Page 1

‫‪959‬‬

‫سال شانزدهم شماره ‪ 959‬جمعه ‪ 28‬خرداد ‪1389‬‬ ‫‪Issue No.‬‬

‫شیرینعبادی‪:‬‬ ‫دولت ایران‬ ‫از یک جنازه هم‬ ‫می ترسد‬

‫شیرین عبادی‪ ،‬مدافع حقوق بشر‪،‬‬ ‫روز سه‌ش��نبه در وی��ن‪ ،‬پایتخت‬ ‫اتریش‪ ،‬با تاکید بر این که جنبش‬ ‫مخالفحکومتدرایرانهم‌چنان‬ ‫زنده و قدرتمند اس��ت گفت که‬ ‫دول��ت محم��ود احمدی‌نژاد که‬ ‫از ی��ک جنازه می‌ترس��د دولت‬ ‫ضعیفیاست‪.‬‬ ‫وی که برای دریافت جایزه عالی‬ ‫صلح کشور اتریش در وین حاضر‬ ‫شده بود در گفت‌وگویی با اشاره‬ ‫به زن��ده بودن جنبش س��بز ایران‬ ‫گف��ت‪« :‬این ک��ه در حال حاضر‬ ‫مردم کمتری در خیابان‌ها هستند‬ ‫به معنای ضعف جنبش نیست‪».‬‬ ‫ب��ه گفته عب��ادی‪ ،‬تصمیم دولت‬ ‫جمهوری اس�لامی به ممانعت از‬ ‫برگزاری مراسم ختم برای کشت ‌ه‬ ‫شدگان حوادث پس از انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری بیانگر «ضعف‬ ‫این دولت» است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه خان��م عب��ادی اکنون‬ ‫اعتراض و انتق��اد از حکومت در‬ ‫ایران «شکلی متفاوت» یافته است‪.‬‬

‫‪Vol. 16 No. 959 Friday June 18, 2010‬‬

‫‪The Gateway to the Iranian Community Since 1993‬‬

‫اعتراض ‪ ۵۶‬کشور به سرکوب‬ ‫اعتراضات خيابانی در ايران‬

‫نمايندگان ‪ ۵۶‬کش��ور جه��ان در‬ ‫ش��ورای حقوق بشر س��ازمان ملل‬ ‫با امضای بياني��ه ای از دولت ايران‬ ‫خواس��تند در م��ورد س��رکوب‬ ‫اعتراضات خيابانی پس از انتخابات‬ ‫رياس��ت جمهوری س��ال گذشته‬ ‫تحقيقکند‪.‬‬ ‫کشورهای امضا کنندگان بيانيه به‬ ‫«سرکوب خشونت آميز مخالفان‪،‬‬ ‫بازداشت ها و اعدام هايی که بدون‬

‫طی مراحل قانونی انجام ش��ده اند‪،‬‬ ‫تبعيض شديد عليه زنان و اقليت ها‬ ‫از جمله بهائي��ان‪ ،‬و محدود کردن‬ ‫آزادی بي��ان و مذه��ب» در اي��ران‬ ‫اعتراض کرده اند‪.‬‬ ‫اين بيانيه به ابتکار آمريکا و نروژ تهيه‬ ‫شده و ‪ ۱۶‬کشور از ‪ ۴۷‬کشور عضو‬ ‫شورای حقوق بشر سازمان ملل در‬ ‫ميان امضا کنندگان آن هستند‪.‬‬ ‫تمام ‪ ۲۷‬کشور عضو اتحاديه اروپا‬

‫گزارش نیوزویک از حرکت کشتی ها‬

‫احتمال تقابل ایران و اسرائیل در آب هاي غزه‬ ‫آمریکا و مقامات اروپایي به شکل‬ ‫تعج��ب آوري در مورد خبر اعزام‬ ‫دو کش��تي به غزه آرام نشسته اند‪.‬‬ ‫مقامات این کشور ها معتقدند که‬ ‫جایي براي شک وجود ندارد زیرا‬ ‫خبرگزاري هاي ایران اعالم کرده‬ ‫اند که این یک کش��تي کوچک ایران فقط کمک هاي انساندوستانه‬ ‫اس��ت که این هفته ایران را ترک باش��د‪ ،‬مقامات مصري مي توانند‬ ‫مي کند‪ .‬این کشتي قبل از رسیدن این س��فر را به دالیل تکنیکي مثل‬ ‫ب��ه غزه از عمان‪ ،‬یم��ن و مصر مي مدارکي که باید از فارسي به عربي‬ ‫ترجمه ش��ده باش��د‪ ،‬چند هفته به‬ ‫گذرد‪.‬‬ ‫زمانيکهکشتيایرانيبهکانالسوئز تاخیر بیاندازند‪ .‬یک مقام اروپایي‬ ‫برسد ممکن است با بازرسي مواجه معتقد است که ممکن است مصري‬ ‫شود‪ .‬طبق تحریم هاي سازمان ملل‪ ،‬ه��ا براي بدس��ت آوردن تاثیر بین‬ ‫ایران اجازه صدور اسلحه را ندارد‪ ،‬المللي از دست رفته شان به دست‬ ‫اما حتي اگر محموله کشتي به گفته برزیل و ترکیه که موفق ش��دند با‬

‫ای��ران توافقنامه اتم��ي امضا کنند‪،‬‬ ‫کشتي ایراني را متوقف کنند‪.‬‬ ‫ام��ا اگر زمان��ي کش��تي ایراني به‬ ‫مدیترانه برسد‪ ،‬هیچ کس نمي داند‬ ‫چه اتفاق��ي خواهد افتاد‪ .‬با توجه به‬ ‫گ��روه هایي که در این میان دخیل‬ ‫هستند‪ ،‬مثل اس��رائیلي ها‪ ،‬حماس‬ ‫که حاک��م غزه اس��ت و حاکمان‬ ‫مذهبي ایران‪ ،‬ب��ه هیچ عنوان نباید‬ ‫وارد این خطر شد که با محاسبات‬ ‫غلط یکي از طرفین با یک تصادف‬ ‫غیر مترقبه‪ ،‬به یک دردسر بدتر افتاد‪.‬‬ ‫این تهدیدها وجود دارند حتي اگر‬ ‫مقامات ایراني لحن سخنان آتشین‬ ‫خود را آرام کرده باشند‪.‬‬

‫هم اين بيانيه را امضا کرده اند‪.‬‬ ‫بيانيه ياد شده توسط دولت نروژ از سوی‬ ‫‪ ۵۶‬کشور درمقر ش��ورای حقوق بشر‬ ‫خوانده ش��د و از دولت ايران خواست‬ ‫ک��ه تعهدات خ��ود در قب��ال «اعالميه‬ ‫وين» را ب��ه تمامی اجرا کند وهمچنين‬ ‫توصيه نامه های جامعه بين المللی که در‬ ‫بررسی دوره ای وضعيت حقوق بشر در‬ ‫ايران را قبول کرده به اجرا گذارد‪.‬‬ ‫م��واردی ک��ه در اعالميه وين اش��اره‬ ‫ش��ده‪ ،‬عبارت اس��ت از اجازه حضور‬ ‫گزارش��گران ويژه حقوق بشر به ايران‪،‬‬ ‫اجازه بازديد کميس��ياری عالی حقوق‬ ‫بش��ر‪ ،‬رعايت کردن حقوق بازداشت‬ ‫شدگان و زندانيان و تالش کردن برای‬ ‫حفاظت از حقوق اقليت های مذهبی‪.‬‬ ‫اين بيانيه همچنين از جمهوری اسالمی‬ ‫خواسته درمورد «کشتارها‪ ،‬دستگيری ها‬ ‫و بازداشت هايی» که به دنبال تظاهرات‬ ‫پس از انتخابات ‪ ۱۳۸۸‬اتفاق افتاد تحقيق‬ ‫و تفحص مستقل انجام دهد‪.‬‬ ‫‪ ۵۶‬کش��ور ص��ادر کنن��ده اي��ن بيانيه‬ ‫همچني��ن دراين بياني��ه گفتند‪«:‬ما نمی‬ ‫توانيم بگذاريم که اين نشست شورای‬ ‫حقوق بشر بدون برجسته کردن يکمين‬ ‫س��الگرد اين وقايع در ايران در اين ماه‬ ‫خاتمهيابد‪».‬‬ ‫اي��ن بيانيه م��ی گويد‪«:‬دولت هايی که‬ ‫به اين بيانيه پيوس��ته اند خواس��تار ابراز‬ ‫نگرانی نسبت به جلوگيری از پيشرفت‬ ‫در محافظ��ت از حقوق بش��ر در ايران‬ ‫هس��تند‪ .‬به ويژه پس از وقايعی که پس‬ ‫از انتخابات خرداد ماه گذشته در ايران‬ ‫رخ داده و وقايعی که ش��امل سرکوب‬ ‫پرخش��ونت مخالف��ان‪ ،‬بازداش��ت ها‬ ‫واعدام ها بدون تضمي��ن حداقل های‬ ‫آيين دادرسی‪ ،‬تبعيض های شديد عليه‬ ‫زنان واقليت ها ازجمله پيروان بهايی و‬ ‫محدوديت ه��ای آزادی بيان ومذهب‬ ‫می شود‪».‬‬ ‫کشورهايی چون بلغارس��تان‪ ،‬بوسنی‪،‬‬ ‫بلژيک‪ ،‬لهستان‪ ،‬کانادا‪ ،‬آلمان‪ ،‬قبرس‪،‬‬ ‫آلبانی‪ ،‬لوکزامبورگ‪ ،‬اتريش‪ ،‬ايسلند‬ ‫و مجارس��تان هم از اي��ن بيانيه حمايت‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫روزنامه ‪ ،‬تلویزیون‪ ،‬رادیو‬

‫‪www.paivand.com‬‬


‫‪2‬‬

‫‪2 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 959‬جمعه ‪ 28‬خرداد ‪1389‬‬

‫رفع سوء تفاهم!‬

‫شهباز نخعی ( مونترال )‬

‫مسیر آینده رویدادها هرچه که باشد‪ ،‬در نهایت به سود‬ ‫رستاخیز مردم ایران خواهد بود زیرا هیچ خودکامه‬ ‫و قدرت پرستی نمی تواند در برابر نیروی مردمی‬ ‫که می دانند چه می خواهند و از خود رفع سوء تفاهم‬ ‫کرده اند تاب آورد!‬

‫سرچش��مهء «س��وء تفاهم» را باید در س��ال ها پیش از‬ ‫زمانی که آیت اهلل خمیمی در نوفل لوش��اتوی پاریس‬ ‫زیر درخت سیب نشسته بود و مصاحبه های فریبنده و‬ ‫«خدعه» گرانه می کرد‪ ،‬جستجو نمود ـ يعنی زمانی که‬ ‫مح ّمد رضا شاه از بی تفاوتی و سکون و سکوت مردم‬ ‫ایران در جریان کودت��ای ‪ 28‬مرداد ‪ 1332‬به این نتیجه‬ ‫گیری شگرف رس��ید که می تواند‪ ،‬و چون می تواند‬ ‫پس حق داردف که خواست و ارادهء خود را بر همگان‬ ‫تحمیلکند‪.‬‬ ‫در گ��ذر زمان این تحمی��ل اراده رون��دی رو به تزاید‬ ‫یافت‪ .‬با همه پرس��ی فرمایش��ی برای اصول شش��گانه‬ ‫انقالب سفید شکل گرفت‪ ،‬با «پیوند ناگسستنی شاه و‬ ‫ملّت» تداوم یافت‪ ،‬و سرانجام کار خودشیفتگی‪ ،‬تو ّهم‬ ‫و خود بزرگ بینی به جایی رسید که اعالم شد هرکس‬ ‫با سیاست ها و رهبری خردمندانهء اعلیحضرت همایون‬ ‫شاهنشاه آریامهر موافق نیست‪ ،‬گذرنامه بگیرد و از ایران‬ ‫برود!‬ ‫ّ‬ ‫امّا‪ ،‬سکهء سوء تفاهم مح ّمد رضا شاه و پیامدهای آن‪،‬‬ ‫روی دیگری نیز داشت و آن رفتار مردم ایران در برابر‬ ‫خودکامگی و س��لب حقوق خودشان بود‪ .‬مردمی که‬ ‫حدود ‪ 25‬سال نشسته و نظاره گر آن شده بودند که یک‬ ‫نفر به تدریج همهء حقوق مدنی‪ ،‬اجتماعی و سیاسی را‬ ‫از ایشان س��لب کند‪ ،‬بناگاه با دیدن عکس��ی در ماه و‬ ‫مویی در الی قرآن‪ ،‬به یاد حقوق پایمال ش��ده خویش‬ ‫افتادند و همهء آنه��ا را یکجا و یکدفعه مطالبه کردند‪.‬‬ ‫در آن روند ویرانگر‪ ،‬به روش��نفکران خرده گرفته می‬ ‫شد که چرا به جای روشنگری و آگاهی بخشی‪ ،‬خود‬ ‫نیز جوگیر وضعیت هیجانی جامعه شدند‪ .‬این انتقاد می‬ ‫تواند تا حدودی درست باشد‪ ،‬امّا از یاد نباید برد که در‬ ‫گردب��ادی که هیجان عمومی برپا کرده بود‪ ،‬و خمینی‬ ‫و یارانش با همیاری رس��انه های بیگانه به آن دامن می‬ ‫زدند‪ ،‬صدای شمار اندک روشنفکرانی نیزکه خواستند‬ ‫به مردم هشدار دهند پژواکی درخور نیافت و در هیاهوی‬ ‫برپا شده به گوش ها نرسید‪.‬‬ ‫همین روی د ّوم ّ‬ ‫س��کهء سوء تفاهم‪ ،‬یعنی رفتار دور از‬ ‫تعادل مردم‪ ،‬موجب ش��د که آیت اهلل خمینی بتواند با‬ ‫زیرکی و سهولتی شگفت انگیز بر قدرت چنگ اندازد‬ ‫و به سرعت پایه های آنرا نیز محکم سازد‪ .‬جانشین او‬ ‫نیز از همان روزهای ا ّول رس��یدن به قدرت کوش��ید تا‬ ‫به زعم خود به اس��تحکام بیشتر پایه های قدرت فردی‬ ‫خویش بیفزاید‪ .‬به موازات استحکام قدرت فردی – که‬ ‫نتیجهء طبیعی آن نمی توانست چیزی جز سلب حقوق‬

‫و آزادی های مردم باش��د – سوء تفاهم در شکل های‬ ‫گوناگون ادامه یافت‪ .‬هشت سال آن صرف شنیدن یاوه‬ ‫ها و دروغ پردازی های «سردار سازندگی» شد‪ ،‬هشت‬ ‫سال دیگر در تو ّهم اصالح پذیری نظام و تحقق «مردم‬ ‫ساالری دینی» سپری شد‪ ،‬و چهار سال نیز مردم سرخود‬ ‫را با گزافه گویی های ملیجک دربار سیّدعلی خامنه ای‬ ‫گرم کردند‪.‬‬ ‫ش��نبه آینده‪ 22 ،‬خرداد و سالگرد روزی است که این‬ ‫روند مملو از خودفریبی و س��وء تفاهم متوقّف ش��د‪.‬‬ ‫مردم��ی ک��ه در مقی��اس ‪ 85‬درصد – که بس��یاری از‬ ‫دموکراسی های بزرگ دنیا خواب آنرا هم نمی توانند‬ ‫ببینند – پای صندوق ه��ای رأی رفتند تا به خیال خود‬ ‫از دیگ بزرگ به اصطالح انتخابات‪ ،‬آش نذری مردم‬ ‫س��االری دینی دس��تپخت ولی مطلقه فقیه را بخورند‪،‬‬ ‫ناگهان با تلخکامی دریافتند که دیگ و آش��ی درکار‬ ‫نب��وده و آنچه به آنان وعده داده ش��ده بود‪ ،‬چیزی جز‬ ‫خیمه ش��ب بازی و شعبده نبوده است‪ .‬پی بردن به این‬ ‫حقیقت تلخ بار دیگر ش��رایطی همانند س��ال ‪ 1357‬را‬ ‫بوج��ود آورد‪ ،‬با این تفاوت که س��یّدعلی خامنه ای به‬ ‫عکس مح ّمد رضا شاه برای حفظ قدرت از دست زدن‬ ‫به هیچ جنایتی رویگردان نبوده و نیست‪.‬‬ ‫سوء تفاهم در شکل های گوناگون در طول‬ ‫سی سال گذشته ادامه یافت‪ .‬هشت سال آن‬ ‫صرف شنیدن یاوه ها و دروغ پردازی های‬ ‫«سردار سازندگی» شد‪ ،‬هشت سال دیگر در‬ ‫توهّ م اصالح پذیری نظام و تحقق «مردم ساالری‬ ‫دینی» سپری شد‪ ،‬و چهار سال نیز مردم سرخود‬ ‫را با گزافه گویی های ملیجک دربار‬ ‫س ّیدعلی خامنه ای گرم کردند‪.‬‬

‫دریافت حقیقت و شناخت ماهیت واقعی حکومت تنها‬ ‫به عامهء مردم محدود نماند و بزودی به حلقهء خواص‬ ‫حکومت و ذوب ش��دگان در والیت نیز سرایت کرد‪.‬‬ ‫یکی از این خواص‪ ،‬مح ّمد نوریزاد‪ ،‬نویسندهء روزنامهء‬ ‫والیتمدار «کیهان» و فیلمس��از سرس��پرده والیت‪ ،‬بود‬ ‫ک��ه درجری��ان رویدادهای فجیع پ��س از به اصطالح‬ ‫انتخابات‪ ،‬با انتشار سه نامهء مو ّدبانه و مشفقانه کوشید تا‬ ‫مقام عظمای والیت را به راه راست هدایت کند‪ .‬انتشار‬ ‫این نامه ها کار او را به بازداشت‪ ،‬محاکمه و محکومیت‬ ‫به سه سال و نیم زندان و ‪ 50‬ضربه شلاّ ق کشاند‪ .‬پس از‬ ‫این محکومیت‪ ،‬نوریزاد نامهء سرگشادهء چهارم خود را‬ ‫از داخل زندان خطاب به سیّدعلی خامنه ای منتشر کرد‪.‬‬

‫او در آن نامه نوشت‪« :‬من با همهء اطمینانی که سابقاً در‬ ‫جانبداری از شما می نوش��تم‪ ،‬اکنون نیز در جانبداری‬ ‫از شما می نویس��م‪ :‬ما به روزهای پایان آزمون خویش‬ ‫رسیده ایم‪ ...‬ما و شما مردم خویش را از دست داده ایم‪.‬‬ ‫اگر سکوت و آرامشی در آنان می بینید به ضرب و زور‬ ‫اسلحه اس��ت‪ ...‬برخالف ظاهر تلخ نوشته ام‪ ،‬با صدای‬ ‫بلند و آوازی که همه ی عالم را درنوردد اعالم می دارم‬ ‫که‪ :‬ما شما را دوست داریم و به پایان خوب سرنوشت‬ ‫شما سخت عالقمندیم»‪.‬‬ ‫«جانبداری»‪« ،‬دوست داشتن» و «عالقمندی» مانع از آن‬ ‫نشد که نوریزاد در زندان مورد ضرب و شتم قرارگیرد‬ ‫و به شدّت کتک بخورد‪ .‬هفتهء گذشته پنجمین نامهء‬ ‫سرگشادهء مح ّمد نوریزاد نیز از درون زندان خطاب به‬ ‫خامنه ای‪ ،‬که او را همچن��ان «رهبر گرامی ام» خطاب‬ ‫می کند‪ ،‬منتش��ر ش��د‪ .‬او در بخش��ی از این نامه نوشته‬ ‫است‪« :‬یک سال از ظهور «فتنه» در کشور ما سپری شد؛‬ ‫فتنه ای که به قول رسانه های رسمی و شخصیت های‬ ‫شاخص نظام‪ ،‬هم آبروی ما را مضحکه جهانی ساخت‬ ‫و هم خون و مال جمعی از هموطنان ما را تباه ساخت‪ ،‬و‬ ‫هم شکاف هراسناکی در ساختار ملّی و حیثیتی ما ایجاد‬ ‫کرد»‪.‬‬ ‫نوری��زاد در بخ��ش دیگ��ری از نامهء خ��ود به تحلیل‬ ‫کارنامهء نظامی که سخت دلبس��ته آن بوده – و هنوز‬ ‫نیز هس��ت – پرداخت‪« :‬قبول می فرمایید که ما و شما‬ ‫در این آزمون سی ساله‪ ،‬کارنامهء درخشانی از عمل به‬ ‫وعده های انقالب اسالمی نیاراسته ایم‪ .‬اگر که با خود‬ ‫صادق باش��یم‪ ،‬صدای شکس��تن اقتدارمان را خواهیم‬ ‫شنید‪ .‬متاسفانه آسیب و جراحتی که همهء ما به اسالم و‬ ‫به گرایش دینی مردم وارد آورده ایم‪ ،‬فراتر از آسیب و‬ ‫جراحت همه طول تاریخ است»‪.‬‬ ‫در ای��ن نامه‪ ،‬مح ّمد نوری��زاد بریدن خود از فلس��فهء‬ ‫وجودی والیت مطلقه فقیه و پیوس��تن اش به اردوگاه‬ ‫سکوالریزم را نیز به نمایش می گذارد‪« :‬ای کاش مراجع‬ ‫تقلید و روحانیان ما می دانستند که محدوده آگاهی و‬ ‫دانش آنان‪ ،‬محدود به علومی است که ارتباط چندانی‬ ‫با حساسیت های کشوری و جهانی ندارد‪ ،‬و می دانستند‬ ‫که جامعه‪ ،‬مردم‪ ،‬تاریخ و س��ن ّت های الهی برای خود‬ ‫مختصات و قواعدی دارند و ورود ناآگاهانه به هریک‬ ‫از این حوزه ها‪ ،‬و دخالت ناش��یانه در سیر عالمانه آنها‪،‬‬ ‫جامعه را به آشفتگی حتمی فرومی برد»‪.‬‬ ‫پس از این هشدار آگاهی بخش‪ ،‬نوریزاد آب پاکی را‬ ‫روی دست مقام مع ّظم رهبری می ریزد‪« :‬رهبر گرامی‪،‬‬ ‫ما امروز‪ ،‬چه بخواهیم و چه نخواهیم‪ ،‬شکست خوردهء‬ ‫جوالن تاریخی خویش��یم» و س��پس او را سرزنش می‬ ‫کند که‪« :‬چرا چنان چهرهء مخوف و نامبارکی از اسالم‬ ‫آراس��ته ایم که فرزندان بالفصل خودمان نیز از آن می‬ ‫هراس��ند و بدان تمایلی ندارند؟ و یا چرا با سرمایه های‬ ‫پولی سرزمین خویش به آنچنان غارتی درافتاده ایم که‬ ‫دزدان گردن��ه‪ ،‬فردا‪ ،‬از ما طلبکار آبروی رفتهء خویش‬ ‫خواهند شد؟»!‬ ‫و سرانجام‪ ،‬مح ّمد نوریزاد نامهء خود را با این عبارات به‬ ‫پایان می برد‪« :‬باورم براین است که سران فتنه‪ ،‬درست‬ ‫در بزنگاه نیاز‪ ،‬به یاری ما ش��تافتند‪ .‬اگر آنان نبودند‪ ،‬ما‬ ‫و ش��ما اکنون باید به مردم خود «پاسخ» می گفتیم که‬

‫دریافت حقیقت و شناخت ماهیت واقعی‬ ‫حکومت تنها به عامهء مردم محدود نماند و‬ ‫بزودی به حلقهء خواص حکومت و ذوب‬ ‫شدگان در والیت نیز سرایت کرد‪ .‬یکی از‬ ‫محمد نوریزاد‪ ،‬نویسندهء روزنامهء‬ ‫این خواص‪ّ ،‬‬ ‫والیتمدار «کیهان» و فیلمساز سرسپرده والیت‪،‬‬ ‫بود که درجریان رویدادهای فجیع پس از به‬ ‫اصطالح انتخابات‪ ،‬با انتشار سه نامهء مودّبانه و‬ ‫مشفقانه کوشید تا مقام عظمای والیت را به راه‬ ‫راست هدایت کند‪ .‬انتشار این نامه ها کار او را به‬ ‫بازداشت‪ ،‬محاکمه و محکومیت به سه سال و نیم‬ ‫زندان و ‪ 50‬ضربه شلاّ ق کشاند‪.‬‬

‫مس��ئول این همه عقب ماندگی و کارنابلدی‪ ،‬و رواج‬ ‫گر این همه بی کیاستی و بی لیاقتی‪ ،‬و به باد دهنده این‬ ‫هم��ه فرصت و ثروت‪ ،‬و بدیهی کنندهء این همه دروغ‬ ‫و حرامخواری‪ ،‬و بانی این همه خنده دار ش��دن قانون‪،‬‬ ‫کسی جز خود ما نیست‪ .‬اگر سران فتنه نبودند‪ ،‬ما و شما‬ ‫باید هر روزه به مردم خود پاسخ می گفتیم که چرا سپاه‬ ‫در روز روشن‪ ،‬سهام مخابرات را باال کشید؟ وچرا سپاه‬ ‫و نیروی انتظامی‪ ،‬ب��ا واردات میلیاردها کاالی قاچاق‪،‬‬ ‫همچنان سلحشور و غیور و مردمی اند؟»!‬ ‫ب��ی تردید‪ ،‬نوریزاد در حلقه خواص و ذوب ش��دگان‬ ‫مجرد بلکه نمایندهء طیفی‬ ‫در والیت‪ ،‬نه ی��ک نمونهء ّ‬ ‫اس��ت که روز به روز پرش��مارتر می شوند‪ .‬و باز بدون‬ ‫تردید‪ ،‬ادامهء این روند ریزش‪ ،‬در نهایت کار را به جایی‬ ‫خواهد کشاند که از سرسپردگان و دوستداران باورمند‬ ‫به مقام عظمای والیت کس��ی باقی نماند و زمینه برای‬ ‫کسانی که شیفتهء قدرت در تمامیت آن هستند آماده‬ ‫شود و به حذف مقام مع ّظم رهبری که عم ً‬ ‫ال دیگر سود‬ ‫و خاصیتی برای آنان ندارد بیانجامد‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬مسیر آینده رویدادها هرچه که باشد‪ ،‬در‬ ‫نهایت به سود رستاخیز مردم ایران خواهد بود زیرا هیچ‬ ‫خودکامه و قدرت پرس��تی نمی توان��د در برابر نیروی‬ ‫مردمی که می دانند چه می خواهند و از خود رفع سوء‬ ‫تفاهم کرده اند تاب آورد!‬


3 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010

1389 ‫ خرداد‬28 ‫ جمعه‬959 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

3


‫‪4‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 959‬جمعه ‪ 28‬خرداد ‪1389‬‬

‫در کانادا ‪...‬‬ ‫حمله مادر مهاجر افغانی به دخترش در کبک‬ ‫ایرانتو‪« :‬جهرا کالکی» ‪ ،‬زن مهاجر‬ ‫افغانی که به همراه همس��ر و چهار‬ ‫دختر خ��ود در کبک زندگی می‬ ‫کن��د‪ ،‬بدنبال رابط��ه دختر بزرگ‬ ‫خود با یک ج��وان‪ ،‬وی را با چاقو‬ ‫مجروح کرد‪.‬‬ ‫«بهار ابراهیمی «‪ ،‬دختر ‪ 19‬ساله او‪،‬‬ ‫برغم مخالفت خانواده با یک پسر‬ ‫رابطه برقرار کرده بود و رسانه ها از‬ ‫این اقدام مادرش به عنوان اقدام برای‬ ‫قتل از نوع ناموسی یاد کرده‌اند‪.‬‬ ‫مادر ‪ 38‬ساله افغانی – کانادایی قرار‬ ‫اس��ت به همین اتهام روز ‪ 12‬جون‬ ‫ش‪ ،‬ب��ا رد نظریه حمله ناموس��ی‪،‬‬ ‫مورد محاکمه قرار گیرد‪.‬‬ ‫ای��ن حادث��ه در حض��ور خانواده دلیل این حادثه را عصبانیت ناشی از‬ ‫صورت گرفت و هم اکنون‪ ،‬دختر بحث بین مادر و دختر دانست‪.‬‬ ‫ها تحت حضانت دولت محلی قرار وی از بهار به عنوان «دختر خوب»‬ ‫یاد کرده و گفت‪ ،‬هنوز نتوانس��ته‬ ‫گرفته اند‪.‬‬ ‫ابراهیم ابراهیمی‪ ،‬با دفاع از همس��ر است با دختر مجروح خود پس از‬

‫انتقال او به بیمارستان مالقات کند‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته نیز یک مرد مهاجر‬ ‫افغانی ‪ ،‬همس��ر دوم و پس��رش‪ ،‬به‬ ‫تبانی برای قتل دو دختر و همس��ر‬ ‫سابق اش متهم شدند‪ .‬آن ماجرا نیز‬ ‫قتل ناموسی نام گرفت‪.‬‬

‫زن کانادایی دلیل اشتباه فاحش‬ ‫دروازه‌بانانگلیس!‬ ‫مهر‪ -‬ی��ک روزنامه انگلیس��ی در‬ ‫خصوص اشتباه دروازه بان تیم ملی‬ ‫انگلیس در دیدار با آمریکا نوشت‪:‬‬ ‫نامزد کانادایی رابرت گرین مقصر‬ ‫اصلی این لغزش است‪.‬‬ ‫به گزارش یورواس��پورت‪ ،‬پس از‬ ‫اشتباه دروازه بان تیم ملی انگلیس‬ ‫در گلی ک��ه از آمری��کا دریافت‬ ‫کرد رس��انه های انگلیس انتقادات‬ ‫تندی را نثار این بازیکن ‪ 30‬ساله تیم‬ ‫وست هام کردند‪.‬‬ ‫در این راس��تا روزنامه دیلی میرور‬

‫انگلیس نوش��ت‪ :‬رابرت گرین در‬ ‫این دیدار آشکارا ویران بود چون‬ ‫قبل از جام جهانی دچار شکس��ت‬ ‫عاطف��ی ش��دیدی ش��ده و نامزد‬ ‫کانادای��ی اش وی را ت��رک کرده توضی��ح داد‪« :‬به هم خ��وردن قرار‬ ‫ازدواج هی��چ اثری بر روی تمرکز‬ ‫است‪».‬‬ ‫به اعتق��اد این روزنامه انگلیس��ی‪ ،‬رابرت نداشت‪».‬‬ ‫دلیل این لغزش به هم خوردن قرار پخش شایعات درباره علت اشتباه‬ ‫ازدواج گرین است که موجب شد راب��رت گرین در ش��رایطی دنبال‬ ‫می شود که تیم فابیو کاپلو در حال‬ ‫تمرکز این دوازه بان کم شود‪.‬‬ ‫این درحالی است که اندی ایوانز‪ ،‬آماده سازی برای رویارویی با تیم‬ ‫وکیل گرین ضمن تکذیب این ادعا ملی الجزایر است‪.‬‬

‫رشدتکنولوژی‪،‬‬ ‫فرصت های جدیدی‬ ‫را برای مهاجران ایجاد‬ ‫کرده است‬ ‫ایرانت��و‪ :‬ش��رکت کنن��دگان در‬ ‫کنفرانس اقتص��ادی مونترآل‪ ،‬از‬ ‫کمبود شدید نیروی متخصص در‬ ‫حوزه فناوری اطالعات (‪ )IT‬ابراز‬ ‫نگرانیکردند‪.‬‬ ‫نماین��دگان گروهی از ش��رکت‬ ‫های ب��زرگ کانادایی در جریان‬ ‫برگ��زاری « گف��ت و گوه��ای‬ ‫اقتص��ادی بی��ن الملل��ی « اعالم‬ ‫کردند‪ ،‬ب��رای حفظ جایگاه خود‬ ‫در عرصه های جهانی و ادامه روند‬ ‫توس��عه‪ ،‬مجبور به بهره گیری از‬ ‫متخصصین عالقمن��د از خارج از‬ ‫کشورهستند‪.‬‬ ‫در همین زمینه ‪ ،‬رییس ش��رکت‬ ‫آی تی ‪ CGI‬در مونترآل گفت‪»:‬‬ ‫م��ا برای حفظ کیفی��ت و کمیت‬ ‫تولیدات و خدمات خود‪ ،‬نیازمند‬ ‫درگیر کردن مهاجران‪ ،‬در حوزه‬ ‫های کاری خود هستیم‪».‬‬ ‫بخش مهندس��ی و تکنولوژی از‬ ‫آن جهت بیش از سایر حوزه ها ‪،‬‬ ‫با کمبود نیرو در کانادا مواجه می‬ ‫شود که پس از یک دوره اشتیاق به‬ ‫تحصیل در آن حوزه طی سال های‬ ‫منتهی به ‪ ،2000‬دیگر از محبوبیتی‬ ‫بین جوان��ان برخوردار نیس��ت و‬ ‫اتکای شرکت های بزرگ ‪ ،‬تنها‬ ‫به مهاج��ران و توانمندیهای آنها‬ ‫استوار گشته است‪.‬‬ ‫ه��م اکن��ون گرای��ش جوان��ان‬ ‫کانادایی‪ ،‬بیشتر به تحصیل در زمینه‬ ‫های مدیریت‪ ،‬بازرگانی و حقوق‬ ‫اس��ت و بخش اعظم دانشجویان‬ ‫رشته های مهندسی دانشگاه های‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬

‫‪4 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010‬‬

‫بریتیش کلمبیا در آستانه‬ ‫حذف تجمیع مالیات های‬ ‫استانی و فدرال (اچ‪.‬اس‪.‬تی)‬

‫«بیل وندر زالم» نخست وزیر سابق دولت محلی بریتیش‬ ‫کلمبیا‪ ،‬در این زمینه پیشرو بوده و معتقد است دریافت‬ ‫‪12‬درصد مالیات از کاالها و خدمات ‪ ،‬به جای ‪ 5‬درصد‬ ‫قبلی‪ ،‬دزدی از جیب مردم است‪.‬‬

‫ایرانتو‪ :‬برگزارکنندگان طومار مخالفت با طرح تجمیع مالیات های استانی‬ ‫و ف��درال (‪ )HST‬در بریتیش کلمبیا‪ ،‬اعالم کردند‪ ،‬تعداد امضاهای مورد‬ ‫نیاز برای تجدید نظر در قانون جدید‪ ،‬در ‪ 85‬منطقه کش��ور‪ ،‬به حدنصاب‬ ‫‪15‬درصد رسید‪.‬‬ ‫ه��م اکنون گروه مذکور می توانند ‪ ،‬دولت محل��ی را برای عدم اجرای‬ ‫قانون مالیات ها تحت فشار قرار دهند‪ .‬کاری که بدون هیچگونه دردسر‬ ‫و مخالفتی‪ ،‬در استان انتاریو‪ ،‬انجام و از اجرای آن نیز از اول جوالی آغاز‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫طبق مقررات محلی‪ ،‬ستاد انتخابات استان‪ ،‬می بایست‪ ،‬امضاهای ارائه شده‬ ‫را با مشخصات افراد واجد شرایط رأی دادن تطبیق دهند تا از اعتبار دست‬ ‫کم ‪10‬درصد آنها مطمئن شوند‪.‬‬ ‫در صورت تأیید ستاد‪ ،‬درخواست مورد نظر به یک کمیته پارلمانی ارائه‬ ‫خواهد شد و آنان ‪ 90‬روز مهلت دارند یا الیحه تجدید نظر را در پارلمان‬ ‫مطرح کنند و یا موضوع به رفراندوم گذاشته شود‪.‬‬ ‫«بیل وندر زالم» نخس��ت وزیر سابق دولت محلی بریتیش کلمبیا‪ ،‬در این‬ ‫زمینه پیش��رو بوده و معتقد اس��ت دریافت ‪12‬درصد مالیات از کاالها و‬ ‫خدمات ‪ ،‬بجای ‪5‬درصد قبلی‪ ،‬دزدی از جیب مردم اس��ت‪ ( .‬هم اکنون‬ ‫تنها بخش��ی از کاالها و خدمات مشمول هر دو مالیات ‪5‬درصد فدرال و‬ ‫‪7‬درصد استانی هستند)‬


‫‪5‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 959‬جمعه ‪ 28‬خرداد ‪1389‬‬

‫کانادایی ها بیش از گذشته‬ ‫از کمبود وقت رنج می برند‬

‫ایرانت��و‪ :‬کانادایی های بیش��تری‪،‬‬ ‫گرفتار کمبود وق��ت برای دیدن‬ ‫خویش��اوندان و ی��ا مالقات های‬ ‫کاری شده اند‪.‬‬ ‫مؤسس��ه ‪Canadian Index of‬‬ ‫‪ Wellbeing‬روز سه شنبه گزارشی‬ ‫را منتش��ر کرد که به بررسی شیوه‬ ‫استفاده از زمان برای امور کاری و‬ ‫تفریحی طی ‪ 15‬تا ‪ 20‬سال گذشته‬ ‫پرداخته است‪.‬‬ ‫آنان دریافتند که تع��داد مردان و‬ ‫زنانی که از محدویت و فشار زمانی‬ ‫گالیه می کنند‪ ،‬از ‪16.4‬درصد در‬ ‫س��ال ‪ ، 1992‬ب��ه ‪19.6‬درصد در‬ ‫سال ‪ 2005‬افزایش یافته است‪.‬‬ ‫بیشتر اینگونه افراد را والدین مجرد‬ ‫با فرزندان جوان تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫در عین حال‪ ،‬احساس کمبود وقت‬ ‫در زنان به نسبت مردان بیشتر بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫افزایش مراقبت از سالمندان‪:‬‬ ‫بسیاری از افراد بالغ ‪ ،‬از جمله زنان‬ ‫وق��ت خود را ب��رای نگهداری از‬ ‫س��المندان صرف م��ی کنند‪ .‬در‬ ‫مطالعه مذک��ور‪ ،‬از هر ‪ 4‬کانادایی‬ ‫‪ ،‬یکی از آنها‪ ،‬سرگرم مراقبت از‬ ‫س��المندان ب��وده و از هر ‪ 5‬نفر نیز‬ ‫یک نفر مس��ئولیت پرس��تاری از‬ ‫کودکان یا س��المندان را بر عهده‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫تعداد کمی از کانادایی ها ساعت‬ ‫ه��ای طوالنی کار م��ی کنند‪ ،‬اما‬ ‫تعداد کس��انی که در ساعت های‬ ‫غیر مجاز مثل آخر هفته‪ ،‬ش��یفت‬

‫های گردشی یا شبانه مشغول بکار‬ ‫هستند‪ ،‬زیاد است‪.‬‬ ‫نس��بت کانادایی های بین ‪ 20‬تا ‪64‬‬ ‫ساله که به ان شکل کار می کنند‪،‬‬ ‫از ‪22‬درص��د در س��ال ‪ ،1992‬ب��ه‬ ‫‪28‬درصد در س��ال ‪ 1999‬رسیده ‪،‬‬ ‫اما در سال ‪ ،2008‬به حد ‪25‬درصد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫در بخش دیگ��ری از این گزارش‬ ‫آمدهاست‪،‬باتوجهبهتمایلمشتریان‬

‫به ارائه سرویس در روزهای تعطیل‬ ‫و آخر هفت��ه‪ ،‬کارفرمایان‪ ،‬به افراد‬ ‫بیشتری جهت کار مداوم در طول‬ ‫هفته و سال‪ ،‬نیاز پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫در این مطالعه نتیجه گیری شده که‬ ‫میزان صرف وقت با اعضای فامیل‬ ‫و خانواده ‪ ،‬روز به روز کمتر ش��ده‬ ‫و الزم اس��ت در این زمینه سیاست‬ ‫های جدی��دی ب��رای کارفرمایان‬ ‫تدوین گردد‪.‬‬

‫‪5 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010‬‬

‫موافقتنمایندگانپارلمان‪،‬‬ ‫با طرح تحول پذیرش پناهندگان‬ ‫ایرانتو‪ :‬دولت محافظه کار کانادا‪،‬‬ ‫ظاهرا توانس��ته است‪ ،‬با جلب نظر‬ ‫نماین��دگان اح��زاب نئودمکرات‬ ‫و بالک کبک��وا‪ ،‬به اتف��اق نظر‪،‬‬ ‫در زمینه طرح تحول در سیس��تم‬ ‫پذیرش پناهندگان دست یابد‪.‬‬ ‫این درحالیس��تکه قانون جدید‪ ،‬با‬ ‫آنچ��ه که قبال و در بهار گذش��ته‬ ‫ارائه شده بود‪ ،‬تفاوت دارد‪.‬‬ ‫در مجم��وع نماین��دگان پارلمان‬ ‫تصمیمگرفتهاند‪،‬ضمنجلوگیری‬ ‫از دور زدن قوانین موجود توسط‬ ‫افراد س��ودجو ‪ ،‬ام��کان پذیرش‬ ‫سریعتر متقاضیان واقعی نیز فراهم‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫اما منتقدان با برخی موارد موجود‬ ‫در پی��ش نویس قان��ون‪ ،‬بویژه از‬ ‫تصمیم دولت نس��بت به رد سریع‬ ‫درخواست متقاضیان پناهندگی از‬ ‫کشورها و مناطق موسوم به «‪»Safe‬‬ ‫موافق نبودند ‪.‬‬

‫استقبال مخاطبان کانادايي از فيلم به رنگ ارغوان‬ ‫ایرنا‪ :‬تهيه کننده فيلم س��ينمايي به‬ ‫رنگ ارغوان از اس��تقبال گسترده‬ ‫ايراني هاي مقيم کان��ادا از اين اثر‬ ‫سينمايي خبر داد‪.‬‬ ‫«س��يد جم��ال س��اداتيان» ‪ :‬فيل��م‬ ‫س��ينمايي به رنگ ارغوان در يکي‬ ‫از سينماهاي ش��هر تورنتوي کانادا‬ ‫اکران شده است‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬ب��ه رنگ ارغ��وان از‬ ‫‪ 4‬خردادم��اه در اي��ن ش��هر اکران‬

‫ش��ده و در اين مدت استقبال بسيار‬ ‫گس��ترده اي از اين اثر سينمايي از‬ ‫سوي ايرانيان مقيم کانادا انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تهيه کننده فيلم هفت دقيقه تا پاييز‬ ‫خاطر نشان کرد‪ :‬هم اکنون بسياري‬ ‫از شهرهاي کانادا متقاضي اکران به‬ ‫رنگ ارغوان هستند و با مهيا شدن‬ ‫شرايط‪ ،‬اين اثر س��ينمايي در چند‬ ‫شهر ديگر کانادا به اکران عمومي‬

‫مي رسد‪.‬‬ ‫ساداتيان يادآور شد‪ :‬از ابتداي اکران‬ ‫به رنگ ارغوان در کانادا بسياري از‬ ‫نهادهاي س��ينمايي و مخاطبان اين‬ ‫اثر سينمايي خواستار حضور دست‬ ‫اندرکاران اين اثر سينمايي در کانادا‬ ‫بودن��د که ب��ه دليل آنک��ه ابراهيم‬ ‫حاتمي کيا کارگردان‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬

‫کش��ورهای امن‪ ،‬به مناطقی گقته‬ ‫می‌شود که مسائل مربوط به حقوق‬ ‫بش��ر و دمکراس��ی در آنها رعایت‬ ‫می شود و کانادا لزومی به پذیرش‬ ‫پناهن��ده از آنها نمی بیند‪ .‬دولت به‬ ‫اصرار مخالفان‪ ،‬واژه « ‪»designated‬‬ ‫را جایگزین «‪ »Safe‬کرد‪.‬‬ ‫اش��اره قانون جدید به کشورهایی‬ ‫نظیر مکزیک اس��ت که بیشترین‬ ‫حجم پناهندگان به کانادا را بخود‬ ‫اختصاص م��ی هن��د‪ ،‬در حالیکه‬ ‫می بایس��ت از طری��ق روش های‬ ‫مهاجرت اقدام کنند‪.‬‬ ‫تغییرات جدی��د‪ ،‬به وزیر مهاجرت‬ ‫اختی��ار م��ی ده��د ‪ ،‬در خصوص‬ ‫درخواست تجدیدنظر افرادی که‬ ‫تقاضایشان رد شده تصمیم بگیرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن مدت زم��ان انتظار برای‬ ‫بررس��ی تقاضاها و ص��دور حکم‬ ‫دادگاه فدرال ‪ ،‬که پیش از این بین‬ ‫‪ 3‬تا ‪ 4‬سال بود‪ ،‬به چهار ماه در قانون‬ ‫جدید کاهش یافت‪.‬‬ ‫در بخ��ش دیگری از قانون جدید‪،‬‬

‫متقاضیان برای دریافت شهروندی‬ ‫کان��ادا‪ ،‬م��ی بایس��ت دس��ت کم‬ ‫س��ه س��ال از چهارس��ال منتهی به‬ ‫درخواست خود را در کانادا اقامت‬ ‫کرده باشند و دولت باید از این نظر‬ ‫کامال مطمئن گردد‪.‬‬ ‫همچنی��ن مش��اوران مهاجرت که‬ ‫بصورت غیرقانون��ی‪ ،‬قصد فریب‬ ‫دول��ت و دور زدن قوانین جاری را‬ ‫داشته باشند‪ ،‬به پرداخت ‪100،000‬‬ ‫دالر جریمه یا پنچ س��ال زندان و یا‬ ‫هردو محکوم می شوند‪.‬‬ ‫«جیس��ون کنی» وزی��ر مهاجرت‪،‬‬ ‫هفته گذشته‪ ،‬ابراز امیدواری کرده‬ ‫بود‪ ،‬با تغییرات پیشنهادی لیبرال ها‪،‬‬ ‫رأی مثبت آنها را نیز جلب کند‪.‬اما‬ ‫بدلیل پافشاری آنها بر موضع خود‪،‬‬ ‫محافظ��ه کاران‪ ،‬به س��مت جلب‬ ‫موافق��ت دو حزب دیگ��ر کانادا‬ ‫یعنی نئودمکرات ها و بالک کبکوا‬ ‫حرکت کردند‪.‬‬ ‫انتظار می رود قانون جدید‪ ،‬اول ماه‬ ‫جوالی به تصویب برسد‪.‬‬


‫‪6‬‬

‫‪6 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 959‬جمعه ‪ 28‬خرداد ‪1389‬‬

‫در جهان‪...‬‬ ‫درخواست برای ممنوعیت ختنه زنان‬ ‫در کردستان عراق‬ ‫دیدبان حق��وق بش��ر از مقام های‬ ‫دولت خودمختار کردس��تان عراق‬ ‫خواسته تا ختنه زنان در شمال عراق‬ ‫را ممنوع اعالم کنند‪.‬‬ ‫ای��ن س��ازمان حق��وق بش��ری در‬ ‫گزارش جدید خود می گوید این‬ ‫عمل ب��ه طور گس��ترده در مناطق‬ ‫کردنشین عراق رواج دارد‪.‬‬ ‫در برخی نواحی‪ ،‬نزدیک به هفتاد‬ ‫درصد دخت��ران و زنان جوان ختنه‬ ‫ش��ده اند‪ .‬عمل ختنه در بسیاری از‬ ‫مناطق عراق صورت نمی گیرد‪.‬‬ ‫دیدبان حقوق بشر می گوید ختنه‬ ‫زنان که توجیه پزشکی هم ندارد‪،‬‬ ‫اغلب توسط افراد غیر متخصص و‬ ‫در شرایط غیر بهداشتی صورت می‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫این گ��زارش از دولت خودمختار‬ ‫کردنشین عراق می خواهد تا ختنه‬ ‫زنان را ممن��وع اعالم کند‪ .‬پیش از‬ ‫این هم بارها از مقام های کرد عراق‬ ‫خواسته شده بود تا جلوی گسترش‬ ‫رسم ختنه زنان را بگیرند‪.‬‬ ‫گزارش هفت��اد و س��ه صفحه ای‬ ‫دیدبان حقوق بشر تجربیات دختران‬ ‫و زنان جوان کرد عراقی را منتش��ر‬ ‫کرده و می گوید رهبران سیاسی و‬ ‫مذهبی این منطقه‪ ،‬نظرات مختلفی‬ ‫در این باره بیان می کنند‪.‬‬ ‫این گزارش م��ی گوید ختنه زنان‬ ‫عوارض و آثار س��وئی ب��ر زنان و‬ ‫دختران باقی می گذارد و این افراد‬ ‫تا مدتها تح��ت عوارض آن تا قرار‬

‫در برخی نواحی‪ ،‬نزدیک به‬ ‫هفتاد درصد دختران و زنان‬ ‫جوان ختنه شده اند‪.‬‬

‫دارند‪.‬‬ ‫گزارش��گران دیدبان حقوق بش��ر‬ ‫از م��اه مه تا ژوئ��ن ‪ 2009‬در چهار‬ ‫روستای ش��مال عراق و در حلبچه‬ ‫با س��ی و یک دختر و زن جوان به‬ ‫گفت و گو نشسته اند‪.‬‬ ‫این اف��راد همچنین ب��ا روحانیون‪،‬‬ ‫قابله ها‪ ،‬کارمندان مراکز بهداشتی‬ ‫که عمل ختنه در آنها صورت می‬ ‫گیرد و مقام ه��ای دولتی مصاحبه‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫عم��ل ختنه می��ان زن��ان در مناطق‬ ‫کردنش��ین عراق بین س��نین سه تا‬ ‫دوازده س��ال صورت می گیرد‪ .‬در‬ ‫مواردی فشارهای اجتماعی باعث‬ ‫ش��ده تا زنان بالغ نیز به عمل ختنه‬ ‫دس��ت بزنند که در این موارد‪ ،‬این‬ ‫اق��دام (ختنه) ش��رط ازدواج با این‬ ‫زنان بوده است‪.‬‬

‫یک هزار میلیارد دالر‬ ‫ارزش معادن زیرزمینی افغانستان‬ ‫نتایج یک پژوهش نشان داده است که معادن زیر زمینی افغانستان به مراتب‬ ‫با ارزش تر از آن چیزیست که پیش از این تصور می شد‪.‬‬ ‫یک گروه مشترک کارشناسان وزارت دفاع آمریکا و اداره زمین شناسی‬ ‫آمریکا تخمین زده اند که ذخایر زیرزمینی مس‪ ،‬آهن‪ ،‬نیوبیوم‪ ،‬لیتیوم و‬ ‫طال در افغانستان‪ ،‬بیشتر از یک هزار میلیارد دالر ارزش دارد‪.‬‬ ‫جزییات تحقیقات اداره زمین شناسی آمریکا اولین بار در سال ‪ 2007‬منتشر‬ ‫شد و پس از آن‪ ،‬آمریکا در دسامبر سال گذشته‪ ،‬ارزیابی خود را در مورد‬ ‫ارزش تخمینی این معادن تکمیل کرد‪.‬‬ ‫و ح��اال به تازگی‪ ،‬تخمین ارزش یک هزار میلیارد دالری این معادن‪ ،‬در‬ ‫نیویورک تایمز منتشر شده است‪.‬‬ ‫با آنکه استخراج این معادن و توسعه این صنعت‪ ،‬به سالها وقت نیاز دارد‪،‬‬ ‫اما مقامات باور دارند که ظرفیت معادن زیرزمینی افغانستان به حدی است‬ ‫که می تواند قبل از آغاز استخراج‪ ،‬توجه سرمایه گذاران زیادی را به خود‬ ‫جلب کند‪.‬‬ ‫وزارت معادن و صنایع افغانستان می گوید‪ ،‬هنوز نمی تواند آمار ارایه شده‬ ‫در این پژوهش را تائید کند اما این وزارت‪ ،‬در مورد غنی بودن افغانستان‬ ‫از نظر معادن تردید ندارد‪.‬‬ ‫جواد عمر‪ ،‬سخنگوی این وزارت می گوید که اگر استخراج فنی از این‬ ‫معادن صورت گیرد‪ ،‬افغانستان می تواند به خودکفایی رسیده و از کمک‬ ‫های جامعه جهانی بی نیاز شود‪.‬‬ ‫این معادن در نقاط مختلف در سراس��ر افغانستان پراکنده شده اند‪ ،‬اما بر‬ ‫اساس پژوهشها‪ ،‬بخش اعظم این معادن در مناطق جنوبی و شرقی افغانستان‬ ‫و در امتداد مرزهای این کشور با پاکستان موقعیت دارد‪.‬‬ ‫اما مناطقی چون غزنی‪ ،‬در مرکز افغانستان نیز جایگاه ذخایر عظیمی دانسته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫دولت افغانس��تان می گوید‪ ،‬این ارزیابی ها از س��وی اداره زمین شناسی‬ ‫آمریکا و به درخواست دولت افغانستان صورت گرفته است‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬سوالهایی زیادی هنوز در مورد چگونگی استخراج این معادن‬ ‫و سرمایه گذاری ها در این عرصه وجود دارد‪.‬‬ ‫ادام��ه نا امنی ها در افغانس��تان و ضعف حکومتداری در این کش��ور نیز‬ ‫چالشهای دیگری سر راه استخراج این معادن تلقی می شود‪.‬‬

‫اوباما نشت نفتی را‬ ‫با حمالت یازده سپتامبر مقایسه کرد‬

‫باراک اوباما گفت تمام توانایی‬ ‫کشور برای مقابله با این فاجعه‬ ‫بسیج شده است‬

‫باراک اوباما روز دوش��نبه نش��ت‬ ‫نفتی خلی��ج مکزیک را با ماجرای‬ ‫حمالت یازده سپتامبر سال ‪ 2001‬به‬ ‫نیویورک و واشنگتن مقایسه کرد و‬ ‫گفت برای همیشه سیاست انرژی‬ ‫آمری��کا را تحت تاثیر قرار خواهد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫آق��ای اوبام��ا ق��ول داد آلودگ��ی‬ ‫س��واحل خلیج مکزیک رفع شود‬ ‫و س��کنه و بازرگانان آسیب دیده‬ ‫به سرعت غرامت خود را از بی پی‬ ‫دریافتکنند‪.‬‬ ‫او از حزب دمک��رات و طرفداران‬ ‫خ��ود خواس��ت از سیاس��ت های‬ ‫دولت برای ان��رژی پاک حمایت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ب��اراک اوباما در بازدید از ایالتهای‬ ‫آس��یب دیده جن��وب اطمینان داد‬ ‫غذاهایدریاییمنطقهفاقدآلودگی‬ ‫های ناش��ی از نشت نفتی باشد و از‬ ‫گردش��گران خواست سفر خود را‬ ‫به سواحل سفید خلیج مکزیک لغو‬ ‫نکنند‪.‬‬ ‫او گفت تمام توانایی کش��ور برای‬ ‫مقابله با این فاجعه بس��یج ش��ده و‬ ‫متعهد ش��د همه چیز به حال عادی‬ ‫باز گردد‪.‬‬

‫رئی��س جمه��ور آمری��کا اف��زود‬ ‫«مکالم��ات س��ازنده ای» با بی پی‬ ‫داش��ته و اظهار امی��دواری کرد تا‬ ‫مالق��ات روز چهارش��نبه خ��ود با‬ ‫مدیر این ش��رکت پیشرفتهای قابل‬ ‫مالحظه ای در ایجاد صندوقی برای‬ ‫پرداخت غرامت به آسیب دیدگان‬ ‫بدست آمده باشد‪.‬‬ ‫در همی��ن حال بیل برت��ون معاون‬ ‫س��خنگوی کاخ سفید گفته است‬ ‫این صندوق به س��رعت خسارات‬ ‫«چند میلیارد دالری» را می پردازد‪.‬‬ ‫باراک اوباما قرار است شامگاه سه‬ ‫ش��نبه در یک برنامه تلویزیونی از‬ ‫کاخ س��فید با مردم آمریکا درباره‬ ‫این فاجعه محیط زیس��تی س��خن‬ ‫بگوید‪.‬‬ ‫او تاکنون چهار سفر به ایالت های‬ ‫آسیب دیده داشته و در دیدار روز‬ ‫دوشنبه خود با مردم آالباما‪ ،‬می سی‬ ‫سی پی و فلوریدا مالقات کرد و با‬ ‫آنها نهار خورد‪ ،‬قدم زد و به نگرانی‬ ‫هایشان گوش کرد‪.‬‬ ‫انفج��ار در یک س��کوی نفتی در‬ ‫نزدیکی س��واحل ایال��ت لوئیزیانا‬ ‫ک��ه در ‪ 20‬آوریل رخ داد‪ ،‬موجب‬ ‫کشته شدن یازده نفر و نشت روزانه‬ ‫ده ها هزار بش��که نف��ت به خلیج‬ ‫مکزیک شد‪.‬‬ ‫شرکت بی پی گفته است پاکسازی‬ ‫مناطق آلوده حدود ‪ 6/1‬میلیارد دالر‬ ‫هزینه خواهد داشت‪.‬‬ ‫ارزش سهام این شرکت روز دوشنبه‬ ‫در بازاره��ای ب��ورس نیویورک و‬ ‫لندن مجددا سقوط کرد و ‪ 9‬درصد‬ ‫کاهش یافت‪.‬‬


‫‪7‬‬

‫‪7 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 959‬جمعه ‪ 28‬خرداد ‪1389‬‬

‫هشدار سازمان ملل‬ ‫در مورد گسترش خشونت های قرقیزستان‬ ‫بی بی س��ی ‪ -‬س��ازمان ملل متحد‬ ‫هش��دار داده اس��ت ک��ه چنانچه‬ ‫خشونت های قومی در قرقیزستان‬ ‫هر چ��ه زودتر پای��ان نیابد‪ ،‬ممکن‬ ‫است دامنه خشونت ها به کشورهای‬ ‫همسایه قرقیزستان نیز کشیده شود‪.‬‬ ‫روپرت کولویل‪ ،‬سخنگوی سازمان‬ ‫مل��ل متحد ب��ه بی بی س��ی گفت‬ ‫اقلیت های قومی در تاجیکس��تان‬ ‫و ازبکستان همراه با سایر اقلیت ها‬ ‫در قرقیزستان‪ ،‬در معرض خطر قرار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫در همی��ن حال ع��ده ای از ازبک‬ ‫های قرقیزستان‪ ،‬در ناحیه جنگ زده‬ ‫جنوب این کشور‪ ،‬یک انبار نفت را‬ ‫تصرف کرده و تهدید کرده اند که‬ ‫اگر دولت موقت قرقیزستان سعی‬ ‫کند با توس��ل به زور کنترل آن را‬ ‫پس بگیرد‪ ،‬انبار را منفجر خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مقامات قرقیزستان سرگرم گفتگو‬ ‫با نمایندگان ازبک هائی هستند که‬ ‫کنترل این انبار نفت را که در شهر‬ ‫اوش قرار دارد‪ ،‬به دست گرفته اند‪.‬‬ ‫اوش در هفته گذشته شاهد درگیری‬ ‫های خونی��ن بین اقلیت های قومی‬ ‫ازبک و قرقیز بوده است‪.‬‬ ‫قس��مت اعظم نفتی ک��ه در منطقه‬ ‫توزیع می ش��ود‪ ،‬در این محل انبار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تخمین زده می شود که بیش از یک‬ ‫میلیون نفر در جنوب قرقیزس��تان‪،‬‬ ‫خانه های خود را به دلیل درگیری‬ ‫های اخیر بین دو اقلیت قومی قرقیز‬ ‫و ازبک‪ ،‬ترک کرده اند‪.‬‬

‫اقلیت ازبک‪ ،‬نیروهای دولتی را به کمک و حمایت از‬ ‫قرقیزهای مسلح متهم کرده است‬

‫هواپیماهای روس��یه و سازمان ملل‬ ‫متحد رساندن محموله های کمکی‬ ‫به ساکنان منطقه را آغاز کرده اند‪.‬‬ ‫در حدود ‪ ۷۵۰۰۰‬نفر از اقلیت قومی‬ ‫ازب��ک در طی چند روز گذش��ته‬ ‫به ازبکس��تان گریختن��د اما اکنون‬ ‫قرقیزستان مرزهایش با این کشور‬ ‫همسایه را بسته است‪.‬‬ ‫سه روز عزای ملی‬

‫مقامات قرقیزس��تان ب��رای یادبود‬ ‫قربانیان درگیری های هفته گذشته‬ ‫در ش��هر اوش‪ ۳ ،‬روز ع��زای ملی‬ ‫اعالم کرده اند‪.‬‬ ‫آماررس��می کش��ته ش��دگان در‬ ‫درگیری ها بین اقلیت قومی قرقیز‬ ‫و ازبک‪ ،‬دست کم ‪ ۱۷۹‬نفر اعالم‬ ‫شده و گفته می شود که ‪ ۱۸۷۰‬نفر‬ ‫هم زخمی شده اند‪.‬‬

‫اما آم��ار واقعی کش��ته ش��دگان‬ ‫مش��خص نیس��ت چون بس��تگان‬ ‫بس��یاری از آنها بدون ثب��ت نام و‬ ‫مشخصات‪ ،‬این اجساد را به خاک‬ ‫سپرده اند‪.‬‬ ‫مقام��ات محل��ی م��ردی را به ظن‬ ‫یک��ی از ترتیب دهن��دگان اصلی‬ ‫خشونت ها دستگیر کرده اند‪ .‬آنها‬ ‫می گویند که شواهد محکمی در‬ ‫دست دارند که نشان مید هد قربان‬ ‫بک باقی اف‪ ،‬رئیس جمهور پیشین‬ ‫قرقیزستان از خشونت هائی که در‬ ‫اوش روی داده‪ ،‬حمایت می کند‪.‬‬ ‫در همین حال رئیس پلیس ش��هر‬ ‫اوش‪ ،‬ک��ه چن��د روز اخیر صحنه‬ ‫درگیری ها بوده گفته است گزارش‬ ‫ها در مورد تجاوز جنسی و کشتار‬ ‫بیرحمانهممکناستحقیقتداشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی ک��ه با ب��ی بی س��ی صحبت‬

‫می‌کرد گفت از آنجا که بس��یاری‬ ‫قتل ها ثبت نشده است‪ ،‬این امکان‬ ‫وج��ود دارد که رقم واقعی کش��ته‬ ‫ش��دگان از ‪ 170‬نفری که رس��ما‬ ‫اعالم شده‪ ،‬بیشتر باشد‪.‬‬ ‫با برقراری وضعیت ف��وق العاده و‬ ‫استقرار نیروهای دولتی در شهرهای‬ ‫اوش و جالل آباد و نواحی اطراف‬ ‫آنها‪ ،‬ساکنان ازبک این مناطق گفته‬ ‫اند نظامیان قرقیز‪ ،‬که برای استقرار‬ ‫آرامش به منطقه اعزام شده اند‪ ،‬به‬ ‫سوی آنان تیراندازی می کنند‪.‬‬ ‫س��اکنان جن��وب قرقیزس��تان ب��ه‬ ‫خص��وص منطق��ه جالل آب��اد به‬ ‫حمای��ت از قربان بی��ک باقی اف‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری سرنگون شده این‬ ‫کشور شهرت دارند اما آقای باقی‬ ‫اف‪ ،‬که به بالروس گریخته‪ ،‬دست‬ ‫داش��تن در اغتشاش��ات اخیر را به‬ ‫شدت تکذیب کرده است‪.‬‬ ‫در تحولی دیگر‪ ،‬روسیه اعالم کرده‬ ‫ک��ه حد اقل در ح��ال حاضر اعزام‬ ‫نیروهای حافظ صلح به قرقیزستان‬ ‫منتفیاست‪.‬‬ ‫روز ‪ 14‬ژوئ��ن‪ ،‬کش��ورهای عضو‬ ‫س��ازمان پیمان امنی��ت جمعی‪ ،‬که‬ ‫یک نهاد منطقه ای به رهبری روسیه‬ ‫است‪ ،‬با تشکیل جلسه فوق العاده‪،‬‬ ‫درخواست دولت قرقیزستان برای‬ ‫اع��زام نیروهای واکنش س��ریع به‬ ‫جنوب این کش��ور را مورد بررسی‬ ‫قرار داده بود‪.‬‬ ‫مناب��ع نزدیک ب��ه کاخ کرملین به‬ ‫خبرنگار بی بی س��ی گفتند که در‬ ‫این جلسه روس��یه موافقت کرد تا‬ ‫ب��رای کمک به تثبی��ت اوضاع در‬ ‫قرقیزستان هلیکوپتر و سایر وسایل‬ ‫نقلیه و سوخت در اختیار دولت این‬ ‫کش��ور قرار دهد ولی با اعزام نیرو‬ ‫مخالفتکرد‪.‬‬

‫تالش اتحادیه اروپا‬ ‫برای پایان دادن به حصر غزه‬ ‫بی بی سی ‪ -‬اتحادیه اروپا به دنبال‬ ‫راهی اس��ت تا از طریق آن به پایان‬ ‫محاصره غزه توسط اسرائیل کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫کاترین اش��تون‪ ،‬مس��ئول سیاست‬ ‫خارجی اتحادی��ه اروپا‪ ،‬گفت این‬ ‫اتحادی��ه قص��د دارد گروه��ی را‬ ‫س��ازمان دهی کند تا از طریق آنها‬ ‫از ارس��ال اجن��اس و کمک های‬ ‫بشردوستانه به غزه اطمینان حاصل‬ ‫کند‪ .‬س��خنان خانم اشتون در آغاز‬ ‫نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا‬ ‫درلوکزامبورگمطرحشد؛نشستی‬ ‫که از محورهای آن‪ ،‬اعمال تحریم‬ ‫های بیشتر علیه ایران‪ ،‬بهبود روابط با‬ ‫صربستان و همچنین خشونت های‬ ‫قرقیزستان خواهد بود‪.‬‬ ‫کاترین اش��تون‪ ،‬مس��ئول سیاست‬ ‫خارجی اتحادیه اروپا‪ ،‬گفت انجام‬ ‫تحقیقات معتبر و موثق در این زمینه‬ ‫بسیار اهمیت دارد‪.‬‬ ‫با این حال هدف اصلی او تشکیل‬ ‫گروهی متشکل از ناظران اتحادیه‬ ‫اروپا اس��ت که م��ی تواند موجب‬ ‫از س��رگیری انتق��ال ت��دارکات و‬ ‫کمک های بشردوس��تانه به مردم‬ ‫غزه ش��ود و در عین حال از هراس‬ ‫اس��رائیل در مورد انتقال س�لاح به‬ ‫این منطقه ه��م بکاهد‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگرترکی��ه می‌گوید به بی طرف‬ ‫بودن تحقیق��ات اس��رائیل در باره‬ ‫حمله به کاروان دریایی امداد برای‬ ‫غزه که دو هفته پیش توسط ارتش‬ ‫این کشور صورت گرفت‪ ،‬اعتماد‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫احم��د داوود اوغل��و‪ ،‬وزی��ر امور‬

‫خارج��ه ترکیه گفت کش��ورش‬ ‫خواهان انجام تحقیقاتی اس��ت که‬ ‫توس��ط کمیته ای متعلق به سازمان‬ ‫ملل متحد سازماندهی و اداره شود‪.‬‬ ‫او گف��ت نمایندگان��ی از ترکیه و‬ ‫اسرائیل نیز باید در چنین کمیته ای‬ ‫حضور داشته باشند‪.‬او گفت ترکیه‬ ‫باور ندارد تحقیقاتی که اس��رائیل‬ ‫انجام می دهد‪ ،‬مغرضانه نباشد‪.‬‬ ‫دولت اسرائیل گفته است که کمیته‬ ‫ای که برای این تحقیقات تشکیل‬ ‫داده است ش��امل دو ناظر خارجی‬ ‫نیز می شود‪.‬‬ ‫پیشتر کمیته بین المللی صلیب سرخ‬ ‫خواستار لغو محاصره اقتصادی نوار‬ ‫غزه شد و آن را نقض آشکار قوانین‬ ‫بین المللی توصیف کرد‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬تون��ی بلر‪ ،‬نماینده‬ ‫گ��روه چه��ار جانبه صل��ح برای‬ ‫خاورمیانه‪ ،‬می گوید امیدوار است‬ ‫اسرائیل اجازه دهد کمک های بشر‬ ‫دوستانه وارد غزه شود‪.‬‬ ‫اسرائیل قبال پیش��نهاد سازمان ملل‬ ‫برای انجام تحقیقاتی بین المللی را‬ ‫رد ک��رده بود اما اکنون پذیرفته دو‬ ‫ناظر خارجی در تحقیقاتش حضور‬ ‫داشتهباشند‪.‬‬ ‫دیوید تریمب��ل‪ ،‬برنده جایزه صلح‬ ‫نوب��ل و وزی��ر اول پیش��ین ایرلند‬ ‫ش��مالی و کن واتکین‪ ،‬دادس��تان‬ ‫ارتش کانادا‪ ،‬کارشناسان خارجی‬ ‫هس��تند ک��ه اس��رائیل پذیرفته در‬ ‫جلسات تحقیقی و بحث و بررسی‬ ‫ها این کمیته شرکت کنند اما آنها‬ ‫در مرحله رای گیری و نتیجه گیری‬ ‫این کمیته هیچ نقشی ندارند‪.‬‬


‫‪8‬‬

‫‪8 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 959‬جمعه ‪ 28‬خرداد ‪1389‬‬

‫نصب دوربین های مداربسته در مدارس ایران‬

‫جواهری ساعتچی و ساعتچی‬ ‫‪1105 Robson, Vancouver‬‬ ‫‪Tel: 604.685.5625‬‬

‫بی بی سی ‪ -‬دبیر ش��ورای عالی‬ ‫آموزش و پرورش ایران از نهایی‬ ‫شدن مراحل صدور مجوز نصب‬ ‫دوربین های مداربسته در مدارس‬ ‫این کشور خبر داد‪.‬‬ ‫مه��دی نوید ادهم‪ ،‬دبیر ش��ورای‬ ‫عال��ی آموزش و پ��رورش ایران‪،‬‬ ‫روز چهارشنبه (‪ ۱۶‬ژوئن) ضمن‬ ‫اعالم این خبر گفت‪« :‬بر اس��اس‬ ‫تصمیم ش��ورای عال��ی آموزش‬ ‫و پ��رورش‪ ،‬نص��ب دوربین های‬ ‫مداربس��ته در کالس هاس درس‬ ‫به ویژه مدارس دخترانه ممنوع و‬ ‫فقط در راهروها و حیاط مدرسه‬ ‫مجاز است‪».‬‬ ‫آقای نوی��د ادهم همچنین درباره‬ ‫عل��ت اس��تفاده از دوربی��ن های‬ ‫مداربس��ته در م��دارس گفته که‬ ‫«حراس��ت و حفاظت فیزیکی از‬ ‫محیط مدرسه» اصلی ترین دلیل‬ ‫برای صدور مج��وز نصب چنین‬ ‫دوربین هایی بوده است‪.‬‬ ‫به گفته دبیر شورای عالی آموزش‬ ‫و پرورش‪ ،‬برخی از کارشناس��ان‬ ‫مس��ائل آم��وزش و پ��رورش در‬ ‫ای��ران‪ ،‬نصب چنین دوربین هایی‬ ‫را دارای اث��رات منفی بر «محیط‬ ‫طبیع��ی تعلیم و تربی��ت» ارزیابی‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫پیش تر‪ ،‬پلیس تهران نیز از حضور‬ ‫پلیس در مدارس به منظور اجرای‬ ‫طرح «انضباط اجتماعی» خبر داده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫س��رتیپ عزی��ز اهلل رج��ب زاده‪،‬‬ ‫فرمان��ده س��ابق نی��روی انتظامی‬ ‫تهران‪ ،‬اکتب��ر ‪ ۲۰۰۹‬در مراس��م‬ ‫نواختن زن��گ انضباط اجتماعی‬ ‫در دبیرس��تان البرز ته��ران گفته‬ ‫بود‪« :‬پلیس های مختلف از جمله‬

‫پلیس مواد مخدر و پلیس اجتماعی‬ ‫حضور مستمر و ملموس در مدارس‬ ‫مختلفدارند‪».‬‬ ‫نص��ب دوربین های مداربس��ته در‬ ‫نقاط مختلف ش��هر‪ ،‬داخل راهرو‬ ‫ها و آسانس��ورهای ساختمان های‬ ‫اداری و پ��ر رف��ت و آم��د‪ ،‬مراکز‬ ‫خرید و حتی ناوگان اتوبوس��رانی‬ ‫ش��هرهای بزرگ دنیا‪ ،‬از سیاست‬ ‫های امنیتی اس��ت که بس��یاری از‬ ‫شهرداری ها و نیروهای پلیس از آن‬ ‫استفاده می کنند‪.‬‬ ‫اما برخ��ی از گروه ه��ای طرفدار‬

