Page 1

‫‪957‬‬

‫سال شانزدهم شماره ‪ 957‬جمعه ‪ 14‬خرداد ‪1389‬‬ ‫‪Issue No.‬‬

‫از سوی کمپین حقوق بشر اعالم شد‬

‫‪Vol. 16 No. 957 Friday June 4, 2010‬‬

‫‪The Gateway to the Iranian Community Since 1993‬‬

‫معرفی عامالن و مجریان سرکوب‪،‬‬ ‫شکنجه و کشتار مردم‬

‫کمپین بین‌المللی حقوق بش��ر در‬ ‫ایران در تازه‌ترین بیانیه خود با انتشار‬ ‫نام ‪ ۱۵‬مق��ام ارش��د در جمهوری‬ ‫اس�لامی آنها را «مسئول سرکوب‬ ‫وحشیانهمعترضانومخالفان»دولت‬ ‫دانسته است‪.‬‬ ‫کمپین بین‌المللی حقوق بش��ر در‬ ‫بیانیه خ��ود از جامع��ه بین‌الملل و‬ ‫به‌ویژه کشورهایی که این ‪ ۱۵‬مقام‬ ‫جمهوری اس�لامی ممکن است به‬ ‫آنها س��فر کنند خواس��ته است که‬ ‫برای این افراد حکم ممنوعیت سفر‬ ‫صادر و اموال و دارایی‌های آنها را‬ ‫مسدودکنند‪.‬‬ ‫این سازمان حقوق بشری که مقر آن‬

‫در نیویورک است در بیانیه خود به‌ویژه‬ ‫از کانادا‪ ،‬مالزی‪ ،‬امارات متحده عربی‬ ‫و اتحادیه اروپا به عنوان کش��ورهایی‬ ‫یاد کرده است که افراد یادشده ممکن‬ ‫است به آنها سفر کنند‪.‬‬ ‫دیگ��ر اف��رادی ک��ه نام‌ش��ان در این‬

‫فهرس��ت ‪ ۱۵‬نفره قید شده عبارت‌اند‬ ‫از سعید مرتضوی‪ ،‬دادستان کل تهران‬ ‫در زمان انتخابات‪ ،‬صادق محصولی‪،‬‬ ‫وزیر کش��ور در دولت نهم‪ ،‬ابوالقاسم‬ ‫صلوات��ی‪ ،‬قاض��ی ش��عبه ‪ ۱۵‬دادگا ‌ه‬ ‫انقالب‪ ،‬حس��ن فیروزآب��ادی‪ ،‬رئیس‬

‫نمایندگان اروپا با عکس «ندا»‬ ‫و قاتل خواندن متکی به پیشواز او رفتند‬

‫گروه��ی از نمایندگان پارلمان‬ ‫اروپا در حالی که عکس‌هایی‬ ‫از ندا آقاس��لطان را به دس��ت‬ ‫داش��تند‪ ،‬با شعارهای اعتراضی‬ ‫از منوچهر متکی‪ ،‬وزیر خارجه‬ ‫استقبالکردند‪.‬‬ ‫گروه��ی از نمایندگان پارلمان‬ ‫اروپا با فری��اد «قاتل» خطاب به‬ ‫منوچهر متکی‪ ،‬خش��م خود را‬ ‫از خشونت علیه مردم در ایران‬ ‫نشان دادند‪.‬‬ ‫منوچه��ر متک��ی ب��رای دیدار‬ ‫رس��می با نماین��دگان پارلمان‬ ‫اروپ��ا در بروکس��ل به بلژیک‬

‫س��فر کرده بودت��ا درباره چند‬ ‫موضوع از جمله حقوق بش��ر‪،‬‬ ‫مجازات اع��دام و معاهده منع‬ ‫گسترش سالح هسته‌ای با آنها‬ ‫گفت‌وگوکند‪.‬‬ ‫رئیسپارلمان اروپانپذیرفتکه‬ ‫عکس بزرگی از ندا آقاسلطان‬ ‫را از س��اختمان پارلمان آویزان‬ ‫کنند‪ ،‬ام��ا نمایندگان معترض‪،‬‬ ‫این عکس را به نشانه اعتراض‬ ‫در دست گرفتند‪.‬‬ ‫استروان استيونس��ون‪ ،‬نماینده‬ ‫بریتانیا در پارلمان اروپا گفت‪:‬‬ ‫آنها [حاکمیت در ایران] به زنان‬

‫تجاوز می‌کنند‪ ،‬زنان و کودکان‬ ‫و م��ردان را اع��دام می‌کنن��د‪.‬‬ ‫آنها زندانیان سیاس��ی را اعدام‬ ‫می‌کنند‪ ،‬و به افرادی را که در‬ ‫تظاهرات مسالمت‌آمیز شرکت‬ ‫می‌کنند‪،‬تجاوزمی‌کنند‪.‬‬ ‫نماینده بریتانیا همچنین گفت‪:‬‬ ‫می‌خواهم از او ّ[متکی] بپرسم‬ ‫که این هفته چن��د نفر را اعدام‬ ‫کرده‌ان��د‪ .‬ای��ن مرد ب��ا آمدن‬ ‫ب��ه اینج��ا‪ ،‬پارلمان اروپ��ا را به‬ ‫فضاحتکشید‪.‬‬

‫ستاد مشترک‪ ،‬محمدعلی جعفری‪،‬‬ ‫فرمانده س��پاه‪ ،‬محمد مقیسه‪ ،‬رئیس‬ ‫ش��عبه ‪ ۲۸‬دادگاه انق�لاب‪ ،‬آیت‌اهلل‬ ‫احمد جنتی‪ ،‬دبیر ش��ورای نگهبان‪،‬‬ ‫آیت‌اهلل محمدتقی مصب��اح یزدی‌‪،‬‬ ‫عض��و مجل��س خب��رگان‪ ،‬ی��داهلل‬ ‫جوانی‪ ،‬رئیس اداره سیاس��ی س��پاه‪،‬‬ ‫روح‌اهلل حس��ینیان‪ ،‬نماینده مجلس‪،‬‬ ‫علی س��عیدی‪ ،‬نماینده ولی فقیه در‬ ‫سپاه‪ ،‬و حسین شریعتمداری‪‌،‬سردبیر‬ ‫روزنامه کیهان‪ .‬این سازمان همچنین‬ ‫خامنه‌ای‪ ،‬را موظف دانسته است که‬ ‫دستور تحقیق و تعقیب قضایی برای‬ ‫این افراد را صادر کند‪.‬‬

‫شیرینعبادی‪:‬‬

‫دولت آلمان مسئول جان‬ ‫فیلمساز ایرانی است‬ ‫دویچه وله ‪ -‬با گذشت‬ ‫ی��ک هفت��ه از ناپدید‬ ‫شدن داریوش شکوف‬ ‫فیلمس��از ایران��ی مقیم‬ ‫آلم��ان‪ ،‬پلی��س برلین‬ ‫می‌گوی��د هن��وز هیچ‬ ‫ردپایی از او پیدا نش��ده‬ ‫اس��تداریوش شکوف «این ناپدید ش��دن‪ ،‬من‬ ‫فیلمس��از ایران��ی مقیم را ی��اد ناپدی��د ش��دن‬ ‫آلم��ان‪ ،‬از تاری��خ ‪ ۲۴‬مخت��اری و پوین��ده‬ ‫مه‪ ،‬سوم خرداد‪ ،‬ناپدید می‌اندازد‪ .‬این که یک‬ ‫شده است‪ .‬این هنرمند فیلمس��از معروف سوار‬ ‫مواضع��ی مخال��ف قطار ش��ود و بعد معلوم‬ ‫جمه��وری اس�لامی نش��ود چه بالیی سرش‬ ‫داش��ت و اولی��ن فیلم آم��ده‪ ،‬این مس��ئولیت‬ ‫سینمایی در مورد وقایع دولت آلمان است‪ .‬اگر‬ ‫پس از انتخابات ایران را آن‌ها قص��د پیدا کردن‬ ‫به نام «تاکسی بهشتی‌ها» ربایندگان این فیلمساز‬ ‫ساخت‪.‬‬ ‫مخال��ف جمه��وری‬ ‫شیرینعبادی‪،‬حقوقدان‪ ،‬اسالمی را داشته باشند‪،‬‬ ‫می‌گوی��د‪ ،‬گم ش��دن خیلی راحت می‌توانند‬ ‫داریوش ش��کوف او را پیدایش کنن��د و من از‬ ‫به یاد قتل‌های زنجیره‌ای همین‌جا اعالم می‌کنم‪،‬‬ ‫مخالف��ان جمه��وری مسئولیت گم شدن یک‬ ‫اس�لامی در دهه هفتاد هنرمند ایرانی برعهده‌ی‬ ‫شمس��ی انداخته است‪ :‬دولت آلمان است»‪.‬‬ ‫روزنامه ‪ ،‬تلویزیون‪ ،‬رادیو‬

‫‪www.paivand.com‬‬


‫‪2‬‬

‫‪2 PAIVAND Vol. 16 Issue 957 Friday June 4, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 957‬جمعه ‪ 14‬خرداد ‪1389‬‬

‫یک تکه آسمان آبی‬

‫رامینمهجوری‬

‫خاموشی برهان فراموشی‬ ‫الزایمر درد بدی‌ست‪.‬‬ ‫از فراموش�ی های کوچک شروع می‌ش�ود‪ .‬چیزی را‬ ‫جایی می‌گ�ذاری یادت می‌رود کج�ا‪ .‬عینکت را گم‬ ‫می‌کنی‪ .‬کلیدهایت را پیدا نمی‌کنی‪ .‬کم کم ش�ماره‬ ‫تلفن‌ه�ا‪ ،‬تاری�خ تولدها از خاط�رت م�ی‌رود‪ .‬نام‌ها را‬ ‫فراموش می‌کنی‪ ،‬خویشانت را به جا نمی‌آری‪.‬‬ ‫یک روز از خانه بیرون می‌روی‪ ،‬راهت را گم می‌کنی‪،‬‬ ‫نمی‌دانی خانه کجاست‪.‬‬ ‫پای�ان راه‪ ،‬در ش�روع پایان هویت�ت را گم می‌کنی‪ .‬با‬ ‫خودت ناآش�نایی‪ .‬نمی‌دانی کیستی‪ ،‬از کجا آمده‌ای‪،‬‬ ‫به کجا می‌روی‪.‬‬ ‫آن گاه اس�ت که بی خیال می‌ش�وی‪ .‬نه ناخوش�ی نه‬ ‫خوشی‪.‬‬ ‫دی�ده باش�ی اگ�ر‪ ،‬بشناس�ی اگ�ر کس�ی را ک�ه دچار‬ ‫فراموشی‌ست‪ ،‬عمق درد را می‌دانی‪...‬‬ ‫ملتی اگر دچار فراموشی شد چه؟‬ ‫الزایمر اگر همه‌گیر شد چه؟‬ ‫مثل س�رماخوردگی شد؟ فراموشی اگر عادی شد چه؟‬ ‫اختیاری شد‪ ،‬انتخابی شد چه؟‬ ‫به�ش ع�ادت می‌کن�ی؟ کک�ت نمی‌گ�زد‪« .‬ای�ن نی�ز‬ ‫بگذرد»ی می‌گویی و می‌گذری‪.‬‬ ‫یک سال گذشت‪.‬‬ ‫در واق�ع س�ی س�ال گذش�ت‪ .‬س�ی س�ال خاموش�ی‪،‬‬ ‫فراموش�ی‪ .‬سی سال س�کوت‪ ،‬حناق‪ .‬سی سال خون و‬ ‫مل دروغی بزرگ‪ .‬سی سال سوختن‪ ،‬سی‬ ‫چرک ِ‬ ‫زیر دُ ِ‬ ‫سال دود‪ ،‬خاکستر‪ .‬مرگ‪.‬‬ ‫س�ی س�ال تحمل‪ ،‬خف�ت‪ ،‬خ�واری و زاری‪ ،‬ناباوری‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫شدن آزار‪ ،‬کشتار‬ ‫تسلیم روزمره‌گی شدن و روزمره‌گی‬ ‫ِ‬ ‫تاراج شرافت انسان‪.‬‬ ‫و‬ ‫ِ‬ ‫و عادت کردیم و فراموش�ی تریاک شد که کشیدیم و‬ ‫بی‌خیال ش�دیم‪ .‬بی‌حس شدیم‪ ،‬به هر افیون کوچک‬ ‫فراموشی‬ ‫نشئه شدیم که نبینیم‪ ،‬نشنویم و به یادمان نیاید‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫انتخابی ش�د راه و رس�م زندگی‪ ،‬چن�ان که نفهمیدیم‬ ‫چگونه روحمان را خوره‌وار بلعید‪.‬‬ ‫از فراموش�ی‌های کوچک ش�روع ش�د‪ .‬کم کم نام‌ها‬ ‫یادم�ان رفت‪ .‬بعد از خان�ه بیرون آمدی�م‪ .‬راه خانه را‬ ‫گم کردیم‪ .‬گم ش�دیم‪ .‬بی امیدی به بازگشت‪ ،‬بی آن‬ ‫که بدانیم کجا می‌رویم‪ .‬فقط ماندیم‪ .‬ماندگار ش�دیم‪.‬‬ ‫لمس‪ ،‬بی حس در خلسه‌ی ناخالصانه‌ی بودنی بی معنا‪.‬‬ ‫بی هویت شدیم‪.‬‬ ‫تا این که جرقه زد‪.‬‬ ‫یک سال پیش بود‪ .‬روزها با دهان باز‪ ،‬شب‌ها با چشمان‬ ‫بی‌خواب‪ ،‬بهت زده‪ ،‬مس�خ‌گونه‪ ،‬از دور‪ ،‬دورتر از دور‪،‬‬ ‫ناباورانه نگریستیم و گریستیم تا باورمان شد‪ :‬که می‌شود‪،‬‬ ‫درازکش ُکمایی سی ساله‪ ،‬انگشت‬ ‫می‌ش�ود که بش�ود‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫کوچک پای امیدمان تکانی خورد‪ .‬فهمیدیم هنوز زنده‬ ‫است امید‪.‬‬ ‫فراموشی انگار پرید‪ ،‬خاطرمان گویی شفاف شد‪ .‬یادمان‬

‫آمد آن چه کردند‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫چش�م‬ ‫چش�مان باز جان داد‪،‬‬ ‫آن زیب�ا‪ ،‬آن نازنین که با‬ ‫ِ‬ ‫جان‌مان را باز کرد‪ .‬خونی که در خیابان ریخت‪ ،‬خون‬ ‫رگ‌هامان را‪ ،‬دس�ت کم بعضی‌هامان را‪ ،‬بیش�ترمان را‬ ‫جوشاند‪.‬‬ ‫نشستیم تماشا کردیم‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫دیدن تن لهیده زیر چرخ ماش�ین‪ ،‬مغز شکافته از فرود‬ ‫تصویر ورود ِ‬ ‫آلت ایمان به درون جوان زندانی‪،‬‬ ‫باتوم‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫تجاوز‪ ،‬تصور دریده شدن روح انسان‪ ،‬باور مرز بی‌انتهای‬ ‫دریدگی‪ ،‬سرخی خون بر سنگفرش سرد خاکستری‪...‬‬ ‫چهره‌های جوان‪ ،‬زیبا‪ ،‬دختر و پسر‪ ،‬پیر و جوان‪ ،‬مادر‪،‬‬ ‫خواهر‪ ،‬برادر‪ ،‬خویش‪ ،‬هم‌خون‪ ،‬انسان در کنتراست با‬ ‫ِ‬ ‫‌صورتان نتراشیده پنهان زیر کالهخود و ماسک با‬ ‫کثیف‬ ‫کلت‪ ،‬چماق‪ ،‬زنجیر‪ ،‬بی‌سیم‪ ،‬دوربین‪ ...‬و شنیدن فریاد و‬ ‫خاموشی‌اش با اصابت گلوله‪ ،‬و ناتوانی در فهم خشونتی‬ ‫ِ‬ ‫بودن وح�ش از آن‪ ...‬به‬ ‫ای�ن گونه وحش�یانه و خجل‬ ‫خودم�ان آورد‪ .‬دس�تی از دور‪ ،‬دورت�ر از دور بر آتش‬ ‫گرفتیم‪ .‬بیرون گود بودیم‪ ،‬لنگش‌کنی گفتیم و گودی‬ ‫امن و کوچک یافتیم و بیرون آمدیم‪ .‬با س�کوت فریاد‬ ‫زدیم‪ ،‬با فریاد فریاد زدیم‪ .‬خوش‌خیاالنه پنداشتیم تمام‬ ‫اس�ت کارشان‪ ،‬سحر دمید‪ .‬ترس سی ساله ریخت‪ .‬سه‬ ‫پنج روزی شیر شدیم‪.‬‬ ‫و باز فراموش�ی آمد‪ .‬باز انگار همه چیز عادی ش�د‪ .‬باز‬ ‫بی‌خیال شدیم‪ .‬کم‌کم کم شدیم‪ .‬کم‌تر شدیم‪.‬‬ ‫الزایمر درد بدی‌ست‪.‬‬ ‫از فراموشی های کوچک شروع می‌شود‪ .‬کم کم نام‌ها‬ ‫از خاطرت می‌رود‪ .‬خویشانت را به جا نمی‌آری‪.‬‬ ‫یک روز از خانه بیرون می‌روی‪ ،‬راهت را گم می‌کنی‪،‬‬ ‫نمی‌دانی خانه کجاست‪.‬‬ ‫با خودت ناآشنایی‪ .‬نمی‌دانی کیستی‪ ،‬از کجا آمده‌ای‪،‬‬ ‫به کجا می‌روی‪.‬‬ ‫هویتت را گم می‌کنی‪.‬‬ ‫یک سال گذشت‪.‬‬ ‫الزایم�ر درد بدی‌س�ت‪ .‬اختیاری نیس�ت‪ .‬بی‌دواس�ت‬ ‫انگار‪.‬‬ ‫فراموشی ما را اما چاره ماییم‪ .‬با ما اکنون نه فراموشی‌ها‬ ‫ِ‬ ‫نه خاموشی‌ها‪.‬‬ ‫خانه دور است‪ ،‬راهش شاید ناپیدا‪.‬‬ ‫پس گام‪ ،‬روشن است در نهایت فردا‪.‬‬ ‫گام ِ‬ ‫اگر گذشته چراغی‌ست فراسوی راه آینده‪ .‬از یاد نبریم‬ ‫آن چه با من و تو و ما کردند‪ ،‬از یاد نبریم گذشته را و‬ ‫امروز را که فردا گذشته می‌شود باز‪.‬‬ ‫«یکی برای همه‪ ،‬همه برای یکی‪».‬‬ ‫یکی یکی زیاد بودند جانش�ان را برای همه دادند‪ ،‬گا ِه‬ ‫آن است همه به میدان بیاییم و یادی از آنان کنیم‪.‬‬ ‫یادمان باشد‪ .‬تمام نشد‪...‬‬ ‫این آغاز راه است‪.‬‬ ‫عجالتا رـم‬

‫شنبه ‪ ۱۹‬ماه جون در سالگرد آغاز بزنگاه نو در مبارزه‌ی مردم ایران برای آزادی‪ ,‬برای زنده نگه داشتن نام آنان‬ ‫که جان‌شان را گرفتند‪ ،‬برای جوان‌هامان که در زندان‌اند‪ ،‬برای نه گفتن به اعدام‪ ،‬تجاوز‪ ،‬قتل و غارت‪ ،‬برای‬ ‫دفاع از پایه‌ای‌ترین حقوق انسانی‪ ،‬در ونکوور با اتومبیل‌های خود کاروانی بزرگ به راه می‌اندازیم‪ .‬بیایید از‬ ‫هر مسلک و باوری که هستید‪ .‬بیایید «ما همه با هم هستیم» را از شعار به حقیقت بدل کنیم‪.‬‬ ‫ساعت ‪ ۳‬بعدازظهر‪ ،‬تقاطع ‪ ۲۳‬شرقی و النزدل در پارکینگ تاتر سنتنیال‪ .‬مسیر حرکت‪ :‬النزدل ـ مارین درایو ـ ‬ ‫الینزگیت ـ رابسون‪.‬‬


‫‪3‬‬

‫‪3 PAIVAND Vol. 16 Issue 957 Friday June 4, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 957‬جمعه ‪ 14‬خرداد ‪1389‬‬

‫گرفتار در چنبره‬ ‫خود کرده ها!‬ ‫شهباز نخعی ( مونترال )‬ ‫سیاس��ت خارجی عرصه تعامل هرکشور با کشورهای‬ ‫دیگراست‪ .‬پیشخوانی است که کش��ورها دارایی ها و‬ ‫توانای��ی های خود را از طریق آن به دیگران عرضه می‬ ‫کنند و متقابال کمبودها و نیازهای خویش را نیز تأمین‬ ‫می نمایند‪ .‬روشن است که در این تعامل‪ ،‬اصل اساسی‪،‬‬ ‫مانند هر دادوستد دیگری‪ ،‬تأمین سود است که درسطح‬ ‫ملّی و کشوری از آن به «منافع ملّی» نام برده می شود‪.‬‬ ‫از اینرو‪ ،‬تأمین «منافع ملّی» اصل ثابت و تغییر ناپذیر در‬ ‫طراحی‪ ،‬تنظیم و اجرای سیاست خارجی همه کشورها‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫از ایاالت متحده امریکا گرفته تا بورکینافاسو‪ ،‬به حساب‬ ‫می آید‪ .‬در ‪ 31‬س��ال گذش��ته‪ ،‬در میهن بالزدهء ما این‬ ‫اصل وارونه شده اس��ت‪ .‬دلیل این وارونگی این است‬ ‫طراحی‪ ،‬تنظیم و اجرای سیاست خارجی‪« ،‬منافع‬ ‫که در ّ‬ ‫ملّ��ی» جای خود را به «مصلحت نظ��ام» داده و به جای‬ ‫اندیشیدن به منافع مشترک هفتادوچند میلیون ایرانی‪ ،‬نه‬ ‫منافع واقعی و درازمدّت بلکه قدرت پرستی و آزمندی‬ ‫اقلّیتی کم شمار امّا سیری ناپذیر م ّد نظر قرار می گیرد‪.‬‬ ‫به عنوان مشت نمونه خروار‪ ،‬پس از بیرون راندن دشمن‬ ‫متجاوز از خاک ایران‪ ،‬که می توانست با دریافت غرامت‬ ‫جنگ یکس��ال و نیمه از کشورهای ثروتمند عرب نیز‬ ‫همراه باشد‪« ،‬منافع ملّی» حکم می کرد که به جنگ پایان‬ ‫داده شود امّا برمبنای «مصلحت نظام» جنگ تا ‪ 8‬سال به‬ ‫درازا کشید که به گفته علی اکبرهاشمی رفسنجانی بیش‬ ‫از هزار میلیارد خسارت مالی بجا گذاشت‪ .‬نمونه دیگر‪،‬‬ ‫برباد دادن سهم مسلّم ‪ 50‬درصدی مشاع ایران از منابع‬ ‫سرشار دریای مازندران است که حکومت آخوندی بنا‬ ‫بر «مصلحت نظام» و بخاطر کس��ب حمایت ظاهری و‬ ‫مشروط روسیه و ماندگاری خود آنرا به حدود ‪ 8‬درصد‬ ‫تقلیل داد‪.‬‬ ‫پس از خس��ارت های سنگین ناش��ی از تداوم بیهوده‬ ‫جنگ و بذل و بخش��ش س��هم ‪ 50‬درصدی ایران در‬ ‫دریای مازندران‪ ،‬نوبت به پرونده هسته ای رسید‪ .‬در این‬

‫توجه به «منافع ملّی»‪ ،‬آنچه م ّد نظر قرار‬ ‫پرونده نیز‪ ،‬بجای ّ‬ ‫گرفت تنها «مصلحت نظام» آنهم از دیدگاه تنگ نظرانه‬ ‫حاکمیت آخوندی بود که می پنداشت – و همچنان می‬ ‫پندارد – اگر به بمب اتمی دس��ت یابد خواهدتوانست‬ ‫مقام راهزن سرگردنه خاورمیانه را ازآن خود کند و از‬ ‫همه کشورهای منطقه باج و خراج بستاند!‬ ‫برپایه چنین نگرش��ی‪ ،‬درتمام س��ال های گذش��ته که‬ ‫پرونده هسته ای افت و خیز داشته‪ ،‬حکومت آخوندی‬ ‫هرگز به خود زحمت این را نداده که برای مردم ایران‬ ‫ضرورت غنی س��ازی اورانیوم – و نه تأس��یس و بهره‬ ‫برداری نیروگاه های اتمی برای تولید برق – را توضیح‬ ‫دهد و به جای این کار به تحریک احساس��ات عوام و‬ ‫سردادن ش��عارهایی چون‪« :‬انرژی هسته ای حق مسلّم‬ ‫ماست» یا «غنی سازی اورانیوم صدبرابر مهم تر از ملّی‬ ‫شدن صنعت نفت است» بسنده کرده است!‬ ‫این نگرش تنگ نظرانه و بیگانه با واقعیت های برآیند‬ ‫آرایش نیروهای گوناگون درس��طح دنیا‪ ،‬ش��وربختانه‬ ‫کالف سردرگمی بوجود آورده که در نهایت ناگزیر‬ ‫دود آن به چشم همه مردم ایران خواهد رفت‪.‬‬ ‫روز دوش��نبه‪ 31‬م��اه می‪ ،‬باگزارش ت��ازهء آژانس بین‬ ‫المللی انرژی اتمی‪ ،‬پرونده هسته ای حکومت اسالمی‬ ‫وارد مرحله ای تازه ش��د‪ .‬آژانس در گزارش ‪ 9‬صفحه‬ ‫ای خ��ود اعالم کرد‪« :‬آژان��س همچنان نگران ماهیت‬ ‫برنامه اتمی جمهوری اسالمی و ف ّعالیت های احتمالی‬ ‫گذشته و یا حال موسسات نظامی این کشور برای تولید‬ ‫کالهک اتمی است»‪.‬‬ ‫درحالی ک��ه گزارش آژانس باصراح��ت از «نگرانی»‬ ‫این نه��اد و «تولید کالهک اتمی» س��خن می گوید‪،‬‬ ‫علی اصغرس��لطانیه‪ ،‬نماینده دایمی حکومت اسالمی‬ ‫در آژانس بین المللی ان��رژی اتمی‪ ،‬که دروغگویی و‬ ‫وقاحت بی حد و م��رز را قطعا از مقام عظمای والیت‬ ‫آموخته‪ ،‬به خبرگزاری های حکومتی «ایرنا» و «ایس��نا»‬

‫گف��ت‪« :‬این گزارش صلح آمیز بودن برنامه های اتمی‬ ‫جمهوری اسالمی را تأیید کرده است»!‬ ‫دربخش های دیگری از گزارش ت��ازهء آژانس آمده‬ ‫است‪« :‬ش��واهدی وجود دارد که نشان می دهد برخی‬ ‫ابعاد این ف ّعالیت ها ممکن اس��ت پس از سال ‪ 2004‬نیز‬ ‫ادامه یافته باش��د‪ ...‬جمهوری اسالمی برای تأیید صلح‬ ‫آمیز بودن ف ّعالیت هایش همکاری های الزم را نداشته‬ ‫است‪ ...‬جمهوری اسالمی تا تاریخ ‪ 7‬آوریل ‪ ،2010‬پنج‬ ‫کیلو و هفتصد گرم اورانیوم غنی ش��ده با غلظت ‪19.7‬‬ ‫درصد تولید کرده و عالوه بر آماده سازی زنجیره د ّوم‬ ‫س��انتریفوژها برای غنی سازی بیش��تر اورانیوم‪ ،‬ذخیره‬ ‫اورانیوم غنی ش��ده ‪ 3.5‬درصدی خ��ود را نیز به ‪2400‬‬ ‫کیلوگرم رسانده است»‪ .‬اشاره آژانس به مجموع تولید‬ ‫ذخیره شده اورانیوم غنی شده ‪ 3.5‬درصدی از آنروست‬ ‫که هشت ماه پیش کشورهای امریکا‪ ،‬انگلستان‪ ،‬فرانسه‬ ‫و آژانس انرژی اتمی – موسوم به گروه وین – پیشنهاد‬ ‫کردند حکومت اسالمی به منظور اعتمادسازی و فراهم‬ ‫کردن زمینه گفتگو‪ 75 ،‬درصد ذخیره اورانیوم آن زمان‬ ‫خود که ‪ 1600‬کیلوگرم بود را به روسیه بفرستد تا پس‬ ‫از غنی کردن آن تا حدود ‪ 20‬درصد به فرانسه فرستاده‬ ‫شود تا آنرا به صورت میله های سوختی جهت کاربرد‬ ‫در رآکتور اتمی تحقیقاتی دانشگاه تهران برای مصارف‬ ‫پزش��کی‪ ،‬دارویی و کش��اورزی تحویل دهد‪ .‬در آن‬ ‫زمان‪ ،‬سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد اتمی حکومت‬ ‫اسالمی این ترتیب را پذیرفت امّا پس از بازگشت او به‬ ‫تهران رژیم دبّه کرد و توافق را زیرپا گذاشت‪.‬‬ ‫نزدیک به یک ماه پیش‪ ،‬پس از آن که تصویب قطعنامه‬ ‫تحری��م های جدید جدّی ش��د و برخ�لاف امیدهای‬ ‫جمهوری اسالمی چین و روسیه نیز با آن توافق کردند‪،‬‬ ‫دفعتا حکومت اس�لامی‪ ،‬ترکیه و برزیل تفاهم نامه ای‬ ‫را در تهران امضاء کردند که براس��اس آن موافقت شد‬ ‫رژیم اس�لامی حدود نیمی از اورانیوم غنی ش��ده ‪3.5‬‬ ‫درصدی خود (‪ 1200‬کیلوگرم) را به ترکیه بفرس��تد و‬ ‫در ازای آن سوخت مورد نیاز رآکتور تحقیقاتی خود‬ ‫ب��ا غلظت حدود ‪ 20‬درص��د را دریافت کند‪ .‬امریکا و‬ ‫متحدان آن واکنش سردی نسبت به این تفاهم نامه نشان‬ ‫دادند زیرا معتقد بودند که به نگرانی ها درمورد برنامه‬ ‫اتمی جمهوری اسالمی پاسخ نمی دهد و اصوال تبادل‬ ‫اورانیوم بخش حاش��یه ای به منظور اعتمادسازی از راه‬ ‫حل برای پرونده هسته ای حکومت اسالمی بوده است‪.‬‬ ‫هفته گذش��ته نیز هیالری کلینت��ون‪ ،‬وزیر امورخارجه‬

‫ای��االت متح��ده‪ ،‬درواکنش به تفاهم نام��ه تهران آنرا‬ ‫«ترفندی آش��کار» برای رهایی از دورتازه تحریم های‬ ‫شورای امنیت سازمان ملل توصیف کرد‪.‬‬ ‫«ترفند آشکار»ی که خانم کلینتون از آن یاد می کند‪،‬‬ ‫آنقدر ابلهانه اس��ت که بی اختیار انسان را به خنده می‬ ‫اندازد‪ .‬ش��الوده این ترفند بر این پیش فرض اس��ت که‬ ‫کشورهای طرف حکومت اس�لامی در پرونده اتمی‪،‬‬ ‫جمع و تفریق بلد نیس��تند و نمی توانند حس��اب کنند‬ ‫‪ 1200‬کیلو موجودی اورانیوم ماه اکتبر ‪ 2009‬اکنون به‬ ‫بیش از ‪ 2400‬کیلو رسیده است!‬ ‫انتشار گزارش تازه آژانس انرژی اتمی چندین واکنش‬ ‫درپی داشت‪ :‬مایک همر‪ ،‬سخنگوی شورای امنیت ملّی‬ ‫کاخ سفید واشنگتن گفت‪« :‬گزارش آژانس نشان می‬ ‫دهد جمهوری اسالمی به تعهدات لین المللی خود بی‬ ‫اعتنا بوده و همچنان از هم��کاری با آژانس خودداری‬ ‫می کند»‪ .‬تلویزیون س��ی ان ان امریکا نیز در گزارشی‬ ‫گفت‪« :‬بازرسان هسته ای می گویند جمهوری اسالمی‬ ‫به اندازه س��اخت دو بمب هس��ته ای س��وخت انباشته‬ ‫کرده است»‪ .‬رادیو صدای آلمان هم اعالم کرد‪« :‬بنا به‬ ‫گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی‪ ،‬رژیم تهران با‬ ‫گسترش غنی سازی اورانیوم تالش ها برای حل مناقشه‬ ‫هس��ته ای را به مخاطره می ان��دازد‪ .‬آژانس نگران آن‬ ‫است که رژیم تهران بتواند س��وخت الزم برای تولید‬ ‫کالهک اتمی را بدس��ت آورد»‪ .‬و سرانجام‪ ،‬حکومت‬ ‫چین که سالهاس��ت مانند روس��یه از خوان یغمایی که‬ ‫حکومت اسالمی برایش گس��ترده لقمه های چرب و‬ ‫نرم برمی دارد‪ ،‬با خوردن نمک و شکستن نمکدان آب‬ ‫پاکی را روی دس��ت حکومت که تمام امید خود را به‬ ‫مخالفت چین و روسیه با تصویب قطعنامه تحریم های‬ ‫تازه بسته بود ریخت و وزارت خارجه اش روز سه شنبه‬ ‫ا ّول ژوئ��ن در واکنش به گزارش جدید آژانس انرژی‬ ‫اتمی از جمهوری اسالمی خواست که همکاری خود‬ ‫با این سازمان را بهبود بخشد و مسائل موجود را هرچه‬ ‫زودتر حل کند‪.‬‬ ‫اکنون‪ ،‬جایگزین��ی نابخردانه «منافع ملّی» با «مصلحت‬ ‫نظام» به این نتیجه ناگوار و فاجعه بار رس��یده که نه تنها‬ ‫دارایی های سرشار مردم ایران به باد فنا رفته‪ ،‬بلکه تالش‬ ‫های حکومت برای دریافت «تضمین ماندگاری نظام»‬ ‫نیز به بن بست رسیده و نظام والیت مطلقه فقیه در چنبر‬ ‫خودکرده هایش گرفتار شده است!‬


‫‪4‬‬

‫‪4 PAIVAND Vol. 16 Issue 957 Friday June 4, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 957‬جمعه ‪ 14‬خرداد ‪1389‬‬

‫در کانادا ‪...‬‬ ‫وزیر خارجه کانادا‪:‬‬ ‫حکومت ایران بزرگترین تهدید علیه صلح و امنیت جهانی‬ ‫صدای آمریکا ‪ -‬الرنس کانن‪ ،‬وزیر‬ ‫امور خارجه کانادا روز دوش��نبه به‬ ‫خبرگزاری رسمی کشورش گفت‪:‬‬ ‫«حکومت ایران بزرگترین خطری‬ ‫اس��ت که صلح و امنی��ت جهان را‬ ‫تهدید می کند‪ .‬ته��ران از برقراری‬ ‫صل��ح در خاورمیان��ه هیچ منفعتی‬ ‫نخواهد برد‪».‬‬ ‫آقای کانن به خبرگزاری رس��می‬ ‫کاناداگفتهاست‪«:‬جمهوریاسالمی‬ ‫به شیوه های فریبکارانه و خصمانه‪،‬‬ ‫به ویژه با سرپیچی از تعهدات خود‬ ‫در قبال آژانس بی��ن المللی انرژی‬ ‫اتمی موجودیت کشور اسرائیل را‬ ‫تهدید کرده است‪».‬‬ ‫وزیر امور خارجه کانادا ضمن اشاره‬ ‫به حق مس��لم اسرائیل برای دفاع از‬ ‫خود در مقابل هر حمله تروریستی و‬ ‫نیز هرگونه حمله ای از جانب ایران‪،‬‬ ‫تاکید کرده است کانادا برای مبارزه‬ ‫با تروریس��م دوش��ادوش اسرائیل‬ ‫خواهدایستاد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرده است‪« :‬تا زمانی‬ ‫که ای��ران به طور کامل به تعهدات‬ ‫بین المللی خود در قبال آژانس بین‬ ‫المللیانرژیاتمیسازمانمللعمل‬ ‫نکند و از شیوه های فریبکارانه خود‬ ‫دست نکشد‪ ،‬مطرح کردن ایده ها و‬ ‫یا قدم گذاشتن درمسیرهای دیگری‬ ‫ضرورتی نخواهند داشت‪.‬‬ ‫الرن��س کانن‪ ،‬وزی��ر امور خارجه‬ ‫کانادا اعالم کرده است تا زمانی که‬ ‫ایران به طور کامل به تعهدات خود‬ ‫در قبال آژانس بی��ن المللی انرژی‬

‫اتمی سازمان ملل عمل نکند‪ ،‬نباید‬ ‫کنفرانسی در مورد خاورمیانه عاری‬ ‫از سالح های اتمی برگزار شود‪.‬‬ ‫قطعنامه کنفرانس پیمان منع سالح‬ ‫های کش��تار جمعی س��ازمان ملل‬ ‫که روز جمعه منتشر شد‪ ،‬خواهان‬ ‫برگزاری کنفرانس ‪ ٢٠١٢‬با تمرکز‬ ‫بر خاورمیانه‪ ،‬منطقه عاری از سالح‬

‫های اتمی شده است‪.‬‬ ‫در این قطعنامه همچنین از اسرائیل‬ ‫خواسته ش��ده است تا به پیمان منع‬ ‫گسترش سالح های کشتار جمعی‬ ‫بپیون��دد و از ای��ن کش��ور مصرانه‬ ‫خواس��ته ش��ده اس��ت تا مقدمات‬ ‫بازدید بازرسان آژآنس بین المللی‬ ‫انرژی اتمی سازمان ملل از تاسیسات‬

‫اتمی خود را فراهم کند‪.‬‬ ‫اظهارات اخیر وزی��ر امور خارجه‬ ‫دولت محافظه کار کانادا‪ ،‬همزمان‬ ‫با سفر بنیامین نتانیاهو‪ ،‬نخست وزیر‬ ‫اسرائیل به کانادا مطرح شده است‪.‬‬ ‫روزنامه کانادایی نشنال پست روز‬ ‫دوشنبه‪ ٣١ ،‬مه‪ ،‬گزارش داد موضع‬ ‫گی��ری روز یکش��نبه وزی��ر امور‬ ‫خارجه کانادا ب��ه منزله حمایت از‬ ‫اس��رائیل و در پی تصویب قطعنامه‬ ‫کنفرانس پیمان منع گسترش سالح‬ ‫های کش��تار جمعی که در آن از‬ ‫اسرائیل انتقاد شده بود‪ ،‬اتخاذ شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫آقای کان��ن گفته اس��ت کانادا و‬ ‫اسرائیل ارزش های مشترکی دارند‬ ‫و دوست و متحد نزدیک هستند‪.‬‬

‫اقدام جدید دولت کانادا برای‬ ‫محافظت از حقوق متقاضیان مهاجرت‬ ‫در برابر وکالی «شبح گونه»‬ ‫ایرانتو‪:‬جیسونکنی‪،‬وزیرمهاجرت‬ ‫و شهروندی‪ ،‬از ایجاد تحول نسبت‬ ‫به شیوه فعالیت مشاوران مهاجرت‬ ‫‪ ،‬برای حفاظت از حقوق متقاضیان‬ ‫‪ ،‬در براب��ر اف��رادی ک��ه از آنها به‬ ‫عن��وان « ‪ »Guest Consultant‬یا‬ ‫مش��اور ش��بح گونه یاد می شود‪،‬‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫قانون مصوب سال ‪ ، 2004‬تنها به‬ ‫مشاوران و وکالی حقوقی معتبر‬ ‫‪ ،‬اج��ازه م��ی دهد تا باب��ت انجام‬ ‫خدمات مهاجرتی‪ ،‬از متقاضیان‪،‬‬ ‫پول دریافت کنند‪.‬‬ ‫به همین منظور‪ ،‬مش��اوران باید ‪،‬‬ ‫عضو انجمن مش��اورین مهاجرت‬ ‫کان��ادا ی��ا (‪ )CSIC‬و وکالی‬ ‫حقوقی نی��ز عضو انجمن وکالی‬ ‫استانیباشند‪.‬‬ ‫با اینوجود‪ ،‬بس��یاری از متقاضیان‬ ‫مهاج��رت‪ ،‬گاه از طریق کس��انی‬

‫انتقاد سازمان عفو بین الملل از وضعیت حقوق بشر در کانادا‬ ‫ایرانتو‪ :‬س��ازمان عفو بین الملل در‬ ‫گزارش س��االنه خود‪ ،‬کانادا را به‬ ‫ع��دم تأمین حقوق بومی��ان اولیه ‪،‬‬ ‫بویژه زن��ان و همچنی��ن مهاجران‬ ‫زندانی متهم کرد‪.‬‬ ‫گ��زارش مذک��ور ک��ه فاصله بین‬ ‫ژانویه تا دسامبر ‪ 2009‬را پوشش می‬ ‫دهد‪ ،‬معتقد است مقامات مسئول در‬ ‫کسب اطمینان نسبت به عدم تضییع‬ ‫حقوق بومی��ان در هن��گام صدور‬ ‫مالکیت زمین ها و معادن و کسب‬ ‫مجوز نسبت به بهره برداری از منابع‬ ‫محلی کوتاهی کرده اند‪.‬‬

‫به گزارش س��ی بی س��ی‪ ،‬سازمان‬ ‫عف��و بین الملل که پیش از این نیز‪،‬‬ ‫کانادا را در ای��ن زمینه مورد انتقاد‬ ‫قرار داده‪ ،‬ب��ه عنوان مثال‪ ،‬به پروژه‬ ‫های استخراج نفت و گاز در مناطق‬ ‫شمالی آلبرتا اش��اره می کند‪ ،‬که‬ ‫ب��دون رضایت صاحب��ان زمین ها‬ ‫موس��وم ب��ه ‪ Lubicon Cree‬انجام‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫ای��ن گزارش همچنین ب��ه تداوم و‬ ‫گس��ترش خش��ونت ها علیه زنان‬ ‫بومی اولیه و ع��دم تحرک دولت‬ ‫برای جلوگیری از آن اشاره کرده‬

‫و می افزاید‪ »:‬دولت کانادا‪ ،‬براساس‬ ‫ادعاهای بی اس��اس و بدون مأخذ‪،‬‬ ‫اص��رار ب��ر ای��ن دارد ک��ه حقوق‬ ‫مصوب س��ازمان ملل برای بومیان‬ ‫اولیه‪ ،‬شامل کانادا نمی شود‪».‬‬ ‫دربخشدیگریازگزارشعفوبین‬ ‫الملل‪،‬بهنقشنیروهاینظامیکانادا‬ ‫در شکنجه زندانیان افغان و همچنین‬ ‫وضعیت ناگ��وار «عمر خضر» تنها‬ ‫زندان��ی کانادای��ی در گوانتانام��و‬ ‫اش��اره شده اس��ت‪ .‬عمر خضر در‬ ‫سال ‪ ، 2002‬درحالیکه تنها ‪ 15‬سال‬ ‫سن داشته‪ ،‬به زندان گوانتانامو منتقل‬

‫شده و تاکنون بدون انجام محاکمه‬ ‫در حبس باقیمانده اس��ت‪ .‬عفو بین‬ ‫الملل از عدم تحرک دولت کانادا‬ ‫برای تعیین تکلیف او‪ ،‬برغم دستور‬ ‫دادگاه عالی این کشور ‪ ،‬انتقاد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عفو بین الملل در گ��زارش خود‪،‬‬ ‫از دولت کانادا نس��بت ب��ه ناتوانی‬ ‫مهاج��ران و پن��اه جوی��ان زندانی‬ ‫نس��بت به دف��اع از خ��ود‪ ،‬به دلیل‬ ‫عدم دسترسی به مدارک و شواهد‬ ‫موج��ود علیه آنها اعت��راض کرده‬ ‫است‪.‬‬

‫اقدام می کنند که در هیچ انجمنی‬ ‫عضو نبوده و ب��ه همین دلیل مبالغ‬ ‫کالنی از س��رمایه خود را از دست‬ ‫داده و قربان��ی کالهب��رداری م��ی‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫از اف��راد مذکور‪ ،‬ب��ه این جهت به‬ ‫عنوان مشاور شبه گونه یاد می شود‪،‬‬ ‫چون نامشان در فرم های درخواست‬ ‫مهاجرت‪ ،‬آورده نمی شود‪.‬‬ ‫وبسایت «کانادا ویزا» نوشت ‪ ،‬دولت‬ ‫کانادا پس از چندین ماه بررس��ی و‬ ‫تبادل نظر و بدنبال وصول شکایت‬ ‫های متعدد از مالباختگان‪ ،‬طی هفته‬ ‫های آینده‪ ،‬دستورالعمل جدیدی را‬ ‫در همین زمینه ارائه خواهد کرد‪.‬‬ ‫گفته می شود‪ ،‬براس��اس مقررات‬ ‫جدی��د‪ ،‬یک تش��کیالت دولتی ‪،‬‬ ‫جایگزین انجمن مشاوران مهاجرت‬ ‫(‪ )CSIC‬خواهد شد ‪ ،‬تا بتواند همانند‬ ‫انجمنوکالیحقوقی‪ ،‬از اختیارات‬ ‫و قدرت الزم برای پیگیری حقوق‬ ‫متقاضیان برخوردار بوده‪ ،‬نس��بت‬ ‫به عملکرد اعضای خود ‪ ،‬از جمله‬ ‫شرایط عضویت برای کار در امور‬ ‫مهاجرتی‪ ،‬س��ختگیری بیشتری را‬ ‫بعمل آورد‪.‬‬ ‫اضافه می ش��ود‪ ،‬هم اکنون ‪1،600‬‬ ‫مشاور عضو انجمن و ده ها برابر این‬ ‫تعداد‪ ،‬مشاور شبح گونه در کانادا‪،‬‬ ‫مشغولفعالیتهستند‪.‬‬


‫‪5‬‬

‫‪5 PAIVAND Vol. 16 Issue 957 Friday June 4, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 957‬جمعه ‪ 14‬خرداد ‪1389‬‬

‫مخالفین تجمیع مالیات ها در بریتیش کلمبیا‬ ‫به پیروزی نزدیک شدند‬ ‫ایرانتو‪ :‬شمار امضاکنندگان طومار‬ ‫مخالفت با ط��رح تجمیع مالیات‬ ‫های اس��تانی و فدرال در بریتیش‬ ‫کلمبیا‪ ،‬به حد نص��اب الزم برای‬ ‫درخواست برگزاری همه پرسی‬ ‫عمومیرسید‪.‬‬ ‫ترتیبدهندگانحرکتاعتراضی‬ ‫به رهبری «بیل وندر زالم» نخست‬ ‫وزیر سابق محلی‪ ،‬موفق شدند ‪ ،‬به‬ ‫همین منظ��ور موافقت ‪10‬درصد‬ ‫از واجدین ش��رایط ش��رکت در‬ ‫انتخابات را در ‪ 85‬ش��هر و محله‬ ‫استان بدست بیاورند‪.‬‬ ‫ط��رح تجمی��ع ‪7‬درص��د مالیات‬ ‫اس��تانی (‪ )PST‬و ‪5‬درصد مالیات‬ ‫ف��درال (‪ )GST‬و تبدی��ل آن ب��ه‬ ‫مالی��ات ‪12‬درص��دی ‪ HST‬ب��ا‬ ‫تصویب دولت لیب��رال محلی‪ ،‬از‬ ‫اول ماه ج��والی(‪ 11‬م��رداد) در‬ ‫آن اس��تان باجرا درآی��د‪ .‬اما اگر‬ ‫معترضین ‪ ،‬تعداد طرفداران خود‬ ‫را به ‪15‬درصد برس��انند‪ ،‬دولت و‬ ‫پارلمان‪ ،‬با چال��ش جدی در این‬ ‫زمینه مواجه شده و باید در مصوبه‬ ‫خود تجدید نظر کنند و یا موضوع‬ ‫را به رفراندوم بگذارند‪.‬‬ ‫مشابه همین طرح پیش از این برای‬ ‫اجرا در استان انتاریو نیز به تصویب‬ ‫رس��یده ‪ ،‬ام��ا هیچ ن��وع حرکت‬ ‫اعتراض آمی��ز در آن ایالت دیده‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫در صورت تجمی��ع مالیات های‬ ‫استانی و فدرال‪ ،‬بسیاری از کاالها‬ ‫و خدمات��ی ک��ه تنها مش��مول ‪5‬‬ ‫درصد مالیات فدرال بودند‪ ،‬از این‬

‫پس با اف��زودن مالیات ‪12‬درصدی‬ ‫(برای بریتیش کلمبیا) و‪13‬درصدی‬ ‫(برای انتاریو) ارائه خواهند شد‪.‬‬ ‫دولت معتقد اس��ت‪ ،‬اگر چه چنین‬ ‫کاری موج��ب فش��ار مضاعف به‬ ‫خانواده ها و گران شدن بسیاری از‬ ‫اقالم از جمله بنزین‪ ،‬بلیط هواپیما و‬

‫سینما و خدماتی نظیر آرایشگری‪،‬‬ ‫حس��ابداری و غیره می ش��ود‪ ،‬اما‬ ‫در ع��وض‪ ،‬میزان مالیات پرداختی‬ ‫توس��ط تولیدکنن��دگان کاه��ش‬ ‫م��ی یابد و آنان خواهند توانس��ت‬ ‫کاالهای خود را ارزانتر به بازار ارائه‬ ‫کنند‪.‬‬

‫فرمانده نیروهای نظامی کانادا در افغانستان‪،‬‬ ‫از سمت خود برکنار شد‬ ‫ایرانتو‪ :‬ژنرال « دانیل منارد» فرمانده نیروهای کانادایی مستقر در قندهار‬ ‫افغانستان‪ ،‬بدلیل برقراری رابطه خصوصی با یکی از افراد تحت امر خود‬ ‫‪ ،‬برکنار شد‪.‬‬ ‫منابع نظامی کانادا بدون اشاره به جزئیات موضوع‪ ،‬اظهار داشتند که از‬ ‫نظر وزارت دفاع‪ ،‬وی دیگر صالحیت داشتن چنین مسئولیتی را ندارد‪.‬‬ ‫همسر این ژنرال ‪ 42‬ساله نیز در همان منطقه‪ ،‬مشغول خدمت است‪.‬‬ ‫اوایل همین هفته‪ ،‬ژنرال منارد بخاطر عدم کاربرد صحیح اسلحه و شلیک‬ ‫اتفاقی به هنگام همراهی فرمانده خود ‪ ،‬ژنرال «والتر ناتنزیک»‪ ،‬در هنگام‬ ‫س��وار ش��دن به بالگرد آمریکایی در قندهار‪ ،‬به پرداخت ‪ 3،500‬دالر‬ ‫جریمه محکوم شده بود‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬

‫ارزش واقعی مسکن در کانادا‪،‬‬ ‫‪ 14‬درصد کمتر از قیمت های فعلی است‬ ‫ایرانتو‪ :‬گزارش های منتشره از سوی‬ ‫بانک ‪ CIBC‬حاکیست ‪ ،‬درحالیکه‬ ‫توانایی خرید م��ردم رو به کاهش‬ ‫نه��اده‪ ،‬اما قیمت مس��کن‪ ،‬طی ماه‬ ‫های اخیر‪ ،‬بصورت حبابگونه رشد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫روزنامهتورنتواستارازقول«بنجامین‬ ‫تال» ‪ ،‬کارشناس ارشد اقتصادی در‬ ‫بانک مذکور نوشته است‪ ،‬متوسط‬ ‫بهای مس��کن از ژانویه سال ‪2009‬‬ ‫تاکنون‪23 ،‬درصد افزایش داش��ته‬ ‫که ‪ 7‬درصد بیشتر از سطح بحران‬ ‫اقتصادی است‪.‬‬ ‫بدین ترتیب‪ ،‬دست کم ‪ 1.5‬میلیون‬ ‫خانه در سراس��ر کان��ادا‪ ،‬بویژه در‬ ‫ناحیهغربی‪،‬افزایشبهایغیرواقعی‬ ‫یافته اند و ط��ی ‪ 12‬ماه آینده‪ ،‬بین‬ ‫‪5‬تا ‪10‬درصد از قیمت آنها کاسته‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫گ��زارش ‪ CIBC‬در واق��ع تأییدی‬ ‫است بر نظریه اخیر بانک ‪ TD‬که‬ ‫پیش بینی ک��رده ‪ ،‬بهای غیرعادی‬ ‫مس��کن‪ ،‬بزودی کاه��ش خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫بانک ‪ TD‬در آخرین گزارش خود‬ ‫تأکید کرده که برخالف پیش بینی‬ ‫های مربوط به افزایش ‪1.6‬درصدی‬ ‫قیمت مس��کن طی س��ال ‪،2011‬‬ ‫ش��اهد س��قوط ‪2.7‬درص��دی آن‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫بنجامین تال م��ی افزاید‪ »:‬همینکه‬ ‫بدانیم‪ ،‬بهای خانه ه��ا ‪ 14‬درصد ‪،‬‬ ‫نسبت به ارزش واقعی آنها افزایش‬ ‫یافته‪ ،‬بدان معنا نیست که ‪ ،‬قیمت ها‬

‫دست کم ‪ 1.5‬میلیون خانه در سراسر کانادا بویژه در ناحیه غربی‬ ‫افزایش بهای غیرواقعی یافته اند و طی ‪ 12‬ماه آینده‪،‬‬ ‫بین ‪5‬تا ‪10‬درصد از قیمت آنها کاسته خواهد شد‪.‬‬

‫بالفاصله‪ ،‬تا هم��ان حد ‪ 14‬درصد‬ ‫پایین می آید‪ .‬بهترین س��ناریو در‬ ‫این زمین��ه می تواند اف��ت ‪ 5‬تا ‪10‬‬ ‫درصدی طی س��ال آینده و سپس‬ ‫راکد ماندن آنها تا رسیدن به مرحله‬ ‫تعادل باشد‪».‬‬ ‫وی میزان افزایش غیرعادی مسکن‬ ‫در انتاری��و را بالغ ب��ر ‪ 11.7‬درصد‬ ‫عن��وان کرده که بیش��تر ناش��ی از‬ ‫گرمی بازار تورنتو است‪.‬‬ ‫نتیجه آنکه قیمت سنگین خانه در‬ ‫انتاری��و‪ ،‬موجب کاه��ش توانایی‬ ‫خریداران ‪ ،‬نس��بت به نگهداری و‬ ‫تأمی��ن هزینه های مربوطه اس��ت ‪.‬‬ ‫بطوریکه هفته گذشته رویال بانک‪،‬‬ ‫نسبت به فشارهایی که افزایش بهای‬ ‫ن��رخ بهره ‪ ،‬بر صاحب��ان خانه وارد‬ ‫خواهد کرد‪ ،‬هشدار داد‪.‬‬ ‫«شرکت خانه و وام کانادا» نیز اعالم‬

‫کرد‪ ،‬متوسط بهای خانه در تورنتو‬ ‫تا پایان امس��ال به رکورد ‪444،000‬‬ ‫دالر و می��زان فروش خان��ه نیز به‬ ‫رقم تاریخی ‪ 100،000‬باب خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫برمبنای گزارش رویال بانک ‪،RBC‬‬ ‫هم اکن��ون ‪ 49.1‬درصد از درآمد‬ ‫یک خان��وار ‪ ،‬برای نگه��داری و‬ ‫تأمین اقساط یک منزل یک طبقه‬ ‫در تورنتو (بنگلو) الزم اس��ت که‬ ‫نسبت به س��ه ماهه گذش��ته‪0.4 ،‬‬ ‫درصد افزایش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫‪RBC‬همچنینبهتأثیراتناخوشایند‬ ‫طرح تجمیع مالیات های استانی و‬ ‫فدرال بر بازار مسکن اشاره می کند‬ ‫که هم خریداران و هم فروشندگان‬ ‫را مجبور به تصمیم گیری سریع در‬ ‫مورد انجام معامله تا انتهای ماه جون‬ ‫کرده است‪.‬‬


‫‪6‬‬

‫‪6 PAIVAND Vol. 16 Issue 957 Friday June 4, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 957‬جمعه ‪ 14‬خرداد ‪1389‬‬

‫در جهان‪...‬‬

‫يک راننده تاکسی در انگلستان ‪ ۱۲‬تن را کشت‬ ‫رادیو فردا ‪ -‬یک راننده تاکس��ی‬ ‫روز چهارش��نبه در ش��مال غرب��ی‬ ‫انگلستان پيش از اين که با شليک‬ ‫گلوله خودش را هدف قرار دهد‪،‬‬ ‫‪ ۱۲‬تن را کشت و ‪ ۲۵‬تن را زخمی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش آسوش��يتدپرس و به‬ ‫نقل از پليس انگلس��تان‪ ،‬اين حادثه‬ ‫تيراندازی که در اس��تان «کامبريا»‬ ‫روی داد‪ ،‬خوني��ن تري��ن حادث��ه‬ ‫تيران��دازی از س��ال ‪ ۱۹۹۶‬تاکنون‬ ‫و در ‪ ۱۴‬س��ال گذش��ته محسوب‬ ‫می ش��ود‪ .‬در اس��تان «کامبريا» که‬ ‫قوانين در اختيار داشتن اسلحه بسيار‬ ‫سختگيرانه است و مالکيت اسلحه‬ ‫کمری‪ ،‬ممنوع است‪.‬‬ ‫اين حادثه در شهر «وايت هيون» در‬ ‫‪ ۵۶۰‬کيلومتری ش��مال غربی لندن‬ ‫روی داد‪ .‬اين منطقه بيش��تر مملو از‬ ‫کوهنوردان و افرادی است که برای‬ ‫مرخصی به آنجا می روند‪ .‬گزارش‬ ‫ش��ده که حال سه تن از کسانی که‬ ‫در اين حادثه زخمی شدند‪ ،‬وخيم‬ ‫است‪.‬‬ ‫گزارش ه��ای حاکی اس��ت مرد‬ ‫مسلح با نام «درک برد» دستکم ‪۳۰‬‬ ‫بار تیراندازی کرده است‪ .‬شاهدان‬ ‫عينی می گوين��د ضارب در حالی‬ ‫که در مي��دان رانندگی می کرده‪،‬‬ ‫پنجره ماشين را باز کرده و به سوی‬ ‫مردم تيراندازی کرده است‪.‬‬ ‫در ميان قربانيان‪ ،‬يک زن دوچرخه‬ ‫سوار‪ ،‬يک کشاورز در مزرعه اش‬

‫و دو راننده تاکس��ی ديگر به چشم‬ ‫می خورند‪.‬‬ ‫پزش��کی که مرگ کشته شدگان‬ ‫اين حادث��ه را تاييد کرده به بی بی‬ ‫س��ی گفته که قربانيان با اسلحه ای‬ ‫که شايد «شات گان» باشد‪ ،‬از ناحيه‬ ‫صورت مورد تيراندازی قرار گرفته‬ ‫اند‪.‬‬ ‫به گفته پليس‪ ،‬جسد «درک برد» در‬ ‫نزديکی جنگلی در روستای «بوت»‬ ‫در ناحي��ه «ليک ديس��تريکت» به‬ ‫همراه دو اسلحه پيدا شده است‪.‬‬ ‫آلن هانا‪ ،‬قانونگذار محلی کامبريا به‬ ‫بی بی سی گفته اين حادثه غيرقابل‬ ‫باور است چرا که اين منطقه يکی‬ ‫از کم جرم ترين مناطق انگلستان به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫يک��ی از اف��راد مس��ئول ش��رکت‬ ‫تاکسيرانی «ال اند جی» در «وايت‬ ‫هيون» می گويد ش��خص ضارب‬ ‫در استخدام اين شرکت بوده و تنها‬

‫زندگی می کرده است‪.‬‬ ‫به س��اکنان محلی در منطقه لیک‬ ‫دیستریک هش��دار داده شده است‬ ‫ک��ه ب��رای حفظ ج��ان خ��ود در‬ ‫ساختمان ها بمانند‪.‬‬ ‫کارآگاهان پلیس کمبریا گفته اند‬ ‫که شناسایی رسمی جسد «دریک‬ ‫برد» بزودی انجام خواهد گرفت‪.‬‬ ‫سخنگوی پلیس کامبریا گفت‪« :‬ما‬ ‫می توانیم تائید کنیم که ش��ماری‬ ‫در تیراندازی هایی که صبح امروز‬ ‫در وای��ت هیون‪ ،‬س��ی اس��کیل و‬ ‫اگرمونت رخ داده اس��ت‪ ،‬مجروح‬ ‫شده اند‪».‬‬ ‫او افزود‪« :‬شماری نیز کشته شده اند‬ ‫که پلیس س��رگرم شناسایی جسد‬ ‫آنهاس��ت‪ .‬س��رویس اورژانس در‬ ‫سراس��ر کامبریا نیز در حال آماده‬ ‫باش است‪».‬‬ ‫ب��رای ردیاب��ی «دری��ک ب��رد» از‬ ‫هیلکوپترهای پلیس نیز استفاده شده‬

‫است‪.‬‬ ‫تيران��دازی هايی به اين س��طح در‬ ‫بريتانيا کم س��ابقه اس��ت‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۱۹۸۷‬ش��خصی به نام مايکل رايان‬ ‫در ش��هر «هانگرف��ورد»‪ ۱۶ ،‬تن را‬ ‫کش��ت‪ .‬در س��ال ‪ ،۱۹۹۶‬توم��اس‬ ‫هميلتون ‪ ۱۶‬ت��ن از کودکان يک‬ ‫مهدکودک و يک معلم را در «دان‬ ‫بلين» در اسکاتلند کشت‪.‬‬

‫شش سرباز ترکیه‬ ‫در حمله شورشیان کرد کشته شدند‬ ‫بی بی سی ‪ -‬شورشیان کرد بامداد‬ ‫روز دوش��نبه( ‪ ۳۱‬ماه مه ) به سوی‬ ‫پایگاه نیروی دریایی ترکیه در بندر‬ ‫اسکندرون راکت شلیک کردند‪.‬‬ ‫شورشیان کرد با آتش گشودن به‬ ‫روی یک خودروی نظامی حامل‬ ‫سربازان ترکیه در بندر اسکندرون‬ ‫در دریای مدیترانه‪ ،‬ش��ش س��رباز‬ ‫ترک را کش��ته و هف��ت نفر را نیز‬ ‫زخمی کردند‪.‬‬ ‫این حمله حدود ساعت چهار صبح‬ ‫به وقت محلی روی داد‪ .‬س��ربازان‬ ‫هم از پایگاه نظامی دست به حمله‬ ‫متقابل زدند اما هنوز مشخص نشده‬ ‫اس��ت که آیا کس��ی زخمی شده‬ ‫است یا خیر‪.‬‬ ‫دولت ترکیه اخی��را تالش هایش‬ ‫برای پایان دادن به فعالیت کردهای‬ ‫شورشی ر ا افزایش داده است‪.‬‬ ‫براس��اس گ��زارش خبرگ��زاری‬ ‫آناتولی ترکیه‪ ،‬وضعیت جسمانی‬ ‫سه تن از سربازان که به بیمارستان‬ ‫نظامی آنکارا‪ ،‬پایتخت منتقل شده‬ ‫اند‪ ،‬وخیم گزارش شده است‪.‬‬

‫حملۀ انتحاری به جلسۀ‬ ‫«جرگۀ مشورتی صلح» ناکام ماند‬ ‫ِ‬ ‫وزارت کشور افغانس��تان می گويد مخالفان مسلح دولت موفق نشدند‪،‬‬ ‫برنامۀ خود را برای برهم زدن و اخالل در جلسۀ «جرگۀ مشورتی صلح»‬ ‫به اجرا درآورند‪.‬‬ ‫جرگه مشورتی صلح صبح چهارشنبه در حالی با سخنرانی حامد کرزی‪،‬‬ ‫درکابل آغ��از به کار کرد که پس از س��خنرانی او صدای اصابت يک‬ ‫راکت درمحل برگزاری اين جلسه شنيده شد‪.‬کرزی اظهار اميدواری کرد‬ ‫تا با راه اندازی جرگۀ صلح اين آرمان ديرينۀ مردم افغانستان تحقق يابد‪.‬‬

‫طبق همین گزارش‪ ،‬ب��ه دنبال این‬ ‫حمله‪ ،‬نیروهای کمک��ی نظامی و‬ ‫پلیس به محل اعزام شده اند‪.‬‬ ‫سابقه دراز مدت درگیری ها‬

‫در دو روز گذشته ‪ ۵‬تن از ماموران‬ ‫امنیت��ی ترکی��ه در درگی��ری ب��ا‬ ‫شورش��یان کرد‪ ،‬در جنوب و شرق‬ ‫کشور کشته شدند‪.‬‬ ‫ای��ن زد و خوردها به دنبال بمباران‬ ‫دو هفته پیش مواضع شورشیان کرد‬ ‫در شمال عراق توسط نیروی هوائی‬ ‫ترکیه صورت گرفت‪.‬‬ ‫در عی��ن ح��ال طبق گ��زارش ها‪،‬‬ ‫عب��داهلل اوجاالن‪ ،‬رهبر شورش��یان‬ ‫کرد ترکیه‪ ،‬که در زندان به سر می‬ ‫برد‪ ،‬گفته اس��ت که تالش هایش‬ ‫ب��رای گفتگو ب��ا دول��ت ترکیه را‬ ‫متوقف خواهد کرد‪.‬‬ ‫آق��ای اوجاالن‪ ،‬که از س��ال ‪۱۹۹۹‬‬ ‫در زندان به سر می برد‪ ،‬گفته است‬ ‫که تصمیم او به این معنا نیست که‬ ‫از حزب کارگران کردستان ترکیه‬ ‫(پ ک ک) می خواهد مبارزاتش‬ ‫را شدیدتر کند‪ .‬فعالیت این حزب‬ ‫در ترکیه غیرقانونی است‪.‬‬ ‫بیش از بیست سال است که پ ک‬ ‫ک برای به دست آوردن استقالل‬ ‫در جنوب شرقی کشور‪ ،‬که ساکنان‬ ‫آن عمدتا کرد هس��تند‪ ،‬مبارزه می‬ ‫کند‪ .‬حدود ‪ ۴۰‬هزار نفر در جریان‬ ‫این مبارزات کشته شده اند‪.‬‬ ‫اتحادی��ه اروپا و آمری��کا هم «پ‬ ‫ک ک» را یک گروه تروریس��تی‬ ‫می‌دانند‪.‬‬


‫‪7‬‬

‫‪7 PAIVAND Vol. 16 Issue 957 Friday June 4, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 957‬جمعه ‪ 14‬خرداد ‪1389‬‬

‫اسرائیل آزاد سازی فعاالن خارجی را آغاز کرد‬

‫بی بی س��ی ‪ -‬اسرائیل بیش از ‪120‬‬ ‫تن از فعاالن خارجی را که به دنبال‬ ‫حمله ای مرگبار ب��ه یک کاروان‬ ‫دریای��ی امدادرس��انی ب��رای غزه‬ ‫بازداش��ت کرده ب��ود‪ ،‬آزاد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این گروه از فعاالن به کش��ور اردن‬ ‫منتقل شده اند‪ .‬صدها فعال دیگر که‬ ‫اغلب آنها اهل ترکیه هستند‪ ،‬قرار‬ ‫است بزودی اخراج شوند‪.‬‬ ‫‪ 9‬فع��ال در حمل��ه روز دوش��نبه‬ ‫(‪ 31‬مه)‪ ،‬ب��ه کاروان فعاالن حامی‬ ‫فلس��طینیان که توسط کماندوهای‬ ‫اسرائیلی انجام شد‪ ،‬کشته شدند‪.‬‬ ‫کاروان دریای��ی فعاالن از ش��ش‬ ‫کشتی متش��کل شده بود و سفرش‬ ‫به س��مت غزه با این انگیزه بود که‬ ‫محاصره اقتصادی نوار غزه توسط‬ ‫اسرائیل را بشکند‪.‬‬ ‫فع��االن در مجم��وع ‪ 682‬نفر بوده‬ ‫اند و گفته می ش��ود که آنها از ‪35‬‬ ‫کشور مختلف به این کاروان ملحق‬ ‫شده بودند‪.‬‬ ‫اسرائیل پیشتر گفته بود تعدادی از‬ ‫این فعاالن را به اتهام ضرب و شتم‬ ‫س��ربازانش در یکی از کشتی ها‪،‬‬ ‫محاکمه خواهد کرد‪.‬‬ ‫اس��رائیل می گوی��د تع��دادی از‬ ‫س��ربازانش در درگی��ری با فعاالن‬ ‫صلح زخمی شدند‪.‬‬ ‫دولت اسرائیل همچنین می گوید‬ ‫در کشتی مرمره آبی به سربازانش‬ ‫حمله شده بود و آنها در دفاع از خود‬ ‫به روی فعاالن آتش گشودند‪.‬‬ ‫مسافران کش��تی این نظر را رد می‬ ‫کنند و می گویند سربازان اسرائیلی‬ ‫به روی آنها آتش گشوده بودند و‬

