Page 1

‫‪953‬‬

‫سال شانزدهم شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫‪Vol. 16 No. 953 Friday May 7, 2010‬‬

‫‪The Gateway to the Iranian Community Since 1993‬‬

‫کهریزک با نامی دیگر بازگشائی شد‬

‫‪Issue No.‬‬

‫دویچه وله ‪ -‬مه��دی خزعلی فرزند‬ ‫آی��ت‌اهلل خزعلی در گفت‌وگوئی با‬ ‫جرس افشا کرده که همچنان گروهی‬ ‫از بازداشت شدگان ناآرامی‌های پس‬ ‫از انتخابات ‪ ۲۲‬خرداد س��ال گذشته‬

‫در بازداش��تگاه کهریزک نگهداری‬ ‫می‌شوند‪ .‬به ادعای وی‪ ،‬سردار رادان‬ ‫که در کنار قاضی مرتضوی متهم به‬ ‫هدای��ت جنایات کهریزک اس��ت‪،‬‬ ‫با چرخبال ب��ه بازدید این محل رفته‬

‫گزارش فاکس نیوز از تهران‬

‫زندگی راحت بن الدن‬ ‫در ایران‬ ‫فردي ایراني مي گوید که‬ ‫شش بار اسامه بن الدن را‬ ‫در سال ‪ 2003‬دیده است‪.‬‬ ‫زندگ��ي بزرگتری��ن فرد‬ ‫تح��ت تعقیب جه��ان از‬ ‫زماني که در سال ‪ 2001‬از‬ ‫تورا بورا گریخت‪ ،‬در ذهن‬ ‫اغلبافراد زندگیمخفیانه‬ ‫و سراسر آزار دهنده است‬ ‫‪ ،‬اما يک تصوير جديد و‬ ‫کام ً‬ ‫ال متفاوت از زندگي‬ ‫وي ط��ي چند س��ال اخير‬ ‫ظاهر ش��ده؛ آن اين است‬ ‫که وي ه��ر روز صبح از‬ ‫رختخوابي ن��رم و راحت‬ ‫در ي��ک مجمت��ع تحت‬ ‫حفاظت در ش��مال تهران‬ ‫بيدار مي ش��ود و همسر و‬ ‫چند تا از بچ��ه هایش در‬ ‫اطرافش هس��تند‪ .‬زندگي‬ ‫اش کامال محرمانه است و‬ ‫در ازاي سکوت‪ ،‬زندگي‬ ‫راحت��ي را تحت حمایت‬ ‫سپاه پاس��داران ایران مي‬ ‫گذراند‪.‬‬ ‫در دس��امبر ‪ 2009‬هم��ه‬ ‫جا ش��ایعه ش��د که یکي‬

‫از همس��ران ب��ن الدن و‬ ‫ش��ش فرزند و ‪ 11‬نوه در‬ ‫پادگاني در تهران زندگي‬ ‫مي کنند‪.‬‬ ‫داس��تان زماني فاش ش��د‬ ‫که یک��ي از دخترانش از‬ ‫یک منطقه حفاظت شده‬ ‫گریخ��ت و به س��فارت‬ ‫عربس��تان پناهن��ده ش��د‪.‬‬ ‫بسیاری معتقدند در همین‬ ‫منطقه اس��ت که بن الدن‬ ‫زندگی می کند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگرمحم��ود‬ ‫احمدی نژاد روز چهارشنبه‬ ‫در مصاحبه با شبکه «ای بی‬ ‫سی» و در پاسخ به پرسشی‬ ‫درمورد انتشار خبر رسانه‬ ‫ها درباره حضور اسامه بن‬ ‫الدن در ايران گفت‪« « :‬من‬ ‫هم ش��نيده ام که بن الدن‬ ‫در واشنگتن است‪ .‬ايشان‬ ‫قبال ش��ريک آقای بوش‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬با هم همکار‬ ‫بوده اند‪ ،‬اين که ديگر برای‬ ‫شما بايد واضح باشد‪ .‬آقای‬ ‫بن الدن هيچ وقت با ايران‬ ‫همکاری نداشته است‪».‬‬

‫است‪.‬‬ ‫خزعلی در مصاحب��ه خود گفته که‬ ‫این اطالعات را از یک مقام بلندپایه‬ ‫دستگاه قضائی کشور دریافت داشته‬ ‫ک��ه از راه‌ان��دازی مجدد کهریزک‬

‫با نام س��روش ‪ ۱۱۱‬به ش��دت نگران‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش جرس‪ ،‬خزعلی در نامه‌ای‬ ‫خطاب به صادق الریجانی رئیس قوه‬ ‫قضائیه‪ ،‬این موضوع را با وی درمیان‬

‫نهاده و خواستار رسیدگی به آن شده‬ ‫است‪ .‬مجلس شورای اسالمی نیز در‬ ‫جریان راه‌اندازی مجدد بازداش��تگاه‬ ‫کهریزک قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال‪ ،‬داری��وش قنبری‪،‬‬ ‫نماینده اصالح طلب مجلس خواستار‬ ‫بررسی اخبار مربوط به فعالیت مجدد‬ ‫بازداش��تگاه کهریزک ب��ا نام جدید‬ ‫س��روش ‪ 111‬شده و گفته است‪ :‬باید‬ ‫هر چه س��ریعتر صحت و س��قم این‬ ‫مساله روشن ش��ود‪ .‬باید دید اگر این‬ ‫اتفاق افتاده باشد چه کسانی احساس‬ ‫چنین قدرت��ی را دارند که بر خالف‬ ‫نظر رهب��ری و با توجه ب��ه اقدامات‬ ‫خالف قان��ون و بی‌اخالقی‌هایی که‬ ‫در آنج��ا صورت گرف��ت باز چنین‬ ‫بازداش��تگاهی را بازگش��ایی و بکار‬ ‫گرفته‌اند‪.».‬‬

‫جو بایدن‪ :‬ایران باید انتخاب کند‬ ‫رادیو زمانه‪ -‬جو بایدن‪ ،‬معاون‬ ‫رئیس جمهور ایاالت متحده‪،‬‬ ‫پنج‌شنبه‪ ،‬به مقامات اروپایی‬ ‫گفت که ایران با «یک انتخاب‬ ‫سخت» رودررو است‪ .‬به گفته‬ ‫وی ایران باید میان لغو برنامه‬ ‫هس��ته‌ای خود یا رویارویی با‬ ‫«پیامدهای بیش��تر و افزایش‬ ‫انزوا» یکی را انتخاب کند‪.‬‬ ‫در خاورمیانه با خود دارد‪».‬‬ ‫جوبایدندرآغاز سفراروپایی‬ ‫بایدن اظهار امیدواری کرد که‬ ‫خود اظهار داشت که «برنامه‬ ‫ایران با «عمل کردن به قوانین‬ ‫هسته‌ای ایران به تعهدات خود‬ ‫بین‌المللیبهجامعهکشورهای‬ ‫بر پایه ان‌پی‌تی عمل نمی‌کند‬ ‫مس��ئولیت‌پذیر بازگردد‪ »،‬و‬ ‫و خط��ر ب��ه‌راه انداختن یک‬ ‫تأکی��د کرد ک��ه در غیر این‬ ‫مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای را‬

‫ص��ورت ایران ب��ا «پیامدها و‬ ‫انزوای بیشتر» روبه‌رو خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ای��االت متحده و هم‌پیماناش‬ ‫درصددن��د ب��ا گذران��دن‬ ‫قطعنامه‌ای تحریمی علیه ایران‬ ‫در شورای امنیت سازمان ملل‬ ‫بر فشار به جمهوری اسالمی‬ ‫بیفزایند‪.‬‬ ‫محمود احمدی‌نژاد در س��فر‬ ‫تازه خود به نیویورک هشدار‬ ‫داد چنانچ��ه ای��ن قطعنامه به‬ ‫تصوی��ب برس��د‪ ،‬راه حل و‬ ‫فصل پرونده اتمی تهران بسته‬ ‫خواهد شد‪.‬‬

‫روزنامه پیوند ‪ ،‬برنامه‌های تلویزیون پیوند‪ ،‬رادیو شبانه و ‪....‬‬

‫تنها با یک کلیک! ‪www.paivand.com‬‬


‫‪2‬‬

‫‪2 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫ایستادهبربلندای‬ ‫ق ّله وقاحت!‬ ‫شهباز نخعی (مونترال )‬ ‫روزهای ش��نبه‪ ،‬یکشنبه و دوش��نبه این هفته توالی سه‬ ‫س��الروز مهم و تأثیرگ��ذار بر رویدادهای کش��ورمان‬ ‫بودند‪ .‬از آخر اغاز کنیم‪ :‬دوش��نبه س�� ّوم م��اه می‪ ،‬روز‬ ‫جهانی آزادی مطبوعات بود‪ .‬در ‪ 20‬دس��امبر ‪ ،1993‬به‬ ‫پیشنهاد سازمان های گزارشگران بدون مرز و یونسکو‬ ‫(نهاد فرهنگی سازمان ملل متحد)‪ ،‬س ّوم ماه می به عنوان‬ ‫روز جهانی آزادی مطبوعات برگزیده شد‪ .‬امسال این‬ ‫روز در حالی در کشورمان برگزار شد که بنا بر گزارش‬ ‫اس��فندماه ‪ 1388‬سازمان گزارش��گران بدون مرز‪« :‬در‬ ‫هشت ماه گذشته بیش از ‪ 110‬روزنامه نگار بازداشت و‬ ‫زندانی و نزدیک به ‪ 20‬نشریه توقیف شده اند»‪.‬‬ ‫به گزارش نش��ریه اینترنت��ی «روز»‪ 20 ،‬ت��ن از روزنامه‬ ‫ن��گاران و وب نگاران زندانی به مناس��بت روز جهانی‬ ‫آزادی مطبوعات بیانیه ای منتش��ر کردند‪ .‬در بخشی از‬ ‫این بیانیه آمده است‪« :‬روز جهانی آزادی مطبوعات در‬ ‫شرایطی فرا می رس��د که خودسانسوری سازمان یافته‬ ‫گسترده ای علیه رس��انه های مختلف ایران اعمال می‬ ‫گردد و دامنه آن تا حد اعمال تیترهای تحمیلی و عکس‬ ‫های منتخب حکومتی گسترش یافته است»‪.‬‬ ‫در بخش دیگری از بیانیه گفته شده‪« :‬ما اهالی رسانه ها‪،‬‬ ‫اعم از روزنامه نگاران و وبالگ نویس��ان محبوس در‬ ‫زندان های ایران‪ ،‬به ص��ورت فزاینده ای با وثیقه های‬ ‫سنگین تر و احکام غیرمنصفانه وسیع تری مواجه هستیم‬ ‫و شرایط زیس��ت و حیاتمان به دلیل خبررسانی‪ ،‬مقاله‬ ‫نویسی‪ ،‬مصاحبه و شرکت در میزگردهای حرفه ای در‬ ‫خصوص آزادی‪ ،‬دموکراس��ی‪ ،‬حقوق بشر و‪ ...‬هرروز‬ ‫محدودتر و سخت تر می شود»‪.‬‬ ‫روز جهانی آزادی مطبوعات در ش��رایطی سپری شد‬ ‫که از ایران به عنوان «بزرگترین زندان روزنامه نگاران»‬ ‫یاد می شود‪ ،‬سیّدعلی خامنه ای و محمود احمدی نژاد‬ ‫معرفی می‬ ‫به عنوان «بزرگترین دشمن روزنامه نگاران» ّ‬ ‫ش��وند و حکومت آخوندی ‪ -‬س��پاهی از نظر رعایت‬ ‫آزادی مطبوع��ات در قعر جدول کش��ورهای جهان و‬ ‫در ردیف حکومت هایی چون کره ش��مالی‪ ،‬سودان‪،‬‬ ‫سومالی‪ ،‬اریتره و‪ ...‬قرار دارد‪.‬‬ ‫د ّومین روز‪ ،‬روایت اس�لامی روز معلّم (سالروز کشته‬ ‫ش��دن ش��یخ مرتضی مطه��ری) در روز یکش��نبه ‪12‬‬ ‫اردیبهش��ت بود‪ .‬با آنکه در س��ی و یک سال گذشته‬ ‫میهن بالزدهء ما از بابت داس��تان های غم انگیز به هیچ‬ ‫وجه کمبود ندارد‪ ،‬با این حال حکایت زندگی معلّمان‬ ‫یکی از غم انگیزترین آنها است‪ .‬بنابر گزارش رادیوی‬ ‫صدای آلمان‪« :‬دبیرخانهء شورای هماهنگی ّ‬ ‫تشکل های‬

‫صنفی معلّمان ایران» بیانیه ای به مناسبت روز معلّم انتشار‬ ‫داده که در بخش��ی از آن آمده اس��ت‪« :‬جامعهء عظیم‬ ‫فرهنگیان کشور به هیچ روی تح ّمل احکام [صادر شده‬ ‫برای ف ّعاالن صنفی معلّمان] را ندارد و ّ‬ ‫شکی نیست که‬ ‫اجرای چنین احکامی جامعه و آم��وزش و پرورش را‬ ‫بیش از پیش ملتهب کرده و روی هرگونه آرامش��ی را‬ ‫از عرصه فرهنگ خواهد گرفت»‪.‬‬ ‫در این بیانیه خواس��ت های معلّمان گرد ‪ 7‬محور شرح‬ ‫داده ش��ده اند که از جمله آنه��ا‪« :‬رفع فضای امنیتی از‬ ‫م��دارس و ادارات آموزش و پ��رورش و تأمین امنیت‬ ‫شغلی فرهنگیان» و «آزادی سریع و بی قید و شرط همهء‬ ‫فرهنگیان دربند و صدور منع تعقیب قضایی و لغو کلیه‬ ‫احکام اداری و قضای��ی صادره برای فرهنگیان منتقد»‬ ‫هستند‪ .‬این خواست ها در شرایطی به عنوان محور بیان‬ ‫می شوند که خواست اصلی و بنیادین معلّمان که داشتن‬ ‫حقوق و درآمد کافی برای تأمین حداقل یک زندگی‬ ‫مناسب برای این شریف ترین قشر جامعه است‪ ،‬در سال‬ ‫های گذشته از سوی حکومت پاسخی جز سرکوب و‬ ‫بازداشت و شکنجه نیافته است‪.‬‬ ‫و سرانجام‪ ،‬نخستین روز شنبه‪ 11‬اردیبهشت «روز جهانی‬ ‫کارگر» بود‪ .‬به رغم همه تمهیدات و تهدیدات حکومت‬ ‫و عدم صدور مج�� ّوز برای گردهمایی های کارگران‪،‬‬ ‫در این روز تظاهرات مختلفی در تهران‪ ،‬شیراز‪ ،‬تبریز‪،‬‬ ‫قزوین‪ ،‬اصفهان‪ ،‬س ّقز‪ ،‬رشت‪ ،‬اراک‪ ،‬اهواز و‪ ...‬برپا شد‪.‬‬ ‫به گزارش ف ّعالین دموکراسی و حقوق بشر در ایران‪« :‬روز‬ ‫شنبه از ساعت چهار بعد از ظهر به وقت تهران‪ ،‬هزاران‬ ‫نف��ر از کارگران و مردم تهران از چند جهت به س��وی‬ ‫وزارت کار حرکت کردند‪ ...‬نیروهای سرکوبگر گارد‬ ‫ویژه‪ ،‬نیروی انتظامی‪ ،‬سپاه پاسداران‪ ،‬لباس شخصی ها و‬ ‫بسیجی ها منطقه را به صورت پادگان درآوردند‪ ...‬ظهر‬ ‫نی��ز تعدادی از کارگران در مقابل مجلس تج ّمع کرده‬ ‫بودند که با یورش وحشیانهء گارد ویژه مواجه شدند و‬ ‫درگیری شدید بین آنها و کارگران ایجاد شد که منجر‬ ‫به شعار دادن کارگران علیه دیکتاتوری حاکم شد»‪.‬‬ ‫گزارش دیگری از خبرگزاری «هرانا» نیز می گوید‪« :‬از‬ ‫صبح ‪ 11‬اردیبهش��ت ماه‪ ،‬در تهران و خصوصا مناطق‬ ‫مرک��زی آن فضایی امنیتی‪-‬نظامی حاکم ش��ده بود و‬ ‫نیروهای امنیتی و لباس شخصی به صورت چشمگیری‬ ‫حضور داشتند‪ .‬این نیروها در بعضی موارد با ضرب و‬ ‫شتم شرکت کنندگان در تج ّمع روز جهانی کارگر‪ ،‬این‬ ‫مراسم را برهم زدند»‪.‬‬ ‫اگ��ر در مورد روزنامه ن��گاران و معلّمان‪ ،‬وضعیت این‬

‫در حال حاضر وضعیت کارگران در ایران چیزی از یک «فاجعه» به تمام معنی کلمه کم ندارد‪.‬‬ ‫این «فاجعه» که در سال های اخیر به اوج خود رسیده‪ ،‬نه یک بالی نازل شده از آسمان‪ ،‬بلکه ناشی از‬ ‫خیانت و آزمندی و طمعکاری حاکمان ستمگر مس ّلط بر ایران آخوند زده – بر وزن طاعون زده –‬ ‫و در رأس آنها شخص س ّیدعلی خامنه ای است‪.‬‬

‫قش��رهای ش��ریف و ارجمند جامعه دردناک و اسفبار‬ ‫است‪ ،‬در مورد کارگران از این حد هم فراتر رفته و در‬ ‫ح��ال حاضر وضعیت کارگران در ایران چیزی از یک‬ ‫«فاجعه» به تمام معنی کلمه کم ندارد‪ .‬این «فاجعه» که‬ ‫در س��ال های اخیر به اوج خود رس��یده‪ ،‬نه یک بالی‬ ‫نازل شده از آس��مان‪ ،‬بلکه ناشی از خیانت و آزمندی‬ ‫و طمعکاری حاکمان ستمگر مس��لّط بر ایران آخوند‬ ‫زده – ب��ر وزن طاعون زده – و در رأس آنها ش��خص‬ ‫سیّدعلی خامنه ای است‪ .‬این خیانت بزرگ چند سال‬ ‫پیش با طرحی که از سوی هیئت های موتلفه اسالمی –‬ ‫که بعدا ً به حزب موتلفه تبدیل شد – به مجمع تشخیص‬ ‫مصلحت نظام ارائه شد آغاز گردید‪ .‬اساس طرح لغو و‬ ‫نقض عملی – بخوانید ملاّ خور کردن – اصل ‪ 44‬قانون‬ ‫اساسی بود که صنایع بزرگ و موسسات اقتصادی مانند‬ ‫مقرر‬ ‫بان��ک ها و بیمه ها را ملّ��ی – در اختیار دولت – ّ‬ ‫می کرد‪.‬‬ ‫پس از چندی‪ ،‬مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام این‬ ‫ط��رح خائنانه را تصویب کرد و برای س��یّدعلی خامنه‬ ‫ای فرس��تاد‪ .‬بنابر مفاد پیش بینی شده در قانون اساسی‬ ‫جمهوری اسالمی‪ ،‬هرگونه تغییر در قانون اساسی باید‬ ‫از راه همه پرس��ی انجام شود‪ .‬امّا‪ ،‬سیّدعلی خامنه ای با‬ ‫دستاویز قراردادن نادرس��ت و نابجای یکی از بندهای‬ ‫اصل ‪ 110‬قانون اساس��ی که می گوید‪« :‬تعیین سیاست‬ ‫های کلّی نظام به عهده رهبر است» از انجام نص صریح‬ ‫قانون در مورد همه پرس��ی س��ر باز زد و با یک قانون‬ ‫شکنی آشکار و مجرمانه بر نقض و لغو اصل ‪ 44‬قانون‬ ‫صحه گذاشت و با این کار فتوای غارتی را داد‬ ‫اساسی ّ‬ ‫که امروز مصیبت آن دامنگیر صدها هزار کارگر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این قانون شکنی خیانتکارانهء سیّدعلی خامنه ای آنقدر‬ ‫آش��کار بود که اگر در کش��ور ق ّوه قضاییه مس��تقلّی‬ ‫وجود داشت و یا مجلس خبرگان از کمترین استقاللی‬ ‫برخوردار می بود‪ ،‬می ش��د علیه او اعالم جرم نمود و‬

‫جلوی اجرای این طرح غارتگران��ه و ایران بر باد ده را‬ ‫گرفت‪ .‬دریغ که چنین نبود و نشد و‪ ،‬در نتیجه‪ ،‬در سال‬ ‫های گذش��ته صدها کارخانه مش��مول اصل ‪ 44‬قانون‬ ‫اساسی به قیمت های غیرواقعی به پرقیچی های غارتگر‬ ‫حکومت فروخته ش��دند و این به اصطالح خریداران‬ ‫ظرف چند س��ال آن کارخانه ها را به ورشکس��تگی و‬ ‫تعطیل و در نتیجه بیکاری صدها هزار کارگر کشاندند!‬ ‫نمون��ه ای از این غارتگری ها را دو س��ال پیش عبّاس‬ ‫پالیزدار افش��ا کرد که چگونه کارخانه ای که بیش از‬ ‫‪ 600‬میلیارد تومان ارزش داشت به یکی از آخوندهای‬ ‫نزدیک به بیت رهبری به قیمت ‪ 10‬میلیارد تومان آنهم‬ ‫به اقساط دراز مدّت فروخته شد‪.‬‬ ‫هم اکنون نیز اگر مرجعی برای ش��کایت و دادخواهی‬ ‫وجود داشته باشد‪ ،‬می توان با شکایت از سیّد علی خامنه‬ ‫ای که مسئول مستقیم بروز این فاجعه است‪ ،‬او را به پای‬ ‫میز محکمه کش��اند‪ .‬امّا دریغا که نه تنها چنین مرجعی‬ ‫وجود ندارد بلکه متهم ردیف ا ّول پرونده‪ ،‬به جای آنکه‬ ‫دست کم از شرم سر به زیر بیندازد و سکوت پیشه کند‪،‬‬ ‫ب��ا پررویی و وقاحتی حیرت انگی��ز گندکاری بزرگ‬ ‫خود را به دیگران نس��بت می دهد و برایش��ان رهنمود‬ ‫صادر می کند!‬ ‫به گزارش تارنمای «تابناک»‪ ،‬سیّدعلی خامنه ای در روز‬ ‫‪ 8‬اردیبهشت در دیدار با هزاران نفر از کارگران سراسر‬ ‫کش��ور می گوید‪« :‬باید بس��یار مراقب بود که اجرای‬ ‫سیاس��ت های اصل ‪ ،44‬زمینه ساز نفوذ قانون دان های‬ ‫قانون ش��کن نش��ود‪ ...‬افرادی با دور زدن قانون‪ ،‬برخی‬ ‫کارخانه ها را می خرند و بعد هم با فروش تجهیزات و‬ ‫زمین آن به میلیاردها آالف و الوف می رسند و سرانجام‬ ‫کارگران کارخانه ها بیکار می شوند»!‬ ‫براس��تی که وقاحت وقتی حد و مرز نشناسد‪ ،‬انسان در‬ ‫می ماند که در برابر آن چه واکنش��ی نش��ان دهد و بی‬ ‫تردید سیّدعلی خامنه ای تمام قد بر بلندای قلّهء وقاحت‬ ‫ایستاده است!‬


‫‪3‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫‪3 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬


‫‪4‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫در کانادا ‪...‬‬ ‫ساسکچوان ‪،‬‬ ‫همچنان در مسیر‬ ‫رشد اقتصادی‬ ‫در سال ‪2010‬‬

‫ایرانت��و‪ :‬اس��تان ساس��کچوان در‬ ‫غرب کانادا‪ ،‬امسال نیز روند رشد‬ ‫اقتصادی خود را ب��ه رغم بحران‬ ‫های اخیر‪ ،‬ادامه می دهد‪.‬‬ ‫مجمع کنفرانس کانادا ‪ ،‬با انتشار‬ ‫سه گزارش مختلف‪ ،‬اعالم کرد‪،‬‬ ‫شهرهای ریجاینا و ساسکاتون‪ ،‬در‬ ‫سال جاری و حتی طی چهار سال‬ ‫آینده نیز ‪ ،‬شاهد اقتصادی محکم‬ ‫و قابل اطمینان خواهند بود‪.‬‬ ‫همزمان‪ ،‬اداره آمار نیز اعالم کرد‪،‬‬ ‫میزان صدور پروانه ساخت و ساز‬ ‫که نشانگر ثبات اقتصادی در یک‬ ‫منطقه خاص اس��ت‪ ،‬ط��ی فوریه‬ ‫گذشته‪ 20 ،‬درصد نسبت به مدت‬ ‫مشابه آن در سال گذشته‪ ،‬افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر ‪ ،‬فدراسیون مشاغل‬ ‫مستقل کانادا نیز اخیرا با انجام یک‬ ‫نظر سنجی بین صاحبان مشاغل‪ ،‬به‬ ‫این نتیجه رس��یده است که میزان‬ ‫رضایت و خوشبینی آنان نسبت به‬ ‫فعالیت های شغلی و منافع تجاری‬ ‫آن‪ ،‬به باالترین میزان در دو س��ال‬ ‫گذش��ته و حتی تاریخ آن ایالت‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫«راب نوریز» ‪ ،‬وزیر امور آموزش‪،‬‬ ‫کار و ش��غل آن استان‪ ،‬در همین‬ ‫زمینه معتقد است‪ »:‬سه نوع نشانگر‬ ‫مختلف‪ ،‬برای اطمینان از بازسازی‬ ‫یک منطقه‪ ،‬پ��س از بحران اخیر‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬

‫آغاز زود هنگام اخذ مالیات های اچ‪.‬اس‪.‬تی‬ ‫در انتاریو و بریتیش کلمبیا‬ ‫ایرانت��و‪ :‬گرانی کااله��ا و خدمات‬ ‫ناشی از تجمیع مالیات های استانی‬ ‫و فدرال‪ ،‬در انتاریو و بریتیش کلمبیا‬ ‫آغاز شد‪.‬‬ ‫«تی��م ه��وداک» نماین��ده پارلمان‬ ‫محلی‪ ،‬از روز س��ه شنبه گذشته با‬ ‫عنوان یک روز گ��ران برای مردم‬ ‫اس��تان یاد کرده و افزود‪ »:‬افزایش‬ ‫بهای برق مصرفی و همچنین بهای‬ ‫کاالهای��ی که بع��د از اول جوالی‬ ‫تحویل می شود‪ ،‬دو مورد از تأثیرات‬ ‫اولیه مالیات اچ‪.‬اس‪.‬تی است که بر‬ ‫مبنای آن برخی از ساکنین بدشانس‬ ‫و فقی��ر انتاریو‪ ،‬ب��ا پرداخت آن به‬ ‫از اول ماه جوالی یعنی دو ماه دیگر‪ ،‬مالیات اچ‪.‬اس‪.‬تی‬ ‫دالتون مک گینتی‪ ،‬تاریخ ساز می‬ ‫شامل قیمت بنزین‪ ،‬انرژی‪ ،‬خدمات حقوقی و حسابداری‪،‬‬ ‫شوند‪».‬‬ ‫آرایشگاه و برخی دیگر از سرویس هایی می شود که پیش از‬ ‫وی اف��زود‪ »:‬ما از این بابت ‪ ،‬باید از‬ ‫این پرداخت مالیات استانی معاف بودند‪.‬‬ ‫نخس��ت وزیر محلی انتاریو تشکر‬ ‫کنیم‪ ،‬چون از‪ ،‬اول ماه می‪ ،‬مالیات ه��وداک م��ی افزای��د‪12 ،‬درصد لیب��رال ه��ا امی��دوار هس��تند‪ ،‬ب��ا‬ ‫هایجدید‪،‬مشمولخریدخانه‪،‬حق افزایش بهای برق مصرفی و س��ایر توج��ه به منافعی که ش��رکت ها و‬ ‫عضویت سالن های ژیمناستیک و موارد‪ ،‬هزینه ه��ای یک خانوده را تولیدکنن��دگان از محل هماهنگ‬ ‫بدن س��ازی‪ ،‬زیباسازی باغچه ها و در س��ال ‪ 350 ،‬دالر بیشتر خواهد س��ازی مالیات ها کسب می کنند‪،‬‬ ‫بهای کاالها و خدمات خودشان را‬ ‫حتی خرید بلیط هواپیما می ش��ود کرد‪.‬‬ ‫و هزین��ه های مربوط��ه ‪8 ،‬درصد‪ ،‬دولت محلی انتاری��و‪ ،‬این هفته‪ ،‬از کاهش دهند‪.‬‬ ‫کمک مالی ‪ 200‬دالری به خانواده اما احزاب مخال��ف معتقدند‪ ،‬این‬ ‫افزایش می یابد!»‬ ‫طبق مصوبه پارلمان انتاریو‪ ،‬از اول های کم درآمد یا با درآمد متوسط اق��دام هزین��ه های زندگ��ی مردم‬ ‫ماه ج��والی‪ ،‬یعنی دو م��اه دیگر‪ ، ،‬برای مقابله آن��ان با افزایش بهای انتاریو را افزایش خواهد داد‪.‬‬ ‫از روز سه شنبه گذشته ‪ ،‬تمامی بلیط‬ ‫مالیات اچ‪.‬اس‪.‬تی ‪ ،‬ش��امل قیمت انرژی خبر داد‪.‬‬ ‫بنزی��ن‪ ،‬انرژی‪ ،‬خدم��ات حقوقی دولت همچنین‪ ،‬با کم کردن مالیات های پیش فروش ش��ده هواپیما یا‬ ‫و حس��ابداری‪ ،‬آرایشگاه و برخی ناشی از درآمد های شخصی‪ ،‬مبلغ سینما‪ ،‬که بعد از اول جوالی‪ ،‬مورد‬ ‫دیگر از سرویس هایی می شود که ‪ 1000‬دالر نی��ز ب��رای بازگش��ت اس��تفاده قرار می گیرند‪ ،‬مش��مول‬ ‫پیش از این پرداخت مالیات استانی‪ ،‬مالیاتی اچ‪.‬اس‪.‬تی برای خانواده ها ‪8‬درصد مالیات استانی نیز خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫معاف بودند‪.‬‬

‫‪4 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬

‫اولین خلبان زن‬ ‫فرماندهی تیم نمایش های هوایی‬ ‫کانادا را برعهده گرفت‬ ‫ایرانت��و‪ :‬برای اولین ب��ار‪ ،‬یک زن‪،‬‬ ‫ب��ه عن��وان فرمان��ده تیم پ��رآوازه‬ ‫هواپیماه��ای‬ ‫آکروباتی��ک‬ ‫‪ Snowbirds‬کانادا منصوب شد‪.‬‬ ‫س��رهنگ خلب��ان‪Maryse ،‬‬ ‫‪ Carmichael‬روا سی شنبه گذشته‬ ‫در حال��ی که به س��مت هواپیمای‬ ‫‪ Tutor 114-CT‬خود می رفت‪،‬‬ ‫به شوخی به خبرنگاران گفت‪ ،‬می‬ ‫خواهد مطمئن شود که هواپیمایش‬ ‫را صورتی رنگ نکرده باشند!‬ ‫البت��ه تنها تف��اوت هواپیم��ای او با‬ ‫س��ایرین ‪ ،‬درج دو ح��رف ‪ CO‬یا‬ ‫‪ Commanding Officer‬بر روی‬ ‫بدنه آن است‪.‬‬ ‫انتصاب س��رهنگ کارمیش��ل‪ ،‬به‬ ‫فرماندهی اسکادران مرغان برفی‪،‬‬ ‫برای اولین بار طی ‪ 40‬سال عمر آن‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫وی در گفت و گویی که در پایگاه‬ ‫هوایی ‪ Moose Jaw‬ساس��کچوان‬ ‫انج��ام داد ‪ ،‬گفت‪ :‬ب��رای یک زن‬ ‫‪ ،‬زم��ان زیادی طول می کش��د‪ ،‬تا‬ ‫به بصورت یک خلب��ان حرفه ای‬ ‫درآید‪ ،‬به هر حال این شغل از نظر‬ ‫سنتی ‪ ،‬متعلق به زنان نیست‪».‬‬ ‫وی که به شکس��ته نفسی در مورد‬ ‫توانای��ی حرفه ای خ��ود معروف‬ ‫است افزود‪ »:‬البته خلبانان زن‪ ،‬پیش‬ ‫از من هم در پست های فرماندهی‬ ‫اس��کادران ه��ای غی��ر نمایش��ی‪،‬‬ ‫منصوب شده بودند‪ ،‬اما به هرحال‬ ‫اسکادران نمایشی‪ ،‬تالش و تجربه‬ ‫بیشتری را می طلبد‪.‬‬ ‫سرهنگ کارمیشل ‪ ،‬اولین خلبانی‬ ‫بود که از چند س��ال پی��ش به تیم‬ ‫هواپیماهای مرغان برفی پیوس��ت‬ ‫و توانس��ت در حد فرماندهی رشد‬

‫سرهنگ کارمیشل ‪ ،‬اولین خلبانی‬ ‫بود که از چند سال پیش به تیم‬ ‫هواپیماهای مرغان برفی پیوست‬ ‫و توانست در حد فرماندهی رشد‬ ‫کند‪ .‬وی ‪ 30‬سال سن دارد و‬ ‫اهل کبک سیتی است‪.‬‬

‫کند‪ .‬وی ‪ 30‬س��ال سن دارد و اهل‬ ‫کبک سیتی است‪.‬‬ ‫کارمیش��ل‪ ،‬از ‪ 13‬س��الگی‪ ،‬وارد‬ ‫آموزشکدهنیرویهواییشدوشش‬ ‫سال پس از آن‪ ،‬به عنوان عضو دائم‬ ‫به ارتش ملحق ش��د‪ .‬وی به عنوان‬ ‫مربی پ��رواز ‪ ،‬در اس��کادران ‪434‬‬ ‫پشتیبانی جنگی در ‪Greenwood‬‬ ‫نوا اسکوشیا و همچنین نقل و انتقال‬ ‫مقامات عالیرتبه کش��وری در اتاوا‬ ‫مشغول خدمت بوده و توانایی پرواز‬ ‫با ‪ 130-CC‬هرکولس را نیز دارد‪.‬‬ ‫سرهنگ کارمیش��ل با یک خلبان‬ ‫دیگ��ر ازدواج ک��رده و دارای دو‬ ‫دختر جوان است‪.‬‬ ‫وی درباره احساس خود می گوید‪»:‬‬ ‫وقتی کاله خلبانی بسر می کنی‪ ،‬و‬ ‫به هدایت هواپیما می پردازی‪ ،‬مهم‬ ‫نیست که مرد باش��ی و یا زن‪ ،‬و تا‬ ‫آنجایی که وظیفه خود را درس��ت‬ ‫انجام دهی ‪ ،‬برای انسان هایی که در‬ ‫روی زمین هس��تند نیز تفاوتی نمی‬ ‫کند و من امیدوارم ‪ ،‬موفقیت من ‪،‬‬ ‫انگیزه بخش دختران جوان کشورم‬ ‫برای پیگیری اشتیاق و عالقه آنها در‬ ‫چنین مشاغلی گردد‪.‬‬


‫‪5‬‬

‫‪5 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫بزرگترین کالهبرداری تاریخ کانادا در زمینه وام مسکن از بانک مونتریال‬ ‫ایرانتو‪ :‬بانک مونترآل‪ ،‬صدها نفر ‪،‬‬ ‫از جمله چندین وکیل و مشاور امور‬ ‫وام مسکن و همچنین چهار نفر از‬ ‫کارکنان خ��ود را در آلبرتا‪ ،‬باتهام‬ ‫آنچه که بزرگتری��ن کالهبرداری‬ ‫وام مسکن در تاریخ کانادا نامیده‪،‬‬ ‫تحت پیگرد قرار داد‪.‬‬ ‫براساس گزارش ‪ CBC‬و به نقل از‬ ‫بانک مذک��ور‪ 14 ،‬گروه مختلف‬ ‫‪ ،‬ضم��ن ایجاد ارتب��اط با کارکنان‬ ‫داخلی‪ ،‬دس��ت ک��م‪ 140 ،‬میلیون‬ ‫دالر اخت�لاس ک��رده ان��د که ‪70‬‬ ‫میلیون دالر آن برای وام های تقلبی‬ ‫مسکن بوده است‪.‬‬ ‫بان��ک تخمین زذه ک��ه حدود ‪30‬‬ ‫میلیون دالر از دست داده است‪.‬‬ ‫ی��ک کارش��ناس ام��ور بانکی در‬ ‫تورن��و ب��ه ن��ام « آل روزن» با بیان‬ ‫اینک��ه‪ ،‬هیچ��گاه در دوره کاری‬ ‫خود‪ ،‬ش��اهد چنین رویدادی نبوده کارشناس��ان مذکور‪ ،‬پس از یک‬ ‫گفت‪ »:‬این قضیه آنقدر مهیب است سال تالش‪ ،‬توانستند‪ ،‬پرده از روی‬ ‫که حتی در خیال ما هم نمی گنجد‪ .‬توطئه پیچیده مالی بردارند‪.‬‬ ‫من اصال تصور آن را نمی کردم که آنان متوجه ش��دند سردسته گروه‬ ‫صدها نفر بتوانند‪ ،‬همزمان در چنین های خالف کار‪ ،‬ابتدا‪ ،‬بدترین خانه‬ ‫ه��ا را در بهترین مناط��ق با حداقل‬ ‫موضوعی مشارکت کنند‪».‬‬ ‫یافته شدن نشانه های تقلب در سال قیم��ت ممک��ن ‪ ،‬خری��داری می‬ ‫کردند‪ ،‬اما سپس سعی می کردن ‪،‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫بان��ک مونت��رآل اعالم ک��رده که بانک را متقاعد کنند‪ ،‬که منزل مورد‬ ‫اولین نش��انه های کالهب��رداری را نظر‪ ،‬دارای ارزش بسیاری است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 2006‬پیدا کرد‪ ،‬زمانیکه از آنجا که نظر کارشناس��ی بانک‪،‬‬ ‫دپارتمان امنیتی‪ ،‬در بررس��ی های برمبنای نرم افزاری است که قیمت‬ ‫خود‪ ،‬ب��ه چندین مورد اعطای وام‪ ،‬ها را صرفا متناسب با وضعیت منطقه‬ ‫بی حساب و کتاب در غرب کانادا مورد نظر ارزیابی می کند‪ ،‬اقدام به‬ ‫برخورد‪ .‬مشئوالن مربوطه‪ ،‬بالفاصله اختصاص وام های بس��یار باال می‬ ‫از یک شرکت حسابداری با سابقه کرد‪.‬‬ ‫درخواس��ت کردند‪ ،‬حساب های متقلبی��ن ‪ ،‬ب��رای منح��رف کردن‬ ‫بانک‪ ،‬ب��ا پرداخت مبلغ��ی بالغ بر‬ ‫مزبور را مورد بررسی قرار دهد‪.‬‬

‫‪ 2‬ت��ا ‪8‬هزار دالر به ت��ازه واردین و‬ ‫مهاجران‪ ،‬وام های مذکور را به اسم‬ ‫آنان می گرفتند تا رد پایی از خود‬ ‫بجای نگذارند‪ .‬به همین منظور‪ ،‬با‬ ‫جعل مدارک‪ ،‬میزان درآمد و شغل‬ ‫فرد مورد نظر را بسیار خوب و قابل‬ ‫توجه جلوه م��ی دادند ‪ ،‬تا بانک با‬ ‫خیال راحت ‪ ،‬وام را به او بدهد‪.‬‬ ‫در همین زمینه وکالی خالفکار نیز‬ ‫وارد عمل ش��ده‪ ،‬و مدارک جعلی‬ ‫فروش خانه را صادر می کردند‪.‬‬ ‫این گزارش حاکیست‪ ،‬تاکنون نام‬ ‫‪ 17‬وکیل متخلف‪ ،‬در این رابطه‪ ،‬به‬ ‫پرونده افزوده شده است‪.‬‬ ‫خانه با ارزش ‪ 180،000‬دالر‬ ‫در یک مورد ‪ ،‬خانه ای در کلگری‬ ‫به قیمت ‪ 900،000‬دالر خریداری‬ ‫شده و طی سه س��ال ارزش آن سه‬

‫براب��ر ش��ده و به ‪ 2.3‬میلی��ون دالر‬ ‫رسید‪ .‬یعنی ایجاد ‪ 1.4‬میلیون دالر‬ ‫درآمد برای واسطه ها‪...‬‬ ‫همچنین خان��ه ای در بهترین نقطه‬ ‫ادمونتون‪ ،‬تنها ب��ه قیمت ‪180،000‬‬ ‫دالر خریداری شده است‪.‬‬ ‫محققی��ن همچنین متوجه ش��دند‬ ‫که میلیون ه��ا دالر از درآمدهای‬ ‫ناش��ی از این خرید و ف��روش ها‪،‬‬ ‫به کش��ورهایی نظیر لبن��ان‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫عربستان‪ ،‬دبی و پاکستان منتقل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مس��ئوالن بان��ک مونت��رآل‪ ،‬این‬ ‫اتفاق ‪ ،‬نش��انگر اوج ضعف و عدم‬ ‫کنترال دولت بر نظام بانکی کشور‬ ‫ارزیاب��ی کردند و احتم��ال وجود‬ ‫تخلفات مشابه در سایر بانک ها را‬ ‫رد نکردند‪.‬‬

‫انتخاب پایتخت کانادا‪ ،‬به عنوان بهترین‬ ‫شهر این کشور برای زندگی‬ ‫ایرانتو‪ :‬بر اس��اس آخرین بررس��ی‬ ‫ه��ای انجام ش��ده‪ ،‬توس��ط مجله‬ ‫‪ MoneySense‬شهر اتاوا‪ ،‬پایتخت‬ ‫کانادا‪ ،‬برای س��ومین بار‪ ،‬به عنوان‬ ‫بهترین ش��هر برای زندگی انتخاب‬ ‫شد‪.‬‬ ‫از جمله فاکتورهایی که اتاو در آنها‬ ‫‪ ،‬رتبه اول را به خود اختصاص داد‬ ‫‪ ،‬می توان به هزین��ه های زندگی‪،‬‬ ‫کیفیت مدارس ‪ ،‬شغل یابی و سایر‬ ‫مواردی اش��اره کرد‪ ،‬که استاندارد‬ ‫های زندگی را تحت تأثیر قرار می‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫تحقی��ق مذک��ور‪ ،‬توس��ط مجله‬ ‫مذکور‪ ،‬بر روی ‪ 179‬ش��هری که‬ ‫دارای جمعیت��ی باالت��ر از ‪10،000‬‬ ‫نفر هستند انجام شده و فاکتورهایی‬ ‫چ��ون‪ ،‬آب و ه��وا‪ ،‬دسترس��ی به‬ ‫امکانات بهداش��ت و درمان‪ ،‬هزینه‬ ‫ه��ای خرید یا اجاره خانه‪ ،‬امنیت و‬ ‫مسائل روزمره در آن لحاظ گردیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اتاوا توانس��ت ‪ 73.5‬امتی��از از ‪105‬‬ ‫امتیاز الزم را کس��ب کند و بدنبال‬ ‫آن ‪ ،‬شهرهای زیر‪ ،‬رتبه های دوم و‬ ‫نهم را از آن خود کردند‪:‬‬ ‫کینگستون(انتاریو)‬ ‫بورلینگتون(انتاریو)‬ ‫فردریکتون(نیوبرانزویک)‬ ‫مانکتون(نیوبرانزویک)‬ ‫رپنتیگنی(کبک)‬ ‫براندون(منیتوبا)‬ ‫ویکتوریا(بریتیشکلمبیا)‬ ‫وینی پگ (منیتوبا)‬ ‫لویز (کبک)‬ ‫ش��هر اتاوا که در واق��ع ترکیبی از‬

‫این ش��هر در داخل استان انتاریو و‬ ‫شهر گاتینو یکی از شهرهای مرزی‬ ‫استان کبک است‪ ،‬بخاطر استاندارد‬ ‫باالی زندگی و همچنین امکانات‬ ‫چند فرهنگ��ی خود‪ ،‬همه س��اله ‪،‬‬ ‫تعداد زی��ادی از مهاجران را بخود‬ ‫جذب می کند‪.‬‬ ‫ش��هر اتاوا در س��ال ه��ای ‪ 2007‬و‬ ‫‪ ،2008‬رتبه اول را بخود اختصاص‬ ‫داد‪ ،‬در سال ‪ ،2009‬بعد از ویکتوریا‬ ‫( مرکز بریتیش کلمبیا) قرار گرفت‪.‬‬ ‫اما امس��ال توانس��ت ‪ ،‬بار دیگر‪ ،‬به‬ ‫جایگاه خود برگردد‪.‬‬ ‫ات��اوا ب��ا جمعیتی در ح��دود یک‬ ‫میلیون نفر‪ ،‬پس از شهرهای تورنتو‪،‬‬ ‫ونکوور و مونترآل ‪ ،‬چهارمین شهر‬ ‫بزرگ کاناداست‪.‬‬ ‫از نکات جالب توج��ه درباره این‬ ‫شهر‪،‬داشتنچهرهکاناداییترنسبت‬ ‫به سه ش��هر دیگر است‪ ،‬بطوریکه‬ ‫برخ�لاف تورنت��و و ونک��وور‪ ،‬از‬ ‫حداقل نژادهای چینی و یا هندی و‬ ‫پاکستانی برخوردار است‪.‬‬ ‫همچنینبدلیلچسبیدنشهربهیکی‬ ‫از شهرهای اس��تان کبک از ناحیه‬ ‫ش��مالی‪ ،‬عمال به بزرگترین منطقه‬ ‫دوزبانه کانادا‪ ،‬پس از استان کبک‬ ‫مبدل شده و امکانات آموزش زبان‬ ‫فرانسه‪ ،‬بشکل وسیعی در آن ایجاد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫دو دانش��گاه ات��اوا و کارلت��ون نیز‬ ‫از بهتری��ن مراکز آم��وزش عالی‬ ‫انتاریو و کانادا بحساب می آیند و‬ ‫عده زیادی از دانش��جویان ایرانی‪،‬‬ ‫در دانش��گاه کارلتون‪ ،‬مش��غول به‬ ‫تحصیلهستند‪.‬‬


‫‪6‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫در جهان‪...‬‬ ‫اعتراضات گسترده در یونان به خشونت کشیده شد‬ ‫بی بی سی ‪ -‬دست کم سه نفر در‬ ‫جریان راهپیمایی اعتراضی بزرگ‬ ‫در آتن‪ ،‬پایتخت یون��ان‪ ،‬که علیه‬ ‫سیاست های دولت این کشور برای‬ ‫صرفه جویی در هزین��ه ها برگزار‬ ‫شد‪ ،‬کشته شده اند‪.‬‬ ‫کشته ش��دگان در بانکی کار می‬ ‫کرده اند که با یک بمب آتش زا‪،‬‬ ‫دچار حریق شد‪.‬‬ ‫شماری از س��اختمان ها‪ ،‬از جمله‬ ‫اداره مالیات‪ ،‬نیز به آتش کش��یده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫خش��ونت زمان��ی بروز ک��رد که‬ ‫گروه��ی از جوانان که به س��مت‬ ‫ساختمان پارلمان سنگ پرتاب می‬ ‫تظاهرات آغاز مسالمت آمیز داشت اما به خشونت و مرگ چند تن کشیده شد‬ ‫کردند‪ ،‬با ماموران پلیس حاضر در‬ ‫این محل درگیری پیدا کردند‪.‬‬ ‫راهپیمایی اعتراضی روز چهارشنبه بندرها مانده و فروشگاه ها تعطیل گزارش��گر بی بی سی در آتن می خود تغییراتی به وجود آورد‪.‬‬ ‫گوید خش��م عمومی م��ردم یونان کمک های مال��ی اتحادیه اروپا به‬ ‫(‪ 5‬مه)‪ ،‬در حالی برگزار شده است است‪.‬‬ ‫که اعتصاب سراس��ری یونان را فرا بسیاری از کسانی که در اعتصاب نس��بت به دول��ت و دول��ت های یونان که رقمی می��ان ‪۱۰۰ - ۱۲۰‬‬ ‫امروز ش��رکت کرده اند‪ ،‬کارمند خارجی و ناخرسندی آنها از برنامه میلیارد ی��ورو (‪ ۱۳۰ - ۱۶۰‬میلیارد‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫در جریان سومین اعتصاب سراسری بخش دولت��ی و در واق��ع افرادی صرفه جوی��ی در هزینه ه��ا رو به دالر) پیش بینی ش��ده اس��ت‪ ،‬طی‬ ‫مدت س��ه س��ال و از ای��ن هفته به‬ ‫در یونان که در ماه های اخیر انجام هستند که صرفه جویی های دولتی افزایش بوده است‪.‬‬ ‫مجلس یونان ت��ا پایان هفته جاری تدریج در اختیار دولت یونان قرار‬ ‫گرفته است‪ ،‬دهها هزار معترض در مستقیما آنها را فقیرتر می کند‪.‬‬ ‫دولت برنامه صرفه جویی در هزینه درباره اجرایی شدن این سیاست ها می گیرد‪.‬‬ ‫آتن راهپیمایی کردند‪.‬‬ ‫بح��ران بدهی ه��ای یونان موجب‬ ‫همزمان دو راهپیمایی بزرگ دیگر ه��ا را‪ ،‬که از جمله ش��امل کاهش تصمیم گیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫نیز‪ ،‬که در پاسخ به دعوت اتحادیه حقوق و مزای��ای کارگران و حق سیاس��ت های جدی��د مالی دولت تضعیف یورو‪ ،‬واحد پول اتحادیه‬ ‫ه��ای کارگری برنامه ریزی ش��ده بازنشستگی می ش��ود‪ ،‬به این دلیل یونان در پاسخ به تقاضای اتحادیه اروپا‪ ،‬شده است‪ .‬این بحران باعث‬ ‫مطرح کرده و ب��ه دنبال اجرای آن اروپا صورت م��ی گیرد که از این شده است تا یونان از اتحادیه اروپا و‬ ‫بود‪ ،‬برگزار شده است‪.‬‬ ‫اعتصاب سراس��ری امروز‪ ،‬ش��بکه اس��ت که بتواند ش��رایط دریافت کشور خواس��ته اس��ت تا در برابر صندوق بین المللی پول تقاضای وام‬ ‫ترابری یونان را فلج کرده اس��ت‪ .‬کمک ه��ای مالی بی��ن المللی را دریافت کم��ک های پول��ی این اضطراری کند‬ ‫پروازها به یونان و از یونان به خارج‪ ،‬برآورده سازد و بدهی های بزرگ اتحادیه برای نجات یونان از بحران‬ ‫مالی‪ ،‬در سیاس��ت ه��ای اقتصادی‬ ‫به حال تعلیق درآمده‪ ،‬کشتی ها در خود را پرداخت کند‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬

‫‪6 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬

‫مظنون اصلی بمب‌گذاری ناموفق‬ ‫نيويورک به اقدام تروريستی متهم شد‬

‫رادیو فردا ‪ -‬فيصل شهزاد‪ ،‬شهروند‬ ‫آمريکايی پاکستانی تبار و مظنون‬ ‫اصلی بمبگذاری ناموفق نيويورک‪،‬‬ ‫از سوی دادگستری آمريکا به اقدام‬ ‫تروريستی و کش��تار جمعی متهم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اريک هولدر‪ ،‬وزير دادگس��تری‬ ‫شهزاد فیصل‪ ،‬متهم بمب‌گذاری‬ ‫آمري��کا‪ ،‬در يک کنفرانس خبری‬ ‫نافرجام در نیویورک‪.‬‬ ‫گفت شهزاد فيصل‪ ،‬با اين اتهامات‬ ‫روبرو می ش��ود ضم��ن اين که در گزارش ها را تاييد کند‪.‬‬ ‫جريان بازجويی های پليس فدرال شبکه سی بی اس آمريکا گزارش‬ ‫آمريکا اف بی آی‪ ،‬اعترافات کرده داده نيروه��ای امنيت��ی پاکس��تان‬ ‫و اطالعات با ارزشی را داده است‪ .‬شماری را روز دوشنبه و سه شنبه در‬ ‫به گفته يکی از مقامات ارش��د اف پاکستان دستگير کرده و گفته شد‬ ‫بی آی‪ ،‬فيصل شهزاد چند ساعت بعضی از آنها از نزديکان خانوادگی‬ ‫پيش از دستگيری اش در فهرست شهزاد فيصل بوده اند‪.‬‬ ‫افرادی که حق پ��رواز ندارند قرار شبکه فاکس نيوز آمريکا به نقل از‬ ‫گرفته که در دستگيری اش در روز يک مقام امنيتی پاکستان گزارش‬ ‫دوشنبه پيش از پرواز به مقصد دبی‪ ،‬داد ي��ک نفر در ارتباط با ش��هزاد‬ ‫موثر بوده است‪.‬‬ ‫فيصل روز سه شنبه در بندر کراچی‬ ‫خانم جان��ت نپوليتانو‪ ،‬وزير امنيت دستگير شده است‪.‬‬ ‫داخل��ی آمريکا‪ ،‬هم خب��ر داد که قراراست فيصل شهزاد به دادگاهی‬ ‫ماموران م��رزی هواپيما را پيش از در نيوي��وک منتقل ش��ده و تفهيم‬ ‫اقدام ب��ه بلند ش��دن از روی زمين اتهام ش��ود‪ .‬به گزارش خبرگزاری‬ ‫متوقف کردند و توانس��تند شهزاد ها‪ ،‬فيصل شهزاد ‪ ۳۰‬ساله و ساکن‬ ‫فيصل را در هواپيما دستگير کرده ايال��ت کانکتيک��ت آمري��کا ب��ه‬ ‫و به اف بی آی تحويل دهند‪ .‬خانم بازجويان خود گفته به تنهايی دست‬ ‫نپوليتانو توضيح نداد که چگونه اين به اي��ن کار زده و ب��ا هيچ گروه و‬ ‫شخص در فهرست ممنوعيت پرواز دسته ای ارتباط ندارد‪.‬‬ ‫قرار گرفته اما توانسته به هواپيما راه ش��بکه تلويزيونی فاکس نيوز می‬ ‫يابد‪.‬‬ ‫گويد مسووالن هواپيمايی امارات‬ ‫گزارش هايی منتش��ر شده که می می گويند پيش از پرواز‪ ،‬مسووالن‬ ‫گويد چهار تا هش��ت تن در رابطه امنيتی ف��رودگاه تم��اس گرفته و‬ ‫با اين پرونده در پاکس��تان دستگير خواهان توقف پرواز شدند و پس‬ ‫ش��ده و مورد بازجويی قرار گرفته‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬ ‫ان��د‪ .‬آقای هولدر حاضر نش��د اين‬


‫‪7‬‬

‫‪7 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫معرفی ‪ ۴۰‬دشمن آزادى مطبوعات‬ ‫در فهرست تازه گزارشگران بدون مرز‬ ‫رادیو فردا‪ -‬س��ازمان گزارشگران‬ ‫بدون مرز فهرس��تى از ‪ ۴۰‬دش��من‬ ‫آزادى مطبوعات در سراسر جهان‬ ‫منتش��ر كرده اس��ت كه در آن نام‬ ‫محمود احمدى نژاد‪ ،‬كيم جونگ‬ ‫ايل و معم��ر قذاف��ى در صدر اين‬ ‫فهرست قرار دارد‪.‬‬ ‫گزارشگران بدون مرز كه مقر آن‬ ‫در پاريس اس��ت در فهرست تازه‬ ‫خود ‪ ۴۰‬سياس��تمدار‪ ،‬مقام دولتى‪،‬‬ ‫رهبر مذهبى ‪،‬سازمان شبه نظامى و‬ ‫تبهكار را به عنوان دشمنان آزادى‬ ‫مطبوعات و روزنامه نگاران در سال‬ ‫‪ ۲۰۰۹‬معرفى كرده است‪.‬‬ ‫اين سازمان از افراد و سازمان هاى‬ ‫مورد اش��اره خود به عنوان عوامل‬ ‫خشن‪ ،‬قدرتمند‪ ،‬خطرناک و وراى‬ ‫قانون ياد كرده است‪.‬‬ ‫در اين گزارش‪ ،‬از قاچاقچيان مواد‬ ‫مخدر‪ ،‬رهبر ديكتاتور كوبا‪ ،‬گروه‬ ‫مسلح فارک (كلمبيا) و ساير گروه‬ ‫هاىشبهنظامىبهعنوانچهارتهديد‬ ‫كننده اصلى و عامل خشونت بر ضد‬ ‫روزنامه نگاران در آمريكاى التين‬ ‫نام برده شده است‪ .‬اين عوامل سال‬ ‫گذشته نيز در فهرست گزارشگران‬ ‫بدون مرز قرار داشتند‪.‬‬ ‫به گفته گزارش��گران ب��دون مرز‪،‬‬ ‫وضعيت روزنامه نگاران در عراق به‬ ‫صورت آهسته در حال بهبود است‬ ‫و كاربرد خش��ونت عليه مردم اين‬ ‫كشور بيشتر است تا بر ضد روزنامه‬ ‫نگاران به طور خاص‪.‬‬ ‫در اين گزارش‪ ،‬على عبداهلل صالح‪،‬‬ ‫رييس جمهور يم��ن‪ ،‬به تازگى در‬

‫در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز از محمود احمدى نژاد‪،‬‬ ‫كيم جونگ ايل و معمر قذافى‪ ،‬رهبران ايران‪ ،‬كره شمالى و ليبى‬ ‫همچنان به عنوان دشمنان اصلى آزادى مطبوعات نام برده شده است‬

‫فهرست دشمنان آزادى مطبوعات‬ ‫قرار گرفته است چرا كه به گفته اين‬ ‫سازمان‪ ،‬مقام هاى يمنى در يكسال‬ ‫گذش��ته با برپا كردن دادگاه هاى‬ ‫ويژه بر ضد رس��انه ها‪ ،‬سركوب را‬ ‫در اين كشور تشديد كرده اند‪.‬‬ ‫گزارش��گران ب��دون م��رز دولت‬ ‫يمن را مته��م كرده كه ب��ا آزار و‬ ‫اذي��ت روزنامه نگاران و برخورد با‬ ‫مطبوعات اين كش��ور تالش كرده‬ ‫اس��ت تا پوش��ش خب��رى «جنگ‬ ‫كثيف» در ش��مال و جن��وب اين‬ ‫كشور را به حداقل برساند‪.‬‬ ‫يمن در سال گذشته درگير جنگى‬ ‫خونين با ش��به نظاميان شيعه حوثى‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫در گزارش ياد شده‪ ،‬نام مال محمد‬ ‫عمر‪ ،‬رهب��ر گروه طالبان كه حوزه‬

‫نفوذ خود را عالوه بر افغانس��تان به‬ ‫پاكس��تان نيز گس��ترش داده است‬ ‫به فهرس��ت جديد دشمنان آزادى‬ ‫رسانه ها افزوده شده است‪.‬‬ ‫علت افزودن نام اين رهبر شورشى‬ ‫نيز اعالم «جنگ مقدس» وى بر ضد‬ ‫روزنامه نگاران اعالم شده است كه‬ ‫به گفته گزارش��گران ب��دون مرز‪،‬‬ ‫در جريان آن بي��ش از ‪ ۴۰‬روزنامه‬ ‫نگار و نش��ريه در سال ‪ ۲۰۰۹‬مورد‬ ‫حمالت گروه طالبان قرار گرفتند‪.‬‬ ‫در فهرس��ت دش��منان آزادى‬ ‫مطبوعات گزارش��گران بدون مرز‬ ‫همچنين ن��ام رمض��ان قديروف‪،‬‬ ‫رييس جمهور چچن نيز به تازگى‬ ‫وارد شده است‪ .‬وى متهم است‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬

‫تظاهرات مردم‬ ‫در کابل علیه‬ ‫دولت ایران‬ ‫دویچه ول��ه ‪ -‬روز یکش��نبه (‪۱۲‬‬ ‫اردیبهشت) تظاهرات ضد دولت‬ ‫ایران در کابل به حمایت نجیب‌اهلل‬ ‫کابلی‪ ،‬عضو پارلمان افغانستان‪ ،‬به‬ ‫راه انداخته شد‪ .‬شرکت‌کنندگان با‬ ‫سر دادن شعارهایی بر ضد دولت‬ ‫ایران‪ ،‬قوه قضاییه‪ ،‬رییس جمهور‬ ‫و رهبر جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫را به دلیل اع��دام مهاجران افغان‬ ‫را محکوم کردند‪ .‬تظاهرکنندگان‬ ‫ب��ه مقام‌های دولتی ایران دش��نام‬ ‫می‌دادند و آنه��ا را خائن خطاب‬ ‫می‌کردند‪ .‬خشم تظاهرکنندگان‬ ‫به ح��دی بود که حت��ی آدمک‬ ‫ساخته‌شده‌ی محمود احمدی‌نژاد‬ ‫را به آتش کشیدند و شعار مرگ‬ ‫بر احمدی‌نژاد سر دادند‪.‬‬ ‫نجی��ب‌اهلل کابل��ی ه��دف از این‬ ‫تظاهرات را توقف اعدام مهاجران‬ ‫افغان و نیز توقف به آتش کشیدن‬ ‫خانه‌های این مهاج��ران در ایران‬ ‫خواند‪ .‬وی گف��ت‪« :‬ایرانی‌ها در‬ ‫شهرس��تان مهریز در یزد مرتکب‬ ‫جنای��ت جنگ��ی ش��ده‌اند و قتل‬ ‫عام کرده‌اند و هم افغانی‌ها را در‬ ‫ایران اعدام کرده‌اند که باید هرچه‬ ‫س��ریع‌تر جلو آنها گرفته ش��ود‪،‬‬ ‫وگرنه این تظاهرات در سراس��ر‬ ‫افغانس��تان ب��ه راه انداخته خواهد‬ ‫ش��د»‪ .‬تظاهرکنن��دگان حتی از‬ ‫سازمان ملل متحد و دادگاه الهه‬ ‫خواستند تا به آنچه آن را جنایت‬ ‫جنگ��ی می‌خواندند رس��یدگی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬

‫دیدار «مخفیانه» رهبر کره شمالی از چین‬ ‫رهبر کره ش�مالی به جمهوری‬ ‫خلق چین سفر کرده است‪ .‬در‬ ‫فضای تنش‌آمیز منطقه‪ ،‬که کره‬ ‫شمالی در انزوای سیاسی عمیقی‬ ‫فرو رفته‪ ،‬این کشور همچنان به‬ ‫حمای�ت چین نیازمند اس�ت‪ ،‬و‬ ‫تنها چین اس�ت که می‌تواند به‬ ‫بن‌بست مناقش�ه هسته‌ای خاتمه‬ ‫دهد‪.‬‬

‫دویچ��ه ول��ه ‪ -‬کیم جون��گ ایل‬ ‫رهبر کره شمالی ظهر روز دوشنبه‬ ‫س��وم مه (‪ ۱۳‬اردیبهش��ت) از «پل‬ ‫دوستی» میان دو کشور عبور کرد‬ ‫و وارد جمهوری خلق چین ش��د‪.‬‬ ‫این پنجمین باری اس��ت که رهبر‬ ‫کره ش��مالی با قطار مخصوص از‬ ‫چین دیدن می‌کند‪ ،‬زیرا او از پرواز‬ ‫با هواپیما پرهیز می‌کند‪ .‬در مرز دو‬ ‫کشور مأموران با حالت آماده باش‬ ‫کامل از رهبر کره شمالی استقبال‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫چین یک��ی از معدود کش��ورهای‬ ‫جهان است که با کره شمالی رابطه‬ ‫دوس��تانه دارد‪ .‬به خاطر حساسیت‬ ‫کشورهای منطقه مانند ژاپن و کره‬ ‫جنوبی‪ ،‬س��فر رهبر کره شمالی به‬ ‫شیوه‌ایمرموزوبهگونه‌ایکمابیش‬ ‫مخفیانه صورت گرفت‪ .‬منابع چینی‬ ‫در ابتدا س��فر کیم جون��گ ایل را‬ ‫تائید نکرده بودند‪ ،‬و تنها زمانی آن‬ ‫را تائید کردند ک��ه منابع خارجی‬ ‫خبر آن را منتشر کردند‪.‬‬ ‫رهبر ‪ ۶۹‬ساله کره شمالی از زمانی‬ ‫که در تابس��تان ‪ ۲۰۰۸‬بیمار ش��د‪،‬‬ ‫دیگر به خارج سفر نکرده است‪ .‬او‬ ‫به ندرت از کشور خارج می‌شود و‬ ‫تنها سعی می‌کند روابط خود را با‬ ‫جمهوری خلق چین‪ ،‬حامی نیرومند‬

‫این پنجمین باری است که‬ ‫رهبر کره شمالی با قطار‬ ‫مخصوص از چین دیدن‬ ‫می‌کند‪ ،‬زیرا او از پرواز با‬ ‫هواپیما پرهیز می‌کند‪.‬‬

‫خود‪ ،‬حفظ کند‪ .‬کره شمالی به انزوا‬ ‫و فقر فرو رفته و برای ادامه حیات به‬ ‫کمک اقتصادی چین وابسته است‪.‬‬ ‫ناظران سیاس��ی عقی��ده دارند که‬ ‫جمهوری خلق چین تنها کشوری‬ ‫است که می‌تواند رهبر کره شمالی‬ ‫را ب��ه س��ازش در برنامه هس��ته‌ای‬ ‫جدل‌انگیز این کش��ور سوق دهد‪.‬‬ ‫از آوری��ل ‪ ۲۰۰۹‬ت��ا کن��ون کره‬ ‫ش��مالی‪ ،‬هرگونه مذاکره پیرامون‬ ‫برنامه هسته‌ای خود را متوقف کرده‬ ‫است‪ .‬شاید رهبران چین بتوانند کیم‬ ‫جونگ ای��ل را قانع کنند که برای‬ ‫بازگش��ت به جامعه جهانی باید در‬ ‫مناقشه هسته‌ای مدارا پیشه کند‪.‬‬ ‫رهبر کره ش��مالی شامگاه سه‌شنبه‬ ‫‪ ۴‬مه برای مذاکره با س��ران چین به‬ ‫پکن س��فر می‌کند‪ .‬او برای توسعه‬ ‫کشور طرح‌‌های اقتصادی بزرگی‬ ‫برنامه‌ریزی کرده اس��ت‪ ،‬اما بدون‬ ‫پش��تیبانی چین هیچ طرحی عملی‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬


‫‪8‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫‪8 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬

‫جواهری ساعتچی و ساعتچی‬ ‫‪1105 Robson, Vancouver‬‬ ‫‪Tel: 604.685.5625‬‬

‫روزنامه پیوند ‪ ،‬برنامه‌های تلویزیون پیوند‪ ،‬رادیو شبانه و ‪....‬‬

‫تنها با یک کلیک!‬

‫‪www.paivand.com‬‬


‫‪9‬‬

‫‪9 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫مسلمان يا اسالميست؟‬

‫امروزه هنگامی که کسی را «اسالميست» می خوانيم در واقع می خواهيم نشان دهيم که شخص مزبور مسلمانی است‬ ‫که به «اسالم سياسی ِ خواهان قدرت حکومتی» و سيستم حکومتی خاصی با صفت «اسالمی»‪ ،‬که عکس برگردان‬ ‫سيستم حکومت های مدرن غربی است‪ ،‬اعتقاد دارد‪ .‬حال آنکه مسلمانی که به چنين سيتسمی معتقد نيست و ترجيح‬ ‫می دهد که در يک کشور فارغ از بند و بست های شرايع آخوندی و آزاد از هرگونه تعبد غير انسانی زندگی کرده‬ ‫و آزاد باشد که دين و مذهب خود را داشته و به اصول آن عمل کند «اسالميست» خوانده نمی شود‪.‬‬

‫اسماعیل نوری اعال‬ ‫برخی از دوستان از من می پرسند که چرا در مقاله هايم‬ ‫اغلب از واژهء «اسالميست» استفاده می کنم و گروهی‬ ‫از «مس��لمانان» را با اين عنوان مشخص می سازم‪ .‬فکر‬ ‫کردم بد نباش��د در اين م��ورد توضيحی دهم؛ چرا که‬ ‫اين تفاوت واژگانی از فرهنگ روزنامه نگاران سياسی‬ ‫نويس غربی سرچش��مه گرفته و در آن دو واژهء مزبور‬ ‫دارای معانی متفاوتی هستند که توجه به آنها و کاربرد‬ ‫درست شان می تواند به مفاهمهء بين شرکت کنندگان‬ ‫در يک گفتگو کمک کند‪.‬‬ ‫در م��ورد لفظ «مس��لمان» نياز چندانی به توضيح‬ ‫نيست‪ .‬مسلمان کسی است که اصول دين اصلی اسالم‬ ‫را (وحدانيت اهلل‪ ،‬پيامبری محمد بن عبداهلل‪ ،‬و معاد روز‬ ‫قيامت) قبول داشته باشد‪ .‬حتی شيعيان گوناگون (از سه‬ ‫امامی گرفته تا ‪ 12‬امامی) نيز‪ ،‬با همهء دستکاری ها که‬ ‫در دين اسالم کرده اند و‪ ،‬مث ً‬ ‫ال‪ ،‬دو اصل امامت فرزندان‬ ‫فاطمه و عدالت ِ اهلل را به آن س��ه اصل نخستين افزوده‬ ‫اند‪ ،‬نمی توانند منکر آن شوند که برای «مسلمان» بودن‬ ‫اعتقاد به آن س��ه اصل کافی اس��ت‪ ،‬هرچند که از ديد‬ ‫آنها معتقدان به آن «سه اصل اوليه» شيعه محسوب نمی‬ ‫ش��وند؛ که اين امر عواقب خود را دارد اما مورد بحث‬ ‫ما نيست‪.‬‬ ‫در عي��ن حال‪ ،‬بد نيس��ت همينجا توجه کنيم که‬ ‫در اين سه اصل بنيادی مسلمانی از اينکه جوامع مسلمان‬ ‫نشين بايد حکومت اسالمی داشته باشند و از حکومت‬ ‫اس�لامی هم منظور بنيان نهادن قانون اساسی کشور بر‬ ‫اساس رسالهء آيت اهلل ها باشد و يکی از آنان بر تخت‬ ‫حکومت بنش��يند و‪ ،‬مث ً‬ ‫ال‪ ،‬وزي��ر اطالعاتش هم حتماً‬ ‫آخوند باش��د‪ ،‬خبری نيست‪ .‬و پذيرش و نفی تمام اين‬