‫حقوقبشرنصبچنیندوربینهایی‬ ‫را که می توانند رفتار شهروندان را به‬ ‫طرز محسوسی کنترل کنند‪ ،‬مغایر با‬ ‫آزادی های مدنی و محدود کننده‬ ‫حریم شخصی افراد می دانند‪.‬‬ ‫همچنین بس��یاری از کارشناس��ان‬ ‫معتقدند مسائلی چون اعتیاد به مواد‬ ‫مخدر و ایجاد نظم اجتماعی را بیشتر‬ ‫باید از طریق راه حل های فرهنگی‬ ‫و آموزش��ی دنبال کرد و نیازی به‬ ‫حضور پلیس و اقدامات امنیتی در‬ ‫مدارس نیست‪.‬‬

‫نظر دولت ایران درباره سفر چند‬ ‫خواننده مقیم لس‌آنجلس به ایران‬ ‫بی بی سی ‪ -‬در پی انتشار گزارش هایی مبنی بر سفر چند خواننده مشهور‬ ‫مقیم لس‌آنجلس به ایران‪ ،‬اس��فندیار رحیم مش��ایی‪ ،‬رئیس دفتر محمود‬ ‫احمدی نژاد‪ ،‬گفت‪« :‬من مسئول صدور مجوز ورود به آنها نیستم اما فعالیت‬ ‫یک ایرانی در داخل و خارج از کش��ور ‪ ،‬مطابق چارچوب و قوانین آزاد‬ ‫است و مشکلی ندارد‪».‬‬ ‫آقای مشایی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره ورود تعدادی از‬ ‫خواننده‌های قبل از انقالب به داخل کشور گفت که فعالیت هنری در همه‬ ‫بخش‌ها از جمله موسیقی برای هم ‌ه هنرمندان در داخل و خارج از کشور‬ ‫آزاد است و برگشت به ایران برای کسی مشکلی ندارد‪ ،‬مگر این‌که جرمی‬ ‫مرتکب شده باشد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬آقای رحیم مشایی گفت که اطال ‌ع دقیقی درباره ورود خواننده‬ ‫های ایرانی مقیم لوس آنجلس ندارد‪.‬‬ ‫طی هفته های گذشته‪ ،‬خبر ورود چند خواننده مشهور ایرانی مقیم امریکا از‬ ‫جمله حبیب محبیان (معروف به حبیب)‪ ،‬نصراهلل معین (معروف به معین)‪ ،‬و‬ ‫بیژن مرتضوی به ایران در سایت های خبری این کشور منتشر شده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این اخبار‪ ،‬حبیب محبیان که پس از نوش��تن نامه ای به محمود‬ ‫احمدی نژاد‪ ،‬از حدود شش ماه پیش در ایران به سر می برد‪ ،‬با «یک مقام‬ ‫ارش��د دولتی» دیدار کرده و پس از آن‪ ،‬برای انتش��ار آلبوم خود در ایران‬ ‫درخواست صدور مجوز ارائه کرده است‪.‬‬ ‫علی ترابی‪ ،‬رئیس دفتر موسیقی ارشاد‪ ،‬چندی پیش با تأیید این خبر گفته‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬


‫‪9‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 959‬جمعه ‪ 28‬خرداد ‪1389‬‬

‫نامه تاجزاده‪ ،‬منشور موسوی و «انقالب ناتمام»‬ ‫تاجزاده «سکوت تأییدآمیز» در برابر نحوه محاکمات دادگاه‬ ‫انقالب‪ ،‬تسویه های انقالبی‪« ،‬مصادره های نابجا»‪« ،‬گزینش های‬ ‫تنگ نظرانه»‪« ،‬اعدام ها و محکومیت های فله ای»‪« ،‬برخوردهای‬ ‫ناصواب با مهندس بازرگان و دکتر سحابی»‪ ،‬نقض حقوق‬ ‫«سیاسیونی که خواهان فعالیت قانونی بودند»‪« ،‬تحمیل یک‬ ‫سبک زندگی به شهروندان و دخالت در حریم خصوصی آنان»‬ ‫را از جمله این اشتباهات دانسته و به خاطر آن از مردم‬ ‫عذرخواهی کرده است‬

‫بی بی سی ‪ -‬میرحسین موسوی‪ ،‬از‬ ‫رهبران مخالفان دولت و مصطفی‬ ‫تاجزاده‪ ،‬از تئوری پردازان جنبش‬ ‫اصالحات در ای��ران‪ ،‬اخیرا به طور‬ ‫جداگانه از تداوم روحیه استبدادی‬ ‫در حکومت و «ناتمام ماندن» انقالب‬ ‫در ایران سخن گفته اند و کوشیده‬ ‫اند به انتقادهایی که در مورد برخی‬ ‫عملکردها و نظرات آنها مطرح می‬ ‫شود پاسخ دهند‪.‬‬ ‫آقای موس��وی در متن��ی که روز‬ ‫‪ ۲۵‬خرداد ‪ ۱۳۸۹‬به عنوان منش��ور‬ ‫پیشنهادی جنبش اعتراضی موسوم‬ ‫به «جنبش س��بز» منتش��ر کرد‪ ،‬این‬ ‫جنبش را تداوم انقالب مش��روطه‪،‬‬ ‫نهضت ملی ش��دن صنعت نفت و‬ ‫انقالب اسالمی سال ‪ ۱۳۵۷‬دانست‬ ‫و گفت که این جنبش آرمان های‬ ‫مشابه آنها را دنبال می کند‪.‬‬ ‫آقای تاجزاده‪ ،‬عضو زندانی شورای‬ ‫مرکزی حزب مشارکت و سازمان‬ ‫مجاهدی��ن انق�لاب اس�لامی هم‬ ‫در یادداش��تی به مناس��بت سالگرد‬ ‫اعتراض��ات انتخابات��ی در ای��ران‪،‬‬ ‫نوش��ت که «جنبش س��بز» در پی‬ ‫تکمیل «انقالب ناتمام» ایران است‬ ‫و می خواهد مردم را بر سرنوش��ت‬ ‫خود حاکم کند‪.‬‬ ‫همآقایموسویوهمآقایتاجزاده‬

‫«انتخاب��ات آزاد‪ ،‬غیرگزینش��ی‪،‬‬ ‫منصفان��ه و ش��فاف» را مهم ترین‬ ‫یا دس��ت کم یک��ی از مهم ترین‬ ‫خواسته های جنبش اعتراضی ایران‬ ‫معرفی کرده و به تصریح و تلویح‬ ‫موسوی هنگامی که تاجزاده پس از گذراندن چند ماه در‬ ‫نوشته اند که «محدود کردن قدرت‬ ‫بازداشت به طور موقت آزاد شد‪ ،‬به دیدار او رفت‬ ‫حاکم» که خواس��ته اصلی انقالب‬ ‫مشروطه و نهضت های پس از آن تقابل سکوالریسم و مذهب یا تقابل روحان��ی را از حکوم��ت‪ ،‬تنها راه‬ ‫بود‪ ،‬عمال به دست نیامده و جامعه جنوب ش��هری و باالی ش��هری‪ ،‬حفظ جایگاه دین می داند‪.‬‬ ‫ایران هنوز با پدیده خودکامگی و ماهیت جنبش سبز را توضیح نمی او در عین حال حفظ «چتر فراگیر‬ ‫استبداد روبه رو است‪.‬‬ ‫دهد‪« :‬چرا که هم در طرف س��نتی جنبش سبز» را در گرو توافق تمام‬ ‫آنچه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با چنین مقدمه ای و با‬ ‫ها‪ ،‬مذهبی ها و جنوب ش��هری ها گرایش های تح��ول خواه ایران بر‬ ‫قائالن به قرائت مورد نظر حاکمان اف��راد اس��تبدادطلب و آزادیخواه «اصولحداقلیومطالباتمشترک»‬ ‫فعلی ایران از «والیت فقیه» ترویج وجود دارد و هم در طرف مقابل»‪ .‬دانسته و بر لزوم هماهنگی میان آنها‬ ‫می کنند‪ ،‬تأکید آقای موس��وی بر به نظر می رسد که آقای تاجزاده به تأکید کرده است‪.‬‬ ‫این که مش��روعیت قدرت سیاسی این ترتیب کوشیده است به نظرات آقای موس��وی در مقدمه منش��ور‬ ‫تنها به «رأی و خواست مردم» است‪ ،‬آن گروه از منتقدان حکومت ایران پیش��نهادی خود از کسانی که این‬ ‫اهمیتی ویژه می یابد‪.‬‬ ‫پاس��خ دهد که از تأکید رهبران و منشور را پاسخگوی همه مطالبات‬ ‫خود‬ ‫یادداشت‬ ‫آقای تاجزاده هم در‬ ‫احزاب اصالح طلب این کشور بر خود نمی یابند خواس��ته است که‬ ‫از منطقی پیروی کنند که بسیاری‬ ‫با اش��اره به ش��رایط جاری‪ ،‬نتیجه نقش مذهب شکایت می کنند‪.‬‬ ‫گرفته اس��ت که محل نزاع اصلی آق��ای موس��وی ه��م در منش��ور از رأی دهن��دگان ب��ه او پی��ش از‬ ‫در جامع��ه کنونی ای��ران موضوع پیشنهادی خود برای «جنبش سبز» انتخابات از آن س��خن می گفتند‪:‬‬ ‫دموکراسی اس��ت‪« ،‬به طوری که نوشته اس��ت که این جنبش ضمن «میان بد و بدت��ر‪ ،‬بد را انتخاب می‬ ‫دو اردوگاه سیاس��ی دموکراس��ی «پذی��رش تکث��ر» درون خ��ود‪ ،‬بر کنیم»!‬ ‫خواه و اس��تبدادطلب و دو گفتمان حضور «دین رحمانی» تأکید دارد‪ ،‬آقای تاج��زاده هم در یادداش��ت‬ ‫دموکراتیک و دیکتاتوری خواه را اما در عین حال با اجبار کردن مردم خود نوشته اس��ت که به عقیده او‪،‬‬ ‫در برابر هم آرایش داده است»‪.‬‬ ‫به تقید به این مرام مخالف اس��ت «جنبش س��بز» با هر گونه تقس��یم‬ ‫او نوشته است که هر تقابل دیگری‪ ،‬و حفظ اس��تقالل نهادهای دینی و بندی شهروندان به «خودی» و «غیر‬ ‫از جمله تقابل س��نت و مدرنیسم‪،‬‬

‫‪9 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010‬‬ ‫خودی» مخالف است و هر کس با‬ ‫هر عقیده و گرایش سیاسی و از هر‬ ‫قوم و طبق��ه اجتماعی می تواند در‬ ‫این جنبش س��خن خود را به بحث‬ ‫بگذارد‪.‬‬ ‫ام��ا ش��اید مه��م تری��ن و بح��ث‬ ‫برانگیزترین بخش یادداشت آقای‬ ‫تاجزاده‪ ،‬قس��متی باش��د که او در‬ ‫آن از برخ��ی عملکردهای خود و‬ ‫همفکران��ش در ده��ه اول پس از‬ ‫انقالب اسالمی انتقاد و عذرخواهی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹نسل انقالب باید اعتراف کند›‬

‫آقای تاجزاده با اش��اره به توس��ل‬ ‫جن��اح حاک��م در ایران ب��ه برخی‬ ‫عملکردهای جمهوری اسالمی در‬ ‫زمان آیت اهلل خمینی‪ ،‬نوشته است‬ ‫که این جناح قصد دارد «استثناهای»‬ ‫دهه اول پس از انقالب را به «قاعده»‬ ‫تبدیل کند‪ ،‬بنابراین همنسالن او باید‬ ‫به «خطاهای» خود اعتراف کنند و‬ ‫مانع از آن ش��وند که جناح حاکم‬ ‫این «خطاها» را به عنوان افتخار جا‬ ‫بزند‪.‬‬ ‫او س��پس به برخی از حساس ترین‬ ‫و مناقشه برانگیزترین حوادث دهه‬ ‫مذکور اش��اره می کند و عملکرد‬ ‫خود و برخی از همفکرانش را در‬ ‫مورد آنها «اشتباه» می خواند‪.‬‬ ‫آقای تاجزاده «سکوت تأییدآمیز»‬ ‫در برابر نحوه محاکم��ات دادگاه‬ ‫انق�لاب‪ ،‬تس��ویه ه��ای انقالبی‪،‬‬ ‫«مصادره های نابجا»‪« ،‬گزینش های‬ ‫تنگنظرانه»‪«،‬اعدامهاومحکومیت‬ ‫های فله ای»‪« ،‬برخوردهای ناصواب‬ ‫با مهندس بازرگان و دکتر سحابی»‪،‬‬ ‫نقض حقوق «سیاسیونی که خواهان‬ ‫فعالی��ت قانونی بودن��د»‪« ،‬تحمیل‬ ‫یک سبک زندگی به شهروندان و‬

‫دخالت در حریم خصوصی آنان»‬ ‫را از جمله این اشتباهات دانسته و به‬ ‫خاطر آن عذرخواهی کرده است‪.‬‬ ‫او در یادداش��ت خود نوشته است‪:‬‬ ‫«اعت��راف می کنم که اگر در زمان‬ ‫خ��ود در مقابل مواجهه نادرس��ت‬ ‫با آی��ت اهلل ش��ریعتمداری و برای‬ ‫حفظ حریم مرجعیت اعتراض می‬ ‫کردی��م‪ ،‬کار به جایی نمی رس��ید‬ ‫که امروز حرمت مراجع و عالمانی‬ ‫همچون مرح��وم آیت اهلل منتظری‬ ‫و حضرات آقایان وحید خراسانی‪،‬‬ ‫موس��وی اردبیلی‪ ،‬صانع��ی‪ ،‬بیات‬ ‫زنجانی‪ ،‬دستغیب شیرازی‪ ،‬طاهری‬ ‫اصفهانی‪ ،‬جوادی آملی و‪ ...‬حتی در‬ ‫صدا و سیما مورد تعرض قرار گیرد‬ ‫و کار به جایی برسد که حتی بیت‬ ‫و نوه امام و حس��ینیه و مرقد ایشان‬ ‫و نیز آرامگاه مرحومان صدوقی و‬ ‫خاتمی از تعرض مصون نماند»‪.‬‬ ‫آق��ای تاجزاده همچنین در اش��اره‬ ‫به بدرفت��اری با مخالفان سیاس��ی‬ ‫بازداش��ت ش��ده و همچنین اعدام‬ ‫های زندانیان سیاسی در سال ‪۱۳۶۷‬‬ ‫نوشته است‪« :‬نباید اجازه می دادیم‬ ‫که خیانت و خباثت بعضی افراد یا‬ ‫طرح ها و اقدام ها‪ ،‬خارج ش��دن ما‬ ‫را از مسیر قانون و شیوه های انسانی‬ ‫و اخالقی توجیه کند‪ .‬شکنجه‪ ،‬در‬ ‫همه حال ش��کنجه اس��ت و اعدام‬ ‫زندان��یِ قبال محاکم��ه و محکوم‬ ‫ش��ده که در اسارت به سر می برد‪،‬‬ ‫ناموجه»‪.‬‬ ‫او با اشاره به بازخوانی های انتقادی‬ ‫که طرف های دیگر درگیری های‬ ‫خشونت بار س��ال های اول پس از‬ ‫انقالب هم به عملکرد خود داشته‬ ‫اند‪ ،‬نوشته است که باید این فضای‬ ‫نقد را زنده نگاه داشت و از این‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬


10 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010

1389 ‫ خرداد‬28 ‫ جمعه‬959 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

10


11 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010

1389 ‫ خرداد‬28 ‫ جمعه‬959 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

11


12 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010

1389 ‫ خرداد‬28 ‫ جمعه‬959 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

12


‫‪13‬‬

‫‪13 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 959‬جمعه ‪ 28‬خرداد ‪1389‬‬

‫در ایران‪...‬‬ ‫اعتراض ‪ ۵۶‬کشور جهان‬ ‫به نقض حقوق بشر در ايران طی یک سال گذشته‬

‫رادیو فردا ‪ -‬نمایندگان ‪ ۵۶‬کش��ور‬ ‫جه��ان در ش��ورای حق��وق بش��ر‬ ‫س��ازمان ملل با امضای بیانیه ای از‬ ‫دول��ت ای��ران خواس��تند در مورد‬ ‫س��رکوب اعتراضات خیابانی پس‬ ‫از انتخابات ریاست جمهوری سال‬ ‫گذشته تحقیق کند‪.‬‬ ‫به هنگام مطرح ش��دن این بیانیه در‬ ‫جلسه امروز (س��ه شنبه ‪ ۲۵‬خرداد‪،‬‬ ‫‪ ۱۵‬ژوئ��ن) ای��ن ش��ورا در ژن��و‪،‬‬ ‫نماینده ایران از طریق مطرح کردن‬ ‫ایرادهای آئین نام��ه ای برای چند‬ ‫س��اعت از خوانده شدن متن بیانیه‬ ‫توسط سفیر نروژ جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫چند کشور دیگر از جمله پاکستان‪،‬‬ ‫چین و کوبا هم به این بیانیه اعتراض‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫ضمیر اکرم‪ ،‬نماینده پاکس��تان در‬ ‫شورای حقوق بشر‪ ،‬به نمایندگی از‬ ‫کشورهای عضو سازمان کنفرانس‬ ‫اسالمی گفت که انگشت نما کردن‬ ‫یک کشور در جریان مباحثاتی که‬ ‫قرار بود به کنفرانس تاریخی سال‬ ‫‪ ۱۹۹۳‬در وی��ن اختص��اص یاب��د‪،‬‬ ‫منصفانهنیست‪.‬‬ ‫اما در متن بیانیه مذکور آمده است‬ ‫که نمی توان نشست شورای حقوق‬ ‫بشررابدوناشارهبهسالگردحوادث‬ ‫انتخاباتی ایران برگزار کرد‪.‬‬ ‫کشورهای امضا کنندگان بیانیه به‬ ‫«سرکوب خشونت آمیز مخالفان‪،‬‬

‫بازداشت ها و اعدام هایی که بدون‬ ‫طی مراحل قانونی انجام ش��ده اند‪،‬‬ ‫تبعیض شدید علیه زنان و اقلیت ها‬ ‫از جمله بهائی��ان‪ ،‬و محدود کردن‬ ‫آزادی بی��ان و مذه��ب» در ای��ران‬ ‫اعتراض کرده اند‪.‬‬ ‫این بیانیه به ابتکار آمریکا و نروژ تهیه‬ ‫شده و ‪ ۱۶‬کشور از ‪ ۴۷‬کشور عضو‬ ‫شورای حقوق بشر سازمان ملل در‬ ‫میان امضا کنندگان آن هستند‪.‬‬ ‫تمام ‪ ۲۷‬کشور عضو اتحادیه اروپا‬ ‫هم این بیانیه را امضا کرده اند‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت ک��ه دولت‬ ‫ایران دیروز (دوش��نبه) به شدت به‬ ‫بیانیه اخیر کاترین اش��تون‪ ،‬مسئول‬ ‫سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا در‬ ‫مورد وضعیت حقوق بشر در ایران‬ ‫اعتراض کرده بود‪.‬‬ ‫خانم اش��تون در بیانی��ه ای که روز‬ ‫‪ ۲۲‬خرداد‪ ۱۲ ،‬ژوئن و در س��الگرد‬ ‫انتخاب��ات بحث برانگیز ریاس��ت‬ ‫جمهوری ایران صادر کرده بود‪ ،‬از‬ ‫وخیم تر شدن وضعیت حقوق بشر‬ ‫در ای��ران و برق��راری «جو رعب و‬ ‫وحشت» در این کشور انتقاد کرد‪.‬‬ ‫او در بیانی��ه مذک��ور نوش��ت‪« :‬با‬ ‫اس��تفاده از ای��ن فرصت ب��ه مردم‬ ‫ایران اطمیان می دهیم که فراموش‬ ‫نشده اند‪ ،‬اتحادیه اروپا به اعتراض‬ ‫خود ب��ه ایران ادامه م��ی دهد و از‬ ‫مسئوالن حکومت ایران می خواهد‬

‫خانم اشتون مسیول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‬ ‫ای که روز ‪ ۲۲‬خرداد‪ ۱۲ ،‬ژوئن و در سالگرد انتخابات‬ ‫بحث برانگیز ریاست جمهوری ایران صادر کرده بود‪ ،‬از‬ ‫وخیم تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران و برقراری‬ ‫«جو رعب و وحشت» در این کشور انتقاد کرد‪.‬‬

‫که حقوق شهروندان خود را مطابق‬ ‫الزاماتی ک��ه بر اس��اس میثاق بین‬ ‫الملل��ی حقوق سیاس��ی و مدنی و‬ ‫سایر پیمان های حقوق بشری به آن‬ ‫متعهد شده اند‪ ،‬رعایت کنند»‪.‬‬ ‫ه��ادی قائمی‪ ،‬س��خنگوی کمپين‬ ‫بين المللی حقوق بشر در ايران در‬ ‫گف��ت وگو با راديو فردا گفت که‬ ‫هيات نمايندگی جمهوری اسالمی‬ ‫از تمامی امکانات اس��تفاده کرد تا‬ ‫جلوی قرائت اين بيانيه را بگيرد اما‬ ‫چند ساعت بيشتر اين اعتراض دوام‬ ‫نياورده و بيانيه قرائت شد‬

‫گزارش ها حاکی اس��ت برخی از‬ ‫کشورهای اسالمی هم به جمهوری‬ ‫اسالمی پيوس��ته و با خوانده شدن‬ ‫آن مخالفت کردند اما بلژيک که‬ ‫رياست جلس��ه را برعهده داشت‪،‬‬ ‫اعالم کرد که با توجه به ماده هشتم‬ ‫که بر بازتاب وضعيت حقوق بشر‬ ‫در کش��ورها تاکيد دارد‪ ،‬اين بيانيه‬ ‫می تواند خوانده شود‪.‬‬ ‫آقایقائمیگفت‪«:‬کشورهايیمانند‬ ‫کره ش��مالی و کوبا و ونزوئال هم‬ ‫مخالفت کردند و به شکلی ائتالف‬ ‫ناقض��ان حقوق بش��ر ب��ود و نمی‬

‫خواس��تند بحث ايران مطرح شود‪.‬‬ ‫آن هم به اين جهت که می دانستند‬ ‫بعد از ايران‪ ،‬نو بت آنهاست‪».‬‬ ‫سخنگوی کمپين بين المللی حقوق‬ ‫بش��ر در ايران افزود‪ «:‬خوانده شدن‬ ‫اي��ن بياني��ه از يک نظر شکس��ت‬ ‫بزرگ ديپلماس��ی برای ايران بود‬ ‫چرا که از تمامی اهرم ها اس��تفاده‬ ‫کردند تا همه را با خود همراه کنند‬ ‫و بگوين��د که اين پرونده س��ازی‬ ‫اس��ت اما کش��ورهايی مانند پرو‪،‬‬ ‫شيلی‪ ،‬مالديو و ژاپن هم از اين بيانيه‬ ‫حمايتکردند‪».‬‬ ‫آقای قائمی ک��ه در محل اجالس‬ ‫شورای حقوق بشر در ژنو حضور‬ ‫دارد همچني��ن گفت‪«:‬جمه��وری‬ ‫اس�لامی تالش کرد بگويد اين ها‬ ‫نوعی اتهام از س��وی آمريکا است‬ ‫ولی با توجه به حمايت ‪ ۵۶‬کشور‪،‬‬ ‫اين تالش به نوعی خنثی شد»‪.‬‬ ‫هادی قائم��ی همچنين گفت‪«:‬اين‬ ‫حداق��ل کاری بود که ش��ورا می‬ ‫توانست انجام دهد البته بيانيه ای که‬ ‫خوانده شد هيچ الزام اجرايی ندارد‬ ‫اما گام مهمی بود که بايد برداش��ته‬ ‫می شد و نشان می داد جامعه جهانی‬ ‫به اين مس��ئله(نقض حقوق بشر در‬ ‫اي��ران در حوادث پس از انتخابات‬ ‫رياس��ت جمهوری س��ال گذشته)‬ ‫دغدغه دارد‪».‬‬ ‫بيانيه ياد شده توس��ط دولت نروژ‬ ‫از سوی ‪ ۵۶‬کش��ور درمقر شورای‬ ‫حقوق بشر خوانده شد و از دولت‬ ‫ايران خواس��ت که تعهدات خود‬ ‫در قب��ال «اعالميه وين» را به تمامی‬ ‫اجرا کند وهمچنين توصيه نامه های‬ ‫جامع��ه بين المللی که در بررس��ی‬ ‫دوره ای وضعيت حقوق بش��ر در‬ ‫ايران را قبول کرده به اجرا گذارد‪.‬‬

‫مواردی که در اعالميه وين اش��اره‬ ‫شده‪ ،‬عبارت است از اجازه حضور‬ ‫گزارش��گران ويژه حقوق بش��ر به‬ ‫ايران‪ ،‬اجازه بازديد کميسياری عالی‬ ‫حقوق بش��ر‪ ،‬رعايت کردن حقوق‬ ‫بازداشت شدگان و زندانيان و تالش‬ ‫کردن برای حفاظت از حقوق اقليت‬ ‫ه��ای مذهبی‪ .‬اين بيانيه همچنين از‬ ‫جمهوری اسالمی خواسته درمورد‬ ‫«کشتارها‪ ،‬دستگيری ها و بازداشت‬ ‫هايی» که به دنبال تظاهرات پس از‬ ‫انتخابات ‪ ۱۳۸۸‬اتفاق افتاد تحقيق و‬ ‫تفحص مستقل انجام دهد‪.‬‬ ‫‪ ۵۶‬کش��ور صادر کننده اين بيانيه‬ ‫همچنين دراين بيانيه گفتند‪«:‬ما نمی‬ ‫تواني��م بگذاريم که اين نشس��ت‬ ‫ش��ورای حقوق بشر بدون برجسته‬ ‫کردن يکمين سالگرد اين وقايع در‬ ‫ايران در اين ماه خاتمه يابد‪».‬‬ ‫اين بيانيه م��ی گويد‪«:‬دولت هايی‬ ‫که به اين بيانيه پيوسته اند خواستار‬ ‫ابراز نگرانی نس��بت به جلوگيری‬ ‫از پيشرفت در محافظت از حقوق‬ ‫بشر در ايران هس��تند‪ .‬به ويژه پس‬ ‫از وقايع��ی ک��ه پ��س از انتخابات‬ ‫خرداد ماه گذش��ته در اي��ران رخ‬ ‫داده و وقايعی که ش��امل سرکوب‬ ‫پرخش��ونت مخالفان‪ ،‬بازداشت ها‬ ‫واع��دام ها ب��دون تضمين حداقل‬ ‫های آيين دادرس��ی‪ ،‬تبعيض های‬ ‫شديد عليه زنان واقليت ها ازجمله‬ ‫پي��روان بهاي��ی و محدوديت های‬ ‫آزادی بيان ومذهب می شود‪».‬‬ ‫کشورهايیچونبلغارستان‪،‬بوسنی‪،‬‬ ‫بلژيک‪ ،‬لهس��تان‪ ،‬کان��ادا‪ ،‬آلمان‪،‬‬ ‫قب��رس‪ ،‬آلبان��ی‪ ،‬لوکزامب��ورگ‪،‬‬ ‫اتريش‪ ،‬ايس��لند و مجارستان هم از‬ ‫اين بيانيه حمايت کردند‪.‬‬


‫‪14‬‬

‫‪14 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 959‬جمعه ‪ 28‬خرداد ‪1389‬‬

‫احمدی نژاد‪:‬‬ ‫به زودی شرایط مذاکره‬ ‫با غرب را اعالم می کنیم‬

‫آمریکا‬ ‫وزیر دفاع‬ ‫و فرمانده‬ ‫سپاه ایران را‬ ‫تحریم کرد‬ ‫رادیو فردا و بی بی س��ی ‪ -‬دولت‬ ‫ب��اراک اوبام��ا رئی��س جمهوری‬ ‫آمریکا روز چهارش��نبه نام ش��مار‬ ‫دیگ��ری از افراد و ش��رکت های‬ ‫ایرانی را به فهرست بلند تحریم های‬ ‫خود افزود‪.‬‬ ‫احمد وحی��دی‪ ،‬وزیر دفاع ایران و‬ ‫جواد کریمی ثابت مدیر ش��رکت‬ ‫انرژی نوین به دلیل ارتباط با برنامه‬ ‫اتمی ایران در فهرس��ت تحریم ها‬ ‫قرار داده شده اند‪.‬‬ ‫نام سرلش��گر محمدعلی جعفری‪،‬‬ ‫فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب‬ ‫اس�لامی ایران و محمد رضا نقدی‬ ‫فرمانده سازمان بسیج سپاه پاسداران‬ ‫نیز در این فهرس��ت به چش��م می‬ ‫خورد‪.‬ای��ن تحریم ه��ا یک هفته‬ ‫پ��س از تصویب قطعنام��ه تازه ای‬ ‫از تحریم ها علیه ایران در ش��ورای‬ ‫امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط‬ ‫با برنامه اتمی اش اعمال می شود‪.‬‬ ‫هر گون��ه همکاری ش��هروندان و‬ ‫موسسات امريکايی با شرکت ها و‬ ‫موسسات در فهرست تحريم های‬ ‫آمريکا ممنوع اعالم شده و هرگونه‬ ‫اموال و دارايی های اين شرکت در‬ ‫اياالت متحده توقيف و مسدود می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫تيموتی گايتنر‪ ،‬وزي��ر خزانه داری‬ ‫آمريکا در ي��ک کنفرانس خبری‬ ‫روز چهارشنبه اعالم کرد اقدامات‬ ‫بيشتری برای افزايش فشار مالی بر‬ ‫اي��ران طی هفته ه��ای آينده انجام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تيموتی گايتنر گفت‪ «:‬ما به هدف‬ ‫ق��رار دادن حمايت ه��ای ايران از‬ ‫سازمان های تروريس��تی ادامه می‬ ‫دهيم‪ .‬م��ا به تمرکز خود بر س��پاه‬ ‫پاسداران ادامه می دهيم»‪.‬‬ ‫وی همچنين افزود‪« :‬ما به افش��ای‬ ‫ت�لاش های اي��ران ب��رای گريز از‬ ‫تحريم ها ادامه خواهيم داد‪».‬آمريکا‬ ‫همچنين نيروی هوايی و فرماندهی‬ ‫موشکی سپاه پاس��داران را به دليل‬ ‫نقش آنها در توسعه برنامه موشک‬

‫تيموتی گايتنر‪ ،‬وزير خزانه داری آمريکا در يک کنفرانس خبری‬ ‫روز چهارشنبه اعالم کرد اقدامات بيشتری برای افزايش فشار مالی‬ ‫بر ايران طی هفته های آينده انجام خواهد شد‪.‬‬

‫های بالس��تيک م��ورد تحريم قرار‬ ‫داده اس��ت‪ .‬امريکا پيشتر واحدها‬ ‫موسسات وابسته به سپاه را به دليل‬ ‫نقش انها در حمايت از تروريس��م‬ ‫و برنامه هسته ای مورد تحريم قرار‬ ‫داده بود‪.‬‬ ‫شرکت مهندسی نفت و گاز سپانير‬ ‫و شرکت راه ساحل وابسته به قرار‬ ‫گاه خات��م االنبيا در فهرس��ت تازه‬ ‫تحريم ه��ای امريکا ق��رار گرفته‬ ‫است‪ .‬محمدعلی جعفری‪ ،‬فرمانده‬ ‫سپاه پاسداران و محمدرضا نقدی‪،‬‬ ‫فرمانده بس��يج‪ ،‬در فهرس��ت افراد‬ ‫مورد تحريم قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫«پس��ت بان��ک» ايران به فهرس��ت‬ ‫تحريم ه��ای وزارت خزانه داری‬ ‫امريکا اضافه ش��ده است‪ .‬آمريکا‬ ‫همچنين ‪ ۲۷‬خط کش��تيرانی ديگر‬ ‫اي��ران را در فهرس��ت تحريم خود‬ ‫قرار داده است‪.‬‬ ‫تيموتی گايتنر همچنين گفته است‬ ‫‪ ۲۲‬ش��رکت نفتی‪ ،‬ان��رژی و بيمه‬ ‫دولتی جمهوری اسالمی در داخل‬ ‫اي��ران و خ��ارج از اين کش��ور در‬ ‫فهرست تحريم ها قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫دولتباراکاوباماتاکيدکردهاست‬ ‫که گام های بيش��تری در راس��تای‬ ‫تحريم بيشتر ايران برخواهد داشت‬ ‫و از ديگر کش��ور ها نيز خواس��ته‬ ‫است تا آنها نيز چنين رويکردی را‬ ‫درپيشبگيرند‪.‬تيموتیگايتنرگفته‬ ‫اس��ت‪ :‬نيازمند آن هستيم که ديگر‬ ‫کشورها همزمان با چنين اقدامات‬ ‫را انجام دهند‪.‬‬ ‫اس��توارت لیوی‪ ،‬مع��اون وزارت‬ ‫خزانه داری آمریکا‪ ،‬که از طراحان‬ ‫و مجریان تحریم های آمریکا علیه‬ ‫ای��ران به حس��اب می آی��د نیز در‬ ‫ای��ن کنفرانس خبری به س��واالت‬ ‫خبرنگاران پاسخ داد‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به س��وال آدی راوال‬

‫خبرنگار بی بی س��ی در واشنگتن‬ ‫دای��ر بر ای��ن که چگونه ب��ه مردم‬ ‫ایران اطمین��ان می دهد که تحریم‬ ‫های اعالم ش��ده امروز و سابق‪ ،‬نه‬ ‫آنها بلکه دولت را هدف می گیرد‬ ‫گفت‪« :‬س��وال خیلی خوبی است‪.‬‬ ‫حرف شما درست است‪ .‬ما با مردم‬ ‫ایران مش��کل یا اختالف��ی نداریم‪.‬‬ ‫کامال برعکس‪ ،‬این دولت ایران و‬ ‫تصمیم های آن اس��ت که مشکل‬ ‫آفرین است‪».‬‬ ‫او افزود‪« :‬و ما می کوشیم تحریم ها‬ ‫را بر تصمیم گیران متمرکز کنیم‪.‬‬ ‫این کار را ب��ه دو طریق می کنیم‪،‬‬ ‫یکی با تمرکز بر کسانی است که‬ ‫درگیر این فعالی��ت های غیرمجاز‬ ‫هستند‪ ....‬و ثانیا فکر می کنم تمرکز‬ ‫ما بر س��پاه پاس��داران کامال با این‬ ‫تطبیق دارد‪ .‬سپاه پاسداران همانطور‬ ‫که می دانید نه تنها درگیر فعالیت‬ ‫های غیرمجاز است‪ ،‬بلکه فرصت ها‬ ‫را از مردم ایران می گیرد‪».‬‬ ‫«ب��ه عقی��ده م��ا تمرک��ز بر س��پاه‬ ‫پاسداران‪ ،‬همانطور که در سازمان‬ ‫ملل انجام دادیم و به طور یکجانبه‬ ‫یا با شرکای خود در اطراف جهان‬ ‫کرده ایم‪ ،‬دقیقا درحال ارسال پیام‬ ‫درست هستیم‪ .‬دنبال کسانی هستیم‬ ‫که مش��غول س��رکوب سیاسی یا‬ ‫اقتصادی مردم ایران هستند‪».‬‬ ‫آقای گایتنر گفت‪ :‬در کنار تالش‬ ‫هایمان ب��رای ایج��اد حمایت بین‬ ‫الملل��ی از تحری��م های ت��ازه‪ ،‬در‬ ‫پشت صحنه مشغول ایجاد حمایت‬ ‫بین المللی در میان وزارتخانه های‬ ‫دارایی ب��رای اقدامات اضافی بوده‬ ‫ایم تا جلوی سوءاس��تفاده ایران از‬ ‫نظام مالی بین المللی را بگیریم‪».‬‬ ‫وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬

‫بی بی سی ‪ -‬محمود احمدی نژاد‪ ،‬دموکراتی��ک و زورگوی آمریکا‬ ‫رئیس جمهوری ایران با تأکید بر بی باشد‪».‬‬ ‫نتیجه بودن قطعنامه جدید شورای‬ ‫مجلس ایران‬ ‫امنیت علیه این کش��ور‪ ،‬گفت که‬ ‫رفتار غرب را رصد می کند‬ ‫ایران به زودی شرایط خود را برای‬ ‫گفت و گو با غرب اعالم می کند‪.‬‬ ‫آقای احمدی نژاد روز چهارشنبه‪ ۲۶‬همزمان خبرگ��زاری ایلنا گزارش‬ ‫خرداد (‪ ۱۶‬ژوئن) در یک سخنرانی کرده است که ‪ ۲۴۱‬نماینده مجلس‬ ‫عمومی در ش��هر ک��رد گفت که ایران با انتشار بیانیه ای قطعنامه اخیر‬ ‫کش��ورهای غربی بالفاصله پس از شورای امنیت را محکوم کردند‪.‬‬ ‫تصویب قطعنامه جدید در شورای امض��ا کنن��دگان ای��ن قطعنامه به‬ ‫امنی��ت‪ ،‬به ایران پیش��نهاد گفت و کش��ورهای ایاالت متحده آمریکا‬ ‫گو دادند تا وانم��ود کنند که اهل و بریتانی��ا و «برخی دیگر از قدرت‬ ‫مذاکره هس��تند‪ ،‬اما باید بدانند که های ب��زرگ» اخط��ار داده اند که‬ ‫ش��رایط دولت ایران برای این کار اگر می خواهند از صدور قطعنامه‬ ‫به عنوان اهرم فش��ار در مذاکرات‬ ‫تغییر کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه نظر می رس��د اش��اره او به نامه اس��تفاده کنند باید بدانند که هیچ‬ ‫کاترین اش��تون‪ ،‬مس��ئول سیاست کس حق ندارد از «حقوق هسته ای‬ ‫خارج��ی اتحادیه اروپا باش��د که صلح آمیز»مردم ایران» صرف نظر‬ ‫حدود دو روز پی��ش در نامه ای به کند‪.‬‬ ‫س��عید جلیلی‪ ،‬دبیر ش��ورای عالی در ادامه این قطعنامه آمده است که‬ ‫امنیت ملی ایران خواهان مذاکره با مجلس ایران آمادگی دارد تا بودجه‬ ‫و امکانات بیش��تری برای برداشتن‬ ‫مسئوالن ایرانی شده بود‪.‬‬ ‫آقای احمدی نژاد کشورهای غربی گام های بلندتر در مسیر استفاده از‬ ‫را ب��ه «بداخالق��ی و بدقولی» متهم حقوق هسته ای صلح آمیز را تامین‬ ‫کرد و گفت که ایران شرایطی برای کند‪.‬‬ ‫مذاکره می گذارد تا آنها را به دلیل نمایندگان مجلس ایران همچنین از‬ ‫دولت خواسته اند که با هر کشوری‬ ‫این بد اخالقی «ادب» کند‪.‬‬ ‫او در بخش دیگر سخنانش خطاب که کشتی های ایرانی را متوقف و‬ ‫به رئیس جمهوری آمریکا گفت‪ :‬بازرسی کند‪ ،‬مقابله به مثل کند‪.‬‬ ‫«اول به فکر خودت باش! این کاری همچنین روز چهارشنبه ‪ ۲۶‬خرداد‬ ‫که تو کردی ما را به فکر واداشت (‪۱۶‬ژوئن) طرح��ی با مضامین این‬ ‫که اعالم کنیم که از این به بعد یکی قطعنام��ه در صح��ن علنی مجلس‬ ‫از خواس��ته های اصلی ملت ایران‪ ،‬ایران مطرح ش��د که فوریت آن به‬ ‫نجات مردم آمریکا از حکومت غیر تصویبنمایندگانرسید‪.‬‬

‫احمدی نژاد کشورهای غربی را به‬ ‫«بداخالقی و بدقولی» متهم کرد‬ ‫و گفت که ایران شرایطی برای‬ ‫مذاکره می گذارد تا آنها را به دلیل‬ ‫این بد اخالقی «ادب» کند‪.‬‬

‫رآکتورهای تازه‬

‫از س��وی دیگر علی اکبر صالحی‪،‬‬ ‫رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از‬ ‫تصمیم این کشور برای راه اندازی‬ ‫رآکتوره��ای متعددی در ش��مال‪،‬‬ ‫جنوب‪ ،‬ش��رق و غ��رب ایران خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫او به سیاست دوگانه فشار و گفت‬ ‫و گوی غرب اش��اره کرد و گفت‬ ‫که پیشبرد تحوالت هسته ای‪ ،‬یکی‬ ‫از راه های مقابله ایران با «فشار های‬ ‫مخاصمان» خواهد بود‪.‬‬ ‫شورای امنیت س��ازمان ملل متحد‬ ‫چهارشنبه گذشته قطعنامه جدیدی‬ ‫علیه ایران را تصویب کرد‪.‬‬ ‫قطعنامه جدید به دول��ت ها اجازه‬ ‫می دهد کش��تی هایی که احتمال‬ ‫م��ی رود ح��اوی کاالهای��ی برای‬ ‫برنامه اتمی ایران باشد را متوقف و‬ ‫بازرسیکنند‪.‬‬ ‫عالوه بر این افراد و ش��رکت های‬ ‫بیش��تری در فهرس��ت اش��خاص‬ ‫حقیقی و حقوق��ی مرتبط با برنامه‬ ‫هسته ای ایران قرار گرفته اند‪.‬‬


‫‪15‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 959‬جمعه ‪ 28‬خرداد ‪1389‬‬

‫‪15 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010‬‬

‫درخواست ‪ ۷‬فعال سیاسی از مجلس برای تحقیق درباره بازداشت ها‬ ‫هف��ت فعال سیاس��ی که پ��س از‬ ‫انتخابات ریاس��ت جمهوری ایران‬ ‫بازداش��ت ش��دند از مجل��س این‬ ‫کش��ور خواس��تند تا درباره روند‬ ‫بازداشت ها‪ ،‬بازجویی ها و محاکمه‬ ‫ها تحقیق کند‪.‬‬ ‫س��ایت خبری فراکس��یون اقلیت‬ ‫مجلس ای��ران‪ ،‬پارلم��ان نیوز روز‬ ‫چهارش��نبه ‪ ۲۶‬خ��رداد (‪ ۱۶‬ژوئن)‬ ‫نوش��ت که این هفت فعال سیاسی‬ ‫در این نامه از هیات رئیسه مجلس‬ ‫ایران خواسته اند تا درباره «تخلفات‬ ‫گس��ترده در حوزه بازداش��ت ها‪،‬‬ ‫بازجویی ها و محاکمات غیر قانونی‬ ‫چهره های سیاس��ی‪ ،‬مطبوعاتی و‬ ‫زندانیان سیاسی» تحقیق و تفحص‬ ‫کند‪.‬‬ ‫محسن امین زاده‪ ،‬مصطفی تاج زاده‪،‬‬ ‫عبداهلل رمضان زاده‪ ،‬محسن صفایی‬ ‫فراهانی‪ ،‬فیض اهلل عرب س��رخی‪،‬‬ ‫محس��ن میردامادی و به��زاد نبوی‬ ‫امضا کنندگان این نامه هستند‪.‬‬

‫پارلمان نیوز همچنی��ن از پیگیری‬ ‫این نامه به وسیله محمد رضا تابش‪،‬‬ ‫نماین��ده مجل��س و دبی��ر کل این‬ ‫فراکسیون خبر داده است و در این‬ ‫باره نوشته است که آقای تابش طی‬ ‫دو هفته گذشته با «پیگیری مستمر»‬ ‫و طی ‪ ۴‬نشس��ت با علی الریجانی‪،‬‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫و نای��ب رئیس مجل��س‪ ،‬خواهان‬ ‫بررسی موضوع شده است‪.‬‬ ‫بر اساس این خبر علی الریجانی نیز‬ ‫نسخه ای از این نامه را برای صادق‬ ‫آملی الریجانی‪ ،‬رئیس قوه قضائیه‬ ‫فرستاده اس��ت تا او مسائل مطرح‬ ‫شده در این نامه را بررسی کند‪.‬‬ ‫پارلم��ان نی��وز‪ ،‬ب��ا اش��اره ب��ه رد‬ ‫درخواس��ت تحقی��ق و تفحص از‬ ‫وضعیت بازداش��تگاه ها از س��وی‬ ‫مجل��س‪ ،‬امکان طرح دوب��اره این‬ ‫موضوع در مجلس را مبهم توصیف‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫پیش��تر‪ ،‬طرح مصطفی کواکبیان‪،‬‬

‫این افراد سال گذشته و در پی اعالم‬ ‫نتایج انتخابات ریاس��ت جمهوری‬ ‫ایران‪ ،‬بازداشت و عده ای از آنها به‬ ‫زندان های بلند مدت محکوم شده‬ ‫اند‪.‬‬ ‫در دادگاه های گروهی که برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬چند ت��ن از این اف��راد که از‬ ‫چهره های سیاسی سرشناس ایران‬ ‫محس��وب م��ی ش��وند‪ ،‬محاکمه‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫پیشتر و در پی حوادث بازداشتگاه‬ ‫کهری��زک‪ ،‬مجلس کمیت��ه ای را‬ ‫برای تحقی��ق در زمین��ه وقایع آن‬ ‫تش��کیل داد که این هیات در دی‬ ‫محسن امین زاده‪ ،‬مصطفی تاج زاده‪ ،‬عبداهلل رمضان زاده‪،‬‬ ‫محسن صفایی فراهانی‪ ،‬فیض اهلل عرب سرخی‪ ،‬محسن میردامادی‬ ‫ماه گذش��ته گزارش خ��ود درباره‬ ‫و بهزاد نبوی از امضا کنندگان این نامه هستند که به شدت‬ ‫کهریزک را ارائه کرد‪.‬‬ ‫به داد گاه های نمایشی رژیم تاخته اند‬ ‫در این گزارش س��عید مرتضوی‪،‬‬ ‫دادس��تان عموم��ی و انقالب وقت‬ ‫نماینده اصالح طلب مجلس ایران هفت فعال سیاسی که گفته می شود تهران‪ ،‬به عنوان صادر کننده دستور‬ ‫مبنی بر تحقیق و تفحص از وضعیت امضا کنندگان این نامه اند‪ ،‬همگی انتقال بازداشت شدگان روز ‪ ۱۸‬تیر‬ ‫بازداش��تگاه های ایران‪ ،‬در صحن از اعضای بلندپایه احزاب مشارکت به بازداشتگاه کهریزک معرفی شد‬ ‫علنی مجلس رای نیاورد‪.‬‬ ‫و مجاهدین انقالب اسالمی هستند‪ .‬اماآقایمرتضویهرگونهمسئولیتی‬

‫در ارتباط با آن حوادث را رد کرد‪.‬‬ ‫جمع آوری امضاء برای تذکر‬ ‫به احمدی نژاد‬ ‫در میان نمایندگان مجلس‬

‫از س��وی دیگ��ردر ادام��ه واکنش‬ ‫به اظهارات محم��ود احمدی نژاد‬ ‫درب��اره ط��رح عف��اف و حجاب‪،‬‬ ‫برخی از نماین��دگان مجلس ایران‬ ‫در تالشند تا با جمع آوری امضاء به‬ ‫رئیس جمهوری تذکر دهند‪.‬‬ ‫محمد تقی رهبر‪ ،‬رئیس فراکسیون‬ ‫روحانی��ون مجل��س ای��ران‪ ،‬روز‬ ‫چهارش��نبه ‪ ۲۶‬خرداد (‪ ۱۶‬ژانویه)‬ ‫ضمن تأیید این خبر گفت که اماده‬ ‫است تا در این مورد با احمدی نژاد‬ ‫مناظرهکند‪.‬‬ ‫ط��ی چن��د روز گذش��ته برخی از‬ ‫نماین��دگان اصولگ��رای مجل��س‬ ‫ایران با انتقاد از اظهارات تلویزیونی‬ ‫احمدی ن��ژاد درب��اره «برخورد با‬ ‫بدحجاب��ی»‪ ،‬س��خنان او را «مغایر‬ ‫معارف اسالمی» ارزیابی کرده اند‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬


‫‪16‬‬

‫‪16 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 959‬جمعه ‪ 28‬خرداد ‪1389‬‬

‫اسرائيل‪ :‬با کشتی‌های ایرانی عازم غزه‬ ‫برخورد می‌شود‬

‫کدیور در نامه به‌حسن خمینی‪:‬‬

‫نظریه والیت فقیه باطل است‬

‫وزیرخارجه اسرائیل تهدید کرد که با کشتی‌های ایرانی و لبنانی‬ ‫عازم باریکه غزه‪ ،‬به عنوان کشتی‌های دشمن برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته رئیس هالل احمر‪ ،‬ایران تصمیم گرفته است دو کشتی‬ ‫حامل کمک به غزه اعزام کند‪.‬‬

‫محسن کدیور روحانی معترض ایرانی در نامه‌ای به سید حسن‬ ‫خمینی‪ ،‬نظریه والیت فقیه را باطل دانست و از وی خواست که‬ ‫در این زمینه تحقیق و اعالم موضع کند‪ .‬کدیور گفته است که‬ ‫تکلیف آینده ایران را «رفراندم» تعیین خواهد کرد ‪.‬‬

‫دویچ��ه وله ‪ -‬محس��ن کدیور در‬ ‫نامه خود به حس��ن خمینی نوشت‪:‬‬ ‫«امیدوارم ش��ما نی��ز در تحقیقات‬ ‫خود به این نتیجه برسید که والیت‬ ‫شرعی فقیه بر مردم فاقد مستند معتبر‬ ‫عقلی و نقلی اس��ت و والیت مردم‬ ‫بر خودش��ان تنها طریقی است که‬ ‫عقل و نقل به صحت آن ش��هادت‬ ‫می‌دهد‪».‬‬ ‫مبارزه جنبش سبز با والیت جائر‬

‫کدی��ور از ن��وه آی��ت‌اهلل خمینی‬ ‫خواس��ت که در برابر ظلم سکوت‬ ‫نکند و به ص��ورت عملی و نظری‬ ‫به جنبش س��بز یاری برس��اند‪ .‬وی‬ ‫نوش��ت‪«:‬جنبش س��بز در مب��ارزه‬ ‫مس��المت‌‌آمیز با اس��تبداد دینی و‬ ‫والیت جائر‪ ،‬راه��ی دراز در پیش‬ ‫دارد و یاری نظری و عملی شما را‬ ‫سخت مغتنم می‌ش��مارد‪ .‬امیدوارم‬ ‫خمینی جوان در آینده‌ای نه چندان‬ ‫دور از استوانه‌های حوزه علمیه قم‬ ‫باشد‪».‬‬ ‫محسن کدیور‪ ،‬سید حسن خمینی‬ ‫را که در مراسم سالگرد درگذشت‬ ‫پدربزرگ خود مورد اهانت شدید‬ ‫طرفداران دولت ق��رار گرفت‪ ،‬در‬ ‫چهار زمینه مس��ئول ش��ناخت و از‬ ‫وی خواست که به مسئولیت خود‬ ‫عمل کند‪ .‬وی نوشت‪«:‬شما‪ ،‬اول به‬ ‫مثابه یک شهروند ایرانی در مطالبه‬ ‫حقوق قانون��ی‪ ،‬دوم به عنوان یک‬ ‫مسلمان در امر به‌معروف و نهی از‬ ‫منکر‪ ،‬سوم به عنوان یک عالم دینی‬

‫و چهارم ب��ه عنوان ن��واده مرحوم‬ ‫آیت‌اهلل خمینی در قبال تحریف راه‬ ‫و مدرسه‌اش و بدنام کردن میراث‬ ‫را اگر بخواهد دیکتاتوری کند‪ ،‬از‬ ‫معن��وی‌اش جمه��وری اس�لامی‬ ‫والیتش ساقط می‌کند‪ ».‬و «هر نسلی‬ ‫مسئولهستید‪».‬‬ ‫حق دارد برای خودش قانون اساسی‬ ‫بنویسد‪».‬‬ ‫تصور دوگانه از راه امام‬ ‫کدیور‪ ،‬در تش��ریح بخش چهارم‬ ‫مسئولیت سید حسن خمینی‪ ،‬پس‬ ‫از یک بح��ث ح��وزوی پیرامون‬ ‫شخصیت و اندیش��ه‌های آیت اهلل‬ ‫خمین��ی و مفاهی��م و اصول��ی که‬ ‫وی وارد اس�لام شیعه کرده است‪،‬‬ ‫می‌نویسد‪«:‬بیس��ت و یک‌سال پس‬ ‫از درگذش��ت آی��ت‌اهلل خمین��ی‪،‬‬ ‫بزرگتری��ن می��راث وی در چ��ه‬ ‫وضعیتی است؟ دو دیدگاه متضاد‬ ‫وجود دارد‪ .‬ارباب قدرت معتقدند‬ ‫راه خمینی ب��ا صالبت ادامه یافته و‬ ‫جمهوری اس�لامی واقعا موجود‪،‬‬ ‫تجسم عملی خط امام است‪ .‬دیدگاه‬ ‫دوم بر این باور است که جمهوری‬ ‫اسالمی سال‌ها اس��ت از خط امام‬ ‫منحرف شده است‪».‬‬ ‫در بخش��ی دیگ��ر از نام��ه کدیور‬ ‫می‌خوانی��م‪« :‬اکثر موسس��ان نظام‬ ‫جمهوری اسالمی تصویری دیگر‬ ‫از خط امام ارائه می‌کنند‪».‬‬ ‫روحانی معترض در این‌جا چند نقل‬ ‫قول را از آیت‌اهلل خمینی می‌‌‌آورد‬ ‫ک��ه امروز درس��ت برخ�لاف آن‬ ‫عمل می‌ش��ود‪« :‬می��زان رای ملت‬ ‫اس��ت‪« ،».‬اس�لام دیکتات��وری را‬ ‫محکوم می‌کند‪« ،».‬اسالم یک فقیه‬

‫ابهامات مکتب خمینی‬

‫در بخش‌های پایان��ی نامه‪ ،‬کدیور‬ ‫می‌نویسد‪«:‬بی‌ش��ک شما به عنوان‬ ‫یکی از ن��وادگان فاض��ل مرحوم‬ ‫آی��ت‌اهلل خمینی بی��ش از دیگران‬ ‫برای پاسخ‌گویی به ابهامات مکتب‬ ‫سیاس��ی آیت‌اهلل خمینی احساس‬ ‫مسئولیت خواهید کرد‪ .‬پرسش‌های‬ ‫ستبری که فراروی این مکتب قرار‬ ‫دارد این اس��ت که اگ��ر در حوزه‬ ‫عمومی‪ ،‬اراده مل��ی برخالف رای‬ ‫ول��ی فقیه ب��ود‪ ،‬آیا باز ه��م میزان‬ ‫رای مل��ت اس��ت؟ اگ��ر ولی فقیه‬ ‫دیکتاتوری کرد‪ ،‬در حالی که شرعا‬ ‫از والیت س��اقط شده است‪ ،‬اگر با‬ ‫زور مردم را س��رکوب ک��رد و با‬ ‫تهدید یا تطمی��ع مجلس خبرگان‬ ‫را س��اکت کرد و به قوای نظامی و‬ ‫امنیتی برای بقای قدرتش متوس��ل‬ ‫ش��د‪ ،‬چه باید کرد؟ به کدام دلیل‬ ‫شرعی یا عقلی حکومت مادام‌العمر‬ ‫فقیه به دیکتاتوری منجر نمی‌شود؟‬ ‫باالخره پرس��ش نهایی این اس��ت‬ ‫که با توجه به تجربه عملی دو دهه‬ ‫اخیر ایران‪ ،‬آیا تصور والیت مطلقه‬ ‫فقی��ه باعث تصدیق ب��ه بطالن آن‬ ‫نمی‌شود؟»‬

‫اعتراض مراجع‬ ‫و واکنش شریعتمداری‬

‫پس از اهانت به سید حسن خمینی‬ ‫در مراس��م سالگرد درگذشت پدر‬ ‫ب��زرگ وی و همچنی��ن ب��ه دنبال‬ ‫توهین ش��دید طلبه‌های بس��یجی‬ ‫حوزه علمیه قم در روز ‪ ۲۳‬خرداد‪،‬‬ ‫چند‌تن از مراجع تقلید و مدرسین‬ ‫حوزه علمیه قم‪ ،‬ب��ا صدور بیانیه یا‬ ‫در کالس درس خ��ود‪ ،‬این عمل‬ ‫را محکوم کردند‪ .‬دفاع روحانیون‬ ‫برجسته از سید حسن خمینی‪ ،‬خشم‬ ‫حسین ش��ریعتمداری نماینده ولی‬ ‫فقیه در کیهان را برانگیخت‪.‬‬ ‫حسین ش��ریعتمداری‪ ،‬در سرمقاله‬ ‫روز سه‌ش��نبه (‪ ۲۵‬خ��رداد) کیهان‬ ‫نوش��ت‪«:‬دلجوئی برخ��ی عالمان‬ ‫بزرگوار از جناب آقای سید حسن‬ ‫خمینی ب��ه خاطر حمای��ت از امام‬ ‫راحل بوده اس��ت‪ .‬ب��ه همین دلیل‬ ‫الزم بود این دلجویی با هش��دار و‬ ‫ان��درز به نوه محت��رم حضرت امام‬ ‫نیز همراه باش��د‪ .‬چرا که ایش��ان به‬ ‫دلیل همنشینی یک‌ساله اخیر خود‬ ‫با دش��منان امام و عوامل نش��ان‌دار‬ ‫بیگان��ه‪ ،‬مورد اعتراض م��ردم قرار‬ ‫گرفتند‪ ...‬وقتی در کنار دلجویی از‬ ‫وی‪ ،‬نسبت به مواضع غیرقابل ایشان‬ ‫اندرزی داده نمی‌شود‪ ،‬این دلجویی‬ ‫نقض غرض تلقی خواهد شد‪»...‬‬

‫دویچه ول��ه ‪ -‬لیبرمان وزیرخارجه‬ ‫اسرائيل‪ ،‬در یک پیام رادیوئی اعالم‬ ‫کرد که کشتی‌های ایرانی و لبنانی‪،‬‬ ‫متعلق به کش��ورهائی هس��تند که‬ ‫دشمن اسرائيل محسوب می‌شوند‪،‬‬ ‫بناب��ر این‪ ،‬ورود آن‌ه��ا به آب‌های‬ ‫اس��رائيل‪ ،‬دیگ��ر تنه��ا یک عمل‬ ‫تحریک‌آمیز نیس��ت و با آن مقابله‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫زنان لبنانی در راه غزه‬

‫در حالی که ایران اعالم کرده است‬ ‫یک کش��تی حام��ل کمک‌های‬ ‫انس��انی و ی��ک کش��تی حام��ل‬ ‫مددکاران را ب��ه باریکه غزه اعزام‬ ‫خواهد کرد‪ ،‬به گزارش خبرگزاری‬ ‫آلمان‪ ،‬گروهی از زنان مس��لمان و‬ ‫مسیحی لبنان نیز‪ ،‬خود را برای سفر‬ ‫به باریکه غزه آماده می‌کنند‪« .‬ثمر‬ ‫الحج» یکی از سازمان‌دهندگان این‬ ‫سفر گفته است‪«:‬هدف ما رساندن‬ ‫دارو به بیماران سرطانی است که از‬ ‫محاصره غزه رنج می‌برند‪».‬‬ ‫‪ ۳۰‬زن مس��لمان و مس��یحی لبنان‪،‬‬ ‫ق��رار اس��ت هفته آینده با کش��تی‬ ‫«مریم» روانه باریکه غزه ش��وند‪ .‬به‬ ‫گزارش خبرگزاری آلمان‪ ۲۰ ،‬زن‪،‬‬ ‫از کشورهای دیگر نیز قرار است به‬ ‫این گروه بپیوندند‪.‬‬ ‫به گفته «ایگال پالمور» س��خنگوی‬ ‫وزارت خارج��ه اس��رائيل‪ ،‬ای��ن‬ ‫کش��ور نگرانی خود را نس��بت به‬ ‫حرکت کشتی‌های ایرانی و لبنانی‬ ‫به آگاهی کشورهای دوست خود‬ ‫رسانده اس��ت‪ .‬ایگال پالمور گفته‬

‫ایران اعالم کرده است یک‬ ‫کشتی حامل کمک‌های‬ ‫انسانی و یک کشتی حامل‬ ‫مددکاران را به باریکه غزه‬ ‫اعزام خواهد کرد‬

‫است‪«:‬کش��تی‌ها از س��رزمین‌های‬ ‫دش��من می‌‌آیند و ب��ه همین دلیل‬ ‫با آن‌ها به گونه دیگ��ری برخورد‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬اما ب��رای اعالم نحوه‬ ‫واکنش اسرائيل هنوز زود است‪».‬‬ ‫نارضائی سازمان ملل‬ ‫و گروه چهارجانبه‬

‫همزمان‪« ،‬رابرت س��ری» فرستاده‬ ‫ویژهسازمانمللمتحدبهخاورمیانه‪،‬‬ ‫سیاست اسرائيل در برابر باریکه غزه‬ ‫را شکس��ت‌خورده دانست و اعالم‬ ‫کرد که این کشور نیازمند سیاستی‬ ‫نو و مثبت اس��ت‪ .‬پیش‌تر‪ ،‬شورای‬ ‫امنیت سازمان ملل متحد خواستار‬ ‫تغیی��ر سیاس��ت اس��رائيل در برابر‬ ‫باریکه غزه و پایان دادن به محاصره‬ ‫این منطقه شده بود‪.‬‬ ‫گروه چهار جانبه خاورمیانه مرکب‬ ‫ازاتحادیهاروپا‪،‬سازمان‌ملل‪،‬آمریکا‬ ‫و روس��یه نیز یک تغییر بنیادی در‬ ‫سیاست اسرائيل را ضروری دانسته‬ ‫است‪.‬‬


‫‪17‬‬

‫‪17 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 959‬جمعه ‪ 28‬خرداد ‪1389‬‬

‫مریم زندی‪ :‬تا وقتی شرایط چنین است جایزه نمی‌خواهم‬ ‫مریم زندی‪ ،‬عکاس برجسته ایرانی‪ ،‬از قبول یک نشان هنری دولتی‬ ‫خودداری کرد‪ .‬وی در گفت‌وگو با دویچه وله از علل این اقدام سخن‬ ‫گفت‪ .‬حسن سربخشیان‪ ،‬عکاس مهاجر ایرانی هم می‌گوید بهتر است‬ ‫س دولتی حق کار دارد‪.‬‬ ‫اعالم شود تنها یک عکا ‌‬

‫دویچ��ه ول��ه ‪ -‬مریم زن��دی‪ ،‬دبیر‬ ‫انجمن ملی عکاسان ایران‪ ،‬با انتشار‬ ‫نامه‌ای از پذیرش نشان هنری اعطا‬ ‫ش��ده از س��وی وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی خودداری کرد‪.‬‬ ‫این نشان هنری که عنوان «مدرک‬ ‫درجه یک هن��ری» را بر خود دارد‬ ‫در حالی قرار بود روز دو‌ش��نبه در‬ ‫مراس��می با حضور هفت��اد هنرمند‬ ‫دیگر به زندی اعطا شود که کتاب‬ ‫عکس‌های انقالب او دو سال است‬ ‫که موفق ب��ه دریافت مجوز چاپ‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫به گزارش وب‌س��ایت «عکاسی»‪،‬‬ ‫خان��م زندی در نامه خ��ود به علل‬ ‫نپذیرفتنایننشاندولتیاشارهکرده‬ ‫است‪ .‬وی نوشته است‪« :‬متأسفانه در‬ ‫حالی که حرفه عکاسی و عکاسان‬ ‫به ش��دت مورد تهاجم قرار گرفته‬ ‫و هیچگونه امنیت حرفه‌ای و جانی‬ ‫برای عکاسان ایران وجود ندارد و‬ ‫تعدادی از آنها فقط به جرم عکاسی‬ ‫یعنی انجام وظیفه‌شان مورد ضرب‬ ‫و ش��تم و زندان قرار گرفته‌اند و در‬ ‫زن��دان یا بیرون منتظر احکامش��ان‬ ‫هس��تند و تع��دادی از عکاس��ان‬ ‫حرف��ه‌ای و غیرحرفه‌ای ما از ترس‬ ‫ج��ان‪ ،‬س��رگردان در اقصی نقاط‬ ‫دنیا و در ش��رایط بس��یار نامناسب‬ ‫هس��تند و در حالیکه م��ن حتی از‬ ‫دس��ت گرفتن دوربینم در خیابان‬ ‫باید بترس��م‪ ،‬و امکان انتشار کتاب‬

‫نرگس محمدی اعالم کرده که در صورت ادامه نگهداری‌اش در‬ ‫سلول انفرادی اعتصاب غذا خواهد کرد‪.‬او ناراحتی ریوی دارد و وضع‬ ‫سالمتی‌اش نگران‌کننده‌ست‪ .‬جمعی از فعاالن جنبش زنان خواهان‬ ‫توقف دستگیری‌ها و نیز آزادی فعاالن مدنی شده‌اند‪.‬‬

‫عکس خود و بعضی از همکارانم‬ ‫بدون سانس��ورهای سلیقه‌ای میسر‬ ‫نمی‌باش��د‪ .‬در چنین شرایطی برای‬ ‫گرفتن این مدرک‪ ،‬دلیل و اشتیاقی‬ ‫در خود احساس نمی‌کنم‪».‬‬ ‫این عکاس برجسته ایرانی در انتها‬ ‫عنوان کرده که خود را «از دریافت‬ ‫چنین نشان‌هایی تا زمانی که شرایط‬ ‫چنین باشد‪ »،‬معاف می‌داند‪.‬‬ ‫با ای��ن هم��ه وی در گفت‌وگو با‬ ‫دویچه وله بر صنفی و نه سیاس��ی‬ ‫بودن حرکت خ��ود تاکید کرد و‬ ‫گفت‪« :‬تنها خواستم در جهت منافع‬ ‫دوس��تان و همکاران عکاسم رفتار‬ ‫کنم که می‌دان��م اکنون چقدر در‬ ‫فشارهستند‪».‬‬ ‫«حتی نمی‌توانم دوربینم را‬ ‫به دست گیرم»‬

‫مریمزندیکهمجموعهپرتره‌هایش‬ ‫از بازیگران س��ینما و تئاتر ایران در‬ ‫کش��ور بسیار شناخته ش��ده است‪،‬‬ ‫در گفت‌وگو با دویچه وله به شرح‬ ‫بیش‌تر آن‌چه در نامه خود خطاب‬ ‫به وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی‬ ‫نوشتهپرداخت‪.‬‬ ‫وی گفت‪« :‬من خ��ودم اآلن عم َ‬ ‫ال‬ ‫نمی‌توانم عکاسی کنم‪ .‬منظورم این‬ ‫نیست که مث َ‬ ‫ال در آتلیه یا طبیعت هم‬ ‫نمی‌توانم عکس بگیرم‪ .‬اما من یک‬ ‫عکاس هستم و در همه شرایط دلم‬

‫نرگسمحمدی‪:‬‬ ‫اعتصاب غذا خواهم کرد‬

‫می‌خواهد عکاسی کنم‪ .‬همان‌طور‬ ‫ک��ه در زمان انقالب ه��م که روز‬ ‫عاش��ورا و تاسوعا اعالم کردند که‬ ‫سربازان حق تیر دارند‪ ،‬من بچه یک‬ ‫ساله‌ام را برداشتم و رفتم در خیابان‬ ‫و عکاسی کردم‪ ،‬اآلن هم من کارم‬ ‫این است و باید بتوانم از هر واقعه‌ای‬ ‫که در این مملک��ت اتفاق می‌افتد‬ ‫عکاسیکنم‪».‬‬ ‫خانم زندی ادامه داد‪« :‬عم َ‬ ‫ال این کار‬ ‫را نمی‌توانم بکنم‪ ،‬حتی دوربینم را‬ ‫نمی‌توانم درآورم‪».‬‬ ‫ب��ه گفت��ه مری��م زن��دی کت��اب‬

‫عکس‌ه��ای انقالب ای��ن هنرمند‬ ‫اکنون دو سال است که در وزارت‬ ‫ارشاد در انتظار مجوز مانده و هنوز‬ ‫مجوز چاپ دریافت نکرده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪« :‬می‌گوین��د باید یک‬ ‫تعدادی از عکس‌ه��ا را بردارید و‬ ‫با این‌که تا به حال بس��یار انعطاف‬ ‫نشان داده‌ام ولی دیگر جوری‌ست‬ ‫که بیشتر از این نمی‌شود تغییر ایجاد‬ ‫کرد چون به همه چیزهایی که قرار‬ ‫است سند باشد و حق و سرنوشت‬ ‫ادامه در صفحه ‪32‬‬

‫دویچه وله ‪ -‬نرگس محمدی‪ ،‬نایب‬ ‫رئیس کانون مدافعان حقوق بش��ر‬ ‫که شامگاه بیست‌ام خرداد دستگیر‬ ‫شده‪ ،‬اکنون با گذشت یک هفته از‬ ‫بازداشت خود همچنان در انفرادی‬ ‫نگه‌داری می‌شود‪ .‬وی شب گذشته‬ ‫در تماس��ی تلفنی با بس��تگان خود‬ ‫اعالم کرد که در صورت ادامه این‬ ‫روند دست به اعتصاب غذا خواهد‬ ‫زد‪.‬‬ ‫تق��ی رحمانی‪ ،‬همس��ر ای��ن فعال‬ ‫حقوق بشر‪ ،‬در گفت‌وگو با دویچه‬ ‫وله گفت که همس��رش س��ه سال‬ ‫پیش دچار آمبولی ریوی شده بود‬ ‫و اکنون در تماس خود اعالم کرده‬ ‫که حال جسمانی‌اش نامساعد است‬ ‫و حتی به بهداری نیز منتقل ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫آق��ای رحمان��ی توضی��ح داد که‬ ‫« کس��انی ک��ه دچار ای��ن بیماری‬ ‫هستند در جاهای تنگ دچار تنگی‬ ‫نفس و مشکالت قلبی می‌شوند و‬ ‫سلول‌های انفرادی ‪ ۲۰۹‬یا جاهایی‬ ‫ش��بیه به آن که من خودم س��ال‌ها‬ ‫در آن‌ها بوده‌ام فضای بسیار تنگی‬ ‫دارند و س�لامت همس��ر من را به‬ ‫شدت به خطر می‌اندازند‪».‬‬ ‫به گفته آقای رحمانی وی به زودی‬ ‫پرونده پزشکی همسرش را به زندان‬ ‫خواهد رساند‪ .‬وی همچنین از ارایه‬ ‫نام��ه‌ای درباره وضعی��ت نرگس‬

‫محمدی به دادستان تهران خبر داد‪.‬‬ ‫او گف��ت‪« :‬م��ن ام��روز وضعیت‬ ‫همسرم را در نامه‌ای شرح دادم و به‬ ‫منشی دادستان تهران تحویل دادم‪.‬‬ ‫حداقل خواس��ته من این است که‬ ‫هر چه س��ریع‌تر همسرم از انفرادی‬ ‫خارج شود‪».‬‬ ‫رحمانی اظه��ار امیدواری کرد که‬ ‫با این نام��ه مقدمات انتق��ال خانم‬ ‫محمدی به بند عمومی مهیا ش��ود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪« :‬بحث انف��رادی وقتی‬ ‫مطرح اس��ت که بیم تبانی رود در‬ ‫صورتی که همسر من هم‌پرونده‌ای‬ ‫ندارد که او را به انفرادی برده‌اند‪».‬‬ ‫وکیل به پرونده دسترسی ندارد‬

‫یکی دیگ��ر از اعتراضات همس��ر‬ ‫نرگس محمدی‪ ،‬فعال حقوق بشر‬ ‫در ایران‪ ،‬این است که چرا همسرش‬ ‫به جای تماس با خانه خود مجبور به‬ ‫تماس با یکی از بستگان شده است‪.‬‬ ‫وی به دویچه وله گفت‪:‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪32‬‬


‫‪18‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 959‬جمعه ‪ 28‬خرداد ‪1389‬‬

