ها دوباره مجبور نشوند فصل آينده تيمشان را در ليگ ايران هس��تند که ‪ 3‬قهرماني لي��گ را در کارنامه داشت که اتفاقا هر دوی آنها خارجی هستند‪ .‬در فصل «ب» را برعهده داشته است‪.‬‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫دسته اول تشويق کنند‪.‬‬ ‫پیش رو تیم استیل آذین با هدایت «لوبیسا تومباکوویچ»‬ ‫تيم‪ ‬نفت تهران از دس��ته اول به ليگ برتر راه يافته و به پرسپوليس ‪ 3‬سرمربي ايراني و ‪ 6‬سرمربي خارجي داشته و تیم صنعت نفت آبادان با هدایت «آلفردو کاسمیرو» نام ‪ ۱۸‬سر مربی لیگ دهم‪:‬‬ ‫دليل زمان اندک فرصت کمي براي آماده سازي داشته و ‪ 2‬قهرماني اين تيم با س��رمربيان ايران��ي رقم خورده به میدان خواهند آمد‪ .‬این دو مربی تنها مربیان خارجی سپاهان اصفهان‪ :‬امیر قلعه نویی‪ ‬‬ ‫لیگ برتر هس��تند‪ .‬فصل گذش��ته ل��وکا بوناچیچ تنها ذوب آهن اصفهان‪ :‬منصور ابراهیم‌زاده‪ ‬‬ ‫است‪ .‬حسين فرکي کار سختي در نفت تهران پيش رو است‬ ‫دارد و بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي کند که تيمش از عدم هر دو قهرماني استقالل تحت هدايت قلعه‌نويي ثبت شده مربی خارجی لی��گ برتر بود که ابت��دا روی نیمکت استقالل تهران‪ :‬پرویز مظلومی‪ ‬‬

‫لیگ حرفه ای فوتبال ایران‪ ۱۰ ‬ساله شد‬


‫‪37‬‬

‫‪37 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 965‬جمعه ‪ 8‬مرداد ‪1389‬‬

‫پرسپولیس تهران‪ :‬علی دایی‪ ‬‬ ‫استیل آذین تهران‪ :‬لوبیسیا تومباکوویچ‪ ‬‬ ‫صبای قم‪ :‬محمود یاوری‬ ‫تراکتورسازی تبریز‪ :‬فراز کمالوند‪ ‬‬ ‫سایپا کرج‪ :‬محمد مایلی کهن‪ ‬‬ ‫شاهین بوشهر‪ :‬حمید استیلی‪ ‬‬ ‫راه آهن شهرری‪ :‬رسول کربکندی‪ ‬‬ ‫ملوان بندرانزلی‪ :‬فرهاد پورغالمی‪ ‬‬ ‫پاس همدان‪ :‬علی اصغر مدیرروستا‪ ‬‬ ‫مس کرمان‪ :‬صمد مرفاوی‪ ‬‬ ‫پیکان قزوین‪ :‬محمد احمدزاده‪ ‬‬ ‫فوالدخوزستان‪ :‬مجید جاللی‪ ‬‬ ‫شهرداری تبریز‪ :‬اکبر میثاقیان‪ ‬‬ ‫صنعت نفت آبادان‪ :‬آلفردو کاسمیرو‪ ‬‬ ‫نفت تهران‪ :‬حسین فرکی‪ ‬‬ ‫دربینمربیانلیگ‌برتر‪،‬تومباکوویچ‪،‬مربیاهلیوگسالو‬ ‫استیل‌آذین با قراردادی باالی یک میلیون دالر بیشترین‬ ‫دریافتی خالص را در میان مربیان شاغل در لیگ داشته‬ ‫است‪ .‬البته مسووالن استیل‌آذین در حالی این رقم را به‬ ‫وی می‌پردازند که به‌نظر می‌رسد شرایط کلی موجود و‬ ‫مشکالت در جذب مربیان خارجی وجود دارد‪ ،‬باعث‬ ‫افزایش قیمت آنها شده است ‪.‬اما در بین مربیان داخلی‪،‬‬ ‫بدون تردید امیر قلعه‌نوعی گرانترین مربی فوتبال ایران‬ ‫است که بعد از قهرمانی با س��پاهان قرارداد خود را در‬ ‫ش��رایطی بهتر تمدید کرد‪ .‬در م��ورد قلعه‌نوعی گفته‬ ‫می‌شود که او در صورت کسب مجدد عنوان قهرمانی‬ ‫و دریاف��ت پاداش‌ها و کس��ب جام‌حذفی و صعود در‬ ‫آسیا مبلغی حول و حوش یک میلیارد تومان را دریافت‬ ‫خواهد کرد‪ .‬نوع قراردادها در سپاهان مشروط است و‬ ‫با توجه به میزان موفقیت پرداخت می‌شود که قلعه‌نوعی‬ ‫نیز از این مساله مستثنی نبوده است‪.‬‬ ‫امید هس��ت امسال از بر خوردهای شخصی بین مربیان‬ ‫فوتبالمان مشاهده نکنیم و آنها فکر و ذکرشان مسایل‬ ‫فنی باشد تا تفتیش عقاید دیگر مربیان‪ ،‬شما عزیزان هم از‬ ‫دیدن فوتبال برتر ایران لذت ببرید‪ .‬الزم به یادآوریست‬ ‫که هم چنان فوتب��ال ما مربی خارجی وارد میکند و نه‬ ‫مدیر کار بلد خارجی‪.‬‬ ‫شاد‪،‬سالمت و پاینده باشید‪ .‬‬

‫كاپيتان از رئال جدا شد‬

‫پايان عصر رائول‬ ‫‪ ...‬و رائول رفت‪ .‬وقت��ي براي اولين بار‬ ‫در تركيب رئال‌مادريد قرار گرفت ‪17‬‬ ‫سال داشت و حاال كه مي‌رود‪ 33 ،‬ساله‬ ‫است‪ .‬از ‪ 1994‬پيراهن رئال را پوشيده و‬ ‫‪ 6‬بار الليگا و ‪ 3‬بار ليگ قهرمانان را فتح‬ ‫كرده‪ .‬كاپيت��ان در ‪ 741‬بازي با پيراهن‬ ‫سفيد ‪ 323‬گل به ثمر رسانده كه ركورد‬ ‫باشگاه است و در ‪ 102‬مسابقه ملي هم‬ ‫‪ 44‬گل ب��راي اس��پانيا زده البته آخرين‬ ‫حض��ور ملي‌اش به ج��ام جهاني ‪2006‬‬ ‫و پيش از ‪ 2‬قهرماني اس��پانيا در اروپا و‬ ‫جهان برمي‌گردد‪ .‬ب��ه اين ترتيب پس‬ ‫از ‪ 16‬فص��ل و با كارنامه‌اي درخش��ان‪،‬‬ ‫س��انتياگوبرنابئو را ت��رك كرد و وقتي‬ ‫در نشست پر خبرنگار خبري مي‌گفت‬ ‫از تيم محبوبش جدا خواهد شد‪ ،‬اشك‬ ‫در چشمانش حلقه زده بود‪ .‬رائول گفت‬ ‫با شالكه آلمان مذاكره كرده ولي هنوز‬ ‫چيزي معلوم نيس��ت و ممكن است از‬ ‫انگليس س��ر در بياورد‪« :‬ام��روز براي‬ ‫من روز خيلي س��ختي اس��ت‪ ،‬يكي از‬ ‫دشوارترين روزهاي حرفه‌ام‪ ».‬او سپس‬ ‫خطاب به ه��واداران گفت‪« :‬هيچ وقت‬ ‫فراموش‌ت��ان نخواهم كرد‪ .‬رئال‌مادريد‬ ‫خانه من ب��وده‪ ...‬فكر مي‌كنم يك روز‬ ‫به باشگاه باز خواهم گشت‪ .‬در اين ‪،15‬‬ ‫‪ 16‬سال گذشته فراز و نشيب داشته‌ايم‪.‬‬ ‫پارس��ال در تيم نقش كمتري داش��تيم‬ ‫و به اين نتيجه رس��يدم كه ش��ايد زمان‬ ‫مناسبش رس��يده كه زندگي جديدي‬ ‫را در يك كش��ور ديگر امتحان كنم‪».‬‬ ‫گفته مي‌ش��ود رائول و گوتي جايي در‬ ‫برنامه‌هاي ژوزه مورينيو نداشته‌اند و به‬ ‫همين خاطر رفته‌ان��د‪ .‬با اين حال رائول‬

‫گف��ت تصميمش به خاطر كم ش��دن‬ ‫احتمال زم��ان ب��ازي او در دوره مربي‬ ‫جديد نبوده‪« :‬مس��أله بازي نكردن نبود‪.‬‬ ‫نمي‌توانم قطعي بگويم ولي مطمئنم كه‬ ‫مي‌توانستم اين فصل خوب كار كنم‪ .‬با‬ ‫مربي حرف زدم و او گفت دوست دارد‬ ‫بمانم ولي مي‌خواهم يك كار متفاوت‬ ‫انجام دهم‪ .‬دنبال مبارزه‌اي هستم كه به‬ ‫كمك آن بتوانم مس��ائل را از زاويه‌اي‬ ‫متف��اوت نگاه كن��م‪ ».‬او تاكي��د كرد‪:‬‬ ‫«احساس من احساس يك بازيكن است‬ ‫و مي‌خواهم تا جايي كه مي‌توانم و بدنم‬ ‫اجازه مي‌دهد‪ ،‬اين حس را داشت ‌ه باشم‪...‬‬ ‫اين فرصتي اس��ت تا بازي در خارج را‬ ‫تجربه كنم‪ .‬ش��الكه عالق ‌ه زيادي نشان‬ ‫داده ولي تيم‌هاي ديگري هم هس��تند‪.‬‬ ‫آينده‌ام در انگليس يا آلمان اس��ت‪».‬او‬ ‫از ورود مورينيو هم اس��تقبال كرد‪ « :‬از‬ ‫ژوزه مورينيو و باشگاه‌هايي كه در آن‬ ‫مربيگري ك��رده‪ ،‬خوش��م مي‌آيد‪ .‬او‬ ‫قطعا مرد مناس��بي براي اين كار است‪.‬‬ ‫ترك باش��گاه ه��م كار س��اده‌اي نبود‬ ‫چ��ون مي‌توانم خيلي چيزها از مورينيو‬ ‫ياد بگيرم‪ .‬خيلي دوست داشتم زير نظر‬ ‫مورينيو تمرين كنم ولي فقط اين مسأله‬ ‫مطرح است كه در زمان و جاي مناسبي‬ ‫به هم نرسيديم و قصد هم نداشتم يك‬ ‫دفعه نظرم را عوض كنم‪».‬اگرچه رائول‬ ‫و گوتي‪ 2 ،‬بازيكن محبوب تيم مي‌روند‬ ‫ولي باش��گاه تا اينجا آنخ��ل دي‌ماريا‪،‬‬ ‫سرخيو كانالس و پدرو لئون را خريده‪.‬‬ ‫كاپيتان سابق رئال با اشاره به اين موضوع‬ ‫گف��ت‪« :‬چند ت��ا بازيك��ن خيلي قوي‬ ‫آمده‌اند‪ .‬حس كردم كه وقتش رسيده‬

‫تمامشكنم‪».‬‬ ‫رائول پس از مدت كوتاهي حضور در‬ ‫تيم‌هاي جوانان اتلتيكو در ‪ 1992‬به رئال‬ ‫پيوست و دو س��ال بعد برابر ساراگوسا‬ ‫اولين بازي‌اش را براي تيم اصلي انجام‬ ‫داد‪ .‬او پارسال با گشودن دروازه ميالن‬ ‫با رك��ورد ‪ 66‬گل اروپاي��ي گردمولر‬ ‫آلماني نيز برابري كرد و اكنون با يك‬ ‫گل بيش��تر از داوي��د ويا‪ ،‬رك��ورددار‬ ‫گلزني در تيم ملي اس��پانيا اس��ت‪ .‬اينها‬ ‫بخشي از ديگر حرف‌هاي او در نشست‬ ‫خبري كه در برنابئو برگزار شد‪ ،‬است‪:‬‬ ‫«بيش از هر چيزي عاشق فوتبال هستم‬ ‫و بازي كردن براي رئال‌مادريد بهترين‬ ‫رويايي است كه مي‌توانم داشته باشم‪...‬‬ ‫در طول س��اليان گذشته هميشه تالش‬ ‫كرده‌ام به ارزش‌هاي رئال‌مادريد وفادار‬ ‫بمانم و امروز بيش از هميشه مي‌خواهم‬

‫همه بدانن��د كه در هر مس��ابقه‪ ،‬در هر‬ ‫دريبل‪ ،‬هر ش��وت و هر رفتاري كه در‬ ‫زمين داشتم‪ ،‬تمام سعي‌ام را كردم‪ .‬رئال‬ ‫مادريد براي من چنين اهميتي دارد و به‬ ‫اين دليل است كه واژه تسليم شدن هيچ‬ ‫وقت در ذهنم وجود نداشته‪ ».‬او بعد از‬ ‫اينكه از همه تشكر كرد‪ ،‬دي‌استفانو را‬ ‫ك��ه ناراحتي قلبي و تنفس��ي دارد و در‬ ‫بيمارستان دوران نقاهت را مي‌گذراند‪،‬‬ ‫خطاب قرار داد‪« :‬نمي‌توانم اين سخنراني‬ ‫را تمام كنم بدون اينكه عشق‪ ،‬حمايت و‬ ‫تحسين عميق‌ام را نس��بت به استادمان‪،‬‬ ‫آلفردو دي‌استفانو ابراز نكنم‪ .‬اميدوارم‬ ‫ي��ك روز ب��ه زودي بتوان��د دوباره در‬ ‫جايگاهش بنش��يند‪ ،‬جايي كه مطمئنم‬ ‫در ه��ر بازي از آنجا مي‌خواهد توپ را‬ ‫با چشمان و انديشه‌هايش به حركت در‬ ‫بياورد‪...‬‬


‫‪38‬‬

‫‪38 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 965‬جمعه ‪ 8‬مرداد ‪1389‬‬

‫شش باور نادرست غذايي‬

‫شارلوت‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫خامه فرم گرفته ‪ 300‬گرم‬ ‫بستني ‪ 200‬گرم‬ ‫سفيده تخم مرغ ‪ 2‬عدد‬ ‫مغز گردوي خرد شده به مقدار الزم‬ ‫موز یک عدد‬ ‫شكالت سياه خرد شده به مقدار الزم‬ ‫كمپوت هلو به مقدار الزم‬ ‫مارماالد به مقدار الزم‬ ‫نان رولت به مقدار الزم‬ ‫طرز تهيه‪:‬‬ ‫خامه و بستني را با همزن برقي بزنيد‪ .‬سفيده تخم مرغ را نيز با ميكسر بزنيد‬ ‫تا كام ً‬ ‫ال پُف كند‪ .‬بعد آن را به مخلوط خامه و بس��تني اضافه كنيد‪ .‬آن‬ ‫گاه مغز گردو‪ ،‬موز‪ ،‬شكالت و كمپوت را بيفزاييد‪ .‬مارماالد را روي نان‬ ‫رولت بماليد و داخل يخچال قرار دهيد تا سرد شود‪ .‬سپس آن را نازك‬ ‫ببريد و داخل كاسه مناسبي بچينيد‪ .‬حاال مخلوط بستني را روي رولت‬ ‫بريزيد و كاسه را به مدت ‪ 5‬يا ‪ 6‬ساعت داخل فريزر نگه داريد‪.‬‬ ‫اكنون شارلوت را از قالب خارج كنيد و اطراف آن را با شكالت و خامه‬ ‫تزييننماييد‪.‬‬

‫چاي سرد با انبه و نعناع‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫انبه ريز شده يك پيمانه‬ ‫آب آناناس يك پيمانه‬ ‫چاي سبز كيس ‌ه اي ‪ 8‬عدد‬ ‫نعناع‪‌ ‬يكشاخه‬ ‫آب جوش ‪ 4‬پيمانه‬ ‫شكر يك تا دو قاشق غذاخوري‬ ‫قطعات يخ به تعداد الزم‬ ‫طرز تهيه‪:‬‬ ‫قطعات انبه را همراه با آب آناناس درون دستگاه مخلوط‌کن ريخته و به‬ ‫ص��ورت پوره در آوريد و پوره را درون يخچال قرار دهيد‪ .‬درون يك‬ ‫ي هاي كيس ‌ه اي و شاخه‬ ‫كاسه مقاوم به حرارت‪ ،‬آب جوش ريخته و چا ‌‬ ‫نعناع را درون قرار داده و درب ظرف را بگذاريد و ‪ 5‬دقيقه صبر كنيد‪.‬‬ ‫ي هاي كيس ‌ه اي و شاخه ي نعناع را‬ ‫سپس درب ظرف را برداشته و چا ‌‬ ‫از درون آن بيرون آوريد‪ .‬پس از اين كه مخلوط چاي و نعنا خنك شد‪،‬‬ ‫مدت ‪ 2‬س��اعت آن را درون يخچال ق��رار دهيد‪ .‬مخلوط را از يخچال‬ ‫بيرون آورده و آن را درون يك پارچ بريزيد و مخلوط انبه و شكر را به‬ ‫آن اضافه كنيد‪ .‬هنگام سرو‌‪ ،‬نوشيدني را درون ليوا ‌ن هاي پُر از يخ بريزيد‬ ‫و نوش جان كنيد‪.‬‬

‫افزاي��ش اطالع��ات تغذي��ه اي و‬ ‫آگاهيهاي عموم��ي جامعه درباره‬ ‫روش��هاي صحيح تغذي��ه اي قطعا‬ ‫كمك ش��اياني در ارتقاء سالمت‬ ‫جامع��ه خواهد داش��ت‪ .‬اما برخي‬ ‫اوق��ات تصميم گرفت��ن در مورد‬ ‫اينكه ك��دام توصيه ه��اي غذايي‬ ‫صحيح هستند دشوار مي گردد در‬ ‫اين مقاله برخ��ي از باورهاي غلط‬ ‫در م��ورد تغذيه و رژي��م غذايي را‬ ‫گرد آوري نموده ايم‪ .‬در حقيقت‬ ‫رعايت يك رژي��م غذايي متوازن‬ ‫كار بسيار ساده اي است فقط كافي‬ ‫اس��ت كه ياد بگيريد تنوع غذايي‬ ‫و مص��رف مقادير مكف��ي از تمام‬ ‫گروههاي غذايي را رعايت نموده و‬ ‫همواره انتخاب هاي غذايي سالمي‬ ‫داشته باشيد ‪.‬‬ ‫اولين باور غلط‪:‬‬ ‫غذاهايي كه روي بر چسب‬ ‫آنها عنوان كم چرب ذكر شده‬ ‫باشند هميشه جزء انتخاب هاي‬ ‫سالم غذايي محسوب مي شوند‪.‬‬

‫حقيقت امر‪ :‬غذاه��اي كم چرب‬ ‫نيز ممكن اس��ت محت��واي كالري‬ ‫بااليي داش��ته باش��ند‪ .‬عن��وان كم‬ ‫چرب روي غذاها بدين معناس��ت‬ ‫كه اين غذا نس��بـت به ديگر موارد‬ ‫مش��ابه در حدود ‪30‬درصد چربي‬ ‫كمتري دارد‪ .‬لذا اگر غذاي مذكور‬ ‫ذاتا بسيار پر چرب باشد (مثل يك‬ ‫دونات) نس��خه كم چ��رب آن نيز‬ ‫محتواي چرب��ي باالي��ي دارد‪ .‬در‬ ‫ضمن بس��ياري از محصوالت كم‬ ‫چ��رب محتواي بااليي از ش��كر و‬ ‫كربوهيدرات ساده را دارند بنابراين‬ ‫بر چسب را به دقت مالحظه كنيد‬ ‫و صرفا با دي��دن عنوان كم چرب‬ ‫روي مواد غذايي آنها را خريداري‬ ‫ننماييد‪.‬‬

‫دومين باور غلط‪:‬‬ ‫اگر قصد كاهش وزن داريد‬ ‫مي بايست غذاهاي نشاسته اي‬ ‫را به طور كامل كنار بگذاريد‪.‬‬

‫حقيقت امر‪ :‬حذف غالت از رژيم‬ ‫غذايي مي تواند منجر به كمبود مواد‬ ‫مغ��ذي مورد نياز در ب��دن و ايجاد‬ ‫عوارضي گردد‪ .‬غذاهاي نشاس��ته‬ ‫اي مانند‪ :‬برنج‪ ،‬ن��ان ‪ ،‬ماكاروني و‬ ‫س��يب زميني مي بايست در حدود‬ ‫يك س��وم از هر وعده غذايي ما را‬ ‫تشكيل دهند ‪ ،‬اين امر بدين معناست‬ ‫كه براي پيروي از يك رژيم غذايي‬ ‫متعادل مي بايست وعده هاي غذايي‬ ‫را بر پايه اين مواد (غله) طرح ريزي‬ ‫كنيم ولي م��ي توانيم انتخاب هاي‬ ‫سالم تري داش��ته باشيم براي مثال‬ ‫انواع محصوالت غله س��بوس دار‬ ‫را به جاي منابع كربوهيدرات ساده‬ ‫مصرفنماييم‪.‬‬ ‫سومين باور غلط‪:‬‬ ‫رمز يك رژيم غذايي سالم‬ ‫كمتر غذا خوردن است‪.‬‬

‫واقعيت امر‪ :‬وقتي صحبت از رژيم‬ ‫غذايي سالم مي باشد نكته كليدي‬ ‫رعايت تع��ادل و ت��وازن در رژيم‬ ‫غذايي مي باش��د‪ .‬برفرض شما كم‬ ‫بخوريد اما فق��ط غذاهاي غني از‬ ‫چربي و نمك و ش��كر را بخوريد‬ ‫اين كار چه كمكي را به س�لامت‬ ‫شماخواهدكرد؟برخيافرادمقادير‬ ‫بي��ش از ح��دي از چربي‪ ،‬نمك و‬ ‫شكر را دريافت مي كنند در حالي‬ ‫كه مقادير كافي از س��بزي ‪ ،‬ميوه و‬ ‫فيبر را دريافت نمي كنند‪ .‬هر چند‬ ‫اين امر صحيح است كه بسياري از‬ ‫ما بيش از حد مي خوريم ولي يك‬ ‫رژيم غذايي سالم به معناي مصرف‬ ‫طيف وسيع و متنوعي از انواع غذاها‬ ‫ولي در اندازه صحيح است ‪.‬‬

‫چهارمين باور غلط‪:‬‬ ‫تمام چربي ها مثل هم هستند‬ ‫و بايد دريافت چربي ها را‬ ‫محدود نمود‪.‬‬

‫واقعيت امر‪ :‬بسياري از ما از كاهش‬ ‫دريافت چربي غذايي خود س��ود‬ ‫خواهيم برد ولي در هر حال حدود‬ ‫‪25‬ت��ا‪ 30‬درص��د از كال��ري كلي‬ ‫رژي��م غذايي ما باي��د از چربي ها‬ ‫تامين گردد ولي جايگزين نمودن‬ ‫چربي هاي غير اشباع به جاي چربي‬ ‫هاي اشباع مزاياي بسياري را براي‬ ‫س�لامت ما ب��ه ارمغان م��ي آورد‪.‬‬ ‫چربي هاي اشباع در مواردي نظير‪:‬‬ ‫سوسيس و كالباس‪ ،‬شيريني جات‪،‬‬ ‫چربي هاي گوشت قرمز‪ ،‬كره و‪...‬‬ ‫يافت مي شوند و اين چربي ها مي‬ ‫توانند سطوح كلسترول را باال برده‬ ‫و خطر ابتالء به بيماري هاي قلبي را‬ ‫بيفزايند‪ .‬ولي چربي هاي غير اشباع‬ ‫كه در روغن ماهي‪ ،‬روغن زيتون و‬ ‫روغن آفتابگردان يافت مي شوند‬ ‫مي توانن��د به كاهش كلس��ترول‬ ‫خون و تامين مواد مغذي ضروري‬ ‫براي بدن كم��ك نمايند‪ .‬لذا براي‬ ‫پيروي از يك رژيم غذايي س��الم‬ ‫م��ي بايس��ت مقادير كل��ي چربي‬ ‫دريافتي خود را كاهش دهيد و هر‬ ‫جا كه امكان داشت از منابع چربي‬ ‫هاي مفيد ( چربي هاي غير اشباع)‬ ‫مصرفنماييد‪.‬‬

