Page 1

‫‪604.341.2903‬‬

‫‪www.naderentezami.com‬‬

‫‪932‬‬

‫‪Issue No.‬‬

‫ندا آقا سلطان‬

‫در میان قهرمانان‬ ‫سال ‪ ۲۰۰۹‬جهان‬

‫از سوی دانشگاه اسلو‬

‫خامنه ای‬

‫دیکتاتور برگزیده سال‬

‫سال شانزدهم شماره ‪ 932‬جمعه ‪ 20‬آذر ‪1388‬‬

‫‪The Gateway to the Iranian Community Since 1993‬‬

‫بحث تحریم ایران آغاز می‌شود‬ ‫رادی��و زمانه‪ -‬هیأت‌ه��ای غربی‬ ‫روز پنج‌ش��نبه اع�لام کردند که‬ ‫در صورت ادامه رد خواس��ته‌های‬ ‫شورای امنیت از سوی جمهوری‬ ‫اسالمی‪ ،‬به تحریم‌های جدیدی در‬ ‫س��ال نو علیه ایران دست خواهند‬ ‫زد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگزاری فرانس��ه‪،‬‬ ‫م��ارک گرنت‪ ،‬س��فیر بریتانیا در‬ ‫س��ازمان ملل متحد ب��ا اعالم این‬ ‫مطلب به خبرنگاران گفت‪:‬‬ ‫«اگر تهران نتواند به جامعه جهانی‬ ‫نسبت به سرشت صلح‌آمیز برنامه‬ ‫هس��ته‌ای خ��ود اطمین��ان دهد‪،‬‬ ‫بحث‌های تحریم‌ه��ای جدید در‬ ‫سال نو آغاز خواهد شد‪».‬‬ ‫ژرارد آرو‪ ،‬همتای فرانس��وی وی‬ ‫نیز به خبرنگاران گفت‪:‬‬ ‫«این آخرین درخواست ما از ایران‬ ‫برای پاس��خ دادن به خواسته‌های‬ ‫ش��ورای امنیت اس��ت‪ .‬اگر ایران‬ ‫این کار را نکند فرانس��ه قطعنامه‬ ‫جدی��دی را ب��رای تحریم‌ها ارائه‬

‫‪Port Moody 212-3190 St. Johns St.‬‬ ‫می‌دهد‪».‬‬ ‫این درخواس��ت‌های دولت‌های‬ ‫غربی در حالی بیان می‌شود که به‬ ‫گزارش خبرگزاری ایسنا‪ ،‬محمود‬ ‫احمدی‌نژاد نیز روز پنج‌ش��نبه در‬ ‫حاش��یه جلس��ه هی��أت دولت از‬ ‫«نهایی شدن مکان‌یابی پنج سایت‬ ‫هسته‌ای» در ایران خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫«‪ ۵‬س��ایت دیگ��ر نیز در دس��ت‬ ‫مطالعه‌است‪».‬‬ ‫ش��ورای حکام آژانس بین‌المللی‬ ‫ان��رژی اتم��ی ب��ه تازگ��ی طی‬ ‫قطعنامه‌ای خواس��تار توقف کار‬

‫پشتیبانی اوباما از معترضان ایرانی‬

‫باراک اوباما‬

‫جایزه صلح نوبل را دریافت کرد‬

‫‪Vol. 16 No. 932 December 11, 2009‬‬

‫باراک اوبام��ا‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫ایاالت متحده روز پنج‌ش��نبه در‬ ‫سخنرانی مراسم دریافت جایزه‬ ‫نوب��ل صلح خ��ود‪ ،‬از معترضان‬ ‫ایرانی پشتیبانی کرد‪.‬‬ ‫باراک اوباما در س��خنرانی خود‬ ‫گفت‪« :‬آمریکا همیش��ه در کنار‬ ‫آنان��ی خواهد بود ک��ه به دنبال‬ ‫آزادی هس��تند از جمل��ه ایران‪،‬‬ ‫میانمار و زیمبابوه‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬ما ش��اهدانی هستیم‬ ‫بر عزت خاموش اصالح‌گرانی‬ ‫مانند آنگ سن سوچی‪ ،‬شجاعت‬ ‫آن دسته از اهالی زیمبابوه که با‬ ‫وجود ضرب و شتم رأی خود را‬

‫به صندوق ریختند‪ ،‬و صدها هزار‬ ‫نفری که با سکوت در خیابان‌های‬ ‫ایران راهپیمایی کردند‪ .‬این نشان‬ ‫می‌دهد که رهبران این دولت‌ها‬ ‫بی��ش از آن‌که از ق��درت دیگر‬ ‫ملت‌ها بترسند از آرزوهای مردم‬ ‫خود می‌ترس��ند و این مسئولیت‬ ‫همه مردم آزاد و ملت‌های آزاد‬ ‫است که به این جنبش‌ها بگویند‬ ‫امی��د و تاریخ در کنار ش��ما و با‬ ‫شماست‪ .‬هیچ رژیم سرکوبگری‬ ‫نمی‌توان��د پا به مس��یر جدیدی‬ ‫بگذارد مگ��ر این‌که درب بازی‬ ‫برای انتخاب به رویش گش��وده‬ ‫شود‪».‬‬

‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺭﺯﯼ‬

‫ﺩﺭﮔﺎﻫﯽ‬

‫دومین تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم‬ ‫ایران شده‌است‪.‬‬ ‫ایران پس از صدور این قطعنامه‪ ،‬آن‬ ‫را محکوم کرد و اعالم کرد که ‪۱۰‬‬ ‫کارخانه دیگر غنی‌س��ازی اورانیوم‬ ‫خواهد ساخت‪.‬‬ ‫محمود احمدی‌ن��ژاد در ای��ن باره‬ ‫گفت‪« :‬آن خبری که اعالم کردیم‬ ‫برای تقابل با تصمیم شورای حکام‬ ‫نبود و از ماه‌های قبل‪ ،‬سازمان انرژی‬ ‫اتمی را مسئول کرده بودیم که برای‬ ‫مکان‌یابی چندین سایت اقدام کند و‬ ‫حتی اخیرا ً درباره تأخیر در این کار‬ ‫از آن‌ها سؤال کردیم که گفتند در‬ ‫حال مطالعه هستند‪».‬‬ ‫‪ 27‬عض��و اتحادیه اروپا پیش از این‬ ‫به مقام‌های ایران هش��دار دادند در‬ ‫ص��ورت همکاری نک��ردن ایران با‬ ‫جامعه جهانی‪ ،‬از اقدام‌های احتمالی‬ ‫ش��ورای امنیت علیه تهران حمایت‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫ش��ورای امنیت سازمان ملل‪ ،‬به‌دلیل‬ ‫خ��ودداری جمهوری اس�لامی از‬ ‫توقف غنی‌سازی اورانیوم‪ ،‬تا کنون‬ ‫س��ه دوره تحریم علیه ایران اعمال‬ ‫کرده است‪.‬کاخ سفید نیز گفته‌است‬ ‫که ایران برای جلوگیری از تحریم‬ ‫ش��دن تا آخر س��ال جاری میالدی‬ ‫مهل��ت دارد تا به درخواس��ت‌های‬ ‫بین‌المللی پاسخ دهد‪.‬‬

‫‪Cell:778.237.1441‬‬ ‫‪Bus:604.415.9800‬‬ ‫‪sarah@sutton.com‬‬

‫‪#102-403 North Road, Coquitlam, BC V3K 3V9‬‬

‫ایﺰﻭﮔاﻡ ﻭ انﻮاﻉ کارﻫاﻯ‬ ‫ﺳﻘﻒ ﻭ ﺑاﻟﻜﻨﻰ نﻮ ﻭ ﺗﻌﻤﻴراﺕ‬

‫ﺷاﻫرﺥ‬ ‫»داراﻯ ﺑﻴﻤﻪ کار ﻭ ﺣﻮادﺙ«‬

‫‪Daniel Currency Exchange Ltd.‬‬

‫صرافی دانیال‬

‫تبدیل و انتقال ارز به ایران و بالعکس‬ ‫در کمتر از ‪ 1۰‬ساعت با قیمت بسیار مناسﺐ‬

‫‪Tel: (604) 461.6777 Cell: (604) 763.1512‬‬

‫نیکجو‬

‫‪201 A - 3003 St. Johns St., Port Moody, BC V3H‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﺎﻧﻲ ﮔﺮﺍﻡ‬

‫‪990-1213‬‬

‫ﺣﻮﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻘﺎﻁ ﺩﻧﻴﺎ‬ ‫ﻫﺮﮔﺰ ﭘﻮﻝ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻋﺰﻳﺰﺍﻧﺘﺎﻥ ﺩﻳﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‬

‫محصوالت غذایی محسن‬

‫برنج‪ ،‬انواع ﭼای‪ ،‬رب گوجهفرنگی‪ ،‬زیتون‪ ،‬روغن گلدن‬

‫‪mohsen@mltcompany.ca‬‬

‫‪Tel: (778) 855-5526‬‬

‫‪Toll Free: 1-877-3MOHSEN‬‬


‫‪2‬‬

‫‪2 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 932‬جمعه ‪ 20‬آذر ‪1388‬‬

‫ژرفنایفرومایگی‬ ‫شهباز نخعی (مونترال )‬

‫درهر جامعه ای‪ ،‬همان گونه که انسان های واال و پایبند به ارزش های انسانی وجود دارند‪،‬‬ ‫انسان نماهای فرومایه که به هیچ معیار و ارزشی پایبند نیستند نیز یافت می شوند‪ .‬ا ّما‪ ،‬یورش‬ ‫وحشیانه به مادران داغداری که با متانت و آرامش در سوگ عزیزان ازدست رفته خود‬ ‫نشسته اند‪ ،‬براستی ژرفنای فرومایگی است!‬

‫تاریخ ‪ 1400‬س��ال گذش��ته مردم ما پراز رواداری ظلم‪ ،‬تحقیر و تبعیض‬ ‫نسبت به زنان بوده و این امر ناشی از نوع نگاه اسالم نسبت به آنان است‪.‬‬ ‫با هیچ نوع الپوش��انی نمی توان انکار کرد که اسالم به زن به چشم یک‬ ‫کاال و ابزار کامجویی و تولید مثل و در بهترین حالت – در مبحث ارث و‬ ‫دیه – به چشم نیمه انسان می نگرد‪ .‬در «نهج الفصاحه» که منسوب به پیامبر‬ ‫اسالم است‪ ،‬نمونه های فراوانی از این نگاه سیاه و به شدّت منفی نسبت به‬ ‫زنان می توان یافت‪ .‬از جمله‪« :‬در جهن ّم نگریستم و بیشتر اهل آنرا از زنان‬ ‫یافتم» ‪« ،‬زن بصورت شیطان می آید و بصورت شیطان می رود» و «از زنان‬ ‫بد به خدا پناه ببرید و از نیکانشان نیز بپرهیزید»!‬ ‫امّا‪ ،‬همین فرهنگ – یا ض ّد فرهنگ – زن ستیز‪ ،‬ظالم و تبعیض گرا نیز‬ ‫وقتی به «مادر» می رسد ‪ 180‬درجه تغییر جهت می دهد و همان پیامبری‬ ‫که گفته بود‪« :‬زن بصورت شیطان می آید و بصورت شیطان می رود» می‬ ‫گوید‪« :‬بهش��ت زیر پای مادران است»‪ .‬این دگرگشت رفتاری در جای‬ ‫جای فرهنگ اس�لام زدهء ما دیده می ش��ود‪ .‬همین که زنی فرزندی به‬ ‫دنیا می آورد و به مقام مادری دست می یابد‪ ،‬نوع نگاه و رفتار نسبت به‬ ‫او نیز دگرگون می ش��ود و هاله ای از تقدّس او را فرا می گیرد‪ .‬در این‬ ‫دگرگونی البتّه تناقض آش��کاری وجود دارد که برای آن توضیح قابل‬ ‫درکی نمی توان یافت و ناگزیر باید آنرا مانند بسیاری از تناقضات دیگر‬ ‫موجود در روایات و احکام اسالمی‪ ،‬که حتی در کتاب آسمانی آن نیز‬ ‫به وفور یافت می شوند‪ ،‬همانطور که هست پذیرفت‪ .‬در مورد «مادر» هر‬ ‫کسی این تناقض را با میل و رغبت می پذیرد زیرا کمتر کسی را می توان‬ ‫یافت که با جایگاه واال و مقام شامخ مادر مخالف باشد‪.‬‬ ‫این گرامی داری و احترام نسبت به مقام مادر شاید از معدود مواردی باشد‬ ‫که همه ایرانیان‪ ،‬از هر گرایش فک��ری و عقیدتی‪ ،‬درباره آن ات ّفاق نظر‬ ‫دارند‪ .‬امّا‪ ،‬نظام پوسیده و درحال فروریزی والیت فقیه که ‪ 3‬دهه پیش با‬ ‫رأی – اگرچه ناآگاهانه و هیجان زده – بیش از ‪ 98‬درصد مردم برمسند‬ ‫قدرت تکیه زد‪ ،‬و چنین می نماید که قرار است با رأی ‪ -‬این بار آگاهانه‬ ‫و اندیشیده – بیش از ‪ 98‬درصد مردم به زباله دان تاریخ پرتاب شود‪ ،‬در‬ ‫سراشیبی سقوط خود‪ ،‬حتی این امر مورد ات ّفاق نظر همگان را نیز محترم‬ ‫نمی شمارد‪.‬‬ ‫از چند هفته پس از کودتای ‪ 22‬خرداد و رویدادهای پیامد آن‪ ،‬گروهی‬ ‫از مادرانی که فرزندانشان قربانی جنایتکاری های نیروهای ذوب شده در‬ ‫والیت در خیابانها ‪ ،‬اوین‪ ،‬کهریزک و‪ ...‬بودند‪ ،‬هفته ای یکبار در پارک‬ ‫الله تهران گرد هم می آمدند و در سکوت با روشن کردن شمع ساعتی‬ ‫را به سوگواری می پرداختند‪ .‬درتداوم این برنامه های هفتگی‪ ،‬نیروهای‬ ‫سرکوبگر انتظامی و لباس ش��خصی نیز در اطراف این مادران عزادار به‬ ‫مانور دادن و انجام عملیات ایذایی می پرداختند امّا با واکنش مهربانانه و‬ ‫متمدنانه مادران که به آنان گل هدیه می دادند‪ ،‬روبرو می شدند و به این‬ ‫ترتیب در طول ماهها وجود یکدیگر را در کنار خود تح ّمل می کردند‬ ‫امّا‪ ،‬حکومتی که حتی از س��ایه خود می ترسد و ساعت به ساعت حلقه‬ ‫تعری��ف «امنیت» خود را تنگ و تنگ تر می کند‪ ،‬همین حداقل تح ّمل‬

‫حکومتی که حتی از سایه خود می ترسد و ساعت به ساعت‬ ‫حلقه تعریف «امنیت» خود را تنگ و تنگ تر می کند‪،‬‬ ‫حتی تجمع مادران عزادار را نیز تاب نیاورد و روز شنبه‬ ‫هفته گذشته‪ 14 ،‬آذرماه‪ ،‬صحنه های زشتی آفرید‬ ‫که مو را بربدن هر ایرانی‪ ،‬حتی ذوب شده در والیت‪،‬‬ ‫راست می کند‪.‬‬ ‫و بردباری را نیز تاب نیاورد و روز ش��نبه هفته گذشته‪ 14 ،‬آذرماه‪ ،‬صحنه‬ ‫های زش��تی آفرید که مو را بربدن هر ایرانی‪ ،‬حتی ذوب شده در والیت‪،‬‬ ‫راست می کند‪.‬‬ ‫بنابرگزارش «ف ّعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران»‪« :‬روز شنبه‪ 14‬آذرماه‬ ‫مطابق قرار هر شنبه مادران به نشانه اعتراض به بازداشت ها‪ ،‬دستگیری ها‪،‬‬ ‫ش��کنجه ها و جان باختن ها در میدان آب نمای پارک الله تج ّمع کردند‬ ‫و قرار بود امروز دانش��جویان نیز در جمع مادران حضور یابند‪ .‬از س��اعت‬ ‫‪ 17:00‬نیروهای انتظامی به فاصله ‪ 10‬متر به ‪ 10‬متر و س��وار بر «ون» که در‬ ‫داخل هرکدام سه‪-‬چهار نیرو حضور داشتند‪ ،‬در تمام مسیرهای منتهی به‬ ‫پارک مانند خیابان وصال‪ ،‬کارگر و ‪ 16‬آذر مستقر بودند‪...‬در تمام ورودی‬ ‫های پارک لباس ش��خصی ها را برای شناسایی و بازداشت مستقر کرده‬ ‫بودند‪ ...‬بیش از ‪ 300‬نیروی انتظامی و لباس شخصی در پارک الله حضور‬ ‫داشتند»‪.‬‬ ‫این لشگرکش��ی ‪ 300‬نفره برای رویارویی با چندده مادر عزادار‪ ،‬بخوبی‬ ‫نش��انگر ترس و هراس نیروهای سرکوبگر اس��ت‪« .‬ف ّعالین حقوق بشر و‬ ‫دموکراس��ی در ایران» در ادامه گزارش خود می افزاید‪« :‬یکی از مأموران‬ ‫نیروی انتظامی با بی سیم صحبت می کرد و می گفت‪ :‬اگر از همان روز‬ ‫ا ّول این پدرسوخته ها را می گرفتید کار به اینجا نمی کشید‪ .‬دو اتاق به ما‬ ‫بدهید که قاضی کشیک بیاوریم تا همین جا حکم برای بازداشتی ها صادر‬ ‫کند»!‬ ‫گزارش چنین ادامه می یابد‪« :‬تا ساعت ‪ 17:45‬بیش از ‪ 16‬مادر و دختر را‬ ‫دستگیر کردند‪ ...‬خانم هایی که ‪ 2‬یا چند نفره یا مادران و دختران باهم راه‬ ‫می رفتند را به داخل «ون» ها می کشاندند و به نقاط نامعلومی می بردند‪...‬‬

‫در پی یورش وحش��یانه روز شنبه به مادران عزادار‪ 29 ،‬نفر از آنها دستگیر‬ ‫شدند‪ ...‬ش��ش نفر از مادران بخاطر کهولت سن پس از چند ساعت آزاد‬ ‫شدند ولی ‪ 23‬نفر همچنان در بازداشت بسر می برند»!‬ ‫توجه‬ ‫در بیان انگیزه مادران عزادار برای گردهمایی هفتگی در پارک الله‪ّ ،‬‬ ‫به این نکته ضروری اس��ت که بیشتر این مادران کسانی هستند که پس از‬ ‫کشته شدن فرزندانشان تو ّسط نیروهای جنایتکار سرکوبگر‪ ،‬مأموران امنیتی‬ ‫آنان را از برگزاری مراس��م عزاداری بازداش��ته ان��د و از اینرو گردهمایی‬ ‫عزادارانه آنان واکنشی کامال» طبیعی بوده است‪.‬‬ ‫می توان اینرا فهمید که حکومتی لرزان که تمام پشتوانه مردمی خود را از‬ ‫حساسیت پیدا کند و آنرا برای‬ ‫دس��ت داده‪ ،‬به هرنوع تج ّمع اعتراض آمیز ّ‬ ‫امنیت خود مضر و حتی خطرناک بداند‪ .‬اینرا نیز می توان درک کرد که‬ ‫گروهی مزدور و جیره خوار چنان سرنوش��ت خود را به حکومت درحال‬ ‫احتضار گره زده باش��ند که نابخردانه بپندارند راهی جز اطاعت بی قید و‬ ‫شرط از فرامین ولی فقیه حاکم ندارند‪ .‬این نیز پذیرفتنی است که در جامعه‬ ‫ای که سرنخ تقریبا» تمامی منابع درآمد به ناحق دردست حکومتی غاصب‬ ‫اس��ت‪ ،‬گروهی سفله دونمایه برای تأمین معاش خود چاره ای جز اطاعت‬ ‫کورکورانه و اجرای دستورات حاکمان جنایتکار نبینند‪ ،‬امّا با پذیرفتن همه‬ ‫اینها‪ ،‬بازهم حتی تص ّور این امر بسیار دشوار است که افرادی که شناسنامه‬ ‫ایران��ی دارن��د و در فرهنگی پرورش یافته اند که گرامی داش��تن و حفظ‬ ‫حرمت مادر را یک واجب عینی می داند‪ ،‬موجوداتی یافت ش��وند که نان‬ ‫آلوده به نجاست خود را به قیمت زیرپاگذاشتن این ارزش مورد ات ّفاق نظر‬ ‫همگانبخورند!‬ ‫درهر جامعه ای‪ ،‬همان گونه که انسان های واال و پایبند به ارزش های انسانی‬ ‫وجود دارند‪ ،‬انسان نماهای فرومایه که به هیچ معیار و ارزشی پایبند نیستند‬ ‫نیز یافت می ش��وند‪ .‬امّا‪ ،‬یورش وحش��یانه به مادران داغداری که با متانت‬ ‫و آرامش در س��وگ عزیزان ازدست رفته خود نشسته اند‪ ،‬براستی ژرفنای‬ ‫فرومایگیاست!‬

‫از سوی دانشگاه اسلو‬

‫خامنه ای به عنوان دیکتاتور‬ ‫سال انتخاب شد‬ ‫دانشگاه اسلو‪ ،‬علی خامنه ای‪ ،‬رهبر‬ ‫دیکتاتور جمهوری اسالمی ایران را‬ ‫به عنوان «دیکتاتور سال» برگزید‪.‬‬ ‫انتخ��اب کنن��دگان ش��خصیت‬ ‫«دیکتاتور س��ال» ‪ ،‬خامن��ه ای را از‬ ‫میان ‪ 11‬نامزد‪ ،‬از جمله کیم جونگ‬ ‫ای��ل‪ ،‬رهبر ک��ره ش��مالی‪ ،‬رابرت‬ ‫موگابه‪ ،‬رییس جمهوری زیمبابوه و‬ ‫رهبر نظامی میانمار برگزیده اند‪.‬‬ ‫برگزارکنن��دگان این مراس��م می‬ ‫گوین��د جای��زه دیکتاتور س��ال به‬ ‫شخصی تعلق می گیرد که «در یک‬ ‫سال گذشته‪ ،‬بیشترین خصومت را‬ ‫علیه مردم کشورش و دیگر ملت ها‬ ‫به کار بسته است‪».‬‬ ‫به گفته یکی از اس��تادان دانش��گاه‬ ‫اسلو «این جایزه شکل گرفت تا به‬ ‫جهان یادآوری کند میلیون ها انسان‬

‫از نس��ل کشی و شکنجه جاری در‬ ‫جهنم��ی که زندگی م��ی کنند به‬ ‫شکل روزانه عذاب می کشند‪».‬‬ ‫دانشجویان دانشگاه اسلو در نروژ با‬ ‫رای دادن از طریق س��ایت اینترنتی‬ ‫«فیس بوک» خامنه ای را برای این‬ ‫عنوان انتخاب کرده اند‪.‬‬


‫‪3‬‬

‫‪3 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 932‬جمعه ‪ 20‬آذر ‪1388‬‬

‫ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻛﺮﺷﻤﻪ‬

‫ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺍﺭﻛﺴﺘﺮ ﺳﻤﻔﻮﻧﻰ ﻭﻧﻜﻮﻭﺭ‬ ‫ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﺩﻫﻢ ژﺍﻧﻮﻳﻪ‬

‫‪CHAN CENTRE FOR PERFORMING ARTS‬‬

‫ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻛﺮﺷﻤﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻯ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﻨﺴﺮﺕ ﺧﺎﺭﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ‪ ،‬ﮔﺮﻭﻩ‬ ‫ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻛﺮﺷﻤﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺍﺭﻛﺴﺘﺮ ﺳﻤﻔﻮﻧﻰ ﻭﻧﻜﻮﻭﺭ ﻗﻄﻌﺎﺗﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺯﻳﺒﺎ ﻭ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬

‫‪3S‬‬

‫‪A L‬‬ ‫___‬

‫___‬

‫___‬

‫___‬

‫___‬

‫___‬

‫___‬

‫___‬

‫___‬

‫___‬

‫‪AL‬‬

‫‪BMWVA0022_PA_4C_P_3S.indd 1‬‬

‫‪12/9/09 10:25:19 AM‬‬

‫‪www.paivand.com‬‬ ‫روزنامه پیوند ‪ ،‬برنامه‌های تلویزیون پیوند‪ ،‬رادیو شبانه و ‪ ....‬تنها با یک کلیک!‬


‫‪4‬‬

‫‪4 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 932‬جمعه ‪ 20‬آذر ‪1388‬‬

‫در کانادا ‪...‬‬ ‫کودک گـم شـده‬ ‫نوا اسکوشیایی بر اثر‬ ‫یخ زدگی جان سپرد‬ ‫ایرانتو‪ :‬تالش پزشکان بیمارستان‬ ‫کودکان هلیفاکس برای نجات‬ ‫ج��ان کودک گم ش��ده ای که‬ ‫پس از دو روز ماندن در سرمای‬ ‫زیر ‪ 3‬درجه ‪ ،‬یافته ش��ده بود‪ ،‬به‬ ‫نتیجهنرسید‪.‬‬ ‫« جیمز دلوری» ‪ 7‬س��اله ای‪ ،‬که‬ ‫مبتال به بیماری اوتیسم بود‪ ،‬روز‬ ‫شنبه به دنبال س��گ خانواده‪ ،‬از‬ ‫خانه خود در ش��هر س��یدنی نوا‬ ‫اسکوشیا خارج شده بود‪.‬‬ ‫روز دوش��نبه ‪ ،‬س��گ مزبور به‬ ‫تنهایی به خانه برگش��ت ‪ .‬گروه‬ ‫های تجس��س ‪ ،‬مس��یر حرکت‬ ‫س��گ را طی کردند ام��ا گروه‬ ‫دیگری موفق ب��ه یافتن پیکر بی‬ ‫هوش و نیمه جان جیمز ‪ ،‬در یک‬ ‫کیلومتری خانه آنها گردید‪.‬‬ ‫گفته می ش��ود‪ ،‬طی این مدت‪،‬‬ ‫جیمز که لباس مناسبی نداشت‪،‬‬ ‫با چسبیدن به بدن گرم سگ که‬ ‫«ش��انس» نام دارد‪ ،‬خود را زنده‬ ‫نگاه داشته بود‪.‬‬ ‫نیروهای امداد توانستند در حالی‬ ‫که منطق��ه از اولین برف پاییزی‬ ‫سپید پوش ش��ده بود‪ ،‬خود را به‬ ‫سختی به منطقه مورد نظر رسانده‬ ‫و جیمز بوس��یله بالگرد امداد به‬ ‫بیمارس��تان کودکان هلیفاکس‬ ‫منتقلشد‪.‬‬ ‫نیروه��ای امداد یک��ی از دالیل‬ ‫تأخیر در یافتن او را عدم توانایی‬ ‫جیمز به پاسخ دادن ‪ ،‬هنگام صدا‬ ‫کردن اسم او اعالم کردند‪.‬‬

‫مخالفت مردم اونتاریو و بریتیش کلمبیا ‪،‬‬ ‫با طرح تجمیع مالیات ها‬ ‫ایرانتو‪ :‬نظرس��نجی های انجام شده‬ ‫نش��ان می دهد‪ ،‬اکثر س��اکنین در‬ ‫اس��تان اصلی کانادا ‪ ،‬یعنی انتاریو‬ ‫و بریتی��ش کلمبیا‪ ،‬ب��ا طرح جدید‬ ‫دول��ت های محلی مبن��ی بر ادغام‬ ‫مالیات های استانی و فدرال و اعمال‬ ‫مالیات جدید ‪ HST‬بر کلیه اجناس‬ ‫و خدمات ‪ ،‬مخالفند‪.‬‬ ‫شرکت کنندگان در نظرسنجی ها‬ ‫معتقدند ‪ ،‬این طرح تنها جیب دولت‬ ‫های محلی و فدرال را پر می کند ‪.‬‬ ‫از اول جوالی س��ال آینده‪ ،‬مالیات‬ ‫‪ 13‬درص��دی ب��ر کاالهای��ی نظیر‬ ‫بنزی��ن‪ ،‬تلفن ‪ ،‬تلویزی��ون کابلی و‬ ‫بس��یاری کاالهای دیگر ‪ ،‬تعلق می‬ ‫گیرد که تاکنون تنها شامل ‪5‬درصد‬ ‫مالیات فدرال بودند‪.‬‬ ‫‪ 82‬درصد م��ردم بریتیش کلمبیا و‬ ‫‪ 74‬درصد انتاریو یی ها‪ ،‬که در نظر‬ ‫سنجی ‪ Canwest‬و گلوبال نشنال‬ ‫شرکت کردند ‪ ،‬با ترکیب مالیات‬ ‫ها مخالف ب��وده و بیش از نیمی از‬ ‫جمعیت دو استان نیز معتقدند‪ ،‬این‬ ‫کار برخ�لاف نظر دولمت��ردان و‬ ‫نمایندگان مجلس‪ ،‬به ضرر اقتصاد‬ ‫استان ها خواهد بود‪.‬‬ ‫در انتاریو‪ ،‬محبوبی��ن دولت لیبرال‬ ‫دالتون م��ک گینتی‪ ،‬به پایین ترین‬ ‫حد خود در س��الهای اخیر رسیده‬ ‫و در مقاب��ل ح��زب محافظ��ه کار‬ ‫پیش��رو که تالش همه جانبه ای را‬ ‫در مخالفت با طرح بعمل می آورد‪،‬‬ ‫توانس��ته تقزیبا خود را به لیبرال ها‬ ‫برساند‪.‬‬

‫طرفداران صلح سبز‪ ،‬از ساختمان های‬ ‫پارلمان کانادا باال رفتند‬ ‫ایرانتو‪ :‬پلیس ات��اوا‪ 5 ،‬نفر از گروه‬ ‫های حامی صلح س��بز را که صبح‬ ‫امروز خود را به س��قف ساختمان‬ ‫پارلم��ان کان��ادا رس��انده بودند‪،‬‬ ‫بازداشت کرد‪.‬‬ ‫آن��ان ک��ه از حمایت جمع��ی از‬ ‫تظاهرکنندگان برخ��وردار بودند ‪،‬‬ ‫توانست یک بنر را بر روی ساختمان‬ ‫نصبکنند‪.‬‬ ‫بر روی بنر نوشته بود‪:‬‬ ‫‪Harper/Ignatieff:‬‬ ‫‪Climate inaction costs lives‬‬

‫از اول جوالی سال آینده‪ ،‬مالیات ‪ 13‬درصدی بر کاالهایی‬ ‫نظیر بنزین‪ ،‬تلفن ‪ ،‬تلویزیون کابلی و بسیاری کاالهای دیگر ‪،‬‬ ‫تعلق می گیرد که تاکنون تنها شامل ‪5‬درصد مالیات فدرال‬ ‫بودند‪ .‬در بریتیش کلمبیا دولت لیبرال « گوردن کمپل»‬ ‫بر اثر پافشاری نسبت به این طرح‪ ،‬محبوبیت خود را‬ ‫در مقابل حزب در حال رشد نئودمکرات از دست داده است‪.‬‬

‫دولتمکگینیگفتهاستبمنظور‬ ‫حمایت از شرکت ها ‪ ،‬اجرای طرح‬ ‫جدید‪ ،‬درامده��ای مالیاتی آنان را‬ ‫‪ 2.3‬میلیارد دالر‪ ،‬طی ‪ 4‬سال آینده‬ ‫کاه��ش خواه��د داد‪ .‬ب��ا اینوجود‬ ‫‪82‬درص��د جمعین هن��وز فکر می‬ ‫کنند که دولت ‪ ،‬منافع بس��یاری از‬ ‫این قضیه بدست خواهد آورد‪.‬‬ ‫حتی با اینکه دولت ف��درال اعالم‬ ‫کرده ب��رای اجرای طرح مجبور به‬ ‫پرداخ��ت ‪ 4.3‬میلیارد دالر کمک‬ ‫به دولت محلی اس��ت‪ ،‬باز هم ‪73‬‬

‫درصد مردم انتاریو معتقدند‪ ،‬دولت‬ ‫فدرال نیز از مالیات های جدید بهره‬ ‫مندخواهدشد‪.‬‬ ‫در بریتیش کلمبیا نیز دولت لیبرال‬ ‫« گ��وردن کمپل» بر اثر پافش��اری‬ ‫نسبت به این طرح‪ ،‬محبوبیت خود‬ ‫را در مقاب��ل حزب در حال رش��د‬ ‫نئودمکرات از دس��ت داده است و‬ ‫انتظار می رود‪ ،‬نتایج انتخابات آینده‬ ‫دو ایالت ‪ ،‬بس��یار با انتخابات قبلی‬ ‫متفاوت گردد‪.‬‬

‫(هارپ��ر ‪ /‬ایگناتی ی��ف‪ :‬انفعال در‬ ‫براب��ر مش��کالت آب و هوایی‪ ،‬به‬ ‫قیمت زندگی انس��ان ه��ا تمام می‬ ‫ش��ود)‪ ( .‬هارپر نخست وزیر کانادا‬ ‫و ایگناتی یف‪ ،‬رهبر حزب مخالف‬ ‫لیبرال است)‬ ‫با اینکه نیروهای پلیس و نیروهای‬ ‫امنیتی پارلمان توانستند‪ ،‬بنر مذکور‬ ‫را پایی بیاورند‪ ،‬اما گفته می ش��ود‬ ‫هن��وز تظاهرکنن��دگان ب��ر باالی‬ ‫ساختمان باقی مانده اند‪.‬‬

‫این اقدام طرفداران محیط زیست‪،‬‬ ‫همزمان با برپایی کنفرانس تغییرات‬ ‫آب و هوایی در کپنهاگ انجام می‬ ‫شود که قرار است طی آن‪ ،‬موافقت‬ ‫نام��ه جدی��دی در م��ورد کنترل‬ ‫گازه��ای گلخانه ای ب��ه تصویب‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫توافقنامه جدید‪ ،‬جایگزین پروتکل‬ ‫کیوتو خواهد شد که اجرای آن در‬ ‫سال ‪ 2012‬به پایان می رسد‪.‬‬ ‫در طول این اجالس دو هفته ای که‬ ‫برخی از دانشمندان آن را مهمترین‬ ‫گردهمآیی در باره تغییرات اقلیمی‬ ‫می دانند‪ ،‬رهبران حدود ‪ 100‬کشور‬ ‫جه��ان در اجالس حضور خواهند‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫گفته می شود‪ ،‬تعهد اخیر آمریکا‪،‬‬ ‫هن��د و چی��ن در م��ورد کاه��ش‬ ‫گازهای گلخانه ای سبب شده که‬ ‫امیدواری نمایندگان شرکت کننده‬ ‫در اجالس به حصول توافق افزایش‬ ‫یابد‬

‫اولین برف سنگین در انتاریو‪،‬‬ ‫بسیاری از سفرها را لغو کرد‬

‫ایرانتو‪ :‬سرانجام پس از سپری شدن اولین ماه نوامبر بدون برف‪ ،‬از سحرگاه‬ ‫روز چهارش��نبه‪ ،‬بارش برف سنگین و کوالک‪ ،‬سراسر انتاریو و بسیاری‬ ‫نقاط دیگر را سفید پوش کرد‪.‬‬ ‫ده ها پرواز فرودگاه های مختلف استان از جمله تورنتو و اتاوا لغو شده و‬ ‫گزارش ها حاکی از بروز تصادف های متعدد در س��طح جاده ها و معابر‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫در شرق انتاریو‪ ،‬تمامی مدارس تعطیل و برق ‪ 13،000‬خانوار نیز قطع شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫هم اکنون کوالک و طوفان در بخش های جنوبی‪ ،‬مرکزی و شمال شرقی‬ ‫انتاریو‪ ،‬ادامه دارد اما انتظار می رود‪ ،‬برف در طی روز به باران تبدیل شود‬


‫‪5‬‬

‫‪5 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 932‬جمعه ‪ 20‬آذر ‪1388‬‬

‫تثبیت نرخ تاریخی بهره ‪،‬‬ ‫افزایش ساخت و ساز‬

‫ایرانتو‪ :‬بانک مرک��زی کانادا روز‬ ‫سه ش��نبه اعالم کرد ‪ ،‬نرخ بهره را‬ ‫در رکورد ‪ 0.25‬درصدی کمتر از‬ ‫حالت عادی حفظ خواهد کرد‪.‬‬ ‫کارشناسان چنین امری را بمنظور‬ ‫ایجاد تحرک و نش��اط بیش��تر در‬ ‫سیستم اقتصادی کشور ‪ ،‬پیش بینی‬ ‫می کردند‪.‬‬ ‫انتظار می رود‪ ،‬نرخ موجود تا پایان‬ ‫سه ماهه دوم سال ‪ 2010‬ادامه یابد‪.‬‬ ‫اما زم��ان بعدی اعالم می��زان نرخ‬ ‫بهره ‪ ،‬در روز ‪ 19‬ژانویه تعیین شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫با اینکه اقتصاد کشور طی سه ماهه‬ ‫سوم سال جاری سیر صعودی داشته‬ ‫اما روند تولیدات داخلی ‪ ،‬ضعیف‬

‫تر از میزان انتظار بوده و ارزش باالی‬ ‫دالر کان��ادا نیز ‪ ،‬حج��م صادرات‬ ‫کشور را کاهش داده است‪.‬‬ ‫در هفته ه��ای اخیر‪ ،‬نرخ خواروبار‬ ‫در کانادا به شکل بی سابقه ای رشد‬ ‫داش��ته و افزایش قیمت در بخش‬ ‫میوه و تره بار بیش از س��ایر کاالها‬ ‫مشهود است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬گ��زارش ه��ا‬ ‫حاکیس��ت‪ ،‬ص��دور پروان��ه های‬ ‫ساخت و ساز طی ماه اکتبر گذشته‪،‬‬ ‫‪ 18‬درصد نسبت به ماه قبل از آن ‪،‬‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫به اعتقاد کارشناس��ان‪ ،‬درخواست‬ ‫صدور پروانه ساخت و ساز‪ ،‬بیانگر‬ ‫وضعی��ت آینده اقتصادی کش��ور‬

‫بارشدیرهنگام‬ ‫اولین برف پاییزی در کانادا‬

‫هم اکنون بهای مسکن بویژه در شهرهای بزرگ سیر صعودی‬ ‫داشته ‪ ،‬اما در عین حال‪ ،‬میزان موارد عرضه شده‪ ،‬بسیار کمتر‬ ‫از تقاضا است‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫بیشتر پروانه ها متعلق به بناهای غیر‬ ‫مس��کونی یا خانه های تک فامیلی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫هم اکنون بهای مس��کن بویژه در‬ ‫شهرهای بزرگ سیر صعودی داشته‬ ‫‪ ،‬اما در عین حال‪ ،‬میزان موارد عرضه‬

‫شده‪ ،‬بسیار کمتر از تقاضا است‪.‬‬ ‫مردم بر این اعتقاد هس��تند که اگر‬ ‫ملک فعل��ی خود را بفروش��ند‪ ،‬با‬ ‫وضعیت ب��ازار و نرخ به��ره‪ ،‬قادر‬ ‫نخواهن��د ب��ود‪ ،‬مورد دیگ��ری را‬ ‫خریداریکنند‪.‬‬

‫مادر پنج کودک در تورنتو‬ ‫به ضرب گلوگه کشته شد‬ ‫ایرانتو‪« :‬لورا ری��وز» صاحب یک مشخص نشده است‪.‬‬ ‫ش��رکت حمل و نق��ل در تورنتو‪ ،‬لورا ‪ 45‬سال سن داش��ت و از او ‪4‬‬ ‫در حالیکه کودک ‪ 2‬س��اله اش در فرزند پسر به سن ‪ 12 ،18 ،21‬و ‪10‬‬ ‫صندلی عقب خودرو نشس��ته بود‪ ،‬س��ال و یک دختر ‪ 2‬ساله باقیمانده‬ ‫هدف مستقیم تیراندازی یک فرد اس��ت که همه بچه ه��ا بجز دختر‬ ‫کوچک که شاهد قتل بوده‪ ،‬جدا از‬ ‫ناشناس قرار گرفته و کشته شد‪.‬‬ ‫این حادثه ‪ ،‬مقارن س��اعت ‪ 20:30‬او زندگی می کردند‪.‬‬ ‫دوش��نبه در ناحیه خیابان ‪ Weston‬لورا که اصالتا کلمبیایی است‪ ،‬یک‬ ‫سال پیش از همسرش جدا شده ‪ ،‬اما‬ ‫در غرب تورنتو بوقوع پیوست‬ ‫پلی��س معتقد اس��ت‪ ،‬قات��ل ‪ ،‬قبال او نیز در همان آپارتمان زندگی می‬ ‫خود را برای تیراندازی دقیق آماده کرده است‪.‬وی کارنامه موفقی در‬ ‫کرده بود ‪ ،‬اما هنوز انگیزه این قتل امور تجاری داش��ته و در ش��رکت‬

‫او ‪ ،‬حم��ل و نقل کاال ‪ ،‬از کانادا به های هنری و موس��یقی آمریکای‬ ‫کلمبیا و اکوادور و بالعکس انجام التین در تورنتو نیز بود‪.‬‬ ‫تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫همچنین ل��ورا عالوه ب��ر کارهای دارد‪.‬‬ ‫روزمره‪ ،‬اسپانس��ر بسیاری از برنامه‬

‫ایرانت��و‪ :‬در حالیکه برای اولین طی‬ ‫‪ 70‬س��ال گذشته‪ ،‬شهر تورنتو ‪ ،‬ماه‬ ‫نوامبر بدون برفی را س��پری کرد‪،‬‬ ‫روز چهارشنبه اس��تان های شرقی‬ ‫کان��ادا (آتالنتیک) ش��اهد بارش‬ ‫اولین برف پاییزی بودند‪.‬‬ ‫بیشترین میزان بارش به اندازه ‪ 10‬تا‬ ‫‪ 15‬سانتیمتر در هلیفاکس و نیوفانلند‬ ‫گزارش شده است‪.‬‬ ‫ب��رق ‪ 5000‬خان��وار نیز در اس��تان‬ ‫نووا اسکوش��یا و ‪ 1700‬خانوار در‬ ‫نیوبرانزویک قطع شده است‪.‬‬ ‫در سایر استان ها نیز بارش خفیف‬ ‫برف‪ ،‬ورود آرام زمس��تان را نوید‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫امسال همچنین‪ ،‬عدم بارش برف‪،‬‬ ‫فعالیت بسیاری از پیست های اسکی‬ ‫و ورزش های زمس��تانی را با تأخیر‬ ‫مواجه ساخته است‪.‬‬ ‫برای شهرداریها که بیشترین بودجه‬ ‫ساالنه برف روبی و پاشیدن نمک‬ ‫بر خیابان ه��ا و معابر را در ماه های‬ ‫ژانویه و فوریه گذشته هزینه کردند‪،‬‬ ‫چنین وضعی��ت آب و هوایی می‬ ‫تواند صرفه جویی مناس��بی تلقی‬

‫برای شهرداریها که بیشترین‬ ‫بودجه ساالنه برف روبی و‬ ‫پاشیدن نمک بر خیابان ها و‬ ‫معابر را در ماه های ژانویه و‬ ‫فوریه گذشته هزینه کردند‪،‬‬ ‫چنین وضعیت آب و هوایی‬ ‫می تواند صرفه جویی مناسبی‬ ‫تلقی شود‪.‬‬

‫شود‪.‬‬ ‫متوسط دمای هوا در شهرها و استان‬ ‫های کانادا در ماه دس��امبر به شکل‬ ‫زیر است‪:‬‬ ‫ونکوور‪ 1 :‬تا ‪ 6‬درجه‬ ‫ادمونتون‪ -6 :‬تا ‪-17‬‬ ‫س��رزمین های شمال غربی‪ -19 :‬تا‬ ‫‪-27‬‬ ‫نوناووت‪ -21 :‬تا ‪-33‬‬ ‫منیتوبا (وینی پگ)‪ -9 :‬تا ‪-18‬‬ ‫اوتاوا‪ -3 :‬تا ‪-11‬‬ ‫تورنتو ‪ 0 :‬تا ‪-6‬‬ ‫مونترآل‪ -2 :‬تا ‪-10‬‬ ‫نووا اسکوشیا(هلیفاکس)‪ -6 :‬تا ‪1‬‬ ‫نیوفانلند(سنت جونز)‪ -4 :‬تا ‪2‬‬

‫مهندس جمال رحیمیان‬ ‫«فارغالتحصیلدانشگاهصنعتیشریف»‬

‫ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ‬

‫ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ‪ 1997‬ﺑﺎ ﺻﺪﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ‬

‫مشاور امور امالک و‬ ‫متخصﺺ وام مسکن‬

‫ﺯﻫﺮﻩ ﻣﻴﺨﭽﻰ‬

‫ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺻﺪﻳﻖ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ‬

‫‪2000-2007‬‬

‫‪760.0609‬‬

‫‪604‬‬

‫‪www.jamalhomes.net‬‬

‫‪604 760.8768‬‬ ‫‪www.zoehomes.ca‬‬


‫‪6‬‬

‫‪6 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 932‬جمعه ‪ 20‬آذر ‪1388‬‬

‫در جهان‪...‬‬

‫نارضایتی آمریکا از بیانیه اتحادیه اروپا در مورد بیت‌المقدس‬ ‫رادیو ف��ردا ‪ -‬با وجود خش��نودی‬ ‫عمیق فلس��طینی‌ها و کش��ورهای‬ ‫عرب از بیانیه اتحادیه اروپا در این‬ ‫زمینه ک��ه بیت‌المق��دس پایتخت‬ ‫مشترک اس��رائیل و کش��ور آتی‬ ‫فلسطین باشد‪ ،‬آمریکا از این مصوبه‬ ‫ابراز ناخرسندی کرده است‪.‬‬ ‫بیانیه اتحادیه اروپا رضایت نس��بی‬ ‫اسرائیل را فراهم کرده و اما ایاالت‬ ‫متح��ده تأکید ک��رده اس��ت که‬ ‫سرنوش��ت این شهر باستانی و چند‬ ‫هزارس��اله باید تنه��ا در مذاکرات‬ ‫صلح نهایی تعیین شود‪.‬‬ ‫وزارت خارج��ه آمریکا همچنین‬ ‫اع�لام کرده اس��ت که «سیاس��ت‬ ‫واش��نگتن روشن اس��ت و تمامی‬ ‫مس��ائل مربوط به اورشلیم باید در‬ ‫مذاکرات مستقیم میان خود طرفین‬ ‫به راه حل برسد»‪.‬‬ ‫مصوبه سه‌ش��نبه وزی��ران خارجه‬ ‫اتحادیه اروپا در پی نشست دو روزه‬ ‫آنان در بروکسل‪ ،‬نسخه تعدیل شده‬ ‫طرحی اس��ت که سوئد آن را تهیه‬ ‫کرده بود‪.‬‬ ‫در ط��رح س��وئد تنه��ا از ش��رق‬ ‫بیت‌المق��دس به عن��وان پایتخت‬ ‫کشور آتی فلس��طین نام برده شده‬ ‫بود ام��ا در پی مخالفت گروهی از‬ ‫کشورهای عضو اتحادیه اروپا‪ ،‬در‬ ‫مصوب��ه نهای��ی از بیت‌المقدس به‬ ‫عنوان پایتخت مشترک اسرائیل و‬ ‫کشور آتی فلسطین یاد شده است‪.‬‬ ‫مصوب��ه اتحادی��ه اروپ��ا همچنین‬ ‫تأکید کرده اس��ت ک��ه «اقدامات‬ ‫اس��رائیل در قبال ش��رق اورش��لیم‬ ‫و شهرک‌س��ازی‌ها برای اس��کان‬ ‫اس��رائیلی‌ها در این بخ��ش‪ ،‬و لغو‬

‫وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با صدور‬ ‫بیانیه ای خواهان آن شده اند که بیت المقدس در آینده‬ ‫پایتخت مشترک اسرائیل و هرگونه کشور مستقل فلسطین‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مجوز س��کونت فلس��طینی‌ها را به‬ ‫رسمیتنمی‌شناسد»‪.‬‬ ‫اسرائیل در واکنش خود با رضایت‬ ‫نس��بی از این مصوب��ه‪ ،‬تأکید کرد‬ ‫که اتحادی��ه اروپا ط��رح «افراطی‬ ‫و خطرن��اک» س��وئد را رد کرد‪ .‬با‬ ‫وجود ای��ن‪ ،‬به گ��زارش تارنمای‬ ‫خبری وای نت‪ ،‬دولتمردان اسرائیلی‬ ‫انتقاد شدید از سوئد را تکرار کرده‬ ‫و گفته‌اند که «این رفتار سوئد را از‬ ‫یاد نخواهند برد»‪.‬‬ ‫در مقابل تش��کیالت خود گردان‬ ‫فلس��طینی با بیان «خشنودی عمیق»‬ ‫از این مصوبه‪ ،‬تأکید کرده است که‬ ‫«شورای امنیت باید با حمایت از این‬ ‫گام مهم‪ ،‬موجبات استقالل فلسطین‬ ‫را فراهم کند»‪.‬‬ ‫سالم فیاض‪ ،‬نخس��ت وزیر دولت‬

‫خود گردان‪ ،‬گفت که «با این گام‬ ‫فوق‌العاده مهم‪ ،‬جامعه جهانی برای‬ ‫پایان دادن به اش��غال سرزمین‌های‬ ‫اش��غال ش��ده س��ال ‪ ۱۹۶۷‬و شرق‬ ‫بیت‌المقدس مسئولیت نشان داده‪،‬‬ ‫و این تصمیم به فلسطینی‌ها امکان‬ ‫می‌دهد که کش��ور مستقل خود را‬ ‫برپاکنند»‬ ‫تشکیالت فلسطینی همچنین اعالم‬ ‫کرده اس��ت ک��ه از ای��ن پس در‬ ‫مراجعات خود به نهادهای جهانی‪،‬‬ ‫از جمله در شکایات علیه اسرائیل به‬ ‫دادگاه‌های بین‌المللی‪ ،‬به این مصوبه‬ ‫اتحادیه اروپا استناد خواهد کرد‪.‬‬ ‫اردن ک��ه تا س��ال ‪ ۱۹۶۷‬قیمومیت‬ ‫ش��رق بیت‌المقدس را در دس��ت‬ ‫داش��ت‪ ،‬از تصمیم اتحادی��ه اروپا‬ ‫اس��تقبال کرد و ب��ا توصیف آن به‬

‫عنوان «سیاستی بسیار مهم و بارز»‪،‬‬ ‫خواهان ت�لاش جدی برای اجرای‬ ‫آن و استقالل هر چه زودتر کشور‬ ‫فلسطینشد‬ ‫با این حال تصمیم اروپا چندان برای‬ ‫سازمان حماس دلگرم‌کننده نبوده‬ ‫است‪ .‬س��امی ابوزهری سخنگوی‬ ‫حم��اس در غزه گف��ت‪« :‬هرچند‬ ‫اتحادیه اروپا در ایج��اد توازن (در‬ ‫براب��ر آمریکا) در قب��ال خاورمیانه‬ ‫وزنه مهمی اس��ت‪ ،‬اما این مصوبه‬ ‫نیز خواسته‌های فلسطینی‌ها را تأمین‬ ‫نمی‌کند‪».‬‬ ‫اس��رائیل در جنگ «ش��ش روزه»‬ ‫سال ‪ ۱۹۶۷‬بر ش��رق بیت‌المقدس‬ ‫مسلط ش��د‪ ،‬و از آن زمان از «یک‬ ‫پارچگی» شهر س��خن می‌گوید و‬ ‫تأکی��د می‌کند ک��ه «آرزوی چند‬ ‫هزار س��اله یهودیان برای نیایش در‬ ‫دیوار ندبه عملی شده است»‪.‬‬ ‫«دی��وار ندبه»‪ ،‬آخری��ن بازمانده از‬ ‫«بیت‌المقدس اول و دوم یهودیان»‬ ‫در ش��رق اورش��لیم‪ ،‬و در ج��وار‬ ‫مساجد عمر و االقصی قراردارد‪.‬‬ ‫دولت‌های اسرائیل در ‪ ۴۲‬سال اخیر‬ ‫تأکید کرده‌اند که «اورش��لیم یک‬ ‫پارچه» پایتخت جاودان و غیر قابل‬ ‫تقسیم اسرائیل است‪.‬‬ ‫حدودنیمیازجمعیتبیت‌المقدس‬ ‫را فلس��طینی‌ها تش��کیل می‌دهند‬ ‫که برخالف فلس��طینی‌های کرانه‬ ‫باختری و غزه‪ ،‬شناس��نامه اسرائیلی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫شناس��نامه اس��رائیلی به آنها اجازه‬ ‫زندگ��ی‪ ،‬رفت و آم��د‪ ،‬کار‪ ،‬بیمه‬ ‫بهداشتی اسرائیلی و مقرری ماهیانه‬ ‫بیکاری می‌دهد اما آنها در انتخابات‬ ‫فلس��طینی رأی می‌دهند‪ .‬با وجود‬ ‫شناس��نامه‪ ،‬آنها گذرنامه اسرائیلی‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫مصوبه اتحادیه اروپا دراعالم شرق‬ ‫بیت‌المق��دس به عن��وان پایتخت‬ ‫کشور آتی فلس��طین‪ ،‬دستاوردی‬ ‫تاریخ��ی ب��رای محم��ود عب��اس‬ ‫محسوب می‌شود هرچند که او در‬ ‫روزهای اخیر بار دیگر تأکید کرده‬ ‫اس��ت که تمایلی ب��ه ادامه رهبری‬ ‫تشکیالت فلسطینی ندارد و دیگر‬ ‫نامزد این مقام نخواهد شد‪.‬‬

‫بمبگذاری ها در بغداد‬ ‫‪ 127‬کشته به جا گذاشت‬ ‫بی بی س��ی ‪ -‬در جریان یک رش��ته بمبگذاری در بغداد پایتخت عراق‬ ‫دست کم ‪ 127‬نفر کشته و حدود ‪ 440‬نفر مجروح شدند‬ ‫اولین انفجار بمب در ایس��تگاه پلیس در محله الدوره بود که عمدتا سنی‬ ‫نشین است‪.‬‬ ‫چهار بمب دیگر تقریبا همزمان در نقاط مختلف بغداد منفجر شد‪.‬‬ ‫تمام بمب ها در اتومبیل کار گذاشته شده بودند‪.‬‬ ‫به نظر می رسید در این حمالت ساختمان های دولتی از جمله وزارت کار‬ ‫و نیز دانشگاه ها هدف قرار گرفته شده بود‪.‬‬ ‫موفق الربیعی‪ ،‬یک مش��اور امنیت ملی عراق به بی بی س��ی گفت شبکه‬ ‫القاعده مسئول این بمبگذاری ها بوده است و هدف از آن سعی در نشان‬ ‫دادن ناتوان��ی دول��ت از محافظت از جان عراقی ها و بازداش��تن آنان از‬ ‫شرکت در انتخابات عمومی این کشور است ‪.‬‬ ‫ش��ورای ریاس��ت جمهوری عراق اکنون برگزاری این انتخابات را به ‪6‬‬ ‫مارس ‪ 2010‬موکول کرده است‪.‬‬ ‫خبرنگار بی بی سی در بغداد می گوید خشونت ها در عراق در ماههای‬ ‫اخیر به میزان قابل توجهی کاهش یافته بود و در ‪ 18‬ماه گذش��ته به پایین‬ ‫ترین سطح از هنگام اشغال عراق توسط آمریکا در سال ‪ 2003‬رسیده بود‬ ‫اگرچه حمالت در مقیاس کوچک گاه و بیگاه رخ می داد‪.‬‬ ‫روز گذشته ‪ 7‬دس��امبر‪ ،‬بمبگذاری در یک دبیرستان پسرانه در شهرک‬ ‫صدر در حومه بغداد موجب کشته شدن ‪ 8‬نفر و مجروح شدن عده زیادی‬ ‫شد که عمدتا دانش آموزان ‪ 12‬تا ‪ 14‬ساله بودند‪.‬‬

‫عملیات ارتش یمن‬ ‫برای ریشه کن کردن شورشیان شیعه‬

‫بی بی سی ‪ -‬نیروهای دولتی یمن‪،‬‬ ‫عملیات وسیعی را برای بیرون راندن‬ ‫کامل شورشیان شیعه مذهب از شهر‬ ‫سعده در ش��مال این کشور شروع‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫از جزئی��ات این عملیات اطالعاتی‬ ‫در دست نیس��ت ولی منابع امنیتی‬ ‫یمن می گویند شماری از شورشیان با شورشیان ش��یعه مذهب حوثی‪،‬‬ ‫کشته شده و حدود ‪ 25‬شورشی نیز علی القطوانی‪ ،‬یکی از رهبران آنان‬ ‫دستگیر شده اند‪.‬‬ ‫را ب��ه قتل رس��انده و کنترل منطقه‬ ‫شورشیان شیعه حوثی‪ ،‬هنوز اظهار مالحی��ت‪ ،‬در اس��تان س��عده را به‬ ‫نظری در این باره نک��رده اند ولی دست گرفته اند‪.‬‬ ‫در گذشته حضور رهبران خود در شورش��یان ش��یعه مذهب حوثی‪،‬‬ ‫سعده را تکذیب کرده اند‪.‬‬ ‫عربستان سعودی را متهم می کنند‬ ‫عربس��تان‬ ‫در همین حال نیروهای‬ ‫که از نیروهای مس��لح ارتش یمن‬ ‫س��عودی به حمل��ه به شورش��یان حمایت کرده و به این نیروها اجازه‬ ‫حوثی در نواحی م��رزی ادامه می می دهد از داخل خاک عربس��تان‬ ‫دهند ولی شورش��یان م��ی گویند به حمالتی علیه مواضع شورش��یان‬ ‫در منطقه کوهس��تانی جبل رامیه‪ ،‬دست بزنند‪.‬‬ ‫حمله تهاجمی نیروهای سعودی را هر دو کش��ور این اتهام را رد کرده‬ ‫متوقف کرده اند‪.‬‬ ‫اند‪.‬‬ ‫شورش��یان همچنی��ن م��ی گویند دول��ت یمن ادعا می کند ش��یعیان‬ ‫نیروهای سعودی و یمنی اشتباها با حوثی خواستار برقراری حکومت‬ ‫یکدیگر درگیر شدند که در نتیجه مذهبی ش��یعه زیدی هس��تند و از‬ ‫آن چند سرباز یمنی کشته شدند‪.‬‬ ‫جانب ایران حمایت می شوند‪.‬‬ ‫دولت یم��ن در تاری��خ ‪ 19‬نوامبر ش��یعیان زی��دی اکثریت جمعیت‬ ‫گذش��ته اعالم کرد ک��ه نیروهای شمال یمن را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫دولتی یم��ن در جری��ان درگیری‬

‫‪Atlas Tour & Travel‬‬

‫ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﺩﻧﻴﺎ‬ ‫ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺣﻮﺍﻟﻪ ﺑﻠﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎ‬ ‫ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻠﻴﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻰ‬ ‫ﺗﻮﺭﻫﺎﻯ ﺗﻔﺮﻳﺤﻰ ﺑﻪ ﻣﻜﺰﻳﻚ ﻭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ‬ ‫‪#216-1500 Marine Drive,‬‬ ‫‪North Vancouver, BC V7P 1T7‬‬

‫‪Tel: 604.982.1116‬‬ ‫‪Fax: 604.982.1470‬‬


‫‪7‬‬

‫‪7 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 932‬جمعه ‪ 20‬آذر ‪1388‬‬

‫‪Tel: 604.676.0716‬‬

‫‪3355 North Road, Burnaby‬‬

‫ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ‬

‫ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻮﺭﺕﻭﻧﻜﻮﻭﺭ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﭘﺎﺭﺱ‬

‫ﺷﻨﺒﻪ ‪ 12‬ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ‬

‫ﺑﺰﺭگﺗﺮﻳﻦ ﺣﺮﺍﺝ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﻛﺘﺎﺏ‪ ،‬ﺳﻰﺩﻯ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺞ‪ ،‬ﭘﻠﻮﭘﺰ‪،‬ﻣﺎﻳﺤﺘﺎﺝ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻭ‪...‬‬

‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 143‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ )ﻻﻧﺰﺩﻝ(‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪(604) 988-3515 :‬‬


8 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009

1388 ‫ آذر‬20 ‫ جمعه‬932 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

)‫ (نان سام‬Saman Bakery ‫شرکت‬ ‫ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻧﺎﻥ ﺳﺎﻡ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‬

‫ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﻯ‬

‫ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺟﺪﻳﺪ‬

.‫ ﻧﺎﻥﻫﺎﻯ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ‬،‫ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ‬

‫ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩﻫﺎﻯ‬،‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺑﻬﺘﺮ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺘﺮ‬ ‫ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻧﺎﻥ ﺳﺎﻡ )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﺒﺎ( ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﺍﻳﻦ‬ .‫ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ‬

:‫ﺑﺮﻧﺎﺑﻰ‬

1521 Pemberton Ave, North Vancouver

280-3355 North Road, Burnaby

118 15th St., North Vancouver

604-676-7727 :‫ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺩﻟﻴﺠﺎﻥ‬ 4051 East Hastings, Burnaby

604-521-7977 :‫ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺭﻭﺷﻦ‬

7421 Edmonds St., Burnaby 604-291-9373 :Cioffi’s Maet Market 44156 Hastings St., Burnaby 604-524-1714 :Madina Halal Meat Market 7411 Edmonds St., Burnaby 604-568-1205 :Mika Fruit Basket 4540 Hastings St., Burnaby 604-320-1800 :Heights Meat & Deli 4022 Hastings St., Burnaby

‫نان مشهدی‬

1847 Capilano Rd., North Vancouver

604-913-0660 :‫ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻣﻴﺘﺮﺍ‬

1451 Clyde Ave, West Vancouver 604-678-0500 :Whole Foods 925 Main St., West Vancouver

604-987-5544 :‫ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻧﺎﻧﺴﻰ‬

1589 Garden Ave, North Vancouver

604-990-9006 :‫ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻳﺎﺱ‬

1860 Lonsdale Ave, North Vancouver

604-408-3466 :2000 Grocery 1328 W.Georgia St.,Vancouver

101-3033 Robson Dr., Coquitlam

604-931-6121 :‫ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺭﻓﺎﻩ‬

503 Cottonwood Ave., Coquitlam

604-720-0049 :‫ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺭﺯ‬

16-2918 Glen Dr., Coquitlam 108A-2099 Lougheed Hwy., Port Coquitlam

:‫ﺍﺩﻣﻨﺘﻮﻥ‬

780-481-2974 :‫ﻣﻴﻨﻰﺳﻮﭘﺮ ﭘﺎﺭﺱ‬ 9312-34th Ave., Edmonton

:‫ﻭﻳﻜﺘﻮﺭﻳﺎ‬

‫نان تافتون‬

604-990-0900 :(‫ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻛﭙﻴﻼﻧﻮ )ﺁﭘﺎﺩﺍﻧﺎ‬

1122 Austin Ave., Coquitlam

:‫ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻛﻨﺪﻭ‬

‫نان محلی‬

778-279-5514 :‫ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﭘﺮﺷﻴﺎ‬

1469 Marine Dr., West Vancouver

:‫ﻭﻧﻜﻮﻭﺭ‬

778-285-2258 :‫ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩ‬

‫نان بربری‬

604-985-2288 :‫ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﭘﺮﺷﻴﺎ‬

:‫ﻛﻮﻛﻴﺘﻼﻡ‬

604-936-0708 :‫ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺍﺭﺱ‬

‫نان قندی‬

604-987-7454 :‫ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺍﻓﺮﺍ‬

604-759-1138 :Al-Safa Halal Meat 6953 Kingsway, Burnaby

604-676-0716 :‫ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﭘﺎﺭﺱ‬

‫نان شیرمال‬

:‫ﻧﻮﺭﺕﺷﻮﺭ‬

250-721-1626 :Belair Market 924 Pandora Ave., Victoria

«‫»ﺳﻔﺮﻩ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﻥﻫﺎﻯ ﺗﺎﺯﻩ ﺳﺎﻡ ﮔﺮﻡﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‬

604-569-1744 :‫ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺁﺭﻳﺎ‬ 837 Bidwell St., Vancouver 604-733-4191 :Parthenon 3080 W.Broadway, Vancouver

604-322-5514 :‫ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﭘﺮﺷﻴﺎ‬

6437 Main St., Vancouver 604-879-5518 :Jasmin Halal Meat 4323 Main St., Vancouver 604-683-3226 :Fresh Foods 1458 W.Georgia St.,Vancouver 604-677-3388 :Granville Island Grocery 5767 Dalhousie Rd.,Vancouver (UBC) 604-688-3442 :European Deli 1220 Davie St.,Vancouver

604-877-0139 :‫ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻳﻚ ﻭ ﻳﻚ‬ 3046 Main St., Vancouver 778-370-4210 :Whole Foods 510 West 8th Ave. Vancouver 604-687-5288 :Whole Foods 1675 Robson St., Vancouver

‫ نورت ونکوور‬،)‫ خیابان شانزدهم غربی (در خیابان پمبرتون‬1185 ‫شماره‬ 1185 West 16th Street, North Vancouver (at Pemberton), BC V7P 1R4 Tel: 604.990.9000 Fax: 604.990.9008 Toll Free: 1-866-996.SAMS (7267) www.samanbakery.com

8


‫‪9‬‬

‫‪9 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 932‬جمعه ‪ 20‬آذر ‪1388‬‬

‫در ایران‪...‬‬ ‫سازمان ملل از ایران خواست به حق اعتراض مخالفان احترام بگذارد‬ ‫بی بی س��ی ‪ -‬درحال��ی که دولت‬ ‫ایران در روز دوش��نبه بار دیگر در‬ ‫جریان مراس��م روز دانشجو سعی‬ ‫کرد مانع از تظاهرات مخالفان شود‪،‬‬ ‫کمیس��ر عالی حقوق بشر سازمان‬ ‫ملل از ایران خواس��ته است به حق‬ ‫اعتراض مخالفان «احترام» بگذارد‪.‬‬ ‫خانم ناوی پیالی که بلندپایه ترین خانم پیالی به رویتر گفت‬ ‫که «سرکوب تظاهرات‬ ‫مسئول سازمان ملل متحد در امور‬ ‫حقوق بشر اس��ت روز سه شنبه در (در ایران) در حال تشدید‬ ‫است‪ ،‬و خیلی جدی تر‬ ‫یک کنفرانس خب��ری گفت‪« :‬ما‬ ‫شده است‪».‬‬ ‫نام��ه ای به دولت ایران نوش��ته ایم‬ ‫و خواس��تار احترام به حق اعتراض‬ ‫که یکی از آزادی های بنیادی هم ایران‪ ،‬روز س��ه شنبه به کسانی که‬ ‫در اعت��راض ب��ه دولت دس��ت به‬ ‫هست شده ایم‪».‬‬ ‫خانم پیالی همچنی��ن در گفت و تظاهرات می زنند به شدت هشدار‬ ‫گویی با خبرگ��زاری رویتر گفت داد و گف��ت که «به برهم زنندگان‬ ‫که «سرکوب تظاهرات (در ایران) نظم و امنیت جامعه مهلت نخواهیم‬ ‫در ح��ال تش��دید اس��ت‪ ،‬و خیلی داد‪».‬‬ ‫این هشدار درحالی صادر می شود‬ ‫جدی تر شده است‪».‬‬ ‫او گفت که قرار بود روز س��ه شنبه که روز دوشنبه گروه های بزرگی‬ ‫به درخواست یک مقام حقوق بشر از دانش��جویان در دانش��گاه های‬ ‫ایرانی ب��ا او دیدار کند اما این مقام مختلف ایران بار دیگر با اس��تفاده‬ ‫بلندپایه برنامه دی��دار را لغو کرده از فرصت مراس��م ‪ 16‬آذر دست به‬ ‫تظاهرات و سردادن شعارهایی علیه‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گفت‪« :‬وقتی یک کشور بسته نه فق��ط دولت بلکه کل حکومت‬ ‫عمل می کند‪ ،‬واقعا عاجز می شویم‪ .‬زدند‪.‬‬ ‫ای��ران یکی از آنهاس��ت‪ .‬هر وقت برخ��ی ناظ��ران م��ی گوین��د که‬ ‫مسائلی را مطرح می کنیم‪ ،‬حالت تظاه��رات روز دوش��نبه نش��ان از‬ ‫تدافعی می گیرن��د اما ما همچنان رادیکال تر شدن جنبش اعتراضی‬ ‫ایران موسوم به «جنبش سبز» داشت‬ ‫آنها را مطرح خواهیم کرد‪».‬‬ ‫این درحالی اس��ت که غالمحسین و در آن بیش از آنکه دولت محمود‬ ‫محس��نی اژه ای‪ ،‬دادس��تان کل احمدی نژاد مورد انتقاد قرار گیرد‬ ‫کل نظ��ام جمهوری اس�لامی زیر‬

‫سوال برده شد‪.‬‬ ‫در این روز شعار «مرگ بر ستمگر‪،‬‬ ‫چه شاه باشه چه رهبر» و «مرگ بر‬ ‫خامنه ای» (رهبر جمهوری اسالمی)‬ ‫از س��وی برخی از معترضان شنیده‬ ‫شد‪ .‬البته شعار «مرگ بر دیکتاتور»‬ ‫اکنون مدت هاست که در تظاهرات‬ ‫ضددولتی مخالفان سر داده می شود‬ ‫اما نام بردن از رهبر ایران در شعارها‬ ‫نکته ای است که ناظران به آن اشاره‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫خان��م پیالی که ی��ک قاضی اهل‬ ‫آفریقای جنوبی اس��ت گفت که‬ ‫او درحال بررسی موضوع منصفانه‬ ‫بودن محاکمه کسانی است که پس‬ ‫از انتخاب��ات بحث انگی��ز ایران در‬ ‫خرداد ماه بازداشت شده اند‪.‬‬ ‫دستگاه قضایی ایران برای تعدادی‬ ‫از معترضان حتی حکم اعدام صادر‬ ‫کرده است‪ .‬به عالوه چندین نفر از‬ ‫چهره های مخالفان در میان اصالح‬ ‫طلبان به حبس های چندین س��اله‬ ‫محکوم شده اند‪.‬‬ ‫خانم پی�لای گفت که در ماه های‬ ‫اخیر مساله این محاکمه ها را با مقام‬ ‫های ایرانی در میان گذاشته است‪.‬‬ ‫او گف��ت‪« :‬مجازات ه��ای خیلی‬ ‫ش��دیدی در این محاکمات اعمال‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬من درباره فضای آن‬ ‫محاکمات سوال کرده ام و درحال‬ ‫بررسی این مساله هستم که آیا اینها‬ ‫عادالنه بوده است یا نه‪».‬‬ ‫نهاد زیر نظر خانم پی�لای از منابع‬

‫مختل��ف‪ ،‬از جمل��ه کارشناس��ان‬ ‫مستقل شورای حقوق بشر سازمان‬ ‫ملل‪ ،‬برای تحقیق درباره پرونده ها‬ ‫استفاده می کند و تنها به اطالعاتی‬ ‫که کشورها ارائه می کنند تکیه نمی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫خانم پی�لای قب�لا از دادگاه های‬ ‫ایران خواسته است که حکم اعدام‬ ‫صادر شده برای برخی از متهمان در‬ ‫ارتب��اط با حوادث پس از انتخابات‬ ‫این کش��ور را مورد بازنگری قرار‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫او اواسط اکتبر گفته بود که «اعمال‬ ‫مجازات اعدام ب��رای جرایمی که‬ ‫منجر به مرگ افراد نمی شود مغایر»‬ ‫پیم��ان بین المللی حق��وق مدنی و‬ ‫سیاسی است‪.‬‬ ‫اعالم پیروزی محمود احمدی نژاد‬ ‫در انتخابات ریاست جمهوری ‪22‬‬ ‫خرداد به تظاهرات گس��ترده رای‬ ‫دهندگانی که نتای��ج را آمیخته به‬ ‫تقل��ب می دانس��تند دام��ن زد که‬ ‫طی آن صدها نفر بازداشت شدند‬ ‫و تح��ت محاکم��ه ق��رار گرفتند‪.‬‬ ‫برخورد نیروهای امنیتی با معترضان‬ ‫همچنین ده ها کشته و زخمی به جا‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫مقام ه��ای ایرانی اته��ام تقلب در‬ ‫انتخابات را رد کرده اند و معترضان‬ ‫را به خ��ط گرفتن از کش��ورهای‬ ‫غربی و ت�لاش ب��رای تضعیف یا‬ ‫براندازی نظام جمهوری اس�لامی‬ ‫متهم کرده اند‪.‬‬

‫جوانی که به اعدام محکوم شده بود‬ ‫آزاد شد‬ ‫بی بی سی ‪ -‬بنیامین رسولی‪ ،‬جوان‬ ‫‪ 21‬س��اله ایرانی که ‪ 6‬سال پیش به‬ ‫اتهام قتل دوستش به اعدام محکوم‬ ‫شده بود‪ ،‬با اعالم رضایت خانواده‬ ‫مقتول‪ ،‬آزاد شد‪.‬‬ ‫معصومه طهماسبی‪ ،‬وکیل بنیامین‬ ‫رس��ولی‪ ،‬ضمن اع�لام این خبر به‬ ‫ایلنا(خبرگ��زاری کار ایران) گفت‬ ‫که موکلش در اولین روزهای تولد‬ ‫‪ 15‬س��الگی اش در ی��ک دعوا با‬ ‫نوجوانان همسن و سال خود درگیر‬ ‫شده و امین‪ ،‬دوست خود را کشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته خانم طهماس��بی ش��عبه‬ ‫‪ 74‬دادگاه کیفری اس��تان‪ ،‬بنیامین‬ ‫رس��ولی را به اعدام محکوم کرده‬ ‫بود اما قضات دیوان عالی کیفری با‬ ‫توجه به صغر سن بنیامین قتل را شبه‬ ‫عمد تشخیص دادند‪.‬‬ ‫س��پس پرون��ده ای��ن قت��ل برای‬

‫رسیدگی به شعبه هم عرض دیگری‬ ‫ارجاع داده شده که بنا بر اظهارات‬ ‫وکیل این مته��م محکوم به اعدام‪،‬‬ ‫اولیای دم مقتول که پیشتر تقاضای‬ ‫قصاص داش��تند‪ ،‬در این مرحله از‬ ‫مطالبه قصاص صرف نظر کرده و‬ ‫درخواست وجه کردند‪.‬‬ ‫خانم طهماس��بی به ایلنا گفت که‬ ‫خان��واده مقت��ول با گرفت��ن ‪500‬‬ ‫میلیون ریال که با کمک جمعی از‬ ‫فعاالن حقوق بشر و مخالفان اعدام‬ ‫کودکان و خانواده بنیامین پرداخت‬ ‫شد‪ ،‬اعالم رضایت کردند‪.‬‬ ‫کان��ون مدافع��ان حقوق بش��ر در‬ ‫ایران‪ ،‬در گزارش سال گذشته خود‬ ‫آورده بود‪ ،‬در س��ه ماهه تابس��تان‪،‬‬ ‫چهار جوان ک��ه در زمان ارتکاب‬ ‫جرم کمتر از ‪ 18‬س��ال سن داشتند‬ ‫به دلیل ارتکاب به جرائم مختلف‬ ‫اعدام شده اند‪.‬‬

‫بی بی سی ‪ -‬وزارت بهداشت ایران‬ ‫اعالم کرده که بیماری آنفلوآنزای‬ ‫ن��وع آ (خوک��ی) ج��ان ‪ 140‬نفر‬ ‫را گرفت��ه و تعداد مبتالی��ان به این‬ ‫بیماری نی��ز به ‪ 3‬ه��زار و ‪ 672‬نفر‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫محم��ود نب��وی مع��اون مرک��ز‬ ‫بیماریهای واگیر وزارت بهداشت‬ ‫به خبرگزاری مهر گفته اس��ت که‬ ‫موج دوم بیم��اری آنفلوآنزای نوع‬ ‫«آ» در حال فروکش کردن اس��ت‬ ‫و آموزش و اطالع رس��انی به مردم‬

‫باعث شده تا حدود زیادی از روند‬ ‫ابتال به این بیماری بکاهد‪.‬‬ ‫مقامات وزارت بهداشت می گویند‬ ‫این بیماری ش��ش ت��ا هفت موج‬ ‫خواهد داش��ت و موج س��وم این‬ ‫بیماری با بازگش��ت حجاج شروع‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫محم��د مهدی گوی��ا رئیس مرکز‬ ‫بیماریهای واگیر وزارت بهداشت‬ ‫می گوید که «احتمال این که‬

‫آنفلونزای خوکی جان ‪ ۱۴۰‬نفر را‬ ‫در ایران گرفت‬

‫ادامه در صفحه ‪33‬‬

‫ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﻰ‬ ‫‪English to Farsi‬‬

‫‪Certified Translator‬‬

‫��‬ ‫�ﻦ �ﻨﺪ��ﺐ‬

‫ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ‪ ،‬ﭘﺎﺳﭙﻮﺭﺕ‪ ،‬ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ‪ ،‬ﺳﻨﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﻃﻼﻕ‬ ‫ﻣﺪﺍﺭک ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ‪ ،‬ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪﺍﺭک ﺍﺩﺍﺭی‪ ،‬ﻣﺎﻟﻰ‪ ،‬ﺗﺠﺎﺭی ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻋﻀﻮ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﺘﺮﺟﻤﻴﻦ ﺑﺮﻳﺘﻴﺶ ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ ‪ ،‬ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍی ﻣﺘﺮﺟﻤﻴﻦ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ‬ ‫ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﺋﻴﺪ ‪ ICBC‬ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ ﻭﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﻴﻤﻪ ﺩﺭﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻭ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻰ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ )‪Immigration and Refugee Board (I.R.B.‬‬ ‫ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺷﻔﺎﻫﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎ ﻭﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی ﺑﺮﻳﺘﻴﺶ ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ )‪Ministry of Attorney General (B.C.‬‬

‫‪E-mail: hossein.andalib@yahoo.com‬‬

‫‪Regular, AP, IB, Correspondence, Online,‬‬ ‫‪Transfer Courses, SAT & GRE Exams‬‬

‫‪Tel: (604) 868 - 9800‬‬


‫‪10‬‬

‫‪10 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 932‬جمعه ‪ 20‬آذر ‪1388‬‬

‫اقدام ابتکاری‬ ‫ژاپن‬ ‫برای افزایش‬ ‫ازدواج‬

‫ایرن��ا‪ :‬ژاپن برای باال ب��ردن میزان‬ ‫ازدواج در بین جوانان این کشور‪،‬‬ ‫قطار آش��نایی دختران و پس��ران‬ ‫جوان را به راه انداخت‪.‬‬ ‫به گزارش شبکه تلویزیونی العربیه‬ ‫ابتکاره��ای ژاپن تمام��ی ندارد و‬ ‫این بار به دور از دنیای تکنولوژی‬ ‫و صنعت ب��وده و مربوط به دنیای‬ ‫عشق و ازدواج است‪ .‬جوانان ژاپنی‬ ‫می‌توانند با خری��د بلیط این قطار‬ ‫که هر هفته روزهای شنبه حرکت‬ ‫می‌کند‪ ،‬فرصت آشنایی با شریک‬ ‫زندگی خود را پیدا کنند‪.‬‬ ‫العربیه اضافه ک��رد‪ :‬هدف دولت‬ ‫ژاپن از این اقدام ابتکاری‪ ،‬تشویق‬ ‫جوانان به ازدواج است‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت ک��ه آمارها‬ ‫نش��ان داده که بس��یاری از جوانان‬ ‫این کش��ور به دلیل سرگرم بودن‬ ‫به کار و اش��تغال‪ ،‬فرصت آشنایی‬ ‫با یکدیگ��ر را نداش��ته و ازدواج‬ ‫نکرده‌اند از همین رو دولت تصمیم‬ ‫گرفت راه جدیدی را برای آشنایی‬ ‫جوانان در پیش بگیرد‪.‬‬ ‫نقش دست اندرکاران این ابتکار‪،‬‬ ‫فقط ب��ه تنظی��م س��فرهای قطار‬ ‫خالصه نمی‌شود بلکه ترتیب سفر‬ ‫خارج از کشور را برای کسانی که‬ ‫از این طریق مایل به ازدواج هستند‪،‬‬ ‫فراهم می‌آورند‪.‬‬

‫من به زودی خواهم مرد!‬

‫ایرانتو‪ :‬روز ‪ 14‬آوریل س��ال ‪2009‬‬ ‫‪ ،‬دختری ‪ 17‬س��اله ‪ ،‬به نام « ریگن‬ ‫هنسون» اهل نروژ‪ ،‬در وبالگ خود‬ ‫نوشت‪»:‬من بزودی خواهم مرد!»‬ ‫پزش��کان به او گفته بودن��د که او‬ ‫دچار نوعی سرطان خون است که‬ ‫احتماال شیمی درمانی نتیجه بخش‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫ریگن پ��س از آن روز‪ ،‬همچنان به‬ ‫نوشتن خاطرات خود در وبالگش‬ ‫ادام��ه داد‪ .‬ب��ا اینکه حت��ی گاهی‬ ‫اوقات کلماتی که می نوشت قابل‬ ‫داد‪.‬‬ ‫فهم نب��ود‪ ،‬اما وبالگ او به یکی از‬ ‫همه مردم ن��روژ او را حمایت می‬ ‫پربیینده ترین س��ایت های اینترنتی‬ ‫کردند تا ش��اید در مقابله با بیماری‬ ‫بدل شد‪.‬‬ ‫موف��ق ش��ود‪.‬اما پ��س از ‪ 15‬ماه ‪،‬‬ ‫نکته ج��ال اینک��ه ‪ ،‬او هیچگاه از‬ ‫س��رانجام در روز س��وم دس��امبر ‪،‬‬ ‫مواجهه با مرگ به خود هراسی راه‬ ‫مرگ بر وی غلبه کرده و ساعت ‪2‬‬ ‫ن��داد و به زندگی عادی خود ادامه‬ ‫بامداد‪ ،‬دار فانی را وداع گفت‪.‬‬

‫ازدواج نمايشي پسر بن الدن با یک زن انگليسي‬

‫ب��ه گ��زارش خبرگ��زاري لندن‪،‬‬ ‫عمر ب��ن الدن که با ي��ک زن ‪54‬‬ ‫س��اله (متولد انگليس) در عربستان‬ ‫ازدواج کرد از انگلس��تان خواستار‬ ‫اقامت کوتاه مدت ش��د که دادگاه‬ ‫مهاجرتي انگلستان اين تقاضا را رد‬ ‫کرد چون معتقد است وي ازدواج‬ ‫نمايشي داش��ته است وآنها هردو با‬ ‫آدم هاي ديگري ازدواج کرده اند‪.‬‬ ‫اي��ن دادگاه معتق��د اس��ت قانون‬ ‫انگلس��تان اين اس��ت ک��ه والدين‬ ‫مهاجران نبايد تهديدي براي جامعه‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫بنابراي��ن گزارش حض��ور يکي از‬

‫ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ‬ ‫ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻭ ﺑﺎﺭ‬

‫ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﺎ ﻣﻨﻮﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻭ ﻣﺪﻳﺘﺮﺍﻧﻪﺍﻯ ﻭ ﺳﺮﻭﻳﺴﻰ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ‬ ‫ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺯﻳﻚ ﺯﻧﺪﻩ )ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ‪ ،‬ﺟﺎﺯ‪ ،‬ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺶ( ﭘﺬﻳﺮﺍﻯ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﻳﺰﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐﻫﺎ‬

‫ﻣﻮﺯﻳﻚ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ‬ ‫ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺐﻫﺎ‬ ‫‪Spanish Guitar & International DJ‬‬ ‫‪Minimum Charge $30 Per Person‬‬ ‫‪DRESS CODE IN EFFECT‬‬

‫‪LUNCH SPECIAL‬‬

‫‪$10.00 everyday‬‬

‫‪ONLY‬‬

‫‪BRUNCH‬‬ ‫‪Saturday & Sunday 9:30 AM to 3:00 PM‬‬

‫ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻛﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ‪ 11‬ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ‪ 10‬ﺷﺐ‬ ‫ﺟﻤﻌﻪ ‪ 11‬ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ‪ 12‬ﺷﺐ‬ ‫‪Tel: 604.960.1015‬‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ ‪ 9:30‬ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ‪ 12‬ﺷﺐ‬ ‫ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ‪ 9:30‬ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ‪ 10‬ﺷﺐ‬ ‫‪112 West 13th Street,‬‬ ‫ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﻭ‬ ‫‪North Vancouver‬‬ ‫ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 3‬ﺗﺎ ‪ 5‬ﺑﻌﺪﺍﺯﻇﻬﺮ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‬

‫ﺗﻠﻔﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺭﺯﺭﻭ‬

‫نزدي��کان ب��ن الدن در انگلس��تان‬ ‫ممک��ن اس��ت باعث اغتش��اش و‬ ‫نگراني عمومي شود‪.‬‬ ‫قابل ذکر است همسر ‪ 54‬ساله عمر‬ ‫پي��ش از اي��ن ‪ 5‬ب��ار ازدواج کرده‬ ‫است‪.‬‬

‫ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻰ‬ ‫ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 3:45‬ﺗﺎ ‪ 6:45‬ﺑﻌﺪﺍﺯﻇﻬﺮ‬

‫ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺴﺖ ﻭﺭﻭﺩﻯ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ‬ ‫ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ (778) 822-6284‬ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ‬

‫با عرض پوزش از عالقمندان به اطالع میرسانیم که سهراب مختاری بدلیل ردشدن‬ ‫تقاضای ویزایش از سفارت کانادا در آلمان قادر نخواهد بود در مراسم «شاد یاد قلم و بیان و اندیشه ‪،‬‬ ‫یازدهمین سال قتلهای زنجیره ای خرد ورزان» حضور بهم رساند ‪.‬‬ ‫این برنامه با حضور سایر سخنرانان آقای محمد محمد علی‪ ،‬خانم مژده شهریاری و آقای علی نگهبان‬ ‫در همان مکان و زمان اجرا خواهد شد‪.‬‬


11 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009

11

1388 ‫ آذر‬20 ‫ جمعه‬932 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

From Hair On & Day Spa and Laser

RED HOT GRILL

2500 A St. John’s Street, Port Moody

Tel: 604.936.8313 ‫ﻧﺮﺥﻫﺎﻯ ﻭﻳﮋﻩ ﺟﻬﺖ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻰ ﺍﺯ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﮔﺮﺍﻣﻰ‬

‫ﺁﻟﺒﺎﻟﻮﭘﻠﻮ ﺑﺎ ﻣﺮﻍ‬

‫ ﺩﻻﺭ‬7/99 ‫ ﺩﻻﺭ‬6/99

‫ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ‬

‫ﺧﻮﺭﺵ ﺑﺎﺩﻣﺠﺎﻥ‬

‫ﻳﻚﺷﻨﺒﻪﻫﺎ‬

‫ﭼﻠﻮﻛﺒﺎﺏ ﻛﻮﺑﻴﺪﻩ‬

‫ﺳﻪﺷﻨﺒﻪﻫﺎ‬

‫ ﺩﻻﺭ‬5/99

‫ﺧﻮﺭﺵ ﻗﻮﺭﻣﻪ ﺳﺒﺰﻯ‬

‫ ﺩﻻﺭ‬5/99

‫ﺧﻮﺭﺵ ﻗﻴﻤﻪ‬

‫ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪﻫﺎ‬

‫ﺧﻮﺭﺵ ﻛﺮﻓﺲ‬

‫ﺟﻤﻌﻪﻫﺎ‬

‫ ﺩﻻﺭ‬6/99

‫ﺟﻮﺟﻪﻛﺒﺎﺏ‬

‫ ﺩﻻﺭ‬8/99 ‫ ﺩﻻﺭ‬5/99

‫ﺩﻭﺷﻨﺒﻪﻫﺎ‬

‫ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ‬

‫ﺍﻳﻦ ﻧﺮﺥﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﻣﻴﻼﺩﻯ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ‬

‫ ﭼﻨﺠﻪ ﻭ ﻛﺒﺎﺏﺗﺮﺵ‬،‫ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﻳﺰﺍﻥ ﻛﺒﺎﺏﻫﺎﻯ ﺑﺮگ‬ ‫ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻓﻴﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎﻯ ﻗﺒﻠﻰ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ‬

(‫ﻏﺬﺍﻯ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ )ﻛﺒﺎﺏ ﺍﻣﺒﻞ ﺳﺎﻳﺪ‬

‫) آرایشگر با سالها تجربه در ایران و کانادا‬Mary( ‫مری‬ From Hair On ‫همکاری خود را با سالن آرایش‬ ‫در شهر پورتمودی آغاز نموده است‬

‫ درصد تخفیف‬25 ‫مشتریان محترم میتوانند از‬ ‫ویژه کریسمس استفاده فرمایند‬

Cut Color High light Perm Japanese Straightening

‫روزهای دوشنبه و چهارشنبه‬ Cut & Color................................$45 Japanese Straightening......from $100 with Mary

‫جواهری ساعتچی و ساعتچی‬

(‫ ﻛﻮﺑﻴﺪﻩ )ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﻳﻚ ﺳﻴﺦ‬،‫ ﺟﻮﺟﻪ‬،‫ﺑﺮگ‬

‫ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺑﺸﻘﺎﺏ ﺑﺮﻧﺞ ﻭ ﺩﻭ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﻰ‬

‫ ﺩﻻﺭ‬21/99 ‫ﻓﻘﻂ‬

‫ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻴﺪ‬Take Out ‫ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﻔﺎﺭﺵ‬

Lamb Chops

‫ﺍﺳﭙﺸﻴﺎﻝ ﻣﺎﻩ ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ‬

‫ﻛﺒﺎﺏ ﭼﻨﺠﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻓﻴﻠﻪ‬

‫ ﺩﻻﺭ‬9/99 ‫ﻓﻘﻂ‬

8/99 ‫ﻓﻘﻂ‬

1105 Robson, Vancouver Tel: 604.685.5625

Look your best for the holidays!