‫رهنورد‪ :‬قصد ارعاب‬ ‫همه مراجع را دارند‬ ‫جرس‪ :‬زهرا رهنورد با صدور بیانیه‬ ‫ای حمله به دفتر آیت اهلل صانعی و‬ ‫محاصره بیت ایشان را محکوم کرد‬ ‫و نوش��ت ‪”:‬در س��خنان و فتواهای‬ ‫حضرتآیتالعظمیصانعی‪،‬جاذبه‬ ‫دینی ‪،‬علمی و اجرایی خاصی نهفته‬ ‫است که برای اقشار گوناگون ملت‬ ‫بویژه زنان و جوانان ‪،‬بسیار راهگشا‬ ‫بوده است و اکنون چه زشت و تنفر‬ ‫انگیز است ‪،‬صحنه هایی که تنگ‬ ‫نظران و جریانات سیاس��ی شناخته‬ ‫شده را در حال تخریب دفتر و منزل‬ ‫ایش��ان ‪،‬در معرض نگاه ما قرار می‬ ‫دهد ‪.‬شک نیست که پشت سر این‬ ‫اقدامات خشن و شوکه آور ‪،‬قصد‬ ‫ارعاب هم��ه مراجع و تنگ کردن‬ ‫فضای حضور این عمودهای خیمه‬ ‫دین ‪،‬نهفته است ‪ .‬این نکته ای است‬ ‫که نه از چش��م ملت و نه از چش��م‬ ‫مراجع ‪،‬پنهان نخواهد ماند‪”.‬‬ ‫ب��ه گزارش کلمه ‪،‬مت��ن کامل این‬ ‫بیانیه به شرح زیر است ‪:‬‬ ‫ما زنان نس��بت به آیت اهلل العظمی‬ ‫صانع��ی ‪،‬تعه��د بزرگی ب��ر دوش‬ ‫داریم‪.‬پس از شکست جریان حاکم‬ ‫‪،‬با ه��دف رادیکالیزه کردن محیط‬ ‫سیاس��ی ‪،‬و با س��رکوب و کشتار‬ ‫مردم در کف خیاب��ان های تهران‬

‫و شهرس��تان ها ‪،‬حاال نوبت به شهر‬ ‫مذهبی قم رسیده اس��ت تا کانون‬ ‫و قلب دین��ی ‪،‬علمی ‪ ،‬سیاس��ی و‬ ‫اجتماعی قم ‪،‬یعنی مراجع واال مقام‬ ‫را هدف حمالت خود قرار دهند‪.‬‬ ‫در یکسال گذش��ته ‪،‬این سناریوی‬ ‫تل��خ ‪،‬با اهانت به فرزند یادگار امام‬ ‫آقای حجت االس�لام والمسلمین‬ ‫سید حس��ن خمینی ‪،‬کلید زده شد‪.‬‬ ‫در ش��یراز ‪،‬بیت حضرت آیت اهلل‬ ‫العظمی دس��تغیب مورد حمله قرار‬ ‫گرفت و امروز نوبت به مراجع قم‬ ‫رس��یده اس��ت ‪.‬خدا نکند ! که در‬ ‫پس حمله به دفاتر آیت اهلل العظمی‬ ‫منتظری و ایت اهلل صانعی ‪،‬این روند‬ ‫س��یاه نس��بت به مراجع دیگر ادامه‬ ‫یابد ‪،‬آنگاه در برابر حضرت محمد‬ ‫مصطف��ی (ص )چه س��رافکنده و‬ ‫شرمسار خواهیم بود‪.‬‬ ‫اینک با نشانه رفتن شخصیت دینی‬ ‫تصاویری از تهاجم و تخریب دفتر آیت اهلل صانعی‬ ‫و علمی ایش��ان که پیوس��ته حامی‬ ‫ملت بوده و همه اقشار مردم ‪،‬از پیر ما زنان ‪،‬نسبت به آیت اهلل العظمی آنها راه حل های علمی و فقهی بیان‬ ‫و ج��وان و زن و مرد و کوچک و صانعی دینی بزرگ بر دوش داریم‪ .‬داش��ته اند و این ‪،‬همان رویکردی‬ ‫بزرگ هریک به نحوی از فتواهای چرا که ایش��ان به عنوان یک فقیه است که زنان و ملت ما را به اسالم‬ ‫ایش��ان بهره مند ش��ده اند ‪،‬جریان مورد اعتماد امام و ملت ‪،‬خود سالیان خوش بین و وفادار کرده است‪(.‬البته‬ ‫حاکم ‪،‬نهایت کینه توزی خود را به درازی است رئوس مشکالت زنان این سخن به آن معنا نیست که‬ ‫ملت ثابت کرده است‪.‬‬ ‫را در روند رفع تبعیض و خشونت‬ ‫در اینجا انصافا ‪،‬باید اذعان داریم که زدایی فهرست کرده و برای تمامی‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬

‫‪18 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010‬‬

‫جنگ رسانه ای جنبش سبز با استبداد‬ ‫دینی به نفع سبزها در جریان است‬

‫ج��رس‪ :‬س��ید مطصفی ت��اج زاده‬ ‫عضوی ش��ورای مرکزی سازمان‬ ‫مجاهدی��ن انقالب اس�لامی و از‬ ‫فعاالن جبهه مشارکت ايران اسالمی‬ ‫ک��ه در میان جوانان مش��ارکت از‬ ‫اعتب��ار فراوانی برخوردار اس��ت با‬ ‫انتش��ار بیانیه مفصلی با عنوان «پدر‬ ‫و مادر ما ب��از هم متهمیم» در زمان‬ ‫مرخصی استعالجیش خشم شدید‬ ‫کودتاگران را باعث شده است‪ .‬این‬ ‫بیانیه که در محافل سياسی تهران از‬ ‫آن به مانیفست تاج زاده یاد می شود‬ ‫توسط جوانان اصالح طلب و سبز کیهان بس��یار فعال اس��ت‪ .‬ادبیاتی‬ ‫به دقت در دست مطالعه و بحث و خشن و متکبرانه و ضد اخالق‪ .‬از آن‬ ‫بررسی است‬ ‫سو بیانیه هاي میرحسین‪ ،‬سخنرانی‬ ‫روزنام��ه های کیهان و رس��الت با ه��ای کروبی و خاتمی‪ ،‬اش��ارات‬ ‫اختصاص سرمقاله و خبرهای ويژه کوتاه هاشمی رفسنجانی‪ ،‬و از همه‬ ‫عصبانیت زائدالوص��ف خود را به مهمتر نامه هاي زندانیان سياسی از‬ ‫نمایش گذاشتند‪ .‬نامه های پنجگانه قبیل نوری زاد‪ ،‬تاج زاده‪ ،‬سلیمانی‬ ‫محمد نوري زاد از اوین‪ ،‬مانیفست و ميردامادی و باالخره دلنوشته های‬ ‫تاج زاده‪ ،‬رنجنامه داود س��لیمانی و خانواده زندانیان‪ .‬منطقی قوی‪ ،‬زبانی‬ ‫نامه محس��ن میردامادی اوج اقتدار اخالقی و متین‬ ‫جنبش سبز است‪ .‬جنگ رسانه ای جنگ رس��انه ای ب��ا برتری مطلق‬ ‫جنبش س��بز با اس��تبداد در جریان جنبش سبز ادامه دارذ‪ .‬البته شواهد‬ ‫است‬ ‫حاکیست استبداد دینی هر وقت کم‬ ‫اس��تبداد دینی با خطبه های آقای می آورد و جوش می آورد‪ ،‬افسار‬ ‫خامنه ای‪ ،‬س��خنرانی های محمد پاره کرده به بیت مراجع می ریزد و‬ ‫يزدی و مصباح یزدی‪ ،‬س��خنراني دق دليش را با دشنام و تخریب در‬ ‫های فرمانده هاي س��پاه و توپخانه می آورد‪.‬‬


‫‪19‬‬

‫‪19 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 959‬جمعه ‪ 28‬خرداد ‪1389‬‬

‫نقش خامنه‌ای در حمله به مراجع تقلید‬ ‫ع تقلید در‬ ‫در پی حمله به محل سکونت و دفتر عده‌ای از مراج ‌‬ ‫قم‪ ،‬خبرهایی در مورد احتمال دست داشتن رهبر جمهوری‬ ‫اسالمی‪ ،‬علی خامنه‌ای در این درگیری‌ها منتشر شده است‪.‬‬ ‫ظاهرا او یک روز قبل از این حوادث در شهر قم بوده است‪.‬‬

‫دویچ��ه ول��ه ‪ -‬روز یکش��نبه‪۲۳ ،‬‬ ‫خرداد ‪ ،۸۹‬جمعی که گفته می‌شود‬ ‫شمار زیادی از بس��یجیان و «لباس‬ ‫شخصی»هایمعروفقمنیزدرمیان‬ ‫آنهاحضورداشتند‪،‬بهمحلسکونت‬ ‫و دفت��ر ایت‌اهلل مرحوم حس��ینعلی‬ ‫منتظری حمله کردند و شیشه‌های‬ ‫در و پنجر ‌ه این محل را شکس��تند‪.‬‬ ‫چند س��اعت پیش از ای��ن واقعه به‬ ‫منزل آیت‌اهلل یوس��ف صانعی‪ ،‬نیز‬ ‫حمله شده بود‪ .‬مهاجمان خودروی‬ ‫مهدی کروبی را که به دیدار آقای‬ ‫صانعی رفته بود خرد کردند و علیه‬ ‫او و دیگر ش��خصیت‌های اصالح‬ ‫طلب‪ ،‬از جمله میرحسین موسوی‬ ‫شعار دادند‪.‬‬ ‫سفر محرمانه خامنه‌ای به قم‬

‫ظاهرا یک روز پیش از این اتفاق‪،‬‬ ‫رهبر جمهوری اس�لامی‪ ،‬آیت‌اهلل‬ ‫علی خامنه‌ای‪ ،‬به شکل غیرعلنی و‬ ‫غیررس��می به قم سفر کرده است‪.‬‬ ‫این خبر را س��عید منتظ��ری تایید‬ ‫ک��رده‪ .‬او در مورد ح��وادث روز‬ ‫یکش��نبه به س��ایت خبری جرس‬ ‫گفت‪« :‬ماجرا از سفر محرمانه دیروز‬ ‫آقای خامنه‌ای به قم آغاز ش��د‪ ».‬او‬ ‫می‌افزاید که حامنه‌ای پیش از ظهر‬ ‫ش��نبه «برای زیارت حرم حضرت‬ ‫معصومه به قم مشرف شد‪».‬‬ ‫پیکر آیت‌اهلل منتظ��ری که ‪ ۲۹‬آذر‬ ‫‪ ۸۸‬درگذش��ت در این زیارتگاه به‬

‫خاک سپرده شده است‪ .‬به گفته‌ی‬ ‫سعید منتظری به دلیل سفر خامنه‌ای‬ ‫مام��وران س��نگ گور پ��درش را‬ ‫برداش��ته‌اند‪ .‬او ب��ه س��ایت جرس‬ ‫گفت‪« :‬ره آورد سفر ایشان برداشته‬ ‫شدن تخته نشان آرامگاه مرجع فقيد‬ ‫آیت‌اهلل منتظري بود‪ ،‬مبادا ایشان با‬ ‫دیدن قبر استادش��ان به‌ياد فجایعی‬ ‫بیفتند که در حق آيت‌اهلل منتظری‬ ‫روا داشتند و ناراحت شوند‪».‬‬ ‫خاموش کردن روحانیان‬ ‫منتقد و معترض‬

‫گفته می شود با توجه به سفر محرمانه خامنه ای به قم و ناکامی وی در‬ ‫کسب رضایت مراجع برای سرکوب بیشتر‪ ،‬ساعتی بعد به بهانه سفر مهدی‬ ‫کروبی و مالقاتش با آیت اهلل صانعی دستور حمله به بیوت مراجع معترض‬ ‫با همکاری اداره اطالعات قم‪ ،‬دادگاه ویژه روحانیت‪ ،‬تیپ ‪ 83‬امام‬ ‫صادق‪ ،‬بسیج و سپاه زیر نظر سید مجتبی خامنه ای صادر شد‬

‫اینجانب احمد منتظری توسط اداره‬ ‫اطالعات و دادگاه ویژه روحانیت‬ ‫قم مبنی بر بس��تن دفتر ‪ ...‬صورت‬ ‫گرفت‪ ».‬گفته می‌ش��ود حمله‌های‬ ‫روز یکش��نبه که پیش��تر نیز سابقه‬ ‫داش��ته‪ ،‬مقدمه‌ی بس��تن دفترها و‬ ‫به قصد خاموش ک��ردن مراجعی‬ ‫است که با رهبر جمهوری اسالمی‬ ‫اختالف دارن��د و در حوادث پس‬ ‫از انتخابات دهمین دوره ریاس��ت‬ ‫جمه��وری جان��ب معترض��ان را‬ ‫گرفته‌اند‪.‬‬

‫ظاهرا حمله ب��ه خانه و دفتر مراجع‬ ‫تقلید و حمله به خودروی کروبی از‬ ‫سوی ماموران وزارت اطالعات و‬ ‫نیروهای امنیتی و نیروهای معروف‬ ‫به «لباس ش��خصی» س��ازماندهی‬ ‫ش��ده و از حمایت نیروی انتظامی‬ ‫نیز برخوردار بوده اس��ت‪ .‬اعضای‬ ‫خانواده دو مرجع تقلید یادش��ده و‬ ‫برخی از ش��اهدان عینی می‌گویند‬ ‫هنگام این حمله ماموران نیروهای‬ ‫انتظامی در محل حضور داشتند اما‬ ‫«همه‌ی کارها با مشورت رهبر»؟‬ ‫هیچ اقدامی انجام ندادند‪.‬‬ ‫ی��ک روز پ��س از ح��وادث روز‬ ‫یکش��نبه دفتر منتظری در شهر قم محم��د ج��واد اکبرین‪ ،‬یک��ی از‬ ‫به حک��م دادگاه وی��ژه روحانیت روزنامه‌ن��گاران اص�لاح طلب که‬ ‫پلمب شد‪ .‬فرزند ارشد‪ ،‬سخنگو و مدتی نیز در حوزه علمیه مش��غول‬ ‫رئیس دفتر آیت‌اهلل منتظری با انتشار تحصیل بوده در گفتگویی که صبح‬ ‫بیانیه‌ای متذکر شد‪« :‬این تهاجمات امروز‪ ،‬سه شنبه ‪ ۲۵‬خرداد در سایت‬ ‫در پی احضارها و تهدیدهای مکرر جرس منتشر شد به تشریح فعالیت‬

‫گروهی می‌پ��ردازد که به گفته‌ی‬ ‫او «سال‌هاس��ت منتقدان و مخالفان‬ ‫خامن��ه‌ای [در میان روحانی��ان] را‬ ‫رصد می‌کنند» و مسئول «هدایت و‬ ‫ساماندهی» حمله به آنها هستند‪.‬‬ ‫اکبری��ن می‌گوی��د این گ��روه از‬ ‫س��ه بخش اصلی تش��کیل شده و‬ ‫اف��رادی چون محم��د گلپایگانی‪،‬‬ ‫محس��نی‌اژه‌ای و روح‌اهلل حسینیان‬ ‫ک��ه هم��ه دارای س��وابق امنیتی و‬ ‫از نزدیکان علی خامنه‌ای هس��تند‬ ‫برنامه‌ریزی و ساماندهی فعالیت‌ها‬ ‫را برعهده دارند‪ .‬گلپایگانی رئیس‬ ‫دفتر رهبر جمهوری اسالمی است‪.‬‬ ‫محمد ج��واد اکبری��ن می‌گوید‪:‬‬ ‫«تمام مشورت‌های حلقه مهاجمان‬ ‫با ش��خص آقای خامنه‌ای به‌واسطه‬ ‫آقای اژه‌ای صورت می‌گیرد که او‬ ‫نزدیکترین مقام قضایی و امنیتی به‬ ‫رهبر جمهوری اسالمی است‪».‬‬ ‫در م��ورد نق��ش رهب��ر جمهوری‬

‫اس�لامی در حمل��ه ب��ه مخالفان و‬ ‫منتقدان تا کنون خبرها و شایعه‌های‬ ‫فراوانی منتشر شده است‪ .‬اکبرین در‬ ‫گفتگوی خود با استناد به اطالعاتی‬ ‫که از ش��هر قم دریافت کرده گفته‬ ‫است‪ ،‬خامنه‌ای در سفر اخیر خود‬ ‫به قم جلسه‌ای با اعضای این گروه‬ ‫داش��ته اس��ت که فیلمی از آن نیز‬ ‫وجود دارد‪ .‬اکبرین ابراز امیدواری‬ ‫می‌کن��د ای��ن فیلم هر چ��ه زودتر‬ ‫منتش��ر ش��ود تا به قول او «مردم ‪...‬‬ ‫ببینند و بدانند چه ارتباط محکم و‬ ‫بی‌واس��طه‌ای بین این اف��راد و ولی‬ ‫فقیه‌شان وجود دارد‪».‬‬ ‫محافظ و شاگردان‬ ‫سید مجتبي خامنه اي‬ ‫صحنه گردانان فاجعه اخیر قم‬

‫از س��وی دیگ��ر ب��ه گ��زارش‬ ‫جرس‪:‬شنیده های خبرنگار جرس‬ ‫از حوزه علميه ق��م حکایت از آن‬ ‫دارد که مامور پیراهن س��فیدی که‬ ‫در جلوی حس��ینه ش��هدا (حسینيه‬ ‫مرح��وم آیت اهلل منتظ��ری که ‪12‬‬ ‫سال است به ش��کل غیرقانونی در‬ ‫تصرف عدوانی حکومت اس��ت)‬ ‫و جن��ب بیت آی��ت اهلل صانعی در‬ ‫حال سخنرانی تحریکی بسیجی ها‬ ‫و لباس شخصي هاس��ت‪ ،‬یکی از‬ ‫اعضای تیم محافظ حجت االسالم‬ ‫سید مجتبی خامنه ای (ولیعهد مقام‬ ‫رهبری) است‪ .‬دو طلبه معممی که‬ ‫در کنار وی هستند نیز از شاگردان‬ ‫سید مجتبی هستند و در درس وی‬ ‫در مدرسه فیضيه ديده شده اند‪.‬‬ ‫با توجه به سفر محرمانه آقای خامنه‬ ‫ای در روز ش��نبه ‪ 22‬خ��رداد به قم‬ ‫و ناکامی وی در کس��ب رضایت‬ ‫مراجع برای سرکوب بیشتر‪ ،‬ساعتی‬ ‫بعد به بهانه س��فر حجت االس�لام‬ ‫مهدی کروبی و مالقاتش با آیت اهلل‬ ‫صانعی دستور حمله به بیوت مراجع‬

‫معترض با همکاری اداره اطالعات‬ ‫قم‪ ،‬دادگاه ویژه روحانیت‪ ،‬تیپ ‪83‬‬ ‫امام صادق‪ ،‬بس��یج و سپاه زیر نظر‬ ‫سید مجتبی خامنه ای صادر شد‬ ‫لح��ن ب��ی ادبانه این محافظ س��ید‬ ‫مجتبی درباره آی��ت اهلل صانعی و‬ ‫بویژه حجت االس�لام سيد حسن‬ ‫خمین��ی نش��انه از کین��ه عمیق و‬ ‫حسادت شخصی کارگردانان اين‬ ‫نمایش تاسف برانگيز دارد‪ .‬جلسه‬ ‫درس س��ید حسن به لحاظ کمي و‬ ‫کيفی از یکی دروس مطرح سطح‬ ‫عالی حوزه قم است‪ ،‬در حالی که‬ ‫جلسه درس سید مجتبی خامنه ای‬ ‫چه به لحاظ کم��ی و چه به لحاظ‬ ‫کیفی��ت از رون��ق الزم برخوردار‬ ‫نیست‪ .‬انتش��ار نخستین کتاب سید‬ ‫حس��ن (که برای اولین بار خبرش‬ ‫توسط آیت اهلل صانعی منتشر شد)‬ ‫نیز بر خشم رقبای سید حسن افزوده‬ ‫است‬ ‫هفت هش��ت س��ال قبل خبری در‬ ‫محافل سیاسی تهران منتشر شد مبنی‬ ‫بر اینکه آقای خامنه ای یک شوراي‬ ‫سه نفره را برای رهبری آینده کشور‬ ‫زیر نظر دارد‪ :‬س��ید حسن خمینی‪،‬‬ ‫ش��یخ صادق الریجانی و پس��رش‬ ‫سید مجتبی خامنه ای‪ .‬سیر حوادث‬ ‫بعدی و افش��ای نام سید مجتبی در‬ ‫نامه مهدی کروبی در س��ال ‪1384‬‬ ‫براي نخس��تین بار باعث ش��د که‬ ‫سید مجتبی نس��بت به سابق بیشتر‬ ‫تقیه کند‪ .‬از این سه نفر شیخ صادق‬ ‫بدون کمترین تجربه قضائی رئیس‬ ‫قوه قضائیه شد‪ .‬با شروع جنبش سبز‬ ‫سید حسن به معترضان متمایل شد و‬ ‫اکنون مقام رهبری و سپاه پاسداران‬ ‫به آينده رهبری ایران می اندیشند‪.‬‬ ‫عملیات ‪ 14‬خ��رداد مرقد آیت اهلل‬ ‫خمينی و ‪ 23‬خ��رداد قم کنار زدن‬ ‫مهمترین رقیب رهب��ر آینده را در‬ ‫دستور کار خود داشت‪.‬‬


‫‪20‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 959‬جمعه ‪ 28‬خرداد ‪1389‬‬

‫منشورپیشنهادی‬ ‫موسوی برای «جنبش سبز»‬ ‫بی بی س��ی ‪ -‬میرحسین موسوی‪،‬‬ ‫یکی از رهب��ران جنبش اعتراضی‬ ‫مخالفان دولت در ایران در سالگرد‬ ‫راهپیمایی بزرگ مخالفان در روز‬ ‫‪ ۲۵‬خرداد س��ال ‪ ،۱۳۸۸‬متن منشور‬ ‫پیشنهادی خود را برای این جنبش‬ ‫منتشرکرد‪.‬‬ ‫در این متن که روز س��ه شنبه (‪۲۵‬‬ ‫خرداد‪ ۱۵ ،‬ژوئن) در س��ایت کلمه‬ ‫منتشر ش��د‪ ،‬جنبش اعتراضی ایران‬ ‫موس��وم به «جنبش س��بز» جنبشی‬ ‫معرفی می ش��ود که در اعتراض به‬ ‫مسائلی همچون تخلفات انتخاباتی‪،‬‬ ‫ظهور «گرایشات تمامیت خواهانه»‬ ‫در مسئوالن حکومتی‪ ،‬نقض حقوق‬ ‫شهروندان‪ ،‬س��وء مدیریت دولت‪،‬‬ ‫گسترش فقر‪« ،‬قانون ستیزی برخی‬ ‫مجریان قانون»‪« ،‬ماجراجویی های‬ ‫عوامفریبانه در تعامالت بین المللی»‬ ‫و «فراموش��ی تدریجی و دردناک‬ ‫اخ�لاق و معنویت ب��رای قدرت»‬ ‫شکل گرفته است‪.‬‬ ‫به نوش��ته آقای موس��وی‪ ،‬جنبش‬ ‫اعتراضی ام��روز در ای��ران تداوم‬ ‫انق�لاب مش��روطیت‪ ،‬جنبش ملی‬ ‫ش��دن نفت و انقالب اسالمی سال‬ ‫‪ ۱۳۵۷‬اس��ت و خود را اصالح گر‬ ‫نظام جمهوری اس�لامی می داند و‬ ‫برای ای��ن کار در چارچوب قانون‬ ‫اساس��ی و با احترام ب��ه نظر و رأی‬ ‫مردم حرکت می کند‪.‬‬ ‫آقای موس��وی تأکید کرده است‬ ‫که تنها ب��ا تأکید بر اصول حداقلی‬ ‫و مطالبات مش��ترک همه نیروهای‬ ‫تحول خواه ایران است که می توان‬ ‫«چتر فراگیر جنبش» را حفظ کرد‪.‬‬ ‫او نوش��ته اس��ت که ای��ن جنبش‬

‫اجتماع��ی‪ ،‬خ��ود را از خطا مبری‬ ‫نمی داند و از گس��ترش فضای نقد‬ ‫و گفت و گو‪ ،‬هم در میان هواداران‬ ‫جنب��ش و هم می��ان ه��واداران و‬ ‫مخالفان جنبش استقبال می کند‪.‬‬ ‫به نوشته آقای موس��وی‪« :‬دشمنی‬ ‫و کینه توزی با بدنه اجتماعی هیچ‬ ‫بخش��ی از جامعه‪ ،‬جایی در جنبش‬ ‫ن��دارد و تالش برای گفت و گو و‬ ‫تعام��ل با رقبا و مخالفان در فضایی‬ ‫سالم و آگاهی بخشی درباره اهداف‬ ‫و اصول جنبش وظیفه همه افرادی‬ ‫اس��ت که خود را آگاهانه در زمره‬ ‫فعاالن جنبش سبز می انگاراند؛ ما‬ ‫همه ایرانی هستیم و ایران متعلق به‬ ‫موسوی نوشته است که منشور پیشنهادی خود را‬ ‫همه ما است»‪.‬‬ ‫«به توصیه دوستان» و برای تقویت همدلی و هماهنگی‬ ‫او از یک سو ضمن پذیرش وجود‬ ‫جنبش اعتراضی منتشر می‌کند‬ ‫تکث��ر در درون جنب��ش اعتراضی‬ ‫ای��ران‪ ،‬بر «اس��تمرار حض��ور دین‬ ‫رحمان��ی» تأکی��د می کن��د‪ ،‬و از استقرار نظام انتخاباتی آزاد‪ ،‬رقابتی‪،‬‬ ‫حقوق بشر‬ ‫س��وی دیگر می گوید که تنها راه غیرگزینشی و منصفانه که شفافیت‬ ‫حفظ جایگاه دین در جامعه‪ ،‬پرهیز و س�لامت آن کامال قابل تضمین‬ ‫دربخشدیگریازمنشورپیشنهادی‬ ‫از «اک��راه مردم به تقی��د» و حفظ باشد‪ ،‬ادامه خواهد داد»‪.‬‬ ‫استقالل نهادهای دینی و روحانی از او «رأی و خواس��ت ملت» را منشأ آقای موسوی‪ ،‬بر ضرورت دفاع از‬ ‫حکومت است‪.‬‬ ‫مش��روعیت قدرت سیاسی دانسته کرامت انس��انی و حق��وق بنیادین‬ ‫لزوم‬ ‫ب��ر‬ ‫همچنین‬ ‫موس��وی‬ ‫آقای‬ ‫و «جنبش س��بز» را مخالف نظارت بش��ر‪ ،‬فارغ از ایدئولوژی‪ ،‬مذهب‪،‬‬ ‫حفظ و تقویت ارزش های فرهنگ استصوابی ش��ورای نگهبان معرفی جنسیت‪،‬قومیتوموقعیتاجتماعی‬ ‫ایران و آداب و رس��وم ملی تأکید کرده و نوشته اس��ت که هواداران تأکید شده و آمده است‪« :‬استقرار و‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ای��ن جنبش با نظارت اس��تصوابی تضمین موازین حقوق بشر به عنوان‬ ‫یکیازمهمتریندستاوردهایبشری‬ ‫در بخشی از منش��ور پیشنهادی او مبارزه خواهند کرد‪.‬‬ ‫آمده اس��ت‪« :‬حاکمیت م��ردم بر آقای موسوی روش مبارزه جنبش و حاصل خرد جمعی همه انسان ها‬ ‫سرنوش��ت خویش از جمله اصول اعتراضی ایران را مبارزه «مسالمت مورد تأیید و تأکید جنبش سبز است‬ ‫خدش��ه ناپذیر جنبش سبز است و آمیز» و «مدنی» دانسته و تأکید کرده و این حقوق خدادادی است و هیچ‬ ‫نهاد انتخابات به عنوان مناسب ترین اس��ت که «جنبش س��بز با توجه به فرمانروا‪ ،‬دولت‪ ،‬مجلس یا قدرتی‬ ‫ش��یوه تحقق این اصل مدنظر این شرایط و مقتضیات‪ ،‬از کلیه ظرفیت نم��ی تواند آنها را لغو یا به صورت‬ ‫جنبش قرار می گیرد‪ .‬بر این اساس های مبارزه مس��المت آمیز استفاده ناموجه و خودسرانه محدود کند»‪.‬‬ ‫تالش برای تأمین عدالت اقتصادی‪،‬‬ ‫جنبش س��بز تالش های خود برای خواهد کرد»‪.‬‬ ‫صیانت از آزادی م��ردم را تا زمان‬

‫‪20 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010‬‬

‫تعیین محتوای یک ساله خطبه های‬ ‫‪ 610‬نماز جمعه کشور‬

‫جرس‪ :‬شنیده ها حاکیست رئيس دفتر رهبری از ائمه جمعه و جماعات‬ ‫خواسته كه سخنان رهبری را در خطبه هاي نمازجمعه شهرهاي خود تبيين‬ ‫محتواييكنند‪.‬‬ ‫محمدي گلپايگاني در آيين گشايش مجتمع فرهنگي و آموزشي «آدينه»‬ ‫ويژه ائمه جمعه در تهران با اش��اره به رهنمودهاي مطرح شده در سخنان‬ ‫آقای خامنه ای در آيين سالگرد درگذشت بنيانگذار جمهوري اسالمي‬ ‫ايران‪ ،‬گفت‪« :‬سخنان روشنگرانه ايشان در اين آيين در واقع قابليت طرح‬ ‫در محتواي نمازهاي جمعه حداقل يك سال را دارد‪ ».‬به گفته مدیر روابط‬ ‫عمومي ش��وراي سياس��تگذاري ائمه جمعه‪ ،‬تعداد ائمه جمعه در سطح‬ ‫كشور افزون بر ‪ 610‬نفر است‬ ‫رئیس دفتر مقام رهبري به نکات مهمي اشاره کرده است‪ .‬خطبه های نماز‬ ‫جمعه ‪ 14‬خرداد آقاي خامنه ای قرار اس��ت در ‪ 610‬نماز جمعه سراس��ر‬ ‫کشور در طول بیش از یک سال مورد تشریح و تبیین و ترویج قرار گیرد‪.‬‬ ‫سال ‪ 52‬هفته دارد‪ .‬اگر قرار باشد امام جمعه موظف باشد خطبه يادشده را‬ ‫در طول یک سال تشریح کند می باید سطح فهم و شعورش به اندازه ای‬ ‫اندک باشد که بپذیرد سطح خطبه ها را تا این حد تنزل دهد‪ .‬لذا طبیعی‬ ‫است که سطح ائمه جمعه تهران از طالقانی و منتظری به احمد خاتمی و‬ ‫صدیقی و جنتی تنزل یافته باشد‪ .‬نماز گزار جمعه نیز بايد اینقدر بی اطالع‬ ‫باشد که بیش از یک سال وقتش را با شنیدن شرح تطبيق قصه طلحه و زبیر‬ ‫بر منتقدان امیرالمومنین سید علی تلف کند‬ ‫ظاهرا این روزها نماز جمعه سنی و شیعی ندارد‪ .‬فرق نمی کند در عربستان‬ ‫یا ایران یا مصر برگزار ش��ود‪ .‬در همه بالد با حمد و ثنای سلطان یا رهبر‬ ‫یا رئیس جمهور آغاز می ش��ود و خطیب جمعه متن از پیش تعیین شده‬ ‫اداره اوقاف یا مرکز سياستگذاری ائمه جمعه را قرائت می کند‪ .‬هاشمی‬ ‫رفسنجانی که مستقل از رهبری خطبه خواند از تیرماه گذشته یعنی دقیقا‬ ‫یک سال است از خواندن نماز جمعه منع شده است‪.‬‬ ‫اجتماعی و سیاسی‪ ،‬استقالل‪ ،‬لزوم‬ ‫پیون��د با اقش��ار کم درآم��د‪ ،‬نفی‬ ‫انحصار فکری و حمایت از حقوق‬ ‫زن��ان و اقلیت ه��ا از جمله اهدافی‬ ‫است که آقای موسوی برای جنبش‬ ‫سبز در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫او همچنین مطالبه اج��رای تمامی‬ ‫اصول قانون اساسی (به ویژه اصول‬ ‫ناظر بر حقوق ملت)‪ ،‬عدم مداخله‬ ‫نیروهای نظامی در امور سیاس��ی و‬ ‫اقتصادی‪ ،‬آزادی زندانیان سیاسی‪،‬‬ ‫رفعمحدودیتعلیهفعالیتاحزاب‪،‬‬

‫گروه ها و جنبش های اجتماعی و‬ ‫«محاکمه عادالن��ه آمران و عامالن‬ ‫تقل��ب در انتخابات و ش��کنجه و‬ ‫کشتن معترضان به نتیجه انتخابات»‬ ‫را در منش��ور پیشنهادی خود برای‬ ‫جنب��ش اعتراضی ایران ق��رار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫آقای موسوی بار دیگر تأکید کرده‬ ‫اس��ت که قانون اساس��ی و قوانین‬ ‫موضوعه قابل تغییر هستند‪ ،‬اما این‬ ‫تغییر تنه��ا از طریق فرایند گفت و‬ ‫گوی اجتماعی امکان پذیر است‪.‬‬


‫‪21‬‬

‫‪21 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 959‬جمعه ‪ 28‬خرداد ‪1389‬‬

‫جایزه صلح اتریش برای شیرین عبادی‬ ‫ش��یرین عبادی بامداد سه‌شنبه (‪۱۵‬‬ ‫ژوئن) ط��ی مراس��می در پارلمان‬ ‫اتریش جایزه فلیک��س آرماکورا‪،‬‬ ‫نش��ان اصلی دفاع از حقوق بش��ر‬ ‫کشور اتریش را دریافت کرد‪.‬‬ ‫ش��یرین عبادی‪ ،‬برنده جایزه صلح‬ ‫نوبل سال ‪ ،۲۰۰۳‬جایزه مخصوص‬ ‫حق��وق بش��ر اتریش را از دس��ت‬ ‫یوزف پرول‪ ،‬معاون اول صدراعظم‬ ‫این کشور دریافت کرد‪.‬‬ ‫دکتر اورس��وال پالس��نیک‪ ،‬وزیر‬ ‫خارجه پیش��ین و نماین��ده کنونی‬ ‫پارلم��ان اتری��ش‪ ،‬در نطق��ی در‬ ‫بزرگداش��ت خانم عبادی گفت‪:‬‬ ‫«در براب��ر حس عدالت‌خواهی این‬ ‫زن جسور و س��ازش‌ناپذیر تعظیم‬ ‫می‌کنم‪».‬‬ ‫هنگام اعطای جایزه به خانم عبادی‬ ‫تأکید شد که این حقوقدان ایرانی‬ ‫در جهت بهب��ود وضعیت حقوقی‬ ‫زن��ان و ک��ودکان ایرانی گام‌هایی‬ ‫ارزنده برداشته است‪.‬‬ ‫خانم عبادی در سپاس گفت‪« :‬این‬ ‫جایزه را به تمام فعاالن حقوق بشر‬ ‫در ایران‌‪ ،‬به ویژه به همکار دربندم‬ ‫خان��م نرگ��س محم��دی تقدیم‬ ‫می‌کنم‪».‬‬ ‫او س��پس در قدردان��ی افزود‪« :‬این‬ ‫جایزه موضع و ارادۀ ما را در دفاع از‬ ‫حقوق بشر تقویت خواهد کرد‪».‬‬ ‫خانم عبادی در س��خنرانی خود در‬ ‫براب��ر نمایندگان پارلم��ان اتریش‬ ‫تصویری غم‌انگیز از شرایط سیاسی‬ ‫ایران ترسیم کرد‪.‬‬ ‫خانم عبادی گف��ت‪« :‬از آغاز دور‬ ‫دوم زمامداری محمود احمدی‌نژاد‪،‬‬

‫وضعیت حقوق بشر به مراتب بدتر‬ ‫شده است‪ .‬بیش از ‪ ۸۰۰‬نفر به خاطر‬ ‫اتهامات سیاس��ی در زندان هستند‪.‬‬ ‫اخیرا هش��ت زندانی سیاس��ی که‬ ‫بیشتر آنها از اقلیت‌های قومی بودند‪،‬‬ ‫اعدام شدند‪».‬‬ ‫شامگاه سه‌شنبه (‪ ۱۵‬ژوئن) شیرین‬ ‫عبادی به دعوت «جامعه سیاس��ت‬ ‫خارجی و سازمان ملل» نطقی ایراد‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش رسانه‌های جمعی اتریش‬ ‫خانم عبادی به خاطر اختناق و فشار‬ ‫بر اصالح‌طلب��ان در ایران‪ ،‬در حال‬ ‫حاضر به حال تبعید در کشورهای‬ ‫غربی زندگی می‌کند‪.‬‬ ‫بیش��تر رس��انه‌ها اش��اره کرده‌اند‬ ‫که همس��ر خانم عبادی زیر فش��ار‬ ‫مأموران جمهوری اسالمی اخیرا در‬ ‫تلویزیون دولتی ایران ظاهر ش��د و‬ ‫اتهاماتی به خانم عبادی وارد کرد‪.‬‬ ‫جایزه حقوق بشر اتریش که از سال‬ ‫‪ ۲۰۰۵‬اعطا می شود به نام فلیکس‬ ‫ارماک��ورا خوان��ده ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫فلیکس ارماکورا (‪)۱۹۹۵ – ۱۹۲۳‬‬ ‫سیاس��تمدار اتریش��ی از مدافع��ان‬ ‫سرسخت حقوق بشر و حقوق اقوام‬ ‫بود‪.‬‬

‫مراسم سالگرد شهدای ‪ 25‬خرداد در میان تدابیر امنیتی‬

‫هزاران تن از مردم‪ ،‬صدها تن ازماموران‬ ‫روز آنالین ‪ -‬سالگرد بزرگداشت‬ ‫شهدای روز ‪ 25‬خرداد سال ‪ 88‬در‬ ‫شرایطی کامال امنیتی برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرن��گاران «روز»‬ ‫مراس��م سالگرد ش��هادت مهدی‬ ‫کرمی‪ ،‬احمد نعی��م آبادی‪ ،‬ناصر‬ ‫امیر نژاد‪ ،‬رامی��ن رمضانی‪ ،‬داوود‬ ‫صدری‪ ،‬امیرحس��ین طوفان پور‪،‬‬ ‫علی حس��ن پور‪ ،‬محرم چگینی‪،‬‬ ‫مسعود خسروی‪ ،‬علیرضا افتخاری‬ ‫و سهراب اعرابی با حضور خانواده‬ ‫های این ش��هدا در بهشت زهرای‬ ‫ته��ران در حالی برگزار ش��د که‬ ‫ه��زاران ت��ن از مردم ب��رای ابراز‬ ‫همدردی و صده��ا مامور امنیتی‬ ‫برای جلوگیری از ش��کل گیری‬ ‫تجمع اعتراضی و سردادن هر گونه‬ ‫ش��عاری در بهش��ت زهرا حضور‬ ‫یافتهبودند‪.‬‬ ‫گ��زارش های «روز» حاکیس��ت‬ ‫مردم با حضوربر مزار این ش��هدا‬ ‫همبس��تگی خ��ود را ب��ا خانواده‬ ‫های ش��هدا اعالم کردند‪.‬همزمان‬ ‫مام��وران امنیت��ی از توقف مردم‬ ‫بر سر مزار ش��هدا جلوگیری و از‬ ‫مردمی که در بهشت زهرا حضور‬ ‫داشتندفیلمبرداریکردند‪.‬‬ ‫خبرنگار روز در ته��ران در مورد‬ ‫فضای ش��هر تهران نوش��ته است‪:‬‬ ‫تهران هم در این روز کامال امنیتی‬ ‫و مملو از نیروهای نظامی و گارد‬ ‫ویژه بود‪ :‬از چه��ار راه ولیعصر تا‬ ‫انقالب و شادمان و میدان آزادی‬ ‫و هفت تیر مامور ایستاده بودو زیر‬

‫پای هر کدام کیس��ه های مش��کی‬ ‫پارچه ای بود که سراین کیسه ها با‬ ‫یک نخ بلند بسته میشد و مشخص‬ ‫نبود داخل کیسه ها چیست‪.‬‬ ‫گ��زارش ها از تجری��ش‪ ،‬ونک و‬ ‫س��ایر ومناط��ق تهران نی��ز تصویر‬ ‫مشابهیمیدهد‪.‬‬ ‫گ��زارش دیگ��ر خبرن��گار «روز»‬ ‫حاکیس��ت مراسم س��الگرد حسام‬ ‫حنیفه دیگر ش��هید روز ‪ 25‬خرداد‬ ‫با حض��ور خانواده این ش��هید در‬ ‫امامزاده عبداهلل کرج‪ ،‬بر س��ر مزار‬ ‫این شهید برگزار شد‪.‬‬ ‫درکرمانشاهنیزمراسمسالگردشهید‬ ‫کیانوش آس��ا در منزل این ش��هید‬ ‫برگزار شد‪ .‬خانواده آسا پیش از این‬ ‫اعالم کرده بودند مراس��م سالگرد‬ ‫فرزندش��ان را در ت��االر اخترش��اد‬ ‫کرمانشاه برگزار خواهند کرد اما به‬ ‫دلیل فشارهای امنیتی این مراسم لغو‬ ‫و در منزل آنها برگزار شد‪.‬‬ ‫همزمان گ��زارش ها از مش��هد از‬ ‫امنیتی شدن فضای شهر در آستانه‬ ‫برگزاری مراس��م س��الگرد شهید‬ ‫مصطفی غنیان حکایت دارد‪.‬‬ ‫وب سایت دانش��جو نیوز گزارش‬ ‫کرده است‪ :‬در س��الگرد کودتای‬ ‫انتخاباتی و در آستانه اولین سالگرد‬ ‫دانش��جوی شهید مصطفی غنیان و‬ ‫شهید حمید مداح‪ ،‬نهاد های قضایی‬ ‫و امنیتی مشهد دور تازه ای از فشار‬ ‫بر فعالین دانشجویی شهر مشهد را‬ ‫آغاز کرده اند‪.‬‬ ‫از ته��ران نیز فعالین حقوق بش��ر و‬ ‫دموکراس��ی گ��زارش ک��رده اند‪:‬‬ ‫به مناس��بت س��الگرد جانباختگان‬ ‫راه آزادی تع��داد زي��ادی از مردم‬ ‫تهران همراه با خانواده های آنها بر‬ ‫آرامگاه شهدا حاضر شدند و با نثار‬ ‫گل و روشن کردن شمع نسبت به‬ ‫آنها ادای احترام کردند‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬روز سه شنبه‬ ‫‪ ۲۵‬خرداد ماه از حوالی س��اعت ‪5‬‬ ‫عصر با حضور خانواده های شهدا و‬ ‫تعداد زيادی از مردم تهران‪ ،‬مراسم‬ ‫گراميداش��ت سالگرد جانباختگان‬ ‫راه آزادی م��ردم ايران در بهش��ت‬ ‫زهرای تهران برگزار ش��د و مردم‬ ‫با حضور برهر کدام از آرامگاهها با‬ ‫قرار دادن شاخه های گل و روشن‬ ‫کردن ش��مع نس��بت به آنها ادای‬ ‫احت��رام کردند و ياد و خاطره آنها‬

‫را گرامی داشتند‪.‬‬ ‫این گ��زارش از حض��ور نیروهای‬ ‫نظام��ی و امنیتی و ایج��اد رعب و‬ ‫وحشت در بهش��ت زهرا خبر می‬ ‫دهد و م��ی افزای��د‪ :‬ای��ن نیروها‪،‬‬ ‫حساس��يت زيادی بر روی موبايل‬ ‫ها و کس��انی که قصد جواب دادن‬ ‫به تلفن های خود داشته‪ ،‬نشان می‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫دستگیری ‹‪ ۹۱‬نفر› در سالگرد‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫در تهران‬

‫در همی��ن حال س��رتیپ حس��ین‬ ‫ساجدی نیا فرمانده نیروی انتظامی‬ ‫تهران گفته اس��ت که در سالگرد‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری در روز‬ ‫‪ ۲۲‬خرداد ‪ ۹۱‬نفر در تهران دستگیر‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫بهگزارشخبرگزاریمهر‪،‬ساجدی‬ ‫نی��ا گفته ک��ه این افراد «ب��ه عنوان‬ ‫مظنون» دس��تگیر شده و به دستگاه‬ ‫قضایی تحویل داده شده اند‪.‬‬ ‫اما برخی منابع دیگر از جمله سایت‬ ‫کلمه که به میر حس��ین موس��وی‬ ‫نزدیک است آمار دستگیر شدگان‬ ‫را «حدود چهار صد نفر» ذکر کرده‬ ‫اند‪.‬‬ ‫در اولین س��الگرد انتخابات مناقشه‬ ‫برانگیز ریاس��ت جمهوری ایران‪،‬‬ ‫در اکثر مناطق پرتردد ش��هر تهران‬ ‫پلیس مس��تقر ش��ده بود و شاهدان‬ ‫عینی فضا را امنیتی توصیف کردند‪.‬‬ ‫شاهدان عینی به بی بی سی گفتند‬ ‫که درگی��ری های پراکنده ای بین‬ ‫ع��ده ای از معترض��ان و پلیس رخ‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫س��اجدی نیا می گوید که «نیروی‬ ‫های پلیس روز ‪ ۲۲‬خرداددر سطح‬ ‫شهر حضور داشتند اما مورد خاص‬ ‫یا درگیری را شاهد نبودیم‪».‬‬ ‫این در حالی اس��ت که یک شاهد‬ ‫عینی عصر روز شنبه ‪ ۲۲‬خرداد (‪۱۲‬‬ ‫ژوئن) به بی بی س��ی فارسی گفت‬ ‫که در خیابان آزادی‪ ،‬تقاطع بهبودی‬ ‫ش��اهد درگیری می��ان گروهی از‬ ‫معترضان و مأموران حکومتی بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته این ش��اهد عین��ی‪ ،‬تعداد‬ ‫زیادی از مأموران در طول خیابان‬ ‫ادامه در صفحه ‪32‬‬

‫نا آرامی در‬ ‫دانشگاهتهران‬ ‫بی بی س��ی ‪ -‬در نخستین سالگرد‬ ‫حمله به ک��وی دانش��گاه تهران‪،‬‬ ‫گزارش ها از ته��ران از برگزاری‬ ‫تجمع اعتراضی در این دانش��گاه‬ ‫و وقوع درگیری میان دانشجویان‬ ‫معت��رض و نیروه��ای حراس��ت‬ ‫دانشگاه و بسیج حکایت دارد‪.‬‬ ‫بر اساس خبر های منتشره‪ ،‬گروهی‬ ‫از دانشجویان روز دوشنبه‪ ۱۴‬ژوئن‬ ‫در محوطه دانش��گاه تهران تجمع‬ ‫کردن��د و پالکاردهای��ی درب��اره‬ ‫س��الگرد حمله به کوی دانشگاه با‬ ‫خود حمل می کردند‪.‬‬ ‫دانشجویان معترض امکان خروج‬ ‫از محوطه دانشگاه را نداشته اند و‬ ‫با تجمع در پشت میله های محوطه‬ ‫دانشگاه شعار «مرگ بر دیکتاتور»‬ ‫را سر داده اند‪.‬‬ ‫برخی س��ایت های خب��ری تعداد‬ ‫دانش��جویان معترض در دانشگاه‬ ‫فنی را نزدیک ب��ه ‪ ۵۰۰‬نفر اعالم‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫بر اس��اس یکی از فیلم های منتشر‬ ‫شده در سایت «یوتیوب» ماموران‬ ‫زی��ادی در خ��ارج از محوط��ه‬ ‫دانشگاه حضور داشتند و فردی در‬ ‫میان ماموران از دانشجویان معترض‬ ‫فیلمبرداریمیکردکهاینموضوع‬ ‫سبب خشم دانشجویان شد‪.‬‬ ‫نزدیک به یک س��ال پیش و چند‬ ‫روز پ��س از اعالم نتیجه انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری نیروهای پلیس و‬ ‫لباس شخصی ها به کوی دانشگاه‬ ‫تهران حمله کردند‪.‬‬ ‫برخوردهای صورت گرفته در این‬ ‫حادثه به حدی خشونت بار بود که‬ ‫علی خامنه ای‪ ،‬رهبر ایران و برخی‬ ‫از مقامات این کشور از شنیدن خبر‬ ‫این حادثه به ش��دت ابراز تاس��ف‬ ‫کردند و خواهان برخورد با عامالن‬ ‫این حادثه شدند‪.‬‬ ‫بعد ه��ا فیلم��ی از تصاویر حمله‬ ‫نیروهای پلیس و لباس شخصی به‬ ‫کوی دانش��گاه تهران از تلویزیون‬ ‫بی بی سی فارسی پخش شد‪ ،‬که‬ ‫صحنه های دلخراشی از برخورد با‬ ‫دانشجویان را نشان می داد‪.‬‬ ‫تجمعاعتراضیدانشجویاندانشگاه‬ ‫تهران در حالی برگزار شد ه است‬ ‫که خبرهایی هم از اعتراضاتی در‬ ‫ش��هر نجف آباد در اعت��راض به‬ ‫حمله و تخریب دفات��ر صانعی و‬ ‫منتظری در قم منتشر شده است‪.‬‬


‫‪22‬‬

‫‪22 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 959‬جمعه ‪ 28‬خرداد ‪1389‬‬

‫گزارش ال موندو از اعتراف اجباری همسر شیرین عبادی‬

‫تهمت های کثیف که جواب ندارد‬ ‫اذی��ت و آزاره��ای حکوم��ت‬ ‫جمهوری اس�لامی در قبال شیرین‬ ‫عب��ادی‪ ،‬برنده جای��زه صلح نوبل‪،‬‬ ‫اکنون بس��یار ش��دید ش��ده است‪.‬‬ ‫همس��ر این وکیل و مدافع حقوق‬ ‫بشر مجبور شد در تلویزیون دولتی‬ ‫اعتراف کند و او را مورد انتقاد قرار‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫یک��ی از تهم��ت هایی ک��ه جواد‬ ‫توسلیان باالجبار در تلویزیون بیان‬ ‫کرد این بود که خانم عبادی یک‬ ‫همسر افراطی است و به همین دلیل‬ ‫اس��ت که در زمینه دفاع از حقوق‬ ‫بشر موفق نبوده‪ .‬از خارج از کشور‬ ‫به او دستور کار می دهند‪.‬‬ ‫او می افزاید که عبادی از حکومت‬ ‫متنفر اس��ت‪ ،‬زیرا چن��د ماه پس از‬ ‫پی��روزی انق�لاب او را به دلیل زن‬ ‫بودن از منصب قضاوت جدا کرده‬ ‫اند‪ .‬و همچنین جای��زه صلح نوبل‬ ‫سال ‪ ۲۰۰۳‬که به او اعطا شد به دلیل‬ ‫دفاع از اعض��ای جامعه بهاییان که‬ ‫به شدت مورد سرکوب حکومت‬ ‫هستندبود‪.‬‬ ‫این فعال حقوق بش��ر پس از دیدن‬ ‫این اعترافات اعالم کرد که سخنان‬ ‫همسرش تحت فش��ار بیان شده و‬ ‫اطمین��ان می دهد که روابط خوبی‬ ‫با همسر خود دارد‪.‬‬ ‫ش��یرین عبادی از یک س��ال قبل‬ ‫که انتخابات مناقش��ه آمیز ریاست‬ ‫جمهوری در ایران برگزار ش��د‪ ،‬از‬ ‫ایران خارج ش��ده‪ .‬وی از آن پس‬ ‫نتوانسته به کش��ور خود بازگردد‪،‬‬ ‫زیرا حکومت به شدت خانواده او‬ ‫را تحت فشار قرار داده است‪.‬‬ ‫اعتراف اجباری‬

‫همس��ر عبادی نیز بارها دستگیر و‬ ‫مورد ش��کنجه ق��رار گرفته تا علیه‬ ‫اولین زن قاض��ی در ایران اعتراف‬ ‫کند‪ .‬حاضر ش��دن در تلویزیون و‬ ‫اعتراف کردن تحت فشار‪ ،‬شیوه ای‬ ‫است که سالهاس��ت مورد استفاده‬ ‫حکومت آیت اهلل هاست‪.‬‬ ‫در اوای��ل س��ال ‪ ،۲۰۰۹‬دولتمردان‬ ‫جمه��وری اس�لامی دفت��ر کانون‬ ‫مدافعان حقوق بشر را که عبادی ‪۸‬‬ ‫سال پیش به هدف دفاع از زندانیان‬ ‫سیاس��ی تأس��یس کرده بود پلمب‬ ‫کردند‪ .‬دفتر کانون در طبقه ای قرار‬ ‫دارد که وی با استفاده از پول جایزه‬

‫مورد نصر ابوزید‬

‫به دس��ت آمده در اسلو خریداری‬ ‫کرده‪ ،‬ول��ی اکنون توقیف ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫توس��لیان ماه ژانویه توسط عوامل‬ ‫حکومتجمهوریاسالمیدستگیر‬ ‫شد و در نهایت نتوانست فشارهای‬ ‫روحی و جسمانی را تحمل کند و‬ ‫آزاد ش��د‪ .‬به گفته منابع نزدیک به‬ ‫برنده جای��زه صلح نوبل‪ ،‬ویدئویی‬ ‫که اکنون منتشر شده در همان زمان‬ ‫ضبط شده است‪.‬‬ ‫پ��س از م��وج عظی��م تظاه��رات‬ ‫اعت��راض آمیز پس از انتخابات که‬ ‫طی آن احمدی نژاد با تقلب آشکار‬ ‫رییس جمهور ایران اعالم گردید‪،‬‬ ‫اذیت و آزار شیرین عبادی چندین‬ ‫برابر شده است‪.‬‬ ‫قبل از اولین سالگرد ظهور جنبش‬ ‫س��بز‪ ،‬نرگس محمدی‪ ،‬سخنگوی‬ ‫کان��ون مدافع��ان نی��ز روز جمعه‬ ‫دستگیرشد‪.‬‬ ‫عبدالرضا تاجی��ک‪ ،‬روزنامه نگار‪،‬‬ ‫هم��کار نزدیک ش��یرین عبادی و‬ ‫یکی دیگر از اعضایکانون مدافعان‬ ‫نیز روز یکشنبه دستگیر شد‪ .‬از زمان‬ ‫ظهور جنبش سبز این سومین باری‬ ‫است که وی دستگیر می شود‪.‬‬ ‫این فعال حقوق بش��ر هرگز دست‬ ‫از انتق��اد علیه حکومت فعلی ایران‬ ‫برنداشته و و در زمینه تساوی حقوق‬ ‫زن و مرد در ایران بسیار تالش کرده‬ ‫است‪ .‬وی پس از تظاهرات جنبش‬ ‫سبز نیز بارها دولتمردان حکومت را‬ ‫به دلیل سرکوب شدید و خشونت‬ ‫بار مردم مورد انتقاد قرار داده است‪.‬‬ ‫آخرین انتقاد روز شنبه‪ ،‬زمانی بود‬ ‫ک��ه عبادی در پاری��س اعالم کرد‬ ‫بی��ش از ‪ ۸۰۰‬مخال��ف حکومت‬ ‫اکنون در زندان بس��ر م��ی برند‪ .‬او‬ ‫گفت‪« :‬زندان ها پر است‪ .‬زندانیان‬ ‫را پس از پرداخت وثیقه های بسیار‬ ‫سنگین آزاد می کنند‪».‬‬

‫توس��لیان در پای��ان اعترافاتش می‬ ‫گوید ک��ه قص��د دارد راه خود را‬ ‫از راه همس��رش جدا کن��د و با او‬ ‫زندگی نکند‪ .‬م��ورد او دقیقاً مورد‬ ‫نص��ر ابوزید‪ ،‬نظریه پ��رداز مذهبی‬ ‫مصری و همس��رش را تداعی می‬ ‫کند‪.‬‬ ‫فعالیت ه��ای آکادمی��ک ابوزید‬ ‫درخصوص لزوم تجدید تفسیرهای‬ ‫قرآنی در سال ‪ ۱۹۹۳‬باعث شد تا او‬ ‫محاکمهشود‪.‬بهاواتهام«کفرگویی»‬ ‫دادند و یکی از دادگاه ها همسر وی‬ ‫را مجبور به طالق کرد‪ .‬شریعت به‬ ‫زن مسلمان این امکان را نمی دهد‬ ‫که زوج��ه یک مرد غیرمس��لمان‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫این زوج در س��ال ‪ ۱۹۹۵‬مجبور به‬ ‫جالی وطن شدند و درحال حاضر‬ ‫در هلند سکونت دارند و ابو زید در‬ ‫دانشگاه اوترشت به تدریس مشغول‬ ‫است‪.‬‬ ‫توس��لیان نمی تواند ایران را ترک‬ ‫کند‪ ،‬زیرا دولتم��ردان گذرنامه او‬ ‫را توقی��ف کرده ان��د‪ .‬دو دختر او‪،‬‬ ‫نرگ��س و ن��گار‪ ،‬خ��ارج از ایران‬ ‫هستند‪ .‬نرگس توسلیان و خواهرش‬ ‫در نام��ه ای که به عوامل اطالعاتی‬ ‫جمهوری اسالمی فرس��تاده اند‪ ،‬از‬ ‫پدرشان حمایت کرده اند‪ .‬نرگس‬ ‫می نویس��د‪« :‬رنج ش��ما برای من و‬ ‫نگار غیرقابل تحمل است‪».‬‬ ‫هم��ه دارای��ی ه��ای ای��ن خانواده‬ ‫مصادره شده [خانه‪ ،‬زمین‪ ،‬حساب‬ ‫های بانکی]‪ .‬ماه هاست که دادگاه‬ ‫جمه��وری اس�لامی عب��ادی را به‬ ‫پرداخ��ت نزدیک ب��ه یک میلیون‬ ‫یورو به عن��وان مالیات جایزه نوبل‬ ‫وامدار کرده است‪.‬‬

‫گزارش نیوزویک از حرکت کشتی ها‬

‫احتمال تقابل ایران و اسرائیل در آب هاي غزه‬ ‫آمریکا و مقامات اروپایي به شکل‬ ‫تعج��ب آوري در مورد خبر اعزام‬ ‫دو کش��تي به غزه آرام نشسته اند‪.‬‬ ‫مقامات این کشور ها معتقدند که‬ ‫جایي براي شک وجود ندارد زیرا‬ ‫خبرگزاري هاي ایران اعالم کرده‬ ‫اند که این یک کش��تي کوچک‬ ‫اس��ت که این هفته ایران را ترک‬ ‫مي کند‪ .‬این کشتي قبل از رسیدن‬ ‫ب��ه غزه از عمان‪ ،‬یم��ن و مصر مي‬ ‫گذرد‪.‬‬ ‫الجزیره ب��ه نقل از خبرگزاري مهر‬ ‫گفت‪« :‬گفته مي شود که این کشتي‬ ‫فقط شامل کمک هاي انساندوستانه‬ ‫است و هیچ یک از فعاالن صلح در‬ ‫آن کشتي نیستند‪ ».‬طبق گزارش ها‪،‬‬ ‫نام این کشتي «بس��وي غزه» است‪.‬‬ ‫یک مقام آمریکایي که نخواست‬ ‫نامش فاش بش��ود گفت که مسلما‬ ‫ن��ام این کش��تي پی��ش از این چیز‬ ‫دیگري بوده است‪.‬‬ ‫باوج��ود این نگراني که ایران براي‬ ‫تحریک اس��رائیل این کش��تي را‬ ‫اعزام کرده اند و این تنش را منطقه‬ ‫باال بیش��تر مي کند‪ ،‬آمریکا و اروپا‬ ‫همچنان بر این عقیده هس��تند که‬ ‫ای��ران از مواضع خصمانه و تهدید‬ ‫آمیزش فعال دس��ت کشیده است‪.‬‬ ‫یکي از مقامات سپاه در جایي گفته‬ ‫بود که اسکورت نظامي این کشتي‬ ‫را تا غ��زه همراهي خواهد کرد اما‬ ‫بعد حسین سالمي‪ ،‬جانشین فرمانده‬ ‫س��پاه گفت که چنین برنامه اي در‬ ‫دستور کار سپاه قرار ندارد‪.‬‬ ‫قرار است کش��تي دوم از استانبول‬ ‫اعزام بش��ود اما مقامات آمریکایي‬ ‫و اروپای��ي اعالم کرده اند که هیچ‬ ‫نش��انه اي مبن��ي بر ت�لاش نیروي‬ ‫دریایي ایران براي اسکورت کردن‬ ‫این کش��تي یا برهم زدن محاصره‬ ‫غزه وجود ن��دارد‪ .‬در هر صورت‪،‬‬

‫آنها معتقدند که نیروي دریایي ایران‬ ‫ضعیف ترین نیرو در کشور است و‬ ‫قدرت این را ندارد که از آب هاي‬ ‫ایران زیاد دور شود‪.‬اسرائیلي ها چند‬ ‫هفته وقت دارند تا رد هر کشتي که‬ ‫از بنادر ایران راه مي افتد را بگیرند‪،‬‬ ‫این کش��تي باید از خلیج فارس و‬ ‫تنگه هرمز بگذرد و از شبه جزیره‬ ‫عربس��تان عب��ور کند و ب��ه دریاي‬ ‫س��رخ برود و از طریق کانال سوئز‬ ‫به آب هاي آزاد برس��د‪ .‬یک مقام‬ ‫آمریکایي خاطر نشان کرده بود که‬ ‫این همان مس��یري است که دزدان‬ ‫دریایي س��ومالیایي از آن عبور مي‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫زمانيکهکشتيایرانيبهکانالسوئز‬ ‫برسد ممکن است با بازرسي مواجه‬ ‫شود‪ .‬طبق تحریم هاي سازمان ملل‪،‬‬ ‫ایران اجازه صدور اسلحه را ندارد‪،‬‬ ‫اما حتي اگر محموله کشتي به گفته‬ ‫ایران فقط کمک هاي انساندوستانه‬ ‫باش��د‪ ،‬مقامات مصري مي توانند‬ ‫این س��فر را به دالیل تکنیکي مثل‬

‫مدارکي که باید از فارسي به عربي‬ ‫ترجمه ش��ده باش��د‪ ،‬چند هفته به‬ ‫تاخیر بیاندازند‪ .‬یک مقام اروپایي‬ ‫معتقد است که ممکن است مصري‬ ‫ه��ا براي بدس��ت آوردن تاثیر بین‬ ‫المللي از دست رفته شان به دست‬ ‫برزیل و ترکیه که موفق ش��دند با‬ ‫ای��ران توافقنامه اتم��ي امضا کنند‪،‬‬ ‫کشتي ایراني را متوقف کنند‪.‬‬ ‫ام��ا اگر زمان��ي کش��تي ایراني به‬ ‫مدیترانه برسد‪ ،‬هیچ کس نمي داند‬ ‫چه اتفاق��ي خواهد افتاد‪ .‬با توجه به‬ ‫گ��روه هایي که در این میان دخیل‬ ‫هستند‪ ،‬مثل اس��رائیلي ها‪ ،‬حماس‬ ‫که حاک��م غزه اس��ت و حاکمان‬ ‫مذهبي ایران‪ ،‬ب��ه هیچ عنوان نباید‬ ‫وارد این خطر شد که با محاسبات‬ ‫غلط یکي از طرفین با یک تصادف‬ ‫غیر مترقبه‪ ،‬به یک دردسر بدتر افتاد‪.‬‬ ‫این تهدیدها وجود دارند حتي اگر‬ ‫مقامات ایراني لحن سخنان آتشین‬ ‫خود را آرام کرده باشند‪.‬‬

‫توزیع اسكناس ‪ 10‬هزار توماني‬ ‫تا پايان خرداد‬ ‫رئيس كل بانك مركزي خبر داد‪:‬‬ ‫اس��كناس ‪ 10‬هزار توماني تا پايان‬ ‫خرداد روانه بازار مي‌شود‪.‬‬ ‫محم��ود بهمن��ي در گفت‌وگو با‬ ‫خبرنگاران اعالم كرد‪ :‬اس��كناس‬ ‫‪ 10‬ه��زار توماني تا پاي��ان خرداد‬ ‫روانه بازار مي‌ش��ود و ب��ه تدريج‬ ‫جايگزي��ن چك‌پول‌هاي موجود‬ ‫بانك مركزي خواهد شد‪.‬‬ ‫رئيس كل بانك مرك��زي افزود‌‪:‬‬ ‫اگر مجوز چاپ اسكناس ‪ 50‬هزار‬ ‫تومانيوجودداشت‪،‬چك‌پول‌هاي‬

‫موجود از رده خارج مي‌شد‪.‬‬ ‫بهمن��ي تأكيد كرد‪ :‬حج��م پول با‬ ‫توليد اسكناس‌هاي ‪ 10‬هزار توماني‬ ‫تغيير پيدا نمي‌كند و در ازاي هر ‪5‬‬ ‫برگ اسكناس‪ 10‬هزار توماني يك‬ ‫چك‌پول ‪ 50‬ه��زار توماني بانك‬ ‫مركزي از رده خارج مي‌شود‪.‬‬


23 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010

1389 ‫ خرداد‬28 ‫ جمعه‬959 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

23


‫‪24‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 959‬جمعه ‪ 28‬خرداد ‪1389‬‬

‫الریجانی‪ :‬در صورت بازرسی‪ ،‬به خدمت‬ ‫کشتی‌های آمریکا در خلیج فارس می‌رسیم‬ ‫رادیو فردا ‪ -‬رئیس مجلس شورای‬ ‫اسالمی ایران روز چهارشنبه آمریکا‬ ‫و «برخی کش��ورهای ماجراجو» را‬ ‫تهدید کرد که در صورت بازرسی‬ ‫محموله‌های هواپیماها و کشتی‌های‬ ‫ایرانی‪ ،‬جمهوری اس�لامی نیز در‬ ‫خلیج ف��ارس و دریای عم��ان «به‬ ‫خدمت کش��تی‌های آن��ان خواهد‬ ‫رسید»‪.‬‬ ‫مطابق تحریم‌های تازه‌ای که هفته‬ ‫گذشته علیه تهران در شورای امنیت‬ ‫س��ازمان ملل به تصویب رس��ید‪،‬‬ ‫کشورها مجازند کشتی‌هایی را که‬ ‫به نظر می‌رسد حامل اقالم ممنوعه‬ ‫برای جمهوری اس�لامی باشند در‬ ‫آب‌های خود بازرسی کنند‪.‬‬ ‫ب��ه نظ��ر می‌رس��د منظ��ور عل��ی‬ ‫الریجان��ی‪ ،‬رئیس مجل��س ایران‪،‬‬ ‫از «برخ��ی کش��ورهای ماجراجو»‬ ‫کشورهای عضو اتحادیه اروپا باشد‬ ‫که روز دوشنبه گذش��ته در مورد‬ ‫وضع تحریم‌ه��ای مضاعف عالوه‬ ‫بر تحریم‌ه��ای ش��ورای امنیت به‬ ‫توافق رسیدند‪.‬تحریم‌های اتحادیه‬ ‫اروپا در صورت اجرا به‌ویژه بخش‬ ‫نفت و گاز و پاالیشگاه‌های ایران را‬ ‫هدف قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری دانشجویان‬ ‫ایران‪ ،‬ایسنا‪ ،‬آقای الریجانی به این‬ ‫کشورها هشدار داد که «در صورتی‬ ‫که وسوس��ه بازرس��ی محموالت‬ ‫هواپیما و کش��تی ایرانی را در سر‬ ‫داشته باش��ند‪ ...،‬در خلیج فارس و‬ ‫دریای عمان به خدمت کشتی‌های‬ ‫آنان رسیده خواهد شد»‪.‬‬

‫خبرگزاری ایس��نا می‌گوید رئیس‬ ‫مجلس شورای اسالمی این «مقابله‬ ‫به مثل» را بخشی از «دفاع از حقوق‬ ‫ملی ایران» دانسته است‪.‬‬ ‫دول��ت اس��ترالیا نیز روز سه‌ش��نبه‬ ‫اعالم کرد که برای وادار س��اختن‬ ‫تهران به محدود کردن فعالیت‌های‬ ‫هسته‌ای خود تحریم‌هایی را به طور‬ ‫یک‌جانب��ه بر یک بان��ک و یک‬ ‫عضو س��پاه پاس��داران جمهوری‬ ‫اسالمی اعمال خواهد کرد‪.‬‬ ‫در مقابل مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫ای��ران همچنین روز چهارش��نبه با‬ ‫رای به یک فوریت طرح «صیانت‬ ‫از دستاوردهای هس��ته‌ای ایران» از‬ ‫دولت محمود احمدی‌نژاد خواست‬ ‫که «پایه غنی‌سازی را در سطح ‪۲۰‬‬ ‫درصد قرار ده��د و به هیچ وجه از‬ ‫آن تنزل نکند»‪.‬‬ ‫در ص��ورت تصوي��ب نهايی اين‬ ‫ط��رح‪ ،‬دولت جمهوری اس�لامی‬ ‫«موظف خواهد بود غنی‌سازی ‪۲۰‬‬ ‫درصد و تهيه صفحه‌های سوخت را‬ ‫در دستور كار خود قرار دهد»‪.‬‬ ‫علی الریجانی‪ ،‬رئیس این مجلس‬ ‫و نماینده ش��هر قم‪ ،‬پ��س از اعالم‬ ‫این خبر به کش��ورهای «بی‌تعهد و‬ ‫زورگو» هش��دار داد که «به میزان‬ ‫فشار بی‌منطق آنان درجه غنی‌سازی‬

‫متناسب با نیازها افزایش می‌یابد»‪.‬‬ ‫در حال��ی که چی��ن‪ ،‬بزرگ‌ترین‬ ‫حامی و شریک تجاری جمهوری‬ ‫اس�لامی‪ ،‬نیز خواستار اجرای تمام‬ ‫م��وارد تحریمی علیه تهران ش��ده‬ ‫و از دول��ت آق��ای احمدی‌ن��ژاد‬ ‫خواسته است که به درخواست‌های‬ ‫بين‌المللی درب��اره برنامه اتمی‌اش‬ ‫پاس��خ ده��د‪ ،‬ای��ن هش��دار آقای‬ ‫الریجان��ی پاس��خی اس��ت کامال‬ ‫مخالف آن چه جامعه جهانی انتظار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ایاالت متحده آمریکا و متحدانش‬ ‫هم��واره جمه��وری اس�لامی را‬ ‫متهم کرده‌اند که س��ودای ساخت‬ ‫تس��لیحات اتمی را در سر دارد‪ ،‬اما‬ ‫تهران بارها این اتهام را رد کرده و‬ ‫آن را مخالف اصول اعتقادی خود‬ ‫دانسته است‪.‬‬ ‫تهران ب��ا این وج��ود هم��واره بر‬ ‫غنی‌سازی اورانیوم به درصد باالتر‬ ‫ک��ه می‌تواند در تولید تس��لیحات‬ ‫اتمی م��ورد اس��تفاده ق��رار گیرد‬ ‫پافش��اری کرده و ب��ه همین دلیل‬ ‫تاکنون مشمول چهار دور تحریم از‬ ‫سوی شورای امنیت شده است‪.‬‬ ‫بر اساس دور چهارم این تحریم‌ها‬ ‫که هفته گذشته در شورای امنیت‬ ‫به تصویب رس��ید‪ ،‬یک دانش��مند‬ ‫هسته‌ای‪ ۲۲ ،‬شرکت که به ارتباط‬ ‫داشتن با برنامه‌های اتمی و موشکی‬ ‫ايران متهم ش��ده‌اند‪ ۱۵ ،‬موسس��ه‬ ‫متعلق به سپاه و سه نهاد زيرمجموعه‬ ‫خطوطکشتی‌‌رانیايراندرفهرست‬ ‫تحريم‌ها قرار دارند‪.‬‬