‫اسفناج گياهي براي درمان كم خوني و موثر در الغري‬ ‫اين گياه عالوه بر اينكه كم خوني‬ ‫را درمان م��ي كند براي الغري‪،‬‬ ‫سر درد‪،‬تقويت اعصاب نيز مثمر‬ ‫ثمر مي باشد‪.‬طبيعت آن خنك و‬ ‫براي پايين آوردن تب مفيد است‪.‬‬ ‫بيماراني كه به بيماري ورم روده‬ ‫كوچك مبتال هس��تند‪،‬مي‌توانند‬ ‫ب��راي درمان از برگ‌هاي س��بز‬ ‫اسفناج استفاده كنند‪.‬‬ ‫منبع غني ويتامين‌هاي‪ C،B، A‬و‬ ‫آهن و پتاسيم است‪.‬‬ ‫اس��فناج ملي��ن و ضد يبوس��ت‬ ‫است و كس��اني هم كه از چاقي‬ ‫رنج مي‌برند‪،‬مي‌توانند براي الغر‬ ‫ش��دن و كم ك��ردن وزن از آن‬ ‫اس��تفاده كنند‪.‬طب س��نتي براي‬ ‫رفع س��رفه‌هاي خش��ك‪،‬برگ‬ ‫اسفناج پخته شده را به همراه جو‬

‫پوست كنده و روغن بادام توصيه‬ ‫مي‌كند؛همچنين آش اسفناج با‬ ‫گشنيز براي س��ر دردهاي ناشي‬ ‫از سوءهاضمه و اختالل دستگاه‬ ‫گوارشي مفيد است‪.‬‬ ‫خوردن اسفناج از ابتال به سرطان‬ ‫پيش��گيري مي‌كند و به ويژه در‬ ‫پيشگيري از س��رطان‌هاي روده‬ ‫بزرگ‪ ،‬معده‪،‬پروستات‪،‬حنجره و‬ ‫رحم موثر است‪.‬اين گياه خوش‬ ‫طعم كه با آن مي‌توان انواع غذاها معجزهمي‌كند‪.‬‬ ‫را پخت‪،‬بهترين دارو براي كساني‬ ‫است كه به كم‌خوني مبتال هستند‪ .‬زيان‌ها ‪:‬اس��فناج به علت داشتن‬ ‫اس��فناج مانند جارو روده بزرگ اگزاالت براي بيماران مبتال به ورم‬ ‫را تمي��ز مي‌كن��د و ترش��حات مفاصل و سنگ‌هاي كليه و مثانه‬ ‫لوزالمع��ده را افزاي��ش مي‌دهد‪ .‬مناسب نيست‪ .‬در ضمن كساني‬ ‫اين گي��اه در تقوي��ت اعصاب‪ ،‬كه سرد مزاج هستند بايد اسفناج‬ ‫رفع بيماري آسم و گرفتگي صدا را با ادويه گرم مانند زنجبيل و هل‬ ‫ميلكنند‪.‬‬

‫پنجمين باور غلط‪:‬‬ ‫اگر نمك را به غذاهاي‬ ‫مصرفي‌ام اضافه نكنم پس مقادير‬ ‫نمك دريافتي ام‬ ‫كم مي‌گردد‪.‬‬

‫واقعي��ت امر‪ :‬هر چند اضافه نكردن‬ ‫نمك به غذا ايده خوبي اس��ت اما‬ ‫يك سوم نمكي كه روزانه دريافت‬ ‫مي نماييم در خود اقالم غذاهايي كه‬ ‫خريداري مي كنيم موجود هستند ‪.‬‬ ‫مصرف نمك بيش از حد مي تواند‬ ‫فشار خون را باال ببرد و خطر سكته‬ ‫و بيماري هاي قلبي را افزايش دهد‪.‬‬ ‫بزرگس��االن نبايد روزانه بيش از ‪6‬‬ ‫گ��رم نمك درياف��ت كنند پس به‬ ‫دقت برچس��ب هاي روي غذاها را‬ ‫بررسي كنيد و تصور نكنيد كه اگر‬ ‫به غذا نمك اضافه نكنيد پس حتما‬ ‫دريافت نمكتان كم خواهد گشت‬ ‫چرا كه بسياري از غذاهاي فرآوري‬ ‫شده محتواي نمك بااليي دارند‪.‬‬ ‫ششمين باور غلط‪:‬‬ ‫برخي غذاها مثل خانواده كلم‪،‬‬ ‫كرفس يا گريپ فروت و‪...‬‬ ‫مي توانند چربي‌هاي بدن را‬ ‫بسوزانند و افراد را الغر نمايند‪.‬‬

‫واقعي��ت ام��ر‪ :‬مص��رف هي��چ‬ ‫خوراك��ي‌اي نمي تواند چربي بدن‬ ‫را بس��وزاند و افراد را الغر نمايد و‬ ‫خوراكي هاي مذكور در واقع كم‬ ‫كالري هستند و محتواي چربي آنها‬ ‫تقريبا معادل صفر است لذا بدن نمي‬ ‫تواند كالري زيادي از آنها دريافت‬ ‫كند ولي اين بدين معنا نيس��ت كه‬ ‫اين غذاها ويژگي منحصر به فردي‬ ‫را در س��وزاندن چربي هاي بدن و‬ ‫الغ��ري دارند‪ .‬به ع�لاوه برخي از‬ ‫غذاها ممكن اس��ت حاوي كافئين‬ ‫باشند و كافئين براي مدت كوتاهي‬ ‫مي تواند متابوليسم بدن را سرعت‬ ‫بخش��د ول��ي ويژگ��ي خاصي در‬ ‫كاهش وزن يا كاهش بافت چربي‬ ‫بدن ن��دارد‪ .‬بهتري��ن راه حل براي‬ ‫الغري كاهش كالري كلي دريافتي‬ ‫روزانه و افزايش فعاليت بدني است‪.‬‬ ‫به عبارت ديگر هي��چ ماده غذايي‬ ‫معج��زه آميزي وجود ن��دارد كه با‬ ‫اس��تفاده از آن بتوان جب��ران رژيم‬ ‫غذايي نادرس��ت را كه در طي روز‬ ‫داريم‪ ،‬بنمايد‪ .‬گرچه گنجاندن اين‬ ‫نوع س��بزيجات و مي��وه جات كه‬ ‫حاوي انرژي قابل توجه نمي باشند‬ ‫در ايجاد رفتارهاي غذايي مطلوب‬ ‫كمك كننده است ولي تنوع مواد‬ ‫غذايي سالم به همراه فعاليت بدني‬ ‫مناسب از ضروريات مهم در كنترل‬ ‫وزن مي باشد‪.‬‬


‫‪39‬‬

‫‪39 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 965‬جمعه ‪ 8‬مرداد ‪1389‬‬

‫جوش هاي پوستي‬ ‫*از ماندن در محيط‌هاي كثيف پر‬ ‫از بخار و چرب دوري كنيد‪.‬‬ ‫ماساژ پوست‬

‫جوش زدن‌(آکنه) يا به دليل افزايش‬ ‫توليد چربي توس��ط غ��دد چربي‬ ‫پوس��ت اس��ت يا به علت كاهش‬ ‫تخلي��ه ي غدد چرب��ي و در نتيجه‬ ‫تجمع چربي و فوليكول‌هاست و از‬ ‫نظر علمي هيچ ارتباطي با تغذيه ي‬ ‫افراد ندارد‪ .‬در بررسي‌هاي به عمل‬ ‫آمده بر روي دو هزار بيمار مبتال به‬ ‫آكنه اثبات ش��ده ك��ه جوش زدن‬ ‫ي‬ ‫ارتباطي با تغذيه و مصرف شيرين ‌‬ ‫و شكالت ندارد‪.‬‬ ‫ولي باز هم در برخي موارد به علت‬ ‫اصرار زياد بيم��اران‪ ،‬رژيم غذايي‬ ‫ي شود‪.‬‬ ‫خاصي براي آنها تجويز م ‌‬ ‫شايع‌ترين بالي پوستي كه هر كس‬ ‫با آن آشناس��ت‪ ،‬جوش ي��ا آكنه‬ ‫اس��ت‪ .‬آكنه معم��والً در دختران‬ ‫نسبت به پسران در سنين پايين‌تري‬ ‫بروز م��ي‌كند‪ ،‬ولي عالئ ‌م ظاهري‬ ‫آن در پسران شديدتر است‪.‬‬ ‫آكنه اغلب مرب��وط به دوران بلوغ‬ ‫اس��ت‪ ،‬ولي گاهي برخي افراد در‬ ‫سراس��ر زندگي ب��ا آن درگيرند‪.‬‬ ‫جوش‌ها اغلب در ص��ورت ديده‬ ‫مي‌شوند‪.‬‬ ‫اول بايد انواع آكنه را بشناس��يم تا‬ ‫بدانيم هر كدام از جوش‌هايمان از‬ ‫چه نوعي است‪:‬‬ ‫ كوم��دون (جوش ري��زي كه به‬‫صورت سرس��ياه يا سر سفيد ديده‬ ‫ي شود)‬ ‫م‌‬ ‫ پاپول (جوش‌هاي برجسته و قرمز‬‫رنگ)‬ ‫ پاسچول (جوش‌هاي چركي)‬‫ ناج��ول و كيس��ت (جوش‌هاي‬‫بزرگ داراي عمق و پر از ماده)‬ ‫علت به وجود آمدن جوش‪ ،‬بس��ته‬

‫ش��دن دهانه ي غدد چربي اس��ت‬ ‫كه اين ام��ر مي‌تواند ارثي باش��د‬ ‫يا به هم خ��وردن تعادل هورموني‬ ‫بدن علت آن باش��د و يا مث ً‬ ‫ال در اثر‬ ‫تغذيه ي غلط روند كراتيني شدن‬ ‫پوست دچار اختالل شده باشد‪ .‬به‬ ‫هر حال به هر طريقي كه اين منافذ‬ ‫بسته شده باشند‪ ،‬نتيجه ي آن بروز‬ ‫آكنه است‪.‬‬ ‫مقابله با جوش ها‪:‬‬

‫ماس��اژ پوس��ت‪ ،‬يك��ي از راه‌هاي‬ ‫خ��وب تخلي��ه ي چربي پوس��ت‬ ‫است‪ .‬همچنين ماساژ‪ ،‬جريان خون‬ ‫پوست را هم بهبود مي‌بخشد‪ .‬پس‬ ‫فكر نكنيد اين مخصوص آدم‌هاي‬ ‫بيكار است‪ ،‬تنبلي را كنار بگذاريد‬ ‫و انگشتانتان را بكار بيندازيد‪.‬‬ ‫ فع ً‬‫ال هيچ قلق يا آموزش خاصي‬ ‫ن��دارد‪ .‬همه را به حس��تان و س��ر‬ ‫انگش��تانتان بس��پاريد‪ .‬براي مدتي‬ ‫اينطور ادامه دهيد‪ .‬اگر مبتدي هستيد‬ ‫سراغ دكتر يا كتاب‌هاي آموزشي‬ ‫بروي��د و دس��تورهاي جدي‌تر را‬ ‫بگيريد‪.‬‬ ‫ بعد از ماساژ پوستتان آن را با آب‬‫گرم بش��وييد تا چرب��ي آن گرفته‬ ‫ش��ود و بعد بالفاصل��ه كمي آب‬ ‫سرد به پوس��ت خود بزنيد تا منافذ‬ ‫پوست‪ ،‬بسته ش��وند و پس از آن با‬ ‫پنبه‌اي آغشته به گالب يا آب ليمو‬ ‫پوستتان را پاك كنيد‪.‬‬ ‫ اگر پوس��تتان خيلي چرب است‬‫هفته‌اي يك بار پوستتان را با سركه‬ ‫س��يب ماس��اژ دهيد‪ .‬براي اين كار‬ ‫سركه س��يب را با نسبت مساوي با‬ ‫آب مخلوط كنيد و روي پوستتان‬ ‫بماليد و ماساژ دهيد و پس از چند‬ ‫دقيقهبشوييد‪.‬‬ ‫ ب��ه س�لامتي موهايت��ان اهميت‬‫دهيد‪ ،‬چرا كه ريختن موي كثيف‬ ‫در صورت باعث پخش باكتري و‬ ‫چربي در سطح پوس��ت مي‌شود‪.‬‬ ‫پوست ماساژ داده شده اين فرصت‬ ‫را بيشتر دارد‪.‬‬ ‫ي تواند باعث تش��ديد‬ ‫ تعري��ق م ‌‬‫آكنه ش��ود‪ ،‬پس اگر عرق كرديد‬ ‫در اسرع وقت پوستتان را بشوييد و‬ ‫پاك كنيد‪.‬‬ ‫ قب��ل از اس��تفاده از مارك‌ه��اي‬‫جديد لوازم آرايش ‪ ،‬مخصوصاً بعد‬ ‫از ماس��اژ حتم��اً آن را روي بازوي‬ ‫خود تست كنيد تا مطمئن شويد كه‬ ‫به آن حساسيت نداريد‪.‬‬ ‫ حول��ه ي صورتتان را زود به زود‬‫بشوييد‪ ،‬چرا كه باكتري‌ها مي‌توانند‬ ‫به سرعت در حوله‌هاي مرطوب و‬ ‫كثيف رشد كنند‪.‬‬

‫*يكي از بهتري��ن راه‌هاي مقابله با‬ ‫تو‌شوي مكرر پوست‬ ‫جوش‪ ،‬شس ‌‬ ‫با صابون‌هاي ضد جوش است كه‬ ‫اغلباسيدي‌اند‪.‬‬ ‫*از دستكاري جوش‌ها بپرهيزيد‪،‬‬ ‫ي ش��ود جاي‬ ‫چ��را ك��ه باع��ث م ‌‬ ‫جوش‌ها گود يا لك شود‪.‬‬ ‫*براي پوش��اندن جوش‌ها به هيچ‬ ‫وجه از وس��ايل آرايش��ي روغني‬ ‫استفاده نكنيد‪ ،‬چرا كه باعث بدتر‬ ‫شدن ضايعات مي‌شود‪.‬‬ ‫*پس از شس��ت و شوي صورت با‬ ‫صابون‌هاي ضد جوش‪ ،‬حوله را بر‬ ‫روي پوست صورت نكشيد‪.‬‬ ‫*ب��راي ضدعفون��ي ك��ردن‬ ‫جوش‌ها‪ ،‬مي‌توانيد از محلول‌‌هاي‬ ‫ضدميكروبمثلآنتي‌بيوتيك‌هاي‬ ‫محلول در الكل استفاده كنيد‪.‬‬ ‫*اگر صورت شما در محل ريش‪،‬‬ ‫جوش زده‪ ،‬بهتر است از زدن ريش شست و شوي پوست‪:‬‬ ‫خود اجتناب كنيد‪ ،‬چرا كه موجب‬ ‫تشديد آكنه مي‌شود‪.‬‬ ‫پوس��ت طبيع��ي‪ :‬روزي دو ب��ار با‬ ‫*تماس كوتاه مدت‪ ،‬با نور خورشيد شوينده‌‌هاي ماليم پوست صورت‬ ‫براي درمان ج��وش تا حدي مؤثر خود را شست‌وش��و دهيد و از كرم‬ ‫است‪.‬‬ ‫مرطوب‌كنندهاستفادهكنيد‪.‬‬

‫پوست چرب‪ :‬ش��ما نيز الزم است‬ ‫روزي دو بار پوست صورت خود‬ ‫را بشوييد‪ .‬بهتر است از شوينده‌هاي‬ ‫ماليم‪ ،‬غيرچرب و الكل‌دار استفاده‬ ‫كنيد‪ .‬از لوازم آرايش��ي غيرچرب‬ ‫اس��تفاده كنيد‪ .‬حتي پوست چرب‬ ‫هم نياز به استفاده ي روزانه ي كرم‬ ‫مرطوب‌كننده دارد‪ .‬بهتر است براي‬ ‫شست‌وشوي صورتتان از آب سرد‬ ‫استفاده كنيد‪ ،‬چون باعث بسته شدن‬ ‫ي شود‪.‬‬ ‫منافذ پوست م ‌‬ ‫پوست خش��ك ‪ :‬از ش��وينده‌هاي‬ ‫ماليم غير صابوني اس��تفاده كنيد‪،‬‬ ‫چون صابون چربي پوس��ت ش��ما‬ ‫ي كن��د‪ .‬حتماً هر روز از‬ ‫را كمتر م ‌‬ ‫مرطوب‌كنندهاستفادهكنيد‪.‬‬ ‫شیرینی کمتر‪ ،‬جوش کمتر‬ ‫تعداد زیادی از جوانان و نوجوانان‬ ‫در بهتری��ن دوره زندگی‌ش��ان‪ ،‬با‬ ‫ضایعات پوستی‪ ،‬به نام جوش‌های‬ ‫غ��رور جوان��ی یا آکن��ه درگیری‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از بروز این جوش‌ها‬ ‫و عارضه‌دار ش��دن آنه��ا‪ ،‬راه‌های‬ ‫گوناگونی توصیه شده بود‪ ،‬اما نقش‬ ‫تغذیه چندان پررنگ نبود‪ .‬حداکثر‬ ‫توصیه تغذیه‌ای پزشکان در این باره‬ ‫این بود که اگر فکر می‌کنید غذایی‬ ‫هست که با بیشتر خوردن آن بیشتر‬ ‫جوش می‌زنید‪ ،‬آن غذا را از رژی ‌م‬ ‫خود حذف کنید‪.‬‬ ‫ام��ا خبر جدی��د این ک��ه محققان‬ ‫اس��ترالیایی به این نتیجه رسیده‌اند‬ ‫که غذاهای��ی که انتخاب می‌كنیم‬ ‫و می‌خوریم واقعا نقش��ی مهم‌تر از‬ ‫اینها دارند‪ .‬در مطالعه این محققان‬ ‫از مرک��ز تحقیق��ات ‪ ،RMIT‬در‬ ‫ملبورن‪ ،‬مش��خص ش��ده وقتی در‬ ‫رژیم غذایی از کربوهیدرات‌های با‬ ‫اندیس گلیسمی پایین استفاده شود‪،‬‬

‫به احتم��ال زیاد‪ ،‬جوش‌ها زودتر از‬ ‫بین می‌روند‪.‬‬ ‫شاخص گلیسمی (‪GLYCEMIC‬‬ ‫‪ )INDEX‬می��زان تأثیر ماده غذایی‬ ‫کربوهیدرات��ی را در افزای��ش قند‬ ‫خون نشان می دهد‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ی کربوهی��درا ‌‬ ‫ی محتو ‌‬ ‫غذاه��ا ‌‬ ‫ی قند(گلوکز)‬ ‫ی بر رو ‌‬ ‫ت متفاوت ‌‬ ‫اثرا ‌‬ ‫ص‬ ‫ی با ش��اخ ‌‬ ‫خ��و ‌ن دارند‪ .‬غذاها ‌‬ ‫ی‬ ‫ث آزاد ساز ‌‬ ‫ن باع ‌‬ ‫ی پایی ‌‬ ‫گلیس��م ‌‬ ‫ی گلوکز در خو ‌ن‬ ‫آرا ‌م و پیوس��ته ‌‬ ‫می‌شوند مثل‪ :‬سیب‪ ،‬گالبی‪ ،‬گریپ‬ ‫فروت‪،‬لوبیا‪،‬عدس‪،‬آلبالو‪،‬گیالس‪،‬‬ ‫انجیر‪ ،‬برگه زردآلو و بادام زمینی‪.‬‬ ‫ی با ش��اخص‬ ‫ی ک ‌ه غذاها ‌‬ ‫در حال�� ‌‬ ‫ش سری ‌ع و‬ ‫ث افزای ‌‬ ‫ی باال باع ‌‬ ‫گلیسم ‌‬ ‫ت قند خو ‌ن می‌شوند مثل‬ ‫کوتا ‌ه مد ‌‬ ‫عسل‪ ،‬ش��کالت‪ ،‬آب نبات‪ ،‬قند و‬ ‫شکر و شیرینی ها‪.‬‬ ‫همه کربوهیدرات‌ها از واحدهای‬ ‫قندی درست شده‌اند‪ .‬موقع هضم‬ ‫و ج��ذب غ��ذا‪ ،‬ای��ن زنجیره‌های‬ ‫طوالنی‪ ،‬باید ب��ه واحدهای قندی‬ ‫شکستهشوند‪.‬‬ ‫محققان اس��ترالیایی طی تحقیقاتی‬ ‫به این نتیجه رس��یدند که وقتی در‬ ‫رژیم غذایی از کربوهیدرات‌های با‬ ‫اندیس گلیسمی پایین استفاده شود‪،‬‬ ‫به احتم��ال زیاد‪ ،‬جوش‌ها زودتر از‬ ‫بین می‌روند‪.‬‬ ‫اگر شما خوراکی‌های شیرین‪ ،‬مثل‬ ‫قن��د و آب‌نبات بخورید‪ ،‬بالفاصله‬ ‫قن��د خون‌تان باال م��ی‌رود‪ .‬اما اگر‬ ‫کربوهیدرات‌های پیچیده‌تر‪ ،‬یعنی‬ ‫خوراکی‌های پرفیبر‪ ،‬مصرف کرده‬ ‫باش��ید‪ ،‬مدت زمانی طول می‌کشد‬ ‫تا این تجزیه به قندهای ساده انجام‬ ‫ش��ود و بنابراین قند خ��ون بعد از‬ ‫مدت زمان بیش��تری و ب��ه تدریج‬ ‫باال می‌رود‪ .‬این نوع غذاها‪ ،‬اندیس‬ ‫گلیسمیپایین‌تریدارند‪.‬‬ ‫تحقیقات گوناگون نشان داده حجم‬