‫با توجه به «اصول دين اسالم»‪ ،‬هيچ زمينه‬ ‫منطقی برای مذهبی کردن حکومت در‬ ‫جوامع اسالمی وجود ندارد‪ .‬اينکه پس از‬ ‫مرگ پيامبر جانشينانش برای چپاول دنيا به نام‬ ‫اسالم به کشورگشائی پرداختند و جهان متمدن‬ ‫را به روز سياه نشاندند و قرن ها به نام اسالم‬ ‫بصورتی ظالمانه و غاصبانه حکمروائی کردند‬ ‫هيچکدام نمی تواند پيشينيه ای برای ايجاد‬ ‫حکومتی مذهبی‪ ،‬بنام حکومت اسالمی‪ ،‬باشد‪.‬‬

‫مسائل ربطی به مسلملن يا کافر بودن مردمان ندارد‪.‬‬ ‫در تشيع هم‪ ،‬که «اصل امامت» حکايت از نوعی اعتقاد‬ ‫به يک سيس��تم حکومت مذهب��ی دارد‪ ،‬با پايان عصر‬ ‫امامت در ش��عب مختلف شيعه‪ ،‬بحث دربارهء وجوب‬ ‫برقراری حکومت مذهبی امری سالبهء به انتفای موضوع‬ ‫محسوب می شود و بخصوص‪ ،‬از اين نظر‪ ،‬تشيع دوازده‬ ‫امامی (با اعتقاد به غايب بودن «امام زمان») از نظر تاريخی‬ ‫بکلی از توش و توان سياسی خالی است‪.‬‬ ‫اينکه پيامبر اس�لام در ش��هر مدينه حکومت داشته نيز‬ ‫هي��چ جوازی برای وجوب اس�لامی ب��ودن حکومت‬ ‫های آينده نيس��ت‪ .‬در متن قرآن هم نمی توان آيه ای‬ ‫را يافت که صراحتاً بر وجوب اين امر حکايت کند‪ .‬و‬ ‫آنچه هم گفته می شود بيشتر از باب استباط و تفسير و‬ ‫تعبير است تا نص صريح‪ .‬اينکه امر شده که مردم از خدا‬ ‫و رس��ول و صاحبان امر بين خود اطاعت کنند نيز نمی‬ ‫تواند موجب شود که «صاحبان امر» را «حکومت گران‬ ‫مذهبی»بدانيم‪.‬‬ ‫بنابراين‪ ،‬ب��ا توجه به «اصول دين اس�لام»‪ ،‬هيچ زمينهء‬ ‫منطقی برای مذهبی کردن حکومت در جوامع اسالمی‬ ‫وجود ندارد‪ .‬اينکه پس از مرگ پيامبر جانشينانش برای‬

‫چپاول دنيا به نام اسالم به کشورگشائی پرداختند و جهان‬ ‫متمدن را به روز سياه نشاندند و مردم آزاد سرزمين های‬ ‫بی خبر از ظهور پيامبر اس�لام را ب��ه بردگی و کنيزی‬ ‫گرفتند و دارالحرب و داراالسالم درست کردند و برای‬ ‫نامسلمانان جزيه و ماليات برقرار کردند و قرن ها به نام‬ ‫اس�لام بصورتی ظالمانه و غاصبانه حکمروائی کردند‬ ‫هيچکدام نمی تواند پيش��ينيه ای برای ايجاد حکومتی‬ ‫مذهبی‪ ،‬بنام حکومت اسالمی‪ ،‬باشد‪.‬‬ ‫مس��لمانان هم‪ ،‬به تفاري��ق‪ ،‬به حکومت خلف��ا بعنوان‬ ‫«حکومت اس�لامی» نمی نگريس��تند و بخوبی واقف‬ ‫بودن��د که بي��ن خليفه و حکمرانانش و خدای اس�لام‬ ‫ارتباط روحی و قلبی و وحيانی وجود ندارد و حکومت‬ ‫جانش��ينان پيامبر‪ ،‬در ظ��رف ربع قرنی‪ ،‬به انواع فس��اد‬ ‫معمول حکومت های جابر و جائر آلوده گش��ته است‪.‬‬ ‫مبارزهء خوارج و قرمطيان و ش��يعيان گوناگون با خلفا‬ ‫خود نشان مذهبی نبودن حکومتی است که به نام اسالم‬ ‫فرمان می رانده‪ .‬تازه‪ ،‬اگر مخالفان خلفا نيز به دنبال «امام‬ ‫عادل» خود می گش��تند‪ ،‬و گاه کسی را به اين نام علم‬ ‫می کردند‪ ،‬منظور واقعی شان «عدل» بوده نه «امامت»‪،‬‬ ‫و امامت را بعنوان تضمين عملی آن عدل می خواستند‪.‬‬

‫«امام عادل» به معنای «حاکم عادل» ی بود که مردم با او‬ ‫بيعت می کردند‪ .‬حال اگر او از خون پيامبر هم (به هزار‬ ‫واس��طهء ساختگی) برخوردار بود اين خود يک امتياز‬ ‫مهم محسوب می شد‪.‬‬ ‫دينکاران (آخوند‪ ،‬فقيه‪ ،‬حجة االسالم‪ )....‬نيز بيشتر در‬ ‫پی هماهنگ کردن حکومت ها با ش��رايع خود بودند‬ ‫تا در پی اينکه خود قدرت را در دس��ت گيرند و به نام‬ ‫«حکومت اهلل» بر مردم��ان حکم برانند‪ .‬يعنی‪ ،‬با وجود‬ ‫خلفای اموی و عباس��ی و‪ ،‬س��پس‪ ،‬با وجود خان های‬ ‫مغول و آنگاه س�لاطين عثمانی‪ ،‬که خود را خليفه هم‬ ‫می دانستند‪ ،‬و سالطين صفوی‪ ،‬که مرشد کامل بودند و‬ ‫در خونريزی سرآمد اقران‪ ،‬کمتر آخوندی جرأت آن‬ ‫را داش��ت که خواب سلطنت ببيند و نام سلطنت اش را‬ ‫«حکومت اسالمی» بگذارد‪.‬‬ ‫در عالم تسنن‪ ،‬با بسته شدن باب اجتهاد‪ ،‬نيش دينکاران‬ ‫متمايل به قدرت بکلی کشيده شده بود و در تشيع نيز‪ ،‬تا‬ ‫قبل از صفويه‪ ،‬هر آخوندی به اميری آويزان بود‪ ،‬و در‬ ‫عصر صفويه هم تا دينکاران جبل عاملی فرصت بيداد‬ ‫نامحدود پيدا کردند مجبور شدند از دست محمود افغان‬ ‫و نادرشاه افشار خانه به خانه بگريزند‪.‬‬ ‫تنه��ا در عصر قاجار بود که آخوندها‪ ،‬با دوری گرفتن‬ ‫از حکومت و وابس��ته ش��دن به فئودال ه��ا و بازاريان‬ ‫شهرستانی‪ ،‬توانستند سيستم «اجتهاد و تقليد» را بوجود‬ ‫آورده و ج��ا بياندازند و‪ ،‬از طري��ق آن‪ ،‬افراد جامعه را‬ ‫تبديل به «مقلدان» (يعنی قالده به گردن داران) بکنند و‬ ‫در برابر پادش��اه قاجار قدرتی بيابند و فتوای جهاد عليه‬ ‫روس اعالم کنن��د و در تحريم تنباکو نقش پيدا کنند‬ ‫و در نهضت مشروطه شريک ش��وند و‪ ،‬در اين يکی‪،‬‬ ‫بکوش��ند تا قانونی اساس��ی ناش��ی از انقالب را به قيد‬ ‫شريعت دست س��اخت خود «اسالمی» کنند ـ که البته‬ ‫و بالفاصله با بی اعتنائی روشنفکرانی که پشت هيکل‬ ‫رضاخانی پنهان شده بودند روبرو گشتند و نتوانستند در‬ ‫مقابل اقدامات آنها و او مخالفتی کنند و جلوی برقراری‬ ‫مدرس��ه و دبيرستان و دانش��گاه و بی حجابی و تشريح‬ ‫مرده را بگيرند و شد آنچه که آنان نمی خواستند بشود‬ ‫و ايران توانس��ت خود را تا کمر از لجن قرون وسطای‬ ‫بلند خويش بيرون بکشد و افق های بازتر جهان متمدن‬ ‫را ببيند‪.‬‬ ‫در جريان انقالب مشروطه هم حداکثر آرزوی آخوند‬ ‫ه��ا اين بود که در مجلس ش��ورای مل��ی يک مجمع‬ ‫ادامه در صفحه ‪32‬‬


‫‪10‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫‪10 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬


‫‪11‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫‪11 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬


‫‪12‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫‪12 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬


‫‪13‬‬

‫‪13 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫جلوگیری از برپایی غرفه آثار بهشتی‬ ‫در نمایشگاه کتاب تهران‬

‫در ایران‪...‬‬ ‫کهریزک با نامی دیگر‬ ‫بازگشائی شده است‬ ‫مهدی خزعلی فرزند آیت‌اهلل خزعلی از بازگشائی بازداشتگاه‬ ‫کهریزک با نام تازه «سروش ‪ »۱۱۱‬خبرداده است‪ .‬به گفته او‪،‬‬ ‫حتی سردار رادان یکی از متهمان اصلی جنایات کهریزک به‬ ‫تازگی از این بازداشتگاه دیدن کرده است‪.‬‬

‫دویچه وله ‪ -‬مهدی خزعلی فرزند‬ ‫آیت‌اهلل خزعل��ی در گفت‌وگوئی‬ ‫با جرس افش��ا ک��رده که همچنان‬ ‫گروه��ی از بازداش��ت ش��دگان‬ ‫ناآرامی‌های پ��س از انتخابات ‪۲۲‬‬ ‫خرداد س��ال گذشته در بازداشتگاه‬ ‫کهری��زک نگهداری می‌ش��وند‪.‬‬ ‫ب��ه ادع��ای وی‪ ،‬س��ردار رادان که‬ ‫در کنار قاض��ی مرتضوی متهم به‬ ‫هدایت جنایات کهریزک اس��ت‪،‬‬ ‫با چرخبال به بازدید این محل رفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫خزعلی در مصاحبه خود گفته که‬ ‫این اطالعات را از یک مقام بلندپایه‬ ‫دستگاهقضائیکشوردریافتداشته‬ ‫که از راه‌اندازی مجدد کهریزک با‬ ‫نام س��روش ‪ ۱۱۱‬به ش��دت نگران‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش جرس‪ ،‬خزعلی در نامه‌ای‬ ‫خطاب ب��ه صادق الریجانی رئیس‬ ‫قوه قضائیه‪ ،‬ای��ن موضوع را با وی‬ ‫درمیان نهاده و خواستار رسیدگی‬ ‫به آن شده اس��ت‪ .‬مجلس شورای‬ ‫اس�لامی نیز در جری��ان راه‌اندازی‬ ‫مجدد بازداش��تگاه کهریزک قرار‬ ‫رفته است‪.‬‬

‫علی مطهری‪ ،‬معترضان‬ ‫و جایگاه ولی فقیه‬

‫همزم��ان با افش��اگری‌های مهدی‬ ‫خزعل��ی‪ ،‬عل��ی مطه��ری نماینده‬ ‫اصولگرای مجلس شورای اسالمی‬ ‫ضم��ن انتق��اد از روش برخ��ورد‬ ‫حکومت با معترض��ان تقلب‌های‬ ‫انتخاباتی‪ ،‬به نقل از پدرش آیت‌اهلل‬ ‫مطه��ری‪ ،‬حکومت ولی فقیه را رد‬ ‫کرده و او را «ناظر» نامیده است‪.‬‬ ‫مطهری در نشس��تی که زیر عنوان‬ ‫«ش��اخصه‌های جمهوری اسالمی»‬ ‫در دانشکده پردیس دانشگاه تهران‬ ‫برگزار شد‪ ،‬گفته است‪«:‬باید مجوز‬ ‫می‌دادی��م مردم بیایند هر ش��عاری‬ ‫که می‌خواهند بدهند‪ ،‬صدا و سیما‬ ‫هم آن را پخ��ش کند و دولت نیز‬ ‫جواب بدهد‪».‬‬ ‫براس��اس گزارش خبرگزاری کار‬ ‫ای��ران‪ ،‬فرزند آی��ت‌اهلل مطهری و‬ ‫برادر همسر علی الریجانی افزوده‬ ‫اس��ت‪«:‬ما نبای��د می‌ترس��یدیم که‬ ‫اعتراض��ات حت��ی ‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۳۰‬روز‬ ‫ادام��ه می‌یاف��ت‪ .‬باید اج��ازه داده‬ ‫می‌شد معترضان که قابل توجه هم‬

‫بودند حرف خ��ود را بزنند و پس‬ ‫از بیان تمام شبهه‌ها و پاسخ و اتمام‬ ‫حجت‪،‬آن‌گاه نسبت به کسانی که‬ ‫قصد دیگری داشتند‪،‬خش��ونت به‬ ‫کار می‌رف��ت‪ .‬اما ما در واقع قبل از‬ ‫ورود به این مرحله به سراغ برخورد‬ ‫رفتیم‪».‬‬ ‫نماینده اصولگرای مجلس‪ ،‬درباره‬ ‫دیدگاه��ی ک��ه در ب��اره آیت‌اهلل‬ ‫خامنه‌ای در مجلس حاکم اس��ت‪،‬‬ ‫به عنوان نمونه گفت‪«:‬در داس��تان‬ ‫استیضاح مرحوم کردان‪ ،‬خیلی از‬ ‫افراد از ما سئوال می‌کردند که آیا‬ ‫این موضوع را با آقا مطرح کرده‌اید‬ ‫و یا با «باال» هماهنگ کرده‌اید؟ اما‬ ‫من می‌گفتم ما نماینده ملت هستیم‬ ‫و وظیفه مشخصی داریم‪».‬‬ ‫فساد مالی‬ ‫معاون اول احمدی‌نژاد‬

‫مالی محمدرضا رحیمی معاون اول‬ ‫احمدی‌ن��ژاد گفت که پرونده وی‬ ‫بسته نشده و در دست بررسی است‪،‬‬ ‫اما این موضوع در مطبوعات مطرح‬ ‫نمی‌ش��ود‪ .‬وی اف��زود که رحیمی‬ ‫دوب��ار برای توضیح دعوت ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مع��اون اول احمدی‌ن��ژاد متهم به‬ ‫رهبری باند معروف به «شبکه فساد‬ ‫خیاب��ان فاطمی» اس��ت ک��ه گفته‬ ‫می‌ش��ود با داللی وام‌ه��ای بانکی‬ ‫بزرگ‪،‬دهها میلیارد تومان به جیب‬ ‫زده‌اند و به فرمان آیت‌اهلل خامنه‌ای‬ ‫بح��ث درباره آن‌ها متوقف ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫جایگاه ولی فقیه‬ ‫و پرونده کوی دانشگاه‬

‫فرزندآیت‌اهللمطهریدربارهجایگاه‬ ‫ولیفقیهاظهارداشت‪«:‬شهیدمطهری‬ ‫نماین��ده فراکس��یون اصولگرایان برای ولی فقیه نقش نظارتی‬ ‫مجلس در اش��اره به پرونده فس��اد‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬

‫ب��ی بی س��ی ‪ -‬مس��ئوالن وزرات‬ ‫فرهن��گ و ارش��اد ای��ران مانع از‬ ‫حض��ور انتش��ارات آث��ار ه محمد‬ ‫بهشتی؛ از نزدیک ترین یاران آیت‬ ‫اهلل خمینی‪ ،‬در نمایشگاه بین المللی‬ ‫کتاب تهران شدند‪.‬‬ ‫یکی از مسئوالن دفتر حفظ و نشر‬ ‫آثار آیت اهلل بهشتی‪ ،‬نخستین رئیس‬ ‫دیوان عالی کشور (قوه قضاییه) پس‬ ‫از انقالب اسالمی‪ ،‬روز چهارشنبه‬ ‫‪ ۱۵‬اردیبهش��ت (پنجم م��اه مه) به‬ ‫خبرگزاری ایلنا گفته اس��ت که با‬ ‫وجود صدور مجوز ب��رای برپایی‬ ‫غرفه این انتش��ارات توسط وزارت‬ ‫ارش��اد‪ ،‬هن��گام مراجع��ه به محل‬ ‫برگزاری با اشغال غرفه خود توسط‬ ‫انتشاراتی دیگری شده اند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول گفته است که پس‬ ‫از مراجع��ه به مس��ئوالن برگزاری‬ ‫نمایشگاه مطلع شده اند که انتشارات‬ ‫مربوط به آثار آیت اهلل بهشتی (نشر‬ ‫بقعه) به طور کام��ل از حضور در‬ ‫نمایشگاه کتاب امسال محروم شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫امسال وزارت فرهنگ و ارشاد‪ ،‬به‬ ‫تعداد دیگری از ناشران ایرانی هم‬ ‫اجازه شرکت در نمایشگاه کتاب‬ ‫تهران را نداده است‪.‬‬ ‫محس��ن پروی��ز‪ ،‬مع��اون فرهنگی‬ ‫وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی‪،‬‬ ‫در نشس��ت خبری نمایش��گاه که‬ ‫روز سه‌شنبه‪ ۱۴ ،‬اردیبهشت برگزار‬ ‫شد‪ ،‬دلیل این ممنوعیت را «جریم ‌ه‬ ‫ناشران متخلف» ذکر کرد‪.‬‬ ‫پرویزهمچنینتأمینامنیتنمایشگاه‬

‫محمد بهشتی‪ ،‬اکبر هاشمی‬ ‫رفسنجانی و علی خامنه ای‬ ‫از موسسان اصلی حزب‬ ‫جمهوری بودند‬

‫را بر عهده نهاد های انتظامی و امنیتی‬ ‫دانست و گفت‪« :‬مسئوالن امنیتی با‬ ‫متخلفان برخورد خواهند کرد‪».‬‬ ‫محس��ن پروی��ز تصریح ک��رد که‬ ‫نیروه��ای امنیتی و انتظامی «به طور‬ ‫محسوس و نامحسوس» نمایشگاه را‬ ‫کنترل خواهند کرد و گفت امسال‬ ‫«تمام فضای نمایشگاه زیر پوشش‬ ‫دوربین‌های مداربسته است‪».‬‬ ‫نمایش��گاه کت��اب ته��ران از‪۱۴‬‬ ‫اردیبهشت در مصالی تهران آغاز‬ ‫و تا روز ‪ ۲۴‬اردیبهشت ادامه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫انتشار کتاب جدید بهشتی‬ ‫درباره حزب جمهوری اسالمی‬

‫بنابر اظهارات مسئوالن نشر بقعه‪ ،‬این‬ ‫انتشارات در نظر داشت که کتاب‬ ‫جدیدی با عنوان «مواضع تفصیلی‬ ‫حزب جمه��وری اس�لامی» را به‬ ‫نمایش بگذارد که حاوی س��خنان‬ ‫بهشتی در مورد حزب جمهوری‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬


‫‪14‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫افشای جزئیات بازداشتگاه سروش ‪ ۱۱۱‬در گفتگو با مهدی خزعلی‬ ‫مهدی خزعلی ‪ :‬باید خود آقای مرتضوی نیز در کنار سایر متهمان‬ ‫بازخواست و مورد مواخذه قرار گیرد اما متاسفانه دستگاه قضایی ما یک‬ ‫دستگاه مستقل نیست و بررسی پرونده کسی که پیش از این در جایگاه‬ ‫دادستانی بوده است نیز چندان آسان نیست‪ .‬قضات تحت فشارهای‬ ‫زیادی هستند تا آنجا که اگر بگویم دادگاه متهمان کهریزک و صدور‬ ‫احکام برای آنها هم فرمایشی است شاید چندان بیراه نگفته باشم‪.‬‬

‫جرس‪ -‬مس��یح عل��ی ن��ژاد‪: 0‬در‬ ‫پی انتش��ار نامه سرگش��اده مهدی‬ ‫خزعلی به رییس قوه قضائیه درباره‬ ‫ب ‌ه کارگی��ری مجدد بازداش��تگاه‬ ‫کهریزک‪ ،‬مهدی خزعلی درمورد‬ ‫جزئیات احی��ای این بازداس��تگاه‬ ‫می‌گوی��د «بازگش��ایی مج��دد‬ ‫کهریزک تحت پوش��ش یک نام‬ ‫دیگر‪ ،‬به نوعی اعالم خطر محسوب‬ ‫می‌شود که مسئوالن پیش از بروز‬ ‫بحرانی مش��ابه رسوایی کهریزک‬ ‫باید در صدد پیگیری بر آیند ‪.‬‬ ‫او م��ی گوید»بای��د خ��ود آق��ای‬ ‫مرتضوی نیز در کنار سایر متهمان‬ ‫بازخواس��ت و م��ورد مواخذه قرار‬ ‫گیرد اما متاس��فانه دستگاه قضایی‬ ‫ما یک دس��تگاه مس��تقل نیست و‬ ‫بررسی پرونده کس��ی که پیش از‬ ‫این در جایگاه دادستانی بوده است‬ ‫نیز چندان آس��ان نیس��ت‪ .‬قضات‬ ‫تحت فش��ارهای زیادی هس��تند تا‬ ‫آنجا که اگر بگویم دادگاه متهمان‬ ‫کهریزک و صدور احکام برای آنها‬ ‫هم فرمایشی است شاید چندان بیراه‬ ‫نگفته باشم»‪،‬متن کامل این مصاحبه‬ ‫که در س��ایت وی نیز آمده‪ ،‬در پی‬ ‫می آید‪:‬‬

‫بازداش�تگاه کهری�زک را در‬ ‫اختیارتان قرار داده اند ممکن است‬ ‫بفرمایید این منابع موثق مشخصا چه‬ ‫کسانی بوده اند؟‬

‫ـ ط��ی دی��داری ک��ه با یک��ی از‬ ‫مقامات عالی رتبه دستگاه قضایی‬ ‫کشور داش��ته ام‪ ،‬ایش��ان به عنوان‬ ‫دردل نکات��ی را در مورد وضعیت‬ ‫بازداشتگاه غیراستاندارد کهریزک‬ ‫مط��رح کردن��د و در عی��ن ح��ال‬ ‫خبر دادن��د که علی رغم دس��تور‬ ‫مقام رهبری مبنی ب��ر تعطیلی این‬ ‫بازداشتگاه غیراستاندارد‪ ،‬کسانی به ـ بر اس�اس خبر دریافتی شما آیا به محترم قوه قضایی برسانم تا ایشان‬ ‫شکل خودس��ر اقدام به بازگشایی کارگیری مجدد این بازداشتگاه به پیگیر ماجرا باشند‪.‬‬ ‫معنی فعالی�ت دوب�اره بازجویان و‬ ‫مجدد این بازداشتگاه کرده اند این دس�ت اندرکاران سابق کهریزک‬ ‫آی�ا در جری�ان هس�تید ک�ه ای�ن‬ ‫مقام عالی رتبه قضایی همچنین از اس�ت و ی�ا احیان�ا کس�انی در این‬ ‫بازداش�تگاه زی�ر نظ�ر چه کس�انی‬ ‫تغییر نام بازداش��تگاه کهریزک به بازداش�تگاه همچن�ان نگه�داری‬ ‫مدیریت می شود؟‬ ‫می‌شوند؟‬ ‫سروش ‪ ۱۱۱‬خبر داده و بسیار ابراز ـبله متاسفانه این بازداشتگاه زندانی گفته شده‪ ،‬آقای سردار رادان نیز با‬ ‫نگرانی کرد‪.‬‬ ‫دارد و کس��انی ک��ه در جری��ان هلی کوپتر از محل این بازداشتگاه‬ ‫اعتراضات پس از انتخابات دستگیر بازدید کرده است و‪...‬‬ ‫ـ یعنی کسی که خبر را به شما داده‬ ‫اس�ت‪ ،‬در حال حاضر در دس�تگاه شده اند در این بازداشتگاه نگهداری‬ ‫ـ آیا پیش از این مکاتباتی با سردار‬ ‫قضایی سمت دارد؟‬ ‫می شوند‪ .‬در حالی که وقتی دستور رادان ه�م داش�ته اید ت�ا صحت و‬ ‫ـ ایشان یکی از مسئولین مستقیم قوه تعطیلی یک بازداشتگاه صادر می سقم اخباری که در اختیارتان قرار‬ ‫قضاییه استان تهران است‪ .‬البته این شود بی شک نگهداری زندانی در گرفته بود را جویا شوید؟‬ ‫یک موضوع جدیدی نیست و در چنین بازداش��تگاهی تنها به واسطه ـاز دیدگاه ما که عزیزان مان را زیر‬ ‫واقع اوایل فروردین‪ ،‬خبرهای جسته تغییر نام آن نمی تواند قانونی باشد‪ .‬شکنجه از دس��ت داده ایم‪ ،‬سردار‬ ‫گریخت��ه ای از آغاز به کار مجدد لذا ب��ه دنبال دریاف��ت چنین اخبار رادان و س��عید مرتضوی به عنوان‬ ‫کهریزک به گوشمان رسید که با نگ��ران کنن��ده ای تصمیم گرفتم متهمان اصلی پرون��ده کهریزک‬ ‫ـ آقای دکتر ش�ما گفت�ه اید منابع پیگیری های بعدی مشخص شد که مراتب را از طریق نامه سرگش��اده محسوب می شوند و طبیعی است‬ ‫ای به اطالع آقای الریجانی ریاست که هیچ ضرورتی برای نامه نوشتن‬ ‫موث�ق‪ ،‬خب�ر آغ�از ب�ه کار دوباره این خبر متاسفانه واقعیت دارد‪.‬‬

‫‪14 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬ ‫به متهم وجود ن��دارد‪ .‬به این دلیل ـ مگر در موارد گذش�ته که مجلس‬ ‫به آقای الریجانی نامه نوشته ام که کمیت�ه تحقیق و تفح�ص در مورد‬ ‫نح�وه بازجوی�ی ه�ا و نگه�داری‬ ‫ایشان در روزهایی که چهار تن از‬ ‫زندانیان در بازداش�تگاهها تش�کیل‬ ‫زندانیان بنا به اقرار و گزارش خود داده بود به نتیجه مش�خصی منتهی‬ ‫نهادهای امنیتی در زیر شکنجه در شده است؟‬ ‫کهریزک کشته شدند‪ ،‬ریاست قوه دغدغ��ه اصل��ی همین اس��ت که‬ ‫قضاییه را عهده دار نبودند‪ ،‬لذا نامه در م��وارد گذش��ته کس��انی چون‬ ‫را به شخص ایشان نوشته ام تا مبادا عالءالدی��ن بروجردی ب��ه عنوان‬ ‫خارج از دستگاه قضایی بازداشتگاه نماین��ده وی��ژه مجل��س روان��ه‬ ‫کهریزک دوباره احیا شود‪.‬‬ ‫بازداشتگاهها و زندان ها شده بودند‬ ‫که متاسفانه واقعیت تاسف برانگیز‬ ‫آیا از طریق های نهادهای دیگر هم وضعیت زن��دان ها را کامال وارونه‬ ‫پیگیر این موضوع شده اید؟‬ ‫جلوه می دادند‪ .‬به عنوان مثال آقای‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مجلس شورای اس�لامی‬ ‫بروجردی در همان جریان تحقیق‬ ‫یک قوه ناظر بر عملکرد دس��تگاه از زن��دان ه��ا‪ ،‬گفته بودن��د آقای‬ ‫های اجرایی و قضایی پس از ارسال ابطحی در یک سلول پنجاه متری‬ ‫نامه به رییس قوه قضایی در جریان مجهز نگهداری می شد و همه چیز‬ ‫این مسئله قرار دارد و همانطور که کامال منطبق بر قانون بوده است‪ .‬در‬ ‫آقای داریوش قنبری‪ ،‬س��خنگوی حالی که در هم��ان زمان و پس از‬ ‫فراکس��ون اقلیت مجل��س‪ ،‬گفته آزادی ام از زندان‪ ،‬آقای بروجردی‬ ‫اند در ص��ورت فعالیت مجدد این ب��ه دیدار پدرم آمده بودند که بنده‬ ‫بازداشتگاه باید با متخلفان و کسانی همآنجا به ایش��ان گفتم اگر ش��ما‬ ‫ک��ه برخالف نظر مس��ئولین عمل وضعیت و نحوه نگه��داری آقای‬ ‫کرده‌اند با شدت و قاطعانه برخورد ابطح��ی را منعکس ک��رده اید من‬ ‫شود‪ .‬اما متاسفانه در سیستم مدیریت هم یکی دیگر از زندانیان هستم که‬ ‫کشور فعالپاسخگویی تعطیل است گزارش واقعی را در اختیار شما قرار‬ ‫و عمال کس��ی خودش را مس��ئول می دهم و شما به عنوان یک نماینده‬ ‫پاس��خگویی به اخبار نگران کننده مس��ئول وظیفه دارید اخبار بنده را‬ ‫ای که در مورد مس��ائل جاری می هم منعکس کنید که در یک سلول‬ ‫رسد نمی داند‪ .‬به هر حال بازگشایی شش متری با وضعیت اسف باری‬ ‫مج��دد کهریزک تحت پوش��ش که حتی گردش شب و روز هم در‬ ‫یک نام دیگر‪ ،‬به نوعی اعالم خطر آن سلول مشخص نبود‪ ،‬نگهداری‬ ‫محس��وب می ش��ود که مسئوالن می شدم‪ ،‬در مدت بازداشت حتی‬ ‫پیش از بروز بحرانی مشابه رسوایی ی��ک روز ه��م از هواخ��وری که‬ ‫کهریزک باید در صدد پیگیری بر جزء شرایط اولیه نگهداری زندانی‬ ‫آیند و امیدوارم که مجلس شورای محسوب می شود بهره مند نبوده ام‪.‬‬ ‫اسالمی نیز به زودی کمیته دیگری آقای بروجردی هیچ جوابی به بنده‬ ‫ب��رای تحقیق و تفح��ص در زمینه ندادند‪.‬‬ ‫بازگشایی مجدد کهریزک تشکیل‬ ‫داده و موضوع را به صورت جدی‬ ‫ادامه در صفحه ‪31‬‬ ‫در دستور کار قرار دهد‪.‬‬


‫‪15‬‬

‫‪15 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫حمله به دفاتر نمایندگان منتقد احمدی‌نژاد در شهرهای ایران‬ ‫حمله به چهره‌های سرشناس منتقد دولت احمدی‌نژاد ابعاد گسترده‌ای‬ ‫یافته است‪ .‬پس از حمله به وزیر مخابرات خاتمی و بازگرداندن‬ ‫علی‌تاجرنیا به زندان‪ ،‬فراکسیون خط امام مجلس از حمله به‬ ‫نمایندگان اصالح‌طلب چند شهر خبر می‌دهد‪.‬‬

‫دویچ��ه ول��ه ‪ -‬محمد‌رض��ا تابش‬ ‫دبیرکل فراکس��یون خط‌ام��ام‪ ،‬در‬ ‫نامه سرگش��اده‌ای خطاب به علی‬ ‫الریجانی رئیس مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی از حمله به دفاتر گروهی از‬ ‫نمایندگان اصالح‌طلب مجلس در‬ ‫شهرهای مختلف خبر داده است‪.‬‬ ‫تابش در نامه خود می‌نویسد‪«:‬هفته‬ ‫گذشته تحرکات س��ازمان‌یافته‌ای‬ ‫علیه تعدادی از نمایندگان مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی صورت گرفته‬ ‫است‪ .‬سکوت و عدم اقدام موثر از‬ ‫سوی استانداری‌ها و فرمانداری‌ها‬ ‫که مس��ئولیت تامی��ن امنیت دفاتر‬ ‫نمایندگان مجل��س در حوزه‌های‬ ‫انتخابات��ی آنان را عه��ده دارند‪ ،‬و‬ ‫بعضا همراهی معدودی از نهادهای‬ ‫رس��می با این اقدامات غیرقانونی‬

‫مسئله‌اینیستکهبهبتوانبه‌سادگی‬ ‫از کنار آن گذشت‪».‬‬ ‫هشدار به الریجانی‬

‫به گ��زارش آفتاب‪ ،‬پ��س از دیدار‬ ‫نمایندگان فراکس��یون خ��ط امام‬ ‫مجل��س با میرحس��ین موس��وی‪،‬‬ ‫گروهی در اعت��راض به این دیدار‬ ‫به دفتر مهندس محمد‌علی کریمی‬ ‫نماینده م��ردم کرمان و راور حمله‬ ‫کردن��د‪ .‬مهاجم��ان تابل��وی دفتر‬ ‫نماینده مجلس را پائین کشیدند و‬ ‫شکستند‪.‬‬ ‫آن‌هاهمچنیناطالعیهتهدیدآمیزی‬ ‫را در مح��ل پخش کردن��د که به‬ ‫امضای جامعه روحانیت و بسیجیان‬ ‫استان رسیده بود‪.‬‬

‫حمله‌های پیشین‬

‫دبیرکل فراکسیون خط امام‪ ،‬به علی‬ ‫الریجانی هشدار داده است که اگر‬ ‫به موجب آئین‌نامه داخلی مجلس حمله به دفات��ر نمایندگان اصالح‬ ‫وظیفه خود را در زمینه حفظ امنیت طل��ب در ماه‌ه��ای گذش��ته نی��ز‬ ‫و حرمت نماین��دگان انجام ندهد‪ ،‬سابقه داشته اس��ت‪ .‬روز نهم دیماه‬ ‫بعید نیست که به زودی مهاجمان به سال‌گذش��ته‪ ،‬دفتر نص��راهلل ترابی‬ ‫سراغ خود او نیز بیایند‪ .‬الریجانی‪ ،‬عضو فراکسیون اقلیت مجلس در‬ ‫تاکن��ون در چن��د م��ورد به صف شهرکرد به آتش کشیده شد‪.‬‬ ‫منتق��دان احمدی‌ن��ژاد در مجلس ترابی چند روز پیش از این تهاجم‪،‬‬ ‫در مجل��س سیاس��ت‌های دولت‬ ‫پیوستهاست‪.‬‬

‫احمدی‌نژاد را مورد انتقاد قرار داده‬ ‫ب��ود‪ .‬پ��س از آن‪ ،‬وی با حمالت‬ ‫ش��دید طرفداران دولت و استاندار‬ ‫چهارمحال و بختیاری روبرو شد‪.‬‬ ‫حم�لات تخریب��ی گروه‌ه��ای‬ ‫س��ازماندهی ش��ده طرفدار دولت‬ ‫احمدی‌ن��ژاد‪ ،‬تنه��ا نماین��دگان‬ ‫اصالح‌طلب و وزرای کابینه محمد‬ ‫خاتمی را هدف قرار نداده اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن گروه‌ها‪ ،‬روز ‪ ۱۸‬دیماه س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬دفتر محمدعلی صدوقی‬ ‫نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد را‬ ‫هم به آتش کشیدند‪.‬‬ ‫صدوق��ی‪ ،‬در س��ال‌های نخس��ت‬ ‫اس��تقرار جمهوری اس�لامی‪،‬پس‬ ‫از ت��رور پدرش از س��وی آیت‌اهلل‬ ‫خمینی به عنوان نماینده ولی فقیه و‬ ‫امام جمعه یزد برگزیده شد‪ .‬آیت‌اهلل‬ ‫خامنه‌ای نیز‪ ،‬وی را در این پست ابقا‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫محمد عل��ی صدوق��ی در دوران‬ ‫خاتمی معاونت حقوقی و پارلمانی‬ ‫وی را ب��ه عه��ده داش��ت‪ .‬او ک��ه‬ ‫قبال نماینده م��ردم یزد در مجلس‬ ‫شورای اسالمی نیز بوده‪ ،‬از منتقدان‬

‫سیاست‌های احمدی‌نژاد است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر به گزارش جــرس‬ ‫بس��یج طالب و روحانیون اس��تان‬ ‫کرمان‪ ،‬حمله اخیر گروهی از لباس‬ ‫شخصیهابهدفترنمایندگاناصالح‬ ‫طلب آن استان را بر عهده گرفته و‬ ‫آن��را «خودج��وش» و اعتراضی به‬ ‫دیدار این نمایندگان با «سران فتنه»‬ ‫ذک��ر کردند و هش��دار دادند «این‬ ‫تنها یک عک��س العمل کوچک‬ ‫است و اگر نیاز باشد عکس العمل‬ ‫شدیدتری را انجام می دهیم‪».‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬محمدرضا رحیمی‪،‬‬ ‫معاون اول رئی��س دولت‪ ،‬نیز طی‬ ‫همایش��ی در تهران‪ ،‬ضمن تجلیل‬ ‫از جایگاه بسیجیان و بیان اینكه «من‬ ‫از امروز كارت بس��یجی خود را از‬ ‫سردار نقدی می‌گیرم»‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪« :‬بس��یج در همه شئونات باید‬ ‫حاضر باش��د تا الگوی مناس��ب را‬ ‫بیابیم و اگر حتی یك نفر بسیجی‬ ‫برای هشدار و انذار در یك سازمان‬ ‫حضور داش��ته باش��د‪ ،‬ب��رای آنجا‬ ‫كفایت می‌كن��د‪ ،‬بنابراین همه جا‬ ‫باید منور به نور بسیجی باشد‪».‬‬


‫‪16‬‬

‫‪16 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫به گشایش فضای رسانه های آزاد خوش بین نیستم‬

‫موسوی‪ :‬سبزی همه جا را‬ ‫فراخواهدگرفت‬

‫در روز جهان��ی آزادی مطبوعات‪،‬‬ ‫میرحسین موس��وی در عین تاکید‬ ‫بر اینکه «به گش��ایش فضای رسانه‬ ‫های آزاد خوش بین نیست»‪ ،‬فضای‬ ‫مجازی را در شرایط فعلی مناسب‬ ‫ترین ام��کان برای تب��ادل اخبار و‬ ‫کس��ب اطالعات دانس��ته و نوید‬ ‫داده اس��ت که‪« :‬نمی توان جلوی‬ ‫آمدن به��ار را گرفت‪ .‬بهار خواهد‬ ‫آمد و سبزی همه جا را فرا خواهد‬ ‫گرفت»‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش وب س��ایت کلم��ه‬ ‫میرحس��ین موس��وی که در جمع‬ ‫گروه��ی از فع��االن اصالح‌طلب‬ ‫استان آذربایجان شرقی سخن می‬ ‫گفت‪ ،‬تاکید کرده است که جنبش‬ ‫سبز را نباید فقط در سطح خیابان ها‬ ‫تحلیلکرد‪.‬‬ ‫به گفته او‪« ،‬ریش��ه جنبش سبز غیر‬ ‫قابل انکار است و این جنبش پرده‬ ‫ه��ای جهل را کنار م��ی زند»؛ وی‬ ‫اضافه کرده اس��ت که‪« :‬وقتی ملت‬ ‫در مناسبت های مختلف به اجماع‬ ‫می رس��د‪ ،‬این بزرگترین دستاورد‬ ‫اس��ت و مهم این است که این ایده‬ ‫متولد شده است»‪.‬‬ ‫ای��ن نامزد معت��رض ب��ه کودتای‬ ‫انتخابات��ی ‪ 22‬خرداد ب��ا تاکید بر‬ ‫اینک��ه «ب��ه دلی��ل وجود اف��کار و‬ ‫عقاید گوناگونی در درون جنبش‬ ‫سبز‪ ،‬لزوم حرکت جمعی‪ ،‬تقویت‬ ‫مش��ترکات با حف��ظ مواضع الزم‬ ‫است»‪ ،‬تصریح کرده‪« :‬این جنبش‪،‬‬ ‫به دلیل حرکت «در یک چارچوب‬ ‫اخالقی» هر حادثه ای را به شکلی‬ ‫ب��ی طرفان��ه ارزیاب��ی م��ی کند و‬ ‫حرکات مثبت‪ ،‬حتی از سوی بخش‬

‫ملی ممکن است»‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اهمی��ت زبان های‬ ‫ملی و محلی‪ ،‬گفته است‪« :‬زبان ها‬ ‫و فرهنگ های متنوع از ذخایر این‬ ‫سرزمین است‪ .‬زبان و به ویژه زبان‬ ‫اوجی و ش��عر قابل ترجمه نیست و‬ ‫هر زبان ظرفیت هایی دارد که جزو‬ ‫س��رمایه ها و ذخایر ملی محسوب‬ ‫م��ی ش��وند و اهمیت ای��ن ذخایر‬ ‫فرهنگی در کشور کمتر از ذخایر‬ ‫مادی نیست‪ .‬زبان مسئله ای نیست‬ ‫که با آن بشود آمرانه و بخشنامه ای‬ ‫برخورد کرد‪ .‬رضاخان این کارها را‬ ‫با فرهنگ ها و اقوام کرد و شکست‬ ‫خ��ورد و یکی از دالیل نفرت ملی‬ ‫از آن دوره به همین سیاس��ت ها بر‬ ‫می گردد»‪.‬‬

‫هایی از حاکمیت را که تا کنون در‬ ‫مقابل رای و نظر مردم ایس��تادگی‬ ‫کرده اند‪ ،‬با رویکردی مثبت مورد‬ ‫ارزیابی قرار می دهد»‪.‬‬ ‫میرحس��ین موس��وی‪ ،‬حکومت را‬ ‫متهم به عدم واقع بینی کرده و گفته‬ ‫اس��ت‪« :‬آنها واقع بین نیستند و گیر‬ ‫ادعاهایی افتاده اند که خود ساخته‬ ‫اند و می گویند معترضین با خارجی‬ ‫ه��ا ارتباط دارند و با همین نگاه نیز‬ ‫بازجویی می کنند»‪.‬‬ ‫به اعتقاد او «چنین دیدگاهی ممکن‬ ‫اس��ت به طور موق��ت باعث اتحاد‬ ‫طرفداران حاکمیت ش��ود اما نمی‬ ‫تواند جلوی آشکار شدن واقعیت‬ ‫را بگیرد‪ ،‬چون بر حقیقت اس��توار‬ ‫نیست‪.‬نمی توان جلوی آمدن بهار‬ ‫را گرفت‪ .‬بهار خواهد آمد و سبزی‬ ‫موسوی‪ :‬راه حل مشکالت‬ ‫همه جا را فرا خواهد گرفت»‪.‬‬ ‫کارگران و معلمان‪،‬‬ ‫وی بار دیگر خواهان «اجرای بدون‬ ‫آزادی است‬ ‫تنازل قانون اساس��ی و عدم اجتهاد‬ ‫در مقابل نص صریح قانون اساسی»‬ ‫شده و آن را «تنها راه برای وحدت همچنین میرحس��ین موسوی‪ ،‬در‬ ‫ملی و اس��تیفای حقوق همه اقوام» پیامی به مناسبت روز کارگر و روز‬ ‫معلم‪ ،‬از کارگ��ران و معلمان ایران‬ ‫دانسته است‪.‬‬ ‫نخس��ت وزیر زم��ان جنگ تاکید خواستکهبه«جنبشسبز»بپیوندند‬ ‫کرده‪« :‬تک تک اصول مغفول و یا و در جستجوی آزادی باشند‪.‬‬ ‫کنار گذاشته شده قانون اساسی باید موس��وی در این پیام ویدیویی که‬ ‫اجرا شود و اگر مشکلی در این بین روز پنج ش��نبه ‪ ۹‬اردیبهش��ت (‪۲۹‬‬ ‫باشد به نظر خواهی عمومی گذاشته آوری��ل) در چند س��ایت اینترنتی‬ ‫منتشر شد‪ ،‬با بر شمردن مشکالت‬ ‫شود»‪.‬‬ ‫میرحسینموسویدربخشدیگری کارگران و معلمان و نس��بت دادن‬ ‫از س��خنانش ضمن تاکید بر اینکه آن ب��ه عملکرد حکوم��ت ایران‪،‬‬ ‫«در هیچ جای ای��ران تجزیه طلبان گفت که جنب��ش اعتراضی ایران‪،‬‬ ‫در س��طح ملی اهمیت و جایگاهی موسوم به «جنبش سبز»‪ ،‬راه حل این‬ ‫ندارند»‪ ،‬اضافه کرده اس��ت‪« :‬حل مشکالت را‬ ‫مس��ائل هویتی فقط با حفظ منافع‬ ‫ادامه در صفحه ‪31‬‬

‫ايران برای سفر کميسر عالی حقوق‬ ‫بشر به تهران اعالم آمادگی کرد‬

‫محمد جواد اردشير الريجانی همچنين قطعنامه های عليه ايران‬ ‫در زمينه نقض حقوق بشر را «سياسی» خوانده است‪.‬‬ ‫رادیو فردا‪ -‬محمد جواد الريجانی‪،‬‬ ‫دبير ستاد حقوق بش��ر قوه قضاييه‬ ‫ايران‪ ،‬روز چهارش��نبه‪ ،‬در ديدار با‬ ‫سفير سوئيس در تهران‪ ،‬از آمادگی‬ ‫جمه��وری اس�لامی ب��رای س��فر‬ ‫گزارش��گران ويژه و ناوی پيالی‪،‬‬ ‫کميس��ر عالی حقوق بشر سازمان‬ ‫ملل متحد‪ ،‬خبر داده است‪.‬‬ ‫ن��اوی پيالی ک��ه پي��ش از اين از‬ ‫سرکوب خش��ونت‌بار اعتراض‌ها‬ ‫پس از انتخابات رياست جمهوری‬ ‫‪ ۸۸‬در ايران‪ ،‬ابراز نگرانی کرده بود‪،‬‬ ‫چهارم ارديبهش��ت ماه سال جاری‬ ‫اعالم کرد که س��ال آينده ميالدی‬ ‫ديداری از ايران خواهد داشت‪.‬‬ ‫اظهارات محمد ج��واد الريجانی‬ ‫نخستين واکنش رسمی جمهوری‬ ‫اس�لامی به اظه��ارات خانم پيالی‬ ‫درباره سفر به تهران است‪.‬‬ ‫ش��ورای حقوق بشر س��ازمان ملل‬ ‫متحد‪ ،‬بيست هشتم بهمن ماه سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬هفده��م فوري��ه‪ ،‬اعالم‬ ‫کرده بود جمهوری اس�لامی ايران‬ ‫درخواس��ت آزادی تمام زندانيان‬ ‫سياس��ی‪ ،‬تعيين نماين��ده ويژه در‬ ‫امور شکنجه و پذيرش تحقيق بين‬ ‫المللی در باره خش��ونت های پس‬ ‫از انتخابات اين کشور را رد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫جمهوری اس�لامی تاکن��ون انتقاد‬ ‫ه��ای بين المللی درب��اره وضعيت‬ ‫حقوق بش��ر و همچنين خشونت و‬ ‫س��رکوب معترضان در ايران را رد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگ��زاری جمهوری‬ ‫اس�لامی‪ ،‬ايرن��ا‪ ،‬محم��د ج��واد‬ ‫الريجانی در اي��ن ديدار همچنین‬

‫از آمادگی ايران برای ارائه «پاس��خ‬ ‫موثر به کلي��ات ادعاهای مطروحه‬ ‫دول غرب��ی در زمينه نقض حقوق‬ ‫بشر در جمهوری اس�لامی ايران»‬ ‫خبر داده است‪.‬‬ ‫محم��د ج��واد اردش��ير الريجانی‬ ‫همچنين قطعنامه های عليه ايران در‬ ‫زمينه نقض حقوق بشر را «سياسی»‬ ‫خوانده است‪.‬‬ ‫این در حالی است که در ماه دسامبر‬ ‫سال گذشته میالدی مجمع عمومی‬ ‫سازمان ملل متحد نقض حقوق بشر‬ ‫در اي��ران را محکوم کرد‪ .‬حوادث‬ ‫پس از انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫در ای��ران باعث ش��د تا ب��ار دیگر‬ ‫س��ازمان های مدافع حقوق بش��ر‬ ‫نس��بت به وخامت وضعیت حقوق‬ ‫بشر در جمهوری اسالمی ایران ابراز‬ ‫نگرانیکنند‪.‬‬ ‫ناوی پيالی نیز در اس��فندماه سال‬ ‫گذش��ته اعالم ک��رده ب��ود که با‬ ‫مقام‌های ايران��ی در باره وضعيت‬ ‫وخيم حق��وق بش��ر در جمهوری‬ ‫اسالمی گفت و گو کرده است‪.‬‬ ‫کميس��ر عالی حقوق بشر سازمان‬ ‫ملل متحد با اش��اره به رويدادهای‬ ‫پس از انتخابات رياست جمهوری‬ ‫در ايران گفته بود‪« :‬تظاهرکنندگان‪،‬‬ ‫فعاالن حقوق بشر‪ ،‬روزنامه‌نگاران‬ ‫و ش��خصيت‌های سياسی به خاطر‬ ‫مشارکت‌ش��ان در اعتراض‌ه��ا به‬ ‫نتاي��ج انتخابات پ��س از محاکمه‬ ‫در دادگاه‌ه��ای س��ئوال‌برانگيز به‬ ‫مجازات‌های سنگين و حتی اعدام‬ ‫محکومشده‌اند‪».‬‬ ‫هزاران نفر در جريان حوادث پس‬ ‫از انتخابات رياست جمهوری ايران‬

‫بازداشت ش��دند و دهها نفر کشته‬ ‫ش��دند‪ .‬در همين زمينه‪ ،‬تعدادی از‬ ‫بازداشت شدگان حوادث به اتهام‬ ‫«محاربه» به اعدام محکوم شده اند‪.‬‬ ‫در همی��ن زمین��ه‪ ،‬محم��د ج��واد‬ ‫الریجانی در اسفندماه سال گذشته‬ ‫به هنگام حضور در نشست شورای‬ ‫حقوق بشر س��ازمان ملل متحد در‬ ‫ژنو گفته بود که هيچ کس به خاطر‬ ‫اعتراض در ايران زندان بس��ر نمی‬ ‫برد و تنها دليل��ی که افراد به خاطر‬ ‫آن زندانی می شوند‪ ،‬خشونت است‬ ‫که همراه با اعتراض ها بوده است‪.‬‬ ‫این اظهارات محمد جواد الریجانی‬ ‫اعت��راض خان��واده ه��ای روزنامه‬ ‫ن��گاران زندانی را در پی داش��ت‪.‬‬ ‫این خانواده ه��ا در دیدار با محمد‬ ‫خاتم��ی‪ ،‬رییس جمهوری س��ابق‬ ‫ایران‪ ،‬از اظهارات جواد الریجانی‬ ‫به شدت انتقاد کردند‪.‬‬ ‫«محمد جواد الريجاني» در ديدار با‬ ‫« ليويا لويي آگوستي» سفير سوييس‬ ‫درتهرانبرحاکميتاصولشفافيت‬ ‫و حرف��ه گرايي در نظ��ام قضايي‬ ‫جمهوري اسالمي ايران و آمادگي‬ ‫ته��ران در جه��ت پاس��خ موثر به‬ ‫کلي��ات ادعاهاي مطروح��ه دول‬ ‫غربي در زمينه نقض حقوق بشر در‬ ‫جمهوري اسالمي ايران تاکيد کرد‪.‬‬ ‫الريجاني با اش��اره به ظرفيت ها و‬ ‫توانمندي هاي خ��وب جمهوري‬ ‫اس�لامي ايران در زمينه کمک به‬ ‫توسعه و ارتقا حقوق بشر‪ ،‬از رهيافت‬ ‫گزينش��ي و سياس��ي جهان غرب‬ ‫با موضوع حقوق بش��ر جمهوري‬ ‫اسالمي ايران انتقاد کرد‪.‬‬


‫‪17‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫کروبی‪ :‬گروه حاکم در پی القای شکست جنبش است‬ ‫مهدی کروبی تاکید کرد که دستیابی به مردم ساالری بدون‬ ‫هزینه نیست زیرا منافع برخی را متزلزل می کند و گفت که «ما‬ ‫باید با هم و در کنار هم ‪ ،‬با محوریت و پافشاری بر انتخابات آزاد‬ ‫و اجرای بی چون و چرای قانون اساسی‪ ،‬جنبش را به پیش ببریم‬ ‫و در این راه باید از تمامی ظرفیت های خود استفاده کنیم‪».‬‬

‫بی بی سی ‪ -‬مهدی کروبی نسبت‬ ‫ب��ه افزایش نفوذ جنب��ش مخالف‬ ‫حکوم��ت در ایران اب��راز اطمینان‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫روز س��ه ش��نبه‪ 14 ،‬اردیبهشت (‪4‬‬ ‫مه)‪ ،‬سایت اینترنتی سحام نیوز‪ ،‬که‬ ‫دیدگاه ه��ا و خبره��ای مربوط به‬ ‫حزب اعتماد ملی را منتشر می کند‪،‬‬ ‫گزارش کرد که مه��دی کروبی‪،‬‬ ‫دبیرکل حزب و از رهبران مخالف‬ ‫دول��ت‪ ،‬در مالقات ب��ا گروهی از‬ ‫دانش��جویان و ف��ارغ التحصی�لان‬ ‫دانش��کده خب��ر‪ ،‬نظرات خ��ود را‬ ‫در مورد ش��رایط کنونی کشور و‬ ‫موقعیت جنبش اعتراضی مردم بیان‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬دانشجویان‬ ‫در این دیدار ضمن انتقاد از وضعیت‬ ‫کنونی کشور‪ ،‬خواستار حضور پر‬ ‫رنگ تر جنبش در صحنه شدند‪.‬‬ ‫آقای کروبی با انتقاد از موضعگیری‬ ‫های مقام��ات و نهاده��ای دولتی‬ ‫گفت که «متاسفانه خودمحوری و‬ ‫قانون گریزی‪ ،‬کش��ور را به مرحله‬ ‫خطرناکی سوق داده که نتیجه آن‬ ‫وقایع تلخ اخیر و وضعیت تاس��ف‬ ‫آور کنونی است‪».‬‬ ‫وی گفت که در حال حاضر‪ ،‬عده‬ ‫ای «همه محافل» را در اختیار دارند‬ ‫و از آنها سوء اس��تفاده ابزاری می‬

‫کنند‪.‬‬ ‫دبی��رکل کل حزب اعتماد ملی در‬ ‫مورد خواس��ت دانش��جویان برای‬ ‫حضور پر رنگ تر جنبش مخالفان‬ ‫در صحنه‪« ،‬گ��روه حاکم» را متهم‬ ‫کرد که در پی القای شکست مردم‬ ‫اس��ت و افزود که اعمال خشونت تداوم و افزایش خش��ونت با مردم م��ی رود و تاکید کرد که حرکت‬ ‫آمیز حکومت و رفتارهایی که‪ ،‬به است واال چه دلیلی برای ادامه این مخالفان باید «منطقی‪ ،‬آرام و مداوم‬ ‫باشد تا افراد پاالیش شوند‪».‬‬ ‫گفته وی‪ ،‬در هیچ مرام و مس��لکی رویه وجود دارد؟»‬ ‫قابل توجیه نیست‪ ،‬باعث شده است مهدی کروبی گفت کس��انی که این رهبر مخالف��ان در ایران تاکید‬ ‫تا مردم در اقدامات خود هوشیارانه تمامی منابع مالی و تبلیغاتی کشور کرد که دس��تیابی به مردم ساالری‬ ‫تر و محتاطانه تر عمل کنند‪.‬‬ ‫را در اختی��ار خود دارن��د از نفوذ بدون هزینه نیست زیرا منافع برخی‬ ‫در عین حال‪ ،‬به گفته آقای کروبی‪ ،‬روزافزون جنبش مخالف احساس را متزلزل می کند و گفت که «ما باید‬ ‫ذهن و فکر مردم تغییر نکرده است نگرانی و خطر می کنند و «از تک با هم و در کنار هم ‪ ،‬با محوریت و‬ ‫پافشاری بر انتخابات آزاد و اجرای‬ ‫و «مح��ال اس��ت آن بدرفتاری ها‪ ،‬تک مردم در بیم و هراسند‪».‬‬ ‫سرکوب ها‪ ،‬شکنجه ها و تجاوز ها آق��ای کروب��ی در س��خنان خود بی چ��ون و چرای قانون اساس��ی‪،‬‬ ‫توسط افراطیون از اذهان مردم محو هش��دار داد که حرکت اعتراضی جنب��ش را به پیش ببری��م و در این‬ ‫شود‪».‬‬ ‫م��ردم نبای��د دچار «احساس��ات و راه باید از تمامی ظرفیت های خود‬ ‫آقای کروبی ادعای ریزش جنبش امور ساختارش��کنانه» شود و افزود استفادهکنیم‪».‬‬ ‫در خالل م��اه های اخیر را رد کرد که حرکت جنبش باید به ش��کلی سخنان دبیرکل حزب اعتماد ملی‬ ‫و گفت که به نظر او «جنبش قطعا معقول و بر مبنای قانون اساسی ادامه کوتاه مدتی پس از صدور بیانیه او‬ ‫به مناسبت روز کارگر و یک روز‬ ‫رویش کیفی داش��ته و به س��رعت یابد‪.‬‬ ‫درمیان الیه های مختلف اجتماعی وی در عین ح��ال گفت که قانون پس از انتش��ار س��خنان میرحسین‬ ‫رو به افزایش است‪».‬‬ ‫اساسی سندی کامل و بدون نقص موسوی‪ ،‬از دیگر رهبران مخالف‪،‬‬ ‫دبیرکل حزب اعتماد ملی آنچه را نیست اما ظرفیت های مناسبی دارد گزارش می شود‪.‬‬ ‫که خش��ونت حکومت علیه مردم و رعایت آن «تمامیت خواهان را به آقای��ان موس��وی و کروب��ی‪ ،‬از‬ ‫نامزدهای معترض انتخابات بحث‬ ‫می خواند دلیل گس��ترش جنبش زانو در خواهد آورد‪».‬‬ ‫مخالف دانس��ت و ب��ا اظهار اینکه مه��دی کروبی اظهار داش��ت که برانگیز دهمین دوره ریاست‬ ‫جنب��ش در هم��ه جا نف��وذ کرده‪ ،‬تجربه نشان داده است که آنچه که‬ ‫گفت «مهمترین شاهد بر این مدعا زود به دست آید‪ ،‬زود هم از دست‬ ‫ادامه در صفحه ‪31‬‬

‫‪17 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬

‫خاتمی‪ :‬اعتراض‌ها فتنه نیست‪ ،‬حق است‬ ‫سیدمحمد خاتمی‪ ،‬رئیس‬ ‫جمهور سابق جمهوری اسالمی‬ ‫خواستار «انتخابات آزاد و سالم»‬ ‫شد و تاکید کرد‪ ،‬انتخابات آزاد‬ ‫و مطمئن در صورتی خواهد‬ ‫بود که نهادها و دستگاه‌هائی‬ ‫که وظایف مشخص غیرسیاسی‬ ‫دارند دخالت سازمان یافته در‬ ‫سیاستنکنند‪.‬‬

‫دویچه وله ‪ -‬به گزارش وبسایت «باران»‪ ،‬پایگاه اطالع‌رسانی «بنیاد باران»‪،‬‬ ‫سیدمحمد خاتمی در دیدار با جمعی از نمایندگان ادوار مجلس‪ ،‬خوستار‬ ‫آزادی زندانی��ان‪ ،‬پرهیز از برخوردهای ناروا‪ ،‬بازش��دن فضا برای فعالیت‬ ‫سیاسی و اجتماعی‪ ،‬تامین آزادی اندیشه و بیان و حرکت به سوی انتخابات‬ ‫آزاد شد‪.‬‬ ‫استبدادزدگی ایرانیان‪ ،‬خواست‌های معترضان و شرایط انتخابات آزاد‪ ،‬که‬ ‫یکی از مطالبات جدی جنبش اعتراضی ایرانیان است‪ ،‬از جمله محورهای‬ ‫سخنان روز سه‌شنبه (‪ ۱۴‬اردیبهشت ‪ )۸۹‬محمد خاتمی در دیدار با گروهی‬ ‫از نمایندگان دوره‌های پیشین مجلس بود‪.‬‬ ‫خاتمی با اشاره به استبداد زدگی ایرانیان گفت‪« :‬این استبدادزدگی جامعه‬ ‫را بر لبه طاس لغزنده‌ای قرار داده اس��ت که هر آن ممکن اس��ت افراد و‬ ‫بخصوص حاکمان به درون آن بلغزند و باید هوشیار بود»‪.‬‬ ‫انتخابات‪ ،‬مظهر حاکمیت مردم برسرنوشت‬

‫خاتمی در ادامه سخنانش ملت ایران را «ملتی بزرگ و با سابقه درخشان»‬ ‫توصیف کرد که در عمق وجودش خواس��تار آزادی و سربلندی بوده و‬ ‫درصد سال گذشته پیشتاز حرکت به سوی آزادی و رهایی از سلطه استبداد‬ ‫و استعمار در میان کشورهای جهان سوم بود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته خاتمی‪ ،‬مل��ت ایران در مب��ارزه برای حاکمیت بر سرنوش��ت‪،‬‬ ‫زمینه‌سازی برای پیشرفت و اس��تقرار نظامی که در آن حاکمیت با مردم‬ ‫باشد تالش فراوان کرده است‪.‬‬ ‫سید محمد خاتمی مظهر حاکمیت مردم بر سرنوشت خود را «انتخابات»‬ ‫نامید که نفی‌کننده استبداد‪ ،‬زمینه‌سازی برای پیشرفت کشور‪ ،‬بهره‌گیری از‬ ‫استعدادهای موجود در کشور و رعایت حق و حرمت مردم است‪.‬‬ ‫خاتمی تاکید کرد‪« :‬اگر امروز کسانی می‌گویند خواست ما انتخابات آزاد‬ ‫ادامه در صفحه ‪30‬‬


‫‪18‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫ت اتمی‬ ‫موافقت ایران با میانجیگری برزیل در مبادله سوخ ‌‬ ‫محمود احمدی‌نژاد با نقش میانجیگرانه‌ی برزیل برای مبادله‬ ‫سوخت هسته‌ای موافقت کرده است‪.‬‬ ‫برخی منابع خبری نوشته‌اند‪ ،‬این موافقت «فصل نوینی»‬ ‫در مناقشه هسته‌ای ایران خواهد گشود‪.‬‬

‫دویچ��ه ول��ه ‪ -‬براس��اس گزارش‬ ‫منابع خبری داخ��ل ایران‪ ،‬محمود‬ ‫احمدی‌نژاد با پیشنهاد برزیل درباره‬ ‫تب��ادل س��وخت هس��ته‌ای به‌طور‬ ‫اصولی موافقت کرده است‪.‬‬ ‫احمدی‌نژاد موافقت خود با پیشنهاد‬ ‫برزیل را در جری��ان گفت‌وگوی‬ ‫تلفنی خود ب��ا هوگو چاوز‪ ،‬رئیس‬ ‫جمهور ونزوئال اعالم کرده است‪.‬‬ ‫خبرگزاری فارس ب��ه نقل از «دفتر‬ ‫امور رسانه‌های ریاست جمهوری»‬ ‫نوشته است‪« ،‬پیشنهاد رئیس جمهور‬ ‫برزیل در خصوص مبادله سوخت‬ ‫هسته‌ای‪ ،‬محور اصلی مکالمه تلفنی‬ ‫محمود احمدی نژاد رئیس جمهور‬ ‫کش��ورمان با هوگو چ��اوز رئیس‬ ‫جمه��ور ونزوئ�لا بود ک��ه رئیس‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران موافقت‬ ‫اصولی خود را با این پیشنهاد اعالم‬ ‫ک��رد‪ ».‬درب��اره جزئیات پیش��نهاد‬ ‫رئیس جمهور برزیل که ایران با آن‬ ‫موافقت کرده‪ ،‬گزارشی هنوز منتشر‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬پیش از این در خبرها‬ ‫ب��ود که برخ��ی اعض��ای غیردائم‬ ‫شورای امنیت‪ ،‬مثل ترکیه و برزیل‬ ‫برای میانجیگری میان ایران و غرب‬ ‫تالشمی‌کنند‪.‬‬ ‫اسفندیار رحیم مشائی‪ ،‬از مشاوران‬ ‫محمود احمدی ن��ژاد که به همراه‬ ‫او به نیویورک س��فر کرده بود در‬ ‫گفتگو ب��ا خبرن��گاران گفت که‬ ‫برزی��ل و ترکی��ه عالقمند به نقش‬ ‫آفرین��ی در ح��ل دیپلماتیک این‬ ‫مناقشه هستند و پاسخ ایران به آنها‬ ‫مثبت است‪.‬‬

‫آقای رحیم مشائی که رئیس دفتر‬ ‫رئیس جمهوری است گفت برزیل‬ ‫خواس��تار پیوس��تن به گفتگوهای‬ ‫مربوط به مبادله اورانیوم غنی شده‬ ‫و فراهم کردن زمینه ادامه مذاکرات‬ ‫هسته ای است‪.‬‬ ‫جزئیات هنوز مبهم است‬ ‫پذیرش پیش��نهاد بزریل پس از آن‬ ‫اسفندیار رحیم مشائی در پاسخ به‬ ‫اعالم ش��د که وزیر خارجه‌ی این‬ ‫س��وال یکی از خبرنگاران‪ ،‬وجود ای��ران با اص��ل «مبادله س��وخت» کشور در سفری به تهران با منوچهر‬ ‫هرگونه ارتب��اط میان تماس تلفنی مخالفتی ندارد‪ ،‬ام��ا می‌گوید این متک��ی‪ ،‬وزیر خارج��ه جمهوری‬ ‫هوگو چاوز با آقای احمدی نژاد و مبادله بای��د «هم‌زمان» و «در خاک اسالمی دیدار و گفت‌وگو کرد‪.‬‬ ‫پذیرش مبادله اورانیوم غنی شده در ایران» ص��ورت گی��رد‪ .‬آژانس و در کنفرانس مطبوعاتی مش��ترک‬ ‫خاک برزیل را رد کرد‪.‬‬ ‫کش��ورهای غربی با این نظر ایران وزیران خارجه ای��ران و برزیل که‬ ‫آقای رحیم مشائی همچنین از ارائه موافقنیستند‪.‬‬ ‫روز چهارش��نبه ‪ ۱۵‬اردیبهشت در‬ ‫توضیح درباره جزئیات گفتگوهای تالش کش��ورهایی نظی��ر ترکیه و تهران برگزار شد‪ ،‬منوچهر متکی‬ ‫انجام شده خودداری کرد‪.‬‬ ‫برزی��ل آن بود ک��ه در چارچوب راجع به مبادله سوخت و اتفاق نظر‬ ‫‪5+1‬‬ ‫گ��روه‬ ‫مذاک��رات هس��ته ای‬ ‫ط��رح مبادله‌ی س��وخت آژانس‪ ،‬ایران با برزیل سخن گفت‪ ،‬اما این‬ ‫با ایران به خاطر به نتیجه نرس��یدن راهی ب��رای س��ازش پی��دا کنند‪ .‬اظهارات نی��ز فراتر از کلیات پیش‬ ‫گفتگوها بر س��ر پیش��نهاد آژانس «نگه��داری اورانی��وم کم‌غلظ��ت نرفت‪.‬‬ ‫بین المللی انرژی اتمی برای مبادله ایران در کشوری ثالث» از جمله‌ی متکی با اشاره به گفت‌وگوهایش با‬ ‫اورانیوم غنی ش��ده این کش��ور با این راه‌ها بود‪ .‬ترکیه پیشنهاد کرده وزیر خارجه برزیل گفت‪« :‬طرفین‬ ‫سوخت هسته ای مورد نیاز راکتور که حاضر اس��ت اورانیوم ایران را اتفاق نظر دارند که تبادل سوخت‬ ‫تحقیقاتی تهران با بن بست مواجه زیر نظ��ر آژانس در کش��ور خود می‌تواند محوری اعتمادس��از برای‬ ‫شده است‬ ‫نگهداریکند‪.‬‬ ‫همه طرف‌ها ارزیابی شود و چنانچه‬ ‫بحران‬ ‫در‬ ‫اختالف‬ ‫مرکزی‬ ‫موضوع‬ ‫احتم��اال پیش��نهاد برزی��ل نیز در این اراده در همه طرف‌ها جدی‌تر‬ ‫اتمی ایران در حال حاضر‪ ،‬اختالف همی��ن چارچوب اس��ت‪ .‬اما هنوز ش��ود‪ ،‬می‌توان مکانیس��می را که‬ ‫بر سر مبادله سوخت است‪ .‬آژانس روشن نیس��ت که موافقت اصولی بتوان��د نوعی ضمانت ب��رای همه‬ ‫بین‌المللی انرژی اتمی پیشنهاد کرده احمدی‌نژاد با پیشنهاد و میانجیگری طرف‌ها در این رابطه تلقی ش��ود‪،‬‬ ‫که ایران ‪ ۱۲۰۰‬کیلوگرم از اورانیوم برزیل به معنای پذیرش نگهداری طراحی کرد که بتوانیم فاز عملیاتی‬ ‫کم‌غلظت خ��ود را تحویل دهد و اورانی��وم ایران در کش��وری ثالث و اجرایی شدن فرمول تبادل سوخت‬ ‫در ازای آن اورانی��وم با غلظت ‪ ۲۰‬است یا نه؟‬ ‫را در آینده نزدیکی شاهد باشیم‪».‬‬ ‫درص��د برای مص��رف در راکتور پای��گاه اینترنت��ی روزنام��ه ترکی س��فر وزیر خارجه برزیل به عنوان‬ ‫تحقیقاتی خود دریافت کند‪ .‬فاصله «حری��ت» نوش��ته اس��ت‪ ،‬پذیرش س��فری برای تدارک س��فر لوال د‬ ‫تحویل س��وخت تا دریافت آن در پیش��نهاد برزیل از سوی جمهوری سیلوا‪ ،‬رئیس جمهور این کشور به‬ ‫پیشنهاد آژانس یک سال است‪.‬‬ ‫اس�لامی ایران «فص��ل نوینی را در ایران تلقی شده است‪ .‬این سفر قرار‬ ‫مساله هسته‌ای ایران خواهد گشود‪».‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪30‬‬