‫انتقاداتتند‬ ‫اصولگرایان‬ ‫از رئیس‬ ‫جمهوری‬ ‫ایران‬ ‫بی ب��ی س��ی ‪ -‬اظه��ارات رئیس‬ ‫جمه��وری ای��ران در مخالف��ت‬ ‫ب��ا برخورده��ای انج��ام ش��ده با‬ ‫«بدحجابی» انتقادات رئیس دیوان‬ ‫عدالت اداری ای��ران و گروهی از‬ ‫اصولگرایان را به دنبال داشت‪.‬‬ ‫محمد جعفر منتظری‪ ،‬رئیس دیوان‬ ‫عدالت اداری‪ ،‬روز س��ه ش��نبه ‪۲۵‬‬ ‫خ��رداد (‪۱۵‬ژوئ��ن) س��خنان اخیر‬ ‫آقای احمدی نژاد را مغایر معارف‬ ‫اسالمی دانست‪.‬‬ ‫او که از روحانی��ون تندروی ایران‬ ‫است به اعتراض های علما و مراجع‬ ‫درباره وضعیت حج��اب در ایران‬ ‫اشاره کرد و گفت‪« :‬در مقطعی که‬ ‫یک ایرانی سر سپرده کتابی تحت‬ ‫عنوان « نه روس��ری‪ ،‬نه توس��ری‪،‬‬ ‫مملکت دوست پسری» می نویسد‪،‬‬ ‫آقای رئیس جمه��ور در مصاحبه‬ ‫زنده و در رس��انه مل��ی مطلبی می‬ ‫گوید ک��ه زیبنده رئیس جمهوری‬ ‫ایران نیست‪».‬‬ ‫آقای احم��دی نژاد‪ ،‬در یک برنامه‬ ‫تلویزیونی در ش��امگاه یکشنبه ‪۲۳‬‬ ‫خ��رداد (‪ ۱۳‬ژوئ��ن) روش ه��ای‬ ‫برخورد با آنچ��ه که بدحجابی در‬ ‫ایران نامیده می ش��ود را نادرس��ت‬ ‫خوانده و گفته بود که این برخوردها‬ ‫را قبول ندارد و تا جایی که بتواند با‬ ‫این موضوع برخورد و آن را کنترل‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫آق��ای منتظری این س��خنان آقای‬ ‫احمدی نژاد را س��بب «سواستفاده‬ ‫برخی دش��منان و هنجار ش��کنان»‬

‫‪24 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010‬‬

‫علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس ‪ :‬سخنانی که رئیس‬ ‫جمهوری درباره عفاف و حجاب مطرح کرد متعلق به افکار آقای‬ ‫مشائی است و در این راستا شاهد بودیم که اخیرا رئیس جمهور‬ ‫گفت ما فرزندان رستم و اسفندیار و آرش هستیم‪.‬‬

‫دانست‪.‬‬ ‫او در ادامه انتق��اد از آقای احمدی‬ ‫نژاد گف��ت‪« :‬چرا بعض��ی به خود‬ ‫اجازه می دهند یک روز در جایگاه‬ ‫شورای نگهبان بنشینند و قوانین را‬ ‫خالف قانون اساس��ی معرفی کنند‬ ‫و یک روز جای فقها بنشینند و فتوا‬ ‫بدهند؟»‬ ‫دو روز پیش تر آقای احمدی نژاد‪،‬‬ ‫با ارس��ال نامه ای به شورای نگهبان‬ ‫برخی قوانین مصوب را غیر قانونی‬ ‫و غیر قابل اجرا دانسته بود‪.‬‬ ‫این نامه با واکنش تند احمد جنتی‪،‬‬ ‫دبیر ش��ورای نگهبان رو به رو شد‬ ‫و او ب��ه آقای احمدی ن��ژاد تذکر‬ ‫داد که وظیف��ه اش اجرا و رعایت‬ ‫قوانین است و نمی تواند در وظایف‬ ‫دیگران دخالت کند‪.‬‬ ‫واکنش نمایندگان اصولگرا‬ ‫علی مطه��ری‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫فرهنگی مجلس ایران نیز اظهارات‬ ‫آق��ای احمدی ن��ژاد را مخالفت با‬ ‫احکام اسالم و نادرست خواند‪.‬‬ ‫او درای��ن باره به خبرگزاری فارس‬ ‫گفت که اگر آق��ای احمدی نژاد‬ ‫بخواه��د روی ای��ن موض��ع خود‬

‫پافشاری کند مجلس عکس العمل‬ ‫نشان خواهد داد‪.‬‬ ‫آقای مطه��ری در ادامه تاکید کرد‬ ‫که این س��خنان آقای احمدی نژاد‬ ‫مربوط ب��ه افکار اس��فندیار رحیم‬ ‫مشائی اس��ت که «متاسفانه از زبان‬ ‫رئی��س جمه��وری» مطرح ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او در تایی��د این مطل��ب به تالش‬ ‫دولت برای زن��ده کردن فرهنگ‬ ‫ایران باس��تان اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫«سخنانیکهرئیسجمهوریدرباره‬ ‫عفاف و حجاب مطرح کرد متعلق‬ ‫به افکار آقای مشائی است و در این‬ ‫راستا شاهد بودیم که اخیرا رئیس‬ ‫جمهور گفت ما فرزندان رس��تم و‬ ‫اسفندیار و آرش هستیم‪».‬‬ ‫محمد تق��ی رهب��ر‪ ،‬رئیس مجمع‬ ‫نمایندگان روحان��ی مجلس ایران‬ ‫نیز س��خنان آق��ای احم��دی نژاد‬ ‫درباره حجاب را «چراغ سبزی برای‬ ‫جریانات فاسد» خواند‪.‬‬ ‫او به دیدار روز گذشته (دوشنبه ‪۲۴‬‬ ‫خرداد) نمایندگان روحانی مجلس‬ ‫با برخی از علما در قم اشاره کرد و‬ ‫گفت که علما تاکید داشته اند که‬ ‫«دولت نباید از وظیفه اش در زمینه‬ ‫ادامه در صفحه ‪31‬‬

‫انتقاد آمریکا از عملکرد ایران در برابر ‹قاچاق انسان›‬ ‫بی بی س��ی ‪ -‬وزارت امور خارجه‬ ‫آمریکا با انتشار یک گزارش ساالنه‬ ‫اع�لام کرد‪ ،‬ایران یکی از کش��ور‬ ‫هایی است که قاچاق انسان در آن‬ ‫اتفاق می افتد و دولت در برابر آن‬ ‫اقدام جدی انجام نمی دهد‪.‬‬ ‫وزارت امور خارجه آمریکا دهمین‬ ‫گزارش خود درباره قاچاق انس��ان‬ ‫در جه��ان را دوش��نبه (‪ ۱۴‬ژوئن)‬ ‫منتشرکرد‪.‬‬ ‫در این گزارش آمده اس��ت‪« :‬ایران‬ ‫منبع‪ ،‬مح��ل عبور و مقص��د زنان‬ ‫قاچاق ش��ده ب��رای بهره ب��رداری‬ ‫جنسی و بیگاریس��ت‪ .‬زنان ایرانی‬ ‫با هدف روس��پی گ��ری و ازدواج‬ ‫اجب��اری برای پرداخ��ت بدهی در‬ ‫کشور قاچاق می شوند‪».‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬روسپی گری‬ ‫اجباری زن��ان ایرانی در ش��ماری‬ ‫از کش��ورها از جمله در پاکستان‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬قطر‪ ،‬کویت‪ ،‬امارات متحده‬ ‫عربی‪ ،‬آلمان و بریتانیا نیز اتفاق می‬ ‫افتد‪.‬‬ ‫مقام های آمریکا می گویند برخی‬ ‫زنان پاکستانی‪ ،‬بنگالدشی و عراقی‬ ‫که از راه ایران به کشورهای عرب‬

‫حاشیه خلیج فارس‪ ،‬یونان یا ترکیه‬ ‫برده می ش��وند نیز ب��ا کار اجباری‬ ‫یا آزار و اذیت جنس��ی مواجه می‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫در ای��ن گزارش ایران متهم ش��ده‬ ‫که حداقل استاندارهای بین المللی‬ ‫مبارزه با قاچاق انسان در آن رعایت‬ ‫نمی شود و دولت نیز در این رابطه‬ ‫اقدام جدی انجام نداده است‪.‬‬ ‫دولت ایران بر مبارزه با پدیده قاچاق‬ ‫انسان تاکید دارد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگ��زاری جمهوری‬ ‫اس�لامی (ایرنا)‪ ،‬ایران به کنفرانس‬ ‫نماین��دگان پلی��س بی��ن الملل��ی‬ ‫(اینترپل) که هفته گذشته در سوریه‬ ‫برگزار شد‪ ،‬ایجاد پایگاه برای مبادله‬ ‫اطالعات درباره اعضای باند قاچاق‬ ‫انسان و تدوین مقررات و مجازات‬ ‫‌های جدی تر برای قاچاقچیان انسان‬ ‫را پیشنهاد کرد‪.‬‬ ‫ام��ا «عدم اط�لاع رس��انی» دولت‬ ‫ایران به س��ازمان ه��ای بین المللی‬ ‫که در خصوص مب��ارزه با قاچاق‬ ‫انس��ان فعالند از انتقادهای وزارت‬ ‫امورخارجه آمریکا درب��اره ایران‬ ‫است‪.‬‬

‫این نهاد دولت ایران متهم می کند‬ ‫که برای حمایت از قربانیان قاچاق‬ ‫انسان تالش نمی کند و «بین قربانیان‬ ‫قاچ��اق انس��ان و مهاج��ران بدون‬ ‫مدارک شناس��ایی فرقی قائل نمی‬ ‫شود‪».‬‬ ‫هیالری کلینتون‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫آمریکا دوشنبه گفت‪« :‬قاچاق انسان‬ ‫ن��ه فقط زن��ان و دخت��ران را مورد‬ ‫استثمار قرار می دهد‪ ،‬بکله خشونت‬ ‫بر اساس جنسیت را در سراسر جهان‬ ‫تشدید می کند‪».‬‬ ‫گزارش منتش��ر شده برای نخستین‬ ‫بار قاچاق انس��ان در آمریکا را نیز‬ ‫برررسی کرده است‪.‬‬ ‫وزیر امور خارج��ه آمریکا مبارزه‬ ‫با این پدی��ده را یکی از اولویت ها‬ ‫دولت آمریکا دانست‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ ،‬ای��ن گزارش ب��ه مردم‬ ‫آمریکا نیز نشان می دهد که قاچاق‬ ‫انسان فقط مشکل کشورهای دیگر‬ ‫نیست بلکه در آمریکا نیز اتفاق می‬ ‫افتد‪.‬‬ ‫آمریکا ابتدا در سال ‪ ۲۰۰۶‬ایران را‬ ‫در فهرس��ت «بدترین خاطیان» در‬ ‫زمینه قاچاق انسان قرار داد‪.‬‬


‫‪25‬‬

‫‪25 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 959‬جمعه ‪ 28‬خرداد ‪1389‬‬

‫كشمكش پنهان سپاه و روحانيت‪:‬‬ ‫عامالن سركوب امتيازات بيشترى مى خواهند‬ ‫چهار سال دوره اول احمدى نژاد دوران ماه عسل فرماندهان سپاه‬ ‫(همه دستچين شده‌ى رهبرى پس از تصفيه‌ى فرماندهان غير وفادار) و‬ ‫روحانيت همراه با بيت رهبرى در انتفاع از درآمدهاى سرشار نفتى و از‬ ‫آن خود كردن مزايا و امتيازات حكومتى بود‪.‬‬ ‫اما جنبش سبز اين ماه عسل را بر هم زد‪ .‬خامنه‌اى شديدا به سپاه نياز‬ ‫داشت تا مخالفان ميليونى‌اش را سركوب كند و سپاه با استفاده از اين‬ ‫فرصت مى خواست مواضع قبال فتح ناشده را به چنگ آورد‬ ‫يا مواضع به چنگ آورده را تحكيم كند‪.‬‬

‫رادی��و ف��ردا ‪ -‬مجی��د محم��دی‬ ‫(جامعه‌شناس)‬ ‫پرسش��ى كه پس از سركوب‌هاى‬ ‫پ��س از انتخاب��ات دهم رياس��ت‬ ‫جمهورى براى تحليلگران مسائل‬ ‫ايران مطرح ش��د آن بود كه آيا با‬ ‫نقشى كه نيروهاى نظامى و باالخص‬ ‫سپاه در بقاى حكومت واليت فقيه‬ ‫دارند‪ ،‬چه نوع ديناميسم قدرتى ميان‬ ‫روحانيت حاكم و باالخص رهبرى‬ ‫از يك سو و سپاه پاسداران از سوى‬ ‫ديگر برقرار است‪.‬‬ ‫آي��ا اي��ن خامن��ه‌اى‌ و روحانيت و‬ ‫نيروهاى سياس��ى منصوب وى در‬ ‫شوراى نگهبان و مجلس خبرگان‬ ‫و مجم��ع تش��خيص مصلح��ت و‬ ‫قوه‌ى قضايي ‌ه اند كه سياس��ت‌ها را‬ ‫تعيين مى كنند و سخن آخر را مى‬ ‫گويند و دس��ت باالتر را در اختيار‬ ‫دارند يا سپاهيان؟ ماجراى انتخابات‬ ‫تا چه حد در تغيير ديناميسم قدرت‬ ‫نقش داشته اس��ت؟ قدرت واقعى‬ ‫و س��اختار حقوقى چگونه در حال‬ ‫تعامل هستند؟ اين تعامل به كجا مى‬ ‫انجامد؟‬ ‫احم��دى ن��ژاد در ش��رايطى روى‬

‫كار آمد كه خامنه‌اى مى خواست‬ ‫اصالح طلبان حكومتى و نيروهاى‬ ‫وفادار به خمينى را كال از صحنه‌ى‬ ‫سياسى براند‪ .‬در اين حال‪ ،‬سپاهى‌ها‬ ‫و نماين��دگان مناف��ع آنه��ا هم�� ‌ه‬ ‫خالءهاى ق��درت را پر كردند‪ .‬در‬ ‫اين شرايط نيروهاى رده دوم و سوم‬ ‫س��پاه‪ ،‬كه خامنه‌اى آنها را به خاطر‬ ‫س��ابقه‌ى كمتر و اطاع��ت پذيرى‬ ‫بيشتر مى خواس��ت‪ ،‬بعد از دو دهه‬ ‫از اتمام جنگ به جاه طلبى‌هايشان‬ ‫تحقق مى بخشيدند و خامنه‌اى نيز‬ ‫نفس راحتى مى كشيد‪.‬‬ ‫چهار س��ال دوره اول احمدى نژاد‬ ‫دوران ماه عس��ل فرماندهان س��پاه‬ ‫(همه دستچين شده‌ى رهبرى پس‬ ‫از تصفيه‌ى فرماندهان غير وفادار)‬ ‫و روحانيت همراه با بيت رهبرى در‬ ‫انتفاع از درآمدهاى سرشار نفتى و‬ ‫از آن خ��ود كردن مزايا و امتيازات‬ ‫حكومتى بود‪ .‬اما جنبش س��بز اين‬ ‫ماه عس��ل را بر ه��م زد‪ .‬خامنه‌اى‬ ‫شديدا به سپاه نياز داشت تا مخالفان‬ ‫ميليون��ى‌اش را س��ركوب كن��د و‬ ‫سپاه با اس��تفاده از اين فرصت مى‬ ‫خواست مواضع قبال فتح ناشده را‬

‫به چنگ آورد يا مواضع به چنگ‬ ‫آورده را تحكيم كند‪.‬‬ ‫اين داد و ستد توازن پيشين قوا ميان‬ ‫نهادهاى سياس��ى و نظامى را بر هم‬ ‫زد‪ .‬اما خامنه‌اى با اس��تفاده از لباس‬ ‫شخصى‌ها و بخشى از بسيج كه در‬ ‫ذيل بيت وى سازمان دهى شده‌اند‬ ‫همه‌ى نقش س��ركوب را به س��پاه‬ ‫واگذار نكرد تا تمام��ا مديون اين‬ ‫نهاد قرار نگيرد و همه‌ى سر نخ ها را‬ ‫به اين نهاد واگذار نكند‪ .‬در صورت‬ ‫چنين نقشى‪ ،‬همان نهاد رهبر فعلى‬ ‫را هداي��ت كرده و رهبر بعدى را با‬ ‫استفاده از ارعاب و تهديد تعيين مى‬ ‫كرد‪.‬‬ ‫احم��دى نژاد با ات��كاء به نيروهاى‬ ‫پيروز سپاه در سركوب‌ها در تعيين‬ ‫معاون اول خود تالش كرد قدرت‬ ‫مطلق��ه‌ى خامن��ه‌اى را ب��ه آزمون‬ ‫بگذارد‪ .‬او ي��ك هفته توصيه‌هاى‬ ‫خامن��ه‌اى را براى تغيير مش��ايى را‬ ‫پش��ت گ��وش انداخت اما فش��ار‬

‫روحانيت قم و نيروهاى سنت گرا‬ ‫بر دولت كفه را به نفع بيت خامنه‌اى‬ ‫سنگين كرد و احمدى نژاد با كنار‬ ‫گذاشتن مشائى در برابر بيت عقب‬ ‫كشيد‪ .‬او همچنين در آزمونى ديگر‬ ‫مى خواست سازمان حج و زيارت‬ ‫را به ميراث فرهنگى الحاق كند‪ ،‬اما‬ ‫رهبرى آن را وتو كرد‪.‬‬ ‫بدين ترتي��ب در رقابت سياس��ى‬ ‫بر س��ر قدرت‪ ،‬آلت دستى وجود‬ ‫ندارد‪ .‬نه خامنه‌اى آلت دست سپاه‬ ‫است و نه سپاه و احمدى نژاد آلت‬ ‫دست خامنه‌اى‪ .‬طرف‌ها بر اساس‬ ‫اقتضائاتش��ان از يكديگر اس��تفاده‬ ‫مى كنند و امتياز مى گيرند‪ .‬س��پاه‬ ‫و روحاني��ت حاك��م در ح��ذف‬ ‫اصالح طلب��ان متحد ب��وده‌اند اما‬ ‫اين مانع رقابت و امتياز گيرى آنها‬ ‫از يكديگر نيس��ت‪ .‬در يك س��ال‬ ‫گذشته س��پاهيان امتياز بيشترى از‬ ‫دس��تگاه رهب��رى گرفته‌اند چون‬ ‫منابع قدرت آنها براى تداوم رژيم‬

‫ضرورت داشته است‪.‬‬ ‫پيشروىنظاميان‬ ‫در ساختار حقوقى‬

‫سپاهيان كه احمدى نژاد آنها را به‬ ‫خوبى نمايندگى مى كند عالوه بر‬ ‫اعمال نظر در جريان سياست داخلى‬ ‫و خارجى در چند ماه گذشته بر آن‬ ‫بوده‌اند ك��ه در حوزه‌ى س��اختار‬ ‫حقوقى نيز بخت خود را بيازمايند‬ ‫و ببينن��د تا كجا م��ى توانند بر اين‬ ‫ساختار فشار وارد آورند‪.‬‬ ‫نام��ه‌ى اعتراض��ى احم��دى نژاد‬ ‫ب��ه ش��وراى نگهبان در مورد س��ه‬ ‫مصوبه‌ى قانونى ك��ه پس از رفت‬ ‫و برگش��ت ميان مجلس و شوراى‬ ‫نگهبان به تصويب نهايى اين شورا‬ ‫رس��يده‌اند حكاي��ت از اين بخت‬ ‫آزمايى اس��ت‪ .‬نامه‌ى يك رئيس‬ ‫دولت ب��ه ش��وراى نگهبان جهت‬ ‫اعت��راض به قوانين تاييد ش��ده در‬ ‫تاريخ جمهورى اسالمى بى سابقه‬ ‫است و تنها معناى آن چالش كليت‬ ‫شورا و به زير سوال بردن نقش بال‬ ‫من��ازع آن در روندهاى حقوقى و‬ ‫سياسى است‪ .‬اين نامه نشان مى دهد‬ ‫كه اكنون از نگاه دستگاه رهبرى و‬ ‫روحانيتحاكمبزرگترينچالش‬ ‫آنها نه جنبش سبز بلكه رقابت بر سر‬ ‫قدرت ميان بخش روحانى‪/‬سياسى‬ ‫و بخش نظامى‪/‬سياسى نظام سياسى‬ ‫است‪.‬‬ ‫آنچ��ه به اين نام��ه از حيث جنگ‬ ‫يا نزاع بر س��ر قدرت در جمهورى‬ ‫اسالمى اهميت مى بخشد نسبتا كم‬ ‫اهميت بودن سه مصوبه‌ى مجلس‬ ‫و تغيي��رات ش��وراى نگهب��ان در‬ ‫آنهاست‪ .‬اين مصوبه‌ها كه در مورد‬ ‫الحاق موادى به قانون ساماندهى و‬

‫حمايت از توليد و عرضه مس��كن‪،‬‬ ‫پذيرش دانش��جو در آموزش��كده‬ ‫هاى فنى و حرفه‌اى‪ ،‬مراكز تربيت‬ ‫معلم و دانش��گاه ش��هيد رجايى‪ ،‬و‬ ‫الح��اق احكامى به قان��ون بودجه‬ ‫هستند نمى توانند براى هيچ دولتى‬ ‫از آن اهميت برخوردار باش��ند كه‬ ‫رئيس دولت براى اشكال گيرى به‬ ‫مجلس و به چالش كشيدن شوراى‬ ‫نگهبان به اين ش��ورا نامه نوش��ته و‬ ‫مرجعيت شوراى نگهبان را كه براى‬ ‫اقتدارگرايان يك اصل مسلم بوده‬ ‫به زير سوال ببرد‪.‬‬ ‫دول��ت خاتم��ى در دو موض��وع‬ ‫كلي��دى يعن��ى اختي��ارات رئيس‬ ‫جمهور و نظارت استصوابى تالش‬ ‫ك��رد ش��ورا نگهبان را ب��ه چالش‬ ‫بكشد‪ .‬مصوبات سه گانه ى مذكور‬ ‫در نامه‌ى احمدى نژاد به هيچ وجه‬ ‫در حدى نبودند كه فى نفسه مورد‬ ‫بحث ميان رئيس دولت و شوراى‬ ‫نگهبان واقع شوند‪.‬‬ ‫توهم قدرت يا درك‬ ‫جابجايى مركز آن‬

‫در مورد حوزه‌ى اختيارات رئيس‬ ‫جمه��ور‪ ،‬دبير ش��وراى نگهبان به‬ ‫احمدى نژاد متذكر مى ش��ود كه‬ ‫او نبايد توهم قدرت داش��ته باش��د‬ ‫و تصور كند اجراى قانون اساس��ى‬ ‫به وى واگذار ش��ده است‪ .‬از منظر‬ ‫روحاني��ت‪ ،‬اين كاس��ت روحانى‬ ‫حاكم اس��ت كه م��ى گويد كدام‬ ‫اصول قانون اساسى بايد اجرا شود‬ ‫و كدام يك بر زمين بماند‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه اصل هشتم بايد اجرا شود اما‬ ‫اصل ‪ ۱۱۳‬چندان مهم نيست‪ ،‬خواه‬ ‫ادامه در صفحه ‪32‬‬


26 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010

1389 ‫ خرداد‬28 ‫ جمعه‬959 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

26


‫‪27‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 959‬جمعه ‪ 28‬خرداد ‪1389‬‬

‫‪27 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010‬‬

‫‪By Cedric Hughes‬‬

‫‪with contribution by Leslie McGaffin LLB‬‬

‫هماهنگی موتورسیکلت و اتومبیل در جاده‌ها‬ ‫ماه جون ماه دوچرخه‌س��واری اعالم ش��ده اگر این موض��وع را در اینترنت‬ ‫«گوگل» کنید متوجه می‌شوید که در آمریکای شمالی چه قدر این موضوع‬ ‫مورد اهمیت است‪ .‬دوچرخه‌سواری به یکی از مهم‌ترین سوایل حمل و نقل‬ ‫تبدیل شده است و ماورا یک ورزش ساده و یکی از پیشروان تمامی ورزش‌ها‬ ‫و مسابقات قهرمانی است‪.‬‬ ‫درواقع تنها یک ماه نمی‌تواند نش��انگر اهمیت این ورزش باش��د‪ .‬برای مثال‬ ‫ماه می گذشته را حساب کنید‪ .‬شورای شهر ونکوور مبلغ یک و نیم میلیون‬ ‫دالر بودجه برای پروژه دوچرخه س��واری در ده سال آینده را تصویب کرد‪.‬‬ ‫برنامه‌ای که دوچرخه س��واری را در تمامی شهر مورد بررسی و تشویق قرار‬ ‫می‌دهد و در تمامی مراکز مسیر دوچرخه و پارکینگ ویژه تعیین می‌کند و‬ ‫مسیرهای موجود را بهبود بخشیده تا ایمنی دوچرخه سواران را تامین نماید‪.‬‬ ‫بنا بر س��خنان شهردار ونکوور این اقدامات جدید حدود ‪ 415‬کیلومتر مسیر‬ ‫دوچرخه س��واری را به شبکه دوچرخه س��واری ونکوور می‌افزاید و سبب‬ ‫می‌شود که قطعا تعداد بیشتری از مردم به دوچرخه سواری روی بیاورند‪ .‬وی‬ ‫همچنی��ن اعالم کرد در حالی که که فق��ط ‪ 3/4‬درصد مردم در ونکوور با‬ ‫دوچرخه به محل کار خود می‌روند‪ ،‬آمار نشان می‌دهد که در دیگر شهرهای‬ ‫جهان این آمار باالی پنج درصد نمی‌رود‪.‬‬ ‫منتقدین این تصمیمات جدید را در مورد مهندسی اجتماعی جاده غیرقابل‬ ‫قبول می‌دانند که باید بهبود پیدا کند‪ .‬روزنماه حای ونکوور گزارش کرده‌اند‬ ‫در اوایل ماه می یک دوچرخه سوار ‪ 50‬ساله ساکن لنگلی هنگامی که صبح به‬ ‫سر کار می‌رفت‪ ،‬با یک تراک بزرگ ذباله که قصد داشت از مسیر دوچرخه‬ ‫دور بزند تصادف کرده و به شدت آسیب می‌بیند‪ .‬دوچرخه سوار کاسکت‬ ‫و لباس محافظ داشت و از مسیر مخصوص استفاده و قوانین موجود ترافیک‬ ‫را نیز رعایت می‌کرد‪ .‬گزارش��ات نش��ان می‌دهند که وی در حال حاضر از‬ ‫صدمات سر و سینه رنج می‌برد‪ .‬بررسی‌ها نشان می‌دهد که ممکن است نور‬ ‫صبحگاهی خورش��ید سبب انعکاس نور بیشتر و سبب شده است که راننده‬ ‫تراک نتواند به درستی دوچرخه سوار را ببیند‪.‬‬ ‫بروز چنین تراژدی‌هایی سبب نگارش مقاله‌ای در روزنامه نشنال پست توسط‬ ‫الکس السیور شد‪ .‬وی متخصص امور مربوط به تصادفات اتومبیل است‪.‬‬ ‫در تصادف دیگر یک گروه شش نفره دوچرخه سوار با یک تراک که ‪90‬‬ ‫کیلومتر در ساعت سرعت داشت در نزدیکی مونتریال برخورد می‌کنند که‬ ‫سه نفر از آنان کشته شده و سه نفر نیز به شدت زخمی می‌شوند‪ .‬محققین در‬ ‫حال بررسی هستند که آیا سرعت عامل اصلی تصادف بوده است‪ .‬پزشک‬ ‫قانونی معتقد است که راننده تراک در مسیر خود قرار داشت و سرعت باال‬ ‫نداشت‪ .‬روزنامه پراوینس مقاله‌ای منتشر کرد که در مونتریال صدها دوچرخه‬ ‫سوار با سرعت ‪ 20‬کیلومتر در ساعت در سکوت حرکت می‌کردند تا خاطره‬ ‫قربانیان این حادثه را گرامی بدارند‪ .‬حدود ‪ 200‬منطقه مونتریال در این حرکت‬ ‫شرکت داش��تند‪ .‬واقعه ماه می بار دیگر اهمیت داشتن کاله ایمنی را هنگام‬ ‫دوچرخه س��واری نشان می‌دهد‪ .‬داشتن کاله ایمنی هنگام دوچرخه سواری‬ ‫جان انسان را از خطر مرگ حتمی نجات میدهد‪ .‬در آینده مطالب بیشتری در‬ ‫مورد دوچرخه سواری و قوانین آن نوشته خواهد شد‪.‬‬

‫جواهری ساعتچی و ساعتچی‬ ‫‪Robson, Vancouver Tel: 604.685.5625 1105‬‬


‫‪28‬‬

‫‪28 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 959‬جمعه ‪ 28‬خرداد ‪1389‬‬

‫کارتن خوابی در پایتخت‬ ‫دومین کشور صادرکننده‬ ‫نفت در جهان‬ ‫سایت حکومتی ایسنا می نویسد‪:‬از‬ ‫عب��ور ه��ر روزه م��ردم از كن��ار‬ ‫كارتن‌خواب‌ه��ا و خرابه‌خواب‌ها‬ ‫شروع مي‌كنيم‪ ،‬اما قطعا با ماجراي‬ ‫پاس��خ‌هاي تك��راري مس��ووالن‬ ‫گزارش��مان تمام نمي‌ش��ود و تنها‬ ‫چون بيش از اين كاري از دستمان‬ ‫برنمي‌آي��د به نماي��ش عكس‌ها و‬ ‫تصاوي��ر و روايت��ي تل��خ از آن‌ها‬ ‫قناعتمي‌كنيم‪.‬‬ ‫اين سرنوش��ت بي‌حاصل پيگيري‬ ‫يك س��وژه درميان غفلت كساني‬ ‫اس��ت كه به نظر مي‌رس��د توجه و‬ ‫حساسيتشان نسبت به اين موضوع‪،‬‬ ‫دركناركارتن‌خواب‌هادرگوشه‌اي‬ ‫از همين خيابان‌ها به خواب رفته‪.‬‬ ‫ایس��نا می نویس��د‪ :‬نكته جالب در‬ ‫مورد كارت��ن خواب‌ها و متكديان‬ ‫بي‌س��رپناه ته��ران ‪ -‬و البته س��اير‬ ‫ش��هرها‪ -‬اين اس��ت كه مسووالن‬ ‫مرتب��ط اهتم��ام ج��دي دارند كه‬ ‫اين پديده زش��ت و ناميم��ون را از‬ ‫ش��هر حذف كنند‪ ،‬اما ما هم هنوز‬ ‫نمي‌دانيمچراسروصورتمتكديان‬ ‫و كارتن‌خواب‌ه��اي ك��ودك و‬ ‫بزرگسال ش��هر ما به تمام درهايي‬ ‫كه گويا مس��ووالن ب��از مي‌كنند‪،‬‬ ‫مي‌خ��ورد و ب��ه جاي قبلي‌ش��ان‬ ‫برمي‌گردند! و ان��گار خيابان‌هاي‬ ‫ته��ران عالوه بر جاذب��ه مالي براي‬ ‫افراد بيكار‪ ،‬آب و هواي خوبي هم‬ ‫دارد و مخصوصا در تابستان به هر‬

‫خانه و كاشانه‌اي مي‌ارزد!‬ ‫در تابستان هم كه هواي تهران براي‬ ‫ماندن در فضاي باز مساعد مي‌شود‪،‬‬ ‫كارگ��ران شهرس��تاني و فصلي و‬ ‫افغان‌هاي كارگر و يا مردان و زنان‬ ‫مسافري كه ترجيح مي‌دهند پولي‬ ‫براي س��رپناه ندهن��د و همان كنار‬ ‫خيابان ش��ب را بگذرانن��د‪ ،‬ديگر‬ ‫زحمت رفتن تا همان دو يا سه مركز‬ ‫شبانه‌روزي نگهداري شهرداري را‬ ‫هم به خودشان نمي‌دهند و كنار و‬ ‫كنج خيابان‪ ،‬مخروبه‌هاي هميش��ه‬ ‫پا برجاي ش��هرمان‪ ،،‬زير پل‌ها‪ ،‬در‬ ‫پارك‌ها‪ ،‬دستشويي‌هاي پارك‌ها و‬ ‫غيره و يا مغازه‌هاي مخروبه‌اي كه‬ ‫ش��هرداري مدت‌هاست تملكشان‬ ‫ك��رده و حاال خراب��ه‌اي مهيا براي‬ ‫ان��واع جرم اس��ت‪ ،‬ش��ب را صبح‬ ‫مي‌كنند‪.‬‬ ‫«محمد» ـ ‪ 26‬س��اله ـ كه نمي‌گويم‬ ‫از كدام شهرستان است‪ ،‬مشخص‬ ‫اس��ت كه هنوز تالش زيادي براي‬ ‫تميز نگه‌داش��تن لباس‌هايش دارد‬ ‫و دل��ش نمي‌خواهد كارتن‌خواب‬ ‫به حس��اب بيايد اما در هر صورت‬

‫خياب��ان خوابي با تمي��زي و لباس‬ ‫روشن جور در نمي‌آيد‪.‬‬ ‫او مي‌گويد‪« :‬پول مسافر‌خانه و اتاق‬ ‫ب��راي ما كه كارگر روزانه‌ايم و هر‬ ‫روز هم كار نداريم زياد است‪ ،‬اگر‬ ‫آشنايي باشد به خانه آن‌ها مي‌رويم‬ ‫و اگر نبود جاي دنجي پيدا مي‌كنيم‬ ‫و مي‌خوابيم!»‬ ‫‌«محم��د» هن��وز معت��اد نش��ده اما‬ ‫مي‌گويد كه اين عاقبت براي گوشه‬ ‫خيابان زندگي كردن ناگزير است‬ ‫و تقريبا نمي‌ش��ود از آن فرار كرد‪،‬‬ ‫مگر اين ك��ه كار را رها كرده و به‬ ‫شهرشانبرگردد!‬ ‫«محمد»‪ ،‬تجربه در كارتن خوابيدن‬ ‫را از ميدان امام حسين تهران شروع‬ ‫ك��رده و اگرچه مدت زي��ادي از‬ ‫خيابان خواب��ي او نمي‌گذرد اما در‬ ‫پاسخ به سوال ما در مورد وضعيت‬ ‫خود از نگاه مردم و شرايط خاص‬ ‫كارتن‌خواب‌هاي دائمي در خيابان‬ ‫مي‌گويد نگران چند ماه ديگر است‬ ‫كه هوا سرد مي‌شود‪.‬‬ ‫هر س��ال در پاييز و ش��روع فصل‬ ‫سرما آمارها از گرمخانه‌ها و تعداد‬ ‫متكدي��ان و كارتن‌خواب‌ها اعالم‬ ‫مي‌ش��ود‪ ،‬ام��ا گويي اي��ن آمارها‬ ‫درباره ش��هر ديگري اس��ت‪ ،‬چرا‬ ‫كه چش��م‌هاي م��ردم‪ ،‬متكديان و‬ ‫كارتن‌خواب‌ها را پشت چراغ‌هاي‬ ‫قرمز و زير پل‌ها و كنار پارك‌ها و‬ ‫خرابه‌ها و كنار خيابان‌ها مي‌بينند‪ ،‬و‬ ‫اين درحالي است كه گوش‌هايشان‬ ‫همچن��ان اخب��ار رضاي��ت بخش‬

‫مي‌شنود!‬ ‫و البت��ه خوب��ي تهران م��ا به همين‬ ‫چيزهاس��ت‪ ،‬هيچ كارت��ن خوابي‬ ‫بدون گوش��ه امن نمي‌ماند و هيچ‬ ‫مس��افري وس��ط راه و در خياب��ان‬ ‫نمي‌ماند!‬ ‫نكته جال��ب در اين ميان‪ ،‬آمارها و‬ ‫اخباري است كه در نهايت اطمينان‬ ‫از س��وي س��ازمان‌ها و ارگان‌هاي‬ ‫مس��وول اعالم مي‌ش��ود‪ ،‬درحالي‬ ‫ك��ه ديگر حتي خود رس��انه‌ها هم‬ ‫از اي��ن اخبار خس��ته ش��ده‌اند و از‬ ‫پوشش مجدد آن‌ها هيچ استقبالي‬ ‫نمي‌كنند‪.‬‬ ‫ایس��نا که نگران رسوایی حکومت‬ ‫محبوب��ش اس��ت در ادام��ه ای��ن‬ ‫گزارش می نویس��د‪ :‬متاسفانه هيچ‬ ‫گاه آمار مش��خصي حتي از تعداد‬ ‫كارتن‌خواب‌ه��ا در زمس��تان كه‬ ‫تعدادش��ان كم مي‌ش��ود‪ ،‬توس��ط‬ ‫مراجع مسوول اعالم نمي‌شود‪ ،‬چه‬ ‫برسد به فصل تابستان كه تعداد آن‌ها‬ ‫ب��ا كارگران فصل��ي زيادتر و چند‬ ‫برابر مي‌شود و در اين ميان متاسفانه‬ ‫اتفاقي كه مي‌افتد‪ ،‬بي‌تفاوتي نسبت‬ ‫به اين معضالت است كه به راحتي‬ ‫هر روز در انبوه مشكالت و مسائل‬ ‫اجتماعي‪ ،‬سياس��ي‪ ،‬اقتصادي و ‪...‬‬ ‫از كنار اين پديده عبور مي‌كنند و‬ ‫در حال حاضر ديگر كارتن‌خوابي‬ ‫با همه رفتارهاي همراه آن از جمله‬ ‫مص��رف مواد در گوش��ه خيابان و‬ ‫پارك و غيره تبديل به بخش��ي از‬ ‫نماي شهر ما شده است‪.‬‬

‫سالمت شهروندان قربانی پارازیت های سیاسی‬ ‫درباره تاثی��ر امواج ماه��واره‌ای و‬ ‫خصوص��ا پارازیت‌ها بر س�لامت‬ ‫افراد جامعه‪ ،‬نظرات متفاوتی وجود‬ ‫دارد‪ .‬تازه‌ترین تحقیقات از احتمال‬ ‫«س��رطان‌زا ب��ودن» و احتمال بروز‬ ‫«ناباروری» و «اختالالت ژنیتی» این‬ ‫امواج در شهروندان حکایت دارد‪.‬‬ ‫دویچه وله‪ :‬بحث ارس��ال پارازیت‬ ‫در ای��ران به عنوان اب��زار اخالل در‬ ‫برنامه‌های رادیوی��ی و ماهواره‌ای‬ ‫در طول سالیان متمادی مورد توجه‬ ‫رسانه‌ها و کارشناس��ان بوده است‪.‬‬ ‫اما پس از اعتراضات مردمی س��ال‬ ‫گذشته و تاثیر رسانه‌های ماهواره‌ای‬ ‫در اطالع‌رسانی این اتفاقات میزان‬ ‫افزایش ارسال پارازیت‌‪ ،‬کارشناسان‬ ‫بهداشت و سالمت را نگران نمود‪.‬‬ ‫نگرانی‌ای که چن��دان مورد توجه‬ ‫مقام‌های مس��وول ق��رار نگرفت و‬ ‫این شايبه را تقویت کرد که ممکن‬ ‫اس��ت به دالیل سیاس��ی موضوع‬ ‫امنیت روانی و سالمت شهروندان‬ ‫مورد توجه کافی قرار نگیرد‪.‬‬ ‫ارسال پارازیت به شیوه منطقه‌ای‬ ‫علی اکبر کاییدی‌‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫بهداشت مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫ای��ران گفت��ه اس��ت ک��ه وزارت‬ ‫ارتباطات ایران مامور شده در مورد‬ ‫میزان استاندارد امواج ماهواره‌ای و‬ ‫پارازیت تحقیق کند‪.‬‬ ‫آقای کاییدی ب��ه خبرگزاری مهر‬ ‫گفته است که «چنانچه پارازیت‌ها‬ ‫بر س�لامت افراد تاثیر منفی داشته‬ ‫باشد به طور قطع امواج ماهواره‌ای‬ ‫نیز تاثیر منفی خواهد داشت‪ .».‬وی‬ ‫همچنین مدعی شد که از نظر علمی‬ ‫پارازیت‌ها به عن��وان خنثی کننده‬ ‫امواج ماه��واره‌ای در حد و اندازه‬

‫این ام��واج و در خالف جهت آن‬ ‫استفادهمی‌شوند‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که کارشناسان‬ ‫می‌گویند ای��ران از دو روش برای‬ ‫ارسال پارازیت استفاده می‌کند‪ .‬در‬ ‫روش اول پارازیت به عنوان خنثی‬ ‫کننده به منبع ارسال امواج فرستاده‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬اما در روش دوم ارس��ال‬ ‫پارازیت‌‪ ،‬امواج به صورت منطقه‌ای‬ ‫ب��ر روی فض��ای ش��هرها ارس��ال‬ ‫می‌گ��ردد و در سیس��تم دریاف��ت‬ ‫امواج ماهواره اخالل ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫روش اول ب��ه علت اینک��ه امکان‬ ‫دریافت ام��واج کانال��ی که مورد‬ ‫هجوم واقع ش��ده به ط��ور کامل و‬ ‫در تقریبا تمامی کشورها غیرممکن‬ ‫می‌شود و هزینه سیاسی و بین المللی‬ ‫باالیی دارد‪ ،‬در بلند مدت قابل انجام‬ ‫نیس��ت‪ .‬به همین دلیل این نگرانی‬ ‫ایجاد‌ش��ده که حکومت با روش‬ ‫دوم و ب��ا هزینه‌ی کمتر‪ ،‬س�لامت‬ ‫شهروندان را قربانی مقاصد سیاسی‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫آیا پارازیت‌ها برای سالمت‬ ‫مضر است؟‬

‫اما در این زمینه که این پارازیت‌ها‬ ‫چه تاثیری بر س�لامت شهروندان‬ ‫می‌گذارد نظر واحدی وجود ندارد‪.‬‬ ‫برخی از کارشناس��ان با اش��اره به‬ ‫ام��واج الکترومغناطیس دکل‌های‬ ‫مخابراتی و پارازیت‪ ،‬افزایش پدیده‬ ‫جهش‌زایی ژنتیکی و ناباروری در‬ ‫شهروندان را محتمل دانسته بودند‪.‬‬ ‫انوشیروان محسنی‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫بهداشت مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫ایران در این‌ب��اره می‌گوید‪« :‬اينکه‬

‫امواج اثرات منفی بر جسم و روان‬ ‫افراد دارند از نظر علمی و تحقيقات‬ ‫انجام شده مورد قبول است و نتايج‬ ‫بررسی‌ها نش��ان داده که اين امواج‬ ‫بر سيس��تم مغز و اعص��اب‪ ،‬قوه‌ی‬ ‫ش��نوايی و نحوه برخ��ورد و رفتار‬ ‫افراد اثر مخرب دارد‪».‬‬ ‫دکت��ر محمد رض��ا رزاقی‪ ،‬رئیس‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‬ ‫در گفتگو با س��ایت «خبرآنالین»‬ ‫با اش��اره به افزای��ش رو به افزایش‬ ‫ش��مار مبتالیان ب��ه ناب��اروری در‬ ‫کشورگفت‪« :‬با قرارگرفتن دختران‬ ‫و پس��ران ج��وان در مع��رض این‬ ‫امواج‪ ،‬سلول‌های تولید مثلی آنان‬ ‫تحت تأثیر قرار گرفته و س��بب از‬ ‫بین رفتن عملکرد جنسی و قدرت‬ ‫باروری آنان می‌شود‪».‬‬ ‫با این حال وحیده دستجردی‪ ،‬وزیر‬ ‫بهداش��ت ایران معتقد است که «به‬ ‫طور قط��ع مضر ب��ودن پارازیت‌ها‬ ‫ثابت نش��ده اس��ت‪ ،‬گرچه ممكن‬ ‫است موارد جدیدی پیش بیاید اما‬ ‫به هرحال مضر بودن آن ثابت نشده‬ ‫است‪».‬‬ ‫دکترمحققی‪،‬رئیسمرکزتحقیقات‬ ‫س��رطان نیز در گفت‌وگو با سایت‬ ‫«خبرآنالین» گفته ب��ود‪« :‬تأثیر این‬ ‫امواج روی کودکان می‌تواند باعث‬ ‫بروز برخی از انواع سرطان‌ها شود‪.‬‬ ‫در افراد بالغ نیز موضوع در مواردی‬ ‫باعث بروز مخاطرات و بیماری‌ها‬ ‫در سیس��تم‌های عصب��ی‪ ،‬قل��ب و‬ ‫عروق و دستگاه گوارش می‌شود و‬ ‫در مواردی نیز باعث ایجاد سرطان‬ ‫خون در این افراد شده است‪».‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪31‬‬


‫‪29‬‬

‫‪29 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 959‬جمعه ‪ 28‬خرداد ‪1389‬‬

‫مافیای تکدی گری در پایتخت؛ گدایان پیامکی !‬

‫معاون خدمات اجتماعی س��ازمان‬ ‫رفاه و خدمات اجتماعی شهر تهران‬ ‫از وجود مافیای تک��دی گری در‬ ‫پایتخت خب��ر داد و اف��زود‪ :‬تعداد‬ ‫زی��ادی از متکدیان س��اعت کار‪،‬‬ ‫مح��ل و موقعی��ت از پی��ش تعیین‬ ‫شده برای تکدی گری دارند و در‬ ‫ساعت معینی توس��ط خودروهای‬ ‫سواری جمع آوری می شوند‪.‬‬ ‫سید صادق اوالی در گفتگو با مهر با‬ ‫بیاناینکهدرتمامکشورهایپیشرفته‬ ‫دنیا کنترل و پیشگیری از آسیبهای‬ ‫اجتماعی بر عهده تمامی سازمانهای‬ ‫مردمی و دولتی است اظهار داشت‪:‬‬ ‫در ح��ال حاضر ش��هرداری تهران‬ ‫در موضوع آسیبهای اجتماعی تنها‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به عنوان مثال ش��خصی‬ ‫که اقدام ب��ه تکدی گری می کند‬ ‫آنقدر باهوش است تا اخبار و رسانه‬ ‫ها را در مورد اقدامات ش��هرداری‬ ‫برای جم��ع آوری متکدیان دنبال‬ ‫کند به همین دلیل شیوه های تکدی‬ ‫گری مرتب در حال تغییر و همراه با‬ ‫بکارگیری ترفندهای جدید است‪.‬‬ ‫اوال��ی گف��ت‪ :‬تکدی گ��ری در‬

‫چهارراهه��ا و خیابانه��ای تهران‪،‬‬ ‫امروز به دستفروش تبدیل شده زیرا‬ ‫آنه��ا می دانند تک��دی گری جرم‬ ‫است ولی دستفروشی به دلیل خال‬ ‫قانونی مجازاتی ندارد به همین دلیل‬ ‫گدای��ی با فروش ف��ال‪ ،‬گل‪ ،‬تمیز‬ ‫کردن شیش��ه خودرو‪ ،‬بادکنک و‬ ‫‪ ...‬همراه می ش��ود به نحوی که در‬ ‫بس��یاری از موارد متکدی شهروند‬ ‫را با وجود عدم نیاز مجبور به خرید‬ ‫کاال می کند‪.‬‬ ‫معاون خدمات اجتماعی س��ازمان‬ ‫رفاه و خدمات اجتماعی شهر تهران‬ ‫گفت‪ :‬اقدامات س��ازمان خدمات‬ ‫جتماعی ش��هر تهران ب��رای جمع‬ ‫آوری متکدیان ب��ا توجه به وجود‬ ‫مافی��ای تکدی گ��ری در تهران با‬ ‫چالشها و خطراتی همراه بوده است‬ ‫به نحوی ک��ه در برخی از موارد به‬ ‫خودروهای س��ازمان حمله ش��ده‬ ‫و شیش��ه ه��ای آن را شکس��ته اند‬ ‫و در ی��ک مورد هم با س��رنگ به‬ ‫کارش��ناس آسیب اجتماعی حمله‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اوالی افزود‪ :‬زمانی که خودروهای‬ ‫ویژه جمع آوری متکدیان در معابر‬

‫ش��هر تردد می کنن��د متکدیان با‬ ‫استفاده از پیامک یکدیگر را مطلع‬ ‫می کنند و در یک چشم بر هم زدن‬ ‫خیابان عاری از متکدی می شود‪.‬‬ ‫معاون خدمات اجتماعی س��ازمان‬ ‫رفاه و خدمات اجتماعی شهر تهران‬ ‫با بیان اینکه ش��هرداری نقش مادر‬ ‫را در پایتخ��ت ایفا می کند گفت‪:‬‬ ‫نیروی انتظامی در حال اجرای طرح‬ ‫انضباط اجتماعی است که در قالب‬ ‫آن اق��دام به جم��ع آوری اراذل و‬ ‫اوباش و معتادان می کند‪ ،‬آیا نمی‬ ‫توان با همکاری ش��هرداری طرح‬ ‫جمع آوری متکدی��ان پایتخت را‬ ‫اجرا کرد؟‬ ‫وی افزود‪ :‬سازمان بهزیستی‪ ،‬نیروی‬ ‫انتظام��ی‪ ،‬ش��هرداری و برخ��ی از‬ ‫دستگاههای مس��ئول در کاهش و‬ ‫پیش��گیری از آس��یبهای اجتماعی‬ ‫به خصوص در م��ورد متکدیان و‬ ‫معتادان مسئولیت سازمانی دارند با‬ ‫این وجود تعامل میان این سازمانها‬ ‫بس��یار کمرنگ است در حالی که‬ ‫آسیبهای اجتماعی پایتخت روز به‬ ‫روز پررنگ تر می شود‪.‬‬ ‫اوال��ی گفت‪ :‬ک��ودکان خیابانی و‬ ‫متکدیان ک��ودک پ��س از جمع‬ ‫آوری تفکیک ش��ده و پس��ران به‬ ‫مرکز نگهداری یاس��ر و دختران به‬ ‫مرکز نگهداری ن��واب منتقل می‬ ‫شوند ولی تنها پس از چند ساعت‬ ‫ی��ا چن��د روز دوب��اره ب��ه خیابانها‬ ‫بازمی‌گردند وقتی هم از بهزیستی‬ ‫دلیل این اتفاق را جویا می ش��ویم‬ ‫م��ی گوین��د امکان��ات نداریم و‬ ‫اعتبارات سازمانی ما کم است‪.‬‬

‫صادق زیبا کالم در مناظره با حمید رسایی ‪:‬‬

‫به دفاع از رضا شاه‬ ‫افتخار می کنم‬

‫دکتر صادق زيباكالم عضو هيئت‬ ‫علمي دانش��كده حق��وق و علوم‬ ‫سياسي دانشگاه تهران در مناظره با‬ ‫حمید رس��ايي از نمایندگان حامی‬ ‫احم��دی نژاد در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬به دفاع از رضاشاه‬ ‫افتخ��ار ميكن��م و اص�لا خجالت‬ ‫نميكشم در انظار عمومي از رضاشاه‬ ‫و همكارانش حمايت كنم‪.‬‬ ‫در اين مناظره كه از شبكه راديويي‬ ‫تهران به طور مس��تقيم پخش شد‪،‬‬ ‫ص��ادق زيباكالم ب��ه تبيين نظرات‬ ‫خود در مورد روند حذف خواص‬ ‫در سه دهه تاریخ جمهوری اسالمی‬ ‫پرداخت و اظهار داشت‪« :‬متاسفانه‬ ‫در نظام سياس��ي ما زماني مسئولين‬ ‫در كارش��ان ابقا مي ش��وند كه در‬ ‫مقابل خطاها و اش��تباهات لب فرو‬ ‫بندد و در مقابل اشتباهات حكومت‬ ‫سكوت كنند و اين در حالي است‬ ‫كه آقاي رسايي و دوستانشان به اين‬ ‫مسئله افتخار ميكنند‪ ،‬اما واقعيت اين‬ ‫اس��ت كه موضوع نش��انه نارسايي‬ ‫نظام ما است‪».‬‬ ‫وی در ادامه ای��ن مناظره بار دیگر‬ ‫بر مواض��ع قبلی خ��ود در دفاع از‬ ‫خدمات رضا ش��اه تأکی��د کرد و‬ ‫گفت‪« :‬به دفاع از رضاش��اه افتخار‬ ‫ميكن��م و اصال خجالت نميكش��م‬ ‫در انظ��ار عموم��ي از رضاش��اه و‬

‫همكارانش حمايت كنم‪».‬‬ ‫زيبا كالم با اش��اره به روند حذف‬ ‫بس��یاری از چه��ره های ش��اخص‬ ‫انق�لاب گف��ت‪« :‬هي��چ ك��دام از‬ ‫افرادي كه ب��ه طور كلي مغضوب‬ ‫نظام قرار گرفتند مانن��د بازرگان‪،‬‬ ‫بنيصدر و مرحوم منتظري در صدد‬ ‫كودتا نبودند‪ ،‬اما در نظام جمهوري‬ ‫اسالمی تمام افرادي که در مقطعي‬ ‫همراه ش��ما نبودند مغضوب شدند‬ ‫و حت��ي كار به جايي رس��يد كه با‬ ‫اتهام ايجاد كودتا آقاي مير حسين‬ ‫موسوي را مورد غضب و از سران‬ ‫فتنه قرار داديد‪».‬‬ ‫رساییدرپاسخبهاظهاراتزیباکالم‬ ‫اظهار داشت‪« :‬تمام افرادي كه شما‬ ‫از آنها نام برديد نظام اسالمي با آنها‬ ‫برخورد نكرده است‪ ،‬در واقع مردم‬ ‫ب��ا بصيرت و آگاهي دس��ت رد به‬ ‫سينه ها زدند‪».‬‬ ‫وي اضاف��ه كرد‪« :‬آقايان موس��وي‬ ‫و كروبي با اس��تفاده از تريبونهاي‬ ‫كه نظام براي آن قرارداد به صحنه‬ ‫انتخاباتي وارد ش��دند اما در نهايت‬ ‫اين افراد به آشوبگري پرداختند‪».‬‬ ‫رسايي با بيان اينكه در سالگرد ‪22‬‬ ‫خرداد هيچ تحركي از سوي جريان‬ ‫فتنه بوجود نيامد‪ ،‬خاطرنشان كرد‪:‬‬ ‫«در انتخابات سال گذشته ‪ 25‬ميليون‬ ‫از دروغهاي موسوي آگاهي يافته‬ ‫بودند اما با اتفاقات س��ال گذش��ته‬ ‫بقيه افراد متوجه دروغهاي موسوي‬ ‫شدند به همين دليل در سالگرد ‪22‬‬ ‫خرداد استقبالي از اين جريان نشد‪».‬‬

‫زيباكالم در پاسخ به ادعای رسایی‬ ‫اظهار داشت‪« :‬اگر شما از نيروهاي‬ ‫انتظامي‪ ،‬سپاهي و بسيجي استفاده‬ ‫نميكرديد و اج��ازه ميداديد مردم‬ ‫در خيابانها ظاهر ش��وند‪ ،‬آن وقت‬ ‫جوابت��ان را ب��ا حض��ور معترضين‬ ‫ميگرفتيد‪ .‬اگر از عدم استقبال مردم‬ ‫از موسوي مطمئن هستيد چرا اجازه‬ ‫راهپيمايي به هيچ بنيبشري نداديد؟»‬ ‫وی افزود‪« :‬شما و سيستم حكومتي‬ ‫اگر از پش��تيباني كام��ل مردم بهره‬ ‫م��ي بريد چرا ب��ه معترضين مجوز‬ ‫راهپيمايي نداديد‪ ،‬در حالي كه روز‬ ‫‪ 22‬خرداد تمام شهر پر از نيروهاي‬ ‫گارد‪ ،‬بسيجي و لباس شخصي بود‪.‬‬ ‫اين تناقضات نشانه چيست؟»‬ ‫ص��ادق زيب��اكالم دلي��ل ري��زش‬ ‫هواداران موس��وي برخ��ورد نظام‬ ‫با آنها و بازداش��ت ه��زاران نفر در‬ ‫طول حوادث‪ ،‬مس��ئله كهريزك و‬ ‫تيراندازي نيروهاي انتظامي به سوي‬ ‫مردم دانست‪.‬‬ ‫زيباكالم در ادامه به سوال رسايي در‬ ‫مورد مالك برخ��ورد با افراد حال‬ ‫فعلي آن ها اس��ت‪ ،‬اظهار داش��ت‪:‬‬ ‫«در نظامهاي��ی ک��ه مخالفين خود‬ ‫را بركنار ميكنن��د مالك برخورد‬ ‫گذشته و خدمات آن ها نيست‪ .‬تا‬ ‫زماني كه موافق حكومت هستيد در‬ ‫خط قرار داريد و اما انتقاد از سيستم‬ ‫موجب بركناري شما ميشود‪».‬‬ ‫رسايي در پایان مناظره ‪ ،‬صادق‬ ‫ادامه در صفحه ‪31‬‬


‫‪30‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 959‬جمعه ‪ 28‬خرداد ‪1389‬‬

‫واکنش ها به سخنان احمدي نژاد درباره حجاب و زن‬

‫به دروغ هاي رئیس دولت عادت كرده ايم‬ ‫محمود احمدی نژاد ‪« :‬ما اين‌گونه برخوردها را توهين مي‌دانيم‬ ‫كه زن و مردي در خيابان راه بروند و كسي بيايد بگويد نسبت شما‬ ‫چيست؟ دولت این‌گونه رفتارها را قبول ندارد و تا آنجایی که‬ ‫بتواند برخورد و کنترل خواهد کرد‪.‬‬

‫نیلوف��ر رس��تمی ‪ -‬روز آنالی��ن ‪-‬‬ ‫آخری��ن صحب��ت ه��اي محمود‬ ‫احمدي ن��ژاد در م��ورد حجاب‪،‬‬ ‫نه تنها م��ردم‪ ،‬بلك��ه حاميانش را‬ ‫متعجب و حيران س��اخته اس��ت‪.‬‬ ‫او دراین برنامه زن��ده تلويزيوني‪،‬‬ ‫برخوردبا بدحجابي را زير س��ئوال‬ ‫برد وگفت‪« :‬ما اين‌گونه برخوردها‬ ‫را توهي��ن مي‌دانيم كه زن و مردي‬ ‫در خيابان راه بروند و كس��ي بيايد‬ ‫بگويد نسبت شما چيست؟ دولت‬ ‫این‌گونه رفتارها را قبول ندارد و تا‬ ‫آنجایی که بتواند برخورد و کنترل‬ ‫خواهد کرد‪ ».‬س��خنانی که شيرين‬ ‫عبادي‪ ،‬برنده جایزه صلح نوبل در‬ ‫مصاحبه با روز‪ ،‬در آن را «فقط بهانه‬ ‫اي براي رفع مسئوليت قانوني ايشان‬ ‫به عنوان رييس جمهوردرخصوص‬ ‫برخوردهاي اخير» می داند‪ .‬و فاطمه‬ ‫حقیقت جو‪ ،‬نماینده مجلس ششم‬ ‫نیز با آن چنین رو به رو می ش��ود‪:‬‬ ‫به دروغ ه��ای احمدی نژاد عادت‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫احمدي ن��ژاد در ای��ن برنامه زنده‬ ‫تلویزیونی با بيان اينكه «بعضي‌ها از‬ ‫اينكه يك تار موي زن پيدا باش��د‪،‬‬ ‫احساس خطر مي‌كنند» گفته بود‪:‬‬ ‫«عده‌اي در هر دوره‌اي هر چند ماه‬ ‫مي‌خواهند جنجالي در كشور برپا و‬ ‫برخورد كنند كه بنده در همين جا به‬ ‫صراحت اعالم مي‌كنم كه ما مطلقاً‬ ‫و از بنياد با اين موضوع مخالفيم‪».‬‬ ‫اين در حاليست كه دريكماه گذشته‬ ‫ني��روي انتظام��ي بر اس��اس طرح‬ ‫«عفاف و حجاب» كه چندي بعد به‬ ‫طرح مبارزه با «مانكن هاي خياباني»‬ ‫و «مزاحمين نواميس» رسید‪ ،‬با زنان‬ ‫در سطح شهر برخورد هاي شديدي‬ ‫داشته است‪ .‬بعضي از فيلم هاي اين‬ ‫برخوردها كه فيزيكي نيز بوده‪ ،‬هنوز‬ ‫در يوتيوب قابل ديدن است‪.‬‬ ‫اگر راست مي گويد‬ ‫مسئوالنش را بركنار كند‬

‫ش��يرين عبادي‪ ،‬فعال حقوق بشر و‬ ‫وکیل دادگستری در گفتگو با روز‬ ‫در ای��ن مورد می گوید‪« :‬س��خنان‬ ‫آق��اي احمدي نژاد فق��ط بهانه اي‬ ‫براي رفع مسئوليت قانوني ايشان به‬ ‫عنوان ريي��س جمهوردرخصوص‬ ‫برخورده��اي اخير اس��ت‪ .‬نيروي‬ ‫انتظام��ي تح��ت نظ��ارت وزارت‬ ‫كش��ور و وزارت كش��ور تح��ت‬ ‫نظارت رييس جمهوراست بنابراين‬ ‫هرنوع مسئوليتي در اين ارتباط نهايتا‬ ‫متوجه شخص اول قوه مجريه مي‬ ‫شود‪».‬‬ ‫اي��ن حقوقدان با اظه��ار اينكه اگر‬ ‫احمدي ن��ژاد مخالف اين حركت‬ ‫بود بايد مسئوالن را بركنار مي كرد‪،‬‬ ‫می افزاید‪« :‬اگر ايش��ان با برخورد‬ ‫هاي انجام شده موافق نبودند مسلما‬ ‫نبايد به ادعا و س��خنراني اكتفا مي‬

‫كردن��د بلك��ه بايد ي��ك حركت‬ ‫حقوقي مناس��ب انجام دهند يعني‬ ‫مس��ئوالن مربوط را از كار بركنار‬ ‫كنند چرا ك��ه آنها برخالف قانون‬ ‫ونظرش��خص رييس جمهور عمل‬ ‫كرده اند‪ .‬اما مي بينيم كه اين اتفاق‬ ‫نيفتاده و اي��ن حرف ها صرفا براي‬ ‫آرام كردن فضاي موجود زده شده‬ ‫است‪».‬‬ ‫اعتراض خودی ها‬

‫اما اين بار سخنان احمدي نژاد باعث‬ ‫نگراني و عصبانيت حاميانش نيز شد‬ ‫و حتی عد ه اي پس از گذشت دو‬ ‫روزاعتراضاتخودرابهخبرگزاري‬ ‫ها كشانده اند‪ .‬احمد خاتمي‪ ،‬عضو‬ ‫هم به ش��دتي كه ش��اهدش بوديم اس��ت چرا كه اين روزها مرتب از‬ ‫هيات رييس��ه مجلس خبرگان در‬ ‫عملي شود نظر مثبت وزير كشور فرهنگ ايران باس��تان مي گويد و‬ ‫همین ارتباط به خبرگزاري ايس��نا‬ ‫را م��ي طلبد‪ .‬ني��روي انتظامي نمي اين ح��رف ها را هم تح��ت تاثير‬ ‫گفته است‪«‌ :‬جناب رييس‌جمهور‬ ‫تواند خودسر عمل كند‪ .‬اين يكي مش��ايي زده اس��ت» اظهار داشت‪:‬‬ ‫در اي��ن مصاحبه از موج مقدس��ي‬ ‫از دروغ هاي ديگر دولت است كه ‌«اگر دولت بخواهد با این موضوع‬ ‫كه ب��ه حمايت از حجاب و عفاف‬ ‫هر دقيقه دس��ت كم سه دروغ مي مخالفت کند‪ ،‬در واقع این مس��ئله‬ ‫برخاسته نه تنها تجليل نكردند‪ ،‬بلكه‬ ‫گوي��د و اگر نگوي��د كه چرخش به معن��ی مخالفت با حکم اس�لام‬ ‫تحقير كردند‪.‬در اين مصاحبه بيش‬ ‫است‪».‬‬ ‫نمي چرخد‪».‬‬ ‫از آنكه‪ ،‬هنجارشكنان و بدحجابان‬ ‫فاطمه حقيقت جو با یادآوری این همچنين محمدتق��ی رهبر‪ ،‬رئیس‬ ‫محكوم شوند‪ ،‬كساني كه در مقابل‬ ‫نکته كه اي��ن صحبت ها يك روز مجمع نمایندگان روحانی مجلس‬ ‫اين جريان فس��اد ايستادند محكوم‬ ‫پس از س��الگرد انتخاب��ات مطرح این سخنان رئیس دولت را «چراغ‬ ‫شدند‪».‬‬ ‫ش��ده‪ ،‬می افزای��د‪« :‬صحبت هاي س��بزي ب��راي بی‌بن��د و باری‌ها»‬ ‫احم��د خاتمي با اش��اره به تكه اي‬ ‫رييس جمهور در برنامه زنده يك دانس��ت و گف��ت‪« :‬اگ��ر مبن��ا را‬ ‫از صحب��ت احمدي ن��ژاد افزوده‪:‬‬ ‫بحث انحرافي بوده‪ .‬او بعد از يك قضاوت آقای احمدی‌نژاد در مورد‬ ‫«اين تعبير ك��ه در هر دوره‌اي عده‬ ‫ماه فش��ار بر زنان ك��ه نقش اصلي این طرح بدانیم که در پی آن کسی‬ ‫اي هرچند ماه يكبار مي‌خواهند‪،‬‬ ‫را در جنبش س��بز ايفا مي كنند و با کسی کاری نداش��ته باشد‪ ،‬فردا‬ ‫جنجالي در كشور برپا كنند در واقع‬ ‫مغش��وش كردن ذهن جامعه حاال شاهد توسعه کش��ف حجاب‌ها از‬ ‫تحقير اين موج مقدس است‪».‬‬ ‫خيالش راحت ش��ده و م��ي تواند اتومبیل‌هابهخیابان‌هاهستیم‪».‬‬ ‫همزم��ان محمد جعف��ر منتظری‪،‬‬ ‫شيرين بازي در بياورد‪ .‬مسلم است ام��ا تندترین اعت��راض را بس��يج‬ ‫رييس دي��وان عدال��ت اداري در‬ ‫است كه در اين روزها بايد حرفي دانشجويي دانشگاه امام صادق کرد‬ ‫انتقاد از ح��رف هاي رييس دولت‬ ‫بزن��د‪ .‬ويژگي دول��ت او فرافكني که روي��ه كنوني دول��ت را باعث‬ ‫دهم گفته اس��ت‪« :‬چ��را بعضی به‬ ‫است و حاضر نيست حتي كارهاي فراهم ش��دن صحنه ب��راي جوالن‬ ‫خود اجازه می‌دهن��د یک روز در‬ ‫مهاجمان به حجاب معرفی کرد‪ .‬در‬ ‫اشتباه خود را بپذيرد‪».‬‬ ‫جایگاه نگهبان بنشینند و قوانین را‬ ‫نامه سرگشاده این نهاد شبه نظامی‬ ‫خالف قانون اسالمی معرفی کنند‬ ‫احمدي نژاد چراغ سبز‬ ‫با اش��اره به اینکه «س��خنان شما در‬ ‫و یک روز به جای فقها بنش��ینند و‬ ‫بي بند وباري مي شود‬ ‫رس��انه ملي آب پاكي بر همه اين‬ ‫فتویبدهند‪».‬‬ ‫مطالبات[حجاب و عفاف] ريخت‬ ‫و ام��ا روزنام��ه كيهان ه��م كه از و آنها را نوعي جنجال آفريني و سر‬ ‫فاطمه حقیقت جو‪:‬‬ ‫حامیان دولت محمود احمدی‌نژاد و صداي بيهوده خواند» آمده است‪:‬‬ ‫دروغ های همیشگی‬ ‫به ش��مار می‌آید روز سه‌ش��نبه از «فرموديد كه هروقت بحث مسائل‬ ‫اما سئوال اين است كه چرا احمدي سخنان محمود احمدی‌نژاد در باره فرهنگ��ي پي��ش مي‌آي��د‪ ،‬عده‌اي‬ ‫نژاد درست يك روز پس از سالگرد «مبارزه با بدحجابی» به شدت انتقاد بانوان را دائما به عنوان متهم رديف‬ ‫انتخابات در خص��وص برخورد با کرد‪« :‬به نظر می‌رسد متاسفانه برخی اول ذك��ر مي‌كنند‪ .‬واقعا نمي‌دانيم‬ ‫حجاب واكنش نش��ان داده اس��ت مش��ورت‌های غلط در این زمینه به منظورتان از اين ح��رف و بزرگ‬ ‫و چرا اي��ن بار حامي��ان و اعضاي رئیس جمهور محترم داده می‌شود نمايي آن چيست‪ .‬از خود مي‌پرسيم‬ ‫که با بنیان اسالمی و انقالبی تفکر كداميك از مطالبه‌كنندگان مقابله‬ ‫دولتش را نگران كرده است؟‬ ‫فاطمه حقيقت جو‪ ،‬نماينده مجلس ایشان در تضاد است‪ .‬برخی گمانه‌ها جدي با مفاس��د اجتماعي در يكي‬ ‫ششم شوراي اسالمي در مصاحبه حاک��ی از آن اس��ت ک��ه جریانی دو ماه اخير چنين منظ��وري را در‬ ‫با روز با اش��اره ب��ه اينكه احمدي می‌کوش��د به ایجاد بدگمانی میان مواضع خود داشته يا ابراز كرده‌اند‪.‬‬ ‫ن��ژاد در دروغ گفت��ن انگار ديگر علم��ا و متدینین ب��ا رئیس جمهور بر فرض كه در ذهن عده اندكي از‬ ‫خودي وغير خودي نمي شناس��د خدمتگزار دام��ن بزند و نتیجه این اين جمع به غلط اين تصور باش��د‪،‬‬ ‫م��ی گوید‪« :‬مش��خص اس��ت كه بدگمانی را در آغ��وش فتنه‌گران اين چه ربطي پيدا مي‌كند به اصل‬ ‫احمدي ن��ژاد دروغ م��ي گويد و بریزد‪».‬‬ ‫مطالبه اين جبهه كه برخوردي قاطع‪،‬‬ ‫ما به دروغ هاي��ش عادت كرديم‪ .‬برخ��ي از نماين��دگان اصولگراي فراگير و جامع با مفاسد اخالقي اعم‬ ‫نيروي انتظامي زير مجموع وزارت مجل��س نيزب��ه س��خنان ريي��س از بدحجابي و س��اير بي عفتي‌هاي‬ ‫كشور است و هيچ اقدامي را بدون دولت عكس العمل نش��ان دادند‪ ،‬رايج چه در ميان زنان و چه در ميان‬ ‫نظر او انج��ام نمي دهد‪ .‬طبيعتا قبل از جمل��ه علي مطهري با اش��اره به مردان است؟ آيا منصفانه است كه‬ ‫ازآنك��ه برخورد ب��ا بدحجابي آن اينكه «احمدي نژاد متاثر از مشايي از زير پاسخ اين مطالبه به حق فرار‬

‫‪30 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010‬‬

‫احمدی نژاد ‪ :‬آیینه وسط اتومبیل را‬ ‫باال بزنید تا چهره مسافران زن‬ ‫صندلی عقب از آیینه دیده نشود!‬ ‫درخواست احمدی نژاد از راننده شخصی اش‬ ‫هنگام حضور سرنشین زن در اتومبیل‬

‫برگرفت��ه از خبرآنالی��ن ‪ -‬طیبه صفایی نماینده مجلس ب��ا بیان اینکه «با‬ ‫پیگیریهای نماین��دگان و دغدغه های مراجع عظام‪ ،‬ائمه محترم جمعه و‬ ‫مردم هم اکنون اقدامات چش��مگیری در وزارت کشور و ادارات دولتی‬ ‫جهت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در حال انجام است » ‪‌،‬گفت ‪:‬‬ ‫یک��ی از وزارتخانه هایی که ابهامات زی��ادی در حوزه عفاف و حجاب‬ ‫داش��ت و توجهی به قانون گسترش عفاف و حجاب نمی کرد؛ وزارت‬ ‫بازرگانی بود که خوشبختانه این دغدغه برای وزیرمحترم بازرگانی آقای‬ ‫غضنف��ری بوجود آمده تا از تولیدات داخل��ی در حوزه لباس و صنعت‬ ‫پوشاک اسالمی حمایت کنند‪.‬‬ ‫به گزارش جهان نیوز صفایی ضمن اشاره به سخنان اخیر رییس جمهور‬ ‫درباره حجاب تاکید کرد‪ :‬شاید از برخی سخنان ایشان عدم اعتقاد کافی به‬ ‫عفاف و حجاب برداشت شود اما به واسطه برخی رفتارهایی که از رییس‬ ‫جمهور دیده ام مطمئنم حجاب و عفاف زنان از دغدغه های جدی رییس‬ ‫جمهور است ‪.‬‬ ‫وی در این زمینه خاطرنشان کرد‪ :‬یکی از این رفتارها که میتوانم اشاره کنم‬ ‫این است که چندین بار که من به همراه همسر رییس جمهور در اتومبیل‬ ‫بودیم و رییس جمهور هم حضور داشت‪ ،‬ایشان به لحاظ حفظ شئونات از‬ ‫راننده میخواستند که آینه وسط را باال زده تا چهره مسافرین صندلی عقب‬ ‫در آینه دیده نشود‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس در ادامه توضیح داد که رئیس جمهور از راننده خود‬ ‫خواسته بودند که هر وقت یک یا چند زن صندلی عقب سوار خودرو می‬ ‫شوند‪ ،‬آئینه وسط را باال بزند‪.‬‬