‫باالتر غذاهای با اندیس گلیس��می‬ ‫پایین‪ ،‬باعث می‌شود سلول‌ها به اثر‬ ‫انس��ولین(هورمون تنظیم کننده ی‬ ‫قند خون) حساس‌تر باشند‪ .‬بنابراین‬ ‫قند خون زودتر مصرف می‌ش��ود‬ ‫و دیگر ش��اهد چاقی و همین طور‬ ‫عوارض دیابت نخواهیم بود‪.‬‬ ‫تم��ام این فایده‌ها باعث ش��ده بود‬ ‫کارشناسان توصیه کنند همه افراد‬ ‫از غذاه��ا و تنقالت ش��یرین کمتر‬ ‫بخورن��د و ب��ه ج��ای آن از م��واد‬ ‫غذای��ی فیبردار‪ ،‬مث��ل میوه‌جات و‬ ‫کربوهیدرات‌های��ی مثل نشاس��ته‪،‬‬ ‫استفادهکنند‪.‬‬ ‫هدف این توصیه‌ها بیش��تر کاهش‬ ‫وزن و ک��م ک��ردن احتم��ال بروز‬ ‫دیابت و بیماری‌های قلبی و عروقی‬ ‫بود‪ ،‬ولی این بار اثر آنها در رفع این‬ ‫ضایعات پوستی هم مشخص شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش رویترز‪ ،‬در مطالعه اخیر‪،‬‬ ‫مصرف خوراکی‌های با فیبر بیشتر‪،‬‬ ‫مانن��د برگه‌ه��ای ذرت صبحانه و‬ ‫همین طور نان‌های سبوس‌دار (مثل‬ ‫نان سنگک و نان جوی خودمان) به‬ ‫مدت ‪ 12‬هفته در ‪ 43‬مرد ‪ 15‬تا ‪25‬‬ ‫س��ال‪ ،‬هم آکنه‌های آنها را به طور‬ ‫قابل مالحظه‌ای کم کرده بود و هم‬ ‫باعث پایین آمدن وزن و نمایه توده‬ ‫بدنی آنها شده بود‪.‬‬ ‫البت��ه پی��ش از این بررس��ی های‬ ‫پراکنده‌ای در مورد رابطه مصرف‬ ‫این ن��وع غذاها و کم ش��دن بروز‬ ‫آکنه دیده ش��ده بود‪ ،‬اما این اولین‬ ‫بار اس��ت که فرضی ‌ه تاثیر تغذیه در‬ ‫بروز آکنه‪ ،‬با یک مطالعه مداخله‌ای‬ ‫و به صورت تصادفی‪ ،‬بررسی شده‬ ‫است‪ .‬به همین علت می‌توان با خیال‬ ‫راحت توصیه کرد که تا می‌توانید‬ ‫می��وه و س��بزی و نان س��بوس‌دار‬ ‫بخورید که فایده آن را با پوست و‬ ‫گوشت خود حس خواهید کرد‪.‬‬


‫‪40‬‬

‫‪40 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 965‬جمعه ‪ 8‬مرداد ‪1389‬‬

‫اطالعيه سازمان ها و نهادهاي سياسي و اجتماعي‬ ‫انجمن خدمات اسکان چندفرهنگی‬ ‫در ونکوور و برنابی‬ ‫ما با افتخار آماده ارائه خدمات در زمینه های زیر به‬ ‫هموطنان و دیگردوستان فارسی زبان به ویژه مهاجرین‬ ‫تازه وارد در راه کسب آگاهی ومنابع الزم جهت تبدیل‬ ‫شدنشان به افردی پویا و تاثیرگذاردر اجتماع می باشیم‪.‬‬ ‫اطالع رسانی و مشاوره در زمینه های اشتغال‪ ،‬مهاجرت‪،‬‬ ‫مسکن‪ ،‬خدمات درمانی و بهداشت‪ ،‬تحصیل‪،‬یارانه‬ ‫(سوبسید) مربوط به هزینه مراقبت از کودکان‪ ،‬برگزاری‬ ‫کارگاههای آ موزشی رایگان همگانی ویژۀ مهاجرین تازه‬ ‫وارد‪ ،‬کالسهای زبان انگلیسی درسطوح مختلف برای‬ ‫بزرگساال ن‪ ،‬تابعیت ‪ ،‬خدمات ترجمه شفاهی وکتبی و‬ ‫غیره‪ .‬ماهمچنین درپرکردن فرمها‪ ،‬هماهنگی و ارجاع به‬ ‫مراکزدیگر به شما کمک می نمائیم‪ .‬دوستان میتوانند جهت‬ ‫اطالعات بیشتر با اینجانب فرزانه رستمی‪604-430-1899‬‬ ‫داخلی ‪ 102‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫‪farzaneh.rostami@success.bc‬‬

‫باشگاهایرانیان‬ ‫جلسات هفتگی باشگاه ایرانیان هر چهارشنبه از ساعت یک‬ ‫تا ‪ 4:30‬بعدازظهر کماکان در داون‌تاون ونکوور‪ ،‬خیابان‬ ‫بارکلی‪ ،‬تقاطع نیکوال‪ ،‬شماره ‪ 1447‬برقرار می‌باشد‪.‬‬ ‫حضور هموطنان عزیز گرمی‌بخش این انجمن‬ ‫(اجتماعی‪-‬ادبی‪ -‬تفریحی) خواهد بود‪.‬‬

‫مدرسه فوتبال‬ ‫اینترنشنال ساکر آکادمی و باشگاه فوتبال پیکان ونکوور‬ ‫ثبت‌نام کالس‌های ترم تابستانی خود را در روزهای جمعه‬ ‫و شنبه هر هفته از ساعت ‪ 6‬تا ‪ 8‬شب در ماهان پارک نورت‬ ‫ونکوور‪ ،‬زمین فوتبال دبیرستان کارسون گراهام برای سنین‬ ‫‪ 5‬تا ‪ 15‬سال انجام می‌دهد‪ .‬برای ثبت‌نام و اطالعات بیشتر با‬ ‫عباس خلیلی به شماره ‪ )604( 318-5090‬تماس بگیرید‪.‬‬

‫برنامه کار یابی مخصوص با نوان‬ ‫آیا تو مادر‪ ،‬خواهرو همسری هستی که مورد خشونت و‬ ‫سواستفاده قرار گرفته ای؟ آیا از کار بیکار شده و بد نبال‬ ‫کار میگردی ؟ آیا میخواهی ادامه تحصیل بدهی؟ اینجا‬ ‫آغوش امنی گشوده شده تا تورا راهنمایی و حمایت کند‪.‬‬ ‫این برنامه مجانی ‪ 26‬هفته ای به شما کمک میکند تا به‬ ‫فدهایتان برسید‪ .‬خوش آمدی دوست من‬ ‫تلفن تماس‪)604( 431 - 6894 :‬‬ ‫‪Email: rbep@success.bc.ca‬‬

‫آکادمی فوتبال گلدن بوت‬ ‫آکادمی فوتبال گلدن بوت تمرینات خود را از روز شنبه‬ ‫سوم جوالی تا شنبه ‪ 28‬اگوست هر شنبه از ساعت ‪ 9:45‬تا‬ ‫‪ 11‬صبح برای سنین ‪ 8‬تا ‪ 14‬سال در چمن مصنوعی ویلیام‬ ‫گریفین واقع در نورت ونکوور برگزار می‌کند‪.‬‬ ‫قابل توجه‪ :‬روز شنبه ‪ 14‬اگوست در چمن مصنوعی‬ ‫دبیرستان ساترلند و روز شنبه ‪ 21‬اگوست در چمن مصنوعی‬ ‫دبیرستان کارسون گراهام تمرینات برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫برای اسم‌نویسی و اطالعات بیشتر لطفا با محسن حاتمیان‬ ‫تماس بگیرید‪ .‬تلفن‪604-720-5332 :‬‬ ‫ای‌میل ‪mhatamian@shaw.ca‬‬

‫انجمن خدمات رسانی ساکسس در ریچموند‬ ‫ارائه خدمات درزمینه های‪ * :‬اطالع رسانی و مشاوره در‬ ‫زمینه های اشتغال * مهاجرت‪ ،‬مسکن‪ ،‬خدمات درمانی و‬ ‫بهداشت * تحصیل و تابعیت کانادا یارانه (سوبسید) مربوط‬ ‫به هزینه مراقبت از کودکان * کالسهای زبان انگلیسی‬ ‫رایگان برای بزرگساالن * پر کردن فرمهای مالیاتی‬ ‫* خدمات ترجمه شفاهی و کتبی‬ ‫دوستان می توانند روزهای چهار شنبه‪ ،‬پنج شنبه وجمعه‬ ‫با اینجانب حمید د ِلفی تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫تلفن‪٦٠٤-٢٧٩-٧٠٩٧ :‬‬ ‫‪hamid.delfi@success.bc.ca‬‬

‫انجمن ایرانیان برنابی‬ ‫جلسات فرهنگی و اجتماعی انجمن روزهای سه‌شنبه از‬ ‫ساعت ‪ 3‬تا ‪ 5‬بعدازظهر تشکیل می‌گردد‪ .‬آدرس‪ :‬برنابی‬ ‫شمالی‪ ،‬شمال لوهیدمال‪ ،‬خیابان کامرون‪( ،‬جنب کتابخانه)‬ ‫شماره ‪ 9523‬تلفن‪ 604-779-4422 :‬از عموم هموطنان‬ ‫عالقه‌مند برای حضور در جلسات دعوت به عمل می‌آید‪.‬‬

‫اتل متل توتوله‪ ،‬گاو حسن چه جوره ؟‬ ‫قصه هاي شيرين فارسي براي کوچولو هاي ‪ 3‬تا ‪ 5‬ساله ‪.‬‬ ‫روزهاي جمعه ساعت ‪ 10:30‬صبح در کتابخانه‬ ‫نورث ونکوور‪ ،‬شماره ‪ 120‬خیابان چهاردهم غربی‬ ‫رايگان ‪ -‬نام نويسي قبلي ضروري نيست‪.‬‬ ‫قصه ما به سر رسيد کالغه به خونه اش نرسيد‬

‫قصه گویی به زبان فارسی و انگلیسی‬ ‫برای کودکان وتمام افراد خانواده‬ ‫در کتابخانه مرکزی ونکوور‬ ‫شنبه ‪ 7‬آگوست ‪ 2010‬از ساعت ‪ 2‬تا ‪ 3‬بعدازظهر‬ ‫کتابخانه عمومی ونکوور شعب ُه مرکزی‬

‫قابل توجه هنرمندان و هنرجویان موسیقی‬ ‫کمیته موسیقی انجمن فرهنگی ایرانیان ترای سیتی در شرف‬ ‫تاسیس است‪ .‬بدین وسیله از کلیه عالقه مندان به شرکت‬ ‫در فعالیت های هنری اعم از نوازندگان ‪،‬خوانند گان‪ ‬و‬ ‫آهنگسازان در شاخه های مختلف موسیقی از جمله سنتی‬ ‫‪،‬پاپ و کالسیک دعوت می شود جهت‪ ‬عضویت‪ ‬در‬ ‫کمیته و آگاهی‪ ‬از برنامه‪ ‬ها‪  ‬در گردهمایی که در ساعت‬ ‫‪ 8:30 – 6:30‬روز یکشنبه تاریخ ‪ 8‬اگوست ‪ 2010‬در محل‬ ‫‪Poirier Community Center Dogwood‬‬ ‫‪Pavilion, 624 Poirier St., Coquitlam‬‬

‫برگزار می شود شرکت نمایند‪.‬‬

‫ورود کلیه موسیقیدانان آزاد و رایگان می باشد‪.‬‬ ‫جهت اطالعات بیشتر با تلفن ‪ 9616-464-604‬و یا‬ ‫ایمیل ‪ info@tcics.ca‬تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫کمیته موسیقی انجمن فرهنگی ایرانیان ترای سیتی‬ ‫‪Tri-City Women’s Resource Society‬‬ ‫ما امید و توانمندی را به وسیله خدماتمان‬ ‫برای شما به ارمغان می آوریم‪.‬‬ ‫* سرویسهای حمایتی و مشاوره های فردی‪ ،‬گروهی برای‬ ‫بانوانی که سوء استفاده و خشنونت را در ارتباطات تجربه‬ ‫کرده و یا می کنند‪.‬‬ ‫* فراهم کردن مهارتهای فرزند پروری برای مادران و پدران‪.‬‬ ‫* گروهای حمایتی‪ ،‬آموزشی و خالق برای کودکان و‬ ‫جوانانی که جدایی یا طالق والدین را تجربه می کنند‪.‬‬ ‫‪200-2540 Shaughnessy St.‬‬ ‫‪Port Coquitlam, BC, V3C 3W4‬‬

‫جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪604-941-7111‬‬ ‫تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫‪Email: info@tcwrs.com‬‬

‫بنیاد کانادا و ایران‬ ‫ی کوتاه به فرهنگ ایران‬ ‫نگاه ‌‬ ‫در روز شنبه ‪ ۷‬آگوست ‪ ،۲۰۱۰‬موزه وست ونکوور چندین‬ ‫برنامه گوناگون برای آشنایی با فرهنگ ایران را با همکاری‬ ‫فستیوال هنری هارمونی و بنیاد کانادا و ایران تهیه کرده‬ ‫است‪.‬این برنامه‌ها از ساعت ‪ ۱۱.۳۰‬صبح در موزه وست‬ ‫ونکوور شروع می‌‌شوند و تا ساعت ‪ ۴.۳۰‬بعد از ظهر ادامه‬ ‫دارند‪ .‬روال برنامه‌ها به صورت زیر می‌‌باشند‪:‬‬ ‫‪ :۱۱:۳۰ - ۱.۳۰‬آشنایی با هنر خ ّطاطی نستعلیق‪ ،‬توسط استاد‬ ‫سعید زرگری‪ :۱۱.۳۰ - ۱۲ .‬رقص آذری‪ ،‬گروه چیکاکلر‬ ‫با همکاری هنرمندان؛ شالله ریسمانی‪ ،‬نسیم و بهار سربار‪.‬‬ ‫‪ : ۱۲ - ۲‬موسیقی ایرانی‌‪ ،‬گروه کرشمه با همکاری‬ ‫هنرمندان؛ رامین بهرامی‪ ،‬تنبک و دهل؛ البرز رحمانی‪ ،‬تار؛‬ ‫ی سجادی؛ بربط؛ سینا اتحاد‪ ،‬کمانچه؛ سهراب صائب‌نیا‪،‬‬ ‫عل ‌‬ ‫سنتور‪ : ۲.۱۰ - ۲.۵۰ .‬پوشاک در ایران‪ :‬سخن رانی کوتاه به‬ ‫همراه عکس از لباس در ایران باستان و قرون وسطی توسط‬ ‫معصومه پرایس مردم شناش اجتماعی‪.‬‬ ‫تمام روز‪ :‬توکل؛ نمایشگاه طراحی لباس توسط فریبا‬ ‫میرزایی هنرمند طراح لباس و پارچه که آثارش بار‌ها در‬ ‫ونکوور به نمایش گذشته شده اند و لباس‌های طراحی شده‬ ‫ایشان آثار هنری ارزشمند و منحصر به فرد می‌‌باشند‪.‬‬ ‫مکان‪ :‬موزه وست ونکوور‪ - ۶۸۰ ،‬خیابان ‪،۱۷‬‬ ‫وست‌ونکوور‪ .‬تلفن ‪604-925-7295‬‬ ‫تماس از طریق بنیاد کانادا و ایران‪604-696-1121 :‬‬ ‫‪E mail: info@cif-bc.com‬‬

‫‪www.cif-bc.com‬‬

‫گروه رویش‬ ‫از شما دعوت ميشود در جمع دوستانه ما شرکت کنيد‬ ‫جمعه ششم آگوست (انتقاد بخش دوم )‬ ‫از ساعت شش نیم تا هشت ونیم‬

‫درین جلسه درباره (ا نتقا د گفتگو و آنرا در د و میدان‬ ‫روابط فردی و اجتماعی بررسی خواهیم کرد ‪.‬تعریف و‬ ‫اهمیت نقد و انتقاد ؟‪ .‬انواع انتقا د (سازنده ومخرب ) و‬ ‫تفاوتهای آنها چیستند ؟‪.‬چگونگی احساس ورفتا ر ما در‬ ‫برابر شنیدن انتقاد و شیوه های بهبود آن کدامند ؟‪.‬اهمیت‬ ‫هنر انتقاد از خود در چیست و نگهداری حد و مرز آن‬ ‫چگونه است ؟‪.‬آیا انتقاد از دیگران گذشتن از مرزهای‬ ‫متعارف بین ماست و غیر ضروریست ؟ ‪،‬در چه مواردی‬ ‫جایز و سودمند است ؟ و با چه شیوه هائی میتوان آن را‬ ‫کارساز کرد ؟‪.‬‬ ‫به امید دیدار‪،‬آدرس‪ :‬اطاق شمارة ‪ 203‬واقع در طبقه دوم‬ ‫کاپيالنومال در نورت ونکوور‪ .‬شرکت در جلسات برای‬ ‫همه آزاد و رايگان است‪ .‬براي اطالعات بيشترلطفا با‬ ‫شماره‪ )604(980 -4678‬یا ‪778-855-5244‬‬ ‫تماس بگيريد‪www.rooyesh.ca.‬‬

‫مسجدالغدیر‬ ‫*برنامه های پنجشنبه ‪ 5‬اگوست‪ :‬برنامه ها از ساعت ‪:30‬‬ ‫‪ 7‬شب همراه با قرائت دعای روحبخش کمیل‪, ,‬سخنرانی‬ ‫توسط حجه االسالم دکتر حجازی(در محضر نهج البالغه)‬ ‫و پایان برنامه ها با اقامه نماز جماعت‪.‬‬ ‫*برنامه های جمعه‪ 6‬اگوست‪/ :‬صبح جمعه‪ :‬شروع دعای‬ ‫ندبه از ساعت ‪ 6:30‬صبح ‪/‬ظهر جمعه‪ :‬نماز جمعه‪ ,‬شروع‬ ‫خطبه ها همزمان با اذان ظهر ‪/‬غروب جمعه‪ :‬شروع برنامه‬ ‫هااز ساعت ‪ 7 :30‬شب همراه با قرائت دعای سمات ‪,‬‬ ‫سخنرانی توسط حجه االسالم دکتر حجازی و پایان‬ ‫برنامه‌ها با اقامه نماز جماعت‪.‬‬ ‫*برنامه ویژه ماه مبارک رمضان تحت عنوان قرآن درمانی‬ ‫در طول این ماه از روز پنجشنبه ‪ 12‬اگوست از ساعت ‪ 7‬بعد‬ ‫از ظهر در محل مسجد الغدیر برقرار خواهد بود‪.‬‬ ‫* متقاضیان ثبت نام حج تمتع میتوانند با مسجد الغدیر‬ ‫تماسبگیرند‪.‬‬ ‫لطفا جهت اطالعات بیشتر و پاسخگویی به سواالت‬ ‫شرعی با حجه االسالم دکتر حجازی‬ ‫(‪ )604-727-8778‬تماس بگیرید‪.‬‬ ‫تلفن خط خبری‪604-960-0028 :‬‬ ‫سایت مسجد‪www.alghadirmasjid.com :‬‬ ‫‪351 Lynn Ave., North Vancouver‬‬

‫آکادمی فرهنگی موالنا‬ ‫موضوع سخنرانی‪:‬‬ ‫ساعت اول بررسی ویژگيها و صفات افراد خود شیفته‪،‬‬ ‫ساعت دوم انسان شناسي در مکتب موالنا‪،‬‬ ‫سخنران ‪ :‬دکتر مجتبی کوهپایه‬ ‫زمان ‪ :‬یکشنبه اول آگوست ساعت ‪ 6‬تا ‪ 8‬بعد از ظهر‬ ‫مکان ‪ :‬هتل گراس این مارین درایو نورت ونکوور‬ ‫آکادمی فرهنگی موالنا ‪778-237-1145‬‬

‫ی کپ (‪)SICAP‬‬ ‫سمینار س ‌‬ ‫ی وضعیت کنونی اقتصادی کانادا و شرایط پیش رو‬ ‫بررس ‌‬ ‫سخنران‪ :‬دکتر فرید نوین ‪ -‬بانک مرکزی کانادا‬ ‫تاریخ‪ ۱۱ :‬آگوست ساعت‪ ۸ - ۶ :‬بعد از ظهر‬ ‫‪Braithwaite Community Centre John‬‬ ‫‪Shoreline Room‬‬ ‫‪145 West 1st Street, North‬‬ ‫‪Vancouver V7M 3N8‬‬ ‫ی محل سمیناردر‬ ‫پارکینگ‪ ICBC ‬در نزدیک ‌‬ ‫خیابان ‪  Esplanade ‬برای عموم رایگان است‪.‬‬

‫شرکت در جلسه برای اعضا رایگان و برای سایرین مبلغ‬ ‫‪ ۵‬دالر می‌‌باشد‪ .‬عضویت در محل سمینار امکان پذیر‬ ‫می‌‌باشد‪ .‬تلفن‪778-372-1917 :‬‬ ‫‪www.sicap.ca/events.html‬‬

‫موسسه آموزشی فرهنگی نور‬ ‫برنامه این هفته بطور موقت در محل ذیل برگزار می گردد‪.‬‬ ‫شماره ‪ 930‬خیابان هاربرساید‪ ،‬پشت ‪Automall‬‬ ‫واقع در نورث ونکوور‬ ‫بدینوسیله باطالع میرساند تا اطالع ثانوی برنامه های موسسه‬ ‫فقط در روزهای پنجشنبه از ساعت ‪ 8‬بعد ظهر‬ ‫همراه با نماز و دعای کمیل برگزار می گردد‪.‬‬ ‫«بدیهی است برنامه های هفتگی از طریق ایمیل ‪ ،‬خط خبری‬ ‫موسسه به شماره ‪ 604-929-5955‬و وب سایت موسسه‬ ‫به آدرس ‪ www.noorcanada.com‬به اطالع شما‬ ‫عزیزان خواهد رسید و بمحض آماده شدن سالن موسسه‬

‫برنامه‌ها به روال دائمی برگزار خواهد گردید‪.‬‬

‫بنیاد ایرانیان مسلمان‬ ‫سلسه مباحث پیرامون‪:‬‬ ‫علل‪ ‬انحطاط‪ ‬و‪ ‬عقب‪ ‬ماندگی‪ ‬ما‪ ‬و راه های‪  ‬درمان آن‪،‬‬ ‫با‪  ‬حضور‪  ‬و سخنرانی‪ :‬دکتر‪ ‬مجتبی کوهپایه‬ ‫هر شنبه از ساعت شش تا هشت شب‬ ‫مکان ‪ :‬کلیسای سنت اندروز شماره ‪1044‬‬ ‫خیابان سنت جورج‪،‬نورث ونکوور‬ ‫ورود برای همگان آزاد و رایگان است‬ ‫‪www.bonyad.ca‬‬

‫مجمع عمومی اتحادیه ایرانیان‬ ‫دومین مجمع عمومی اتحادیه ایرانیان (به علت عدم حصول‬ ‫اکثریت اعضا رای دهنده در جلسه اول‪ 29 ،‬ماه می ‪)2010‬‬ ‫در ساعت ‪ 7‬بعدازظهر در روز ‪ 24‬جوالی ‪ 2010‬با حضور‬ ‫بیش از ‪ 110‬نفر اعضا و عالقمندان و اکثریت اعضا هیات‬ ‫موسس؛ خانم صدیقه ارضی‪ ،‬آقایان دکتر علی انجام‪،‬‬ ‫سروش کسروی وکالتا از جانب دکتر شهروینی‪ ،‬رضا‬ ‫کنگرلو‪ ،‬علی عدالت و داود قوامی تشکیل گردید‪ .‬در‬ ‫بدو امر گزارش کوتاهی از جانب مجری برنامه پیرامون‬ ‫فعالیت‌های هشت ساله اتحادیه و متعاقبا گزارش مالی‬ ‫توسط علی عدالت قرائت و با قیام حاضران در جلسه به‬ ‫تصویب رسید‪ .‬حضور نمایندگان‬ ‫‪Andrew Saxton (MP, North Van), John‬‬ ‫‪Weston (MP,West Van), Jane Thronethwaite‬‬ ‫‪(MLA, North Van), Michael Evison‬‬ ‫)‪(Councellor District of West Van‬‬