‫بیش از ‪ ۱۲۰‬تن از فعاالن حامی فلسطینیان‬ ‫چهارشنبه صبح وارد اردن شده اند‬

‫آنها از خود دفاع کرده اند‪.‬‬ ‫رس��انه های اس��رائیل در گزارش‬ ‫های ام��روز (‪ 2‬ژوئن)‪ ،‬خود آورده‬ ‫اند که به اق��وام دیپلمات های این‬ ‫کشور مستقر در ترکیه دستور داده‬ ‫شده است هر چه زودتر به اسرائیل‬ ‫بازگردند‪.‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬که پی��ش از این از متحدان‬ ‫نزدیک اس��رائیل قلمداد می شد‪،‬‬ ‫یکی از کشورهایی بوده است که‬ ‫به ش��دت حمله نظامیان اسرائیل به‬ ‫کش��تی حامل فع��االن را محکوم‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫منابع دیپلماتی��ک در ترکیه گفته‬ ‫اند دس��ت کم چهار تن از فعاالنی‬ ‫که کش��ته شده اند اهل ترکیه بوده‬ ‫اند‪ .‬رجب طیب اردوغان‪ ،‬نخست‬ ‫وزیر ترکیه نیز اسرائیل را به قتل عام‬ ‫خونین متهم کرده است‪.‬‬ ‫این حادثه نگرانی گسترده ای را به‬ ‫وجود آورده و باعث افزایش فشار‬ ‫بر اسرائیل شده است که محاصره‬ ‫اقتصادی نوار غزه را لغو کند‪.‬‬ ‫هیالری کلینتون‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫آمریکا‪ ،‬گفته است وضعیت کنونی‬

‫در منطق��ه غزه قاب��ل دوام نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫او گفت دولت آمریکا از تحقیقات‬ ‫اس��رائیل در باره حمله روز دوشنبه‬ ‫حمایت می کند ام��ا همانطور که‬ ‫شورای امنیت س��ازمان ملل متحد‬ ‫گفته است این تحقیقات باید سریع‪،‬‬ ‫بی طرف‪ ،‬معتبر و شفاف باشد‪.‬‬ ‫ب��اراک اوباما‪ ،‬رئی��س جمهوری‬ ‫آمریکا نیز با رجب طیب اردوغان‪،‬‬ ‫نخست وزیر ترکیه گفتگو کرده و‬ ‫کشته شدن چهار شهروند ترکیه را‬ ‫تسلیت گفته است‪.‬‬ ‫آمریکا حمله اس��رائیل را محکوم‬ ‫نک��رده‪ ،‬ام��ا وضعی��ت ج��اری را‬ ‫«غیرقابل قبول» دانسته است‪.‬‬ ‫س��ازمان پیمان آتالنتیک ش��مالی‬ ‫(ناتو) نیز به درخواست ترکیه یک‬ ‫جلسه اضطراری تشکیل داد تا حمله‬ ‫اسرائیل را بررسی کند‪.‬‬ ‫در کش��ورهای مختل��ف از جمله‬ ‫یونان‪ ،‬ترکیه و لبنان علیه اقدام نظامی‬ ‫اس��رائیل تظاه��رات اعتراض‌آمیز‬ ‫برگزار شده است‪.‬‬

‫مصر گذرگاه مرزی با نوار غزه را بازگشایی کرد‬ ‫بی ب��ی س��ی ‪ -‬مص��ر گ��ذرگاه‬ ‫مرزی خ��ود با نوار غزه را به دالیل‬ ‫بشردوستانه بازگشایی کرده است‪.‬‬ ‫روز سه شنبه‪ 11 ،‬خرداد (‪ 1‬ژوئن)‪،‬‬ ‫خبرگزاری خاورمیانه ‪ -‬خبرگزاری‬ ‫دولتی مص��ر ‪ -‬گ��زارش کرد که‬ ‫حس��نی مبارک‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫دستور مبارک براساس‬ ‫این کش��ور‪ ،‬به منظ��ور انتقال دارو‬ ‫مالحظاتبشردوستانه‬ ‫و سایر کمک های بشردوستانه به‬ ‫صادر شده است‬ ‫نوار غزه و ورود بیماران فلس��طینی‬ ‫به مصر‪ ،‬دستور بازگشایی گذرگاه واق��ع در کرانه باخت��ری رود اردن‬ ‫هم مرز نیست و اسرائیل بین او دو‬ ‫مرزی رفح را صادر کرده است‪.‬‬ ‫طبق دستور آقای مبارک‪ ،‬گذرگاه بخش واقع شده است‪.‬‬ ‫م��رزی بین مصر و س��رزمین های پ��س از امضای معاهده صلح مصر‬ ‫فلس��طینی در نوار غزه هفته ای دو و اس��رائیل در سال ‪ 1979‬و خروج‬ ‫روز ب��ه روی رفت و آمد گش��وده نیروهای اس��رائیلی از ش��به جزیره‬ ‫سینا و بازگشت این منطقه به مصر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫پی��ش از انتش��ار خبر بازگش��ایی در سال ‪ ،1982‬گذرگاه مرزی رفح‬ ‫گذرگاه رف��ح‪ ،‬دولت مصر اعالم ب��رای رفت و آمد بین مصر و غزه‪،‬‬ ‫کرده بود که برای کاهش فشار بر که همچنان در اشغال اسرائیل بود‪،‬‬ ‫ساکنان فلس��طینی نوار غزه «که در ایجاد شد‪.‬‬ ‫محاصره قرار گرفت��ه اند» تصمیم‬ ‫تسلط حماس بر غزه‬ ‫هایی اتخاذ خواهد کرد‪.‬‬ ‫در عین حال‪ ،‬مش��خص نیست که‬ ‫آیا این تصمیم با آگاهی و مشورت در تابس��تان س��ال ‪ ،2005‬دول��ت‬ ‫با دولت اس��رائیل صورت گرفته و اس��رائیل با برچیدن ش��هرک های‬ ‫واکنش اسرائیل نس��بت به آن چه یهودی نشین در نوار غزه‪ ،‬نیروهای‬ ‫نظامی خود را ب��ه طور یکجانبه از‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫نوار غزه بخش��ی از س��رزمین های این بخش از سرزمین های فلسطینی‬ ‫اشغالی اعراب است که در جنگ خارج س��اخت و اداره امور آن را‬ ‫شش روزه س��ال ‪ 1967‬به تصرف به تشکیالت خودگردان فلسطینی‬ ‫اس��رائیل در آمد و براساس توافق واگذار کرد‪.‬‬ ‫صلح فلس��طینیان و اس��رائیل‪ ،‬قرار براس��اس توافقی که بی��ن مصر و‬ ‫اس��ت بخش��ی از اراضی کش��ور اس��رائیل به دس��ت آمد‪ ،‬قرار شد‬ ‫گذرگاه مرزی رفح توسط ماموران‬ ‫مستقل فلسطینی را تشکیل دهد‪.‬‬ ‫نوار غزه در ساحل دریای مدیترانه تشکیالت خودگردان فلسطینی و با‬ ‫واقع ش��ده و با مصر و اسرائیل هم حضور ناظران اتحادیه اروپا فعالیت‬ ‫مرز است اما با بقیه اراضی فلسطینی کند به نحوی که از ورود تسلیحات‬

‫و کمک های غیرمجاز برای گروه‬ ‫های تندرو فلسطینی جلوگیری به‬ ‫عمل آید‪.‬‬ ‫در ژوئن س��ال ‪ ،2007‬شبه نظامیان‬ ‫جنب��ش اس�لامگرای حماس پس‬ ‫از چن��د م��اه درگیری ب��ا ماموران‬ ‫تش��کیالت خودگردان فلسطینی‪،‬‬ ‫آنان را از نوار غزه اخراج کردند و‬ ‫اداره امور این سرزمین را در دست‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫ب��ر خ�لاف س��ازمان آزادیبخش‬ ‫فلسطین و تش��کیالت خودگردان‬ ‫فلسطینی‪،‬جنبشحماسموجودیت‬ ‫اس��رائیل را به رس��میت نشناخته و‬ ‫توس��ل به اقدامات مس��لحانه علیه‬ ‫این کش��ور را منتفی ندانسته است‬ ‫و دولت اسرائیل این جنبش را یک‬ ‫س��ازمان تروریس��تی توصیف می‬ ‫کند‪.‬‬ ‫با تسلط حماس بر نوار غزه‪ ،‬اتحادیه‬ ‫اروپا با این اس��تدالل که براس��اس‬ ‫توافقنامه با مصر و اس��رائیل‪ ،‬ادامه‬ ‫فعالیت ناظ��ران اتحادیه مس��تلزم‬ ‫حض��ور مام��وران تش��کیالت‬ ‫خودگردان است‪ ،‬ماموران خود را‬ ‫از گذرگاه رفح خارج کرد‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬دولت مصر نیز که پذیرفته‬ ‫بود ب��ا حضور ناظران اتحادیه اروپا‬ ‫احازه رفت و آمد در رفح را بدهد‪،‬‬ ‫این گذرگاه مرزی را مسدود کرد‬ ‫در حالیکه از زمان تسلط حماس بر‬ ‫غزه‪ ،‬اسرائیل نیز محدودیت هایی را‬ ‫درمورد نق��ل و انتقال کاال و رفت‬ ‫و آمد به غ��زه از طریق خاک این‬ ‫کشور وضع کرده است‪.‬‬ ‫با اینهمه‪ ،‬دولت مصر در مواردی‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬


‫‪8‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 957‬جمعه ‪ 14‬خرداد ‪1389‬‬

‫‪8 PAIVAND Vol. 16 Issue 957 Friday June 4, 2010‬‬

‫جواهری ساعتچی و ساعتچی‬ ‫‪1105 Robson, Vancouver‬‬ ‫‪Tel: 604.685.5625‬‬

‫روزنامه پیوند ‪ ،‬برنامه‌های تلویزیون پیوند‪ ،‬رادیو شبانه و ‪....‬‬

‫تنها با یک کلیک!‬

‫‪www.paivand.com‬‬


‫‪9‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 957‬جمعه ‪ 14‬خرداد ‪1389‬‬

‫هزینه ای که ایران داد و بُردی که ترکیه کرد‬ ‫مهرداد فرهمند ( بی بی سی)‬

‫در حمله کماندوهای اس��رائیلی به‬ ‫ن��اوگان امدادرس��انان بین المللی‪،‬‬ ‫ترکی��ه بیش��ترین قربان��ی را داد‪.‬‬ ‫ش��هروندان ترکیه برای نخس��تین‬ ‫بار پ��س از چند دهه‪ ،‬هدف گلوله‬ ‫نیروهای خارجی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫اما در بسیاری از معرکه های تاریخ‪،‬‬ ‫ای��ن قربانی بوده که پی��روز میدان‬ ‫شده‪ ،‬حمله به کش��تی مرمره آبی‬ ‫هم اگر پیروزی داشته باشد‪ ،‬ترکیه‬ ‫است‪.‬‬ ‫در لبنان روزنامه النهار تیتر زده است‪:‬‬ ‫ناوگان آزادی‪ ،‬اسرائیل را در خون‬ ‫ترک ها غرق کرد‪.‬‬ ‫در تظاهرات بزرگ بعد از ظهر سه‬ ‫ش��نبه (اول ژوئن) در بی��روت‪ ،‬در‬ ‫یک دست تظاهرکنندگان‪ ،‬پرچم‬ ‫لبنان‪ ،‬فلس��طین‪ ،‬حزب اهلل‪ ،‬جنبش‬ ‫امل یا دیگر گروه های سیاسی لبنان‬ ‫بود و در دست دیگر‪ ،‬پرچم ترکیه‪.‬‬ ‫در کنار پوس��ترهای یاسر عرفات‬ ‫و جمال عبدالناصر‪ ،‬تصویر رجب‬ ‫طیب اردوغان خودنمایی می کرد‪،‬‬ ‫پیراهن های تیم ملی فوتبال ترکیه‬ ‫بر تن جوان ها بود و فضا آکنده از‬ ‫شعار ترکیه‪ ،‬ترکیه‪.‬‬ ‫از ی��ک روز پی��ش از تظاهرات و‬ ‫پس از آن‪ ،‬کاروان های موتورسوار‬ ‫هواداران حزب اهلل و جنبش امل با‬ ‫پرچم ترکیه در خیابان های ش��هر‬ ‫حرکت می کردند‪.‬‬ ‫اما از پرچم ایران‪ ،‬پر سر و صداترین‬ ‫حامی فلسطینیان‪ ،‬خبری نبود‪.‬‬ ‫هواداران ح��زب اهلل و جنبش امل‪،‬‬

‫که اقتدارشان را در لبنان در گروی‬ ‫حمای��ت ای��ران دارن��د‪ ،‬و در این‬ ‫تظاهرات هم بیش از همه به چشم‬ ‫م��ی خوردند‪ ،‬پرچم ترکی��ه را در‬ ‫کنار پرچم خود گذاشته بودند‪ ،‬نه‬ ‫پرچم ایران‪.‬‬ ‫روزنام��ه الس��فیر‪ ،‬ک��ه نزدیک به‬ ‫حزب اهلل است‪ ،‬تیترش بود‪ :‬ترکیه‬ ‫برای عربیت فلسطین‪ ،‬با خون خود‬ ‫پیروزی را رقم زد‪.‬‬ ‫سه سال فشار افکار عمومی جهان‬ ‫ع��رب و انتقاده��ای تن��د دولتها و‬ ‫نهادهای اس�لامی و عربی اثری بر‬ ‫سرس��ختی مصری ها در محاصره‬ ‫غزه نکرد‪.‬‬ ‫ام��ا اکن��ون مص��ر چ��اره ای جز‬ ‫گشودن این حصار نیافته و اسرائیل‬ ‫دیگر حتی از جانب دولتهای غربی‬ ‫هم تحت فش��ار است که دست از‬ ‫محاصره بکش��د از پنج عضو دائم‬ ‫شورای امنیت‪ ،‬چهارتایشان خواهان‬ ‫رفع حصر ش��ده اند و حتی آمریکا‬ ‫هم از اس��رائیل خواسته که دست‬ ‫در راهپیمایی های که در لبنان برپا می شود‪ ،‬اگر چند پرچم‬ ‫کم اندکی از تنگی حلقه محاصره‬ ‫ایران دیده شود‪ ،‬در دست هوداران حزب اهلل است‪ ،‬اما در‬ ‫راهپیمایی هفته گذشته لبنان‪ ،‬پرچم های زرد و سبز حزب اهلل و‬ ‫بکاهد‪.‬‬ ‫جنبش امل زیر سایه سرخ پرچم ترکیه بودند‬ ‫این موفقی��ت‪ ،‬اکنون به پای ترکیه‬ ‫نوش��ته ش��ده و ترکیه را قهرمان و‬ ‫ً‬ ‫محبوب قلوب اعراب کرده است‪ .‬حصار اساس��ا برای از پا در آوردن و تس��لیحاتی حماس شناخته شده‬ ‫این در حالی است که هزینه ای که آن برپا ش��د‪ ،‬مهم ترین پشتیبانش است‪.‬‬ ‫ترک ها تاکنون برای فلس��طینیان ای��ران اس��ت؛ ایرانی ک��ه اگرچه ح��زب اهلل‪ ،‬متح��د اصل��ی ایران‪،‬‬ ‫داده اند‪ ،‬در مقابل بیش از سی سال خود را تنها حامی معنوی و فراهم علناً م��ی گوید که که به «مقاومت‬ ‫گش��اده دس��تی ایران‪ ،‬بسیار ناچیز آورن��ده کمکهای انساندوس��تانه اسالمی» در غزه کمک نظامی می‬ ‫است‪.‬‬ ‫برای فلس��طینیان معرف��ی می کند کند‪.‬‬ ‫حکومت حماس بر باریکه غزه‪ ،‬که اما ب��ه عنوان پش��تیبان اصلی مالی بدونپشتیبانیمستقیموغیرمستقیم‪،‬‬

‫‪9 PAIVAND Vol. 16 Issue 957 Friday June 4, 2010‬‬ ‫بعید بود که حکومت حماس بر غزه‬ ‫بتواند دوام بیاورد‪.‬‬ ‫از حجم و ارزش مالی کمک های‬ ‫ای��ران به حماس آماری رس��می و‬ ‫اعالم ش��ده در دست نیس��ت‪ ،‬اما‬ ‫میزان این کمکها به اندازه ای بوده‬ ‫که ش��عار «ن��ه غزه‪ ،‬نه لبن��ان» را به‬ ‫گوش حکومت ایران برساند‪.‬‬ ‫ای��ن ش��عار صرف��اً اعت��راض ب��ه‬ ‫کمکه��ای س��خاوتمندانه ایران به‬ ‫متحدان فلسطینی و لبنانی اش‪ ،‬آن‬ ‫هم در ش��رایطی که خ��ودش در‬ ‫تحریم و تنگنای اقتصادی به س��ر‬ ‫می برد نیس��ت‪ ،‬بلکه از اعتراض به‬ ‫هزینه سنگین سیاست های دولت‬ ‫ایران در قبال موضوع فلس��طین نیز‬ ‫حکایت می کند و انزوایی که این‬ ‫سیاس��ت ها برای کش��ور به همراه‬ ‫آورده است‪.‬‬ ‫دولته��ای عرب هم بی��ش از آنکه‬ ‫شکرگزار باشند که در نزاع دیرینه‬ ‫شان با اسرائیل‪ ،‬ایران هم زور بازوی‬ ‫خود را روی نیروی آنها گذاش��ته‬ ‫و به خط اول حمله پیوس��ته‪ ،‬اتهام‬ ‫توسعه طلبی در سرزمین های عربی‬ ‫و چوب الی چرخ صلح گذاشتن‬ ‫را علیه ایران مطرح می کنند‪.‬‬ ‫در موضعگیری های تند و ش��عار‬ ‫علیه اسرائیل‪ ،‬این محمود احمدی‬ ‫نژاد است که شهرت جهانی دارد اما‬ ‫آنکه عرب ها قهرمانش می دانند‪،‬‬ ‫رجب طیب اردوغان است‪.‬‬ ‫گرچ��ه آق��ای احم��دی ن��ژاد به‬ ‫دلیل بیان��ات تند ضداس��رائیلی و‬ ‫ضدآمریکای��ی اش می��ان بخ��ش‬ ‫بزرگی از توده ه��ای جهان عرب‬ ‫محبوب اس��ت‪ ،‬اما عرب ها برای‬ ‫آقای اردوغان بیشتر هورا کشیده و‬ ‫فریاد «شکرا ً شکراً» سر داده اند‪ ،‬آن‬ ‫هم در حالی که او هیچگاه خواستار‬ ‫ریشه کن کردن حکومت اسرائیل‬

‫نش��ده و اگ��ر ماج��رای حمل��ه به‬ ‫کشتیهایش پیش نمی آمد‪ ،‬قرار بود‬ ‫بزودی با اسرائیل رزمایش مشترک‬ ‫نظامی برگزار کند‪.‬‬ ‫از وقت��ی رج��ب طی��ب اردوغان‪،‬‬ ‫نخست وزیر ترکیه‪ ،‬سیاست نگاه به‬ ‫خاورمیانه و دوستی با اعراب را آغاز‬ ‫کرده‪ ،‬بازرگانان و پیمانکاران ترک‬ ‫هر روز پای قرارداد س��ودآور تازه‬ ‫ای را در کشورهای عربی امضا می‬ ‫کنند و در کشوری همچون سوریه‬ ‫که سالهاس��ت چ��رخ اقتصادش با‬ ‫پول زائران ایران��ی و نفت رایگان‬ ‫ایران چرخی��ده‪ ،‬اول ش��هروندان‬ ‫ترکیه بودند که بدون روادید شدند‬ ‫و سپس‪ ،‬ایرانیان‪.‬‬ ‫با وجود نقش��ی که ای��ران در پایان‬ ‫دادن به اشغال جنوب لبنان ایفا کرد و‬ ‫با اینکه هر گوشه این کشور را نشانه‬ ‫های کمک ایران به بازس��ازیهای‬ ‫جنگ پرکرده‪ ،‬کاالهای ایرانی در‬ ‫برابر کاالهای ترکیه در بازار لبنان‬ ‫تقریباٌ به چش��م نمی آیند‪ ،‬به همان‬ ‫ان��دازه که کمکهای ترکیه به لبنان‬ ‫هم در مقابل کمکهای ایران تقریباً‬ ‫به چشم نمی آید‪.‬‬ ‫با آنکه وزی��ر ام��ور خارجه لبنان‬ ‫همیش��ه از میان متح��دان ایران در‬ ‫جنبش امل انتخاب می شود‪ ،‬اما میز‬ ‫هیئت لبنان هنگام سخنرانی محمود‬ ‫احمدی نژاد در سازمان ملل خالی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫با اینکه بیشترین شمار گردشگران‬ ‫در لبن��ان‪ ،‬از آن ایران��ی هاس��ت‪،‬‬ ‫شهروندان ایرانی برای سفر به لبنان‬ ‫همچنان باید به سفارتخانه مراجعه‬ ‫کنند و هزین��ه بپردازن��د و تنها به‬ ‫شرط داش��تن دعوتنامه ای از یک‬ ‫شهروندان لبنانی روادید‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬


10 PAIVAND Vol. 16 Issue 957 Friday June 4, 2010

1389 ‫ خرداد‬14 ‫ جمعه‬957 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

10


11 PAIVAND Vol. 16 Issue 957 Friday June 4, 2010

1389 ‫ خرداد‬14 ‫ جمعه‬957 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

11


12 PAIVAND Vol. 16 Issue 957 Friday June 4, 2010

1389 ‫ خرداد‬14 ‫ جمعه‬957 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

12


‫‪13‬‬

‫‪13 PAIVAND Vol. 16 Issue 957 Friday June 4, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 957‬جمعه ‪ 14‬خرداد ‪1389‬‬

‫در ایران‪...‬‬ ‫فهرست کمپین حقوق بشر از «مجریان اصلی خشونت و سرکوب» در ایران‬

‫مردان خامنه ای ‪ ،‬مجریان و مروجان سرکوب ‪،‬‬ ‫قتل ‪ ،‬شکنجه و تجاوز در ایران‬ ‫‪ 12‬خ��رداد ‪ – ۱۳۸۹‬کمپی��ن بی��ن‬ ‫المللی حقوق بش��ر در ایران امروز‬ ‫با انتشار گزارشی در آستانه سالگرد‬ ‫انتخاب��ات بح��ث برانگی��ز خرداد‬ ‫‪ ۱۳۸۸‬و یک سال پس از خشونت‬ ‫وسرکوب بی سابقه در ایران‪ ،‬نام ‪۱۵‬‬ ‫تن از مقامات و افرادی که درانجام‬ ‫س��رکوب بی رحمان��ه و یا ترویج‬ ‫وتحریک ب��رای انجام خش��ونت‬ ‫علیه تظاهرکنندگان و فعاالن جامعه‬ ‫مدنی مسوول هستند مطرح کرد‪.‬‬ ‫این گزارش ‪ ۳۶‬صفحه ای‪“ ،‬مردان‬ ‫خش��ونت‪ :‬مجری��ان ومروج��ان‬ ‫سرکوبپسازانتخابات”اطالعات‬ ‫جزیی از عملکرد یا مسوولیت ‪۱۵‬‬ ‫تن از مس��والن ومقامات ایرانی که‬ ‫در مسولیت سیاس��ت اعمال شده‬ ‫و یا ترویج و تحریک برای اعمال‬ ‫خشونتعلیهتظاهرکنندگانهستند‬ ‫فراهم می سازد‪.‬‬ ‫ه��ادی قائمی س��خنگوی کمپین‬ ‫دراین زمینه گفت‪ ”:‬یک س��ال از‬ ‫س��رکوب بی سابقه گذشته و هیچ‬ ‫کسی برای خشونت بی حصری که‬ ‫علیه شهروندانی ایرانی به کار برده‬ ‫شد پاسخگو نگهداشته نشده است‪.‬‬ ‫زمان آن رسیده است که برای دفاع‬ ‫از حقوق مردم ایران و قربانیان قتل‪،‬‬

‫شکنجه و تجاوز بایستیم وخواستار‬ ‫پاسخگویی مس��ببان چنین اعمالی‬ ‫باشیم‪”.‬‬ ‫اگرچه قوه قضاییه ایران به سرعت‬ ‫برای دستگیرکردن وتعقیب قضایی‬ ‫مخالفان ومعترضان درشمارکثیری‬ ‫از دادگاه ه��ای غیرعادالن��ه اقدام‬ ‫کرد‪ ،‬اما هیچ قدمی برای مشخص‬ ‫کردن هویت و مسوول نگاهداشتن‬ ‫کس��انی که ارتکاب ب��ه اعمال بی‬ ‫رحمانه کردند انجام نداده است‪.‬‬ ‫براساس اطالعاتی که توسط منابع‬ ‫دولتی منتشر شده است حداقل ‪۴۸‬‬ ‫تن از معترض��ان یا تظاهرکنندگان‬ ‫در جریان تجمعات خیابانی س��ال‬ ‫گذشته کشته ش��دند وچهار تن از‬ ‫زندانیان در بازداش��تگاه کهریزک‬ ‫زیر ش��کنجه جان باختند‪ .‬براساس‬ ‫گفته های فعاالن حقوق بشر ایران‬ ‫شمار کسانی که درجریان سرکوب‬ ‫کشته شدند بیشتر از آماراعالم شده‬ ‫توسط منابع رسمی است اما دولت‬ ‫خانواده های برخی از کشته شدگان‬ ‫را ب��رای مطرح نکردن در س��طح‬ ‫افکار عمومی ارعاب کرده است‪.‬‬ ‫کمپی��ن بی��ن المللی حقوق بش��ر‬ ‫در ای��ران از جامعه بی��ن المللی‪ ،‬به‬ ‫خصوص کش��ورهایی ک��ه پانزده‬

‫ناقض حقوق بش��ر نام برده ش��ده‬ ‫درای��ن گ��زارش ممکن اس��ت به‬ ‫آنجا س��فرکنند وی��ا دارای دارایی‬ ‫باش��ند‪ ،‬درخواس��ت می کند که‬ ‫برای این افراد ممنوعیت سفر ایجاد‬ ‫کند و دارایی های آنها را مس��دود‬ ‫نماید‪ .‬این کشورها می توانند شامل‬ ‫کشورهاییهمچوناعضایاتحادیه‬ ‫اروپا‪ ،‬کانادا‪ ،‬امارات متحده عربی و‬ ‫از راست‪ :‬غالمحسین محسنی اژه‌ای‪ ،‬حسین طائب‪ ،‬اسماعیل احمدی مقدم ‪،‬‬ ‫مالزیاباشد‪.‬‬ ‫سه تن از عامالن موثر در قتل و شکنجه و تجاوز بازداشت شدگان پس از انتخابات ‪ 22‬خرداد ‪1388‬‬ ‫قائم��ی دراین خص��وص گفت‪”:‬‬ ‫پاسخگونگهداشتن ناقضان حقوق‬ ‫است‪ .‬کمپین خود را متعهد می داند‬ ‫بشر در عرصه بین المللی پیامی قوی سیاست هایی مس��وولیت مستقیم اشاره می کند‪.‬‬ ‫به مقامات ایرانی ارسال می کند که داش��تند‪ .‬کمپین بین المللی حقوق رهبرایران‪ ،‬آیت اهلل سیدعلی خامنه تحقیق��ات خود را برای شناس��ایی‬ ‫به چنین افرادی در خارج از کشور بش��ر در ایران خواس��تار تحقیقات ای ب��ه عن��وان فرمان��ده نیروهای و معرفی افراد دیگ��ری که در این‬ ‫خوشآمد گفته نمی شود و برخالف جامع و تعقیب قضایی همه کسانی مسلح وهمچنین عالی ترین مقامی زمینه ایفای نقش کرده اند همچنان‬ ‫معافی��ت ه��ای ب��ی حدوحصری اس��ت ک��ه درجری��ان س��رکوب که اقتدارکام��ل در حوزه امنیتی و ادامه بدهد‪.‬‬ ‫که در ای��ران دارند‪ ،‬آن��ان به دلیل خش��ونت بار بعد از انتخابات نقش اطالعاتی و همچنی��ن قوه قضاییه پانزده نفری ک��ه در گزارش اخیر‬ ‫قساوت هایشان و عملکردشان در داش��تند‪ ،‬چه کس��انی که از طریق دارد بای��د متعهد انجام تحقیقات و کمپین مورد توجه قرار گرفته اند به‬ ‫رابطه با سرکوب مردم شناخته می عملکرد مس��تقیم وچه کسانی که تعقیب قضایی افراد مسوول یاد شده شرح زیر هستند‪:‬‬ ‫‪ -۱‬حس��ین طائ��ب‪ ،‬فرمانده وقت‬ ‫شوند و نمی توانند برای همیشه از از طربق زیردستانشان برای ارتکاب باشد‪.‬‬ ‫جنایات و رفتاری که مرتکب شدند اعمال یاد ش��ده مس��وول هستند‪ .‬تعدادافرادی که می توانس��تند در بسیج درجریان انتخابات‪ :‬نیروهای‬ ‫فرارکنند‪”.‬‬ ‫همچنین افراد دیگری نیز هس��تند ای��ن لیس��ت قراربگیرند ش��اید به تحت امر او در جریان ضرب وشتم‬ ‫درجریان سرکوب خشونت بار پس که درتحریک‪ ،‬ترویج و تش��ویق مراتب بیش��تر از ‪ ۱۵‬تن باش��د‪ .‬اما مردم‪ ،‬قتل معترضان‪ ،‬زندانی کردن‬ ‫از انتخابات‪ ،‬چندین تن از مقامات برای اعم��ال خش��ونت موثر بوده تحقیقات کمپین با مرور س��خنان و ش��کنجه کس��انی که به صورت‬ ‫عالی رتبه دردستگاه های امنیتی و اند‪ .‬کمپی��ن در گزارش به نام های و عملکرددس��تگاه ه��ای مختلف مس��المت آمیز تجمع کرده بودند‬ ‫اطالعات و نیز دس��تگاه قضایی به تع��دادی از افرادی ک��ه به ترویج وحتی برخی رس��انه ها ‪ ۱۵‬تن زیر مشارکتداشتند‪.‬‬ ‫صورت برجسته ای در انجام چنین وتشویق اعمال خشونت پرداخته اند را در گزارش خود مدنظر قرارداده‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬


‫‪14‬‬

‫‪14 PAIVAND Vol. 16 Issue 957 Friday June 4, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 957‬جمعه ‪ 14‬خرداد ‪1389‬‬

‫عفو یا تخفیف مجازات ‪ ۸۱‬متهم پس از انتخابات توسط خامنه ای‬ ‫دادستان تهران اعالم کرده که آن دسته بازداشت‌شدگان‬ ‫انتخاباتی که ابراز ندامت و تقاضای عفو کرده‌اند‪،‬‬ ‫مشمول رافت اسالمی خواهند شد‪ .‬وی این عفو را ناشی از‬ ‫موضع اقتدار نظام در برخورد با معترضان در راهپیمایی‬ ‫‪ 22‬خرداد سال ‪ 1388‬دانسته است‪.‬‬

‫منابع خبری ایران گزارش می دهند‬ ‫که رهبر این کشور با عفو یا تخفیف‬ ‫مجازات ‪ ۸۱‬نفر از کس��انی که در‬ ‫وقایع پس از انتخاب��ات در دادگاه‬ ‫های عمومی و انقالب محکوم شده‬ ‫بودند موافقت کرده است‪.‬‬ ‫در گ��زارش منابع خب��ری ایران به‬ ‫هویت ای��ن ‪ ۸۱‬نفر و مجازات آنها‬ ‫اشاره ای نشده است‪.‬‬ ‫دس��تور عف��و این ‪ ۸۱‬نف��ر روز ‪۱۲‬‬ ‫خرداد (دوم ژوئن) از س��وی آیت‬ ‫اهلل علی خامن��ه ای‪ ،‬در واکنش به‬ ‫درخواست صادق آملی الریجانی‬ ‫رئیس قوه قضاییه ایران و به مناسبت‬ ‫والدت فاطم��ه زه��را دختر پیامبر‬ ‫اسالم صادر شد‪.‬‬ ‫س��ایت اینترنتی جرس از حامیان‬ ‫اصالح طلبان از این اقدام به عنوان‬ ‫نوشداروی پس از مرگ یاد کرده‬ ‫اس��ت و در مقال��ه ای ب��ه قلم یلدا‬ ‫آراس��ته آورده ست ‪ :‬این رسم در‬ ‫ایران که هم��واره همزمان با میالد‬ ‫یکی از ائمه اطهار لیستی از زندانیان‬ ‫تهیه می شود و در اختیار رهبر قرار‬ ‫می گیرد تا شامل عفو بشوند‪ ،‬رسم‬ ‫جدیدی نیست اما به نظر می رسد‬ ‫که برای نخستین بار است که رهبر‬ ‫ایران می خواهد با آزادی زندانیانی‬ ‫موافقت کند که بارها در سخنانش‬ ‫آنها را پیروان دشمن و عامالن فتنه‬

‫خوانده است‪.‬‬ ‫همزم��ان ب��ا نزدیک ش��دن به ‪22‬‬ ‫خرداد ماه و س��الگرد انتخابات در‬ ‫ایران به نظر می رسد که حکومت‬ ‫راهکاری دوگانه برای این روز در‬ ‫نظر گرفته است ‪.‬‬ ‫از یک س��و ب��ا اع��دام ناگهانی ‪ 5‬گذشته آن را نش��انه وجود آزادی‬ ‫زندانی و تهدیدات س��پاه و پلیس کامل در کشور دانسته است و اعالم‬ ‫سعی در این دارد که با برانگیختن کرده اس��ت که م��ردم «با اکثریت‬ ‫وحش��ت مردم مانع از حضور آنها قاطع آرا» کاندیدای مورد نظر خود‬ ‫در تجمعات اعتراض آمیز بشود و را انتخاب کردند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر با انتشار اخباری از اعتراضات پس از انتخابات هم مانند‬ ‫این دس��ت به نظر می رسد که می روال یک سال گذشته فتنه دشمنان‬ ‫خواهد از خشمی که مردم ایران را و کین��ه توزان جمهوری اس�لامی‬ ‫در این روزها در برگرفته است کم ایران خوانده شده است‪ .‬در نهایت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫نیز از رهبر خواسته شده تا با آزادی‬ ‫سیاس��تی که می خواهد مهربانی و حدود هشتاد و یک نفر از کسانی‬ ‫وحش��ت را با یکدیگر داشته باشد ک��ه از اعمال خود اظه��ار ندامت‬ ‫اما به نظر نمی رسد که اینبار چندان کرده اند موافقت بشود‪.‬‬ ‫موفق باشد‪.‬‬ ‫ای��ن در خواس��ت در ی��ک جمله‬ ‫نامه به رهبر‬ ‫مورد موافقت رهبر ایران قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫نامه ای که رئیس قوه قضائیه ایران‬ ‫طلب عفو‬ ‫به رهبر نوش��ته اس��ت تا در خالل‬ ‫آن بخواهد که ب��ا آزادی تعدادی از س��وی دیگر محمد ن��وری زاد‬ ‫از بازداشت ش��دگان حوادث بعد نیز پیش از آن ک��ه حکم زندان و‬ ‫از انتخابات موافقت شود‪ ،‬بیشتر به شالقش تائید بشود و پس از آنکه‬ ‫یک نطق سیاسی شبیه است تا یک بر اثر ضرب و شتم شدید دست به‬ ‫نامه در خواست عفو‪.‬‬ ‫اعتصاب غذا زد‪ ،‬توانست با دادستان‬ ‫سال‬ ‫انتخابات‬ ‫در این نامه با اشاره به‬ ‫تهران دیدار کند‪.‬‬

‫ن��وری زاد برداش��ت و اعالم کرد‬ ‫که به آنها گفته بودند اگر ماجرا را‬ ‫رسانه ای نکنند محمد نوری زاد را‬ ‫آزاد می کنند‪.‬‬ ‫معذرت خواهی از رهبر‬

‫بنا ب��ه نوش��ته ن��وری زاد از زندان‬ ‫جعف��ری دولت آبادی از نوری زاد‬ ‫خواسته بود تا نامه ای به رهبر ایران‬ ‫بنویسد و در آن از رهبر ایران طلب‬ ‫عفو کند‪.‬‬ ‫دادستان تهران به نوری زاد قول داده‬ ‫ب��ود که نام��ه اش را از طریق آقای‬ ‫الریجانی رئیس قوه قضائیه به دست‬ ‫رهبر ایران برس��اند‪ .‬توصیه دولت‬ ‫آبادی این بود که در نامه نوری زاد‬ ‫طلب عفو هم باشد ‪.‬‬ ‫«اگر کسی به زباله‌های شهر کربال‬ ‫اعتراض کند و به زوار سیدالش��هدا‬ ‫با ص��دای بلند بگوید امام حس��ین‬ ‫اس��وه‌ی نظافت و پاکیزگی است‬ ‫و این هم��ه آلودگی برازنده‌ی امام‬ ‫نیست و امام به شدت رنج می‌برد و‬ ‫ناراحت است‪ ،‬آیا مجرم است؟ باید‬ ‫او را بگیرند و به زن��دان بیندازند؟‬ ‫اکن��ون ای��ن وض��ع‪ ،‬حکایت من‬ ‫است‪ .‬من این همه زشتی و نازیبایی‬ ‫را برازن��ده‌ی انق�لاب نمی‌بین��م‪.‬‬ ‫انقالب��ی با آن‌همه هزینه و زحمت‪.‬‬ ‫م��ن در اوین با هتاک��ی بازجوهای‬ ‫بی‌سواد و ضرب و شتم آنان مواجه‬ ‫شده‌ام‪ .‬بازجوهایی که به قبیح‌ترین‬ ‫روش‌ها از متهمان اقرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫با کثیف‌ترین روی��ه‪ .‬و با زدن‌ها و‬ ‫فحش‌ه��ا و تحقیرهای پلید‪ .‬خیلی‬ ‫دوس��ت داش��تم در یک مالقات‬ ‫حضوری کهریزک دوم را به شما‬ ‫معرفی کن��م و از فجای��ع رفتاری‬ ‫کس��انی بگویم که ادعای سربازی‬ ‫امام زمان را دارند‪».‬‬ ‫این بخشی از نامه نوری زاد است به‬ ‫رهبر ایران که معلوم نیست به دست‬ ‫او رس��ید یا نه ؟ هر چ��ه بود نتیجه‬ ‫این نامه برای نوری زاد تائید حکم‬ ‫زندان و شالقش بود‪.‬‬ ‫فاطمه ملکی‪ ،‬همسر نوری زاد بعد از‬ ‫اعالم این حکم پرده از وعده های‬ ‫دادس��تان تهران ب��رای آزاد کردن‬

‫عذر خواهی ک��ردن از رهبر ایران‬ ‫البته جریانی اس��ت ک��ه از ابتدای‬ ‫اعتراض��ات پس از انتخابات س��ال‬ ‫گذش��ته جریان دارد‪ .‬پس از آنکه‬ ‫بس��یاری سخنان آیت اهلل خامنه ای‬ ‫را در نم��از جمعه پس از ‪ 22‬خرداد‬ ‫فصل الخط��اب دانس��تند‪ ،‬تنها راه‬ ‫بخشوده شدن «س��ران فتنه» را عذر‬ ‫خواهی از رهبر ایران اعالم کردند‪.‬‬ ‫از جمله کسانی که این نظریه را ارائه‬ ‫داد علی سعیدی نماینده ولی فقیه در‬ ‫سپاه پاسداران بود‪.‬‬ ‫البته خبر گزاری ه��ای نزدیک به‬ ‫دولت بارها دست به انتشار نامه هایی‬ ‫از طرف جمعی از پزشکان‪،‬معلمان‪،‬‬ ‫مردم عادی ‪،‬بسیجیان و ‪ ...‬زدند که‬ ‫از «س��ران فتنه» خواس��ته بودند که‬ ‫برای بخشوده ش��دن از رهبر ایران‬ ‫تقاضای عفو بکنند‪.‬‬ ‫خبر ها همچنین در آبان ماه س��ال‬ ‫گذشته حاکی از این بود که احمد‬ ‫زید آبادی تحت ش��کنجه ش��دید‬ ‫برای ع��ذر خواهی از رهب��ر ایران‬ ‫ق��را ردارد‪ .‬وی در یکی از مالقات‬ ‫هایش گفته بود‪ « :‬تحت شکنجه و‬ ‫فشار ش��دید قرار دارد تا در جلسه‬ ‫دادگاه‪ ،‬ب��ه خاط��ر نش��ر مقاله‌ای‬ ‫انتقادآمیز نسبت به رهبر جمهوری‬ ‫اس�لامی‪ ،‬که در آن آیت‌اهلل خامنه‬ ‫ای را با عنوان «معظم» خطاب قرار‬ ‫نداده‪ ،‬علناً‪ ،‬عذرخواهی کند‪».‬‬ ‫نیش و نوش حکومتی‬

‫اما ب��ا نزدیک ش��دن به س��الگرد‬ ‫انتخابات هر چند حکومت س��عی‬ ‫دارد که همچن��ان «عامالن فتنه» را‬ ‫کسانی خارج از گردونه مردم ایران‬ ‫بدان��د‪ ،‬اما راهی مالیم هم در پیش‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫خبر گزاری ف��ارس ‪ ،‬خبرگزاری‬ ‫نزدیک به دولت در لیست مهمترین‬ ‫اخب��ارش‪ ،‬خبر مالقات دادس��تان‬ ‫ته��ران با خانواده ه��ای زندانیان را‬ ‫منتشر کرده است‪.‬‬ ‫در این دیدار با درخواست مرخصي‬

‫«فتاح سبحاني « موافقت شده است‬ ‫و» كوهي��ار گ��ودرزي «‪« ،‬عليرضا‬ ‫بهشتي شيرازي « و «عماد بهاور ‌« به‬ ‫بند عمومی زندان اوین اوین منتقل‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫اما این اخبار خ��وش در کنار خود‬ ‫خب��ر دس��تگیری «اعظم ویس��مه»‬ ‫خبرنگار خبرگزاری پارلمان نیوز را‬ ‫ه��م در کنار خود دارد که این خبر‬ ‫البته جایش در ص��در خبرگزاری‬ ‫فارس نبود‪.‬‬ ‫با این حال امشب حکم رهبر ایران‬ ‫توسط دادستان تهران به زندان اوین‬ ‫تحویل داده شد و تعدادی زندانی ‪،‬‬ ‫چهارشنبه (‪ 13‬خرداد) از زندان آزاد‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫پیش از این میر حسین موسوی در‬ ‫س��خنانی اعالم کرده ب��ود «زمانی‬ ‫آرزوی ما بود که زندانها خالی باشد‬ ‫وجشن بستن زندان اوین را بگیریم‪،‬‬ ‫اما حاال آنجا س��اختمان سازی می‬ ‫کنیم که حجره های بیشتری داشته‬ ‫باش��یم برای حبس بیشتر و هم این‬ ‫نشانی دیگر از انحراف و کج روی‬ ‫ماس��ت که به نتیجه ه��م نخواهد‬ ‫رسید‪».‬‬ ‫با این همه حکومت انتظار دارد که‬ ‫این نرمش مقطعی بتواند آبی باشد‬ ‫هر چن��د اندک بر آتش��ی بزرگ‬ ‫در دل مردمانی که یکس��ال اس��ت‬ ‫عزیزانی دارند یا در بند یا در گور‪.‬‬ ‫بخشودگی از مو ضع اقتدار‬

‫از س��وی دیگ��ر عب��اس جعفری‬ ‫دولت‌آبادی در گفتگو با خبرنگار‬ ‫ایسنا خاطرنش��ان کرده که «نادمان‬ ‫جرای��م امنیت��ی پ��س از انتخابات‬ ‫پس از درخواس��ت عفو و بررسی‬ ‫وضعیت‌ش��ان‪ ،‬مش��مول عف��و و‬ ‫رافت اس�لامی خواهند شد‪ ».‬آقای‬ ‫دولت‌آب��ادی تاکی��د ک��رده ک��ه‬ ‫پبشنهاد عفو محکومان از وظایف‬ ‫ذاتی ریاست قوه قضاییه است‪ .‬وی‬ ‫از دس��تور آیت‌اهلل الریجانی برای‬ ‫بررسی عفو محکومان نادم و دارای‬ ‫شرایط مقرر در قانون خبر داده و این‬ ‫ابالغ را ناشی از اثبات اقتدار نظام در‬ ‫برخورد با فتنه‌گران طی راهپیمایی‬ ‫‪ ۲۲‬بهمن سال ‪ ۸۸‬دانسته است‪.‬‬ ‫مش��روط ک��ردن آزادی متهم��ان‬ ‫انتخاباتی به ابراز ندامت و تقاضای‬ ‫عفو‪ ،‬این پرس��ش را ایجاد می‌کند‬ ‫که آیا آنان اساس��ا جرمی مرتکب‬ ‫ش��ده‌‌‌‌‌‌اند؟ خلی��ل بهرامی��ان وکیل‬ ‫دادگستری به دویچه‌وله می‌گوید‪:‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪32‬‬


‫‪15‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 957‬جمعه ‪ 14‬خرداد ‪1389‬‬

‫امکانتصویبقطعنامه‬ ‫علیه ایران تا دو هفته دیگر‬ ‫ب��ی بی س��ی ‪ -‬کلود هل��ر‪ ،‬رئیس‬ ‫دوره ای شورای امنیت سازمان ملل‬ ‫متحد از احتمال تصویب چهارمین‬ ‫قطعنامه تحریمی علیه ایران طی ده‬ ‫روز آینده‪ ،‬خبر داده است‪.‬‬ ‫کلود هلر‪ ،‬سفیر مکزیک در سازمان‬ ‫ملل متحد‪ ،‬ریاست شورای امنیت را‬ ‫در ماه جاری (ژوئن) برعهده دارد‪.‬‬ ‫او چهارشنبه دوم ژوئن (‪ ۱۲‬خرداد)‬ ‫گفت ک��ه حامی��ان ای��ن قطعنامه‬ ‫خواهان اقدام فوری شورای امنیت‬ ‫و به رای گذاش��ته شدن آن طی ده‬ ‫روز آینده هستند‪.‬‬ ‫پنج کشور عضو دائم شورای امنیت‬ ‫پیش نویس قطعنامه را چهارشنبه‪۱۹‬‬ ‫مه (‪ ۲۹‬اردیبهش��ت) تدوین و به ده‬ ‫عضو غیردائم این نهاد ارائه کردند‪.‬‬ ‫خبرگزاری رویتر ب��ه نقل از منابع‬ ‫دیپلماتیک خود گزارش می دهد‬ ‫که پیوس��ت های قطعنامه احتماال‬

‫ت��ا روز جمعه این هفت��ه در اختیار‬ ‫اعض��ای غیردائ��م ق��رار خواه��د‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫اسامی مقام ها و شرکت های ایرانی‬ ‫ک��ه تحری��م خواهند ش��د در این‬ ‫پیوست ها اعالم می شود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬دولت آمریکا نیز‬ ‫بلژیک‪ ،‬گفت که برای حل مشکل‬ ‫چهارش��نبه اعالم کرد انتظار دارد تابستان – ایران را تحریم کند‪.‬‬ ‫قطعنامه ش��ورای امنیت تا پیش از او گفت آمریکا به این نتیجه رسیده اتم��ی ای��ران دو راه وج��ود دارد‪،‬‬ ‫اس��ت که ایران فق��ط در صورت «یک��ی بر هم��کاری مبتنی اس��ت‬ ‫آغاز تابستان تصویب شود‪.‬‬ ‫ای��ن وعده ب��اراک اوبام��ا‪ ،‬رئیس فشار و تحریم سیاست اتمی خود را و دیگ��ری بر رویاروی��ی» و افزود‬ ‫که ص��دور قطعنامه ب��رای تحریم‬ ‫جمهوری آمریکاست که ایران تا تغییر خواهد داد‪.‬‬ ‫ایران می گوید فشارهای بین المللی جمه��وری اس�لامی «مبنایی برای‬ ‫پایان بهار تحریم شود‪.‬‬ ‫ایران تحریم های آمریکا و شورای خط مشی اتمی این کشور را تغییر بروز رویارویی است‪».‬‬ ‫آمری��کا غن��ی س��ازی اورانیوم تا‬ ‫امنیت را بی فایده و غیرقانونی می نخواهد داد‪.‬‬ ‫منوچهر متک��ی‪ ،‬وزیر امور خارجه حد ‪ ۲۰‬درص��د در ایران را مغایر با‬ ‫داند‪.‬‬ ‫پی جی کراولی‪ ،‬س��خنگوی وزیر ایران بر ادامه غنی س��ازی اورانیوم قطعنامه های شورای امنیت سازمان‬ ‫امور خارجه آمریکا‪ ،‬چهارشنبه ابراز تاکید کرده و درباره تشدید تحریم ملل متحد می داند‪.‬‬ ‫کنگره آمری��کا در نظر دارد قانون‬ ‫خوش بینی کرد که شورای امنیت علیه کشورش هشدار داده است‪.‬‬ ‫حداکثر تا ‪ ۲۱‬ژوئن – قبل از آغاز او چهارشنبه در بروکسل‪ ،‬پایتخت تحریم گس��ترده ایران که ش��امل‬

‫‪15 PAIVAND Vol. 16 Issue 957 Friday June 4, 2010‬‬ ‫تحری��م تامی��ن کنن��دگان بنزین‬ ‫واردات��ی ایران می ش��ود را در ماه‬ ‫ژوئ��ن و احتماال پ��س از تصویب‬ ‫قطعنامه ش��ورای امنی��ت تصویب‬ ‫کند‪.‬‬ ‫پیشنویسقطعنامهجدیداینشورا‪،‬‬ ‫ایران را موظف می کند که ساخت‬ ‫تمام مراکز غنی س��ازی اورانیوم یا‬ ‫تاسیسات اتمی آب سنگین ( مراکز‬ ‫پلوتونی��وم) را متوق��ف کن��د و از‬ ‫ساخت تاسیسات مشابه خودداری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ای��ن قطعنام��ه ع�لاوه ب��ر تحریم‬ ‫تس��لیحاتی ایران‪ ،‬بانک مرکزی‪،‬‬ ‫خط��وط کش��تیرانی و ش��ماری‬ ‫از ش��رکت ه��ا و مقام های س��پاه‬ ‫پاس��داران را به فهرست تحریم ها‬ ‫اضافه خواهد کرد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر وزارت خارج��ه‬ ‫آمريکا نیز اب��راز اميدواری کرد تا‬ ‫حدود س��ه هفته ديگر دور چهارم‬ ‫تحريم های ايران در شورای امنيت‬ ‫ب��ه دلي��ل برنامه اتم��ی جمهوری‬ ‫اسالمی‪ ،‬به تصويب نهايی برسد‪.‬‬ ‫بهگزارشخبرگزاریفرانسه‪،‬فيليپ‬

‫کراولی‪ ،‬سخنگوی وزارت خارجه‬ ‫آمريکا روز چهارشنبه در واشينگتن‬ ‫گفت‪«:‬اميدواريمکشورهایمسئول‬ ‫و عضو جامعه جهانی از اين قطعنامه‬ ‫حمايتکنند‪».‬‬ ‫سخنگوی وزارت خارجه آمريکا‬ ‫گفت از آنجايی که باراک اوباما‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری آمریکا‪ ،‬هم پيشتر‬ ‫ابراز اميدواری کرده بود که تا پايان‬ ‫بهار امسال دور چهارم تحريم های‬ ‫اي��ران در ش��ورای امنيت تصويب‬ ‫شود‪ ،‬تالش می شود تا ‪ ۲۱‬ژوئن يا‬ ‫‪ ۳۱‬خرداد ماه امسال‪ ،‬اين کار انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫يک مق��ام ارش��د وزارت خارجه‬ ‫هم که نخواس��ت نامش فاش شود‬ ‫به خبرگ��زاری فرانس��ه گفته قرار‬ ‫است ظرف سه هفته آينده و پيش‬ ‫از رس��يدن به تاريخ ياد شده‪ ،‬پيش‬ ‫نويس به رای گذاش��ته ش��ود‪ .‬وی‬ ‫همچنين تاکيد ک��رده که گزارش‬ ‫اخي��ر آژانس نش��ان م��ی دهد که‬ ‫جمه��وری اس�لامی همچن��ان به‬ ‫مسئوليت های بين المللی خود عمل‬ ‫نمی کند‪.‬‬


‫‪16‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 957‬جمعه ‪ 14‬خرداد ‪1389‬‬

‫هشت حزب و گروه برای راهپيمايی خواستار صدور مجوز شدند‬ ‫میرحسینموسوی‬ ‫و مهدی کروبی در یک نامه‬ ‫مشترک به استاندار تهران‪،‬‬ ‫خواستار صدور اجازه قانونی‬ ‫برای راهپیمایی در اولین‬ ‫سالگرد ‪ ۲۲‬خرداد شدند‪.‬‬

‫موسوی‪ :‬منظور از دوران امام‬ ‫بازگشت به آن نیست‬ ‫دویچه وله ‪ -‬در آستانه سالگرد درگذشت خمینی‪ ،‬میرحسین موسوی در‬ ‫گفت‌وگو با سایت کلمه‪ ،‬گفت که منظور وی از نگریستن به دوره خمینی‪،‬‬ ‫بازگشت به آن دوره نیست‪ ،‬بلکه یادآوری جهت‌های اصلی انقالب‪ ،‬یعنی‬ ‫عدالت‪ ،‬آزادی و معنویت است‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش‌هایی که از ایران می‌رسد‪ ،‬دولت دهم و نهادهای همسو‬ ‫با آن‪ ،‬تالش‌های گس��ترده‌ای را آغاز کرده‌اند تا در س��الگرد درگذشت‬ ‫خمینی‪ ،‬گروه‌های بیشتری را به خیابان بکشند‪ .‬به گفته میرحسین موسوی‪،‬‬ ‫نظام هنوز بخش اعظم مشروعیت خود را از آیت‌اهلل خمینی می‌گیرد‪.‬‬

‫میدان امام حسین تا میدان‬ ‫آزادی به عنوان محل برگزاری‬ ‫راهپیمایی تعیین شده است‪.‬‬

‫خبر گزاریها ‪ -‬در پی درخواس��ت‬ ‫ميرحسين موسوی و مهدی کروبی‬ ‫برای صدور مجوز راهپمايی در روز‬ ‫‪ ۲۲‬خرداد‪ ،‬هش��ت حزب و گروه‬ ‫اصالح‌طل��ب نيز در درخواس��تی‬ ‫جداگانه‪ ،‬خواس��تار صدور مجوز‬ ‫راهپيماي��ی در س��الگرد انتخابات‬ ‫رياست‌جمهوریشدند‪.‬‬ ‫مجم��ع نماين��دگان ادوار مجلس‪،‬‬ ‫سازمان مجاهدين انقالب اسالمی‪،‬‬ ‫مجمع نيروهای خ��ط امام ‪ ،‬حزب‬ ‫اراده ملت‪ ،‬جبهه مش��ارکت ايران‬ ‫اس�لامی‪ ،‬انجمن اس�لامی جامعه‬ ‫پزشکیايران‪،‬انجمنروزنامه‌نگاران‬ ‫زن و مجمع دانش آموختگان ايران‬ ‫اس�لامی در نام ‌ه مش��ترکی که به‬ ‫وزارت کشور ارسال شده ‪ ،‬با استناد‬ ‫به اصل ‪ ۲۷‬قانون اساس��ی تقاضای‬ ‫صدور مجوز ب��رای راهپيمايی در‬ ‫روز ‪ ۲۲‬خرداد را کرده‌اند‪.‬‬ ‫نسخه‌ای از اين نامه نيز به فرمانداری‬ ‫تهران ارس��ال ش��ده اما مس��ئوالن‬ ‫فرمان��داری ب��ا اي��ن توضي��ح که‬ ‫تنه��ا صدور مج��وز برای مراس�� ‌م‬ ‫و تجمع��ات در مکان سربس��ته در‬ ‫حوزه وظايف آن‌هاس��ت از قبول‬ ‫اين درخواست خودداری کردند‪،‬‬ ‫اما وزارت کشور اين نامه را وصول‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫پیش��تر‪،‬صبح روز دوش��نبه‪ ،‬مهدی‬ ‫کروبی میزبان میرحس��ین موسوی‬

‫‪16 PAIVAND Vol. 16 Issue 957 Friday June 4, 2010‬‬

‫«سوء استفاده از خمینی»‬

‫بود‪ ،‬تا در آستانه سالگرد انتخابات‬ ‫ت جمه��وری ب��ا امض��ای‬ ‫ریاس�� ‌‬ ‫درخواس��تی مش��ترک خطاب به‬ ‫اس��تاندار تهران‪ ،‬از مرتضی تمدن‬ ‫بخواهندتابرایبرگزاریراهپیمایی‬ ‫مجوز را صادر کند‪.‬‬ ‫ای��ن دو نام��زد معترض ب��ه نتیجه‬ ‫انتخابات‪ ،‬درخواس��ت خود برای‬ ‫برگزاری یک راهپیمای��ی آرام را‬ ‫بر اس��اس اصل ‪ ۲۷‬قانون اساس��ی‬ ‫جمهوری اسالمی استوار کرده‌اند‬ ‫ک��ه بر اس��اس آن اصل‪ ،‬تش��کیل‬ ‫اجتماع��ات و راه‏پیمایی‏‌ه��ا‪ ،‬بدون‬ ‫حمل سالح‪ ،‬به شرط آن که مخل‬ ‫به مبانی اسالم نباشد آزاد است‪.‬‬ ‫در ای��ن نام��ه ک��ه که خط��اب به‬ ‫مرتضی تمدن‪ ،‬استاندار تهران نوشته‬ ‫ش��ده آمده اس��ت‪« :‬دهمین دوره‬ ‫انتخابات ریاس��ت جمهوری ایران‬ ‫به واسطه حضور کم نظیر و غرور‬ ‫آفرین ملت بزرگ ایران بار دیگر‬ ‫به واقعه باش��کوه در تاریخ سیاسی‬ ‫ای��ران مب��دل گش��ت و اینک در‬

‫آستانه برگزاری سالگرد این واقعه‬ ‫تاریخی ب��ه دلیل وجود تردید‌های‬ ‫جدی در نتایج اعالم شده که باعث‬ ‫بروز وقایعی تلخ در کشور گردید‪،‬‬ ‫قرارگرفته‌ایم‪».‬‬ ‫میرحس��ین موس��وی و مه��دی‬ ‫کروبی در ادامه نامه مشترک خود‬ ‫نوش��ته‌اند‪« :‬لذا طبق قانون اساسی‬ ‫و در راس��تای رعای��ت حق��وق‬ ‫ش��هروندی درخواس��ت می‌‌گردد‬ ‫مجوز راهپیمایی آرام از میدان امام‬ ‫حس��ین (ع) تا میدان آزادی را در‬ ‫روز ‪ ۲۲/۳/۱۳۸۹‬صادر نمایید‪».‬‬ ‫در پای��ان ای��ن نامه که ب��ه امضای‬ ‫میرحسین موسوی و مهدی کروبی‬ ‫رس��یده آمده اس��ت‪« :‬انش��ا‌‌ءاهلل با‬ ‫صدور مج��وز راهپیمایی‪ ،‬ش��اهد‬ ‫حضور پ��ر ش��کوه اقش��ار آگاه‪،‬‬ ‫متدین‪ ،‬و انقالبی در راستای حفظ‬ ‫صیان��ت از آرمان‌های نظام مقدی‬ ‫ی خواهیم بود‪».‬‬ ‫جمهوری اسالم ‌‬ ‫امضای این نامه در جریان دیدار دو‬ ‫سیاستمدار در خانه کروبی صورت‬

‫گرف��ت‪ .‬موس��وی و کروبی پیش‬ ‫از این اقدام‪ ،‬مس��ئوالن کشور را به‬ ‫خاطر جلوگیری از تجمع مردم به‬ ‫مناسبت سالگرد درگذشت آیت‌اهلل‬ ‫خمینی مورد انتقاد قرار دادند‪.‬‬ ‫مهدی کروبی در این مورد گفت‪:‬‬ ‫«س��الهای گذش��ته‪ ،‬جماران محل‬ ‫رف��ت و آمد گروهه��ای مختلف‬ ‫مردمی بود‪ ،‬ولی امس��ال به دالیلی‬ ‫جلوی این مراسم را گرفتند»‪.‬‬ ‫میرحسین موسوی نیز اظهار داشت‪:‬‬ ‫«هم‌اکن��ون وضعی��ت کش��ور به‬ ‫گونه‌ای اس��ت که این افراد چهره‬ ‫امام را نیز زندان��ی کرده‌اند‪ ....‬آنها‬ ‫تصوی��ری ک��ه خودش��ان از امام‬ ‫می‌خواستند بیرون دادند تا بتوانند‬ ‫س��ر قدرت باقی بمانن��د‪ .‬این یعنی‬ ‫حصر کردن امام»‬ ‫میرحسین موسوی و مهدی کروبی‬ ‫بارها مورد انتقاد قرار گرفته‌اند که‬ ‫وقتی می‌دانند درخواست‌های آنان‬ ‫رد می‌شود‪ ،‬چرا همچنان خواستار‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬

‫نخست‌وزیر دوران خمینی به سایت کلمه گفته است‪ ...«:‬بخشی از حاکمیت‬ ‫که رو به خشونت و سرکوب و سلب آزادی‌های مشروع آورده و زندان‌ها‬ ‫را پرکرده و با پوشش خرافه و تحجر کشور را به افالس و درماندگی در‬ ‫س��طح داخل و خارج کشانده‪ ،‬احتیاج دارد از این سرمایه عظیم اجتماعی‬ ‫(خمینی) به صورت مسرفان ‌ه استفاده کند‪».‬‬ ‫میرحسینموسویتاکیدکردهاست‪«:‬نگرشدرستبهسال‌هایاولانقالب‬ ‫به خوبی نش��ان می‌دهد که تاچه حد از اهداف اولیه انقالب و ارزش‌های‬ ‫پایه‌ای آن فاصله گرفته‌ایم‪ .‬توجه کنید که منظور من از نگریس��تن به آن‬ ‫دوره‪ ،‬بازگش��ت به آن نیست‪ .‬بلکه هدف یادآوری ریشه‌ها و جهت‌های‬ ‫اصلی انقالب یعنی عدالت‪ ،‬آزادی و معنویت است‪».‬‬ ‫خمینی‪ ،‬مجلس‪ ،‬نظارت استصوابی‬

‫نامزد معترض انتخابات دور دهم ریاست‌جمهوری ایران‪ ،‬در توضیح این‬ ‫که چرا در بیانیه‌ها‪ ،‬سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خود همواره روی ضرورت‬ ‫نگرش به س��ال‌های نخس��ت انقالب تاکید ورزیده است‪ ،‬گفت‪« :‬سعی‬ ‫می‌ش��ود بین دوره فعلی و وضعیت گذشته شبیه‌س��ازی ناشیانه ای بشود‪.‬‬ ‫باید این طرح را خنثی کرد‪ ».‬موسوی به عنوان یک نمونه به تفسیر خمینی‬ ‫از نقش مجلس اش��اره کرد که گفته است‪« :‬تشخیص موضوع در شرع و‬ ‫عرف‪ ،‬به عهده عرف است و مجلس نماینده عرف و نمایندگان‪ ،‬خود از‬ ‫عرف بر می‌آیند‪ ».‬به گفته موسوی با این تفسیر است که مجلس در راس‬ ‫امور قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫در جایگاه مقایسه شرایط امروز با شرایط دوران حیات خمینی‪ ،‬موسوی به‬ ‫نظارت استصوابی شورای نگهبان اشاره کرد و گفت‪«:‬نظارت استصوابی‬ ‫در دوران امام وجود نداش��ت‪ .‬دقت کنید که با اسلحه همین اصطالح که‬ ‫نه ریش��ه در قانون اساس��ی دارد و نه در معرفت و آگاهی مردم‪ ،‬چه تعداد‬ ‫عظیمی از خدمتگزاران آگاه و مدیر و دلسوز را از ورود به صحنه رقابت‬ ‫کنار زدند؟ کاری که نتیجه‌اش پائين آمدن جایگاه مجلس است‪».‬‬ ‫خبرنگار سایت کلمه با تاکید روی این نکته که میرحسین موسوی همواره‬ ‫ادامه در صفحه ‪32‬‬


‫‪17‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 957‬جمعه ‪ 14‬خرداد ‪1389‬‬

‫میراث پر دردسر‬ ‫«امام غیرمعصوم»‬

‫دویچ��ه ول��ه ‪ -‬روح‌اهلل خمینی که‬ ‫معتقدان��ش او را «ام��ام راح��ل» و‬ ‫«بنیانگ��ذار جمه��وری اس�لامی»‬ ‫می‌خوانند‪ ،‬چه پیش از انقالب و چه‬ ‫در سال‌های بعد در مورد بسیاری از‬ ‫مس��ائل اجتماعی و سیاسی سخنان‬ ‫پرتناقض��ی ایراد ک��رده که اکنون‬ ‫مایه‌ی دردسر تمام کسانی شده که‬ ‫خود را پیرو او می‌خوانند‪ .‬در میان‬ ‫گفته‌هایخمینیازسخنانیدرمورد‬ ‫آزاد بودن گروه‌های مارکسیستی تا‬ ‫اظهاراتی در مورد نفی حق حیات‬ ‫برای تم��ام حزب‌ها جز «حزب‌اهلل»‬ ‫را می‌ت��وان یافت‪ .‬برخ��ی از آرای‬ ‫او را می‌توان به اعتقادش به حقوق‬ ‫شهروندی و آزادی‌های فردی تعبیر‬ ‫کرد و برخی دیگر از احکامش در‬ ‫عمل به قربانی ش��دن هزاران نفر به‬ ‫اتهام‌هایی چون «محارب» و «مفسد‬ ‫فی‌االرض»انجامیده‪.‬‬ ‫«غیرمعصومبی‌نظیر»‬

‫اصالح‌طلبان اغل��ب خود را «یاران‬ ‫اصلی امام» می‌خوانند و اصولگرایان‬ ‫نیز مدعی بازگش��ت ب��ه اصول و‬ ‫ارزش‌های دوران او هستند‪ .‬هر دو‬ ‫جناح نی��ز دیگری را متهم می‌کند‬ ‫از آنچه مسیر اصلی انقالب و «خط‬ ‫و راه امام» خوانده می‌ش��ود خارج‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬صبح روز چهارشنبه‬ ‫‪ ۱۲‬خرداد‪ ،‬س��ایت خب��ری آفتاب‬ ‫با انتش��ار مطلبی از اکبر هاش��می‬

