Page 1

‫‪604.341.2903‬‬

‫‪www.naderentezami.com‬‬

‫‪928‬‬

‫‪Issue No.‬‬

‫سال شانزدهم شماره ‪ 928‬جمعه ‪ 22‬آبان ‪1388‬‬

‫‪Vol. 16 No. 928 November 13, 2009‬‬

‫‪The Gateway to the Iranian Community Since 1993‬‬

‫با طراحی های دولت کودتا ‪:‬‬

‫آرش حجازی به قتل ندا آقا سلطان متهم شد‬ ‫ب��ی بی س��ی ‪ -‬ع��ده ای از‬ ‫زنان بسیجی و حزب اللهی با‬ ‫تجمع دربرابر سفارت بریتانیا‬ ‫درتهران‪ ،‬ضمن معرفی آرش‬ ‫حجازی س��اکن انگلیس‪ ،‬به‬

‫طب��ق توافقات جديد ای��ران و نماينده‬ ‫تام‌الختيار موزه بريتانيا منشور كوروش‬ ‫پس از گذش��ت ‪ 130‬سال ‪ 26‬دي (‪16‬‬ ‫ي رود‪.‬‬ ‫ژانويه) براي نمايش به ايران م ‌‬ ‫به گ��زارش ف��ارس‪ ،‬با حض��ور جان‬ ‫كرتيس‪ ،‬سرپرس��ت بخش خاورميانه‬ ‫موزه بريتاني��ا و نماينده تام‌االختيار اين‬ ‫موزه در اي��ران و برگزاري جلس��ه‌اي‬ ‫با رئيس س��ازمان مي��راث فرهنگي و‬ ‫گردشگري توافقاتي براي انتقال منشور‬ ‫كوروش به ايران انجام شد‪.‬‬ ‫اين جلسه‪ ،‬زمان توافقي براي انتقال اين‬ ‫منش��ور به ايران به ص��ورت امانت ‪16‬‬ ‫ژانويه برابر با ‪ 26‬دي سال ‪ 1388‬تعيين‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در اين جلسه مدير بخش امانات موزه‬ ‫بريتانيا و مدير موزه ملي ايران نيز حضور‬

‫عن��وان قاتل وی خواس��تار‬ ‫مجازات و استرداد او به ایران‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫آرش حجازی پزشکی است‬ ‫که پ��س از اصابت گلوله به‬ ‫ندا باالی س��ر او حاضر شد‬ ‫وناموفقان��ه س��عی در نجات‬ ‫جانش کرد‪ .‬وی همچنین‬ ‫ش��خصی است که قاتل‬ ‫ندا را شناسایی نمود‪.‬‬ ‫روزچهارش��نبه گذشته‬ ‫از حوالی ساعت ‪ 14‬عده‬ ‫معدودی از زنان وابسته به‬ ‫تشکل ها واحزاب حامی‬ ‫دولت کودتا‬ ‫با تجمع‬

‫داش��تندو تمام توافقات ب��راي نحوه‬ ‫ورود و انج��ام مراحل بيمه منش��ور‬ ‫كورش انجام شد‪.‬‬ ‫زمان نمايش منشور كورش در ايران‬ ‫احتماالً ‪ 4‬ماه خواهد بود‪.‬‬ ‫منش��ور كورش در مح��ل موزه ملي‬ ‫ايران براي نمايش عمومي قرار داده‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫منشور حقوق بش��ر كورش كه با نام بابلي‪ ،‬فرمان‌هاي كورش حك ش��ده‬ ‫اس��توانه كوروش نيز شناخته مي شود‪ ،‬است‪.‬‬ ‫از جنس س��فال است و طبق گفته‌هاي منشور كورش به عنوان نخستين منشور‬ ‫باستان‌شناس��ان در س��ال ‪ 539‬پيش از حقوق بشر ش��ناخته مي‌شود و در سال‬ ‫ميالد توس��ط كورش دوم هخامنش��ي ‪ 1971‬ميالدي‪ ،‬س��ازمان مل��ل آن را به‬ ‫ش��ش زبان رسمي سازمان منتشر كرد‪.‬‬ ‫ساخته شده است‪.‬‬ ‫دور تا دور اين اس��توانه سفالين كه ‪ 23‬بدلي از اين منشور در مقر سازمان ملل‬ ‫س��انتي‌متر طول و ‪ 11‬سانتي‌متر عرض متحد در ش��هر نيوي��ورك نگهداري‬ ‫دارد در ح��دود ‪ 40‬خط به زبان ميخي مي‌شود ‪.‬‬

‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺭﺯﯼ‬

‫ﺩﺭﮔﺎﻫﯽ‬

‫دربرابر س��فارت انگلس��تان‬ ‫ب��ه «ف��راری» ب��ودن قات��ل‬ ‫نداآقاس��لطان و اقامت او در‬ ‫انگلس��تان اعتراض کردند‪.‬‬ ‫درای��ن تجم��ع ‪ 80‬نفره که‬ ‫حدود یک س��اعت به طول‬ ‫انجامید‪ ،‬معترضین بادردست‬ ‫داشتن پالکاردها وتابلوهای‬ ‫تبلیغات��ی ک��ه بیش��ترآنها با‬ ‫ح��روف التین ب��ه نگارش‬ ‫درآمده بود‪ ،‬آرش حجازی‬ ‫را به عنوان قاتل آقاس��لطان‬ ‫معرف��ی کردن��د وخواهان‬ ‫تحوی��ل او ب��ه جمه��وری‬ ‫اس�لامی ش��دند‪ .‬درای��ن‬ ‫پ�لاکارت هاآمده ب��ود‪ :‬ما‬ ‫خواهان استرداد قاتل ندا آقا‬ ‫سلطان به ايران هستيم‪.‬‬ ‫تظاه��ر کنن��دگان ح��زب‬ ‫اللهی‪ ،‬همچنين تصاوير ندا‬ ‫آقاسلطان را به عنوان مقتول‬ ‫و آرش حج��ازي به عنوان‬ ‫قاتل در دس��ت داشتند‪.‬این‬ ‫ع��ده همچنین با س��ر دادن‬ ‫ش��عارهاي «خ��ط نف��اق و‬ ‫فتنه افش��ا بايد گ��ردد‪ ،‬قاتل‬ ‫آقاسلطان رسوا بايد گردد»‪،‬‬ ‫«عامالن جناي��ت؛ آمريكا و‬ ‫انگليس»‪ MI6« ،‬قاتل است‪،‬‬ ‫حجازي عامل است»‪« ،‬آرش‬ ‫حجازي‪ ،‬قاتل آقاس��لطان»‪،‬‬ ‫«انگليس مكار اس��ت‪ ،‬ملت‬ ‫ما بي��دار اس��ت»‌‪« ،‬آمريكا‪،‬‬ ‫انگليس‪ ،‬ننگ به نيرنگتان»‪،‬‬ ‫«م��رگ بر آمري��كا‪ ،‬مرگ‬ ‫بر انگليس»‪« ،‬قاتل فتنه‌انگيز‬ ‫تحويل بايد گردد» خواستار‬ ‫تحوي��ل آرش حج��ازي به‬ ‫ايران شدند‪.‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﺎﻧﻲ ﮔﺮﺍﻡ‬

‫‪Cell:778.237.1441‬‬ ‫‪Bus:604.415.9800‬‬ ‫‪sarah@sutton.com‬‬

‫‪#102-403 North Road, Coquitlam, BC V3K 3V9‬‬

‫ایﺰﻭﮔاﻡ ﻭ انﻮاﻉ کارﻫاﻯ‬ ‫ﺳﻘﻒ ﻭ ﺑاﻟﻜﻨﻰ نﻮ ﻭ ﺗﻌﻤﻴراﺕ‬

‫ﺷاﻫرﺥ‬ ‫»داراﻯ ﺑﻴﻤﻪ کار ﻭ ﺣﻮادﺙ«‬

‫‪Daniel Currency Exchange Ltd.‬‬

‫صرافی دانیال‬

‫تبدیل و انتقال ارز به ایران و بالعکس‬ ‫در کمتر از ‪ 1۰‬ساعت با قیمت بسیار مناسب‬

‫‪990-1213‬‬

‫ﺣﻮﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻘﺎﻁ ﺩﻧﻴﺎ‬ ‫ﻫﺮﮔﺰ ﭘﻮﻝ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻋﺰﻳﺰﺍﻧﺘﺎﻥ ﺩﻳﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‬

‫‪Tel: (604) 461.6777 Cell: (604) 763.1512‬‬

‫نیکجو‬

‫‪201 A - 3003 St. Johns St., Port Moody, BC V3H‬‬

‫محصوالت ﻏذایی محسن‬

‫برنج‪ ،‬انواع چای‪ ،‬رب گوجهفرنگی‪ ،‬زیتون‪ ،‬روﻏن گلدن‬

‫‪mohsen@mltcompany.ca‬‬

‫‪Tel: (778) 855-5526‬‬

‫‪Toll Free: 1-877-3MOHSEN‬‬


‫‪2‬‬

‫‪2 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 928‬جمعه ‪ 22‬آبان ‪1388‬‬

‫فروریزی دیوارهای ننگ و ترس!‬ ‫در بیستمین سالگرد فروریزی دیوار برلین‪ ،‬شراره امید تازه ای درخشیدن گرفته‬ ‫و آن رستاخیز استوار‪ ،‬پیگیر‪ ،‬مقاوم و خردگرای مردم ایران است‪ .‬‬ ‫رستاخیزی که با گام های بلند به سوی پیروزی نهایی می رود‬ ‫و با هرگام امیدهای تازه ای را در دلهای آزادی خواهان دنیا برمی انگیزد‪.‬‬ ‫شهباز نخعی (مونترال )‬ ‫دوش��نبه این هفته‪ 9 ،‬نوامبر‪ ،‬بیستمین سالگرد فروریزی دیوار برلین بود‪ .‬‬ ‫دیواری که مدّت ‪ 28‬س��ال در میان یک ش��هر قد برافراشت‪ ،‬بسیاری از‬ ‫خانواده ها را ازهم جدا کرد‪ ،‬دستکم ‪ 125‬نفر برای گذر ازآن جان باختند‬ ‫و بیش از ‪ 200‬نفر به شدّت مجروح شدند‪  .‬دیواری که به عنوان نماد جنگ‬ ‫سرد شناخته شد و غربی ها آنرا دیوار شرم نام نهادند امّا به نظر نگارنده نامی‬ ‫که بیشتر به آن می برازید دیوار ننگ بود زیرا نهاد ایدئولوژیک برپادارنده‬ ‫دیوار از شرم بویی نبرده بود و زمانی که ازبین رفت جز برگ هایی سیاه و‬ ‫ننگین درتاریخ چیزی از خود بجا نگذاشت‪.‬‬ ‫دیوار در ‪ 13‬آگست ‪ 1961‬تو ّسط حکومت خودکامه و وابسته کمونیستی‬ ‫آلمان ش��رقی به فرمان نیکیتا خروش��چف‪ ،‬رهبر وق��ت اتحاد جماهیر‬ ‫ش��وروی‪ ،‬برپاش��د وروز بعد دروازه مشهور براندنبورگ‪ ،‬که برلین را به‬ ‫دو بخش تقسیم می کرد‪ ،‬نیز بسته شد‪  .‬دیوار برلین از پیامدهای شکست‬ ‫آلمان نازی درجنگ جهانی د ّوم و اشغال آن تو ّسط نیروهای متفقین بود‪ .‬‬ ‫در ‪ 8‬می ‪ 1945‬آلمان تس��لیم ش��د و برلین پایتخت آن نیز به تبع سراسر‬ ‫خاکش به اشغال امریکا‪ ،‬انگلستان‪ ،‬فرانسه و اتحاد جماهیرشوروی درآمد‪ .‬‬ ‫سه کش��ور امریکا‪ ،‬انگلستان و فرانس��ه در بخش غربی و اتحادشوروی‬ ‫در بخش ش��رقی برلین مستقر شدند‪  .‬در ‪ 30‬جون ‪ 1946‬نیروهای نظامی‬ ‫شوروی شهر برلین را به دوبخش شرقی و غربی تقسیم کردند و چند ماه‬ ‫بعد تر ّدد بین دوبخش را موکول به داش��تن روادید ‪ 30‬روزه نمودند‪  .‬سه‬ ‫سال بعد‪ ،‬در‪ 24‬می ‪ 1949‬در قسمت های تحت اشغال امریکا‪ ،‬انگلستان و‬ ‫فرانسه جمهوری فدرال آلمان غربی بنیان گذاشته شد و چند ماه پس ازآن‬ ‫در ‪ 7‬اکتبر در بخش شرقی آلمان نیز که در اشغال اتحاد جماهیر شوروی‬ ‫بود‪ ،‬جمهوری دموکراتیک آلمان شرقی تأسیس شد‪.‬‬ ‫ش��هر برلین در خاک آلمان شرقی قرارداشت‪  .‬درماه می ‪ 1952‬مرز بین‬ ‫آلمان ش��رقی و غربی بسته شد امّا هنوز مرز بین دوبخش شرقی و غربی‬ ‫برلی��ن باز بود و اهالی هریک از دوبخش به بخش دیگر رفت و آمد می‬ ‫کردند‪  .‬در س��ال های بعد به تدریج رفت وآمد کارگران و اهالی آلمان‬ ‫شرقی به آلمان غربی و بخش غربی برلین موکول به دریافت مج ّوز شد‪.‬‬ ‫در فاصل��ه بین س��ال های ‪ 1945‬و ‪ 1961‬که دیوار س��اخته ش��د‪ ،‬حدود‬ ‫دوونیم میلیون نفر از آلمان ش��رقی ب��ه آلمان غربی مهاجرت کردند و با‬ ‫توجه به بس��ته بودن مرزهای بین دو آلم��ان راه ورود آنها از برلین غربی‬ ‫ّ‬ ‫بود‪  .‬در شش ماه ا ّول سال ‪ – 1961‬پیش از ساخته شدن دیوار – این روند‬ ‫گسترش یافت و بیش از ‪ 160‬هزار نفر از برلین شرقی به برلین غربی پناهنده‬ ‫متخصص‪ ،‬کارشناسان‪ ،‬استادان دانشگاه‬ ‫شدند‪  .‬مهاجران بیشتر کارگران‬ ‫ّ‬ ‫و روش��نفکران بودند‪  .‬این روند و گسترش فزاینده آنرا می توان انگیزه‬ ‫ساخت و برپایی دیوار برلین دانست‪  .‬دیوار چنان به سرعت ساخته شد که‬ ‫بسیاری از خانواده هایی که در نقاط مختلف شهر زندگی می کردند برای‬ ‫مدّت ‪ 28‬سال از یکدیگر جدا شدند و برخی از آنان آنقدر زنده نماندند‬ ‫که ش��اهد فروریختن دیوار و دیدار اعضاء خانواده خود باش��ند‪  .‬پس از‬ ‫برپایی دیوار خطوط راه آهن و مترو بین دوبخش شهر متوقّف و ارتباط‬ ‫تلفنی نیز قطع شد‪.‬‬

‫در ‪ 28‬سالی که دیوار برلین برپا بود‪ ،‬حدود پنج هزار‬ ‫نفر توانستند به برلین غربی فرار کنند‪ .‬برخی از این‬ ‫فرارها بسیار شگفت انگیز بودند‪ :‬در اکتبر ‪ ،1964‬پنجاه‬ ‫و هفت نفر توانستند با کندن تونلی به طول ‪ 145‬متردر‬ ‫زیر نوار مرگ‪ ،‬فرار کنند‪  .‬دو برادر نیز توانستند با‬ ‫بستن بال به دستهایشان‪ ،‬فاصله بین دو دیوار را پرواز‬ ‫کنند و خود را به برلین غربی برسانند‪.‬‬ ‫یک م��اه پس از برپایی دیوار ا ّول‪ ،‬دیوار د ّومی هم با فاصله ‪ 91‬متر ازآن‬ ‫ساخته شد و خانه هایی که در فاصله دو دیوار بودند تخریب شدند و بین‬

‫دو دیوار فضایی بوجود آمد که به نوار مرگ موسوم شد‪ .‬در ‪ 28‬سالی که‬ ‫دیوار برپا بود‪ ،‬حدود پنج هزار نفر توانستند به برلین غربی فرار کنند‪  .‬برخی‬ ‫از این فرارها بسیار شگفت انگیز بودند‪ :‬در اکتبر ‪ ،1964‬پنجاه و هفت نفر‬ ‫توانستند با کندن تونلی به طول ‪ 145‬متردر زیر نوار مرگ‪ ،‬فرار کنند‪  .‬دو‬ ‫برادر نیز توانس��تند با بستن بال به دستهایشان‪ ،‬فاصله بین دو دیوار را پرواز‬ ‫کنند و خود را به برلین غربی برسانند‪.‬‬ ‫در پاییز سال ‪ 1989‬تظاهرات اعتراض آمیز مردم نسبت به حکومت آلمان‬ ‫شرقی شدّت یافت و در ‪ 18‬اکتبر اریک هونکر دیکتاتور آلمان شرقی از‬ ‫سمت خود کناره گیری کرد و جانشین او تصمیم گرفت اجازه دهد اهالی‬ ‫برلین شرقی برای رفتن به برلین غربی تقاضای جواز عبور کنند‪  .‬ازدحام‬ ‫متقاضیان موجب شد که مأموران آلمان شرقی ناگزیر شوند مرز را بگشایند‬ ‫و مردم توانستند ازآن عبور کنند‪  .‬فروریختن دیوار برلین گام نخست در‬ ‫راه اتحاد مجدّد دو آلمان بود که کمتراز یکسال بعد در س ّوم اکتبر ‪1990‬‬ ‫تح ّققیافت‪.‬‬ ‫فروریزی دیوار برلین موج هایی از شادمانی و امید در سراسر دنیا پدیدآورد‪ .‬‬ ‫ش��ادمانی ازاین که زمینه ریش��ه کن شدن جزم اندیش��ی و خودکامگی‬ ‫ایدئولوژیک فراهم شده و امید به آنکه گسترش این موج ها چتر آزادی‬ ‫و مردم س��االری را در س��رزمین هایی که مردم آن چندین دهه زیریوغ‬ ‫سهمگین استبداد جزم گرا بسربرده بودند بگستراند‪  .‬دریغ که این امیدها‬ ‫آنگونه که انتظار می رفت برآورده نشدند‪  .‬به فاصله چند سال از فروریزی‬ ‫دیوار برلین‪ ،‬والدیمیر پوتین‪ ،‬رییس ‪ KGB‬ش��عبه برلین شرقی با سودای‬ ‫بازسازی امپراتوری تزاری به کاخ کرملین نقل مکان کرد و شوربختانه‪ ،‬به‬ ‫نحوس��ت وجود حکومت بی لیاقت‪ ،‬ناکارآمد و بی اعتنا به منافع ملّی در‬ ‫میهن ما‪ ،‬با چنگ انداختن به حق مسلّم ‪ 50‬درصدی ما در دریای مازندران‬ ‫و تبدیل آن به ‪ 11‬درصد‪ ،‬گامی بلند برای تح ّقق سودای بلندپروازانه خود‬ ‫برداشت‪  .‬در بیشتر به اصطالح جمهوری های جداشده از اتحاد جماهیر‬ ‫شوروی نیز حاکمانی برسریر قدرت نشستند که عیار خودکامگی شان اگر‬ ‫بیشتر از حاکمان کمونیست پیشین نباشد‪ ،‬کمتر نیز نیست!‬ ‫گل های امید دیگر در زمینه گس��ترش موج آزادی و مردم س��االری هم‬ ‫شکوفا نشده پژمردند‪  .‬نمونه هایی ازاین پژمردگی ها را می توان همه روزه‬ ‫در خبرهای دهشتناک ترور و کشتار در عراق‪ ،‬افغانستان‪ ،‬پاکستان‪ ،‬یمن‪،‬‬ ‫سودان‪ ،‬فلسطین و‪ ...‬دید‪.‬‬ ‫درکنار این نامرادی ها و امیدهای برآورده نشدهء پس از فروریزی دیوار‬ ‫برلین‪ ،‬دیوارهای دیگری نیز سربرآوردند‪  .‬امید به این که موج های ناشی‬ ‫از فروپاش��ی اتحاد جماهیر ش��وروی‪ ،‬تومار جزم گرایی ایدئولوژیک را‬ ‫درهم بپیچد ناامید شد‪  .‬امید به این که در مناسبات انسانی‪ ،‬منشور جهانی‬ ‫حقوق بشر جایگاه واقعی خود را بیابد‪ ،‬ناامید شد‪  .‬امید به این که سازمان‬ ‫مل��ل متحد‪ ،‬که در دوران جنگ س��رد عمال» ب��ه آوردگاه دو ابرقدرت‬ ‫تبدیل ش��ده بود‪ ،‬نقش مفید و موثری را که از آن انتظار می رفت بازیابد‬ ‫نیز برباد رفت‪  .‬و ازهم��ه بدتر‪ ،‬این امید معقول که بتوان براثر ازبین رفتن‬ ‫یکی از قدرتمندترین نمادهای جزم گرایی‪ ،‬غول رها شده و عنان گسیخته‬ ‫بنیادگرایی اس�لامی را درشیشه و مهار کرد نیز با فاجعه ‪ 11‬سپتامبر ‪2001‬‬ ‫نقش برآب گردید‪.‬‬ ‫باوجود همهء این آرزوهای برآورده نشده‪ ،‬در بیستمین سالگرد فروریزی‬ ‫دیوار برلین‪ ،‬ش��راره امید تازه ای درخشیدن گرفته و آن رستاخیز استوار‪،‬‬ ‫پیگیر‪ ،‬مقاوم و خردگرای مردم ایران اس��ت‪  .‬رستاخیزی که با گام های‬ ‫بلند به س��وی پیروزی نهایی می رود و با هرگام امیده��ای تازه ای را در‬ ‫دلهای آزادی خواهان دنیا برمی انگیزد‪  .‬امید به این که این رستاخیز فزون‬ ‫بر رهایی مردم شریف ایران از بند استبداد سیاه دینی‪ ،‬موج آفرین نیز باشد‬ ‫و این موج ها را دستکم در حوزهء تمدّنی خود یعنی خاورمیانه گسترش‬ ‫دهد‪  .‬امید به این که احترام به حقوق انس��انی‪ ،‬نفی خودکامگی و رعایت‬ ‫حقوق بشر را گسترش دهد‪  .‬امید به این که بیست سال پس از فروریزی‬ ‫دیوار شرم یا ننگ‪ ،‬درهمه کشورهای زیر سلطه انواع استبداد‪ ،‬دیوار ترس‬ ‫که نگهدارنده استبداد است رانیز فروریزد!‬


3 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009

1388 ‫ آبان‬22 ‫ جمعه‬928 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

PUBLIC AUCTION CANADIAN GOVERNMENT CERTIFIED DIAMONDS

Ex-Seized extremely valuable diamond jewellery and other imported jewellery: Customs Cleared importation duties paid.

Sunday Nov. 15th, 2009

Auction at 2:00 P.M. - Viewing from 1:00 P.M.

Holiday Inn - North Vancouver 700 Old Lillooet Road

All sales are final. No refund exchange or layaway. Payments: Visa, M.C., Debit, Cash and Certified Cheques. Some reserves may apply. Sale subject to additions, deletions, errors and omissions. 15% buyers premium & applicable taxes to be added. Cooper Sterling Auctions. 416-800-1876

3


‫‪4‬‬

‫‪4 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 928‬جمعه ‪ 22‬آبان ‪1388‬‬

‫در کانادا ‪...‬‬ ‫به جای انتاریو ‪ ،‬در خیابان های ونکوور سکته قلبی کنید!‬ ‫ایرانتو‪ :‬اگر دچار نارس��ایی قلبی‬ ‫شوید و نیاز به انجام ‪ CPR‬توسط‬ ‫یک رهگذر داش��ته باشید‪ ،‬بهتر‬ ‫است بجای شهرهای انتاریو ‪ ،‬در‬ ‫ونکوورباشید‪.‬‬ ‫برای اینکه در در این اس��تان از‬ ‫جمله در تورنت��و و اتاوا‪ ،‬تعداد‬ ‫کمی از مردم آمادگی کمک به‬ ‫بیماران قلبی را تا رسیدن مأموران‬ ‫اورژانس دارند‪.‬‬ ‫تحقیقاتانجامشدهدربیمارستان‬ ‫سنت میشل نشان می دهد ‪ ،‬فقط‬ ‫یک سوم ساکنین انتاریو به امور‬ ‫‪ CPR‬یا کمک های اولیه آش��نا‬ ‫هستند ‪ ،‬اما این رقم برای ونکوور‬ ‫‪ 45‬درصد و س��یاتل ‪ 55‬درصد‬ ‫(یعنی از هر ‪ 5‬نفر ‪ 4 ،‬نفر) است‪.‬‬ ‫مردم م��ی گویند ‪ ،‬آنه��ا به این‬ ‫جهت کمک نمی کنند که یا با‬ ‫‪ CPR‬آشنا نیستند و یا می ترسند‬ ‫به بیمار آسیب برسانند‪.‬‬ ‫دکتر الری موریسون که انجام‬ ‫این تحقیق را برعهده داشته‪ ،‬با رد‬ ‫نظر اینگونه افراد ‪ ،‬معتقد است‪ »:‬به‬ ‫هر حال پاسخ هر دو گروه فوق‬ ‫این است که اگر کاری نکنند ‪،‬‬ ‫مریض خواهد مرد‪ .‬پس هر گونه‬ ‫کمکی بهتر از رها کردن آن به‬ ‫حال خود است‪».‬‬ ‫سکته قلبی معموال با نشانه هایی‬ ‫نظیر درد قفس��ه س��ینه‪ ،‬مشکل‬ ‫تنفس و عرق کردن همراه است‬ ‫‪ .‬بیمار بی هوش نیس��ت ‪ .‬توقف‬ ‫ضربان قلب ‪ ،‬بی هوش��ی فرد را‬ ‫بدنب��ال دارد و ‪ CPR‬کمک می‬ ‫کند‪ ،‬جریان خون به سمت مغز‬

‫ادامه یابد‪.‬‬ ‫دکتر موریسون می افزاید‪ »:‬در واقع‬ ‫شما با کمک خود می توانید قلب و‬

‫‪ 11،000‬سکته و ایست قلبی خارج‬ ‫از محوطه بیمارستان‪ ،‬بین سال های‬ ‫‪ 2004‬تا ‪ ، 2009‬دریافتند ‪ ،‬ش��مار‬ ‫نج��ات یافت��گان در تورنتو بدلیل‬ ‫کمک رهگذران‪ ،‬س��ه برابر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬اما خبر بد اینکه نرخ نجات‬ ‫از مرگ‪ ،‬تنها ‪ 6‬درصد است‪.‬‬ ‫یکی از وظای��ف اپراتورهای ‪911‬‬ ‫اینست که به تلفن کننده تا رسیدن‬ ‫اورژان��س‪ ،‬راهنمای��ی ه��ای الزم‬ ‫را ارائ��ه کند‪ .‬همچنی��ن در انتاریو‬ ‫موسس��ه ‪Good Samaritan Act‬‬ ‫از کس��انی که به بیم��اران کمک‬ ‫مغز را زنده نگه دارید تا پزشک یا کردند‪ ،‬حمایت حقوقی می کند تا‬ ‫مأمور اورژانس خود را برساند‪».‬‬ ‫بخاطر اشتباهشان‪ ،‬دچار پیگرد قرار‬ ‫حدود‬ ‫وی و تیم محققین با بررسی‬ ‫نگیرند‪.‬‬

‫باز هم افزایش نرخ بیکاری در کانادا‬ ‫ایرانتو‪ :‬بعد از دو ماه از بهتر ش��دن‬ ‫ب��ازار کار کان��ادا‪ ،‬طی م��اه اکتبر‬ ‫گذش��ته ‪ ،‬بیش از ‪ 43،000‬فرصت‬ ‫شغلی ‪ ،‬در کشور از دست رفت‪.‬‬ ‫نرخ بیکاری کشور ‪ ،‬طی این مدت‪،‬‬ ‫با دو درصد افزایش نس��بت به ماه‬ ‫قبل از آن‪ ،‬به ‪ 8.6‬درصد رسید‪.‬‬ ‫در عین حال رشد‪ ،‬مشاغل خویش‬ ‫فرما‪ ،‬نش��ان از بی اعتم��ادی مردم‬ ‫به ب��ازار کار رس��می و گرایش به‬ ‫توانمندیهای شخصی دارد‪.‬‬ ‫اما کارشناس��ان ‪ ،‬بر مبنای گزارش‬ ‫اداره آمار ‪ ،‬افزوده ش��دن تعدادی‬ ‫ش��غل تمام وقت به نسبت مشاغل‬ ‫پاره وقت‪ ،‬را نشانه مثبت اقتصادی‬ ‫محس��وب می کنند‪ .‬بوی��ژه اینکه‬

‫دستمزد زیادی را می طلبد‪.‬‬ ‫در مجم��وع ‪ ،‬جزئی��ات گ��زارش‬ ‫حاکیست‪ ،‬تقریبا تمامی شغل های‬ ‫از دس��ت رفته‪ ،‬پاره وقت بودند و‬ ‫هنوز اقتصاد کانادا توانسته است به‬ ‫مدت دو ماه متوالی‪ ،‬اندکی ش��غل‬ ‫تمام وقت‪ ،‬ایجاد کند‪ .‬یعنی ‪4،800‬‬ ‫کارشناسانمعتقدند‪،‬‬ ‫ش��غل‪ ،‬به ازای هرماه در س��ه ماهه‬ ‫اقتصاد کشور ‪ ،‬پس از پشت‬ ‫گذشته‪.‬‬ ‫سر گذاشتن بحران عمیق‬ ‫گذشته‪ ،‬در حال بازسازی‬ ‫کارشناس��ان همچنی��ن معتقدند‪،‬‬ ‫اکنون‬ ‫است و کارفرمایان هم‬ ‫اقتصاد کش��ور ‪ ،‬پس از پش��ت سر‬ ‫به فکر جذب نیرو هستند‪.‬‬ ‫گذاش��تن بحران عمیق گذشته‪ ،‬در‬ ‫حال بازسازی است و کارفرمایان ‪،‬‬ ‫هم اکنون بفکر جذب نیرو هستند‪.‬‬ ‫ش��غل های جدید ‪ ،‬بیشتر در حوزه اضافه می شود‪ ،‬نرخ بیکاری در بین‬ ‫هایی نظیر س��اخت و ساز بوده‪ ،‬که جوانان کانادا ‪ 15.6‬درصد است‪.‬‬

‫‪ 3/3‬میلیارد دالر ‪،‬‬ ‫خسارت ساالنه ترافیک در تورنتو‬ ‫ایرانتو‪ :‬تردد پر حجم خودروها در‬ ‫خیابان های تورنتو و بروز راه بندان‬ ‫و کن��دی حرکت‪ ،‬موج��ب وارد‬ ‫آمدن میلیاردهای دالر خسارت از‬ ‫نظر بهره وری اقتصادی ش��هر می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫س��ازمان توس��عه و همکاریه��ای‬ ‫اقتصادی با اعالم این مطلب‪ ،‬دلیل‬ ‫ضرر و زیان وارده را که بالغ بر ‪3.3‬‬ ‫میلیارد دالر برآورد شده ‪ ،‬ناشی از‬ ‫گسترش بی رویه شهر و عدم توجه‬ ‫به سیس��تم حمل و نق��ل عمومی‬ ‫دانسته است‪.‬‬ ‫‪ OECD‬معتقد اس��ت‪ ،‬سیس��تم‬ ‫حم��ل و نقل عمومی کالن ش��هر‬ ‫تورنتو ‪ ،‬هیچگاه متناس��ب با رشد‬ ‫جمعیت تنظیم نشده و هنوز رفت و‬ ‫آمد در این شهر‪ ،‬بر پایه خودروهای‬ ‫شخصی اس��توار است که بیشترین‬ ‫میزان در بین ‪ 30‬کش��ور عضو آن‬ ‫سازمان بحساب می آید‪.‬‬ ‫نتیجه این موضوع‪ ،‬افزایش آلودگی‬ ‫هوا و خسارت فراوان مالی است که‬ ‫بدنبال کندی در حمل و نقل کاال‬ ‫خدمات و مواد غذایی صورت می‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫سازمانتوسعهتوصیهکرد‪،‬مسئولین‬ ‫شهر می بایس��ت برای غلبه بر این‬ ‫مشکل‪،‬مکانهایدریافتعوارض‬ ‫از استفاده کنندگان خودرو بویژه در‬ ‫بزرگراه های درون شهری را بیشتر‬ ‫کنند و همچنین بر می��زان مالیات‬ ‫سوخت و پارکینگ بیافزایند‪.‬‬ ‫در گزارش ‪ 200‬صفحه ای سازمان‬ ‫توسعه آمده است‪ ،‬اگر چه تورنتو‬ ‫مرکز اقتصادی کانادا محسوب می‬ ‫شود‪ ،‬اما س��رانه تولید خالص ملی‬ ‫آن به نسبت سایر کشورهای عضو‬

‫تورنتو ‪ ،‬بین ‪ 46‬کالن شهر‬ ‫موجود‪ ،‬رتبه سی و چهارم‬ ‫را از نظر سیستم حمل و نقل‬ ‫ریلی کسب کرده است‪.‬‬ ‫سازمان در حد متوسطی قرار دارد‪،‬‬ ‫بویژه اینکه نرخ بازده کارگری نیز‬ ‫به نسبت درآمد آنها‪ ،‬حتی از آمریکا‬ ‫و بسیاری کشورهای اروپایی کمتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫دلیل این امر م��ی تواند در کاهش‬ ‫کاهش شغل های صنعتی‪ ،‬کمبود‬ ‫سرمایه گذاری در اختراعات‪ ،‬عدم‬ ‫استفاده بهینه از تخصص مهاجرین و‬ ‫نقص در سیستم حمل و نقل باشد‪.‬‬ ‫دیوید میلر شهردار تورنتو‪ ،‬با تأیید‬ ‫نظرات سازمان توسعه‪ ،‬آنچه را که‬ ‫آنها برشمرده اند‪ ،‬مشابه هشدارهای‬ ‫ش��هرداران به مقامات کشوری در‬ ‫خصوص لزوم توسعه و رشد سیستم‬ ‫حمل و نقل کالن شهرها‪ ،‬ارزیابی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در گزارش سازمان توسعه‪ ،‬همچنین‬ ‫سرمایه گذاری دولت فدرال کانادا‬ ‫در سیس��تم حمل و نق��ل عمومی‬ ‫تورنت��و‪ ،‬کمترین میزان بین س��ایر‬ ‫کشورهای توسعه یافته اعالم شده و‬ ‫تورنتو ‪ ،‬بین ‪ 46‬کالن شهر موجود‪،‬‬ ‫رتبه سی و چهارم را از نظر سیستم‬ ‫حمل و نق��ل ریلی کس��ب کرده‬ ‫است‪.‬‬


‫‪5‬‬

‫‪5 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 928‬جمعه ‪ 22‬آبان ‪1388‬‬

‫احتمال انگشت نگاری و اسکن چشم‬ ‫از مسافران کانادایی در آمریکا‬ ‫ایرانت��و‪ :‬پس از نص��ب موفقیت‬ ‫آمیز‪ 600 ،‬دس��تگاه نشانگرهای‬ ‫رادیو اکتیو در مرزهای ش��مالی‬ ‫آمریکا با کانادا در منطقه کبک‪،‬‬ ‫که بمنظور شناسایی محموله های‬ ‫حاوی مواد مورد استفاده در بمب‬ ‫های هسته ای انجام شد‪ ،‬مقامات‬ ‫آمریکایی هم اکنون در نظر دارند‬ ‫‪ ،‬بخش دیگ��ری از برنامه امنیت‬ ‫مرزی خود را باجرا بگذارند‪.‬‬ ‫در طرح جدید که میلیاردها دالر‬ ‫برای ان سرمایه گذاری شده‪ ،‬قرار‬ ‫است از کلیه مس��افران خروجی‬ ‫فرودگاه های این کشور‪ ،‬انگشت‬ ‫نگاری و اسکن چشم بعمل آید‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر ‪ ،‬تنها مس��افران‬ ‫ورودی‪ ،‬بج��ز اتب��اع کان��ادا و‬ ‫مکزیک‪ ،‬تحت کنترل بیومتریک‬ ‫قرار می گیرند تا هویت شخص‬ ‫مورد نظر با مش��خصات صاحب‬ ‫ویزا تطبیق داده شود‪.‬‬ ‫حامیان ط��رح جدی��د معتقدند‪،‬‬ ‫ب��ا کنت��رل مس��افران خروجی‪،‬‬ ‫دولت خواهد توانست‪ ،‬لیستی از‬ ‫تروریست های احتمالی‪ ،‬مجرمین‬ ‫بین المللی و یا مهاجران غیرقانونی‬ ‫را تهیه کنند‪ .‬اما مخالفان نسبت به‬ ‫اجرای موف��ق این برنامه‪ ،‬در همه‬ ‫مرزه��ای ورودی آمری��کا‪ ،‬ابراز‬ ‫تردید کرده و هزینه های مربوطه‬ ‫را بسیار زیاد برآورد کرده اند‪.‬‬ ‫برخ��ی از کارشناس��ان با جدی‬ ‫گرفتن تهدیدات القاعده نس��بت‬

‫به حمله اتمی علیه آمریکا ‪ ،‬چنین‬ ‫اقداماتی را توجیه پذیر دانسته اند‪،‬‬ ‫بویژه اینک��ه مرکز القاع��ده ‪ ،‬هم‬ ‫اکنون در کشور اتمی پاکستان قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫از س��ال ‪ 2002‬تاکن��ون‪ ،‬ای��االت‬ ‫متحده بالغ بر ‪ 3‬میلیارد دالر‪ ،‬برای‬ ‫محافظت از کشور در مقابل چنین‬ ‫حمالتی‪ ،‬تنها در مرزهای کانادا و‬ ‫مکزیک هزینه کرده است‪.‬‬

‫برخی ناظران معتقدند‪ ،‬سیستم های‬ ‫قدرتمند رادیو اکتی��و جدید‪ ،‬می‬ ‫تواند تأثیرات نامطلوبی بر سالمتی‬ ‫مسافران درون خودرهای ورودی‬ ‫از طریق مرزه��ای زمینی بگذارد‪،‬‬ ‫ضمن اینکه عب��ور خودروها از دو‬ ‫نوع بازرس��ی عادی و رادیو اکتیو‪،‬‬ ‫معطلی فراوانی را برای آنان ایجاد‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬

‫اصالحات کلی در کتابچه راهنمای شهروندی کانادا‬ ‫ایرانت��و‪ :‬دول��ت محافظ��ه کار ‪،‬‬ ‫کتابچ��ه راهنمایی را که برمبنای‬ ‫آن ‪ ،‬امتح��ان اخ��ذ ش��هروندی‬ ‫مهاجران برگزار می شود‪ ،‬اصالح‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ای��ن راهنما‪ ،‬جایگزی��ن کتابچه‬ ‫دیگری خواهد ش��د که توسط‬ ‫لیبرال ه��ا تهیه و از س��ال ‪1997‬‬ ‫تاکن��ون ‪ ،‬مبن��ای امتحان��ات‬ ‫شهروندی بوده است‪.‬‬ ‫متون تهیه ش��ده ب��رای راهنمای‬ ‫جدید‪ ،‬که همه ساله هویت جدید‬ ‫ده ها هزار مهاجر‪ ،‬بر اساس شکل‬ ‫می گیرد‪ ،‬با تأسی از تاریخ کشور‬ ‫بصورت مؤثری تغییر یافته است‪.‬‬ ‫دیگر در این کتاب‪ ،‬از کانادایی‬ ‫ه��ا به عنوان مردم صل��ح بان یاد‬ ‫نمی شود‪ ،‬بلکه تاریخچه مبارزات‬ ‫ارتش این کشور در جنگ ها‪ ،‬از‬ ‫گذشته تاکنون‪ ،‬در آن منعکس‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫همچنین موض��وع های مهمی از‬ ‫جمله شکل گیری کنفدراسیون‬ ‫کانادا و حتی مب��ارزات جدایی‬

‫کبکی ها با پرتاب تخم مرغ از ولیعهد انگلیس استقبال کردند‬ ‫ایرانت��و‪ :‬ده ها طرف��دار گروه های‬ ‫جدایی طلب کبک‪ ،‬سه شنبه شب‪،‬‬ ‫با اجتماع در مس��یر عب��ور ولیعهد‬ ‫انگلیس و همس��رش در مونترآل‪،‬‬ ‫اقدام ب��ه برپایی تظاهرات و پرتاب‬ ‫تخم مرغ به سمت سربازان کردند‪.‬‬ ‫تظاهرکنن��دگان ک��ه پرچم های‬ ‫مخص��وص جدایی طلب��ان را در‬

‫دست داش��تند‪ ،‬ش��عارهایی را در‬ ‫مخالفت با نظام س��لطنتی حاکم بر‬ ‫کانادا سر داده و خیابان های منتهی‬ ‫به محل دی��دار چارلز را مس��دود‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫ای��ن گ��زارش حاکیس��ت‪ ،‬پلیس‬ ‫ضد ش��ورش مونترآل برای متفرق‬ ‫دور ک��ردن آنها از محل برگزاری‬

‫مراس��م‪ ،‬اقدام به استفاده از باتون و‬ ‫گاز اشک آور کردند‪.‬‬ ‫طرفداران گروه های جدایی طلب‪،‬‬ ‫خواستار عذرخواهی چارلز نسبت‬ ‫ب��ه آنچه ک��ه آنها مح��و فرهنگ‬ ‫فرانسوی در آمریکای شمالی‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬

‫مشاور امور امالﻙ و‬ ‫متخصص وام مسکن‬

‫‪760.0609‬‬

‫‪604‬‬

‫‪www.jamalhomes.net‬‬

‫طلبان��ه در کبک نیز ب��ه محتوای‬ ‫کتابچه افزوده شده است‪.‬‬ ‫جیس��ون کنی ‪ ،‬وزی��ر مهاجرت و‬ ‫ش��هروندی‪ ،‬با اع�لام مطالب فوق‬ ‫افزود‪ »:‬من فکر می کنم هم اکنون‬ ‫‪ ،‬این انتظ��ار در جامعه وجود دارد‬ ‫که ما موضوع پذیرش افراد جدید‬ ‫به عنوان شهروند کانادا را جدی تر‬ ‫بگیریم‪ .‬اگر قرار باشد تازه واردین‬ ‫‪ ،‬فقط با استناد به راهنمای موجود‪،‬‬ ‫ح��ق ش��هروندی دریاف��ت کنند‪،‬‬ ‫بسیاری از اطالعات و آگاهی های‬ ‫تاریخی ما برای آنان پوشیده خواهد‬ ‫ماند‪».‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬حزب بالک کبکوا‬ ‫که گفته می ش��ود‪ ،‬هنوز الیه های‬ ‫تفکرات جدایی طلبانه فرانس��وی‬ ‫زبان��ان کان��ادا را در خویش حفظ‬ ‫کرده است‪ ،‬از تأکید بر اهمیت نظام‬ ‫س��لطنتی در این کشور در کتابچه‬ ‫جدید‪ ،‬انتقاد کرده است‪.‬‬

‫به گفته تهیه کنندگان این کتابچه‪،‬‬ ‫راهنم��ای جدید ش��هروندی که با‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫‪Discover Canada:‬‬ ‫‪TheRightsandResponsibilities‬‬ ‫‪of Citizenship‬‬

‫منتشر شده‪ ،‬می تواند بعنوان یکی از‬ ‫دروس اصلی مقطع دهم یا یازدهم‬ ‫دبیرستان و یا در قالب دروس دانش‬ ‫اجتماعی و تاریخ‪ ،‬تدریس شود‪.‬‬ ‫در عین حال ‪ ،‬وزیر مهاجرت تأکید‬ ‫کرده که در این کتاب‪ ،‬صرفا‪ ،‬چهره‬ ‫زیبایی از گذشته کانادا ترسیم نشده‬ ‫‪ ،‬بلکه مطالبی نیز پیرام��ون دوران‬ ‫سیاه کشور ‪ ،‬از جمله یک قرن ظلم‬ ‫و تجاوز دولت نسبت به بومیان اولیه‬ ‫نیز درج شده است‪.‬‬ ‫پیش بینی می شود‪ ،‬کتابچه جدید‪،‬‬ ‫ط��ی چندم��اه آین��ده ‪ ،‬جایگزین‬ ‫راهنمای قبلی شود‪.‬‬

‫ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺻﺪﻳﻖ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ‬

‫مهندس جمال رحیمیان‬ ‫«فارغالتحصیلدانشگاهصنعتیشریف»‬

‫در کتاب تازه ‪ ،‬از کانادایی ها به عنوان مردم صلح بان‬ ‫یاد نمی شود‪ ،‬بلکه تاریخچه مبارزات ارتش این کشور در‬ ‫جنگ ها‪ ،‬از گذشته تاکنون‪ ،‬در آن منعکس شده است‪.‬‬

‫ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ‬

‫ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ‪ 1997‬ﺑﺎ ﺻﺪﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ‬ ‫‪2000-2007‬‬

‫سوئیت سهخوابه‪ ،‬دو حمام‪،‬‬ ‫بازسازی کامل در وستونکوور‪،‬‬ ‫برای فروش!‬

‫‪$580,000‬‬

‫ﺯﻫﺮﻩ ﻣﻴﺨﭽﻰ‬

‫‪604 760.8768‬‬ ‫‪www.zoehomes.ca‬‬


‫‪6‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 928‬جمعه ‪ 22‬آبان ‪1388‬‬

‫در جهان‪...‬‬ ‫تک تیرانداز‬ ‫آمریکایی‬ ‫اعدام شد‬

‫بی بی س��ی ‪ -‬جان ال��ن محمد‪،‬‬ ‫مردی ک��ه عامل حمالت مرگبار‬ ‫سال ‪ 2002‬در ناحیه واشنگتن دی‬ ‫سی بود سه شنبه بعد از ساعت نه‬ ‫شب در ویرجینیا اعدام شد‪.‬‬ ‫جان الن محمد‪ 48 ،‬ساله‪ ،‬به جرم‬ ‫قتل «دین هارولد مایرز»‪ ،‬یکی از‬ ‫ده قربانی کش��تارها در جریان سه‬ ‫هفته حمالتی که این منطقه را در‬ ‫وحشت فروبرد اعدام شد‪.‬‬ ‫یک روز پیشتر دیوان عالی آمریکا‬ ‫درخواس��ت وکالی آقای محمد‬ ‫برای تجدید نظر در حکم اعدام را‬ ‫رد کرده بود‪.‬‬ ‫پس از آن در روز سه شنبه تیموتی‬ ‫کین‪ ،‬فرماندار ایالت ویرجینیا‪ ،‬نیز‬ ‫درخواست عفو او را رد کرد‪.‬‬ ‫لی بوید مالوو‪ ،‬همدست نوجوان‬ ‫محم��د در آن حمالت‪ ،‬به خاطر‬ ‫نقش خود در آن کشتارها حبس‬ ‫ابد گرفته است‪ .‬مالوو در آن زمان‬ ‫‪ 17‬سال داشت‪.‬‬ ‫ایندونفرمظنونندکهابتدادرایالت‬ ‫های آالباما و لوئیزیانا شش نفر را‬ ‫کشتند و بعد به مریلند‪ ،‬واشنگتن‬ ‫دی سی و ویرجینیا رفتند و آنجا به‬ ‫کشتارها ادامه دادند‪ .‬به گفته پلیس‬ ‫آنه��ا قربانیان را با ت��ک تیر از راه‬ ‫دور از صندوق عقب یک ماشین‬ ‫که حفره ای در آن تعبیه شده بود‬ ‫هدف قرار می دادند‪.‬‬ ‫آقای مایرز در یک ایستگاه پمپ‬ ‫بنزین در ش��هر مناسس در ایالت‬ ‫ویرجینیا از ناحیه سر هدف اصابت‬ ‫گلوله قرار گرفت‪.‬‬ ‫جان الن محمد س��ه شنبه شب با‬ ‫تزریق دارویی مرگبار در زندانی‬ ‫در ویرجینیا اعدام ش��د‪ .‬مرگ او‬ ‫س��اعت ‪ 9:15‬شب به وقت محلی‬ ‫توسط مقام های زندان اعالم شد‪.‬‬ ‫مقام ها گفتند که جان الن محمد‬ ‫در پای��ان عم��ر چی��زی نگف��ت‬ ‫و صورت��ش ع��اری از هرگون��ه‬ ‫احساسی بود‪.‬‬