‫و تنی چند از نمایندگان سازمان‌های ایرانی آذین‌بخش‬ ‫گردهمایی بود‪ .‬سپس جهت تعیین اولین هیات مدیره‬ ‫اتحادیه ‪ 80‬تن از اعضا که در بدو ورود مشخصات خود‬ ‫را در لیست مربوطه ثبت و امضا نمودند و با نظارت هیات‬ ‫نظارت بر انتخابات مرکب از خانم‌ها مهتاب کسائی‌فرد‪،‬‬ ‫درین احمدنیا‪ ،‬زهرا علی‌دادی و آقایان دکتر دادبه و رضا‬ ‫کنگرلو اقدام به اخذ رای گردید و از میان ‪ 14‬نفر داوطلب‬ ‫در انتخابات‪ ،‬پس از قرائت و شمارش آرا نتیجه به ترتیب‬ ‫اکثریت آرا به شرح زیر اعالم گردید‪:‬‬ ‫هفت نفر اعضا اصلی هیات مدیره‪ :‬داوود قوامی‪ ،‬کورش‬ ‫آریایی‪ ،‬مهدی خسروی‪ ،‬آزیتا شفقت‪ ،‬علی عدالت‪ ،‬امیر‬ ‫علی‌نیا‪ ،‬احمد شفقت و دو نفر عضو علی‌البدل‪ :‬ابوذر امیری‬ ‫و مهندس ناجیان‪.‬‬

‫راديو صداي بهايي ونكوور‬ ‫هر يكشنبه از ساعت ‪ 6‬تا ‪ 7‬بعدازظهر روي موج آ‪.‬ام ‪1200‬‬ ‫شماره تلفن خط آزاد‪)604( 280-1200 :‬‬ ‫تلفن پيغام‪)604( 909-9919 :‬‬ ‫آرشيو‪www.yekjahan.com :‬‬


‫‪41‬‬

‫‪41 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 965‬جمعه ‪ 8‬مرداد ‪1389‬‬

‫کنفرانس خبری اتحادیه ایرانیان‬

‫پیامی از رادیو آرامش‬

‫تهیه و تنظیم‪ :‬اتحادیه ایرانیان‬

‫روز دوش��نبه نوزده��م ماه جوالی‬ ‫کنفرانس خبری توس��ط تنی چند‬ ‫از اعضای اتحادیه ایرانیان معترض‬ ‫به نحوه برگ��زاری انتخابات اخیر‬ ‫اتحادی��ه که در تاری��خ ‪ 29‬ماه می‬ ‫انجام گرفت‪ ،‬برگ��زار نمودند‪ .‬در‬ ‫این کنفرانس خب��ری امیر علی‌نیا‬ ‫یکی از اعض��ای اتحادیه طوماری‬ ‫را ارائه نمودن��د که به امضا ‪ 50‬تن‬ ‫از اعض��ا رس��یده ب��ود‪ 46( .‬نفر از‬ ‫امضاکنن��دگان در انتخابات اخیر‬ ‫حضرداشتند)‬ ‫افراد ش��رکت کننده در کنفرانس‬ ‫خبری فوق عبارت بودند از‪:‬‬ ‫‪ )1‬اعضا اتحادیه‪ :‬دکتر محمد دادبه‪،‬‬ ‫سروش کسروی‪ ،‬نرگس توکلی‪،‬‬ ‫مهدی خس��روی‪ ،‬عاطف��ه نادری‪،‬‬ ‫هوشنگ یزدان‌مهر‪ ،‬کاوه کاویان‪،‬‬ ‫سیاوش شفقت‪ ،‬مسعود خدابنده و‬ ‫ک��ورش آریایی (یکی از منتخبین‬ ‫انتخاباتاخیر)‬ ‫‪ )2‬اعض��ا هیات موس��س اتحادیه‬ ‫ایرانی��ان‪ :‬صدیق��ه ارض��ی‪ ،‬رض��ا‬ ‫کنگرل��و‪ ،‬دکتر علی انج��ام‪ ،‬علی‬ ‫عدالت‪ ،‬داود قوامی و آقای سروش‬ ‫کس��روی به نمایندگ��ی از جانب‬ ‫دکتر مهربان شهروینی‪.‬‬ ‫ابت��دا امیر علی‌نیا ب��ه نمایندگی از‬ ‫جانب اعضا معت��رض (‪ 50‬تن) در‬ ‫توضیح علل برگ��زاری کنفرانس‬ ‫خبری اظهار داش��تند که انتخابات‬ ‫اخیر اتحادی��ه ایرانیان به دالیل زیر‬ ‫مخدوشمی‌باشد‪:‬‬ ‫‪ -1‬با احتساب ‪ 61‬نفر از ‪ 380‬عضو‬ ‫اتحادیه که در انتخابات ش��رکت‬ ‫نموده بودند‪ ،‬مجمع عمومی به حد‬ ‫نصاب نرسیده است‪.‬‬ ‫‪ -2‬هیچ کدام از اعضا کمیته نظارت‬ ‫بر انتخابات عضو اتحادیه نبودند‪.‬‬ ‫‪ -3‬اکثریت کاندیدها شرایط الزم‬ ‫برای کاندیداتوری را نداشتند‪.‬‬

‫به دالی��ل فوق‌الذک��ر و همچنین‬ ‫نادیده گرفتن حقوق اعضا از جانب‬ ‫گروه منشعب‪ ،‬ما خواهان برگزاری‬ ‫انتخاب��ات مجدد به ش��یوه صحیح‬ ‫می‌باشیم‪ .‬در این جا الزم می‌دانیم‬ ‫تا مراتب س��پاس خود را از هیات‬ ‫موسس اتحادیه ایرانیان در شناسایی‬ ‫حقوق اعضا معت��رض و احترام به‬ ‫رای آن‌ها اعالم می داریم‪.‬‬ ‫* کورش آریایی یکی از منتخبین‬ ‫جدی��د اظهار نمودند ک��ه اعتبار و‬ ‫مش��روعیت هیات مدی��ره جدید‬ ‫ناش��ی از رای اعضا که در صورت‬ ‫عدم توج��ه و رعایت حقوق آن‌ها‬ ‫نمی‌توان مدع��ی نمایندگی اعضا‬ ‫و اتحادیه ایرانیان ب��ود‪ .‬اگر هیات‬ ‫منشعب مدعی اس��ت که در ایک‬ ‫انتخابات س��الم به نمایندگی اعضا‬ ‫ارتق��ا یافته دلیلی ب��رای ممانعت و‬ ‫مقاوم��ت نب��وده و می‌توانند یک‬ ‫بار دیگر در ی��ک انتخابات دیگر‬ ‫شرکت جسته و موجبات تنش در‬ ‫جامعه را به وجود نیاورند‪.‬‬ ‫* مهدی خس��روی یکی دیگر از‬ ‫اعضا معترض اظهار داشتند؛ من فکر‬ ‫می‌کنم اکثریت ایرانیان به دلیل نبود‬ ‫دمکراسی در ایران و در اعتراض به‬ ‫حکومت کنونی به کانادا آمده‌اند‪.‬‬ ‫در انتخاب��ات س��ال ‪ 2009‬ای��ران‬ ‫اکثریت م��ردم به آن معترض بوده‬ ‫و خواهان تجدید انتخابات ش��دند‬ ‫و حکومت در پاسخ به اعتراضات‬ ‫مردم با آن‌ها همان رفتاری را انجام‬ ‫داد که همگان شاهد بودیم‪ .‬متاسفانه‬ ‫باید اعالم کنم که این عمل به نوع‬ ‫دیگری در جامعه کوچک ایرانی‬ ‫ونکوور در حال تکرار است‪ .‬فکر‬ ‫می‌کنم تمامی تالش گروه منشعب‬ ‫در ایجاد ی��ک اتحادی��ه دیگر به‬ ‫وجود آوردن بستر مناسب قانونی به‬ ‫عنوان پالتفرم سیاسی و سواستفاده‬ ‫از نام اتحادیه برای پیش��برد اهداف‬ ‫خاصی بوده که در آینده‌ای نزدیک‬

‫همسر رئیس جمهور فرانسه‬ ‫فیلم بازی می‌کند‬

‫کارال برونای س��ارکوزی همس��ر‬ ‫رئیس جمهوری فرانسه برای اولین‬ ‫بار در ی��ک فیلم س��ینمایی که با‬ ‫کارگردانی وودی آلن در پاریس‬ ‫فیلمبرداری شده بازی کرده است‪.‬‬ ‫فیلمب��رداری ای��ن فیل��م رمانتیک‬ ‫کمدی به نام «نیمه شب در پاریس»‬ ‫پیشتر در ماه جاری شروع شده بود‬ ‫اما این اولین جلسه فیلمبرداری برای‬ ‫خانم برونای بود‪.‬‬ ‫فیلمبرداری روز چهارشنبه گذشته‬ ‫در یک بقالی در مرکز شهر انجام‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫نیکال سارکوزی رئیس جمهوری‬ ‫فرانس��ه درحال��ی ک��ه محافظ��ان‬

‫اطراف��ش را گرفت��ه بودن��د برای‬ ‫تماشای همسر ‪ 42‬ساله اش به محل‬ ‫فیلمبرداری رفته بود‪.‬‬ ‫اوئ��ن ویلس��ون نق��ش اول را در‬ ‫این فیلم ب��ازی می کن��د‪ .‬ماریون‬ ‫کوتی�لارد‪ ،‬کتی بیت��س و ریچال‬ ‫مک آدامز از دیگر بازیگران فیلم‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫با تجمع مردم برای تماش��ا‪ ،‬خیابان‬ ‫محل فیلمب��رداری ب��ه روی تردد‬ ‫اتومبیل ها بسته شد‪.‬‬ ‫فیلم درباره دختر و پسری است که‬ ‫تازه نامزد کرده اند اما زندگی آنها با‬ ‫سفری به پاریس مختل می شود‪.‬‬ ‫خانم برونای سال گذشته در اظهار‬ ‫نظری درباره این نقش گفته بود که‬ ‫در انتظار این «تجرب��ه فوق العاده»‬ ‫اس��ت‪ .‬او گفت‪« :‬دل��م می خواهد‬ ‫که‪ ،‬م��ی دانید‪ ،‬وقت��ی مادربزرگ‬ ‫شدم در یک فیلم وودی آلن بازی‬ ‫کرده باشم‪».‬‬

‫مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫* رضا کنگرلو عضو هیات موسس‬ ‫توضی��ح دادند که با توجه به تعداد‬ ‫شرکت‌کنندگان در انتخابات اخیر‪،‬‬ ‫‪ 61‬نف��ر از ‪ 380‬عض��و اتحادی��ه و‬ ‫نصف به عالوه یک آن بالغ بر ‪190‬‬ ‫بودهکهاینامراتفاقنیفتاده‪،‬بنابراین‬ ‫انتخابات وجه قانونی نداشته‪ ،‬مردود‬ ‫و باطل است‪.‬‬ ‫* آقای دکتر دادب��ه اعالم نمودند‬ ‫که هیچ ام��ری فراتر از قانون نبوده‬ ‫و رعای��ت آن ب��رای تمامی اعضا‬ ‫اتحادیه و همچنین گروه منش��عب‬ ‫الزامی اس��ت و این گ��روه جهت‬ ‫پیش��گیری از انشعاب و ایجاد نفاق‬ ‫در جامع��ه ایرانی صالح اس��ت تا‬ ‫تس��لیم رای اعضا و رعایت حقوق‬ ‫آنان گش��ته و بر خودخواهی خود‬ ‫غلبهنمایند‪.‬‬ ‫* آقای س��روش کس��روی اظهار‬ ‫داش��تند که آق��ای دکت��ر مهربان‬ ‫شهروینی به دلیل کسالت موفق به‬ ‫حضور نشده و وکالتنامه‌ای کتبی به‬ ‫نمایندگی از خود به بنده داده‌اند تا‬ ‫در این گردهمایی ش��رکت نمایم‪.‬‬ ‫آقای کسروی متعاقبا اعالم نمودند‬ ‫ک��ه با نظر هیات موس��س اتحادیه‬ ‫مبنی ب��ر تجدید انتخاب��ات کامال‬ ‫هم‌عقیدهمی‌باشند‪.‬‬ ‫* آق��ای دکت��ر علی انج��ام اعالم‬ ‫نمودند که همچنان بر نظر قبلی خود‬ ‫مبنی بر مخدوش بودن انتخابات و‬ ‫عدم تطابق آن با اساسنامه و آئین‌نامه‬ ‫اتحادیه ایرانیان تاکید دارند و معتقد‬ ‫هس��تند که صحیح‌ترین پاس��خ به‬ ‫آن و رعای��ت حقوق اعضا تجدید‬ ‫انتخابات به شیوه صحیح می‌باشد‪.‬‬ ‫* آقای داود قوامی ضمن تش��کر‬ ‫از تالش صادقانه و رفتار مسووالنه‬ ‫اعضا معترض ب��رای اعداه حقوق‬ ‫خود اظهار داشتند ما ضمن استقبال‬ ‫ازاعتراضمنطقیاعضااعتقادداریم‬ ‫که این حرکت یکی از ش��یوه‌های‬

‫موسوم و ش��ناخته شده دمکراسی‬ ‫اس��ت‪ .‬ما این حرکت هوشمندانه‬ ‫و رفتار مس��ووالنه اعضا که ناشی‬ ‫از مس��وولیت‌پذیری و عالقه آن‌ها‬ ‫نسبت به اتحادیه ایرانیان می‌باشد را‬ ‫ارج می‌نهیم‪.‬‬ ‫در طول یک ماه و نیم از انتخابات‬ ‫اتحدی��ه‪ ،‬علرغ��م تمام فش��ارها‪،‬‬ ‫رفتاره��ای غیرمتع��ادل و غی��ر‬ ‫مس��ووالنه و حتی غیرقانونی گروه‬ ‫منشعب از طریق توسل به نشریات‪،‬‬ ‫رادیو‪ ،‬تلویزی��ون‪ ،‬تلفن‌های مکرر‬ ‫ب��ه اعضا‪ ،‬تالش به منظور منصرف‬ ‫نمودم اعضا معت��رض‪ ،‬حتی جعل‬ ‫نام یکی از اعضا هیات موسس در‬ ‫یک صورتجلس��ه و انتش��ار مکرر‬ ‫آن در نشریات شهر‪ ،‬انتشار نام بنده‬ ‫و ک��ورش آریایی ب��دون اطالع و‬ ‫اجازه در نشریات‪ ،‬متاسفانه از هیچ‬ ‫عمل نادرستی فروگذار نشدند ولی‬ ‫ما همچنان سکوت اختیار نموده و‬ ‫به منظور جلوگیری از تنش و نفاق‬ ‫بیش��تر در جامعه ایرانی از هرگونه‬ ‫اظهارنظ��ر خ��ودداری نمودیم و با‬ ‫پذیرش اعت��راض اعضا معترض و‬ ‫احترام به حق��وق آن‌ها تصمیم به‬ ‫برگزاری انتخابات مجدد نمودیم‪.‬‬ ‫م��ا باره��ا از هیات جدی��د (گروه‬ ‫منصعب) درخواست نمودیم تا به‬ ‫منظور جلوگیری از انشعاب‪ ،‬ایجاد‬ ‫نف��اق در جامعه ایران��ی‪ ،‬آرا اعضا‬ ‫را محترم ش��مرده و یک بار دیگر‬ ‫در ایک انتخابات دیگر ش��رکت‬ ‫نمایند ولی آن‌ها در مقابل اقدام به‬ ‫تاس��یس یک اتحادیه دیگر نموده‬ ‫و همچنان از لیست اسامی اعضا و‬ ‫سوابق اتحادیه ایرانیان بهره‌برداری‬ ‫سو نمودند‪.‬‬ ‫ما کماکان عمیقا معتقدیم انصعاب‬ ‫امر ناشایست و نفاق‌انگیز در جامعه‬ ‫ایرانی بوده و همچنین سواستفاده از‬ ‫نام دیگران و سوابق اتحادیه ایرانیان‬ ‫را امری زشت و ناپسند می دانیم‪.‬‬

‫فهرستتكان‌دهنده‌ترينپايان‌ها‬ ‫در تاريخ سينما منتشر شد‬ ‫نتايج يك نظرسنجي نشان مي دهد‬ ‫كه فيلم «حس ششم» به كارگرداني‬ ‫ام نايت ش��اماالن‪ ،‬با ب��ازي بروس‬ ‫ويليس‪ ،‬بزرگ ترين ش��وك را به‬ ‫تماشاگران سينما وارد كرده است‪.‬‬ ‫در اي��ن نظرس��نجي حس شش��م‬ ‫در ص��در فيلم هايي ب��ا پايان هاي‬ ‫تكان‌دهنده نشسته و پس از آن فيلم‬ ‫هاي رواني‪ ،‬ساخته آلفرد هيچكاك‬ ‫و مظنونين هميشگي‪ ،‬ساخته برايان‬ ‫سينگر (با بازي كوين اسپيسي) قرار‬ ‫گرفته اند‪.‬‬ ‫اين نظرس��نجي همزم��ان با پخش‬ ‫نس��خه دي وي دي و بلو ري فيلم‬ ‫م��را به خاطر داش��ته باش س��اخته‬ ‫رابرت پتينسون و محصول اي وان‬ ‫انترتينمنت صورت گرفته اس��ت؛‬ ‫فيلمي كه چرخشي داستاني و پاياني‬ ‫تكان دهنده و تلخ دارد‪.‬‬ ‫در فهرس��ت ت��كان دهن��ده ترين‬ ‫فيل��م ه��ا‪ ،‬دو فيلم از اي��ن ده فيلم‬ ‫س��اخته ديويد فينچر است‪ :‬باشگاه‬

‫مشت‌زني و هفت‪ .‬برد پيت‪ ،‬بازيگر‬ ‫آمريكايي‪ ،‬در ه��ر دو اين فيلم ها‬ ‫بازي داشته است‪.‬‬ ‫كوين اسپيس��ي‪ ،‬بازيگر شاخص و‬ ‫برنده دو جايزه اس��كار‪ ،‬نيز در دو‬ ‫فيل��م مظنونين هميش��گي و هفت‬ ‫نقشي تاثيرگذار‪ ،‬تكان دهنده و به‬ ‫يادماندني دارد‪ .‬او ب��راي يازي در‬ ‫فيلم مظنونين هميشگي برنده جايزه‬ ‫اس��كار بهترين بازيگر مكمل سال‬ ‫‪ ۱۹۹۵‬شد‪.‬‬ ‫فيلم ه��اي اره‪ ،‬امپرات��وري ضربه‬ ‫مي‌زند‪ ،‬مرد حصي��ري‪ ،‬ديگران و‬ ‫س��ياره ميمون ها از ديگر فيلم هاي‬ ‫اين فهرست است‪.‬‬

‫چرا نگرانی ؟‬ ‫ادامه از هفته گذشته‬

‫امروز راجع به‪ ‬چگونگی نجات از نگرانیهأی زندگی در رابطه جدید‬ ‫خود با خداوند صحبت می‌‌کنیم‪.‬‬ ‫ دوستان‪ ,‬آیا کامال ایمان دارید که خداوند شما را بدون هیچ قید و‬‫شرطی دوست می‌‌دارد؟‪ ‬‬ ‫ آیا ایمان دارید که خداوند بسیار مشتاق است تا با شما دوست بوده‬‫و رابطه‪ ‬ای شخصی و صمیمی را داشته باشد؟‬ ‫ آیا باور دارید که خداوند آنقدر شما را دوست دارد که حتی فرزند‬‫خود خوانده‪ ,‬به خانواده الهی خود پذیرفته و محبت می‌نماید ؟‬ ‫برای ش��روع این رابطه قش��نگ و آرامش بخش پ��در و فرزندی با‬ ‫ی توانی��د روح او را به قلبتان دعوت کنی��د!‪  ‬اگر مایل به‬ ‫خداوند‪ ‬م�� ‌‬ ‫شروع این رابطه بیمانند پدر و فرزندی با خداوند هستید باید اول شرط‬ ‫خداوند را که موجب بخشیدن گناهان ما در گذشته و آینده گردیده‬ ‫بپذیرید‪  .‬بله دوس��تان‪ ،‬رابطه شکس��ته من و شما با خداوند از بدی و‬ ‫بیوفایی او نبوده‪ ‬و نیس��ت!‪  ‬اشتباهات‪ ،‬قصورت و گناهان ما موجب‬ ‫جدائی و ایجاد فاصله بین ما و خداوند گردیده‪  .‬اما خداوند از روی‬ ‫محب��ت‪ ‬و حکمت الهیش برای بر طرف کردن این جدائی راه‪ ‬چاره‬ ‫ی مهیا فرمود‪ .‬‬ ‫ا‌‬ ‫ی بینظیر‪ ‬به این جهان‬ ‫او یگانه پسرش‪ ‬عیسی مس��یح را چون هدیه ا ‌‬ ‫فرس��تاد‪  .‬ما با دریاف��ت این هدیه خداوند و قب��ول این‪ ‬حقیقت که‪ ‬‬ ‫گناهکار‪ ‬میباشیم و حال‪ ‬آماده أیم عیسی مسیح را به‪ ‬عنوان منجی و‬ ‫ی نمأییم‪.‬‬ ‫نجات دهنده خود بپذیریم با خداوند تجدید رابطه‪ ‬برقرار م ‌‬ ‫ی مانندش!‬ ‫خدا را شکر به خاطر این لطف و محبت ب ‌‬ ‫‪  ‬از‪ ‬ش��ما دعوت‪ ‬مینمایم تا برای‪ ‬ش��روع یک رابطه‪ ‬جاویدان پدر و‬ ‫فرزندی با خداوند‪ ‬در فروتنی کامل به او چنین بگویید‪.‬‬ ‫خداون��دا؛ من به تو ایم��ان دارم! من اعتراف میکنم که گناهکارم و‬ ‫با تمام‪ ‬سعی‪ ‬و تالش‪ ‬انسانیم و انجام مراسم مذهبی نتوانسته‌ام کامال‬ ‫ی گن��اه زندگی کنم‪  .‬در این لحظه من هدی��ه عزیز تو را که فدا‬ ‫ب‌‬ ‫ی‬ ‫شدن‪  ‬پس��رت عیسی مسیح برای گناهان من بوده را نیاز داشته و م ‌‬ ‫پذیرم‪ .‬من ایمان دارم‪ ،‬که عیسی مسیح برای تمام گناهان من قربانی‬ ‫ش��د‪  .‬او‪ ‬تاوان گناه��ان مرا‪ ‬کامال‪ ,‬یکبار برای همیش��ه پرداخت‪ ،‬و‬ ‫پس از س��ه روز از مردگان قیام فرمود و اکن��ون در کنار تو برای ما‬ ‫شفاعت‪ ‬میکند‪  .‬خواهش میکنم به قلب من‪ ‬وارد شو و کنترل زندگی‬ ‫مرا در دس��تهأی پر قدرت خودت بگیر‪  .‬در نام عیس��ی مس��یح دعا‬ ‫می‌کنم‪،‬آمین‪   .‬‬ ‫با خوش آمد به شما برای دریافت این نجات‪ ‬ابدی‪ ‬و‪ ‬به عضویت‪ ‬در‬ ‫آمدن خانواده خداوند‪.‬‬ ‫ح��ال ببینیم‪ ‬قولهأی خداوند برای ما چیس��ت و چگونه وی‪ ‬ما را در‬ ‫مصاف با نگرانی‌های زندگی همانند پدری دلسوز و مهربان کمک‬ ‫و راهنمای��ی میفرماید‪ .‬در کالم خدا‪ ،‬کتاب عبرانیان فصل ‪ ۴‬و آیه ‪۳‬‬ ‫می‌‌خوانیم‪:‬‬ ‫فقط ما که به خدا ایمان داریم میتوانیم به آرامش خدا دسترسی پیدا‬ ‫کنیم‪  .‬او فرموده است‪ ،‬در خشم و غضب خود قسم خورده ام آنانی‬ ‫که به من‪ ‬ایمان نیاورند‪ ،‬هرگز روی آرامش را نخواهند دید‪ .‬‬ ‫ادامه دارد ‪...‬‬