‫رفسنجانی‪ ،‬رئیس مجلس خبرگان‬ ‫و مجمع تشخیص مصلحت نظام‪،‬‬ ‫آن را دیدگاه‌های او درباره خمینی‬ ‫معرفی کرد‪.‬‬ ‫با نزدیک شدن سالروز مرگ روح‌اهلل خمینی‪ ،‬بحث بر سر پایبندی‬ ‫رفسنجانی در یادداشت ستایش‌آمیز‬ ‫و عدم پایبندی به دیدگاه‌ها و سیاست‌های او باال گرفته است‪.‬‬ ‫خ��ود ب��ه گوش��ه‌هایی از زندگی‬ ‫اصولگرایان و اصالح طلبان هر دو خود را میراث‌دار اندیشه و راه‬ ‫روح‌اهلل خمین��ی و ویژگی‌ه��ای‬ ‫خمینی و رقیب را بی‌اعتقاد به او می‌خوانند‪.‬‬ ‫ش��خصی او پرداخته است‪ .‬رئیس‬ ‫مجلس خبرگان می‌نویس��د مقابله کلم��ه دوران او را قابل نقد عنوان حضرت امام‪ ،‬مورد س��وء استفاده‬ ‫ب��ا فرهن��گ پادش��اهی «در کنار می‌کند‪ .‬به نوشته‌ی کلمه موسوی داخل��ی و خارج��ی ق��رار خواهد‬ ‫انس��ان‌های به ظاهر عالم که با ادله در پاس��خ به این پرسش ک ‌ه آیا به گرفت‪ ».‬موسوی خمینی را نقطه‌ی‬ ‫ناپسند‪ ،‬فحشا و فساد را مقدمه ظهور دورانی که خمین��ی در قید حیات پیوند حامیان «جنبش سبز» خوانده‬ ‫می‌دانس��تند‪ ،‬کاری بس��یار سخت بود می‌توان انتقاد کرد گفته است و می‌گوید «امروز دشمنان جنبش‬ ‫و به ق��ول بعضی از علمای به ظاهر «تع��داد معصومی��ن ‪ ۱۴‬نفر اس��ت سبز دنبال طعمه و بهانه‌ای هستند تا‬ ‫موجه «آب در هاون کوبیدن» بود‪ ».‬و بقی��ه بن��دگان خدا جای��ز الخطا پیوندی را که همه ما را به هم وصل‬ ‫رفس��نجانی نوش��ته وقتی زندگی هستند و همیشه در معرض لغزش‪ .‬می‌کند از بین‌ببرند‪».‬‬ ‫خمینی و خاطراتش ب��ا او را مرور ‪ ...‬در م��ورد دوران مورد بحث هم‬ ‫«انقالب در دست‬ ‫می‌کن��د با این نتیجه می‌رس��د که همینطوراست‪».‬‬ ‫نااهالن نیفتد»‬ ‫««بی‌نظیرترین انس��ان غیرمعصوم» به رغم این اظهارات صریح‪ ،‬دالیل‬ ‫شایس��ته‌ترین صفتی است که باید فراوانی وجود دارد که حتا کسانی‬ ‫که معتقد به قابل نقد بودن برخی از رئیس مجمع تش��خیص مصلحت‬ ‫برای ایشان برگزید‪».‬‬ ‫گفته‌ها و تصمیم‌های خمینی هستند نظ��ام در خاتم��ه‌ی یادداش��ت‬ ‫از ای��ن کار خ��ودداری می‌کنند‪ .‬خود اب��راز امی��دواری می‌کند که‬ ‫خودداری از انتقاد‬ ‫موس��وی می‌گوید «چه ضرورتی «شاگردان و مریدان واقعی و صدیق‬ ‫برای حفظ وحدت؟‬ ‫دارد ک��ه وقتی دو تیغه قیچی یعنی این امام بزرگوار ‪ ...‬نگذارند انقالب‬ ‫گرچه»غیرمعص��وم» بودن خمینی متحجران داخلی و دشمنان بی‌نقاب اس�لامی از مس��یر اصلی و حقیقی‬ ‫بارها از سوی افراد مختلف مطرح خارج��ی‪ ،‬آن دوران و تصوی��ر خود خارج ش��ده و به قول خودش‬ ‫ش��ده‪ ،‬انتق��اد از او همچن��ان جزو حضرت امام را هدف قرار داده‌اند‪ ،‬به دست نامحرمان و نااهالن بیفتد‪».‬‬ ‫خط قرمزهای حکومت جمهوری من ه��م زبان به نقد بگش��ایم؟» او او می‌افزاید «در این صورت جبران‬ ‫اس�لامی به ش��مار می‌رود‪ .‬با این تاکی��د می‌کن��د «به دلی��ل فضای آن بسیار سخت و ناممکن خواهد‬ ‫هم��ه میرحس��ین موس��وی که در زهرآگین موجود‪ ،‬کالم گفته نشده بود‪».‬‬ ‫دوران حیات خمینی نخست وزیر از دهان ربوده خواهد شد و درست همچنین عبدالواحد موسوی‌الری‪،‬‬ ‫بود‪ ،‬در گفت‌وگو با سایت خبری ش��بیه توطئه‌پ��اره ک��ردن تصویر وزیر کشور دولت محمد خاتمی از‬

‫‪17 PAIVAND Vol. 16 Issue 957 Friday June 4, 2010‬‬ ‫کسانی که «یاران و شاگردان امام» احکام می‌ت��وان نمونه‌هایی یافت‪.‬‬ ‫خوانده خواس��ت سکوت نکنند و این کار در آستانه‌ی سالگرد مرگ‬ ‫برای شناس��اندن او به نس��ل جوان او شدت بیشتری یافته و نوشته‌های‬ ‫تالش کنند‪ .‬موس��وی‌الری که از منتش��ر شده در س��ایت‌های هر دو‬ ‫اعضای ارش��د جامع��ه روحانیون جناح پر از این نمونه‌هاست‪.‬‬ ‫مب��ارز اس��ت‪ ،‬می‌گوی��د «کمت��ر نوه‌ی روح‌اهلل خمین��ی و برخی از‬ ‫رهبر انقالب��ی چون امام ب��ه دنبال س��ران اصالح طل��ب مانند محمد‬ ‫تحقق خواس��ته‌های مردم بود‪ ».‬او خاتم��ی اخی��ر نس��بت ب��ه آنچه‬ ‫می‌گوی��د خمین��ی هرگ��ز در پی اس��تفاده‌ی گزینش��ی از س��خنان‬ ‫حذف مخالفان و رقیبان خود نبوده خمینی می‌خوانند به شدت اعتراض‬ ‫اس��ت‪ .‬وزیر کشور سابق انتخابات کرده‌ان��د‪ .‬ای��ن اعتراض‌ها بیش��تر‬ ‫دوره اول مجل��س را به عنوان مثال واکنش به اصولگرایانی اس��ت که‬ ‫ای��ن رفتار ذک��ر می‌کن��د که در به زعم آنها‪ ،‬با اس��تناد به گفته‌ها و‬ ‫آن کاندیداهای��ی از ح��زب توده‪ ،‬تصمیم‌هاییازخمینیبرخوردخود‬ ‫س��ازمان مجاهدین خلق‪ ،‬سازمان با مخالف��ان و نادیده گرفتن برخی‬ ‫چریک‌ه��ای فدای��ی و گروه‌های از اص��ول قانون اساس��ی را توجیه‬ ‫ملی‌گ��را نیز حضور داش��تند‪ .‬او به می‌کنند‪ .‬از سوی دیگر اصولگرایان‬ ‫دالی��ل ح��ذف دگراندیش��ان در جناح رقی��ب را متهم می‌کنند که‬ ‫از ارزش‌ه��ا و آرمان‌ه��ای انقالب‬ ‫سال‌های بعد اشاره‌ای نکرد‪.‬‬ ‫اص�لاح طلب��ان پ��س از انتخابات اس�لامی‪ ،‬آنگون��ه که م��ورد نظر‬ ‫ریاس��ت جمهوری ‪ ۲۲‬خ��رداد ‪ ۸۸‬روح‌اهلل خمینی بوده دور شده‌اند‪.‬‬ ‫بیش از پیش به نقش شورای نگهبان صادق محصول��ی وزیر رفاه دولت‬ ‫به عن��وان مرجعی که مس��ئولیت محمود احمدی‌نژاد اخیر گفته است‬ ‫بررس��ی و تش��خیص صالحی��ت «جریان‌هاییکهدرچندسالگذشته‬ ‫نامزدان انتخاب��ات را برعهده دارد شدیدترین حمالت را به امام‪ ،‬شهدا‬ ‫معترض‌ان��د‪ .‬نیم��ی از اعضای این و والیت فقیه داشتند‪ ،‬اکنون منافقانه‬ ‫شورا‪ ،‬که نخستین بار در سال ‪ ۱۳۵۹‬و مزورانه دم از امام می‌زنند و اراده‬ ‫تشکیل شد‪ ،‬از سوی رهبر جمهوری مردم را ک��ه در دولت احمدی‌نژاد‬ ‫متبلور ش��ده است‪ ،‬مخالف با خط‬ ‫اسالمی منصوب می‌شوند‪.‬‬ ‫و مش��ی امام راحل می‌دانن��د‪ ».‬او‬ ‫«راه امام»‪ ،‬تبعیت بی‌چون‬ ‫معترضان ب��ه نتایج اعالم ش��ده‌ی‬ ‫و چرا از «والیت فقیه»؟‬ ‫انتخاب��ات را «مدعیان خ��ط امام»‬ ‫می‌خوان��د و می‌گوید به حال آنها‬ ‫ظاه��را هر گروهی تفس��یر خاص باید گریس��ت‪ .‬به اعتقاد محصولی‬ ‫خ��ود را از آرای خمین��ی دارد و «این افراد و جریانات به خاطر جاه‬ ‫تصمیم‌های او را به گونه‌ای متفاوت طلبی‌ها و ق��درت طلبی‌های خود‬ ‫تعبیر می‌کند‪ .‬مهمتر از این‪ ،‬استفاده حاضر به همراهی با مردم و تبعیت‬ ‫از گفته‌های خمینی به عنوان «حرف از ام��ام عادل ک��ه در عصر غیبت‬ ‫آخر» و حکم قطعی است‪ .‬در میان همان والیت فقیه اس��ت‪ ،‬نشدند و‬ ‫انبوه سخنان و نوشته‌های به جا مانده در نهایت منحرف ش��ده و سقوط‬ ‫از خمینی در رد یا قبول بسیاری از کرده‌اند‪».‬‬


‫‪18‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 957‬جمعه ‪ 14‬خرداد ‪1389‬‬

‫شیرینعبادی‪:‬‬

‫دولت آلمان مسئول جان‬ ‫فیلمساز ناپدید شده ایرانی است‬ ‫با گذشت یک هفته از ناپدید شدن داریوش شکوف فیلمساز‬ ‫ایرانی مقیم آلمان‪ ،‬پلیس برلین می‌گوید هنوز هیچ ردپایی از او‬ ‫پیدا نشده است‪ .‬شیرین عبادی نیز‪ ،‬دولت آلمان را مسئول مستقیم‬ ‫جان این هنرمند ایرانی دانست‪.‬‬

‫دویچ��ه وله ‪ -‬داریوش ش��کوف‬ ‫فیلمساز ایرانی مقیم آلمان‪ ،‬از تاریخ‬ ‫‪ ۲۴‬مه‪ ،‬س��وم خرداد‪ ،‬ناپدید ش��ده‬ ‫است‪ .‬این هنرمند مواضعی مخالف‬ ‫جمهوری اس�لامی داشت و اولین‬ ‫فیلم س��ینمایی در مورد وقایع پس‬ ‫از انتخابات ایران را به نام «تاکس��ی‬ ‫بهشتی‌ها»ساخت‪.‬‬ ‫وی آخری��ن بار در کل��ن با دو تن‬ ‫از دوستانش دیدار داشته و به آنان‬ ‫گفته که عازم پاریس است‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه خب��ری «ولت‬ ‫آنالین» آلمان‪ ،‬قرار بود ش��کوف‬ ‫در ایس��تگاه مرکزی راه‌آهن کلن‬ ‫با قط��اری به س��مت پاریس برود‬ ‫اما هیچ نش��انه‌ای دال بر اینکه او به‬ ‫پاریس رسیده باش��د وجود ندارد‪.‬‬ ‫شکوف در هیچ کدام از قرارهایش‬ ‫در پاریس حاضر نشد و همسرش‪،‬‬ ‫تائیس فرزان که خود هنرپیشه مقیم‬ ‫آلمان اس��ت‪ ،‬از وضعیت او اطالع‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫داریوش زندی‪ ،‬دوس��ت و همکار‬ ‫آقای شکوف‪ ،‬در مورد ناپدید شدن‬ ‫وی ب��ه دویچه وله گفت‪« :‬قرار بود‬ ‫آقای شکوف وقتی رسید پاریس‪،‬‬ ‫از آنجا به م��ن زنگ بزند‪ .‬بعد من‬ ‫دیدم چهار پنج روزی هس��ت که‬ ‫زنگ نزده و چون ق��رار بود ما در‬ ‫پاریس کاری را با همدیگر شروع‬

‫کنیم و من هم عازم پاریس ش��وم‪،‬‬ ‫با چند تا از دوستان تماس گرفتم و‬ ‫به قول معروف صالح و مش��ورت‬ ‫کردیم و آن‌ها هم به من پیش��نهاد‬ ‫کردند که من ب��روم پیش پلیس و‬ ‫اطالع بدهم که ایش��ان مفقود شده‬ ‫است‪ .‬از آن روز به بعد هم من دیگر‬ ‫خبر بیشتری از ایشان ندارم‪ .‬آخرین‬ ‫باری که ایشان دیده شده‪ ،‬در کلن‬ ‫دیده شده است‪ .‬یکی از دوستانش‬ ‫مالقات کوتاهی با ایش��ان داشته و‬ ‫بعد خانمی که من االن اس��مش را‬ ‫نمی‌برم‪ ،‬چون مطمئن نیستم ایشان‬ ‫دوست داشته باشد که اسمش برده‬ ‫شود‪ ،‬ایشان هم او را در کلن دیده و‬ ‫به او هم گفته است که من می‌روم‬ ‫پاریس‪ .‬ولی وقتی با دوس��تانی که‬ ‫در پاری��س هس��تند و همین‌طور با‬ ‫همکاران تماس گرفتیم‪ ،‬آن‌ها هیچ‬ ‫کدام خبر نداشتند»‪.‬‬ ‫س��خنگوی مطبوعاتی پلیس برلین‬ ‫در گفت‌وگ��و ب��ا بخش فارس��ی‬ ‫دویچه وله گف��ت که پلیس هنوز‬ ‫نتوانسته هیچ ردی از آقای شکوف‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫شیرین عبادی‪ ،‬حقوقدان‪ ،‬می‌گوید‪،‬‬ ‫گم شدن داریوش ش��کوف او را‬ ‫به یاد قتل‌ه��ای زنجیره‌ای مخالفان‬ ‫جمه��وری اس�لامی در دهه هفتاد‬ ‫شمس��ی انداخته است‪« :‬این ناپدید‬

‫ش��دن‪ ،‬م��ن را ی��اد ناپدید ش��دن‬ ‫مخت��اری و پوینده می‌ان��دازد‪ .‬این‬ ‫که یک فیلمس��از معروف س��وار‬ ‫قطار ش��ود و بعد معلوم نش��ود چه‬ ‫بالیی س��رش آمده‪ ،‬این مسئولیت‬ ‫دولت آلمان است‪ .‬اگر آن‌ها قصد‬ ‫پیدا کردن ربایندگان این فیلمساز‬ ‫مخال��ف جمه��وری اس�لامی را‬ ‫داشته باشند‪ ،‬خیلی راحت می‌توانند‬ ‫پیدای��ش کنند و م��ن از همین‌جا‬ ‫اعالم می‌کنم‪ ،‬مسئولیت گم شدن‬ ‫یک هنرمند ایرانی برعهده‌ی دولت‬ ‫آلمان است»‪.‬‬ ‫برن��ده ایران��ی نوبل صل��ح تاکید‬ ‫می‌کند که قصد متهم کردن هیچ‬ ‫شخص حقیقی یا حقوقی را ندارد‪،‬‬ ‫اما به نظر وی دولت آلمان می‌تواند‬ ‫ب��ا ی��ک واکنش مناس��ب جلوی‬ ‫رفتارهای فراقانونی را بگیرد‪ .‬شیرین‬ ‫عبادی می‌گوید‪« :‬بارها گفته‌ایم که‬ ‫اروپایی‌ها به ج��ای این که مانع از‬ ‫ورود و صدور ویزا برای دانشجویان‬ ‫و جوانان ما ش��وند‪ ،‬بایستی مانع از‬ ‫ورود هیأت‌هایی شوند که از طرف‬ ‫دولت می‌آیند و معلوم نیس��ت که‬ ‫این‌ها ب��رای چه صد تا صد تا وارد‬ ‫اروپا می‌شوند!»‬ ‫از دیگر سو‪ ،‬پلیس برلین می‌گوید‪،‬‬ ‫ب��رای ارتب��اط دادن این مس��ئله با‬ ‫مواضع سیاس��ی داریوش شکوف‪،‬‬

‫هنوز هیچ مدرکی به دست نیاورده‬ ‫است‪ .‬سخنگوی مطبوعاتی پلیس‬ ‫برلین به بخش فارس��ی دویچه وله‬ ‫گفت‪« :‬در حال حاضر ما نمی‌توانیم‬ ‫با اطمینان بگوییم که گم شدن آقای‬ ‫ش��کوف با چه چی��زی در ارتباط‬ ‫اس��ت‪ .‬ما می‌دانیم که او مواضع و‬ ‫دیدگاه‌هایی اپوزیسیونی داشته‪ ،‬اما‬ ‫مطمئننیستیمکهموقعیتسیاسیاو‬ ‫با گم شدنش ارتباطی داشته باشد‪.‬‬ ‫ما تا مدرکی در این باره به دس��ت‬ ‫نیاوریم‪ ،‬نمی‌توانیم حدس��ی بزنیم‬ ‫و هن��وز این مدرک را به دس��ت‬ ‫نیاورده‌ایم»‪.‬‬ ‫کالوس ش��وبرت‪ ،‬س��خنگوی‬ ‫مطبوعاتی پلیس برلین‪ ،‬در پاس��خ‬ ‫به این س��ؤال که حدس پلیس در‬ ‫این باره چیس��ت‪ ،‬می‌گوید‪« :‬همه‬ ‫چیز ممکن است‪ .‬او می‌تواند دچار‬ ‫یک س��انحه ش��ده و االن در یک‬ ‫بیمارستان بستری باشد‪ ،‬گم شدن او‬ ‫همچنین می‌تواند به دالیل شخصی‬ ‫و خانوادگی باش��د‪ .‬ما االن چیزی‬ ‫نمی‌دانیم»‪.‬‬ ‫وی در م��ورد پیگی��ری از‬ ‫بیمارستان‌های آلمان می‌گوید‪ ،‬این‬ ‫کار بخشی از کار روتین پلیس پس‬ ‫از اعالم گم ش��دن یک فرد است‪.‬‬ ‫آقایشوبرتمی‌گوید‪«:‬درروزهای‬ ‫آینده ما با بقیه بیمارستان‌هایی که تا‬

‫‪18 PAIVAND Vol. 16 Issue 957 Friday June 4, 2010‬‬ ‫به حال تماس نگرفته‌ای��م‪ ،‬ارتباط قانون را می‌گیرد»‪.‬‬ ‫داریوش ش��کوف که نام اصلی او‬ ‫برقرار خواهیم کرد»‪.‬‬ ‫داریوشزندیهمکارآقایشکوف علی‌رضا شکوفنده اس��ت ایران را‬ ‫نیز امیدوار است که ناپدید شدن وی در زمان محمدرضا ش��اه به مقصد‬ ‫یک مسئله سیاس��ی و یا آدم‌ربایی آمریکا ترک کرد و پس از انقالب‬ ‫نباش��د‪ .‬در عین حال او می‌گوید‪ ،‬دیگر به ایران بازنگشت‪ .‬او پس از‬ ‫تا به حال س��ابقه نداش��ته که آقای مهاجرت به آمریکا در سال ‪۱۹۷۹‬‬ ‫شکوف این همه وقت دوستانش را در رش��ته‌های فیزیک و ریاضی به‬ ‫در بی‌خبری بگذارد‪« :‬نه‪ ،‬من ایشان تحصیل پرداخت‪ .‬شکوف دوره‌ی‬ ‫رااینجورینمی‌شناسم‪.‬مخصوصا فیلم‌سازی آکادمی فیلم نیویورک‬ ‫به خاطر این که مسئله کار فیلم هم را ب��ه اتمام رس��اند و در زمینه‌های‬ ‫بود‪ ،‬ایشان خیلی دقیق کار می‌کند گوناگون مانند نقاشی‪ ،‬نظریه‌ی هنر‬ ‫و خیلی وقت‌‌ش��ناس است و حتماً و فلسفه و فیلم‌سازی فعالیت کرده‬ ‫سر قرارهایی که دارد می‌رود و اگر است‪.‬‬ ‫قرار است که جایی برود یا تلفن به داریوش ش��کوف از س��ال ‪۱۹۸۵‬‬ ‫کسی بزند‪ ،‬حتماً این کار را می‌کند‪ .‬ب��ه بعد در آلم��ان زندگی می‌کند‬ ‫ولی ایشان متأسفانه نه به کسی زنگ و یک��ی از منتق��دان سرس��خت‬ ‫زده‪ ،‬نه جواب ایمیل کسی را داده‪ .‬سیاست‌های جمهوری اسالمی در‬ ‫به هرحال باید اتفاقی افتاده باشد که آلمان به حساب می‌آید‪.‬‬ ‫چنین اوضاعی هست»‪.‬‬ ‫اعتصاب‌غذاهایمکرر‬ ‫به گفت��ه‌ی آقای زن��دی‪ ،‬در تمام‬ ‫ط��ول یک هفته اخی��ر هربار که با‬ ‫تلفن همراه داریوش شکوف تماس شکوف‪ ،‬فیلمساز ‪ ۵۵‬ساله‪ ،‬پنج سال‬ ‫گرفته شده‪ ،‬دستگاه تلفن به پیام‌گیر پیش در حمایت از برقراری آزادی‬ ‫و عدالت در ایران به مدت ‪ ۷‬روز در‬ ‫خودکار وصل شده است‪.‬‬ ‫ش��یرین عبادی اظهار امی��دواری برابر دفتر مرکزی حزب س��بزهای‬ ‫می‌کن��د که ت��ا دیر نش��ده دولت آلمان در برلین دس��ت به اعتصاب‬ ‫آلمان واکنش مناسبی در برابر این غ��ذا زد‪ .‬در ژوئن گذش��ته وی در‬ ‫قضیه نش��ان دهد‪ .‬او می‌گوید‪« :‬در حمایت از حرکات اعتراضی مردم‬ ‫مورد قتل ش��اپور بختیار دیدیم که ایران نسبت به نتایج انتخابات برای‬ ‫پلیس فرانس��ه چقدر سهل‌انگاری ‪ ۴‬روز در برابر س��فارت روسیه در‬ ‫کرده بود و آخر هم قاتل به‌وسیله‌ی برلین اعتصاب غ��ذا کرد‪ .‬دمیتری‬ ‫پلیس سوئیس دستگیر شد‪ .‬بنابراین مدودیف‪ ،‬رئيس جمهور روس��یه‪،‬‬ ‫م��ا این‌ها را دیده‌ایم و در مقابل آن نخستین سیاستمدار ارشدی بود که‬ ‫حرک��ت را ه��م دیده‌ایم که وقتی پیروزی محم��ود احمدی‌نژاد را به‬ ‫واقع��ه‌ی میکون��وس اتف��اق افتاد‪ ،‬وی تبریک گفته بود‪.‬‬ ‫کشورهای اروپایی تمام سفرایشان « ولت آنالین» می‌نویسد‌‪ ،‬شکوف‬ ‫را به عنوان اعتراض از ایران بیرون از «مخالف��ان تن��دروی جمهوری‬ ‫بردن��د‪ .‬بنابراین من ب��دون این که اس�لامی» اس��ت که تا کنون از هر‬ ‫انگش��ت اتهام را به سوی کسی یا گونه تماس��ی ب��ا رژیم ایران س��ر‬ ‫دولتی یا مقامی دراز کنم‪ ،‬می‌گویم باز زده اس��ت‪ .‬وی بارها با ارس��ال‬ ‫که این واکنش‌های مناس��ب است نامه‌هاییبه‬ ‫که جلوی چنین رفتارهای باالتر از‬ ‫ادامه در صفحه ‪32‬‬


‫‪19‬‬

‫‪19 PAIVAND Vol. 16 Issue 957 Friday June 4, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 957‬جمعه ‪ 14‬خرداد ‪1389‬‬

‫نمایندگان پارلمان اروپا با عکس‌های ندا از متکی استقبال کردند‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫در پایان نشس��ت کمیسیون روابط‬ ‫خارج��ی اتحادیه اروپ��ا‪ ،‬متکی به‬ ‫خبرنگاران گفت‪«:‬بحث‌های باز و‬ ‫دوستانه‌ای با نمایندگان داشتم‪».‬‬ ‫نماينده بريتانيا در پارلمان اروپا‬ ‫متکی را «آدمکش» خطاب کرد‬

‫خبرگزاریه��ا ‪ -‬وزیرخارج��ه‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران‪ ،‬بعد از‬ ‫ظهر روز سه‌ش��نبه (‪ ۱‬ژوئن) برای‬ ‫شرکت در نشست کمیسیون امور‬ ‫خارج��ی وارد س��اختمان پارلمان‬ ‫اروپا ش��د‪ .‬همزمان با ورود وی به‬ ‫بروکسل‪ ،‬حدود ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۲۵۰‬ایرانی‬ ‫در نزدیکی ساختمان پارلمان اروپا‬ ‫دست به تظاهرات اعتراضی زدند‪.‬‬ ‫تظاهرات اعتراضی ایرانیان‬

‫تظاهرکنندگان‪،‬عکس‌هایقربانیان‬ ‫اعدام‌ها و کشتارهای خیابانی یک‬ ‫سال گذشته را در دست داشتند‪ .‬در‬ ‫تجمع آنان مت��ن نامه‌هایی خوانده‬ ‫ش��د که پیش��تر‪ ،‬به منظور آگاهی‬ ‫از وضعیت سیاس��ی ایران و تشدید‬ ‫سرکوب‌ها‪،‬براینمایندگانپارلمان‬ ‫اروپا فرستاده شده بود‪.‬‬ ‫تظاهرکنندگانهمچنینپرچمایران‬ ‫را‪ ،‬در حالی ک��ه یک حلقه دار به‬ ‫جای آرم جمهوری اسالمی بر آن‬ ‫نشسته بود حمل می‌کردند‪.‬‬ ‫به گفته یک ش��اهد عینی‪ ،‬در این‬

‫همایش‪ ،‬کردها شعار می‌دادند که‬ ‫امروز همه ایران پشتیبان کردستان‬ ‫است‪ .‬اعضای اکثریت سازمان‌های‬ ‫سیاسیشناختهشدهخارجازکشور‪،‬‬ ‫در این تظاهرات دیده می‌شدند‪.‬‬ ‫پلیس بلژیک‪ ،‬قبال تجمع در اطراف‬ ‫س��اختمان پارلمان اروپا را ممنوع‬ ‫اع�لام کرده ب��ود‪ .‬اما با پافش��اری‬ ‫مس��ئوالن برگ��زاری همای��ش‪،‬‬ ‫سرانجام در ساعت سه بعد از ظهر‬ ‫تسلیم شد و راه را برای گردهمائی‬ ‫معترضان ایرانی باز کرد‪.‬‬ ‫هن��گام ورود منوچه��ر متک��ی‬ ‫و همراه��ان وی‪ ،‬گروه��ی از‬ ‫نمایندگان پارلمان اروپا‪ ،‬در حالی‬ ‫ک��ه عکس‌هائی از ندا آقاس��لطان‬ ‫را در دس��ت داش��تند‪ ،‬در براب��ر او‬ ‫صف بستند‪ .‬به‌گزارش خبرگزاری‬ ‫آلمان‪ ،‬استوران استونسون‪ ،‬نماینده‬ ‫فراکس��یون محافظه‌کار از بریتانیا‪،‬‬ ‫خط��اب به متک��ی فریاد کش��ید‪:‬‬ ‫«قاتل!»‪.‬‬ ‫برپایه گ��زارش خبرگزاری آلمان‪،‬‬ ‫نشس��ت کمیس��یون امورخارجی‬ ‫پارلم��ان اروپ��ا در پش��ت درهای‬

‫بسته تشکیل شد‪ .‬نمایندگان‪ ،‬سپس‬ ‫گفتند که متکی نقض حقوق بشر از‬ ‫س��وی دولت احمدی‌نژاد را کامال‬ ‫تکذیب کرده و به دف��اع از برنامه‬ ‫اتمی جمهوری اس�لامی پرداخته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬س��خنرانی در برابر کمیسیون‬ ‫ام��ور خارجی را با انتق��اد از حمله‬ ‫کماندوهای اسرائيلی به کشتی‌های‬ ‫حامل کمک‌ه��ای انس��انی برای‬ ‫باریکه غزه آغاز کرد‪.‬‬ ‫بحث‌هایتوهین‌آمیز‬ ‫یا دوستانه؟‬

‫«الکس��اندر گراف المبسدورف»‬ ‫عضو آلمان��ی فراکس��یون لیبرال‬ ‫پارلمان اروپا به خبرگزاری آلمان‬ ‫گفت‪« :‬متکی تا م��رز اهانت پیش‬ ‫رف��ت و گفت ک��ه چیزی ب��ه نام‬ ‫سیاس��ت خارج��ی اتحادی��ه اروپا‬ ‫وجود ندارد»‪ .‬مارتین شولتز رئیس‬ ‫فراکس��یون سوس��یال دموکرات‪،‬‬ ‫خطاب به متکی گفت که وضعیت‬ ‫حقوق بش��ر در ای��ران قابل تحمل‬

‫استروان استيونسون‪ ،‬نماینده حزب‬ ‫محافظ��ه کار بریتانی��ا در پارلمان‬ ‫اروپ��ا‪ ،‬در حال��ی که عک��س ندا‬ ‫آقاسلطان را در دس��ت داشت‪ ،‬به‬ ‫حض��ور وزیر خارج��ه جمهوری‬ ‫اس�لامی در پارلمان اروپا اعتراض‬ ‫کرد و منوچهر متکی را «آدمکش»‬ ‫خطاب کرد‪.‬‬ ‫آقای استیونس��ون ب��ه خبرگزاری‬ ‫آلمان گفت‪« :‬دع��وت از منوچهر‬ ‫متکی مانند دعوت از وزیر خارجه‬ ‫آلمان نازی به پارلمان اروپا است‪».‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری آلمان‪،‬‬ ‫ش��ماری از اعض��ای هي��ات های‬ ‫نمايندگی ايتاليا‪ ،‬اس��پانيا و استونی‬ ‫در اتحاديه اروپا‪ ،‬به شکل اعتراض‬ ‫و در حالی که پوستر و عکس های‬ ‫ندا را در دست داشتند در جلوی در‬ ‫ورودی اعتراض کردند که به شکل‬ ‫آرام کنار زده شدند تا جا برای عبور‬ ‫منوچهر متکی فراهم شود‪.‬‬ ‫ي��ک برخورد کوت��اه فيزيکی هم‬ ‫ميان قانونگ��ذاران اتحاديه اروپا و‬ ‫ش��ماری از ماموران امنيتی پارلمان‬ ‫اروپا ه��م روی داد که گزارش��ی‬ ‫مبنی بر زخمی ش��دن کسی منتشر‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫زمانی که وزير خارجه جمهوری‬ ‫ادامه در صفحه ‪32‬‬

‫برنامه بانک مرکزی ایران برای‬ ‫فروش ‪ 45‬میلیارد یورو‬ ‫در پی کاه��ش ارزش یورو در ماه‬ ‫های اخیر‪ ،‬تلویزیون دولتی «پرس‬ ‫تی وی» ایران گزارش داده اس��ت‬ ‫که بانک مرکزی این کشور قصد‬ ‫دارد ‪ 45‬میلیارد یورو از ذخایر ارزی‬ ‫خود را برای خریداری دالر و طال‬ ‫بفروشد‪.‬‬ ‫ای��ران معموال می��زان ذخایر ارزی‬ ‫این درحالی است که ایران از حدود‬ ‫خود را ف��اش نمی کند با این حال‬ ‫چهار سال پیش سعی کرد از تکیه بر‬ ‫تلویزیون دولتی زمس��تان گذشته‬ ‫دالر در معامالت ارزی خود بکاهد‬ ‫گ��زارش داد که ای��ن ذخیره از ‪80‬‬ ‫و در آبان ماه ‪( 1386‬نوامبر ‪)2007‬‬ ‫میلیارد دالر فراتر می رود‪.‬‬ ‫اعالم کرد برای اولین بار تقریبا همه‬ ‫آقای بهمنی نوامبر گذشته گفته بود‬ ‫مبادالت نفتی خود را با ارزهایی غیر‬ ‫که سیاست وقت ایران برای پرهیز‬ ‫از دالر آمریکا انجام می دهد‪.‬‬ ‫از تکیه بر دالر چه در زمینه ذخایر‬ ‫سیاست پرهیز از دالر آمریکا پس‬ ‫ارزی و چه درآمد نفتی‪ ،‬سیاس��تی‬ ‫از روی کار آمدن محمود احمدی‬ ‫مفید بوده است‪.‬‬ ‫نژاد و تشدید تنش میان دو کشور بر‬ ‫کاهش اتکا به دالر آمریکا سیاستی‬ ‫سر برنامه اتمی ایران در پیش گرفته‬ ‫اس��ت که جمه��وری اس�لامی از‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫حدود چهار س��ال پیش همزمان با‬ ‫رئی��س بان��ک مرکزی ای��ران ماه‬ ‫رویارویی فزاینده با آمریکا در زمینه‬ ‫گذش��ته تلویح��ا به احتم��ال لزوم‬ ‫برنامه اتم��ی اش در پیش گرفت؛‬ ‫کاس��تن از تکیه بر ی��ورو به عنوان‬ ‫این سیاست با کاهش ارزش دالر و‬ ‫واحد اصلی معامالت ارزی اش��اره‬ ‫قوت گرفتن یورو در سال های اخیر‬ ‫کرده بود‪.‬‬ ‫عملی تر شد‪.‬‬ ‫محم��ود بهمنی دو هفت��ه پیش به‬ ‫محم��ود احم��دی ن��ژاد رئی��س‬ ‫روزنامه «حزب اهلل» ایران گفته بود‬ ‫جمه��وری ای��ران س��ال ‪ 2007‬در‬ ‫که بانک مرک��زی با توجه به افت‬ ‫نشست س��ران کش��ورهای عضو‬ ‫ارزش یورو و افزایش ارزش دالر‪،‬‬ ‫اوپ��ک در ری��اض دالر را «تک��ه‬ ‫مساله تغییر ترکیب س��بد ارزی را‬ ‫کاغ��ذی ب��ی ارزش» خوان��د و‬ ‫بررسی خواهد کرد‪.‬‬ ‫خواه��ان خرید و ف��روش نفت به‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری رویتر‪،‬‬ ‫ارزهای دیگر شد‪ ،‬درخواستی که‬ ‫معامله کننده ها می گویند که این‬ ‫با مخالفت عربستان سعودی مواجه‬ ‫خب��ر تاثیر کم��ی بر ی��ورو دارد و‬ ‫شد‪.‬‬ ‫برخی ابراز تردید کردند که ایران‬ ‫در آن زمان برخی کارشناسان معتقد‬ ‫بتواند مقدار زیادی دالر خریداری‬ ‫بودند که تصمیم ایران به دلیل افت‬ ‫کند‪ ،‬زیرا موسسات سپرده گذاری‬ ‫ارزش دالر در بازارهای جهانی‪ ،‬تا‬ ‫آمریکا از انجام نقل و انتقاالت مالی‬ ‫حدودی به نفع این کشور تمام شد‪.‬‬ ‫که ایران یک طرف آن باش��د منع‬ ‫شده اند‪.‬‬


‫‪20‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 957‬جمعه ‪ 14‬خرداد ‪1389‬‬

‫د و روایت از یک قتل‬

‫فیلم ندا آقا سلطان‬ ‫ساخته شد‬

‫روز آنالین ‪-‬در حالیکه نمایندگان‬ ‫اتحادی��ه اروپا‪ ،‬با عک��س های ندا‬ ‫آقا س��لطان ب��ه اس��تقبال منوچهر‬ ‫متکی رفتند‪ ،‬تا اعتراض خود را به‬ ‫سرکوب مردم ایران برای اولین بار‬ ‫در یک مراسم رسمی نشان دهند‪،‬‬ ‫دو فیل��م مس��تند در مورد ن��دا آقا‬ ‫س��لطان و چگونگی جان باختن او‬ ‫آماده پخش ش��ده است‪ :‬فیلمی به‬ ‫روایت س��یمای جمهوری اسالمی‬ ‫و فیل��م دیگ��ری ب��ه روایت یک‬ ‫کارگردان انگلیس��ی که قرارست‬ ‫از یک شبکه تلویزیونی امریکایی‬ ‫پخش شود‪ .‬دو فیلمی که دو روایت‬ ‫مختلف از این دختر جوان که نماد‬ ‫جنبش اعتراضی مردم ایران ش��ده‬ ‫است را به نمایش می گذارند‪.‬‬ ‫روایت جمهوری اسالمی‬

‫از یک سو فیلمی از سوی جمهوری‬ ‫اس�لامی و برای پخ��ش در صدا و‬ ‫سیما آماده پخش ش��ده است که‬ ‫قرار است در سالگرد شهادت ندا از‬ ‫تلویزیون جمهوری اسالمی پخش‬ ‫شود‪.‬‬ ‫یکی از کارمندان صدا و س��یما در‬ ‫این زمینه به «روز» گفته است که در‬ ‫این فیلم استاد موسیقی ندا و برخی‬ ‫از دوستان نزدیک او حضور دارند‬ ‫اما خانواده ندا علیرغم همه فشارها‬ ‫از حض��ور در این فیلم امتناع کرده‬ ‫اند‪.‬‬ ‫به گفته این منبع «در این فیلم کشته‬ ‫شدن ندا به عناصری نفوذی نسبت‬ ‫داده می شود و تمام تالش ها بر این‬ ‫اس��ت که حکومت را از این قضیه‬ ‫مبراکنند»‪.‬‬

‫رسانه های حکومتی نیز از وزارت‬ ‫اطالع��ات به عن��وان س��ازنده این‬ ‫مس��تند نام برده و نوشته اند که طي‬ ‫روزهاي آين��ده وزارت اطالعات‬ ‫در يك برنامه مستند به تكميل ابهام‬ ‫زدايي ها از س��ناريوي س��اختگي‬ ‫قتل ندا آقاس��لطان بپردازد و اسناد‬ ‫جدي��دي از س��ناريوي غربي ها را‬ ‫منتشر مي كند‪.‬‬ ‫براساس نوشته این رسانه ها مواردي روزه��ای تلخ کش��ته ش��دن ندا و آقای کمالی ممکن اس�ت توضیح‬ ‫چ��ون فيلمب��رداري از دو زاوي��ه زندگی شخصی او پرداخته اند‪ .‬در دهید این فیلم توسط چه کسانی و‬ ‫در چه شرایطی ساخته شده است؟‬ ‫متفاوت و همچنين انتش��ار س��ريع این فیلم‪ ،‬ویدئوها و تصاویری که‬ ‫این فیلم توسط آقای آنتونی توماس‬ ‫و بي وقفه فيلم مرگ آقا س��لطان تاکنون منتشر نشده بود به نمایش در‬ ‫ساخته شده و من به همراه شبکه اچ‬ ‫از جمله نكاتي اس��ت كه جعلي و میآید‪ .‬تهیه کنندگان این فیلم شبکه‬ ‫بی او امریکا و ش��رکت من تورمن‬ ‫س��اختگي بودن قتل آقاسلطان را اچ بی او امریکا‪ ،‬شرکت من تورمن‬ ‫انگلی��س تهیه کنن��دگان این فیلم‬ ‫تاييد مي كند‪.‬‬ ‫انگلیس و آقای سعید کمالی دهقان‬ ‫بودیم‪ .‬من غی��ر از تهیه کنندگی‪،‬‬ ‫پیش از این نیز صدا و س��یما مستند هستند‪.‬‬ ‫انجام تمام مصاحبه های مربوط به‬ ‫دیگری از ندا ساخته بود که واکنش فیلم «برای ندا» که نس��خه اصلی و‬ ‫ایران را بر عهده داش��تم و در سفر‬ ‫ش��دید افکار عمومی را ب��ه دنبال انگلیسی آن ‪ 14‬ژوئن از تلویزیون‬ ‫به ایران به همراه خانواده ندا حدود‬ ‫داشت‪ .‬در آن مس��تند‪ ،‬در ادعایی اچ بی او امریکا پخش خواهد شد‬ ‫یک ماه تمام کار این مصاحبه ها و‬ ‫ش��گفت انگیز‪ ،‬عنوان شده بود که در دو نس��خه عربی و فارس��ی نیز‬ ‫ساخت فیلم را انجام دادم‪.‬‬ ‫ندا آقا س��لطان با همکاری منافقین تهیه شده که نس��خه فارسی آن به‬ ‫در لجظ��ه فیلمب��رداری از خود‪ ،‬با گفته تهیه کنندگان این فیلم‪ ،‬روز‬ ‫خان�واده ن�دا در ای�ن فیلم حضور‬ ‫دستگاهی مخصوص خون را روی‬ ‫چهارشنبه از صدای امریکا پخش دارن�د‪ .‬ممک�ن اس�ت کم�ی از‬ ‫صورت خود جاری می کند و پس شد‪.‬‬ ‫محتوای فیلم بگویید؟‬ ‫از اینکه هم��راه با آرش حجازی و‬ ‫اس��تاد موس��یقی خود وارد ماشین سعید کمالی دهقان‪ ،‬روزنامه نگار بله با پدر‪ ،‬مادر‪ ،‬خواهر و برادر ندا و‬ ‫برای عزیمت به بیمارستان می شده ایرانی که یک��ی از تهیه کنندگان دیگر اعضای خانواده او در این فیلم‬ ‫فیلم «برای ندا» و تنها دست اندرکار مصاحبه کرده ایم و آنها خود حرف‬ ‫توسط منافقین کشته می شود‪.‬‬ ‫ایرانی این فیلم اس��ت و تصاویر و زده ان��د‪ .‬یک س��ری عکس های‬ ‫مصاحبه ه��ای داخل ایران را نیز او شخصی ‪ ،‬خاطرات و دست نوشته‬ ‫روایت خانواده ندا‬ ‫تهیه کرده است در گفتگو با «روز» های ندا را هم در فیلم می بینید‪ .‬فیلم‬ ‫همزم��ان اما در فیلمی که توس��ط درب��اره این فیلم و ش��رایط تهیه و های جدیدی نیز از ندا در این فیلم‬ ‫کارگردان انگلیس��ی ساخته شده خطرات تولی��د آن‪ ،‬بخصوص در است که کس��ی ندیده است‪ .‬فیلم‬ ‫ب��رای اولین ب��ار خانواده ن��دا آقا ایران توضیحاتی داده اس��ت‪ .‬متن های جدیدی هم که برای اولین بار‬ ‫مصاحبه با وی در پی می آید‪:‬‬ ‫ب��ه نمایش در می آید‪ ،‬در این فیلم‬ ‫س��لطان حضور یافته و ب��ه روایت‬

‫‪20 PAIVAND Vol. 16 Issue 957 Friday June 4, 2010‬‬ ‫وجود دارد که توسط مردم گرفته ش��ده بود‪ .‬در این فیلم از چیزهایی‬ ‫شده و بعد از تیر خوردن ندا را نشان می گوییم که باعث شد ندا به خاطر‬ ‫میدهد که چگونه و با چه ماش��ینی آنها با همه خطرها بیرون برود و در‬ ‫برده ش��د‪ .‬همین بخش به ادعاهای نهایت کشته شود‪ .‬در فیلم می بینیم‬ ‫جمهوری اس�لامی پاس��خ میدهد ن��دا که قصد رای دادن نداش��ت با‬ ‫که گفتند توسط ماشین برده شد و دیدن هیج��ان م��ردم و اینکه همه‬ ‫کشته شد و آن داستان ها را ساختند میروند و رای میدهند رفت تا رای‬ ‫و قطعا جمهوری اسالمی را شوکه دهد‪ .‬چند جا میرود تا به میرحسین‬ ‫خواهد کرد‪ .‬چون فیلمی است که موسوی رای دهد اما در حوزه هایی‬ ‫از صحنه و توسط مردم گرفته شده که میرود تنها ناظران احمدی نژاد‬ ‫است‪ .‬بخش دیگری نیز در لندن و حضور دارند؛ او عصبانی می شود و‬ ‫امریکا و ترکیه س��اخته شده؛ یعنی رای نمی دهد و به خانواده اش می‬ ‫مصاحبه هایی انجام و به فیلم اضافه گوید ک��ه همه اینها فیلم و نمایش‬ ‫ش��ده است‪ .‬در اصل یک بخش از اس��ت و از قبل تعیین کرده اند که‬ ‫فیلم مربوط به ندا و زندگی شخصی چه کسی رئیس جمهور شود و ‪......‬‬ ‫اش و بخش دیگر مربوط به ندا و بعد به بعد از انتخابات می پردازیم‬ ‫انتخابات ایران است‪ .‬یعنی از طریق که ندا چگونه در اعتراضات حضور‬ ‫داستان زندگی ندا‪ ،‬داستان انتخابات داشت و به اضافه زندگی شخصی‬ ‫هم مرور می ش��ود‪ .‬البت��ه ما قصد او‪ .‬فیلم هایی که میدید‪ ،‬کتاب هایی‬ ‫قهرمان سازی از ندا را نداشتیم؛برای که میخواند‪ ...‬و این بخش نه به خاطر‬ ‫همین در این فیلم معلوم می ش��ود اینک��ه ندا میخواند و میدید بلکه از‬ ‫ن��دا هم مث��ل خیل��ی از دخترهای این لحاظ مهم است که روحیه یک‬ ‫ای��ران‪ ،‬دخت��ری بود ک��ه کالس دختر معمولی ایرانی را نشان میدهد‬ ‫ورزش می رفت‪ ،‬موس��یقی گوش و روحیه دختران معمولی ایرانی و‬ ‫میکرد و همه خواسته های دختران آنها را می شناساند‪.‬‬ ‫ایرانی را داش��ت ‪ .‬در اصل ندا مثل‬ ‫هر دختر آزاده ای در جهان است‪ .‬ب�ا توجه به فض�ای امنیتی ش�دید‬ ‫او دنبال آزادی بود‪ ،‬دنبال سیاست و تح�ت نظر ب�ودن خان�واده ندا‪،‬‬ ‫چگونه این مصاحبه ها انجام گرفت‬ ‫نبود‪ .‬یک دخت��ر معمولی بود که‬ ‫و موفق شدید فیلم را بسازید؟‬ ‫ب��رای آزادی‪ ،‬زندگیش را داد‪ .‬ندا‬ ‫مه��م ترین دغدغه همی��ن بود که‬ ‫مش��کالت خودش را هم داشت و‬ ‫اوال چگونه خان��واده ندا را راضی‬ ‫ما قصد اس��طوره سازی نداشتیم و‬ ‫به این مصاحبه ها بکنیم و از طرفی‬ ‫اینکار را هم نکردی��م‪ .‬بزرگترین‬ ‫با همه فشارها و کنترل ها‪ ،‬دوربین‬ ‫ویژگی ندا سرکش��ی او بود و هیچ‬ ‫را چگونه به منزل ندا ببریم‪ .‬من دی‬ ‫وقت زیر بار زور نمی رفت و همین‬ ‫م��اه که به ایران رفتم دقیقا به خاطر‬ ‫خصوصیت خیلی ارزش داشت‪ .‬ما‬ ‫همین مالحظات و مشکالت دو ماه‬ ‫در ای��ن فیلم درب��اره این ها حرف‬ ‫طول کشید تا بتوانیم اینکار را انجام‬ ‫میزنی��م و می گوییم ک��ه ندا چیز‬ ‫دهیم‪ .‬نه مجوز داشتیم برای فیلم و‬ ‫خاصی نمیخواس��ت؛ او فقط یک‬ ‫ن��ه من تجربه فیلمبرداری داش��تم؛‬ ‫مقدار آزادی میخواست‪ ،‬به عنوان‬ ‫ق��رار بود یک تیم حرف��ه ای برای‬ ‫یک دختر جوان که نمی توانست‬ ‫اینکار اس��تخدام کنیم که متاسفانه‬ ‫مثل یک آدم معمول��ی در جامعه‬ ‫نشد‪ .‬هیچ کس حاضر نبود ریسک‬ ‫زندگی کند و این حق از او گرفته‬


‫‪21‬‬

‫‪21 PAIVAND Vol. 16 Issue 957 Friday June 4, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 957‬جمعه ‪ 14‬خرداد ‪1389‬‬

‫کند و ما هم حق میدادیم‪ .‬با برخی‬ ‫مستند سازان مطرح ایران هم تماس‬ ‫گرفتیم اما قبول نکردند و البته االن‬ ‫خیلی خوشحال هس��تم که کسی‬ ‫قبول نکرد و ناچار شدیم به صورت‬ ‫غیرحرفه ای فیلم بگیریم ‪ .‬در اصل‬ ‫فضای صمیمی فیلم‪ ،‬اگر قرار بود‬ ‫صدا بردار و دوربی��ن آنچنانی در‬ ‫کار باش��د از بین می رف��ت‪ .‬ابتدا‬ ‫ازطریق واس��طه با معلم موس��یقی‬ ‫ندا حرف زدم اما احس��اس کردم‬ ‫تحت فش��ار است و بهتر است با او‬ ‫در ارتباط نباشم‪ .‬سپس توسط یکی‬ ‫از دوس��تان‪ ،‬قرار گذاشته شد که با‬ ‫خانوادهنداصحبتکنمخوشبختانه‬ ‫صحبت ک��ردم و آنها هم آمادگی‬ ‫آن را داشتند‪ .‬یک دوربین کوچک‬ ‫برداش��تم و با آن ش��روع کردیم‪.‬‬ ‫فضای بسیار پراسترسی بود‪ .‬تلفن ها‬ ‫کنترل می شد‪ .‬همه تحت نظر بودند‬ ‫اما انجام شد‪.‬‬ ‫چگون�ه ای�ن فیل�م ه�ا را از ایران‬ ‫خارج کردید؟‬

‫مه��م ترین درد س��ر این ب��ود که‬ ‫چگونه ‪ 15‬نوار ویدئویی را از ایران‬ ‫خ��ارج کنیم ‪ .‬با پس��ت که امکان‬ ‫نداشت‪ .‬حتی امکان اینکه این فیلم‬ ‫ها را کپی کنیم نیز وجود نداش��ت‬ ‫و خیل��ی خطرناک ب��ود و خیلی‬ ‫دوران پراسترس��ی ب��ود در نهایت‬ ‫چاره دیگری نبود جز اینکه ‪ 15‬نوار‬ ‫را بگذارم توی چمدان وسط لباس‬ ‫ها و بروم فرودگاه و خارج ش��وم‪.‬‬ ‫همکارانم ش��وکه شده بودند چون‬ ‫انتظار نمی رفت موفق ش��ویم همه‬ ‫اینکارها را انجام دهیم و از ایران هم‬ ‫خارج کنیم‪.‬‬ ‫چه ش�د به فکر س�اختن ای�ن فیلم‬ ‫مستندافتادید؟‬

‫پیش��نهاد کار از ط��رف اچ ب��ی او‬ ‫بود که یکی از مطرح ترین ش��بکه‬ ‫های امریکا است‪ .‬آنها ابتدا به آقای‬

‫مادر ندا‪ ،‬انسانی بسیار شجاع است‪ ،‬افکار عمومی جهان از این‬ ‫خانواده حمایت می کنند و همین مساله تا به حال آنها را در‬ ‫برابر تهدیدات رژیم ایران حفاظت کرده است‪.‬‬

‫انتونی توماس پیشنهاد دادند اما این‬ ‫شرط را نیز گذاشتند که فیلم باید با‬ ‫حضور خانواده ندا ساخته شود و در‬ ‫غیر این صورت منتفی خواهد بود‪.‬‬ ‫خب ت��ا آن موقع فیلم هایی درباره‬ ‫ندا ساخته شده بود که با تعدادی از‬ ‫کسانی که ندا را می شناختند یا در‬ ‫زندگی اش حضور داشتند مصاحبه‬ ‫ش��ده بود اما خانواده ن��دا در هیچ‬ ‫فیلمی حضور نداش��تند‪ .‬مهم ترین‬ ‫ش��رط این بود و میدانید که اچ بی‬ ‫او در س��ال بیش از ده مس��تند نمی‬ ‫س��ازد‪ .‬کم اما خیلی خ��اص کار‬ ‫میکند و رئی��س اچ ب��ی او بعد از‬ ‫ساخته ش��دن این فیلم رسما گفت‬ ‫که این فیلم مهم ترین مستندی بوده‬ ‫که در تمام سالهای اخیر کار کرده‬ ‫ایم‪ .‬آق��ای توماس هم با من تماس‬ ‫گرف��ت و من هم قب��ول کردم که‬ ‫به طور مخفی به ای��ران بروم و این‬

‫بی او تصمیم گرفت بودجه ای در‬ ‫اختیار قرار دهد تا نسخه های عربی‬ ‫و فارسی فیلم نیز ساخته شود چون‬ ‫هدف فیلم این ب��ود که همه آن را‬ ‫ببینن��د و از زبان خانواده ن��دا او را‬ ‫بشناسند‪ .‬البته ساختن نسخه فارسی‬ ‫خیلی با عجل��ه انجام گرفت چون‬ ‫دقیق��ا در دقایق آخ��ر این تصمیم‬ ‫گرفته ش��د و م��ا به اندازه نس��خه‬ ‫انگلیس��ی از آن راضی نیس��تیم اما‬ ‫در اصل قضیه فرقی نمیکند روایت‬ ‫فیلم به فارسی است و برخی جاها با‬ ‫زیر نویس فارسی‪ .‬این نسخه امروز‬ ‫از تلویزیون صدای آمریکا پخش‬ ‫خواهد شد‪ .‬نس��خه عربی این فیلم‬ ‫ه��م از تلویزیون های عربی پخش‬ ‫خواهد شد ‪ .‬نسخه انگلیسی که در‬ ‫اصل نس��خه اصلی فیلم است‪14 ،‬‬ ‫ژوئ��ن از تلویزیون اچ بی او پخش‬ ‫می شود و س��پس در ‪ 20‬ژوئن در‬ ‫س��الگرد ندا برای دومین بار پخش‬ ‫می ش��ود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬فیلم را با‬ ‫فرمت های مختلف در اینترنت قرار‬ ‫میدهیم تا مردم ایران و سراسر جهان‬ ‫بتوانند به راحتی دانلود کنند‪.‬‬

‫فیلمبرداری ها و مصاحبه ها را انجام‬ ‫دهم‪ .‬دلیلی هم که آقای توماس مرا‬ ‫ب�ا پخش این فیل�م ‪ ،‬فکر نمی‌کنید‬ ‫انتخاب کرد این بود که من ماههای‬ ‫ب�رای خان�واده ن�دا مش�کلی پیش‬ ‫اول بعد از انتخاب��ات ایران بودم و‬ ‫بیاید؟‬ ‫تقریبا تنها خبرنگار رسانه خارجی‬ ‫تمام مس��ائلی ک��ه در فیلم مطرح‬ ‫بودم که در ایران کار میکردم بقیه‬ ‫ش��ده همه با هماهنگی خانواده ندا‬ ‫همکاران اکثرا اخراج ش��ده بودند‬ ‫بوده؛ چی��زی که ب��رای آنها مهم‬ ‫اما من بی س��ر و صدا کار میکردم‬ ‫اس��ت شناس��اندن ندا ب��ه جهانیان‬ ‫به روزنامه گاردین و ش��بکه س��ی‬ ‫اس��ت‪ .‬آنها می گویند چیزی برای‬ ‫ان ان ب��ه صورت ب��دون تصویر و‬ ‫از دس��ت دادن ندارند‪ .‬م��ادر ندا‪،‬‬ ‫اس��م گزارش میدادم و درباره ندا‬ ‫انسانی بسیار شجاع است‪ .‬ما نیز فکر‬ ‫نیز گ��زارش مفصل��ی در روزنامه‬ ‫نمی کنیم مشکلی پیش بیاید چون‬ ‫گاردین منتشر کرده بودم‪.‬‬ ‫افکار عمومی جهان از این خانواده‬ ‫این فیلم به س�ه زبان س�اخته شده؛ حمایت می کنند و همین مساله تا‬ ‫ممکن اس�ت توضی�ح دهید پخش به حال آنها را حفاظت کرده است‪.‬‬ ‫آنها از کجا و به چه ترتیبی خواهد لذا بع��د از پخش این فیلم نیز برای‬ ‫حکومت ایران خیلی مشکل خواهد‬ ‫بود؟‬ ‫ما جلس��ه ای با رئی��س اچ بی او و ب��ود که بخواهد برخ��وردی با این‬ ‫س��ایر همکاران فیلم داش��تیم و اچ خانواده انجام دهد‪.‬‬

‫ادامه بازداشت‌ها‪ ،‬احکام سنگین‬ ‫و تشدید فشار بر زندانیان‬

‫بازداشت‌های سیاسی در ایران همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫سه شنبه شب دو روزنامه‌نگار توسط ماموران امنیتی بازداشت شد‌ند‪.‬‬ ‫برای شماری از بازداشت‌شدگان احکام سنگین زندان صادر شده‬ ‫و زندانیان سیاسی برای نوشتن «ندامت‌نامه» زیر فشارند‪.‬‬

‫دویچه وله ‪ -‬اعظم ویس��مه‪ ،‬خبرنگاری است که سه‌شنبه شب گذشته با‬ ‫حکم دادس��تانی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است‪ .‬خانم ویسمه‬ ‫خبرنگار وبسایت «پارلمان‌نیوز»‪ ،‬ارگان رسمی «فراکسیون خط امام مجلس»‬ ‫است‪ .‬علت بازداشت این خبرنگار روشن نیست‪.‬‬ ‫وبسایت خبری «پارلمان‌نیوز» ماه‌هاست که از سوی نهادهای امنیتی در ایران‬ ‫فیلتر شده است‪ .‬پارلمان‌نیوز علت فیلترش��دنش را «اطالع‌رسانی شفاف»‬ ‫اعالم کرده و بازداش��ت اعظم ویسمه در آس��تانه سالگرد انتخابات را در‬ ‫راستای «اعمال فشار بیشتر به این رسانه اصالح‌طلبان» می‌داند‪.‬‬ ‫محبوبه خوانس��اری‪ ،‬روزنامه‌نگار دیگری است که سه‌شنبه شب گذشته‬ ‫بازداشت شده است‪ .‬ماموران ساعت ‪ ۱۱‬نیمه‌شب پس از مراجعه به محل‬ ‫سکونت محبوبه خوانس��اری‪ ،‬اتاق کار او را تفتیش کرده و پس از ضبط‬ ‫موبایل‪ ،‬کامپیوتر و برخی اموال شخصی او را با خود برده‌اند‪.‬‬ ‫به گزارش وبس��ایت «ت��ا آزادی روزنامه‌نگاران زندانی»‪ ،‬خوانس��اری از‬ ‫خبرنگاران فعال در حوزه شهری است که بیش از ‪ ۱۰‬سال در این حوزه و‬ ‫با رسانه‌های مختلف از جمله روزنامه‌های سرمایه‪ ،‬کارگزاران‪‌،‬خبرگزاری‬ ‫می��راث فرهنگی و هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های تخصصی در حوزه ش��هری‬ ‫همکاری داشته است‪.‬‬ ‫با ای��ن حال‪ ،‬این روزنامه‌نگار بیش از یک س��ال اس��ت که هیچ فعالیت‬ ‫مطبوعاتی و رس��انه‌ای نداش��ته و در این مدت مشغول انجام فعالیت‌های‬ ‫پ‍ژوهشی و تحقیقاتی و نیز نگارش پایان‌نامه دانشگاهی بوده است‪.‬‬ ‫احضار مجدد به زندان‬

‫در روزهای اخیر همچنین ش��ماری از فعاالن سیاسی و روزنامه‌نگاران که‬ ‫در دو م��اه اخیر به‌طور موقت از زندان آزاد ش��ده بودند‪ ،‬دوباره به زندان‬ ‫فراخوانده ش��ده‌اند‪ .‬بازگشت دوباره‌ی فیض‌اهلل عرب‌سرخی‪ ،‬عضو ارشد‬ ‫س��ازمان مجاهدین انقالب‪ ،‬محسن میردامادی‪ ،‬دبیرکل جبهه مشارکت‪،‬‬ ‫کی��وان صمیمی‪ ،‬مدیرمس��ئول ماهنامه «نام��ه» و بهمن احم��دی امویی‪،‬‬ ‫روزنامه‌نگار مستقل آخرین موارد این فراخوانی‌ها هستند‪.‬‬ ‫بهمن احمدی امویی‪ ،‬بعد از ظهر روز یکشنبه ‪ ۹‬خرداد‪ ،‬پس از محاکمه‌‌ی‬ ‫همس��رش ژیال بنی‌یعقوب در یکی از دادگاه‌های انقالب‪ ،‬به زندان اوین‬ ‫بازگشت‪ .‬بهمن احمدی امویی و ژیال بنی‌یعقوب روز ‪ ۳۰‬خرداد ماه سال‬ ‫گذشته در محل سکونت خود بازداشت و راهی زندان اوین شدند‪ .‬بهمن‬ ‫امویی در دادگاه اولیه به هفت سال و چهار ماه زندان محکوم شد و سپس‬ ‫در دادگاه تجدید نظر حکم‌اش به پنج سال حبس قطعی تبدیل شد‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪32‬‬


‫‪22‬‬

‫‪22 PAIVAND Vol. 16 Issue 957 Friday June 4, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 957‬جمعه ‪ 14‬خرداد ‪1389‬‬

‫واکنش ها به گزارش تازه آژانس اتمی درباره ایران‬ ‫بی بی س��ی ‪ -‬گزارش آژانس بین‬ ‫المللی انرژی اتمی درباره پیشرفت‬ ‫برنامه اتمی ایران که روز گذشته به‬ ‫رسانه ها درز کرد‪ ،‬با واکنش عمدتا‬ ‫منفی چین و فرانسه و آمریکا روبرو‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫آژانس در این گ��زارش بار دیگر‬ ‫نسبت به ماهیت برنامه اتمی ایران و‬ ‫فعالیت های احتمالی گذشته یا حال‬ ‫موسس��ات نظامی این کشور برای‬ ‫تولید کالهک اتمی‪ ،‬ابراز نگرانی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگزاری فرانس��ه‪،‬‬ ‫آژانس بار دیگر نسبت به ماهیت برنامه اتمی ایران و فعالیت های‬ ‫دولت چین روز سه شنبه‪ ،‬اول ژوئن‬ ‫احتمالی گذشته یا حال موسسات نظامی این کشور برای تولید‬ ‫از ایران خواست بر همکاری خود با‬ ‫کالهک اتمی ابراز نگرانی کرده است‪.‬‬ ‫آژانسبیافزاید‪.‬‬ ‫ما ژائوکش��و‪ ،‬س��خنگوی وزارت‬ ‫خارجه چین با «قدردانی» از تالش آژان��س «مؤید آن اس��ت که ایران فرآیند غنی س��ازی تا ‪ 20‬درصد را‬ ‫های آژانس گفت‪« :‬امیدواریم که از برداش��تن گام هایی ک��ه از آن بهبود بخشد خیلی مایه رفع نگرانی‬ ‫ایران همکاری با آژانس بین المللی کشور درخواست شده خودداری نیست‪ ،‬زیرا تهران همچنان خیلی از‬ ‫انرژی اتمی را افزایش دهد و مسائل کرده اس��ت‪ ...‬گام هایی که برای درخواست های آژانس را که برای‬ ‫باقی مانده را به سرعت حل کند‪ ».‬ایجاد ام��کان مذاکرات س��ازنده اجرای صحیح پادمان الزم است رد‬ ‫ایران گفته اس��ت که گزارش تازه درباره آینده برنامه اتمی آن کشور می کند‪».‬‬ ‫او اف��زود‪« :‬ای��ن گ��زارش ت��ازه‬ ‫آژانس صلح آمیز بودن برنامه اتمی ضروری است‪».‬‬ ‫گزارش تازه آژانس حاکیست که حاکیس��ت که ایران هنوز از پاسخ‬ ‫ایران را «تایید» می کند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فرانس��ه این ذخیره اورانیوم غنی شده با غلظت گفتن به سواالتی درباره تاسیسات‬ ‫گزارش تایید کرد که ایران درحال پایین ایران به حدود ‪ 2400‬کیلوگرم ف��ردو‪ ،‬دادن اج��ازه دسترس��ی به‬ ‫تاسیسات مرتبط با آب سنگین‪ ،‬و‬ ‫تولید اورانیوم غنی ش��ده با غلظت رسیده است‪.‬‬ ‫بیشتر است و اش��اره کرد که نشانه ایران روز ‪ ۲۷‬اردیبهش��ت (‪ ۱۷‬مه) پاسخ گفتن به سواالت درباره ابعاد‬ ‫هایی از «فعالیت های مرتبط با برنامه با ترکیه و برزیل‪ ،‬دو عضو غیردائم احتم��اال نظامی این برنام��ه و ارائه‬ ‫اتمی در گذشته یا حال که (توسط شورای امنیت‪ ،‬توافقی را امضا کرد اطالعات درباره طرح های پیشترفته‬ ‫ایران) فاش نشده» را دیده است‪ ،‬که تا حدود ‪ ۱۲۰۰‬کیلوگرم از اورانیوم خودداری می کند‪».‬‬ ‫از جمله شامل نشانه هایی از توسعه غنی شده با غلظت کم را برای غنی علیاصغرسلطانیهنمایندهدایمایران‬ ‫محموله اتمی برای یک موش��ک س��ازی بیش��تر و تبدیل به سوخت در آژان��س بین المللی انرژی اتمی‬ ‫راکتور تحقیقاتی تهران‪ ،‬به ترکیه پیشتر به خبرگزاری های دولتی ایرنا‬ ‫است‪.‬‬ ‫و ایسنا گفته بود این گزارش صلح‬ ‫برن��ار وال��رو س��خنگوی وزارت بفرستد‪.‬‬ ‫خارجه فرانسه نیز در واکنش گفت‪ :‬این توافق بر طرحی مشابه که قبال به آمیز بودن برنامه های اتمی ایران را‬ ‫«در پرتو این گزارش‪ ،‬گروه شش ایران پیشنهاد اما رد شده بود استوار «تایید» کرده است‪.‬‬ ‫کش��ور (پنج عضو دائم ش��ورای اس��ت و قص��د آن رفع بخش��ی از‬ ‫وزیر خارجه ایران‪:‬‬ ‫امنیت و آلمان) چاره ای جز تالش نگرانی ها درباره برنامه اتمی ایران‬ ‫وضع تحریمهای جدید مبنایی‬ ‫برای اتخاذ سریع یک قطعنامه تازه اما آمریکا و متحدانش آن را کافی‬ ‫برای رویارویی است‬ ‫نمی دانند‪.‬‬ ‫تحریم ها ندارند‪».‬‬ ‫وزارت خارجه فرانسه همچنین در دیوید آلبرایت‪ ،‬سرپرست موسسه‬ ‫علوم و امنیت بین المللی در پایتخت وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر‬ ‫بیانیه ای نوشت‪« :‬این گزارش بیانگر‬ ‫آمریکا به خبرگزاری رویتر گفت‪ :‬ادامه غنی سازی اورانیوم در داخل‬ ‫فقدان کام��ل پیش��رفت در مورد‬ ‫«واش��نگتن با تکیه بر این گزارش این کشور‪ ،‬در مورد تشدید تحریم‬ ‫مسائل مختلفی است که در کانون‬ ‫احساس خواهد کرد که کمرنگ بین المللی ایران هشدار داده است‪.‬‬ ‫نگرانی ها نسبت به برنامه اتمی ایران‬ ‫جلوه دادن معامله ای��ران‪ ،‬برزیل و روز چهارش��نبه‪ 12 ،‬خ��رداد (‪2‬‬ ‫قرار دارد‪».‬‬ ‫ترکی��ه قابل توجیه اس��ت و اینکه ژوئ��ن)‪ ،‬منوچه��ر متک��ی ک��ه به‬ ‫یک سخنگوی شورای امنیت ملی‬ ‫در عوض باید بر تحریم ها تمرکز بروکس��ل‪ ،‬پایتخت بلژیک‪ ،‬سفر‬ ‫آمریکا پیشتر گفته بود که گزارش‬ ‫ک��رده ‪ ،‬در س��خنانی در مرک��ز‬ ‫ت��ازه آژانس نش��ان دهن��ده «ادامه کرد‪».‬‬ ‫م��ارک فیتزپاتری��ک نی��ز گفت‪ :‬سیاس��تگذاری اروپا‪ ،‬از موسسات‬ ‫ناکامی ایران در اجرای تعهدات بین‬ ‫«ای��ن واقعیت که ای��ران به آژانس تحقیقاتی اروپای��ی‪ ،‬بار دیگر غنی‬ ‫المللی اش و فق��دان همکاری این‬ ‫بین المللی ان��رژی اتمی اجازه داده سازی اورانیوم را حق قانونی ایران‬ ‫کشور است‪».‬‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫پادمان��ی‬ ‫تدابیر‬ ‫اس��ت‬ ‫مای��کل هم��ر افزود ک��ه گزارش‬ ‫ادامه در صفحه ‪32‬‬