Save Over 40%

Call 604-929-3299 for a Free Consultation & to Learn More

‫) تماس بگیرید‬604( 929-3299 ‫برای مشاوره رایگان با شماره‬ Offer Expires November 30th, 2009

‫اعتبار تا پایان ماه دسامبر‬

‫تخفیف ویژه ماه دسامبر‬

Deep penetrating laser therapy is effective at tightening the collagen that supports skin. Physician Skincare Centre has the only “Titan Laser” on the North Shore that has the right wavelengths to perform this treatment effectively with no pain or downtime. Titan Laser also can be used to effectively treat loose & sagging skin around belly buttons and under arms. Call for a consultation to learn more.

Neck Lines

69900

$

Improve neckline definition with Titan laser a comfortable non-surgical safe treatment for sagging skin.

Reg. $1200.00

Offer expires Nov. 30th. 2009. Does not apply to any physician directed services, or cosmetic injectables. Not valid with any other offer. One coupon per customer, per visit. Please present coupon at time of visit.

00 699 ‫ دالری دریافت نمایید‬1۰۰ Gift Certificate ‫ دالر‬5۰ ‫ با پرداخت تنها‬:‫ درصد تخفیﻒ‬5۰

Tummy Tightening

Reduce stretchmarks and loose skin on the abdomen caused by pregnancies and aging.

Before

After

Reduce unsightly flabby skin in upper arm areas to create a more toned look.

Dr. Ralph Bieg, M.D. B.Sc. Behnoosh Asadkhan, Cosmetic Laser Technician

After

Reg. $1200.00

Offer expires Nov. 30th. 2009. Does not apply to any physician directed services, or cosmetic injectables. Not valid with any other offer. One coupon per customer, per visit. Please present coupon at time of visit.

Arm Tightening Before

$

39900

$

Reg. $720.00

Offer expires Nov. 30th. 2009. Does not apply to any physician directed services, or cosmetic injectables. Not valid with any other offer. One coupon per customer, per visit. Please present coupon at time of visit.

‫با مدیریت بهنوش اسدخان‬

Free Consultations 604-929-3299 www.skincare-centre.com #4 - 122 East 3rd Street, North Vancouver

Non Surgical Face-Lifts | Botox and Dermal Fillers | Laser Skin Tightening | Laser Resurfacing | Laser Hair Removal | Laser Vein Reduction

Time TV * (‫ )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺐﺧﻴﺰ‬ITN * (‫ )ﺷﺒﻜﻪ ﺧﺒﺮﻯ‬IRINN * (‫ )ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ‬IRIB E2 * ‫ * ﺗﻤﺎﺷﺎ * ﺩﻳﺪﺍﺭ‬ICC * ‫ )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺐﺧﻴﺰ( * ﺁﺭﻳﺎﻣﻬﺮ * ﺁﺭﻳﺎ * ﻣﺮﻛﺰﻯ‬PEN ‫* ﺁﭘﺎﺩﺍﻧﺎ )ﺳﺘﺎﺭ ﺩﻟﺪﺍﺭ( * ﺳﻼﻡ * ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ * ﻛﺎﻧﺎﻝ ﻳﻚ * ﺟﺎﻡﺟﻢ * ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ )ﻓﺮﺯﺍﻥ ﺩﻟﺠﻮ( * ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ * ﺗﭙﺶ * ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ‬Live Channel * ‫* ﺍﻣﻴﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ Melli TV * (‫ )ﺗﻮﺭﻧﺘﻮ‬TEN * (‫ )ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ‬Me TV * (‫ )ﺗﻮﺭﻧﺘﻮ‬ITC * ‫* ﭘﺎﺭﺱ‬ ‫ * ﭘﺮﺷﻴﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ * ﻧﺠﺎﺕ‬TEN * (‫ )ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ‬PMC * (‫ )ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ‬CT Show Time *

Lase

‫ ﻛﺎﻧﺎﻝ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﺯﺑﺎﻥ‬35 ،‫ ﺳﺎﻋﺘﻪ‬24 ‫ ﻛﺎﻧﺎﻝ ﺭﺍﺩﻳﻮﻳﻰ‬7 ‫ﻭ‬ ‫ ﺗﺮﻛﻰ ﻭ ﻛﺮﺩﻯ‬،‫ﻛﺎﻧﺎﻝﻫﺎﻯ ﻋﺮﺑﻰ‬ ‫ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺷﺎﺩ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﻡ ﻛﻨﻨﺪﻩ‬

Bikini Line

Regular $125.00

GL WiZ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺭﺳﻤﻰ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ‬

$80.00

«‫»ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﺩﻳﺶ‬

،‫ﺍﮔﺮ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﺩﻳﺶ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﻭ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻧﺒﻮﺩﻳﺪ‬ ‫ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﺪ‬GL Wiz ‫ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ‬ !‫ ﻛﺎﻧﺎﻝ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﻭ ﺳﺮﻳﺎﻝﻫﺎﻯ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻰ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻛﻨﻴﺪ‬50

‫ه رایگان‬ )604( 929-

Dr. Ralph Bieg Suite #4-122 East 3rd


‫‪12‬‬

‫‪12 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 932‬جمعه ‪ 20‬آذر ‪1388‬‬

‫شایعه تالش مرتضوی برای پناهنده شدن به اروپا‬ ‫علیرضا نوری زاده روزنامه نگار مقیم لندن‪ ۲۱ ،‬مهرماه‬ ‫در برنامه تلویزیونی خود‪ ،‬ادعا کرد که سعید مرتضوی‬ ‫دادستان اسبق تهران جهت پناهنده شدن به یک کشور‬ ‫خارجی تالش می کند‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ٢‬ماه اس��ت که کار تدوین‬ ‫گ��زارش هیات وی��ژه مجلس که‬ ‫مسوولیت بررسی مسایل اخیر رخ‬ ‫داده در بازداش��تگاه را ب��ر عه��ده‬ ‫داش��ت به پایان رس��یده اس��ت اما‬ ‫هنوز زمان مشخصی برای ارایه این‬ ‫گزارش در صح��ن علنی مجلس‬ ‫تعیین و اعالم نشده است‪.‬‬ ‫خبر آنالین نوش��ت ‪:‬پیش از این از‬ ‫مس��ایلی همچون جلسه مشترک‬ ‫اعضای کمیته با دادستان کل کشور‬ ‫و رییس س��ازمان قضایی نیروهای‬ ‫مس��لح‪ ،‬بررس��ی الیح��ه هدفمند‬ ‫ک��ردن یارانه ها و بررس��ی نهایی‬ ‫گزارش در هیات رییس��ه مجلس‬ ‫به عن��وان دالیل تاخیر در انتش��ار‬ ‫ای��ن گزارش یاد می ش��د‪ .‬البته در‬ ‫این م��دت برخی از اعضای کمیته‬ ‫ویژه‪ ،‬از احتمال حذف نام متخلفان‬ ‫از گزارش یا قرائت آن در جلس��ه‬ ‫غی��ر علنی مجلس خب��ر دادند که‬ ‫به نظر می رس��د این اظهارات می‬ ‫تواند کلید کشف دلیل اعالم نشده‬ ‫تاخی��ر در ارایه گزارش مجلس در‬ ‫مورد بدرفتاری با بازداشت شدگان‬ ‫و ب��روز برخی دیگر از تخلفات در‬ ‫بازداش��تگاه های ضابطان قضایی‬ ‫باشد‪ .‬این تاخیر در شرایطی صورت‬ ‫می گیرد که مس��ووالن ارشد نظام‬ ‫بویژه رهبر نظ��ام و رییس مجلس‬ ‫خبرگان رهبری‪ ،‬در موضع گیری‬ ‫های جداگانه ای‪ ،‬از برخی مسایل‬

‫رخ داده در بازداش��تگاه ه��ا در ماه‬ ‫های اخی��ر‪ ،‬گالیه کرده و خواهان‬ ‫بهبود اوضاع شدند‪.‬‬ ‫نام های دردسرساز‬ ‫یکی از اعضای کمیته ویژه مجلس‬ ‫در گف��ت و گ��و ب��ا «خب��ر» می‬ ‫گوید‪«:‬در گزارش تهیه ش��ده‪ ،‬نام‬ ‫برخی مسووالن قضایی و انتظامی‬ ‫به عنوان آمران حوادث غیرقانونی و‬ ‫بعضا غیرانسانی بازداشتگاه ها ذکر‬ ‫شده است‪ .‬البته این گزارش خطاب‬ ‫به هیات رییسه مجلس نوشته شده‬ ‫و ب��ه همین دلیل الزم ب��ود تا تمام‬ ‫مش��اهدات مس��تند اعضای کمیته‬ ‫وی��ژه در آن ذکر ش��ود‪ .‬ولی برای‬ ‫قرائت علنی این گزارش در صحن‬ ‫مجلس‪ ،‬باید برخ��ی مالحظات را‬ ‫در نظر گرف��ت‪ .‬افرادی که در این‬ ‫گزارش به عنوان مسووالن تخلفات‬ ‫معرفی ش��ده اند هن��وز در دادگاه‬ ‫صالحه محاکمه نشده اند و به همین‬ ‫دلیل ذکر اسامی آنها‪ ،‬خالف قانون‬ ‫است‪ .‬همچنین برخی از آنها به رغم‬ ‫رفت��ار غیرقانونی‪ ،‬نق��ش مثبتی در‬ ‫کنترل ناآرامی های اخیر داشتند و‬ ‫نباید به خاطر اش��تباهات رخ داده‪،‬‬ ‫زحمات آنها را زیر سوال برد‪ .‬چنین‬ ‫کاری‪ ،‬انگی��زه بقی��ه خدمتگزارن‬ ‫نهادهای انتظامی‪ ،‬امنیتی و قضایی را‬ ‫از بین می ب��رد‪ .‬ما باید به فکر حل‬ ‫مشکالت باش��یم نه این که جار و‬ ‫جنج��ال به پ��ا کنیم‪ .‬در ش��رایطی‬

‫که نمایندگان اصالح طلب عضو‬ ‫کمیته وی��ژه‪ ،‬مصالح کل��ی را در‬ ‫نظر می گیرند و سکوت می کنند‪،‬‬ ‫رفتار برخی نمایندگان منتس��ب به‬ ‫اصول گرایی که عضو کمیته ویزه‬ ‫هم نیستند‪ ،‬جای سوال دارد‪».‬‬ ‫از این نماینده مجلس می پرس��یم‬ ‫این که برخی سایت های اینترنتی‪،‬‬ ‫از وجود اسم سعید مرتضوی معاون‬ ‫دادستان کل کشور در این گزارش‬ ‫مجل��س خبر می دهند تا چه اندازه‬ ‫صحیح اس��ت‪ .‬او می گوید‪«:‬وقتی‬ ‫م��ن با قرائت اس��امی متهم��ان در‬ ‫صحن علنی مجلس مخالفم‪ ،‬چطور‬ ‫انتظار دارید در مصاحبه با شما‪ ،‬اسم‬ ‫افراد را مطرح کنم؟»‬ ‫صف آرایی جدید منتقدان‬ ‫سعیدمرتضوی‬ ‫در حال��ی ک��ه س��عید مرتض��وی‬ ‫همچنان معاون دادستان کل کشور‬ ‫اس��ت و هیچ ی��ک از مس��ووالن‬ ‫قضایی‪ ،‬تا به حال اتهامی رس��می‬ ‫را متوج��ه وی نس��اخته اند‪ ،‬برخی‬ ‫س��ایت های نزدیک به نمایندگان‬ ‫اصول گرای مجلس‪ ،‬انگشت اتهام‬

‫فجایع بازداش��تگاه غیر اس��تاندارد‬ ‫کهریزک را به س��وی او نشانه می‬ ‫روند‪ .‬قاضی مرتضوی پیش از این با‬ ‫دفاع از عملکرد خود در خصوص‬ ‫ای��ن بازداش��تگاه و دیگ��ر مراکز‬ ‫نگهداری زندانیان امنیتی گفته بود‪:‬‬ ‫«بازداش��تگاه کهریزک مشکلی از‬ ‫لحاظ امکانات نداش��ته اس��ت‪ ».‬او‬ ‫همچنین تاکید کرده بود‪« :‬حوادث‬ ‫بازداشتگاه‌ها بهانه تسویه حساب با‬ ‫نیروهای فداکار شده است‪».‬‬ ‫عمدهسخنانمرتضویدرخصوص‬ ‫کهری��زک را می توان واکنش��ی‬ ‫به انتقادهای ش��دید اللحن علیرضا‬ ‫زاکان��ی نماین��ده مردم ته��ران در‬ ‫مجلس به شمار آورد‪ .‬این نماینده‬ ‫اصولگرا افزون بر س��خنانی که تا‬ ‫کنون خود در مورد مرتضوی بیان‬ ‫کرده‪ ،‬در هدایت اخبار و گزارش‬ ‫های انتقادی در رسانه هایی همچون‬ ‫هفته نامه پنجره و س��ایت تحلیلی‬ ‫جهان نیز نقش موثری داشته است‬ ‫و این مس��اله ای است که از چشم‬ ‫دادستان سابق تهران نیز پنهان نمانده‬ ‫است‪ .‬تا جایی که سعید مرتضوی‬

‫نیز با ادبیاتی تحقیرآمیز‪ ،‬این نماینده‬ ‫مجل��س را بیم��ار خط��اب کرد‪.‬‬ ‫البته زاکانی نی��ز در واکنش به این‬ ‫اظهارات گفت‪« :‬مرتضوی می‌داند‬ ‫در دست من چه چیزی دارد و اگر‬ ‫این مطلب را بازگو کنم وی با برف‬ ‫سال آینده نیز پائین نخواهد آمد‪».‬‬ ‫پیش از این سایت جهان نزدیک به‬ ‫زاکانی نماینده اصولگرای تهران ‪،‬‬ ‫محوریت انتقاده��ای داخلی علیه‬ ‫سعید مرتضوی را بر عهده داشت‪.‬‬ ‫اما در روزهای اخیر س��ایت خبری‬ ‫الف که نزدی��ک به احمد توکلی‬ ‫نماینده تهران است نیز به این گروه‬ ‫پیوست‪ .‬این سایت نوشت ‪« :‬در پی‬ ‫انتشار وقوع جنایاتی در بازداشتگاه‬ ‫کهریزک در تیرماه گذشته و تعلل‬ ‫مراجع قضایی در محاکمه‪ ،‬معرفی‬ ‫و مج��ازات جنایت��کاران‪ ،‬آمران و‬ ‫مس��ئوالن آن بازداش��تگاه‪ ،‬حدود‬ ‫سه ماه پیش رییس مجلس شورای‬ ‫اسالمی هیاتی از نمایندگان را برای‬ ‫بررسی موضوع و گزارش به خانه‬ ‫ملت مامور کرد‪.‬حدود دو ماه پیش‬ ‫اعالم ش��د که گزارشی این هیات‬ ‫آماده قرائ��ت از تریب��ون مجلس‬ ‫است اما از آن زمان تاکنون‪ ،‬قرائت‬ ‫این گزارش ب��ه دالیل و بهانه‌های‬ ‫مختلف به تاخیر افتاده است‪ .‬در این‬ ‫مدت انتشار خبر خودکشی پزشک‬ ‫ش��اغل در بازداش��تگاه کهریزک‬ ‫ب��ر ابهامات و ش��ایعات درباره این‬ ‫موضوع افزود‪».‬‬ ‫در ادامه گزارش این س��ایت تاکید‬ ‫شده که«از آنجایی که وقوع جنایت‬ ‫در بازداشتگاه کهریزک که زیر نظر‬ ‫مستقیم دادستان س��ابق تهران اداره‬ ‫می‌شد‪ ،‬قطعی است و در این جرم‬ ‫بزرگ‪ ،‬ع�لاوه بر جنبه خصوصی‬ ‫جرم و حقوق خانواده‌های داغدار‪،‬‬ ‫جنبه عمومی جرم و هتک آبروی‬ ‫نظام و خسارت بی‌سابقه به سرمایه‬ ‫اجتماعی نی��ز موضوعی��ت دارد؛‬

‫ضروری است مجلس بیش از این‬ ‫در قرائت گزارش هیات تحقیق از‬ ‫بازداشتگاه کهریزک تعلل نکند‪».‬‬ ‫مرتضویکجاست؟‬ ‫دفتر کار س��عید مرتض��وی‪ ،‬اتاقی‬ ‫نه چن��دان ب��زرگ در س��اختمان‬ ‫دادستانی کل کشور در خیابان خیام‬ ‫اس��ت‪ .‬او پس از ‪ ٤‬س��ال دوری از‬ ‫حجت االسالم غالمحسین محسنی‬ ‫اژه ای‪ ،‬بار دیگر ب��ه عنوان نیروی‬ ‫زیر دس��ت او مشغول خدمت شده‬ ‫اس��ت‪ .‬تا پیش از تش��کیل دولت‬ ‫نهم‪ ،‬مرتضوی به عنوان رییس شعبه‬ ‫‪ ١٤١٠‬عمومی تهران‪ ،‬در ساختمان‬ ‫مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت‬ ‫به محاکمه روزنامه ه��ا و روزنامه‬ ‫نگارانی می پرداخت که اکثر آنها‬ ‫گرای��ش اص�لاح طلبانه داش��تند‪.‬‬ ‫این مجتم��ع در خیاب��ان میرعماد‬ ‫قرار داش��ت و مس��وولیت آن نیز‬ ‫با محس��نی اژه ای ریی��س پریروز‬ ‫و امروز مرتضوی بود‪ .‬با تش��کیل‬ ‫دولت جدید و احیای دادسراها‪ ،‬اژه‬ ‫ای رهسپار دفتر وزیر اطالعات در‬ ‫خیابان پاس��تور شد و مرتضوی نیز‬ ‫بساط کاری خود را به اتاق دادستان‬ ‫عمومی و انقالب تهران در حوالی‬ ‫بازار تهران منتقل کرد‪.‬‬ ‫حاال اژه ای دادس��تان کل کش��ور‬ ‫اس��ت و مرتضوی نی��ز معاون وی‪.‬‬ ‫اما ات��اق کار آقای رییس‪ ،‬بس��یار‬ ‫پر رفت و آمدتر از معاون اوس��ت‪.‬‬ ‫هرچند حضور نسبتا منظم مرتضوی‬ ‫در ساختمان مرکزی دادستانی کل‬ ‫کشور‪ ،‬می تواند نادرستی شایعات‬ ‫مخالفان��ش مبن��ی بر برکن��اری و‬ ‫دس��تگیری را نش��ان دهد‪ ،‬اما این‬ ‫مقام قضایی‪ ،‬گاه و بیگاه در محافل‬ ‫عمومی مانند نماز جمعه و مراس��م‬ ‫تشییع جنازه علی کردان نیز حضور‬ ‫می یابد‪ .‬سایت خبری پرچم که‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬

‫‪Service YOU deserve. Results YOU are looking for.‬‬

‫راهنمای امالک و مشاور شما در خرید و فروش‬ ‫در ونکوور و حومه از سال ‪1۹۹۶‬‬

‫منزل چهارخوابه با ‪ 3‬سرویس حمام‪،‬‬ ‫بیش از ‪ 3400‬اسکورفیت زیربنا در‬ ‫زمینی به مساحت باالی ‪12000‬‬ ‫اسکورفیت‪ ،‬با چشمانداز بسیار زیبا از‬ ‫تمامی اتاﻕها‪ ،‬نقشه زیبا‪ ،‬در کوچه‬ ‫آرام‪ ،‬شومینه گازی‪ ،‬پارکینگ‬ ‫سرپوشیده‪ ،‬حیاط زیبا‪ ،‬مجهز به‬ ‫سوالریوم‪ ،‬استخر‪ ،‬سونا و جکوزی‬

‫‪$1,219,900‬‬ ‫‪511 Craigmohr Pl., West Vancouver‬‬

‫آپارتمان دوخوابه با ‪ 2‬سرویس‬ ‫حمام‪ ،‬در طبقه ‪ 24‬ساختمانی‬ ‫دو ساله‪ ،‬رو به جنوب شرقی‪،‬‬ ‫با منظره بسیار عالی‪ ،‬بسیار‬ ‫تمیز‪ ،‬کفپوش چوبی‪ ،‬نزدیک‬ ‫به مرکز خرید‪ ،‬این واحد در‬ ‫حال حاضر در اجاره به مبلﻎ‬ ‫‪ 1625‬دالر در ماه میباشد‪.‬‬

‫‪$429,900‬‬ ‫‪#2403-2355 Madison Ave, Burnaby‬‬

‫‪$589,900‬‬ ‫‪3173 Jervis Street,‬‬ ‫‪Port Coquitlam‬‬

‫‪www.afsaneh.ca‬‬ ‫معرفی بهترین بازرسان رسمی امالک و مشاورین وام مسکن‬

‫‪Marketing finest properties‬‬

‫‪SOLD‬‬

‫‪More Than‬‬ ‫‪Asking Price‬‬

‫‪604.308.2349‬‬ ‫‪604.926.6718‬‬ ‫‪1000sold@afsaneh.ca‬‬


‫‪13‬‬

‫‪13 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 932‬جمعه ‪ 20‬آذر ‪1388‬‬

‫مخالفت با شرکت مادران عزادار‬ ‫در مراسم نوبل‬ ‫رادیو زمانه ‪ -‬کمیته برگزاری مراسم‬ ‫جایزه صلح نوبل‪ ،‬پیشنهاد دعوت‬ ‫از مادران ندا آقاس��لطان و سهراب‬ ‫اعرابی برای شرکت در این مراسم‬ ‫را رد کرد‪.‬‬ ‫این پیش��نهاد‪ ،‬اول نوامبر از س��وی‬ ‫چهره‌های سیاس��ی نروژ‪ ،‬تس��لیم‬ ‫کمیته صلح نوبل شده بود‪.‬‬ ‫آنها در نامه خود نوش��ته بودند که‬ ‫کمیته صلح نوبل ب��ا دعوت از این‬ ‫دو نفر‪ ،‬از «صلح و دموکراسی» در‬ ‫ایران حمایت کند‪.‬‬ ‫هاج��ر رس��تمی مطلق (م��ادر ندا‬ ‫آقاس��لطان) و پروین فهیمی (مادر‬ ‫س��هراب اعرابی)‪ ،‬دو نفری هستند‬ ‫که با دع��وت آنها برای ش��رکت‬ ‫در مراسم امسال جایزه صلح نوبل‬ ‫مخالفت شده است‪.‬‬ ‫مراسم اعطای جایزه صلح نوبل روز‬ ‫پنجشنبه ‪ ۱۰‬دسامبر در اسلو پایتخت‬ ‫نروژ برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��اراک اوبام��ا رئی��س جمهوری‬ ‫آمریکا برنده امس��ال جایزه صلح‬ ‫نوبل شده است‪.‬‬

‫آبانماهگذشتهنیز‪۱۰۰‬روزنامه‌نگار‪،‬‬ ‫هنرمند و فعال سیاس��ی و مدنی‪ ،‬از‬ ‫کمیته برگزاری مراسم جایزه صلح‬ ‫نوبل خواس��ته بودند که از خانواده‬ ‫جان‌باختگان ح��وادث اخیر ایران‪،‬‬ ‫برای شرکت در این مراسم دعوت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫آنها در نامه خود از کمیته برگزاری‬ ‫مراسم صلح نوبل درخواست کرده‬ ‫بودن��د با این اق��دام «نمادی��ن»‪ ،‬از‬ ‫جنبش مردم ایران حمایت کنند‪.‬‬ ‫رضا براهنی‪ ،‬شهرنوش پارسی‌پور‪،‬‬ ‫نیلوف��ر بیضائی‪ ،‬رضا عالم��ه‌زاده‪،‬‬ ‫ش��کوه میرزادگی‪ ،‬عف��ت ماهباز‪،‬‬ ‫جهانشاه جاوید‪ ،‬احمد رافت و باقر‬ ‫مومنی از جمله امضاکنندگان این‬ ‫نامه بودند‪.‬‬ ‫در جریان حوادث پس از انتخابات‬ ‫ایران‪ ،‬براساس اعالم مقام‌های این‬ ‫کشور‪ ۳۲ ،‬تن جان خود را از دست‬ ‫دادند‪ ،‬اما نهاد‌های مدافع حقوق بشر‬ ‫تعداد جان‌باختگان این حوادث را‬ ‫بیش از این آمار می‌دانند‬

‫مادران عزادار بازداشت شده آزاد شدند‬

‫بی بی س��ی ‪ -‬همه ‪ ۲۱‬نفری که در‬ ‫جریان تجمع مادران عزادار در روز‬ ‫ش��نبه ‪ ۱۴‬آذر در پارک الله تهران‬ ‫بازداشت شده بودند‪ ،‬از زندان آزاد‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫بنا بر گزارش های پایگاه های اطالع‬ ‫رسانی وابسته به فعاالن حقوق زنان‬ ‫در ایران‪ ،‬هم��ه این ‪ ۲۱‬مادر عزادار‬ ‫عصر دوشنبه ‪ ۱۶‬آذر و در سه نوبت‬ ‫از بازداش��تگاه نی��روی انتظامی در‬ ‫خیابان وزرا تهران آزاد شدند‪.‬‬

‫«مادران عزادار» بعد از کشته شدن‬ ‫تعدادی از جوان��ان در اعتراضات‬ ‫بعد از انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫جنجال برانگیز ای��ران‪ ،‬به ویژه در‬ ‫درگی��ری های روزه��ای ‪ ۲۵‬و ‪۳۰‬‬ ‫خرداد‪ ،‬شکل گرفت‪.‬‬ ‫«م��ادران عزادار» برخ��ی از فعاالن‬ ‫حقوق زنان‪ ،‬مادرانی که فرزندانشان‬ ‫را در تجمعات اعتراضی اخیر از‬

‫کانون نویسندگان ایران‪:‬‬

‫ندا آقاسلطان‪ ،‬یکی از‬ ‫قهرمانان سال ‪۲۰۰۹‬‬

‫رادیو زمانه ‪ -‬نش��ریه آمریکایی تایم‪ ،‬ندا آقاس��لطان را به عنوان یکی از‬ ‫قهرمانان برجسته سال ‪ ۲۰۰۹‬معرفی کرد‪.‬‬ ‫نام ندا آقاسلطان در میان ‪ ۱۰‬قهرمان برجسته جهان در حوزه‌های مختلف‪،‬‬ ‫در جایگاه دوم قرار دارد‪.‬‬ ‫این نش��ریه‪ ،‬هر ساله فهرستی از افرادی که فعالیت‌هایشان الهام‌بخش یا‬ ‫تاثیرگذار بر مردم جهان است‪ ،‬معرفی می‌کند‪.‬‬ ‫ندا آقاسلطان در جریان اعتراض‌های خیابانی در تهران پس از اعالم نتیجه‬ ‫انتخابات‪ ،‬به ضرب گلوله جان باخت و لحظه جان باختن او که به وسیله‬ ‫یک موبایل ضبط شد‪ ،‬در تمام جهان پخش شد‪.‬‬ ‫تایم نوشته است که لحظه جان باختن ندا «شاید پربیننده‌ترین لحظه مرگ‬ ‫یک انسان در تاریخ بشریت باشد‪».‬‬ ‫به نوش��ته این نشریه‪ ،‬این دانشجوی فلسفه بدون آن که بخواهد‪ ،‬به یک‬ ‫قهرمان و نماد س��رکوب ه��زاران ایرانی از س��وی حکومت جمهوری‬ ‫اسالمی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫چلسی سولنبرگ‪ ،‬خلبان خطوط هوایی آمریکا که توانست جان بیش‬

‫ادامه در صفحه ‪33‬‬

‫ادامه در صفحه ‪33‬‬

‫کان��ون نویس��ندگان می‌گوی��د‬ ‫حاکمیت ایران در مس��یری افتاده‬ ‫ک��ه حی��ات خ��ود را در تش��دید‬ ‫«س��رکوب‌ها» جس��تجو می‌کند و‬ ‫این راهی «بی‌بازگش��ت» است که‬ ‫«فرجام» آن روشن است‪.‬‬ ‫این کانون روز چهارش��نبه با انتشار‬ ‫بیانی��ه‌ای‪ ،‬توقی��ف مطبوع��ات‪،‬‬ ‫برخورد‌ه��ای خش��ونت‌بار ب��ا‬ ‫معترض��ان‪ ،‬یورش به تجمع مادران‬ ‫عزادار و حمله «وحشیانه» به مراسم‬ ‫دانشجویان در ‪ ۱۶‬آذر را نشانه‌هایی‬ ‫از راه «بی‌بازگش��ت» جمه��وری‬ ‫اسالمی توصیف کرده است‪.‬‬ ‫در ایران حدود ش��ش ماه است که‬ ‫خش��ونت‌های دولت��ی علیه فعاالن‬ ‫سیاسی و مدنی افزایش یافته است‪.‬‬ ‫در این م��دت ده‌ها ت��ن از فعاالن‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬مدن��ی و روزنامه‌نگاران‬ ‫بازداشت و محاکمه شده‌اند‪.‬‬ ‫اعتراض‌ها در ای��ران پس از آن‌که‬ ‫آیت‌اهلل خامنه‌ای با انتش��ار پیامی‪،‬‬ ‫محم��ود احمدی‌ن��ژاد را «برن��ده»‬ ‫انتخابات ریاس��ت جمه��وری ‪۲۲‬‬ ‫خرداد ماه اعالم کرد‪ ،‬آغاز شده و‬ ‫همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫طی این مدت بی��ش از چهار هزار‬ ‫نفر بازداش��ت شده‌اند که برخی از‬ ‫آنها در حال حاضر در زندان به سر‬ ‫می‌برند‪.‬‬ ‫کانون نویسندگان ایران با اشاره به‬ ‫این وضعیت‪ ،‬هش��دار داده اس��ت‪:‬‬ ‫«آنان ک��ه باد می‌کارند‪ ،‬توفان درو‬ ‫خواهند کرد‪».‬‬ ‫ی��ن کان��ون‪ ،‬تش��دید «س��تم و‬ ‫س��رکوب‌ها» از س��وی مقام‌ه��ای‬

‫ﺗﺮﺷﻰ ﻓﻠﻔﻞ ﻣﺠﻴﺪ‬ ‫‪ 1/29‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﺗﺮﺷﻰ ﺳﻴﺮ )ﺳﻔﻴﺪ( ﻣﺠﻴﺪ ‪ 1/29‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﺗﺮﺷﻰ ﺳﻴﺮ ﻣﺠﻴﺪ‬ ‫‪ 1/29‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﺗﺮﺷﻰ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻣﺠﻴﺪ‬ ‫‪ 1/29‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﺧﻴﺎﺭﺷﻮﺭ ﻣﺠﻴﺪ‬ ‫‪ 1/29‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎﺕ ﺗﺎﺯﻩ‬ ‫ﺭﻳﺤﺎﻥ‪ ،‬ﻧﻌﻨﺎﻉ‪ ،‬ﺷﻮﻳﺪ ﻭ‪....‬‬

‫ﺑﻴﺴﻜﻮﻳﺖ ﺩﻳﺠﺴﺘﻴﻮ‬ ‫‪ 500‬ﮔﺮﻣﻰ‬ ‫ﻓﻘﻂ ‪ 1/99‬ﺩﻻﺭ‬

‫‪Tel: 604.987.0987‬‬

‫جمهوری اسالمی را محکوم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫افزایش خش��ونت‌های دولتی علیه‬ ‫معترضان به نتیجه انتخابات و فعاالن‬ ‫سیاس��ی‪ -‬مدنی‪ ،‬موج��ب نگرانی‬ ‫جریان‌های سیاس��ی اصالح‌طلب‬ ‫و نهاد‌های مدافع حقوق بش��ر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫قوه قضائیه ایران در هفته‌های اخیر‪،‬‬ ‫احکام سنگینی برای فعاالن سیاسی‬ ‫و مدنی بازداشت شده در حوادث‬ ‫اخیر صادر کرده است‪.‬‬ ‫کانون نویسندگان ایران چهارم آذر‬ ‫ماه نیز با انتشار بیانیه‌ای‪« ،‬تشدید روز‬ ‫افزون» ضرب و ش��تم‪ ،‬دستگیری‪،‬‬ ‫زن��دان‪ ،‬ش��کنجه‪ ،‬تجاوز جنس��ی‬ ‫و اعدام‌ه��ا در ای��ران را «قاطعان��ه»‬ ‫محکوم کرده بود‪.‬‬

‫ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ‬

‫ﻣﻴﻮﻩﺟﺎﺕ ﺗﺎﺯﻩ‬

‫ﺭﺏ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﻰ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﻳﻰ‬ ‫ﻳﻚ ﻋﺪﺩ ‪ 1/99‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﺩﻭ ﻋﺪﺩ ﻓﻘﻂ ‪ 3‬ﺩﻻﺭ‬

‫کانون نویسندگان ایران‬ ‫با اشاره به این وضعیت‪،‬‬ ‫هشدار داده است‪« :‬آنان‬ ‫که باد می‌کارند‪ ،‬توفان‬ ‫درو خواهند کرد‪».‬‬

‫ﺣﺮﺍﺝ ﺍﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ‬

‫ﺍﻧﻮﺍﻉ‬

‫ﺭﻭﻏﻦ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﻧﮕﻮﺭ ‪ 3‬ﻟﻴﺘﺮﻯ‬ ‫‪ All Natural‬ﻓﻘﻂ ‪ 16/99‬ﺩﻻﺭ‬

‫حاکمیت در راهی‬ ‫بی‌بازگشت افتاده است‬

‫ﺧﻮﺭﺷﺖ ﻗﻴﻤﻪ ‪ 500‬ﮔﺮﻣﻰ‬

‫ﺩﻭ ﻋﺪﺩ ﻓﻘﻂ ‪ 4‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﺧﻮﺭﺷﺖ ﻗﻮﺭﻣﻪ ﺳﺒﺰﻯ ‪ 500‬ﮔﺮﻣﻰ‬

‫ﺩﻭ ﻋﺪﺩ ﻓﻘﻂ ‪ 4‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﭘﻠﻮﭘﺰ ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮﻩ ﭘﺎﺭﺱ ﺧﺰﺭ ﺭﺳﻴﺪ‬

‫ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎﺳﻤﺎﺗﻰ‬

‫ﻻﻝﻛﻴﻼ‪ ،‬ﺗﻴﻠﺪﺍ‪ ،‬ﺁﺭﻭﻣﺎ‪ ،‬ﻣﺤﺴﻦ‪ ،‬ﺁﻫﻮﺑﺮﻩ‪،‬‬ ‫ﺷﻤﺎﻝ )‪ 3‬ﻧﻮﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ(‪،‬ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎﺳﻤﺎﺗﻰ ﺁﻯ ﺧﺎﻧﻢ‪،‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺞ ﺍﻳﻨﺪﻳﺎ ﮔﻴﺖ‪،‬ﻛﻮﺋﻴﻦ ﻭ ‪Texana‬‬

‫ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻰ ﺣﺎﻓﻆ )‪ 120‬ﮔﺮﻣﻰ(‬

‫ﻓﻘﻂ ‪ 1/49‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﺳﻴﺐ ‪Gala & Spartan‬‬

‫ﻳﻚ ﻛﺎﺭﺗﻦ ﻓﻘﻂ ‪ 20‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﭘﺎﻭﻧﺪﻯ ﻓﻘﻂ ‪ 89‬ﺳﻨﺖ‬

‫ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪﻫﺎﻯ ﺗﻔﻠﻮﻥ‬

‫ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺰﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ‬

‫‪1222 Mrine Drive, North Vancouver‬‬


‫‪14‬‬

‫‪14 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 932‬جمعه ‪ 20‬آذر ‪1388‬‬

‫دانشگاه‌های تهران همچنان ناآرام است‬

‫دویچه وله ‪ -‬گزارش‌های رس��یده‬ ‫حاکی از آن است که روز سه‌شنبه‬ ‫‪ ۱۷‬آذر‪ ،‬تظاهرات و ناآرامی‌ها در‬ ‫ی تهران ادامه یافته است‪.‬‬ ‫دانشگاه‌ها ‌‬ ‫به گفته‌ی فرمان��ده انتظامی تهران‬ ‫بزرگ‪ ،‬در تظاهرات روز ‪ ۱۶‬آذر‪،‬‬ ‫‪ ۲۰۴‬تن دستگیر شده‌اند‪.‬‬ ‫یک روز پس از تظاهرات گسترده‬ ‫در دانش��گاه‌های کشور به مناسبت‬ ‫‪ ۱۶‬آذر‪ ،‬روز سه‌شنبه نیز ناآرامی و‬ ‫درگیری‌ها در بعضی از دانشگاه‌ها‬ ‫ادام��ه یاف��ت‪ .‬پایگاه خبررس��انی‬ ‫«موج سبز آزادی» گزارش داد که‬ ‫«حرکت سبز ملت ایران در ‪ ۱۶‬آذر‬ ‫خشم کودتاچیان را برانگیخته است‬ ‫و از صبح جو دانشگاه تهران متشنج‬ ‫ش��د و نیروهای لباس ش��خصی با‬ ‫هماهنگ��ی حراس��ت وارد ای��ن‬ ‫دانشگاهشدند»‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرنامه‌ی امیرکبیر‪ ،‬از‬ ‫صبح روز سه‌شنبه درهای دانشگاه‬ ‫تهران از س��وی حراس��ت دانشگاه‬ ‫باز شده تا این نیروها وارد دانشگاه‬ ‫ش��وند‪ .‬ماموران نظامی مس��لح به‬ ‫بات��وم و اس��پری ب��ه دانش��جویان‬ ‫حمله‌ور شده‌اند‪ .‬همچنین شماری‬ ‫از دانشجویان بازداشت و به بیرون‬ ‫دانشگاه منتقل شده‌اند‪.‬‬ ‫همین خبرنامه می‌افزاید که چندین‬ ‫اتوب��وس از بس��یجیان و نیروهای‬ ‫لباس‌شخصی از بیرون دانشگاه برای‬ ‫برگزاری تجمع به دانش��گاه شهید‬ ‫بهشتی منتقل ش��دند‪ .‬این نیروها با‬ ‫حرکت به سمت دانشکده‌ی حقوق‬ ‫دانشگاه ش��هید بهشتی‪ ،‬به تعطیلی‬ ‫کالس‌ها و حمله به دانش��جویان و‬ ‫ضرب و شتم آن‌ها پرداخته‌اند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری دولتی ایران‬ ‫(ایرن��ا) نیز‪ ،‬از صبح روز سه‌ش��نبه‬

‫‪ ۱۷‬آذر‪ ،‬نیروهای نظامی و انتظامی‬ ‫اطراف دانش��گاه تهران به چش��م‬ ‫می‌خوردند‪ .‬ایرنا که دانش��جویان‬ ‫معترض را «اغتشاش��گران» نامیده‪،‬‬ ‫گزارش داده که آنان در محوطه‌ی‬ ‫اصلی دانشگاه تهران تجمع کردند‬ ‫و به همین دلیل‪ ،‬مسئوالن انتظامی‬ ‫درهای اصلی ورودی دانش��گاه را‬ ‫بسته‌اند‪.‬به گزارش ایرنا‪ ،‬معترضان‬ ‫در حالی که پارچه‌ها و دستبندهای‬ ‫س��بزرنگی به همراه داش��ته‌اند‪ ،‬در‬ ‫مقابل دانش��کده‌ی فنی دانش��گاه‬ ‫ته��ران گردآمدن��د‪ ،‬تا ب��ه تعرض‬ ‫به تجمع‌کنن��دگان روز دانش��جو‬ ‫اعتراضکنند‪.‬‬ ‫«خب��ر آنالی��ن» از دانش��جویانی‬ ‫گ��زارش داده که با ش��عارهای اهلل‬ ‫اکبر ت�لاش کرده‌اند «س��بزها» را‬ ‫از مقاب��ل دانش��کده‌ی فنی متفرق‬ ‫کنند‪ .‬همین پای��گاه خبری به نقل‬ ‫از خبرنگار «برنا»‪ ،‬شمار دانشجویان‬ ‫بسیجی و طرفدار دولت را پنج برابر‬ ‫طرفداران جنبش س��بز ذکر کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایرنا نیز از «تقابل دو گروه» مخالف‬ ‫و «چندین برخ��ورد» میان آنان یاد‬

‫ک��رده اس��ت‪ .‬طبق این گ��زارش‪،‬‬ ‫درگیری در داخل دانشکده‌ی فنی‬ ‫منجر به شکسته ش��دن پنجره‌ها و‬ ‫پرتاب گاز اش��ک‌آور شده است‪.‬‬ ‫ظاهرا دانش��جویان معترض پس از‬ ‫این درگیری‌ها به سمت دانشکده‌ی‬ ‫عل��وم رفت��ه و در آنج��ا تحص��ن‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫سردار رجب‌زاده‪ ،‬فرمانده انتظامی‬ ‫تهران ب��زرگ‪ ،‬در گفت‌وگویی با‬ ‫خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)‬ ‫اعالم کرد که مام��وران پلیس در‬ ‫روز ‪ ۱۶‬آذر‪ ۱۶۵ ،‬م��رد و ‪ ۳۹‬زن را‬ ‫دس��تگیر کرده‌اند‪ .‬به گفته‌ی وی‪،‬‬ ‫افراد دستگیرشده به مراجع قضایی‬ ‫معرفی ش��ده‌اند و وضعیت آنان در‬ ‫دست بررسی است‪.‬‬ ‫رج��ب‌زاده ادعا کرد که هیچ‌گونه‬ ‫تیران��دازی در روز ‪ ۱۶‬آذر وجود‬ ‫نداش��ته و تنها در دو م��ورد از گاز‬ ‫اش��ک‌آور استفاده شده است‪ .‬وی‬ ‫در رابطه با استقرار مجدد نیروهای‬ ‫پلیس در اطراف دانشگاه تهران در‬ ‫روز ‪ ۱۷‬آذر‪ ،‬گف��ت که این نیروها‬ ‫به منظور تامین امنی��ت در اطراف‬ ‫دانشگاه تهران مستقر شده‌اند‪.‬‬

‫ﻣﻨﺰﻝ ﻛﺎﻣﻼ ﻧﻮ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻟﻮﻛﺲ‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪﺳﻰﺳﺎﺯ‪ ،‬ﺩﻭ ﻃﺒﻘﻪ‪ ،‬ﻣﺠﻬﺰ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺪﺭﻥﺗﺮﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻞ‪ 4 ،‬ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 4‬ﺣﻤﺎﻡ‪،‬‬ ‫‪ 3490‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎ‪ ،‬ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﻔﭙﻮﺵ ﭼﻮﺑﻰ‪،‬‬ ‫ﺍﺳﺘﻴﻠﺲ ﺍﺳﺘﻴﻞ ﺍﭘﻼﻳﻨﺴﺲ‪،‬‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺯﻳﺒﺎ ﺍﺯ ﺁﺏ‬

‫‪$1,438,000‬‬ ‫‪628 IOCO RD, Port Moody‬‬ ‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 2‬ﺣﻤﺎﻡ ﻛﺎﻣﻞ‪ ,‬ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺍﺗﺎﻕﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺠﺪﻫﻢ‪ ،‬ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺷﻴﻚ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻜﻦ ﺑﺰﺭگ‪،‬‬ ‫ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ ﻭ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻜﻮﺯﻯ‬

‫‪$619,000‬‬ ‫‪#1803-565 Smithe Street, Vancouver Downtown‬‬

‫احتمالاحضار‬ ‫مهدیهاشمی‬ ‫دویچه وله ‪ -‬دادستان کل کشور‬ ‫در اولین نشس��ت رس��انه‌ای خود‬ ‫خواستار احضار مهدی‌هاشمی و‬ ‫رسیدگی به پرونده وی شد‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره بر لزوم ش��دت برخورد‬ ‫با دانه‌درش��ت‌ها‪ ،‬تاکید کرد که‬ ‫جایگاه و وابستگان افراد نباید مانع‬ ‫رسیدگی‌‌های قضایی شوند‪.‬‬ ‫محس��نی اژه‌ای‪ ،‬دادس��تان کل‪،‬‬ ‫دراین نشس��ت‪ ،‬دادستان تهران را‬ ‫دعوت ک��رد تا اگ��ر اتهاماتی را‬ ‫متوجه مهدی هاش��می می‌داند‪،‬‬ ‫به ای��ن پرون��ده هرچه س��ریع‌تر‬ ‫رس��یدگی کند‪ .‬محسنی اژه‌ای از‬ ‫مراکز امنیتی و انتظامی خواس��ت‬ ‫اگر م��دارک و پرونده‌هایی علیه‬ ‫اف��رادی چ��ون مهدی هاش��می‬ ‫دارند‪ ،‬آنها را به دادس��تان تهران‬ ‫ارجاع دهند‪.‬‬ ‫محسنی‌اژه‌ای به خبرنگاران گفت‪:‬‬ ‫«بنده اگر قاضی پرونده باش��م‪ ،‬نه‬ ‫تنها با جدیت موضوع را رسیدگی‬ ‫می‌کن��م‪ ،‬بلک��ه تخفی��ف ه��م‬ ‫نمی‌دهم‪ .‬اما اگر متوجه شوم که‬ ‫مجرم نیست‪ ،‬آن را اعالم می‌کنم‬ ‫تا این قضایا را فیصله دهم‪».‬‬ ‫دادس��تان کل کش��ور‪ ،‬رفت��ار‬ ‫نیروه��ای امنیتی در حوادث اخیر‬ ‫را خویش��تندارانه خواند و از عدم‬ ‫اغم��اض با آنها در آینده س��خن‬ ‫گفت‪ .‬اژه‌ای افزود که به دادستان‬ ‫تهران تاکید ش��ده تا اجازه ندهد‬ ‫عده‌ای قانون‌ش��کن‪ ،‬به امنیت و‬ ‫آرامش مردم خدشه وارد کرده و‬ ‫به نظام ضربه بزنند‪.‬‬ ‫محسنی اژه‌ای‪ ،‬این عدم اغماض را‬ ‫شامل حال افرادی چون میرحسین‬ ‫موسوی یا فائزه هاشمی نیز دانست‪.‬‬ ‫دادستان کل کشور تاکید کرد که‬ ‫با اقدام��ا‌ت اخالل‌گران��ه و ضد‬ ‫امنیت افراد در هر رده که باشند‪،‬‬ ‫برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫دفاع رفسنجانی از فرزند‬ ‫پیش از این‪ ،‬هاش��می رفسنجانی‬ ‫طی س��خنانی در مشهد (شنبه ‪۱۴‬‬ ‫آذر)‪ ،‬دلیل ادامه اقامت فرزندش‬ ‫در لندن را‪ ،‬مس��ائل شغلی عنوان‬ ‫ک��رده بود‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬مهدی‬ ‫برای سرکشی به ‪ ۶‬دانشگا ‌ه خارج‬ ‫از کشور به سفر رفته است‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬

‫حزب سبزهای آلمان‪:‬‬

‫«انتخابات تازه در ایران‬ ‫اجتناب‌ناپذیراست»‬

‫کالودیا روت‪ ،‬رییس حزب سبزهای آلمان‬ ‫دویچه وله ‪ -‬کالودیا روت‪ ،‬رییس‬ ‫حزب سبزهای آلمان‪ ،‬از سوی این‬ ‫حزب بیانیه‌ای به مناسبت تظاهرات‬ ‫روز ‪ ۱۶‬آذر در ایران منتش��ر کرد‪.‬‬ ‫اینبیانیهحقانیتدولتاحمدی‌نژاد‬ ‫را زیر پرس��ش برده و به سرکوب‬ ‫تظاهرات اعتراضی در ایران شدیدا‬ ‫انتقاد کرده است‪.‬‬ ‫در این بیانیه آمده است‪« :‬اعتراض‌ها‬ ‫در ایران نشان می‌دهند که بحرانی‬ ‫که از طریق کودتا و تقلب انتخاباتی‬ ‫احمدی‌نژاد ایجاد شد‪ ،‬تا چه اندازه‬ ‫سخت و پایدار است‪ .‬احمدی‌نژاد‬ ‫رییسجمهوریقانونیایراننیست‪.‬‬ ‫خشونتی که با آن او و پشتیبانان‌اش‬ ‫در دستگاه دولتی اپوزیسیون ایران‬ ‫را سرکوب می‌کنند‪ ،‬نشان می‌دهد‬ ‫که آنان در موضع تدافعی هستند»‪.‬‬ ‫ای��ن بیانی��ه می‌افزاید‪« :‬م��ا رویه‌ی‬ ‫نیروهای امنیتی را به‌شدت محکوم‬ ‫می‌کنیم‪ .‬آرامش گورستانی‌ای که‬ ‫باید با این سرکوب‌ها تحمیل شود‪،‬‬ ‫برقرار نخواهد ش��د‪ .‬احمدی‌نژاد با‬ ‫سرکوب گسترده‌ی داخلی و یک‬ ‫سیاس��ت خارج��ی ماجراجویانه و‬ ‫غیرمسئوالنه نیز نمی‌تواند درباره‌ی‬ ‫فق��دان حقانی��ت سیاس��ی خ��ود‬ ‫فریب��کاری کن��د‪ .‬تظاهرکنندگان‬ ‫مس��المت‌جو را نمی‌توان متوقف‬ ‫کرد و انتخاباتی تازه برای ریاست‬ ‫جمهوری اجتناب‌ناپذیر است‪ .‬این‬ ‫نخستین گام برای تحقق مطالبات‬ ‫اکثریت ایرانیان اس��ت‪ .‬انسان‌ها در‬ ‫ایران خواهان حق تعیین سرنوشت‪،‬‬ ‫رعای��ت و تامی��ن حقوق بش��ر و‬ ‫نیز حق��وق و آزادی‌ه��ای بنیادین‬ ‫دمکراتیکهستند»‪.‬‬

‫ح��زب س��بزهای آلم��ان در پایان‬ ‫بیانی��ه‪ ،‬خواس��تار آزادی هم��ه‌ی‬ ‫زندانیان سیاس��ی و پای��ان دادن به‬ ‫پیگرد مخالفان رژیم ش��ده و رفع‬ ‫فوری و بی‌قید و ش��رط ممنوعیت‬ ‫خروج پرستو فروهر را جزیی از این‬ ‫خواست‌ها دانسته است‪.‬‬ ‫همبستگیباتظاهرکنندگان‬ ‫همچنی��ن یورگن تریتی��ن‪ ،‬رییس‬ ‫فراکسیون حزب سبزها در مجلس‬ ‫آلمان‪ ،‬و کرستین مولر‪ ،‬سخنگوی‬ ‫روابط خارجی این حزب‪ ،‬در یک‬ ‫اطالعیه‌یمطبوعاتیدیگر‪،‬درباره‌ی‬ ‫تازه‌تری��ن تظاه��رات اعتراضی در‬ ‫ایران موضعگیری کرده‌اند‪.‬‬ ‫در این اطالعیه‌ی مطبوعاتی آمده‬ ‫است‪« :‬دانشجویان تظاهرکننده در‬ ‫تهرانشایسته‌یهمبستگیماهستند‪.‬‬ ‫ما کاربرد چندین باره‌ی خش��ونت‬ ‫پلیس و نیروهای ش��به‌نظامی علیه‬ ‫تظاهرکنندگان بی‌دفاع را محکوم‬ ‫می‌کنیم‪ .‬س��تایش‌بر‌انگیز است که‬ ‫تظاهراتجامعه‌یمدنیایرانبه‌رغم‬ ‫خشونت‪ ،‬بازداشت و شکنجه‌های‬ ‫انسان‌ستیزانه‪ ،‬علیه تقلب انتخاباتی‬ ‫‪ ۱۲‬ژوئن ‪ ۲۰۰۹‬و پیگردهای رژیم‬ ‫فروکشنمی‌کند»‪.‬‬ ‫در پای��ان این اطالعیه‌ی مطبوعاتی‬ ‫می‌خوانیم‪« :‬تظاهرکنندگان دلیرانه‬ ‫در براب��ر فروغلتی��دن ایران به یک‬ ‫دیکتاتورینظامیمقاومتمی‌کنند‪.‬‬ ‫رژیم ایران هرگون��ه حقانیتی را از‬ ‫دس��ت داده و زم��ان انتخابات تازه‬ ‫مدت‌هاست فرارسیده است»‪.‬‬


‫‪15‬‬

‫‪15 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 932‬جمعه ‪ 20‬آذر ‪1388‬‬

‫شورای نگهبان اليحه هدفمند کردن يارانه‬ ‫را به مجلس بازگرداند‬

‫رادی��و ف��ردا ‪ -‬س��خنگوی هيات‬ ‫رييسه مجلس شورای اسالمی روز‬ ‫چهارشنبه گفت که شورای نگهبان‬ ‫«اليحه هدفمند کردن يارانه ها» را‬ ‫ب��رای آنچه که «رفع ابه��ام» از اين‬ ‫اليحه خواند‪ ،‬به مجلس بازگردانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫محسن کوهکن گفته است‪ :‬معنای‬ ‫درخواست ش��ورای نگهبان برای‬ ‫رفع ابه��ام از برخی م��وارد اليحه‬ ‫هدفمند کردن يارانه ها آن است که‬ ‫اين ش��ورا هنوز هيچ ايرادی بر اين‬ ‫اليحه نگرفته است‪.‬‬ ‫خب��ر بازگرداندن اليح��ه هدفمند‬ ‫ک��ردن يارانه به مجل��س در حالی‬ ‫منتشر می شود که پیشتر غالمحسين‬ ‫اله��ام‪ ،‬عض��و حقوقدان ش��ورای‬ ‫نگهبان‪ ،‬از دولت خواسته بود برای‬ ‫پايان دادن به اختالف ها بر سر این‬ ‫الیحه‪ ،‬طرح ديگری را برای فسخ‬ ‫اليحه کنونی به مجلس ارائه کند‪.‬‬ ‫اختالف نظر ميان مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی و دول��ت بر س��ر اليحه‬ ‫هدفمن��د ک��ردن يارانه‌ها‪ ،‬بر س��ر‬ ‫درآمد ناش��ی از ح��ذف یارانه ها‬ ‫و افزايش قيمت س��وخت اس��ت‪.‬‬ ‫دولت پيش بينی کرده بود که اين‬ ‫درآمدها به حس��ابی واريز شود که‬ ‫در اختيار دولت اس��ت‪ ،‬اما مجلس‬ ‫خواستار واريز درآمدها به حساب‬ ‫خزانه و هزينه آنه��ا در چارچوب‬ ‫قانون بودجه ساالنه است‪.‬‬ ‫يکی از موارد اختالفی میان طرفین‬ ‫مربوط به ماده ‪ ۱۳‬اين اليحه اس��ت‬ ‫و محمود احمدی‌نژاد با حضور در‬ ‫مجلس‪ ،‬خواستار استرداد اين اليحه‬ ‫يا لغو مصوبه مجلس در خصوص‬ ‫ماده ‪ ۱۳‬شد‪.‬‬

‫بر اس��اس م��اده ‪ ۱۳‬اليحه هدفمند‬ ‫ک��ردن يارانه‌ها‪ ،‬نماين��دگان برای‬ ‫دولت چه��ار ردي��ف درآمدی و‬ ‫هزينه‌ای در لوايح بودجه س��نواتی‬ ‫تعیین کرده بودند که امکان نظارت‬ ‫مجلس بر هزينه درآمدهای ناش��ی‬ ‫از هدفمند کردن يارانه‌ها را آس��ان‬ ‫می‌کرد اما در آس��تانه بررسی ماده‬ ‫‪ ۱۶‬اين چهار رديف به يک رديف‬ ‫کاهش يافت‪.‬‬ ‫نمايندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫اي��ران برای تامین نظ��ر دولت‪ ،‬در‬ ‫بررسی ماده ‪ ،۱۶‬به پيشنهادی رأی‬ ‫دادن��د که بر اس��اس آن خواس��ته‬ ‫دولت محمود احمدی نژاد مبنی بر‬ ‫در دس��ت گرفتن اختيار تمام منابع‬ ‫در آمدی حاصل از هدفمند کردن‬ ‫يارانه‌ها و نحوه هزينه کرد آن تحقق‬ ‫می‌يافت‪.‬‬ ‫کارشناسان اقتصادی می گویند این‬ ‫دوماده الیحه هدفمند کردن یارانه‬ ‫ها در تناقض با یکدیگر هستند‪ .‬این‬ ‫کارشناسان می گویند این تناقض‬ ‫م��ی تواند در اجرای این الیحه دو‬ ‫گانگی به وجود آيد‪.‬‬ ‫«اليح��ه هدفمند ک��ردن يارانه ها»‬ ‫به رغم اعتراض��ات دولت محمود‬ ‫احمدی ن��ژاد به تغيي��رات در اين‬ ‫اليحه به تصويب مجلس رس��يد و‬ ‫علی الريجانی‪ ،‬رييس مجلس‪ ،‬در‬ ‫يازدهم آذرم��اه اعالم کرد که اين‬ ‫اليحه به شورای نگهبان ارسال می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫محمود احمدی نژاد نيز در واکنش‬ ‫به تصويب اليح��ه هدفمند کردن‬ ‫يارانه ها توس��ط مجلس گفته بود‪:‬‬ ‫«اليحه‌ای که از س��وی دولت ارائه‬ ‫شده بود‪ ،‬در مجلس کام ً‬ ‫ال دگرگون‬

‫‪ ۲۰‬نماينده مجلس خواستار توضیح وزیر ارشاد‬ ‫درباره تعطیلی مطبوعات شدند‬

‫شد‪ .‬اگر دس��ت دولت بسته باشد‪،‬‬ ‫اين اليحه قابل اجرا نيست‪ ،‬چرا که‬ ‫ما نمی‌توانيم دست به اقدامی بزنيم‬ ‫که به ضرر مردم باشد‪».‬‬ ‫در حال��ی ک��ه برخی اق��دام علی‬ ‫الريجانی در ارسال اليحه هدفمند‬ ‫کردن يارانه ها به شورای نگهبان را‬ ‫نشانه تشديد اختالفات وی با رييس‬ ‫دول��ت دهم دانس��ته ان��د‪ ،‬محمود‬ ‫احمدی نژاد در واکنش گفته بود‪«:‬‬ ‫مجلس مختار اس��ت‪ ،‬ام��ا ما گله‬ ‫داريم‪ ...‬اگر اليحه آن طور که بايد‬ ‫ظرفيت های الزم را برای اجرا تأمين‬ ‫نکند‪ ،‬ما آن را پس می گيريم‪».‬‬ ‫در همين ح��ال‪ ،‬آي��ت اهلل مکارم‬ ‫شيرازی‪ ،‬از مراجع تقليد شيعه در قم‪،‬‬ ‫بدون نام بردن از کسی به اظهارات‬ ‫اخير محمود احمدی ن��ژاد درباره‬ ‫اجرا نک��ردن اليحه هدفمند کردن‬ ‫يارانه واکنش نش��ان داده‪ ،‬و گفته‬ ‫اس��ت‪« :‬اگر در يک کشور رييس‬ ‫جمهوری باش��د و بگويد قانونی را‬ ‫که مجلس تصويب کرده‪ ،‬من اجرا‬ ‫نمی کنم‪ .‬اين معنی اش اين اس��ت‬ ‫که مجلس جايگاهی ندارد‪».‬‬

‫‪ ۲۰‬نماينده مجلس شوراى اسالمى‬ ‫در نامه اى به هيات رييس��ه پارلمان‬ ‫ايران از توقيف مطبوعات توس��ط‬ ‫هيئت نظارت ب��ر مطبوعات انتقاد‬ ‫كرده و خواستار پاسخ وزير ارشاد‬ ‫به علل تعطيلى نشریات شدند‪.‬‬ ‫مصطفى كواكبي��ان‪ ،‬نماينده مردم‬ ‫س��منان و از اعض��اى جناح اقليت‬ ‫مجل��س ش��وراى اس�لامى‪ ،‬روز‬ ‫چهارشنبه با اشاره به سوال از وزير‬ ‫ارش��اد در باره توقي��ف مطبوعات‬ ‫گفت‪« :‬پرسش اصلى و مبنايى اين‬ ‫است كه تا چه زمانى هيات نظارت‬ ‫ب��ر مطبوعات مى‌ خواه��د به رويه‬ ‫ناصواب توقيف مطبوع��ات ادامه‬ ‫دهد و اظهارات رييس جمهور كه‬ ‫مى گويند در دولت ما يك روزنامه‬ ‫هم بسته نشده است كجا رفت‪».‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وى‪« ،‬هيات نظ��ارت بر‬ ‫مطبوعات قبل از ارس��ال پرونده‌ها‬ ‫به دادگاه‪ ،‬روي��ه ناصوابى انتخاب‬ ‫كرده و با توقيف مطبوعات عالوه‬ ‫بر ايجاد ناامنى شغلى براى روزنامه‬ ‫‌نگاران‪ ،‬موجب��ات دغدغه خاطر و‬ ‫اضطراب دائمى در عرصه رسانه‌ها‬ ‫را فراهم كرده است‪».‬‬ ‫هيات نظ��ارت ب��ر مطبوعات كه‬

‫رياست آن با وزير فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمى و متش��كل از هفت عضو‬ ‫اس��ت از زمان برگزارى انتخابات‬ ‫دهم رياس��ت جمهورى‪ ،‬تعطيلى‬ ‫مطبوعات را شدت بخشيده است‬ ‫اي��ن هي��ات در فاصل��ه خردادماه‬ ‫ت��ا مهرماه س��ال جارى‪ ،‬اق��دام به‬ ‫تعطيلى روزنامه هاى «اعتماد ملى»‬ ‫به صاحب امتيازى مهدى كروبى‪،‬‬ ‫«صداى عدالت»‪« ،‬آريا» به صاحب‬ ‫امتيازى محمد رضا زهدى‪« ،‬كلمه‬ ‫سبز» به صاحب امتيازى مير حسين‬ ‫موس��وى و «آرمان روابط عمومى»‬ ‫با مدير مس��ئولى هوشمند سفيدى‬ ‫كرده است‪.‬‬ ‫همچني��ن روزنامه ه��اى «فرهنگ‬ ‫آش��تى» نزديك به اكبر هاش��مى‬ ‫رفسنجانى‪ ،‬رييس مجمع تشخيص‬ ‫مصلحت نظ��ام‪ ،‬و «تحلي��ل روز»‬ ‫چاپ شيراز نيز در اين دوره توقيف‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫پيش��تر ني��ز روزنامه هاى ش��رق‪،‬‬ ‫كارگ��زاران‪ ،‬ه��م ميه��ن و تهران‬ ‫امروز‪ ،‬ياس ن��و‪ ،‬نزديك به حزب‬ ‫مشاركت و همچنين نشريات هفت‪،‬‬ ‫دنياى تصوير و ش��هروند توس��ط‬ ‫دول��ت محمود احمدى ن��ژاد و از‬

‫س��وى هيئت نظارت بر مطبوعات‬ ‫تعطيل شده بودند‪.‬‬ ‫از زمان معرف��ى محمد على رامين‬ ‫به عنوان معاون مطبوعاتى وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اس�لامى در روز‬ ‫ده��م آبان م��اه ني��ز‪ ،‬روزنامه هاى‬ ‫«س��رمايه» و «همش��هرى» توقيف‬ ‫شدند كه توقيف ارگان شهردارى‬ ‫تهران تنها يك روز طول كشيد‪.‬‬ ‫در ش��ش ماه گذش��ته و ب��ه دنبال‬ ‫اعت��راض ه��اى خيابانى ب��ه نتيجه‬ ‫انتخابات رياست جمهورى در ايران‬ ‫دهه��ا روزنامه نگار و عكاس نیز از‬ ‫سوى نيروهاى امنيتى بازداشت و به‬ ‫اقدام عليه امنيت ملى متهم شدند‪.‬‬ ‫در حال حاضر بيش از ‪ ۳۰‬روزنامه‬ ‫نگار و و بالگر در زندان هاى ايران‬ ‫به سر مى برند‪.‬‬ ‫بر اساس اظهار نظر كامبيز نوروزى‪،‬‬ ‫حقوق��دان و دبير كميت��ه حقوقى‬ ‫ى‪‎‬روزنامه‌نگاران‪ ،‬در‬ ‫انجمن صنف�� ‪‎‬‬ ‫خبرگزارى ايس��نا‪ ،‬طی سال ‪۱۳۸۶‬‬ ‫بين ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬نشريه از سوى دولت‬ ‫محمود احمدى نژاد تعطيل ش��ده‬ ‫اند‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬

‫ﺩﺭ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ‪ 2‬ﻣﺎﻩ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ‬

‫»ﺗﻀﻤﻴﻨﻰ«‬

‫ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺳﻄﻮﺡ‬ ‫ﺳﺎﻋﺘﻰ ‪ 10‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﺳﺎﻋﺘﻰ ‪ 20‬ﺩﻻﺭ‬

‫‪IELTS, TOEFL‬‬

‫‪Coquitlam, North Vancouver, Lower Mainland‬‬

‫ﺣﺴﻴﻦ ﻏﻔﺎﺭﻯ ‪778-862-4400‬‬

‫‪Fereidoon Demehri‬‬

‫ﺛﺒﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻼﻙ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﻭﺍﻡ ﺑﺎﻧﻜﻰ‬ ‫ﻭﻛﺎﻟﺖﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﻭﺻﻴﺖﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺩﻋﻮﺕﻧﺎﻣﻪ‪،‬ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻣﻀﺄ‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻨﺴﻮﻟﻰ‪ ،‬ﮔﺬﺭﻧﺎﻣﻪ‬

‫عضو رسمی‬

‫‪Tel: 778.340.1050‬‬

‫‪www.mybcnotary.com‬‬ ‫‪info@mybcnotary.com‬‬

‫‪#101-1629 Garden Avenue, North Vancouver, BC V7P 3A6‬‬

‫‪VIEW, VIEW, VIEW‬‬

‫ﻣﻨﺰﻝ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺒﺎ‪ ،‬ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻟﻪ‪ 4 ،‬ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ‪ 4/5 ،‬ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺣﻤﺎﻡ‪ ،‬ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺒﺎ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺱ‪ ،‬ﺯﻳﺮﺑﻨﺎ ‪ 3480‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﺯﻣﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﻭﺳﻌﺖ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ‪ 8000‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪ ،‬ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ﻭﺳﺖﻭﻧﻜﻮﻭﺭ‪ ،‬ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺯﻳﺒﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻴﻠﺲ ﺍﺳﺘﻴﻞ ﺍﭘﻼﻳﻨﺴﺲ ﻭ ﺳﻨﮓ‬ ‫ﮔﺮﺍﻧﻴﺖ‪ ،‬ﺍﺗﺎﻕ ﻧﺸﻴﻤﻦ ﺑﺰﺭگ ﻣﺸﺮﻑ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻜﻦ‪ ،‬ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻭ‪....‬‬ ‫‪OPEN HOUSE Sunday 2-4‬‬

‫‪1095 Aubeneau Cr., West Vancouver‬‬

‫ﻣﻨﺰﻟﻰ ﺑﺰﺭگ‪ ،‬ﭘﻨﺞ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 3‬ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺣﻤﺎﻡ‪،‬‬ ‫‪ 3‬ﺧﻮﺍﺏ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ‪،‬ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻮﺋﻴﺖ ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻭﺭﻭﺩﻯ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ‪ Norwwod‬ﻭ ‪Montroyal‬‬ ‫ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻮﺭﺕﻭﻧﻜﻮﻭﺭ‬ ‫ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺘﻰ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻜﺮﺩﻧﻰ‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻳﻚﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺣﻤﺎﻡ‪،‬‬ ‫ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 600‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪ ،‬ﻛﻔﭙﻮﺵ‬ ‫ﻟﻤﻴﻨﻴﺖ‪ ،‬ﺷﻮﻣﻴﻨﻪ ﮔﺎﺯﻯ‪ ،‬ﺩﻭ ﺑﺎﻟﻜﻦ‪،‬‬ ‫ﺩﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ‪ ،‬ﻳﻚ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ‪ ،‬ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ‬ ‫ﺯﻳﺒﺎ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﻭ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ‪ ،‬ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺭﻓﺎﻫﻰ‬

‫‪OPEN HOUSE Sunday 2-4‬‬

‫‪$789.900‬‬

‫‪4212 Norwood Ave., North Van‬‬

‫ﺗﺎﻭﻥﻫﺎﻭﺱ ﺩﻭ ﻃﺒﻘﻪ‪ ،‬ﺳﻪ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪2/5‬‬ ‫ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺣﻤﺎﻡ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ‪ 1284‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪،‬‬ ‫ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰﺭگ‪ ،‬ﻛﻔﭙﻮﺵ ﻟﻤﻴﻨﻴﺖ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ‬ ‫ﺍﻭﻝ‪ ،‬ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺷﻮﻣﻴﻨﻪ ﮔﺎﺯﻯ‪ ،‬ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ‬ ‫ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ‪ ،‬ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺍﺯ ﻛﭙﻴﻼﻧﻮ‬ ‫ﻣﺎﻝ‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺮﻳﺪ‪ ،‬ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ‬

‫‪$529.000‬‬

‫‪OPEN HOUSE Sunday 2-4‬‬ ‫‪#45-889 Tobruck Ave., North Vancouver‬‬

‫‪$2,199.000‬‬

‫‪$349.900‬‬

‫‪# 201 -1195 W 8th St., Vancouver‬‬

‫ﺗﺎﻭﻥﻫﺎﻭﺱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺷﻴﻚ‪ ،‬ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ‪ ،‬ﺳﻪ ﺧﻮﺍﺑﻪ‬ ‫ﺑﺎ ‪ 2/5‬ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺣﻤﺎﻡ‪،‬ﻛﻔﭙﻮﺵ ﭼﻮﺑﻰ‪،‬ﺷﻮﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﮔﺎﺯﻯ‪ ،‬ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ‪ ،‬ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ‬ ‫ﮔﺮﺍﻧﻴﺖ ﺩﺭﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻴﻨﻠﺲ ﺍﺳﺘﻴﻞ ﺍﭘﻼﻳﻨﺴﺲ‬

‫‪$789.900‬‬

‫‪GST Included‬‬

‫‪3-272 West 4th St., North Vancouver‬‬ ‫ﻣﻨﺰﻝ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺷﻴﻚ ﻭ ﺯﻳﺒﺎ‪ ،‬ﺷﺶ ﺧﻮﺍﺑﻪ‪ ،‬ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮﻉ‪ ،‬ﻛﻔﭙﻮﺵ ﭼﻮﺑﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭ‬ ‫ﻧﻔﻴﺲ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻴﻨﻠﺲ ﺍﺳﺘﻴﻞ ﺍﭘﻼﻳﻨﺴﺲ‪ ،‬ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺪﺭﺳﻪ‪ ،‬ﭘﺎﺭﻙ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺭﻓﺎﻫﻰ‬ ‫‪4076 Cambridge St., Burnaby‬‬

‫‪$1,788,888‬‬

‫‪Sutton Group West Coast Realty‬‬


‫‪16‬‬

‫‪16 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 932‬جمعه ‪ 20‬آذر ‪1388‬‬

‫اعتراض به ساخت یک ایستگاه لرزه نگاری‬ ‫در نزدیکی مرز ایران‬

‫عفو بین الملل‪:‬‬ ‫نقض حقوق بشر در ایران‬ ‫در بدترین شرایط طی دو دهه‬ ‫به گفته عفو بین الملل‪ ،‬مانفرد نوواک‪ ،‬نماینده سازمان ملل‬ ‫متحد در امور شکنجه و فیلیپ آلستون‪ ،‬نماینده این نهاد در‬ ‫امور «اعدام های فراقانونی‪ ،‬بدون محاکمه و خودسرانه»‬ ‫رسما از ایران خواسته اند که به این کشور سفر کنند‪ ،‬ولی‬ ‫هنوز منتظر پاسخ دولت ایران هستند‪.‬‬ ‫بی بی سی ‪ -‬سازمان عفو بین الملل‬ ‫با انتشار گزارشی درباره وقایع پس‬ ‫از انتخابات خردادماه ایران‪« ،‬نقض»‬ ‫حقوق بش��ر در این کش��ور را در‬ ‫بدترین شرایط طی ‪ 20‬سال گذشته‬ ‫ارزیابی کرده است‪.‬‬ ‫حسیبه حاج سهراوی‪ ،‬معاون بخش‬ ‫خاورمیانه و ش��مال آفریقای عفو‬ ‫بین الملل‪ ،‬گفته است که مقام های‬ ‫ارش��د ایران باید درباره اتهام های‬ ‫شکنجه معترضین از جمله تجاوز‪،‬‬ ‫قت��ل و س��ایر بدرفتاری ه��ا بطور‬ ‫مستقل و کامل تحقیق کنند‪.‬‬ ‫عفو بین الملل می گوید‪ ،‬به نظر می‬ ‫رسد که تحقیقاتی که تا کنون مقام‬ ‫های ایرانی درباره اتهام های مطرح‬ ‫شده کرده اند‪ ،‬با هدف جلوگیری‬ ‫از روشن شدن حقیقت بوده است‪.‬‬ ‫ایران هنوز به این گزارش واکنش‬ ‫نشان نداده است اما معموال هرگونه‬ ‫گزارش انتقادآمی��زی درباره خود‬ ‫را به انگیزه های سیاسی نسبت می‬ ‫دهد‪ .‬هرچند مقام های این کش��ور‬ ‫اذعان ک��رده اند ک��ه در مواردی‬ ‫از جمله در بازداش��تگاه کهریزک‬ ‫بدرفتاری ه��ای جدی با معترضان‬ ‫صورت گرفته اس��ت‪ ،‬اما آن را به‬ ‫ماموران رده پایین نسبت می دهند‪.‬‬ ‫مجلس ایران پ��س از آن حوادث‬

‫کمیته ای ویژه برای رس��یدگی به‬ ‫اته��ام ه��ای آزار و اذیت جنس��ی‬ ‫برخی از بازداشتی ها تشکیل داد و‬ ‫مقام های قضایی نیز به رسیدگی به‬ ‫این اتهام ها تاکید کرده اند‪.‬‬ ‫عفو بین الملل به وی��ژه از آیت اهلل‬ ‫خامنه ای‪ ،‬رهبر جمهوری اسالمی‬ ‫ایران‪ ،‬خواس��ته اس��ت ک��ه به دو‬ ‫نماینده سازمان ملل متحد در امور‬ ‫حقوق بشر اجازه بازدید از ایران را‬ ‫بدهد‪.‬‬ ‫خانم س��هروای گف��ت‪« :‬اعضای‬ ‫گروه های ش��به نظامی و مقام های‬ ‫رس��می که در این تخلفات دست‬ ‫داشتند باید محاکمه شوند و در هیچ‬ ‫شرایطی کسی نباید اعدام شود‪».‬‬ ‫وی گفته اس��ت آیت اهلل خامنه ای‬ ‫باید دس��تور دعوت از نمایندگان‬ ‫ویژه س��ازمان ملل متحد در مورد‬ ‫ش��کنجه و اعدام ه��ای فراقانونی‪،‬‬ ‫بدون محاکمه و خودسرانه را بدهد‬ ‫تا اطمینان خاطر حاصل ش��ود که‬ ‫تحقیقات درباره اتهام های مطرح‬ ‫شده‪ ،‬مستقل و قاطع خواهد بود‪.‬‬ ‫ایران قبال این گونه درخواس��ت ها‬ ‫را نادیده گرفته و آن را دخالتی در‬ ‫امور داخلی خود نامیده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته عف��و بین المل��ل‪ ،‬مانفرد‬ ‫نوواک‪ ،‬نماینده سازمان ملل متحد‬

‫ﺍﻣﻴﺮ ﺛﻘﻔﻲ‬

‫در امور شکنجه و فیلیپ آلستون‪،‬‬ ‫نماینده ای��ن نهاد در ام��ور «اعدام‬ ‫های فراقانونی‪ ،‬ب��دون محاکمه و‬ ‫خودسرانه» رس��ما از ایران خواسته‬ ‫اند که به این کش��ور س��فر کنند‪،‬‬ ‫ولی هنوز منتظر پاسخ دولت ایران‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫گ��زارش عفو بی��ن الملل ش��امل‬ ‫اظهارات افرادیس��ت ک��ه در حین‬ ‫تظاهرات پس از انتخابات بازداشت‬ ‫شدند و برخی از آن ها از آن زمان‬ ‫ایران را ترک کرده اند‪.‬‬ ‫مع��اون بخش خاورمیانه و ش��مال‬ ‫آفریقای عفو بین الملل می گوید‪،‬‬ ‫مقام های ایران باید اطمینان خاطر‬ ‫دهن��د ک��ه کنت��رل و نظ��ارت بر‬ ‫تظاهرات مطابق با استانداردهای بین‬ ‫المللی خواهد بود و بس��یج و سایر‬ ‫نهادهای مسلح را از خیابان ها دور‬ ‫نگه دارند‪.‬‬ ‫خانم سهراوی می گوید هر فردی‬ ‫که بازداش��ت یا دستگیر شده باید‬ ‫از ش��کنجه و س��ایر بدرفتاری ها‬ ‫مصون باشد‪ ،‬زندانیان عقیدتی باید‬ ‫آزاد ش��وند و افرادی ک��ه پس از‬ ‫محاکمات غیر عادالنه مانند «دادگاه‬ ‫های نمایشی» محکوم شدند‪ ،‬باید‬ ‫پرونده آنها مجددا رسیدگی شود‬ ‫یا آزاد شوند‪.‬‬ ‫به گفته این مدی��ر عفو بین الملل‪،‬‬ ‫تمام مجازات های م��رگ باید به‬ ‫مج��ازات هایی غیر از اعدام تبدیل‬ ‫ش��وند و اف��رادی که هن��وز مورد‬ ‫محاکمه ق��رار نگرفته اند از دادگاه‬ ‫عادالنه برخوردار باشند‪.‬‬

‫بی بی س��ی ‪ -‬ایران روز چهارشنبه‬ ‫ادعا ک��رد که یک ایس��تگاه لرزه‬ ‫نگاری س��ازمان ملل برای ردیابی‬ ‫انفجارهای اتم��ی در نزدیکی مرز‬ ‫این کشور با هدف تجسس در امور‬ ‫داخلی اش ساخته شده است‪.‬‬ ‫احداث این ایس��تگاه نظارتی هفته‬ ‫گذش��ته در ترکمنستان در چندین‬ ‫کیلومتری مرز ایران تکمیل شد و‬ ‫بنابر گزارش ها این ایس��تگاه یکی‬ ‫بياورند که فعال در ترکمنستان اين‬ ‫از ‪ 275‬تاسیسات مشابهی است که‬ ‫ايستگاه را تعبيه کرده اند‪».‬‬ ‫در سراسر جهان برای ردیابی لرزش‬ ‫یک کمیس��یون پیم��ان منع جامع‬ ‫های ناش��ی از آزمایش بمب های‬ ‫آزمای��ش ه��ای اتم��ی گفت که‬ ‫اتمی وجود دارند‪.‬‬ ‫تصمیم برای س��اخت این ایستگاه‬ ‫ایران برخ�لاف اتهامات غرب می‬ ‫بین س��ال ه��ای ‪ 1994‬ت��ا ‪ 1996‬با‬ ‫گوید در پی س��اخت سالح های‬ ‫مشارکت ایران گرفته شد‪.‬‬ ‫اتمینیست‪.‬‬ ‫به گفته این کمیسیون هم اکنون سه‬ ‫این کشور در چند ماه اخیر در برابر‬ ‫ایستگاه مش��ابه در داخل ایران در‬ ‫فشار شدید برای امضای یک طرح‬ ‫ش��هرهای تهران‪ ،‬شوشتر و کرمان‬ ‫مورد حمایت سازمان ملل با هدف‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫اطمینان از عدم تالش این کش��ور‬ ‫آنیکا تونبورگ یک س��خنگوی‬ ‫برای ساخت سالح اتمی مقاومت‬ ‫کمیسیون تمهیداتی «سازمان پیمان‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫منع جامع آزمایش اتمی» گفت که‬ ‫ابوالفضل ظهره وند مش��اور سعید‬ ‫مجموعه این ایستگاه ها‪ ،‬انفجارهای‬ ‫جلیل��ی‪ ،‬نماینده ارش��د ای��ران در‬ ‫اتمی در سراس��ر جهان را زیر نظر‬ ‫مذاکرات مربوط ب��ه برنامه اتمی‪،‬‬ ‫دارد و نه یک کشور خاص را‪.‬‬ ‫روز چهارشنبه گفت که پیمان منع‬ ‫او گفت‪ :‬ساخت این ایستگاه ربطی‬ ‫جامع��ه آزمایش های اتمی (س��ی‬ ‫به گزارش ه��ای اخیر درباره ایران‬ ‫تی بی تی) ک��ه اجازه ایجاد چنین‬ ‫ندارد‪ .‬ایران عضو 'س��ی تی بی تی‬ ‫ایس��تگاه های��ی را م��ی دهد یک‬ ‫او' اس��ت و مث��ل ‪ 181‬عضو دیگر‬ ‫«معاهده جاسوسی» است‪.‬‬ ‫شریک تصمیمات آن است‪».‬‬ ‫آق��ای ظه��ره وند ب��ه خبرگزاری‬ ‫این پیمان هفته گذشته در وبسایت‬ ‫دولت��ی جمهوری اس�لامی‪ ،‬ایرنا‪،‬‬ ‫خ��ود اعالم کرد که این ایس��تگاه‬ ‫گفت‪« :‬با افشای ماهيت اين ايستگاه‬ ‫در نقط��ه ای میان کوی��ر کاراکوم‬ ‫ها و متوقف ش��دن فعاليت يکی از‬ ‫ترکمنستان و رشته کوه های کوپت‬ ‫آنها ک��ه ايران را تحت کنترل قرار‬ ‫ایجاد ش��ده و هم اکنون آزمایش‬ ‫می داد‪ ،‬آنها به اين نتيجه رس��يدند‬ ‫های مقدماتی را می گذراند‪.‬‬ ‫که اين ايس��تگاه ه��ا را به صورت‬ ‫اما آقای ظهره وند اظهار عقیده کرد‬ ‫کمربندی ب��ه دور کش��ورمان در‬ ‫که «معاهده 'س��ی تی بی تی' يک‬ ‫ایران روز چهارشنبه ادعا‬ ‫کرد که یک ایستگاه لرزه‬ ‫نگاری سازمان ملل برای‬ ‫ردیابی انفجارهای اتمی‬ ‫در نزدیکی مرز این کشور‬ ‫با هدف تجسس در امور‬ ‫داخلی اش ساخته شده‬ ‫است‪.‬‬

‫ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻣﻼﻙ‬

‫‪(604) 657-1377‬‬

‫‪Amir Saghafi‬‬ ‫‪Cell: 604.657.1377‬‬ ‫‪www.amirshome.com‬‬

‫‪amir@amirshome.com‬‬

‫معاهده امنيتی و جاسوس��ی است‬ ‫و حت��ی خطرناک ت��ر از پروتکل‬ ‫الحاقی است‪.‬‬ ‫او ب��ه پروتکل الحاق��ی پیمان منع‬ ‫گسترش سالح های اتمی که ایران‬ ‫اکنون چند سالی است از اجرای آن‬ ‫دست کشیده اشاره داشت‪ .‬براساس‬ ‫این پیمان از جمله امکان بازرس��ی‬ ‫ه��ای س��رزده از تاسیس��ات اتمی‬ ‫کشورهای عضو فراهم می شود‪.‬‬ ‫آقای ظهره وند حتی «س��ی تی بی‬ ‫ت��ی او» را راهی ب��رای جلوگیری‬ ‫از فعالی��ت های اتم��ی غیرنظامی‬ ‫کشورها قلمداد کرد‪.‬‬ ‫او گفت‪« :‬این معاهده محصول چند‬ ‫دهه بررسی فعاليت های جاسوسی‬ ‫در س��طح جهان است و به موجب‬ ‫اي��ن معاهده و تحت پوش��ش منع‬ ‫جامع آزمايش��ات هسته ای هر نوع‬ ‫اشاعه فعاليت های هسته ای کنترل‬ ‫و جلوگيری می ش��ود و به عبارتی‬ ‫از طريق اين معاهده می توانند مانع‬ ‫فعاليت های صلح آميز هس��ته ای‬ ‫کشورها شوند و حتی با آزمايشات‬ ‫موشکی کشورها نيز مقابله کند‪».‬‬ ‫همزمان ب��ه گ��زارش خبرگزاری‬ ‫مه��ر‪ ،‬احم��د وحیدی وزی��ر دفاع‬ ‫ایران در جریان دیداری از س��وریه‬ ‫هشدار داده است که اگر اسرائیل به‬ ‫تاسیسات اتمی ایران حمله کند این‬ ‫کشور مراکز اتمی و اسلحه سازی‬ ‫اسرائیل را هدف قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫اس��رائیل اقدام نظام��ی برای خنثی‬ ‫کردن برنامه اتمی ایران در صورت‬ ‫شکست دیپلماسی را مردود ندانسته‬ ‫اس��ت‪ .‬ای��ران اتهام غ��رب دایر بر‬ ‫تالش برای ساخت سالح اتمی را‬ ‫رد می کند‪.‬‬


‫‪17‬‬

‫‪17 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 932‬جمعه ‪ 20‬آذر ‪1388‬‬