‫رادیو آرامش هر شنبه و یکشنبه شب‬ ‫راس ساعت ‪ ۹‬بر روی موج ‪1470 AM‬‬ ‫در خدمت شماست‪.‬‬ ‫لطفا سواالت‪ ،‬نظرات و پیشنهادات محترمتان را با ما‪ ‬توسط‪:‬‬ ‫‪Radio Aramesh Society‬‬ ‫‪PO Box 16039‬‬ ‫‪North Vancouver, BC V7J 3S9‬‬

‫‪Tel: (604) 788-5211‬‬

‫‪Email: info@radioaramesh.org‬‬ ‫‪www.radioaramesh.org‬‬ ‫در میان بگذارید‪.‬‬ ‫‪Paid Advertisement‬‬


‫‪42‬‬

‫‪42 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 965‬جمعه ‪ 8‬مرداد ‪1389‬‬

‫حقایقی تکان دهنده‬ ‫که در باره خودم‬ ‫فاش می‌کنم !!‬ ‫هادی خرسندی‬ ‫چند ماه پیش که برای خاکسپاری دختر دوست چهل‬ ‫ساله ام خانم مرضیه به پاریس رفتم‪.‬کیهان شریعتمداری‬ ‫بر اس��اس خبری که خودم نوش��ته بودم‪ ،‬نوشت فالنی‬ ‫مجاهد شده‪ .‬یک بدبختی هم در سوئد حرف مرا «بل»‬ ‫گرفت و انگار یک یار هم توی دلش بود (یاد داجبال‬ ‫به خیر) که هرچه دلخوری دوم خردادی داشت سر من‬ ‫خالی کرد‪( .‬گفتم «بدبخت»‪ ،‬برای اینکه «غریق» هم از‬ ‫بدبختی به هر گیاهی متشبث میشود‪ ).‬حاال هم که برای‬ ‫بزرگداشت استاد شجاع الدین شفا به پاریس رفتم باید‬ ‫س��لطنت طلب شده باش��م! بخصوص که با خانم فرح‬ ‫پهلوی هم مالقات و خوش و بش کردم‪.‬‬ ‫در پاس��خی که دوهفته پیش به آقای کدیور نوش��تم‬ ‫(اینجا) جمهوری اس�لامی را (به نظر خودم‪« ،‬به حق»‪،‬‬ ‫نه به کنایه) صهیونیست خواندم و از «شعارهای اسرائیل‬ ‫ش��اد کن» در خیابان‌های تهران ابراز غم کردم و برای‬ ‫فلسطین دل سوزاندم‪ ،‬باز چندتا «بدبخت» دیگر جیغشان‬ ‫درآمده‪ .‬متوسل ش��ده‌اند به دوست من رویا حکاکیان‬ ‫که نویسنده‌ایس��ت توانا و موفق در جامعه آمریکا‪ .‬در‬ ‫فیسبوک او نوشته‌اند که این خرسندی ضد یهود است‪.‬‬ ‫دوس��ت من رویا که خودش یهودی است جواب الزم‬ ‫را به آنها داده است اما یکی از همان «بدبخت»ها نوشته‬ ‫است که این خرسندی در س��ال ‪ ۵۷‬مقاله‌ای در باره‌ی‬ ‫آقای القانیان نوشت که موجب اعدام او شد! ‪ ...‬بگذریم‪.‬‬ ‫به قول شاعر «ما راست به سر منزل مقصود روانیم – ور‬ ‫زانکه به چشم تو چپ‌استیم‪ ،‬چپ‌استیم»‬ ‫پاریس را میگفتم‪ .‬در کارت دعوتی که فرستاده بودند‬ ‫فقط حضور آقای میتران وزیر فرهنگ فرانسه را گفته‬ ‫بودند اما وقتی داریوش ش��فا ورود او را همراه شهبانو‬ ‫به مجلس اعالم کرد حاضران سورپریز شدند‪( .‬گمانم‬ ‫رعایت‌های امنیتی بوده‪).‬‬ ‫نوبت من که ش��د کوتاهش کردم‪ .‬ب��رده بودم قصیده‬ ‫ش��تریه‌ام را بخوانم (اینجا) اما دی��دم مجلس مخلوط‬ ‫فرانس��وی – ایرانی جای روده درازی نیست‪ .‬خصوصا ْ‬ ‫که فاصله میز خطابه با شهبانو و میتران نیم متر بیشتر نبود‬ ‫و با شاپور غالمرضا یکمتر بیشتر فاصله نداشتم و هول‬ ‫هم نشدم البته‪ .‬شاید هم شدم البته! عرض احترامی کردم‬ ‫به شهبانو و شروع کردم به خالصه کردن!‬ ‫خالصه حاال قصیده ش��تریه را که گذاشتم کنار مانده‬ ‫بودم چی بگ��م‪( .‬یعنی چه بگویم) خوش��بختانه تلفن‬ ‫همراه یکنفر ته سالن زنگ زد و نجاتم داد‪ .‬خدا شاهد‬ ‫است اگر با او تبانی کرده بوده باشم‪ .‬گفتم ایشان دارد‬ ‫تلفن��ش را خاموش میکند‪ .‬گفتم بعضی از این تلفن ها‬ ‫موقع خاموش کردن بیشتر سر و صدا میکند‪ .‬گفتم من‬ ‫در یک مجل��س ختمی آمدم تلفن��م را خاموش کنم‬ ‫آنقدر زینگ و زونگ کرد که پاشدم از مجلس آمدم‬ ‫بیرون رفتم دنبال کارم‪ .‬دیگر خاموشش هم نکردم‪ .‬خدا‬ ‫بیامرزدش‪.‬‬ ‫گفتم یک تلفن موبایل گرانقیمت در لس آنجلس به‬ ‫من هدیه دادند (حاال بزرگداش��ت ش��جاع الدین شفا‬ ‫بودها) که خیلی چیزها داشت‪ .‬هم عکس میگرفت‪ ،‬هم‬ ‫فیلم میگرفت‪ ،‬هم خیلی کارهای دیگر میکرد اما تلفن‬ ‫کردن باهاش سخت بود‪ .‬گفتم یکبار آمدم از آمریکا به‬ ‫همسرم در لندن تلفن کنم‪ ،‬هرچه دگمه هایش را فشار‬ ‫دادم و گذاشتم در گوشم اتصال برقرار نشد‪ ،‬باطری و‬ ‫حافظه‌اش هم تمام ش��د‪ .‬بردم به مغ��ازه ای که از آنجا‬ ‫خریده بودند‪ ،‬اعتراض ک��ردم‪ .‬گفتند اعتراضت وارد‬ ‫نیس��ت‪ ،‬زیادی تلفن را مصرف کردی‪ .‬گفتم کاریش‬ ‫نک��ردم‪ .‬گفتند ن��ه خیر‪ .‬هفت تا عک��س از گوش‌ات‬ ‫گرفتی‪ ،‬ده دقیقه هم از س��وراخ گوش‌ات فیلمبرداری‬ ‫کرده‌ای!‬

‫را گفت که همیشه دختر من میشناختندش تا اینکه یک‬ ‫روز یک دخترک آمریکائی مرا دید پرسید «شما مادر‬ ‫فرحنازهستید؟»‪.‬‬ ‫خالصه کنم خانم ش��هبانو سراغ کتاب‌ها و نوشته‌های‬ ‫توی ستون «زن» به زنان حمله کرده بود‬ ‫مرا گرفتند و قول دادم برایش��ان پس��ت کن��م‪ .‬این بود‬ ‫حرفی بغير برتری جنس نر نداشت‬ ‫خالصه ماجرای سلطنت‌طلب ش��دن من‪ .‬اما حکایت‬ ‫حوا نوشت جزو «مقاالت وارده»‬ ‫دس��ت داش��تنم در کودتای ‪۲۸‬مرداد را هم بگویم که‬ ‫چشم تر نداشت‬ ‫بجز‬ ‫خويش‬ ‫شوی‬ ‫ر‬ ‫جو‬ ‫کز‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫واالحضرت مهناز زاهدی جزو عالقمندان شاپی خانم‬ ‫ما درآمده اس��ت و از این طریق بین من و پدر ایش��ان‬ ‫خواننده‌ای به «بخش حوادث» نوشته بود‪:‬‬ ‫روابطی برقرار شده است‪( .‬یا شاید ما پدرها این را بهانه‬ ‫خوش بود اگر که حضرت آدم پسر نداشت‬ ‫کرده‌ای��م که با هم بریزیم روی هم در حالیکه دخترها‬ ‫مسئول نقد شعر و هنر (اسم مستعار)‬ ‫هنوز همدیگ��ر را ندیده‌اند!) و اگر بعضی‌ها بدانند که‬ ‫جز فحش بد به اهل ادب يا هنر نداشت‬ ‫اولین کس که نوروز امس��ال زن��گ زد و عید را به من‬ ‫تبریک گفت اردشیر زاهدی بود و اولین کس که من‬ ‫وانکس که بخش آشپزی را نوشته بود‬ ‫زنگ زدم ش��ادباش نوروزی به او گفتم مهدی خانبابا‬ ‫يک ثانيه به خلق گرسنه نظر نداشت‬ ‫تهرانی بود و جشن ش��ب عید را هم با مسعود بهنود و‬ ‫در بخش اقتصاد به تيتر درشت گفت‪:‬‬ ‫حاال یادم افتاد که بزرگداشت آقای شفاست‪ .‬گفتم اگر فرخ نگهدار صفا کردیم و سیزده‌بدر هم با عباس میالنی‬ ‫ديوانه آن کسی که غم سيم و زر نداشت‬ ‫محمدرضا شاه باقی انتخاب هایش هم مثل انتخاب آقای بودم ‪ .....‬آنوقت ممکن است خیال کنند من آخر عمری‬ ‫ْ‬ ‫شفا درست و سنجیده بود االن وضع ما یا اقال وضع من به همه افراد و گروه ها و اندیشه ها پیوسته ام‪ .‬شاید هم!‬ ‫در صفحۀ تفرج و تور و مسافرت‬ ‫بهتر از این بود‪.‬‬ ‫(غیر از جمهوری اسالمی البته)‪.‬‬ ‫جز دوزخ و بهشت برای سفر نداشت‬ ‫حوصله وزیر فرهنگ فرانسه داشت سر میرفت دیگه‪.‬‬ ‫توی ذهنم گشتم‪ .‬تصمیم گرفتم «بچه ها این گربه هه‬ ‫البته خوب بود رپرتاژش از بهشت‬ ‫ایران ماست» را بخوانم اما فکر کردم اقای میتران چیزی‬ ‫رنگ دروغ اول آوريل اگر نداشت‬ ‫از آن س��ر در نمیآورد‪ .‬خصوصا ْ دیدم تش��نه‌ام و طول‬ ‫يک عالم از موادّ مخدّ ر نوشته بود‬ ‫میکشد‪ .‬بنابر این یک سروده کوتاه خواندم! این را هم‬ ‫کاين نيز مذهبی‌ست که پيغامبر نداشت‬ ‫که خواندم احساس کردم وزیر فرهنگ فرانسه سر در‬ ‫نیاورده ولی دیگه چکار کنم‪ .‬گور باباش‪.‬‬ ‫شش صفحه گفته بود‪ :‬خرافات الزم است‬ ‫چی خواندم؟ زدم به جنبش س��بز‪ .‬گفتم که بسیاری از‬ ‫در بارۀ شعور دو خط بيشتر نداشت‬ ‫هموطنان من س��بز ش��ده اند که دلم با آنهاست‪ .‬دلم با‬ ‫از جهل گفته بود که خيلی حياتی است‬ ‫سبز پررنگ‪ ،‬دلم با سبزسیر نه سبز مغزپسته‌ای! که سبز‬ ‫به روزنامه نگاران گرفتار ميهن‬ ‫بر علم جز اشاره‌هکی مختصر نداشت‬ ‫رفسنجانی و میرحس��ین و خاتمی و اینهاست و با سبز‬ ‫اصلی مردم ایران فرق دارد‪.‬‬ ‫شعر «بول و غايط و انسان» سروده بود‬ ‫در ِ‬ ‫خواندم که شيخ گفته خدا «ژورناليست» بود‬ ‫بعد شعر سبزم را خواندم‪ .‬خدا شاهد است وزیر فرهنگ‬ ‫که‪ :‬غير اين دو‪ ،‬باغ بشر بار و بر نداشت‬ ‫اما مثال اهل قلم شور و شر نداشت‬ ‫فرانسه هم کف میزد‪ .‬رفتم نشستم‪ .‬بعدش استاد سیروس‬ ‫پائين صفحه‌ها متعلق به سکس بود‬ ‫آموزگار داشت به فرانسه و فارسی صحبت میکرد که‬ ‫نشريه نيز داشت که تعطيل کرده بود‬ ‫حرفی بجز حکايت فرج و ذکر نداشت‬ ‫زيرا که يک مخاطب صاحبنظر نداشت‬ ‫من میخواس��تم وقتی تمام میش��ود یواش یواش از آن‬ ‫گوشه ها جیم بشوم بروم رفع تشنگی بکنم! که داریوش‬ ‫شيخی نوشته بود نترسيد از لواط‬ ‫در بارۀ خدا چه سخن‌ها که گفته شيخ‬ ‫ش��فا متوجه ش��د‪ .‬آمد بیخ گوشم گفت ش��ما نروید‬ ‫کرديم ما و در پس منبر خطر نداشت‬ ‫او را کسی ز پرت و پال برحذر نداشت‬ ‫علیاحضرت شهبانو میخواهند ش��ما را به آقای میتران‬ ‫تفسير داغ روز به امضای سردبير‬ ‫معرفی کنند‪ .‬من گلویم خشک بود‪.‬‬ ‫نقد مرا کسی برساند به گوش او‬ ‫يخ بود و روی بنده‌خدائی اثر نداشت‬ ‫ترسی اگر ز جانب اين جانور نداشت‬ ‫راس��تی یادم افت��اد‪ .‬در مجلس چهارده��م وقتی دکتر‬ ‫مصدق آن نطق غرا ّ را میکرد وس��طش یک لیوان آب‬ ‫ِ‬ ‫قلمزن پيغمبر و امام‬ ‫با آنهمه‬ ‫اين روزنامه‌ای که خدا کرده منتشر‬ ‫خواست که آقا سید ضیا از فرصت استفاده کرده نهیب‬ ‫يک گفتگو‪ ،‬مصاحبۀ معتبر نداشت‬ ‫آتی ما يک «خبر» نداشت‬ ‫از روزگا ِر ِ‬ ‫برداشت و ضایع کرد که آقا ماه مبارک رمضان است!‬ ‫يک حضرتی به صفحۀ «ورزش» نشسته بود‬ ‫یادم افتاد که پش��ت تریبون تشنگی فش��ار آورد‪ .‬آب‬ ‫م خلقت در آن نبود‬ ‫يک خط ز راز عال ‌‬ ‫که هرکسی مخالف او بود سر نداشت‬ ‫يک جمله از سوابق شمس و قمر نداشت‬ ‫میخواستم‪( .‬طرفدار مصدق بودن این شباهت‌ها را هم‬ ‫پیش میآورد) روی تواضع به داریوش خان گفتم لطفا ْ‬ ‫در بخش «خانواده» ز پيغمبری نوشت‬ ‫وقت نما ِز صبح و غروبش دقيق بود‬ ‫برای س��خنران بعدی یک لی��وان آب اینجا بگذارید‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫کنيز غنيمت‪ ،‬کمر نداشت‬ ‫کثرت‬ ‫کز‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫خلقت شام و سحر نداشت‬ ‫دليل‬ ‫جز اين‬ ‫ِ‬ ‫خوش��بختانه لحظاتی بعد لیوان آب رسید و من پس از‬ ‫از رحلت و وفات به هر صفحه‌ای نوشت‬ ‫اینکه اطمینان حاصل کردم برای نفر بعدی نیست رفتم‬ ‫بسيار گفته بود ز تقدير و سرنوشت‬ ‫اما دوخط اشاره به سيزده‌بدر نداشت‬ ‫اما قضاش اينهمه سؤ قدر نداشت‬ ‫باال‪.‬چسبید‪.‬‬ ‫ایشان‬ ‫گمانم‬ ‫میدیدم‪.‬‬ ‫نزدیک‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫شهبانو‬ ‫که‬ ‫اول بار بود‬ ‫خواننده بين مردم دانا و نکته‌سنج‬ ‫جای حروف‪ ،‬صفحۀ «فردا چه ميشود؟»‬ ‫هم بار اولش بود که مرا میدید‪ .‬بعد از معرفی ش��دن به‬ ‫نشریۀ خدا به خدا يکنفر نداشت‬ ‫جز ويرگول و همزه و زير و زبر نداشت‬ ‫حضور آقای میتران که برای هیچکداممان نه جالب بود‬ ‫تفسيرهاش مبتذل و سطحی آنچنان‬ ‫نه مهم (فقط دس��ت دادیم به هم) برایم جالب بود که‬ ‫از پشت پردۀ عمل ّیات حضرتش‬ ‫که خواندنش بغير زيان و ضرر نداشت‬ ‫عکاس روزنامه يکی عکس برنداشت‬ ‫با خانم فرح حرف بزنم‪ .‬یاد این ش��عر افتادم و شبی که‬ ‫سلطان محمود در بستر نرم پوست سمور سر کرده بود‪:‬‬ ‫تبليغ بود و وعده و اغوا مطالبش‬ ‫وان سرمقاله‌ها که رسوالن نوشته‌اند‬ ‫شنیده‌ایم که محمود غزنوی شب دی‬ ‫يک سطر از زمانۀ بيدادگر نداشت‬ ‫بعضی‌ش ته نداشت و برخی‌ش سر نداشت‬ ‫شراب خورد و شب‌اش جمله در سمور گذشت‬ ‫سطر روزنامه به سود بشر نبود‬ ‫يک‬ ‫ِ‬ ‫گدای گوشه‌نشینی لب تنور خزید‬ ‫در بخش «شايعات» هياهوی تازه بود‬ ‫هرچند هم که مشترکی جز بشر نداشت‬ ‫در باب اينکه حضرت عيسی پدر نداشت‬ ‫لب تنور بر آن بینوای عور گذشت‬ ‫محمود‬ ‫علی‌الصباح بزد نعره‌ای که ای‬ ‫تحميق بندگان‬ ‫حرفی در اعتراض به‬ ‫ِ‬ ‫در صفحۀ «مشايخ برجستۀ جهان»‬ ‫شب سمور گذشت و لب تنور گذشت‬ ‫مر نداشت‬ ‫نقدی به دين‬ ‫ِ‬ ‫‌فروشی بی حدّ و ّ‬ ‫جز عکس گاو و طرح سگ و نقش خر نداشت‬ ‫باری اکنون که شب سمور و لب تنور گذشته بود برای‬ ‫اين نشريه به ظاهر اگر ناشرش خداست‬ ‫من دیدار بانوئی که یک روز بس��یاری هنرمندان برای‬ ‫در زير عکس پاپ همانجا نوشته بود‪:‬‬ ‫کار همين آخوند و خاخام و کشيش ماست‬ ‫«يک کودک نمونه» و شرحی دگر نداشت‬ ‫شرفیابی به حضورش سر و دست میشکستند جالب بود‪.‬‬ ‫اما یک غمی هم داش��تم‪ .‬در مقابل پدر و مادرهائی که‬ ‫فرزندی از دس��ت داه‌اند من همیشه یک احساس گناه‬ ‫دارم! نمیدانستم بعد از چند سال تازه تسلیت بگویم و داغ‬ ‫تازه کنم؟ یا خفقان بگیرم و توی خودم بریزم‪ .‬یادم هست‬ ‫یک جاپی بغض کردم‪ .‬شهبانو احوال دخترم را پرسید‪.‬‬ ‫گفت او هم که خوب گل کرده‪ .‬گفتم دست روی دلم‬ ‫هرگ�ز نمی�رد آن که دلش زنده ش�د به طنز‬ ‫نگذارید علیاحضرت که یک عمر شاپرک و پیوند را‬ ‫عش�ق اس�ت در سراس�ر عال�م جم�ال ما‬ ‫میگفتند دختر و پسر هادی خرسندی و حاال در مجامع‬ ‫انگلیسی مرا به عنوان پدر پیوند و خصوصا ْ «شاپی‌ز فادر»‬ ‫‪www.asgharagha.com‬‬ ‫میشناسند‪ .‬ایشان هم راجع به فرحنازش همین حکایت‬ ‫ِ‬ ‫حوريان خودش دست برده بود‬ ‫عکس‬ ‫در‬ ‫ِ‬ ‫جز جبرئيل هيچ يکی بال و پر نداشت‬

‫نقدی بر‬

‫روزنامه‌ی خدا‬


43 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010

1389 ‫ مرداد‬8 ‫ جمعه‬965 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

43


‫‪44‬‬

‫‪44 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 965‬جمعه ‪ 8‬مرداد ‪1389‬‬ ‫کس در این راه لغزان ندیده‬ ‫آه! دیری است کاین قصه گویند‬ ‫از بر شاخه مرغی پریده‬

‫به مناسبت دهمین سالگرد خاموشی‬

‫زنده یاد احمد شاملو‬

‫معمار شعر «سپید»‬ ‫حمیدحمیدی‬

‫شعر نو به «مثابه‌ی یک نظام زیباشناختی و به عنوان یک‬ ‫پدیده‌ی تاریخی رش��دیابنده و یک سبک‪ ،‬با جنبش‬ ‫مش��روطه پیدا ش��ده اس��ت و آغازگران آن ابوالقاسم‬ ‫الهوتی‪ ،‬تقی رفعت‪ ،‬خانم ش��مس کس��مایی و جعفر‬ ‫خامنه‌ایبوده‌اند»‬

‫(تاریخ تحلیلی شعر نو؛ شمس لنگرودی‪ ،‬ج ‪ ،۱‬چ اول ‪ ،۱۳۷۰‬نشر‬ ‫مرکز‪ ،‬صفحه ‪)۵۲‬‬

‫نیما یوش��یج در سال ‪ ۱۲۹۹‬اولین کتاب شعر خود را به‬ ‫نام «قصه‌های رنگ پریده‪ ،‬خون سرد» منتشر نمود و در‬ ‫سال ‪ ۱۳۰۱‬شعر «افسانه» را سرود و در مجله‌ی قرن بیستم‬ ‫میرزاده عشقی به چاپ رساند‪:‬‬ ‫در شب تیره‪ ،‬دیوانه‌ای کاو‬ ‫دل به رنگی گریزان سپرده‬ ‫در دره‌ی سرد و خلوت نشسته‬ ‫همچو ساقه‌ی گیاهی فسرده‬ ‫می‌کند داستانی غم آور‬ ‫در میان بس آشفته مانده‬ ‫قصه‌ی دانه‌اش هست و دامی‬ ‫وز همه گفته ناگفته مانده‬ ‫از دلی رفته دارد پیامی‬ ‫داستان از خیالی پریشان‬ ‫ای دل من‪ ،‬دل من‪ ،‬دل من‬ ‫بینوا‪ ،‬مضطرا‪ ،‬قابل من‬ ‫با همه خوبی و قدر و دعوی‬ ‫از تو آخر چه شد حاصل من‬ ‫جز سر شکی به رخساره‌ی غم؟‬ ‫آخر ای بینوا دل! چه دیدی‬ ‫که ره رستگاری بریدی؟‬ ‫مرغ هرزه درایی‪ ،‬که بر هر‬ ‫شاخی و شاخساری پریدی‬ ‫تا بماندی زبون و فتاده؟‬ ‫می‌توانستی ای دل‪ ،‬رهیدن‬ ‫گر نخوردی فریب زمانه‬ ‫آنچه دیدی‪ ،‬ز خود دیدی و بس‬ ‫هر دمی یک ره و یک بهانه‬ ‫تا تو ای مست! با من ستیزی‬ ‫تا به سرمستی و غمگساری‬ ‫با فسانه کنی دوستاری‬ ‫عالمی دایم از وی گریزد‬ ‫با تو او را بود سازگاری‬ ‫مبتالیی نیابد به از تو‬ ‫افسانه‪ :‬مبتالیی که ماننده‌ی او‬