‫کارگردان‬ ‫حامی دولت‬ ‫محکوم به حبس‬ ‫و جریمه نقدی شد‬ ‫جــ��رس‪ :‬ف��رج اهلل سلحش��ور‪،‬‬ ‫كارگ��ردان س��ریال تلویزیون��ی‬ ‫«یوسف پیامبر»‪ ،‬در پی اثبات سرقت‬ ‫فیلمنامه آن مجموع��ه‪ ،‬در دادگاه‬ ‫دوم كه بر اساس شكایت نویسنده تلویزیونی «یوس��ف پیامبر» منجر‬ ‫ِ‬ ‫اس��اس حكم محكومیت‬ ‫ای بنام شهاب‌الدین طاهری شكل شد و بر‬ ‫گرفت��ه بود‪ ،‬به س��ه س��ال زندان و در سرقت فیلمنامه «یوسف پیامبر»‬ ‫جریمه ای نقدی به مبلغ یك میلیارد ‪« ،‬ف��رج اهلل سلحش��ور» كارگردان‬ ‫و پانصدهزار تومان محكوم شد‪.‬‬ ‫این مجموعه به ‪ ۷۰‬درصد مجازات‬ ‫عباس بابویهی که از سوی دادگاه كیفری محكوم ش��د كه شامل سه‬ ‫کارکنان دولت مس��ئول بررس��ی سال زندان است‪».‬‬ ‫و تحقیق پرونده ش��کایت شهاب اینکارشناسقضاییهمچنینافزود‬ ‫الدین طاهری از فرج اهلل سلحشور «سلحشور به میزان بیست درصد از‬ ‫ب��ه دلیل کپی برداری از نوش��ته او آثار تهیه و ارائه شده شاکی استفاده‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬ام��روز ب��ه خبرگزاری غیرمجاز کرده که ارزش مادی این‬ ‫«ش��هر» گفت «مرحله اول دادگاه بخش از اس��تفاده غیرمجاز معادل‬ ‫ش��كایت طاهری از سلحش��ور به یک سوم از قیمت قرارداد تحقیق‬ ‫محكومیت این كارگردان مجموعه و نگارش فیلمنام��ه متهم با صدا و‬

‫سیما است‪ ،‬كه محكوم به پرداخت‬ ‫مبلغ یك میلیاردو پانصد هزار تومان‬ ‫جریمه شده است‪».‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬این رای توسط‬ ‫قاضی صادر ش��ده و پرونده برای‬ ‫گذراندن مراحل بازپرسی‪ ،‬مجدد‬ ‫به دادسرا ارسال شده است‪.‬‬ ‫بابویهی در ادامه گفت‪:‬طبق توهین‬ ‫هایی كه سلحشور به طاهری كرده‬ ‫بود‪ ،‬طاهری از سلحش��ور شكایت‬ ‫كرد كه روز گذش��ته ق��رار بود تا‬ ‫آقای سلحش��ور در دادگاه حاضر‬ ‫شوند اما‬ ‫ادامه در صفحه ‪30‬‬

‫افزایش مصرف دخانیات میان زنان ایرانی‬ ‫رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری و‬ ‫کنترل دخانی��ات ایران گفت که با‬ ‫وج��ود ثابت ماندن جمعیت مردان‬ ‫س��یگاری در ایران‪ ،‬در س��ال های‬ ‫اخیر‪ ،‬تعداد زنان سیگاری افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫غالمرض��ا حی��دری‪ ،‬رئیس مرکز‬ ‫تحقیق��ات کنت��رل دخانی��ات در‬ ‫دانش��کده علوم پزش��کی دانشگاه‬ ‫ش��هید بهش��تی‪ ،‬گفت که صنایع‬ ‫دخانیات جهان برای افزایش میزان‬ ‫گرایش زنان به مصرف سیگار‪ ،‬از‬ ‫ترفند های تبلیغات��ی ویژه ای مانند‬ ‫میلیارد تومانی مصرف س��یگار به اند که این آمار نسبت به سال ‪۱۳۸۳‬‬ ‫«سیگار بکشید تا الغر شوید» سود‬ ‫افزایش نش��ان می ده��د‪ .‬جمعیت‬ ‫اقتصاد ایران خبر داد‪.‬‬ ‫می برند‪.‬‬ ‫مرضیه وحی��د دس��تجردی‪ ،‬وزیر ایران هم اکنون بیش از ‪ ۷۰‬میلیون‬ ‫آقای حیدری که در همایش هفته‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش پزشکی نفر است‪.‬‬ ‫بدون دخانیات در ایران (چهارم تا‬ ‫ایران‪ ،‬روز دوش��نبه ‪ ۱۰‬خرداد (‪۳۱‬‬ ‫دهم خرداد ‪ )۱۳۸۹‬سخن می گفت‬ ‫م��ه) گفت‪« :‬ایرانیان هرس��ال یک نگرانی از افزایش مصرف قلیان‬ ‫با اشاره به ش��عار «صنایع دخانی و‬ ‫هزار و ‪ ۷۵۰‬میلیارد تومان س��یگار‬ ‫جذب زن��ان» در روز جهانی بدون‬ ‫دود م��ی کنند و دو برابر این میزان وزیر بهداشت ایران با ابراز نگرانی‬ ‫دخانیات س��ال ‪ ۲۰۱۰‬گفت که در‬ ‫(مع��ادل دو ه��زار و ‪ ۵۴۰‬میلی��ارد از افزایش گرایش به مصرف قلیان‬ ‫ای��ران ‪ ۱۵‬ت��ا ‪ ۲۰‬درصد جمعیت‪،‬‬ ‫تومان) صرف هرینه های درمانی و گفته است که هربار مصرف قلیان‬ ‫س��یگاری اند و در س��الهای اخیر‪،‬‬ ‫بیماری های ناشی از مصرف سیگار برابر مصرف ‪ ۴۰‬تا ‪ ۸۰‬نخ س��یگار‬ ‫می��زان گرای��ش زنان ب��ه مصرف‬ ‫به ریه های شخص مصرف کننده‬ ‫می شود‪».‬‬ ‫سیگار افزایش داشته است‪.‬‬ ‫خانم بروجردی همچنین از افزایش آسیب می رساند‪.‬‬ ‫همزمان ب��ا برگزاری هفت��ه بدون‬ ‫جمعیت زنان سیگاری در ایران خبر خانم وحید دس��تجردی با هشدار‬ ‫دخانی��ات‪ ،‬وزی��ر بهداش��ت ایران‬ ‫داده و گفته اس��ت ک��ه هم اکنون درباره افزایش گرایش مصرف‬ ‫از «تحمیل هزینه» بی��ش از ‪ ۴‬هزار‬ ‫یک درصد از زنان ایرانی سیگاری‬ ‫ادامه در صفحه ‪30‬‬


23 PAIVAND Vol. 16 Issue 957 Friday June 4, 2010

1389 ‫ خرداد‬14 ‫ جمعه‬957 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

23


‫‪24‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 957‬جمعه ‪ 14‬خرداد ‪1389‬‬

‫اعزام گسترده نيروهای سرکوبگر از شهرستان‌ها به‌سوی تهران‬

‫بنابه گزارشات رس��يده به «فعالين‬ ‫حقوق بش��ر و دمکراسی در ايران»‬ ‫گس��يل گس��ترده نيروهای س��پاه‬ ‫پاس��داران و بس��يج از شهرستانها‬ ‫بس��وی تهران جهت ايجاد رعب و‬ ‫وحش��ت در بين مردم و ممانعت از‬ ‫انجام اعتراضات مردم در مناسبتهای‬ ‫مختلف خرداد ماه آغاز شده است‪.‬‬ ‫در روزهای اخير تع��داد زيادی از‬ ‫نيروهای س��پاه پاس��داران و بسيج‬ ‫استان گيالن به سوی تهران گسيل‬ ‫شدند‪.‬نيروهای اعزام شده به سوی‬ ‫تهران تحت عن��وان کاروان زائران‬ ‫پياده خمينی هستند‪ .‬اين نيروها روز‬ ‫شنبه ‪ ۸‬خرداد ماه وارد شهر قزوين‬ ‫شدند و روز يکشنبه اين شهر را به‬

‫قصد تهران ترک کردند‪ .‬آنها برای‬ ‫ايجاد جو رعب و وحشت دو روز‬ ‫در معرض ديد مردم در شهر قزوين‬ ‫بودند و سپس شهر را بسوی تهران‬ ‫ترک کردند‪ .‬شاهدان عينی در شهر‬ ‫قزوين اظهار داش��تند که سازمانده‬ ‫آنها سپاه پاس��داران گيالن است و‬ ‫آنها با تش��کيالت نظامی و وسايل‬ ‫س��رکوب مانن��د ماش��ينهای ضد‬ ‫شورش و باتون مجهز بودند‪.‬هدف‬ ‫ظاهری آنها ش��رکت در مراس��م‬ ‫س��المرگ خمينی می باش��د ولی‬ ‫داش��تن چنين تجهيزاتی حاکی از‬ ‫نيات سرکوبگرانه اين نيروها است‪.‬‬ ‫شواهد حاکی از آن است که برای‬ ‫جلوگيری از اعتراضات مردم قصد‬

‫پادگانی کردن تهره��ان را همانند‬ ‫روز ‪ ۲۲‬بهم��ن دارند‪.‬ول��ی مردم و‬ ‫جوانان عزم کرده اند که اعتراضات‬ ‫خود را در روزهای مختلف خرداد‬ ‫م��اه به پي��ش ببرن��د و راه مقابله با‬ ‫پادگان��ی ک��ردن را انديش��يده اند‬ ‫و ب��ه هي��چ وجه مرعوب ش��رايط‬ ‫سرکوبگرانه نخواهند شد‪ .‬از طرفی‬ ‫ديگر شهرستانها از خالء ايجاد شده‬ ‫و کاهش نيروها در شهرهای خود‬ ‫مطلع شده اند و در حال سازماندهی‬ ‫اعتراضات گس��ترده به مناسبتهای‬ ‫مختلف خرداد ماه هستند‪.‬‬ ‫توجه و تمرکز عمده س��ازمانهای‬ ‫حقوق بش��ری و مراجع بين الملل‬ ‫روی قضيه س��رکوب در ايران هر‬

‫گونه تالش��ی برای سرکوب مردم‬ ‫ايران باعث اقدامات و واکنش��های‬ ‫سريع و گسترده بين المللی خواهد‬ ‫شد که از جملۀ آن سرعت بخشدن‬ ‫در رفتن پرونده نقض حقوق بش��ر‬ ‫اين رژيم به شورای امنيت سازمان‬ ‫ملل متحد و تبعات مختلف ديگر‬ ‫مانند تشکيل دادگاههای بين المللی‬ ‫برای رس��يدگی ب��ه جنايتهای اين‬ ‫رژيم خواهد ش��د‪ .‬لذا به نيروهای‬ ‫س��رکوبگر هش��دار داده می شود‬ ‫که اجرای فرامين سرکوبگرانه عليه‬ ‫مردم ايران باعث خواهد ش��د که‬ ‫آنها در جنايت عليه مردم ش��ريک‬ ‫باش��ند و قطعان شامل پيگيرد های‬ ‫بين المللی و داخلی خواهند شد‪.‬‬

‫اعتراضات خانواده های زندانيان سياسی در مقابل دادستانی عليه گرفتن توبه نامه‬ ‫بنابه گزارشات رس��يده به «فعالين‬ ‫حقوق بش��ر و دمکراسی در ايران»‬ ‫ده ها نفر از خان��واده های زندانيان‬ ‫سياس��ی صب��ح ام��روز در مقابل‬ ‫دادستانی تهران تجمع کردند و عليه‬ ‫فش��ارهايی که نسبت به عزيزانشان‬ ‫در زن��دان برای گرفتن ندامت نامه‬ ‫اعتراض کردند‪.‬‬ ‫روز سه شنبه ‪ ۱۱‬خرداد ماه از ساعت‬ ‫‪ ۱۰:۰۰‬صبح ده ها نف��ر از خانواده‬ ‫های زندانيان سياس��ی اعتراضات‬ ‫يک سال گذشته در مقابل دادستانی‬ ‫تجمع کردند و بر عليه فش��ارهايی‬ ‫که عليه عزيزانشان در زندانها برای‬ ‫گرفتن توبه نامه وارد می شود دست‬ ‫به اعتراض زدند و خواستار آزادی‬ ‫بی قيدو شرط عزيزان خود شدند‪.‬‬ ‫مقام��ات دادس��تانی ک��ه از تجمع‬ ‫خانواده ها وحشت زده شده بودند‬

‫ب��ه خان��واده ها گفته ش��د که می‬ ‫توانند مش��کل خود را مطرح کنند‬ ‫تا بصورت فوری به آن رس��يدگی‬ ‫شود و سعی داشتند که خانواده ها‬ ‫را به درون دادستانی ببرند تا از ديد‬ ‫مردم و گس��ترش اعتراضات آنها‬ ‫ممانع��ت به عمل آورند‪.‬منش��ی و‬ ‫دفتر دار دادستانی بر خالف هميشه‬ ‫که ب��ا برخوردهای تن��د و زننده با‬ ‫خانواده ه��ا رفتار می کردند امروز‬ ‫سعی داشتند که رفتارهای خود را‬ ‫تغيير دهند و با برخوردهای نس��بتا‬ ‫محترمانه ای رفتار کنند‪.‬‬ ‫از طرفی ديگر فرم های عفو از خامنه‬ ‫ای که در روزهای گذش��ته بطور‬ ‫سيستماتيک به خانواده ها پيشنهاد‬ ‫داد می شد امروز هنگام اعتراضات‬ ‫خانواده ه��ا جمع آوری ش��د‪ .‬در‬ ‫روزه��ای اخير خانواده هايی که به‬

‫دادس��تانی برای پيگيری وضعيت‬ ‫عزيزانشان مراجعه می کردند‪ .‬پس‬ ‫از اينکه خانواده ها مشکالت خود‬ ‫را مطرح می کردند به آنها گفته می‬ ‫شد که آزادی عزيزانتان امکان پذير‬ ‫است در صورتيکه فرم داده شده را‬ ‫پر کنيد و به ما همينجا برگردانيد به‬ ‫سرعت اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫در اي��ن فرم از پيش نوش��ته ش��ده‬ ‫مش��خصات خان��واده و عزي��ز در‬ ‫بندشان بايد پر شود و در ادامه آنها‬ ‫می بايس��ت از خامن��ه ای تقاضای‬ ‫عفو نمايند‪.‬اين مسئله باعث خشم‬ ‫خانواده ها شده است و با اعتراض‬ ‫به فردی بنام خان��م بردبار دفتر دار‬ ‫منشی دادستان خانم اسدی که فرم‬ ‫های نوشته شده را تحويل می دهد‬ ‫شد که بعضا منجر به جر و بحث و‬ ‫تهديد آنها می گرديد‪.‬‬

‫در يک اقدام بی س��ابقه در روزها‬ ‫اخير عباس جعف��ری دولت آبادی‬ ‫پس از بی نتيج��ه ماندن اقداماتش‬ ‫در زندانه��ا برای گرفت��ن توبه نامه‬ ‫از زندانيان سياس��ی خود شخصا به‬ ‫خانواده هايی که از اقش��ار ضعيف‬ ‫جامعه هستند و نان آور خانواده در‬ ‫زندان بسر می برد زنگ می زند و‬ ‫آنها را به دادستانی دعوت می کند‬ ‫و در اکثر موارد خود شخصا با آنها‬ ‫صحبت می کند‪ .‬او در حين صحبت‬ ‫بر خالف قبل که با تحکم و تهديد‬ ‫سعی داشت که اتهامات نسبت داده‬ ‫شده به عزيزانشان را بقبوالند ‪.‬اينبار‬ ‫با آوردن چای و تعارف شيرينی و‬ ‫برخوردهای دوس��تانه و با خنده و‬ ‫غيره وارد گفتگو از موضع بسيار‬ ‫ادامه در صفحه ‪30‬‬

‫‪24 PAIVAND Vol. 16 Issue 957 Friday June 4, 2010‬‬

‫امتناع روزنامه لوموند‬ ‫از انتشار مقاله منوچهر متکی‬ ‫ندای سبز آزادی ‪ -‬منوچهر متکی وزير امور خارجه دولت دهم با ارسال‬ ‫مقاله ای برای روزنامه فرانسوی لوموند خواستار انتشار آن شد که تحريريه‬ ‫روزنامهلوموندبهدليللحنوادبياتغيرديپلماتيکوبشدتايدئولوژيک‬ ‫و تهاجمی وزير خارجه ايران از انتشار آن امتناع ورزيدند‪.‬‬ ‫معموال وزرای خارجه و يا حتی رؤسای جمهور کشورها طبق يک رسم‬ ‫قديمی برای روزنامه ها مهم و کثير االنتشار اروپايی و آمريکايی مقاله می‬ ‫نويسند و در آن تحليل و مواضع خود را بصورت منطقی و معقول تشريح‬ ‫می نمايند‪ .‬در دوره اصالحات کمال خرازی بارها در روزنامه های اروپا‬ ‫و آمريکا مقاله نوشت و لوموند نيز به انتشار مقاالت مقامات ديپلماتيک‬ ‫جمهوری اسالمی اقدام می نمود اما برای اولين بار مقاله وزير خارجه ايران‬ ‫بدليل لحن نامناسب غير قابل انتشار تشخيص داده شد‪.‬‬ ‫تحريريه روزنامه لوموند از وزير خارجه ايران خواس��تند که در صورت‬ ‫تمايل يک مصاحبه اختصاصی با ايشان داشته باشند و مطالب مندرج در‬ ‫مقاله مذکور را به بحث و گفتگو بگذارند که آقای متکی با اين موضوع‬ ‫مخالفتنمود‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است وزارت خارجه جمهوری اسالمی برای روزنامه نگاران‬ ‫روزنامه لوموند پس از انتخابات سال گذشته ويزای مطبوعاتی صادر نمی‬ ‫کند‪.‬‬

‫محکوميت آرش نوری‪ ،‬از متهمان حوادث‬ ‫پس از انتخابات‪ ،‬به ‪ ۶‬سال زندان و ‪ ۷۴‬ضربه شالق‬

‫انا‪ :‬قاضی پيرعباسی قاضی شعبه ‪ ۲۶‬دادگاه انقالب بدون توجه به دفاعيات‬ ‫متهم ايشان را به ‪ ۶‬سال حبس تعزيری و ‪ ۷۴‬ضربه شالق محکوم کردند‬ ‫که ‪ ۵‬سال آن برای اجتماع و تبانی (ماده ‪ )۶۱۰‬و ‪ ۱‬سال و ‪ ۷۴‬ضربه شالق‬ ‫برای اخالل در نظم (ماده ‪ )۶۱۸‬است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار رهانا‪ ،‬دادگاه آرش نوری در تاريخ ‪ ۹‬خرداد برگزار‬ ‫شده بود و حکم ايشان ‪ ۲‬روز بعد از دادگاه به وکيل وی ابالغ شد‪.‬‬ ‫آرش نوری در تاريخ ‪ ۱۹‬بهمن در پی يورش ‪ ۸‬تن از نيروهای اطالعات‬ ‫سپاه به منزل دستگير و بعد از تفتيش منزل و ضبط بسياری از وسايل ايشان‬ ‫به بند ‪-۲‬الف اطالعات سپاه در زندان اوين منتقل شد‪.‬‬ ‫نوری پس از حدود گذراندن ‪ ۲۵‬روز انفرادی در سلول‌های بند ‪-۲‬الف و‬ ‫‪ ۳‬روز ‪ ،۲۴۰‬به بند ‪ ۳۵۰‬انتقال پيدا کرد و در تاريخ ‪ ۲۶‬اسفند به قرار وثيغه‬ ‫آزاد شد‪ .‬وی فارغ التحصيل رشته مهندسی پليمر از دانشگاه اميرکبير است‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که ايشان مدير مسئول نشريه گون در زمان دانشجويی‬ ‫نيز بوده است‪.‬‬


‫‪25‬‬

‫‪25 PAIVAND Vol. 16 Issue 957 Friday June 4, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 957‬جمعه ‪ 14‬خرداد ‪1389‬‬

‫اسانلو تحت عنوان ارتباط‬ ‫با گروه‌های معاند نظام زیر بازجویی‌ها‬ ‫و فشارهای شدید روحی است‬

‫پروانه اس��انلو همسر منصور اسانلو‬ ‫فعال برجسته کارگری که از مدتها‬ ‫پیش در زندان رجایی ش��هر کرج‬ ‫در شرایط جسمی بسیار نامناسبی به‬ ‫سر می‌برد در مصاحبه ای با کمپین‬ ‫بین‌المللیحقوقبشردرایران‪،‬گفت‬ ‫که همس��رش از س��ه روز پیش با‬ ‫اتهامی جدید تحت عنوان “ارتباط‬ ‫با گ��روه های معاند نظ��ام” تحت‬ ‫بازجویی در س��لول انفرادی س��پاه‬ ‫قرار دارد و تحت فش��ارهای شدید‬ ‫روحی است‪ .‬او همچنین به کمپین‬ ‫گفت که روزگذش��ته موفق شده‬ ‫اس��ت به همراه مادر آقای اس��انلو‬ ‫وی را به صورت کابینی در زندان‬ ‫رجایی شهر مالقات کند‪.‬‬ ‫کمپین بین المللی حقوق بش��ردر‬ ‫ایران خواس��تار پای��ان آزارواذیت‬ ‫منصوراسانلواست که از همان ابتدا‬ ‫اگر درمحکمه ای که حداقل اصول‬ ‫دادرسی عادالنه در آن رعایت می‬ ‫ش��د محاکمه می ش��د هیچگاه به‬ ‫زندان محکوم نمی ش��د‪ .‬اسانلو از‬ ‫بیماری ش��دید رنج می برد وادامه‬ ‫بازجویی توسط ماموران اطالعاتی‬ ‫س��پاه پاس��داران می تواند عواقب‬ ‫خطرناکی به همراه داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫کمپین مس��وولیت هرگونه اتفاق‬ ‫ناگ��وار‪ -‬چه به ص��ورت تصادفی‬ ‫وچه به صورت برنامه ریزی ش��ده‬ ‫– را متوجه قوه قضاییه و س��ازمان‬ ‫اطالعات سپاه پاس��داران می داند‪.‬‬ ‫گفته های همسر آقای اسانلو هشدار‬ ‫دهن��ده و نش��ان دهن��ده وضعیت‬

‫بسیارنامناس��ب زندان و فشارمداوم‬ ‫دستگاه های امنیتی بر فعاالن جامعه‬ ‫مدنی ایران است‪ .‬کمپین همچنین‬ ‫از مقامات قضای��ی می خواهد که‬ ‫طرح اتهامات بی اس��اس جدید را‬ ‫درخصوص وی متوقف کند‪.‬‬ ‫پروانه اس��انلو همچنی��ن به کمپین‬ ‫گفت ک��ه همس��رش اتهامات یاد‬ ‫شده مطرح ش��ده توسط بازجویان‬ ‫را نپذیرفت��ه و در بازجوی��ی اعالم‬ ‫کرده که از دو سال پیش در زندان‬ ‫به سر می برد و چنین اتهامی کامال‬ ‫بی اساس است‪ .‬این درحالی است‬ ‫که وی تنها از وضعیت نابس��امان و‬ ‫عدم پیگیری پزشکی مناسب سخن‬ ‫گفته و به وضعی��ت خود اعتراض‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫باوجودتاکیدوتوصیههایپزشکان‬ ‫کمیس��یون پزش��کی قانونی مبنی‬ ‫بر انتقال اس��انلو به خارج از زندان‬ ‫برای پیگیری وضعیت جسمی حاد‬ ‫و بیم��اری های صعب العالج وی‪،‬‬ ‫تاکنون مقامات زندان نه تنها به این‬ ‫درخواست ترتیب اثر نداده اند‪ ،‬بلکه‬ ‫از روز شنبه گذشته با انتقال وی از‬ ‫بند متادون به س��لول های انفرادی‬ ‫بند سپاه وی را تحت بازجویی های‬ ‫جدیدی ق��رار داده اند‪ .‬این پرونده‬ ‫از فروردی��ن ماه جاری در ش��عبه‬ ‫‪ ۶‬بازپرس��ی دادگاه انق�لاب کرج‬ ‫گش��وده شده اس��ت‪ .‬پروانه اسانلو‬ ‫در این رابطه گفت‪« :‬پرونده ایشان‬ ‫به همان روال قبل است و تنها اتفاق‬ ‫جدیدی که افتاده‪ ،‬این است که از‬

‫اسانلو هم اکنون از درد شدید پا‪ ،‬ساییدگی مهره کمر‪،‬‬ ‫بیماری قلبی و ناراحتی های چشم رنج می برد و نیاز به‬ ‫مداوای جدی در خارج از زندان دارد‬

‫شنبه ایشان را به بند اطالعات منتقل‬ ‫کرده اند و این مساله باعث نگرانی‬ ‫ما شده اس��ت‪ .‬در وضعیت پرونده‬ ‫ایشان هم هیچ تغییری حاصل نشده‬ ‫است‪».‬‬ ‫پروانه اسانلو همچنین از تسلیم نامه‬ ‫ای که خطاب به دادس��تان نوش��ته‬ ‫اس��ت خبر داد و گف��ت‪« :‬بارها و‬ ‫بارها در مورد مرخصی نامه نوشته‬ ‫ایم‪ .‬خود ایش��ان و وکالیش��ان هم‬ ‫درخواست کرده اند اما حتا با یک‬ ‫روز مرخص��ی هم موافقت نش��ده‬ ‫است‪ .‬در آخرین مورد صبح دیروز‬ ‫در نامه ای که خطاب به دادس��تان‬ ‫نوشتم‪ ،‬در مورد این که ایشان را به‬

‫بند انفرادی اطالعات منتقل کرده‬ ‫اند درخواست مساعدت و پیگیری‬ ‫وضعیت همس��رم و نی��ز تقاضای‬ ‫مرخصی برای ایش��ان را هم مطرح‬ ‫کردم‪ .‬جای س��وال است که بعد از‬ ‫چهارسال باید دوباره ایشان را به بند‬ ‫اطالعات منتقل کنند و دوباره مورد‬ ‫بازجویی ق��رار بگیرند‪ .‬در این نامه‬ ‫همچنینموضوعکمیسیونپزشکی‬ ‫قانونی را به اطالع دادستان رساندم‬ ‫چ��ون این موض��وع کام�لا قابل‬ ‫پیگیری اس��ت و خود آقای اسانلو‬ ‫به من گفتند که نتیجه بررسی های‬ ‫کمیس��یون این بوده که من باید از‬ ‫شرایط مناسب و ویژه استفاده کنم و‬

‫درخواست کردم که خیلی فوری به‬ ‫وضعیتآقایاسانلورسیدگیکنند‬ ‫که هنوز هم جوابی نگرفته ام‪».‬‬ ‫همسر منصور اس��انلو همچنین از‬ ‫عدم امکان مالق��ات و محرومیت‬ ‫او از حق مرخصی خبر داد و تاکید‬ ‫کرد‪« :‬مادر آقای اس��انلو از زمستان‬ ‫گذش��ته موفق به مالقات با پس��ر‬ ‫خود نشده بود و پس از درخواست‬ ‫های مکرر‪ ،‬امروز پس از ساعت ها‬ ‫بالتکلیفی از اولین س��اعات صبح‬ ‫موفق ش��دیم مدت کوتاهی ایشان‬ ‫را مالقات کنیم‪ .‬متوجه ش��دیم که‬ ‫حال مناسبی ندارد با این وجود وی‬ ‫برای این که ما نگران نشویم تاکید‬ ‫م��ی کرد که حالم خوب اس��ت و‬ ‫مشکل خاصی نیست‪ ».‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫«با وجود توصیه پزش��کان پزشکی‬ ‫قانونی به استفاده ایشان از مرخصی‬ ‫مقامات زندان با مرخصی او موافقت‬ ‫نمی کنند و آقای اسانلو هم اکنون‬ ‫از درد ش��دید پا‪ ،‬س��اییدگی مهره‬ ‫کمر‪ ،‬بیماری قلبی و ناراحتی های‬ ‫چشم رنج می برد و نیاز به مداوای‬ ‫جدی در خارج از زندان دارد اما تا‬ ‫به حال با مرخصی او موافقت نشده‬ ‫و از دو س��ال پی��ش او همچنان در‬ ‫شرایطی نامطلوب در زندان به سر‬ ‫می برد‪».‬‬ ‫منصور اس��انلو رئیس هیات مدیره‬ ‫سندیکای کارگران شرکت واحد‬ ‫اتوب��وس رانی ته��ران و حومه‪ ،‬از‬ ‫اواخر اس��فندماه گذش��ته در بند ‪۵‬‬ ‫معروف به متادون زن��دان رجایی‬ ‫شهر به س��ر می برد‪ .‬او که در آبان‬ ‫ماه س��ال ‪ ۱۳۸۶‬با تایید ش��عبه ‪۱۴‬‬ ‫دادگاه تجدید‌نظر به ‪ ۵‬سال حبس‬ ‫تعزیری محکوم ش��د از تاریخ ‪۱۹‬‬ ‫تیرماه ‪ ۱۳۸۶‬تاکن��ون در زندان در‬ ‫شرایط بسیار خطرناک جسمی به‬

‫سر می‌برد‪.‬‬ ‫او در تاری��خ ‪ ۲۴‬مهرم��اه ‪ ۱۳۸۷‬به‬ ‫زندان رجایی شهر منتقل شد‪ .‬اسانلو‬ ‫دچار بیماری ش��دید چشمی است‬ ‫و به خاطر عم��ل باز قلب که چند‬ ‫س��ال پیش انج��ام داده باید مداوما‬ ‫م��ورد مراقبت های پزش��کی قرار‬ ‫بگیرد‪ .‬مدتی پیش به دلیل وخامت‬ ‫وضعیت جس��می منصور اس��انلو‬ ‫مس��ئوالن زندان رجایی شهر او را‬ ‫با دس��ت بند و پابند به کمیس��یون‬ ‫پزش��کی قانونی منتقل کردند‪ .‬این‬ ‫کمیس��یون ب��ا حضور ‪ ۵‬پزش��ک‬ ‫متخصص تش��کیل جلس��ه داده و‬ ‫اس��انلو را تحت معاینات پزشکی‬ ‫قرار داد و با توجه به وخامت شرایط‬ ‫جسمی برای دومین بار دستور عدم‬ ‫تحمل کیفری برای وی صادر کرد‬ ‫ولی مقامات قضایی با آن مخالفت‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫زندان رجایی ش��هر برای اس��انلو‬ ‫که دچار بیماری های متعدد ش��ده‬ ‫است‪ ،‬بسیار نامناسب است‪ .‬مدتی‬ ‫پیش اس��انلو با هوش��یاری و اقدام‬ ‫به‌موقع تع��دادی از زندانیان هم‌بند‬ ‫خود‪ ،‬از یک حادثۀ مشکوک سوء‬ ‫قصد که توس��ط یکی از زندانیان‬ ‫انجام شد‪ ،‬جان سالم به‌در برد ولی‬ ‫ابعاد این قضیه با مسکوت گذاشتن‬ ‫آن توسط مسئولین زندان همچنان‬ ‫پنهان مانده‌است‪ .‬این سوء قصد در‬ ‫حضور پاسدار بند بنام «حسن پور»‬ ‫و فرد دیگر بنام «مرادی» سر وکیل‬ ‫بند صورت گرفت اما واکنش��ی از‬ ‫س��وی آنان انجام نپذیرفت که این‬ ‫خود بر ابعاد مشکوک این قضیه می‬ ‫افزاید‪ .‬در این راستا نهاد های حقوق‬ ‫بشری نگرانی ش��دید خود را از به‬ ‫خطر افتادن امنیت جانی و سالمت‬ ‫منصور اسانلو اعالم داشته اند‪.‬‬


26 PAIVAND Vol. 16 Issue 957 Friday June 4, 2010

1389 ‫ خرداد‬14 ‫ جمعه‬957 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

26


‫‪27‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 957‬جمعه ‪ 14‬خرداد ‪1389‬‬

‫‪27 PAIVAND Vol. 16 Issue 957 Friday June 4, 2010‬‬

‫‪By Cedric Hughes‬‬

‫‪with contribution by Leslie McGaffin LLB‬‬

‫تلفاتموتورسیکلت‪:‬‬

‫‪ ۲۸۶‬مرگ و میر در عرض هفت سال‬ ‫سرویس و خدمات پزشکی قانونی استان بریتیش کلمبیا تمام اطالعات مربوط‬ ‫به مرگ و میرهای غیرمنتظره و غیرطبیعی را جمع‌آوری می‌کند و آن‌ها را در‬ ‫س��طح استان مورد بررسی قرار می‌دهد تا فاکتورهای خطر و دالیل مرگ‌و‬ ‫میرها را به دست بیاورد و در نهایت دستورالعمل‌ها و توضیحات الزم را ارائه‬ ‫داده و توصیه‌های مورد نظر را اعالم نماید تا هرچه بیشتر از این مرگ و میرها‬ ‫جلوگیریگردد‪.‬‬ ‫در پایان س��ال ‪ ۲۰۰۸‬دفاتر پزشکی قانونی که نگران تعداد زیاد مرگ و میر‬ ‫ناش��ی از تصادفات موتورسیکلت در استان بی‌س��ی بود‪ ،‬یک گروه را برای‬ ‫بررس��ی میزان مرگ و میر سازماندهی کرد و آمار و ارقام را در اختیار آنان‬ ‫گذاشت تا به طور فراگیر شش مورد مرگ و میر را مورد بررسی قرار دهند‬ ‫و نیز قوانین و مقررات محلی و بین‌المللی را مورد مطالعه قرار دهند که همه‬ ‫در رابطه با موتورس��یکلت است‪ .‬این گروه ده نفره که شامل نمایندگانی از‬ ‫آی‪.‬سی‪.‬بی‪.‬سی و نیز مدیر داره راهنمایی و رانندگی‪ ،‬پلیس و اعضای کنسول‬ ‫یا ش��ورای ایمنی کانادا بود و از طرفی گروه‌هایی از صنایع دوچرخه‌سواری‬ ‫نیز حاض��ر بودند‪ .‬گروه بعد از بررس��ی‌های خود توصیه‌های��ی را در مورد‬ ‫جلوگیری از مرگ و میرها اعالم داش��تند‪ .‬آن‌ها دو فاکتور بسیار خطرناک‬ ‫را شناس��ایی و پیشنهاد کردند که باید اطالعت بیشتری را جمع‌آوری کنند‪.‬‬ ‫اولین فاکتور خطرآفرین مستقیما در رابطه با نوع رانندگی و عملکرد رانندگان‬ ‫موتورسیکلت‌ها بود‪ .‬فاکتور دوم را در رابطه با سایر عوامل موجود در هنگام‬ ‫رانندگی موتورسیکلت‌ها در جاده‌ها بودند‪ ۹ .‬دستورالعمل موجود در آدرس‬ ‫اینترنتی پزش��کی قانونی ‪ www.pssg.gov.bc/ca‬و همچنی در س��ایت‌های‬ ‫آی‪.‬سی‪.‬بی‪.‬س��ی و اداره راهنمایی و رانندگی موجود اس��ت‪ .‬اعضای گروه‬ ‫تحقیقاتی فوق پیشنهاد تغییراتی در الیحه اداره راهنمایی و رانندگی و همچنین‬ ‫پیش��نهاداتی در مورد چگونگی دادن پروانه به رانندگان موتورسیکلت‌ها را‬ ‫ارائه دادند‪ .‬آن‌ها پیشنهاد دادند تا تغییراتی در چگونگی آموزش و کارآموزی‬ ‫صاحبان موتورس��یکلت‌ها ایجاد ش��ود‪ .‬همچنین آن‌ه��ا در پی جمع‌آوری‬ ‫اطالعات و داده‌های جدیدی هستند تا برای تحلیل‌های آماری خود از آن‌ها‬ ‫استفادهکنند‪.‬‬ ‫تغییرات پیش��نهادی به قانون جدید موتورس��یکلت در برگیرنده سه فاکتور‬ ‫خطرساز برای رانندگان موتورسیکلت‌هاست‪ .‬داشتن اجباری کاسکت مجهز‬ ‫به اس��تانداردهای ایمنی که انجمن موتورسواران پیشنهاد کرده است‪ ،‬وسیله‬ ‫اجباری حفاظت چشم‌ها‪ ،‬و محدود کردن تمام وسایل صحبت و موبایل در‬ ‫هنگامرانندگی‪.‬‬ ‫به آی‪.‬سی‪.‬بی‪.‬سی نیز تمرکز بر روی این موارد پیشنهاد شده است‪:‬‬ ‫ حتی اگر افراد دارای گواهینامه معتبر رانندگی اتومبیل هس��تند باید دوره‬‫‪ 6 Class‬را بگذرانند‬ ‫ دوره آزمایش طوالنی‌تر شود‬‫ادامه در صفحه ‪32‬‬

‫جواهری ساعتچی و ساعتچی‬ ‫‪Robson, Vancouver Tel: 604.685.5625 1105‬‬


‫‪28‬‬

‫‪28 PAIVAND Vol. 16 Issue 957 Friday June 4, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 957‬جمعه ‪ 14‬خرداد ‪1389‬‬

‫کشتی دیگری برای شکستن محاصره غزه راهی شده است‬ ‫در حالی که تش��ییع جنازه ‪ 9‬تن از‬ ‫فعاالن صلح که در حمله اس��رائیل‬ ‫به کاروان دریایی آنها کشته شدند‬ ‫در ش��هر اس��تانبول ترکیه برگزار‬ ‫شده‪ ،‬کشتی دیگری برای شکستن‬ ‫محاصره اقتصادی غزه در حرکت‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفته می شود کشتی «ریچل کری»‬ ‫(‪ ،)Rachel Corrie‬یازده سرنشین‬ ‫دارد و آنها گفت��ه اند احتماال روز‬ ‫شنبه یا یکش��نبه به آبهای غزه می‬ ‫رسند‪.‬‬ ‫که کاروان دریایی صلح به مقصد «غ��زه را آزاد کنید» (‪،)Free Gaza‬‬ ‫اس��رائیل‪ ،‬که قلمروی آبی غزه را غزه را س��ازماندهی کرده بود‪ ،‬می حمل می شد هنوز هم در مرز غزه‬ ‫تحت اشغال دارد و کنترل می کند‪ ،‬گوید اسرائیل هنوز سرنوشت همه و اسرائیل انبار است‪.‬‬ ‫تاکید داش��ته اس��ت که به کشتی فعاالن صلح را که سوار کشتی ها جان دانیستون‪ ،‬گزارشگر بی بی سی‬ ‫در غزه‪ ،‬می گوید اسرائیل هنوز هم‬ ‫ایرلندی ریچل ک��ری اجازه عبور بوده اند‪ ،‬روشن نکرده است‪.‬‬ ‫نخواهد داد‪.‬‬ ‫او گفت اس��رائیلی ها فقط ‪ 9‬جسد مایل است نشان دهد‪ ،‬درصدد است‬ ‫این کش��تی‪ ،‬به یاد ریچل کری‪ ،‬از را تحوی��ل داده ان��د در حالی که همان طور که قول داده‪ ،‬اجازه دهد‬ ‫فعاالن صلح و هواداران فلسطینیان فهرس��تی که این گ��روه از مفقود این مواد وارد غزه شود‪.‬‬ ‫نامگذاری شده اس��ت که در سال االثرها تهیه کرده است شامل تعداد شماری از فعاالن صلح که شهروند‬ ‫اسرائیل هستند همچنان در بازداشت‬ ‫‪ 2003‬توسط یک بولدوزر اسرائیلی بیشتری از فعاالن می شود‪.‬‬ ‫زیر گرفته شد‪ .‬او می خواست مانع آق��ای یلدریم از جمله سرنش��ینان مقام های این کشور بسر می برند‪.‬‬ ‫از عب��ور بول��دوزر و تخریب خانه کشتی ماوی مرمره بود که هدایت‬ ‫فلسطینیان شود که کشته شد‪.‬‬ ‫کاروان دریایی را بر عهده داشت‪ .‬تحقیق��ات چگون��ه و توس��ط چه‬ ‫او اذعان کرده اس��ت فع��االن‪ ،‬در کسی؟‬ ‫تشییعجنازه‬ ‫درگیری بر روی عرشه این کشتی‪ ،‬اسرائیل درخواست های بین المللی‬ ‫دست کم هشت تن از فعاالنی که چند سالح کماندوهای اسرائیلی را برای انجام تحقیقات در باره حادثه‬ ‫توسط اسرائیلی ها کشته شدند‪ ،‬اهل تصرف کرده بودند‪ .‬اما او افزود که در کاروان دریایی امداد برای غزه‬ ‫ترکیه بوده اند‪.‬‬ ‫فعاالن‪ ،‬این اقدام را در دفاع از خود را رد کرده است‪.‬‬ ‫روی تابوت آنها که مس��جد ایمان انجام دادند و سالح ها را بدون آن ش��ورای حقوق بشر س��ازمان ملل‬ ‫دل اس��تانبول برده شد‪ ،‬پرچم های که ش��لیک کرده باش��ند‪ ،‬به دریا متحد مانند شورای امنیت خواستار‬ ‫تحقیق��ات کام��ل در ب��اره حمله‬ ‫ترکیه و فلس��طینیان انداخته بودند‪ .‬انداخته اند‪.‬‬ ‫هزاران نفر برای س��وگواری کشته اسرائیل می گوید فعاالن به طرف کماندوهای اس��رائیلی به کش��تی‬ ‫شدگان جمع شدند‪.‬‬ ‫سربازان این کشور تیراندازی کرده مرم��ره آبی در آبه��ای بین المللی‬ ‫بسیاری از کسانی که در مراسم روز و ش��ماری از آنها را مجروح کرده شده است‪.‬‬ ‫این ش��ورا در پی آن بوده است که‬ ‫پنجشنبه (‪ 3‬ژوئن)‪ ،‬شرکت داشتند‪ ،‬اند‪.‬‬ ‫چفیه پوشیده بودند‪.‬‬ ‫در همی��ن حال‪ 10 ،‬ه��زار تن مواد در این راس��تا یک گروه حقیقت‬ ‫بلند یلدریم‪ ،‬رهبر گروه ترکیه ای امدادی که توسط کاروان دریایی یاب را تشکیل دهد‪.‬‬

‫ام��ا به گفت��ه جانات��ان مارکوس‪،‬‬ ‫تحلیلگ��ر بی ب��ی س��ی در امور‬ ‫دیپلماتیک‪ ،‬اس��رائیل این شورا را‬ ‫چیزی بی��ش از یک دادگاه س��ر‬ ‫پای��ی نمی دان��د‪ .‬تحقیقات «گلد‬ ‫استون» که در باره حمله سه هفته‬ ‫ای اس��رائیل به نوار غزه در س��ال‬ ‫‪ 2009‬بود‪ ،‬به سفارش و با حمایت‬ ‫شورای حقوق بش��ر سازمان ملل‬ ‫انجام گرفت‪.‬‬ ‫اسرائیل حاضر نشد با این تحقیقات‬ ‫همکاری کند و تحلیلگر بی بی سی‬ ‫معتقد است که با تحقیقات این شورا‬ ‫در باره حمله به کاروان دریایی نیز‬ ‫همکاری نخواهد کرد‪.‬‬ ‫ترکیه در این بحث و بررسی ها نقش‬ ‫کلی��دی دارد‪.‬مرم��ره آبی با پرچم‬ ‫ترکیه در حرکت بوده و بسیاری از‬ ‫فعاالنی که کشته و زخمی شدند‪،‬‬ ‫اهل این کشور بودند‪.‬‬ ‫جاناتان مارکوس می گوید ترکیه‬ ‫انجام تحقیقات توسط سازمان ملل‬ ‫را ترجی��ح می ده��د‪ .‬در این میان‬ ‫آمری��کا ق��رار دارد ک��ه در ضمن‬ ‫آن ک��ه می خواهد جزئیات حادثه‬ ‫روشن ش��ود‪ ،‬بین دو متحد اصلی‬ ‫خود در منطقه گرفتار شده است‪.‬‬ ‫به گفته تحلیلگر بی بی سی در امور‬ ‫دیپلماتیک دولت ب��اراک اوباما‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری آمریکا‪ ،‬به دنبال‬ ‫نوعی مصالحه اس��ت ‪ -‬تحقیقاتی‬ ‫اس��رائیلی که اجزای تشکیل دهند‬ ‫آن بین المللی باشد‪.‬‬ ‫اما تا کن��ون اس��رائیل در باره نوع‬ ‫تحقیقاتی که ممکن اس��ت انجام‬ ‫ده��د توضیحات چندان��ی را ارائه‬ ‫نداده است‪.‬‬

‫جرگه صلح کابل‬ ‫گفتگو با طالبان را بررسی می کند‬ ‫شرکت کنندگان نشست مشورتی صلح کابل‪ ،‬در دومین روز کاری خود‬ ‫به بیست و هشت کمیسیون جداگانه تقسیم شده و روی راه های آوردن‬ ‫صلح در افغانستان و آشتی احتمالی با مخالفان مسلح این کشور بحث می‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫هر کمیسیون بین پنجاه تا شصت عضو دارد که تحت ریاست یک نفر تا‬ ‫پایان امروز و نیم روز فردا به کار خود ادامه می دهد‪.‬‬ ‫گزارشها حاکیس��ت که برخی از این کمیسیون ها‪ ،‬موضوع حذف نام‬ ‫رهبران طالبان از فهرست افراد تحت پیگرد قانونی را مورد ارزیابی قرار‬ ‫داده اند اما هنوز به توافقی در این مورد نرسیده اند‪.‬‬ ‫بحث آتش بس عمومی در افغانستان و پایان دادن به جنگ تا فراهم شدن‬ ‫زمینه گفتگو با مخالفان مسلح نیز موضوع دیگر مورد بحث در برخی از‬ ‫این کمیسیون ها بوده است‪.‬‬ ‫شرکت کنندگان در جرگه صلح تنها می توانند نظر مشورتی خود را در‬ ‫این موارد به حکومت افغانس��تان ارایه کنند و تصامیم آنها از نظر قانونی‬ ‫برای حکومت الزام آور نیست‪.‬‬ ‫به گفته مسئوالن برگزاری این نشست‪ ،‬کار کمیسیون ها براساس زمانبندی‬ ‫از قبل تعیین شده به پیش می رود اما اگر شرکت کنندگان بخواهند بیشتر‬ ‫روی مسایل گفتگو کنند‪ ،‬این نشست می تواند برای یک روز دیگر نیز‬ ‫تمدید شود‪.‬‬ ‫قرار اس��ت نشست مشورتی صلح روز جمعه (‪ 14‬جوزا‪/‬خرداد) با انتشار‬ ‫قطعنامه ای به کار خود پایان دهد‪.‬‬ ‫جواب طالبان‪ :‬حمله راکتی‬ ‫حامد کرزی‪ ،‬رئیس جمهوری افغانستان که روز گذشته این نشست را با‬ ‫سخنان خود گشایش داد‪ ،‬از «هموطنان ناراضی» خود خواست تا اسلحه‬ ‫خود را زمین بگذارند و به روند استقرار صلح بپیوندند‪.‬‬ ‫آقای کرزی گفت دولت افغانستان و نیروهای خارجی مکلف هستند تا‬ ‫کسانی را که به دلیل «بدرفتاری های حکومت و نیروهای خارجی» خانه‬ ‫های خود را ترک کرده و علیه حکومت اس��لحه برداشته اند‪ ،‬دوباره به‬ ‫خانه هایشان بازگردانند‪.‬‬ ‫اماجنگجویانمخالفدولتافغانستانباحمالتراکتیبهمحلبرگزاری‬ ‫نشست صلح به دعوت صلح آمیز رئیس جمهوری پاسخ دادند‪.‬‬ ‫همزمان با سخنرانی حامد کرزی در نشست افتتاحیه جرگه صلح‪ ،‬نقاط‬ ‫اطراف محل برگزاری این نشس��ت هدف حمل��ه راکتی قرار گرفت و‬ ‫بعد صدای تیراندازی به گوش رسید اما از تلفات احتمالی این حمالت‬ ‫گزارشی نشده است‪.‬‬


‫‪29‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 957‬جمعه ‪ 14‬خرداد ‪1389‬‬

‫«آقا» چه کرد با يک عاشق؟ با يک تواب؟‬ ‫سخنی با پيروان واليت‬

‫بابک داد‬ ‫می دانم عالوه بر وجدان و انصاف‪ ،‬خداوند به شما و همه‬ ‫ما انشاءاهلل شعور کافی هم عطا فرموده تا بعد از شنيدن‬ ‫کالمی‪ ،‬اگر آن را برحق يافتيم‪ ،‬به فرموده امام علی (ع)‬ ‫بر سبيل حق برويم‪ ،‬حتی اگر در دنيا بر ضررمان بود‪ ،‬به‬ ‫داوری حضرت حق دل قوی داريم‪ .‬زيرا حتما» شما هم‬ ‫معتقديد مالک س��نجش عمل ما‪ ،‬نه فقط در اين دنيا‪،‬‬ ‫بلکه در اين دنيا و جهان آخرت و يوم الحساب قيامت‬ ‫است و در درگاه الهی‪ ،‬مخالفت با حق از هيچ دينداری‬ ‫پذيرفته نخواهد بود‪ .‬سخنم با شماست‪ .‬با شمايی که به‬ ‫امامت آيت اهلل خامنه ای معتقديد و معتقديد بايد پشتيبان‬ ‫ولی فقيه باش��يد تا به مملکت آسيبی نرسد‪ .‬شمايی که‬ ‫معتقديد ايشان يک مجتهد عالم و عادل و جامع الشرايط‬ ‫هستند و اطاعت از ايشان‪ ،‬اطاعت از رسول اهلل و خداوند‬ ‫است‪ .‬ش��مايی که برای دفاع از واليت‪ ،‬حاضريد جان‬ ‫خود را فدا کني��د و ايمان داريد که رضای خداوند در‬ ‫اين دفاع ش��ما از آيت اهلل خامنه ای اس��ت‪ .‬شمايی که‬ ‫برای اين عمل‪ ،‬مانند بس��يجيان و س��پاهيان‪ ،‬حقوق و‬ ‫مزايايی دريافت نمی کنيد‪ .‬وام مس��کن و خودرو نمی‬ ‫گيريد و فقط برای رضای خداوند از واليت فقيه دفاع‬ ‫می کنيد‪ .‬شمايی که معتقديد به اينکه ايشان مصداق آيه‬ ‫«اطيعواهلل و اطيعوالرس��ول و اولی االمر منکم» هستند‪.‬‬ ‫شمايی که هنوز گوشی برای شنيدن سرنوشت دو بنده‬ ‫ی خدا داريد‪.‬‬ ‫ابتدا سرنوشت کسی را می گويم که در طول سالهای‬ ‫جنگ‪ ،‬جهادگ��ر و فيلمس��از روايت فت��ح بود‪ .‬يک‬ ‫سنگرس��از بی س��نگر که جوانيش را بر سر آرمانهای‬ ‫انقالب اسالمی گذاش��ت و جوانی خود را برای دفاع‬ ‫از جمهوری اس�لامی و واليت فقيه ص��رف کرد و با‬ ‫دوربي��ن خود‪ ،‬راوی روايت فتح رزمندگان بود‪ .‬نامش‬

‫اين مطلب را اختصاصا» برای شما پيروان واليت می‌نويسم‬ ‫و می‌خواهم سرنوشت دو تن را برای شما بازگو کنم که يکی عاشق «آقا» بود‬ ‫و ديگری برای «توبه» به سوی آقا بازگشت و اکنون هر دو در زندان هستند‬ ‫و قضاوت را بر عهده خودتان بگذارم‬ ‫را می شناسيد و صدای پر حزنش را به خاطر می آوريد‪.‬‬ ‫می دانم‪ .‬مگر می ش��ود ش��مايی که روايت فتح را می‬ ‫ديديد و اشک می ريختيد‪ ،‬او و صدايش را نشناسيد؟‬ ‫«محمد نوری زاد» را می گويم‪ .‬کسی که چندين سريال‬ ‫ديگر هم برای دفاع از واليت س��اخت و عاش��ق مقام‬ ‫معظم رهبری و واليت فقيه بود‪ .‬کسی که دو سال قبل‬ ‫در ميان هنرمندان مسلمان در حسينيه بيت رهبری‪ ،‬وقتی‬ ‫ايستاد تا در محضر «آقا» سخن بگويد‪ ،‬صدايش از عشق‬ ‫به رهبری می لرزيد‪ .‬کسی که آقا را «پدر» خطاب می‬ ‫کرد و مانند فرزندی با کمال خضوع و فروتنی‪ ،‬پدر را‬ ‫از دسيسه های اطراف و اکناف زنهار می داد‪ .‬کسی که‬ ‫گناهش فقط اين بود که س��ه نامه دلسوزانه برای «پدر‬ ‫عزيز» خود نوش��ت و به همين جرم‪ ،‬به سلول انفرادی‬ ‫افتاد‪ .‬و آن «پدر بزرگوار» که س��الهای سال مورد عشق‬ ‫اين فرزند کوچکش بود‪ ،‬حتی يک بار سراغی از نوری‬ ‫زاد نگرفت و نگفت بر سر آن فرزند مشفق و دلسوخته‬ ‫اش‪ ،‬چه آوردند؟ و نپرس��يد که آخر چ��را او را بابت‬ ‫«نصيحة لالئمه المسلمين» گرفتند و به زندان انداختند و‬ ‫شکنجهکردند؟‬ ‫آيا ش��ما‪ ،‬شمايی که مطيع واليت هستيد‪ ،‬از نوری زاد‬ ‫«عاشق» تريد؟ آيا از او به «آقا» وفادارتريد؟ چند بار مانند‬ ‫نوری زاد‪ ،‬به همراه خانواده تان به افطاری های بيت مقام‬ ‫معظم رهبری دعوت شده و رفته ايد؟ چندبار بخت اين‬ ‫را يافته ايد که «آقا» از فرزندانتان در پای سفره افطاری‬ ‫بپرسند چه رش��ته ای می خوانی؟ چه کار می کنی؟ و‬ ‫آيا افتخار اين را داش��ته ايد مثل نوری زاد‪ ،‬طرحهايتان‬ ‫را برای فيلم ساختن يا نوشتن‪ ،‬برای شخص آقا تعريف‬ ‫کنيد و نظر مبارک ايشان را جويا شويد؟ اکنون نوری‬ ‫زاد که عاشق رهبری بود‪ ،‬برای نگارش سه نامه محترمانه‬

‫و دلس��وزانه برای آقای خود‪ ،‬در س��لول انفرادی اوين‬ ‫است‪ .‬نيمه ش��ب بازجوها و مأموران زندان به سلولش‬ ‫می روند و بر س��رش می ريزن��د و کتکش می زنند و‬ ‫کسی صدای «هل من ناصر ينصرنی» محمد نوری زاد‬ ‫به بيت مقام معظم رهبری نمی رساند‪ .‬دخترش در فراق‬ ‫پدر می گريد و می سوزد و چشم به راه است‪ .‬آيا سزای‬ ‫کس��ی که عاشق «آقا»س��ت و برای آنکه معشوقه اش‬ ‫را به گمراهی برده اند‪ ،‬نامه ای دلس��وزانه به او نوشته و‬ ‫مانند فرزندی به او هشدارباش داده‪ ،‬اين است؟ آيا اين‬ ‫سرنوشت يک عاشق واليت است؟‬ ‫«آقا» عادل اس��ت‪ .‬تبلور رأفت اسالمی و رحمت الهی‬ ‫است‪ .‬اين مهرورزی علی وار را در تمثال مبارکشان که‬ ‫بر تابلوهای تبليغات شهری نصب شده و تصاويری که از‬ ‫لبخندهایمحبتآميزشاندرصداوسيمانشانمیدهند‪،‬‬ ‫بارها و بارها ديده ايد‪ .‬می گويند «آقا» علی زمانه هستند‪.‬‬ ‫می گويند خصائل نيکوی ايشان‪ ،‬رأفت و مهربانی پدرانه‬ ‫شان‪ ،‬عطوفت اسالمی ش��ان‪ ،‬همان اندازه ای است که‬ ‫صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران پخش می کند‬ ‫و شما می بينيد‪ .‬چند ديوار آنطرف تر از سلول انفرادی‬ ‫«محمدنوری زاد» که هنوز در بهت و حيرت اس��ت از‬ ‫رفتار مأموران «آقا» و به عدالت علوی ايشان می انديشد‪،‬‬ ‫يک زندانی ديگر هم نشسته و به درب بسته سلول خود‬ ‫چشم دوخته اس��ت‪ .‬نام او «حسين» است‪ .‬کسی که از‬ ‫دامان «کفر» به دامان پرعطوفت اس�لام بازگشت تا به‬ ‫زعم خود توبه کند و برای دوام ام القرای اسالم کار کند‪.‬‬ ‫حسين درخشان‪ .‬يک روزنامه نگار و وبالگ نويس که‬ ‫بعد از مدتها انتقاد از حکومت اسالمی‪ ،‬روزگاری که‬ ‫هنوز در خارج بود‪ ،‬از کارهايش توبه کرد و در حمايت‬ ‫از دولت و حکومت اس�لامی مطالب زيادی نوشت و‬

‫‪29 PAIVAND Vol. 16 Issue 957 Friday June 4, 2010‬‬ ‫حتی بر عليه خود و دوستان و همفکرانش مطالبی نوشت‬ ‫و به نفع حکومت «اهلل» بر زمين‪ ،‬قلم فرس��ايی نمود‪ .‬او‬ ‫ديگ��ر مدافع دولت امام زمانی آق��ای احمدی نژاد بود‬ ‫و با اطمينان از اينکه مورد گذش��ت و بخشش اسالمی‬ ‫«آقا» قرار خواهد گرفت‪ ،‬به وطن خود بازگش��ت‪ .‬قبل‬ ‫از برگشتن به ايران اسالمی‪ ،‬دوستانش به او هشدارباش‬ ‫دادند که برگشتن تو خطرناک است‪ ،‬اما او يک سخن‬ ‫گفت که شايد از اعتقاداتش برمی خاست و يا شايد از‬ ‫اشتباه محاسبه هايش‪ .‬او گفت‪ »:‬امام حسين(ع) گذشته‬ ‫ّحر را بخشيد و توبه اش را پذيرفت‪ .‬آيا گناه من از گناه‬ ‫ّحر بيشتر است؟» او به طور غيرمستقيم گفت ولی عادل‬ ‫و مجتهد اعلمی که رهبری ايران اس�لامی را در اختيار‬ ‫دارند‪ ،‬جز بر س��بيل امامان عمل نمی کنند‪ .‬پس وقتی‬ ‫چنين اس��ت‪ ،‬من که از ّحربن يزيد رياحی‪ ،‬گناهکارتر‬ ‫نيستم که بعد از عمری جنگيدن با امام علی و پسرانش‪،‬‬ ‫به دامان اسالم بازگشت و بخشيده شد و در نينوا در کنار‬ ‫امام حسين(ع) به شهادت رسيد‪.‬‬ ‫حسين درخشان ‪ ۱۹‬ماه قبل با همين اعتماد به عطوفت‬ ‫اسالمی در کشورنايب امام زمان‪ ،‬به ايران بازگشت و در‬ ‫فيلمی که از او منتش��ر شده‪ ،‬با خوش باوری می گويد‪:‬‬ ‫«در نهايت به دليل مسافرتم به اسرئيل‪ ،‬احتمال دارد بين‬ ‫يک تا س��ه ماه زندان قابل تبديل ب��ه جريمه نقدی در‬ ‫انتظارم باشد!» او حاال ‪ ۱۹‬ماه است بعد از تحمل بدترين‬ ‫شکنجه های جس��می و روحی‪ ،‬در زندان اوين روز را‬ ‫شب می کند و شب را به روز می رساند‪.‬‬ ‫باری! در زندان اوين‪ ،‬در يک س��و «محمد نوری زاد»‬ ‫نشسته اس��ت و در س��وی ديگر‪« ،‬حس��ين درخشان»‪.‬‬ ‫يکی عاش��ق آقا بود و يکی ديگر‪ ،‬ت��واب آقا! و هر دو‬ ‫به نوعی به عدالت و رأفت و عطوفت اسالمی آقا باور‬ ‫داشتند‪ .‬در ميان اين دو نفر‪ ،‬هستند صدها نفر کسانی که‬ ‫جرمشان حق گويی است‪ .‬جرمشان حق طلبی است‪ .‬و‬ ‫در حکومت��ی که قرار بود عدالت و حق را در اين ديار‬ ‫استبدادزده جاری کند‪ ،‬همگی اينان در بند و اسيرند‪.‬‬ ‫چنين که پرده دار می زند همه را‬ ‫کسی مقيم حرم نخواهد ماند!‬ ‫خداوند هر آن بر ما مردمان‪ ،‬آياتی می فرستد تا گوهر‬ ‫حقيق��ت را بازيابيم‪ .‬آن آيه ها و نش��انه ها‪ ،‬اينک می‬ ‫توانند يک نوش��ته‪ ،‬يک پيام‪ ،‬يک فيلم يا يک نش��انه‬ ‫کوچک باشند‪ .‬نشانه حقيقت می تواند يک «آه» باشد‬ ‫ادامه در صفحه ‪30‬‬


‫‪30‬‬

‫‪30 PAIVAND Vol. 16 Issue 957 Friday June 4, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 957‬جمعه ‪ 14‬خرداد ‪1389‬‬

‫دیدار شبانه رهبری با مراجع قم‬ ‫جرس‪ :‬ش��نیده ها از قم حاکیست‬ ‫آقای خامنه ای نیمه ش��ب دوشنبه‬ ‫‪ 10‬خرداد ش��بانه وارد قم ش��د و با‬ ‫سه تن از مراجع تقلید و علما دیدار‬ ‫کرده است‪ .‬وی ابتدا به دیدار آیت‬ ‫اهلل شیخ ناصر مکارم شیرازی رفت‬ ‫و بعد از آن به مالقات آیت اهلل شیخ‬ ‫لطف اهلل صافی گلپایگانی شتافت‪.‬‬ ‫در مورد دیدار س��وم یکشنبه شب‬ ‫آقای خامنه ای دو خبر شنیده شده‬ ‫اس��ت‪ .‬اول مالقات با آیت اهلل سید‬ ‫موسی شبیری زنجانی و دوم عیادت‬ ‫از آیت اهلل ش��یخ یحی��ی انصاری‬

‫شیرازی که بیمار است‪.‬‬ ‫هن��وز از مس��ایل مطرح ش��ده در‬ ‫دیدارهای سه گانه و انگیزه این سفر‬ ‫شبانه خبری در دست نیست‪ .‬آنچه‬ ‫در محافل حوزوی مطرح است این‬ ‫است که این سفر بی ارتباط با نماز‬ ‫جمعه این هفته و مطالبی که آقای‬ ‫خامنه ای می خواهد در جوار مرقد‬ ‫آیت اهلل خمینی مطرح کند‪ ،‬نیست‪.‬‬ ‫گفته می ش��ود رهبری از خواص‬ ‫بی بصیرت! انتظ��ار تایید دارد و از‬ ‫سکوت معنی دار اکثر مراجع تقلید‬ ‫شیعه سخت عصبانی است‪.‬‬

‫گفتن��ی اس��ت از مراجع یادش��ده‬ ‫حض��رات آیات ش��بيری زنجانی‬ ‫و صاف��ی گلپایگان��ی در ط��ول‬ ‫سال گذشته علیرغم فش��ار فراوان‬ ‫حکومتازهرگونهتاییدسیاستهای‬ ‫خش��ن رهب��ر جمهوری اس�لامی‬ ‫اجتن��اب کردند‪ .‬آی��ت اهلل مکارم‬ ‫ش��یرازی تا کنون سیاست یکی به‬ ‫نعل یکی به میخ پیشه کرده است‪.‬‬ ‫آی��ت اهلل ن��وری همدان��ی هم که‬ ‫بدون نیاز به مالقات برای حمایت‬ ‫از رهبری شعار جدید ساخته است‪.‬‬

‫بعد از «امام خامنه اي» چشم‌مان‬ ‫به«امام مصباح یزدی» هم روشن شد‬ ‫جرس‪:‬شنیده شده بعد از امام خامنه‬ ‫ای‪ ،‬ام��ام مصباح یزدی ه��م وارد‬ ‫ادبیات سیاس��ی برخی رسانه های‬ ‫وابسته حکومتی شده است‪.‬‬ ‫روزنامه جمهوری اسالمی از بکار‬ ‫گیری لقب «امام مصباح یزدی» به‬ ‫شکل زیر ابراز نگرانی کرده است‪:‬‬ ‫پايگاه خبري انصارنيوز‪ ،‬در يكي از‬ ‫مطالب جديدش از آيت‌اهلل مصباح‬ ‫يزدي با عنوان «امام مصباح يزدي»‬ ‫ياد كرده است‪ .‬به گزارش «شفاف»‬ ‫اين پايگاه خبري در توجيه اين اقدام‬

‫خود نوشته است‪»:‬لقب «امام» براي‬ ‫استاد مصباح درحالي بكار رفته كه‬ ‫براي صاحبنظراني چون فخر رازي و‬ ‫محمد غزالي نيز بكار مي‌رفته است‪.‬‬ ‫اين ه��م براي بهانه‌گي��ران!» پايگاه‬ ‫خبري انصار نيوز در بخش ديگري‬ ‫از مطلبش نوشته اس��ت‪« :‬در قرآن‬ ‫آمده اس��ت‪« :‬يوم ندع��و كل اناس‬ ‫بامامهم»‪ .‬هركس��ي با امامش وارد‬ ‫محشر مي‌ش��ود‪ .‬شناخت «امام» هم‬ ‫خيلي مهم است‪ .‬پيامبر مي‌فرمايد‪:‬‬ ‫«من م��ات و لم يعرف ام��ام زمانه‬

‫مات ميته جاهليه؛ هركس بميرد و‬ ‫«امام زمان» ش را نشناس��د به مردن‬ ‫جاهليت از دنيا رفته است‪ »...‬هنوز از‬ ‫واكن��ش آيت اهلل مصباح يزدي در‬ ‫اين زمينه خبري منتشر نشده است‪.‬‬ ‫در محافل تهران شنیده شده که وقتی‬ ‫شهر ش��لوغ اس��ت و فردی که در‬ ‫لسان دقیق مرحوم آیت اهلل خمینی‬ ‫«حجت االسالم» بود یک شبه رسما‬ ‫«آیت اهلل» شد‪ ،‬آقای مصباح یزدی‬ ‫هم چه اش��کالی دارد ه��وس امام‬ ‫شدن بکند!؟ کی به کیه!؟‬

‫گزارش منابع خبری از عدم دعوت هاشمی‬ ‫برای مراسم سالگرد ‪ ۱۴‬خرداد‬ ‫جــ��رس‪ :‬ش��نیده ش��ده در ادامه‬ ‫فش��ارهای روزافزون بر هاش��می‬ ‫رفسنجانی و اطرافیان وی‪ ،‬از هاشمی‬ ‫برای مراس��م سالگرد درگذشتامام‬ ‫خمینی دعوت به عمل نیامده است‪.‬‬ ‫ش��نیده ه��ا حاکیس��ت «ای��ن بی‬ ‫اعتنای��ی و نادی��ده گرفت��ن رئیس‬

‫مجمع تشخیص مصلحت نظام‪ ،‬در‬ ‫راستای فش��ار روزافزون حاكمیت‬ ‫و حامی��ان رئیس دولت و همچنین‬ ‫برخی از نزدیکان رهبری بر هاشمی‬ ‫رفسنجانی می باشد‪».‬‬ ‫این منبع خب��ری در ادام��ه آورده‬ ‫است «هاشمی رفسنجانی در مورد‬