‫دیده می شود تفاوت کامل دارد‪.‬‬

‫دستگیری های گسترده در سراسر کشور‬

‫زندان ها از دانشجویان پرشده‬

‫روز آنالین ‪ -‬در حالیکه محاکمه و‬ ‫صدور احکام سنگین برای فعاالن‬ ‫سیاس��ی و مطبوعاتی که همچنان‬ ‫در زن��دان به س��ر می برن��د‪ ،‬ادامه‬ ‫دارد‪ ،‬طی س��ه روز گذشته بسیاری‬ ‫از فع��االن دانش��جویی معت��رض‬ ‫به کودت��ای انتخابات��ی ‪ 22‬خرداد‬ ‫بازداشت شده اند‪.‬براساس گزارش‬ ‫های رسمی در روز ‪ 16‬آذر بیش از‬ ‫‪ 204‬دانش��جو بازداشت شدند‪ .‬این‬ ‫در حالیس��ت که از دو هفته مانده‬ ‫به برگزاری این مراس��م‪ ،‬بازداشت‬ ‫فعاالن دانش��جویی آغاز شده بود‪.‬‬ ‫بازداشت فعاالن دانشجویی در روز‬ ‫گذشته نیز ادامه داشت‪.‬‬ ‫براساساعالمفرماندهنیرویانتظامی‬ ‫«‪۱۶۵‬م��رد و ‪ ۳۹‬زن « در تجمعات‬ ‫روز ‪ ۱۶‬آذر در شهر تهران بازداشت‬ ‫شده اند‪ .‬سردارعزیزاهلل رجب زاده‬ ‫هی��چ توضیحی درباره سرنوش��ت‬ ‫بازداشت شدگان و محل نگهداری‬ ‫آنان نداده؛او همچنین هیچ اشاره ای‬ ‫به بازداشت های گسترده صورت‬ ‫گرفته در شهرستان ها نکرده است‪.‬‬ ‫پیش از ‪16‬آذر دادستان کل کشور‬ ‫به خانواده‌ه��ای معترضان به نتیجه‬ ‫انتخابات هش��دار داده بود مراقب‬ ‫فرزندان خود باش��ند‪ ،‬چ��را که در‬ ‫صورت دستگیری‪ ،‬خانواده‌ها «حق‬ ‫گله» ندارند‪.‬‬ ‫محس��نی اژه ای گفته ب��ود که «در‬ ‫حوادث بعد از انتخابات‪ ،‬قوه قضائیه‬ ‫دربرخوردبامتخلفان‪،‬خویشتنداری‬ ‫کرده‪ ،‬اما از امروز به بعد این کار را‬ ‫نخواهیم ک��رد‪».‬او همچنین تهدید‬ ‫کرده ب��ود که «با ه��ر کس که بر‬ ‫خالف حقوق‪ ،‬امنیت و نظم جامعه‬ ‫حرکت کرده و آن را بر هم بزنند‪،‬‬ ‫به شدت برخورد خواهد شد‪».‬‬ ‫س��خنان محس��نی اژه ای در حالی‬ ‫مطرح شد که بسیاری از بازداشت‬ ‫شدگان‪ ،‬بالفاصله بعد از انتخابات‬ ‫‪ 22‬خرداد و به صورت یورش های‬ ‫شبانه بازداشت شده بودند و فرصت‬ ‫شرکت در تجمعات را نداشتند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر رواب��ط عمومی‬ ‫دادس��رای عمومی و انقالب تهران‬ ‫از ارس��ال احکام قطع��ی ‪ ۲۲‬نفر از‬ ‫دس��تگیر ش��دگان حوادث بعد از‬ ‫انتخاب��ات به واحد اج��رای احکام‬ ‫دادگاه انقالب خبر داده است‪.‬‬

‫طی هفته گذشته بسیاری از فعاالن دانشجویی معترض‬ ‫به کودتای انتخاباتی ‪ 22‬خرداد بازداشت شده اند‬ ‫این دادس��را بدون نام ب��ردن از این‬ ‫دستگیرش��دگان اعالم کرده است‬ ‫که ‪ 18‬نفر به حبس از ‪ 4‬ماه تا چهار‬ ‫سال و نیم محکوم شده اند‪ .‬برای ‪4‬‬ ‫نفر نی��ز رای برائت و برای عده ای‬ ‫جزای نقدی و مجازات ش�لاق نیز‬ ‫صادر شده است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر علیرضا آوایی‪ ،‬رئیس‬ ‫دادگستری تهران خبر داد که احکام‬ ‫قطعی تعدادی از بازداشت شدگان‬ ‫حوادث پس از انتخابات صادر شده‬ ‫و تعدادی از متهمان‪ ،‬تبرئه شده اند‬ ‫و بعض��ی احکام دیگ��ر به جریمه‬ ‫نقدی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫او نیز توضیح نداده اس��ت که چه‬ ‫کس��انی تبرئه ش��ده ان��د و احکام‬ ‫چه کسانی به جریمه نقدی تبدیل‬ ‫شده است‪ .‬طی روزها و هفته های‬ ‫گذش��ته احمد زیدآبادی‪ ،‬س��عید‬ ‫لیالز‪ ،‬هنگامه شهیدی‪ ،‬بهزاد نبوی‪،‬‬ ‫مسعود باستانی‪ ،‬محمد علی ابطحی‬ ‫و تعداد دیگری از فعاالن سیاسی و‬ ‫مطبوعاتی با احکام بسیار سنگین و‬ ‫عجیبی به حبس محکوم شدند‪.‬‬ ‫بازداشت و پرونده سازی‬ ‫برای مجید توکلی‬ ‫مجی��د توکل��ی‪ ،‬عض��و انجم��ن‬ ‫اسالمی دانش��گاه امیرکبیر نیزپس‬

‫از برگزاری مراس��م تریب��ون آزاد‬ ‫در روز ‪ 16‬آذر و ب��ه هنگام خروج‬ ‫از دانش��گاه با هم��کاری نیروهای‬ ‫حراست و بسیج دانشگاه امیرکبیر‬ ‫توس��ط نیروهای وزارت اطالعات‬ ‫بازداشت شد‪.‬او یکی از سخنرانان‬ ‫این مراس��م بود‪ .‬توکلی در جریان‬ ‫جعل نشریات دانشگاه امیرکبیر در‬ ‫س��ال ‪ 86‬نیز زندانی شده و بیش از‬ ‫‪ 15‬ماه را در زندان به س��ر برده بود‪.‬‬ ‫این فعال دانشجویی بهمن ماه سال‬ ‫گذشته نیز هنگام شرکت در مراسم‬ ‫بزرگداش��ت مهندس بازرگان در‬ ‫مقابل حسینیه ارشاد بازداشت و پس‬ ‫از ‪ 3‬ماه حبس آزاد شده بود‪.‬‬ ‫ام��ا آنچه قاب��ل تامل اس��ت نحوه‬ ‫پوش��ش خبری بازداش��ت مجید‬ ‫توکلی از سوی رسانه های حکومتی‬ ‫است‪ .‬ایرنا‪ ،‬فارس‪ ،‬کیهان‪ ،‬رجا نیوز‬ ‫و جهان نیوز در اقدامی هماهنگ‪،‬‬ ‫مجید توکلی را لیدر اصلی وقایع ‪16‬‬ ‫آذر معرفی کردند و مدعی ش��دند‬ ‫«او که قصد داشت با لباس زنانه از‬ ‫دانش��گاه بگريزد‪ ،‬توسط نيروهاي‬ ‫انتظامي دستگير شد»‪.‬‬ ‫این رس��انه ه��ا‪ ،‬توکلی و س��ایت‬ ‫امیرکبی��ر را ب��ه س��ازمان منافقین‬ ‫منتس��ب کرده و مدعی ش��ده اند‪:‬‬ ‫«توكلي از اعضاي طيف غيرقانوني‬ ‫و افراطي عالمه اس��ت ك��ه غير از‬

‫راديوه��ا و تلويزيون‌هاي بيگانه با‬ ‫گروهك تروريس��تي منافقين در‬ ‫ارتب��اط هس��تند و اغتشاش��ات در‬ ‫دانشگاه‌ها را س��اماندهي مي‌كنند‪.‬‬ ‫س��ايت خبرنامه اميركبير متعلق به‬ ‫اين طي��ف افراطي توس��ط فردي‬ ‫به ن��ام «ر‪.‬ي» از عناصر وابس��ته به‬ ‫گروهك تروريستي منافقين اداره‬ ‫مي‌ش��ود و اعضاي اي��ن طيف نيز‬ ‫غير از اين گروهك تروريستي‪ ،‬با‬ ‫گروهك‌هاي تجزيه‌طلب همچون‬ ‫پژاك در ارتباط هستند»‪.‬‬ ‫خبرگزاری فارس در ادامه این ادعا‬ ‫ها افزوده اس��ت‪« :‬بازداشت مجيد‬ ‫توكلي با لباس زنانه بار ديگر خاطره‬ ‫بني‌صدر را براي ملت ايران تداعي‬ ‫كرد با اين اخت�لاف كه بني‌صدر‬ ‫توانس��ت با لباس و آرايش زنانه از‬ ‫كش��ور بگريزد‪ ،‬اما مجيد توكلي‬ ‫با هوش��ياري نيروه��اي انتظامي به‬ ‫چنگ افتاد»‪.‬‬ ‫روز گذش��ته نیز تصاویری مونتاژ‬ ‫شده از این فعال دانشجویی‪ ،‬توسط‬ ‫رسانه های حامی محمود احمدی‬ ‫نژاد منتش��ر شد که او را در پوشش‬ ‫زنانه و با چادر نشان میدهد‪ .‬این در‬ ‫حالیس��ت که مجید توکلی هنگام‬ ‫س��خنرانی در دانش��گاه امیرکبیر و‬ ‫هنگام بازداشت پیراهن و کاپشنی‬ ‫بر تن داشت که با آنچه در عکس‬

‫‪5 Years VRM‬‬

‫‪Prime...2.25%‬‬

‫‪5.35‬‬

‫‪Prime - .25%‬‬

‫‪5.25‬‬

‫‪3.99‬‬

‫‪3.95‬‬

‫‪3.49‬‬

‫‪2.95‬‬

‫‪2.35‬‬

‫بازداشت های گسترده‬ ‫‪ 16‬و ‪ 17‬آذر‬ ‫محمدجعفر طهماسبی‪ ،‬از اعضای‬ ‫س��تاد دانش��جویی میرحس��ین‬ ‫موس��وی نیز روز ‪ 16‬آذر بازداشت‬ ‫شد‪.‬همچنین گزارش ها از بازداشت‬ ‫بیش از ‪ 20‬دانشجوی دانشگاه آزاد‬ ‫واحد تهران مرکز‪ ،‬بعد از مراسم ‪16‬‬ ‫آذر حکایت دارد‪.‬‬ ‫براساس گزارش خبرنامه امیرکبیر‪،‬‬ ‫جاوید حاج همتی و عباس قادری‬ ‫دو تن از دانشجویان دانشگاه خواجه‬ ‫نصیر پس از احضار تلفنی از سوی‬ ‫دفتر پیگی��ری وزارت اطالعات از‬ ‫صب��ح روز ‪ 16‬آذر به آنجا مراجعه‬ ‫کرده اما بازنگشته اند‪.‬‬ ‫این خبرنامه همچنین از بازداش��ت‬ ‫‪ 6‬دانش��جوی دانش��گاه تهران خبر‬ ‫داده است‪ .‬نويد سلطان پور‪ ،‬مجتبی‬ ‫هاشمی‪ ،‬نیلوفر اثباتی‪ ،‬بردیا نجار‪،‬‬ ‫طاه��ر دهخوارقارنی��ان و مه��دی‬ ‫بلخ��اری دانش��جویان بازداش��ت‬ ‫ش��ده ای هس��تند که هوی��ت آنها‬ ‫مش��خص ش��ده اس��ت‪ .‬بازداشت‬ ‫اکثر دانش��جویان با ضرب و شتم و‬ ‫خشونت همراه بوده است‪.‬‬ ‫گزارش ه��ا از ربوده ش��دن فرزاد‬ ‫کلبعلی دانش��جوی کرد دانش��گاه‬ ‫ته��ران توس��ط نیروه��ای امنیتی‬ ‫حکایت دارد‪ .‬به گفته شاهدان عینی‬ ‫وی پ��س از خروج از در ش��رقی‬ ‫دانشگاه تهران توسط چند نفر لباس‬ ‫ش��خصی س��وار بر پژوی مشکی‬ ‫ربوده شده است‪.‬‬ ‫روز گذش��ته نیز ‪ 7‬نف��ر از اعضای‬ ‫انجمن اس�لامی دانش��گاه پیام نور‬ ‫تهران بازداشت شده اند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر خبرگ��زاری دیده‬ ‫بان حقوق بش��ر کردستان خبرداده‬ ‫است که ماموران امنیتی با مراجعه به‬ ‫منزل سهراب کریمی در شهرستان‬ ‫قروه اس��تان کردس��تان اق��دام به‬ ‫بازداش��ت ای��ن فعال دانش��جویی‬ ‫کردند‪ .‬براساس این خبرجمعی از‬ ‫اهالی محل با تجمع مقابل در منزل‬ ‫س��هراب کریمی تا مدت��ى مانع از‬ ‫ورود مأموران به داخل خانه شدند‪،‬‬ ‫اما نهایتاً نیروهاى امنیتى سهراب را‬ ‫بازداشت کرده و به مکان نامعلومى‬ ‫انتقال داده اند‪.‬‬ ‫در شیراز نیز سعید آگنجی و راضیه‬ ‫جعفریدودانشجویدانشگاهشیراز‬ ‫که به اداره اطالعات احضار ش��ده‬ ‫بودند‪ ،‬دیروز پس از حضور در این‬ ‫اداره بازداشت ش��دند‪ .‬آگنجی از‬

‫فعاالن ستاد انتخاباتی مهدی کروبی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫سید محمد محسن موسوی‪ ،‬سبحان‬ ‫حیدری‪ ،‬نجما رنجبر‪ ،‬سید محمد‬ ‫حس��ینی‪ ،‬س��عید لطفی و مس��عود‬ ‫مهدویفردیگردانشجویاندانشگاه‬ ‫شیراز هستند که طی دو روز گذشته‬ ‫بازداشت شده اند‪.‬‬ ‫عالوه بر این گزارش ها از بازداشت‬ ‫گسترده دانشجویان در کردستان‪،‬‬ ‫کرمانشاه‪ ،‬تبریز‪ ،‬اصفهان‪ ،‬سمنان‪،‬‬ ‫کرم��ان و س��ایر ش��هرها حکایت‬ ‫دارد اما تاکنون اسامی دانشجویان‬ ‫بازداشت شده اعالم نشده است‪.‬‬ ‫در عین حال روز گذش��ته علیرضا‬ ‫موسوی‪ ،‬دانشجوی دانشگاه عالمه‬ ‫و سورنا هاشمی دانشجوی دانشگاه‬ ‫زنجان که هر دو از اعضای سازمان‬ ‫دانشجویان لیبرال هستند آزاد شدند‪.‬‬ ‫مهرنوش اعتم��ادی و هایده تابش‪،‬‬ ‫فعاالن حقوق زن نیز روز گذش��ته‬ ‫آزاد شدند‪.‬‬ ‫ادامه دادگاه‌ها‬ ‫خبرگزاری ایلنا به نقل از دادسرای‬ ‫عمومی و انقالب تهران از برگزاری‬ ‫دادگاه محسن صفایی فراهانی در‬ ‫روز چهارشنبه خبر داده است‪.‬‬ ‫روز گذشته نیز دادگاه جهانبخش‬ ‫خانجانی‪ ،‬عضو حزب کارگزاران‬ ‫س��ازندگی برگ��زار ش��د‪ .‬علیزاده‬ ‫طباطبایی‪ ،‬وکیل این فعال سیاسی به‬ ‫خبرگزاری ایسنا گفته است‪ :‬جلس ‌ه‬ ‫دادگاه موكلم در شعب ‌ه ‪ 15‬دادگاه‬ ‫انقالب به ریاس��ت قاضی صلواتی‬ ‫برگزار شد و به مدت چهار ساعت‬ ‫به طول انجامید‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬در این جلس��ه آخرین‬ ‫دفاع ازخانجانی اخذ نش��ده و ادام ‌ه‬ ‫رسیدگی به پرونده موكل به جلس ‌ه‬ ‫بعد موكول ش��ده است‪.‬تبلیغ علیه‬ ‫نظام‪ ،‬اجتماع و تبانی برای برهم زدن‬ ‫نظم عمومی و توهین به مس��ووالن‬ ‫اتهاماتی اس��ت که به گفته علیزاده‬ ‫طباطبایی ب��ه جهانبخش خانجانی‬ ‫نسبت داده شده است‪.‬‬ ‫روابط عمومی دادس��رای عمومی‬ ‫و انقالب تهران اعالم کرده اس��ت‬ ‫که ‪ ۸۶‬نفر از بازداشت شدگان روز‬ ‫دانشجو در تهران آزاد شده اند‪.‬‬ ‫دادسرای تهران گفته است که این‬ ‫افراد که توسط پلیس روز ‪ ۱۶‬آذر‬ ‫دستگیر شدند‪ ،‬پس از ابراز ندامت‬ ‫ب��ه دلیل حضور در این تجمعات با‬ ‫دستور قضایی آزاد شدند‪.‬‬


‫‪18‬‬

‫‪18 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 932‬جمعه ‪ 20‬آذر ‪1388‬‬

‫گره کور شهرام امیری‬

‫دانشمند هسته ای را ربوده اند‬ ‫یا پناهنده شده؟‬ ‫روز آنالین ‪ -‬مفقود شدن فردی به‬ ‫نام «شهرام امیری» که همسرش او را‬ ‫«پژوهشگر آزاد فیزیک»‪ ،‬متکی و‬ ‫س��خنگوی وزارت خارجه وی را‬ ‫«تبعه و زائر عادی حج عمره مفرده»‬ ‫و روزنامه الشرق االوسط»دانشمند‬ ‫هسته ای و مدیر س��ایت فردو قم»‬ ‫معرفی می کنند‪ ،‬به گره ای کور در‬ ‫کالف پیچیده روابط ایران با غرب‬ ‫و اعراب تبدیل شده است‪.‬‬ ‫به گزارش مطبوعات‪ ،‬فردی موسوم‬ ‫به شهرام امیری که بنا به گفته حسن‬ ‫قشقاوی‪ ،‬سخنگوی سابق وزارت‬ ‫خارج��ه جمه��وری اس�لامی‪ ،‬در‬ ‫تاریخ دهم خ��رداد ماه ‪( ٨٨‬حدود‬ ‫س��ه ماه قبل از افش��اگری روزنامه‬ ‫واشنگتن پست درباره وجود یک‬ ‫مرکز هسته ای در منطقه فردو قم)‬ ‫برای شرکت در مراسم حج عمره‬ ‫به عربستان س��فر کرده بود‪ ،‬ناپدید‬ ‫ش��د‪.‬این در حالی بود که به گفته‬ ‫همس��ر وی در شهریور ماه گذشته‬ ‫در مصاحبه با خبرنگاران در مقابل‬ ‫سفارت عربستان در تهران‪ ،‬شهرام‬ ‫امیری تا روز ‪ ١٣‬خرداد نیز با خانواده‬ ‫اش در تماس بود‪.‬‬ ‫همسر امیری او را یک «پژوهشگر‬ ‫فیزیک و فردی بدون سمت رسمی‬ ‫دولت��ی» معرف��ی کرد‪ ،‬ول��ی پدر‬ ‫شهرام امیری در همان مصاحبه که‬ ‫خبرگزاری ایس��نا آنرا منتشر کرد‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬ايشان تنها براي سفر زيارتي‬ ‫به عربس��تان رفتند‪ .‬پروژه‌هايي كه‬ ‫برعهده ايشان بود بسيار متفاوت بود‬ ‫و هرچند ماه يك پ��روژه بر عهده‬ ‫داشتند و پروژه‌هاي ايشان در زمينه‬ ‫فيزيك بهداش��ت ب��ود و اصال در‬ ‫زمينه هس��ته‌يي پروژه‌اي نداشتند و‬ ‫ربطي به انرژي هسته‌يي هم نداشتند‬ ‫و تنها براي بررسي بهداشت محيط‬ ‫از نظ��ر راديو اكتيو آن را بررس��ي‬ ‫مي‌كردند وگرنه از نظر هس��ته‌يي‬ ‫و اتمي هيچ ربط��ي به تحصيالت‬ ‫ايشان نداش��ته است‪ ،‬فوق ليسانس‬ ‫ايشان در رشته فيزيك حالت جامد‬ ‫ب��وده اس��ت و ايش��ان در فيزيك‬ ‫بهداش��ت كار مي‌كردند و پروژه‬ ‫هايش��ان را در دانشگاه مالك اشتر‬ ‫انجام مي دادند»‪.‬‬ ‫س��خنان خانواده امیری پس از آن‬ ‫بیان ش��د ک��ه منوچه��ر متکی در‬

‫ش��هریور ماه در نام��ه ای اعتراض‬ ‫آمی��ز خطاب به بان کی مون‪ ،‬دبیر‬ ‫کل س��ازمان ملل‪ ،‬خواستار آزادی‬ ‫«یک تبعه ایرانی ربوده شده توسط‬ ‫آمریکا و با همدستی عربستان» شده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫شهرام امیری کیست؟‬

‫داد که روزنامه واشنگتن پست در‬ ‫گزارش��ی در ش��هریور ماه اعالم‬ ‫کرد‪« :‬پس از ارائه اس��نادی مبنی بر‬ ‫راه اندازی یک تاسیسات هسته ای‬ ‫در قم از س��وی آمریکا به آژانس‬ ‫ان��رژی اتمی‪ ،‬منبع ای��ن اطالعات‬ ‫«یک دانش��مند هسته ای ایرانی که‬ ‫از این کش��ور گریخته» اعالم شده‬ ‫است»‪.‬‬ ‫این ادعای واشنگتن پست‪ ،‬شباهت‬ ‫فراوانی به گزارش الشرق االوسط‬ ‫داش��ت که خب��ر از آن می داد که‬ ‫ش��هرام امیری پس از پناهنده شدن‬ ‫به آمریکا‪ ،‬خبر محرمانه ساخت و‬ ‫راه اندازی س��ایت هس��ته ای قم را‬ ‫در اختیار مقام��ات غربی قرار داده‬ ‫است‪.‬‬

‫مقامات ای��ران از ابتدا تا دیروز که‬ ‫یک مقام «آگاه در وزارت خارجه»‬ ‫درباره پرونده امیری اظهار نظر کرد‪،‬‬ ‫از ش��هرام امیری تنها به عنوان یک‬ ‫«زائر خانه خدا»‪« ،‬تبعه کشور ایران»‬ ‫و «یک شهروند ربوده شده ایرانی به‬ ‫دست آمریکا با هدف ایجاد توطئه‬ ‫علیه ایران» یاد می کردند‪.‬‬ ‫این درحالیست که روزنامه الشرق‬ ‫االوسط‪ ،‬روزنامه عرب زبان چاپ‬ ‫شهرام امیری و افشای‬ ‫لندن که به ادعای روزنامه جوان‪ ،‬از‬ ‫سایت هسته ای قم‬ ‫سوی عربستان سعودی هدایت می‬ ‫شود‪ ،‬شهرام امیری را «یک دانشمند روزنامه الش��رق االوسط بر اساس‬ ‫هس��ته ای و رئیس مرکز هسته ای گزارشی که ماه گذشته منتشر کرد‪،‬‬ ‫فردو قم» معرفی کرده است‪.‬‬ ‫مدعیاست‪«:‬منابعاطالعاتیامریکا‪،‬‬ ‫امری��کا نی��ز که از س��وی مقامات سه ماه قبل از آغاز مذاکرات ژنو از‬ ‫جمهوری اس�لامی متهم به ربودن وجود تاسیسات هسته ای در فردو‬ ‫امیری اس��ت در دو اظهار نظر که قم مطلع شده بودند»‪.‬‬ ‫از سوی یان کلی و فیلیپ کراولی‪ ،‬ادعایی که گزارش��گر واش��نگتن‬ ‫سخنگویان وزارت خارجه آمریکا پس��ت نیز آنرا تائید می کند و می‬ ‫در م��اه های اخی��ر ابراز ش��ده‪ ،‬از نویسد‪« :‬اميري چند ماه قبل از کشف‬ ‫«هویت ایرانی ای که دولت ایران تأسيسات غني‌سازي اورانيوم در قم‬ ‫مدعی است آمریکا وی را ربوده « ناپديد شده‪ ،‬تأسيساتي که آمريکا و‬ ‫ابراز بی اطالعی کرده اند‪.‬‬ ‫متحدانش ايران را متهم به ساخت‬ ‫اظه��ار ب��ی اطالعی س��خنگویان مخفيانه آن مي‌کنند‪ .‬فاصله زماني‬ ‫وزارت خارجه آمری��کا از ادعای اين دو حادثه کارشناسان را به اين‬ ‫ربوده شدن امیری توسط سرویس سمت رهنمون کرده که احتماالً‬ ‫های امنیتی آمری��کا و با همکاری‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬ ‫عربستان س��عودی‪ ،‬در زمانی روی‬

‫‪Paivand: Sept 18/09‬‬

‫‪CERTIFIED‬‬ ‫ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ‬ ‫‪IMMIGRATION‬ﺭﺳﻤﻰ‬ ‫ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭ‬ ‫‪CONSULTANT PROGRAM‬‬

‫ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺗﺨﺼﺺ‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺭﺳﻤﻰ‬ ‫‪Information‬‬ ‫‪sessions:‬‬ ‫‪23,‬ﻣﺸﺎﻭﺭﻳﻦ‬ ‫ﺍﻧﺠﻤﻦ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ‬ ‫‪September‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪| 6:15PM‬‬ ‫ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ )‪(CSIC‬‬ ‫ﺍﺳﺖ‪September.‬‬ ‫‪26, 2009‬‬ ‫‪| 11:00AM‬‬ ‫ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ‬ ‫ﺳﻌﻴﺪﻯ‪Contact‬‬ ‫ﻓﻮﺍﺩ‪Fouad‬‬ ‫‪Saeidi‬‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ‬ ‫ﺳﺎﻳﺖ‬ ‫‪information.‬ﺑﻪ ﻭﺏ‬ ‫ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻭ ﻳﺎ‬ ‫‪for‬ﻣﺎ‪or visit our website‬‬ ‫‪more‬‬ ‫‪www.ashtoncollege.com‬‬

‫‪604.899.0803‬‬

‫‪PH‬‬

‫‪Qualify‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﻤﻪ ﻭﻗﺖ ﻭ ‪a‬‬ ‫ﺗﻤﺎﻡ‪as‬ﻭﻗﺖ‬ ‫‪Consultant.‬‬ ‫‪is fully‬‬ ‫‪accredited‬‬ ‫‪Our‬ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ‬ ‫‪program‬ﺭﺷﺘﻪ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻣﻰ‬ ‫‪by the Canadian‬‬ ‫‪Society‬‬ ‫‪of‬‬ ‫‪Immigration‬‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻭﺍﻡ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪Consultants (CSIC).‬‬ ‫‪Full-time and Part-time programs available.‬‬

‫خاتمی‪ :‬دانشگاه مقابل کودتا ایستاده است‬

‫اظه��ارات خود گفته ک��ه در نظام‬ ‫خاتمی نسبت به حذف محافظه‌کاران «عاقل» در‬ ‫جمه��وری اس�لامی‪« ،‬حاکمان نه‬ ‫تصمیم‌گیری‌ها هشدار داد و گفت‪« :‬این امر به زیان‬ ‫ارباب��ان مردم که خدمتگ��زاران بر‬ ‫جمهوری اسالمی است»‬ ‫آمده از اراده مرم هستند‪».‬‬ ‫وی تاکید کرده که در چنین نظامی‪،‬‬ ‫رادیو زمانه ‪ -‬محمد خاتمی‪ ،‬رئیس هستند‪.‬‬ ‫مردم باید بتوانند بدون توسل به زور‪،‬‬ ‫خاطر‬ ‫ب��ه‬ ‫ایران‬ ‫کنون��ی‬ ‫وضعی��ت‬ ‫جمهوری پیشین ایران می‌گوید که‬ ‫حاکمان را «جا به جا» کنند‪.‬‬ ‫دانش��گاهیان به نمایندگی از مردم ادامه اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات در ای��ران از ‪ ۲۳‬خرداد ماه همزمان‬ ‫ایران‪ ،‬مقابل «اس��تبداد و حکومت ریاست جمهوری‪« ،‬متشنج» است با اعالم نتیجه انتخابات‪ ،‬درگیری‌ها‬ ‫کودتا»ایستاده‌اند‪.‬‬ ‫و در حال حاض��ر برخی از فعاالن و ناآرامی‌های گس��ترده‌ای شکل‬ ‫آقای خاتمی که در جمع گروهی از سیاسی اصالح‌طلب در زندان به سر گرفته که منجر به «بحرانی» ش��دن‬ ‫خانواده‌های زندانیان سیاسی سخن می‌برند‪.‬‬ ‫وضعیت داخلی جمهوری اسالمی‬ ‫می‌گف��ت‪ ،‬افزود که دانش��گاهیان آق��ای خاتم��ی در این دی��دار از شده است‪.‬‬ ‫ایران‪ ،‬هم��واره مقاب��ل «حکومت برخورد‌ه��ای ص��ورت گرفت��ه با علی خامن��ه‌ای‪ ،‬ش��ورای نگهبان‬ ‫کودتا و سلطه بیگانه ایستاده‌اند‪».‬‬ ‫این فعاالن سیاس��ی انتق��اد کرده و و فرماندهان نظام��ی با تائید نتیجه‬ ‫رئی��س بنی��اد ب��اران در بخ��ش خواستار آزادی آنها شده است‪.‬‬ ‫دهمی��ن دوره انتخابات ریاس��ت‬ ‫پیش��ین‬ ‫دیگ��ری از اظهارات خود نس��بت ب��ه گفته رئیس جمهوری‬ ‫جمهوری‪ ،‬وجود هرگونه «بحران»‬ ‫به حذف محافظه‌کاران «عاقل» در ای��ران‪« ،‬هزینه‌ه��ای ک��ه برخ��ی در ای��ران را رد کرده و معترضان را‬ ‫تصمیم‌گیری‌ها هشدار داد و گفت‪ :‬بازداشت‌ش��دگان ب��رای انق�لاب «اراذل و اوباش» وابسته به کشور‌های‬ ‫«این امر به زیان جمهوری اسالمی پرداخته‌اند‪ ،‬از بسیاری از بازجویان «بیگانه»می‌دانند‪.‬‬ ‫است‪».‬‬ ‫و کارشناسان پرونده‌هایشان بیشتر خاتم��ی پیش‌تر نیز گفت��ه بود که‬ ‫است‪».‬‬ ‫‌کاران‬ ‫ه‬ ‫محافظ‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫افزوده‬ ‫او‬ ‫امروز دیکتاتورهای زمان هم ادعای‬ ‫از ش��رایط کنونی ایران «ناراضی» خاتم��ی در بخ��ش دیگ��ری از «مردمی‌بودن»می‌کنند‪.‬‬

‫اتحادیه اروپا به ایران هشدار داد‬ ‫رادیو زمانه ‪ -‬اعضای اتحادیه اروپا‬ ‫به مقام‌های ایران هش��دار دادند در‬ ‫صورت همکاری نکردن این کشور‬ ‫با جامعه جهان��ی‪ ،‬آنها از اقدام‌های‬ ‫احتمالی شورای امنیت علیه تهران‬ ‫حمایتمی‌کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگزاری فرانس��ه‪،‬‬ ‫وزرای خارجه عضو اتحادیه اروپا‬ ‫در نشست خود در بروکسل‪ ،‬اعالم‬ ‫کرده‌اند در این خصوص که ایران‬ ‫از مذاکره بر س��ر برنامه اتمی‌اش‪،‬‬ ‫خ��ودداری می‌کن��د‪ ،‬اتف��اق نظر‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫بر اس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬اتحادیه‬ ‫اروپا یه این دلیل‪ ،‬خواس��تار اتخاذ‬ ‫«تصمیم مناسب و پاسخی شفاف»‬ ‫به رفتارهای ایران شده است‪.‬‬ ‫‪ ۲۷‬عض��و اتحادی��ه اروپا هش��دار‬ ‫خود به مقام‌های ایرانی را در قالب‬ ‫بیانیه‌ای مطرح کرده‌اند‪.‬‬ ‫ش��ورای امنیت سازمان ملل‪ ،‬بدلیل‬ ‫خ��ودداری جمهوری اس�لامی از‬ ‫توقف غنی‌سازی اورانیوم‪ ،‬تا کنون‬ ‫س��ه دوره تحریم علیه ایران اعمال‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫مقام‌های جمهوری اسالمی در ماه‬ ‫ج��اری اعالم کردند ک��ه طراحی‬

‫‪ ۲۷‬عضو اتحادیه اروپا هشدار خود به مقام‌های ایرانی را در‬ ‫قالب بیانیه‌ای مطرح کرده‌اند‪.‬‬ ‫و س��اخت ‪ ۱۰‬مرک��ز غنی‌س��ازی را «بی‌نتیج��ه» دانس��ته و اف��زوده‬ ‫اورانیوم را در دس��تور کار دارند و ک��ه تحریم‌ه��ای قبل��ی‪ ،‬موجب‬ ‫برای س��وخت مورد نی��از رآکتور «خودکفایی» بیشتر ایران شدند‪.‬‬ ‫تحقیقات��ی ته��ران نی��ز اورانیوم با ب��اراک اوبام��ا رئی��س جمهوری‬ ‫ایاالت متحده تا پایان س��ال جاری‬ ‫غلظت ‪ ۲۰‬درصد تولید می‌کنند‪.‬‬ ‫با این ح��ال‪ ،‬رامین مهمانپرس��ت‪ ،‬می�لادی به ته��ران فرص��ت داده‬ ‫س��خنگوی وزارت خارج��ه ایران است تا به پیش��نهاد مبادله سوخت‬ ‫اعالم کرده اس��ت ک��ه جمهوری پاس��خ مثبت دهد‪ .‬وی گفته است‬ ‫اس�لامی آماده ادام��ه مذاکرات با که در ص��ورت بی‌اعتنایی ایران به‬ ‫قدرت‌های ب��زرگ اس��ت‪ ،‬اما به درخواست‌های جهانی‪ ،‬این کشور‬ ‫باید عواق��ب تصمیم��ات خود را‬ ‫غرب اعتماد ندارد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن‪ ،‬افزای��ش احتمالی بپذیرد‪.‬‬ ‫تحریم‌ها علیه جمهوری اس�لامی‬

‫‪Pacific 4 Renovation‬‬ ‫تعمیرات و نوسازی ساختمان‬

‫‪778.862.2528‬‬

‫‪P-4-C‬‬ ‫‪PACIFIC 4 CONSTRUCTION‬‬

‫‪#230-1185 Pacific St., Coquitlam, BC V7B 7Z2‬‬ ‫‪E-mail: pacific4construction@hotmail.com‬‬

‫ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﻛﺮﺩﻥ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ‬ ‫ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺣﻤﺎﻡ‬ ‫ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺩﻙ ﻭ ﻧﺮﺩﻩ‪ ،‬ﺩﻙ ﻛﺎﻭﺭﻳﻨﮓ‪ ،‬ﺣﺼﺎﺭ ﺣﻴﺎﻁ‬ ‫ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺩﺭﺏ ﻭ ﭘﻨﺠﺮﻩ‬ ‫ﻧﺼﺐ ﻫﺎﺭﺩﻭﻭﺩ‪ ،‬ﻟﻤﻴﻨﻴﺖ‪ ،‬ﺑﻴﺲ ﺑﺮﺩ ﻭ ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﮓ‬ ‫ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ‪ ،‬ﺑﺮﻕ ﻭ ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰ‬

‫‪Reza Moradian‬‬

‫با تضمین‬ ‫کیفیت‬


‫‪19‬‬

‫‪19 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 932‬جمعه ‪ 20‬آذر ‪1388‬‬

‫اعتراض کروبی به پوشش خبری صدا و سیما‬ ‫از حوادث ‪۱۶‬آذر‬ ‫بی بی س��ی ‪ -‬مه��دی کروبی‪ ،‬از‬ ‫رهبران مخالف دولت ایران در نامه‬ ‫ای ب��ه ع��زت اهلل ضرغامی‪ ،‬رئیس‬ ‫س��ازمان صدا و سیما در خصوص‬ ‫پخش تصاویری ک��ه در برنامه ای‬ ‫مرتبط با تظاهرات روز دانش��جو از‬ ‫تلویزیون ایران پخش شد‪ ،‬اعتراض‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫او در نامه خود که بر روی س��ایت‬ ‫تغییر‪ ،‬پایگاه اطالع رس��انی حزب‬ ‫اعتماد ملی نیز چاپ ش��ده‪ ،‬نوشته‬ ‫است‪« :‬متاسفانه برخی از مجموعه‬ ‫های خب��ری این س��ازمان (صدا و‬ ‫سیما) اقدام به تفرقه پراکنی و توهین‬ ‫مسلم و مبرز به بنیان گذار انقالب‬ ‫اسالمی ایران و خدمت گذاران سی‬ ‫ساله آن کرده و می کنند‪».‬‬ ‫آقای کروبی با اشاره به برنامه خبری‬ ‫‪ ۲۰:۳۰‬که دوشنبه شب (‪ ۱۶‬آذر‪۷ ،‬‬ ‫دس��امبر) از تلویریون ایران پخش‬ ‫شد‪ ،‬نوشته است‪« :‬در برنامه خبری‬ ‫‪ ۲۰:۳۰‬قل��ب واقعیت ش��د و برای‬ ‫اولین ب��ار تصاوی��ری از تلویزیون‬ ‫جمهوری اس�لامی پخش شد که‬ ‫حاکی از پاره شدن پوسترهای امام‬ ‫خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران‬ ‫که مورد احترام مردم است‪ ،‬بود‪».‬‬ ‫او اف��زوده اس��ت‪« :‬در کن��ار ای��ن‬ ‫تصاویر‪ ،‬متاس��فانه تصاویر مونتاژ‬ ‫شده ای از دانشجویان معترض نشان‬ ‫داده ش��د که این گونه استنباط می‬ ‫ش��د عکس های بینانگذار انقالب‬ ‫توسط این دانشجویان پاره و مورد‬ ‫تعرض قرار گرفته است‪».‬‬ ‫به گفته آق��ای کروبی‪« ،‬به نظر می‬

‫رس��د برخی عامدانه به دنبال بد نام‬ ‫کردن اعتراضات واقعی و حقیقی‬ ‫مردم که پس از انتخابات ریاس��ت‬ ‫جمهوری آغاز ش��ده اس��ت‪ ،‬می‬ ‫باشند و درصدد هستند راه را برای‬ ‫جریانات افراطی ک��ه جز به قانون‬ ‫ش��کنی و س��رکوب م��ردم نمی‬ ‫اندیشند‪ ،‬باز کنند‪».‬‬ ‫او در پایان نامه اش از آقای ضرغامی‬ ‫پرسیده است‪« :‬آیا می دانید به دست‬ ‫خود تبر به تنه چه درختی می زنید؟»‬ ‫و خطاب به او گفته است که صدا و‬ ‫سیما باید مظهر اتحاد ملی و وحدت‬ ‫اسالمی باشد و از ورود به تنازعات‬ ‫سیاسیبپرهیزد‪.‬‬ ‫ب��ه اعتقاد آق��ای کروبی مجموعه‬ ‫ای در س��ازمان صدا و سیما شکل‬ ‫گرفته است که می خواهد با هزینه‬ ‫کردن نام و اعتبار آیت اهلل خمینی‪،‬‬ ‫«سرکوب مردم» را توجیه کند‪.‬‬ ‫تظاهرات اعتراضی روز دانش��جو‬ ‫روز دوشنبه در دانشگاه های تهران‬ ‫و چند ش��هر دیگر در ایران تحت‬ ‫تدابیر شدید امنیتی برگزار شد‪.‬‬ ‫پاسخ صدا و سیما‬ ‫مشاور رئيس رسانه ملی و مديرکل‬

‫روابط عمومی سازمان صداوسيما‬ ‫ضمن رد ادعای مهدی کروبی مبنی‬ ‫بر ساختگی بودن تصاوير مربوط به‬ ‫حرمت‌شکنی دانش��جویان اعالم‬ ‫کرد اصل تصاوير ياد شده در صدا‬ ‫و سيما موجود است‪.‬‬ ‫وی درب��اره ادع��ای کروبی مبنی‬ ‫بر س��اختگی بودن تصاوير پخش‬ ‫ش��ده از صداوس��يما مرب��وط ب��ه‬ ‫حرمت‌شکنی دانش��جویان نسبت‬ ‫به تصاويرخمین��ی در روز ‪ ۱۶‬آذر‬ ‫اضاف��ه ک��رد‪ :‬تصاوير مرب��وط به‬ ‫اغتشاشگران موسوم به جنبش سبز‬ ‫که از بخش خب��ری ‪ ۲۰:۳۰‬پخش‬ ‫شد‪ ،‬کامال واقعی و حقيقی است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬هيچ کدام از آن تصاوير‬ ‫مونت��اژی نيس��ت و اص��ل آنها در‬ ‫صداوسيما موجود است‪.‬‬ ‫وی درب��اره ادع��ای تفرقه‌انگيزی‬ ‫صداوس��يما در وح��دت ملی نيز‬ ‫اظهار داشت‪ :‬بسيار متاسفم برخی‬ ‫کس��انی که داعيه پي��روی از خط‬ ‫امام را دارند‪ ،‬چش��م و گوش خود‬ ‫را بر حقايق بسته‌اند‪ .‬اين افراد ببينند‬ ‫آي��ا مصاحبه‌ها‪ ،‬نامه‌ها و بيانيه‌هايی‬ ‫که صادر می‌کنند و با روح تعاليم‬ ‫حضرت امام مناف��ات دارد‪ ،‬باعث‬ ‫تفرقه است يا انتشار تصاوير واقعی‬ ‫اغتشاش��گران ک��ه م��ورد دي��د و‬ ‫قضاوت مردم اس��ت؟ چرا کسانی‬ ‫بايد از افشای نيات پليد اغتشاشگران‬ ‫در برهم زدن وحدت ملی و زير پا‬ ‫نهادن ارزش‌ه��ای دينی و انقالبی‬ ‫توسط صداوسيما اين‌گونه نگران‬ ‫شوند؟‬

‫خطاب به لباس شخصی های مهاجم‬

‫موسوی ‪ :‬مرا بکشید ‪ ،‬بزنید ‪،‬‬ ‫تهدیدکنید‬ ‫س��ایت کلمه که خبرهای رسمی‬ ‫میرحس��ین موس��وی را منتشر می‬ ‫کند‪ ،‬گ��زارش کرده اس��ت که با‬ ‫متفرق شدن موتورس��واران لباس‬ ‫شخصی از اطراف فرهنگستان هنر‪،‬‬ ‫آقای موسوی توانسته از دفتر خود‬ ‫خارج شود‪.‬‬ ‫این س��ایت پیش تر نوشته بود که‬ ‫گروه��ی از افراد لباس ش��خصی‬ ‫جلوی دفتر فرهنگس��تان هنر‪ ،‬دفتر‬ ‫کار میرحسین موسوی تجمع کرده‬ ‫و مانع از خروج او از محل کارش‬ ‫شده بودند‪.‬‬ ‫همزمان‪ ،‬ش��اهدان عین��ی به بی بی‬ ‫س��ی گفته اند ک��ه درگیری هایی‬ ‫نیز بین دانش��جویان دانشگاه تهران‬ ‫و نیروهای لباس شخصی رخ داده‬ ‫اس��ت؛ ظاهرا این دانش��جویان در‬ ‫اعتراض ب��ه نحوه برخ��ورد لباس‬ ‫ش��خصی ها در روز ‪ ۱۶‬آذر‪ ،‬قصد‬ ‫برگزاری تجمعی در دانشکده فنی‬ ‫دانشگاه تهران را داشتند‬ ‫به گفته ش��اهدان‪ ،‬مأم��وران لباس‬ ‫شخصی برای برخورد با دانشجویان‬ ‫از باتوم استفاده کرده اند‪.‬‬ ‫گفته می شود که سربازان یگاه ویژه‬ ‫نیروی انتظامی در میدان ولی عصر‬ ‫و چهار راه ولی عصر تهران مستقر‬ ‫شده اند‪.‬سایت کلمه پیش تر نوشته‬ ‫بود که یک گروه ‪ ۴۰ - ۳۰‬نفری از‬ ‫«لباس شخصی های موتورسوار» که‬ ‫از بعد از ظهر روز گذشته (دوشنبه‬ ‫‪ ۱۶‬آذر) در اط��راف فرهنگس��تان‬

‫حضور داش��تند‪ ،‬صبح امروز (سه استاتید دانشگاه بوده و نیز مواردی‬ ‫شنبه) مانع از خروج آقای موسوی که در خصوص حقوق عامه است‬ ‫از دفتر کارش شده بودند‪.‬‬ ‫را به دادستانی تهران فرستاده ایم که‬ ‫به گزارش کلم��ه‪ ،‬زمانی که آقای امیدواریم پیگیری شود»‪.‬‬ ‫موسوی قصد خروج از فرهنگستان‬ ‫را داش��ت‪ ،‬لب��اس ش��خصی های‬ ‫حادثه برای زهرا رهنورد‬ ‫موتورسوار با س��ر دادن شعارهایی‬ ‫در روز دانشجو‬ ‫علی��ه وی‪ ،‬مان��ع از خروج��ش از‬ ‫فرهنگستان هنر شده بودند‪.‬‬ ‫سایتکلمههمچنیننوشتهاستکه‬ ‫بنا بر این گزارش‪ ،‬آقای موس��وی زهرا رهنورد (همسر آقای موسوی)‬ ‫از ماش��ین پیاده ش��د و به س��مت هم روز دوشنبه ‪ ۱۶‬آذر با گاز فلفل‬ ‫موتورس��واران رف��ت و خطاب به مورد حمله قرار گرفته است‪.‬‬ ‫آنها گفت‪« :‬مأموریت خود را انجام بر اساس گزارش این سایت‪ ،‬خانم‬ ‫دهید‪ ،‬من را بکشید‪ ،‬بزنید‪ ،‬تهدید رهنورد که استاد دانشکده هنرهای‬ ‫کنید»‪.‬‬ ‫زیبای دانشگاه تهران است‪ ،‬حدود‬ ‫اما خبرن��گار کلمه در ب��اره علت س��اعت ‪ ۱۱‬صبح روز دوش��نبه در‬ ‫اقدام موتورسواران از قول یکی از محوطه این دانش��گاه با گروهی از‬ ‫آنها نوشته بود‪« :‬ما مأمور هستیم که زن��ان که او را تعقی��ب می کردند‬ ‫درگیری لفظی پیدا کرده است‪.‬‬ ‫جلوی تردد موسوی را بگیریم»‪.‬‬ ‫سایت خبرآنالین‪ ،‬کمی بعد نوشت به گزارش کلمه‪ ،‬ای��ن زنان «خود‬ ‫که برخ��ی از حاض��ران در محل‪ ،‬را بسیجی معرفی می کردند» و می‬ ‫نقاب زده بودند و پلیس امنیت نیز گفتند که قصد آنها «محافظت» از‬ ‫در محل حضور یافت‪.‬‬ ‫خانم رهنورد است‪.‬‬ ‫بنابر گ��زارش ها‪ ،‬اط��راف میدان این گزارش می افزاید که س��اعتی‬ ‫انقالب و دانشگاه تهران نیز نیروهای بع��د که خانم رهن��ورد «با دخالت‬ ‫حراس��ت دانش��گاه» توانس��ت از‬ ‫امنیتی حضور گسترده ای دارند‪.‬‬ ‫همزمان‪ ،‬غالمحسین محسنی اژه ای محوطه دانش��گاه خارج ش��ود‪ ،‬در‬ ‫دادستان کل کشور در باره شکایت خیابان وصال و در حالی که س��وار‬ ‫تعدادی از نمایندگان مدافع دولت بر اتوموبیل حراست دانشگاه بود‪،‬‬ ‫از آقای موس��وی گفته است‪« :‬این با گاز فلفل و از فاصله ‪ ۲۵‬س��انتی‬ ‫ش��کایت در نوبت اول به دست ما مت��ری مورد حمله ق��رار گرفت و‬ ‫رس��ید و در نوبت دوم نرس��ید اما موقتا از نظر تنف��س و بینایی دچار‬ ‫همان م��وارد که باع��ث اعتراض مشکل شد‪.‬‬

‫قابل توجه هموطنان ساکن منطقه وستوود پالتو کوکیتالم و ترایسیتی‬

‫فروشگاه پاسارگاد مارکت‬ ‫«وستوود پالتو ‪ -‬کوکیتالم»‬

‫تمامی مایحتاج غذایی شما هموطنان عزیز را در زیر یک سقﻒ فراهم آورده است‬

‫‪3033 Robson Drive, Coquitlam‬‬ ‫)‪(Corner Pintree & Robson‬‬

‫‪Telephone: 778.285.2258‬‬

‫«تازه ترین و مرغوبترین فرآوردههای غذایی‪ ،‬سبزیجای و میوهجات‪ ،‬حبوبات»‬ ‫ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 8‬ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ‪ 9‬ﺷﺐ‬ ‫ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ‬ ‫ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 9‬ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ‪ 9‬ﺷﺐ‬ ‫ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺷﻨﺒﻪ‬ ‫ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻭ ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 10‬ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ‪ 7‬ﺷﺐ‬

‫برنج اللکیال موجود است‬ ‫هدف ما تامین آسایش و دسترسی آسان شما‬ ‫به مواد غذایی در «وستوود پالتو» میباشد‬


‫‪20‬‬

‫‪20 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 932‬جمعه ‪ 20‬آذر ‪1388‬‬

‫ربوده شدن شهروندان ایران توسط آمریکا؛‬ ‫ادعا یا واقعیت؟‬

‫حسین باستانی روزنامه نگاربعید می‌داند که ناپدید شدن‬ ‫افرادی مانند امیری و عسگری ناشی از ربوده شدن باشد‬ ‫ومعتقد است باید به موضوع پناهندگی این افراد توجه‬ ‫بیشتری داشت‪.‬‬ ‫دویچه ول��ه ‪ -‬ایران آمری��کا را به‬ ‫بازداشت و ربودن ‪ ۱۱‬شهروند خود‬ ‫متهم کرده اس��ت‪ .‬عی��ار این اتهام‬ ‫چیس��ت؟ افراد یادشده چه کسانی‬ ‫هستند؟ دلیل ناپدیدشدن برخی از‬ ‫مقام‌های مهم جمهوری اس�لامی‬ ‫چیست؟ربوده‌شدن؟پناهندگی؟‬ ‫مقام‌های جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫در این روزها بر ش��دت اتهام‌های‬ ‫خ��ود علی��ه آمری��کا افزوده‌اند و‬ ‫آشکارتر از گذش��ته این کشور را‬ ‫متهم به بازداشت یا ربودن شماری‬ ‫از ش��هروندان ایران��ی مرتب��ط ب��ا‬ ‫حکومت کرده‌اند‪ .‬روز سه‌ش��نبه‪،‬‬ ‫‪ ۱۷‬آذر‪ ،‬سخنگوی وزارت خارجه‬ ‫جمهوری اسالمی با طرح این اتهام‬ ‫که آمریکا در دس��تگیری و ربودن‬ ‫‪ ۱۱‬شهروند ایرانی دست دارد‪ ،‬بار‬ ‫دیگر ناپدید شدن ش��هرام امیری‪،‬‬ ‫کارشناس هس��ته‌ای ایران را نیز به‬ ‫این کشور نس��بت داد‪ .‬او این ادعا‬ ‫را مطرح کرد که امیری از س��وی‬ ‫عربستان سعودی به آمریکا تحویل‬ ‫داده شده است‪.‬‬ ‫ش��هرام امیری‪ ،‬خردادماه گذش��ته‬ ‫به قصد انجام مناس��ک حج‪ ،‬ایران‬ ‫را ت��رک کرد‪ ،‬ولی س��ه روز پس‬ ‫از اقامت در عربس��تان ناپدید شد‪.‬‬ ‫مقام‌هایجمهوریاسالمیعربستان‬ ‫و آمری��کا را به رب��ودن وی متهم‬ ‫می‌کنند‪ .‬روزنامه جوان‪ ،‬نزدیک به‬ ‫سپاه پاسداران‪ ،‬برای مستدل کردن‬

‫این اتهام نوشت‪ « :‬رياض برای مهار‬ ‫ايران هس��ته‌ای با آمريکا همکاری‬ ‫گستردهاطالعاتیدارد‪،‬همکاری‌ای‬ ‫که ممکن اس��ت از انجام عمليات‬ ‫پوشش��ی عليه تأسيس��ات هسته‌ای‬ ‫ايران تا ربودن اتباع و پژوهگشران‬ ‫ايران متغير باشد‪ ».‬این در حالی است‬ ‫که هم آمریکا و هم عربستان اتهام‬ ‫ربودن ش��هرام امیری را «بی‌اساس»‬ ‫خوانده‌اند‪.‬‬ ‫روز چهارشنبه‪ ۱۸ ،‬آذر‪ ،‬خبرگزاری‬ ‫مهر فهرستی را منتشر کرد که در آن‬ ‫عالوه بر نام ش��هرام امیری‪ ،‬اسامی‬ ‫‪ ۱۰‬نفر دیگر هم درج شده است‪ .‬به‬ ‫نوشته مهر‪ « ،‬تعدادی از این افراد در‬ ‫آمریکا دستگیر و زندانی شده‌اند و‬ ‫سایران نیز با اعمال نفوذ این کشور‬ ‫پس از دستگیری در دیگر کشورها‪،‬‬ ‫به آمریکا منتقل شده‌اند‪».‬‬ ‫خبرگزاری مه��ر در ادامه گزارش‬ ‫خود آورده است که ‪ ۲‬نفر از ‪ ۱۱‬نفر‬ ‫یادشده ناپدید شده‌اند‪ .‬شهرام امیری‬ ‫یکی از این ناپدیدشدگان است‪ .‬نفر‬ ‫دیگر علیرضا عسگری‪ ،‬معاون سابق‬ ‫وزارت دفاع ایران است که سه سال‬ ‫پیش در ترکیه مفقود شد‪ .‬جمهوری‬ ‫اسالمی ناپدید شدن عسگری را هم‬ ‫به آمریکا نسبت می‌دهد‪.‬‬ ‫حس��ین باس��تانی‪ ،‬روزنام��ه نگار‬ ‫و تحلیل‌گر سیاس��ی در فرانس��ه‪،‬‬ ‫می‌‌گوی��د ک��ه زندانیان فهرس��ت‬ ‫یادشده کسانی هس��تند که عمدتاَ‬

‫در نقض تحریم‌ها علیه ایران دست‬ ‫داش��ته‌اند و در مورد وضعیت‌شان‬ ‫ابهام کمتری وجود دارد‪ .‬او بخش‬ ‫مسئله‌س��از این ماج��را را وضعیت‬ ‫ناپدیدش��دگان و رم��ز و راز‬ ‫ناپدیدشدن آنها می‌داند‪ .‬به گفته‌ی‬ ‫وی‪ ،‬این که جمهوری اسالمی در‬ ‫پیگیری وضعیت همه‌ی این افراد‪،‬‬ ‫چندان پیگی��ری و فعالیتی نش��ان‬ ‫نمی‌دهد‪ ،‬تا حدودی بر ابهام ماجرا‬ ‫می‌افزاید‪ .‬باستانی برای مقایسه‪ ،‬به‬ ‫پیگیری‌های مداوم اسرائیل نسبت‬ ‫به وضعیت ش��هروندان و سربازان‬ ‫ربوده‌شده‌اش اش��اره می‌کند‪ .‬این‬ ‫پیگیری‌ه��ا معمو َ‬ ‫ال بی‌وقف��ه ادامه‬ ‫داشته‌اند و اینجا و آنجا هم به اثبات‬ ‫ربوده‌شدن این افراد و روشن شدن‬ ‫وضعیت آنها انجامیده است؛ امری‬ ‫که در مورد پیگیری‌های جمهوری‬ ‫اسالمی کمتر به چشم می‌خورد‪.‬‬ ‫یک جنبه‌ی بحث‌انگیز ناپدیدشدن‬ ‫برخ��ی از مقام‌ه��ای نس��بتاَ مه��م‬ ‫جمهوری اس�لامی‪ ،‬ن��وع ناپدید‬ ‫شدن آنهاست‪ .‬باستانی تأکید دارد‬ ‫ک��ه وضعیت سیاس��ی درون ایران‬ ‫و کمترش��دن وفاداری‌ها‪ ،‬از جمله‬ ‫زمینه‌هایی اس��ت که ش��ماری از‬ ‫دست‌اندرکاران وفادار حکومت‪،‬‬ ‫حتی در حس��اس‌ترین نهادها را به‬ ‫س��وی یافتن مامنی مطمئن‌تر برای‬ ‫خود س��وق داده اس��ت؛ امری که‬ ‫اخیرا َ نیروهای محافظ��ه‌کار را نیز‬ ‫شامل می‌ش��ود‪ .‬در میان این افراد‪،‬‬ ‫طبعاَآنهاییکهاطالعاتیحساسدر‬ ‫اختیار دارند‪ ،‬احتما َ‬ ‫ال سعی خواهند‬ ‫کردباایناطالعاتسوداگریکنند‬ ‫و با ارائه این اطالعات به کشورهای‬ ‫غربی‪ ،‬موضوع پناهندگی خود را بر‬ ‫پایه‌های مطمئن‌تری بنا کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته‌ی باس��تانی‪ ،‬ای��ن روند با‬ ‫رویکرده��ای احمدی‌ن��ژاد در‬ ‫س��ال‌های اخیر و با تصفیه‌های این‬ ‫دول��ت که حتی علیه نزدیکترین و‬ ‫وفادارتری��ن عناص��ر حکومت در‬ ‫نهادهای حساس��ی مانن��د وزارت‬ ‫اطالع��ات پیش ب��رده ش��ده نیز‪،‬‬ ‫بی‌ارتباط نیس��ت‪ .‬او با جمع‌بندی‬ ‫نکات یادش��ده‪ ،‬بعی��د می‌داند که‬ ‫ناپدید ش��دن افرادی مانند امیری و‬ ‫عسگری ناشی از ربوده شدن باشد‬ ‫و بای��د به موض��وع پناهندگی این‬ ‫افراد توجه بیشتری داشت‪.‬‬

‫ایران‪ ،‬مراکز هسته‌ای جدید‬ ‫و گسترش همکاری نظامی با سوریه‬

‫احمدی‌نژاد‪ ،‬اعالم کرد که محل ایجاد پنج مرکز‬ ‫هسته‌ای جدید تعیین نهایی شده و مطالعه برای یافتن‬ ‫محل پنج مرکز دیگر ادامه دارد‪.‬‬ ‫دویچ��ه ول��ه ‪ -‬در حال��ی ک��ه‬ ‫احمدی‌ن��ژاد از مش��خص ش��دن‬ ‫محل ایجاد ‪ ۵‬مرکز هسته‌ای دیگر‬ ‫خبر می‌دهد‪ ،‬وزیر دفاع جمهوری‬ ‫اس�لامی در س��فر ب��ه دمش��ق از‬ ‫گس��ترش همکاری‌های دفاعی و‬ ‫نظامی با سوریه س��خن می‌گوید‪.‬‬ ‫یک هفته پیش دبیر شورای امنیت‬ ‫ملی به دمشق رفت‪.‬‬ ‫دولت دهم در مقابله با قطعنامه اخیر‬ ‫ش��ورای حکام آژانس بین‌المللی‬ ‫انرژی اتم��ی‪ ،‬دامن��ه فعالیت‌های‬ ‫هسته‌ای خود را گسترش می‌دهد‪.‬‬ ‫محمود احمدی‌نژاد‪ ،‬روز چهارشنبه‬ ‫(‪ ۹‬دس��امبر‪ ۱۸ ،‬آذر) اع�لام کرد‬ ‫نامه‌های منوچهر متکی‬ ‫که محل ایجاد پنج مرکز هسته‌ای‬ ‫جدید تعیین نهایی ش��ده و مطالعه همزم��ان ب��ا اظه��ارات محم��ود‬ ‫برای یافتن مح��ل پنج مرکز دیگر احمدی‌ن��ژاد‪ ،‬منوچهر متکی وزیر‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫خارج��ه جمه��وری اس�لامی‪ ،‬در‬ ‫نامه‌ه��ای جداگان��ه‌ای خطاب به‬ ‫تصمیمقبلی‪،‬‬ ‫وزی��ران خارجه ‪ ۳۵‬کش��ور عضو‬ ‫یا مقابله با آژانس؟‬ ‫ش��ورای حکام آژانس بین‌المللی‬ ‫ان��رژی اتم��ی‪ ،‬هش��دار داد ک��ه‬ ‫رئیس‌دولت ده��م‪ ،‬موضوع نهایی «اقدامات غیرمعقول کش��ورهایی‬ ‫ش��دن محل ایج��اد ‪ ۵‬مرکز اتمی که علی��ه ای��ران رای داده‌اند‪ ،‬عزم‬ ‫جدید را در شرایطی اعالم می‌کند ای��ران را در ادام��ه راه فعل��ی برای‬ ‫که طرح مس��ئله گس��ترش مراکز توسعه فن‌آوری هسته‌ای صلح‌آمیز‬ ‫هس��ته‌ای ای��ران اعتراض ش��دید راسخ‌ترمی‌کند‪».‬‬ ‫کش��ورهای غرب��ی را برانگیخت��ه به گ��زارش ایلنا‪ ،‬متک��ی ضمنا در‬ ‫است‪.‬‬ ‫نامه‌‌های خود از کشورهایی که به‬ ‫احمدی‌نژاد برای نخستین بار گفت قطعنامه ش��ورای حکام رای منفی‬ ‫که ایجاد ده مرکز هسته‌ای جدید‪ ،‬داده‌اند‪ ،‬سپاسگزاری کرد‪.‬‬ ‫برای تقابل با تصمیم شورای حکام‬ ‫نبوده‪،‬بلکهسازمانانرژیاتمیایران‬ ‫شورای حکام‪ ،‬بازیچه؟‬ ‫از ماه‌ها پیش مامور جس��ت‌وجوی‬ ‫مکان چندین سایت هسته‌ای بوده همزمان‪ ،‬احمد وحیدی‪ ،‬وزیر دفاع‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪« :‬حتی اخیرا درباره‬ ‫عل��ت تاخیر در این کارها س��ئوال‬ ‫کردیم که گفتن��د در حال مطالعه‬ ‫هستند‪».‬‬ ‫رئیس دول��ت ده��م در عین‌حال‬ ‫گف��ت‪« :‬ما اه��ل منطق هس��تیم و‬ ‫گفت‌وگوهایی در مس��یر منطق را‬ ‫منتهی به نتیجه می‌دانیم‪».‬‬ ‫خبرگ��زاری آلمان در گزارش��ی‬ ‫نوش��ت که رئیس‌جمه��ور ایران‬ ‫آمادگی خود را برای مذاکره اعالم‬ ‫کرده و گفته اس��ت که دولت‌اش‬ ‫عالقه‌ای به تشدید بحران ندارد‪.‬‬

‫رنﮓ کردن مو فقط ‪ ۲۹‬دالر‬ ‫‪For new clients, only first time‬‬

‫‪TATTOO‬‬

‫آرایش دائمی‬

‫‪ 150‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﺍﺑﺮﻭ‬ ‫ﺧﻂ ﭼﺸﻢ ‪ 250‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﺧﻂ ﻟﺐ ‪ 200‬ﺩﻻﺭ‬

‫جمهوری اس�لامی‪ ،‬ک��ه به گفته‬ ‫خود «برای گسترش همکاری‌های‬ ‫دفاعی و نظامی بین ایران و سوریه»‬ ‫به دمشق سفر کرده است‪ ،‬در جمع‬ ‫خبرنگاران‪ ،‬شورای حکام آژانس‬ ‫بین‌المللی ان��رژی اتمی را به عمل‬ ‫کردن در س��قف اهداف سیاس��ی‬ ‫غرب و قدرت‌ه��ای جهانی متهم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وحیدی ک��ه به اتهام ش��رکت در‬ ‫عملیات تروریستی‪ ،‬تحت تعقیب‬ ‫پلیسبین‌المللیاست‪،‬دربارهقطعنامه‬ ‫شورای حکام گفت‪« :‬قطعنامه اخیر‬ ‫ش��ورای حکام آژان��س‪ ،‬که فاقد‬ ‫اجماع بوده‪ ،‬مصداق اقدام سیاسی و‬ ‫غیرحرفه‌ای است و فراتر از قوانین‬ ‫آژانس و اختیارات آن است‪».‬‬ ‫وزی��ر دفاع درباره مناس��بات ایران‬ ‫و آمریکا گفت‪« :‬امی��د به مذاکره‬ ‫با آمریکا‪ ،‬نتیج��ه‌ای جز مخدوش‬ ‫شدن تشخص ملی و منافع ملی ایران‬ ‫نخواهد داشت‪ ».‬وی تهدید کرد که‬ ‫در صورت حمله اسرائيل به مراکز‬ ‫هسته‌ای ایران‪ ،‬اولین پاسخ‌های ایران‬ ‫الح‌های‬ ‫متوجه مراکز س��اخت س ‌‬ ‫ش��یمیایی‪ ،‬میکروب��ی و هس��ته‌ای‬ ‫اسرائیل خواهد بود‪.‬‬ ‫گسترش همکاری نظامی‬ ‫با سوریه‬ ‫یک هفته پیش از س��فر وزیر دفاع‬ ‫دولت احمدی‌نژاد‪ ،‬س��عید جلیلی‪،‬‬ ‫دبیر ش��ورای عالی امنی��ت ملی و‬ ‫هدایت‌کننده مذاکرات هس��ته‌ای‬ ‫ایران‪ ،‬به دمش��ق س��فر ک��رد‪ .‬وی‬ ‫در محل س��فارت ای��ران با رهبران‬ ‫حزب‌اهلل لبن��ان‪ ،‬حم��اس و جهاد‬ ‫اسالمیبهگفت‌وگونشست‪.‬جلیلی‬ ‫تاکی��د کرد که ای��ران‪ ،‬بی‌توجه به‬ ‫انتقادهای جهانی‪ ،‬برنامه هس��ته‌ای‬ ‫خود را دنبال می‌کند و به پشتیبانی‬ ‫از جنبش فلسطین ادامه می‌دهد‪.‬‬ ‫در آغ��از دوره نخس��ت‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری احمدی‌ن��ژاد‪،‬‬ ‫ی��ک پیم��ان دفاعی متقاب��ل میان‬ ‫ایران و سوریه بسته شد‪ .‬به موجب‬ ‫این پیم��ان‪ ،‬در صورت حمله یک‬ ‫کشور س��وم‪ ،‬ایران و سوریه متعهد‬ ‫هستند که از یکدیگر دفاع کنند‪.‬‬

‫‪TALA‬‬

‫‪Hair & Esthetics‬‬ ‫ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻮ‬ ‫ﺭﻧﮓ‬ ‫ﻫﺎﻯﻻﻳﺖ‬ ‫ﻓﺮ‬ ‫ﻣﺎﻧﻴﻜﻮﺭ ﻭ ﭘﺪﻳﻜﻮﺭ‬ ‫‪Facial‬‬

‫ﺍﺯ ‪ 20‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﺍﺯ ‪ 45‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﺍﺯ ‪ 65‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﺍﺯ ‪ 65‬ﺩﻻﺭ‬ ‫‪ 45‬ﺩﻻﺭ‬ ‫‪ 45‬ﺩﻻﺭ‬

‫بند و ابرو‪ ،‬وکس‬

‫‪604.733.0905‬‬ ‫‪1937 W. broadway, Vancouver V6J 1Z3‬‬


‫‪21‬‬

‫‪21 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 932‬جمعه ‪ 20‬آذر ‪1388‬‬

‫بازتاب تظاهرات ‪ ١٦‬آذر در رسانه های بين المللی‪:‬‬

‫رژیم ایران به زور اسلحه است که حکومت می‌کند‪،‬‬ ‫شمارش معکوس برای این رژیم شروع شده است‬ ‫ص��دای آمریکا و رادی��و آلمان ‪-‬‬ ‫تظاهرات روز دانش��جو در ايران و‬ ‫پوشش خبری و تحليلی اين رويداد‬ ‫تا اي��ن لحظه در بي��ش از دو هزار‬ ‫رس��انه جهانی بازتاب يافته است‪.‬‬ ‫روزنامه گاردين چاپ لندن در اين‬ ‫باره با مطلبی تحت عنوان «سرکوب‬ ‫تظاهرات دانش��جويان» می نويسد‬ ‫پليس امنيت��ی برای پاي��ان دادن به‬ ‫ش��عار «مرگ بر ديکتاتور» متوسل‬ ‫به ابزار سرکوب از جمله گاز اشک‬ ‫آور و باتوم برقی شد‪ .‬اين در حالی‬ ‫ست که دولت برای جلوگيری از‬ ‫انتش��ا ِر اخبا ِر اين سرکوبها پوشش‬ ‫خبری اي��ن رويداد را ممنوع کرده‬ ‫بود‪ .‬اما ويديوهای ارس��الی توسط‬ ‫ش��رکت کنندگان نش��ان می دهد‬ ‫که دانش��جويان ش��عار م��رگ بر‬ ‫ديکتاتور داده و با بلند کردن دست‬ ‫خود عالمت ‪ v‬را به نشانه پيروزی‪،‬‬ ‫نش��ان می دادند‪ .‬اي��ن روزنامه می‬ ‫افزاي��د‪ :‬اين تازه ترين اعتراضات و‬ ‫تظاهرات که شش ماه پس از اعالم‬ ‫نتاي��ج انتخابات ص��ورت گرفت‪،‬‬ ‫نشانگر شکس��ت ناپذيری جنبش‬ ‫مخالفان دولت است‪ .‬هفته نامه تايم‪،‬‬ ‫چاپ آمري��کا عنوان «ت��ازه ترين‬ ‫تظاهرات در ايران نمايانگ ِر خيزش‬ ‫دوباره مخالفان» را برای مطلب خود‬ ‫انتخاب کرده و می نويسد‪ :‬دور تازه‬ ‫ِ‬ ‫تظاه��رات ضددولت��ی در ايران‬ ‫ی‬ ‫زنده بودن جنبش س��ب ِز مخالفان را‬ ‫به نمايش گذاشت‪ .‬شش ماه پس از‬ ‫انتخابات‪ ،‬موج تازه ای از مخالفتها‬ ‫در ايران س��ر برآورده که هيچ راه‬ ‫نجات��ی برای خالص��ی حاکميت‬ ‫از پايان اعتراضات باقی نگذاش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬هزاران پلي��س و نيروهای‬ ‫س��پاه پاس��داران و لباس شخصی‬ ‫های حامی حکومت به کمک گاز‬ ‫اش��ک آور و باتومها نتوانس��تند از‬ ‫قدرت نمايی دانشجويان جلوگيری‬ ‫کنند‪ .‬اين هفته نامه سپس به تحليل‬ ‫جنبش س��بز پرداخته و می گويد‪:‬‬ ‫جوان��ان پيش��قراوالن اين جنبش‬ ‫هس��تند‪ .‬اليه دوم ني��ز گروهی از‬ ‫سياس��تمدارانی همچون ميرحسين‬ ‫موسوی هستند که رهبری جنبش‬ ‫به آنان واگذار شده است‪ .‬به نوشته‬

‫تايم بخش س��و ِم جنب��ش را بدنه‬ ‫حاکميتاسالمیازجملهبخشهايی‬ ‫از س��پاه و بس��يج ش��امل می شود‪.‬‬ ‫روزنامه کريس��تين ساينس مانيتور‬ ‫چاپ آمريکا در اين باره می نويسد‪:‬‬ ‫شاهدان عينی در دانشگاه تهران می‬ ‫ِ‬ ‫خشونت ِ‬ ‫پليس ضدشورش‬ ‫گويند‬ ‫مجهز به گاز اشک آور و باتومهای‬ ‫برقی و پش��تيبانی لباس شخصی ها‬ ‫ِ‬ ‫تظاهرات دانشجويانی‬ ‫نتوانست مانع‬ ‫شود که ش��عار مرگ بر ديکتاتور‬ ‫می دادند‪ .‬ناظران مس��ائل ايران می‬ ‫گويند پايداری تظاهرکنندگان در‬ ‫ِ‬ ‫اقدام��ات بازدارنده‬ ‫رودرروي��ی با‬ ‫ی حکوم��ت موفق ش��د معادالت‬ ‫سياس��ی در ايران را برای هميش��ه‬ ‫برهم زند‪ .‬اما روزنامه لس آنجلس‬ ‫تايمز عنوان «درگيريهای خشونت‬ ‫آمي��ز در ايران‪ ،‬نوزاي��ی تظاهرات‬ ‫مخالف��ان پ��س از انتخاب��ات» را‬ ‫برگزيده و می نويس��د‪ :‬تظاهرات‬ ‫ضدحکومتی روز دانشجو موجی‬ ‫تازه يافته اس��ت‪ .‬هرچند نيروهای‬ ‫بس��يج از صبح زود اجازه ورود به‬ ‫محوطه دانشگاهها را يافته بودند‪ ،‬اما‬ ‫مامورانامنيتیمان ِعوروددانشجويا ِن‬ ‫مخالف می ش��دند‪ ،‬با اي��ن همه‪،‬‬ ‫آنچه رخ داد غلبه ش��عار «مرگ بر‬ ‫ديکتاتور» و «نترسيد نترسيد‪ ،‬ما همه‬ ‫با هم هستيم» در محوطه دانشگاهها‬ ‫بود‪ .‬لس آنجلس تايمز می افزايد‪:‬‬ ‫حاکميت همه تدابير سرکوبگرانه‬ ‫را اتخ��اذ کرد‪ :‬از قط��ع اينترنت و‬

‫تلفن هم��راه گرفته تا بس��تن مترو‬ ‫در روز دانش��جو و بازداشت دهها‬ ‫فعال دانشجويی و تهديدات شديد‬ ‫فرمانده نيروی انتظامی مبنی بر مقابله‬ ‫با هرگونه تظاه��رات‪ ،‬اما همه اينها‬ ‫ترس��ی در دل دانشجويان معترض‬ ‫راه ن��داد و آن��ان روان��ه صف��وف‬ ‫«ح ّريت»‬ ‫اعتراضات شدند‪ .‬روزنامه ُ‬ ‫چ��اپ ترکيه نيز با ذک��ر درگيری‬ ‫پليس ب��ا ه��زاران تظاهرکننده می‬ ‫نويس��د‪« :‬نيروه��ای امنيتی و ش��به‬ ‫نظاميان و لباس شخصی ها اقدام به‬ ‫سرکوب هزاران تظاهرکنندگانی‬ ‫کردند که شعار مرگ بر ديکتاتور‬ ‫را در دانشگاه تهران سر داده بودند‪.‬‬ ‫روزنام��ه ُح ّري��ت می نويس��د اين‬ ‫بزرگترين تظاه��رات و قدرتنمايی‬ ‫مخالف��ان دولت در اين ماه اس��ت‪.‬‬ ‫ُح ّريت می نويس��د تظاهرات روز‬ ‫دوشنبه از همه نظر برتر و قدرتمندتر‬ ‫از تظاهرات مخالفان در ‪ ١٣‬آبان بود‬ ‫در صورتيکه تهديدات و ش��دت‬ ‫عمل ِ‬ ‫پليس ضدش��ورش ايران در‬ ‫اين روز تاکنون بی سابقه بوده است‬ ‫و باي��د از اين پس ش��اهد کاهش‬ ‫کارآيی نيروهای امنيت��ی در برابر‬ ‫تظاهرکنندگ بود‪ .‬و س��رانجام آن‬ ‫که واشنگتن پس��ت چاپ آمريکا‬ ‫نيز می نويسد‪ :‬اقدامات پليس امنيتی‬ ‫ايران برای سرکوب تظاهرات روز‬ ‫ِ‬ ‫تهديدات‬ ‫رغم همه‬ ‫دانش��جو علی ِ‬ ‫چند روز اخير بی ثمر بوده اس��ت‪.‬‬ ‫واش��نگتن پست س��پس واکنش‬

‫اوليه روزنامه کيها ِن تهران را جالب‬ ‫ديده و می نويسد‪ :‬واکنش اوليه ی‬ ‫ِ‬ ‫شدت‬ ‫تحليلی کيها ِن تهران مبنی بر‬ ‫خش��ونت عليه تظاهرات بود‪ .‬اين‬ ‫روزنامه به نقل از «کيهان می نويسد‬ ‫يک شبکه ضدحکومتی می خواهد‬ ‫دانشجويان را به قتل برساند تا از آن‬ ‫بهره برداری تبليغاتی کند‪».‬‬ ‫در آلمان رس��انه‌های جمعی وقایع‬ ‫روز دانش��جو در ای��ران را به طور‬ ‫گس��ترده بازتاب داده‌اند‪ .‬روزنامه‬ ‫«فرانکفورتر آلگماینه» نوشته است‪:‬‬ ‫«رژیم ایران در ماه‌های گذش��ته به‬ ‫تدریج ب��ه یک دیکتاتوری نظامی‬ ‫بدل ش��ده‪ ،‬اما وقایع روز دانش��جو‬ ‫نشان داد که مردم مبارز از تهدیدات‬ ‫حکومت بیمی به دل راه نمی‌دهند و‬ ‫رژیم نمی‌تواند با فشار بیشتر جنبش‬ ‫سبز را خفه کند‪».‬‬ ‫روزنام��ه «تاگس‌تس��ایتونگ» در‬ ‫س��ایت خود نوشته اس��ت‪« :‬رژیم‬ ‫جمهوری اس�لامی پایه‌های خود‬ ‫را هرچ��ه بیش��تر از دس��ت داده و‬

‫اکنون تنها به زور اسلحه است که‬ ‫حکومت می‌کند‪ ....‬رژیمی که سی‬ ‫سال پیش با قیام مردمی بر سر کار‬ ‫آمد‪ ،‬نمی‌تواند بدون پایگاه مردمی‬ ‫به حیات خود ادامه دهد‪ .‬شمارش‬ ‫معکوس برای این رژیم شروع شده‬ ‫است‪».‬‬ ‫ضرب و شتم معترضان‬ ‫هزاران دانش��جو و م��ردم معترض‬ ‫ب��ه نتيج��ه‌ی انتخاب��ات رياس��ت‬ ‫جمه��ورى‪ ،‬روز ‪ ۱۶‬آذر در‬ ‫دانشگاه‌هاى مختلف ايران دست به‬ ‫اعتراض زدند‪ ،‬كه نيروهاى بسيجى‬ ‫و ضد ش��ورش براى متفرق كردن‬ ‫آنها گلوله هوايى و گاز اشك‌آور‬ ‫به کار بردند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه ش��اهدان عین��ی‪ ،‬طی‬ ‫ناآرامی‌ه��ای روز دانش��جو‪ ،‬افراد‬ ‫بسیاری بازداشت شده‌اند که شمار‬ ‫آنها هنوز روشن نیست‪ .‬منابع رسمی‬ ‫از بازداشت‌ها سخن گفته‪ ،‬اما از‬ ‫ادامه در صفحه ‪32‬‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺳﻪﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 2‬ﺣﻤﺎﻡ‪ ،‬ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻻﻧﺪﺭﻯ‪،‬ﺣﺪﻭﺩ ‪ 90‬ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ‪ ،‬ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻔﺘﻢ‪،‬‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﻴﻤﺎﻧﻰ‪ ،‬ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻣﺘﺮﻭﺗﺎﻭﻥ‪ ،‬ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺗﺎ ﺍﺳﻜﺎﻯﺗﺮﻥ ﻭ ﻫﺎﻯﮔﻴﺖ ﻣﺎﻝ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﺑﻰ ‪ 310،000‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 2‬ﺣﻤﺎﻡ‪ ،‬ﻃﺒﻘﻪ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ‪ ،‬ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺭﻭﺷﻦ‬ ‫ﻭ ﺁﻓﺘﺎﺏﮔﻴﺮ‪ ،‬ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺗﺎ ﻟﻮﻫﻴﺪﻣﺎﻝ ﻭ ﺍﺳﻜﺎﻯ ﺗﺮﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﺑﻰ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺎﺭﻩ‬

‫‪ 340،000‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﻣﻨﺰﻝ ‪ 8‬ﺍﺗﺎﻕﺧﻮﺍﺑﻪ‪ 4 ،‬ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺎﻻ ﻭ ‪ 4‬ﺧﻮﺍﺏ ﭘﺎﻳﻴﻦ‪ ،‬ﺯﻳﺮﺑﻨﺎ ‪ 250‬ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ‪ ،‬ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺍﺗﺎﻕ‬ ‫ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺟﺎﺭﻩ‪ ،‬ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ‪ 3000‬ﺩﻻﺭ ﻛﺮﺍﻳﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﻮﺭﺕﻛﻮﻛﻴﺘﻼﻡ‬

‫‪ 480،000‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﺩﻭﺑﻠﻜﺲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺩﺭﺏ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ‪ ،‬ﭘﻬﻠﻮ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ‪ ،‬ﺯﻣﻴﻦ ‪ 800‬ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ‪،‬‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ‪ ،‬ﺩﺭ ﭘﻮﺭﺕﻛﻮﻛﻴﺘﻼﻡ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻛﻨﺪﻭ‬

‫‪ 590،000‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﻣﻨﺰﻝ ﺩﻭ ﻃﺒﻘﻪ‪ 3 ،‬ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭ ﺩﺭﺏ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ‪ ،‬ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭ ﺩﺭﺏ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺯﻳﺮﺑﻨﺎ ‪ 225‬ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ‪ ،‬ﮔﺎﺭﺍژ ﺩﻭ ﻣﺎﺷﻴﻨﻪ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺷﻴﻚ‪،‬‬ ‫ﺩﺭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻮﺭﺕ ﻛﻮﻛﻴﺘﻼﻡ‪ ،‬ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ‬

‫‪ 520،000‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻛﺎﻣﻼ ﻧﻮ‪ ،‬ﺳﻪ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 2‬ﺣﻤﺎﻡ‪ 2 ،‬ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ‪ ،‬ﻃﺒﻘﻪ ‪ ،35‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﻛﻮﻩ‪،‬‬ ‫ﺷﻬﺮ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﭼﻪ‪ ،‬ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺯﻧﺪﮔﻰ‪ ،‬ﺩﺭ ﻛﻮﻛﻴﺘﻼﻡ‪ ،‬ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺗﺎ ﻛﻮﻛﻴﺘﻼﻡ ﺳﻨﺘﺮ‬

‫‪ 480،000‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 2‬ﺣﻤﺎﻡ ﻛﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻳﻚ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ‪ ،‬ﻃﺒﻘﻪ ‪ ،12‬ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ‪،‬‬ ‫‪ 95‬ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ‪ ،‬ﺁﻓﺘﺎﺏﮔﻴﺮ‪ ،‬ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﻻﻧﺰﺩﻝ ﺩﺭ ﻧﻮﺭﺕ ﻭﻧﻜﻮﻭﺭ‬

‫‪ 490،000‬ﺩﻻﺭ‬


‫‪22‬‬

‫‪22 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 932‬جمعه ‪ 20‬آذر ‪1388‬‬

‫مجلس ایران دو میلیارد دالر به ساخت مترو اختصاص داد‬ ‫بی بی سیی ‪ -‬در پی بروز اختالف‬ ‫بی��ن دولت و ش��هرداری تهران بر‬ ‫س��ر بودجه توس��عه مترو‪ ،‬مجلس‬ ‫ای��ران طرحی را تصویب کرده که‬ ‫بر اساس آن باید دولت دو میلیارد‬ ‫دالر از حس��اب ذخیره ارزی برای‬ ‫توسعه مترو در تهران و دیگر شهرها‬ ‫اختصاص دهد‪.‬‬ ‫بناب��ر این ط��رح‪ ،‬که ب��ا ‪ 163‬رای‬ ‫موافق و ‪ 24‬رای مخالف در مجلس‬ ‫تصوی��ب ش��د‪ ،‬دول��ت باید یک‬ ‫میلیارد دالر از این بودجه را جهت‬ ‫تامین تجهیزات و احداث خطوط‬ ‫راه آهن ش��هری ته��ران در اختیار‬ ‫شهرداری بگذارد‪.‬‬ ‫بنابر مصوبه مجلس‪ ،‬از یک میلیارد‬ ‫دالر بقیه نیز ‪ 700‬میلیون دالر برای‬ ‫اح��داث قطاری ش��هری در دیگر‬ ‫شهرهای بزرگ و ‪ 300‬میلیون دالر‬ ‫نیز برای اجرای طرح جامع حمل و‬ ‫نقل و ترافیک در دیگر ش��هرهای‬ ‫بزرگ اختصاص یابد‪.‬‬ ‫اختالفات مالی بی��ن متروی تهران‬ ‫و دول��ت از مدتها پیش مطرح بود‬ ‫اما تصمیم یک م��اه پیش محمود‬ ‫احمدی نژاد برای در اختیار گرفتن‬ ‫مدیریت متروی تهران‪ ،‬این اختالف‬ ‫را وارد مرحله تازه ای کرد‪.‬‬ ‫آقایاحمدینژادشامگاهچهارشنبه‬ ‫بیستم آبان در یک برنامه تلویزیونی‬ ‫گفت‪«:‬منتصمیمگرفتهاممدیریت‬ ‫مترو را به دولت برگردانم‪ ...‬دولت‬ ‫خود مدیریت مترو را بر عهده می‬ ‫گی��رد‪ ،‬بودجه اش را م��ی گذارد‬ ‫و می س��ازد و قیم��ت آن نیز تا ده‪،‬‬ ‫پانزده س��ال باال نخواه��د بود و به‬

‫سرعت هم آن را تمام خواهد کرد‪.‬‬ ‫من حتما این تصمیم را گرفته ام و‬ ‫حتما مدیر تعیین می کنم‪».‬‬ ‫ش��رکت متروی ته��ران اکنون در‬ ‫اختیار محس��ن هاشمی فرزند اکبر‬ ‫هاشمی رفس��نجانی رئیس مجمع‬ ‫تش��خیص مصلح��ت نظام اس��ت‬ ‫و ب��رای همین برخی کارشناس��ان‬ ‫تصمیم آق��ای احمدی ن��ژاد را با‬ ‫اختالفات آق��ای احم��دی نژاد و‬ ‫هاشمی رفسنجانی مرتبط دانسته و‬ ‫آن را سیاسی تلقی کردند‪.‬‬ ‫اختالف نظر در باره متروی تهران‬ ‫س��ابقه ای طوالن��ی دارد اما عمده‬ ‫اختالف��ات بر س��ر می��زان بودجه‬ ‫ای بوده که دول��ت باید در اختیار‬ ‫شرکت مترو قرار می داد تا صرف‬ ‫توسعه متروی تهران شود‪.‬‬ ‫بودجه مترو‬ ‫در ح��ال حاضر بخش��ی از بودجه‬ ‫مترو از طرف دولت و بخش��ی نیز‬ ‫از طرف ش��هرداری پرداخت می‬

‫ش��ود و آنطور که گزارش ش��ده‬ ‫دولت بودجه پیش بینی شده مترو‬ ‫را پرداخت نکرده است‪.‬‬ ‫بخش��ی از بودجه مربوط به توسعه‬ ‫مترو است و بخشی نیز بابت یارانه‬ ‫ای است که باید دولت و شهرداری‬ ‫آن را بپردازند‪.‬‬ ‫بناب��ر آمارهایی که ش��رکت مترو‬ ‫منتش��ر کرده دولت آقای احمدی‬ ‫نژاد از زمان به قدرت رس��یدن در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۸۴‬تاکنون بیش��تر از ‪۲۵۰‬‬ ‫میلی��ارد توم��ان از بودجه مصوب‬ ‫مجلس را به مترو نداده است‪.‬‬ ‫به گفته محسن هاشمی مدیر عامل‬ ‫مت��روی ته��ران‪ ،‬اعتب��ار مصوب‬ ‫مجلس برای متروی تهران در سال‬ ‫‪ ۱۳۸۵‬حدود ‪ ۱۹۲‬میلیارد تومان بود‬ ‫که دولت تنها ‪ ۶۳‬میلیارد تومان آن‬ ‫را پرداخت کرده است‪ .‬اعتبار سال‬ ‫‪ ۱۳۸۶‬نیز ‪ ۹۰‬میلیارد تومان بود که‬ ‫تنها ‪ ۶۸‬میلیارد تومان آن پرداخت‬ ‫ش��ده و اعتبارات س��ال گذشته نیز‬