‫‪18 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬

‫پنج عضو شورای امنیت برنامه اتمی‬ ‫ایران را خطری برای جهان خواندند‬

‫رادیو فردا‪ -‬پنج عضو دایم شورای امنیت‪ ،‬روز چهارشنبه در بیانیه مشترکی‬ ‫برنامه هسته‌ای ایران را «خطری» برای جهان توصیف کردند‬ ‫ایاالت متحده‪ ،‬بریتانیا‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬روسیه و چین که همگی قدرت هسته‌ای‬ ‫هس��تند در این بیانیه «نگرانی جدی» خود را از برنامه هسته‌ای ایران اعالم‬ ‫کرده و همچنین از کره ش��مالی خواس��تند به میز مذاک��ره درباره برنامه‬ ‫هسته‌ای‌اشبازگردد‪.‬‬ ‫در این بیانیه آمده اس��ت‪« :‬م��ا بر اهمیت ایفای ف��وری و کامل تعهدات‬ ‫بین‌المللی ایران تاکید داریم‪».‬‬ ‫این پنج عضو ش��ورای امنیت در ادامه می‌افزایند‪« :‬ما از ایران می‌خواهیم‬ ‫با اجرای فوری و کامل قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و اجابت‬ ‫خواسته‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‪ ،‬به نگرانی‌های جامعه جهانی‬ ‫پاسخ دهد‪».‬‬ ‫پنج عضو دایم شورای امنیت به همراه آلمان همچنان در نیویورک سرگرم‬ ‫مذاکره برای اعمال دور چهارم تحریم‌ها علیه ایران هستند؛ روز سه‌شنبه‪،‬‬ ‫نماینده روسیه در این مذاکرات نسبت به نیتجه این مذاکرات ابراز خوشبینی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫روسیه‪ :‬به مذاکرات گروه ‪۵+۱‬‬ ‫درباره تحریم ایران خوشبین هستیم‬ ‫س��رگئی ریابکوف‪ ،‬معاون وزیر امور خارجه روسیه‪ ،‬روز سه‌شنبه اعالم‬ ‫کرد که به مذاکرات گروه ‪ ۵+۱‬برای تحریم ایران «خوشبین» است‪.‬‬ ‫س��رگئی ریابوکوف‪ ،‬که نماینده روس��یه در مذاکرات گروه ‪ ۵+۱‬است‬ ‫گفت‪« :‬این گفت‌‌وگوها به آرامی به پیش می‌رود‪».‬‬ ‫معاون وزارت خارجه روسیه افزود‪« :‬مسلم است که هنوز برخی اختالف‌ها‬ ‫وجود دارد‪ ،‬اما من این اختالف‌ها را بزرگنمایی ‪ ...‬نمی‌کنم‪ .‬من کم‌وبیش‬ ‫خوشبینهستم‪».‬‬ ‫سرگئی ریابکوف‪ ،‬معاون وزیر امور خارجه روسیه‪ ،‬تاکید کرد که قطعنامه‬ ‫شورای امنیت باید به گونه‌ای تنظیم شود که نظام منع گسترش سالح‌های‬ ‫هس��ته‌ای تقویت شود؛ دیپلمات‌های غربی این موضع روسیه چنین تعبیر‬ ‫کرده‌اند که مس��کو خواهان تمرکز تحریم‌ها بر صنعت موشکی و اتمی‬ ‫ایران اس��ت و نه فراتر از آن‪ .‬پیش��تر‪ ،‬دمیتری مدودف‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫روس��یه‪ ،‬پس از امضای پیمان استارت ‪ ۲‬در پراگ‪ ،‬تصریح کرده بود که‬ ‫این کشور خواهان اعمال تحریم‌های «هوشمند» علیه ایران است چراکه به‬ ‫گفته او در غیر اینصورت‪ ،‬مردم ایران از این تحریم‌ها متضرر می‌شوند‪.‬‬ ‫برپای��ه گزارش‌ه��ای منتش��ر ش��ده‪ ،‬در پیش‌‌نویس پیش��نهادی امریکا‪،‬‬ ‫محدودیت‌های تازه برای بانکداری‪ ،‬تحریم کامل تس��لیحاتی‪ ،‬اقدامات‬ ‫سخگتگیرانه‌تر در مورد کشتیرانی‪ ،‬محدودیت برای شرکت‌های وابسته به‬ ‫سپاه و محدودیت‌های تازه برای سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی ایران مد‬ ‫نظر قرار گرفته است‪.‬‬


‫‪19‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫‪19 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬

‫احمدی‌نژاد‪ :‬آمریکا از تحریم بیشتر جمهوری اسالمی خسارت خواهد دید‬ ‫سوزان رايس‪ ،‬سفير آمريکا در سازمان ملل متحد‪ ،‬از پیشرفت‬ ‫در تالش ها برای تشدید تحریم ها علیه ایران خبر داده و گفته‬ ‫است‪ :‬کفت وگو ها در ماه آينده ميالدی ادامه خواهد داشت و‬ ‫آمریکا تا هر زمان که الزم باشد مذاکرات را ادامه خواهد داد‪.‬‬

‫رادیو فردا ‪ -‬در حالی که کشورهای‬ ‫غربی بر حجم رایزنی‌ها برای اعمال‬ ‫تحریم‌های س��خت‌تر علی��ه ایران‬ ‫افزوده‌ان��د‪ ،‬محم��ود احمدی‌نژاد‪،‬‬ ‫می‌گویدکهتحریم‌هایبیشترباعث‬ ‫توقف ایران نخواهد شد اما آمریکا‬ ‫از تحری��م بیش��تر ایران خس��ارت‬ ‫خواهد دید و فرصت تعامل با ایران‬ ‫را از دست خواهد داد‪.‬‬ ‫آقای احمدی‌نژاد در یک نشس��ت‬ ‫مطبوعاتی در نیویورک‪ ،‬با اش��اره‬ ‫به اینکه ایران در ‪ ۳۱‬س��ال گذشته‬ ‫در تحریم بوده است‪ ،‬افزوده است‬ ‫که ما از تحریم اس��تقبال نمی‌کنیم‬ ‫ام��ا تجرب��ه نش��ان می‌ده��د که با‬ ‫این تحریم‌ها ملت ای��ران متوقف‬ ‫نمی‌شود‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن اضافه کرده اس��ت‪:‬‬ ‫«مل��ت ایران اگ��ر چ��ه از تحریم‬ ‫استقبال نمی‌کند اما از آن وحشت‬ ‫هم ندارد‪ .‬البته آمریکا بیش از ما از‬ ‫تحریم خسارت خواهد دید چرا که‬ ‫تحریم در تجارت آزاد شکس��ت‬ ‫خورده است»‪.‬‬ ‫ایاالت متحده و متحدانش در غرب‬ ‫که تاکنون ترکیب��ی از روش‌های‬ ‫گوناگون از جمله تحریم و مذاکره‬ ‫را در قبال ایران آزموده‌اند‪ ،‬به دنبال‬ ‫آن هس��تند که با اعمال دور جدید‬ ‫از تحریم‌های ش��ورای امنیت علیه‬ ‫ایران‪ ،‬این کش��ور را به تغییر روش‬ ‫در برنامه اتمی‌اش وادار سازند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت ک��ه ایران که‬ ‫به واس��طه برنامه اتمی‌اش تا کنون‬

‫مش��مول س��ه دوره تحریم‌ه��ای‬ ‫ش��ورای امنیت س��ازمان ملل شده‬ ‫است‪ ،‬حاضر نیست که به خواست‬ ‫جهانی برای توقف غنی‌س��ازی و‬ ‫اعتمادسازی در مورد ماهیت برنامه‬ ‫اتمی‌اش تن دهد‪.‬‬ ‫نیز‬ ‫دوش��نبه‬ ‫روز‬ ‫‌نژاد‬ ‫آقای احمدی‬ ‫«اگر آمریکا بان��ی قطعنامه جدید بین برود»‪.‬‬ ‫در بدو ورود ب��ه نیویورک در این [تحریم‌ها] باشد‪ ،‬معنای آن تسلیم در حالی که از زمس��تان ‪ ،۸۷‬زمانی‬ ‫زمین��ه گفته بود که ای��ران از آنجا اوباما و پایان دوران او اس��ت و دنیا ک��ه ب��اراک اوبام��ا در آمریکا به‬ ‫که در چاچوب مقررات بین‌المللی متوجه خواهد شد که تغییری روی قدرت رسید‪ ،‬ایاالت متحده همواره‬ ‫حرکت می‌کند‪ ،‬نیازی به ارائه راهی نخواهد داد؛ ضمن اینکه شکست بر به کارگیری دیپلماسی برای حل‬ ‫برای جلب اعتماد غرب ندارد‪.‬‬ ‫شعار تغییر در آمریکا هیچ آسیبی به مسئله هسته‌ای ایران تأکید می‌کرد‪،‬‬ ‫اقدامات هسته‌ای ایران به‌ویژه پس از‬ ‫اکن��ون نیز رئیس دول��ت دهم در ایراننمی‌رساند»‪.‬‬ ‫کنفران��س مطبوعات��ی خ��ود در آقای احمدی نژاد همچنین گفت افشای تأسیسات جدید غنی‌سازی‬ ‫نیویورک گفته اس��ت ک��ه «تمام ک��ه ام��روز در آمریکا ش��اهد آن فردو زمینه‌س��از تغییر روش ایاالت‬ ‫فعالیت‌های هسته‌ای ایران زیر نظر هستیم که یک جریان سازمان یافته متحده شد‪.‬‬ ‫آژان��س ق��رار دارد ای��ن در حالی تالش می‌کن��د دوران اوباما را که آق��ای اوباما در پیامی که در نوروز‬ ‫اس��ت ک��ه آژانس تاکن��ون حتی امی��د اصالح را به وج��ود آورد به ‪ ۸۸‬خطاب ب��ه مردم ایران منتش��ر‬ ‫کرده بود‪ ،‬ب��ه آغازی دوب��اره در‬ ‫یک گزارش هم از برنامه هسته ای سرعت به پایان ببرد‪.‬‬ ‫آمریکا و متحدانش نداده است»‪.‬‬ ‫وی «اصالح رابطه با ایران» را بهترین روابط دو کش��ور نوی��د داده بود و‬ ‫وی افزوده است که «به کشوری که فرصتبرایاوبامادانستولیاضافه خطاب به رهبران ای��ران گفته بود‬ ‫بعد از ‪ ۶۰‬سال پنهانکاری اکنون از کرد که «سخنان خانم کلینتون که که به رغ��م اختالفاتی که میان دو‬ ‫در اختیار داش��تن بیش از پنج هزار در مجمع عمومی سازمان ملل ایران کشور وجود دارد‪ ،‬دولتش متعهد به‬ ‫بمب خبر می‌دهد‪ ،‬چطور می‌توان را متهم کرد‪ ،‬نمون��ه‌ای از مواردی دیپلماسی و درصدد ایجاد «پیوندی‬ ‫اعتماد کرد؟»‬ ‫اس��ت که می‌خواهد آقای اوباما را سازنده میان ایران‪ ،‬ایاالت متحده و‬ ‫جامعه جهانی» است‪.‬‬ ‫سریعاً به پایان خط برساند»‪.‬‬ ‫نقطهبی‌بازگشت‬ ‫رئیس دول��ت دهم تهدید کرد که رئی��س جمه��ور آمری��کا در پیام‬ ‫«اولی��ن قطعنامه‌ای که علی��ه ایران نوروزی س��ال ‪ ۸۹‬خ��ود نیز تأکید‬ ‫محمود احمدی‌نژاد همچنین در این صادر ش��ود راه تعامل و همکاری کرده بود که «ایاالت متحده همراه‬ ‫نشس��ت مطبوعاتی مدعی شد که به طور کامل بس��ته خواهد ش��د و ب��ا جامعه جهانی‪ ،‬حق ای��ران را در‬ ‫«عده‌ای تن��درو در آمریکا» تالش [به معنی] بازگشت به دوران بوش اس��تفاده مس��المت‌آمیز از انرژی‬ ‫دارند‪ ،‬باراک اوباما را به سرعت به اس��ت؛ و ما صرفاً نگران آن هستیم هس��ته‌ای به رس��میت می‌شناسد‪،‬‬ ‫«نقطهغیرقابلبازگشت»برسانند‪.‬‬ ‫فرصتی که برای اوباما ایجاد شده از و تنها خواس��تار پاین��دی ایران به‬ ‫وی در ای��ن زمین��ه ادام��ه داد که‬

‫مسئولیت‌هایی است که برای دیگر‬ ‫کشورها نیز وجود دارد»‪.‬‬ ‫این راهب��رد دولت اوبام��ا در قبال‬ ‫ای��ران چن��دان به م��ذاق مقام‌های‬ ‫تهران خوش نیامده است و آیت‌اهلل‬ ‫خامنه‌ای رهبر جمهوری اس�لامی‬ ‫تا کنون از تعابی��ری چون «ادبیات‬ ‫روباه‌منشانه» و «پنهان کردن دست‬ ‫چدنی در دستکش مخملی» برای‬ ‫توصیف سیاس��ت اوباما اس��تفاده‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫آمريکا از پيشرفت در مذاکرات‬ ‫درباره تحريم های ايران‬ ‫خبر داد‬

‫س��وزان رايس‪ ،‬س��فير آمريکا در‬ ‫س��ازمان ملل متحد‪ ،‬روز جمعه از‬ ‫پیشرفت در تالش ها برای تشدید‬ ‫تحریم ه��ا علیه ایران خب��ر داده و‬ ‫گفته اس��ت‪ :‬کفت وگو ها در ماه‬ ‫آينده ميالدی ادامه خواهد داشت‬ ‫و آمریکا تا هر زمان که الزم باشد‬ ‫مذاکرات را ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫خان��م راي��س در ي��ک کنفرانس‬ ‫خب��ری در مق��ر س��ازمان ملل در‬ ‫نيويورک گفت‪ :‬مذاکرات بر س��ر‬ ‫پي��ش نويس قطعنام��ه دور چهارم‬ ‫تحري��م ه��ای ايران با «س��رعت و‬ ‫شدت» در جريان است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫به پيشرفت هايی رسيده ايم و هنوز‬ ‫کارهای تمام نشده هم داريم که به‬ ‫هر حال به نظرم ارزشش را داشته و‬ ‫انتظار داريم پيشرفت بيشتری هم به‬ ‫دست آوريم‪.‬‬ ‫نماينده اياالت متحده در س��ازمان‬ ‫ملل بار ديگر تاييد کرد در جريان‬ ‫حضور هي��ات نمايندگی ايران در‬ ‫کنفران��س بازبين��ی ان پ��ی تی در‬ ‫نيوي��ورک‪ ،‬هيچ برنام��ه ای برای‬

‫دي��دار مي��ان نمايندگان اي��ران و‬ ‫آمريکا درکار نيست‪.‬‬ ‫س��وزان رايس اف��زود‪ :‬اي��ران می‬ ‫داند دغدغه های ما چيست‪ ،‬همان‬ ‫مسائلی است که از سوی کشورهای‬ ‫‪ ۱+۵‬مطرح و اعالم شده است‪ .‬اگر‬ ‫ايران ح��رف جديدی ب��رای زدن‬ ‫داشته باش��د‪ ،‬راه رساندن آن را هم‬ ‫می داند‪.‬‬ ‫کش��ورهای پنج بعالوه يک شامل‬ ‫فرانس��ه‪،‬بریتانیا‪ ،‬آمری��کا‪ ،‬چین‪ ،‬و‬ ‫روس��یه‪ ،‬پنچ عضودائمی ش��ورای‬ ‫امنيت‪ ،‬به همراه المان است که می‬ ‫کوشد از طریق مذاکره مناقشه هسته‬ ‫ایران را حل کند‪.‬‬ ‫ترکيه و برزيل در تالش‬ ‫برای احيای پیشنهاد مبادله‬ ‫سوخت اتمی‬

‫در همن حال گ��زارش ها حاکی‬ ‫اس��ت ترکيه و برزيل در تالشند تا‬ ‫پیشنهاد مبادله سوخت اتمی با ايران‬ ‫را احي��ا کرده و باع��ث اجتناب از‬ ‫دور چهارم تحريم های عليه ايران‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫به گ��زارش رويترز‪ ،‬يک ديپلمات‬ ‫غرب��ی روز جمعه خب��ر داد چين و‬ ‫روسيه که اشتياق زيادی برای دور‬ ‫چهارم تحريم های ايران نشان نداده‬ ‫بودند‪ ،‬آماده وق��ت دادن به ترکيه‬ ‫و برزيل هس��تند تا برای مذاکره و‬ ‫رس��يدن به معامل��ه ای احتمالی بر‬ ‫سر تبادل س��وخت اتمی‪ ،‬با تهران‬ ‫مذاکرهکنند‪.‬‬ ‫واش��ينگتن امي��دوار ب��ود پيش از‬ ‫اجالس بازبينی معاهده منع گسترش‬ ‫سالح های کش��تار جمعی‪ ،‬ان پی‬ ‫تی که قرار اس��ت از روز دوش��نبه‬ ‫‪ ۱۳‬ارديبهشت تا ‪ ۷‬خردادماه برگزار‬ ‫ش��ود‪ ،‬به توافق بر سر پيش نويس‬ ‫ادامه در صفحه ‪30‬‬


‫‪20‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫جمع آوری امضا برای استیضاح وزیر کشور‬ ‫جــرس‪:‬یکعضوفراکسیوناقلیت‬ ‫مجلس هش��تم ش��ورای اسالمی‪،‬‬ ‫از جم��ع آوری امضاء برای عملی‬ ‫شدن طرح اس��تیضاح وزیر کشور‬ ‫در مجلس خبر داد و گفت تا کنون‬ ‫‪ ۱۵‬امضاء برای این طرح جمع شده‬ ‫است که با تجمیع ‪ ۳۵‬امضاء طرح به‬ ‫رئیس مجلس ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬امین شعبانی نماینده‬ ‫سنندج با اعالم این خبر خاطرنشان‬ ‫کرد جم��ع آوری امضا برای طرح‬ ‫استیضاح وزیر کشور از روز یکشنبه‬ ‫هفته جاری در صحن علنی مجلس‬ ‫آغاز ش��ده و گرفتن امضاء تا آخر‬ ‫هفته نیز ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫این نماین��ده اصالح طلب مجلس‬ ‫همچنی��ن تصری��ح ک��رد « امنیتی‬ ‫ک��ردن وزارت کش��ور و گماردن‬ ‫نظامیان در پس��ت ه��ای کلیدی‪،‬‬ ‫نابسامانی در شوراها و بی توجهی به‬ ‫شایسته ساالری در انتصاب مدیران‬ ‫از دالیل این استیضاح است‪».‬‬ ‫ش��عبانی که خود از طراحان طرح‬ ‫مذکور اس��ت یادآور ش��د‪ :‬تالش‬ ‫این است که در هفته آینده به هیئت‬ ‫رئیسه مجلس تقدیم شود‪.‬‬

‫الزم به ذکر اس��ت طی انتصاب نه‬ ‫ماهه س��ردار مصطفی محمدنجار‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫وزارت کش��ور‪ ،‬وی‬ ‫س��مت‬ ‫ب��ه‬ ‫همچون وزیر پیشین‪ ،‬سردار صادق‬ ‫محصولی‪ ،‬پروس��ۀ امنیت��ی کردن‬ ‫وزارت کشور و انتصاب نظامیان بر‬ ‫ِس َمتهای مختلف را شدت بیشتری‬ ‫بخشید‪.‬‬ ‫مصطفی محمدنجار طی روزهای‬ ‫اخی��ر در پانزدهمی��ن گردهمایی‬ ‫فرماندهان نی��روی انتظامی كه در‬ ‫س��تاد ناجا برگزار شد‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد «با اقداماتی که ما در این نه ماه‬ ‫انجام دادی��م‪ ،‬ایران به لحاظ امنیتی‬ ‫گلستاناست‪».‬‬ ‫وی تاکید کرده بود «نظام ما مبتنی‬ ‫بر م��ردم و حاكمی��ت ارزش‌های‬ ‫دینی اس��ت و اینكه ه��ر چه مردم‬ ‫بگویند نیست‪ ،‬بلکه مردم‌ساالری‬ ‫دینی است‪« .‬‬

‫با ممنوعیت پرواز توپولف بیش از‬ ‫‪ 300‬کارمند ایرانی اخراج شدند‬

‫براساس دستورالعمل س��ازمان هواپيمايي جمهوری اس�لامی از ابتداي‬ ‫ارديبهشت امسال اجازه پرواز برای هیچ هواپیمای توپولف صادر نشده و‬ ‫در اين مدت بيش از ‪ 300‬پرواز این شرکت لغو شده است ‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایت حکومتی آخرین نیوز‪،‬با ممنوعیت پرواز هواپیماهای‬ ‫روس��ی توپولف بیش از ‪ 300‬کارمند یک شرکت هواپیمایی ایرانی در‬ ‫آستانه اخراج قرار گرفتند‪.‬‬ ‫ی��ک منبع آگاه با اعالم این خبر به خبرنگار» آخرین نیوز»گفت ‪ :‬در پي‬ ‫دستور العمل سازمان هواپيمايي کشور مبني برتوقف پرواز توپولف هاي‬ ‫استيجاري ‪،‬شرکت هواپیمایی تابان عالوه بر زیان شدید اقتصادی به دلیل‬ ‫از رده خارج ش��دن ‪ 5‬فروند هواپیمای توپولف اجاره ای ‪،‬مجبور اس��ت‬ ‫نیمی از ‪ 700‬پرسنل ایرانی خود را تعدیل و اخراج کند ‪.‬‬

‫رحیم مشایی خبر پذیرش مبادله سوخت‬ ‫در برزیل از سوی ایران را تکذیب کرد‬ ‫جــرس‪ :‬مش��اور و رییس دفتر محمود احمدی نژاد‪ ،‬خبر خبرگزاری ها‬ ‫مبنی بر «پذیرش مبادله سوخت در برزیل از سوی جمهوری اسالمی» را‬ ‫رد کرد‪.‬‬ ‫بهگزارشایرنا‪،‬رحیممشاییکهمحموداحمدینژادرادرسفربهنیویورک‬ ‫و شرکت در هشتمین نشست بازنگری پیمان منع گسترش سالحهای هسته‬ ‫ای همراهی کرده بود‪ ،‬شامگاه چهارشنبه‪ ۱۵‬اردیبهشت‪ ،‬هنگام بازگشت به‬ ‫تهران در پاسخ به پرسش خبرنگاری پیرامون مذاکرات تلفنی احمدی نژاد‬ ‫با هوگو چاوز رییس جمهور ونزوئال و اینکه احمدی نژاد موافقت اصولی‬ ‫خود را با پیشنهاد مبادله سوخت هسته‌یی که رییس جمهوری برزیل اعالم‬ ‫کرده‪ ،‬خاطرنشان کرد‪« :‬دو کشور ترکیه و برزیل پیشنهاد کرده بودند که‬ ‫در موضوع تبادل سوخت ورود پیدا کنند که جمهوری اسالمی نیز با این‬ ‫موضوع موافقت کرده است؛ اما اینکه برخی پس از این مکالمه تلفنی این‬ ‫تحلیل را مطرح کرده‌اند که جمهوری اسالمی ایران موافقت کرده است‬ ‫که در برزیل مبادله سوخت انجام شود‪،‬خیر این گونه نیست‪ .‬این پیشنهاد‬ ‫دارای جزییاتی است که بعدها اعالم خواهد شد‪».‬‬

‫انتفاد سپاه ‪ :‬مواضع کیهان تامین‌کنند ‌ه‬ ‫امنیت و وحدت ملی نیست‬

‫جرس‪ :‬در محافل سیاسی شنیده می‌شود چندی پیش‪ ،‬برخی از مقام‌های‬ ‫ارش��د و قدیمی سپاه پاس��داران در دیدار با رهبری جمهوری اسالمی‪،‬‬ ‫انتقاداتی را نسبت به عملکرد روزنامه کیهان و شخص مدیرمسئول آن‪،‬‬ ‫حسین شریعتمداری‪ ،‬ابراز کرده‌اند‪.‬‬ ‫خبرنگار ما به نقل از منابع موث��ق می افزاید‪ :‬این افراد که از چهره‌های‬ ‫مورد اعتماد رهبری محسوب می‌شوند و در جایگاه‌های حقوقی مختلفی‬ ‫در سپاه پاسداران فعالیت داشته و دارند‪ ،‬تاکید کرده‌اند که نقطه‌نظرات‬ ‫شریعتمداری در کیهان‪ ،‬تامین‌کنند ‌ه امنیت و وحدت ملی نیست‪.‬‬ ‫منتقدان همچنین افزوده‌اند که انتقادها و اعتراض‌های جدی نس��بت به‬ ‫مواضع ش��ریعتمداری در میان نیروهای س��پاه وجود دارد‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫دیدگاه‌هایمدیرمسئولکیهانراافراطیارزیابیکرد ‌هوتصریحنموده‌اند‬ ‫وی از موضعی باالدست‪ ،‬حتی برای سپاه تعیین تکلیف می‌کند‬ ‫گفته می‌ش��ود مجموعه نقده��ای تلویحی و تصریحی ابراز ش��ده در‬ ‫خصوص مدیرمسئول کیهان‪ ،‬خوشایند رهبری جمهوری اسالمی نبوده‬ ‫و وی با انتقاد از س��خنان مطرح گردیده در مورد شریعتمداری‪ ،‬عنوان‬ ‫می‌کند‪« ،‬شمشیر والیت را کند نکنید» (نقل به مضمون)‬ ‫شایان ذکر است مواضع مدیرمسئول کیهان‪ ،‬این رسانه را عمال به ارگان‬ ‫رسمی یک فرقه محدود تبدیل کرده است و انتقادات به آن امر تازه ای‬ ‫نیست‪.‬‬

‫‪20 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬

‫نامه سر گشاده محمدرضا خاتمی‬ ‫به احمد خاتمی خطیب جمعه تهران‬

‫جرس‪ :‬محمدرضا خاتمی دبیرکل‬ ‫سابق جبهه مشارکت ایران اسالمی‬ ‫در نام��ه ای سرگش��اده خطاب به‬ ‫حجت االس�لام سیداحمد خاتمی‬ ‫خطیب نمازجمعه تهران نس��بت به‬ ‫س��خنان ک��ذب وی در خصوص‬ ‫فعالیت‪‎‬ه��ای جبه��ه مش��ارکت و‬ ‫عملکرد آن اعتراض کرده و به وی‬ ‫یادآور شده که خدایی هم هست‪.‬‬ ‫متن نامه محمدرضا خاتمی به قرار‬ ‫زیر است‪:‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫جناب آقای سید احمد خاتمی‬ ‫سالمعلیکم‪،‬‬ ‫در س��ایتهای خبری ‪ ،‬از قول ش��ما‬ ‫مطالبی درب��اره جبهه مش��ارکت‬ ‫ایران اس�لامی نقل ش��ده است که‬ ‫امیدواریم صحت نداش��ته باش��د ‪.‬‬ ‫اگر صحت داشته باشد و با توجه به‬ ‫عدم تکذیب شما ‪ ،‬احتمال کذب‬ ‫آن ک��م می ش��ود ‪ ،‬از خداوند می‬ ‫خواهیم ش��ما را از ف��رو افتادن در‬ ‫گردابی که امام علی از آن بیم داد‬ ‫حفظ کند‬ ‫ش��ما براس��اس آموزه های دین و‬ ‫اخالق و قانون ح��رف نمی زنید ‪،‬‬ ‫ع��دل و انصاف روا نم��ی دارید ‪،‬‬ ‫یکطرفه به قاضی می روید و خرد را‬ ‫پشتیبان زبان قرار نمی دهید ‪.‬‬ ‫برگرد شما برخی چنان تارعنکبوتی‬ ‫از دروغ و فری��ب و اطالع��ات‬ ‫نادرس��ت تنیده اند ک��ه حتی نور‬ ‫آفتاب را نیز نمی‪‎‬بینید و همانها (که‬ ‫در سر سودای دیگری دارند ) چنان‬ ‫ذهن شما را پرکرده اند که جز آنچه‬ ‫دیکته می کنند ‪ ،‬بازگو نمی کنید ‪.‬‬ ‫آق��ای س��ید احمد خاتمی ! ش��ما‬ ‫ام��ام جمعه موقت تهران هس��تید ‪.‬‬ ‫مهمترین صفت این مق��ام عدل و‬

‫پارس��ایی است و شما با این بیانات‬ ‫خود این دو صفت را از دست داده‬ ‫اید که آرزو می کنیم حداقل از قبل‬ ‫داشته باشید ‪.‬‬ ‫شما مدعی شده اید جبهه مشارکت‬ ‫قصد براندازی داش��ته است ‪ ،‬با چه‬ ‫سند و دلیلی اینگونه ادعا می کنید‬ ‫؟ البد احکام ص��ادره غیر عادالنه‬ ‫دادگاهه��ای آنچنانی ی��اران ما را‬ ‫پس از ماهها حبس در سلول های‬ ‫انفرادی و فش��ارهای شدید روحی‬ ‫و گاه شکنجه دیده اید و می دانید‬ ‫هیچیک به چنین عنوانی محاکمه و‬ ‫محکوم نشده است ‪.‬‬ ‫امیدواری��م ش��ما به ان��دازه کافی‬ ‫مدرک و سند برای پاسخگویی در‬ ‫آینده ای نه چندان دور در محکمه‬ ‫همین دنی��ا که باید حاضر ش��وید‬ ‫داشتهباشید‬ ‫ای کاش حاضر می شدید تا سوابق‬ ‫شما در دفاع از نظام اسالمی با سابقه‬ ‫یکی از صده��ا جانباز و ایثارگری‬ ‫که در جبهه مش��ارکت صادقانه و‬ ‫ب��دون توقع نام و نان در حمایت از‬ ‫امام خمینی و راه او از همه چیز خود‬ ‫گذشتند و در اوج جنگ و ترور و‬ ‫فشار لحظه ای امام را تنها نگذاشتند‬ ‫مقایسه شود ‪.‬‬ ‫جناب آقای س��ید احمد خاتمی !‬ ‫امیدواریم خود ش��ما ب��ه این کالم‬ ‫امیرالمومنین (ع) که نقل کرده اید‬ ‫‪ »:‬آخ��رت خود را ف��دای دیگران‬ ‫نکنند « پای بند باشید و البته کامل‬ ‫این کالم این است ‪ »:‬بدترین مردم‬ ‫کسی اس��ت که آخرت خود را به‬ ‫دنیایش بفروشد و بدتر از او کسی‬ ‫اس��ت که آخرت خود را به دنیای‬ ‫دیگران بفروشد ‪».‬‬ ‫سیدمحمدرضاخاتمی‬


‫‪21‬‬

‫‪21 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫مصباح یزدی‪ :‬شعار همت مضاعف و کار مضاعف یک الهام الهی است!‬ ‫علی اکبرمحتشمی پور وزیر اسبق کشور و از فعاالن اصالح طلب‪،‬‬ ‫محمد تقی مصباح یزدی وهمفکران او را متهم کرده است‬ ‫که از خامنه ای پلی ساختند تا به اهداف خود برسند‪.‬‬

‫جــرس‪ :‬محمدتقی مصباح یزدی‪،‬‬ ‫استاد حوزه علمیه قم‪ ،‬شعار «همت‬ ‫مضاع��ف و كار مضاعف» را یک‬ ‫«الهام الهی» نامید و تاکید کرد برای‬ ‫عمل به سخن رهبری‪ ،‬در درجه اول‬ ‫باید معرفت خود را افزایش دهیم‪،‬‬ ‫سپس هستی‪ ،‬خود و خدای خود را‬ ‫بهتربشناسیم‪.‬‬ ‫به گزارش ف��ارس‪ ،‬مصباح یزدی‬ ‫ش��امگاه سه‌ش��نبه ‪ ۱۴‬ادریبهشت‬ ‫ماه‪ ،‬طی سخنانی در مراسم تجلیل‬ ‫از اس��اتید نمونه موسسه آموزشی‬ ‫پژوهش��ی امام خمین��ی قم‪ ،‬ضمن‬ ‫اش��اره به نامگذاری امسال توسط‬ ‫رهبر جمه��وری اس�لامی گفت‪:‬‬ ‫«ممكن است تلقی شود شعار همت‬ ‫مضاع��ف و كار مضاعف ش��عار‬ ‫ساده‌ای اس��ت؛ اما به نظر می‌رسد‬ ‫این شعار یك الهام الهی است‪« .‬‬ ‫وی همچنین اضافه كرد‪ :‬البته الهام‬

‫موضوع خیلی ف ‌وق‌العاده‌ای نیست‬ ‫كه مختص امام معصوم باشد‪ ،‬بلكه‬ ‫خداون��د گاهی اوق��ات به بندگان‬ ‫خود افاض��ه کرده و ب��ه آنها الهام‬ ‫می‌كند‪« .‬‬ ‫این روحان��ی اصولگ��رای حامی‬ ‫دولت‪ ،‬با بیان اینكه «منظور از همت‬ ‫مضاعف و كار مضاعف‪ ،‬دو برابر از آیت اهلل خامنه ای پلی ساختند تا‬ ‫یا سه برابر شدن همت و كار نیست‪ ،‬به اهداف خود برسند‪.‬‬ ‫گفت‪« :‬همان گونه كه رهبری اشاره محتش��می پور در دیدار با اعضای‬ ‫کرد‪ ،‬همت و كار باید چندین برابر س��ازمان جوانان پی��روان خط امام‬ ‫گفت‪»:‬اینهاجریانیبسیارخطرناک‬ ‫شود‪« .‬‬ ‫مصباح یزدی س��پس خاطرنش��ان و خش��ن هس��تند که به هیچ کس‬ ‫ی کننند و ن��ه امام را قبول‬ ‫کرد‪« :‬در تنگن��ا قرار گرفتن باعث رحم نم ‌‬ ‫ت اهلل‬ ‫افزایش تمركز انسان نیز می‌شود‪ ».‬داش��ته و دارن��د نه حت��ی آی ‌‬ ‫الزم به ذکر اس��ت ط��ی روزهای خامن ‌ه ای را و از ایش��ان پلی ساخته‬ ‫اخیر‪ ،‬علی اکبرمحتشمی پور وزیر ‌اند برای رسیدن به اهدافشان و وقتی‬ ‫اس��بق کش��ور و از فعاالن اصالح اهدافش��ان رسیدند ریشه رهبری را‬ ‫ی زنند‪».‬‬ ‫طلب‪ ،‬محمد تقی مصب��اح یزدی هم م ‌‬ ‫وهمفکران او را متهم کرده بود که او اف��زود ‪ »:‬من یقین دارم که آقای‬

‫مصباح یزدی اعتق��ادی به رهبری‬ ‫ن��دارد آقای مصب��اح که ب��ه امام‬ ‫اعتقادی نداش��ته و بعد از پیروزی‬ ‫انقالب نه در جنگ و نه درجبهه و‬ ‫نه در مسئولیت‌هایی که امام واگذار‬ ‫ی کردند حاضر نشده کمک کند‬ ‫م‌‬ ‫چطور فکر می‌کنید اعتقاد به خامن ‌ه‬ ‫ای دارد؟»‬ ‫به گفته محتشمی پور‪ « ،‬این جریان‬ ‫برای ریش��ه کن ک��ردن طرفداران‬ ‫واقعی امام و انقالب تالش می کند‬ ‫و وقتی ریش��ه اینها را زدند به سراغ‬ ‫خود خامنه‌ای می‌روند‪».‬‬

‫فرانسه با استرداد کاکا وند به آمریکا مخالفت کرد‬

‫پيش‌تر گزارش‌هايی از درخواست مقام‌های ايرانی برای مبادله‬ ‫مجيد کاکاوند با کلوتيلد ريس بازداشت شده در ايران‬ ‫و مخالفت فرانسه با اين درخواست منتشر شده بود‪.‬‬

‫يک دادگاه فرانسه روز چهارشنبه‬ ‫با درخواست آمريکا برای استرداد‬ ‫يک مهن��دس ايرانی ک��ه متهم به‬ ‫نق��ض ممنوعيت ف��روش فناوری‬ ‫نظام��ی آمري��کا ب��ه ايران ش��ده‪،‬‬ ‫مخالفتکرد‪.‬‬ ‫مجيد کاکاوند‪ ۳۷ ،‬ساله متهم است‬ ‫قصد داشته با اس��تفاده از اينترنت‪،‬‬ ‫فن��اوری حس��اس الکترونيکی را‬ ‫خري��ده و از طري��ق ش��رکتی در‬ ‫مالزی‪ ،‬به ايران انتقال دهد‪ .‬آمريکا‬ ‫از فرانسه درخواست کرده بود متهم‬ ‫ياد ش��ده به اياالت متحده تحویل‬ ‫داده شود‪.‬‬ ‫به گزارش آسوشيتد پرس‪ ،‬بررسی‬ ‫پرونده آقای کاکاوند و ش��ماری‬ ‫ديگر‪ ،‬نشان می دهد آمريکا چقدر‬ ‫جدی در تعقیب افرادی اس��ت که‬ ‫مته��م به انتقال فناوری حس��اس و‬ ‫نظامی به ايران هستند‪.‬‬ ‫اين پرونده حدود ‪ ۱۴‬ماه اس��ت در‬ ‫فرانس��ه در جريان اس��ت و قاضی‬

‫فرانسوی مشغول بررسی بوده که آيا‬ ‫متهم مرتکب نقض قوانين آمريکا‬ ‫به موازات قوانين فرانسه شده يا اين‬ ‫که فقط قانون آمريکا را نقض کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬نتيجه گيری قاضی پرونده‬ ‫اين است که فرانسه نمی تواند متهم‬ ‫را ب��ه دليل نقض قوانين آمريکايی‬ ‫که معادل يا واس��طه ای در فرانسه‬ ‫ندارند‪ ،‬به آمريکا تحويل دهد‪.‬‬ ‫آسوش��يتد پرس گزارش داده اين‬ ‫پرونده حساسيت ويژه ديپلماتيک‬ ‫در س��ه کشور به ويژه فرانسه داشته‬ ‫ک��ه مخال��ف فعاليت ه��ای اتمی‬ ‫جمهوری اسالمی است و موضعی‬ ‫س��خت در اين مورد اختيار کرده‬ ‫ولی در همين حال‪ ،‬روابط تجاری‬ ‫و منافع نفتی در ايران دارد‪ .‬مس��ئله‬ ‫مرتبط و حساس ديگر‪ ،‬خانم جوان‬ ‫فرانسوی‪ ،‬کلوتيلد ريس است که‬ ‫در ايران دس��تگير ش��ده و به جرم‬ ‫جاسوس��ی در دادگاه های موسوم‬ ‫به دادگاه های تلويزيونی محاکمه‬

‫شده است‪.‬‬ ‫هن��وز دادگاه فرانس��وی جزييات‬ ‫تصميم خود برای رد درخواس��ت‬ ‫يک دادس��تان ايالتی آمريکا اعالم‬ ‫نک��رده اما م��ی گوي��د در اين که‬ ‫کاالهايی که آقای کاکاوند قصد‬ ‫داش��ته بخ��رد مص��ارف مرتبط با‬ ‫فعاليت های نظامی داش��ته را‪ ،‬نمی‬

‫پذيرد‪.‬‬ ‫دادگاه می گويد اس��اس کار خود‬ ‫را بر گ��زارش هيات مديره کنترل‬ ‫تسليحات فرانسه گذاشته است‪ .‬اين‬ ‫گزارش اعالم کرده قطعاتی چون‬ ‫خازن‪ ،‬واس��طه القاي��ی‪ ،‬مقاومت‪،‬‬ ‫حس��گر و رابط را نم��ی توان جزو‬ ‫اق�لام دارای «اس��تفاده دوگان��ه»‬ ‫خواند که هم مصارف نظامی و هم‬ ‫مصارف غيرنظامی داشته باشد‪.‬‬ ‫وکالی آقای کاکاوند استداللشان‬ ‫ادامه در صفحه ‪30‬‬

‫بن الدن از سال ‪ 2003‬با آرامش‬ ‫در آپارتمان لوکسی در تهران‬ ‫زندگی می کند‬

‫خطرناک ترین تروریست در جهان‬ ‫از س��ال ‪، 2003‬با آرامش در یک‬ ‫آپارتمان لوکس در تهران زندگی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫بنا به گزارش فاکس نیوز‪ ،‬اسامه بن‬ ‫الدن همراه خان��واده خود زندگی‬ ‫لوکس��ی را در ایران دارد و س��پاه‬ ‫پاس��داران از او حفاظت می کنند‪.‬‬ ‫اوب��ا آرامش مش��غول زندگی در‬ ‫ایران است ‪.‬‬ ‫فاک��س نیوز‪ :‬اس��امه ب��ن‌الدن هر‬ ‫روز صب��ح در تاریکی ه��وا و در‬ ‫غاری متروک در ش��مال پاکستان‬ ‫از خواب بلند می‌ش��ود و مستمر به‬ ‫صدای هواپیمای بی‌سرنش��ینی که‬ ‫در تعقیب اوس��ت به‌گوش است‪.‬‬ ‫انزوای او تقریباً کامل اس��ت و تنها‬ ‫تعداد معدودی از افراد نزدیک به او‬ ‫می‌دانند وی کجاست و برای دادن‬ ‫غذا و اخبار به او مراجعه می‌کنند و‬ ‫مواظب هستند که مسیری تکراری‬ ‫را طی نکنند‪ .‬هیچ رادیو یا وس��یله‬ ‫الکترونیک��ی که ممکن اس��ت از‬ ‫طریق سیگنال آن وی ردیابی شود‬ ‫در دس��ترس نیس��ت‪ .‬او ط��ی روز‬ ‫که احتمال می‌دهد م��ورد ردیابی‬ ‫ماهواره‌ها واقع شود بیرون نمی‌آید‪.‬‬ ‫او یک موجودیت تنها و شوم است‪.‬‬ ‫این حداقل تصویری است که راجع‬ ‫به زندگی ای��ن تحت تعقیب‌ترین‬ ‫مرد جهان از زمانی که او در ‪۲۰۰۱‬‬ ‫به کوههای توراب��ورا رفت وجود‬

‫دارد‪.‬‬ ‫اما یک تصویر کام ً‬ ‫ال متفاوت هم از‬ ‫رهبر القاعده هست که طی سالهای‬ ‫گذشته ظهور یافته اس��ت‪ .‬در این‬ ‫سناریو او طی چند سال گذشته هر‬ ‫روز صبح از تختخواب راحت خود‬ ‫واقع در شمال تهران بلند می‌شود و‬ ‫همراه با همسرش و چند فرزندش‬ ‫زندگی می‌کن��د‪ .‬او تبلیغاتی ندارد‬ ‫و اجازه محدودی برای س��فر دارد‪.‬‬ ‫به او به ازای سکوتش یک زندگی‬ ‫آرام و راحت تحت حفاظت سپاه‬ ‫پاسداران داده شده است‪.‬‬ ‫ای��ن ای��ده ک��ه ب��ن‌الدن در ایران‬ ‫اس��ت اخیرا ً با یک فیلم مستند بنام‬ ‫کوکائین از پر پوشیده تقویت شد‪.‬‬ ‫آخرین دیداری که تأیید ش��ده در‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬بوده اس��ت‪ .‬عالئم دیگر که‬ ‫حاکیس��ت بن الدن در ایران است‬ ‫عبارتند از‪:‬‬ ‫ایران پذیرفته که ‪ ۳۵‬نفر از رهبران‬ ‫القاع��ده را بعد از س��قوط طالبان‬ ‫برغم اختالفی که القاعده س��نی و‬ ‫رژیم شیع ایران هست‪ ،‬اجازه اقامت‬ ‫بدهد‪.‬‬ ‫ در فوری��ه ‪ ۲۰۰۹‬وزارت‬‫خزانه‌داری آمریکا علیه چند نفر از‬ ‫عواملبلندپایهالقاعدهتحریماعمال‬ ‫کرد ک��ه در خارج ای��ران زندگی‬ ‫می‌کنند که جمهوری اسالمی‬ ‫ادامه در صفحه ‪30‬‬


‫‪22‬‬

‫‪22 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫سرقتمجسمه‌ها‪:‬‬ ‫ماجرایی فراتر از دزدی‬

‫گزارش آ ب ث از اعتراض هواداران آزادی‬

‫پرتاب روزنامه های آزاد به سوی سفارت‬

‫تهران‪ ،‬پایتخت ایران با پدیده‌ی تازه‌ای روبروست‪:‬‬ ‫پدیده‌ی سرقت مجسمه‌ها‪ .‬در یک ماه اخیر ‪ ۱۳‬مجسمه‬ ‫که در نقاط مختلف تهران نصب بودند‪ ،‬به سرقت رفته‌اند‪.‬‬ ‫برخی‌ها می‌گویند این سرقت‌ها عادی نیست‬ ‫و «جریانی مخالف نصب مجسمه است»‬

‫دویچه وله ‪ -‬رس��انه‌های ایران روز‬ ‫سه‌ش��نبه (‪ ۱۴‬اردیبهش��ت ‪ ۴ /‬مه)‬ ‫نوشتند مجسمه ابوسعید ابوالخیر نیز‬ ‫به سرقت رفته است‪ .‬با این آخرین‬ ‫مورد س��رقت‪ ،‬تعداد مجسمه‌های‬ ‫س��رقت ش��ده در یک ماه احیر در‬ ‫تهران به ‪ ۱۳‬مورد رسید‪.‬‬ ‫مجسمه «ستارخان» واقع در خیابان‬ ‫س��تارخان اث��ر ش��هریار ضرابی‌‪،‬‬ ‫«باقرخان» واقع در خیابان ش��هرآرا‬ ‫اثر شهریار ضرابی‪ ،‬صنی ‌ع خاتم واقع‬ ‫در پارک ملت اثر حمید شانس‪ ،‬دو‬ ‫مجسمه در خانه هنرمندان ایران از‬ ‫آثار محمد مددی و فاطمه امدادیان‪،‬‬ ‫«استادشهریار»درمقابلتئاترشهراثر‬ ‫علی قهاری‪ ،‬دو مجسمه «شریعتی»‬ ‫در پارک شریعتی اثر حمید شانس‬ ‫و «مادر و فرزند» اثر هژبر ابراهیمی‬ ‫واقع در شهرک غرب و مجسمه ابن‬ ‫سینا و دادمان طی یک ماه گذشته از‬ ‫پایتخت ربوده شده‌اند‪.‬‬ ‫برخی مجسمه‌س��ازان به رسانه‌های‬ ‫ای��ران گفته‌ان��د‪ ،‬تندیس‌هایی که‬ ‫به س��رقت رفته‌ان��د به دلی��ل برنز‬ ‫دست‌دوم به‌کار رفته در آنها ارزش‬ ‫فروش چندانی ندارند‪ .‬عالوه‌بر این‬ ‫وزن اغلب این مجس��مه‌ها طوری‬ ‫اس��ت که ب��دون اس��تفاده از ابزار‬ ‫سنگین از چرثقیل و وسیله‌ی نقلیه‬

‫س��نگین‪ ،‬کن��دن و جابجایی آنها‬ ‫ممکننیست‪.‬‬ ‫تندیس دکتر محمد معین که یکماه‬ ‫قبل در بلوار استاد معین نصب شده‬ ‫بود هفته‌ی گذشته ربوده شد‪ .‬جعفر‬ ‫نجیبی‪ ،‬سازنده تندیس دکتر معین به‬ ‫خبرگزاری مهر گفت است‪۱۰۰« :‬‬ ‫ه��زار تومان بابت حمل مجس��مه‬ ‫از طری��ق جرثقیل هزین��ه کردم و‬ ‫میلگ��ردی به ارتفاع ‪ ۱۵‬س��انتیمتر‬ ‫در داخل پایه کار گذاش��ته بودم تا‬ ‫مجسمه بسیار محکم باشد‪.‬بنابراین‬ ‫سرقت آن کار آسانی نبوده است‪».‬‬ ‫ماجرایی فراتر از دزدی‬

‫جعفر نجیبی درباره دالیل احتمالی‬ ‫ت مجس��مه‌های برنزی تهران‬ ‫سرق ‌‬ ‫می‌گوی��د‪« :‬از دو دیدگاه می‌توان‬ ‫به این جریان ن��گاه کرد‪ .‬از طرفی‬ ‫می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که‬ ‫افراد سارق مخالف مجسمه‌سازی‬ ‫هستند و جریانی پشت پرد ‌ه وجود‬ ‫دارد که با زیباسازی شهری از طریق‬ ‫آثار تجسمی مخالف است‪».‬‬ ‫این مجسمه‌س��از افزود‪« :‬از نگاهی‬ ‫دیگر می‌ت��وان اینط��ور فکر کرد‬ ‫ک��ه مجس��مه‌ها‪ ،‬تنه��ا ب��ه خاطر‬ ‫برنزش��ان دزدی��ده ش��ده‌اند چون‬

‫تمام مجسمه‌های به سرقت رفته از‬ ‫جنس برنز بوده‌اند‪ .‬بنابراین اگر باز‬ ‫هم تندیس‌هایی که ربوده شوند از‬ ‫این جنس باشد این فرضیه می‌‌تواند‬ ‫درست باشد‪».‬‬ ‫در مورد ارزش مادی مجسمه‌های‬ ‫برن��زی جعفر نجیبی گفته اس��ت‪:‬‬ ‫«سازمان زیباسازی ارزش مجسمه‬ ‫اس��تاد معین را پنج میلی��ون تومان‬ ‫ارزیاب��ی کرده بود‪ .‬اما گذش��ته از‬ ‫ارزش هن��ری و معن��وی که برای‬ ‫خودم داشت اگر سارقان با انگیزه‬ ‫اس��تفاده از برن��ز‪ ،‬مجس��مه‌ها را‬ ‫ربوده باش��ند مبلغ زیادی عاید آنها‬ ‫نمی‌شود‪».‬‬ ‫طهبهبهانینیزبهعنوانمجسمه‌سازی‬ ‫که در زمینه برنز فعالیت کرده است‬ ‫درموردانگیزهسارقانبهخبرگزاری‬ ‫مهر گفته است‪ :‬من این موضوع را‬ ‫به عنوان سرقت قبول ندارم و فکر‬ ‫می‌کنم یک جریان اس��ت‪ .‬چون‬ ‫محال است افراد عادی مجسمه‌های‬ ‫‪ ۲۰۰‬کیلوی��ی را بتوانند بدون هیچ‬ ‫برنامه‌ریزی بدزدند‪ .‬تازه حتی اگر‬ ‫فکر چنین کاری را هم داشته باشند‪،‬‬ ‫چطور می‌توانند آن را بفروش��ند و‬ ‫اساسا چطور می‌توانند جرثقیلی را‬ ‫وارد پارک یا محیط‌های ش��هری‬

‫بکنند که مجسمه را حمل کند‪».‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه این کار‬ ‫یک جریان ناخوشایند است که من‬ ‫نام آن را جامعه آزاری می‌گذارم‪.‬‬ ‫چرا وقتی تصویر ش��هرمان توسط‬ ‫مجس��مه‌ها و فعالیت‌های دیگری‬ ‫که ش��اهد هس��تیم کمی در حال‬ ‫س��امان گرفتن اس��ت ی��ک دفعه‬ ‫می‌بینیم مجسمه‌هایی که در معابر و‬ ‫مکان‌های عمومی نصب شده بودند‬ ‫سرقت می‌شوند و به نوعی زیبایی‬ ‫شهر تخریب می‌شود‪».‬‬ ‫کار‪ ،‬کار انگلیس است‬ ‫خبرگزاری ف��ارس به نقل از «یک‬ ‫کارشناس ارش��د میراث فرهنگی»‬ ‫نوشته است‪« :‬در پشت پرده سرقت‬ ‫سریالی مجسمه‌ای تهران دست‌های‬ ‫پنهان انگلیس قرار دارد‪».‬‬ ‫حسن مح ّمدی‪ ،‬کارشناس میراث‬ ‫فرهنگ��ی به ف��ارس گفته اس��ت‪:‬‬ ‫«باتوجه به سوابق کشور انگلستان در‬ ‫سرقت آثار تاریخی و اشیاء نفیس‬ ‫ملت‌ه��ا ازجمله س��ابقه دیرینه این‬ ‫کشور در غارت آثار ملی و مذهبی‬ ‫کشورمان در طول ‪ ۲۰۰‬سال اخیر‪،‬‬ ‫این گمانه قوی بوجود آمده است‬ ‫ادامه در صفحه ‪30‬‬

‫سازمان گزارشگران بدون مرز روز جهانی آزادی مطبوعات را با اعتراض‬ ‫سمبولیک به سفارت جمهوری اسالمی که بدترین کشور برای مطبوعات‬ ‫و روزنامه نگاران شناخته شده‪ ،‬برگزار کرد‪.‬‬ ‫ده ها تن از فعاالن این سازمان در برابر سفارت این کشور در پاریس تجمع‬ ‫کردن��د و با پرتاب گوی ه��ای روزنامه ای به داخل حیاط این س��فارت‪،‬‬ ‫اعتراض خود را نسبت به وضعیت اسفناک آزادی مطبوعات در ایران نشان‬ ‫دادند‪ .‬برخی از ایرانیان در تبعید نیز در این تجمع شرکت کردند‪.‬‬ ‫ژان فرانسوا ژولیار‪ ،‬دبیرکل گزارش��گران بدون مرز درخصوص انتخاب‬ ‫س��فارت جمهوری اسالمی اظهار داش��ت‪« :‬برای اعتراض در روز جهانی‬ ‫آزادی مطبوع��ات‪ ،‬ایران را انتخاب کردیم‪ ،‬زیرا ش��رایط کاری روزنامه‬ ‫نگاران در این کشور طی یک سال اخیر‪ ،‬و به ویژه پس از انتخابات مناقشه‬ ‫آمیز ماه ژوئن‪ ،‬بسیار رو به وخامت گذاشته است‪».‬‬ ‫او م��ی افزاید‪« :‬حکومت موجی از س��رکوب ه��ا را علیه مطبوعات به راه‬ ‫انداخته و ده ها روزنامه نگار در حال حاضر در ایران زندانی هستند‪».‬‬ ‫ژولیار خاطرنش��ان می کند که «حکومت جمهوری اسالمی نمی خواهد‬ ‫جهانیان بفهمند در ایران چه می گذرد‪ ،‬به همین دلیل به خبرنگاران خارجی‬ ‫اجازه ورود به ایران نمی دهند و درعین حال خبرنگاران و روزنامه نگاران‬ ‫داخلی را محدود یا زندانی می کنند»‪.‬‬ ‫دبیرکل این س��ازمان در ادامه می گوید‪« :‬ایران کشوری است که درحال‬ ‫حاضر ما را بسیار نگران می کند‪».‬‬ ‫رضا معینی‪ ،‬مس��ؤول امور ایران این سازمان مدافع آزادی مطبوعات آمار‬ ‫دقیقی را از زمان انتخابات س��ؤال برانگیز م��اه ژوئن در مورد روزنامه ها و‬ ‫روزنامه نگاران تهیه کرده است‪ .‬او می گوید‪« :‬تعداد ‪ ۲۰‬روزنامه توقیف و‬ ‫‪ ۱۲۰‬روزنامه نگار دستگیر شدند‪ .‬کسانی که در نهایت آزاد شدند از فعالیت‬ ‫ه��ای روزنامه نگاری خود محروم ش��ده اند و نم��ی توانند کار کنند‪ .‬این‬ ‫اشخاص به طور ثابت تحت نظارت اند و اغلب برای بازجویی احضار می‬ ‫شوند‪ .‬و البته نباید فراموش کرد که یک روزنامه نگار نیز در زمان تظاهرات‬ ‫اعتراض آمیز مردم کشته شد‪».‬‬ ‫او همچنین به اهمیت این حرکت در چنین روزی اش��اره کرد که طی آن‬ ‫بدترین کشور مطبوعاتی جهان انتخاب شده است‪.‬‬ ‫رضا ولی زاده‪ ،‬عکاس در تبعید و از کارمندان نش��نال جئوگرافیک نیز با‬ ‫قاطعیتی مشابه اظهار داشت‪« :‬کل مطبوعات در ایران تحت کنترل است‪ ».‬از‬ ‫نظر او‪« ،‬وضعیت وخیمی که در آزادی مطبوعات ایجاد شده نتیجه حضور‬ ‫یک حکومت غیرمشروع است که به سکوت و خفقان در جامعه نیاز دارد‬ ‫و تنها سالحی که برایش باقی مانده باتوم و زندان است‪.‬‬


‫‪23‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫‪23 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬


‫‪24‬‬

‫‪24 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫نمایشگاه کتاب یا «بازار مکاره»‬ ‫بیست و سومین نمایشگاه کتاب تهران در حالی آغاز به کار کرد‬ ‫که تعداد زیادی از ناشران شرکت در آن را تحریم و تعدادی دیگر نیز‬ ‫از شرکت در آن منع شده‌اند‪ .‬از جمله‪ ،‬ناشر آثار دکتر بهشتی‬ ‫اجازه شرکت در نمایشگاه را پیدا نکرده است‪.‬‬ ‫دویچه ول��ه ‪ -‬هنوز ی��ک هفته به‬ ‫آغاز نمایش��گاه کتاب تهران باقی‬ ‫مانده بود که ش��هال الهیجی مدیر‬ ‫انتش��ارات روش��نگران اعالم کرد‬ ‫که از ش��رکت در این نمایش��گاه‬ ‫انصراف داده اس��ت‪ .‬وی در گفت‬ ‫و گو با خبرگزاری کار ایران‪ ،‬ایلنا‬ ‫عل��ت کناره‌گی��ری‌اش را اینگونه‬ ‫عنوان کرد‪« :‬به انتشارات روشنگران‬ ‫یک غرفه ‪ ۹‬متری داده شد‪ .‬من در‬ ‫این فضا نمی‌توانم کتاب‌هایم را به‬ ‫درس��تی عرضه کنم‪ ۹ .‬متر فضا در‬ ‫شأن یک نش��ر ‪ ۲۷‬ساله نیست که‬ ‫‪ ۲۱‬سال سابقه حضور در نمایشگاه‬ ‫را دارد»‪.‬‬ ‫چند روز قبل از آغاز نمایشگاه نیز‬ ‫زمزمه‌هایی مبنی بر لغو امتیاز برخی‬ ‫از ناش��ران ب��ه گوش رس��ید‪ .‬یک‬ ‫منبع خب��ری که نخواس��ت نامش‬ ‫فاش ش��ود به دویچه‌وله گفت که‬ ‫انتش��ارات آگاه‪ ،‬دیگ��ر‪ ،‬اختران‪،‬‬ ‫بازتاب‌نگار و امید فردا از جمله این‬ ‫ناشرانهستند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که «محس��ن‬ ‫پرویز» معاون فرهنگی وزیر ارشاد‬ ‫در نشست خبری نمایشگاه کتاب‬ ‫اع�لام کرد که پروانه نش��ر دائمی‬ ‫نیس��ت و باید هر چند س��ال یک‬ ‫بار م��ورد تجدید نظر ق��رار گیرد‪.‬‬ ‫وی همچنین در مورد اجازه نیافتن‬ ‫برخ��ی از ناش��ران برای ش��رکت‬

‫در نمایش��گاه گفت‪« :‬تع��دادی از‬ ‫ناشران‪ ،‬آثارشان به تعدادی نبوده‌كه‬ ‫بتوانند در نمايش��گاه شركت كنند‬ ‫ضمن آنكه براساس ضوابط كميته‬ ‫انضباطی نمايشگاه‪ ،‬جريمه بعضی‬ ‫تخلفاتی كه از سوی ناشران انجام‬ ‫می‌‌شود حذف از نمايشگاه است‪.‬‬ ‫به‌صورت مثال س��ال گذش��ته در‬ ‫يكی از غرفه‌های كتاب‪ ،‬متصديان‬ ‫مش��روب مصرف كرده بودند و به‬ ‫دنبال آن حركات ناشايستی را انجام‬ ‫دادند‪ ،‬از اين رو ما اجازه نمی‌‌دهيم‬ ‫چني��ن اتفاقاتی در نمايش��گاه رخ‬ ‫دهد»‪.‬‬ ‫ام��ا بس��یاری از ناش��ران معتقدند‬ ‫این روند چندین س��ال اس��ت که‬ ‫ادامه دارد و بح��ث امروز و دیروز‬ ‫نیس��ت‪ .‬فرخنده حاجی‌زاده مدیر‬ ‫نش��ر ویس��تار که دیگر چند سالی‬ ‫اس��ت در نمایشگاه کتاب شرکت‬ ‫نمی‌کند دراین مورد می‌گوید‪« :‬این‬ ‫روند سالهای سال است که بوده و‬ ‫ادامه دارد‪ .‬منتهی امس��ال به شکل‬ ‫جدیدت��ری خودش را نش��ان داده‬ ‫وگرنه ناش��رانی هستند که چندین‬ ‫سال اس��ت خط قرمز دارند و خود‬ ‫من به عنوان یک ناش��ر االن مدتی‬ ‫است که دیگر واقعا خسته‌ام از آن‬ ‫حالت دس��ت باال‪ ،‬نقطه س��رخط‪،‬‬ ‫یا دور ب��اش دور باش‪ .‬چون وقتی‬ ‫هم به نمایش��گاه می‌رفتی��م‪ ،‬مدام‬

‫بای��د مراق��ب اخ�لاق و رفتارمان‬ ‫می‌بودیم‪ .‬در نتیج��ه االن دیگر نه‬ ‫اجازه می‌دهند‪ ،‬نه ما می‌رویم‪ .‬ولی‬ ‫امس��ال خب یک دور تازه‌ای پیدا‬ ‫کرده و دیگر کمی مس��ئله فراتر از‬ ‫نرفتن‌ها و اجازه پیدا نکردن‌هاست‪.‬‬ ‫مثال مجوزهایشان لغو می‌شود‪ ،‬راه‬ ‫پیدا نمی‌کنند‪ .‬کس��انی هم که راه‬ ‫پیدا می‌کنند‪ ،‬کس��انی هس��تند که‬ ‫از هم��ان اول با اولتیماتوم ش��روع‬ ‫می‌ش��ود که نمی‌دانم این کتاب و‬ ‫آن کتاب را نگذارید‪ ،‬این باش��د یا‬ ‫آن نباشد‪ .‬یا مثال متراژ غرفه‌هایشان‬ ‫را کم می‌کنن��د‪ ،‬نمی‌دانم‪ ،‬انواع و‬ ‫اقسام این‌ها هست دیگر‪ .‬نمایشگاه‬ ‫کت��اب دیگر به نظر م��ن باید برود‬ ‫داخ��ل گیومه‪ .‬یعن��ی از اول هم تا‬ ‫حد زی��ادی داخل گیومه بود‪ ،‬االن‬ ‫به طور آشکارتری رفته»‪.‬‬ ‫فرزانه طاه��ری‪ ،‬مترجم از خبر لغو‬ ‫امتیاز نش��ر برخی ناشران در آستانه‬ ‫نمایش��گاه کتاب تعج��ب نکرده‬ ‫و می‌گوی��د‪« :‬یک��ی دو دوره که‬ ‫برگ��زاری نمایش��گاه ب��ه عهده‌ی‬ ‫اتحادیه ناشران بود‪ ،‬خیلی موفق بود‬ ‫و جنبه‌های فرهنگی این نمایشگاه بر‬ ‫جنبه‌های فروش بازارش می‌چربید‪.‬‬ ‫ولی وقتی «متولی» رفتارش با کتاب‬ ‫و اهل کتاب در طول سال این است‪،‬‬ ‫قاعدتا نمایشگاه کتاب هم به همین‬ ‫ش��کل درمی‌آید‪ .‬ب��رای من هیچ‬

‫ش��گفتی ندارد‪ .‬اگر جور دیگری‬ ‫بود جای تعجب داشت»‪.‬‬ ‫منع ورود به نمایشگاه‪ ،‬دامن‬ ‫ناشر دکتر بهشتی را هم گرفت‬

‫شهال الهیجی مدیر نشر روشنگران در گفت و گو با روزنامه فرهیختگان به‬ ‫جنبه کاسب‌کارانه نمایشگاه کتاب اشاره کرده و گفته است‪:‬‬ ‫«نمايشگاه كتاب تهران‪ ،‬اتفاقی فرهنگی نيست و بيشتر شبيه‬ ‫يك بازار است؛ بازاری كه من در روزهای گذشته و در آن روزهايی‬ ‫كه در محل نمايشگاه تهران بود‪ ،‬بيشتر دوستش داشتم»‪.‬‬

‫باید این انتظار را داش��ته باشند که‬ ‫وقتی جرقه‌ای پرتاب می‌ش��ود‪ ،‬به‬ ‫هرح��ال جنگل هم آت��ش‌بگیرد‪.‬‬ ‫یک زمانی خط و نش��ان کش��یدن‬ ‫برای بعضی از ناشرها شروع شد و‬ ‫سایر ناشرین سکوت کردند‪ .‬طبیعتا‬ ‫کم کم دامنه گسترده‌تر شد‪ .‬امروز‬ ‫هم خیلی‌ها دارند سکوت می‌کنند‪.‬‬ ‫اما باید مطمئن باشند که این آتش‬ ‫باالخ��ره روزی دام��ن آن‌ها را هم‬ ‫خواهد گرفت»‪.‬‬

‫این قدر تیراژ پایین است‪ ،‬این قدر‬ ‫کتاب مهجور مان��ده‪ ،‬حاال عده‌ای‬ ‫را گروهی‪ ،‬دسته‌جمعی‪ ،‬با اتوبوس‬ ‫یا حاال هرچه از مدرس��ه می‌برند و‬ ‫این‌ه��ا‪ ،‬تصادفا چشم‌ش��ان به این‬ ‫کتابها می‌خورد و کتابی می‌خرند‬ ‫و می‌برن��د خانه و می‌خوانند‪ .‬خب‬ ‫این‌ها را در ی��ک کفه می‌گذارند‬ ‫و می‌بینند کدام��ش می‌چربد‪ .‬من‬ ‫فکر می‌کنم این تصمیمی است که‬ ‫ناشرها فردی می‌گیرند‪ ،‬مگر این که‬ ‫بعدا یک زمانی بشود که فکر کنند‬ ‫یک اقدام جمعی انجام دهند»‪.‬‬ ‫اما ناشر دیگری که نخواست نامش‬ ‫فاش ش��ود به دویچه وله گفت که‬ ‫این نمایشگاه بیشتر شبیه یک بازار‬ ‫مکاره است و به همین دلیل ترجیح‬ ‫مید‌هد در آن حضور نداشته باشد‪.‬‬

‫وقتی معاون فرهنگی وزیر ارش��اد‪،‬‬ ‫مشروب‌خواری مسئوالن یک غرفه‬ ‫را علت لغو مجوز شرکت آن ناشر‬ ‫در نمایش��گاه اعالم کرد‪ ،‬به نام آن‬ ‫ناشر اش��اره نکرد اما قطعا مسئوالن‬ ‫بنیاد حفظ و نشر آثار دکتر بهشتی‪،‬‬ ‫به این علت از شرکت در نمایشگاه‬ ‫محرومنشده‌اند‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع‌رس��انی کلمه خبر داد‬ ‫که بنیاد حفظ و نش��ر آث��ار دکتر‬ ‫بهشتی از داشتن غرفه در نمایشگاه‬ ‫امسال محروم ش��ده است‪ .‬روز ‪۱۴‬‬ ‫آیا باید نمایشگاه کتاب را‬ ‫اردیبهش��ت زمانی ک��ه کارمندان‬ ‫تحریم کرد؟‬ ‫«نش��ر بقعه» قصد چیدن غرفه‌شان‬ ‫را داش��تند‪ ،‬مس��ئوالن نمایشگاه به‬ ‫برخی از ناش��ران معتقدن��د که در‬ ‫آنه��ا اعالم کرده‌اند که به دس��تور‬ ‫چنی��ن فضایی بهتر این اس��ت که‬ ‫«مقامات باال» از تحویل غرفه به آنان‬ ‫اصوال عطای نمایشگاه را به لقایش‬ ‫معذورند‪.‬‬ ‫ببخشند‪.‬‬ ‫فرخنده حاج��ی‌زاده در این مورد‬ ‫«نمایشگاهکتاب»‬ ‫می‌گوید‪« :‬ش��رایطی فراهم ش��ده‬ ‫یا «فروشگاه کتاب»‬ ‫که برخی ناشران خودشان ترجیح‬ ‫داده‌ان��د ک��ه در آن ش��رایط ک��ه شاید به همین دلیل است که برخی‬ ‫بخواهند مدام برایشان خط و نشان از اه��ل فرهنگ اصوال نمایش��گاه‬ ‫بکشند یا مدام قرار باشد که کتاب کتاب را بیش��تر یک «فروش��گاه»‬ ‫بفرس��تند و کتاب غیرمجاز شود‪ ،‬می‌دانن��د ت��ا نمایش��گاه‪ .‬فرخنده‬ ‫اصال نباش��ند‪ .‬طبیعتا ناش��ر خود به حاجی‌زاده نویس��نده و ناشر معتقد‬ ‫فرزانه طاهری‪ ،‬مترجم می‌گوید خود منفعل می‌شود و اصال خودش است جنبه تجاری نمایشگاه کتاب‬ ‫وقتی متولی کتاب رفتارش با کتاب محترمانه خودش را کنار می‌کشد‪ .‬بر جنبه فرهنگی آن برتری دارد‪ .‬او‬ ‫و اهل کتاب در طول سال این‬ ‫است قاعدتا نمایشگاه کتاب هم به نه می‌رود و نه می‌خواهد ش��رکت می‌گوید‪« :‬نمایشگاه کتاب در ایران‬ ‫کن��د و نه دیگر نمایش��گاه را باور با جاهای دیگر تفاوت دارد‪ .‬در واقع‬ ‫این شکل در می‌آید‬ ‫دارد»‪.‬‬ ‫به نوعی فروشگاه است و چون نشر‪،‬‬ ‫اما برخی دیگر از ناش��ران به دلیل حوزه‌ای اس��ت که ضمن فرهنگی‬ ‫یک مقام مسئول در نشر بقعه به ایلنا‬ ‫بازار راکد کتاب در ایران و بازار پر بودنش صرفا فرهنگی هم نیس��ت‪،‬‬ ‫گفته است که امسال قرار بود یکی‬ ‫رونق فروش در نمایشگاه‪ ،‬ترجیح بلکه بنیادی‌اس��ت که ب��ه هرحال‬ ‫از آثار آیت‌اهلل بهشتی با نام «مواضع‬ ‫می‌دهند با تمام این س��ختی‌ها در جریان اقتصادی ه��م در آن نقش‬ ‫تفصیلی حزب جمهوری اسالمی»‬ ‫نمایشگاه حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫دارد‪ ،‬طبیعتا خیلی‌ها این تنها وقتی‬ ‫منتشر و در نمایشگاه کتاب عرضه‬ ‫فرزانه طاه��ری می‌گوید این یک است که موقع فروششان است‪ .‬در‬ ‫شود‪.‬‬ ‫انتخاب ش��خصی است‪« :‬فکر کنم طول سال کمتر کسی سراغ کتاب‬ ‫وی گفته که تمام کارهای تبلیغاتی‬ ‫یک انتخاب ش��خصی اس��ت‪ .‬من م��ی‌رود‪ .‬در ایران چن��دان کتابها‬ ‫ب��رای عرضه این اثر در نمایش��گاه‬ ‫امسالدقیقانمی‌دانمناشرانمشخصا فروش ندارند‪ ،‬مخصوصا کتابهای‬ ‫کتاب انجام ش��ده و پول غرفه هم‬ ‫به چه دالیلی محروم شدند اما سال جدی‪ .‬ایام نمایش��گاه وقتی است‬ ‫پرداخت ش��ده بود اما زمانی که ما‬ ‫گذش��ته را می‌دانم‪ .‬اصال کل این که می‌توانند کتابشان را بفروشند‪.‬‬ ‫برای چیدن غرف��ه مراجعه کردیم‬ ‫عمل مطلقا غیرقانونی اس��ت‪ ،‬این بس��یاری از ناش��رین هم حاال یا به‬ ‫متوجهشدیمکهغرفه‌یفروخته‌شده‬ ‫که کتابهایی که مجوز دارند‪ ،‬مجوز دلیل مش��کالت معیشتی یا به دلیل‬ ‫به ما در اختیار یک ناشر دیگر قرار‬ ‫عرضه در نمایشگاه را نداشته باشند‪ .‬این که اعتقادی به این مسئله ندارند‬ ‫گرفت��ه و به ما هم گفته ش��د که به‬ ‫یعنی در س��طح ش��هر می‌شود در و پول برایشان حرف اول را می‌زند‪،‬‬ ‫طور کلی از حضور در نمایش��گاه‬ ‫کتابفروشی‌ها این کتابها را خرید‪ ،‬حاضر نیستند به نمایشگاه نروند»‪.‬‬ ‫محروم شده‌ایم‪.‬‬ ‫ولی از نمایش��گاه این‌ها را حذف شهال الهیجی مدیر نشر روشنگران‬ ‫فرخن��ده حاجی‌زاده معتقد اس��ت‬ ‫می‌کنند‪ .‬خب این یک عمل کامال نی��ز در گف��ت و گ��و ب��ا روزنامه‬ ‫وقت��ی از ابتدا برخی از ناش��ران در‬ ‫غیرقانونی است که یک نهاد قانونی فرهیختگان به جنبه کاس��ب‌کارانه‬ ‫قبال اعم��ال غیرقانونی مس��ئوالن‬ ‫مملک��ت‪ ،‬یعنی ی��ک وزارتخانه‪ ،‬نمایش��گاه کتاب اش��اره ک��رده و‬ ‫سکوت کردند حاال هم باید منتظر‬ ‫دارد ای��ن کار را می‌کن��د‪ .‬منتهی گفته است‪« :‬نمايشگاه كتاب تهران‪،‬‬ ‫باش��ند تا دامن خوشان را بگیرد‪ .‬او‬ ‫حاال‪ ،‬بعضی‌ها این غیرقانونی بودن اتفاقی فرهنگی نيست و بيشتر شبيه‬ ‫می‌گوید‪« :‬معموال وقت��ی روندی‬ ‫یا جنبه‌ی زورگوی��ی این ماجرا را يك بازار است؛ بازاری كه من در‬ ‫ش��روع می‌ش��ود‪ ،‬وقت��ی از همان‬ ‫می‌گذارن��د روی یک کفه‪ ،‬روی روزهای گذشته و در آن روزهايی‬ ‫ابتدا دوس��تان ناشرمان‪ ،‬حاال در هر‬ ‫کفه‌ی دیگر هم این را می‌گذارند كه در محل نمايش��گاه تهران بود‪،‬‬ ‫حوزه‌ای‪ ،‬واکنش نشان نمی‌دهند‪،‬‬ ‫که به هرح��ال در این مملکتی که بيشتر دوستش داشتم»‪.‬‬