‫شعر افسانه اولین پایه‌ی شعر نو نیمایی بود که تأثیرات‬ ‫شگرفی بر جامعه‌ی ادبی ایران به جا گذاشت و نیما به‬ ‫نام شاعر «افسانه» شهرت یافت‪.‬‬ ‫انتشار«افس��انه» واکنش‌های متفاوت��ی برانگیخت‪ ،‬اما‬ ‫نتوانست موفقیت چندانی به دست آورد‪ ،‬زیرا از یک‌سو‬ ‫مخالفین نیما نیروهای پر قدرتی بودند و از سوی دیگر‬ ‫ذهن و اندیشه‌ی جامعه در آن زمان به قالب کالسیک‬ ‫عادت کرده بود‪ .‬شکستن عادت‪ ،‬و ایجاد یک بدعت‪،‬‬ ‫کار سهل و آسانی به نظر نمی‌رسید‪.‬‬ ‫از ای��ن‌رو تنها نیما و تعداد مح��دود دیگری در مقابل‬ ‫حمالت مخالفان مقاومت کردند که به مرور زمان این‬ ‫مقاومت‌ها نیز کم و کمتر شد تا اینکه در سال ‪ ۱۳۰۵‬نیما‬ ‫مجموعه‌ی دیگری به نام «خانواده سرباز» را منتشر کرد‬ ‫که خود تالشی دیگر در راه دریافت‌های تازه‌ی نیما از‬ ‫شعر به شمار می‌رفت‪.‬‬ ‫نیما در کنار خلق و چاپ آثار شعری خویش‪ ،‬به تبیین‬ ‫ش��ناخت خود از جهان پرداخت‪ .‬او بر خالف شاعران‬ ‫کالسیک‪ ،‬جهان را از منظر اجزاء می‌نگریست و معتقد‬ ‫بود که ه��ر کلی نتیجه‌ی جزء اس��ت و جهان از یک‬ ‫تشکل درونی برخوردار می‌باشد‪ .‬او با طرح این نگرش‪،‬‬ ‫به نتیجه‌ی دیگری می‌رسید که شعر نیز دارای وحدت‬ ‫و نظام درونی است که هر مصراع آن نقش یک عضو‬ ‫را در بدنه‌ی مس��تقل بازی می‌کن��د‪ .‬بریدن هر مصراع‬ ‫می‌تواند آن بدنه را ناقص نماید‪.‬‬ ‫تم��ام ابتکارات و انقالب نیما در زبان‪ ،‬ناش��ی از همین‬ ‫اندیش��ه و نگاه هستی‌شناس��انه‌ی او به ش��عر صورت‬ ‫می‌گرف��ت‪ .‬او بر این نظر بود که زبان‪ ،‬ش��کل خود را‬ ‫از محتوا می‌گیرد و چون محتوا بی‌اندازه متنوع اس��ت‪،‬‬ ‫زبان نیز می‌تواند اشکال غیرمحدودی داشته باشد‪ .‬بنابر‬ ‫این نظر نیما‪ ،‬وزن هم پدیده‌ای است که از محتوا شکل‬ ‫می‌یابد و به تناسب تغییر محتوا‪ ،‬تغییر می‌کند‪.‬‬ ‫این نگاه «نو» نیما به ش��عر‪ ،‬موج‌های دیگری در ش��عر‬ ‫به وجود آورد‪ .‬با پیدایش نش��ریات نوگ��را مثل بهار‪،‬‬ ‫نوبهار‪ ،‬دانش��کده‪ ،‬آینده‪ ،‬مجله موسیقی و مجله سخن‬ ‫و ترجمه‌ی اش��عار فرنگی که توسط جوانان روشنفکر‬ ‫و تحصیل‌کرده‌ی اروپا انجام می‌یافت‪ ،‬ش��عر در یک‬ ‫چرخش دیگر به سمت نثر کشانده شد و نوشته‌ها با نثر‬ ‫شاعرانه در اغلب نشریات راه باز نمود‪.‬‬ ‫چنانچه ملک الش��عراء بهار در این باره می‌نویسد‪« :‬نثر‬ ‫ش��اعرانه یا ش��عر منثور‪ ،‬تازه معمول ش��ده است و از‬ ‫فرنگی‌ها تقلید کرده‌ایم‪ ،‬به ن��درت از صدی دو تا که‬ ‫قابل درج است در میان آنها یافت می‌شود‪ .‬ولی متأسفانه‬ ‫در غالب جرائد از این اشعار منثوره به چشم می‌خورد‪».‬‬ ‫(تاریخ تحلیلی…‪ ،‬شمس لنگرودی)‬

‫برای نمونه شعری از سعید نفیسی در همین زمان به چاپ‬ ‫می‌رسد‪:‬‬ ‫جلگه در وداع آفتاب تابستان‬ ‫چادر نیلگون خود را به سر کشید‬ ‫و ماه شب چهاردهم‬ ‫از کران افق‪،‬‬ ‫از پشت کوه‪...‬‬ ‫م��رغ حق از گوش��ه مزرعه‪ ،‬از ب��االی درختان برومند‬ ‫باغی‬ ‫صدای حزین خود را‬ ‫با آواز یک نواخت چرخ خرمند کوبی توام ساخت‬ ‫(تاریخ تحلیلی…‪ ،‬شمس لنگرودی)‬

‫ازافرادی که کارشان در این راستا بیشتر مورد توجه قرار‬ ‫گرفت دکتر محمد مقدم بود‪ .‬او با انتشار «راز نیمه‌شب‬ ‫راهی چند بیرون از پرده» در سال ‪ ۱۳۱۳‬توجه همگان را‬ ‫به انقالب دیگری که در شعر رخ می‌داد جلب کرد‪ .‬با‬ ‫آن‌که وی اظهار می‌دارد که قصد شعر گفتن را نداشته و‬ ‫آنچه خلق شده نه از سر آن بوده تا چیز تازه‌ای به وجود‬ ‫آورد‪ ،‬لکن آثار او در این مجموعه نگاه جدیدی را در‬ ‫شعر مطرح می‌سازد‪.‬‬ ‫اکنون نیمی زشب تیره گذشته‬ ‫نیمی ز تنم سوخته‬ ‫نیم دگرش مانده به پای‬ ‫یا سوخته گردد یا نه‬ ‫تا نیمه شب سوختم و اشکم‬ ‫ریزان بر رویم‬

‫خاموش بدم‬ ‫کسنشنیدم‬ ‫خود سوختم از بهر خود و‬ ‫کسنشنیدم‬ ‫چون نیمه شب گشت یکی پروانه‬ ‫از دور بیامد برم و روشنیم خواست‬ ‫از روشنیم بال و پرش سوخت‬ ‫سوزی ز درون من بر آورد‬ ‫تا نیمه‌شب آرام بدم‬ ‫آرامش سوزان‬ ‫تا نیمه دیگر‬ ‫چون سوزم و سوز آرم و خاموش شوم‬

‫(تاریخ تحلیلی…‪ ،‬شمس لنگرودی)‬

‫آهنگ ویژه‌ای می‌بیند که دیگر نیازی به وزن تحمیل‬ ‫ش��عر کهنه ندارد‪ .‬به قول فروغ فرخزاد‪« :‬من جمله را به‬ ‫س��اده ترین شکلی که در مغزم ساخته می‌شود به روی‬ ‫کاغذ می آورم و وزن مثل نخی اس��ت که از میان این‬ ‫کلمات رد شده بی‌آن‌که دیده شود‪ ،‬فقط آنها را حفظ‬ ‫می‌کند و نمی‌گذارد بیفتد»‪.‬‬ ‫«آهنگ‌های فراموش ش��ده»‌ی احمد ش��املو در سال‬ ‫‪ ۱۳۲۶‬انتش��ار یافت‪ .‬انتشار این کتاب شاملو را به عنوان‬ ‫چهره‌ی جدید ادبی مطرح س��اخت و شعر منثور را به‬ ‫مثابه‌ی یک روش در فرهنگ ادبی ایران احیا نمود‪ .‬اما‬ ‫باز هم در وجه عمومی مورد پسند قرار نگرفت‪ .‬چنانچه‬ ‫شمس لنگرودی می‌نویسد‪:‬‬ ‫ً‬ ‫«به هر ترتیب‪ ،‬شعر منثور‪ ،‬به رغم پیشینه‌ی نسبتا طوالنی‬ ‫و انتشار هفت یا هشت کتاب مستقل‪ ،‬که سخت مورد‬ ‫تأیید بسیاری از پیشتازان و نوآوران نیز قرار گرفته‪ ،‬هنوز‬ ‫به طورعام پذیرفته نمی‌شود‪ .‬البته علتش معلوم است؛ در‬ ‫جامعه‌ای که شعر شکسته و نیمایی مورد قبول واقع نمی‬ ‫‌شود‪ ،‬انتظار پذیرش شعر بی‌وزن و بی‌قافیه بیهوده است»‬ ‫(تاریختحلیلی…‪،‬شمسلنگرودی)‬

‫پس از آنکه در سال ‪ ۱۳۳۰‬مجموعه‌ی دیگری از شاملو‬ ‫به نام «قطعنامه» انتشار یافت‪ ،‬شعر سپید که تا آن زمان به‬ ‫شعر آزاد شهرت داشت‪ ،‬خود را به عنوان یک قالب و‬ ‫سبک تثبیت نمود‪ .‬تعداد زیادی از جوانان و روشنفکران‬ ‫ب��ه آن رو آوردند و مجموعه‌های فراوانی نیز منتش��ر‬ ‫گردید‪.‬‬

‫برخی معتقدند که «مقدم» با تاثیر از اش��عار سپید والت‬ ‫ویتمن اشعار منثورش را سروده است‪.‬‬ ‫به هر صورت‪ ،‬شعر س��پید با «راز نیمه شب» آغاز شده‬ ‫و با شاهین‌های ‪ ۱-۲۵‬پرتو دکتر تندر‪ -‬کیا ادامه یافت‪.‬‬ ‫ولی چون از یک س��اختار مس��تحکم زیبایی‌شناسانه‬ ‫بهره‌مند نبود‪ ،‬به تدریج سیر نزولی یافت‪ .‬در طبقه‌بندی‬ ‫ش��اعران نو (از نیما تا امروز)‪ ،‬اگر خود نیما و گروهی‬ ‫از ره��روان معاصرش همچون ش��املو‪ ،‬اخ��وان ثالث‪،‬‬ ‫اسماعیل ش��اهرودی‪ ،‬فریدون توللی و‪ ...‬را «نسل اول»‬ ‫شعر نو قرار دهیم‪ ،‬در دهه‌های ‪ ۴۰‬و ‪( ۵۰‬تقریبا تا مقطع‬ ‫سال ‪ )۱۳۵۷‬نوبت به شاعران «نسل دوم» از جمله فروغ‬ ‫فرخزاد‪ ،‬منوچهر آتشی‪ ،‬م‪.‬آزاد‪ ،‬یداهلل رویایی‪ ،‬فریدون‬ ‫مشیری و‪ ...‬می‌رسد‪.‬‬ ‫در دهه‌ی چهل شاعران «نسل دوم» و گروهی از شاعران‬ ‫«نسل اول» برای دستیابی به تجربیات تازه در شعر‪ ،‬راه و‬ ‫روش ویژه‌ی خویش را برگزیدند‪ .‬از آن جمله می‌توان‬ ‫از شاملوی بزرگ یاد کرد که زبان و فرم خاص خویش‬ ‫را در پیش گرفت که به «شعر سپید» معروف گردید‪.‬‬ ‫در این نوع شعر‪ ،‬ش��اعر انرژی و تالش خود را صرف‬ ‫وزن و قافیه‌های تحمیلی نمی‌کند‪ ،‬حتی از شعر نیما هم‬ ‫که وزن و قافیه‌های ویژه‌ی خود را دارد نیز عبور می‌کند‬ ‫و نمی‌گذارد هیچگونه قید و بندی‪ ،‬شاعر را در به وجود‬ ‫آوردن شعر ناب آزار دهد‪.‬‬ ‫گروهی اعتقاد دارند که ش��املو از ش��عر نیمایی فاصله‬ ‫گرفت و تالش او پایدار نماند‪ .‬در حالی که شعر شاملو‪،‬‬ ‫شاخه‌ای از همان شعر نیمایی‌ست و شعر غیرنیمایی به‬ ‫حساب نمی‌آید؛ تنها وزن از آن حذف می‌شود اما زیربنا‬ ‫و ساختار و نوع نگاه و فلسفه‌ی درونی همان است‪.‬‬ ‫شعر غیرنیمایی بیش‌تر از زمان چاپ کتاب «خطاب به‬ ‫پروانه‌ها»ی دکتر رضا براهنی که در آن مانیفست شعر‬ ‫پس��انیمایی را مطرح کرده بود و به صراحت پرس��یده‬ ‫بود‪« :‬چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم» نمود پیدا کرد‬ ‫و بعد با اش��عار علی باباچاهی و نظری��ات او در غالب‬ ‫ش��عر در وضعیتی دیگر ادامه پیدا کرد و سپس توسط‬ ‫ش��اگردان مستقیم و غیرمستقیم براهنی و کسانی مانند‬ ‫علی عبدالرضایی و مهرداد فالح به سمت و سویی دیگر‬ ‫کشیده ش��د که همه از ش��اعران غیرنیمایی به حساب‬ ‫می‌آیند‪.‬‬ ‫الزم است اشاره شود که تمام اشعار شاملو هم شعر سپید‬ ‫نیست‪ .‬قسمت عمده‌ای از شعرهای او در همان قالب و‬ ‫اوزان نیمایی‌ست‪ .‬در ارتباط با این مطلب که می‌گویند‬ ‫تالش شاملو پایدار نماند‪ ،‬باور دارم که تالش او یکی از‬ ‫پایدارترین و موثرترین حرکت‌های شعر فارسی است و‬ ‫به خوبی در شعر فارسی جا افتاده و تثبیت شده است‪.‬‬ ‫شاملو در خود کلمات و نوع آرایش و چینش کلمات‪،‬‬

‫همانگونه که اش��اره کردیم شعر «سپید»‪ ،‬همراه با آثار‬ ‫منتشره از احمد شاملو بعد از ‪ ۱۳۳۰‬مطرح شد و به عنوان‬ ‫یک سبک ادبی مورد شناسائی قرار گرفت‪ .‬اما ریشه‌ها‬ ‫و زمینه‌هایی که موجب پدید آمدن این روش گردید‪،‬‬ ‫به زمان مشروطه برمی‌گردد‪.‬‬ ‫هنگامی که جنبش مش��روطه سراسر ایران را فرا گرفته‬ ‫بود و اعتراضات متعددی آغاز شده بود‪ ،‬شاعران نیز در‬ ‫پی همراهی با این جریان برآمدند‪ .‬تعدادی چون ملک‬ ‫الش��عراء بهار‪ ،‬ایرج میرزا‪ ،‬عارف قزوینی و‪ ...‬از پیروان‬ ‫درباریان خارج ش��دند و به جمع مردم پیوستند‪ .‬آنها به‬ ‫سرودن اشعار اجتماعی و انقالبی روی آوردند و عده‌ای‬ ‫هم در دربار ماندند و به توصیف خال لب و گیس��وی‬ ‫یارپرداختند‪.‬‬ ‫این تحوالت که برخی از ش��اعران را نیز با خود همراه‬ ‫ساخته بود‪ ،‬سبب گردید تا گروهی از شاعران برای بیان‬ ‫مفاهیمانقالبیواجتماعی‌شاندرصددایجادزبانتازه‌ای‬ ‫برآیند‪ .‬آنان تنها مخاطب خویش را مردم می‌دانستند و‬ ‫شعر را وسیله‌ای برای ترغیب مردم به انقالب قرار دادند‪.‬‬ ‫به همین جهت الزم بود تا زبانی را برگزینند که با مردم‬ ‫آشنا باشد و برای اکثریت مردم قابل درک و فهم باشد‪.‬‬ ‫بدین لحاظ به زبان گفتار (زبان کوچه) روی آوردند که‬ ‫نمونه‌ی آن را در شعر ایرج میرزا می‌بینیم‪:‬‬ ‫تو که ماه بلند در هوایی‬ ‫منم ستاره می‌شم دورت می‌گردم‬ ‫تو که ستاره می‌شی دورم رو می‌گیری‬ ‫منم بارون می‌شم رو تو می‌گیرم‬ ‫تو که ابری می‌شی رو مو می‌گیری‬ ‫منم بارون می‌شم تن تن می‌بارم‬ ‫تو که بارون می‌شی تن تن می‌باری‬ ‫منم سبزه می‌شم سر در می یارم‪.‬‬


‫‪45‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 965‬جمعه ‪ 8‬مرداد ‪1389‬‬

‫این رویکرد به زبان مردم‪ ،‬کم کم به ایجاد سبک نوینی‬ ‫در شعر انجامید؛ واژه‌های تازه و اصطالحات عامیانه در‬ ‫آن راه یافت و ش��عر از حالت فرمایشی خارج گردید‪.‬‬ ‫صنای��ع بدیع و رعای��ت قوانین بالغی‪ ،‬رن��گ و رونق‬ ‫خویش را از دس��ت داد‪ .‬برداش��ت ت��ازه‌ای از تعریف‬ ‫ش��عر به وجود آمد که این برداشت بیشتر متکی به دو‬ ‫امر بود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬تحوالت سیاس��ی که منجر به گرایش ش��اعران به‬ ‫سمت زبان مردم گردید‪.‬‬ ‫‪ -۲‬تغییراتی که اش��عار ترکی با اله��ام از انقالب ادبی‬ ‫فرانسه در خود پذیرا گشته بود‪.‬‬ ‫این دو امر‪ ،‬بیش��تر از پیش‪ ،‬شاعران مشروطه را تشویق‬ ‫می‌نمود تا قالب س��نتی را کنار نه��اده به زبان جدیدی‬ ‫روی آورند‪ .‬تعداد بی‌شماری از شاعران از جمله ملک‬ ‫الشعراء بهار‪ ،‬ایرج میرزا‪ ،‬عارف قزوینی‪ ،‬عشقی‪ ،‬الهوتی‬ ‫پرچم شعر مشروطیت را بلند کردند و پس از آن جمع‬ ‫دیگری با پیش‌قدم گردیدن تقی رفعت مخالفت شدید‬ ‫خویش را با قالب سنتی بیان داشتند و علناً با طرفداران‬ ‫سبک قدیم به جنگ برخاستند‪.‬‬ ‫این گروه حت��ی بهار و طرفداران��ش را در حمایت از‬ ‫محافظه کاران مورد سرزنش و نکوهش قرار دادند‪ .‬تقی‬ ‫رفعت که خود در ترکیه درس خوانده بود و زبان ترکی‪،‬‬ ‫فرانسوی و فارسی را خوب می‌دانست‪ ،‬مشروطه‌خواهان‬ ‫را مرتجع قلمداد می‌کرد و بر ش��اعران قدیم خصوصاً‬ ‫سعدی حمله می‌برد و در روزنامه‌ی تجدد‪ ،‬که خودش‬ ‫سردبیر آن بود و بعد در مجله‌ی آزاداندیشان‪ ،‬به دفاع از‬ ‫نوگرایی‌اش پرداخت چنانچه در ش��ماره ‪ ۱۲۵‬نشریه‌ی‬ ‫تجدد‪ ،‬ضمن خطاب به جوانان دانشکده نوشت‪:‬‬ ‫« ‪ ...‬اگر ادیب یا شاعر هستید‪ ،‬بدانید که شاعر یا «پیرو»‬ ‫نیست‪« ،‬پیش��وا» است‪ ...‬بر ضد جریان شنا کنید‪ ...‬برای‬ ‫فردا بنویس��ید ‪ ...‬تابوت س��عدی گهواره ش��ما را خفه‬ ‫می‌کند‪ ،‬عصر هفتم بر عصر چهاردهم مس��لط اس��ت‬ ‫ولی همان عصر کهن به شما خواهد گفت‪ :‬هر که آمد‬ ‫عمارت نو ساخت‪ ،‬شما در خیال مرمت کردن عمارت‬ ‫دیگران هس��تید‪ ..‬در زمان خودتان اق ً‬ ‫ال آن اس��تقالل و‬ ‫تجدد را به خرج دهید که سعدی‌ها در زمان خودشان به‬ ‫خرج دادند‪( »...‬ص ‪ ۴۷‬تاریخ تحلیلی‪ ،...‬شمس لنگرودی)‬ ‫ن��زاع نو و کهنه میان رفعت و به��ار و طرفداران آنها از‬ ‫س��ال ‪ ۱۲۹۴‬شروع شد و سال‌ها ادامه یافت‪ .‬هر یک از‬

‫این دو گروه‪ ،‬در نش��ریات مختلف از اندیشه‌های خود‬ ‫دفاع می‌کردند و گاهی این دفاعیات به مشاجرات تندی‬ ‫تبدیل می‌گشت‪ .‬اختالفات این دو گروه را می‌شود به‬ ‫صورت زیر بیان نمود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬گروه نخس��ت ک��ه تغییر در س��اختار بنیادین زبان‬ ‫کالسیک را مردود می‌شمرد‪ ،‬خود از دو دسته تشکیل‬ ‫می‌گردید‪:‬‬ ‫الف‪ :‬آنها که پیش از مش��روطه می‌زیستند یا در هنگام‬ ‫مش��روطه زندگی می‌کردند و معتقد بودند که ش��عر‬ ‫فارس��ی دارای یک نظام ازلی اس��ت ک��ه هر گز قابل‬ ‫شکس��تن نیست؛ ساختمان ش��عر از خیال‪ ،‬وزن‪ ،‬قافیه‪،‬‬ ‫اس��تعاره‪ ،‬کنایه‪ ،‬تأثیر و دیگر صنای��ع لفظی و معنوی‬ ‫تشکیل گردیده است‪.‬‬ ‫برداش��تن هر یک از این خش��ت‌ها از ساختمان شعر‪،‬‬ ‫موجب فروپاشی تمام بنای آن می‌شود‪ .‬از جانب دیگر‬ ‫اذهان جمعی در طی ادوار متعدد تاریخی با همین سبک‬ ‫و سیاق خو کرده است‪ .‬به هم ریختن این موارد اذهان‬ ‫عام��ه را فل��ج خواهد کرد و در نتیجه رابطه‌ی ش��عر و‬ ‫مخاطب را از بین خواهد برد‪.‬‬ ‫ب‪ :‬آنهای��ی که هم��گام با مش��روطه در کن��ار مردم‬ ‫قرار گرفتند‪ .‬اینان تحول در ش��عر و ادبی��ات را در پی‬ ‫دگرگونی‌های سیاس��ی و اجتماعی الزم می‌شمردند و‬ ‫بر این نظر بودند که زمان جدید‪ ،‬زبان جدید می‌طلبد‪،‬‬ ‫هماهنگی با زمان و شرایط‪ ،،‬شرط اصلی موفقیت یک‬ ‫اثر اس��ت‪ .‬منازعات ادبی و فنون بالغی نمی‌تواند ما را‬