‫قاتل «شهید حجاب»‬ ‫حبس ابد گرفت‬ ‫دادگاهی در آلمان قاتل زن مسلمان‬ ‫باردار و محجبه مصری را به حبس‬ ‫ابد محکوم کرده است‪.‬‬ ‫مروه ش��ربینی در ماه ژوئیه امس��ال‬ ‫در صح��ن همین دادگاه در ش��هر‬ ‫درسدن با ضربات چاقوی آلکس‬ ‫وینز کشته شد‪ .‬قتل او خشم گسترده‬ ‫جهان اسالم را در پی داشت‪.‬‬ ‫آلکس وینز به خاطر حتاکی به خانم‬ ‫ش��ربینی و «تروریس��ت» توصیف‬ ‫ک��ردن او از س��وی دادگاه جریمه‬ ‫شده بود اما وقتی برای استناف این‬ ‫حکم بار دیگر ب��ه دادگاه مراجعه‬ ‫کرد خانم ش��ربینی را ب��ا چاقوی‬ ‫آش��پزخانه از پ��ای درآورد‪ .‬خانم‬ ‫شربینی در انتظار تولد دومین فرزند‬ ‫خود بود که کشته شد‪.‬‬ ‫دادگاه روز چهارشنبه (‪ 11‬نوامبر)‪ ،‬هزاران سوگوار خشمگین‪،‬‬ ‫ضمن صدور حکم گفت جنایتی در مراسم تشیع جنازه خانم‬ ‫که آلکس وینز مرتکب شده است شربینی در اسکندریه‪ ،‬شهر‬ ‫به اندازی وحشیانه بوده که احتمال زادگاهش در مصر‪ ،‬شرکت‬ ‫کرده و شعار «مرگ بر‬ ‫ترخیص پیش از موعد او بسیار کم‬ ‫آلمان» سر دادند‪ .‬در ایران‬ ‫است‪.‬‬ ‫نیز در ارتباط با این قتل‬ ‫آلکس وینز‪ 28 ،‬س��اله که شهروند‬ ‫آلمانی زاده روسیه است‪ ،‬هجده بار تظاهرات اعتراضی گسترده‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫به مروه چاقو زده بود‪.‬‬ ‫مروه ش��ربینی در حالی که به دلیل‬ ‫جراحات چاقو به شدت خونریزی مروه در میان مس��لمانان به «ش��هید‬ ‫داشته است در پیش روی شوهر و حجاب» معروف شده است‪.‬‬ ‫پسر سه ساله اش در گذشت‪.‬‬ ‫هزاران س��وگوار خش��مگین روز‬ ‫بود‬ ‫کرده‬ ‫شوهر خانم شربینی سعی‬ ‫دوش��نبه (‪ 6‬ژوئیه)‪ ،‬در مراسم تشیع‬ ‫همس��رش را نجات دهد اما او نیز جنازه خانم شربینی در اسکندریه‪،‬‬ ‫مورد حمله آلکس وینز قرار گرفت ش��هر زادگاهش در مصر‪ ،‬شرکت‬ ‫و همچنین هدف تیراندازی یکی از کرده و شعار «مرگ بر آلمان» سر‬ ‫ماموران امنیتی دادگاه قرار گرفت‪ .‬دادند‪ .‬در ایران نیز در ارتباط با این‬ ‫مامور دادگاه به پای او شلیک کرده قتل تظاهرات اعتراضی گس��ترده‬ ‫است چون فکر کرده بود مهاجمی برگزار شد‪.‬‬ ‫است که به خانم شربینی حمله ور امروز حدود دویست نفر در مقابل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ساختمان دادگاه تجمع کردند و از‬ ‫آلکس وینز در جلسه امروز دادگاه دولت آلمان خواستند برای مقابله با‬ ‫گفت ک��ه از قبل تصمیم نداش��ته نژادپرستی و اسالم ستیزی به ویژه‬ ‫است به خانم شربینی حمله کند و در سایت های اینترنتی بیشتر تالش‬ ‫یا او را بکش��د‪ .‬اما دادستان پرونده کند‪ .‬آلمان دومین کشور در غرب‬ ‫گفت که روشن است انگیزه از این اروپاس��ت که بیش��ترین جمعیت‬ ‫قتل نفرت از مسلمانان بوده است و مسلمان را دارد‪.‬‬ ‫او س��زاوار اشد مجازات در کشور بس��یاری از معترضین‪ ،‬این ماجرا را‬ ‫آلمان است‪.‬‬ ‫نمونه ای افراطی از اس�لام ستیزی‬ ‫وینز‬ ‫آلکس‬ ‫برای‬ ‫ابد‬ ‫حبس‬ ‫حکم‬ ‫در اروپا می دانند ب��ه ویژه این که‬ ‫همچنین شامل حمله اش به شوهر واکنش ها به این جنایت در آلمان‬ ‫خانم شربینی می شود‪.‬‬ ‫در ابتدا نامحسوس بوده است‪.‬‬

‫ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﺎ ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺧﺎﺩﻡﭘﻮﺭ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 21‬ﺁﺑﺎﻥ ﺗﺎ ‪ 22‬ﺁﺫﺭ ‪1388‬‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻰ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 0912-514-3920‬ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻰ ‪ CICS‬ﺩﺭ ﻭﻧﻜﻮﻭﺭ ﺑﻮﺩﻩ‪،‬‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻯ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺭﺳﻤﻰ‪ ،‬ﻋﻀﻮ ‪ CAPIC، CSIC‬ﻭ ‪ ، PICAC‬ﻓﺎﺭﻍﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ‪ UBC‬ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺩﻡﭘﻮﺭ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﺯ ‪ CSIC‬ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﻭﻧﻜﻮﻭﺭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻯ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺭﺟﻮﻉ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬

‫‪6 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009‬‬

‫اوباما‪:‬‬ ‫هیچ دینی کشتار تگزاس را‬ ‫توجیه نمی کند‬ ‫بی بی سی ‪ -‬باراک اوباما می گوید‬ ‫که هیچ دینی کشتار هفته گذشته در‬ ‫پایگاهی نظامی در تگزاس که طی‬ ‫آن ‪ 13‬نفر به دس��ت سرهنگ ندال‬ ‫مالک حسن کشته شدند را توجیه‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫او در مراس��م قربانی��ان تیراندازی‬ ‫پایگاه فورت هود و پس از دیدار با‬ ‫بستگان کشته ها سخنرانی می کرد‪.‬‬ ‫فورت هود بزرگترین پایگاه نظامی‬ ‫آمریکا در جهان است‪.‬‬ ‫س��رگرد ن��دال مال��ک حس��ن‪،‬‬ ‫روانپزش��ک مس��لمان و ‪ 39‬س��اله‬ ‫ارت��ش آمریکا که در این کش��ور‬ ‫متولد شده‪ ،‬روز پنجشنبه با گشودن‬ ‫آت��ش در پایگاه ف��ورت هود ‪13‬‬ ‫تن را کش��ته و ‪ 31‬نف��ر را مجروح‬ ‫کرد‪ .‬او در جریان حادثه به ضرب‬ ‫گلوله پلیس زخمی شد و اکنون در‬ ‫بیمارستان بستری است‪.‬‬ ‫مقام ه��ای اطالعات��ی آمریکا می‬ ‫گویند که از ارتباط سرگرد حسن با‬ ‫یک روحانی که با القاعده همدردی‬ ‫نش��ان می داده اطالع داشته اند‪ ،‬اما‬ ‫برکناری او از ارتش را توجیه پذیر‬ ‫نمیدانستند‪.‬‬ ‫آقای اوباما گفت ع��زاداران آمده‬ ‫اند تا «به ‪ 13‬مرد و زنی ادای احترام‬ ‫کنند ک��ه حتی در آس��ایش خانه‬ ‫هم نتوانس��تند از وحش��ت جنگ‬ ‫بگریزند‪».‬‬ ‫«جنایت کارانه و بزدالنه»‬ ‫او گفت این واقعیت که قربانیان در‬ ‫خاک آمریکا مردند «حادثه را حتی‬

‫دردناک تر و حتی غیرقابل درک‬ ‫تر می کند‪».‬‬ ‫رئیس جمهور آمریکا ب��ه هزاران‬ ‫نفری که در این مراسم حاضر شده‬ ‫بودند گفت که آنها «با دلی آکنده‬ ‫از غم» دور هم جمع شده اند‪.‬‬ ‫او همچنین شجاعت کسانی را که‬ ‫«در دقایق هولناک حمله» به قربانیان‬ ‫کمک کرده بودند ستود‪.‬‬ ‫آق��ای اوباما گفت‪« :‬ممکن اس��ت‬ ‫درک و فهم منطق تحریف ش��ده‬ ‫ای به این فاجعه منجر ش��د دشوار‬ ‫باش��د‪ ،‬اما این را می دانیم ‪ -‬اینکه‬ ‫هیچ دینی این اعم��ال جنایتکارانه‬ ‫و بزدالن��ه را توجیه نمی کند؛ هیچ‬ ‫خدای عادل و مهربانی نگاهی مثبت‬ ‫به اینها ندارد‪».‬‬ ‫او افزود‪« :‬و ما می دانیم که این قاتل‬ ‫به خاطر کاری که انجام داده است‬ ‫در این جهان و در جهان آخرت به‬ ‫سزای اعمالش خواهد رسید‪».‬‬ ‫جورج کیس��ی رئیس ستاد ارتش‪،‬‬ ‫رابرت گیتس وزیر دفاع‪ ،‬دریاساالر‬ ‫مایک مالن‪ ،‬رئیس ستاد مشترک‪ ،‬و‬ ‫ریک پری فرماندار تگزاس در این‬ ‫مراسم حضور داشتند‪.‬‬ ‫س��رگرد ندال مالک حس��ن که به‬ ‫ض��رب گلوله زخمی ش��ده و هم‬ ‫اکنون در بیمارستانی نظامی بستری‬ ‫اس��ت‪ ،‬قرار اس��ت در یک دادگاه‬ ‫نظامی متهم شود‪ .‬او از پاسخ دادن‬ ‫به س��واالت بازجوی��ان خودداری‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫کمیته امنیت ملی آمریکا در سنا روز‬ ‫دوشنبه گفت که تحقیقاتی کامل‬ ‫در مورد این حمله انجام خواهد داد‬

‫شاهدان می گویند سرگرد‬ ‫حسن در زمان حمله فریاد‬ ‫«اهلل اکبر» سر می داد‬ ‫و اولین جلسه علنی در این زمینه را‬ ‫هفته آینده برگزار خواهد کرد‪.‬‬ ‫س��ناتور جوزف لیبرمن رئیس این‬ ‫کمیته گف��ت که محققان س��عی‬ ‫خواهند کرد انگیزه های س��رگرد‬ ‫حسن را دریابند و «اینکه آیا دولت‬ ‫نشانه های اخطارآمیزی که باید به‬ ‫اخراج او از ارتش منجر می شد را‬ ‫ندیده است و اینکه برای جلوگیری‬ ‫از حم�لات مش��ابه در آین��ده چه‬ ‫درسی می توان گرفت‪».‬‬ ‫او گف��ت که اگر دولت «ش��واهد‬ ‫واقعی» دایر براینکه سرگرد حسن‬ ‫ممکن اس��ت دیدگاه ه��ای افراط‬ ‫گرایانه و خش��ن داش��ته را نادیده‬ ‫گرفت��ه باش��د‪ ،‬هی��چ خدمت��ی به‬ ‫مس��لمانانی که در ارت��ش آمریکا‬ ‫هستند نکرده است‪.‬‬ ‫ی��ک تی��م تح��ت هدای��ت دایره‬ ‫تحقیقات ف��درال (اف بی آی) که‬ ‫ای می��ل های ان��ور اوالکی که در‬ ‫یم��ن زندگی می کن��د را زیر نظر‬ ‫داشت گفت او در ‪ 10‬تا ‪ 20‬مورد با‬ ‫سرگرد حسن تماس داشته است‪.‬‬ ‫ب��ا این حال این تیم تصمیم گرفت‬ ‫که نیازی به تحقیقات بیشتر وجود‬ ‫ندارد زیرا متن پیام ها خش��ونت را‬ ‫تشویق یا اعالم نمی کرد‪.‬‬ ‫رابرت مولر مدیر اف بی آی دستور‬ ‫بازبینی نحوه رسیدگی این سازمان‬ ‫به مس��اله سرگرد حس��ن را صادر‬ ‫کرده است‪.‬‬


‫‪7‬‬

‫‪7 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 928‬جمعه ‪ 22‬آبان ‪1388‬‬

‫‪Tel: 604.676.0716‬‬

‫‪3355 North Road, Burnaby‬‬

‫ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺑﺰﺭگ ﭘﺎﺭﺱ )ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺮﻧﺎﺑﻰ( ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‬

‫ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻯ‬

‫ﺑﺰﺭگﺗﺮﻳﻦ ﺣﺮﺍﺝ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻮﺭﺕﻭﻧﻜﻮﻭﺭ‬ ‫ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﭘﺎﺭﺱ‬

‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 143‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ )ﻻﻧﺰﺩﻝ(‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪(604) 988-3515 :‬‬ ‫»ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻌﺪﻯ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ«‬


‫‪8‬‬

‫‪8 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 928‬جمعه ‪ 22‬آبان ‪1388‬‬

‫عبادی‪:‬‬ ‫فشار دولت ایران بر مدافعان‬ ‫حقوق بشر ادامه دارد‬

‫ش��یرین عبادی‪ ،‬برنده ایرانی جایزه‬ ‫صلح نوب��ل می گوید ک��ه دولت‬ ‫ایران فش��ار علیه او و س��ایر فعاالن‬ ‫حقوق بش��ر را ادامه م��ی دهد و از‬ ‫جمله از او خواس��ته است که ‪۴۱۰‬‬ ‫میلیون تومان به عنوان مالیات جایزه‬ ‫نوبل بپردازد‪.‬‬ ‫خانم عبادی به بی بی سی گفت که‬ ‫به تازگی در دیدار با بان کی مون‪،‬‬ ‫دبیرکل سازمان ملل متحد و ناوانتم‬ ‫پیالی‪ ،‬کمیس��ر حقوق بش��ر این‬ ‫سازمان‪ ،‬تضییقاتی را که علیه فعاالن‬

‫حقوق بشر ایران اعمال می شود به‬ ‫اطالع آنها رسانده است‪.‬‬ ‫وی که خود رئیس کانون مدافعان‬ ‫حقوق بش��ر ای��ران اس��ت‪ ،‬گفت‬ ‫کس��انی که با این کانون همکاری‬ ‫داشته اند یا مانند عبدالفتاح سلطانی‪،‬‬ ‫محمدعل��ی دادخ��واه و عبدالرضا‬ ‫تاجی��ک به زن��دان افت��اده اند و یا‬ ‫مثل خانم نسرین س��توده‪ ،‬نرگس‬ ‫محم��دی و هادی اس��ماعیل زاده‬ ‫ممنوع الخروج شده اند‪.‬‬ ‫او افزود‪« :‬در مورد خود من‪ ،‬حساب‬

‫ه��ای بانکی ام را بس��ته اند و مدال‬ ‫نوبل و مدال لژی��ون دونور من که‬ ‫در بانک بوده است‪ ،‬هم اکنون در‬ ‫اختیار دولت ایران است»‪.‬‬ ‫عبادی همچنین گفت‪« :‬به موجب‬ ‫قانون مالیات های مستقیم در ایران‪،‬‬ ‫جوایز از مالیات معاف هستند اما با‬ ‫وجود گذشت ‪ ۵‬س��ال از تاریخی‬ ‫که من جایزه نوبل را ب��رده ام و از‬ ‫آنجا که در جری��ان حوادث پس‬ ‫از انتخاب��ات ای��ران در مورد نقض‬ ‫حقوق بشر اعتراض کردم‪ ،‬دولت‬ ‫ایران ادعا کرده اس��ت که من باید‬ ‫‪ ۴۱۰‬میلیون تومان برای این جایزه‪،‬‬ ‫مالیاتبپردازم»‪.‬‬ ‫عب��ادی همچنین ب��ه محکومیت‬ ‫محمد صدیق کبودوند به تحمل ‪۱۰‬‬

‫سال زندان به اتهام تأسیس سازمان‬ ‫حقوق بشر کردستان اشاره کرد و‬ ‫گفت که فعاالن حقوق بشر در این‬ ‫ش��رایط نمی توانند به فعالیت خود‬ ‫ادامه دهند‪.‬او گفت‪« :‬آقای بان کی‬ ‫مون در جریان جزئیات این مسائل‬ ‫قرار گرفته است و در گزارشی که‬ ‫به مجمع عمومی س��ازمان ملل می‬ ‫دهد و قرار است در ماه دسامبر در‬ ‫این مجمع قرائت ش��ود و بر همان‬ ‫اساس در مورد ایران تصمیم گیری‬ ‫ش��ود هم این موارد آمده اس��ت»‪.‬‬ ‫عب��ادی همچنین از انتش��ار قریب‬ ‫الوقوع گزارش��ی خاص توس��ط‬ ‫یک گزارش��گر ویژه سازمان ملل‬ ‫در مورد نحوه رفتار دولت ایران با‬ ‫مدافعان حقوق بشر خبر داد‪.‬‬

‫ایران دانشجوی دانمارکی را‬ ‫آزاد کرد‬ ‫بی بی س��ی ‪ -‬قوه قضائیه ایران از‬ ‫آزادی نیلز کروس��گارد‪ ،‬شهروند‬ ‫دانمارکی بازداشت شده در حاشیه‬ ‫تظاهرات مخالف��ان دولت در روز‬ ‫سیزدهم آبان خبر داده است‪.‬‬ ‫دادس��رای عمومی و انقالب تهران‬ ‫در بیانیه ای اع�لام کرد با توجه به‬ ‫کامل شدن تحقیقات درباره فرد یاد‬ ‫کروسگارددانشجوی‬ ‫شده‪ ،‬دادستان تهران حکم آزادی‬ ‫روزنامه نگاری است و با‬ ‫او در روز سه شنبه با تایید به زندان‬ ‫هدف تحقیق درباره مسائل‬ ‫اوین ابالغ کرد‪.‬‬ ‫ایران به این کشور سفر‬ ‫به گزارش اتحادیه روزنامه نگاران‬ ‫کرده بود‪.‬‬ ‫دانم��ارک‪ ،‬آق��ای کروس��گارد‬ ‫دانشجوی روزنامه نگاری است و با فرانس��ه‪ ،‬خبرگزاری های ایران از‬ ‫هدف تحقیق درباره مسائل ایران به دستگیری سه خبرنگار فاقد مجوز‬ ‫رس��انه های خارجی در تظاهرات‬ ‫این کشور سفر کرده بود‪.‬‬ ‫سیزدهم آبان خبر داده بودند‪.‬‬ ‫او سی و یک سال سن دارد‪.‬‬ ‫عالوه بر نیلز کروس��گارد و فرهاد آقای پوالدی شنبه‪ ،‬شانزدهم آبان‪،‬‬ ‫پ��والدی‪ ،‬خبرن��گار خبرگ��زاری از زندان آزاد شده بود‪.‬‬

‫ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ‬ ‫ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻭ ﺑﺎﺭ‬

‫ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﺎ ﻣﻨﻮﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻭ ﻣﺪﻳﺘﺮﺍﻧﻪﺍﻯ ﻭ ﺳﺮﻭﻳﺴﻰ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ‬ ‫ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺯﻳﻚ ﺯﻧﺪﻩ )ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ‪ ،‬ﺟﺎﺯ‪ ،‬ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺶ( ﭘﺬﻳﺮﺍﻯ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﻳﺰﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐﻫﺎ‬

‫‪) IRIB‬ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ( * ‪) IRINN‬ﺷﺒﻜﻪ ﺧﺒﺮﻯ( * ‪) ITN‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺐﺧﻴﺰ( * ‪Time TV‬‬ ‫‪) PEN‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺐﺧﻴﺰ( * ﺁﺭﻳﺎﻣﻬﺮ * ﺁﺭﻳﺎ * ﻣﺮﻛﺰﻯ * ‪ * ICC‬ﺗﻤﺎﺷﺎ * ﺩﻳﺪﺍﺭ * ‪E2‬‬ ‫* ﺁﭘﺎﺩﺍﻧﺎ )ﺳﺘﺎﺭ ﺩﻟﺪﺍﺭ( * ﺳﻼﻡ * ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ * ﻛﺎﻧﺎﻝ ﻳﻚ * ﺟﺎﻡﺟﻢ * ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫* ﺍﻣﻴﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ * ‪) Live Channel‬ﻓﺮﺯﺍﻥ ﺩﻟﺠﻮ( * ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ * ﺗﭙﺶ * ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ‬ ‫* ﭘﺎﺭﺱ * ‪) ITC‬ﺗﻮﺭﻧﺘﻮ( * ‪) Me TV‬ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ( * ‪) TEN‬ﺗﻮﺭﻧﺘﻮ( * ‪Melli TV‬‬ ‫* ‪) CT Show Time‬ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ( * ‪) PMC‬ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ( * ‪ * TEN‬ﭘﺮﺷﻴﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ * ﻧﺠﺎﺕ‬

‫‪ 35‬ﻛﺎﻧﺎﻝ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﺯﺑﺎﻥ‬ ‫ﻭ ‪ 7‬ﻛﺎﻧﺎﻝ ﺭﺍﺩﻳﻮﻳﻰ ‪ 24‬ﺳﺎﻋﺘﻪ‪،‬‬ ‫ﻛﺎﻧﺎﻝﻫﺎﻯ ﻋﺮﺑﻰ‪ ،‬ﺗﺮﻛﻰ ﻭ ﻛﺮﺩﻯ‬ ‫ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺷﺎﺩ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﻡ ﻛﻨﻨﺪﻩ‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺭﺳﻤﻰ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ‪GL WiZ‬‬ ‫»ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﺩﻳﺶ«‬

‫ﺍﮔﺮ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﺩﻳﺶ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﻭ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻧﺒﻮﺩﻳﺪ‪،‬‬ ‫ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ‪ GL Wiz‬ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﺪ‬ ‫‪ 50‬ﻛﺎﻧﺎﻝ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﻭ ﺳﺮﻳﺎﻝﻫﺎﻯ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻰ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻛﻨﻴﺪ!‬

‫ﻣﻮﺯﻳﻚ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ‬ ‫ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺐﻫﺎ‬ ‫‪Spanish Guitar & International DJ‬‬ ‫‪Minimum Charge $30 Per Person‬‬ ‫‪DRESS CODE IN EFFECT‬‬

‫‪LUNCH SPECIAL‬‬

‫‪$10.00 everyday‬‬

‫‪ONLY‬‬

‫‪BRUNCH‬‬ ‫‪Saturday & Sunday 9:30 AM to 3:00 PM‬‬

‫ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻛﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ‪ 11‬ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ‪ 10‬ﺷﺐ‬ ‫ﺟﻤﻌﻪ ‪ 11‬ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ‪ 12‬ﺷﺐ‬ ‫‪Tel: 604.960.1015‬‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ ‪ 9:30‬ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ‪ 12‬ﺷﺐ‬ ‫ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ‪ 9:30‬ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ‪ 10‬ﺷﺐ‬ ‫‪112 West 13th Street,‬‬ ‫ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﻭ‬ ‫‪North Vancouver‬‬ ‫ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 3‬ﺗﺎ ‪ 5‬ﺑﻌﺪﺍﺯﻇﻬﺮ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‬

‫ﺗﻠﻔﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺭﺯﺭﻭ‬

‫‪From Hair On & Day Spa and Laser‬‬ ‫‪2500 A St. John’s Street, Port Moody‬‬

‫‪Tel: 604.936.8313‬‬ ‫مری (‪ )Mary‬آرایشگر با سالها تجربه در ایران و کانادا‬ ‫همکاری خود را با سالن آرایش ‪ From Hair On‬در شهر پورتمودی آغاز نموده است‬

‫مشتریان محترم میتوانند از‬

‫‪ 25‬درصد تخفیف ویژه‬ ‫کریسمس استفاده فرمایند‬

‫‪Cut‬‬ ‫‪Color‬‬ ‫‪High light‬‬ ‫‪Perm‬‬ ‫‪Japanese Straightening‬‬


‫‪9‬‬

‫‪9 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 928‬جمعه ‪ 22‬آبان ‪1388‬‬

‫فرمانده سپاه تهران بزرگ تغییر کرد‬

‫در ایران‪...‬‬ ‫احسانفتاحیان‬ ‫اعدام شد‬

‫بی بی سی ‪ -‬احسان فتاحیان‪ ،‬جوان‬ ‫‪ ۲۸‬س��اله کرد ایران��ی‪ ،‬بامداد روز‬ ‫چهارش��نبه ‪ ۲۰‬آبان (‪ ۱۱‬نوامبر) در‬ ‫سنندج اعدام شد‪.‬‬ ‫یک فعال حقوق بشر ساکن سنندج‬ ‫که نمی خواست نامش فاش شود‬ ‫به بی بی س��ی فارس��ی گفت که‬ ‫جنازه آقای فتاحیان در ساعت ‪ ۷‬و‬ ‫‪ ۴۵‬دقیقه صبح به بهشت محمدی‬ ‫(گورستان شهر سنندج) منتقل شده‬ ‫اما به خانواده او تحویل داده نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این فعال کرد‪ ،‬مس��ئوالن‬ ‫گورستان به خانواده آقای فتاحیان‬ ‫گفت��ه ان��د که ت��ا رس��یدن مجوز‬ ‫دادگاه‪ ،‬جن��ازه را برای دفن به آنها‬ ‫تحویل نمی دهند و ممکن است که‬ ‫مجوز دادگاه تا عصر جمعه یا صبح‬ ‫شنبه صادر نشود‪.‬‬ ‫وبس��ایت محمد مصطفایی‪ ،‬وکیل‬ ‫دادگس��تری در ایران نیز صبح روز‬ ‫چهارش��نبه خبر داده بود که حکم‬ ‫اعدام احس��ان فتاحیان که به اتهام‬ ‫«اق��دام علیه امنیت مل��ی» از طریق‬ ‫عضوی��ت در ی��ک گروه مس��لح‬ ‫مخالف جمهوری اسالمی به اعدام‬ ‫محکوم ش��ده ب��ود‪ ،‬در زندانی در‬ ‫سنندج‪ ،‬مرکز استان کردستان‪ ،‬اجرا‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫همچنین خبرگزاری فارس گزارش‬ ‫داد که علی اکبر گروس��ی‪ ،‬رئیس‬

‫کل دادگستری استان کردستان نیز‬ ‫اجرای حکم اعدام احسان فتاحیان‬ ‫را به جرم «اقدام علیه امنیت ملی از‬ ‫طریق اقدامات مسلحانه» تأیید کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در مقاب��ل‪ ،‬برخی دیگر از س��ایت‬ ‫ه��ای اینترنتی از حض��ور اعضای‬ ‫خانواده و تعدادی از اهالی سنندج‬ ‫در برابر زندان این شهر خبر داده و‬ ‫گفته اند که هنوز هیچ منبع رسمی‬ ‫اجرای حکم را تایید نکرده است‪.‬‬ ‫اوایل هفته جاری گزارش شد که به‬ ‫نصراهلل نصری‪ ،‬وکیل مدافع احسان‬ ‫فتاحیان‪ ،‬ابالغ شده است که حکم‬ ‫اعدام موکل او روز چهارش��نبه به‬ ‫اجرا گذاشته خواهد شد‪.‬‬ ‫انتشار این خبر به افزایش تالش برای‬ ‫جلوگیری از اعدام این جوان ایرانی‬ ‫منجر ش��د و از جمله‪ ،‬روز گذشته‬ ‫دیده بان حقوق بش��ر‪ ،‬از س��ازمان‬ ‫های بین المللی دفاع از حقوق بشر‪،‬‬ ‫با صدور بیانیه ای خواس��تار توقف‬ ‫اجرای این حکم شد‪.‬‬ ‫پیش از آن شمار دیگری از گروه ها‬ ‫و فعاالن مدافع حقوق بشر در نقاط‬ ‫مختلف جهان همین درخواست را‬ ‫مطرح و از جمله سایت هایی برای‬ ‫جم��ع آوری امضا به منظ��ور قانع‬ ‫کردن مقامات جمهوری اسالمی به‬ ‫خودداری از اعدام احسان فتاحیان‬ ‫راه اندازی کرده بودند‪.‬‬

‫وکیل آقای فتاحیان گفته بود که با‬ ‫ارس��ال نامه ای برای صادق اردشیر‬ ‫الریجان��ی‪ ،‬رئیس ق��وه قضائیه‪ ،‬از‬ ‫او خواس��ته اجرای حکم احس��ان‬ ‫فتاحیان را متوقف کرده و شخصا به‬ ‫پرونده او رسیدگی کند‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬از ق��ول اعضای خانواده‬ ‫فتاحیان گزارش شده بود که آقای‬ ‫الریجانی نام��ه ای را برای مقامات‬ ‫قضایی استان کردستان فرستاده اما‬ ‫محتوای آن مشخص نیست‪.‬‬ ‫خان��واده فتاحیان و مدافعان حقوق‬ ‫بش��ر امیدوار بودند ک��ه با مداخله‬ ‫مقامات باالتر جمهوری اسالمی این‬ ‫حکم‪ ،‬که به گفته برخی کارشناسان‬ ‫محل اشکال قانونی هم دارد‪ ،‬به اجرا‬ ‫گذاشتهنشود‪.‬‬ ‫انتقاد از حکم دادگاه‬ ‫احس��ان فتاحی��ان در تیرماه س��ال‬ ‫‪ ۱۳۷۸‬در شهرس��یتان کامی��اران‪،‬‬ ‫استان کردس��تان‪ ،‬بازداشت و برای‬ ‫بازجویی به س��نندج‪ ،‬مرکز استان‪،‬‬

‫اعزام شد‪.‬‬ ‫در خاتم��ه بازجوی��ی‪ ،‬پرونده ای‬ ‫ش��امل اقدام علیه نظ��ام جمهوری‬ ‫اسالمی علیه فتاحیان تشکیل و در‬ ‫ش��عبه اول دادگاه انقالب اسالمی‬ ‫سنندج مورد رسیدگی قرار گرفت‪.‬‬ ‫دادگاه انق�لاب س��نندج ب��ا قبول‬ ‫اتهامات عضویت در حزب کومله‬ ‫و تبلیغ��ات علیه نظ��ام جمهوری‬ ‫اس�لامی‪ ،‬متهم را به ده سال حبس‬ ‫تعزیری توام با تبعید محکوم کرد‬ ‫و قرار ش��د که این دوره حبس در‬ ‫زندانی در شهرستان رامهرمز سپری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫کومله حزبی با گرایش مارکسیست‬ ‫ لنینیستی اس��ت که به خصوص‬‫در س��ال های اول بع��د از انقالب‬ ‫اس�لامی در ایران‪ ،‬فعالیت گسترده‬ ‫ای در کردس��تان ایران اما در سال‬ ‫های اخیر‪ ،‬ظاهرا تشکیالت آن در‬ ‫کردس��تان عراق مستقر بوده و این‬ ‫حزب اعالم داشته که به هیچگونه‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬

‫بی بی سی ‪ -‬سرتیپ حسين همدانی‬ ‫با حك��م سرلش��كر محم��د علی‬ ‫جعفری‪ ،‬فرمانده کل سپاه پاسداران‬ ‫به فرماندهی س��پاه محمد رسول‌اهلل‬ ‫تهران بزرگ منصوب شد‪.‬‬ ‫به گزارش سپاه نیوز‪ ،‬پایگاه اطالع‬ ‫رسانی سپاه پاسداران‪ ،‬آقای همدانی‬ ‫که جایگزین عبداهلل عراقی ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬پیش از این مسئولیت های‬ ‫حساسی در س��پاه چون فرماندهی‬ ‫لشکر ‪ 27‬محمد رسول اهلل‪ ،‬معاون‬ ‫مرکز راهبردی‪ ،‬مشاور عالی فرمانده‬ ‫کل و جانش��ینی فرمان��ده ني��روی‬ ‫مقاومت بسيج بر عهده داشته است‪.‬‬ ‫حسین همدانی‪ ،‬از امضا کنندگان‬ ‫نام��ه ای اس��ت ک��ه چند ت��ن از‬ ‫فرماندهان سپاه در روزهای پس از‬ ‫وقایع ‪ 18‬تیر ‪ 1378‬خطاب به محمد‬ ‫خاتمی‪ ،‬رئیس جمهوری پیش��ین‬ ‫ایران نوش��تند و گفتند که «کاس��ه‬ ‫صبر»ش��ان به پایان رسیده است و‬ ‫«تحمل بي��ش از آن را در صورت‬ ‫عدم رس��يدگی»(کنترل ن��ا آرامی‬ ‫ها) ‪ ،‬بر خود جايز نمی بینند و وارد‬ ‫عمل خواهند شد‪.‬‬ ‫سپاه محمد رسول اهلل تهران بزرگ‬ ‫در پی تغییر ساختار در سپاه پاسداران‬ ‫و تشکیل سپاه های استانی در سال‬ ‫‪ 1387‬از ادغام لشکر محمد رسول‬ ‫اهلل و نیروی مقاومت بس��یج تهران‬ ‫بزرگ تشکیل شد‪.‬‬ ‫در کنار سپاه استان تهران موسوم به‬ ‫سیدالشهدا به فرماندهی علیفضلی‪،‬‬ ‫س��پاه وی��ژه پایتخت با ن��ام محمد‬ ‫رسوال اهلل تهران بزرگ تشکیل شد‬ ‫که از ابتدای تشکیل‪ ،‬فرماندهی آن‬ ‫برعهده سرتیپ عبداهلل عراقی بود‪.‬‬

‫حسین همدانی‪ ،‬از امضا‬ ‫کنندگان نامه به محمد‬ ‫خاتمی‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫پیشین ایران برای برخورد‬ ‫و سرکوب معترضان است‬ ‫این س��پاه در جریان اعتراض های‬ ‫خیایانی پس از انتخابات ریاس��ت‬ ‫جمه��وری ایران نق��ش مهمی در‬ ‫مقابله با معترضان در تهران داشت‪.‬‬ ‫ش��به نظامیان بس��یجی که در کنار‬ ‫ماموران نیروی انتظامی در مقابله با‬ ‫معترضاندرتظاهراتتهرانحضور‬ ‫داشتند‪ ،‬تحت فرماندهی سپاه محمد‬ ‫رسول اهلل بودند‪.‬‬ ‫آقای عراق��ی در هم��ان روزهای‬ ‫نخستین پس از اعالم نتیجه انتخابات‬ ‫گفت که بنابر مصوبه شورای عالی‬ ‫امنیت ملی سپاه و بسیج در روز ‪30‬‬ ‫خرداد وارد عمل شدند و «مجموعه‬ ‫سپاه تهران بزرگ به عنوان بازوی‬ ‫اجرایی سپاه پاسداران در تهران به‬ ‫کمک نیروی انتظامی آمد‪».‬‬ ‫آقای عراق��ی در تیر ماه اعالم کرد‬ ‫که سپاه محمد رسول اهلل که بازوی‬ ‫اجرایی بسیج در شهر تهران است‪،‬‬ ‫روز ‪ 30‬خ��رداد با کم��ک نیروی‬ ‫انتظامی وارد عمل شده و از ساعت‬ ‫دو ونیم بعد از ظه��ر همان روز در‬ ‫تهران مستقر شد‪.‬‬

‫ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﻰ‬ ‫‪English to Farsi‬‬

‫‪Certified Translator‬‬

‫��‬ ‫�ﻦ �ﻨﺪ��ﺐ‬

‫ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ‪ ،‬ﭘﺎﺳﭙﻮﺭﺕ‪ ،‬ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ‪ ،‬ﺳﻨﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﻃﻼﻕ‬ ‫ﻣﺪﺍﺭک ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ‪ ،‬ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪﺍﺭک ﺍﺩﺍﺭی‪ ،‬ﻣﺎﻟﻰ‪ ،‬ﺗﺠﺎﺭی ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻋﻀﻮ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﺘﺮﺟﻤﻴﻦ ﺑﺮﻳﺘﻴﺶ ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ ‪ ،‬ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍی ﻣﺘﺮﺟﻤﻴﻦ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ‬ ‫ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﺋﻴﺪ ‪ ICBC‬ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ ﻭﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﻴﻤﻪ ﺩﺭﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻭ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻰ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ )‪Immigration and Refugee Board (I.R.B.‬‬ ‫ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺷﻔﺎﻫﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎ ﻭﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی ﺑﺮﻳﺘﻴﺶ ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ )‪Ministry of Attorney General (B.C.‬‬

‫‪E-mail: hossein.andalib@yahoo.com‬‬

‫‪Regular, AP, IB, Correspondence, Online,‬‬ ‫‪Transfer Courses, SAT & GRE Exams‬‬

‫‪Tel: (604) 868 - 9800‬‬


‫‪10‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 928‬جمعه ‪ 22‬آبان ‪1388‬‬

‫زنان عضو بسیج خواستار استرداد‬ ‫شاهد قتل ندا شدند‬ ‫بی بی سی ‪ -‬گروهی از زنان عضو‬ ‫نیروی بس��یج با برپای��ی تظاهراتی‬ ‫در برابر س��فارت بریتانیا در تهران‬ ‫خواستار استرداد شاهد قتل ندا آقا‬ ‫سلطان شده اند‪.‬‬ ‫به گ��زارش منابع خبری جمهوری‬ ‫اسالمی‪ ،‬بعد از ظهر روز چهارشنبه‪،‬‬ ‫‪ 11‬نوامب��ر (‪ 20‬آب��ان)‪ ،‬جمعی از آرش حج��ازی بعدا به خ��ارج از‬ ‫«خواهران بسیجی» در برابر سفارت کش��ور رفت و در مصاحب��ه ای با‬ ‫بریتانی��ا در تهران تجم��ع کردند و بی بی س��ی‪ ،‬ضمن بیان مشاهدات‬ ‫با ص��دور بیانی��ه ای از دولت این خود از ای��ن واقعه‪ ،‬گفت که افراد‬ ‫کشور خواس��تند آرش حجازی را حاضر در محل شخصی را به عنوان‬ ‫که در بریتانیا به سر می برد به ایران ضارب ندا گرفتند و در جستجوی‬ ‫بازگرداند‪.‬‬ ‫بدنی او‪ ،‬کارتی حاکی از عضویت‬ ‫در‬ ‫‬‫ایرنا‬ ‫‬‫ایران‬ ‫دولتی‬ ‫خبرگزاری‬ ‫این فرد در نیروی بسیج را به دست‬ ‫گزارش��ی از این تجم��ع‪ ،‬از آقای آوردند و این کارت در شبکه های‬ ‫حج��ازی به عن��وان «قاتل ن��دا آقا اینترنتی منتشر شده است‪.‬‬ ‫سلطان» یاد کرده و گفته است که پ��س از انتش��ار این گ��زارش ها‪،‬‬ ‫تظاهرکنندگان همچنین خواستار مقامات جمهوری اس�لامی کشته‬ ‫تحویل «عوام��ل این قتل مظلومانه شدن ندا آقا سلطان را تایید کردند‬ ‫در س��ازمان مخ��وف ‪ MI6‬برای اما در مورد قاتل او نظرات متفاوتی‬ ‫محاکمه» در ایران شده اند‪.‬‬ ‫ابراز داشتند و از جمله دست داشتن‬ ‫خارج��ی‬ ‫‪ MI6‬مس��ئول ام��ور‬ ‫خبرنگاران رس��انه ها ی��ا ماموران‬ ‫تشکیالتاطالعاتیبریتانیاست‪.‬‬ ‫اطالعاتی خارجی در این حادثه را‬ ‫رژیم‬ ‫در این بیانیه آمده است که «از‬ ‫مطرح کردند‪.‬‬ ‫سلطنتی انگلستان می خواهیم هرچه ن��دا آقا س��لطان و تصاویری که از‬ ‫س��ریعتر آرش حج��ازی‪ ،‬قاتل ندا آخری��ن لحظات حیات او انتش��ار‬ ‫آقا سلطان را به جمهوری اسالمی یافته به یک��ی از نمادهای حرکت‬ ‫مستردکند‪».‬‬ ‫اعتراض علی��ه نتیج��ه انتخابات و‬ ‫تظاهرات‬ ‫جریان‬ ‫در‬ ‫سلطان‬ ‫ندا آقا‬ ‫خشونت دولت با معترضان تبدیل‬ ‫اعتراضی نسبت به نتیجه اعالم شده ش��ده که به «جنبش س��بز» شهرت‬ ‫انتخاب��ات دهمین دوره ریاس��ت یافته است‪.‬‬ ‫جمهوری به ضرب گلوله در تهران برگزاری تظاهرات زنان عضو بسیج‬ ‫به قتل رسید و فیلم جان دادن او‪ ،‬که و مته��م س��اختن آرش حجازی و‬ ‫ظاهرا با تلفن همراه برداش��ته شده دس��تگاه های اطالعاتی بریتانیا در‬ ‫بود‪ ،‬در ش��بکه های اینترنتی منتشر حالی برگزار می ش��ود که انتش��ار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫خبر تصمیم یک موسسه آموزشی‬ ‫جهانی‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫تصاویر‬ ‫این‬ ‫انتشار‬ ‫بریتانیا در تاسیس و اعطای بورسیه‬ ‫باعث واکنش تند شماری از نهادها ای به نام ندا آقا س��لطان با واکنش‬ ‫و شخصیت های خارجی نسبت به منفی سفارت جمهوری اسالمی در‬ ‫نحوه برخورد با تظاهرات آرام مردم لندن مواجه شده است‪.‬‬ ‫در جمهوری اسالمی شد‪.‬‬ ‫کالج کوئینز‪ ،‬از کالج های تشکیل‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نش��ان‬ ‫بخشی از این فیلم‬ ‫دهندهدانشگاهآکسفورددربریتانیا‪،‬‬ ‫ک��ه آرش حجازی‪ ،‬که در رش��ته این بورسیه را در اختیار دانشجویان‬ ‫پزشکی تحصیل کرده‪ ،‬می کوشد فلس��فه در مقطع فوق لیسانس قرار‬ ‫به ندا آقا سلطان کمک کند‪.‬‬ ‫می دهد‪.‬‬

‫اعتراض سفارت ایران به خاطرتاسیس‬ ‫بورس تحصیلی ندا آقا سلطان‬ ‫بی بی س��ی ‪ -‬جمهوری اس�لامی‬ ‫به تصمیم دانش��گاه آکسفورد در‬ ‫مورد تاسیس و اعطای یک بورس‬ ‫تحصیل��ی به ن��ام ندا آقا س��لطان‬ ‫اعتراض کرده است‪.‬‬ ‫در پی انتشار خبر اقدام کالج کوئینز‪،‬‬ ‫از کالج های تشکیل دهنده دانشگاه‬ ‫آکس��فورد در بریتانیا‪ ،‬در تاسیس‬ ‫ی��ک بورس تحصیلی به نام ندا آقا‬ ‫س��لطان‪ ،‬که در جری��ان تظاهرات‬ ‫اعتراضی به نتیجه انتخابات دهمین‬ ‫دوره ریاس��ت جمهوری به ضرب‬ ‫گلوله در تهران کشته شد‪ ،‬سفارت‬ ‫جمهوری اس�لامی در لن��دن نامه‬ ‫اعتراض آمیزی برای رئیس دانشگاه‬ ‫آکسفورد ارسال کرده است‪.‬‬ ‫سفارت جمهوری اسالمی در این‬ ‫نامه ب��ا ابراز تعجب از تصمیم اخیر‬ ‫دانش��گاه آکس��فورد در ایج��اد و‬ ‫اعطای یک بورس تحصیلی به نام‬

‫«یک زن مقت��ول ایرانی»‪ ،‬این اقدام‬ ‫را دارای «انگیزه سیاسی» و با هدف‬ ‫جلب دانش��جویان ایرانی توصیف‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫در این نامه آمده اس��ت که «به نظر‬ ‫می رسد دانش��گاه آکسفورد خود‬ ‫را درگی��ر پرونده ای جنایی نموده‬ ‫که ابعاد آن هن��وز از طرف نیروی‬ ‫انتظامی جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫دست بررسی است‪».‬‬ ‫سفارت جمهوری اسالمی در نامه‬ ‫خود نوش��ته که ندا آقا س��لطان در‬ ‫خیابان های تهران و دور از صحنه‬ ‫اعتراضات خیابانی پس از انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری ماه ژوئن به قتل‬ ‫رس��ید و این قتل را ناشی از «یک‬ ‫سناریوی پیچیده و از پیش طراحی‬ ‫شده» خوانده است‪.‬‬ ‫این نامه هشدار می دهد که «درگیر‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬

‫‪10 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009‬‬

‫دانشگاه آکسفورد بورسیه ندا آقا سلطان را تاسیس کرد‬ ‫بی بی س��ی ‪ -‬دانش��گاه آکسفورد‬ ‫بریتانیا بورس��یه ای را به نام ندا آقا‬ ‫سلطان‪ ،‬یکی از قربانیان وقایع پس‬ ‫از انتخابات ریاس��ت جمهوری در‬ ‫ایران‪ ،‬تاسیس کرده است‪.‬‬ ‫کالج کوئینز‪ ،‬دانشگاه آکسفورد‪،‬‬ ‫در خبری ک��ه در وبس��ایت خود‬ ‫منتشر کرده اعالم داشته است که با‬ ‫برخورداری از هدایایی که دو فرد‬ ‫دانش دوس��ت در اختیار این کالج‬ ‫قرار داده اند بورسیه ای را به نام ندا‬ ‫آقا سلطان برای استفاده دانشجویان‬ ‫فوق لیسانس رشته فلسفه این کالج‬ ‫تاسیس کرده است‪.‬‬ ‫در ای��ن خب��ر آمده اس��ت که این‬ ‫بورس��یه «به ی��اد ندا آقا س��لطان‪،‬‬ ‫دانش��جوی ‪ 27‬س��اله ایرانی رشته‬ ‫فلسفه تاس��یس ش��ده که روز ‪20‬‬ ‫ژوئن در جریان اعتراضات نس��بت‬ ‫به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری‬

‫ایران در تهران به قتل رسید‪».‬‬ ‫به گزارش وبس��ایت کوئینز کالج‪،‬‬ ‫پرفس��ور پل مدن‪ ،‬رئی��س کالج‪،‬‬ ‫ضمن ابراز خرس��ندی از ایجاد این‬ ‫بورسیه جدید‪ ،‬گفته است که ایجاد‬ ‫بورس��یه های تحصیل��ی از جمله‬ ‫بورس��یه تحصیلی آقا سلطان برای‬

‫ادام��ه موفقت در ج��ذب «بهترین‬ ‫مغزهای جوان» توس��ط این کالج‬ ‫حیاتی است‪.‬‬ ‫تمام��ی داوطلب��ان و دانش��جویان‬ ‫رش��ته فلس��فه این کالج در مقاطع‬ ‫کارشناسی ارشد و باالتر می توانند‬ ‫برای دریافت بورسیه ندا آقا سلطان‪،‬‬

‫که مبلغ آن ش��امل ش��هریه کالج‬ ‫است‪ ،‬تقاضا بدهند اما در صورت‬ ‫یکس��ان بودن ش��رایط‪ ،‬متقاضیان‬ ‫ایرانی یا ایرانی تبار در دریافت این‬ ‫بورسیه ارجحیت دارند‪.‬‬ ‫نخستین دریافت کننده این بورسه‬ ‫آریان ش��اه ویس��ی نام دارد که در‬ ‫سال جاری برای تحصیل در مقطع‬ ‫فوق لیسانس در فلسفه فیزیک در‬ ‫آکسفورد ثبت نام کرده است‪.‬‬ ‫به گفته وبس��ایت کوئین��ز کالج‪،‬‬ ‫خانم شاه ویس��ی دریافت بورسیه‬ ‫ندا آقا سلطان را باعث افتخار خود‬ ‫دانسته و گفته است که این بورسیه‬ ‫به خص��وص از آن جهت برای او‬ ‫معنادار اس��ت که خود او هم یک‬ ‫زن جوان ایرانی تبار اس��ت که در‬ ‫رشته فلسفه تحصیل می کند‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬


11 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009

‫عده ای از‬ ‫بازداشت شدگان‬ ‫دعای کمیل‬ ‫آزاد شدند‬

‫آمریکا ایران را به ارسال اسلحه‬ ‫برای حزب‌اهلل متهم کرد‬

‫اسرائیلهفتهگذشتهموضوعکشتی‬ ‫توقیف شده را به سازمان ملل کشاند‬ .‫و به طور رسمی اعتراض کرد‬ ‫مقام‌های اسرائیلی می‌گویند اسلحه‬ ‫و مهمات این کش��تی ب��رای یک‬ ‫ماه جنگ چریک‌ه��ای حزب اهلل‬ .‫با اس��رائیل کفایت می‌کرده است‬ ‫برپایه گزارش مقام‌های اس��رائیلی‬ ‫این مهم��ات از ایران به مصر حمل‬ ‫شده و دوباره برای حمل به سوریه‬ .‫بارگیری شده است‬ ‫خبرگ��زاری رویت��رز ب��ه نق��ل از‬ ‫دیپلمات‌ه��ا گ��زارش می‌ده��د‬ ‫موضوع این کش��تی توقیف شده‬ ‫ معاون سفیر‬،‫توسط الخاندرو ولف‬ ‫ در شورای‬،‫آمریکا در سازمان ملل‬ ‫امنی��ت و در پش��ت درهای بس��ته‬ ‫بررسی شده اس��ت؛ در این جلسه‬ ‫همچنین درباره تحوالت لبنان پس‬ ‫ اسرائیل و حزب اهلل‬۲۰۰۶ ‫از جنگ‬ .‫بحث و گفت‌وگو شد‬ ‫ی��ک دیپلمات آمریکای��ی که از‬ ‫نشست روز سه شنبه شورای امنیت‬ ‫ گفت ایاالت متحده‬،‫اطالع داشت‬ ‫اعالم ک��رده که این اق��دام تهران‬ ‫«دلیل روشنی» برای نقض قطعنامه‬ ‫ علی��ه ایران اس��ت؛ در این‬۱۷۴۷ ‫ علیه‬۲۰۰۷ ‫قطعنامه که در سال‬ 33 ‫ادامه در صفحه‬

‫ ای��االت متحده روز‬- ‫رادیو ف��ردا‬ ‫سه‌شنبه در ش��ورای امنیت سازمان‬ ‫ ایران‬،‫ملل در تأیید ادعای اسرائیل‬ ‫را متهم کرد که برای حزب اهلل لبنان‬ ‫به طور غیرقانونی اسلحه و مهمات‬ .‫فرستاده است‬ ‫سرائیل هفته گذش��ته در آب‌های‬ ‫ ی��ک کش��تی ب��ه نام‬،‫مدیتران��ه‬ ‫«فرانکوپ» را توقیف کرد و مدعی‬ ‫شد که این کش��تی از سوی ایران‬ ‫برای حزب اهلل لبنان اس��لحه حمل‬ ‫می‌کرده اس��ت؛ اسرائیل می‌گوید‬ ‫این کش��تی ق��رار ب��ود در یکی از‬ ‫بندره��ای س��وریه پهل��و گرفته و‬ ‫محموله کشتی از آنجا برای حزب‬ .‫اهلل فرستاده شود‬ ‫ که یکی دیگر از پنج عضو‬،‫بریتانیا‬ ‫ درباره‬،‫دایم ش��ورای امنیت است‬ ‫گزارش دولت اس��رائیل در مورد‬ ‫حمل صدها تن اس��لحه از س��وی‬ ‫ایران برای ح��زب اهلل ابراز نگرانی‬ ‫ سفیر‬،‫در واکنش به این اتهام‌ها‬.‫کرد‬ ‫ اسرائیل را به‬،‫سوریه در سازمان ملل‬ ‫دزدی دریایی متهم کرد و ادعاهایی‬ ‫مطرح شده را «معجون وقیحانه‌ای از‬ .‫دروغ» خواند‬ ‫ب اهلل نی��ز ادعاهای‬ ‌ ‫ای��ران و ح��ز‬ ‫مطرح ش��ده از سوی اسرائیل را رد‬ ‫کرده‌اند‬

‫روابط عمومی دادسرای عمومی و‬ ‫انقالب تهران اعالم کرده است که‬ ،)‫هادی حیدری (کاریکاتوریست‬ ‫ محمد امین‬،‫ابراهی��م ش��یرکوند‬ ‫ محمد جواد مظفری و‬،‫ش��یرزاد‬ ‫میثم وره چهره که دو هفته پیش‬ ‫در جری��ان مراس��م دعای کمیل‬ ‫ با دستور‬،‫دس��تگیر ش��ده بودند‬ ‫بازپ��رس پرون��ده و تائید عباس‬ ‫ دادس��تان‬،‫جعفری دولت آبادی‬ .‫تهران آزاده شده اند‬ ‫ ماموران‬،۸۸ ‫ مهر‬۳۰ ‫پنجشنبه شب‬ ‫امنیتی به مراس��م دع��ای کمیلی‬ ‫که در منزل پدر همس��ر ش��هاب‬ ‫ از اعض��ای زندان��ی‬،‫طباطبای��ی‬ ‫ش��ورای مرکزی جبهه مشارکت‬ ‫ مراجعه کرد و‬،‫برگزار ش��ده بود‬ ‫ده ها نفر از حاضران در مراسم را‬ .‫بازداشت کردند‬ ‫عده ای از بازداشت شدگان مراسم‬ ‫دعای کمیل همچنان در زندان به‬ .‫سر می برند‬ ‫همچنی��ن دادس��رای عموم��ی و‬ ‫انق�لاب ته��ران اعالم ک��رد که‬ ‫ عضو‬،‫پرونده محسن امین زاده‬ 33 ‫ادامه در صفحه‬

11

1388 ‫ آبان‬22 ‫ جمعه‬928 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

‫در خواست ايران از روسيه‬ ۳۰۰ ‫برای تحویل موشک های اس‬ ‫هستند و مقام های تل آویو با سفر‬ ‫به روسيه کوشيده اند تا مانع اجرای‬ ‫مقام های ايرانی‬.‫اين قرارداد شوند‬ »‫نيز در مقابل روسيه را به «بد قولی‬ .‫در اين زمينه متهم کرده اند‬ ‫ ريي��س‬،‫عالءالدي��ن بروج��ردی‬ ‫ روز‬،‫کميس��يون امنيت ملی ايران‬ :‫يکش��نبه در اين زمينه گفت��ه بود‬ ۳۰۰ ‫«بحث هايی که در رابطه با اس‬ ‫مطرح می شود اگر موضع رسمی‬ ‫روس��يه باش��د نش��ان دهنده فصل‬ ».‫جديدی از بدقولی آنهاست‬ ‫» به‬۳۰۰‫سيستم دفاع موشکی « اس‬ ‫عنوان يکی از پيشرفته ترين سيستم‬ ‫ قابليت‬،‫های دفاع هوايی در جهان‬ ‫ هدف را به صورت‬۱۰۰ ‫رهگيری‬ .‫همزمان دارد‬ ‫اين سيستم دفاع موشکی می تواند‬ ‫هواپيماها و موشک های بالستیک‬ .‫را هدف قرار دهد‬ ‫مقام ه��ای نظامی روس��يه مدعی‬ ‫هستند که سيستم دفاع موشکی «اس‬ ‫» پيشرفته تر از سيستم موشکی‬۳۰۰ .‫پاتريوت ساخت آمريکا است‬ ‫ گفته می شود ايران‬،‫در همين حال‬ ،‫قصد دارد با خريد اين موشک ها‬ ‫سپری دفاعی برای تاسيسات اتمی‬ ‫خود ايجاد کند‬

‫از زمانی که گ��زارش هايی درباره‬ ‫انعقاد قرارداد فروش موشک های‬ ‫ »بي��ن روس��يه و ايران در‬۳۰۰ ‫«اس‬ ‫ تاکنون‬،‫ انتش��ار يافت‬۲۰۰۷ ‫س��ال‬ ‫اخب��ار ضد و نقیضی درباره اجرای‬ .‫اين قرار داد منتشر شده است‬ ۸۰۰ ‫روس��يه قراردادی ب��ه ارزش‬ ‫ميليون دالر برای فروش پنج سامانه‬ ‫» به ايران را‬۳۰۰ ‫دفاع موشکی «اس‬ ‫امضا کرده اما تا کنون اين سيستم را‬ .‫تحویل نداده است‬ ‫ تاييد‬۲۰۰۹ ‫کاخ کرملين در مارس‬ ۳۰۰‫کرد ک��ه قرارداد ف��روش اس‬ ‫ منعقد شده‬۲۰۰۷ ‫به ايران در س��ال‬ ‫ در آوريل‬،‫اما يک ماه پ��س از آن‬ ‫ ي��ک مق��ام ارش��د دفاعی‬،۲۰۰۹ ‫ هنوز اين معامله روی‬:‫روسيه گفت‬ .‫کاغذ مانده است‬ ‫ مصطفی‬،‫بهمن ماه س��ال گذش��ته‬ ،‫ وزير دفاع پيشين ايران‬،‫محمد نجار‬ ‫در س��فر به روس��يه خواهان عملی‬ .‫شدن سريع اين معامله شده بود‬ ‫موض��وع جنجال برانگي��ز فروش‬ ۳۰۰‫سيستم‌های دفاع موشکی « اس‬ ‫» به ايران باعث نگرانی کشورهای‬ .‫غربی و اسرائيل شده است‬ ‫آمريکا و اس��رائيل مخالف فروش‬ ‫اين تس��ليحات پيش��رفته ب��ه ايران‬

‫ وزير‬،‫ احمد وحيدی‬-‫رادیو ف��ردا‬ ‫ از روس��يه خواس��ت تا‬،‫دفاع ايران‬ ‫با نادیده گرفتن فش��ارهای اسرائیل‬ ‫قرارداد فروش س��امانه دفاع هوايی‬ ‫» را اج��را ک��رده و اي��ن‬۳۰۰ ‫«اس‬ .‫موشک ها را به ايران تحويل دهد‬ ‫احم��د وحيدی درب��اره ق��رارداد‬ ‫ به‬۳۰۰ ‫فروش موش��ک ه��ای اس‬ ‫ گفته‬،‫ ايلنا‬،‫خبرگزاری کار اي��ران‬ ۳۰۰ ‫ در موضوع خريد «اس‬:‫است‬ ‫» با روس��يه ق��رارداد داريم و فکر‬ ‫نمی‌کنيم برای طرف روسی مناسب‬ ‫باش��د ک��ه در دنيا به عن��وان يک‬ .‫همکار نامطمئن جلوه‌گر شود‬ :‫وزير دفاع ايران اضافه کرده است‬ ‫«اگر روسيه نيز همين طور فکر کند‬ ‫بايد به ق��رارداد خ��ود عمل کرده‬ ‫و تحت تاثير فش��ار صهيونيست‌ها‬ ‫ البته ما اميدواريم هرچه‬،‫قرار نگيرد‬ ‫س��ريع‌تر اين موضوع حل و فصل‬ ».‫شود‬

‫جواهری ساعتچی و ساعتچی‬ 1105 Robson, Vancouver Tel: 604.685.5625

Look your best for the holidays! Look your best for the holidays!

Save Over 40% Save Over 40% Save Over 40%

Look your best for the holidays!

Call 604-929-3299 for a Free Consultation & to Learn More

‫بگیرید‬ ‫) تماس‬604( for 929-3299 ‫رایگان با شماره‬ ‫مشاوره‬ ‫برای‬ Call 604-929-3299 a Free Consultation & to Learn More Call 604-929-3299 for a Free Consultation to Learn More Offer Expires&November 30th, 2009

‫تا پایان ماه نوامبر فرصت دارید‬Offer ‫ویژه تنها‬ ‫تخفیف‬ ‫استفاده از این‬ ‫برای‬ Expires November 30th, 2009 Offer Expires November 30th, 2009

Deep penetrating laser therapy is effective at tightening the collagen that supports skin. Physician Skincare Centre has the only “Titan Laser” on the North Shore that has the right wavelengths to perform this treatment effectively with no pain or downtime. Titan Laser also can be used to effectively treat loose & sagging skin around belly buttons and under arms. Call for a consultation to learn more. Deep penetrating laserlaser therapy is effective thecollagen collagenthat that supports Physician Skincare has “Titan the only “Titan Deep penetrating therapy is effectiveatattightening tightening the supports skin.skin. Physician Skincare Centre Centre has the only Laser”Laser” on theonNorth Shore thatthat hashas thetheright toperform performthis this treatment effectively with noorpain or downtime. Titan the North Shore rightwavelengths wavelengths to treatment effectively with no pain downtime. Titan Laser alsoLaser also be used to effectively treat loose saggingskin skin around around belly andand under arms. Call for to learn to more. can becan used to effectively treat loose & &sagging bellybuttons buttons under arms. Calla consultation for a consultation learn more.

$ 00 Neck Lines 699 Neck comfortableLines non-surgical $Reg.00$1200.00 Neck Linessafe treatment for sagging$skin. 699 Improve neckline definition with Titan laser a 69900

Improve neckline defi‫و‬nition with‫کردن‬ Titan laser a ‫گردن‬ ‫چروﻙ‬ ‫چین و‬ ‫خطوط‬ ‫برطرف‬

Improve neckline definition with Titan laser a Reg. $1200.00 Not valid with anynon-surgical other offer. One coupon customer, per Please present at time of visit. comfortable safe per treatment forvisit. sagging skin.coupon

Reg.or$1200.00 Offer expires Nov. 30th. 2009. Does apply to any directed cosmetic injectables. comfortable non-surgical safenot treatment forphysician sagging skin. services,

RED HOT GRILL ‫ﻧﺮﺥﻫﺎﻯ ﻭﻳﮋﻩ ﺟﻬﺖ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻰ ﺍﺯ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﮔﺮﺍﻣﻰ‬

‫ ﺩﻻﺭ‬7/99 ‫ ﺩﻻﺭ‬6/99

caused by pregnancies and aging. Before Before

After After

Before

After

Offer expires Nov. 30th. 2009. Does not apply to any physician directed services, or cosmetic injectables. Not valid with any other offer. One coupon per customer, per visit. Please present coupon at time of visit.

‫افتادگی بازو‬ ‫برطرف کردن‬ Arm Tightening Arm Tightening

Reduce flabby skinskin in upper arm areas Reduceunsightly unsightly flabby in upper arm areas to create a more toned look.

Arm Tightening to create a more toned look.

Before

Before

After

After

‫ﺧﻮﺭﺵ ﻛﺮﻓﺲ‬

‫ﺟﻤﻌﻪﻫﺎ‬

‫ ﺩﻻﺭ‬8/99 ‫ ﺩﻻﺭ‬5/99

After

Before

Dr. Ralph Bieg, M.D. B.Sc.

‫با مدیریت بهنوش اسدخان‬

Offer expires Nov. 30th. 2009. Does not apply to any physician directed services, or cosmetic injectables. Not valid with any other offer. One coupon per customer, per visit. Please present coupon at time of visit.

Free Consultations 604-929-3299 Free Consultations

604-929-3299 Free Consultations #4 - 122 East 3rd Street, North Vancouver 604-929-3299 Non Surgical Face-Lifts | Botox and Dermal Fillers | Laser Skin Tightening | Laser Resurfacing | Laser Hair Removal | Laser Vein Reduction Behnoosh Asadkhan, Cosmetic Laser Technician

Dr. Ralph Bieg, M.D. B.Sc.

www.skincare-centre.com #4 - 122 East 3rd Street, North Vancouver

Non Surgical Face-Lifts | Botox and Dermal www.skincare-centre.com Fillers | Laser Skin Tightening | Laser Resurfacing | Laser Hair Removal | Laser Vein Reduction Behnoosh Asadkhan, Cosmetic Laser Technician

Dr. Ralph Bieg, M.D. B.Sc. Behnoosh Asadkhan, Cosmetic Laser Technician

www.skincare-centre.com #4 - 122 East 3rd Street, North Vancouver

Non Surgical Face-Lifts | Botox and Dermal Fillers | Laser Skin Tightening | Laser Resurfacing | Laser Hair Removal | Laser Vein Reduction

‫ﺟﻮﺟﻪﻛﺒﺎﺏ‬

Lase

‫ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ‬

‫ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻴﺪ‬Take Out ‫ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﻔﺎﺭﺵ‬

(‫ﻏﺬﺍﻯ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ )ﻛﺒﺎﺏ ﺍﻣﺒﻞ ﺳﺎﻳﺪ‬ (‫ ﻛﻮﺑﻴﺪﻩ )ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﻳﻚ ﺳﻴﺦ‬،‫ ﺟﻮﺟﻪ‬،‫ﺑﺮگ‬

‫ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺑﺸﻘﺎﺏ ﺑﺮﻧﺞ ﻭ ﺩﻭ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﻰ‬

‫ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﻳﺰﺍﻥ‬

‫ ﭼﻨﺠﻪ ﻭ ﻛﺒﺎﺏﺗﺮﺵ‬،‫ﻛﺒﺎﺏﻫﺎﻯ ﺑﺮگ‬

‫ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻓﻴﻠﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎﻯ ﻗﺒﻠﻰ‬ ‫ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ‬

Bikini Line

Regular $125.00

‫ ﺩﻻﺭ‬21/99 ‫ﻓﻘﻂ‬

$

Reg. $720.00

‫ﺩﻭﺷﻨﺒﻪﻫﺎ‬

‫ﺍﻳﻦ ﻧﺮﺥﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﻣﻴﻼﺩﻯ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ‬

Reg. $720.00 Reg. $720.00

to more Notcreate valid withaany other toned offer. Onelook. coupon per customer, per visit. Please present coupon at time of visit.

‫ﺳﻪﺷﻨﺒﻪﻫﺎ‬

‫ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪﻫﺎ‬

$ 00 00 399 399

39900

‫ﭼﻠﻮﻛﺒﺎﺏ ﻛﻮﺑﻴﺪﻩ‬ ‫ﺧﻮﺭﺵ ﻗﻴﻤﻪ‬

$

Offer expires Nov. 30th. 2009. Does not apply to any physician directed services, or cosmetic injectables. Reduce unsightly flOne abby skin in upper arm areas Offer Nov. 30th. Does not apply to any physician services, or cosmetic Not validexpires with any other offer.2009. coupon per customer, per visit. Pleasedirected present coupon at time of visit. injectables.

‫ﻳﻚﺷﻨﺒﻪﻫﺎ‬

‫ ﺩﻻﺭ‬5/99

‫ ﺩﻻﺭ‬6/99

Reduce stretchmarks andnot loose the abdomen Offer expires Nov. 30th. 2009. Does applyskin to anyon physician directed services, or cosmetic Reg. injectables. $1200.00

Offer expires Nov. 30th. 2009. Does not apply to any physician directed services, or cosmetic injectables. caused byany pregnancies aging. Not valid with other offer. Oneand coupon per customer, per visit. Please present coupon at time of visit. Not valid with any other offer. One coupon per customer, per visit. Please present coupon at time of visit.

‫ﺧﻮﺭﺵ ﺑﺎﺩﻣﺠﺎﻥ‬

‫ﺧﻮﺭﺵ ﻗﻮﺭﻣﻪ ﺳﺒﺰﻯ‬

Not valid with any other offer. One coupon per customer, per visit. Please present coupon at time of visit.

699 699

‫ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ‬

‫ ﺩﻻﺭ‬5/99

Offer expires Nov. 30th. 2009. Does not apply to any physician directed services, or cosmetic injectables. Not valid with any other offer. One coupon perapply customer, per physician visit. Pleasedirected present coupon at time of visit. injectables. Offer expires Nov. 30th. 2009. Does not to any services, or cosmetic

$ 00 Tummy Tightening ‫افتادگی شکم‬ ‫برطرف کردن‬ $ 00 Tummy Tightening Reduce stretchmarks and loose skin on the abdomen 699 $Reg. $1200.00 00 Reduce and loose on the abdomen Tummy Tightening causedstretchmarks by pregnancies and skin aging. Reg. $1200.00

‫ﺁﻟﺒﺎﻟﻮﭘﻠﻮ ﺑﺎ ﻣﺮﻍ‬

$80.00

‫ﺍﺳﭙﺸﻴﺎﻝ ﻣﺎﻩ ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ‬

Lamb Chops ‫ ﺩﻻﺭ‬9/99 ‫ﻓﻘﻂ‬

‫ه رایگان‬ )604( 929-

Dr. Ralph Bieg Suite #4-122 East 3rd


‫‪12‬‬

‫‪12 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 928‬جمعه ‪ 22‬آبان ‪1388‬‬

‫يك پروژه جديد ‪ ۲.۵‬ميليارد دالرى‬ ‫به سپاه پاسداران واگذار شد‬

‫چهار ایرانی‬ ‫در میان برندگان جایزه حقوق بشری هلمن‪ -‬همت‬ ‫رادی��و فردا‪- -‬چه��ار روزنامه‌نگار‬ ‫ایرانی امس��ال در ش��مار برندگان‬ ‫جای��زه هلمن‪-‬همت که توس��ط‬ ‫دیده‌بان حقوق بش��ر اهدا می‌شود‬ ‫ق��رار گرفته‌اند‪ .‬ای��ن جایزه حقوق‬ ‫بشری امس��ال به ‪ ۳۷‬نویسنده از ‪۱۸‬‬ ‫کشور جهان اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫جای��زه «هلم��ن‪ -‬همت» از س��ال‬ ‫‪ ۱۹۹۰‬ب��ه يادب��ود ليلي��ان هلم��ن‪،‬‬ ‫نمايش��نامه‌نويس آمريکای��ی‪ ،‬و‬ ‫دوس��ت و همراهش دشيل همت‪،‬‬ ‫رمان‌نويس آمريکايي پایه‌گذاری‬ ‫شدوزیرنظرسازماندیده‌بانحقوق‬ ‫بشر به نویسندگانی اهدا می‌شود که‬ ‫به خاطر ابراز دیدگاه‌های مخالف‪،‬‬ ‫انتقاد از مقام‌ها یا اقدامات حکومتی‪،‬‬ ‫یا گزارش موضوعاتی که حکومت‬ ‫با انتشار آنها مخالف است مجازات‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫س��ازمان دیده‌بان حقوق بش��ر در‬ ‫بهمن ماه گذشته اعالم کرده بود که‬ ‫محمدصدیقکبودوند‪،‬روزنامه‌نگار‬ ‫و فعال حقوق بشر که هم‌اکنون در‬ ‫ایران به دلیل محکومیت‪ ۱۰‬ساله‌اش‬ ‫در زندان به سر می‌برد‪ ،‬از نامزدهای‬ ‫دریافت این جایزه در س��ال ‪۲۰۰۹‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫اکنون آنگون��ه که دیده‌بان حقوق‬ ‫بش��ر می‌گوید که ع�لاوه بر آقای‬ ‫کبودوند‪ ،‬س��ه روزنامه‌نگار ایرانی‬ ‫دیگر‪ ،‬آس��یه امینی‪ ،‬یوسف عزیز‬ ‫بنی‌طرف و آرش س��یگارچی در‬ ‫فهرس��ت ‪ ۳۷‬دریافت‌کنن��ده این‬ ‫جایزه حقوق بشری هستند‪.‬‬ ‫به گفته دیده‌بان حقوق بش��ر‪ ،‬این‬ ‫جای��زه به دلی��ل تالش ش��جاعانه‬ ‫این چهار روزنامه‌ن��گار ایرانی در‬

‫زمینه آزادی بیان به رغم فشارهای‬ ‫حکومتی به آنه��ا اختصاص یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫دیده‌بان حقوق بش��ر آسیه امینی را‬ ‫روزنامه‌نگار‪ ،‬ش��اعر و فعال حقوق‬ ‫زنان معرفی کرده‌است که یکی از‬ ‫تأثیرگذارترین فعاالن مدنی ایران‬ ‫در زمینه مب��ارزه با اجرای مجازات‬ ‫م��رگ‪ ،‬به‌ویژه سگنس��ار و اعدام‬ ‫نوجوانان بوده است‪.‬‬ ‫خانم امینی در اس��فند ‪ ۸۵‬به هنگام‬ ‫شرکت در یک تحصن اعتراضی‬ ‫در مقاب��ل دادگاه انقالب تهران به‬ ‫همراه ش��مار دیگری از فعاالن زن‬ ‫اخالل در امنیت ملی و نظم عمومی‬ ‫بازداشت شد و مدت ‪ ۵‬روز زندان‬ ‫اوین به س��ر برد‪ .‬با این حال دادگاه‬ ‫پس از بازجویی‌های متعدد به دلیل‬ ‫نبود شواهد کافی وی را تبرئه کرد‪.‬‬ ‫یوسف عزیز بنی‌طرف نیز نویسنده‪،‬‬ ‫روزنامه‌نگاروفعالحقوقبشرایرانی‬ ‫است که به گفته سازمان حقوق بشر‬ ‫تا کنون ‪ ۲۴‬کتاب از وی انتشار یافته‬ ‫است‪ .‬دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید‬ ‫ک��ه آقای بنی‌ط��رف در فروردین‬ ‫س��ال ‪ ،۸۴‬به دلیل ی��ک مصاحبه‬ ‫انتقادی در م��ورد ناآرامی‌های آن‬ ‫زمان در اهواز بازداش��ت و ‪ ۶۵‬روز‬ ‫را در زندان اوین به سر برد‪.‬‬ ‫پ��س از دو ماه آق��ای بنی‌طرف با‬

‫پرداخت وثیق��ه ‪ ۲۰‬میلیون تومانی‬ ‫آزاد شد اما یکسال بعد بار دیگر به‬ ‫دلیل انجام یک سخنرانی دستگیر‬ ‫و متحمل وثیقه ‪ ۱۰۰‬میلیون تومانی‬ ‫ش��د‪ .‬وی در زمستان س��ال ‪ ۸۶‬نیز‬ ‫درگیر محاکمه‌ای هفت ماهه ش��د‬ ‫که برای وی محکومیت پنج س��ال‬ ‫زندان را به دنبال داش��ت اما موفق‬ ‫شد در سال ‪ ۸۷‬پیش از قطعی شدن‬ ‫این حکم از ایران خارج شود‪.‬‬ ‫دیده‌ب��ان حق��وق بش��ر همچنین‬ ‫آرش سیگارچی را روزنامه‌نگار و‬ ‫وبالگ‌نویس��ی معرفی کرده است‬ ‫که س��ابقه همکاری با روزنامه‌های‬ ‫اصالح‌طلب دارد‪.‬‬ ‫آقای سیگارچی پس از دستگیری‬ ‫در سال ‪ ۸۳‬به اتهام اقدام علیه امنیت‬ ‫ملی محاکمه و به س��ه سال زندان‬ ‫محکوم ش��د اما بیش از یک سال‬ ‫بعد ب��ه دلیل ابتال به س��رطان زبان‬ ‫به دالیل پزش��کی آزاد شد‪ .‬آقای‬ ‫سیگارچی از سال ‪ ۸۷‬در آمریکا به‬ ‫سر می‌برد‪.‬‬ ‫محمدصدی��ق کبودون��د نی��ز‬ ‫روزنامه‌ن��گار‪ ،‬فعال اجتماعی کرد‬ ‫و مؤس��س س��ازمان حقوق بش��ر‬ ‫کردس��تان اس��ت‪ ،‬که در دهم تير‬ ‫‪ ۱۳۸۶‬از س��وی مأموران امنيتی در‬ ‫تهران بازداشت شد و در ارديبهشت‬ ‫‪ ۱۳۸۷‬از س��وی ش��عبه ‪ ۱۵‬دادگاه‬ ‫انقالب ته��ران به ‪ ۱۰‬س��ال زندان‬ ‫محکوم شد‪.‬‬ ‫وی هم اکنون ‪ ،‬به اتهام «اقدام علیه‬ ‫امنیت ملی از طریق تأسیس سازمان‬ ‫حقوق بشر کردس��تان‪ ،‬تبلیغ علیه‬ ‫نظام از طریق اشاعه اخبار‪ ،‬مخالفت‬ ‫با قوانین جزایی اسالم از طریق علنی‬

‫کردن احکامی همچون سنگس��ار‬ ‫و اعدام و نیز حمای��ت از زندانیان‬ ‫سیاس��ی»‪ ،‬در زن��دان اوین به س��ر‬ ‫می‌برد‪.‬‬ ‫پیشتر در بهمن‌ماه گذشته دیده‌بان‬ ‫حقوق بش��ر با انتش��ار بيانيه‌ای این‬ ‫فعال ک��رد را از نامزده��ای جایزه‬ ‫هلمن‪-‬همت س��ال ‪ ۲۰۰۹‬معرفی و‬ ‫اعالم کرده بود که آقای کبودوند‬ ‫«ب��ا فعالیت‌ه��ای حقوق بش��ری و‬ ‫روزنامع‌نگارانه خود نقشی اساسی‬ ‫در ایجاد ش��بکه جامعه مدنی برای‬ ‫جوانان و فعاالن کرد داشته است»‪.‬‬ ‫از س��ال ‪ ۱۹۹۰‬تاکن��ون بی��ش از‬ ‫‪ ۶۰۰‬نویس��نده از ‪ ۹۱‬کشور جهان‬ ‫جای��زه هلمن‪-‬هم��ت را دریافت‬ ‫کرده‌ان��د‪ .‬برن��دگان ای��ن جای��زه‬ ‫بین‌المللی هر ساله توسط کمیته‌ای‬ ‫شامل نویس��ندگان‪ ،‬س��ردبیران و‬ ‫روزنامه‌نگاران که فعالیت‌هاشان در‬ ‫پیوند با آزادی بیان است انتخاب و‬ ‫اعالن می‌شوند‪.‬‬ ‫ليليان هلمن و دوست نویسنده‌اش‪،‬‬ ‫دش��یل همت‪ ،‬در ده��ه ‪ ۱۹۵۰‬که‬ ‫هراس از گسترش کمونيسم موجی‬ ‫از بازپرسی و محاکمه روشنفکران‬ ‫و نویس��ندگان را در آمري��کا در‬ ‫پی داش��ت‪ ،‬بارها به خاطر افکار و‬ ‫گرایش‌های سياسی‌شان بازجویی‬ ‫شدند و به پرسش‌های هيأت ويژه‬ ‫کنگره پاسخ گفتند‪.‬‬ ‫لیلی��ان هلم��ن در ده��ه ‪ ۱۹۸۰‬ب��ا‬ ‫وقف ام�لاک خود جاي��زه‌ای را‬ ‫به پاسداش��ت آزادی بی��ان در دنيا‬ ‫اختصاص داد‪.‬‬

‫رادیو ف��ردا ‪ -‬وزي��ر راه و ترابرى‬ ‫جمهورى اسالمى ايران مى گويد‬ ‫كه قرارگاه خاتم االنبياء وابس��ته به‬ ‫سپاه پاسداران انقالب اسالمى برنده‬ ‫يك مناقصه دو و نيم ميليارد دالرى‬ ‫پروژه ساخت خط ريلى پس کرانه‬ ‫در منطقه آزاد چابهار شده است‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش خبرگزاری مهر‪،‬‬ ‫حميد بهبهانى روز س��ه ش��نبه در‬ ‫مراسم افتتاحيه يك همايش دريايى‬ ‫در جزيره كيش گفته اس��ت‪ :‬اين‬ ‫طرح در سه فاز اجرا خواهد شد كه‬ ‫در فاز اول آن‪ ،‬قابليت حمل شش‬ ‫ميليون تن بار‪ ،‬فاز دوم ‪ ۱۰‬ميليون تن‬ ‫و نهايتا در فاز سوم ‪ ۲۰‬ميليون تن بار‬ ‫را تامين خواهد كرد‪.‬‬ ‫وزير راه و ترابرى توضيح بيشترى‬ ‫در اي��ن زمينه نداده اس��ت و هنوز‬ ‫مشخص نيست كه آيا شركت هاى‬ ‫ديگرى نيز در اين مناقصه شركت‬ ‫كرده بودن��د و يا اين پروژه پس از‬ ‫ترك تش��ريفات‪ ،‬به قرارگاه خاتم‬ ‫االنبياء واگذار شده است‪.‬‬ ‫واگذارى پروژه ساخت خط ريلى‬ ‫منطقه آزاد چابهار به مهمترين واحد‬ ‫اقتصادى س��پاه پاس��داران انقالب‬

‫اسالمى در حالى صورت مى گيرد‬ ‫كه مهرماه گذش��ته نيز كنسرسيوم‬ ‫«توس��عه اعتم��اد مبين» – ش��امل‬ ‫چند ش��ركت زير نظر سپاه و بیت‬ ‫رهبری – بزرگترين معامله تاريخ‬ ‫بورس اي��ران را رقم زد و در كمتر‬ ‫از نيم س��اعت ‪ ۵۰‬درصد به عالوه‬ ‫يك س��هم شركت مخابرات ايران‬ ‫را خريد‪.‬‬ ‫ارزش س��هام خري��دارى ش��ده‬ ‫مخابرات ايران از س��وى ش��ركت‬ ‫هاى تابعه س��پاه به هش��ت ميليارد‬ ‫دالر مى رسد و سهامداران جديد‪،‬‬ ‫اواي��ل هفته جارى چك��ى به مبلغ‬ ‫يك ميليارد و پانصد ميليون دالر به‬ ‫حساب دولت واريز كردند‪.‬‬ ‫ق��رارگاه خات��م االنبياء ك��ه برنده‬ ‫مناقصه جديد ش��ده است در سال‬ ‫‪ ۱۳۶۸‬به دستور آيت اهلل على خامنه‬ ‫اى‪ ،‬رهب��ر جمهورى اس�لامى‪ ،‬و‬ ‫توسط محسن رضايى تاسيس شد‬ ‫و در ‪ ۲۰‬س��ال گذشته به بزرگترين‬ ‫پيمانكار پروژه هاى دولتى در ايران‬ ‫تبديل شده است‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬

‫ﺩوستﺪاﺭاﻥ ﻓرهﻨﮓ و اﺩﺑﻴاﺕ اﻳراﻥ ﺯﻣﻴﻦ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣیﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﮔرﺩهﻤاﻳی ﺩوستاﻧﻪ و ﻓرهﻨﮕی ﺑا‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺑﺮﺩ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺍﺯ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ‬

‫ﺭوﺯ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ‪ 15‬ﻧواﻣﺒر ‪ 2009‬ساعﺖ ‪ 12‬ﻇﻬر‬ ‫ﺩﺭ ساﻟﻦ ساﺧتﻤاﻥ ‪ Aria 2‬ﺩﺭ ﺷﻬر ﭘوﺭﺕﻣوﺩی‬ ‫‪400 Capilano Road, Port Moody V3H 0E1‬‬

‫ﺑرای ﻛﺴﺐ اﻃﻼعاﺕ ﺑﻴﺸتر ﻟﻄﻔا ﺑا ﺩﻛتر ﺭﻓﻴﻊﺯاﺩﻩ ﺗﻤاﺱ ﺑﮕﻴرﻳﺪ‬

‫‪email: drs.rafi@yahoo.com‬‬

‫‪Tel: 604.961.5266‬‬

‫پذیرای بیماران جدید در کلینیک ‪ForeMed‬‬ ‫واقع در خیابان شانزدهم النزدل میباشد‬

‫‪115 West 16th Street, Lonsdale, North Vancouver‬‬

‫‪Tel: (604) 904-8804‬‬


‫‪13‬‬

‫‪13 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 928‬جمعه ‪ 22‬آبان ‪1388‬‬

‫رييس صدا و سیما‬ ‫حضور موسوى و كروبى در‬ ‫تلويزيون را «مشروط» دانست‬

‫افشاگری یکی از افراد بسیج‬

‫دلیل و انگیزه‬ ‫دستگیری‌های وسیع ‪ 13‬آبان‬ ‫پی��ک نت ‪ -‬منابع مطلع از داخل بس��یج نیروی زمینی س��پاه که س��ردار‬ ‫محمدرضا نقدی اخیرا فرمانده آن ش��ده اطالعاتی را فاش ساخته اند که‬ ‫انگیزه اصلی دس��تگیری های وسیع تظاهرات اعتراضی مردم در روز ‪13‬‬ ‫آبان را آش��کار می کند‪ .‬گفته می ش��ود که تنها در تهران بیش از ‪400‬‬ ‫تن دستگیر شده اند که بیشتر آنان زنان و دختران جوان بوده اند‪ .‬وسعت‬ ‫دستگیری ها از شهرهای دیگر نیز گزارش شده‪ ،‬از جمله در اصفهان که‬ ‫بسیجی ها دو ترکه سوار‪ ،‬دختران را ربوده‪ ،‬ترک موتور نشانده و با خود‬ ‫برده اند‪ .‬این همآهنگی عملیات در همه شهرها‪ ،‬نشان دهنده اجرای یک‬ ‫ط��رح و یک دس��تور واحد از یک مرکز واحد در ته��ران بوده‪ ،‬که جز‬ ‫فرماندهی جدید بسیج نیروی زمینی سپاه و فرمانده جدید و با تجربه آن در‬ ‫راه اندازی بازداشتگاه های مخفی و شکنجه و تجاوز نمی توانست باشد‪.‬‬ ‫یعنی س��ردار نقدی‪ ،‬مبتکر راه اندازی بازداشتگاه مخفی «وصال» پس از‬ ‫انتخابات دوم خرداد ‪ 1376‬و رهبری عملیات دستگیری شهرداران نواحی‬ ‫تهران و انتقال به این بازداشتگاه و شکنجه و اعتراف گیری از آنها تحت‬ ‫نظارت مستقیم خود وی‪ .‬دو پرونده اختالس و دست داشتن در راه اندازی‬ ‫خانه های فساد و انتقال دختران فراری و خیابانی به این مرکز نیز از دیگر‬ ‫تخصص های نقدی است که موجب شد برای مدتی از کار برکنار شود‪،‬‬ ‫اما بار دیگر با حکم رهبر به بخش آموزشی و راهبری سپاه مشغول شد و‬ ‫اکنون فرمانده بسیج نیروی زمینی سپاه شده است‪ .‬او دراین سمت رهبری‬ ‫عملیات خیابانی مقابله با مردم را در جریان ‪ 13‬آبان در تهران و شهرهای‬ ‫بزرگ کشور برعهده داشته است‪.‬‬ ‫یک بسیجی جوان بنام «ر‪ .‬م» در نامه سرگشاده ای خطاب به رهبر نوشته‬ ‫است‪:‬‬ ‫روز شنبه نهم آبان‪ ،‬جلسه ای در پایگاه بسیج‪ ،‬بدستور فرمانده پایگاه داشتیم‬ ‫که در آن جلس��ه قرار بود راهکارها و روش های مسالمت آمیز برخورد‬ ‫با اغتشاشگران مراسم ‪ 13‬آبان از سوی فرمانده پایگاه قرائت شود‪ ،‬اما در‬ ‫پایان جلسه یکساعت و نیمه‪ ،‬از سوی همین فرمانده به هر یک از اعضای‬ ‫فعال بسیج پایگاه مبلغ ‪ 400‬هزار تومان بصورت چک نقدا پرداخت شد و‬ ‫رسید آن هم گرفته شد‪ .‬مهم تر این که فرمانده پایگاه اعالم کرد که پس‬ ‫از گذر از ‪ 13‬آبان‪ ،‬به ازای دستگیری هر یک از اغتشاشگران و همچنین‬ ‫ارائه مدارک مستند بر اغتشاشگر بودن افراد دستگیر شده‪ ،‬مبلغ ‪ 250‬هزار‬ ‫تومان تش��ویقی پرداخت خواهد شد‪ .‬این تشویقی بعد از ارائه مستندات‪،‬‬ ‫یعنی عکس و فیلمی که با دوربین چند شاهد بین خودتان تهیه شده باشد‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬

‫عزت اهلل ضرغامى‪« :‬اگر در چارچوب دمكراسى قواعد كلى‬ ‫بازى را رعايت كنيم و فضاهاى موجود از بين برود و جامعه‬ ‫آرام شود‪ ،‬من هيچ منعى ندارم كه اين افراد در صدا و سيما‬ ‫حضور پيدا كنند‪».‬‬ ‫عزت اهلل ضرغامى‪ ،‬رييس راديو و‬ ‫تلويزيون دولتى جمهورى اسالمى‬ ‫ايران م��ى گويد كه حض��ور مير‬ ‫حسين موس��وى و مهدى كروبى‪،‬‬ ‫سران مخالف دولت‪ ،‬در برنامه هاى‬ ‫اين رسانه منعى ندارد‪ ،‬ولى مشروط‬ ‫ب��ه آن اس��ت ك��ه «در چارچوب‬ ‫دموكراس��ى‪ ،‬قواعد بازى» رعايت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫آق��اى ضرغامى كه در پنج س��ال‬ ‫گذشته رياست سازمان صدا و سيما‬ ‫را بر عهده داش��ت روز ‪ ۱۶‬آبان ماه‬ ‫از س��وى آيت اهلل على خامنه اى‪،‬‬ ‫رهبر جمهورى اسالمى‪ ،‬بار ديگر به‬ ‫اين سمت منصوب شد‪.‬‬ ‫رييس راديو و تلويزيون دولتى ايران‬ ‫در آستانه دور جديد مديريت خود‬ ‫بر اين س��ازمان روز چهارشنبه در‬ ‫گفت و گو ب��ا خبرنگاران از رفتار‬ ‫سياسى مير حسين موسوى و مهدى‬ ‫كروبى پس از برگزارى انتخابات‬ ‫رياست جمهورى انتقاد كرد‪.‬‬ ‫وى با بيان اينكه «رسانه ملى به دنبال‬ ‫ايجاد ثبات اجتماعى و از بين بردن‬ ‫فضاىناپايداربود»گفت‪«:‬نتوانستيم‬ ‫به اين شخصيت ها اجازه بدهيم تا‬ ‫در صدا و سيما حضور پيدا كند‪».‬‬

‫آق��اى ضرغامى مدعى ش��د‪« :‬اين‬ ‫افراد قصد داش��تند ت��ا به صورت‬ ‫مستقيم با مردم صحبت كنند و پيام‬ ‫بدهند كه در خانه نمانيد و انتخابات‬ ‫را دروغ به حساب بياورند و اين امر‬ ‫غير معمولى است‪».‬‬ ‫وى گفته است‪« :‬ما به آقايان موسوى‬ ‫و كروبى اعالم كرديم كه حاضريم‬ ‫در برنامه ه��اى گفت و گو محور‬ ‫درباره مس��ائل پيش آمده گفت و‬ ‫گو كنيم‪ .‬اما ايشان نپذيرفتند‪.‬‬ ‫ب��ه دنبال اعت��راض ه��اى خيابانى‬ ‫به نتيج��ه انتخابات دهم رياس��ت‬ ‫جمه��ورى‪ ،‬ه��واداران نامزدهاى‬ ‫معترض به شدت از عملكرد سياسى‬ ‫سازمان صدا و سيما انتقاد كردند و‬ ‫اين رسانه متهم ش��د كه در برنامه‬ ‫ه��اى خود به ص��ورت يك جانبه‬ ‫وقايع و حوادث جامعه را پوش��ش‬ ‫مى دهد و سعى دارد تا جنبش سبز‬ ‫را «آشوب طلب» معرفى كند‪.‬‬ ‫مير حسين موسوى و مهدى كروبى‬ ‫در بيانيه هاى مختلف خود بارها از‬ ‫س��ازمان و صدا و سيما درخواست‬ ‫كردند تا فرصتى به آنها داده ش��ود‬ ‫كه با مردم ايران رو در رو صحبت‬ ‫كرده و استدالل هاى خود در زمينه‬

‫«تقل��ب گس��ترده» در انتخابات را‬ ‫مطرحكنند‪.‬‬ ‫آق��ای کروب��ی‪ ،‬مهرماه گذش��ته‪،‬‬ ‫خط��اب به مق��ام‌ه��اى جمهورى‬ ‫اس�لامى و حامي��ان محم��ود‬ ‫احمدى‌ن��ژاد گفت‪ « :‬اگر راس��ت‬ ‫م��ى‌گوييد در برابر دهها س��اعت‬ ‫انكار تقلب در رسانه ملى و فشار بر‬ ‫زندانيان بي گناه براى اعتراف‪ ،‬به ما‬ ‫وقت بدهيد تا در تلويزيون داليل و‬ ‫مدارک خود را ارايه دهيم‪».‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬به دنبال طرح اتهام‬ ‫های گسترده مالی از سوی محمود‬ ‫احمدی نژاد‪ ،‬ریی��س دولت دهم‪،‬‬ ‫علیه اکبر هاشمی رفسنجانی‪ ،‬رییس‬ ‫مجمع تش��خیص مصلحت نظام‪،‬‬ ‫و فرزن��دان وی در مناظ��ره ه��ای‬ ‫انتخابات��ی‪ ،‬آنها از رییس س��ازمان‬ ‫صدا و س��یما درخواست کردند تا‬ ‫فرصت پاس��خگویی در این زمینه‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫این در حالی است که به رغم وعده‬ ‫ع��زت اهلل ضرغامی برای بررس��ی‬ ‫فرصت پاس��خگویی ب��ه اتهام ها‬ ‫پس از برگزاری انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری‪ ،‬این ام��کان هنوز برای‬ ‫اف��راد مورد اته��ام و اصالح طلبان‬

‫ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ‬

‫ﻣﻴﻮﻩﺟﺎﺕ ﺗﺎﺯﻩ‬

‫ﺗﺮﺷﻰ ﻓﻠﻔﻞ ﻣﺠﻴﺪ‬ ‫‪ 1/29‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﺗﺮﺷﻰ ﺳﻴﺮ )ﺳﻔﻴﺪ( ﻣﺠﻴﺪ ‪ 1/29‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﺗﺮﺷﻰ ﺳﻴﺮ ﻣﺠﻴﺪ‬ ‫‪ 1/29‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﺗﺮﺷﻰ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻣﺠﻴﺪ‬ ‫‪ 1/29‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﺧﻴﺎﺭﺷﻮﺭ ﻣﺠﻴﺪ‬ ‫‪ 1/29‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎﺕ ﺗﺎﺯﻩ‬ ‫ﺭﻳﺤﺎﻥ‪ ،‬ﻧﻌﻨﺎﻉ‪ ،‬ﺷﻮﻳﺪ ﻭ‪....‬‬

‫ﺭﺏ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﻰ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﻳﻰ‬ ‫ﻳﻚ ﻋﺪﺩ ‪ 1/99‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﺩﻭ ﻋﺪﺩ ﻓﻘﻂ ‪ 3‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﺑﻴﺴﻜﻮﻳﺖ ﺩﻳﺠﺴﺘﻴﻮ‬ ‫‪ 500‬ﮔﺮﻣﻰ‬ ‫ﻓﻘﻂ ‪ 1/99‬ﺩﻻﺭ‬

‫‪Tel: 604.987.0987‬‬

‫ادامه در صفحه ‪32‬‬

‫ﺣﺮﺍﺝ ﺍﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ‬

‫ﺍﻧﻮﺍﻉ‬

‫ﺭﻭﻏﻦ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﻧﮕﻮﺭ ‪ 3‬ﻟﻴﺘﺮﻯ‬ ‫‪ All Natural‬ﻓﻘﻂ ‪ 16/99‬ﺩﻻﺭ‬