‫‪25‬‬

‫‪25 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫جایزه یک بنیاد فمینیستی‬ ‫برای فعاالن زن زندانی در ایران‬

‫«بنیاد فمنیس��ت مجوریتی» جایزه‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۰‬خود را‪ ،‬با تقدیر از تمام‬ ‫فعاالن حق��وق زن در ایران‪ ،‬به آن‬ ‫دسته از فعاالن زن ایرانی اهدا کرد‬ ‫که در زندا ‌ن به سر می‌برند‪.‬‬ ‫در مراس��م اهدای ای��ن جایزه که‬ ‫‪۱۴‬اردیبهشت در شهر لس‌آنجلس‬ ‫برگزار شد‪ ،‬عشا مومنی این جایزه‬ ‫را از طرف فع��االن مدنی زنی که‬ ‫زندانی هستند‪ ،‬دریافت کرد‪.‬‬ ‫در این مراسم از زنان ایرانی به عنوان‬ ‫پیشگاماناعتراضدرتظاهرات‌های‬ ‫بعد از انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫سال ‪ ۸۸‬و کسانی که بیشتر از همه‬ ‫خواه��ان تغییر ش��رایط موجود در‬ ‫ایرانند‪ ،‬یاد شد‪.‬‬ ‫«بنی��اد فمینیس��ت مجوریتی» یک‬ ‫س��ازمان فمینیس��تی غیردولتی در‬ ‫آمریکاست که در سال ‪۱۹۸۷‬برای‬ ‫ی جنس��یتی‪ ،‬تامین‬ ‫برقراری تس��او ‌‬ ‫س�لامت تولیدمث��ل و از بین بردن‬

‫خشونت تاسیس شد‪.‬‬ ‫«هلن چو»‪ ،‬که یکی از اعضای هئیت‬ ‫مدیره فمنیست مجوریتی است‪ ،‬در‬ ‫هن��گام تقدیم این جایزه با توضیح‬ ‫وضعیت نابرابر زنان در قانون ایران‪،‬‬ ‫از آنان به عنوان «زنان شجاعی» نام‬ ‫برد‪ ،‬که برای تغییر وضعیت موجود‬ ‫تالش می‌کنند و زندان و ش��کنجه‬ ‫آنان را ناامید نمی‌کند‌‪.‬‬

‫محکوميتعلیاحسانی‪،‬‬ ‫شهروند بهايی به دو سال حبس تعزيری‬ ‫خبرگزاری هرانا ‪ -‬علی احس��انی‪،‬‬ ‫شهروند بهايی ساکن در سمنان به‬ ‫دو س��ال حبس تعزي��ری و پس از‬ ‫آن دو سال تبعيد به صورت قطعی‬ ‫محکوم شده است‪.‬‬ ‫بن��ا به اط�لاع گزارش��گران هرانا‪،‬‬ ‫دادگاه تجديد نظر اس��تان س��منان‬ ‫حکم بدوی علی احس��انی‪ ،‬که دو‬

‫سال حبس تعزيری و دو سال تبعيد‬ ‫بوده را عينا تائيد نموده است‪.‬‬ ‫اتهام��ات اين ش��هروند بهايی اهل‬ ‫س��منان‪« ،‬تبليغ عليه نظام» و «اقدام‬ ‫عليه امنيت» ملی عنوان شده است‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬دادگاه اولي��ه اين‬ ‫شهروند بهايی مورخ ‪ ۱۹‬خرداد ماه‬ ‫سال ‪ ۸۸‬برگزار شده بود‬

‫اعالم حضور جنبش سبز‬ ‫در نمايشگاه کتاب در حمايت از کروبی‬ ‫دانشجونيوز‪ :‬در پی اعالم حضور مهدی کروبی در نمايشگاه کتاب تهران‪،‬‬ ‫جمع کثيری از هواداران جنبش سبز و دانشجويان حامی کروبی در وب‬ ‫سايت ها و وب الگ های خود اعالم کرده اند که به پشتيبانی از وی در‬ ‫نمايشگاه کتاب حضور به هم می رسانند‪.‬‬ ‫کروبی روز چهارشنبه در جمع دانشجويان دانشکده خبر از حضور قطعی‬ ‫خويش در نمايش��گاه کتاب خبر داده بود‪ .‬سال گذشته و در پی حضور‬ ‫مهدی کروبی در نمايش��گاه مطبوعات تعدادی از نيروهای سازمان يافته‬ ‫حامی دولت اقدام به درگيری با حاميان و پرتاب کفش به سمت کروبی‬ ‫کرده بودند‪.‬‬ ‫کانديدای م��ورد حمايت دفتر تحکي��م وحدت در انتخابات رياس��ت‬ ‫جمهوری پيشين‪ ،‬در حالی اين بار قرار است به نمايشگاه کتاب برود که‬ ‫فعالين دانشجويی و فعالين سياسی در وبالگ های شخصی خود هواداران‬ ‫جنبش سبز را به گردهم آيی اعتراضی در نمايشگاه کتاب و در حمايت از‬ ‫مهدی کروبی فراخوانده اند‪.‬‬ ‫گفتنی است که پيش از اين رئيس نمايشگاه بين المللی کتاب در واکنش‬ ‫به اين فراخوان و در مصاحبه ای با ايسنا گفته بود‪»« :‬تمام فضای نمايشگاه‬ ‫زير پوش��ش دوربينهای مداربسته است‪ ».‬وی تأمين امنيت نمايشگاه را بر‬ ‫عهده نهاد های انتظامی و امنيتی دانس��ته و افزوده بود‪« :‬مسئوالن امنيتی با‬ ‫متخلفان برخورد خواهند کرد ‪.‬‬

‫بی خبری مطلق از وضعيت‬ ‫محمد هاشمی‪ ،‬از اعضای سازمان معلمان‬ ‫خانواده ی محمد هاش��می از هنگام بازداشت او در چهارشنبه گذشته تا‬ ‫کنون خبری از او ندارند‪.‬‬ ‫به گزارش س��ايت زندانيان سبز آقای هاشمی از اعضای سازمان معلمان‪،‬‬ ‫چهارشنبه هفته گذشته در منزل خود بازداشت شده است ‪.‬‬ ‫خانواده آقای هاشمی به سايت «زندانيان سبز» گفته اند که از روز بازداشت‬ ‫تاکنون هيچ خبری از او ندارند و به شدت نگران وضعيت روحی و جسمی‬ ‫اين عضو سازمان معلمان هستند‪.‬‬ ‫پی گيريهای خانواده محمد هاش��می در خصوص مح��ل نگهداری او‬ ‫تاکنون بی نتيجه بوده و در بی خبری مطلق به سر می برند‪.‬‬ ‫محمد هاش��می پيش از اين نيز در سال ‪ ۸۵‬در جريان تحصن معلمان در‬ ‫برابر مجلس شورا بازداشت شد ‪.‬‬

‫شکنجه گروهی زندانيان در شکنجه گاه‬ ‫مخوف بند يک معروف به سگدونی‬ ‫بنابه گزارشات رس��يده به «فعالين‬ ‫حقوق بشر و دمکراسی در ايران»‪،‬‬ ‫‪ ۳‬زندانی بی دف��اع در بند ‪ ۱‬زندان‬ ‫گوهردشت به مدت طوالنی مورد‬ ‫شکنجه های وحشيانه پاسداربندها‬ ‫و گارد زندان قرار گرفتند‪ .‬شکنجه‬ ‫ها به حدی شديد بود که دستهای‬ ‫آنها شکسته شده و بدنشان خونين و‬ ‫کبود می باشد‪.‬‬ ‫يکشنبه شب ‪ ۱۲‬ارديبهشت ماه در‬ ‫انتهای س��الن ‪ ۲‬بند ‪ ۱‬که سلولهای‬ ‫انفرادی معروف به س��گدونی در‬ ‫آن ق��رار دارد س��لولی وجود دارد‬ ‫که حسينيه ناميده می شود و تعداد‬ ‫از زندانيان در آن زندانی هس��تند‪.‬‬ ‫پاس��داربندها به زنداني��ان بی دفاع‬ ‫ب��ا باتون يورش می برن��د و آنها را‬ ‫وحش��يانه مورد ضرب وشتم قرار‬ ‫م��ی دهند ک��ه منجر ب��ه اعتراض‬ ‫ش��ديد زنداني��ان و درگي��ری بين‬ ‫آنها و پاس��داربندها می شود‪ .‬يکی‬ ‫از پاس��داربندها به نام زينلی که از‬ ‫شکنجه گران س��لولهای انفرادی‬ ‫اس��ت و م��ورد نف��رت زنداني��ان‬ ‫اين بند می باش��د توس��ط زندانيان‬ ‫بشدت گوش��مالی می ش��ود و به‬ ‫بهداری زندان منتقل می شود‪.‬ساير‬ ‫پاس��داربندهای اين س��الن بسته را‬ ‫ترک و متواری می شوند‪.‬‬ ‫حوال��ی س��اعت ‪ ۲۳:۳۰‬انبوهی از‬ ‫نيروه��ای گارد زندان به ش��کنجه‬ ‫گاه زندان گوهردش��ت که در بند‬ ‫‪ ۱‬می باش��د و به تص��رف زندانيان‬ ‫در آم��ده بود يورش می برند که با‬ ‫مقاومت زندانيان مواجه می شوند‪.‬‬ ‫زندانيان برای دف��اع از خود و دفع‬

‫حملۀ آنها اقدام به سوزاندن پتوهای‬ ‫خود می کنند‪ .‬نيروه��ای گارد به‬ ‫آنها قول ميدهند که در صورت باز‬ ‫کردن درب شکنجه گاه به خواسته‬ ‫های آنها رسيدگی می کنند‪ .‬ولی‬ ‫نيروه��ای گارد به فرماندهی فردی‬ ‫بنام آقاي��ی برخالف قولی که داده‬ ‫بود ب��ه آنها يورش می برد و س��ه‬ ‫زندانی بی دفاع به نام های حس��ن‬ ‫ش��ريفی‪،‬بهرام تصويری و محمد‬ ‫محمدی را ابتدا به آنها دس��تبند و‬ ‫پابند و چش��م بند می زند و آنها را‬ ‫وادار می کند ک��ه از تونلی که دو‬ ‫ط��رف آن گارد زندان قرار گرفته‬ ‫اند حرکت رفت و برگشتی داشته‬ ‫باش��ند همزمان ب��ا آن از دو طرف‬ ‫آماج باتونهای آنها قرار می گيرند‬ ‫و هر کدام از آنها بر روی زمين می‬ ‫افتد بصورت وحشيانه مورد ضرب‬ ‫و جرح قرار می گرفت‪.‬‬ ‫شکنجه وحشيانه زندانيان تا ساعت‬ ‫‪ ۱۲:۱۵‬دقيقه ادامه داشت‪.‬از صدای‬ ‫زجه ه��ا و ناله های آنه��ا زندانيان‬ ‫ساير سالن ها بيدار شدند و حتی بند‬ ‫کناری صدای فريادهای آنها را می‬ ‫شنيد‪ ۳.‬زندانی فوق بشدت شکنجه‬ ‫شده اند و دستان آنها در اثر ضربات‬ ‫باتون شکسته شده است و بدن آنها‬ ‫خونين و کبود است‪ .‬سپس با همان‬ ‫حالت به س��لولهای انفرادی منتقل‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫اي��ن چهارمي��ن بار اس��ت که اين‬ ‫شکنجه گاه در اعتراض به شکنجه‬ ‫های وحشيانه و شرايط قرون‬ ‫ادامه در صفحه ‪30‬‬


‫‪26‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫‪26 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬

‫‪By Cedric Hughes‬‬

‫‪with contribution by Leslie McGaffin LLB‬‬

‫جلوگیری از آسیب دیدن‬ ‫در تصادفات اتومبیل‬ ‫بازدیدکنندگان آثار لئونادر داوینچ��ی در آرت گالری ونکوور که در دوم‬ ‫ماه می به پایان رس��ید اطالعات جالبی در مورد ساختمان پیچیده بدن انسان‬ ‫دریافت کردند‪ .‬تا آن جا که ما می‌دانیم لئونارد داوینچی اولین هنرمندی است‬ ‫که به طور دقیق ستون فقرات انسان را ترسیم کرد و پس از گذشت ‪ ۵۰۰‬سال‬ ‫هنوز هیچ متخصص کالبدشکافی نتوانسته است به این مقام برسد‪ .‬مطالعات و‬ ‫دستاوردهای وی در زمینه عضالت گردن و شانه نیز بسیار زیبا و اعجاب‌انگیز‬ ‫است‪.‬‬ ‫بررسی این نقاشی‌ها بار دیگر ابهامات موجود در این زمینه را روشن می‌سازد‬ ‫که ما چقدر در زمینه جراحات گردن و ش��انه معلومات اندکی داریم‪ .‬یعنی‬ ‫در مورد ضربه‌هایی که به گردن و عضالت ش��انه به هنگام تصادف از عقب‬ ‫وارد می‌ش��ود‪ .‬جراحات و ناراحتی‌های ناش��ی از این قبیل تصادفات دارای‬ ‫موارد گوناگونی است از قبیل درد گردن‪ ،‬سنگینی شانه‪ ،‬پشت‪ ،‬سردرد و حتی‬ ‫ی در بازو و ساق پا‪ .‬عالئم این گونه تصادفات ممکن است سریع از بین‬ ‫ناراحت ‌‬ ‫برود و عمرشان کوتاه باشد اما ممکن است که به صورت مزمن در بدن باقی‬ ‫بمانند‪ .‬تصادف اتومبیل از پش��ت‪ ،‬وقتی که سریعا صورت می‌گیرد سبب به‬ ‫وجود آمدن این قبیل ناراحتی‌ها می‌گردد و ممکن است عضالت کشیده شده‬ ‫و خرد و خمیر شوند‪ ،‬اما هنوز دلیل اصلی این جراحات شناخته نشده است‪.‬‬ ‫ش��رکت‌های بیمه اتومبیل همچنان موضوع تصادفات شالقی یا ‪Whiplash‬‬ ‫را در صدر مس��ائل بیمه ق��رار می دهند به طوری که انجمن��ی به نام انجمن‬ ‫جلوگیری از تصادفات شالقی تشکیل شده است که این سازمان دربرگیرنده‬ ‫موسساتی مثل آی‪.‬سی‪.‬بی‪.‬سی در کانادا‪ ،‬موسسه بیمه شاهراه‌ها در آمریکا و‬ ‫نیز شرکت‌های بیمه در انگلستان‪ ،‬استرالیا‪ ،‬آلمان‪ ،‬اسپانیا و سوئد می‌باشد‪.‬‬ ‫در زمین��ه جلوگیری از این قبیل تصادفات طراحان تمرکز خود را به طراحی‬ ‫در ساختار اتومبیل معطوف کرده اند تا با به وجود آوردن یک وسیله محافظ‬ ‫سر ‪ Headset‬از جراحات بکاهند‪ .‬در آمریکا طبق دستور دولت از سال ‪۱۹۶۹‬‬ ‫این وس��یله در صندلی راننده کار گذاشته شده است‪ .‬در سال ‪ ۱۹۹۳‬شرکت‬ ‫بیمه استان بریتیش کلمبیا نیز وسیله‌ای را در این زمینه یعنی کاهش جراحات‬ ‫تهیه کرد که این ابزار اینک در سراسر جهان توسط سازندگان اتومبیل مورد‬ ‫اس��تفاده قرار می گیرد‪ .‬در حال حاضر مقررات راهنمایی و رانندگی آمریکا‬ ‫تمامی س��ازندگان اتومبیل را موظف می‌کند که این ابزار را در اتومبیل‌های‬ ‫خود تعبیه کنند‪.‬‬ ‫گزارش��ات نشان می‌دهد که این ابزار قابل تنظیم برای نگه داشتن سر و شانه‬ ‫بسیار موثر واقع شده است‪ .‬این وسیله مابین سر و گوش‌ها قرار می‌گیرد و به‬ ‫طور افقی تعبیه شده است‪ .‬جای قرار گرفتن کمربند ایمنی نیز بسیار مهم است‪.‬‬ ‫هرچه صندلی راننده راست و مستقیم باشد همان قدر نگه دارنده سر در محل‬ ‫ایمن تر خواهد بود‪.‬‬ ‫هرچه زمان جلوتر می‌رود نوآوری در زمینه ساخت ابزار بهتر و ایمن‌تر بیشتر‬ ‫می‌شود تا ابزاری ساخته شود که به طور اتوماتیک عمل نماید و هنگام تصادف‬ ‫خود به خود عمل کند‪ .‬هدف این اس��ت که این ابزار طوری تعبیه شوند که‬ ‫محافظ سر‪ ،‬گردن‪ ،‬شانه و کمر باشد‪ .‬لیست اتومبیل‌هایی که دارای این ابزار‬ ‫هستند در آدرس اینترنتی زیر موجود است‪www.edmunds.com :‬‬

‫جواهری ساعتچی و ساعتچی‬ ‫‪Robson, Vancouver Tel: 604.685.5625 1105‬‬


‫‪27‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫‪27 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬


‫‪28‬‬

‫‪28 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫چه کسانی وچگونه می خواهند‬ ‫جنبش مرد م ایران را کنترل وهدایت کنند؟‬ ‫کیقباد اسماعیل پور (ونکوور)‬

‫‪lobbyist123@gmail.com‬‬

‫بخش سیزدهم‬ ‫در این هفته بحث خ��ود را به مواضع دولت آمریکا‬ ‫دربرابر سیاس��ت های جنگ طلبانه دولت احمدی‬ ‫نژاد اختصاص می دهیم و ادامه بحث « چه کس��انی‬ ‫و چگون��ه می خواهند جنبش مردم ایران را کنترل و‬ ‫هدایت نمایند« را به هفته های بعد موکول می نمائیم ‪.‬‬ ‫عصراطالعات و اینترنت و در پی آن « دهکده شدن‬ ‫جه��ان ما « چن��ان تحولی در زندگی انس��انها ایجاد‬ ‫کرده اس��ت که تا نیم قرن پیش حتی تصور ابعاد آن‬ ‫درزندگی اجتماعی بشریت قابل پیش بینی نبود‪ .‬تاثیر‬ ‫پیشرفتهای تکنولوژیک درمبارزات اجتماعی منجر‬ ‫به تکامل تحوالت اجتماعی ش��ده و ش��کل ظاهری‬ ‫مبارزات را از پخش اعالمیه و شعارنویسی در کوچه‬ ‫و خیابان به بلوگ نویس��ی و فیس بوکینگ از طریق‬ ‫صفحات وب تغییر داده است ‪.‬‬ ‫امروزه ما در خانه خود نشسته ایم و با باز کردن صفحه‬ ‫فیس بوک ش��اهد مکالمه دو دوست در آنسوی دنیا‬ ‫هستیم ‪ ،‬در این بین ما هم می توانیم وارد بحث شده ‪،‬‬ ‫نظر بدهیم یا سوال کنیم و یک دقیقه بعد جواب خود‬ ‫را داشته باشیم ‪ ،‬امری که حتی تصور آن در پنج سال‬ ‫پیش ‪ ،‬قبل از فیس بوک ‪ ،‬امکان پذیر نبود ‪.‬‬ ‫چن��د روز پیش در صفحات فیس بوک می گش��تم‬ ‫که دیدم یک دوس��ت (س��اکن ونکوور) سوالی از‬ ‫آقای داعی در مورد سیاست های اخیر دولت آمریکا‬ ‫و دور جدی��د تحری��م ه��ای آمریکاعلیه جمهوری‬ ‫اس�لامی کردند و آقای داعی هم در پاسخ به مقاله‬ ‫« آخرین گام بس��وی بمب اتم ‪ -‬بازی جنگی « که به‬ ‫تش��ریح طرحها و برنامه های آمریکا در مورد مقابله‬ ‫با تهدیدات هس��ته ای ش��دن رژیم ایران می پردازد‬ ‫اشاره کردند‪.‬‬ ‫مقاله این هفت��ه ما در واقع ‪ ،‬مت��ن گفتگوی فیمابین‬ ‫دوست ونکووری و آقای داعی و سپس مقاله مورد‬ ‫اش��اره است ‪ .‬سوال آن دوس��ت از آقای داعی در‬ ‫با اش��اره به مقاله ای بود که روزنامه واشینگتن تایمز‬ ‫منتشر نموده (‪ )1‬و طی آن گفته بود که «کاخ سفید‬ ‫خواهان اعمال تحریم های سبک تری در مورد ایران‬

‫است» ‪ ،‬ایشان می‌پرسند که بنظر شما چرا دولت اوباما‬ ‫سعی می‌کند تا تحریم های سبک تری در مورد ایران‬ ‫اعمال نماید؟ آیا کوتاه آمدن در مورد ایران سیاست‬ ‫کلی دولت اوباماست یا این امر بدلیل وجود نداشتن‬ ‫یک افق روش��ن و نبودن ی��ک آلترناتیو فوری برای‬ ‫جانشینی رژیم جمهوری اسالمی است ؟‬ ‫اگر فرض اول درس��ت باشد ‪ ،‬در این مورد ‪ ،‬ایرانیان‬ ‫کار زی��ادی نمی توانند انجام دهند تا سیاس��ت های‬ ‫آمریکا را تغییر دهند ‪ .‬ولی اگر مشکل دولت آمریکا‬ ‫نداش��تن یک افق سیاسی روش��ن در فضای سیاسی‬ ‫اجتماعی ایران باش��د ‪ ،‬ایرانیان م��ی توانند به دولت‬ ‫آمریکا نش��ان دهند که نگ��ران حکومت جایگزین‬ ‫دیکتاتوری والیت فقیه نباشد ‪ ،‬بی شک مردمانی که‬ ‫تجربه دو حرکت عظیم اجتماعی را در طول سی سال‬ ‫گذشته داشته اند می توانند حکومت دمکراتیکی را‬ ‫پایه گذاری نمایند که سیاست خارجی آن متضمن «‬ ‫همزیستی مسالمت آمیز با همه کشورهای دنیا « باشد‬ ‫‪.‬‬ ‫آقای داعی درباره خط مشی کاخ سفید که خواهان‬ ‫اعمال تحریم های س��بک تری در مورد ایران است‬ ‫می‌گوید ‪ :‬استدالل ظاهری اوباما این است که نباید‬ ‫چین و روسیه را از خود دور کرد و باید برای اجماع‬ ‫بین المللی در مورد تحریم ها اهمیت قائل ش��د‪ .‬ولی‬ ‫کنگره آمریکا میگوید که از امامزاده چین و روسیه‬ ‫معج��زه ای روی نخواهد داد و م��ا با مذاکره با رژیم‬ ‫تهران و چین و روس��یه فق��ط وقت خودمان را تلف‬ ‫کرده ایم و اینک باید روی طرحهائی که نتایج عملی‬ ‫تری خواهند داشت کار کنیم ‪.‬‬ ‫آقای داعی س��پس به مقاله جدید خودش��ان اشاره‬ ‫می‌کنن��د (آخرین گام به س��وی بمب ات��م – بازی‬ ‫جنگ��ی) (‪ )2‬ک��ه در آن مواضع دول��ت آمریکا را‬ ‫بتفصیل تش��ریح نموده اند ‪ .‬نظر به اهمیت شناخت‬ ‫سیاس��ت های آمریکا در مقابل دولت ایران ‪ ،‬ما عین‬ ‫مقاله مزبور را برای شما در این شماره آورده ایم ‪.‬‬

‫آخرین گام به سوی بمب اتم‬ ‫در ماه دسامبر گذش��ته‪ ،‬سه موسسه معتبر آمریکائی و‬ ‫اسرائیلیهرکدامبطورجداگانهوبادعوتازکارشناسان‬ ‫و متخصصان نظامی و سیاسی‪ ،‬سناریوی حمله نظامی‬ ‫اسرائیل به تاسیسات هسته ای ایران را بصورت نمایشی‬ ‫به اجرا درآوردند تا در حین اجرای آن‪ ،‬با عواقب نظامی‬ ‫و دیپلماتیک این عملیات آشنا شوند‪.‬‬ ‫دانشگاه هاروارد‪ )3( ،‬موسسه ‪Institute for National‬‬ ‫‪ Security Studies‬در تل آویو و موسسه معتبربروکینگز‬ ‫(‪ )4‬در آمری��کا برگزار کنندگان ای��ن «بازی جنگی»‬ ‫بودند‪( .‬جمع بندی این سه نمایش را روی لینک مقابل‬ ‫مطالعهفرمائید)(‪)5‬‬ ‫بعنوان مثال‪ ،‬در موسسه بروکینگز‪ ،‬سه تیم ده نفره تشکیل‬ ‫شدند که ایران‪ ،‬اسرائیل و آمریکا را نمایندگی میکردند‪.‬‬ ‫این افراد در طول اجرای سناریوی جنگ‪ ،‬عکس العمل‬ ‫کشورهای مزبور را پیش بینی و اجرا میکردند‪ .‬سناریوی‬ ‫هر س��ه موسس��ه نیز مش��ابه یکدیگر ب��ود‪ :‬مذاکرات‬ ‫دیپلماتیک با رژیم ایران به نتیجه ای نرسیده اند‪ ،‬تحریم‬ ‫های کنونی تغییری در عزم دولت ایران برای دستیابی به‬ ‫بمب اتم نداده اند و فرصت برای اقدام اسرائیل نیز رو به‬ ‫پایان است‪ .‬برطبق این سناریو‪ ،‬اسرائیل بدون مشورت‬ ‫با آمری��کا و علیرغم مخالفت این کش��ور‪ ،‬با حمله به‬ ‫تأسیسات اتمی جمهوری اسالمی در صدد است تا این‬ ‫برنامه هسته ای را برای چند سال به عقب بیندازد تا زمان‬ ‫برای فشار بیشتر به ایران فراهم گردد‪.‬‬ ‫نتیجه گیری هر س��ه موسسه نیز بسیار نزدیک بهم بود‪:‬‬ ‫آمریکا دچار ضعف تصمیم گیری است و قادر به ایفای‬

‫نقش رهبری در این بح��ران نخواهد بود و تنها بدنبال‬ ‫کاهش تش��نج های ناش��ی از این حمله نظامی است‪.‬‬ ‫روابط آمریکا و اس��رائیل بحرانی میشود و رژیم ایران‬ ‫ضعف تصمیم گیری آمریکا و ش��کاف آن با اسرائیل‬ ‫را بخوبی حس میکند و با استفاده از آن‪ ،‬شرائط را بنفع‬ ‫خود تغییر میدهد و ازهمین رو‪ ،‬عواقب منطقه ای و بین‬ ‫المللی بیشماری گریبان آمریکا را خواهد گرفت‪ .‬آنچه‬ ‫بیش از هرچیز در این نمایش آشکار شد‪ ،‬ضعف تصمیم‬ ‫گیری آمریکا از یکطرف و عزم و یکپارچگی رهبری‬ ‫ایران برای دستیابی به بمب اتم از طرف دیگر است‪.‬‬ ‫یکی دیگر ار نتیجه گیریهای بدست آمده در این بازی‬ ‫جنگی‪ ،‬تأکید مج��دد روی این نکته بود که ضررهای‬ ‫ناشی از یک حمله نظامی اسرائیل بسیار بیشتر از فوائد‬ ‫احتمالی آن است‪ .‬این حمالت تنها به اندازه چند سال‬ ‫قادر به عقب انداختن برنامه اتمی رژیم ایران اس��ت و‬ ‫اگر تأسیسات مخفی دیگری وجود داشته باشند‪ ،‬تمام‬ ‫این حمالت بیهوده خواهند بود‪ .‬اما باید توجه داش��ت‬ ‫که اسرائیل برداشت متفاوتی از تهدید اتمی ایران دارد‬ ‫و آنرا خطری برای حیات کش��ور خود میداند از اینرو‪،‬‬ ‫محاسبات صرفا دیپلماتیک در مقابل نیاز مبرم اسرائیل‬ ‫برای حفظ کشورش رنگ میبازند‪.‬‬ ‫دلیل اصل��ی راه اندازی این نمایش بی س��ابقه این بود‬ ‫که به اعتقاد اکثر کارشناس��ان آمریکائی و اس��رائیلی‪،‬‬ ‫ب��ا داده های کنونی‪ ،‬مذاکره با ایران بی نتیجه اس��ت و‬ ‫تحریم های اقتصادی فعلی نیز مانع از دستیابی جمهوری‬ ‫اسالمی به سالح هسته ای نخواهد شد‪.‬‬

‫دیوید آلبرایت که یکی از معتبرترین کارشناس��ان منع‬ ‫گسترش س�لاح های هسته ای است‪» ،‬معتقد است که‬ ‫ایران تا پایان س��ال ‪ 2011‬یعنی یکس��ال و نیم دیگر به‬ ‫هدف خود میرسد‪.‬‬ ‫‪( James M. Lindsay‬معاون ارش��د و مس��ئول بخش‬ ‫مطالع��ات ش��ورای راوب��ط خارجی آمری��کا) و ‪Ray‬‬ ‫‪ Takeyh‬کارشناس ارش��د این انستیتواعتقاد دارند که‬ ‫ایران حداکثر تا س��ال ‪ 2012‬به هدف خود نائل خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪http://www.cfr.org/bios/9599/‬‬ ‫‪http://www.foreignaffairs.com/articles/66032/‬‬ ‫‪james-m-lindsay-and-ray-takeyh/after-iran-gets‬‬‫‪the-bomb‬‬

‫دو گزینه اصلی‬

‫تغییر رژیم )منهای حمله نظامی( اس��ت و راه حل دوم‬ ‫فش��ار و تحریم برای تغییر رفتار رژیم یا تقویت عناصر‬ ‫میانه رو تر در داخل حکومت اس��ت‪ .‬در حال حاضر‪،‬‬ ‫دولت اوباما اگرچه هنوز مردد و سرگردان است اما بیشتر‬ ‫از خ��ط دوم‪ ،‬یعنی ادامه تحریم ها به امید کنار آمدن با‬ ‫حکومت ایران پیروی میکند‪ .‬از اینرو از خراب کردن‬ ‫پل ه��ا پرهیز کرده و از جنبش مردم��ی در ایران برای‬ ‫سرنگونی حکومت حمایت عملی و جدی نمیکند‪.‬‬ ‫مجموعه سیاست های کنونی آمریکا را میتوان استراتژی‬ ‫بازدارندگی ‪ containment‬باضافه تحریم های جدی‬ ‫تعریف نمود‪ .‬برای آشنائی با سیاست فعلی آمریکا باید‬ ‫راهبرد بازدارندگی را بخوبی ش��ناخت و تفاوت های‬ ‫آنرا با راهبرد دیگر یعنی همزیستی ‪( Coexistence‬راه‬ ‫حل طرفداران مماشات) را مورد بررسی قرار داد‪.‬‬ ‫استراتژی بازدارندگی ‪: containment‬‬ ‫مدیریت ایران اتمی‬

‫دو ت��ن از کارشناس��انی که این س��ه نمایش جنگی را‬ ‫جمع بن��دی (‪ )6‬کرده اند (‪ Jeffrey White‬و ‪Loring‬‬ ‫‪ )White‬براین باورند که برای تغییر روند کنونی‪ ،‬آمریکا‬ ‫بایستی همراه با افزایش کیفی تحریم ها بسوی حمایت ‪( James M. Lindsay‬معاون ش��ورای راوبط خارجی‬ ‫از جنبش مردمی در ایران گام بردارد و سیاس��ت تغییر آمری��کا) و ‪ Ray Takeyh‬در مقاله ای (‪ )9‬تحت عنوان‬ ‫«پس از آنکه ایران به بمب اتم دست یافت» می نویسند‪:‬‬ ‫رژیم را سرلوحه برنامه های خود قرار دهد‪.‬‬ ‫یکی دیگر از کسانیکه از این نظریه دفاع میکند ریچار «علیرغم تحریم های بین المللی‪ ،‬حکومت ایران مصمم‬ ‫هاس رئیس شورای روابط خارجی آمریکا است‪ .‬وی است تا به دهمین قدرت اتمی جهان تبدیل شود‪ .‬تحریم‬ ‫درمقال��ه ای (‪ )7‬تحت عنوان «تنها ی��ک نیرو قادر به ه��ای کنونی مانعی برای تحقق رویای ایران نیس��ت و‬ ‫متوقف کردن رژیم ایران اس��ت‪ :‬مردم ایران» میگوید حتی یک حمله نظامی نیز فقط میتواند برای چند سال‬ ‫که در مقابله با ایران تنها فاکتوری که میتواند صحنه را این برنامه را به عقب بیندازد‪ .‬جنبش اخیر مردم میتواند‬ ‫دگرگون کرده و تعادل کنونی را بنفع جامعه بین المللی رژیم ایران را سرنگون کرده و سیاست خارجی ایران را‬ ‫تغییر دهد‪ ،‬مردم ایرانند که آماده تر از همیشه‪ ،‬به چالش بکلی دگرگون کند اما به سرنگونی حکومت تا قبل از‬ ‫رژیم ایران برخاسته اند‪ .‬به اعتقاد «هاس»‪ ،‬رژیم ایران و دست یابی اش به سالح هسته ای نمی توان امید بست‪.‬‬ ‫جنیش مردمی در شرائط کنونی به یک تعادل رسیده اند ازاین رو‪ ،‬آمریکا میتواند با اتخاذ سیاست بازدارندگی‪،‬‬ ‫و در کوتاه مدت نمی توان انتظار سرنگونی سریع رژیم آثار شوم این سناریو (اتمی شدن مالیان) را کاهش داده‬ ‫را داش��ت اما اگر آمریکا و غرب بطور دینامیک وارد و از بروز یک فاجعه استراتژیک جلوگیری نماید‪».‬‬ ‫این معادله شوند‪ ،‬قادر به تسریع روند کنونی خواهند بود‪ .‬استراتژی بازدارندگی به معنای قبول این واقعیت است‬ ‫اگر جنبش مردمی شتاب گیرد‪ ،‬این فاکتور میتواند رژیم که دیگر نمی توان از دس��تیابی جمهوری اس�لامی به‬ ‫ایران و برنامه اتمی اش را یکجا زیر سوال ببرد‪ .‬به اعتقاد سالح هسته ای جلوگیری نمود و باید با اتخاذ سیاست‬ ‫هاس‪ ،‬این فرصتی اس��ت تاریخی که آمریکا و غرب های مناست‪ ،‬این شکست را مدیریت کرد و صدمات‬ ‫ناش��ی از آن را کاهش داد‪« .‬بازدارندگی» در حقیقت‬ ‫بایستی بخوبی از آن استفاده کنند‪.‬‬ ‫‪www.timesonline.co.uk/tol/comment/‬‬ ‫همان سیاس��ت ناموفق آمریکا در برخورد با جمهوری‬ ‫‪columnists/guest_contributors/article7024065.‬‬ ‫‪ ece‬اسالمی در سالهای گذشته بوده است‪ .‬به این استراتژی‬ ‫ام��ا عده ای دیگر از کارشناس��ان با این نظریه مخالفند باید تحریم های سفت و سخت کنونی را نیز اضافه کنیم‬ ‫و هنوز ب��ه کوتاه آمدن حکومت ایران امید بس��ته‌اند‪ .‬تا درک درستی از سیاست آمریکا بدست آوریم‪ .‬جالب‬ ‫‪ kenneth katzman‬که یکی از مس��ئوالن با سابقه در توجه اس��ت که بخش مهمی از کارشناسان آمریکائی‬ ‫مرکز تحقیقات کنگره آمریکاست درمصاحبه ای (‪ )8‬که هم اکنون از مدافعان راه حل بازدارندگی ش��ده اند‬ ‫با سایت ش��ورای روابط خارجی‪ ،‬اختالف بین این دو (مثل ری تکیه) همان کس��انی اند که تا سال گذشته به‬ ‫گروه از کارشناس��ان آمریکائی را بدین گونه تعریف آمری��کا میگفتند که باید سیاس��ت بازدارندگی را رها‬ ‫میکند‪« :‬کارشناسان مس��ائل ایران را میتوان به دو دسته کند و به استراتژی «همزیستی» روی آورد‪ .‬یعنی همان‬ ‫اصلی تقس��یم کرد‪ .‬هر دو گروه روی ادامه تحریم ها راهبردی که آمریکا از اوائل دهه هفتاد میالدی ببعد در‬ ‫توافق دارند اما بر سر میزان و هدف نهائی این تحریم ها مقابل کشور چین برگزید‪ .‬یعنی نفوذ چین را برسمیت‬ ‫با هم اختالف دارند‪ .‬دسته اول معتقدند که باید رویای ش��ناخت و با آن از در دوس��تی و هم��کاری در آمد‪.‬‬ ‫کنار آمدن و معامله با رژیم ایران را کنار گذاش��ت و با استراتژی همزیستی پیدا کردن راههای دوستی‪ ،‬اتحاد و‬ ‫افزایش تحریم ها‪ ،‬راه مقابله و تنبیه ایران را برگزید‪ .‬دسته همکاری است در حالیکه سیاست بازدارندگی استفاده‬ ‫دیگری از کارشناسان معتقدند که باید در کنار تحریم از همه اهرم های ممکن برای محدود کردن نفوذ و در‬ ‫ها‪ ،‬درب را بروی رژیم بازگذاشت و ضمن جستجوی نتیجه تضعیف دشمن است‪.‬‬ ‫زمینه های همکاری مشترک (بعنوان مثال در افغانستان) این تغییر بسیار مهم‪ ،‬یعنی رها کردن نظریه همزیستی و‬ ‫از یک سازش و معامله احتمالی با ایران نیز استقبال کرد‪ .‬دفاع از راهبرد بازدارندگی‪ ،‬نتیجه مستقیم جنبش مردمی‬ ‫ای��ن افراد معتقدند که هدف تحریم ها بایس��تی فراهم در ایران اس��ت که استراتژی همزیستی را باطل کرد و‬ ‫دو س��تون اصلی و پایه های آنرا درهم شکس��ت‪ .‬پایه‬ ‫کردن یک سازش و معامله با ایران باشد‪».‬‬ ‫بطور خالصه میتوان گفت که راه حل اول‪ ،‬اس��تراتژی اول «همزیستی» روی ثبات جمهوری اسالمی و قدرت‬


‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫‪29 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬

‫‪29‬‬ ‫صنعت نفت مورد استفاده قرار میگیرند اشاره نمود‪.‬‬ ‫روز اف��زون آن در منطقه قرار گرفته بود‪ ،‬همانطور که بنابراین اگر در حال حاضر آمریکا قادر به عملی کردن میشوند‪.‬‬ ‫در مورد چین بود‪ .‬اما وقایع اخیر بخوبی نش��ان داد که هیچکدام از تهدیدات خود علیه ایران نیس��ت‪ ،‬طبیعی تحریم های ش��ورای امنیت معموال مالی��م ترین نوع بنابراین بطور خالصه باید گفت که تحریم های کنونی‬ ‫حکومت ایران در داخل کشور ضعیف‪ ،‬بی ثبات‪ ،‬تکه است که عملی کردن این تهدیدات در آینده مشکل تر تحریم ها هس��تند ولی از آنجا که تصویب آن میتواند بسیار جدی است‪ ،‬و آرام آرام به میزان آن افزوده خواهد‬ ‫تکه و بدون آینده است و در منطقه نیز در حال ضعیف و پرهزینه تر میشود‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬اگر امروز آمریکا چتر سیاسی برای تحریم های نوع دوم و سوم را فراهم ش��د‪ .‬این تحریم ها اقتصاد ویران جمهوری اسالمی را‬ ‫شدن میباشد‪ .‬انتخابات عراق و شکست نوری المالکی حاضر ب��ه پرداخت بهای الزم برای برخورد ش��دید با کند برای افکار عمومی بس��یار مهم است‪ .‬در حقیقت بطور استراتژیک نابود خواهند کرد و در صورتیکه این‬ ‫تنها یک نمونه از آثار ضعیف شدن حکومت ایران در جمهوری اس�لامی (مثال اعمال تحریم های جدی تر) میتوان گفت که از هر صد عدد تحریم‪ ،‬ده عدد آن به حکومت بر فرض محال (نادیده گرفتن جنبش مردمی)‬ ‫منطقه است‪ .‬بنابراین نمی توان با حکومت رو به افولی نیست‪ ،‬پرداخت بهای بسا گزافتر برای بازدارندگی ایران تصویب شورای امنیت رسیده است و بقیه بطور مستقیم همچنان با زور س��رنیزه به فرمانروائ��ی اش ادامه دهد‪،‬‬ ‫که فردایش معلوم نیست بطور استراتژیک به همزیستی مجهز به سالح هسته ای‪ ،‬دور از انتظار خواهد بود‪.‬‬ ‫سرنوشت کره شمالی در انتظار کشورمان خواهد بود‪.‬‬ ‫توسط آمریکا و اروپا اعمال میشوند‪.‬‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫برای درک بهتر ضعف های اس��تراتژی بازدارندگی‪ ،‬آخرین قطعنام��ه تحریم در مارس ‪ 2007‬در ش��ورای اما همانطور که تجربه چند س��ال گذشته بخوبی نشان‬ ‫باز‬ ‫را‬ ‫اس�لامی‬ ‫جمهوری‬ ‫ای‬ ‫منطقه‬ ‫های‬ ‫سیاس��ت‬ ‫باید‬ ‫رژیم‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫این‬ ‫همزیستی‬ ‫نظریه‬ ‫س��تون‬ ‫و‬ ‫پایه‬ ‫دومین‬ ‫امنیت به تصویب رس��ید و طی سه سال گذشته به امید داده اس��ت‪ ،‬فشار به حکومت ایران و انزوای روزافزون‬ ‫ایران برای س��ازش و معامله با غرب آماده اس��ت‪ .‬ولی شناخت‪ .‬به اعتقاد برخی از کارشناسان‪ ،‬خطر اصلی این آنکه جرج بوش در دو سال آخر ریاست جمهوری اش آن‪ ،‬باعث افزایش شکاف های درونی رژیم و ارتقای‬ ‫شکست مذاکرات ژنو نش��ان داد که این رژیم حاضر نیس��ت که رژیم ایران بدنبال استفاده از بمب اتم باشد با حکومت ایران کنار بیاید‪ ،‬قطعنامه جدیدی تصویب جنبش مردمی میشود‪.‬‬ ‫به سرکش��یدن جام زهر و دست کشیدن از برنامه هسته و یا بخواهد با اس��تفاده از قدرتیکه سالح هسته ای در نشد‪ .‬بعد از آن نیز به امید موفقیت اوباما برای دوستی با‬ ‫ای و سیاست های مخرب خود در منطقه نمی باشد‪ .‬با اختیارش گذاشته به دیگر کشورهای منطقه لشکر کشی حاکمان تهران‪ ،‬اصوال بحث تحریم های جدید نیز بمیان (‪)1‬‬ ‫ضعیف ش��دن رژیم در داخل کشود که نتیجه مستقیم کالس��یک نماید‪ .‬حکومت ایران همانطور که در سی نمیآمد که مبادا خامنه ای و احمدی نژاد احساس کنند ‪White House seeks to soften Iran sanctions -‬‬ ‫‪Washington Times: www.washingtontimes.com‬‬ ‫جنبش مردمی است‪ ،‬احتمال سرکشیدن این جام زهر سال گذشته نشان داده‪ ،‬استراتژی استفاده از گروههای که اوباما برای دوس��تی با آنان جدی نیست و در نتیجه‬ ‫‪http://www.iranianlobby.com/page1Weblog.php‬‬ ‫‪?id=101‬‬ ‫بازهم کمتر ش��ده است‪ .‬زیرا فقط یک رژیم یکپارچه دست سازی مثل حزب اهلل و گروههای وابسته ای مثل سیاست تعامل آمریکا در میانه راه به بن بست برسد‪ .‬در‬ ‫و قدرتمند میتواند تصمیمات مهم وجدی مثل دس��ت حماس یا گروههای ریز و درشت عراقی را دنبال میکند‪ .‬حال حاضر‪ ،‬آمری��کا و اروپا تالش میکنند تا قطعنامه (‪)2‬‬ ‫‪www.iranianlobby.com//page1.php?id=101‬‬ ‫کش��یدن از برنامه اتمی یا تغییر سیاست های منطقه ای بنابراین‪ ،‬رژیم ایران س��عی خواهد کرد تا با استفاده از چهارم در ماه کنونی یعنی آوریل به تصویب برسد زیرا‬ ‫‪www.iranianlobby.com‬‬ ‫اش را اتخاذ کرده و شوک های ناشی از چنین تصمیم مصونیتی که بمب اتم برایش فراهم میکند‪« ،‬جنگ غیر از ماه مه‪ ،‬کشور لبنان ریاست دوره ای شورای امنیت را‬ ‫‪http://mideastreality.blogspot.com/2009/12/in‬‬‫گیری های مهم را تحمل کند‪.‬‬ ‫‪harvard-war-game-iran-doubles-its.html‬‬ ‫کالسیک» خود علیه کشورهای منطقه را بطور کیفی بعهده خواهد گرفت و تصویب این قطعنامه مشکل تر‬ ‫الزم‬ ‫حفاظی‬ ‫چتر‬ ‫بهترین‬ ‫ای‬ ‫هسته‬ ‫سالح‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫افزایش‬ ‫جمهوری‬ ‫با‬ ‫همزیس��تی‬ ‫برای اثب��ات بی پایگی نظریه‬ ‫(‪)3‬‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫_‪www.brookings.edu/reports/2010/02_iran‬‬ ‫اسالمی‪ ،‬میتوان به تفاوت های جدی که بین ایران امروز برای ادامه باجگیری و قلدری مالیان در ابعاد منطقه ای ام��ا موتور اصلی تحریم های کنون��ی‪ ،‬آمریکا و اروپا‬ ‫‪israel_strike_pollack.aspx‬‬ ‫و چین دهه هفتاد است اشاره کرد‪ .‬مث ٌ‬ ‫ال‪ ،‬این خود مائو و بین المللی است‪.‬‬ ‫هستند و چهارچوب کلی آنها نیز در زمان جرج بوش‬ ‫(‪)4‬‬ ‫بود که پذیرای نیکسون در س��ال ‪ 1972‬شد و دربهای برخی از کارشناسان آمریکائی معتقدند که استراتژی به تصویب رسیده است‪ .‬طی چند ماه گذشته‪ ،‬مجلس‬ ‫‪http://www.washingtoninstitute.org/‬‬ ‫‪templateC05.php?CID=3170‬‬ ‫این کش��ور را بروی دوس��تی با آمریکا گش��ود اما در بازدارندگی در عمل با مش��کالت جدی روبروست و نمایندگان و سپس سنای آمریکا قانون تحریم بسیار مهم‬ ‫مورد ایران‪ ،‬هیچ نش��انی از تمایل به دوستی با آمریکا دیر یا زود‪ ،‬دولت آمریکا را در برابر یک انتخاب دشوار جدیدی به تصویب رس��انده اند که میباست دو نسخه (‪)5‬‬ ‫‪http://www.washingtoninstitute.org/‬‬ ‫وجود نداش��ته و ندارد‪ .‬در ده��ه هفتاد‪ ،‬آمریکا و چین قرار خواهد داد و آن‪ ،‬گزینه تقابل تمام عیار با حکومت مجلس و سنا در هم ادغام شود ولی اوباما از طریق جان‬ ‫‪templateC05.php?CID=3170‬‬ ‫یک دشمن استراتژیک مشترک داشتند و آن شوروی ایران است‪ .‬این گزینه بهای گزافی می طلبد که دولت کری و چند سناتور دیگر مانع از طی شدن مراحل پایانی‬ ‫(‪)6‬‬ ‫بود‪ .‬اما اکنون‪ ،‬آمریکا و جامعه بین المللی و کشورهای کنونی آمریکا با ناتوانی های خود‪ ،‬قادر به پرداخت آن این قانون ش��ده و اینطور استدالل میکند که باید منتظر‬ ‫‪www.timesonline.co.uk/tol/comment/‬‬ ‫ریز و درشت منطقه (و مردم ایران) همگی یک دشمن نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪columnists/guest_contributors/article7024065.‬‬ ‫تصویب قعنامه ش��ورای امنیت مان��د‪ .‬بهرصورت طبق‬ ‫‪ece‬‬ ‫بازدارندگی‬ ‫سیاست‬ ‫طرفداران‬ ‫انتقادات‪،‬‬ ‫این‬ ‫مش��ترک دارند و آن جمهوری اسالمی است‪ .‬در دهه در پاسخ به‬ ‫پیش بینی ها‪ ،‬احتماال پس از تصویب چهارمین قطعنامه‬ ‫هفتاد کش��ور چین از ثبات سیاس��ی برخ��وردار بود و با تکیه روی سه فاکتور استدالل میکنند که رژیم ایران شورای امنیت‪ ،‬این قانون نیز تصویب نهائی شده و روی (‪)7‬‬ ‫_‪www.cfr.org/publication/21790/un_sanctions‬‬ ‫همزیستی و دوستی با آن معنا و مفهموم داشت‪ .‬اما اکثر روز به روز ضعیف تر میشود و مهار آن آسانتر خواهد میز اوباما قرا خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‪may_sting_irans_guard.html‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدند که جمهوری اسالمی بی ثبات و شد‪ :‬اوال جنبش مردمی در ایران در حال تضعیف رژیم‬ ‫ای��ن قانون جدی��د (‪ )10‬که به تحریم س��وخت ایران (‪)8‬‬ ‫‪www.foreignaffairs.com/articles/66032/james‬‬‫بدون آینده است‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬آنچه بیش از هرچیز ایران و افزایش ش��کاف بین جناحهای حکومتی است معروف شده در حقیقت نسخه کاملتری است از قانون‬ ‫‪m-lindsay-and-ray-takeyh/after-iran-gets-the‬‬‫ب��ه نزدیکی آمریکا و چین کم��ک کرد‪ ،‬راهبرد چین ‪ .‬فاکتور دوم این اس��ت که قدرت منطقه ای جمهوری تحریم سال ‪ 1996‬که تحت نام‪ ILSA‬شناخته شده است‬ ‫‪bomb‬‬ ‫برای بهبود وضع اقتصاد این کشور و حرکت به سوی اسالمی (بخاطر جنبش مردمی‪ ،‬مشکالت اقتصادی و و طبق آن س��رمایه گذاری بیش از ‪ 20‬میلیون دالر در‬ ‫(‪)9‬‬ ‫دنیائی بهتر برای مردم چین بود‪ .‬اما مفاهیمی چون برنامه انزوای دیپلماتیک روز افزون) در حال کاهش اس��ت صنای��ع نفت ایران را ممنوع کرده بود‪ .‬اما قانون تحریم‬ ‫_‪www.cfr.org/publication/21019/iran_refined‬‬ ‫_‪petroleum_sanctions_act_of_2009_hr_2194‬‬ ‫ریزی اقتصادی و یا رفاه مردم ایران جایگاهی در برنامه بنابراین نباید بی��ش از اندازه نگ��ران تأثیر بمب اتم بر جدید راههای گریز از آنرا بسته و چند مورد مهم دیگر‬ ‫‪proposed.html‬‬ ‫ریزی س��ران جمهوری اسالمی نداش��ته است‪ .‬اصوال توسعه طلبی های منطقه ای رژیم بود‪ .‬فاکتور سومی که را نیز به آن اضافه کرده که میتوان به ممنوعیت حمل و‬ ‫همین ادامه برنامه هس��ته ای و قبول تحریم های ویران بازدارندگی رژیم را ممکن و قابل اجرا میکند‪ ،‬تحریم نقل و فروش سوخت به ایران یا فروش تجهیزاتی که در‬ ‫(‪)10‬‬ ‫کننده‪ ،‬خود نشانی از دستگاه فکری رهبران رژیم است های جدی و رو به افزایش��ی اس��ت که در حال سست‬ ‫که اولویتی برای رش��د اقتصادی قائل نمی باشند‪ .‬اینها کردن پایه های سیاسی و اقتصادی رژیم است‪.‬‬ ‫بخش کوچکی از تفاوت های اساسی بین ایران امروز‬ ‫و چین آنروز است که استراتژی همزیستی با جمهوری تحریم های اقتصادی علیه ایران‬ ‫اسالمی را از اساس بی معنا و پوچ می کند‪.‬‬ ‫اگرچه تحریم های کنونی به میزانی نیس��ت که رژیم‬ ‫ای��ران را وادار به متوقف کردن برنامه هس��ته ای اش‬ ‫نقاظ ضعف استراتژی بازدارندگی‬ ‫نماید اما این تحریم ها بس��یار جدی بوده و آرام آرام‬ ‫بسیاری از کارشناسان استدالل میکنند که بازدارندگی تمامی بنی��ان های اقتص��اد و آینده کش��ور را ویران‬ ‫رژیم ایران آنهم زمانیکه به سالح هسته ای مجهز شده میکنند‪ .‬تمامی کمپان��ی های بزرگ جهان از صنعت‬ ‫و از قبل گس��تاخ تر گش��ته و تالش برای هژمونی در نفت و گاز کشور خارج شده اند و هیچگونه سرمایه‬ ‫خاورمیانه را بطور کیفی افزایش میدهد‪ ،‬کار ساده ای گذاری مهمی در این بخش انجام نمی ش��ود‪ .‬برطبق‬ ‫نیست‪ .‬دس��تیابی حکومت ایران به بمب اتم‪ ،‬شکست نظر کارشناسان وابسته به حکومت ایران‪ ،‬تولید نفت‬ ‫بزرگی برای آمریکا در منطقه است و در نتیجه حکومت رو به کاهش است و از ‪ 6‬تا ‪ 8‬سال دیگر‪ ،‬میزان درآمد‬ ‫ایران را در موضع بس��یار باالتری قرار میدهد‪ .‬متحدان ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز کمتر از میزان ارزی‬ ‫آمریکا ضعیف تر ش��ده و دس��ت ایران برای تقویت است که برای واردات سوخت هزینه میشود‪ .‬بعبارت‬ ‫حزب اهلل و حماس و حامیان خود در عراق بسیار بازتر دیگر‪ ،‬درآمد ارزی کشور به صفر میرسد‪ .‬کافی است‬ ‫میشود‪ .‬با موقعیت برتری که ایران بدست آورده‪ ،‬به نفوذ به این نکته بسیار مهم توجه کنیم که در حالیکه هنوز‬ ‫خود در کشورهای حوزه خلیج فارس میافزاید و همه تحریم های جدید در شورای امنیت و یا کنگره آمریکا‬ ‫اینها در کنار هم‪ ،‬بازدارندگی مالیان را بسیار مشکل تر تصویب نشده اند‪ ،‬با اینحال‪ ،‬تنها در عرض چند هفته‬ ‫گذشته‪ ،‬چین واردات نفت خام از ایران را بمیزان ‪ 40‬تا‬ ‫میکند‪.‬‬ ‫نکته اساس��ی و مرکز ثق��ل سیاس��ت بازدارندگی در ‪ 50‬در صد کاهش داد‪ ،‬غول نفتی روس��ی لوک اویل‬ ‫اینجاس��ت که آمریکا بتواند خط قرمز های خودش را بازار ایران را ره��ا کرد و با قبول دهها میلیون ها دالر‬ ‫به رژیم ایران بشناس��د و ب��ه او بفهماند که در صورت زیان‪ ،‬عطای معامله با مالیان را به لقای آنان بخش��ید‪،‬‬ ‫عبور از آنها‪ ،‬مجازات میشود‪ .‬اگر رژیم ایران حس کند شرکت هندی رالیانس خرید نفت و فروش سوخت‬ ‫که تهدیدات آمریکا تو خالی اس��ت‪ ،‬طبیعی است که به ایران را متوقف کرد و ش��رکت بزرگ نفتی رویال‬ ‫گستاخ تر از گذشته به توسعه طلبی خودش ادامه خواهد ش��ل فروش بنزین به ایران را پای��ان داد و پیش از این‬ ‫داد‪ .‬رهبران جمهوری اسالمی با تجربه ایکه طی سالیان نیز شرکت های ویتول‪ ،‬گلنکور و ترافیگورا صادرات‬ ‫گذش��ته در برخورد با آمریکا و غرب کسب کرده اند بنزین به ایران را متوقف کرده بودند‪.‬‬ ‫بخوبی میدانند که تهدیدات آنان جدی نیست‪ .‬دست تحریم های موجود علیه ایران را میتوان به س��ه دسته‬ ‫کامال باز ایران در منطق��ه و بخصوص عراق و لبنان و تقسیم کرد‪ :‬تحریم هائیکه به تصویب شورای امنیت‬ ‫فلسطین و همچنین ریشخند مالیان به ضرب االجل های رس��یده اند‪ ،‬تحریم هائیک��ه با توافق بی��ن آمریکا و‬ ‫پی در پی شورای امنیت‪ ،‬همگی نشانی از ناتوانی غرب متحدان اروپائی اش به اجراء گذاشته میشوند و دسته‬ ‫سوم تحریم هائیست که فقط از طرف آمریکا اعمال‬ ‫و آمریکا برای بازدارندگی رژیم ایران است‪.‬‬


‫‪30‬‬

‫‪30 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫سرقتمجسمه‌ها‪:‬‬ ‫ماجرایی‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪22‬‬

‫که کارشناسان و دالالن انگلیسی که‬ ‫معموالً در امر جمع‌آوری و سرقت‬ ‫اشیاء نفیس تاریخی نقش دارند در‬ ‫قضیه مجسمه‌های به سرقت رفته از‬ ‫میادین تهران هم نقش اصلی را بر‬ ‫عهده دارند‪».‬‬ ‫تندیس‌های��ی ک��ه در ته��ران ب��ه‬ ‫سرقت رفته‪ ،‬آثار تاریخی به شمار‬ ‫نمی‌رون��د‪ .‬برخ��ی از آنه��ا‪ ،‬مانند‬ ‫تندیس دکتر معین عمری چندماهه‬ ‫دارد و جنس آن که از برنز دس��ت‬ ‫دوم است‪ ،‬بنابراین نمی‌تواند اثری‬ ‫تاریخی و نفیس بوده و مورد طمع‬ ‫«انگلیس» باش��د‪ .‬اغل��ب ناظران با‬ ‫هنرمندان مجسمه‌ساز هم‌نظرند که‬ ‫س��رقت تندیس‌ه��ا کار «جریانی»‬ ‫است که مخالف نصب مجسمه در‬ ‫شهر است‪.‬‬

‫شکنجهگروهی‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪25‬‬

‫وسطائی به تصرف زندانيان در می‬ ‫آيد و هر بار زندانيان توانسته اند به‬ ‫بعضی از خواس��ته های خود بطور‬ ‫موقت برس��ند ولی بع��د از مدتی‬ ‫شرايط به حالت اوليه خود بازگشته‬ ‫است‪.‬شرايط و وضعيت اين شکنجه‬ ‫گاه به حدی حاد و طاقت فرسا است‬ ‫که زندانيان ب��رای رهايی يافتن از‬ ‫آنجا اقدام به خودکشی می کنند‪.‬‬ ‫فعالين حقوق بش��ر و دمکراسی در‬ ‫ايران‪ ،‬شکنجه وحشيانه و قرار دادن‬ ‫زندانيان در ش��رايط قرون وسطائی‬ ‫در ش��کنجه گاه مخ��وف زن��دان‬ ‫گوهردش��ت کرج را محکوم می‬ ‫کند و از کميس��ر عالی حقوق بشر‬ ‫وگزارش��گر ويژه شکنجه سازمان‬ ‫ملل متحد خواستار اقدامات عملی‬ ‫برای پاي��ان دادن ب��ه جنايت عليه‬ ‫بش��ريت در زندانه��ای اي��ن رژيم‬ ‫است‪.‬‬

‫موافقت ایران با‬ ‫میانجیگری‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪18‬‬

‫است ظرف چند هفته‌ی آینده انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬بعید نیست که توافق ایران با‬ ‫میانجیگری برزیل در این سفر شکل‬ ‫عملی‌تری به خود بگیرد‪.‬‬ ‫پیش��نهاد مبادله اورانی��وم از اکتبر‬ ‫سال گذش��ته‪ ،‬با طرح مشخص آن‬ ‫در کنفرانس��ی در وین ب��ا هدایت‬ ‫البرادعی‪ ،‬مدی��ر کل وقت آژانس‬ ‫بین‌الملل��ی انرژی اتم��ی‪ ،‬موضوع‬ ‫بحث و مناقش��ه میان ایران و غرب‬ ‫اس��ت‪ .‬به دلیل خ��ودداری ایران از‬ ‫پذیرش پیش��نهاد آژان��س‪ ،‬دولت‬ ‫آمریکادراینمدتتوانستهموافقت‬ ‫تقریب��ا تمام اعضای دائم ش��ورای‬ ‫امنیت را برای اعمال دور جدیدی‬ ‫از تحریم‌ها علیه ایران جلب نماید‪.‬‬ ‫به نظر می‌رس��د موافقت با پیشنهاد‬ ‫کش��ورهایی نظیر برزیل و ترکیه‪،‬‬ ‫آخرین فرصت ای��ران برای رهایی‬ ‫از تحریم‌های تازه‌ی شورای امنیت‬ ‫است‪ ،‬اما محافل دیپلماتیک غربی‬ ‫هنوز اطمینان ندارند که تهران بطور‬ ‫جدی آماده س��ازش در چارچوب‬

‫مخالفت فرانسه با استرداد ‪...‬‬ ‫اين اس��ت که موکلشان هيچ قانون‬ ‫فرانس��ه يا اتحاديه اروپ��ا را نقض‬ ‫نکرده چ��را که ممنوعي��ت هايی‬ ‫که آمريکا بر اي��ران اعمال کرده‪،‬‬ ‫يکجانب��ه و يکطرفه اس��ت‪ .‬يکی‬ ‫از وکالی تي��م آق��ای کاکاوند به‬ ‫نام خانم دايان فرانس��واز (‪Diane‬‬ ‫‪ )Francois‬حت��ی آمريکا را متهم‬ ‫کرده که قصد دارد قوانين محدود‬ ‫کننده اش را در ديگر کش��ورها به‬ ‫اجرا درآورد‪.‬‬ ‫دادخواس��ت و ادعانام��ه ای ک��ه‬ ‫آمريکا عليه کاکاوند تنظيم کرده‪،‬‬ ‫بر اس��اس قوانين ممنوعيت انتقال‬ ‫کاال‪ ،‬ممنوعيت مالی و ديگر موارد‬ ‫مرتبط اس��ت و می گويد کاکاوند‬ ‫مجوزالزمبرایانجامچنينعمليات‬ ‫تجاری از سوی وزارت خزانه داری‬ ‫آمريکا را نداشته است‪.‬‬ ‫در ادعانام��ه همچني��ن گفته ش��د‬ ‫کاالهای مورد خري��د قرار بوده به‬ ‫صنايع الکتروني��ک ايران و صنايع‬ ‫ارتباطات (مخابرات) ايران تحويل‬ ‫داده ش��ود که هر دو ش��رکت در‬ ‫س��ال ‪ ،۲۰۰۸‬از س��وی دادگستری‬ ‫آمريکا در فهرس��ت شرکت های‬ ‫مرتبط با فعاليت های موش��کی و‬ ‫اتمی جمهوری اسالمی قرار گرفته‬ ‫و مشمول تحريم بوده اند‪.‬‬ ‫اتحاديه اروپا هم بر صنايع ارتباطات‬ ‫و مخابرات اي��ران در تاريخ ژوئن‬ ‫سال ‪ ،۲۰۰۸‬خرداد ماه ‪ ۱۳۸۷‬تحریم‬ ‫اعمال ک��رد اما وکالی پرونده می‬ ‫گويند پيش از اي��ن تاريخ اقدام به‬ ‫انجام معامله صورت گرفته است‪.‬‬ ‫آق��ای کاکاوند در م��ارس ‪،۲۰۰۹‬‬ ‫اسفند ماه ‪ ۱۳۸۷‬به همراه همسرش‬ ‫برای مرخصی ب��ه پاريس آمد که‬ ‫در آنجا دستگير ش��د‪ .‬تا اواخر ماه‬ ‫آگوست‪ ،‬مردادماه‪ ،‬در زندان بود و‬ ‫بعد به شرط اين که از پاريس خارج‬ ‫نشود‪ ،‬به صورت مشروط از زندان‬ ‫آزاد شد‪.‬‬ ‫دادستانی فرانسه پیشتر‬ ‫مخالفت کرده بود‬

‫دادس��تانی فرانس��ه ه��م پیش��تر و‬ ‫حدود دو ماه پیش با تحویل مجيد‬ ‫کاکاوند به آمریکا‪ ،‬مخالفت کرده‬ ‫بود‪ .‬دادگاه��ی در کاليفرنيا حکم‬ ‫بازداشت را به اتهام صدور تجهيزات‬ ‫الکترونيکی دارای کاربرد دوگانه‬ ‫به ايران و نقض تحريم‌های اياالت‬ ‫متحدهعليهجمهوریاسالمیصادر‬ ‫کرده بود‪.‬‬ ‫دادگاه فرانسوی رسيدگی‌کننده به‬ ‫اين پرونده در روز ‪ ۱۱‬فروردين‌‌ماه‬ ‫س��ال ج��اری ب��رای شش��مين بار‬ ‫تصميم‌گيری در باره درخواس��ت‬ ‫تحويل مجيد کاکاوند را به تعويق‬ ‫انداخت��ه و خواس��تار اع�لام نظر‬ ‫کارشناسان صنايع تسليحاتی فرانسه‬ ‫درباره اقالم صادر شده توسط آقای‬ ‫کاکاوند به ايران شده بود‪.‬‬ ‫پيش��تر گزارش‌هايی از درخواست‬ ‫مقام‌ه��ای ايرانی برای مبادله مجيد‬ ‫کاکاوند با کلوتيلد ريس بازداشت‬ ‫ش��ده در ايران و مخالفت فرانسه با‬ ‫اين درخواست منتشر شده بود‪.‬‬ ‫خبرگزاری فرانسه در گزارشی که‬ ‫به تصمیم امروز دادگاه تجدید نظر‬ ‫پاریس اختصاص داده است به این‬ ‫نکته اش��اره می کند که جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران پس از بازداش��ت‬

‫ادامه از صفحه ‪21‬‬

‫مجی��د کاکاون��د بارها خواس��تار‬ ‫آزادی او ش��ده بود که سرنوشتش‬ ‫پس از انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫دهم برغم تکذیب تهران و پاریس‬ ‫به نوعی به سرنوشت خانم کلوتیلد‬ ‫ریس شهروند فرانس��وی دستگیر‬ ‫شده در ایران گره خورده بود‪.‬‬ ‫خانم کلوتیلد ریس که در دانشگاه‬ ‫اصفهان ب��ه تدریس زبان فرانس��ه‬ ‫اشتغال داشت به اتهام عکس گرفتن‬ ‫از تظاهرات مردم اصفهان و ارسال‬ ‫گزارشی به سفارت فرانسه دستگیر‬ ‫و به جاسوس��ی متهم شد و پس از‬ ‫گذراندن یک ماه در زندان اوین به‬ ‫قید وثیقه آزاد و هم اکنون در انتظار‬ ‫ص��دور رأی دادگاه در س��فارت‬ ‫فرانسه در تهران به سر می برد‪.‬‬ ‫مجید کاکاوند در پاسخ به پرسش‬ ‫خبرنگاران در ارتباط با سرنوش��ت‬ ‫خانم ریس وجود هرگونه توافق و‬ ‫سازشی میان پاریس و تهران در این‬ ‫مورد را تکذیب کرد و پروندۀ خانم‬ ‫ریس را پرونده ای دیگر دانست و‬ ‫در عین حال اب��راز امیدواری کرد‬ ‫ک��ه در صورت بیگناه بودن هر چه‬ ‫زودتر آزادی خود را بازیابد‪.‬‬