‫‪ ۲۹۰‬میلی��ارد تومان بوده که دولت‬ ‫تنه��ا ‪ ۱۸۹‬میلی��ارد توم��ان آن را‬ ‫پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫اما مش��کل فق��ط مرب��وط بودجه‬ ‫مصوب مجلس برای توس��عه مترو‬ ‫نیس��ت بلکه بخش��ی از بودجه ای‬ ‫که هر س��اله باید دولت بابت یارانه‬ ‫بپردازد نیز پرداخت نشده است‪.‬‬ ‫مدی��ران مترو می گویند که قیمت‬ ‫تمام ش��ده بلیت مترو بیشتر از ‪۴۰۰‬‬ ‫توم��ان اس��ت اما ش��ورای ش��هر‪،‬‬ ‫ش��هرداری و فرمان��داری تهران به‬ ‫نمایندگی از دولت تصمیم گرفته‬ ‫اند که قیمت بلیت ‪ ۱۰۰‬تومان باشد‬ ‫و بقیه این مبلغ را شهرداری و دولت‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫بنابر گزارش��های رس��می‪ ،‬دولت‬ ‫س��هم خودش را در چند سال اخیر‬ ‫ب��ه طور کامل نپرداخت��ه و به جای‬ ‫آن شهرداری مجبور شده بیشتر از‬ ‫سهمش به مترو کمک کند‪.‬‬ ‫مصوبه جدید مجلس نشان می دهد‬ ‫که نماین��دگان طرف ش��هرداری‬ ‫را گرفت��ه اند و برای کمک به رفع‬ ‫مش��کالت مال��ی مت��روی تهران‪،‬‬ ‫دولت را موظف کرده اند پیش از‬ ‫پایان سال خورشیدی یعنی حدود‬ ‫سه ماه و نیم دیگر یک میلیارد دالر‬ ‫از محل حساب ذخیره ارزی به مترو‬ ‫اختصاص دهد‪.‬‬ ‫در مصوبه نمایندگان مجلس تاکید‬ ‫ش��ده که این بودجه به عنوان سهم‬ ‫‪ 50‬درصدی دولت اس��ت و دولت‬ ‫باید بازپرداخت آن را به طور کامل‬ ‫تضمینکند‪.‬‬

‫انتقام جویی با پول مردم ایران‪:‬‬

‫بورس «مروه الشربينى»‬ ‫به زنان محجبه اروپايى در ايران‬ ‫در برابر بورس «ندا آقا سلطان» در دانشگاه آکسفورد‬ ‫اعطاى بورس «مروه الشربينى» به زنان محجبه اروپايى‬ ‫در ايران‬ ‫العربیه‪:‬رئيس دانش��گاه كاش��ان از‬ ‫اعطاىبورستحصيلى«مره‌الشربينى‬ ‫« در اين دانشگاه‪ ،‬به بانوان باحجابى‬ ‫كه در كشورهاى اروپايى به خاطر‬ ‫داش��تن حجاب از تحصيل محروم‬ ‫شده‌اند‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫س��يد جواد س��اداتى‌ن��ژاد رئيس‬ ‫دانشگاه كاش��ان امروز چهارشنبه‬ ‫‪ 2009-12-9‬در م��ورد اي��ن‬ ‫ب��ورس گفت‪« :‬با توج��ه به ارزش‬ ‫و اهمي��ت حجاب و به پ��اس زند ‌ه‬ ‫نگهداشتن ياد ش��هداى حجاب و‬ ‫بخصوص ش��هيد مروه‌الش��ربينى‪،‬‬ ‫دانشگاه كاش��ان بورس تحصيلى‬ ‫با عن��وان مروه‌الش��ربينى را به همه‬ ‫بانوان محجبه‌اى كه بخصوص در‬ ‫كشورهاى اروپايى به دليل داشتن‬ ‫حج��اب از تحصيل منع ش��ده‌اند‪،‬‬ ‫اعطا مى‌كند‪».‬‬ ‫وى با اش��اره به اعط��اى بورس ندا‬ ‫آقا س��لطان در دانشگاه آكسفورد‬ ‫بريتاني��ا‪ ،‬گف��ت‪« :‬در اي��ام بعد از‬ ‫انتخاب��ات‪ ،‬رس��انه‌هاى خارج��ى‬ ‫جار و جنجال‌ه��اي فراواني به راه‬ ‫انداختند و حتي اف��رادي كه زنده‬ ‫هستند را ش��هيد معرفي كرده و به‬ ‫تحريك مردم پرداختند اما درباره‬ ‫شهيد مروه‌الش��ربيني كه مظلومانه‬ ‫در كش��ورىكه مدعي حقوق بشر‬ ‫است به شهادت رسيد هيچ نگفتند‬

‫و اطالع‌رسانى نكردند‪».‬‬ ‫رئيس دانشگاه كاشان گفت‪« :‬وقتي‬ ‫خارجى‌ها براي برخى موضوعات‬ ‫كه اص�لا وجود خارج��ي ندارد‪،‬‬ ‫تبليغات ك��رده و بورس تحصيلي‬ ‫اعطا مى‌كنند‪ ،‬وظيفه ما اس��ت كه‬ ‫براي پاسداش��ت حفظ حجاب به‬ ‫عنوان يكى از ارزشمندترين شعائر‬ ‫اس�لامي ب��ورس تحصيل��ى اعطا‬ ‫كنيم‪».‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرگ��زارى فارس‬ ‫ساداتى‌نژاد گفت‪« :‬بنابراين رسالت‬ ‫ما دانش��گاهيان و رس��انه‌ها اس��ت‬ ‫كه ضمن خنث��ي كردن توطئه‌هاي‬ ‫دشمنان‪ ،‬براي پاسداشت ارزش‌ها‬ ‫و زنده نگهداش��تن ياد شهداى اين‬ ‫عرصهبكوشيم‪».‬‬ ‫گفتنى است چندى پيش دانشگاه‬ ‫آکسفورد بريتانيا بورسى به نام «ندا‬ ‫آقا سلطان» در مقطع فوق ليسانس‬ ‫در كالج فلسفه اين دانشگاه تأسيس‬ ‫كرد‪ .‬اين بورس به ياد ندا آقا سلطان‬ ‫دانشجوى رشته فلسفه كه در‬ ‫ادامه در صفحه ‪32‬‬


‫‪23‬‬

‫‪23 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 932‬جمعه ‪ 20‬آذر ‪1388‬‬

‫ﻭﺍﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺷﺨﺎﺻﻰ ﻛﻪ‬ ‫*‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺑﻴﺰﻧﺲ ﺷﺨﺼﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬

‫*‬

‫* ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻡ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﺷﻨﺪ‬


‫‪24‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 932‬جمعه ‪ 20‬آذر ‪1388‬‬

‫اسماعیل نوری اعال‬

‫زردها بی خود قرمز نشدند‪...‬‬

‫وقتی حرکت از سبزی (يا زردی يا هر رنگ ديگر) آغاز می شود‪ ،‬تنها واکنش ِ حافظان وضع‬ ‫موجود است که چگونگی تغيير رنگ حرکت را مشروط و معين می کند‪ .‬در نتيجه‪ ،‬با کمال‬ ‫تأسف و نگرانی‪ ،‬بايد پذيرفت که رنگ آيندهء جنبش سبز را نه اصالح طلبان و دگرگونی‬ ‫خواهان‪ ،‬که اردوگاه محافظه کاران تعيين می کند‪ .‬و در اين نبرد ِ اغلب نابرابر است که هم‬ ‫از آغاز «تعيين» رنگ آميزی مبارزه را حاکمان بر عهده می گيرند و ـ متقاب ً‬ ‫ال ـ تنها استقامت و‬ ‫پايداری و مقاومت اهل جنبش‪ ،‬و حد ايثار و ميزان آمادگی آنها برای فداکاری است که رنگ‬ ‫نهائی و پايانی ِ اين رنگ آميزی ِ آتشفشانی را «معنا» می بخشد‪.‬‬

‫پنجاه س��ال پيش‪ ،‬چند ماه��ی مانده به مرگ نيمايوش��يج‪ ،‬رفيقی به نام‬ ‫«سرپولکی»‪ ،‬که اکنون سال ها است ديده از جهان فرو بسته‪ ،‬در جلسهء‬ ‫هفتگی مجلهء «علم و زندگی»‪ ،‬که در باالخانهء س��ينما سعدی واقع در‬ ‫خيابان ش��اه آباد آن زمان و در حضور خليل ملکی تش��کيل می شد‪ ،‬به‬ ‫مناسبت سخنی که در مورد «شعر سياسی» پيش آمده بود‪ ،‬قطعه ای از نيما‬ ‫يوشيج را خواند که نام «برف» را بر خود داشت و نيما آن را چهار سالی‬ ‫پيشتر سروده بود و‪ ،‬مثل ديگر قطعات کوتاه اش‪ ،‬از حال و هوای طبيعت‬ ‫کوهپايه های درهء نور مازندران و دو کوه «ازا کو» و «وارنا» پر بود‪:‬‬ ‫زردها بی خود قرمز نشدند‬ ‫قرمزى رنگ نينداخته است‬ ‫بی خودى بر ديوار‪.‬‬ ‫صبح پيدا شده از آن طرف ِ كوه ِ «ازاكو»‪ ،‬اما‬ ‫وازنا پيدا نيست‪.‬‬ ‫گرته ی روشنی ِ مردهء برفی‪ ،‬همه کارش آشوب‬ ‫بر سر شیشهء هر پنجره بگرفته قرار‬ ‫وازنا پیدا نیست‪.‬‬ ‫من دلم سخت گرفته است از اين‬ ‫ميهمانخانهء مهمان كش ِ روزش تاريك‬ ‫كه به جان هم‪ ،‬نشناخته‪ ،‬انداخته است‬ ‫چند تن خواب آلود‬ ‫چند تن ناهموار‬ ‫چند تن ناهشيار‪.‬‬ ‫سرپولکی می گفت که اين يک نمونهء شعر اعالی سياسی است و‪،‬‬ ‫با اينکه ظاهرا ً در مورد فرارسيدن پايان خزان در درهء نور مازندران سروده‬ ‫شده اما‪ ،‬اشاره اش به وقايع کشور چين است و عبارت «زردها قرمز شده‬ ‫اند» نيز کليد حل اين معما است‪ .‬برخی از حضار معتقد بودند که اين فقط‬ ‫يک «تعبير» (يا بقول امروزی ها «خوانش» يا «قرائت ِ») شخصی از شعری‬ ‫است که همهء عناصرش اشاره هائی به تحول طبيعت دارند و قرمز شدن‬ ‫برگ های زرد برخی از درختان ِ درهء گير افتاده در بين دو کوه «ازا کو»‬ ‫و «وازنا» را فقط بايد با پيش��داوری و «اطالع بيرونی» از کمونيست شدن‬ ‫زردپوس��تان چينی تعبير کرد‪ .‬برخی نيز البته با سرپولکی موافق بودند و‬ ‫تمايالت دست چپی ِ نيما را‪ ،‬و اينکه او خود مبلغ شعر سياسی (که بعدها‬ ‫اسمش «شعر متعهد» شد) بود‪ ،‬را دليل اعتبار تعبير سرپولکی می دانستند‪.‬‬ ‫در اين ميان‪ ،‬يکی از حضار نظر خليل ملکی را پرسيد که در مجلس‬ ‫اش چندان به شعر و ادبيات پرداخته نمی شد اما از اينکه شاعران سياسی‬ ‫سرای ِ ايران هنوز ک ً‬ ‫ال از حزب توده نبريده اند دلخور بود و ترجيح می‬ ‫داد در «نيروی س��وم» او نيز چند ش��اعر استخوان دار وجود داشته باشند‪.‬‬ ‫باری‪ ،‬خليل ملکی نخست از اين سخن گفت (و من فقط نقل به مضمون‬ ‫می کنم) که ش��عر خوب اساساً تعبير پذير است‪ ،‬چرا که خاصيت شعر‪،‬‬ ‫مبهم و دو پهلو بودن آن است‪ .‬و سپس اضافه کرد که اما اين شعر نيمای‬ ‫يوشی‪ ،‬چه سياسی باشد و چه نه‪ ،‬بجای تبليغ يک «فکر سياسی» به يک‬ ‫«قانون مندی» ی طبيعی و اجتماعی اش��اره م��ی کند؛ و بنظر من اگر در‬ ‫جس��تجوی «کليد» ی برای گشايش معانی ِ درونی ِ اين شعر هستيم بهتر‬ ‫است به واژهء «بی خودی» بپردازيم که در ميانهء عبارات ديگر شعر نيما‬ ‫حالت و موقعيتی «بيگانه» دارد و اگر شعر صرفاً تصويرپردازی از طبيعتی‬ ‫کوهستانی بود دليلی برای بکار بردن آن وجود نداشت و در واقع واژهء‬ ‫«بی خودی» در اين ش��عر «بی خ��ودی» آمده بود! يعنی‪ ،‬نيما می خواهد‬ ‫بگويد که مهم اين نيس��ت که «زردها» برگ های درختان باشند يا مردم‬ ‫چين‪ ،‬اما مهم اين است که بدانيم در اين «تغيير رنگ» يک قانون وجود‬ ‫دارد و آن اينکه رنگ ها «بيخودی» عوض نمی ش��وند‪ .‬اگر مورد چين‬ ‫را بگيريم و فرض کنيم که چين اس��تعمارزده و ترياکی را می ش��ود با‬ ‫رنگ «زرد» مش��خص کرد‪ ،‬و آنگاه به انقالب کمونيستی چين برسيم و‬ ‫ببينيم که از دل آن مردم خموده و دلمرده چگونه آدميانی از جان گذشته‬ ‫برخاس��تند و انقالب را به ثمر رساندند‪ ،‬آنگاه بايد متوجه باشيم که اين‬ ‫اتفاق «بيخودی» نبوده و دليل داشته است‪ .‬البته نيما در شعرش به آن «دليل»‬ ‫اشارهء صريحی ندارد اما‪ ،‬هنگامی که از طبيعت به خودش بر می گردد‬ ‫و ـ بعنوان کس��ی که يک انقالب ادبی بزرگ را به ثمر رس��انده است و‬ ‫انتظار دارد که همين گونه دگرگونی در حيات سياسی کشورش نيز رخ‬

‫در اين مسير‪ ،‬تصميم با ولی فقيه و تدارکچی او و اوباش‬ ‫اسلحه به دست آنها است‪ .‬طرف مقابل ماندال حکومت دست‬ ‫ساخت و «اروپائی نشان» آفريقای جنوبی بود و اين حرف‌ها‬ ‫را می فهميد؛ در برابر گاندی هم حکومت بريتانيای کبير‬ ‫ايستاده بود که می دانست قوانين طبيعت و جامعه شوخی‬ ‫بردار نيستند‪ .‬طرف «رهبران جنبش سبز!» اما مشتی آخوند‬ ‫بی سواد و پاسدار دزدند که بقول حافظ‪ ،‬شحنه عقل در‬ ‫واليت شان هيچ کاره نيست!‬ ‫دهد ـ می خواهد وضعيت خودش را در برابر اين تابلوی طبيعی خزان زده‬ ‫تشريح کند‪ ،‬به دو نکتهء گويا اشاره می کند‪ :‬يکی اينکه «وازنا» اص ً‬ ‫ال پيدا‬ ‫نيست و ديگری اينکه محيط اطراف او «ميهمان کش» است و آدميانش‬ ‫هم «خواب آلود‪ ،‬ناهموار و ناهشيار» اند و لذا می گويد‪« :‬من دلم سخت‬ ‫گرفته است‪ »...‬يعنی اميدی به آينده و دميدن خورشيد و پيدا شدن «وازنا»‬ ‫ندارم‪ .‬حاال شما اگر مزاج سياسی داريد می توانيد بجای «وازنا» هم هرچه‬ ‫دلتان بخواهد بگذاريد ـ از آزادی گرفته تا انقالب و‪...‬‬ ‫اين سحنان پنجاه سال پيش معلم بزرگ نسل ما‪ ،‬در سفر بلند عمر‬ ‫دائماً با من و در من بوده است و همواره به اين انديشيده ام که در جريان‬ ‫«تغيي��رات» و «تحوالت ِ» اجتماعی (از ادبی گرفته تا سياس��ی) بايد دنبال‬ ‫«دليل» گشت چرا که هيچ تغييری «بی خودی» اتفاق نمی افتد‪.‬‬ ‫و مگر «دليل» چيزی جز «ايجاب» و «ضرورت» است؟ هر کجا که تغييری‬ ‫رخ می دهد بايد به دنبال ايجابات و ضرورت های پش��ت آن بود؛ و هر‬ ‫کجا هم که تغييری رخ نمی دهد‪ ،‬بايد ديد کدام ضرورت و ايجابی مفقود‬ ‫است که «ميهمانخانهء مهمان کش» را همانگونه که هست‪ ،‬دست نخورده‪،‬‬ ‫حفظ می کند و «ناهشياری» مردمانش را درمانی نيست‪ .‬نيز بايد ديد که آيا‬ ‫ما قادريم آن ضرورت و ايجاب مفقود را پيدا کنيم و از آن در راس��تای‬ ‫تزريق تغيير در رگ و پی آنچه می خواهيم تغيير کند سود ببريم؟‬ ‫اما‪ ،‬پيش از آنکه به نکاتی دربارهء ضرورت ها و ايجابات روزگار‬ ‫کنونی بپردازم‪ ،‬الزم است به يک تغيير معنوی در واژگان سياسی امروزمان‬ ‫در مورد رنگ ها اشاره کنم‪ .‬يعنی يادآور شوم که در اين روزهای سرنوشت‬ ‫ساز وطنمان نيز سخن از رنگ ها و تغيير رنگ ها است؛ با اين تفاوت که‪،‬‬ ‫در پی فروپاشی ِ شوروی و اقمارش و دگرديسی ِ چين کمونيست‪ ،‬ديگر‬ ‫نه رنگ قرمز و نه واژهء انقالب‪ ،‬هيچکدام‪ ،‬لزوماً يادآور کمونيسم و چپ‬ ‫گرائی نيستند و اتفاقاً اکنون کوششی محسوس در جريان است تا در اذهان‬ ‫عمومی‪ ،‬هم س��رخی و هم انقالب‪ ،‬با خشونت و خونريزی يکی گرفته‬ ‫شوند‪ .‬مث ً‬ ‫ال‪ ،‬اين روزها که همه جا سخن از «جنبش سبز» است و هرکس‬ ‫تعبيری از اين رنگ دارد‪ ،‬بسياری از کسان که در اردوگاه «اصالح طلبی»‬ ‫خود را در موضع رهبری اين جنبش می بينند‪ ،‬و يا بعنوان سخنگويان اين‬ ‫«رهبری» اظهار نظر می کنند‪ ،‬وقتی به رنگ سبز می رسند از اين نيز سخن‬ ‫می گويند که عده ای می خواهند «سبزها» را «سرخ» کنند و بايد مواظب‬ ‫ش��ان بود که جامعه را بخون و آتش نکشند (مث ً‬ ‫ال‪ ،‬نگاه کنيد به برخی از‬ ‫اظه��ار نظرهای آقای عطاء اهلل مهاجرانی)‪ .‬يعنی‪ ،‬آنچه تغيير کرده معنای‬ ‫قرمز و سرخ است و اکنون سرخ‪ ،‬بعنوان رنگ دگرگونی طلبی‪ ،‬در برابر‬ ‫رنگ سبز اصالحات خواهی مطرح می شود‪.‬‬ ‫حال اگر اين تغيير معنوی را بپذيريم و به اصل ضرورت تغيير برگرديم‪،‬‬ ‫می توان پذيرفت که اگر واقعاً چنين پيش آيد که «سبزها قرمز شوند» (به‬ ‫هر معنا که از اين رنگ بگيريم يا بگيرند)‪ ،‬آنگاه هم آقای مهاجرانی و هم‬ ‫مای مخاطب ايشان بايد سخن نيما را به ياد آورده و آن را چنين «به روز»‬ ‫کنيم که‪« :‬سبزها بی خود قرمز نشدند‪»...‬؛ يعنی محال است که ايجاب و‬ ‫ضرورتی برای اين تغيير رنگ وجود نداشته باشد و اين واقعه تحقق يابد؛‬ ‫همانگونه که محال اس��ت‪ ،‬اگر آن ايجابات و ضرورت ها که می توانند‬

‫‪24 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009‬‬ ‫مادر اينگونه تغييرات ش��وند در جامعه پرورانده شده باشند‪ ،‬بتوان ـ الاقل‬ ‫در بلند مدت ـ جلوی «تغيير رنگ» را گرفت‪ .‬يعنی‪ ،‬بحث در تشويق يا باز‬ ‫داش��تن روند تغيير رنگ‪ ،‬بدون توجه به ضرورت اين تغيير‪ ،‬کاری سخت‬ ‫بی معنا است‪.‬‬ ‫در عين حال‪ ،‬توجه داش��ته باش��يم که بحث «تغيير رنگ» همزادی با‬ ‫نام «رنگ تغيير» نيز دارد‪ ،‬يعنی اين خود «تغيير» است که در مسير تحولی‬ ‫خود رنگ عوض کند‪ ،‬گاه در يکی درنگی می کند و گاه از رنگی ديگر‬ ‫با شتاب می گذرد‪.‬‬ ‫باری‪ ،‬به نيما برگردم و انطباق آنچه های ديگری را که او در در ‪ 1334‬گفته‬ ‫است با شرايط امروز بيازمايم‪ .‬چرا که‪ ،‬در خوانش من‪« ،‬تصويری» که نيما‬ ‫از صبح درهء نور می دهد‪ ،‬تصوير جاودانه ای است که می توان آن را در‬ ‫در موقعيت های گوناگون��ی بازآفرينی کرد‪ .‬مث ً‬ ‫ال‪ ،‬می توان آن را تصوير‬ ‫اين سی سالی هم دانست که ملت ايران ـ بيست سالی پس از مرگ نيما ـ‬ ‫از سر گذرانده است؛ تصوير ملتی جوان‪ ،‬فقير‪ ،‬ناآگاه‪ ،‬معتاد‪ ،‬خواب آلود‪،‬‬ ‫و نا اميد که در يک صبح طوالنی اما مه زده و «روزش تاريک» گير کرده‬ ‫است و‪ ،‬هرچه نگاه می کند‪ ،‬در افق ديدش «وازنا» را نمی بيند‪.‬‬ ‫واکنش نيما در برابر اين منظره هم طبيعی و هم عبرت آموز است‪ .‬هرکس‬ ‫هم که جای نيما باشد (يعنی در نوجوانی اش ـ هنگامی که شاگرد مدرسهء‬ ‫فرانسوی زبان ِ «سن لوئی» بوده و در آنجا با فرهنگ اروپائی روبرو شده ـ‬ ‫انقالب مشروطه رخ داده باشد‪ ،‬و آنگاه با افکار سوسياليستی و داروينيستی‬ ‫آش��نا ش��ده و در پی اين «آگاهی ِ عدالت خواه» خواست تغيير در جانش‬ ‫زبانه کشيده باشد) اگر تخيل و بالغت نيما را هم دارا باشد جامعهء سی سال‬ ‫پرورده شده در سايهء حکومت اسالمی را همان «ميهمانخانهء مهمان کش‬ ‫روزش تاريکی» می بيند که «بجان هم انداخته است ‪ /‬چند تن خواب آلود‬ ‫‪ /‬چند تن ناهموار ‪ /‬چند تن ناهشيار»‪.‬‬ ‫اما‪ ،‬آنچه آن نيمای دلگرفته از «وضع موجود» در اين ش��عر نگفته (هرچند‬ ‫که سرايندهء «ققنوس» و «پادشاه فتح» نيز خود اوست) آن روی ديگر سکه‬ ‫اس��ت‪ .‬چرا که در ذات طبيعت و جامعه هميش��ه گوهری هست که قاب‬ ‫های تلخ اين تصوير نيمائی را می شکند‪ ،‬در آب راکد اين وضع دلشکن‬ ‫سنگپاره ای می اندازد‪ ،‬بن بست گم شده در مه را می شکافد و حرکت و‬ ‫تغيير را به زمين و زمانه باز می گرداند‪.‬‬ ‫نيما اگر زنده بود‪ ،‬وقتی در روز ‪ 23‬خرداد امسال نسل جوانی را می ديد که‬ ‫«بيدار و هموار و هوشيار» به خيابان آمده‪ ،‬مسلماً گواهی می داد که‪ ،‬عاقبت‪،‬‬ ‫آن «ضرورت و ايجاب» خاص که همواره موتور تاريخ جوامع بوده است‬ ‫اس��تارت خورده و روشن شده و قدم در مسير پر تضرس «رنگين کمانی»‬ ‫نهاده است‪ .‬يعنی‪ ،‬سبزها بيخود به خيابان نيامده اند‪.‬‬ ‫اما گويا تا پذيرش رنگين کمان راهی دراز مانده است‪ .‬آقای مهاجرانی می‬ ‫گويد رنگ اين جنبش سبز است‪ ،‬سبز اسالمی‪ ،‬سبز علوی ـ سبز هاشمی‬ ‫البد؛ و بايد همچنان سبز هم بماند‪ .‬ديگری می گويد نه آقا‪ ،‬اين سبز پرچم‬ ‫ما اس��ت‪ ،‬اين سبز جوانی و طراوت و شکوفائی است‪ ،.‬اين سبز بهار است‬ ‫که آمده تا تغيير بدون خشونت و خونريزی و سبعيت را بجائی برساند که‬ ‫ميهمانخانه اش ديگر ميهمان کش و روزش تاريک نباشد‪.‬‬ ‫و‪ ،‬در اين ميان‪ ،‬اين پرس��ش هم از جانب بس��يارانی ديگر مطرح می شود‬ ‫که «يعنی‪ ،‬آيا قرار است‪ ،‬يا ممکن است‪ ،‬که رنگ اين جنبش‪ ،‬رنگ اين‬ ‫«تغيير»‪ ،‬همواره «سبز» بماند؟ آيا روند تغييری اينگونه عميق و گسترده اجازه‬ ‫خواهد داد که جامعهء ما در همين س��بز بودن و سبز ماندن به رهائی از شر‬ ‫حکومت اسالمی برسد؟»‬ ‫آقای مهاجرانی می گويد که اين کار ش��دنی اس��ت بشرط آنکه مواظب‬ ‫باشيم کسی جنبش را سرخ (انقالبی و خونين) نکند‪ ،‬اما فراموش می کند‬ ‫که س��بزها «بی خودی» قرمز نخواهند ش��د و در چنين روند قرمز شدنی ـ‬ ‫اگر پيش آيد ـ نه او و نه جنبش‪ ،‬نه اصالح طلبان و نه دگرگونی خواهان‪،‬‬ ‫هيچکدام نمی توانند عامليتی داشته باشند‪ ،‬چرا که اين حکومت واليت فقيه‬ ‫اس��ت که‪ ،‬عليرغم مسالمت جوئی اصالح طلبان‪ ،‬با سفاهت هرچه تمامتر‬ ‫می کوشد تا‪ ،‬برای فرار از اين سبزی ِ جوانه زن و سرکش‪ ،‬با «خون جوانان‬ ‫وطن» به سرخ کردن جنبش و دماندن الله از خاک بپردازد‪.‬‬ ‫آری؛ مبارزهء اجتماعی يک روند تدريجی اس��ت که در آن هيچ رنگی‬ ‫«بی خودی» جانشين رنگی ديگر نخواهد شد‪ .‬اصالحات و انقالب هم دو‬ ‫منزل از يک روند طوالنی اند‪ ،‬آغازی قطعی و پايانی محتمل برای مسيری‬ ‫که طی آن قرمز نش��دن سبزها را فقط رفتار حافظان وضع موجود تضمين‬ ‫می کند‪ .‬يعنی آدميان اگر از اصالح پذيری سيستم مورد نظرشان مأيوس‬ ‫نباش��ند‪ ،‬همگی از اصالح گري آغاز می کنند‪ .‬همه می خواهند حافظان‬ ‫وضع موجود را سر عقل آورند تا تن به «اصالح» بدهند و نگذارند که کل‬ ‫سيستم‪ ،‬با هزينه های جانی و مالی فراوان‪ ،‬از هم بپاشد‪ .‬و نيز می دانند که‬ ‫اگر اصالحات شکس��ت بخورد آنها نيز الجرم به آن ميهمانخانهء مهمان‬ ‫کش س��ی ساله بر خواهند گشت‪ ،‬با دلی سخت گرفته و اندوهبار‪ .‬اما‪ ،‬در‬ ‫عين حال‪ ،‬از همان آغاز بايد بدانند که اگر اصالحات پيروز شود رنگ آن‬ ‫همانی نخواهد بود که در آغاز داشته است‪.‬‬ ‫و اين «رنگ نهائی» چيس��ت؟ پاس��خ بديهی است‪ :‬بايد ديد که جنبش‪ ،‬تا‬ ‫پيروزی‪ ،‬چه مسيری را طی کرده و چقدر زخم خورده و ميزان «خون دادن»‬ ‫مردم (که شکنجه و تجاوز و اهانت و زندان و تحقير نيز اشکال ديگر آنند)‬ ‫چقدر بوده اس��ت‪ .‬شعر «خونريزی» ی نيما را هم بخوانيم تا بدانيم که تنها‬ ‫ميزان خونی رفته از تن يک جنبش است که رنگ آيندهء آن را تعيين می‬ ‫کند‪ ،‬نه تصميم آقايان موسوی و کروبی‪ ،‬يا حتی ماندال و گاندی‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪32‬‬


‫‪25‬‬

‫‪25 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 932‬جمعه ‪ 20‬آذر ‪1388‬‬

‫ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰﻯ‬

‫ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻌﻄﻴﻞ!!!‬

‫‪Kantine‬‬

‫‪urban cafeteria‬‬

‫ﺑﺎ ﻣﺠﻮﺯ ﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻰ‬

‫ﺗﺮﺍﺱ ﺟﻬﺖ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﻗﻠﻴﺎﻥ‬ ‫ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺯﻳﺒﺎﻯ ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺱ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻏﺬﺍﻫﺎﻯ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ‬ ‫ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻢ ﻣﻴﻬﻨﺎﻥ ﮔﺮﺍﻣﻰ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻦ )ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻧﻬﺎﻯ ﻛﺎﺳﭙﻴﻦ ﻭ ﻣﺎﻛﺴﻴﻢ(‬

‫ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎﻯ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻜﺮﺩﻧﻰ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ!‬ ‫‪ 5,99‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﭼﻠﻮ ﻛﺒﺎﺏ ﺑﺮگ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺮﻏﻮﺏ‬ ‫ﭼﻠﻮ ﻛﺒﺎﺏ ﻛﻮﺑﻴﺪﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺮﻏﻮﺏ‬ ‫ﺟﻮﺟﻪ ﻛﺒﺎﺏ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺮﻏﻮﺏ‬

‫‪ 5,99‬ﺩﻻﺭ‬

‫‪ 5,99‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﻛﺎﻣﺒﻮ‬

‫ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻏﺬﺍﻫﺎﻯ ﻓﻮﻕ _ ﺳﺎﻻﺩ _ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻭ ﻣﺎﺳﺖ‬

‫ﻓﻘﻂ ‪ 9,95‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﺷﺒﻬﺎﻯ ﺟﻤﻌﻪ ‪ ,‬ﺷﻨﺒﻪ ﻭ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺯﻳﻚ ‪DJ‬‬ ‫ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺭﻭﺩﻳﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺻﻨﺪﻟﻰ ﻫﺎ ﻟﻄﻔﺎ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺭﺯﺭﻭ ﺟﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ‪.‬‬

‫‪West.Esplanade North Vancouver‬‬

‫‪210-150‬‬

‫‪T: 778 340 3663‬‬


‫‪26‬‬

‫‪26 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 932‬جمعه ‪ 20‬آذر ‪1388‬‬

‫‪www.pacific-honda.com‬‬ ‫‪LEASE A 2010 CRV LX 4WD‬‬ ‫‪COMPLETE WITH ABS‬‬ ‫‪ALLOY WHEELS AND A/C‬‬ ‫‪AND MUCH MORE‬‬

‫‪By Cedric Hughes‬‬

‫‪with contribution by Leslie McGaffin LLB‬‬

‫ﻓﻘﻂ ‪ 396.26‬ﺩﻻﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ‬

‫فصل تصادفات اتومبیل‬ ‫تقریبا ‪ ۳۰‬درصد از شش میلیون تصادفاتی که ساالنه در ایاالت متحده رخ می‌دهد‬ ‫از نوع تصادفاتی است که اتومبیل‌ها از پشت به هم برخورد می‌کنند‪ .‬در کانادا نیز‬ ‫آمار به همین ترتیب است‪ .‬در این فصل سال این قبیل تصادفات بیشتر رخ می‌دهد‪.‬‬ ‫هوای تاریک‪ ،‬خیابان‌های خیس و س��طح یخ‌بس��ته جاده‌ها در ماه‌های نوامبر و‬ ‫دسامبر از عوامل بروز این قبیل تصادفات است‪.‬‬ ‫در تصادفاتی که اتومبیل‌ها از پش��ت با هم برخورد می‌کنند علت عمده خطای‬ ‫رانندگان اس��ت‪ .‬سرعت زیاد در ش��رایط جوی بد‪ ،‬بی‌توجهی‪ ،‬رعایت نکردن‬ ‫حد فاصل الزم‪ .‬اما اشتباهات رانندگان و کمی مهارت تنها فاکتورهای این قبیل‬ ‫تصادفات نیستند‪ .‬مطالعات نشان می‌دهد که رانندگان عموما متوجه نمی‌شوند که‬ ‫اتومبیل جلویی با س��رعت کمتری در حال حرکت اس��ت‪ ،‬مگر این که حداقل‬ ‫سرعت ‪ ۱۰۰‬مایل در ساعت باشد‪ .‬همان طور که آقای کورسو استاد روانشناسی‬ ‫انستیتو تکنولوژی آتالنتا اشاره می‌کند‪« :‬اگر مردم متوجه نباشند که راننده جلویی‬ ‫با سرعت کمتری نسبت به آن‌ها در حال حرکت است‪ ،‬ممکن است از پشت با‬ ‫آن اتومبیل تصادف کنند‪».‬‬ ‫رانندگان باید متوجه این محدودیت درک باشند و هرگز دچار اشتباه نشوند‪ .‬چرا‬ ‫که عدم رعایت فاصله مناسب با اتومبیل جلویی سبب تصادف می‌شود‪ .‬سازندگان‬ ‫اتومبیل‌ها سیس��تم‌هایی را اختراع کرده‌اند که نس��بت به احتمال تصادف اخطار‬ ‫می‌دهند و همچنین درصدد اختراع سیستم‌ها بهتری هستند تا بتوانند رانندگان را‬ ‫آموزش دهند تا با روش خود رانندگی کنند و سیستم خاص خود را در اتومبیل‬ ‫داشته باشند‪ .‬هرچه اتومبیل‌های بیشتری از این نوع وارد بازار مصرف شوند روند‬ ‫ترافیک را آسان‌تر می‌نمایند‪ .‬بسیار جالب است به این نکته فکر کنیم که آیا این‬ ‫سیس��تم‌ها قادر اس��ت از تصادفات جلوگیری نماید و یا حداقل آن‌ها را کاهش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫تصادفاتی که اتومبیل‌ها از پشت با هم برخورد می‌کنند سبب تاخیر در ترافیک‬ ‫می‌شوندوهزینه‌هایبسیاریدربرداشتهودرمواقعینیزسببخساراتمالیفراوان‬ ‫می‌شود‪ .‬و از همه بدتر این که سبب ناراحتی برای افراد آسیب‌دیده در تصادف‬ ‫می‌شود‪ .‬معموال آسیب‌دیدگان برای بهبود باید تحت درمان‌های گران قیمت قرار‬ ‫بگیرند‪ ،‬خاصه ناراحتی‌های کمر و گردن نیاز به مداوای بیشتری دارند‪ .‬برطبق آمار‬ ‫شرکت بیمه آمریکا که در زمینه ایمنی جاده‌ها فعالیت می‌کند‪ ،‬تصادفاتی که از‬ ‫پشت اتومبیل‌ها با هم برخورد می‌کنند سالیانه حدود دو میلیون فقره گزارش شده‬ ‫است و هزینه‌ای بالغ بر هشت و نیم میلیون دالر را شامل می‌شود‪.‬‬ ‫راه‌ها و جاده‌هایی که از آن استفاده می‌شود نیز یکی از عوامل بروز تصادف است‪.‬‬ ‫هر س��ال اداره بیمه استان بریتیش کلمبیا (آی‪.‬سی‪.‬بی‪.‬سی) ده نقطه پرتصادف را‬ ‫مشخص و معرفی می‌کند‪ .‬امسال نیز همانند سال‌های قبل این ده نقطه در ونکوور‬ ‫بزرگ بوده است‪ .‬پنج محل پرتصادف در خروجی و ورودی‌های اتوبان شماره‬ ‫یک می‌باشد‪ :‬گراندویو های‌وی‪ ،‬گگالردی‪ ،‬برونت‪ ،‬خیابان ‪ ۱۵۲‬و خیابان ‪،۱۷۶‬‬ ‫سه پل مهم نایت‪ ،‬آلکس فریزر و الینزگیت که ورودی و خروجی این پل‌ها نیز از‬ ‫محل‌های پرتصادف می‌باشد‪ .‬به گفته آقای مارک سخنگوی آی‪.‬سی‪.‬بی‪.‬سی این‬ ‫محل‌ها به علت ترافیک سنگین و وضعیت جاده از پرتصادف‌ترین نقاط بوده‌اند‪.‬‬ ‫همان گونه که پیس‌تر نیز به آن اشاره شده است هرگز این بهانه که اتومبیل جلویی‬ ‫به طور ناگهانی توقف کرده و سبب بروز تصادف شده است در دادگاه قابل قبول‬ ‫نمی‌باشد‪ ،‬چرا که حفظ و رعایت فاصله مناسب با اتومبیل جلویی می‌تواند از بروز‬ ‫تصادف جلوگیری نماید‪.‬‬

‫)ﺍﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﺳﺖ(‬

‫‪WITH $5000 DUE ON DAY OF DELIVERY TO‬‬ ‫‪INCLUDE FIRST MONTH LEASE PAYMENT‬‬ ‫”‪” vehicle not exactly as shown‬‬

‫ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺴﺖ ﺩﺭﺍﻳﻮ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺩ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ‬

‫‪2010 HONDA CRV LX 4WD‬‬

‫‪48 month lease based on 5.9% a.p.r.o.a.c. total lease obligation $25,168 including taxes. Buy‬‬ ‫‪out option at end of lease $13,579.20 plus taxes. 96,000 kilometers allowed. Additional‬‬ ‫‪kilometers @ $0.12.program subject to change without notice. Model RE4H3AEY.‬‬

‫ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻣﺪﻝﻫﺎﻯ ﺳﺎﻝ ‪2009‬‬

‫‪2008 accord lx sedan‬‬

‫ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺳﺖ ﺩﻭﻡ‬

‫‪4-cylinder, automatic, grey, 35,900‬‬ ‫‪kilometers, local, no accidents,‬‬ ‫‪only $23,500 plus taxes. Call Morad‬‬ ‫‪for details.‬‬

‫ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ‬

‫ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺮﺍﺩ ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫﻰ ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ‪(604) 982-3081 :‬‬

‫ﺗﻠﻔﻦ ﺳﻠﻮﻻﺭ‪(604) 512-5488 :‬‬ ‫‪leasemanager@pacific-honda.com‬‬

‫جواهری ساعتچی و ساعتچی‬ ‫‪Robson, Vancouver Tel: 604.685.5625 1105‬‬


‫‪27‬‬

‫‪27 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 932‬جمعه ‪ 20‬آذر ‪1388‬‬

‫ﺩﻭ ﻭﺍﺣﺪ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺷﻴﻚ ﻭ ﻣﺠﻬﺰ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺪﺭﻥﺗﺮﻳﻦ ﻭﺳﺎﻳﻞ‪ ،‬ﻛﻔﭙﻮﺵ ﭼﻮﺑﻰ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺠﻬﺰ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻭﺭﺯﺵ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺁﺧﺮ ﺑﺎ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺒﺎ‬ ‫ﺍﺯ ﺷﻬﺮ‪ ،‬ﺁﺏ ﻭ ﻧﻮﺭﺕﺷﻮﺭ‬

‫‪NEW LISTING‬‬

‫‪#406-1189 Melville‬‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻳﻚ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﻭ ﺩﻥ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﺮﻭﻳﺲ‪،‬ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 710‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﻔﭙﻮﺵ ﭼﻮﺑﻰ ﻭ ﻻﻧﺪﺭﻯ‪ ،‬ﭘﻨﺠﺮﻩﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ‪ ،‬ﺩﺭ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ‪ ، Coal Harbour‬ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻯ ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ‬ ‫ﺑﻰﻧﻈﻴﺮ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻰ ‪ 24‬ﺳﺎﻋﺘﻪ‬

‫‪OPEN Sun. 2-4‬‬

‫‪$469,000‬‬

‫‪MELVILLE‬‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻳﻚ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﻭ ﺩﻥ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﺮﻭﻳﺲ‪،‬ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ‪ 650‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﻔﭙﻮﺵ ﭼﻮﺑﻰ ﻭ ﻻﻧﺪﺭﻯ‪ ،‬ﭘﻨﺠﺮﻩﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ‪ ،‬ﺳﻘﻒ ﺑﻠﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺠﻬﺰ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﻭ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ‬

‫‪RITZ‬‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 2‬ﺣﻤﺎﻡ‪ 834 ،‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪ ،‬ﺭﻭ ﺑﻪ ﻏﺮﺏ‪،‬‬ ‫ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺰﺭگ‪ ،‬ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ ﻭ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ‬

‫‪OPEN Sat. 2-4‬‬

‫‪$499,000‬‬

‫‪$365,000‬‬

‫‪H&H‬‬

‫‪$1,688,000‬‬

‫‪PH3-1133 Homer Street‬‬

‫‪NEW LISTING‬‬

‫‪MANTRA‬‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻳﻚ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺣﻤﺎﻡ‪ ،‬ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪600‬‬ ‫ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪ ،‬ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻜﻦ‪ ،‬ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ‬ ‫ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭﻧﻜﻮﻭﺭ‪ ،‬ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺭﻓﺎﻫﻰ‬

‫‪OPEN Sat. 2-4‬‬

‫‪#408-1680 West 4th‬‬

‫‪$399,900‬‬

‫‪#2301-138 E. Esplanade‬‬

‫‪COMING SOON‬‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﭘﻨﺖﻫﺎﻭﺱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺒﺎ‪ ،‬ﺳﻪ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 3‬ﺳﺮﻭﻳﺲ‬ ‫ﺣﻤﺎﻡ‪ ،‬ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻋﺎﻟﻰ‪ ،‬ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 1700‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪،‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ‪ 1500‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﻳﻦ‬ ‫ﻃﺒﻘﻪ‪ ،‬ﺩﻭ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺳﺎﺏ ﭘﻨﺖﻫﺎﻭﺱ‪ ،‬ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺣﻤﺎﻡ‪،‬‬ ‫ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 1000‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪ ،‬ﺑﺎ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺧﻴﺮﻩﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ‬ ‫ﻭ ﺁﺏ‪ ،‬ﻛﻔﭙﻮﺵ ﭼﻮﺑﻰ‪ ،‬ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﮔﺮﺍﻧﻴﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ‪ ،‬ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺩﻟﺒﺎﺯ‪ ،‬ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﺑﺰﺭگ‬

‫‪Coopers Lookout‬‬

‫‪$1,088,000‬‬

‫‪#3305 - 33 Smithe Street‬‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 2‬ﺣﻤﺎﻡ‪ ،‬ﺑﺎ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺒﺎ ﺍﺯ‬ ‫ﭘﺎﺭﻙ‪ ،‬ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 800‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪ ،‬ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﺩﻟﺒﺎﺯ‪ ،‬ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺳﺘﻴﻠﺲ ﺍﺳﺘﻴﻞ ﺍﭘﻼﻳﻨﺴﺲ ﻭ ﺳﻨﮓ ﮔﺮﺍﻧﻴﺖ ﺩﺭ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ‪،‬‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺑﺎﻟﻜﻦ‪ ،‬ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ‪ ،‬ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺮﻳﺪ ﺭﻳﭽﻤﻮﻧﺪ ﺳﻨﺘﺮ‪،‬‬ ‫ﭘﺎﺭﻙ‪ ،‬ﺭﺳﺘﻮﺍﺭﻥ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬

‫‪Garden City‬‬

‫‪D‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪O‬‬

‫‪$399,000‬‬

‫‪# 1104-1333‬‬ ‫‪Georgia Street‬‬

‫‪S‬‬

‫‪$399,000‬‬

‫‪$359,000‬‬

‫‪# 602-6333 Katsura‬‬

‫‪D‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪O‬‬

‫‪S‬‬

‫‪#1605-5900‬‬ ‫‪Alderbridge‬‬

‫‪$499,000‬‬

‫‪#2506‬‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 2‬ﺣﻤﺎﻡ‪ 834 ،‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪ ،‬ﺭﻭ ﺑﻪ ﻏﺮﺏ‪،‬‬ ‫ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺰﺭگ‪ ،‬ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ ﻭ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ‬

‫‪1035 Greenwood Place‬‬

‫ﭘﻨﺖﻫﺎﻭﺱ ﺩﻭﻃﺒﻘﻪ‪ ،‬ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 2/5‬ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺣﻤﺎﻡ‪،‬‬ ‫‪ 1600‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪ ،‬ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﻟﺒﺎﺯ‪ ،‬ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﺑﺰﺭگ‪،‬‬ ‫‪ 2‬ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ‪ ،‬ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮﻉ‪،‬‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺑﻰﻧﻈﻴﺮ ﺍﺯ ‪ False Creek‬ﻭ ﻳﻞﺗﺎﻭﻥ‬

‫‪#2508‬‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 2‬ﺣﻤﺎﻡ‪ 812 ،‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪ ،‬ﺭﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﻕ‪،‬‬ ‫ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺰﺭگ‪ ،‬ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ‬

‫ﻣﻨﺰﻝ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺒﺎ‪ ،‬ﺩﻭ ﻃﺒﻘﻪ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﻧﻮﺭﮔﻴﺮ‪ ،‬ﺩﺭ‬ ‫ﺯﻣﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﻭﺳﻌﺖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 14000‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪ ،‬ﻣﺴﻄﺢ‪ ،‬ﺑﺎ‬ ‫ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ‪ ،‬ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﻔﭙﻮﺵ ﭼﻮﺑﻰ‪ 2،‬ﺷﻮﻣﻴﻨﻪ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ‪،‬‬ ‫ﺩﻭ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ‪ ،‬ﺩﺭ ﻛﻮﭼﻪ ﺑﻦﺑﺴﺖ‬

‫‪$1,288,000‬‬

‫‪$439,000‬‬

‫‪#1603-108 W. Cordova St.‬‬

‫‪OPEN Sat. & Sun. 2-4‬‬

‫‪NEW LISTING‬‬

‫‪#807-1121 Melville‬‬

‫‪$449,000‬‬

‫‪#2306-108 W. Cordova St.‬‬

‫‪$355,000‬‬

‫‪PLAZA 88‬‬ ‫‪AZURA I & II‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﺗﺎﻕ‬ ‫ﻭﺭﺯﺵ‪ ،‬ﺍﺗﺎﻕ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻰ‪ ،‬ﻓﻀﺎﻯ‬ ‫ﺑﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺍﺳﻜﺎﻯ‬ ‫ﺗﺮﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺍﺭﺩ‬

‫‪#2208‬‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻳﻚ ﺧﻮﺍﺑﻪ ‪ ،‬ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺒﺎ‪ ،‬ﺭﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﻝ‪،‬‬ ‫ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﺑﺰﺭگ ‪ ،‬ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ‪ ،‬ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ‬

‫‪$309,900‬‬

‫‪#3007‬‬

‫‪892 Carnarvon St., New Westminster‬‬

‫‪OPEN Saturday 2-4‬‬

‫‪Season’s‬‬ ‫‪Greetings‬‬


‫‪28‬‬

‫‪28 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 932‬جمعه ‪ 20‬آذر ‪1388‬‬

‫بحران سرمایه گذاران‬ ‫ایرانی در دبی‬

‫س��رمایه گذاری ایرانی در امارات‬ ‫متحده عرب��ی را دنب��ال کرده می‬ ‫گوید بر اس��اس مطالعه انجام شده‬ ‫توس��ط اقتصاددانان‪ ،‬رقم س��رمایه‬ ‫ایران��ی در دبی اکنون ب��ه بیش از‬ ‫چهارصد میلیارد دالر می رسد‪.‬‬ ‫بنا بر مطالعات انجام ش��ده بیش از‬ ‫نیمی از سرمایه گذاری انجام شده‬ ‫در سه سال گذشته صورت گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته آقای عمادی بیش‬ ‫از ‪ 60‬در ص��د س��رمایه گزاری ها‬ ‫توسط شرکت های پوششی وابسته‬ ‫به بنیاد های مالی مانند بنیاد کوثر‪،‬‬ ‫بنیاد علوی و ستاد اجرایی فرمان امام‬ ‫انجام گرفته که در شمار نهاد های‬ ‫نزدیک به دس��تگاه های امنیتی و‬ ‫سپاه پاسداران محسوب می شوند‪.‬‬ ‫خروج سرمایه های ایرانی‬

‫ب��ی ب��ی س��ی ‪ -‬بررس��ی ه��ای توسط شیخ محمد بن راشد حاکم‬ ‫اقتصاددانان نشان داده است که در دبی تاسیس شد‪ .‬معروف ترین طرح‬ ‫جریان بحران مالی هفته های اخیر عمرانی شرکت دبی ورلد مجموعه‬ ‫در دبی میلیاردها دالر سرمایه متعلق نخ��ل یک اس��ت که بس��یاری از‬ ‫به شرکت های ایرانی از بازار مالی سرمایه گذاران ایرانی نسبت به پیش‬ ‫خرید واحد های ساختمانی آن در‬ ‫دبی خارج شده است‪.‬‬ ‫در پ��ی بحران مالی ش��رکت دبی سال های گذشته اقدام کرده اند‪.‬‬ ‫ورلد‪ ،‬با وجود واکنش های گسترده بخشی از مصالح ساختمانی و سنگ‬ ‫در س��طح اقتص��اد جهانی مقامات و خاک الزم برای ایجاد خش��کی‬ ‫ایرانی هنوز ارزیابی خود را در این الزم در حاشیه خلیج فارس توسط‬ ‫ب��اره ابراز نکرده ان��د این در حالی ش��رکت های وابس��ته به نهاد های‬ ‫اس��ت که گفته می شود بخشی از امنیت��ی و نظامی ای��ران از خاک و‬ ‫سرمایه های ایرانی شریک در طرح س��نگ جزایر ایرانی خلیج فارس‬ ‫های عمرانی ‪ ،‬متعلق به چند شرکت تامین شده است‪.‬‬ ‫وابسته به نهاد های نظامی و امنیتی س��رمایه گزاری ایرانیان و شرکت‬ ‫های ایرانی در دبی تازگی ندارد اما‬ ‫ایران است‪.‬‬ ‫گروهی از کارشناس��ان اقتصادی کارشناسان معموال سرمایه گزاری‬ ‫م��ی گویند تع��دادی از ش��رکت ها را به دو بخش تقس��یم می کنند‪:‬‬ ‫های شریک در طرح های عمرانی سرمایهگذاریهاییکهتوسطتجار‬ ‫شرکت دبی ورلد وابسته به بنیادهای و خریداران مسکن به طور معمول‬ ‫ایرانی علوی و کوث��ر بوده اند که در دبی انجام می ش��ده و در کنار‬ ‫اکنون با ش��رایط نا امن��ی مالی در آن سرمایه گزاری هایی که توسط‬ ‫شرکت های نزدیک به دولت ایران‬ ‫منطقه روبرو هستند‪.‬‬ ‫به ویژه در س��ه س��ال گذشته و در‬ ‫دوران ریاس��ت جمهوری محمود‬ ‫شرکت های پوششی‬ ‫احمدی نژاد انجام شده است‪.‬‬ ‫سرمایه گذار‬ ‫مه��رداد عمادی مش��اور اقتصادی‬ ‫ش��رکت دبی ورلد در سال ‪ 2006‬اتحادیه اروپا که گزارش ها در باره‬

‫راننده يك كاميون برای مردم آجر خالی كرد‬ ‫در جري��ان درگيری مردم با نيروهای س��ركوبگر يك��ی از رانندگان‬ ‫يك كاميون آجر خ��ود را در محلي نزديك خياب��ان انقالب خالی‬ ‫كرد و ازمردم خواس��ت كه ب��رای مقابله با مزدوران از آنها اس��تفاده‬ ‫كنند و خودش هم ش��روع به خردكردن آنها ك��رد ‪ ,‬مردم آنها را به‬ ‫خيابان انقالب و ميدان ولی عصر و چهارراه ولی عصر بردند و برعليه‬ ‫مامورين و مزدوران سركوبگركه به شدت مردم ر امورد ضرب و شتم‬ ‫قرارميدادند اس��تفاده كردند ‪ .‬فیلم این رویداد در سایت های اینترنتی‬ ‫موجود است‪.‬‬

‫آخوند مصباح ‪:‬‬ ‫از پس شکر نعمت وجود رهبری بر نمی آییم!‬

‫مصباح یزدی گفت‪:‬ما از شكر اين نعمت بر نخواهيم آمد و نمي‌توانيم‬ ‫ش��كر اين نعمت بزرگي ك��ه خداوند به ما داده اس��ت را به خوبي به‬ ‫جاي آوريم‪ .‬به گزارش خبرگزاری فارس‪ ،‬آخوند مصباح در مراس��م‬ ‫عمامه‌گ��ذاري طالب گفت‪ :‬مقام رهب��ري يكي از نعمت‌هاي بزرگ‬ ‫هس��تند كه ما بايد ش��كر اين نعمت را كه خداوند به ما عطا فرموده به‬ ‫جاي بياوريم!‬

‫همزمان با باال گرفتن بحران مالی در‬ ‫دبی در هفته های اخیر اخباری هم‬ ‫در باره خروج سرمایه های ایرانی از‬ ‫دبی گزارش ش��ده است اما به نظر‬ ‫می رس��د در مورد خروج سرمایه‬ ‫هم شرکت های ایرانی نزدیک به‬ ‫دولت ایران پیش از تاجران بخش‬ ‫خصوصی از بحران مطلع شده و به‬ ‫دنبال جاهای دیگری برای سرمایه‬ ‫گزاری رفته اند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته آقای عمادی بررس��ی ها‬ ‫نش��ان می دهد ک��ه در هفته های‬ ‫اخیر برخی از سرمایه گذاران ایرانی‬ ‫نزدیک به دولت ای��ران در تالش‬ ‫برای انتقال س��رمایه ه��ای خود به‬ ‫غرب بوده اند‪.‬‬ ‫حس��ین زندی یک مشاور حقوقی‬ ‫ایرانیان در دبی به بی بی سی فارسی‬ ‫گفته است که در حالی که ایرانیان‬ ‫برای خروج پول از دبی مشکالت‬ ‫فراوانی دارند بنیاد هایی مانند بنیاد‬ ‫علوی و بنیاد کوثر به س��رعت در‬ ‫حال جابجایی سرمایه هستند‪.‬‬ ‫البت��ه برخ��ی ناظ��ران معتقدند که‬ ‫خروج س��رمایه های شرکت های‬ ‫ایرانی نزدیک به دولت بیش از آن‬ ‫که نتیجه بحران مالی باش��د نتیجه‬ ‫افزایش کنترل حس��اب های مالی‬ ‫در نتیجه افزایش فش��ار غرب و به‬ ‫ویژه وزارت خزانه داری آمریکا به‬ ‫دولت امارات است‪.‬‬ ‫با وجود هم��ه این گ��زارش ها به‬ ‫نظر می رسد مقامات اقتصادی در‬ ‫دولت ایران همچنان به سکوت در‬ ‫باره بحران مال��ی در دبی ادامه می‬ ‫دهند ‪.‬‬ ‫هم سکوت در باره سرمایه هایی که‬ ‫گفته می شود در سه سال گذشته از‬ ‫محل درآمد های نفتی ایران به دبی‬ ‫رفته اس��ت و هم س��کوت در باره‬ ‫شرایط سخت و سردرگمی تاجران‬ ‫و سرمایه گزاران بخش خصوصی‬ ‫ایرانی در دبی‪.‬‬ ‫همچنین به نظر می رسد رسانه های‬ ‫داخلی ایران هم توانایی پرداختن به‬ ‫مشکالتی را ندارند که در اثر بحران‬ ‫مالی برای ایرانیان دبی و ایرانیانی که‬ ‫در دبی کار می کنند به وجود آمده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مشکالت سرمایه گذاران‬ ‫خرده پا‬ ‫همزمان با اقدامات سرمایه گذاران‬ ‫ب��زرگ گ��روه زیادی از س��رمایه‬

‫گ��ذاران ایرانی که ب��ا پیش خرید‬ ‫امالک در طرح های عمرانی دبی‬ ‫س��رمایه گزاری کرده بودند دچار‬ ‫مشکالت مالی شده اند و نسبت به‬ ‫طرح ش��کایت در محاکم قضایی‬ ‫دبی اقدام کرده اند‪.‬‬ ‫بر اس��اس اظه��ارات ایرانی��ان در‬ ‫دبی هزاران س��رمایه گزار خرده پا‬ ‫امیدوارند با ش��کایت از ش��رکت‬ ‫هایی که در بحران به س��ر می برند‬ ‫پول های خود را پس بگیرند‪.‬‬ ‫بنا بر تخمین اقتصاددانان در طی سه‬ ‫سال گذشته در حدود ‪ 240‬میلیارد‬ ‫دالر توسط ایرانیان در دبی سرمایه‬ ‫گزاری شده است‪.‬‬ ‫ی��ک منب��ع نزدی��ک به ش��ورای‬ ‫بازرگان��ی ایرانی��ان در دب��ی ک��ه‬ ‫خواست نامش فاش نشود به رادیو‬ ‫بی بی س��ی گفته اس��ت که بیشتر‬ ‫ایرانیانی در دبی دچار مشکل شده‬ ‫اند که در س��ه سال گذشته در دبی‬ ‫سرمایه گذاری کرده اند و سرمایه‬ ‫گ��ذاران قدیمی تر زی��ان کمتری‬ ‫دیده اند‪.‬‬ ‫مشکالتحقوقی‬ ‫سرمایه گذاران‬ ‫حس��ین زندی یک مشاور حقوقی‬ ‫ایران��ی در دبی می گوی��د ایرانیان‬ ‫متضرر به شدت احساس بی پناهی‬ ‫م��ی کنند‪ .‬آقای زن��دی می گوید‬ ‫در حالی که س��رمایه گزاران دیگر‬ ‫کش��ور ها از حمای��ت دولت های‬ ‫خ��ود برخوردار هس��تند س��رمایه‬ ‫گ��ذاران ایران��ی از حمایت مراکز‬ ‫نمایندگی دولت در امارات بی بهره‬ ‫بوده اند‪.‬‬ ‫گروه��ی از ناظ��ران ه��م معتقدند‬ ‫بسیاری از مشکالت سرمایه گذاران‬ ‫ایرانی ناشی از بی توجهی در هنگام‬ ‫سرمایه گزاری است که تحت تاثیر‬ ‫تبلیغات نادرست رسانه هایی مانند‬ ‫تلویزی��ون های ایرانی مس��تقر در‬ ‫آمریکا انجام گرفته است‪.‬‬ ‫س��یروس متوس��ل مدیر یک دفتر‬ ‫حقوقی در دبی می گوید بسیاری‬ ‫از شکایت ها بی نتیجه می ماند چرا‬ ‫که ق��رار دادها بدون دقت حقوقی‬ ‫امضا شده است‪.‬‬ ‫به گفته آقای متوسل بررسی بعضی‬ ‫از قرارداد های شاکیان ایرانی نشان‬ ‫می دهد که ضوابط الزم برای تامین‬ ‫حقوق خریدار در آن ها لحاظ نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی به نظر نمی رسد‬ ‫سرمایه گذاران ایرانی بتوانند روی‬ ‫کمک مقام��ات دولت ای��ران در‬ ‫تهران هم حساب کنند‪.‬‬ ‫محس��ن شمش��یری روزنامه نگار‬ ‫اقتص��ادی در تهران معتقد اس��ت‬ ‫دولت ای��ران تا کنون مش��کالت‬ ‫س��رمایه گذاران در دبی را نادیده‬ ‫گرفته اس��ت چرا ک��ه محدودیت‬ ‫بودجه و قوانین ضد سرمایه گذاری‬ ‫خارجی باعث شده است تا مقامات‬ ‫ایرانی به س��رزنش سرمایه گذاران‬ ‫بسندهکنند‬ ‫با وجود آن که اکثر سرمایه گذاران‬ ‫ایرانی خواهان فس��خ قرارداد ها و‬ ‫پس گرفتن پول های خود هس��تند‬ ‫مقامات اماراتی امیدوار هس��تند با‬ ‫وضع قوانین ت��ازه قدری به اوضاع‬ ‫سر و س��امان بدهند‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که به اعتقاد آقای متوس��ل‬

‫اطالعیه‬

‫جهت خرید‬

‫واحدهای مسکونی حراج بانکی‬ ‫به وب سایت زیر مراجعه نمایید‬

‫‪www.courtorderedhomesforsale.com‬‬

‫و یا با شماره تلفن ‪)۶۰۴( 773-7۲۰7‬‬ ‫تماس بگیرید‬

‫‪Sutton Centre Realty‬‬

‫ساخت انواع کابینت ﭼوبی‬ ‫ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻗﺒﻮﻝ ﺳﻔﺎﺭﺷﺎﺕ ﺷﻤﺎ‬

‫»ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ«‬

‫ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪(604) 789-0650‬‬

‫قوانی��ن جاری در دبی متناس��ب با‬ ‫دفاع از حقوق سرمایه گذاران نبوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫چنان که آقای متوسل می گوید در‬ ‫حال حاضر تالش بر این است که‬ ‫با تغییر طرف ق��رارداد و جابجایی‬ ‫امالک س��اخته شده با امالکی که‬ ‫هنوز ساخته نشده از شدت بحران‬ ‫کاسته شود‪.‬‬ ‫در کنار بحران مالی و مش��کالت‬ ‫حقوق��ی‪ ،‬نگران��ی های سیاس��ی‬ ‫مقامات اماراتی هم بر مش��کالت‬

‫‪Kitchen Cabinets‬‬ ‫‪Cabinet Doors‬‬ ‫‪Crown Moulding‬‬ ‫‪Stain & Paint‬‬ ‫‪604.789.0650‬‬

‫‪E.toskawood2008@yahoo.ca‬‬ ‫‪#23-1750 McLean, Port Coquitlam‬‬

‫ایرانی��ان افزوده اس��ت‪ .‬گفته های‬ ‫گروه��ی از ایرانی��ان س��اکن دبی‬ ‫حاکی از آن اس��ت که مشکالت‬ ‫تمدید ویزا ب��رای ایرانیان افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬اخراج غی��ر متعارف‬ ‫ایرانیان بیشتر شده و دادن امکانات‬ ‫بانکی به ایرانیان به سختی صورت‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫در این شرایط به نظر می رسد ادامه‬ ‫سرمایه گذاری ایرانیان در دبی بیش‬ ‫از پی��ش در هال��ه ای از ابهام قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬


‫‪29‬‬

‫‪29 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 932‬جمعه ‪ 20‬آذر ‪1388‬‬

‫در افغانستان‪...‬‬ ‫پتریوس‪:‬‬ ‫موفقیت در افغانستان زود‬ ‫به دست نمی آید‬ ‫بی بی س��ی ‪ -‬ژن��رال پتریوس می‬ ‫گوی��د موفقیت سیاس��ت افزایش‬ ‫حضور نظامی آمریکا در افغانستان‬ ‫ب��ه زم��ان نی��از دارد و از موفقیت‬ ‫اجرای این سیاست در عراق بیشتر‬ ‫وقت خواهد برد‪.‬‬ ‫ژنرال پتریوس که فرمانده قرارگاه‬ ‫مرکزی ارتش آمریکا در خاورمیانه‬ ‫و آسیای میانه است در سخنانی در‬ ‫کنگره گفت شرایط در افغانستان‬ ‫ابتدا وخیم تر می ش��ود و سپس رو‬ ‫به بهبود خواهد رفت‪.‬‬ ‫آقای پتری��وس در زم��ان افزایش‬ ‫حضور نظامی آمریکا در عراق در‬ ‫س��ال ‪ ،2007‬فرمانده ارشد نظامی‬ ‫ایاالت متحده در این کشور بود‬ ‫او با مقایسه وضع دو کشور گفت‬ ‫شرایط حاضر در افغانستان از بعضی‬ ‫جهات س��خت تر از عراق دو سال‬ ‫پیش است ولی تاکید کرد وخیم تر‬ ‫از آن نیست‪.‬‬ ‫آقای پتریوس گفت امکان موفقیت‬

‫آمری��کا در افغانس��تان وجود دارد‬ ‫ولی هشدار داد این موفقیت همراه‬ ‫با سختی و کندتر از پیشرفت تالش‬ ‫های ایاالت متحده در عراق خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫او از نمایندگان کنگره خواس��ت‬ ‫درباره ارزیابی سیاست آمریکا در‬ ‫افغانستان تا یک س��ال دیگر صبر‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫آقای پتریوس ک��ه یک هفته پس‬ ‫از افزایش س��ی هزار نفری حضور‬ ‫نظامی آمریکا در افغانستان در برابر‬ ‫کمیته روابط خارجی مجلس س��نا‬ ‫صحبت می کرد گفت این افزایش‬ ‫به کاخ س��فید امکان م��ی دهد در‬ ‫عرض هجده ماه به دس��تاوردهای‬ ‫مالحظه ای دست پیدا کند‪.‬‬ ‫او همچنی��ن گف��ت افزایش تعداد‬ ‫نظامیان آمریکا در افغانستان زمینه‬ ‫س��از آغاز احتمالی خروج ارتش‬ ‫ایاالت متحده از این کشور از نیمه‬ ‫سال ‪ 2011‬است‪.‬‬

‫نظرسنجی‪ :‬رضایت از پلیس افغانستان‬ ‫افزایشیافته‬ ‫بی بی سی ‪ -‬نتایج یک نظرسنجی‬ ‫تازه در افغانس��تان نش��ان داده که‬ ‫رضایت افغانها نس��بت به کارکرد‬ ‫نیروهای پلیس در این کشور رو به‬ ‫افزایش بوده است‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬نظرس��نجی نشان داده‬ ‫که هن��وز نگرانی های��ی در مورد‬ ‫موجودیت فس��اد در میان نیروهای‬ ‫پلیس این کش��ور در می��ان افغانها‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫وزارت داخله (کش��ور) افغانستان‪،‬‬ ‫این نظرس��نجی را که به همکاری‬ ‫سازمان ملل متحد صورت گرفته‪،‬‬ ‫موثر دانس��ته و گفته ک��ه از آن در‬ ‫برنامه های توسعه ای خود استفاده‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫در این نظرس��نجی‪ ،‬با بیش از پنج‬ ‫هزار نفر از شهروندان افغان مصاحبه‬ ‫ش��ده اس��ت که ‪ 49‬درصد از آنها‬ ‫گفته اند توانایی پلیس افغانستان در‬ ‫زمینه جلوگیری از جرایم باال رفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫براساس این نظرسنجی‪ 67 ،‬درصد‬ ‫دیگر به این نظر بوده اند که اگر به‬ ‫نیروهای پلیس آموزش های حرفه‬ ‫ای الزم ارائ��ه ش��ود‪ ،‬توانایی آنها‬ ‫به مراتب بیش��تر خواهد شد‪ .‬و ‪58‬‬ ‫درصد دیگر نی��ز گفته اند که بلند‬ ‫رفتن حقوق ماهوار پلیس‪ ،‬منجر به‬ ‫بهبود کارکرد آنها خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن ‪ 54‬درص��د از مصاحبه‬ ‫ش��وندگان گفته اند برای بررس��ی‬ ‫پرونده های مرتبط ب��ا کودکان و‬ ‫زنان‪ ،‬باید از ماموران پلیس زن کار‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫این نظرسنجی اما به ضعفهایی که‬ ‫در پلیس افغانس��تان وجود دارد نیز‬ ‫اش��اره کرده و موجودیت فساد در‬

‫هنوز نگرانی هایی در مورد‬ ‫موجودیت فساد در میان‬ ‫نیروهای پلیس این کشور‬ ‫در میان افغانها وجود دارد‪.‬‬ ‫میان نیروه��ای پلیس‪ ،‬در صدر آن‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫تنها در ش��هر کاب��ل‪ 27 ،‬درصد از‬ ‫ش��رکت کنندگان این نظرسنجی‬ ‫گفت��ه اند ک��ه مام��وران پلیس از‬ ‫موقف خود به عن��وان یک پلیس‬ ‫سوء استفاده می کنند‪.‬‬ ‫پنجاه و یک درصد دیگر نیز گفته‬ ‫اند که تصمیم گیری نیروهای پلیس‬ ‫در م��ورد پرون��ده ه��ای مختلف‪،‬‬ ‫جانبداران��ه و ب��ه نف��ع دوس��تان و‬ ‫خویشان آنها است‪.‬‬ ‫وزارت داخله افغانس��تان با استقبال‬ ‫از این نظرس��نجی تعهد کرده که‬ ‫ضعف های موجود در پلیس را از‬ ‫بین ببرد‪.‬‬ ‫منیر منگل‪ ،‬معاون این وزارت گفت‬ ‫اصالحات پلیس افغانس��تان از دو‬ ‫سال به این سو آغاز شده و کسانی‬ ‫که شامل این اصالحات شده اند‪ ،‬از‬ ‫توانایی های بهتری در زمینه اجرای‬ ‫وظایف شان برخوردار شده اند‪.‬‬ ‫با ای��ن حال آق��ای من��گل تاکید‬ ‫ک��رد که بلند ب��ردن توانایی حرفه‬ ‫ای تمام��ی افراد پلیس ب��ه زمان و‬ ‫تالشهای بیشتری نیاز دارد‪.‬‬

‫آقای پترایوس همچنین در پاس��خ‬ ‫به س��والی درباره خطر فرار طالبان‬ ‫از افغانس��تان به پاکس��تان گفت او‬ ‫امیدوار به همکاری با اس�لام آباد‬ ‫اس��ت تا نیروهای نظامی پاکستان‬ ‫بتوانند جلوی آنه��ا را بگیرند ولی‬ ‫تاکید ک��رد این کار ب��ه زمان نیاز‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫کارل آینکنبری‪ ،‬سفیر آمریکا در‬ ‫افغانس��تان هم در این جلسه گفت‬ ‫تصمیم آقای اوباما ب��رای افزایش‬ ‫حضور نظامی در افغانستان بهترین‬ ‫گزین��ه ب��رای ایجاد ثب��ات در این‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫او هش��دار داد آمری��کا نمی تواند‬ ‫همه مش��کالت قدیمی و ریشه دار‬ ‫افغانس��تان را برطرف کند ولی می‬ ‫تواند به این کش��ور در حرکت به‬ ‫سوی ثبات کمک کند‪.‬‬

‫قیمت استفاده از‬ ‫اینترنت‬ ‫در افغانستان‬ ‫ارزان شد‬ ‫ب��ی بی س��ی ‪ -‬وزارت مخابرات‬ ‫افغانستان کاهش قابل مالحظه ای‬ ‫را در قیمت ارائ��ه انترنت در این‬ ‫کشور اعالم کرده است‪.‬‬ ‫مقامات م��ی گویند‪ ،‬این کاهش‬ ‫که پ��ول اس��تفاده از انترنت را تا‬ ‫شش برابر پایین می آورد‪ ،‬بدنبال‬ ‫اتصال افغانس��تان و پاکس��تان از‬ ‫طریق ش��بکه فیبر ن��وری بوجود‬ ‫آمده است‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر‪ ،‬ش��رکت نیمه‬ ‫دولتی افغان تلکام‪ ،‬یک س��اعت‬ ‫اس��تفاده از انترن��ت را در ب��دل‬ ‫شصت افغانی ارایه می کند‪.‬‬ ‫اما وزیر مخابرات افغانستان گفت‬ ‫که س��ر از اول ماه ج��دی (دی)‬ ‫کارب��ران این ش��رکت‪ ،‬به جای‬ ‫شصت افغانی در ساعت‪ ،‬تنها ده‬ ‫افغانی پرداخت خواهند کرد‪.‬‬ ‫امیرزی س��نگین در مراسم افتتاح‬ ‫اتصال افغانس��تان و پاکس��تان از‬ ‫طریق فیب��ر نوری در کابل گفت‬ ‫که این دستاورد مهمی در عرصه‬ ‫ارای��ه ارزان خدم��ات انترنتی در‬ ‫افغانستاناست‪.‬‬ ‫آقای س��نگین گف��ت‪« :‬خدمات‬ ‫انترنت��ی از طریق تلف��ن که حاال‬ ‫یک س��اعت ‪ 60‬افغانی است از‬ ‫اول ماه جدی فی ساعت ده افغانی‬ ‫می ش��ود‪ .‬همچنین کس��انی که‬ ‫میخواهند خدمات ماهواره انترنت‬ ‫از طریق تلفن (افغان تلکام) داشته‬ ‫باشند‪ ،‬در بدل هزار افغانی در ماه‬ ‫ارایه خواهد شد‪».‬‬


‫‪30‬‬

‫‪30 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 932‬جمعه ‪ 20‬آذر ‪1388‬‬

‫بازگشت کودک گمشده حلبچه به مادرش پس از ‪ ۲۲‬سال‬ ‫بی بی س��ی ‪ -‬مردی که ‪ ۲۲‬س��ال‬ ‫پیش‪ ،‬از بمباران ش��یمیایی ش��هر‬ ‫حلبچه در کردستان عراق جان سالم‬ ‫به در برده بود‪ ،‬برای نخستین بار پس‬ ‫از حادثه با مادرش دیدار کرد‪.‬‬ ‫او که علی پور ن��ام دارد چند روز‬ ‫پ��س از حمله ش��یمیایی نیروهای‬ ‫صدام حس��ین به حلبچه‪ ،‬توس��ط‬ ‫سربازان ایرانی که به این شهر وارد‬ ‫شده بودند به ایران منتقل شده بود‪.‬‬ ‫آقای پور که در زمان حادثه نوزادی‬ ‫چهار ماهه بود‪ ،‬به مدت سه روز در‬ ‫میان اجساد س��ایر اعضای خانواده‬ ‫اش زنده ماند‪.‬‬ ‫مادر آقای پور بازیافتن پسرش را هدیه‌ای‬ ‫دادگاه برای تشخیص هویت مادر‬ ‫از طرف خدا می‌داند‬ ‫آقای پور‪ ،‬دستور داد که آزمایش آقای پور توسط یک زن ایرانی به او می گوید ک��ه به هویت کردی‬ ‫دی ان ای انج��ام ش��ود‪ ،‬زیرا پنج فرزندی پذیرفته شده بود و در طول خود افتخار می کند و قصد دارد در‬ ‫خانواده دیگر هم احتمال می دادند این س��ال ها در شرق ایران زندگی کردستان عراق نزد مادرش بماند تا‬ ‫زبان محلی آنجا را بیاموزد‪.‬‬ ‫که آقای پور فرزند گم ش��ده آنها می کرد‪.‬‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫او به زبان فارس��ی حرف می زند‪ ،‬مادر آقای پور هم می گوید‪« :‬نمی‬ ‫ساله‬ ‫‪۵۸‬‬ ‫مادر‬ ‫صالح‪،‬‬ ‫محمد‬ ‫فاطمه‬ ‫اما همیشه می دانست که از حلبچه دانم خواب می بینم‪ ،‬یا این هدیه ای‬ ‫از جانب خدا است»‪.‬‬ ‫آقای پور‪ ،‬همس��ر و ش��ش فرزند آمده است‪.‬‬ ‫دیگ��رش را در ماج��رای حمل��ه‬ ‫حمله شیمیایی به حلبچه در آخرین‬ ‫ش��یمیایی به حلبچه از دست داده‬ ‫روزهای س��ال ‪ ۱۳۶۶‬خورش��یدی‬ ‫گمشدگانحلبچه‬ ‫بود‪.‬‬ ‫(م��ارس ‪ ۱۹۸۸‬می�لادی) انج��ام‬ ‫از‬ ‫س��ال‬ ‫‪۲۲‬‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫که‬ ‫هنگام��ی‬ ‫او‬ ‫آقای پور توس��ط مادرخوانده اش ش��د و بیش از ‪ ۵‬هزار کش��ته به جا‬ ‫زنده بودن پسرش آگاهی یافت‪ ،‬از «علی» نامیده شد‪ ،‬اما مادر اصلی اش گذاشت‪.‬‬ ‫شدت خوشحالی بی هوش شد‪.‬‬ ‫این حمله یکی از بدترین نمونه های‬ ‫او را به نام «زیمانکوه» می شناسد‪.‬‬

‫بی رحمی حکومت صدام حسین‬ ‫تلقی می شود‪.‬‬ ‫معاون اداره «امور شهدای حلبچه»‬ ‫به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته‬ ‫است که هنوز نام ‪ ۴۱‬نفر دیگر‪ ،‬از‬ ‫جمله کودکان‪ ،‬در فهرس��ت ثبت‬ ‫ش��ده مفقودان این حمله دیده می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫پیوستن آقای پور به مادرش در اثر‬ ‫همکاری دولت ایران و دولت منطقه‬ ‫ای کردستان عراق امکان پذیر شده‬ ‫و نخستین مورد از پیوستن یکی از‬ ‫کودکان گم شده حلبچه به خانواده‬ ‫هایشان است‪.‬‬ ‫م��ادر او به یاد می آورد که چگونه‬ ‫کودکان��ش در اثر گاز ش��یمیایی‬ ‫س��وختند و خ��ودش از حال رفت‬ ‫و بع��د در بیمارس��تانی در تهران به‬ ‫هوش آمد‪.‬‬ ‫زن ایران��ی ای که آق��ای پور را به‬ ‫فرزن��دی پذیرف��ت و او را بزرگ‬ ‫کرد‪ ،‬ح��دود چهار ماه پیش در اثر‬ ‫یک حادثه رانندگی درگذشت‪.‬‬ ‫آقای پور می گوید‪« :‬در آن هنگام‬ ‫احس��اس تنهای��ی کردم و حس��ی‬ ‫عجیب مرا به سوی آغوش بستگانم‬ ‫فرا خواند‪ .‬تصمی��م گرفتم که باز‬ ‫گردم»‪.‬‬

‫مراکز ویژه در دانشگاه های ایران «همسر» معرفی می کنند‬ ‫بی بی س��ی ‪ -‬نماینده ولی فقیه در‬ ‫دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی‪،‬‬ ‫در گفت و گ��و با خبرگزاری کار‬ ‫ای��ران (ایلنا) در ب��اره فعالیت های‬ ‫مرکزی توضیح داده است که برای‬ ‫همسریابی در دانش��گاه های ایران‬ ‫فعالیت می کند‪.‬‬ ‫به گفت نب��ی اهلل فضلعلی‪ ،‬در این‬ ‫مرک��ز ف��رم ه��ای مخصوصی به‬ ‫دختران و پس��ران دانشجو داده می‬ ‫شود تا بعد از جمع آوری اطالعات‬ ‫ش��خصی آنها‪ ،‬گزینه های مناسب‬ ‫برای ازدواج با یکدیگر شناس��ایی‬ ‫شده و به هم معرفی شوند‪.‬‬ ‫در این مرکز فرم های مخصوصی به دختران و پسران‬ ‫آقای فضلعلی گفته است که از سال‬ ‫دانشجو داده می شود تا بعد از جمع آوری اطالعات‬ ‫‪ ۱۳۷۹‬که وارد دانشگاه ها شده است‬ ‫شخصی آنها‪ ،‬گزینه های مناسب برای ازدواج با یکدیگر‬ ‫در زمینه مشاوره ازدواج فعالیت می‬ ‫شناسایی شده و به هم معرفی شوند‪.‬‬ ‫کند‪ .‬اما از حدود ش��ش سال پیش‬ ‫تاکنون‪ ،‬نظم و انس��جام بیشتری به‬ ‫فعالی��ت هایش در ای��ن زمینه داده ثبت نام کنند‪ .‬س��ایت «ساماندهی برطرف کند‪».‬‬ ‫است و االن به صورت منظم به کار جنس��ی جامعه» که به حوزه علمیه دواج های دانش��جویی» هم مطرح‬ ‫همسریابی برای دانشجویان مشغول قم وابسته است و سایت «جستجوی شد‪ .‬با این تعبیر که زوج های جوان‬ ‫فرد مطلوب ازدواج موقت» از دیگر و اغلب بی��کار و در حال تحصیل‪،‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته س��عید مدنی‪ ،‬پژوهش��گر سایت های فعال در این زمینه هستند با در نظ��ر گرفتن محدودیت های‬ ‫مس��ایل اجتماعی‪ ،‬بیشتر فعالیت ها و سایت های دیگری هستند که به اقتص��ادی دوران دانش��جویی‪ ،‬ب��ا‬ ‫ب��رای تبلیغ ازدواج موق��ت و دائم حوزه های علمیه یا روحانیون ربط کاستی های احتمالی بعد از ازدواج‬ ‫در ای��ران‪ ،‬از اوایل دهه ‪ ۱۳۷۰‬آغاز دارند و برای معرفی همسر و ازدواج راحت تر کنار می آیند‪ .‬ولی سعید‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬او می گوید‪« :‬سایت موقت یا دائم فعالیت می کنند‪».‬‬ ‫مدنی یادآور می شود که تالش ها‬ ‫های اینترنتی راه اندازی شده است ثمانه قدرخ��ان‪ ،‬خبرن��گار حوزه برای تش��ویق این نوع ازدواج ها با‬ ‫که در آنها از افراد جویای همس��ر اجتماعی در تهران هم با راه اندازی شکست هایی روبه رو شده است‪.‬‬ ‫دائم یا موقت دعوت به ثبت نام می مرکزی برای همس��ریابی در ایران او با این توضیح ک��ه تاکنون آمار‬ ‫مواف��ق اس��ت‪ .‬او می گوی��د «در رسمی در باره ابعاد مختلف ازدواج‬ ‫شود‪».‬‬ ‫آق��ای مدنی می گوی��د‪« :‬در یکی بس��یاری از کشورها س��ایت هایی های دانشجویی منتشر نشده است‬ ‫از وب�لاگ ها که با عنوان «ازدواج برای همسریابی و دوستیابی فعالیت می گوید‪« :‬این ن��وع ازدواج ها به‬ ‫موقت» فعالیت م��ی کند‪ ،‬آقایان با می کنن��د‪ ،‬ول��ی در ای��ران چنین دلیل آث��ار و عوارض س��وئی که‬ ‫حداقل ‪ ۱۸‬س��ال س��ن و خانم ها با امکانی وجود ن��دارد و راه اندازی داشت به تدریج از رونق افتاد چون‬ ‫حداقل ‪ ۱۶‬سال سن می توانند برای مراکزی در کش��ور ب��رای معرفی بخش قابل توجهی از ازدواج هایی‬ ‫همسریابی و ازدواج موقت یا دائم جوانان به منظور آشنایی بیشتر آنها که به این شکل انجام می شد‪ ،‬موفق‬ ‫با یکدیگر می تواند این کاستی را نبودند‪».‬‬

‫با این حال‪ ،‬به نظر می رسد فعالیت‬ ‫مراکزهمسریابیدردانشگاههاادامه‬ ‫دارد‪ .‬ثمانه قدرخان معتقد است که‬ ‫چنی��ن فعالیت هایی ب��رای کم اثر‬ ‫ک��ردن تاثیر تغیی��رات اجتماعی و‬ ‫فرهنگی بر ساختار جامعه در ایران‬ ‫انجام می شود‪ .‬او می گویدکه طبق‬ ‫آمار رسمی که مرکز ملی جوانان و‬ ‫برخی دیگر نهادها اعالم کرده اند‪،‬‬ ‫در س��ال های اخیر سن ازدواج در‬ ‫ایران با توجه به مشکالت اجتماعی‬ ‫و اقتص��ادی زیاد ش��ده و تمایل به‬ ‫ازدواج کم ش��ده اس��ت‪ .‬در نتیجه‬ ‫تصمیم گیران به فکر افتاده اند که‬ ‫با ترغیب دانش��جویان ب��ه ازدواج‬ ‫و ترویج جش��ن های دانشجویی‪،‬‬ ‫جوانان را به ازدواج تش��ویق کنند‬ ‫و آمار ازدواج را در کشور باال نگه‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫در دوره ای از زمان‪ ،‬نگرانی از تغییر‬ ‫معیارهای نسل کنونی برای ازدواج‬ ‫و جابجای��ی آمار مربوط به ازدواج‬ ‫و طالق در ای��ران به حدی بود که‬ ‫حتی مقامات رسمی حاضر شدند‬ ‫موضوع «ازدواج موقت» را مطرح‬ ‫کنند‪ .‬ولی جامعه ای��ران‪ ،‬واکنش‬ ‫مناس��بی به این موضوع نشان نداد‬ ‫و حتی با وجود چندین سال تبلیغ‪،‬‬ ‫اس��ماعیل احمدی مقدم‪ ،‬فرمانده‬ ‫نیروی انتظامی به تازگی گفته است‬ ‫که هر وقت بحث ازدواج موقت را‬ ‫مطرح می کنند‪ ،‬در جامعه در حد‬ ‫کفر با آن برخورد می شود و چیزی‬ ‫ک��ه او ارتباط نامش��روع خواند‪ ،‬به‬ ‫ان��دازه ازدواج موقت قب��ح ندارد‪.‬‬ ‫سعید مدنی‪ ،‬وجود چنین دیدگاهی‬ ‫ادامه در صفحه ‪32‬‬

‫اصرار مشاور فرمانده سپاه بر تشنج در دانشگاه ها‬

‫سریال لنگه کفش‬ ‫و صفار ادامه دارد‬

‫روز آنالین ‪ -‬صفارهرندی‪ ،‬سردبیر‬ ‫اس��بق روزنامه کیهان‪ ،‬وزیر سابق‬ ‫ارشاد و مش��اور مطبوعاتی کنونی‬ ‫فرمانده کل س��پاه پاس��داران‪ ،‬بار‬ ‫دیگر و ب��رای یازدهمین بار پیاپی‬ ‫از زمان انتخابات تاکنون‪ ،‬با اعتراض‬ ‫شدید دانشجویان در دانشگاه باهنر‬ ‫دانشگاه کرمان مواجه شد و مورد‬ ‫اصابت لنگه های کفش دانشجویان‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫صف��ار هرندی پی��ش از این نیز در‬ ‫‪ ١٠‬دانشگاه از جمله خواجه نصیر‪،‬‬ ‫تهران‪ ،‬گیالن‪ ،‬عالم��ه‪ ،‬اهواز‪ ،‬بین‬ ‫المللی قزوین‪ ،‬پیام نور مش��هد‪ ،‬قم‬ ‫و‪ ...‬ک��ه قصد س��خنرانی در آنها‬ ‫را داش��ت‪ ،‬با واکنش خشمگینانه‬ ‫دانشجویان مواجه شد و در پاره ای‬ ‫موارد نتوانس��ت سخنان خود را در‬ ‫دف��اع از دولت دهم که از آن کنار‬ ‫گذاشته شده‪ ،‬به پایان ببرد‪.‬‬ ‫او و چن��د تن دیگ��ر از چهره های‬ ‫وابس��ته به دولت و س��پاه پاسداران‬ ‫از جمل��ه حمید رس��ایی‪ ،‬نماینده‬ ‫تندروی مجلس و علیرضا افش��ار‪،‬‬ ‫قائم مقام سابق وزیر کشور و در دو‬ ‫مورد غالمعلی حداد عادل‪ ،‬پس از‬ ‫انتخابات با اتخاذ رویکردی خاص‬ ‫قصد حضور در دانشگاه ها را داشته‬ ‫اند ک��ه در تمامی موارد با اعتراض‬ ‫شدید دانشجویان مواجه شده اند‪.‬‬ ‫در ای��ن میان اما‪ ،‬صف��ار هرندی با‬ ‫وجود تحم��ل بیش��ترین انتقادات‬ ‫از ناحیه دانش��جویان دانشگاه های‬ ‫مختلف‪ ،‬کم��اکان بر اجرای آنچه‬ ‫که «طرح حضور شهادت طلبانه در‬ ‫دانشگاه» می نامد‪ ،‬اصرار دارد و در‬ ‫واپسین حضور خود که دیروز در‬ ‫دانشگاه باهنر کرمان بود‪ ،‬با پرتاب‬ ‫لنگه کفش از س��وی دانش��جویان‬ ‫مواجه ش��د و نتوانس��ت سخنرانی‬ ‫خود را تمام کند‪.‬‬ ‫بنا به گزارش خبرنامه دانش��جویان‬ ‫امیر کبیر‪ ،‬صفار هرندی که روز ‪16‬‬ ‫آذر و در مراس��می با تدابیر شدید‬ ‫امنیتی عوامل بسیج‪ ،‬به عنوان «دکتر‬ ‫افتخاری دانشگاه علوم پزشکی قم»‬ ‫انتخاب شد‪ ،‬بالفاصله خود را برای‬ ‫سخنرانی به دانش��گاه باهنر کرمان‬ ‫رساند اما در آنجا با شعارهایی چون‬ ‫«ننگ ما ننگ ما‪ ،‬قاتل فرهنگ ما»و‬ ‫« ‪ ٦٣‬درصدت کو‪ ،‬دروغگو»‪ ،‬و نیز‬ ‫رگباری از پرت��اب لنگه کفش ها‬ ‫سالن سخنرانی را ترک کرد‪.‬‬ ‫او ک��ه پس از ده بار تجربه اصابت‬ ‫لنگه کفش به س��ر و صورت اش‪،‬‬ ‫کماکان بر ادامه حضور در دانشگاه‬ ‫هااص��رار دارد‪ ،‬دی��روز خطاب به‬ ‫معترضان��ی ک��ه او را «کفتار» می‬ ‫نامیدند‪ ،‬گفت‪« :‬ش��ما دانشجویان‬ ‫حام��ی جنبش س��بز موس��وی در‬ ‫هیچ‌ک��دام از افتخ��ارات جنب��ش‬ ‫دانشجویی شریک نیستید»‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪« :‬ش��ماهایی ک��ه از‬ ‫جمه��وری اس�لامی خجال��ت‬ ‫می‌کش��ید‪ ،‬چرا در ساز و کارهای‬ ‫قانونی جمهوری اس�لامی شرکت‬ ‫می‌کنید و کس��ی ک��ه جمهوری‬ ‫اسالمی را به جمهوری ایرانی تبدیل‬ ‫می‌کند و آن را قب��ول ندارد‪ ،‬حق‬