‫کارگردان حامی دولت‪...‬‬

‫می کرد که هیچ کدام سودی برای‬ ‫این پرونده نداش��ت‪....‬وی به دنبال‬ ‫این اس��ت که پای مسئوالن عالی‬ ‫رتبه نظام را به این قضیه باز کند در‬ ‫حالی که اینها اص ً‬ ‫ال نیازی ندارد تا‬ ‫این حد مطرح ش��ود‪ .‬او مایل است‬ ‫در هر صورت اگر نتیجه این پرونده‬ ‫به نفع یا ضرر او باشد‪ ،‬بهره تبلیغاتی‬ ‫خود را ببرد‪».‬‬ ‫الزم ب��ه ذک��ر اس��ت هن��وز رای‬ ‫دادگاه تجدیدنظ��ر و نتیجۀ اعمال‬ ‫نف��وذ احتمالی برخ��ی حامیان این‬ ‫کارگ��ردا ِن نزدیک ب��ه نهادهای‬ ‫امنیتیمشخصنیست‪.‬‬

‫ادامه از صفحه ‪22‬‬

‫با اعالم قبلی‪ ،‬زم��ان برگزاری این‬ ‫دادگاه به تعویق افتاد‪ .‬اواخر س��ال‬ ‫گذشته و بعد از جنجالی که بر سر‬ ‫اعالم س��رقت ادبی این کارگردا ِن‬ ‫نزدیک به دولت ایجاد شد‪ ،‬بابویهی‬ ‫در گفتگو با خبرآنالی��ن پیرامون‬ ‫تالش ه��ای حاش��یه ای وی گفته‬ ‫بود «سلحشور دائم با من تماس می‬ ‫گرفت و حرفهایی تکراری مطرح‬

‫اعتراضات خانواده های‪...‬‬

‫ادامه از صفحه ‪24‬‬

‫پايينی با خانواده می شود و به آنها‬ ‫می گويد که شما می توانيد فرزندان‬ ‫خودت��ان را بالفاصله آزاد کنيد در‬ ‫صورت تقاض��ای عفو از خامنه ای‬ ‫آزادی آنها خيلی سريع امکان پذير‬ ‫است‪.‬اين مسئله با تنشها و مخالفت‬ ‫خانواده ها مواجه ش��ده است‪ .‬آنها‬ ‫به او گفته اند که عزيزان ما بی گناه‬ ‫در زندان هستند و درخواست عفو‬ ‫به منزلۀ مجرم بودن عزيزان ما است‬ ‫و خود ش��ما هم می دانيد که آنها‬ ‫بی گناه هستند‪.‬اعتراض خانواده در‬ ‫مواردی باعث خش��م شديد عباس‬ ‫جعفری دولت آبادی شده است‪.‬‬

‫افزایش مصرف ‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪22‬‬

‫قلی��ان در میان جوان��ان و مصرف‬ ‫س��یگار در میان دختران دانش��جو‪،‬‬ ‫خواس��تار گس��ترش برنام��ه های‬ ‫پیش��گیری از استعمال دخانیات در‬ ‫میان جوانان و زنان شده است‪.‬‬ ‫به گفت��ه خانم وحید دس��تجردی‪،‬‬ ‫مصرف دخانیات علت ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫از م��وارد ابتال به س��رطان ریه‪۳۰ ،‬‬ ‫درص��د بیم��اری های قلب��ی و ‪۵۰‬‬ ‫درصد ار بیماری های تنفسی است‬ ‫و میانگین طول عمر سیگاری ها ‪۲۰‬‬ ‫سال کمتر از دیگران است‪.‬‬

‫مراسم امسال‪ ،‬نه مورد دعوت واقع‬ ‫شده و نه اینكه طرف مشورت قرار‬ ‫گرفته و نه حتی دیداری با وی انجام‬ ‫ش��ده است و در همین راستا شنیده‬ ‫می شود كه برگزار كنندگان امسال‬ ‫گویا قص��د دعوت از هاش��می را‬ ‫ندارند تا شكاف بین وی و رهبر را‬ ‫افزایش دهند ‪».‬‬ ‫ش��نیده ش��ده اقدام روزهای اخیر‬ ‫سایت هاشمی در انتشار مجدد نامه‬ ‫جنجالیِ س��ال گذشته او به رهبری‬ ‫(که بی پاسخ ماند) را‪ ،‬واکنشی در‬ ‫همین راستا دانست‪.‬‬ ‫گفته می ش��ود برخ��ی چهره های‬ ‫سیاسی نیز‪ ،‬به هاشمی توصیه كرده‬ ‫اند كه در مراسم امسال حضور پیدا‬ ‫نكند؛ چ��را كه عده ای پای تریبون‬ ‫قص��د دارند علیه وی ش��عار دهند‬ ‫و صدا س��یما هم قصد پوشش این‬ ‫شعارها را دارد‪.‬‬

‫فرزند ناطق نوری‪:‬‬ ‫رفتار احمدی‌نژاد باعث از بین رفتن‬ ‫قبح دروغ در جامعه شده است‬ ‫هدف حتى «هدف مقدس» وسیله را توجیه نمى‌كند و «ریختن‬ ‫آبروى مؤمن آن هم با توسل به افترا و دروغ‪ ،‬هرگز نمى‌تواند‬ ‫وسیله‌اى براى رسیدن به یك هدف مقدس باشد‪».‬‬

‫پارلمان نیوز ‪ -‬مصطفی ناطق نوری‪،‬‬ ‫فرزند علی اکبر ناطق نوری گفت‬ ‫که پدرش «غم‌انگیزترین روزهای‬ ‫عمرش را پس از انتخابات گذرانده‬ ‫و حتى در مقایس��ه با سال‌هاى قبل‬ ‫از انق�لاب‪ ،‬نگران��ى عمی��ق براى‬ ‫آینده انقالب و كشور از یكسو‪ ،‬و‬ ‫برخوردهاى غیر منصفانه و خش��ن‬ ‫با م��ردم وحوادثى چون كهریزك‬ ‫از س��وى دیگر‪ ،‬روزهاى غمبارى‬ ‫را براى این سرباز پاكباخته انقالب‬ ‫دست و پا كرده است‪».‬‬ ‫آقای ناطق در گفتگوی اختصاصی‬ ‫با پارلمان نیوز در واکنش به اتهامات‬ ‫محمود احمدی‌نژاد به خانواده وی‬ ‫در مناظرات انتخاباتی سال گذشته‪،‬‬ ‫با رد این اتهامات افزود‪« :‬بى‌ش��ک‬ ‫بی��ان آن مطال��ب خ�لاف واقع و‬ ‫بى‌مبنا‪ ،‬تصادفى نب��ود و برعكس‪،‬‬ ‫محص��ول یک برنامه‌ری��زى دقیق‬ ‫بود‪».‬‬

‫ب��ه گفته‌ی فرزند عل��ی اکبر ناطق‬ ‫ن��وری «یك��ى از غم‌انگیزتری��ن‬ ‫تأثیرات این گون��ه رفتارها در بین‬ ‫توده‌ها آن ه��م از طرف یک مقام‬ ‫عالیرتبه سیاس��ى‪ ،‬از بین رفتن قبح‬ ‫تهمت و دروغ اس��ت كه بر اساس‬ ‫آموزه‌هاى ایمان��ى و فرهنگى ما‪،‬‬ ‫منشأ همه خطاهاست‪».‬‬ ‫وی در ادامه گفت که معتقد است‬ ‫که ه��دف حتى «ه��دف مقدس»‬ ‫وسیله را توجیه نمى‌كند و «ریختن‬ ‫آبروى مؤمن آن هم با توسل به افترا‬ ‫و دروغ‪ ،‬هرگز نمى‌تواند وسیله‌اى‬ ‫براى رسیدن به یك هدف مقدس‬ ‫باشد‪».‬‬ ‫ناطق نوری در پاس��خ به این سوال‬ ‫که «آیا پس از این اتفاق (مناظره‌ها)‬ ‫خانواده شما اقدامى از نوع قضایى‬ ‫در قالب ش��كایت انج��ام داده‌اید»‬ ‫گف��ت‪« :‬پاس��خ كوتاه م��ن به این‬ ‫پرسش این است كه بلى‪ ،‬اقداماتى‬

‫«آقا» چه کرد با يک عاشق؟‪...‬‬ ‫که از س��لول «محمد نوری زاد» می ش��نويم که عاشق‬ ‫آقايش بود و به خاطر يک انتقاد دلس��وزانه ماههاست‬ ‫دربند است‪ .‬ندای حقيقت می تواند يک «آخ» باشد از‬ ‫سلول حسين درخشان که دنيا و ظواهرش را واگذاشت‬ ‫تا به گمان خود به دامان اس�لام و رهبر معظم بازگردد‬ ‫و مانند ّحر توبه کند و زندگی کند‪ .‬حقيقت می تواند‬ ‫مقاومت نوری زاد باش��د در برابر نوش��تن توبه نامه به‬ ‫آق��ای خامنه ای‪ ،‬که «نخوت و غ��رور فرعونی» او را با‬ ‫ظاهری رحمانی در صدا و سيما به ما و شما نمايش می‬ ‫دهند‪ .‬حقيقت شايد همينی باشد که اينک فهميده ايم؛‬ ‫اينکه وقتی قدرت در يک فرد جمع شد‪ ،‬از او موجود‬ ‫غريب و وحشتناکی می سازد که امروز در عمل آقا می‬ ‫بينيم‪ ،‬موجودی که نه به «عاشقانش» رحم می کند و نه‬ ‫به «توبه کنندگانش» و نه به مردمانی که زير چرخهای‬ ‫فس��اد و فقر حکومتش «له» شده اند‪ .‬حقيقت می تواند‬ ‫در سوی ديگر بارگاه فرعون زمانه ايستاده باشد‪ .‬شايد‬ ‫اکنون حقيقت در ميان همين مردم ايستاده باشد‪ .‬همين‬ ‫مردمی که جرمشان حق طلبی است و به «فتنه گری» و‬ ‫اغتش��اش و آشوب متهم شده و کشته می شوند‪ .‬شايد‬ ‫حقيقت اين بار نه در نزد ولی فقيه و «اولی االمر منکم»‬ ‫ساختگی حکومتش‪ ،‬بلکه نزد همين مردم مظلوم و به‬ ‫جان آمده باشد‪ .‬مردمانی که مصداق «جماعت» هستند‬ ‫و دست خدا همواره با جماعت بوده و هست؛ چرا که‬ ‫وعده داده‪»:‬يداهلل مع الجماعه»‪.‬‬

‫را انجام دادیم و در تدارک شکایت‬ ‫هم بودیم اما «فعأل بدلیل دیگرى از‬ ‫پیگیرى آن صرف نظر كردیم‪».‬‬ ‫آقای ناطق عامل اصل��ى بازدارنده‬ ‫براى پیگیرى قضایى را «مصلحت‬ ‫اندیشى پدرش» دانست‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از سخنان خود‬ ‫با اشاره به وجود «ضایعات فرهنگی»‬ ‫در جامعه و با انتقاد از «نخبه کشی»‬ ‫دولت‌مردان گف��ت که وجود این‬ ‫موارد به گونه‌ایست كه زمینه را براى‬ ‫حركت‌هاى سیاسى عوامفریبانه و‬ ‫در نتیجه تصمیم‌گیرى‌هاى هیجانى‬ ‫و خسارت بار فراهم مى‌كند‪.‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪29‬‬

‫ش��ايد الزم است در دينداری خود «هوشيار» هم باشيم‬ ‫و با چش��مانی باز «خدا را در ميان مردم» جستجو کنيم‪.‬‬ ‫مؤمنان حقيقی‪ ،‬زيرک و هوش��يارند‪ .‬خدای رحمان و‬ ‫رحيم و بخشايشگر‪ ،‬هرگز در بيت رهبری چنين ناعادل‬ ‫و زورگ��و و خونريز‪ ،‬گذاری نکرده و گذری نخواهد‬ ‫کرد‪ .‬چنانچه در قصر هيچ فرعونی توقف نکرده است‪.‬‬ ‫آن نوری که از بيت رهبری می درخشد و برخی از شما‬ ‫را افسون کرده‪« ،‬خورش��يد» نيست؛ حتی «بازتاب نور‬ ‫خورشيد» هم نيس��ت‪ .‬دست باال بازتاب نورافکن های‬ ‫ساختگی است در يک تکه حلبی‪ ،‬در يک قوطی خالی‬ ‫کمپوت! و برخی می پندارند اين نور «خورشيد واليت»‬ ‫است! اگر بدنبال نور هستيد در اين شب سياه‪ ،‬گاهی به‬ ‫آس��مان نگاه کنيد‪ ،‬تا تأللؤ نور خورشيد حقيقی را در‬ ‫هزاران هزار س��تاره ای ببينيد که نامشان «مردم» است‪.‬‬ ‫خورشيد اقبال مردم سرزمين ما‪ ،‬به زودی طلوع خواهد‬ ‫ک��رد و آن نورافکن های ريا و قدرت طلبی‪ ،‬بی نور و‬ ‫کور خواهند شد‪ .‬ترديد نکنيد‪.‬‬ ‫اين روزها‪ ،‬حقيقت هر روز به شکلی عيان می شود و از‬ ‫پرده بيرون می افتد؛ امروز نوبت انديشيدن به سرنوشت‬ ‫نوری زاد اس��ت که «عاش��ق» بود ولی جفاها ديد و يا‬ ‫انديشيدن به سرنوشت «حسين درخشان» که توبه کرد‬ ‫«حر» (آزاده) نشد‪ .‬و نوبت انديشيدن است به هزاران‬ ‫ولی ّ‬ ‫پرده ديگر حقيقت‪ .‬کافی است به اين آسمان پر ستاره‬ ‫بنگريم که سرشار است از آيه های حقيقت‪ ،‬مردم‬


‫‪31‬‬

‫‪31 PAIVAND Vol. 16 Issue 957 Friday June 4, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 957‬جمعه ‪ 14‬خرداد ‪1389‬‬

‫جنبش سبز علیه تن فروشی وتبعیض ها‬

‫آنچه را می خوانید گزارشی است‬ ‫از تهران س��ال ‪ .1386‬سه سال پس‬ ‫از ای��ن گزارش‪ ،‬تمام آن خیابان ها‬ ‫و مس��یرهائی که در ای��ن گزارش‬ ‫ب��ه آن ها اش��اره ش��ده‪ ،‬در عرض‬ ‫چند روز و چند هفته سبز شد‪ .‬این‬ ‫سبزی‪ ،‬قیامی بود علیه همه آنچه که‬ ‫این گزارش بخشی از آنست‪ .‬علیه‬ ‫فقر‪ ،‬علیه تبعیض‪ ،‬علیه تحقیر زنان‪،‬‬ ‫علیه تحمیل خفت و خواری به نان‬ ‫آوران خانه‪ ،‬علیه اعتیاد‪ ،‬علیه دروغ‪،‬‬ ‫علیه غارتگری و دهها و دهها پدیده‬ ‫دیگری که جان مردم را به لبش��ان‬ ‫رسانده است‪ .‬این سبزی را در همین‬ ‫خیابان ها به خون کشیدند و رنگ‬ ‫س��بز قیام مردم با ش��عار «رای من‬ ‫برای تغییر این ش��رایط کو؟» سرخ‬ ‫شد‪ .‬ماشین ها‪ ،‬در همین خیابان ها‪،‬‬ ‫صدای بوق اعتراضی را درآوردند و‬ ‫جای آن اتومبیل هائی را پر کردند‬ ‫که شب ها برای هرزگی‪ ،‬تن زنان‬ ‫به خاک سیاه نشسته را جستجو می‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫«خیابان تخت طاووس‪ ،‬شب ها بعد‬ ‫از س��اعت ‪ 8‬چهره دیگری به خود‬ ‫می گیرد‪ .‬پیاده باشی یا سواره‪ ،‬وقتی‬ ‫وارد این خیابان میش��وی از همان‬ ‫ابتدای مس��یر متوجه تراکم ماشین‬ ‫های متنوعی میش��وی که شتابزده‬ ‫برای کنار کشیدن از وسط خیابان‬ ‫در حال سبقت گرفتن از یکدیگر‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اگر ب��رای اولین بار ب��ا این منظره‬ ‫مواجه شوی و از ماهیت آن اطالع‬ ‫نداشته باشی فکر می کنی به اصالح‬ ‫“حلوا خیرات می کنند”‪ .‬ولی اینجا‬ ‫از خیرات خبری نیس��ت‪ .‬این بازی‬ ‫پر پیچ و خم ماشین ها تنها تالشی‬ ‫است میان مردان سواره برای خرید‬

‫تن زنان پیاده‪ .‬شکار در شب‪ .‬خیابان‬ ‫مطهری یکی از شکارگاه هاست‪.‬‬ ‫تن فروش��ی در این خیابان در ازای‬ ‫رقمی بی��ن ‪ ۲۰‬تا ‪ ۵۰‬ه��زار تومان‬ ‫صورت می گیرد‪ .‬رانندگان ماشین‬ ‫هایی که به سرعت می خواهند خود‬ ‫را ب��ه کانون معامل��ه نزدیک کنند‬ ‫عموما در مسیرهای میدان فاطمی‪،‬‬ ‫فتحی شقاقی‪ ،‬استاد مطهری(تخت‬ ‫طاووس)‪ ،‬س��هروردی و برگشت‬ ‫از شهید بهشتی و مصالی بزرگ و‬ ‫نیمه تمام تهران و باز خیابان مطهری‬ ‫در پرسه اند‪.‬‬ ‫طی دو یا س��ه س��اعتی ک��ه در هر‬ ‫کجای ای��ن مس��یر ‪ ۱۰‬کیلومتری‬ ‫ایستاده باش��ی و به دقت خیابان را‬ ‫در نظر بگیری تعداد زیادی خودرو‬ ‫را در ح��ال چرخش به دور محیط‬ ‫این مسیر مستطیلی خواهی دید‪ .‬این‬ ‫ماشین ها عموما تک سرنشین و یا با‬ ‫یک همراه هستند که بدنبال شکار‬ ‫می گردند‪ .‬بنا بر آمار رسمی پلیس‬ ‫تهران هر زن تن فروش حداکثر ‪۵‬‬ ‫دقیقه در خیابان باال و پائین می رود‬ ‫و سپس سوار یکی از اتومبیل ها می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این خیاب��ان ها‪ ،‬تنه��ا خیابان های‬ ‫گردش ش��بانه برای شکار زنان تن‬ ‫فروش نیست‪ .‬این عریانی در خرید‬ ‫و فروش تن در خیابانهای اصلی و‬ ‫مرکزی تهران سازمان یافته و تحت‬ ‫کنترل است‪.‬‬ ‫حامد که خود در جس��تجو شکار‬ ‫شبانه است می گوید‪” :‬این زنان از‬ ‫سوی تعدادی از بسیجی ها حمایت‬ ‫می ش��وند”‪ .‬او دلیل ب��اور خود به‬ ‫این موضوع را ش��هادت بسیاری از‬ ‫زنان تن فروش خیابانهای اصلی و‬ ‫پر مشتری می داند‪ .‬حامد که هفته‬

‫ای دو شب را در خیابان های تخت‬ ‫طاووس و عباس آباد در آمد و شد‬ ‫می گذراند می گوید‪ ”:‬شماری از‬ ‫این زنان را حداقل یک بار س��وار‬ ‫ماشین خود کرده و با آنها صحبت‬ ‫کرده است و از زبان خود آنها بارها‬ ‫شنیده که نیمی از درآمد خود را به‬ ‫مردانی م��ی دهند که تحت عنوان‬ ‫بسیج در مس��یر همان خیابان ها در‬ ‫گردش هس��تند و بازار این زنان را‬ ‫کنترل می کنند”‬ ‫مه��دی که مح��ل زندگ��ی او در‬ ‫خیابان الرستان است و معموال شبها‬ ‫در پیاده روهای خیابان تخت طاوس‬ ‫و ولیعصر قدم م��ی زند می گوید‪:‬‬ ‫“گروهی از ماموران پلیس و عوامل‬ ‫بسیج گردانندگان اصلی هستند‪ .‬این‬ ‫حمایت بسیار واضح است‪ ،‬چرا که‬ ‫این زنان که ظاهری مشخص دارند‬ ‫تا نیمه های شب بدون اینکه کسی‬ ‫مزاحمشان ش��ود در این مسیر قدم‬ ‫می زنند‪ .‬کافی است مثال کسی آنها‬ ‫را به زور سوار ماشین خود کند‪ ،‬تا‬ ‫بالفاصله سر و کله یک مامور پیدا‬ ‫شود و کارش��ان به پایگاه بسیج یا‬ ‫ساختمان وزرا بکشد‪ .‬هر چند همه‬ ‫راه فرار را هم بلدند و کافی اس��ت‬ ‫در طول مسیر از خیر وجه المعامله‬ ‫بگذری و این پول را به عنوان وجه‬ ‫المصالحه دو دستی تقدیم پاسداران‬ ‫حریم ارزش��های اخالق��ی کنی تا‬ ‫آزاد شوی”‬ ‫حمید و سامان ساکن یوسف آباد‬ ‫اند و حاال در خیابان فتحی شقاقی‬ ‫در جستجوی شکار زن‪.‬‬ ‫س��امان می گوید‪“ :‬م��ن در همین‬ ‫خیابان بازداشت شدم‪ .‬پس از سوار‬ ‫ک��ردن یک��ی از زنان ت��ن فروش‬ ‫توس��ط گش��ت پلیس مجب��ور به‬

‫توقف ش��دم‪ .‬یکی از ماموران پس‬ ‫از اخذ مدارک س��وار ماشین شد و‬ ‫دستور حرکت به سمت بازداشتگاه‬ ‫را داد‪ .‬ام��ا چند خیابان آنس��وتر به‬ ‫دس��تور همان مامور زن تن فروش‬ ‫پیاده ش��د و من ماندم با یک پلیس‬ ‫وظیفه شناس که با پنجاه هزار تومان‬ ‫بازداشت را فراموش کرد‪.‬‬ ‫پوریا که تحصیالت کارشناس��ی‬ ‫ارشد دارد می گوید‪“ :‬دولت‪ ،‬پلیس‬ ‫و قوه قضائیه هرگز نه توان مقابله با‬ ‫تن فروش��ی را دارند و نه عالقه ای‬ ‫به این کار‪ .‬عده زیادی از باصطالح‬ ‫خودی ها در این تجارت مشارکت‬ ‫دارن��د‪ .‬آنها وجود ای��ن تجارت را‬ ‫بر خالف ادعاهای رسمی اجتناب‬ ‫ناپذیر می دانند و ترجیح می دهند‬ ‫س��ود آن را ب��ه دیگران نس��پارند‪.‬‬ ‫تاکید پرجنجال ب��ر ازدواج موقت‬ ‫انعطاف مسئوالن در مقابل سکس‬ ‫ه��ای خارج از خان��واده و خیابانی‬ ‫را نش��ان می دهد‪ .‬اینک��ه در ایران‬ ‫ش��بکه ای س��امان یافته و منسجم‬ ‫قاچاق و فروش سکس وجود دارد‬ ‫قابل انکار نیست‪ .‬اخباری که هر از‬ ‫چندی در رسانه ها منتشر می شود‬ ‫و حاکی از حراج دخت��ران ایرانی‬ ‫در بازارهای عرب اس��ت دلیلی بر‬ ‫این مدعا است‪ .‬همه ما هم می دانیم‬ ‫هر جا پول هنگفت باشد دست غیر‬ ‫خودی از آن کوتاه است‪.‬‬ ‫زنان با چش��م هائی نگران و منتظر‬ ‫حادث��ه زیر تابلو خیابان های اصلی‬ ‫ایس��تاده ان��د‪ .‬آنها از ش��کارچیان‬ ‫بیش از تاریکی ش��ب می ترسند‪.‬‬ ‫به خش��ونت جاری در کش��ور تن‬ ‫داده اند‪ .‬زی��ر تابلوهای “مطهری”‪،‬‬ ‫“بهشتی”‪“ ،‬مصال” و “فتحی شقاقی”‬ ‫‪...‬ایستاده اند‪ ،‬زیرا‪ ،‬در زیر این تابلوها‬ ‫احساس امنیت می کنند‪.‬‬ ‫گزارش برگرفته از وبالگ سبزه قبا‬

‫حسن یوسفی اشکوری‪:‬‬

‫دیگر هرگز لباس روحانیت‬ ‫به تن نخواهم کرد‬ ‫این لباس هیچ امتیازی برای‬ ‫من نبود‪ .‬به‌عبارت دیگر نان‬ ‫این لباس را نمی‌خوردم‪،‬‬ ‫هرچند در کوچه و خیابان‬ ‫چوبش را می‌خوردم‪.‬‬

‫پرس��ش رادیو زمانه از اش��کوری‬ ‫‪ :‬حجت‌االس�لام حس��ن یوس��فی‬ ‫اش��کوری را در کسوت روحانیت‬ ‫دی��ده بودیم و می‌ش��ناختیم‪ .‬االن‬ ‫چندس��الی اس��ت که ش��ما را در‬ ‫آن کس��وت نمی‌بینی��م‪ .‬دور بودن‬ ‫از کس��وت روحانیت چه تغییری‬ ‫در ش��ما ایج��اد کرده اس��ت؟ آیا‬ ‫آزادی‌ه��ای بیش‌تری به ش��ما در‬ ‫گفت��ار داده ی��ا معذوریت‌هایی را‬ ‫از دوش ش��ما برداش��ته است؟ آیا‬ ‫مایلید دوباره به کسوت روحانیت‬ ‫برگردید یا نه؟‬ ‫اش��کوری ‪ :‬در کس��وت روحانی‬ ‫بودن یا نبودن‪ ،‬تغییرات اساسی در‬ ‫م��ن‪ ،‬در گفتار‪ ،‬رفت��ار‪ ،‬بینش و یا‬ ‫ی من ایجاد نکرده اس��ت‪.‬‬ ‫در زندگ ‌‬ ‫دلیلش هم این اس��ت که افکار من‬ ‫در طول گذشته در مسیری ساخته‬ ‫شده بود و این افکار عمدتاً برآمده‬ ‫از ح��وزه نب��ود‪ .‬از دوران پیش از‬ ‫انقالب‪ ،‬آبشخور فکری من بیش‌تر‬ ‫آبشخور فکری روشنفکران دینی‬ ‫و دانش��گاهی بود‪ .‬مثل ب��ازرگان‪،‬‬ ‫شریعتی و دیگران‪.‬‬ ‫در ط��ول این س��ال‌ها‪ ،‬ای��ن لباس‬ ‫روحانی برای من صرفاً یک لباس‬ ‫بود که از گذش��ته به میراث مانده‬ ‫بود‪ .‬من از این لباس هیچ استفاده‌ای‬ ‫نمی‌کردم‪ .‬یعنی نه پیش‌نماز مسجد‬ ‫محل بودم‪ ،‬نه واعظ بودم‪ ،‬نه مجتهد‬

‫و ن��ه م��درس‪ .‬صرفاً ی��ک لباس‬ ‫روحانی ب��ر تن من بود‪ .‬همان‌گونه‬ ‫ک��ه ب��ر ت��ن برخ��ی از روحانیون‬ ‫نواندیش هم بوده است‪ .‬این لباس‬ ‫هیچ امتیازی برای من نبود‪ .‬به‌عبارت‬ ‫دیگر نان این لباس را نمی‌خوردم‪،‬‬ ‫هرچند در کوچه و خیابان چوبش‬ ‫را می‌خوردم‪.‬‬ ‫اما از س��وی دیگر می‌توانم بگویم‬ ‫که نبودن در کس��وت روحانیت‪،‬‬ ‫برای من مثبت هم بوده است‪ .‬برای‬ ‫این که ارتباط من را با جامعه بیش‌تر‬ ‫و فاصله‌ی من را با مخاطبانم کم‌تر‬ ‫کرده است‪ .‬در نتیجه من راحت‌تر‬ ‫با م��ردم صحبت می‌کنم‪ .‬مردم هم‬ ‫راحت‌تر با من حرف می‌زنند‪ .‬این‬ ‫را در تجربه‌ی این ده‌س��اله دیده‌ام‪.‬‬ ‫در نهایت هرچن��د به‌حکم دادگاه‬ ‫ویژه‌ی روحانیت‪ ،‬من نمی‌توانم از‬ ‫لباس روحانی استفاده کنم‪.‬‬ ‫اما در عی��ن حال این را به‌صراحت‬ ‫و بسیار خالصانه می‌گویم که اگر‬ ‫آن‌ه��ا هم از من بخواهند که لباس‬ ‫روحان��ی برتن کن��م‪ ،‬هرگز چنین‬ ‫نخواهم کرد‪ .‬به‌خاطر این که امروز‬ ‫دیگر این لب��اس نه تنها برایم مفید‬ ‫ارزیابی نمی‌شود‪ ،‬بلکه حتی مانعی‬ ‫هم بر سر راه ارتباط و گفت‌وگوی‬ ‫من با مخاطبانم تلقی می‌شود‪.‬‬


‫‪32‬‬

‫‪32 PAIVAND Vol. 16 Issue 957 Friday June 4, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 957‬جمعه ‪ 14‬خرداد ‪1389‬‬

‫ادامه بازداشت‌ها‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪19‬‬

‫هم‌اکنون شمار زیادی روزنامه‌نگار‬ ‫در زندان‌های ای��ران در حبس‌اند‪.‬‬ ‫احمد زیدآبادی‪ ،‬عیسی سحرخیز‪،‬‬ ‫کیوان صمیمی‪ ،‬مس��عود باستانی‪،‬‬ ‫هنگامه ش��هیدی‪ ،‬محم��د داوری‪،‬‬ ‫محم��د ص��ادق ج��وادی حصار‪،‬‬ ‫محبوب��ه کرم��ی‪ ،‬عل��ی ملیح��ی‪،‬‬ ‫علی‌رض��ا ثقفی‪ ،‬علیرضا بهش��تی‬ ‫ش��یرازی از جمل�� ‌ه روزنامه‌نگاران‬ ‫دربند هس��تند‪ .‬گزارشگران بدون‬ ‫مرز از زندانی بودن دس��ت‌کم ‪۳۸‬‬ ‫خبرنگار در ایران خبر داده است‪.‬‬ ‫هم‌چنین در روزهای اخیر شماری‬ ‫از بازداشت‌ش��دگان حوادث پس‬ ‫از انتخابات با احکام سنگین زندان‬ ‫روبرو بوده‌اند‪« .‬مریم اکبری منفرد»‬ ‫یکی از این بازداشت‌شدگان است‬ ‫که از س��وی دادگاه انقالب‪ ،‬به ‪۱۵‬‬ ‫س��ال حبس در زندان رجایی‌شهر‬ ‫محکوم شده است‪.‬‬ ‫بنابر گزارش‌ها‪ ،‬مریم اکبری منفرد‪،‬‬ ‫زنی خان��ه‌دار و دارای س��ه فرزند‬ ‫خردسال است‪ .‬چند تن از اعضای‬ ‫خانواده‌اش از زندانیان سیاسی دهه‬ ‫ش��صت بوده‌ان��د‪ .‬وی دهم دی‌ماه‬ ‫سال گذش��ته‪ ،‬طی یورش نیروهای‬ ‫امنیتی به منزلش بازداش��ت شد‪ .‬او‬ ‫مدت طوالنی در سلول‌های انفرادی‬ ‫به‌سر برده است‪ .‬مریم اکبری منفرد‪،‬‬ ‫اتهام‌ه��ای وارد به خود را رد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ساراتوسلیازدیگربازداشت‌شدگان‬ ‫حوادث پ��س از انتخابات اس��ت‬ ‫که در ش��عبه ‪ ۲۶‬دادگاه انقالب به‬ ‫شش سال زندان و ‪ ۷۴‬ضربه شالق‬ ‫محکوم شده است‪.‬‬ ‫اتهام‌ه��ای س��ارا توس��لی حضور‬ ‫در ش��هر در روز عاشورا و تسلیت‬ ‫ب��ه خانواده خواهرزاده میرحس��ین‬ ‫موس��وی بود‪ .‬س��یدعلی موسوی‬ ‫حبیب��ی‪ ،‬خواه��رزاده میرحس��ین‬ ‫موسوی در روز عاشورا ترور شد‪.‬‬ ‫سارا توسلی دختر محمود توسلی از‬ ‫رهبران نهضت آزادی ایران است‪.‬‬ ‫همسر او فرید طاهری نیز از اعضای‬ ‫نهضت آزادی است که در حوادث‬ ‫عاشورا بازداشت شده و همچنان در‬ ‫بند ‪ ۳۵۰‬زندان اوین بسر می‌برد‪.‬‬ ‫در همین‌ح��ال فعاالن حقوق بش��ر‬ ‫می‌گویند در روزهای اخیر فشار بر‬ ‫زندانیانسیاسیبند‪۳۵۰‬اوینافزایش‬ ‫یافته است‪ .‬بنابراین گزارش‌ها‪ ،‬کمی‬ ‫غذا و کیفیت بد آن و نیز وضعیت‬ ‫نامناسب دارو و درمان موجب شده‬ ‫که زندانیان به بیماری‌های مختلفی‬ ‫دچار شوند‪ .‬بیماران علیرغم شرایط‬ ‫حاد از درمان شدن محروم هستند‪.‬‬ ‫«هنگام مراجعه به بهداری برخورد‬ ‫افراد بهداری غیرانس��انی است و به‬ ‫زندانیان قرص مسکن داده می‌شود‬ ‫و از توجه جدی به ناراحتی آنها به‬ ‫عمد خوداری می‌کنند‪».‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر گفت��ه می‌ش��ود‬ ‫دادستانی تهران فشارها را بر زندانیان‬ ‫سیاس��ی افزایش داده ت��ا آنها را به‬ ‫نوشتن ندامت‌نامه وادار کند‪ .‬فعاالن‬ ‫حقوق بشر می‌گویند‪ ،‬این فشارها از‬ ‫چند هفته پیش آغاز شده است و به‬ ‫صورت گروهی و انفرادی پیگیری‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬فش��ارها بخصوص علیه‬ ‫جوانانی ک��ه در اعتراض‌های یک‬ ‫سال گذشته شرکت داشته‌اند بیشتر‬ ‫است‪.‬‬

‫واکنش ها به گزارش تازه‪...‬‬ ‫به عن��وان یک��ی از امضاکنندگان‬ ‫پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی‬ ‫تعریف کرد و خواستار حل و فصل‬ ‫پرونده اتمی این کشور شد‪.‬‬ ‫آق��ای متکی گفت ک��ه برای حل‬ ‫مش��کل اتمی ای��ران دو راه وجود‬ ‫دارد «یکی بر همکاری مبتنی است‬ ‫و دیگ��ری بر رویاروی��ی» و افزود‬ ‫که ص��دور قطعنامه ب��رای تحریم‬ ‫جمه��وری اس�لامی «مبنایی برای‬ ‫بروز رویارویی است‪».‬‬ ‫وزیر ام��ور خارجه ایران گفت که‬ ‫دول��ت او سیاس��ت رویاروی��ی را‬ ‫ترجیح نمی ده��د ولی بروز چنین‬ ‫وضعیتی به «طرف مقابل بس��تگی‬ ‫دارد که مایل اس��ت در این جهت‬ ‫حرکتکنند‪».‬‬ ‫منوچهر متکی در این سخنرانی به‬ ‫بیانیه تهران که ماه گذشته به ابتکار‬ ‫رئیس جمهوری برزیل و نخس��ت‬ ‫وزی��ر ترکیه مطرح ش��ده و مورد‬ ‫توافق ایران قرار گرفته بود اش��اره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫براس��اس این بیانیه‪ ،‬ایران موافقت‬ ‫کرده است که بخش اعظم ذخیره‬

‫ادامه از صفحه ‪22‬‬

‫اورانی��وم با خلوص ک��م را که در‬ ‫تاسیسات غنی سازی داخلی تولید‬ ‫شده برای مبادله با سوخت مصرفی‬ ‫رآکت��ور تحقیقاتی ته��ران مبادله‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ظاهرا مقامات این سه کشور انتظار‬ ‫داشتند مخالفان برنامه های هسته ای‬ ‫ایران از این توافقنامه استقبال به عمل‬ ‫آورن��د و به خص��وص از پیگیری‬ ‫تالش ب��رای صدور قطعنامه جدید‬ ‫در ش��ورای امنیت علیه برنامه های‬ ‫اتمی جمهوری اسالمی خودداری‬ ‫ورزند‪.‬‬ ‫بااینهمه‪،‬اعضایگروه‪،5+1‬متشکل‬ ‫از کشورهای آمریکا‪ ،‬روسیه‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫بریتانیا‪ ،‬فرانسه و آلمان‪ ،‬که رهبری‬ ‫واکنش جهانی به برنامه های اتمی‬ ‫ایران را برعهده گرفت��ه اند‪ ،‬از این‬ ‫بیانیه استقبال چندانی به عمل نیاورده‬ ‫ان��د و طرح پیش نوی��س قطعنامه‬ ‫جدیدی در شورای امنیت را منتفی‬ ‫ندانستهاند‪.‬‬ ‫آقای متکی در انتقاد از این رویکرد‬ ‫گفت که بدون توافق تهران‪ ،‬ایران‬ ‫«قطعا به غنی سازی ذخایر اورانیوم‬ ‫خود و تولید اورانیوم با خلوص ‪20‬‬

‫عفو یا تخفیف مجازات ‪ ۸۱‬متهم‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪14‬‬

‫« دس��تگیری‌ها بیش��تر بعد سیاسی‬ ‫داش��ته‌اند و در تحلی��ل قضای��ی‬ ‫نمی‌گنجن��د‪ .‬گفته‌ه��ای آق��ای‬ ‫دادس��تان نیز جنبه مانور دارد‪ .‬ابراز‬ ‫ندام��ت هم به معنای پذیرش عمل‬ ‫مجرمانه اس��ت و این مقوله بس��یار‬ ‫پیچیده‌ای اس��ت که به رابطه متهم‬ ‫با مقام قضایی باز می‌گردد و شامل‬ ‫روند حقوقی و قضایی نمی‌شود‪».‬‬ ‫خلیل بهرامیان پر ک��ردن زندان‌ها‬ ‫از متهمان سیاسی را کاری خالف‬ ‫روال دنی��ای نوی��ن می‌دان��د‪ .‬وی‬ ‫خواه��ان آزادی ب��ی قید و ش��رط‬ ‫کلیه زندانی��ان سیاس��ی و اقدامی‬ ‫عاجل برای نجات جان شش متهم‬ ‫انتخاباتی است که در معرض اعدام‬ ‫قرار دارند‪.‬‬ ‫نسرین س��توده‪ ،‬وکیل دادگستری‬ ‫نی��ز با مرور ش��رایط موکالن خود‬ ‫و ابراز تردید نس��بت به وعده‌های‬ ‫دادس��تانی به دویچه‌وله می‌گوید‪«:‬‬ ‫آقای دولت‌آب��ادی به هیچ‌یک از‬ ‫درخواس��ت‌های من برای مالقات‬ ‫با موکالنم چون آقایان طبرزدی یا‬ ‫سحرخیز پاسخی نداده و نامه‌های‬ ‫متعدد من برای پیگیری پرونده‌های‬ ‫آن��ان را نادی��ده گرفت�� ‌ه اس��ت‪ .‬با‬ ‫این ش��رایط‪ ،‬هیچ امی��دی به انجام‬ ‫وعده‌هایجدیدنمی‌بینیم‪».‬‬ ‫ابراز و احراز ندامت‬

‫دادستان تهران در گفتگو با «ایسنا»‬ ‫ی��ادآوری ک��رده که عف��و امری‬ ‫کارشناس��ی و فنی است و مستلزم‬ ‫اخذ نظر مس��ئوالن و احراز ندامت‬ ‫محکوم��ان و ارزیاب��ی آخری��ن‬ ‫وضعی��ت زندانیان اس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬ریاس��ت قوه قضاییه به‌زودی‪،‬‬ ‫فهرست افراد مشمول عفو را تقدیم‬ ‫خامن��ه‌ای خواه��د ک��رد‪ .‬وی این‬ ‫تصمیم را ناشی از موضع اقتدار نظام‬ ‫دانسته است‪.‬‬

‫خلی��ل بهرامی��ان با ط��رح این‌که‬ ‫عفو عمومی نیازی به درخواس��ت‬ ‫دادس��تان و ق��وه قضایی��ه ن��دارد‪،‬‬ ‫می‌گوید‪ « :‬عفو سیس��تمی اس��ت‬ ‫برای خالی ک��ردن زندان‌ها‪ ،‬صلح‬ ‫با مردم و باز کردن فضای اجتماعی‬ ‫و سیاسی کشور‪ .‬ندامت موضوعی‬ ‫نیست که در قانون گنجانیده شده‬ ‫باشد‪ .‬پیچیدگی دیگر قضیه در این‬ ‫اس��ت که ابراز آن‪ ،‬به معنای احراز‬ ‫آن نباشد‪ .‬صحبت از اقتدار نظام هم‬ ‫یک صحبت سیاسی است و خود‬ ‫همین نش��ان می‌دهد که دادستانی‬ ‫و دس��تگاه قضایی ما سیاسی و غیر‬ ‫مستقل هستند‪ .‬شعاری که دادستان‬ ‫می‌دهد‪ ،‬تبلیغاتی و سیاسی است و‬ ‫این خودش ایجاد سوال می‌کند‪».‬‬ ‫نسرین ستوده نیز تاکید می‌کند که‬ ‫اقتدار یک قوه یا نظام با این سخنان‬ ‫و تکرارشان حاصل نمی‌شود‪ « :‬راه‬ ‫مقتدر ش��دن یک نظام یا یک قوه‬ ‫این‌اس��ت که به میثاق‌های خود با‬ ‫ملتپایبندباشد‪.‬درتمامسیستم‌های‬ ‫قضایی دنیا‪ ،‬آن سیس��تم از قدرت‬ ‫بیش��تری برخوردار است که قانون‬ ‫را مو بمو اجرا می‌کند‪ .‬اگر استقالل‬ ‫قضات و ق��وه قضاییه به درس��تی‬ ‫رعایت ش��ود‪ ،‬آن نظ��ام قدرتمند‬ ‫است‪ .‬اگر یک نظام قضایی‪ ،‬گوش‬ ‫به زن��گ دس��تورات نهادهای قوه‬ ‫مجریه و بخش‌هایی چون وزارت‬ ‫اطالعات باشد‪ ،‬طبیعی است که این‬ ‫دستگاه نه استقالل دارد‪ ،‬نه اقتدار‪».‬‬ ‫عفو برخی محکومان «نادم جرایم‬ ‫امنیت��ی پ��س از انتخاب��ات» پیش‬ ‫از این توس��ط برخ��ی نمایندگان‬ ‫اصولگرای مجلس پیش��نهاد شده‬ ‫بود‪ .‬دادس��تان تهران ب��ا تمجید از‬ ‫این رهنمود‪ ،‬تاکی��د کرده که قوه‬ ‫قضاییه‪ ،‬پیش��اپیش و حسب وظیفه‬ ‫ذاتی خود‪ ،‬زمینه انجام چنین اقدامی‬ ‫را فراهم کرده است‪.‬‬

‫نمایندگان پارلمان اروپا‬ ‫با عکس‌های ندا‪...‬‬

‫دولت آلمان‬ ‫مسئول جان فیلمساز ناپدید شده ایرانی است‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪18‬‬

‫ادامه از صفحه ‪19‬‬

‫اسالمی در حال ورود به سالن بود‪،‬‬ ‫چارلز تانوک ديگر عضو محافظه‬ ‫کار بريتانيا در کنار در ايس��تاده و‬ ‫سر خود را به عالمت تاسف تکان‬ ‫می داد‪ .‬وی در حالی که به منوچهر‬ ‫متکی اشاره می کرد گفت‪« :‬اصال‬ ‫نبايد به اين جا دعوت می شد‪».‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری آلمان‪،‬‬ ‫«کميت��ه اتحادي��ه اروپ��ا در يک‬ ‫حرک��ت نمايش��ی و در حالی که‬ ‫ش��ورای امنيت در حال رايزنی در‬ ‫مورد دور چهارم تحريم های ايران‬ ‫است‪ ،‬اين ديدار را ترتيب داد‪».‬‬ ‫استروان استيونسون‪ ،‬نماينده حزب‬ ‫محافظه کار بريتانيا در پارلمان اروپا‬ ‫ک��ه منوچهر متک��ی را «آدمکش»‬ ‫خطاب کرد و شماری از نمايندگان‬ ‫پارلم��ان اروپا که عک��س ندا آقا‬ ‫س��لطان را به دست داش��تند‪ ،‬تنها‬ ‫کس��انی نبودند که به حضور وزير‬ ‫خارجه ايران در پارلم��ان اروپا در‬ ‫بروکسل اعتراض کردند‪.‬‬ ‫شماری از ايرانی ها نیز در بروکسل‬ ‫دس��ت به تظاهرات زدند‪ .‬در فیلم‬ ‫هایی که از این تظاهرات در یوتیوب‬ ‫منتشر شده‪ ،‬شعارهایی به فارسی و‬ ‫فرانس��ه مانند آزادی‪ ،‬دمکراسی و‬ ‫مرگ بر دیکتاتور شنیده می شود‬ ‫خانم گریانی نی��ز به الیزابت دوران‬ ‫نماینده بلژیک در پارلمان اروپا می‬ ‫گوید که ما برای ازادی و دمکراسی‬ ‫اینجا هس��تیم‪ .‬ما برای مش��کالت‬ ‫سیاسی اینجا اومدیم‪ .‬دولت شما با‬ ‫ایران معامله اقتصادی می کند‪.‬‬ ‫خانممسنینیزخطاببهنمایندهاروپا‬ ‫می گوید‪ « :‬حیف بلد نیس��تم بگم‬ ‫ولی شما از اونها جنایتکارترید‪».‬‬

‫موسوی‪ :‬منظور از‬ ‫دوران امام‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪16‬‬

‫از دلبستگی به امام و انقالب سخن‬ ‫گفته‪ ،‬از وی پرس��یده است که آیا‬ ‫این دلبستگی س��بب نمی‌شود که‬ ‫نتواند نق��دی بر آن دوران داش��ته‬ ‫باشد؟‬ ‫موسوی در پاسخ گفته است‪«:‬تعداد‬ ‫معصومین‪ ۱۴‬نفر است و بقیه بندگان‬ ‫خدا جایز الخطا هستند و همیشه در‬ ‫معرض لغ��زش‪ ... .‬در مورد دوران‬ ‫مورد بح��ث هم همینطور اس��ت‪.‬‬ ‫ولی چه ضرورتی دارد که وقتی دو‬ ‫تیغه قیچ��ی یعنی متحجران داخلی‬ ‫و دش��منان بی‌نق��اب خارجی‪ ،‬آن‬ ‫دوران و تصوی��ر حض��رت امام را‬ ‫هدف ق��رار داده‌اند‪ ،‬من هم زبان به‬ ‫نقدبگشایم؟»‬ ‫نامزدمعترضمقامریاست‌جمهوری‬ ‫در همین مورد افزود‪«:‬به دلیل فضای‬ ‫زهرآگین موجود‪ ،‬کالم گفته نشده‬ ‫از دهان ربوده خواهد شد و درست‬ ‫ش��بیه توطئه‌پ��اره ک��ردن تصویر‬ ‫حضرت امام‪ ،‬مورد س��وء استفاده‬ ‫داخل��ی و خارج��ی ق��رار خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬امروز دشمنان جنبش سبز‬ ‫دنب��ال طعم��ه و بهانه‌ای هس��تند تا‬ ‫پیوندی را که همه ما را به هم وصل‬ ‫می‌کند از بین‌ببرند‪».‬‬

‫جش��نواره‌ی فیلم برلین (برلیناله)‪ ،‬محیطی که در این فیلم ترسیم شده‬ ‫از ش��رکت آن گ��روه از فیلم‌ها و نیز لیاقت‌های خود را اثبات کنند‪.‬‬ ‫فیلمس��ازان ایرانی در این جشنواره‬ ‫«ایران زندان»‬ ‫انتقاد کرده اس��ت که ب��ا اجازه‌ی‬ ‫آخرین فیلم شکوف‬ ‫مقام‌های رسمی جمهوری اسالمی‬ ‫به فستیوال راه پیدا کرده‌اند‪.‬‬ ‫ش��کوف همین انتق��اد را در مورد جدیدترین فیلم ش��کوف با عنوان‬ ‫جشنواره‌ی فیلم کن نیز مطرح کرده «ای��ران زندان» ‪ ۳‬هفت��ه‌ی پیش در‬ ‫و این گونه دعوت‌ها را «سیاسی» و س��ینمای بابیلون برلی��ن به نمایش‬ ‫«غیر فرهنگی» قلمداد کرده است‪ .‬درآم��د‪ .‬ای��ن فیل��م به ح��وادث‬ ‫به باور او‪ ،‬جمهوری اسالمی از این پ��س از انتخاب��ات ‪ ۲۲‬خردادم��اه‬ ‫گونه دعوت‌ها برای «افزایش اعتبار پرداخته و از سرنوشت زندانیان در‬ ‫خود در داخل و خارج از کش��ور» شکنجه‌گاه‌های جمهوری اسالمی‬ ‫سخنمی‌گوید‪.‬‬ ‫بهره‌می‌جوید‪.‬‬ ‫«ولت آنالین» همچنین می‌نویس��د «ول��ت آنالی��ن» از کارگردان��ان‬ ‫که رد پای افکار سیاس��ی شکوف ایرانی به عنوان کس��انی نام می‌برد‬ ‫را می‌ت��وان در فیلم‌های او نیز پیدا که پس از انتخاب��ات خردادماه در‬ ‫کرد‪ .‬نخستین فیلم طوالنی شکوف رده‌ی اول معترضان قرار داشته‌اند‪.‬‬ ‫که در سال ‪ ۱۹۹۶‬ساخته شد «هفت به گفته‌ی این پایگاه خبری‪ ،‬تولید‬ ‫مس��تخدم» ن��ام دارد‪ .‬در این فیلم تقریبی ساالنه‌ی سینمای ایران بین‬ ‫آنتونی کوئین نی��ز نقش ایفا کرده ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۵۰‬فیل��م یعنی به اندازه‌ی‬ ‫است‪ .‬این فیلم بیانگر همان فلسفه‌ی سینماگران آلمانی است و سینمای‬ ‫«ماکسیمالیزم» یا «حداکثرگرایی» ایران عامل فرهنگی مهمی در این‬ ‫است که در آن از تمامی انرژی‌های کشور به شمار می‌آید‪.‬‬ ‫خالق در راه هدف بش��ریت متحد جعفر پناه��ی از جمله کارگردانان‬ ‫به‌نام ایرانی اس��ت که در ‪ ۱۰‬اسفند‬ ‫استفادهمی‌شود‪.‬‬ ‫‪ Breathful‬ن��ام یک��ی از دیگر ‪ ۸۸‬ب��ه هم��راه ‪ ۱۷‬نفر از دوس��تان‬ ‫فیلم‌های ش��کوف است که ‪ ۳‬سال و بس��تگانش از جمل��ه همس��ر و‬ ‫پیش در برلین س��اخته شد‪ .‬نکته‌ی دخترش‪ ،‬در من��زل خود در تهران‬ ‫قابل توج��ه در این فیل��م که یک بازداشت شد‪ .‬بیشتر این افراد چند‬ ‫فیلم کمدی گانگستری است این روز بعد آزاد ش��دند‪ ،‬ام��ا پناهی‌‪،‬‬ ‫اس��ت که زنان اکث��ر نقش‌ها را بر فیلمساز ‪ ۴۹‬س��اله‌‪ ،‬نزدیک به ‪ ۳‬ماه‬ ‫عهده دارن��د‪« .‬ولت آنالین» از این در زندان اوین باقی ماند‪.‬‬ ‫نکته به عنوان وج��ه تمایز با دیگر جعفر پناهی که در شرایط جسمانی‬ ‫فیلم‌های گانگستری یاد می‌کند و نامساعد دست به اعتصاب غذا زد‬ ‫می‌گوید‪ ،‬ش��کوف می‌خواست از سرانجام روز سه‌شنبه‪ ۴ ،‬خرداد (‪۲۵‬‬ ‫این طریق بگوید‪ ،‬زن��ان می‌توانند م��ه)‪ ،‬به قید وثیقه از زن��دان آزاد و‬ ‫در جوامع زیر سیادت مردان مانند راهی بیمارستان شد‪.‬‬

‫قوانین جاده‪...‬‬ ‫ برای موتورسوارن جدید شرایط‬‫سخت‌تر شود که شامل هفت سال‬ ‫تجربهمی‌باشد‬ ‫ تغییر دوباره مفهوم سوپروایزرها‬‫و مسوولین‬ ‫ نداش��تن حتی صفر درجه الکل‬‫در خ��ون در هن��گام رانندگ��ی‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫ محدود کردن س��رعت و این که‬‫موتورسوار می‌تواند بر اساس نیروی‬ ‫موتور سرعتش را کنترل کند‪.‬‬ ‫آی‪.‬سی‪.‬بی‪.‬سی نیز هفته‌ای را برای‬ ‫افزایش آگاهی‌ه��ا و آموزش‌های‬ ‫بیش��تر در م��ورد موتورس��واری‬ ‫اختص��اص داده اس��ت‪ .‬هرچ��ه‬ ‫رانندگی بهتر باشد‪ ،‬بیمه نیز کم‌تر‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬ب��ا توجه ب��ه اهمیت‬

‫ادامه از صفحه ‪27‬‬

‫موضوع آی‪.‬سی‪.‬بی‪.‬سی روند اخذ‬ ‫گواهینامه دوم را طوالنی‌تر کرده تا‬ ‫هرچه بیشتر آگاهی موتورسواران را‬ ‫نسبت به خطراتی که رهگذران را‬ ‫تهدید می‌کند آگاه سازد‪ ،‬چرا که‬ ‫هر دو آنان در معرض خطر هستند‪.‬‬ ‫دفت��ر رئی��س اداره راهنمای��ی و‬ ‫رانندگی در ماه مارچ س��ال جاری‬ ‫گ��زارش داد ک��ه توصیه‌ه��ای‬ ‫جدی��د مقامات مس��وول در زمینه‬ ‫موتورس��واری را دریاف��ت کرده‬ ‫است‪ .‬در این توصیه‌ها مساله اجرای‬ ‫س��فت و س��خت قانون نی��ز عامل‬ ‫تضمین‌کنن��ده ایمنی و قرار ش��ده‬ ‫است که شماره‌های موتورها بسیار‬ ‫بزرگ و کامال روشن باشند‪.‬‬


‫‪33‬‬

‫‪33 PAIVAND Vol. 16 Issue 957 Friday June 4, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 957‬جمعه ‪ 14‬خرداد ‪1389‬‬

‫هشت حزب و گروه برای راهپيمايی‪...‬‬

‫مردان خامنه ای ‪ ،‬مجریان و مروجان ‪...‬‬

‫ادامه از صفحه ‪16‬‬

‫ادامه از صفحه ‪13‬‬

‫‪ -۲‬غالمحسین محسنی اژه ای‪ ،‬وزیر‬ ‫وقت اطالعات درزمان انتخابات و‬ ‫دادستان کل کشور فعلی‪ :‬مقامات‬ ‫وماموراناطالعاتیتحتمسوولیت‬ ‫وی مسوول زندانی کردن‪ ،‬شکنجه‬ ‫و تالش برای اخذ اعترافات اجباری‬ ‫دروغین تحت فشار از صدها تن از‬ ‫فعاالن حقوق بشر‪ ،‬مخالفان سیاسی‪،‬‬ ‫روزنام��ه ن��گاران‪ ،‬دانش��جویان و‬ ‫سیاستمداران اصالح طلب هستند‪.‬‬ ‫‪-۳‬اسماعیل احمدی مقدم‪ ،‬فرمانده‬ ‫نیرویانتظامی‪:‬نیروهایتحتفرمان‬ ‫احمدی مقدم حمالت خش��ونت‬ ‫ب��ار علیه معترضان ک��ه به صورت‬ ‫مس��المت آمیز تجمع کرده بودند‪،‬‬ ‫حمل��ه و تخریب حریم ش��خصی‬ ‫ش��هروندان و همچنین حمله شبانه‬ ‫به خوابگاه دانشگاه تهران را هدایت‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬سعیدمرتضوی‪ ،‬دادستان وقت‬ ‫تهران درزم��ان انتخابات‪ :‬او حکم‬ ‫کلی برای دس��تگیری صدها فعال‬ ‫اجتماعی وسیاس��ی‪ ،‬روزنامه نگار‬ ‫و فع��االن دانش��جویی را ص��ادر‬ ‫ک��رد‪ .‬در برخی مواقع تاریخ حکم‬ ‫دس��تگیری افراد ک��ه امضای وی‬ ‫را ب��ر آن بوده اس��ت مربوط به دو‬ ‫روز قبل از انتخابات ‪ ۲۲‬خرداد ‪۸۸‬‬ ‫است‪ .‬او همچنین مسوول فرستادن‬ ‫تظاهرکنندگانخیابانیبهبازداشتگاه‬ ‫کهریزک است که درانجا بازداشت‬ ‫شدگان مورد شکنجه و بدرفتاری‬ ‫قرارگرفته که در نتیجه چهار کشته‬ ‫بر جای گذاشته است‪.‬‬ ‫‪ -۵‬صادق محصولی‪ ،‬وزیر کشور‬ ‫در زمان انتخاب��ات‪ :‬به عنوان وزیر‬ ‫کشور محصولی مس��وولیت همه‬ ‫نیروهای پلی��س و نیروهای تحت‬ ‫ام��ر دروزارت کش��ور ب��ه عهده‬ ‫داشته اس��ت‪ .‬نیروهای تحت امر او‬ ‫مس��وول حمله به خوابگاه دانشگاه‬ ‫تهران درروزهای پس از انتخابات‬ ‫به عهده دارند‪.‬‬ ‫‪ -۶‬قاضی ابوالقاسم صلواتی رییس‬ ‫شعبه ‪ ۱۵‬دادگاه انقالب‪ :‬درجریان‬ ‫دادگاه های نمایشی بعد از انتخابات‬ ‫صلواتی یکی از سه قاضی پرونده‬ ‫های دستگیرش��دگان دادگاه های‬ ‫برگزار ش��ده بوده است‪ .‬او بیش از‬ ‫یک صد تن از زندانیان سیاس��ی‪،‬‬ ‫فعاالن حقوق بشر و معترضان را به‬ ‫زندان های طویل المدت محکوم‬ ‫کرده است‪ .‬حداقل ‪ ۹‬حکم اعدام‬

‫نیز توس��ط وی صادر شده است به‬ ‫نحوی که عنوان ” قاضی مرگ” را‬ ‫برای وی به ارمغان آورده است‪.‬‬ ‫‪ -۷‬سیدحس��ن فیروزآبادی رییس‬ ‫ستادکل نیروهای مسلح ایران‪ :‬عالی‬ ‫ترین مقام نظامی ایران که مسوولیت‬ ‫هدایت نیروهای نظامی از جمله سپاه‬ ‫پاسداران انقالب اسالمی و نیروی‬ ‫انتظامی راکه درجریان س��رکوب‬ ‫نقش موث��ری داش��تند را به عهده‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬نیروهای تحت نظر‬ ‫او س��رکوب بی رحمانه ای را علیه‬ ‫معترضان مسالمت آمیز و دستگیری‬ ‫وبازداش��ت های فله ای را به انجام‬ ‫رساندند‪.‬‬ ‫‪-۸‬محمدعلیجعفری‪،‬فرماندهسپاه‬ ‫پاسداران انقالب اسالمی‪ :‬نیروهای‬ ‫تحت فرمان او به صورت مس��تقیم‬ ‫نق��ش مهمی در جریان خش��ونت‬ ‫های پس از انتخابات و دستگیری‬ ‫دگراندیشان ‪ ،‬سیاستمداران اصالح‬ ‫طل��ب‪ ،‬روزنامه ن��گاران و فعاالن‬ ‫اجتماعی‪-‬سیاسی به عهده داشتند‪.‬‬ ‫‪ -۹‬قاض��ی محمدمقیس��ه‪ ،‬رییس‬ ‫ش��عبه ‪ ۲۸‬دادگاه انقالب اسالمی‪:‬‬ ‫او مسوولیت رس��یدگی به پرونده‬ ‫بس��یاری از بازداش��ت ش��دگان و‬ ‫فع��االن سیاس��ی بع��د از انتخابات‬ ‫خرداد ‪ ۸۸‬را به عهده داشته است‪ .‬او‬ ‫نه تنها احکام زندان طویل المدت‬ ‫بر اس��اس اتهامات بی اساس صادر‬ ‫کرده بلکه حداقل سه حکم اعدام‬ ‫برای معترض��ان بع��د از انتخابات‬ ‫صادر کرده است‪.‬‬ ‫‪ -۱۰‬آیت آهلل جنتی دبیرش��ورای‬ ‫نگهب��ان‪ :‬بعد از انتخابات ریاس��ت‬ ‫جمه��وری ‪ ۲۲‬خرداد ‪ ۸۸‬جنتی بی‬ ‫مهابا خواستار صدوراحکام اعدام‬ ‫برای معترضان بوده و لحن وی در‬ ‫سخنرانی هایش هماهنگی کامل با‬ ‫نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای‬ ‫امنیتیداشتهاست‪.‬اوکرارامعترضان‬ ‫را “محارب” خوان��ده‪ ،‬اتهامی که‬ ‫می توان��د مجازات مرگ به همراه‬ ‫بی��اورد‪ .‬جنت��ی مداوما خواس��تار‬ ‫مجازات اعدام برای معترضان از قوه‬ ‫قضاییه شده و اجرای چنین احکامی‬ ‫را حمایت کرده است‪.‬‬ ‫‪ -۱۱‬ی��داهلل جوان��ی ریی��س اداره‬ ‫سیاس��ی س��پاه پاس��داران انقالب‬ ‫اسالمی‪ :‬او کرارا از اعمال خشونت‬ ‫و اعمال روش های سخت بازجوی‬ ‫(اعت��راف گی��ری اجب��اری) علیه‬

‫معترض��ان حمایت کرده اس��ت‪.‬‬ ‫اظه��ار نظرهای جوانی بخش��ی از‬ ‫کیفرخواس��ت علیه معترضان را به‬ ‫خود اختصاص می دهد که نش��ان‬ ‫دهنده آن اس��ت که سپاه پاسداران‬ ‫در بازجوی��ی های بعد از انتخابات‬ ‫نقش کلیدی داشته است ‪(.‬با توجه‬ ‫به اظه��ارات وی درمورد اعترافات‬ ‫زندانیانسیاسی)‬ ‫‪ -۱۲‬روح اهلل حس��ینیان نماین��ده‬ ‫مجلس‪ :‬او ب��ه صورت م��داوم از‬ ‫اعم��ال خش��ونت علی��ه مخالفان‬ ‫حمایت کرده و خواستار استفاده از‬ ‫مجازات مرگ علیه ناراضیان بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬او یک��ی از طراحان الیحه‬ ‫ای در مجل��س بود که با فوریت به‬ ‫مجلس ارایه شد که به موجب آن‬ ‫زمان تجدید نظ��ر برای افرادی که‬ ‫به محاربه محکوم شده بودند را به‬ ‫‪ ۵‬روز کاهش می داد‪ .‬اگر چه این‬ ‫طرح از دس��تورکار مجلس خارج‬ ‫شد اما اقدام وی عملی صریح برای‬ ‫تسریعاعداممعترضانمسالمتآمیز‬ ‫بعد از انتخابات به شمار می رود‪.‬‬ ‫‪-۱۳‬علی س��عیدی نماین��ده رهبر‬ ‫درسپاه پاس��داران انقالب اسالمی‪:‬‬ ‫سعیدی به صورت آشکار ازنقش‬ ‫س��پاه پاس��داران در سرکوب های‬ ‫بعد از انتخابات و همچنین استفاده‬ ‫از خش��ونت علیه شهروندان ایرانی‬ ‫دف��اع کرده ب��ه نحوی ک��ه چنین‬ ‫مواضعی او را به یک��ی از بلندپایه‬ ‫ترین مقامات حکومتی تبدیل کرده‬ ‫که از عملکرد دستگاه های امنیتی‬ ‫اطالعاتی پش��تیابی ک��رده و زمینه‬ ‫ادامه فعالیت هایشان را فراهم آورده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ -۱۴‬آی��ت اهلل محمد تقی مصباح‬ ‫یزدیعضومجلسخبرگانرهبری‪:‬‬ ‫پس از انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫وی به صراحت از اعمال خشونت‬ ‫شدید و یا حتی استفاده از مجازات‬ ‫اعدام برای مبارزه با مخالفان قانونی‬ ‫سخن گفت و در ترویج و تشویق‬ ‫مجازات اعدام برای معترضان نقش‬

‫مهمی را ایفا کرد‪.‬اگر چه آیت اهلل‬ ‫مصباح یزدی مسوولیت اداری در‬ ‫جریان برخ��ورد با معترضان بعد از‬ ‫انتخابات نداش��ته است‪ ،‬اما با توجه‬ ‫به جایگاه وی در نزد دستگاه های‬ ‫امنیتی‪ ،‬اطالعاتی و قضایی بیم آن‬ ‫می رود که چنین نظریاتی یکی از‬ ‫دالیل صدور احکام محاربه و اعدام‬ ‫مخالفانباشد‪.‬‬ ‫‪ -۱۵‬حس��ین ش��ریعتمداری‬ ‫مدیرمسوول روزنامه کیهان یکی از‬ ‫افرادی است که از نخستین روزهای‬ ‫پسازانتخاباتکاندیداهایاصالح‬ ‫طلب را به انقالب مخملی متهم کرد‬ ‫و در ترویج و تشویق خشونت علیه‬ ‫معترضان نقش کلیدی داشته است‪.‬‬ ‫تعریف وروایت ش��ریعتمداری از‬ ‫اته��ام انق�لاب مخملی ب��ه زودی‬ ‫روای��ت غال��ب وزارت اطالعات‪،‬‬ ‫سپاه پاس��داران و بسیج و نیروهای‬ ‫انتظام��ی برای س��رکوب تجعات‬ ‫مسالمت آمیز بعد از انتخابات شد‪.‬‬

‫هزینه ای که ایران داد‪...‬‬ ‫دریافت کنند اما شهروندان ترکیه‬ ‫از ح��ق ورود بدون روادید به لبنان‬ ‫برخوردارند‪.‬‬ ‫در راهپیمایی های که در لبنان برپا‬ ‫می شود‪ ،‬اگر چند پرچم ایران دیده‬ ‫ش��ود‪ ،‬در دست هوداران حزب اهلل‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما در راهپیمایی بعدازظهر‬ ‫س��ه ش��نبه‪ ،‬پرچم های زرد و سبز‬ ‫حزب اهلل و جنبش امل زیر س��ایه‬ ‫سرخ پرچم ترکیه بودند و هم پرچم‬ ‫های آبی و سرخ مخالفانشان‪ ،‬پرچم‬ ‫ترکیه هم در دست شیعه بود و هم‬ ‫در دست سنی و دروزی‪.‬‬ ‫اگر تظاهرکنندگان چندصد متری‬ ‫بیش��تر راه می پیمودند‪ ،‬به تندیس‬ ‫یادبود «ش��هدایی» می رسیدند که‬ ‫ترک ه��ا همین نود و اندی س��ال‬ ‫پیش در کنار بندرگاه بیروت به دار‬ ‫آویختند‪.‬‬

‫صدور مج��وز ب��رای راهپیمایی‌ها‬ ‫هس��تند‪ .‬اما آنها هم��واره توضیح‬ ‫داده‌اند که رد هر درخواست متکی‬ ‫بر قانون اساس��ی‪ ،‬نش��انه تازه‌ای از‬ ‫نقض قانون اساسی به وسیله دولت‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��ایت کلمه‪ ،‬پایگاه اطالع‌رسانی‬ ‫میرحسین موسوی‪ ،‬ویدئوی دیدار‬ ‫موس��وی و کروبی را همراه با متن‬ ‫درخواس��ت راهپیمایی آنان منتشر‬ ‫کرده است‪ .‬مقامات نظامی و امنیتی‬ ‫جمهوری اسالمی‪ ،‬پیشاپیش اعالم‬ ‫کرده‌ان��د که هرن��وع تظاهراتی را‬ ‫به شدت س��رکوب خواهند کرد‪.‬‬ ‫در عین حال‪ ،‬منابع خبری مختلف‬ ‫می‌گویند که تدارکات گستردهای‬ ‫ب��رای برگزاری تظاه��رات دولتی‬ ‫صورت گرفته است‪.‬‬ ‫گرچه مهدی کروبی و میرحس��ین‬ ‫موس��وی از مقام‌ه��ای جمهوری‬ ‫اسالمیدرخواستمجوزراهپیمایی‬ ‫کرده‌ان��د اما ب��ا توجه ب��ه مواضع‬ ‫تند خامن��ه‌ای‪ ،‬و دیگ��ر مقام‌های‬ ‫امنیتی و سیاس��ی علی��ه معترضان‪،‬‬ ‫انتظار نمی‌رود به این درخواس��ت‬ ‫پاسخ مثبتی داده شود‪.‬خامنه‌ای در‬ ‫بحبوبه اعتراضات گسترده به نتایج‬ ‫انتخاب��ات‪ ،‬از رویداده��ای پس از‬ ‫انتخابات به عن��وان «فتنه» یاد کرده‬ ‫و دیگر مقام‌های جمهوری اسالمی‬ ‫نیز همواره از رهبران اصالح‌طلب به‬ ‫ادامه از صفحه ‪9‬‬