‫معین شایعه سفرش به ایران را تکذیب کرد‬ ‫طی هفته های گذشته‪ ،‬خبر ورود چند خواننده مشهور ایرانی مقیم امریکا‬ ‫از جمله حبیب و بیژن مرتضوی به ایران در سایت های خبری این کشور‬ ‫منتشر شده بود‪.‬‬ ‫برخی سایت های داخل ایران نیز از سفر معین به تهران در هفته گذشته خبر‬ ‫داده بودند‪ ،‬اما او از خانه اش در غرب لس آنجلس به بی بی سی فارسی‬ ‫گفت‪« :‬دوست دارم بعد از سی سال دوری و مهاجرت به آمریکا به وطنم‬ ‫بازگردم و حتی تصمیم داشتم که برای سالگرد درگذشت مادرم در ایران‬ ‫حضور داشته باشم ولی این آرزو عملی نشد‪».‬‬ ‫معینکهجمعهگذشتهدرجشنفارغالتحصیلیدخترخود‪،‬درلسآنجلس‬ ‫شرکت کرد‪ ،‬گفت که به هیچ قیمتی حاضر به غیبت از این اتفاق بزرگ‬ ‫خانوادگی نبوده است‪.‬معین ش��ایعه تصمیم به اجرای کنسرت در داخل‬ ‫ای��ران را هم رد کرد و در عین ح��ال گفت‪« :‬من با هنرمندان داخل ایران‬ ‫در تماسم و جزو اولین خوانندگان لس آنجلس بوده ام که با نوازندگان و‬ ‫آهنگسازان و ترانه سرایان داخل ایران کار ضبط کرده ام‪».‬‬ ‫آهنگ های جدید معین در تور کنس��رت های دور دنی��ای او که از ‪۱۲‬‬ ‫سپتامبر (‪ ۲۱‬شهریور) از سالن همراسمیت امپایر لندن آغاز می شود‪ ،‬همراه‬ ‫با ارکستر سازهای زهی اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫روز‪ ،‬دوشنبه‪ ،‬در پی انتشار گزارش هایی مبنی بر سفر چند خواننده مشهور‬ ‫مقیم لس‌آنجلس به ایران‪ ،‬اس��فندیار رحیم مش��ایی‪ ،‬رئیس دفتر محمود‬ ‫احمدی نژاد‪ ،‬در پاسخ به خبرنگاران گفته بود‪« :‬من مسئول صدور مجوز‬ ‫ورود به آنها نیس��تم اما فعالیت یک ایرانی در داخل و خارج از کش��ور ‪،‬‬ ‫مطابق چارچوب و قوانین آزاد است و مشکلی ندارد‪».‬‬ ‫كرده و بع��د با ارائه ي��ك روايت‬ ‫ناقص از آن‪ ،‬اصل صحبت را مورد‬ ‫هجمه قرار دهيم؟»‬ ‫در بخ��ش دیگ��ری از این نامه می‬ ‫خوانیم‪« :‬اگر مشكل شما اين است‬ ‫كه امثال ما‪ ،‬زنان را تنها متهم يا متهم‬ ‫رديف اول اي��ن قضيه مي‌دانيم‪ ،‬به‬ ‫صراحت اين اته��ام را از خود دفع‬ ‫ك��رده و مي‌گوييم مته��م رديف‬ ‫اول‪ ،‬خود حضرتعالي‪ ،‬وزرا‪ ،‬ساير‬ ‫مس��ئولين قضايي‪ ،‬انتظامي‪ ،‬تقنيني‬ ‫و فرهنگي نظام‌اند كه پيگير وظيفه‬ ‫خ��ود در بس��تر س��ازي فرهنگي‪،‬‬ ‫اجراي اليحه عف��اف و حجاب و‬ ‫نظارت بر رعايت حدود شرعي در‬ ‫فضاي عمومي كشور و دستگاه‌هاي‬ ‫زيرمجموعهخودنيستند‪».‬‬ ‫ام��ا درس��ت در ای��ن می��ان‪ ،‬طیبه‬ ‫صفایی‪ ،‬که ظاه��را رابطه نزدیکی‬ ‫ب��ا احمدی نژاد و همس��رش دارد‪،‬‬

‫ب��ه یاری رئیس دول��ت برآمد و از‬ ‫«توصیه جالب احمدی نژاد به راننده‬ ‫اش»خبر داد‪ .‬این نماینده مجلس در‬ ‫گفتگو با جهان اظهار داشت‪« :‬شاید‬ ‫از برخی س��خنان ایش��ان[احمدی‬ ‫ن��ژاد] عدم اعتقاد کافی به عفاف و‬ ‫حجاب برداشت شود اما به واسطه‬ ‫برخ��ی رفتارهای��ی ک��ه از رییس‬ ‫جمهور دیده ام مطمئنم حجاب و‬ ‫عفاف زن��ان از دغدغه های جدی‬ ‫ریی��س جمهور می باش��د‪.‬یکی از‬ ‫این رفتارها که میتوانم اش��اره کنم‬ ‫این اس��ت که چندین ب��ار که من‬ ‫به همراه همس��ر رییس جمهور در‬ ‫اتومبی��ل بودیم و ریی��س جمهور‬ ‫هم حضور داشت‪ ،‬ایشان به لحاظ‬ ‫حفظ شئونات از راننده میخواستند‬ ‫که آینه وس��ط را باال زده تا چهره‬ ‫مسافرین صندلی عقب در آینه دیده‬ ‫نشود‪».‬‬


‫‪31‬‬

‫‪31 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 959‬جمعه ‪ 28‬خرداد ‪1389‬‬

‫سالمت شهروندان ‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪28‬‬

‫حسن اصیلیان‪ ،‬معاون سابق محیط‬ ‫زیست انسانی سازمان محیط زیست‬ ‫ایران نیز مدعی ش��ده اس��ت‪« :‬طی‬ ‫تحقیقی ک��ه در دانش��گاه تربیت‬ ‫م��درس انجام دادیم ب��ه این نتیجه‬ ‫رسیدیم‪ ،‬افراد در معرض تشعشعات‬ ‫دکل‌های تلفن همراه و پارازیت‌ها‬ ‫مبتال به اختالل ناباروری پیش��رفته‬ ‫هستند‪».‬‬ ‫معمای «مسوول و منبع»‬ ‫ارسال پارازیت‬

‫در م��ورد منبع ارس��ال پارازیت‌ها‬ ‫نیز همچنان اطالع‌رس��انی شفافی‬ ‫ص��ورت نگرفت��ه اس��ت‪ .‬وزی��ر‬ ‫بهداشت دولت دهم در مورد منبع‬ ‫این پارازیت‌ها می‌گوید «بنده مطلع‬ ‫نیس��تم كه منبع ارس��ال پارازیت‌ها‬ ‫كجاست»‪ .‬گرچه خانم دستجردی‬ ‫می‌گوید در مورد تاثیر پارازیت‌ها‬ ‫بر سالمت ش��هروندان كمیسیونی‬ ‫مش��ترک ب��ا «وزارت اطالعات» و‬ ‫ت مرتبط سالمت و‬ ‫همكاری معاون ‌‬ ‫اطالعات برگزار شد ‌ه است‪.‬‬ ‫آخرين بررسی مجلس نیز به توضيح‬ ‫خواستن از شرکت مخابرات مربوط‬ ‫می‌شود که در آن موقع اعالم کرد‬ ‫پارازيت‌های امواج به آنها ارتباطی‬ ‫ندارد و منشا آن جای ديگری است‪.‬‬ ‫انوشیروان محس��نی نیز می‌گوید‪:‬‬ ‫«مخابرات از خود سلب مسئوليت‬ ‫کرد و برخ��ی ارگان‌ها ب��ه عنوان‬ ‫دستگاه‌های ديگر در مجلس مطرح‬ ‫شدند‪ ،‬اما با مطرح شدن بحث‌های‬ ‫ديگ��ر در مجلس‪ ،‬بررس��ی مجدد‬ ‫پارازيت‌ها به تاخير افتاد‪».‬‬

‫به دفاع از رضا شاه ‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪29‬‬

‫زيباكالم را م��ورد خطاب قرار داد‬ ‫و گف��ت‪« :‬جمله م�لاك برخورد‬ ‫حال كنوني افراد است از حضرت‬ ‫امام ميباشد‪ ،‬اما از شما هيچ توقعي‬ ‫در مورد تبعيت از امام راحل وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬چرا كه حضرت عالي از رضا‬ ‫شاه تبعيت مي كنيد!»‬ ‫وی خاطرنش��ان كرد‪« :‬اگر مالك‬ ‫حال فعلي افراد نباش��د ش��ما بايد‬ ‫ش��يطان را مقدس بشماريد چرا كه‬ ‫شيطان در گذشته جز خواص بوده‬ ‫است!»‬ ‫زيب��اكالم نی��ز در پای��ان مناظره به‬ ‫جمعبندي اظهارات خود پرداخت‬ ‫و تصريح كرد‪« :‬سوال اساسي بنده‬ ‫در اين مناظره اين بود كه چرا نظام‬ ‫سياس��ي كنوني ايران‪ ،‬ب��زرگان و‬ ‫خواص خود را كن��ار مي گذارد؟‬ ‫اي��ن در حالي اس��ت كه ماش��اهد‬ ‫اي��ن اتفاقات در نظام توس��عه يافته‬ ‫نيستيم‪».‬‬ ‫عضو هيئت علمي دانش��گاه تهران‬ ‫اظهار داشت‪« :‬به دليل اينكه در نظام‬ ‫سياسي ما حاكميت قانون و توسعه‬ ‫سياسي وجود ندارد برخالف ديگر‬ ‫نظام های سياس��ي مانند هند‪ ،‬ژاپن‬ ‫و تركيه‪ ،‬با استفاده از ادبياتي مانند‬ ‫مالك برخورد با افراد حال كنوني‬ ‫است از حاكميت قانون جلوگيري‬ ‫می كنيم‪».‬‬

‫کردستان در چهلم جان باختگان کرد خاموش می شود‬

‫روز آنالین ‪ -‬در مصاحبه با خانواده‬ ‫اعدام شدگان ‪ 19‬اردیبهشت اعالم‬ ‫ش��د‪:‬درحالی که بیش از ‪ 38‬روز از‬ ‫اعدام پنج زندانی سیاسی ـ عقیدتی‬ ‫در زن��دان اوی��ن ته��ران میگذرد‪،‬‬ ‫مقام��ات حکومت��ی تا ای��ن لحظه‬ ‫حاضر ب��ه اس��ترداد جن��ازه اعدام‬ ‫ش��دگان به خان��واده ها نش��ده اند‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی فعاالن ُکرد در‬ ‫آستانه ی چهلم این اعدامها‪ ،‬به پاس‬ ‫احترام به شهدای ‪ 19‬اردیبهشت ماه‬ ‫پیش��نهاد کرده اند مردم کردستان‬ ‫در دومین حرک��ت مدنی خود در‬ ‫طول یک م��اه گذش��ته‪ ،‬روز پنج‬ ‫ش��نبه ‪ ۲۶‬خرداد ماه‪ ،‬در ساعت ‪10‬‬ ‫شب به مدت پنج دقیقه المپ های‬ ‫منازلشان را خاموش کنند‪ .‬پیشنهادی‬ ‫که با حمایت م��ادر فرزاد کمانگر‬ ‫و برخی از احزاب سیاس��ی و گروه‬ ‫های مدنی کردس��تان روبرو ش��ده‬ ‫است‪ .‬همس��ر فرهاد وکیلی و یکی‬ ‫از بستگان شیرین علم هولی نیز در‬ ‫مصاحبه با «روز» حمایت خود را از‬ ‫این حرکت مدنی اعالم کردند‪.‬‬ ‫‪ 5‬دقیقه خاموشی‬

‫جمعی از فعاالن سیاس��ی‪ ،‬مدنی و‬ ‫روزنامه نگاران ُکرد طی بیانیه ای به‬ ‫پاس احترام شهدای ‪ 19‬اردیبهشت و‬ ‫همچنین اعتراض به ادامه اعدامهای‬ ‫سیاسی در ایران‪ ،‬از مردم کردستان‬ ‫خواس��تند روز پنج شنبه ‪ 26‬خرداد‬ ‫به مدت پنج دقیقه چراغ های منازل‬ ‫خود را خاموش کنند‪.‬‬ ‫در این بیانیه با اش��اره ب��ه خوداری‬ ‫مقام��ات حکومت��ی از اس��ترداد‬ ‫جنازه ی اعدام ش��دگان به خانواده‬ ‫ه��ای داغ��دار و دفن پنهان��ی آنها‬ ‫در محل��ی نا معل��وم آمده اس��ت‪:‬‬

‫«مقامات جمهوری اسالمی علیرغم‬ ‫اع��دام ‪ 5‬ت��ن از زندانیان سیاس��ی‬ ‫در ‪ 19‬اردیبهش��ت ماه‪ ،‬در اقدامی‬ ‫ناجوانمردانه از استرداد جنازه‌ها به‬ ‫خانواده های داغ��دار خودداری و‬ ‫اعالم نموده ان��د که جنازه‌ها را در‬ ‫مکانی نامعلوم دفن شده اند‪ .‬علیرغم‬ ‫اعتصاب عمومی در کردس��تان و‬ ‫اعتراض بس��یار وس��یع ایرانیان در‬ ‫سرتاسر جهان‪ ،‬جمهوری اسالمی‬ ‫کم��اکان به س��رکوب مخالفین و‬ ‫پایمال کردن حقوق بش��ر مشغول‬ ‫است‪».‬‬ ‫نویس��ندگان این بیانی��ه‪ ،‬در ادامه با‬ ‫طرح پیشنهاد خاموشی چراغ ها در‬ ‫ساعت ده ش��ب روز ‪ 26‬خرداد‪ ،‬از‬ ‫مردم کردستان خواس��ته اند با این‬ ‫اقدام خود «یاد و خاطره پنج ستاره‬ ‫درخش��ان راه آزادی در ای��ران» را‬ ‫گرامی داش��ته و جل��وه‌ای تازه در‬ ‫همبس��تگی و اعتراض همگانی از‬

‫انتقادات تند اصولگرایان‪...‬‬ ‫حجاب و عفاف ش��انه خالی کند‬ ‫و مجلس نیز باید بر اس��اس وظیفه‬ ‫نظارتی و قانونی خود در این زمینه‬ ‫وارد شود‪».‬‬ ‫روزنامه تندرو کیهان نیز در مطلبی‬ ‫از مش��ورت ه��ای غلط ب��ه آقای‬ ‫احمدی نژاد‪ ،‬ابراز تاس��ف کرده و‬ ‫نوشته است‪« :‬برخی مشورت های‬ ‫غلط در این زمینه به رئیس جمهور‬ ‫محترم داده می ش��ود ک��ه با بنیان‬ ‫اس�لامی و انقالبی تفکر ایشان در‬ ‫تضاد است‪».‬‬ ‫در مطل��ب کیه��ان آمده اس��ت‪:‬‬ ‫«برخی گمانه ها حاکی از آن است‬ ‫که جریانی می کوش��د ب��ه ایجاد‬ ‫بدگمان��ی میان علم��ا و متدینین با‬ ‫رئیس جمهور خدمتگزار دامن بزند‬ ‫و نتیجه این بدگمانی را در آغوش‬ ‫فتنه گران بریزد‪».‬‬ ‫پیش تر چند بار چنین س��خنانی از‬ ‫س��وی آقای احمدی نژاد‪ ،‬مطرح‬ ‫ش��ده ب��ود و از جمل��ه در دوران‬ ‫تبلیغات انتخابات دوره نهم ریاست‬ ‫جمهوری گفته ب��ود «جوانان با هر‬ ‫مدل مو و لباس‪ ،‬عزیزان ما و سرمایه‬ ‫های کشور ما هستند‪».‬‬ ‫قبل از آن هم در دوره دولت نهم‪،‬‬ ‫آقای احم��دی نژاد با ارس��ال نامه‬

‫ادامه از صفحه ‪24‬‬

‫ای به رئیس س��ازمان تربیت بدنی‬ ‫دستور داده بود تا زمینه حضور زنان‬ ‫در اس��تادیوم آزادی برای تماشای‬ ‫مسابقات فوتبال فراهم شود‪.‬‬ ‫ام��ا عملک��رد دولت نه��م و دهم‬ ‫حاکی از س��خت گیری بیشتر در‬ ‫زمینه پوشش زنان بوده است‪.‬‬ ‫ام��ا این نام��ه اعتراض تن��د برخی‬ ‫مراج��ع تقلید و تجم��ع طالب در‬ ‫قم را به دنبال داش��ت و در پی آن‪،‬‬ ‫آقای احمدی ن��ژاد اعالم کرد که‬ ‫به احترام علما‪ ،‬این دس��تور را پس‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫پلیس ایران در ماه گذش��ته طرحی‬ ‫به نام «طرح جدید امنیت اخالقی»‬ ‫را اجرا و در این راستا تعداد زیادی‬ ‫خ��ودرو را توقیف و با افراد زیادی‬ ‫به عن��وان «بدحج��اب» و «مزاحم‬ ‫نوامیس» برخورد کرد‪.‬‬ ‫طرح «عفاف و حجاب»‪ ،‬از نخستین‬ ‫س��ال ریاس��ت جمهوری محمود‬ ‫احمدی نژاد در دولت نهم اجرایی‬ ‫ش��د و وزارت کشور ستادی برای‬ ‫این کار تشکیل داده است‪.‬‬ ‫در ماه های اخیر‪ ،‬نمایندگان مجلس‬ ‫ایران و برخی مراجع تقلید شیعه در‬ ‫قم و امامان جمعه از وضعیت پوشش‬ ‫زنان در ایران انتقاد کرده اند‪.‬‬

‫نمی تواند مردم را در تحقق خواسته‬ ‫هایشان یاری رساند»‪.‬‬ ‫در حالی که بیشتر اعضای خانواده‬ ‫ی اعدام شدگان اردیبهشت ماه از‬ ‫س��وی نهادهای امنیتی از مصاحبه‬ ‫با رس��انه ه��ا و اطالع رس��انی در‬ ‫خصوص آخرین وضعیتش��ان منع‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬مالئکه علم هولی یکی‬ ‫از بستگان شیرین علم هولی نیز در‬ ‫مصاحبه با «روز» حمایت خانواده را‬ ‫از اقدام مدنی خاموشی المپ های‬ ‫منازل اعالم می کندو می گوید‪« :‬در‬ ‫مقام خانواده ش��یرین الزم می دانم‬ ‫نهایت سپاس و قدردانی خود را از‬ ‫همبستگی مردم و فعاالن با خانواده‬ ‫ه��ا اعالم کن��م‪ .‬در راس��تای ادامه‬ ‫حرکت های مدنی در کردس��تان‬ ‫م��ا نیز حمای��ت کامل خ��ود را از‬ ‫پیشنهاد خاموشی المپ های منازل‬ ‫در چهلم ش��هدا استقبال می کنیم‬ ‫و از م��ردم می خواهیم که خانواده‬ ‫زندانیان سیاسی را تنها نگذارند و از‬ ‫طریق حرکت های مدنی از حقوق‬ ‫انسانی آنها دفاع کنند‪».‬‬

‫حرکت حمایت می کنم»‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر هیوا هژیر‪ ،‬همس��ر‬ ‫فرهاد وکیلی دیگ��ر زندانی اعدام‬ ‫ش��ده در مصاحبه ب��ا «روز» ضمن‬ ‫اع�لام حمای��ت خ��ود و خانواده‬ ‫وکیلی از اقدام خاموشی سراسری‬ ‫گفت‪« :‬به عنوان همس��ر و نماینده‬ ‫خانواده شهید فرهاد وکیلی حمایت‬ ‫قاطع خود را از پیش��نهاد خاموشی‬ ‫المپ های منازل کردستان در شب‬ ‫چلهم شهدا اعالم می کنم»‪.‬‬ ‫همس��ر فرهاد وکیلی با تش��کر از‬ ‫همبستگی و همدردی مردم ایران‬ ‫و به ویژه مردم کردس��تان به خاطر‬ ‫اجرای موفق اعتصاب عمومی ‪23‬‬ ‫اردیبهشت ماه به روز می گوید‪« :‬به‬ ‫نظر ما تنها راه احترام به شهدای ‪19‬‬ ‫اردیبهشت و دفاع از تمامی زندانیان‬ ‫سیاس��ی در ایران‪ ،‬انجام حرکتهای‬ ‫مدنی و مسالمت آمیز مردم است؛‬ ‫خود به نمایش بگذارند‪.‬‬ ‫در پ��ی این بیانیه‪ ،‬س��لطنه رضائی چراک��ه تجربه نش��ان داده اس��ت‬ ‫مادر فرزاد کمانگ��ر‪ ،‬معلم ُکرد و حرکت های غی��ر مدنی هیچگاه‬ ‫یک��ی از پن��ج زندانی اعدام ش��ده‬ ‫‪ 19‬اردیبهش��ت‪ ،‬ط��ی مصاحبه ای‬ ‫دولت فرانسه خواهان حفاظت از مهدی کروبی‬ ‫ب��ا مجموعه فع��االن حقوق بش��ر‬ ‫و سایر رهبران مخالف از سوی دولت ایران شد‬ ‫در ای��ران با اش��اره به خ��ودداری‬ ‫مقامات حکومتی از استرداد اجساد‬ ‫س��حام نیوز‪ :‬برنارکوشنر وزیر خارجه فرانسه در بیانیه ای که از سوی‬ ‫فرزندانشان گفت‪« :‬در طی چند روز‬ ‫وزارت خارجه فرانس��ه یکشنبه ش��ب منتشر ش��د از مقامات ایرانی‬ ‫گذشته تعدادی از فعالین مدنی که‬ ‫در خواس��ت کرد امنیت و حفظ جان مهدی کروبی و س��ایر رهبران‬ ‫به خانه مان آمدن��د‪ ،‬اعالم کردند‬ ‫مخالف دولت را تضمین کنند‪.‬‬ ‫آنان تصمیم دارند شب چهلم شهدا‬ ‫بیانیه وزارت خارجه فرانسه به این نکته اشاره می کند که مهدی کروبی‬ ‫( پنج شنبه ساعت ‪ 10‬شب ) به پاس‬ ‫در حالی مورد تهدید قرار گرفته است که همه را به رعایت دمکراسی‬ ‫احترام به روح پاک پنج پروانه راه‬ ‫فرا خوانده است‪ .‬در بیانیه وزارت خارجه فرانسه آمده است‪ ” :‬ما ضمن‬ ‫آزادی و همچنین اعالم نارضایتی از‬ ‫ابراز مراتب نگرانی خود‪ ،‬از مقامات ایرانی میخواهیم امنیت و حفاظت‬ ‫اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی‬ ‫آقای مهدی کروبی و سایر رهبران مخالف را تضمین کنند‪”.‬‬ ‫و درخواس��ت توق��ف این جنایتها‬ ‫روز پنجش��نبه گذشته‪ ،‬مهدی کروبی و میر حسین موسوی‪ ،‬دو رهبر‬ ‫المپ های منازلش��ان را به مدت ‪5‬‬ ‫اصالح طلب اعالم کردند که بدالیل امنیتی‪ ،‬در راهپیمایی سالروز ‪۲۲‬‬ ‫هم‬ ‫دقیقه خاموش م��ی کنند‪ ،‬من‬ ‫خرداد‪ ،‬روز برگزاری انتخابات مورد مناقش��ه در این کشور‪ ،‬شرکت‬ ‫پیشنهاد آن را مناسب دیدم و از این‬ ‫نمی‌کنند‪.‬‬


‫‪32‬‬

‫‪32 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 959‬جمعه ‪ 28‬خرداد ‪1389‬‬

‫نرگس محمدی‪ :‬اعتصاب غذا خواهم کرد‪...‬‬

‫كشمكش پنهان سپاه و روحانيت‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪25‬‬

‫ادامه از صفحه ‪17‬‬ ‫رئيس دولتى واقع��ا منتخب مردم‬ ‫باشد (خاتمى) و خواه منصوب در‬ ‫«این‌ها روش‌های نادرستی‌ست که‬ ‫فرايندمهندسىشدهانتخاباتتوسط‬ ‫ماموران امنیتی برای فشار به زندانی‬ ‫شوراى نگهبان (احمدى نژاد)‪« :‬در‬ ‫اتخاذ می‌کنند و جای تاسف فراوان‬ ‫خصوص مس��ئوليت اجراى قانون‬ ‫دارد که ب��ه جای این‌که یک مادر‬ ‫اساس��ى موضوع اص��ل ‪ ،۱۱۳‬اين‬ ‫بتواند با دو بچ ‌ه سه ساله و نیمه‌اش‬ ‫ش��ورا در گذش��ته نظراتى داش��ته‬ ‫صحبتکندمجبورمی‌شودباشوهر‬ ‫كه توج��ه حضرتعالى را به نظرات‬ ‫خواهر همسرش تماس بگیرد‪».‬‬ ‫مذكور جلب مى نمايد‪ .‬در بخشى‬ ‫وی در پاس��خ به این سوال که آیا‬ ‫از اي��ن نظرات كه در س��ال ‪۱۳۷۷‬‬ ‫وکیل همس��رش تا ب��ه حال امکان‬ ‫اعالم ش��ده آمده اس��ت كه دايره‬ ‫رویت پرونده را داشته گفت‪« :‬وکیل‬ ‫اصل ‪ ۱۱۳‬تنها مرب��وط به مواردى‬ ‫در ق��وه قضاییه ایران بس��یار تحت خانم محمدی در سال ‪۲۰۰۹‬‬ ‫اس��ت كه اصل��ى از اص��ول قانون‬ ‫برنده جایزه بین‌المللی بنیاد‬ ‫فشار و س��ختی و محرومیت است‬ ‫اساسى به كلى زمين مانده باشد مثل‬ ‫الکساندر النگر شد‬ ‫بخصوص وکالیی که پرونده‌های‬ ‫اصل هشتم قانون اساسى درباره امر امروز قوه‌ى قضايي��ه و دولت را تا‬ ‫سیاس��ی به دست می‌گیرند‪ .‬درباره‬ ‫پرون��ده خانم محم��دی هم هنوز همسر شیرین عبادی در آن مصاحبه به معروف و نهى از منكر‪( ».‬پاس��خ حد زيادى در اختيار يا تحت انقياد‬ ‫وکیل ایشان‪ ،‬آقای شریف‪ ،‬نه تنها که به گفته نزدیکان تحت فش��ار و احمد جنتى به نامه‌ى احمدى نژاد‪ ،‬خود دارند اما بخش��ى از مجلس و‬ ‫پس از بازداشت وی انجام شده بود‪ ،‬تابناك‪ ۲۳ ،‬خرداد ‪)۱۳۸۹‬‬ ‫نيروهاي��ى در مجلس خب��رگان‪،‬‬ ‫امکان مطالعه پرونده را نداش��ته‌اند‬ ‫برنده جایزه صلح نوبل ایران را متهم‬ ‫مجمع تشخيص و شوراى نگهبان‬ ‫که حتی به ما اعالم نشده که پرونده‬ ‫به خشونت در منزل کرده بود‪.‬‬ ‫دست درازى به قدرت مطلقه سد راه قدرت بالمنازع آنان هستند‪.‬‬ ‫ایشان در کدام شعبه است تا وکیل‬ ‫آقای رحمانی بازداشت همسرش‬ ‫هرگاه نياز به سركوب باال برود تمام‬ ‫آن‌جا اعالم وکالت کند‪».‬‬ ‫آقای رحمانی گفت‪« :‬فعال به اتکای را هم در مس��یر همین فش��ارهای نماينده‌ى روحانيت حاكم در نهاد نيروها در پشت سر نظاميان قرار مى‬ ‫یک تبصر ‌ه از قانون مدنی به اس��م وارده ب��ر کانون مدافع��ان حقوق انتصابى ش��وراى نگهب��ان در برابر گيرند اما هنگامى كه بحث از تقسيم‬ ‫این‌ک��ه پرونده امنیتی‌س��ت خانم بش��ر ارزیابی کرد و گف��ت‪« :‬این دراز شدن دس��ت رئيس دولت به غنائم قدرت و ثروت باشد در برابر‬ ‫محمدی را از دسترس��ی به وکیل اقدامات اصال شکل حقوقی ندارد ح��وزه‌اى كه روحانيت ملك طلق هم صف آرايى مى كنند‪.‬‬ ‫و سناریوسازی‌هایی هستند که ادامه خود مى داند به او متذكر مى شود پاس��خ جنتى به نامه‌ى احمدى نژاد‬ ‫محروم کرده‌اند‪».‬‬ ‫دارند‪».‬‬ ‫كه متوجه باشد تنها با سازوكارهايى حكايت از دست باالى خامنه اى و‬ ‫كه روحانيت پاس��دار آن اس��ت و نهادهاىحاكميتىنسبتبهنهادهاى‬ ‫دستگیریمحمدی‬ ‫فعاالن جنبش زنان خواهان‬ ‫آنها را در اختيار دارد (مثل نظارت نظامى و امنيتى در ساختار حقوقى‬ ‫با یک حکم کلی‬ ‫توقفدستگیری‌ها‬ ‫استصوابى و بس��تن ديگر دهان ها نظام كه ش��ديدا از ساختار حقيقى‬ ‫و حذف ديگ��ر نيروها) رياس��ت آن تاثير مى پذيرد در شرايط امروز‬ ‫اکن��ون با گذش��ت ی��ک هفته از‬ ‫دس��تگیری نرگس محم��دی‪ ،‬در تماس تلفن��ی نرگس محمدی که جمهورى به كس��انى مثل احمدى دارد ام��ا س��رو صداى ه��واداران‬ ‫حالی وکیلش هنوز امکان دسترسی در آن از اعتص��اب غذای خود در نژاد اعطا شده اس��ت و او بايد حد احمدى ن��ژاد در نماز جمعه‌ى ‪۱۴‬‬ ‫به پرونده م��وکل خود را نیافته که ص��ورت ادامه روند فعلی خبر داده خود را بشناس��د‪« :‬ع�لاوه بر اينكه خرداد و مانع شدن آنها از سخنرانى‬ ‫خان��واده وی نی��ز کوچک‌تری��ن در حال��ی صورت گرفت که بیش مس��تفاد از اصل ‪ ۱۱۳‬قانون اساسى حسنخمينى(كهواكنشروحانيون‬ ‫اطالع��ی از اتهام��ات ای��ن فع��ال از ششصد تن از فعاالن جنبش زنان اين نيس��ت ك��ه رئي��س جمهور قدرتمند قم مثل وحيد خراس��انى‪،‬‬ ‫حقوق بش��ر ندارند‪ .‬تقی رحمانی در بیانیه‌ای خواستار « پایان دادن به محترم بتواند در مصاديق و جزئيات صافى گلپايگان��ى و جوادى آملى‬ ‫ضمن اظهار بی‌اطالعی از اتهامات بازداشت و مجازات غیرقانونی همه وظاي��ف و اختي��ارات مس��ئولين را بر انگيخت) نمايانگر دست باالى‬ ‫همسرش گفت‪ « :‬حتی در حکمی فعاالن مدنی باالخص فعاالن زن در مختلف نظام دخالت كند‪( ».‬پاسخ بس��يجيان و نظاميا ِن همراه احمدى‬ ‫بند» شده‌اند‪.‬‬ ‫احمد جنتى به نامه‌ى احمدى نژاد‪ ،‬ن��ژاد در منازعات واقعى و خيابانى‬ ‫که برای بازداش��ت ایشان به همراه‬ ‫داشتندهیچاسمیازایشانبردهنشده به نقل از سایت «تغییر برای برابری» تابناك‪ ۲۳ ،‬خرداد ‪ )۱۳۸۹‬جنتى و قدرت است‪ .‬خامنه‌اى همواره خود‬ ‫بود‪ .‬فقط در حالی که یک سال از امضا کنندگان این بیانیه از خواست خامنه‌اى و خزعلى و يزدى سپاهيان را فراتر از طرف‌هاى درگير در نزاع‬ ‫انتخابات گذشته همچنان حکمی دیگ��ر خ��ود چنی��ن نوش��ته‌اند‪ « :‬را براى سركوب مخالفان خود مى بر س��ر قدرت تصور كرده اما يك‬ ‫در اختیار آقایان قرار دارد که به نظر می‌خواهی��م خواس��ت حداقل��ی خواهند و نه دادن سرنخ‌هاى قدرت روز خود وى طرف دعوا واقع مى‬ ‫تس��اوی جنس��یتی در کلیه قوانین به دست آنان‪.‬‬ ‫شد‪ ۲۲ :‬خرداد ‪ ۱۳۸۸‬چنين روزى‬ ‫من باید مجامع حقوقی آن را تفسیر‬ ‫ایران تحقق یاب��د و امید داریم که‬ ‫بود‪.‬‬ ‫کنند‪ .‬در این حکم نوشته شده که‬ ‫نزاع ادامه دارد‬ ‫روزی به رویای‌مان برای دس��تیابی‬ ‫ط��رف پيروز در ميدان پر از گرد و‬ ‫بعد از انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫به جامع��ه ای برابر‪ ،‬عادالنه و بدون‬ ‫غبار يك سال اخير در پى آن است‬ ‫دهم در ایران به علت اغتشاشات و‬ ‫جنبش‬ ‫تداوم‬ ‫ماندن‬ ‫برقرار‬ ‫فرض‬ ‫با‬ ‫یابیم‪».‬‬ ‫دست‬ ‫تبعیض‬ ‫خود فرمان هدايت رهبرى را نيز در‬ ‫مشکالت به وجود آمده دارنده این‬ ‫حکم می‌تواند وارد منزل افراد شود‪ ،‬در این بیانیه به تجمعات اعتراضی سبز و تداوم نياز حاكميت به نظاميان اختيار گيرد و اگر نتوانست‪ ،‬قدرت‬ ‫البته نباید مزاحم همس��ایه‌ها شود‪ ،‬جنبش زنان در ‪ ۲۲‬خرداد سال‌های براى برقرارماندننظام‪،‬نظاميانمرتبا خود را براى پس از خامنه‌اى ذخيره‬ ‫می‌تواند فرد را بازداشت و بخشی از ‪ ۸۴‬و ‪ ۸۵‬اش��اره شده و آمده است‪ :‬قدرتبيشترى درنظامواقعىقدرت كن��د‪ .‬آن روز نظاميان ب��ر نيروى‬ ‫اموال خانه را نیز ضبط کند‪ .‬با همین « در س��ال گذش��ته ک��ه جنب��ش كس��ب كرده و در ازاى آن تالش تحت كنترل خ��ود لباس روحانى‬ ‫حکم کلی هم وارد خانه ما شدند و دموکراس��ی خواهی جانی دوباره خواهند كرد در ساختار حقوقى نيز خواهندپوشاند‪.‬‬ ‫گرفت‪ ،‬بس��یاری از فعاالن حقوق دس��ت باالترى پيدا كنند‪ .‬نظاميان‬ ‫همسرم را بازداشت کردند‪».‬‬ ‫زن��ان و نیز زن��ان روزنام��ه نگار‪،‬‬ ‫اودربارهبازجویی‌هاییکههمسرش‬ ‫دانشجو‪ ،‬فعال حقوق قومی یا صنفی‬ ‫پی��ش از دس��تگیری خود داش��ته‬ ‫همچ��ون م��ردان به ج��رم آزادی‬ ‫توضیح داد‪« :‬خانم من ‪ ۱۵‬روز پیش‬ ‫خواهی مجازات شدند‪» .‬‬ ‫از دستگیری به وسیله یکی از شعب‬ ‫این بیانیه افزوده اس��ت‪« :‬در آستانه‬ ‫دادگاه انق�لاب در ارتباط با کانون‬ ‫‪ ۲۲‬خ��رداد ‪ ۸۹‬نه تنه��ا عالیه اقدام‬ ‫مدافعان حقوق بش��ر و فعالیت‌های‬ ‫دوست یک سال و ‪ ۶‬ماه از سه سال‬ ‫حقوق بش��ری خود احضار و پنج‬ ‫حبسش را به اتهام شرکت در تجمع‬ ‫جلسه بازجویی شد‪ .‬در جلسه آخر‬ ‫‪ ۲۲‬خرداد ‪ ۸۵‬پشت دیوارهای اوین‬ ‫بازپرس گفت که شما با قید کفالت‬ ‫گذرانده‪ ،‬بلکه اعالم اجرای حکم‬ ‫آزاد می‌شوید‪».‬‬ ‫حبس تعلیقی بهاره هدایت حکایت‬ ‫با این همه ب��ه گفته آقای رحمانی‬ ‫از عزمی برای فرودآوردن شمشیر‬ ‫تنها با گذش��ت کمتر از دو هفته از‬ ‫احکام تعلیقی است که سال‌هاست‬ ‫این بازجویی‌ها و دو ساعت پس از‬ ‫سایه‌اش بر س��ر فعاالن مدنی ایران‬ ‫پخش آن‌چه از سوی برنامه خبری‬ ‫سنگینیمی‌کند‪».‬‬ ‫«بیس��ت وس��ی» مصاحبه با همسر‬ ‫ش��یرین عبادی عنوان شد‪ ،‬نرگس‬ ‫محمدی بازداشت شد‪.‬‬

‫هزاران تن از مردم‪ ،‬صدها تن‪...‬‬ ‫آزادی و به خص��وص در محدود‬ ‫دانش��گاه ش��ریف‪ ،‬پایگاه مقداد و‬ ‫نزدیکی میدان انقالب مستقر بودند‪.‬‬ ‫گزارش��هایی نی��ز از اعت��راض‬ ‫دانشجویاندانشگاهتهرانودانشگاه‬ ‫صنعتی شریف در سالگرد انتخابات‬ ‫منتشر شده بود‪.‬‬ ‫میرحسین موسوی و مهدی کروبی‬ ‫از رهبران مخالف دولت ایران که‬ ‫به دنبال برگ��زاری تظاهرات آرام‬ ‫بودن��د‪ ،‬پیش��تر اع�لام کردند که‬ ‫دلی��ل «حفظ جان و م��ال مردم» از‬ ‫برگ��زاری راهپیمایی در س��الگرد‬ ‫دهمی��ن دوره انتخابات ریاس��ت‬ ‫جمهوری منصرف شده اند‪.‬‬ ‫اما سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم‬ ‫فرمان��ده نیروی انتظام��ی گفته» با‬

‫ادامه از صفحه ‪21‬‬

‫توجه به تمامی هجم��ه های وارده‬ ‫و فراخوان های صورت گرفته که‬ ‫با حمایت ه��ای داخلی و خارجی‬ ‫همراه بود روز گذشته (‪ ۲۲‬خرداد)‬ ‫در تمامی کشور اتفاق خاصی روی‬ ‫نداد‪».‬‬ ‫آقای احمدی مقدم گفته که «بلوغ‬ ‫و توجی��ه اجتماعی و آگاهی مردم‬ ‫از پش��ت پرده جریان فتنه‪ ،‬موجب‬ ‫فاصل��ه گرفت��ن آنان از مس��ببان و‬ ‫عامالن فتنه شد‪».‬‬ ‫با وجود تش��دید تدابی��ر امنیتی در‬ ‫تهران در روزهای پیش از سالگرد‬ ‫انتخابات‪ ،‬گزارش ها از آن حکایت‬ ‫دارد که گروهی از ساکنان این شهر‬ ‫در ساعات معینی از شب پشت بام‬ ‫شعار اهلل اکبر سر می دادند‪.‬‬

‫مریم زندی‪ :‬تا وقتی شرایط چنین است‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪17‬‬ ‫حسین سر بخشیان عکاس ‪:‬‬ ‫فضای ناامن موجود در ایران‬ ‫باعث شد که کشور را ترک‬ ‫کند‪.‬‬

‫این ملت اس��ت صدمه می‌خورد‪.‬‬ ‫نه م��ن و نه هیچ کس دیگری حق‬ ‫نداری��م س��لیقه‌ای ک��م و زیادش‬ ‫کنیم‪».‬‬ ‫وی یادآوری کرد‪« :‬دوستان دیگری‬ ‫هم می‌دانم در این شرایط هستند‪».‬‬ ‫ب��ه گفته این هنرمن��د هیچ عکاس‬ ‫اجتماعی اکنون نمی‌تواند در بیرون‬ ‫عکاس��ی کند‪ .‬او بیان ک��رد‪ « :‬این‬ ‫موضوع هم از نظ��ر روانی و هم از‬ ‫نظر معیشتی ضربه‌زننده است‪».‬‬ ‫«اعالم کنند که عکاسی‬ ‫تعطیل است»‬

‫حس��ن سربخش��یان‪ ،‬یک��ی از‬ ‫عکاسانی‌‌ست که در روزهای پس‬ ‫از انتخابات مجبور به ترک کشور‬ ‫شد‪ .‬او در گفت‌وگو با دویچه وله‬ ‫تاکید کرد «فضای ناامن موجود در‬ ‫ایران باعث شد که کشور را ترک‬ ‫کند‪».‬‬ ‫وی گفت‪ « :‬بعد از کلی کلنجار با‬ ‫خودم و بخاطر احساس نگرانی‌ای‬ ‫که از وضعیت داشتم تصمیم گرفتم‬ ‫ای��ران را ترک کنم چون بعضی از‬ ‫دوستان عکاس را دستگیر کردند و‬ ‫فضای بسیار ناامن بود‪».‬‬ ‫حسن سربخشیان از فشارهای پیش‬

‫از ترک کش��ور نیز س��خن گفت‪:‬‬ ‫«هیچ کس خبر ندارد چه اتفاق‌هایی‬ ‫افتاد‪ .‬به هر حال تهدیدهای تلفنی و‬ ‫احضاره��ا و خصوصاَ این‌که عم َ‬ ‫ال‬ ‫نتوانی دیگر کار کنی‪ ،‬به آدم فشار‬ ‫وارد می‌کند‪».‬‬ ‫«دوربین��م را نمی‌توانس��تم حم��ل‬ ‫کن��م‪ .‬و یک عکاس بدون دوربین‬ ‫می‌‌خواه��د چ��ه کار کن��د؟ همه‬ ‫صحنه‌ها جلوی چش��م م��ا اتفاق‬ ‫می‌افت��اد و امکان عکاس��ی وجود‬ ‫نداشت‪».‬‬ ‫سربخش��یان ک��ه س��ابقه کار ب��ا‬ ‫خبرگزاری آسوش��یتد پرس را در‬ ‫کارنامه کاری خود دارد‪ ،‬با اشاره به‬ ‫این‌که در یک سال گذشته عم َ‬ ‫ال به‬ ‫جز عکاس‌هایی که از کشور خارج‬ ‫شده‌اند دیگران هم اجازه عکاسی‬ ‫نیافته‌اند‪ ،‬گفت‪ « :‬تصورم این است‬ ‫که تصویر و عکس برای حکومت‬ ‫ای��ران به تابو بدل ش��ده و هر فریم‬ ‫عکس به منزله لرزش پایه‌های این‬ ‫رژیم است‪».‬‬ ‫او گف��ت‪« :‬اما اگر قرار باش��د فضا‬ ‫همین‌گونه باش��د بهتر است اعالم‬ ‫کنندکهعکاسیتعطیلاستوصرفاَ‬ ‫عکاس‌های دفتر ریاست‌جمهوری‬ ‫و رهبری کار کنند‪».‬‬


‫‪33‬‬

‫‪33 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 959‬جمعه ‪ 28‬خرداد ‪1389‬‬

‫رهنورد‪ :‬قصد ارعاب همه مراجع‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪18‬‬

‫رویکرده��ای متنوعی که گرایش‬ ‫های مختلف جنبش زنان برای رفع‬ ‫تبعیض و حذف خشونت پیشنهاد‬ ‫می کنند ‪،‬مورد احترام نباشد یا غیر‬ ‫قابل استفاده تلقی شود)‬ ‫اما ‪،‬بدون شک در سخنان و فتاوای‬ ‫حضرت آی��ت العظم��ی صانعی‬ ‫‪،‬جاذب��ه دین��ی ‪،‬علم��ی و اجرایی‬ ‫خاصی نهفته اس��ت که برای اقشار‬ ‫گوناگون ملت بویژه زنان و جوانان‬ ‫‪،‬بسیار راهگشا بوده و اینک رنج ها‬ ‫و محنت هایی ک��ه مراجع عظام ‪،‬‬ ‫در راه این نواندیشی و گره گشایی نیست که پشت س��ر این اقدامات‬ ‫متقبل ش��ده اند برکس��ی پوشیده خشن و ش��وکه آور ‪،‬قصد ارعاب‬ ‫نیست ‪.‬‬ ‫همه مراجع و تن��گ کردن فضای‬ ‫‪،‬صحنه‬ ‫است‬ ‫انگیز‬ ‫تنفر‬ ‫و‬ ‫زشت‬ ‫چه‬ ‫حضور ای��ن عمودهای خیمه دین‬ ‫هایی که تنگ نظ��ران و جریانات ‪،‬نهفته است ‪.‬و این نکته ای است که‬ ‫سیاسی ش��ناخته ش��ده را در حال نه از چشم ملت و نه از چشم مراجع‬ ‫تخریب دفت��ر و منزل ایش��ان ‪،‬در ‪،‬پنهان نخواهد ماند‪.‬‬ ‫معرض نگاه ما قرار می دهد ‪.‬شک‬

‫درخواست ‪ ۷‬فعال سیاسی ‪...‬‬ ‫احم��دی ن��ژاد‪ ،‬در ی��ک برنام��ه‬ ‫تلویزیونی در ش��امگاه یکشنبه ‪۲۳‬‬ ‫خ��رداد (‪ ۱۳‬ژوئ��ن) روش ه��ای‬ ‫برخورد با آنچ��ه که بدحجابی در‬ ‫ایران نامیده می ش��ود را نادرس��ت‬ ‫خوانده و گفته بود که این برخوردها‬ ‫را قبول ندارد و تا جایی که بتواند با‬ ‫این موضوع برخورد و آن را کنترل‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫پیش ت��ر‪ ،‬علی مطه��ری‪ ،‬از چهره‬ ‫های سرشناس اصولگرایان مجلس‬ ‫ایران‪ ،‬در واکنش به س��خنان آقای‬ ‫احم��دی ن��ژاد گفته بود ک��ه این‬ ‫سخنان آقای احمدی نژاد مربوط به‬ ‫افکار اسفندیار رحیم مشائی (رئیس‬ ‫دفتر رئیس جموری ایران) است که‬ ‫«متاسفانه از زبان رئیس جمهوری»‬ ‫مطرح شده است‪.‬‬ ‫‹بی تفاوتی نسبت‬ ‫به ارزش های اسالمی›‬

‫حمی��د رضا ترقی‪ ،‬عضو ش��ورای‬ ‫مرکزی حزب موتلفه اسالمی و از‬ ‫چهره های سرش��ناس اصولگرایان‬ ‫نیز با انتقاد از سخنان آقای احمدی‬ ‫ن��ژاد‪ ،‬اظه��ارات او را «بی تفاوتی‬ ‫نس��بت ب��ه ارزش های اس�لامی»‬ ‫ارزیابی کرده است‪.‬‬ ‫آقای ترقی امروز (چهارش��نبه ‪۲۶‬‬

‫ادامه از صفحه ‪15‬‬

‫خ��رداد) به خبرگ��زاری کار ایران‬ ‫(ایلن��ا) گف��ت‪« :‬دولت اس�لامی‬ ‫نمی‌تواندخودرادررابطهبامنکرات‬ ‫جامعه و اقدام��ات ضدارزش‌های‬ ‫اسالمی بی‌تفاوت جلوه دهد‪ ،‬زیرا‬ ‫بی‌تفاوتی در قبال این مسائل مربوط‬ ‫به دولت‌های سکوالر است‪».‬‬ ‫او همچنین برهم زدن سخنرانی نوه‬ ‫آیت اهلل خمینی در روز ‪ ۱۴‬خرداد‬ ‫و حمل��ه به دفاتر برخ��ی از مراجع‬ ‫تقلید در قم را مورد انتقاد قرار داده‬ ‫و اقداماتی از این دس��ت را مغایر با‬ ‫«مواضع رهبر» ایران دانسته است‪.‬‬ ‫پلیس ای��ران در ماه های گذش��ته‬ ‫طرحی به نام «ط��رح جدید امنیت‬ ‫اخالق��ی» را اجرا و در این راس��تا‬ ‫تعداد زیادی خ��ودرو را توقیف و‬ ‫با افراد زیادی به عنوان «بدحجاب»‬ ‫و «مزاح��م نوامیس» برخورد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫طرح «عفاف و حجاب»‪ ،‬از نخستین‬ ‫س��ال ریاس��ت جمهوری محمود‬ ‫احمدی نژاد در دولت نهم اجرایی‬ ‫ش��د و وزارت کشور ستادی برای‬ ‫این کار تشکیل داده است‪.‬‬ ‫در ماه های اخیر‪ ،‬نمایندگان مجلس‬ ‫ایران و برخی مراجع تقلید شیعه در‬ ‫قم و امامان جمعه از وضعیت پوشش‬ ‫زنان در ایران انتقاد کرده اند‪.‬‬

‫آمریکا وزیر دفاع و فرمانده‪...‬‬ ‫دوشنبه تحریم های تازه ای را علیه‬ ‫ایران پیشنهاد کرده بودند‪.‬‬ ‫فهرست تحریم های‬ ‫تازه آمریکا علیه ایران‪:‬‬

‫پست بانک ايران‪ ،‬به دليل کمک و‬ ‫ارتباط مالی به بانک سپه‬ ‫س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی‪،‬‬ ‫ني��روی هوايی س��پاه و فرماندهی‬ ‫موشکی سپاه پاسداران‬ ‫ش��رکت راه س��احل و ش��رکت‬ ‫مهندسی نفت و گاز سپانير‪ ،‬وابسته‬ ‫به قرارگاه خاتم االنبيا‬ ‫محمد علی جعفری‪ ،‬فرمانده سپاه‬ ‫پاس��داران‪ ،‬محم��د رض��ا نقدی‪،‬‬ ‫فرمانده بسیج‪ ،‬جواد کريمی ثابت‬ ‫رييس شرکت انرژی نوين‪ ،‬احمد‬ ‫وحي��دی وزي��ر دف��اع جمهوری‬ ‫اسالمی‪.‬‬ ‫ش��رکت س��اخت موش��ک های‬ ‫نيروی دريايی‪ ،‬وابس��ته به شرکت‬ ‫هوا – فضای جمهوری اسالمی‪.‬‬ ‫دو ش��خصيت حقوق��ی در س��پاه‬ ‫پاس��داران که در برنامه گس��ترش‬ ‫س�لاح های کش��تار جمع��ی در‬ ‫جمهوری اس�لامی دخالت دارند‪:‬‬ ‫شرکت جاودان مهر توس و شرکت‬ ‫کشتيرانیجمهوریاسالمی‪.‬‬ ‫وزارتخزانهداریآمريکاهمچنين‬ ‫‪ ۲۷‬شرکتخطوطکشتيرانیمرتبط‬ ‫با کشتيرانی جمهوری اسالمی را در‬ ‫فهرست تحريم ها قرار داده است‪.‬‬ ‫شرکت حمل و نقل دريايی حافظ‬ ‫دريا‪ ،‬ش��رکت مديريت کشتيرانی‬ ‫سروش سرزمين‪ ،‬شرکت کشتيرانی‬ ‫س��فيران پيام دريا يا همان شرکت‬ ‫کش��تيرانی سپيد‪ ،‬ش��رکت سيبو با‬ ‫مس��ووليت محدود که مقر آن در‬

‫هنگ کنگ است‪.‬‬ ‫شرکت های بيمه ايران ايران مستقر‬ ‫در لن��دن و ايران ک��ه در مالکيت‬ ‫دولت جمهوری اسالمی است‪،‬‬ ‫شرکت های نفتی کالن نفت‪،‬‬ ‫ش��رکت کاال با مسووليت محدود‬ ‫با دفتر در لن��دن و تهران‪ ،‬صندوق‬ ‫بازنشس��تگی کاال ب��ا مس��ووليت‬ ‫محدود‪،‬‬ ‫شرکت ملی نفت ايران با مسووليت‬ ‫محدود‪،‬‬ ‫ش��رکت نفت ايران (در بريتانيا) با‬ ‫مسووليتمحدود‪،‬‬ ‫ش��رکت روابط بين الملل شرکت‬ ‫مل��ی نف��ت اي��ران با مس��ووليت‬ ‫محدود‪،‬‬ ‫شرکت مهندسی شرکت ملی نفت‬ ‫ايران با مسووليت محدود‪،‬‬ ‫شرکت ملی پتروشيمی‪،‬‬ ‫شرکت بازرگانی پتروشيمی ايران‪،‬‬ ‫ش��رکت بين المللی پتروش��يمی با‬ ‫مسووليتمحدود‪،‬‬ ‫ش��رکت اينت��را ش��م‪ ،‬مس��تقر در‬ ‫هامب��ورگ ک��ه تح��ت مالکيت‬ ‫شرکت پتروشيمی ايران است‪،‬‬ ‫ش��رکت خصوصی پی س��ی سی‬ ‫مستقر در سنگاپور‪،‬‬ ‫شرکت بازرگانی پتروشيمی اف زد‬ ‫ای مستقر در دبی‪،‬‬ ‫شرکت بازرگانی پتروشيمی ايران با‬ ‫مسووليت محدود (در لندن)‪،‬‬ ‫ش��رکت گس��ترش و توسعه نفت‬ ‫اي��ران‪ ،‬ش��رکت پتروپ��ارس ب��ا‬ ‫مسووليتمحدود‪،‬‬ ‫شرکتبين المللی پتروپارس افزد‬ ‫ای (در دبی) و ش��رکت پتروپارس‬ ‫بريتانيا با مس��ووليت محدود‪( ،‬در‬ ‫لندن)‬

‫نامه تاجزاده‪ ،‬منشور موسوی‪...‬‬ ‫تجربه ها برای جبران عقب ماندگی‬ ‫های گذش��ته و خنثی کردن تنگ‬ ‫نظری های آینده استفاده کرد‪.‬‬ ‫ظاهرا آق��ای تاجزاده به این ترتیب‬ ‫کوشیده است گامی بلند (و بالقوه‬ ‫پرهزینه) به س��وی کاس��تن از آن‬ ‫دسته از موانع تاریخی بردارد که از‬ ‫نزدیک شدن تحول خواهان خارج‬ ‫از گفتمان جمهوری اس�لامی (یا‬ ‫انقالب اس�لامی) با اصالح طلبان‬ ‫درون این گفتم��ان جلوگیری می‬ ‫کند‪.‬‬ ‫واکنشی که جناح حاکم بر ایران به‬

‫ادامه از صفحه ‪14‬‬

‫ادامه از صفحه ‪9‬‬

‫این موضع گیری ها نشان می دهد تا‬ ‫حدود زیادی قابل پیش بینی است و‬ ‫نمونه ای از آن را در سرمقاله امروز‬ ‫(چهارش��نبه ‪ ۲۶‬خ��رداد) روزنامه‬ ‫رس��الت می توان یافت؛ جایی که‬ ‫محمد کاظ��م انبارلویی با اش��اره‬ ‫به یادداش��ت آقای تاج��زاده‪ ،‬او را‬ ‫از هواداران «بازگش��ت سلطنت و‬ ‫آمریکا» به ایران خوانده است‪.‬‬ ‫ام��ا برای دی��دن واکنش مخاطبان‬ ‫اصلی این سخنان آقای تاجزاده باید‬ ‫منتظرماند‪.‬‬

‫نظر دولت ایران درباره‬ ‫‹سفر چند خواننده‪...‬‬

‫رشدتکنولوژی‪،‬‬ ‫فرصت های‬ ‫جدیدی را‪...‬‬

‫ادامه از صفحه ‪8‬‬

‫ادامه از صفحه ‪4‬‬

‫بود که دفتر موسیقی در زمان اعطای‬ ‫مجوز به آلبوم‌ها مشخصا موسیقی و‬ ‫شعر آثار را بررسی می‌کند و «البته‬ ‫ت افراد نیز از‬ ‫درخص��وص صالحی ‌‬ ‫مراجع ذیصالح نیز استعالم خواهد‬ ‫کرد‪».‬‬ ‫اسفندیار رحیم مش��ایی گفت که‬ ‫قانونا «هی��چ کس» ب��رای ورود به‬ ‫کشور منعی ندارد‪.‬‬ ‫او در عی��ن ح��ال گفت‪»:‬خروج از‬ ‫کش��ور قابل منع کردن اس��ت‪ ،‬آن‬ ‫هم به شرط این‌که حکم از دستگاه‬ ‫قضایی برای کسی صادر شده باشد‬ ‫و ممنوعیت قانونی داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫اگر کس��ی به نحوی از نظر قضایی‬ ‫حکمی برایش صادر شده باشد که‬ ‫نتواند از کشور خارج شود‪ ،‬باید در‬ ‫حکم آن آمده باشد‪».‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت ک��ه طی ماه‬ ‫های گذش��ته‪ ،‬از خروج تعدادی از‬ ‫هنرمندان ایرانی از ایران جلوگیری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫س��یمین بهبهان��ی‪ ،‬ش��اعر‪ ،‬فاطمه‬ ‫معتمد آری��ا‪ ،‬بازیگر‪ ،‬جعفر پناهی‪،‬‬ ‫کارگردان‪ ،‬و مجتبی میرطهماسب‪،‬‬ ‫مستندساز‪ ،‬از جمله کسانی هستند‬ ‫که در ف��رودگاه امام خمینی تهران‬ ‫اج��ازه خ��روج از ای��ران را پی��دا‬ ‫نکردند‬

‫کانادا را مهاجران و یا دانش��جویان‬ ‫بین الملل تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این میلیون ه��ا کانادایی‬ ‫متخصص ‪ ،‬طی چند س��ال آینده‪،‬‬ ‫به مرحله بازنشس��تگی می رسند و‬ ‫صاحبان شرکت ها‪ ،‬چاره ای جز‪،‬‬ ‫ج��ذب اس��تعدادهای موج��ود در‬ ‫خارج از کشور نخواهند داشت‪.‬‬ ‫وزیر مهاجرت کبک‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫نقشارزندهمهاجراندر اقتصادروبه‬ ‫رشد کانادا گفت‪ »:‬شرکت ها باید با‬ ‫ایجادامکاناتوتسهیالتالزمبرای‬ ‫کار و زندگی متخصصین‪ ،‬آنها را به‬ ‫سمت خود جذب کنند و دولت نیز‬ ‫آماده است بصورت دوجانبه در این‬ ‫زمینه همکاری کند‪».‬‬ ‫اضافه می شود‪ ،‬کنفرانس آمریکایی‬ ‫گف��ت و گوه��ای اقتص��ادی بین‬ ‫المللی‪ ،‬از روز چهارش��نبه به مدت‬ ‫یک هفت��ه و با حضور ‪ 3،000‬نفر ‪،‬‬ ‫در مونترآل آغاز بکار کرد‪.‬‬ ‫شعار اصلی این همایش‪« ،‬خالقیت‬ ‫برای موفقی��ت در بازارهای جدید‬ ‫جهانی» ن��ام دارد و طی آن رهبران‬ ‫جهان��ی‪ ،‬کارشناس��ان اقتصادی و‬ ‫همچنی��ن صاحبان ش��رکت های‬ ‫ب��زرگ خصوصی گرده��م آمده‬ ‫اند ت��ا در زمین��ه موضوعات مهم‬ ‫اقتصادی‪ ،‬به تبادل نظر بپردازند‪.‬‬

‫استقبالمخاطبانکانادايي‪...‬‬ ‫اين اثر سينمايي هم اکنون مشغول‬ ‫پيش توليد فيلم بانوي شهر ما است‬ ‫اين امر محقق نشد‪.‬‬ ‫«شفق» یکی ازعوامل گروهک‌های‬ ‫سیاسی که اوائل انقالب با به پا کردن‬ ‫آشوب از کشور گریخته‌اند‪ ،‬پس از‬ ‫سال‌ها تصمیم می‌گیرد برای دیدن‬ ‫دخترش «ارغوان» که دانش��جوی‬ ‫دانشکده جنگلداری است مخفیانه‬ ‫به ایران بازگردد‪ .‬یکی از مأمورین‬ ‫امنیتی به نام «هوش��نگ» به عنوان‬ ‫دانش��جو وارد دانش��کده شده و از‬ ‫تمامی امکانات مدرن امنیتی استفاده‬ ‫می‌کند تا با کنترل ارغوان‪ ،‬ش��فق‬ ‫را ب��ه دام اندازد‪ .‬در این میان بین او‬ ‫و ارغوان رابط��ه‌ای عاطفی بوجود‬ ‫می‌آید‪ .‬از ط��رف دیگر همکاران‬ ‫سیاسی ش��فق نیز تصمیم دارند او‬ ‫را ترور کنند تا به دس��ت مأمورین‬

‫ادامه از صفحه ‪5‬‬

‫امنیتی نیفتد‪ ،‬اما‪....‬‬ ‫به رنگ ارغوان سیزدهمین فیلم بلند‬ ‫ابراهیم حاتمی کیا محصول س��ال‬ ‫‪ ۱۳۸۳‬ایران اس��ت‪ .‬ای��ن فیلم پس‬ ‫از پنج س��ال توقیف ‪ ،‬در بیس��ت و‬ ‫هشتمین جشنواره فیلم فجر حضور‬ ‫یافت و جایزه سیمرغ بلورین بهترین‬ ‫فیلمجشنوارهرابه‌دستآورد‪.‬فیلمی‬ ‫که مراحل س��اخت را در سکوت‬ ‫کامل خب��ری طی ک��رد‪ .‬تا جایی‬ ‫که عکس��ها و خالصه داستان فیلم‬ ‫تنها دو هفته مانده به آغاز جشنواره‬ ‫بیست و س��وم فیلم فجر در اختیار‬ ‫مطبوعات قرار گرفت‪ .‬این فیلم از‬ ‫اسفند ‪ ۸۸‬به اکران عمومی درآمده‬ ‫است‪ .‬حميد فرخ نژاد‪ ،‬فرهاد قائميان‬ ‫و خضر معصومي از جمله بازيگران‬ ‫اين اثر سينمايي هستند‪.‬‬


‫‪34‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 959‬جمعه ‪ 28‬خرداد ‪1389‬‬

‫دايي با انتقاد از قانون تعيين سقف قراردادها و منشور اخالقي‪:‬‬

‫اين قوانين من درآوردي است‬

‫به گ��زارش ايس��نا‪ ،‬س��رمربي تيم تالش زياد پيش��رفت كرده است‪.‬‬ ‫فوتبال پرسپوليس پس از نخستين ما نيز اگ��ر روزي به چنين رويه‌اي‬ ‫تمرين اين تيم گفت‪ :‬خوش��بختانه برسيممي‌توانيمپيشرفتكنيم‪.‬‬ ‫در اولي��ن تمرين تيم پرس��پوليس‬ ‫بازيكنان زيادي حاضر شدند‪ .‬تقريبا به گزارش ايس��نا دايي ب��ا انتقاد از‬ ‫‪ 80 ، 70‬درص��د از بازيكناني را كه قانون تعيي��ن س��قف قراردادهاي‬ ‫مي‌خواستم جذب شدند و طي چند بازيكنان گفت‪ :‬اين قانون در هيچ‬ ‫روز آينده دو سه بازيكن جديد هم جاي دنيا وجود ندارد‪ .‬مطمئن باشيد‬ ‫به تركيب ما اضافه خواهند شد تا در هيچبازيكنملي‌پوشيبا‪350‬ميليون‬ ‫نهايت تمرين‌ها را به طور جدي‌تر تومان در هيچ تيمي بازي نمي‌كند‪.‬‬ ‫ب��راي آماده‌س��ازي در ليگ دهم اي��ن مس��ائل و قواني��ن نادرس��ت‬ ‫آغاز كنيم‪ .‬در حال حاضر بازيكنان باعث مي‌ش��ود باش��گاه‌ها روي به‬ ‫زير نظر مواليي مربي بدنس��از تيم كاره��اي خالف و ب��ه نوعي دادن‬ ‫تمرين مي‌كنن��د‪ .‬فردا ني��ز در دو پول‌هاي زير مي��زي روي بياورند‪.‬‬ ‫نوبت صبح و عصر تمرين مي‌كنيم مطمئن هستم بيش از ‪ 50‬درصد از‬ ‫كه در نوبت صبح از بازيكنان تست بازيكناني كه تاكنون در ليگ برتر‬ ‫گرفته مي شود‪ .‬پس از آن به اردوي قراردادش��ان به ثبت رسيده‪ ،‬قانون‬ ‫اردبيل مي‌روي��م و دوباره به تهران س��قف قراردادها مشمول حالشان‬ ‫بازمي‌گردي��م كه بع��د از يكي دو نش��ده اس��ت‪ .‬راه‌هاي زيادي براي‬ ‫جلسه تمرين ‪ 9‬تيرماه عازم اردوي فرار از اين قانون وجود دارد‪ .‬وقتي‬ ‫آلمان و كمپ دورتموند مي‌شويم ما مي‌گوييم همه مردم بايد ماليات‬ ‫بدهند خب طبيعت��ا از قراردادهاي‬ ‫و تا ‪ 19‬تير آنجا تمرين مي‌كنيم ‪.‬‬ ‫دايي در پاس��خ به اين سوال كه آيا س��نگين هم مي‌ش��ود ماليات‌ها را‬ ‫قصدجذبستاره‌هاراداريد‌‪،‬گفت‪ :‬برداشت‪ .‬شايد يك تيم سرمايه‌اش‬ ‫دست ما به ستاره‌ها نمي‌رسد‪ ،‬آن‌ها بيش از يك تيم ديگر باش��د‪ ،‬دليل‬ ‫خيلي باال هستند‪ .‬ما سعي مي‌كنيم ندارد يك تيم بر اساس نيازهايش‬ ‫بر اس��اس نيازهاي تيم و برنامه‌هاي و بودجه‌اي كه دارد نتواند بازيكن‬ ‫تاكتيكي كه داريم بازيكنان مد نظر ‪ 2‬ميليارد توماني بگيرد‪ .‬تيم‌ها بايد بر‬ ‫را جذب كنيم تا ضعف‌هايي كه در اساس نيازهايشان خودشان را آماده‬ ‫كنند‪ .‬متاسفانه اين وضعيت در هيچ‬ ‫فصل گذشته داشتيم بپوشانيم‪.‬‬ ‫داي��ي با بيان اين ك��ه براي حضور جاي دنيا نيست‪.‬‬ ‫در مراس��م افتتاحيه جام جهاني به داييهمچنينگفت‪:‬هيچوقتتيمي‬ ‫آفريقاي جنوبي نرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬مثل چلسي مانند بيرمنگام بازيكن‬ ‫متاسفانه يك س��ري اخبار كذب نمي‌گيرد‪ ،‬يا تيم آرمنيا بيلفيلد هيچ‬ ‫مرب��وط به خ��ودم را در روزنامه‌ها زمان به بايرن مونيخ در اين خصوص‬ ‫مي‌خوانم‪ ،‬م��ن به آفريقاي جنوبي نخواهد رس��يد‪ .‬نمي‌دان��م چرا اين‬ ‫نرفت��ه بودم و به خاطر يك س��ري قان��ون م��ن درآوردي را درس��ت‬ ‫مس��ائل ش��خصي مدتي در ايران كردن��د‪ .‬اين‌ه��ا باع��ث پس‌رفت‬ ‫نبودم‪ .‬متاسفانه يا خوشبختانه هميشه فوتبال ما مي‌شود‪ .‬معتقدم چون ما‬ ‫اخب��ار ضد و نقي��ض در فوتبال ما بلد نيستيم در فوتبال‌مان درآمدزايي‬ ‫منتش��ر مي‌ش��ود‪ .‬من در اين مدت كنيم اين قوانين م��ن درآوردي را‬ ‫فقط با باشگاه پرسپوليس در ارتباط اتخاذ مي‌كنيم و از خودمان چنين‬ ‫بودم و هيچ گونه فعاليت ورزش��ي فرمول‌هايي مي‌سازيم‪ .‬خود اين امر‬ ‫باعث خالف در كشور مي‌شود‪ ،‬در‬ ‫هم نكردم‪.‬‬ ‫دايي در پاسخ به اين سوال كه اكنون حالي كه حضور بازيكنان توانمند با‬ ‫كه جام جهاني را مي‌بينيد آيا از نبود هر مبلغي‪ ،‬مي‌تواند باعث پيشرفت‬ ‫تيم ايران در اين رقابت‌ها حس��رت فوتبال هم بش��ود‪ ،‬در صورتي كه‬ ‫مي‌خوريد؟ تصريح كرد‪ :‬باالخره كارشناسانه عمل شود‪.‬‬ ‫اكنون كه مس��ابقه‌هاي جام جهاني دايي ادامه داد‪ :‬در برخي از تيم‌هاي‬ ‫شروع شده همه مردم حسرت نبود دني��ا ممكن اس��ت ي��ك بازيكن‬ ‫ايران در اين رقابت‌ها را مي‌خورند ماهيانه ‪ 2‬ميليون دالر درآمد داشته‬ ‫اما با حسرت خوردن چيزي درست باش��د و بازيكن ديگري در همان‬ ‫نمي‌شود‪ .‬ما بايد با مديريت درست تي��م ماهيانه ‪ 50‬ه��زار دالر بگيرد‪.‬‬ ‫برنامه‌ريزي خوبي داش��ته باشيم تا در فوتب��ال حرف��ه‌اي اين مس��ائل‬ ‫حداقل در جام جهاني دوره آينده طبيعي است‪ .‬وقتي مي‌گوييم فالن‬ ‫حضور داشته باش��يم‪ .‬ما بايد براي بازيكن ستاره است و براي ما بسيار‬ ‫آين��ده از همي��ن االن برنامه‌ريزي تاثيرگ��ذار ب��وده و طبيعتا خيلي از‬ ‫نتايج خوب را مديون او هس��تيم‪،‬‬ ‫كنيم‪.‬‬ ‫دايي درب��اره درخش��ش تيم‌هاي طبيعتا بايد رق��م قراردادش بيش از‬ ‫آس��يايي در اي��ن رقابت‌ها گفت‪ :‬بازيكنان عادي باشد‪ .‬مگر مي‌شود‬ ‫آسيايي‌ها بخصوص تيم‌هاي شرق جمعي از بازيكن��ان با ويژگي‌هاي‬ ‫اين قاره خيلي پيش��رفت كرده‌اند‪ .‬مختلف را همگي با يك رقم ثابت‬ ‫وقت��ي ك��ره ش��مالي دو ب��ر يك جذب كرد؟! هيچ تيمي باشگاهي‬ ‫ب��ه برزي��ل مي‌ب��ازد و دو تيم كره نمي‌تواند اين جوري يارگيري كند‬ ‫جنوبي و ژاپن حريفان قدرتمندي و مطمئن باش��يد تاكنون هم نكرده‬ ‫چون يونان و كامرون را شكس��ت است و همه از راه‌هاي گريز از اين‬ ‫مي‌دهند‪ ،‬اين نشان دهنده پيشرفت قانون استفاده مي‌كنند‪.‬‬ ‫فوتبال‌ش��ان اس��ت‪ .‬فوتبالي كه با به گ��زارش ايس��نا‪ ،‬س��رمربي تيم‬ ‫مديريت و برنامه‌ريزي درس��ت و پرسپوليس همچنين از وجود ستاد‬