‫ش��رکت به عنوان نامزد جمهوری‬ ‫اسالمی را ندارد»‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪« :‬اگ��ر کس��ی ب��ه‬ ‫گذش��ته‌های نوران��ی جنب��ش‬ ‫دانش��جویی پش��ت کرده و آنها را‬ ‫قبول ندارد نمی‌تواند در جشن‌های‬ ‫مرب��وط به ای��ن جنبش ش��رکت‬ ‫کن��د و به همی��ن دلی��ل می‌آید و‬ ‫جشن دانشجویی دیگران را به هم‬ ‫می‌زند»‪.‬‬ ‫صفارهرن��دی اظه��ار داش��ت‪« :‬به‬ ‫آن باالدس��تی‌های ش��ما می‌گویم‬ ‫که نمی‌توانی��د روی ارزش‌های به‬ ‫دس��ت آمده از انقالب پا بگذارید‬ ‫و در پستوها با آمریکا ارتباط برقرار‬ ‫کنید»‪.‬‬ ‫گفته های تحریک آمیز وی که با‬ ‫فریاد های «مزدور کودتایی‪ -‬خفه‬ ‫شه‪ ،‬خفه شو» همراه بود‪ ،‬چنین ادامه‬ ‫یافت‪« :‬چهار سال پیش خاتمی در‬ ‫دانشگاه تهران به رفقای شما گفت‬ ‫در همه چیز انحراف ایجاد کردید‬ ‫و آمدی��د‪ ،‬این جلس��ه را نیز به هم‬ ‫بزنید»‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪« :‬باالدس��تی‌های‬ ‫شما‪ ،‬همان کسانی که به شما خط‬ ‫می‌دهند‪ ،‬روز گذش��ته ب��رای فرار‬ ‫چادر زنانه به سرکرده بودند»‪.‬‬ ‫ه قاعده باید می نوش��ت اشاره وی‬ ‫به خبری جعلی اس��ت که روزنامه‬ ‫های هوادار دولت درباره دستگیری‬ ‫مجید توکلی ساخته اند‬ ‫این س��ناریو در حالی در تحریریه‬ ‫ف��ارس س��اخته و از س��وی صفار‬ ‫هرندی پرداخته شد که بنا به گفته‬ ‫شاهدان عینی‪ ،‬مجید توکلی پس از‬ ‫پایان سخنان اش در مراسم ‪ ١٦‬آذر‬ ‫و در زمانی که قصد ترک دانشگاه‬ ‫را به دلیل حمله نیروهای شبه نظامی‬ ‫بسیج داشت‪ ،‬توسط عوامل امنیتی‬ ‫بازداشت شد‪.‬‬ ‫در عین حال سخنان صفار هرندی‬ ‫زمان��ی با پرت��اب لنگ��ه کفش به‬ ‫سویش نا تمام ماند که گفت‪»:‬برای‬ ‫حمای��ت از خ��ود از گوگوش تا‬ ‫سروش را جمع کرده اید»‪.‬‬ ‫صفارهرندی در نهم آذرماه نیز در‬ ‫دانشگاه محقق اردبیلی با اعتراض‬ ‫گسترده دانشجویان مواجه شده بود‪.‬‬ ‫وی در آن مراسم نیز در حالی که با‬ ‫اعتراض گسترده دانشجویان و شعار‬ ‫«مزدور برو گمشو» مواجه شده بود‪،‬‬ ‫گفتهبود‪«:‬خوبمندرستسوالتان‬ ‫رو متوجه نش��دم»‪.‬و پ��س از آنکه‬ ‫دانشجویان باز ش��عار خود را ادامه‬ ‫دادند صفارهرندی گفت‪ »:‬صدای‬ ‫کم درس��ت به گوش نمیرسد»‪ .‬و‬ ‫این نحوه از پاس��خگویی موجب‬ ‫شد تا مورد اصابت لنگه های کفش‬ ‫قرار گیرد و سالن سخنرانی را ترک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪31‬‬


‫‪31‬‬

‫‪31 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 932‬جمعه ‪ 20‬آذر ‪1388‬‬

‫مادر کیانوش و کامران آسا در مصاحبه با روز‪:‬‬

‫یک پسرم در سین ‌ه خاک و یکى در کنج زندان‬ ‫صبح روز ‪ 16‬آذر کامران آسا برادر‬ ‫دانشجوی جان‌باخته کیانوش آسا‪،‬‬ ‫زمانى که مى‌خواست براى حضور‬ ‫در مراسم روز دانشجو وارد دانشگاه‬ ‫علم و صنعت شود از سوى مأموران‬ ‫انتظامى بازداشت شد‪ .‬دانشگاه علم‬ ‫و صنعت محل تحصیل کیانوش در‬ ‫مقطع کارشناس��ی ارشد مهندسی‬ ‫پتروش��یمی بود‪ .‬دانش��جویان این‬ ‫دانشگاه مى‌خواستند همزمان با روز‬ ‫دانشجو از کیانوش آسا نیز تجلیل به‬ ‫عمل آید‪ ،‬بنا بر این از خانواده وى‬ ‫نیز دعوت شده بود تا در این مراسم‬ ‫شرکت کنند‪.‬بازداشت کامران در‬ ‫حالی اتفاق مى‌افتد که هنوز شش‬ ‫ماه از کشته شدن برادرش در تجمع‬ ‫اعتراض آمی��ز ‪ 25‬خرداد در میدان‬ ‫آزادی تهران نگذشته است‪ .‬فاطمه‬ ‫فالح‪ ،‬م��ادر کیانوش و کامران که‬ ‫داغ��دار از دس��ت دادن فرزندش‬ ‫اس��ت‪ ،‬این ب��ار در مصاحبه با روز‬ ‫از کامران گفته اس��ت و اینکه «به‬ ‫شدت» نگران اوست‪.‬‬ ‫روز ‪:‬خانم فالح کامران آسا کى و‬ ‫چگونه بازداشت شده است؟‬ ‫روز ‪ 16‬آذر بی��ن س��اعت ‪ 10‬ت��ا‬

‫‪ 11‬صبح کنار در دانش��گاه علم و‬ ‫صنعت در تهران توسط چند مأمور‬ ‫نیروی انتظامی بازداشت شده است‪.‬‬ ‫همراه یکى دیگر از بستگان ما که‬ ‫دوس��ت کیانوش هم بود‪ .‬البته این‬ ‫پسر را یک روز بعد با گرفتن تعهد‬ ‫آزاد کردن��د‪ ،‬اما گویا کامران را به‬ ‫زندان اوین منتقل کرده‌اند و من از‬ ‫این بابت خیلى نگران هستم‪.‬‬ ‫روز ‪ :‬کامران برای حضور در مراسم‬ ‫‪ 16‬آذر به تهران رفته بود؟‬ ‫بله‪ ،‬دانش��جویان و همکالسى‌هاى‬ ‫کیانوش در دانشگاه علم و صنعت از‬ ‫ما دعوت کرده بودند تا به مناسبت‬ ‫روز دانش��جو در مراسمى که قرار‬ ‫بود در تجلی��ل از کیانوش برگزار‬ ‫ش��ود شرکت کنیم‪ .‬همان طور که‬ ‫مى‌دانید کیانوش‪ ،‬دانشجوى نخب ‌ه‬ ‫این دانشگاه بود و داشت ترم آخر‬ ‫فوق لیس��انس در رش��ت ‌ه مهندسى‬ ‫پتروشیمى را مى‌گذراند‪.‬من خودم‬ ‫ب��ه دلیل بیم��اری نتوانس��تم بروم‪،‬‬ ‫اما کامران ب��ه نمایندگی از طرف‬ ‫خان��واده رف��ت‪ .‬آن روز تاج گلی‬ ‫را با عکس برادرش تهیه کرده بود‬ ‫که به دانشگاه ببرد‪،‬اما قبل از اینکه‬

‫وارد دانشگاه شود او و همراهش را‬ ‫بازداشت کرده‌اند‪.‬‬ ‫روز ‪ :‬از وضعی��ت کام��ران خب��ر‬ ‫دارید؟ مى‌دانید کجاست؟‬ ‫نه‪ ،‬به جز شب اول که با خواهرش‬ ‫تماس گرفت و گفت بازداش��ت‬ ‫ش��ده‪ ،‬دیگر تماسى نداش��ته تا از‬ ‫وضعیتش باخبر ش��ویم‪ .‬اما کسی‬ ‫که با او بازداش��ت ش��د و روز بعد‬ ‫او را آزاد کردند مى‌گوید کامران‬ ‫و یک تعداد دیگر از بازداشتى‌ها را‬ ‫مى‌خواستندبهاوینانتقالبدهند‪.‬من‬ ‫نمى‌دانم چرا پسرم را آزاد نکردند‪.‬‬ ‫مگر او چ��ه کار خالفى انجام داده‬ ‫است‪ .‬فقط مى‌خواس��ته در مراسم‬ ‫بزرگداش��ت برادرش در دانشگاه‬ ‫شرکت کند‪ .‬تازه هنوز وارد دانشگاه‬ ‫نشده بود که بازداشتش کردند‪.‬‬ ‫روز ‪ :‬برای پیگیری وضعیت کامران‬ ‫چه اقدامی انجام داده‌اید؟‬ ‫دخترم با آقای نیکبخت که وکیل‬ ‫پرونده کیانوش است صحبت کرد‪.‬‬ ‫گفتند فع ً‬ ‫ال کاری از دست کسی بر‬ ‫نمى‌آی��د‪ .‬االن هم که به تعطیالت‬ ‫برخوردیم‪ ،‬اما قرار ش��د ش��نبه به‬ ‫تهران برویم تا ببینیم چه مى‌ش��ود‪.‬‬

‫رفسنجانی در مشهد‪:‬‬

‫مقابله بسیج و سپاه با مردم اشتباه بزرگ این دوران بود!‬ ‫هاشمی در دیداری که با دانشجویان‬ ‫چهار تش��کل دانشجوئی در مشهد‬ ‫داشت در پاس��خ به این سئوال که‬ ‫چرا بیشتر در مجامع عمومی ظاهر‬ ‫نمی ش��ود و س��خن نمی گوید؟‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫بنده ساکت نیستم ولی در شرایطی‬ ‫قرار داریم ک��ه حرف زدن تحمل‬ ‫نمی ش��ود و س��خن گفتن ما برای‬ ‫جامعه مفسده دارد‪ .‬از شرایطی که‬ ‫در کشور می گذرد راضی نیستم و‬ ‫مناسب نیست قشر نوپا و نخبه از نظام‬ ‫جدا شود ‪ .‬همیشه با افراط و تفریط‬ ‫مخالف ب��وده ام‪ .‬اگر اعت��دال در‬ ‫جامعه حاکم باشد بسیاری از مسائل‬ ‫قابل حل اس��ت‪ ،‬اما همیش��ه یک‬ ‫جریان افراطی‪ ،‬گاهی در راست و‬ ‫گاهی در چپ نمی گذارد مسائل‬ ‫حل ش��ود‪ ،‬در حالی ک��ه اکثریت‬ ‫جامعه ما اعتدال را می خواهد‪.‬‬ ‫بن��ده دی��دگاه خ��ودم را در نماز‬

‫جمعه ک��ه اقامه ک��ردم گفتم که‬ ‫آن هم مبنایش قرآن اس��ت‪ .‬برخی‬ ‫اصولگرای��ان ای��ن صحب��ت ها را‬ ‫قبول ندارند و فک��ر می کنند رای‬ ‫م��ردم زینتی اس��ت‪ .‬پیامب��ر اکرم‬ ‫زمانی به حضرت علی(ع) فرمودند‬ ‫که ش��ما حق والیت از طرف خدا‬ ‫داری‪ ،‬ولی اگر مردم قبول نکردند‬ ‫تو خ��ودت را تحمیل نک��ن ‪.‬امام‬ ‫خمینی (ره) هم مدام تاکید داشتند‬ ‫اگر مردم جمع شدند ما می توانیم‬ ‫کاری کنیم ‪.‬مردم بودند که انقالب‬ ‫را پی��روز کردند‪ .‬درجنگ هم اگر‬ ‫مردم نمی آمدند ارتش شکست می‬ ‫خورد‪ .‬مردم ایران معتقد و مسلمانند‬ ‫اگر ما را می خواهند حکومت می‬ ‫کنیم و اگر نمی خواهند می رویم‪.‬‬ ‫دوستان قاطع می گویند در انتخابات‬ ‫تقلب ش��ده‪ ،‬ولی من گفتم تردید‬ ‫دارم‪ ،‬اما بع��دا ً به من خرده گرفتند‬ ‫چ��را چنین حرف��ی زده ام‪ .‬معتقدم‬

‫سریال لنگه کفش و صفار‪...‬‬ ‫گفتنی است او اولین بار در دانشکده‬ ‫فنی دانش��گاه تهران پس از پاس��خ‬ ‫خود به سئوال «چرا زندانیان سیاسی‬ ‫را آزاد نم��ی کنی��د؟»‪ ،‬ک��ه گفته‬ ‫بود‪»:‬ما زندانی سیاس��ی نداریم»‪ ،‬با‬ ‫لنگه کف��ش یکی از دانش��جویان‬ ‫مواجه و پس از آن مراسم سخنرانی‬ ‫اش به تشنج کشیده شد‪.‬‬ ‫از دیگر چهره هایی که ماموریت‬ ‫اجرای»ط��رح حض��ور ش��هادت‬ ‫طلبانه» در دانشگاه را به عهده گرفته‬ ‫اند‪ ،‬حمید رسایی است که وی نیز‬ ‫در سه سخنرانی ای که در دانشگاه‬ ‫های مشهد‪ ،‬اهواز و قزوین برگزار‬ ‫کرده‪ ،‬با لنگه کفش ها و شعارهای‬ ‫«خفه ش��و‪-‬خفه ش��و» دانشجویان‬

‫مواج��ه ش��ده و حتی خ��ود نیز با‬ ‫واکنشی خش��مگینانه در دانشگاه‬ ‫قزوین خطاب به معترضانی که وی‬ ‫را با شعار «قاتل برو گمشو» احاطه‬ ‫کرده بودند گفته است‪ »:‬اگر اینطور‬ ‫است‪ ،‬امام حسین هم قاتل است»‪.‬‬ ‫رس��ایی پس از آنکه در دانش��گاه‬ ‫اهواز با اصاب��ت لنگه های کفش‬ ‫معترضان و ش��عار های»مزدور برو‬ ‫گمشو» مواجه شد‪ ،‬در پایگاه اطالع‬ ‫رس��انی خود ب��ا انتق��اد از برگزار‬ ‫کنندگان مراسم نوشت‪ »:‬مسئوالن‬ ‫دانشگاه اهواز‪ ،‬از برگزارکنندگان‬ ‫مراسم خواسته بودند تا در صورت‬ ‫ام��کان به منظ��ور جلوگی��ری از‬ ‫اغتشاش سبزها مراسم را لغو کنند‪،‬‬

‫راه درس��ت آن بود که به تردید ها‬ ‫ج��واب دهیم‪ .‬لذا با توجه به تجربه‬ ‫‪ 50‬ساله ام پیش��نهاد کردم زندانی‬ ‫ها آزاد ش��وند و از آسیب دیدگان‬ ‫دلجویی شود‪ .‬حکومت پول دارد‪.‬‬ ‫نیرو دارد‪ .‬می تواند در خیابان آدم‬ ‫جمع کند ولی گ��روه مقابل یک‬ ‫عده استاد‪ ،‬دانشجو‪ ،‬کارگر‪ ،‬مدیر‪،‬‬ ‫صنعت گر هس��تند و درست نبود‬ ‫که بسیج و سپاه در مقابل مردم قرار‬ ‫داده شوند‪.‬‬ ‫اطالع رس��انی‪ ،‬امروز مثل س��ابق‬ ‫نیست‪ .‬هر حرف کوچکی که زده‬ ‫می شود سریع منتشر می شود‪ .‬آیا‬ ‫این خوب اس��ت که م��ردم اخبار‬ ‫خود را از ماهواره ها بگیرند و بعد‬ ‫هم این مس��ائل به نام امام و اسالم‬ ‫تمام ش��ود‪ .‬درحال حاضر خبر ها‬ ‫به وسیله رسانه های اجنبی زودتر به‬ ‫دست مردم می رسد تا رسانه های‬ ‫خودی ‪.‬سانسور در جامعه ما جواب‬ ‫ادامه ازصفحه ‪30‬‬

‫که پس از مشورت دوستان دانشجو‬ ‫با من اعالم کردم اگر این جلسات‬ ‫بحث و بررسی که به شکل قانونی‬ ‫برپا می ش��ود لغو ش��ود‪ ،‬چند روز‬ ‫دیگر با فش��ار همین س��بزپوش ها‬ ‫برای تعطیلی کالس ه��ا هم اقدام‬ ‫می شود»‪.‬‬ ‫کارشناس��ان مس��ائل دانش��جویی‬ ‫معتقدند این اعتراف رس��ایی مبنی‬ ‫بر «زمزم��ه تعطیلی کالس ها»‪ ،‬می‬ ‫تواند اصلی تری��ن دلیل ماموریت‬ ‫وی‪ ،‬صف��ار هرندی و برخی دیگر‬ ‫از حامیان دولت باشد تا با تحریک‬ ‫دانشجویان و خشونت آمیز کردن‬ ‫فض��ای دانش��گاه‪ ،‬زمین��ه تعطیلی‬ ‫دانشگاه ها را فراهم کنند‪.‬‬

‫خودم هم گیج شدم‪ .‬نمی‌دانم چکار‬ ‫باید بکنم‪ .‬در تهران کسی را نداریم‬ ‫که دنبال کار کامران بفرستیم‪ .‬خیلی‬ ‫مى‌ترس��م‪ .‬ما خاطره خوبى از این‬ ‫پیگیرى‌ها نداریم‪ .‬یک هفته کامران‬ ‫و پرستو دخترم به تمام بازداشتگاه‌ها‬ ‫و بیمارستان‌هاى تهران راسر زدند‪،‬‬ ‫اما آخر کار کیانوش را در پزشکى‬ ‫قانونى پیدا کردند‪.‬اما این بارخودم‬ ‫ش��نبه مى‌روم در زن��دان اوین و تا‬ ‫وقتى کامران را آزاد نکنند از آن‌جا‬ ‫ت��کان نمى‌‌خورم‪ .‬من دیگر تحمل‬ ‫ن��دارم که ببینم با این یکی پس��رم‬ ‫هم چنین رفتاری مى‌کنند‪ .‬مگر او‬ ‫چکار کرده است‪ .‬ما داغداریم‪ .‬باید‬ ‫این را درک کنند‪ .‬عزیزترین کس‬ ‫مان را از دس��ت داده‌ای��م‪ .‬این کم‬

‫دردی نیست‪.‬‬ ‫روز ‪ :‬خانم فالح به خاطر ش��رایط‬ ‫روحی نامناسبی که االن شما دارید‬ ‫نمى‌خواهم پرسش دیگری بکنم‪،‬‬ ‫اگر خودتان صحبتی دارید بفرمایید‬ ‫لطفاً‪...‬‬ ‫نمى‌دانم باید چه بگویم‪ .‬به خدا این‬ ‫انصاف نیست که من و خانواده ام‬ ‫اینقدر زجر بکش��یم‪ .‬کیانوش امید‬ ‫یک خانواده بود‪ .‬نخب ‌ه جامع ‌ه علمى‬ ‫کش��ور بود‪ .‬او را از دس��ت دادیم‪.‬‬ ‫االن کامران هم گرفتار شده است‪.‬‬ ‫مگر این‌ها خودش��ان بچ��ه ندارند‬ ‫که با بچه‌هاى مردم این‌طور رفتار‬ ‫مى‌کنند‪ .‬من مادر چه گناهى کرده‬ ‫ام که باید یک بچه‌ام در سین ‌ه خاک‬ ‫باشد و این یکى کنج زندان؟ آخر‬

‫نمی دهد‪ .‬اگر رسانه ها آزاد باشند‬ ‫و مردم قانع ش��وند‪ ،‬دیگر به خیابان‬ ‫نمی آیند‪.‬‬ ‫نظر من این بوده است که صاحب‬ ‫نظ��ران بیایند بحث کنن��د و موارد‬ ‫م��ورد اخت�لاف را در مناظره ها به‬ ‫بحث گذاشته شود تا مردم گوش‬ ‫دهن��د و تصمیم بگیرند‪ .‬جامعه ای‬

‫که س��ه چهار میلیون دانشجو دارد‬ ‫را نمی ش��ود با فری��ب اداره کرد‪.‬‬ ‫در تجمع ها و تظاهرات نمی ش��ود‬ ‫با خش��ونت با زنان برخورد کرد و‬ ‫ترس من این اس��ت که این تجمع‬ ‫ها به جمع خانم ها هم سرایت کند‪.‬‬ ‫امروز اکثریت جامعه ما استدالل را‬ ‫می پذیرند‪.‬‬

‫وجدان‌ش��ان کجا رفته که با ما این‬ ‫کارها را مى‌کنند‪ .‬کامران االن نان‬ ‫آور خانه و سرپرست خانواده است‪.‬‬ ‫دختر کوچکم از وقتی کیانوش را‬ ‫از دس��ت دادیم به دلیل وابس��تگی‬ ‫عاطفی که به برادرش داشت دچار‬ ‫ناراحتی روحی شده است‪ .‬االن هم‬ ‫ک��ه کامران را گرفتن��د باز هم این‬ ‫دخترم اس��ت که ضربه مى‌خورد‪.‬‬ ‫خ��ودم دیگر هیچی‪ .‬این دو ش��ب‬ ‫اص ً‬ ‫ال نتوانس��تم بخواب��م‪ .‬تا خوابم‬ ‫مى‌ب��رد با فکر کیان��وش و کامران‬ ‫از خ��واب مى‌‌پرم‪ .‬از فکر اینکه چه‬ ‫بالیی سر کامران خواهد آمد دارم‬ ‫دیوان��ه مى‌ش��وم‪.‬کامران خودش‬ ‫هم دانشجو اس��ت‪ .‬وقتی پدرشان‬ ‫فوت کرد‪ ،‬کامران مسئولیت تامین‬ ‫مخارج خانواده را به عهده گرفت‬ ‫تا کیان��وش و خواهران��ش بتوانند‬ ‫درس بخوانند‪ .‬همین دو سال پیش‬ ‫ب��ا اصرار کیانوش رف��ت و امتحان‬ ‫کنکور داد‪ .‬حاال هم به عنوان برادر‬ ‫کیانوش رفته همان دانشگاهى که‬ ‫برادرش در آن دانش��جو بوده تا در‬ ‫مراسمبزرگداشتکیانوششرکت‬ ‫کند‪.‬نمى‌دانم چطور دل‌شان آمده‬ ‫ت��اج گل و عکس کیان��وش را از‬ ‫دس��ت یک برادر داغدیده بگیرند‬ ‫و بازداش��تش کنند‪ .‬کام��ران باید‬ ‫آزاد شود‪ .‬از مسئولین مى‌‌خواهم تا‬ ‫کامران را آزاد کنند‪ .‬بیش‌تر از این‬ ‫ما را عذاب ندهند‪ .‬ما یک خانواده‬ ‫داغدار هستیم‪ ،‬به جاى اینکه رعایت‬ ‫حال ما را بکنند این یکى پس��رم را‬ ‫هم بازداش��ت کرده‌ان��د‪ .‬خودتان‬ ‫را ج��ای من بگذاری��د‪ .‬چکار باید‬ ‫بکنم‪ .‬چه کاری از دستم بر مى‌آید‪.‬‬ ‫کج��ا باید بروم‪ .‬درد خود را به کى‬ ‫بگویم؟‬


‫‪32‬‬

‫‪32 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 932‬جمعه ‪ 20‬آذر ‪1388‬‬

‫زردها بی خود قرمز‪...‬‬ ‫آری‪ ،‬در اين مسير‪ ،‬تصميم با ولی‬ ‫فقيه و تدارکچی او و اوباش اسلحه‬ ‫به دست آنها اس��ت‪ .‬طرف مقابل‬ ‫ماندال حکومت دس��ت ساخت و‬ ‫«اروپائی نشان» آفريقای جنوبی بود‬ ‫و اي��ن حرف ه��ا را می فهميد؛ در‬ ‫برابر گاندی هم حکومت بريتانيای‬ ‫کبير ايس��تاده بود که می دانس��ت‬ ‫قوانين طبيعت و جامعه شوخی بردار‬ ‫نيستند‪ .‬طرف «رهبران جنبش سبز!»‬ ‫اما مشتی آخوند بی سواد و پاسدار‬ ‫دزدند که بقول حافظ‪ ،‬شحنهء عقل‬ ‫در واليت شان هيچ کاره نيست!‬ ‫براس��تی که س��خت طرفه و تکان‬ ‫دهن��ده و عب��رت آموز اس��ت که‬ ‫چون تاري��خ تحوالت اجتماعی را‬ ‫ورق می زنيم در می يابيم که وقتی‬ ‫حرکت از س��بزی (يا زردی يا هر‬ ‫رنگ ديگر) آغاز می ش��ود‪ ،‬تنها‬ ‫واکنش ِ حافظان وضع موجود است‬ ‫که چگونگی تغيير رنگ حرکت را‬ ‫مشروط و معين می کند‪ .‬در نتيجه‪،‬‬ ‫ب��ا کمال تأس��ف و نگران��ی‪ ،‬بايد‬ ‫پذيرفت که رن��گ آيندهء جنبش‬ ‫سبز را نه اصالح طلبان و دگرگونی‬ ‫خواهان‪ ،‬که اردوگاه محافظه کاران‬ ‫تعيين می کند‪ .‬و در اين نبرد ِ اغلب‬ ‫نابرابر است که هم از آغاز «تعيين»‬ ‫رنگ آميزی مبارزه را حاکمان بر‬ ‫عهده می گيرن��د و ـ متقاب ً‬ ‫ال ـ تنها‬ ‫استقامت و پايداری و مقاومت اهل‬ ‫جنبش‪ ،‬و حد ايثار و ميزان آمادگی‬ ‫آنها برای فداکاری است که رنگ‬ ‫نهائی و پايان��ی ِ اين رنگ آميزی ِ‬ ‫آتشفشانی را «معنا» می بخشد‪.‬‬ ‫هيچ جامعه ای «بی خودی» متحول‬ ‫نمی شود و هر کنش دارای واکنشی‬ ‫است و در جريان درهمبافتگی اين‬ ‫«بيناکنش» اس��ت که نتيجهء نهائی‬ ‫بدست می آيد (تا خود روند تغيير‬

‫ادامه از صفحه ‪24‬‬

‫نوينی را آغاز کند‪ ،‬که اين مضمون‬ ‫ديگ��ری در بح��ث تغيير اس��ت و‬ ‫جايش اينجا نيس��ت)‪ .‬آنکه گفت‬ ‫در واکنش به سيلی خوردن‪ ،‬گونهء‬ ‫ديگرت را نيز در برابر سيلی زننده‬ ‫بگير البد تصور می کرده است که‬ ‫ما‪ ،‬با اين کار خود‪ ،‬س��يلی زننده را‬ ‫شرمناک و از حرکت خود پشيمان‬ ‫م��ی کنيم‪ ،‬اما او به ما نگفته اس��ت‬ ‫که اگر طرف مقابل سيلی محکم‬ ‫تری به گونهء ديگرمان زد چه بايد‬ ‫بکني��م‪ .‬اگر ما را به زندان کش��يد‪،‬‬ ‫شکنجه کرد‪ ،‬تجاوز کرد‪ ،‬تيرباران‬ ‫ک��رد و به طناب دار س��پرد چقدر‬ ‫قرار اس��ت واکنش نش��ان ندهيم ـ‬ ‫چه از سر ترس و چه از سر رعايت‬ ‫موازين «مبارزهء بدون خشونت»؟ و‬ ‫آيا اساساً اينگونه مکاتب فکری تا‬ ‫چه حد می توانند طبيعت واکنش‬ ‫نشان دهندهء آدمی را مهار کنند؟‬ ‫گاندی شايد‪ ،‬بخاطر شناختی که از‬ ‫طبيعت انس��ان و مبارزه داشت‪ ،‬در‬ ‫اين مورد بليغ تر از همه سخن گفته‬ ‫باش��د‪ .‬جوئن بوندوران‪ ،‬نويسندهء‬ ‫کتاب «پيروزی بر خشونت‪ :‬فلسفهء‬ ‫تخاص��م از ديدگاه گان��دی» می‬ ‫گويد‪« :‬گاندی هم نمی‌خواس��ت‬ ‫ترس از سالح برداشتن‪ ،‬یا احساس‬ ‫ناتوان��ی در مقابله و مقاومت بدون‬ ‫خش��ونت ب��ا زور‪ ،‬موجب جذب‬ ‫نشدن مردم به جنبش «ساتیاگراها»‬ ‫شود و ‪ ،‬در نتيجه‪ ،‬نوشته است‪« :‬من‬ ‫معتقدم که هر جا ناچار ش��ويم بين‬ ‫توس��ل به خش��ونت‪ ،‬و جا زدن از‬ ‫س��ر ترس‪ ،‬يکی را انتخاب کنيم‪،‬‬ ‫حتماً باید دست زدن به خشونت را‬ ‫برگزينيم»»‪)1(.‬‬ ‫نه‪ ،‬باور کنيد که من تبليغ خشونت‬ ‫نمی کنم و از خش��ونت بيزارم‪ ،‬اما‬ ‫تنها می خواهم حرف نيما و خليل‬

‫ملکی را به يادت��ان آورم که رنگ‬ ‫ها «ب��ی خود» عوض نمی ش��وند؛‬ ‫خشونت مآالً خشونت می آفريند‬ ‫و مقاومت محافظ��ه کاران در برابر‬ ‫ضرورت ها و ايجابات روزگار فقط‬ ‫لحظهء انفجار را به عقب می اندازد‪.‬‬ ‫و نيز يادمان باش��د که هر رنگی را‬ ‫زمانه و عهدی است‪ .‬درست است‬ ‫ک��ه‪ ،‬چه بخواهيم و چ��ه نه‪ ،‬خزان‬ ‫که به انتها رس��د رقص برف آغاز‬ ‫می ش��ود و ب��رگ ه��ای درختان‬ ‫درهء نور از زردی به سوی سرخی‬ ‫می رون��د و‪ ،‬در آن فضای مه زدهء‬ ‫س��رد‪ ،‬هرکس که حس و شعوری‬ ‫داشته باشد سخت دلگرفته خواهد‬ ‫ش��د؛ اما اي��ن هم هس��ت که هيچ‬ ‫خزان و زمس��تانی نتوانسته جاودانه‬ ‫بمان��د‪ .‬ازا کوه و وازنا‪ ،‬نشس��ته بر‬ ‫فرش زمردين دره های مازندران‪ ،‬و‬ ‫در گفتگوی ميليون سالی خويش‪،‬‬ ‫برف های بس��ياری را ب��ه رودخانه‬ ‫های جانبخش بهاری تبديل کرده‬ ‫اند؛ بهاری که مادر آتشفشان رنگ‬ ‫ها اس��ت‪ ،‬آنگونه که سبز و سفيد‬ ‫و س��رخ را به بادبان کشتی مردمی‬ ‫گذش��ته از طوفان های سخت بدل‬ ‫می کند‪.‬‬

‫بورس «مروه الشربينى»‪...‬‬ ‫حوادث پس از انتخابات رياس��ت‬ ‫جمهورى ايران مورد اصابت گلوله‬ ‫قرار گرفت و كشته شد‪ ،‬به نام وى‬ ‫ثبت شد‪.‬‬ ‫پس از اعالم تاس��یس اين بورسیه‬ ‫ای به نام ندا آقا سلطان در دانشگاه‬ ‫آکس��فورد در بریتانی��ا‪ ،‬س��فارت‬ ‫ايران در لندن برای رئیس دانشگاه‬ ‫آکس��فورد نامه اعت��راض آمیزی‬ ‫فرستاد‪.‬‬ ‫در این نامه س��فارت ايران نوشت‪:‬‬ ‫«درگیر شدن دانشگاه آکسفورد در‬

‫مراکز ویژه در دانشگاه‬ ‫های ایران‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪30‬‬

‫طبق آمار رسمی در‬ ‫سال های اخیر با توجه‬ ‫به مشکالت اجتماعی و‬ ‫اقتصادی تمایل به ازدواج‬ ‫کم شده است‬ ‫را در جامعه ایران تایید می کند‪.‬‬ ‫او می گوید «برخالف بس��یاری‬ ‫موارد در جوامع سنتی که ارزش‬ ‫ه��ای ش��رعی و عرفی ب��ه نوعی‬ ‫ب��ا یکدیگ��ر هماهنگ��ی دارند‪،‬‬ ‫در م��ورد ازدواج موق��ت نوعی‬ ‫تعارض بین این ارزش ها مشاهده‬ ‫می ش��ود و اصوال افراد متمایل به‬ ‫ازدواجموقت‪،‬محبوبیتاجتماعی‬ ‫کمتری دارند‪».‬‬ ‫س��عید مدنی اضافه می کندکه با‬ ‫وجود تبلیغ هایی که در سال های‬ ‫اخیر ش��ده است‪ ،‬اساس��ا ازدواج‬ ‫موقت نتوانس��ته اس��ت به عنوان‬ ‫ش��کل و گون��ه ای از ازدواج در‬ ‫جامعه ای��ران جا بیافت��د‪ ،‬چون با‬ ‫ارزش های اجتماع��ی حاکم در‬ ‫کشور مغایر است‪.‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪22‬‬

‫امور داخلی ایران و به خصوص در‬ ‫وقایع بعد از انتخابات که رسانه های‬ ‫بریتانیایی در آن نقشی اساسی ایفا‬ ‫کردند‪ ،‬به حیثیت علمی و اهداف‬ ‫آموزشی دانشگاه آکسفورد لطمه‬ ‫خواهد زد‪».‬‬ ‫در ادام��ه اين نامه‪ ،‬س��فارت ايران‬ ‫تأسيس اين بورس��يه را در دانشگاه‬ ‫آکس��فورد به نام «یک زن مقتول‬ ‫ایرانی»‪ ،‬كارى با «انگیزه سیاس��ی»‬ ‫خوان��د و اف��زود‪« :‬اي��ن تصميم با‬ ‫موقعیت و اهداف دانشگاه سنخیتی‬ ‫ندارد و به بهبود روابط ایران و بریتانیا‬ ‫کمکی نمی كند»‪.‬‬ ‫مروه الش��ربينى که اکنون در ایران‬ ‫به نام وی برای دانشجویان محجبه‬ ‫ب��ورس تحصیلی اختص��اص یافته‬ ‫یک بانوی مصری اس��ت كه اخيرا‬ ‫در يك��ى از دادگاهه��اى آلمان به‬ ‫دست يك متعصب آلمانى به قتل‬ ‫رسيد‪.‬‬

‫رژیم ایران به زور ‪...‬‬ ‫هویت افراد بازداشت‌ش��ده چیزی‬ ‫نگفت ‌هاند‪.‬‬ ‫از شاهدان عینی روایت می‌شود که‬ ‫روز دوش��نبه نيروهاى ضد شورش‬ ‫و افراد سپاه پاس��داران با خشونتی‬ ‫بی��ش از گذش��ته به م��ردم حمله‬ ‫کرده‌اند‪ .‬آنها در خيابان‌هاى اطراف‬ ‫دانشگاه تهران و ساير دانشگاه‌هاى‬ ‫پايتخت مستقر ش��ده و از پیوستن‬ ‫دانشجويان به مردم معترضی که در‬ ‫اطراف دانشگاه‌ها گرد آمده بودند‪،‬‬ ‫جلوگيرىكردند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرگزارى‌ه��اى‬ ‫خارجى‪ ،‬در پیرامون میدان انقالب‬ ‫بين نيروهاى ضد ش��ورش و مردم‬ ‫درگيرى‌هاى ش��ديدى روی داد‪.‬‬ ‫مردم ش��عار می‌دادن��د‪« :‬مرگ بر‬ ‫ديكتاتور» و «نترس��يد‪ ،‬نترسيد‪ ،‬ما‬ ‫همه با هم هستيم»‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر دانش��گاه‌های تهران‪ ،‬در‬ ‫بسیاری از شهرهای دیگر‪ ،‬از جمله‬ ‫ش��يراز‪ ،‬مش��هد‪ ،‬اصفه��ان‪ ،‬تبريز‪،‬‬ ‫کرمانش��اه‪ ،‬اراک و هم��دان ني��ز‬ ‫اعتراضاتی گزارش شد ‌ه است‪.‬‬ ‫در همين حال بريتانيا نيز روز دوشنبه‬ ‫در مورد درگيری نيروهای انتظامی‬ ‫جمهوری اسالمی با تظاهرکنندگان‬ ‫ابراز نگرانی ک��رد‪ .‬ديويد ميليبند‪،‬‬ ‫وزي��ر ام��ور خارجه بريتاني��ا‪ ،‬روز‬ ‫دوشنبه از دولت جمهوری اسالمی‬ ‫خواس��ت مردم خود را س��رکوب‬ ‫نکن��د‪ .‬ديويد ميليبن��د گفت او نيز‬ ‫مانند بسياری ديگر‪ ،‬از اينکه مردم‬ ‫ايران با توسل به زور سرکوب شده‬ ‫اند‪ ،‬نگران است‪ .‬وزير امور خارجه‬ ‫بريتانيا گفت ما از دولت ايران انتظار‬ ‫داريم به حق��وق مردم خود احترام‬ ‫بگذارد‪.‬‬ ‫روز دوش��نبه ايان کلی سخنگوی‬ ‫وزارت امور خارجه آمريکا گفت‬ ‫«ما معتقديم ادامه آزارها‪ ،‬بازداشت‬ ‫های خودس��رانه و محاکم��ه افراد‬ ‫ِ‬ ‫تظاهرات‬ ‫به دليل ش��رکت آنها در‬ ‫مسالمت آميز بيانگر بی اعتنايی به‬ ‫حقوقی اس��ت که در قانون اساسی‬ ‫ايران تضمين شده است‪».‬‬ ‫بازداشت ها‬ ‫و بازداشت شدگان‬ ‫طی يک ماه گذش��ته تع��داد قابل‬ ‫مالحظه ای از فعاالن دانش��جويی‬ ‫بازداشت شده اند‪ .‬مرتضی سيمياری‬ ‫دبيراجتماعیتشکلتحکيموحدت‬ ‫معتقد است اين بازداشت ها تاثيری‬

‫ادامه از صفحه ‪21‬‬

‫در فضای دانشگاه ها نداشته است‬ ‫چرا ک��ه به گفته وی دانش��جويان‬ ‫خود را بخشی از جنبش اعتراضی‬ ‫سبزها می دانند و همسو با مردم در‬ ‫اعتراض ها ش��رکت می کنند‪ .‬در‬ ‫خبری ديگر اکبر کرمی‪ ،‬پزشک‪،‬‬ ‫فعال سياسی و وبالگ نويس‪ ،‬سوم‬ ‫آذر ماه در مطبّش در شهر قم همراه‬ ‫ِ پرستاری که با او همکاری داشت‬ ‫توس��ط مامورينِ امنيتی بازداشت‬ ‫شد‪ .‬همکار دکتر کرمی ‪ ۲۴‬ساعت‬ ‫بعد آزاد شد ولی اين فعا ِل سياسی‬ ‫هنوز در بازداشت است و تا کنون‬ ‫امکان آن را نيافته است تا با خانواده‬ ‫و يا وکيلش مالقاتی داش��ته باشد‪.‬‬ ‫شيرين فيروزی‪ ،‬همسر اين پزشک‬ ‫توانست صبح روز ‪ ۱۶‬آذر با قاضی‬ ‫پرونده ی همسرش‪ ،‬مالقات کند‪.‬‬ ‫در همين حال مجيد توکلی‪ ،‬فعال‬ ‫دانش��جويی روز دوش��نبه از سوی‬ ‫نيروهای امنيتی بازداشت شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرنام��ه اميرکبير اين‬ ‫فعال دانش��جويی پس از مراسم ‪١٦‬‬ ‫آذر و به هنگام خروج از دانشگاه از‬ ‫سوی نيروهای امنيتی مورد شناسايی‬ ‫قرار گرفته و بازداش��ت شده است‪.‬‬ ‫مجيد توکلی س��ال گذشته نيز در‬ ‫مراسم سالگرد درگذشت مهندس‬ ‫بازرگان در حسينيه ارشاد از سوی‬ ‫ماموران وزارت اطالعات بازداشت‬ ‫ش��د و بيش از ‪ ٣‬ماه در زندان بود‪.‬‬ ‫هن��وز خب��ری از تعداد بازداش��ت‬ ‫شدگان روز دوش��نبه منتشر نشده‬ ‫است ولی ش��اهدان عينی گفته اند‬ ‫که نيروهای امنيتی در مس��يرهای‬ ‫منتهی به دانشگاهها جمعی از تظاهر‬ ‫کنندگان را بازداشت کرده اند‪.‬‬ ‫حمايـت ايرانيان ساکن‬ ‫آمريکا از تظاهرات ‪ ١٦‬آذر‬ ‫در ايران‬ ‫ايرانيان ساکن آمريکا نيز به مناسبت‬ ‫روز دانش��جو و در حماي��ت از‬ ‫تظاهرکنندگا ِن معترض در ايران در‬ ‫شهرهای مختلف آمريکا دست به‬ ‫تظاهرات زدند‪ .‬در جنوب کاليفرنيا‪،‬‬ ‫ايرانيان درمقابل دانشگاه يو سی اِل‬ ‫اِی گرد آمدند‪ .‬اين مراس��م توسط‬ ‫«کميته همبستگی برای حمايت از‬ ‫خواس��ت مردم ايران» سازماندهی‬ ‫شده بود‪ .‬در شهر واشنگتن دی سی‬ ‫پايتخت آمريکا نيز مراسمی مشابه‬ ‫در مقابل کاخ سفيد‪ ،‬برگزار شد‪.‬‬


‫‪33‬‬

‫‪33 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 932‬جمعه ‪ 20‬آذر ‪1388‬‬

‫دانشمند هسته ای را‪...‬‬

‫ادامه از صفحه ‪18‬‬

‫وزارت خارجه ایران می‌گوید که عربستان‪ ،‬شهرام امیری‪،‬‬ ‫دانشمند هسته‌ای جمهوری اسالمی را تحویل آمریکا‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫اميرياطالعاتپنهانبرنامههسته‌اي‬ ‫ايران را به غرب داده باشد»‪.‬‬ ‫اما هفته نامه تایم در واپسین شماره‬ ‫خود در مصاحبه با لئون پانتا‪ ،‬رئیس‬ ‫س��ازمان های اطالعات��ی آمریکا‪،‬‬ ‫به نقل از وی می نویس��د‪« :‬آمريکا‬ ‫با اس��تفاده از اطالعات جاسوسي‬ ‫اسراييل از سه سال قبل از تأسيسات‬ ‫قم مطلع بوده است»‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت ک��ه مقامات‬ ‫جمهوری اسالمی نیز مدعی اند در‬ ‫اقدامی داوطلبانه و برای نشان دادن‬ ‫«حس��ن نیت»‪ ،‬خود پی��ش از آغاز‬ ‫فعالیت سایت هسته ای قم‪ ،‬مراتب‬ ‫را به آژانس انرژی اتمی اطالع داده‬ ‫اند‪ .‬ادعایی که در واپسین گزارش‬ ‫البرادعی به آن هیچ اشاره ای نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در عین حال دیپلمات های غربی ای‬ ‫که با خبرگ��زاری رویترز مصاحبه‬ ‫کرده اند نی��ز اطالعات مختلف و‬ ‫متناقضی درباره چگونگی افش��ای‬ ‫سایت هس��ته ای قم بر زبان آورده‬ ‫اند‪.‬‬

‫ای��ن خبرگزاری در گزارش��ی که‬ ‫اوائ��ل آذرماه در این باره منتش��ر‬ ‫کرد‪ ،‬نوشت‪« :‬فاش شدن یک مرکز‬ ‫تاسیسات هسته ای در نزدیکی شهر‬ ‫قم‪ ،‬قدرت‌های غربی را به واکنشی‬ ‫سریع و شدیداللحن واداشته است‪.‬‬ ‫ب��ه طوریکه ب��اراک اوباما‪ ،‬رئیس‬ ‫جمهور آمریکا‪ ،‬از ایران خواس��ت‬ ‫اه��داف هس��ته‌ای خ��ود را کامال‬ ‫روش��ن کند و گ��وردون ب��راون‪،‬‬ ‫نخس��ت وزیر بریتانی��ا‪ ،‬جمهوری‬ ‫اس�لامی را به «فریب‌کاری» متهم‬ ‫کرد‪».‬‬ ‫خبرگزاری رویترز همچنین به نقل‬ ‫از دیپلمات‌ه��ای اروپای��ی افزود‪»:‬‬ ‫ای��ران تنها به این دلی��ل وجود این‬ ‫تاسیس��ات دوم را فاش کرده است‬ ‫که دریافته س��ازمان‌های اطالعاتی‬ ‫غرب پیشتر از وجود آن مطلع شده‬ ‫بودند»‪.‬‬ ‫رویترز اما در گ��زارش خود «منبع‬ ‫فاش کنن��ده» را امیری معرفی نمی‬ ‫کند‪.‬‬

‫‪ ۲۰‬نماينده مجلس خواستار‪...‬‬ ‫پيشتر نيز ماشاء اهلل شمس الواعظين‪،‬‬ ‫س��خنگوى انجمن دفاع از آزادى‬ ‫مطبوعات‪ ،‬ب��ه راديو فردا گفته بود‬ ‫كه در دوره چهار ساله اول رياست‬ ‫جمه��ورى محمود احم��دى نژاد‪،‬‬ ‫«‪ ۱۸۰‬نش��ريه بوس��يله قوه مجريه و‬ ‫هيئت نظارت بر مطبوعات توقيف‬ ‫يا لغو امتياز شده‌اند‪».‬‬ ‫اي��ن آم��ار در حال��ى مط��رح مى‬ ‫ش��ود كه رييس جمه��ور ايران در‬ ‫مناظره تلويزيونى خود با نامزدهاى‬

‫انتخابات ریاس��ت جمه��وری ‪۲۲‬‬ ‫خردادماه‪ ،‬گفته بود كه در دولت او‬ ‫يك نشريه هم توقيف نشده است‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس گ��زارش س��ازمان‬ ‫گزارشگران بدون مرز كه مقر آن‬ ‫در پاريس اس��ت‪ ،‬مطبوعات ايران‬ ‫در دوران وخيمى از آزادى به س��ر‬ ‫م��ى برند و اي��ران در زمينه آزادى‬ ‫مطبوع��ات در مي��ان ‪ ۱۷۵‬كش��ور‬ ‫جهان‪ ،‬رتبه ‪ ۱۷۲‬را داراست‪.‬‬

‫احتمال احضار مهدی هاشمی‪...‬‬ ‫رییس مجمع تش��خیص مصلحت‬ ‫نظ��ام در مش��هد تاکی��د کرد که‬ ‫وزارت اطالع��ات‪ ،‬دو س��ال‬ ‫روی پرون��ده مه��دی کار ک��رده‬ ‫و وزارت نف��ت ه��م او را از اتهام‬ ‫رش��وه‌خواری در ماجرای «استات‬ ‫اویل» مبرا دانس��ته اس��ت‪ .‬هاشمی‬ ‫رفسنجانی افزود که دخالت مهدی‬ ‫در انتخابات‪ ،‬تنه��ا انتقال تجربه به‬ ‫کمیته صیانت از آراء بوده اس��ت‪.‬‬

‫ادامه از صفحه ‪14‬‬

‫ادامه از صفحه ‪14‬‬

‫وی تصری��ح کرد که تاکنون هیچ‬ ‫دادگاهی مه��دی را احضار نکرده‬ ‫و او ه��ر وقت الزم باش��د‪ ،‬خواهد‬ ‫آمد‪ .‬هاشمی رفسنجانی از احتمال‬ ‫اقامت طوالنی مهدی در خارج از‬ ‫کش��ور گفت و یادآوری کرد که‬ ‫پس��رش برای دوره دکترا در یکی‬ ‫از دانش��گاه‌های خارج کش��ور نیز‬ ‫ثبت‌نام کرده است‪.‬‬

‫ربایش یا پناهندگی؛‬ ‫در روزه��ای اخی��ر مفقود ش��دن‬ ‫شهرام امیری موضوع مهم گزارش‬ ‫های خبری روزنامه های جهان بوده‬ ‫اس��ت ‪ .‬به ویژه وقت��ی که مقامات‬ ‫ایران دولتمردان س��عودی را متهم‬ ‫کردند و وزیر خارجه عربستان‪ ،‬این‬ ‫اتهام را که ریاض با کمک سازمان‬ ‫های اطالعاتی آمریکا این دانشمند‬ ‫ایرانی را ربوده است «تاسف برانگیز‬ ‫«خوان��د و گف��ت «ما حت��ی تمام‬ ‫بیمارستان ها را گشته ایم»‪ .‬اما تنها‬ ‫ش��هرام امیری نیست بلکه علیرضا‬ ‫عسگری معاون سابق وزیر دفاع نیز‬ ‫گفته می شود در دست آمریکائی‬ ‫هاست‪ ،‬نصراهلل تاجیک دیپلومات‬ ‫سابق ایران نیز به نوعی اسیرست و‬ ‫از ش��خصی به نام اردبیلی هم این‬ ‫روزه��ا ویدیوئی در دنیای مجازی‬ ‫دیده می شود که با دوربین مخفی‬ ‫گرفته ش��ده و وی را در حال دادن‬ ‫اطالعات به افس��رهای آمریکائی‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫آمریکا نیز فهرستی دارد که آنان را‬

‫شایعه تالش مرتضوی‪...‬‬ ‫گردانندگان آن از نزدیکان س��عید‬ ‫مرتضوی به شمار می آیند‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ٣‬م��اه پیش نوش��ت‪«:‬کناره گیری‬ ‫مرتض��وی از خبرهای داغ رس��انه‬ ‫ها‪ ،‬تبدیل به س��وژه ای برای مکان‬ ‫یابی وی شده است و در حالی که‬ ‫تا چندی پیش رفت��ن مرتضوی به‬ ‫س��ازمان تعزیرات حکومتی قطعی‬ ‫ش��ده و ای��ن جابجای��ی در انتظار‬ ‫تصمیم مسئوالن دولتی و قوه قضائیه‬ ‫بود س��ایت های مخالف حکومت‬ ‫در تازه ترین ش��ایعه پردازی خود‬ ‫مدع��ی ش��ده ان��د ک��ه مرتضوی‬ ‫بازداشت ش��ده است‪ ».‬البته پس از‬ ‫آن نی��ز اخباری مبنی ب��ر انتصاب‬ ‫قریب الوقوع مرتض��وی به عنوان‬ ‫رییس بازرس��ی ریاست جمهوری‬ ‫منتشر ش��د که متعاقبا تکذیب شد‪.‬‬ ‫مرتضوی همچنان معاون دادستان‬ ‫کل کشور است‪.‬‬ ‫بازار داغ شایعات‬ ‫س��عید مرتضوی که روزگاری نه‬ ‫چندان دور‪ ،‬مس��وولیت رسیدگی‬ ‫به اتهام های رس��انه ها را بر عهده‬ ‫داش��ت‪ ،‬این روزها خود به یکی از‬ ‫سوژه های جذاب برای رسانه های‬ ‫گروهی تبدیل شده است‪ .‬موافقان‬ ‫و مخالفان او مطالب متنوعی را در‬ ‫موردش منتش��ر می کنند که البته‬ ‫برخی از آنها نیز ساخته ذهن و خیال‬

‫از دولت ایران مطالبه می کند‪ .‬س��ه‬ ‫دانش��جوی آمریکایی تبار مشغول‬ ‫تحصیل در دانشگاه بیروت و فردی‬ ‫به نام تقوی ک��ه بازرگانی ایرانی‪/‬‬ ‫آمریکایی است و به جرم جاسوسی‬ ‫توس��ط ایران دس��تگیر شده است‪.‬‬ ‫یک مامور بازنشسته اف‪.‬بی‪.‬آی نیز‬ ‫نزدیک به دو سال است که پس از‬ ‫ورود ب��ه جزیره کیش مفقود االثر‬ ‫شده و بارها از س��وی خانواده اش‬ ‫و نی��ز وزیر خارجه امریکا از تهران‬ ‫برای روش��ن ش��دن وضعیت وی‬ ‫درخواست همکاری شده است‪.‬‬ ‫مجموعه این افراد و ش��رایطی که‬ ‫پیرامون وضعیت نامش��خص آنها‬ ‫از دو سال گذش��ته تا کنون وجود‬ ‫داشته‪ ،‬وضعیتی را پدید آورده که‬ ‫فضای ب��ی اعتمادی می��ان ایران و‬ ‫آمریکا ه��ر روز بیش از روز پیش‬ ‫تشدید شده و روابط منطقه ای ایران‬ ‫با کشورهای حاشیه خلیج فارس و‬ ‫س��عودی به نازلترین سطح پس از‬ ‫حوادث حج سال ‪ ١٣٦٦‬و ماجرای‬ ‫مشهور «برائت از مشرکین» رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪12‬‬

‫است و با نگاهی جانبدارانه تهیه می‬ ‫شود‪ .‬از جمله این مطالب می توان به‬ ‫خبر بازداشت و محاکمه او به دلیل‬ ‫فجایع بازداشتگاه کهریزک اشاره‬ ‫کرد که نادرس��تی آن‪ ،‬در کمتر از‬ ‫چند روز آشکار شد‪ .‬چندی پیش‬ ‫دادس��تان جدید تهران در پاسخ به‬ ‫س��وال ایلنا مبنی بر این‌که با توجه‬ ‫به صحبت‌های برخی از نمایندگان‬ ‫آیا پرونده‌ای علیه دادس��تان سابق‬ ‫تهران تشکیل ش��ده است؟ گفت‪:‬‬ ‫«پرونده‌ای تشکیل نشده است‪ ».‬او‬ ‫حتی تاکید کرد که‪«:‬رسانه ها ما را‬ ‫دعوانیندازند»‬ ‫بازار ش��ایعات در مورد مرتضوی‬ ‫آن چنان داغ است که حتی برخی‬ ‫رس��انه ها‪ ،‬از احتمال پناهنده شدن‬ ‫او به کش��ورهای غربی خبر دادند‪.‬‬ ‫علیرض��ا ن��وری زاده روزنامه نگار‬ ‫مقیم لن��دن‪ ۲۱ ،‬مهرم��اه در برنامه‬ ‫تلویزیونی خود‪ ،‬ادعا کرد که سعید‬ ‫مرتضویدادستاناسبقتهرانجهت‬ ‫پناهنده شدن به یک کشور خارجی‬ ‫تالش می کن��د‪ .‬نوری زاده در این‬ ‫برنامه عنوان کرد‪ :‬یکی از نزدیکان‬ ‫قاضی مرتضوی طی تماسی‪ ،‬وی را‬ ‫از قصد مرتضوی ب��رای خروج از‬ ‫ایران و دریافت پناهندگی در مقابل‬ ‫افشای برخی اسناد علیه رهبران نظام‬ ‫آگاه کرده است‪.‬‬

‫مادران عزادار‪...‬‬

‫ندا آقاسلطان‪ ،‬یکی‪...‬‬

‫ادامه از صفحه ‪13‬‬

‫دس��ت داده اند و زن��ان معترض به‬ ‫وقایع پس از انتخابات هستند که هر‬ ‫شنبه عصر به نشانه اعتراض به کشته‬ ‫ش��دن معترض��ان در ناآرامی های‬ ‫اخیر در پارک الله تهران تجمع می‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بعضی هفته ه��ا خبرهایی از تالش‬ ‫ماموران نیروی انتظامی برای متفرق‬ ‫کردن این افراد منتش��ر می شد‪ ،‬اما‬ ‫این ب��ار ماموران نیروی انتظامی ‪۳۳‬‬ ‫نفر از آنها را بازداش��ت کردند که‬ ‫‪ ۱۲‬نفر آنها بعد از چند ساعت آزاد‬ ‫ش��دند و حاال خبر می رسد که ‪۲۱‬‬ ‫نفر باقی مانده هم آزاد شده اند‪.‬‬ ‫خدیجه مقدم‪ ،‬از فعاالن حقوق زنان‬ ‫که در تجمع های روز شنبه مادران‬ ‫عزادار هم شرکت می کند و چندی‬ ‫پیش به دلیل شرکت در این مراسم‬ ‫به مدت پنج ساعت بازجویی شده‬ ‫ب��ود‪ ،‬بعد از بازداش��ت این مادران‬ ‫در روز ش��نبه به بی بی سی فارسی‬ ‫گفت‪« :‬راه تمام کردن این اعتراض‬ ‫های صلح آمیز با سرنیزه نیست‪ .‬باید‬ ‫به خواست مادران رسیدگی کنند‪.‬‬ ‫مادران می خواهند خون فرزندانشان‬ ‫فراموش نش��ود‪ ،‬بچ��ه هایی که در‬ ‫زندان هستند آزاد ش��وند و به این‬ ‫کشتارهای صورت گرفته رسیدگی‬ ‫ش��ود‪ .‬پنج ماه گذشته و هنوز یک‬ ‫نفر را حتی به عنوان فرد خودس��ر‬ ‫محاکمه علنی و معرفی نکرده اند‪.‬‬ ‫به هر حال ما باید حرفمان را بزینم و‬ ‫اینها باید به خواسته های ما رسیدگی‬ ‫کنند‪».‬‬

‫آنفلونزای خوکی جان‪...‬‬ ‫حجاج پس از بازگش��ت به کشور‬ ‫به آنفلوآنزای نوع «آ» مبتال ش��وند‬ ‫وجود دارد اما این ابتال موج سنگین‬ ‫ایجاد نمی کند‪».‬‬ ‫ح��دود ‪ 65‬هزار نف��ر ایرانی که به‬ ‫حج رفت��ه اند از طریق ‪ 17‬فرودگاه‬ ‫به کش��ور بر می گردند و وزارت‬ ‫بهداشت برنامه هایی را برای مقابله‬ ‫با این بیماری به اجرا گذاشته است‬ ‫تا با شناسایی بیماران و کسانی که‬ ‫مشکوک به بیماری هستند‪ ،‬مانع از‬ ‫گسترش آنفلوآنزا شود‪.‬‬ ‫وزارت بهداشت از مردم خواسته تا‬ ‫برای استقبال از حجاج به فرودگاهها‬ ‫نروند و از دست دادن و روبوسی با‬ ‫حجاج خودداری کنند‪.‬‬

‫ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ‬ ‫ﺑﺎ ‪15‬ﺳﺎﻝ ﺗﺠﺮﺑﻪ‬

‫ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺏ‪ ،‬ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ‬

‫ﺟﻤﺸﻴﺪ ‪(778) 322-4514‬‬

‫ادامه از صفحه ‪13‬‬

‫از ‪ ۱۵۰‬مسافر و خدمه یک هواپیما‬ ‫را نجات دهد‪ ،‬در رده نخست این‬ ‫فهرست قرار دارد‪.‬‬ ‫پیش از این نیز‪ ،‬دانشگاه آکسفورد‬ ‫بریتانیابورسیه‌ایبهنامنداآقاسلطان‬ ‫تاسیس کرده بود‪.‬‬ ‫کالج کوئینز دانش��گاه آکسفورد‬ ‫در وب‌سایت خود اعالم کرده که‬ ‫با هدایایی که دو فرد دانش‌دوست‬ ‫در اختی��ار این کالج قرار داده‌اند‪،‬‬ ‫بورسیه‌ای به نام ندا آقاسلطان برای‬ ‫ق‬ ‫اس��تفاده دانش��جویان مقطع فو ‌‬ ‫لیسانس در رش��ته فلسفه تاسیس‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫کلیه داوطلبان و دانشجویان رشته‬ ‫فلس��فه این کالج‪ ،‬در مقطع فوق‬ ‫لیس��انس و باالتر می‌توانند برای‬ ‫دریافت این بورسیه تقاضا بدهند و‬ ‫در صورت یکسان بودن شرایط‪،‬‬ ‫اولویت با دانش��جویان ایرانی‌تبار‬ ‫است‪.‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪9‬‬

‫به گفته آق��ای گوی��ا در ابتدا این‬ ‫بیم��اری در اس��تانهای مانن��د قم‪،‬‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان‪ ،‬مازندران‪،‬‬ ‫گلس��تان و زنجان بیش��تر فعال بود‬ ‫اما اکنون این بیماری در استانهایی‬ ‫نظیر اصفهان و خوزستان بیشتر فعال‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته آقای گویا در فصل زمستان‪،‬‬ ‫ایران با یک موج س��نگین بیماری‬ ‫آنفلوآنزا مواجه خواهد شد‪.‬‬ ‫کارشناسان بهداش��تی از جمله راه‬ ‫های پیش��گیری را دس��ت ندادن‪،‬‬ ‫روبوسی نکردن و اجتناب از صرف‬ ‫وق��ت دراز مدت در م��کان های‬ ‫عمومی شلوغ دانسته اند‪.‬‬


‫‪34‬‬

‫‪34 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 932‬جمعه ‪ 20‬آذر ‪1388‬‬

‫واکنش‌ها به نتایج قرعه کشی جام جهانی ‪2010‬‬

‫بی‌بی‌سی‪ -‬نتایج قرعه کشی بازی‬ ‫های جام جهان��ی ‪ 2010‬در کیپ‬ ‫تاون آفریقای جنوبی اعالم شد‪32 .‬‬ ‫کشور شرکت کننده در این بازی‬ ‫ها به هشت گروه چهارتیمی تقسیم‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫انگلستانبهمصافآمریکا‪،‬الجزایر‪،‬‬ ‫اسلوانی می رود‪.‬‬ ‫برزیل که پنج بار جام جهانی را از‬ ‫آن خود کرده با پرتغال‪ ،‬ساحل عاج‬ ‫و کره شمالی بازی می کند‪.‬‬ ‫ایتالیا مالک فعلی جام با اسلواکی‪،‬‬ ‫پاراگوئه و نیوزیلند هم گروه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫فرانس��ه برنده جام در س��ال ‪1998‬‬ ‫و فینالیس��ت س��ال ‪ 2006‬با میزبان‬ ‫یعنی آفریقای جنوبی‪ ،‬مکزیک و‬ ‫اروگوئه مسابقه می دهد‪ .‬اروگوئه‬ ‫میزبان و برنده نخستین جام جهانی‬ ‫در سال ‪ 1930‬بود‪.‬‬ ‫اس��پانیا برنده جام ملت های اروپا‬ ‫بعید است ترسی از شیلی‪ ،‬سوئیس‬

‫و هندوراس داشته باشد‪.‬‬ ‫آلم��ان برنده س��ه ج��ام جهانی با‬ ‫صربستان‪ ،‬غنا و استرالیا مسابقه می‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫هلند س��ومین تیم جهان باید راهی‬ ‫برای شکس��ت دانمارک‪ ،‬کامرون‬ ‫و ژاپن بیابد‪.‬‬ ‫آرژانتی��ن که دو ب��ار قهرمان جام‬ ‫جهانی ب��وده با یونان‪ ،‬قهرمان اروپا‬ ‫در س��ال ‪ 2004‬و نیجری��ه و ک��ره‬ ‫جنوبی هم گروه است‪.‬‬ ‫بر اساس مقرراتی که از سال ‪1998‬‬ ‫وضع شد‪ ،‬تنها دو تیم اول هر یک‬ ‫از این هش��ت گروه م��ی توانند به‬ ‫مرحله بعدی راه یابند‪.‬‬ ‫فدراسیون جهانی فوتبال‪ ،‬فیفا‪ ،‬روز‬ ‫پنجش��نبه اعالم کرد برندگان جام‬ ‫‪ 31 ،2010‬میلیون دالر دریافت می‬ ‫کنند‪ .‬این رقم در مقایس��ه با بازی‬ ‫های سال ‪ 61 ،2006‬درصد افزایش‬ ‫نشان می دهد‪ .‬تیم هایی که در بازی‬ ‫های گروهی بازنده می شوند نیز ‪9‬‬

‫میلیون دالر دریافت می کنند‪.‬‬ ‫این بازی ها روز جمعه ‪ 11‬ژوئن با‬ ‫مسابقه آفریقای جنوبی با مکزیک‬ ‫و پس از آن فرانس��ه با اروگوئه در‬ ‫ژوهانس��بورگ آغاز می شود‪12 .‬‬ ‫ژوئن نیز انگلستان در روستنبرگ به‬ ‫مصاف آمریکا می رود‪.‬‬ ‫انگلستان تنها یکبار در جام جهانی‬ ‫سال ‪ 1950‬با آمریکا بازی کرد که‬ ‫یک بر صفر باخت‪ .‬این شکس��ت‬ ‫انگلستان یکی از بزرگترین شوک‬ ‫ه��ای تاریخ ‪ 80‬س��اله جام جهانی‬ ‫محسوب می شود‪ .‬انگلستان تاکنون‬ ‫در هی��ج ی��ک از مس��ابقات جام‬ ‫جهانی با اس��لوانی و الجزایر بازی‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫مهرداد مس��عودی روزنامه نگار و‬ ‫تحلیلگر فوتبال که در مراسم قرعه‬ ‫کشی در کیپ تاون حضور داشته‬ ‫به نقل از فابیو کاپلو س��رمربی تیم‬ ‫انگلستان می گوید او با اطمینان از‬ ‫صعود تیم خ��ود به مرحله بعدی و‬

‫حتی ب��ردن جام جهانی برای اولین‬ ‫بار از سال ‪ 1966‬سخن می گفت‪.‬‬ ‫وی اظهار داش��ت آقای کاپلو به او‬ ‫قاطعانه گفته «فوتبال به انگلس��تان‬ ‫تعلق دارد و این جام باید به انگلستان‬ ‫بازگردد‪».‬‬ ‫مهرداد مسعودی افزود مربی هلندی‬ ‫تیم اس��ترالیا هم اظه��ار امیدواری‬ ‫کرده تیم��ش در اولین بازی بتواند‬ ‫آلمان را شکست دهد‪.‬‬ ‫مرب��ی تی��م ملی مکزی��ک خاویر‬ ‫اگره گفته اس��ت از اینکه در بازی‬ ‫افتتاحیه جام ‪ 2010‬در مقابل میزبان‬ ‫یعنی آفریقای جنوبی قرار می گیرد‬ ‫مفتخر اس��ت زیرا این نخستین بار‬ ‫است که آفریقا میزبان جام جهانی‬ ‫می ش��ود و ای��ن در تاری��خ ثبت‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫آق��ای مس��عودی درب��اره اینک��ه‬ ‫کدامیک «گروه مرگ» هستند می‬ ‫گوید فاصله تیم ها در جام جهانی‬ ‫کم ش��ده و دیگر دورانی مثل جام‬ ‫جهانی ‪ 74‬که تیمی مثل زئیر نه گل‬ ‫در یک بازی خورد گذشته است‪.‬‬ ‫او افزود اما برزیل در گروه بسیاری‬ ‫دشواری است زیرا در کنار پرتغال‪،‬‬ ‫س��احل ع��اج و کره ش��مالی قرار‬ ‫گرفته است‪:‬‬ ‫«برزیل و پرتغال همواره رقیب بوده‬ ‫اند و ساحل عاج نیز تیمی بسیار قوی‬ ‫هم ب��رای برزیل و هم برای پرتغال‬ ‫است‪ .‬بازیکنان این تیم همگی در‬ ‫لیگ های حرفه ای بریتانیا و فرانسه‬ ‫بازی می کنند‪».‬‬ ‫جام جهانی ‪ 11 ، 2010‬ژوئن آغاز‬ ‫و یک ماه بعد در ‪ 11‬ژوئیه به پایان‬ ‫می رسد‪.‬‬

‫اميرحسين پيرواني‪ :‬مشكالت مالي‬ ‫فدراسيون به ما ضربه مي‌زند‬ ‫ايران ورزشي ‪« -‬به جز در دو پست‬ ‫در سایر خطوط اسکلت اصلی تیم‬ ‫فوتبال امید را شناخته‌ایم و برنامه‌های‬ ‫آماده‌س��ازی تیم براساس بازیکنان‬ ‫فعل��ی پیگی��ری خواهد ش��د‪ ».‬اين‬ ‫صحبت‌ه��اي اميرحس��ين پيرواني‬ ‫است پيرامون شرايط تيم اميد و البته‬ ‫آينده آن‪ .‬پيرواني در ادامه مي‌گويد‪:‬‬ ‫«به جز ‪ 2‬پس��ت که ترجیح می‌دهم‬ ‫فعال اسمی از آنها نبرم‪ ،‬تا حدود ‪70‬‬ ‫درصد ترکیب اصلی تیم فوتبال امید‬ ‫را شناخته‌ایم و امیدوارم در اردوی‬ ‫نه��م ک��ه از روز ش��نبه ‪ 21‬آذرماه‬ ‫آغازخواهد ش��د‪ ،‬در این دو پست‬ ‫هم به جمع‌بندی نهایی دست یابیم‪.‬‬ ‫در اردوی نهم ‪ 2‬بازیکن از تیم کاوه‬ ‫تهران و تیم سایپا که در دیدارهای‬ ‫اخیر لیگ دس��ته اول و لیگ برتر‪،‬‬

‫گروه‌بندی ها‪:‬‬ ‫گ��روه اول‪ :‬آفریق��ای جنوب��ی‪،‬‬ ‫مکزیک‪ ،‬اوروگوئه و فرانسه‬ ‫گروه دوم‪ :‬آرژانتین‪ ،‬نیجریه‪ ،‬کره‬ ‫جنوبی و یونان‬ ‫گروه س��وم‪ :‬انگلس��تان‪ ،‬آمریکا‪،‬‬ ‫الجزایر و اسلوانی‬ ‫گ��روه چه��ارم‪ :‬آلمان‪ ،‬اس��ترالیا‪،‬‬ ‫صربستان و غنا‬ ‫گروه پنجم‪ :‬هلند‪ ،‬دانمارک‪ ،‬ژاپن‬ ‫و کامرون‬ ‫گ��روه شش��م‪ :‬ایتالی��ا‪ ،‬پاراگوئه‪،‬‬ ‫نیوزیلند‪،‬اسلواکی‬ ‫گروه هفتم‪ :‬برزیل‪ ،‬کره ش��مالی‪،‬‬ ‫ساحل عاج‪ ،‬پرتغال‬ ‫گروه هش��تم‪ :‬اس��پانیا‪ ،‬س��وئیس‪،‬‬ ‫هندوراس و شیلی‬

‫ﺑﺎ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺭﺳﻴﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺧﺮﻳﺪ ﻻﺳﺘﻴﻚ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ‬

‫ﻣﺎ ‪ % 10‬ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺭﻭﻯ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺁﻥ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺩ‪.‬‬

‫‪NEXEN, YOKOHAMA,‬‬ ‫‪DIAMOND BACK, TOURING,‬‬ ‫‪SPACTOR, VORTEX, FIRENZA‬‬

‫بازی‌ه��ای خوب��ی را از خ��ود به‬ ‫نمایش گذاش��ته‌اند به اردوی تیم‬ ‫امید دعوت شده‌اند‪ .‬ربی تیم فوتبال‬ ‫امید ضمن تاکید دوباره بر نداشتن‬ ‫دیداره��ای تدارکات��ی مناس��ب‬ ‫مي‌گوي��د‪« :‬طبق برنام��ه‌ای که به‬ ‫کمیته ملی المپیک و فدراس��یون‬ ‫فوتب��ال ارائه کرده‌ایم‪ 4 ،‬مس��ابقه‬ ‫تدارکات��ی از برنام��ه اصلی خود‬ ‫عقب هستیم و امیدوارم مسووالن‬ ‫فدراس��یون و کمیته ملی المپیک‬ ‫فکری به حال این مش��کل بکنند‪.‬‬ ‫نداشتن بازي‌هاي تدارکاتی باعث‬ ‫ش��ده تا روند آماده‌سازی تیم امید‬ ‫مطابق انتظ��ار و برنامه‌ریزی انجام‬ ‫شده پیش نرود‪ .‬متاسفانه مشکالت‬ ‫مالی فدراسیون باعث شده نتوانیم‬ ‫در تورنمنت‌ه��ا و دیداره��ای‬ ‫تدارکاتی که از سطح فنی باالیی‬ ‫برخوردار اس��ت‪ ،‬شرکت کنیم و‬ ‫به همین دلیل تنها ناگزیر هس��تیم‬ ‫ب��ا برگ��زاری اردوه��ای مقطعی‬ ‫حداقل ضمن آشنایی بازیکنان با‬ ‫تفکرات کادرفنی‪ ،‬تیم را به حداقل‬ ‫هماهنگیتاکتیکینزدیککنیم‪».‬‬ ‫پيروان��ي از آغ��از اردوی نهم تیم‬ ‫فوتبال امید از روز شنبه ‪ 21‬آذرماه‬ ‫خبر مي‌ده��د‪« :‬در ای��ن اردوی ‪3‬‬ ‫روزه ک��ه با ش��رکت ‪ 30‬بازیکن‬ ‫برگ��زار خواهد ش��د‪ ،‬بازیکنان با‬ ‫مرورکارهایتاکتیکیوبرنامه‌های‬ ‫تیمیوبرگزاریدیدارهایتمرینی‬ ‫با تفکرات و شیوه مورد نظر کادر‬ ‫فنی آشنا خواهند شد‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫تالش خواهیم کرد تا یک مسابقه‬ ‫تدارکاتی نیز مقابل یکی از تیم‌های‬ ‫ليگ برتري انجام دهیم‪».‬‬


‫‪35‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 932‬جمعه ‪ 20‬آذر ‪1388‬‬

‫نكونام‪ :‬بين من و تيم ملي فاصله نيندازيد‬ ‫فوتب��ال ايران‪ -‬ج��واد نکون��ام در‬ ‫تمام بازی‌های این فصل اوساس��ونا‬ ‫حضور داش��ته و نقشي تعیین‌کننده‬ ‫در بازی‌ه��ای ای��ن تیم ایف��ا کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این فصل اوساس��ونا با ‪2‬‬ ‫گل هافبک ایرانی خود چند امتیاز‬ ‫با ارزش به دس��ت آورده اس��ت اما‬ ‫نکونام اعتق��اد دارد برد و باخت در‬ ‫فوتبال کار گروهی است و به یک‬ ‫بازیکن مربوط نمی‌شود‪ .‬کاپیتان تیم‬ ‫ملی که با افسوس مراسم قرعه‌کشی‬ ‫جام جهانی را تماش��ا کرده‪ ،‬بعضي‬ ‫از تیم‌ه��ای حاض��ر در جام جهانی‬ ‫را شایس��ته حضور در ای��ن رویداد‬ ‫ب��زرگ نمی‌دان��د و از نب��ود ايران‬ ‫افسوس مي‌خورد‪.‬‬ ‫* قب��ل از هر چيزي بهتر اس��ت در‬ ‫مورد وضعيت اوساس��ونا صحبت‬ ‫كني؟‬ ‫خدا را شكر شرایط خوبی داریم و‬ ‫فصل را خوب شروع کرده‌ایم‪ .‬فعال‬ ‫در رده دهم جدول ق��رار داریم اما‬ ‫فاصله زیادی با تیم‌های باالی جدول‬ ‫وجود ن��دارد‪ .‬البته تیم‌ه��ای پایین‬ ‫جدول هم فاصله چنداني با ما ندارند‬ ‫و بازی آینده ما می‌تواند سرنوشت‬ ‫تیم را رقم بزند‪.‬‬ ‫* پس هنوز شرایط را برای اوساسونا‬ ‫مناسبنمي‌داني؟‬ ‫نه‪ ،‬فعال ش��رایط حساس��ی داریم و‬ ‫باید نتایج خوب خود را ادامه دهیم‪.‬‬ ‫کافی است چند بازی نتیجه نگیریم‬ ‫تا دوباره به شرایط بد فصل گذشته‬ ‫برسیم‪ .‬البته با چند برد هم می‌توانیم‬ ‫به روزهای خوب برسیم ولی هنوز‬ ‫جایگاه مناس��ب اوساس��ونا در این‬ ‫فصل تثبیت نشده‪.‬‬

‫* ب��ه هرحال ش��ما عملكرد خوبي‬ ‫داشتي و حتي در بازي با ساراگوسا‬ ‫يك گل ‪ 3‬امتيازي زدي ‪...‬‬ ‫در آن بازی ما خوب كار كرديم و‬ ‫حتی می‌توانستیم با نتیجه پرگل این‬ ‫بازی را تمام کنیم‪ .‬خیلی خوشحالم‬ ‫کهاوساسوناتوانستهنتایجنسبتاخوبی‬ ‫را به دس��ت بیاورد و ه��واداران تیم‬ ‫راضی هس��تند‪ .‬من هم دوست دارم‬ ‫نقش پررنگی در موفقیت اوساسونا‬ ‫داشته باشم که در این فصل همه چیز‬ ‫به خوبی پیش می‌رود‪.‬‬ ‫* كال از عملکرد اوساس��ونا در این‬ ‫فصل راضی هستی؟‬ ‫وقتی تیم اوساس��ونا نسبت به فصل‬ ‫قبل فرق کرده خوش��حال هستم و‬ ‫برایم مهم است که اوساسونا بتواند‬ ‫به موفقیت‌های بزرگ دس��ت پیدا‬ ‫کند‪.‬فصل گذشته ش��رایط سختی‬ ‫داشتیم که بازی‌ها را با استرس انجام‬ ‫دادیم اما در این فصل نسبتا جایگاه‬ ‫خوب��ی داریم و حتی می‌توانیم بهتر‬ ‫هم شویم‪.‬‬ ‫* در مورد تیم ملی صحبت کنیم که‬ ‫با نبود شما در اردن باخت؟‬ ‫بین من و تی��م ملی فاصله نیندازید‪.‬‬ ‫ش��اید اگر من هم بودم این نتیجه به‬ ‫دس��ت می‌آمد و باید به بازیکنانی‬ ‫که در آن بازی زحمت کش��یده‌اند‬ ‫احترام گذاشت‪ .‬وقتی می‌گویید تیم‬ ‫ملی در نبود من باخت‪ ،‬فاصله‌ای بین‬ ‫من و سایر بازیکنان وجود دارد در‬ ‫صورتی که تیم ملی بازیکنان خوبی‬ ‫دارد که می‌توانند در هر مسابقه نتیجه‬ ‫بازی را رقم بزنند‪.‬‬ ‫* اما در تهران ب��ا حضور تو به برد‬ ‫رسیدیم و در نبودت باختیم‪.‬‬ ‫اگ��ر در ته��ران توانس��تیم اردن را‬ ‫شکست دهیم تالش تمام بازیکنان‬

‫بود و من به تنهایی این نتیجه را رقم‬ ‫نزدم‪ .‬ما توانستیم با کار تیمی‪ ،‬اردن‬ ‫را ک��ه فقط دفاع می‌ک��رد ببریم و‬ ‫من هم مثل ديگر بازیکنان در بازی‬ ‫نقش داش��تم‪ .‬اگر در اردن هم تیم‬ ‫ملی با شکست مواجه شد به هرحال‬ ‫بازی خارج از خانه بود و اردن برای‬ ‫زنده مان��دن تالش می‌کرد‪ .‬در كل‬ ‫بازی سختی برای تیم ملی بود‪.‬‬ ‫* این حرف‌ها تعارف نيست؟‬ ‫نه‪ ،‬من آدمی نیستم که تعارف کنم و‬ ‫هميشه حرفم را می‌زنم‪ .‬فوتبال یک‬ ‫بازی تیمی است و باید تفکرات‌مان‬ ‫را تغییر دهیم‪ .‬در ابتدا سوال کردید‬ ‫که اوساس��ونا با درخشش ایرانی‌ها‬ ‫می‌ب��رد و حاال نقش م��ن را در برد‬ ‫و باخت تیم ملی عن��وان می‌کنید‪.‬‬ ‫در صورت��ی که هم��ه موفقیت‌ها و‬ ‫ناکامی‌ها کار دس��ته‌جمعی اس��ت‬ ‫و به یک ش��خص بس��تگی ندارد‪.‬‬ ‫در ناکامی‌های فوتب��ال هم ما مدام‬ ‫به دنبال یک مقص��ر می‌گردیم در‬ ‫صورت��ی ک��ه در ه��ر ناکامی همه‬ ‫مقصرهستند‪.‬‬ ‫* قـرعه‌کــشی جام‌جهانی برگزار‬ ‫شد‪ .‬چه حس��ی داش��تی وقتی این‬ ‫مراسم را می‌دیدي؟‬ ‫فقط با افس��وس قرعه‌کشی را دیدم‬ ‫چون ایران لیاقت این را داش��ت در‬ ‫جام جهانی حضور داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫تیم‌هایی از آسیا به جام جهانی رفتند‬ ‫که شایس��تگی‌های فوتبال ایران را‬ ‫ندارند‪ .‬اما هرچه بود تمام شد و باید‬ ‫برای آینده فوتبال ایران تالش کنیم‪.‬‬ ‫* مس��ی بهترین بازیکن سال شد‪،‬‬ ‫نظرت در مورد این اتفاق چیست؟‬ ‫وقتی تمام بزرگان فوتبال دنیا به مسی‬ ‫رای داده‌اند به طور حتم لیاقت این را‬ ‫داشته است که چنین عنوان بزرگی‬ ‫را به‌دست بیاورد‪.‬‬

‫شستشویکاملاتومبیل‬

‫زالتانابراهيموويچ‪:‬‬

‫م‬ ‫وقت ندارم به تي ‌‬ ‫ملي فكر كنم‬

‫زالتان ابراهيمووي��چ تاييد كرد به‬ ‫خاطر ناكامي سوئد براي رسيدن به‬ ‫جام جهاني ‪ 2010‬قصد دارد براي‬ ‫مدتي فوتب��ال ملي را كنار بگذارد‪.‬‬ ‫ستاره ش��ماره ‪ 9‬بارسلونا كه عقيده‬ ‫داشت بازي‌هاي دوستانه كشورش‬ ‫در او انگيزه كافي براي پوش��يدن‬ ‫پيراهن تيم ملي را به وجود نمي‌‌آورد‬ ‫تاكيد كرد كه از اي��ن به بعد تمام‬ ‫هوش و ح��واس‌اش را ب��ه فوتبال‬ ‫باش��گاهي و بازي براي بارس��لونا‬ ‫مي‌ده��د‪ .‬او در كنفران��س خبري‬ ‫قبل از بازي بارسلونا و ديناموكيف‬ ‫در اوكراين گفت‪« :‬اگر االن از من‬ ‫بپرسيد مي‌گويم ديگر براي تيم ملي‬ ‫سوئد بازي نخواهم كرد چون ديگر‬ ‫انگيزه‌اي براي بازي در آن ندارم‪ .‬نه‬ ‫بازي مهمي دارد و نه به جام جهاني‬ ‫رفته پس ماندن در آن خيلي سخت‬ ‫است‪ .‬اگر بمانم بيهوده انرژي‌ام را‬ ‫صرف و خودم را براي هيچ قرباني‬ ‫كرده‌ام‪ .‬البته بازي در تيم ملي هميشه‬ ‫باع��ث افتخارم ب��وده‪ .‬نمي‌دانم در‬ ‫آينده چه اتفاقي مي‌افتد‪ .‬ببينم سال‬ ‫آينده چه مي‌شود‪ .‬فعال به چيزهاي‬ ‫ديگري فكر مي‌كن��م‪ .‬مي‌خواهم‬ ‫بازي‌هاي زيادي با بارس��لونا انجام‬ ‫دهم و آنقدره��ا وقت ندارم كه به‬ ‫تيم ملي فكر كنم‪».‬‬

‫‪35 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009‬‬

‫دوئل دوباره مسي و رونالدو‬ ‫ليونل مسي كه همين چند روز پيش‬ ‫در مراس��مي توپ طال را از مجله‬ ‫فرانس فوتبال گرف��ت‪ ،‬اين بخت‬ ‫را دارد كه با ب��ردن عنوان بازيكن‬ ‫سال دنيا افتخاراتش را كامل‌تر كند‪.‬‬ ‫در فهرس��ت نهاي��ي نامزدهاي اين‬ ‫عنوان كه توس��ط فيفا منتشر شده‪،‬‬ ‫مس��ي‪ ،‬ژاوي و آندرس اينيس��تا از‬ ‫بارسلونا در كنار كريستيانو رونالدو‬ ‫و كاكا از رئ��ال مادريد قرار دارند‪.‬‬ ‫س��ه تفنگدار بارسا از عوامل اصلي‬ ‫قهرماني‌هاي فراوان اين تيم در يك‬ ‫س��ال اخير بوده‌اند و مسي به دليل‬ ‫درخشش ويژه در ليگ قهرمانان از‬ ‫بيشترين بخت براي بردن اين عنوان‬ ‫برخوردار است‪ ،‬همان‌گونه كه در‬ ‫راي‌گي��ري توپ طال ب��ا اختالفي‬ ‫‪ 240‬امتي��ازي از رونال��دو‪ -‬برنده‬ ‫توپ طال و مرد سال فوتبال دنيا در‬ ‫‪ -2008‬پيشي گرفت‪ .‬مسي ‪ 22‬ساله‬ ‫در جايزه مرد سال در ‪ 2007‬پس از‬ ‫كاكا دوم ش��د و در ‪ 2008‬پس از‬ ‫رونالدو و اكنون اين بخت را دارد‬

‫كه مثل توپ طال‪ ،‬اولين آرژانتيني‬ ‫باش��د كه اين افتخار را به دس��ت‬ ‫م��ي‌آورد‪ .‬در فهرس��ت نامزدهاي‬ ‫زنان نيز مارتا – برنده سال ‪ -2008‬و‬ ‫كريستيانه از برزيل‪ ،‬اينكا گرينگس‬ ‫و بريجيت پرينس از آلمان و كلي‬ ‫اس��ميت از انگليس حضور دارند‪.‬‬ ‫بهترين‌ها هم براساس راي‌گيري از‬ ‫مربيان و كاپيتان‌هاي تيم‌هاي ملي‬ ‫سراس��ر جهان انتخاب مي‌شوند و‬ ‫نتيج��ه آن ‪ 30‬آذر اعالم مي‌ش��ود‪.‬‬ ‫طبق قانون هيچك��س نمي‌تواند به‬ ‫اعض��اي تيم خ��ودش راي بدهد‪.‬‬ ‫پارس��ال ديگو مارادونا كه نتوانسته‬ ‫بود به مس��ي راي بدهد‪ ،‬اين قانون‬ ‫را احمقانه خواند‪ .‬در مراس��مي كه‬ ‫در زوريخ برگزار خواهد شد‪ ،‬تيم‬ ‫منتخب سال هم كه با راي‌گيري از‬ ‫بيش از ‪ 50‬ه��زار بازيكن حرفه‌اي‬ ‫برگزي��ده ش��ده‪ ،‬معرفي مي‌ش��ود‬ ‫و جاي��زه فرانس پوش��كاش نيز به‬ ‫زننده زيباترين گل سال ‪ 2009‬اهدا‬ ‫خواهد شد‪.‬‬