‫دو نامزد معترض دور دهم‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫در نامه مشترک خود تاکید‬ ‫کردند که راهپیمایی نخستین‬ ‫سالگرد ‪ ۲۲‬خرداد‪ ،‬یک‬ ‫راهپیمایی آرام خواهد بود‪.‬‬

‫مصر گذرگاه مرزی‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪7‬‬

‫از جمل��ه در جریان جن��گ غزه‪،‬‬ ‫گ��ذرگاه رف��ح را ب��رای مقاصد‬ ‫بشردوستانه به طور موقت بازگشایی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫پی��ش از پیاده ش��دن کماندوهای‬ ‫اسرائیلی در کشتی های حامل اقالم‬ ‫بشردوس��تانه و درگی��ری با فعاالن‬ ‫طرفدار فلس��طینیان و کش��ته شدن‬ ‫ش��ماری از آن��ان در روز دوش��نبه‬ ‫این هفته‪ ،‬دولت اسرائیل گفته بود‬ ‫که اگرچه به این کش��تی ها اجازه‬ ‫ورود به س��واحل غزه را نمی دهد‬ ‫اما ارسال محموله آنها به نوار غزه از‬ ‫طریق خاک اسرائیل یا مصر بالمانع‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫بس��ته ماندن گ��ذرگاه رفح دولت‬ ‫مصر را با انتقاداتی از س��وی برخی‬ ‫حامیان حماس مواجه کرده است‪.‬‬

‫فرمانده نیروهای نظامی‬ ‫کانادا‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪5‬‬

‫خاک تمامی کش��ورهای عرب تا‬ ‫یک ق��رن پیش جوالنگاه قش��ون‬ ‫ترک بوده و تاریخ لبنان و س��وریه‬ ‫و مص��ر و جایجای س��رزمین های‬ ‫ع��رب‪ ،‬آکن��ده از نهض��ت های‬ ‫مقاومت برای پایان دادن به اش��غال‬ ‫خاک عرب به دس��ت ت��رک ها‪،‬‬ ‫حال آنکه تاریخ دوران اس�لامی‪،‬‬ ‫چیزی با عنوان اش��غالگری ایرانیان‬ ‫در خاک عربی ثبت نکرده است‪.‬‬

‫برکناری منارد درست زمانی انجام‬ ‫می شود که نیروهای ائتالف مستقر‬ ‫در افغانس��تان‪ ،‬در ت��دارک ی��ک‬ ‫عملیات وسیع علیه طالبان در منطقه‬ ‫قندهار بوده اند و وی از این عملیات‪،‬‬ ‫به عنوان یک فرصت تاریخی برای‬ ‫منهدم کردن عقبه نیروهای طالبان‬ ‫یاد کرده بود‪.‬‬ ‫سرهنگ «سایمون هترینگتون» که‬ ‫قبال نفر دوم کانادا در فندهار بوده‪،‬‬ ‫موقتا ‪ ،‬جانش��ین ژنرال منارد ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کانادا از سال ‪ 2002‬تاکنون‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ 2،800‬نظامی را در افغانستان مستقر‬ ‫کرده و تاکنون ‪ 146‬نفر از آنان جان‬ ‫باخته اند‪.‬‬


‫‪34‬‬

‫‪34 PAIVAND Vol. 16 Issue 956 Friday May 28, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 956‬جمعه ‪ 7‬خرداد ‪1389‬‬

‫بيشترين سهميه به فوتبال اصفهان رسيد‬

‫قطبي‪ :‬درهاي تيم ملي به روي هيچ كسي بسته نيست‬ ‫س��رمربي تيم مل��ي فوتب��ال ايران‬ ‫همانطور كه وعده داده بود بالفاصله‬ ‫با اتم��ام رقابت‌هاي لي��گ برتر و‬ ‫جام حذفي اس��امي بازيكنان مورد‬ ‫نظر خ��ود را براي حض��ور در تيم‬ ‫ملي فوتبال اي��ران جهت برگزاري‬ ‫اردوي تداركاتي در كشور اتريش‬ ‫اعالم كرد تا فدراسيون فوتبال براي‬ ‫حضور اين افراد در اردوي اتريش‬ ‫مقدم��ات اخذ وي��زا را فراهم كند‬ ‫تا افش��ين قطبي بتواند با استفاده از‬ ‫تمامي نفراتش اس��تارت خود براي‬ ‫كسب موفقيت در رقابت‌هاي جام‬ ‫ملت‌هاي آسيا را بزند‪.‬‬ ‫در ليست جديد سرمربي تيم ملي‪،‬‬ ‫باشگاه ذوب‌آهن اصفهان بيشترين‬ ‫س��هم در بين ملي‌پوش��ان دعوت‬ ‫ش��ده به اردوي اتري��ش را به خود‬ ‫اختص��اص داده اس��ت‪ ،‬در اي��ن‬ ‫فهرست باشگاه ذوب‌آهن با حضور‬ ‫‪ 6‬ملي‌پوش در راس قرار دارد‪ .‬بعد‬ ‫از ذوب آهن ديگ��ر تيم اصفهاني‬ ‫حاضر در مسابقات ليگ برتر از نظر‬ ‫عددي بيشترين ملي پوش را نسبت‬ ‫به س��اير تيم‌‌ه��ا در اردوي تيم ملي‬ ‫مي‌بيند؛ س��پاهان اصفهان كه پيش‬ ‫از اي��ن هم ‪ 5‬بازيكنش ب��ه اردوي‬ ‫تيم ملي دعوت مي‌شدند اين بار هم‬ ‫‪ 5‬نماين��ده در تيم ملي دارد تا بدين‬ ‫شكل يازده ملي‌پوش فوتبال ايران از‬ ‫دو تيم اصفهاني ليگ برتر راهي تيم‬ ‫مليشوند‪.‬‬ ‫پرس��پوليس و اس��تقالل هر يك با‬ ‫چهار و س��ه بازيكن در رده سوم و‬ ‫چهارم قرار دارند تا بدين شكل بار‬ ‫ديگر برتري اصفهاني‌ها احس��اس‬ ‫ش��ود‪ ،‬هرچند كه بس��ياري بر اين‬

‫عقيده هس��تند كه در ليست قطبي‬ ‫عدالت به نوع واقعي اجرا نشده چرا‬ ‫كه استقالل و پرسپوليس بازيكناني‬ ‫رادراختيارداشتندكهقابليتحضور‬ ‫در اردوي تيم ملي را داشتند اما در‬ ‫نهايت افشين قطبي تصميم گرفت‬ ‫نصف به ع�لاوه ي��ك بازيكن از‬ ‫سهميه فوتبال اصفهان را به بازيكنان‬ ‫دو تيم استقالل و پرسپوليس در تيم‬ ‫ملي اختصاص دهد‪.‬‬ ‫س��ايپا‪ ،‬تراكتورس��ازي‪ ،‬مل��وان‬ ‫بندرانزل��ي‪ ،‬صباي ق��م هر يك دو‬ ‫نماين��ده در اردوي اتريش دارند و‬ ‫تيم‌هاي فوالد خوزس��تان‪ ،‬استقالل‬ ‫اه��واز‪ ،‬مس كرم��ان و راه‌آهن هر‬ ‫كدام يك نماينده در اردوي اتريش‬ ‫دارند اما از تيم‌هاي مقاومت سپاسي‪،‬‬ ‫ابومسلم‪ ،‬پيكان و پاس همدان هيچ‬ ‫نماينده‌اي به تيم ملي دعوت نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از ميان لژيونرهاي اماراتي و اندك‬ ‫لژيونرهاي اروپايي هم ‪ 4‬بازيكن به‬ ‫اردوي تيم ملي دعوت ش��دند كه‬ ‫در اين بين نام��ي از جواد نكونام و‬ ‫مسعود شجاعي به چشم نمي‌خورد‬ ‫چرا ك��ه اردوي اتري��ش در زماني‬ ‫قرار گرفته كه تيم‌هاي باش��گاهي‬ ‫مي‌توانند بازيكنان خود را به تيم ملي‬ ‫كشورهايآنهاندهند‪،‬بههميندليل‬ ‫مسعود شجاعي و نكونام قادر نيستند‬ ‫در اي��ن اردو تيم مل��ي را همراهي‬ ‫كنند؛ افشين قطبي با علم به اين مساله‬ ‫تصميم گرفت از آنها نامي به ميان‬ ‫نياورد و به جاي اين دو لژيونر ايراني‬ ‫تيماوساسوناياسپانياازايمانمبعلي‪،‬‬ ‫محمد نصرتي‪ ،‬مهرزاد معدنچي و‬ ‫آندرانيك تيموريان براي حضور در‬

‫اردوي تيم ملي دعوت كند‪.‬‬ ‫همانند هميش��ه اين بار هم ليس��ت‬ ‫قطب��ي ب��ا انتقاده��اي كوچك و‬ ‫بزرگي روبرو ش��د‪ ،‬هرچند كه اين‬ ‫بار در ليس��ت منتخب افشين قطبي‬ ‫تنوع بازيكنان ديده مي‌ش��ود اما به‬ ‫نظر مي‌رس��د ناديده گرفتن برخي‬ ‫بازيكن��ان نظير س��ياوش اكبرپور‪،‬‬ ‫سوشا مكاني‪ ،‬شيث رضايي‪ ،‬محمد‬ ‫محم��دي‪ ،‬عل��ي س��امره‪ ،‬مهدي‬ ‫رج��ب‌زاده و امي��ن منوچه��ري از‬ ‫سوي افشين قطبي حواشي خاصي‬ ‫را ب��راي او به وجود خواهد آورد تا‬ ‫يك بار ديگر سرمربي تيم ملي طعم‬ ‫تلخ مصاحبه‌هاي انتقادي را بچشد‪.‬‬

‫با اين حال افشين قطبي ضمن دفاع‬ ‫از انتخاب‌هاي خود درباره ليس��ت‬ ‫جديد تيم ملي گفت‪« :‬همانطور كه‬ ‫هميش��ه گفته‌ام در تيم ملي به روي‬ ‫بازيكنان باكيفي��ت فوتبال ايران باز‬ ‫است و تا زمان آغاز جام ملت‌ها هر‬ ‫بازيكني كه بتواند شايستگي‌هايش‬ ‫را به اثبات برساند در ليست تيم ملي‬ ‫خواهد بود‪».‬‬ ‫وي دلي��ل زود اع�لام ش��دن اين‬ ‫فهرس��ت را در اختيار داشتن زمان‬ ‫كافي از س��وي فدراس��يون فوتبال‬ ‫براي اخذ رواديد اتريش اعالم كرده‬ ‫است و در اين خصوص توضيح داد‪:‬‬ ‫«به چند دليل ما پس از بررسي بسيار‬

‫اسامي بازيكنان تيم ملي‬ ‫به ترتيب پست‪:‬‬ ‫‪ -1‬مهدي رحمتي‪ -‬سپاهان‬ ‫‪ -2‬عليرضا حقيقي ‪ -‬پرسپوليس‬ ‫‪ -3‬شهاب گردان‪ -‬ذوب آهن‬ ‫‪ -4‬ابراهيم ميرزاپور‪ -‬سايپا‬ ‫‪ -5‬هادي عقيلي‪ -‬سپاهان‬ ‫‪ -6‬حسن اشجاري‪ -‬ذوب آهن‬ ‫‪ -7‬محسن بنگر‪ -‬سپاهان‬ ‫‪ -8‬احسان حاج صفي‪ -‬سپاهان‬ ‫‪ -9‬سيدجالل حسيني‪ -‬سپاهان‬ ‫‪ -10‬محمد حسيني‪ -‬ذوب آهن‬ ‫‪ -11‬عليرضا محمد‪ -‬پرسپوليس‬ ‫‪ -12‬محمد نصرتي‪ -‬النصر‬ ‫‪ -13‬حنيف عمران زاده‪ -‬استقالل تهران‬ ‫‪ -14‬فرشيد طالبي‪ -‬ذوب آهن‬ ‫‪ -15‬فرزاد آشوبي‪ -‬مس كرمان‬ ‫‪ -16‬قاسم حدادي فر‪ -‬ذوب آهن‬ ‫‪ -17‬خسرو حيدري‪ -‬استقالل تهران‬ ‫‪ -18‬علي كريمي‪ -‬استيل آذين‬ ‫‪ -19‬مهدي كياني‪ -‬تراكتورسازي تبريز‬ ‫‪ -20‬ايمان مبعلي ‪ -‬الشباب‬

‫‪ -21‬محمد نوري‪ -‬صباي قم‬ ‫‪ -22‬پژمان نوري‪ -‬ملوان بندرانزلي‬ ‫‪ -23‬مهرداد پوالدي‪ -‬تراكتورسازي‬ ‫تبريز‬ ‫‪ -24‬آندرانيك تيموريان‪ -‬فوالم‬ ‫‪ -25‬كريم انصاري‌فرد‪ -‬سايپا‬ ‫‪ -26‬حميدرض��ا عل��ي عس��گر‪-‬‬ ‫پرسپوليس‬ ‫‪ -27‬اميرحسين فشنگچي‪ -‬صباي قم‬ ‫‪ -28‬محمدرض��ا خلعتب��ري‪ -‬ذوب‬ ‫آهن‬ ‫‪ -29‬مهرزاد معدنچي‪ -‬االهلي‬ ‫‪ -30‬فرهاد مجيدي‪ -‬استقالل تهران‬ ‫‪ -31‬ميالد ميداودي‪ -‬استقالل اهواز‬ ‫‪ -32‬هادي نوروزي‪ -‬پرسپوليس‬ ‫‪ -33‬مهرداد اوالدي‪ -‬ملوان‬ ‫‪ -34‬غالمرض��ا رضاي��ي‪ -‬ف��والد‬ ‫خوزستان‬ ‫‪ -35‬ميالد زنيدپور‪ -‬راه آهن‬

‫و ديدن مسابقات مختلف اين تعداد‬ ‫بازيكن را دعوت كرديم‪ .‬نخس��ت‬ ‫اينكه تا زمان اعزام به اردوي اتريش‬ ‫(‪ 20‬تيرماه) حدود‪ 46‬روز باقي مانده‬ ‫و ام��كان اينكه بازيكن��ان در زمان‬ ‫بدنس��ازي در باشگاه‌هايشان دچار‬ ‫مصدوميت شوند وجود دارد‪ .‬كادر‬ ‫فني تيم ملي در اين مدت تمرين‌ها‬ ‫و بدنسازي بازيكنان دعوت شده را‬ ‫زير نظر خواهد داشت و با مربيان آنها‬ ‫در ارتباط خواهد بود‪ .‬دليل دوم آن‬ ‫است كه چون فصل نقل و انتقاالت‬ ‫آغاز ش��ده احتم��ال دارد برخي از‬ ‫بازيكنان دعوت شده به باشگاه‌هاي‬ ‫خارجي بپيوندند و از آنجا كه زمان‬ ‫اردوي اتريش ج��زو روزهاي فيفا‬

‫نيس��ت بازيكنان تازه لژيونر ش��ده‬ ‫درست مثل بازيكنان ايراني حاضر‬ ‫در اس��پانيا نمي‌توانند به اردو ملحق‬ ‫شوند‪ .‬به اين دو دليل اصلي‪ ،‬تعداد‬ ‫بيشتري بازيكن در ليست مقدماتي‬ ‫گنجانده شده اس��ت كه در نهايت‬ ‫از ميان آنها نفرات اعزامي به اردوي‬ ‫اتريش برگزيده خواهند شد‪».‬‬ ‫سرمربيتيممليهمچنينبهبازيكنان‬ ‫دعوت شده توصيه جالبي مي‌كند‪:‬‬ ‫«بازيكن��ان بايد در زم��ان تعطيلي‬ ‫مس��ابقات داخلي‪ ،‬شرايط جسمي‪،‬‬ ‫روحي و ذهني خود را حفظ كنند تا‬ ‫بتوانند شرايط حضور در تيم ملي و‬ ‫باشگاه‌هايشانراداشتهباشند‪».‬‬


‫‪35‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 956‬جمعه ‪ 7‬خرداد ‪1389‬‬

‫مورينيو‪:‬‬ ‫حاال برنابئو خان ‌ه من است‬ ‫مديربرنامه‌هايژوزهمورينيوگفتمربيپرتغاليبهزوديباماسيموموراتي‪،‬‬ ‫مالك اينتر مالقات مي‌كند‪ .‬مورينيو كه توانست با اينتر سه‌گانه‌اي درخشان‬ ‫را فتح كند‪ ،‬قصد دارد به رئال‌مادريد بپيوندد ولي مشكل قراردادش مطرح‬ ‫اس��ت كه تا ‪ 2012‬اعتبار دارد و طبق مفاد آن‪ ،‬براي فس��خ قرارداد بايد ‪16‬‬ ‫ميليون پوند بپردازد‪ .‬االديو پارامس‪ ،‬مدير برنامه‌هاي مورينيو به خبرگزاري‬ ‫«آنس��ا» گفت‪« :‬بله‪ ،‬مورينيو در ميالن با موراتي مالقات مي‌كند‪ .‬اگر اين‬ ‫جلسه در چند ساعت آينده برگزار نشود‪ ،‬فردا خواهد بود‪ ».‬خود مورينيو‬ ‫هم از دورنماي مبارزه‌اي كه در پيش دارد‪ ،‬ش��ادمان اس��ت‪ .‬او به ش��بكه‬ ‫تلويزيوني «‪ »TVI‬پرتغال گفت‪« :‬تالش براي فتح الليگا آن هم در رقابت‬ ‫با بارسلونايي كه فصل قبل ‪ 100‬امتياز گرفته‪ ،‬مبارزه بزرگي است‪ ...‬قبل از‬ ‫اينكه بتوانم با مادريد قرارداد ببندم‪ ،‬بايد چند نفري را ببينم‪ ،‬با بعضي‌هايشان‬ ‫هنوز حرف نزده‌ام‪ .‬خورخه مندز‪ ،‬نماينده‌ام را ديدم‪ ،‬كار عمال تمام است‬ ‫ولي تصميم نهايي را من مي‌گيرم نه او‪ .‬مي‌خواهم ببينم آنها چه چيزهايي‬ ‫در اختيار من مي‌گذارند تا كارم را بدون ترس ش��روع كنم‪ ...‬فينال ليگ‬ ‫قهرمانان آخرين بازي من همراه اينتر بود‪ .‬وداع با بازيكنان خيلي س��خت‬ ‫ب��ود‪ .‬موراتي هم چيزي به من نگفت‪ .‬فق��ط بغلم كرد كه از هزار تا كلمه‬ ‫بيشتر معني دارد‪ .‬حاال مي‌دانم كه براي مدتي برنابئو خانه‌ام است‪ ».‬مورينيو‬ ‫در حالي مربي رئال مادريد مي‌شود كه روزنامه «اسپورت» چاپ بارسلونا‬ ‫تصاوير ويديويي را روي سايت خود قرار داده كه به سال ‪ 1997‬برمي‌گردد‬ ‫و مورينيو در جريان جشن قهرماني بارسا در جام حذفي مي‌گويد‪« :‬امروز‪،‬‬ ‫فردا و هميشه‪ ،‬بارسلونا در قلب من است‪ ».‬مورينيو پس از آن سه سال ديگر‬ ‫را در بارسا گذراند‪.‬‬

‫ساكي‪:‬‬ ‫اميدوارم پراندلي نيايد‬ ‫آريگو س��اكي ب��ه «‪ »Firenze viola.it‬گفت اميدوار اس��ت پراندلي‬ ‫فيورنتينا را ترك نكند تا مربي تيم ملي ايتاليا شود‪« :‬همه‌تان مي‌دانيد براي‬ ‫او چه اعتباري قايل هس��تم‪ .‬نمي‌گويم او مناسب تيم ملي نيست ولي فكر‬ ‫مي‌كنم هنوز مي‌تواند سال‌هاي موفق زيادي را در عرصه باشگاهي تجربه‬ ‫كند‪ ».‬مربي سابق ايتاليا اضافه كرد‪« :‬من آدمي نيستم كه درباره چيزي كه‬ ‫خودم مستقيم درگيرش نيستم‪ ،‬نظر بدهم‪ .‬مطمئنم فيورنتينا مي‌تواند يك راه‬ ‫حل پيدا كند ولي هنوز اميدوارم پراندلي در فلورانس بماند‪ ».‬اين اظهار نظر‬ ‫ساكي‪ ،‬شايعه انتخاب او به عنوان سرپرست تيم ملي را تقويت مي‌كند‪.‬‬

‫برد پر گل آرژانتين‪،‬‬ ‫توقف پرتغال‬

‫‪35 PAIVAND Vol. 16 Issue 956 Friday May 28, 2010‬‬

‫پيشخوان روزنامه هاي جهان‬ ‫‪La Gazzetta dello sport‬‬ ‫«ميالن تخته‌گاز مي‌رود»‪« ،‬برلوسكني در آستانه فروش ‪ 25‬تا ‪ 30‬درصد سهام‬ ‫ميالن به شركت ‪ Gazprom‬است»‪« ،‬ژكو اولين هدف ميالن در بازار نقل‬ ‫و انتقاالت شده است»‪« ،‬رئال مادريد براي مورينيو‪ ،‬مايكون و كوارسما ‪35‬‬ ‫ميليون يورو مي‌پردازد»‪« ،‬آينده كاناوارو در خارج اس��ت» و «ناپولي‪ ،‬توني‬ ‫را دوس��ت دارد و رم دنبال آدريانو اس��ت» از تيترهاي صفحه اول روزنامه‬ ‫ايتاليايي«گاتزتا»هستند‪.‬‬ ‫‪Corriere dello sport‬‬ ‫«كوريره» چاپ ايتاليا سوژه اصلي خود را به مربي جديد اينتر اختصاص داده‪:‬‬ ‫«اينتر با س��رعت مي‌دود»‪« ،‬هيدينك يا ميهايلوويچ با نيم گاهي به بنيتس»‪.‬‬ ‫«مورينيو با موراتي خداحافظي كرده است» همچنين در صفحه اول كوريره‬ ‫آمده‪« :‬رم به بستن قرارداد با آدريانو نزديك مي‌شود»‪« ،‬ميالن از بين ترزگه يا‬ ‫آمائوري انتخاب مي‌كند» و «بونوچي‪ ،‬مدافعي كه يووه ترجيح مي‌دهد‪».‬‬

‫‪Argentina 5‬‬ ‫‪Canada 0‬‬ ‫آرژانتين در آخرين ديدار دوس��تانه خود قب��ل از حضور در جام جهاني‪،‬‬ ‫كانادا را ‪ -5‬صفر درهم كوبيد تا با روحيه‌اي خوب روانه آفريقاي جنوبي‬ ‫شود‪ .‬ليونل مسي هم پس از يك فصل طوالني استراحت كرد و اين بازي‬ ‫را از روي نيمك��ت دنب��ال كرد‪ .‬به اين ترتيب خط حمله س��ه نفره تيم را‬ ‫در ابتدا كارلوس توس‪ ،‬گونس��الو هيگواين و خاوير پاستوره كه هافبك‬ ‫اس��ت‪ ،‬تش��كيل دادند‪ .‬مارادونا پس از پايان ديدار گف��ت‪« :‬وقتي پيراهن‬ ‫آرژانتين را مي‌پوش��ي‪ ،‬بازي دوستانه‌اي وجود ندارد‪ .‬بازيكنا ‌ن نشان دادند‬ ‫كه تيم فوق‌العاد‌اي داريم‪ ...‬آرژانتيني‌ها بايد راحت باشند‪ ،‬ما چند بازيكن‬ ‫فوق‌العاده داريم‪ ».‬تركيب آرژانتين در اين مسابقه چنين بود‪ :‬سرخيو رومرو‪،‬‬ ‫خوناس گوتيرس‪ ،‬نيكالس بورديسو‪ ،‬نيكالس اوتامندي‪ ،‬گابريل هاينتزه‬ ‫(كلمنته رودريگس ‪ ،)59‬ماكس��يميليانو رودريگ��س (ورون ‪ ،)45‬خاوير‬ ‫ماسچرانو (ماريو بوالتي ‪ ،)59‬آنخل دي‌ماريا‪ ،‬خاوير پاستوره (آريل گارسه‬ ‫‪ ،)74‬گونسالو هيگواين (مارتين پالرمو ‪ ،)68‬كارلوس توس (سرخيو آگرو‬ ‫‪ .)70‬همچنين در ديگر ديدار مهم دوستانه‪ ،‬پرتغال برابر «جزاير كيپ ورده»‬ ‫كش��وري كه در رنكينگ فيفا صدوهفدهم اس��ت‪ ،‬به تساوي بدون گل‬ ‫رس��يد‪.‬رونالدو كه در دور مقدماتي هم چندان پر فروغ نبود‪ ،‬در اين بازي‬ ‫‪ 90‬دقيقه حضور داشت‪ .‬پرتغال قبل از شروع جام جهاني با ‪ 3‬تيم آفريقايي‬ ‫بازي مي‌كند كه كيپ ورده اولين آنها بود‪ .‬كامرون و موزامبيك تيم‌هاي‬ ‫بعديهستند‪.‬‬

‫‪Daily Star‬‬ ‫پيروزي ‪ -3‬يك انگليس برابر مكزيك در ويمبلي در كنار عكس شادي‬ ‫گلن جانسون و وين روني‪ ،‬سوژه اصلي روزنامه «استار» انگليس است كه تيتر‬ ‫زده‪« :‬بازي با جنبه‌هاي متفاوت براي فابيو» و زير آن آورده‪« :‬وداع محتاطانه‬ ‫و كم‌فروغ انگليس‪ ».‬استار همچنين به نقل از فرناندوتورس‪ ،‬مهاجم ليورپول‬ ‫نوشته كه از اين تيم جدا نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪Tutto Sport‬‬ ‫«نشست سران يووه – ميالن» و «ماروتا و گالياني در ميالن مالقات مي‌كنند‪:‬‬ ‫س��ه ايده روي ميز است» تيتر اول روزنامه «توتو اسپورت» ايتاليا است‪ .‬اين‬ ‫روزنام��ه همچنين تيتر زده‪« :‬هيدينك در اينت��ر»‪« ،‬ميهايلوويچ به فلورانس‬ ‫مي‌رود»‪« ،‬آدريانو در راه رم»‪« ،‬ناپولي‪ :‬توني نزديك اس��ت»‪« ،‬زاراته براي‬ ‫جنوا است» و «رئال‌مادريد‪ ،‬كيليني را وسوسه مي‌كند‪».‬‬ ‫‪Marca‬‬ ‫روزنامه اس��پانيايي «ماركا» در باالي صفح��ه اول خود نقل قولي از فرناندو‬ ‫تورس‪ ،‬مهاجم مصدوم تيم ملي اسپانيا را آورده‪« :‬براي بازي اول صد در صد‬ ‫آماده خواهم بود‪ ».‬تيتر اصلي ماركا هم به دو خريد بزرگ رئال اختصاص‬ ‫دارد‪« :‬ناواس (سويا) – دي ماريا (بنفيكا)؛ بال‌هاي مادريد» كه اشاره مي‌كند‬ ‫اين دو نفر هافبك‌هاي كناري رئال در فصل بعد خواهند بود‪ .‬رونالدو هم‬ ‫گفته از ورود مورينيو خيلي خوشحال است‪.‬‬


‫‪36‬‬

‫‪36 PAIVAND Vol. 16 Issue 956 Friday May 28, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 956‬جمعه ‪ 7‬خرداد ‪1389‬‬

‫ناراضي‌هاي استقالل در حال جدايي‬

‫حسين كاظمي و سياوش اكبرپور با استيل‌آذين‬ ‫قرارداد داخلي بستند‬

‫ز نیرو بود مرد (و زن) را راستی‬ ‫رضا نجفی‬

‫مهدي رجب‌زاده‪:‬‬

‫جام جهانی‬ ‫‪2010‬‬

‫فوتبالدوستان عزیز نوش��تار این هفته از‪ ‬سری مطالب‬ ‫حول و حوش بازیهای جام جهانی را با یک خبر خوب‬ ‫از تنه��ا نماینده فوتبال ایران در جام جهانی ‪ ۲۰۱۰‬آغاز‬ ‫میکنیم‪.‬‬ ‫حس��ین کامرانی فر داور ایرانی و ش��اید بهتر باشد اگر‬ ‫بگویی��م تنها ایران��ی حاضر در جام جهان��ی ‪ ،۲۰۱۰‬او‬ ‫که کمک داور بین المللی متولد ‪ ۱۳۵۱‬از ش��هر مشهد‬ ‫میباش��د‪ ، ‬به کار دبیری ورزش مدارس راهنمایی یک‬ ‫منطقه فقیر نشین مشهد مشغول است‪ ،‬هر چند تیم ملی ما‬ ‫از راهیابی به جام جهانی آفریقای جنوبی باز ماند و در‬ ‫کنار این ناکامی عدم حضور مسعود مرادی از بهترین‬ ‫داوران فوتب��ال ای��ران هم جای تاس��ف دارد‪، ‬آرزوی‬ ‫موفقیت برای این کمک داور ایرانی در بازیهای جهانی‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫لشگر کشی تیمها هنوز به طور کامل تکمیل نشده است‪،‬‬ ‫این بار کشور اسلواکی بهترین های خود را برای مقابله‬ ‫ب��ا دیگر تیم ه��ای حاضر در جام به دنی��ا معرفی کرد‪.‬‬ ‫دروازه بان آنها لوبوس از تیم نانت فرانس��ه میاید‪،‬یک‬ ‫مدافع آنها در هانوفر آلمان بازی میکند یان درکا‪،‬میرو‬ ‫سالور استیج از چلسی انگلیس میاید‪،‬والدیمیر ویس از‬ ‫منچسترب سیتی خواهد آمد‪.‬‬ ‫س��ر مربی تیم ایتالیا مارچلو لیپی ‪ ۲۹‬بازیکن را به اردو‬ ‫دعوت کرده‪.‬‬ ‫خبر بد اینکه نیروهای امنیتی عراق یک عضو القاعده‬ ‫را دس��تگیر کردن��د که او خ��ود را یک��ی از افراد تیم‬ ‫خرابکاری و تروریس��تی در جام جهانی ‪ ۲۰۱۰‬معرفی‬ ‫کرده‪ ،‬مقامات امنیتی آفریقای جنوبی به تیمهای حاضر‬ ‫در بازیها اطمینان داده اس��ت که امنیت در طول انجام‬ ‫بازیها بر قرار است‪.‬‬ ‫آلمانیها‪  ‬در چند روز گذشته از مصدومیت میشل بلک‬ ‫بسیار نگران بودند‪. ‬کاپیتان تیم آلمان در هفته گذشته با‬ ‫مصدومیت شدید مواجه شد که امید حضور او در جام‬ ‫و کم��ک به تیم ملی آلمان را کمرنگ کرد‪، ‬البته دلتر‬ ‫هانس ویلهلم مولر پزشک تیم آلمان اظهار داشت در‬ ‫هشت هفته شاید بشود به بهبودی او‪  ‬امیدوار بود‪.‬‬ ‫بر میگردیم به پی گیری حضور تیمهای حاضر در جام‬ ‫جهانی ‪ ۲۰۱۰‬و افتخارات آنها در‪ ‬جام ها‪ ‬ی‪  ‬گذشته‪.‬‬ ‫در هفته گذش��ته تا مرور بر تیم پر افتخار آسیایی یعنی‬ ‫کره جنوبی پس��نده کردیم و اکنون ب��ه دنباله مطالب‬ ‫میپردازیم‪.‬‬ ‫پاراگوای‪ :‬هش��ت بار در جام جهانی شرکت داشته‪،‬در‬ ‫اولین دوره جام ‪ ۱۹۳۰‬به یک هشتم نهایی رسید‪ ،‬دیگر‬ ‫س��الهای حض��ورش ‪ ۲۰ ،۱۹۸۶،۱۹۹۸،۲۰۰۲ ‬ب��ازی‬ ‫داشته‪ ۶،‬برد‪ ۲۷، ‬گل زده‪.‬‬ ‫آفریقای جنوبی‪ :‬میزبان امس��ال ‪ ۳‬ب��ار در جام جهانی‬ ‫حضور پیدا کرده‪،‬اولین بار در س��ال ‪ ۶ ۱۹۹۸‬بار بازی‬ ‫کرده‪ ۱ ،‬برد داشته و ‪ ۸‬گل به ثمر رسانده‪.‬‬ ‫برزیل همیشه قهرمان‪ :‬برزیل آمده تا شاید اولین تیمی‬ ‫باشد که در قاره آفریقا قهرمان جهان میشود‪ ،‬برزیل ‪۱۹‬‬ ‫بار در جام جهانی حاضر بوده‪ ،‬اولین بار در سال ‪۱۹۳۰‬‬ ‫ب��ود‪ ،‬قهرمان جهان در س��الهای ‪، ۱۹۷۰، ۱۹۶۲، ۱۹۵۸‬‬

‫ايسنا‪‌-‬حس��ين كاظمي و س��ياوش‬ ‫اكبرپور دو بازيكن ناراضي استقالل‬ ‫تهران با باشگاه استيل‌آذين قرارداد‬ ‫داخلي امضا كردن��د‪ .‬پس از آنكه‬ ‫در صبح روز س��ه ش��نبه‪ ،‬غالمي‪،‬‬ ‫عش��وري زاد و برجلو قراردادهاي‬ ‫خود را به مدت دو س��ال با باشگاه‬ ‫استيل آذين در هيات فوتبال استان‬ ‫تهران تمديد كردند‪ ،‬از اين باشگاه‬ ‫خبر رس��يد كه دو اس��تقاللي نيز با‬

‫اسيل‌آذيني‌ها قرارداد داخلي امضا‬ ‫كر ‌ده‌اند‪ .‬بنا بر اعالم سايت باشگاه‬ ‫اس��تيل‌آذين‪ ،‬حس��ين كاظم��ي و‬ ‫س��ياوش اكبرپور دو بازيكن فصل‬ ‫گذشته باشگاه استقالل با اين باشگاه‬ ‫قرارداد داخلي امضا كر ‌ده‌اند و قرار‬ ‫اس��ت قرارداد اي��ن دو بازيكن به‬ ‫زودي در هيات فوتبال استان تهران‬ ‫ثبت شود‪ .‬همچنين‪ ،‬سوشا مكاني‬ ‫و مي�لاد زنيدپور نيز تا پايان مهلت‬

‫تعيين شده از س��وي هيات فوتبال‬ ‫در روز س��ه شنبه قرارداد خود را به‬ ‫ثبت خواهند رساند‪ .‬همچنين مهدي‬ ‫مهدوي‌كي��ا هم ديروز ب��ا امضاي‬ ‫قرارداد جديدي‪ 3 ،‬س��ال ديگر در‬ ‫اس��تيل‌آذين ماندگار شد؛ فريدون‬ ‫زندي هم ديروز ب��ه هيات فوتبال‬ ‫تهران رفت و قراردادش را دو سال‬ ‫ديگر تمديد كرد‪.‬‬

‫شايد قطبي از قيافه من خوشش نمي‌آيد‬ ‫ايران ورزش��ي‪ -‬نمايش دلپذير در‬ ‫لي��گ قهرمانان آس��يا و بازي‌هاي‬ ‫پاياني ليگ برتر از مهدي رجب‌زاده‬ ‫بازيكني در حد و اندازه‌هاي دعوت‬ ‫دوب��اره به تي��م ملي س��اخته بود‪.‬‬ ‫گمانه‌زني اكثر كارشناسان حضور‬ ‫رجب‌زاده در ليس��ت تيم ملي بود‬ ‫اما اين اتف��اق نيفتاد تا مهاجم مس‬ ‫با ناراحت��ي از داليل عدم انتخابش‬ ‫‪ ۹۲ ، ۲۰۰۲، ۱۹۹۴‬بازی داشته‪ ۶۴، ‬گل برد داشته‪۲۰۱ ،‬‬ ‫گل به ثمر رسانده‪.‬‬ ‫انگلیس‪ :‬این روبه پیر در سیاس��ت هنوز در آرزوی ‪۴۴‬‬ ‫ساله قهرمان جام جهانی مانده‪، ‬انگلیس با دارا بودن لیگ‬ ‫بسیار قوی هنوز پس از ‪ ۴۴‬سال نتوانسته قهرمان جهان‬ ‫ش��ود‪ ۱۳ ،‬بار در جامها حاضر بوده‪ ،‬اولین بار در س��ال‬ ‫‪ ،۱۹۵۰‬قهرمان جهان در سال ‪ ۵۵ ، ۱۹۶۶‬بازی داشته‪۲۵ ،‬‬ ‫بار برنده بازیها بوده‪ ۷۴،‬گل هم به ثمر رسانده‪.‬‬ ‫هندوراس‪ ۲:‬بار حاضر در جام جهانی‪ ،‬اولین بار در سال‬ ‫‪ ۳ ، ۱۹۸۲‬بازی کرده‪،‬بدون برد‪ ۲ ،‬گل زده دارد‪.‬‬ ‫مکزیک‪ ۱۴ :‬بار حضور در جام‪،‬اولین بار ‪،۱۹۳۰‬حاضر‬ ‫در ی��ک چه��ارم نهای��ی در س��ال ‪۱۹۷۰‬و ‪۴۵، ۱۹۸۶‬‬ ‫بازی‪ ۱۱،‬برد و ‪ ۴۸‬گل زده دارد‪.‬‬ ‫پرتقال ‪ ۵:‬بار حاضر در جامهای جهانی‪ ،‬اولین بار ‪،۱۹۶۶‬‬ ‫حضور در نیمه نهایی و کسب مقام سوم در سال ‪۱۹۶۶‬‬ ‫و کس��ب مقام چهارم در سال ‪ ۲۰۰۶،۱۹‬بازی‪ ۱۱ ،‬برد‪،‬‬ ‫‪ ۳۲‬گل زده‪.‬‬ ‫اس��پانیا‪ ۱۳ :‬بار ش��رکت در جامهای جهانی‪ ،‬اولین بار‬ ‫‪ ،۱۹۳۴‬حاضر در نیمه نهایی‪ ،‬کسب مقام چهارم در سال‬ ‫‪ ۴۹ ، ۱۹۵۰‬بازی‪ ۲۲،‬برد‪ ۸۰، ‬گل‪ ‬زده‪.‬‬ ‫خبرها و حاشیه های جام جهانی تمامی ندارد و هر روز‬ ‫شاهد درج مطلبی در مورد جام هستیم‪.‬‬ ‫یکی از خبر های مقررات در بازی فوتبال عنوان خبری‬ ‫از فیفا بود که درج ش��د‪ .‬فیفا اعالم کرد بازیکنانی که‬ ‫هنگام زدن ضربه پنالتی کمی مکث کرده و بعد ضربه‬ ‫را میزنند دیگر اجازه این کار را ندارند و اگر این عمل‬ ‫انجام ش��ود‪، ‬گل مردود و بازیکن کارت زرد دریافت‬ ‫خواهد کرد‪، ‬آقای جرم ولکه دبیر کل فیفا این مطلب‬ ‫را عنوان کرد که از فصل آینده اجرا خواهد ش��د‪ ،‬و با‬ ‫در نظر گرفتن این مطلب حضور پر رنگ داور چهارم‬ ‫مشخص میشود‪ ،‬در رقابتهای لیگ اروپا در فصل جاری‬ ‫با حضور دو داور در پشت دروازه ها تجربه خواهد شد‪، ‬‬ ‫ب��ا این تغییر برخی اش��تباهات داوری از قبیل خطاهای‬ ‫پنالتی کم تر خواهد شد‪.‬‬ ‫خبر خوب در مورد کشور من ایران است که فیفا اعالم‬ ‫کرد‪( ‬در پخش مراسم معرفی بزرگان فوتبال جهان‪ ) ‬به‬ ‫معرف��ی علی دایی پرداخت‪،‬و روز ‪ ۶‬می بنام علی دایی‬ ‫نامگذاری شد‪.‬‬ ‫دیوید بکام با مصدومیت ش��دیدی ک��ه دارد از جانب‬ ‫کاپلو س��ر مربی ایتالیایی انگلیس‪  ،‬افتخاری به اردوی‬ ‫انگلیس‪ ‬دعوت ش��د ت��ا روحیه بخ��ش بازیکنان تیم‬ ‫انگلیس‪ ‬باشد‪ ،‬و باالخره سر مربی تیم همیشه محبوب‬

‫صحب��ت كن��د‪« :‬به نظر ش��ما چه‬ ‫كاري مي‌توان��م انجام دهم؟ قطبي‬ ‫به م��ن گفت خوب ادامه بده حتما‬ ‫دعوتت مي‌كنم اما نمي‌دانم چرا باز‬ ‫هم جايي در ليست مدعوين ندارم‪.‬‬ ‫ش��رايط فعلي‌ام واقعا خوب است‪،‬‬ ‫در پيروزي ‪ 2-5‬مس مقابل ابومسلم‬ ‫هم خيلي تاثيرگذار بودم اما ش��ايد‬ ‫قطبي از قيافه‌ام خوش��ش نمي‌آيد‬ ‫كه به تيم ملي دعوتم نمي‌كند‪ ».‬به‬

‫دنیایی فوتبال برزیل هم اس��امی بازیکنانش را در جام‬ ‫جهانی ‪ ۲۰۱۰‬اعالم کرد‪، ‬دونگا مربی برزیل گفت ‪۲۳‬‬ ‫بازیکن به اردو دعوت شدند‪ .‬نام چندتن از محبوبهای‬ ‫فوتبال در این لیس��ت نیس��ت‪، ‬رونالدو‪ ،‬رونالدینهو و‬ ‫آدریانو‪ ،‬دروازه بان‪ ، ‬خولیو س��زار از تیم اینترن هست‬ ‫که همین هفت��ه قبل قهرمان لیگ اروپا شدند‪،‬لوس��یو‬ ‫از اینتر‪، ‬تیاگ��و می�لان‪،‬کاکا ری��ال مادرید‪،‬روبینی��و‬ ‫س��انتوس‪،‬فابیانو س��ویا‪،‬نیلمار ویا ریال‪ ،‬س��احل عاج‬ ‫هم قهرمانان خ��ود را معرفی ک��رد‪، ‬از معروف ترینها‬ ‫باید از دیدیه دروگبا از چلس��ی نام برد‪، ‬س��لمان کالو‬

‫عقيده بس��ياري از كارشناسان حق‬ ‫رج��ب‌زاده حضور در ليس��ت تيم‬ ‫ملي ب��ود‪ .‬مهاجم م��س هم نظري‬ ‫به مانند كارشناس��ان دارد‪« :‬به نظر‬ ‫خودم نه اما به نظر خيلي‌ها حق من‬ ‫بوده كه به تيم ملي دعوت ش��وم‪.‬‬ ‫به نظرم س��رمربي تي��م ملي نهايت‬ ‫كم‌لطفي را به من كرد كه اسم مرا‬ ‫بين ملي‌پوشان قرار نداد‪».‬‬

‫چلسی‪،‬بکری از مرسی فرانسه‪ ،‬و اما پر سر و صدا ترین‬ ‫مربی این جام جهانی دیگو مارادونا ست که همین چند‬ ‫روز پیش با اتوموبیلش‪ ‬پای یک خبر نگار را شکست‪.‬‬ ‫‪ ‬عزیزان عالقه مند به فوتبال دو هفته دیگر ش��اهد هنر‬ ‫نمایی تیمه��ا در جام جهان��ی ‪ ۲۰۱۰‬خواهیم بود‪ .‬پس‬ ‫حاض��ر و آماده باش��ید برای دیدار این جش��ن بزرگ‬ ‫ورزشی‪.‬‬ ‫شما عزیزان را تا هفته آینده به خدای ورزش میسپارم‪. ‬‬ ‫پیروز باشید‪ ،‬رضا‪ ‬نجفی‪ ‬‬


‫‪37‬‬

‫‪37 PAIVAND Vol. 16 Issue 956 Friday May 28, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 956‬جمعه ‪ 7‬خرداد ‪1389‬‬

‫اي��ران ورزش��ي‌‪ -‬آنق��در گفت و‬ ‫تكرار كرد كه باالخره از آن سوي‬ ‫خط هم صدايي بلند ش��د‪ .‬ش��بي‬ ‫كه عل��ي دايي مي‌توانس��ت فقط‬ ‫ب��ه قهرماني فكر كند و س��واالتي‬ ‫با طعم ش��يرين پي��روزي را جواب‬ ‫بدهد‪ ،‬خواس��ته يا ناخواسته دوباره‬ ‫در مسيري قرار گرفت كه صدايش‬ ‫بلند شد و باز هم بخشي از مسائلي‬ ‫را مطرح كرد كه مربوط مي‌ش��ود‬ ‫به اتفاق‌هاي هش��تم فروردين ماه؛‬ ‫او دوباره از پاي س��كوي قهرماني‬ ‫در آزادي برگش��ت و رف��ت ب��ه‬ ‫سمت نيمكتي كه روزي مجبور به‬ ‫تركش شد‪ ،‬چون نمي‌خواستنش‪.‬‬ ‫دايي ك��ه بعد از ترك نيمكت تيم‬ ‫ملي ‪ 9‬ماهي س��كوت كرده بود از‬ ‫روزي كه به پرس��پوليس برگشته‪،‬‬ ‫فرصت پي��دا ك��رده و هرازگاهي‬ ‫با فواص��ل كم فدراس��يون فوتبال‬ ‫را مي‌كوبد همان فدراس��يوني كه‬ ‫روزي حكم به حضور او در در تيم‬ ‫ملي را داد‪ .‬علي دايي در اين مدت‬

‫دايي به خاطر پول از تيم ملي قهر كرد‬

‫انتقاده��اي مختلفي به مس��ووالن‬ ‫فدراس��يون وارد كرد اما از س��وي‬ ‫مدي��ران عالي فدراس��يون جواب‬ ‫محكمي نشنيد تا اينكه بعد از جشن‬ ‫قهرماني اتفاق‌ه��اي ديگري افتاد‪.‬‬ ‫علي دايي كه گفت حاضر نيس��ت‬ ‫به خاطر هيچ مدالي شخصيت‌‌اش را‬ ‫پيش مهدي تاج خرد كند‪ ،‬ديروز‬ ‫پاسخي از فدراسيون شنيد كه جاي‬ ‫تامل دارد‪ .‬فدراسيون فوتبال كه در‬ ‫اين مدت به شكل‌هاي مختلف از‬ ‫سوي سرمربي سابق تيم ملي مورد‬ ‫اتهام قرار گرفته‪ ،‬ديروز اطالعيه‌اي‬ ‫صادر كرد و در ‪ 4‬مورد‪ ،‬مسائلي كه‬ ‫در چند ماه پيش از بازي با عربستان‬ ‫اتفاق افتاده را به صورت گذرا مرور‬ ‫كرد‪.‬‬ ‫فدراس��يون فوتبال ابتدا داليل كنار‬ ‫گذاش��تن دايي را توضيح مي‌دهد‪:‬‬ ‫«آقاي علي دايي از تاريخ ‪ 12‬اسفند‬ ‫‪ 86‬به عنوان سرمربي تيم ملي فوتبال‬ ‫مشغول به خدمت شد و در تاريخ ‪8‬‬ ‫فروردين ‪ 88‬به دليل باخت خانگي‬

‫‪-2‬يك تيم ملي فوتبال جمهوري‬ ‫اس�لامي ايران درمقاب��ل تيم ملي‬ ‫فوتبال عربستان در استاديوم آزادي‬ ‫و در مقاب��ل دي��دگان نزدي��ك به‬ ‫يكصد هزار نفر از هواداران حاضر‬ ‫در تاالر ملي فوتبال ايران (استاديوم‬ ‫آزادي) و ميليون‌ها بيننده در سراسر‬ ‫جهان از تيم ملي كن��ار رفت‪ .‬وي‬ ‫در ط��ول مدت هم��كاري دايما از‬ ‫حمايت‌هاي همه جانبه فدراسيون‬ ‫فوتبال به عنوان سرمربي برخوردار‬ ‫بود ‌ه است‪».‬‬ ‫توضي��ح عل��ي داي��ي در ارتباط با‬ ‫اس��تعفايش بعداز برگشت از سفر‬ ‫مكه مكرمه‪ ،‬فدراسيون را وا داشته‬ ‫تا در اين رابط��ه نيز موضوعاتي را‬ ‫شفاف كند‪« :‬آقاي علي دايي شب‬ ‫قبل از اعزام به تورنمنت عمان كه‬ ‫از س��فر مكه مكرمه و مدينه منوره‬ ‫به تهران برگشته بود‪ ،‬به علت عدم‬ ‫پرداخت بخشي از طلب خود بابت‬ ‫قرارداد ح��ق مربيگ��ري تيم ملي‬ ‫فوتبال در مرحل��ه اول‪ ،‬به صورت‬

‫قه��ر اردوي تي��م مل��ي را ت��رك‬ ‫ك��رده و به خانه رفته كه طي جمع‬ ‫بندي به عمل آمده در فدراس��يون‪،‬‬ ‫مقرر ش��د مهدي تاج‪ ،‬نايب رييس‬ ‫فدراسيون به منزل ايشان رفته و پس‬ ‫از برگزاري جلس��ه مفصل و ذكر‬ ‫اين نكته كه عدم همراهي دايي در‬ ‫آس��تانه اعزام به تورنمنت عمان به‬ ‫دليل درياف��ت وجه مورد مطالبه به‬ ‫مصلحت جامعه فوتبال و تيم ملي‬ ‫فوتبال نيست‪ ،‬خواهان همراهي وي‬ ‫با تيم ملي شد كه وي پذيرفت و بعد‬ ‫از آن جلس��ه وجه قرار داد دايي به‬ ‫تدريج و كامال پرداخت شد‪».‬‬ ‫ذكر اي��ن دو نكته كفايت مي‌كند‬ ‫چون هيات رييسه فدراسيون فوتبال‬ ‫بارها و بارها از سوي دايي متهم شده‬ ‫به اينكه سرمربي تيم ملي را حمايت‬ ‫نكرده ب��ه همين دليل فدراس��يون‬ ‫فوتبال در اي��ن باره نيز توضيحاتي‬ ‫مي‌دهد‪« :‬در خصوص ادعاي عدم‬ ‫حمايت از س��رمربي وقت تيم ملي‬ ‫توس��ط مهدي تاج و هيات رييسه‬

‫فدراسيون به استحضار عموم جامعه‬ ‫فوتب��ال و ه��واداران فهي��م فوتبال‬ ‫مي‌رس��اند كه فدراس��يون و هيات‬ ‫رييسه از تمامي برنامه‌هاي اعالمي‬ ‫سرمربي تيم ملي به طور همه جانبه‬ ‫و در حد بضاع��ت حمايت كرده‬ ‫ولي پس از باخ��ت خانگي مقابل‬ ‫تيم ملي عربس��تان ‪ -‬كه حتي اگر‬ ‫درآن مس��ابقه نتيجه مساوي هم به‬ ‫دست آمده بود‪ ،‬تيم ملي فوتبال با‬ ‫اندوخته‌ه��اي بعدي به جام جهاني‬ ‫صعود مي‌كرد‪ -‬فدراسيون فوتبال‬ ‫(و به تعبير دايي س��ازمان متبوع) با‬ ‫تصمي��م جمعي از اعض��اي هيات‬ ‫رييسه نس��بت به تغيير سرمربي تيم‬ ‫ملي بزرگساالن اقدام كرده است‪.‬‬ ‫بنابراين الزم به ذكر است كه تمامي‬ ‫تيم‌هاي ملي ايران در بخش فوتسال‪،‬‬ ‫پايه‪ ،‬فوتبال س��احلي و بانوان موفق‬ ‫بوده‌اند به جز تيم ملي بزرگساالن‪».‬‬ ‫در بخش پاياني اطالعيه‪ ،‬فدراسيون‬ ‫فوتب��ال به موضوع ش��كايت علي‬ ‫دايي از تيم ملي هم اشار ‌ه مي‌كند و‬

‫در اين باره توضيح مي‌دهد‪« :‬درباره‬ ‫شكايت دايي در خصوص مطالبه‬ ‫وجه مورد نظر بابت استمرار قرارداد‬ ‫با فدراسيون به اطالع مي‌رساند كه‬ ‫اين ش��كايت در كميت��ه انضباطي‬ ‫فدراس��يون در ح��ال بررس��ي و‬ ‫رسيدگي است و تاخير در رسيدگي‬ ‫به دليل اتمام مسابقات ليگ حرفه‌اي‬ ‫بوده ولي آنچه كه مسلم است علي‬ ‫داي��ي‪ ،‬فدراس��يون و عم��وم مردم‬ ‫مي‌دانند وي قبل از بازي با عربستان‬ ‫وجه كار خ��ود را تمام��ا دريافت‬ ‫كرده است‪ .‬با اين حال درخصوص‬ ‫استمرار قرارداد درمرحله دوم و در‬ ‫چارچوب مقررات هم چنانچه راي‬ ‫به پرداخت وجه به دايي باشد‪ ،‬او و‬ ‫مردم شريف‪ ،‬خوب مي‌دانند آقاي‬ ‫دايي وجهي را از بيت المال مطالبه‬ ‫مي‌كند كه در قبال آن عملكردي‬ ‫نداش��ته و اصرار بر اين موضوع به‬ ‫مصلح��ت وي و جامع��ه قهرمانان‬ ‫نيست‪».‬‬


‫‪38‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 956‬جمعه ‪ 7‬خرداد ‪1389‬‬

‫كباب كوبيده مرغ در ماهيتابه‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫گوشت مرغ چرخ كرده ‪:‬نيم كيلو‬ ‫پياز متوسط ‪:‬يك عدد‬ ‫سير ‪:‬دو حبه‬ ‫كره ‪ ۱۵:‬گرم‬ ‫ادويه كاري ‪:‬يك قاشق چايخوري‬ ‫پودر تخم گشنيز ‪:‬نصف قاشق چايخوري‬ ‫پودر زنجبيل ‪:‬يك چهارم قاشق چايخوري‬ ‫زعفران و نمك وفلفل ‪:‬به ميزان الزم‬ ‫طرز تهيه‪:‬‬ ‫ابتدا پياز را رنده مي كنيم و آب آن را مي گيريم و با سير رنده شده‬ ‫و همه ادويه ها به گوش��ت مرغ چرخ‌كرده اضافه مي كنيم وآن را‬ ‫خوب ورز مي دهيم ‪.‬‬ ‫در يك ماهيتابه نچس��ب ابتدا ك��ره را روي ح��رارت ماليم ذوب‬ ‫مي‌كنيم و س��پس مخلوط گوش��ت چرخ‌كرده را در ماهيتابه كامال‬ ‫صاف مي كنيم (بهتر است ضخامت حدود نيم سانتيمتر باشد )‪.‬‬ ‫صبر مي كنيم كه كباب روي حرارت ماليم روغن بيندازد و كامال‬ ‫خودش را بگيرد و بعد آن را به صورت طولی برش مي زنيم ‪.‬‬ ‫بعد به آرامي كباب ها را برمي گردانيم و صبر مي كنيم تا طرف ديگر‬ ‫كباب هم كمي برشته شود‪ .‬مي توانيم چند عدد گوجه فرنگي را هم‬ ‫نصف كنيم ودر كنار ماهيتابه تفت بدهيم ‪.‬‬

‫رژيم غذايي‬ ‫كم خونی و فقرآهن‬ ‫ي و رواني در بخش‬ ‫کم‌خون��ي وضعيتي اس��ت كه در ظرفيت جسم ‌‬ ‫آن تعداد يا اندازه گلبول‌هاي قرمز بزرگي از جامعه مي‌شود‪.‬‬ ‫و يا مق��دار هموگلوبين موجود در‬ ‫خون كاهش يافته و تبادل اكسيژن ميزان نياز به آهن‬ ‫و دي‌اكس��يدكربن بي��ن خ��ون و‬ ‫س��لول‌هادچار اختالل مي‌شود‪ .‬از ميزان نياز به آهن براس��اس س��ن‪،‬‬ ‫علل ايجادكننده كم‌خوني مي‌توان جن��س و وضعي��ت فيزيولوژيكي‬ ‫كمبودهاي تغذي��ه‌اي‪ ،‬خونريزي‪ ،‬افراد متفاوت است‪ .‬مثال زنان باردار‬ ‫ناهنجاري‌هايژنتيكي‪،‬بيماري‌هاي به علت افزايش حجم خون‪ ،‬رشد‬ ‫مزمن و يا مس��موميت‌هاي دارويي جني��ن و جفت و س��اير بافت‌ها به‬ ‫را ن��ام برد‪ .‬منظور از كم‌خوني‌هاي آهن بيش��تري نياز دارند‪ .‬به همين‬ ‫تغذيه اي كم‌خوني‌هايي است كه دلي��ل بيش از س��ايرين در معرض‬ ‫در اث��ر دريافت ناكافي مواد مغذي خط��ر كم‌خوني ق��رار دارن��د‪ .‬در‬ ‫ش��يرخواران در صورت س�لامت‬ ‫ايجادمي‌شوند‪.‬‬ ‫از مهم‌تري��ن مواد مغ��ذي جهت مادران‪ ،‬ميزان آهن موجود در شير‬ ‫خون‌سازي كه كمبود آن‌ها موجب مادر براي ‪6‬ـ‪ 4‬ماه اول زندگي كافي‬ ‫بروز كم‌خوني مي‌شود مي‌توان به است‪ .‬ولي در مورد نوزاداني كه با‬ ‫آهن‌‪ ،‬ويتامين ب ‪ 12‬و اسيدفوليك وزن ك��م متولد مي‌ش��وند‪ ،‬ذخاير‬ ‫اش��اره كرد‪ .‬از بين آن‌ها كم‌خوني آهن كم ب��وده و بايد از ‪ 3‬ماهگي‬ ‫ناشي از فقر آهن يكي از شايع‌ترين آه��ن اضاف��ي ب��ه ص��ورت قطره‬ ‫خوراكي خورانده ش��ود‪ .‬همچنين‬ ‫كم‌خوني‌هاي تغذيه‌اي است‪.‬‬ ‫بس��تن پيش از موقع بند ناف نيز به‬ ‫اين دليل كه نوزاد را از يك س��وم‬ ‫كم‌خوني ناشي از فقر آهن‬ ‫كل خونش محروم مي‌كند‪ ،‬خطر‬ ‫فق��ر آه��ن يك��ي از ش��ايع‌ترين فقر آهن را افزايش مي‌دهد‪.‬‬ ‫اختالالت تغذيه‌اي در كشورهاي‬ ‫در حال توس��عه و مهم‌ترين علت داليل فقر آهن‬ ‫كم‌خون��ي تغذيها در ك��ودكان و‬ ‫زنان در س��نين باروري است كه با داليل گوناگوني براي كمبود آهن‬ ‫ايجاد گلبول‌هاي قرمز كوچك و وجود دارد كه از آن جمله مي‌توان‬ ‫كاهش ميزان هموگلوبين مشخص به علل زير اشاره كرد‬ ‫مي‌شود كه اين بيماري سبب اتالف ‪ 1‬ـ درياف��ت ناكاف��ي آهن به دليل‬ ‫مناب��ع و مراقبت‌ه��اي بهداش��تي‪ ،‬رژيم غذايي مورد اس��تفاده كه در‬ ‫كاه��ش بهره‌وري در اث��ر افزايش آن آهن كمي‌وج��ود دارد‪ ،‬مانند‬ ‫ميزان مرگ و مير ابتال به بيماري در بعضي از رژيم‌هاي گياه خواري‪.‬‬ ‫مادران و كودكان و باالخره كاهش ‪ 2‬ـ جذب ناكافي آهن در اثر اسهال‪،‬‬

‫تا می‌توانید کشمش بخورید!‬ ‫کشمش‪ ،‬ميوه خشک مغذي است و مانند ديگر‬ ‫خش��کبارها در تمام سال يافت مي شود‪ .‬يک‬ ‫غ��ذاي پر انرژي‪ ،‬کم چرب و کم س��ديم مي‬ ‫باش��د‪ .‬بنابراين براي افرادي که رژيم هاي کم‬ ‫س��ديم را بايد رعايت کنند‪ ،‬خوردن کشمش‬ ‫بسيار مفيد مي باشد‪.‬‬ ‫* کشمش داراي خاصيت آنتي اکسيداني مي‬ ‫باشد و از تخريب سلولي جلوگيري مي کند‪.‬‬ ‫* کش��مش ب��راي س�لامت اس��تخوان ها و‬ ‫جلوگيري از پوکي استخوان نقش مهمي را بر‬ ‫عهده دارد‪ ،‬به همين دليل مصرف آن براي زنان‬ ‫قبل از يائسگي بسيار مفيد است‪.‬‬ ‫* منبع خوب ويتامين ‪ D‬و هورمون اس��تروژن‬ ‫مي باشد‪.‬‬ ‫*کش��مش باوجودي که شيرين و چسبناک‬ ‫مي باش��د‪ ،‬بر دندان اثر مخربي ندارد و باعث‬ ‫خرابي دندان نمي ش��ود‪ ،‬حتي مي توان گفت‬ ‫اين ميوه خشک از فساد دندان جلوگيري مي‬ ‫کند‪ .‬کشمش براي سالمت دندان و لثه بسيار‬ ‫مفيد مي باشد‪.‬‬ ‫* کش��مش منبع خوب ويتامي��ن ها و عناصر‬ ‫مغذي بدن مي باش��د‪ .‬عناصر و ويتامين هايي‬ ‫همچون آهن‪ ،‬پتاسيم‪ ،‬کلسيم و ويتامين ‪ B‬در‬ ‫کشمش موجود است‪.‬‬ ‫* کشمش محتوي مقدار زيادي آهن مي باشد‪.‬‬

‫‪ 600‬گرم کشمش‪ 90 ،‬درصد آهن مورد نياز‬ ‫روزانه بدن را تأمين مي کند‪ 100 .‬گرم کشمش‬ ‫در حدود ‪1/88‬ميلي گرم آهن دارد‪ ،‬در حاليکه‬ ‫‪ 100‬گرم گوشت گاو بين ‪ 2-4‬ميلي گرم آهن‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫* کشمش‪ ،‬منبع خوب فيبر‪ ،‬آنتي اکسيدان و‬ ‫همچنين منبع خوب انرژي مي باشد‪.‬‬ ‫* فيبر باع��ث جلوگيري از س��رطان کولون‪،‬‬ ‫کمک در جلوگيري از رشد غير معمول سلول‬ ‫ها‪ ،‬بيماري ها و همچنين کنترل قند خون را مي‬ ‫شود‪.‬‬ ‫* کش��مش را به گوشت اضافه کنيد تا مقدار‬ ‫چربي غذا را کم کن��د و مقدار فيبر و آهن را‬ ‫افزايش و مقدار سديم را کاهش دهد‪.‬‬ ‫* آنتي اکسيدان از پيري و بيماري هاي حاصله‬ ‫از آن مي کاهد‪.‬‬ ‫* کشمش از سرطان جلوگيري مي کند‪.‬‬ ‫* کشمش ميزان کلسترول بد را در خون کم‬ ‫مي‌کند و باعث کاهش بيماري قلبي مي‌گردد‪.‬‬ ‫* اگ��ر ب��ه م��دت ‪ 4‬هفته هر روز کش��مش‬ ‫مصرف کنيد‪ ،‬آنتي اکسيدان در خون افزايش‬ ‫و کلسترول بد کاهش مي يابد‪.‬‬ ‫* کشمش موجب کاهش استرس مي گردد‪.‬‬ ‫* اين ميوه خش��ک باع��ث عملکرد صحيح‬ ‫رگ‌هاي بدن مي شود‪.‬‬

‫* کش��مش براي درم��ان بي نظم��ي معده و‬ ‫يبوس��ت مصرف مي شود‪ .‬براي جلوگيري از‬ ‫اين ناخوشي ها مي توانيد‪ 5-6 ،‬عدد کشمش‬ ‫را خيس کنيد و بعد از چند س��اعت‪ ،‬آب آن‬ ‫را بنوشيد‪.‬‬ ‫* تحقيقات نش��ان داده است که ورزشکاراني‬ ‫ک��ه قبل و در حين ورزش‪ ،‬حدود يک فنجان‬ ‫کش��مش مصرف مي کنند‪ ،‬بهتر از بقيه سلول‬ ‫هاي بدن را از آسيب حفظ مي کنند‪.‬‬ ‫* کشمش به علت داشتن قند فروکتوز‪ ،‬داراي‬ ‫خاصيت مصرف س��ريع انرژي و کاهش وزن‬ ‫نيز مي باشد‪.‬‬ ‫* کشمش مانند هويج‪ ،‬براي سالمتي چشم نيز‬ ‫خوب است‪.‬‬ ‫* کشمش باعث تقويت اعصاب مي شود‪.‬‬ ‫* کش��مش‪ ،‬سس��تي و رخوت را از بدن دور‬ ‫مي‌کند‪.‬‬ ‫* با خوردن کش��مش‪ ،‬غضب را از خود دور‬ ‫کنيد‪.‬‬ ‫* کشمش موجب از بين رفتن آب اضافي بدن‬ ‫مي گردد‪.‬‬ ‫* کشمش‪ ،‬دهان را خوشبو مي کند‪.‬‬ ‫* کشمش‪ ،‬اسپاسم يا گرفتگي عضالني را کم‬ ‫مي کند‪.‬‬

‫‪38 PAIVAND Vol. 16 Issue 956 Friday May 28, 2010‬‬ ‫نامحلول كاهش مي‌دهند‪ .‬بنابراين‬ ‫فرآورده‌ه��اي ح��اوي آهن‪ ،‬طي‬ ‫يك س��اعت قبل يا دو ساعت بعد‬ ‫از مصرف هر يك از اين مواد نبايد‬ ‫مصرف شود‪.‬‬