‫منش��ور اخالقي هم انتق��اد كرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬معتق��دم منش��ور اخالقي‬ ‫نمي‌توان��د دردي از فوتب��ال ما دوا‬ ‫كند‪ .‬متاسفانه اين هم بحث ديگري‬ ‫است كه چيزي به اسم آن در هيچ‬ ‫جاي دنيا نديده‌ام‪ .‬منشور اخالقي در‬ ‫هيچ ليگي وجود ندارد‪ .‬اگر برخي‬ ‫از اف��راد از نظ��ر ما داراي مش��كل‬ ‫هستند بايد ابالغيه‌هايي را به آن‌ها‬ ‫داد تا بتوانند از خودشان دفاع كنند‬ ‫و اين موضوع مي‌تواند رس��انه‌اي‬ ‫هم نش��ود‪ ،‬نه آن ك��ه اول نام و نا ‌م‬ ‫خانوادگي آن‌ها را منتشر كنيم و به‬ ‫يك سري حاشيه‌ها دامن بزنيم‪ .‬در‬ ‫فوتب��ال حرفه‌اي اين بحث هم معنا‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬هرچن��د همه ما به‬ ‫يك سري موازين شرعي و عرفي‬ ‫معتقد هستيم اما يك سري مسائل‬ ‫در فوتب��ال دخالتي ندارد‪ .‬نمي‌دانم‬ ‫برخي اتهامات را بر چه اساس��ي به‬ ‫برخي افراد مي‌زنند؟ مقامات باالتر‬ ‫هم داريم كه مي‌توانند به مشكالت‬ ‫اخالق��ي احتمال��ي برخ��ي اف��راد‬ ‫رسيدگي كنند‪ .‬اگر يك مربي بد‬ ‫است و كار خالفي انجام داده قطعا‬ ‫در لي��گ يك هم نبايد مربي‌گري‬ ‫كند و دليل فرستادن آن‌ها به دسته‬ ‫پايين‌تر را نمي‌فهمم‪.‬‬ ‫داي��ي همچني��ن درب��اره جدايي‬ ‫برخ��ي از بازيكنان فصل گذش��ته‬ ‫پرس��پوليس از اين تيم گفت‪ :‬من‬ ‫از تمام بازيكناني كه من را تحمل‬ ‫كردم تشكر مي‌كنم‪ ،‬تاكيد مي‌كنم‬ ‫كه همه آن‌ها عالي بودند و تالش‬ ‫زيادي براي موفقيت پرس��پوليس‬ ‫كش��يدند اما ذات حرفه‌اي فوتبال‬ ‫اين اس��ت كه ما به دنبال پوش��ش‬ ‫دادن ضعف‌هايم��ان باش��يم ل��ذا‬ ‫اگ��ر بازيكني در ليس��ت ما وجود‬ ‫نداشته باشد نبايد ناراحت شود‪ .‬آن‬ ‫بازيكنان بايد بدانند كه تصميمات‬ ‫گرفته شده شايد به اين خاطر بوده‬ ‫اس��ت كه با اين يارگي��ري‌اي كه‬ ‫براي فصل جديد انج��ام داده‌ايم‪،‬‬ ‫ديگ��ر به آن‌ه��ا بازي نرس��د چرا‬ ‫كه ما ب��ر اس��اس تاكتيك‌هايمان‬ ‫بازيكن��ان الزم را جذب مي‌كنيم‪.‬‬ ‫باز ه��م از آن‌ها تش��كر مي‌كنم و‬ ‫مي‌گويم كه اين علي دايي اس��ت‬ ‫كه بايد در رقابت‌هاي س��ال آينده‬

‫پاس��خگوي انتظ��ارات م��ردم و‬ ‫هواداران پرسپوليس باشد لذا مجبور‬ ‫است براي بهتر شدن تيمش دست‬ ‫به تغييرات بزند‪.‬‬ ‫دايي نامي از برخي از بازيكناني كه‬ ‫شايعه حضور يا عدم حضورشان در‬ ‫پرسپوليس مطرح مي‌شود را نبرد و‬ ‫در اين باره تنها گفت‪ :‬نام بازيكناني‬ ‫را كه مي‌خواستم به باشگاه داده‌ام و‬ ‫ليست نفراتي كه تشخيص دادم در‬ ‫تيم بمانند را هم در اختيار باش��گاه‬ ‫قرار دادم و همه اطالعات و آخرين‬ ‫اخبار در اين زمينه را بايد از باشگاه‬ ‫بپرسيد‪.‬‬ ‫وي درباره جذب بازيكنان خارجي‬ ‫در پرسپوليس گفت‌‪ :‬در پاريس كه‬ ‫بودم يك بازيك��ن ايراني را يافتم‬ ‫كه حدود ‪ 6‬س��ال اس��ت كه ايران‬ ‫را ترك ك��رده اس��ت‪ .‬ارزيابي‌ام‬ ‫از ش��رايطش خوب بود ل��ذا او را‬ ‫دعوت كردم ت��ا در اردوي آلمان‬ ‫به تمرين‌هاي پرس��پوليس بيايد تا‬ ‫مورد ارزيابي بيش��تري قرار بگيرد‪.‬‬ ‫فكر مي‌كنم بازيكن خوبي باشد و‬ ‫اگر اين طور ب��ود‪ ،‬او را به خدمت‬ ‫مي‌گيريم‪.‬‬ ‫دايي همچنين از وجود حاشيه‌هاي‬ ‫بسيار در فوتبال ايران هم انتقاد كرد‬ ‫و آن را دليل اصلي عدم پيش��رفت‬ ‫فوتبال‌مان دانست و گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫در مملكت ما بيش از آنچه كه بايد‬ ‫به مت��ن ورزش پرداخته ش��ود‪ ،‬به‬ ‫حاشيه‌هاي آن مي‌پردازيم‪ .‬البته بايد‬ ‫بپذيريم كه در مملكت ما خريداران‬ ‫حاشيه‌ها هم بيشتر از افراد عالقه‌مند‬ ‫به متن ورزش هستند‪ .‬ما هيچ وقت‬ ‫به دنبال اصل ورزش نرفته‌ايم‪ .‬يكي‬ ‫عك��س م��ن را با بك��ن بائر چاپ‬ ‫مي‌كند و ديگري خب��ر از دعوت‬ ‫سپ بالتر از علي دايي مي‌نويسد‪.‬‬ ‫خودم بايد اخب��ار مربوط به خودم‬ ‫را در روزنامه‌ها بيابم‪ .‬اين وضعيت‬ ‫به ضرر فوتبال ماست‪ .‬البته معتقدم‬ ‫همه ما در اين خصوص مقصريم‪.‬‬ ‫هم ورزش��كاران و هم رس��انه‌ها و‬ ‫نيز خيلي از افراد ديگر در ش��رايط‬ ‫به وجود آمده‪ ،‬س��هيم هستند‪ .‬همه‬ ‫ما دس��ت به دس��ت ه��م داديم و‬ ‫حاشيه‌هاي ورزش را بيشتر كرديم‬ ‫و باعث فراموشي اصل آن شده‌ايم‪.‬‬

‫‪34 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010‬‬

‫آخرین نقل و انتقاالت استقالل‬ ‫سرمربی تیم فوتبال استقالل با بیان‬ ‫اینکه‪ 14‬بازیکن این تیم قراردادشان‬ ‫در پایان لیگ نهم تمام شده است‪،‬‬ ‫به آخرین وضعیت نقل و انتقاالت‬ ‫این تیم اشاره کرد و گفت‪ :‬با برخی‬ ‫بازیکنان توافق ک��رده ایم و تا روز‬ ‫جمعه تکلیف سایر بازیکنان را نیز‬ ‫مشخص خواهیم کرد‪.‬‬ ‫پرویز مظلومی عصر چهارشنبه در‬ ‫گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان‬ ‫این مطلب اف��زود‪ :‬برنامه تمرینات‬ ‫را تنظی��م کرده ایم و از روز ش��نبه‬ ‫کار را شروع می کنیم‪ .‬اما با توجه‬ ‫به ش��رایطی که باش��گاه دارد نمی‬ ‫دانیم با چند بازیکن کارمان را آغاز‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تاکن��ون ب��ا هی��چ‬ ‫بازیکن��ی را قطعا جذب نکرده ایم‬ ‫اما با برخی گزینه ها به توافق رسیده‬ ‫ایم‪ .‬سرمربی تیم فوتبال استقالل در‬ ‫ادامه به اتمام قرارداد ‪ 14‬بازیکن این‬ ‫تیم اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬این کار‬ ‫ما ب��رای فصل آین��ده را دوچندان‬ ‫س��خت کرده اس��ت‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫برخی بازیکنان نیز از استقالل جدا‬ ‫شده اند و باید برایشان جانشین پیدا‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫مظلومی خاطرنش��ان کرد‪ :‬شرایط‬ ‫نس��بت به ‪ 10‬سال گذش��ته که در‬ ‫اس��تقالل ب��ودم فرق کرده اس��ت‬ ‫و امی��دوارم بازیکنان و ه��واداران‬ ‫ش��رایط ما را درک کنند و کمک‬ ‫کنند تا بتوانیم تیم خوب و آماده ای‬ ‫را برای فصل آینده تدارک ببینیم‪.‬‬ ‫سرمربی تیم فوتبال استقالل با بیان‬ ‫اینک��ه زم��ان زی��ادی در اختیار او‬ ‫نیست گفت‪ :‬با همه سختی هایی که‬

‫اشاره کردم بازهم به آینده استقالل‬ ‫خوش بین و امیدوار هس��تم و اگر‬ ‫نب��ودم قطعا این مس��ئولیت را نمی‬ ‫پذیرفتم‪.‬‬ ‫وی در مورد وضعیت فرزاد آشوبی‬ ‫و پیوس��تنش به ذوب آهن گفت‪:‬‬ ‫بعید می دانم این بازیکنان به ذوب‬ ‫آهن برود‪ .‬اگر هم مذاکره ای بوده‬ ‫قطعینیست‪.‬‬ ‫مظلوم��ی در مورد ش��ایعاتی مبنی‬ ‫بر جذب ع��ادل کاله کج بازیکن‬ ‫فصل پیش پرس��پولیس نیز گفت‪:‬‬ ‫همانطور که گفتید این یک شایعه‬ ‫است‪.‬‬ ‫سرمربیاستقاللبهاحتمالبازگشت‬ ‫پیروز قربانی نیز اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫با اینکه پیروز را بسیار دوست دارم‬ ‫ام��ا اولوی��ت اصلی م��ا در جذب‬ ‫بازیکنان هافبک و مهاجم است‪ .‬ما‬ ‫بازیکنان خوبی می خواهیم که در‬ ‫طول فصل به دردمان بخورد‪.‬‬ ‫وی در مورد حور آتیال حجازی نیز‬ ‫گفت‪ :‬آتیال روز سه شنبه در باشگاه‬ ‫اس��تقالل بود و روز چهارش��نبه به‬ ‫دلیل حضور در کالس نتوانست به‬ ‫باشگاه بیاید‪ .‬من نمی دانم چرا این‬ ‫حرف ها مطرح می ش��ود‪ .‬اگر هم‬ ‫ناصر حجازی مانع از حضور آتیال‬ ‫شود برای ما قابل احترام است‪.‬‬ ‫پروی��ز مظلومی در م��ورد احتمال‬ ‫حضور منص��ور پورحی��دری در‬ ‫مجموعه استقالل نیز گفت‪ :‬وظیفه‬ ‫من نیست که در مورد حضور ایشان‬ ‫صحبت کنم‪ .‬اما آقای پروحیدری‬ ‫هر وقت کمک خواسته ایم یاریمان‬ ‫داده و همیش��ه یک استقاللی بوده‬ ‫است‪.‬‬

‫فدراسيون جهاني وزنه‌برداري‬ ‫با تجديد داوري موافقت كرد‬ ‫به گ��زارش ايس��نا دومين نشس��ت‬ ‫بررسي پرونده س��عيد علي حسيني‬ ‫سه شنبه شب در صوفيه بلغارستان به‬ ‫انجام رس��يد و آنچه در پايان اسباب‬ ‫خوش��حالي اهالي وزنه‌ب��رداري را‬ ‫فراهم ك��رد‪ ،‬گرفتن يك فرصت ‪3‬‬ ‫ماهه ديگر براي دفاع از اين وزنه‌بردار‬ ‫بود‪.‬‬ ‫دكتر حسين مرادي‪ ،‬وكيل بين‌المللي‬ ‫سعيد علي حسيني كه به همراه دكتر‬ ‫اصغرش��هابي‪ ،‬عضو كميته پزشكي‬ ‫فدراس��يون جهاني در دو نشس��ت‬ ‫متوالي با ‪ 4‬حقوقدان كميته دادرسي‬ ‫فدراس��يون جهاني بح��ث و مجادله‬ ‫كردن��د‪ ،‬درباره نتايج اين جلس��ات‬ ‫گفت‪ :‬متقاع��د ك��ردن نمايندگان‬ ‫كميته دادس��ي فدراس��يون جهاني‬ ‫وزنه‌برداري كه در دو نشست سه شنبه‬ ‫برخورد خشكي با ما داشتند و حتي‬ ‫در پاره‌اي از زمان جلس��ه به تندي با‬ ‫دفاعيات ارائه شده مقابله مي‌كردند‪،‬‬ ‫كار دش��واري بود‪ .‬اما خوش��بختانه‬ ‫تالش‌هاي ص��ورت گرفت��ه از اين‬ ‫جهت كه با تجرب��ه داوري موافقت‬ ‫شد موفقيت‌آميز بود‪ .‬اين براي اولين‬ ‫بار در طول تاريخ وزنه‌برداري است‬ ‫كه فدراس��يون جهان��ي دربرخورد‬ ‫ب��ا پرونده ورزش��كاري ك��ه دو بار‬ ‫آزماي��ش دوپينگش مثب��ت اعالم‬ ‫ش��ده اينگونه عمل مي‌كند‪ .‬مرادي‬ ‫در ادام��ه افزود‪ :‬كميته فدراس��يون‬

‫جهان��ي وزنه‌برداري ش��هريورماه را‬ ‫براي بررسي نهايي پرونده سعيد علي‬ ‫حس��يني تعيين كرده و ما اميدواريم‬ ‫كه بتوانيم درزمان باقيمانده مدارك‬ ‫بيش��تري را براي دف��اع از وزنه‌بردار‬ ‫خوب كشورمان جمع‌آوري كنيم‪.‬‬ ‫حسين رضازاده سرپرست فدراسيون‬ ‫وزنه‌برداري نيز‪ ،‬پس از ش��نيدن خبر‬ ‫تجديد داوري در رسيدگي به پرونده‬ ‫سعيد علي حسيني گفت‪ :‬خوشحالم‬ ‫ك��ه رايزني‌هاي ص��ورت گرفته از‬ ‫سوي فدراسيون وزنه‌برداري و همين‬ ‫طور تالش‌هاي وكيل سعيد و دكتر‬ ‫شهابي در مباحثه با نمايندگان حقوق‬ ‫فدراسيون جهاني‪ ،‬فرصت دوباره‌اي‬ ‫را براي دفاع از اين وزنه‌بردار خوب‬ ‫كش��ورمان بوج��ود آورد‪ .‬اين براي‬ ‫اولين بار است كه فدراسيون جهاني‬ ‫با تجديد داوري در پرونده‌اي مشابه‬ ‫آنچه در مورد س��عيدعلي حس��يني‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬موافقت مي‌كند و اين‬ ‫نش��انه مثبت همه ما را اميدوار كرده‬ ‫كه بتواني��م در اين فرص��ت دوباره‬ ‫رايزني‌هاي بهتر و موثرتري را براي‬ ‫رفع محروميت مادام العمر وزنه بردار‬ ‫خوب كشورمان داشته باشيم‪.‬‬ ‫زمان و مكان دقيق نشس��ت تجديد‬ ‫داوري كميته دادرس��ي فدراس��يون‬ ‫جهاني وزن��ه برداري‪ ،‬ب��ه زودي از‬ ‫سوي اين فدراس��يون اعالم خواهد‬ ‫شد‪.‬‬


‫‪35‬‬

‫‪35 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 959‬جمعه ‪ 28‬خرداد ‪1389‬‬

‫انتقاد دي استفانو از مربيگري مارادونا‬ ‫آلفردو دي اس��تفانو به ش��دت از نحوه مربيگري مارادونا انتقاد كرد و‬ ‫گفت‪ :‬ليونل مس��ي بازيكن فوق‌العاده‌اي اس��ت اما نبايد همه زندگي‬ ‫مارادونا باشد‪.‬‬ ‫رييس افتخاري باشگاه رئال مادريد اسپانيا كه مليتي آرژانتيني دارد در‬ ‫گفت‌وگو با روزنامه ماركا چاپ اس��پانيا ضمن اشاره به اوضاع بحراني‬ ‫تيم ملي آرژانتين گفت‪ :‬مشخص است كه هر تيمي پس از پيروزي در‬ ‫اولين بازي جام جهاني اوضاع خوبي دارد‪ .‬من هم نمي‌خواهم منكر اين‬ ‫واقعيت ش��وم كه تيم مارادونا قدم نخست را نسبتا خوب برداشته است‪.‬‬ ‫قرار هم نبود آرژانتين با آ ‌ن همه س��تاره برابر نيجريه تن به شكست و يا‬ ‫حتي تساوي بدهد و تك گل هاينتزه پيش از آنكه مرا خوشحال كند‪،‬‬ ‫باعث نگراني من شد‪.‬‬ ‫دي اس��تفانو در پايان گفت‪ :‬ليونل مسي بازيكن فوق‌العاده‌اي است اما‬ ‫نمي‌تواند به تنهايي قهرمان جام جهاني شود‪ .‬به عقيده من كار گروهي‬ ‫در تيم آرژانتين در حالت ايده‌آل نيس��ت و هر چه كه هس��ت به خاطر‬ ‫توانايي‌هاي خود بازيكنان رقم مي‌خورد‪.‬‬

‫آمار باالي تماشاي جام جهاني در آمريكا‬ ‫جام جهاني‪ ،‬آمريكايي‌ها را پاي تلويزيون‌ها كش��يده و آمارشان حتي از‬ ‫پيش‌بيني‌هاي اوليه هم فراتر رفته‪ .‬طبق اعالم موسسه «نيلسن»‪ ،‬بازي آمريكا‬ ‫و انگليس حدود‪ 13‬ميليون نفر بيننده داشته كه پربيننده‌ترين مسابقه فوتبال‬ ‫در آمريكا از فينال ايتاليا و فرانسه در ‪ 2006‬به بعد بوده‪ .‬در ميان بازي‌هاي‬ ‫تيم ملي آمريكا هم از‪ 1994‬به بعد هيچ ديداري اينقدر تماشاگر تلويزيوني‬ ‫نداشته است‪ .‬همچنين ‪ ESPN‬اعالم كرد كوشيده از صداي «وو وو زال»‬ ‫در پخش تلويزيوني كم كند تا بينندگان اذيت نشوند‪ .‬ظاهرا ً بينندگان هم‬ ‫اين سر و صدا را به عنوان بخشي از جو بازي پذيرفته‌اند و كسي از آن به‬ ‫شبكه گاليه نكرده است‪.‬‬

‫تماشاگران هلندي آبروي فيفا را خريدند‬ ‫فيفا بسيار خوش‌شانس بود كه نارنجي‌پوشان هلند باعث شدند صندلي‌هاي‬ ‫خالي ورزشگاه ساكرسيتي در گيرنده‌هاي تلويزيوني ديده نشود‪ .‬در ديدار‬ ‫تيم‌هاي هلند و دانمارك هم س��كوهاي خالي فراواني وجود داش��ت‪ ،‬اما‬ ‫طرفداران هلند كه با پيراهن نارنجي روي س��كوها حضور داشتند باعث‬ ‫ش��دند كه صندلي‌هاي خالي ديده نش��ود‪ .‬ورزش��گاه ساكرسيتي داراي‬ ‫سكوهاي قرمز و نارنجي رنگ است و همين مساله باعث شد به علت تشابه‬ ‫رن��گ با پيراهن تيم ملي هلند اين جاهاي خالي ديده نش��ود‪ .‬در روزهاي‬ ‫قبل هم تعدادي از س��كوهاي خالي به چش��م مي‌خورد‪ .‬فيفا پيش از اين‬ ‫اعالم كرده بود مشكالت سيستم حمل و نقل عمومي باعث شده حتي در‬ ‫ديدارهايي كه تمام بليت‌ها به فروش رسيده است تماشاگران نتوانند به موقع‬ ‫در استاديوم حاضر شوند‪.‬‬

‫تماشاي فوتبال در بي‌‪.‬بي‌‪.‬سي‬ ‫بدون ووووزال‬ ‫به گزارش ايسنا‪ ،‬شبكه تلويزيوني‬ ‫بي‌‪.‬بي‌‪.‬سي اعالم در روزهاي آتي‬ ‫از نوع��ي نرم‌اف��زار ويژه اس��تفاده‬ ‫خواه��د كرد كه با اس��تفاده از آن‬ ‫مي‌توان س��روصداي گوشخراش‬ ‫شيپورهاي ووووزال را از صداهاي‬ ‫موجود در ورزشگاه‌ها‪ ،‬حذف كرد‬ ‫تا بينندگان تلويزيوني با آرامش به‬ ‫تماشايمسابقاتجامجهانيفوتبال‬ ‫بنشينند‪.‬‬ ‫به گزارش گاردي��ن‪ ،‬در روزهاي‬ ‫اخير‪ ،‬بس��ياري از بينندگان ش��بكه‬ ‫تلويزيوني بي‪.‬بي‪.‬سي از صداهاي‬ ‫شيپورهاي ووووزال شكايت كرده‬ ‫و آن را ب��ه صداي ه��زاران زنبور‬ ‫وحشي تشبيه كرده‌اند‪.‬‬ ‫اين درحالي است كه كارشناسان نيز‬ ‫اعالم كردند كه مجموع شيپورهاي‬ ‫ووووزال در هر ورزش��گا ‌ه فوتبال‬ ‫صداي��ي مع��ادل بلندش��دن يك‬ ‫هواپيم��اي ج��ت ايج��اد كند كه‬ ‫مي‌تواند به گوش انس��ان صدمات‬ ‫زيادي وارد كند‪.‬‬ ‫ب��ا اي��ن وج��ود‪ ،‬روز گذش��ته‪،‬‬ ‫س��پ‌بالتر رييس فيفا‪ ،‬سروصداي‬ ‫گوش‌خ��راش ووووزال را يكي از‬ ‫خصوصياتكشورآفريقايجنوبي‬ ‫دانست و گفت‪ :‬هيچ دليلي نمي‌بينم‬ ‫كه اس��تفاده از اين ش��يپورها را در‬ ‫ورزشگاه‌ها ممنوع كنم‪.‬‬ ‫بالت��ر در ادامه اف��زود‪ :‬پيش از اين‬ ‫ه��م گفته ب��ودم كه ج��ام جهاني‬ ‫در آفريقاي جنوب��ي رنگ و بوي‬ ‫ديگري خواهد داشت‪ .‬ما نمي‌توانيم‬ ‫با فرهنگ و س��نت هواداران يك‬ ‫كشور مقابله كنيم و اصال دليلي هم‬ ‫براي انجام اين كار وجود ندارد‪.‬‬

‫در ط��ول روزهاي برگ��زاري جام‬ ‫جهان��ي انتقادهاي فراواني نس��بت‬ ‫به س��روصداي گوش‌خ��راش اين‬ ‫شيپورها از سوي بازيكنان و مربيان‬ ‫تيم‌ه��اي حاض��ر در ج��ام جهاني‬ ‫صورت گرفته است‪.‬‬ ‫بسياري از خبرنگاران هم با شكايت‬ ‫از اين مس��ئله گفته بودند با وجود‬ ‫اين ش��يپورها نمي‌توانند كار خود‬ ‫را به خوبي انجام دهند و بايد هرچه‬ ‫سريعتر جلوي ورود اين شيپورها به‬ ‫ورزشگاه گرفته شود‪.‬‬ ‫در مقابل تعدادي از ه��واداران در‬ ‫حماي��ت از ش��يپورهاي عجيب و‬ ‫غريب جام جهاني ب��ه خبرنگاران‬ ‫گفتند‪« :‬مگر ج��ام جهاني چند بار‬ ‫قرار اس��ت در كش��ور م��ا برگزار‬ ‫شود؟ اگر بخواهيم ساكت باشيم به‬ ‫خانه مي‌رويم و بازي را بدون صدا‬ ‫از تلويزيون دنبال مي‌كنيم‪».‬‬ ‫داوي��د ويا مهاجم تيم ملي اس��پانيا‬ ‫كه در جام كنفدراسيون‌ها درسال‬ ‫‪ 2009‬براي كشورش به ميدان رفت‬ ‫سابقه اين سروصداها را دارد‪.‬‬ ‫ويا گف��ت‪« :‬بازي كردن تحت اين‬ ‫شرايط بسيار دشوار است‪ .‬معموال‬ ‫بازيكنان درزمين يكديگر را صدا‬ ‫مي‌زنن��د و با هم صحبت مي‌كنند‪.‬‬ ‫ب��ا وجود اين س��روصداها حتي از‬ ‫فاصله چن��د متري ه��م نمي‌توان‬ ‫چيزيشنيد‪.‬‬ ‫داويدوي��ا در ادامه گف��ت‪« :‬حتي‬ ‫بعضي وقت‌ها صداي س��وت داور‬ ‫هم شنيده نمي‌ش��ود‪ ،‬البته هياهوي‬ ‫ه��واداران جزي��ي از فوتب��ال بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما ن��ه به اين ص��ورت كه‬ ‫تمام بازيكنان عصبي بازي را دنبال‬

‫كنند‪».‬‬ ‫اما فيفا نظ��ر ديگ��ري در اين باره‬ ‫دارد‪ .‬به گفته فيفا بازيكنان بايد تمام‬ ‫توجه‌ش��ان را معطوف بازي كنند‬ ‫و به مس��ايل خارج از زمين كاري‬ ‫نداشتهباشند‪.‬‬ ‫فيفا پي��ش از اين اع�لام كرده بود‬ ‫تنها در صورتي كه اس��تفاده از اين‬ ‫شيپورها خللي در روند بازي ايجاد‬

‫كند با آن برخورد خواهد كرد‪.‬‬ ‫س��پ‌بالتر قبل از آغاز جام جهاني‬ ‫وعده داده بود تيم‌ها خودش��ان را‬ ‫براي رويارويي با پديده جديدي به‬ ‫نام ووووزال آماده كنند‪ .‬البته بالتر‬ ‫گفته بود در صورتي كه حتي يك‬ ‫ش��يپور به زمين مسابقه پرتاب شود‬ ‫اس��تفاده از آن تا پايان جام جهاني‬ ‫ممنوع خواهد شد‪.‬‬

‫كريستيانورونالدو‪:‬‬ ‫داوران بايد از بازيكنان تكنيكي‬ ‫حفاظتكنند‬ ‫کريس��تيانو رونالدو ك��ه در بازي‬ ‫روز سه‌شنبه تيم ملي پرتغال برابر‬ ‫ساحل عاج بارها با خطاي بازيكنان‬ ‫حري��ف روبه‌رو ش��د و البته بارها‬ ‫هم بي‌جهت خ��ود را روي زمين‬ ‫انداخ��ت‪ ،‬از داوران حاض��ر در‬ ‫جام جهاني ‪ 2010‬خواست امنيت‬ ‫بازيكناني كه او آنها را «تكنيكي»‬ ‫خوانده تامين كنند‪.‬‬ ‫رونال��دو س��ه ش��نبه ب��ه خاط��ر‬ ‫تمارض‌اش ب��ه انجام خطا از داور‬ ‫كارت زرد گرف��ت‪ .‬رونال��دو به‬ ‫روزنامه ‪ Sun‬گف��ت‪ :‬داوران بايد‬ ‫از بازيكن��ان توانمن��د و تكنيكي‬ ‫حمايت كنند چرا كه آنها همواره‬ ‫مورد حمل��ه ق��رار مي‌گيرند‪ .‬در‬

‫نيمه اول بازي با ساحل عاج يكي‬ ‫از بازيكن��ان حري��ف روي م��ن‬ ‫خط��ا كرد اما داور ب��ه من كارت‬ ‫زرد نش��ان داد‪ .‬من واقعا دليل اين‬ ‫تصميم را نفهميدم‪ .‬بعضي وقت‌ها‬ ‫براي من درك اين مس��اله دشوار‬ ‫است كه چرا داوران فكر مي‌كنند‬ ‫من بي جهت خودم را روي زمين‬ ‫مي‌اندازم‪.‬‬ ‫كارلوس كرش س��رمربي پرتغال‬ ‫هم از كاپيتان تيم‌اش حمايت كرد‬ ‫و گفت‪ :‬داوران از بازيكنان توانمند‬ ‫حفاظتنمي‌كنند‪.‬بازيكنانساحل‬ ‫عاج تكل‌هاي وحشنتاكي مي‌زدند‬ ‫و رونال��دو قرباني تصميم اش��تباه‬ ‫داور شد‪.‬‬


‫‪36‬‬

‫‪36 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 959‬جمعه ‪ 28‬خرداد ‪1389‬‬

‫ز نیرو بود مرد (و زن) را راستی‬ ‫رضا نجفی‬

‫جام جهانی‪ 2010‬افریقای جنوبی‬ ‫چشم و دل شما روشن!‬ ‫بازیها ش��روع ش��د و چش��م و دل ما با دیدن گلهای به‬ ‫ثمررسیدهنورانی‪.‬‬ ‫جالب توجه این‪ ‬که اولین گل این(جام نوزدهمین جام‬ ‫جهانی فوتبال)توسط تیم میزبان به دروازه مکزیک زده‬ ‫ش��د تا هم یک رکود در این مورد باش��د و هم نتیجه‬ ‫مساوی یک بر یک را برای میزبان به ارمغان بیاورد‪.‬‬ ‫آفریقای جنوبی نشان داد که تیمی منظم و دونده هست‬ ‫و باید یکی از شانس‌های صعود به مرحله بعد به حساب‬ ‫بیاید‪.‬‬ ‫تا فراموش نش��ده یاد آوری کنم افتخ��ار داوری بازی‬ ‫افتتاحیه نصیب یک داور از ازبکستان شد تا نشان دهنده‬ ‫اهمیت و دانش داوران آسیایی باشد‪ .‬این ‪ ‬داور ازبکی‬ ‫اولی��ن کارت زرد جام جهان��ی را به فرین از مکزیک‬ ‫نشان داد‪.‬‬ ‫ازچش��م‪ ‬بادامی‪ ‬های کره جنوبی ه��م بگوییم که کار‬ ‫بزرگ��ی‪  ‬کردند و یک تیم اروپای��ی را در جام جهانی‬ ‫شکست دادند‪،‬کره ای‌ها در کشورشان پس از برد ‪ ۲‬بر‬ ‫صفر قهرمان اروپا در سال ‪ ۲۰۰۴‬یعنی یونان به خیابانها‬ ‫ریختند و به شادی‪ ‬پردا ختند‪.‬‬ ‫امری��کا و انگلیس هم امتیازها را تقس��یم کردند تا در‬ ‫ورزش هم دوش به دوش هم پیش بروند‪ ،‬لیکن انگلیس‬ ‫با این بازی نش��ان داد که این طریق بازی کردن نش��ان‬ ‫قهرمانی را در خود ندارد‪ .‬آن‌ها ما را هم ناامید کردند‪.‬‬ ‫از نظر کار شناسان انگلیس یکی از چند تیم مدعی جام‬ ‫بود‪.‬‬ ‫نگاهی داش��ته باش��یم به ‪ ۷۷‬کش��وری که در جام فیفا‬ ‫شرکت‪ ‬داشتند‪ .‬در مجموع‪ 77‬عضو فدراسيون جهانی‬ ‫فوتبال در اين بازيها حضور داشتند که تعدادی از آنها‬ ‫نتوانس��ته اند بيش از يک بار در اين مس��ابقات حضور‬ ‫داشتهباشند‪.‬‬ ‫‪ ‬پر افتخارترين تيم‪ :‬برزيل با کس��ب ‪ 5‬عنوان قهرمانی‬ ‫در س��الهای ‪ 1994 ،1970 ،1962 ،1958‬و ‪2002‬‬ ‫پرافتخارترين اس��ت‪ .‬پس از آن ايتالي��ا با چهار عنوان‬ ‫قهرمانی در رده دوم و آلمان با سه قهرمانی در رده سوم‬ ‫قرار دارند‪.‬‬ ‫‪ ‬ناکام ترين فيناليست‪ :‬آلمان که در فينال جام‌های‪،1966‬‬ ‫‪ 1986 ،1982‬و ‪ 2002‬نايب قهرمان شد‪.‬‬ ‫‪ ‬بيشترين تعداد حضور در جام جهانی‪ :‬برزيل که در هر‬ ‫‪ 19‬دوره جام جهانی حضور داش��ته است و حضورش‬ ‫در جام جهانی ‪ 2014‬به عنوان میزبان قطعی است‪ .‬آلمان‬ ‫و ايتاليا هر کدام با حضور در ‪ 17‬دوره در رده دوم قرار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫‪ ‬بيشترين گل زده‪ :‬برزيل با ‪ 201‬گل زده در ‪ 92‬مسابقه‬ ‫‪ ‬بیش�ترین گل خورده‪ :‬آلمان با ‪ 112‬گل خورده در ‪92‬‬ ‫مسابقه‬ ‫‪ ‬بیشترین برد‪ :‬برزیل ‪ 64‬با برد‬ ‫‪ ‬بیشترین باخت‪ :‬مکزیک با ‪ 22‬باخت‬ ‫‪ ‬کمترين گل زده يک تيم‪ :‬زئير (جمهوری دموکراتيک‬ ‫کنگو فعلی) هند شرقی هلند ( اندونزی فعلی)‪ ،‬کانادا‪،‬‬ ‫ترینیداد و توباگو‪ ،‬چين و يونان بدون گل زده‪.‬‬ ‫‪ ‬بهترين خط حمله‪ :‬مجارس��تان ب��ا ‪ 87‬گل زده در ‪32‬‬ ‫بازی‪ ( .‬متوسط ‪ 2.7‬در هر بازی)‬ ‫‪ ‬بدترين خط دفاع‪ :‬زئير و هائیتی با ‪ 14‬گل خورده در ‪3‬‬

‫بازی (متوسط ‪ 4.7‬در هر بازی)‬ ‫‪ ‬باالترين تفاضل گل‪ :‬برزيل ‪+117‬‬ ‫پائين ترين تفاضل‪ :‬مکزيک ‪- 34‬‬ ‫بهتري�ن گلزن در دور نهایی‪ :‬ژوس��ت فانتين فرانسوی‬ ‫که در جام ‪ 13 ،1958‬گل به ثمر رس��اند‪ .‬اين عنوان به‬ ‫رونالدوی برزیلی نيز می تواند داده ش��ود که با ‪ 15‬گل‬ ‫زده‪ ،‬در س��ه جام بيش��ترين گل را به ثمر رسانده است‪.‬‬ ‫پیش از او گرد مولر آلمان��ی با ‪ 14‬گل زده در دو جام‬ ‫رکورددار بود‪.‬‬ ‫‪ ‬بهترین گلزن در دور انتخابی‪ :‬علی دایی از ایران با ‪35‬‬ ‫گل زده‪.‬‬ ‫‪ ‬بهترين گلزن در يک بازی‪ :‬اولگ سالنکو ار روسيه که‬ ‫در بازی مقابل کامرون در مرحله مقدماتی جام ‪5 1994‬‬ ‫گل از ‪ 6‬گل تيمش را به ثمر رساند‪ .‬اوزه بيو از پرتغال‬ ‫(جام ‪ )1966‬و اميليو بوتراگوئنو از اسپانيا (جام ‪)1986‬‬ ‫هر کدام با ‪ 4‬گل زده در يک مس��ابقه در رده دوم قرار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫‪ ‬پ�ر گل تري�ن ج�ام‪ 1998 :‬فرانس��ه ‪ 171 -‬گل در ‪64‬‬ ‫مسابقه‪.‬‬ ‫‪ ‬کم گل ترين جام‪ 1930 :‬اوروگوئه و ‪1934‬ايتاليا ‪70 -‬‬ ‫گل در ‪ 18‬و ‪ 17‬مسابقه‪.‬‬ ‫‪ ‬متوس��ط بيشترين تعداد گل‪ 5.38 :‬گل در هر بازی در‬ ‫جام سوئيس ‪1954‬‬ ‫‪ ‬متوس�ط کمترين تعداد گل‪ 2.21 :‬در هر بازی در جام‬ ‫ايتاليا‪1990‬‬ ‫‪ ‬پ�رگل تري�ن ب�ازی‪ 12 :‬گل‪ .‬دي��دار دو تيم اتريش و‬ ‫سوئيس در جام ‪ 1954‬سوئيس که با نتيجه ‪ 7‬بر ‪ 5‬به سود‬ ‫اتريش خاتمه يافت‪.‬‬ ‫‪ ‬کم گل ترين مس�ابقه‪ :‬پله در س��ه جام ‪ 1964 ،1954‬و‬ ‫‪ 1970‬با تیم ملی برزیل قهرمان شد‪.‬‬ ‫‪ ‬بيش�ترين اختلاف گل‪ 9 :‬گل‪ .‬ديدار يوگس�لاوی و‬ ‫زئي��ر (جمه��وری دکومراتيک کنگو) ‪ 9‬ب��ر صفر به‬ ‫س��ود يوگس�لاوی در جام ‪ 1974‬و ديدار مجارستان و‬ ‫السالوادور در جام ‪ 1982‬که با نتيجه ‪ 10‬بر يک به سود‬ ‫مجارستان تمام شد‪.‬‬ ‫‪ ‬پرگل ترين مسابقه فينال‪ :‬ديدار دو تيم برزيل و سوئد‬ ‫در ج��ام ‪ 1958‬که با نتيجه ‪ 5‬بر ‪ 2‬به س��ود برزيل پايان‬ ‫يافت‪.‬ين��ال‪ :‬ديدار تيمهای برزيل و ايتاليا در جام ‪1994‬‬ ‫که در پايان وقت قانونی و وقت اضافی بدون گل پايان‬ ‫يافت‪ .‬نتيجه اين بازی در ضربات پنالتی ‪ 3‬بر ‪ 2‬به س��ود‬ ‫برزيل بود‪.‬‬

‫‪ ‬سريع ترين گل‪ :‬گل هاکان شوکور‪ ،‬مهاجم ترکيه به‬ ‫کره جنوبی در جريان ديدار رده بندی جام ‪ .2002‬اين‬ ‫گل در ثانيه يازدهم بازی به ثمر رسيد‪.‬‬ ‫‪ ‬بيش�ترين تعداد تيم ه�ا در بازيهای انتخاب�ی‪ 198 :‬تيم‬ ‫عضو فيفا ب��رای ورود به جام جهان��ی ‪ 2010‬آفریقای‬ ‫جنوبی در مرحله انتخابی حضور داشتند‪.‬‬ ‫‪ ‬خش�ن ترین دوره‪ 28 :‬کارت قرمز و ‪ 345‬کارت زرد‬ ‫در جام ‪.2006‬‬ ‫‪ ‬خشن ترین بازی‪ :‬دیدار هلند و پرتغال در جام ‪ 2006‬با‬ ‫‪ 4‬اخراجی و ‪ 16‬اخطاری‪.‬‬ ‫‪ ‬کمترين کارت قرمز‪ 1970 :‬مکزيک که هيچ بازيکنی‬ ‫اخراج نشد‪.‬‬ ‫‪ ‬پرحضور ترین بازیکن‪ :‬لوتار ماتئوس (آلمان) با حضور‬ ‫در پنج دوره و ‪ 25‬مسابقه‪.‬‬ ‫‪ ‬پر افتخارترین بازیکن‪ :‬پله که در سه جام ‪1964 ،1954‬‬ ‫و ‪ 1970‬با تیم ملی برزیل قهرمان شد‪.‬‬ ‫‪ ‬پرافتخارتري�ن مربی‪ :‬ويتوريو پوتس��و‪ ،‬مربی تيم ملی‬ ‫ايتاليا ک��ه دوبار در س��الهای ‪ 1934‬و ‪ 1938‬ايتاليا را به‬ ‫قهرمانیرساند‪.‬‬ ‫‪ ‬پرافتخارین بازیکن ‪ -‬مربی‪ :‬ماریو زاگالو در سال ‪1958‬‬ ‫و ‪ 1964‬به عنوان بازیکن و در سال ‪ 1970‬به عنوان مربی‬ ‫برزیل برنده چام جهانی شد‪ .‬فرانتس بکن باوئر هم در‬ ‫س��ال ‪ 1974‬به عنوان کاپیتان و در سال ‪ 1990‬به عنوان‬ ‫مربی همراه تیم آلمان قهرمان جام جهانی شد‪.‬‬ ‫‪ ‬امسال دونگا مربی برزیل و مارادونا مربی آرژانتین این‬ ‫شانس را دارند که نامشان به این فهرست اضافه شود‪.‬‬ ‫ش��عار تيم‌هاي حاضر در جام جهاني يکي از مس��ائلي‬ ‫اس��ت که بس��يار مورد توجه قرار مي‌گيرد چرا که به‬ ‫نوعي نمايانگر س��نت و فرهنگ يک کش��ور اس��ت‪.‬‬ ‫انتخاب شعار نشان دهنده ذوق و سليقه مسووالن يک‬ ‫کشور است‪ .‬در اين بين تعدادي از کشورها با عباراتي‬ ‫ساده و کوتاه بخوبي بار فرهنگي غني کشورشان را به‬ ‫رخ همگان کشيده‌اند و بعضي کشورها هم تنها به ذکر‬ ‫کلمات ياوه و بي‌معنا پرداخته‌اند‪.‬‬ ‫‪ ‬در ادامه شعار کشورهاي حاضر در جام جهاني ‪2010‬‬ ‫آفريقاي جنوبي و تفسير کوتاهي از آن آمده است‪.‬‬ ‫* الجزاي��ر‪ :‬س��تاره‌ها و ه�لال ماه يک ه��دف دارند‪،‬‬ ‫پيروزي‪ .‬تفسير‪ :‬ش��عار خوبي به نظر مي‌رسد‪ .‬عالوه بر‬ ‫اينکه منطبق با فرهنگ و دين رس��مي کش��ور الجزاير‬ ‫اس��ت که محرک خوب��ي هم براي موفقي��ت در جام‬ ‫جهاني به حساب مي‌آيد‪.‬‬ ‫* شيلي‪ :‬قرمز رنگ خوبي است که در قلب ما مي‌تپد‪.‬‬ ‫ش��يلي قهرمان اس��ت‪ .‬تفس��ير‪ :‬شعاري بس��يار عالي و‬ ‫تاثيرگذار است‪ .‬پرشور‪ ،‬احساساتي و خوش‌بينانه‬ ‫* غنا‪ :‬اميد قاره آفريقا‪ .‬تفسير‪ :‬ساده‌‪ ،‬واضح و گويا‬ ‫* هندوراس‪ :‬يک کش��ور‪ ،‬يک احساس‪ ،‬پنج ستاره‌ها‬ ‫در قلب ما هستند‪ .‬تفسير‪ :‬شعاري خوب و احساسي توام‬ ‫با الهام از پرچم کشور‬ ‫* ژاپن‪ :‬سامورايي هرگز نمي‌ميرد‪ .‬پيروزي از آن ماست‪.‬‬ ‫تفسير‪ :‬ش��عار تکان دهنده‌اي است‪ .‬مي‌توان با يک بار‬ ‫شنيدن آن ژاپني شد!‬ ‫* پاراگوئه‪ :‬شيرهاي گوراني در آفريقاي جنوبي غرش‬ ‫خواهند ک��رد‪ ،‬روح گوراني در کالبد پاراگوئه جاري‬ ‫است‪ .‬تفسير‪ :‬شعار بسيار واضح است‪ .‬نيازي به توضيح‬ ‫نيست‪.‬‬ ‫* ساحل عاج‪ :‬فيل‌ها بياييد براي پيروزي بجنگيم‪ .‬تفسير‪:‬‬ ‫تا حدي توهين‌آميز است اما اگر آن را به حساب ترجمه‬ ‫بگذاريم شعار خوبي است‪.‬‬

‫* انگلي��س‪ :‬با غرور و افتخار بازي کنيد مثل هميش��ه‪.‬‬ ‫تفسير‪ :‬اميدوارانه و مغرورانه و البته تا حدي اغراق‌آميز‬ ‫اما شعار قابل قبولي است‪.‬‬ ‫* فرانس��ه‪ :‬همه با هم به اميد روياي��ي ديگر در آبي‌ها‪.‬‬ ‫تفسير‪ :‬اين شعار تا حدي کليشه‌اي و ايده خاصي ندارد‪.‬‬ ‫* مکزيک‪ :‬زمان آن است که تيم تازه‌اي قهرمان شود‪.‬‬ ‫تفسير‪ :‬ايده بسيار جالبي است اما اختصاص به مکزيک‬ ‫ندارد بسياري از تيم‌ها تاکنون قهرمان نشده‌اند‪.‬‬ ‫* پرتغال‪ :‬يک رويا‪ ،‬يک هدف‪ ...‬پرتغال قهرمان‪ .‬تفسير‪:‬‬ ‫چيز جديدي نيست تنها نکته قافيه‌دار بودن شعار در زبان‬ ‫انگليسي است که با ترجمه به زبان‌هاي ديگر اين مزيت‬ ‫هم از بين مي‌رود‪.‬‬ ‫* صربس��تان‪ :‬با قلبتان بازي کنيد با لبخند پيش برويد‪.‬‬ ‫تفسير‪ :‬تلفيق جالبي از قلب و دهان است اما بار فرهنگي‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫* اسلواکي‪ :‬مستطيل سبز را به لرزه درآور‪ ،‬اي اسلواکي‪.‬‬ ‫تفسير‪ :‬شعاري حماسي و تحريک کننده است اما تکان‬ ‫دادن زمين چه معنايي مي‌تواند داشته باشد؟‬ ‫* کامرون‌‪ :‬شيرهاي رام شدني بازگشتند‪ .‬تفسير‪ :‬يادآور‬ ‫خاطرات خوش کامروني‌هاست اما معلوم نمي‌کند از‬ ‫کجابرگشته‌اند‪.‬‬ ‫* آرژانتي��ن‪ :‬آخرين قدم و افتخار‪ .‬تفس��ير‪ :‬پيش‌بيني‬ ‫مي‌شد شعار مسخره‌اي انتخاب کنند کوتاه بودن شعار‬ ‫هميشه خوب نيست در اين صورت شعار بدون کلمه از‬ ‫هر چيزي کوتاه‌تر است!‬ ‫* ايتاليا‪ :‬سرفراز در آسمان‌هاي آفريقا‪ .‬تفسير‪ :‬شايد براي‬ ‫جام جهاني ‪ 1930‬مناسب باشد هر هوادار فوتبال حداقل‬ ‫صد بار اين عبارت را شنيده است‪.‬‬ ‫* نيجريه‪ :‬با عقاب‌هاي اس��تثنايي و هواداران استثنايي‬ ‫متحد به ميدان خواهيم رفت‪ ..‬تفسير‪ :‬اگر اندکي ادامه‬ ‫پيدا مي‌کرد تبديل به يک رمان مي‌شد!‬ ‫* اسلووني‪ :‬با يازده مرد شجاع تا آخرين مرحله‪ .‬تفسير‪:‬‬ ‫در بازيکنان ايجاد انگيزه مي‌کند اما چندان تکان دهنده‬ ‫نيست‪.‬‬ ‫* اس��پانيا‪ :‬اميد مسير ما و پيروزي تقدير ماست‪ .‬تفسير‪:‬‬ ‫يادآور يکي از ديالوگ‌هاي معروف يک فيلم قديمي‬ ‫اسپانيايي اس��ت پس نمي‌تواند شعار خوبي باشد چند‬ ‫درصد هواداران اين فيلم را ديده‌اند؟‬ ‫* اروگوئه‪ :‬خورش��يد بر ما مي‌تاب��د‪ .‬اروگوئه به پيش‪.‬‬ ‫تفسير‪ :‬تابيدن خورشيد امتياز خاصي نيست‪ ،‬نه خورشيد‬ ‫و نه آفتاب نماد اين کشور نيست‪ .‬حال اينکه اين شعار از‬ ‫کجا پيدا شده است‪ ،‬جاي سوال است‪.‬‬ ‫* استراليا‪ :‬جرات روياپردازي‪ .‬استراليا به پيش‪ .‬تفسير‪ :‬با‬ ‫توجه به نمادهاي فرهنگي فراوان اين کشور انتظار شعار‬ ‫بهتري مي‌رفت ‪.‬‬ ‫* برزيل‪ :‬تمام برزيل اين جاس��ت!‪ .‬تفسير‪ :‬شعار جالبي‬ ‫اس��ت نمايانگر عالقه مردم اين کشور به فوتبال است‬ ‫اما اين پرسش مطرح مي‌ش��ود که تمام برزيل را کجا‬ ‫مي‌خواهند جاي دهند؟‬ ‫* دانمارک‪ :‬فقط يک تيم دانمارکي مي‌خواهيم و کلي‬ ‫آرزو‪ .‬تفس��ير‪ :‬تا حد زيادي ملي گرايانه است‪ ،‬آرزو و‬ ‫رويا هم در اکثر شعارها به چشم مي‌خورد‪.‬‬ ‫* آلم��ان‪ :‬پيش به س��وي جام‪ .‬تفس��ير‪ :‬اعتماد به نفس‬ ‫هميش��گي ژرمن‌ها را نشان مي‌دهد‪ .‬اما خيلي تکراري‬ ‫است‪.‬‬ ‫شما را دعوت میکنیم به دیدارهای باقی مانده‪، ‬امید است‬ ‫از این بازی‌ها لذت کافی را ببرید‪، ‬پس مراقب سالمتی‬ ‫خود باشد به همراه ورزش‪ .‬پیروز باشید‪.‬‬


‫‪37‬‬

‫‪37 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 959‬جمعه ‪ 28‬خرداد ‪1389‬‬

‫مسابقات فوتبال «خیریه رزای» و «ساکر فر هوپ» هفته گذشته‬ ‫با قهرمانی تیم شاهین به پایان رسید‬

‫رجزخوانی پله و مارادونا برای یکدیگر‬ ‫چه کسی بهترین بازیکن تاریخ فوتبال است‪ ،‬پله یا مارادونا؟ در این زمینه میان‬ ‫کارشناسان و فوتبال‌دوستان اتفاق نظر وجود ندارد و باب بحث و مناقشه همچنان باز‬ ‫است‪ .‬هر دو بازیکن نیز با اظهارت خود به این مناقشه دامن می‌زنند‪.‬‬

‫الگوی اخالقی‬ ‫یا نابغه‌ی تکنیکی؟‬

‫در این مسابقات ‪ 16‬تیم هفت نفره شرکت‬ ‫داشتند و کلیه عواید حاصل از بازی‌ها به‬ ‫«موسسه خیریه رازی» و «ساکر فر هوپ»‬ ‫اهدا شد‪ .‬مسابقات در چمن مصنوعی به‬ ‫صورت دوره‌ای در دو روز شنبه و یکشنبه‬ ‫با حضور تماشاچیان برگزار شد‪.‬‬ ‫تیم‌های «گل یخ» و «پرسپولیس»‬ ‫به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را‬ ‫کسب کردند‪.‬‬ ‫بازیکنان تیم شاهین به مربیگری حسین‬ ‫دلیری عبارت بودند از‪ :‬حسین دلیری‪،‬‬ ‫بابک شهبازی‪ ،‬شروین نبی‪ ،‬شهاب پزشک‪،‬‬ ‫سیامک هاشمی‪ ،‬آرش غریب و علی کشفیا‬ ‫عالقه‌مندان برای اطالع بیشتر و اهدای‬ ‫کمک به موسسه رازی و یا آگاهی از‬ ‫مسابقات بعدی می‌توانند به آدرس اینترنتی‬ ‫زیر مراجعه کنند‪razinetwork.org .‬‬ ‫هزینه این مسابقات به همت اسپانسرهای زیر تامین گردید‪:‬‬ ‫مجله پیوند‪ ،‬صرافی رویال‪،Enterpack ،‬‬ ‫انجمن خوشنویسان ایران‪،Adverbyte Media ،‬‬ ‫‪ Soccer Express‬و ‪Seed Electronics‬‬

‫طبق رده‌بن��دی بین‌المللی تاریخ و‬ ‫آمار فوتب��ال‪ ،‬پله «مروارید س��یاه»‬ ‫برزیل‪ ،‬بهترین بازیکن قرن بیس��تم‬ ‫است و پس از او به ترتیب‪ ،‬یوهان‬ ‫کرایف از هلند‪ ،‬فرانتس بکن‌باوئر‬ ‫از آلم��ان و آلفردو دی‌اس��تفانو از‬ ‫آرژانتی��ن ج��ای دارند‪ .‬ت��ازه پس‬ ‫از ای��ن چهار نفر اس��ت که دیه‌گو‬ ‫آرماندو مارادونا ستاره‌ی آرژانتینی‪،‬‬ ‫جایگاه پنجم را به خود اختصاص‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫کدام معیار برای گزینش؟‬

‫با این همه‪ ،‬بس��یاری از کارشناسان‬ ‫و فوتبال‌دوس��تان معتقدند که اگر‬ ‫تنه��ا معیار گزین��ش بازیکن برتر‪،‬‬ ‫توانایی‌ه��ای او در زمی��ن فوتب��ال‬ ‫می‌بود‪ ،‬می‌بایس��ت مارادونا را حتا‬ ‫باالتر از پله در جایگاه نخست این‬ ‫رده‌بندینشاند‪.‬‬ ‫واقعی��ت این اس��ت ک��ه نهادهای‬ ‫بین‌المللی ورزش فوتبال چون فیفا‪،‬‬ ‫در گزینش‌بهترین‌های این رشته‌ی‬ ‫ورزش��ی‪ ،‬افزون ب��ر خالقیت‌ها و‬ ‫توانایی‌ه��ای ف��ردی و تکنیک��ی‪،‬‬ ‫همواره ب��ه عوامل دیگ��ری چون‬ ‫رفتار و منش بازیکنان و نیز اخالق‬ ‫و روحیه‌ی ورزش��ی آنان نیز توجه‬ ‫دارند‪ .‬به باور آنان‪ ،‬یک ورزشکار‬ ‫واقع��ی باید با اخالق‪ ،‬درس��تکار‪،‬‬ ‫فروتن و برای همه‌ی ورزش‌دوستان‬ ‫الگو باشد‪.‬‬ ‫مارادونا به‌رغم توانایی‌های شگرف‬ ‫خ��ود در زمین بازی‪ ،‬در زمینه‌های‬ ‫یادش��ده از کاس��تی‌های چن��دی‬ ‫ی‬ ‫برخوردار بود‪ .‬ماجرای اس��تفاد ‌ه ‌‬ ‫او از مواد مخدر و داروهای نیروزا‪،‬‬ ‫بارها خبرساز و جنجال‌آفرین شد‪.‬‬ ‫حت��ا به او در زمینه‌ی ف��رار مالیاتی‬ ‫اتهاماتی وارد ش��د و کار به دادگاه‬ ‫کشید‪ .‬رویدادهای یادشده بی‌تردید‬ ‫بر س��یمای مارادونا ب��ه عنوان یک‬ ‫ورزشکار نمونه سایه افکنده است‪.‬‬ ‫ول��ی کمتر جای تردید اس��ت که‬ ‫او در زمی��ن ب��ازی ی��ک اعجوبه‬ ‫‌و نابغ��ه‌ی تمام عیار بود‪ .‬بس��یاری‬ ‫از کارشناس��ان معتقدن��د که هیچ‬ ‫بازیکنی در ط��ول تاریخ فوتبال از‬ ‫پویایی و تکنیک مارادونا برخوردار‬ ‫نبوده است‪ .‬س��ال‌ها پیش در یک‬ ‫نظرس��نجی عمومی نیز مارادونا از‬ ‫سوی فوتبال‌دوستان جهان به عنوان‬ ‫بهترینبازیکنتاریخفوتبالانتخاب‬ ‫شد‪.‬‬

‫از زمانی که مارادونا به گزینش پله‬ ‫بهعنوانبهترینبازیکنتاریخفوتبال‬ ‫اعتراض کرده و خود را شایسته‌ی‬ ‫این عنوان نامیده‪ ،‬سال‌هاس��ت که‬ ‫رجزخوان��ی می��ان او و س��تاره‌ی‬ ‫برزیلی در بیرون از زمین بازی و از‬ ‫طریق رسانه‌ها جریان دارد‪.‬‬ ‫یک‌بار پله در انتقاد از مارادونا گفته‬ ‫بود‪« :‬مارادونا الگوی بدی است‪ .‬او‬ ‫یک بازیکن عالی بود‪ ،‬ولی متاسفانه‬ ‫همه‌ی دنیا شاهد بود که با زندگی‬ ‫خود چه کرد»‪.‬‬ ‫این انتقادهای اخالقی پله به مارادونا‬ ‫با واکنش‌های منفی هم روبرو شد‪.‬‬ ‫بس��یاری پله را سرزنش کردند که‬ ‫خود او هم ب��رای پول در تبلیغات‬ ‫مبتذل و از جمل��ه برای قرص‌های‬ ‫افزایش‌دهنده‌ی توان جنسی مانند‬ ‫«ویاگرا» ش��رکت کرده اس��ت و‬ ‫فعالیت‌هایش برای وارد ش��دن به‬ ‫دنی��ای سیاس��ت هم ناموف��ق بوده‬ ‫است‪.‬‬

‫ب��ه هر حال مس��ابقات جام جهانی‬ ‫فوتب��ال در آفریق��ای جنوب��ی‪ ،‬به‬ ‫پهن��ه‌ی ت��ازه‌ای ب��رای باالگرفتن‬ ‫ای��ن رجزخوانی‌ه��ا تبدیل ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬مارادونا که در این دوره از‬ ‫مس��ابقات‪ ،‬به عنوان س��رمربی تیم‬ ‫ملی فوتبال آرژانتین حضور دارد‪،‬‬ ‫تردید پل��ه را درباره‌ی توانایی‌های‬ ‫کشور میزبان برای برگزاری موفق‬ ‫مسابقات به شدت نکوهش کرد‪.‬‬ ‫در مقابل پله نیز به رسانه‌های برزیلی‬ ‫گفت‪« :‬نمی‌دانم چرا مارادونا مرتب‬ ‫درباره‌ی من ح��رف می‌زند‪ .‬حتما‬ ‫مرا خیلی دوست دارد»‪ .‬به گفته‌ی‬ ‫پل��ه‪« :‬مارادونا فقط ب��ه این دلیل به‬ ‫آفریقای جنوبی آمده است‪ ،‬چون‬ ‫به پول و شغل احتیاج دارد»‪.‬‬ ‫مارادونا از زمانی که در سال ‪۱۹۹۸‬‬ ‫سرمربیگریتیمملیفوتبالآرژانتین‬ ‫را برعهده گرفته است‪ ،‬توانسته این‬ ‫موقعیت را حفظ کند‪ .‬تیم آرژانتین‬ ‫به‌رغم برخی ناکامی‌ها در بازی‌های‬ ‫مقدماتی‪ ،‬س��رانجام به جام جهانی‬

‫راه یافت‪ .‬فوتبال‌دوستان آرژانتینی‬ ‫مارادونا را می‌پرستند‪ .‬ولی پله معتقد‬ ‫است که مسئوالن ورزش آرژانتین‪،‬‬ ‫با انتخاب مارادونا‪ ،‬خطای بزرگی‬ ‫مرتکب شده‌اند‪ ،‬چون او تجربه‌ی‬ ‫کافی برای مربیگری ندارد‪.‬‬ ‫با این سخنان‪ ،‬رجزخوانی‌ها و چشم‬ ‫و هم‌چشمی‌های دو ستاره‌ی پیشین‬ ‫فوتبال وارد مرحله‌ی تازه‌ای ش��د‪.‬‬ ‫مارادونا پ��س از اظهارات اخیر پله‬ ‫گفت‪« :‬واقعیت این اس��ت که پله‬ ‫در ی��ک نظرس��نجی عمومی پس‬ ‫از من در جای��گاه دوم قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند‬ ‫چنین افتخاری را از من پس بگیرد‪.‬‬ ‫پله حتا در نظرس��نجی در کش��ور‬ ‫خود‪ ،‬برزیل‪ ،‬برای انتخاب بهترین‬ ‫ورزش��کار هم پس از آیاتون س��نا‬ ‫(قهرمان اتومبیلرانی فرمول یک) به‬ ‫مقام دوم رسید‪ .‬او باید تالش کند‬ ‫که جایگاه ابدی دوم خود را بهبود‬ ‫بخشد»‪.‬‬ ‫مدتی پیش پل��ه در گفت‌وگویی‬ ‫رسمی با فیفا در تحقیر مارادونا گفته‬ ‫ب��ود‪« :‬مارادونا تنه��ا گل مهم عمر‬ ‫خ��ود با ضربه‌ی س��ر را‪ ،‬در واقع با‬ ‫دست به ثمر رسانده است»‪ .‬اشاره‌ی‬ ‫پله به گل مارادونا در بازی تاریخی‬ ‫میان آرژانتین در مقابل انگلستان در‬ ‫جام جهانی سال ‪ ۱۹۸۶‬بود‪ .‬مارادونا‬ ‫پس از آن بازی در برابر این پرسش‬ ‫روزنامه‌ن��گاران که آیا گل خود را‬ ‫با دس��ت به ثمر رسانده یا نه‪ ،‬پاسخ‬ ‫داد‪« :‬این گل با دس��ت خدا به ثمر‬ ‫رسید»‪.‬‬ ‫پل��ه بازیکنی بود که ب��ا ضربه‌های‬ ‫سر نیز گل‌های زیبایی در جام‌های‬ ‫جهان��ی به ثمر رس��انید‪ .‬او در عین‬ ‫حال با هر دو پا قدرت ش��وت‌زنی‬ ‫داشت‪.‬مارادوناازچنینتوانایی‌هایی‬ ‫بهره‌مند نبود‪ .‬او بازیکنی چپ‌پا بود‬ ‫که به دلیل قد کوتاه قدرت سرزنی‬ ‫چندانی نداش��ت‪ .‬ولی با همان پای‬ ‫چ��پ در میدان‌ه��ای فوتبال همه‬ ‫را ج��ادو می‌ک��رد و صحنه‌‌های��ی‬ ‫می‌آفرید که جاودان خواهند ماند‪.‬‬ ‫هر چه هس��ت‪ ،‬دوستداران ورزش‬ ‫فوتبال آرزو می‌کنند که ایکاش این‬ ‫رویای دست‌نیافتنی متحقق می‌شد‬ ‫که دو ستاره‌ی پیشین فوتبال‪ ،‬جنگ‬ ‫لفظی خ��ود را به ص��ورت دوئلی‬ ‫واقع��ی به میدان چمن س��بز منتقل‬ ‫کنند تا شاید بتوان درباره‌ی برتری‬ ‫یکی بر دیگری داوری کرد‪.‬‬


‫‪38‬‬

‫‪38 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 959‬جمعه ‪ 28‬خرداد ‪1389‬‬

‫‪ 10‬روش بين‌المللي‬ ‫الغر شدن‬

‫كوفته مرغ‬

‫همه آن هايي كه اضافه وزن دارند‬ ‫و به س�لامت خودشان اهميت مي‬ ‫‌دهند؛ احتماال با يك قصه پُرغصه‬ ‫دس��ت به‌گريبان هس��تند‪ :‬رژيمي‬ ‫براي كاه��ش وزن! اگر اين قصه‪،‬‬ ‫غصه شما هم هس��ت؛ بد نيست با‬ ‫اين مطلب‪ ،‬همراه ش��ويد و س��ري‬ ‫بزنيد به گوشه و كنار دنيا تا ببينيد در‬ ‫كش��ورهاي ‪ 10‬گانه‌اي كه در اين‬ ‫مقاله به آن ها اشاره شده‪ ،‬استفاده از‬ ‫ش هايي براي كاهش وزن‪،‬‬ ‫چه رو ‌‬ ‫شايع‌تر است‪.‬‬ ‫ي ها چاي و د ‌م كرده‬ ‫آفريقاي ‌‬ ‫گياهان را مي‌نوشند‬

‫مواد الزم‪:‬‬ ‫مرغ پخته چرخ شده نرم‪ 2‬پيمانه‬ ‫كره‪ 100‬گرم‬ ‫نان خشك كوبيدهيك پيمانه‬ ‫تخم مرغ‪ 2‬عدد‬ ‫زرده تخم مرغ‪ 2‬عدد‬ ‫آب مرغ‪ 2‬تا ‪ 3‬پيمانه‬ ‫نمك و فلفل به مقدار كافي‬ ‫طرز تهيه‪:‬‬ ‫مرغ چرخ ش��ده را با نان خش��ك كوبيده و نرم مخلوط مي كنيم‪،‬بعد‬ ‫كره را آب مي كنيم و تخم مرغها را يكي يكي در كره آب شده مي‬ ‫ريزي��م و خوب بهم مي زنيم و زرده هاي تخم مرغ را اضافه مي كنيم‬ ‫و كم��ي نمك و فلفل مي زنيم و مخلوط مرغ و آرد را در مايه مزبور‬ ‫مي ريزيم و خوب بهم مي زنيم‪.‬مايه بايد بشكل خمير سفتي كه بدست‬ ‫نچسبد دربيايد‪ .‬آب گوشت يا آب ساده را در ظرفي مي ريزيم و روي‬ ‫آتش مي گذاريم و كمي نمك مي زنيم و مي گذاريم جوش بيايد‪.‬بعد‬ ‫از مايه گلوله هايي به اندازه يك تخم مرغ برمي داريم و با دست بشكل‬ ‫تخم مرغ بيضي درست مي كنيم و داخل آب مي اندازيم‪،‬اگر مايه در‬ ‫آب وا رفت يك زرده تخم مرغ به مايه اضافه مي كنيم و تمام مايه را به‬ ‫همين شكل آماده مي سازيم و در آب مي جوشانيم بطوريكه مغز آن‬ ‫پخته شود‪.‬بعد با چنگال كوفته ها را از داخل آب بيرون مي آوريم و در‬ ‫صافي مي چينيم تا آب آن برود‪.‬‬ ‫مواد الزم براي تزئين كوفته‪:‬‬

‫نان تست شده ‪ 12‬قطعه‬ ‫سس گوجه فرنگي يا سس سفيد يك پيمانه‬ ‫زبان پخته شده خرد شده گوساله يك عدد‬ ‫قارچ خرد شده سرخ شده ‪ 4‬تا ‪ 5‬قاشق سوپخوري‬ ‫طرز تهيه‪:‬‬

‫نانهاي تست شده را ته ديس مي چينيم و كوفته ها را روي نانها قرار مي‬ ‫دهيم و سس را روي كوفته ها مي دهيم و زبان و قارچ خرد شده را با‬ ‫كمي جعفري خرد شده روي آن مي پاشيم‪.‬بدون زبان هم ممكن است‬ ‫كوفته را فقط با قارچ و نان تست شده كوچك تزئين نمود‪.‬نكته قابل‬ ‫توجه آب كوفته را بعد از پخته ش��دن با سس مي جوشانيم كمي كه‬ ‫غليظ شد مصرف مي نمائيم‪.‬‬

‫اهالي آفريقاي جنوبي عالقه فراواني‬ ‫به نوش��يدن چاي‪ ،‬چاي س��بز‪ ،‬د ‌م‬ ‫كرده انواع گياهان و نوعي چاي به‬ ‫نام « روي‌ب��اس « دارند‪ .‬آن ها اين‬ ‫نوشيدني‌ها را معموال بدون شيرين‬ ‫‌كننده‌هاي مصنوعي مي‌نوشند و با‬ ‫اين كار كمترين كالري را نسبت به‬ ‫نوشيدن قهوه شيرين يا چاي همراه‬ ‫با قند و ش��كر درياف��ت مي‌كنند‪.‬‬ ‫آفريقايي‌ها به خوبي مي‌دانند كه‬ ‫در مواجهه با اس��ترس بايد يك د ‌م‬ ‫كرده گياه��ي بخورند‪ ،‬ن��ه مقدار‬ ‫زيادي خوراك��ي پُركالري‪ .‬آن ها‬ ‫همچنين هميش��ه به پيام گرسنگي‬ ‫مغزش��ان توجه نمي‌كنند و اعتقاد‬ ‫دارند كه اكثر اوقات پيام گرسنگي‬ ‫در اثر كمبود آب بدن از سوي مغز‬ ‫صادر مي‌ش��ود؛ بنابراي��ن به جاي‬ ‫غذا خوردن‪ ،‬يك ليوان چاي يا دم‬ ‫ي نوشند‪.‬‬ ‫‌كرده گياهان را م ‌‬ ‫فرانسوي‌ها پشت ميز شام‬ ‫مي‌نشينند و با هم گپ مي‌زنند‬

‫فرانسوي‌ها به دور هم بودن اعضاي‬ ‫خانواده براي صرف ش��ام‪ ،‬اهميت‬ ‫زي��ادي م��ي‌دهن��د‪ 92 .‬درصد از‬ ‫خانواده‌هاي فرانسوي در كنار هم‬ ‫ي خورند و اين آمار‪ ،‬در مقابل‬ ‫شام م ‌‬ ‫‪ 28‬درصد خانواد ‌ه هاي آمريكايي‬ ‫كه هنگام صرف غذا دور هم جمع‬ ‫مي‌شوند‪ ،‬بس��يار چش ‌م گير است‪.‬‬

‫فرد پسكاتور‪ ،‬متخصص تغذيه مي‬ ‫‌گويد‪ « :‬دور هم غذا خوردن يكي‬ ‫از مه ‌م ترين اتف��اق‌هاي روزانه در‬ ‫ي شود افراد‬ ‫فرانسه است كه سبب م ‌‬ ‫هنگام صرف غ��ذا حوادثي را كه‬ ‫طي روز براي‌شان رخ داده تعريف‬ ‫كنند و منحرف ش��دن ذهن از غذا‬ ‫خوردن باعث ايجاد وقفه در صرف‬ ‫غذا ش��ده و آهسته‌تر غذا خوردن‬ ‫س��بب كاهش حجم غذا و زودتر‬ ‫سير شدن مي‌شود‪».‬‬ ‫ل‬ ‫ي ها يك عصرانه مفص ‌‬ ‫مكزيك ‌‬ ‫ي خورند و يك شام سبك‬ ‫م ‌‬

‫معموال در همه جاي دنيا‪ ،‬سه وعده‬ ‫اصلي غذا ش��امل صبحانه‪ ،‬ناهار و‬ ‫شام اس��ت اما مكزيكي‌ها به جاي‬ ‫ش��ام‪ ،‬يك عصرانه مفصل حدود‬ ‫ي خورند‪ .‬آن‬ ‫ساعت ‪ 4‬بعدازظهر م ‌‬ ‫ها اعتقاد دارند كه خوردن عصرانه‬ ‫كامل باعث اجتناب آن ها از صرف‬ ‫ي شود يا شام آن ها را‬ ‫وعده شام م ‌‬ ‫بسيار س��بك مي‌كند و در نتيجه‪،‬‬ ‫گرسنگي هنگام صبح به سراغ‌شان‬ ‫مي‌آيد و آن ها را مجبور به خوردن‬ ‫ي‬ ‫ي��ك صبحانه كام��ل و مغذي م ‌‬ ‫ي گويند كالري‬ ‫كند‪ .‬مكزيكي‌ها م ‌‬ ‫روزانه كسب شده از طريق صبحانه‪،‬‬ ‫ناهار و عصرانه تا شب هنگام و وقت‬ ‫خواب مي‌س��وزد و اين طوري آن‬ ‫ها ديگر با مشكالت چاقي و اضافه‬ ‫وزن روبه‌رو نمي‌شوند‪.‬‬ ‫سوييسي‌ها روزانه يك ظرف‬ ‫ميوزلي مي‌خورند‬

‫‌تري سير بماند‪ .‬اگر قصد داريد كه‬ ‫شما هم اين صبحانه مغذي و خوش‬ ‫‌مزه را در منزل تهيه و صرف كنيد‪،‬‬ ‫هرگز بيشتر از ‪ 14‬گرم شكر به آن‬ ‫اضافهنكنيد‪.‬‬

‫چاق نش��دن مردم تايلند دانس��ت‪.‬‬ ‫فلفل باعث افزايش سوخت و ساز‬ ‫ي شود و غذاهاي پُرادويه‬ ‫در بدن م ‌‬ ‫سبب مي‌شوند تا فرد آهسته‌تر غذا‬ ‫بخورد و در نتيجه زودتر احس��اس‬ ‫سيري كند‪ ،‬بنابراين درست كردن‬ ‫غذاه��اي پُرادويه مي‌تواند راه كار‬ ‫مناسبي براي الغر شدن به حساب‬ ‫آيد‪.‬‬