‫بن الدن از سال ‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪21‬‬

‫کمک کرد تا یک ش��بکه ترور را‬ ‫اداره کند‪.‬‬ ‫در ‪ ۲۰۰۴‬ریچ��ارد مینیتر در کتاب‬ ‫خ��ود تحت عن��وان جنگ س��ایه‬ ‫نوش��ت دو مأمور س��ابق اطالعات‬ ‫رژیم ایران به او گفتند آنها در ‪۲۰۰۳‬‬ ‫بن‌الدن را در ایران دیده‌اند‪.‬‬ ‫در ژوئ��ن ‪ ۲۰۰۳‬روزنام��ه معتب��ر‬ ‫ایتالیایی کوریرا دالس��را به نقل از‬ ‫گزارش��ات اطالعاتی خبر داد که‬ ‫بن‌الدن در ایران است و در تدارک‬ ‫حمالت ترور جدید می‌باشد‪.‬‬ ‫برخی از تحلیلگران معتقدند دلیل‬ ‫اینکه بن‌الدن از پیامهای تصویری به‬ ‫پیامهای صوتی روی آورد این بود‬ ‫که او نمی‌توانس��ت مکانی را بیابد‬ ‫که مشابه کوههای شمال پاکستان‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫در دس��امبر ‪ ۲۰۰۹‬وس��یعا گزارش‬ ‫ش��د که یکی از همس��ران بن‌الدن‬ ‫و ش��ش فرزندش و ‪ ۱۱‬نفر نوه‌اش‬ ‫در مجموعه‌ی��ی در تهران زندگی‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬این وضعیت وقتی علنی‬ ‫ش��د که یکی از دختران بن‌الدن از‬ ‫این مجموعه فرار کرد و در سفارت‬ ‫عربستان پناهنده شد‪.‬‬ ‫ریچ��ارد کالرک کارش��ناس‬ ‫ضدتروریزم س��ابق در کاخ سفید‬ ‫ط��ی دو دولت‪ ،‬اذعان کرده که در‬ ‫مصاحبه‌ه��ا قبل از ‪ ۱۱‬س��پتامبر در‬ ‫یکی از فرصتها آمریکا می‌توانست‬ ‫ب��ن الدن را ردیابی کند و او در آن‬ ‫زمان در یک کمپ عقاب بود که‬ ‫توسط شکارچیان عقاب در دوبی‬ ‫تأسیس شده بود‪.‬‬ ‫سازمان سیا درخواست کرده بود با‬ ‫یک موش��ک کروز محل بن‌الدن‬ ‫را مورد اصابت قرار دهد‪ .‬کالرک‬ ‫گفت او این دولت را از ش��لیک به‬ ‫این کمپ باز داش��ت زیرا که این‬ ‫کمپ مش��ابه یک کمپ القاعده‬ ‫نبود‪.‬‬

‫آمريکا از پيشرفت در مذاکرات‪...‬‬ ‫نهايی برس��د‪ .‬ديپلمات های غربی‬ ‫از روند کند مذاکرات بر سر پيش‬ ‫نويس قطعنامه تحريم اي��ران ابراز‬ ‫نارضايتی ک��رده و م��ی گويند با‬ ‫وضعيت فعلی‪ ،‬ام��کان دارد روند‬ ‫مذاکرات دس��تکم يک ماه ديگر‬ ‫طول بکشد‪.‬‬ ‫سال گذش��ته پيش��نهادی از سوی‬ ‫آژانس بي��ن المللی ان��رژی اتمی‬ ‫مطرح شد که ايران اورانيوم کمتر‬ ‫غنی شده خود را به روسيه فرستاده‬ ‫تا بيشتر غنی شود و سپس به فرانسه‬ ‫ارسال شده و به ميله سوختی تبديل‬ ‫شود تا در رآکتور تحقيقاتی تهران‬ ‫مورد استفاده قرار گيرد‪ .‬ايران ابتدا‬ ‫با اصول اين پيشنهاد موافقت کرد‬ ‫ولی بعد تغيير عقيده داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش رويترز منوچهر متکی‬ ‫وزي��ر خارجه جمهوری اس�لامی‬ ‫در جريان ديدار اخي��رش از وين‪،‬‬ ‫پيشنهاد طراحی شده از سوی ايران‬ ‫را به يوکيا آمانو‪ ،‬مدیرکل آژانس‬ ‫بين الملل��ی انرژی اتمی ارائه کرده‬ ‫که به گفته ديپلم��ات های غربی‪،‬‬ ‫احتمال اين که پذيرفته شود‪ ،‬بسيار‬ ‫کم است‪.‬‬ ‫ترکيه وبرزيل از پيش گفته بودند‬ ‫که عالقه دارند در مسئله هسته ای‬ ‫ميانايرانوغرب‪،‬نقشميانجيگری‬

‫داشته باشند‪ .‬هنوز مشخص نيست‬ ‫چين و روسيه چقدر زمان حاضرند‬ ‫برای رسيدن به يک توافق‪ ،‬به ترکيه‬ ‫و برزيل بدهند‪.‬‬ ‫يکديپلماتغربیبهرويترزگفت‪:‬‬ ‫هيچکس با گفت وگو و مذاکره با‬ ‫ايران مخالف نيس��ت‪ ،‬اما آيا ايران‬ ‫واقعا در رسيدن به يک توافق جدی‬ ‫اس��ت؟ يا اين که فقط منتظر وقت‬ ‫کشی و اتالف وقت است؟‬ ‫به گفته ديپلمات های غربی‪ ،‬بحث‬ ‫بر سر مبادله سوخت اتمی با ايران‪،‬‬ ‫فقط يک��ی از مس��ائل برنامه اتمی‬ ‫جمهوری اس�لامی است و فقط به‬ ‫اين يک مورد محدود نمی ش��ود‪.‬‬ ‫مس��ئله اصلی‪ ،‬س��رپيچی ايران از‬ ‫قطعنامه های ش��ورای امنيت است‬ ‫و اين که هنوز حاضر نشده فعاليت‬ ‫های غنی سازی اورانيوم را به حال‬ ‫تعليق درآورد‪.‬‬ ‫با اين حال ديپلمات های ياد ش��ده‬ ‫تاييد کردند اهميت مبادله سوخت‬ ‫اين است که دستکم خطر دستيابی‬ ‫ايران به بمب اتمی را دور می کند‪.‬‬ ‫يکی از دپيلمات ها گفته شايد اين‬ ‫فرصتی باشد تا ترکيه و برزيل تالش‬ ‫کنند و در صورت شکست‪ ،‬دست‬ ‫از مخالفت از تحريم ها برداشته و با‬ ‫تحريم ها همراه شوند ‪.‬‬

‫خاتمی‪ :‬اعتراض‌ها فتنه نیست‪...‬‬ ‫و س��الم اس��ت‪ ،‬یقینا در مسیر این‬ ‫اصول و معیارها حرکت می‌کنند‪».‬‬ ‫شرایط انتخابات آزاد‬

‫س��یدمحمد خاتم��ی در ادام��ه‌ی‬ ‫سخنانش شروط و شرایط انتخابات‬ ‫آزاد را تش��ریح ک��رد‪ .‬او گف��ت‪:‬‬ ‫«وقت��ی می‌گوییم انتخاب��ات آزاد‬ ‫و س��الم و فراگیر باش��د‪ ،‬مراد نفی‬ ‫نظارت نیست‪ .‬نظارت الزم است‪،‬‬ ‫نهاد نظارت کننده هم معلوم است‬ ‫ولی نظ��ارت اوال باید برای دفاع از‬ ‫حقوق مردم در برابر کس��انی باشد‬ ‫که قدرت دارند و می‌توانند دخالت‬ ‫کنند به حقوق مردم لطمه بزنند و در‬ ‫اینجاست که ناظر باید مانع شود‪».‬‬ ‫خاتمی افزود‪« :‬شرط نظارت سالم‬ ‫این اس��ت که نهاد نظ��ارت کننده‬ ‫و ناظران وابس��ته ب��ه یک جریان و‬ ‫تحت تاثیر جریان خاص نباشند و‬ ‫بی‌طرفانه بتوانند کار کنند‪».‬‬ ‫خاتمی در توضیح دومین وظیفه‌ی‬

‫ادامه از صفحه ‪19‬‬

‫سفر حبیب به‬ ‫ایران تائید شد‬

‫یک مقام وزارت ارشاد گزارش‌ها‬ ‫در م��ورد س��فر حبی��ب محبیان‬ ‫(معروف به حبیب) به ایران را تائید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫علی ترابی رئیس دفتر موس��یقی‬ ‫وزارت ارشاد گفت که حبیب به‬ ‫ایران سفر کرده و خواستار دریافت‬ ‫مجوز انتشار آلبوم است‪.‬‬ ‫ترابی افزوده که این درخواست در‬ ‫چارچوب‌هایقانونیدفترموسیقی‬ ‫وزارت ارشاد بررسی خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفت��ه این مقام وزارت ارش��اد‬ ‫تاکن��ون «صحبت��ی» از برگزاری‬ ‫کنسرت حبیب در داخل کشور به‬ ‫میان نیامده است‪.‬‬ ‫پیش از این رضا رشیدپور‪ ،‬مجری‬ ‫برنامه‌های تلویزی��ون از برگزاری‬ ‫کنسرت حبیب‪ ،‬خواننده موسیقی‬ ‫پاپ در تهران خبر داده بود‪.‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪17‬‬

‫یافته در سیاس��ت نکنند‪ ».‬او تاکید‬ ‫ک��رد‪« :‬برای هر جامع��ه‌ای تجمیع‬ ‫سالح‪ ،‬اطالعات‪ ،‬ثروت و سیاست‬ ‫مشکل‌آفریناست‪».‬‬

‫نه��اد نظارت‌کننده گفت‪ «:‬نظارت‬ ‫غیرازقیمومیتاست‪،‬سازوکارهایی‬ ‫که محدود کننده انتخاب کننده و‬ ‫انتخاب شونده باشد نظارت نیست‪،‬‬ ‫اینکه اگر با دیدگاه خاص‪ ،‬کسانی‬ ‫خواست‌هایمعترضان‬ ‫مورد پسند نیستند با بهانه‌های ناروا‬ ‫حذف شوند؛ نظارت نیست‪».‬‬ ‫رئیس‌جمهور س��ابق ایران ش��رط سیدمحمد خاتمی در پایان سخنان‬ ‫دیگر انتخابات آزاد را فعالیت آزاد خ��ود به خواس��ت‌های مش��خص‬ ‫اح��زاب و گروهه��ا در چارچوب معترض��ان اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫قانون اساسی دانست‪ .‬او گفت‪« :‬اگر «گام مه��م آزادی زندانیان‪ ،‬پرهیز‬ ‫کس��انی پایبند به قانون اساسی که از برخوردهای ناروا‪ ،‬بازشدن فضا‬ ‫اساس نظم است باشند‪ ،‬نه تنها آزاد طیق قانون اساسی و آزادی فعالیت‬ ‫هستند که کار بکنند بلکه جامعه و سیاسی و اجتماعی و تامین آزادی‬ ‫حکومت موظف اس��ت از حقوق اندیش��ه و بیان وحرکت به س��وی‬ ‫آن��ان دفاع کند وآن‌ها را تش��ویق انتخابات پر نشاط و صحیح و ارزش‬ ‫شناخته شدن نقد و اعتراض قانونی‬ ‫کند‪».‬‬ ‫و به عنوان آخرین شرط به گفته‌ی است و در راس همه دفاع از حرمت‬ ‫خاتمی «انتخابات آزاد و مطمئن در و کرامت و آزادی و حقوق اساسی‬ ‫صورت��ی خواهد بود ک��ه نهادها و جامعه و مردم است که تامین آن از‬ ‫دستگاه‌هائی که وظایف مشخص اهداف بزرگ انقالب اسالمی بوده‬ ‫غیر سیاس��ی دارند دخالت سازمان است‪».‬‬


‫‪31‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫کروبی‪ :‬گروه حاکم‬ ‫در پی القای‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪17‬‬

‫جمهوری و دو تن از رهبران اصلی‬ ‫جنبش مخالفان دول��ت‪ ،‬اخیرا در‬ ‫بیانیه مش��ترکی از درخواست خود‬ ‫برای ص��دور مجوز برای برگزاری‬ ‫تظاهرات آرام در نخستین سالروز‬ ‫اعالم نتیجه انتخابات خبر دادند‪.‬‬ ‫اعالم نتیجه انتخاب��ات‪ ،‬که با اتهام‬ ‫تقلبگستردهبهنفعمحموداحمدی‬ ‫نژاد همراه بود‪ ،‬ب��ه بروز تظاهرات‬ ‫اعتراضی گس��ترده در ایران و ادامه‬ ‫اعتراضات در مناسبت های مختلف‬ ‫منجر شد که برخورد خشونت آمیز‬ ‫مام��وران امنیتی با معترض��ان را به‬ ‫دنبال آورد‪.‬‬ ‫در حوادث بعد از انتخابات‪ ،‬مهدی‬ ‫کروبی مسئولیت پیگیری برخودر‬ ‫خشونت آمیز با معترضان از جمله‬ ‫اتهام شکنجه و تجاوز در بازداشتگاه‬ ‫ها را برعهده گرفت که باعث خشم‬ ‫و انتقاد مقامات حکومتی شد‪.‬‬ ‫از زمان برگزاری انتخابات‪ ،‬دولت‬ ‫با درخواست مجوز برگزاری تجمع‬ ‫آرام اعتراضی مخالف��ت کرده اما‬ ‫معترضان با استفاده از مراسم دولتی‪،‬‬ ‫به تظاهرات علیه دولت دست زده‬ ‫اند که مهدی کروبی در بسیاری از‬ ‫آنها شرکت داش��ته و در مواردی‪،‬‬ ‫هدف حمله طرف��داران حکومت‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬

‫موسوی‪:‬‬ ‫سبزی همه جا‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪16‬‬

‫در بازگش��ت ب��ه قانون اساس��ی و‬ ‫تضمین آزادی های قانونی جستجو‬ ‫می کن��د‪ .‬او افزایش تورم‪ ،‬کاهش‬ ‫میزان سرمایه گذاری‪ ،‬رواج فساد و‬ ‫دروغ‪ ،‬س��وء مدیری��ت‪ ،‬تعطیل��ی‬ ‫کارخان��ه ها‪ ،‬از دس��ت رفتن بازار‬ ‫موسوی جذب گروه های مختلف جامعه‪ ،‬از جمله کارگران و‬ ‫برای تولی��دات مل��ی‪ ،‬افزایش بی‬ ‫معلمان را از مهم ترین اهداف 'جنبش سبز' می داند‪.‬‬ ‫کاری و ع��دم پرداخت دس��تمزد‬ ‫بس��یاری از کارگ��ران را از جمله‬ ‫ای��ران در فس��اد مال��ی‪ ،‬گفت که اساسی و احیای حقوق اساسی مردم‬ ‫مشکالت موجود در ایران دانست‬ ‫وقتی بحث فس��اد مطرح می شود‪ ،‬دانسته و گفته است که این راه‪ ،‬کم‬ ‫و گفت که کارگران و معلمان می‬ ‫ام��ا پیگیری نمی ش��ود و گفت و هزینه ترین راه است‪.‬‬ ‫دانند که مسائل زندگی روزمره آنها‬ ‫گو در مورد آن «ناگهان» فروکش او در مورد قانون اساس��ی ایران می‬ ‫ب��ا اقدامات حکوم��ت در محدود‬ ‫می کند‪ ،‬اعتم��اد افکار عمومی به گوید‪« :‬این میثاق ملی ما اس��ت و‬ ‫کردن رس��انه ها‪ ،‬به زندان انداختن‬ ‫عهدی است که مردم و حکومت با‬ ‫حکومت از دست می رود‪.‬‬ ‫فعاالن سیاس��ی و مح��دود کردن‬ ‫الیاس نادران‪ ،‬یک��ی از نمایندگان هم بستند و هر نوع برگشت از این‬ ‫فعالیت تشکل های صنفی و سیاسی‬ ‫اصولگرای منتقد دولت در مجلس میثاق‪ ،‬ی��ک نوع خیانت در اعتماد‬ ‫ارتباطی گسترده دارد‪.‬‬ ‫ای��ران اواس��ط فروردی��ن م��اه به مردم است؛ ما از مردم امضا گرفتیم‬ ‫موس��وی گف��ت ک��ه معلم��ان و‬ ‫خبرنگاران گفته بود که محمدرضا و امضا دادیم که این قانون را بدون‬ ‫کارگران خواهان آزادی هس��تند‬ ‫رحیمی‪ ،‬معاون اول محمود احمدی اجتهاد به نص اجرا کنیم»‪.‬‬ ‫تا بتوانند تش��کل های سیاس��ی و‬ ‫ن��ژاد‪ ،‬در رأس یک «حلقه فس��اد موسوی گفت که اگر قسمت هایی‬ ‫صنفی خود را تش��کیل دهند و از‬ ‫از قانون اساسی ناکارآمد است‪ ،‬می‬ ‫اقتصادی» قرار دارد‪.‬‬ ‫طریق فعالیت سیاسی‪ ،‬راه حلی برای‬ ‫دولت ایران این اتهام را رد کرد‪ ،‬اما توان آن را اصالح کرد‪« ،‬اما باز هم‬ ‫مشکالت خود پیدا کنند‪.‬‬ ‫بحث علنی در مورد پرونده رحیمی باید از راه قانون اساسی اقدام کنیم»‪.‬‬ ‫او سیاست خارجی دولت ایران را‬ ‫در حالی به صورت ناگهانی خاتمه او گفت‪« :‬بدون انتخابات آزاد‪ ،‬غیر‬ ‫«نامتع��ادل»‪« ،‬ماج��را آفرین» و «بی‬ ‫یافت که برخی گزارش های تأیید گزینشی و رقابتی و همچنین بدون‬ ‫برنامه» توصیف کرد و گفت‪« :‬این‬ ‫نشده از صدور «حکم حکومتی» در آزادی زندان��ی ها و تش��کل ها و‬ ‫اقدامات خالف تدبی��ر‪ ،‬بالفاصله‬ ‫مورد مس��کوت ماندن این پرونده رسانه ها‪ ،‬راه دیگری وجود ندارد»‪.‬‬ ‫تأثیر خود را بر س��فره مردم نش��ان‬ ‫پیام ویدیویی موس��وی خطاب به‬ ‫حکایت داشت‪.‬‬ ‫می دهد»‪.‬به گفته موسوی‪ ،‬قدرت‬ ‫کارگران و معلمان‪ ،‬یک روز پس‬ ‫و توانای��ی مردم‪ ،‬ب��ه اعتماد آنها به‬ ‫کم هزینه ترین راه‬ ‫از دیدار گروهی از کارگران با علی‬ ‫حکومت بس��تگی دارد و «صرفا با‬ ‫خامنه ای‪ ،‬رهبر ایران منتشر شد‪.‬‬ ‫اس��لحه و نیروی نظامی» نمی توان‬ ‫میرحسین موسوی در پیام ویدیویی خامن��ه ای در آن دیدار نس��بت به‬ ‫امنیت کشور را حفظ کرد‪.‬‬ ‫خود به مناسبت روز کارگر و روز «اس��تفاده از مس��ائل کارگ��ری به‬ ‫خبری‬ ‫جنجال‬ ‫او‪ ،‬ظاهرا در اشاره به‬ ‫معلم‪ ،‬تنها راه حل مشکالت ایران را عن��وان اهرم فش��ار سیاس��ی» علیه‬ ‫هفت��ه ه��ای اخیر در مورد دس��ت‬ ‫بازگشت به اجرای بدون تنازل قانون دولت هشدار داده بود‪.‬‬ ‫داشتن معاون اول رئیس جمهوری‬

‫‪31 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬

‫افشای جزئیات بازداشتگاه سروش‪...‬‬ ‫لذا اگر قرار باشد بار دیگر کسانی‬ ‫چون بروج��ردی در مورد آغاز به‬ ‫کار مج��دد کهری��زک تحقیق و‬ ‫تفحص کنند نمی توان امید چندانی‬ ‫به گزارش مجلس داشت‪.‬‬ ‫در م�ورد کس�انی چ�ون س�عید‬ ‫مرتضوی که اشاره کردید به عنوان‬ ‫متهمان اصلی کهریزک محس�وب‬ ‫می ش�وند مدتی است هیچ خبری‬ ‫منتش�ر نمی ش�ود‪ ،‬ش�ما م�ی دانید‬ ‫ایشان در حال حاضر کجا هستند و‬ ‫چه می کنند؟‬

‫ادامه از صفحه ‪14‬‬

‫نیز چندان آس��ان نیس��ت‪ .‬قضات‬ ‫تحت فش��ارهای زیادی هس��تند تا‬ ‫آنجا که اگر بگویم دادگاه متهمان‬ ‫کهری��زک و صدور اح��کام برای‬ ‫آنها هم فرمایشی است شاید چندان‬ ‫بیراه نگفته باشم‪.‬‬ ‫ب�ه عنوان س�وال آخ�ر؛ آی�ا خود‬ ‫ش�ما از افش�ای آغاز ب�ه کار دوباره‬ ‫بازداشتگاه کهریزک نگران نیستید‬ ‫و آیا با شما تماسی از جانب مسوالن‬ ‫امنیتی کش�ور گرفته نشده است تا‬ ‫شما را تحت فشار قرار دهند که در‬ ‫این زمینه دیگر مطلب ننویسید و یا‬ ‫مصاحبه ای انجام ندهید؟‬

‫ایشان پس از آنکه به عنوان معاونت‬ ‫دادستان کل کشور منصوب شدند‪،‬‬ ‫در ی��ک اتاق کوچک و تقریبا در فشاری که بر روی زندگی شخصی‬ ‫انزوا قرار گرفته اند‪ .‬دیگر از آن اتاق من اس��ت چنان رنج آور است که‬ ‫کار بزرگ و سر و صداهای گذشته حتی بچه های من هم گاهی اصرار‬ ‫ایشان خبری نسیت اما ظاهرا خود می کنند تا پدرشان دیگر ننویسد و‬ ‫آقای مرتضوی از این انزوا استقبال در معرض خطر دوباره بازداشت و‬ ‫می کند تا خیلی سر زبان ها نباشد زندان قرار نگیرد‪ .‬پس همین نا امنی‬ ‫چرا که م��ی داند با قرار گرفتن در ها و فش��ارهای اقتصادی که ناشی‬ ‫صدر خبرها باید در مورد آنچه در از ایج��اد محدودیت کامل در کار‬ ‫کهریزک بر جوانان این کشور رفته انتشارات من است‪ ،‬به اندازه کافی‬ ‫شکننده هست‪ .‬همین که یک بچه‬ ‫است خود او نیز پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫از اینکه پدرش به یک مقام قضایی‬ ‫فک�ر م�ی کنی�د دس�تگاه قضای�ی نامه بنویسد که هیچ کار غیرقانونی‬ ‫ب�ه اتهام�ات س�عید مرتض�وی هم هم نیست‪ ،‬احساس نا امنی و نگرانی‬ ‫رسیدگی کند یا پرونده کهریزک می کند به اندازه کافی می تواند مرا‬ ‫به ماجرای اعدام همان چندنفری‬ ‫تحت فشار قرار دهد‪ .‬این روزها این‬ ‫که اعالم کرده اند ختم شود؟‬ ‫اگ��ر کس��انی در پرون��ده ایش��ان احساس نا امنی در همه جای کشور‬ ‫اعمال نفوذ نکنن��د باید خود آقای هس��ت‪ .‬ما ملت طنز پردازی داریم‬ ‫مرتضوی نیز در کنار سایر متهمان اما مردم م��ا این روزها در کوچه و‬ ‫بازخواس��ت و م��ورد مواخذه قرار خیابان‪ ،‬حتی از یک شوخی ساده‬ ‫گیرد اما متاس��فانه دستگاه قضایی هم می ترس��ند‪ ،‬این فضای ناامنی‬ ‫ما یک دس��تگاه مس��تقل نیست و در زمان ش��اه هم وجود نداشت اما‬ ‫بررسی پرونده کس��ی که پیش از نمی شود در برابر همه چیز سکوت‬ ‫این در جایگاه دادستانی بوده است کرد‪.‬‬


‫‪32‬‬

‫‪32 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫مسلمان يا اسالميست؟‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪9‬‬

‫نگهبان پنج نفره داشته باشند که صاحب «حق وتو» باشد‬ ‫و قانون اساسی هم مذهب رسمی کشور را تشيع دوازده‬ ‫امام��ی اعالم کند ـ آرزوئی که هرگز به اجرا در نيامد‪،‬‬ ‫هرچند که در قانون اساس��ی مشروطه ثبت شد و آن را‬ ‫برای هميشه لکه دار کرد‪.‬‬ ‫يعن��ی‪ ،‬می توان به ض��رس قاطع گفت ک��ه در همهء‬ ‫جوامع مس��لمان‪ ،‬با همهء مسلمان بودن شان‪ ،‬و با همهء‬ ‫قدرت های سياسی و اجتماعی و اقتصادی آخوندهای‬ ‫گ��ردن کلفتی که به نام خ��دا از مردم باج می گرفتند‪،‬‬ ‫هيچ آخوندی نمی توانس��ت تصور کند که می تواند‬ ‫خود بقدرت رسد و «رس��الهء عمليه» ی خود را قانون‬ ‫اساسی جامعه گرداند و مجلس شورای ملی را به مجلس‬ ‫مشورتی ولی فقيه تبديل نمايد و بکند همهء آنچه هائی‬ ‫که در اين سی ساله به چشم خويش ديده و زهر آن را‬ ‫چشيده ايم‪.‬‬ ‫در هم��هء اين تاریخ بلند مدت‪ ،‬مردم مس��لمان ک ً‬ ‫ال به‬ ‫دين اس�لام و جزئ��اً به يکی از مذاه��ب صدگانهء آن‬ ‫اعتقاد داشتند‪ ،‬نمازشان را می خواندند‪ ،‬روزه شان را می‬ ‫گرفتند و‪ ،‬در همهء اين احوال‪ ،‬می دانس��تند که حکم‪،‬‬ ‫نه «حکم اهلل»‪ ،‬که حکم حاکمی است که چون حاکم‬ ‫است اواالمر است و اطاعت از او واجب؛ البته تا زمانی‬ ‫که فرصت بدس��ت آيد و کلک حاکم به دست کاوه‬ ‫های آهنگر تاريخ کنده شود‪.‬‬ ‫البت��ه بايد اين را ه��م در نظر گرفت ک��ه آنچه بعنوان‬ ‫حکومت سرزمين های اس�لامی در طول تاريخ تطور‬ ‫يافت بافته ای از «تار ِ» حکومت زورگويان سلطه جويان‬ ‫و «پود ِ» آمريت آخوند و ش��ريعت مش��روع ساز ظلم‬ ‫او بود و‪ ،‬در نتيجه‪ ،‬بديلی (يا آلترناتيو) ی نداش��ت که‬ ‫به کمک مقايس��ه با آن بتوان به اسالمی بودن و نبودن‬ ‫حکومت واقف شد‪ .‬مسئلهء «اسالمی بودن حکومت»‬ ‫تنها در صورتی قابل بررسی بود و هست که بتوان آن را‬ ‫با سيستم ديگری مقايسه کرد‪.‬‬ ‫و اين همان مقايس��ه ای اس��ت ک��ه در جريان نهضت‬ ‫مشروطه برای کشور ما پيش آمد‪ .‬در واقع‪ ،‬اين استعمار‬ ‫غرب مسيحی نشين بود که «بديل» را با خود به منطقهء‬ ‫وسيع مسلمان نشينان آورد و آنها ديدند که در جائی از‬ ‫«دارالح��رب بازمانده از جنگ های صليبی» قرار چنين‬ ‫ش��ده اس��ت که مردم خود حاکم سرنوشت و تصميم‬ ‫گيرنده در مورد قوانين زندگی روزمرهء خويش باشند‬ ‫و دين و ايمان و مذهب شان را هم برای خود نگاه دارند‬ ‫و در اين دنيا فکر آخرت ش��ان بوده و توش��ه ای برای‬ ‫سفر دراز پس از مرگ خود فراهم کنند‪ .‬يعنی‪ ،‬آشنائی‬ ‫مردم س��رزمين های مسلمان نشين با مفاهيمی همچون‬ ‫سکوالريس��م (حکوم��ت غيرمذهبی)‪ ،‬دموکراس��ی‬ ‫(حاکميت ملت)‪ ،‬پلوراليسم (کثرت باوری)‪ ،‬و اومانيسم‬ ‫(انسان مداری) همگی با روياروئی مسلمانان با استعمار‬ ‫غرب همزمان شد و آنان در برابر اين «بديل ِ» حکومتی‪،‬‬ ‫توانستند به چند و چون سيستم حکومتی سرزمين های‬ ‫خويش بنگرند و بيانديش��ند و ارزيابی کنند‪ .‬برخی از‬ ‫متفکرين مسلمان هم که در حال مبارزه با استعمار بودند‬ ‫کوش��يدند در مقابل آنچه هائی که استعمارگران را به‬ ‫حکومت های مقتدر خود رس��انده بود دست به ايجاد‬ ‫سيستم های بديل بزنند‪.‬‬ ‫نکتهء اساسی در اين است که برای يک «مسلمان درگير‬ ‫در مبارزه با استعمار» تفکيک استعمار از دموکراسی و‬ ‫سکوالريسم و غيره کار آسانی نبود‪ .‬اگر شيخ فضل اهلل‬ ‫نوری از «کلمهء قبيحهء آزادی» س��خن می گفت اين‬ ‫امر صرفا ٌ و تنه��ا بخاطر حفظ وضع موجود نبود‪ .‬او‪ ،‬يا‬ ‫حتی س��يد جمال الدين اسدآبادی ِ نوانديش‪ ،‬استعمار‬ ‫را در قالب فرهنگ مس��يحيت بازمانده از جنگ های‬ ‫صليبی هم می ديدند و‪ ،‬در نتيجه‪ ،‬پديده هائی همچون‬ ‫دموکراس��ی را نيز «نجس» می يافتند و در محو آن می‬ ‫کوشيدند‪.‬‬ ‫اينگونه بود که استعمار‪ ،‬همراه با آفرينش عکس العمل‬ ‫های بومی در مناطق تحت سلطهء مستقيم و غيرمستقيم‬ ‫خود در خاورميانه‪ ،‬جوامع مسلمان را به دو پاره تقسيم‬ ‫کرد‪ .‬يک پاره کنجکاوانه در س��وخت و س��از ماشين‬ ‫حکوم��ت غربی تعمق کردد و چ��ارهء کار را در قطع‬ ‫امور دنيا از راهنمائی های آخوندهای مدعی سخنگوئی‬ ‫از جانب خدا دانست‪ ،‬به انس��ان محوری روی آورد و‬

‫«اسالميسم» يک ايدئولوژی است؛ دارای رهبران و‬ ‫«کتاب های مقدس» و برنامه برای همه اجزاء جامعه‬ ‫است؛ برايش بين سپهر خصوصی و عمومی تفاوتی‬ ‫وجود ندارد و رهبرانش مجازند که تا درون اطاق‬ ‫خواب های مردم نيز سرک کشيده و امر به معروف‬ ‫و نهی از منکر کنند‪ .‬و چون اسالميسم يک ايدئولوژی‬ ‫است چاره آن هم در خواستاری حکومتی بی مکتب‬ ‫و مذهب‪ ،‬يا جدا از هرگونه مکتب و مذهب‪ ،‬است‪.‬‬ ‫حکومتی که در عرف سياسی «سکوالر» خوانده‬ ‫می‌شود‪ .‬بر همين اساس هم هست که می توان چنين‬ ‫نتيجه گرفت که سکوالريسم با مسلمانان‬ ‫ـ يا مسيحيان و يا بهائيان و زرتشتيان ـ سر جنگ ندارد‬ ‫و در سرزمين های مسلمان نشين اسالميسم را‬ ‫همچون يک ايدئولوژی مزاحم و غيرانسانی‬ ‫در آماج خود قرار می دهد‪.‬‬

‫بدنبال «ملت سازی» (به معنی مجموعهء مردمی که در‬ ‫داخل يک مرز سياسی زندگی می کنند و‪ ،‬بی اعتناء به‬ ‫رنگ پوست و زبان و فرهنگ و سنت های گوناگون‬ ‫شان‪ ،‬بايد در برابر قانون دارای حق مساوی باشند) رفتند‬ ‫و آرزوی عدالتخانه و دارالشورای ملی و قوانين اساسی‬ ‫و مدنی و برگ��زاری انتخابات و تضمين آزادی عقايد‬ ‫رفتند و از دل کوش��ش هاش��ان چيزی به نام حکومت‬ ‫مشروطهء (بصور پادشاهی و جمهوری) سر بر کشيد و‬ ‫تاريخ پر فراز و نشيب خود را يافت‪.‬‬ ‫اما‪ ،‬چه در کل جهان اس�لام نش��ين و چه در کش��ور‬ ‫خودمان‪ ،‬پارهء ديگر‪ ،‬که داستان را جز تقابل بين اسالم‬ ‫و مس��يحيت نمی ديد (و تعبيراتی همچون جهان کهنه‬ ‫و ن��و‪ ،‬يا تقابل س��نت و مدرنيته را ني��ز جزئی از توطئه‬ ‫های اس��تعماری می دانس��ت) چ��ارهء کار را در نفی‬ ‫هر آنچه به اس��تعمارگران تعلق داش��ت يافت و به اين‬ ‫نتيجه رس��يد که اس�لام را بايد از رخوت صدها ساله‬ ‫اش بيرون کش��يده و از آن «دينی سياسی» ساخت که‬ ‫حاکمش مجری ش��ريعت آخوندها باشد‪ .‬اين عده ـ از‬ ‫آنجا که موجوديت و هويت و ش��اخصه های خود را‬ ‫از واکنش نسبت به مغرب زمينيان می گرفتند ـ بزودی‬ ‫ب��ه نفی کليهء ارزش های غرب��ی و معرفی ارزش های‬ ‫بديل اسالمی مش��غول شده و‪ ،‬ناشيانه و شتابزده‪ ،‬به سر‬ ‫هم کردن سيستمی اسالمی پرداختند‪ ،‬بی آنکه بپذيرند‬ ‫که ممکن است آنچه در سير تحوالت اجتماعی جوامع‬ ‫غربی پيش آمده جنبه ای عام (يونيورسال) هم داشته و‬ ‫لزوماً با ارزش های فرهنگی غربی ـ مسيحی (و بعدها‪،‬‬ ‫يهودی) پيوندی اختصاصی نداشته باشد‪ .‬آنها در واقع‬ ‫دويست سال را به آفرينش معادل های «اسالمی ِ» پديده‬ ‫های غربی اختصاص دادند و از دل اين انديشه بود که‬ ‫از اقتصاد اسالمی گرفته تا مردمساالری اسالمی و حتی‬ ‫حقوق بشر اسالمی استخراج شد ـ همه بصورتی عکس‬ ‫الملی و بدون داشتن پايه و مايه ای در منطقی فرامذهبی‬ ‫و علمی‪.‬‬ ‫طرفه اينکه مغرب زمينيان همين امر را نيز برای پيشبرد‬ ‫اهداف اس��تعماری خود‪ ،‬که عقب نگاه داشتن جوامع‬ ‫مس��لمان نش��ين را اقتضاء می کرد‪ ،‬س��ودمند يافتند و‬ ‫به تقوي��ت آن پرداختند‪ .‬پديده هائ��ی همچون اخوان‬ ‫المسلمين‪ ،‬فدائيان اس�لام‪ ،‬القاعده‪ ،‬حزب اهلل و واليت‬ ‫فقي��ه و اصالح طلبی مذهبی همگی ريش��ه ای هم در‬ ‫اطاق های فکر استعمارگران (از کاپيتاليست ها گرفته‬ ‫تا کمونيست ها) داشته اند و دارند؛ و تا آنجا که واقعيت‬ ‫تجربی تاريخی معاصر نشان می دهد نقش اين «گروه‬ ‫های واکنش��ی» در ويران کردن جوامع مسلمان نشين‬ ‫بسيار مهمتر و اساسی تر از نقش دخالت مستقيم نيروهای‬ ‫استعماری در کشورهای منطقه بوده است‪.‬‬

‫مغرب زمينيان‪ ،‬رفته رفته‪ ،‬در فرهنگ سياسی خود برای‬ ‫اين گروه از انديشمندان و کوشندگان و مبارزان مسلمان‬ ‫که خواهان ط��رد هر چيز غربی و اس��تقرار حکومت‬ ‫اسالمی (در وجوه مختلف س��نی و شيعهء آن) بوده و‬ ‫هستند برچس��ب «اسالميس��ت» را اختراع کردند و در‬ ‫توضيح تفاوت «مسلمان» بودن با «اسالميست» بودن نيز‬ ‫کار بسيار کردند؛ بطوری که امروزه هنگامی که کسی را‬ ‫«اسالميست» می خوانيم در واقع می خواهيم نشان دهيم‬ ‫که شخص مزبور مسلمانی است که به «اسالم سياسی ِ‬ ‫خواهان قدرت حکومتی» و سيستم حکومتی خاصی با‬ ‫صفت «اسالمی»‪ ،‬که عکس برگردان سيستم حکومت‬ ‫های مدرن غربی است‪ ،‬اعتقاد دارد‪ .‬حال آنکه مسلمانی‬ ‫که به چنين سيتسمی معتقد نيست و ترجيح می دهد که‬ ‫در يک کشور فارغ از بند و بست های شرايع آخوندی‬ ‫و آزاد از هرگونه تعبد غير انسانی زندگی کرده و آزاد‬ ‫باشد که دين و مذهب خود را داشته و به اصول آن عمل‬ ‫کند «اسالميست» خوانده نمی شود‪.‬‬ ‫از ديدگاه اين تمايز که به سی سالهء گذشته کشورمان‬ ‫بنگري��م در می يابيم ک��ه چگونه «اسالميس��ت ها» با‬ ‫فريبکاری آگاهانه و عامدانه (رجوع کنيد به س��خنان‬ ‫خمينی در پاريس) توانستند يک حکومت غيرمذهبی‬ ‫اما اس��تبدادی را‪ ،‬به مدد شعارهای غربی آزاديخواهی‬ ‫و جمهوری طلبی و حاکميت ملی‪ ،‬س��رنگون کرده و‬ ‫حکومتی را جايگزين آن کنند که رفته رفته پوس��تهء‬ ‫دروغي��ن بوام گرفت��ه از غرب خود را کن��اری زده و‬ ‫چهرهء واقعی ضد اصول انس��انمداری و دموکراسی و‬ ‫سکوالريسم خويش را آشکار ساخته است‪ .‬بطوری که‬ ‫امروز می توان براحتی ادعا کرد که حکومت مسلط بر‬ ‫ايران‪ ،‬در هر دو شکل بنيادگرائی و اصالح طلبی اش‪،‬‬ ‫حکومت«اسالميست»هااستونهحکومت«مسلمانان»‪.‬‬ ‫چنين رژيمی ربطی به حکومت غيرمذهبی و ملی ِ جامعه‬ ‫ای دارای اکثريتی مسلمان ندارد که به حقوق صاحبان‬ ‫ادي��ان و مذاهب ديگر و بی اعتقادان به هرگونه دين و‬ ‫ش��ريعتی احترام می گذارد و خادم همهء آحاد «ملت»‬ ‫است و برايش زن و مرد‪ ،‬مؤمن و بی اعتقاد‪ ،‬و با حجاب‬ ‫و بی حجاب تفاوتی نمی کند‪.‬‬ ‫«اسالميس��م» يک ايدئولوژی اس��ت؛ دارای رهبران و‬ ‫«کتاب های مق��دس» و برنامه برای همهء اجزاء جامعه‬ ‫است؛ برايش بين س��پهر خصوصی و عمومی تفاوتی‬ ‫وج��ود ن��دارد و رهبرانش مجازند که ت��ا درون اطاق‬ ‫خواب های مردم نيز سرک کش��يده و امر به معروف‬ ‫و نهی از منکر کنند‪ .‬و چون اسالميسم يک ايدئولوژی‬ ‫است چارهء آن هم در خواستاری حکومتی بی مکتب‬ ‫و مذه��ب‪ ،‬يا جدا از هرگونه مکتب و مذهب‪ ،‬اس��ت‪.‬‬ ‫حکومتی که در عرف سياس��ی «سکوالر» خوانده می‬ ‫شود‪ .‬بر همين اساس هم هست که می توان چنين نتيجه‬ ‫گرفت که سکوالريس��م با مسلمانان ـ يا مسيحيان و يا‬ ‫بهائيان و زرتشتيان ـ سر جنگ ندارد و در سرزمين های‬ ‫مسلمان نشين اسالميس��م را همچون يک ايدئولوژی‬ ‫مزاحم و غيرانسانی در آماج خود قرار می دهد‪.‬‬ ‫درزمينهءاسالميستهایاصالحطلبونقشسیسالهء‬ ‫آنها در سپهر سياسی کشورمان مهم اين است که بدانيم‪،‬‬ ‫به لحاظ حرکت با چراغ خاموش اسالميست ها در سی‬ ‫سال پيش‪ ،‬قانون اساسی حکومتی موسوم به «جمهوری‬ ‫اسالمی» نمی توانست يکسره مطابق ميل اسالميست ها‬ ‫نوشته شود و از هرگونه ارزش عام (يونيورسال) بشری ـ‬ ‫ملی ـ مدرنی خالی باشد‪ .‬در نتيجه‪ ،‬سيستمی که بوجود‬ ‫آمد هيوالی دو س��ری بود که يک سرش همهء نشانه‬ ‫های اسالميسم را با خود داشت _همان سری که اکنون‬ ‫«اصول گرائی» خوانده می شود) و سر ديگرش برخی از‬ ‫نشانه های مدرنيت را (يعنی همان سری که می خواهد‬ ‫«مدرنيسم اسالمی» را در قالب اصالح گری و نوانديشی‬ ‫سياس��ی ـ مذهبی ِ خود ممکن سازد)‪ .‬و سی سال است‬ ‫که اين دو س��ر‪ ،‬عالوه بر کشتار ديگران و فربه شدن از‬ ‫جان و مال مردمان‪ ،‬با يکديگر نيز جنگيده اند‪.‬‬ ‫ام��روزه‪ ،‬هنگامی که اصالح طلبان مذهبی فرياد بر می‬ ‫آورن��د که «تع��ادل رژيم بهم خورده و اس�لاميت آن‬ ‫بر جمهوريت اش س��لطه يافت��ه‪ ،‬و اصول مترقی قانون‬ ‫اساسی «مغفول» مانده است»‪ ،‬در واقع در اين خيال خام‬ ‫بسر می برند که اساساً می توان بين دو سر اين هيوالی‬ ‫اسالميستی تعادلی برقرار کرد‪ .‬اما‪ ،‬در طی همين جدال‬ ‫سی ساله و کوشش برای اصالح رژيم دو سر مذهبی‪،‬‬ ‫خود اسالميس��ت های اصالح طل��ب بتدريج به گروه‬ ‫هائی حداقل س��ه گانه تقسيم شده اند که می توان آنها‬ ‫را بصورت زير از هم باز شناخت‪:‬‬

‫‪ .1‬گروهی‪ ،‬که می توان آنان را «اسالميس��ت های خام‬ ‫فکر» خوان��د‪ ،‬اعتقاد دارند که الفت بين اس�لاميت و‬ ‫جمهوريت الفتی اصيل و با معنی و برآمده از مبارزات‬ ‫صد س��الهء مردم ايران بوده اس��ت و معنای اصالحات‬ ‫چيزی جز زدودن زياده روی ها و بازگش��ت به تعادل‬ ‫شاهين ترازوی اين حکومت نيست‪ .‬اينان همان کسانند‬ ‫که همچنان کارخانهء ضرب پديده های غربی «اسالمی‬ ‫شده» را داير نگاه داشته و هر روز پديدهء اسالمی شدهء‬ ‫جديدی را به جهان ارائه می دهند‪ ،‬با اين پيشفرض که‬ ‫چون همهء چيزهای خوب در اس�لام وج��ود دارند و‬ ‫پيش بينی شده اند کافی است که هر پديدهء غيراسالمی‬ ‫را گرفت‪ ،‬س��اختار و کارکرد آن را شناخت‪ ،‬و برايش‬ ‫معادل و بديلی «اسالمی» ساخت‪ .‬اينان متوجه نيستند که‬ ‫پديده های عام غربی يا خوبند و يا بد‪ .‬و اگر خوبند که‬ ‫لزومی برای ساختن معادل اسالمی آنها وجود ندارد و‬ ‫اگر بدند چرا بايد برای يک پديدهء بد معادل و بديلی‬ ‫اس�لامی بوجود آورد؟ بخصوص که «اسالمی کردن»‬ ‫در عمل به معنای برعکس کردن س��اختار و کارکرد‬ ‫پديده های غربی از آب در آمده و حاصلی جز خسران‬ ‫ببار نياورده است‪ .‬محمد خاتمی و ميرحسين موسوی را‬ ‫براحتی می توان در زمرهء اين گروه دانست‪.‬‬ ‫‪ .2‬گ��ره ديگری که م��ی توان آنه��ا را «اصالح طلبان‬ ‫سرگردان» نام نهاد‪ .‬اينان‪ ،‬بقصد اصالح «سيستم بديل ِ»‬ ‫ساختهء دست اسالميست هائی چون خمينی و بهشتی و‬ ‫رفسنجانی می کوشند اما‪ ،‬از آنجا که در ازل کار خود‬ ‫پيشفرضهایاسالمسياسیرا(کهمادراسالميسماست)‬ ‫پذيرفته اند‪ ،‬تالش هاشان در راستای آن است که بديل‬ ‫هائی را در برابر دس��ت ساخت های «اسالميست های‬ ‫اصول گرا» بيافرينند که‪ ،‬در عين متفاوت بودن «غربی»‬ ‫هم نباشند (چرا که اعتقاد به بد بودن پديده های غربی‬ ‫نيز يک اصل اسالميستی است)‪ .‬اهل توهم اين کوشش‬ ‫اصالح طلبان سرگردان را حمل بر حرکات تاکتيکی و‬ ‫مصلحتی آنها کرده و خويش را فريب می دهند‪ ،‬حال‬ ‫آنکه اين اصالح طلبان اگر هم تاکتيکی بکار می برند‬ ‫برای فريفتن همين اهل توهم است و نه در برابر اصول‬ ‫گرايان‪ .‬بدينسان‪ ،‬در اينجا‪ ،‬معمای جالبی پيش می آيد‬ ‫که س��رگردانی اهل اين گروه را دو چندان می سازد‪:‬‬ ‫از آنج��ا که «بديل های اسالميس��تی» حاصل واکنش‬ ‫اسالميست ها به پديده های غربی محسوب می شوند‪،‬‬ ‫روند بديل سازی اصالح طلبان مذهبی ناچار است‪ ،‬از‬ ‫يکسو‪ ،‬بصورتی واکنش��ی‪ ،‬به سوی پديده های اصلی‬ ‫غربی حرکت کند و از سوی ديگر‪ ،‬مبانی اسالميسم را‬ ‫نفی نکند‪ .‬به همين علت است که می بينيم‪ ،‬مث ً‬ ‫ال‪ ،‬دکتر‬ ‫عبدالکريم سروش در مصاحبه ای که در آن اعالم می‬ ‫دارد که «سکوالريسم سياسی» را می پذيرد‪ ،‬بالفاصله از‬ ‫لزوم برقراری «دموکراسی دينی» هم سخن می گويد و‬ ‫بظاهر بين اين دو تعارضی هم نمی يابد و‪ ،‬در نتيجه‪ ،‬هم‬ ‫خود و هم مخاطب خويش را به سرگردانی می کشاند‪.‬‬ ‫‪ .3‬گروهی س��وم را می توان «خ��وارج اصالح طلبی»‬ ‫دانست چرا که آنان با هر قدم که بر می دارند يک قدم‬ ‫به خروج کامل از «اسالميت» (نام ديگر اسالم سياسی)‬ ‫نزديک تر می شوند و اگر بتوانند‪ ،‬در بلند مدت‪ ،‬ناف‬ ‫عاطفی خود را با اسالميست ها ببرند خواهند توانست‬ ‫ک��ه از يک «اسالميس��ت» به يک «مس��لمان» تبديل و‬ ‫متحول شوند؛ مس��لمانی که در مقياس شخصی دل با‬ ‫عال��م غيب و ملکوت الهی دارد و در مقياس اجتماعی‬ ‫آدمی معتقد به ضرورت سکوالريس��م برای برقراری‬ ‫حکوم��ت فرادينی و فرامذهبی‪ ،‬يعنی حکومت ملی و‬ ‫سکوالر و دموکرات‪ ،‬است‪ .‬اکبر گنجی چنين اصالح‬ ‫طلبی اس��ت و او را می توان مصداق آشکار اين سخن‬ ‫حافظ دانست که‪« :‬چو بيد بر سر ايمان خويش می لرزم‬ ‫‪ /‬که دل به دست کمان ابروئی است کافر کيش!»‬ ‫باری‪ ،‬هرچه اسالميست های بنيادگرا بر يکه خواهی ها‬ ‫و يکه تازی های خود بيافزايند‪ ،‬می توان اميدوار بود که‬ ‫اسالميس��ت های اصالح طلب از گروه اول و دوم جدا‬ ‫شده و به گروه سوم بپپوندند‪.‬‬ ‫و اگرچ��ه می دان��م که ب��رای يک معتق��د واقعی به‬ ‫سکوالريس��م‪ ،‬اينکه عده ای از اسالميست ها با رنج و‬ ‫تعب فراوان و تالش��ی جانفرس��ا می کوشند تا خود را‬ ‫بجائی برس��انند که آنها از ابتدا در آن ايستاده بوده اند‬ ‫جای چندانی برای هيجان و ش��ادمانی ن��دارد اما‪ ،‬اگر‬ ‫قبول کنيم که بدون چنين تحولی جبههء اسالميس��ت‬ ‫ها همواره همچون خط��ری جامعهء جوان ما را تهديد‬ ‫به نابودی می کند آنگاه ناچاريم که مشفقانه به استقبال‬ ‫فراريان از جهنم اسالميسم بشتابيم‪.‬‬


‫‪33‬‬

‫‪33 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪13‬‬

‫کهریزک با نامی دیگر‪...‬‬ ‫قائل بود و فقیه را حاکم نمی‌دانست‪،‬‬ ‫زیرا حاکم رئیس‌جمهور است که‬ ‫او را نی��ز مردم به ص��ورت موقت‬ ‫انتخابمی‌کنند‪».‬‬ ‫وی همچنین درباره این که برخی‬ ‫ولی فقیه را منصوب از س��وی خدا‬ ‫می‌دانند توضیح داد‪« :‬ما واسطه‌ای‬ ‫نداریم که این را ب��ه ما بگوید‪ .‬در‬ ‫نتیجه ول��ی فقیه را یا م��ردم تعیین‬ ‫می‌کنند و یا خبرگان‪».‬‬ ‫در پاسخ این پرس��ش که باالخره‬ ‫پرون��ده حمل��ه خونین ب��ه کوی‬ ‫دانش��گاه که در مجلس بررس��ی‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬مطه��ری گفت‪«:‬من به‬ ‫ش��خصه نمی‌توانم این گزارش را‬ ‫برداش��ته و پشت تریبون بخوانم‪ .‬به‬ ‫عنوان نماین��ده تنها می‌توانم تذکر‬ ‫بده��م و رئیس مجلس هم خواهد‬ ‫گفت که انش��اءاهلل خوانده خواهد‬ ‫شد! بنابراین باید ابوترابی که رئیس‬ ‫کمیته بررس��ی بود این موضوع را‬ ‫پی‌گیریکند‪».‬‬ ‫در شرایطی که نماینده اصولگرای‬

‫مجلس رفتار حکومت با معترضان‬ ‫را نادرس��ت و تعداد آن��ان را قابل‬ ‫توج��ه خوان��ده اس��ت‪ ،‬ص��ادق‬ ‫الریجانی رئیس قوه قضائيه ایران‪،‬‬ ‫در س��فر به همدان از ناآرامی‌های‬ ‫پس از انتخابات ب��ه عنوان فتنه نام‬ ‫برد و رهبران آن را «بدتر از منافقین»‬ ‫خواند‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضائيه گف��ت‪«:‬در فتنه‬ ‫اخیر‪ ،‬از افرادی که توقع نداش��تیم‬ ‫حرف‌هائی را ش��نیدیم و کس��انی‬ ‫که همراه امام و مدعی پشتیبانی از‬ ‫ایش��ان بوده‌اند‪ ،‬یکدفعه به جریانی‬ ‫تبدیل شده و بدتر از منافقین عمل‬ ‫کردند‪».‬‬ ‫توضیحات بعدی رئیس قوه قضائيه‬ ‫نش��ان می‌ده��د ک��ه وی همچنان‬ ‫نگران ادامه اعتراضات مردم ایران‬ ‫اس��ت‪ .‬وی خطاب ب��ه روحانیون‬ ‫و ام��ام جمعه‌ه��ای اس��تان همدان‬ ‫گفت‪«:‬امیدواریمکهجامعهروحانی‬ ‫کش��ور به این امر که جریان فتنه به‬ ‫پای��ان نرس��یده و بصیرت همچنان‬ ‫الزم است‪ ،‬توجه کنند‪».‬‬

‫جلوگیری از برپایی غرفه‪...‬‬ ‫اس�لامی و نظرات او درب��اره این‬ ‫حزب و اعضای آن است‪.‬‬ ‫حزب جمهوری اس�لامی‪ ،‬حدود‬ ‫دو هفت��ه پس از پی��روزی انقالب‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۵۷‬اعالم موجودیت کرد‬ ‫و با اش��ار ‌ه خمین��ی‪ ،‬در خرداد ماه‬ ‫‪ ۱۳۶۶‬تعطی��ل ش��د‪.‬پنج روحانی ‪،‬‬ ‫محمد جواد باهنر‪ ،‬محمد بهشتی‪،‬‬ ‫علی خامنه‌ای‪ ،‬عبدالکریم موسوی‬ ‫اردبیلی و اکبر هاش��می رفسنجانی‬ ‫مؤسسان این حزب بودند‪.‬‬ ‫پنج تن یادشده به همراه حسن آیت‪،‬‬ ‫اس��داهلل بادامچیان‪ ،‬عبداهلل جاسبی‪،‬‬ ‫میرحس��ین موس��وی‪ ،‬حبی��ب اهلل‬ ‫عسکراوالدی‪ ،‬سید محمود کاشانی‬ ‫(فرزند آیت اهلل ابوالقاسم کاشانی)‪،‬‬ ‫مهدی عراقی و علی درخش��ان از‬ ‫اعضای شورای مرکزی اولیه‌حزب‬ ‫جمهوری اسالمی بودند‪.‬‬ ‫حزب جمهوری اس�لامی‪ ،‬پس از‬ ‫گذشت س��ه س��ال از تأسیس آن‬ ‫توانس��ت کنترل س��ه قوه قضاییه‪،‬‬ ‫مجریه و مقننه را در دست بگیرد‪.‬‬ ‫محمد بهش��تی‪ ،‬به عن��وان رئیس‬ ‫دیوان عای کشور (عالی ترین مقام‬ ‫قضایی) منصوب شد و اکبر هاشمی‬ ‫رفسنجانی ریاست مجلس شورای‬ ‫اسالمی برعهده گرفت‪ .‬علی خامنه‬ ‫ای هم ب��ه عنوان نخس��تین رئیس‬

‫ادامه از صفحه ‪13‬‬

‫جمهور روحانی ایران انتخاب شد‪.‬‬ ‫محم��د بهش��تی‪ ،‬دبی��رکل حزب‬ ‫جمهوری اسالمی بود که در انفجار‬ ‫روز هفتم تی��ر ‪ ۱۳۶۰‬به همراه ده‌ها‬ ‫تن از اعضای این حزب کشته شد‪.‬‬ ‫ب��ه دلیل بافت ناهمگ��ون اعضای‬ ‫حزب‪ ،‬اختالفات بر س��ر مس��ائل‬ ‫سیاسی و اقتصادی در میان اعضای‬ ‫آن رخ داد‪.‬طیف��ی از این حزب به‬ ‫اقتصاد بسته‌دولتی باور داشتند و به‬ ‫دست میرحس��ین موسوی رهبری‬ ‫می‌شدند‪.‬شاخه‌ای دیگر که بیشتر‬ ‫از بازاریان س��نتی و هس��ت ‌ه اصلی‬ ‫جمعیت هیئت‌های مؤتلفه‌اسالمی‬ ‫بودند‪ ،‬دخال��ت وزارت بازرگانی‬ ‫و وزارت اقتص��اد و دارای��ی را در‬ ‫ت ها و کنترل واردات و‬ ‫تعیین قیم ‌‬ ‫ی پذیرفتند‪.‬‬ ‫صادرات نم ‌‬ ‫این دس��ت اختالفات و نی��ز زوال‬ ‫دش��من مش��ترک که جریان‌های‬ ‫چپگرا یا ملی‌گرا بودند‪ ،‬همچنین‬ ‫دس��تیابی رهبران حزب جمهوری‬ ‫اس�لامی ب��ه ق��درت در س��اختار‬ ‫سیاسی‪ ،‬دامنه‌اختالفات را گسترده‬ ‫کرد تا آنجا که به اشاره‌خمینی در‬ ‫‪ ۱۱‬خ��رداد ‪ ۱۳۶۶‬حزب جمهوری‬ ‫اسالمی تعطیل شد؛ اما میراث حزب‬ ‫در گروه‌های سیاسی منشعب از آن‬ ‫تا امروز حفظ شده است‪.‬‬

‫تظاهرات مردم در کابل‪...‬‬ ‫ادعای داشتن سند در مورد کشتار‬ ‫افغان‌ها در ایران‬ ‫ب��ا وج��ود اینک��ه وزارت خارجه‬ ‫افغانس��تان تنها اع��دام س��ه تن از‬ ‫افغان‌ها در ای��ران را تأیید می‌کند‪،‬‬ ‫اما ش��رکت‌کنندگان در تظاهرات‬ ‫گفته‌های وزارت خارجه افغانستان‬ ‫را «ش��رم‌آور» خوانده و دیپلماسی‬ ‫افغانس��تان را ضعی��ف ارزیاب��ی‬ ‫می‌کردن��د‪ .‬آن��ان می‌گفتند‪ ،‬وزیر‬ ‫خارجه افغانس��تان باید برکنار شود‬ ‫و به جایش شخصی قاطع گمارده‬ ‫ش��ود تا بتواند از پ��س این وظیفه‬ ‫برآید‪.‬‬ ‫نجی��ب‌اهلل کابلی‪ ،‬عض��و پارلمان‬ ‫افغانستان‪ ،‬معتقد است که ایرانی‌ها به‬ ‫تعدادی از افغان‌های مهاجر آمپول‬ ‫می‌زنن��د و حت��ی از کلیه‌هایش��ان‬ ‫برای تحقیقات اس��تفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته‌ی او‪ ،‬در ای��ران افغان‌ها را‬ ‫می‌کش��ند و یا خانه‌های‌ش��ان را به‬ ‫آت��ش می‌کش��ند‪ .‬وی حت��ی ادعا‬ ‫می‌کند‪ ،‬شخصی به نام نثار احمد با‬ ‫همسرش از بیمارستانی در شهرستان‬ ‫مهریز بیرون کشیده شده است‪.‬‬ ‫کابل��ی که مدعی داش��تن اس��ناد‬ ‫معتب��ر به همراه عکس و س��ی دی‬ ‫اس��ت‪ ،‬معتقد اس��ت که هر روز از‬ ‫سوی افغان‌ها در مهریز به وی خبر‬ ‫می‌رس��د که آنها در وضعیت بدی‬ ‫هس��تند‪ .‬وی می‌گوید‪ ،‬ای��ن افراد‬ ‫خواس��تار تظاهرات در افغانس��تان‬ ‫برای جلوگیری از اقدامات دولت‬ ‫ایرانهستند‪.‬‬ ‫این اولین باری نیست که نجیب‌اهلل‬

‫معرفی ‪ ۴۰‬دشمن‬ ‫آزادى مطبوعات‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪7‬‬

‫كه در قتل آنا پوليتكوفس��كايا در‬ ‫اكتبر ‪ ۲۰۰۶‬و همچنين اس��تميرووا‬ ‫در ژوئي��ه ‪ ،۲۰۰۹‬دو روزنامه نگار‬ ‫مش��هور ضد جنگ چچن دس��ت‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫در اين گزارش از محمود احمدى‬ ‫ن��ژاد‪ ،‬كي��م جونگ اي��ل و معمر‬ ‫قذافى‪ ،‬رهبران ايران‪ ،‬كره ش��مالى‬ ‫و ليبى همچنان به عنوان دش��منان‬ ‫اصل��ى آزادى مطبوع��ات نام برده‬ ‫شده است كه چهره آنها در تبليغات‬ ‫رسمى گزارش��گران بدون مرز در‬ ‫باره مخالف��ان آزادى رس��انه ها به‬ ‫چشم مى خورد‪.‬‬

‫ادامه از صفحه ‪7‬‬

‫کابلی مواضعی بر ضد دولت ایران‬ ‫اتخاذ می‌کند‪ .‬چند ماه قبل نیز وی‬ ‫تظاهراتی به راه انداخته بود تا آب‬ ‫هیرمند به ایران قطع ش��ود و قبل از‬ ‫آن نیز آیت‌اهلل محس��نی‪ ،‬موسس‬ ‫حوزه‌ی علمی��ه‌ی خاتم النبیین در‬ ‫کابل را «جاس��وس ایران» خطاب‬ ‫کرده بود‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬آیت‌اهلل‬ ‫محسنی نیز کابلی را «دست‌نشانده‬ ‫اس��رائیل و صهیونیست‌ها» خوانده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫مقامات دولتی ایران و یا س��فارت‬ ‫ای��ران در کابل تا کن��ون در مورد‬ ‫تظاهرات روز یکشنبه واکنشی نشان‬ ‫نداده‌اند‪.‬‬

‫مظنون اصلی بمبگذاری ناموفق‪...‬‬ ‫از ورود به هواپيما سه تن را دستگير‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫آسوش��يتد پرس گزارش داد آقای‬ ‫شهزاد که شهروند آمريکاست‪ ،‬به‬ ‫تازگی و پس از س��فری پنج ماه به‬ ‫پاکستان که همسرش در آنجاست‪،‬‬ ‫به آمريکا بازگشته است‪.‬‬ ‫به گفته مس��ووالن پرونده‪ ،‬شهزاد‬ ‫فيصل سه هفته پيش يک خودروی‬ ‫نيس��ان پث فايندر م��دل ‪ ۱۹۹۳‬را‬ ‫از ي��ک فروش��نده در کانکتيکت‬ ‫خري��ده و پ��ول آن را نقد پرداخته‬ ‫اس��ت‪ .‬هرچن��د برخی م��دارک‬ ‫هويتی اين خودرو از بين رفته بود‪،‬‬ ‫ماموران توانستند از شماره موتور‪،‬‬ ‫صاحب اصل��ی را پيدا کنند و او به‬ ‫نيروهای امنيتی گفت خودرو را به‬ ‫يک خارجی فروخته است‪ .‬هرچند‬ ‫فروش��نده خودرو به هي��چ اتهامی‬ ‫روبرو نشده است‪ ،‬آقای هولدر می‬ ‫گوي��د تا پايان کامل تحقيقات اين‬

‫ادامه از صفحه ‪6‬‬

‫پرونده‪ ،‬هيچک��س در اين پرونده‬ ‫کنار گذاشته نخواهد شد‪.‬‬ ‫در نخس��تين واکنش‌ه��ا پ��س از‬ ‫کشف و خنثی‌س��ازی اين خودرو‬ ‫بمب‌گذاری شده‪ ،‬طالبان پاکستان با‬ ‫انتشار يک پيام ويدئويی‪ ،‬مسئوليت‬ ‫اين بمب‌گذاری را بر عهده گرفته‬ ‫بود‪ .‬با ين ح��ال در آن زمان رئيس‬ ‫پليس نيويورک گفت که شواهدی‬ ‫برای اثبات ادعای طالبان پاکستان‪،‬‬ ‫مبنی بر طرح ريزی برای بمبگذاری‬ ‫در مي��دان تايمز نيوي��ورک وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫ب��ا وجود دس��تگيری اي��ن مظنون‬ ‫آمريکايی‪-‬پاکس��تانی‪ ،‬مقام‌ه��ای‬ ‫ادامه از صفحه ‪6‬‬ ‫اعتراضات گسترده در یونان‪...‬‬ ‫رس��می نيوي��ورک می‌گويند که‬ ‫صندوق بین الملل��ی پول با اعطای میلیارد یورو آن توسط دولت آلمان هنوز مدارکی مبن��ی بر ارتباط فرد‬ ‫وام اضط��راری ب��ه دول��ت یونان پرداخت خواهد ش��د‪ .‬تامین مابقی دستگير شده و گروه طالبان پاکستان‬ ‫موافقت ک��رده تا یونان از آن برای کم��ک مال��ی ‪ 110‬میلی��ارد یورو در دست ندارد‪.‬‬ ‫بازپرداخ��ت بدهی ه��ای خارجی بر عهده صندوق بی��ن المللی پول‬ ‫خود که سررس��ید آنها فرا رسیده گذاشته شده است‪.‬‬ ‫ساسکچوان ‪،‬‬ ‫تصاویر تلویزیونی نشان داده است‬ ‫است‪ ،‬استفاده کند‪.‬‬ ‫همچنان در مسیر‪...‬‬ ‫با توجه به عضویت در حوزه پولی ک��ه پلیس ب��ه س��مت گروهی از‬ ‫یورو که مستلزم تبعیت کشورهای معترضان ک��ه می خواس��ته اند به‬ ‫ادامه از صفحه ‪4‬‬ ‫عضو از سیاس��ت واح��د پولی این ساختمان پارلمان حمله کنند‪ ،‬گاز‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬مورد بررس��ی قرار می‬ ‫منطقه اس��ت‪ ،‬یونانیان توقع دارند اشک آور پرتاب کرده است‪.‬‬ ‫کش��ورهای عمده عضو این حوزه مایکلبرابانت‪،‬گزارشگربیبیسی گیرد که در هر س��ه مورد‪ ،‬اس��تان‬ ‫مس��ئولیت نجات یون��ان از بحران در آتن می گوید دهها هزار کارمند ساسکچوان‪ ،‬نتایج رضایت بخشی‬ ‫کنونی را برعهده بگیرند و با خرید دولتی ک��ه در ح��ال حاضر واجد داش��ته اس��ت‪ :‬افزایش س��اخت و‬ ‫اوراق قرض��ه دولتی این کش��ور‪ ،‬ش��رایطند که بازنشستگی بزرگی س��از و س��رمایه گذاری در زمینه‬ ‫دریافت کنند‪ ،‬قبل از تصویب برنامه مسکن‪ ،‬وجود اعتماد و اطمینان در‬ ‫باعث بهبود اعتبار مالی آن شوند‬ ‫در همی��ن ح��ال‪ ،‬پارلم��ان آلمان صرفه جویی در هزینه های دولت مشاغل تجاری و باالخره ادامه رشد‬ ‫اقتصادی‪».‬‬ ‫رسیدگی به برنامه نجات مالی یونان در پارلمان‪ ،‬استعفا داده اند‪.‬‬ ‫دولت یونان از کارمن��دان ارتش‪ ،‬پیش بینی می شود‪ ،‬چنین موفقیت‬ ‫را آغاز کرده است‪.‬‬ ‫آنگال مرکل‪ ،‬صدراعظم آلمان از نیروهای پلیس‪ ،‬مدارس و بیمارستان های��ی ‪ ،‬باعث افزای��ش قابل توجه‬ ‫نمایندگان پارلمان مصرانه خواسته ها که از برنامه صرفه جویی دولت فرصت های ش��غلی و ب��ه تبع آن‬ ‫است با دادن وام اضطراری به یونان روحیه خ��ود را از دس��ت داده اند گرای��ش ‪ ،‬متقاضی��ان مهاجرت به‬ ‫که توس��ط وزرای دارایی اتحادیه و دلس��رد ش��ده اند‪ ،‬خواسته است انتخاب آن استان‪ ،‬به عنوان مقصد‬ ‫اروپا تائید ش��ده اس��ت‪ ،‬موافقت تقاض��ای بازخرید نکنند چون می زندگی در کانادا گردد‪.‬‬ ‫ترسد درخواست برای دریافت حق اضافه می ش��ود‪ ،‬استان های غربی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بزرگترین سهم از این وام بر گردن بیمه اجتماعی شدیدا افزایش یابد و کانادا بجز بریتیش کلمبیا‪ ،‬معموال‪،‬‬ ‫منابع وزارت دارایی را بیش از پیش بخاطر سردی نس��بی هوا ‪ ،‬چندان‬ ‫آلمان گذاشته شده است‪.‬‬ ‫مورد توج��ه متقاضیان مهاجرت و‬ ‫خانم مرکل گفت‪« :‬مسئله ای ساده تحت فشار قرار دهد‪.‬‬ ‫است؛ آینده اروپا در گرو دادن این اتحادیه ه��ای کارگری می گویند ت��ازه واردین قرار نم��ی گیرد ‪ ،‬اما‬ ‫صرفه جویی های مورد نظر دولت‪ ،‬بنظر می رس��د‪ ،‬با سخت تر شدن‪،‬‬ ‫وام است‪».‬‬ ‫وزرای دارای��ی اتحادی��ه اروپ��ا یونانی های کم درآمد را فقیرتر می یافتن ش��غل در س��ایر اس��تان های‬ ‫بزرگ‪ ،‬وضعیت جدیدی را شاهد‬ ‫موافقت کرده اند ‪ 80‬میلیارد یورو کند‪.‬‬ ‫خواهیم بود‬ ‫وام ب��ه یونان بدهند ک��ه حدود ‪22‬‬


‫‪34‬‬

‫‪34 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫ناراحتي جواد از حضور بي‌موقع اعضاي اتحاديه در هتل اوساسونا‬