‫فراهم نشده است‪.‬‬ ‫در جريان حوادث پس از انتخابات‬ ‫دهها نفر كشته و بيش از چهار هزار‬ ‫نفر از معترضان نيز بازداشت شدند‪.‬‬ ‫ريي��س س��ازمان صدا و س��يماى‬ ‫جمهورى اس�لامى اي��ران‪ ،‬آقايان‬ ‫موس��وى و كروب��ى را متهم كرده‬ ‫ك��ه «در پيام ها و بياني��ه هاى خود‬ ‫نتوانستند اغتشاشات را كنترل كند و‬ ‫اگر ما به بحث كشته شدن افرادى‬ ‫ك��ه در اوايل اين جريانات كش��ته‬ ‫شدند مى پرداختيم دچار بى ثباتى‬ ‫مى شديم‪».‬‬ ‫ع��زت اهلل ضرغامى در باره حضور‬ ‫اين دو رهبر مخالف دولت محمود‬ ‫احمدى ن��ژاد در راديو و تلويزيون‬ ‫دولت��ى گفت��ه اس��ت‪« :‬اگ��ر در‬ ‫چارچوب دمكراس��ى قواعد كلى‬ ‫ب��ازى را رعايت كني��م و فضاهاى‬ ‫موجود از بين ب��رود و جامعه آرام‬ ‫ش��ود‪ ،‬من هيچ منعى ندارم كه اين‬ ‫افراد در صدا و س��يما حضور پيدا‬ ‫كنند‪».‬‬ ‫اي��ن اظه��ارات در حال��ى مطرح‬ ‫مى ش��ود كه بس��يارى از منتقدين‬ ‫عملكرد‬

‫ﺧﻮﺭﺷﺖ ﻗﻴﻤﻪ ‪ 500‬ﮔﺮﻣﻰ‬

‫ﺩﻭ ﻋﺪﺩ ﻓﻘﻂ ‪ 4‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﺧﻮﺭﺷﺖ ﻗﻮﺭﻣﻪ ﺳﺒﺰﻯ ‪ 500‬ﮔﺮﻣﻰ‬

‫ﺩﻭ ﻋﺪﺩ ﻓﻘﻂ ‪ 4‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﭘﻠﻮﭘﺰ ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮﻩ ﭘﺎﺭﺱ ﺧﺰﺭ ﺭﺳﻴﺪ‬

‫ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎﺳﻤﺎﺗﻰ‬

‫ﻻﻝﻛﻴﻼ‪ ،‬ﺗﻴﻠﺪﺍ‪ ،‬ﺁﺭﻭﻣﺎ‪ ،‬ﻣﺤﺴﻦ‪ ،‬ﺁﻫﻮﺑﺮﻩ‪،‬‬ ‫ﺷﻤﺎﻝ )‪ 3‬ﻧﻮﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ(‪،‬ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎﺳﻤﺎﺗﻰ ﺁﻯ ﺧﺎﻧﻢ‪،‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺞ ﺍﻳﻨﺪﻳﺎ ﮔﻴﺖ‪،‬ﻛﻮﺋﻴﻦ ﻭ ‪Texana‬‬

‫ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻰ ﺣﺎﻓﻆ )‪ 120‬ﮔﺮﻣﻰ(‬

‫ﻓﻘﻂ ‪ 1/49‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﺳﻴﺐ ‪Gala & Spartan‬‬

‫ﻳﻚ ﻛﺎﺭﺗﻦ ﻓﻘﻂ ‪ 20‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﭘﺎﻭﻧﺪﻯ ﻓﻘﻂ ‪ 89‬ﺳﻨﺖ‬

‫ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪﻫﺎﻯ ﺗﻔﻠﻮﻥ‬

‫ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺰﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ‬

‫‪1222 Mrine Drive, North Vancouver‬‬


‫‪14‬‬

‫‪14 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 928‬جمعه ‪ 22‬آبان ‪1388‬‬

‫مدودف‪:‬‬ ‫احتمالتحریم‬ ‫ایران وجود دارد‬ ‫بی بی س��ی ‪ -‬دیمیتری مدودف‬ ‫رئیس جمهور روس��یه از احتمال‬ ‫حمای��ت روس��یه از تحریم ایران‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫آق��ای م��دودف در گفتگویی با‬ ‫مجله آلمانی اشپیگل عنوان کرد‬ ‫که اگر ایران در قبال گفتگوهای‬ ‫بین المللی درباره برنامه هسته ای‬ ‫این کشور موضعی سازنده اتخاذ‬ ‫نکن��د‪ ،‬دولت روس��یه احتماال از‬ ‫تصمیم تحری��م ای��ران حمایت‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫روسیه‪ ،‬در کنار چین به عنوان دو‬ ‫کش��وری که عضو دائم شورای‬ ‫امنی��ت هس��تند و از ام��کان وتو‬ ‫(رد) قطعنامه های شورای امنیت‬ ‫برخوردارند‪ ،‬یک��ی از مهمترین‬ ‫عوامل ممانعت از صدور قطعنامه‬ ‫ای جدی��د و وض��ع تحریم های‬ ‫بیشتر علیه ایران بوده است‪.‬‬ ‫آقای مدودف هم در این گفتگو‬ ‫عنوان کرده اس��ت ک��ه «اگر از‬ ‫تحریم اجتناب ش��ود بهتر است»‬ ‫ام��ا او تصری��ح کرده ک��ه «اگر‬ ‫پیش��رفتی در گفتگوه��ا حاصل‬ ‫نشود هیچکس چنین سناریویی را‬ ‫رد نخواهد کرد‪».‬‬ ‫آقای مدودف گفته اس��ت‪« :‬نمی‬ ‫خواه��م کار ب��ه اتخ��اذ تصمیم‬ ‫تحریم کشیده ش��ود زیرا تحریم‬ ‫همواره شرایط را به جهتی پیچیده‬ ‫و خطرناک سوق می دهد‪».‬‬ ‫رئی��س جمه��ور روس��یه در ماه‬ ‫سپتامبر هم در بیانیه ای که از سوی‬ ‫کرملین صادر شد اعالم کرده بود‬ ‫که «گاهی تحریم اجتناب ناپذیر‬ ‫ادامه در صفحه ‪32‬‬

‫انتشار عکس هایی دایر بر ارتباط‬ ‫کشتی حامل سالح با ایران‬

‫متکی‪:‬‬ ‫تا بحث روابط با آمریکا فاصله داریم‬ ‫منوچهر متک��ی‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫ایران در واکنش ب��ه تالش دولت‬ ‫باراک اوباما ب��رای بهبود روابط با‬ ‫ایران گفته اس��ت برق��راری روابط‬ ‫میان کش��ورش و آمریکا به زودی‬ ‫رخ نمی دهد‪.‬‬ ‫آقای متکی که س��ه شنبه به همراه‬ ‫همت��ای س��نگالی خ��ود در یک ایران آقای خامنه ای سخنان آشتی‬ ‫کنفرانس خبری در تهران صحبت جویانه مقامات آمریکایی را «لبخند‬ ‫می کرد‪ ،‬گفت ‪« :‬تا بحث روابط با تاکتیکی» توصیف ک��رده بود که‬ ‫فقط ک��ودکان را فری��ب می دهد‬ ‫آمریکا فاصله داریم‪».‬‬ ‫آقای متک��ی همچنین خواس��تار و گفته بود «اگر مس��ئوالن کشور‬ ‫«تصحیح» سیاست های آمریکا در باهوش‪ ،‬مجرب‪ ،‬پخته و دل در گرو‬ ‫برابر ای��ران و «برداش��تن گام های منافع ملت داشته باشند‪ ،‬فریب این‬ ‫لبخند ها را نخواهند خورد‪».‬‬ ‫عملی» از سوی واشنگتن شد‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ « :‬مس��ائل بین ای��ران و ب��اراک اوباما‪ ،‬رئی��س جمهوری‬ ‫آمریکا موضوعی است که می‌تواند آمریکا در بیانیه ای که به مناس��بت‬ ‫با تصحیح سیاس��ت‌های گذش��ته س��ی امین س��ال تصرف سفارت‬ ‫دولتمردان آمریکا بارقه‌هایی ایجاد این کش��ور در تهران صادر ش��د‪،‬‬ ‫بر برقراری رواب��ط دوجانبه بر پایه‬ ‫کند‪».‬‬ ‫آقای متکی در واکنش به س��والی احترام متقابل تاکید کرده بود‪.‬‬ ‫درباره موض��ع دولت آمریکا برای در ای��ن ح��ال‪ ،‬ب��اراک اوبام��ا و‬ ‫بهبود روابط با ایران گفت‪ « :‬معمول هی�لاری کلینتون‪ ،‬وزی��ر خارجه‬ ‫روند دیپلماس��ی این است که هر آمری��کا در مصاحبه های جداگانه‬ ‫درخواس��تی م��ورد بررس��ی قرار ای که ب��ه تازگی انج��ام داده اند‪،‬‬ ‫عدم پاسخگویی ش��فاف ایران به‬ ‫گیرد‪».‬‬ ‫او اف��زود‪« :‬در واش��نگتن دول��ت پیشنهادهای اخیر ایاالت متحده را‬ ‫جدیدی كه بر سر كار آمده است ناشی از مشکالت داخلی این کشور‬ ‫مواضع و مس��ائلی را مطرح كرده دانسته اند‪.‬‬ ‫است؛ ما س��عی كردیم این مواضع منوچهر متکی همچنین درباره سه‬ ‫اعالمی را مورد توج��ه قرار دهیم آمریکایی بازداشت شده در ایران‬ ‫چه در مواردی كه در مس��یر تغییر گفت که جرم آنها ورود غیرقانونی‬ ‫سیاس��ت‌های پیش��ین بوده است و به این کش��ور اس��ت و سایر موارد‬ ‫چه م��واردی كه در ح��وزه برخی مطرح شده درباره آنها در حد اتهام‬ ‫رویكردهای جدید بین‌المللی مثل است‪.‬‬ ‫خلع سالح بوده است؛ سعی كردیم پی��ش تر عب��اس جعف��ری دولت‬ ‫به آن‌ها رویكرد مثبتی نشان دهیم‪ ».‬آبادی‪ ،‬دادستان تهران گفته بود‬ ‫پیش تر آیت علی خامنه ای‪ ،‬رهبر‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬

‫بی بی س��ی ‪ -‬اس��رائیل مدارک و‬ ‫عکس هایی را منتش��ر ک��رده که‬ ‫می گوید اثبات کننده این موضوع‬ ‫است که یک محموله سالح که در‬ ‫دریای مدیترانه ضبط کرد از ایران‬ ‫می آمده است‪.‬‬ ‫این عکس ها نش��ان م��ی دهد که‬ ‫کانتینرهای موجود در کشتی حاوی‬ ‫نشان خطوط کشتیرانی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران (‪ )IRISL‬اس��ت‪.‬‬ ‫اس��رائیل می گوید که این کشتی‬ ‫حاوی ‪ 500‬تن اسلحه است‪.‬‬ ‫اسرائیل همچنین آنچه را که گفت‬ ‫یک فرم گمرکی با مهر ارتش ایران‬ ‫است منتشر کرد‪.‬‬ ‫دمشق و تهران هر دو این موضوع را‬ ‫که محموله ای حاوی تسلیحات از‬ ‫ایران و از طریق سوریه برای گروه‬ ‫پیکارجوی حزب اهلل در لبنان ارسال‬ ‫می شد رد کرده اند‪.‬‬ ‫ماموران نیروی دریایی اسرائیل در‬ ‫روز ‪ 4‬نوامب��ر در نزدیک��ی قبرس‬ ‫سوار این کشتی به نام فرانکوپ که‬ ‫با پرچم آنتیگ��وا حرکت می کرد‬ ‫شدند تا آن را بررسی کنند‪ .‬کشتی‬ ‫سپس به بندر اسرائیلی اسدود منتقل‬ ‫و بار آن ضبط شد‪.‬‬ ‫ارتش اس��رائیل می گوی��د که در‬ ‫میان ده ها کانتینر دیگر این کشتی‬ ‫محموله هایی حاوی ‪ 9‬هزار گلوله‬ ‫خمپاره‪ 3 ،‬هزار موش��ک کاتیوشا‪،‬‬ ‫‪ 20‬ه��زار نارنجک و بی��ش از نیم‬ ‫میلی��ون عدد مهمات س�لاح های‬ ‫کوچک پنهان شده بود‪.‬‬ ‫مقام های اس��رائیلی روز چهارشنبه‬ ‫آنچه را که م��ی گویند بارنامه این‬ ‫کشتی است که نشان می دهد این‬ ‫بار از مبدا اصفهان می آید را منتشر‬

‫عکس ها نشان می دهد که کانتینرهای موجود در کشتی‬ ‫حاوی نشان خطوط کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫(‪ )IRISL‬است‪ .‬اسرائیل می گوید که این کشتی‬ ‫حاوی ‪ 500‬تن اسلحه است‪.‬‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫به گفته آنها س��ند دیگری نش��ان‬ ‫دهنده محتویاتی اس��ت که از زیر‬ ‫دست خطوط کشتیرانی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران گذشته است‪ .‬یکی‬ ‫از فرم ها ظاهرا حتی مهر نیروهای‬ ‫مسلح ایران را دارد‪.‬‬ ‫همچنین عکس هایی از جعبه های‬ ‫حاوی راکت که برچسب «قطعات‬ ‫بولدوزر» بر آنها خورده بود وجود‬ ‫داش��ت‪ ،‬درحالی که بناب��ه ادعای‬ ‫اس��رائیل‪ ،‬از مواد پلی اتیلین با مهر‬ ‫شرکت صنایع پتروشیمی ملی ایران‬ ‫برای مخف��ی کردن ای��ن مهمات‬ ‫استفاده شده بود‪.‬‬ ‫مق��ام ه��ای اس��رائیلی گفتند که‬ ‫فرانکوپ حاوی بزرگترین محموله‬ ‫اس��لحه است که اس��رائیل تاکنون‬ ‫ضبط کرده است‪ ،‬اما هیچ فناوری‬ ‫ت��ازه تس��لیحاتی در آن دیده نمی‬

‫شود‪.‬‬ ‫واشنگتن روز س��ه شنبه گفت که‬ ‫ای��ن محموله نش��ان م��ی دهد که‬ ‫ایران ناقض تحریم های تسلیحاتی‬ ‫سازمان ملل علیه لبنان است که پس‬ ‫از مناقشه سال ‪ 2006‬میان اسرائیل و‬ ‫حزب اهلل بر این کشور اعمال شده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫عالوه بر ایران و س��وریه‪ ،‬حزب اهلل‬ ‫لبنان نیز ادعای اسرائیل در مورد این‬ ‫کشتی و بار آن را رد کرده است‪.‬‬ ‫در ماه فوریه سال جاری یک کشتی‬ ‫که پرچم قبرس داشت و «مواد اولیه‬ ‫ساخت مهمات» حمل می کرد در‬ ‫قبرس توقیف شد‪ .‬اسرا ئیل در آن‬ ‫زمان گف��ت که این س�لاح ها از‬ ‫س��وی ایران برای حم��اس در نوار‬ ‫غزه ارس��ال ش��ده بود اما ایران این‬ ‫ادعاها را رد کرد‪.‬‬

‫‪Service YOU deserve. Results YOU are looking for.‬‬

‫راهنمای امالک و مشاور شما در خرید و فروش‬ ‫در ونکوور و حومه از سال ‪1996‬‬

‫منزل چهارخوابه با ‪ 3‬سرویس حمام‪،‬‬ ‫بیش از ‪ 3400‬اسکورفیت زیربنا در‬ ‫زمینی به مساحت باالی ‪12000‬‬ ‫اسکورفیت‪ ،‬با چشمانداز بسیار زیبا از‬ ‫تمامی اتاﻕها‪ ،‬نقشه زیبا‪ ،‬در کوچه‬ ‫آرام‪ ،‬شومینه گازی‪ ،‬پارکینگ‬ ‫سرپوشیده‪ ،‬حیاط زیبا‪ ،‬مجهز به‬ ‫سوالریوم‪ ،‬استخر‪ ،‬سونا و جکوزی‬

‫‪$1,219,900‬‬ ‫‪511 Craigmohr Pl., West Vancouver‬‬

‫آپارتمان دوخوابه با ‪ 2‬سرویس‬ ‫حمام‪ ،‬در طبقه ‪ 24‬ساختمانی‬ ‫دو ساله‪ ،‬رو به جنوب شرقی‪،‬‬ ‫با منظره بسیار عالی‪ ،‬بسیار‬ ‫تمیز‪ ،‬کفپوش چوبی‪ ،‬نزدیک‬ ‫به مرکز خرید‪ ،‬این واحد در‬ ‫حال حاضر در اجاره به مبلﻎ‬ ‫‪ 1625‬دالر در ماه میباشد‪.‬‬

‫‪$429,900‬‬ ‫‪#2403-2355 Madison Ave, Burnaby‬‬

‫‪$589,900‬‬ ‫‪3173 Jervis Street,‬‬ ‫‪Port Coquitlam‬‬

‫‪www.afsaneh.ca‬‬ ‫معرفی بهترین بازرسان رسمی امالﻙ و مشاورین وام مسکن‬

‫‪Marketing finest properties‬‬

‫‪SOLD‬‬

‫‪More Than‬‬ ‫‪Asking Price‬‬

‫‪604.308.2349‬‬ ‫‪604.926.6718‬‬ ‫‪1000sold@afsaneh.ca‬‬


‫‪15‬‬

‫‪15 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 928‬جمعه ‪ 22‬آبان ‪1388‬‬

‫میرحسینموسوی‪:‬‬ ‫حساسیت نسبت به فساد اقتصادی کم شده است‬ ‫بی بی سی ‪ -‬میرحسین موسوی در‬ ‫مصاحبه ای دی��دگاه های خود را‬ ‫پیرامون سابقه رقابت های جناحی‬ ‫و شرایط کنونی جمهوری اسالمی‬ ‫بیان کرده است‪.‬‬ ‫پای��گاه اط�لاع رس��انی و خبری‬ ‫جماران‪ ،‬که معموال انتش��ار دهنده‬ ‫گ��زارش ه��ای مربوط ب��ه ترویج‬ ‫دیدگاه های روح اهلل خمینی‪ ،‬رهبر‬ ‫سابق جمهوری اسالمی‪ ،‬و فعالیت‬ ‫های نهادهای مرتبط با اوست‪ ،‬متن‬ ‫مصاحیه ای با میرحس��ین موسوی‬ ‫را منتش��ر کرده که انشعاب مجمع‬ ‫روحانیون مبارز از جامعه روحانیت‬ ‫مب��ارز و تایید این اقدام از س��وی‬ ‫خمین��ی محور آن را تش��کیل می‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫آقای موس��وی در ای��ن مصاحبه‪،‬‬ ‫عالوه ب��ر ارزیابی این انش��عاب و‬ ‫استقبال خمینی از آن‪ ،‬دیدگاه های‬ ‫خود را در مورد برخی از مس��ایل‬ ‫ج��اری به خصوص وقای��ع بعد از‬ ‫انتخاباتمناقشهبرانگیزدهمیندوره‬ ‫ریاست جمهوری بیان می کند‪.‬‬ ‫آقای موسوی‪ ،‬که در بخش عمده‬ ‫ای از دوره رهبری آیت اهلل خمینی‬ ‫و زمان جنگ سمت نخست وزیری‬ ‫را ب��ر عهده داش��ت‪ ،‬در مقایس��ه‬ ‫شرایط آن زمان با وضعیت کنونی‬ ‫جمهوری اس�لامی گفته است که‬ ‫«در ح��ال حاضر یقین��ا خطرهای‬ ‫آن موق��ع را به آن ش��کل نداریم‬ ‫اما اینکه احساس می کنیم آسیب‬ ‫پذیرتر شده ایم‪ ،‬به نظر من عامل آن‬ ‫مشکالت داخلی است‪».‬‬ ‫وی یکی دیگر از تفاوت های این‬ ‫دو دوره را حساسیت شدیدتر نسبت‬

‫به فس��اد اقتصادی در تش��کیالت‬ ‫دولت در دهه ‪ 1980‬دانسته و گفته‬ ‫شبکه اقتصادی سپاه‬ ‫اس��ت ک��ه در آن زم��ان «اگر در‬ ‫با مقاصد سیاسی‬ ‫سطح دولتی گفته می شد ده هزار‬ ‫دالر گم ش��ده و تکلیفش روشن آقای موس��وی گفته اس��ت که در‬ ‫نیست و مشخص نیست کجا هزینه س��ه چهار اخی��ر‪ ،‬ورود نظامیان به‬ ‫ش��ده‪ ،‬ممکن بود منجر به سقوط حوزه فعالیت ه��ای اقتصادی ابعاد‬ ‫دولت بشود در حالیکه االن بحث وسیعتری یافته و این وضعیت باعث‬ ‫میلیاردها دالر هست ولی هیچکس بروز مش��کالتی در میان مرده شده‬ ‫حساسیت نشان نمی دهد‪».‬‬ ‫ه��ر چند‪ ،‬به گفته وی‪« ،‬فکر نکنیم‬ ‫میرحسین موسوی در این مصاحبه که سپاهی عزیزی که در مرز های‬ ‫یادآور ش��د که در دوران نخست کشور ش��هید می شود نفعی از این‬ ‫وزیری خود‪ ،‬با وارد شدن ارتش و برده است‪».‬‬ ‫سپاه پاسداران به حیطه فعالیت های به گفته میرحسین موس��وی‪« ،‬این‬ ‫اقتصادی مخالف بود و آن را باعث فعالیت اقتصادی برای خود شبکه‬ ‫تضعیف قدرت نهادهای دفاعی و ای ایجاد کرده و این شبکه‪ ،‬شبکه‬ ‫ایجاد فساد می دانست‪.‬‬ ‫اقتص��ادی صرف نیس��ت‪ ،‬مقاصد‬ ‫وی افزوده اس��ت ک��ه «واگذاری سیاسی هم دارد و این به نفع کشور‬ ‫پیمان های چند میلی��ارد دالری به نیست‪».‬‬ ‫سپاه نه به نفع اقتصاد کشور است‪ ،‬در مورد مشکالت اقتصادی فعلی‪،‬‬ ‫نه به نفع سپاه و نه به نفع کلیت نظام میرحسین موس��وی گفته است که‬ ‫و این رویک��رد به تنهایی می تواند الیحه هدفمند کردن یارانه ها در‬ ‫کش��ور را در مع��رض خط��ر قرار‬ ‫دهد‪».‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪32‬‬

‫اعتراض‬ ‫دانشجویان‬ ‫به حضور‬ ‫صفار هرندی‬ ‫این بار در‬ ‫دانشگاهگیالن‬ ‫بار دیگر با حضور حس��ین صفار‬ ‫هرندی وزیر ارش��اد سابق دولت‬ ‫محم��ود احم��دی ن��ژاد در یک‬ ‫دانش��گاه دولتی‪ ،‬دانش��جویان با‬ ‫ش��عارهای اعتراض��ی در جلس��ه‬ ‫سخنرانی وی حضور یافته اند‪.‬‬ ‫آقای هرندی بعد از ظهر یکش��نبه‬ ‫در تاالر حکمت دانش��گاه گیالن‬ ‫در شهر رشت س��خنرانی داشت‬ ‫که با شعارهای اعتراضی از جمله‬ ‫«ننگ م��ا‪ ،‬ننگ ما‪ ،‬وزیر فرهنگ‬ ‫م��ا» و «دیکتاتور بیچ��اره‪ ،‬جنبش‬ ‫ادامه داره» روبرو شد‪.‬‬ ‫بنابه برخی گزارش ها درهای سالن‬ ‫محل سخنرانی یک ساعت پس از‬ ‫شروع جلس��ه به روی دانشجویان‬ ‫معترض که پشت در تجمع کرده‬ ‫بودند گشوده شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فارس آقای‬ ‫هرندی در واکنش به ش��عارهای‬ ‫دانش��جویان آنه��ا را «خش��ونت‬ ‫طلب» خوان��د و گفت‪« :‬آیا فریاد‬ ‫‪ 13‬میلیون نفر می تواند صدای ‪24‬‬ ‫میلیون جمعیت را خاموش کند‪».‬‬ ‫این اش��اره ای به آرایی است که‬ ‫وزارت کش��ور ای��ران می گوید‬ ‫میرحس��ین موس��وی و محمودی‬ ‫احمدی ن��ژاد در انتخابات آورده‬ ‫اند و با تردید گروه های بزرگی از‬ ‫رای دهندگان مواجه شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگ��زاری فارس در‬ ‫این جلسه‪ ،‬دانش��جویان مخالف‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬

‫مهدی کروبی ‪:‬‬ ‫حکومت ایران سردر گم است‬ ‫ب��ی بی س��ی ‪ -‬مه��دی کروبی از‬ ‫رهبران اعتراضات پس از انتخابات‬ ‫با اشاره به رفتار دوگانه دولت ایران‬ ‫در ارتباط با برنامه هسته ای و رابطه‬ ‫با آمریکا گفته است که حکومت‬ ‫ایران دچار سردرگمی است‪.‬‬ ‫کروبی همچنین به کاربرد خشونت‬ ‫آمیز با تجمعات اعتراضی مردم در‬ ‫روز ‪ 13‬آبان را مورد انتقاد قرار داده‬ ‫و غیر الزم خوانده است‪.‬‬ ‫کروبی در یک پیام ویدیویی که در‬ ‫شبکه های اجتماعی اینترنت منتشر‬ ‫شده مش��اهدات خود از تجمعات‬ ‫اعتراضی روز ‪ 13‬آبان را شرح داده‬ ‫است‪.‬و گفته است که دولت ایران از‬ ‫سویی تالش می کند تا باب رابطه با‬ ‫آمریکا و گفت و گو در باره برنامه‬ ‫هسته ای را باز کند و از سویی روز‬ ‫دیگر آن را به هم می زند‪.‬‬ ‫آقای کروبی همچنین گفته اس��ت‬ ‫که «مناف��ع ملت ای��ران نمی تواند‬ ‫هرروز دستخوش تغییرات ناشی از‬ ‫تحلیل هایی باشد که مردم از آن بی‬ ‫خبرهستند‪».‬‬ ‫آقای کروبی با اشاره به دوگانگی‬ ‫در رفتار حکومت گفته اس��ت که‬

‫این رفتار دوگانه باعث بی اعتمادی‬ ‫مردم به حکومت می ش��ود و «حق‬ ‫شان هم هست که اعتماد نکنند‪».‬‬ ‫س��خنان آق��ای کروبی اش��اره ای‬ ‫است به تالش های دولت محمود‬ ‫احمدی نژاد رییس جمهوری ایران‬ ‫برای گش��ودن باب گفت و گو و‬ ‫مغایرت آن با سخنان آیت اهلل علی‬ ‫خامنه ای که ت�لاش های آمریکا‬ ‫برای تغییر روابط با ایران را در روز‬ ‫‪ 12‬آبان فریبکارانه خواند‪.‬‬ ‫آق��ای کروب��ی گفته اس��ت که با‬ ‫حضور در تجمعات اعتراضی روز‬ ‫‪ 13‬آبان شاهد برخورد پلیس بوده‬ ‫که آقای کروبی آن را « بسیار خشن‬ ‫توصیف کرده است‪».‬‬ ‫آق��ای کروبی همچنی��ن برخورد‬ ‫خش��ن ماموران انتظامی با زنان را «‬ ‫زشت و بد « نامیده است‪.‬‬ ‫بنا به گفت��ه آقای کروب��ی نیروی‬ ‫پلیس ب��ه پاس��داران محافظ آقای‬ ‫کروب��ی حمل��ه ک��رده و آن ها را‬ ‫مجروح کرده اند‪.‬‬ ‫آق��ای کروبی گفته اس��ت که این‬ ‫پرس��ش وجود دارد ک��ه» آیا این‬ ‫خشونت الزم بود‪».‬‬

‫‪Fereidoon Demehri‬‬

‫ﺛﺒﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻼﻙ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﻭﺍﻡ ﺑﺎﻧﻜﻰ‬ ‫ﻭﻛﺎﻟﺖﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﻭﺻﻴﺖﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺩﻋﻮﺕﻧﺎﻣﻪ‪،‬ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻣﻀﺄ‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻨﺴﻮﻟﻰ‪ ،‬ﮔﺬﺭﻧﺎﻣﻪ‬

‫عضو رسمی‬

‫‪Tel: 778.340.1050‬‬

‫‪www.mybcnotary.com‬‬ ‫‪info@mybcnotary.com‬‬

‫‪#101-1629 Garden Avenue, North Vancouver, BC V7P 3A6‬‬

‫ﺗﺎﻭﻥﻫﺎﻭﺱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺷﻴﻚ‪ ،‬ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ‪ ،‬ﺳﻪ ﺧﻮﺍﺑﻪ‬ ‫ﺑﺎ ‪ 2/5‬ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺣﻤﺎﻡ‪،‬ﻛﻔﭙﻮﺵ ﭼﻮﺑﻰ‪،‬ﺷﻮﻣﻴﻨﻪ ﮔﺎﺯﻯ‪،‬‬ ‫ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ‪ ،‬ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﮔﺮﺍﻧﻴﺖ ﺩﺭﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ‪،‬‬ ‫ﺍﺳﺘﻴﻨﻠﺲ ﺍﺳﺘﻴﻞ ﺍﭘﻼﻳﻨﺴﺲ‬ ‫‪OPEN HOUSE Sat. & Sun. 2-4‬‬

‫‪$789.900‬‬

‫‪GST Included‬‬

‫‪3-272 West 4th St., North Vancouver‬‬ ‫ﻣﻨﺰﻝ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺷﻴﻚ‬ ‫ﻭ ﺯﻳﺒﺎ‪ ،‬ﺷﺶ ﺧﻮﺍﺑﻪ‪،‬‬ ‫ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ‬ ‫ﻣﻄﺒﻮﻉ‪ ،‬ﻛﻔﭙﻮﺵ ﭼﻮﺑﻰ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﻔﻴﺲ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻴﻨﻠﺲ‬ ‫ﺍﺳﺘﻴﻞ ﺍﭘﻼﻳﻨﺴﺲ ﻭ‪...‬‬ ‫ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ‪،‬‬ ‫ﭘﺎﺭﻙ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ‬ ‫ﺭﻓﺎﻫﻰ‬

‫‪$1,788,888‬‬

‫ﺩﻓﺘﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺏ ﻧﻮﺭﺕ‬ ‫ﻭﻧﻜﻮﻭﺭ‪ 825 ،‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪،‬‬ ‫ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺬﻳﺮﺵ‪ ،‬ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ‪،‬‬ ‫ﺍﻳﺪﻩﺁﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‪،‬‬ ‫ﺑﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ‪ 36000‬ﺩﻻﺭ‬

‫‪$499.000‬‬ ‫‪315 Lonsdale Ave, Lower Lonsdale‬‬ ‫‪OPEN by appointment‬‬

‫‪4076 Cambridge St., Burnaby‬‬ ‫ﺗﺎﻭﻥﻫﺎﻭﺱ ﺩﻭﻃﺒﻘﻪ‪ ،‬ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ‬ ‫ﺑﺎ ‪ 1/5‬ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺣﻤﺎﻡ‪،‬‬ ‫ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻧﻮ‪ ،‬ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻨﮓ ﮔﺮﺍﻧﻴﺖ‪ ،‬ﻛﻔﭙﻮﺵ ﻟﻤﻴﻨﻴﺖ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺮﻏﻮﺏ‪ ،‬ﺷﻮﻣﻴﻨﻪ ﮔﺎﺯﻯ‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺎﻁ ﺧﺼﻮﺻﻰ‪،‬‬ ‫ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ‪ ،‬ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﻛﻮﻛﻴﺘﻼﻡ‬

‫‪$354.800‬‬

‫‪#33-1235 Johnson St., Coquitlam‬‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻳﻚﺧﻮﺍﺑﻪ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ‬ ‫ﺟﺎﺩﺍﺭ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﻭﻥ ﺗﺎﻭﻥ‪،‬‬ ‫ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺁﺏ‪ 709 ،‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪،‬‬ ‫ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ‪ ،‬ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻜﻦ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ‬ ‫ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻭﺭﺯﺵ‪ ،‬ﺍﺗﺎﻕ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻰ‪،‬‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺯﻯ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ‪ ،‬ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺭﻓﺎﻫﻰ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺧﺮﻳﺪ‬

‫‪$319.900‬‬

‫‪Sutton Group West Coast Realty‬‬


‫‪16‬‬

‫‪16 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 928‬جمعه ‪ 22‬آبان ‪1388‬‬

‫پیشنهاد شیرین عبادی در مصاحبه با روز‪:‬‬

‫پزشک بی طرف جنازه فتاحیان را معاینه کند‬

‫شیرینعبادی‪،‬رییسکانونمدافعان وی وجودداش��ت‪ ،‬آن هم با اصرار‬ ‫حقوق بشر وبرنده جایزه صلح نوبل مقامات قضایی چیست؟‬ ‫سال ‪ ۲۰۰۳‬در مصاحبه با روز ضمن صدور واجرای حکم اعدام‪ ،‬آن هم‬ ‫اظهار تاسف از اجرای اعدام احسان برای یک زندانی سیاس��ی بدترین‬ ‫فتاحیان فعال کرد‪،‬ب��ه خانواده وی نوع نقض حقوق بش��ر اس��ت‪ .‬در‬ ‫پیش��نهادکرد خواستارمعاینه جسد ضوابط بین المللی حقوق بش��ر که‬ ‫احسان قبل از دفن ش��وند‪ .‬وی در دول��ت ایران قب�لا آن را پذیرفته و‬ ‫عین ح��ال افزود‪ :‬من فقط به عنوان متعهد اجرای آن شده است‪ ،‬حکم‬ ‫یک مادر سوال می کنم آیا رییس اعدام ممن��وع اس��ت و فقط برای‬ ‫دادگاهیکهچنینحکمغیرعادالنه بدتری��ن جنایات‪ ،‬یعنی قتل عمد با‬ ‫و غیرقانونی را صادر کرد شب می س��بق تصمیم می توانند آن را اجرا‬ ‫توان��د با وجدانی راح��ت در کنار کنن��د‪ .‬در این مورد هم توصیه می‬ ‫شود آن را تبدیل به مجازات های‬ ‫فرزندانش به سر ببرد؟‬ ‫دیگری از جمله حبس ابد نمایند‪.‬‬ ‫این گفت وگو را می خوانید‪.‬‬ ‫روز ‪ :‬ارزیابی ش��ما ازاعدام احسان برهمین اس��اس اس��ت که اصوال‬ ‫فتاحی��ان به عنوان زندانی سیاس��ی کشورهای زیادی درجهان مخالف‬ ‫عقیدتی با ش��رایطی که درپرونده حکم اعدام و معتقد هس��تند جان‬

‫را خدا داده وخدا باید بگیرد‪ .‬هیچ‬ ‫دادگاه��ی نمی تواند به هیچ علتی‪،‬‬ ‫حتی جنایت حکم اعدام صادر کند‪.‬‬ ‫متاسفانه دولت ایران‪ ،‬طبق گزارش‬ ‫های بین المللی بعد از چین بیشترین‬ ‫تعداد اعدام را درس��الهای گذشته‬ ‫داش��ته و این موضوع باعث تاسف‬ ‫است‪ .‬از همه بدتر اینکه حکم اعدام‬ ‫در مورد زندانیان سیاسی و همچنین‬ ‫افرادی که هنگام وقوع جرم کمتر‬ ‫از ‪ ۱۸‬سال س��ن دارند صادر واجرا‬ ‫می ش��ود که این درحقیقت بسیار‬ ‫باعث تاسف وشرمساری است‪ .‬من‬ ‫شخصا به خانواده شادروان احسان‬ ‫فتاحیان تس��لیت گفته و متاسفم از‬ ‫اینکه تمام تالش های من وس��ایر‬ ‫مدافعان حقوق بشر و وکیل محترم‬ ‫وی ب��دون نتیجه ماند و ما ش��اهد‬ ‫اعدام ی��ک جوان‪ ،‬صرف��ا به جرم‬ ‫سیاسی بودیم‪ .‬بایستی توجه داشت‬ ‫که او هرگز دس��ت به خشونت نزد‬ ‫و بر مبنای اعتقاد خود سمپات یک‬ ‫حزب سیاس��ی بود‪ .‬دولت به هیچ‬ ‫وجه نمی تواند ادعا کند چون این‬ ‫حزب را به رس��میت نمی شناسد‪،‬‬

‫ﺗﺎﻭﻥﻫﺎﻭﺱ ﺩﻭ ﻃﺒﻘﻪ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺗﻤﻴﺰ‪،‬‬ ‫‪ 3‬ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 2/5‬ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺣﻤﺎﻡ‪،‬‬ ‫ﺁﻓﺘﺎﺑﮕﻴﺮ‪ ،‬ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰﺭگ‪ ،‬ﺍﺗﺎﻕ‬ ‫ﻧﺸﻴﻤﻦ‪ ،‬ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺷﻮﻣﻴﻨﻪ ﮔﺎﺯﻯ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻜﻦ‪ ،‬ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ‪،‬‬

‫‪$449,900‬‬

‫‪$319,900‬‬ ‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫ﺣﻤﺎﻡ‪ ،‬ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﺑﺎ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺯﻳﺒﺎ‬ ‫ﺍﺯ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ‪ ،‬ﺷﻮﻣﻴﻨﻪ ﮔﺎﺯﻯ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻜﻦ‪،‬‬ ‫ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ‪ ،‬ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ‬ ‫ﺁﺭﺍﻡ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﻭ ﺳﺎﻟﻦ ﻭﺭﺯﺵ‪،‬‬ ‫ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺮﻳﺪ‪ ،‬ﻣﺪﺍﺭﺱ‬ ‫ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺭﻓﺎﻫﻰ‬ ‫‪# 412-1420 Parkway BV,‬‬ ‫‪Westwood Plateau,‬‬ ‫‪Coquitlam‬‬

‫ﺍﻣﻴﺮ ﺛﻘﻔﻲ‬

‫‪# 15-2351 Parkway BV, Westwood Plateau, Coquitlam‬‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 2‬ﺣﻤﺎﻡ ﻛﺎﻣﻞ‪,‬‬ ‫ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺍﺗﺎﻕﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺠﺪﻫﻢ‪ ،‬ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺷﻴﻚ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻜﻦ ﺑﺰﺭگ‪ ،‬ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ ﻭ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ‪،‬‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻜﻮﺯﻯ‬

‫‪$619,000‬‬

‫برای��ن اس��اس ح��ق دارد اعضا و‬ ‫سمپات های ان حزب را به مجازات‬ ‫برساند‪ .‬ضمن اینکه آزادی احزاب‬ ‫در قانون اساسی تضمین شده و هیچ‬ ‫حزبی برای فعالیت نیازمند کسب‬ ‫موافقت از دولت نیست‪ .‬بنابراین تا‬ ‫زمانی که فردی دست به خشونت‬ ‫نزده و تحت عقاید سیاسی مرتکب‬ ‫جنایت نش��ده نمی بایستی صرفا به‬ ‫خاطر داشتن یک عقیده مجازات‬ ‫ش��ود چه برس��د ب��ه انکه به اش��د‬ ‫مجازات‪ ،‬یعنی اعدام محکوم شود‪.‬‬ ‫درمورد شادروان فتاحیان حکم او‬ ‫در مرحله اول ده س��ال حبس بود‬ ‫ولیکن بدون آنکه پرونده به دیوان‬ ‫عالی کش��ور ارسال شود دردادگاه‬ ‫تجدیدنظر استان حکم او از ده سال‬ ‫حبس به اعدام تش��دید واجرا شد‪.‬‬ ‫من فقط به عنوان یک مادر س��وال‬ ‫م��ی کنم آیا ریی��س دادگاهی که‬ ‫چنین حکم غیرعادالنه و غیرقانونی‬ ‫را ص��ادر کرد ش��ب م��ی تواند با‬ ‫وجدانی راحت در کنار فرزندانش‬ ‫به سر ببرد؟‬ ‫روز ‪ :‬خان��واده ش��ادروان فتاحیان‬ ‫نتوانس��ته اند قبل از اع��دام وی را‬ ‫ببینند‪ .‬ای��ن موضوع از نظر حقوقی‬ ‫چه وضعیتی دارد؟‬ ‫طبق موازین اسالمی و طبق اصول‬ ‫انس��انی هرف��رد قبل از اع��دام می‬ ‫بایس��تی با خانواده خ��ود مالقات‬ ‫کند و وصایای خود را انجام دهد‪.‬‬ ‫بسیار متاسفم که یک انسان بیگناه‬ ‫به صرف داشتن عقیده اعدام شده‬ ‫وحتی در آخرین لحظات نتوانست‬ ‫خانواده خ��ود را مالقات کند‪ .‬من‬ ‫به خانواده شادروان فتاحیان توصیه‬ ‫می کنم که قبل از دفن وی جس��د‬ ‫او را به وسیله پزشک مورد اعتماد‬ ‫خود مورد معاینه قرار دهند مبادا که‬

‫او در زندان تحت شرایط نامساعد‬ ‫قبال فوت کرده باشد و برای مخفی‬ ‫نگهداشتن مرگ او ترتیب محاکمه‬ ‫ای به این صورت را داده باشند‪ .‬این‬ ‫فرضی است که هر چند احتمال آن‬ ‫ضعیف است اما بهتر است که از نظر‬ ‫دور نگه داشته نشود‪ .‬توصیه من این‬ ‫اس��ت که قبل از دفن‪ ،‬طبیب مورد‬ ‫اعتماد خانواده او را معاینه کند‪.‬‬ ‫روز ‪ :‬آیا چنین اعدامی ادامه روندی‬ ‫نیست که طی چندسال گذشته در‬ ‫خصوص اعدام زندانیان عقیدتی‪،‬‬ ‫با نفوذ محافل سیاسی وامنیتی روی‬ ‫پرونده های قضایی ش��دت گرفته‬ ‫است؟‬ ‫اعدام شادروان فتاحیان نشان از بی‬ ‫عدالت��ی در دس��تگاه قضایی دارد‬ ‫و متاس��فانه نش��ان از عدم استقالل‬ ‫قض��ات دارد‪ .‬م��ن مایل هس��تم به‬ ‫نمونه دیگری اش��اره کنم‪ .‬یکی از‬ ‫همکاران محترم من خانم نس��رین‬ ‫ستوده که وکیل شناخته شده مدافع‬ ‫حق��وق بش��ر و از وکالی همکار‬ ‫کانون مدافعان حقوق بش��ر هستند‬ ‫چن��د روز قب��ل به عن��وان متهم به‬ ‫دادگاه انقالب احضار می ش��وند‪.‬‬ ‫ایشان به بازپرس��ی نمی روند چرا‬ ‫که احضاریه برخالف قانون تنظیم‬ ‫شده بود وچنین احضاریه ای مورد‬ ‫توجه ی��ک وکیل نباید قراربگیرد‪.‬‬ ‫اما از آنجاییک��ه وی خود را مقید‬ ‫ب��ه مقررات و موازی��ن قضایی می‬ ‫دانس��تند وکیل خود خانم جعفری‬ ‫را نزد بازپرس مربوطه می فرستند تا‬ ‫ببینند موضوع اتهام چیست‪ .‬در آنجا‬ ‫در کمال تعجب بازپرس مربوطه به‬ ‫وکیل ایشان می گوید که به خانم‬ ‫س��توده بگویید که به دای��ره ویژه‬ ‫امنیت در وزارت اطالعات مراجعه‬ ‫کنند و در آنجا از ایش��ان بازجویی‬

‫‪#1803-565 Smithe St.‬‬ ‫‪Vancouver Downtown‬‬

‫ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻣﻼﻙ‬

‫‪(604) 657-1377‬‬

‫‪Amir Saghafi‬‬ ‫‪Cell: 604.657.1377‬‬ ‫‪www.amirshome.com‬‬

‫‪amir@amirshome.com‬‬

‫خواهد شد‪ .‬سوال من این است که‬ ‫چگونه یک قاضی استقالل قضایی‬ ‫خود را از دست می دهد که چنین‬ ‫صراحت��ا اع�لام می کن��د که من‬ ‫حاضر به بازجویی نیستم و وزارت‬ ‫اطالع��ات بای��د بازجوی��ی کند‪.‬‬ ‫متاس��فانه در برخی از پرونده های‬ ‫سیاسی هم به همین شکل عمل می‬ ‫شود‪ .‬یعنی تصمیمی که دادگاه می‬ ‫گیرد بر اس��اس گفته های وزارت‬ ‫اطالعات اس��ت‪ .‬وزارت اطالعات‬ ‫می بایستی برای حفظ امنیت کشور‬ ‫فعالیت کند وحق ندارد در مراحل‬ ‫قضایی دخالت کند‪ .‬قضات ما نمی‬ ‫بایستی بدون چون وچرا از نظریات‬ ‫وزارت اطالع��ات اطاعت کنند تا‬ ‫حدی که بازپ��رس اعالم کند که‬ ‫برای بازجویی بایس��تی به وزارت‬ ‫اطالعات مراجعه کنی��د‪ .‬امیدوارم‬ ‫که این شیوه تغییر پیدا کند‪ ،‬قضات‬ ‫استقالل بیشتری داشته باشند و قانون‬ ‫را رعای��ت کنن��د واحکامی را که‬ ‫تحت نفوذ وزارت اطالعات صادر‬ ‫شده‪ ،‬لغو کنند‪.‬‬ ‫روز ‪ :‬آیا ممکن است چنین احکامی‬ ‫مانند سالهای اول انقالب آغاز یک‬ ‫روند خطرناک اعدام باشد؟‬ ‫وضعیت با ان زم��ان کامال تفاوت‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬ما در عصر اطالعات‬ ‫رسانیهستیم‪.‬سیسالپیشاینترنت‬ ‫و تلفن های همراه دردسترس نبود‪.‬‬ ‫هر اتفاقی که در هر گوش��ه جهان‬ ‫رخ می دهد همه مردم جهان مطلع‬ ‫می شوند‪ .‬اعدام هایی که در سالهای‬ ‫اول انقالب رخ داد دیگر نمی تواند‬ ‫تکرار شود‪ .‬چرا که جهان به آنچه‬ ‫که دره��ر کش��وری رخ می دهد‬ ‫حساس است وعصر اطالع رسانی‬ ‫در کوچکترین فاصله خبر را به همه‬ ‫جا می رساند‪.‬‬


‫‪17‬‬

‫‪17 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 928‬جمعه ‪ 22‬آبان ‪1388‬‬

‫احمدی نژاد اعطاء امتیاز ویژه به ترکیه را تکذیب نکرد‬

‫قرارداد بزرگ دیگری به زیان ایران بسته شد‬ ‫روز آنالین ‪ -‬با پایان س��فر محمود‬ ‫احمدی ن��ژاد به ترکی��ه و دومین‬ ‫دی��دار وی در ماه ج��اری با رجب‬ ‫طیب اردوغان‪ ،‬رس��انه های ترکیه‬ ‫ابع��اد جدیدی از ی��ک توافق نامه‬ ‫اقتص��ادی بی س��ابقه می��ان دولت‬ ‫کودتا و این کشور را منتشر کردند‪.‬‬ ‫این در حالیس��ت که رس��انه های‬ ‫دولت��ی پیش از این گ��زارش های‬ ‫مربوط به این باج دهی بی س��ابقه‬ ‫را«بی اساس»خوانده بودند‪.‬‬ ‫دو هفته قب��ل که اردوغان به همراه‬ ‫«هیات اقتصادی ‪ ٢٠٠‬نفره» به تهران‬ ‫وارد ش��د‪ ،‬هیچ خبرگزاری داخلی‬ ‫ای‪ ،‬گزارش��ی از عقد این قرار داد‬ ‫بی س��ابقه در تاریخ تج��اری ایران‬ ‫رامنتش��ر نکرد‪.‬حت��ی در آن زمان‬ ‫خبرگزاری نیمه دولتی ایسنا طرح‬ ‫چنی��ن ادعای��ی از س��وی مقامات‬ ‫ترک را «بی اس��اس» دانس��ت‪ ،‬هر‬ ‫چند سه روز بعد از خروج اردوغان‬ ‫از ایران‪ ،‬همان گزارش��ی را که بی‬ ‫اس��اس دانس��ته بود‪ ،‬به عنوان یک‬ ‫«گزارش اختصاصی» منتش��ر کرد‪.‬‬ ‫بر اساس این توافق اقتصادی‪ ،‬ترکیه‬ ‫‪ ٥٠‬درصد س��ود خالص از فروش‬ ‫گاز ایران را برای بازاریابی در اروپا‬ ‫ازآن خود کرده است‪.‬‬ ‫یک کارش��ناس مس��ائل نفتی در‬ ‫مصاحبه با روز علت بی سابقه بودن‬ ‫این قرار داد را‪ ،‬صرفنظر کردن ایران‬ ‫از س��هم مالکانه خود عنوان کرد و‬ ‫اف��زود‪« :‬تا پیش از این و بر اس��اس‬ ‫عرف بین المللی در حوزه مبادالت‬