‫‪45 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010‬‬ ‫در بند خود قرار دهد‪ .‬ما باید با امکانات جدیدتری در نبود‪ ،‬او نخستین تئوریسین و نخستین منادی شعر نو بود‪.‬‬ ‫نخس��تین شعر نو را در ایران‪ ،‬ابوالقاسم الهوتی در سال‬ ‫تعامالت سهم بگیریم‪.‬‬ ‫شعر تنها برای خال لب و زلف عنبرین ساخته نشده بلکه ‪ ۱۲۸۸‬یعنی یک دهه پیش از تقی رفعت سروده بود»‬ ‫می‌تواند ابزار مهمی در جهت پیشبرد تصورانسان‌ها واقع (تاریختحلیلی…‪،‬شمسلنگرودی)‬ ‫گردد‪ .‬شعر‪ ،‬ظرفیت هر گونه تحول و پذیرش هر نوع نخس��تین ش��عر نو س��روده الهوتی «وفای به عهد» نام‬ ‫پی��ام را دارد‪ .‬انحصار و محدودی��ت در آن راه ندارد‪ .‬داشت‪:‬‬ ‫اردوی ستم خسته و عاجز شد و بر گشت‬ ‫بنابراین می‌تواند برای نشر انقالب به کار گرفته شود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬گ��روه دیگر که رفعت در رأس آن قرار داش��ت با برگشت‪ ،‬نه با میل خود‪ ،‬از حمله احرار‬ ‫پشتیبانی از اندیشه‌های نوگرایانه‌ی ادبی جنبش جدیدی ره بازشد و گندم و آذوقه به خروار‬ ‫را در درون جریان مشروطه به وجود آوردند که بعدا ً به هی وارد تبریز شد از هر در و هر و دشت‬ ‫«مکتب رفعت» نام گ��ذاری گردید‪ .‬رفعت در دفاع از از خوردن اسپ و علف و برگ درختان‬ ‫فارغ چو شد آن ملت با عزم و اراده‬ ‫تجددگراییاین‌گونهنگاشت‪:‬‬ ‫«ادبیات قدیمی ما از منابع اولیه‌ی خودش دور افتاده‪ ،‬در آزاده زنی بر سر یک قبر ستاره‬ ‫یک حوزه‌ی وسیع تراکم یافته و به حال رکود و سکون با دیده‌ئی از اشک پرو دامنی از نان‬ ‫در آن رختخواب فراخ مستقر و متوقف شده است‪ .‬یک لختی سر پا دوخته بر قبر همی چشم‬ ‫سد سدید‪ ،‬که اختیار داریم آن را یک سد محافظه‌کاری بی‌جنبش و بی‌حرف‪ ،‬چو یک هیکل پوالد‬ ‫بنامیم‪ ،‬این امواج متراکم ادبی را در آن حوض وس��یع بنهاد پس از دامن خود آن زن آزاد‬ ‫محبوس داش��ته است‪ .‬وقتی که ما می‌گوئیم‪« :‬متصدی نان را به سر قبر‪ ،‬چوشیری شد‪ ،‬در خشم‪:‬‬ ‫هستیم در این زمینه جریانی به وجود بیاوریم» طبعاً معلوم در سنگر خود شد چو به خون جسم تو غلتان‬ ‫می‌گردد که مقصود و نقشه‌ی ما عبارت از رخنه انداختن تا ظن نبری آنکه وفا دار نبودم‬ ‫فرزند! به جان تو‪ ،‬بسی سعی نمودم‬ ‫در بنیان این سد سدید استمرار و رکود است‪».‬‬ ‫رفعت برای اثبات نظریاتش‪ ،‬به تغییر در س��اختار شعر روح تو گواه است که بوئی نبد از نان‬ ‫کالسیک دس��ت زد و تس��اوی طولی مصراع و مقام مجروح و گرسنه‪ ،‬زجهان دیده ببستی‬ ‫معین قوافی را در هم شکست‪ .‬این عمل او موجب شد من عهد نمودم که اگر نان به کف آرم‬ ‫ت��ا تعدادی او را مورد حمله قرار دهند و تعداد دیگر به اول به سر قبر عزیز تو گذارم‬ ‫طرفداری و دفاع از او برخیزند‪ .‬بدینگونه رفعت مکتب برخیز که نان بخشمت و جان بسپارم‬ ‫تازه‌ی ادبی را بنیاد نهاد و راه را برای ظهور «نیما» هموار تشویش مکن‪ ،‬فتح نمودیم‪ ،‬پسر جان!‬ ‫نم��ود و خود پس از ان��دک زمان��ی‪ ،‬از یادها رفت و اینک به تو هم مژده آزادی و هم نان‬ ‫کسانی چون ابوالقاسم الهوتی‪ ،‬خانم شمس کسمایی‪ ،‬و آن شیر حاللت که بخوردیم زپستان‬ ‫جعفر خامنه‌ای و باالخره نیما یوشیج مکتب او را ادامه مزد تو‪ ،‬که جان دادی و پیمان نشکستی‬ ‫(تاریخ تحلیلی…‪ ،‬شمس لنگرودی)‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫با این بیان روش��ن می‌گردد که رفعت نخس��تین شاعر‬ ‫نظریه‌پردازی است که علیه قالب کالسیک قیام نمود اما نخستین شعر شکسته‌ی نیمایی در سال ‪ ۱۲۹۹‬توسط‬ ‫و راه و فرم تازه‌ای برگزید و رستاخیز جدید ادبی را به خانم ش��مس کس��مایی س��روده ش��د که در مجله‌ی‬ ‫وجود آورد‪ .‬چنانچه شمس لنگرودی می‌نویسد‪« :‬رفعت آزادستان تبریز به چاپ رسید‪:‬‬ ‫نخستین ش��اعر نو‌پردازی[نظریه پردازی] بود که اولین زبسیاری آتش لطف و مهر و نوازش‬ ‫از این گرمی و روشنایی و تابش‬ ‫سنگ بنای شعر نو را گذاشت و رفعت فراموش شد»‬ ‫گلستانفکرم‬ ‫(تاریختحلیلی…‪،‬شمسلنگرودی)‬ ‫خراب و پریشان شد‪ ،‬افسوس‬ ‫یا در جای دیگر می‌گوید‪:‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ ‫«تقی رفعت‪ ،‬نخس��تین ش��اعر نوپرداز در شعر فارسی‬


‫‪46‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 965‬جمعه ‪ 8‬مرداد ‪1389‬‬

‫‪46 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010‬‬

‫فال هفته‬ ‫فروردين ماه‪ :‬زمان اين فرا رسيده كه ديگران را در ايده‌هاي خود سهيم‬ ‫كنيد‪ ،‬به خصوص اگر مي‌خواهيد كه آنها در اجرا كردن برنامه‌هاي مهم به‬ ‫شما كمك كنند‪ .‬اما زماني كه ايده ها‌يتان را بيان مي‌كنيد احتمال دارد كه‬ ‫خيلي عجيب و افراطي جلوه كنيد‪ .‬آرام حركت كنيد و از ابتدا از روي منطق‬ ‫برنامه هايتان را قدم به قدم اجرا كنيد‪.‬‬ ‫ارديبهش�ت ماه‪ :‬شما مي‌توانيد برقي را در چشمان اطرافيانتان تشخيص‬ ‫بدهيد‪ ،‬اين برق شما را قادر مي‌سازد كه متوجه تواناييهاي آنها شده و آنها را‬ ‫براي رسيدن به آرزوهايشان تشويق كنيد‪ .‬مادامي كه شما به نيازهاي خودتان‬ ‫توجه مي‌كنيد توصيه مي‌شود كه دوس��تي وفادار و همراه نيز باقي بمانيد‪.‬‬ ‫یادتان نرود اول خودتان مهم هستید‪.‬‬ ‫خرداد ماه‪ :‬گفتن حقيقت به ديگران س��خت‌تر ش��ده است‪ ،‬براي اينكه‬ ‫به نظر مي‌رسد كه آنها نسبت به هميشه بيشتر غير قابل پيش‌بيني شده‌اند‪ .‬با‬ ‫وجود اين در نظر داش��ته باشيد كه بخشي از اين انرژي نا آرام از خود شما‬ ‫برخاس��ته و ش��ما را مجبور مي‌كند كه آن را به سمت ديگران هم هدايت‬ ‫كنيد‪ .‬سعي نكنيد فرد ديگري را وادار كنيد تا تعهدي را قبول كند‪.‬‬ ‫تير ماه‪ :‬شما تعادل كامل بين ايده الهام بخشيدن به ديگران و توجه كردن‬ ‫به جزئياتي كه الزم است تا اين كار درست انجام شود‪ ،‬را شناخته‌ايد‪ .‬اگرچه‬ ‫شما توانايي استفاده از استعدادهايتان براي انجام وظيفه را دارا هستيد‪ ،‬ولي‬ ‫آرزوهايتان مي‌تواند زندگي روزانه‌تان را با احتمال غير واقعي بودن آنها به‬ ‫هم بريزد‪.‬‬ ‫مرداد ماه‪ :‬از تصوراتي كه در ذهنتان داريد در جهت پيش رفتن به سمت‬ ‫واقعيات زندگيتان استفاده كنيد‪ .‬احساس شكست‌ناپذير بودن مي‌كنيد‪ ،‬اما‬ ‫خوش بين بودن بي‌حس��اب زياد به كارتان نخواهد آمد‪ .‬از س��وي ديگر‪،‬‬ ‫داشتن اعتقادي سالم كافي است تا شك و ترديد شما از بين رفته و دوباره به‬ ‫سمت آرزوهاي‌تان حركت كنيد‪.‬‬ ‫شهريور ماه‪ :‬سعي كنيد كه ذهني بسته نداشته باشيد؛ اگر شما هنوز فكر‬ ‫مي‌كنيد امكانات ش��ما ارزشمند هستند؛ مي توانيد با اطمينان آنها را مورد‬ ‫كاوش قرار داده و بعدا ً طبق اين امكانات اقدام كنيد‪ .‬اتفاقاتي كه براي شما‬ ‫مي‌افتد به خودتان مربوط مي‌ش��ود نه به ديگران‪ .‬حتي اگر دوس��ت داشته‬ ‫باشيد كه ديگران را در آروزهايتان سهيم كنيد‪.‬‬ ‫مهر ماه‪ :‬مش��غله فكري به شما اجازه نمي‌دهد كه بيشتر استراحت كنيد‪.‬‬ ‫درحقيقت‪ ،‬اين مشغله فكري نمي‌گذارد كه حتي به راههاي ساده‌تر كردن‬ ‫زندگي‌تان فكر كنيد‪ .‬اگر به نظر مي‌رس��د كه هيچ راه آساني براي خارج‬ ‫شدن از اين موقعيت دشوار وجود ندارد‪ ،‬خودتان را نگران نكنيد‪ .‬براي شما‬ ‫اهميت ويژه‌اي دارد كه اکنون ببينيد كه در اطرافتان چه اتفاقاتی مي‌افتد‪.‬‬ ‫آبان ماه‪ :‬ش��ما تاحدي نس��بت به راهي كه در حرف��ه خود مي‌خواهيد‬ ‫برگزينيد نامطمئن هستيد‪ ،‬براي اينكه روياهاي شما كه در ظاهر حقيقي به‬ ‫نظر مي‌رسند‪ ،‬درواقع غير قابل دسترس هستند‪ .‬هنگامي كه شما چيزهايي‬ ‫را كه مي‌خواهيد در زندگي داش��ته باش��يد اما در زمان حال آنها را نداريد‬ ‫مي‌شماريد‪ ،‬تا حدودي احساس افسردگي پيدا خواهيد كرد‪.‬‬ ‫آذر ماه‪ :‬مرز باريكي بين قاطعيت و وسواس داشتن وجود دارد‪ ،‬اما زمان‬ ‫كشف كردن اين تفاوتها رسيده است‪ .‬اين لزوماً فكري بزرگ نيست زيرا‬ ‫شما نتوانسته‌ايد به روشي خاص دست پيدا كنيد‪ .‬در حقيقت‪ ،‬اگر ترسهاي‬ ‫شما اكنون عامل محرك قوي‌اي هستند‪ ،‬قبل از اينكه بخواهيد با توجه به‬ ‫احساساتتان عمل كنيد‪ ،‬قدري صبر كنيد‪.‬‬ ‫دی ماه‪ :‬ش��ما براي اينكه متوجه شويد كه خط سير جديدتان شما را به‬ ‫جايي كه مي‌خواهيد نمي‌رساند‪ ،‬شايد نياز داشته باشيد كه زمان كافي صبر‬ ‫كنيد‪ .‬با تجديد نظر كردن در آنچه كه شما هر روز انجام مي‌دهيد‪ ،‬اين حس‬ ‫در ش��ما به وجود مي‌آيد كه اين كارها مسير زندگي هميشگي شما است‪.‬‬ ‫شما بايد هدفهاي بلند مدت خود را تغيير دهید‪.‬‬ ‫بهمن ماه‪ :‬تصورات دروني شما اكنون بسيار قوي شده‌اند‪ ،‬اما آنها از تفسير‬ ‫ش��دن سر باز مي‌زنند‪ .‬و اين موضوع مي‌تواند فاصله عميقي بين شما و آن‬ ‫كس كه دوست داريد ايجاد كند‪ .‬به جاي اينكه خودتان را نااميد كنيد‪ ،‬از‬ ‫موقتعیت‌های خوبی كه در دسترس‌تان قرار گرفته است‪ ،‬قبل از اينكه تمام‬ ‫شود استفاده كنيد‪.‬‬ ‫اس�فند ماه‪ :‬ش��ما وقتي هنگام رس��يدگي ك��ردن به مس��ئل مالي‌تان با‬ ‫ناسازگاري روبرو مي‌شويد‪ ،‬دوست داريد كه راحت و بي‌خيال باشيد‪ ،‬البته‬ ‫اتفاق خطرناكي هم نخواهد افتاد‪ .‬اين موضوع فقط در مورد مس��ائل مالي‬ ‫صدق نمي‌كند‪.‬تا زماني كه احساس امنيت را در خودتان به وجود نياورده‌ايد‬ ‫حركت كردن براي شما مشكل است‪.‬‬


‫‪47‬‬

‫‪47 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 965‬جمعه ‪ 8‬مرداد ‪1389‬‬

‫نتیجه آزمون هفته گذشته‬

‫این مطلب فقط جنبه سرگرمی دارد‬

‫با این تست خود را بهتر بشناسید‪..‬‬

‫اگر امتیاز شما بین ‪ ۱‬تا ‪ ۲۰‬باشد‪:‬‬ ‫بدین‌معنی است که شما «سوسن سفید» هستید‪.‬‬ ‫مردم ش��ما را به‌خاطر پشت‌کارتان‪ ،‬از جان‌ودل مایه گذاشتن‌تان و‬ ‫موفقیت‌های‌تان‪،‬تقدیرمی‌کنند‪.‬‬ ‫اهداف مشخصی دارید و فکرتان بر کارتان متمرکز است‪.‬‬ ‫احساس‌تان را به‌سختی ابراز می‌کنید‪.‬‬ ‫یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های شما این است که چگونه در برابر افراد‬ ‫مختلفظاهرشوید‪.‬‬ ‫اندیشه‌های‌تان کمی متمایل به بدبینی است‪.‬‬ ‫اعتماد‌به‌نفس دارید ولی در باطن‪ ،‬گاهی به خود اعتماد ندارید‪.‬‬ ‫قادر هستید که هدفی تعیین کنید و به آن برسید‪.‬‬ ‫گاهی‌وقت‌ها دنیا را با دیدی باریک‌ بین می‌نگرید‪.‬‬ ‫احس��اس می‌کنید که وقت کمی برای رس��یدن ب��ه آرزوهای‌تان‬ ‫دارید‪.‬‬ ‫مواظب باشید جدی بودن‌تان‪ ،‬شما را از دنیای اطراف دورنکند‪.‬‬ ‫خونسرد باشید و از زندگی‌تان لذت ببرید‪.‬‬ ‫کارهایی انجام دهید که از آن‌ها لذت می‌برید‪.‬‬ ‫با انجام این دستورات‪ ،‬قوه‌ی خالقیت‌تان شکوفا می‌شود‪.‬‬ ‫سعی‌کنید بیشتر بخندید و با دیگران در تماس باشید‪.‬‬

‫چگونه ماندگاری بوی عطر را زیاد کنیم؟‬ ‫ش��ما رایحه عالی مورد نظرخ��ود را در قیمتی‬ ‫مناس��ب پیدا کرده اید‪ ،‬اما ه��ر زمان که از آن‬ ‫اس��تفاده میکنید‪ ،‬ب��ه زودی و در عرض چند‬ ‫س��اعت بوی آن از بین میرود‪ .‬چ��را این اتفاق‬ ‫میافت��د؟ روش های زیر را بیاموزید تا به ش��ما‬ ‫اطمینان بدهد که بوی عطرتان در سرتاسر شب‬ ‫یا روز قوی و خوب باقی میماند‪.‬‬ ‫حفظ پوست سالم و افزایش بوی عطر‬

‫‪ -1‬پوست سالم رمز استفاده موفق از محصوالت‬ ‫آرایشی و زیبایی است‪.‬ابتدا مطمئن بشوید که‬ ‫پوست شما پیش از استفاده از عطر کامال شسته‬ ‫و تمیز است‪.‬‬ ‫‪ -2‬توجه کنید که چه نوع مواد بهداشتی پوست‬ ‫و بدن باعث میش��ود که بدن ش��ما بوی تندی‬ ‫داشته باشد‪ .‬اگر از عطر برای این منظوراستفاده‬ ‫میکنید که بوی بدن ش��ما را بپوش��اند‪ ،‬این بو‬ ‫وعطر به مدت طوالنی نمیماند و سرانجام بوی‬ ‫بدن شما بر عطر غلبه میکند‬ ‫‪ -3‬اگر بوی بدن ش��ما به ش��کلی است که اثر‬ ‫عطر را از بین میبرد‪ ،‬قبل از به کار بردن عطر از‬ ‫محصوالت بهداشتی و آرایشی مناسب استفاده‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫‪ -4‬دق��ت کنید که عط��ر را در جایی که ماده‬ ‫بوب��ر یا ضد عرق اس��تفاده کرده ای��د‪ ،‬به کار‬ ‫نبرید‪ .‬بوبرهایی با رایحه مالیم بوی عطر شما را‬

‫نمیپوشاند‪ ،‬بلکه آن را افزایش میدهند‪ .‬بوبرها هر‬ ‫نوع بوی عرق را از بین میبرند و باعث میشوند‬ ‫که رایحه عطر به خوبی بدن ش��ما را خوش��بو‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‪ -5‬قبل از اس��تفاده از عطر مطمئن ش��وید که‬ ‫خ��راش و زخم روبازی بر روی پوس��ت خود‬ ‫ندارید‪ ،‬زیرا ترکیب عطر با مایعات بدن باعث‬ ‫ایجاد بوی نامطبوع میشود‪.‬‬ ‫‪ -6‬عطرها در محیط مرطوب ماندگاری بیشتری‬ ‫دارند‪ .‬قبل از استفاده از عطر‪ ،‬ابتدا حالت پوست‬ ‫خود را ارزیابی کنید؛ آیا پوسته پوسته و خشک‬ ‫است یا مرطوب و سالمت است‪.‬‬ ‫‪ -7‬اگر پوست شما خشک است‪ ،‬از یک کرم‬ ‫مرطوب کننده استفاده کنید تا به ایجاد رطوبت‬ ‫و نرمیپوست شما کمک کند‪ .‬توجه داشته باشید‬ ‫که کرمیانتخاب کنید که مشابه بوی عطر شما‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ -8‬پیش از اس��تفاده از عطر‪ ،‬اج��ازه بدهید تا‬ ‫کرم نرم کننده به خوبی توسط پوستتان جذب‬ ‫بشود‪.‬‬ ‫‪ -9‬مطمئن بشوید که قسمتهای حساس بدنتان‬ ‫مرطوب شده است‪ .‬اصلی ترین بخش های بدن‬ ‫برای پاش��یدن عطر مچ‪ ،‬گردن و پشت زانوی‬ ‫شما است‪.‬‬ ‫‪ -10‬عطر را بر روی بدن خود بپاشید و اطمینان‬ ‫حاصل کنید که در قسمتهای اصلی قرار گرفته‬

‫است تا ماندگاری بیشتری داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ -11‬یادتان باش��د که عطر را پیش از پوشیدن‬ ‫لباس به خود بزنید‪ .‬اگرچه ممکن قس��متهای‬ ‫اصلی که یادآور شدیم با لباس پوشیده شود‪ ،‬اما‬ ‫هنگامیکه عطر را مستقیما به روی پوست خود‬ ‫بزنید‪ ،‬عطر ماندگاری بیشتری نسبت به زمانی‬ ‫که به روی لباس خود بزنید‪ ،‬خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ -12‬اگر پوس��تی دارید که پ��س از زدن کرم‬ ‫مرطوب کننده‪ ،‬خشک باقی میماند؛ باید عطر‬ ‫را در طول روز و ش��ب در نقاط مختلف بدن‬ ‫تکرار کنید؛ زیرا پوست خشک عطر را میمکد‬ ‫و رایحه آن را زودتر از بین میبرد‪.‬‬ ‫‪ -13‬طبیعتا بوهای تند بیش��تر از بوهای مالیم‬ ‫مان��دگاری دارند‪ .‬پ��س در انتخاب عطر خود‬ ‫دقت کنید‪.‬‬

‫اگر امتیاز شما بین ‪ ۲۱‬تا ‪ ۵۴‬باشد‪:‬‬ ‫بدین‌معنی است که شما یک گل «رز» هستید‪.‬‬ ‫کمی تیغ دارید اما زیبایی‌های بسیاری دارید‪.‬‬ ‫حس شوخ‌طبعی دارید‌از شنیدن لطیفه لذت‌می‌برید‪.‬‬ ‫مردم دوست دارند دوروبر شما باشند‪.‬‬ ‫خونگرمهستید‪.‬‬ ‫دوستان صمیمی بسیاری دارید‪.‬‬ ‫زندگی را با دید واقع‌بینانه می‌نگرید‪.‬‬ ‫آگاه هستید که زندگی از خوبی‌ها و بدی‌ها تشکیل شده است‪.‬‬ ‫قادرید شانس خودتان را با توجه به سرمایه‌هایی که دارید‪ ،‬امتحان‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫سخت‌کوش هستید و به اهداف‌تان پای‌بندید‪.‬‬ ‫دوس��ت دارید خودتان باش��ید و این مسأله به ش��ما اعتمادبه‌نفس‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫مشکل‌ترین مسأله در زندگی‌تان یکنواخت بودن مسائل است‪.‬‬ ‫یکنواختی در هر مسأله‌ای شما را آزار می‌دهد و باعث کسل شدن‬ ‫روحیه‌‌تانمی‌شود‪.‬‬ ‫به شما پیشنهاد می‌گردد که افق دیدتان را وسیع‌تر کنید‪.‬‬ ‫مسائل جدیدی را تجربه و کشف کنید‪ .‬آن‌گاه متعجب خواهید شد‬ ‫که چه نتایج زیبایی به‌دست آورده‌اید‬ ‫و مهم‌تر از همه این‌که فراموش نکنید که در همه‌چیز دنبال زیبایی‬ ‫بگردید به‌خصوص در خودتان‪.‬‬ ‫اگر امتیاز شما بین ‪ ۵۵‬تا ‪ ۷۵‬باشد‪:‬‬ ‫بدین‌معنی است که شما یک گل «آفتابگردان» هستید در بستری از‬ ‫گل‌های رز‪.‬‬ ‫یک ویژگی بارز در شما وجود دارد که باعث گرمادهی به دیگران‬ ‫و جلوه‌گری شما می‌شود‪.‬‬ ‫در وقت الزم‪ ،‬جدی هس��تید اما دوستان‌تان ش��ما را به‌عنوان یک‬ ‫شخصشوخ‌طبعمی‌شناسند‪.‬‬ ‫از گفتن لطیفه لذت می‌برید‪| .‬‬ ‫مایل‌اید که با افراد جدید و جالبی در زندگی‌تان آشنا شوید‪.‬‬ ‫با افرادی ک��ه هیچ‌وقت نمی‌خندند‪ ،‬راحت نیس��تید‪ .‬دید مثبتی به‬ ‫زندگی دارید‪.‬‬ ‫در همه‌چیز به‌دنبال خوبی‌ها هس��تید‪ .‬بیدی نیس��تید که با هر بادی‬ ‫بلرزید‪.‬‬ ‫گرم‪ ،‬دوست‌داشتنی و اجتماعی هس��تید و هرکدام از این صفات‪،‬‬ ‫می‌تواند دلیلی برای خوب‌بودن شما باشد‪.‬‬ ‫انرژی نامحدودی دارید ولی انگیزه‌تان کم است‪.‬‬ ‫برای شما مشکل است که فقط بر روی یک کار متمرکز شوید‪.‬‬ ‫به ش��ما پیش��نهاد می‌گردد که اجازه دهید مردم روی جدی شما را‬ ‫هم ببینند همان‌طور که چهره‌ی شاد شما را می‌بینند در این‌صورت‬ ‫می‌خواهند که همیشه با شما باشند‪.‬‬ ‫به احساسات دیگران احترام بگذارید‪.‬‬ ‫از این‌شاخه به آن‌شاخه نپرید و کاری را که دوست دارید‪ ،‬انتخاب‬ ‫کنید و تا پایان‪ ،‬آن را انجام دهید‬