‫‪ 75‬درص��د از آلمان��ي‌ه��ا بدون‬ ‫ي‬ ‫خوردن صبحانه از خانه خارج نم ‌‬ ‫ش��وند‪ .‬اين طور هم نيست كه هر‬ ‫روز تخ ‌م مرغ نيمرو بخورند و كلي‬ ‫ي‬ ‫چربي و كالري به درون رگ‌ها ‌‬ ‫شان بفرستند‪ .‬آن ها كمي زودتر از‬ ‫ي خيزند‪ .‬يك ليوان آب‬ ‫خواب برم ‌‬ ‫ميوه طبيعي و ت��ازه مي‌گيرند و به‬ ‫همراه مقداري نان سبوس‌دار آن را‬ ‫ميل مي‌كنند‪ .‬شايد تصور خيلي از‬ ‫افراد باشد كه با حذف يك وعده‬ ‫غذاي��ي مانند صبحانه م��ي‌توانند‬ ‫س��ريع‌تر و راحت‌تر الغر ش��وند‬ ‫اما اعتقاد پژوهشگران انگليسي اين‬ ‫است كه نخوردن صبحانه و گرسنه‬ ‫ماندن س��بب تحريك افراد نسبت‬ ‫به خوردن خوراكي‌هاي پُركالري‬ ‫ي شود‪ .‬حذف‬ ‫قبل از وعده ناهار م ‌‬ ‫اين وعده غذايي مس��اوي اس��ت‬ ‫ب��ا نخوردن م��واد غذاي��ي مفيد و‬ ‫مصرف خوراكي‌هاي پُركالري و‬ ‫ق كننده‪.‬‬ ‫چا ‌‬

‫ي ها نان و حبوبات‬ ‫برزيل ‌‬ ‫مي‌خورند‬

‫ي ها صبحانه را‬ ‫آلمان ‌‬ ‫جدي مي‌‌گيرند‬

‫ي ها غذاهاي خانگي‬ ‫لهستان ‌‬ ‫را جايگزين غذاهاي‬ ‫رستوراني مي‌كنند‬

‫تنها ‪ 5‬درصد از لهس��تاني‌ها وقت‬ ‫خ��ود را ص��رف غذا خ��وردن در‬ ‫ي كنن��د‪ .‬مردم‬ ‫بي��رون از من��زل م ‌‬ ‫لهس��تان به خوبي دريافت�� ‌ه اند كه‬ ‫مصرف نك��ردن غذاهاي خانگي‬ ‫يعن��ي خوردن هر چه كمتر از مواد‬ ‫غذايي سالم و استفاده هر چه بيشتر از‬ ‫غذاهاي چرب و پُركالري رستورا ‌ن‬ ‫ه��ا و در نتيجه‪ ،‬چاقي هاي بيش از‬ ‫ي ها اين است‬ ‫اندازه‪ .‬اعتقاد لهستان ‌‬ ‫كه با تهيه غذاهاي خانگي عالوه بر‬ ‫سالمت‪ ،‬مي‌توان پول بيشتري هم‬ ‫ذخيره كرد‪.‬‬

‫ميوزل��ي تركيبي از جوي دوس��ر‬ ‫ب��وداده و يك ن��وع ميوه(معموال‬ ‫سيب) است‪ ،‬به عالوه كمي از انواع‬ ‫مغزها و كشمش‪ .‬سوييسي‌ها يك‬ ‫ظرف از اي��ن معجون را هر روز به‬ ‫ي ها غذاهاي تند‬ ‫تايلند ‌‬ ‫و ُپرادويه مي‌خورند‬ ‫عن��وان صبحانه ص��رف مي‌كنند‬ ‫تا به س��الم‌تر ماندن و كنترل وزن‬ ‫‌ش��ان كمك كنند‪ .‬فيبر موجود در غذاه��اي تايلندي مانن��د غذاهاي‬ ‫ميوزلي باعث مي‌شود كه اين غذا هندي از جمل��ه تندترين و پُرادويه‬ ‫به آهس��تگي در بدن هضم شود و ‌ترين غذاهاي دنيا هس��تند و همين‬ ‫در نتيجه فرد ب��راي مدت طوالني موض��وع را مي‌توان علت��ي براي‬

‫يكي از عادات مردم برزيل اين است‬ ‫كه به همراه تمام وعد ‌ه هاي غذايي‬ ‫‌شان مقداري نان ميل كنند‪ .‬نان جزو‬ ‫منابع غذايي كربوهيدرات‌ها بوده و‬ ‫به علت دير هضم ش��دن سبب مي‬ ‫ي تري‬ ‫‌شود كه فرد به مدت طوالن ‌‬ ‫سير بماند‪ .‬همچنين مصرف مقدار‬ ‫كم��ي از اي��ن ماده غذايي س��بب‬ ‫زودتر سير شدن افراد هم مي‌شود و‬ ‫تحقيقات جديد هم ثابت كرده‌اند‬ ‫ك��ه ‪ 14‬درصد از افرادي كه همراه‬ ‫ي شان مقداري نان يا حبوبات‬ ‫غذا ‌‬ ‫مي‌خورند در مقايس��ه با س��ايرين‬ ‫كمتر به چاق��ي و اضافه وزن مبتال‬ ‫مي‌شوند‪.‬‬ ‫چ هاي‬ ‫انگليسي‌ها ساندوي ‌‬ ‫ي خورند‬ ‫كوچك م ‌‬

‫يكي از رازه��اي الغر بودن اغلب‬ ‫ي ها اين اس��ت كه آن ها‬ ‫انگليس�� ‌‬ ‫هميشه وقتي به رستوران مي‌روند‪،‬‬ ‫كوچك‌تري��ن و ك ‌م كالري‌ترين‬ ‫س��اندويچ را س��فارش مي‌دهند‪.‬‬ ‫ساندويچ‌هاي چنداليه به همراه پنير‬ ‫و ُس��س اضافه‪ ،‬جايي در فهرست‬ ‫خوراكي اغلب انگليسي‌ها ندارد‪.‬‬ ‫ي ها در تعطيالت‬ ‫نروژ ‌‬ ‫ورزش مي‌كنند‬

‫اين يك ُسنت ريش��ه‌دار و عادت‬ ‫قديمي در بين نروژي‌ها اس��ت كه‬ ‫تمام روزه��اي تعطيل كل اعضاي‬ ‫خان��واده از پي��ر و ج��وان در كنار‬ ‫يكديگر جمع مي‌شوند و با هم از‬ ‫خانه بيرون مي‌زنند و تمام روزشان‬ ‫ت هاي ورزشي مختلف از‬ ‫را با فعالي ‌‬ ‫پياده‌روي گرفته تا فوتبال‪ ،‬هاكي و‬ ‫ي كنند‪ .‬درست برعكس‬ ‫اسكي پُر م ‌‬ ‫آمريكايي‌ها كه ترجيح مي‌دهند‬ ‫روزهاي تعطيل جل��وي تلويزيون‬ ‫لم بدهند و فوتبال تماشا كنند و هل ‌ه‬ ‫هولهبخورند‪.‬‬

‫رژيم غذايي مديترانه‌اي‌‪ ،‬سالمت بيماران قلبي را تضمين مي‌كند‬ ‫محققان علوم پزش��كي در يونان اعالم كردند‬ ‫استفاده از رژيم غذايي مديترانه اي در مبتاليان‬ ‫به بيماري قلبي ‪ ،‬به سالمت آنان كمك مي كند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگ��زاري رويترز از نيويورك ‪،‬‬ ‫بر اس��اس اعالم دكتر كريس��تينا كريسوهو و‬ ‫همكارانش در دانشگاه آتن اعالم كردند اين‬ ‫الگوي غذايي ‪ ،‬قادر است سالمت را به بيماران‬ ‫قلبي بازگردان��د‪ .‬رژيم مديترانه اي يك رژيم‬ ‫مشخص و ثابت نيست‪.‬‬ ‫نحوه پخت غذا در كشورهاي مديترانه اي مثل‬ ‫يونان‪ ،‬ايتاليا‪ ،‬اس��پانيا‪ ،‬جنوب فرانسه‪ ،‬تركيه و‬ ‫تونس متفاوت است‪ ،‬ولي به طور كلي غذاي‬

‫روزانه آنها بر اس��اس ‪ - :‬غ�لات ( عموماً نان‪،‬‬ ‫ماكاروني‪ ،‬برنج و گندم پرك ش��ده ) ‪ -‬ميوه‬ ‫تازه و خش��ك شده ‪ -‬س��بزيجات و غالت ‪-‬‬ ‫روغن زيتون ‪ -‬س��ير و ديگ��ر ادويه ها و طعم‬ ‫دهن��ده هاي گياهي ‪ -‬دانه ها ‪ -‬ماهي و س��اير‬ ‫غذاهاي دريايي اكثر مواد غذايي بصورت تازه‬ ‫خريداري و تهيه مي شوند‪.‬‬ ‫مصرف محصوالت لبن��ي تخميري مثل پنير‬ ‫و ماس��ت باالست‪ ،‬ولي ش��ير و كره به مقدار‬ ‫كمتري مصرف مي شود‪ .‬مصرف گوشت نيز‬ ‫كم اس��ت‪ .‬شيريني جات نيز در مواقع خاصي‬ ‫مصرف مي‌ش��وند‪ .‬اين برنام��ه غذايي حاوي‬

‫مقدار كمي چربي اشباع و چربي غير اشباع با‬ ‫چند باند مضاعف ( ‪ ) PUFA‬است‪ ،‬زيرا عمده‬ ‫چربي آن از روغ��ن زيتون و دانه هاي روغني‬ ‫تامين مي‌شود كه عمدتاً حاوي روغن هاي غير‬ ‫اش��باع با يك باند مضاعف هستند‪ .‬ميزان كم‬ ‫چربي اش��باع در رژيم مديترانه اي‪ ،‬مهمترين‬ ‫نقطه قوت و مثبت آن است‪.‬‬ ‫مردم نواحي مديترانه سالهاست كه از مصرف‬ ‫اين برنامه غذايي لذت م��ي برند و اكنون اين‬ ‫گونه غذاها براي تمام مردم دنيا قابل دسترسي‬ ‫و اجراست و كسب سالمتي حاصل اجراي اين‬ ‫برنامه است‪.‬‬


‫‪39‬‬

‫‪39 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 959‬جمعه ‪ 28‬خرداد ‪1389‬‬

‫پوكي استخوان با شما چه مي كند؟‬ ‫است باعث زمين خوردن شما شوند‬ ‫كنترلكنيد‪.‬‬ ‫اتاق ها را كامال روشن نگه داريد و‬ ‫در محيط حمام با نصب دستگيره به‬ ‫ديوارها به حفظ تعادل خود كمك‬ ‫كنيد و مطمئن شويد كه به راحتي‬ ‫مي توانيد از تخت پايين آييد‪.‬‬ ‫* درد را تحت كنترل قرار دهيد‪ .‬در‬ ‫مورد راه هاي كنترل درد با پزشك‬ ‫صحبت كنيد‪ .‬هرگز دردهاي مزمن‬ ‫را نادي��ده نگيريد‪ .‬چن��ان چه اين‬ ‫دردها درمان نشده باقي بمانند‪ ،‬مي‬ ‫تواند تحرك شما را محدود كرده‬ ‫و باعث درد بيشتر شوند‪.‬‬ ‫شكستگي ها بيش��ترين عارضه ي‬ ‫جدي و مكرر استئوپروز هستند كه‬ ‫اغلب در ناحيه لگن و ستون فقرات‬ ‫كه وزن بدن را تحمل مي كنند رخ‬ ‫ميدهند‪ .‬شكستگي هاي لگن بيشتر‬ ‫به دنبال يك زمين خوردن يا افتادن‬ ‫رخ مي دهند‪.‬‬ ‫اگر چه بيش��تر م��ردم درمان هاي‬ ‫جراحي پزشكي را به خوبي انجام‬ ‫مي دهند اما شكس��تگي هاي لگن‬ ‫در اثر ناتواني و حتي مرگ به ويژه‬ ‫در افراد مُسن تر‪ ،‬از عوارض بعد از‬ ‫جراحيهستند‪.‬‬ ‫شكستگي ناحيه كمر در اثر افتادن‬ ‫نگذاريد استخوان هاي تان‬ ‫نيز متداول مي باشد‪.‬‬ ‫پوك شود‬ ‫در برخي موارد‪ ،‬شكستگي ستون‬ ‫فقرات حتي بدون افتادن و يا آسيب‬ ‫چنان چه به استئوپروز مبتال هستيد‪،‬‬ ‫فيزيكي مشخص رخ مي دهد‪.‬‬ ‫اس��تخوان هاي پش��ت( مه��ره ها) اين پيش��نهادات ب��ه خفيف كردن‬ ‫ممكن اس��ت چنان ضعيف شوند عالئم بيماري و حفظ اس��تقالل و‬ ‫كه شروع به فرو ريختن كنند‪ .‬فشار عدم وابس��تگي تان كمك خواهد‬ ‫شكس��تگي ها مي تواند باعث درد كرد‪:‬‬ ‫شديدي گردد كه نياز به يك دوره * وضعيت اندام��ي خوب خود را‬ ‫حفظ كنيد‪ .‬وضعيت خوب‪ ،‬كه به‬ ‫ترميم طوالني دارد‪.‬‬ ‫چنان چه شكستگي هاي اين چنيني صورت س��ر و چانه به سمت باال‪،‬‬ ‫زيادي داشته باشيد‪ ،‬ممكن است به شانه ها عقب‪ ،‬كمر صاف و قوس‬ ‫مرور به علت خميده ش��دن دچار ستون مهره ها كم‪ ،‬تعريف مي شود‬ ‫كمك مي كند تا فشار كمتري در‬ ‫كوتاهي قد شويد‪.‬‬ ‫ناحيه ستون فقرات داشته باشيد‪.‬‬ ‫زماني كه نشسته ايد يا رانندگي مي‬ ‫چه زماني به پزشك‬ ‫مراجعهكنيد؟‬ ‫كنيد‪ ،‬يك پارچه لوله شده را پشت‬ ‫خود قرار دهيد‪.‬‬ ‫از آن جايي كه استئوپروز به ندرت هنگامانجامكارهايدستييامطالعه‬ ‫تا مراحل پيش��رفته عالمت يا نشانه كردن هرگز خم نشويد‪.‬‬ ‫اي دارد‪ ،‬متخصصي��ن در ش��رايط براي بلند كردن اجس��ام روي زانو‬ ‫زير آزمايش چگالي استخواني را خم ش��ويد نه كمر و پش��ت تان را‬ ‫توصيه كرده اند‪:‬‬ ‫صاف نگه داريد‪.‬‬ ‫* زنان باالي ‪ 65‬سال و مردان باالي‬ ‫‪ 70‬سال‪ ،‬صرف نظر از فاكتور هاي * از افتادن جلوگيري كنيد‪.‬كفش‬ ‫خطر‬ ‫هاي پاش��نه كوتاه ب��ا كف غيرليز‬ ‫* زن��ان بعد از يائس��گي با حداقل بپوشيد و خانه خود را از نظر سطوح‬ ‫يك فاكتور خطر استئوپروز‬ ‫فرش شده‪ ،‬ليز و لغزنده كه ممكن‬ ‫* مردان بين ‪ 50‬تا ‪ 70‬سال با حداقل‬ ‫يك فاكتور خطر استئوپروز‬ ‫* س��نين باالي ‪ 50‬س��ال با س��ابقه‬ ‫شكستگياستخوان‬ ‫* دريافت داروهايي مثل پردنيزون‪،‬‬ ‫داروه��اي بازدارن��ده آرومات��از و‬ ‫داروهاي ض��د حمله عصبي كه با‬ ‫استئوپروز ارتباط دارند‪.‬‬ ‫* زنان بعد از يائسگي كه به تازگي‬ ‫درمان هاي هورموني را قطع كرده‬ ‫اند‪.‬‬ ‫* زنان��ي كه با يائس��گي زودرس‬ ‫مواجههستند‪.‬‬

‫پيشگيري‬ ‫س��ه فاكت��ور مه��م ب��راي اين كه‬ ‫سالمت اس��تخوان هاي خود را در‬ ‫ط��ول زندگي حفظ كنيد ش��امل‬ ‫موارد زير است‪:‬‬ ‫* مقدار كافي كلسيم‬ ‫* مقدار كافي ويتامين ‪D‬‬ ‫* فعاليت بدني منظم‬ ‫كلسيم‬ ‫مقدار كلسيم مورد نياز براي حفظ‬ ‫سالمتي در طول دوره زندگي متغير‬ ‫اس��ت‪ .‬متخصصين علوم پزشكي‬ ‫دريافت روزانه اين مقادير كلسيم از‬ ‫غذا و مكمل را توصيه كرده است‪:‬‬ ‫تا يك سالگي‪ 210‬تا ‪ 270‬ميليگرم‬ ‫‪ 1‬تا ‪ 3‬سالگي ‪ 500‬ميلي گرم‬ ‫‪ 4‬تا ‪ 8‬سالگي ‪ 800‬ميلي گرم‬ ‫‪ 9‬تا ‪ 18‬سالگي ‪ 1300‬ميلي گرم‬ ‫‪ 19‬تا ‪ 50‬سالگي ‪ 1000‬ميلي گرم‬ ‫‪ 51‬سال و بيشتر ‪ 1200‬ميلي گرم‬ ‫اصليترينمنابعكلسيممحصوالت‬ ‫لبني هس��تند اما تنها منابع آن نمي‬ ‫باشند‪ .‬بادام‪ ،‬بروكلي‪ ،‬اسفناج‪ ،‬كلم‬ ‫پخته‪ ،‬كنسرو سالمون با استخوان‪،‬‬ ‫ساردين و محصوالت سويا نيز غني‬ ‫از كلسيم هستند‪.‬‬ ‫اگر كلس��يم كاف��ي از طريق رژيم‬ ‫غذايي دريافت نمي كنيد‪ ،‬از مكمل‬ ‫هاي كلسيم استفاده كنيد‪.‬‬ ‫متخصصينهمچنينتوصيهمي‌كنند‬ ‫كه بيشتر از ‪ 2500‬ميلي گرم كلسيم‬ ‫در روز دريافت نكنيد‪.‬‬ ‫ويتامين ‪D‬‬ ‫دريافت مقدار كافي ويتامين ‪ D‬به‬ ‫اندازه كلسيم براي سالمت استخوان‬ ‫ها مهم اس��ت‪ .‬هنوز دانشمندان به‬

‫درستي نمي دانند كه مقدار مطلوب‬ ‫م��ورد نياز ويتامي��ن ‪ D‬در روز چه‬ ‫مقدار است‪ ،‬اما صحيح است كه هر‬ ‫فرد باالي ‪ 1‬سال تا ‪ 2000‬واحد بين‬ ‫المللي در روز دريافت كند‪.‬‬ ‫ب��ه طور كل��ي متخصصين توصيه‬ ‫ك��رده اند كه بزرگس��االن ‪ 400‬تا‬ ‫‪ 1000‬واح��د بين الملل��ي در روز‬ ‫دريافتكنند‪.‬‬ ‫اگر چه خيلي از مردم مقدار كافي‬ ‫ويتامي��ن ‪ D‬را از ن��ور خورش��يد‬ ‫دريافت مي كنن��د‪ ،‬اما در صورتي‬ ‫كه شما در عرض جغرافيايي بااليي‬ ‫ساكن هستيد‪ ،‬بيشتر در خانه هستيد‬ ‫يا ب��ه طور منظم براي پيش��گيري‬ ‫از س��رطان پوس��ت از ك��رم هاي‬ ‫ضدآفتاب اس��تفاده م��ي كنيد و يا‬ ‫در كش��ورهاي اس�لامي كه خانم‬ ‫ها در طول روز از حجاب اس��تفاده‬ ‫مي نمايند نور خورشيد منبع خوبي‬ ‫نمي باشد‪ .‬همچنين با وجود اين كه‬ ‫ويتامين ‪ D‬در ماهي هاي چرب مثل‬ ‫تون و ساردين و در زرده تخم مرغ‬ ‫وجود دارد‪ ،‬ممكن است اين غذاها‬ ‫به طور روزانه خورده نشوند‪ .‬مكمل‬ ‫هاي ويتامين ‪ D‬يا كلس��يم و‪Vit D‬‬ ‫مي توانند يك جانش��ين مناس��ب‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫فعاليتبدني‬ ‫ورزش به س��اخت اس��تخوان هاي‬ ‫قوي و اتالف كن��د آن ها كمك‬ ‫مي كند‪.‬‬ ‫ش��روع فعاليت بدن��ي از هر زمان‬ ‫ب��راي اس��تخوان هاي ش��ما مفيد‬ ‫خواهد بود‪ ،‬اما بيشترين اثر را زماني‬ ‫خواهد داش��ت كه ش��ما از دوران‬ ‫جوان��ي ورزش را ب��ه ط��ور منظم‬ ‫آغاز ك��رده و در طول زندگي آن‬ ‫را ادام��ه دهيد‪ .‬ورزش هاي قدرتي‬ ‫را با ورزش هاي تحمل وزن همراه‬

‫جذب كلسيم جلوگيري مي نمايد‬ ‫لذا بايد مصرف اين مواد غذايي نيز‬ ‫محدود گردد‪.‬‬ ‫* محدود نم��ودن مصرف نمك‪.‬‬ ‫مصرف ف��راوان نمك از بازجذب‬ ‫كلس��يم در بدن جلوگيري كرده و‬ ‫لذا در هنگام طبخ از نمك اضافي‬ ‫اس��تفاده نكني��د عالوه ب��ر آن كه‬ ‫از مصرف تنق�لات حاوي نمك‬ ‫فراوانبپرهيزيد‪.‬‬

‫كنيد‪ .‬تمرين هاي قدرتي به قدرت‬ ‫عضالت و اس��تخوان ها در بازو و‬ ‫باالي ستون فقرات كمك مي كند‬ ‫و تمرين هاي تحمل وزن مثل پياده‬ ‫روي‪ ،‬پري��دن‪ ،‬دويدن‪ ،‬باال رفتن از‬ ‫پله‪ ،‬طناب زدن و اس��كي بيشتر بر‬ ‫اس��تخوان ها در ناحيه پا‪ ،‬باس��ن و‬ ‫پايين ستون فقرات اثر گذار است‪.‬‬ ‫ش��نا‪ ،‬دوچرخه س��واري و تمرين‬ ‫هاي ورزش��ي با دستگاه مي توانند‬ ‫ي��ك تمرين خوب براي سيس��تم‬ ‫آمادگي براي مالقات پزشك‬ ‫قلب و عروق باشند اما به علت كم‬ ‫فش��ار بودن به ان��دازه تمرين هاي‬ ‫تحمل وزن براي استخوان ها مفيد ممكن است پزشك خانوادگي‌تان‬ ‫يا يك پزشك عمومي اولين فردي‬ ‫نمي‌باشند‪.‬‬ ‫باشد كه تس��ت چگالي استخوان‬ ‫نكات ديگر براي پيشگيري‬ ‫را ب��راي تان تجويز كند‪ .‬به هرحال‬ ‫ش��ايد بع��د از آن ب��ه ي��ك دكتر‬ ‫اي��ن اقدامات نيز م��ي توانند براي متخصص غدد‪ ،‬روماتولوژيس��ت‬ ‫كم��ك ب��ه پيش��گيري از اتالف و يا متخصص تغذيه و متابوليس��م‬ ‫استخوان ها مفيد باشند‪:‬‬ ‫ارجاع داده شويد‪.‬‬ ‫* ع��دم مصرف س��يگار‪ .‬مصرف در ادامه اطالعاتي آورده شده كه به‬ ‫س��يگار‪ ،‬احتماال به وسيله كاهش شما كمك مي كند براي مالقات‬ ‫ميزان اس��تروژني كه بدن خانم ها با پزشك آماده ش��ده و بدانيد چه‬ ‫توليد مي كن��د و با كاهش جذب انتظاري بايد از وي داشته باشيد‪.‬‬ ‫روده اي كلس��يم باع��ث افزايش * هر نوع عالمتي كه متوجه ش��ده‬ ‫اتالف استخوان مي شود‪ .‬لذا عدم ايد را يادداشت كنيد‪ .‬به ياد داشته‬ ‫مصرف س��يگار و يا ترك آن در باشيد كه ممكن است هيچ عالئمي‬ ‫بهبود تراكم استخوان مفيد خواهد نداشتهباشيد‪.‬‬ ‫بود‪.‬‬ ‫* اطالعات شخصي كليدي خود‬ ‫* عدم مصرف الكل‪ .‬الكل مي‌تواند را يادداش��ت كنيد‪ .‬ش��امل هر نوع‬ ‫باعث كاهش شكل گيري استخوان اس��ترس مهم يا تغيي��رات اخير در‬ ‫و هم چنين كاهش توانايي بدن در زندگي‬ ‫جذب كلسيم گردد‪.‬‬ ‫* ليستي از تمام داروهاي مصرفي‬ ‫* محدود نمودن مصرف نوش��ابه تهيه كنيد ‪ .‬تمام ويتامين ها و مكمل‬ ‫هاي گازدار‪ .‬مصرف فراوان نوشابه هايي كه در حال حاضر يا در گذشته‬ ‫ه��اي گازدار از ج��ذب كلس��يم مصرف مي كرديد‪ .‬به ويژه اگر نوع‬ ‫جلوگيري مي نمايد و بهتر آن است و دوز مصرفي مكمل هاي كلسيم‬ ‫كه به وسيله شير و نيز آب ميوه هاي و ويتامي��ن ‪ D‬را ثبت كنيد بس��يار‬ ‫طبيعيجايگزينگردند‪.‬‬ ‫كمك كننده خواهد بود زيرا انواع‬ ‫* محدود نمودن مصرف كافئين‪ .‬مختلفي از آن ها موجود است‪.‬‬ ‫مصرف ف��راوان قهوه و چاي نيز از‬


‫‪40‬‬

‫‪40 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 959‬جمعه ‪ 28‬خرداد ‪1389‬‬

‫اطالعيه سازمان ها و نهادهاي سياسي و اجتماعي‬ ‫انجمن خدمات اسکان چندفرهنگی‬ ‫در ونکوور و برنابی‬ ‫ما با افتخار آماده ارائه خدمات در زمینه های زیر به‬ ‫هموطنان و دیگردوستان فارسی زبان به ویژه مهاجرین‬ ‫تازه وارد در راه کسب آگاهی ومنابع الزم جهت تبدیل‬ ‫شدنشان به افردی پویا و تاثیرگذاردر اجتماع می باشیم‪.‬‬ ‫اطالع رسانی و مشاوره در زمینه های اشتغال‪ ،‬مهاجرت‪،‬‬ ‫مسکن‪ ،‬خدمات درمانی و بهداشت‪ ،‬تحصیل‪،‬یارانه‬ ‫(سوبسید) مربوط به هزینه مراقبت از کودکان‪ ،‬برگزاری‬ ‫کارگاههای آ موزشی رایگان همگانی ویژۀ مهاجرین تازه‬ ‫وارد‪ ،‬کالسهای زبان انگلیسی درسطوح مختلف برای‬ ‫بزرگساال ن‪ ،‬تابعیت ‪ ،‬خدمات ترجمه شفاهی وکتبی و‬ ‫غیره‪ .‬ماهمچنین درپرکردن فرمها‪ ،‬هماهنگی و ارجاع به‬ ‫مراکزدیگر به شما کمک می نمائیم‪ .‬دوستان میتوانند جهت‬ ‫اطالعات بیشتر با اینجانب فرزانه رستمی‪604-430-1899‬‬ ‫داخلی ‪ 102‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫‪farzaneh.rostami@success.bc‬‬

‫باشگاهایرانیان‬ ‫جلسات هفتگی باشگاه ایرانیان هر چهارشنبه از ساعت یک‬ ‫تا ‪ 4:30‬بعدازظهر کماکان در داون‌تاون ونکوور‪ ،‬خیابان‬ ‫بارکلی‪ ،‬تقاطع نیکوال‪ ،‬شماره ‪ 1447‬برقرار می‌باشد‪.‬‬ ‫حضور هموطنان عزیز گرمی‌بخش این انجمن‬ ‫(اجتماعی‪-‬ادبی‪ -‬تفریحی) خواهد بود‪.‬‬

‫انجمن ایرانیان برنابی‬ ‫به آگاهی می‌رساند جلسات فرهنگی و اجتماعی انجمن‬ ‫تا اطالع بعدی روزهای سه‌شنبه از ساعت ‪ 3‬تا ‪ 5‬بعدازظهر‬ ‫تشکیل می‌گردد‪ .‬آدرس‪ :‬برنابی شمالی‪ ،‬شمال لوهیدمال‪،‬‬ ‫خیابان کامرون‪( ،‬جنب کتابخانه)شماره ‪9523‬‬ ‫تلفن‪ 604-779-4422 :‬از عموم هموطنان عالقه‌مند برای‬ ‫حضور در جلسات دعوت به عمل می‌آید‪.‬‬

‫مدرسه فوتبال‬ ‫اینترنشنال ساکر آکادمی و باشگاه فوتبال پیکان ونکوور‬ ‫ثبت‌نام کالس‌های ترم تابستانی خود را در روزهای جمعه‬ ‫و شنبه هر هفته از ساعت ‪ 6‬تا ‪ 8‬شب در ماهان پارک نورت‬ ‫ونکوور‪ ،‬زمین فوتبال دبیرستان کارسون گراهام برای سنین‬ ‫‪ 5‬تا ‪ 15‬سال انجام می‌دهد‪ .‬برای ثبت‌نام و اطالعات بیشتر با‬ ‫عباس خلیلی به شماره ‪ )604( 318-5090‬تماس بگیرید‪.‬‬

‫برنامه کار یابی مخصوص با نوان‬ ‫آیا تو مادر‪ ،‬خواهرو همسری هستی که مورد خشونت و‬ ‫سواستفاده قرار گرفته ای؟ آیا از کار بیکار شده و بد نبال‬ ‫کار میگردی ؟ آیا میخواهی ادامه تحصیل بدهی؟ اینجا‬ ‫آغوش امنی گشوده شده تا تورا راهنمایی و حمایت کند‪.‬‬ ‫این برنامه مجانی ‪ 26‬هفته ای به شما کمک میکند تا به‬ ‫فدهایتان برسید‪ .‬خوش آمدی دوست من‬ ‫تلفن تماس‪)604( 431 - 6894 :‬‬ ‫‪Email: rbep@success.bc.ca‬‬ ‫‪S.U.C.C.E.S.S.‬‬

‫برنامه آموزشی فارسی رایگان‬

‫ ‬

‫ونکوور‪ :‬دوشنبه ها ‪3/30-5/30‬‬ ‫‪191-650 41st. Ave.‬‬

‫نورث ونکوور‪ :‬پنج شنبه ها ‪10-12-2-4-6‬‬ ‫‪120 W. 14th. St.‬‬

‫وست ونکوور‪ :‬سه شنبه ها ‪10-12-2-4-6‬‬

‫جمعه ها‪10-12-2-4-6 :‬‬ ‫‪1950 Marine Dr.‬‬

‫مدرسه ايرانيان ممکن است به درخواست خانواده ها‬ ‫کالس‌هائی را حذف و يا اضافه کند‪ .‬لطفا براي ثبت نام و‬ ‫رزرو جا با تلفن موبايل ‪ ) 604( 551-9593‬يا‬ ‫‪ )604(261-6564‬با ژيال اخوان تماس حاصل فرمائيد‪.‬‬

‫مکان ‪ :‬کلیسای سنت اندروز شماره ‪ 1044‬خیابان سنت‬ ‫جورج‪،‬نورث ونکوور‬ ‫ورود برای همگان آزاد و رایگان است‬

‫برنامه آموزشی فارسی رایگان‬

‫مراقبه ويپاسانا چيست؟‬

‫مهاجرت‪ ،‬تفاوت فرهنگی و روابط خانوادگی‬ ‫* چگونگی تـأثیر تفاوت ارزشهای فرهنگی بر روابط‬ ‫خانوادگی * چگونگی استحکام بخشیدن به روابط‬ ‫خانوادگی بعد از مهاجرت وچگونگی برقراری ارتباط‬ ‫موثر با يكديگر براي جلوگيري از رسيدن به اين‬ ‫مرحله نهايي‪ ،‬طالق‬ ‫سخنران‪ :‬خانم دکتر صدیقه قائم مقامی‪،‬مشاور خانواده‬ ‫تاریخ‪ :‬شنبه‪ 1 9‬ژوئن ‪ 3‬الی ‪ 5‬بعد ازظهر‬ ‫مکان‪ :‬خدمات اسکان یابی در برنابی‬ ‫واحد ‪ ,118‬ساختما ن ‪ 5021‬کینگزوی‪ ,‬برنابی‬ ‫برای ثبت نام با فرزانه رستمی با این شماره تماس بگیرید‪:‬‬ ‫‪ 604-430-1899‬داخلی شماره ‪102‬‬

‫ويپاسانا يکی از قديمی ترين روشهای مراقبه است که بيش‬ ‫از ‪ ٢٥٠٠‬سال سابقه دارد‪ .‬اين يک شيوۀ عملی است بطريق‬ ‫خودنگری‪ ،‬برای از بين بردن تنش های درونی و پرورش‬ ‫بيشتر تعادل ذهنی‪ .‬اين آموزش ده روزه‪ ،‬در سکوتی کامل‬ ‫در مرکز مراقبه ويپاسانا انجام می شود و فرصت تجربه‬ ‫بهره‌وری مراقبه فشرده را برای همه فراهم می کند‪.‬‬ ‫* چه کسانی می توانند شرکت کنند؟‬ ‫تمرين اين روش برای همه افراد با هرگونه اعتقاد و مرامی‬ ‫آزاد است‪ .‬ويپاسانا به همه کمک می کند تا شادمانه تر و‬ ‫همسازتر زندگی کنند‪ .‬اين دوره توسط بنياد غير انتفاعی‬ ‫ويپاسانای ونکوور برگزار می شود و به هيچ فرقه‪ ،‬مذهب‬ ‫و يا گروهی وابسته نيست‪ .‬اين دوره برای همگان رايگان‬ ‫است‪ .‬هزينه های آن توسط شاگردان قديمی بصورت‬ ‫کام ٌ‬ ‫ال داوطلبانه تأمين می شود‪.‬‬ ‫تاريخ برگزاری کالسهای رايگان شبانه روزی آموزش‬ ‫مراقبه ويپاسانا به زبان فارسی‬ ‫از تاريخ ‪ 4‬تا ‪ 15‬اگوست ‪2010‬‬ ‫در مرکز مراقبه وبپاسانا واقع در سه ساعتی از ونکوور‬ ‫و بيست دقيقه از مريت‬

‫انجمن مهندسين ايرانی بريتيش کلمبيا‬ ‫انجمن مهندسین ایرانی بریتیش کلمبیا برگزار می کند‪:‬‬ ‫موضوع سخنرانی ‪ :‬پلیمرها و نقش آنها در رشته های‬ ‫مختلف مهندسی‌‪ ،‬سخنران ‪ :‬آقای مهندس بهزاد جزی زاده‬ ‫زمان ‪ :‬شنبه ‪ 19‬ماه ژوئن ساعت ‪ 4 -2‬بعد از ظهر‬ ‫‪Room SW3- 1710, BCIT, Burnaby‬‬

‫‪http://bim-ca.blogspot.com/‬‬

‫‪Located less than 3h from Vancouver,‬‬ ‫‪and 20minutes south of Merritt, BC‬‬

‫ی شود که‬ ‫پلیمرهایی اشاره م ‌‬ ‫‌‌‬ ‫در این برنامه بویژه به نقش‬ ‫بواسطه اعمال میدان الکتریکی از خود خواص قابل توجهی‬ ‫ی دهند ‪ .‬در این برنامه به کاربرد های این خواص‬ ‫نشان م ‌‬ ‫در صنایع اتومبیل سازی‪ ،‬تولید و ذخیره انرژی و روباتیک‬ ‫اشاره می شود‪ .‬پیش گفتار این برنامه به موضوع تحصیالت‬ ‫تکمیلی در دانشگاه ‪ SFU‬وچگونگی و روند تقاضا برای‬ ‫پذیرش در این دوره اختصاص دارد‪.‬‬ ‫بدینوسیله از هم میهنان گرامی دعوت بعمل می آورد تا‬ ‫دراین جلسه شرکت نمایند ‪.‬‬

‫کانون همکاری های اجتماعی ایرانیان‬ ‫(ونکوور‪ -‬بریتیش کلمبیا)‬

‫مسجدالغدیر‬

‫)‪Civic Association of Iranian Canadians (Civic IC‬‬

‫*برنامه های پنجشنبه‪ 24‬جون‪ :‬برنامه ویژه والدت امام‬ ‫محمد تقی (ع)‪-‬برنامه ها از ساعت ‪ 7 :30‬شب همراه‬ ‫با قرائت دعای روحبخش کمیل‪ ,‬سخنرانی توسط‬ ‫حجه‌االسالم دکتر حجازی و پایان برنامه ها با اقامه‬ ‫نماز جماعت‪* .‬برنامه های جمعه ‪ 25‬جون‪:‬‬ ‫*ظهر جمعه‪ :‬نماز جمعه‪ ,‬شروع خطبه ها همزمان با اذان‬ ‫ظهر *غروب جمعه‪-:‬جلسه تجوید و قرائت قرآن (ویژه‬ ‫بانوان)از ساعت‪- 7:30- 6:30‬جشن میالد امام علی(ع)‪-‬‬ ‫شروع برنامه هااز ساعت ‪ 7 :30‬شب همراه با قرائت دعای‬ ‫سمات ‪ ,‬سخنرانی توسط حجه االسالم دکتر حجازی و‬ ‫پایان برنامه ها با اقامه نماز جماعت‪.‬‬ ‫* متقاضیان ثبت نام حج تمتع‬ ‫میتوانند با مسجد الغدیر تماس بگیرند‪.‬‬ ‫*یکشنبه ها‪:‬برنامه ‪ Family Day‬از ساعت ‪ 10:30‬با صرف‬ ‫صبحانه شروع ‪ ,‬با مباحث اخالق در خانواده و حدیث‬ ‫شریف کساء ادامه یافته و با نماز جماعت ظهر به پایان‬ ‫میرسد(از ماه جون تا ماه مبارک رمضان)‪.‬‬ ‫*یکشنبه‪ 27‬جون‪ :‬برای اولین بار کارناوال الغدیر با برنامه‬ ‫های جذاب و متنوع برای همه گروههای سنی شامل‬ ‫بازارچه(معرفی مشاغل) ‪ B.B.Q‬و ‪.Games‬‬ ‫لطفا جهت اطالعات بیشتر و پاسخگویی به سواالت شرعی‬ ‫با حجه االسالم دکتر حجازی‬ ‫(‪ )604-727-8778‬تماس بگیرید‪.‬‬ ‫تلفن خط خبری‪604-960-0028 :‬‬ ‫سایت مسجد‪www.alghadirmasjid.com :‬‬

‫مراکز نگهداری کودک وکمک هزینه نگهداری کودک‬ ‫* چه مواردی را به هنگام تصمیم برای انتخاب مرکز‬ ‫نگهداری فرزندمان بایستی مد نظر گرفت؟‬ ‫* نمونه های متفاوت مراکز نگهداری کودک‬ ‫*آیا شما واجد شرایط برای کمک هزینه نگهداری‬ ‫فرزندتان می باشید؟چگونه برای آن تقاضا کنید‪.‬‬ ‫سخنران‪ :‬فرزانه رستمی‬ ‫تاریخ‪ :‬شنبه ‪ 24‬ژوئن ‪ 5‬الی ‪ 7‬بعد ازظهر‬ ‫مکان‪ :‬خدمات اسکان یابی در برنابی‬ ‫واحد ‪ ,118‬ساختما ن ‪ 5021‬کینگزوی‪ ,‬برنابی‬ ‫برای ثبت نام با فرزانه رستمی با این شماره تماس بگیرید‪:‬‬ ‫‪ 604-430-1899‬داخلی شماره ‪102‬‬

‫‪351 Lynn Ave., North Vancouver‬‬

‫ترم تابستانی مدرسه ايرانيان‬

‫بنیاد ایرانیان مسلمان‬

‫مدرسه ايرانيان براي آموزش زبان فارسي و ايجاد ارتباط‬ ‫بين نسلها‪ ،‬دوره تابستانی خود را برای کودکان‪ ،‬نوجوانان و‬ ‫بزرگساالن ‪ ،‬در محيطي آموزشي و شاد آغاز می کند‪.‬‬ ‫کوکيتالم‪ :‬دوشنبه ها ‪10-12-2‬‬

‫بنیاد ایرانیان‪ ‬مسلمان ‪ ‬برگزار‪  ‬میکند‬ ‫سلسه مباحث و درس گفتارها همراه با پرسش و پاسخ و‬ ‫بحثآزادپیرامون‪:‬علل‪ ‬انحطاط‪ ‬و‪ ‬عقب‌ماندگی‪ ‬ما‪ ‬‬ ‫و‪ ‬راه‌های‪  ‬درمان آن‬

‫‪575 Poirier St.‬‬

‫با‪ ‬حضور‪  ‬و سخنرانی‪ :‬دکتر‪ ‬مجتبی کوهپایه‬ ‫جلسات هفتگی بنیاد ایرانیان مسلمان هر شنبه از ساعت شش‬ ‫تا هشت شب در و نکوور شمالی بر قرارست‬ ‫ساعت اول ( ‪ 6‬الی ‪ ) 7‬خواندن آیاتی از قرآن و تبادل نظر‬ ‫در باره آن‪ ،‬ساعت دوم ( ‪ 7‬الی ‪ ) 8‬درس گفتار همراه با‬ ‫پرسش و پاسخ‬ ‫برای اطالعات بیشتر‪ :‬تلفن تماس ‪604-924-4602‬‬

‫آموزش اين دوره ده روزه به زبان فارسی و انگليسی است‬ ‫برای آگاهی شرائط شرکت به تارنمای زير مراجعه فرمائيد‬ ‫‪www.surabhi.dhamma.org‬‬

‫تلفن‪ 778-785-4080 :‬انگلیسی‬ ‫‪ 778-785-7444‬فارسی‬

‫جامعه ایرانی مقیم استان بریتیش کلمبیا توانائی‪ ،‬پتانسیل‪،‬‬ ‫وشایستگی الزم برای قرار گرفتن در جایگاه واالتری‬ ‫در جامعه کانادا را دارا می باشد‪.‬‬ ‫در جهت تحقق این خواسته بکوشیم ‪.‬‬ ‫* کانون همکاری های اجتماعی ایرانیان ‪ ،‬در راستای‬ ‫اهداف اولیه خود ‪،‬ازشما ایرانیان‪ -‬کانادائی مقیم شهر‬ ‫کوکیتلم دعوت می آورد تا برای ایفای نقش فعالتر در‬ ‫فضای سیاسی اجتماعی جامعه ‪ ،‬به کمیته های مشورتی‬ ‫شورای شهر کوکیتلم بپیوندید‪.‬‬ ‫درخواست مزبور از طرف شهرداری شهر کوکیتلم اعالم‬ ‫شده است و موضوع آن کار داوطلبانه در کمیته های‬ ‫مشورتی فرهنگی‪ ،‬چند فرهنگی ‪ ،‬ناتوانی های جسمی‪ ،‬و‬ ‫کمیته ورزش می باشد‪ .‬برای درخواست عضویت در کمیته‬ ‫های مزبور می بایست تقاضانامه خود را بصورت آنالین‬ ‫تکمیل وارسال نمائید‪ .‬مهلت پایانی ارسال درخواست مزبور‬ ‫جمعه ‪ 18‬ژوئن ‪ ، 2010‬ساعت ‪ 5‬بعد از ظهر می باشد‪.‬‬ ‫درخواست مزبور در آدرس اینترنتی زیر موجود می باشد‪:‬‬ ‫‪www.coquitlam.ca/City+Hall/‬‬ ‫‪Jobs+and+Volunteering/‬‬ ‫‪Volunteer+Opportunities/Coqutila‬‬ ‫‪m+Advisory+Committee+A‬‬ ‫‪pplication+Form.htm‬‬

‫در صورت داشتن هر گونه سوال‪ ،‬و یا برای کسب‬ ‫اطالعات بیشتر می توانید به وب سایت زیر(بخش‬ ‫شهرداری ها‪ ،‬لینک تری سیتی( شورای شهر کوکیتلم)‬ ‫مراجعه نموده و یا با شماره ‪604-788-7766‬‬ ‫تماس حاصل فرمائید‪.‬‬ ‫* کانون برای فراهم آوردن زمینه های فعالیت اجتماعی‬ ‫سیاسی ایرانیان کانادائی‪ ،‬اقدام به تشکیل کمیته های شهری‬ ‫در شهرهای نورت ونکوور‪ ،‬وست ونکوور‪ ،‬ونکوور یوبی‬ ‫سی‪ ،‬برنابی‪ ،‬و تری سیتی می نماید‪ .‬کانون از همه شما برای‬ ‫شرکت فعال در کمیته های شهری مزبور دعوت بعمل‬ ‫می‌آورد‪ .‬در پی تشکیل جلسات کمیته های شهری تری‬ ‫سیتی و وست ونکوور‪ ،‬اینک اولین جلسه کمیته شهری‬ ‫ونکوور‪ -‬یوبی سی بر گزار می گردد ‪:‬‬

‫کمیته شهری ونکوور‪ -‬یوبی سی ‪:‬‬ ‫جمعه ‪ 25‬ژوئن‪ ،‬ساعت ‪ 6:15‬تا ‪ 8‬بعدازظهر‪،‬‬ ‫مرکز دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه یو بی سی‪،‬‬ ‫اطاق کنفرانس ‪Board room‬‬

‫‪Graduate Student Society of UBC Vancouver‬‬ ‫‪#225 - 6371 Crescent Rd‬‬ ‫‪Vancouver, BC V6T 1Z2‬‬

‫تلفن‪604-822-3203 :‬‬ ‫موضوع جلسه ‪ :‬معرفی کانون‪ ،‬اهداف وبرنامه های آن‪،‬‬ ‫و جلسه پرسش و پاسخ خواهد بود ‪.‬‬ ‫برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت ما مراجعه‬ ‫و یا با شماره ‪ 604-788-7766‬تماس بگیرید‪.‬‬ ‫‪www.civicactivist.com‬‬

‫انجمن فرهنگی ایرانیان ترای سیتی‬

‫‪ ‬‬ ‫‪  ‬بدینوسیله به اطالع می رساند‪:‬‬ ‫جلسه ماهانه در روز سه شنبه مورخ ‪ 22‬جون از ساعت‬ ‫‪ 7:30‬الی ‪ 9:30‬در محل‬ ‫‪PINETREE COMMUNITY CENTRE‬‬ ‫‪1260 Pinetree Way, Coquitlam BC V3B7Z4‬‬

‫تلفن‪604-927-6960 :‬‬ ‫‪ ‬برگزار می گردد‪ .‬موضوع سخنرانی ‪:‬اطالعات در مورد‬ ‫مالیات تصوی (اچ‪.‬اس‪.‬تی)‬ ‫ورود آزاد و رایگان می باشد‪ .‬‬ ‫‪email: info@tcics.ca‬‬

‫‪ ‬هیأت مدیره انجمن فرهنگی ایرانیان ترای سیتی‬

‫مدرسه موالنا‬ ‫موضوع سخنرانی‪ :‬ساعت اول بررسی ویژگي‌ها‬ ‫و صفات افراد خود شیفته‪،‬‬ ‫ساعت دوم انسان شناسي در مکتب موالنا‬ ‫سخنران ‪ :‬دکتر مجتبی کوهپایه‬ ‫زمان ‪ :‬یکشنبه ‪ 20‬جون‪ ،‬ساعت ‪ 6‬تا ‪ 8‬بعد از ظهر‬ ‫مکان ‪ :‬هتل گراس این مارین درایو نورت ونکوور‬ ‫برگزار کننده ‪ :‬آکادمی فرهنگی موالنا‬ ‫تلفن تماس‪778-237-1145 :‬‬ ‫موسسه آموزشی فرهنگی نور‬

‫برنامه این هفته بطور موقت در محل ذیل برگزار می گردد‪.‬‬ ‫شماره ‪ 930‬خیابان هاربرساید‪ ،‬پشت ‪Automall‬‬ ‫واقع در نورث ونکوور‬ ‫بدینوسیله باطالع میرساند تا اطالع ثانوی برنامه های موسسه‬ ‫فقط در روزهای پنجشنبه از ساعت ‪ 8‬بعد ظهر‬ ‫همراه با نماز و دعای کمیل برگزار می گردد‪.‬‬ ‫«بدیهی است برنامه های هفتگی از طریق ایمیل ‪ ،‬خط خبری‬ ‫موسسه به شماره ‪ 604-929-5955‬و وب سایت موسسه‬ ‫به آدرس ‪ www.noorcanada.com‬به اطالع شما‬ ‫عزیزان خواهد رسید و بمحض آماده شدن سالن موسسه‬

‫برنامه‌ها به روال دائمی برگزار خواهد گردید‪.‬‬ ‫گروه رویش‬

‫گردهمايي براي گفتگوهاي فرهنگی ‪-‬اجتماعی‬ ‫ازشما دعوت ميشود در جمع دوستانه ما شرکت کنيد جمعه‬ ‫بیست و پنجم جون از ساعت شش نیم تا هشت ونیم‬ ‫موضوع گفتگو ‪ :‬شناخت مفاهیم پایه ای چون برابری‪،‬‬ ‫عدالت‪ ،‬حق‪ ،‬قانون‪ ،‬اخالق‪ ،‬دین‪ ،‬معنویت‪ ،‬ایمان و‪...‬‬ ‫وتا ثیرات آن بر فرد وجامعه‬ ‫با حضور آقای مهندس محمد جعفر زند‬ ‫آدرس‪ :‬اطاق شمارة ‪ 203‬واقع در طبقه دوم کاپيالنومال‬ ‫در نورت ونکوور‬ ‫شرکت در جلسات برای همه آزاد و رايگان است‪.‬‬ ‫براي اطالعات بيشترلطفا با شماره‪)604(980 -4678‬‬ ‫یا ‪ 778-855-5244‬تماس بگيريد‪.‬‬ ‫‪/http://rooyeshgroup.blogspot.com‬‬

‫راديو صداي بهايي ونكوور‬ ‫هر يكشنبه از ساعت ‪ 6‬تا ‪ 7‬بعدازظهر روي موج آ‪.‬ام ‪1200‬‬ ‫شماره تلفن خط آزاد‪)604( 280-1200 :‬‬ ‫تلفن پيغام‪)604( 909-9919 :‬‬ ‫آرشيو‪www.yekjahan.com :‬‬

‫‪www.iranica.com‬‬

‫ایرانیکا از آن همه ماست و به تشویق‬ ‫و حمایت مالی همه ایرانیان نیاز دارد‪.‬‬


‫‪41‬‬

‫‪41 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 959‬جمعه ‪ 28‬خرداد ‪1389‬‬

‫ادب و ادبيات احمدي‌نژادي!‬

‫پیامی از رادیو آرامش‬

‫غيرعملي وي در جريان سفرهاي استاني‌‪ ،‬ادعاي با وجود انتشار فيلم اين سخنان‪ ،‬آقاي احمدي‌نژاد‬ ‫وجود «آزادي مطلق» در ايرا ‌ن و وعده ساخت ‪ ۶‬اين موض��وع را تكذيب كرد ام��ا دفتر آيت‌اهلل‬ ‫جوادي آملي كه اين سخنان در حضور وي نقل‬ ‫پااليشگاه در دوسال اشاره كرد‪.‬‬ ‫شده بود‪ ،‬صحت اين فيلم را تاييد كرد‪.‬‬ ‫كشف انرژي هسته‌اي توسط دختر ‪ ۱۶‬ساله‪:‬‬

‫وي در بهم��ن ‪ ۱۳۸۵‬مدعي ش��د ك��ه دختر ‪۱۶‬‬ ‫ساله دبيرس��تاني در زيرزمين خانه‌اش‪ ،‬با استفاده‬ ‫از وس��ايلي كه با كمك ب��رادرش از بازار تهيه‬ ‫كرده بود‪ ،‬انرژي هسته‌اي كشف كرده است‪ .‬وي‬ ‫افزود در حال حاضر آن دختر در زمره دانشمندان‬ ‫هس��ته‌اي ايران قرار گرفته و اسكورت و راننده‬ ‫شخصي در اختيار دارد‪.‬‬ ‫الزم به ذكر است كه انرژي هسته‌اي «نخستين بار»‬ ‫به وس��يله انريكو فرمي در سال ‪ ۱۹۳۴‬در يكي از‬ ‫آزمايشگاه‌هاي دانشگاه شيكاگوي آمريكا توليد‬ ‫شد‪.‬‬

‫عكس يادگاري با فرمانده نظامي آمريكايي‪:‬‬

‫همچنينتلويزيوندولتيايرانسخناناحمدي‌نژاد‬ ‫در جمع فرماندهان بسيج را منتشر كرد كه در آن‬ ‫وي مدعي ش��د با يك��ي از فرماندهان نيروهاي‬ ‫آمريكايي مستقر در عراق عكس يادگاري گرفته‬ ‫است‪« :‬سال گذشته كه به عراق رفته بودم‪ ،‬گفتند‬ ‫يكي از فرماندهان اشغالگران‪ ،‬عالقه دارد شما را‬ ‫ببيند‪ .‬گويا مرخصي او هم رسيده بود‪ ،‬اما او يك‬ ‫ماه مرخصي را عقب انداخته بود تا ما را ببيند و من‬ ‫هم گفتم‪ :‬بيايد‪ .‬وقتي آمد پيش ما گفت‪ :‬افتخار‬ ‫مي‌كنم با ش��ما هستم‪ .‬ش��ما در دل ما جا داريد‪.‬‬ ‫وي س��پس از من درخواست كرد با من عكس‬ ‫يادگاري بگيرد و گرفت و س��پس معاونش هم‬ ‫همين‌طور‪ .‬من زدم پش��تش و تشويقش كردم و‬ ‫گفتم هواي مردم عراق را داشته باشيد‪».‬‬ ‫متعاقب آن‪ ،‬سخنگوي نيروهاي نظامي متفقين‬ ‫در عراق اين خب��ر را تكذيب كرد‪ .‬اندكي بعد‪،‬‬ ‫سايت تابناك فاش كرد كه فرد مالقات‌كننده با‬ ‫احمدي‌نژاد يك مترجم آمريكايي فلسطيني‌تبار‬ ‫بوده است‪.‬‬

‫اين روزها رس��انه‌هاي بس��ياري نط��ق «خس و‬ ‫خاش��اك» احمدي‌ن��ژاد را به ي��اد آوردند‪ .‬اين شايدجنجالي‌ترينموضوعيكهباانتقاداتزيادي‬ ‫يادآوري نشان‌دهنده‌ي تاريخي شدن سخنراني نيز روبرو شد ماجراي «هاله نور» باشد‪« :‬وقتي در‬ ‫سال گذش��ته در تحقير معترضان است‪ .‬ادبيات خيابان‌ها راه مي‌رفتيم‪ ،‬به هر ساختماني مي‌رفتيم‪،‬‬ ‫احم ‌دي‌نژاد‪ ،‬به ادبي مثال زدني تبديل شده است‪ .‬همه توجهات به سمت هيأت ايراني بود‪ ،‬كأنه هيچ‬ ‫محمود احمدي‌نژاد در ميان روس��اي جمهور و كس ديگري نبود‪ .‬من روز آخري كه سخنراني‬ ‫مس��ئوالن بلندپايه‌ي اي��ران از جهات گوناگون كردم‪ ،‬تقريبا همه سران بودند يكي از همان جمع‬ ‫شخصيتي منحصربه‌فرد است‪ .‬از جمله چيزهايي به من گفت‪« :‬وقتي تو شروع كردي «بس ‌م اللهم»‬ ‫كه وي را از ديگران به شكل بارزي متمايز مي‌كند را گفتي‪ ،‬من ديدم يك نوري آمد‪ ،‬تو را احاطه‬ ‫«ادبيات» مخصوصي اس��ت كه در مصاحبه‌ها و كرد و تو تا آخر در يك حصن و حصاري رفتي مشورت با بچه ‪ ۵‬ساله‪:‬‬ ‫سخنراني‌هايش به كار مي‌گيرد‪.‬‬ ‫؛ اين را من خودم هم احساس كردم كه فضا يك ازديگرسخنانجالباحمدي‌نژادادعايمشورت‬ ‫دفعه عوض شد و همه حدود بيست‌وهفت‪ ،‬هشت با يك بچه ‪ ۵‬ساله است‪ .‬در جريان معرفي كابينه‬ ‫• پرده اول‪ ،‬اغراق و دروغ‬ ‫دقيقه تمام‪ ،‬اين س��ران مژه نزدند‪ .‬اين‌كه مي‌گم دهم و در پاس��خ به انتقاد نمايندگان از مشورت‬ ‫مژه نزدند‪ ،‬غلو نمي‌كنم‪ .‬اغراق نيست‪ ،‬چون نگاه نك��ردن رييس دولت در مس��ايل كش��ور‪ ،‬وي‬ ‫به باور بسياري از كارشناس��ان و فعاالن سياسي مي‌كردم‪ ،‬همه س��ران مبهوت مانده بودند‪ .‬انگار مدعي شد‪« :‬من نامه بچه ‪ ۵‬ساله را كه با آن خط‬ ‫ريي��س دولت‌هاي نهم و دهم اي��ران در تحليل يك دس��تي همه آنان را گرفته بود‪ ،‬آنجا نشانده پيش‌دبستاني برايم نامه نوشته را مي‌خوانم‪ .‬من نامه‬ ‫مس��ايل و بي��ان موفقيت‌ه��اي دول��ت آنچنان بود‪ .‬چشم‌ها و گوش‌هايشان را باز كرده بود كه بچه ‪ ۵‬ساله و ‪(۱۰‬ساله) را مي‌خوانم‬ ‫بزرگنمايي‌مي‌كند كه س��خنانش رنگ «دروغ» ببينيد از جمهوري اسالمي پيام چيست‪».‬‬ ‫ادامه در صفحه بعد‬ ‫مي‌گي��رد‪ .‬از آن‌جمل��ه مي‌توان ب��ه وعده‌هاي‬ ‫هاله نور در سازمان ملل‪:‬‬

‫در ستایش آزادی بیان‬ ‫روز يكش��نبه ‪ 12‬جون از راديو ش��بانه شنيدم كه‬ ‫روز شنبه اينده يعني ‪ 20‬جون بمناسبت ‪ 30‬خرداد‬ ‫كه مصادف است با سالگرد مرگ ندا‪ ،‬كارنوالي‬ ‫توسط گروه «ندا براي ازادي» فراخوان داده شده‬ ‫است‪ .‬گفته شد كه هر كس مي تواند ماشينش را‬ ‫به هر شكلي كه مي تواند تزيين كند با پرچم و يا با‬ ‫عكس و غيره در اين كارنوال شركت كنند‪ .‬هفته‬ ‫گذشته هم بمناسبت ‪ 22‬خرداد دانشجويان سبز در‬ ‫ونكور نيز در مقابل ارت گالري گردهمايي اي را‬ ‫گذاشتند‪ ،‬در انجا هيچ كس اجازه اوردن اطالعيه‪،‬‬

‫نش��ريه و يا پرچمي را نداش��ت‪ .‬مسلما وقتي كه‬ ‫هيچ كس اجازه ابراز وجود سياسي نداشته باشد‬ ‫گويي همه جماعتي كه در انجا تجمع كرده جزو‬ ‫نيروي سبز انهاست و موافق نظرات و قعطنامه شرم‬ ‫اورشان كه ملتمسانه از جنايتكاراني مثل كهروبي‬ ‫ها والريجاني ها خواهان ازادي زندانيان سياسي‬ ‫شدند‪ ،‬هس��تند‪ .‬اما نكته جالب توجه دعوت ‪20‬‬ ‫جون اين بود كه گفته شد «شما ازاديد هر طور كه‬ ‫مي خواهيد ماشينتان را تزيين كنيد با پرچم و يا بي‬ ‫پرچم و مي توانيد اطالعيه هاي خود را بياوريد «‬ ‫به يك نوعي مسله مهم حضور گسترده مردم در‬ ‫اين حركت بود‪ .‬نكته جالب اين موضوع در اين‬ ‫است كه جامعه ما از عدم وجود ازادي بيان زجرها‬ ‫كش��يده و ميكش��د‪.‬چه رژيم پهلوي و چه رژيم‬ ‫اسالمي از بدو بقدرت رسيدنشان كمر به غل و غم‬ ‫هر صداي مخالفي كردند انسانهاي زيادي اعدام‬ ‫شدند‪ ،‬زندان رفتند و شكنجه و ازار ديدن چرا كه‬ ‫با دولت حاكم هم نظر نبودند‪ .‬هر صداي مخالفي‬ ‫به اس��م اخالگر‪ ،‬تروريست و كمونيست و غيره‬ ‫خفه شد و بدين خاطر جامعه ما بهاي زيادي را داد‬ ‫و هنوز هم مي دهد‪ .‬تمام كساني كه سال ‪ 57‬نسيم‬ ‫ازادي را كه عمر خيلي كوتاهي را داشت تجربه‬ ‫كردند ديدند كه جامعه در مدت بسيار كوتاهي به‬ ‫چه رشدي رسيد‪ .‬ما شاهد وجود شاعران‪ ،‬روزنامه‬ ‫نگاران‪ ،‬نويسندگان‪ ، ،‬فيلمسازان‪ ،‬نويسندگان ‪ ،‬با‬ ‫ارزشي در شكل وس��يعي شديم ‪ .‬دخالت مردم‬ ‫در زندگي اجتماعي ش��ان گسترده شد‪ ،‬مردم از‬ ‫محيط كار گرفته تا محل زندگيش��ان دس��ت به‬ ‫تشكالت محلي و منطقه اي زدند و دخالت مردم‬ ‫در سرنوشتشان گسترده شد‪ .‬اما چيزي نگذشت‬ ‫كه نمايندگان دلس��وز مردم به جرم ضد انقالب‬ ‫سر از زندان و شكنجه و اعدام در اوردند‪ .‬دولت‬ ‫جمهوري اس�لامي چه در گذشته و چه امروز با‬ ‫اوباشان حزب الهه اي اش و با بكار بردن خشونت‬

‫جلو هر صداي مخالفي را گرفت و اين قضيه در‬ ‫اين ‪ 31‬س��ال ادامه داشته و هنوز هم دارد‪ .‬و نكته‬ ‫جالب اين است كه مردم مشكلي با بودن نظرات‬ ‫مختلف سياس��ي نداش��تند ‪ ،‬هر گروه اي داشت‬ ‫نش��ريه و كتابش را مي فروخت و اين زيبايي ان‬ ‫جامعه بود‪ .‬اما جمهوري اس�لامي از اغاز روي‬ ‫كار امدنش ب��ا راه اندازي اوباش حزب الهي اي‬ ‫اش و گروه ه��اي چاقو كش و قمه كش اش به‬ ‫جان جوانان ما افتاد و غير از سركوب هر صداي‬ ‫مخالفي رسالت ديگري را دنبال نكرده است‪ .‬اما‬ ‫ناگفته نماند كه هميش��ه اين سركوبها به صرف‬ ‫سركوب نيست در واقع وقتي كه صداي مخالفت‬ ‫را خفه مي كنند هدف همانطور كه ديدم دست‬ ‫اندازي به ثروتي اي است كه متعلق به يك جامعه‬ ‫اس��ت و براي چپاول ان بايد جلوي هر مخالفي‬ ‫را بگيرند تا بتوانند با اس��اني دزدي كنند و مردم‬ ‫را محروم از نيازهاي اوليه و انساني شان بكنند و‬ ‫همانطور كه امروز شاهدش اش هستيم مردم را به‬ ‫ورطه نابودي ببرند تا همان عده كوچكشان بتوانند‬ ‫به ثروتهاي افسانه اي برسند‪.‬‬ ‫منظور از تمام اين بحثها اين است كه اگر جامعه‬ ‫اي م��ي خواهد كمر ب��ه نابودي خ��ود نبنندد و‬ ‫تراژدي تلخ س��ركوب و كش��تار و دهن بستنها‬ ‫را تكرار نكند بايد مدافع لغ��و اعدام‪ ،‬آزادي بي‬ ‫قيد و شرط عقيده‪ ،‬بيان‪ ،‬اجتماعات‪ ،‬مطبوعات‪،‬‬ ‫تظاهرات‪ ،‬اعتصاب‪ ،‬تش��کل و تحزب باش��ند و‬ ‫نبايد زندانيان سياس��ي معني داش��ته باشد و هيچ‬ ‫كس بخاطر نظر سياسي اش زنداني شود‪.‬‬ ‫مردم مي توانند دوستان خود را همين امروز بين‬ ‫كساني كه مي گويند هيچ كس حق ابراز وجود‬ ‫سياس��ي و نظري ندارد و انهاي��ي كه مي گويند‬ ‫همه بايد حق ابراز سياسي و نظري داشته باشد را‬ ‫بشناسند‪.‬‬ ‫فهيمه از ونكور‬

‫شما برای خدا عزيز هستيد‬ ‫بخش سوم‬

‫همانطور كه خدا آدم و حوا را بحال خودشان رها نكرد‪ ،‬ساير انسان‌های‬ ‫گناهكار را نيز بحال خودشان رها نكرده است‪ .‬درست است كه همه‬ ‫گناه كرده‌اند و از جالل خدا محرومند‪ ،‬اما خدا مايل نيست حتی يک‬ ‫نفر در گناهان خود بماند و بميرد‪ ،‬بلكه مايل است همه را نجات بخشد‪.‬‬ ‫و اين نجات عظيم‪ ،‬به تمام كسانی كه به عيسی خداوند ايمان می‌آورند‬ ‫عطا می‌شود‪ .‬شخصی كه در حضور خدا می‌پذيرد گناهکار است و از‬ ‫گناه توبه می‌کند و خون ريخته شده‌مسيح را وسيله آمرزش گناهان‬ ‫خود می‌داند‪ ،‬بالفاصله از تمام گناهانش پاک می‌شود و با خدا رابطه‬ ‫روحانی پيدا می‌كند‪ .‬اين ش��خص‪ ،‬با خدا آشتی كرده و با او دوستی‬ ‫هميش��گی خواهد داشت‪ .‬تمام ايمانداران به مسيح بخاطر اينكه روح‬ ‫خدا در وجودشان می‌باشد با خدا رابطه دارند‪ .‬كسی كه اين رابطه را‬ ‫با خدا ندارد‪ ،‬البته آواره و مشوش است و زندگی او خالی از آرامش‪،‬‬ ‫شادی و اميد واقعی اس��ت و عاقبت به درياچه‌آتش انداخته خواهد‬ ‫شد و برای هميشه از خدا جدا خواهد بود‪ .‬اين نوع زندگی و عاقبت‪،‬‬ ‫واقعاً وحش��تناك است‪ ،‬اما خدا را ش��كر برای زندگی جاويد كه به‬ ‫محض ايمان آوردن به مسيح به طالبين آن بخشيده می‌شود‪ .‬كالم خدا‬ ‫می‌فرمايد‪« :‬زيرا مزدی كه گناه می‌دهد موت است‪ ،‬اما خدا به كسانی‬ ‫كه با خداوند ما‪ ،‬مسيح عيسی متحد هستند حيات جاودان می‌بخشد»‬ ‫(روميان فصل ششم‪ ،‬آيه ‪ .)٢٣‬زندگی كسانی كه با مسيح متحد هستند‬ ‫و مطابق تعاليم او عمل می‌كنند‪ ،‬سرشار از آرامش‪ ،‬شادی‪ ،‬اميد و ساير‬ ‫بركات الهی می‌باشد‪.‬‬ ‫آيا شما چنين زندگی‌ای داريد؟‬ ‫خدا مايل است فرزندانش همه روزه با او راه بروند‪ ،‬در او رشد كنند و‬ ‫پيوسته از بركات او لبريز باشند‪ .‬شخصی كه به مسيح ايمان می‌آورد‪ ،‬در‬ ‫واقع آمرزش گناهان را دريافت نموده و نجات می‌يابد‪ .‬چنين شخصی‬ ‫از لحاظ روحانی مثل يک بچ ‌ه اس��ت كه تازه به دنيا آمده‪ ،‬پس بايد‬ ‫مرتباً رش��د كند تا در مسيح بصورت فردی بالغ درآيد‪ .‬همانطور كه‬ ‫يک نوزاد برای رشد بايستی به درستی تغذيه شود‪ ،‬واكسن‌های الزم‬ ‫ب��ه او داده ش��ود‪ ،‬و از او مراقبت بعمل آيد‪ ،‬اف��راد تازه ايمان نيز بايد‬ ‫خوراک روحانی مناسب بخورند‪ ،‬از تعاليم نادرست و گمراه كننده‬ ‫برحذر باشند و مطابق تعاليم مسيح زندگی كنند‪ .‬چون در اين جهان‬ ‫زندگ��ی می‌كنيم‪ ،‬در معرض خطراتی از قبيل آلوده ش��دن به گناه‪،‬‬ ‫حمالت شيطان‪ ،‬تعاليم غلط و نادرست و فشار‌های گوناگون از طرف‬ ‫مردم اين جهان هستيم‪ .‬پس بايد قوی و مجهز باشيم‪ ،‬در غير اينصورت‬ ‫با مشكالت زيادی در اين دنيا مواجه خواهيم شد‪.‬‬

‫رادیو آرامش هر شنبه و یکشنبه شب‬ ‫راس ساعت ‪ ۹‬بر روی موج ‪1470 AM‬‬ ‫در خدمت شماست‪.‬‬ ‫لطفا سواالت‪ ،‬نظرات و پیشنهادات محترمتان را با ما‪ ‬توسط‪:‬‬ ‫‪Radio Aramesh Society‬‬ ‫‪PO Box 16039‬‬ ‫‪North Vancouver, BC V7J 3S9‬‬

‫‪Tel: (604) 788-5211‬‬

‫‪Email: info@radioaramesh.org‬‬ ‫‪www.radioaramesh.org‬‬ ‫در میان بگذارید‪.‬‬ ‫‪Paid Advertisement‬‬


‫‪42‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 959‬جمعه ‪ 28‬خرداد ‪1389‬‬

‫ادب و ادبيات احمدي‌نژادي!‬

‫اسناد دشمني آمريكا با امام زمان‬

‫محمود احمدي‌نژاد آذر ‪ ۱۳۸۸‬در ديدار با خانواده شهدا‬ ‫ادامه از صفحه قبل‬ ‫و ايثارگران اس��تان اصفهان مدعي شد كه اشغال عراق‬ ‫به خاطر نگراني از ظهور امام زمان اس��ت‪« :‬سند داريم‬ ‫و ديگران و حتي با آنها حضوري صحبت و مش��ورت كه آمريكا مي‌خواهد جلوي ظهور امام زمان را بگيرد‪».‬‬ ‫وي افزود‪« :‬ريگان و وزير امور خارجه وقت آمريكا از‬ ‫مي‌كنم‪».‬‬ ‫بي‌شعورانعالمند‪».‬‬ ‫فتح بازارهاي اقتصادي جهان‪:‬‬

‫رئي��س جمه��وري در يك��ي ديگر از س��خنراني‌هاي •پرده سوم‪ ،‬عامي‌گري‬ ‫پرش��مارش مدعي فتح بازارهاي اقتصادي جهان شد‪:‬‬ ‫وزير بهداشت يا هلو !‬ ‫«ملت ايران با س��رعت خيره‌كننده‌اي مسير پيشرفت و‬ ‫توسعه را طي مي‌كند‪ ....‬امروز‪ ،‬ايران در عرصه صنعت احمدي‌نژاد در مرداد ‪ ۱۳۸۸‬با شركت در گفتگوي زنده‬ ‫بين‌الملل در حوزه‌هاي سد سازي‪ ،‬نيروگاهي‪ ،‬سيمان‪ ،‬تلويزيوني از شبكه يك سيما به تشريح روند انتخاب و‬ ‫توليد تراكتور و ماش��ين آالت كش��اورزي و خودرو معرفي اعضاي كابينه دهم پرداخت‪ .‬وي در بخش��ي از‬ ‫سخنانش با ابراز «عالقه ويژه شخصي» به كامران باقري‬ ‫سازي به سرعت در حال فتح بازارهاي دنياست‪».‬‬ ‫لنكراني وزير بهداش��ت دولت نهم ادامه داد كه «آقاي‬ ‫باقري لنكراني مثل هلو مي‌ماند آدم مي خواد ايشون را‬ ‫نقشه آمريكا براي دزديدن احمدي نژاد‪:‬‬ ‫احمدي نژاد پس از س��فر به عراق در جمع روحانيون بخورد‪».‬‬ ‫عضو جامعه مدرس��ين ح��وزه علميه قم مدعي ش��د‪:‬‬ ‫«همزمان با سفر من به عراق‪ ،‬آمريكايي‌ها قصد داشتند در‬ ‫يك برنامه حساب‌شده مرا ربوده و به آمريكا منتقل كنند‬ ‫تا با بهانه‌جويي در مساله تروريسم براي بازگرداندنم‪ ،‬از‬ ‫جمهوري اسالمي باج‌خواهي كنند‪».‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪« :‬ب��ا اين حال به لط��ف الهي چند تغيير‬ ‫انجام‌ش��ده در برنامه اين سفر‪ ،‬نقشه آنها را بر هم زد و‬ ‫آنان زماني حيرت‌زده از اين امر مطلع شدند كه من در‬ ‫آسمان عراق در حال بازگشت به ايران بودم»‪.‬‬