‫بر اساس این توافق‬ ‫اقتصادی‪ ،‬ترکیه ‪٥٠‬‬ ‫درصد سود خالص از‬ ‫فروش گاز ایران را برای‬ ‫بازاریابی در اروپا ازآن‬ ‫خود کرده است‪.‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬تمامی قراردادها به شکل‬ ‫سهام ‪ ٤٩‬درصد و ‪ ٥١‬درصد تنظیم‬ ‫می ش��د؛ولی این ب��رای اولین بار‬ ‫است که ایران به دالیل نامشخصی‬ ‫چنین امتیاز استثنائی ای را به طرف‬ ‫ترک اعطاء کرده اس��ت تا سودی‬ ‫‪ ٥٠‬درصدی از ی��ک قرارداد ملی‬ ‫ایرانی به دست آورد»‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس یکی از دالیل‬ ‫اصلی اعطاء این امتیاز اس��تثنائی به‬ ‫دولت ترکیه‪ ،‬واهمه ایران از زمان‬ ‫تعیین شده در قرار داد با این کشور‬ ‫در ح��وزه پارس جنوب��ی‪ ،‬پس از‬ ‫خروج شرکت توتال از کنسرسیوم‬ ‫پارس جنوبی اس��ت ک��ه فرصت‬ ‫عقد قرار داد با کش��ورهای دیگر‬ ‫را به دلیل زمان قرارداد با ترکیه که‬ ‫‪ ١٥‬س��ال اس��ت‪ ،‬از ایران می گیرد‬ ‫و در ع��وض فرص��ت را در اختیار‬ ‫قطر‪ ،‬برای برداشت مازاد از ذخایر‬ ‫مشترک دریایی پارس جنوبی قرار‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫تلویزی��ون دولتی ترکی��ه هم طی‬ ‫روزهای گذش��ته با برجسته سازی‬

‫توافقات اقتص��ادی ایران و ترکیه‪،‬‬ ‫سفر احمدی نژاد برای شرکت در‬ ‫کنفرانس کش��ورهای اس�لامی را‬ ‫فرصتی برای نهایی کردن این توافق‬ ‫نامه عنوان کرده بود‪.‬‬ ‫روزنامه اص�لاح طلب آفتاب یزد‪،‬‬ ‫پیش از سفر احمدی نژا دبه ترکیه‬ ‫در سرمقاله ای از وی خواسته بود به‬ ‫شکلی شفاف درباره این توافق نامه‬ ‫اظهار نظر کند‪.‬‬ ‫آفتاب یزد نوش��ته ب��ود‪« :‬با توجه‬ ‫ب��ه اينكه ط��رح اين ادعا توس��ط‬ ‫تلويزيون دولتي و به نقل از باالترين‬ ‫مـقـام اجـرايـ��ي تــركــيــه‪ ،‬بــه‬ ‫آن رسمیت بخش��يده است اكنون‬ ‫احمدي‌ن��ژاد مي‌توان��د با تكذيب‬ ‫اين ادعا در پايتخت تركيه پرونده‬ ‫موض��وع را ببن��دد‪ .‬اي كاش ب��ه‬ ‫جاي خبرنگاران صـدا و س��يما كه‬ ‫روش معمول آنها در مـواجـهـه با‬ ‫احمدي‌نژاد‪ ،‬فراهم كردن بستر براي‬ ‫سخنرانيبهجايطرحسوالچالشي‬ ‫است‪ ،‬تعدادي از خبرنگاران منتقد‬ ‫در س��فر به تركيه حضور داشتند تا‬

‫در مركز سياسي آن كشور‪ ،‬همين‬ ‫سوال را مطرح و در صورت وجود‬ ‫پاسخ قاطع‪ ،‬اين پاسخ رابه سـراسـر‬ ‫جـهان مخابره می کردند»‪.‬‬ ‫اما چنین نشد و همانطور که آفتاب‬ ‫یزد پیش بینی ک��رده بود‪ ،‬احمدی‬ ‫نژاد در س��فر به استانبول با پرسشی‬ ‫درباره این قرار داد جنجالی مواجه‬ ‫نش��د و در عوض ب��ا عدم تکذیب‬ ‫خبر عقد این قرار داد‪ ،‬رسمیت آن‬ ‫را در صدر اخبار ترکیه در دو روز‬ ‫گذشته قرار داد‪.‬‬ ‫با این حال س��ایت تابناک‪ ،‬پایگاه‬ ‫رسانه ای نزدیک به محسن رضایی‬ ‫در گزارش��ی درب��اره ناگفته های‬ ‫س��فر اردوغ��ان به تهران نوش��ت‪:‬‬ ‫«تمام هیأت ه��ای بازرگانی‏ای که‬ ‫با دولت ترکیه به ای��ران آمده اند‪،‬‬ ‫قراردادهای سه یا چهار ساله با ایران‬ ‫بس��ته‏اند‪ .‬آن‏ها علی‏رغم امتیازات‬ ‫بسیار قابل توجهی که ایران حاضر‬ ‫بود در اختیارشان بگذارد‪ ،‬از بستن‬ ‫قرارداده��ای بیش از چهار س��اله‪،‬‬ ‫اک��راه نش��ان داده‏اند‪.‬این موضوع‬ ‫نشان‏دهنده‏ی افق ریسک محدودی‬ ‫است که ترکیه نسبت به ایران دارد‬ ‫و ای��ن ک��ه از نظر آن‏ها ریس��ک‬ ‫سرمایه‏گذاری در ایران باال است»‪.‬‬ ‫در مقابل روزنام��ه جمهوریت در‬ ‫گزارشی که روز گذشته منتشر کرد‬ ‫ابعاد ت��ازه ای از فواید این قرار داد‬ ‫برای استانبول را افشاء کرد‬ ‫ادامه در صفحه ‪32‬‬

‫‪5 Years VRM‬‬ ‫‪Prime - .10‬‬

‫‪5.40‬‬

‫‪5.30‬‬

‫‪4.19‬‬

‫‪4.09‬‬

‫‪3.59‬‬

‫‪3.05‬‬

‫‪2.75‬‬

‫گزارش کانزاس سيتی از مشکالت روابط بازرگانی بين المللی ايران‬

‫تهران‪ ،‬رم و یک ماهواره مخابراتی‬ ‫ايران روز سه شنبه اعالم کرد از ايتاليا برای پرتاب يک ماهواره مخابراتی‬ ‫به فضا اس��تفاده خواهد کرد‪ .‬اين اقدام پس از آن صورت می گيرد که‬ ‫ايران سال ها منتظر اجرای اين طرح توسط روسيه بوده است‪.‬‬ ‫سردار مهدی فرحی رئيس صنايع هوا فضای ايران گفت اين ماهواره پس‬ ‫از اسفند ‪ 1389‬در سال دیگرتوسط ايتاليائی ها به فضا پرتاب خواهد شد‪.‬‬ ‫رسانه های اسرائيل ادعا می کنند ماهواره ايران دارای مقاصد جاسوسی‬ ‫است‪.‬‬ ‫هرچند فرحی دليلی برای جايگزينی ايتاليا به جای روسيه ارائه نکرد‪ ،‬اما‬ ‫محمود احمدی نژاد رئيس جمهور ايران در بهمن ماه گذش��ته نسبت به‬ ‫ادامه قصور مسکو در پرتاب ماهواره (مصباح) ابراز نارضايتی کرده بود‪.‬‬ ‫وی در آن زمان با اش��اره به فش��ار احتمالی آمريکا بر روسيه گفته بود‪:‬‬ ‫«دانشمندان ما خيلی وقت پيش يک ماهواره مخابراتی ساختند‪ ،‬اما برخی‬ ‫از کشورها جلوی پرتاب آن به فضا را گرفته اند‪».‬‬ ‫اين ماهواره که با همکاری ايتاليا ساخته شده‪ ،‬اولين بار در سال ‪ 1384‬به‬ ‫نمايش گذاشته شد‪ .‬ايران در آن زمان از قصد خود برای پرتاب ماهواره‬ ‫ياد شده به فضا در همان سال به کمک موشک حمل ماهواره کوسمو‪3 -‬‬ ‫روسيه خبر داده بود‪.‬‬ ‫فرح��ی گفت ماهواره ايران برای چرخ��ش در مدار ارتفاع پائين و برای‬ ‫مخابره و ارس��ال و دریافت اطالعات با طول عمر ‪ 3‬س��اله طراحی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نارضايتی ايران از تأخير های روس��يه‪ ،‬چند هفته پس از هش��دار مسکو‬ ‫درخصوص حماي��ت از تحريم های جديد عليه تهران در صورت عدم‬ ‫اتخاذ موضع سازنده در گفتگوهای هسته ای به اوج خود رسيده است‪.‬‬ ‫يک نماينده مجلس ايران نيز در خصوص ادامه تأخير روسيه در تحويل‬ ‫سيستم ضد موشکی پيشرفته اس‪ 300 -‬به آن کشور ابراز نارضايتی کرده‬ ‫بود‪ .‬روسيه و ايران در سال ‪ 2007‬توافقنامه ای برای تحويل اين سيستم به‬ ‫تهران امضأ کردند؛ اما توافق ياد شده با مخالفت شديد اسرائيل روبرو شد‪.‬‬ ‫اسرائيل در حال رايزنی با روسيه برای توقف تحويل سيستم اس‪ 300 -‬به‬ ‫تهران بوده است‪.‬‬ ‫روس��يه درحال همکاری با ايران برای توليد اولين نيروگاه هسته ای آن‬ ‫کشور است‪ ،‬اما افتتاح اين نيروگاه نیز چندين بار به تعويق افتاده است‪.‬‬ ‫همزمان با نگرانی غرب‪ ،‬روس��يه نيز صاح��ب جايگاهی در تالش های‬ ‫سازمان ملل برای بازداشتن ايران از استفاده تسليحاتی از برنامه هسته ای‬ ‫خود می باشد‪.‬‬


‫‪18‬‬

‫‪18 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 928‬جمعه ‪ 22‬آبان ‪1388‬‬

‫شادی صدر در مراسم دریافت جایزه الله هلند‪:‬‬

‫حقوق بشر همسنگ انرژی هسته ای است‬ ‫شادی صدر‪ ،‬فعال جنبش زنان در مراسم دریافت جایزه الله حقوق بشر‬ ‫هلند با انتقاد از فراموشی نقض حقوق بشر در ایران‪ ،‬تاکید کرد «فراموش‬ ‫ش��دن هزاران نفری که بازداشت شدند و در زندانها تحت شکنجه قرار‬ ‫گرفتند‪ ،‬صدها نفری که کشته شده اند و آن تعداد نامعلومی از زندانیان‬ ‫که مورد تجاوز قرار گرفتند و یا در زندان به قتل رس��یدند‪ ،‬یک نگرانی‬ ‫واقعی است‪».‬‬ ‫شادی صدر که روز هشت نوامبر در شهر الهه جایزه خود را از وزیر امور‬ ‫خارجه هلند دریافت کرد‪ ،‬در این مراسم طی سخنانی با اشاره به مسائل‬ ‫زنان در ایران‪ ،‬بسیاری از اتفاقات ماه های اخیر در تهران را نتیجه حضور‬ ‫زنان در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی خواند‪.‬‬ ‫وی همچنین جهان سیاسی را به نادیده گرفتن حقوق بشر در ایران متهم‬ ‫کرد و گفت‪ :‬واقعیت این است که در حالی که در ایران‪ ،‬از یکسو مبارزات‬ ‫و اعتراضات مردمی هنوز زنده اس��ت و از سوی دیگر نقض حقوق بشر‬ ‫به شکلی سیستماتیک در تمامی جنبه ها‪ ،‬از حقوق زنان گرفته تا آزادی‬ ‫تجمعات‪ ،‬از حقوق زندانیان سیاسی گرفته تا آزادی بیان ادامه دارد‪ ،‬به نظر‬ ‫می رسد دولتها و ملتهای اروپایی‪ ،‬در حال فراموش کردن همه آنچه در‬ ‫تابستان امسال از ایران دیده اند هستند‪ .‬به باور من‪ ،‬با چنین فراموش کردنی‬ ‫دولتهای غربی نه فقط مسئولیت شان را به عنوان کشورهایی که خود را به‬ ‫عنوان مدافعان حقوق بشر تعریف می کنند‪ ،‬به فراموشی می سپارند‪ ،‬بلکه‬ ‫منافع خود و شهروندانشان را در معرض مخاطره قرار می دهند‪.‬‬ ‫مدیر موسسه غیر دولتی توقیف شده «راهی» درباره توافق غرب با دولت‬ ‫احمدی ن��ژاد گفت‪ :‬آنها با احمدی نژاد‪ ،‬ب��ه مثابه یک رییس جمهور‬ ‫مشروع‪ ،‬بر سر میز مذاکره می نشینند و تنها دستور کار این مذاکرات‪ ،‬مساله‬ ‫انرژی هسته است؛ انگار نه انگار که اتفاقاتی در ایران افتاده و اتفاقاتی در‬ ‫حال وقوع است‪ .‬همه چیز در عرصه سیاست جهانی با جمهوری اسالمی‬ ‫به گونه ای پیش می رود که پیش از اتفاقات تابستان امسال پیش می رفت‪.‬‬ ‫حتی وقتی بحث تحریم ها علیه دولت ایران مطرح است‪ ،‬باز تحریم ها در‬ ‫مقابل پیشرفتهای ایران در عرصه تکنولوژی هسته ای قرار می گیرد؛ انگار‬ ‫نه انگار که حقوق ابتدایی شهروندان ایرانی به طور روزمره از سوی دولت‬ ‫ایران نقض می شود‪.‬‬ ‫وی سپس به بحث حقوق بشر در گستره جهانی پرداخت و گفت‪ :‬حقوق‬ ‫بشر یک امر جهانی است و اگر دولتی ادعای طرفداری از آن را دارد‪ ،‬این‬ ‫ادعا‪ ،‬مسئولیتها و الزاماتی را نیز به همراه دارد‪ .‬بی اعتنایی به این مسئولیتها‪،‬‬ ‫نه فقط مردم ایران را بیشتر و بیشتر در معرض سرکوب قرار می دهد بلکه‬ ‫منافع دراز مدت شهروندان دولتهایی که خود را طرفدار حقوق بشر می‬ ‫دانند نیز به مخاطره می اندازد‪ .‬زیرا به همان اندازه که حقوق بشر جهانی‬ ‫اس��ت‪ ،‬بنیادگرایی به عنوان یکی از اصلی ترین دشمنان حقوق بشر نیز‬ ‫تبدیل به امری جهانی شده است‪ .‬سکوت‪ ،‬تحمل و به رسمیت شناختن‬ ‫یک دولت بنیادگرا که حقوق زنان‪ ،‬مخالفان و اقلیتها را نقض می کند‪ ،‬به‬ ‫تقویت و صدور بنیادگرایی جهانی می انجامد که هم اکنون نیز نشانه های‬ ‫آن را می توان حتی در این س��وی مرزها دید؛ کشور هلند خود یکی از‬ ‫جوامعی است که با مساله بنیادگرایی مذهبی به عنوان یک مساله اجتماعی‬ ‫و سیاسی روبه روست‪.‬‬ ‫وی همچنین در این مراس��م درباره وضعیت زنان در ایران سخن گفت‪:‬‬ ‫همه شما در عکسها و فیلمهایی که از اعتراضات مردمی پس از انتخابات‬ ‫ریاس��ت جمهوری امسال پخش ش��د‪ ،‬دیدید چطور زنان و بخصوص‬ ‫دختران جوان در صف اول اعتراضات مردمی قرار داش��تند‪ .‬آنها تصویر‬ ‫کلیشه ای از زن ایرانی راکه عمدتا زیر چادر و منفعل تصور می شود در‬ ‫سراسر جهان به چالش کشیدند‪ .‬ندا‪ ،‬دختر جوانی که به ضرب گلوله ای‬ ‫در تظاهرات به قتل رس��ید‪ ،‬در کوتاه زمانی به نماد مبارزات مردم ایران‬ ‫برای آزادی و دموکراسی مبدل شد‪.‬‬ ‫ای��ن وکیل زن که جایزه اش را ب��ه دلیل تالش برای احقاق حقوق زنان‬

‫شادی صدر که روز هشت نوامبر در شهر الهه جایزه خود‬ ‫را از وزیر امور خارجه هلند دریافت کرد‪ ،‬در این مراسم‬ ‫طی سخنانی با اشاره به مسائل زنان در ایران‪ ،‬بسیاری از‬ ‫اتفاقات ماه های اخیر در تهران را نتیجه حضور زنان در‬ ‫فعالیتهای سیاسی و اجتماعی خواند‪.‬‬ ‫دریافت کرده ادامه داد‪ :‬من اینجا می خواهم این سئوال را مطرح کنم که‬ ‫زنانی که به سادگی از انقالب زنانه سخن می گویند‪ ،‬آنهایی که تصاویرشان‬ ‫را همه ش��ما دیدید و امیدوارم فراموش نکرده باشید‪ ،‬چه کسانی هستند و‬ ‫چرا اینگونه شجاعانه برای آزادی و دموکراسی می جنگند؟‬ ‫و س��پس در پاسخ به این س��وال‪ ،‬برخی از مسائل اجتماعی و حقوق زنان‬ ‫را چنین ش��رح داد‪:‬بسیاری از این زنان جوان‪ ،‬پس از انقالب ‪ 1979‬به دنیا‬ ‫آم��ده اند یا در ابتدای انقالب‪ ،‬ک��ودک بوده اند؛ آنها به تمامی محصول‬ ‫نظامی ایدئولوژیک هس��تند که سی سال اس��ت در ایران روی کار آمده‬ ‫است‪ .‬آنها ناگزیرند‪ ،‬عالوه براینکه مانند مردان‪ ،‬از فقدان آزادیهای سیاسی‬ ‫و دموکراس��ی رنج می برند‪ ،‬قواعد مربوط به حجاب اجباری را بپذیرند‪،‬‬ ‫ب��ا قوانین خانواده ای که آنها را تحت انقی��اد مردان قرار می دهد زندگی‬ ‫کنند‪ ،‬برای ازدواج‪ ،‬اجازه پدرانش��ان را الزم دارند‪ ،‬حق طالق و حضانت‬ ‫کودکان را تا حدود زیادی از آنها سلب می کند‪ ،‬آنها همان زنانی هستند‬ ‫که اگر روابط خارج از ازدواج داش��ته باشند‪ ،‬شالق خواهند خورد و اگر‬ ‫شوهر داشته باشند‪ ،‬سنگسار خواهند شد‪ ،‬آنها همان زنانی هستند که دولت‬ ‫احمدی نژاد می خواهد با سیاستهای بنیادگرایانه خود حتی بیش از تمامی‬ ‫سی سال گذشته‪ ،‬حضور آنها را در دانشگاه ها و بازار کار کمرنگ کند و‬ ‫آنها را به خانه نشینی و انزوا بکشاند‪.‬‬ ‫صدر با اش��اره به شعارهای مردم در مراس��م ‪ 13‬آبان گفت‪ :‬معنای شعار‬ ‫«اوباما‪ ،‬اوباما‪ ،‬یا با اونا یا یا ما!» این اس��ت که در برابر چش��مان مردمی که‬ ‫برای آزادی‪ ،‬دموکراسی و حقوق بشر در ایران مبارزه می کنند‪ ،‬نمی توان‬ ‫بر سر میز مذاکره با دولتی دیکتاتور در مورد انرژی هسته ای یا قراردادهای‬ ‫اقتصادی نشست و بر سر شروط عینی حرف زد و در عین حال‪ ،‬با صدور‬ ‫بیانیه های سیاسی بدون ضمانت اجرا‪ ،‬از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد‬ ‫کرد‪ .‬تظاهر کنندگان در واقع به این صورت به صراحت اوباما را به پرسش‬ ‫می کشند تا نسبت خود را با مبارزات مردمی روشن کند و همین توقع‪ ،‬از‬ ‫دولتهای اروپایی نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫وی سپس از دو ضرورت سخن گفت‪ :‬اول اینکه الزم است مساله حقوق‬ ‫بشر در ایران‪ ،‬در کنار مس��اله انرژی هسته ای‪ ،‬به شکلی هم سنگ‪ ،‬روی‬ ‫میز هر مذاکره ای که یک طرف آن دولت ایران است‪ ،‬قرار داده شود‪ .‬تا‬ ‫زمانی که مساله حقوق بشر‪ ،‬در تمامی سطوح مذاکرات سیاسی و اقتصادی‬ ‫با دولت ایران‪ ،‬حداقل به طور موازی با مساله انرژی هسته ای مطرح نشود‬

‫‪Pacific 4 Renovation‬‬ ‫تعمیرات و نوسازی ساختمان‬

‫‪778.862.2528‬‬

‫‪P-4-C‬‬ ‫‪PACIFIC 4 CONSTRUCTION‬‬

‫‪#230-1185 Pacific St., Coquitlam, BC V7B 7Z2‬‬ ‫‪E-mail: pacific4construction@hotmail.com‬‬

‫ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﻛﺮﺩﻥ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ‬ ‫ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺣﻤﺎﻡ‬ ‫ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺩﻙ ﻭ ﻧﺮﺩﻩ‪ ،‬ﺩﻙ ﻛﺎﻭﺭﻳﻨﮓ‪ ،‬ﺣﺼﺎﺭ ﺣﻴﺎﻁ‬ ‫ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺩﺭﺏ ﻭ ﭘﻨﺠﺮﻩ‬ ‫ﻧﺼﺐ ﻫﺎﺭﺩﻭﻭﺩ‪ ،‬ﻟﻤﻴﻨﻴﺖ‪ ،‬ﺑﻴﺲ ﺑﺮﺩ ﻭ ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﮓ‬ ‫ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ‪ ،‬ﺑﺮﻕ ﻭ ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰ‬

‫‪Reza Moradian‬‬

‫با تضمین‬ ‫کیفیت‬

‫و تحریم ها و سایر ضمانت اجراهای احتمالی شامل هر دو موضوع نشود‪،‬‬ ‫نمی توان پدیرفت اقدامی واقعی برای جلوگیری از نقض حقوق شهروندان‬ ‫ایرانی انجام شده است‪.‬‬ ‫دومین ضرورت از نظر این وکیل ایرانی تعقیب کیفری و محاکمه تمامی‬ ‫عامالن و آمران نقض گس��ترده و سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری‬ ‫اسالمی بود ‪ :‬درست است که ایران‪ ،‬مانند بسیاری از ناقضان حقوق بشر‪،‬‬ ‫به اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ملحق نشده اما دولتهای غربی‪ ،‬از جمله‬ ‫دولت هلند به عنوان میزبان دیوان بین المللی کیفری می توانند از شورای‬ ‫امنیت سازمان ملل بخواهند موضوع جنایات علیه بشریت را برای برپایی‬ ‫یک دادگاه بین المللی در مورد ایران مورد بررسی قرار دهد‪ .‬از یاد نبریم‬ ‫که تنها با یک اقدام جهانی می توان با یک مساله جهانی برخورد کرد‪.‬‬ ‫وی همچنین با قیاس ش��رایط زنان در برهه های مختلف تاریخ س��ه دهه‬ ‫گذشته در ایران اظهار داشت‪ :‬زنان ایران در سی سال گذشته بیشترین میزان‬ ‫س��رکوب و فش��ار را در زندگی شخصی و اجتماعی خود تجربه کرده و‬ ‫بیش��ترین لطمه را از مناسبات حاکم خورده اند؛ بدیهی است که در چنین‬ ‫ش��رایطی‪ ،‬زنان ناراضی ترین و خشمگین ترین شهروندان باشند که چیز‬ ‫زیادی هم برای از دست دادن ندارند‪ .‬اگر امروز از پلیس به دلیل شعارهای‬ ‫آزادیخواهان��ه خود کت��ک می خورند‪ ،‬دیروز هم ب��ه دلیل عدم رعایت‬ ‫حجاب‪ ،‬کتک می خورده اند‪ ،‬اگ��ر امروز به خاطر حضور در تظاهرات‬ ‫برای دموکراس��ی بازداش��ت می ش��وند‪ ،‬دیروز هم به دلیل ش��رکت در‬ ‫تجمعات دفاع از حقوق زنان به زندان رفته اند‪ ،‬اگر امروز از سوی نیروهای‬ ‫امنیتی مورد تجاوز قرار می گیرند‪ ،‬سی سال است که جسم و روحشان هر‬ ‫روز حس تجاوز به حقوق و کرامت انسانی را تجربه می کند‪ .‬و با همه اینها‪،‬‬ ‫آیا باز هم الزم اس��ت بپرسیم چرا زنان‪ ،‬امروز‪ ،‬در خط اول مبارزات مردم‬ ‫ایران قرار دارند؟‬ ‫وی در ادامه سخنانش به فراموشی رسانه های غربی و سیاستمداران اشاره‬ ‫کرد و ایشان را مورد خطاب قرار داد که نمی توان مدعی حقوق بشر بود‬ ‫اما فریاد حقوق بشر خواهی مردم ایران را فراموش کرد‪ :‬صادقانه بگویم که‬ ‫من نگران هستم‪ .‬نگران اینکه این تصاویر و این مبارزات به فراموشی سپرده‬ ‫شوند‪ .‬اگر با نقض حقوق بشر در ایران مقابله نشود و اگر از این مبارزات‬ ‫دفاع مشخص نشود‪ ،‬مردم ایران حق دارند که بگویند ما را فراموش کرده‬ ‫اید‪ .‬نگرانی من وقتی تش��دید می ش��ود که می بینم رسانه های غربی هر‬ ‫روز بیش��تر از روز پیش‪ ،‬کمتر به نقض حقوق بشر در ایران می پردازند و‬ ‫سیاستمداران هم دست کمی از آنان ندارند‪.‬‬

‫با ایران چه باید کرد؟‬

‫گفتگوهایمحرمانه‬ ‫در مثلث اوباما‪ -‬نتانیاهو‪ -‬سرکوزی‬ ‫پیک نت ‪ -‬نتانیاهو‪ ،‬نخس��ت وزیر‬ ‫اسرائیل پس از دیدار از پیش اعالم‬ ‫نش��ده اش با اوبام��ا رئیس جمهور‬ ‫آمریکا‪ ،‬در بازگش��ت به اسرائیل‪،‬‬ ‫در فرانسه متوقف شد و با سرکوزی‬ ‫رئی��س جمه��وری ای��ن کش��ور‬ ‫گفتگو کرد‪ .‬با توجه به مواضع تند‬ ‫س��رکوزی نس��بت به فعالیت های‬ ‫اتمی ایران و بویژه اطالعاتی که از‬ ‫منابع ویژه از داخل هرم اتمی ایران‬ ‫نخست وزیر اسرائیل در‬ ‫بدست می آورد‪ ،‬این دیدار اهمیت‬ ‫فرانسه و گفتگو بر سر‬ ‫ویژه دارد‪.‬‬ ‫فعالیت های اتمی ایران»‬ ‫خبرگزاری فرانس��ه توقف نخست‬ ‫وزیر اسرائیل در فرانسه و گفتگو با‬ ‫و اسرائیل بر سر ادامه شهرک سازی‬ ‫سرکوزی رئیس جمهور این کشور‬ ‫ها در مناطق اشغالی نیز کرده است‬ ‫را بر مبنای «گفتگو بر س��ر فعالیت‬ ‫که نمی ت��وان آن را چندان جدی‬ ‫های اتمی ایران» مخابره کرد‪ .‬همین‬ ‫تلقی کرد‪.‬‬ ‫خبرگزاری اشاره به اختالف فرانسه‬

‫آگهی استخدام‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ‪VancouverTheBest‬‬

‫ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺏ ﺟﻮﺍﻥ‪ ،‬ﻣﺠﺮﺏ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ‬ ‫ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍﺳﺖ‬ ‫این شخص باید بتواند‪:‬‬ ‫* به شرکتهای مختلف شخصا سر بزند‪.‬‬ ‫* با برنامههای ‪ Word‬و ‪ Outlook‬آشنا باشد‪.‬‬ ‫لطفا واجدین شرایط رزومه خود را به شرکت ‪ VancouverTheBest‬ارسال نمایند‬

‫‪info@vancouverthebest.com‬‬ ‫«لطفا تماس تلفنی برای این سمت نگیرید»‬


‫‪19‬‬

‫‪19 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 928‬جمعه ‪ 22‬آبان ‪1388‬‬

‫احمدی مقدم‪:‬‬ ‫پلیس باید بر اینترنت‬ ‫نظارت کند‬

‫نیروىانتظامى‬ ‫براى قطع دست سارق‌ها اعالم آمادگی کرد‬ ‫رادیو ف��ردا‪ -‬رئیس پلیس آگاهى‬ ‫نیروى انتظامى ایران با بیان این که‬ ‫«اجرا نکردن قانون مجازات اسالمى‬ ‫موجب افزایش ناامنى مى‌ش��ود» از‬ ‫آمادگى پلیس جمهورى اس�لامى‬ ‫براى قطع دست مجرمان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگ��زارى کار ایران‪،‬‬ ‫ایلنا‪ ،‬س��ردار اصغر جعف��رى روز‬ ‫یک‌ش��نبه با انتقاد از «عدم اجراى‬ ‫قان��ون مج��ازات اس�لامى» اظهار‬ ‫داش��ت‪« :‬اجرا نک��ردن این حدود‬ ‫بزرگ‌ترین منشاء ریشه‌کن نشدن‬ ‫جرائم در کشور است‪».‬‬ ‫به گفت��ه رئی��س پلی��س آگاهى‬ ‫نیروى انتظامى جمهورى اسالمى‪،‬‬ ‫مهم‌ترین بخ��ش از قانون مجازات‬ ‫اسالمى قطع دست کسانى است که‬ ‫مرتکب دزدى مى‌شوند‪.‬‬ ‫این س��خنان در حالى بیان مى‌شود‬ ‫ک��ه انواع دیگر مجازات اس�لامى‬ ‫مانن��د قصاص از س��ال‌ها پیش در‬ ‫ایران به مورد اجرا گذارده مى‌شود‬ ‫و بر اساس آمارهاى جهانى ایران از‬ ‫کشورهایى است که بیشترین میزان‬ ‫اعدام‌ها را ب��ه خود اختصاص داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس اع�لام س��ازمان عفو‬ ‫بین‌الملل‪ ،‬از میان ‪ ۲۳۹۰‬مورد اعدام‬ ‫که س��ال گذش��ته میالدى در ‪۲۵‬‬ ‫کشور دنیا انجام ش��ده‌‪ ۹۳ ،‬درصد‬ ‫آن به تنهایى در پنج کش��ور چین‪،‬‬ ‫ایران‪ ،‬پاکستان‪ ،‬عربستان سعودى و‬ ‫ایاالت متحده اجرا شده است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬در س��ال گذش��ته‬ ‫می�لادى دس��ت‌کم ‪ ۳۴۶‬نف��ر در‬

‫ایران اعدام شدند‪ .‬در قوانین جزایى‬ ‫ایران که برگرفته از قوانین شریعت‬ ‫اس�لامى اس��ت‪ ،‬حتى کسانى که‬ ‫کمتر از ‪ ۱۸‬س��ال س��ن دارند و بر‬ ‫اس��اس معیارهاى جهان��ى هنوز به‬ ‫سن قانونى نرسیده‌اند نیز به قصاص‬ ‫محکوممى‌شوند‪.‬‬ ‫بر اساس اعالم عفو بین‌الملل‪ ،‬ایران‬ ‫در س��ال گذش��ته میالدى هش��ت‬ ‫زندانى را که در زمان ارتکاب جرم‬ ‫کمتر از ‪ ۱۸‬سال سن داشتند اعدام‬ ‫کرده و به این ترتیب رتبه اول را در‬ ‫اع��دام نوجوانان به خود اختصاص‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫عالوه بر اجراى مجازات قصاص در‬ ‫ایران که برگرفته از قوانین اسالمى‬ ‫اس��ت‪ ،‬انواع دیگر حدود اسالمى‬ ‫مانند سنگسار نیز هر از چندگاهى‬ ‫در ایران به مورد اجرا درمى‌آید‪.‬‬ ‫با این حال ش��واهد و م��دارک و‬ ‫آماری در دس��ت نیست که نشان‬ ‫دهد اجرای این گونه مجازات‌ها در‬ ‫پیش‌گیرى از وقوع جرایمى مانند‬ ‫قتل و تجاوز موثر بوده است‪.‬‬ ‫محمدعل��ى دادخ��واه‪ ،‬حقوق‌دان‬ ‫و فع��ال مدنى در ای��ران‪ ،‬با رد این‬ ‫دیدگاه که اج��راى حدودى مانند‬ ‫قصاص به کاهش میزان جرایم در‬

‫جامعه منجر مى‌شود‪ ،‬افزوده است‪:‬‬ ‫«کافى اس��ت م��ا آمار هر س��ال را‬ ‫ببینیم‪ ،‬آیا ج��رم و جنایت کاهش‬ ‫یافته اس��ت؟ اگر این طور بود که‬ ‫باید با اولین گروه اعدام‌ها‪ ،‬سال بعد‬ ‫اعدامى وجود نداشت‪ ،‬در حالى که‬ ‫آمار اعدام‌ها رش��د تزایدى داشته‬ ‫است‪».‬‬ ‫این در حالى است که رئیس پلیس‬ ‫آگاهى نی��روى انتظامى ب��ا اعالم‬ ‫آمادگ��ى نیروهاى تح��ت امرش‬ ‫براى اجراى بیش��تر «ح��دود الهى»‬ ‫گفته اس��ت‪« :‬اگر ح��دود الهى در‬ ‫کشور اجرا شود بیش از ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫جرایمى که در حوزه سرقت اتفاق‬ ‫مى‌افتد‪ ،‬دیگر رخ نخواهد داد و این‬ ‫به نفع مردم‪ ،‬امنیت کشور و اعتبار‬ ‫جمهورى اسالمى ایران است‪».‬‬ ‫اما محمود آخوندی‪ ،‬استاد حقوق‬ ‫در تهران‪ ،‬نظ��ر افرادی چون آقای‬ ‫جعفری را غير کارشناسی می‌داند‪.‬‬ ‫وی دراي��ن رابط��ه به رادي��و فردا‬ ‫می‌گوي��د‪‌« :‬اين‌ه��ا جرم شناس��ی‬ ‫نمی‌دانند و با قوانين جزايی و مبانی‬ ‫فقهی آش��نايی زيادی ندارند‪ .‬اينها‬ ‫اف��راد خردمندی نيس��تند و تصور‬ ‫می‌کنند مجازات شديد بازدارنده‬ ‫است‪ ،‬در حالی که اين امر بازدارنده‬ ‫نيست‪ .‬مجازات بايد ماليم باشد اما‬ ‫ً‬ ‫مخصوص��ا در دنيای‬ ‫الزم االجرا‪،‬‬ ‫امروزی س��رقت با مجازات از بين‬ ‫نمی‌رود‪ ،‬بلکه بايد عوامل اين جرم‬ ‫را پيدا کرد‪».‬‬ ‫مقابله با عوامل و زمينه‌های‬

‫احمدی مقدم در حاشیه همایش سازمان های مردمی‬ ‫ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته است‪»:‬پلیس باید در فضای‬ ‫مجازی نظارت بیشتری داشته باشد اما هر بار که در این‬ ‫زمینه ورود کردیم‪ ،‬رسانه ها و افرادی که پز روشنفکری‬ ‫دارند حمله می کنند و ما عقب نشینی می کنیم‪».‬‬

‫بی بی س��ی ‪ -‬اس��ماعیل احمدی‬ ‫مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران‬ ‫خواس��تار نظارت بیش��تر پلیس بر‬ ‫اینترنت ش��ده ولی گفته که تالش‬ ‫پلی��س برای نظ��ارت ب��ر اینترنت‬ ‫که آیا پلیس فقط برای جلوگیری‬ ‫موفقیت آمیز نبوده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگ��زاری کار ایران از قاچاق مواد مخدر باید بر اینترنت‬ ‫ ایلن��ا‪ ،‬آق��ای احم��دی مقدم در نظارت داشته باشد یا در زمینه های‬‫حاش��یه همایش سازمان های مردم دیگری نیز می تواند فعال باشد‪.‬‬ ‫نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته بنابر گزارشهای رس��می‪ ،‬بیشتر از‬ ‫است‪»:‬پلیس باید در فضای مجازی یک میلیون و دویست هزار نفر در‬ ‫نظارت بیشتری داشته باشد اما هر بار ایران معتاد هس��تند و تریاک با ‪۳۳‬‬ ‫که در این زمینه ورود کردیم‪ ،‬رسانه درصد بیشترین ماده مصرفی در این‬ ‫ها و افرادی که پز روشنفکری دارند کشور است‪.‬‬ ‫حمله می کنند و ما عقب نشینی می هر س��اله حجم زیادی مواد مخدر‬ ‫در ایران کشف می شود و مقامات‬ ‫کنیم‪».‬‬ ‫نظارت مورد نظ��ر فرمانده نیروی ایرانی دلیل عم��ده افزایش قاچاق‬ ‫انتظامی بر فضای مجازی اینترنت بر موادمخ��در ب��ه ای��ران را باالرفتن‬ ‫«جابجایی مواد مخدر» تاکید دارد کشت خش��خاش در افغانستان می‬ ‫زیرا به گفته وی دو سوم موادی که دانند‪.‬‬ ‫نیروی انتظامی کشف می کند‪ ،‬از پلیس ای��ران می گوی��د که تولید‬ ‫تریاک در افغانس��تان در س��الهای‬ ‫طریق روشهای اطالعاتی است‪».‬‬ ‫در سالهای اخیر بحث های زیادی اخیر افرایش یافته و در سال ‪2008‬‬ ‫در باره نظارت بر اینترنت در ایران به ‪7‬هزار و ‪ 700‬تن رسیده است‪.‬‬ ‫مطرح بوده و «کمیته تعیین مصادیق بخ��ش عم��ده تریاک جه��ان در‬ ‫فیلترینگ» که نمایندگانی از صدا و افغانستان تولید می شود که در شرق‬ ‫سیمای جمهوری اسالمی‪ ،‬وزارت ایران قرار دارد‪ .‬مواد مخدر تولیدی‬ ‫ارش��اد و وزارت اطالعات اعضای در افغانستان عمدتا از طریق ایران به‬ ‫آن هستند‪ ،‬کار فیلترینگ را انجام دیگر کش��ورها منتقل و بخشی از‬ ‫آن نی��ز در داخل ایران مصرف می‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫آقای احم��دی مقدم توضیح نداده شود‪.‬‬

‫ادامه در صفحه ‪32‬‬

‫به گفته آقای احمدی مقدم‪ ،‬با ورود‬ ‫نیروه��ای خارجی به افغانس��تان به‬ ‫بهانه مبارزه با تروریسم‪ ،‬تولید مواد‬ ‫مخدر ‪ 40‬برابر شد و قیمت تریاک‬ ‫نیز شش برابر ارزان شده است‪.‬‬ ‫پلیس ایران تالش های گسترده ای‬ ‫را برای مقابله ب��ا قاچاق و مصرف‬ ‫مواد مخدر انجام داده و بر اس��اس‬ ‫گزارشهای رسمی ساالنه نزدیک‬ ‫به یک هزار تن مواد مخدر کشف‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ای��ران با داش��تن ‪ ۹۵۰‬کیلومتر مرز‬ ‫مشترک با افغانستان و قرار گرفتن‬ ‫میان این کش��ور و اروپ��ا‪ ،‬همواره‬ ‫یک��ی از راه های اصل��ی ترانزیت‬ ‫مواد مخدر افغانستان به جهان خارج‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫از ح��دود هفت س��ال پی��ش که‬ ‫حکومتطالباندرافغانستانباحمله‬ ‫آمریکا و متحدانش از میان برداشته‬ ‫شد‪ ،‬تولید موادمخدر در این کشور‬ ‫رو ب��ه افزایش ب��وده و طرح های‬ ‫جلوگیری از کش��ت خشخاش در‬ ‫افغانستان به نتیجه امیدوارکننده ای‬ ‫نینجامیدهاست‪.‬‬

‫‪5531 Deerhorn Lane, North Vancouver‬‬

‫ﻣﻨﺰﻝ ﭘﻨﺞ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 3‬ﺣﻤﺎﻡ‪ ،‬ﺳﻪ ﺷﻮﻣﻴﻨﻪ‪ ،‬ﺣﻴﺎﻁ ﻣﺤﺼﻮﺭ‪ ،‬ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻯ ﺳﺒﺰ‪،‬‬ ‫ﻛﻒ ﭘﺎﺭﻛﺖ‪ ،‬ﺍﺗﺎﻕ ﻧﺸﻴﻤﻦ ﻭﺳﻴﻊ ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﺑﻠﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﻟﺒﺎﺯ ﻭ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ‪،‬‬ ‫ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺯﻳﺒﺎﻯ ‪ ،Grous Wood‬ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ‪Handsworth‬‬ ‫ﻭ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪﺍﻯ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺍﺳﻜﻰ ﺩﺭ ﻧﻮﺭﺕﻭﻧﻜﻮﻭﺭ‬

‫ﻗﻴﻤﺖ ‪ 998،000‬ﺩﻻﺭ‬

‫‪OPEN HOUSE Saturday 2-4‬‬

‫ﺍﺯ ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ‬

‫‪183 West 23rd, North Vancouver‬‬

‫سهیل روحانی‬ ‫مشاور امالﻙ‬ ‫‪)6۰4( ۵۵1-۵141‬‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﻭ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 2‬ﺣﻤﺎﻡ ﻛﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ‪،‬‬ ‫ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺭﺧﺘﺸﻮﻳﻰ ﻭ ﺧﺸﻚﻛﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺑﺎ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻰ‪،‬‬ ‫ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ‪ Lotus‬ﺩﺭ ﺭﻳﭽﻤﻮﻧﺪ‬ ‫ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻭﺍﺣﺪ ﻳﻚ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺑﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻭﺳﻌﺖ ‪ 710‬ﻓﻮﺕ ﻣﺮﺑﻊ‪،‬‬ ‫ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﻟﺒﺎﺯ ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ‪،‬‬ ‫ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ‪ 29‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ‬ ‫‪ Melville‬ﺩﺭ ﺩﺍﻭﻥ ﺗﺎﻭﻥ ﻭﻧﻜﻮﻭﺭ‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻭﺳﻌﺖ ‪ 730‬ﻓﻮﺕ ﻣﺮﺑﻊ‪،‬‬ ‫ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻟﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﻻﻧﺰﺩﻝ‬ ‫ﺩﺭ ﻧﻮﺭﺕﻭﻧﻜﻮﻭﺭ‪ ،‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ‪،‬‬ ‫ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻜﻦ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ‬

‫ﻗﻴﻤﺖ ‪ 429،000‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ‬ ‫ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ‬

‫ﻗﻴﻤﺖ ‪ 320،000‬ﺩﻻﺭ‬

‫‪Cell: 604.551.5141‬‬ ‫‪Office: 604.988.8000‬‬


‫‪20‬‬

‫‪20 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 928‬جمعه ‪ 22‬آبان ‪1388‬‬

‫بازگشت الیحه حذف یارانه ها‬ ‫به کمیسیون ویژه مجلس‬ ‫ب��ی بی س��ی ‪ -‬مجلس ای��ران بعد‬ ‫از تصوی��ب بخش عم��ده الیحه‬ ‫حذف یاران��ه ها‪ ،‬دوباره این الیحه‬ ‫را به کمیس��یون ویژه برده اما هنوز‬ ‫به درستی مشخص نیست که هدف‬ ‫از بازگشت الیحه به کمیسیون ویژه‬ ‫رسیدگی به الیحه چیست‪.‬‬ ‫این تصمیم بعد از آن گرفته شد که‬ ‫نمایندگان مجلس بندی از الیحه را‬ ‫تصویب کردند ک��ه از نظر برخی‬ ‫مغایر بند دیگری بود که پیش��تر به‬ ‫تصویب رسیده بود‪.‬‬ ‫اخت�لاف دولت و مجل��س زمانی‬ ‫آغاز ش��د ک��ه مجلس بخش��ی از‬ ‫الیحه( م��اده ‪ )13‬را تصویب کرد‬ ‫که دولت باید پول ناشی از افزایش‬ ‫قیم��ت کااله��ا و خدم��ات را به‬ ‫حس��ابی در خزانه داری کل بریزد‬ ‫و دولت صددرصد درآمدها را در‬ ‫قالب بودجه ساالنه هزینه کند‪.‬‬ ‫دول��ت با این نظر مخالف بود و در‬ ‫الیحه اولیه پیش بینی کرده بود که‬ ‫درآمدهای ناشی از افزایش قیمت‬ ‫کااله��ا و خدمات بع��د از حذف‬ ‫یارانه ها به صندوقی واریز شود که‬ ‫مدیریت آن با رئیس دولت و وزرا‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مجلساینکارخالفقانوناساسی‬ ‫دانست و برای همین تصویب کرد‬ ‫تمام درآمدها در حسابی در خزانه‬ ‫داری کل ریخته ش��ود و دولت نیز‬ ‫در قالب بودجه ساالنه از آن استفاده‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مجلس معتقد بود که اگر نظر دولت‬ ‫را تصویب کن��د‪ ،‬دیگر نظارتی بر‬ ‫عملکرد این صندوق که در س��ال‬ ‫اول اج��رای حذف یاران��ه ها‪ ،‬بین‬ ‫ده تا بیست میلیارد دالر پول به آن‬ ‫واریز می ش��ود‪ ،‬نخواهد داشت و‬ ‫دیوان محاسبات قادر به کنترل دخل‬ ‫و خرج این صندوق نخواهد بود‪.‬‬ ‫سردرگمیقانونی‬ ‫در کن��ار ای��ن مس��ئله‪ ،‬نمایندگان‬ ‫مجلس پی��ش بینی ک��رده اند که‬ ‫دولت تم��ام درآمدهای ناش��ی از‬ ‫افزایش قیمت را در بودجه س��االنه‬ ‫در چه��ار ردی��ف بگنجاند‪ .‬یک‬ ‫ردیف درآمدها و سه ردیف هزینه‬ ‫ها‪ .‬در بخش هزینه ها پرداخت های‬ ‫نقدی به خانوارها‪ ،‬بودجه عمرانی‬

‫و کم��ک به بخش های تولیدی به‬ ‫عنوان سه ردیف در نظر گرفته شده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫بنابر این بخش دولت موظف ش��د‬ ‫که ‪ 50‬درصد درآمدها را به صورت‬ ‫نقدی ب��ه خانواره��ا‪ 30 ،‬درصد را‬ ‫ب��ه بخش تولید و ‪ 20‬درصد بقیه را‬ ‫صرف بودجه عمرانی کند‪.‬‬ ‫دول��ت موظف ش��د که هر س��ال‬ ‫این بخش را در بودجه بگنجاند تا‬ ‫مشخص باشد که دولت از مجموع‬ ‫درآمدهای ناشی از حذف یارانه ها‪،‬‬ ‫حق دارد چگونه استفاده کند‪.‬‬ ‫دولت معتقد بود که حذف یارانه ها‬ ‫یک برنامه جداگانه است و نباید آن‬ ‫را به برنامه یک س��اله محدود کرد‬ ‫اما نمایندگان مجلس نظر دولت را‬ ‫نپذیرفتند‪.‬‬ ‫حضور س��رزده محم��ود احمدی‬ ‫نژاد در هنگام بررس��ی این بخش‬ ‫از الیحه نیز کمکی به دولت نکرد‬ ‫ام��ا در بندی دیگ��ری که مجلس‬ ‫تصویب کرد‪ ،‬به نظر می رسید که‬ ‫نمایندگان با تصویب آن خواس��ته‬ ‫اند نظر دول��ت را تاحدودی تامین‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بنابر ماده ‪ 16‬دولت مجاز شد که در‬ ‫اجرای برنامه حذف یارانه ها وجوه‬ ‫حاصل را تحت عن��وان اعتبارات‬ ‫هدفمند سازی یارانه ها به صورت‬ ‫«درآمد ‪ -‬هزینه»‪ ،‬مصرف کند‪.‬‬ ‫از نظر برخی نمایندگان این تصمیم‬ ‫مغایر ب��ا ماده ‪ 13‬بود که پیش��تر به‬ ‫تصویب رس��یده ب��ود‪ .‬در ماده ‪13‬‬ ‫چهار ردیف ( درآمد‪ ،‬یارانه نقدی‪،‬‬ ‫عمرانی و تولیدی) پیش بینی شده‬ ‫بود اما در ماده ‪ 16‬درس��ت خالف‬ ‫ای��ن بود ک��ه تنها ی��ک ردیف به‬ ‫صورت «درآمد _ هزینه» پیش بینی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫با تعارضی که بین این دو ماده قانونی‬ ‫پیش آمده‪ ،‬این نگرانی وجود دارد‬