‫نكونام ‪:‬مگر سازمان آمارم كه بهترين لژيونر‬ ‫را انتخاب كنم؟!‬

‫ايران ورزشي‪ -‬قبل از بازي حساس‬ ‫و مهم با رئال مادريد بود كه اعضاي‬ ‫اتحاديه فوتب��ال ايران و خبرنگاران‬ ‫ايراني به هتل اوساس��ونا رفتند تا با‬ ‫س��تاره‌هاي ايراني اين تيم ديدار و‬ ‫گفت‌وگو كنند‪ .‬در اين مالقات كه‬ ‫چندان هم طول نكشيد جواد نكونام‬ ‫و مس��عود ش��جاعي صحبت‌هاي‬ ‫جالبي درباره اوساس��ونا‪ ،‬تيم ملي‪،‬‬ ‫لژيونرها و ‪ ...‬انجام دادند كه با توجه‬ ‫به اينكه خبرنگاران زيادي در آنجا‬ ‫حضور داشتند‪ ،‬مصاحبه‌هاي تقريبا‬ ‫مش��ابهي روي خبرگزاري‌ه��اي‬ ‫مختلف قرار گرفت اما هنوز يك‬ ‫روز هم از آن مصاحبه نگذشته بود‬ ‫كه نكونام بخشي از صحبت‌هايش‬ ‫ك��ه اتفاق��ا در خبرگزاري‌ه��اي‬ ‫مختلف مش��ترك بود را تكذيب‬ ‫كرد‪ .‬هافبك ايراني اوساس��ونا در‬ ‫بخش��ي از صحبت‌هايش در مورد‬ ‫لژيونر‌هاي ايراني ش��اغل در اروپا‬ ‫گفته بود‪« :‬برخالف نظرسنجي كه‬ ‫در ايران صورت گرفت‪ ،‬به نظر من‬ ‫مهدي مهدوي‌كيا موفق‌ترين لژيونر‬ ‫فوتبال ايران در تمام تاريخ بود‪ .‬البته‬ ‫علي دايي ه��م در تيم‌هاي بزرگي‬ ‫بازي كرد و در بوندس‌ليگا موفق بود‬ ‫اما او در فوتبال آلمان نوسان زيادي‬ ‫داش��ت‪ .‬مهدوي‌كيا در آلمان و به‬ ‫ويژه هامبورگ س��ال‌هاي متمادي‬ ‫فوتبال بازي كرد و در اين باش��گاه‬ ‫موفق بود‪ .‬به اعتقاد من‪ ،‬بازي كردن‬ ‫متمادي در آلمان بسيار سخت است‬ ‫و مهدوي‌كيا از پس آن برآمد‪ .‬پس‬ ‫به نظر م��ن مهدوي‌كيا موفق‌ترين‬ ‫بازيكن ايراني در فوتبال اروپا بود‪».‬‬ ‫اگرچ��ه نكون��ام در اين قس��مت‬ ‫چندان غيرمعق��ول حرف نزده بود‬ ‫اما به ش��كل عجيب��ي اين جمالت‬ ‫را تكذيب كرد و آن را بي‌اس��اس‬ ‫خوان��د‪ .‬بازيكن ايراني اوساس��ونا‬ ‫كه ظاهرا از منتشر شدن اين بخش‬ ‫مصاحب��ه خيل��ي ناراحت ش��ده‪،‬‬ ‫در اي��ن م��ورد مي‌گوي��د‪« :‬چنين‬ ‫اظهارنظرهايي در مورد لژيونرهاي‬ ‫ايراني توس��ط من صورت نگرفته‪.‬‬ ‫من در اردوي اوساس��ونا و در زمان‬ ‫اس��تراحت بودم كه گ��روه ايراني‬ ‫ب��ه اردوي م��ا آمدند و ب��ه احترام‬ ‫خبرنگاران و آقاي درودگر از اتاقم‬ ‫بيرون آمدم اما نمي‌دانستم كه پس‬ ‫از اين دي��دار چنين اظهارنظرهايي‬ ‫از من به چاپ مي‌رسد‪ .‬من سازمان‬ ‫آمار و تاريخ فوتبال ايران نيستم كه‬ ‫بخواهم بهترين لژيونر را بررس��ي‬ ‫كن��م يا بخواهم در م��ورد بازيكن‬ ‫بزرگي چون علي دايي نظر بدهم‪.‬‬ ‫هر بازيكني كه پا ب��ه فوتبال اروپا‬ ‫مي‌گذارد بازيكن بزرگي اس��ت و‬ ‫فقط مي توانم همين را بگويم‪».‬‬ ‫در هر صورت جواد نكونام بخشي از‬ ‫صحبت‌هايش كه در مورد لژيونرها‬ ‫منتش��ر ش��ده را به همين صراحت‬ ‫تكذيب مي‌كند‪ ،‬درحالي كه چند‬ ‫خبرنگار در آنج��ا حاضر بودند و‬ ‫همگي مش��تركا آن صحبت‌ها را‬ ‫احتماال ش��نيدند و روي خروجي‬ ‫خبرگزاري‌ها گذاش��تند‪ .‬حاال چرا‬

‫نكونام اين قدر اصرار داش��ت اين‬ ‫بخش مصاحبه‌اش حتي اگر خيالي‬ ‫باشد را تكذيب كند‪ ،‬جاي تعجب‬ ‫دارد اما به هرحال جواد نكونام اين‬ ‫كار را انجام داد‪.‬‬ ‫گروه ايراني در زمان‬ ‫استراحت به اردو آمدند‬ ‫نكته ديگر درباره مصاحبه نكونام‪،‬‬ ‫مح��ل مالقات با اعض��اي اتحاديه‬ ‫فوتبال و خبرنگاران ايراني بود‪.‬‬ ‫در خبرها و مصاحبه‌هايي كه روي‬ ‫خبرگزاري‌هاي مختلف قرار گرفته‬ ‫ب��ود‪ ،‬گفته ش��د بازيكن��ان ايراني‬ ‫اوساسونا قرار است به محل اقامت‬ ‫اعضاي اتحاديه فوتبال و خبرنگاران‬ ‫بروند اما اين اتفاق نيفتاد و در آخر‬ ‫اين اعض��اي اتحاديه و خبرنگاران‬ ‫بودند كه ب��ه محل اقامت نكونام و‬ ‫شجاعي در هتل ولينگ رفتند‪ .‬آن‬ ‫هم زماني كه بازيكنان اس��تراحت‬ ‫مي‌كردند تا پس از آن به ورزشگاه‬ ‫س��انتياگو برنابئو برون��د و با رئال‬ ‫مادريد بازي كنند‪.‬‬ ‫نكونام ظاهرا از اين مساله هم كمي‬ ‫دلخور بود چ��ون در مصاحبه‌اش‬ ‫گفته بود‪« :‬من در اردوي اوساسونا‬ ‫و در زمان استراحت بودم كه گروه‬ ‫ايراني به اردوي ما آمدند و به احترام‬ ‫خبرنگاران و آقاي درودگر از اتاقم‬ ‫بيرون آمدم اما نمي‌دانستم كه پس‬

‫از اين ديدار چنين اظهار نظرهايي از‬ ‫من به چاپ مي‌رسد‪».‬‬ ‫رونالدو را داشتيم‬ ‫برنده مي‌شديم‬ ‫در هر صورت اوساسونا به مصاف‬ ‫رئ��ال مادريد رفت و در يك بازي‬ ‫زيب��ا و ديدني كه مي‌توانس��ت به‬ ‫پي��روزي هم برس��د‪ ،‬باالخ��ره در‬ ‫دقايق پايان��ي گل خورد و مغلوب‬ ‫ش��د‪ .‬در اين بازي جواد نكونام ‪90‬‬ ‫دقيقه در سانتياگو برنابئو برابر رئال‬ ‫قرار گرفت و بازي خوبي ارائه داد‪.‬‬ ‫نكونام در مورد اين بازي مي‌گويد‪:‬‬ ‫«به هيچ وجه شايسته باخت در اين‬ ‫ب��ازي نبوديم‪ .‬ما ‪ 2‬بار از رئال پيش‬ ‫افتادي��م و اين تيم برت��ري كاملي‬ ‫نس��بت به ما نداش��ت‪ .‬تنها تفاوت‬ ‫رئال در اين بازي نسبت به اوساسونا‬ ‫حضور كريس��تيانو رونالدو در تيم‬ ‫رئ��ال مادريد بود كه اگر او در اين‬ ‫بازي پيراهن اوساس��ونا را پوشيده‬ ‫بود‪ ،‬حاال ما برنده بازي بوديم‪.‬‬ ‫م��ن از حضور در اي��ن بازي لذت‬ ‫بردم و به خودم افتخار مي‌كنم كه‬ ‫در اوساسونا بازي مي‌كنم‪ .‬اوساسونا‬ ‫در اي��ن بازي نمايش خوب��ي را از‬ ‫خ��ود ارائ��ه داد و همه اي��ن تيم را‬ ‫ستايش كردند كه مي‌تواند در خانه‬ ‫رئ��ال پا به پاي س��تاره‌هاي اين تيم‬ ‫بازي كند‪».‬‬

‫تذکر فدراسیون فوتبال آسیا به بازيکنان سپاهان‪ ،‬مس و ذوب‌آهن‬

‫در آينده چنين اعمالي را تکرار نکنند!‬ ‫به گزارش ايسنا؛ فدراسیون فوتبال‬ ‫آسیا پس از برگزاري ديدار العين‬ ‫امارات و سپاهان اصفهان با ارسال‬ ‫نامه‌اي به ش��اهين خي��ري به دليل‬ ‫متوقف ک��ردن آش��کار حريف‬ ‫تذک��ر داد‪ .‬دي��دار دو تي��م العين‬ ‫امارات و سپاهان ايران درسه شنبه‬ ‫‪ 7‬ارديهبشت ‪ 89‬برگزار شد که از‬ ‫سوي فدراسیون به شاهين خيري‬ ‫به دلي��ل متوقف کردن آش��کار‬ ‫حري��ف تذکر داده ش��د و از اين‬ ‫بازيکن خواسته ش��د تا در آينده‬ ‫چنين اعمالي را تکرار نکند‪.‬‬ ‫هم‌چنين کنفدراسيون فوتبال آسيا‬ ‫پس از برگزاري ديدار مس کرمان‬ ‫و الهالل عربس��تان ب��ه ‪ 2‬بازيکن‬ ‫باشگاه مس کرمان نيز تذکر داد‪.‬‬ ‫ديدار دو تيم مس کرمان و الس��د‬ ‫قطر درس��ه ش��نبه ‪ 7‬ارديهبش��ت‬ ‫‪ 89‬برگزار ش��د که به ميالد شيخ‬ ‫فخرالديني ب��ه دليل تکل بي پروا‬

‫و به ابوالقاسم دهنوي به دليل هل‬ ‫دادن حريف تذکر داده ش��د و از‬ ‫اين دو بازيکن خواس��ته شد تا در‬ ‫آينده چنين اعمالي را تکرار نکنند‪.‬‬ ‫هم‌چني��ن اي��ن اتفاق درم��ورد ‪2‬‬ ‫بازيکن باشگاه ذوب آهن اصفهان‬ ‫نيز افتاده است‪.‬‬ ‫دي��دار دو تيم ذوب آهن اصفهان‬ ‫و االتحاد عربس��تان در چهارشنبه‬ ‫‪ 8‬ارديبهش��ت ‪ 89‬برگزار شد که‬ ‫از سوي فدراسیون به محمد رضا‬ ‫خلعتبري به دليل تاخير در شروع‬ ‫مجدد بازي و فرشيد طالبي به دليل‬ ‫تکل بي پروا تذکر داده ش��د و از‬ ‫اين دو بازيکن خواس��ته شد تا در‬ ‫آينده چنين اعمالي را تکرار نکنند‪.‬‬ ‫فرش��يد طالبي در دو بازي مقابل‬ ‫االتحاد اخطار گرفت��ه و در بازي‬ ‫مقابل مس کرمان حاضر نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬

‫براي ثبت در گينس‬ ‫طوالني‌ترين مسابقه فوتبال جهان‬ ‫‪ 35‬ساعت طول کشيد‬ ‫در عجي��ب ترين مس��ابقه فوتبال‬ ‫جهان روز يکشنبه همين هفته يک‬ ‫ديدار پس از ‪ 35‬ساعت دوندگي به‬ ‫پايان رسيد‪.‬‬ ‫به گزارش ايس��نا به نقل از سايت‬ ‫فدراسيون فوتبال‪ ،‬بازيکنان دو تيم‬ ‫کاستولد ال استارس و ال استارس‬ ‫هندوس��تان براي ثبت نامش��ان در‬ ‫کتاب گين��س ‪ 35‬س��اعت بازي‬ ‫کردند‪ .‬در اين بازي عجيب ‪2100‬‬ ‫دقيقه اي ‪ 626‬گل به ثمر رسيد‪ .‬در‬ ‫اينمسابقهباورنکردنيتيمکاستولد‬ ‫ال اس��تار‪ ،‬تيم کامبرا اف سي را با‬ ‫نتيجه‪ 333‬بر‪ 293‬در منطقه بيشاپس‬ ‫کليو و ورزشگاه گلوسسترشاير به‬ ‫عنوانطوالنيترينمسابقهشکست‬ ‫داد تا اين رکورد در کتاب گينس‬ ‫ثبت شود‪.‬‬ ‫داغ تري��ن خبر فوتبال��ي روزهاي‬ ‫گذش��ته ک��ه م��ورد توج��ه همه‬ ‫خبرگزاري‌ه��اي معتبر جهان قرار‬ ‫گرفته بود خبر اين ديدار بود‪ .‬ديدار‬ ‫تيم هاي ليگ کاستولد چرچ ‪ ،‬در‬ ‫‪ 6:30‬بعدازظهر جمعه گذشته بازي‬ ‫را ش��روع کرده و در ساعت ‪6:30‬‬ ‫صبح روز يکش��نبه با ب��ه صدا در‬ ‫آمدن سوت داور خسته و از نفس‬ ‫افتاده به پايان رسيد‪.‬‬ ‫اين بازي که خيريه هم بود آن قدر‬ ‫براي تماشاگران جذاب بود که اکثر‬ ‫قريببهاتفاقآنهاتاپايانبازيبيدار‬ ‫ماندند و عده ديگري هم از مردم به‬ ‫فراخور زمان بازي در ساعات مورد‬ ‫نظرشان وارد ورزشگاه مي شدند‪.‬‬ ‫عوايد اين ب��ازي که ‪ 30‬هزار پوند‬ ‫بود براي س��اخت يک مدرسه در‬ ‫هن��د اختصاص يافت ک��ه در نوع‬ ‫خود جالب به نظر مي رس��د و اگر‬

‫بارش سيل آس��اي باران به خاطر‬ ‫آب و هواي ش��رجي اين روزهاي‬ ‫هند‪ ،‬ش��رايط را ب��راي ادامه بازي‬ ‫خطرناک نمي کرد حتي اين بازي‬ ‫مي توانست به مدت طوالني تري‬ ‫برگزار شود‪.‬‬ ‫اي��ن بازي ک��ه به خاط��ر ثبت در‬ ‫رکورد گينس و همچنين طوالني‬ ‫بودن زم��ان ب��ازي دو تي��م با ‪18‬‬ ‫بازيکن به جاي ‪ 11‬بازيکن به ميدان‬ ‫آمده بودند‪ ،‬حق نه تعويض داشتند‪.‬‬ ‫در نهايت چندين بازيکن از اين دو‬ ‫تيم ‪ 18‬نفري به دليل مصدوميت از‬ ‫زمين بازي خارج شدند و آن قدر‬ ‫به نفس زدن نفس زدن افتاده بودند‬ ‫که ناي تکان خوردن نداشتند‪ .‬هر‬ ‫بازيکن به مدت س��ه س��اعت در‬ ‫زمين بود و به مدت ‪ 5‬دقيقه فرصت‬ ‫تعويض و اس��تراحت داشت‪ .‬هيچ‬ ‫يک از اعض��اي تيم ها حق ترک‬ ‫زمين بازي را در حين بازي نداشتند‬ ‫و دقيقا قوانين فوتبال پياده شد و سه‬ ‫تيم داوري هم اين ديدار را قضاوت‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫پيت شپرت بازيکن تيم ال استارس‬ ‫اعت��راف کرد که از س��ختي بازي‬ ‫ش��وکه ش��ده بود‪ .‬اين بازيکن ‪24‬‬ ‫ساله گفت‪ «:‬ما جلس��ات تمريني‬ ‫بسيار سختي را پشت سر گذاشتيم‬ ‫اما اين جلس��ات نمي توانند براي‬ ‫بازي س��خت و طوالن��ي مثل اين‬ ‫بازي شما را کامال آماده کنند‪90.‬‬ ‫دقيقه زمان طوالني است اما پيش از‬ ‫اينکه استراحتي داشته باشيد بايد دو‬ ‫برابر اين مدت بازي کنيد‪ ».‬هندي‬ ‫ها در فوتب��ال هم به نوعي مرتاض‬ ‫شدند‪.‬‬

‫در تازه‌ترين ر ‌ده‌بندي‬ ‫گلزنان برتر جهان‬

‫مجيدي در كنار‬ ‫وين روني قرار گرفت‬ ‫ايرانورزشي‪-‬فدراسيونبين‌المللي‬ ‫آم��ار و تاري��خ فوتبال جه��ان در‬ ‫تازه‌ترينفهرستگلزنانخوداعالم‬ ‫كرد‪ :‬فرهاد مجيدي‌با به ثمر رساندن‬ ‫‪ 5‬گل در ديدارهاي قاره‌اي (ليگ‬ ‫قهرمانان آسيا) در كنار بدر الموتا‬ ‫(القادسيه كويت)‪ ،‬اسكار كاردوسو‬ ‫(بنفيكاي پرتغال)‪ ،‬داس��يلوا (السد‬ ‫قطر)‌‪ ،‬لئو(ساوت چايناي برزيل)‪،‬‬ ‫خوزه فرناندس (ليماي پرو)‪ ،‬گامارا‬ ‫(آسانسيون پاراگوئه)‪ ،‬كيت لئونارد‬ ‫گومبس (س��يرياجاواي اندونزي)‌‪،‬‬ ‫آليك مامه(هكاري يونايتد جزاير‬ ‫سليمان)‪ ،‬ايويكا اوليچ (بايرن‌مونيخ‬ ‫آلمان)‌‪ ،‬جيمز رودريگوئز (بانفيلد‬ ‫كلمبيا)‪ ،‬وين روني (منچستريونايتد‬ ‫انگليس)‪‌،‬واشنگتن(س��ائوپائولوي‬ ‫برزيل) صاحب اين رده مش��ترك‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫همچنين در اين فهرس��ت مهرزاد‬ ‫معدنچ��ي اردكاني‌‪ ،‬گل��زن ايراني‬ ‫تيم االهلي امارات با به ثمر رساندن‬ ‫ي و شش��م قرار‬ ‫‪ 4‬گل در رده س�� ‌‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬وي در اين مكان با‬ ‫علي محمد ال نونو از االهلي يمن‬ ‫و احمد عجب از تيم الكويت رتبه‬ ‫مشتركي دارد‪.‬‬ ‫مه��دي رج��ب‌زاده‪ ،‬مهاج��م تيم‬ ‫م��س كرمان ه��م با همي��ن تعداد‬ ‫گل زده در رده س��ي‌‌ونهم و ب��ه‬ ‫طور مشترك با بازيكناني همچون‬ ‫آري��ن روبن‌(بايرن‌مونيخ)‪ ،‬ياس��ر‬ ‫القحطاني(الهاللعربستان)‪،‬فرناندو‬ ‫تورس(ليورپول انگليس) و‪ ...‬قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬


‫‪35‬‬

‫‪35 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫تیم سپاهان قهرمان نهمین دوره‬ ‫لیگ برتر فوتبال ایران شد‬

‫تیم فوتب��ال س��پاهان اصفه��ان با‬ ‫تساوی مقابل ابومسلم مشهد‪ ،‬عنوان‬ ‫قهرمان��ی نهمی��ن دوره لیگ برتر‬ ‫فوتبال ای��ران را نصیب خود کرد‪.‬‬ ‫همچنین س��قوط تیم های استقالل‬ ‫اهواز و ابومسلم مشهد به دسته اول‬ ‫مسجل شد‪.‬‬ ‫سپاهان با این تس��اوی ‪ ۶۳‬امتیازی‬ ‫ش��د تا در فاصله دو هفت��ه مانده تا‬ ‫پای��ان رقابت‌های لی��گ نهم‪ ،‬رتبه‬ ‫نخست این مس��ابقات را به دست‬ ‫آورد‪ .‬امی��ر قلعه نویی پارس��ال هم‬ ‫به عنوان س��رمربی تیم اس��تقالل‪،‬‬ ‫قهرمانی تیمش را در مشهد قطعی‬ ‫کرده بود‪.‬‬ ‫بعدازظهر یکش��نبه‪ 12 ،‬اردیبهشت‬ ‫نماینده باشگاه استقالل تهران‪ ،‬جام‬ ‫قهرمان��ی لیگ برتر را به س��ازمان‬ ‫لیگ برتر تحویل داد‪ .‬س��پاهان در‬ ‫فص��ل ‪ ۸۱-۸۲‬نیز با س��رمربیگری‬ ‫فره��اد کاظمی موفق ب��ه فتح این‬ ‫رقابت ها شده بود‪.‬‬ ‫در هفته سی و دوم لیگ برتر فوتبال‬ ‫ایران ‪ ۹‬مس��ابقه به انجام رس��ید‪ .‬با‬ ‫توجه به حساسیت برخی مسابقات‬ ‫در تعیین تیم ه��ای باالی جدول و‬ ‫تیم های سقوط کننده‪ ،‬کلیه بازی‬ ‫های امروز همزمان برگزار شد‪.‬‬ ‫درمشهد‪،‬سپاهانباسرمربیگریامیر‬ ‫قلعه نویی برای قهرمانی می‌جنگید‬ ‫و ابومس��لم برای بقا در لیگ برتر‪.‬‬ ‫تیمی که در هفته های پایانی لیگ‪،‬‬

‫خداداد عزیزی را به عنوان مش��اور‬ ‫فنی به خدمت گرفته است‪.‬‬ ‫این نبرد پر گل و جذاب با تساوی‬ ‫‪ ۲-۲‬به پایان رس��ید‪ .‬رجب زاده و‬ ‫عسگری برای ابومس��لم گل زنی‬ ‫کردند‪ .‬عم��اد رضا بازیکن عراقی‬ ‫س��پاهان نیز به اتفاق احس��ان حاج‬ ‫صفی‪ ،‬گل های تیم اصفهانی را به‬ ‫ثمررساندند‪.‬‬ ‫به ای��ن ترتیب‪ ،‬س��پاهانی که هفته‬ ‫گذشته تنها تیم ایرانی حذف شده‬ ‫از چارچوب لیگ قهرمانان آس��یا‬ ‫بودن��د‪ ،‬با ای��ن قهرمانی ب��ه همراه‬ ‫پرس��پولیس و اس��تقالل‪ ۳ ،‬تیمی‬ ‫هس��تند که طی ‪ ۹‬دوره لیگ برتر‬ ‫موفق به کس��ب دو عنوان قهرمانی‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فارس‪ ،‬امیر‬ ‫قلع ‌ه نوی��ی در پایان ب��ازی گفت‪:‬‬ ‫«من با امام رضا البی کردم‪ .‬پولی به‬ ‫آقا امام رض��ا دادم‪ .‬آن هایی که به‬ ‫داوری‌های بازی سپاهان ایراد می‬ ‫‌گرفتند بدانند داوری‌های ما الهی‬ ‫بود‪».‬‬ ‫قلعه نویی گفت‪« :‬آد ‌م های سیاسی‬ ‫ک��ه به ای��ن فوتبال می‌آین��د و از‬ ‫قدرت‌های سیاس��ی خود استفاده‬ ‫می‌کنند از این فوتب��ال می‌روند‪.‬‬ ‫این آدم‌های سیاسی در این فوتبال‬ ‫ی��ک تاریخ مصرف��ی دارند و من‬ ‫برای فوتبالی‌هایی که خود را به این‬ ‫سیاسی‌ها فروختند متاسفم‪».‬‬

‫سفر قطبي به‬ ‫آفريقاي جنوبي‬ ‫ايران ورزش��ي‪ -‬كميته تيم‌هاي‬ ‫ملي فدراس��يون فوتبال با برپايي‬ ‫اردوي تيم ملي فوتبال كشورمان‬ ‫در اتريش طي روزهاي ‪ 20‬تيرماه‬ ‫تا ‪ 2‬مردادماه موافقت كرد‪.‬‬ ‫بر اين اس��اس‪ ،‬برگزاري اردوي‬ ‫تيم ملي فوتبال ايران از ‪ 20‬تير تا ‪2‬‬ ‫مرداد در اتريش به تصويب اعضا‬ ‫رسيد‪ .‬همچنين ديدار دوستانه و‬ ‫تداركات��ي تيم ملي فوتبال ايران‬ ‫در تاريخ ‪ 16‬ش��هريور ‪ 89‬با تيم‬ ‫ملي كره جنوبي در س��ئول هم‬ ‫مورد تصويب اعضا قرار گرفت‪.‬‬ ‫در نشس��ت دي��روز همچني��ن‬ ‫درخواس��ت افشين قطبي جهت‬ ‫حض��ور در رقابت‌ه��اي ج��ام‬ ‫جهاني ‪ 2010‬آفريقاي جنوبي به‬ ‫منظور دي��دن و آناليز ديدارهاي‬ ‫تيم ملي ك��ره ش��مالي در جام‬ ‫جهاني ه��م به تصوي��ب اعضا‬ ‫رس��يد‪ .‬حضور تيم ملي زير ‪16‬‬ ‫سال ايران در تورنمنت بين‌المللي‬ ‫اردن از تاريخ ‪ 13‬تا ‪ 20‬مرداد كه‬ ‫با حض��ور تيم‌هاي ايران‪ ،‬اردن و‬ ‫تون��س برگزار خواهد ش��د‪ ،‬از‬ ‫ديگر مصوبات اين جلس��ه بود‪.‬‬ ‫در پايان جلس��ه كميته تيم‌هاي‬ ‫ملي مطابق پيشنهاد كميته فوتبال‬ ‫س��احلي براي انعقاد ق��رارداد با‬ ‫ماركو اكتاويو به عنوان سرمربي‬ ‫تيم ملي فوتبال س��احلي ايران به‬ ‫جهت عملكرد مناس��ب و ابراز‬ ‫رضاي��ت قبل��ي از او در زماني‬ ‫كه س��رمربي تيم ملي بود‪ ،‬مورد‬ ‫پذيرش اعضا قرار گرفت و مقرر‬ ‫ش��د ترابيان با اين مربي برزيلي‬ ‫مذاكره كند‪.‬‬

‫خوشحالم قلعه نويي فحش ركيك داد‬ ‫و من فقط سكوت كردم‬ ‫پ��س از قهرماني س��پاهان در ليگ‬ ‫برتر انتظ��ار مي‌رفت زردپوش��ان‬ ‫اصفهانيروزهايآراميراپشت‌سر‬ ‫بگذارند‪ .‬ولي حمله امير قلعه‌نويي به‬ ‫هادي عقيلي در رختكن ورزشگاه‬ ‫ثامن‌مشهد‪ ،‬همه چيز را تحت‌الشعاع‬ ‫قرار داد‪ .‬قلعه‌نويي معتقد بود عقيلي‬ ‫بازي ضعيف��ي را از خود به نمايش‬ ‫گذاشت و همين موضوع باعث شد‬ ‫سرمربي سپاهان از مدافع ملي‌‌پوش‬ ‫تيمش به ش��دت انتق��اد كند‪ .‬البته‬ ‫صحبت‌ه��اي قلعه‌نوي��ي فق��ط به‬ ‫مسائل فني مربوط نش��د و درادامه‬ ‫الفاظ ديگري از زب��ان امير خارج‬ ‫شد كه خيلي‌ها را در رختكن بهت‬ ‫زده كرده بود‪.‬‬ ‫نوع بازي عقيلي در نيمه دوم بازي‬ ‫سپاهان مقابل ابومسلم نشان مي‌‌داد‬ ‫اتفاق��ي در رختكن ب��راي وي رخ‬ ‫داده است‪ .‬اين بازيكن ملي‌‌پوش و‬ ‫كاپيتان دوم سپاهان كه رابطه خوبي‬ ‫با قلعه‌نويي ندارد‪ ،‬بعد از اش��تباهي‬ ‫كه در نيمه اول انجام داد و منجر به‬ ‫گلزني حريف شد‪ ،‬در بين دو نيمه‬ ‫و در رختكن به شدت مورد حمله‬ ‫س��رمربي تيم قرار گرفت تا جايي‬ ‫كه قلعه‌نوي��ي به وي گف��ت‪. . .« :‬‬ ‫به آن تيم ملي كه ت��و در آن بازي‬ ‫مي‌كني!»‬ ‫عقيلي كه خود از اشتباه نيمه اولش‬ ‫بس��يار ناراحت بود‪ ،‬با ش��نيدن اين‬ ‫جمالت سرش را پايين انداخته بود‬ ‫و واكنشي هم نشان نداد‪ .‬قلعه‌نويي‬ ‫با فرياد از عقيلي خواس��ته وقتي او‬ ‫حرف مي‌زند‪ ،‬سرش را باال بگيرد‪.‬‬ ‫در اي��ن لحظه بازيكن‌ها كه هاج و‬ ‫واج صحنه را تماش��ا مي‌كردند با‬ ‫ديدن عصبانيت ش��ديد عقيلي‪ ،‬هر‬

‫لحظه اين احتمال را مي‌دادند كه او‬ ‫واكنش تندي از خود نشان بدهد‪،‬‬ ‫ام��ا در حالي كه ممك��ن بود كار‬ ‫به جاهاي باريك‌تر بكش��د‪ ،‬هيچ‬ ‫عكس‌العملي از عقيلي سر نزد‪.‬‬ ‫در اي��ن ميان مديرعامل س��پاهان‪،‬‬ ‫محمدرضا ساكت‪ ،‬به ميان معركه‬ ‫مي‌آيد و از عقيلي خواهش مي‌كند‬ ‫به خاطر جشن قهرماني ماجرا را پي‬ ‫نگي��رد‪ .‬پس از اي��ن ماجراها حاال‬ ‫عقيلي ش��رايط ويژه‌اي در سپاهان‬ ‫دارد و بعيد به نظر مي‌رس��د در اين‬ ‫تيم ماندگار ش��ود‪ .‬او تصميمش را‬ ‫براي جدايي از سپاهان گرفته ولي‬ ‫فع ً‬ ‫ال دوس��ت ن��دارد در اين مورد‬ ‫حرفي بزند‪ .‬عقيلي در مورد اتفاقاتي‬ ‫كه در بازي با ابومسلم افتاد‪ ،‬دقايقي‬ ‫تو‌گو كرد‪.‬‬ ‫با خبر ورزشي گف ‌‬ ‫* داستان درگيري لفظي‌ات با امير‬ ‫قلعه‌نوييچيست؟‬ ‫درگيري لفظي يعني اين‌كه دو نفر‬ ‫با هم جر و بحث كنند ولي من در‬ ‫اي��ن ماجرا هيچ حرفي نزدم و فقط‬ ‫سكوت كردم‪.‬‬ ‫* گوي��ا در رختكن به ش��دت از‬ ‫حرف‌ه��اي قلعه‌نوي��ي ناراح��ت‬ ‫بودي؟‬ ‫ً‬ ‫من اصال دوست ندارم در مورد اين‬ ‫ماجرا حرف بزنم تا قضيه كش پيدا‬ ‫كند ولي بايد بگوي��م توهين‌هاي‬ ‫ايش��ان را هي��چ وق��ت فرام��وش‬ ‫نمي‌كن��م‪ .‬البته او بزرگ‌تر اس��ت‬ ‫و احترام��ش را نگه مي‌دارم و بهتر‬ ‫است حرفي نزنم‪.‬‬ ‫* مي گويند وقتي قلعه‌نويي حرف‬ ‫مي‌زده‪ ،‬تو س��ر ت��كان دادي و اين‬ ‫باعث عصبانيت او شده است؟‬ ‫اوالً كه من سرم پايين بود‪ ،‬در ثاني‬

‫اگر من سر هم تكان داده باشم فكر‬ ‫نمي‌كنم كار عجيبي باش��د‪ .‬وقتي‬ ‫توهين و فحاشي شنيدم پس خيلي‬ ‫خودم را نگه داشتم كه فقط سرم را‬ ‫تكان دادم‪.‬‬ ‫* يعن��ي ت��و در ج��واب جمالت‬ ‫قلعه‌نويي هيچ جوابي ندادي؟‬ ‫خير‪.‬منهيچحرفينزدموخوشحالم‬ ‫مقابل توهين و فحاش��ي‌هاي ايشان‬ ‫هيچ عكس‌العملي نش��ان ندادم و‬ ‫س��كوت كردم‪ .‬من خيلي ناراحت‬ ‫بودم و ش��ايد خيلي‌ها نتوانند باور‬ ‫كنند چه حرف‌هايي ش��نيدم‪ .‬ولي‬ ‫االن خوشحالم كه آن زمان خودم‬ ‫را كنترل كردم‪.‬‬ ‫* قضيه داد و بيداد كردنت سر ميز‬ ‫صبحانه چه بود؟‬ ‫اص� ً‬ ‫لا اتف��اق خاص��ي نيفت��اد كه‬ ‫بخواهم در اي��ن مورد حرف بزنم‪.‬‬ ‫اين موضوع ربطي به اتفاقاتي كه در‬ ‫رختكن افتاد ندارد‪.‬‬ ‫* از ابتداي فصل با قلعه‌نويي مدام‬ ‫مشكل داشتي‪ .‬اين طور نيست؟‬ ‫بله‪.‬‬ ‫* چ��را تصميم به ترك س��پاهان‬ ‫نگرفتي؟‬ ‫داليلي بود كه امكان جدايي وجود‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫* نمي‌خواهي بگويي قلعه‌نويي در‬ ‫رختكن چه حرف‌هايي زد؟‬ ‫من هيچ جواب��ي ن��دارم و در اين‬ ‫مورد بعدا ًاگر الزم باشد حرف‌هايم‬ ‫را مي‌زنم‪.‬‬ ‫* با اين ش��رايط اگر قلعه‌نويي در‬ ‫سپاهانبماند‪،‬توحتماًجدامي‌شوي‪.‬‬ ‫اين‌طورنيست؟‬ ‫االن صحبت نكنم بهتر است‪ .‬بعد از‬ ‫ليگ همه چيز مشخص مي‌شود‪.‬‬


‫‪36‬‬

‫‪36 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫ز نیرو بود مرد (و زن) را راستی‬ ‫رضا نجفی‬

‫جام جهانی‬ ‫فوتبال‬ ‫هم��ان طورکه وعده ک��رده بودیم چند هفت��ه‌ای را به‬ ‫مسایل و موارد مختلف جام جهانی فوتبال می‌پردازیم‪،‬‬ ‫امیدوارم صبور باشد و منتظر آغاز بازی‌ها بمانید‪ ،‬ما هم‬ ‫به قولی با س�لام‪ ‬و صلوات به پیشواز این رویداد مهم‬ ‫میرویم‪.‬‬ ‫هفت��ه گذش��ته را ت��ا پای��ان عمرج��ام ژول رمه پیش‬ ‫رفتیم‪، ‬سال ‪ ۱۹۷۰‬با قهرمانی برزیل روز پایان جام ریمه‬ ‫بود و از سال ‪ ۱۹۷۴‬تولد جام جهانی فوتبال‪( ‬جام فیفا)‬ ‫جشن گرفته‪ ‬شد‪ .‬این مراسم تولد در کشور آلمان غربی‬ ‫برگزار گردید‪.‬‬ ‫آلمان‪ ‬غرب��ی (‪ : (۱۹۷۴‬یکی از با کالس‌ترین جام‌های‬ ‫جهانی را باید در این جام ‪ ۱۹۷۴‬جس��تجو کرد‪ .‬در این‬ ‫جام ستارگانی درخشیدند که دیگر هرگز جهان فوتبال‬ ‫نظی��ر آنها را نخواهد دید‪ .‬فینال را دو تیم برتر جهان از‬ ‫ق��اره اروپا به نمایش گذاش��تند‪ .‬از آلمان فرانس بکن‬ ‫بایرمسپ میر‪،‬گرد مولر‪،‬شوماخر و‪ ...‬و از هلند‪ ،‬یوهان‬ ‫کرایف‪ ،‬نیسکنس‪ ،‬و دیگر اعضای تیم غوغا کردند‪ .‬این‬ ‫بازی دو پنالتی داشت و در آخر این هلند بود شکست‬ ‫خ��ورد تا دیگر هرگز هلند تیم‪ ‬به این خوبی را به خود‬ ‫نبیند‪ .‬آلمان ‪ ۲‬بر یک برنده شد تا اولین میزبان و اولین‬ ‫قهرمان جام جهانی فوتبال جدید باشد‪ ،‬لهستان سوم و‬ ‫برزیل چهارم شدند‪.‬‬ ‫آرژانتی��ن (‪ : )1978‬این س��ال در تاری��خ فوتبال ایران‬ ‫بیادماندنی هست کشورمان برای اولین بار به جام جهانی‬ ‫رفت‪ .‬شیر مردانی از قاره آسیا به این جام رفتند تا رو در‬ ‫روی بزرگان فوتبال قرار بگیرند و نماینده خوبی باشند‬ ‫برای ایران و آسیا‪ .‬در آن جام ایران با فینالیست جام قبل‬ ‫یعنی هلند هم‌گروه بود‪ .‬هر چند بازنده ای باافتخار بود‪،‬‬ ‫بازی دیگر را به تیم خوب پرو باخت تا برای بازی سوم‬ ‫تجربه جهانی کسب کند و با تیم اسکاتلند یک بر یک‬ ‫مساوی به پایان رسید تا نشان دهند یک تیم آسیایی هم‬ ‫می‌تواند یک تیم اروپایی را متوقف کند‪ .‬در آن بازی‬ ‫ها‪  ‬دیدیم که ما چقدر از نظر قد و قامت از هلندی‌ها و‬ ‫دیگر تیم‌ها کوتاه قامت‌تر هستیم‪  .‬‬ ‫آرژانتینتوانس��ت هلن��د را ‪ ۳‬به یک شکس��ت دهد تا‬ ‫قهرمانی خانگی را جش��ن بگیرد‪ .‬برزیل س��وم و ایتالیا‬ ‫چهارم شدند‪.‬‬ ‫اسپانیا (‪ : )1982‬کشور ماتادورها برای اولین بار میزبان‬ ‫بود‪ .‬فاصله مسافتی کوتاه بین اسپانیا و ایتالیا سبب شد که‬ ‫ایتالیا احساس نکند که در کشور دیگری بازی می‌کند‪،‬‬ ‫پس با همت بازیکنان و تماشاگران قهرمان آن دوره شد‪.‬‬ ‫ایتالیا قهرمان دوره قبل آلمان را ‪ ۳‬بر یک شکست داد‬ ‫تا جام همچن��ان در اروپا بماند‪ .‬در آن دوره دینو زوف‬ ‫دروازه بان و کاپیتان ایتالیا ‪ ۴۰‬ساله بود‪ ‬و لهستان و فرانسه‬ ‫مقام‌های سوم و چهارمی را تقسیم کردند‪.‬‬ ‫مکزی��ک (‪ :)1986‬مکزیک برای دومی��ن بار میزبان‬ ‫شد‪ .‬در این جام یاران مارادونا آمدند تا نگذارند برزیل‬ ‫قهرمانی را تکرار کند و همین طور تیم‌های اروپایی را‬ ‫ناکا م بگذارند‪ .‬هر چند از برزیل دیگر نش��انه‌ای نبود‪.‬‬ ‫آلمان ‪ ۳‬بر دو بازی را به آرژانتین واگذار کرد‪ ، ‬هر چند‬

‫اروپایی‌ها کم نیاوردند و مقام‌های دوم تا چهارم را از آن‬ ‫خود کردند‪ ،‬فرانسه سوم و بلژیک چهارم شدند‪.‬‬ ‫ایتالیا (‪ :)1990‬این دوره پایان کار مارادونا بود ‪ ،‬آلمانی‌ها‬ ‫آمده بودند تا انتقام دور قبل را از آرژانتین بگیرند‪ .‬س��ه‬ ‫تیم اروپایی برای قهرمانی خیز برداشته بودند‪ .‬محاصره‬ ‫اروپایی‌ها سبب شد تا آلمان اول‪ ،‬آرژانتین دوم‪ ،‬ایتالیا‬ ‫سوم و انگلیس چهارم شوند‪ .‬در این سال بود که مجلس‬ ‫قانون گزاری آرژانتین قانونی را به تصویب رس��اند‪ ‬تا‬ ‫داور بازی فینال که ی��ک مکزیکی بود تا ابد نتواند به‬ ‫آرژانتین س��فر کند و او و خان��واده اش اجازه ورود به‬ ‫خاک آرژانتین را نداش��ته باشند‪،‬چرا که معتقد بودند‬ ‫پنالتی گرفته ش��ده ناحق بوده و س��بب ش��ده تا آلمان‬ ‫قهرمان شود‪.‬‬ ‫امریکا (‪ : )1994‬برزیلی‌ها پس از ‪ ۱۲‬سال نا کامی آمدند‬ ‫تا خودی نش��ان دهند که برزیل هنوز زنده هست‪ ،‬پس‬ ‫ایتالیا را با اقتدار در ضربات پنالتی بردند‪ .‬باجیو بازیکن‬ ‫ایتالیایی این جام‪ ،‬ضربه پنالتی‪  ‬به بیرون زده شده خود‬ ‫را که منجر به از دست دادن جام شد را هرگز فراموش‬ ‫نخواهد کرد‪ .‬سوئد سوم و بلغارستان چهارم‪ ‬شدند‪ .‬‬ ‫جام س��ال ‪ 1994‬را رها می‌کنی��م‪ ،‬می‌پردازیم به کم و‬ ‫کیف مسابقات و آمارهای بدست آمده از گذشته جام‬ ‫جهانی‪:‬‬ ‫در س��ال ‪ 1950‬جام به کش��ور فوتبال دوس��ت برزیل‬ ‫سپرده شد‪.‬کش��ورهای اروپایی به علت جنگ جهانی‬ ‫درگیر خرابی‌های باز مانده از جنگ شدند و نتوانستند‬ ‫آنچنان که انتظار می‌رفت به این مسابقات بپردازند‪ .‬فقط‬ ‫‪ ۱۳‬تیم به برزیل رفتند‪ :‬برزیل‪ ،‬یوگس�لاوی‪ ،‬سوئیس‪،‬‬ ‫مکزیک‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬انگلیس‪ ،‬شیلی‪ ،‬آمریکا‪ ،‬سوئد‪ ،‬ایتالیا‪،‬‬ ‫پاراگوئه‪،‬اوروگوئ��ه‪ ،‬بولی��وی‪ .‬در ب��ازی فینال برزیل‬ ‫رکورد پیروزی در جام جهانی را با بیشترین تعداد گل‬ ‫به دست آورد و توانست ‪ ۷‬بار دروازه سوئد را باز کند‬

‫تا ‪ ۷‬بر یک برنده ش��ود‪ .‬در آن دوره ‪ ۲۲‬مسابقه بر گزار‬ ‫شد‪ ۸۸ ،‬گل‪ ‬به ثمر رسید که میانگین ‪ ۴‬گل در هر بازی‬ ‫بود‪ .‬حضور پر تعداد تماشاگران در این جام حیرت آور‬ ‫بود‪ ۱۰۴۳۵۰۰،‬نفر بازی‌ها را تماشا کردند‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۹۵۴‬مجددا جام به اروپا برده ش��د‪ .‬سوئیس‬ ‫میزبان بود و این دوران آخرین روزهای ریاس��ت ژول‬ ‫رمه در فدراسیون جهانی به حساب می‌آمد‪ ۱۶ .‬کشور‬ ‫در این جام حضور پیدا کردند و ‪ 26‬مسابقه برگزار شد‪.‬‬ ‫بازیکن��ان ‪ ۱۴۰‬گل وارد دروازه‌ها کردند که س��رآمد‬ ‫همه این گل‌زنان کو جیش مجارستانی با ‪ ۱۱‬گل بود‪.‬‬ ‫بهتری��ن میانگین گل در هر بازی تا آن زمان به دس��ت‬ ‫آمد ‪ .5/38‬برای هر مسابقه ‪ ۳۴۲۱۲‬نفر تماشاگر نظاره‌گر‬ ‫بودند و در مجموع ‪ ۸۸۸۵۰۰‬نفر در آن س��ال تماشاگر‬ ‫حضور داش��ت‪ .‬تیم‌های ش��رکت‌کننده عبارت بودند‬ ‫از‪ :‬برزیل‪ ،‬یوگس�لاوی‪ ،‬فرانسه‪ ،‬مکزیک‪ ،‬مجارستان‪،‬‬ ‫آلمان‪ ،‬ترکیه‪،‬کره جنوبی( اولین تیم آسیایی بود که به‬ ‫جام جهانی وارد شد)‪،‬اوروگوئه‪ ،‬اتریش‪،‬چکسلواکی‪،‬‬ ‫اسکاتلند‪،‬سوئیس‪،‬انگلیس‪،‬ایتالیاوبلژیک‪.‬فینالیست‌ها‬ ‫هر دو اروپایی بودند و آلمان توانست ‪ ۳‬بر‪ 2‬این جام را‬ ‫از آن خود سازد‪.‬‬ ‫‪  ۱۹۵۸‬س��وئد‪ :‬تیم‌های شرکت‌کننده عبارت بودند از‪:‬‬ ‫ایرلند ش��مالی‪ ،‬آلمان‪ ،‬چکسلواکی‪ ،‬آرژانتین‪ ،‬فرانسه‪،‬‬ ‫یوگسالوی‪،‬پاراگوئه‪،‬اسکاتلند‪،‬سوئد‪،‬ولز‪،‬مجارستان‪،‬‬ ‫مکزیک‪ ،‬برزیل‪ ،‬اتحاد جماهیر ش��وروی‪ ،‬انگلیس و‬ ‫اتریش‪ .‬برزیل آمده بود تا در قلب اروپا هم قدرت خود‬ ‫را ثبت کند‪ .‬برزیل قهرمان شد و سوئد با ‪ ۵‬گل خورده‬ ‫از برزیل دوم ش��د‪ .‬آن دوره ‪ ۱۲۶‬بازی انجام شد‪ ،‬حد‬ ‫نصاب ‪ 3/60‬گل در هر بازی به دس��ت آمد و‪۹۱۹۵۸۰‬‬ ‫نفر به استادیوم محل مسابقات رفتند‪ .‬آقای گل هم ژان‬ ‫فونتن فرانسوی بود با ‪ ۱۳‬گل زده‪( ‬رکورد بجای مانده‬ ‫تا کنون)‪.‬‬ ‫قبل از س��پردن ش��ما به خدای ورزش بد نیس��ت نظر‬ ‫س��پ پالتر رییس فیفا را در م��ورد میزبانی قطر برای‬ ‫بازی‌های جام جهانی بدانید‪ .‬او گفته است قطر قدرت‬ ‫بر گزاری مس��ابقات جام جهانی را دارد و می‌تواند در‬ ‫لیس��ت کاندیداهای کش��ورهای میزبان حضور داشته‬ ‫باشد‪( ‬میزبانی ‪ ۲۰۱۸‬و ‪.) ۲۰۲۲‬‬ ‫میشل پالتینی رییس فدراسیون فوتبال اروپا هم اظهار‬ ‫داشت فرانسه ‪ ۲۰۱۰‬قدرت قهرمان شدن را ندارد‪.‬‬ ‫تا هفته آینده و مطالبی دیگر از جام جهانی‪ ،‬سالمت و‬ ‫ورزشکارباشید‪.‬‬

‫فان نيستلروي غايب‬ ‫اردوي آماده‌سازي هلند‬

‫رودفان نيستلروي در فهرست ‪ 26‬نفره هلند براي برپايي‬ ‫اردوي آماده‌سازي جام جهاني جايي ندارد‪ .‬گرچه اين‬ ‫مهاجم هامب��ورگ در پي ي��ورو ‪ 2008‬از فوتبال ملي‬ ‫كناره‌گيري كرده اما در آستانه جام جهاني باز هم اميد‬ ‫زيادي به بازي براي كشورش دارد‪ .‬با اين حال برت فان‬ ‫مارويك مربي نارنجي‌پوشان جايي براي او در تيمش‬ ‫در نظر نگرفته و بنابر اين او را به اردوي تيم – كه دوشنبه‬ ‫آينده آغاز مي‌ش��ود – نيز دعوت نكرده اس��ت‪ .‬قرار‬ ‫است مربي سه‌شنبه ‪ 21‬ارديبهشت (‪ 11‬مه) نيز فهرست‬ ‫اوليه‌اش را اعالم كند‪ .‬از جمله ش��ركت كنندگان اين‬ ‫اردو مي‌توان به الجرو اليا و يوريس ماتيسن هم‌تيمي‌هاي‬ ‫نيستلروي در هامبورگ‪ ،‬جرمين لنز از آلكمار و وورنن‬ ‫آنيتا از آژاكس اشاره كرد‪ .‬غايبان اصلي اين فهرست نيز‬ ‫مارك فان بومل و آرين روبن ستاره‌هاي بايرن‌مونيخ و‬ ‫وسلي اشنايدر از اينتر هستند كه به دليل بازي تيم‌هايشان‬ ‫در فينال ليگ قهرمانان – ‪ 22‬مه (يك خرداد)‪ -‬قادر به‬ ‫همراهيتيمنيستند‪.‬‬

‫فرصت هدايت خروس‌ها‬ ‫براي بالن‬ ‫روزنامه اكيپ فرانس��ه با انتش��ار گزارش��ي اعالم كرد‬ ‫فدراسيون فوتبال اين كشور به لورن بالن‪ ،‬مربي باشگاه‬ ‫بوردو پيشنهاد مربيگري در تيم ملي را داده است‪ .‬قرارداد‬ ‫ريم��ون دومنش – مربي فعلي خروس‌ه��ا – بعد از جام‬ ‫جهاني تمام مي‌شود و فدراسيون فوتبال فرانسه از اكنون‬ ‫ليستي براي جانشينان احتمالي او تعيين كرده كه به گفته‬ ‫رسانه‌هاي اين كشور‪ ،‬بالن‪ ،‬مربي مدافع عنوان قهرماني‬ ‫اللي��گا‪ -‬در صدر آن قرار دارد‪ .‬روز دوش��نبه هم اكيپ‬ ‫در خبري به نقل از ژان پير اس��كالت نوشته بود كه توپ‬ ‫در زمي��ن بالن ق��رار دارد و او در پاي��ان فصل نظرش را‬ ‫اعالم مي‌كند‪ .‬بالن فصل گذش��ته با فتح لوشامپيونا به ‪7‬‬ ‫سال قهرماني پي در پي ليون پايان داد تا پديده مربيگري‬ ‫فرانسه لقب بگيرد‪ .‬تيم او اين فصل هم تا ‪ 6‬ماه اول يكه تاز‬ ‫ليگ بود و حتي به يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان اروپا‬ ‫هم رس��يد اما باخت به لي��ون در اين رقابت‌ها و ‪ 7‬باخت‬ ‫متوالي در فرانسه نگذاشت او پايان خوشي را تجربه كند‬ ‫اما با اين وجود او هنوز هم در بين مردم فرانسه شخصي‬ ‫محبوب است‪.‬‬


‫‪37‬‬

‫‪37 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫فیلم‬

‫سینما‬

‫جشنواره فیلم کن و سینمای ایران‬ ‫ش��صت و سومین دوره جش��نواره فیلم کن از روز ‪12‬‬ ‫مه (‪ 22‬اردیبهش��ت) در جنوب فرانس��ه آغاز می شود‬ ‫و امسال سهم س��ینمای ایران در این جشنواره‪ ،‬حضور‬ ‫فیلم 'رونوش��ت برابر با اصل' تازه ترین س��اخته عباس‬ ‫کیارستمی در بخش مسابقه است‪.‬‬ ‫حکایت س��ینمای ایران و جشنوار ‌ه فیلم کن‪ ،‬حکایت‬ ‫کهن��ه‌ای اس��ت؛ حکای��ت عالق ‌ه فرانس��وی ه��ا ‪ -‬به‬ ‫س��ردمداری مجله معروف «کایه دو سینما»‪ -‬به کشف‬ ‫سینمای مهجور آسیا و آفریقا که از ده ‌ه پنجاه با کشف‬ ‫س��ینمای ژاپن‪ -‬از کنجی میزوگوچی و کوروساوا تا‬ ‫اوزو‪ -‬آغاز شد؛ و به کشف موج نوی سینمای چین‪ -‬از‬ ‫ژانگ ئیمو تا چن کایگه‪ -‬در دهه‌ی هش��تاد انجامید و‬ ‫البته همزمان‪ ،‬ستایش فیلمسازان آفریقایی‌ای نظیر عثمان‬ ‫سمبنه؛ و کشف تدریجی سینمای ایران‪ ،‬که راه را برای‬ ‫حضور ثابت این س��ینما در جش��نواره‌های کوچک و‬ ‫بزرگ جهانی هموار کرد‪.‬‬ ‫جشنوار ‌هکنبهعنوانمهمترینجشنوار ‌هسینماییجهان‪،‬‬ ‫در قبال س��ینمای ایران دست و دلبازی آشکاری نشان‬ ‫داده اس��ت‪ :‬تاکنون بیش از چهل فیلمساز ایرانی شاهد‬ ‫نمایش آثارش��ان در این جشنواره بوده‌اند و تعدادی از‬ ‫آنه��ا جایزه‌ای را همراه خود ب��ه خانه برده‌اند؛ از جمله‬ ‫بزرگ ترین جایزه جشنواره یعنی نخل طال‪.‬‬ ‫این جش��نواره تاکنون هفت بار فیلم هایی را از عباس‬ ‫کیارستمیدربخش‌هایمختلفخودبهنمایشگذاشته؛‬ ‫و یک بار هم از او به عنوان داور یکی از بخش‌ها دعوت‬ ‫به عمل آورده است؛ و باالخره‪ ،‬از کیارستمی خواسته تا‬

‫به عنوان یکی از فیلمسازان برگزید ‌ه جهان‪ ،‬فیلم کوتاهی‬ ‫به مناسبت شصت سالگی این جشنواره بسازد‪.‬‬ ‫ن حضور سینمای ایران در این جشنواره به سال‬ ‫نخستی ‌‬ ‫‌‪ 1961‬برمی‌گردد كه فیلم کوتاه كورش كبیر س��اخته‬ ‫فری فرزانه در بخش مس��ابقه فیلم های کوتاه پذیرفته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اولین فیلم بلند ایرانی به نمایش درآمده در جش��نواره‬ ‫کن‪ ،‬ش��ب قوزی ساخته فرخ غفاری است که در سال‬ ‫‪ 1964‬در بخش خارج از مسابقه به نمایش درآمد‪.‬‬ ‫در سال‌های پیش از انقالب‪ ،‬فیلم های شناخته شده ای‬ ‫چون گاو و پستچی ساخته های داریوش مهرجویی و‬ ‫شازده احتجاب ساخته بهمن فرمان آرا در بخش پانزده‬ ‫روز کارگردانان به نمایش درآمدند‪ ،‬اما سینمای ایران‬ ‫موفقیت بزرگی در جشنواره کن نداشت‪.‬‬ ‫اولین فیلم ایرانی پذیرفته شده در بخش مسابقه جشنواره‬ ‫ک��ن‪ ،‬زیر درختان زیتون اس��ت که در س��ال ‪ 1994‬به‬ ‫مهمترین بخش این جشنواره راه یافت‪.‬‬ ‫تاکنون هشت فیلم ایرانی شامل زیر درختان زیتون‪ ،‬طعم‬ ‫گیالس‪ ،‬قصه های کیش‪ ،‬ده‪ ،‬تخته سیاه‪ ،‬سفر قندهار‪،‬‬ ‫پنج عصر و رونوش��ت برابر اصل(ب��ه عنوان محصول‬ ‫مشترک) به بخش مسابقه جشنواره کن راه یافته اند‪.‬‬ ‫عباس کیارس��تمی رکورد دار حضور در این جشنواره‬ ‫است‪ .‬محس��ن مخملباف‪ ،‬داریوش مهرجویی‪ ،‬جعفر‬ ‫پناهی‪ ،‬نورالدین زرین‌كلك‪ ،‬سمیرا مخملباف‪ ،‬بهمن‬ ‫فرمان آرا‪ ،‬بهمن قبادی‪ ،‬امیر نادری‪ ،‬علی‌اكبر صادقی و‬ ‫بهرام بیضایی از جمله دیگر فیلمسازان ایرانی ای هستند‬

‫نخل طال برای فیلم طعم گیالس بزرگترین دستاورد‬ ‫سینمای ایران در کن بوده است‬

‫سمیرا مخملباف جوانترین کارگردان تاریخ کن است‬ ‫که در بخش مسابقه کن حضور داشته است‪.‬‬

‫که فیلم هایشان در سال های مختلف در جشنواره کن‬ ‫به نمایش در آمده است‪.‬‬ ‫مهمتری��ن موفقیت س��ینمای ایران در جش��نواره کن‪،‬‬ ‫دریافت نخل طال از سوی عباس کیارستمی برای فیلم‬ ‫طعم گیالس (به طور مش��ترک با فیلم ژاپنی مارماهی)‬ ‫اس��ت که در س��ال ‪ ،1997‬نگاه های جهانی را بیش از‬ ‫پیش متوجه سینمای ایران کرد‪.‬‬ ‫بادکنک سفید(جعفر پناهی)‪ ،‬زمانی برای مستی اسب‬ ‫ها(بهمن قبادی) و جمعه (حس��ن یکتاپن��اه) فیلم های‬ ‫دیگری هس��تند که جای��زه دوربین طالی��ی را در این‬ ‫جشنواره نصیب برده اند‪.‬‬ ‫فیل��م پرس��پولیس محصول فرانس��ه‪ ،‬اما س��اخته یک‬ ‫ایرانی(مرجان س��اتراپی) هم یکی دیگ��ر از فیلم های‬

‫موفق در کن بوده که جایزه ویژه هیات داوران را نصیب‬ ‫برده است‪.‬‬ ‫تاکنون سه فیلم کیارستمی در بخش مسابقه جشنواره‬ ‫کن پذیرفته ش��ده اند و امسال او با فیلم رو نوشت برابر‬ ‫اصل‪ ،‬برای چهارمین بار در بخش مس��ابقه شرکت می‬ ‫کند‪ .‬این در حالی است که فیلم قبلی او با عنوان شیرین‬ ‫به رغم درخواست شرکت‪ ،‬در هیچ یک از بخش های‬ ‫جشنواره کن پذیرفته نشده بود‪.‬‬ ‫جش��نواره کن امس��ال هم به مانند سال های اخیر روی‬ ‫خوشی به س��ینمای ایران نشان نداد و تمامی فیلم های‬ ‫ارس��الی از ایران برای شرکت در بخش های مختلف‬ ‫جشنواره را رد کرد‪.‬‬ ‫این جشنوار ‌ه که از سال ‪ 1999‬تا ‪ ،2003‬هر سال فیلمی‬ ‫را از ایران در بخش اصلی خود (یعنی بخش مس��ابقه)‬ ‫پذیرفته بود (و در سال های ‪ 2004‬و ‪ 2005‬هم چند فیلم‬ ‫در بخش های گوناگون)‪ ،‬ناگهان در س��ال های ‪2006‬‬ ‫و ‪ 2007‬هیچ فیلمی از ایران را در هیچ بخش��ی از خود‬ ‫نپذیرفت و در سال های ‪ 2008‬و ‪ 2009‬دو فیلم را که در‬ ‫ایران اجازه نمایش ندارند‪ ،‬در بخش های غیر از مسابقه‬ ‫اصلی خود به نمایش گذاشت و امسال هم تنها فیلمی از‬ ‫کیارستمی که در خارج از کشور ساخته شده‪ ،‬آن هم به‬ ‫عنوان محصولی مشترک با چند کشور اروپایی‪ ،‬بخت‬ ‫حضور در کن را دارد‪.‬‬ ‫در مورد این عدم اس��تقبال‪،‬چند نکته مهم قابل اش��اره‬ ‫است‪ :‬اول این که‪ ،‬وزارت ارشاد و دولت احمدی نژاد‪،‬‬ ‫عالقه ای به حضور س��ینمای ایران در جشنواره کن و‬ ‫سایر جشنواره های جهانی ندارد و به دیده تردید به آن‬ ‫می نگرد‪ ،‬در نتیجه فیلمس��ازان برخالف دولت محمد‬ ‫خاتمی‪ ،‬از حمایت دولتی برخوردار نیستند و مجبورند‬ ‫به طور فردی برای شرکت در جشنواره اقدام کنند‪.‬‬ ‫دوم این که جش��نواره کن در این سال ها به فیلم های‬ ‫ایرانی ای که خالف رویه معمول و بدون اجازه دولت‬ ‫ساخته شده اند‪ ،‬توجه بیشتری نشان داده است‪.‬‬ ‫و سوم‪ :‬استقبال جشنواره کن و سایرجشنواره های جهانی‬ ‫از س��ینمای ایران به طرز محسوسی در سال های اخیر‬ ‫کاهش یافته که دلیل اش را باید در دو مورد جداگانه‪-‬‬ ‫بنا به زاویه دیدمان‪ -‬جس��ت و جو کنیم‪ :‬اول‪ ،‬خاموش‬ ‫شدن موج باالگرفته سینمای ایران به دالیل هنری و به‬ ‫تکرار رسیدن این نوع فیلم های خاص سینمای ایران‪،‬‬ ‫ملقب به «جش��نواره پس��ند»؛ و دوم‪ ،‬س��رد شدن رابطه‬ ‫سیاسی اروپا با ایران در دوره احمدی نژاد که می تواند‬ ‫تاثیر فرهنگی هم داشته باشد‪.‬‬


‫‪38‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫حلواي ساده و مجلسی‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫آرد گندم سفيد سه ليوان‬ ‫شكر دو ليوان‬ ‫روغن يك ليوان‬ ‫زعفران ساييده حل شده پنج قاشق غذا خوري‬ ‫آب سه ليوان‬ ‫گالب يك فنجان‬ ‫طرز تهيه‪:‬‬ ‫روغ��ن را در ظرفي مي ريزيم ( ظرف نبايد تفلون باش��د) آرد را به‬ ‫روغن اضافه ك��رده و در حرارت ماليم مرتب ه��م مي‌زنيم تا آرد‬ ‫كاملن س��رخ شود‪ .‬وقتي آرد خوب سرخ شد و رنگ آن طاليي و‬ ‫بوي آرد سرخ شده بلند شد‪ ,‬موقع اضافه كردن شربت حلواست كه‬ ‫از قبل آماده كرديم‪( .‬آرد بعد از سرخ شدن به شكل زير در مي آيد‬ ‫و به روغن مي افتد‪).‬‬ ‫شربت را به آرامي به آرد اضافه مي‌كنيم و خوب هم مي‌زنيم تا شربت‬ ‫به خورد آرد برود و آرد گلوله‪ -‬گلوله نشود‪ .‬سپس حلوا را در ظرف‬ ‫كشيده و آن‌را تزئين مي‌كنيم‪.‬‬ ‫براي تهيه حلواي موز‪,‬همين حلوا را در س��يني پهن مي كنيم بعد از‬ ‫اينكه كمي سرد شد موز را در وسط حلوا قرار داده و آن‌را مثل رولت‬ ‫مي‌پيچي��م و در يخچال به مدت يك س��اعت مي‌گذاريم تا كامال‬ ‫خودش را بگيرد و سپس با چاقو آن را مثل رولت برش مي‌دهيم‪.‬‬ ‫طرز تهيه شربت حلوا‬ ‫شكر را با آب مخلوط كرده و مي‌گذاريم بجوشد و سپس زعفران‬ ‫و گالب را به آن اضافه مي‌كنيم‪ .‬شربت حلوا نبايد غليظ شود چون‬ ‫حلوا س��فت مي شود اگر خيلي هم رقيق باشد حلوا خمير مي شود‪.‬‬ ‫پس در درست كردن شربت دقت كنيد‪.‬‬ ‫* براي اينكه حلواي خوبي داشته باشيم آرد حتمن بايد خوب سرخ‬ ‫شود ‪ .‬شايد كمي سخت باشد چون آرد وقتي در روغن ريخته مي‌شود‬ ‫سنگين مي‌ش��ود و هم‌زدن آن مشكل و چون بايد با حرارت ماليم‬ ‫سرخ شود (در حرارت تند آرد مي سوزد و تلخ مي‌شود) براي همين‬ ‫وقت و حوصله زيادي مي‌برد‪ .‬بعضي‌ها براي اين‌كه آرد سبك شود و‬ ‫راحت‌تر هم بخورد‪ ,‬ابتدا آرد را بدون روغن كمي تفت مي‌دهند كه‬ ‫اين كار باعث تيرگي و بد طعمي حلوا مي‌شود‪ .‬اگر حلواي خوشمزه‬ ‫مي‌خواهيد كمي زحمت را تحمل كنيد ولي مطمئنن از خوردن اين‬ ‫حلوا لذت مي‌بريد‪.‬‬ ‫حلوايمجلسي‬ ‫براي اين‌كه حلواي مجلسي شما قشنگ‌تر و شيك‌تر بشود بهتر است‬ ‫حلوا را قالب زده و شكل دهيد و مي‌توانيد از چند رنگ حلوا استفاده‬ ‫كنيد‪ .‬حلواي كاكائو‪ -‬زعفراني روشن و زعفراني تيره‌‪.‬‬ ‫براي درست كردن حلواي كاكائو‪ ,‬وقتي شيره حلوا آماده شد مقداري‬ ‫از شيره را با يك قاشق غذاخوري كاكائو و دو قاشق غذاخوري پودر‬ ‫قند مخلوط كرده و س��پس قسمتي از حلوا را پس از ريختن شيره با‬ ‫كاكائو مخلوط كنيد هم خوشمزه مي‌شود و هم خوش‌ظاهر‪.‬‬

‫‪ 10‬ماده غذایی برتر‬ ‫برای مصرف روزانه‬ ‫کاش ک��ه یک معجون جادویی یا‬ ‫قرص وجود داش��ت ک��ه هرآنچه‬ ‫که ب��رای کم کردن وزن و س��الم‬ ‫ماندن نیاز داشتید را در خود داشت‪.‬‬ ‫متاس��فانه‪ ،‬چنی��ن قرص��ی وجود‬ ‫ن��دارد اما این مس��ئله یک راه حل‬ ‫دارد—راه حلی که نه تنها سالمتی‬ ‫ش��ما را ارتقاء می بخشد و وزنتان‬ ‫را کنترل م��ی کند بلکه طعم فوق‬ ‫العاده ای هم دارد‪ .‬این موادغذایی‬ ‫چن��دکاره‪ ،‬سرش��ار از موادمغذی‬ ‫ضدبیماری هستند و حسابی سیرتان‬ ‫می کنند و می توانید تا می توانید از‬ ‫آنها استفاده کنید بدون آنکه کالری‬ ‫اضافه ای وارد بدنتان کند و درست‬ ‫کردن آنها هم خیلی ساده است‪.‬‬ ‫این موادغذایی اگ��ر مرتباً خورده‬ ‫شوند‪ ،‬به شما کمک خواهند کرد‬ ‫که موادمغذی به بدنتان برس��انید‪.‬‬ ‫این لیست همه غذاهای مغذی که‬ ‫باید بخش��ی از رژیم غذایی شما را‬ ‫تشکیل دهد را در خود دارد‪.‬‬ ‫آنچه که برای سالم ماندن اهمیت‬ ‫زیادی دارد داش��تن ی��ک الگوی‬ ‫غذایی است که همه این موادغذایی‬ ‫را در کنار موادغذایی مغذی دیگر و‬ ‫فعالیت جسمی در خود داشته باشد‪.‬‬ ‫و فرام��وش نکنید که س��هم های‬ ‫غذایی در خورد و خوراک ش��ما‬ ‫اهمیت زیادی دارند‪ ،‬حتی درمورد‬ ‫غذاه��ای س��الم‪ .‬البت��ه درخوردن‬ ‫سبزیجات آزادی بیشتری دارید اما‬ ‫در خوردن سایر موادغذایی جز آن‬ ‫باید سهم غذایی سالم را مد نظر قرار‬ ‫دهید‪.‬‬ ‫موادغذایی مثل آجیل بسیار مغذی‬ ‫هس��تند اما اگر بی��ش از حد از آن‬ ‫مصرف کنید وزنت��ان باال خواهد‬ ‫رف��ت و این با هدفی که در ذهنتان‬ ‫دارید که س�لامت و کاهش وزن‬ ‫است‪ ،‬متناقض است‪.‬‬ ‫ماس�ت س�اده کم چرب یا بدون‬ ‫چربی نس��بت به سایر محصوالت‬ ‫لبنی کلسیم بیشتری در خود دارد و‬ ‫حاوی میزان قابل توجهی هم از سایر‬ ‫موادمغذی مثل پروتئین و پتاس��یم‬ ‫است‪ .‬خیلی مواد مفید دیگر هم جز‬ ‫اینها در خود دارد مثل پربیوتیک ها‬ ‫که برای سالمت نگه داشتن توازن‬ ‫باکتریای��ی در روده بس��یار مفی��د‬ ‫است‪ .‬همچنین افرادی که به الکتوز‬ ‫حساس��یت دارند‪ ،‬ماست را خیلی‬ ‫بهتر از شیر تحمل می کنند‪ .‬ماست‬ ‫ساده که حاوی ویتامین ‪ D‬باشد تهیه‬ ‫کنید و می توانید خودتان هم کمی‬ ‫میوه به آن اضافه کنید‪ .‬می توانید از‬ ‫ماست در دستورالعمل غذاها و نان‬ ‫و شیرینی هم استفاده کنید‪ .‬ماست‬ ‫دوست ندارید؟ شیر کم چرب هم‬ ‫یک ماده لبنی بسیار عالی است که‬ ‫هر فنجان آن فقط ‪ 83‬کالری دارد و‬ ‫می توانید خیلی راحت از آن داخل‬ ‫قهوه خود اس��تفاده کنید تا آن سه‬

‫‪38 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬

‫سهم لبنیات که در روز باید استفاده‬ ‫کنید را مصرف کنید‪ .‬موادلبنی هر‬ ‫نوع ماده مغذی که برای تغذیه سالم‬ ‫ب��ه آن نیاز داری��د را در خود دارد‬ ‫و دقیق��اً با توازنی عالی‪ .‬هیچ گروه‬ ‫غذایی دیگری به این حد کامل یا‬ ‫مقرون به صرفه نیست‪.‬‬ ‫تخ�م مرغ هم جزئی از این لیست‬ ‫است چون بسیار مغذی‪ ،‬مقرون به‬ ‫صرفه و عال��ی برای تامین پروتئین‬ ‫مورد نی��از بدن اس��ت‪ .‬تحقیقات‬ ‫نش��ان می دهد که اگ��ر در وعده‬ ‫صبحانه خود از تخم مرغ اس��تفاده‬ ‫کنید‪ ،‬کالری کمتری در طول روز‬ ‫مصرف خواهید کرد و بدون اینکه‬ ‫روی سطح کلس��ترول بدن تانتاثیر‬ ‫منفی داش��ته باش��د‪ ،‬وزنتان پایین‬ ‫خواه��د آمد‪ .‬تخم م��رغ همچنین‬ ‫حاوی ‪ 12‬ویتامی��ن و ماده معدنی‬ ‫ازجمله کولین که برای رش��د مغز‬ ‫و حافظه بسیار مفید است می باشد‪.‬‬ ‫از تخم مرغ می توانید در هر وعده‬ ‫غذایی که دوس��ت داشتید و به هر‬ ‫ش��کلی که دوست داشتید استفاده‬ ‫کنید‪.‬‬