‫ابر قدرت‪ ،‬قدر قدرت‪ ،‬آي زكي!‬

‫در آذر ‪ ۱۳۸۸‬ني��ز ب��ار ديگ��ر رييس دول��ت دهم در‬ ‫تلويزيون حاضر شد و اين بار مجموعه‌اي از جمالت و‬ ‫اصطالحات غير متعارف را به كار برد كه در نوع خود‬ ‫يك ركورد حساب مي شد‪.‬‬

‫‪42 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010‬‬ ‫توصيه به افزايش زاد و ولد‬

‫وي در م��ورد وزير امور خارجه فرانس��ه و اظهاراتش‬ ‫در مورد شرايط نامناس��ب حقوق بشر در ايران گفت‪ :‬ارديبهشت ‪ ۱۳۸۹‬سخنراني رييس دولت دهم در كاشان‬ ‫«كوشنر؟ كوشنر؟ ههه! همين وزير خارجه فرانسه؟ اين نيز با حاش��يه همراه بود‪ .‬پس از درخواست مردم براي‬ ‫كه خود فرانس��وي ها هم ميگن عقل درس��ت حسابي استان شدن اين شهر گفت‪« :‬سه راه وجود دارد; يك راه‬ ‫آن فقط دس��ت شماست و راه ديگر آن دست مجلس‬ ‫نداره همينجوري حرف ميزنه»‪.‬‬ ‫سپس در مورد فشار غرب به ايران اين گونه اظهار داشت‪ :‬است و راه ديگر آن نيز تلفيقي است‪ .‬چه چيزي بهتر از‬ ‫«يكي ميگفت ابر قدرت‪ ،‬قدر قدرت‪ ،‬آي زكي» وي با اين كه به جاي ‪ ۳۰۰‬هزار كاشاني انقالبي و مومن‪ ،‬يك‬ ‫اشاره به شرايط عراق و افغانستان اضافه كرد‪« :‬فعلن اين ميليون كاشاني نجيب داشته باشيم؟ چرا برخي حسادت‬ ‫گاوي كه زائي��دن رو بزرگ كنن»‪ .‬همچنين در مورد مي‌كنند؟ اين سرمايه كشور است‪».‬‬ ‫همراهي ديگر كش��ورها با آمريكا براي اعمال فشار بر‬ ‫حكومت ايران گفت‪« :‬اينا كه خودش��ون س��گ بقيه • پرده آخر‪ ،‬سقوط اخالق در سياست‬ ‫هستن‪ ،‬قالدشون دست ديگرانه»‪.‬‬ ‫نگاهي به سخنان و اظهارنظرهاي ديگر مسئوالن دولتي‬ ‫حمايت از زنان گيالني!‬ ‫تاييدكننده تاثير اين ادبيات در فضاي اجتماعي و سياسي‬ ‫محمود احمدي‌نژاد در جمع نخبگان اس��تان گيالن در اس��ت‪ .‬تا آنجا كه عالي‌ترين مقام ايران نيز متاثر از اين‬ ‫اسفند ‪ ،۱۳۸۵‬سخناني به زبان آورد كه واكنش مسئوالن فضا شده است‪ .‬خامنه‌ای در تازه‌ترين اظهارنظر خود در‬ ‫اين استان را در پي داشت‪ .‬وي گفت‪« :‬برخالف ديدگاه مراس��م ‪۱۴‬خرداد با اشاره به برخي سخنان به تعبير وي‬ ‫بعضي افراد‪ ،‬من معتقدم زنان گيالني با حفظ عفاف خود «دشمنان نظام» گفت‪« :‬اينها مثل سگ دروغ مي‌گويند»‪.‬‬ ‫در عرصه‌هاي مختلف كشاورزي حضور داشته‌اند‪».‬‬ ‫ادبياتي كه پيش از اين به ندرت از رهبر ايران ديده شده‬ ‫اين اظهارات كه بر پايه لطيف‌هاي قومي بيان شده بود‪ ،‬بود و اين بار بدين صراحت تازگي داشت‪.‬‬ ‫چنان نمايندگان اين استان در مجلس را عصباني كرد به باور كارشناس��ان اين لحن متعلق به گروه خاصي از‬ ‫كه يكي از آنها اظهار داش��ت‪« :‬ساير مواضع ايشان نيز جامعه است كه از آنها به عنوان «لمپن» نام برده مي‌شود و‬ ‫همين گونه است‪».‬‬ ‫نفوذ ادبيات احمدي‌نژاد در حكومت در نهايت مي‌تواند‬ ‫منجر به شكل‌گيري «حكومت لمپن‌ها» در ايران شود‪.‬‬

‫• پرده دوم‪ ،‬تحقير و ناسزاگويي‬ ‫از ديگر مش��خصه‌هاي ادبيات احمدي‌نژاد اس��تفاده از‬ ‫الفاظ و كلماتي اس��ت كه در عرف رايج ديپلماتيك‬ ‫و حتي اخ�لاق اجتماعي ب��ه هيچ عوان ب��ه كار برده‬ ‫نمي‌شود‪.‬‬ ‫روشنفكران يا بزغاله‌ها!؟‬

‫احمدي‌ن��ژاد در س��فر به خراس��ان جنوب��ي در جمع‬ ‫خانواده‌هاي شهدا و ايثارگران در بيرجند از كساني كه‬ ‫«با روشنفكري شيوه‌هاي مردمي دولت و رئيس جمهور‬ ‫را تمس��خر مي‌كنند»‪ ،‬انتقاد كرد و فهم آنها را كمتر از‬ ‫بزغاله خواند‪« :‬اينها بت پرستها و شيطان‌پرستهاي مدرن‬ ‫هستند‪ .‬قيافه روشنفكري مي‌گيرند اما به اندازه بزغاله هم‬ ‫از دنيا فهم و شعور ندارند‪».‬‬ ‫پاره‌شدن «قطع‌نامه‌دان» كشورهاي غربي‬

‫محمود احمدي‌نژاد كه در تاريخ ‪ ۴‬آذر ‪۱۳۸۷‬با استقبال‬ ‫از تحريم‌هاي كشورهاي غربي عليه ايران گفت‪« :‬وقتي‬ ‫كشورهاي غربي شاهد رشد و پيشرفت ايران بودند هر‬ ‫روز يك قطعنامه تهيه و در شوراي امنيت عليه ما صادر‬ ‫كردند‪ .‬من امروز به آنها مي‌گويم آنقدر قطعنامه بدهيد‬ ‫تا قطعنامه‌دان شما پاره شود‪».‬‬ ‫چند ميليون خس و خاشاك‬

‫در جريان جش��ني كه به مناسبت پيروزي احمدي‌نژاد‬ ‫در انتخابات رياس��ت جمه��وري دوره دهم در ميدان‬ ‫وليعصر تهران در تاريخ ‪ ۲۴‬خرداد ‪ ۱۳۸۸‬برگزار ش��د‬ ‫وي معترض��ان به نتيجه انتخابات را خس و خاش��اك‬ ‫نامي��د‪« :‬در ايران در انتخابات ‪ ۴۰‬ميليون نفر خودش��ان‬ ‫بازيگر اصلي و تعيين‌كننده اصلي بودند حاال ‪ ۴‬تا «خس‬ ‫و خاشاك» در اين گوشه‌ها يك كاري مي‌كنند‪ .‬بدانيد‬ ‫كه اين رودخانه زالل ملت جايي براي خودنمايي آنها‬ ‫نخواهدگذاشت‪».‬‬ ‫در واكنش به اين اظه��ارات دو روز بعد در‪ ۲۵‬خرداد‬ ‫ميليونها نف��ر از معترضان در ته��ران تظاهرات كردند‪.‬‬ ‫اعتراضاهاي بسياري نيز در شهرستان‌ها برگزار شد كه‬ ‫توسط نيروهاي انتظامي و امنيتي سركوب شد‪.‬‬ ‫وي همچنين در گفتگو با شبكه راديويي ان‌پي‌آر گفت‬ ‫كه هيچ‌كس در ايران به خاطر «مخالفت با وي» به زندان‬ ‫نرفته‌است‪ .‬او زنداني شدن افراد بدليل اظهار نظر درباره‬ ‫انتخاب��ات را رد كرد‪ .‬احمدي‌نژاد مدعي ش��د بيش‌تر‬ ‫كشته‌ش��دگان از طرف��داران دول��ت بوده‌اند و گفت‪:‬‬ ‫«حدود ‪ ۳۰‬نفر كش��ته شدن كه بيشتر آنها از طرفداران‬ ‫دولت بودن‪ ،‬در مغازه خود‪ ،‬در ماشين خودشون بودند‪،‬‬ ‫در حال خريد‪ ،‬در حال رفتن به ميهماني بودن كه كشته‬ ‫شدن‪ ،،‬طرفداران دولت بودند‪».‬‬

‫تلفن اطالعات‪604-960-0028 :‬‬


43 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010

1389 ‫ خرداد‬28 ‫ جمعه‬959 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

43


‫‪44‬‬

‫‪44 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 959‬جمعه ‪ 28‬خرداد ‪1389‬‬

‫نگاهی به نمایشنامه‌ی «کفن سیاه» سروده‌ی میرزاده عشقی‬

‫حجاب یا کفن سیاه به روایت میرزاد ‌ه عشقی‬

‫اغ��راق نکرده‌ایم اگر بگویی��م یکی از‬ ‫مهم‌ترین چالش‌های نویس��ندگان ما در‬ ‫صد سال گذشته مسأله‌ی حجاب زنان در‬ ‫ایران بوده است‪ .‬گروهی از نویسندگان‬ ‫مانند آل‌احمد یا رسول پرویزی بر کشف‬ ‫حجاب خ��رده گرفته‌ان��د و گروهی از‬ ‫نویسندگان آزادی‌خواه آرزویی جز این‬ ‫نداش��تند که زن ایرانی از حجاب رهایی‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫حج��اب از آن موضوعات��ی اس��ت که‬ ‫هنوز هم گاهی خبرس��از اس��ت‪ .‬همین‬ ‫چندی پیش بود که دستور دادند دختران‬ ‫دانش��جو فقط با مقنعه ح��ق دارند وارد‬ ‫دانشگا ‌ه بش��وند‪ .‬هر تابستان‪ ،‬در پوشش‬ ‫طرح امنیت اجتماعی باز مسأله‌ی حجاب‬ ‫و بدحجاب��ی و بگیر و ببندها از نو مطرح‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫نمایشنامه‌ی «کفن سیاه» سروده‌ی شاعر‬ ‫آزادی‌خواه میرزاده‌ی عشقی از نخستین‬ ‫آثاری اس��ت ک��ه حجاب را نش��انه‌ی‬ ‫تیره‌بختی و سیه‌روزی زن ایرانی می‌داند‪.‬‬ ‫درمقدمه‌ینمایشنامهآمدهاست‪:‬موضوع‬ ‫این منظومه‌ی نو و شیوا سرگذشت یک‬ ‫زن باستانی به نام خسرودخت و سرنوشت‬ ‫زن��ان ایران��ی در نظر او هن��گام ورود به‬ ‫مه‌آباد است‪.‬‬ ‫رستاخیز‪ ،‬نخستین ُاپرای فارسی‬ ‫در آغ��از جنگ بین‌المل��ل اول عده‌ای‬

‫از جوان��ان ایرانی که طرف��دار آلمان و‬ ‫اطریش و عثمانی بودند‪ ،‬برای همکاری‬ ‫با این دولت‌ها به مهاجرت رفتند‪ .‬پس از‬ ‫شکست آلمان‌ها در جنگ اول‪ ،‬حدود‬ ‫صد نفر از این جوان‌ها در استانبول خوار‬ ‫و زار و گرس��نه روزگار می‌گذراندن��د‪.‬‬ ‫یک��ی از این جوان‌ها ع��ارف قزوینی و‬ ‫دیگری میرزاده‌ی عشقی نام داشت‪.‬‬ ‫عش��قی معن��ای تهیدس��تی را خ��وب‬ ‫می‌دانس��ت و ب��رای همی��ن و ب��ه رغم‬ ‫طب��ع خداداد و قریحه‌ی م��ادرزادش در‬ ‫شاعری‪ ،‬تحصیالت مرتبی نداشت‪ .‬او در‬ ‫یک پانسیون اروپایی در استانبول اندکی‬ ‫زبان فرانسه آموخته بود و با ادبیات اروپا‬ ‫آشنا شده بود‪ .‬اوج ترقی عشقی آن شبی‬ ‫بود که نمایشنامه‌ی «رستاخیز» خود را در‬ ‫صحنه‌ی گراند هتل نشان داد و خودش‬ ‫در نقش مسافر بازی کرد‪ .‬این نمایشنامه‬ ‫که نخس��تین اُپرای فارس��ی هم به شمار‬ ‫می‌آید در روزگاری که بدبینی و نومیدی‬ ‫عجیبی سراس��ر ایران را فراگرفته بود‪ ،‬با‬ ‫اقبال تماشاگران روبرو شد و عشقی را به‬ ‫شهرترسانید‪.‬‬ ‫عشقی بی‌پروا بود و زبانی صریح داشت‬ ‫و ب��ه خاط��ر همین صراحتش بس��یاری‬ ‫نمی‌توانستند او را تحمل کنند‪ .‬آخر سر‬ ‫هم م��ردی به نام ابوالقاس��م خان که در‬ ‫خانه‌ی اعیان خانه شاگردی می‌کرد صبح‬ ‫زود به خانه‌ی عشقی در سه راه سپهساالر‬ ‫رفت و با ش��لیک س��ه تیر او را مجروح‬

‫فاطمه معتمد آريا ممنوع‌التصوير شد‬ ‫پايگاه اينترنتي رجا نيوز‪ ،‬نزديك به جناح‬ ‫اصول‌گرا‪ ،‬روز دوش��نبه در گزارش��ي‬ ‫اع�لام كرد‪ ،‬به دنبال «كش��ف حجاب»‬ ‫فاطمه معتم��د آريا در جش��نواره كن‪،‬‬ ‫شوراي نظارت بر صدا و سيما‪ ،‬در نامه‌اي‬ ‫از عزت‌اهلل ضرغامي رئيس اين سازمان‬ ‫خواس��ته تا از ادامه فعاليت اين هنرپيشه‬ ‫سرشناس جلوگيري شود‪.‬‬ ‫اين شورا در نامه خود به بند ‪ 2-15‬آيين‬ ‫نامه سياس��ت‌ها و ضوابط ناظر بر توليد‪،‬‬ ‫تامين و پخش برنامه‌ها اس��تناد كرده كه‬ ‫در آن اس��تفاده از بازيگراني كه به سوء‬ ‫سابقه شهرت دارند‪ ،‬در برنامه‌ها ممنوع‬ ‫است‪.‬‬ ‫بناب��ر اين گ��زارش آق��اي ضرغامي به‬ ‫مرتضي ميرباقري معاون س��يما دس��تور‬ ‫داده است كه نظر شوراي نظارت اعمال‬ ‫ش��ود و بر اين اس��اس خانم معتمد آريا‬ ‫ممنوع‌التصويرخواهدشد‪.‬‬ ‫فاطمه معتمد آريا بازي در فيلم‌هايي چون‬ ‫هنرپيشه‪ ،‬همسر‪ ،‬ناصرالدين شاه آكتور‬ ‫سينما‪ ،‬روس��ري آبي‪ ،‬زير درخت هلو‪،‬‬

‫كاله قرمزي و پسر خاله‪ ،‬كاله قرمزي و‬ ‫سروناز و مجموعه‌هاي تلويزيوني چون‬ ‫زير تيغ‪ ،‬آرايش��گاه زيبا‪ ،‬گل پامچال و‬ ‫ش��هر موش‌ها را در كارنامه كاري خود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مجموعه تلويزيوني «آشپزباشي» آخرين‬ ‫مجموعه‌‌اي است كه خانم معتمد آريا در‬ ‫آن نقش آفريني كرده و قرار است امشب‬ ‫(دوشنبه ‪ 24‬خرداد) آخرين قسمت آن‬ ‫از ش��بكه اول سيماي جمهوري اسالمي‬ ‫پخش شود‪.‬‬ ‫البته رجا نيوز اعالم كرده است‪« :‬دستور‬ ‫آقاي ضرغامي قاعدتا پس از پايان سريال‬ ‫آشپزباشي اعمال مي‌شود و از فعاليت وي‬ ‫در برنامه‌ه��اي جديد جلوگيري خواهد‬ ‫شد‪».‬‬ ‫ممنوعيت پخش تصاوير هنرپيشه‌ها در‬ ‫ي ندارد و‬ ‫سيماي جمهوري اسالمي تازگ ‌‬ ‫زهرا امير ابراهيمي‪ ،‬شبنم طلوعي و ميترا‬ ‫حجار از هنرپيشه‌هايي هستند كه پخش‬ ‫چهره آن‌ها از سيماي جمهوري اسالمي‬ ‫ممنوع شده است‪.‬‬

‫کرد‪ .‬عش��قی مجروح و تیرخ��ورده را باز دیدم هر زن که در آن قافله بود‬ ‫به مریضخانه‌ی نظمی��ه در خیابان خیام همه چون دختر کس��ری ب��ه نظر جلوه‬ ‫بردند و در همان جا پس از چند ساعت نمود‬ ‫هر چه زن دیدم آنجا همه آنسان دیدم‬ ‫درگذشت‪.‬‬ ‫همه را زنده درون کفن انسان دیدم‬ ‫در کیس��ه‌ی سربس��ته‪ ،‬در کفن زنده به‬ ‫تا من سیاه‌پوشم‪ ،‬تو سیاه‌بختی‬ ‫گور‬ ‫موض��وع نمایش��نامه‌ی «کف��ن س��یاه»‬ ‫سرنوش��ت زنان در طول تاریخ اس��ت‪ .‬با این حال زنی که عشقی وصف می کند‬ ‫سیاه‌روزی زنان با تاریخ ایران و شکست بر خالف زنان متجدد امروزی نمی‌توانند‬ ‫از عرب‌ه��ا و بیچارگ��ی ایرانی��ان گره عقاید و باورهای کهن را کنار بگذارند‪:‬‬ ‫بکنم گر ز تن این جامه گناه است مرا‬ ‫می‌خورد‪.‬‬ ‫این نمایشنامه که در واقع نوعی سفرنامه نکنم عمر در این جامه تباه است مرا‬ ‫هذیانی است با سفر شاعر به مدائن شروع‬ ‫می‌شود‪ .‬شاعر با کاروانی به مدائن رسیده تناقضی وجود دارد میان خوشبختی زن و‬ ‫و همسفرانش‪ ،‬هر کس در تکاپوست که بهروزی اجتماعی و فریضه‌ای که ترک‬ ‫جایی برای خودش پیدا کند‪ .‬اما شاعر که حج��اب را گناه قلم��داد می‌کند‪ .‬با این‬ ‫از روزگار خراب کشورش رنج می‌برد‪ ،‬حال عشقی در ان زمان خوب می‌دانست‬ ‫به دی��دن ویرانه‌های مدائن می‌رود‪ .‬پس که اگر زنان روزی از پس پرده درآیند و‬ ‫از تماشای کاخ‌های ویران به گورستانی با مردان برابر شوند‪ ،‬زندگی اجتماعی ما‬ ‫می‌رس��د‪ ،‬از قلعه‌ی خرابه‌ای می‌گذرد جان می‌گیرد‪:‬‬ ‫و خ��ودش را ب��ه بقع��ه‌ای اس��رارآمیز ورنه تا زن به کفن سر برده‬ ‫نیمی از ملت ایران مرده‬ ‫می‌رساند‪.‬‬ ‫ش��اعر وارد مقبره می‌ش��ود و نعش زنی‬ ‫را می‌بیند با چهره‌ای که از شمع تابان‌تر حرف عش��قی با ما این است‪ :‬سیاه‌بختی‬ ‫ولی افسرده است‪ .‬مرده بیدار می‌شود و زن ایرانی نمایانگر تاریخ عقب‌ماندگی‬ ‫ایرانی‌هاست و تاریخ ایران‪ ،‬سرگذشت‬ ‫به شاعر می‌گوید‪:‬‬ ‫ای بیگان��ه از اینجا برخی��ز که این بقعه سیاه‌بختی زن ایرانی است‪.‬‬ ‫طلسم است‪ ،‬روز و شب ایرانی در اینجا زنده‌یاد ش��اهرخ مسکوب درباره‌ی این‬ ‫رقم خورده و برای همین ایران تو ویران نمایشنامهمی‌نویسد‪:‬‬ ‫شده‪ .‬تو س��یاه‌بختی و من سیاه‌پوش و تا نمایشنامه‌ی کفن سیاه فریاد خشم دردی‬ ‫جانس��وز و غریزی و نشانه‌ای از آگاهی‬ ‫من سیاه‌پوشم تو سیاه‌بختی‪.‬‬ ‫وجدان خوابزده‌ی فرهنگی مردساالر و‬ ‫خودپسند و بیمار است که در آن مردان‬ ‫تا به اکنون که هزار و اندی سال است‬ ‫اندرین بقعه درین جامه مرا این حالست همه‌کاره‌ی بی��کاره و زنان هیچکاره‌ی‬ ‫نیم‌بها و در بهترین حال موضوع عشق و‬ ‫این زن‪ ،‬دختر کس��ری‪ ،‬پادشاه ساسانی زیبایی در ادب رس��می و در همه حال‪،‬‬ ‫اس��ت که پس از ویرانی ای��ران‪ ،‬به این ران��ده از زندگی اجتماع��ی و زندگی‬ ‫ویرانه پناه آورده و اکنون در این بقعه با خانه‌اند‪.‬‬ ‫شاعر از شکوه و ابادانی گذشته‌ی ایران به گفته‌ی عشقی‪ :‬در کیسه‌ی سربسته‪ ،‬در‬ ‫کفن زنده به گور‬ ‫سخنمی‌گوید‪.‬‬ ‫ش��اعر می‌ترس��د و از این ویران��ه فرار چنین اس��ت که از دیرب��از در ایرا ِن ما‪،‬‬ ‫می‌کند‪ .‬اما هر جا می‌رود و به هر زنی که اندیش��ه‌ی آزادی و عدالت اجتماعی با‬ ‫نگاه می‌کند‪ ،‬خسرودخت‪ ،‬دختر کسری مسأله‌ی آزادی زنان گره خورده است‪.‬‬ ‫را می‌بیند‪:‬‬ ‫حسین نوش‌آذر (رادیو زمانه)‬

‫روز سینمای ایران در پاریس‬ ‫ی��ک روز س��ینمای ای��ران‪ ،‬ب��ا حضور‬ ‫تع��دادی از س��ینماگران ایرانی و پخش‬ ‫برخی فیلم‌های مطرح ایرانی در پاریس‪،‬‬ ‫با اس��تقبال مردمی روبرو ش��د‪ .‬گلشیفته‬ ‫فراهانی یکی از ش��رکت‌کنندگان بود و‬ ‫شیرین عبادی در حاشیه مراسم کنفرانسی‬ ‫خبری برگزار کرد‪.‬‬ ‫«یک روز در تهران»‌عنوانی است که برای‬ ‫روز سینمای ایران در پاریس انتخاب شد‪.‬‬ ‫این برنامه که به همت «سینماتک» پاریس‬ ‫با مدیریت سرژ باراتو و همچنین همکاری‬ ‫«کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان‬ ‫ایرانی» در پاریس برگزار شد‪ ،‬با استقبال‬ ‫تعداد زی��ادی از ایرانیان و فرانس��وی‌ها‬ ‫روبرو شد‪.‬‬ ‫در ای��ن برنامه متنوع‪ ،‬ی��ازده فیلم ایرانی‬ ‫به نمایش درآمد و ش��یرین عبادی برنده‬ ‫جایزه نوبل صلح نیز کنفرانسی خبری را‬ ‫برگزار کرد‪ .‬همچنین در حاشیه برنامه دو‬ ‫گروه موس��یقی ایرانی در محوطه مقابل‬ ‫سینماتک برنامه‌هایی اجرا کردند و پس‬ ‫از آن میزگ��ردی با حضور س��ینماگران‬

‫ایرانی برگزار شد‪.‬‬ ‫ای��ن برنامه از س��اعت ی��ازده صبح روز‬ ‫یکش��نبه (‪ ۱۳‬ژوئ��ن) با پخ��ش فیلم «ما‬ ‫نیمی از مردم ایران هستیم» به کارگردانی‬ ‫رخشان بنی‌اعتماد کار خود را شروع کرد‬ ‫و پس از آن فیلم‌های «سخنانی در مورد‬ ‫مس��افرت» کار مهناز محمدی‪« ،‬تهرون»‬ ‫کار ن��ادر همایون‌‪ ،‬آینه ب��ه کارگردانی‬ ‫جعفر پناهی‪« ،‬کس��ی از گربه‌های ایرانی‬ ‫خبر نداره» ب��ه کارگردانی بهمن قبادی‪،‬‬ ‫«ته��ران من ب��رای ف��روش» کار گراناز‬ ‫موس��وی‪« ،‬کمک تهران» به کارگردانی‬ ‫سو عبادی‪«‌،‬ش��کارچی» کار رفیع پیتز‪،‬‬ ‫«برای یک لحظه آزادی» به کارگردانی‬ ‫آرش ریاحی و «درب��اره الی» کار اصغر‬ ‫فرهادی به اکران درآمدند‪.‬‬ ‫در بیرون سالن سینما‪ ،‬دو گروه موسیقی‬ ‫سنتی به رهبری «عباس بختیاری» و «احمد‬ ‫یحیی‌زاده» موس��یقی س��نتی ایرانی اجرا‬ ‫کرده و جمعیت زی��ادی را جذب نوای‬ ‫دف و سنتور خود کردند‪.‬‬

‫هادی خرسندی‬

‫هرکسی‬ ‫از ظن خود شد‬ ‫یار سبز‬ ‫هرکسی از ظن خود شد یار سبز‬ ‫گونه‌گونه گل دهد گلزار سبز‬ ‫زرد شد روی مقامات رژیم‬ ‫تا رسید از هر طرف اخبار سبز‬ ‫جنگل سبز است و چشم‌انداز خوش‬ ‫شاخه‌های سبز و برگ و بار سبز‬ ‫گاهگاهی در میان برگ‌ها‬ ‫هست پنهان تیغ سبز و خار سبز‬ ‫قدرت تشخیص خوشبختانه داشت‬ ‫خلق سبز و ملت هشیار سبز‬ ‫جنبش سبز است و در آن هرکسی‬ ‫رهبر سبز است و پرچمدار سبز‬ ‫نه کسی خاقان سبز است این میان‬ ‫نه کسی شاه است در دربار سبز‬ ‫الفرار از دست سبزاللهیان‬ ‫الحذر از خط و خال مار سبز‬ ‫با حضور عده‌ای فرصت‌طلب‬ ‫ناگهان مکاره شد بازار سبز‬ ‫سبز شد شال رئیس جمهور هم‬ ‫دزد باال آمد از دیوار سبز‬ ‫مشت مردم بر دهانش خورده است‬ ‫بر پک و پوزش ببین آثار سبز‬ ‫هیچ غیر از سرنگونی رژیم‬ ‫نیست خوشتر هموطن در کار سبز‬ ‫یک رژیمی فارغ از ایدئولژی‬ ‫نیک باشد حاصل رفتار سبز‬ ‫حکم آخر‪ ،‬اکثریت میدهد‬ ‫دستکاری گر نشد آمار سبز‬ ‫خوش که تمرین دمکراسی کنیم‬ ‫تا بیاید در عمل گفتار سبز‬ ‫با مجوز‪ ،‬بی‌مجوز‪ ،‬پر امید‬ ‫راه خود را میرود رهوار سبز‬ ‫مومن و المذهب و ملی‌گرا‬ ‫جمله برخوردار از افکار سبز‬ ‫سرزمینی با تمام رنگ‌ها‬ ‫انتظار ماست زین پیکار سبز‬ ‫شعر خود هادی به هر رنگی نوشت‬ ‫خود نمانده معطل خودکار سبز‬


45 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010

1389 ‫ خرداد‬28 ‫ جمعه‬959 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

45


‫‪46‬‬

‫‪46 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 959‬جمعه ‪ 28‬خرداد ‪1389‬‬

‫فال هفته‬ ‫فروردين ماه‪ :‬ش��ما از فعاليت‌هاي روزمره تان خسته شده ايد به زماني‬ ‫براي اس��تراحت نيازمند هستيد‪.‬خوشبختانه در تمام اين مدت با وجود اين‬ ‫كه خسته شده بوديد اما صبوري از خودتان نشان داديد و كارهايتان به پايان‬ ‫رسيد‪.‬شما قدرت خوبي براي تغيير آينده تان داريد و به راحتي مي‌توانيد از‬ ‫اتفاقاتي كه پيش مي‌ايد به بهترين نحو ممكن به نفع خودتان استفاده كنيد‪.‬‬ ‫ارديبهشت ماه‪ :‬شما بيش از حد دركارهايتان محتاط هستيد بهتر است اين‬ ‫را كاهش دهيد تا منافع بيشتري را به دست بياوريد‪.‬به نداي قلبتان گوش فرا‬ ‫دهيد شما را به خوبي راهنمايي مي‌كند‪ .‬شما به اين مساله فكر مي‌كنيد كه‬ ‫زندگي براي شما ارزشي قائل نشده است ارزش وجودي شما به كارهايي‬ ‫است كه در مجموع انجام مي‌دهيد مهم هستند نه فقط يك كار‪.‬‬ ‫خرداد ماه‪ :‬مقايسه خود با ديگري و كارهايي كه ديگران انجام مي‌دهند‬ ‫كار درستی نیست‪.‬سرنوشت را هر كسي در زندگي شخصي‌اش خودش با‬ ‫تالش و كوشش مي‌سازد‪.‬خود را با ديگران مقايسه نكنيد زيرا باعث افسرده‬ ‫شدن شما مي‌ش��ود‪ .‬خبرهاي خوب و مسرت بخشي را در روزهاي آينده‬ ‫خواهيد شنيد كه روحيه شما را بيش از پيش دگرگون خواهد كرد‪.‬‬ ‫تير ماه‪ :‬به تازگي مس��ائل جديدي وارد زندگي شما شده است كه شما‬ ‫را نگران كرده اند اما نگران نباشيد زيرا غافلگيري‌هاي شيريني را سرنوشت‬ ‫براي شما رقم زده است‪.‬شما دلتان مي‌خواهد از صحنه زندگي‌تان دور شويد‬ ‫و ديگر مسئوليتي را در قبال كسي نداشته باشيد اما بدانيد كه همين مسئوليت‌ها‬ ‫باعث شده اند كه شما انگيزه‌اي براي ادامه زندگي تان داشته باشيد‪.‬‬ ‫مرداد ماه‪ :‬ش��ما در زندگي از همه مس��ائل روزمره‌اي كه برايتان پيش‬ ‫مي‌آيد دلس��رد ش��ده ايد و ديگر اميدي به آينده‌اي ت��ازه نداريد اما بدانيد‬ ‫كه چش��مه اميد و دل گرمي‌تازه‌اي به زودي براي شما فوران مي‌شود‪ .‬اين‬ ‫حقيقت زندگي شماست پس بهتر است به جاي اين كه خود را عذاب دهيد‬ ‫با آن كنار بيايد‪.‬‬ ‫ش�هريور ماه‪ :‬ش��ما به شدت از ديگران انتفاد مي‌كنيد و توقعات بيش از‬ ‫حدي را از اطرافيانتان داريد‪ .‬شما به خاطر اين افكاري كه داريد به سادگي‬ ‫نمي‌توانيد تصميمي‌را بگيريد‪.‬به جاي اين كه با افكار منفي خود اطرافيان‌تان‬ ‫را ناراحت کنید بهتر است مثبت انديشي را جايگزين آن كنيد و به خودتان‬ ‫قول دهيد به جاي اين كارها از زندگي تان لذت ببريد‪.‬‬ ‫مهر ماه‪ :‬ش��ما در اين روزها از بيكاري و يا ش��ايد كم كاري كه انجام‬ ‫مي‌داديد رها شده ايد و به شدت سخت كوش و فعال شده ايد به همين دليل‬ ‫در مقام اجتماعي تان به ش��دت پيشرفت خواهيد كرد‪ .‬خوشبختانه به دليل‬ ‫روحيه باال و انعطاف پذيري كه داريد حتي اگر برايتان مشكلي پيش آيد به‬ ‫سادگي مشكالت را كنار مي‌گذاريد و از پس انها بر مي‌آیيد‪.‬‬ ‫آبان ماه‪ :‬ش��ما نقشه‌هاي بيش از حد بزرگي را در سر مي‌پروردانيد البته‬ ‫داشتن روياهاي بزرگ خوب است اما تا حدي كه باعث پيشرفت شما شود‬ ‫نه اين كه تنها آنها را در سر داشته باشيد‪.‬براي رسيدن به روياهاي بزرگ ابتدا‬ ‫بايد زندگي تان را پله به پله ارتقا ببخشيد نه اين كه به يك باره از يك پله‬ ‫بخواهيد به پله‌هاي اخري صعود كنيد‪.‬‬

‫یادها و خاطره‌ها ‪...‬‬

‫آذر ماه‪ :‬ش��ما انساني هس��تيد كه با هيجانات وجودي‌تان زنده هستيد در‬ ‫اين روزها اين هيجانات به ش��دت كاهش يافته است به همين دليل شما به‬ ‫ش��دت دلسرد شده ايد و در پي اين راه نيستيد كه دوباره هيجانات شوق و‬ ‫ذوق زندگي را در خودتان بيدار كنيد تنها نااميد شده ايد بهتر است به جاي‬ ‫نااميدي دوباره اين شوق و ذوق را در خود بيدار كنيد‪.‬‬

‫بانک شاهی در میدان توپخانه ‪ ،‬سال ‪1280‬‬

‫دی ماه‪ :‬ش��ما در زندگي تان فردي مثبت هس��تيد به همين دليل با تمام‬ ‫مش��كالتي كه پيش مي‌ايند به راحتي مقابله مي‌كنيد‪ .‬ش��ما به تنهايي اين‬ ‫احساس را در خود نگه نمي‌داريد بلكه با صحبت‌ها و رفتارهاي مثبت تان‬ ‫اين موضوع را به ديگران نيز القا مي‌كنيد‪.‬استدالل‌ها و آناليزهاي كه در رابطه‬ ‫با ديگران انجام مي‌دهيد يا حدس مي‌زنيد كامال به واقعيت مي‌پيوندند‪.‬‬ ‫بهمن ماه‪ :‬شما مدام در فكر تعالي نقشه‌ها و زندگي‌تان هستيد‪.‬اين افكار‬ ‫بسيار خوب و عالي هستند اما به خاطر داشته باشيد كه شما به هر قيمتي نبايد‬ ‫راضي به تعالي خود باشيد زيرا ممكن است افراد ديگر را با اين كارهايتان از‬ ‫بين ببريد‪.‬اما اگر فعاليت و كارهاي كه انجام مي‌دهيد مثبت باشند به سادگي‬ ‫مي‌توانيدپيشرفتكنيد‪.‬‬

‫بانک جتارت کنونی (میدان امام خمینی)‬

‫اسفند ماه‪ :‬در اين اواخر كمي نگراني‌هايتان زياد شده است بهتر است اين‬ ‫نگراني‌ها را از خودتان دور كنيد زيرا قدرت تصميم گيري صحيح را از شما‬ ‫مي‌گيرند‪.‬تنها يك بار به اين نگراني‌ها فكر كنيد و بعد آنها را رها س��ازيد‪.‬‬ ‫افراد و اطرافيانتان به كمك شما احتياج دارند و نيازمند هستند‪.‬بهتر است به‬ ‫آن‌ها كمك كنيد تا بعدها دچار عذاب وجدان نشويد‪.‬‬


‫‪47‬‬

‫‪47 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 959‬جمعه ‪ 28‬خرداد ‪1389‬‬

‫‪ ٣١‬روز جادوئی !‬ ‫ادامه از شماره قبل‬

‫‪ . . . . .‬از گوشه و کنار جهان ‪. . . . . .‬‬ ‫آشنايي با ووووزال‬ ‫ش��ما ووووزال ( ‪ )vuvuzela‬را دوست دارید یا‬ ‫از آن متنفرید؟ بحث در باره این شیپور یک و‬ ‫نیم متری پالستیکی در جام جهاني ‪ 2010‬داغ‬ ‫شد‬ ‫به گزارش خبرگزاری فرانسه ووووزال یک ابزار‬ ‫ضروری ب��رای طرفداران تیم آفریقای جنوبی‬ ‫است‪ ،‬به همان اندازه تزئین کردن با رنگ‌های‬ ‫پرچم ملی این کش��ور یا رن��گ صورت‪ .‬این‬ ‫شیپورها از همان روز افتتاج مسابقات با قدرت‬ ‫به کار افتادند‪.‬‬ ‫هش��ت هزار ووووزوال با حداکثر حجم صدا‬ ‫مانند دس��ته‌ای از زنبورهای خشمگین که در‬ ‫گوش ش��ما وز وز می‌کنن��د‪ ،‬و یا به قول یک‬ ‫روزنام��ه؛ مانند صدای فیلی که دچ��ار درد و‬ ‫ناراحتی شده است‪ ،‬غرش کردند‪.‬‬ ‫این سروصدای ناهنجاری است که آنها به آن‬ ‫عادت دارند و این شیپورها را تنها در استادیوم‌ها‬ ‫به غرش در نمی‌آورند‪ ،‬بلکه صدای آنها را در‬ ‫ی هتل‌ها‪ ،‬در فروشگاه‌ها و در خیابان‌ها هم‬ ‫الب ‌‬ ‫می‌توانشنید‪.‬‬ ‫سازی مهلواتیکا ‪ 23‬ساله که در ژوهانسبورگ‬ ‫فروشنده اس��ت‪ ،‬می‌گوید‪« :‬این روش ما برای‬ ‫روحی��ه دادن به بازیکنان اس��ت‪ ،‬ب��رای اینکه‬ ‫ش��ادی‌مان و احس��اس‌مان را در استادیوم بیان‬ ‫کنیم‪».‬‬

‫«ما ب��ه اس��تفاده از آنها عادت داری��م و بدون‬ ‫ووووزال نمی‌ت��وان از ب��ازی لذت ب��رد‪ .‬اگر‬ ‫ووووزال نباش��د‪ ،‬بازی هم وجود ن��دارد‪ .‬این‬ ‫ش��یپور یک وسیله س��نتی در آفریقای جنوبی‬ ‫اس��ت‪ .‬در خارج‪ ،‬تماش��اگران از دقیقه اول تا‬ ‫آخ��ر آواز می‌خوانند‪ ،‬م��ا از اول تا آخر بازی‬ ‫شیپورمی‌زنیم‪».‬‬ ‫اما همه افراد از این شیپورها استقبال نمی‌کنند‬ ‫و فروشگاه‌های کیپ‌تاون گوشی‌های محافظ‬ ‫«وووو ‪ -‬استاپ» را تمام کرده‌اند‪.‬‬ ‫یک��ی از فروش��ندگان محل��ی می‌گوید‪« :‬من‬ ‫اگر این جن��س را داش��تم‪ 300 ،‬جفت از این‬ ‫محافظ‌های گوش را دی��روز فروخته بودم‪ ،‬و‬ ‫همین امروز هم تنها ‪ 200‬جفت گوشی داشتم‬ ‫و دارد تمام می‌شود‪».‬‬ ‫او افزود که ‪ 1000‬گوش��ی دیگر سفارش داده‬ ‫است‪ .‬یک فروشگاه دیگر گفت هفته گذشته‬ ‫گوش��ی‌هایش تمام شده اس��ت‪ .‬او گفت‪»:‬از‬ ‫همین االن کر شده‌ایم‪».‬‬ ‫گوش��ی‌ها‪ ،‬که با نام «وووو‪-‬اس��تاپ» به بازار‬ ‫فرس��تاده ش��ده‌اند‪ ،‬برچس��بی بر روی پش��ت‬ ‫بسته‌شان دارند که روی آن نوشته است‪« :‬بسیار‬ ‫موثر در مقابل کاهش سروصدا‪ .‬موارد کاربرد‬ ‫ش��امل فوتبال‪ ،‬رگبی یا برای مردهایی که در‬ ‫حین تماشای بازی‌ها نمی‌خواهند صدای غرغر‬ ‫زن‌‌های‌شان را بشنوند‪».‬‬ ‫سازندگان این گوش��ی‌ها مدعی‌اند که میزان‬

‫کاهش سروصدا بوسیله آنها ‪ 31‬دسی‌بل است‪.‬‬ ‫این وضعیت به بنیاد جهانی ش��نوایی مستقر در‬ ‫سوئیس‪ -‬ابتکار عملی برای افزایش آگاهی در‬ ‫مورد نقصان شنوایی‪ -‬گفت آزمایش‌ها نشان‬ ‫داد وووزوال در صورت��ی که با حداکثر حجم‬ ‫ص��دا و در نزدیک گوش به صدا درآید‪127 ،‬‬ ‫دسی‌بل س��روصدا ایجاد می‌کند که بلندتر از‬ ‫صدای یک اره برقی است (‪ 100‬دسی‌بل)‪.‬‬ ‫بررس��ی‌ها همچنی��ن نش��ان داده اس��ت ک��ه‬ ‫ای��ن ش��یپورها در گس��ترش ویروس‌ه��ای‬ ‫سرماخوردگی و آنفلوآنزا نقش دارند‪ .‬به نظر‬ ‫می‌رسد که این ش��یپورها همچنین حساسیت‬ ‫برخی از بازیکنان خارجی را برانگیخته است‪ ،‬و‬ ‫آنها در حال فشارآوردن برای غیرقانونی کردن‬ ‫آنها هس��تند‪ ،‬با این ادعا که صدای آنها تمرکز‬ ‫آنها را به هم می‌زنند‪.‬‬ ‫روی فیس‌ب��وک‪ ،‬صفحات متع��ددی ایجاد‬ ‫ش��ده‌اند که خواس��تار جام جهانی ع��اری از‬ ‫ووووزال هستند‪ .‬حتی وب‌سایتی برای خالصی‬ ‫از این بوق‌ها اختصاص داده ش��ده اس��ت‪ .‬اما‬ ‫رئیس فیفا‪ ،‬سپ پالتر‪ ،‬از این شیپورها حمایت‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬و می‌گوید این رسمی آفریقایی‬ ‫اس��ت و جلوگیری از آن تبعیض به حس��اب‬ ‫می‌آید و س��ازمان‌دهندگان محلی جام جهانی‬ ‫نیز اصرار دارند که ووووزال یک نماد قدرتمند‬ ‫این مسابقات است که برای اولین بار در خاک‬ ‫آفریقا برگزار می‌شود‪.‬‬

‫روز نوزدهم‪ :‬مهم‌ترین چیز احساسی است كه نسبت به كارت داری‪.‬‬ ‫وجود رنگ‌های تیره در یك تابلوی نقاشی‪ .‬نشانة افسردگی نقاش‬ ‫آن تابلوست‪ .‬رنگ‌های روشن‪ ،‬حاكی از وجود روشنایی و انرژی‬ ‫در زندگ��ی نقاش آن تابلوس��ت‪ .‬هر كاری را با ش��ادی انجام بده‪،‬‬ ‫تادیگران را هم شاد كنی‪.‬‬ ‫روز بیس��تم‪ :‬زندگی مثل یك تاب اس��ت كه هم می‌تواند سرگرم‬ ‫كننده باش��د و هم ح��ال به هم‌زن‪ .‬اگر هر بار ك��ه تاب می‌خوری‬ ‫احساس شگفتی كنی‪ ،‬لذت تاب خوردن را احساس خواهی كرد‪.‬‬ ‫در زندگی هم هر بار كه كاری را انجام می‌دهی‪ ،‬از انجام آن شگفتی‬ ‫احساس كن‪.‬‬ ‫روز بیست و یكم‪ :‬حرف حق را بپذیر و كاری به گویندة آن نداشته‬ ‫باش‪ .‬مث ً‬ ‫ال اگر بوی دود را احساس می‌كنی و طوطی‌ات فریاد بزند‬ ‫كه‪ :‬خانه آتش گرفت! آیا به مهمان‌هایت خواهی گفت‪ :‬این طوطی‬ ‫نمی‌فهمد چه می‌گوید؟‬ ‫روز بیس��ت و دوم‪ :‬عقاید را با حقایق اشتباه نكن‪ .‬حقیقت مانند دانة‬ ‫بادام است‪ ،‬و عقاید پوستة آن دانة بادام هستند‪ .‬اگر به دنبال حقیقت‬ ‫هر چیز هستی‪ ،‬باید پوسته را بكنی‪ ،‬تا خود دانه را ببینی‪.‬‬ ‫روز بیست و سوم‪ :‬قبل از انجام هر كار مهمی‪ ،‬اول ببین چه احساسی‬ ‫نس��بت به انجام آن داری‪ .‬آیا آن كار را مهم می‌دانی؟ آیا واقعی به‬ ‫نظرت می‌رسد؟ آیا به دیگران كمك می‌كند؟‬ ‫روز بیس��ت و چهارم‪ :‬هنگام غلیان احساسات‪ ،‬هیچ تصمیم مهمی‬ ‫نگیر‪ .‬در این صورت اش��تباه خواهی كرد‪ .‬اول درونت را آرام كن‪.‬‬ ‫ذهن مانند یك دریاچه اس��ت‪ .‬هنگام غلیان احساس‪ ،‬دریاچه مواج‬ ‫است‪ .‬دریاچه هنگامی نور ماه را منعكس می‌كند كه آرام باشد‪.‬‬ ‫روز بیست و پنجم‪ :‬هنگام مواجه شدن با مشكلی یادت باشد كه حتماً‬ ‫راه حلی وجود دارد‪ .‬زیرا هر چیز با جفتش به وجود می‌آید‪ .‬بعد از‬ ‫هر سقوطی‪ ،‬صعودی و بعد از هر شبی‪ ،‬روزی وجود دارد‪ .‬ذهنت را‬ ‫روی راه حل‌ها متمركز كن‪ .‬برای بیرون آمدن از یك اتاق باید در‬ ‫را پیدا كنی‪ ،‬نه این كه به دیوارها فكر كنی‪.‬‬ ‫روز بیست و ششم‪ :‬همواره از نعمت‌هایی كه زندگی به تو بخشیده‬ ‫است‪ ،‬شاد باش و به خاطر آنچه كه نداری گله‌مند نباش‪ .‬ساختمان با‬ ‫سنگ‌هایی ساخته می‌شود كه در دسترس‌اند‪ ،‬نه با سنگ‌های حیاط‬ ‫خانة دیگران‪.‬‬ ‫روز بیس��ت و هفتم‪ :‬س��عی كن مثل ماش��ین خراب��ی كه خاموش‬ ‫نمی‌شود‪ ،‬دائماً در حال عذرخواهی نباشی‪ .‬با این كار توجه دیگران‬ ‫را به اش��تباهاتت جلب خواهی كرد‪ .‬تالش كن كه بهترین را انجام‬ ‫دهی‪ .‬آن گاه لبخند بزن و حركت كن‪ .‬تنها خداوند كامل است‪.‬‬ ‫روز بیست و هشتم‪ :‬هر كار خیری كه در این دنیا انجام دهی‪ ،‬بیش‬ ‫از ه��ر كس به خودت كمك خواهد كرد‪ ،‬ب��ه تو قدرت و انرژی‬ ‫و درك بیش��تر خواهد بخشید‪ .‬اگر خودت نقاشی كنی‪ ،‬دیگران از‬ ‫تماشای آن لذت خواهند برد‪ .‬ضمن آنكه در حین كار تجربه‌ات هم‬ ‫در نقاشی بیشتر شده است‪.‬‬ ‫روز بیست و نهم‪ :‬برای عمل كردن از درونت فرمان بگیر‪ .‬برای تفكر‬ ‫از درونت راهنمایی بجو‪ .‬زیرا درك و آگاهی را باید دریافت كنی‬ ‫و نمی‌توانی خودت خلق كنی‪ .‬زمین هنگامی گرم می‌ش��ود كه به‬ ‫سمت خورسید متمایل باشد‪.‬‬ ‫روز س��ی‌ام‪ :‬هر چیز كه راست و درست باشد‪ ،‬به نفع تو و دیگران‬ ‫خواهد بود‪ .‬خداوند بهتر از هر كس می‌داند كه چه چیز به تو شادی‬ ‫واقعی می‌بخشد‪ .‬آیا یك گیاه می‌فهمد كه باد‪ ،‬آن را تقویت می‌كند‬ ‫یا باران مالل آور باعث رشد گل‌های زیبا می‌شود‪.‬‬ ‫روز سی و یكم‪ :‬هرگز مغرور نشو‪ ،‬زیرا غرور میكروبی كشنده است‪.‬‬ ‫غرور به تدریج عقل را زایل می‌كند و باعث می‌شود هیچ كاری را‬ ‫بدرستی انجام ندهی‪.‬‬ ‫__________________‬ ‫آلبرت انیشتین ‪:‬‬ ‫دستهایت را برای یک دقیقه بر روی بخاری بگذار ‪ ،‬این یک دقیقه‬ ‫برای تومانند یک س��اعت میگذرد ‪ .‬با یک دختر خوش��گل یک‬ ‫ساعت همنشین باش ‪ ،‬این یک ساعت برای تو به سرعت یک دقیقه‬ ‫می‌گذرد و این همان قانون نسبیت است !‬


‫‪48‬‬

‫‪48 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 959‬جمعه ‪ 28‬خرداد ‪1389‬‬

‫فال ورق‪ ،‬قهوه‪،‬‬ ‫ستاره‌شناسی‬ ‫توسطمهتاب‬ ‫برای خانم‌ها و آقایان‬

‫‪921-4726‬‬

‫تلفن‪)604( 982-0884 :‬‬

‫استودیو آرایش مینا‬

‫مارین درایو‪ -‬نورت‌ونکوور‬ ‫دوخوابه‪ ،‬همکف‪ ،‬با ورودی کامال‬ ‫مستقل‪ ،‬نزدیک به بازار خرید و همه‬ ‫تسهیالت زندگی‪ ،‬بازسازی‌شده و‬ ‫تمیز‪ ،‬آماده اجاره از اول جوالی‬ ‫ماهیانه ‪ 1300‬دالر ‪ 40 +‬درصد برق‬ ‫‪604-980-8579‬‬ ‫‪604-760-1396‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫خیابان کپیالنو‪ -‬نورت ونکوور‬ ‫مجتمع وودکرافت‪ ،‬آپارتمان دوخوابه‪،‬‬ ‫کورنر سوئیت‪ ،‬با دید عالی (دریا و‬ ‫شهر)‪ ،‬با امکانات ورزشی‪ ،‬استخر‪،‬‬ ‫جکوزی و سونا‪ ،‬ماهیانه ‪ 1380‬دالر‬ ‫شامل هزینه برق و کلیه هزینه‌های‬ ‫دیگر‪ ،‬از ‪ 20‬جون آماده اجاره‬ ‫‪604-980-8579‬‬ ‫‪604-760-1396‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫‪959‬‬

‫‪959‬‬

‫نورت ونکوور‪-‬سنترال النزدل‬ ‫طبقه همکف منزل دو طبقه با ورودی‬ ‫مستقل‪ ،‬دو خوابه‪ ،‬شومینه گازی‪،‬‬ ‫پارکینگ و انباری از اول جوالی‬ ‫‪ 1450‬دالر ‪ +‬نصف یوتیلیتی‬ ‫‪604-340-5139‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫وست‌ونکوور‪،‬بریتیشپراپرتیز‪،‬‬ ‫نزدیک بهترین دبستان و دبیرستان‪،‬‬ ‫طبقه اول منزلی چهارخوابه‪،‬‬ ‫‪ 2‬سرویس حمام‪ ،‬با مهمانخانه و‬ ‫آشپزخانه بزرگ‪ ،‬ورودی جداگانه‪،‬‬ ‫باغچه زیبا‪ ،‬پنج اپالینس‪ ،‬شومینه‪،‬‬ ‫پارکینگ‪ ،‬انباری‪ ،‬نزدیک به هالی‌برن‬ ‫کانتری‌کالب‪،‬‬ ‫اجاره ماهیانه ‪ 2200‬دالر‬ ‫‪604-922-3499‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫آپارتمان‪ ،‬نورت‌ونکوور‪ ،‬وودکرافت‪،‬‬ ‫ساختمان هالی‌برن‪ ،‬طبقه سوم‪،‬‬ ‫دوخوابه‪ ،‬با امکانات رفاهی‪ ،‬ورزشی‪،‬‬ ‫سونا‪ ،‬جکوزی‪ ،‬استخر‪ ،‬پارکینگ و‬ ‫انباری و نگهبانی‪،‬‬ ‫‪604-925-1223‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫سوئیت مبله نوساز در نورت ونکوور‬ ‫با حمام و دستشویی و آشپزخانه‬ ‫جداگانه‪ ،‬با ورودی مجزا به اضافه‬ ‫اینترنت به خانم یا آقای غیرسیگاری‬ ‫اجاره داده می‌شود‪ .‬آماده اجاره‬ ‫‪778-317-5227‬‬ ‫‪604-729-0357‬‬ ‫‪960‬‬

‫سوئیت یک خوابه و دوخوابه‬ ‫در نورت ونکوور ‪East Keith Rd.‬‬ ‫با کیبل‪ ،‬اینترنت و الندری‪ ،‬یک خوابه‬ ‫‪ 750‬دالر ‪ 28 +‬درصد برق‬ ‫دوخوابه ‪ 900‬دالر‪ +‬یک سوم برق‬ ‫‪No Pet/No Smoking‬‬

‫‪604-904-0966‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫اجاره اتاق بزرگ با تمام امکانات‬ ‫رفاهی در آپارتمان دوخوابه‪ ،‬با‬ ‫منظره داون تاون و اقیانوس در نورت‬ ‫ونکوور‪ ،‬وودکرافت‪ ،‬به آقایی ایرانی‬ ‫زیر ‪25‬سال دانشجو یا شاغل (یا خانم‬ ‫تنها) اجاره داده می‌شود‪.‬‬ ‫ماهیانه ‪650‬دالر‬ ‫‪959‬‬

‫‪No Pet/No Smoking‬‬

‫‪778-279-8555‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫نورت‌ونکوور‪ -‬سنترال لین‌ولی‬ ‫طبقه همکف‪ ،‬دوخوابه‪ ،‬نورگیری‬ ‫عالی‪ ،‬ورودی مستقل‪ ،‬الندری‬ ‫جداگانه‪ ،‬پارکینگ‪ ،‬بسیار تمیز‬ ‫از اول آگوست آماده اجاره‬ ‫‪ 1200‬دالر ‪ +‬نصف یوتیلیتی‬ ‫‪604-904-4756‬‬ ‫‪604-346-8087‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫منزل سه خوابه‪ ،‬کامال نوسازی‌شده‪،‬‬ ‫روشن و دلباز‪ ،‬ایرانی پسند‪،‬‬ ‫در نورت ونکوور‪ ،‬نزدیک به کلیه‬ ‫امکانات رفاهی و مراکز خرید‬ ‫‪ 1800‬دالر ‪ +‬نصف یوتیلیتی‬ ‫‪604-671-5649‬‬ ‫‪959‬‬

‫‪960‬‬

‫‪961‬‬

‫جای شما در این صفحه‬

‫خالی است!‬

‫‪ 3‬هفته آگهی‬ ‫در نیازمندی‌های پیوند‬ ‫فقط ‪ 20‬دالر‬ ‫تلفن تماس‪)604( 921-4726 :‬‬

‫بیزنس دست دوم فروشی‬ ‫موقعیت عالی برای شروع بیزنس‪،‬‬ ‫شامل جواز کار و تمامی وسایل و‬ ‫موجودی مغازه‪ ،‬به منظور فروش‬ ‫سریع‌تر بیزنس قیمت آن به ‪80‬هزار‬ ‫دالر تقلیل داده شده است‪.‬‬ ‫لطفا با شماره زیر تماس بگیرید‬ ‫‪Joseph 604-781-6228‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫‪976‬‬

‫‪PERSIAN‬‬ ‫‪BAKERY‬‬ ‫‪FOR SALE‬‬

‫‪604-715-2450‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫رستوران برای فروش‬ ‫رستوران با گنجایش ‪ 50‬نفر‪ ،‬دارای‬ ‫جواز کامل مشروب در نورت‌ونکوور‬ ‫‪ ،Lower Lonsdlae‬به قیمت‬ ‫‪ 89‬هزار دالر به فروش می‌رسد‪.‬‬ ‫‪604-760-5334‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫‪Moving Sale‬‬ ‫حراج تمتنی وسایل منزل به علت‬ ‫مسافرت‪ ،‬همه روزه از ساعت ‪ 10‬تا‬ ‫‪ 5‬بعدازظهر‪ ،‬شماره ‪ 1549‬خیابان‬ ‫چسترفیلد در نورت ونکوور‪ ،‬زنگ ‪،5‬‬ ‫آپارتمان ‪ ،5‬طبقه اول‬ ‫‪960‬‬

‫‪960‬‬

‫‪ESL, IELTS, TOEFL, LPI, ESSAY‬‬

‫کوپ ‪ 8‬دالر‬ ‫رنگ ‪ 15‬تا ‪ 30‬دالر‬ ‫مش ‪ 25‬تا ‪ 65‬دالر‬ ‫بند‪-‬ابرو ‪ 5‬دالر‬ ‫«واقع در کوکیتالم»‬

‫«مشاوره و تعیین سطح رایگان»‬

‫مکالمه و گرامر در کلیه سطوح (‪ 10‬دالر)‬ ‫توسط مدرس رسمی ‪ BC‬و کارشناس ارشد آموزش زبان‬

‫نزدیک کوکیتالم سنتر‬ ‫با بیش از ‪ 7‬سال سابقه کار در کانادا‬

‫تلفن‪)604( 728-8465 :‬‬ ‫‪)604( 945-4851‬‬

‫با بیش از ‪ 10‬سال سابقه تدریس‬ ‫نظری ‪778-279-3336‬‬ ‫فاضل ‪778-558-3931‬‬

‫با یک تلفن‬ ‫در کوتاه‌ترین زمان‬ ‫توسط مربی مورد تائید‬ ‫آماده آزمون‬ ‫‪ Road Test‬شوید‪.‬‬ ‫‪)604( 351-9606‬‬ ‫(‪)960‬‬

‫از ‪ 15‬دالر‬ ‫از ‪ 25‬دالر‬ ‫از ‪ 5‬دالر‬ ‫از ‪ 35‬دالر‬

‫‪Haircut‬‬ ‫‪Color, Highlight‬‬ ‫‪Waxing, Threading‬‬ ‫‪Facial‬‬

‫تمام سرویس‌های مو‪ ،‬ناخن‬ ‫و پوست انجام می‌شود‪.‬‬

‫با وقت قبلی ‪ -‬با قیمت مناسب‬

‫‪604-461-5968‬‬ ‫لطفا پیغام بگذارید‬

‫ترای‌سیتی‬

‫‪604-971-1964‬‬

‫‪960‬‬

‫تعمیرات لوازم خانگی (امین)‬ ‫به یک هم اتاقی شاغل یا دانشجو‬ ‫(غیرسیگاری) در یک آپارتمان‬ ‫دوخوابه مبله با وسایل اولیه زندگی‬ ‫واقع در خیابان هفدهم النزدل‬ ‫نیازمندم‪ .‬کرایه ماهیانه ‪ 600‬دالر‬ ‫شامل همه چیز (برق‪ ،‬کیبل‪،‬‬ ‫تلویزیون و اینترنت)‬ ‫‪604-984-8463‬‬ ‫‪604-723-3465‬‬ ‫‪-------------------------‬‬

‫‪APPLIANCES SERVICES‬‬

‫ماشینلباسشویی‪،‬خشک‌کن‪،‬‬ ‫ماشینظرفشویی‪،‬یخچال‪،‬‬ ‫اجاق گازی‪ ،‬اجاق برقی‪،‬‬ ‫مایکرو ویو‪ ،‬و ‪...‬‬

‫‪604-971-1964‬‬

‫تلفن‪)604( 773-0096 :‬‬

‫‪960‬‬

‫‪959‬‬

‫‪959‬‬

‫لوله‌کشی و تعمیرات‬ ‫سیستم‌هایحرارتی‬

‫‪Furnace, Boiler,‬‬ ‫‪Hot Water, Fire place‬‬

‫بازدید ایمنی‪ ،‬تعمیر و نگهداری‬ ‫تجاری و مسکونی‬

‫‪778-869-6288‬‬ ‫‪604-275-8464‬‬


49 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010

1389 ‫ خرداد‬28 ‫ جمعه‬959 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

604-477-7767

49


50 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010

1389 ‫ خرداد‬28 ‫ جمعه‬959 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

50


51 PAIVAND Vol. 16 Issue 959 Friday June 18, 2010

Iran says it will build more nuclear reactors

AP-Iran stepped up its nuclear defiance Wednesday by endorsing plans to boost its uranium enrichment and to build four new facilities for atomic medical research — less than a week after the latest U.N. sanctions. The series of announcements and sharp comments by President Mahmoud Ahmadinejad — who said the West must come to Iran like a “polite child” in any possible nuclear talks — could encourage calls for more economic pressure against the Islamic Republic. European Union foreign ministers agreed earlier this week to consider tighter sanctions for Iran’s refusal to halt uranium enrichment. U.S. lawmakers also could press for additional embargoes after last week’s U.N. Security Council sanctions — which were backed by Iranian allies Russia and China. Ahmadinejad said he will soon announce new conditions for talks with the West. But first, he wants to punish world

powers for imposing sanctions on Tehran and added Iran will not make “one iota of concessions.” “You showed bad temper, reneged on your promise and again resorted to devilish manners,” he said of the powers that imposed sanctions. “We set conditions (for talks) so that, God willing, you’ll be punished a bit and sit at the negotiating table like a polite child,” he told a crowd during a visit to the central Iranian town of Shahr-e-Kord. His speech was broadcast live on state TV. The West and other nations are increasingly worried Iran will eventually develop the capacity for nuclear weapons. Iran insists its nuclear program is only for peaceful energy production and research. Iran’s parliament speaker Ali Larijani said lawmakers back the government’s push to enrich uranium at a higher level since earlier this year as a response to “bullying countries.” Iran currently enriches uranium up to 20 percent levels — which

is far short the 95 percent plus enriched uranium needed for an atomic weapon, but is a significant advancement from the low-grade uranium at nearly 5 percent level from the early stages of making reactorready fuel. Iran has rebuffed a U.N.drafted plan to suspend uranium enrichment and swap its stockpiles of low-enriched uranium for fuel rods. An alternative plan backed by Turkey and Brazil includes the uranium-for-rods exchange, but does not mandate a halt to Iran’s ability to make its own nuclear fuel. Iran has justified its decision to go to higher enrichment by saying its needed to create fuel for a research reactor producing medical isotopes. Iran’s nuclear chief said Wednesday there are plans to build four new medical research reactors, including one “more powerful” than the main facility: an aging 5-megawat U.S.-made research reactor operating in Tehran. Vice President Ali Akbar Salehi was quoted by state TV’s web site as saying the new research reactor is for radioactive isotopes for medical needs of patients in Iran and abroad. “Designing the reactor will be completed by the year end and two years will be needed to construct it. ... Our plan is to build four reactors in four corners of the country so that, given the short life of nuclear medicine, all patients will get the products throughout Iran,” the website quoted him as saying. Salehi also said Iran possesses technology to produce fuel

rods for such reactors and the first should be ready sometime next spring. The announcements reflect Iran’s confusing response to the U.N. sanctions. Ahmadinejad has countered with insults and dismissive remarks, but also claims the door is still open for dialogue on the nuclear standoff. The huge obstacle, however, is that the talks must be on Iran’s terms. Ahmadinejad also attacked the U.S., saying Iran needs to save Americans from “their undemocratic and bullying government.” He charged there was no freedom in the U.S. and newspapers in America were not authorized to write against the Zionists or hold rallies against the “crimes” committed by their government. Ahmadinejad was reacting to an invitation by the European Union foreign policy chief Catherine Ashton to Iran’s top nuclear negotiator Saeed Jalili to discuss the nuclear issue. At the same time, though, EU foreign ministers agreed Monday to recommend additional sanctions over the nuclear issue. Larijani, the parliament speaker, also warned that Iran will reciprocate if the U.S. or other countries inspect Iranian planes or ships in line with new sanctions. “We warn the U.S. and some adventurist countries that should they be tempted to inspect consignment of Iranian planes and ships, they should rest assured that we will reciprocate (by inspecting) their ships in the Persian Gulf and Oman Sea,” he said.

US adds Iranians, firms to blacklist under new sanctions (AFP) – US President Barack Obama’s administration on Wednesday tightened the noose on Iran’s nuclear program when it added more Iranian individuals and firms to a long blacklist under extended sanctions. The sanctions, announced a week after the UN Security Council imposed fresh penalties on Tehran, target insurance companies, oil firms and shipping lines linked to Iran’s atomic or missile programs. And they also take broader aim at Iran’s Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC), which US Secretary of State Hillary Clinton has accused of supplanting the government of Iran and turning it into a military dictatorship. Among the individuals sanctioned are Iran’s defense minister Ahmad Vahidi. “Our actions today are designed to deter other governments and foreign financial institutions from dealing with these entities and thereby supporting Iran’s illicit activities,” Treasury Secretary Timothy Geithner said. Geithner told reporters that Iran’s Post Bank -- the 16th Iranian-owned bank added to

the blacklist -- was designated for its alleged support of proliferation activities. The measures also target the IRGC Air Force and IRGC Missile Command, which are suspected of having ties to Iran’s ballistic missile program, according to the Treasury Department. Also targeted: -- Rah Sahel and Sepanir Oil and Gas Engineering Co. “for their ties to previously designated Khatam al-Anbiya Construction Headquarters. -- Two individuals for their roles in the IRGC. -- Two individuals and two entities for their ties to Iran’s WMD programs, including Javedan Mehr Toos, a procurement broker for Kalaye Electric Company. -- Five Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) front companies. Among the other individuals sanctioned are Javad Karimi Sabet, who has been linked to the Atomic Energy Organization of Iran, and Mohammad Ali Jafari, the commander in chief of the IRGC since September 2007. Geithner said the Obama administration has identified a

total of 22 petroleum, energy and insurance companies located both inside and outside Iran “that are owned or controlled by the Iranian government.” Under the actions taken, “all transactions involving any of the designees and any US person are prohibited, and any assets the designees may have under US jurisdiction are frozen,” the Treasury Department said. The Obama administration had promised to take further steps of its own and called on other countries to do the same after the UN Security Council last week slapped its four set of sanctions on Tehran in four years. “We need other countries to move with us,” Geithner said. “So alongside our efforts to build international support for new sanctions, we have been working behind the scenes, building international support among finance ministries, for additional actions to prevent abuse of the global financial system by Iran,” he said.

European Union foreign ministers already on Monday proposed new sanctions going further than UN restrictions. The measures, which also cover the oil and gas industry, with transport and banking or insurance curbs, will now go forward to an EU summit in Brussels on Thursday for final approval. The foreign ministers who met in Luxembourg said the EU would seek to prohibit new investment as well as the transfers of technologies, equipment and services. Howard Berman, chairman of the House Foreign Affairs Committee, welcomed the new US sanctions, saying they will “significantly extend the reach of comprehensive Iran sanctions legislation that Congress will soon pass.” Tehran says its nuclear program is purely for civilian purposes, but Israel and Western powers fear it may be trying to develop nuclear weapons that would tip the balance of power in the Middle East.

1389 ‫ خرداد‬28 ‫ جمعه‬959 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

Iran summons British envoy after foiled ‘bombing’ report (AFP) – Iran on Wednesday summoned London’s ambassador to Tehran, Simon Gass, after it reported the arrest of several people linked to an outlawed opposition group that it said enjoyed Britain’s “backing.” “The Islamic Republic of Iran demands a serious inquiry by the British government into this issue and a report of its findings,” the official IRNA news agency quoted a foreign ministry official as telling London’s envoy. That was a reference to Intelligence Minister Heydar Moslehi’s announcement on Tuesday that “two terrorist teams of hypocrites were identified and their key members were arrested.” Iranians authorities refer to the exiled opposition People’s Mujahedeen as “hypocrites.” The minister accused Britain, France and Sweden of “backing” the Mujahedeen. The People’s Mujahedeen was founded in 1965 in opposition to the shah and subsequently fought the clerical regime that ousted him in the 1979 Islamic revolution.

51

Then President Saddam allowed about 3,500 members and their families to live at a camp in Iraq as part of a policy of accommodating the Iranian armed opposition at bases in Iraq during his 19801988 war with Iran. Following the US-led invasion of 2003, American forces disarmed the Mujahedeen and placed the residents under protection. Moslehi said the detainees planned to “carry out bombings in several Tehran squares on the anniversary of the election” on June 12, which passed off without major protests against President Mahmoud Ahmadinejad. Iran’s opposition leaders, who reject Ahmadinejad’s re-election last year as massively rigged, called off demonstrations on June 12 over safety concerns for participants. Iran has repeatedly accused the West, and Britain in particular, of stoking unrest and seeking to destabilise the country in the wake of the hotly disputed re-election of Ahmadinejad.

Ahmadinejad under fire for opposing veil crackdown

(AFP) –Iran’s President Mahmoud Ahmadinejad came under fire from other hardliners on Wednesday for opposing a social crackdown targeting dress and behaviour, mainly of women. In a televised interview at the weekend, Ahmadinejad said that he was “strongly against such actions. It is impossible for such actions to be successful.” A senior hardline cleric responded by accusing Ahmadinejad of undermining efforts to fight “corruption.” “The president in his interview did not appreciate the sacred wave which advocates veiling and chastity and he belittled it,” Ahmad Khatami said in comments carried by the moderate Shargh newspaper on Wednesday. By law, women in Iran must be covered from head to foot and social interaction is banned between unrelated men and women. The head of parliament’s clerical faction, Mohammad Taghi Rahbar, also interpreted Ahmadinejad’s comments as a “green light to immodest dressing.” “Those who voted for you were the fully veiled people. The badly veiled ‘greens’ did not vote for you, so you’d better consider what pleases God is not pleasing a number

of corrupt” people, Shargh quoted Rahbar as saying. The Green Movement of opposition leader Mir Hossein Mousavi won over Iran’s urban youth by pledging more social freedom in last year’s election. Iran’s morality police have returned to the streets in recent weeks, confiscating cars whose male drivers are seen to be harassing women, local media have said, without clarifying what amounts to harassment. The reports say the crackdown has become a major issue for Iran’s predominantly young population, with police or hardline militiamen stopping cars with young men or women inside to question their relationship. They say the Islamic dress code for women is also being more strictly enforced. But leading conservative lawmaker Ali Motahari noted Ahmadinejad’s “interior ministry declared its preparedness for this initiative... and the president undermines his own work by such comments,” Shargh reported. “If the president insists on his stance, the parliament will surely respond,” warned Motahari, who is a vocal critic of Ahmadinejad.


‫با بیش از سه نسل تجربه موفق تولید‪ ،‬عرضه و خدمات در خدمت هموطنان گرامی‬

‫به زودی در آدرس ‪ 1629‬مارین درایو در نورت ونکوور در خدمت ایرانیان عزیز‬

‫‪ARE YOU‬‬ ‫‪READING‬‬ ‫?‪THIS‬‬ ‫این مکان برای آگهی شما رزرو شده است‬

‫‪)604( 921-4726‬‬

Paivand 959  
Paivand 959  

Paivand Media Group

Advertisement