‫كاهش ترشح اسيد معده‪ ،‬مشكالت‬ ‫گوارش��ي ي��ا تداخ�لات دارويي‬ ‫و داروهاي��ي مث��ل كلس��تيرامين‪،‬‬ ‫سايمتيدين‪ ،‬پانكراتين‪ ،‬رانيتيدين و‬ ‫تتراسايكلين)‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ افزايش نياز به آهن براي افزايش‬ ‫حجم خ��ون در دوران ن��وزادي‪ ،‬منابع غذايي آهن دار‬ ‫نوجواني‪ ،‬بارداري و شيردهي‪.‬‬ ‫‪ 4‬ـ خون‌ريزي زياد در دوران عادت مناب��ع غذايي آه��ن‌دار عبارتند از‬ ‫ماهانه و يا در اثر جراحات يا ناشي جگر‪ ،‬قلوه‪ ،‬گوش��ت قرمز‪ ،‬ماهي‪،‬‬ ‫از هموروييد (بواسير) يا بيماري‌هاي زرده تخم‌مرغ‪ ،‬س��بزي‌هاي داراي‬ ‫بدخيم و انگل‌ه��ا‪ .‬كمبود آهن در برگ س��بز تي��ره مانن��د جعفري‪،‬‬ ‫مردان بزرگس��ال معموال در اثر از اس��فناج و حبوبات‪ ،‬مثل عدس و‬ ‫لوبي��ا همچنين ميوه‌هاي خش��ك‬ ‫دست دادن خون است‪.‬‬ ‫(برگه‌ها) بخصوص برگه زردآلو و‬ ‫عاليم كم‌خوني ناشي از فقر آهن دانه‌هاي روغني‪.‬‬ ‫بعضي از عاليم كم‌خوني فقر آهن‬ ‫عبارتند از‪:‬‬ ‫رن��گ پريدگ��ي پوس��ت‪ ،‬زبان و‬ ‫مخاط داخل لب و پلك چشم‌ها‪،‬‬ ‫خس��تگي زودرس‪ ،‬س��رگيجه و‬ ‫س��ردرد‪ ،‬خ��واب رفتن و س��وزن‬ ‫سوزن شدن دس��ت و پاها‪ ،‬حالت‬ ‫تهوع و در كم‌خوني ش��ديد گود‬ ‫شدن روي ناخن(ناخن قاشقي)‪.‬‬ ‫درمان كم‌خوني ناشي از فقر آهن‬ ‫ب��راي درم��ان كم‌خون��ي از چند‬ ‫روش اس��تفاده مي‌شود كه بهترين‬ ‫و كم‌خطرتري��ن آن‌ها اس��تفاده از‬ ‫مكمل‌هاي خوراكي است‪ .‬درمان با‬ ‫نمك‌هاي ساده آهن مثل سولفات‬ ‫فروي خوراكي كامال موثر بوده و‬ ‫به شكل قرص‪ ،‬كپسول يا مايع است‬ ‫و باي��د مصرف آن‌ها تا چندين ماه‬ ‫ادامه يابد‪.‬‬ ‫چنانكه اي��ن قرص‌ها با معده خالي‬ ‫مصرف ش��وند جذب آن‌ها بهتر و‬ ‫بيش��تر صورت مي‌گي��رد‪ ،‬ولي در‬ ‫اين حالت س��بب تحريك معده و‬ ‫بروز مشكالت گوارشي مي‌شوند‪.‬‬ ‫عوارض گوارشي ناشي از مصرف‬ ‫آهن نظير تهوع‪ ،‬دل پيچه‪ ،‬سوزش‬ ‫قلب‪ ،‬اسهال يا يبوست را مي‌توان به‬ ‫حداقل رس��اند‪ ،‬به شرطي كه آهن‬ ‫را با ميزان بسيار كم مصرف كرده‬ ‫و به تدريج به مي��زان آن افزوده تا‬ ‫به ح��د مورد نياز بدن برس��د‪ .‬بهتر‬ ‫است قرص آهن در آخر شب قبل‬ ‫از خواب اس��تفاده شود تا عوارض‬ ‫ناشي از آن كاهش يابند‪.‬‬ ‫ويتامي��ن‪ c‬جذب آه��ن را افزايش‬ ‫مي‌ده��د‪ .‬ب��ه همين دلي��ل معموال‬ ‫مصرف ويتامي��ن ‪ C‬به همراه آهن‬ ‫پيشنهاد مي‌ش��ود‪ .‬عالوه بر درمان‬ ‫دارويي باي��د به مي��زان آهن قابل‬ ‫جذب در غذا نيز توجه كرد‪ .‬جذب‬ ‫آهن غذا اغلب تحت تاثير ش��كل‬ ‫آهن موجود در آن مي‌باشد‪ .‬آهن‬ ‫موج��ود در پروتئين‌ه��اي حيواني‬ ‫مانند گوشت گاو‪ ،‬ماهي‪ ،‬پرندگان‬ ‫(آهن هم) بيشتر جذب مي‌شود‪ ،‬در‬ ‫حالي كه جذب آهن پروتئين‌هاي‬ ‫گياهي مانن��د س��بزي‌ها و ميوه‌ها‬ ‫(آهن غيرهم) كمتر مي‌باشد‪ .‬بايد‬ ‫توجه داش��ت كه ويتامين‪ c‬جذب‬ ‫آه��ن س��بزي‌ها و ميوه‌ه��ا (آهن‬ ‫غيرهم) را بيش��تر مي‌كند‪ .‬مصرف‬ ‫چ��اي همراه يا بالفاصله بعد از غذا‬ ‫مي‌تواند جذب آهن را تاحدصفر تا‬ ‫پنج درصد كاهش دهد‪.‬‬ ‫قهوه‪ ،‬تخم‌مرغ‪ ،‬ش��ير و لبنيات‪ ،‬نان‬ ‫گندم‪،‬حبوبات(حاوياسيدفيتيك)‬ ‫و فيبرهاي غذايي ج��ذب آهن را‬ ‫به عل��ت تش��كيل كمپلكس‌هاي‬

‫عوامل افزايش دهنده جذب آهن‬ ‫و منابع غذايي آن‌ها‪:‬‬

‫ـ اسيد سيتريك و اسيد اسكوربيك‬ ‫يا ويتامين ث ك��ه در آلو‪ ،‬خربزه‪،‬‬ ‫ريواس‪ ،‬انبه‪ ،‬گالب��ي‪ ،‬طالبي‪ ،‬گل‬ ‫كلم‪ ،‬س��بزي‌ها‪ ،‬آب پرتقال‪ ،‬ليمو‬ ‫شيرين‪ ،‬ليمو ترش‪ ،‬سيب و آناناس‬ ‫وج��ود دارن��د مي‌توانن��د عوامل‬ ‫افزايش دهنده جذب آهن در بدن‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ اسيد ماليك و اسيد تارتاريك‬ ‫كه در هويج‪ ،‬سيب زميني‪ ،‬چغندر‪،‬‬ ‫كدوتنبل‪ ،‬گوجه فرنگي‪ ،‬كلم پيچ و‬ ‫شلغم موجود است نيز سبب افزايش‬ ‫جذب آهن مي‌شوند‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ محصوالت تخميري مثل سس‬ ‫س��ويا نيز در اين دس��ته از عوامل‬ ‫گنجاندهمي‌شود‪.‬‬ ‫توصيه‌ه�اي كل�ي زي�ر را ب�ه كار‬ ‫ببنديد‪:‬‬

‫‪ 1‬ـ اس��تفاده از غذاهايي كه غني از‬ ‫آهنمي‌باشند‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ اس��تفاده از منابع غذايي حاوي‬ ‫ويتامين ث هر وعده غذايي جهت‬ ‫ج��ذب بهتر آه��ن (مث��ل پرتقال‪،‬‬ ‫گريب‌فروت‪ ،‬گوجه فرنگي‪ ،‬كلم‪،‬‬ ‫توت فرنگي‪ ،‬فلفل سبز‪ ،‬ليمو ترش)‬ ‫‪ 3‬ـ گنجاندن گوشت قرمز‪ ،‬ماهي يا‬ ‫مرغ در برنامه غذايي‪.‬‬ ‫‪ 4‬ـ پرهي��ز از مصرف چاي يا قهوه‬ ‫همراه يا بالفاصله بعد از غذا‪.‬‬ ‫‪ 5‬ـ برط��رف ك��ردن مش��كالت‬ ‫گوارشي و يبوست‪.‬‬ ‫‪ 6‬ـ تصحي��ح ع��ادات غذايي غلط‬ ‫(مثل مصرف م��واد غير خوراكي‬ ‫مانند خاك‪ ،‬يخ) كه خود از عاليم‬ ‫كم خوني فقر آهن مي باشند‪.‬‬ ‫‪ 7‬ـ مش��اوره با پزشك و متخصص‬ ‫تغذيه جهت پيشگيري به موقع و يا‬ ‫بهبودكم‌خوني‪.‬‬ ‫‪ 8‬ـ اس��تفاده از نانهايي كه از خمير‬ ‫ورآمده تهيه شده‌اند‪.‬‬ ‫‪ 9‬ـ اس��تفاده از خشكبار مثل توت‬ ‫خش��ك‪ ،‬برگه آلو‪ ،‬انجير خشك‬ ‫و كشمش كه منابع خوبي از آهن‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‪ 10‬ـ اس��تفاده از غالت و حبوبات‬ ‫جوانه زده‪.‬‬ ‫‪ 11‬ـ شس��ت و ش��و و ضد عفوني‬ ‫ك��ردن س��بزي‌هايي كه اس��تفاده‬ ‫مي‌كنيد‪.‬‬ ‫‪ 12‬ـ شس��تن كامل دستها با آب و‬ ‫صابون قبل از تهيه و مصرف غذا و‬ ‫پس از هر بار اجابت مزاج‬ ‫‪ 13‬ـ مصرف روزانه يك قرص آهن‬ ‫از پايان ماه چهارم بارداري تا سه ماه‬ ‫پس از زايمان در زنان باردار‪.‬‬


‫‪39‬‬

‫‪39 PAIVAND Vol. 16 Issue 956 Friday May 28, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 956‬جمعه ‪ 7‬خرداد ‪1389‬‬

‫بیماریپارکینسون‪:‬‬

‫‪Parkinson's‬‬ ‫بیماری پارکینس��ون اختاللی پیش‬ ‫رونده در سیس��تم عصبی است که‬ ‫روی حرکات بدن تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫این مشکل به طور تدریجی ایجاد‬ ‫می ش��ود و معموالً ب��ا یک لرزش‬ ‫قابل توجه در فقط یکی از دس��تان‬ ‫ش��روع می ش��ود‪ .‬بااینک��ه لرزش‬ ‫دست می تواند یکی از متداولترین‬ ‫عالئم بیماری پارکینسون باشد‪ ،‬این‬ ‫اختالل معموالً موجب کند ش��دن‬ ‫حرکات بدن می شود‪.‬‬ ‫خانواده و دوس��تان ممکن اس��ت‬ ‫متوجه ش��وند که صورت فرد هیچ‬ ‫حالتی نش��ان نمی دهد و دستان او‬ ‫حی��ن راه رفتن تاب نم��ی خورد‪.‬‬ ‫صحبت کردن فرد آرام و نامفهوم‬ ‫می شود‪ .‬عالئم بیماری پارکینسون‬ ‫با پیشرفت بیماری بدتر می شود‪.‬‬ ‫بااینکه هیچ درمان��ی برای بیماری‬ ‫پارکینس��ون وج��ود ن��دارد‪ ،‬انواع‬ ‫داروه��ای مختلف��ی ب��رای درمان‬ ‫عالئ��م آن وج��ود دارد‪ .‬در برخی‬ ‫موارد‪ ،‬پزشک ممکن است جراحی‬ ‫را تجویز کند‪.‬‬ ‫عالئم‬ ‫عالئم بیماری پارکینسون در افراد‬ ‫مختلف متفاوت است‪ .‬عالئم اولیه‬ ‫آن ممک��ن اس��ت مخفی ب��وده و‬ ‫مشخص نش��وند‪ .‬عالئم معموالً از‬ ‫یک سمت بدن ش��روع می شوند‬ ‫و حتی بعد از تحت تاثیر قرار دادن‬ ‫هر دو طرف بدن وضعیت آنها در‬ ‫سمت اول بدتر باقی می ماند‪ .‬عالئم‬ ‫و نش��انه های بیماری پارکینس��ون‬ ‫عبارتند از‪:‬‬ ‫* لرزش‪ :‬لرزش هم��راه با بیماری‬ ‫پارکینس��ون از دست ش��روع می‬ ‫شود‪ .‬س��اییدن عقب جلوی شست‬ ‫دس��ت و انگشت سبابه جزء عالئم‬ ‫متداول است و در مواقعی که دست‬ ‫در حال اس��تراحت است ایجاد می‬ ‫ش��ود‪ .‬اما هم��ه افراد مبت�لا به این‬ ‫بیماری دچار لرزش نمی شوند‪.‬‬ ‫* کند ش��دن حرکات‪ :‬با گذشت‬ ‫زمان بیماری پارکینس��ون توانایی‬ ‫ف��رد در انجام ح��رکات اختیاری‬ ‫را کاهش می دهد و ممکن اس��ت‬ ‫باع��ث دش��وار و زم��ان بر ش��دن‬ ‫حرکات بس��یار ساده ش��ود‪ .‬موقع‬ ‫راه رفتن قدم های فرد کوتاه تر می‬ ‫شود یا پا به کف زمین می چسبد و‬ ‫برداشتن قدم دشوار می شود‪.‬‬ ‫* سفت شدن عضالت‪ :‬این مشکل‬ ‫ممکن اس��ت در هر قسمتی از بدن‬ ‫ایجاد ش��ود‪ .‬این س��فت ش��دگی‬

‫است‪ .‬اما نقش این عوامل در ایجاد‬ ‫این بیماری هنوز مش��خص نیست‪.‬‬ ‫این تغییرات عبارتند از‪:‬‬ ‫کمبود دوپامین‪ :‬بس��یاری از عالئم‬ ‫بیماری پارکینسون درنتیجه کمبود‬ ‫پی��ام رس��ان ش��یمیایی در مغز که‬ ‫دوپامی��ن نامی��ده می ش��ود ایجاد‬ ‫می ش��ود‪ .‬این اتف��اق در اثر مرگ‬ ‫یا اختالل برخی س��لولهای خاص‬ ‫مغزی ک��ه دوپامین تولید می کنند‬ ‫ایجاد می ش��ود‪ .‬علت و چگونگی‬ ‫این اتفاق هنوز مشخص نیست‪.‬‬ ‫پایی��ن ب��ودن س��طح نورپینفرین‪:‬‬ ‫اختالل در پایان��ه های عصبی که‬ ‫یک پیام رسان شیمیایی مهم دیگر‬ ‫که نورپینفرین نام دارد را تولید می‬ ‫کند‪ ،‬نیز در افراد مبتال به پارکینسون‬ ‫دی��ده می ش��ود‪ .‬نورپینفرین نقش‬ ‫مهم��ی در تنظیم سیس��تم عصبی‬ ‫غی��رارادی دارد ک��ه عملکردهای‬ ‫غیرارادی بدن مثل تنظیم فشارخون‬ ‫را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫وج��ود جس��م ل��وی‪ :‬دس��ته های‬ ‫غیرعادی پروتئین که جسم لوی نام‬ ‫دارد در مغز افراد مبتال به پارکینسون‬ ‫دیده می ش��ود‪ .‬هنوز علت وجود‬ ‫جس��م لوی در آن ناحیه و آسیب‬ ‫هایی که ممکن اس��ت در بر داشته‬ ‫باشد مشخص نیست‪.‬‬

‫ممکن است آنقدر جدی باشد که‬ ‫دامنهه حرکات فرد را محدود کرده‬ ‫و موجب درد ش��ود‪ .‬فرد معموالً با‬ ‫تاب نخوردن دس��ت ه��ا موقع راه‬ ‫رفتن متوجه این مشکل می شوند‪.‬‬ ‫* اختالل در وضعیت و تعادل بدن‪:‬‬ ‫بیماری پارکینس��ون ممکن است‬ ‫موجب خم و دوال شدن بدن شود‪.‬‬ ‫مش��کل در حفظ تعادل هم ممکن‬ ‫اس��ت اتفاق بیفتد که البته معموالً‬ ‫در مراحل پایانی بیماری روی می‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫* زوال ح��رکات غیرارادی‪ :‬پلک‬ ‫زدن‪ ،‬لبخن��د زدن و ت��اب خوردن‬ ‫دست ها موقع راه رفتن همه اعمالی‬ ‫ناخودآگاه و بخشی طبیعی از بدن‬ ‫انسان هستند‪ .‬در بیماری پارکینسون‬ ‫این اعمال از بین می رود‪ .‬بس��یاری‬ ‫از بیماران ممکن است هرگز پلک‬ ‫نزنند و چشمهایش��ان همیشه خیره‬ ‫باشد و برخی نیز موقع حرف زدن‬ ‫حالت چهره شان تغییر نمی کند‪.‬‬ ‫* تغییر در گفتار‪ :‬بس��یاری از افراد‬ ‫مبتال بهبیماری پارکینسوندرحرف‬ ‫زدن دچار مشکل می شوند‪ .‬ممکن‬ ‫است آهسته تر‪ ،‬تند تر‪ ،‬یا با حالتی‬ ‫یکنواخت حرف بزنند یا کلماتی را‬ ‫مدام تکرار کنند‪.‬‬ ‫* زوال عق��ل‪ :‬در مراح��ل آخ��ر‬ ‫بیماری پارکینس��ون برخ��ی افراد‬ ‫دچ��ار مش��کالت حافظ��ه و نظم عوامل خطرزا‬ ‫فکری می شوند‪ .‬برای تخفیف این‬ ‫عالمت معموالً داروهای آلزایمر در عوامل خطرزای بیماری پارکینسون‬ ‫عبارتند از‪:‬‬ ‫دوز پایین تجویز می شود‪.‬‬ ‫س��ن‪ :‬جوانان معموالً کمتر به این‬ ‫بیماری مبتال می شوند‪ .‬این بیماری‬ ‫عوامل‬ ‫ً‬ ‫معموال در میانسالی و سالخوردگی‬ ‫علت دقی��ق بیماری پارکینس��ون اتفاق می افتد و با افزایش سن خطر‬ ‫هنوز شناخته نشده است اما عوامل ابتال به آن باال می رود‪.‬‬ ‫مختلفی ممکن است در پیدایش آن وراثت‪ :‬داش��تن یک خویش��اوند‬ ‫نزدیک مبتال به بیماری پارکینسون‬ ‫نقش داشته باشند‪ ،‬مانند‪:‬‬ ‫* ژنتیک‪ :‬محققان تغییرات ژنتیکی احتمال ابتالی فرد به این بیماری را‬ ‫خاص��ی را پی��دا کرده ان��د که در افزای��ش می دهد اما بااینحال خطر‬ ‫ایجاد بیم��اری پارکینس��ون نقش ابت�لای فرد بیش از ‪ 4‬ت��ا ‪ 6‬درصد‬ ‫دارد‪ .‬ع�لاوه ب��ر این‪ ،‬دانش��مندان نیست‪.‬‬ ‫گمان می کنند که تغییرات ژنتیکی جنس��یت‪ :‬مردان بیش��تر از زنان به‬ ‫دیگ��ری نیز ‪ ،‬چه ارثی و چه تحت بیماری پارکینسون مبتال می شوند‪.‬‬ ‫تاثیر وضعیت محیطی‪ ،‬ممکن است قرار گرفتن در معرض مواد سمی‪:‬‬ ‫موجب پیدایش بیماری پارکینسون ق��رار گرفت��ن م��داوم در معرض‬ ‫موادسمی ضد گیاه و حشره کش‬ ‫شود‪.‬‬ ‫* مح��رک ه��ای محیط��ی‪ :‬قرار ها خطر ابتال به ای��ن بیماری را باال‬ ‫گرف��ن در مع��رض مواد س��می یا می برد‪.‬‬ ‫برخی ویروس های خاص ممکن‬ ‫است عالئم و نش��انه های بیماری عوارض جانبی‬ ‫پارکینسون را تحریک کند‪ .‬بعالوه‪،‬‬ ‫تغییرات متعدد دیگری نیز در مغز بیماری پارکینسون معموالً عوارض‬ ‫افراد مبتال به پارکینسون یافت شده جانبی زیر را نیز به همراه دارد‪:‬‬

‫افس��ردگی‪ :‬افس��ردگی درمی��ان‬ ‫بیماران مبتال به پارکینس��ون بسیار‬ ‫متداول اس��ت‪ .‬قرار گرفتن تحت‬ ‫درمان افسردگی کنار آمدن با سایر‬ ‫مش��کالت بیماری را آسان تر می‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مش��کالت خواب‪ :‬اف��راد مبتال به‬ ‫پارکینسون معموالً برای خوابیدن‬ ‫مش��کل دارند و معم��والً در طول‬ ‫شب بارها بیدار می شوند‪ .‬در طول‬ ‫روز نیز ممکن است دچار حمالت‬ ‫خواب شوند‪.‬‬ ‫مش��کل در جوی��دن و بلعی��دن‪:‬‬ ‫عضالتی که برای بلعیدن اس��تفاده‬ ‫می ش��وند در مراحل آخر بیماری‬ ‫پارکینس��ون تحت تاثی��ر قرار می‬ ‫گیرند و خوردن را دشوار می کند‪.‬‬ ‫مشکل ادراری‪ :‬بیماری پارکینسون‬ ‫معم��والً بی اختی��اری ادرار یا نگه‬ ‫داش��تن ادرار را ب��ه هم��راه دارد‪.‬‬ ‫برخی داروهای��ی که برای بیماری‬ ‫پارکینس��ون تجویز می شود ادرار‬ ‫کردن را دشوار می کند‪.‬‬ ‫یبوس��ت‪ :‬بس��یاری از افراد مبتال به‬ ‫این بیماری به خاطر کند تر ش��دن‬ ‫عملکرد دس��تگاه گ��وارش دچار‬ ‫یبوست می شوند‪ .‬همچنین یبوست‬ ‫ممکن است یکی از عوارض جانبی‬ ‫داروهایی باش��د که ب��رای درمان‬ ‫پارکینسون تجویز می شود‪.‬‬ ‫ناتوانی جنسی‪ :‬بسیاری از افراد مبتال‬ ‫ب��ه این بیماری دچ��ار کاهش میل‬ ‫جنس��ی می شند‪ .‬این مسئله ممکن‬ ‫است ریش��ه روانشناسی و فیزیکی‬ ‫داشته باشد یا فقط در نتیجه عوامل‬ ‫جسمی ایجاد شده باشد‪.‬‬ ‫داروه��ای مرب��وط ب��ه بیم��اری‬ ‫پارکینس��ون نی��ز ممک��ن اس��ت‬ ‫مشکالت بس��یاری مثل تکان ها و‬ ‫حرکات ناگهانی و غیرارادی دست‬ ‫و پاها‪ ،‬توهم‪ ،‬بی خوابی و افت فشار‬ ‫خون در موقع ایس��تادن را به دنبال‬ ‫داشته باشد‪.‬‬

‫درمان ورم پا‬

‫ي نشينيد‪ ،‬احساس‬ ‫آيا وقتي براي مدتي روي مبل يا پشت ميز كارتان م ‌‬ ‫مي‌كنيد پاهاي تان سنگين شده و ورم كرده است؟ ممكن است آن را‬ ‫چندان جدي نگيريد اما در نهايت اين مشكل شما را مجبور مي‌كند با‬ ‫پزشك مشورت كنيد‪ .‬پزشكان مختلف ممكن است نظرات مختلفي در‬ ‫اين خصوص داشته باشند و در رابطه با ليپودرم يا حتي نارسايي عروق‬ ‫لمفتيك با شما صحبت كنند‪.‬‬ ‫با اين حال آن چه خان ‌م ها را آزار مي‌دهد‪ ،‬در واقع حبس آب است كه‬ ‫در نهايت ورم پا ايجاد مي‌كند‪ .‬بدن ما از ‪ 60‬درصد آب تش��كيل شده‬ ‫اس��ت و اين آب قسمتي از فواصل داخل سلولي و خارج سلولي را فرا‬ ‫گرفته است‪ .‬به عبارتي خانمي كه ‪ 55‬كيلو گرم وزن دارد در بدنش ‪30‬‬ ‫ليتر آب جمع ش��ده كه ‪ 8‬تا ‪ 10‬ليتر آن خارج سلولي و متحرك است‪.‬‬ ‫وقتي كه عروق بيش از اندازه آب را به س��مت خود بكشند‪ ،‬اين امر در‬ ‫ابتدا سبب حبس آب در عروق و بعد از آن ورم مي‌شود‪ .‬يكي از نشان ‌ه‬ ‫ي ماندن جاي فرو رفتگي با فشار دادن انگشت روي‬ ‫هاي ابتال به ورم‪ ،‬باق ‌‬ ‫موضع يا بزرگ شدن پا در روزهاي گرم يا ساعات پاياني روز است‪.‬‬ ‫ه�ر روز ب�ه قدر كافي پروتئين بخوريد‪ :‬بهتري��ن مقدار مصرف روزانه‬ ‫پروتئين ‪ 7/5‬تا يك گرم پروتئين براي هر كيلوگرم از وزن اس��ت‪ .‬مثال‬ ‫اگر وزن شما ‪ 55‬كيلوگرم است‪ ،‬شما روزانه به ‪ 5/38‬تا ‪ 55‬گرم پروتئين‬ ‫نياز داريد‪ 100 .‬گرم گوش��ت مرغ حاوي ‪ 25‬گرم و ‪ 100‬گرم گوشت‬ ‫ماهي پخته حاوي ‪ 20‬گرم پروتئين است‪.‬‬ ‫زماني آب درون پاها و عروق حبس مي‌ش��ود كه خون به اندازه كافي‬ ‫پروتئين نداشته باشد‪.‬‬ ‫از منابع غني ويتامين ‪ E‬و ‪ D‬اس�تفاده كني�د‪ :‬گردو‪ ،‬بادام‪ ،‬دانه انگور و‬ ‫ب هاي س��رد منابع غني ويتامين ‪ E‬ب��وده و همان‌طور كه‬ ‫ي هاي آ ‌‬ ‫ماه ‌‬ ‫ويتامين ‪ D‬محافظ اس��تخوان‌ها است مي‌تواند محافظ عروق خوني و‬ ‫كاهش نفوذ پذيري سلولي نيز باشد‪.‬‬ ‫مصرف مواد غذايي اسفنجي را كاهش دهيد‪ :‬برخي از مواد غذايي مانند‬ ‫گلوتن‪ ،‬كازئين و برخي افزودني‌ها مانند امولياس��ت و امولزيفيانت مي‬ ‫‌توانند حبس آب را افزايش دهند؛ به همين علت مصرف آن ها توصيه‬ ‫نمي‌شود‪.‬‬ ‫زياد سرپا نايستيد‪ :‬در صورتي كه دچار ورم پا هستيد مسلما اولين توصيه‬ ‫ب هاي مخصوص واريس است‪ .‬اين‬ ‫پزش��ك به ش��ما پوش��يدن جورا ‌‬ ‫ب ها چندان زيبا و راحت نيستند اما پوشيدن آن ها ضروري است‪.‬‬ ‫جورا ‌‬ ‫مي‌توانيد اين نوع ج��وراب‌ها را از داروخانه تهيه كنيد‪ .‬در ضمن بهتر‬ ‫است بدانيد زياد ايستادن مي‌تواند ورم را شديدتر كند‪ ،‬پس سعي كنيد‬ ‫از ايستاد ‌ن هاي طوالني‌مدت در طول روز خودداري كنيد‪.‬‬


‫‪40‬‬

‫‪40 PAIVAND Vol. 16 Issue 956 Friday May 28, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 956‬جمعه ‪ 7‬خرداد ‪1389‬‬

‫اطالعيه سازمان ها و نهادهاي سياسي و اجتماعي‬ ‫انجمن خدمات اسکان چندفرهنگی‬ ‫در ونکوور و برنابی‬ ‫ما با افتخار آماده ارائه خدمات در زمینه های زیر به‬ ‫هموطنان و دیگردوستان فارسی زبان به ویژه مهاجرین‬ ‫تازه وارد در راه کسب آگاهی ومنابع الزم جهت تبدیل‬ ‫شدنشان به افردی پویا و تاثیرگذاردر اجتماع می باشیم‪.‬‬ ‫اطالع رسانی و مشاوره در زمینه های اشتغال‪ ،‬مهاجرت‪،‬‬ ‫مسکن‪ ،‬خدمات درمانی و بهداشت‪ ،‬تحصیل‪،‬یارانه‬ ‫(سوبسید) مربوط به هزینه مراقبت از کودکان‪ ،‬برگزاری‬ ‫کارگاههای آ موزشی رایگان همگانی ویژۀ مهاجرین تازه‬ ‫وارد‪ ،‬کالسهای زبان انگلیسی درسطوح مختلف برای‬ ‫بزرگساال ن‪ ،‬تابعیت ‪ ،‬خدمات ترجمه شفاهی وکتبی و‬ ‫غیره‪ .‬ماهمچنین درپرکردن فرمها‪ ،‬هماهنگی و ارجاع به‬ ‫مراکزدیگر به شما کمک می نمائیم‪ .‬دوستان میتوانند جهت‬ ‫اطالعات بیشتر با اینجانب فرزانه رستمی‪604-430-1899‬‬ ‫داخلی ‪ 102‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫‪farzaneh.rostami@success.bc‬‬

‫باشگاهایرانیان‬ ‫جلسات هفتگی باشگاه ایرانیان هر چهارشنبه از ساعت یک‬ ‫تا ‪ 4:30‬بعدازظهر کماکان در داون‌تاون ونکوور‪ ،‬خیابان‬ ‫بارکلی‪ ،‬تقاطع نیکوال‪ ،‬شماره ‪ 1447‬برقرار می‌باشد‪.‬‬ ‫حضور هموطنان عزیز گرمی‌بخش این انجمن‬ ‫(اجتماعی‪-‬ادبی‪ -‬تفریحی) خواهد بود‪.‬‬

‫انجمن ایرانیان برنابی‬ ‫جلسات فرهنگی‪-‬تفریحی خود را هر هفته روز شنبه از‬ ‫ساعت ‪ 3‬تا ‪ 5:30‬بعدازظهر تشکیل می‌دهد‪ .‬از عموم‬ ‫هموطنان عزیز دعوت می‌شود در جلسات مذکور شرکت‬ ‫فرمایند‪ .‬آدرس‪ :‬برنابی شمالی‪ ،‬شمال لوهیدمال‪ ،‬خیابان‬ ‫کامرون‪ ،‬شماره ‪ 9523‬تلفن‪604-779-4422 :‬‬

‫برنامه آموزشی فارسی رایگان‬ ‫روشهای مهاجرت به کانادا‪ -1 :‬مهاجرت افراد ماهر و‬ ‫متخصص ‪ -2‬مهاجرت به روش سرمایه گذاری ‪-3‬‬ ‫پناهندگی و انساندوستی ‪ -4‬مهاجرت خویشاوندی‬ ‫سخنران‪:‬خانم زهرا جناب‬ ‫تاریخ‪ :‬شنبه ‪ 29‬می ساعت ‪ 3‬الی ‪ 5‬بعد ازظهر‬ ‫مکان‪ :‬خدمات اسکان یابی در برنابی‬ ‫واحد ‪ ,118‬ساختما ن ‪ 5021‬کینگزوی‪ ,‬برنابی‬ ‫برای ثبت نام با فرزانه رستمی با این شماره تماس بگیرید‪:‬‬ ‫‪)604( 430-1899‬‬

‫سخن عشق‬

‫برنامه شماره چهار‬ ‫ساعتی خوش با دوستداران ادب و هنر فارسی‬ ‫دکلمه اشعار‪ ،‬برنامه‌های متنوع ادبی‪ ،‬اجرای موسیقی ایرانی‬ ‫با سرپرستی مرتضی حمزه‪ ،‬شعر آزاد و پذیرایی‬ ‫همراه با نمایش آثار نقاشی رنگ و روغن سعید زرگری‬ ‫یکشنبه ‪ 30‬ماه می از ساعت ‪ 7‬تا ‪ 10‬شب‬ ‫‪Old Mill Boathouse‬‬ ‫‪2715 Esplanade St., Port Moody‬‬

‫ورودیه‪ :‬همت عالی‪ .‬شرکت و اجرای برنامه توسط تمامی‬ ‫هنرمندان و صاحب‌نظران به صورت داوطلبانه و افتخاری‬ ‫می‌باشد‪.‬هماهنگ‌کننده‪:‬مسعوداسماعیل‌زاده‬ ‫تلفن‪604-999-3133 :‬‬ ‫انجمن ادبی حافظ ‪www.hafezliteratureclub.com‬‬

‫برنامه کار یابی مخصوص با نوان‬ ‫آیا تو مادر‪ ،‬خواهرو همسری هستی که مورد خشونت و‬ ‫سواستفاده قرار گرفته ای؟ آیا از کار بیکار شده و بد نبال‬ ‫کار میگردی ؟ آیا میخواهی ادامه تحصیل بدهی؟ اینجا‬ ‫آغوش امنی گشوده شده تا تورا راهنمایی و حمایت کند‪.‬‬ ‫این برنامه مجانی ‪ 26‬هفته ای به شما کمک میکند تا به‬ ‫فدهایتان برسید‪ .‬خوش آمدی دوست من‬ ‫تلفن تماس‪)604( 431 - 6894 :‬‬

‫زيرگنبدکبود‬

‫‪Email: rbep@success.bc.ca‬‬ ‫‪S.U.C.C.E.S.S.‬‬

‫ساعت قصه وکاردستي به زبان فارسي و انگليسي‬ ‫براي بچه هاي ‪ 3‬تا ‪ 5‬ساله‬ ‫روزهاي جمعه ساعت ‪ 10:30‬صبح‬ ‫در کتابخانه نورث ونکوورسيتی‬

‫انجمن مهندسين ايرانی بريتيش کلمبيا‬

‫‪North Vancouver City Library‬‬ ‫‪120 West 14th Street‬‬

‫رايگان ‪ -‬نام نويسي قبلي ضروري نيست‪.‬‬

‫اتحادیهایرانیان‬

‫انجمنمهندسينايرانیبريتيشکلمبيا‬ ‫(‪ )IEBCA‬برگزار می کند‬ ‫موضوع سخنرانی ‪ :‬انرژی خورشیدی‪ ،‬تکنولژی سیلیکون‬ ‫و کاربرد و روند آینده آن‬ ‫سخنران ‪ :‬آقای مهندس فریبرز اردوبادی مدیر ارشد‬ ‫شرکت سازنده پانل های خورشیدی‬ ‫زمان ‪ :‬شنبه ‪ 29‬ماه می ساعت ‪ 4 -2‬بعد از ظهر‬ ‫محل سخنرانی ‪:‬‬ ‫‪Room SE6- 206, BCIT, Burnaby‬‬

‫مجمع عمومی و جشن سپاس‬ ‫بدین وسیله به آگاهی اعضای اتحادیه ایرانیان می‌رساند‬ ‫که مجمع عمومی جهت انتخاب اعضای هیات مدیره‬ ‫در تاریخ ذیل برگزار می‌گردد‪ .‬از تمامی اعضا دعوت‬ ‫می‌شود ضمن شرکت در مجمع عمومی در صورت‬ ‫تمایل برای کاندیداتوری هیات مدیره آمادگی خود را تا‬ ‫قبل از دور مجمع عمومی به روابط عمومی اتحادیه اعالم‬ ‫نمایند‪ .‬همچنین جشن سپاس به منظور تقدیر از داوطلبان نیز‬ ‫کارگاه آموزشی کامپیوتر‬ ‫همزمان با مجمع عمومی برگزار و از اعضا شرکت‌کننده‬ ‫پذیرای بعمل خواهد آمد‪ .‬الزم به ذکر است که برنامه فوق‬ ‫‪)Immigration Service Society (ISS‬‬ ‫مخصوص اعضا می‌باشد‪.‬‬ ‫اقدام به برگزاری یک کارگاه آموزشی یک روزه به‬ ‫زمان‪ :‬شنبه ‪ 29‬ماه می ساعت ‪ 6‬بعدازظهر‬ ‫زبان فارسی در شعبه جدید خود می نماید‪:‬‬ ‫سالن لژیون‪ ،‬شماره ‪ 123‬خیابان ‪ 15‬غربی در نورت ونکوور‬ ‫در این کارگاه می آموزید‪:‬‬ ‫تلفن‌های تماس‪ 604-723-3465 :‬و ‪604-779-4422‬‬ ‫صنعت انرژی خورشیدی در ده ساله اخیر پیشرفت‬ ‫بیسابقه‌ای داشته و همچنان درحال رشد می باشد‪.‬‬ ‫در این جلسه در رابطه با تکنولوژی سیلیکون و کاربرد‬ ‫و روند آینده آن صحبت خواهد شد ‪ .‬بدینوسیله از‬ ‫هم میهنان گرامی دعوت بعمل می آورد‬ ‫تا در این جلسه شرکت نمایند ‪.‬‬

‫مدرسه فوتبال‬ ‫اینترنشنال ساکر آکادمی و باشگاه فوتبال پیکان ونکوور‬ ‫ثبت‌نام کالس‌های ترم تابستانی خود را در روزهای جمعه‬ ‫و شنبه هر هفته از ساعت ‪ 6‬تا ‪ 8‬شب در ماهان پارک نورت‬ ‫ونکوور‪ ،‬زمین فوتبال دبیرستان کارسون گراهام برای سنین‬ ‫‪ 5‬تا ‪ 15‬سال انجام می‌دهد‪ .‬برای ثبت‌نام و اطالعات بیشتر با‬ ‫عباس خلیلی به شماره ‪ )604( 318-5090‬تماس بگیرید‪.‬‬ ‫رادیو پژواک – ونکوور کانادا‬ ‫دوشنبه ها ساعت ‪ 9‬تا ‪ 10‬شب بوقت غرب کانادا روی موج‬ ‫‪ FM‬ردیف ‪ 102 / 7‬پخش میشود‪ .‬همچنین میتوانید روی‬ ‫سایت ‪ www.coopradio.org‬این رادیو را گوش کنید‪.‬‬ ‫تلفن خط آزاد ‪)604( 684-7561‬‬

‫چگونه مشترک یک پست الکترونیکی (‪ )Email‬در‬ ‫رایانه شویم‪.‬‬ ‫چگونه رزومه (‪)Resume‬خود را به پست‬ ‫الکترونیکی متصل (‪ ) Attach‬کنیم‪.‬‬ ‫با وب سایتهای کاریابی آشنا می شویم‪.‬‬ ‫چگونگه رزومه (‪ )Resume‬خود را در وب سایت‬ ‫کاریابی (‪ )Upload‬کنیم‪.‬‬ ‫جهت شرکت در این کارگاه آموزشی داشتن شرایط‬ ‫زیر الزامی میباشد‪:‬‬ ‫معرفی توسط ‪ Case Manager‬در‪ISS‬‬ ‫یک نسخه آماده کامپیوتری از رزومه (‪)Resume‬‬ ‫آشنایی ابتدایی با کارکرد کامپیوتر‬ ‫زمان‪ 28 :‬می ‪ 2010‬ساعت ‪ 10‬صبح تا ‪ 3‬بعد از ظهر‬ ‫مکان‪Royal Ave, New 620-200# :‬‬ ‫‪Westminster, BC‬‬

‫گروه رویش‬

‫مسجدالغدیر‬

‫*برنامه های پنجشنبه ‪ 3‬جون‪:‬‬ ‫از ساعت ‪ 7 :30‬شب همراه با قرائت دعای روحبخش کمیل‪,‬‬ ‫اقامه نماز جماعت ‪,‬سخنرانی در محضر نهج البالغه(ادامه نامه‬ ‫امام علی(ع)به فرزندشان)‬ ‫توسط حجه االسالم دکتر حجازی‪.‬‬ ‫*برنامه های جمعه ‪ 4‬جون‪* :‬ظهر جمعه‪ :‬نماز جمعه‪ ,‬شروع‬ ‫خطبه ها همزمان با اذان*عصر جمعه‪- :‬کالسهای مدرسه‬ ‫اسالمی الغدیر از ساعت ‪9:00 -5:45‬‬ ‫جلسه تجوید و قرائت قرآن (ویژه بانوان) از‬‫ساعت‪*7:30- 6:30‬غروب جمعه‪:‬جشن میالد حضرت‬ ‫فاطمه(ع)‪ .‬شروع برنامه هااز ساعت ‪ 7 :30‬شب همراه با قرائت‬ ‫دعای سمات ‪,‬سخنرانی(تجلی نور فاطمیه در آفاق و انفس‬ ‫توسط حجه االسالم دکتر حجازی)و اقامه نماز جماعت‪.‬‬ ‫تذکر‪:‬همه برنامه هادر این ماه قبل از نماز جماعت برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫* متقاضیان ثبت نام حج تمتع میتوانند با مسجد الغدیر تماس‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫*تور خانوادگی یک روزه الغدیر یکشنبه‪ 30‬می انجام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬

‫گردهمايي براي گفتگوهاي فرهنگی ‪-‬اجتماعی‪،‬‬ ‫گروه رویش از شما دعوت ميشود در جمع دوستانه‬ ‫ما شرکت کنید جمعه بست وهشتم ماه می از ساعت‬ ‫شش و نیم تا هشت و نیم عصر ‪.‬موضوع گفتگو ‪:‬‬ ‫ی چیست و خوشبخت کیست؟بخش دوم‬ ‫خوشبخت ‌‬ ‫ی می‌‌کنید؟ چرا و چطور؟‬ ‫آیا احساس خوشبخت ‌‬‫ی ارثی است؟‪-‬چرا با رسیدن به اهدافتان‬ ‫آیا خوشبخت ‌‬‫آنگونه که انتظار داشتید شادمان نشدید؟‪-‬رابطه‬ ‫ی با سالمت‪ ،‬موفقیت‪ ،‬مهاجرت‪ ،‬ثروت‪،‬‬ ‫خوشبخت ‌‬ ‫ی‬ ‫شهرت و باالخره قدرت چیست؟ ‪-‬تفاوتهای فرهنگ ‌‬ ‫ی چیست؟‬ ‫میان شرق و غرب در احساس خوشبخت ‌‬ ‫ی چیست و چگونه‬ ‫ و باالخره راههای خوشبخت ‌‬‫می‌توان در خانواده و محیط کار علی رغم بیماری‌های‬ ‫ی و استرس‌های روزمره خوشبخت ماند؟‬ ‫ی روان ‌‬ ‫جسم ‌‬ ‫با حضور آقای علیزضا صدقی (روانشناس بالینی )‬ ‫آدرس‪ :‬اطاق شمارة ‪ 203‬واقع در طبقه دوم‬ ‫کاپيالنومال در نورت ونکوور شرکت در جلسات‬ ‫*یکشنبه ‪ 6‬جون‪:‬برنامه ‪ Family Day‬از ساعت ‪ 10:30‬با‬ ‫برای همه آزاد و رايگان است‪ .‬براي اطالعات‬ ‫بيشترلطفا با شماره‪ 9804678 -‬ویا ‪ 7788555244‬صرف صبحانه شروع ‪ ,‬با مباحث اخالق در خانواده و حدیث‬ ‫شریف کساء ادامه یافته و با نماز جماعت ظهر به پایان میرسد‪.‬‬ ‫تماس بگیرید ‪.‬‬

‫اطالعيه ترم تابستانی‬

‫لطفا جهت اطالعات بیشتر و پاسخگویی به سواالت شرعی با‬ ‫حجه االسالم دکتر حجازی‬ ‫(‪ )604-727-8778‬تماس بگیرید‪.‬‬ ‫تلفن خط خبری‪604-960-0028 :‬‬

‫ ‬ ‫مدرسه ايرانيان براي آموزش زبان فارسي و ايجاد‬ ‫ارتباط بين نسلها‪ ،‬دوره تابستانی خود را برای کودکان‪،‬‬ ‫موسسه آموزشی فرهنگی نور‬ ‫نوجوانان و بزرگساالن ‪ ،‬در محيطي آموزشي و شاد‬ ‫آغاز می کند‪.‬‬ ‫برنامه این هفته بطور موقت در محل ذیل برگزار می گردد‪.‬‬ ‫نورث ونکوور‬ ‫کوکيتالم‬ ‫شماره ‪ 930‬خیابان هاربرساید‪ ،‬پشت ‪ Automall‬واقع در‬ ‫پنج شنبه ها ‪10-12-2-4-6‬‬ ‫نورث ونکوور‬ ‫دوشنبه ها ‪10-12-2‬‬ ‫برنامه این هفته موسسه به شرح ذیل برگزار می گردد‪:‬‬ ‫‪.14th. St .W 120‬‬ ‫‪.Poirier St 575‬‬ ‫جمعه ‪ 28‬می ‪ -‬شروع برنامه ساعت ‪ 7:00‬شب با‬ ‫وست ونکوور‬ ‫ونکوور‬ ‫دوشنبه ها ‪ 3/30-5/30‬سه شنبه ها ‪ 10-12-2-4-6‬سخنرانی آقای دکتر کوهپایه با موضوع راهکارهای تربیت‬ ‫حکیمانه (شناخت نفس و آسیب های آن) از منظر قران‬ ‫‪ .41st. Ave 650-191‬جمعه ها ‪10-12-2-4-6‬‬ ‫کریم ‪ ،‬سپس نماز جماعت مغرب و عشاء‬ ‫‪1950 Marine Dr.‬‬ ‫برنامه پنجشنبه و جمعه آینده مورخ ‪ 27‬و ‪ 28‬می بشرح‬ ‫مدرسه ايرانيان ممکن اس��ت به درخواست خانواده ها‬ ‫ذیل می باشد‪:‬‬ ‫کالس هائی را حذف و يا اضافه کند‪.‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 3‬جون ‪ -‬شروع برنامه ساعت ‪ 7:00‬شب با‬ ‫‪551-9593‬‬ ‫موبايل‬ ‫لطفا براي ثبت نام و رزرو جا با تلفن‬ ‫سخنرانی بمناسبت والدت با سعادت حضرت فاطمه‬ ‫(‪ ) 604‬يا ‪ )604(261-6564‬با ژيال اخوان تماس حاصل‬ ‫زهرا(س)‬ ‫فرمائيد‪.‬‬ ‫سپس نماز جماعت مغرب و عشاء و در ادامه دعای پر‬ ‫فیض کمیل ‪،‬‬ ‫جلسه هفتگی بنیاد ایرانیان مسلمان‬ ‫جمعه ‪ 4‬جون ‪ -‬شروع برنامه ساعت ‪ 7:00‬شب با نماز‬ ‫جماعت مغرب و عشاء سپس سلسله مباحث‬ ‫هفتگی در محضر قران کریم با‬ ‫بنیاد ایرانیان‪ ‬مسلمان از تاریخ ‪ 29‬ماه می ‪ ‬برگزار‪  ‬میکند‬ ‫سخنرانی آقای دکتر کوهپایه‬ ‫سلسه مباحث و درس گفتارها همراه با پرسش و پاسخ‬ ‫مبحث « تربیت حکیمانه در آئینه قران کریم و‬ ‫و بحث آزاد پیرامون‪ :‬علل‪  ‬انحطاط‪ ‬و‪ ‬عقب‌ماندگی ما و‪ ‬‬ ‫روانشناسان «‬ ‫راه‌های‪  ‬درمان آن‪ ،‬با‪ ‬حضور‪ ‬و سخنرانی‪ :‬دکتر‪  ‬کوهپایه‬ ‫بدیهی است برنامه های هفتگی از طریق ایمیل ‪ ،‬خط‬ ‫جلسات هفتگی بنیاد ایرانیان مسلمان هر شنبه از ساعت شش‬ ‫خبری موسسه به شماره ‪ 604-929-5955‬و وب سایت‬ ‫تا هشت شب در و نکوور شمالی بر قرار است‪ .‬ساعت اول‬ ‫موسسه به آدرس ‪HYPERLINK «http://www.‬‬ ‫(‪ 6‬الی ‪ )7‬خواندن آیاتی از قرآن و تبادل نظر در باره آن‪،‬‬ ‫ساعت دوم (‪ 7‬الی ‪ )8‬درس گفتار همراه با پرسش و پاسخ‪noorcanada.com» www.noorcanada.com ،‬‬ ‫مکان ‪ :‬کلیسای سنت اندروز شماره ‪ 1044‬خیابان سنت به اطالع شما عزیزان خواهد رسید و بمحض آماده شدن‬ ‫جورج‪،‬نورث ونکوور‪ ،‬ورود برای همگان آزاد و رایگان‬ ‫سالن موسسه برنامه ها به‬ ‫تماس‬ ‫است‪ .‬برای اطالعات بیشتر با تلفن ‪)604( 924-4602‬‬ ‫روال دائمی برگزار خواهد گردید‪.‬‬ ‫بگیرید‪bim-ca.blogspot.com .‬‬ ‫ ‬


‫‪41‬‬

‫‪41 PAIVAND Vol. 16 Issue 956 Friday May 28, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 956‬جمعه ‪ 7‬خرداد ‪1389‬‬

‫‪North Shore Multicultural Society‬‬ ‫نورت شور مولتی کالچرال سوسایتی برگزار می کند‪:‬‬ ‫‪Date: Friday June 11, 2010‬‬ ‫‪Time: From 4:00 to 6:00 pm‬‬ ‫‪Place: # 207-123 East 15th Street N.Vancouver‬‬

‫‪Woodcroft Towers‬‬

‫برنامۀ والدین و کودکان‬

‫برنامه ای رایگان‬ ‫برای کودکان کمتر از ‪ 6‬سال و والدین‪ /‬یا سرپرستان آنها‬

‫اطالعات در مورد کالج ها و دانشگا ههای ‪ BC‬و شرایط ورود به این‬ ‫مکان‪:‬‬ ‫آموزشگاهها برای مهاجرین جدید همچنین اطالعات کلی در مورد‬ ‫سالن اجتماعات ساختمان کاپیالنو ـ زنگ شماره ‪106‬‬ ‫وامهایدانشجوئی‬ ‫برنامه‪:‬‬ ‫آیا عالقمند به ادامه تحصیل درکانادا و یا ثبت نام در بعضی برنامه های‬ ‫برنامه ای بمدت ‪ 1/5‬ساعت در سالن اجتماعات ساختمان‬ ‫نیمه وقت در کالج و یا دانشگاههای ‪ BC‬برای به روز کردن تحصیالت‬ ‫کاپیالنو برای والدین و فرزندان کمتر از شش سال آنها در ماه‬ ‫خودهستید؟‬ ‫جون اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫آیا مایلید اطالعاتی در مورد کالج و دانشگاههای ‪ BC‬و شرایط ثبت نام‬ ‫این برنامه شامل مطالب زیر خواهد بود‪:‬‬ ‫در این برنامه های درسی کسب نمائید؟‬ ‫بازی و کارهای دستی کودکان‪ ,‬شعر خوانی و قصه گوئی‬ ‫با شرکت در اين جلسه اطالعات بسيار مفیدی در مورد فوق بدست می‬ ‫آوريد‪:‬‬ ‫جلسات اطالع رسانی توسط نرس واحد بهداشت‪ ,‬رشد‬ ‫‪AFC‬‬ ‫دانشجویان‬ ‫سازمان‬ ‫سخنران ‪ :‬کاون مو از‬ ‫کودکا ‪n,‬دسترسی به منابع بهداشتی‪ ,‬تغذیه‬ ‫تاريخ‪ :‬جمعه ‪ 11‬جون ‪2010‬‬ ‫در این برنامه با سایر والدین وودکرافت آشنا خواهیدشد و‬ ‫زمان‪ :‬ساعت ‪ 4:00‬تا ‪ 6:00‬بعد از ظهر‬ ‫خوراکی مختصر و هدایای آموزشی در اختیار کودکان قرار‬ ‫‪123‬‬ ‫پالك‬ ‫–‬ ‫‪207‬‬ ‫مكان‪ :‬نورت شور مولتی كالچرال سوسايتی – اطاق‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫خيابان پانزدهم شرقی‬ ‫زمان‪ :‬جون ‪ ،8‬جون ‪ ،15‬جون‪ ، 22‬جون ‪2010 29-‬‬

‫اين جلسه به زبان انگليسی همراه با ترجمه همزمان فارسی ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫اين برنامه آموزشی رايگان ميباشد‪ .‬برای ثبت نام با شماره تلفن ‪–2931‬‬ ‫‪ 604-988‬تماس حاصل فرمائید‪ .‬در صورت نیاز به كسب اطالعات بيشتر‬ ‫با هما سلطانی مسئول برگزاری برنامه صحبت نمائید‪.‬‬

‫کانون همکاری های اجتماعی ایرانیان‬ ‫جامعه ایرانیان مقیم استان بریتیش کلمبیا توانائی‪ ،‬پتانسیل‪ ،‬وشایستگی الزم‬ ‫برای قرار گرفتن در جایگاه واالتری در جامعه کانادا را دارا می باشد‪ ،‬برای‬ ‫تامین منافع جامعه خود با ما همراه شوید‪.‬‬ ‫کانون همکاری های اجتماعی ایرانیان (بریتیش کلمبیا) که بر اساس قانون‬ ‫سازمان های غیر انتفاعی رسما ثبت گردیده ‪ ،‬یک سازمان غیر انتفاعی‪،‬‬ ‫غیر حزبی‪ ،‬و غیر مذهبی است که به منشور حقوق و آزادیهای فردی کانادا‬ ‫پایبند است و برای نیل به اهداف زیر فعالیت می نماید‪:‬‬ ‫تامین منافع جامعه ایران��ی‪ -‬کانادائی در عرصه های فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬و سیاسی کانادا‪،‬‬ ‫ایجاد محیطی سازنده برای فعالیتهای گروهی شهروندان ایرانی‪ -‬کانادائی‬ ‫و فراهم نمودن زمینه های الزم برای همکاری های اجتماعی‪ ،‬سیاسی در‬ ‫رابطه با کشور کانادا‪،‬‬ ‫برقراری رابطه ای اس��توار میان جامعه ایرانی ‪ -‬کانادائی و س��ازمان های‬ ‫اجتماعی ‪ -‬سیاسی کانادا‪.‬‬

‫کانون برای آشنا نمودن شهروندان‬ ‫ایران��ی‪ -‬کانادائ��ی ب��ه حق��وق‬ ‫شهروندی خود و تشویق آنان به‬ ‫مشارکت هر چه بیش��تر در روند‬ ‫سیاس��ی‪ -‬اجتماعی جامعه تالش‬ ‫می نماید ‪.‬‬ ‫کانون درراس��تای اهداف خود‪،‬‬ ‫درمرحله نخست اقدام به تشکیل‬ ‫کمیته های ش��هری در شهرهای‬ ‫ونک��وور بزرگ م��ی نماید‪ .‬این‬ ‫کمیت��ه ها بط��ور مرحل��ه ای در‬ ‫ش��هرهای تری س��یتی ‪ ،‬ونکوور‬ ‫یوبی سی ‪ ،‬وست ونکوور‪ ،‬نورت‬ ‫ونکوور‪ ،‬و برنابی تشکیل خواهند‬ ‫شد‪ .‬در این رابطه از همه شما برای‬ ‫ش��رکت در کمیته های ش��هری‬ ‫مزبور دعوت بعمل می آید‪.‬‬ ‫برای کسب اطالعات بیشتر به وب‬ ‫سایت زیر مراجعه‬ ‫‪www.civicactivist.com‬‬ ‫و یا با شماره تلفن ‪6047887766‬‬ ‫تم��اس ‪ ،‬و یا ب��ه آدرس زیر نامه‬ ‫بنویسید‪.‬‬

‫پیامی از رادیو آرامش‬

‫برقراری ارتباط صحیح برای یک زندگی سالمتر‬

‫ششمین جلسه از سری برنامه های ماهیانه‬ ‫(‪)BC Association of Clinical Counsellors‬‬ ‫در ششمین جلسه «انجمن مشاورین بالینی بریتیش کولومبیا» شما با روش‬ ‫های مختلف برقراری ارتباط آشنا خواهید شد‪.‬‬ ‫‪ -1‬در این برنامه ‪ 6‬روش موثر جهت برقراری با اشخاص سخت گیر‬ ‫‪ -2‬چگونه در یک مدت زمان کوتاه می توان با دقت به دیگری گوش‬ ‫کرد و همچنین‬ ‫‪ -3‬چگونه بدون تهاجم‪ ،‬با آرامش و احترام متقابل می توان با دیگران‬ ‫گفت و شنود کرد تا با نیازهای یکدیگر بیشتر آشنائی پیدا‬ ‫کرد‬ ‫زمان‪ :‬پنجشنبه ‪ 17‬جون ‪2010‬‬ ‫‪– Cedar Room, West Vancouver Community Centre‬‬ ‫‪Marine Drive, West Vancouver 2121‬‬

‫سخنران‪.Carol Siebert., “M.A., R.C.C« :‬‬ ‫جهت ثبت نام با ـ‪ Janise‬تلفن ‪ 6959 -987‬داخلی ‪ 232‬تماس بگیرید‬ ‫جهت اطالعات بیشتر با مهین خدابنده ‪ CCFE‬تلفن‪604-922-3088‬‬ ‫و یا لیدا ایزدی «‪RCC “Chair, Member Services, BCACC -‬‬ ‫تلفن‪ 5432-786-604‬تماس بگیرید‪.‬‬ ‫برنامه ماه آینده‪)September 23rd (Tuning into your Emotion :‬‬ ‫سخنران‪Clair Sutton :‬‬

‫معنای گناه و راه نجات از آن‬ ‫بر اس��اس کتاب مقدس‪ ،‬يکی از تعريف‌های گناه‪ ،‬شکستن قوانين خدا‬ ‫اس��ت‪ .‬در انجيل ش��ريف می‌خوانيم‪« :‬ه��ر که گناه کند‪ ،‬قان��ون خدا را‬ ‫می‌شکند‪ ،‬زيرا گناه چيزی جز شکستن قانون نيست» (اول يوحنا ‪.)٤ :٣‬‬ ‫خدا آدم را که اولين انس��ان بود خ��وب و بيگناه آفريد‪ .‬او با خدا زندگی‬ ‫می‌کرد و با خدا دوس��تی و رفاقت نزديک داش��ت‪ .‬خدا آدم را از لحاظ‬ ‫روحانی ش��بيه خود آفريد و به او حق انتخاب داد‪ .‬ولی آدم‪ ،‬در باغ عدن‬ ‫تصميم نادرس��تی گرفت و بر عليه خواست خدا از ميوه درخت شناخت‬ ‫نيک و بد خورد و قانون خدا را شکست‪.‬‬ ‫گناه از طريق آدم به نسل بشر سرايت کرد و مانند سمی در ذات انسانها قرار‬ ‫گرفت‪ .‬بر اساس کالم خدا‪ ،‬همه انسانها با ذاتی گناه‌آلود به دنيا می‌آيند و‬ ‫در فکر و کالم و عمل گناه می‌کنند‪ .‬کالم خدا می‌فرمايد‪« :‬گناه به وسيله‬ ‫يک انس��ان به جهان وارد ش��د و اي��ن گناه مرگ را به هم��راه آورد ‪». . .‬‬ ‫(روميان ‪.)١٢ :٥‬‬ ‫نکته مهمی که بايد به آن توجه کنيم اين اس��ت که‪ :‬خدا قدوس و پاک‬ ‫اس��ت و ما انسانها گناهکار هستيم و گناه باعث جدايی ما از خدای پاک‬ ‫و مقدس شده است‪ .‬در انجيل شريف می‌خوانيم‪« :‬همه گناه کرده‌اند و از‬ ‫جالل خدا محرومند» (روميان ‪ .)٢٣ :٣‬و در جايی ديگر نوشته شده‪« :‬زيرا‬ ‫م��زدی که گناه می‌دهد موت اس��ت ‪( ». . .‬رومي��ان ‪ ،)٢٣ :٦‬و موت يعنی‬ ‫جدايی از خدای پاک و مقدس‪ .‬پس تمام انس��انها‪ ،‬گناهکار و از خدای‬ ‫پاک و مقدس‪ ،‬جدا هس��تند و اگر در طول عمرشان از گناه آمرزيده و با‬ ‫خدا متحد نشوند‪ ،‬برای هميشه از خدا جدا خواهند ماند‪ .‬ولی خبر خوش‬ ‫اين اس��ت که خدای پاک و قدوس‪ ،‬خدای محبت هم هس��ت و او برای‬ ‫برگرداندن ما انس��انها به آغوش خودش‪ ،‬از ازل نقشه‌ای پرشکوه کشيده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫حدودا دو هزار س��ال پيش‪ ،‬خدا پسر روحانی خودش عيسی مسيح را که‬ ‫ذات الهی دارد و کام ً‬ ‫ال پاک و بيگناه اس��ت‪ ،‬به جهان فرس��تاد تا جريمه‬ ‫گناه ما انسانها را که موت می‌باشد بپردازد تا ما انسانهای گناهکار بتوانيم‬ ‫از طريق ايمان به او و پذيرفتن آنچه او بخاطر ما انجام داده اس��ت‪ ،‬با خدا‬ ‫متحدبشويم‪.‬‬ ‫بر اساس کالم خدا‪ :‬عيسای مقدس و بيگناه‪ ،‬خون پاکش بر روی صليب‬ ‫ريخته شد و مرد‪ .‬سپس او را در قبر گذاشتند ولی او در روز سوم‪ ،‬از مردگان‬ ‫قيام کرد و زنده است‪ .‬عيسی‪ ،‬با مرگ و قيام خودش‪ ،‬جريمه گناهان ما را‬ ‫داد و هديه نجات از گناه را برای ما انسانها فراهم کرد‪ .‬حاال هر که به عيسی‬ ‫مس��يح خداوند و واقعيت مرگ و دفن و قيام او از مردگان‪ ،‬ايمان بياورد‬ ‫تمام گناهانش آمرزيده می‌شود و از هديه نجات از گناه و مزايای نجات‬ ‫که يکی از آنها زندگی جاودانی با خدا است بهره‌مند می‌شود‪.‬‬ ‫وقتی يک نفر از گناه توبه می‌کند و به مسيح خداوند ايمان می‌آورد‪ ،‬همه‬ ‫گناهانش آمرزيده می‌شود‪ ،‬روح القدس در دل او ساکن می‌گردد و او را‬ ‫از داخل عوض می‌کند تا بتواند از گناه و کارهای گناه‌آلود هرچه بيش��تر‬ ‫دوری کند و روز به روز پاک‌‌تر و مقدس‌تر بشود‪ .‬پس مسيح واقعی‪ ،‬که‬ ‫بخاطر انسانهای گناهکار بر روی صليب مرد و از مردگان قيام کرد و زنده‬ ‫است‪ ،‬تنها راه نجات انسان از قدرت گناه و نتايج بد آن می‌باشد‪.‬‬ ‫بر اساس کالم خدا‪« :‬در هيچکس ديگر‪ ،‬رستگاری نيست و در زير آسمان‬ ‫هيچ نامی جز نام عيسی به مردم عطا نشده است تا بوسيله آن نجات يابيم»‬ ‫(نقل قول از انجيل شريف‪ ،‬کارهای رسوالن ‪.)١٢ :٤‬‬

‫رادیو آرامش هر شنبه و یکشنبه شب‬ ‫راس ساعت ‪ ۹‬بر روی موج ‪1470 AM‬‬ ‫در خدمت شماست‪.‬‬ ‫لطفا سواالت‪ ،‬نظرات و پیشنهادات محترمتان را با ما‪ ‬توسط‪:‬‬ ‫‪Radio Aramesh Society‬‬ ‫‪PO Box 16039‬‬ ‫‪North Vancouver, BC V7J 3S9‬‬

‫‪Tel: (604) 788-5211‬‬

‫‪Email: info@radioaramesh.org‬‬ ‫‪www.radioaramesh.org‬‬ ‫در میان بگذارید‪.‬‬ ‫‪Paid Advertisement‬‬


‫‪42‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 956‬جمعه ‪ 7‬خرداد ‪1389‬‬

‫جشنواره کن‪:‬‬

‫جایزه نخل طال‬ ‫برای فیلم تایلندی‬ ‫فیلم‬

‫فستیوال کن شامگاه یکشنبه به پایان‬ ‫رس��ید‪ .‬یک فیلم تایلن��دی جایزه‬ ‫اصلی فستیوال را از آن خود ساخت‪.‬‬ ‫معتبرترین فس��تیوال جهان سینما با‬ ‫اعطای جایزۀ بهترین هنرپیشه‌ی زن‬ ‫به ژولیت بینوش‪ ،‬یک بار دیگر از‬ ‫عباس کیارستمی تجلیل کرد‪.‬‬ ‫ده روز رقابت ‪ ۱۹‬فیلم برای کسب‬ ‫نخل طالیی شامگاه یکشنبه (‪ ۲۳‬مه)‬ ‫به پایان رسید و فیلم سینمایی «عمو‬ ‫بونم��ی» س��اخته آرپیچات‌پونگ‬ ‫ویراس��تاکول کارگ��ران ج��وان‬ ‫تایلندی‪ ،‬برنده جایزه بزرگ نخل‬ ‫طالیی فستیوال اعالم شد‪.‬‬ ‫اع�لام ای��ن خب��ر ب��رای بیش��تر‬ ‫سینمادوس��تان و مهمان��ان ک��ن‬ ‫غافلگیرکنن��ده ب��ود‪ .‬در جری��ان‬ ‫فس��تیوال کمتر کسی به فیلم «عمو رقابت نام‌های آشنا‬ ‫بونم��ی» توجه نش��ان داده بود‪ .‬این جشنواره کن امسال نیز موفق شده‬ ‫فیلم سرگذش��ت مردی را روایت بود گروه��ی از نام‌های برجس��ته‬ ‫می‌کند ک��ه در آخری��ن روزهای جه��ان س��ینما را گ��رد آورد‪ .‬اما‬ ‫زندگی‪ ،‬با بس��تگان نزدیک خود در مجم��وع بیالن جش��نواره زیاد‬ ‫روب��رو می‌ش��ود‪ ،‬در حالیکه آنها درخش��ان نبود‪ ۱۹ .‬فیلم در بخش‬ ‫مسابقه شرکت داشتند که بیشتر آنها‬ ‫سالها پیش درگذشته‌اند‪.‬‬ ‫جای��زه ب��زرگ هیئ��ت داوران از فیلمسازانی باسابقه بودند و این بار‬ ‫جش��نواره‪ ،‬که امس��ال به ریاست بیشتر از کشورهای غیراروپایی‪.‬‬ ‫تیم برتن تش��کیل شده بود‪ ،‬به فیلم از بریتانیا دو فیلمساز نامی در بخش‬ ‫فرانس��وی «از انس��ان‌ها و خدایان» مسابقه شرکت داشتند‪ :‬مایک لی و‬ ‫س��اخته زاویه ب��وووا تعلق گرفت‪ ،‬کن لوچ‪ .‬مایک لی سینماگر مؤلف‬ ‫که یک ماجرای دردناک واقعی را انگلیس��ی ک��ه با س��بکی واقع‌گرا‬ ‫روایت می‌کند‪ .‬قتل ‪ ۸‬راهب بی‌گناه و عاطف��ی‪ ،‬یکی از ش��اخص‌ترین‬ ‫به دست اس�لامگرایان افراطی در س��ینماگران اروپای امروز به شمار‬ ‫م��ی‌رود‪ .‬او در س��ال ‪ ۱۹۹۶‬با فیلم‬ ‫سال ‪.۱۹۹۶‬‬

‫سینما‬

‫جایزه بهترین بازیگ��ر مرد به طور‬ ‫مشترک به دو هنرپیشه تعلق گرفت‪:‬‬ ‫خاویر باردم هنرپیش��ه اسپانیایی به‬ ‫خاط��ر هنرنمایی در فیل��م «زیبا» و‬ ‫الیو جرمانو بازیگر ایتالیایی به خاطر‬ ‫بازی در فیلم «زندگی ما»‪.‬‬ ‫ژولیت بینوش هنرمند نامی سینمای‬ ‫فرانسه جایزه بهترین بازیگر زن را‬ ‫به خاطر ایفای نقش زنی جوان در‬ ‫فیلم «کپی برابر اصل» به کارگردانی‬ ‫عباس کیارستمی دریافت داشت‪.‬‬ ‫ماتی��و امالریک ب��رای فیل��م «در‬ ‫سفر» جایزه بهترین کارگردانی را‬ ‫دریافت ک��رد و لی چانگ دونگ‬ ‫فیلمساز کره جنوبی جایزه بهترین‬ ‫فیلمنامه را برای فیلم شعر گرفت‪.‬‬

‫زیبای «رازها و دروغ‌ها» برنده نخل‬ ‫طالیی شد‪.‬‬ ‫مایک لی با فیلم «س��الی دیگر» به‬ ‫فس��تیوال کن برگشته بود‪ .‬این فیلم‬ ‫کمدی س��ياهی اس��ت که زندگی‬ ‫روزمره يک زن و ش��وهر ميانسال‬ ‫را روای��ت می‌کند‪ .‬آنه��ا زندگی‬ ‫یکنواخت��ی دارند‪ ،‬ام��ا در پیوند با‬ ‫دوستان و آشنایان خود‪ ،‬در معرض‬ ‫سختی‌‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی‬ ‫قرارمی‌گیرند‪.‬‬ ‫مايک لی در «سالی دیگر» در قالب‬ ‫درامی ساده و انسانی‪ ،‬یک بار دیگر‬ ‫هم��دردی خود را با مردم س��اده و‬ ‫فرودست نش��ان داده است‪ .‬فیلم با‬ ‫دیالوگ‌ها گیرا‪ ،‬تنش‌های عاطفی‬ ‫و بازی‌های درخش��ان فضایی مؤثر‬ ‫خلق کرده است‪.‬‬ ‫«راه ايرلندی» در دل بغداد‬ ‫کن لوچ سینماگر متعهد بریتانیایی‬ ‫ب��ا تأخیر فیلم آخر خ��ود را به کن‬ ‫فرستاد‪ .‬او در «راه ایرلندی» بار دیگر‬ ‫فضایی سیاسی را تصویر کرده است‪.‬‬ ‫فیلم او به جنگ و حضور نیروهای‬

‫خارجی در عراق می‌پردازد‪.‬‬ ‫عنوان فیلم برگرفت��ه از نام جاده‌ای‬ ‫ناام��ن در «منطقه س��بز» اس��ت که‬ ‫مرکز ش��هر را به ف��رودگاه ارتباط‬ ‫می‌ده��د‪ .‬در این فیلم «کن لوچ» بر‬ ‫زخم‌های جنگ‪ ،‬تأثی��رات روانی‬ ‫وخی��م آن می‌پردازد که پیامدهای‬ ‫دردناک آن ت��ا مرزها و اقلیم‌های‬