‫گن�ه گن�ه االن دیگ��ر در اکث��ر‬ ‫س��وپرمارکت ها یافت می شود و‬ ‫یکی از بهترین حبوبات است‪ .‬این‬ ‫م��اده یک حبوبات قدیمی اس��ت‬ ‫که اس��تفاده آن بسیار ساده است و‬ ‫سرشار از پروتئین (‪ 8‬گرم پروتئین‬ ‫در هر یک فنج��ان پخته آن)‪ ،‬فیبر‬ ‫(‪ 5‬گرم در ه��ر فنجان) و آهن می‬ ‫باش��د‪ .‬گنه گن��ه همچنین محتوی‬ ‫مقدار قابل توجهی روی‪ ،‬ویتامین ‪E‬‬ ‫و سلنیوم است که به کنترل وزنتان‬ ‫و پایین آوردن احتمال بیماری های‬ ‫قلبی و دیابت کمک می کند‪ .‬پختن‬ ‫گنه گنه به اندازه برنج ساده است و‬ ‫می توانید آن را به تنهایی یا مخلوط‬ ‫با س��بزیجات‪ ،‬آجیل یا گوش��ت‬ ‫مصرف کنید‪ .‬عالوه بر گنه گنه می‬ ‫توانید جو‪ ،‬گندم سیاه‪ ،‬گندم کامل‪،‬‬ ‫برنج وحشی و ارزش را هم امتحان‬ ‫کنید‪.‬‬

‫ماهی تن کنسروی استفاده کنید‪.‬‬ ‫کل�م بروکلی امروزه ب��ه یکی از‬ ‫پرطرفدارترین س��بزیجات تبدیل‬ ‫ش��ده چون هم خوش��مزه است و‬ ‫هم درتمام طول سال موجود است‪.‬‬ ‫بروکلی منبع بسیار خوبی از ویتامین‬ ‫‪ A‬و ‪ ،C‬ویتامی��ن ‪ K‬که اس��تخوان‬ ‫س��از اس��ت و میزان قابل توجهی‬ ‫فیبر برای کمک به س��یر کردنتان‬ ‫و کنت��رل وزنتان می باش��د‪ .‬برخی‬ ‫تصور می کنند ک��ه بتا‪-‬کاروتین‬ ‫(ویتامی��ن ‪ )A‬فقط در س��بزیجات‬ ‫نارنجی و زرد رنگ یافت می شود‬ ‫اما کلم بروکلی منبع بسیار خوبی از‬ ‫این ویتامین به شمار می رود‪ .‬کلم‬ ‫بروکل��ی را می توانی��د به صورت‬ ‫خام‪ ،‬بخارپز‪ ،‬س��رخ شده‪ ،‬یا کبابی‬ ‫اس��تفاده کنید‪ .‬می توانید آن را در‬ ‫کنار غذا‪ ،‬در ساالد و سوپ استفاده‬ ‫کنید‪.‬‬

‫آجی�ل ب��ه خاطر محت��وی چربی‬ ‫ب��االی آن‪ ،‬آوازه چن��دان خوب��ی‬ ‫ن��دارد اما پروتئین‪ ،‬چربی هایی که حبوبات واقعاً برای سالمت قلبتان‬ ‫برای قلب س��الم هستند و محتوی مفید هستند‪ .‬حبوبات هم سرشار از س�یب زمین�ی ش�یرین یک��ی از‬ ‫آنتی اکس��یدان های آن‪ ،‬می تواند فیبر حل نشدنی هستند که به پایین خوشمزه ترین اعضای سبزیجات‬ ‫آن��را ج��زء ای��ن لیس��ت ‪ 10‬تایی آوردن کلس��ترول کمک می کند نارنجی رنگ تیره است که محتوی‬ ‫موادغذایی برتر بیاورد‪ .‬رمز کار در و هم حاوی فیبر حل شدنی هستند بسیار خوبی از ویتامین ‪ A‬دارد‪ .‬می‬ ‫مصرف آجیل کنترل سهم غذایی که س��یرتان می کن��د و به کاهش توانید آنرا جایگزین س��یب زمینی‬ ‫اس��ت‪ .‬همه آجیل ها اگر در سهم چربی های اضاف��ه تان کمک می معمولی کنی��د و قبل زا اینکه برای‬ ‫های کوچک مصرف شوند‪ ،‬سالم کند‪ .‬همچنین منبع بسیار خوبی از خوردن آن کره یا ش��کر اس��تفاده‬ ‫هس��تند و تحقیقات نیز نش��ان می پروتئین کم چرب‪ ،‬کربوهیدرات‪ ،‬کنید‪ ،‬حتماً ش��یرینی آن را بچشید‬ ‫دهد که می توانند به پایین آوردن منیزیوم و پتاس��یم می باش��د‪ .‬می و تا حد امکان کمتر از آنها استفاده‬ ‫سطح کلس��ترول در بدن و کاهش توانید از آنها در کنار غذا‪ ،‬در سوپ کنید‪ .‬هرچه بیش��تر از موادغذایی‬ ‫وزن کمک کنند‪ .‬چه پسته دوست خورش و غیره استفاده کنید‪ .‬میزان مثل س��یب زمینی ک��ه منبع خوبی‬ ‫داشته باشید چه بادام یا فندق‪ ،‬یک توصیه شده برای مصرف حبوبات‪ ،‬از پتاس��یم به ش��مار میروند هرچه‬ ‫کمت��ر از موادغذایی با س��دیم باال‬ ‫س��هم ‪ 30‬گرمی در روز می توانید سه فنجان در هفته است‪.‬‬ ‫استفاده کنید‪ ،‬می توانید تاثیر سدیم‬ ‫از آجیل ها استفاده کنید‪ .‬می توانید‬ ‫از آن در س��االد‪ ،‬سیریال صبحانه و ماهی سالمون نیز به خاطر محتوی بر فش��ارخون و پوکی استخوان را‬ ‫غذاها اس��تفاده کنید‪ .‬به تنهایی هم اس��یدچرب ام��گا ‪ 3‬خ��ود‪ ،‬جزء کاهش دهید‪ .‬ک��دو تنبل‪ ،‬هویج‪،‬‬ ‫تنقالت بس��یار خوب و سالمی به موادغذایی برتر اس��ت‪ .‬تحقیقات فلفل دلمه ای نارنجی هم سبزیجاتی‬ ‫نشان می دهد که اسیدچرب امگا‪ 3‬تقریباً مش��ابه س��یب زمینی شیرین‬ ‫شمار می روند‪.‬‬ ‫به حفظ س�لامت قلب کمک می هستند‪.‬‬ ‫کی�وی جزء مغ��ذی ترین میوه ها کند به همین خاطر است که انجمن‬ ‫و سرشار از آنتی اکسیدان هستند‪ .‬قلب در امریکا مصرف ماهی های توت ها میزان بس��یار قابل توجهی‬ ‫یک عدد کیوی بزرگ‪ ،‬نیاز روزانه چرب��ی مث��ل س��المون را در هفته از فواید غذایی را در جثه کوچک‬ ‫شما به ویتامین ‪ C‬را تامین می کند و پیش��نهاد می کند‪ .‬س��المون بسیار خ��ود جمع کرده اس��ت‪ .‬این میوه‬ ‫همچنین منبع بسیار خوبی از پتاسیم‪ ،‬کم کال��ری اس��ت (‪ 100‬گرم آن سرشار از آنتی اکسیدان‪ ،‬بسیار کم‬ ‫فیبر به شمار می رود و کیوی جزء چیزی در حدود ‪ 200‬کالری دارد) کالری‪ ،‬و سرشار از آب و فیبر برای‬ ‫تنها میوه هایی است که ویتامین ‪ A‬و سرش��ار از پروتئین و آهن است کمک به کنترل قند خون و س��یر‬ ‫و ‪ E‬که ج��زء موادغذایی کم یاب و میزان بس��یار پایینی چربی اشباع نگه داشتنتان می باشد‪ .‬مزه شیرین‬ ‫هس��تند را هم در خود دارد‪ .‬ظاهر (چربی مض��ر) در خود دارد‪ .‬ماهی آن میل ش��ما به شیرینیجات را هم‬ ‫زیبا و طعم جالب آن عالقه همه را س��المون را می توانی��د به صورت ارضاء می کند‪ .‬تمشک آبی یکی‬ ‫به خوردن جلب می کند‪ .‬می توانید کبابی‪ ،‬آب پز یا پخته به همراه سس از بهترین منابع آنتی اکسیدان است‪.‬‬ ‫آن را ب��ه تنهایی اس��تفاده کنید یا سالسا یا سایر سس های کم چرب همه توتها را می توانید بعنوان طعم‬ ‫داخل ساالد و دسر بریزید‪ .‬همچنین به همراه س��بزیجات تازه مصرف دهنده به غذاهای مختلف‪ ،‬از ساالد‬ ‫ب��ه خاطر محتوی فیب��ری که دارد کنید‪ .‬اگر سالمون دوست ندارید‪ ،‬گرفته تا س��یریال و ماس��ت اضافه‬ ‫می توانید از س��ایر انواع ماهی مثل کنید‪.‬‬ ‫خاصیت ضد یبوست هم دارد‪.‬‬


‫‪39 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫‪39‬‬

‫چاقوي جراح��ي كاهش دهد‪ .‬اين‬ ‫كار معموالً طي چندين جلسه انجام‬ ‫ميشود‪ .‬به محض حذف منبع فشار‪،‬‬ ‫پينه‌ها و ميخچه‌ها نبايد عود كنند‪.‬‬ ‫پينه‌ه��ا و ميخچه‌ها ممكن اس��ت‬ ‫عفوني و زخمي شوند‪ ،‬به ويژه در‬ ‫افراد مبتال به مرض قند‪ .‬در صورت‬ ‫عفوني يا زخمي شدن آنها‪ ،‬سعي در‬ ‫خود درماني ضايعات نكنيد‪ ،‬بلكه‬ ‫حتماً به پزشكتان مراجعه نماييد‪.‬‬

‫آشنایی با چند بیماری شایع پوستی‬ ‫گل مژه‬ ‫گل مژه بيماري ش��ايعي است كه‬ ‫مي تواند افراد را در سنين مختلف‬ ‫گرفت��ار كند‪ .‬گل م��ژه به صورت‬ ‫ي��ك ت��وده مت��ورم‪ ،‬حس��اس و‬ ‫دردناك و قرمز رنگ در نزديكي‬ ‫لبه پل��ك تظاهر مي كند‪ .‬اين توده‬ ‫در حقيق��ت يك آبس��ه كوچك‬ ‫اس��ت كه در اثر عفونت يا التهاب‬ ‫ريش��ه مژه ها يا غدد ترشح كننده‬ ‫چربي پلك ايجاد مي شود‪ .‬تماس‬ ‫دس��ت آلوده با چشم (به خصوص‬ ‫اگر با ترش��حات بيني آلوده ش��ده‬ ‫باشد) و التهاب لبه پلك (بلفاريت)‬ ‫از عوامل مهمي هس��تند كه باعث‬ ‫بروز گل مژه مي شوند‪.‬‬

‫عالئم و نشانه ها‬ ‫* احساس سنگيني و درد پلك‬ ‫* ايج��اد يك توده برجس��ته قرمز‬ ‫رنگ دردناك در لبه پلك‬ ‫* سوزش و خارش و اشكريزش‬ ‫* گاهي خروج ترشحات چركي‬ ‫از گل مژه‬ ‫* تاري ديد‪ :‬ت��اري ديد از عوامل‬ ‫معمول گل مژه نيست اما اگر گل‬ ‫مژه نسبتاً بزرگ باشد با فشار روي‬ ‫قرنيه باعث ايجاد آستيگماتيسم و‬ ‫تاري ديد مي شود‪.‬‬ ‫درمان‪ :‬اكثر گل مژه ها ظرف چند‬ ‫روز ب��ه تدريج بهبود م��ي يابند و‬ ‫مشكل خاصي ايجاد نمي كنند‪ .‬در‬ ‫چند روز اول‪ ،‬اس��تفاده از كمپرس‬ ‫گرم باعث تس��كين درد مي شود‬ ‫و ممك��ن اس��ت به س��رباز كردن‬ ‫گل مژه و تخليه ترشحات چركي‬ ‫كمك كند‪ .‬براي اين منظور يك‬ ‫حوله تميز را با آب جوش��يده گرم‬ ‫(ن��ه داغ!) مرط��وب كني��د و براي‬ ‫مدت ‪ 10‬تا ‪ 15‬دقيقه روي چش��م‬ ‫مبتال قرار دهيد‪ .‬ماس��اژ ماليم هم‬ ‫به تس��كين درد و تخليه ترشحات‬ ‫كم��ك مي كند‪ .‬ماس��اژ كمپرس‬ ‫گرم را م��ي ت��وان روزي ‪ 3-4‬بار‬ ‫انحام داد تا ترش��حات تخليه شود‬ ‫و گل مژه بهبود پي��دا كند‪ .‬هرگز‬ ‫س��عي نكنيد گل م��ژه را بتركانيد‬ ‫يا ب��ه زور تخليه كنيد‪ ،‬اين كار مي‬ ‫توان��د باعث گس��ترش عفونت به‬ ‫بافت هاي مج��اور و يا حتي ورود‬

‫مهمينيستند‪.‬‬ ‫اگر فش��ار يا اصط��كاك طوالني‬ ‫مدت بر روي يك ناحيه كوچك‬ ‫از دس��ت يا پا وجود داش��ته باشد‪،‬‬ ‫ممكن است يك پچ پوستي سفت‬ ‫و ضخيم جهت حفاظت از بافتهاي‬ ‫زيرين‪ ،‬ايج��اد گردد ك��ه پينه نام‬ ‫دارد‪ .‬پينه‌ه��ا معم��والً ب��دون درد‬ ‫هستند‪ .‬پينه‌ها معموالً بر روي دستان‬ ‫افرادي همچون موزيسین‌ها به دليل‬ ‫اصطكاك ايج��اد ميگردند‪ .‬كف‬ ‫پاها ممكن اس��ت در نتيجه فش��ار‬ ‫غيريكنواخت وزن بدن در طي راه‬ ‫رفتن‪ ،‬پينه‌دار شود‪.‬‬ ‫ميخچه‌ه��ا‪ ،‬پچ‌هاي��ي از پوس��ت‬ ‫ضخيم شده‌اند كه بر روي انگشتان‬ ‫پا به وجود مي‌آيند‪ .‬آنها معموالً به‬ ‫علت پوشيدن كفش‌هايي كه خيلي‬ ‫تنگ هستند‪ ،‬ايجاد مي‌گردند‪ .‬پچ‌ها‬ ‫داراي يك مركز س��فت و روشن‬ ‫بوده و مي‌توانند دردناك و پايدار‬ ‫باشند‪.‬‬

‫عفون��ت به مغز ش��ود‪ .‬اگر پس از‬ ‫چن��د روز گل مژه بهبود پيدا نكرد‬ ‫حتماً به چشم پزشك مراجعه كنيد‪.‬‬ ‫چشم پزشك مي تواند در صورت‬ ‫لزوم با يك جراحي كوچك گل‬ ‫مژه را تخليه كند‪ .‬تخليه گل مژه با‬ ‫بي حسي موضعي با استفاده از قطره‬ ‫بي حس كننده انجام مي شود و گل‬ ‫مژه از سمت پشت پلك تخليه مي‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در گل مژه هاي معمولي اس��تفاده‬ ‫از قطره هاي آنتي بيوتيك يا آنتي‬ ‫بيوتيك خوراكي فايده اي ندارد‪.‬‬ ‫اما در بچه هاي كوچك يا افرادي‬ ‫كه گل مژه هاي شديدا ًملتهب دارند‬ ‫ممكن است الزم باشد با نظر چشم‬ ‫پزش��ك آنتي بيوتي��ك خوراكي‬ ‫براي جلوگيري از گسترش عفونت‬ ‫به بقيه پلك و قسمت هاي مجاور‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫پيشگيري‪ :‬در برخي از افراد گل مژه‬ ‫مكررا ًعود مي كند‪ .‬براي پيشگيري‬ ‫از ع��ود گل مژه به نكت��ه هاي زير‬ ‫توجهكنيد‪:‬‬ ‫* از تماس دس��ت آلوده با چش��م‬ ‫جلوگيريكنيد‪.‬‬ ‫* بهداش��ت پلك را رعايت كنيد‪.‬‬ ‫شستشوي منظم پلك ها با آب ولرم‬ ‫يا شستشوي لبه پلك با شامپو بچه‬ ‫رقيق شده مي تواند به جلوگيري از‬ ‫عود گل مژه كمك كند‪.‬‬ ‫* در ص��ورت ب��روز گل مژه هاي درم��ان‪ :‬در صورتيك��ه داراي پينه‬ ‫مكرر حتماً به چشم پزشك مراجعه هستيد‪ ،‬ميتوانيد مقداري از پوست‬ ‫كنيد‪ .‬گاهي اوق��ات بيماري هاي س��فت ش��ده را با مرطوب كردن‬ ‫چشمي ديگر مثل بلفاريت (التهاب ناحيه مبتال به آب ولرم به مدت ‪10‬‬ ‫لبه پلك) يا مشكالت غدد ترشح دقيقه و سپس ماليدن آن به آرامي‬ ‫كننده چربي باعث ب��روز گل مژه توسط سنگ پا‪ ،‬برداريد‪.‬‬ ‫مكرر مي شود كه تشخيص و درمان استفاده منظم از كرمهاي مرطوب‬ ‫اين بيماري ها توسط چشم پزشك كننده ممكن اس��ت به حفظ نرمي‬ ‫باعث جلوگيري از عود گل مژه مي پوس��ت كمك نمايد‪ .‬در صورت‬ ‫شود‪ .‬به عالوه گاهي اوقات بعضي امكان از اعمال فشار بر روي ناحيه‬ ‫از بيماري هاي جدي پلك ها (مث ً‬ ‫ال مبت�لا خودداري كنيد ت��ا به بهبود‬ ‫تومورها) ممكن اس��ت به صورت و ع��دم ع��ود پينه كمك ش��ود‪.‬‬ ‫گل مژه هاي مكرر تظاهر كند كه جلوگيري از ايجاد پينه‌هايي كه در‬ ‫در اين موارد معاينه توس��ط چشم كف پا ايجاد ميشوند‪ ،‬مشكل است‪.‬‬ ‫اما اس��تفاده از كفش��ه‌ايي با اندازه‬ ‫پزشكراهگشاست‪.‬‬ ‫مناس��ب ممكن اس��ت تا حدودي‬ ‫كمك كننده باشد‪.‬‬ ‫پينه و ميخچه‬ ‫جهت كاهش فشار روي ميخچه‌ها‪،‬‬ ‫نواحي ضخيم شده پوست بر روي كفش‌هاي��ي بپوش��يد ك��ه روي‬ ‫دس��تها و پاها هس��تند كه در نتيجه انگشتانتان فشاري اعمال نمي‌كنند‬ ‫فشار يا اصطكاك به وجود ميآيند‪ .‬و از بالشتكهاي ميخچه‪( ،‬حلقه‌هاي‬ ‫در كارگران��ي ك��ه با دس��ت كار اس��فنجي كوچكي ك��ه در بازار‬ ‫ميكنند‪ ،‬دوندگان و موزيس��ین‌ها‪ ،‬موجود است) استفاده كنيد‪.‬‬ ‫پزشك ممكن اس��ت اندازه ناحيه‬ ‫شايعتراست‪.‬‬ ‫سن‪،‬جنس و ژنتيك‪ :‬عوامل خطر ضخيم ش��ده را با بريدن آن توسط‬

‫تب خال‬ ‫مجموعهاي از تاول‌هاي كوچك‬ ‫و دردناك هس��تند كه معموالً در‬ ‫نزديكي لبها قرار دارند و توسط يك‬ ‫عفونت ويروسي ايجاد ميشوند‪.‬‬ ‫نح��وه زندگ��ي‪ :‬باد س��رد‪ ،‬آفتاب‬ ‫سوختگي و اس��ترس عوامل خطر‬ ‫ميباشند‪.‬‬

‫حالتنهفتهدرسلولهايعصبيباقي‬ ‫ميماند‪ ،‬اما در بعض��ي افراد دوباره‬ ‫فعال ش��ده‪ ،‬ايجاد تبخال مينمايد‪.‬‬ ‫عواملشعلهوركنندهتبخالعبارتند‬ ‫از‪ :‬بادس��رد‪ ،‬آفت��اب س��وختگي‪،‬‬ ‫خستگي‪ ،‬استرس‪ ،‬سرماخوردگي‪،‬‬ ‫قاعدگي و تب‪ .‬بعضي از مردم‪ ،‬تب‬ ‫خالهاي راجعه دارند‪.‬‬ ‫عاليم بيماري‪ :‬تبخالها‪ ،‬اغلب روي‬ ‫پوست اطراف لبها‪ ،‬ايجاد ميگردند‪.‬‬ ‫عاليم معموالً به ترتيب زير ظاهر‬ ‫ميشوند‪:‬‬ ‫ ناحيه مبتال ش��روع به احس��اس‬‫سوزن سوزن شدن ميكند‪.‬‬ ‫ يك يا چند مجموعه از تاول‌هاي‬‫كوچك و دردناك به وجود ميآيد‬ ‫و پوس��ت اط��راف دچ��ار التهاب‬ ‫ميشود‪.‬‬ ‫ تاول‌ها ميتركد و دلمه ميبندند‪.‬‬‫ معموالً تاولها در عرض ‪ 10‬تا ‪14‬‬‫روز فروكش ميكنند‪.‬‬ ‫اگر تب خال‌ها ع��ود كنند‪ ،‬تاولها‬ ‫معم��والً‪ ،‬دوباره در هم��ان نواحي‬

‫قبلي‪ ،‬روي صورت ظاهر ميشوند‪.‬‬ ‫كارهايي كه بايد انجام شوند‪:‬‬ ‫احتم��ال دارد بتوانيد با اس��تفاده از‬ ‫يك كرم ضد ويروسي بدون نسخه‬ ‫مثل آس��يكلووير‪ ،‬جلوي حمالت‬ ‫شديد را بگيريد‪ ،‬اما بايد كرم را به‬ ‫محض پيدايش اولين عاليم به كار‬ ‫بري��د‪ .‬در بعضي م��وارد‪ ،‬داروهاي‬ ‫ض��د وي��روس خوراك��ي ممكن‬ ‫اس��ت تجويز شوند‪ .‬هر چنددرمان‬ ‫بالفاصله ميتواند جلوي حمالت را‬ ‫بگيرد‪ ،‬اما ويروس در سيستم باقي‬ ‫مان��ده و عاليم ممكن اس��ت عود‬ ‫كنند‪ .‬اگر دچار تب خال‌هاي راجعه‬ ‫ميشويد‪ ،‬سعي كنيد از پوستتان در‬ ‫برابر عوامل شعله‌ور كننده تب خال‬ ‫مثل آفتاب س��وختگي يا باد سرد‪،‬‬ ‫محافظت كنيد‪ .‬جه��ت به حداقل‬ ‫رس��اندن خطر انتش��ار ويروس‪ ،‬از‬ ‫لم��س تاولها و بوس��يدن‪ ،‬اجتناب‬ ‫ورزيد‪ .‬گاهي اوقات‪ ،‬رابطه جنسي‬ ‫دهاني‪ ،‬ميتواند باعث انتقال ويروس‬ ‫از دهان به دستگاه تناسلي شود‪.‬‬

‫داليل سوزن سوزن شدن سر انگشتان‬

‫س��ن‪،‬جنس وژنتيك‪ :‬عوامل خطر‬ ‫مهميمحسوبنميشوند‪.‬‬ ‫تبخ��ال ت��وده‌اي از تاول‌ه��اي‬ ‫دردناك بوده كه معموالً توس��ط‬ ‫وي��روس هرپس س��يمپلكس نوع‬ ‫‪ 1‬ايجاد ميش��ود‪ .‬اكثر مردم حداقل‬ ‫براي يكبار تا زمانيكه به س��ن بلوغ‬ ‫مي‌رسند‪ ،‬توسط ‪ 1‬آلوده شده‌اند‪.‬‬ ‫عفون��ت اوليه‪ ،‬اغل��ب قابل توجه‬ ‫نبوده‪ ،‬اما ممكن است تاولهايي در‬ ‫دهان ايجاد شود‪ .‬سپس ويروس به‬

‫تقريباً همه ي افراد حالت‌هايي مانند سوزن سوزن شدن بدن كه عمدتاً‬ ‫ي كند‪ ،‬را احساس كرده‬ ‫در عضالت پا و سر انگشتان دست بروز پيدا م ‌‬ ‫‌اند‪.‬ك ‌م خوني‪ ،‬اختالالت قند خون‪ ،‬فشارهاي عصبي‪ ،‬انسداد عروق‪ ،‬باال‬ ‫بودن چربي و كلس��ترول خون موجب سوزن سوزن شدن سر انگشتان‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫در بيم��اري ك ‌م خوني به علت كاهش تع��داد گلبو ‌ل هاي قرمز تبادل‬ ‫اكسيژن و دي‌اكسيد كربن بين سلو ‌ل ها و خون دچار اختالل مي‌شود‪.‬‬ ‫كاهش تعداد گلبو ‌ل هاي قرمز مي‌تواند داليل مختلفي داش��ته باشد‪.‬‬ ‫اصلي‌ترين عنصر به كار رفته در ساختمان گلبو ‌ل هاي قرمز‪ ،‬آهن است‬ ‫و آه��ن بايد از طريق مواد غذايي به بدن برس��د‪ .‬در نتيجه اگر آهن به‬ ‫مقدار كافي موجود نباش��د‪ ،‬ساخت گلبول‌هاي قرمز با مشكل مواجه‬ ‫ي شود‪.‬‬ ‫م‌‬ ‫عالئم ك ‌م خوني ناشي از فقر آهن را مي‌توان رنگ پريدگي پوست‪،‬‬ ‫خستگي زودرس‪ ،‬سرگيجه‪ ،‬سر درد‪ ،‬سوزن سوزن شدن دست و پا و‬ ‫ريزش شديد مو عنوان كرد‪.‬‬


‫‪40‬‬

‫‪40 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫اطالعيه سازمان ها و نهادهاي سياسي و اجتماعي‬ ‫ریچموند مالتی کالچرال سوسایتی‬

‫نورت شور مولتی كالچرال سوسايتی‬

‫مسجدالغدیر‬

‫سرویسهای مشاوره رایگان توسط گیتا گل سخن در‬ ‫روزهای دوشنبه و چهار شنبه جهت خدمت به عزیزان‬ ‫هموطن ارائه میشود‪ .‬شماره تلفنهای تماس ‪:‬‬ ‫‪ ۶۰۴ −۲۷۹− ۷۱۶۵‬ویا ‪ 604-277-4330‬در روزهای‬ ‫دیگر هفته برای گذاشتن پیغام لطفاً با خانم مینا صحبت کنید‪.‬‬

‫اطالعات کلی راجع به وصیت نامه‬ ‫و مزایای داشتن وصیت نامه در کانادا‬ ‫آیا مایلید بدانید در صورت نداشتن وصیت نامه در کانادا‬ ‫چه مشکالتی پیش خواهد آمد؟ در جلسه آموزشی فوق‬ ‫در موارد زیر بحث خواهد شد‪:‬‬ ‫* قوانین والزامات نوشتن وصیت‌نامه * شاهد برای‬ ‫وصیت‌نامه * چه مواردی را نباید در وصیت نامه آورد‬ ‫* آیا قوانینی وجود دارد که بگوید که اموال را به چه کسی‬ ‫باید بدهیم * آیا حتما باید وصیت نامه داشته باشیم‬ ‫* عوض کردن و لغو وصیت نامه * اگر شخصی بدون‬ ‫وصیت نامه فوت کند چه خواهد شد‬ ‫* کمک های قانونی برای نوشتن یک وصیت نامه ساده‬ ‫سخنران ‪:‬خانم فريبا‪ -‬هماهنگ کننده برنامه حمايت قانونی‬ ‫تاريخ‪ :‬پنجشنبه ‪ 13‬می ساعت ‪ 4‬تا ‪ 6‬بعد از ظهر‬ ‫مكان‪ :‬نورت شور مولتی كالچرال سوسايتی‬ ‫اطاق ‪ – 207‬پالك ‪ 123‬خيابان پانزدهم شرقی‬ ‫برای ثبت نام با شماره تلفن ‪ 604-988–2931‬تماس حاصل‬ ‫فرمائید‪ .‬در صورت نیاز به كسب اطالعات بيشتر با هما‬ ‫سلطانی مسئول برگزاری برنامه صحبت نمائید‪.‬‬

‫برنامه های مستمر و هفتگی‪:‬‬ ‫پنجشنبه ‪,13‬جمعه ‪ 14‬و شنبه‪ 15‬ماه می‬ ‫برنامه های فاطمیه دوم به مدت سه شب‬ ‫* شروع برنامه ها پنجشنبه‪,‬جمعه و شنبه از ساعت ‪7 :30‬‬ ‫شب همراه با قرائت دعای روحبخش کمیل(پنجشنبه)‪,‬‬ ‫جلسه قرائت و تجوید قرآن (ویژۀ بانوان) و دعای پر فیض‬ ‫سمات(جمعه)‪,‬اقامهنمازجماعت‪,‬سخنرانی(خطبهفدکیه)‬ ‫‪,‬عزاداری و پذیرایی شام‪.‬‬ ‫* ظهر جمعه‪ :‬نماز جمعه‪ ,‬شروع خطبه ها همزمان با اذان ظهر‬ ‫* غروب جمعه‪ :‬کالسهای مدرسه اسالمی الغدیر‬ ‫از ساعت ‪ 9 -5:45‬شب‬ ‫*ثبت نام حج تمتع آغاز شد ‪ ,‬متقاضیان میتوانند‬ ‫با مسجد الغدیر تماس بگیرند‪.‬‬ ‫* تور خانوادگی یک روزه الغدیر در تاریخ یکشنبه‬ ‫‪ 30‬ماه می به دیار شگفتیها(منطقه ‪) Hot Spring‬‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬متقاضیان میتوانند به مسئول مربوطه در‬ ‫مسجد الغدیر مراجعه نمایند‪.‬لطفا جهت اطالعات بیشتر‬ ‫و پاسخگویی به سواالت شرعی با حجه االسالم دکتر‬ ‫حجازی (‪ )604-727-8778‬تماس بگیرید‪ .‬تلفن خط‬ ‫خبری‪604-960-0028 :‬‬

‫انجمن خدمات اسکان چندفرهنگی‬ ‫در ونکوور و برنابی‬ ‫ما با افتخار آماده ارائه خدمات در زمینه های زیر به‬ ‫هموطنان و دیگردوستان فارسی زبان به ویژه مهاجرین‬ ‫تازه وارد در راه کسب آگاهی ومنابع الزم جهت تبدیل‬ ‫شدنشان به افردی پویا و تاثیرگذاردر اجتماع می باشیم‪.‬‬ ‫اطالع رسانی و مشاوره در زمینه های اشتغال‪ ،‬مهاجرت‪،‬‬ ‫مسکن‪ ،‬خدمات درمانی و بهداشت‪ ،‬تحصیل‪،‬یارانه‬ ‫(سوبسید) مربوط به هزینه مراقبت از کودکان‪ ،‬برگزاری‬ ‫کارگاههای آ موزشی رایگان همگانی ویژۀ مهاجرین تازه‬ ‫وارد‪ ،‬کالسهای زبان انگلیسی درسطوح مختلف برای‬ ‫بزرگساال ن‪ ،‬تابعیت ‪ ،‬خدمات ترجمه شفاهی وکتبی و‬ ‫غیره‪ .‬ماهمچنین درپرکردن فرمها‪ ،‬هماهنگی و ارجاع به‬ ‫مراکزدیگر به شما کمک می نمائیم‪ .‬دوستان میتوانند جهت‬ ‫اطالعات بیشتر با اینجانب فرزانه رستمی‪604-430-1899‬‬ ‫داخلی ‪ 102‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫‪farzaneh.rostami@success.bc‬‬

‫باشگاهایرانیان‬ ‫جلسات هفتگی باشگاه ایرانیان هر چهارشنبه از ساعت یک‬ ‫تا ‪ 4:30‬بعدازظهر کماکان در داون‌تاون ونکوور‪ ،‬خیابان‬ ‫بارکلی‪ ،‬تقاطع نیکوال‪ ،‬شماره ‪ 1447‬برقرار می‌باشد‪.‬‬ ‫حضور هموطنان عزیز گرمی‌بخش این انجمن‬ ‫(اجتماعی‪-‬ادبی‪ -‬تفریحی) خواهد بود‪.‬‬

‫انجمن ایرانیان برنابی‬ ‫جلسات فرهنگی‪-‬تفریحی خود را هر هفته روز شنبه از‬ ‫ساعت ‪ 3‬تا ‪ 5:30‬بعدازظهر تشکیل می‌دهد‪ .‬از عموم‬ ‫هموطنان عزیز دعوت می‌شود در جلسات مذکور شرکت‬ ‫فرمایند‪ .‬آدرس‪ :‬برنابی شمالی‪ ،‬شمال لوهیدمال‪ ،‬خیابان‬ ‫کامرون‪ ،‬شماره ‪ 9523‬تلفن‪604-779-4422 :‬‬

‫زيرگنبدکبود‬ ‫ساعت قصه وکاردستي به زبان فارسي و انگليسي‬ ‫براي بچه هاي ‪ 3‬تا ‪ 5‬ساله‬ ‫روزهاي جمعه ساعت ‪ 10:30‬صبح‬ ‫در کتابخانه نورث ونکوورسيتی‬ ‫‪North Vancouver City Library‬‬ ‫‪120 West 14th Street‬‬

‫رايگان ‪ -‬نام نويسي قبلي ضروري نيست‪.‬‬

‫جلسه هفتگی بنیاد ایرانیان مسلمان‬ ‫هر شنبه از ساعت شش تا هشت شب در و نکوور شمالی‬ ‫برقرارست ساعت اول خواندن آیاتی از قرآن و تبادل نظر‬ ‫در باره موضوعات مطرح شده در قرآن در باره آن و در‬ ‫ساعت دوم بحث آزاد‪ .‬برای اطالعات بیشتر‬ ‫تلفن ‪ )604( 924-4602‬تماس بگیرید‪.‬‬ ‫مکان ‪ :‬کلیسای سنت اندروز شماره ‪1044‬‬ ‫خیابان سنت جورج‪،‬نورث ونکوور ورود برای همگان‬ ‫آزاد ورایگان است‪bim-ca.blogspot.com .‬‬

‫اتحادیهایرانیان‬ ‫مجمع عمومی و جشن سپاس‬ ‫بدین وسیله به آگاهی اعضای اتحادیه ایرانیان می‌رساند‬ ‫که مجمع عمومی جهت انتخاب اعضای هیات مدیره‬ ‫در تاریخ ذیل برگزار می‌گردد‪ .‬از تمامی اعضا دعوت‬ ‫می‌شود ضمن شرکت در مجمع عمومی در صورت‬ ‫تمایل برای کاندیداتوری هیات مدیره آمادگی خود را تا‬ ‫قبل از دور مجمع عمومی به روابط عمومی اتحادیه اعالم‬ ‫نمایند‪ .‬همچنین جشن سپاس به منظور تقدیر از داوطلبان نیز‬ ‫همزمان با مجمع عمومی برگزار و از اعضا شرکت‌کننده‬ ‫پذیرای بعمل خواهد آمد‪ .‬الزم به ذکر است که برنامه فوق‬ ‫مخصوص اعضا می‌باشد‪.‬‬ ‫زمان‪ :‬شنبه ‪ 29‬ماه می ساعت ‪ 6‬بعدازظهر‬ ‫سالن لژیون‪ ،‬شماره ‪ 123‬خیابان ‪ 15‬غربی در نورت ونکوور‬ ‫تلفن‌های تماس‪ 604-723-3465 :‬و ‪604-779-4422‬‬

‫مدرسه فوتبال‬

‫‪351 Lynn Ave. North Vancouver‬‬ ‫سایت مسجد‪www.alghadirmasjid.com :‬‬

‫اینترنشنال ساکر آکادمی و باشگاه فوتبال پیکان ونکوور‬ ‫ثبت‌نام کالس‌های ترم تابستانی خود را در روزهای جمعه‬ ‫و شنبه هر هفته از ساعت ‪ 6‬تا ‪ 8‬شب در ماهان پارک نورت‬ ‫ونکوور‪ ،‬زمین فوتبال دبیرستان کارسون گراهام برای سنین‬ ‫‪ 5‬تا ‪ 15‬سال انجام می‌دهد‪ .‬برای ثبت‌نام و اطالعات بیشتر با‬ ‫عباس خلیلی به شماره ‪ )604( 318-5090‬تماس بگیرید‪.‬‬

‫بنیادکاناداوایران‬ ‫ی اعضای محترم می‌رساندکه مجمع‬ ‫بدینوسیله به آگاه ‌‬ ‫ی ساالنه این سازمان درتاریخ‪۱۶‬ماه می‪۲۰۱۰‬‬ ‫عموم ‌‬ ‫ازساعت‪ ۵-۲‬بعدازظهردرآدرس زیربرگزارخواهدشد‪.‬‬ ‫‪Park Royal South Community Room‬‬ ‫‪Second Floor, West Vancouver‬‬

‫تظاهرات علیه اعدام افغان ها در ایران‬ ‫بنی آدم اعضای یک پیکرند‬ ‫که در آفرینش ز یک گوهرند‬ ‫چو عضوی به درد آورد روزگار‬ ‫دگر عضوها را نماند قرار‬ ‫تظاهرات گسترده علیه اعدام گروهی افغان ها‬ ‫در جمهوری اسالمی ایران‬ ‫تلویزیون آریانا ‪ -‬ونکوور تظاهرات گسترده یی را علیه‬ ‫اعدام گروهی افغان ها توسط مقامات جمهوری اسالمی‬ ‫ایران و زندانی ساختن بیش از پنجهزار و ششصد افغان در‬ ‫زندان های آن کشور راه اندازی می کند‪.‬‬ ‫با شرکت در این تظاهرات صدای خود را علیه مظالم و ستم‬ ‫هایی که رژیم جمهوری اسالمی ایران بر پناهگزیان افغان‬ ‫انجام می دهد‪ ،‬بلند کنید‪.‬‬ ‫زمان‪ :‬روز یکشنبه شانزدهم ماه می سال روان از ساعت‬ ‫یازده الی یک بعد از ظهر‬ ‫مکان‪ :‬داون تاون شهر ونکوور‪ ،‬مقابل آرت گالری‬

‫آموزش و پرورش ونکوور برگزار می‌کند‬ ‫بدین وسیله شما را به سمینار آموزشی سازمان آموزشگران‬ ‫خانواده دعوت میکنیم‪ .‬موضوع این سمینار راه کارهای‬ ‫والدگری مثبت به دور از کمال گرایی و یا تنش میباشد‪.‬‬ ‫این سمینار در روز چهارشنبه‪ ۲۶ ،‬می ‪ ۲۰۱۰‬در شهر ونکوور‬ ‫برگزار میشود‪ .‬در این سمینار ما تمایل داریم که مسائل‬ ‫مختلفی را که نسل جوان و نو جوان ما با آنها روبرو است‪،‬‬ ‫به بحث و آگاهی رسانی برسانیم‪ .‬در این مهم ما اعتقاد‬ ‫داریم که این سمینار به روشن شدن اذهان ما والدین ایرانی‬ ‫و فارسی زبان کمک میکند و به ما دید جدیدی در یافتن‬ ‫راههای ارتباطی با فرزندان جوان خود میبخشد‪.‬‬ ‫مسائل مهم دیگری که موضوع بحث ما میباشد‪:‬‬ ‫* روابط فرزندان ما در مدرسه * چگونگی صحبت‬ ‫با فرزندان جوان در مورد روابط جنسی و سالمت رابطه ای‪،‬‬ ‫* فرهنگ جامعه کانادایی و راههای انطباق سالم‬ ‫با جامعه کانادا * سیستم آموزش و پرورش در جامعه کانادا‬ ‫* توقعات و دید فرهنگی ما به جوان امروزی‬ ‫از دید روانشناسی‬ ‫به دلیل محدود بودن جا برای ثبت نام با خانم سهیال انصاری‬ ‫تماس حاصل نمأئید ‪778-229-0234‬‬ ‫مکان‪King George Secondary School :‬‬

‫برای کسب اطالعات بیشترازطریق زیر با ماتماس بگیرید‪:‬‬ ‫تلفن اطالعات‪۶۰۴-۶۹۶-۱۱۲۱ :‬‬ ‫تارنما‪www.cif-bc.com :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@cif-bc.com:‬‬ ‫موسسه آموزشی فرهنگی نور‬ ‫فرارسیدن دهه فاطمیه و ایام شهادت حضرت فاطمه‬ ‫زهرا(س) را به شما هم میهنان گرامی تسلیت عرض‬ ‫می‌نمائیم ‪ .‬برنامه این هفته بطور موقت در محل ذیل‬ ‫برگزار می گردد‪.‬شماره ‪ 930‬خیابان هاربرساید‪ ،‬پشت‬ ‫‪ Automall‬واقع در نورث ونکوور‬ ‫‪201-930 Harbourside Drive,‬‬ ‫‪North Vancouver, V7P 3S7‬‬

‫برنامه این هفته موسسه به شرح ذیل برگزار می گردد‪:‬‬

‫جمعه ‪ 7‬می ‪ -‬شروع برنامه ساعت ‪ 7‬شب با سخنرانی آقای‬ ‫دکتر کوهپایه با موضوع راهکارهای تربیت حکیمانه‬ ‫(شناخت نفس و آسیب های آن) از منظر قران کریم ‪،‬‬ ‫سپس نماز جماعت مغرب و عشاء‬ ‫پنجشنبه ‪ 13‬می‪ -‬شروع برنامه ساعت ‪ 7‬شب با نماز جماعت‬ ‫مغرب و عشاء سپس دعای پر فیض کمیل و در ادامه جلسه‬ ‫تفسیر آیه به آیه قران کریم با سخنرانی آقای محیط طباطبائی‬ ‫جمعه ‪ 14‬می‪ -‬شروع برنامه ساعت ‪ 7‬شب با نماز جماعت‬ ‫مغرب و عشاء سپس سلسله مباحث هفتگی در محضر قران‬ ‫کریم با سخنرانی آقای دکتر کوهپایه مبحث جدید « تربیت‬ ‫حکیمانه در آئینه قران کریم و روانشناسان «‬ ‫بدیهی است برنامه های هفتگی از طریق ایمیل ‪ ،‬خط خبری‬ ‫موسسه به شماره ‪ 604 -929- 5955‬و وب سایت موسسه به‬ ‫آدرس اینترنتی ‪ www.noorcanada.com‬به اطالع شما‬

‫عزیزان خواهد رسید و بمحض آماده شدن سالن موسسه‬ ‫برنامه ها به روال دائمی برگزار خواهد گردید‪.‬‬ ‫با تشکر و سپاس‬

‫مدرسه آیندگا ن‬

‫راديو صداي بهايي ونكوور‬ ‫هر يكشنبه از ساعت ‪ 6‬تا ‪ 7‬بعدازظهر روي موج آ‪.‬ام ‪1200‬‬ ‫شماره تلفن خط آزاد‪)604( 280-1200 :‬‬ ‫تلفن پيغام‪)604( 909-9919 :‬‬ ‫آرشيو‪www.yekjahan.com :‬‬

‫ ‬

‫روزهای شنبه از ساعت ‪ 2‬الی ‪ 5‬بعدا زظهر‪،‬‬ ‫مدرسه آیندگان با جامع ترین و کامل ترین سیستم و روش‬ ‫ها در آموزش زبان فارسی در مقاطع پیش دبستانی‪ ،‬اول تا‬ ‫پنجم ابتدائی و راهنمائی ‪ ،‬دروس دینی‪ -‬اخالق و هنر در‬ ‫خدمت شما خانواده های عزیز فارسی زبان‪.‬‬ ‫جهت ثبت نام و دریافت اطالعات در خصوص سیستم‬ ‫آموزشی مدرسه‪ ،‬مکان وسایراطالعات هرچه سریعتر‬ ‫با تلفن ‪ 778-340-1300‬و یا ایمیل زیر تماس حاصل‬ ‫فرمائید‪info.ayandegan@gmail.com.‬‬ ‫«این فرصت گرانبها جهت آموزش و احیاء فرهنگ و زبان‬ ‫فارسی به فرزندان و نسلهای آینده را از دست ندهیم‪».‬‬

‫راديو شبانه هر يکشنبه از ساعت ‪ 7‬تا ‪ 9‬شب روي موج ‪ 1200‬ا‪.‬ام‬


‫‪41‬‬

‫‪41 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫گفت‌وگو با پوران فرخ‌زاد و مهین خدیوی‬

‫«این کتاب بی‌هویت است»‬ ‫مینو صابری (رادیو زمانه)‬

‫در خبره��ا آمده بود کتاب «ش��عر‬ ‫ش��اعران ایران و جهان» هم‌زمان با‬ ‫نخستین همایش شاعران در تهران‪،‬‬ ‫اصفهان و ش��یراز منتشر شد‪ .‬هنوز‬ ‫معلوم نیست نام کدام شاعر ایرانی‬ ‫در ای��ن کتاب آم��ده ام��ا آن‌چه‬ ‫مشخص است در این کتاب نامی از‬ ‫زنده‌یاد «فروغ فرخ‌زاد» برده نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در نشس��ت خبری‪« ،‬امی��دی» دبیر‬ ‫همایش در پاس��خ به کس��انی که‬ ‫پرسیده بودند چرا نام فروغ فرخ‌زاد‬ ‫از این کتاب حذف شده پاسخ داد‪:‬‬ ‫«ما یک دیپلماسی فرهنگی داریم و‬ ‫یک دیپلماسی دولتی‪ .‬به همین دلیل‬ ‫نام ف��روغ فرخزاد گرچ��ه در میان‬ ‫مخاطبان ش��عر شناخته ش��ده اما به‬ ‫دالیل مختلفی در این کتاب نیامده‬ ‫اس��ت‪ .‬حتی نام ش��اعران خارجی‬ ‫با هماهنگ��ی دولت‌های متبوع آن‬ ‫کش��ورها در ای��ن کت��اب آمده و‬ ‫کش��ور ما هم بر همین روال عمل‬ ‫کرده است‪».‬‬ ‫به همین بهانه‪ ،‬ابتدا با «پوران فرخ‌زاد»‬ ‫گفت‌وگو کردم و س��پس به سراغ‬ ‫«مهی��ن خدی��وی» ش��اعر معاصر‬ ‫میهن‌مان رفتم و از آن‌ها خواس��تم‬ ‫دیدگاه‌شان را پیرامون این حرکت‬ ‫بیانکنند‪.‬‬

‫خان�م ف�رخ‌زاد؛ در خبرها خواندم‬ ‫کتابی به چاپ رسیده تحت عنوان‬ ‫«ش�عر ش�اعران ایران و جهان»‪ .‬در‬ ‫ای�ن کتاب نام�ی از زنده‌یاد فروغ‬ ‫فرخ‌زاد برده نش�ده است‪ .‬نظر شما‬ ‫در ای�ن ب�اره چیس�ت و اصوآل این‬ ‫حرک�ت چ�ه تاثیر فرهنگ�ی‌ای از‬ ‫خود بر جای می‌گذارد؟‬

‫شما این خبر را کجا خوانده‌اید؟ در‬ ‫اینترنت؟‬ ‫بله‪.‬‬

‫چون کامپیوترم خراب است و هیچ‬ ‫خبری از این موض��وع ندارم (البته‬ ‫اآلن از یکی از رادیوها شنیدم) کمی‬ ‫داوری برایم مشکل است چون این‬ ‫خبر هنوز تائید نشده و درستی آن‬ ‫آشکار نیست‪ .‬ولی از شما این سوال‬ ‫را دارم‪ .‬آیا شاعران دیگر هم شامل‬ ‫این تحریم شده‌اند؟‬ ‫من کتاب را ندیده‌ام‪.‬‬

‫به‌هر حال اگر این موضوع صحت‬ ‫داشته باشد؛ دلیل‌اش بی‌لطفی نسبت‬ ‫به بزرگان فرهنگ و ادب اس��ت‪.‬‬ ‫امری ک��ه همیش��ه در تاریخ ایران‬ ‫تکرار ش��ده اس��ت‪ .‬از «فردوسی»‬

‫به بعد؛ بارها دیده‌ایم که ش��اعران‬ ‫بزرگ آثارش��ان تحریم شده ولی‬ ‫آن‌ها به دلیل قدرت آثار و ذهنیتی‬ ‫که در جامعه تولید کرده‌اند‪ ،‬برجا‬ ‫مانده‌اند‪.‬‬ ‫به‌نظر من اگر واقعآ این‌طور باش��د‬ ‫که در خبر آمده اس��ت؛ این کار به‬ ‫«فروغ» هیچ ضربه‌ای نمی‌زند‪.‬‬ ‫برخی از ادیبان و هنرمندان می‌توانند‬ ‫خودش��ان را در ذهن جامعه حک‬ ‫کنن��د‪ .‬وقتی حک ش��دند با هیچ‬ ‫چیزی پ��اک نمی‌ش��وند‪ .‬بنابراین‬ ‫چنی��ن تالش‌هایی همیش��ه بیهوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اگر ای��ن موضوع واقعیت داش��ته‬ ‫باشد؛ به س��ود فروغ تمام می‌شود‪.‬‬ ‫چ��ون هر چیزی که تحریم ش��ود‬ ‫عزیزتر و محبوب‌تر می‌شود ولی به‬ ‫شعر دوستان‪ ،‬به فرهنگ‌دوستان و‬ ‫به اهالی ادب و هنر ضربه‌ی تازه‌ای‬ ‫می‌زند‪.‬‬ ‫شاعر در قلب جامعه می‌تپد‪ .‬یعنی‬ ‫کالم‌اش نوش‌دارویی برای زندگی‬ ‫اس��ت‪ .‬می‌دانی��د ک��ه زندگی این‬ ‫روزها چقدر تلخ است‪ .‬هر ضربه‌ای‬ ‫که ب��ه این قل��ب وارد می‌ش��ود؛‬ ‫عوارضی تولید می‌کند که به بیمار‬ ‫شدن بیش��تر جامعه منجر می‌شود‪.‬‬ ‫این کار به‌نظر من کار بسیار ناروا و‬ ‫نادرستی است!‬ ‫اگ��ر به ادبی��ات دنیا دق��ت کنیم‪،‬‬ ‫می‌بینیم هر کش��وری که خواسته‬ ‫ادبی��ات را دولتی کن��د؛ ادبیات را‬ ‫از بین برده اس��ت‪ .‬با نگاهی به هنر‬ ‫و ادب اتح��اد جماهیر ش��وروی‪،‬‬ ‫خواهیم دید که بسیار پربار و غنی‬ ‫بود و زمانی‌که کمونیست‌ها روی‬ ‫کار آمدن��د و هن��ر و ادب را در‬ ‫چارچوب گذاشتند و گزینشی‌اش‬ ‫کردند؛ ب��ه‌کل از بین رفت و تمام‬ ‫شد‪ .‬حتی نتوانستند یک غول مثل‬ ‫غول‌ه��ای جدی��د را ب��ه جامعه‌ی‬ ‫جهانی تحویل دهند‪ .‬بنابراین؛ به‌نظر‬ ‫من این کار کامآل نادرست است و‬ ‫به ضرر جامعه‌ی فرهنگی و ادبی ما‬ ‫ولی به سود فروغ است‪.‬‬ ‫پ�س از گفت‌وگو با پوران فرخ‌زاد‬ ‫به س�راغ «مهی�ن خدیوی» ش�اعر‬ ‫معاصر میهن‌م�ان رفتم و از ایش�ان‬ ‫خواستم به عنوان یک شاعر ایرانی؛‬ ‫دیدگاه‌ش�ان را درب�اره‌ی ای�ن‬ ‫موضوع بیان کنند‪.‬‬

‫کتابی که ش��ما ن��ام بردید را اصآل‬ ‫ندیده‌ام‪ .‬اتفاقآ امروز جلوی دانشگاه‬ ‫به خیلی از کتاب‌فروشی‌ها سر زدم‪.‬‬ ‫می‌خواستم کتاب بگیرم اما اثری از‬

‫این کتاب ندیدم‪.‬‬ ‫بعد در اینترنت جس��تجو کردم که‬ ‫ببینم باالخره این کتاب ریش��ه‌اش‬ ‫کجاس��ت؟ ک��ی درآورده؟ کدام‬ ‫شاعران هستند؟ مشاهده کردم که‬ ‫نامی از هیچ ش��اعری ک��ه در این‬ ‫کتاب آمده؛ برده نشده است‪.‬‬ ‫آقایی به اس��م «امی��دی» که اصآل‬ ‫نمی‌دانم ایش��ان چه‌کاره‌اند؛ اظهار‬ ‫داشته‌اند که‪:‬‬ ‫«ما یک روایط فرهنگ��ی داریم و‬ ‫یک رواب��ط دیپلماس��ی‪ .‬و این‌جا‬ ‫رعایت دیپلماسی شده و نام فروغ‬ ‫فرخ‌زاد نیامده است‪».‬‬ ‫دیپلماس��ی چه ربطی ب��ه فرهنگ‬ ‫دارد؟ خیلی کار ب��دی کردند که‬ ‫چنی��ن کتاب��ی درآورده‌ان��د! فکر‬ ‫می‌کنم این کت��اب اصآل هویت و‬ ‫ریشه‌ای نمی‌تواند داشته باشد‪.‬‬ ‫اص�لآ نمی‌دانم اس��م چه کس��انی‬ ‫در این کتاب هس��ت و چه کسانی‬ ‫نیست‪ .‬آیا جز خانم فرخ‌زاد‪ ،‬شاعران‬ ‫دیگری هم حذف شده‌اند؟ این ‪۵۰‬‬ ‫شاعر از کجا می‌خواهند بیایند؟ چه‬ ‫کسانیهستند؟‬ ‫ادبیات‪ ،‬فرهنگ و هنر در تمام نقاط‬ ‫جهان فرم و شرایط خاص خودش‬ ‫را دارد‪ .‬دولت‌ها نمی‌توانند جلویش‬ ‫را بگیرند‪ .‬نه دول��ت ما و نه دولت‬ ‫هیچ کشور دیگری‪ .‬انجمن جهانی‬ ‫قلم و خیل��ی چیزهای دیگر وجود‬ ‫دارد که تعیین کننده است‪.‬‬ ‫با حذف «فروغ ف��رخ‌زاد»‪ ،‬حذف‬ ‫«س��یمین بهبهانی»‪ ،‬حذف «سپانلو»‬ ‫یا حذف «عاطفی» و حذف شاعران‬ ‫دیگ��ر؛ هی��چ اتف��اق خاص��ی در‬ ‫فرهنگ و ادبیات نمی‌افتد‪ .‬ارزش‌ها‬ ‫جای خودشان را دارند‪.‬‬ ‫این کت��اب و کتاب‌هایی مثل این‬ ‫که توسط دولت منتشر شده‪ ،‬تهیه‬ ‫کننده‌ی آن اصال مشخص نیست‪.‬‬ ‫چه کسی این کتاب را آماده‌سازی‬ ‫کرده است؟ آیا کار وزارت ارشاد‬ ‫انتشار کتاب است؟‬ ‫فک��ر می‌کنم در ح��ال حاضر کار‬ ‫ارش��اد این است که مجوز ندهد و‬ ‫کتاب‌ها را سانسور کند‪ .‬کتاب‌های‬ ‫ناش��ران سانس��ور می‌ش��ود‪ ،‬بع��د‬ ‫خودشان کتاب منتشر می‌کنند؟‬ ‫به‌هر حال این موض��وع از نظر من‬ ‫کار درستی نیست‪ .‬فکر نمی‌کنم که‬ ‫ارزش ادبیات ما با حذف نام فروغ‬ ‫فرخ‌زاد در این کتاب از بین رفته و‬ ‫یا حتی کم شده باشد‪.‬‬ ‫چه بهتر که نام فروغ فرخ‌زادها؛ در‬ ‫این کتاب‌ها نباشد‪.‬‬

‫پیامی از رادیو آرامش‬ ‫موضوع‪ :‬خطاهای زيادی کرده‌ام‬ ‫و احساس گناه و تقصير دارم‪،‬‬ ‫آيا خدا مرا می‌بخشد؟‬

‫ابتدا خوب است بدانید که خدا به اين علت شما را متوجه خطاهای‌تان‬ ‫نموده و به بخش��يده شدن عالقه‌مند ساخته‪ ،‬که مايل است بخشيده‬ ‫شويد‪ .‬بخش��ش الهی‪ ،‬موضوعی است واقعی و خدا آنرا برای همۀ‬ ‫انس��انها امکان پذير نموده است‪ .‬اگر خدا از گناه بیزار نبود و طریق‬ ‫آمرزش انس��ان را مهیا نکرده بود‪ ،‬احساس گناه و تقصير را در شما‬ ‫ایجاد نمی‌کرد‪ .‬اما چگونه می‌توان بخشش خدا را تجربه نمود؟‬ ‫خوشبختانه شما صادقانه با خطاهای خود مواجه شده‌اید و نياز خود‬ ‫را برای بخشش الهی درک کرده‌ايد‪ ،‬پس اولین قدم را برداشته‌اید‪.‬‬ ‫حاال الزم است که برای آمرزش گناهان خود به سوی عيسی مسیح‬ ‫بیایید‪ ،‬آنوقت خواهید دید که مسیح گناهانتان را‪ ،‬هرقدر هم که زياد‬ ‫باشد‪ ،‬می‌بخشد و از شما دور می‌کند‪.‬‬ ‫عيسی مسیح‪ ،‬بعنوان مظهر خدای حقيقی و يگانه نجات دهندۀ انسان‪،‬‬ ‫از ه��ر لحاظ کامل و پاک و بی‌گن��اه بود‪ ،‬چه در ذات و ماهيت‪ ،‬و‬ ‫چه در عمل‪ .‬اما او داوطلبانه در راه انسان گناهکار مصلوب شد و با‬ ‫مرگش بر صليب‪ ،‬جريمۀ گناهان و مجازات من و شما را پرداخت‬ ‫کرد‪ .‬پس او به جای و به خاطر شما مُرد تا بتوانید از خطاها و گناهان‬ ‫خود بخشیده شوید و نزد خدا بيائيد‪.‬‬ ‫کالم خدا در انجیل ش��ریف می‌فرماید‪« :‬این س��خن درست است‬ ‫و کام ً‬ ‫ح عیسی به جهان آمد تا گناهکاران را‬ ‫ال قابل قبول‪ ،‬که مس��ی ‌‬ ‫نجات بخشد ‪( ». . .‬اول تيموتائوس ‪.)١٥ :١‬‬ ‫می‌بينيم که نجات دهندۀ بشر عيسی مسيح‪ ،‬نه برای نجات بی‌گناهان‬ ‫و پاکان‪ ،‬بلکه برای نجات و آمرزش گناهکاران به جهان آمد‪ .‬البته‬ ‫الزم به تذکر است که در نظر خدا همۀ انسانها بدون استثناء گناهکار‬ ‫هس��تند‪ ،‬هم در ذات و هم در عمل‪ ،‬و انسانی بی‌گناه و پاک وجود‬ ‫ندارد‪ .‬در انجيل شريف می‌خوانيم‪« :‬خود مسيح يک بار برای هميشه‬ ‫به خاطر گناه بشر مرد‪ ،‬يعنی يک شخص بی‌گناه در راه گناهکاران‬ ‫مرد تا ما را به حضور خدا بياورد ‪( ». . .‬اول پطرس ‪.)١٨ :٣‬‬ ‫با آمدن مسيح به جهان و مرگ او بر صلیب در راه ما گناهکاران و به‬ ‫خاطر گناهان ما‪ ،‬خدا محبت خود را نسبت به ما ثابت نمود‪.‬‬ ‫باز در انجيل ش��ريف می‌خوانيم‪« :‬خدا محبت خود را نس��بت به ما‬ ‫کام ً‬ ‫ال ثابت کرده است زيرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم‬ ‫مسیح به خاطر ما مرد» (روميان ‪.)٨ :٥‬‬ ‫می‌بينيم که مسیح برای بخش��یده شدن من و شما‪ ،‬آن کاری را که‬ ‫از نظر خدا ضروری بود‪ ،‬انجام داده و بخش��ايش گناهان را همانند‬ ‫هدیه‌ای رايگان‪ ،‬برای ما مهيا کرده اس��ت‪ .‬حاال شما برای آمرزش‬ ‫و بخشش گناهان خود‪ ،‬چه کاری باید انجام دهید؟ به عيسی مسيح‬ ‫خداوند که برای گناهان شما مرد و پس از مرگ‪ ،‬روحاً و جسماً از‬ ‫مردگان قيام نمود و زنده است‪ ،‬ايمان آوريد و با اعتماد به او‪ ،‬هدیۀ‬ ‫نجات و بخشايش گناهان را مجاناً دريافت کنيد‪.‬‬

‫رادیو آرامش هر شنبه و یکشنبه شب‬ ‫راس ساعت ‪ ۹‬بر روی موج ‪1470 AM‬‬ ‫در خدمت شماست‪.‬‬ ‫لطفا سواالت‪ ،‬نظرات و پیشنهادات محترمتان‬ ‫را با ما‪ ‬توسط‪:‬‬ ‫‪Radio Aramesh Society‬‬ ‫‪PO Box 16039‬‬ ‫‪North Vancouver, BC V7J 3S9‬‬

‫‪Tel: (604) 788-5211‬‬

‫‪Email: info@radioaramesh.org‬‬ ‫‪www.radioaramesh.org‬‬

‫در میان بگذارید‪.‬‬

‫‪Paid Advertisement‬‬


‫‪42‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫‪42 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬


‫‪43‬‬

‫‪43 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫تابلوی پيکاسو رکورد‬ ‫حراج آثار هنری را شکست‬

‫روز سه ش��نبه در حراجی در شهر‬ ‫نيويورک يک تابلو پيکاسو به بهای‬ ‫تقريبا ‪ ۱۰۶‬ميلي��ون دالر به فروش‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫به گفته مسئوالن موسسه کريستی‬ ‫که اين ح��راج را برگزار کرده اين‬ ‫تابلو رکورد قيمت آثار هنری را که‬ ‫در حراج فروش رفته اند‪ ،‬شکس��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��بکه خبری س��ی ان‬ ‫ان اي��ن تابلو که عنوان آن « برهنه ‪،‬‬ ‫برگهای سبز و نيم تنه » است به يک‬ ‫خريدار که هويت وی مش��خص‬ ‫نش��ده ‪ ،‬فروخت��ه ش��د‪ .‬کارمندان‬ ‫موسس��ه کريس��تی از هيج��ان و‬ ‫فضای استثنايی حاکم بر اين حراج‬ ‫صحب��ت می کنن��د‪ .‬در اين حراج‬ ‫که از آغ��از تا پايان حدود ‪ ۹‬دقيقه‬ ‫طول کشيد‪ ،‬هشت عالقمند شرکت‬ ‫کرده اند که برخی در سالن حراج‬ ‫بوده و ديگران از طريق تماس تلفنی‬ ‫جزييات آن را دنبال می کردند‪.‬‬ ‫در م��رز هش��تاد و هش��ت ميليون‬ ‫دالر رقابت ب��رای مالکيت اين اثر‬ ‫به دو خريدار محدود ش��د و آنها با‬ ‫پيشنهاد مبلغ بيشتر بهای اين تابلو را‬

‫به مرز ‪ ۹۵‬ميليون دالر رساندند که‬ ‫در نهايت به يکی از اين دو مشتری‬ ‫فروخته ش��د‪ .‬با احتس��اب هزينه و‬ ‫کميسيون موسس��ه کريستی بهای‬ ‫نهايی اين تابلو به ‪ ۱۰۶‬ميليون دالر‬ ‫رسيد‪.‬‬ ‫ش��بکه خبری سی ان ان می نويسد‬ ‫تابلوی « برهنه ‪ ،‬برگهای سبز و نيم‬ ‫تنه » يکی از نقاشی های گردآورنده‬ ‫مش��هور آث��ار هنری م��درن به نام‬ ‫فرانسيس لسکر برودی است که ماه‬ ‫نوامبر سال گذشته درگذشت‪.‬‬ ‫کارشناس��ان آثار هنری اين تابلو‬ ‫پيکاس��و را که در سال ‪ ۱۹۳۲‬خلق‬ ‫ش��ده به نام « گمشده » می شناسند‬ ‫چ��ون هيچ��گاه تصوي��ری از آن‬ ‫بصورت رنگی چاپ نش��ده است‪.‬‬ ‫ماری ترسه والتر معشوقه پيکاسو در‬ ‫آن دوران الهام بخش خلق اين تابلو‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫گرانقيمت ترين اثری که از پيکاسو‬ ‫قب��ل از اي��ن به فروش رفته اس��ت‬ ‫تابلويی است به نام « پسر بچه و پيپ‬ ‫» که در س��ال ‪ ۱۹۰۵‬کش��يده شده‬ ‫و در م��اه می ‪ ۲۰۰۴‬ب��ه بهای ‪۱۰۴‬‬ ‫ميليون دالر فروخته شد‪.‬‬

‫گوگل به زودی وارد نبرد کتاب های دیجیتالی می شود‬ ‫بی‌بی‌س��ی‪ -‬گ��وگل ب��ه زودی‬ ‫فروشگاه کتاب الکترونیکی خود‬ ‫(‪ )Google Editions‬را راه اندازی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫بر خالف شرکت آمازون که کتاب‬ ‫های الکترونیک��ی اش را فقط باید‬ ‫در کتابخ��وان الکترونیکی کیندل‬ ‫خواند‪ ،‬خواندن کتاب های گوگلی‬ ‫هیچ وسیله مخصوصی الزم ندارد‪.‬‬ ‫شرکت اپل هم مثل آمازون کتاب‬ ‫ه��ای مخص��وص خ��ودش را در‬ ‫آی ب��وک اس��تور (‪)iBookstore‬‬ ‫به فروش می رس��اند ک��ه فقط در‬ ‫محصوالت خودش قابل اس��تفاده‬ ‫است‪.‬‬ ‫گابریل استریکر سخنگوی گوگل‬ ‫م��ی گوید‪« :‬رویک��رد کتاب های‬ ‫گوگل��ی متفاوت از چیزی اس��ت‬ ‫که امروزه بیش��تر خواننده ها به آن‬ ‫عادت دارند‪ .‬نگاه ما این اس��ت که‬ ‫بشود فارغ از نوع وسیله کتابخوان‪،‬‬ ‫ب��ه کتاب های گوگلی دسترس��ی‬ ‫داشت‪».‬‬ ‫گوگل تا امروز بیش از ‪ 12‬میلیون‬ ‫جلد کت��اب را ‪ -‬هم از کتاب های‬ ‫موجود در بازار و هم از کتاب های‬ ‫نایاب ‪ -‬اسکن کرده است‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر موج��ودی کتاب‬ ‫های دیجیتال ش��ده گوگل هم از‬ ‫موجودی فروش��گاه اپل بزرگتر و‬ ‫گسترده تر است و هم از فروشگاه‬ ‫آمازون‪.‬‬ ‫تحلیلگران مؤسسه یانکی پیش بینی‬ ‫می کردند که سود فروش کتابخوان‬ ‫های الکترونیکی امریکا از ‪ 1‬میلیون‬ ‫و ‪ 300‬هزار دالر در س��ال ‪ 2010‬به‬ ‫‪ 2‬میلیون و ‪ 500‬هزار دالر در س��ال‬ ‫‪ 2013‬افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫حاال ب��ا ورود کتاب های گوگلی‪،‬‬

‫ناظران بر این باورند که این رقم ها‬ ‫باز هم بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫نبرد بی رحمانه‬ ‫حاال که اعالم شده است که کتاب‬ ‫ه��ای گوگلی را در هر وس��یله ای‬ ‫که به اینترنت متصل شود می شود‬ ‫خواند‪ -‬از گوشی تلفن همراه گرفته‬ ‫ت��ا کامپیوتر رومی��زی و نت بوک‬ ‫(‪ )Netbook‬تکلیف فروشگاه های‬ ‫ای بوک (کتاب های الکترونیکی)‬ ‫ک��ه فقط ی��ک وس��یله کتابخوان‬ ‫الکترونیکی را می فروش��ند معلوم‬ ‫است‪.‬‬ ‫محققانمخصوصابهمشکالتپیش‬ ‫روی آمازون اشاره می کنند که در‬ ‫حال حاضر‪ ،‬باوجود اینکه هیچ آمار‬ ‫مشخصی از فروشش را اعالم نمی‬ ‫کند‪ ،‬در بازار پیشتاز است‪.‬‬ ‫اوایل سال میالدی جاری‪ ،‬آمازون‬ ‫اعالم کرد که در طول سال ‪،2009‬‬ ‫کتابخ��وان الکترونیک��ی کین��دل‬ ‫پرطرفدارتری��ن هدی��ه در تاری��خ‬ ‫فعالیت س��ایت آمازون بوده است‬ ‫و روز کریس��مس‪ ،‬ای��ن س��ایت‪،‬‬ ‫بیشتر از کتاب های کاغذی‪ ،‬کتاب‬ ‫الکترونیکیفروختهاست‪.‬‬ ‫ح��اال ب��ا ورود آی پ��د (محصول‬ ‫ش��رکت اپل) تحلیلگران روزگار‬ ‫س��خت تری را برای آمازون پیش‬