‫افزايش تقاضا براي بليت‌هاي جام جهاني‬ ‫درخواست براي بليت جام جهاني‬ ‫پس از قرعه‌كش��ي جمعه به شدت‬ ‫افزايش پيدا ك��رده و در عرض ‪48‬‬ ‫ساعت اول مرحله سوم پيش فروش‪،‬‬ ‫‪ 222‬هزار درخواست ارائه شد‪ .‬پس‬ ‫از برگزاري مراسم قرعه‌كشي دور‬ ‫گروهي ح��دود يك ميليون بليت‬ ‫در معرض فروش قرار داده شد و تا‬ ‫‪ 22‬ژانويه ثبت نام ادامه پيدا مي‌كند‬ ‫و پس از آن قرعه‌كشي مي‌شود تا‬ ‫معلوم شود كدام هواداران مي‌توانند‬ ‫بليت‌ه��ا را بخرن��د‪ .‬مس��ووالن در‬

‫آفريق��اي جنوب��ي باره��ا از مردم‬ ‫اين كش��ور خواسته‌اند براي خريد‬ ‫بليت‌ها اقدام كنند و مي‌ترسند تعداد‬ ‫خارجي‌ها در ورزش��گاه‌ها بيش��تر‬ ‫از اهالي آفريقاي جنوبي ش��ود‪ .‬در‬ ‫دو مرحل��ه قبلي پيش‌فروش‪ ،‬مردم‬ ‫كشور ميزبان كمي بيشتر از نصف‬ ‫‪ 674‬ه��زار بليت فروخته ش��ده را‬ ‫خريدند‪ .‬قيم��ت بليت‌ها بين ‪ 20‬تا‬ ‫‪ 900‬دالر اس��ت و در اينترن��ت و‬ ‫بانك هاي آفريقاي جنوبي فروخته‬ ‫مي‌شوند‪.‬‬


‫‪36‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 932‬جمعه ‪ 20‬آذر ‪1388‬‬

‫ز نیرو بود مرد (و زن) را راستی‬ ‫رضا نجفی‬

‫سپاهان قهرمان نیم‌فصل لیگ‬ ‫لیگ فوتبال برتر به نیمه راه رسید‪ ...‬فوتبالی پسرفته که‬ ‫همچنان پس م��ی رود‪ .‬فوتبالی که هیچ عمل جراحی‬ ‫برای ترمیم آن کارس��از نیس��ت و باید آن را رها کرد‬ ‫تا جان بدهد و جان م��ا را نگیرد‪ ...‬باید تولدی دیگر و‬ ‫انقالبی در ساختار فوتبال کشور پا بگیرد‪ ،‬انقالبی برای‬ ‫بازیکنان‪ ،‬مسوولین و مربیان گرفته تا تماشاگران‪.‬‬ ‫فوتبال ایران از س��ال ‪ ۲۰۰۶‬ش��روع به روزمرگی کرد‬ ‫و ب��ه تدریج ب��ه مرگ نهای��ی نزدیک می‌ش��ود‪ .‬این‬ ‫پس‌رفت تا آن جا می‌رود که تیم باش��گاهی و ملی ما‬ ‫مقابل بنگالدش هم شکس��ت بخ��ورد‪ .‬بازیکنان ما به‬ ‫هیچ وجه در حد عصر بازیکنان طالیی نیس��تند‪ .‬هیچ‬ ‫کس در حد دایی‪ ،‬عزیزی‪ ،‬عابدزاده و دیگران نیستند‪.‬‬ ‫حرف��ه‌ای گری را فقط در حد پ��ول گرفتن‪ ،‬باج دادن‬ ‫ب��ه جراید‪ ،‬داللی‌ه��ای برخی مدی��ران و حتی مربیان‬ ‫می‌بینند‪ .‬مس��وولین که هیچ یک فوتبالی نبوده و فقط‬ ‫فعال چسبیده‌اند به ریش و س��بیل و موی بازیکنان‪ ...‬و‬ ‫به قولی ریش��ه را ول کرده‌اند و به ریش چس��بیده‌اند!‬ ‫ش��کی نخواهد بود هر کدام از آن‌ها شاید بتوانند ده‌ها‬ ‫هزار سرباز و نظامی را در پادگان‌ها کنترل کنند لیکن‬ ‫در زمینه فوتبال نمی‌توانند کاربرد داشته باشند‪ .‬مربیان هم‬ ‫که مربی‌گری شغل دوم‌شان شده است چون برج‌سازی‬ ‫و تجارت فرصتی برای تمرکز فکر برای پیشبرد فوتبال‬ ‫برای‌شان باقی نمی‌گذارد‪ .‬اگر فرصتی هم پیش بیاید در‬

‫حال کوبیدن شخصیت یکدیگر هستند‪ .‬تماشاگران هم‬ ‫برخی باج‌گیر و حقوق‌بگیر هستند که با دریافت پول در‬ ‫موقع مناسب شروع به تخریب فرد مورد نظر می‌کنند‪.‬‬ ‫هر یک از مربیان وطنی چندین لیدر حقوق‌بگیر دارند‬ ‫که باعث توجه و جلب مردم و مسوولین به مربی مورد‬ ‫بحثمی‌شوند‪.‬‬ ‫بگذریم‪ ...‬هفته هفدهم و آخرین بازی نیمه فصل لیگ‬ ‫برتر به پایان رسید‪ .‬آخرین بازی مهم این هفته دیدار دو‬ ‫تیم پرسپولیس و سپاهان بود‪ .‬به قدری فوتبال باشگاهی‬ ‫ما دور از پیش‌بینی است که خوش‌بین‌ترین کارشناسان‬ ‫هم نمی‌توانن��د نظر صحیحی در م��ورد نتایج بازی‌ها‬ ‫بدهند‪ .‬پرسپولیس در نیمه اول با داشتن ‪ ۱۱‬بازیکن یک‬ ‫گل می‌خورد لیکن پس از ‪ ۱۰‬نفره ش��دن طوفانی راه‬ ‫می‌ان��دازد و یک گل می‌زن��د‪ ،‬دو پنالتی می‌گیرد که‬ ‫از بخ��ت خوش فوتبال ما دو بازیکن تیم که عضو تیم‬ ‫ملی نیز بوده‌اند نتوانستند هیچ یک از دو پنالتی را به ثمر‬ ‫برسانند‪ .‬بعد از آن بود که همه به اتفاق قبول کردند که‬ ‫این حق پرسپولیس است که بازنده باشد‪.‬‬ ‫در آن س��وی قضیه استقالل بازی داشت و تیم مقابلش‬ ‫پیکان قزوین بود که تقریبا تیمی بدون ستاره می‌باشد‪.‬‬ ‫استقالل چنان بااشتها و طوفانی آغاز کرد که هر بیننده‌ای‬ ‫فکر می‌کرد امروز استقالل با اختالف ‪ ۴‬یا ‪ ۵‬گل پیروز‬ ‫میدان خواهد بود‪ ...‬ولی این پیکان بود که با سه گل به‬

‫‪36 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009‬‬ ‫پیروزی رسید تا در مکان سوم جدول جا خوش کند‪.‬‬ ‫بپردازیم به ‪ ۱۸‬تیم لیگ برتری‪ :‬سپاهان در صدر جدول‬ ‫که امس��ال را با صرف مبلغ هنگفتی با بازیکنان جدید‬ ‫آغاز کرد‪ .‬در اوایل شروع لیگ خوش ندرخشید ولی‬ ‫اندک اندک آمد تا قهرمان نیمه فصل ش��ود‪ .‬سپاهان‬ ‫با مربیگری امیرقلعه‌نوعی ‪ ۱۷‬بازی انج��ام داد‪ ۱۰ .‬برد‬ ‫داشت‪ ،‬چهار مس��اوی و سه باخت‪ .‬بهترین خط حمله‬ ‫ب��ا ‪ ۳۰‬گلی که به ثمر رس��اند‪ .‬از خط دفاع آن‌ها غافل‬ ‫نش��ویم‪ ،‬آن‌ها نیز با دریافت ‪ ۱۴‬گل بهترین دفاع لیگ‬ ‫بودند‪ .‬این تیم ‪ ۳۴‬امتیاز کسب کرد تا به دیدارهای فصل‬ ‫دومبیاندیشد‪.‬‬ ‫تیم دیگر اصفهانی یعنی ذوب‌آهن بازی آخر را بدون‬ ‫مربی‌اش که به مکه س��فر کرده ب��ود در دیدار با ملوان‬ ‫این تیم را با یک گل پش��ت سر گذاشت تا برنده بازی‬ ‫و مقام دوم لیگ را محکم بچسبد‪ .‬هر دو تیم اصفهانی‬ ‫با دارا بودن امکانات مالی و تجهیزات بدون حاشیه‌ترین‬ ‫تیم‌های لیگ هس��تند‪ .‬ذوب‌آهن از ‪ ۱۷‬ب��ازی‪ ۹ ،‬برد‪،‬‬ ‫چهار مساوی و سه باخت در کارنامه‌اش دارد‪ ۲۷ .‬گل‬ ‫زده و در ع��وض ‪ ۱۶‬گل خ��ورده و ب��ا ‪ ۳۳‬امتیاز نایب‬ ‫قهرمان است‪ .‬مربیگری این تیم به عهده (حاجی جدید)‬ ‫ابراهیم‌زاده می‌باشد‪ .‬تیم سوم لیگ تیم پیکان است که‬ ‫با حمید درخشان شروع کرد و به حق هم خوب نتیجه‬ ‫گرفتند‪ .‬هر دو تیم معروف تهرانی را شکست داده و با‬ ‫‪ ۲۸‬امتیاز در مکان سوم قرار دارد‪ .‬از ‪ ۱۷‬بازی‪ ،‬هفت برد‪،‬‬ ‫هفت مساوی و سه باخت را تجربه کرده است‪ ۲۲ ،‬گل‬ ‫زده و ‪ ۱۶‬گل نیز دریافت کرده است‪.‬‬ ‫آبی‌ها مقامی بهتر از چهارمی تجربه نکردند‪ ۲۷ .‬امتیاز از‬ ‫هفت برد‪ ،‬شش مساوی و چهار باخت به دست آوردند‪.‬‬ ‫‪ ۲۴‬گل زده‪ ۱۶ ،‬گل خورده‪ .‬مربی تیم استقالل به عهده‬ ‫عبدالصمد مرفاوی است‪.‬‬ ‫یک ج��وان که به تازگ��ی بازیگری را ب��ا مربیگیری‬ ‫عوض کرده‪ ،‬در س��ال گذشته تیم راه‌آهن تهران را به‬ ‫فینال جام حذفی رس��اند‪ .‬و اما تیم مقاومت شیراز را به‬ ‫باالی جدول هدایت کرده اس��ت‪ ،‬او مهابادی نام دارد‬ ‫و جوان‌ترین مربی لیگ است‪ .‬آن‌ها به همراه استقالل‬ ‫تهران ‪ ۲۷‬امتیازی هستند‪ .‬شش برد‪ ۹ ،‬مساوی و فقط دو‬ ‫باخت داشته‌اند‪ ۳۳ .‬گل زده‌اند و ‪ ۱۶‬گل خورده‌اند‪ .‬تیم‬ ‫استیل آذین را باید یک تیم خصوصی به معنای واقعی به‬ ‫حساب آورد‪ .‬این تیم با همت مالی فردی به نام هدایتی‬ ‫راه‌اندازی ش��ده اس��ت و مربیگری آن به عهده حمید‬ ‫استیلی است و بازیکنان خوبی را به خدمت گرفته است‪.‬‬ ‫علی کریمی‪ ،‬حسین کعبی‪ ،‬شاپورزاد و فریدون زندی‬ ‫(از بون��دس لیگای آلمان) در ای��ن تیم بازی می‌کنند‪.‬‬ ‫هفت برد‪ ،‬ش��ش مساوی و چهار باخت در کارنامه این‬ ‫تیم دیده می‌شود‪ ۲۹ .‬گل زده و ‪ ۲۴‬گل خورده و جزو‬ ‫سه تیم ‪ ۲۷‬امتیازی لیگ می‌باشد و آقای گل نیم‌فصل‪،‬‬ ‫علی کریمی در این تیم بازی می‌کند‪.‬‬ ‫و اما محبوب‌ترین تیم ایران‪ ،‬پرسپولیس مقامی بهتر از‬ ‫هفتم را نتوانست بدست بیاورد‪ .‬مربی از کشور کرواسی‬ ‫به نام کرانچار را به خدمت گرفته است و پرحاشیه‌ترین‬ ‫تیم لیگ می‌باش��د‪ .‬در نیمه فصل دو مدیرعامل عوض‬ ‫کرد‪ .‬شش برد‪ ،‬هشت مساوی و سه باخت را در کیسه‬ ‫دارد‪ ۲۷ .‬گل زده و ‪ ۲۲‬گل خورده و ‪ ۲۶‬امتیاز نیز کسب‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫پرطرفدارترین تیم شهرستانی تراکتورسازی تبریز است‬

‫که مربیگری آن به عهده فراز کمالوند است که این تیم‬ ‫را پس از هش��ت سال از دسته یک به لیگ برتر آورد‪.‬‬ ‫این تیم در خانه ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬هزار تماشاگر دارد و در بیرون‬ ‫از تبریز هم ‪ ۲۰‬هزار تماشاگر به همراه تیم سفر می‌کنند‪.‬‬ ‫آن‌ها مقام هش��تم را در بی��ن ‪ ۱۶‬تیم حاضر در لیگ را‬ ‫دارند‪ .‬ش��ش برد‪ ،‬شش مساوی و پنج باخت نتیجه کار‬ ‫نیم‌فصل آن‌هاست و ‪ ۲۴‬امتیاز دست و پا کردند‪.‬‬ ‫استقالل اهواز که به تیم دوپینگی‌ها‪ ،‬به غلط یا درست‪،‬‬ ‫معروف شده است پس از تعویض سرمربی سابق خود‬ ‫خداداد عزیزی و با آوردن یک مربی بومی توانس��ت‬ ‫چندین پله صعود کرده و همین جهش ناگهانی باعث‬ ‫شد تا لقب دوپینگی‌ها را بگیرند‪ .‬آن‌ها با ‪ ۲۴‬امتیاز جزو‬ ‫‪ ۹‬تیم نیمه اول جدول لیگ هستند‪.‬‬ ‫قوی سپید بندرانزلی یعنی ملوان در یکی دو سال گذشته‬ ‫بس��یاری از بازیکنان خود را از دست داده است که به‬ ‫تیم‌های دیگر رفته‌اند و ملوان حال و روز خوشی ندارد‪.‬‬ ‫احمدزاده مهاجم سابق ملوان و سرمربی فعلی این تیم در‬ ‫جنگ و گریز با مدیر و هیات مدیره است‪ .‬این تیم با ‪۲۴‬‬ ‫امتیاز نیمه دوم لیگ‌های برتر را آغاز کرده است‪ .‬صبای‬ ‫قم که مربی خود حسین ضیایی را با کربکندی عوض‬ ‫کرد به همراه سایپا و محمد مایلی‌کهن بیست امتیازی‬ ‫هس��تند و مقام دهم و یازدهم را در نیم فصل به دست‬ ‫آوردند‪.‬‬ ‫مس نیز به جمع تعویض‌کنندگان س��رمربی پیوست و‬ ‫پرویز مظلومی راهی منزل شد‪ .‬آن‌ها با ‪ ۱۹‬امتیاز سیزدهم‬ ‫ش��دند و این رقم نحس را به یک مربی بومی سپردند‪.‬‬ ‫راه‌آه��ن با مربی هلن��دی خود توقعات طرف��داران را‬ ‫برآورده نکرد‪ .‬هرچند سال گذشته یک پای فینال جام‬ ‫حذفی بودند‪ .‬راه‌آهن هم با ‪ ۱۸‬امتیاز در مکان چهاردهم‬ ‫قرار دارد‪ .‬ش��اهین بوشهر که امس��ال آمد تا نام مقدس‬ ‫ش��اهین را که سال‌ها از چش��م‌ها دور بود دوباره زنده‬ ‫کند‪ ،‬البته نه از پایتخت بلکه از شهر همیشه گرم بوشهر‪.‬‬ ‫آن‌ها هم مربی بومی خود کاللی‌فر را با محمود یاوری‬ ‫هفتاد و چند ساله عوض کردند تا از تجربیات او برای‬ ‫نیافتادن به دسته پایین استفاده کنند‪ .‬شاهین بوشهر با ‪۱۷‬‬ ‫امتیاز مرزدار تیم‌های در حال س��قوط است که آن سه‬ ‫تیم پایین‌دست شاهین یعنی پاس همدان ‪ ۱۴‬امتیاز‪ ،‬فوالد‬ ‫خوزستان ‪ ۱۱‬امتیاز و در آخر ابومسلم نیز با ‪ ۱۱‬امتیاز در‬ ‫قعر جدول دست و پا می‌زنند‪.‬‬ ‫انجمن خبرگ��زاری پارس فوتبال بهترین‌های نیم‌فصل‬ ‫را بدین شرح انتخاب کرده است‪ :‬بهترین تیم سپاهان‪،‬‬ ‫بهترینمربیقلعه‌نوعیمربیسپاهان‪،‬بهترینبازیکنعلی‬ ‫کریمی‪ ،‬بهترین بازیکن خارجی عماد رضا از عراق از‬ ‫تیم سپاهان‪ ،‬بهترین دروازه‌بان مهدی رحمتی از سپاهان‪،‬‬ ‫بهترین دفاع هادی عقیلی از س��پاهان‪ ،‬بهترین هافبک‬ ‫کریمی از استیل‌آذین‪ ،‬بهترین فوروارد هم نصیب عماد‬ ‫رضا ش��د‪ .‬لیگ فوتبال در ایران قدمتی ‪ ۴۰‬س��اله دارد‪.‬‬ ‫پرطاقت‌ترین بازیکنی که توانسته بیشترین حضور خود‬ ‫را در لیگ فوتبال ایران ثابت کند محمدرضا طهماسبی‬ ‫کاپیتان فعلی تیم پیکان اس��ت که حدود ‪ ۳۲۵‬بازی در‬ ‫لیگ انجام داده است‪.‬‬ ‫امید است در نیمه دوم لیگ برتر شاهد تعویض سرمربی‬ ‫نباشیم و بیشتر شاهد سرکار آمدن مدیران کاربلد باشیم‪.‬‬ ‫پاینده و ورزشکار باشید‪.‬‬

‫ﭘﻨﺠﺮﻩﺍﻯ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎﻯ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ‬ ‫»ﺑﺎ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺗﺠﺮﺑﻪ«‬

‫ﺍﻳﻦ ﺻﺪﺍﻯ ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﺍﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻭ ﺻﺪﺍﻯ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺻﺪﺍﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺩﻝ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﻣﻰﺁﻭﺭﺩ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎﺭﻯ ﻣﻬﺮﺁﻓﺮﻳﻦ‪،‬‬ ‫ﺣﺎﻣﻰ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ‬ ‫ﻫﻤﺼﺪﺍ ﺷﻮﻳﺪ‪.‬‬

‫‪www.mehrafarin.org‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪88206708-9 :‬‬

‫ﻓﻜﺲ‪88679211 :‬‬

‫»ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ«‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ‪ ،‬ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ‪ ،‬ﭘﺎﺳﭙﻮﺭﺕ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻃﻼﻕ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻣﻼﻙ‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺭﻳﺰ ﻧﻤﺮﺍﺕ‪ ،‬ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻰ‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺑﺎﻧﻜﻰ‪ ،‬ﺣﻘﻮﻗﻰ‪ ،‬ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻭ ﺑﻴﻤﻪ‬ ‫ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻭ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﻩ‬

‫‪116A West 15th, North Vancouver‬‬


‫‪37‬‬

‫‪37 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 932‬جمعه ‪ 20‬آذر ‪1388‬‬

‫لرزه دوم در بورس دوبی‬

‫دویچه‌وله‪ -‬ش��اخص بورس‌های‬ ‫دوبی روز چهارشنبه ‪ ۹‬دسامبر با ‪۶‬‬ ‫درصد کاهش به پائین‌ترین سطح‬ ‫خود از ماه مارس به این سو رسید‪.‬‬ ‫دلیل س��قوط بورس‪ ،‬زیان سنگین‬ ‫شرکت النخیل و تنزل جایگاه چند‬ ‫شرکت دیگر در فهرست راتینگ‬ ‫اعالم شد‪.‬‬ ‫در حالی که ش��یخ خلیفه بن‌ساعد‬ ‫آل‌نهیان‪ ،‬امیر امارات متحده عربی‪،‬‬ ‫می‌کوش��د آرامش را به بازار مالی‬ ‫بازگرداند‪ ،‬آثار نگرانی از افزایش‬ ‫بدهی‌های امارات‪ ،‬روز چهارشنبه‬ ‫حتی در بورس فرانکفورت آشکار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫روزنامه آلمان��ی هندلزبالت اعالم‬ ‫کرد که شاخص بورس‌های دوبی ‪۶‬‬ ‫درصد سقوط کرده و به پائین‌ترین‬ ‫سطح از ماه مارس به این سو رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬دو هفته پیش‪ ،‬پس از آنکه‬ ‫روش��ن ش��د بدهی‌های «صندوق‬ ‫دوبی‌ورل��د» ب��ه ‪ ۵۹‬میلی��ارد دالر‬ ‫رسیده‪ ،‬بورس‌های جهانی واکنشی‬ ‫کوتاه نشان دادند و دوباره آرامش‬ ‫یافتند‪ .‬اما این بار‪ ،‬بازار جهانی نسبت‬ ‫ب��ه آماره��ای دریافت��ی از امارات‬ ‫نگرانی بیشتری نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫نخل‌هامی‌خشکند؟‬ ‫ش��رکت النخیل به عنوان یکی از‬ ‫مهم‌ترین زیرمجموعه‌های صندوق‬

‫دوبی‌ورلدوسازندهجزیرهمصنوعی‬ ‫نخل جمیره‪ ،‬افزایش بدهی‌های نیمه‬ ‫نخست سال ‪ ۲۰۰۹‬خود را ‪ ۷‬درصد‬ ‫اعالم کرده است‪.‬‬ ‫جزی��ره نخ��ل جمیره نوامبر س��ال‬ ‫گذش��ته در یکی از پرشکوه‌ترین‬ ‫جشن‌های تاریخ جهان افتتاح شد‪.‬‬ ‫هتل هفت‌ستاره آتالنتیس و یکی‬ ‫از بزرگترین آکواریوم‌های جهان‬ ‫نیز در این جزیره ساخته شده است‪.‬‬ ‫اکنون با بحران مالی شدید النخیل‪،‬‬ ‫بیم آن م��ی‌رود که جزی��ره نخل‬ ‫جمیره و جاذبه‌های توریستی آن نیز‬ ‫رونق خود را از دست بدهند‪.‬‬ ‫النخیل که می‌بایس��ت ت��ا روز ‪۱۴‬‬ ‫دسامبر ‪ ۳‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر‬ ‫بدهی خود را بازپرداخت کند‪ ،‬دو‬ ‫هفته پیش از بس��تانکاران خواست‬ ‫که مهلت بازپرداخت را ش��ش‌ماه‬ ‫تمدی��د کنن��د‪ .‬اکنون‪ ،‬براس��اس‬ ‫اطالعیهالنخیل‪،‬اینشرکتاعتراف‬ ‫می‌کند که حجم بدهی‌هایش به ‪۲۰‬‬ ‫میلیارد دالر رسیده است‪.‬‬ ‫درآم��د النخیل در س��ال گذش��ته‬ ‫می�لادی ‪ ۹‬میلیارد دره��م (حدود‬ ‫‪ ۲‬میلی��ارد یورو) بود‪ ،‬ام��ا در نیمه‬ ‫نخس��ت س��ال جاری تنها به یک‬ ‫میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون درهم (حدود‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیون یورو) رس��ید‪ .‬مدیران‬ ‫شرکت اعالم کردند که زیان آن‌ها‬ ‫در همی��ن مدت به ‪ ۳‬میلیارد و ‪۶۵۰‬‬ ‫میلیون دالر رسیده است‪.‬‬

‫تنزل جایگاه‬ ‫دو شرکت بزرگ دیگر‬

‫اوراق قرضه قابل تبدیل‬

‫موضوع دیگری که س��بب کاهش‬ ‫ارزش ش��اخص بورس دوبی شد‪،‬‬ ‫تنزل جایگاه شرکت «دی پی ورلد»‬ ‫در فهرست «آژانس راتینگ مودی»‬ ‫ب��ود‪ .‬دی پی ورلد‪ ،‬یک��ی دیگر از‬ ‫ش��رکت‌های وابس��ته به صندوق یا‬ ‫کنسرن دوبی ورلد است‪.‬‬ ‫دوبی ورلد اواخر نوامبر امسال اعالم‬ ‫کرد که ‪ ۵۹‬میلیارد دالر بدهی دارد و‬ ‫برای مقابله با بحران‪ ،‬باید ساالنه ‪۸۰۰‬‬ ‫میلیون دالر از هزینه‌های جاری خود‬ ‫بکاهد‪ .‬این امر ‪ ۱۵‬درصد کارکنان‬ ‫دوبی‌ورل��د را با خطر اخراج روبرو‬ ‫می‌کند‪ .‬بحث واگ��ذاری تعدادی‬ ‫از ش��رکت‌های وابس��ته ب��ه دوبی‬ ‫ورلد نیز در همان زمان مطرح ش��د‬ ‫و بی‌اعتم��ادی به بازار مالی دوبی را‬ ‫دامن زد‪.‬‬ ‫به م��وازات دی پی ورل��د‪ ،‬جایگاه‬ ‫ش��رکت س��اختمانی بزرگ «امار‬ ‫پروپرتی» نیز‪ ،‬در فهرس��ت راتینگ‬ ‫مودی تنزل یاف��ت‪ .‬راتینگ مودی‬ ‫اعالم کرد که عل��ت تنزل جایگاه‬ ‫دو ش��رکت اماراتی‪ ،‬آن اس��ت که‬ ‫نش��انه‌ای از پش��تیبانی جدی دولت‬ ‫برای شرکت‌ها به چشم نمی‌خورد‪.‬‬ ‫دولت دوبی پس از روش��ن ش��دن‬ ‫بدهی‌های دوب��ی ورلد‪ ،‬اعالم کرد‬ ‫که مسئولیتی در این زمینه به عهده‬ ‫نمی‌گیرد‪ ،‬زیرا شرکت‌ها از دولت‬ ‫جداهستند‪.‬‬ ‫در نتیجه تنزل جایگاه شرکت‌های‬ ‫دی پی ورلد و امار پروپرتی‪ ،‬ارزش‬ ‫سهام این دو شرکت هم به ترتیب ‪۱۱‬‬ ‫درصد و ‪ ۱۰‬درصد کاهش یافت‪.‬‬ ‫صن��دوق دوبی ورل��د هنگامی که‬ ‫خواستار تمدید مهلت بازپرداخت‬ ‫بدهی‌ه��ای ش��رکت‌النخیل ش��د‪،‬‬ ‫امی��دوار بود ک��ه دول��ت دوبی یا‬ ‫ابوظبی به ی��اری آن بش��تابند‪ .‬امیر‬ ‫ابوظب��ی وعده چنین کمکی را داد‪،‬‬ ‫اما هنوز سیاس��ت خ��ود را در این‬ ‫زمینه روش��ن نکرده است‪ .‬بیشترین‬ ‫س��رمایه‌گذاران محلی دوبی‌ورلد و‬ ‫النخیل را نزدیکان امیر دوبی تشکیل‬ ‫می‌دهند‪.‬‬

‫افشین مرکزی‬

‫مشاور سرمایه‪‎‬گذاری خصوصی تورونتو دامینیون واترهاوس ‪TD Waterhouse‬‬

‫مایل��م این مقاله را ب��ا این کالم آغاز کنم که ش��روع‬ ‫س��رمایه‪‎‬گذاری ب��ا پولتان هرگز زیاد دیر نیس��ت‪ .‬من‬ ‫س��مینارهای مرت ّب آموزش��ی رایگان درباره خرید و‬ ‫فروشسهام‪،‬سرمایه‪‎‬گذاریپولشما‪،‬برنامهبازنشستگی‬ ‫یا هر موضوع دیگری که مورد عالقه جامعه ایرانی ما در‬ ‫اینجا‪ ،‬در ونکوور‪ ،‬باشد‪ ،‬برگزار می‌کنم‪ .‬برای ذخیره‬ ‫جا جهت س��مینارهای آینده با م��ن از طریق تلفن و یا‬ ‫ایمیل تماس بگیرید‪.‬‬ ‫مقاله این هفته دربارهء اوراق قرضه قابل تبدیل اس��ت‪.‬‬ ‫این نوع اوراق قرضه نقشی مه ّم در اوراق بهادار دارای‬ ‫درآمد بازی می‪‎‬کنند‪ .‬بخش ا ّول مقاله توصیه ما درباره‬ ‫اوراق قرضه قابل تبدیل اس��ت و بخ��ش دوم توضیح‬ ‫می‪‎‬دهد که این اوراق قرضه قابل تبدیل چه هستند‪.‬‬ ‫ما ‪ YPG Holdings‬و ‪ Daylight Resources Trust‬را‬ ‫از فهرست اوراق قرضه قابل تبدیل خود حذف کرده‪‎‬ایم‬ ‫زیرا آنها افزایش قیمتی داشته‌اند که سبب کاهش درآمد‬ ‫ساالنه آنها شده است‪.‬‬ ‫به ج��ای آنه��ا ‪ Cineplex Galaxy Income Fund‬و‬ ‫‪ Russel Metals Inc‬را قرار داده‪‎‬ایم‪.‬‬ ‫‪ Cineplex Galaxy‬به علّت مقاومت تجارت اصلی‪‎‬اش‬ ‫در مقاب��ل رکود‪ ،‬ترازنامه چش��مگیرش و درآمدهای‬ ‫فزاینده فروش بلیطش است که از تئاترهای س ‏هبُعدی و‬ ‫آیماکس ‪ IMAX‬ناشی شده است‪ .‬عالقه ما به ‪Russel‬‬ ‫‪ Metals‬به علّت نسبت متناسب بدهی‪/‬دارایی و جریان‬ ‫منطقی نقدینه ف ّعال آن اس��ت‪ .‬اگرچه مشکالتی برای‬ ‫مراکز خدمات فل ّزی و بخش‪‎‬های تجاری محصوالت‬ ‫انرژی لوله‪‎‬ای باقی مانده‪ ،‬امّا اگر تقاضا برای محصوالت‬ ‫فوالدی در پنج س��ال آینده افزایش یاب��د‪ ،‬این امکان‬ ‫وج��ود دارد ک��ه گزینه تبدیل بتواند قبل از سررس��ید‬ ‫پولسازباشد‪.‬‬ ‫اوراق قرضه قابل تبدیل چیست؟‬ ‫اوراق قرضه قابل تبدیل ب��ه مالکش حق تبدیل اوراق‬ ‫قرضه به تعداد معیّنی از سهام به قیمتی مشخّ ص را برای‬ ‫مدّتی زمانی تعیین ش��ده می‪‎‬دهد (ک��ه به آن حقّ ویژه‬

‫تبدیلگویند)‪.‬‬ ‫این اوراق‪ ،‬سود بالق ّوه سرمایه را (با افزایش قیمت سهام‬ ‫پایه) با درآمد ثابت و تأمین ش��ده اوراق قرضه ترکیب‬ ‫می‪‎‬کند‪.‬‬ ‫حدّاقل سرمایه گذاری ‪ 1000‬دالر جز ‪TSX Venture‬‬ ‫که ‪ 100‬دالر مبلغ اسمی است‪( .‬حتی با هزار دالر و در‬ ‫‪ TSX Venture‬ب��ا صد دالر می‪‎‬توان س��رمایه گذاری‬ ‫کرد‪).‬‬ ‫افزایش مبلغ اسمی در هر مرحله ‪ 1000‬دالر است؛ غیر‬ ‫از ‪ TSX Venture‬که ‪ 100‬دالر است‪.‬‬ ‫مزایای اصلی‪:‬‬ ‫ در کوپن بازده حاصله باالتر از میزان حاصل از سود‬‫سهام پایه است‪ (.‬سود سهام یعنی ‪ dividend‬با افزایش‬ ‫قیمت سهام اشتباه نشود‪).‬‬ ‫ حمایت در مقابل زیان احتمالی در قیمت سهام‬‫ افزایش بالق ّوه سرمایه از طریق حق مبادله اوراق قرضه‬‫در مقابل سهام پایه‬ ‫ تاریخ قطعی که اصل سرمایه باید پرداخت شود‪.‬‬‫اگرچه اوراق قابل تبدیل محتم ً‬ ‫ال دارای بازده‌ای کمتر از‬ ‫اوراق قرضه دیگر است‪ ،‬امّا میزان سود بالق ّوه در تبدیل‬ ‫درآمد اندکی پایین‌تر حاصل از پرداخت سود را جبران‬ ‫می‪‎‬کند‪.‬‬ ‫طبق معمول‪ ،‬اگر سؤالی داشتید با من تماس بگیرید‪.‬‬ ‫‪This article is not an offer or solicitation with‬‬ ‫‪respect to the purchase and sale of any investment‬‬ ‫‪fund, security or other product and does not‬‬ ‫‪provide individual, financial, legal, investment or‬‬ ‫‪tax advice. Please consult your own legal and tax‬‬ ‫‪advisor.‬‬

‫فولکس واگن بیست درصد از سوزوکی را می خرد‬ ‫بی‌بی‌سی‪ -‬فولکس واگن آلمان و‬ ‫سوزوکی ژاپن‪ ،‬دو سازنده بزرگ‬ ‫خ��ودرو در جه��ان درصددن��د‪،‬‬ ‫شریک شوند‪.‬‬ ‫بنابهاینتوافقشرکتخودروسازی‬ ‫فولک��س واگن بیس��ت درصد از‬ ‫س��وزوکی موتور را خواهد خرید‬ ‫و شرکت سوزوکی نیز به نوبه خود‬ ‫از سهامداران فولکس واگن خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ارزش بیس��ت درصد از ش��رکت‬ ‫س��وزوکی موتور دو و نیم میلیارد‬ ‫دالر اس��ت‪ .‬س��وزوکی قرار است‬ ‫نیمی از درآمد حاص��ل از فروش‬ ‫بیست درصد از سهام خود را صرف‬ ‫سهام فولکس واگن کند‪.‬‬ ‫فولک��س واگ��ن‪ ،‬بزرگتری��ن‬ ‫خودروسازی اروپا‪ ،‬سهام سوزوکی‬ ‫را ت��ا ماه فوریه خری��داری خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫فولک��س واگن و س��وزوکی روز‬ ‫چهارش��نبه (‪ 9‬دس��امبر)‪ ،‬با انتشار‬

‫بیانیه ای مش��ترک گفتند هدف از‬ ‫این طرح پاسخگویی به تقاضاهایی‬ ‫بین المللی اس��ت که این شرکت‬ ‫ادعا می کند برای خودروهای کم‬ ‫مصرف وجود دارد‪.‬‬ ‫فولکس واگن می گوید بازارهای‬ ‫خودرو در سراس��ر جهان با موجی‬ ‫از مش��تریانی مواجه شده است که‬ ‫خواستار خرید خودروهایی هستند‬ ‫که دی اکسید کربن کمتری تولید‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫تحلیلگ��ران می گوین��د فولکس‬ ‫واگ��ن می خواه��د از تخصص و‬ ‫دانش س��وزوکی اس��تفاده کند و‬ ‫خودروهایی بس��ازد که از سوخت‬ ‫استفاده بهینه می کند‪.‬‬ ‫در بیانیه مشترک دو خودروسازی‬ ‫آمده اس��ت‪« :‬دو ط��رف به درکی‬ ‫مش��ترک رس��یده اند که شراکتی‬ ‫استراتژیک‪ ،‬دراز مدت و نزدیک‬ ‫ایجادکنند‪».‬‬ ‫دو شریک جدید هر یک به تنهایی‬

‫در دو بازار بزرگ خودروی جهان‪،‬‬ ‫فولکس واگن چین و س��وزوکی‬ ‫هند‪ ،‬وضعیت قوی و مس��تحکمی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫در ماه ه��ای ژانویه تا ژوئن س��ال‬ ‫‪ ،2009‬ف��روش فولک��س واگن و‬ ‫س��وزوکی تواما به چهار میلیون و‬ ‫چهارصد هزار خودرو رس��ید‪ .‬در‬ ‫همین مدت خودروس��ازی تویوتا‬ ‫س��ه میلیون و ششصد هزار خودرو‬ ‫فروخته است‪.‬‬ ‫توافق جدید می��ان فولکس واگن‬ ‫و س��وزوکی منجر ب��ه ایجاد یک‬ ‫شرکت واحد نمی شود و فقط یک‬ ‫ائتالف است‪.‬‬ ‫اما تحلیلگران‪ ،‬این ائتالف را گامی‬ ‫مهم برای نزدیک تر شدن فولکس‬ ‫واگن به هدفش می دانند‪ .‬فوکس‬ ‫واگن تالش می کند به بزرگترین‬ ‫شرکت خودروسازی جهان تبدیل‬ ‫شود‪.‬‬

‫‪Afshin Andrew Markazi MBA, MSc‬‬ ‫متخصص برنامه ریزی دوران باز نشستگی‪،‬‬ ‫برنامه ریزی دارایی های شخص متوفی‪،‬‬ ‫انتقال شرکت به ورثه‪ ،‬تامين هزینه تحصيالت‪،‬‬ ‫استراتژی سرمایه گذاری‬ ‫مشاوره دارایی ( سهام و اوراق بهادار)‬ ‫بيمه عمر‪ ،‬ازکارافتادگی‪ ،‬بيماریهای حاد‪Long Term Care ،‬‬

‫‪Tel: 778.384.4999‬‬

‫‪Andrew.markazi@td.com‬‬

‫‪TD Waterhouse Private Investment Advice is a division of TD Waterhouse Canada Inc. (Member CIPF), a subsidiary of The Toronto‬‬‫‪Dominion Bank. TD Waterhouse is a trade-mark of The Toronto-Dominion Bank, used under license. All insurance products and‬‬ ‫‪services are offered by life licensed agents of TD Waterhouse Insurance Services Inc., a member of TD Bank Financial Group.‬‬


‫‪38‬‬

‫‪38 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 932‬جمعه ‪ 20‬آذر ‪1388‬‬

‫آيا نخوردن صبحانه‬ ‫ضرر دارد؟‬

‫مرغ و يا گوشت و سبزيجات چيني‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫• نيم كيلو مرغ يا گوشت قطعه شده‬ ‫• ‪ 1‬عدد پياز درشت (خرد شده)‬ ‫• ‪ 2‬عدد فلفل دلمه (قرمز و سبز)‬ ‫• ‪ 2‬عدد هويج (خرد شده)‬ ‫• ‪ 2‬عدد ساقه كرفس (خرد شده)‬ ‫• مقداري قارچ (خرد شده)‬ ‫• مقداري كلم بروكلي (قطعه شده)‬ ‫• ‪ 2‬قاشق چايخوري سويا سس (سس چيني)‬ ‫• ‪ 1‬بسته نودل (رشته چيني)‬ ‫• ‪ 1‬ليوان آب مرغ‬ ‫• ‪ 2‬قاشق غذاخوري آرد ذرت‬ ‫طرز تهيه‪:‬‬ ‫قطعات مرغ يا گوشت را در يك ماهيتابه با روغن مايع تفت مي دهيم‪.‬‬ ‫بهتر است براي گرفتن روغن بعد از تفت دادن مرغ يا گوشت را روي‬ ‫يك كاغذ آشپزي قرار دهيم‪.‬‬ ‫به همين ترتيب پياز و فلفل هاي خرد ش��ده و بقيه سبزيجات را كمي‬ ‫تفت مي دهيم تا به صورت نيم پز درآيند‪.‬‬ ‫آب مرغ يا گوشت را به همراه آرد ذرت و مقداري آب در يك ظرف‬ ‫جداگانه حرارت مي دهيم تا كمي غليظ ش��ود سپس سويا سس را به‬ ‫آن افزوده و به مدت ‪ 15‬دقيقه با گذاشتن درپوش در حرارت ماليم آن‬ ‫را مي پزيم‪.‬‬ ‫نودل (رشته چيني) را بر اساس دستورالعمل روي پاكت آن به مدت ‪3‬‬ ‫تا ‪ 4‬دقيقه در آب جوش قرار مي دهيم و سپس آن را با سس پخته شده‬ ‫‪ ،‬سبزيجات و مرغ يا گوشت مخلوط مي كنيم‪.‬‬

‫مرباي ليمو ترش‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫ليمو ترش یک كيلو‬ ‫شكر ‪ 2‬كيلو‬ ‫طرز تهيه‪:‬‬ ‫ليموهاي درش��ت بي لك را ‪ 24‬ساعت در آب بخيسانيد‪ .‬در طي اين‬ ‫م��دت چند بار آبش را عوض كنيد‪ .‬س��پس در يك ديگ‪ ،‬آب را به‬ ‫ج��وش آورده و ليمو ترش‌ها را در آن بريزي��د و فوري برداريد‪ .‬اگر‬ ‫ليموها زياد در آبجوش بمانند‪ ،‬تلخ مي‌شوند‪ .‬به اين ترتيب سه بار ليموها‬ ‫را در آبجوش ريخته و فورا از داخل آب بيرون بياوريد‪ .‬سپس با نوك‬ ‫چوب كبريت ليموها را س��وراخ كرده ‪ ،‬آنها را يكي يكي در شربت‬ ‫غليظي كه قب ً‬ ‫ال آماده كرده ايد (شربت مربا) و روي آتش گذاشته ايد‪،‬‬ ‫بريزي��د‪ .‬همين كه تمام ليموهاي فوق الذكر را ريختيد‪ ،‬آن را از روي‬ ‫آتش برداريد‪ .‬دو روز بعد دوباره‪ ،‬مرباي ليموي فوق الذكر را بار نموده‬ ‫و كمي ديگر بجوشانيد تا غليظ تر شود‪.‬‬

‫تحقيقات مفصلي در استراليا انجام‬ ‫گرفته که نش��ان مي دهد خيلي از‬ ‫کودکاني که از خوردن صبحانه سر‬ ‫باز مي زنند‪ ،‬سنگين وزن تر از بچه‬ ‫هايي هستند به طور مرتب صبحانه‬ ‫مي خورند‪.‬‬ ‫غفلت از خوردن صبحانه‪ ،‬عملکرد‬ ‫مغ��ز را تقلي��ل مي ده��د‪ .‬خوردن‬ ‫صبحانهبهيادگيريکمکميکند‪،‬‬ ‫به اين شکل که شما عالقه بيشتري‬ ‫براي يادگيري نش��ان خواهيد داد‬ ‫و روي مطلب هم تمرکز بيش��تري‬ ‫خواهيد داشت‪.‬‬ ‫خوردن صبحانه هايي که سرشار از‬ ‫فيبر هستند باعث کاهش خستگي‬ ‫مي شود‪.‬‬ ‫بچه هايي ک��ه خوب صبحانه نمي‬ ‫خورند در باقي روز نيز انتخاب هاي‬ ‫غذايي خوبي نخواهند داشت‪.‬‬ ‫رژي��م غذايي اف��رادي که صبحانه‬ ‫مي خورند بس��يار مغذي و مقوي‬ ‫تر از افرادي است که صبحانه نمي‬ ‫خورند‪ .‬اين اف��راد همچنين عادت‬ ‫هاي غذايي بهتري داش��ته و کمتر‬ ‫به سراغ خوردن هله هوله و تنقالت‬ ‫مضر مي روند‪.‬‬ ‫اين تحقيقات نش��ان م��ي دهد که‬ ‫هرچه سن افراد باالتر مي رود ميل‬ ‫به صبحانه خ��وردن آنها هم کمتر‬ ‫مي شود‪ :‬تقريباً ‪15‬درصد نوجوانان‬ ‫و يک سوم افراد بزرگسال صبحانه‬ ‫نمي خورند‪.‬‬

‫كالري بيشتري از ديگران دريافت‬ ‫ي‬ ‫كنند ‪ ،‬كمتر دچ��ار اضافه وزن م ‌‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫دكتر «ديويد هاس��لم» مجري اين‬ ‫تحقيقات گف��ت‪ :‬مصرف نيمي از‬ ‫كالري‌ه��اي مورد ني��از روزانه‪ ،‬در‬ ‫اواي��ل روز موجب مي‌ش��ود اين‬ ‫كالري به طور مناسبت‌تري سوخت‬ ‫و ساز شود‪.‬‬ ‫وي كه عضو «هيئ��ت ملي كنترل‬ ‫چاقي» اس��ت افزود ‪ :‬اف��راد بايد به‬ ‫موادي كه در وع��ده صبحانه ميل‬ ‫ي كنند توجه داشته باشند‪.‬‬ ‫م‌‬ ‫هاسلم اظهار داشت خوردن موادي‬ ‫ي س��وزند‪،‬‬ ‫كه در بدن به كندي م ‌‬ ‫مانند مي��وه يا فرن��ي در آغاز روز‬ ‫توصيه مي‌ش��ود زيرا آنها تا زمان‬ ‫نهار دس��تگاه گوارش را مش��غول‬ ‫نگه مي‌دارند و اين به آن معناست‬ ‫كه نيازي به مص��رف تنقالت بين‬ ‫صبحانه و نهار نيست و فرد به سراغ‬ ‫مواد قندي و چيزهايي كه انسولين‬ ‫را به شدت باال مي‌برند و به اضافه‬ ‫ي شوند‪ ،‬نمي‌رود‪.‬‬ ‫وزن منجر م ‌‬ ‫به گفته پژوهشگران اما اگر صبحانه‬ ‫ش��امل غذاه��اي س��نگيني مانند‬ ‫پودينگ يا گوشت سرخ شده باشد‬ ‫به كاهش وزن كمك نمي‌كند‪.‬‬ ‫فقط يه لحظه صبر کنيد!‬ ‫صبحانه يادتون نره‬

‫زمانيکه ش��ما ه��ر صبح خ��ود را‬ ‫اختصاص ب��ه آراي��ش صورت و‬ ‫صبحانهمفصل‬ ‫پخش ک��ردن يکنواخت ژل روي‬ ‫مانع چاقي مي‌شود‬ ‫موهاي خود م��ي کنيد‪ ،‬مي توانيد‬ ‫پژوهشگران اعالم كردند خوردن فعاليت مهمتري که براي س�لامت‬ ‫ي��ك وعده صبحانه مفص��ل ‪ ،‬راز شما الزم است را نيز انجام دهيد اما‬ ‫حفظ بدن س��الم و وزن متعادل در با همان دقت و وسواس پرداختن به‬ ‫آرايش صورت و ژل زدن به مو‪.‬‬ ‫ميانسالياست‪.‬‬ ‫پزش��كان بيمارس��تان آدن‌بروك اين کار چيزي نيس��ت جز خوردن‬ ‫در كمبري��ج ‪ 6‬ه��زار و ‪ 764‬تن از صبحانه ‪ .‬همان ط��ور که مي دانيد‬ ‫ساكنان ‪ 40‬تا ‪ 70‬ساله نورفولك را صبحانه مهمترين وعده غذايي مي‬ ‫باشد که متأسفانه در دنياي مدرن و‬ ‫به مدت پنج سال بررسي كردند‪.‬‬ ‫اين پژوهش��گران دريافتند افرادي پر مشغله امروز به دست فراموشي‬ ‫ي س��پرده ش��ده يا خيلي بي توجه از‬ ‫ك��ه صبحانه مفص��ل و كاملي م ‌‬ ‫خوردند حتي اگر به طور متوس��ط کنار آن رد مي شويم‪.‬‬

‫موز بخورید!‬ ‫موز از آن دس��ته میوه هایی است‬ ‫که مص��رف آن برای همه افراد از‬ ‫پیر و جوان گرفته تا ورزش��کار‪،‬‬ ‫توصیه می ش��ود‪ .‬این میوه غنی از‬ ‫انرژی و منبع سرش��اری از پتاسیم‬ ‫است که این ماده معدنی به حفظ‬ ‫تعادل فشار خون و عملکرد قلب‬ ‫کمک شایانی می کند‪.‬‬ ‫پزش��کان م��ی گویند ی��ک موز‬ ‫متوس��ط ‪ 467‬میلی گرم پتاسیم و‬

‫تنه��ا یک میلی گرم س��دیم دارد‬ ‫و ب��ه همین دلیل خ��وردن روزانه‬ ‫یک موز‪ ،‬از باال رفتن فش��ار خون‬ ‫جلوگیری می کند‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫میزان فیبر موجود در موز بس��یار‬ ‫قابل توجه اس��ت و این در حالی‬ ‫است که تحقیقات نشان می دهد‬ ‫خوردن میوه­های غن��ی از فیبر از‬ ‫ابتال به بیماریهای قلبی جلوگیری‬ ‫م��ی کند‪ .‬اخی��را ً نیز ی��ک نظریه‬

‫در حالي که خوردن صبحانه باعث‬ ‫حفظ تناسب اندام مي شود‪ :‬افرادي‬ ‫که ه��ر روز صبحانه م��ي خورند‬ ‫کمتر دچار چاقي شده و کساني که‬ ‫در حفظ رژيم غذايي خود کوش��ا‬ ‫هس��تند هرگز اين وعده غذايي را‬ ‫ترک نمي کنند‪.‬‬ ‫خوردن صبحانه به حفظ س�لامتي‬ ‫کم��ک قاب��ل توجهي م��ي کند‪:‬‬ ‫خ��وردن صبحانه باع��ث کاهش‬ ‫خطر ابتال به بيماري هاي جدي مثل‬ ‫بيماري هاي قلبي‪ ،‬ديابت و سرطان‬ ‫مي ش��ود و سيس��تم ايمني را قوي‬ ‫نموده و لذا مقاومت بدني شما را در‬ ‫مقابل بيم��اري هاي مزمن همچون‬ ‫سرماخوردگي و آنفوالنزا افزايش‬ ‫مي دهد‪.‬‬ ‫خ��وردن صبحان��ه هوش��ياري و‬ ‫زيرک��ي ش��ما را حفظ م��ي کند‪:‬‬ ‫خ��وردن صبحانه باع��ث تقويت‬ ‫حافظ��ه وقدرت تمرکز ش��ما مي‬ ‫ش��ود‪.‬طبق مطالع��ات انجام ش��ده‬ ‫مشخص گرديده که کودکاني که‬ ‫صبحانه مي خورند در تست هوش‬ ‫امتياز بيشتري کسب نموده و کمتر‬ ‫از بقيه کودکان دچار افس��ردگي ‪،‬‬ ‫اضطراب و بيش فعالي مي شوند‪.‬‬ ‫صبحان��ه وع��د ه غذاي��ي کامل و‬ ‫بس��يار عالي مي باشد‪ .‬بس��ياري از‬ ‫مردم هن��گام صبح به خوردن لقمه‬ ‫ا ي کوچ��ک آن ه��م در حين تر‬ ‫ک من��ز ل و با عجله اکتفا نموده و‬ ‫خود را از فوايد بس��يار زياد آن بي‬ ‫به��ر ه مي نمايند و در عوض وعده‬

‫غذايي بعدي خود را بسيار مفصل‬ ‫و سنگين صرف مي نمايند که اين‬ ‫عادت کام ً‬ ‫ال غلط است‪.‬‬ ‫يک صبحان��ه کامل حاوي کالري‬ ‫الزم براي بدن در فرم کربوهيدرات‬ ‫هاي س��اده اي است که سطح قند‬ ‫خ��ون را متعادل نگه داش��ته و مانع‬ ‫کاهش ش��ديد انرژي در س��اعات‬ ‫اولي��ه روز مي گردد‪ .‬يک صيحانه‬ ‫ايده ال حاوي بيش ا ز‪ 500‬الي ‪600‬‬ ‫کالري اس��ت و بعالوه ويتامين ها ‪،‬‬ ‫م��واد معدني و مواد مغذي ش��امل‬ ‫حداقل ‪ 20‬گ��رم پروتئين و ‪ 5‬گرم‬ ‫فيب��ر را فراهم مي کن��د‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال شير و پنير موجود در اين وعده‬ ‫غذايي موادي ضروري براي حفظ‬ ‫س��اختمان ماهيچه هاي بدن است‪.‬‬ ‫و مواد معدني موجود در آن فش��ار‬ ‫خ��ون را کنترل مي نمايد و در حد‬ ‫متعادل نگه مي دارد‪ .‬گندم موجود‬ ‫در ترکي��ب ن��ان باع��ث کاهش‬ ‫کلس��ترول مي ش��ود‪ .‬غذاهايي با‬ ‫چربي اشباع نش��ده مثل کره بادام‬ ‫زميني س��طح تستس��ترون خون را‬ ‫افزايش مي دهد و همچنين در آزاد‬ ‫شدن مناس��ب انرژي نقش موثري‬ ‫ايفا مي کند‪ .‬همچنين از بلوکه شدن‬ ‫و بي اس��تفاده ماند ن قند خون که‬ ‫باعث احساس خستگي و بد خلقي‬ ‫مي شود ‪ ،‬جلوگيري مي کند‪.‬‬ ‫بنابراين بهتر است که در حفظ اين‬ ‫عادت غذايي کوش��ا باشيد و سعي‬ ‫نماييد مواد مغ��ذي الزم را در اين‬ ‫وعده غذايي بگنجانيد‬

‫خوردن موز به جذب کلس��یم‬ ‫در ب��دن کمک می کن��د و به‬ ‫همین دلیل سالمت استخوان ها‬ ‫را تضمین کرده و از افت کلسیم‬ ‫در آنها جلوگیری می کند‪ .‬تأثیر‬ ‫موز در درمان زخم معده هم از‬ ‫مدت ها پیش به اثبات رس��یده‬ ‫است‪ .‬ترکیب ساده شیر و موز‪،‬‬ ‫اکس��یری جادویی برای مرهم‬ ‫نه��ادن بر زخم معده و ترش��ح‬ ‫بیش از حد اس��ید معده اس��ت‪.‬‬ ‫جدید مطرح شده و آن اینست که عالوه ب��ر این اگر به س�لامتی‬ ‫می توان با خوردن موز اس��تخوان چشمانتان می اندیشید از خوردن‬ ‫س��ازی کرد‪ .‬به گفت��ه محققان‪ ،‬موز غافل نشوید‪.‬‬


‫‪39‬‬

‫‪39 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 932‬جمعه ‪ 20‬آذر ‪1388‬‬

‫با كمردرد چه بايد كرد؟‬ ‫اسپاسم يا گرفتگي عضالت كمر‬ ‫يكي از ش��ايع‌ترين شكاياتي است‬ ‫ك��ه اف��راد را ب��ه مطب پزش��كان‬ ‫مي‌كشاند‪.‬‬ ‫گاهي فقط با بلند كردن‬ ‫يك بار سنگين‪ ،‬كمرمان درد‬ ‫مي‌گيرد‪ .‬چرا؟‬

‫داروها چقدر در كاهش‬ ‫اين دردها اثر دارند؟‬

‫بلند كردن نادرست يك بار سنگين‬ ‫يا حتي بلند كردن نادرست وزنه ي‬ ‫ورزش��ي مي‌توان��د به درد پش��ت‬ ‫منجر شود‪ .‬البته گاهي اوقات علت‬ ‫واضحي هم براي اي��ن نوع دردها‬ ‫پيدانمي‌شود‪.‬‬ ‫اين دردها در چه قسمت‌هايي‬ ‫از عضالت پشت‌مان ايجاد‬ ‫مي‌شود؟‬

‫درد پش��ت ممك��ن اس��ت در هر‬ ‫قسمتي از ستون فقرات ايجاد شود‪،‬‬ ‫ولي بيشتر در قسمت تحتاني پشت‬ ‫ديده مي‌شود‪.‬‬ ‫ح��دود يك درص��د تمامي موارد‬ ‫كمردرد‪،‬ناشيازيكعلتزمينه‌اي‬ ‫جدي نظير شكستگي ستون فقرات‬ ‫به علت ضربه‪ ،‬فتق ديسك كمري‬ ‫‪ ،‬عفون��ت يا تومور س��تون فقرات‬ ‫هس��تند‪ 99 .‬درصد بقي��ه مربوط به‬ ‫فرسودگي روزانه مي‌شوند‪ .‬گاهي‬ ‫اوقات درس��ت در زمان كشيدگي‬ ‫چ خوردن رباط‪ ،‬ش��ما‬ ‫عضل��ه يا پي ‌‬ ‫متوجه درد مي‌شويد‪ .‬در ساير موارد‬ ‫ناراحتي به تدريج پديد مي‌آيد‪ .‬شما‬ ‫ممكن اس��ت با ناراحتي از خواب‬ ‫برخيزي��د‪ .‬صرف‌نظر از چگونگي‬ ‫ش��روع درد‪ ،‬معموال براي پزشك‬ ‫ل است كه علت دقيق درد را‬ ‫مشك ‌‬ ‫مشخص سازد‪.‬‬ ‫نشانه‌هاي آن چيست‬ ‫و چه‌طور مي‌توانيم آن را‬ ‫تشخيصبدهيم؟‬

‫درد پش��ت و سفتي آن و همچنين‬ ‫س��ختي در حرك��ت از عالي��م‬ ‫كشيدگي عضالت پش��ت است‪.‬‬ ‫به همي��ن دليل هن��گام مراجعه به‬ ‫پزشك‪ ،‬از شما در مورد مشكالت‬ ‫احتمالي ستون فقرات سوال خواهد‬ ‫شد و س��پس معاينه بدني صورت‬ ‫مي‌پذي��رد‪ .‬اگر مدركي باش��د كه‬ ‫پزش��ك را به مش��كالت س��تون‬ ‫فقرات مش��كوك س��ازد‪ ،‬وي از‬ ‫وسايل تشخيص براي رد مشكالتي‬ ‫نظير فتق ديسك بهره خواهد برد‪.‬‬

‫از ق��رار دادن يخ يا وس��يله گرم بر‬ ‫نقاطي از پوست كه حس و گردش‬ ‫خ��ون آن كاه��ش يافت��ه اس��ت‪،‬‬ ‫خ��ودداري نمايي��د‪ .‬همچني��ن در‬ ‫صورت ابتال به ناراحتي شديد قلبي‬ ‫از اين روش‌ها اجتناب نماييد‪.‬‬ ‫ناگفته نماند كه تمرينات ورزشي‬ ‫يك روش��ي كليدي براي بهبودي‬ ‫است‪ .‬هر كاري كه مي‌توانيد انجام‬ ‫دهيدنظيرراهرفتن‪،‬دوچرخه‌سواري‬ ‫با دوچرخه ي ثابت‪ ،‬يا شنا‪ .‬به همين‬ ‫دليل با ش��دت كم فعاليت بدني را‬ ‫آغاز كنيد و به تدريج آن را افزايش‬ ‫دهيد‪.‬‬ ‫درگذشتهپزشكانتوصيهمي‌كردند‬ ‫براي دو تا شش هفته در رختخواب‬ ‫اس��تراحت نماييد‪ ،‬ول��ي در حال‬ ‫حاضر اس��تراحت يك تا دو روزه‬ ‫توصيه مي ش��ود‪ ،‬آن هم در موارد‬ ‫ش��ديد بيماري‪ .‬استراحت طوالني‬ ‫مدت عموما براي پش��ت مناس��ب‬ ‫نيست‪ ،‬زيرا قدرت و مقاومت بدن‬ ‫را كاهش مي دهد‪.‬‬

‫اسپاسم يا كشيدگي پشت را‬ ‫بايد چقدر جدي بگيريم؟‬

‫به هر حال‪ ،‬ب��ه هيچ‌وجه نمي‌توان‬ ‫ناراحتي كه در اثر درد كمر ايجاد‬ ‫مي‌ش��ود را نادي��ده گرف��ت‪ .‬در‬ ‫صورت داشتن كمردرد‪ ،‬انجام امور‬ ‫روزمره بسيار دردناك خواهند بود‬ ‫و درد ش��ديد ممكن است شما را‬ ‫بي‌حركت سازد‪ .‬در بيشتر موارد‪ ،‬با‬ ‫استراحت كردن‪ ،‬مشكل كم‌رنگ‬ ‫مي‌شود‪ .‬متاسفانه عود حمالت درد‪،‬‬ ‫يك قانون اس��ت تا يك اس��تثناء‪،‬‬ ‫بنابراين در صورت مش��اهده‌ي هر‬ ‫يك از عالئم زير به پزشك مراجعه‬ ‫كنيد‪:‬‬ ‫درد شديد‪ ،‬تب ‪ ،‬لرز ‪ ،‬تعريق شبانه‬ ‫يا درد غيرمنتظره‪ ،‬دردي كه به يكي‬ ‫از اندام‌هاي تحتاني انتشار مي‌يابد و‬ ‫با ضعف در اندام تحتاني يا تغييرات‬ ‫عملكرد مثانه يا روده همراه است؛‬ ‫دردي ك��ه به ش��دت فعاليت‌هاي‬ ‫روزانه شما را محدود كرده است؛‬ ‫عاليم و نشانه‌هايي كه ظرف يك‬ ‫تا دو هفته بهبود نمي‌يابند‪.‬‬ ‫تش��خيص علت درد پش��ت اغلب‬ ‫آسان نيس��ت‪ ،‬ولي ضروري است‬ ‫كه مسايل جدي زمينه اي برطرف‬ ‫شوند‪ .‬در حقيقت ش��ناخت دقيق‬ ‫علت درد‪ ،‬رويكرد درماني را تغيير‬ ‫نمي‌دهد‪.‬‬ ‫اين دردها را چه‌طور‬ ‫بايد درمان كرد؟‬

‫‪ 90‬درصد دردهاي پشت با درمان‬ ‫يا بدون درمان‪ ،‬ظرف مدت ‪ 4‬تا ‪6‬‬ ‫هفته بهب��ود مي‌يابند‪ .‬در ‪ 10‬درصد‬ ‫ديگر‪ ،‬درد مدتش طوالني تر است‬

‫و ظرف ‪ 6‬تا ‪ 12‬هفته يا بيشتر بهبود‬ ‫مي‌ياب��د‪ ،‬مخصوصا اگر ناش��ي از‬ ‫پيچ‌خوردگي رباط‌ها يا كشيدگي‬ ‫شديد عضالني باشد‪.‬‬ ‫اف��راد داراي درد پش��ت و ان��دام‬ ‫تحتاني حتي به زمان بيشتري براي‬ ‫بهبود نياز دارند‪ ،‬اما با گذشت زمان‬ ‫و انجام مراقبت‌هاي مناسب‪ ،‬عالئم‬ ‫تخفيفمي‌يابند‪.‬‬ ‫چه مراقبت‌هايي الزم است؟‬

‫مراقبت‌ه��اي ش��خصي كه ش��ما‬ ‫مي‌تواني��د در منزل انج��ام دهيد‪،‬‬ ‫براي رهايي از درد مهم مي‌باش��ند‪.‬‬ ‫استفاده از گرما يا سرما (نظير حمام‬ ‫آب گرم‪ ،‬كمپرس گرم يا س��رد)‬ ‫مي‌توان��د درد را تس��كين ده��د و‬ ‫عضالت ملتهب را آرام سازد‪ .‬البته‬ ‫سرما بهتر اس��ت و از آن به دفعات‬ ‫مكرر استفاده كنيد ولي هر بار بيش‬ ‫از ‪ 20‬دقيقه طول نكشد تا از آسيب‬ ‫پوست جلوگيري شود‪.‬‬ ‫از ي��خ پوش��يده با كيس��ه نايلوني‬ ‫ك��ه آن را در پارچ�� ‌ه ي��ا حوله اي‬ ‫پيچيده‌ايد‪،‬اس��تفاده نمايي��د ت��ا به‬ ‫پوس��ت آس��يبي نرس��د‪ .‬وضعيت‬ ‫پوس��ت خود را هر ‪ 5‬دقيقه بررسي‬ ‫كنيد‪ .‬در هن��گام اس��تفاده از يخ‪،‬‬ ‫پوست شما قرمز مي‌گردد‪ .‬هنگام‬ ‫شروع محو شدن قرمزي‪ ،‬يخ را از‬ ‫محل برداريد‪.‬‬ ‫از بين رفتن قرمزي مي‌تواند بيانگر‬ ‫سرمازدگي باش��د‪ ،‬لذا بعد از قطع‬ ‫درد ش��ديد (معموال ظرف يك تا‬ ‫دو روز)‪ ،‬توس��ط چراغ گرم‌كننده‬ ‫مخص��وص‪ ،‬مح��ل را گرما كنيد‪.‬‬ ‫گرم��ا دادن را ت��ا ‪ 20‬دقيق��ه ادامه‬ ‫دهيد‪.‬‬

‫داروهايكاهندهدردكهدردسترس‬ ‫عموم مردم مي‌باشند و نياز به نسخه‬ ‫يپزشكندارند‪،‬نظيراستامينوفنيا‬ ‫داروهايضدالتهابغيراستروييدي‬ ‫نظير ايبوپروفن ي‌ا آسپيرين مي‌توانند‬ ‫در آرا ‌م ساختن درد كمك‌ كنند‪.‬‬ ‫بس��ته به علت و ميزان درد ش��ما‪،‬‬ ‫ممكن است پزش��ك از داروهاي‬ ‫ضددرد قوي‌تر و ش��ل‌كننده‌هاي‬ ‫عضالني استفاده نمايد‪.‬‬ ‫آیا فيزيوتراپي موثر است؟‬

‫بل��ه‪ ،‬در م��وارد مزمن تاثي��ر دارد‪.‬‬ ‫فيزيوتراپ��ي ممك��ن اس��ت بع��د‬ ‫از خالص��ي از درد ح��اد ب��راي‬ ‫برگرداندن آمادگي ستون فقرات‪،‬‬ ‫هماهنگ��ي بين انقب��اض عضالني‬ ‫و انعطاف‌پذيري ص��ورت پذيرد‪.‬‬ ‫فعاليت‌هاي جس��مي براي كشيدن‬ ‫و تقويت عضالت پش��ت احتمال‬ ‫مش��كالت آتي را ك��م مي كنند‪.‬‬ ‫براي بعضي‌ه��ا فيزيوتراپ ممكن‬ ‫اس��ت ح��رارت درماني و ماس��اژ‬ ‫ماليم را انجام دهد‪.‬گاهي استفاده‬ ‫از بريس‌ها‪ ،‬كرس��ت‌ها و كش��ش‬ ‫مكانيكي مفيد است‪.‬‬ ‫چه موقع كار به جراحي‬ ‫مي‌كشد؟‬

‫جراحي براي كمتر از يك درصد‬ ‫م��وارد كمردرد توصيه مي‌ش��ود‪.‬‬ ‫جراح��ي بيش��تر براي درم��ان فتق‬ ‫ديس��ك كه باعث ب��روز درد در‬ ‫اندام تحتاني به علت تحت فش��ار‬ ‫قرار دادن عصب مي‌گردد‪ ،‬توصيه‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬جراح��ي همچنين براي‬ ‫برداشتن فشار از روي نخاع كاربرد‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫در صورتي كه تنگ شدگي ناشي‬ ‫از استخوان در ستون فقرات بر يك‬ ‫يا چند عصب فشار وارد سازد‪ ،‬نيز‬ ‫از جراحي استفاده مي‌شود‪.‬‬

‫آخرین دستاوردهای دنیای پزشکی‬ ‫تمرين هاي ورزشي‬ ‫براي سالمت ميانساالن خطر دارد‬ ‫محققان مي گويند مردان و زنان ميانسال اگر وقت زيادي را صرف تمرين‬ ‫هاي ورزش��ي كنند‪ ،‬ممكن اس��ت با خطر ابتال به آرتروز مفاصل مواجه‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫محققان آمريكايي دويست مرد و زن را كه وزن بدنشان به اصطالح «عادي»‬ ‫بوده است‪ ،‬تحت مطالعه قرار داده اند و متوجه شده اند كه آنهايي كه بيش‬ ‫از بقيه تمرين هاي ورزشي مي كرده اند‪ ،‬بيشتر از سايرين در معرض آسيب‬ ‫در ناحيه زانو بوده اند‪.‬‬ ‫بنا به يافته هاي اين تحقيق جديد‪ ،‬دويدن و پريدن نيز ممكن است بيشتر از‬ ‫دوچرخه سواري و ش��نا به غضروف ها آسيب وارد كند‪ .‬در همين حال‪،‬‬ ‫يكي از سازمان هاي خيريه كه به نفع مبتالن به آرتروز در بريتانيا فعاليت مي‬ ‫كند گفت سالم نگه داشتن بدن اهميت زيادي دارد و اغلب مردم به خاطر‬ ‫ورزش با هيچ مشكلي روبرو نمي شوند‪.‬‬ ‫آستئو آرترايت ‪ -‬رايج ترين نوع آرتروز ‪ -‬يكي از بيماري هايي است كه‬ ‫گريبانگير مفاصل بدن برخي از افراد مي شود‪ .‬اين بيماري دردناك‪ ،‬با باال‬ ‫رفتن سن و وزن بدن به مرور بدتر مي شود و با تورم و همچنين دشوار شدن‬ ‫حركت بدن همراه است‪ .‬آستئوآرترايت بيشتر در ميان زنان ديده مي شود‪.‬‬ ‫محققان آمريكايي نتيجه يافته هاي جديد خود را در گردهمايي س��اليانه‬ ‫انجمن راديولوژهاي آمريكاي ش��مالي ارائه كرده و گفته اند تحقيق آنها‬ ‫شامل افرادي مي شده است كه پيش از آغاز تحقيقات درد زانو نداشته‌اند‪.‬‬ ‫این محققان براساس پرسشنامه اي كه براي تعيين ميزان تمرين هاي ورزشي‬ ‫افراد تدوين كرده بودند‪ ،‬شركت كنندگان در تحقيق جديد را به سه دسته‬ ‫كم تحرك‪ ،‬ميان تحرك و پرتحرك تقسيم كرده اند‪.‬‬ ‫داوطلبيني كه در كنار باغباني و كارهاي ديگر منزل در هفته ساعت ها پياده‬ ‫روي مي كرده اند يا انواع ديگري از تمرين هاي ورزشي را انجام مي داده‬ ‫اند‪ ،‬در دسته پرتحرك ها قرار گرفته اند‪ .‬از زانوي اين گروه از داوطلبين با‬ ‫دستگاه «ام آر آي» عكس برداري شده است‪ .‬آسيب مشاهده شده در اين‬ ‫عكس ها صرفا در ارتباط با نوع تمرين هاي ورزشي بوده است كه هر فرد‬ ‫انجام داده است‪.‬‬ ‫دكتر كريستف استلينگ‪ ،‬كه هدايت اين گروه تحقيقي دانشگاه كاليفرنيا‬ ‫را برعهده داشته‪ ،‬گفت‪« :‬اطالعات ما نشان مي دهد كه افرادي كه فعاليت‬ ‫جسمي بااليي دارند‪ ،‬ممكن است در معرض خطر انواع آسيب هاي زانو و‬ ‫به اين ترتيب آستئو آرترايت باشند‪ ».‬او گفت‪« :‬اين تحقيق و تحقيقات ديگر‬ ‫كه توسط گروه ما انجام گرفته است‪ ،‬نشان داده كه فعاليت هاي جسمي‪،‬‬ ‫مانند دويدن و پريدن‪ ،‬كه وزن بدن در آن مستقيما بر مفاصل فشار وارد مي‬ ‫كند‪ ،‬ممكن است سالمت غضروف ها را با خطر مواجه كند‪».‬‬ ‫دكتر استلينگ افزود‪« :‬در مقابل ورزش هايي كه فعاليت هاي سبك براي‬ ‫غضروف هاي بدن تلقي مي ش��ود‪ ،‬مانند شنا و دوچرخه سواري‪ ،‬ممكن‬ ‫است به ترميم غضروف ها و جلوگيري از آسيب آنها كمك كند‪».‬‬ ‫با اين حال‪ ،‬يكي از س��خنگويان «كمپين براي تحقيقات در باره آرتروز»‪،‬‬ ‫گفت فوائد تمرين هاي ورزشي براي سالمت انسان به اندازه اي است كه‬ ‫مي توان به راحتي از خطرهاي بالقوه آنها چشم پوشي كرد‪.‬‬

‫هنگام راه رفتن با موبایل حرف نزنید‬ ‫مطالعه محققان علوم پزشکی در دانشگاه ایلینویز نشان می دهد استفاده از‬ ‫تلفن همراه هنگام راه رفتن‪ ،‬برای سالمت انسان مضر است‪.‬‬ ‫به گزارش یونایتدپرس‪ ،‬در این مطالعه ‪ ،‬ش��رکت کنندگان از یک خیابان‬ ‫مجازی رد می شدند در حالی که با یک تلفن همراه صحبت می کردند یا‬ ‫اینکه در حال گوش کردن به موسیقی بودند‪ .‬این دانشمندان اعالم کردند‬ ‫دریافتند کسانی که موسیقی گوش می کردند قادر بودند ترافیک را ارزیابی‬ ‫کنند و خود را از خطرات آن مصون نگاه دارند ولی اس��تفاده کنندگان از‬ ‫گوشی تلفن همراه از خطرات دور و بر خود آگاهی نداشتند‪.‬‬ ‫دکتر آرت کرامر استاد بخش روان شناسی که سرپرستی گروه محققان را‬ ‫بر عهده داشت گفت بسیاری از مردم تصور می کنند هنگامی که راه می‬ ‫روند ‪ ،‬مش��کلی برای آنان پیش نمی آید‪ .‬ولی این تصور هنگامی صحیح‬ ‫اس��ت که خطری در پیش روی انسان نباش��د ولی هنگامی که در شهر و‬ ‫فضای پر س��ر و ص��دا و خطرناک خیابان ها راه می روی��م ‪ ،‬اگر در حال‬ ‫گفتگو با تلفن همراه باشیم خطرات زیادی ما را تهدید می کند‪.‬‬ ‫بر اساس این مطالعه که نتایج آن در شماره اخیر نشریه جلوگیری از حوادث‬ ‫منتشر شد ‪ ،‬محققان دریافتند مدت زمان گذشتن از خیابان در بزرگساالنی‬ ‫که هنگام راه رفتن از گوشی تلفن همراه استفاده می کنند به میزان بیست و‬ ‫پنج درصد بیشتر از دیگران است ‪.‬‬ ‫محققان مطالعه دیگری بر روی شصت فرد بزرگسال در همین رابطه انجام‬ ‫داده اند که نتایج آن هنوز منتشر نشده است‪.‬‬


‫‪40‬‬

‫‪40 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 932‬جمعه ‪ 20‬آذر ‪1388‬‬

‫اطالعيه سازمان ها و نهادهاي سياسي و اجتماعي‬ ‫مدرسه فوتبال‬

‫مراسم شاد یاد قلم وبیان واندیشه‬

‫اینترنشنال ساکر آکادمی و باشگاه فوتبال پیکان ونکوور‬ ‫در یازدهمین سال قتلهای زنجیره ای خرد ورزان به یاد‪:‬‬ ‫کالس‌های ترم پاییز و زمستان خود را به شرح زیر اعالم‬ ‫«محمد مختاری» و « محمد جعفر پوینده»و‪.................‬‬ ‫می‌کند‪ :‬شروع کالس‌ها از روز ‪ 13‬سپتامبر‪،‬‬ ‫گرد هم می آ ئیم تا بگوئیم‪:‬‬ ‫کالس‌های آموزش فوتبال هر یکشنبه از ساعت ‪ 5‬تا ‪7‬‬ ‫«صدا که بر می آید از یکی طنین می اندازد در دیگری»‬ ‫بعدازظهر در سالن ورزشی دبیرستان ساترلند واقع در انتهای‬ ‫با حضور ‪ :‬سهراب مختاری (پیگیر قتلهای زنجیره ای و‬ ‫خیابان ‪ 19‬شرقی و النزدل‬ ‫فعال حقوق بشر)‪ ،‬محمد محمد علی ( نویسنده و عضو‬ ‫این کالس‌ها شامل تمرین و مسابقات دوستانه و تورنمنت‌ها کانون نویسندگان ایران)‪ ،‬مژده شهریاری( حقوقدان و وکیل‬ ‫می‌باشد‪ .‬برای گروه‌های سنی ‪ 4‬تا ‪ 7 ،6‬تا ‪ 10‬ساله‪ 10 ،‬تا ‪12‬‬ ‫دادگستری در کانادا)‬ ‫ساله و ‪ 12‬تا ‪ 15‬سال‬ ‫یکشنبه ‪ 13‬دسامبر ‪ 2009‬از ساعت ‪ 5:30‬تا ‪ 9‬شب‬ ‫‪Fletcher Challenge Theatre, room 1900‬‬ ‫برای ثبت‌نام و اطالعات بیشتر با عباس خلیلی به شماره‬ ‫‪515 West Hasting Streets‬‬ ‫‪ )604( 318-5090‬تماس بگیرید‪.‬‬ ‫تیم فوتبال پیکان ونکوور‬ ‫تیم فوتبال پیکان ونکوور به اطالع عالقمندان جهت تمرین‬ ‫با این تیم می‌رساند که روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت‬ ‫‪ 9:30‬تا ‪ 11‬شب در آدرس برنابی لیک واقع در خیابان‌های‬ ‫کنزینگتون و اسپرات در برنابی معروف به ‪ 8 RING‬زمین‬ ‫شماره سه برگزار می‌شود‪ .‬برای اطالعات بیشتر با تلفن‬ ‫‪ 604-318-5090‬تماس بگیرید‪.‬‬

‫نورت شور مولتی کالچرال سوسایتی‬ ‫سرویس سکنی گزینی برای مهاجرین تازه وارد به کانادا در‬ ‫کتابخانه نورت ونکوور‬ ‫مشاورین سکنی گزینی نورت شور مولتی کالچرال‬ ‫سوسایتی سرویسهای اولیه سکنی گزینی را در کتابخانه‬ ‫نورت ونکوور ارائه می دهند‪.‬‬ ‫سرویسهای مذکور شامل‪:‬‬ ‫* اطالعات عمومی برای تازه واردین * مسکن‬ ‫* کارت خدمات درمانی * ملزومات تمدید کارت‬ ‫استقرار دائم و درخواست کارت شهروندی کانادا‬ ‫* کاریابی و سایر موارد * تطابق خانواده ها با فرهنگ‬ ‫کانادایی * تحصیالت وسایر موارد‬ ‫زمان‪:‬شنبه ها از ساعت ‪ 9:30‬صبح تا یک بعدازظهر‬ ‫مکان ‪:‬طبقه سوم‪،‬اطاق مطالعه ‪،‬کتابخانه نورت ونکوور‬ ‫جهت تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ‪604-988 2931‬‬ ‫نورت شور مولتی کالچرال سوسایتی ویا مشاورین سکنی‬ ‫گزینیدرکتابخانهتماسبگیرید‬

‫انجمن ایرانیان برنابی‬ ‫جلسات فرهنگی‪ ،‬تفریحی انجمن هر هفته روزهای شنبه از‬ ‫ساعت ‪ 3‬تا ‪ 5:30‬بعدازظهر تشکیل می‌گردد‪.‬‬ ‫از عموم هموطنان عالقمند دعوت می‌شود تا در جلسات‬ ‫مذکور شرکت فرمایند‪.‬‬ ‫نشانی‪ :‬برنابی شمالی‪ ،‬شمال لوهیدمال‪،‬‬ ‫خیابان کامرون‪ ،‬شماره ‪ 9523‬تلفن‪604-779-4422 :‬‬

‫يکي بود يکي نبود‬ ‫ساعت قصه وکاردستي به زبان فارسي براي بچه هاي‬ ‫‪ 4‬تا ‪ 8‬ساله روزهاي چهارشنبه ساعت ‪ 3:45‬بعدازظهر‬ ‫در کتابخانه نورث ونکوورسيتي‬ ‫‪North Vancouver City Library‬‬ ‫‪West 14th Street 120‬‬

‫رايگان ‪ -‬نام نويسي قبلي ضروري نيست‪.‬‬

‫سازمان بهداشت روح و روان کانادا‪ ‬‬ ‫شروع دوره جديد برنامه ها را به اطالع ميرساند‪.‬‬ ‫سرپرستی اين کالسها را خانم ليدا ايزدی مشاور روانشناسی‬ ‫و نماینده انجمن مشاورین بالینی ‪ BC‬بعهده دارد‪.‬‬ ‫اهداف این برنامه ‪ * :‬بهبود روابط زوجین‪ ،‬روابط‬ ‫خانوادگی وروابط اجتماعی‬ ‫* خودشناسی و تقویت اعتماد به نفس * افزايش قدرت‬ ‫سازگاری با محیط و مشکالت زندگی * مقابله با تنهائی‬ ‫بعالوه این برنامه شما را با مطالب زیرنیز آشنا میکند‪.‬‬ ‫حل اختالفات ‪ -‬تمرکز فکر(مدیتیشن) ‪-‬‬ ‫صراحت بیان ‪ -‬مقابله با خشم وعصبانیت‬ ‫‪ ‬شرکت در اين دوره ها به تمامی افراد درهر شرايط ‪ ‬و‬ ‫گروه سنی توصيه می گردد‪.‬‬ ‫این برنامه‪ ‬سه شنبه ها از ساعت ‪ 6 :30‬تا ‪ 8 :30‬شب‪ ،‬از‬ ‫تاریخ پنجم ژانویه تا ‪ 9‬مارچ ‪ 2010‬بمدت ده هفته در‪:‬‬ ‫نورت‌شورنیبرهود هاوس‪ ،‬شماره ‪ 225‬خیابان دوم شرقی‬ ‫در نورت‌ونکوور برگزار می گردد‪ .‬جهت کسب اطالعات‬ ‫بیشتر و شرکت در این برنامه لطفا باخانم لیدا ایزدی شماره‬ ‫‪ )604( 786-5432‬تماس بگیرید‪.‬‬

‫‪Simon Fraser University‬‬

‫ورودیه‪ :‬رایگان‬ ‫جمعی از فعالین حقوق بشر در ونکوور‬

‫اطالعيه ترم زمستانی مدرسه ایرانیان‬ ‫مدرسه ايرانيان براي آموزش زبان فارسي وايجاد ارتباط بين‬ ‫نسل ها‪ ،‬دوره زمستانی خود را برای کودکان‪ ،‬نوجوانان و‬ ‫بزرگساالن ‪ ،‬در محيطي آموزشي و شاد آغاز می کند‪.‬‬ ‫خدمات ما در سطوح اول تا پنجم و پيشرفته‪ ،‬متناسب با‬ ‫دانش و ظرفيت دانش آموزان با روش های متنوع شامل‬ ‫درس‪ ،‬قصه گويی (خوانی)‪ ،‬روزنامه و مقاله خوانی است ‪.‬‬ ‫کتابخانه مدرسه ايرانيان نيز برای وسعت بخشيدن به دايره‬ ‫لغات و مطالعه بيشتر در دسترس دانش آموزان اين مرکز‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫کوکيتالم‪ ،‬پورت مودی و برنابی‪ :‬شنبه ها‪10/30-12/30 :‬‬ ‫‪Dogwood Pavilion‬‬ ‫‪Poirier St. Coquitlam, BC. V3J 6B1‬‬

‫وست ونکوور‪ :‬شنبه ها ‪)3-4/5()1/5-3( :‬‬ ‫‪Library-1950 Marine Drive‬‬ ‫‪W. Vancouver, BC. V7V 1J8‬‬

‫يو بی سی‪ :‬دوشنبه ها ‪)3/5-5()4/5-6( :‬‬

‫)‪Acadia Park (Activity Room‬‬ ‫‪2707 Tennis Crt. Vancouver, BC. V6T 2E5‬‬

‫ريچموند‪ :‬سه شنبه ها‪)3/5-5()4/5-6( :‬‬

‫‪7700 Minoru Gate. Richmond, BC. V6Y 1R8‬‬

‫نورث ونكوور‪ :‬چهارشنبه ها‪4-6 :‬‬

‫)‪N. Van. City Library (Third floor‬‬ ‫‪120 W. 14th. St. N. Vancouver, BC. V7M 1N9‬‬

‫وست ونکوور‪ :‬پنج شنبه ها‪4-6 :‬‬

‫)‪Sentinel Secondary School (Cafeteria‬‬ ‫‪1250 Chartwell Drive‬‬ ‫‪W. Vancouver, BC V7S 2R2‬‬

‫ونكوور‪ :‬جمعه ها‪)3/5-5()4/5-6( :‬‬

‫‪Oakridge-650 41st. Vancouver, BC V5Z 2M9‬‬

‫لطفا براي ثبت نام و رزرو جا با تلفن موبايل‬ ‫‪ ) 604( 551-9593‬يا ‪)604(261-6564‬‬ ‫با ژيال اخوان تماس حاصل فرمائيد‪.‬‬

‫ی پس از طالق‬ ‫زندگ ‌‬ ‫ی‬ ‫انجمن آموزشگران خانواده اولین دوره روان شناخت ‌‬ ‫ی پس از طالق» را در‬ ‫و آموزشی «مهارت‌های زندگ ‌‬ ‫کوکیتالم برگزار می‌‌نماید‪ .‬این دوره آموزشی در ‪ ۵‬جلسه‬ ‫و توسط مشاور بالینی‌خانواده انجام می‌‌گیرد‪ .‬از متقاضیان‬ ‫ی‬ ‫و عالقه‌مندان دعوت می‌‌نماید تا جهت ثبت نام‪  ‬با عل ‌‬ ‫خدامی‪ ،‬تلفن ‪ 778-۳۷۸-6177‬و یا ایمیل‬ ‫‪ a_khoddami@yahoo.com‬تماس حاصل فرمائید‪.‬‬ ‫ی باید کرد»‬ ‫«تا شقایق هست زندگ ‌‬ ‫آموزشگرانخانواده‪ ‬‬

‫انجمن خوشنویسان ایران‬ ‫شعبه امریکای شمالی‬ ‫جشن یکمین سالگرد تأسیس انجمن خوشنویسان ایران‬ ‫شعبه امریکای شمالی با حضور هنرمندان ‪ ،‬اندیشمندان و‬ ‫فرهیختگانبرجستهونکوور‬ ‫شامل ‪ * :‬سخنرانی ‪ ،‬اجرای موسیقی و شعر خوانی‪،‬‬ ‫* اهداء گواهینامه های هنرجویان‪،‬‬ ‫* نمایشگاه آثار خوشنویسی هنر جویان و مدرسین انجمن‬ ‫زمان ‪ :‬شنبه ‪ 19‬دسامبر از ساعت ‪ 4‬الی ‪ 6‬بعد از ظهر‬ ‫مکان ‪ :‬کلیسای سنت اندروز ‪ ،‬شماره ‪1044‬‬ ‫خیابان سنت جورج ‪ ،‬نورث ونکوور‬ ‫حضور کلیه عالقه مندان و دوستداران فرهنگ و هنراصیل‬ ‫ایران را در این مراسم ارج می نهیم‬ ‫جهت اطالعات بیشتر با تلفن و یا آدرسهای ذیل تماس‬ ‫حاصل فرمائید ‪778-889-4820 :‬‬ ‫‪icana@masskar.com‬‬

‫‪www.icana.net‬‬

‫و بیاوریم سبد ببریم اینهمه سرخ اینهمه سبز‬

‫قرار کرفته اند میگذارند‪ .‬شرکت کنندگان میتوانند در هر دو‬ ‫برنامه و یا یکی از برنامه ها شرکت کنند‬ ‫برای ثبت نام با شماره تلفن ‪ 604-710-3345‬و یا ایمیل‬ ‫‪ dayincoutr@shaw.ca‬تماس بگیرند‪ .‬این برنامه آموزشی‬ ‫توسط ‪ Surjeet Kaur Sidhu‬همآهنگ کننده برنامه‬ ‫خشونت در خانواده از دادگاه خانواده وکمیته عدالت‬ ‫جوانان نورت شور ترتیب داده شده است‬