‫‪42 PAIVAND Vol. 16 Issue 956 Friday May 28, 2010‬‬ ‫کن آورده بود‪ .‬نکته برجسته آخرین‬ ‫دور احساس می‌شود‪.‬‬ ‫فیلم ایناریتو بازی مؤثر خاویر باردم‬ ‫در نقش اصلی اس��ت‪ .‬فیلم روایت‬ ‫فیلم‌هایکوچک‬ ‫زندگی مرد میان‌سالی است که به‬ ‫از نام‌های بزرگ‬ ‫آلخاندروگونزالسایناریتو‪،‬فیلمساز بیماری س��رطان مبتالست و مرگ‬ ‫مکزیک��ی هالی��وود‪ ،‬ب��ا فیلم‌های خ��ود را نزدیک می‌بیند‪ .‬س��اختار‬ ‫‪۲۱‬گرم و بابل به ش��هرت رسید‪ .‬او فیلم برخالف فیلم‌های قبلی ایناریتو‬ ‫فیلم س��ینمایی «زیبا» را به فستیوال سرراست و ساده است‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪44‬‬


43 PAIVAND Vol. 16 Issue 956 Friday May 28, 2010

1389 ‫ خرداد‬7 ‫ جمعه‬956 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

43


‫‪44‬‬

‫‪44 PAIVAND Vol. 16 Issue 956 Friday May 28, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 956‬جمعه ‪ 7‬خرداد ‪1389‬‬

‫جایزه نخل طال برای فیلم تایلندی‬

‫نیکیتامیخالکوف‪،‬سینماگرمعروف‬ ‫روس‪ ،‬با قس��مت دوم فیلم «آفتاب‬ ‫سوخته» در مسابقه شرکت داشت‪.‬‬ ‫بخش اول این فیلم اثری تکان‌دهنده‬ ‫در نکوهش استالینیسم بود‪ ،‬اما فیلم‬ ‫تازه میخالکوف در جش��نواره کن‬ ‫اثری متوسط ارزیابی شد‪.‬‬ ‫تاکش��ی کیتان��و از مهم‌تری��ن‬ ‫س��ینماگران امروز ژاپ��ن در فیلم‬ ‫«خشم» داس��تانی بی‌مایه را با شاخ‬ ‫و برگ‌های خش��ونت‌آمیز روایت‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫فيلم شعر ساخته لی چانگ دونگ‬ ‫سينماگر کره جنوبی به خاطر لحن‬ ‫تغزلی توجه فراوان��ی برانگیخت‪.‬‬ ‫فیل��م قصه‌ای س��اده را ب��ا نگاهی‬ ‫ش��اعرانه‪ ،‬امپرسيونيستی و مذهبی‬ ‫نقل کرده است‪.‬‬

‫در حاالت غمگینی‪ ،‬تنهایی‪ ،‬دلتنگی و عاش��قی نیاز به‬ ‫یک مس��کن روح داری‪ .‬چه چیز بهتر از یک موسیقی‬ ‫ناب‪ .‬یک آوا‪ ،‬یک صدا‪ ،‬یک نوای دلنشین‪.‬‬ ‫در گوش‌هایت صدای دلنش��ینی زمزمه می‌‌کند و تو را‬ ‫از هر آنچه اطرافت است‪ ،‬جدا می‌‌کند‪ .‬حس می‌‌کنی‬ ‫کس��ی در ضمیر تو با تو س��خن می‌‌گوید‪ ،‬روحت را‬ ‫نوازش می‌‌کند‪ .‬مثل یک دوست خوب‪ ،‬یک آشنا‪ .‬تو‬ ‫را به شعف می‌آورد‪ ،‬دو بال به تو می‌دهد و با تو فراتر از‬ ‫زمین مادی پرواز می‌کند‪.‬‬ ‫من مطمئنم که هر کس صدای مامک خادم و موسیقی‬ ‫او را می‌شنود‪ ،‬این حس به او دست می‌دهد‪.‬‬ ‫خان��م مامک خادم در تهران به دنیا آمد‪ .‬فرزند ارش��د‬ ‫خانواده بود و از توج��ه پدر و مادرش بهره‌مند بود‪ .‬در‬ ‫دوران کودکی به کالس‌های رقص بالۀ مادام الزاریان‬ ‫فرستاده شد‪ .‬شاید بتوان گفت که این اولین جرقه‌های‬ ‫آش��نایی وی ب��ا هنر ب��ود‪ .‬چون پ��درش رئیس معدن‬ ‫زغال‌سنگ گاجره بود‪ ،‬بسیاری از اوقات فراغتش در‬ ‫ی در آن منطقه سپری شد‪.‬‬ ‫کودک ‌‬ ‫در همان ایام نوجوانی وارد کارگاه موس��یقی کودکان‬ ‫و نوجوانان رادیو ملی ایران ش��د که رهبری آن با خانم‬ ‫سیمین قدیری بود‪ .‬در همان ایام این موقعیت را پیدا کرد‬ ‫که ب��ا آموزش‌های دوره‌ای خانم پ��ری زنگنه نوا‌های‬ ‫محلی را یاد بگیرد‪ .‬در واقع این دوره پایه‌های موسیقی‬ ‫را در وی بنا کرد‪.‬‬ ‫قبل از انقالب و در اوج شور نوجوانی برای تحصیل به‬ ‫آمریکا مهاجرت کرد‪ .‬اگرچه بر بازگشت به ایران پس‬ ‫از پایان تحصیل پا می‌فشرد‪ ،‬ولی زمانه این فرصت را به‬ ‫او نداد؛ انقالب‌و در پی آن جنگ هشت‌س��الۀ ایران و‬ ‫عراق مانع بازگشت او شد‪.‬‬ ‫تنهایی از پی‌آمدهای مهاجرت اس��ت‪ .‬در این زمان با‬ ‫موسیقی انس بیش��تر یافت‪ .‬به علت ناآشنایی با زبان و‬ ‫فرهنگ آمریکا یاد گرفت که شنوندۀ خوب موسیقی‬ ‫باشد‪ .‬به مرور زمان دلبستگی وی به موسیقی سنتی ایران‬ ‫بیشترشد‪.‬‬ ‫بعد از دریافت مدرک فوق‌لیسانس در رشتۀ ریاضیات‬ ‫و ورود به بازار کار‪ ،‬حرفۀ تدریس را برگزید‪ .‬این شغل‬ ‫به او مجال داد تا از تعطیلی تابستان بهره جوید و استعداد‬ ‫هنر موس��یقی خود را صیقل دهد‪ .‬س��ال‌های متمادی‪،‬‬ ‫تابستان‌ها به ایران بازمی‌‌گشت‪ ،‬تا موسیقی سنتی ایرانی‬ ‫را نزد استادان مشهور ایران بیاموزد‪ .‬هر سال با آهنگ و‬ ‫آلبوم‌های تازه ضبط‌ش��ده به آمریکا باز می‌‌گشت و تا‬ ‫تابستان س��ال بعد درس‌های خود را تمرین و مرور می‬ ‫کرد‪ .‬همچنین در کالس‌ها و کارگاه‌هایی که توس��ط‬ ‫استادان موسیقی سنتی ایران در آمریکا برگزار می‌‌شد‪،‬‬ ‫شرکت می‌کرد‪.‬‬ ‫موسیقی سنتی‪ ،‬پایۀ موسیقی وی شد‪ .‬زندگی در یک‬ ‫کشور غربی سبب به چالش کشیده شدن آموخته‌های‬ ‫وی در زمینۀ موس��یقی سنتی ش��د و همین امر او را به‬ ‫موسیقی تلفیقی سوق داد‪ .‬همین امر باعث شد که وارد‬

‫گروه «اکسیوم آف چویس» ‪( Axiom of Choice‬اصل‬ ‫انتخاب)* شود که با جرأت می‌توان گفت‪ ،‬نخستین و‬ ‫بهترین نمونۀ موسیقی تلفیقی در عرصۀ موسیقی فارسی‬ ‫اس��ت‪ .‬این گ��روه در ایال��ت کالیفرنی��ا در آغاز دهۀ‬ ‫‪۱۹۹۰‬میالدی تأسیس شد‪.‬‬ ‫مامک خ��ادم و رامین ترکیان اعضای اصلی این گروه‬ ‫بودند‪ .‬اولی��ن آلبوم این گ��روه ورای انکار (‪Beyond‬‬ ‫‪ )Denial‬نام داش��ت که در س��ال ‪۱۹۹۴‬منتشر شد‪ .‬این‬ ‫گروه موسیقی سنتی ایرانی را با موسیقی غربی آمیخته‌اند‬ ‫به نحوی که برای شنوندۀ غربی ناآشنا نیست‪.‬‬ ‫در آثار ‪ Axiom of Choice‬صدای س��ازهای موسیقی‬ ‫سنتی ایران همچون تار‪ ،‬سه‌تار و دف با چاشنی آالت‬ ‫موسیقی غربی چون گیتار و بیس همراه است‪ .‬در واقع‪،‬‬ ‫شروع کار این گروه باعث شد که یک سبک جدیدی‬ ‫از موسیقی در حوزۀ موسیقی فارسی ایجاد شود‪.‬‬ ‫دیگر آلبوم‌های این گروه «نیایش» و «گشایش» نام دارند‬ ‫که هر کدام به نوبۀ خود نمونۀ عالی موس��یقی تلفیقی‬ ‫است‪ .‬البته‪ ،‬فعالیت مامک خادم تنها محدود به این گروه‬ ‫نشد‪ .‬او در تهیۀ چند فیلم سینمایی‪ ،‬تلویزیونی و نمایشنامۀ‬ ‫تئاتر همکاری داشته‌است‪ .‬از جملۀ این فیلم‌ها می‌توان به‬ ‫صلح‌آور‪ The Peacemaker‬اش��اره کرد که در آن با‬ ‫موسیقیدان برجسته‪ ،‬هانس زیمر همکاری کرده‌است‪.‬‬ ‫همچنین او در ساختن موسیقی فیلم‌های دیگری چون‬ ‫«دراکوال ‪ »۲۰۰۰‬و «ترافیک» نیز همکاری داشت‪ .‬افزون‬ ‫ب��ر این‪ ،‬وی در قطعه‌ای که توس��ط «اوا بگالریان» در‬ ‫تئاتر یونانی «س��اقی‌های خدایان» در جش��نوارۀ پتراس‬ ‫یونان هنرنمایی کرده اس��ت‪ .‬ع�لاوه بر همۀ اینها او در‬ ‫تهیۀ قسمت «فصل روح» از رشته‌آلبوم‌های «بودا بار» نیز‬ ‫همکاریکرده‌است‪.‬‬ ‫ب��ه گفتۀ خودش‪ ،‬یکی از مهمترین دغدغه‌های فکری‬ ‫او‪ ،‬نحوۀ آموزش آواز در ایران اس��ت‪ .‬مامک خادم بر‬ ‫اساس تجربیات شخصی خودش‪ ،‬معتقد است که شیوۀ‬ ‫آموزش آواز در ایران بسیار سخت است و از همان آغاز‬ ‫شاگردان مجبورند با ردیف‌های موسیقی آشنا شوند‪ ،‬در‬ ‫صورتی که افراد باید بدانند که صدا‪ ،‬از کجای گلو و با‬ ‫چه اندازه نفس‌گیری و به چه شیوه‌ای برون می‌آید‪ .‬او‬ ‫نظام آموزش موسیقی سنتی در قالب موسیقی غربی را‬ ‫عرضه کرده‌است‪.‬‬ ‫آلبوم جدید مامک خادم «جس��تجو» نام دارد که ثمرۀ‬ ‫س��فرهای گوناگون وی به گوشه و کنار جهان و ایران‬ ‫است‪ .‬او با برگرفتن نقاط مشترک موسیقی سنتی ایرانی‬ ‫با دیگر کش��ورها‪ ،‬این آلبوم را شکل داده‌است‪ .‬در این‬ ‫آلبوم‪ ،‬کالم فارس��ی به خوبی بر روی نواهای برگرفته‬ ‫از موسیقی کش��ورهای دیگر نشسته و در نتیجه‪ ،‬یک‬ ‫نمونۀ برجس��تۀ دیگر در زمینۀ موسیقی تلفیقی را به بار‬ ‫آورده‌است‪.‬‬ ‫* اصل بنیادین انتخاب‪ ،‬یک اصل ریاضی است‪.‬‬ ‫آزاده حسینی (جدید آنالین)‬

‫دورنماهایفرانسوی‬ ‫از فرانس��ه‪ ،‬میزبان فس��تیوال‪ ،‬چند‬ ‫س��ینماگر جوان در کن ش��رکت‬ ‫داش��تند‪ .‬این فیلم‌های متفاوت هم‬ ‫س��مت و سوی سینمای این کشور‬ ‫را نش��ان می‌دهن��د و ه��م ترکیب‬ ‫رنگین فضای س��ینمای این کشور‬ ‫را‪ .‬رشید بوش��ارب‪ ،‬سینماگری با‬ ‫تبار الجزایری‪ ،‬زاویه بوووا‪ ،‬محمد‬ ‫صالح هارون‪ ،‬فیلمس��از چادتبار‪ ،‬و‬ ‫ماتیو آمالری��ک‪ ،‬در کنار یک نام‬ ‫باسابقه‪ :‬برتران تاورنیه‪.‬‬ ‫فیلم «قانون‌ش��کن» اثری حماسی‬ ‫از رش��يد بوش��ارب در فس��تیوال‬

‫ادامه از صفحه ‪42‬‬

‫آخری��ن فیلم ژان ل��وک گدار‪ ،‬از‬ ‫پایه‌گ��ذاران م��وج نوی س��ینمای‬ ‫فرانسه به نام «فیلم سوسیالیسم» در‬ ‫بخش «نوعی نگاه» شرکت داشت‬ ‫و برای فیلمساز کهنه‌کار توفیقی به‬ ‫همراه نداشت‪.‬‬

‫تل��خ و نافرج��ام جه��ان ام��روز‬ ‫می‌پردازد‪ .‬فیلم بر پایه یک ماجرای‬ ‫واقعی ساخته ش��ده است‪ :‬در سال‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬اف��راد اس�لام‌گرای افراطی‬ ‫در روس��تای دورافتاده‌ای در شمال‬ ‫افریقا ‪ ۸‬راهب مس��یحی را ربودند‬ ‫و به قتل رس��اندند‪ .‬راهبان مسيحی‬ ‫در کنار روستائیان مسلمان‪ ،‬زندگی حضور پررنگ ایران‬ ‫مس��المت‌آميز و آرامی داش��تند‪.‬‬ ‫آنها هش��دارهای مقامات را جدی کن دس��تکم در روز سه شنبه (‪۱۸‬‬ ‫نمی‌گیرن��د‪ ،‬روس��تا را ترک نمی مه) که فیلم «کپی برابر اصل» ساخته‬ ‫کنند و با س��ادگی و پاکدلی به دام عباس کیارستمی به نمایش در آمد‪،‬‬ ‫یکسره زیر س��ایه‌ی التهابات ایران‬ ‫مرگمی‌افتند‪.‬‬ ‫زاوی��ه بوووا فضای فیلم خود را در قرار گرفت‪.‬‬ ‫لفافه‌ای آیینی و عرفانی ارائه داده‪ ،‬نام جعفر پناهی‪ ،‬در شرایطی که این‬ ‫ک��ه با گوهر و پیام انس��انی فیلم او س��ینماگر در زندان اوین محبوس‬ ‫بود‪ ،‬به عنوان عض��و هیئت داوران‬ ‫همخوان است‪.‬‬ ‫فیل��م دیگری که با مهر فرانس��ه به جشنواره اعالم شده بود‪ .‬پناهی که‬ ‫نمایش درآمد‪« ،‬م��ردی که فریاد از اس��فندماه سال گذشته در زندان‬ ‫می‌کشد» نام داشت‪ ،‬ساخته محمد اوين به سر می‌برد‪ ،‬روز سه‌شنبه‪۲۸ ،‬‬

‫صالح هارون‪ ،‬فیلمساز آفریقایی که‬ ‫فیلم خود را به درگیری‌های سیاسی‬ ‫در چاد اختصاص داده بود‪.‬‬ ‫فيل��م «زندگی م��ا» س��اخته دانيله‬ ‫لوکتی‪ ،‬تنها فيلم ايتاليايی بود که در‬ ‫جشنواره کن امسال شرکت داشت‪.‬‬ ‫و «ب��ازی منصفانه» ب��ه کارگردانی‬ ‫داگ لیمن تنها فیلم هالیوود بود که‬ ‫به بخش رسمی جشنواره‌ی کن راه‬ ‫یافته بود‪.‬‬

‫جنجال زی��ادی برانگیخت‪ .‬فیلم به‬ ‫گذش��ته‌ی اس��تعماری در الجزایر‬ ‫می‌پردازد‪ ،‬مضمونی حس��اس که‬ ‫پس از پنجاه س��ال که از استقالل‬ ‫الجزای��ر می‌گ��ذرد‪ ،‬هن��وز رگ‬ ‫گ��ردن فرانس��وی‌های متعصب و‬ ‫نژادپرست را شق می‌کند‪ .‬پیش از‬ ‫نمایش فیلم در فس��تیوال‪ ،‬گروهی‬ ‫از راست‌گرایان علیه فیلم تظاهرات‬ ‫راه انداختند و پليس ضد شورش را‬ ‫به خيابان‌های کن کشاندند‪.‬‬ ‫قانون‌شکن روایتی ضداستعماری نوعی از نگاه‬ ‫دربارهزندگیيکخانوادهکشاورز جوایز بخش «نوعی نگاه» روز شنبه‬ ‫الجزايری است که استعمار فرانسه‪ ،‬اعالم شد‪ ،‬که بعد از بخش مسابقه‬ ‫آن را متالش��ی می‌کند و فرزندان رسمی (نخل طال)‪ ،‬مهم‌ترين بخش‬ ‫را به سرنوش��ت‌هایی غریب روانه جشنواره کن به شمار می‌رود‪ .‬جايزه‬ ‫می‌کن��د‪ .‬روایت فیل��م رمان‌گونه اصلی اين بخش ب��ه فيلم «هاهاها»‬ ‫اس��ت و مقطعی طوالن��ی (چهار ساخته هونگ سانگ‌س��و از کره‬ ‫دهه) از زندگی مهاجران الجزایری جنوبی تعلق گرفت‪.‬‬ ‫را به ش��کلی روان و مؤثر حکایت اي��ن فيلم داس��تان يک فيلمس��از‬ ‫کره‌ای است که قصد دارد از سئول‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫به کانادا مهاجرت کن��د‪ ،‬اما پیش‬ ‫از عزيمت با يکی از دوستان خود‬ ‫نفرین به خشونت‬ ‫فيلم دیگر فرانسه در بخش مسابقه دی��دار می‌کند‪ .‬منتق��دان از لحنی‬ ‫«از خدايان و انس��ان‌ها» نام دارد به عاطف��ی و نوس��تالژیک این فیلم‬ ‫کارگردان��ی زاویه ب��وووا‪ .‬فیلم به ستایشکردند‪.‬‬ ‫موضوعی حساس از رویارویی‌های‬

‫اردیبهشت‪ ،‬در نامه‌ای اعالم کرد که‬ ‫دست به اعتصاب غذا زده است‪.‬‬ ‫عباس کیارستمی در آغاز مصاحبه‬ ‫مطبوعاتی با تأثر از اعتصاب غذای‬ ‫جعف��ر پناهی در زن��دان اوین خبر‬ ‫داد‪ .‬کیارستمی در جلسه مطبوعاتی‬ ‫ب��ه ادامه بازداش��ت آق��ای پناهی‬ ‫اعتراض کرد و گفت‪« :‬ما همه برای‬ ‫گفت‌وگ��و درباره فیلم اینجا جمع‬ ‫ش��ده‌ایم‪ ،‬اما نمی‌توانیم نس��بت به‬ ‫موضوعی که اهمیتش در این لحظه‬ ‫نه فقط برای من‪ ،‬بلکه برای همه ما‬ ‫شاید بیشتر از سینماست بی‌تفاوت‬ ‫باش��یم‪ ،‬جایی که خود س��ینما زیر‬ ‫سؤال رفته است‪».‬‬ ‫روز چهارش��نبه (‪ ۲۹‬اردیبهش��ت‌)‬ ‫کمپی��ن حمایت از جعف��ر پناهی‬ ‫ب��ا حضور چند س��ینماگر ایرانی و‬ ‫خارجی طی کنفرانس��ی خبری در‬ ‫کنار تاالر جشنواره برگزار شد‪.‬‬ ‫در این کنفرانس خبری که به همت‬ ‫س��ازمان فرهنگ فرانس��ه‪ ،‬وابسته‬ ‫ب��ه وزارت امور خارجه فرانس��ه‪،‬‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬بهمن قبادی‪ ،‬محسن‬ ‫مخملباف‪ ،‬ژولیت بینوش و شماری‬ ‫از شخصیت‌های سرشناس فرهنگی‬ ‫حضورداشتند‪.‬‬ ‫در جریان کنفرانس ژولیت بینوش‪،‬‬ ‫بازیگر فرانس��وی که نقش اصلی‬ ‫فیلم «کپی برابر اص��ل» را بر عهده‬ ‫دارد‪ ،‬پیامی از عباس کیارستمی را‬ ‫به زبان فرانسه قرائت کرد‪.‬‬ ‫در این پیام عباس کیارستمی ضمن‬ ‫انتق��اد از فش��ارها و تضییقاتی که‬ ‫«وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی»‬ ‫بر هنرمندان ایرانی اعمال می‌کند‪،‬‬ ‫آزادی بیان را حق هنرمندان دانست‬ ‫و از تالش فیمس��ازانی مانند جعفر‬ ‫پناهی در رشد سینمای ایران ستایش‬ ‫کرد‪.‬‬


45 PAIVAND Vol. 16 Issue 956 Friday May 28, 2010

1389 ‫ خرداد‬7 ‫ جمعه‬956 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

45


‫‪46‬‬

‫‪46 PAIVAND Vol. 16 Issue 956 Friday May 28, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 956‬جمعه ‪ 7‬خرداد ‪1389‬‬

‫فال هفته‬ ‫فروردين ماه‪ :‬اگر احساس مي كنيد شخصي از مشورت با شما سود مي‬ ‫برد نهايت سعي تان را بكنيد كه به او كمك كنيد اما سعي كنيد قراردادهاي‬ ‫مالي طوالني م��دت زيادي نبنديد و به زودي تغييراتي صورت مي گيرد ‪.‬‬ ‫مس��ير كلي زندگي تان در حال تغيير اس��ت زيرا در چند روز آينده خيلي‬ ‫چيزها اصالح مي شوند ‪... .‬‬ ‫ارديبهشت ماه‪ :‬ذهنتان گسترده است و بسيار مثبت انديش تر هستيد و به‬ ‫طور كلي روحيه لطيف تري داريد‪ .‬آماده ايد تا در رقابت هايي كه زندگي‬ ‫براي شما تدارك ديده است‪ ،‬شركت كنيد‪ .‬اين كار را با لبخند و سياست‬ ‫انجام مي دهيد‪ .‬روابط احساسي نيز عالي مي باشد‪ .‬باالخره تصمیم گرفتید‬ ‫که نیمه پر لیوان را نگاه کنید!‬ ‫خرداد ماه‪ :‬شما مي خواهيد كه بدون توجه به وقايع اطراف‪ ،‬كار خودتان‬ ‫را انجام دهيد‪ .‬اين خيلي مهم است كه احساس كنيد كار خودتان را انجام‬ ‫مي دهيد بدون اين كه راجع به نظر و يا نيازهاي افراد ديگر نگران باشيد و‬ ‫آنها برايتان مهم باش��ند! براي اين زمان اين كار خوب اس��ت‪ ،‬ولي پس از‬ ‫مدتي‪ ،‬بايد نسبت به ديگر افراد نيز توجه نشان بدهيد‪.‬‬ ‫تير ماه‪ :‬ممكن است زماني كه نياز داريد با افرادي صحبت كنيد شما را‬ ‫قال گذاش��ته و يا در دسترس شما نباشند حتي ممكن است از رفتن به سفر‬ ‫منصرف شده و يا اشكالي در مسائل مالي تان رخ دهد پس نهايت سعي خود‬ ‫را بكنيد تا بفهميد كه چه اتفاقاتي د رحال رخ دادن است و شما در كجاي‬ ‫كار قرار داريد‪... .‬‬ ‫مرداد ماه‪ :‬سعي كنيد براي جلوگيري از سوءتفاهم به طور واضح صحبت‬ ‫كنيد‪.‬صداقت بهترين راه از همه نظر مي باشد‪ .‬منتظر مشكالت كوچكي در‬ ‫روابط عاش��قانه تان باش��يد‪ .‬برنامه هاي اجتماعي تان كه تحت كنترل شما‬ ‫هس��تند لغو مي ش��وند يا به عقب مي افتند و عاقالنه است كه هر چه پيش‬ ‫مي‌آيد را آسان بگيريد و گرنه منجر به اضطراب و ناكامي شما مي شود‪.‬‬ ‫ش�هريور ماه‪ :‬خيلي كم صبرو طاقت هس��تيد‪ ،‬خدا به افرادي كه شما را‬ ‫ناراحت مي كنند رحم كند! سعي كنيد آرام باشيد و به ديگران اجازه ندهيد‬ ‫ش��ما را عصباني كنند زيرا آنها اين كار را عمدي انجام نمي دهند بنابراين‬ ‫چرا بايد عصباني شويد؟ الزم است تا كمي استراحت كنيد و براي كسب‬ ‫آرامش به ناراحتي ها اجازه دهيد بروند‪.‬‬ ‫مهر ماه‪ :‬آيا كسي با شما صادق است و يا اين كه به نحوي از بيان مسئله‌اي‬ ‫طفره مي رود ؟ با دقت پيش برويد‪ ،‬چرا كه تمام مطالب آن چيزي نيست‬ ‫كه به نظر مي رسد‪ .‬و اگر حواستان جمع نباشد ممكن است به تله بيفتيد‪ .‬به‬ ‫جاي نگه داشتن خروارها عدد و رقم در سرتان‪ ،‬آنها را روي كاغذ بياوريد‬ ‫تا مطالب مهم از ذهنتان فرار نكنند‪.‬‬ ‫آبان ماه‪ :‬مثل هميشه انرژي نداريد‪.‬بنابراين بايد كارها را آرام انجام دهيد‬ ‫و نقشه اي را كه از پس آن برنمي آييد به عهده نگيريد‪.‬سعي كنيد هر چقدر‬ ‫مي توانيد استراحت كنيد از افرادي كه پرانرژي هستند دوري كنيد‪ .‬به عنوان‬ ‫يك انسان محتاط‪ ،‬از مسائل جدي دوري كنيد و از هوشتان استفاده كنيد‪.‬‬ ‫هر كاري انجام مي دهيد‪ ،‬خيلي مراقب خودتان باشيد‪.‬‬

‫یادها و خاطره‌ها ‪...‬‬

‫آذر ماه‪ :‬به خوبي مي توانید احساستان را بيان كنيد اما گفتن چيزي كه در‬ ‫حال حاضر به آن فكر كنيد انعكاس بدي خواهد داشت ‪ .‬همچنين بايد از‬ ‫نتيجه گيري هاي عجوالنه دوري كنيد ‪ .‬زيرا به سادگي حرفهاي ديگران را‬ ‫اشتباه برداشت مي كنيد‪ .‬كار درستي است كه بين روراست بودن با خودتان‬ ‫و آزردن ديگران رابطه برقرار كنيد‪.‬‬

‫تصویر هوایی از تهران در سال ‪1310‬‬ ‫منای کنونی از مناطق شمال تهران‬

‫دی ماه‪ :‬موضوعي يا شخصي كنجكاوي شما را زياد مي كند و دوست‬ ‫داريد چيزهايي بيشتري بدانيد‪.‬زمان خوبي است تا به سلولهاي خاكستري‬ ‫خود ورزش دهيد‪.‬در حال حاضر از ميزان معلومات خود راضي نيس��تيد و‬ ‫دوس��ت داريد آن را افزايش دهيد‪.‬ش��ايد بخواهيد به كالس برويد‪.‬يا زبان‬ ‫خارجي ياد بگيريد‪.‬‬ ‫بهمن ماه‪ :‬اكنون تعهدات شما مستحكم تر مي شود و شما بعد از مدتي‬ ‫طوالني از احساس هماهنگي و آرامش لذت خواهيد برد‪.‬پذيرفتن تغييرات‬ ‫در اي��ن هفته براي تان مش��كل مي باش��د و از اين كه در ش��رايط كنوني‬ ‫بمانيد بيشتر خوشحال مي شويد‪ .‬حداقل در حال حاضر بفكر بكار گرفتن‬ ‫سازماندهي بيشتر در زندگي تان باشيد‪.‬‬ ‫اس�فند ماه‪ :‬در چند هفته آينده با كارهاي داخل منزل بس��يار س��رگرم‬ ‫مي‌شويد و وقت براي كارهاي ديگر نخواهيد داشت‪ .‬با وجود اين مي توانيد‬ ‫در رقابت هايي شركت كنيد كه معموالً برايتان نگران كننده و هيجان انگيز‬ ‫اس��ت چون در درونتان احساس امنيت مي كنيد و سيستم حفاظتي كه در‬ ‫اطرافتان داريد شما را ايمن نگه مي دارد‪.‬‬


‫‪47‬‬

‫‪47 PAIVAND Vol. 16 Issue 956 Friday May 28, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 956‬جمعه ‪ 7‬خرداد ‪1389‬‬

‫این مطلب فقط جنبه سرگرمی دارد‬

‫ترجمه های پراکنده‬ ‫اما زیبا و خواندنی‬

‫با مطا لعه آثار تعدادی از ش��اعران و نویس��ندگان و خواندن احوال‬ ‫درون و نجواهای دلش��ان تعجبی نخواهید ک��رد اگر بدانید برخی‬ ‫ازآنان با خود کش��ی به زندگی خود پایان داده اند ‪ .‬آخرین دست‬ ‫نوشته ی تعدادی از این نویسندگان در پایان آمده است‪:‬‬ ‫زمانی که من از دنیا میروم‪ .‬ماه زیبای آپریل موهای خیس از بارانش‬ ‫را پریشان می کند و تو با قلبی با شکسته بر روی پیکرمن خم می‌شوی‬ ‫‪ .‬من اهمیتی نمی دهم زیرا که می خواهم به آرامش برسم ‪ .‬همانند‬ ‫درختانی که به آرامش می رسند زمانی که قطرات باران شاخه های‬ ‫نازکشان را خم می کند و من ساکت تر و سنگدل از اکنون تو ‪.‬‬

‫سارا تیسدیل (‪ )1933 -1884‬شاعر آمریکایی متولد سنت لوئیس ‪ .‬او‬ ‫چندین جلد کتاب شعر که حاوی احساسات فردی و لطیف او بود‬ ‫از جمل��ه هلن از تروی و رودخانه های در راه دریا از خود به جای‬ ‫گذاشته اس��ت ‪ .‬وی فوق العاده زن احساساتی و گوشه نشین بود و‬ ‫سر‌انجام در ‪ 48‬سالگی بعد از نوشتن یادداشت خود کشی به عاشقی‬ ‫که ترکش کرده بود ‪ ،‬خود را غرق کرد ‪.‬‬ ‫احساسی دارم شبیه به این که دارم دیوانه میشم ‪ .‬دیگه نمی تونم به‬ ‫این وضعیت وحش�تناک ادامه دهم ‪ .‬صداهایی را می ش�نوم و نمی‬ ‫توانم به کارم تمرکز داشته باشم ‪ .‬تا به حال با آن مبارزه می کردم‪،‬‬ ‫ولی از حال به بعد دیگر نمی توانم ادامه دهم ‪.‬‬

‫‪ . . . . .‬از گوشه و کنار جهان ‪. . . . . .‬‬ ‫لندن‪ :‬یک موسس��ه تحقیقاتی در انگلیس با‬ ‫انجام نظرسنجی از ‪‌3‬هزار نفر اعالم کرده است‬ ‫ی راحت‌تر از خانم‌ها دروغ‬ ‫که مردهای انگلیس ‌‬ ‫می‌گویند‪ .‬نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که‬ ‫به‌طور متوسط هر مرد انگلیسی در روز ‪‌3‬بار به‬ ‫عناوین مختلف دروغ می‌گوید‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که آم��ار خانم‌ها در ای��ن رابطه حدود‬ ‫‪‌2‬بار در روز اس��ت‪ .‬نکته مشترک میان مردها‬ ‫و زن‌ه��ا این اس��ت که هر دوگروه بیش��ترین‬ ‫دروغ‌ها را به مادرشان می‌گویند! بر اساس این لندن‪ :‬یک کالهبردار انگلیسی که در رسانه‌ها‬ ‫نظرسنجی‪ ،‬بیشترین دروغ مردها درباره تفریح به خاطر شباهت ظاهری‌اش لقب شرک گرفته‬ ‫آنها با دوستان‌شان است‪ .‬در مقابل‪ ،‬زن‌ها بیشتر است‪ ،‬به خاطر فریب ده‌ها نفر در اروپا و آمریکا‬ ‫برای پنهان‌کردن احس��اس واقعی‌ش��ان دروغ به ‪‌5‬سال حبس محکوم شد‪ .‬تحقیقات نیروهای‬ ‫می‌گویند‪‌80 .‬درص��د زن‌ها و ‪‌70‬درصد مردها پلیس نشان می‌دهد که شرک کالهبردار بیشتر‬ ‫اعالم کرده‌اند که به‌خاطر دروغ گفتن عذاب از ‪‌20‬س��ال از را ‌ه پايگاه‌‌ه��ای اینترنتی در حال‬ ‫به‌دام انداختن قربانیان خود بوده است‪ .‬این مرد‬ ‫وجدان داشته‌اند‪.‬‬ ‫پس از جل��ب اعتماد طعمه‌هاي خ��ود از آنها‬ ‫اس��تکهلم ‪ :‬حکم دادگاه درب��اره خلبان قالبی می‌خواس��ت مبلغی را برای حل یک مش��کل‬ ‫که به‌مدت ‪‌13‬س��ال با هواپیماهای مسافربری اضطراری به حس��اب او واری��ز کنند و پس از‬ ‫خطوط هوایی اروپا مشغول پرواز بود این روزها دریافت پول ناپدید می‌ش��د‪ .‬جان کیدی برای‬ ‫حسابی جنجالی شده است‪ .‬این مرد سوئدی به فریب طعمه‌ها خ��ودش را با عنوان‌هایی مانند‬ ‫نام توماس س��الم بر‌خالف انتظار همه فقط به کاپیت��ان تیم راگبی‪ ،‬قهرم��ان قایقرانی و یک‬ ‫پرداخت حدود ‪2‬هزار و ‪ 400‬دالر جریمه نقدی تاجر ثروتمند معرفی می‌کرد‪ .‬گفته می‌شود این‬ ‫کالهبردار اینترنتی از این راه بیش از ‪ 150‬هزار‬ ‫و ممنوعیت از خلبانی محکوم شده است‪.‬‬ ‫توماس س��الم ‪‌2‬ماه پیش دقایقی پیش از پرواز دالر به جیب زده اس��ت که باید این پول را به‬ ‫با یک هواپیمای بوئینگ ‪ 737‬با ‪‌101‬مسافر در شاکیان پرونده پس بدهد‪.‬‬

‫ویرجینیا وولف (‪ )1941-1882‬ویرجینیا یک نویسنده انگلیسی بود‬ ‫که سبک جدیدی را در رمان نویسی ابداع کردومقاله های فمینیستی‬ ‫نوش��ته اس��ت ‪ .‬او اینگونه اظهار نظر می کند ‪ :‬یک زن بایستی پول‬ ‫داشته باشد و یک اتاق از آن خود ‪ ،‬اگر می خواهد داستان بنویسد‪.‬‬ ‫وولف جیبهای خود را از س��نگ پر کرد و خود را در رودخانه اوز‬ ‫نزدیک منزلش در ساسیکس غرق کرد ‪.‬‬ ‫خدا نگهدار دوست من ‪ ،‬خدانگهدار‪ .‬تو در قلب من هستی عزیزم‪.‬‬ ‫جدایی مقرر شده است و دیدار در آینده را نوید می دهد ‪.‬‬

‫فرودگاه آمستردام دس��تگیر شد‪ .‬وی اعتراف‬ ‫کرد که خلبانی را با اس��تفاده از دس��تگاه‌های‬ ‫شبیه‌ساز پرواز به کمک یکی از دوستانش یاد‬ ‫گرفته و مجوز خلبانی خود را جعل کرده است‪.‬‬ ‫این خلبان قالبی در مصاحبه با ش��بکه اسکای‬ ‫نیوز اعالم کرد او مسافران را در خطر قرار نداده‬ ‫و از کارش به‌هیچ‌عنوان پشیمان نیست‪.‬‬

‫سرجی اسنین (‪ )1925-1895‬ش��اعر روس ‪،‬همسر رقاص معروف‬ ‫ایزادورا دونکن‪ .‬در س��ن ‪30‬س��الگی خود را از لوله های آب گرم‬ ‫س��قف اتاقش حلق آویز کرد ‪ .‬وی شعر خود کشی خود ار با خون‬ ‫خود ‪ ،‬روز قبل از آن نوشت‪.‬‬

‫پکن‪ :‬یک دختر جوان چینی سرانجام توانست‬ ‫بع��د از ‪‌7‬عمل پیچیده جراح��ی لذت خوردن‬ ‫بیس��کویت را کشف کند‪ .‬ونگ نا که ‪‌22‬سال‬ ‫از زندگی‌اش می‌گ��ذرد به‌خاطر یک بیماری‬ ‫ن��ادر تاکنون قادر به خ��وردن هیچ نوع غذای‬ ‫جامدی نبود‪ .‬این دختر بدون اس��تخوان باالی‬ ‫آرواره و دندان به‌دنیا آمد و به‌خاطر این بیماری‬ ‫تاکنون فقط می‌توانست غذاهایی مانند سوپ‬ ‫بخورد‪ .‬پزش��کان در ‪‌4‬س��ال گذشته به‌تدریج‬ ‫‪‌7‬عمل جراح��ی روی ونگ نا انج��ام دادند تا‬ ‫سرانجام وی توانست برای نخستین‌بار یک تکه‬ ‫بیسکویت را بخورد‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر مش��کل در غذا خ��وردن‪ ،‬ونگ نا‬ ‫پیش‌از این نمی‌توانست به‌خوبی صحبت کند و‬ ‫بسياري با دیدن او دچار وحشت می‌شدند‪ .‬حتی‬ ‫به خاطر این بیماری پدر و مادر واقعی او بعد از‬ ‫تولد رهایش کردند‪.‬‬

‫آنگاه که همه بیهودگی ها پایان می یابد وقتی فردی مطمئن است‬ ‫از یک مرگ اجتناب ناپذیروقریب الوقوع ‪ ،‬س�اده ترین راه انسان‬ ‫آن است که سریعترین و راحت ترین مرگ را انتخاب کند‪.‬‬

‫ش��ارلوت پرکینز گیلمن (‪ )1935-1860‬او معتقد ب��ود ‪،‬زن و مرد‬ ‫باید با همکاری هم در کار های منزل ش��ریک باش��ند ‪ .‬رمان های‬ ‫تحریک آمیز ‪ ،‬داستانها ‪ ،‬شعر و مقاله های او انعکاسی از هزاران زن‬ ‫بود ‪.‬معروف ترین اثر او کاغذ دیواری زرد است‪ .‬این کتاب درباره‬ ‫زنانی است که بعد از تولد فرزندانشان دچار آسیب روحی می شوند‬ ‫‪.‬او باپسر عمویش ازدواج کرد و زندگی خود را داشت تا اینکه مبتال‬ ‫به سرطان شد ‪.‬‬ ‫خداحافظهمگی‬

‫هارت کرین‪ ،‬کرین یکی از تأثیر گذار ترین ش��اعران مدرنیس��ت‬ ‫آمریکای��ی‪ ،‬با رفتار های آزارنده( پرخاش��گری ‪ ،‬زی��اده روی در‬ ‫نوش��یدن الکل‪ ،‬بی بند وباری جنسی) در سن ‪ 32‬سالگی به زندگی‬ ‫خود پایان داد‪ .‬وی خود را از عرشه کشتی به خلیج مکزیکو انداخت‬ ‫و جسدش هیچگاه پیدا نشد‪.‬‬


‫‪48‬‬

‫‪48 PAIVAND Vol. 16 Issue 956 Friday May 28, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 956‬جمعه ‪ 7‬خرداد ‪1389‬‬

‫فال ورق‪ ،‬قهوه‪،‬‬ ‫ستاره‌شناسی‬ ‫توسطمهتاب‬ ‫برای خانم‌ها و آقایان‬

‫‪921-4726‬‬

‫تلفن‪)604( 982-0884 :‬‬

‫استودیو آرایش مینا‬

‫یک خوابه و دو خوابه زیبا‪ ،‬تمیز و‬ ‫نورگیردر طبقه همکف در وست‬ ‫وود پالتو با لباسشویی‪ ،‬خشک کن و‬ ‫ورودی مجزا‬ ‫‪604-552-0647‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫یک خوابه مبله با دن در آپر النزدل‬ ‫با منظره عالی و ورودی شخصی‪،‬‬ ‫اینترنت و کیبل رایگان از ‪ 15‬جون‪،‬‬ ‫‪ 1000‬لدرا در ماه آماده اجاره به‬ ‫غیرسیگاری برای ‪ 4‬ماه‬ ‫‪604-980-2013‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫نورت ونکوور‪-‬سنترال النزدل‬ ‫طبقه همکف منزل دو طبقه با ورودی‬ ‫مستقل‪ ،‬دو خوابه‪ ،‬شومینه گازی‪،‬‬ ‫پارکینگ و انباری از اول جوالی‬ ‫‪ 1450‬دالر ‪ +‬نصف یوتیلیتی‬ ‫‪604-340-5139‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫وست‌ونکوور‪،‬بریتیشپراپرتیز‪،‬‬ ‫نزدیک بهترین دبستان و دبیرستان‪،‬‬ ‫طبقه اول منزلی چهارخوابه‪،‬‬ ‫‪ 2‬سرویس حمام‪ 2600،‬اسکورفیت‪،‬‬ ‫با مهمانخانه و آشپزخانه بزرگ‪،‬‬ ‫ورودی جداگانه‪ ،‬باغچه زیبا‪ ،‬پنج‬ ‫اپالینس‪ ،‬شومینه‪ ،‬پارکینگ‪ ،‬انباری‪،‬‬ ‫نزدیک به هالی‌برن کانتری‌کالب‪،‬‬ ‫اجاره ماهیانه ‪ 2280‬دالر‬ ‫‪604-922-3499‬‬ ‫‪958‬‬

‫‪958‬‬

‫‪957‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫سه خوابه‪ ،‬در طبقه دوم منزل در‬ ‫نورت ونکوور‪ ،‬مارین درایو‪ ،‬نزدیک‬ ‫به ایستگاه اتوبوس‪ ،‬سیوآن فود و‬ ‫فروشگاه ایرانی نانسی آماده اجاره‬ ‫‪604-980-9161‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫آپارتمان‪ ،‬نورت‌ونکوور‪ ،‬وودکرافت‪،‬‬ ‫ساختمان هالی‌برن‪ ،‬طبقه سوم‪،‬‬ ‫دوخوابه‪ ،‬با امکانات رفاهی‪ ،‬ورزشی‪،‬‬ ‫سونا‪ ،‬جکوزی‪ ،‬استخر‪ ،‬پارکینگ و‬ ‫انباری و نگهبانی‪،‬‬ ‫ماهیانه ‪ 1450‬دالر ‪Deposit +‬‬ ‫‪604-925-1223‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫نورت‌ونکوور‪ ،‬سنترال النزدل‪،‬‬ ‫طبقه همکف منزل نوساز و روشن‪،‬‬ ‫یک‌خوابه‪ ،‬در خیابان نوزدهم شرقی‬ ‫آماده اجاره‪ ،‬ماهیانه ‪ 800‬دالر‬ ‫‪957‬‬

‫‪956‬‬

‫‪No Pet/No Smoking‬‬

‫‪604-986-8059‬‬

‫‪956‬‬

‫بیزنس دست دوم فروشی‬ ‫موقعیت عالی برای شروع بیزنس‪،‬‬ ‫شامل جواز کار و تمامی وسایل و‬ ‫موجودی مغازه‪ ،‬به منظور فروش‬ ‫سریع‌تر بیزنس قیمت آن به ‪80‬هزار‬ ‫دالر تقلیل داده شده است‪.‬‬ ‫لطفا با شماره زیر تماس بگیرید‬ ‫‪Joseph 604-781-6228‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫فست فود دلی‬ ‫در بهترین نقطه نورت ونکوور‬ ‫ایده‌آل برای رفع شرط مهاجرت با‬ ‫هزینه مناسب بدون واسطه به فروش‬ ‫می‌رسد‬ ‫‪778-340-3422‬‬ ‫‪976‬‬

‫‪-------------------------‬‬‫یک مارکت بسیار عالی برای فروش‬ ‫در بهترین نقطه وست‌ونکوور‬ ‫قیمت ‪ 125‬هزار دالر‬ ‫‪604-926-4821‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫تخت دونفره با تشک ست کامل‪،‬‬ ‫تخت دونفره با تشک‪ ،‬تشک یک‬ ‫نفره‪ ،‬مبل دونفره و سه نفره پارچه‌ای‪،‬‬ ‫کتابخانه‪ ،‬میزتحریر‪ ،‬صندلی چرخان و‬ ‫چند آباژور به فروش می‌رسند‪.‬‬ ‫‪604-922-3499‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫‪956‬‬

‫‪ESL, IELTS, TOEFL, LPI, ESSAY‬‬

‫کوپ ‪ 8‬دالر‬ ‫رنگ ‪ 15‬تا ‪ 30‬دالر‬ ‫مش ‪ 25‬تا ‪ 65‬دالر‬ ‫بند‪-‬ابرو ‪ 5‬دالر‬ ‫«واقع در کوکیتالم»‬

‫«مشاوره و تعیین سطح رایگان»‬

‫مکالمه و گرامر در کلیه سطوح (‪ 10‬دالر)‬ ‫توسط مدرس رسمی ‪ BC‬و کارشناس ارشد آموزش زبان‬

‫نزدیک کوکیتالم سنتر‬ ‫با بیش از ‪ 7‬سال سابقه کار در کانادا‬

‫تلفن‪)604( 728-8465 :‬‬ ‫‪)604( 945-4851‬‬

‫با بیش از ‪ 10‬سال سابقه تدریس‬ ‫نظری ‪778-279-3336‬‬ ‫فاضل ‪778-558-3931‬‬

‫‪956‬‬

‫‪958‬‬

‫فروشگاه یک دالری زنجیره‌ای‬ ‫در بهترین نقطه توریستی داون‌تاون‬ ‫ایده‌آل برای رفع شرط مهاجرت‬ ‫به بهترین قیمت پیشنهادی‪ ،‬به علت‬ ‫مسافرت به فروش می‌رسد‪.‬‬ ‫لطفا خریداران جدی تماس بگیرند‬ ‫‪604-897-3951‬‬ ‫‪956‬‬

‫‪AMIN‬‬ ‫‪CARPET CLEANING‬‬

‫شستشوی انواع موکت‪ ،‬فرش‪،‬‬ ‫قالیچه‪ ،‬کفشویی و کاشی‬ ‫شویی با قیمت مناسب‬ ‫‪778-385-4340‬‬ ‫‪958‬‬

‫وکس و ابرو‬ ‫با کم‌ترین قیمت‬

‫‪957‬‬

‫خانم سالمندی‪ ،‬تمیز‪ ،‬متین‪ ،‬آرام و‬ ‫موقر که در دوران نقاهت خود از‬ ‫سکته مغزی هستند جویای کمک‬ ‫برای امور روزانه خود به طور تمام‬ ‫وقت هستند‪ ،‬اگر شما فارسی‌زبان‪،‬‬ ‫مهربان و با مسوولیت کاری هستید‪،‬‬ ‫برای این فرصت با ما تماس بگیرید‪.‬‬ ‫الویت با کسانی‌ست که در داون تاون‬ ‫زندگی می کنند‬ ‫ما نیکا‬ ‫‪778-883-7527‬‬

‫‪ADVANTAGE‬‬

‫‪Plumbing & Heating‬‬ ‫لوله‌کشی و تعمیرات‬ ‫سیستم‌هایحرارتی‬ ‫‪Furnace, Boiler,‬‬ ‫‪Hot Water‬‬ ‫‪604-418-1890‬‬ ‫‪778-317-9566‬‬

‫‪604-971-1964‬‬ ‫‪957‬‬

‫‪604-971-1964‬‬

‫‪958‬‬

‫«افسانه»‬ ‫‪778-340-5579‬‬

‫شرکت‬ ‫‪Royal Cleaners‬‬ ‫به تعدادی خانم جهت کارهای‬ ‫خدماتی نیازمند است‬ ‫‪604-710-8960‬‬

‫‪957‬‬

‫‪957‬‬

‫‪ 3‬هفته آگهی در نیازمندی‌های پیوند‬ ‫فقط ‪ 20‬دالر‬ ‫‪604-921-4726‬‬

‫‪ 3‬هفته آگهی در نیازمندی های پیوند فقط ‪ 20‬دالر‬ ‫‪604-921-4726‬‬

‫کالس‌های رایگان یوگا مدیتیشن‬ ‫هر جمعه از ساعت ‪ 7‬تا ‪ 8:30‬شب‬

‫‪www.freemeditation.ca‬‬ ‫برای اطالعات بیشتر با شماره‬ ‫‪604-715-5267‬‬ ‫تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫‪John Braith Waite Community Centre‬‬ ‫‪East 1st Street (Lonsdale Ave), North‬‬

‫لوله‌کشی و تعمیرات‬ ‫سیستم‌هایحرارتی‬

‫‪Furnace, Boiler,‬‬ ‫‪Hot Water, Fire place‬‬

‫بازدید ایمنی‪ ،‬تعمیر و نگهداری‬ ‫تجاری و مسکونی‬

‫‪778-869-6288‬‬ ‫‪604-275-8464‬‬


‫‪49‬‬

‫‪49 PAIVAND Vol. 16 Issue 956 Friday May 28, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 956‬جمعه ‪ 7‬خرداد ‪1389‬‬

‫‪604-477-7767‬‬

‫‪FLOORING‬‬

‫علی ‪604.839.6287‬‬ ‫لمینیت‬ ‫هارد وود‬ ‫کاشی‌کاری‬ ‫حمام‬

‫‪Laminate‬‬ ‫‪Hardwood‬‬ ‫‪Tiling‬‬ ‫‪Bathroom‬‬

‫تعمیرات‪،‬‬ ‫لوله کشی‪،‬‬ ‫برق و نقاشی‬


50 PAIVAND Vol. 16 Issue 956 Friday May 28, 2010

1389 ‫ خرداد‬7 ‫ جمعه‬956 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

50

Despite Tightening Up Of Society, Iranian Art Sees A Boom By Kristin Deasy, Hannah Kaviani, RFE/RL The Persian word for “love” is spelled out in Swarovski crystals and glitter, with a small footnote from the artist: “A picture is worth a thousand words and a word a thousand pictures.” The estimate wasn’t high enough. When the acrylic painting on canvas sold at Bonhams in Dubai two years ago for a historic $1,048,000, the Iranian creator Farhad Moshiri became the first artist from the region to break the $1 million price barrier at auction. It was a breakthrough moment -- not just for Moshiri -- but for Iranian art, which for the last few years has been going through what experts say is a “golden age.” Largely attributed to the stabilization of the Dubai art market and strong ties between the United Arab Emirates and Iran, the boom is also being fuelled by a younger generation of artists attempting to push the boundaries of freedom of expression. Lebanese-Iranian Rose Issa, a gallery owner and art dealer, has spent the last 30 years championing artists from Iran and the Arab world. These days, she says, there’s “a real buzz” in Tehran. The mass demonstrations that broke out following the disputed reelection of Mahmud Ahmadinejad last June are related to a growing demand for self-expression among Iranians, Issa says. She says it is no coincidence that since the protests, “many new galleries have opened” in Tehran, calling them “even trendier” and “more luxurious” than before. These galleries, she says, have started publishing catalogues, something she hasn’t seen “for decades.” For Iranian artists, the growth of the Dubai art market over the last five years has been a boon. Iranian artists working inside the country now have the ability to network, exhibit, and sell their works in a fine-art market much closer to home. As a result, they have seen the value of their works steadily appreciate. Sales of Arab and Iranian art in Dubai increased from $2 million in 2006 to $35.7 million in 2008. Iranian artists now represent 74 percent of sales of artwork in Christie’s Modern and Contemporary Arab and Iranian auctions and 64 percent of sales at Bonhams. Edward Lucie-Smith, a curator of Middle Eastern art (in which category Iran is often mistakenly placed), writes in an e-mail interview that currently Iran boasts “more artists, bigger talents, many [of them] still firmly rooted in Tehran despite the current political situation.” Dubai’s high prices for contemporary Iranian art “obviously find an echo in Europe,” Lucie-Smith writes, “not least because collectors feel that there is now an established market if they need to sell,” but also because “Iran has the richest contemporary visual-arts culture in the region.” Forty-six new galleries have opened in Iran over the last two years -- 26 of them in Tehran, says Mahmud Shaloie, the director of the office of visual arts for the Ministry of Culture

and Islamic Guidance. There are about 300 art galleries in all of Iran.

Postwar Generation Some of the artists now achieving success are part of Iran’s burgeoning younger generation born after the country’s 1979 Islamic Revolution. Many of these young artists came of age under the 1997-2005 presidency of Mohammad Khatami, a relatively moderate leader who allowed greater freedom of expression and promoted cultural and artistic dialogue between Iran and the West. Hamid Dabashi, a culture critic and award-winning author who was born in Iran, says the young generation of artists is bringing something new to the contemporary art scene. “The impact of the revolution, eight years of war, and the subsequent theocracy is the political and social context in which the current generation of Iranian artists define their own particular mode of artistic expression,” Dabashi explains. Compared with the previous generation of Iranian artists, the works coming out of Tehran today “have aspirations, they have frivolity, playfulness,” he says. And he also sees a new trend in their work: disillusionment with ideology. “Ideology is no longer as valid, significant, as it used to be,” he says. Among young Iranians, “ideological differences have come to a dead end.” The recent boom is also providing Iranian artists who gained notoriety in the 1960s or 1970s, in the years that Iran first opened up to the international art scene, with something of a renaissance. “Finally,” Issa says, “credit is being due to people like [Mohammed] Ehsai, like Monir Farmanfarmaian, who is now in her mid-80s and yet is [still] doing fantastic work that

she was doing in the late 1960s and early 1970s.” Issa calls Farmanfarmaian “the Louise Bourgeois of the Mideast.” Or 73-year-old sculptor Parviz Tanavoli, who made a record-breaking Dubai auction debut in 2008 with the $2.8 million sale of “The Wall (Oh Persepolis)” at Christie’s. There is also renewed interest in 69-year-old Tehran-born abstract expressionist Kamran Katouzian, some of whose paintings are in the Museum of Modern Art in New York. The Iranian artists of this generation remember the 1977 founding of the Tehran Museum of Contemporary Art at the initiative of the last empress of Iran, Farah Diba Pahlavi. The museum houses valuable collections of postImpressionist, and modern and contemporary art -- some of the finest outside the West. In 1979, two years after the museum opened, Iran’s newly installed Islamic leaders said the works of art symbolized the shah’s obsession with the West. The collection has since been opened only rarely to the public. (Watch a rare tour.)

During the Iran-Iraq War in the 1980s, most galleries and museums closed in Tehran. The art scene turned its attention to “survival,” Issa says, “but the years following the war were highly productive for documentary arts.” “The film industry moved forward, the photographers moved forward,” she adds, explaining that the emphasis was on loss: Eight years of war cost the country at least 300,000 lives and left some 500,000 injured. By the mid-1990s, the art scene in Iran was slowly opening up, helped along by a more moderate cultural policy on the part of the government. In 1991, Iran held its first painting biennale since the revolution. Galleries reopened and started holding exhibitions, the private sector started to invest, and artists started to form unions. The Iranian Graphic Designers Society first formed in 1997, and is now known as one of the largest in the region.

Political Dilemma Life in Iran today is much harder on artists. The

government responded to the demonstrations last June with a severe crackdown, and artistic activity is now closely monitored. The combination of an artistic boom and renewed government interest in the art scene has brought new dilemmas. S.M. is a young artist living in Tehran whose work is frequently exhibited in the city as well as galleries in Europe. (Because her artistic credentials inside Iran prevent her from using her real name, she asked to be referred to by the pseudonym S.M.) She says many artists in Tehran face hard choices over the best way to remain true to their work, seek international recognition, while still being welcome in Iran. “The question becomes whether I should do some very simple works -- ones that are not socially or politically provocative -- and have the advantage of being able to come home to my country,” she says, “or do the works that I want, deeply, to do myself, but be unable to come back home.”

Iranian artists who have produced more socially or politically provocative works while living inside the country face a host of problems. Many are unable to show their work, and some are harassed or even imprisoned. Others resort to smuggling pieces across the border in order to exhibit them in the West. The authorities typically ban works on subjects the Islamic republic finds offensive -- anything from showing kissing or nudity to works treating Islam, or the politics of the Islamic republic, in a critical manner. Despite the restrictions, artists continue producing such work. Often, a gallery will exhibit an artist’s moderate works and will keep the more controversial pieces out of sight, to be discreetly shown to interested buyers and collectors. One prominent Tehran-based artist, who has been politically active since June’s disputed election and who wishes to remain anonymous, says that he perceives art “as a form of resistance.” Now, he says, artists like him are “back to work, holding private gatherings to see what we can achieve [in the country] through art,” since it is a medium that “can suggest and point to overlooked sociopolitical issues.” He says every time he organizes an exhibition in Tehran, it is closed down or some pieces are removed by the government. But some art critics say artists are producing overtly political works in order to take advantage of the international attention focused on Iran following its internal turmoil last summer. Culture critic Dabashi warns that Western observers risk overly politicizing or “anthropologizing” the work of Iranian artists. He says their work “is being taken as an indication of social, political, or ideological aspects.” “It is not that their art does not represent those aspects -- it does -but not, there’s a difference between a work of art and a political manifesto,” he says. Nasim Manuchehrabadi, a young Iranian artist now working in Berlin, says “the fact that I’m Iranian” makes her works political, “whether I like it, or not.” She thinks the work of the younger generation reflects the difficulties they face in Iranian society, as modern ideals face off with conservative values promoted by the Islamic government. Iran’s 2,500 years of artistic history does influence her work, Manuchehrabadi says, but “it’s not only [traditional Persian paintings of] flowers that we’ve grown up with,” it’s also the fact that “we are the MTV generation.”


51 PAIVAND Vol. 16 Issue 956 Friday May 28, 2010

Is Hijab Crackdown To Divert Attention From Election Anniversary? ran has launched a new drive to enforce the obligatory Islamic hijab. Hijab and women who are considered as being badly or improperly veiled and their alleged threat to society is again among the main themes of speeches and comments by Friday Prayer leaders and other state officials. By Golnaz Esfandiari, RFE/ RL Interior Minister Mostafa Mohammad Najjar recently announced that the implementation of the “Modesty and Hijab” plan would be pursued more seriously in the current Iranian year. There’ve been at least two stateorganized demonstrations in support of the hijab and police are reportedly out in the streets since May 22 to make sure women respect the dress code -- meaning that they don’t wear makeup, don’t wear small head scarves or tight manteaus, and cover their hair. Young men who are accused of harassing women have also come under fire and their cars have reportedly been seized by the police. This program was aired on Iran’s state-controlled television recently in support of the hijab. Surprisingly, at the beginning the reporter interviews two women considered “badly veiled” who seem to be opposed to the enforcement of the dress code. Such women are usually never given a platform on state television. The first woman says she dresses the way she wants. “I think that’s more important than what others might think about how I dress,” she says. The second woman, whose face is blurred like the first (apparently because they didn’t want to be identified), makes similar comments. “I wear what I want and I don’t listen to what others say,” she says. The other women interviewed in the report all make comments in support of the hijab, including one who calls for a cultural revolution to enforce hijab in Iranian society. The hard-line Fars news agency has posted some pictures of a gathering by “students” in support of the hijab last week. At the gathering, the conservative students are seen

signing a petition in support of the hijab. They also hold a banner that says: “Hijab doesn’t mean wearing the chador, it means dressing in a healthy manner. Not dressing in a way that is even worse than [going naked].” Mostafa Khosravi, head of security at Tehran University, told Mehr news agency that “bad hijab,” or badly veiled female and male students would receive three warnings. Khosravi added that if after the warnings the students would still not respect the hijab, then they would be prevented from entering the university. On May 21, hard-line cleric and head of the powerful Guardians Council Ahmad Jannati said that students who wanted to have good marks must respect the hijab. He said the issue of the hijab had been disregarded

in the past two decades and it had to be resolved. Meanwhile, Mashhad prosecutor Mohammad Zoghi has said that “bad hijab” women and men who act immorally will be fined up to $1,300. And even an online initiative in support of the hijab has been launched, in which bloggers have been encouraged to post at least one item about the benefits of the hijab and chastity. The crackdown on “badly veiled” women and also men (men are not required to cover themselves, but those wearing tight T-shirts or T-shirts with no sleeves or very short sleeves and in some cases men who have fashionable hairstyles are considered improperly dressed) is nothing new in the Islamic republic. Every now and then, a crackdown is usually launched in the spring, but the timing

of the new push and the new zeal has led to speculation among some observers that the government might be trying to divert people’s attention from the upcoming anniversary of last year’s disputed presidential vote. Among them is prominent women’s rights activist Mahboubeh Abbasgholizadeh, who says this year’s dress-code campaign is aimed at creating fear and a psychological war in society aimed at preventing people from launching fresh street protests.

Iran: Student Activist’s Mother Joins His Son in Hunger Strike Majid Tavakoli, the imprisoned student of Amir Kabir University was transferred to solitary confinement and continues his hunger strike that began on the 22nd of May. In an interview with Roozonline, his mother confirmed that she too has started a hunger strike and said: “I started my hunger strike on the same day that Majid began his and I have had no food since. I will continue with my hunger strike until I hear news of my son and have the ability to hear his voice.” Ali Tavakoli, Majid’s brother made the following statement regarding his brother’s condition: “Majid began his hunger strike (no food or water) on the 22nd of May. We are still not aware of the exact reason for this hunger strike. Our main concern is that due to Majid’s physical condition, this hunger strike can be very detrimental and dangerous to his health. As per one of Majid’s friends, he is coughing violently and he refuses to drink water.” While referring to his brother’s physical ailment, Ali Tavakoli added “Majid is unfortunately suffering from lung disease. The cause of this lung

disease is the long periods of time he has been held in solitary confinement from the start of his arrest on the 16th of Azar until the end of Farvardin. When Majid was in ward 240 at Evin he was constantly taken to the prison’s clinic and was taking medications. Ali Tavakoli reported that Majid has stated that he will continue his hunger strike until he is transferred back to the general ward at Evin. Ali Tavakoli pointed out that there is no specific reason for Majid’s transfer to solitary confinement and said: “As far as I know and based on the information given to us, Majid is supposed to stay in solitary confinement for at least 20 days.” Majid Tavakoli’s mother informed Roozonline “Many people have contacted us at home. Their calls of support have given me strength and raised my spirit. I am happy that my Majid is not alone. Even though my Majid is in jail, I am nevertheless happy to see that so many of my children, brothers and sisters of Majid are free and able to continue his cause.” Majid’s mother continued “I only listen

to Majid’s voice. It gives me strength and raises my spirits to listen to him laugh like he always does and to hear him say, “Mother don’t worry, I will come back home one of these days.” I listen to Majid’s voice because it calms me down and heals my wounds.” Mrs Tavakoli also said: “I began my hunger strike on the same day that Majid started his and have not eaten anything since then. I will continue my hunger strike until I hear news of my son and have the ability to hear his voice.” Majid Tavakoli’s transfer to solitary confinement took place after Tehran’s prosecutor, Abbas Jafari Dolatabadi’s presence at Evin and Majid protesting to his remarks. During this visit to Evin prison, Tehran’s prosecutor, Jafari Dolatabadi first promised the prisoners unlimited leave from prison, followed by questions regarding the election fraud and their opinion regarding Ahmadinejad’s government. It is during this meeting that while insisting on his previous positions,

Majid Tavakoli protested to Jafari Dolatabadi’s remarks.

1389 ‫ خرداد‬7 ‫ جمعه‬956 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

51

LOCAL NEWS CANADA, BC, VANCOUVER

Trajectory of Metro Vancouver home prices levels out VANCOUVER — Metro Vancouver home prices tipped past their previous peak in the first quarter of this year, but their pace of growth slowed considerably according to the unique measure of the Teranet National Bank House Price Index. The Teranet index score for Metro Vancouver hit 152.16 in March, up 14 per cent from the same month a year ago, and above the city’s previous high of 150.65 reached in June, 2008. However, the rate of growth from February to march was just 0.61 per cent, and the index climbed just 2.12 per cent over the entire quarter. “The broad slowing of monthly gains is consistent with a general loosening of resale-market conditions across the country,” Marc Pinsonneault, senior economist with National Bank Financial Group said in a news release. “For some months now, homes have been coming on the market faster than they have selling.” Rather than calculating average or benchmark prices from housing sales in a given month, the Teranet method examines price changes of all homes on a “repeat sales basis.” For each home sold in a given month, the Teranet looks back at its sale price the last time it sold to determine its price change over time. The index is calculated by aggregating the average price change for all homes sold to arrive at an index score, much like a stock index. Teranet and National Bank calculate index scores for six major Canadian property markets including Metro Vancouver, Calgary, Toronto, Ottawa, Montreal and Halifax.

Only 60 names on list for first dibs on Olympic Village suites VANCOUVER -- Demand is not exactly booming for the 126 market-rental suites at the Olympic Village, which are prioritized for front-line workers in health care, public safety and public education in Vancouver. More than a month after city council decided to give these workers priority, just 60 names were on the list of applicants being maintained by the city, said city clerk Cecelia Ledesma. Twenty of the applicants are nurses, paramedics and therapists, 11 are teachers, five are police or firefighters and some are civilian government workers and private managers. Others have not specified their occupation. Gord Ditchburn, president of the Vancouver Firefighters Union, told The Sun one reason there may not be more names on the list is that most firefighters are already established in their own homes by the time they are hired, at an average age of between 29 and 30 years old. “Most of our guys want to own, not rent,” Ditchburn said. “I think that’s the Canadian dream. And if you’re trying to raise a family, is that the place you want to raise a family?” The City of Vancouver remains confident it will find occupants that fit the criteria for all 126 suites, said Brenda Prosken, Vancouver’s deputy general manager of community services. Most of the 60 requests are for the 640-square-foot, one-bedroom suites, which will rent out for an estimated $1,601 a month, Ledesma said. She said about seven of the 60 requests are for three- or four-bedroom suites. Estimated market rents are $1,902 per month for a 906-square-foot, two-bedroom suite, $2,096 for a 1,223-square-foot, three-bedroom suite and $2,368 for a 1,480square-foot, four-bedroom suite. Vancouver Mayor Gregor Robertson has said that many police, fire and health and local employees are forced to live outside the city because they can’t find affordable housing. To be eligible for these market-rent suites, workers can earn no more than five times their annual rent, and Prosken said the suites are targeted at people earning in the $60,000 range. Ditchburn said a lack of information may be another reason firefighters aren’t lining up for the suites. “There’s just not enough information for anybody to make an informed decision and there are a lot of unanswered questions,” Ditchburn said. The city will be contracting with an independent, not-for-profit building operator who will make the final selections for tenants, and the criteria will remain “very open,” until an operator is selected, Prosken said. For instance, it is unknown what would happen if a person met the income or employment criteria when they moved in, but later changed careers or earned a larger salary. The rentals are part of the Millennium Water development on the south shore of False Creek. Marketing materials call the ecofriendly development Vancouver’s last waterfront neighbourhood. The city has spent $110 million on the affordable housing units, and hopes to recover $32 million of that through rental income.


‫با بیش از سه نسل تجربه موفق تولید‪ ،‬عرضه و خدمات در خدمت هموطنان گرامی‬

Paivand 957  

Paivand Media Group

Paivand 957  

Paivand Media Group

Advertisement