‫بینی می کنند‪.‬‬ ‫اسپنس��ر وانگ از مؤسسه کردیت‬ ‫سویس‪ ،‬اوایل سال میالدی جاری‬ ‫در گزارشی نوش��ت‪« :‬چشم انداز‬ ‫پیش روی ما این است که بازار‪ ،‬بین‬ ‫محصوالت آمازون و اپل و گوگل‬ ‫تقسیم خواهد شد‪ .‬انتظار داریم سهم‬ ‫کتاب های الکترونیکی آمازون که‬ ‫در ح��ال حاضر ‪ 90‬درصد اس��ت‪،‬‬ ‫طی ‪ 5‬س��ال آین��ده به ح��دود ‪35‬‬ ‫درصد کاهش یابد‪».‬‬ ‫آق��ای ان��دروز مع��اون تحقیقات‬ ‫موسس��ه گارتنر در این ب��اره برای‬ ‫آمازون وض��ع خطرناکی را پیش‬ ‫بین��ی می کند و بر این باور اس��ت‬ ‫که این شرکت خس��ارت فراوانی‬ ‫خواهد دید‪.‬‬ ‫او ب��ه بخش خب��ری بی بی س��ی‬ ‫می‌گوید‪« :‬هیچ شرکتی نمی تواند‬ ‫این فعالیت گ��وگل را کم اهمیت‬ ‫ببیند‪ .‬هروقت گوگل با کاری وارد‬ ‫قلمرو شما بشود‪ ،‬بهتر است خوتان‬ ‫را ب��رای نبردی ب��ی رحمانه آماده‬ ‫کنید‪».‬‬ ‫البته اقبال روزافزون مردم به کتاب‬ ‫های الکترونیکی‪ ،‬شاید تا حدی این‬ ‫خسارت ها را جبران کند‪.‬‬ ‫آقای اندروز می گوید ‪»:‬واقعیت این‬ ‫اس��ت که مردم روز به روز کتاب‬ ‫الکترونیکی بیشتری می خرند‪».‬‬ ‫فروش کتاب های گوگلی‬

‫گوگل هنوز اعالم نکرده است که‬ ‫از کاربرانش برای دسترسی به کتاب‬ ‫های دیجیتالی گوگلی‪ ،‬چقدر پول‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫اما مدیران این شرکت در گفت و‬ ‫گو با مجله نیویورکر خبر داده اند‬ ‫ک��ه این کتاب ها را هم می ش��ود‬ ‫مس��تقیما از گوگل خرید و هم از‬ ‫دیگر فروش��نده ها‪ ،‬و عمده پولی‬ ‫که به دست فروشنده می رسد‪ ،‬در‬ ‫جیب خود فروشنده خواهد رفت‪.‬‬ ‫دن کالنسی‪ ،‬از مهندسان گوگل‪،‬‬ ‫می گوید‪ »:‬یک جور اکوسیس��تم‬ ‫باز اس��ت‪ .‬می شود کاری کرد که‬ ‫فروشگاه های واقعی هم در دنیای‬ ‫دیجیتالی کتاب ها س��هم داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬ما هیچ مشکلی نداریم که‬ ‫فروش��ندگان غیرمجازی متنوعی‬ ‫داشتهباشیم‪».‬‬ ‫مدیران گوگل در گفت و گو با بی‬ ‫بی سی تایید کردند که پروژه کتاب‬ ‫های گوگلی تحت تاثیر دعواهای‬ ‫حقوقی ای که بر سر دیجیتال کردن‬ ‫میلیون ه��ا کتاب نایاب پیش آمده‬ ‫قرار نخواهد گرفت‪.‬‬ ‫در طول چند س��ال گذشته‪ ،‬تالش‬ ‫این غول جست و جوگر برای ایجاد‬ ‫بزرگ ترین کتابخانه دیجیتالی دنیا‬ ‫دستخوشدعواهایحقوقیبزرگی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫منتقدان ادعا م��ی کنند که معامله‬ ‫گوگل با ناش��ران و نویس��ندگان‬ ‫امریکایی‪ ،‬ب��ازار را انحصاری می‬ ‫کند‪.‬پاس��خ گوگل هم این اس��ت‬ ‫که این کار باعث می شود میلیون‬ ‫ها کتاب نایاب و کمیاب در وب‪،‬‬ ‫قابل جست و جو و دسترسی بشود‪.‬‬ ‫حکم نهایی درباره این اعتراضات به‬ ‫زودی صادر خواهد شد‪.‬‬


‫‪44‬‬

‫‪44 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫ادبیات اروتیک و ادبیات پورنوگرافیک‬ ‫ناصر غیاثی (رادیو زمانه)‬ ‫اروتیک چیس��ت؟ تف��اوت آن ب��ا پورنوگرافی کدام‬ ‫است؟ آیا می‌توان همواره و با قاطعیت اثری را اروتیکی‬ ‫ی��ا پورنوگرافیک خواند؟ آیا مرز معین��ی این دو را از‬ ‫یکدیگر جدا می‌کند؟ یادداشت زیر تالشی است برای‬ ‫یافتن پاسخی ممکن برای پرس��ش‌های باال در ادبیات‬ ‫داس��تانی‪ .‬گرچه این دو در دیگر هنرها نیز کم و بیش‬ ‫از همان تعریف و نق��ش و کارکردی برخوردارند که‬ ‫در ادبیات‪.‬‬ ‫اروتیک‬ ‫واژه‌ی اروتیک در زبان یونانی قدیم به معنی عشق بوده‬ ‫و «تن‌کامگی» یکی از برابرنهادهای فارسی آن است‪.‬‬ ‫آثاری که در آنها بر عناصر شهوانی انسان همراه با عشق‬ ‫زمینی تأکید شده باش��د‪ ،‬در رده‌ی آثار اروتیک جای‬ ‫می‌گیرند‪ .‬س��کس زاییده‌ی غریزه و تن است‪ ،‬عشق با‬ ‫ح��س و روان آدمی س��روکار دارد و ادبیات اروتیک‬ ‫به وصف کش��یدن رابطه‌ی شهوانی – عاطفی یکی به‬ ‫دیگری است‪.‬‬ ‫در آث��ار ادبی اروتی��ک‪ ،‬دو طرف در ی��ک رابطه‌ی‬ ‫عاش��قانه یا دس��ت‌کم عاطفی با یکدیگر قرار دارند و‬ ‫توصیف احتمالی اعمال یا امیال جنس��ی تنها بخش��ی‬ ‫از اثر را تش��کیل می‌دهد‪ .‬در این گون��ه آثار زیبایی و‬ ‫زیبایی‌شناسی از جایگاه مهمی برخوردارند و به کالم‬ ‫کشیدن عمل جنسی یا نشان دادن و تأکید بر اندام جنسی‬ ‫هسته و مضمون اصلی اثر را تشکیل نمی‌دهد‪.‬‬ ‫در ادبی��ات اروتیک نه تنه��ا ارزش‌های ادبی اثر لحاظ‬ ‫می‌ش��ود بل‌که از نقد جامعه – بوی��ژه نقد اخالقی آن‬ ‫ غافل نیس��ت‪ .‬در اروتیک جس��م هم هست اما فقط‬‫جس��م نیست‪ ،‬روح و روان ش��خصیت‌ها‪ ،‬نوع رابطه و‬ ‫دیگر مش��خصات یک اثر ادبی در آ ‌ن ملموس است‪.‬‬ ‫این ادبیات گس��تاخ و بی‌پرواست و روابط و مناسبات‬ ‫اجتماعی و نیز دیدگاه‌های مذهبی و اخالقی جامعه را‬ ‫به چالش می‌کشد‪.‬‬ ‫ادبی��ات اروتیک کم و بیش در تم��ام فرهنگ‌ها و از‬ ‫دیرب��از وجود داش��ته و در دوره‌های مختلف تاریخی‬ ‫فراز و نش��یب‌هایی را پشت س��ر گذاشته است‪ .‬سالیق‬ ‫ادبی‪ -‬هنری و ارزش‌های اخالقی حاکم بر هر دوره متر‬ ‫و معیارهایی هستند برای پذیرش یا عدم پذریش چنین‬ ‫ادبیاتی از سوی یک جامعه‪.‬‬ ‫تاریخ ادبیات اروتیک نشان می‌دهد از یک سو سنت‌ها‬ ‫و اخ�لاق جامعه و از س��وی دیگر سانس��ور حکومتی‬ ‫نقش تعیین‌کننده‌ای در به وجود آمدن‪ ،‬ش��کل گرفتن‬ ‫و ترویج این نوع از ادبیات داشته و دارد‪ .‬نباید از یاد برد‬ ‫که ادبیات اروتیک نیز‪ ،‬چنان که ادبیات پورنوگرافیک‪،‬‬ ‫قصد برانگیختن میل جنسی و شهوت در انسان را دارد‪،‬‬ ‫با این تفاوت که اثر بر مدار عمل جنسی صرف یا فقط‬ ‫اندام جنس��ی نمی‌چرخد و حس و عاطفه نیز جای‌گاه‬ ‫ویژه‌ی خود را دارند‪.‬‬ ‫پورنوگرافی‬ ‫واژه‌ی پورنوگرافی نیز کلم��ه‌ای در زبان یونانی قدیم‬ ‫و به معنای «تصاویر منافی عفت» است و برابرنهادهای‬ ‫فارس��ی آن عبارتن��د از هرزه‌نگاری‪ ،‬زش��ت‌نگاری و‬ ‫وقاحت‌نگاری‪.‬‬ ‫آن‌چ��ه در آثار پورنوگرافیک برجس��تگی می‌یابد‪ ،‬به‬ ‫تصویر کشیدن اعمال جنس��ی با تأکید بر اندام جنسی‬ ‫اس��ت وجوه عاطفی – روانی دو ط��رف رابطه نادیده‬ ‫گرفته می‌ش��ود و ویژگی‌ه��ای یک اث��ر ادبی حامل‬ ‫معیارهای زیباشناسیک یا در آنها وجود ندارد و یا بسیار‬ ‫کم رنگ است‪.‬‬ ‫در پورنوگرافی سکس به عملی ساده و مکانیکی تقلیل‬ ‫داده می‌ش��ود و کام ً‬ ‫ال آشکار اس��ت‪ .‬انسان نیز در آثار‬ ‫پورنوگرافیک به عمل جنسی تقلیل داده شده و تبدیل‬ ‫به یک ابژه‌ی صرف جنسی می‌ش��ود‪ .‬پورنوگرافی به‬ ‫فضایی که در آن عمل جنسی انجام می‌شود و رابطه‌ی‬ ‫بین انسان‌ها هیچ‌گونه توجهی ندارد‪ .‬هدف پورنوگرافی‬ ‫چیزی نیس��ت مگر برانگیختن حس شهوی ‪ -‬جنسی‬ ‫افراد با تأکید بر عمل صرف جنسی‪.‬‬

‫رقاصه‪ ،‬اثری از گوستاو کلیمت‬

‫بنابراین می‌توان گفت‪ ،‬پورنوگرافی تنها به اعمال و اندام‬ ‫جنسی تأکید و تکیه داش��ته‪ ،‬و کارش تنها نشان دادن‬ ‫یا به وصف کش��یدن آنهاس��ت‪ .‬در این نوع از ادبیات‬ ‫غالباً حضور زن تنها به عنوان یک ابژه‌ی جنس��ی است‬ ‫و معموالً از منظر مردانه نوش��ته شد و پس مطابق آمال‬ ‫جنس��ی مردانه اس��ت‪ .‬به همین خاطر بیش‌تر مخاطب‬ ‫چنین ادبیاتی مردها هستند‪.‬‬ ‫در یک کالم شاید بتوان به چنین تعریفی از پورنوگرافی‬ ‫اکتفا نمود‪ :‬برجستگی عمل جنسی و اندام جنسی از یک‬ ‫سو و غیبت روان و حس و عاطفه و فقدان جوهر هنری‬ ‫از سوی دیگر‪.‬‬ ‫تفاوت اروتیک و پورنوگرافی‬

‫هزار و یک شب و فرهنگ نفتی‬ ‫افس��انه های هزار و یک شب باعث‬ ‫جدل و مناقشه ای در مصر شده که‬ ‫نمونه ای از حرکت این کشور بسوی‬ ‫برداشتهای متعصبانه و بنیادگرایانه از‬ ‫اسالم را به نمایش می گذارد‪.‬‬ ‫کتاب افسانه های هزار و یک شب‬ ‫حدود یکصد و پنجاه سال است که‬ ‫بارها در مصر تجدید چاپ شده اما‬ ‫اخیرا ً که یکی از بنگاههای نش��ر در‬ ‫این کش��ور دس��ت به تجدید چاپ‬ ‫این کت��اب زد‪ ،‬گروهی از وکالی‬ ‫مصری طی دادخواستی از دادستان‬ ‫کل مصر خواستند دستور دهد نسخه‬ ‫های این کتاب از بازار جمع شود و‬ ‫مسئوالنی را که در وزارت فرهنگ‬ ‫مجوز چاپ کتاب را صادر کرده اند‬ ‫تحت پیگرد قرار دهد‪.‬‬ ‫در ای��ن دادخواس��ت‪ ،‬افس��انه های‬ ‫ه��زار و یک ش��ب‪ ،‬کتاب��ی منافی‬ ‫عفت عموم��ی توصیف ش��ده که‬ ‫چاپ آن‪ ،‬به جامعه زیان می رساند‪.‬‬ ‫این وکال همچنین نامه ای به ش��یخ‬ ‫االزهر و مفتی مصر نوشتند و در آن‬ ‫با توصیف هزار و یک شب به عنوان‬ ‫کتابی «حاوی الفاظی جنسی که زبان‬ ‫از بیان آنها شرم می کند»‪ ،‬خواستار‬ ‫اظهارنظر شرعی آنان در مورد چاپ‬ ‫کتاب شدند‪.‬‬ ‫در مقابل‪ ،‬اتحادیه نویسندگان مصر‬ ‫نشس��تی درباره هزار و یک شب و‬ ‫حمایت از چ��اپ آن برگزار کرد و‬ ‫در بیانیه پایان��ی اش‪ ،‬این کتاب را با‬ ‫عنوان یکی از سرچشمه های ادبیات‬ ‫عرب و ادبیات جهانی ستود‪.‬‬ ‫ش��ورای کل فرهن��گ ه��م ک��ه‬ ‫مسئولیت صدور مجوز چاپ کتب‬ ‫را در مصر به عهده دارد‪ ،‬دیروز (سه‬ ‫شنبه) نشستی اضطراری تشکیل داد‬ ‫و بار دیگر بر موضع خود در صدور‬ ‫مجوز چاپ مجدد هزار و یک شب‬ ‫پافش��اری ک��رد‪ ،‬این ش��ورا هزار و‬ ‫یک ش��ب را میراثی جهانی خواند‬ ‫که جلوگیری از انتش��ار آن یا حتی‬ ‫حذف بخشهایی از آن جایز نیست‪.‬‬ ‫ه��زار و یک ش��ب مجموع��ه ای‬ ‫از داس��تانهایی اس��ت ک��ه ب��ه باور‬ ‫مورخان‪ ،‬طی چند قرن و به دس��ت‬ ‫نویس��ندگان مختلف گ��ردآوری‬ ‫شده‪ ،‬داستانهایش ریشه در فرهنگ‬ ‫ملتهای خاورمیانه دارند و بخشی از‬ ‫آن هم افس��انه های هندی اند که از‬

‫طریق ادبیات و فرهنگ عامیانه ایرانی‬ ‫وارد این مجموعه شده اند‪.‬‬ ‫عالء الدین و چراغ جادو‪ ،‬س��ندباد‬ ‫بح��ری و علی بابا و چهل دزد بغداد‬ ‫که از جمله مشهورترین این داستانها‬ ‫هستند‪ ،‬بیش��تر مضمون افسانه ای و‬ ‫ماجراجویانه دارند اما داس��تانهایی‬ ‫عشقی هم در این مجموعه هست که‬ ‫در قالب ادبیات شهوتگرا (اروتیک)‬ ‫جای می گیرد‪ ،‬همان داستانهایی که‬ ‫وکالی ش��اکی مصری می گویند‬ ‫زبان از بیان برخی عباراتش��ان شرم‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫نخستین اشاره به افسانه های هزار و‬ ‫یک ش��ب در قرن دهم میالدی در‬ ‫مروج الذهب مس��عودی و الفهرس‬ ‫ابن الندیم ثبت شده و در قرون بعد‬ ‫هم همیش��ه این داستانها بین ملتهای‬ ‫مسلمان بر سر زبانها بوده و در قالب‬ ‫کتاب منتشر می شده بی آنکه فتوا یا‬ ‫مخالفتی با نشر آنها از مراجع مذهبی‬ ‫در تاریخ ثبت شده باشد‪.‬‬ ‫افسانه های هزار و یک شب از قرن‬ ‫هیجدهم میالدی به اروپا هم راه یافته‬ ‫و گفته می شود پس از کتاب مقدس‬ ‫وداستانهایشکسپیر‪،‬پرخوانندهترین‬ ‫اثر مکتوب در جهان است‪.‬‬ ‫با پیدای��ش صنعت چ��اپ‪ ،‬کتاب‬ ‫افسانه های هزار و یک شب بیش از‬ ‫گذشته در دسترس ملتهای مسلمان‬ ‫ق��رار گرفت‪ ،‬در مصر یکی از ادبا و‬ ‫مشایخ صوفیه به نام شیخ محمد قطه‬ ‫عدوی ک��ه دانش آموخت��ه االزهر‬ ‫بود‪ ،‬نس��خه ای از این افس��انه ها را‬ ‫گردآوری کرد و در سال ‪ 1862‬در‬ ‫قاهره به چاپ رساند‪.‬‬ ‫از آن زمان تا س��ال ‪ 1998‬که هزار و‬ ‫یک شب برای آخرین بار در مصر‬ ‫تجدید چاپ ش��د‪ ،‬علمای االزهر و‬ ‫دیگر محافل مذهبی هیچ مخالفتی با‬ ‫انتشار این کتاب ابراز نکردند‪.‬‬ ‫مخالفتی که اکنون از سوی گروهی‬ ‫از وکالی دادگستری در مصر با هزار‬ ‫و یک شب عنوان می شود‪ ،‬نگرانی‬ ‫عمیقی در محافل فرهنگی این کشور‬ ‫برانگیخته است‪ ،‬فرهنگیان مصر می‬ ‫گویند کشورش��ان همیشه به فضای‬ ‫باز فرهنگی و پیشتازی در خلق آثار‬ ‫ادبی در جهان عرب مشهور بوده اما‬ ‫اکنون کارش به جایی رس��یده که‬ ‫حتی افس��انه های هزار و یک شب‬

‫هم در آن تحمل نمی شود‪.‬‬ ‫در محاف��ل فرهنگی مص��ر‪ ،‬از این‬ ‫پدیده نوظهور با نام «فرهنگ نفتی»‬ ‫یاد می ش��ود‪ ،‬یعنی فرهنگی که از‬ ‫عربستان سعودی و دیگر کشورهای‬ ‫عرب نفتخیز حاشیه خلیج فارس به‬ ‫مصر صادر شده است‪.‬‬ ‫دستیابی این کش��ورها به ثروت در‬ ‫مدت��ی کوتاه و کمب��ود نیروی کار‬ ‫تحصیلکردهدرآنهاباعثشدبسیاری‬ ‫ازنیروهایمتخصصوتحصیلکرده‪،‬‬ ‫از جمله وکال و مشاوران حقوقی‪ ،‬در‬ ‫جستجوی فرصتهای شغلی از دیگر‬ ‫کشورهای عربی به عربستان سعودی‬ ‫و امیرنشینهای ثروتمند حاشیه خلیج‬ ‫فارس مهاجرت کنند‪.‬‬ ‫مصر‪ ،‬پرجمعیت ترین کشور عربی‪،‬‬ ‫که با انباشت تحصیلکردگان جویای‬ ‫کار مواجه بود بیش از بقیه در تأمین‬ ‫نیروی کار متخصص در کشورهای‬ ‫نفتخیز عرب نق��ش ایفا کرد اما این‬ ‫نیروهای متخصص پس از بازگشت‬ ‫به کشورشان‪ ،‬آثاری را که فرهنگ‬ ‫محافظه کار و سنتی جزیرة العرب بر‬ ‫آنها گذاشته بود نیز با خود آوردند و‬ ‫در کشورشان پراکندند‪.‬‬ ‫در نشس��تی که اتحادیه نویسندگان‬ ‫مص��ر در مورد کتاب ه��زار و یک‬ ‫ش��ب برگزار کرد‪ ،‬جاب��ر عصفور‪،‬‬ ‫منتقد ادبی و مدیر مرکز ملی ترجمه‬ ‫مصر‪ ،‬ریشه مناقشه بر سر هزار و یک‬ ‫شب را تفاوت فکری جوامع بدوی‬ ‫و جوامع دانس��ت و با اشاره به اینکه‬ ‫داستانهای هزار و یک شب به یک‬ ‫زن (ش��هرزاد) منس��وب است‪ ،‬این‬ ‫اثر داس��تانی را حاصل تفکر جامعه‬ ‫شهرنش��ین و متمدنی خواند که در‬ ‫عصر طالئی تاریخ اس�لام (دوران‬ ‫عباسی) ش��کل گرفت و برای زن‪،‬‬ ‫شأن و منزلت اجتماعی قائل بود‪ ،‬بر‬ ‫خالف تفکر بدوی که زن را خوار‬ ‫و پست می شمرد‪.‬‬ ‫جابرعصفور که ازدیداو‪ ،‬کشورهای‬ ‫عرب حاش��یه خلیج فارس در عصر‬ ‫حاض��ر‪ ،‬جوامع بدوی اس�لامی را‬ ‫نمایندگی م��ی کنند‪ ،‬خواهان چاره‬ ‫اندیشی برای «تفکر وهابی» شد که‬ ‫به گفته او‪ « ،‬کج اندیشیهای دولتهای‬ ‫خلی��ج [ف��ارس]‪ ،‬زندگ��ی جوامع‬ ‫مس��لمان را به ورطه سقوط کشانده‬ ‫است»‪.‬‬

‫در ادبیات کهن‬

‫قبل از میالد مسیح نوشته شد و در چین کتاب معروف‬ ‫جینگ پینگ مای‪ .‬سابقه‌ی ادبیات اروتیک در غرب به‬ ‫پیش از دوران باستان در یونان و روم قدیم می‌رسد‪.‬‬ ‫بیش‌ترین آثار ادبی اروتیکی به جا مانده از ادب کهن‬ ‫دوم‬ ‫این نوع از ادبیات در سیر تاریخی خویش از نیمه‌ی‬ ‫ایران‪ ،‬در حوزه‌ی شعر است‪ .‬کتاب‌های ناسخ‌التواریخ و‬ ‫قرن نوزدهم است که به معنای مدرن کلمه پا می‌گیرد الفیه ش��لفیه‪ ،‬هزار و یک شب و شاعرانی چون سوزنی‬ ‫و نویسندگانی چون گی دو مو پاسان‪ ،‬الرنس و بسیاری سمرقندی‪ ،‬سعدی‪ ،‬عبید‪ ،‬ویس و رامین‪ ،‬نظامی‪ ،‬مهستی‬ ‫دیگریکی پس از دیگری در رمان‌های خود به اروتیک گنجوی‪ ،‬خاکشیر اصفهانی و برخی از شعرهای ایرج‬ ‫می‌پردازند‪ .‬ادبیات قرن بیس��تم نیز در عرصه‌ی ادبیات میرزا را می‌توان با اغماض در حوزه‌ی ادبیات اروتیک‬ ‫اروتی��ک نامدارانی چون جوی��س و ناباکوف عرضه یا پورنوگرافی قرار دارد‪ .‬ضمن این که باید توجه داشت‪،‬‬ ‫بخ��ش عمده‌ای از ای��ن آثار بیش‌تر هزل‌اند ت��ا اروتیک یا‬ ‫کرده است‪.‬‬

‫بن��ا برآن‌چه آمد‪ ،‬می‌توان به این جمع‌بندی رس��ید که‬ ‫پورنوگرافی فقط و فقط جهت تحریک جنسی آدم‌ها‬ ‫تهیه و تولید شده و از هر نوع زیبایی‌شناسی هنری به دور‬ ‫و مکانیکی است‪ .‬اروتیک اما گرچه از تحریک جنسی‬ ‫مخاطب غافل نیس��ت‪ ،‬اما ارزش‌های زیبایی‌شناسیک‬ ‫دارد‪ ،‬و در حیطه‌ی هنر قرار می‌گیرد‪ .‬با این‌همه ش��اید‬ ‫ی��ادآوری این نکته خالی از فایده نباش��د که نمی‌توان‬ ‫پورنوگرافی و اروتیک را همیش��ه و همه جا به روشنی‬ ‫از یک دیگر تفکیک نمود‪ .‬در تعیین تفاوت یا همسان پورنوگرافی و اروتیک در ایران‬ ‫پنداشتن این دو‪ ،‬عوامل متعددی از قبیل فرهنگ‪ ،‬سنت‪،‬‬ ‫ی جنسی است و‬ ‫دین‪ ،‬تاریخ‪ ،‬ناخودآگاه جمعی و سلیقه و دل‌بستگی‌های گرچه بیش‌تر فحش‌های مردانه‌ی ایران ‌‬ ‫فردی نقش دارند‪.‬‬ ‫گرچه زن‌ها از دست و زبان بسیاری از مردان در کوچه‬ ‫و خیابان در عذاب‌اند اما نوشتن در مورد مسایل جنسی‬ ‫پورنوگرافی و اروتیک در ادبیات جهان‬ ‫ک��ه هیچ حتی حرف زدن از س��کس به خاطر موانعی‬ ‫چون دین‪ ،‬سنت‪ ،‬فرهنگ و اخالق و هم چنین سانسور‬ ‫بازتاب غریزه‌ی شهوی انسان در ادبیات را می‌توان نزد حکومتی همواره نزد ما ایرانی‌ها تابوست‪ .‬اینها می‌توانند‬ ‫بیش‌تر قاره‌ها و فرهنگ‌های جهان و نیز از زمان‌های دور علت‌های مجال نیافتن برای حضور و عرضه‌ی ادبیات‬ ‫یافت‪ .‬در هند «کاماسوترا» بین دویست تا سی‌صد سال اروتیک و بازماندن از رشد آن را توضیح بدهند‪.‬‬

‫پورنوگرافیک‪.‬‬

‫در ادبیات مدرن‬ ‫در شعر مدرن ایران می توان به انگشت‌شمار شعرهایی از‬ ‫نادر نادرپور‪ ،‬یداهلل رویایی‪ ،‬فروغ فرخزاد اشاره کرد که‬ ‫دارای بار اروتیک هستند‪ .‬در ادبیات داستانی مدرن ایران‬ ‫تنها اثر بی‌پروایی که من می‌شناسم‪ ،‬اثری است از زکریا‬ ‫ش ادبی چندانی برخوردار‬ ‫هاشمی به نام «طوطی» که از ارز ‌‬ ‫نیست‪ .‬البته امروزه با گشتی کوتاه در اینرنت می‌توان آثار‬ ‫متعددی اعم از داستان یا شعر اروتیک یافت‪.‬‬


‫‪45‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫‪45 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬


‫‪46‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫‪46 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬

‫فال هفته‬ ‫فروردين ماه‪ :‬ش��ما هنوز به س��مت نقطه عطف قدرتمند زندگي خود‬ ‫پيش مي‌رويد‪ ،‬و اكنون احساس مي‌كنيد از هميشه به آن نزديكتر شده‌ايد‪.‬‬ ‫شما لزوما احساس راحتي و آرامش نمي‌كنيد‪ ،‬چراكه روش‌هاي قديمي كه‬ ‫شما را به آينده مرتبط مي‌ساختند در حال عوض شدن هستند‪ ،‬اما نگرش و‬ ‫ديدگاه جديد خود را به طور كامل مشخص كرده‌ايد‪.‬‬ ‫ارديبهش�ت ماه‪ :‬خيلي خوب است كه از رنجش‌ها و موانع كه پيرامون‬ ‫مس��ير خود مي‌بينيد آگاهي داشته باش��يد‪ ،‬اما خودتان را درگير آن نكنيد‪.‬‬ ‫اين هفته شما لزوما زياد دوست نداريد كارهايتان را انجام دهيد! حتي اگر‬ ‫بدانيد اين كار چقدر حياتي است باز هم برايتان فرقي نمي‌كند!! شما از كار‬ ‫يكنواخت و كسل كننده خود خسته شده‌ايد‪.‬‬ ‫خرداد ماه‪ :‬این هفته حتي بهترين برنامه‌ها هم ممكن اس��ت به سرانجام‬ ‫نرسند‪ ،‬با نگران شدن به خاطر اتفاقات روي داده انرژي تان را تلف نكنيد‪.‬‬ ‫درعوض روي چيزي كه االن داريد تمركز كنيد‪ .‬شما ايده‌اي در سر داشتيد‬ ‫كه به روشي كه شما در نظر داشتيد عمل نكرده و ممكن است خطرات و‬ ‫ريسك‌هايي براي آن وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫تير ماه‪ :‬بزرگترين قدرت و توانايي ش��ما انعطاف پذيري تان اس��ت‪ ،‬در‬ ‫حاليكه به رويدادهاي اخير واكنش نش��ان مي‌دهيد‪ ،‬راه‌هاي بهتري را براي‬ ‫رسيدن به اهدافتان پيدا خواهيد كرد‪ .‬شما مي‌توانيد به اوج موفقيت برسيد‪،‬‬ ‫اما به جاي اينكه خودتان را در مرداب مسائل پيچيده بيندازيد‪ ،‬الزم هست‬ ‫كه حتما فعاليت‌هاي خود را در مسير درست و مناسبي قرار دهيد‪.‬‬ ‫مرداد ماه‪ :‬اگر سعي كنيد احساسات و عادت‌هاي قديمي خود را حفظ‬ ‫كنيد‪ ،‬در منجالب گرفتاري‌ها و مش��كالت غوطه ور خواهيد شد‪ .‬اما اگر‬ ‫نس��بت به گذشته بي اهميت و بي تفاوت باشيد‪ ،‬آن وقت هرچيزي امكان‬ ‫پذير مي‌شود‪ .‬انتخاب در دستان خود شماست‪ .‬افراد مختلفي وارد زندگي‌تان‬ ‫مي‌شوند و براي كمك كردن به برنامه‌هايتان اشتياق نشان مي‌دهند‪.‬‬ ‫ش�هريور ماه‪ :‬اگر شما در ظاهر بيش از اندازه مستقل و خودمختار جلوه‬ ‫مي‌كنيد‪ ،‬نيازي ندارد هيج رابطه جدي و مهمي با كسي برقرار كنيد‪ .‬اگر چه‬ ‫ممكن است حس خوبي نداشته باشيد‪ ،‬ولي عنوان كردن نقطه ضعفهايتان در‬ ‫حضور افراد ديگر بهترين كاري است كه هم اكنون مي‌توانيد انجام دهيد‪.‬‬ ‫نهايت تالش خود را بكنيد‪.‬‬ ‫مهر ماه‪ :‬به جاي اينكه سعي در درست كردن اين اوضاع داشته باشيد‪ ،‬با‬ ‫كناره گيري واقع بينانه خود فقط اوضاع را نظاره كنيد‪ .‬و بعد از اينكه نوع‬ ‫نگرش و بينش‌تان بهتر شد‪ ،‬در مورد شرايطي كه پيش آمده تصميم گيري‬ ‫كنيد‪ .‬شما نگران هستيد و فكر مي‌كنيد خالقيت و سازندگي تان را از دست‬ ‫داده‌ايد‪ ،‬جای نگرانی نیست‪.‬‬

‫یادها و خاطره‌ها ‪...‬‬

‫آبان ماه‪ :‬براي شما زياد راحت نيست كه احساسات منفي را رها كرده‬ ‫و دور بريزيد‪ ،‬اما وقتي باالخره اين كار را كرديد مي‌توانيد ش��يوه جديدي‬ ‫در زندگي خود ايجاد كرده و با زندگي گذشته قطع رابطه كنيد‪ .‬اگر قدم‬ ‫برداشتن به سوي آينده موجب مي‌شود كه تغييراتي را در برنامه‌هاي روزانه‬ ‫تان بدهيد‪ ،‬از اين كار هراس نداشته باشيد‪.‬‬ ‫آذر ماه‪ :‬هرچيزي ممكن اس��ت از بيرون خوب به نظر برسد‪ ،‬شايد افراد‬ ‫ديگر براي اينكه فراتر از چهره ظاهري و درون شما را ببينند خودشان را به‬ ‫زحمت نيندازند‪ ،‬و شما در حاليكه در مورد اعتبار و درستي روابط‌تان سئوال‬ ‫مي‌كنيد اين مسئله ناراحت‌تان مي‌كند‪ .‬شما فقط بايد خودتان باشيد‪ ،‬افراد‬ ‫ديگر باالخره چهره واقعي شما را خواهند ديد‪.‬‬ ‫دی ماه‪ :‬به شما پيش��نهاد مي‌شود كه افق فكري و بينش خود را وسعت‬ ‫بخش��يد‪ .‬البته كنترل كردن آن براي ش��ما كار راحتي نيس��ت‪ ،‬براي اينكه‬ ‫دوست نداريد به هرجهتي كه باد وزيد شما هم به همان جهت برويد! حتي‬ ‫اگر نمي‌توانيد به طور موثري با اين باد همراه ش��ويد‪ ،‬حداقل كمي تالش‬ ‫كنيد‪ .‬همين حاال خودتان را به دست سرنوشت بسپاريد‪.‬‬ ‫بهمن ماه‪ :‬ش��ما بين دو راهي قرار گرفته‌ايد‪ ،‬بين مس��ائل جديد و تازه و‬ ‫موضوعات قديمي‪ .‬زياد سرمست و از خود بيخود نشويد‪ .‬حتي اگر خودتان‬ ‫هم متوجه نشده باشيد‪ ،‬ولي مشكالت و سختي هاي گذشته مثل وزنه سنگيني‬ ‫است كه به پايتان بسته شده است‪ .‬چند روزي صبر كنيد و سپس قبل از اينكه‬ ‫از رسيدن به خط پاياني جا بزنيد دوباره نظريه‌هاي خود را بررسي كنيد‪.‬‬ ‫اس�فند ماه‪ :‬قدرت تخيل فوق العاده ش��ما در محيطي پر از رويا و خيال‬ ‫قرارتان مي‌دهد‪ ،‬بعضي از آنها خوش��ايند و مطلوب هستند و بعضي هم نه!‬ ‫ب��دون اينكه جلوي آنها را بگيريد‪ ،‬مثل يك فيلم س��ينمايي به آنها اجازه‬ ‫نمايش بدهيد!! بعد از اينكه شور و هيجانتان فروكش كرد‪ ،‬به آنها فكر كرده‬ ‫و سپس بر مبناي آن تصميمي آگاهانه بگيريد‪.‬‬


‫‪47‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫‪47 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬

‫‪ . . . . .‬از گوشه و کنار جهان ‪. . . . . .‬‬

‫درم��ورد آنجلین��ا جولی!آنجلین��ا در دوران‬ ‫نوجوانی وقتی نتوانست در کار مدل شروع به‬ ‫فعالیت کند‪ ،‬افس��ردگی پیدا کرد و وقتی این‬ ‫افسردگی‌اش به اوج رسید اقدام به خودکشی و‬ ‫بریدن رگ دستش کرد‪ .‬همانطوریکه خودش‬ ‫می‌گوید‪ :‬به خاطر بعضی دالیل زمانیکه من در‬ ‫حال انجام مراس��م خودکش��ی بودم! و درد را‬ ‫حس می‌کردم می‌توانستم زنده بودن را حس‬ ‫کنم و می‌توانس��تم نوعی از آزادی را احساس‬ ‫کنم و به هرجهت این کار خودش نوعی درمان‬ ‫برای من به حساب می‌آمد‪.‬‬ ‫آنجلین��ا ‪ 13‬تات��وی مش��هور را روی بدن��ش‬ ‫خاکوبی کرده‪ .‬دو تا ازخالکوبی‌ها جمله‌های‬ ‫زیبای تنسی ویلیامز می‌باشد و همین طور مکان‬ ‫تول��د بچه‌هایش را ه��م روی بازویش چپش‬ ‫خالکوبی کرده است‪.‬‬ ‫وقتیکه با بیلی باب ترونتون بازیگر ازدواج کرد‪،‬‬ ‫هردو خون یکدیگر را داخل شیشه‌ای کوچک‬ ‫به گردنشان آویزان می‌کردند و آن را نمادی‬ ‫عشقشانبهیکدیگرمی‌دانستند‪.‬‬

‫آنجلینا اصال از جلب توج��ه کردن و عجیب‬ ‫بودن خجالت نمی‌کشد‪ .‬در سال ‪ 1996‬وقتیکه‬ ‫با جانی لی میلر بازیگر بریتانیایی ازدواج کرد‪،‬‬ ‫یک شلوار چرم مش��کی و تی شرتی سفید را‬ ‫ب��رای لباس عروس��ی انتخاب ک��رد و با خون‬ ‫خودش روی تی ش��رتش اس��م ش��وهرش را‬ ‫نوش��ت‪ .‬وقتیکه ش��یلو به دنیا آمد عکاسی که‬ ‫اولین عکسها را از شیلو انداخت مجموعا از این‬ ‫عکسها ‪ 10‬میلیون دالر سود کرد و خود آنجلینا‬ ‫و پیت هم سهم خودشان را تماما به موسسات‬ ‫احمد‌آباد‪ :‬ادعای یک مرد هندی درباره اینکه‬ ‫خیریهبخشیدند‪.‬‬ ‫‪ 70‬سال است بدون خوردن آب و غذا زندگی‬ ‫می‌کند این روزها همه پزش��کان این کشور را‬ ‫از دهلی نو‪ :‬کارشناس��ان حیات‌وحش هند به‬ ‫شگفت‌زده کرده است‪ .‬پراهالد جانی‪ 82،‬ساله‬ ‫دنبال پیدا کردن فیلی هستند که گفته می‌شود‬ ‫اکنون در بیمارس��تانی در منطقه احمدآباد زير‬ ‫قات��ل س��ریالی ‪ 12‬فیل دیگر اس��ت س��ازمان‬ ‫نظر دانشمندان ارتش هند است و آزمایش‌هاي‬ ‫محیط زیس��ت هند اکنون گروهي متشکل از‬ ‫زيادي روی بدن او توس��ط موسسه تحقیقات‬ ‫‪15‬متخصص را تش��کیل داده است تا این فیل‬ ‫دفاع��ی صورت می‌گی��رد‪ .‬او اکنون چند روز‬ ‫وحش��ی را پیدا کنند‪ .‬این فیل قتل‌های خود را‬ ‫است زير نظارت ش��دید قرار دارد و پزشکان‬ ‫در طول ‪ 3‬سال گذش��ته در جنگل‌های استان‬ ‫می‌گوین��د در این مدت بدن او هیچ نش��انه‌ای‬ ‫کراال انج��ام داده و همه مقت��والن او فیل‌های‬ ‫از نیاز به غذا یا آب از خود نش��ان نداده است‪.‬‬ ‫ماده هستند‪ .‬کارشناسان حیات وحش با تحقیق‬ ‫پراهالد جانی طي ادعايي عجيب عنوان می‌کند‬ ‫روی جنازه این فیل‌ها متوجه ش��ده‌اند که همه‬ ‫که یک الهه‪ ،‬اکس��یری را از سقف دهانش به‬ ‫آنها با ضربه‌های عاج یک فیل کشته شده‌اند‪.‬‬ ‫بدن او می‌رس��اند که انرژی او را برای زندگی‬ ‫مسئوالن می‌گویند عاج‌های این فیل قاتل باید‬ ‫تامین می‌کند‪ .‬ارتش امیدوار اس��ت تحقیقات‬ ‫کوتاه شوند و براي این کار‪ ،‬گروه ویژه سازمان‬ ‫روی ب��دن این مرد نحوه زنده‌ماندن بدون آب‬ ‫محیط زیست ابتدا باید او را مهار و آرام کنند‪.‬‬ ‫و غذا را نشان دهد‪.‬‬

‫آیامایلیدبهافكاركسیكهدركناردستتاننشستهاستپیببرید؟اگر‬ ‫با افراد زیادی مواجه شده باشیم می‌توانیم بسیاری از افراد را حتی از‬ ‫نوع صحبت كردنشان بشناسیم‌‪ .‬اما این شناخت در مواجه حضوری‬ ‫با دانستن بسیاری از حاالت ثابت شده در علم روان‌شناسی بهترین‬ ‫فرهنگ نامه آدم‌شناسی را برایمان می‌گشاید‪ .‬با شناخت بیشتر افراد‪،‬‬ ‫ارتباطمان جهت دار می‌شود و در مدت كوتاهی خواهیم توانست‬ ‫كه به هدف مورد نظر از این آشنایی و مالقات نزدیك شویم‌‪ .‬ایجاد‬ ‫رابطه صحیح باعث رشد عزت نفس در انسان می‌شود و ارتباط ما با‬ ‫خودمان و اطرافیان تقویت می‌شود‪ .‬هر چه بهتر و كامل‌تر با خود و‬ ‫دیگران ارتباط برقرار كنیم‌‪ ،‬احساس موفقیت از ایجاد یك ارتباط‬ ‫صحیح و دوستانه ما را زودتر به هدفهایمان می‌رساند و باعث تعالی‬ ‫افكار و رفتارمان در زندگی می‌شود‪.‬‬ ‫‪ - 1‬فرد خوددار‪:‬‬ ‫اگر ش��خصی دستهایش را پشت كمر قفل كند‪ ،‬نشان می‌دهد كه‬ ‫خود را به ش��دت كنترل كرده اس��ت‌‪ .‬در این حالت او سعی دارد‬ ‫خشم یا احساس ناامیدی را از خود دور كند‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حالت تدافعی‌‪:‬‬ ‫اگر انگش��تان دس��تها به بازو گره خورده باشد نشان دهنده حالت‬ ‫تدافعی در برابر حمله‌ای غیر منتظره و ناگهانی یا بی‌میلی برای تغییر‬ ‫چهره شخص است‌‪ .‬اگر انگشتها مشت شده باشند‪ ،‬حالت بی میلی‬ ‫شدیدتر است‌‪.‬‬ ‫‪ - 3‬متفكر‪:‬‬ ‫گره كردن دستها به دس��ته‌های صندلی نشان می‌دهد كه شخص‬ ‫سعی دارد احساس خود را مهار كند‪ .‬اما قفل كردن قوزك پاها به‬ ‫یكدیگر حالت تدافعی است‌‪ .‬این حالت بیشتر در مسافران مضطرب‬ ‫هواپیمای هنگام پرواز و فرود آن دیده می‌شود‪.‬‬ ‫‪ 4‬ـ دقت‌‪:‬‬ ‫وقتی ش��خص انگشت س��بابه را روی صورت و بقیه دستش را به‬ ‫صورت گره كرده در پایین صورتش قرار می‌دهد یعنی كه با دقت‬ ‫است‌‪ .‬این حالت نشان می‌دهد كه شخص بادقت زیاد به صحبت‌های‬ ‫شما گوش می‌دهد و یك یك كلمات شما را می‌سنجد و در چهره‬ ‫او حالتی انتقادی به چشم می‌خورد‪.‬‬ ‫‪ - 5‬بدگمان‌‪:‬‬ ‫انگشتهای گره شده زیر چانه و نگاه خیره نشان دهنده حالت تردید‬ ‫و دودلی است‌‪ .‬او به صحبت‌های شما و صحت گفته‌هایتان تردید‬ ‫می‌كند‪ .‬در این حالت ممكن اس��ت آرن��ج روی میز قرار گرفته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ - 6‬بی‌گناه‌‪:‬‬ ‫دس��تهایی كه روی س��ینه قرار گرفته باش��د‪ ،‬بهتری��ن نمونه برای‬ ‫نش��ان دادن و حالت بی‌گناهی و درستكاری است‌‪ .‬این حالت اثر‬ ‫باقیمانده از شكل سوگند خوردن است كه دست را روی قلب قرار‬ ‫می‌دهند‪.‬‬ ‫‪ - 7‬مطمئن‌‪:‬‬ ‫این حالت دستها در مردها نشان می‌دهد كه به آنچه كه می‌گویند‬ ‫اعتقاد و اعتماد كامل دارند و در خانمها كمتر دیده می‌شود‪ .‬خانمها‬ ‫هنگامی كه دست خود را به كمر می‌زنند نشان می‌دهند كه به آنچه‬ ‫می‌گویند اطمینان دارند‪.‬‬ ‫‪ - 8‬مرموز‪:‬‬ ‫دس��تهای به هم مشت ش��ده زیر چانه نش��ان می‌دهد كه شخص‬ ‫نظریاتش را پنهان می‌كند و به شما اجازه می‌دهد به صحبت خود‬ ‫ادامه دهید‪ ،‬تنها هنگامی كه حرفهایتان پایان یافت به شما و نظریات‬ ‫شما حمله خواهد كرد‪.‬‬ ‫‪ - 9‬ظاهر ساز‪:‬‬ ‫او آرام به نظر می‌رس��د اما این آرامش پیش از توفان اس��ت‌‪ .‬این‬ ‫حالتی است كه بیشتر رؤسا به خود می‌گیرند تا خود را به گونه‌ای به‬ ‫زیردستان نزدیك كنند و در عین حال جاذبه آنها نیز كم نشود‪.‬‬ ‫‪ - 10‬آماده و موفق‌‪:‬‬ ‫قرار دادن پاها روی هر چیز (روی صندلی‌‪ ،‬میز‪ ،‬س��كو و‪ ...‬نش��انه‬ ‫حالت مالكیت اس��ت‌‪ ...‬در یك میز گرد تنه��ا رئیس اجازه دارد‬ ‫چنین حالتی داشته باشد و آرامش خود را نشان دهد‪).‬‬ ‫‪ - 11‬اعتماد به نفس‌‪:‬‬ ‫تكیه زدن به صندلی در حالتی كه دستها پشت سر قفل شده نشان‬ ‫دهن��ده اعتماد به نفس قوی اس��ت‌‪ .‬اگر ش��خصی در این حالت‬ ‫صحبت می‌كند به گفته‌های خود اعتماد دارد و اگر به صحبت‌های‬ ‫ش��ما گوش می‌دهد به خود زحمت ندهید‪ ،‬او خود همه ماجرا را‬ ‫می‌داند!‬

‫این مطلب فقط جنبه سرگرمی دارد‬

‫اسرار خواندن فکر دیگران!‬


‫‪48‬‬

‫‪48 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫فال ورق‪ ،‬قهوه‪،‬‬ ‫ستاره‌شناسی‬ ‫توسطمهتاب‬ ‫برای خانم‌ها و آقایان‬

‫‪921-4726‬‬

‫نورت ونکوور ‪ -‬سنترال النزدل‬ ‫طبقه همکف منزل دوطبقه‪ ،‬با وردی‬ ‫مستقل‪ ،‬دوخوابه‪ ،‬شومینه گازی‪،‬‬ ‫پارکینگ و انباری‪ ،‬از اول ماه جوالی‬ ‫آماده اجاره می‌باشد‪.‬‬ ‫اجاره ‪ 1450‬دالر ‪ +‬نصف یوتیلیتی‬

‫نورت ونکوور‪ ،‬بین کپیالنو روود‬ ‫و مارین درایو‪ ،‬اتاق در خانه دوخوابه‪،‬‬ ‫طبقه همکف‪ ،‬ماهیانه ‪ 500‬دالر‬ ‫شامل کیبل‪ ،‬گرما و برق‬ ‫‪604-725-2933‬‬ ‫‪955‬‬

‫‪No Pet/No Smoking‬‬

‫‪604-340-5139‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫‪954‬‬

‫‪No Pet/No Smoking‬‬

‫‪604-904-0966‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫یک دستگاه آپارتمان نوساز‪ ،‬دارای‬ ‫دو خواب‪2 ،‬بالکن‪ ،‬دو حمام‪ ،‬واقع در‬ ‫کوکیتالم‪ ،‬جنب مرکز خرید‪ ،‬اتوبوس‬ ‫و مدرسه آماده اجاره می‌باشد‪.‬‬ ‫‪778-285-0461‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫‪Westview Drive‬‬ ‫بچلر سوئیت‪ ،‬ماهیانه ‪850‬دالر‬ ‫به عالوه یک چهارم یوتیلیتی‪ ،‬شامل‬ ‫کیبل‪ ،‬اینترنت و الندری مشترک‪،‬‬ ‫مناسب برای یک زوج و یا ‪2‬دانشجو‬ ‫‪604-990-9290‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫وست‌ونکوور‪،‬بریتیشپراپرتیز‪،‬‬ ‫نزدیک بهترین دبستان و دبیرستان‪،‬‬ ‫طبقه اول منزلی چهارخوابه‪2 ،‬‬ ‫سرویس حمام‪ 2600،‬اسکورفیت‪ ،‬با‬ ‫مهمانخانه و آشپزخانه بزرگ‪ ،‬ورودی‬ ‫جداگانه‪ ،‬باغچه زیبا‪ ،‬پنج اپالینس‪،‬‬ ‫شومینه‪ ،‬پارکینگ‪ ،‬انباری‪ ،‬نزدیک به‬ ‫هالی‌برنکانتری‌کالب‪،‬‬ ‫اجاره ماهیانه ‪ 2280‬دالر‬ ‫‪604-922-3499‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫برنابی‪ ،‬طبقه دهم‪ ،‬دوخوابه با یک‬ ‫سرویس‪ ،‬جنوبی‪ ،‬آفتاب‌رو‪ ،‬منظره‬ ‫زیبا‪ ،‬یک پارکینگ و انباری‪،‬‬ ‫گاز‪ ،‬یخچال و مایکروویو کامال‬ ‫نو‪ ،‬نزدیک به متروتاون‪ ،‬پیاده تا‬ ‫اسکای‌ترن (‪ 5‬دقیقه)‪ ،‬بسیار نزدیک به‬ ‫مراکز خرید و فروشگاه ایرانی و کلیه‬ ‫امکانات رفاهی‪ ،‬اجاره ماهیانه‬ ‫‪1200‬دالر‪No Pet ،‬‬ ‫‪604-537-7285‬‬ ‫‪778-881-7974‬‬ ‫‪954‬‬

‫‪954‬‬

‫‪954‬‬

‫‪954‬‬

‫‪954‬‬

‫بیزنس فروشی‬ ‫‪Convenience store‬‬ ‫در بهترین منطقه داون‌تاون‪ ،‬با اجاره‬ ‫بسیار نازل و درآمد مکفی به علت‬ ‫مسافرت به فروش می‌رسد‪.‬‬ ‫‪604-488-1511‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫یک سرویس خواب کامل با تشک‪،‬‬ ‫شامل تخت‪ ،‬میزتوالت‪ 2 ،‬پاتختی‪،‬‬ ‫دراور‪ ،‬و ‪ 2‬بوفه به فروش می‌رسند‪.‬‬ ‫‪778-340-4795‬‬ ‫‪-----------------------‬‬‫فولکس پاسات ‪ ،2002‬اتوماتیک‪،‬‬ ‫سفید رنگ‪1.8 ،‬توربو‪ ،‬بسیار تمیز‪،‬‬ ‫فوری فروشی‪ 7800 ،‬دالر‬ ‫تویوتا ‪ ، RAV 4‬اتوماتیک‪ ،‬مشکی‪،‬‬ ‫‪ 144‬هزار کیلومتر کارکرد‪ ،‬بسیار تمیز‬ ‫قیمت ‪ 6800‬دالر‬ ‫‪604-990-5507‬‬ ‫‪-----------------------‬‬‫‪954‬‬

‫‪955‬‬

‫‪East Keith Rd., North van‬‬

‫سوئیت دوخوابه همکف‪ ،‬با کیبل‪،‬‬ ‫اینترنت‪ ،‬الندری‪ ،‬برای اول ماه جون‬ ‫آماده اجاره است‪ .‬ماهیانه ‪ 920‬دالر‬ ‫به عالوه ‪ 35‬درصد برق‬

‫تلفن‪)604( 982-0884 :‬‬

‫بیزنس دست دوم فروشی‬ ‫موقعیت عالی برای شروع بیزنس‪،‬‬ ‫شامل جواز کار و تمامی وسایل و‬ ‫موجودی مغازه‪ ،‬به منظور فروش‬ ‫سریع‌تر بیزنس قیمت آن به ‪80‬هزار‬ ‫دالر تقلیل داده شده است‪.‬‬ ‫لطفا با شماره زیر تماس بگیرید‬ ‫‪Joseph 604-781-6228‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫فروشگاه یک دالری زنجیره‌ای‬ ‫در بهترین نقطه توریستی داون‌تاون‬ ‫ایده‌آل برای رفع شرط مهاجرت‬ ‫به بهترین قیمت پیشنهادی‪ ،‬به علت‬ ‫مسافرت به فروش می‌رسد‪.‬‬ ‫لطفا خریداران جدی تماس بگیرند‬ ‫‪604-897-3951‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫آپارتمان دوخوابه با ‪1/5‬سرویس‬ ‫بهداشتی‪ ،‬کامال نوسازی شده‪ ،‬با‬ ‫چهار اپالینس نو‪ ،‬پارکینگ و انباری‪،‬‬ ‫امکانات ورزشی‪ ،‬استخر‪ ،‬سونا و‬ ‫جکوزی‪ ،‬در طبقه پنجم ساختمان‬ ‫پمبرتون وودکرافت به مبلغ‬ ‫‪370‬هزار دالر آماده فروش است‪.‬‬ ‫‪778-340-1726‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫فروش سوپرمارکت با وسایل‬ ‫کمپینگ و ماهیگیری‪ ،‬با درآمد عالی‪،‬‬ ‫مناسب برای رفع شرط مهاجرت‬ ‫و ایده‌آل برای یک خانواده‪ ،‬برای‬ ‫اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید‪.‬‬ ‫‪604-791-9644‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫مبلمان به صورت ‪ L‬و‬ ‫‪ Entertainment Centre‬ماهاگونی‬ ‫و تلویزیون در موقعیت عالی به هترین‬ ‫پیشنهاد در داون‌تاون ونکوور به‬ ‫فروش می‌رسد‪ .‬خریداران جدی لطفا‬ ‫با شماره زیر تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫‪604-809-2883‬‬ ‫‪-------------------------‬‬

‫‪953‬‬

‫‪976‬‬

‫‪956‬‬

‫‪954‬‬

‫‪954‬‬

‫‪953‬‬

‫استودیو آرایش مینا‬ ‫کوپ ‪ 8‬دالر‬ ‫رنگ ‪ 15‬تا ‪ 30‬دالر‬ ‫مش ‪ 25‬تا ‪ 65‬دالر‬ ‫بند‪-‬ابرو ‪ 5‬دالر‬ ‫«واقع در کوکیتالم»‬

‫‪954‬‬

‫‪953‬‬

‫‪953‬‬

‫‪954‬‬

‫به یک هم‌اتاقی شاغل یا دانشجو‬ ‫(غیرسیگاری) در یک آپارتمان دو‬ ‫اتاق خوابه مبله با وسایل اولیه زندگی‬ ‫واقع در النزدل نیازمندم‪ .‬کرایه ماهیانه‬ ‫‪600‬دالر شامل همه چیز (برق‪ ،‬کیبل‪،‬‬ ‫تلویزیون‪،‬اینترنت)‬ ‫‪604-984-8463‬‬ ‫‪953‬‬

‫«مشاوره و تعیین سطح رایگان»‬

‫مکالمه و گرامر در کلیه سطوح (‪ 10‬دالر)‬ ‫توسط مدرس رسمی ‪ BC‬و کارشناس ارشد آموزش زبان‬

‫نزدیک کوکیتالم سنتر‬ ‫با بیش از ‪ 7‬سال سابقه کار در کانادا‬

‫تلفن‪)604( 728-8465 :‬‬ ‫‪)604( 945-4851‬‬

‫با بیش از ‪ 10‬سال سابقه تدریس‬ ‫نظری ‪778-279-3336‬‬

‫آموزش رانندگی‬ ‫آشنایی با قوانین‬ ‫و آموزش رانندگی‬ ‫همراه با جزوه آموزشی‬

‫«تئوری و عملی»‬

‫در کم‌ترین زمان‬ ‫و کم‌ترین هزینه‬ ‫«نورت و وست‌ونکوور»‬

‫‪604-351-9606‬‬

‫به یک نفرکارگر ساده به صورت‬ ‫نیمه‌وقتنیازمندیم‪.‬‬ ‫‪604-783-8362‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫رستوارن کازبا به تعدادی ویتر‬ ‫و ویترس نیازمند است‪.‬‬ ‫‪604-980-7373‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫به یک خانم با تسلط کامل به زبان‬ ‫انگلیسی و آشنا به کامپیوتر جهت‬ ‫جواب دادن به تلفن در منطقه برنابی‬ ‫نیازمندیم‪.‬‬ ‫‪604-729-0097‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫به یک آرایشگر باتجربه در میپل‌ریج‬ ‫نیازمندیم‪.‬همچنینصندلیپدیکور‪،‬‬ ‫مانیکور و اتاق برای کار لیزر و پوست‬ ‫نیز برای اجاره موجود است‪.‬‬ ‫‪604-467-3995‬‬

‫)‪ESL, IELTS, TOEFL (iBT‬‬

‫‪953‬‬

‫‪Euro Arc‬‬

‫کلیه امورات‬ ‫مربوط به تعمیرات‬ ‫و ساختن ساختمان‬

‫‪604-971-1964‬‬

‫«كوچک و بزرگ»‬ ‫‪)604( 926-8086‬‬ ‫‪)778( 863-7710‬‬

‫‪955‬‬

‫ونکوور‪-‬تهران «معاوضه ملک»‬ ‫تعدادی آپارتمان نوساز واقع در‬

‫ساختمان‌های بوسا در کوکیتالم‪،‬‬ ‫‪ 2‬و ‪ 3‬خوابه در طبقات باال‪،‬‬

‫آماده برای معاوضه در تهران‪،‬‬ ‫با شرایط آسان و مساعد‬

‫‪604-219-9744‬‬

‫‪955‬‬

‫‪ADVANTAGE‬‬

‫‪Plumbing & Heating‬‬ ‫لوله‌کشی و تعمیرات‬ ‫سیستم‌هایحرارتی‬ ‫‪Furnace, Boiler,‬‬ ‫‪Hot Water‬‬ ‫‪604-418-1890‬‬ ‫‪778-317-9566‬‬

‫‪604-971-1964‬‬

‫‪957‬‬


‫‪49‬‬

‫‪49 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫‪604-477-7767‬‬ ‫کالس‌های رایگان یوگا مدیتیشن‬ ‫هر جمعه از ساعت ‪ 7‬تا ‪ 8:30‬شب‬

‫‪www.freemeditation.ca‬‬ ‫برای اطالعات بیشتر با شماره‬ ‫‪604-715-5267‬‬ ‫تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫‪John Braith Waite Community Centre‬‬ ‫‪East 1st Street (Lonsdale Ave), North‬‬


‫‪50‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 953‬جمعه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1389‬‬

‫‪50 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010‬‬


51 PAIVAND Vol. 16 Issue 953 Friday May 7, 2010

Iran welcomes Brazil mediation over nuclear issue

AP- Iranian President Mahmoud Ahmadinejad has agreed “in principle” to a Brazilian role in breaking the deadlock over a U.N.-backed nuclear fuel swap with the West. Under the U.N. plan first put forward in 2009, Western powers would send nuclear fuel rods to a Tehran reactor in exchange for Iran’s stock of lower-level enriched uranium. The U.S. and its allies fear Iran’s disputed nuclear program aims to build nuclear weapons, and view the swap as a way to curb Tehran’s capacity to do so. Iran, which insists its nuclear program only aims to generate electricity, rejected the original exchange proposal. At the same time, the country’s leaders have worked to keep the offer on the table, proposing variations, though without accepting the terms set in the U.N. proposal.

A statement posted on Ahmadinejad’s website late Tuesday said during a telephone conversation with Venezuelan President Hugo Chavez, the Iranian president “announced his agreement in principle” to Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva’s mediation proposal. However, a spokesman for Brazil’s Foreign Ministry said Wednesday Brasilia had not made an official offer to mediate yet, but that Brazil was ready to help with talks any way it can. During a trip to Tehran last week, Brazil’s foreign minister said that an exchange of fuel between Iran and the West could take place in Brazil, if his country was asked to host the exchange. An emerging world player, Brazil has urged Western nations

to negotiate a fair solution with Iran over its nuclear program. It has also called on Tehran to provide guarantees that its nuclear program has no military ambitions in return for enjoying its right to have peaceful nuclear technology. Under the original U.N. proposal, Iran was to send 2,420

Brazil denies Iran’s talk of nuclear swap plan AFP-Brazil on Wednesday denied assertions from Iran that it had offered an alternative plan for a uranium swap acceptable to Tehran and aimed at breaking a international deadlock over Iran’s nuclear program. A Brazilian foreign ministry spokesman told AFP that no such plan had been proposed during a visit to Tehran last month by Brazilian Foreign Minister Celso Amorim. “We were informed that an official Iranian government website mentioned President Mahmoud Ahmadinejad supported a Brazilian ‘program’. But there was no presentation of a formal program during the foreign minister’s visit,” the spokesman said. He added that the ministry understood that “President Ahmadinejad backs Brazil’s vision of maintaining channels for dialogue. Minister Amorim responded to a question in a press conference in Tehran and said that Brazil stood ready to analyze any possibility.”

Brazil’s denial deflated a statement on the Iranian website president.ir, which said Ahmadinejad discussed a Brazilian proposal in a telephone conversation with Venezuelan President Hugo Chavez on Tuesday. “The main issue of talks between Ahmadinejad and Chavez was the Brazilian president’s proposal regarding the nuclear fuel swap and Ahmadinejad declared his basic approval to this proposal,” the website said. The website did not give details about a Brazilian proposal. The only clues to what it might have been referring to was a report carried by Iran’s official news agency IRNA on April 27 in which Amorim was quoted saying Brazil could host a fuel swap deal if asked by Tehran. “As of now there is no proposal, but if we receive such a proposal, it could be examined,” Amorim said, according to IRNA. He was also quoted as saying that Brazil could act as a “political guarantor” for the deal.

Currently, Iran and Western powers, led by the United States, are at an impasse over a a UNdrafted nuclear fuel swap deal for Tehran, which envisages supplying Iran with nuclear fuel in exchange for its low-enriched uranium stocks. The deal stalled after Iran insisted the two materials be exchanged simultaneously within its borders -- a condition rejected by world powers which accuse Iran of masking a weapons drive under the guise of what Tehran says is a purely civilian atomic program. Brazil, a rotating UN Security Council member, is resisting the US-led push for UN sanctions against Iran to push it back into negotiations. The Brazilian foreign ministry spokesman said Brazil “remains ready to continue acting as a dialogue facilitator” in the stand-off. Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva is to fly to Iran at the end of next week to meet Ahmadinejad.

France refuses to extradite Iranian engineer to US AFP- A French court on Wednesday turned down a US request to extradite an Iranian engineer accused of buying electronic parts and exporting them illegally to Iran for use by the military. The decision to release Majid Kakavand capped more than a year of legal wrangling in a case that had broad diplomatic implications as France pressed for the release of a French academic held in Tehran. The Paris appeals court, which has the authority to rule on extradition requests, found that “there are no grounds to favourably receive this extradition request from the United States.” Kakavand, who was arrested at Paris airport on March 20 last year following a holiday in France, said he planned to fly home as soon as possible and return to his “normal life”. “The Americans destroyed my life and my personality and made a very bad image of me and now everybody can understand that it was not true,” the 37-year-old engineer told AFP after the ruling.

“With these baseless accusations, the Americans tried to mislead the French judiciary system.” Kakavand’s case came before the courts as France seeks the release from Iran of 24-yearold French academic Clotilde Reiss, who has been tried on charges of acting against Iranian national security. Iranian President Mahmoud Ahmadinejad had linked Reiss’s release to the fate of Iranians held in French jails but President Nicolas Sarkozy had flatly responded that there would be no such swap. Another Iranian, Ali Vakili Rad, convicted of the 1991 murder of the deposed shah’s

last prime minister, Shapour Bakhtiar, is in France awaiting a decision on a parole request. France has also been a vocal critic of Iran’s nuclear programme, pressing calls for Tehran to address allegations that it is secretly developing nuclear weapons. Kakavand said he did not see a link between his fate and that of Clotilde Reiss. “The case of Miss Reiss in Iran is quite different,” he said. US justice officials accused Kakavand of buying electronic components and measurement instruments through a Malaysian company and exporting them to Iran via Malaysia between 2006 and 2008.

pounds (1,100 kilograms) of low-enriched uranium abroad, where it would be further enriched to 20 percent and converted into fuel rods, which would then be returned to Iran. Sending its low-enriched uranium abroad would leave Iran with insufficient stocks to enrich further to weaponsgrade level. Tehran needs the fuel rods to power a research reactor in the Iranian capital that makes nuclear isotopes needed for medical purposes. Once converted into rods, uranium can no longer be used for making weapons. Iran has made several counteroffers to the West, including one to swap smaller batches of Iran’s low-enriched uranium. The U.S. and its allies are pushing for tougher sanctions in the Security Council over Tehran’s refusal to halt uranium enrichment — a process that can lead to nuclear weapon making. Brazil, which is currently a non-permanent member of the Security Council, opposes a new round of sanctions, insisting that only talks will resolve the impasse. On Monday at the U.N., Brazil’s foreign minister told his Iranian counterpart, Manouchehr Mottaki, that Iran needs to have more “flexibility” in nuclear talks, according to the privately run Agencia Estado news agency. The technology was bought from firms in New Jersey, Alabama and California and shipped to the Iran Electronics Industry (IEI) firm, which came under an EU trade ban in 2008. Washington argued that Kakavand had purchased sensitive dual-use technology that could be used for military purposes and violated export laws by failing to seek a special license to ship them to Iran. France however does not have the same export requirements for Iran and the IEI company that received the orders came under a trading ban after Kakavand had made his transactions, French officials said. Last month, experts from the French arms agency DGA told the court that the electronics components purchased by Kakavand could not be considered potentially dangerous. French prosecutors had told the appeals court that they opposed extradition, arguing that Kakavand’s offences were not punishable in France at the time when they were committed. The case dragged out in court over months with hearings repeatedly postponed as judges sought more time to examine US documents supporting the extradition request.

1389 ‫ اردیبهشت‬17 ‫ جمعه‬953 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

51

Iran begins new military maneuvers in Persian Gulf AP-Iran on Wednesday kicked off new war games and military maneuvers in the strategic Persian Gulf waters, the country’s second military show of force in less than a month. The exercises reflect Iran’s desire to flex its military muscle at a time of a deepening standoff with the West over Tehran’s controversial nuclear program. The war games, held annually since 2006, also act as a warning, should U.S. or Israel consider a military strike on Iran’s nuclear facilities. The new maneuvers, dubbed “Velayat 89,” are to last eight days in the Strait of Hormuz and the Sea of Oman and cover about 97,000 square miles (250,000 square kilometers) of Iranian territorial waters, reported state TV. In late April, Iran’s Revolutionary Guard held fiveday maneuvers in the Persian Gulf and the Strait of Hormuz. Iran’s leaders have in the past said that if attacked, the country would respond by shutting off the Strait of Hormuz, the mouth of the Gulf through which around 40 percent of the world’s oil and gas supplies passes, as well as by attacking American bases in the Gulf. Navy chief Adm. Habibollah Sayyari was quoted by the TV as saying Wednesday that Iran’s Navy, backed by the air force, will “show its might” in

the latest exercise. The exercise comes as the Obama administration is lobbying hard at the U.N. Security Council for tougher punishment of Iran over its refusal to suspend uranium enrichment, a process that can produce either a warhead or fuel for a nuclear reactor. The West accuses Iran of seeking to build a weapon, a claim Tehran denies, insisting its nuclear program is only for peaceful purposes, such as power generation. The exercise also comes against the backdrop of President Mahmoud Ahmadinejad’s remarks on the sidelines of a nuclear treaty conference at U.N. headquarters in New York dismissing the threat of further economic penalties for Iran. Ahmadinejad has recently been lobbying China and Russia, the two among the Security Council’s five veto-wielding permanent members that have been reluctant to endorse further sanctions against Iran, and also rotating members such as Uganda and Brazil. As the sole head of state to attend the once-every-fiveyears Nuclear Nonproliferation Treaty gathering, Ahmadinejad argued in New York that any new sanctions would mean President Barack Obama has given up on his campaign to engage Iran diplomatically.

US jokes it finds no bin Laden in State Department AFP- The US State Department, after hearing Iranian President Mahmoud Ahmadinejad say Osama bin Laden was in Washington, joked Wednesday it found no trace of him despite a thorough search. “We’ve done an intensive search here at the Department of State -- every nook and cranny, every rock -- and we can safely report that Osama bin Laden is not here,” State Department spokesman Philip Crowley said. “You mean Greater Washington, or you just looked at the State Department?” a reporter asked as he played along with the joke from Crowley, the spokesman for Secretary of State Hillary Clinton. “Just the confines of the State Department, but it was reported by the president of Iran that he’s here in Washington. That’s news to us,” Crowley said before turning to the news of the day. “And thank you for laughing,” he said, smiling broadly. In an interview earlier with ABC television, Ahmadinejad denied recent press reports that Osama bin Laden is in Tehran and insisted that the Al-Qaeda leader is, in fact, in the US capital. “Rest assured that he’s in Washington. I think there’s a high chance he’s there,” the Iranian leader said. Without backing up the claim, the Iranian leader said he had “heard” the bin Laden was in the US capital. “Yes, I did. He’s there. Because he was a previous partner of Mr. Bush,” he said referring to former president George W. Bush. Iranian President Mahmoud Ahmadinejad also accused

US Secretary of State Hillary Clinton on Wednesday of seeking to provoke a “clash” with Tehran over its nuclear program. “Mrs. Clinton is interested in speedily moving relations with Iran to the point of a clash,” Ahmadinejad told ABC television in an interview, saying she was “constantly taking measures” against his government. “Both the positions and the actions that Mrs. Clinton is taking violates the rights of Iran over the nuclear issue. It’s quite clear and it doesn’t need explanation.” Ahmadinejad went on to say he felt Clinton “opposed” his country, while US President Barack Obama did not. “Based on the information we possess, Mr. Obama does not have such an opinion, but there’s a lot of pressure going around,” the Iranian leader told ABC. Ahmadinejad made even stronger comments earlier this week, calling Clinton “an enemy” of Tehran. “Mrs. Clinton is an enemy of Iran -- it’s clear from the position she takes,” he told the PBS television network in an interview recorded on May 3.


‫با بیش از سه نسل تجربه موفق تولید‪ ،‬عرضه و خدمات در خدمت هموطنان گرامی‬

‫‪ARE YOU‬‬ ‫‪READING‬‬ ‫?‪THIS‬‬ ‫این مکان برای آگهی شما رزرو شده است‬

‫‪)604( 921-4726‬‬

Profile for Paivand Media Group

Paivand 953  

Paivand Media Group

Paivand 953  

Paivand Media Group

Profile for paivand
Advertisement