‫سیری در اندیشه های سهراب سپهری‬ ‫با حضور خانم فلور طالبی زمان ‪:‬پنجشنبه ها‬ ‫ساعت شش و چهل و پنج تا هشت عصر‬ ‫مکان ‪:‬کلیسای سنت اندروز واقع در ‪1044‬‬ ‫خیابان سنت جورج نورت ونکوور‬ ‫لطفا برای اطالعات بیشتر‬ ‫با شماره ‪)604( 9804678‬تماس بگیرید ‪.‬‬

‫صرف ناهار با خود شرکت کنندگان میباشد‬

‫واکسن آنفلو آنزا خوکی‬

‫مدرسه موالنا‬

‫قابل توجه ایرانیان عزیز‪ :‬واکسن آنفلو آنزا خوکی در این‬ ‫ی توسط اداره بهداشت نورت‬ ‫مکانها با حضور مترجم فارس ‌‬ ‫ی به همگان زده میشود‪:‬‬ ‫ونکوور مجان ‌‬ ‫پنج شنبه‌ها در ‪ :‬خیابان فربز ‪ ( ۱۵۵۵‬انتهای ‪ ۱۶‬غربی )‬ ‫از ساعت ‪ ،۱-۳‬شنبه ‪ ۱۲‬دسامبر ‪ :‬در سالن ژیمناستیک‬ ‫بیمارستان الینز گیت از ساعت ‪۱-۳‬‬ ‫برای اطالعات بیشتر با فریبا قدوسی ‪)604( 983-6859‬‬ ‫در اداره بهداشت تماس بگیرید ‪ .‬منتظر شما عزیزان هستیم‪.‬‬

‫بررسی شخصیت جوهری در اندیشه موالنا‬ ‫سخنران ‪ :‬دکتر مجتبی کوهپایه‬ ‫زمان ‪ :‬یکشنبه ‪ 13‬دسامبر ‪2009‬‬ ‫ساعت ‪ 5 :‬تا ‪ 7‬بعد از ظهر‬ ‫مکان ‪ :‬هتل گراس این مارین درایو نورت ونکوور‬ ‫برگذار کننده ‪:‬آکادمی فرهنگی موالنا‬ ‫تلفن تماس‪)778( 237-1145 :‬‬

‫جلسه هفتگی بنیاد ایرانیان مسلمان‬ ‫هر شنبه از ساعت شش تا هشت شب در و نکوور شمالی‬ ‫برقرارست ساعت اول خواندن آیاتی از قرآن و تبادل نظر‬ ‫در باره موضوعات مطرح شده در قرآن در باره آن و در‬ ‫ساعت دوم بحث آزاد‪ .‬برای اطالعات بیشتر‬ ‫تلفن ‪ )604( 924-4602‬تماس بگیرید‪.‬‬ ‫مکان ‪ :‬کلیسای سنت اندروز شماره ‪ 1044‬خیابان سنت‬ ‫جورج‪،‬نورث ونکوور ورود برای همگان آزاد ورایگان‬ ‫است‪bim-ca.blogspot.com .‬‬

‫مسجدالغدیر‬ ‫برنامه های مست ّمر و هفتگی‬ ‫شبهای جمعه‪:‬ساعت ‪ 7‬شروع برنامه با اقامه نماز جماعت‬ ‫عطر نیایش و مناجات با قرائت دعای روحبخش کمیل‬ ‫سلسله مباحث‪ :‬در تفسیر قرآن به روش نوین‬ ‫ظهر جمعه‪:‬مقارن اذان ظهر‪ :‬شروع خطبه های نماز جمعه‬ ‫جمعه شب ها‪ : 5:45 – 9:‬کالسهای مدرسه اسالمی الغدیر‬ ‫‪ : 6 – 7‬جلسه قرائت و تجوید قرآن (ویژه بانوان)‬ ‫‪ : 6 – 7‬نشست ویژه نوجوانان (پرسش و پاسخ)‬ ‫‪ : 7 – 10‬اقامه نماز جماعت ‪ +‬سخنرانی در موضوعات‪:‬‬ ‫اخالقی‪ ,‬اعتقادی‪ ,‬فقهی‪ ,‬عرفانی و عملی ‪...‬‬ ‫جهت اطالعات بیشتر و پاسخگوئی به سؤالت شرعی‬ ‫با حجة اسالم دکتر حجازی (‪ )604-727-8778‬تماس‬ ‫حاصل نمائید‪ .‬تلفن خط خبری‪604-960-0028 :‬‬ ‫‪www.alghadirmasjid.com‬‬

‫گروه رویش‬ ‫از شما دعوت میشود در جمع دوستانه ما شرکت کنید‪.‬‬ ‫یکشنبه سیزدهم د سامبر‪،‬ساعت شش تا هشت عصر‪.‬‬ ‫موضوع‪:‬بخش یک‪:‬برگزاری مجمع عمومی وانتخاب‬ ‫هیات مدیره برای یکسال آینده‪،‬بخش دوم‪:‬موسیقی‪.‬‬ ‫آدرس‪ :‬اطاق شمارة ‪ 203‬واقع در طبقه دوم کاپيالنومال‬ ‫در نورت ونکوور ‪.‬شرکت در جلسات برای همه آزاد و‬ ‫رايگان است‪ .‬براي اطالعات بيشترلطفا با شماره‬ ‫‪ )604(980- 4678‬تماس بگيريد‪.‬‬

‫یک روز در دادگاه‬ ‫برنامه ای رایگان درمورد‪ :‬نقش پلیس‪ ،‬دادگاه و جامعه در‬ ‫مقابل خشونت های خانوادگی در نورت شور‬ ‫سه شنبه ‪ 15‬دسامبر ‪2009‬‬ ‫برای شرکت در این برنامه ثبت نام ضروری است‬ ‫برگزاری برنامه در ‪ 2‬محل مختلف خواهد بود‬ ‫محل اول‪ :‬طبقه دوم ساختمان پلیس به آدرس شماره ‪147‬‬ ‫خیابان ‪ 14‬شرقی نورت ونکوور‪ ،‬از ساعت ‪ 9‬تا ‪ 11‬صبح‬ ‫محل دوم‪ -1:‬دادگاه نورت ونکوور به آدرس شماره ‪200‬‬ ‫خیابان ‪ 23‬شرقی از ساعت ‪12‬تا ‪ 1:30‬بعد از ظهر و‬ ‫‪ -2‬دیدار و شرکت از مراحل برگزاری دادگاه از ساعت‬ ‫‪ 1:30‬تا ‪ 3‬بعد از ظهر‪ .‬ارائه کنندگان این برنامه‪:‬‬ ‫‪ Tara Gueulette‬افسر پلیس نورت ونکوور‪،‬‬ ‫هم آهنگ کننده «خشونت در روابط خانوادگی»‬ ‫‪ Monte Ruttan‬دادستان ایالتی بریتیش کلمبیا‬ ‫‪ Honourable Judge Rodgers‬ازدادگاه ایالتی بریتیش‬ ‫کلمبیا و نمایندگانی از انجمنهای محلی که خدمات الزم‬ ‫را دراختیار خانواده هائی که در معرض خشونت خانواه‬

‫‪domesticviolenceprogram@shaw.ca‬‬

‫موسسه آموزشی فرهنگی نور‬ ‫برنامه های این هفته موسسه بشرح ذیل برگزار می گردد‬ ‫جمعه ‪ 12‬دسامبر‪ -‬شروع برنامه ساعت ‪ 7‬شب با نماز‬ ‫جماعت مغرب و عشاء سپس سلسله مباحث هفتگی در‬ ‫محضر قران کریم با عنوان « زن و مرد و خانواده در آئینه‬ ‫قران کریم» با سخنرانی آقای دکتر کوهپایه‬ ‫برنامه دهه اول ماه محرم ‪ ،‬ماه پیروزی خون بر شمشیر‪ ،‬ماه‬ ‫عشق و ایثار و ماه سید و ساالر شهیدان حضرت ابا عبدا‪....‬‬ ‫الحسین (ع) از تاریخ پنجشنبه ‪ 17‬دسامبر لغایت یکشنبه‬ ‫‪ 27‬دسامبر بمدت ‪ 11‬شب در موسسه آموزشی فرهنگی‬ ‫نور برگزار میگردد‪ .‬برنامه ها هر شب از ساعت ‪ 7‬با اقامه‬ ‫نماز جماعت مغرب و عشاء برگزار خواهد شد‪ .‬جزئیات‬ ‫برنامه ها و سخنرانان هفته آینده از طریق خط خبری‪،‬‬ ‫وب سایت موسسه و روزنامه های کثیرالنتشار باطالع شما‬ ‫عزیزان خواهد رسید‪ .‬برای آگاهی بیشتر در مورد برنامه‬ ‫های موسسه آموزشی فرهنگی نور می توانید از طریق‬ ‫خط خبری مرکز به شماره ‪ 604 -929- 5955‬و جراید‬ ‫کثیراالنتشار و وب سایت موسسه به آدرس اینترنتی‬ ‫‪ www.noorbc.com‬و ‪www.noorcanada.com‬‬ ‫مراجعهفرمایید‪.‬‬ ‫‪1172 – W14 Street off Pemberton,‬‬ ‫‪Marine Dr. North Vancouver‬‬

‫مدرسه آیندگا ن‬ ‫آغاز ثبت نام ترم زمستان و بهار مدرسه آیندگان‬ ‫همین امروز ثبت نام کنید‬ ‫مدرسه آیندگان با جامع ترین و کامل ترین سیستم و روش‬ ‫ها در آموزش زبان فارسی در مقاطع پیش دبستانی‪ ،‬اول‬ ‫تا پنجم ابتدائی و راهنمائی ‪ ،‬دروس دینی‪ -‬اخالق وقران‬ ‫در سطوح مبتدی‪،‬میانه وپیشترفته و دروس هنر وفرهنگ‬ ‫ایرانی شامل نقاشی‪ ،‬خوش نویسی‪ ،‬مجسمه سازی و حجم‬ ‫در خدمت شما خانواده های عزیز فارسی زبان‪ .‬مدرسه‬ ‫آیندگان متشکل از کادری مجرب و حرفه ای از معلمان با‬ ‫سابقه آموزش وپرورش سیستم نوین آموزشی دروس بومی‬ ‫سازی شده بر اساس منابع درسی ایران محیط آموزشی‬ ‫مناسب‪ ،‬دلنشین وگرم و صمیمی برای فرزندان دلبند شما‬ ‫فرصت را از دست ندهیم‪ .‬همین امروز نسبت به ثبت نام‬ ‫فرزندان عزیزتان اقدام کنید‪ .‬جهت ثبت نام ترم زمستان‬ ‫وبهار ‪ 2010‬و دریافت اطالعات در خصوص سیستم‬ ‫آموزشی مدرسه‪ ،‬مکان وسایر اطالعات هرچه سریعتر‬ ‫با تلفن ‪ 778-340-1300‬و یا ایمیل زیرتماس حاصل‬ ‫فرمائید‪info.ayandegan@gmail.com .‬‬ ‫با عرض پوزش از عالقمندان به اطالع میرسانیم‬ ‫که سهراب مختاری بدلیل ردشدن تقاضای‬ ‫ویزایش از سفارت کانادا در آلمان قادر نخواهد‬ ‫بود در مراسم«شاد یاد قلم و بیان و اندیشه ‪،‬‬ ‫یازدهمین سال قتلهای زنجیره ای خرد ورزان «‬ ‫حضور بهم رساند ‪.‬‬ ‫این برنامه با حضور سایر سخنرانان آقای محمد‬ ‫محمد علی‪ ،‬خانم مژده شهریاری و آقای علی‬ ‫نگهبان در همان مکان و زمان اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫جمعی از فعالین حقوق بشر در ونکوور‬

‫‪www.paivand.com‬‬


‫‪41‬‬

‫‪41 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 932‬جمعه ‪ 20‬آذر ‪1388‬‬

‫به مناسبت در گذشت استاد فرامرز پایور‬

‫دال خموشی چرا‬

‫«فرخ‌زادها به روایت پوران»‬

‫همسایه‌های‬ ‫امامزاده‬ ‫گل زرد‬ ‫مینو صابری (رادیو زمانه)‬

‫اس�تاد فرام�رز پای�ور یک�ی از‬ ‫بزرگ‌ترین موسیقی‌دانان عصر‬ ‫حاضر‪ ،‬بام�داد روز چهارش�نبه‪،‬‬ ‫هجده�م آذرم�اه در ته�ران‬ ‫درگذشت‪.‬‬

‫رادیو زمانه‪ -‬اس��تاد فرام��رز پایور‬ ‫حدود یازده سال پیش دچار سکته‬ ‫مغزی شد و همین امر باعث شد در‬ ‫س��ال‌های آخر عمرش از فعالیت‬ ‫هنری دور بمان��د‪ .‬او در طی دوران‬ ‫کار هنری‌اش کارنامه‌ی ارزشمندی‬ ‫در زمینه‌ی موسیقی‪ ،‬از خود به‌جای‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫استاد فرامرز پایور در ‪ ۲۱‬بهمن ماه‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۱۱‬در ته��ران به‌دنیا آمد‪.‬‬ ‫پدرش «علی پایور» نقاش و اس��تاد‬ ‫زبان فرانسه در دانشگاه تهران بود و‬ ‫پدر بزرگش‪« ،‬مصورالدوله»‪ ،‬نقاش‬ ‫چیره‌دس��ت دوره‌ی قاجار بود که‬ ‫با نواختن ویولون‪ ،‬س��نتور و سه‌تار‬ ‫آشنایی داشت‪.‬‬ ‫اس��تاد پایور در س��ن ‪ ۱۷‬س��الگی‬ ‫آموزش موسیقی را نزد استاد بزرگ‬ ‫موس��یقی ایران‪« ،‬ابوالحس��ن صبا»‬ ‫آغاز کرد‪ .‬وی هم‌چنین از محضر‬ ‫اس��تادانی چون «عب��داهلل دوامی» و‬ ‫«نورعلی‌خان برومند» بهره برد‪.‬‬ ‫فرامرز پایور با خوانندگان بسیاری؛‬ ‫از جمل��ه عبدالوه��اب ش��هیدی‪،‬‬ ‫محمود خوانساری‪ ،‬خاطره پروانه‪،‬‬ ‫سیما بینا‪ ،‬ش��هرام ناظری و محمد‬ ‫رضا شجریان همکاری داشت‪.‬‬ ‫اس��تاد «حس��ن ناهی��د»‪ ،‬نوازنده‌ی‬ ‫برجسته‌ی نی در باره‌ی استاد فرامرز‬ ‫پایور به زمانه گفت‪:‬‬ ‫اس��تاد پای��ور در اداره‌ی هنره��ای‬ ‫زیب��ای قدیم ک��ه بعد ب��ه وزارت‬ ‫فرهنگ و هنر تغییر کرد و حاال هم‬ ‫وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی‬ ‫نامیده می‌شود دو ارکستر داشتند‪.‬‬ ‫اولی ارکس��تری ‪ ۱۰‬نفره بود که از‬ ‫تمام دیپلمه‌های اول هنرستان؛ مثل‬ ‫استاد هوشنگ ظریف‪ ،‬خانم پروین‬ ‫صال��ح‪ ،‬آقایان حس��ن منوچهری‪،‬‬ ‫فرهادپور و دیگران تش��کیل شده‬ ‫ب��ود‪ .‬این گ��روه ب��ا خواننده‌های‬ ‫مختلف؛ چه خواننده‌های وزارت‬ ‫فرهنگ و هن��ر و چه خواننده‌های‬ ‫رادیو کار می‌کرد‪ .‬یک ارکس��تر‬ ‫کوچک دیگر هم ایشان داشتند که‬ ‫از استادانی هم‌چون زنده‌یاد حسین‬

‫تهرانی‪ ،‬اصغر بهاری‪ ،‬جلیل شهناز‪،‬‬ ‫خود اس��تاد پایور و بنده تش��کیل‬ ‫می‌ش��د‪ .‬این گروه کوچک شش‬ ‫نفره هم‪ ،‬ب��ا خواننده‌های مختلف‪،‬‬ ‫برنامه‌هایی در خارج و داخل کشور‬ ‫داشت و نیز به صورت کنسرت‪ ،‬در‬ ‫رادیو هم کار می‌کردند‪.‬‬ ‫در مورد خصائل اس��تاد پایور زبان‬ ‫م��ن قاصر اس��ت ک��ه بخواهم در‬ ‫مورد ایشان حرف بزنم‪ .‬باید بگویم‬ ‫که بعد از ‪ ۵۶‬س��ال کار موسیقی و‬ ‫حدود ‪ ۴۵‬س��ال کار با استاد پایور‪،‬‬ ‫بسیاری از نکات برجسته‌ی اخالقی‬ ‫را از ایشان آموختم‪ .‬شاید بد نباشد‬ ‫که بگویم مهم‌ترین ویژگی استاد‪،‬‬ ‫وق��ت شناس��ی آن بزرگ��وار بود‪.‬‬ ‫ایشان دارای خصائل انسانی ویژه‌ای‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫استاد پایور در نظم و ترتیب درست‬ ‫مثل یک ساعت اتمی دقیق و منظم‬ ‫بودند‪ .‬اگر موقع تمرین یک دقیقه‬ ‫زمان آنتراکت داشتیم‪ ،‬ایشان همان‬ ‫یک دقیقه را تخفی��ف نمی‌دادند‪.‬‬ ‫مثآل اگر س��اعت ده‌ونیم آنتراکت‬ ‫شروع می‌شد و ساعت ده و بیست‬ ‫و نه دقیقه ب��ود می‌گفتند یک‌دور‬ ‫دیگر بزنیم تا بشود ده و نیم‪.‬‬ ‫یکی دیگ��ر از خصوصی��ات بارز‬ ‫اس��تاد پایور این بود که ایش��ان یا‬ ‫برنامه قبول نمی‌کردند یا اگر قبول‬ ‫می‌کردن��د به بهتری��ن نحو ممکن‬ ‫آن را اجرا می‌کردند‪ .‬همه‌ی ما هم‬ ‫اخالق استاد پایور را می‌شناختیم‪.‬‬ ‫شاید بش��ود گفت ارکستر ما تنها‬ ‫ارکس��تری ب��ود ک��ه ط��ی مدتی‬ ‫طوالنی‪ ،‬هیچ‌ک��دام از اعضاء خود‬ ‫را عوض نکرد‪.‬‬ ‫می�لاد کیای��ی‪ ،‬آهنگ‌س��از و‬ ‫نوازنده‌ی سنتور هم در باره‌ی استاد‬ ‫پایور می‌گوید‪ :‬باید گفت به مفهوم‬ ‫واقعی کلمه‪ ،‬بنیانگذار مکتب سنتور‬ ‫نوازی ایران استاد فرامرز پایور بود‪.‬‬ ‫از ویژگی‌های ش��خصیت ایش��ان‬ ‫داشتن دیسیپلین بود‪ .‬بسیار زیاد!‬ ‫به جرات می‌توان��م بگویم من در‬ ‫تمام طول عمرم و پنجاه س��الی که‬ ‫در کار موس��یقی فعالیت داشته‌ام‪،‬‬ ‫کمتر موسیقی‌دانی را سراغ دیده‌ام‬ ‫که این‌طور دیسیپلین کاری داشته‬ ‫باشد و منظم بوده باشد‪.‬‬ ‫یادم می‌آید هفت‪ ،‬هشت ساله بودم‬ ‫به همراه پدرم در یک محفل هنری‬

‫شرکت داشتم‪ .‬استاد ابولحسن صبا‬ ‫که افتخارش این بود که شاگردی‬ ‫چون فرام��رز پایور را تربیت کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬عنوان می‌کرد که‪« :‬فرامرز‬ ‫پایورهویتیبخشیددرمکتب‌نوازی‬ ‫س��نتور و او در آینده از افتخارات‬ ‫موسیقی ایران خواهد بود‪ ».‬در آن‬ ‫س��ال‌های دور این‌را خودم از استاد‬ ‫بزرگ موس��یقی ایران اس��تاد صبا‬ ‫شنیدم‪.‬‬ ‫ش��اید یکی از دالیل این‌که استاد‬ ‫پایور دچار س��کته‌ی مغزی شدند؛‬ ‫پرکاری ایشان بود‪ .‬تمام وقت‌‌شان‬ ‫یا صرف آموزش به شاگردان‌شان‬ ‫بود که خودش��ان تربی��ت کردند‬ ‫و تحوی��ل اجتماع دادن��د یا تنظیم‬ ‫آهنگ‌های بسیار زیبا‪ .‬البته به کار‬ ‫بازس��ازی آهنگ‌ه��ای جاوادنه‌ی‬ ‫موس��یقی ملی و یا ساخت آهنگ‬ ‫هم می‌پرداختند‪ .‬ایش��ان کارهای‬ ‫زیادی کردن��د که اگر بخواهم نام‬ ‫بب��رم باید صدها اث��ر را ذکر کنم‪.‬‬ ‫آثارشان یکی از یکی زیباتر‪ ،‬فنی‌تر‬ ‫و سرشار از تکنیک بود‪.‬‬ ‫یک��ی از ویژگی‌های دیگر اس��تاد‬ ‫پایور‪ ،‬تکنیک ایش��ان در س��نتور‬ ‫بود‪ .‬در واقع تا قبل از ایش��ان چنین‬ ‫تکنیکی را ما نداش��تیم و این یک‬ ‫واقعیتی است‪ .‬ایشان نقطه‌ی عطفی‬ ‫در سنتور نوازی ایران بودند‪.‬‬ ‫تاری��خ در مورد آثار زیب��ا و به یاد‬ ‫ماندنی این اس��تاد بزرگ قضاوت‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫خانم «کریم‌زاده»‪ ،‬همس��ر زنده‌یاد‬ ‫فرام��رز پای��ور ب��ه عل��ت تالمات‬ ‫روحی قادر ب��ه گفت‌وگو با زمانه‬ ‫نبود‪ ،‬اما خواهر خانم ایشان‪« ،‬نازی‬ ‫کریم‌زاده» چنین گفت‪:‬‬ ‫چند س��الی بود که اس��تاد س��کته‬ ‫مغزی کرده و بیمار بودند‪ .‬حال‌شان‬ ‫تقریبا خوب بود‪ ،‬ولی حدود دوماه‬ ‫پیش که س��رما خوردند و ویروس‬ ‫آنفوالنزا وارد بدن‌ش��ان شد؛ چون‬ ‫از نظر جس��می هم خیلی ضعیف‬ ‫شده بودند به بیمارستان شهید باهنر‬ ‫منتقل شدند و متاسفانه امروز صبح‬ ‫در بیمارستان فوت کردند‪.‬‬ ‫مراس��م تش��ییع ایش��ان هم‪ ،‬شنبه‪،‬‬ ‫س��اعت نه صبح از بیمارستان باهنر‬ ‫به س��مت قطعه‌ی هنرمندان بهشت‬ ‫زهرای تهران برگزار می‌شود‪.‬‬

‫زمان��ی نام پوران فرخ‌زاد برایم ی��اد آور فریدون بود و‬ ‫فروغ‪ .‬اما از زمانی که با خودش و آثارش آش��نا ش��دم‬ ‫پوران از س��ایه بیرون آمد و خودش برایم تبدیل شد به‬ ‫کسی که باید کشف‌اش می‌کردم و می‌شناختم‌اش‪.‬‬ ‫روزی که به قصد گفت و گو روبروی پوران نشس��تم‬ ‫تا از او درباره‌ی این خانواده‌ی افسانه‌ای بپرسم‪ ،‬قصه‌ها‬ ‫و روایت‌هایش آن‌قدر جذبه داشت که دلم نیامد فضا‬ ‫را با س��وال‌هایی که او خود همه‌ی آن‌ها را می‌دانست‬ ‫بشکنم‪.‬‬ ‫وقتی از کودکی‌ش��ان می‌گفت کودکانه می‌خندید و‬ ‫گاه یاد این‌که دیگر‪ ،‬عزیزانش که خاطرات‌شان به هم‬ ‫گره خورده و حاال دیگر نیستند می‌افتاد‪ ،‬آه می‌کشید و‬ ‫با حسرت از گذشته می‌گفت‪.‬‬ ‫قرار اس��ت در چند قس��مت حرف‌های پوران ف ‌رخ‌زاد‬ ‫را بش��نویم‪ ،‬که اولین آن مربوط به دوران کودکی‌شان‬ ‫است‪:‬‬ ‫کودکی من‪ ،‬کودکی بس��یار زیبایی بوده‪ .‬پدرم رئیس‬ ‫امالک بود در بخش «نور» که مرکزش چالوس بود و‬ ‫نوشهر‪.‬‬ ‫منشاید از هشت‪،‬نهماهگی به همراهخواهرو برادرهایم‪،‬‬ ‫یعنی؛ من‪ ،‬امیر‪ ،‬فروغ و فریدون آن‌جا زندگی کردیم‪.‬‬ ‫ما چهارتا در حدود پنج س��ال با هم فاصله سنی داریم‪،‬‬ ‫مادرم عین ماشین جوجه‌کشی همیشه آبستن بود ولی‬ ‫خب‪ ،‬زندگی خیلی خوب بود‪.‬‬ ‫ما در نوشهر یک خانه‌ای داشتیم‪ ،‬نمی‌گویم خیلی مجلل‬ ‫ولی برای آن‌زمان خیلی بزرگ و مرفه بود‪.‬‬ ‫این خانه که هنوز هم هست‪ ،‬درست روبروی قصر رضا‬ ‫شاه بود‪ .‬یک طرفش دریا بود و یک طرفش جنگل‪.‬‬ ‫از شمال تا جنوب‪ ،‬قسمت غربی این خانه‌ای که خیلی‬ ‫بزرگ بود و تا جنگل امتداد داش��ت یک خیابان بلند‬ ‫بود‪.‬‬ ‫بهار که می‌شد سرتاسر خیابان پوشیده از گل‌های زرد‬ ‫می‌شد‪ .‬همیشه هم آب در جوی آن روان بود و پر از مار‬ ‫و پونه‪ ،‬خیلی قشنگ بود‪.‬‬ ‫انتهای این خیابان که از خانه‌ی ما خیلی فاصله داشت و‬ ‫نزدیک کوه بود یک حیاط بزرگ بود و یک امامزاده‬ ‫و یک قبرستان‪.‬‬ ‫من اس��م آن امامزاده را یادم نیس��ت اما ما بچه‌ها به آن‬ ‫می‌گفتیم امامزاده گل ِ زرد‪.‬‬ ‫ما سه تا‪ ،‬فریدون خیلی کوچک بود‪ ،‬کارمان این بود که‬ ‫از خانه فرار کنیم و آن خیابان را طی کنیم و خودمان را‬ ‫برسانیم به آن قبرستان که همیشه دهاتی‌ها با شلیته‌های‬ ‫رنگارنگ می‌آمدند آنجا‪.‬‬ ‫درختان بزرگ آن‌جا بود که دخیل می‌بستند‪ ،‬االغ بود‬ ‫قاط��ر بود‪ ،‬خیلی جالب بود گاهی مُرده می‌آوردند که‬ ‫ما نمی‌دانس��تیم مُرده و چال کردن یعن��ی چه‪ ،‬برای ما‬ ‫تماشاییبود‪.‬‬ ‫آن‌ج��ا یک درخت خیل��ی بزرگ بود ک��ه دهاتی‌ها‬ ‫می‌گفتند عمر این درخت هزار س��ال است‪ ،‬نمی‌دانم‬ ‫شاید هم اغراق می‌کردند‪ .‬ریشه‌های این درخت بیرون‬ ‫از خاک بود‪ .‬توی درخت یک شکاف بزرگ بود که‬ ‫یک نفر می‌نشست داخل درخت و چای می‌فروخت‪.‬‬ ‫بچ��ه دهاتی‌ها ی��ا دیگران گاهی می‌آمدن��د روی این‬ ‫ریشه‌ها کارهای زشت می‌کردند‪ ،‬آشغال و ته مانده‌ی‬

‫غ��ذا می‌ریختند‪ .‬من در همان بچگی دلم برای درخت‬ ‫می‌س��وخت و همه‌اش فکر می‌ک��ردم این‌ها چطور به‬ ‫خودشان اجازه می‌دهند میخ به درخت بکوبند‪ ،‬این مرد‬ ‫چطور به خ��ودش اجازه می‌دهد به این درخت توهین‬ ‫کند یا داخل این درخت بنش��یند‪ ،‬یا بچه‌هایی که روی‬ ‫ریشه‌هامی‌دویدند‪.‬‬ ‫حاال که فکر می‌کنم می‌گوی��م وطن مثل آن درخت‬ ‫اس��ت‪ ،‬مثل آن ریشه‌های قوی اس��ت که ما باید از آن‬ ‫مواظبت کنیم‪ ،‬آب بدهیم‪ ،‬بگذاریم آفتاب به آن بتابد‪،‬‬ ‫نگذاریم این ریشه‌ها بپوسد و خراب شود‪.‬‬ ‫این ریش��ه‌ها همیش��ه در مغز من اس��ت‪ .‬آن ریشه‌ها را‬ ‫می‌بینم مثل این‌که درخت گریه می‌کرد‪ ،‬ریش��ه‌ها داد‬ ‫می‌زدند فری��اد می‌زدند ولی هیچ‌‌ک��س آن صداها را‬ ‫نمی‌شنید‪ .‬درس��ت مثل حاال‪ ،‬وطن ما دارد داد می‌زند‪،‬‬ ‫گریه می‌کند ولی چه کسی این صداها را می‌شنود؟‬ ‫به هر حال زندگی ما آن‌جا خیلی مرفه و اش��رافی بود‪،‬‬ ‫یعن��ی جوری بود که یک دیوار بین ما و بچه‌های کور‬ ‫و کچل ِده بود که ما دیوانه‌وار دوس��ت داشتیم با آن‌ها‬ ‫آمیخته ش��ویم ولی مادرم نمی‌گذاش��ت چون مادرم‬ ‫آدمی ب��ود که دائم احس��اس بیماری می‌ک��رد و دوا‬ ‫می‌خورد و میکرب می‌شناخت و همیشه می‌ترسید ما‬ ‫مریض شویم‪.‬‬ ‫بههمیندلیلخودشهمیشهبیماربودوسعیمی‌کردبهما‬ ‫هم بیخودی مرتب دوا بدهد و آمپول بزند در صورتی‌که‬ ‫ما بچه‌های شاد ِ سالمی بودیم‪ ،‬دلمان می‌خواست برویم‬ ‫توی ِده با بچه‌ها بازی کنیم‪ .‬طفلکی‌ها همه‌شان دماغ‌شان‬ ‫پایین بود‪ ،‬کچل بودند چشم‌های تراخمی داشتند اما ما‬ ‫عاشق آن‌ها بودیم‪.‬‬ ‫بندر نوشهر‪ ،‬بندر بزرگی بود و پر بود از هلندی و آلمانی‬ ‫و روسی‪ .‬ما یک پزشک روسی داشتیم که از بادکوبه‬ ‫آمده بود‪ ،‬به خانه‌مان می‌آمد‪.‬‬ ‫خارجی‌هایی که به این بندر می‌آمدند مجالت فرنگی‬ ‫می‌آوردند و چون پدرم رئیس امالک بود‪ ،‬خانه ما آمد‬ ‫و رفت داشتند و از این مجالت هم می‌آوردند‪.‬‬ ‫وقتی مجالت را ورق می‌زدم دلم می‌خواست ببینم این‬ ‫عکس چیس��ت؟ زیرش چی نوشته؟ به همین دلیل در‬ ‫پنج سالگی برای ما معلم سرخانه آوردند‪.‬‬ ‫فروغ و فریدون و امیر آن ش��وق من‌را نداش��تند‪ .‬آن‌ها‬ ‫خیلی اهل ش��یطنت بودند‪ ،‬بچه بودن��د‪ ،‬من بچه نبودم‬ ‫شاید از اول پیر بودم‪ ،‬نمی‌دانم‪.‬‬ ‫فروغ بس��یار ش��یطون بود‪ ،‬فریدون کوچولو بود و تازه‬ ‫می‌خواس��ت از بغل پایین بیاید و تاتی تاتی کند‪ .‬امیر‪،‬‬ ‫دکت��ر فرخزاد را می‌گویم که حاال دیگ��ر در این دنیا‬ ‫نیست‪ ،‬متفکر بود ولی یک مقدار خشن بود‪.‬‬ ‫آن‌جا یک مدرس��ه‌ای بود که یک سال ما را به آن‌جا‬ ‫بردن��د اما بچه‌های آن‌جا به دلی��ل این‌که ما لباس‌های‬ ‫شیک می‌پوشیدیم نمی‌توانستند ما را تحویل بگیرند و‬ ‫با ما احس��اس بیگانگی می‌کردند در صورتی که خود‬ ‫من دلم می‌تپید بروم این‌ها را بغل کنم بگویم دوست‌تان‬ ‫دارم برای‌ش��ان هدی��ه بب��رم اما طرف م��ا نمی‌آمدند‪،‬‬ ‫می‌ترسیدند‪.‬‬ ‫ش��اید روی تلقین‌ه��ای پدرانش��ان بوده ک��ه از پدرم‬ ‫می‌ترسیدند‪ .‬به همین دلیل جلوی مدرسه رفتن ما گرفته‬ ‫شد و یک معلم برای‌مان توی خانه آوردند‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪44‬‬


42 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009

1388 ‫ آذر‬20 ‫ جمعه‬932 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

42


‫‪43‬‬

‫‪43 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 932‬جمعه ‪ 20‬آذر ‪1388‬‬

‫‪Saatchi & Saatchi‬‬ ‫‪Since 1925‬‬

‫ﺟﻮﺍﻫﺮﻱ ﺳﺎﻋﺘﭽﻲ ﻭ ﺳﺎﻋﺘﭽﻲ‬ ‫ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﻨﺞ ﻧﺴﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺟﻮﺍﻫﺮ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻧﻔﻴﺲ ﺗﺮﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ‬

‫ﻧﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺩﺍﺭﻳﺪ‪.‬‬

‫ﺟﻮﺍﻫﺮﻱ ﺳﺎﻋﺘﭽﻲ ﻭ ﺳﺎﻋﺘﭽﻲ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺎﭘﻲ ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻫﺎﻱ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻱ‬ ‫‪ Better Business Bureau‬ﻭ ﺳﻨﺪﻳﻜﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺟﻬﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻭﻧﻜﻮﻭﺭ ﺑﺰﺭگ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ‬

‫ﻧﺎﻡ ﻣﺎ ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪ ﻣﺎﺳﺖ‬ ‫ﺟﻮﺍﻫﺮﻱ ﺳﺎﻋﺘﭽﻲ ﻭ ﺳﺎﻋﺘﭽﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺭﺳﻤﻰ‪:‬‬ ‫‪S.T. Dupont, Cross, Safari, Saatchi Swiss, Iceteck, Accutron‬‬

‫ﺟﻮﺍﻫﺮﻱ ﺳﺎﻋﺘﭽﻲ ﻭ ﺳﺎﻋﺘﭽﻲ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺑﺰﺭگ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺷﻮﻫﺎﻱ ﻃﻼ ﻭ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺭﺩ‪:‬‬ ‫‪ JCK‬ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ‪ JCK ،‬ﻻﺱ ﻭﮔﺎﺱ‪ Vicenza ،‬ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﻭ ‪ Basel‬ﺳﻮﻳﺲ‬

‫‪1105 Robson Street, Vancouver 604-685-5625‬‬


‫‪44‬‬

‫‪44 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 932‬جمعه ‪ 20‬آذر ‪1388‬‬

‫محمود کلونی و یوسف گوبلز‬ ‫بیخود نیست که می گویند هر چه‬ ‫کیفیت چ��ی توز تن��زل می کند‪،‬‬ ‫کااله��ای بدت��ری برای مش��تری‬ ‫عرضه می کند‪ .‬بق��ول قدما خیلی‬ ‫خ��وش پروپاچه اس��ت‪ ،‬دائما هم‬ ‫می رود حمام‪ .‬البته روابط عمومی‬ ‫دفتر ریاست جمهوری هر نوع رفتن‬ ‫به حمام رئیس جمهور را در یکی‬ ‫دو سه چهار پنج شش هفت هشت‬ ‫سال اخیر تکذیب کرد‪ .‬در عوض‬ ‫همین روابط عمومی اعالم کرد که‬ ‫امروز پس از جلس��ه هیات دولت‪،‬‬ ‫« احم��دی نژاد گفت ک��ه فقط با‬ ‫خبرنگاران رس��انه های تصویری‬ ‫گفتگو می کند‪ ».‬لطفا پاسخ بدهید‬

‫که احمدی نژاد‪ ،‬چرا فقط با رسانه‬ ‫های تصوی��ری مصاحبه می کند‪،‬‬

‫حقوق بشر هسته‌دار!‬ ‫هادی خرسندی‬ ‫ای ببرد جايزه‌ی‪ ،‬صلح ترا مرده‌شو‬ ‫چند کنی با فالن جنگ‌طلب گفتگو؟‬ ‫قشقرق هسته‌ای پوشش پيمان‌تان‬ ‫در پس اين پرده است رابطه‌ی تو به تو‬ ‫حرف حقوق بشر گشته فراموش تو‬ ‫يا که شده راست و رفته به جائی فرو!‬ ‫(اشاره‌ی من به آن سروده‌ی قبلی است‬ ‫کليکی اينجا بکن‪ ،‬سهل بود جستجو)‬ ‫دولت خونخوارگان مشتری دائمت‬ ‫کاسبی و‪ ،‬دخل تو مهمتر از آبرو‬ ‫کفتر بام تو است انچوچک بد‪-‬دهان‬ ‫فحش‌ات اگر ميدهد ترجمه کن‪« :‬بغبغو»‬ ‫مژده که جور آمديد چون در و تخته به هم‬ ‫او پرزيدنت تو‪ ،‬تو پرزيدنت او‬ ‫نتيجه‌ی مثبتی داده هياهوی‌تان‬ ‫گم شده فرياد ما در پس اين های و هو‬ ‫خطيب برجسته تو‪ ،‬رهبر شايسته تو‬ ‫ت ِ رو‬ ‫نقل کنی دلفريب‪ ،‬نعل زنی پش ‌‬ ‫سود نخواهد ز تو ملت سرسبز ما‬ ‫پس نرسانش زيان‪ ،‬حقه رها کن عمو‬ ‫خواب لوترکينگ اگر شد به تو تعبير‪ ،‬پس‬ ‫وای به روز سياه! حيف از آن آرزو!‬

‫و اگ��ر تصویر او را منتش��ر نکنند‪ ،‬همه اش مال آنها‪.‬‬ ‫مصاحبه نمی کند؟‬ ‫گزینه دوم‪ :‬آدم وقتی دور باش��د‪،‬‬ ‫گزینه اول‪ :‬چون خوشگل است‪.‬‬ ‫اشتباه زیاد می کند‪.‬‬ ‫گزینه دوم‪ :‬چون خوشگل است و گزینه سوم‪ :‬اگر راست می گویند‬ ‫خوب تار می زند‪.‬‬ ‫بیایند ایران زندگی کنند‪.‬‬ ‫گزینه سوم‪ :‬چون دیدن چهره های گزینه چه��ارم‪ :‬زیاد ه��ول نزنید‪،‬‬ ‫زیبا نورچشم آدم را زیاد می کند‪ .‬حداکثر شش ماه دیگر می فرستیم‬ ‫گزینه چهارم‪ :‬چ��ون مثل آینه دق بیایند خدمت تان‪ .‬خیرش را ببینید‪.‬‬ ‫قرار است همه مان را سکته بدهد‪.‬‬ ‫گزینه پنجم‪ :‬چون ش��انس نداریم‪،‬‬ ‫وگرن��ه به ج��ای محم��ود الفنون رای ما رو پس بده‬ ‫جورج کلونی را می دیدیم‪.‬‬ ‫به نظر شما فهمیدن این جمله « رای‬ ‫ما را پس بدهید» این همه س��خت‬ ‫است؟‬ ‫دروغ و ایمان‬ ‫گفتند بیایید از میان این چهار نفر به‬ ‫به قول عبیدزاکانی‪ ،‬به یکی گفتند هر کدام می خواهید رای بدهید‪.‬‬ ‫خربزه و عس��ل با هم نمی سازند‪ ،‬رفتیم به آن یکی رای دادیم‪ ،‬رای‬ ‫گفت‪ :‬فعال که با هم س��اخته اند و ما را نش��مردند و کس��ی دیگر را‬ ‫دارند پدر مرا درم��ی آورند‪ .‬حاال رئیس جمهور اعالم کردند‪ .‬رفتیم‬ ‫داستان ماست با آقای ناصر مکارم توی خیاب��ان و فریاد زدیم « رای ما‬ ‫شیرازی‪ ،‬ایشان گفته است « دروغ با را پس بدهید‪».‬‬ ‫ایمان سازگار نیست‪ ،»...‬در حالی که ما را کتک زدند و تعدادی از ما را‬ ‫فعال این دو تا با هم سازگار شدند و زندانی کردند‪.‬‬ ‫رفتیم روی پشت بام و فریاد زدیم «‬ ‫دارند پدر ما را درمی آورند‪.‬‬ ‫مردم مصر دکتر را دوست دارند رای ما را پس بدهید و زندانی ما را‬ ‫آزاد کنید‪».‬‬ ‫حاال چه مشکلی را حل می کند‪ ،‬رای م��ا را پس ندادن��د و به ما گاز‬ ‫بماند‪ ،‬ولی رسانه های حامی دولت‪ ،‬اش��ک آور زدند و تعدادی را هم‬ ‫رجانیوز و فارس نیوز و غیره نیوز‪ ،‬کشتند‪.‬‬ ‫اع�لام کردن��د‪ « :‬م��ردم مص��ر به رفتی��م توی خیابان و فریاد زدیم‪« :‬‬ ‫احمدی نژاد عالقه ویژه ای دارند‪ ».‬رای ما را پس بدهید و زندانی های‬ ‫حاال مشکل اصلی این است که ما ما را آزاد کنید و قاتلین را مجازات‬ ‫باید چکار کنیم؟‬ ‫کنید‪».‬‬ ‫مصر‪،‬‬ ‫ببرند‬ ‫دارند‬ ‫گزینه اول‪ :‬برش‬ ‫رای م��ا را پس ندادن��د و تعدادی‬

‫را دس��تگیر کردند و به آنها تجاوز‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫رفتیم به مح��ل نماز جمعه و فریاد‬ ‫زدی��م و گفتی��م‪ « :‬رای م��ا را پس‬ ‫بدهید و زندانی های ما را آزاد کنید‬ ‫و قاتلین و متجاوزی��ن را مجازات‬ ‫کنید‪».‬‬ ‫رای ما را پس ندادند و ما را تهدید‬ ‫کردند که اگر باز هم به خیابان بیایید‬ ‫همه تان را زندانی می کنیم‪.‬‬ ‫رفتیم به دانش��گاه و فریاد زدیم و‬ ‫گفتی��م‪ « :‬رای ما را پ��س بدهید و‬ ‫زندانی م��ا را آزاد کنید و قاتلین و‬ ‫متجاوزین را مجازات کنید و ما را‬ ‫تهدید نکنید چون ما نمی ترسیم‪».‬‬ ‫رای م��ا را پس ندادن��د و گفتند ما‬ ‫جاسوسان دشمن هستیم و مزدوران‬ ‫خارجی هستیم و ما را اخراج کردند‬ ‫و جلوی ورودمان را گرفتند‪.‬‬ ‫رفتیم به کوچه های ش��هر و فریاد‬ ‫زدی��م و گفتی��م‪ « :‬رای م��ا را پس‬ ‫بدهید و زندانی م��ا را آزاد کنید و‬ ‫قاتلین و متجاوزین را مجازات کنید‬ ‫و ما را تهدید و اخراج نکنید‪.‬‬ ‫یک س��ال گذشت‪ ،‬آنقدر رفتیم و‬ ‫آنقدر ح��رف مان را تکرار کردیم‬ ‫و آنقدر در خیابان دویدیم و آنقدر‬ ‫فش��ار آوردیم که باالخره گفتند‪:‬‬ ‫رای تان از آن شما‪ ،‬بیایید‪.‬‬ ‫گفتی��م‪ :‬ح��اال دیگ��ر دیر ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬حاال دیگ��ر نه فق��ط رای‬ ‫م��ان را می‌خواهیم‪ ،‬بلکه ش��ما را‬ ‫هم نمی‌خواهیم‪ ،‬قان��ون تان را هم‬

‫نمی‌خواهی��م‪ ،‬قدرت ت��ان را هم‬ ‫نمی‌خواهیم‪ ،‬حاال دیگر یاد گرفتیم‬ ‫که چطور باید حق مان را بگیریم‪،‬‬ ‫حاال دیگر همیش��ه ای��ن مائیم که‬ ‫برنده ایم‪.‬‬

‫عمار یاسر یا یوسف گوبلز؟‬ ‫م��ن هم بودم همی��ن حرف را می‬ ‫زدم‪ ،‬ه��ر کس دیگری ه��م بود‪،‬‬ ‫همین جای��زه را می داد‪ .‬البته‪ ،‬یک‬ ‫کمی هم ش��رافت و وجدان و این‬ ‫جور ماجراها مطرح است که باید به‬ ‫آن توجه کرد‪ .‬امروز نش��ان « عمار‬ ‫یاسر» از سوی حامیان عبیداهلل زیاد‬ ‫به آی��ت اهلل مصباح یزدی معروف‬ ‫به شریح قاضی تقدیم شد‪ .‬مصباح‬ ‫یزدی بع��د از دریاف��ت این جایزه‬ ‫در حال��ی که میزان قند خونش در‬ ‫اثر اس��تعمال بیش از حد شکر باال‬ ‫رفته بود‪ ،‬گف��ت‪ « :‬خداوند را باید‬ ‫سپاسگزار باشیم که ویژگی هایی‬ ‫چون علم‪ ،‬تقوا‪ ،‬بصیرت و آگاهی‬ ‫به زم��ان را در وج��ود رهبر معظم‬ ‫انقالب جمع کرده است‪ ».‬آگاهان‬ ‫توضیح دادند که اگر ابراهیم نبوی‬ ‫ه��م این حرفها را درب��اره آیت اهلل‬ ‫خامنه ای گفته بود‪ ،‬نه تنها نشان عمار‬ ‫یاسر‪ ،‬بلکه نشان ناپلئون بناپارت را به‬ ‫او م��ی دادند‪ .‬با گفتن این جمالت‬ ‫مصباح یزدی‪ ،‬بخشی از شعارهایی‬ ‫که مردم داده بودند‪ ،‬و توی گلوی‬ ‫وی گیر کرده بود‪ ،‬هضم شد‪.‬‬

‫گرفتند و زندان رف��ت و بعد آزاد‬ ‫همسایه‌هایامامزاده‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪41‬‬ ‫شد و ما از آن خانه‌ی کوچکی که‬ ‫گرفته بودیم به خانه‌ی بزرگی رفتیم‬ ‫که یک سرش توی خیابان گمرک‬ ‫بود و یک سرش توی خیابان امیریه‬ ‫بود‪.‬‬ ‫یادم می‌آید جنگ که ش��روع شد‬ ‫رادیو ایران دس��توراتی می‌داد که‬ ‫اگر بمباران شد مردم چکار کنند‪.‬‬ ‫آن زمان من کالس اول بودم و یادم‬ ‫هست نان نبود‪ .‬پدرم از سربازخانه‬ ‫از نان‌های سیلو می‌آورد که داخل‬ ‫پر از سوسک بود‪ .‬مادرم نمی‌خورد‬ ‫و چون پدرم تفرش��ی بود‪ ،‬اهل ِده‬ ‫از تف��رش آرد می‌آوردند و مادرم‬ ‫داخلخانهخمیرشراآمادهمی‌کرد‬ ‫و می‌فرستادند نانوایی می‌پختند‪.‬‬ ‫گرس��نگی بود‪ ،‬ش��لوغی بود ولی‬ ‫درک نمی‌ک��ردم‪ ،‬م��ا بچه‌ه��ا‬ ‫نمی‌دانستیمجنگچیست‪.‬‬ ‫این زم��ان گذش��ت و دیگر حاال‬ ‫زندگی ما مثل زندگی‪ ،‬تاریخ تمدن خوشبختی ِ مستعجلی است و ابدی ما بچه‌ها به کودکس��تان و مدرسه‬ ‫را که می‌خوانی‪ ،‬دوک نشین‌های و همیشگی نیس��ت‪ .‬پدرم ماجرا را رفته بودی��م‪ ،‬دوت��ا کوچک‌ترها‬ ‫کودکستان ژاله‪ ،‬که هنوز هم هست‬ ‫اروپا بود‪ .‬خانه‌های بزرگ اشرافی زودترفهمید‪.‬‬ ‫و شب مهمان و موسیقی و بیا و برو در این میانه ماجراهای دیگری هم و به ص��ورت محل بازی بچه‌ها در‬ ‫‪ ...‬زندگی ما این شکلی بود‪ .‬خیلی اتفاق افتاد‪ .‬رضا شاه به آن‌جا می‌آمد آمده‪ ،‬و ما بزرگ‌ترها کالس اول‬ ‫مرفه بودیم و در واقع مثل شاهزاده‌ها و حت��ی یک‌بار برای خوردن ناهار آن‌جا بودیم بعد من و امیر و فروغ‬ ‫به خانه‌ی ما آمد‪ .‬من قش��نگ یادم به دبس��تان سروش رفتیم که پسر و‬ ‫بزرگ شدیم‪.‬‬ ‫پدرم شب‌ها به رادیو گوش می‌داد‪ .‬می‌آید یک شنل آبی بر تن داشت دختر با هم در یک مدرسه بودند‪.‬‬ ‫آن موق��ع یک رادیوه��ای بلندی و چشمانش جوری می‌درخشید که یادم هست یک پسر ارمنی کوچولو‬ ‫بود که خش خش می‌کرد‪ ،‬رادیو نمی‌توانستی توی چشمهاش نگاه اما چاق پیش من می‌نشست‪ ،‬خیلی‬ ‫تنبل بود چون من مبصر بودم معلم‬ ‫آلمان بود‪ ،‬رادیو بی بی س��ی بود‪ ،‬کنی‪.‬‬ ‫برنامه‌ی گلچین از انگلس��تان خبر حدود شش ماه به سال ‪ ۱۳۲۰‬مانده می‌گفت الی انگشتان این پسر مداد‬ ‫می‌دهد‪ .‬من می‌دیدم شب‌ها پدرم ب��ود که پدرم ما را ب��ه تهران آورد بگذار و فش��ار بده‪ ،‬من وقتی رشوه‬ ‫می‌رود در اطاق��ی و در را می‌بندد یک خانه اجاره کردیم‪ .‬من شنیدم می‌گرفتم مداد را فشار نمی‌دادم‪.‬‬ ‫و به این صداها گ��وش می‌دهد و ب��ه م��ادرم می‌گفت وض��ع به هم خالصه در مدرسه سروش خاطرات‬ ‫می‌خورد‪ .‬که شهریور ‪ ۱۳۲۰‬شد و خوبی داشتیم‪ ،‬هم من و هم فروغ از‬ ‫نمی‌فهمیدمچرا‪.‬‬ ‫شاگردان محبوب بودیم‪.‬‬ ‫بعدهاماجرارافهمیدمکهوضعایران آن وقایع اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫مغشوش است و این خوشبختی ما در باغش��اه دع��وا بود و پ��درم را فروغ خیلی ش��یطنت می‌کرد‪ ،‬من ادامه دارد‪...‬‬

‫هیچ‌وقت شیطان به آن معنی نبودم‬ ‫بیش��تر متفکر بودم و رویایی‪ ،‬دائم‬ ‫خیال‌باف��ی می‌کردم ف��روغ عمل‬ ‫می‌کرد‪ ،‬من فکر می‌کردم‪.‬‬ ‫کالس چهارم بودم ک��ه فریدون‪،‬‬ ‫حاال دیگر بچه مدرسه‌ای شده بود‪،‬‬ ‫با امیر به مدرسه رازی رفتند که اآلن‬ ‫هم ساختمانش هس��ت‪ ،‬ساختمان‬ ‫بسیار شیکی داشت‪ ،‬کنار کوچه‌ی‬ ‫مدرس��ه س��روش بود که هنوز هم‬ ‫هست‪ .‬دو سال پیش رفتم تماشایش‬ ‫کردم‪ ،‬چه حس��رتی خ��وردم‪ ،‬چه‬ ‫روزگاری گذشته!‬ ‫چ��ون من از همان بچگ��ی به زبان‬ ‫انگلیس��ی خیلی عالقه داشتم پدر‬ ‫برای‌مان معلم سر خانه گرفت‪.‬‬ ‫پدرم بعد از شهریور هزار و سیصد‬ ‫و بیست به ژاندارمری رفت و به این‬ ‫ترتیب هر تابس��تان که او سفرهای‬ ‫مختلف ماموریت داشت ما را هم‬ ‫همراه خود می‌برد‪ .‬ساری‪ ،‬سمنان‪،‬‬ ‫زنجان‪ ،‬جاهای مختلف‪ ،‬هر تابستان‬ ‫از این ش��هر به آن شهر اما خانه‌ی‬ ‫اصلی‌مان تهران بود‪.‬‬ ‫وقتی زندگی ش��املو را می‌خواندم‬ ‫دی��دم چقدر زندگ��ی بچگی ما و‬ ‫شاملو شبیه هم بوده چون پدر او هم‬ ‫افسر ارتش بوده‪.‬‬ ‫به این ترتیب سال تحصیلی تهران‬ ‫بودیم و تابس��تان‌ها این شهر و آن‬ ‫ش��هر‪ .‬م��ادرم هم که مثل ماش��ین‬ ‫جوجه‌کشی مشغول کار بود و هر‬ ‫س��ال یک بچه‌ای می‌آمد‪ ،‬دو‪ ،‬سه‬ ‫تایی این میان��ه از بین رفتند وگرنه‬ ‫شاید اآلن پانزده‌تا بودیم‪ ،‬که دیگر‬ ‫نیستیم‪.‬‬ ‫خانه‌ی شلوغی بود‪...‬‬


45 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009

1388 ‫ آذر‬20 ‫ جمعه‬932 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

45


‫‪46‬‬

‫‪46 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 932‬جمعه ‪ 20‬آذر ‪1388‬‬

‫فال هفته‬ ‫فروردي�ن ماه‪ :‬فرصتي داريد تا برخي از ايده هايتان را عملي كنيد‪ .‬بهتر‬ ‫است بين واقعيت و كارهاي تئوري تعادل برقرار كنيد‪ .‬بدانيد كه چه كارهايي‬ ‫را بايد انجام دهيد‪ .‬اگر كمي فكر كنيد موفقيت بزرگي به دست مي آوريد‪.‬‬ ‫تغییر پذیرتر از همیشه هستید و این طرز فکر جدید دوستان تان را خوشحال‬ ‫می کند‪ .‬تعجب نکنید اگر دیگران هم رفتار عجیبی داشتند‪.‬‬ ‫ارديبهشت ماه‪ :‬بسيار هنرمند شده ايد و از اين كه استعدادهايتان را نشان‬ ‫دهيد احساس لذت زيادي خواهيد داشت‪ .‬اگر برخي از كارهايي را كه به‬ ‫اتمام رس��انده ايد به افرادي مناسب آن كار نشان دهيد‪ ،‬حتي ممكن است‬ ‫بازاري براي كارهايتان پيدا كنيد‪ .‬حتي اگر اين امر بس��يار دور از انتظارتان‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫خرداد ماه‪ :‬بعد ازمش��کالت دیروز کمی احساس راحتی می کنید‪.‬اگر‬ ‫بتوانید زمانی را با افرادی که به آن ها اعتماد دارید باشید احساس بهتری پیدا‬ ‫می کنید‪.‬اخیرا ً به سختی کار کرده اید و اکنون می توانید کمی استراحت‬ ‫کنید‪ .‬سعی کنید در احاطه اشخاصی که دوستشان دارید باشید چون آنها در‬ ‫این زمان مصاحبانی دوست داشتنی برای شما خواهند بود‪.‬‬ ‫تير ماه‪ :‬سعی کنی کمک کنید تا شخصی از زندان خودش در بیایید چون‬ ‫به نظر می رسد نیاز دارد که درددل هایش را بازگو کند و به دنبال مصاحبی‬ ‫دلسوز می گردد‪.‬سعی کنید به آنها اطمینان به نفس داده و حرف دل آنها‬ ‫را به عنوان آخرین اخبار داغ‪،‬همه جا پراکنده نسازید‪ .‬بین تمایل به کارهای‬ ‫روزمره و اصرار برای از بین بردن چارچوبها تناقض وجود دارد‪.‬‬ ‫مرداد ماه‪ :‬س��عی کنید از آینده ترس��ی نداشته باش��ید‪.‬زیرا زمانی که از‬ ‫چیزی بترس��ید دیگر نمی توانید به جلو گام بردارید‪.‬انرژی تان و وقت تان‬ ‫را صرف کارهای غیر ممکن نکنید‪.‬به کارهای ممکن و عملی فکر کنید‪.‬‬ ‫تمام کارهایی که الزم است انجام دهید این است که زندگی خود را طوری‬ ‫بازسازی کنید که هم چهارچوب و هم بدعتها در آن حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫ش�هريور ماه‪ :‬اگر سعي كنيد كه شخص خاصي را به مسير فكري خود‬ ‫بياوريد آنها به اين نتيجه مي رسند كه ايده هاي شما خيلي با فكر آنها فرق‬ ‫دارد‪ .‬فقط بايداين حقيقت را قبول كنيد كه بعضي ها افكار بزرگ دارند و‬ ‫بعض��ي ها افكار كوچك و اين دو هيچگاه نمي تواند در يك مكان با هم‬ ‫وجود داشته باشند‪.‬‬ ‫مهر ماه‪ :‬بهتر است از وقتتان به نحو احسنت استفاده كنيد زيرا موفقيتي كه‬ ‫به دس��ت مي آوريد ارزش زي��ادي دارد‪ .‬روز خوبي براي ارزيابي اتفاقات‬ ‫اخير است كه همه آن ها مورد عالقه شماست‪ .‬براي اين كه آينده را جالب‬ ‫تر كنيد تغييرات جديدي ايجاد كنيد‪ .‬تاثیر یکی از دوستان خوب درست‬ ‫همان چیزی است که شما برای بهبود یک رابطه صمیمانه احتیاج دارید‪.‬‬

‫از یاد نبریم‪...‬‬

‫یادها و خاطره‌ها‬

‫آبان ماه‪ :‬س��عی کنید با هیچ کس به ط��ور جدی بحث نکنید و به دنبال‬ ‫آرامش باشید‪ .‬بین دو موضوع کشمکش دارید این که رفت و آمدهای تان‬ ‫را کنترل کنید و یا این که اجازه دهید همه چیز خود به خود پیش بروند‪ .‬در‬ ‫حالی که خوب بدانید در اطراف تان چه میگذرد‪ ،‬خوب است اجازه دهید‬ ‫هر از گاهی اتفاقات غیر منتظره رخ دهند‪.‬‬

‫كمم گيري كمت گيرم ‪ -‬نمرده ماتمت گيرم !‬ ‫كنار گود نشسته ميگه لنگش كن !‬ ‫كبوتر با كبوتر باز با باز ‪-‬كند همجنس با همجنس پرواز‬ ‫كنگر خورده لنگر انداخته !‬ ‫كور از خدا چي ميخواهد ؟ دو چشم بينا !‬ ‫كور خود و بيناي مردم !‬ ‫كورشه اون دكانداري كه مشتري خودشو نشناسه !‬ ‫كور را چه به شب نشيني !‬ ‫كور كور را ميجوره آب گودال را !‬ ‫كور هر چي توي چنته خودش��ه خيال ميكنه توي چنته رفيقش‬ ‫هم هست !‬ ‫كوري دخترش هيچ‪ ،‬داماد خوشگل هم ميخواهد !‬ ‫كوزه خالي‪ ،‬زود از لب بام ميافته !‬ ‫كوزه گر از كوزه شكسته آب ميخوره !‬ ‫كوزه نو آب خنك داره !‬ ‫كوزه نو دو روز آب را سرد نگه ميداره !‬ ‫كوسه دنبال ريش رفت سيبيلشم از دست داد !‬ ‫كوسه و ريش پهن !‬ ‫كو فرصت ؟!‬ ‫كوه بكوه نميرسه‪ ،‬آدم به آدم ميرسه !‬

‫بهمن ماه‪ :‬تالش شما برای دفاع از حق خودتان می تواند نتایچ فوق العاده‬ ‫ای را در پی داش��ته باش��د‪ .‬چون به هر دری می زنید و تمام راهها را به کار‬ ‫می برید‪ .‬می توانید بدون هیچ مقاومتی از خود دفاع کنید‪ .‬بنابراین تمام سعی‬ ‫خود را بکنید و ببینید چه پیش می آید‪ .‬شما به طور غریزی می دانید که قدم‬ ‫های زندگی به زودی چیده می شود و بایستی آماده باشید‪.‬‬

‫گابمه و آبمه و نوبت آسيابمه !‬ ‫گاو پيشاني سفيده !‬ ‫گاوش زائيده !‬ ‫گاو نه من شير !‬

‫اس�فند ماه‪ :‬اكنون بايد تصميم بگيريد كه در آينده مي خواهيد چه كار‬ ‫كنيد‪ .‬پيش از آن كه تغييري ايجاد كنيد خوب فكر كنيد‪ .‬شانس بسیار خوبی‬ ‫دارید ‪ .‬می توانید ریسک کنید البته به شرط این که خطا نکنید‪.‬همه چیز به‬ ‫خودتان بستگی دارد‪ .‬انرژی تان را با بیرون رفتن مصرف کنید‪.‬‬

‫آذر ماه‪ :‬بدون ش��ك تمام حرف ه��اي ديگران را باور مي كنيد‪ ،‬اما بايد‬ ‫مراقب باشيد و به هر شخصي‪ ،‬اعتماد نكنيد‪ .‬پول و دوستان را بايد تا جايي‬ ‫كه مي توانيد‪ ،‬نگهداري كنيد ولي اين دو موضوع را با هم قاطي نكنيد عاليق‬ ‫خود را در مرحله اول قرار دهيد و احساس نكنيد كه حتماً بايد ديگران را در‬ ‫مشكالتشان ياري كنيد‪.‬‬ ‫دی ماه‪ :‬به یک نفر توانایی های تان را نش��ان می دهید‪.‬اما متاس��فانه او‬ ‫متوجه نمی شود‪.‬باید در مورد آن صحبت کنید تا متوجه شوند‪ .‬شما به اين‬ ‫كه بخواهيد از زندگي خيلي لذت ببريد ادامه مي دهيد ولي اين به اين معنا‬ ‫نيست كه همه موانع سر اين راه را بايد بدور اندازيد‪ .‬هميشه برنده و بازنده‬ ‫در هر كاري هست‪ .‬اگر شما زيادي خود را گم كنيد ممكن است كه دومي‬ ‫باشيد ‪.‬‬

‫ایران در سال ‪1357‬‬


‫‪47‬‬

‫ﻣﺎﻧﺪﻡ‪ .‬ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻯ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﻋﻬﺪ ﻗﺎﺟﺎﺭ‪ ،‬ﻏﺎﻟﺒﺎ ً‬ ‫ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺷــﺎﻫﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺷﺮﺡ ﻋﺰﻝ ﻭ‬ ‫ﻧﺼﺐ ﺩﺭﺑﺎﺭﻳﺎﻥ‪ ،‬ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺭﻋﻴﺖ‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺍﻋﺘﻨﺎﺋﻰ ﻧﻤﻰ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ‬ ‫ﻧﺒﻮﺩﻧــﺪ‪ ،‬ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ ﭘﺎﺩﺷــﺎﻫﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﺧــﺎﺭﺝ‪1388‬‬ ‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 932‬جمعه ‪ 20‬آذر‬ ‫ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﮔﺎﻥ ﻣﺴﻨﺪﻧﺸﻴﻦ ﻣﺘﻔﻨﻨﻰ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﺍﺯ ﻧﻈﺮﮔﺎﻩ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻣﻰ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﻭ ﺑﻪ ﻓﺮﺽ ﺁﻥ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻧﻮﻳﺴﻰ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺁﻧﭽﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻭﺭﺍﻯ‬ ‫ﻋﻴﻨﻚ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻛﺪﺍﻡ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﺼﻴﺮﺗﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺍﻳﻦ ﻋﻴﻨﻚ ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﻓﺴﻮﻧﮕﺮ ﻣﻰ‬ ‫ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﻜﺘﻪ ﻋﺒﺮﺕ ﺁﻣﻮﺯﻯ ﺩﺭﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﺮﻭﻫﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻧﻮﻳﺴــﻨﺪﮔﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺸــﺮﻭﻃﻪ ﻣﻮﺭﺧﺎﻧﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧــﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ‬ ‫ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ًﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻊ‬ ‫ﻗﺪﺭﺕ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ‪ ،‬ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺫﻡ‬ ‫ﻭ ﻣﺪﺡ ﺑﺎﺩﻣﺠﺎﻥ ﻣﺮﺍﻗــﺐ ﺫﺍﺋﻘﻪ ﻣﻮﻻﻯ‬ ‫ﺧﻮﻳﺸﺘﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻫﮕﺬﺭ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﺩﻭ ﺁﺗﺸﻪ‬ ‫ﺗﺮ ﻭ ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﺭﺑﺎﺑﺎﻥ ﺧﻮﺩ‪ .‬ﺍﻧﺪﻛﻰ ﻫﻢ‬ ‫ﻛﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺿﻌﻴﻔﻰ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﻧﻴﺎﺯ ﻧﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺑﻴﻢ ﺟﺎﻥ ﺩﺍﻣﻨﮕﻴﺮ ﺟﺮﺃﺗﺸﺎﻥ‬ ‫ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪﻩ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻧﮕﺮﺷﺎﻥ ﺭﺍ‬ ‫ﻧﺒﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻠﻢ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻧﻮﻳﺴﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺭﻯ‬ ‫ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﻴﺪﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﭘﺎﻯ ﺑﺴﺘﻪ‬ ‫ﭼﻪ ﺳﻴﺮ ﺁﻳﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻗﻠﻢ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﭼﻪ ﺧﻴﺮ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﻫﻢ‪ ،‬ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﻴﻮﻩ‬ ‫ﺍﺳﻼﻑ ﻧﺎﻣﺪﺍﺭ ﺧﻮﺩ ﮔﺮﺍﺋﻴﺪﻩ ﻭ ﺭﻳﺸﻪ ﺣﻮﺍﺩﺙ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﻰ ﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭ ﻫﻤﺎﻳﻮﻧﻰ ﻭ‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻪﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎﻳﺎﻥﻋﻬﺪﻗﺎﺟﺎﺭﺟﺴﺘﺠﻮ‬ ‫ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺣﺎﻝ ﺭﻋﻴﺖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﺑﻰ‬ ‫ﺷﺎﺋﺒﻪ ﺍﻯ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﮕﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ‬ ‫ﻧﻴﺰﺑﺎﻛﻠﻰﺑﺎﻓﻰﻫﺎﻯﺷﻌﺎﺭﺁﻣﻴﺰﺍﺯﺑﻴﺎﻥﺟﺰﺋﻴﺎﺕ‬

‫ﺟﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﻳﻨﺸﺎﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻮﺵ ﺗﺴﻠﻂ ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭﻯﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻯﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﻯﺑﺎﺷﻨﺪﻛﻪ‬ ‫ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ ﺑﺮ ﺷﺒﻪ ﻗﺎﺭﻩ ﻫﻨﺪ‪ ،‬ﺍﻗﻠﻴﻢ ﻓﺎﺭﺱ ﺩﺭ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺩﺭ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺗﺴــﻠﻄﺶ ﻏﺮﻭﺏ ﻧﻤﻰ‬ ‫ﻧﻈﺮﺩﻭﻟﺖﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻯﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎﺍﻫﻤﻴﺘﻰﺑﻴﺶ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺯ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺖ‪ ،‬ﻛﻪ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ‬ ‫ﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺮﺩ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺍﺭﻭﭘﺎﺋﻰ ﻳﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺗﻮﺟﻬﻰ‬ ‫ﻓﺨﻴﻤﻪ‬ ‫ﭘﺨﺘﻪﻛﺎﺭﻯﺍﺯﻃﺮﻑﺩﻭﻟﺖ‬ ‫‪PAIVAND‬ﺑﺎﺯﺍﺭ‪47‬‬ ‫ﺑﻪ ‪16‬‬ ‫‪Issue‬‬ ‫ﻣﺘﺼﺪﻯ‪Friday‬‬ ‫‪December‬‬ ‫‪11, 2009‬‬ ‫‪ Vol.‬ﻣﺮﺩﻡ ﻛﻮﭼﻪ ﻭ‬ ‫ﺯﻧﺪﮔﻰ‬ ‫‪932‬ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﺧﺎﺹ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﺷﻮﺩ‬ ‫ﻣﻰ‬ ‫ﺍﺯ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺷﻴ‬ ‫ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ ﺩﺭ‬ ‫ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺻﻨﺎﻑ‬ ‫ﺍﺻ ً‬ ‫ﻫﻨﺪ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺩﺵ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺍﺟ‬ ‫ﺍﻣﺎ‬ ‫ﻼ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺍﺳــﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻰ ﮔﺬﺭﺩ ﻭ ﺧﺒﺮﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﺗﺒﻌﻪ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻧﺪ‬ ‫ﻛﺮﺩﻩ‬ ‫ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ‬ ‫ﮔــﺮﺩﺩ ﻭ‬ ‫ﺩﻫﺎﻥ ﻣﻰ‬ ‫ﺷــﺎﻳﻌﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﺑــﻪ‬ ‫‌مان را‬ ‫شخصیت‬ ‫کدام قسمت‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻭ ﻫﻢ ﺑــﻪ ﺭﺍﻩ ﻧﻴﺎﻛﺎﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺭﻋﻴﺖ ﻭ ﻫﻴﺄﺕ ﺣﺎﻛﻤﻪ ﺩﺭ‬ ‫داریم؟‬ ‫ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺟﺎﻣﻌﺘﺮ‪،‬‬ ‫دوستﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫بیشترﻮﺍﺭﺩ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ‬ ‫ﮔﺬﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣ‬ ‫ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺁﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺑﻪﻫﻤﻪﻧﻜﺘﻪﻫﺎﺋﻰﻛﻪﻏﺎﻟﺐﻣﻮﺭﺧﺎﻥﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻓﺮﻭﺭ‬ ‫ﺍﻥ‬ ‫سفرﺍﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﻏﻔﻠﺖدرﻛﺮﺩﻩ‬ ‫ﻫﻤﻪ‬ ‫گرما طاقت‌فرساست‪ .‬ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺄﻣﻮهﺭ‌اید‬ ‫ﻭﻟﻰ خست‬ ‫هستید‪.‬‬ ‫است که‬ ‫ﺁﻥروز‬ ‫چندین‬ ‫ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﺳﻨﻦ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ‬ ‫دارید‪:‬ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺁﻥ‬ ‫ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﻰ‬ ‫ﻣﻬﺮ‌همراه خود ‪5‬حیوان‬ ‫دارید و به‬ ‫کم ﺩﻝ ﺍﺯ‬ ‫آب‪،‬ﻭ ﻧﻪ‬ ‫ﺍﺟﺪﺍﺩﻯ ﺧﻮﺩ ﻭﺩﺍﻉ وﮔﻔﺘﻪ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﺪﺩ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺍﻧﻨﺪ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻣﻰ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺁﮔﺎﻫﻨﺪ‬ ‫گاو‪ ،‬یک میمون‪ ،‬یک گوسفند‪ ،‬یک اسب و یک شیر‪.‬‬ ‫یکﺍﺧﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻃﻦ ﺍﺻﻠﻰ ﻳﻜﺒﺎﺭﻩ ﭘﺮﺩ‬ ‫کردنﺍﻡ‬ ‫ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕﻋﻮ‬ ‫مقدار محدودی ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪﻧﺒﺾ‬ ‫آب‪ ،‬برای شما باقی مانده که برای سیراب‬ ‫ﻣﺮﺩ ﺗﺒﻌﻪ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ‪)1‬ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺧﻼﻗﺎ ً ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ً ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻨﺠﻪ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺧﻮﻳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ‬ ‫اگر آب‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦنیست‪.‬‬ ‫ﺑﺰﻧﮕﺎﻩکافی‬ ‫همراه‌تان‬ ‫ﺩﻭﻟﺖحیوان‬ ‫ﻣﻨﺎﻓــﻊهمه‌ی‬ ‫ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ شما و‬ ‫ﻣﺘﺒﻮﻉ‬ ‫شود‪،‬ﻭ‬ ‫تمامﻣﻴﻞ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻒ‬ ‫ﺣﺮﻛﺘﻰ‬ ‫‌های ﺩﺭ‬ ‫ﻫﻢ‬ ‫ﺩﻓﺎﻋﻰ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ‪،‬‬ ‫ﺧﻮﻳﺶ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻜﻰ‬ ‫ببرید‪،‬‬ ‫‌در‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫سالم‬ ‫جان‬ ‫بخواهید‬ ‫اگر‬ ‫ولی‬ ‫مرد‪،‬‬ ‫خواهید‬ ‫بیابان‬ ‫در‬ ‫همگی‬ ‫ﺍﺭﺩﻳﺒﻬ‬ ‫ﭘﺴﻨﺪ ﺗﻮﺩﻩ ﺭﻋﻴﺖ ﻧﻜﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺩﺭﺳﺖ‬ ‫ﺗﺮﺑﻴﺖ‬ ‫ﻓﻴﺾ‬ ‫‌مانده‪ ،‬به‬ ‫حیوان باق‬ ‫‌‌همراه‬ ‫رهاکنید و‬ ‫ﺍﺭﺵ‬ ‫ﻫﺎ ﻭی ﮔﺰ‬ ‫چهارﺰﺍﺭﺵ‬ ‫ﻫﻤﻴﻦ ﮔ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪبهﺑﻪ‬ ‫ﻻﺯﻡ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺑﻪ باید یکی از حیوان‌ها را ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﻳﺮ‬ ‫انتخاب م‬ ‫ﺍﻧﻴﺎﻥحیوانی‬ ‫دهید‪ .‬چه‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯراه‌تان ادامه‬ ‫‌کنید؟ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﺖ‬ ‫ﺁﻥیﺍﺳﺖ‬ ‫ﻫﺎﻯراﻣﺸﺎﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ‬ ‫ﺗﺤﺼﻴﻠﻜﺮﺩﻩ ﻣﻌﺎﺻﺮ‪)2‬ﺧﻮﺩ ﺑﻪ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﺎﻧﻪ‪،‬‬ ‫ﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫چهار حیوان‪ ،‬برای شماﺍﻳﺮ‬ ‫آتش می‌بارد‪.‬‬ ‫ﺗﺄﺳﻴﺲازﻋﺪبیابان‬ ‫مانده‪ ،‬اما انگار‬ ‫باقی‬ ‫ﺗﺤﻮﻝ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻣﻠﺖ‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺖ ﻭ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ‬ ‫ﺩﺭﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ‬ ‫ﮔﻴﺮﺩ ﻭرا هم رها‬ ‫ﻣﻰدیگر‬ ‫حیوان‬ ‫ﺟﺎﻧﺐیک‬ ‫ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ و باید‬ ‫ﺍﻳﻦ‌ی آب‌تان باز هم کمتر شده‬ ‫ذخیره‬ ‫ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺁﻥ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﻭ ﻣﺸﺘﺎﻕ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﺤﺼﻦ‬ ‫ﺟﻤﻌﻴﺖ‬ ‫رهاکردن‪،‬ﺑﻪﺭﻭﻯ‬ ‫ﺳﻔﺎﺭﺗﺨﺎﻧﻪﺍﺵﺭﺍ‬ ‫‌کنید؟‬ ‫انتخاب می‬ ‫کنید‪ .‬این‌بار کدام حیوان را برای‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻣﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺣﻴﺮﺕ‬ ‫ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ‬ ‫ﮔﺸــﺎﻳﺪ ﻭ‬ ‫ﻛﺎﻣﻞوﻭهنوز به‬ ‫‌فرساست‬ ‫‌چنانﺑﺎطاقت‬ ‫ﻣﻰگرما هم‬ ‫باقیﻭمانده‪.‬‬ ‫حیوان‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺷﻰ ﺍﺯ ﺍﻭﺿﺎﻉ ‪ )3‬س��‬ ‫ﻓﺎﺭﺱ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰه‌تاﺍﻗﻠﻴﻢ‬ ‫ﺍﺋﻰ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﭘﺬﻳ‬ ‫ﺍﺭ‬ ‫ﺯ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻛﻮﭼﻪ‬ ‫ﻣﺮﺩﻡ‬ ‫ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻧﮕﻴﺰﻯ‬ ‫ﻣﻰ ﺧــ‬ ‫ﻣﺪﺩمجبورید یک حیوان دیگر را رهاکنید‪ .‬کدام‬ ‫نرس��یده‌اید‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻰ ﻭﻻﻳﺎﺕواحه‌ای‬ ‫ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪،‬‬ ‫‪Page26‬ﺑﺎی‌کنید؟ ﻛﻨﺪ‪) «...‬ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ(‬ ‫م‬ ‫انتخاب‬ ‫ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﻭ ﺧﻔﻴﻪ یکی‬ ‫ﻧﻮﻳﺴﺎﻧﻰرا ﻛﻪ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ‬ ‫ﭘﺎﻧﻮﻳﺲ‪:‬‬ ‫ﻻﺑﻪ ﻻﻯ ﻣﺘﻮﻥ‬ ‫ﺍﺯ‬ ‫متأسفانه‬ ‫ببینید‪،‬ﺍﻳﻦاما‬ ‫صحراﻭرا‬ ‫‪-1‬ﻋﻴﻮﻕ‪:‬ه‌ی‬ ‫حاشی‬ ‫ﻣﺎﻫﻰمی‬ ‫مانده‪.‬‬ ‫‪2‬حیوان‬ ‫‪)4‬‬ ‫ﻳﻜﺒﺎﺭ‪،‬ﺍﻳﻦﻳﺎ‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ‬ ‫»ﻉ«‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺁﺛﺎﺭﻯﻭﺍﺯ‬ ‫ﻓﺘﺢﺍﻧﺪ‬ ‫ﻃﻔﺮﻩ ﺭﻓﺘﻪ‬ ‫‌توانیدﺍﻝ ﻣﺮﺩﻡ‬ ‫ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺍﺣﻮ‬ ‫»ﻯ«ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺳ‬ ‫ﺗﺸﺪﻳﺪﺻﺪ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﻫﺮﻧﺎﻛﺎﻡ ﻭ‬ ‫ﻃﻠﺐ‬ ‫فقطﺭﺍﻩ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻫﺮ ﺩﺭﻳﻐﺎ‬ ‫ﺍﺭﺝ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﻣﺸﻜﻮﺭ‬ ‫ﺳﻌﻰ‬ ‫ﻫﻤﻪ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻗﺒﻴﻞ‬ ‫ً‬ ‫ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﻳﻨﺸﺎﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺟ‬ ‫ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ‬ ‫ﺟﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻟﺒ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻏ‬ ‫ﻗﺎﺟﺎﺭ‪،‬‬ ‫ﻋﻬﺪ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ‬ ‫ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻯ‬ ‫ﻣﺎﻧﺪﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ‬ ‫ﺳﻔﺎﺭﺕ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻳﻜﺒﺎﺭ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﺍ‬ ‫ببرید‪.‬‬ ‫خود‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫حیوان‬ ‫یک‬ ‫‌توانید‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫نمانده‬ ‫باقی‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫آب‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﻯ ﺳﺮﺥ ﺭﻧﮓ ﺩﺭ ﺟﺒﻬﻪ‬ ‫ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺷــﺎﻫﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺷﺮﺡ ﻋﺰﻝ ﻭ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﻰ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻯ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ ﺑﺮ ﺷﺒﻪ ﻗﺎﺭﻩ ﻫﻨﺪ‪ ،‬ﺍﻗﻠﻴ‬ ‫یکیﻣﺮراﺩ‬ ‫ﺍﺭﺵ‬ ‫کدام‬ ‫ﻧﺼﺐﺰن‌بار‬ ‫ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﮔای‬ ‫ﻛﻬﻜﺸﺎﻥ‬ ‫ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﺍﻥﺭﻋﻴﺖﺭ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ‬ ‫‌کنید؟ﻧﺒﻮﺩﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖﺍﻝ ﻣﻦ‬ ‫یﻮ‬ ‫انتخاب مﺳﺌ‬ ‫ﻫﺎﻯﺩﺭﺍﻭ‪،‬ﺁﻥ‬ ‫ﺩﺭﺑﺎﺭﻳﺎﻥ‪ ،‬ﻛﻪ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬ﺳﺎﻟﻬﺎﻯ ﻗﺒﻞ ﻧﻈﺮﺩﻭﻟﺖﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻯﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎﺍﻫ‬ ‫ﭼﻪ‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺖ‬ ‫ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﺮﺩﻡ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ‬ ‫ﻗﻴﺎﻡ‬ ‫ﺍﺯ‬ ‫ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﻪ«ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺖ‬ ‫ﻭﻻﻳﺎﺕ‬ ‫ﺍﺯ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻧﺴﺖ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﻧﻤﻰ‬ ‫ﺍﻋﺘﻨﺎﺋﻰ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﻣﺤﻞ‬ ‫ﺍﺭﺕ‬ ‫ﺯ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﺍﺳﺘﻰ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻓ‬ ‫»ﻭﻗﺎﻳﻊ‬ ‫ﻛﺘﺎﺏ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬ ‫ﺍﺯ‬ ‫)ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﭼﻨﺪو حیوان باقی‌مانده‪ ،‬به سالمت از بیابان بال بیرون‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﺍﺯشما‬ ‫سرانجام‬ ‫ﻧﻜﺘﻪ ﺳﻨﺞ ﺻﺎﺣﺐ تبریک!‬ ‫ﻫﻨﺪﻧﺪﻃﺒﻘﻪ ﻣﻰ ﮔﺬﺷﺖ ﻛﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﻠﻮﺍ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺑﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺮ‬ ‫ﺍﻭﺿﺎﻉﺁﺛﺎﺭ‬ ‫ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﺯﻩ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻗﺐ‬ ‫ﺳﻴﺮﺟﺎﻧﻰ(‬ ‫ﺳﻌﻴﺪﻯ‬ ‫ﻛﻮﺷﺶ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫آمدید‪.‬‬ ‫ﻧﺒﻮﺩﻧــﺪ‪ ،‬ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ ﭘﺎﺩﺷــﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻐﻴﺎﻥ ﻭ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﻳﺸﺎﻥ ﻛﺸﺎﻧﺪ؟ ﻭ ﭼﺮﺍ ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺨﺘﻪﻛﺎﺭﻯﺍﺯﻃﺮﻑﺩﻭﻟﺖﻓﺨﻴﻤ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ ﻣﺮﺧــﺎﺭﺝ‬ ‫ﺗﻴــ‬ ‫ﺧﻂ‬ ‫ﺍﻃﻮﺭﻯ‪،‬‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺍﻣﭙ‬ ‫ﺗﺎﺝ‬ ‫ﻭ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭ ﮔﻮﻫﺮ ﻳﻜﺪ‬ ‫ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺁﻥ ﻓﺪﺍﻛﺎﺭﻯ ﻫﺎﻯ ﺑﺎ ﺧﻮﻥ ﺩﻝ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ ﺩﺭ ﺷﻴﺮﺍﺯ‬ ‫ﻣﺘﻔﻨﻨﻰ‬ ‫ﻣﺴﻨﺪﻧﺸﻴﻦ‬ ‫ﺍﺩﮔﺎﻥ‬ ‫ﺷﺎﻫﺰ‬ ‫ﺍﻧﻪبنابر یک باور ژاپنی‪« ،‬بیابان» نماد سختی‌هاست و هرکدام از حیوان‌ها‬

‫ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﻌﻰ ﻣﺸﻜﻮﺭ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺍﺭﺝ‬ ‫ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﻰ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻯ‬ ‫ﺳﺌﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻯ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺍﺯ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﻦ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﭼﻪ‬ ‫ﻣﻰ ﮔﺬﺷﺖ ﻛﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﻠﻮﺍ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺑﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ ﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻐﻴﺎﻥ ﻭ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﻳﺸﺎﻥ ﻛﺸﺎﻧﺪ؟ ﻭ ﭼﺮﺍ ﺣﺎﺻﻞ‬ ‫ﺁﻥ ﻓﺪﺍﻛﺎﺭﻯ ﻫﺎﻯ ﺑﺎ ﺧﻮﻥ ﺩﻝ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻭ ﺳﺎﺩﮔﻰ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻧﺪ؟‬ ‫***‬ ‫ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺟﻮﻳﺎﻯ ﺭﻳﺸﻪ ﻫﺎﻯ ﺗﺤﻮﻻﺗﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺎﺭﻩ ﺍﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺟﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺷــﻰ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﺑﻰ ﻏﺮﺿﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﺍﺣﻮﺍﻝ‬ ‫ﻣﺮﺩﻣﻰ ﻛﻪ ﺗﺤﻤﻠﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻭ ﺧﻮﻥ ﻋﺼﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﻋﺮﻭﻕ ﻭ ﺷﺮﺍﺋﻴﻦ ﺷﺎﻥ‬ ‫ﺟﻮﺷﻴﺪﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺮﻧﮕﻮﻥ ﻛﺮﺩﻥ‬ ‫ﺑﺴﺎﻁ ﺳﺘﻢ ﺍﺯ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﻗﺪﻡ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﮔﺬﺍﺷــﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺁﺷﻨﺎﺋﻰ ﺑﺎ ﺭﻳﺸﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺟﺴﺘﺠﻮﻯﭼﻮﻧﻴﻦﮔﺰﺍﺭﺷﻰﺑﻮﺩﻡﻭﻣﻄﻠﻮﺏ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻧﻤﻰ ﻳﺎﻓﺘﻢ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺷــﻴﺮﻳﻦ ﻛﺎﺭﻯ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ‬ ‫ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﻯ ﺑﺮ ﺩﻭﺷﻢ ﻧﻬﺎﺩ ﻭ ﻣﺮﺍ ﻛﻪ ﻧﻪ‬ ‫ﻣﻮﺭﺧﻢ ﻭ ﻧﻪ ﺍﻫﻞ ﺑﺼﻴﺮﺕ ﻭ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻪ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﺛﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﺍﺭﺯﻧﺪﻩ‬ ‫ﺍﻯ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﻭﺳﺖ ﮔﺮﺍﻧﻤﺎﻳﻪ ﺍﻯ ﻛﻪ »ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻴﺪﺍﺭﻯ«‬ ‫ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﺮﺍ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺩﻭﻡ ﺁﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻏﻢ ﺁﻣﺪ‬ ‫ﻭ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻭ ﻣﻄﻠﻮﺑﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎﻯ‬ ‫ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺍﺯ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺁﻥ ﻧﻮﻣﻴﺪ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺑﻮﺩﻡ‪ ،‬ﺑﻰ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻭ ﻃﻠﺒﻰ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻡ ﻧﻬﺎﺩ‪،‬‬ ‫ﺗﺎ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻮﻣﻴﺪﻯ ﺑﺴﻰ‬ ‫ﺍﻣﻴﺪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫***‬

‫ﺳﻮﺩﻭﻛﻮ‪ ،‬ﻧﻮﻋﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﻋﺪﺩﻳﺎﺑﻰ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﻪ ﺳﻪ‬ ‫ﻧﻮﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻳﻚ ﺗﺎ ‪9‬‬ ‫ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮﺭﻯ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﺩﻯ‪ ،‬ﺍﻓﻘﻰ ﻭ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻭ‬ ‫‪6‬ﮔﺎﻧﻪ ﻭ ‪12‬ﮔﺎﻧﻪ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻴﭽﻜﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺭﺩﻳﻒﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﺩﻯ‬ ‫ﻭ ﺍﻓﻘﻰ ﻭ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎ‪ ،‬ﻫﻴﭻ ﻋﺪﺩﻯ ﺩﻭﺑﺎﺭ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻧﺸﻮﺩ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺳﻮﻡ‬ ‫ﻋـﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻋﺪﺩ ﺳـﻪ ﺣـﺮﻑ ‪ A, B‬ﻭ ‪ C‬ﻧﻴﺰ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷـﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ‬ ‫ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ ﺷﻤﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﺑﺮﺍﻯ ﺷﺮﻭﻉ ﺍﺯ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﻮﭼﻚ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫بيندازند‪ .‬از‬ ‫ﺗﺮكار‬ ‫ﺑﺰﺭگ از‬ ‫ش��دند آن را‬ ‫موفق‬ ‫ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﺪﻭﻝﻫﺎﻯ‬ ‫درآمد‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫نيوجرس��ي‌‪ :‬مردي كه قصد داشت با پوشيدن ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ‬