‫که بعدها دولت و مجلس هر کدام‬ ‫به بخشی از این قانون استناد کنند به‬ ‫این معنی که دولت بر اس��اس ماده‬ ‫‪ 16‬همه چیز را در قالب یک ردیف‬ ‫ارائه کن��د اما مجلس بگوید که بر‬ ‫اس��اس قانون (م��اده ‪ )13‬هدفمند‬ ‫ک��ردن یارانه ها چه��ار ردیف در‬ ‫بودجه ارائه کند‪.‬‬ ‫به دنبال حل اختالف‬ ‫برخی نماین��دگان مجلس امیدوار‬ ‫بودند بعد از پایان رسیدگی و ارسال‬ ‫این الیحه به ش��ورای نگهبان‪ ،‬این‬ ‫ش��ورا این موارد را خ�لاف قانون‬ ‫تش��خیص بدهد و آن را به مجلس‬ ‫بازگرداند و مجلس نیز اصالحاتی‬ ‫در آن اعمال کند‪.‬‬ ‫اما مجلس یکب��اره تصمیم گرفت‬ ‫دوباره الیحه را به کمیس��یون ویژه‬ ‫مجل��س برای رس��یدگی به الیحه‬ ‫حذف یارانه ها که مدتها روی این‬ ‫الیحه کار کرده‪ ،‬برگرداند و بعد از‬ ‫آن دوباره ای��ن موضوع در صحن‬ ‫علنی مجلس مطرح شود‪.‬‬ ‫از لح��اظ قانونی مجل��س در حال‬ ‫حاضر نمی تواند مصوبات پیش��ین‬ ‫خود را در الیح��ه هدفمند کردن‬ ‫یاران��ه ها تغییر دهد ولی به نظر می‬ ‫رس��د هدف اصالح بخ��ش های‬ ‫دیگری اس��ت که هن��وز تصویب‬ ‫نش��ده یا می تواند ب��ه الیحه فعلی‬ ‫اضافه شود‪.‬‬ ‫عالوهبراین‪،‬دولتنشستمشترکی‬ ‫با حضور نمایندگان مجلس ترتیب‬ ‫داده و امیدوار است در آن نشست‬ ‫بتواند نمایندگان مجلس را متقاعد‬ ‫کن��د ک��ه اصالحات��ی در الیحه‬ ‫هدفمند کردن یارانه ها انجام دهند‬ ‫بلکه به بخش��ی از خواس��ته هایش‬ ‫برسد‪.‬‬

‫سپاه‪ :‬پاکستان ریگی را آزاد کرده بود‬ ‫بی بی سی ‪ -‬حسین سالمی جانشین‬ ‫فرمانده سپاه پاسداران ایران سازمان‬ ‫اطالعاتی پاکستان را به حمایت از‬ ‫عبدالمالک ریگی متهم کرد‪.‬‬ ‫آق��ای س�لامی در گفتگوی��ی با‬ ‫خبرگزاری فارس مدعی ش��د که‬ ‫عبدالمالک ریگ��ی «در روز پنجم‬ ‫مهرم��اه (‪ 26‬س��پتامبر) در یکی از‬ ‫خیابان های شهر کویته دستگیر می‬ ‫ش��ود» اما به گفته این فرمانده سپاه‬ ‫«تنها پس از یک ساعت با مداخله‬ ‫عوامل اطالعاتی و س��رویس های‬ ‫اطالعاتی کشور همس��ایه ما» آزاد‬ ‫می شود‪.‬‬

‫کویت��ه مرکز اس��تان بلوچس��تان‬ ‫پاکستان اس��ت که در همسایگی‬ ‫مستقیم استان سیستان و بلوچستان‬ ‫در خاک ایران قرار دارد‪.‬‬ ‫اهمیت این اظهار نظر در آنجاست‬ ‫که حدود س��ه هفته پس از حادثه‬ ‫م��ورد اش��اره آق��ای س�لامی در‬ ‫یک بمبگ��ذاری که گروه جنداهلل‬ ‫مس��ئولیت آن را به عهده گرفت‪،‬‬ ‫بیش از ‪ 42‬نفر از جمله چند فرمانده‬ ‫س��پاه پاس��داران ایران که نورعلی‬ ‫شوشتری‪ ،‬جانشین فرمانده نیروی‬ ‫زمینی سپاه پاسداران ایران بلند پایه‬ ‫ترین آنها بود کشته شدند‪.‬‬

‫جانش��ین فرمانده س��پاه پاسداران‬ ‫ایران که مدعی ش��د «م��دارک و‬ ‫اطالعات دقیق��ی از رفت و آمدها‬ ‫و حتی مخفیگاه ای این تروریست‬ ‫در اختی��ار داری��م» در گفتگ��و با‬ ‫خبرگزاری فارس پرس��یده اس��ت‬ ‫«چطور ممکن اس��ت چنین فردی‬ ‫با اس��کورد کامل و تحت حمایت‬ ‫یک چتر امنیتی در کشور دیگری‬ ‫آزادانه راه برود و تحت کنترل یک‬ ‫سازمان اطالعاتی نباشد؟»‬ ‫پاکس��تان پیش از این منکر وجود‬ ‫ارتب��اط میان دولت این کش��ور و‬ ‫تشکل جنداهلل شده بود‪.‬‬

‫هشدار ایران‬ ‫در مورد دخالت بیگانگان در جنگ یمن‬ ‫منوچهر متک��ی وزیر خارجه ایران‬ ‫علیه دخالت خارجی در مناقشه میان‬ ‫دولت یمن و شورش��یان آن کشور‬ ‫هشدار داده است‪.‬‬ ‫آق��ای متکی گفت که طرف های‬ ‫ناشناس درحال دامن زدن به بحران‬ ‫هس��تند و تالش ها برای کمک یا‬ ‫دست زدن به اقدام نظامی می تواند‬ ‫عواقب منفی داشته باشد‪.‬‬ ‫خبرنگاران بی بی سی می گویند به‬ ‫نظر می رسد که منظور آقای متکی‬ ‫عربستان سعودی بوده باشد‪.‬‬ ‫به فاصله کوتاهی پس از این سخنان‬ ‫ریاض قول داد که به حمالت هوایی‬ ‫خود تا زمان عقب نشینی شورشیان‬ ‫از مرز آن کشور ادامه دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرگزاری فرانس��ه‬ ‫ش��اهزاده خالد بن س��لطان معاون‬ ‫وزارت دف��اع عربس��تان س��عودی‬ ‫گفت‪« :‬ما بمباران ها را تا زمانی که‬ ‫[شورشیان] ده ها کیلومتر به داخل‬ ‫مرز یمن عقب ننشسته اند متوقف‬ ‫نخواهیمکرد‪».‬‬ ‫نیروهای عربس��تان سعودی پس از‬ ‫کشته شدن یک افس��ر این کشور‬ ‫در ی��ک یورش فرامرزی توس��ط‬ ‫شورش��یان یمن موس��وم به حوثی‬ ‫ها در ناحیه جیزان دس��ت به یک‬ ‫عملیات زمین��ی و هوایی علیه آنها‬ ‫زدند‪.‬‬ ‫همزم��ان حوث��ی ها در وبس��ایت‬ ‫خود گفتند که جت های جنگنده‬ ‫عربس��تان روز سه شنبه روستاهایی‬ ‫در داخل مرز یمن را بمباران کرده‬ ‫و دو زن را کشته و یک کودک را‬ ‫زخمی کرده اند‪.‬‬ ‫به گفته آنها این حمالت همچنین‬

‫یک س��اختمان دولتی در روستای‬ ‫شیدا را هدف گرفت‪.‬‬ ‫'مراقب باشید'‬ ‫آقای متکی روز سه شنبه در تهران‬ ‫در پاسخ به سوالی درباره ادعاهای‬ ‫یمن ک��ه می گوی��د س��ازمان ها‬ ‫و رس��انه ه��ای مذهب��ی ای��ران از‬ ‫شورشیان حمایت می کنند گفت‬ ‫سیاس��ت خارج��ی ای��ران «نقش‬ ‫آفرینی و کمک به بازگشت ثبات‬ ‫و آرامش در تک تک کشورهای‬ ‫منطقه اس��ت» و افزود «کشوری با‬ ‫ای��ن نگاه به طور مطمئ��ن در هیچ‬ ‫حوزه‌ای از تش��نج‌زایی مشارکت‬ ‫ن��دارد و ای��ن موض��وع بر خالف‬ ‫سیاست‌ها و منافعی است که ایران‬ ‫تعریفمی‌کند‪».‬‬ ‫آق��ای متکی گف��ت‪« :‬م��ا قویا به‬ ‫کشورهای منطقه اخطار می دهیم‬ ‫که مراقب باشند‪ ،‬هوشیار باشند‪».‬‬ ‫او اضافه کرد‪« :‬کمک‌های مالی و‬ ‫تس��لیحاتی به گروه‌های افراط‌گرا‬ ‫و تروریس��ت‌ها ی��ا برخورده��ای‬ ‫س��رکوب گران��ه ب��ا م��ردم و نیز‬ ‫حم�لات نظامی پیامدهای بس��یار‬ ‫نامناسبی خواهد داشت‪».‬‬ ‫مقام های یمنی ماه گذش��ته گفتند‬ ‫که نیروهای امنیتی آن کشور یک‬ ‫کشتی حامل سالح که ایران برای‬ ‫حوثی ها ارس��ال کرده ب��ود را در‬ ‫بندری در استان حجه ضبط کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬ایران این اتهام را ساختگی‬ ‫خواند‪.‬‬ ‫آق��ای متکی ظاه��را در اش��اره به‬ ‫عربستانسعودیگفت‪«:‬اگرکسانی‬

‫بنزین روی برخ��ی آتش‌های فتنه‬ ‫بریزند‪ ،‬باید مطمئن باشند که دود و‬ ‫آتش این شعله‌های برافروخته‪ ،‬خود‬ ‫آنها را نیز در بر خواهد گرفت‪».‬‬ ‫او گفت که کشورهای منطقه باید‬ ‫در عوض برای برق��راری ثبات در‬ ‫یمن بکوش��ند‪« :‬ثب��ات در یمن به‬ ‫ثبات منطقه کم��ک می‌کند و هر‬ ‫نوع بی‌ثباتی در این كشور‪ ،‬عراق‌‪،‬‬ ‫افغانستان و پاکس��تان آثار وضعی‬ ‫خ��ود را ب��ر کل منطق��ه خواه��د‬ ‫گذاشت‪».‬‬ ‫همزمان گزارش می شود که یک‬ ‫فرمانده گروه پیکارجوی «القاعده‬ ‫در شبه جزیره عربس��تان» ظاهرا از‬ ‫سنی ها خواسته است که با حوثی‬ ‫ها مقابله کنند‪.‬‬ ‫محمد بن عبدالرحمان الرشید‪ ،‬در‬ ‫یک پیام صوتی در اینترنت‪ ،‬آنچه‬ ‫را ک��ه بلندپروازی ها و تعدی های‬ ‫شورشیان یمنی علیه سنی ها خواند‬ ‫تقبیحکرد‪.‬‬ ‫او گفت که جامعه شیعیان و ایران‬ ‫سعی دارند کشورهای اسالمی را به‬ ‫کنترل خود درآورند و اینکه «تهدید‬ ‫آنها برای اس�لام و امت اس�لامی‬ ‫خیلی از یهودیان و مسیحیان بیشتر‬ ‫است‪».‬‬ ‫شورش��یان حوثی که شیعه زیدی‬ ‫هستند خواهان خودمختاری بیشتر‬ ‫و نقش بیشتر مذهب شان در جامعه‬ ‫یمنهستند‪.‬‬ ‫آنها می گویند که جامعه ش��یعیان‬ ‫یم��ن مورد تبعی��ض ق��رار دارد و‬ ‫عربستان سعودی را متهم می کنند‬ ‫که از دولت یمن حمایت می کند‪.‬‬

‫ﺗﺎﻭﻥﻫﺎﻭﺱ ﺳﻪ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 2‬ﺣﻤﺎﻡ‪ ،‬ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ‪ 150 ،‬ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ‪ ،‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ﮔﻴﻢ ﺭﻭﻡ‪،‬‬ ‫ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺳﺮﺑﺎﺯ‪ ،‬ﭘﺸﺖ ﻛﻮﻛﻴﺘﻼﻡ ﺳﻨﺘﺮ‬

‫‪ 270،000‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﻣﻨﺰﻝ ﺩﻭ ﻃﺒﻘﻪ‪ ،‬ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻯﺷﺪﻩ‪ ،‬ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮﻩﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ‪ ،‬ﺯﻳﺮﺑﻨﺎ ﺣﺪﻭﺩ ‪200‬‬ ‫ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﺯﻣﻴﻦ ‪ 660‬ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ‪ ،‬ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﭘﻮﺭﺕ ﻛﻮﻛﻴﺘﻼﻡ‬

‫‪ 440،000‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﻣﻨﺰﻝ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ‪ ،‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻳﻚ ﺳﻮﺋﻴﺖ ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﺎ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻯ ‪ 320‬ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ‪،‬‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻋﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺟﻨﻮﺏ‪ 4 ،‬ﺧﻮﺍﺏ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻡ‪ ،‬ﻳﻚ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﺭ‬ ‫ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻰ‪ 5 ،‬ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ ﺗﺎ ﻛﻮﻛﻴﺘﻼﻡ ﺳﻨﺘﺮ‪ ،‬ﺩﺭ ﻭﺳﺖﻭﻭﺩ ﭘﻼﺗﻮ ﻛﻮﻛﻴﺘﻼﻡ‬

‫‪ 650،000‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 2‬ﺣﻤﺎﻡ‪ ،‬ﻃﺒﻘﻪ ﭘﻨﺠﻢ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﻴﻤﺎﻧﻰ ﺑﻮﺯﺍ‪،‬‬ ‫ﺷﻮﻣﻴﻨﻪ ﮔﺎﺯﻯ‪ ،‬ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺑﺮﻗﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ‪ 2 ،‬ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ‪،‬‬ ‫ﺣﺪﻭﺩ ‪ 110‬ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ‪ ،‬ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺗﺎ ﻛﻮﻛﻴﺘﻼﻡ ﺳﻨﺘﺮ‬

‫‪ 295،000‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﺗﺎﻭﻥﻫﺎﻭﺱ ‪ 3‬ﻃﺒﻘﻪ‪ ،‬ﺳﻪ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 2/5‬ﺣﻤﺎﻡ‪ ،‬ﭘﺸﺖﺑﺎﻡ ﺟﺪﻳﺪ‪،‬‬ ‫‪ 140‬ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ‪ ،‬ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﻟﻮﻫﻴﺪ ﻣﺎﻝ‬

‫‪ 315،000‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﻣﻨﺰﻝ ﻗﺪﻳﻤﻰ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﺮ‪ ،‬ﺯﻣﻴﻦ ‪ 850‬ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ‪ ،‬ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ‪ ،‬ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺣﻤﺎﻡ‪،‬‬ ‫ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻟﻮﻫﻴﺪ ﻣﺎﻝ‪ ،‬ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻋﺎﻟﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﺰﻝ ﺟﺪﻳﺪ‬

‫‪ 530،000‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 2‬ﺣﻤﺎﻡ‪ ،‬ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺸﺘﻢ‪ 93 ،‬ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ‪ ،‬ﺯﻳﺮ ﻟﻮﻫﻴﺪ ﻣﺎﻝ‪،‬‬ ‫ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺗﺎ ﺍﺳﻜﺎﻯﺗﺮﻥ‬

‫‪ 325،000‬ﺩﻻﺭ‬


‫‪21‬‬

‫‪21 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 928‬جمعه ‪ 22‬آبان ‪1388‬‬

‫ايلنا نگراني‌هاي مردم را روايت مي‌كند‪:‬‬

‫مردم مخالف طرح هدفمند‌كردن يارانه‌ها هستند‬ ‫«طرح هدفمند كردن يارانه‌ها» بحث‬ ‫روز مجلس‪ ،‬روزنامه‌ها و رس��انه‌ها‬ ‫اس��ت‪ .‬طرحي كه هشدار برخي از‬ ‫مراجع تقليد را در پي داشته و باعث‬ ‫درگيري بين مجلس و دولت شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ام��ا اين مي��ان هيچ‌ك��س از مردم‬ ‫نمي‌پرس��د كه نظر شما چيست و‬ ‫تنها مصطفي كواكبيان در سه‌شنبه‬ ‫گذشته روزي كه احمدي‌نژاد وارد‬ ‫صحن علني مجلس ش��د و در پي‬ ‫درگيري‌هاي بين دو قوه‪ ،‬رفراندوم‬ ‫را ب��ه عن��وان يك راه‌ح��ل مطرح‬ ‫كرد‪.‬‬ ‫خبرنگار ايلن��ا از خيابان‌هاي تهران‬ ‫گزارش مي‌دهد از حدود صد نفر‬ ‫م��ردم تنها دو نفر اين طرح را تائيد‬ ‫مي‌كنن��د‪ ،‬كه از اين دو نفر خانمي‬ ‫مي‌گوي��د‪ :‬به اين دليل كه مصرف‬ ‫انرژي توس��ط خود م��ردم كنترل‬ ‫مي‌ش��ود و اگر من س��ختي بكشم‬ ‫براي بچه‌هاي من خوب خواهد بود‬ ‫اما دليل آن يكي تنها اين است كه‬ ‫چون احمدي‌نژاد مي‌گويد خوب‬ ‫است پس حتما خوب است‪ .‬تعداد‬ ‫زيادي از افراد كه از قشري هم بودند‬ ‫كه در واقع اين طرح براي رفاه آنان‬ ‫بود (چند كارگر ش��هرداري‌‪ ،‬چند‬ ‫باغبان‪ ،‬چن��د دس��ت‌فروش زن و‬ ‫مرد) اصال نمي‌دانس��تند اين طرح‬ ‫چيست و متاسفانه براي طرحي كه‬ ‫جزئي از آن بودند براي آنها‪ ،‬هيچ‬ ‫اطالع‌رس��اني و آگاهي نشده بود‪،‬‬ ‫تنها يك نفر از اين قشر مي‌دانست‬ ‫اين طرح چيست و البته نظري ممتنع‬ ‫در ارتباط با آن داش��ت‪ ،‬او گفت‪:‬‬ ‫نماينده‌هاي ما در مجلس در مورد‬ ‫آن تصميم مي‌گيرند‪.‬‬ ‫البته قابل ذكر اس��ت بگوييم وقتي‬ ‫از هر پاس��خ‌دهنده‌اي مي‌پرسيديم‬ ‫كه دقيقا مي‌دانيد اين طرح چيست‪،‬‬ ‫بيش��ترين اطالعي ك��ه مي‌گرفتيم‬ ‫اين ب��ود كه ق��رار اس��ت يارانه‌ها‬ ‫از روي اجن��اس برداش��ته ش��ود و‬ ‫ماهيانه نس��بت به درآم��د مردم به‬ ‫م��ردم پرداخت ش��ود و هيچ‌كس‬ ‫نمي‌دانست مصرف‌كنندگان بايد‬ ‫آن را بر اساس قيمت تمام شده و بر‬ ‫اساس بهاي آن در بازارهاي منطقه‬ ‫خليج‌فارس خري��داري كنند و در‬ ‫مقابل دولت وعده داده اس��ت پس‬ ‫از حذف يارانه‌ها‪ ،‬به منظور جبران‬

‫اكثر مردم موافقند كه اين طرح ضمن گداپروري‪ ،‬باعث‬ ‫مي‌شود افراد از تالش براي پيشرفت اقتصادي دست بكشند‬ ‫قشر ضعيف را از پيش ضعيف‌تر مي‌كند‪ ،‬ضمن اينكه اين‬ ‫حرف‪ ،‬نظريه نمايندگان مخالف را كه معتقد به حذف طبقه‬ ‫اجتماعي متوسط در نتيجه اجرايي شدن اين طرح و ايجاد‬ ‫تورم بيش از ‪ 60‬درصد را تائيد مي‌كند‪.‬‬ ‫افزاي��ش بهاي كااله��ا‪ ،‬يارانه‌ها به‬ ‫صورت نقدي بين خانوارها توزيع‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬اين يعني آنچه را كه ما‬ ‫بر اساس ريال دريافت مي‌كنيم بر‬ ‫اساس نفت خليج‌فارس بايد خرج‬ ‫كنيم‪.‬‬ ‫با اين حال در حالتي كه مردم تا اين‬ ‫حد آگاهي كمي از اتفاقي كه قرار‬ ‫است رخ بدهد داشتند‪ ،‬درصد قابل‬ ‫توجهي از آنه��ا مخالف اين طرح‬ ‫بودن��د‪ .‬اين افراد به ط��ور اتفاقي از‬ ‫پياده‌روه��اي آزادي‪ ،‬جمه��وري‪،‬‬ ‫وليعصر و تجريش انتخاب ش��دند‬ ‫و از نظر ظاهري به طبقات مختلفي‬ ‫از جامع��ه در س��نين مختلف تعلق‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫يكي گف��ت‪ :‬بنزي��ن ‪ 100‬توماني‬ ‫مي‌شه هزار تومان‪ ،‬من راننده چطور‬ ‫بايد ه��ر روز باكم را پر كنم؟‌حاال‬ ‫ماهي ‪ 50‬تومان هم به من بدهند‪.‬‬ ‫خانمي نيز گفت‪ :‬وقتي قرار اس��ت‬ ‫يارانه را از روي اجناس بردارند‪ ،‬به‬ ‫من بدهند بعد من پول بگذارم روش‬ ‫و دوباره از دولت چيزي بخرم و پول‬ ‫رو دوباره به دولت برگردانم‪،‬حتما‬ ‫به ضررم خواهد بود!‬ ‫علت‌ه��ا در بي��ن طبق��ات مرفه و‬ ‫طبقات متوسط متفاوت بود‪ .‬خانمي‬ ‫گفت‪ :‬اگر قرار باشد يارانه‌ها به يك‬ ‫قش��ر تعلق بگيرد و به قشر ديگر نه‬ ‫اصال قابل قبول نيست و آقايي نيز به‬ ‫سرمايه ملي بودن يارانه‌ها تاكيد كرد‬ ‫و گفت‪ :‬كسي حق ندارد يارانه‌ها را‬ ‫تقسيم كند و بگويد به يك بخش‬ ‫مي‌دهيم به ي��ك بخش نمي‌دهيم‬ ‫زيرا اين سرمايه ملي ماست‪.‬‬ ‫اما از طرف ديگر يك كارمند بانك‬ ‫گفت‪ :‬اگر از يارانه من كاسته شود‬ ‫و به كسي برس��د كه واقعا احتياج‬ ‫دارد‪ ،‬باعث خوش��بختي من است‬ ‫ام��ا در صورتي اي��ن اتفاق مي‌افتد‬ ‫كه بتوان اين قضيه را تشخيص داد‬ ‫كه به نظر من اينطور نمي‌شود‪ ،‬يعني‬

‫شما فكر مي‌كنيد چند درصد افراد‬ ‫اطالعات كامل داده‌اند‪ ،‬شايد رئيس‬ ‫من كه دو برابر من حقوق مي‌گيرد‬ ‫درآمدش را نصف من نوشته باشد‬ ‫آن وقت ناعادالنه دوبرابر من يارانه‬ ‫خواه��د گرفت‪ ،‬آي��ا اين صحيح‬ ‫است؟‬ ‫پيرمردي نگران اس��ت از اينكه اين‬ ‫س��رمايه‌ها از كشور خارج شود‪ ،‬او‬ ‫گفت‪ :‬اگر آنچه مي‌گويند عادالنه‬ ‫بين مردم پخش شود مي‌تواند طرح‬ ‫خوبي باشد‪،‬‬ ‫اكثر مردم به دو چيز اش��تراك نظر‬ ‫دارن��د‪ .‬آنان مي‌ترس��ند از افزايش‬ ‫بيش از حد و بي‌رويه قيمت‌ها و از‬ ‫ضعيف‌ترشدنمستمندان‪.‬‬ ‫مردم معتقد هستند اقتصاد ما هميشه‬ ‫در ارتباط مس��تقيم با قيمت بنزين‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬آنها مي‌گويند هر گاه‬ ‫بنزين پنج ريال گران ش��ده تمامي‬ ‫اجن��اس ‪ 50‬ريال گران ش��ده حاال‬ ‫با گران��ي چند برابر بنزي��ن چه به‬ ‫س��ر قيمت‌ها مي‌آيد‪ ،‬اين در حالي‬ ‫اس��ت كه يارانه‌اي كه قرار اس��ت‬ ‫ماهانه پرداخت شود مقداري ثابت‬ ‫خواهد بود‪‌،‬همچنين مردم اين نظر‬ ‫را دارند كه اين ط��رح در زندگي‬ ‫مرفهين تغييري ايجاد نخواهد كرد‪،‬‬ ‫كسي كه ماشين چند صد ميليوني‬ ‫دارد برايش فرقي ندارد كه بنزين را‬ ‫ليتري صد تومان بخرد يا ليتري هزار‬ ‫تومان اما اين اتفاق در زندگي يك‬ ‫راننده بسيار موثر است‪.‬‬ ‫اكثر م��ردم موافقند ك��ه اين طرح‬ ‫ضمن گداپروري‪ ،‬باعث مي‌ش��ود‬ ‫اف��راد از ت�لاش ب��راي پيش��رفت‬ ‫اقتصادي دست بكشند قشر ضعيف‬ ‫را از پيش ضعيف‌تر مي‌كند‪ ،‬ضمن‬ ‫اينكه اين حرف‪ ،‬نظريه نمايندگان‬ ‫مخالف را كه معتقد به حذف طبقه‬ ‫اجتماعي متوسط در نتيجه اجرايي‬ ‫شدن اين طرح و ايجاد تورم بيش از‬ ‫‪ 60‬درصد را تائيد مي‌كند‪.‬‬

‫مدیریت مترو از دست شهرداری تهران خارج می‌شود‪:‬‬

‫کودتای احمدی نژاد علیه شهرداری تهران‬ ‫م��وج س��بز آزادی ‪ -‬محم��ود‬ ‫احمدی‌نژاد در مصاحبه تلویزیونی‬ ‫خود با شبکه تهران اعالم کرد که‬ ‫مدیریت مترو را از شهرداری خواهد‬ ‫گرفت و دولت س��اخت مترو را بر‬ ‫عهده می گیرد‪ .‬وی به ش��هرداری‬ ‫و ش��ورای ش��هر تهران هشدار داد‬ ‫در این مورد موظف به همکاری و‬ ‫همراهی با دولت هستند‪.‬‬ ‫مهدی هاشمی ‪ ،‬فرزند آیت اهلل اکبر‬ ‫هاشمی رفس��نجانی مدیریت مترو‬ ‫تهران را بر عهده دارد‪ .‬وی پیش از‬ ‫این چند بار به علت س��نگ‌اندازی‬ ‫های دولت در برابر پیشرفت پروژه‬ ‫مترو از سمت خود استعفا داده بود‬ ‫که ب��ا مخالفت قالیباف‪ ،‬ش��هردار‬ ‫تهران روبرو شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار رویداد‪ ،‬محمود‬ ‫احمدی‌نژاد در برنامه دیشب شبکه‬ ‫تهرانهمچونمناظره‌هایتلویزیونی‬ ‫پیش از انتخاباب��ت نمودارهایی را‬ ‫نش��ان داد و مدعی شد‪« :‬قبل از اين‬ ‫مجموع كم��ک دولت‌های قبلی‬ ‫برای ساخت مترو تا حدودی ‪100‬‬ ‫ميليارد تومان بود اما در اين دولت‬ ‫بي��ش از ‪ 600‬ميليارد تومان به مترو‬ ‫كمک شده است»‪.‬‬ ‫یک��ی از مدیران مترو تهران در این‬ ‫م��ورد به خبرنگار روی��داد گفت‪:‬‬ ‫«ارقام مورد ادعایی دولت با واقعیت‬ ‫همخوانی ندارد‪.‬ضمن اینکه کمک‬ ‫های دولت های قبلی بر اساس تورم‬ ‫و هزینه ه��ای اج��رای کار در آن‬ ‫زمان باید محاسبه گردد‪ .‬همچنین‬

‫حج��م کار صورت گرفته و هزینه‬ ‫هایی که در مراح��ل بهره برداری‬ ‫وجود دارد بس��یار متفاوت با هزینه‬ ‫های مراحل آماده س��ازی و آغاز‬ ‫پروژه هاست‪».‬‬ ‫وی در واکنش به این گفته احمدی‬ ‫نژاد که «با بولدوزر و بتن کار کرده‬ ‫و نحوه س��اخت مترو را می فهمد»‬ ‫تصریح ک��رد‪« :‬کارگره��ای مترو‬ ‫ته��ران نیز این چیزه��ای را متوجه‬ ‫می ش��وند اما باید ادع��ا کنند می‬ ‫توانند رئیس دولت باشند‪ .‬گرچه با‬ ‫این شرایطی که وجود دارد ادعای‬ ‫گزافی هم نخواهد بود»‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪« :‬آقای احمدی نژاد‬ ‫ماجرای مترو را سیاسی کرده و این‬ ‫به شبکه حمل و نقل تهران صدمه‬ ‫می زند‪ .‬آیا همه امور کشور انجام‬ ‫ش��ده و تنها مترو تهران مانده است‬ ‫که ایشان می خواهند مدیریت آن‬ ‫را به عهده بگیرند‪ .‬بهتر است ایشان‬ ‫جایگاه ریاست جمهوری را رعایت‬ ‫کنند و در مورد همه مسائل به این‬ ‫میزان سطحی نظر ندهند»‪.‬‬ ‫ای��ن مدیر با س��ابقه در مورد وعده‬ ‫احمدی ن��ژاد مبنی ب��ر ثابت نگاه‬ ‫داشتن هزینه حمل و نقل به مدت ده‬

‫سال گفت‪« :‬موضوع هزینه حمل و‬ ‫نقل در تهران بر عهده دولت نیست‬ ‫و شهرداری و شورای شهر تصمیم‬ ‫گیرن��ده ان��د‪ .‬آقای احم��دی نژاد‬ ‫وعده ای را می دهند که در حوزه‬ ‫اختیارات ایش��ان نیست و تعهدی‬ ‫را متقبل می شود که معلوم نیست‬ ‫حتی در ‪ 4‬سال آینده هم بتوانند آنرا‬ ‫عملیکنند‪».‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس حم��ل و نقل در‬ ‫مورد اص��رار احمدی نژاد برای راه‬ ‫اندازی منوریل در تهران نیز گفت‪:‬‬ ‫«منوریل در ش��رایطی غیر از تهران‬ ‫بسیار مناسب خواهد بود‪ .‬بعضی از‬ ‫شهرهای ما که در آنها طرح اجرای‬ ‫مترو تصویب شده با منوریل حمل‬ ‫و نقل بهتری خواهند داشت اما فهم‬ ‫رئیس دولت در این مورد و درباره‬ ‫تهران ناقص است‪ .‬اگر ایشان سری‬ ‫به جزوه های دوره کارشناسی آقای‬ ‫وزیر راه که اتفاقا اس��تاد ایشان هم‬ ‫بوده بزنند متوجه مش��کالت و غیر‬ ‫عملی بودن منوری��ل در تهران می‬ ‫شود‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬این موضوع دقیقا شبیه‬ ‫ماجرای اح��داث دور برگردان در‬ ‫زمان ش��هرداری ایش��ان است‪ .‬در‬ ‫همان ج��زوه های آق��ای مهندس‬ ‫بهبهانی ک��ه ترجمه چن��د کتاب‬ ‫معتبر خارجی اس��ت آمده بود که‬ ‫دوربرگردان منس��وخ و کامال غیر‬ ‫علمی اس��ت اما ایش��ان با اصرار و‬ ‫فشار به کارشناسان این کار را انجام‬ ‫دادند»‪.‬‬

‫‪250 Smithe Street,‬‬ ‫‪Vancouver‬‬ ‫‪Tel: 604-687-1600‬‬ ‫‪Fax: 604-687-1660‬‬ ‫‪info@vec.ca‬‬ ‫‪www.vec.ca‬‬


‫‪22‬‬

‫‪22 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 928‬جمعه ‪ 22‬آبان ‪1388‬‬

‫به بهانه عدم حضور پیاپی هاشمی رفسنجانی در نمازجمعه‪:‬‬

‫آیا دوران ریش‌سفیدی هاشمی رفسنجانی به پایان رسیده است؟‬ ‫م��وج س��بز آزادی ‪ -‬ش��اید کمتر‬ ‫کسی گمان می کرد که پرکارترین‬ ‫و مؤثرتری��ن خطیب جمعه موقت‬ ‫پایتخت پس از س��ی سال حضور‬ ‫مستمر در تریبون نماز جمعه نتواند‬ ‫مج��وز حضور در این رس��انه مهم‬ ‫دینی و سیاسی را کسب کند‪ .‬او در‬ ‫شش ماه اخیر توانسته تنها یک بار‬ ‫از زمین سابق چمن دانشگاه تهران‬ ‫برای ارائه دی��دگاه های مذهبی و‬ ‫سیاسی حود بهره بگیرد‪ .‬آنگونه که‬ ‫پیداست این بار نیز نوبت او به دیگر‬ ‫خطبای جمعه ته��ران داده خواهد‬ ‫ش��د تا معترضین به نتایج انتخابات‬ ‫با بحرانی جلوه دادن فضای کشور‬ ‫نتوانن��د از حض��ور رییس مجلس‬ ‫و حمای��ت صری��ح از ش��عارها و‬ ‫خبرگان رهبری برای قدرت نمایی‬ ‫خواس��ت های معترضی��ن‪ ،‬آب به‬ ‫خود استفاده کنند‪.‬‬ ‫آسیاب دشمن ریخته و صالحیت‬ ‫آخرین خطبه هاشمی رفسنجانی در‬ ‫منصب ش��رعی امامت جمعه را از‬ ‫روز ‪ ۲۶‬تیرماه سال جاری به صحنه‬ ‫دست داده است‪.‬‬ ‫زد و خورد معترضی��ن با نیروهای‬ ‫اگرچ��ه پی��ش از نم��از جمعه ‪۲۶‬‬ ‫نظامی و انتظامی منجر شد و حامیان‬ ‫تیرماه نیز هاشمی رفسنجانی به دلیل‬ ‫دولت را به شدت از هاشمی ناامید‬ ‫س��کوت معنادارش در قبال وقایع‬ ‫و دلخور کرد‪ .‬هاش��می رفسنجانی‬ ‫بی سابقه پس از انتخابات از سوی‬ ‫که هم��واره در تاری��خ جمهوری‬ ‫حامیان نتیجه انتخابات به تحریک و‬ ‫اس�لامی به عنوان نم��اد مصلحت‬ ‫رهبری پشت پرده اعتراضات متهم‬ ‫س��نجی و میانه روی شناخته شده‬ ‫شده بود‪ .‬عدم حضور وی در نماز‬ ‫است‪ ،‬از سوی حامیان دولت متهم‬ ‫جمعه ‪ ۲۹‬خرداد رهبری و شرکت‬ ‫شد که قداست تریبون نماز جمعه‬ ‫فع��ال اعض��ای خان��واده وی در‬ ‫را شکسته و در برابر تابوشکنی های‬ ‫تظاهرات خیابانی آن روزها‪ ،‬راه را‬ ‫حاضران در نماز جمعه که بیشتر آنها‬ ‫برای حمله بیشتر به وی هموار کرد‬ ‫از معترضان بودند سکوت کرده و‬ ‫و حتی برخ��ی از حامیان دولت از‬ ‫با سخنان خود بر عملکرد مخالفان‬ ‫نمازگزاران هم طیف خود خواستند‬ ‫دولت در هفته های پس از انتخابات‬ ‫که پشت سر هاشمی نماز نخوانند‪.‬‬ ‫صحه گذارده است‪ .‬همچنین آنها‬ ‫اکن��ون پس از گذش��ت چهار ماه‬ ‫رییس بیست ساله مجمع تشخیص‬ ‫از آخرین نماز جمعه هاش��می‪ ،‬با‬ ‫مصلحت نظ��ام را متهم کردند که‬

‫اظهارات اخیر مسؤوالن برگزاری‬ ‫نماز جمعه مش��خص ش��ده که باز‬ ‫هم میانه روتری��ن و اثرگذارترین‬ ‫سیاس��تمدار جمهوری اسالمی که‬ ‫هنوز هم عهده دار دو پس��ت مهم‬ ‫ریاست مجلس خبرگان رهبری و‬ ‫ریاست مجمع تشخیص مصلح نظام‬ ‫اس��ت‪ ،‬باید تا اط�لاع ثانوی از این‬ ‫تریبون مهم محروم باشد تا عرصه‬ ‫برای خطبای حامی دولت فراخ تر‬ ‫ش��ود‪ .‬هاشمی در سی سال گذشته‬ ‫هی��چ گاه تا ب��ه این حد از رس��انه‬ ‫محبوبش محروم نش��ده بود‪ .‬حتی‬ ‫او را از حضور در خطبه نماز جمعه‬ ‫روز قدس محروم کردند و س��نت‬ ‫دیرینه حضور هاش��می در تریبون‬ ‫خطبه روز قدس نادیده گرفته شد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت ک��ه آیت اهلل‬ ‫امامی کاشانی دیگر خطیب قدیمی‬ ‫نماز جمعه تهران نیز که از منتقدان‬ ‫جدی دولت محس��وب می شود‪،‬‬ ‫در م��اه های اخیر کم کارتر ش��ده‬

‫و حض��ور کمرنگی در نماز جمعه‬ ‫تهران داشته است‪ .‬با انتصاب کاظم‬ ‫صدیقی که از وعاظ و قضات حامی‬ ‫دولت بوده است‪ ،‬او در کنار آیت‬ ‫اهلل جنتی و حجه االسالم سید احمد‬ ‫خاتمی سخنگویان اصلی مهم ترین‬ ‫تریبون دینی – سیاس��ی جمهوری‬ ‫اسالمی شده اند و “رؤیای یکدست‬ ‫ش��دن حاکمیت” که کعب��ه آمال‬ ‫دیرینه اصولگرای��ان حامی دولت‬ ‫ب��ود اکنون خود را ب��ر نماز جمعه‬ ‫تهران نیز تحمیل کرده اس��ت‪ .‬آیا‬ ‫تداوم ممانعت از حضور هاش��می‬ ‫به معنای پایان عصر ریش سفیدی‬ ‫و مصلحت س��نجی در جمهوری‬ ‫اسالمی است؟‬ ‫ر همی��ن م��ورد رادی��و ف��ردا طی‬ ‫گزارشی آورده است ‪ :‬غیبت اکبر‬ ‫هاشمی رفس��نجانی از نماز جمعه‬ ‫تهران در ماه‌های پس از برگزاری‬ ‫انتخاب��ات‪ ،‬همچنان موضوع بحث‬ ‫گروه‌ه��ای سیاس��ی اس��ت و در‬ ‫حال��ی که برخی دلی��ل این غیبت‬ ‫را نارضایت��ی وی از وضع موجود‬ ‫ارزیابی کرده‌ان��د‪ ،‬برخی چهره‌ها‬ ‫از تالش عده‌ای ب��رای حذف این‬ ‫ش��خصیت تأثیرگ��ذار جمهوری‬ ‫اسالمی خبر می‌دهند‪.‬‬ ‫ای هاش��مى رفسنجانى آخرین بار‬ ‫در روز ‪ ۲۶‬تی��ر امام��ت نمازجمعه‬ ‫تهران را برعهده داشت که در این‬ ‫روز انبوه��ى از معترض��ان به نتایج‬ ‫انتخابات ریاست جمهورى در ایران‬ ‫ب��ا حضور در نماز جمع��ه از آن به‬ ‫عنوان فرصتى بار بیان اعتراض‌هاى‬ ‫خود استفاده کردند‪.‬‬

‫رفس��نجانى در این تنها خطبه‌هاى‬ ‫نمازجمعه خود پ��س از انتخابات‬ ‫ریاست جمهورى در ایران‪ ،‬اوضاع‬ ‫کش��ور را بحرانى اع�لام کرده و‬ ‫پیش��نهادهایى براى خ��روج از این‬ ‫بحران ارایه کرد که س��خنان وى با‬ ‫واکنش تند حامیان دولت روبه‌رو‬ ‫شد‪.‬‬ ‫از آن زم��ان تاکنون هی��چ‌گاه نام‬ ‫رئیس مجمع تش��خیص مصلحت‬ ‫نظام و مجلس خب��رگان به عنوان‬ ‫خطیب نماز جمعه تهران اعالم نشده‬ ‫است و حتى نماز جمعه روز قدس‬ ‫در تهران که در س��ال‌هاى گذشته‬ ‫همواره به امامت آقاى رفس��نجانى‬ ‫برگزار مى‌شد‪ ،‬بدون وى اقامه شد‪.‬‬ ‫در این میان محس��ن رهامى استاد‬ ‫دانشگاه و عضو ش��وراى مرکزى‬ ‫انجمن اسالمى مدرسین دانشگاه‌ها‬ ‫روزسه‌شنبهدراینبارهبهخبرگزارى‬ ‫ایلنا گفته است‪« :‬وقتى آقاى هاشمى‬ ‫در نماز جمعه نمى‌آید یا در مجامع‬ ‫رسمى همچون مراسم تنفیذ رئیس‬ ‫جمهور حاضر نمى‌ش��ود‪ ،‬در واقع‬ ‫ایشان به صورت صریح نارضایتى‬ ‫خ��ود را از روند امور اعالم کردند‬ ‫و نمى‌خواهند در ای��ن روند که با‬ ‫بى‌قانونى‌ها و هتک حرمت‌ها نوعى‬ ‫سراش��یبى در جهت ایجاد وحدت‬ ‫است‪ ،‬همراه شود»‪.‬‬ ‫آقاىرهامى کهدرانتخاباتریاست‬ ‫جمهوری اخیر از مشاوران مهدی‬ ‫کروبی بود‪ ،‬در پاسخ به پرسشى در‬ ‫این باره که آیا رفسنجانى براى عدم‬ ‫شرکت در نماز جمعه تحت فشار‬ ‫قرار دارد یا نه گفته اس��ت‪« :‬آقاى‬ ‫هاش��مى اگر مصلح��ت ببینند که‬ ‫آمدن و موضع‌گیرى ایشان به حفظ‬ ‫نظ��ام و بهتر ش��دن اوضاع کمک‬ ‫مى‌کند‪ ،‬شخصى نیستند که تحت‬

‫فشار مقامى باشند و مشى کلى ایشان‬ ‫این است که با حالت بزرگوارانه و‬ ‫پدرانه خود فع ً‬ ‫ال سکوت کنند»‪.‬‬ ‫ب��ه گفته محس��ن رهامى «س��ابقه‬ ‫مبارزاتى آقاى هاشمى و پافشارى‬ ‫بر خواسته‌هایشان نشان مى‌دهد که‬ ‫ایشان شخصیتى نیست که با تهدید‬ ‫و ارعاب از خواسته‌هاى به حقى که‬ ‫تشخیص مى‌دهد دست بردارد»‪.‬‬ ‫مشاور مهدى کروبى در انتخابات‬ ‫دهم ریاست جمهورى درباره علت‬ ‫عدم ش��رکت رفس��نجانى در نماز‬ ‫جمعه تهران گفته اس��ت‪« :‬معتقدم‬ ‫شرایطى که پس از انتخابات ریاست‬ ‫جمهورى رخ داد‪ ،‬آقاى هاشمى را‬ ‫ب��ه این فکر انداخته اس��ت که اگر‬ ‫بخواهد س��خنرانى کند و دیگران‬ ‫بخواهند پاسخ دهند فضا آشفته‌تر و‬ ‫آب گل‌آلود‌تر مى‌گردد و در این‬ ‫شرایط آشفته بازار مصلحت را در‬ ‫سکوت دیدند»‪.‬‬ ‫این در حالى است که مجید انصارى‬ ‫ازاعضاىمجمعتشخیصمصلحت‬ ‫نظام با اظه��ار بى اطالعى از دالیل‬ ‫غیبت چهار ماهه رفسنجانى از نماز‬ ‫جمعه تهران به خبرگزارى ایلنا گفته‬ ‫است‪« :‬غیبت هاشمى رفسنجانى در‬ ‫نماز جمعه یک لطمه جبران‌ناپذیر‬ ‫به جای��گاه و حیثیت نم��از جمعه‬ ‫در مرکز سیاس��ى کش��ور است و‬ ‫نمى‌دانم که دلی��ل آن مالحظات‬ ‫شخصى ایشان است و یا تضییقات‬ ‫و انتظارات ستاد اقامه نماز جمعه»‪.‬‬ ‫عضو مجمع روحانیون مبارز افزوده‬ ‫اس��ت‪« :‬جریانى در س��طح کشور‬ ‫تالش مى‌کند نیروهاى ریشه‌دار و‬ ‫مورد اعتماد مردم را حذف کند و‬ ‫این مساله منحصر به حذف هاشمى‬ ‫از نماز جمعه نیست»‪.‬‬

‫قابل توجه هموطنان ساکن منطقه وستوود پالتو کوکیتالم و ترایسیتی‬

‫فروشگاه پاسارگاد مارکت‬ ‫«وستوود پالتو ‪ -‬کوکیتالم»‬

‫تمامی مایحتاج ﻏذایی شما هموطنان عزیز را در زیر یک سقف فراهم آورده است‬

‫‪3033 Robson Drive, Coquitlam‬‬ ‫)‪(Corner Pintree & Robson‬‬

‫‪Telephone: 778.285.2258‬‬

‫«تازه ترین و مرﻏوبترین فرآوردههای ﻏذایی‪ ،‬سبزیجای و میوهجات‪ ،‬حبوبات»‬ ‫ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 8‬ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ‪ 9‬ﺷﺐ‬ ‫ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ‬ ‫ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 9‬ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ‪ 9‬ﺷﺐ‬ ‫ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺷﻨﺒﻪ‬ ‫ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻭ ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 10‬ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ‪ 7‬ﺷﺐ‬

‫برنج اللکیال موجود است‬ ‫هدف ما تامین آسایش و دسترسی آسان شما‬ ‫به مواد ﻏذایی در «وستوود پالتو» میباشد‬


‫‪23‬‬

‫‪23 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 928‬جمعه ‪ 22‬آبان ‪1388‬‬

‫ﻭﺍﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺷﺨﺎﺻﻰ ﻛﻪ‬ ‫*‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺑﻴﺰﻧﺲ ﺷﺨﺼﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬

‫*‬

‫* ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻡ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﺷﻨﺪ‬


‫‪24‬‬

‫‪24 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 928‬جمعه ‪ 22‬آبان ‪1388‬‬