‫‪48‬‬

‫‪48 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 965‬جمعه ‪ 8‬مرداد ‪1389‬‬

‫‪921-4726‬‬

‫استودیو آرایش مینا‬ ‫نورت‌ونکوور‪ -‬سنترال لین‌ولی‬ ‫طبقه همکف‪ ،‬دوخوابه‪ ،‬نورگیری‬ ‫عالی‪ ،‬ورودی مستقل‪ ،‬الندری‬ ‫جداگانه‪ ،‬کیبل‪ ،‬ماشین ظرفشویی‪،‬‬ ‫پارکینگ‪،‬بسیارتمیز‬ ‫از اول آگوست آماده اجاره‬ ‫‪ 1200‬دالر ‪ +‬نصف یوتیلیتی‬ ‫‪604-904-4756‬‬ ‫‪604-346-8087‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫طبقه اول منزلی با محیط آرام در‬ ‫مرکز النزدل غربی‪ ،‬دارای دو اتاق‬ ‫خواب‪ ،‬کف لمینیت‪ ،‬ورودی مستقل‪،‬‬ ‫پارکینگ و انباری بزرگ‪ ،‬اجاره‬ ‫ماهیانه ‪ 1450‬دالر‪ +‬نصف یوتیلیتی‬ ‫‪966‬‬

‫به یک هم‌اتاقی شاغل یا دانشجو‬ ‫(غیرسیگاری) در یک آپارتمان‬ ‫دوخوابه مبله با وسایل اولیه زندگی‬ ‫واقع در خیابان هفدهم النزدل‬ ‫نیازمندم‪ .‬کرایه ماهیانه ‪ 600‬دالر شامل‬ ‫همه چیز (برق‪ ،‬کیبل‪ ،‬اینترنت)‬ ‫‪604-984-8463‬‬ ‫‪604-723-3465‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫‪964‬‬

‫‪PERSIAN BAKERY‬‬ ‫‪FOR RENT‬‬ ‫‪967‬‬

‫‪604-715-2450‬‬

‫فست‌فود دلی در بهترین منطقه‬ ‫نورت‌ونکوور‪ ،‬با پروانه کار‪ ،‬غذاهای‬ ‫ایرانی و انواع ساندویچ به علت‬ ‫مسافرت به فروش می‌رسد‪.‬‬ ‫قیمت ‪45‬هزار دالر یا بهترین پیشنهاد‬ ‫******‬ ‫آپارتمان دوخوابه با ‪2‬سرویس‬ ‫بزرگ‪ ،‬به مساحت ‪1150‬اسکورفیت‪،‬‬ ‫بسیار روشن با حیاط نقلی در‬ ‫نورت‌ونکوور بدون واسطه‬ ‫به فروش می‌رسد‪.‬‬ ‫روزها ‪778-340-3422‬‬ ‫‪ 8‬شب به بعد ‪604-315-3727‬‬

‫کوپ ‪ 8‬دالر‬ ‫رنگ ‪ 20‬تا ‪ 35‬دالر‬ ‫مش ‪ 25‬تا ‪ 75‬دالر‬ ‫بند یا ابرو ‪ 5‬دالر‬

‫پدیکور ‪ 14‬و مانیکور ‪ 10‬دالر‬ ‫«نزدیک به کوکیتالم سنتر»‬

‫با بیش از ‪ 8‬سال سابقه کار در کانادا‬

‫‪)604( 728-8465‬‬ ‫‪)604( 945-4851‬‬

‫‪966‬‬

‫‪No Pet/ No Smoking‬‬

‫‪604-340-5139‬‬ ‫‪604-924-5139‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫‪965‬‬

‫آپارتمان یک خوابه و دن‪ ،‬طبقه‬ ‫شانزدهم‪ ،‬نو‪ ،‬با چشم‌انداز‪ ،‬پارکینگ‬ ‫و انباری‪ ،‬نزدیک به لوهیدمال و‬ ‫اسکای‌ترن‪ ،‬ماهیانه ‪ 1000‬دالر‬ ‫‪604-941-3632‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫سوئیت یک خوابه در بریتیش‬ ‫پراپرتیز اجاره داده می‌شود‪.‬‬ ‫‪ 800‬دالر‪ +‬یک سوم یوتیلیتی‬ ‫*****‬ ‫یک اتاق در دفتر مشترک در‬ ‫مارین درایو اجاره داده می‌شود‪.‬‬ ‫ماهیانه ‪ 500‬دالر شامل یوتیلیتی‬ ‫‪604-904-5666‬‬ ‫‪604-346-3879‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫‪965‬‬

‫‪965‬‬

‫آپارتمان یک خوابه در طبقه‬ ‫بیستم‪ ،‬در بهترین منطقه داون تاون‬ ‫ونکوور‪ ،‬با تمام امکانات رفاهی‬ ‫اجاره ماهیانه ‪ 1300‬دالر‬

‫‪604-899-6234‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫سه خوابه کامال نو‪ 1/5 ،‬سرویس‬ ‫حمام‪ ،‬بزرگ و روشن‪ ،‬با چشم‌انداز‪،‬‬ ‫ورودی مجزا‪ ،‬حیاط مستقل بزرگ‪،‬‬ ‫انباری بزرگ‪ ،‬در پورت مودی‪،‬‬ ‫نزدیک به دبستان و ایستگاه اتوبوس‬ ‫آماده اجاره می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ 1200‬دالر ‪ +‬یک سوم یوتیلیتی‬ ‫‪604-537-7274‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫سوئیت ویالیی‪ ،‬طبقه همکف‪،‬‬ ‫دوخوابه‪ ،‬با ورودی مستقل‪،‬‬ ‫اینترنت‪ ،‬کیبل و الندری‪ ،‬واقع در‬ ‫نورت‌ونکوور‬ ‫اجاره ‪ 860‬دالر‪ +‬یک سوم برق‬ ‫‪966‬‬

‫‪965‬‬

‫‪No Pet/No Smoking‬‬

‫‪604-897-1752‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫آپارتمان دوخوابه با ‪ 2‬سرویس‬ ‫بهداشتی‪،‬نبشخیابان‌های‬ ‫‪ Pinetree‬و ‪ David‬در شهر‬ ‫کوکیتالم‪ ،‬نزدیک داگالس کالج‪،‬‬ ‫دبستان و دبیرستان و کوکیتالم سنتر‬ ‫ماهیانه ‪ 1300‬دالر‬ ‫‪604-937-3812‬‬ ‫‪966‬‬

‫‪967‬‬

‫بیزنس دست دوم فروشی‬ ‫موقعیت عالی برای شروع بیزنس‪،‬‬ ‫شامل جواز کار و تمامی وسایل و‬ ‫موجودی مغازه‪ ،‬به منظور فروش‬ ‫سریع‌تر بیزنس قیمت آن به ‪80‬هزار‬ ‫دالر تقلیل داده شده است‪.‬‬ ‫لطفا با شماره زیر تماس بگیرید‬ ‫‪Joseph 604-781-6228‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫یک دستگاه نان سنگک‌پزی نو‬ ‫واردشده از ایران به فروش می‌رسد‪.‬‬ ‫تلفن‌های تماس در آمریکا‪:‬‬ ‫‪1-818-859-5644‬‬ ‫‪1-818-823-0887‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫‪976‬‬

‫‪965‬‬

‫مغازه پیتزایی در داون تاون ونکوور به‬ ‫مبلغ ‪ 35‬هزار دالر به فروش می‌رسد‪.‬‬ ‫‪604-944-0013‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫‪967‬‬

‫فروش اتومبیل‬

‫فورد فوکوس ‪ 2003‬به قیمت ‪3850‬‬ ‫دالر‪ ،‬سوبارو فورستر ‪ 1999‬به قیمت‬ ‫‪ 3800‬دالر‪ ،‬دوج کاراوان ‪ 1994‬به‬ ‫قیمت ‪ 1800‬دالر به فروش می‌رسند‪.‬‬ ‫جهت اطالعات بیشتر با شماره‌های‬ ‫زیر تماس بگیرید‪.‬‬ ‫‪778-285-0461‬‬ ‫‪604-980-5917‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫‪967‬‬

‫فروش وسایل منزل‪،‬‬ ‫سوفا‪ ،‬میز جلوی مبل‪ ،‬میز بغل مبل‪،‬‬ ‫کرم قهوه‌ای‪ ،‬دوساله‪ ،‬و یک تریدمیل‬ ‫به فروش می‌رسد‪.‬‬ ‫‪604-642-0659‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫‪966‬‬

‫‪Caribbean Hut Pizza Exp.‬‬ ‫‪with 25 years at new location,‬‬ ‫‪fullu licensed, class 1, 40 seats,‬‬ ‫‪with free patio, backyard,‬‬ ‫‪parking lot, looking for sell or‬‬ ‫‪partner. we will train you, very‬‬ ‫‪exciting, good future,‬‬ ‫‪please call us after 3 PM‬‬ ‫‪604-254-3434‬‬ ‫‪966‬‬

‫‪-------------------------‬‬

‫عالقه‌مند به ازدواج‬ ‫آقایی هستم ‪ 39‬ساله‪ ،‬ساکن امریکا‪،‬‬ ‫اهل ورزش و کار‪ ،‬عالقمند به خانمی‬ ‫‪ 30‬تا ‪ 45‬ساله‪ ،‬لطفا در صورت تمایل‬ ‫با شماره ‪ 410-660-1268‬در امریکا‬ ‫تماس حاصل فرمایید و ضمنا تمام‬ ‫مخارج تمام کمال پرداخت‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫آقایی ایرانی مقیم ایران مایل به آشنایی‬ ‫و ازدواج با خانمی ایرانی ‪ 23‬تا ‪28‬‬ ‫سال‪ ،‬مقیم و شاغل در کانادا می‌باشد‪.‬‬ ‫‪967‬‬

‫‪ir_ca10@yahoo.com 967‬‬

‫تمیز کردن خانه‪ ،‬خانه‌داری‪،‬‬ ‫نگه‌داری از فرزندان شما‪،‬‬ ‫مراقبت از افراد سالخورده‬

‫‪778-279-5319 965‬‬

‫قابل توجه مسافرین محترم ایران‬

‫به ازای حمل یک چمدان لباس‬ ‫بچگانه به ایران‪ 350 ،‬دالر به‬ ‫شما پرداخت خواهد شد‪ .‬برای‬ ‫کسباطالعات بیشتر با شماره زیر‬ ‫تماس حاصل نمایید‪.‬‬

‫‪604-351-1890 966‬‬

‫شرکت مدیریت امالک مانیژن‬

‫ارائه‌دهنده سرویس‌های حرفه‌ای‬ ‫در زمینه معامالت و اجاره امالک‪،‬‬ ‫هم‌اکنون آمادگی خود را جهت‬ ‫پذیرش مشاورین امالک واجد‬ ‫شرایط در زمینه خرید و فروش و‬ ‫اجاره اعالم می‌دارد‪ .‬درصورت‬ ‫تمایل لطفا رزومه خود را به‬ ‫‪ admin@moneygen.ca‬ارسال‬ ‫و یا با شماره تلفن ‪604-986-6266‬‬ ‫تماس حاصل نمایید‪.‬‬ ‫جای شما در این صفحه‬ ‫خالی است!‬

‫‪ 3‬هفته آگهی در نیازمندی‌های پیوند‬

‫فقط ‪ 20‬دالر‬ ‫تلفن تماس‪)604( 921-4726 :‬‬

‫‪Little Sun Daycare‬‬ ‫‪coquitlam-Walton‬‬

‫در محیط امن و سالم خانه‬ ‫خود مکانی برای شادی و‬ ‫رشد استعدادهای کودکان‬ ‫شما فراهم کرده‌ایم‪.‬‬ ‫با اطمینان فرزندان خود را‬ ‫به ما بسپارید‪.‬‬ ‫‪604-468-2503‬‬ ‫‪967‬‬

‫‪ 3‬هفته آگهی‬ ‫در نیازمندی‌های پیوند‬ ‫فقط ‪ 20‬دالر‬

‫آرایش دائم‬ ‫‪TATOO‬‬

‫با نازل‌ترین قیمت‬ ‫‪604-980-5950‬‬

‫آموزش خصوصی‬

‫تافل‬

‫در تمام سطوح‬ ‫(مکالمه‪ ،‬گرامر‪ ،‬نگارش)‬ ‫توسط مدرس باتجربه‪،‬‬ ‫دارای سابقه آموزش‬ ‫در خارج از کانادا‬

‫‪604-779-3170‬‬


49 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010

1389 ‫ مرداد‬8 ‫ جمعه‬965 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

49


50 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010

1389 ‫ مرداد‬8 ‫ جمعه‬965 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

50


51 PAIVAND Vol. 16 Issue 965 Friday July 30, 2010

Ahmadinejad: Conditions still apply for nuclear talks

(Reuters) – Iran will resume nuclear negotiations only on certain conditions, President Mahmoud Ahmadinejad said in a TV interview aired on Tuesday after the European Union imposed tough new sanctions. Ahmadinejad reiterated conditions he first set out in June for returning to talks with major powers about the future of Iran’s nuclear program, which Tehran says is purely peaceful but which the West fears is aimed at developing atom bombs. Talks could only resume if further countries are involved, if the parties say whether they

seek friendship or hostility with Iran and if they express their view on Israel’s alleged nuclear arsenal, Ahmadinejad said, according to a voiceover on the state-run, Englishlanguage Press TV channel. Talks between Iran and the five permanent members of the U.N. Security Council -- the United States, Britain, France, Russia and China -- as well as Germany (P5+1), meant to address concerns about Tehran’s uranium enrichment, stalled last October, leading to a toughening of international sanctions. Iran said in a letter to the International Atomic Energy

Iran’s Ahmadinejad denies helping Taliban in US interview (AFP) – Iranian President Mahmoud Ahmadinejad has denied in an interview with US television charges that his government is providing support to Taliban insurgents in Afghanistan. “We do not support any group,” Ahmadinejad said when asked by CBS television in interview late Monday whether Tehran provided aid to Afghan rebels. “We just and only support the Afghan people. We support and we want to strengthen security in Afghanistan. “And we think the Afghan people should run their own country,” he added. “We think the root cause is related to the intervention of the United States and NATO. It’s been for about 20 years that the Americans are interfering directly in Afghanistan,” the Iranian leader said. He made his remarks after documents leaked Sunday and posted on the whistleblower website WikiLeaks suggested that Iran had provided support to Afghan insurgents. Asked during the interview about the effects of sanctions on Iran’s people, he suggested that the measures may hurt the countries imposing them more than Iran.

“I think the policies by the Europeans and the Americans are ridiculous. They think they are going to influence the life of the Iranian society. In fact, they’re imposing sanctions against themselves,” Ahmadinejad said. “Iran is a great nation with a great population. We have vast and rich resources and it’s very much easy for us to overcome old problems.” The Iranian leader also appeared less than sanguine about the prospects for a detente in the chilled relations with Washington after a 31-year break in relations. “Please pay attention,” Ahmadinejad said. “I sent a letter to Bush, and that letter was a golden opportunity for the US administration in order to change policy, and they should not continue the hostility.” He added that he had also made similar overtures to President Barack Obama. “During my visit in New York, I said I was ready to talk to President Obama. After the election of Mr Obama, I sent a message and in different occasions and meetings we said we would support changes and we are ready to help,” he told CBS.

Agency director on Monday that Tehran was ready to resume talks “without any conditions” on a nuclear fuel swap agreed tentatively with three of the big powers in October. A diplomat in Vienna, where the IAEA is based, said the statements by Ahmadinejad and Soltanieh were not contradictory. Ahmadinejad’s conditions appeared to apply to any resumption of wider-scale talks with the P5+1 on Iran’s nuclear program. The narrower fuel swap talks -held with the “Vienna Group” of Russia, France, the United States and the IAEA -- would be unlikely to restart until September, diplomats said. Iran backed out of the October deal after calling for major amendments. EU foreign affairs chief Catherine Ashton, who has corresponded with Iran on behalf of the six world powers, has welcomed Iran’s offer to return to negotiations, but has not publicly addressed the conditions set out by Ahmadinejad. Western diplomats have said his attempt to link talks about Iran’s nuclear program to statements about Israel, Tehran’s archenemy, would be particularly problematic. Ahmadinejad repeated his conditions after the European Union agreed a new round of sanctions, including a block on oil and gas investment [ID:nLDE66P10R] in Iran, following a similar move by Washington and a fourth round of milder U.N. sanctions. “The logic that they can persuade us to negotiate through sanctions is just a failure,” Ahmadinejad said in the interview. Russia, which backed the new U.N. sanctions, criticized the additional U.S. and EU measures, saying they undermined efforts to seek a negotiated way out of the nuclear impasse. Iran, the world’s fifth-largest oil producer, says its nuclear program is wholly peaceful but that has not assuaged fears in many countries that, given Iran’s restrictions on IAEAinspections, its uranium enrichment activity is ultimately intended to yield nuclear weapons. A diplomat with knowledge of the fuel swap initiative said Iran’s letter to the IAEA ignored issues the three powers -- the United States, Russia and France have raised since October, but discussions would continue concerning possible next steps. Western diplomats say the swap proposal, under which Iran would send some of its lowenriched uranium -- potential nuclear bomb material -- abroad in exchange for higher enriched fuel for a Tehran medical reactor, is no longer sufficient since Iran’s refined uranium stockpile had doubled in size since October. The issues raised by Washington, Moscow and Paris include Iran’s decision in February to escalate enrichment to a higher level of purity than that required for civilian energy.

1389 ‫ مرداد‬8 ‫ جمعه‬965 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

Amnesty: Lawyer in Iranian stoning case missing

AP- Amnesty International accused Iran of harassing the lawyer of a woman sentenced to death by stoning, saying Wednesday that he has gone missing and two of his relatives have been detained. A blog maintained by the lawyer, Mohammad Mostafaei, helped generate a wave of international outrage over the stoning sentence, with Britain and the United States calling for it to be lifted. Tehran said earlier this month that it would not carry out the stoning sentence against Sakineh Mohammadi Ashtiani for the time being, but the mother of two could still face execution by hanging for her conviction of adultery and other offenses. Mostafaei — an outspoken lawyer who also has defended many juvenile offenders and political prisoners — was summoned for questioning by judicial officials at Tehran’s Evin prison on Saturday, released after several hours, then asked to return, Amnesty said, adding it was not known

if he went back. “Mostafaei’s whereabouts have been unknown since shortly after he was released from questioning by judicial officials last Saturday,” the Londonbased human rights group said. It said Iranian authorities also had detained the lawyer’s wife, Fereshteh Halimi, and her brother, Farhad Halimi, later that day in a possible attempt to pressure Mostafaei to surrender if he wasn’t already detained. “They remain held and have been denied access to their lawyer,” according to the statement. Mostafaei did not respond to calls to his cell phone, and family members could not immediately be reached for comment. Iranian authorities routinely refuse to discuss such issues. The lawyer wrote on his blog after his release Saturday that he had been mainly questioned about his defense of juvenile offenders. He also wrote on his Facebook account: “It is possible they will arrest me,” according to Amnesty.

51

He and a number of other lawyers launched a campaign against the execution of juveniles in 2008, demanding that the punishment be abolished. “Mohammad Mostafaei is a thorn in the side of the Iranian authorities and we fear that he is being persecuted in an attempt to stop him carrying out his professional activities as a defense lawyer and in support of human rights,” Amnesty official Malcolm Smart said. Human Rights Watch, another advocacy group, has said Ashtiani was first convicted in May 2006 of having an “illicit relationship” with two men following the death of her husband — for which a court in Tabriz, in northwestern Iran, sentenced her to 99 lashes. Later that year she was also convicted of adultery, despite having retracted a confession which she claims was made under duress. Stoning was widely imposed in the years following the 1979 Islamic revolution, and even though Iran’s judiciary still regularly hands down such sentences, they are often converted to other punishments. The last known stoning was carried out in 2007, although the government rarely confirms that such punishments have been meted out. Under Islamic rulings, a man is usually buried up to his waist, while a woman is buried up to her chest with her hands also buried. Those carrying out the verdict then throw stones until the condemned dies.

Iran to pay for new babies to boost population AP-Iranian President Mahmoud Ahmadinejad inaugurated a new policy on Tuesday to encourage population growth, dismissing Iran’s decades of internationally-acclaimed family planning as ungodly and a Western import. The new government initiative will pay families for every new child and deposit money into the newborn’s bank account until they reach 18, effectively rolling back years of efforts to boost the economy by reducing the country’s once runaway population growth. “Those who raise idea of family planning, they are thinking in the realm of the secular world,” Ahmadinejad said during the inauguration ceremony. The plan is part ofAhmadinejad’s stated commitment to further increase Iran’s population, which is already estimated at 75 million. He has previously said the country could support up to 150 million. The program would be especially attractive to the lower income segments of the population formed the backbone of Ahmadinejad’s support in the 2005 and 2009 elections. Throughout his tenure, the president has promoted

populist policies in Iran, where 10 million people are estimated to live under the poverty line. It is unclear, however, where the funds would come from as the government is already having trouble paying for basic infrastructure projects. Starting in the early 1970s, Iran waged a successful family planning campaign across the country, including banners in public health care centers reading “two children are enough.” It was reversed after the 1979 Islamic revolution only to be brought back 10 years later when the population ballooned and the economy faltered. Throughout the 1990s, Iran reduced population growth by encouraging men and women to use free or inexpensive contraceptives, as well as vasectomies. The government brought down the country’s population growth rate from its 1986 height of 3.9 percent to just 1.6 percent in 2006. Ahmadinejad caused public outcry, however, when shortly after he was elected in 2005 he said two children per family were not enough and urged Iranians to have more. Under the new plan each child born in the current Iranian year,

which began March 21, will receive a deposit of $950 in a government bank account. They will then continue to receive another $95 every year until they reach 18. Parents will also be expected to pay matching funds into the accounts. Under the initiative’s rules children can withdraw the money at the age of 20 and use it for education, marriage, health and housing. Iran’s official unemployment rate is about 10 percent, but estimates say there are 3 million unemployed people of working age in the country. Following the 1980s baby boom, some 26 million Iranians are between the ages of 15 and 30.


FRESH SLICE PIZZA 604.310.8899

Paivand 965  

Paivand Media Group

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you