‫دور دنیا ‪ ،‬عجیب ولی واقعی ‪...‬‬

‫‪F A E B I D G H C‬‬ ‫‪I B H F C G E A D‬‬ ‫‪H G A C D F I B E‬‬ ‫‪E I D G B H A C F‬‬ ‫‪B F C I E A D G H‬‬ ‫‪8 2 6 1 3 5 4 9 7‬‬ ‫‪7 5 1 9 6 4 8 2 3‬‬ ‫‪4 9 3 7 2 8 5 1 6‬‬ ‫‪2 1 8 5 9 6 7 3 4‬‬ ‫‪6 3 7 8 4 2 9 5 1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪2 1 3 6 4 5‬‬ ‫‪5 6 4 3 1 2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪3 8‬‬ ‫‪9 C‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2 C‬‬ ‫رياض‪ :‬مردي براي بازگرداندن همس��رش به‬ ‫‪7‬كرد‪.‬‬ ‫خانه در مقابل چشم همه از او عذرخواهي‬ ‫اين مرد جوان به خبرنگاران گفت كه همسرش‬ ‫ب��ه‪C‬دليل ‪5‬‬ ‫‪A‬منزل‬ ‫تنبلي او از خانه قه��ر كرده و به‬ ‫والدينش رفته است‪ .‬اين در حالي است كه همه‬ ‫تال‪8‬ش‌هاي اين مرد ‪7‬‬ ‫براي بازگرداندن همسرش‬ ‫موثر واقع نشد و او تصميم گرفت دست به اقدام‬ ‫‪C‬او يك‪2‬يادداشت نوشت كه در‬ ‫جديدي بزند‪.‬‬ ‫آن چندين بار از همس��رش عذرخواهي كرده‬ ‫بود و‪ 7‬اين يادداش��ت‪5‬را در مقابل خانه والدين ‪3‬‬ ‫همسرش و در حالي كه مردم دور او جمع شده‬ ‫صداي بلن��د خواند‪ .‬البته اين‪2‬‬ ‫بودند‪ ،‬با ‪6‬‬ ‫اقدام او‬ ‫هم نتيجه نداد و برادران همس��رش با او درگير‬ ‫همسرش ‪7‬‬ ‫شدند با اين‪B‬حال او اميدوار است كه ‪8‬‬ ‫به خاطر عذرخواهي علني‌اش او را بخشيده و به‬ ‫‪6 B‬‬ ‫خانهبازگردد‪8.‬‬

‫‪B‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬

‫‪C A 5 9 6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4 3 1 5 A‬‬ ‫‪A 2 4 8 1‬‬ ‫‪6 9 3 7 4‬‬ ‫‪7 8 C B 2‬‬ ‫‪B 1 9 3 7‬‬ ‫‪3 5 6 A B‬‬ ‫‪2 4 8 1 C‬‬ ‫‪9 7 2 6 5‬‬ ‫‪5 6 A 4 8‬‬ ‫‪1 C B 2 9‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪8 B 79C‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3 5 1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5 4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6 7‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪d‬‬

‫لباس مادرش از حس��اب بانكي او پول خارج‬ ‫كند به دام پليس افتاد‪ .‬ماجرا از اين قرار بود كه‬ ‫اين جوان ‪ 28‬س��اله از فرصت بيماري مادرش‬ ‫اس��تفاده كرد و در حالي كه او در بيمارس��تان‬ ‫بستري بود‪ ،‬از يك گريمور خواست تا چهره‬ ‫او را مانند مادرش گريم كند‪ .‬سپس لباس‌هاي‬ ‫مادرش را پوش��يد و به ش��عبه بانكي رفت كه‬ ‫مادرش در آن حساب داشت‪ .‬هرچند در نگاه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نخست صندوقدار متوجه حيله اين جوان نشد ‪9‬‬ ‫اما از روي دس��تخط وي به او ش��ك كرد‪ .‬به فلوريدا‌‪ :‬زني كه به همراه چند س��گ و گربه‬ ‫اين ترتيب دست اين س��ارق كه مي‌خواست در خانه‌اش زندگي مي‌كرد‪5،‬توسط‪B‬‬ ‫شهرداري‬ ‫از حس��اب مادرش پول س��رقت كند‪ ،‬رو شد‪ 600 .‬هزار دالر جريمه شد‪ .‬بوي بسيار بدي كه‬ ‫‌شد‪ ،‬موجب شد كه‪2‬‬ ‫گفتني است مادر اين جوان از او به اتهام تالش از اين خانه استش��مام مي‪1‬‬ ‫همسايگان گمان كنند پيرزن مسن ساكن اين‬ ‫براي سرقت شكايت كرده است‪.‬‬ ‫هنگامي كه‪B‬‬ ‫خانه فوت‪4‬كرده است‪ .‬با وجود اين ‪3‬‬ ‫ري��و دو ژانيرو‪ :‬س��ارقان ب��ا سوء‌اس��تفاده از ماموران وارد خانه شدند او را سالم يافتند و اين‬ ‫برگزاري يك مس��ابقه فوتبال به يك شركت در حالي‪3‬‬ ‫بود كه همه ج��اي اين خانه مملو از‬ ‫دستبرد زدند‪ .‬ماجرا از اين قرار بودكه آنها سر زباله بود‪.‬‬ ‫صاحبخانه به‪8‬‬ ‫فرصت يك تونل زيرزميني حفر كردند تا به به اين ترتيب ‪2‬‬ ‫دليل ناديده گرفتن‬ ‫خزانه اين شركت رس��يدند‪ .‬اما از آنجايي كه مقررات و انباش��ته كردن زبال��ه در خانه‌اش‪،‬‬ ‫ديگر با وج��ود اينكه‪A‬‬ ‫ش��د‪ .‬از س��وي ‪B‬‬ ‫احتمال داشت توس��ط پليس در حين سرقت جريمه ‪5‬‬ ‫ي اين ماموران‪ ،‬اين خان��ه را تميز كرده‌اند‪ ،‬هنوز هم‬ ‫دستگير شوند‪ ،‬تصميم گرفتند در شلوغ ‌‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪C‬‬ ‫اق��دام را عملي كنند‪ .‬رس��انه‌ها گزارش دادند همسايگان از بوي بدي كه از اين خانه استشمام‬ ‫كه آنها از طريق تونل وارد ش��ركت ش��دند و مي‌شود شكايت دارند و احتماال بايد بار ديگر‬ ‫ب��ا وجود اينكه چند ثانيه‌اي آژير خطر به صدا ‪7‬اين خانه با مواد ‪4‬‬ ‫‪2‬شود‪.‬‬ ‫شوينده تميز‬

‫‪D E B A H C F I G‬‬ ‫‪C D G H A E B F I‬‬

‫‪B F H‬‬ ‫‪F C‬‬ ‫‪A E‬‬ ‫‪A E‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪D F‬‬ ‫‪D B A C E‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪B E‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪A G B‬‬ ‫جدول سودوکو‬ ‫‪A G‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪G‬‬

‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪H‬‬

‫‪I‬‬ ‫‪H‬‬

‫‪I‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪E A‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C E‬‬ ‫‪B‬‬

‫‪C‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪D‬‬

‫‪I‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪A‬‬

‫‪G‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪E‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪E‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪I‬‬

‫‪F‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬

‫‪H‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪F‬‬

‫‪6‬‬

‫‪A‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪B‬‬

‫‪8 2 6 1 3 5 4 9 7‬‬ ‫‪7 5 1 9 6 4 8 2 3‬‬ ‫‪4 9 3 7 2 8 5 1 6‬‬

‫‪9 5‬‬

‫‪2 1 8 5 9 6 7 3 4‬‬ ‫‪6 3 7 8 4 2 9 5 1‬‬ ‫‪9 4 5 3 1 7 2 6 8‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪1 2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ﺟﺪﻭﻝﻋﺪﺩﻳﺎﺑﻰ‬ ‫ﺳﻮﺩﻭﻛﻮ‪ ،‬ﻧﻮﻋﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﻋﺪﺩﻳﺎﺑﻰ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﻪ‬ ‫ﺳﻪ ‪2 1 3 56 4 65‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ﻧﻮﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻳﻚ ﺗﺎ ‪9‬‬ ‫‪( ) D il S d k Ltd 2009 All i ht‬‬

‫سوي ديگر سر و صدا به اندازه‌اي زياد بود كه‬ ‫صداي آژير ش��نيده نشد و سارقان با اعتماد به‬ ‫‪ 1‬در بين‪6‬جمعيت از ‪C‬‬ ‫ش��ركت خارج‬ ‫نفس كامل‬ ‫ش��ده و پا به فرار گذاشتند‪ .‬پليس هم‌اكنون به‬ ‫‪3‬دنبال ‪B‬‬ ‫‪2‬است اما‬ ‫ردپايي از اين س��ارقان حرفه‌اي‬ ‫هنوز پيشرفتي در اين زمينه حاصل نشده است‪.‬‬ ‫گفتني ‪C‬‬ ‫اس��ت سارقان ‪ 6‬ميليون دالر‪8‬پول نقد با‬ ‫خود برده‌اند‪.‬‬

‫‪A H F E G I C D B‬‬ ‫‪G C I D F B H E A‬‬

‫ﺍﺯ ﻧﻈﺮﮔﺎﻩ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻣﻰ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻨﺪ ﺭﺍ ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻭ ﺳﺎﺩﮔﻰ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻧﺪ؟ ﺍﺻ ً‬ ‫ﻼ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺍﺟﺪﺍﺩ‬ ‫زندگی شما هستند‪*** :‬‬ ‫ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺗﺒﻌﻪ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻧﻮﻳﺴﻰ‬ ‫ﻓﺮﺽ ﺁﻥ‬ ‫ﻗﺼﺪه‌های‬ ‫یکیﻛﻪاز جنب‬ ‫ﻭ ﺑﻪهم‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺁﻧﭽﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻭﺭﺍﻯ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺟﻮﻳﺎﻯ ﺭﻳﺸﻪ ﻫﺎﻯ ﺗﺤﻮﻻﺗﻰ ﺷــﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻭ ﻫﻢ ﺑــﻪ ﺭﺍﻩ ﻧﻴﺎ‬ ‫ﻗﺪﺭﺕنماد‬ ‫«شیر»‬ ‫غرورﺍﻡ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﺼﻴﺮﺗﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺎﺭﻩ ﺍﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺟﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺬﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﺄﻣ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻭ ﻛﺪ‬ ‫ﻋﻴﻨﻚ‬ ‫ﺍﻓﺴﻮﻧﮕﺮ ﻣﻰ ﮔﺰﺍﺭﺷــﻰ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﺑﻰ ﻏﺮﺿﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺁﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺟ‬ ‫ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ‬ ‫ﻋﻴﻨﻚ‬ ‫ﺍﻳﻦ‬ ‫ﭘﺸﺖ‬ ‫محبت‬ ‫ﺍﺯ «میمون» نماد‬ ‫ﻣﺮﺩﻣﻰ ﻛﻪ ﺗﺤﻤﻠﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭﻯ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﻜﺘﻪ ﻋﺒﺮﺕ ﺁﻣﻮﺯﻯ ﺩﺭﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫رفاقتﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭ ﺧﻮﻥ ﻋﺼﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﻋﺮﻭﻕ ﻭ ﺷﺮﺍﺋﻴﻦ ﺷﺎﻥ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﺳﻨﻦ‬ ‫ﻧﻮﻳﺴــﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﮔﺮﻭﻫﻰ ﺩﻳﮕﺮ‬ ‫«گوسفند»ﺍﺯنماد‬ ‫ﻣﺸــﺮﻭﻃﻪ ﻣﻮﺭﺧﺎﻧﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧــﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﻮﺷﻴﺪﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺮﻧﮕﻮﻥ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺟﺪﺍﺩﻯ ﺧﻮﺩ ﻭﺩﺍﻉ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻧﻪ‬ ‫احساس‬ ‫‌هاﻣﺮﺍﺟﻊ ﺑﺴﺎﻁ ﺳﺘﻢ ﺍﺯ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﻗﺪﻡ ﺑﻪ ﻭﻃﻦ ﺍﺻﻠﻰ ﻳﻜﺒﺎﺭﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺑﺎ‬ ‫نمادﻣﺮﺩﻡ‬ ‫«اسب»ﻏﺎﻟﺒﺎ ًﺍﺯ‬ ‫ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ‪ ،‬ﺍﻣﺎ‬ ‫ﺍﻣـــ‬ ‫اصلیﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﮔﺬﺍﺷــﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺩ ﺗﺒﻌﻪ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺧ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺭ ﺫﻡ‬ ‫ﻃﻠﺒﺎﻧﻰ‬ ‫ﻓﺮﺻﺖ‬ ‫ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ‪،‬‬ ‫ﻗﺪﺭﺕ‬ ‫‌های‬ ‫ج‬ ‫احتیا‬ ‫نماد‬ ‫«گاو»‬ ‫ﻭ ﻣﺪﺡ ﺑﺎﺩﻣﺠﺎﻥ ﻣﺮﺍﻗــﺐ ﺫﺍﺋﻘﻪ ﻣﻮﻻﻯ ﺁﺷﻨﺎﺋﻰ ﺑﺎ ﺭﻳﺸﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻨﺎﻓــﻊ ﺩﻭ‬ ‫حیوان را‬ ‫که هر‬ ‫ﺟﺴﺘﺠﻮﻯشما ب‬ ‫‌های زندگی‬ ‫هریک‬ ‫ﻣﻄﻠﻮﺏ‬ ‫‌ترتیبیﺑﻮﺩﻡﻭ‬ ‫ﭼﻮﻧﻴﻦهﮔﺰﺍﺭﺷﻰ‬ ‫ﺭﻫﮕﺬﺭازﻏﺎﻟﺒﺎ ً‬ ‫رهاﺍﻳﻦ ﺷﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ‪،‬‬ ‫ﺧﻮﻳﺶ‪ .‬ﺩﺭ‬ ‫جنبﺩﻭه ﺁﺗﺸﻪ‬ ‫اهمیتﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺧﻮﻳﺸﺘﻨﻨﺪ ﻭ‬ ‫ﺗﺮ ﻭ ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﺭﺑﺎﺑﺎﻥ ﺧﻮﺩ‪ .‬ﺍﻧﺪﻛﻰ ﻫﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻧﻤﻰ ﻳﺎﻓﺘﻢ ﻻﺯﻡ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﻴﺾ ﺗﺮﺑﻴﺖ‬ ‫ﭘﻴﻮﻧﺪ‌کنید‪،‬‬ ‫ﻛﻪ می‬ ‫‌گردد‪ .‬ﻛﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺷــﻴﺮﻳﻦ ﻛﺎﺭﻯ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺑﺴــﻴﺎﺭ‬ ‫یﻧﻴﺎﺯ ﻧﺎﻥ ﻭ‬ ‫آشکار مﺍﺭﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﺿﻌﻴﻔﻰ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺩ‬ ‫جنبهﻛﻪ ﻧﻪ‬ ‫ﻧﻬﺎﺩ ﻭ ﻣﺮﺍ‬ ‫ﺩﻭﺷﻢ‬ ‫ﺗﺎﺯﻩ ﺍﻯ‬ ‫ﺗﺤﺼﻴﻠﻜﺮﺩﻩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺳ‬ ‫ﺟﺮﺃﺗﺸﺎﻥ‬ ‫ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻬﻤﺘﺮ‬ ‫نسبت به سایر‬ ‫‌ترین‬ ‫‌اهمیﺑﺮت‬ ‫ﺗﻜﻠﻴﻒکم‬ ‫کرده‌اید‪،‬‬ ‫ﺍﻣﻨﮕﻴﺮرها‬ ‫حیوانیﺑﻴﻢکهﺟﺎﻥدرﺩ ابتدا‬ ‫ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪﻩ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻧﮕﺮﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺧﻢ ﻭ ﻧﻪ ﺍﻫﻞ ﺑﺼﻴﺮﺕ ﻭ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺩﺭ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﻭ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻠ‬ ‫ﺍﺭﺯﻧﺪﻩرسانده‬ ‫مقصد‬ ‫خودﺍﺛﺮ به‬ ‫حیوانی‌که‬ ‫زندگی‬ ‫جنبه‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ‬ ‫ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻭباﻧﺸﺮ‬ ‫شماست وﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻪ‬ ‫‌اید‪،‬ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﻭ ﻣﺸﺘﺎﻕ‬ ‫ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺁﻥ‬ ‫ﻧﻮﻳﺴﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺭﻯ‬ ‫‌هاﻗﻠﻢدرﺣﻘﺎﻳﻖ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻧﺒﺴﺘﻪ‬ ‫راﺍﺭ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫شماﻭﺍﺩ‬ ‫خصوصیت ﺍﻯ‬ ‫ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻣﺮﺩ ﺍﻳ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﭘﺎﻯ ﺑﺴﺘﻪ‬ ‫تﭘﻴﺪ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻭ‬ ‫ﺷﻜﺴﺘﻪ‬ ‫‌دهد‪.‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫نشان‬ ‫‌ترین‬ ‫پراهمی‬ ‫ﺷﻬـﺮ‬ ‫ﺩﻭﺳﺖ ﮔﺮﺍﻧﻤﺎﻳﻪ ﺍﻯ ﻛﻪ »ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻴﺪﺍﺭﻯ« ﮔﺰﺍﺭﺷﻰ ﺍﺯ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺍﻗﻠ‬ ‫ﭼﻪ ﺳﻴﺮ ﺁﻳﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻗﻠﻢ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﭼﻪ ﺧﻴﺮ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﻫﻢ‪ ،‬ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﺮﺍ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻰ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺍﻳ‬ ‫مطالب‬ ‫فقطﺑﻪ ﺳﺮ‬ ‫ﭘﺴﻨﺪﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩ‬ ‫اینﻛﺘﺎﺏ‬ ‫ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﻴﻮﻩ ﺩﻭﻡ ﺁﻥ‬ ‫داردﺧﻔﻴﻪ ﻧﻮﻳﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ‬ ‫سرگرمیﺭﺍﻥ ﻭ‬ ‫جنبهﺍﻏﻢ ﺁﻣﺪ ﻣﺄﻣﻮ‬ ‫ﺍﺳﻼﻑ ﻧﺎﻣﺪﺍﺭ ﺧﻮﺩ ﮔﺮﺍﺋﻴﺪﻩ ﻭ ﺭﻳﺸﻪ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻭ ﻣﻄﻠﻮﺑﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎﻯ ﺩﺍﺭﺩﺗﻬﻴﻪﻛﻨﺪﻭﻫﺮﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎﺭ‪،‬‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﻰ ﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭ ﻫﻤﺎﻳﻮﻧﻰ ﻭ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺍﺯ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺁﻥ ﻧﻮﻣﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﻳﻜﺒﺎﺭ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻔﺎﺭ‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻪﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎﻳﺎﻥﻋﻬﺪﻗﺎﺟﺎﺭﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻮﺩﻡ‪ ،‬ﺑﻰ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻭ ﻃﻠﺒﻰ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻡ ﻧﻬﺎﺩ‪ ،‬ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎﻯ‬ ‫ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺣﺎﻝ ﺭﻋﻴﺖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﺑﻰ ﺗﺎ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻮﻣﻴﺪﻯ ﺑﺴﻰ ﻧﻜﺘﻪ ﺳﻨﺞ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮﺍﺳﺘﻰ ﻛ‬ ‫ﺷﺎﺋﺒﻪ ﺍﻯ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﮕﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﻣﻴﺪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﺭﺟﻪﺍﻧﮕﻠﻴﺲﻣﺮﺍﻗﺐﺍﻭﺿﺎﻉﺩ‬ ‫***‬ ‫ﻭ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭ ﮔﻮﻫﺮ ﻳﻜﺪﺍﻧﻪ ﺗﺎﺝ ﺍﻣﭙﺮﺍ‬ ‫ﻧﻴﺰﺑﺎﻛﻠﻰﺑﺎﻓﻰﻫﺎﻯﺷﻌﺎﺭﺁﻣﻴﺰﺍﺯﺑﻴﺎﻥﺟﺰﺋﻴﺎﺕ‬

‫ﺣﻞ ﺟﺪﻭﻝﻫﺎﻯ ﻋﺪﺩﻳﺎﺑﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ‬

‫ﺟﺪﻭﻝﻋﺪﺩﻳﺎﺑﻰ‬

‫‪d‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪B‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬

‫‪C‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪C‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪A‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪( ) D il S d k Ltd 2009 All i ht‬‬

‫‪C‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪C‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪B‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪A‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪A‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪B‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪7‬‬

‫ﺣﻞ ﺟﺪﻭﻝﻫﺎﻯ ﻋﺪﺩﻳﺎﺑﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ‬

‫‪2 C A 5 9 6 1 8 7 4 3 B‬‬ ‫‪9 8 B 7 C 3 2 4 1 6 A 5‬‬ ‫‪6 4 3 1 5 A 7 B 9 C 8 2‬‬

‫‪26‬‬

‫ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮﺭﻯ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﺩﻯ‪ ،‬ﺍﻓﻘﻰ ﻭ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻭ‬ ‫‪6‬ﮔﺎﻧﻪ ﻭ ‪12‬ﮔﺎﻧﻪ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻴﭽﻜﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺭﺩﻳﻒﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﺩﻯ‬ ‫ﻭ ﺍﻓﻘﻰ ﻭ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎ‪ ،‬ﻫﻴﭻ ﻋﺪﺩﻯ ﺩﻭﺑﺎﺭ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻧﺸﻮﺩ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺳﻮﻡ‬ ‫ﻋـﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻋﺪﺩ ﺳـﻪ ﺣـﺮﻑ ‪ A, B‬ﻭ ‪ C‬ﻧﻴﺰ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷـﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ‬ ‫ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ ﺷﻤﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﺑﺮﺍﻯ ﺷﺮﻭﻉ ﺍﺯ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﻮﭼﻚ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺟﺪﻭﻝﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ ﺗﺮ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻳﺪ‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫‪5‬‬

‫‪3 9‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6 1‬‬ ‫‪B 3‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8 2‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1 6 C‬‬ ‫‪2 4‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪2C2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪B‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪A‬‬

‫‪B‬‬

‫‪3 7 4 2 5 1 6 8 9‬‬ ‫‪1 8 2 6 7 9 3 4 5‬‬

‫‪5 6 4 3 1 2‬‬

‫‪46‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪92‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪5 6‬‬ ‫‪4 5‬‬ ‫‪3 2‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬

‫ﺁﺫ‬ ‫‪8‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪5 4‬‬

‫‪7‬‬

‫ﺩ‬

‫‪5‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪3 8‬‬ ‫‪4 9 C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2 C‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7 8‬‬ ‫‪6 B‬‬

‫‪6 5‬‬

‫‪6 1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪H‬‬ ‫‪A E‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪D F‬‬ ‫‪ H‬ﺁﺑﺎﻥ‬ ‫‪G‬‬ ‫‪F‬‬

‫‪5 6 9 4 8 3 1 7 2‬‬

‫‪3 44‬‬

‫‪5 C‬‬ ‫‪8 B 3‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬

‫ﻣﻬــ‬

‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫ﺑﻬﻤ‬

‫ﺍﺳﻔ‬


‫‪Reply with resume and salary expectations to‬‬ ‫‪Vancouver Management‬‬ ‫‪Fax: 604-263-2210‬‬ ‫‪or E-Mail: vml@vml.bc.ca‬‬

‫‪or E-Mail: vml@vml.bc.ca‬‬

‫‪KERRISDALE:‬‬ ‫‪Resident‬‬ ‫‪Caretaker‬‬ ‫‪KERRISDALE:‬‬ ‫‪Resident‬‬ ‫‪Caretaker‬‬

‫‪48‬‬

‫‪requiredforfor‬‬ ‫‪well-maintained‬‬ ‫‪concrete‬‬ ‫‪building‬‬ ‫‪required‬‬ ‫‪well-maintained‬‬ ‫‪concrete‬‬ ‫‪building‬‬ ‫‪with‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪self-owned‬‬ ‫‪suites.‬‬ ‫‪Duties‬‬ ‫‪include‬‬ ‫‪janitorial‬‬ ‫‪with 43 self-owned suites. Duties include janitorial‬‬ ‫‪work,light‬‬ ‫‪lightgardening,‬‬ ‫‪gardening,‬‬ ‫‪maintenance‬‬ ‫‪small‬‬ ‫‪work,‬‬ ‫‪maintenance‬‬ ‫‪andand‬‬ ‫‪small‬‬ ‫‪PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009‬‬ ‫‪repairs.Some‬‬ ‫‪Some‬‬ ‫‪knowledge‬‬ ‫‪of mechanical‬‬ ‫‪equipment‬‬ ‫‪repairs.‬‬ ‫‪knowledge‬‬ ‫‪of mechanical‬‬ ‫‪equipment‬‬ ‫‪asset.One‬‬ ‫‪One‬‬ ‫‪bedroom‬‬ ‫‪suite.‬‬ ‫‪ananasset.‬‬ ‫‪bedroom‬‬ ‫‪suite.‬‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 887‬ﺟﻤﻌﻪ ‪ 11‬ﺑﻬﻤﻦ ‪1387‬‬ ‫ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ‬ ‫ﺳﺎﻝ‬ ‫‪Reply‬‬ ‫‪withresume‬‬ ‫‪resume‬‬ ‫‪and‬‬ ‫‪salary‬‬ ‫‪expectations‬‬ ‫‪Reply‬‬ ‫‪with‬‬ ‫‪and‬‬ ‫‪salary‬‬ ‫‪expectations‬‬ ‫‪to to‬‬ ‫‪Vancouver‬‬ ‫‪Management‬‬ ‫‪Vancouver‬‬ ‫‪Management‬‬ ‫‪Fax:604-263-2210‬‬ ‫‪604-263-2210‬‬ ‫‪Fax:‬‬ ‫‪E-Mail:‬‬ ‫‪vml@vml.bc.ca‬‬ ‫‪ororE-Mail:‬‬ ‫‪vml@vml.bc.ca‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 932‬جمعه ‪ 20‬آذر ‪1388‬‬

‫‪55‬‬

‫‪48‬‬

‫فال ورق‪ ،‬قهوه‪،‬‬ ‫ستاره‌شناسی‬ ‫توسطمهتاب‬

‫‪55‬‬

‫برای خانم‌ها و آقایان‬

‫‪921-4726‬‬

‫ﺳﺎﻝ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 887‬ﺟﻤﻌﻪ ‪ 11‬ﺑﻬﻤﻦ ‪1387‬‬

‫ﺟﻤﻌﻪ ‪ 11‬ﺑﻬﻤﻦ ‪1387‬‬

‫‪Vol. 15 Issue number 887 Friday January 30, 2009‬‬

‫سوئیت دوخوابه‪ ،‬طبقه همکف‪ ،‬دلباز‬ ‫و روشن با حیاطی سرسبز و محصور‪،‬‬ ‫دارای ورودی مجزا‪ ،‬با کلیه امکانات‬ ‫رفاهی در منطقه‌ای کم‌تردد واقع در‬ ‫کوکیتالم‪ ،‬نزدیک به کوکیتالم سنتر‪،‬‬ ‫مدارس‪ ،‬ایستگاه اتوبوس و داگالس‬ ‫کالج‪ ،‬ماهیانه ‪ 850‬دالر‬ ‫‪604-375-2122‬‬ ‫‪---------------------‬‬‫سوئیت نوساز‪ ،‬دوخوابه‪ ،‬در طبقه‬ ‫همکف‪ ،‬در کوکیتالم‪ ،‬بسیار تمیز و‬ ‫روشن‪ ،‬با ورودی مستقل‪ ،‬دسترسی‬ ‫به الندری‪ ،‬نزدیک به ‪ IKEA‬و‬

‫بیزنس دست دوم فروشی‬

‫خرید‪ ،‬فروش‪ ،‬معاوضه‬ ‫با جواز و وسایل‬ ‫قیمت ‪ 100‬هزار دالر‬ ‫‪Kenny 604-818-3328‬‬ ‫‪Joseph 604-781-6228‬‬ ‫‪---------------------‬‬‫رستوران برای فروش‬ ‫با موقعیت عالی‪ ،‬در پررفت‌وآمدترین‬ ‫و شلوغ‌ترین منطقه داون تاون‬ ‫(رابسون و گراندویل) با تجهیزات‬ ‫کامل‪ ،‬گنجایش ‪ 80‬نفر و اجازه‬ ‫فروش مشروبات الکلی‪،‬‬ ‫‪ Superstore‬آماده اجاره فوری است‪.‬‬ ‫به علت مشغله بیش از حد صاحب‬ ‫اجاره ماهیانه ‪ 970‬دالر‬ ‫رستوران به بهترین پیشنهاد واگذار‬ ‫‪778-355-6282‬‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‪KERRISDALE: Resident‬‬ ‫‪---------------------‬‬‫‪604-569-1314‬‬ ‫‪required‬‬ ‫‪co‬‬ ‫کافی‬ ‫‪for‬با فضای‬ ‫‪well-maintained‬اجاره‬ ‫دفتر کار برای‬ ‫‪604-999-0230‬‬ ‫‪with‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪self-owned‬‬ ‫‪suites.‬‬ ‫‪Duties‬‬ ‫‪ 300‬اسکورفیتی و یوتیلیتی کامل در‬ ‫‪---------------------‬‬‫نورت‪work,‬‬ ‫‪gardening,‬در‪light‬‬ ‫ونکوور‬ ‫‪maintena‬مرکز مارین‌داریو‬ ‫‪ repairs.‬زمین در نهارخوران گرگان‪ ،‬بهترین‬ ‫‪Some knowledge of mech‬‬ ‫‪604-904-5666‬‬ ‫جا برای زندگی یا سرمایه‌گذاری‪،‬‬ ‫‪an asset. One bedroom‬‬ ‫دو قطعه ‪700‬و ‪1400‬متری‬ ‫‪Reply with resume and salary e‬‬ ‫‪604-272-2205‬‬ ‫‪Vancouver Managem‬‬ ‫‪---------------------‬‬‫‪Fax: 604-263-221‬‬ ‫(‪)934‬‬

‫(‪)933‬‬

‫(‪)933‬‬

‫(‪)932‬‬

‫(‪)933‬‬

‫به یک همخانه آقا در کاتن‌وود‬ ‫کوکیتالمنیازمندم‪.‬‬ ‫بعضی لوازم خانه برای ‪Sale‬‬ ‫‪604-931-1597‬‬ ‫‪---------------------‬‬‫به یک همخانه خانم ترجیحا دانشجو‬ ‫و یا شاغل در یک آپارتمان در سنترال‬ ‫النزدل با کلیه امکانات‪ ،‬کیبل‪ ،‬اینترنت‬ ‫و هایدرو نیازمندم‪.‬‬ ‫‪604-729-2627‬‬ ‫(‪)932‬‬

‫(‪)932‬‬

‫مادری تنها و آبرومند را می‌شناسم‬ ‫که به علت از دست دادن شغل و‬ ‫تمام شدن ‪ EI‬و پیدا نکردن شغل‬ ‫قادر به پرداخت قسط خانه‌اش‬ ‫نمی‌باشد و درنتیجه بانک تا‬ ‫چند وقت دیگر خانه ایشان را‬ ‫می‌گیرد‪ .‬از ایرانیان خیری که‬ ‫قادر و مایل به کمک به ایشان‬ ‫می‌باشند لطفا با ای‌امیل زیر‬ ‫تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫‪eman9427@hotmail.com‬‬ ‫(‪)933‬‬

‫‪ 3‬هفته آگهی‬ ‫در نیازمندی‌های پیوند‬ ‫فقط ‪ 20‬دالر‬

‫شانس اول را‬ ‫به هموطنان خود بدهید‬

‫‪55‬‬

‫‪www.Miaad.ca‬‬ ‫تلفن‪)604( 982-0884 :‬‬ ‫‪Vol. 15 Issue number 887 Friday‬‬ ‫‪January 30,‬‬ ‫‪2009 Caretaker‬‬ ‫‪KERRISDALE:‬‬ ‫‪Resident‬‬ ‫‪55‬‬ ‫ﻛﻼﺱﻫﺎﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰ »ﻭﻳﮋﻩ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ«‬ ‫‪required‬ﻫﺎﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰ »ﻭﻳﮋﻩ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ«‬ ‫‪ for well-maintained concrete building‬ﻛﻼﺱ‬

‫آرایش‬ ‫استودیو‬ ‫‪with 43‬‬ ‫مینا‪self-owned suites.‬‬ ‫‪Duties‬‬ ‫‪include‬‬ ‫‪janitorial‬‬ ‫ﻣﻮﻓﻖ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂﺗﺠﺮﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻧﻤﻨﺶ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﺳﻴﻤﻴﻦ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫‪ol.‬‬ ‫‪Issue‬‬ ‫‪number‬‬ ‫‪887 Friday‬‬ ‫‪January 30,‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪15‬ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻧﻤﻨﺶ‬ ‫ﺳﻴﻤﻴﻦ‬ ‫دالر‬ ‫‪8‬‬ ‫کوپ‬ ‫‪work, light gardening, maintenance and small‬‬

‫دالر‪repairs. Some knowledge of‬‬ ‫‪mechanical‬‬ ‫‪equipment‬‬ ‫رنگ ‪ 15‬تا ‪30‬‬ ‫‪an asset. One bedroom‬‬ ‫‪suite.‬‬ ‫تا ‪ 65‬دالر‬ ‫مش ‪25‬‬ ‫‪Moving Sale‬‬ ‫‪Reply with resume and salary‬‬ ‫‪expectations‬‬ ‫‪ to‬بند‪-‬ابرو ‪ 5‬دالر‬ ‫ماشین تویوتا ‪ Corolla CE‬سال ‪2003‬‬ ‫‪Vancouver Management‬‬ ‫«واقع در کوکیتالم»‬ ‫قیمت ‪ 8000‬دالر‪ ،‬تلویزیون سامسونگ‬ ‫‪Fax: 604-263-2210‬‬ ‫‪ Flat Screen LCD‬قیمت ‪ 250‬دالر‪،‬‬ ‫نزدیک کوکیتالم سنتر‬ ‫‪or E-Mail: vml@vml.bc.ca‬‬ ‫سیستم صوتی ‪Home Theatre‬‬ ‫‪ Harmon Kardon‬قیمت ‪ 300‬دالر‪،‬‬ ‫به عالوه ‪Power Buffer‬‬ ‫و پنج ‪،Sub Woofer‬‬

‫& ‪Cordless tools: 18volt Black‬‬ ‫‪Decker circular saw,‬‬ ‫‪Reciprocation saw, Drill,‬‬ ‫‪ Flasl light‬به عالوه دو باتری و غیره‬

‫‪604-727-7393‬‬

‫(‪)932‬‬

‫با بیش از ‪ 7‬سال سابقه کار در کانادا‬

‫تلفن‪)604( 728-8465 :‬‬ ‫‪)604( 945-4851‬‬

‫نگه‌داری از‬ ‫فرزند دلبند شما‬

‫‪778-868-8456‬‬

‫(‪)933‬‬

‫تربیت دبیری‬ ‫‪for‬فارغ‌التحصیل‬ ‫و‬ ‫‪required‬‬

‫(‪)934‬‬

‫(‪)934‬‬

‫(‪)932‬‬

‫‪ 3‬هفته آگهی در نیازمندی‌های پیوند‬ ‫فقط ‪ 20‬دالر‬

‫ﻛﻼﺱﻫﺎﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰ »ﻭﻳﮋﻩ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ«‬ ‫(‪)932‬‬

‫کالس نقاشی‬

‫ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻧﻤﻨﺶ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ‬

‫زیر نظر‪:‬‬ ‫مریم رئیس روحانی‬

‫‪)604( 913-0015‬‬

‫ﻫﺎﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰ‬ ‫ﻛﻼﺱﻫﺎﻯ‬ ‫ﻧﻘﺎﺷﻰ‬ ‫ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻧﻤﻨﺶ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻤﻴﻦ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻧﻤﻨﺶ‬

‫(‪)932‬‬

‫مجتمع تجاری‬ ‫اصفهانی‪ ،‬نزدیک به‬ ‫‪well-maintained‬‬ ‫‪concrete‬‬ ‫‪building‬‬ ‫‪Special‬‬ ‫تفریحی تیراژه‪ ،‬با تمامی امکانات‬ ‫یو‪.‬بی‪.‬سی‬ ‫دانشگاه‬ ‫از‬ ‫‪with 43‬‬ ‫‪self-owned‬‬ ‫‪suites.‬‬ ‫‪Airport‬‬ ‫‪DrivingDuties‬‬ ‫‪School include‬‬ ‫‪‌janitorial‬رسد‪.‬‬ ‫به فروش می‬ ‫‪604-725-7262‬‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪778-340-6062‬‬ ‫‪work, light gardening,‬‬ ‫‪maintenance‬‬ ‫‪and small‬‬ ‫صحیح رانندگی‬ ‫آموزش‬ ‫‪repairs. Some knowledge‬‬ ‫‪equipment‬از‪of mechanical‬‬ ‫(تئوری و عملی)‬ ‫نگه‌داری‬ ‫آرایش نایر‬ ‫مورد تائید‬ ‫مدرس‬ ‫توسط‬ ‫‪an asset.‬‬ ‫‪One‬‬ ‫‪bedroom‬‬ ‫‪suite.‬‬ ‫کودک عزیز شما‬ ‫با ‪ 15‬سال سابقه کار‬ ‫‪and‬دالر‬ ‫ساعتی ‪28‬‬ ‫‪Reply‬‬ ‫‪salary expectations‬‬ ‫‪to‬‬ ‫کانادا‬ ‫‪with resume‬در ایران و‬ ‫در تمامی ساعات روز‪،‬‬ ‫‪Management‬تماس بگیرید‬ ‫لطفا با رضا‬ ‫‪« Vancouver‬کلیه خدمات آرایشی»‬ ‫تمامی روزهای هفته و تعطیالت‬ ‫(‪)604‬‬ ‫‪351-9606‬‬ ‫بند و ابرو ‪ 5‬دالر‬ ‫در محیطی کامال تمیز و ساکت ‪Fax: 604-263-2210‬‬ ‫کوتاهی ‪ 8‬دالر‬ ‫توسط خانمی ‪ 47‬ساله تنها‬ ‫‪or E-Mail: vml@vml.bc.ca‬‬ ‫‪nice_think2004@yahoo.com‬‬

‫‪-maintained concrete building‬‬ ‫‪suites. Duties include janitorial‬‬ ‫‪ning, maintenance and small‬‬ ‫‪wledge of mechanical equipment‬‬ ‫»ﻭﻳﮋﻩﻛﻮﺩﻛﺎﻥ«‬ ‫»ﻭﻳﮋﻩ‬ ‫ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ«‬ ‫‪. One bedroom suite.‬‬ ‫‪me and salary expectations‬‬ ‫ﺑﺎ ﺑﺎ‪to‬‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪﻣﻮﻓﻖ‬ ‫ﺳﺎﻟﻬﺎﺗﺠﺮﺑﻪ‬ ‫ﺳﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﻣﻮﻓﻖ‬ ‫‪ouver Management‬‬ ‫‪: 604-263-2210‬‬ ‫‪Mail: vml@vml.bc.ca‬‬

‫‪Vancouver Management‬‬ ‫‪---------------------‬‬‫‪Fax: 604-263-2210‬‬ ‫فروشگاه در بهترین منطقه النزدل‪،‬‬ ‫‪or E-Mail: vml@vml.bc.ca‬‬

‫(‪)933‬‬

‫در منطقه نورت‌ونکوور (مارین درایو)‬

‫‪LE: Resident Caretaker‬‬

‫‪KERRISDALE:‬‬ ‫مربیگری‬ ‫‪ Resident Caretaker‬با ‪ 25‬سال سابقه کار‬ ‫‪---------------------‬‬‫‪required‬‬ ‫‪ well-maintained‬و‪for‬‬ ‫‪concrete building‬‬ ‫دارای مدرک‬ ‫در ایران‬ ‫‪Dodge Caravan 1996‬‬ ‫‪withFamily‬‬ ‫‪43 self-owned‬‬ ‫‪suites.‬‬ ‫‪Duties‬‬ ‫‪include janitorial‬‬ ‫‪Child Care‬‬ ‫تمام اتوماتیک‪ ،‬موتور سه لیتر ژاپنی‪،‬‬ ‫‪work, light gardening, maintenance and small‬‬ ‫‪CD Player, Air Conditioner‬‬ ‫هفت روز هفته‬ ‫‪repairs. Some knowledge of mechanical equipment‬‬ ‫گیربکس تازه‌تعمیر‪ ،‬پنج در‪،‬‬ ‫‪asset.‬تا ‪an6‬بعدازظهر‬ ‫‪ 8 One bedroom‬صبح‬ ‫‪suite.‬‬ ‫قیمت ‪ 2200‬دالر‬ ‫‪)604(with‬‬ ‫‪375-9267‬‬ ‫‪Reply‬‬ ‫‪resume and salary expectations to‬‬

‫تدریس ریاضیات‪،‬‬ ‫روبروی فروشگاه یاس بازار به علت‬ ‫به‬ ‫مسافرت با اجاره کم‪ ،‬با کلیه وسایل‬ ‫کلکلوس و فیزیک‬ ‫فروش می‌رسد‪.‬‬ ‫یک واحد آپارتمان سه خوابه‬ ‫مهندس فوق‌لیسانس‬ ‫توسط‬ ‫‪KERRISDALE:‬‬ ‫‪Resident Caretaker‬‬ ‫‪604-925-2532‬‬ ‫‪182‬متری واقع در تهران‪ ،‬اشرفی‬ ‫(‪)932‬‬

‫‪or E-Mail: vml@vml‬‬

‫ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﺟﻮﺍﻫﺮﺁﻻﺕ‬

‫در نورت ونکوور‬

‫تلفن‪604-818-2030 :‬‬

‫(‪)933‬‬

‫‪IELTS, TOEFL‬‬

‫ﻛﻼﺱﻫﺎﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰ »ﻭﻳﮋﻩ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ«‬

‫ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻧﻤﻨﺶ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮ‬

‫‪ 3‬هفته آگهی در نیازمندی های پیوند فقط ‪ 20‬دالر‬ ‫‪604-921-4726‬‬

‫ﻛﻼﺱﻫﺎﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰ »ﻭﻳﮋﻩ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ«‬

‫ﺍﻳﺮﺍﻧﻤﻨﺶ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ‬ ‫ﺳﻴﻤﻴﻦ‬ ‫‪ Ltd.‬ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫‪ADVANTAGE‬‬ ‫‪Home‬‬ ‫‪Services‬‬

‫مکالمه و گرامر‬

‫ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺍﻧﻮﺍﻉ‬

‫مخصوصساکنینوست‌ونکوور‬

‫‪Furnace, Boiler, Hotwater Tank & Fireplace‬‬ ‫ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻭ ﻓﺼﻠﻰ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻯ ﺣﺮﺍﺭﺗﻰ ﻓﻘﻂ ‪ 59‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰ ﻛﻠﻰ ﻭ ﺟﺰﺋﻰ‬

‫زبان کانادا‬

‫‪Full Licensed Technician‬‬

‫(تضمینی)‬

‫عضو آکادمی بین‌المللی‬ ‫نظری‬

‫‪)778( 279-3336‬‬

‫(‪)933‬‬

‫‪778.317.9566 & 604.418.1890‬‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ‪ ،‬ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻓﺮﺩﺍ‬

‫می‌خواهید کسی را استخدام کنید؟‬ ‫جویای دوست‪ ،‬همسر‪ ،‬هم خانه‪ ،‬هم‬ ‫صحبت هستید؟ آیا وسایل خانه برای‬ ‫فروش دارید؟ آیا به سفر می روید‪،‬‬ ‫جویای همسفر هستید؟ چیزی برای‬ ‫فروش‪ ،‬جایی برای اجاره‪ ،‬حرفه و‬ ‫هنری برای عرضه دارید؟‬ ‫آگهی استخدام خود را در صفحه‬ ‫پر تردد نیازمندی های پیوند‬ ‫درج کنید‪.‬‬

‫‪)604( 921-4726‬‬

‫ﻛﻼﺱﻫﺎﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰ »ﻭﻳﮋﻩ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ«‬


‫‪Vol. 15 Issue number 887 Friday January 30, 2‬‬

‫‪49‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 932‬جمعه ‪ 20‬آذر ‪1388‬‬

‫علیرﺿا فراستی‬

‫‪55‬‬

‫‪49 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009‬‬

‫مشاور باتﺠربه امور کنسولی‬

‫ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺠﻮﺯ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍﻳﻰ ﺷﺮﻋﻰ ‪29140‬‬ ‫ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ‪) :‬ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ(‬ ‫‪PR Card, Citizenship, Sponsorship‬‬

‫مشاور مﺠاز خرید و فروش امالک‬ ‫‪#202-1410 Marine Drive, North Vancouver V7P 1T6‬‬

‫‪Fax: (604) 990-1555‬‬

‫‪Tel: (604) 904-5666‬‬

‫‪r‬‬ ‫‪with‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪repa‬‬

‫‪R‬‬

‫ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰ ﺁﺏ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺁﺭﻳﺎ‬ ‫این مکان برای آگهی شما رزرو شده است‪.‬‬

‫ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻭﻳﺲ‬ ‫ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ‬

‫‪)604( 921-4726‬‬

‫‪Call for FREE Estimate‬‬

‫‪(604) 897-7334‬‬ ‫‪Fully Licensed‬‬

‫‪604-980-2280‬‬ ‫‪604-986-8040‬‬ ‫‪604-318-5517‬‬

‫ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ‬ ‫ﻣﻮژﺍﻥ‬ ‫ﻣﮋﺍﻥ‬

‫ﺳﻴﻤﺎ ﺣﻤﺰﻩ )ﻏﻔﺎﺭﻯ( ‪604-464-8759‬‬ ‫»ﻭﻳﮋﻩ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ«‬ ‫ﺭﺍﺣﻴﻞ ﻛﻼﺱﻫﺎﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰ‬ ‫‪604-926-5416‬‬ ‫)ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻰﻭﺭﻳﺎﺿﻰ(‬

‫ﺟﻤﺎﻝﺍﻟﺪﻳﻦ ﺟﻤﺎﻟﻰ‬

‫‪604-644-8960‬‬ ‫ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ‬ ‫‪604-537-3525‬‬ ‫ﺍﻃﻠﺲ‬ ‫‪604-805-7670‬‬ ‫ﻳﻮﺳﻒ‬ ‫‪604-779-4825‬‬ ‫ﺳﺎﻥ ﺭﺍﻳﺰ‬ ‫‪778-995-0000‬‬ ‫ﺳﻴﺎﻣﻚ ﺻﺎﻟﺤﻰ‬ ‫ﻭﻧﻜﻮ ﺩﺭﺍﻳﻮﻳﻨﮓ ﺍﺳﻜﻮﻝ ‪604-351-4280‬‬

‫ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻧﻴﺮﻭﻳﻰ‬ ‫ﺧﺎﻧﻘﺎﻩ ﺍﻭﻳﺴﻰ‬ ‫ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺧﻴﺎﻡ‬ ‫ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ‬

‫ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻄﻮﺡ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻰ‬

‫ﺍﻃﻠﺲ‬

‫ﺗﻴﻨﺎ ﺧﺪﺍﻳﻰ‬

‫ﻣﻮﺭﻳﻦﻛﻰﺗﺮﺍﻭﻝ‬

‫ﺳﺎﻋﺘﭽﻰﺍﻧﺪﺳﺎﻋﺘﭽﻰ‬

‫‪604-685-5625‬‬

‫ﺣﻤﻴﺪ‬ ‫‪Maple Leaf‬‬

‫‪604-505-6631‬‬

‫ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻧﻤﻨﺶ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ‬

‫ﻛﻼﺱﻫﺎﻯ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﺳﻮﺭﻯ‬

‫ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﭘﻴﻮﻧﺪ‬ ‫ﺑﻪﻳﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬

‫‪604-921-4726‬‬ ‫‪604-921-4726‬‬ ‫‪604-723-4307‬‬

‫ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ‬ ‫ﺧﻴﺎﻡ‬ ‫ﻛﺸﻜﻮﻝ‬

‫ﭘﺮﻭﺍﺯ‬

‫‪604-585-9921‬‬ ‫‪604-433-6601‬‬ ‫‪604-985-6863‬‬ ‫‪604-258-7440‬‬ ‫‪604-261-6564‬‬ ‫‪778-997-3720‬‬ ‫‪604-982-1116‬‬ ‫‪604-904-4422‬‬ ‫‪604-986-4404‬‬

‫ﭘﺮﻭﻳﺰ ﻧﺰﺍﻛﺘﻰ )ﺁﻭﺍﺯ( ‪604-913-3486‬‬ ‫‪604-983-0015‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻪ ﻣﻠﻰ ﭘﺎﺭﺱ‬ ‫ﺑﻬﻤﻦ ﺧﺴﺮﻭﻯ )ﺗﻨﺒﻚ‪،‬ﺳﻪﺗﺎﺭ( ‪604-464-4701‬‬ ‫‪778-891-1541‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ )ﺗﻨﺒﻮﺭ(‬ ‫ﻋﻠﻰﺣﻖﺑﻴﻦ )ﭘﻴﺎﻧﻮ‪ ،‬ﺍﺭگ( ‪604-649-9744‬‬ ‫ﺩﻛﺘﺮﻣﻨﺸﻮﺭﻯ )ﭘﻴﺎﻧﻮ‪ ،‬ﺍﺭگ( ‪604-990-9903‬‬ ‫ﻣﺮﻳﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ )ﻧﻘﺎﺷﻰ( ‪604-913-0015‬‬ ‫ﻧﻴﻤﺎ ﻗﺎﺋﻤﻰ )ﺳﻨﺘﻮﺭ‪،‬ﺩﻑ( ‪604-771-6565‬‬ ‫‪604-224-0011‬‬ ‫ﺭﻗﺺ ﺁﺗﺶ‬ ‫ﻣﻬﺮﺩﺧﺖ ﻣﻬﻴﺞ )ﺳﻪﺗﺎﺭ( ‪604-377-0870‬‬ ‫ﺑﺪﻳﻌﻰ )ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺁﺑﺮﻧﮓ( ‪604-518-8387‬‬ ‫ﺑﺪﻳﻌﻰ )ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺁﺑﺮﻧﮓ( ‪604-518-8387‬‬ ‫ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥﻣﻨﺶ )ﻧﻘﺎﺷﻰ( ‪778-238-2142‬‬ ‫ﺟﻤﺎﻝﻃﺒﺴﻰﻧﮋﺍﺩ )ﻃﺮﺍﺣﻰ‪،‬ﻧﻘﺎﺷﻰ( ‪778-388-2498‬‬ ‫ﺍﺷﺮﻑﺁﺑﺎﺩﻯ )ﺗﺎﺭ‪،‬ﺳﻪﺗﺎﺭ( ‪604-375-1272‬‬ ‫ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﺳﻴﺎﺭ ﺑﻬﺮﻭﺯ ‪604-828-6589‬‬ ‫ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﺳﻴﺎﺭ ﻧﺎﺻﺮ ‪604-506-9291‬‬ ‫‪K&K‬‬ ‫‪604-990-9931‬‬ ‫‪604-318-5090‬‬ ‫ﺍﺑﻰ‬ ‫‪604-472-1544‬‬ ‫ﺍﺗﻮ ﭼﻚﺁپ‬ ‫‪604-931-4444‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺱ ﭼﻴﺖﺳﺎﺯ‬ ‫‪604-931-4501‬‬ ‫‪Mini Tune‬‬ ‫‪Absolute‬‬ ‫‪604-524-3100‬‬ ‫ﻥ‬

‫ﺍﻟﻬﻪ ﺳﺎﺩﺍﺕ ﺁﻝﺍﺣﻤﺪ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﻨﺴﻮﻟﻰ‬ ‫ﻓﺮﺍﺳﺘﻰ‬

‫)ﻣﻬﺮﺍﻥ(‬

‫‪604-924-9477‬‬ ‫‪604-987-1413‬‬ ‫‪604-904-5666‬‬

‫ﭘﮋﻭﺍﻙ‬

‫‪604-464-4701‬‬

‫‪Copies Depot‬‬ ‫‪K & A Printing‬‬

‫‪604-990-7272‬‬ ‫‪604-904-0109‬‬

‫ﻥ‬

‫ﻥ‬

‫ﺁﻟﻔﺎ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻚ‬ ‫ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻚ‬

‫‪604-781-9746‬‬ ‫‪604-765-3329‬‬ ‫‪778-389-7615‬‬ ‫‪604-830-6444‬‬

‫ﺭﺿﺎ ﻣﺼﺒﺮﻳﺎﻥ‬ ‫ﻛﺎﻣﻴﻦ ﻣﻤﻘﺎﻧﻰ‬

‫‪604-984-7715‬‬ ‫‪778-833-1296‬‬

‫ﺭﻫﺎﻡ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻚ‬

‫‪YJ Electric‬‬

‫ﻥ‬

‫‪604-990-9990‬‬

‫‪Eminent Sign‬‬

‫ﻥ‬

‫ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻨﺪﻟﻴﺐ )ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺭﺳﻤﻰ( ‪604-868-9800‬‬ ‫‪604-988-5991‬‬ ‫ﺣﻤﻴﺪ ﺩﺍﺩﻳﺰﺍﺩﻩ‬ ‫‪604-922-4600‬‬ ‫ﻓﺮﻳﺒﺮﺯ ﺧﺸﺎ‬ ‫‪604-716-7066‬‬ ‫ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺪﻳﺪﻯ‬ ‫‪604-925-0490‬‬ ‫ﻣﻠﻚﺟﺎﻩ‬ ‫ﺩﻛﺘﺮﺳﭙﻴﺪﺩﺷﺘﻰ )ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺭﺳﻤﻰ( ‪604-904-5119‬‬ ‫‪604-990-7209‬‬ ‫ﺑﺎﻭﻧﺪ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ‬ ‫‪604-926-5416‬‬

‫ﻣﺎﻫﺮﺥ‬

‫ﺍﻃﻠﺲ‬ ‫‪Top Tech -Tri City‬‬ ‫‪ Speedy‬ﺍﻧﻮﺵ‬

‫ﻥ‬

‫ﺩﻫﻜﺪﻩ‬

‫‪604-277-8643‬‬ ‫‪604-839-0363‬‬ ‫‪778-833-2307‬‬ ‫‪604-420-2220‬‬

‫‪604-990-1213‬‬ ‫‪604-988-1070‬‬ ‫‪778-389-7615‬‬ ‫‪604-461-6777‬‬ ‫‪604-913-2324‬‬ ‫‪604-719-2921‬‬

‫ﺩﺭﮔﺎﻫﻰ‬ ‫ﺭﻭﻳﺎﻝ‬ ‫ﺳﻠﻮﻛﻰ‬ ‫ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ‬ ‫ﺩﻧﻴﺎ‬ ‫ﺳﺮﺍﺝ‬

‫ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ )ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ( ‪604-761-7745‬‬ ‫‪604-904-9201‬‬ ‫ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ‬ ‫‪604-603-8254‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﻳﻰ‬ ‫ﺷﻴﺸﻪ‪ ،‬ﺁﻳﻨﻪ‪ ،‬ﭘﻨﺠﺮﻩ ‪604-928-5538‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﻓﺮﺩ ‪604-339-6983‬‬ ‫‪604-617-7164‬‬ ‫ﺭﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎﻥ‬ ‫ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ )ﺣﻤﻴﺪ( ‪604-771-5546‬‬ ‫ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ )ﺭﺿﺎ( ‪604-418-6020‬‬ ‫‪778-893-7277‬‬ ‫ﭘﺎﺭﺳﺎ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺟﻨﺮﺍﻝ ‪604-771-556‬‬ ‫‪604-418-2992‬‬ ‫ﻛﻮﺭﻭﺵ‬ ‫ﺍﻳﺰﻭﮔﺎﻡ‪،‬ﺳﻘﻒ‪،‬ﺑﺎﻟﻜﻦ ‪604-904-7626‬‬ ‫‪604-803-2903 Alpha Renovation‬‬ ‫‪604-808-0795‬‬ ‫‪Aikia‬‬ ‫ﻥ‬

‫ﻥ‬

‫ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﻓﺮﺍﺳﺘﻰ(‬

‫‪604-904-5666‬‬

‫‪604-960-1015‬‬ ‫‪604-980-9472‬‬ ‫‪604-904-3904‬‬

‫ﻥ‬

‫‪778-996-0330‬‬

‫ﺩﻛﺘﺮ ﻧﻮﺭﺍﻧﻰ‬

‫ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥﻭﻛﺎﻧﺎﺩﺍ ‪604-519-7977‬‬ ‫ﺍﻳﻤﻰﮔﺮﻧﺖ ﺳﺮﻭﻳﺲ ‪604-684-7498‬‬ ‫ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦﻭﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ‪604-688-9019‬‬ ‫ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ‪604-688-3545‬‬ ‫‪604-904-8883‬‬ ‫ﻛﻠﻴﺴﺎﻯ ﻓﺎﺭﺳﻰﺯﺑﺎﻥ‬ ‫ﻛﻠﻴﺴﺎﻯ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺭﺑﺎﻧﻰ ‪604-985-7685‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﻮﺭﺕﺷﻮﺭ ‪604-988-5281‬‬ ‫‪604-254-9626‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻮﺯﺍﺋﻴﻚ‬ ‫ﻧﻮﺭﺕﺷﻮﺭ ﻣﺎﻟﺘﻰﻛﺎﻟﭽﺮﺍﻝ ‪604-988-2931‬‬ ‫ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻧﻮﺭﺕﺷﻮﺭ ‪604-983-6700‬‬ ‫ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ‪604-727-8986‬‬ ‫ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﺧﻴﺎﻡ ‪604-939-7441‬‬ ‫ﻛﻠﻮپ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﭘﺎﺭﺱ ‪604-936-2027‬‬ ‫ﮔﺮﺩﻫﻤﺎﻳﻰ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ ‪604-683-0530‬‬ ‫‪604-726-1650‬‬ ‫ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ‬ ‫‪604-696-1121‬‬ ‫ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ‬

‫ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺣﻤﻴﺪ‬

‫ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﻮ‬

‫ﺍﻳﻨﺘﮕﺮﺍﻝ‬ ‫ﻭﻳﻤﺎ‬

‫ﻓﺮﻧﺲ ﻭ ﺷﻮﻣﻴﻨﻪ‬

‫ﺳﻴﺎﻣﻚ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻴﻜﻮ‬

‫‪ 911‬ﻓﺮﻧﺲ‪ ،‬ﺑﻮﻳﻠﺮ ﺳﺮﻭﻳﺲ‬

‫‪Advantage‬‬

‫ﻥ‬

‫ﻛﺘﺎﻳﻮﻥ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ‬ ‫ﻓﺮﻳﺒﺮﺯ ﺧﺸﺎ‬ ‫ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﺩﻣﻬﺮﻯ‬

‫‪604-988-5556‬‬ ‫‪604-922-4600‬‬ ‫‪778-340-1050‬‬

‫ﺳﻴﺮﻭﺱ ﻋﻠﻰﺍﻛﺒﺮﻯ ‪604-988-7147‬‬ ‫‪604-990-0057‬‬ ‫ﻓﺮﺷﻴﺪ ﺷﻬﺒﺎﺯﻯ‬ ‫‪604-433-2724‬‬ ‫ﺯﻫﺮﺍ ﺩﻭﺍﻣﻰ‬ ‫‪604-451-4010‬‬ ‫ﺳﻬﻴﻼ ﺍﻟﻮﻧﺪﻯ‬ ‫‪604-980-0700‬‬ ‫ﺣﺠﺖ ﭘﺎﺭﺳﺎ‬ ‫ﺷﺮﻭﻳﻦ ﻧﺒﻰ‬ ‫‪604-291-6696‬‬ ‫‪604-980-7474‬‬ ‫ﻻﺩﻥ ﻛﺮﺍﻣﺘﻰ‬ ‫‪604-988-3368‬‬ ‫ﻟﻰﻻ ﻧﺒﻰ‬ ‫ﭘﻮﺭﺍﻧﺪﺧﺖ ﺭﺳﺘﻤﻴﺎﻥ‬ ‫‪604-988-1212‬‬ ‫‪604-988-1212‬‬ ‫ﺁﺫﺭ ﮔﺮﺍﮔﻮﻳﻰ‬

‫‪604-771-5546‬‬ ‫‪604-765-6669‬‬

‫‪604-307-1221‬‬ ‫‪604-603-2657‬‬ ‫‪604-728-0099‬‬ ‫‪604-929-4104‬‬ ‫‪604-562-2530‬‬ ‫‪778-869-6288‬‬ ‫‪604-837-6640‬‬ ‫‪604-996-2727‬‬ ‫‪604-418-1890‬‬

‫ﺩﺍﻭﺩ ﺗﻘﻰﺯﺍﺩﻩ‬

‫‪604-987-1808‬‬

‫ﻛﺎﻣﭗ ﺍﻛﺴﭙﺮﺱ‬ ‫ﺁﺭﻳﺎﻧﺎ‬

‫‪604-512-3268‬‬ ‫‪778-239-8110‬‬

‫ﺣﻤﻴﺪ ﺯﺭﮔﺮﺯﺍﺩﻩ‬ ‫ﺗﻠﻪ ﻭﻳﺪﺋﻮ‬ ‫ﻳﻮﻧﻜﺲ‬ ‫‪Dot Art‬‬

‫‪604-925-6800‬‬ ‫‪604-980-6874‬‬ ‫‪604-987-1413‬‬ ‫‪604-464-5555‬‬

‫ﻥ‬

‫ﺳﻮﭘﺮ ﻭﻳﮋﻥ‬

‫‪604-985-0202‬‬

‫ﻥ‬

‫ﻥ‬

‫ﻛﺮﺍﻳﺴﻠﺮ‪ ،‬ﺟﻴﭗ‪ ،‬ﺩﺍﺝ‬

‫ﻧﻮﺫﺭ )ﺩﺳﺖﺩﻭﻡ(‬

‫ﻣﺮﺍﺩ ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫﻰ )ﻫﻮﻧﺪﺍ(‬

‫‪604-319-1684‬‬ ‫‪604-307-6526‬‬ ‫‪604-512-5488‬‬

‫ﺳﻴﺎﻣﻚ )ﺷﻌﺒﺪﻩ ﺑﺎﺯ(‬ ‫ﻳﻮﻧﻴﻮﺭﺳﺎﻝ ﺩﻯﺟﻰ‬

‫ﻓﺮﻳﺒﺮﺯ‬

‫‪ Live & DJ‬ﻫﻤﺮﺍﺯ‬

‫‪604-931-3220‬‬ ‫‪604-551-8883‬‬ ‫‪604-839-0909‬‬ ‫‪778-388-4248‬‬

‫ﺍﺭﺱ‬ ‫ﭘﮋﻭﺍﻙ‬ ‫ﺻﺪﺍﻯ ﺯﻥ‬ ‫ﺷﺒﺎﻧﻪ‬

‫‪604-291-5940‬‬ ‫‪604-684-8494‬‬ ‫‪604-684-8494‬‬ ‫‪604-921-4726‬‬

‫ﺭﺍﻳﺎ )ﺗﺎﺭﻭﺕ( ﻓﻘﻂ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ‪604-983-9178‬‬ ‫‪778-881-3999‬‬ ‫ﺳﺎﺭﺍ )ﺗﺎﺭﻭﺕ(‬ ‫‪604-988-3732‬‬ ‫ﭘﺮﻳﺎ‬ ‫‪604-988-2913‬‬ ‫ﭘﻮﺭﻯ ﻓﻘﻂ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ‬ ‫ﻣﻴﺘﺮﺍ )ﻗﻬﻮﻩ ﻭ ﺗﺎﺭﻭﺕ( ‪604-921-6440‬‬

‫ﺁﭘﺎﺩﺍﻧﺎ‬ ‫ﭘﺎﺭﺱ‬ ‫ﻧﺎﻧﺴﻰ‬ ‫ﺁﺭﻳﺎ‬ ‫ﻳﻚ ﻭ ﻳﻚ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﻮﭘﺮ‬ ‫ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ‬ ‫ﺍﻓﺮﺍ‬ ‫ﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩ ﻣﺎﺭﻛﺖ‬

‫ﺭﺯ‬ ‫ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ‬ ‫ﻣﻴﻨﻮ‬

‫‪604-990-0900‬‬ ‫‪604-988-3515‬‬ ‫‪604-987-5544‬‬ ‫‪604-569-1744‬‬ ‫‪604-877-0139‬‬ ‫‪604-987-0987‬‬ ‫‪604-669-6766‬‬ ‫‪604-987-7454‬‬ ‫‪778-285-2258‬‬

‫ﺭﺍﺩ )ﺷﺠﺮﻩ( ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ‪604-988-5562‬‬

‫‪604-980-2649‬‬ ‫‪604-990-7767‬‬ ‫‪604-552-3336‬‬

‫‪604-552-0543‬‬ ‫ﭘﺎﺭﺳﺎ‬ ‫ﻃﺮﺍﺣﻰ‪،‬ﻧﺼﺐ‪،‬ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ ‪778-928-1357‬‬

‫‪Vancouver Cleaning‬‬ ‫ﺑﺎﺑﻚ ﺣﻔﻴﻈﻰ‬ ‫ﺗﻮﻛﺎ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭﻯ‬

‫‪604-925-2225‬‬ ‫‪604-984-2511‬‬

‫ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻛﭙﻴﻼﻧﻮ )ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺭﻭﺱ( ‪604-983-3050‬‬ ‫‪604-222-3555‬‬ ‫ﺩﻛﺘﺮ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﻯ‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻋﺮﻓﺎﻥ )ﺭﻳﺎﺿﻰ( ‪604-925-5040‬‬ ‫‪604-468-2626‬‬ ‫ﺑﻴﺎﺕ )ﺭﻳﺎﺿﻰ(‬ ‫ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺭﺣﻤﺘﻰ )ﺭﻳﺎﺿﻰ‪،‬ﺷﻴﻤﻰ( ‪604-949-0201‬‬ ‫‪604-904-8881‬‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺧﻴﺎﻡ‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻓﻴﺮﻭﺯﻯ‬ ‫‪604-727-4883‬‬

‫ﮔﻠﺒﺎﺭﺍﻥ‬

‫ﺳﻬﻴﻞ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ‬ ‫ﺭﻋﻨﺎ ﻣﻔﻴﺪﻯ‬ ‫ﻓﻮﺍﺩ ﺍﺣﻤﺪﻯ‬ ‫ﻧﻴﻤﺎ ﺷﻴﺨﻰ‬ ‫ﻓﺮﺍﺳﺘﻰ‬ ‫ﭘﺮﻭﻳﺰ ﺷﺮﻳﻒﻧﮋﺍﺩ‬ ‫ﺳﺎﺭﺍ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﻩ‬ ‫ﮔﻴﺘﺎ ﻃﻬﺮﺍﻧﭽﻰ‬ ‫ﺟﻤﺎﻝ ﺭﺣﻴﻤﻴﺎﻥ‬ ‫ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭﻯ‬ ‫ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﺑﺮﻫﺎﻧﻰ‬ ‫ﺍﻣﻴﺮ ﺛﻘﻔﻰ‬ ‫ﺑﺪﻳﻊﺍﷲ ﺷﺎﺩﺑﺨﺖ‬ ‫ﻣﺮﺟﺎﻥ ﻣﻈﺎﻫﺮﻯ‬ ‫ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺎﻣﻠﻰ‬

‫ﻓﻼﻭﺭﺯ‬

‫)ﺗﺮﺍﻯﺳﻴﺘﻰ(‬

‫‪763-3415‬‬

‫‪604-987-1413‬‬

‫‪604-551-5141‬‬ ‫‪778-839-7262‬‬ ‫‪604-722-7202‬‬ ‫‪604-317-6090‬‬ ‫‪604-904-5666‬‬ ‫‪604-839-7279‬‬ ‫‪778-237-1441‬‬ ‫‪604-828-3646‬‬ ‫‪604-760-0609‬‬ ‫‪604-308-2349‬‬ ‫‪604-722-0509‬‬ ‫‪604-657-1377‬‬ ‫‪604-512-5351‬‬ ‫‪604-617-7870‬‬ ‫‪604-771-0938‬‬

‫‪604-942-6579‬‬

‫‪778-898-4342 Aria Moving Company‬‬ ‫ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻭﻧﻜﻮﻭﺭ‬ ‫ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﺑﻰﺳﻰ‬ ‫ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﻴﻬﺎ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ‬ ‫ﭘﻴﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ‬ ‫ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ‬

‫‪921-4726‬‬ ‫‪464-9433‬‬ ‫‪697-0344‬‬ ‫‪899-3646‬‬ ‫‪990-0031‬‬ ‫‪984-7222‬‬ ‫‪270-6946‬‬


‫‪50‬‬

‫‪50 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 932‬جمعه ‪ 20‬آذر ‪1388‬‬

‫هدیه کریسمس به فارسیزبانان‬

‫انتظارها به پایان رسيد‬ ‫قابل توجه ایرانيان مقيم ونكوور و دیگر اقصی نقاﻁ جهان‬

‫هماکنون برای اولين بار شهر زیبای ونكوور این افتخار را دارد که پذیرای‬ ‫شبكه تلویزیونی ‪ 24‬ساعته جهانی به نام ‪( HIDDEN POWER TV‬نيروی پنهان) گردد‪.‬‬ ‫این شبكه بر روی ‪ Telstar 5‬روی موﺝ فرکانس ‪،11836‬‬ ‫‪ Symbol Rate 20.770‬و ‪ FEC 3/4‬به صورت ‪ Vertical‬بوده‬ ‫تا تصاویر را به خانههای شما عزیزان به ارمغان آورد‪.‬‬ ‫عالقهمندان جهت اطالع برای ساخت و پخش آگهیهای‪ ،‬معرفی مشاﻏل‪ ،‬مصاحبه زنده‪،‬‬ ‫اجاره ‪ Air Time‬با شماره تلفنهای ‪( 604-569-0123‬شامل ‪ 20‬خط)‬ ‫و یا با ایميل ‪ info@hiddenpowrtv.com‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬

‫در ضمن این شبكه تلویزیونی افتخار دارد که برنامههای خود را با همياری‬ ‫استاد دکتر محمد علیاکبری (نيرودرمان) آﻏاز نماید‪.‬‬


51 PAIVAND Vol. 16 Issue 932 Friday December 11, 2009

Fresh Opposition Protests, Clashes Persist In Iran

(RFE/RL) -- Reports from Iran say protesters have clashed with supporters of the regime on university campuses for a second straight day. RFE/ RL’s Radio Farda reports that the protests started at a Tehran engineering school, where members of the hard-line Basij militia attacked students with tear gas. According to the student website “Khabarnameh Amir Kabir,” militia members were transported to the university on buses. New clashes were also reported between students and militia at Shahid Behshti University, just outside the Iranian capital. A number of photos and video footage of protests said to be from the capital and other sites across Iran on December 8 have been posted on the Internet. One carried the sound of protesters chanting: “Death to the regime that lies to people! Dictator! Dictator! This is our last warning! The Green Movement is ready to rise up!”

State news agency IRNA reported fresh violence involving supporters of opposition leader Mir Hossein Musavi at Tehran University. It described “rioters wearing green wristbands” gathering in the early morning at the university’s engineering college to protest the previous day’s crackdown by authorities. Regime critics have adopted Musavi’s campaign green to symbolize their movement and a refusal to concede defeat in the June presidential election over what they regard as gross irregularities. IRNA said supporters of Musavi, who was President Mahmud Ahmadinejad’s leading challenger in that vote, threw stones at authorities. AP quoted opposition websites saying that masked motorcyclists who were “likely hard-line militiamen” laid siege to Musavi’s Tehran office, preventing his exit before aides whisked him back inside. Musavi’s wife, Zahna

Rahnavard, was attacked by hard-line students with pepper spray on December 7, proMusavi websites claimed. Many Detained Morteza Hosseinyari, a student and member of the student organization Tahkin Vahdat, told Radio Farda how his fellow student, Majid Tavakkoli, was arrested by authorities after he addressed a crowd of protesters at the engineering school. “Unfortunately we are not aware of the number of ordinary people who have been arrested by the regime, but Mr. Tavakkoli was arrested upon making a speech at Tehran Polytechnic by a member of the security forces,” Hosseinyari said. As the new protests erupted, the fallout from the previous day’s clashes became clearer. Opponents took advantage of the traditional Students Day holiday on December 7 to protest Ahmadinejad’s

Iran’s Plan to Phase Out Subsidies Brings Frenzied Debate The New York TimesThe outside world may be focused on Iran’s intensifying confrontation with the West over its nuclear program. But at home, Iranians are more concerned with an ambitious and risky new effort to overhaul the country’s troubled economy. If it goes awry, the plan to phase out Iran’s system of state subsidies, which has existed for decades, could profoundly destabilize the government of Mahmoud Ahmadinejad, who has aggressively championed change. But it could also help wean Iran from its dependence on foreign gasoline and insulate the economy from new sanctions — which are a strong possibility if Iran continues to defy Western pressure over its nuclear program. The new plan has been the subject of frenzied debate in shops, blogs and homes across Iran, not to mention the Parliament. Lawmakers across the political spectrum have warned of catastrophic price shocks once subsidies are lifted. Conservatives

seem deeply worried about the repercussions, with some saying the plan could lead to a crime wave, or worse. Opposition leaders like Mir Hussein Moussavi have begun hinting that the government’s failure to stem economic pain could become their new rallying cry. There is widespread agreement that selling everyday goods at far below market prices, which costs the Iranian government an estimated $100 billion a year, makes little economic sense. It encourages overconsumption of gasoline and other products, discourages domestic production and makes Iran more dependent on imports, economists say. The subsidies are also regressive, because the rich pay the same artificially low prices as the poor and consume far more. And they encourage smuggling. Previous governments tried to eliminate subsidies and build a more dynamic, market-oriented economy, but retreated in the face of popular pressure. President Ahmadinejad — who has long cast himself as

a champion of the poor and a scourge of Iran’s privileged elite — has pushed hard on the issue, and last month Parliament gave him full authority to begin paring subsidies this year. Mr. Ahmadinejad, not known in the past for favoring strong pro-market medicine for Iran’s ailing economy, has presented the measure as a matter of economic justice. He says half of the money the government saves by eliminating subsidies will go to helping poorer Iranians adjust to higher prices. But the measure also has clear political motives. The changes would hit hardest at the urban middle class, which has tended to favor Mr. Ahmadinejad’s opponents. And the president clearly hopes to carry out an important policy change that two predecessors, Mohammad Khatami and Ali Akbar Hashemi Rafsanjani — now leaders of the opposition — tried and failed to achieve. The risks are serious, however, and lately even some conservatives have hinted that Mr. Ahmadinejad may not be up to the task.

disputed June reelection and vent their anger at the country’s leadership. Protests were organized at universities across the country, and many demonstrators were met with tear gas and arrest. Tehran police chief Azizollah Rajabzadeh said 204 demonstrators -- 165 men and 39 women -- were arrested in December 7 protests for “disrupting public order.” News agencies later quoted city prosecutor Abbas Jafari Doulatabadi saying that 86 were released “after they expressed remorse.” Foreign journalists have been ordered by Iranian authorities to remain in their offices from December 7-9, making it difficult for the international community to monitor events in the country. Internet connections have slowed and mobile-phone networks have experienced problems since December 6, echoing similar communications difficulties during the massive street protests and official crackdown that followed the June vote, including mass trials. ‘No Tolerance’ As the second day of clashes gathered steam, the country’s chief prosecutor warned Tehran’s local authorities that he expected opposition leaders to face the full force of the law if they encouraged further protests. The IRNA news agency quoted Gholam Hossein Mohsen Ejeie as saying that “from today on, there will be no tolerance.” Tehran Governor Morteza Tamaddon blamed Musavi directly for the two days of unrest. Mousavi, a former prime minister and would-be reformer who has insisted he finished ahead of Ahmadinejad in the presidential vote but was a victim of massive fraud, had issued an Internet statement on December 6 saying the reform movement could not be crushed by any official clampdown. International reaction has been critical of the government’s crackdown on protesters. France strongly condemned what it called the “unacceptable” violence by Iranian authorities, as did EU foreign ministers meeting in Brussels, who were preparing to issue a full statement of their position. Swedish Foreign Minister Carl Bildt said the “violent suppression of peaceful demonstrations” had led EU members to “significantly strengthen the language” used in their draft statement. UN High Commissioner for Human Rights Navi Pillay called on Iran to respect the right to protest, saying it is a “fundamental freedom.” In Washington, White House officials have also expressed concern. State Department spokesman Ian Kelly said on December 7 that the United States is “disturbed any time we see people who are trying to exercise their peaceful democratic rights being prevented from doing so by means of cutting off their access to information, cutting off their ability to communicate their views, and by arbitrary arrest and detention.”

1388 ‫ آذر‬20 ‫ جمعه‬932 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

51

Amnesty condemns Iranian “rights abuses” BBC- Human rights in Iran are as poor as at any time over the past 20 years, according to a report from campaign group Amnesty International. The report details “patterns of abuse” by the regime before and after disputed presidential elections in June. One man quoted in the report said he had been beaten and burned with cigarettes. Another said he was threatened with rape. Iran has dismissed previous criticism of its human rights record. Officials have said such criticism is politically motivated. Thousands of people were arrested and dozens killed in Iran after the disputed election of President Mahmoud Ahmadinejad led to the largest street protests since the 1979 Islamic Revolution. Dozens have been given jail terms, and prosecutors say at least five people have been sentenced to death. BBC Tehran correspondent, Jon Leyne, who is now in London, says that early in the protests, the supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, accepted some of the allegations of abuse, ordering the closure of the Kahrizak detention centre. But since then, there has been almost no tolerance of criticism by the authorities, our correspondent says. Amnesty International cited the account of 26-year-old computing student Ebrahim Mehtari, who said he was accused of “working with Facebook networks” and protesting against the election result. “They frequently beat me on the face,” he was quoted as saying. “I was burned with cigarettes under my eyes, on the neck,

head... They threatened to execute me and they humiliated me.” After five days he signed a false confession and was taken out and left in the street, still bleeding and semi-conscious, Amnesty said. In August, defeated presidential candidate Mehdi Karroubi said some protesters detained after the election had been tortured to death in prison and others had been raped. Iranian officials denied the rape claims, but admitted that abuses had taken place. Amnesty also cited the case of a former detainee who said he was held in a container with 75 others for more than eight weeks at a detention centre at Kahrizak. Amnesty accepted that the Iranian parliament and judiciary had established committees to investigate the post-election unrest and the government’s response, but it said the mandate and powers of the bodies were unclear and the parliamentary committee’s findings had not been made public. The group said at least 90 people had been arrested in the past three weeks to forestall further demonstrations.

Iran nuclear scientist “abducted by USA”

BBC- Iran has accused the US of abducting one of its nuclear scientists who has been missing since June. Shahram Amiri disappeared in Saudi Arabia while on a Muslim pilgrimage. Foreign Minister Manouchehr Mottaki told journalists the Iranians expected the US to return Mr Amiri, and asked the Saudis to co-operate too. Another Iranian official admitted on Tuesday that Mr Amiri was a nuclear scientist, something Tehran had not confirmed in previous announcements. “Based on existing pieces of evidence that we have at our disposal the Americans had a

role in Mr Amiri’s abduction,” Mr Mottaki said. “The Americans did abduct him. Therefore we expect the American government to return him.” Mr Amiri worked as a researcher at Tehran’s Malek Ashtar University, according to Iran’s state-run Press TV channel. However, some reports said he had also been employed by Iran’s Atomic Energy Organisation, and had wanted to seek asylum abroad. Iranian officials had refused to confirm this until now. Mr Amiri was a nuclear scientist, news agency Mehr quoted a foreign ministry spokesman as confirming. “Riyadh has handed over Iran’s nuclear scientist Amiri to America,” Ramin Mehmanparast said. Washington has denied any knowledge of the scientist. The US and its Western allies suspect Iran of secretly developing nuclear weapons a claim denied by Tehran.


Desgined by: Shahrvand BC

┬╛f├Л├Б ├Б \┬╗├В┬п ┬о┬╗ McComb Witten Z┬╝┬Л d┬╖Z┬п├Б ┬Аf┬з{

Z] ┬ХZ^eY {

ICBC

ICBC } -}┬А┬Г' '% }┬╣┬Щ S}┬┐ ┬╜┬С┬╗8┬Уa ┬╛h ┬С├Д┬Щ} ┬╛┬Д┬Щ% 7}┬╝├Д┬╣┬в .┬В┬о┬Уk ┬С┬┐├Б┬П '┬У┬▒ S┬У├Дl├Дa %'├Б┬╕ }┬╕ ┬У┬К┬╕ S├Мh8 ┬б┬Ц├Б┬Г

}┬Г ' }┬╣┬Щ 7}( m┬Ц'}┬о ┬┤┬╝┬Ц┬Уa ┬║├Г┬У┬Д├А ( ┬╜%}┬п┬Д┬Ц } }┬╕ ┬У┬Д┬о% .%% ┬С┬┐├Б┬П S'}├Г %├Б┬П 3├Б┬▓┬М ┬╛ 7┬С├Д┬Ц' ┬Х┬╗}┬Щ 7}i┬Щ┬Фa ┬╛┬╢┬╣┬Й ( 7}┬Ц}┬╝┬Щ'}h ┬Ы┬Э┬Р┬Г ( S┬У├Дk ┬╜┬У├А } }┬╕ .┬╖├Д┬┐% m┬╕ ┬Ш├Г┬Ф┬о ICBC ( %├Б┬П ┬░┬М ┬В┬о}├Г'% '% ' }┬╣┬Щ ( ┬╛h %┬Уh ┬╖├Д┬┐├Б┬П ┬В┬о}├Г'% ┬╛┬╝├Г┬Ф┬┐ }┬╣┬Щ ( m┬Г'├Б┬Ь '% }├А┬╝┬Г }┬╕ .┬С├Д┬Щ} ┬╜%┬Уh ┬В┬о}├Г'% ┬В┬╕┬У┬л ICBC S├Б┬Ц

# 210 - 2730 Commercial Drive, Vancouver, BC www.injuredbc.com

┬║┬И ┬й┬Е ┬╖w ewu┬╜}┬П u| ┬н┬Е┬М┬▒ e┬▒u┬▓| " ┬║w ┬░┬╜┬╕┬║┬И ┬╢┬М┬▓┬╕ u┬▓┬Т uw ┬М┬║┬▒ 3 ┬╖┬┤├Дu┬в┬з

┬С├Г┬У├Дl )}┬╣┬Г 604 - 805 - 5943 : ┬║┬п┬╢┬Г #}┬А┬Э┬╕ ┬╛┬╗}l├Г ┬╖┬╗}┬П }┬╕ 7}( m┬Ц'}┬о '8}┬Ъ┬╕ } 7}┬╕( ┬У┬┐ '% ┬У┬Д┬Ъ├Д }┬и├М┬в S┬У

тАл ╪╣╪▒╪╢┘З ┘И ╪о╪п┘Е╪з╪к ╪п╪▒ ╪о╪п┘Е╪к ┘З┘Е┘И╪╖┘Ж╪з┘Ж ┌п╪▒╪з┘Е█МтАм╪МтАл╪и╪з ╪и█М╪┤ ╪з╪▓ ╪│┘З ┘Ж╪│┘Д ╪к╪м╪▒╪и┘З ┘Е┘И┘Б┘В ╪к┘И┘Д█М╪птАм

Owner/Broker

Royalty Group Realty

тАл я║│я║Оя╗Э я║│я║Оя║Ся╗Шя╗к я╗Уя║оя╗ня║╡ я║Ня╗гя╗╝я╗Щ я╗гя║┤я╗Ья╗оя╗зя╗░ я╗н я║Чя║ая║Оя║ня╗птАм21 тАля║Ся║ОтАм

тАля║Яя║кя╗│я║кя║Чя║оя╗│я╗ж янШя║оя╗н┌Шя╗й янШя╗┤я║╢я╗Уя║оя╗ня║╡ я║йя║н я╗зя║░я║йя╗│я╗Ья╗░ я║йя╗ля╗Ья║кя╗й я║Ня╗Яя╗дянЩя╗┤я╗ЪтАм

тАля║Ся║О я╗Чя╗┤я╗дя║Ця╗ля║Оя╗п я║Ся║Оя╗ня║ня╗зя╗Ья║оя║йя╗зя╗░тАм

тАл я║йя╗╗я║нтАм239╪М000 тАля║БянШя║Оя║ня║Чя╗дя║Оя╗е я║Ня║│я║Шя╗оя║йя╗│я╗о я║Ня║птАм тАл я║йя╗╗я║нтАм279╪М900 тАля║БянШя║Оя║ня║Чя╗дя║Оя╗е я╗│я╗Ъя║зя╗оя║Ня║Ся╗к я║Ня║птАм тАл я║йя╗╗я║нтАм384╪М900 тАля║БянШя║Оя║ня║Чя╗дя║Оя╗е я║йя╗ня║зя╗оя║Ня║Ся╗к я║Ня║птАм тАля║Ся║оя║Ня╗п я║Ыя║Тя║Ця╗зя║Оя╗б я║йя║н я║Ня╗│я╗ж янШя║оя╗н┌Шя╗й я╗ля║оян╝я╗к я║пя╗ня║йя║Чя║о я║Ся║О я╗гя╗ж я║Чя╗дя║Оя║▒ я║СяоХя╗┤я║оя╗│я║ктАм

тАл я║Ся║О я╗Чя╗┤я╗дя║Ц я╗гя╗ия║Оя║│я║РтАмTowing тАл* я║Ня╗зя║ая║Оя╗б я║зя║кя╗гя║Оя║ХтАм

mansourhozar@gmail.com

тАля║Чя╗Мя╗оя╗│я║╛ я║ня╗ня╗Пя╗ж я║Ся║О я╗Уя╗┤я╗ая║Шя║отАм тАл я║йя╗╗я║нтАм30 тАля╗Уя╗Шя╗ВтАм

#200-15135 101 Ave, Surrey, BC V3R 7Z1 OfямБce 604-585-3555 Fax 604-585-1556

Coldwell Banker Vantage Realty

тАля║йя║Ня║нян╝я╗┤я╗жтАм

Darchin

Restaurant & Lounge

тАля║ня║│я║Шя╗оя║ня║Ня╗е я╗н я║Ся║Оя║нтАм

тАля║Ня╗зя╗оя║Ня╗Й я╗Ыя║Тя║Оя║Пя╗ля║О я╗н я╗Пя║мя║Ня╗ля║Оя╗п я╗Яя║мя╗│я║м я║Ня╗│я║оя║Ня╗зя╗░тАм Suite 5-1742 Marine Drive West Vancouver

тАля║Ся║О я║Ся╗мя║Шя║оя╗│я╗ж я╗Ыя╗┤я╗Фя╗┤я║ЦтАм

Come & Try Our Signature House Cocktails & Martinis тАл я║╖я║РтАм11 тАл я║╗я║Тя║в я║Чя║ОтАм11 тАл я║╖я╗ия║Тя╗к я╗н я╗│я╗Ья║╕я╗ия║Тя╗ктАм╪МтАл я║Яя╗дя╗Мя╗ктАм- тАл я║╖я║РтАм10:30 тАл я║╗я║Тя║в я║Чя║ОтАм11 тАля║йя╗ня║╖я╗ия║Тя╗к я║Чя║О янШя╗ия║Юя║╖я╗ия║Тя╗ктАм

1710 Davie Street, Vancouver

English Bay тАля╗зя║░я║йя╗│я╗Ъ я║Ся╗ктАм

Tel: 604.633.1710

Paivand 932  

Paivand Media Group

Paivand 932  

Paivand Media Group

Advertisement