‫چگونه میتوانیم آسوده بخوابیم؟‬ ‫نامه بهمن قبادی به عباس کیارستمی‬ ‫آقای کیارستمی عزیز!‬ ‫در تمام سالهایی که برایم همچون‬ ‫یک پدر مهربان‪ ،‬عزیز و دوس��ت‬ ‫داش��تنی بودی‪ ،‬هیچگاه به خودم‬ ‫اج��ازه ن��دادم ک��ه حت��ی نامه ای‬ ‫شخصی برایت بنویسم‪ .‬هروقت می‬ ‫خواس��تم حرف ها و دلتنگی هایم‬ ‫را به زبان بیاورم‪ ،‬به جایش ترجیح‬ ‫می دادم ش��نونده حرف های نغز و‬ ‫تاثی��ر گذار و آرامش بخش ش��ما‬ ‫باشم‪ .‬اما گفتگوی شما با یک رسانه‬ ‫خارجی مرا در چنان بهت و حیرتی‬ ‫فرو برد که برای نخستین بار دست‬ ‫به قلم بردم برای نوش��تن یک نامه‬ ‫سرگشاده‪.‬‬ ‫همه چیز از آن ش��ب لعنتی شروع‬ ‫شد‪ .‬شبی که بازویم را گرفتی و به‬ ‫کناری کشیدی ام و گفتی که فیلمم‬ ‫را دوست نداری‪ .‬ناراحت نشدم‪ ،‬اما‬ ‫تعجب کردم‪ .‬فیلمم را برای اول بار‬ ‫نه در ابوظبی‪ ،‬که چندین ماه پیش‬ ‫در خانه خودم در تهران دیده بودی‪.‬‬ ‫و گفته بودی دوستش داری‪.‬حیرت‬ ‫آور بود که شخصیتی چون شما در‬ ‫عرض چند ماه چنی��ن فراخ‪ ،‬تغییر‬ ‫عقیده دهد‪ .‬با ای��ن همه‪ ،‬همچون‬ ‫همیش��ه نظرت برایم مهم بود و از‬ ‫شما تش��کر کردم‪ .‬اما ادامه دادی‪.‬‬ ‫س��پس حرف هایی زدی که باور‬ ‫نمی ک��ردم هیچگاه از زبان ش��ما‬ ‫بشنوم‪ .‬از من و سینما و رویکرد من‬ ‫به مسائل اجتماعی شروع کردی و‬

‫چطور می توانی در شرایطی که همه ی دنیا می دانند‬ ‫هرروز چه بر سر جوانان ایران می آید‪ ،‬آسوده بخوابی؟‬ ‫چطور میتوانی درحالی که مردم ایران خواب خوش‬ ‫ندارند و در بیم آینده ای تاریک برای فرزندانشان‬ ‫به سر می برند‪ ،‬شبها آرام بخوابی؟‬ ‫بعد به جعفر پناهی پرداختی و همه‬ ‫ی ما ها را حسابی نواختی‪ .‬با کلماتی‬ ‫ناپسند که هیچگاه باور نمی کردم از‬ ‫زبان مودب و ماخوذ به حیایت بیان‬ ‫شود‪ ،‬فیلمسازی ماها را به سخیف‬ ‫ترین عمل ها تش��بیه ک��ردی و از‬ ‫نحوه پرداختن فیلمسازانی چون من‬ ‫و دیگران به رخداد های اجتماعی‪،‬‬ ‫انتقاد کردی‪ .‬ب��ه این حرف ها هم‬ ‫اکتفا نکردی‪ .‬م��ن و دیگرانی که‬ ‫صدای مردم را در زیرزمین و پستو‬ ‫و خانه و کوچه و خیابان ش��هرمان‬ ‫ش��نیده بودیم‪ ،‬ب��ه دروغ گویی در‬ ‫فیل��م هایمان متهم ک��ردی‪ .‬گفتی‬ ‫زمانی که تماش��اگران برای فیلمی‬ ‫دس��ت بزنند و هورا بکشند مرگ‬ ‫آن فیلمس��از فرا رسیده است‪ .‬پس‬ ‫از نمایش فیلمم در آن سالن عظیم‪،‬‬ ‫تنها کسی که روی صندلی نشسته‬ ‫بود و دست نمی زد و شاید عصبانی‬ ‫بود شما بودی‪.‬‬ ‫اس��تاد عزیز و گرامی من! تعاریف‬ ‫شخصی ش��ما از س��ینما برای من‬ ‫و همه سینما دوس��تان محترم بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬اما این باعث نمی ش��ود به‬ ‫شما حق دهیم با منش دیکتاتورها‪،‬‬

‫در دنیای هنر تعیین تکلیف کنی و‬ ‫سینمایی که همچون آثار خودت‬ ‫خاموش و بی ص��دا و بی ارتباط با‬ ‫دغدغه های اجتماعی نباشد را بی‬ ‫ارزش بدانی‪.‬‬ ‫م��ن جای��زه ام را از ن َ َف��س گ��رم‬ ‫تماشاگران فیلم هایم می گیرم‪ .‬آن‬ ‫کف زدن ها و تشویق ها در ابوظبی‪،‬‬ ‫برایم ارزشمند تر از آن جایزه نقدی‬ ‫بود که هم��ان تماش��اگران به من‬ ‫دادند‪ .‬بر عکس ش��ما‪ ،‬من به تاثیر‬ ‫گذاری عاطفی بر مخاطب معتقدم‬ ‫و تراژیکمیک س��بک و سیاق من‬ ‫است‪.‬‬ ‫وقت��ی آن ش��ب م��را ب��ه کناری‬ ‫کش��یدی‪ ،‬فک��ر ک��ردم ب��ه قصد‬ ‫دلجویی آم��دی‪ .‬پس همان لحظه‬ ‫س��عی کردم توضیح دهم تا بدانی‬ ‫که معتقدم جایزه ن��دادن و جایزه‬ ‫نگرفتن نیاز به هیچ توضیحی ندارد‪.‬‬ ‫کاش همان جا دم فرو می بستی تا‬ ‫اسطوره ای که همه این سالها از شما‬ ‫در ذهنم ساخته بودم با این صدای‬ ‫مهیب شکسته نمی شد‪.‬‬ ‫آقای کیارستمی عزیز!!‬

‫ش��ما حق نداری برای پاک کردن‬ ‫دامنت ازسکوت و محافظه کاری‪،‬‬ ‫وجه پر ارزش تعهد اجتماعی فیلم‬ ‫های ما را نوعی اتهام جلوه دهی و‬ ‫به خاطر این ویژگی خطیری که ما‬ ‫داریم و ش��ما نداری‪ ،‬سرزنش مان‬ ‫کنی‪.‬‬ ‫در تمام این سال ها با کمترین تاثیر‬ ‫پذی��ری از سیاس��ت و جامعه فیلم‬ ‫ساختی‪ ،‬که صد البته حق شما بود‬ ‫و انتخاب ش��ما‪ .‬س��کوت هم حق‬ ‫ش��ما بود‪ ،‬هرچند اگر لب به انتقاد‬ ‫از س��تمگری حاکم��ان و اوضاع‬ ‫نابسامان اجتماعی هم می گشودی‪،‬‬ ‫حاشیه امنیت ات از تمامی ما بیشتر‬ ‫بود‪ .‬اگر به خاط��ر جفاهایی که به‬ ‫من و جعف��ر پناهی و فیلمس��ازان‬ ‫دیگر شده فقط جشنواره ها و نهاد‬ ‫های مردم��ی دنیا از ما حمایت می‬ ‫کنند‪ ،‬در مقاب��ل تلنگری احتمالی‬ ‫از س��وی حکومت به شما‪ ،‬سازمان‬ ‫ملل در پشت شما می ایستد‪ .‬با این‬ ‫حال همان طور که گفتم سکوت‬ ‫حق شماس��ت‪ .‬اما آنچه حق ش��ما‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بیان حرف هایی است که‬ ‫تیتر روزنامه های حامی دولت ایران‬ ‫می شود و رژیم ایران را خشنود می‬ ‫کند‪ .‬بر چه اساس به خود اجازه می‬ ‫دهیتالشفیلمسازانبرایهمراهی‬ ‫با مردم ستمدیده را با کلمات ناپسند‬ ‫به س��خره بگیری و بد تر از آن هم‬ ‫زبان با دیکتاتور های دینی به نهی از‬

‫منکر روی آوری؟ چه باعث شده‬ ‫تا حرف هایی که پیش از این تنها‬ ‫از زبان مسئوالن حکومتی سینما و‬ ‫روزنامه نویسان کیهان شنیده بودیم‬ ‫را این بار از زبان شما بشنویم؟‬ ‫پیش تر گفته ب��ودی ایران بهترین‬ ‫جای دنیا برای فیلمس��ازی اس��ت‪.‬‬ ‫ش��اید برای فیلمس��ازی چون شما‬ ‫و فیلم هایی که می س��ازی چنین‬ ‫باش��د‪ .‬اما خوب م��ی دانی که دل‬ ‫همه فیلمسازانی که دغدغه سینمای‬ ‫مستقل و اندیشمند را دارند و ایران‬ ‫ام��روز و جامعه ایران��ی نیز دغدغه‬ ‫ش��ان اس��ت از وضعیت پادگانی‬ ‫سینما خون است‪ .‬چطور می توانی‬

‫ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻯ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻳﺤﺘﺎﺝ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ‬

‫ﻣﻴﻮﻩ ﻭ ﺳﺒﺰﻯﺟﺎﺕ ﺗﺎﺯﻩ‬ ‫ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ‬

‫ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﺮﻧﺞ‬

‫)ﺑﺎﺳﻤﺎﺗﻰ‪ ،‬ﺍﻳﻨﺪﻳﺎ ﮔﻴﺖ‪(...،‬‬

‫ﺣﺒﻮﺑﺎﺕ‪ ،‬ﺧﺸﻜﺒﺎﺭ‬ ‫ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﻭﻏﻦ ﺯﻳﺘﻮﻥ‬ ‫ﺧﺮﻣﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ‬

‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 1500‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﺎﺭﻛﻠﻰ‪ ،‬ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎﻯ ﺑﺎﺭﻛﻠﻰ ﻭ ﻧﻴﻜﻼ‪ ،‬ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺩﺍﻭﻥﺗﺎﻭﻥ ﻭﻧﻜﻮﻭﺭ‬

‫کشوری را که سخت ترین سانسور‬ ‫ها را در فیلمسازی اعمال می کند‪،‬‬ ‫بهترین جای دنیا برای فیلمس��ازی‬ ‫بدانی؟ در شرایطی که سینماگران‬ ‫م��ا یکی پ��س از دیگ��ری ممنوع‬ ‫الخروج می شوند و بعضی از آنها‬ ‫مثل جعفر پناهی امکان فیلمسازی‬ ‫در یک پروژه بزرگ بین المللی را‬ ‫به همین دلیل از دست می دهند‪ ،‬به‬ ‫عوض اینکه از آنها دفاع و پشتیبانی‬ ‫کنی‪ ،‬آنه��ا را مذمت می کنی که‬ ‫چرا در ایران‪ -‬به قول ش��ما بهترین‬ ‫جای دنیا برای فیلمسازی‪ -‬فیلم‬ ‫ادامه در صفحه ‪31‬‬


‫‪25‬‬

‫‪25 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 928‬جمعه ‪ 22‬آبان ‪1388‬‬

‫مسئول ارسال پارازیت‪،‬‬ ‫سپاه پاسداران است‬

‫کراک و شیشه‬ ‫یا خودکشی نرم!‬ ‫دویچه وله ‪ -‬می‌گویند‪ ،‬کسی که‬ ‫در ایران کراک و شیش��ه مصرف‬ ‫می‌کند‪ ،‬تنها ‪ ۲‬سال زنده می‌ماند و‬ ‫حس و حرکت و تارهای صوتی‌اش‬ ‫تخریب می‌شود‪ .‬آیا او شانسی برای‬ ‫ت��رک این م��واد دارد؟ مصاحبه با‬ ‫دکتر مهدی بالل��ی‪ ،‬رئيس بخش‬ ‫مسمومیت‌شناسیدانشگاهمشهد‪.‬‬ ‫دویچه‌وله‪ :‬دکت��ر باللی‪ ،‬کراک و‬ ‫شیشه چه موادی‌اند؟‬ ‫دکت��ر مه��دی باللی‪ :‬ک��راک در‬ ‫معیارهای بین‌المللی‪ ،‬در آمریکا و‬ ‫اروپا‪ ،‬فراورده‌ی کوکائین هس��ت‪.‬‬ ‫ول��ی ماده‌ای ک��ه در ایران معتادها‬ ‫ب��ه آن کراک می‌گویند‪ ،‬دقیقا آن‬ ‫کراک اروپا و آمریکا نیست‪ ،‬یعنی‬ ‫فراورده‌ی کوکائین نیس��ت‪ ،‬بلکه‬ ‫فراورده‌ی مورفینی اس��ت که البته‬ ‫ناخالصی‌ه��ای فراوانی هم ممکن‬ ‫است در آن باش��د یا ممکن است‬ ‫مقادیر کمی هم کوکائین داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫شیشه هم معموال از هروئین گرفته‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬ولی وقتی کریس��تالیزه‬ ‫و خیل��ی ش��فاف می‌ش��ود به آن‬ ‫می‌گوین��د کریس��تال و وقت��ی‬ ‫ناخالصی آن بیش��تر اس��ت به آن‬ ‫می‌گویند‪ ،‬شیش��ه‪ .‬بنابراین اینها از‬ ‫مشتقات مورفینی هستند و عمدتا از‬ ‫تریاک یا هروئین تهیه می‌شود‪.‬‬ ‫دویچ��ه ول��ه ‪ :‬برخ��ی در ای��ران‬ ‫می‌گویند که شیش��ه را از افدرین‬ ‫(‪ )Efedrin‬و قرص‌آنتی هیستامین‬ ‫می‌گیرن��د‪ .‬در این مورد چه نظری‬ ‫دارید؟‬ ‫این هم ب��از هم این اواخ��ر به این‬ ‫ش��کل درآمده اس��ت‪ .‬اخی��را ما‬ ‫ب��ه م��واردی برخ��ورد کرده‌ای��م‬ ‫که آث��اری از داروه��ای محرک‬ ‫عصبی مث��ل افدرین ی��ا داروهای‬ ‫آنتی‌هیس��تامینیک در آنها هست‪.‬‬ ‫ولی در همه‌ی موارد اینطور نیست‪.‬‬ ‫این به معنای آن نیست که شیشه را‬ ‫حتما از افدرین تهیه می‌کنند‪ .‬به طور‬ ‫معمول شیشه اول از هروئین بوده‪،‬‬ ‫ولی حاال ممکن اس��ت از افدرین‬ ‫تهیه ش��ود‪ ،‬باز اسمش را بگذارند‪،‬‬ ‫شیشه‪ .‬ما در واقع به تظاهرات بالینی‬ ‫بیمار بیشتر توجه داریم تا به اسمی‬ ‫ک��ه خود بیم��ار ی��ا اطرافیانش نام‬ ‫می‌برند و می‌گویند‪ ،‬بیمار این ماده‬

‫را مصرف کرده است‪.‬‬ ‫دویچ��ه وله ‪ :‬آیا تهی��ه‌ی کراک و‬ ‫شیشه پیچیده اس��ت‪ ،‬باید حتما در‬ ‫کارگاه‌های خاصی تهیه ش��وند یا‬ ‫می‌ت��وان آنه��ا را در خانه هم تهیه‬ ‫کرد؟‬ ‫دویچه وله ‪ :‬پس اینکه می‌گویند‪ ،‬اینها باعث می‌ش��ود که بیشتر مثال‬ ‫بازبرمی‌گرددبهاینکهآیااینکراکی‬ ‫سن مصرف این مواد در ایران پایین روی تارهای صوت��ی اثر بگذارد‪،‬‬ ‫که در داخل ایران هس��ت ترکیب‬ ‫آمده صحیح است؟‬ ‫مخصوصا وقتی تدخین شود‪.‬‬ ‫چند فراورد ‌ه است یا نه‪ .‬ممکن است‬ ‫نس��بتا‪ .‬آمار دقیقی در دست نیست مثال ما در سال‌های گذشته دیده‌ایم‬ ‫هروئین را ب��ا فراورده‌های دیگری‬ ‫که با ‪ ۵‬یا ‪ ۱۰‬سال قبل مقایسه کنیم‪ .‬که به تریاک سرب اضافه می‌کنند‬ ‫احیانا با ترکیبات آنتی‌هیستامینیک‬ ‫ولی به هر حال ما مریض‌های خیلی و ما م��وارد زیادی مس��مومیت با‬ ‫ی��ا بنزودیازپین‌ه��ا ک��ه داروها‌ی‬ ‫ج��وان‪ ،‬جو‌ان‌های زیر ‪ ۲۰‬س��ال را سرب در معتادان به تریاک داشتیم‬ ‫آرام‌بخش و خواب‌آورند مخلوط‬ ‫می‌بینیم که مواد مصرف می‌کنند‪ .‬و پس از تدخین سرب جذب خون‬ ‫کردهباشند‪.‬بنابراینآنفراورده‌هایی‬ ‫حتی ی��ک وقتی این چس��ب‌های می‌ش��ود و ممکن است عوارض و‬ ‫که در ایران به این ش��کل مصرف‬ ‫مایع ک��ه ح ‌‬ ‫الل‌های آل��ی دارد و آثار بدی بگذارد‪.‬‬ ‫می‌شود‪ ،‬اغلب دست‌ساز و خانگی‬ ‫مسکر است‪ ،‬مشکلی در کشورهای بعض��ی از این ترکیب��ات محرک‬ ‫است‪ .‬مگر آنهایی که از خارج وارد‬ ‫اروپ��ای غرب��ی مخصوص��ا در می‌تواند روی تارهای صوتی‌‪ ،‬ریه‌ها‬ ‫ایران شده است‪ ،‬حاال چه از غرب‬ ‫اسکاتلند‪ ،‬سوئد و چند کشور دیگر و جهاز تنفسی اثر بگذارد و اغلب‬ ‫یا شرق‪ .‬آنها هم البته اسامی مختلفی‬ ‫بود‪ .‬االن این مسئله در کشور ما هم اینه��ا وقتی جذب خون می‌ش��ود‬ ‫دارد و گاهی واقعا ما نمی‌دانیم که‬ ‫رایج ش��ده که حت��ی محصل‌های روی اعصاب و روان فرد هم اثرات‬ ‫اینه��ا چیس��ت‪ .‬ول��ی از روی آثار‬ ‫راهنمایی و دبیرستان از چسب‌های بدی می‌گذارد‪.‬‬ ‫بالینی بیمار می‌توانیم حدس بزنیم‬ ‫مایع استفاده می‌کنند‪ .‬در چسب را دویچه وله ‪ :‬پس این‌که می‌گویند‪،‬‬ ‫که این بای��د از چه گرو ‌ه داروها یا‬ ‫که باز کنند‪ ،‬کیس��ه‌ی پالستیکی وجود ناخالصی در این مواد باعث‬ ‫مواد باشد‪.‬‬ ‫روی سرش��ان بکشند و این چسب می‌شود که عوارض مصرف آن در‬ ‫دویچ��ه ول��ه ‪ :‬گفته‌می‌ش��ود که‬ ‫را استنشاق کنند‪ ،‬درست مثل اینکه ایران بیشتر شود صحیح است؟‬ ‫مصرف کراک و شیش��ه در شرق‬ ‫مصرف الکل کرده باشند و مسکر درس��ت اس��ت‪ .‬یعن��ی بعض��ی‬ ‫نسبت به غرب بیشتر است‪ .‬آیا این‬ ‫است‪.‬‬ ‫ناخالصی‌ه��ای این مواد بیش��تر از‬ ‫موضوع درست است؟‬ ‫دویچه ول��ه ‪ :‬اصوال تأثیر کراک و خود اصل مواد اث��ر دارد‪ .‬به عنوان‬ ‫بس��تگی دارد‪ .‬برخی از موارد سوء‬ ‫شیشه بر بدن چیست؟‬ ‫مثال مس��مومیت با سربی که ناشی‬ ‫مص��رف مواد در واق��ع از غرب به‬ ‫تأثیر‪ ،‬تأثیر س��می و س��وء اس��ت‪ .‬از مصرف تریاک هس��ت‪ ،‬گاهی‬ ‫شرق منتقل شده‪ .‬مثال همین کراک‪،‬‬ ‫بس��تگی به ن��وع ماده خط��ر فرق اوق��ات از لح��اظ سم‌شناس��ی و‬ ‫البته اگر کراک اصلی که مشتقات‬ ‫می‌کند‪ .‬ممکن است در کوتاه‌مدت مسمومیت خودش خطرناک‌تر از‬ ‫کوکائین است باش��د از آمریکای‬ ‫باعث مسمومیت شدید و مرگ و تریاک می‌ش��ود که مورفین دارد‬ ‫التین و ش��مالی آمده به اروپا بعد‬ ‫میر ش��ود و هم مصرف متمادی و یا اینکه بعض��ی از این مواد ممکن‬ ‫پخش شده به قسمت‌هایی از آسیا‪،‬‬ ‫درازمدت‌آن باعث اعتیاد و تخریب اس��ت مثال ترکیبات اکستس��ی یا‬ ‫آسیای جنوب شرقی و میانه‪.‬‬ ‫نسوج و بافت‌ها شود‪ ،‬از بینی که از مشتقات آمفتامینی داشته باشد که‬ ‫البته در چند س��ال اخی��ر در برخی‬ ‫طریق آن استنش��اق می‌شود گرفته ممکن است توهم و حالت‌های حاد‬ ‫از کش��ورهای آس��یایی و ش��رقی‬ ‫تا اعصاب مرک��زی و محیطی‪ .‬به و دیوانگی و مانیای حاد ایجاد کند‪.‬‬ ‫هم ش��روع کردند به ساختن حتی‬ ‫تدریج روی روان وهمه‌ی اعضای ممکن است فرد مثال اگر رانندگی‬ ‫صنعتی این مواد‪ .‬تع��دادی از اینها‬ ‫بدن فرد اثر می‌گذارد‪.‬‬ ‫می‌کند کنترل نداش��ته باشد و فکر‬ ‫مثال تحت عنوان «پان» هس��ت که‬ ‫دویچ��ه ول��ه ‪ :‬گفته می‌ش��ود که کند ک��ه خلب��ان هواپیما ش��ده و‬ ‫به شکل مشتقات مختلف‪ ،‬قرص‌ها‬ ‫ک��راک تارهای صوت��ی را از بین می‌خواهد با ماشین پرواز کند و این‬ ‫و به رنگ‌ه��ای مختلف آمده‪ .‬من‬ ‫می‌برد و ب��دن را بی‌حس می‌کند‪ .‬ممکن است باعث تصادف شده و‬ ‫آمار دقیقی از مصرف این مواد در‬ ‫آیا این مسئله درست است؟‬ ‫هم به خودش و هم رانندگان دیگر‬ ‫غرب و شرق ندارم که مقایسه کنم‪.‬‬ ‫این احتمال وجود دارد‪ .‬گفتم بسته زیان‌های زیادی وارد کند یا ممکن‬ ‫ولی می‌توانم بگویم که حداقل در‬ ‫به این است که کراک مشتقات چه است فرد فکر کند قدرت پرواز پیدا‬ ‫کشور ما متأسفانه مصرف این مواد‬ ‫باشد‪ .‬اگر کراک استاندارد اروپا و کرده و از یک ساختمان بلند بپرد و‬ ‫زیاد ش��ده و ما گاهی می‌بینیم که‬ ‫آمریکا باشد که کوکائین دارد‪ ،‬آن باعث مرگ شود‪.‬‬ ‫جوان‌هایی با سن خیلی کم مثال ‪۲۰‬‬ ‫هم می‌تواند تا حدودی تأثیر داشته‬ ‫سال از این مواد مصرف می‌کنند و‬ ‫باش��د‪ .‬ولی وجود ناخالصی‌ها در‬ ‫ادامه در صفحه ‪31‬‬ ‫دچار مسمومیت می‌شوند‪.‬‬

‫‪Paivand: Sept 18/09‬‬

‫‪CERTIFIED‬‬ ‫ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ‬ ‫‪IMMIGRATION‬ﺭﺳﻤﻰ‬ ‫ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭ‬ ‫‪CONSULTANT PROGRAM‬‬

‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺗﺨﺼﺺ ﭘﻴﺪﺍ‬ ‫‪Information sessions:‬‬ ‫ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ‬ ‫‪September 23, 2009 | 6:15PM‬‬ ‫)‪ (CSIC‬ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪September 26, 2009 | 11:00AM‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﻤﻪ ﻭﻗﺖ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺖ ﺍﺭﺍﻳﻪ‬ ‫‪Fouad‬ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ‬ ‫ﻣﻰ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ‬ ‫‪Contact‬‬ ‫‪Saeidi‬‬ ‫‪more‬ﻣﻰ‪for‬ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻰ‬ ‫ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻭﺍﻡ‬ ‫‪or visit our website‬‬ ‫‪information.‬‬ ‫‪www.ashtoncollege.com‬‬

‫‪604.899.0803‬‬

‫‪PH‬‬

‫‪.............................................................................‬‬

‫ﺗﺎﺭﻳﺦ‬

‫ﻣﻜﺎﻥ‬

‫‪as a‬ﺯﻣﺎﻥ‬ ‫‪Qualify‬‬

‫ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ‪:‬‬ ‫‪Consultant. Our program is fully accredited‬‬ ‫ﻭﻧﻜﻮﻭﺭﺑﻌﺪﺍﺯﻇﻬﺮ‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ ‪6:15‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪ 6:15‬ﻋﺼﺮ‬ ‫‪20092009‬‬ ‫ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ‬ ‫ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ‪18‬‬

‫‪by the Canadian Society of Immigration‬‬

‫‪ 26‬ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ‪ 2009‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 11‬ﺻﺒﺢ‬

‫‪Consultants (CSIC).‬‬

‫ﺷﻨﺒﻪ ‪ 21‬ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ ‪2009‬‬ ‫ﺳﻮﺭﻯ‬ ‫‪ 11‬ﺻﺒﺢ‬ ‫‪.............................................................................‬‬

‫ﺳﻌﻴﺪﻯ‬ ‫‪programs‬ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﻮﺍﺩ‬ ‫ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ‬ ‫ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫‪Full-time‬‬ ‫‪and Part-time‬‬ ‫‪available.‬‬ ‫ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻭﺏﺳﺎﻳﺖ ﻣﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬

‫دویچ��ه وله ‪ :‬ش��ورای عالی امنیت‬ ‫ملی جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬وظیفه‬ ‫انجام سیاس��ت‌های امنیتی کشور‬ ‫را بی��ن نهادهای مختلف تقس��یم‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬وظیفه سپاه پاسداران‬ ‫در ای��ن می��ان نص��ب دکل‌ه��ای‬ ‫ارسال پارازیت روی فرستنده‌های‬ ‫تلویزیونی و رادیوئی است‪.‬‬ ‫روز سه شنبه (‪ ۱۰‬نوامبر‪ ۱۹،‬آبان) در‬ ‫حاشیه جلسه علنی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬فاش ش��د که ش��ورای‬ ‫عال��ی امنیت ملی‪ ،‬وظیف��ه اجرائی‬ ‫کردن سیاس��ت‌های امنیتی کشور‬ ‫را میان نهاده��ای انتظامی و امنیتی‬ ‫مختلف تقسیم کرده است‪ .‬در این‬ ‫میان نیروهای انتظامی وظیفه کنترل‬ ‫ارتباطات اینترنتی و سپاه پاسداران‬ ‫وظیفه نصب دکل‌های ارسال‌کننده‬ ‫پارازی��ت ب��ر روی فرس��تنده‌های‬ ‫تلویزیونی و رادیوئ��ی را به عهده‬ ‫گرفته‌اند‪.‬‬ ‫برای مقابله با جنگ نرم‬ ‫روح‌اهلل حس��ینیان نماینده مجلس‬ ‫شورای اسالمی و مدافع سرسخت‬ ‫احمدی‌نژاد‪،‬روز س��ه شنبه‪،‬پس از‬ ‫جلس��ه علنی مجلس ب��ه خبرنگار‬ ‫اعتماد گفت‪« :‬م��وارد امنیتی چون‬ ‫نصب دکل‌های ارس��ال پارازیت‪،‬‬ ‫ورود دستگاه‌های متعدد امنیتی به‬ ‫حوادث پس از انتخابات‪،‬واگذاری‬ ‫نظارت بر اینترنت به نیروی انتظامی‪،‬‬ ‫تدابیری است که از سوی شورای‬ ‫عالی امنیت ملی برای مقابله با جنگ‬ ‫نرم دشمنان نظام اتخاذ شده است»‪.‬‬ ‫نماین��ده اصولگ��رای مجل��س‬ ‫شورای اس�لامی‪ ،‬در ادامه توضیح‬ ‫داد‪«:‬نظ��ارت بر اینترن��ت به نیروی‬ ‫انتظامی به این دلیل صورت گرفته‬ ‫که اینترنت یک فضای رس��انه‌ای‬ ‫وسیع است و ابعاد مختلف امنیتی‪،‬‬ ‫فرهنگی و سیاس��ی دارد و نظارت‬ ‫بر آن نیازمند ورود نیروهای متعدد‬ ‫است‪».‬‬ ‫فیلترینگسایت‌ها‬ ‫ب��ه گفت��ه حس��ینیان‪ ،‬فیلترینگ و‬ ‫محدود کردن سایت‌ها و وبالگ‌ها‬ ‫قبال از سوی وزارت ارشاد صورت‬

‫می‌گرفت‪ ،‬پس از مدتی به وزارت‬ ‫اطالعات سپرده ش��د و هم اکنون‬ ‫بخش��ی از آن ب��ه نی��روی انتظامی‬ ‫واگذار شده است‪.‬‬ ‫نماینده تهران افزود‪« :‬وظیفه س��پاه‬ ‫پاسداران‪ ،‬نیروی انتظامی‪ ،‬وزارت‬ ‫ارش��اد و مخاب��رات‪ ،‬در م��ورد‬ ‫رس��انه‌های مجازی ج��زء به ج َزء‬ ‫روشن شده است‪ .‬به این ترتیب که‬ ‫وزارت ارش��اد و مخابرات مجری‬ ‫محسوب می‌شوند و سپاه و نیروی‬ ‫انتظامی ناظر و مسئول تامین امنیت‬ ‫هستند‪».‬‬ ‫بنا به گفته روح‌اهلل حسینیان‪ ،‬شورای‬ ‫عال��ی امنیت مل��ی از چندی پیش‬ ‫مس��ئولیت نصب دکل‌های ارسال‬ ‫پارازیت را به سپاه پاسداران سپرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫فرمانده نیروی انتظامی اخیرا اعالم‬ ‫کرد که این نیرو نظارت بر اینترنت‬ ‫را به عهده گرفته اس��ت‪ .‬این سخن‬ ‫اعتراضاتی را برانگیخت‪ .‬از جمله‬ ‫حمیدرضا کاتوزیان نماینده تهران‬ ‫در مجلس‪ ،‬نظارت نیروی انتظامی‬ ‫بر اینترنت را غیرقانونی و خارج از‬ ‫وظایف این نهاد دانست‪.‬‬ ‫پارازیت و سالمتی مردم‬ ‫همزم��ان با اظه��ارات حس��ینیان‪،‬‬ ‫شهاب‌الدین صدر رئیس کمیسیون‬ ‫بهداش��ت و درمان مجلس شورای‬ ‫اسالمی خبر داد که مجلس‪ ،‬تحقیق‬ ‫درباره اث��رات ارس��ال پارازیت بر‬ ‫س�لامت مردم را‪ ،‬در دس��تور کار‬ ‫قرار داده است‪ .‬پیش از این‪ ،‬بسیاری‬ ‫از کارشناسان هشدار داده بودند که‬ ‫ارسال پارازیت بر سالمت مردم اثر‬ ‫منفیمی‌گذارد‪.‬بهگفتهشهاب‌الدین‬ ‫صدر‪ ،‬اثبات درستی یا نادرستی این‬ ‫ادعا نیازمند مطالعات عمیق و دقیقی‬ ‫اس��ت که به این زودی‌ها به نتیجه‬ ‫نخواهدرسید‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬س��ردار مس��عود‬ ‫جزایری معاون فرهنگی ستاد کل‬ ‫نیروهای مسلح به خبرنگار اعتماد‬ ‫گفت که برای مب��ارزه با عملیات‬ ‫روانی «دش��من» دو ستاد جداگانه‬ ‫تش��کیل ش��ده اس��ت‪ .‬وی درباره‬ ‫محل تشکیل این ستادها و وظایف‬ ‫مشخص آن‌ها توضیحی نداد‪.‬‬


‫‪26‬‬

‫‪26 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 928‬جمعه ‪ 22‬آبان ‪1388‬‬

‫ورود محرمانه مجلس ایران‬ ‫به ماجرای یک تجاوز جنسی‬

‫‪www.pacific-honda.com‬‬

‫دویچه وله‪ -‬ماجرای تجاوز جنس��ی ‪ ۶‬مرد به یک زن در قیامدش��ت (در‬ ‫اطراف پاکدشت و ورامین) به لحاظ امنیتی و کیفیت کارکرد دستگاه‌های‬ ‫انتظامی ایران ابعاد تازه‌ای به خود گرفته اس��ت‪ .‬به نوشته روزنامه اعتماد (‬ ‫پنجشنبه‪ ۲۱ ،‬آبان) قرار است هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس در‬ ‫جلسه آتی خود ماجرای تجاوز قیامدش��ت را با فرمانده نیروی انتظامی و‬ ‫مسووالن امنیتی کشور بررس��ی کند‪ .‬در همین حال‪ ،‬اصرار نمایندگان بر‬ ‫ضرورت پاسخگویی مسئوالن مربوطه سبب شده که علی الریجانی‪ ،‬رئیس‬ ‫مجلس‪ ،‬به فرهاد بشیری نماینده پاکدشت ماموریت دهد با تهیه گزارشی‬ ‫مجلس را در جریان چگونگی و علل حادثه فوق قرار دهد‪.‬‬

‫‪LEASE A 2010 CRV LX 4WD‬‬ ‫‪COMPLETE WITH ABS‬‬ ‫‪ALLOY WHEELS AND A/C‬‬ ‫‪AND MUCH MORE‬‬

‫ﻓﻘﻂ ‪ 396.26‬ﺩﻻﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ‬ ‫)ﺍﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﺳﺖ(‬

‫‪WITH $5000 DUE ON DAY OF DELIVERY TO‬‬ ‫‪INCLUDE FIRST MONTH LEASE PAYMENT‬‬

‫جزئیات ماجرای قیامدشت‬

‫خبرگزاری ایس��نا روز ‪ ۱۶‬آبان خبر داد که سه روز پیش‪ ،‬گشت انتظامی‬ ‫قیامدشت حین گشت‌زنی در منطقه‌اس��تحفاظی خود‪ ،‬به سه خودرو که‬ ‫در کنار جاده توقف کرده بودند مظنون ش��د و با ورود ماموران به صحنه‬ ‫مش��خص ش��د که ش��ش نفر در حال تجاوز به یک زن در داخل خودرو‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫شاکی پرونده که زنی ‪ ۳۲‬ساله و خانه‌دار است به قاضی تحقیق گفته است‪:‬‬ ‫ساعت ‪ ۷‬شب در حال رفتن به سمت خانه بودم که در حوالی خیابان خاوران‪،‬‬ ‫راننده‌ی یک خودروی پراید برایم ایجاد مزاحمت کرد‪ .‬به او توجه نکردم‬ ‫اما در یک لحظه راننده از خودرو پیاده شد و با تهدید چاقو مرا سوار کرد‪.‬‬ ‫پس از طی مسیری‪ ،‬یک جوان دیگر نیز سوار خودرو شد و مرا به نقطه‌ای‬ ‫متروکه در حوالی قیامدشت بردند‪ .‬در آن‌جا نیز دو نفر دیگر به آنها ملحق‬ ‫شدند و در کنار جاده خاکی در داخل ماشین اقدام به تجاوز کردند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در همین حین رانندگان دو ماش��ین نیز که در حال عبور از‬ ‫جاده بودند متوقف ش��دند و با معرفی خود به عنوان مامور قصد داشتند از‬ ‫چه��ار جوان اخاذی کنند که بعد از چند دقیقه آنان نیز به چهار نفر دیگر‬ ‫پیوستند و مرا مورد تجاوز قرار دادند‪.‬‬ ‫ابهام در خبر‬ ‫گرچه ربودن زنان و تجاوز جنسی به آنها در ایران پدیده‌ی نادری نیست‪،‬‬ ‫ولی آنچه که ماجرای دهشتناک قیامدشت را حائز اهمیت کرده و حساسیت‬ ‫مجلس را به دنبال آورده‪ ،‬وقوع آن در روز ‪ ۱۳‬آبان است‪ .‬عصر همان‌روزی‬ ‫ک��ه نیروهای انتظامی در این روز بخش اصلی نیرو و فعالیت خود را برای‬ ‫مقابله با تظاهرات مسالمت‌آمیز معترضان به انتخابات ریاست جمهوری به‬ ‫کار گرفته بودند و حضور چشمگیری در سطح خیابان‌ها و معابر عمومی‬ ‫داشتند‪ ،‬در روز روشن در یکی از خیابان‌‌های نسبتاَ پررفت و آمد تهران زنی‬ ‫ربوده می‌شود و مورد تجاوز قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫یک جنبه‌ی مبهم خبر نیز‪ ،‬به هویت واقعی چهار نفری برمی‌گردد که بعدا َبه‬ ‫عنوان مأمور در محل تجاوز حاضر می‌شوند و خود نیز به جمع تجاوزگران‬ ‫به زن می‌پیوندند‪ .‬این خبر بار دیگر یادآور تردید و بدبینی‌‌هایی اس��ت که‬ ‫پس از افشای رابطه‌ی سردار زارعی‪ ،‬فرمانده نیروی انتظامی استان تهران با‬ ‫چند زن در مورد سالمت اخالقی اعضای نیروی انتظامی بر ذهن و زبان‌ها‬ ‫نشست‪ .‬بنا به گزارش‌ها سردار زارعی بهار سال گذشته به همراه شش زن‬ ‫در یک خانه بازداشت شد‪ .‬پرونده زارعی هیچگاه به صورت علنی گشوده‬ ‫نشد‪ ،‬که علت آن را برخی محافل خبری به ارتباط تنگاتنگ وی با قاضی‬ ‫مرتضوی‪ ،‬دادس��تان پیشین تهران مربوط می‌دانستند‪ .‬ماجرای تجاوزها در‬ ‫بازداش��تگاه کهریزک و موارد مشابه سوال‌ها و تردیدها را شدت بیشتری‬ ‫بخشید‌هاند‪.‬‬

‫”‪” vehicle not exactly as shown‬‬

‫ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺴﺖ ﺩﺭﺍﻳﻮ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺩ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ‬

‫‪2010 HONDA CRV LX 4WD‬‬

‫‪48 month lease based on 5.9% a.p.r.o.a.c. total lease obligation $25,168 including taxes. Buy‬‬ ‫‪out option at end of lease $13,579.20 plus taxes. 96,000 kilometers allowed. Additional‬‬ ‫‪kilometers @ $0.12.program subject to change without notice. Model RE4H3AEY.‬‬

‫ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻣﺪﻝﻫﺎﻯ ﺳﺎﻝ ‪2009‬‬

‫‪2008 accord lx sedan‬‬

‫ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺳﺖ ﺩﻭﻡ‬

‫‪4-cylinder, automatic, grey, 35,900‬‬ ‫‪kilometers, local, no accidents,‬‬ ‫‪only $23,500 plus taxes. Call Morad‬‬ ‫‪for details.‬‬

‫ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ‬

‫ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺮﺍﺩ ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫﻰ ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ‪(604) 982-3081 :‬‬

‫ﺗﻠﻔﻦ ﺳﻠﻮﻻﺭ‪(604) 512-5488 :‬‬ ‫‪leasemanager@pacific-honda.com‬‬

‫جواهری ساعتچی و ساعتچی‬ ‫‪Robson, Vancouver Tel: 604.685.5625 1105‬‬


‫‪27‬‬

‫‪27 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 928‬جمعه ‪ 22‬آبان ‪1388‬‬

‫ﺩﻭ ﻭﺍﺣﺪ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺷﻴﻚ ﻭ ﻣﺠﻬﺰ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺪﺭﻥﺗﺮﻳﻦ ﻭﺳﺎﻳﻞ‪ ،‬ﻛﻔﭙﻮﺵ ﭼﻮﺑﻰ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺠﻬﺰ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻭﺭﺯﺵ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺁﺧﺮ ﺑﺎ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺒﺎ‬ ‫ﺍﺯ ﺷﻬﺮ‪ ،‬ﺁﺏ ﻭ ﻧﻮﺭﺕﺷﻮﺭ‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻻﻓﺖ‪ ،‬ﺩﻭ ﻃﺒﻘﻪ‪ ،‬ﻳﻚ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﻭ ﺩﻥ‪ 1/5 ،‬ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺣﻤﺎﻡ‪،‬‬ ‫ﺍﺳﺘﻴﻨﻠﺲ ﺍﺳﺘﻴﻞ ﺍﭘﻼﻳﻨﺴﺲ ﻭ ﺳﻨﮓ ﮔﺮﺍﻧﻴﺖ ﺩﺭ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ‪ ،‬ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻜﻦ‪،‬‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺩﻭ ﺩﺭ ﻭﺭﻭﺩﻯ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ‪ ،‬ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ‪ ،‬ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ‪ ،‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻰ ‪ 24‬ﺳﺎﻋﺘﻪ‪ ،‬ﺳﺎﻟﻦ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻯ‬ ‫ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺍﺳﻜﺎﻯﺗﺮﻥ ﻭ ﭘﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﺳﻨﺘﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪$475,000‬‬

‫‪OPEN Sun. 2-4‬‬

‫‪$439,900‬‬ ‫‪$389,900‬‬

‫‪#422-610 Granville Street‬‬

‫‪OPEN Sat. & Sun. 2-4‬‬

‫‪H&H‬‬

‫‪OPEN Sun. 2-4‬‬

‫‪$1,288,000‬‬

‫ﭘﻨﺖﻫﺎﻭﺱ ﺩﻭﻃﺒﻘﻪ‪ ،‬ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 2/5‬ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺣﻤﺎﻡ‪،‬‬ ‫‪ 1600‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪ ،‬ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﻟﺒﺎﺯ‪ ،‬ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﺑﺰﺭگ‪،‬‬ ‫‪ 2‬ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ‪ ،‬ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮﻉ‪،‬‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺑﻰﻧﻈﻴﺮ ﺍﺯ ‪ False Creek‬ﻭ ﻳﻞﺗﺎﻭﻥ‬ ‫‪PH3-1133 Homer Street‬‬

‫‪$1,688,000‬‬

‫‪$499,000‬‬

‫‪ELECTRIC AVENUE‬‬

‫‪#1105-1189 Melville Street‬‬

‫‪GEORGE‬‬

‫‪#1205-1420 W. Georgia St.‬‬ ‫‪#3305 - 33 Smithe Street‬‬

‫‪Coopers Lookout‬‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺳﺎﺏ ﭘﻨﺖﻫﺎﻭﺱ‪ ،‬ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺣﻤﺎﻡ‪،‬‬ ‫ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 1000‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪ ،‬ﺑﺎ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺧﻴﺮﻩﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ‬ ‫ﻭ ﺁﺏ‪ ،‬ﻛﻔﭙﻮﺵ ﭼﻮﺑﻰ‪ ،‬ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﮔﺮﺍﻧﻴﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ‪ ،‬ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺩﻟﺒﺎﺯ‪ ،‬ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﺑﺰﺭگ‬

‫‪$1,088,000 OPEN Sat. & Sun. 2-4‬‬ ‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 2‬ﺣﻤﺎﻡ‪ ،‬ﺑﺎ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺒﺎ ﺍﺯ‬ ‫ﭘﺎﺭﻙ‪ ،‬ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 800‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪ ،‬ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﺩﻟﺒﺎﺯ‪ ،‬ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺳﺘﻴﻠﺲ ﺍﺳﺘﻴﻞ ﺍﭘﻼﻳﻨﺴﺲ ﻭ ﺳﻨﮓ ﮔﺮﺍﻧﻴﺖ ﺩﺭ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ‪،‬‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺑﺎﻟﻜﻦ‪ ،‬ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ‪ ،‬ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺮﻳﺪ ﺭﻳﭽﻤﻮﻧﺪ ﺳﻨﺘﺮ‪،‬‬ ‫ﭘﺎﺭﻙ‪ ،‬ﺭﺳﺘﻮﺍﺭﻥ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬

‫‪Garden City‬‬

‫‪$379,000‬‬

‫‪$399,000‬‬

‫‪# 602-6333 Katsura‬‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻳﻚ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺍﺯ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺁﺏ‪ ،‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺳﻘﻒ‬ ‫ﺑﻠﻨﺪ‪ ،‬ﭘﻨﺠﺮﻩﻫﺎﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺰﺭگ‪ ،‬ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺒﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺳﺘﻴﻨﻠﺲ ﺍﺳﺘﻴﻞ ﺍﭘﻼﻳﻨﺴﺲ‪ ،‬ﺣﻤﺎﻡ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺩﻭﺵ ﻣﺠﺰﺍ‪،‬‬ ‫ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ‪ ،‬ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻰ‬

‫‪OPEN Sat. 2-4‬‬

‫‪$399,000‬‬

‫‪# 1104-1333 Georgia Street‬‬

‫‪#2810‬‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 2‬ﺣﻤﺎﻡ‪ 834 ،‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪ ،‬ﺭﻭ ﺑﻪ ﻏﺮﺏ‪،‬‬ ‫ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺰﺭگ‪ ،‬ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ ﻭ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ‬

‫ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﺩﺍﻭﻥﺗﺎﻭﻥ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﺗﺎﻕ ﻭﺭﺯﺵ‪،‬‬ ‫ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻰﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‬

‫‪$369,000‬‬

‫‪MELVILLE‬‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 2‬ﺣﻤﺎﻡ‪ 780 ،‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪ ،‬ﺭﻭ ﺑﻪ ﻏﺮﺏ‪،‬‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺯﻳﺒﺎ ﺍﺯ ﺁﺏ‪ ،‬ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻜﻦ‪ ،‬ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ ﻭ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ‬

‫‪#2219 - 938 Smithe St‬‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻳﻚﺧﻮﺍﺑﻪ ﻭ ﺩﻥ‪ ،‬ﺑﺎ ﺩﻓﺘﺮ ﻛﺎﺭ‪ 536 ،‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪،‬‬ ‫ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻋﺎﻟﻰ‪ ،‬ﺑﺎ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺁﺏ‬

‫‪#1605-5900 Alderbridge‬‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻳﻚ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﻭ ﺩﻥ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 700‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪،‬‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ‪ Coal Harbour‬ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ‬ ‫ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ ‪ Melville‬ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﻭ ﺳﺎﻟﻦ ﻭﺭﺯﺵ‬ ‫ﺩﺭ ﭘﺸﺖﺑﺎﻡ ‪ ،‬ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻰ ‪ 24‬ﺳﺎﻋﺘﻪ‪ ،‬ﺍﺗﺎﻕ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻰ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻳﻚ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﻭ ﺩﻥ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ‪ ،22‬ﻣﺴﺎﺣﺖ ‪ 730‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪ ،‬ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺒﺎ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ‪،‬ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺏ‪ ،‬ﻛﻔﭙﻮﺵ ﻟﻤﻴﻨﻴﺖ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻴﻨﻠﺲ‬ ‫ﺍﺳﺘﻴﻞ ﺍﭘﻼﻳﻨﺴﺲ ﻭ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮﺩ ﺩﺍﺭﺍﻯ ‪ 600‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‬

‫‪$569,000‬‬

‫‪#1503-128 W. Cordova St.‬‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ ﻭ ﺩﻥ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﻭ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ‪ ،‬ﺑﻴﺶ ﺍﺯ‬ ‫‪ 970‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪ ،‬ﭘﻨﺠﺮﻩﻫﺎﻯ ﺑﻠﻨﺪ‪ ،‬ﺳﻘﻒ ﺑﻠﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ‬ ‫ﮔﺮﺍﻧﻴﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﻴﻨﻠﺲ ﺍﺳﺘﻴﻞ ﺍﭘﻼﻳﻨﺴﺲ‪ ،‬ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ‪ ،‬ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺮﻳﺪ‪ ،‬ﺍﺳﻜﺎﻯﺗﺮﻥ‪ ،‬ﭘﺎﺭﻙ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻳﭽﻤﻮﻧﺪ‬

‫ﻣﻨﺰﻝ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺒﺎ‪ ،‬ﺩﻭ ﻃﺒﻘﻪ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ‬ ‫ﻧﻮﺭﮔﻴﺮ‪ ،‬ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﻭﺳﻌﺖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ‬ ‫‪ 14000‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪ ،‬ﻣﺴﻄﺢ‪ ،‬ﺑﺎ ﭼﺸﻢ‬ ‫ﺍﻧﺪﺍﺯ‪ ،‬ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﻔﭙﻮﺵ ﭼﻮﺑﻰ‪ 2،‬ﺷﻮﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ‪ ،‬ﺩﻭ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ‪ ،‬ﺩﺭ ﻛﻮﭼﻪ ﺑﻦﺑﺴﺖ‬

‫‪1035 Greenwood Place‬‬

‫‪#2306-128 W. Cordova St.‬‬

‫‪$365,000‬‬

‫‪PLAZA 88‬‬ ‫‪AZURA I & II‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﺗﺎﻕ ﻭﺭﺯﺵ‪ ،‬ﺍﺗﺎﻕ‬ ‫ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻰ‪ ،‬ﻓﻀﺎﻯ ﺑﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ‬ ‫ﺍﺳﻜﺎﻯ ﺗﺮﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺍﺭﺩ‬

‫‪892 Carnarvon St.,‬‬ ‫‪New Westminster‬‬

‫‪OPEN Sat. 1-4‬‬

‫‪#2508‬‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 2‬ﺣﻤﺎﻡ‪ 812 ،‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪ ،‬ﺭﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﻕ‪،‬‬ ‫ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺰﺭگ‪ ،‬ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ‬

‫‪$359,000‬‬

‫‪#2506‬‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 2‬ﺣﻤﺎﻡ‪ 834 ،‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪ ،‬ﺭﻭ ﺑﻪ ﻏﺮﺏ‪،‬‬ ‫ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺰﺭگ‪ ،‬ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ ﻭ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ‬

‫‪$355,000‬‬

‫‪#2208‬‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻳﻚ ﺧﻮﺍﺑﻪ‪ ،‬ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺯﻳﺒﺎ‪ ،‬ﺭﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﻝ‪،‬‬ ‫ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﺑﺰﺭگ‪ ،‬ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ‬

‫‪$309,900‬‬

‫‪#2907‬‬


‫‪28‬‬

‫‪28 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 928‬جمعه ‪ 22‬آبان ‪1388‬‬

‫«جنبش سبز» ایران چه کیفیت و مشخصاتی دارد؟‬ ‫مریم رستگار ‪ -‬بی بی سی‬

‫جهت خرید‬

‫واحدهای مسکونی حراج بانکی‬ ‫به وب سایت زیر مراجعه نمایید‬

‫نیما راشدان‪ ،‬پژوهشگر علوم سیاسی در باره ماهیت جنبش‬ ‫سبز می گوید‪« :‬به طور حتم‪ ،‬جامعه شناسان‪ ،‬روانشناسان‬ ‫یا متخصصان کمپین های سیاسی‪ ،‬نظرات مختلفی درباره‬ ‫موجودیت عمومی جنبش سبز در ایران و گروه های تشکیل‬ ‫دهنده آنها دارند‪ ،‬ولی در مجموع‪ ،‬این جنبش‪ ،‬یک جنبش‬ ‫اجتماعی و نه سیاسی است‪ ،‬ولی بعد از برخوردهایی که با‬ ‫معترضان شد‪ ،‬جنبه ای سیاسی پیدا کرد‪».‬‬

‫تا ‪ 5‬ماه پیش‪« ،‬س��بز» نماد کس��انی بود که می خواس��تند در انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری ایران به میر حسین موسوی رای بدهند‪ .‬ولی این رنگ‬ ‫ب��ه تدریج معنای دیگری پیدا ک��رد و تنها چند هفته بعد از اعالم نتیجه‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری و تجمعات اعتراض آمیز پس از آن‪« ،‬جنبش‬ ‫سبز» تعریف مشخص تری پیدا کرد‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د در شرایط کنونی‪ ،‬کسانی که خود را زیرمجموعه ای‬ ‫از جنبش س��بز می دانند یا به ش��کلی با آن همراهی می کنند‪ ،‬الزاما از‬ ‫طرفداران میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری ایران نبوده‬ ‫اند‪.‬‬ ‫به جز هنرمندان ایرانی و غیر ایرانی که از روزهای اول اعتراض ها به نتیجه‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری تاکنون همراهی خود را با معترضان نشان داده‬ ‫اند‪ ،‬فعاالن سیاس��ی خارج از ایران هم س��عی کرده اند با صدور بیانیه یا‬ ‫شرکت در تجمع های اعتراضی‪ ،‬بخشی از «جنبش سبز» به حساب بیایند؛‬ ‫در بین این فعاالن‪ ،‬اعضای گروه های سلطنت طلب‪ ،‬گروه های چپگرای‬ ‫خارج از ایران و حتی سازمان مجاهدین خلق هم حضور دارند‪.‬‬ ‫به دلیل چنین حمایت هایی بود که معترضان به نتیجه انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری در داخل ایران متهم شدند که با گروه های برانداز و مخالف‬ ‫جمهوری اسالمی همسو هس��تند و از خارج از ایران جهت می گیرند‪.‬‬ ‫ولی محمد جواد روح‪ ،‬روزنامه نگار در تهران‪ ،‬معتقد است حرکتی که‬ ‫با عنوان «جنبش سبز» شکل گرفته‪ ،‬نوعی توصیف واقعیت کنونی جامعه‬ ‫ایران است‪.‬‬ ‫او می گوید‪« :‬در مجموعه ای که به عنوان جنبش سبز شناخته می شود‪،‬‬ ‫نمی توانیم هیچ سازماندهی مش��خص و تقسیم بندی بر مبنای آرایش‬ ‫معمول گروه های سیاسی داشته باشیم‪».‬‬ ‫محمدجواد روح اضافه می کند‪« :‬ما شاهد یک جنبش توده ای به شکلی‬ ‫مدرن هستیم و همانطور که در بیانه های میرحسین موسوی مطرح شده‪،‬‬ ‫این جنبش شامل حلقه های کوچک ولی انبوهی است که با هم ارتباط‬ ‫و اتصال دارند‪ .‬اما این حلقه ها هیچ شناسنامه یا ساختاری به عنوان یک‬

‫اطالعیه‬

‫تشکل سیاسی معمول ندارند و نمی توان آنها را به عنوان حزب و انجمن به‬ ‫حساب آورد‪ ،‬بلکه حلقه هایی هستند که از بافت جامعه شکل می گیرند و‬ ‫در شرایط مشخص‪ ،‬ممکن است حتی متناسب با نوع فشاری که حاکمیت‬ ‫وارد می کند‪ ،‬تغییر شکل هم بدهند‪».‬‬ ‫حمایت گروه های سیاسی با گرایش های مختلف‪ ،‬این دیدگاه را به وجود‬ ‫آورد که شرکت کنندگان در «جنبش سبز» خواسته های متفاوتی دارند و‬ ‫وحدت مشخصی بین آنها وجود ندارد‪ ،‬ولی داریوش همایون‪ ،‬از فعاالن‬ ‫سیاس��ی مش��روطه خواه در خارج از ایران‪ ،‬با تاکید بر این که این جنبش‬ ‫یکپارچه نیست‪ ،‬یادآور می شود‪« :‬جنبش سبز‪ ،‬جنبشی اعتراضی است که‬ ‫به طور خودجوش‪ ،‬بدون سازماندهی و رهبری از درون جامعه شکل گرفته‬ ‫است و شرکت کنندگان در آن‪ ،‬بر سر یک موضوع کلی توافق دارند؛ آنها‬ ‫به دنبال آزادی‪ ،‬دموکراسی‪ ،‬حقوق بشر و داشتن حق رای آزاد و انتخاباتی‬ ‫بدون تقلب هستند‪».‬‬ ‫حمید فرخنده‪ ،‬روزنامه نگار در س��وئد هم «جنبش سبز» را جنبشی متکثر‬ ‫می خواند که گروه های مختلف سیاس��ی در داخل و خ��ارج از ایران از‬ ‫آن حمایت می کنند‪ .‬او می گوید‪« :‬بیشتر حاضران در این جنبش‪ ،‬به طور‬ ‫عموم به خواسته های اصلی و مشترکشان وفادارند‪».‬‬ ‫او توضیح می دهد‪« :‬در این جنبش کس��انی هستند که خواهان «فرارفتن‬ ‫از قانون اساسی» هستند‪ .‬در مقابل افرادی مانند میرحسین موسوی‪ ،‬مهدی‬ ‫کروب��ی و محمد خاتمی هم در این حرکت حض��ور دارند که معتقدند‬ ‫تغییر و تحول در چارچوب قانون اساس��ی امکانپذیر است و حتی بخشی‬ ‫از اصولگرایان هم که با نوع و ش��یوه برخوردها با معترضان «جنبش سبز»‬ ‫مخالفند‪ ،‬با آن که خود را سبز نمی دانند جزو معترضان و طیفی از جنبش‬ ‫سبز به شمار می روند‪».‬‬ ‫ای��ن دیدگاه هم وج��ود دارد که به دنبال اعتراض ه��ای مردمی به نتیجه‬ ‫انتخابات ریاس��ت جمهوری‪ ،‬گروه های سیاس��ی تالش کردند پا به پای‬ ‫معترض��ان حرک��ت کنند و به همی��ن دلیل به صدور بیانی��ه و حضور در‬ ‫تجمعات اعتراضی رو آوردند‪ .‬داریوش همایون معتقد است که حرکت‬ ‫اعتراضی اولیه‪ ،‬مردمی و بدون گرایش سیاسی شکل گرفته است‪.‬‬ ‫او می گوید‪« :‬طرفداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی در انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری‪ ،‬تنها بخش��ی از جنبش اعتراضی در ایران هستند‪ ،‬ولی‬ ‫«راه س��بز امید» بخش اداره کننده این جریان به شمار می رود که سخت‬ ‫در چارچوب جمهوری اسالمی عمل می کند و می کوشد که این نظام را‬ ‫حفظ‪ ،‬ولی آن را اصالح و دموکراتیک تر کند‪».‬‬ ‫محمدج��واد روح‪ ،‬روزنامه نگار در تهران هم تن��وع گروه های فعال در‬ ‫اعتراض های اخیر را تا حدی ش��بیه اعتراض های سال های اولیه انقالب‬ ‫اس�لامی می بیند‪ .‬او می گوید‪« :‬در س��ال های اول ش��کل گیری انقالب‬ ‫اسالمی هم جریان های مختلفی حضور داشتند و بین این گروه ها نوعی‬ ‫درگیری‪ ،‬س��تیز و حتی خشونت وجود داشت‪ .‬مانند ماجراهایی که برای‬ ‫مجاهدی��ن خلق پیش آم��د یا اختالف هایی که بین گ��روه های مذهبی‬ ‫و مارکسیس��ت وجود داش��ت و حتی در زندان ها بین زندانیانی که اتهام‬ ‫مشابهی داشتند‪ ،‬بحث نجاست و طاهری مطرح شد‪».‬‬ ‫او اضافه می کند‪« :‬این اختالف ها نشان داد با آن که این گروه ها با سیستم‬ ‫وق��ت مخالف بودند‪ ،‬در درون و بین خ��ود تضادهای عقیدتی‪ ،‬فکری و‬ ‫خواسته های مختلفی داشتند‪ ،‬هرچند با پیروزی انقالب اسالمی‪ ،‬همه آنها‬ ‫پیروز شدند‪».‬‬ ‫البته حمید فرخنده معتقد اس��ت که حرکت کنونی معترضان‪ ،‬با حرکت‬ ‫های انقالبی پیشین در ایران فرق دارد‪ .‬او توضیح می دهد‪« :‬جوانانی که در‬ ‫جنبش کنونی در ایران نقش دارند‪ ،‬به دنبال تحوالتی قابل تحقق و شدنی‬ ‫هستند‪ .‬آنها واقع گرایانه عمل می کنند و می خواهند به تحوالت سیاسی‪،‬‬ ‫بدون آرمانگرایی دست یابند‪ .‬در حالی که پدران همین نسل‪ ،‬خیلی آرمانی‬ ‫بودند‪».‬‬ ‫اما نیما راشدان‪ ،‬پژوهش��گر علوم سیاسی در باره ماهیت جنبش سبز نظر‬ ‫دیگری دارد‪ .‬او می گوید‪« :‬به طور حتم‪ ،‬جامعه شناس��ان‪ ،‬روانشناسان یا‬ ‫متخصصان کمپین های سیاسی‪ ،‬نظرات مختلفی درباره موجودیت عمومی‬ ‫جنب��ش س��بز در ایران و گروه های تش��کیل دهنده آنه��ا دارند‪ ،‬ولی در‬ ‫مجموع‪ ،‬این جنبش‪ ،‬یک جنبش اجتماعی و نه سیاسی است‪ ،‬ولی بعد از‬ ‫برخوردهایی که با معترضان شد‪ ،‬جنبه ای سیاسی پیدا کرد‪».‬‬ ‫او یادآور می شود‪« :‬گروه های سیاسی حامی میرحسین موسوی و مهدی‬ ‫کروبی و حتی گروه های مخالف نظام جمهوری اسالمی‪ ،‬قبل از انتخابات‬

‫‪www.courtorderedhomesforsale.com‬‬

‫و یا با شماره تلفن ‪)6۰4( 773-7۲۰7‬‬ ‫تماس بگیرید‬

‫‪Sutton Centre Realty‬‬

‫ساخت انواع کابینت چوبی‬ ‫ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻗﺒﻮﻝ ﺳﻔﺎﺭﺷﺎﺕ ﺷﻤﺎ‬

‫»ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ«‬

‫ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪(604) 789-0650‬‬

‫‪Kitchen Cabinets‬‬ ‫‪Cabinet Doors‬‬ ‫‪Crown Moulding‬‬ ‫‪Stain & Paint‬‬ ‫‪604.789.0650‬‬

‫‪E.toskawood2008@yahoo.ca‬‬ ‫‪#23-1750 McLean, Port Coquitlam‬‬

‫فرصت هایی برای برگزاری گردهمایی و تجمعات داشتند و تعداد حاضران‬ ‫در این تجمعات حداکثر به چند صدهزار نفر می رسید‪ ،‬ولی وقتی ‪ 3‬میلیون‬ ‫نفر با ساختار سنی و شرایط اجتماعی متفاوت برای اعتراض در خیابان ها‬ ‫حاضر می شوند‪ ،‬نشان می دهد این جنبش سیاسی نیست‪».‬‬ ‫او معتقد است که در بررسی جنبش های اجتماعی‪ ،‬بیشتر باید به مختصات‬ ‫جمعیت شناسی‪ ،‬شکاف های سنی و ویژگی های جنسی و صنفی آن دقت‬ ‫کرد تا نظرات سیاسی افرادی که در این جنبش ها فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫نیما راشدان تاکید می کند‪« :‬بیشتر فعاالن در جنبش سبز ایران اصال سیاسی‬ ‫نیستند و شواهد و تصاویری که از معترضان در ایران وجود دارد‪ ،‬نشان می‬ ‫دهد که انگیزش سیاسی بسیاری از این افراد در انتخابات اخیر شکل گرفته‬ ‫است و اینها اصوال افرادی سیاسی نیستند‪ ،‬بلکه کسانی هستند که به دلیل‬ ‫برخی اشتراکات‪ ،‬خواسته های مشترکی دارند‪».‬‬


‫‪29‬‬

‫‪29 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 928‬جمعه ‪ 22‬آبان ‪1388‬‬

‫در افغانستان‪...‬‬ ‫افغانستان پس از انتخابات و موقعیت دشوار کرزی‬ ‫حامد کرزی‪ ،‬دراولین واکنش پس‬ ‫از اعالم برنده بودنش در انتخابات‬ ‫ریاس��ت جمه��وری افغانس��تان‪،‬‬ ‫اظهار کرد که درصدد ایجاد یک‬ ‫حکومت مش��ارکت ملی اس��ت؛‬ ‫حکومتی که به تعبیر وی «آئینه ای‬ ‫برای تمام مردم افغانستان باشد‪».‬‬ ‫تکیه مجدد آقای کرزی بر جایگاه‬ ‫ریاس��ت جمه��وری برای ‪ 5‬س��ال‬ ‫آینده‪ ،‬ظاهرا ً افغانس��تان را از یک‬ ‫مرحله س��خت و بحران��ی که در‬ ‫انتخابات پدید آمده بود‪ ،‬عبور داد؛‬ ‫ولی پرس��ش و ابهام اصلی دراین‬ ‫است که او دراین فاز جدید‪ ،‬با چه‬ ‫توان‪ ،‬نیرو‪ ،‬پش��تگرمی و اندیشه ی‬ ‫تازه می تواند کشوری را که خود‬ ‫هشت سال است تجربه ی رهبری‬ ‫ومدیریت کالن آن را داشته‪ ،‬وارد‬ ‫مرحله ی جدیدی نموده‪ ،‬خالءها و‬ ‫ناکامی های عمیق گذشته را جبران‬ ‫و بحران های موجود وچالش��های‬ ‫پیش رو را با موفقیت پش��ت س��ر‬ ‫بگذارد؟‬ ‫مهمترین چالش��ها و دشواری های‬ ‫اس��تراتژیکی را ک��ه حکوم��ت‬ ‫جدید پی��ش رو دارد‪ ،‬می توان در‬ ‫محورهای ذیل نشانه گذاری کرد‪:‬‬ ‫اپوزیسیون زیاده خواه‬ ‫در طول چهار س��ال گذشته‪ ،‬حامد‬ ‫کرزی با یک جبهه نس��بتا نیرومند‬ ‫سیاسی در درون دولت مواجه بود‬ ‫که در موارد بسیار‪ ،‬موقعیت‪ ،‬قدرت‬ ‫و جناح سیاس��ی مرب��وط به وی را‬ ‫شدیدا تحت فشار قرار می داد‪.‬‬ ‫این جناح موس��وم ب��ه «جبهه ملی»‬ ‫اس��ت که عمدتاً رهبران جهادی و‬ ‫طیف متنوعی از نیروهای سیاس��ی‬ ‫و فک��ری ش��امل آن اس��ت و در‬ ‫بس��یاری از مراکز مهم قدرت مثال‬ ‫در پارلمان‪ ،‬والیات و مراکز امنیتی‬ ‫و نظامی از نفوذ موثر و قابل توجهی‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫حمای��ت ای��ن جبه��ه از عب��داهلل‬ ‫عبداهلل در دومین انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری‪ ،‬نش��ان داد که با وجود‬ ‫ش��کافهای جدی در درون رهبری‬ ‫و اعضای آن در ماه های اخیر‪ ،‬این‬ ‫جبهه هنوز هم از قدرت سیاس��ی‪،‬‬ ‫مالی‪ ،‬نفوذ اجتماعی و پشتوانه های‬ ‫منطق��ه ای قابل تأملی ب��رای تأثیر‬ ‫گزاری برمعاالدت سیاسی برخور‬ ‫داراست‪.‬‬ ‫ظهور آقای عب��داهلل به عنوان یک‬ ‫نیروی مخالف جدید‪ ،‬ش��کافهای‬ ‫سیاسی و آرایش جناحی در درون‬ ‫نظام موجود را پیچیده تر می کند‪.‬‬ ‫او که در چند س��ال گذشته‪ ،‬علی‬ ‫رغم برکن��اری از وزارت خارجه‪،‬‬ ‫رواب��ط نس��بتا خوب��ی ب��ا رئیس‬ ‫جمهوری داشت‪ ،‬اکنون در چهره‬ ‫یک اپوزیس��یون جدی و حساب‬ ‫شدنی در برابر حامد کرزی‪ ،‬ظاهر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫عبداهلل از چهر ه های بارز نسل جوان‬ ‫مجاهدین اس��ت که نسبت به سایر‬ ‫هم قط��اران خ��ود از چند ویژگی‬ ‫برجسته برخوردار است‪ :‬دست کم‬

‫ده سال مسئولیتهای مهم دپلماتیک‬ ‫داشته و یک سیاس��تمدار با هوش‬ ‫اس��ت‪ ،‬از چه��ره های میان��ه رو و‬ ‫دمکرات منش مجاهدین اس��ت‪،‬‬ ‫از یاران نزدیک احمدش��اه مسعود‬ ‫است که برخالف سایر همقطاران‬ ‫ش��ورای نظاری خود‪ ،‬سعی کرده‬ ‫هم موقعیت و جبهه سیاسی خود را‬ ‫دچار تزلزل نکند و هم‪ ،‬تا حدودی‬ ‫خود را از گزند رسوایی های مالی‬ ‫دور نگهدارد‪.‬‬ ‫اما ش��اید مهمترین معضل سیاسی‬ ‫آقای کرزی این باش��د که از یک‬ ‫س��و به دلیل ترس از محدود شدن‬ ‫حوزه نفوذ و اختیارات خودش در‬ ‫س��اختار هرمی قدرت‪ ،‬نمی تواند‬ ‫اختیارات و امتیازات کالنی را که‬ ‫این مخالفین مطالبه می کنند‪ ،‬به آنها‬ ‫واگذار کند و از س��وی دیگر‪ ،‬در‬ ‫کوتاه مدت نه توان مقابله با آنها را‬ ‫دارد و نه‪ ،‬جسارت نادیده گرفتن و‬ ‫تخطئه آنان را‪.‬‬ ‫فرسایشی شدن جنگ؛‬ ‫گسترش جنگ‬ ‫مش��کل جدی تر دیگر چگونگی‬ ‫مه��ار‪ ،‬برخورد و ی��ا صلح با گروه‬ ‫طالبان اس��ت‪ .‬طالبان از یک گروه‬ ‫فراری و زیر زمینی درس��ال ‪،2002‬‬ ‫اکنون به یک گروهی تبدیل شده‬ ‫که فعالیت ها و عملیات خود را در‬ ‫افغانس��تان افزایش داده در مواردی‬ ‫ادعاه��ای کالن سیاس��ی را مطرح‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫موقعی��ت و جدیت خط��ر طالبان‬ ‫را م��ی توان در باز س��نجی توان و‬ ‫تدارک نظامی ـ سیاسی این گروه‬ ‫باز تعریف کرد که در چند عنصر‬ ‫اساسی‪ ،‬مشهود است‪:‬‬ ‫‪.1‬افزایش قدرت نظامی ـ اقتصادی‪:‬‬ ‫گفته می ش��ود این گ��روه هزاران‬ ‫نیروی مس��لح آماده نبرد دارد که‬ ‫به آنها مزد دالری داده می ش��ود‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارشهای اخیر‪ ،‬توان و‬ ‫ذخیره پولی طالبان از گروه القاعده‬ ‫هم فزونتر است‪.‬‬ ‫‪ .2‬نف��وذ اجتماع��ی‪ :‬ناتوانی دولت‬ ‫در تأمین امنیت‪ ،‬فس��اد گسترده در‬ ‫ادارات دولتی و محلی و ناکامی در‬ ‫تأمین معیشت و کار برای مردم این‬ ‫کشور و سهل انگاری و بی عدالتی‬ ‫در بازس��ازی‪ ،‬موجب بی اعتمادی‬ ‫و حتی رویگردانی از دولت ش��ده‬ ‫است‪ .‬فرایند این وضعیت‪ ،‬به نفوذ و‬ ‫حضور طالبان در مناطق و محالت‬

‫کشور زمینه داده است‪.‬‬ ‫‪ .3‬بکارگیری از تاکتیکهای مدرن‬ ‫و پیشرفته‪ :‬درعلمیات نظامی شهری‬ ‫و چریک��ی‪ ،‬و انتحاری بهره گیری‬ ‫از تاکتیکهای جاسوسی و نفوذی‪،‬‬ ‫سرعت و موثریت عملیاتی طالبان‬ ‫را بطور قابل مالحظ��ه ای افزایش‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫‪ .4‬اس��تفاده از تکنول��وژی مدرن‪:‬‬ ‫اقدامات اخیر طالبان چهره دیگری‬ ‫از این گروه خشن و نامنعطف بروز‬ ‫داده اس��ت‪ .‬س��هل گیری با مردم‪.‬‬ ‫اس��تفاده از تکنولوژی جدید مانند‬ ‫موبای��ل و اینترن��ت و وبس��ایتهای‬ ‫متع��دد‪ ،‬تم��اس و ارتب��اط فعال با‬ ‫رسانه های بین المللی‪ ،‬بهره گیری‬ ‫از ش��یوه های مدرن تبلیغاتی مانند‬ ‫اس��تفاده از فیلم و عکس و ویدیو‪،‬‬ ‫تساهل در برخورد با مسایل شرعی‬ ‫نسبت به مردم‪ ،‬برخورد هوشیارانه‬ ‫ب��ا پدیده ی قومی و مذهبی‪ ،‬از این‬ ‫گروه‪ ،‬یک نیروی سیاسی با هدف‬ ‫و استراتژی مشخص و دراز مدت‪،‬‬ ‫ساخته است‪.‬‬ ‫‪ .5‬بازسازی و استحکام تشکیالتی‪:‬‬ ‫گروه طالبان علیرغم دسته بندیهای‬ ‫متع��ددی که عمدت��ا در دو جناح‬ ‫اصلی موسوم به «شورای کویته» و‬ ‫«گروه حقانی» دسته بندی می شوند‪،‬‬ ‫از نظر ساختار رهبری و تشکیالتی‬ ‫گروه پیوس��ته ای به نظر می رسد ‪.‬‬ ‫و ش��اید راز اصل��ی موفقیتهای آن‬ ‫نیز‪ ،‬در همین پیوستگی و استحکام‬ ‫تشکیالتی شان باشد‪.‬‬ ‫حکوم��ت آقای ک��رزی در طول‬ ‫سالهای گذشته‪ ،‬نه از طریق مذاکره‬ ‫و ن��ه از طری��ق مقابله نظام��ی‪ ،‬نه‬ ‫تنها موفق به ح��ل و رفع این خطر‬ ‫نش��ده‪ ،‬بلکه با ضعف و پریش��انی‬ ‫استراتژیک خود در برخورد با این‬ ‫گروه‪ ،‬زمان و زمینه را به گسترش‪،‬‬ ‫تقویت روحی و تجهیز نظامی این‬ ‫گروه سخت سر‪ ،‬مجال داد‪.‬‬ ‫جن��گ اکنون ب��ا طالب��ان‪ ،‬تبدیل‬ ‫به یک جنگ فرسایش��ی ش��ده و‬ ‫این چیزی اس��ت که بالقوه دولت‬ ‫افغانس��تان را در دراز مدت شدیدا‬ ‫آسیب پذیر می سازد‪.‬‬ ‫مطمئنا توفی��ق و تقویت حکومت‬ ‫جدید‪ ،‬در گرو چگونگی برخورد‬ ‫با ای��ن معضل ج��دی و اساس��ی‬ ‫اس��ت‪ .‬اگ��ر حامد ک��رزی نتواند‬ ‫یک اس��تراتژی روش��ن و موثر را‬ ‫درهماهنگ��ی با حامی��ان خارجی‬ ‫خود‪ ،‬بیابد‪ ،‬فرصت‬ ‫ادامه در صفحه ‪32‬‬


‫‪30‬‬

‫‪30 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 928‬جمعه ‪ 22‬آبان ‪1388‬‬

‫جعفری دولت آبادی رسانه ها را تهدید کرد‬

‫دادستانی به سراغ تان خواهد آمد‬ ‫روز آنالین ‪ -‬یک روز پس از آنکه‬ ‫مع��اون مطبوعاتی جدی��د وزارت‬ ‫ارشاد دولت دهم «رسالت» نشریات‬ ‫را مالکی ب��رای نحوه توزیع یارانه‬ ‫مطبوعات اع�لام کرد‪ ،‬دادس��تان‬ ‫ته��ران نیز در اظهاراتی تند رس��انه‬ ‫ه��ا را تهدید کرد ک��ه در صورت‬ ‫«تشویش اذهان عمومی» با برخورد‬ ‫قضائی روبرو خواهند شد‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش ها عباس جعفری‬ ‫دولت آبادی در تازه ترین اظهارات‬ ‫خود ضم��ن تاکید بر ایس��تادگی‬ ‫دادس��تانی تهران در برابر رسانه ها‪،‬‬ ‫با اش��اره بر اصل ‪ 3‬قانون اساس��ی‬ ‫از «رس��انه های آزاد» خواس��ت به‬ ‫ترسیم «جامعه اسالمی» بپردازند‪.‬‬ ‫جانشین مرتضوی در ادامه با تهدید‬ ‫رس��انه های داخلی‪ ،‬هشدارداد که‬ ‫دادستانی در مقابل سایت هایی که‬ ‫به «نش��ر اکاذیب» و تشویش اذهان‬ ‫عموم��ی» می پردازن��د و همچنین‬ ‫کس��انی که بدون «مبنا ومس��تند»‬ ‫اخباری را منتش��ر می‌کنند خواهد‬ ‫ایستاد‪ .‬عباراتی همچون «تشویش‬ ‫اذهان عمومی» و «نشر اکاذیب» که‬ ‫ب��ه ویژه پس از دوم خ��رداد ‪ 76‬از‬ ‫جانب محافظ��ه کاران وارد ادبیات‬ ‫سیاس��ی ایران ش��ده‪ ،‬اساس طرح‬ ‫جرم علیه بسیاری از روزنامه نگاران‬ ‫و نش��ریات و سایت های منتقد در‬ ‫س��الیان اخیر ب��وده و بازداش��ت و‬ ‫توقیف های بی شماری را به همراه‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫جعف��ری دول��ت آبادی ک��ه روز‬ ‫گذشته در مراس��م تودیع و معارفه‬ ‫سرپرست دادسرای خارک سخن‬ ‫م��ی گف��ت‪ ،‬بااش��اره ب��ه نگرانی‬ ‫مردم پیرامون برخ��ی اخبار اظهار‬ ‫داش��ت‪« :‬در حوادث اخیر ش��اهد‬ ‫بودیم سایت‌ها‪ ،‬اخبار کذبی منتشر‬ ‫می‌کردن��د و در روزهای اخیر نیز‬ ‫دیدیم که برخی س��ایت‌ها خبری‬ ‫مبنی بر تخلفات یک��ی از مقامات‬ ‫ارشد قضایی انتشار دادند که کامال‬ ‫کذب محض بود‪».‬‬

‫این در حالی اس��ت که بسیاری از‬ ‫خبرگ��زاری های رس��می و نیمه‬ ‫رسمی وابسته به دولت کودتا‪ ،‬مانند‬ ‫فارس‪ ،‬رجانیوز‪ ،‬کیهان و ایرنا‪ ،‬پس‬ ‫از انتخاب��ات اقدام به انتش��ار اخبار‬ ‫رسمی کذب علیه رهبران سیاسی‬ ‫مخالف��ان دولت کرده ام��ا با هیچ‬ ‫برخوردی روبه رو نشده اند‪.‬‬ ‫جعف��ری دولت آب��ادی هم بدون‬ ‫اش��اره به اخبار کذب این س��ایت‬ ‫های دولت��ی‪ ،‬گف��ت‪« :‬تاکید می‬ ‫کنم سامانه‌های رایانه‌ای از این کار‬ ‫دس��ت بردارند وگرنه دادستانی به‬ ‫سراغ آنها خواهد آمد‪».‬‬

‫امروز با انتش��ار گزارش��ی از قول‬ ‫سيدمحمد حسيني‪ ،‬وزير فرهنگ‬ ‫و ارشاد نوشت‪« :‬آقاي رامين حدود‬ ‫‪ 20‬س��ال در خارج از كش��ور و در‬ ‫فعالي��ت هاي مختل��ف فرهنگي و‬ ‫نشريات اس�لامي در اروپا فعاليت‬ ‫مي كردن��د و از دهه ‪ 50‬اهل مقاله‬ ‫و مطبوعات هستند‪».‬‬ ‫این در حالی است که گفته می شود‬ ‫عمده فعالیت های مطبوعاتی رامین‬ ‫محدود به همکاری با چند نش��ریه‬ ‫ضد یه��ودی در آلمان و همچنین‬ ‫مدیر مسئولی نش��ریه «امامت» بوده‬ ‫است‪.‬‬

‫اختصاص یارانه به مطبوعات‬

‫تلطیف فضای مطبوعات‬

‫در همی��ن راس��تا ی��ک روز پیش‬ ‫محمدعلی رامین‪ ،‬معاون مطبوعاتی‬ ‫وزارت ارش��اد‪ ،‬در مراس��م معارفه‬ ‫خود در گفتگو با خبرنگاران‪ ،‬خبر‬ ‫داد که یارانه های نشر و مطبوعات‬ ‫بر اساس «رس��الت» رسانه‌ها توزیع‬ ‫خواهد شد‪ .‬رامین که به تازگی به‬ ‫عنوانمعاونمطبوعاتیانتخابشده‬ ‫در عین حال به صراحت از سیاست‬ ‫وزارت ارشاد در تبعیض میان رسانه‬ ‫ها سخن گفت‪« :‬آيا ما روزنامه‌هايي‬ ‫را كه تاكنون شيوه‌شان زدن اتهامات‬ ‫ب��وده و از بس��ياري از ش��يوه‌هاي‬ ‫نظارتي مص��ون بودند در اين دوره‬ ‫خواهيم ديد و آن‌ها يكسان با بقيه‬ ‫ديده خواهند شد؟»‬ ‫از محمدعل��ی رامی��ن ب��ه عنوان‬ ‫تئوریس��ین اولی��ه افس��انه خواندن‬ ‫هولوکاست در جمهوری اسالمی‬ ‫یاد می شود که دارای اندیشه های‬ ‫تندرویانه در خصوص مهدویت و‬ ‫تقابل شر و خیر است‪.‬‬ ‫رامی��ن در ادامه اظه��ارات خود با‬ ‫انتقاد از «پراکنده گویی» و «پراکنده‬ ‫سازی» ذهن جامعه در فضای رسانه‬ ‫ای‪ ،‬ادع��ا کرد که در کش��ورهای‬ ‫های غربی همه رسانه ها در مسائل‬ ‫کالن «یک حرف» می زنند‪.‬‬ ‫در همی��ن ارتب��اط روزنامه کیهان‬

‫فعالیت خود ‪ 120‬نشریه را توقیف‬ ‫کرد‪ -‬از وی خواسته بودند «رويه‬ ‫جاری دادس��تانی تهران در ارتباط‬ ‫با رسانه‌ها به ش��کلی اساسی تغيير‬ ‫کند و نگاهی که رسانه‌ها را عامل‬ ‫تهديد م��ی داند جای خ��ود را به‬ ‫نگاه فرصت‌ساز به رسانه‌ها و توام با‬ ‫پذيرش اطالع رسانی آزاد دهد‪».‬‬ ‫اما درس��ت یک روز پس از انتشار‬ ‫این نامه‪ ،‬وزارت اطالعات با احضار‬ ‫‪ 15‬تن از روزنامه نگاران امضا کننده‬ ‫نامه به تهدید آنان پرداخت‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت به تازگ��ی و پس از‬ ‫تصوی��ب قانون جرای��م رایانه ای‪،‬‬ ‫دادستانی تهران همچنین به عنوان‬ ‫متولی «فیلترینگ» سایت ها معرفی‬ ‫شده اس��ت‪ .‬معاون مبارزه با جرائم‬ ‫رایانه ای پلیس در تشریح وظایف‬ ‫ت��ازه جعفری دول��ت آبادی گفته‬ ‫اس��ت‪« :‬طبق قانون دادس��تان کل‬ ‫کش��ور موظف ش��ده است لیست‬ ‫هایی را تهی��ه و از کانال هایی که‬ ‫الزم اس��ت ابالغ کند تا این محتوا‬ ‫فیلتر یا مسدود شوند‪».‬‬

‫باالخره پس از مدت‌های کشمکش‬ ‫بر سر ادامه فعالیت تئاتر پارس‪ ،‬یکی‬ ‫از قدیمی‌ترین س��الن‌های نمایش‬ ‫تهران‪ ،‬مس��ئوالن این سالن نمایش‬ ‫می‌گویند که حکم تخلیه این سالن‬ ‫نمایش اجرا و وس��ایل و تجهیزات‬ ‫قدیمی آن خارج شده است‪.‬‬ ‫ین س��الن نمایش از سال گذشته و‬ ‫به دلیل بدهی‌های موجود توس��ط‬ ‫متول��ی آن‪ ،‬س��تاد اجرای��ی فرمان‬ ‫امام‪ ،‬تعطیل شد و قرار بود سازمان‬ ‫فرهنگ��ی هنری ش��هرداری تهران‬ ‫نس��بت به خری��داری و مرمت آن‬ ‫اق��دام کند‪ .‬ام��ا آنطور ک��ه مدیر‬ ‫اجرایی این مجموعه‪ ،‬تعلل مسئوالن‬ ‫در این مسئله سبب شد که این سالن‬ ‫نمایش قدیمی نیز در فهرست دیگر‬ ‫مکان‌هایی قرار گیرد که در خیابان‬ ‫الله‌زار ب��ه پارکینگ یا انبار تبدیل‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫خبرتخلیهسالننمایشپارسراعلی‬

‫به دفاع از روزنامه نگاران‬ ‫ایرانی برخیزید‬

‫روز آنالین ‪ -‬کنفدراس��یون بین المللی روزنامه ن��گاران (‪ ،)IFJ‬روز ‪25‬‬ ‫آبان ( ‪ 16‬نوامبر ) دوتجمع در شهرهای لندن و بروکسل در مقابل سفارت‬ ‫جمهوری اس�لامی‪ ،‬در اعتراض به پایمالی حقوق صنفی و زندانی شدن‬ ‫اهالی رسانه و قلم و توقیف پی در پی مطبوعات و اعمال سانسوردرایران‬ ‫برگزار خواهد کرد‪.‬‬ ‫این کنفدراس��یون که یک نهاد بین المللی مدافع حقوق روزنامه نگاران‬ ‫و امنیت شغلی و حرفه ای آنان در جهان است و بیش از ‪ 600‬هزار عضو‬ ‫در بیش از ‪ 123‬کش��ور جهان دارد‪ ،‬همچنین در این برنامه اعتراض خود‬ ‫رانس��بت به پلمپ دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران اعالم خواهد‬ ‫کرد‪ .‬انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران تنها نماینده این نهاد بین المللی‬ ‫در ایران اس��ت و بسیاری از اعضای آن‪ ،‬عضو این نهاد نیز محسوب می‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫براس��اس اطالعیه ای که در سایت رسمی این کنفدراسیون منتشر شده‪،‬‬ ‫این مرجع بین المللی در فراخوان خود از تمامی انجمن ها و سندیکاهای‬ ‫روزنامه نگاری عضو درخواس��ت کرده است با حمایت از این حرکت‬ ‫اعتراضی به یاری همکاران خود در ایران بش��تابند‪.‬گفتنی اس��ت که در‬ ‫سایت این کنفدراسیون بین المللی‪ ،‬فهرستی از روزنامه نگاران ایرانی که‬ ‫در ایام پس از انتخابات در ‪ 22‬خرداد بازداشت و به زندان افتاده و همچنین‬ ‫روزنامه هایی که در این مدت توقیف شده اند انتشار یافته است‪.‬‬ ‫در ح��وادث پس از کودتای انتخاباتی در ای��ران تعداد زیادی از روزنامه‬ ‫نگاران و فعالین رس��انه ای بازداشت ش��دندو تعداد زیادی روزنامه نیز به‬ ‫محاق توقیف و تعطیلی رفتند‪ .‬تعداد دستگیرشدگان مطبوعاتی به اندازه‬ ‫ای است که به گفته بسیاری از کارشناسان رسانه ای‪ ،‬این تعداد بازداشت‬ ‫و احضار با دوران پس از کودتای ‪ 28‬مرداد سال ‪ 1332‬قابل مقایسه است‪.‬‬ ‫آمار روزنامه نگاران زندانی در این دوران به مرز ‪ 40‬نفر رسیده که از این‬ ‫نظر یکی از رکوردهای برخورد سربکوبگرانه در جهان بشمار می رود‪.‬‬ ‫در کنار همه این دستگیری ها و توقیف پی در پی روزنامه ها‪ ،‬خانه روزنامه‬ ‫نگاران ایران نیز به فاصله دو ماه پس از انتخابات‪ ،‬توس��ط دادستان وقت‬ ‫تهران قاضی س��عید مرتضوی‪ ،‬ملقب به قاتل مطبوعات پلمپ شد‪ .‬دفتر‬ ‫انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران که تنها نهاد صنفی غیردولتی و مستقل‬ ‫حامی روزنامه نگاران در ایران است‪ ،‬با هزینه و توسط خود روزنامه نگاران‬ ‫اداره می شد‪.‬‬

‫گفتن��ی اس��ت اوایل م��اه جاری‬ ‫جعفری دولت آبادی در اظهاراتی‬ ‫ضمنآنکهخواستار«تلطیففضای‬ ‫مطبوعاتی» شد‪ ،‬تصریح کرده بود‪:‬‬ ‫«م��واردی مانند توهی��ن‪ ،‬تهمت و‬ ‫افترا‪ ،‬انتشار اكاذیب و بردن آبروی‬ ‫مردم عالوه بر اینكه جرم است‪ ،‬از‬ ‫مصادیقجدیاقداماتضداخالقی‬ ‫در نشریات محسوب می‌شود‪».‬‬ ‫آزادی مطبوعات در‬ ‫کارشناس��ان حقوقی در اشاره به‬ ‫جمهوری اسالمی‬ ‫تناقض در رفتار قضائی دادس��تانی‬ ‫تهران برای نمونه به نحوه مواجهه محدودی��ت ه��ا و مج��ازات های‬ ‫دادس��تانی تهران با ادعاهای اخیر ش��دید اعمال شده توسط دستگاه‬ ‫روزنامه کیهان پیرامون دیدار محمد قضائی علیه رس��انه ه��ای آزاد در‬ ‫خاتمی و سوروس و گفتگو بر سر جهموری اسالمی به اندازه ای است‬ ‫«براندازی» جمهوری اسالمی اشاره که سازمان گزارشگران بدون مرز‬ ‫می کنن��د که علی رغ��م تکذیب در تازه ترین گزارش��ی که اواخر‬ ‫آیت‌اهللمنتظری‪:‬‬ ‫رس��می خاتمی و جورج سوروس ماه مهر منتش��ر کرد‪ ،‬رتبه ایران در‬ ‫تاکنون با آن برخورد قضایی نشده آزادی مطبوع��ات را ‪ 173‬در میان «مباشرين و آمرين به گرفتن چنين اعترافاتى‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ 175‬کشوری که مورد بررسی قرار‬ ‫شرعا و قانونا گناهكار و مجر ‏م‏مى‪‎‬باشند»‬ ‫جعف��ری دولت آبادی‪ ،‬جانش��ین گرفته اند اعالم کرد‪.‬‬ ‫س��عید مرتض��وی چن��دی پس از اس��امی ‪ 10‬کشور آخر که بدترين‬ ‫مت��ن پرس��ش‌هاى روزآنالين در ‏ن��دارد و نم��ى تواند مبن��اى هيچ‬ ‫تصدی مق��ام دادس��تانی تهران در شرايط فعاليت رسانه ها‪ ،‬مطبوعات‬ ‫مورد اعترافات در زن��دان و اعدام حكمى اع��م از زندان يا اعدام قرار‬ ‫ماه ش��هریور با نامه سرگشاده بیش و خبرن��گاران را دارن��د به ترتيب‬ ‫جوانان زير ‪ 18‬س��ا ‏ل و پاس��خ‌های گيرد‪ .‬و حتى‏‏مباشرين و آمرين به‬ ‫از ‪ 330‬تن از روزنامه نگاران ایرانی عب��ارت اس��ت ‪ :‬ويتن��ام ( ‪،)166‬‬ ‫هلل منتظرى در این مورد بدین گرفتن چنين اعترافاتى شرعا و قانونا‬ ‫آيت‌ا ‌‬ ‫مواجه ش��د که با اش��اره به شرایط يم��ن (‪ ،)167‬چين ( ‪ ،)168‬الئوس‬ ‫گناهكار و مجر ‏م‏مى‪‎‬باشند‪.‬‬ ‫شرح است‪:‬‬ ‫نامناس��ب مطبوع��ات در دوران (‪ ،)169‬کوب��ا (‪ ،)170‬برمه (‪،)171‬‬ ‫پرس��ش‌هاى پاي��گاه اينترنت��ى ‏‏و در م��ورد اعدام جوانهاى زير ‪18‬‬ ‫دادستانی سعید مرتضوی‪ -‬براساس ايران (‪ ،)172‬ترکمنس��تان ( ‪،)173‬‬ ‫سال بايد گفت‪:‬‬ ‫‌روزآنالين‪:‬‬ ‫برخی برآوردها مرتضوی در طول کره شمالي (‪ )174‬و اريتره (‪)175‬‬ ‫‏با س�لام خدمت حاج آقا آيت‌اهلل ‏‏اوال ‪ -‬گرچه ش��رط تعلق قصاص‬ ‫بلوغ است ‪ ،‬ولى شرط كافى نيست‬ ‫منتظرى‬ ‫و چنانچ�� ‏ه‏از قرائن و ش��واهد يا به‬ ‫‏دو سوال از محضر شما داشتيم‪:‬‬ ‫اول اين كه نظر شما درباره احكام دليل معتبرى معلوم ش��ود فرد بالغ‬ ‫ل‏نداشته است ‪ ،‬بلكه‬ ‫ام��ام» قرار گرفت و به حوزه هنری تئاتر پ��ارس را مش��روط به مرمت اعدام كه به تازگى و بعد از دادگاه نه تنها قصد قت ‏‬ ‫نمايشى‏‏صادر شده چيست ؟ و آيا هرچند به سبب كمى سن ‪ ،‬تصور‬ ‫ساختمان کرده بود‪.‬‬ ‫اجاره داده شد‪.‬‬ ‫ش‏منجر به‬ ‫بس��یاری از بازیگران بزرگ تئاتر مدیر اجرایی تئاتر پارس همچنین اين احكام مبناى ش��رعى و قانونى نمى كرده اس��ت عمل ‏‬ ‫قتل شود و يا اعتقاد داشته است كه‬ ‫ایرانهمچونعزت‌اهللانتظامی‪،‬علی به خبرگزاری ایلنا گفته اس��ت که دارد؟‬ ‫نصیریان و مرتضی احمدی فعالیت به رغم تأکید ش��هردار تهران برای ‏‏ب��ه عنوان س��وال دوم نظر حاج آقا در چنين مواردى قتل ش��رعا جايز‬ ‫هنری خود را از این نمایشخانه آغاز خریداریاینمجموعه‪،‬کم‌توجهی درب��اره اعدام كودكانى كه در زير ‏و‏مش��روع اس��ت ‪ ،‬در اين صورت‬ ‫کرده‌اند‪.‬س��اختمان تئاتر پارس در مسئوالن کار را به جایی رسانده که سن ‪ 18‬سا ‏ل‏مرتكب قتل مى‪‎‬شوند قصاص منتفى مى‪‎‬شود; بلكه به طور‬ ‫كلى حدو ‏د‏و قصاص در اثر شبهه‬ ‫سال ‪ ۸۳‬با کش��مکش‌های فراوان «وسایل این مکان تاریخی به خیابان چيست ‏‏؟‬ ‫اى كه با طريق شرعى منتفى نباشد‬ ‫به عنوان بنای ملی توس��ط میراث ریخته ش��ده و این مکان در اختیار با سپاس و احترام‬ ‫فرهنگی تهران به ثبت رس��ید و در فروش��ندگان لوازم الکتریکی قرار ‏‏فرش��ته قاض��ى ‪ -‬روزنام��ه نگار ‪ -‬مطابق قاعده «درأ‏»‏ساقط مى‪‎‬شود‪« :‬‬ ‫الحدود تدرأ بالشبهات «‪.‬‬ ‫روزآنالين‬ ‫سال‌های گذشته هم نمایش‌هایی در خواهد گرفت»‪.‬‬ ‫و ثاني��ا ‪ -‬هرگاه اج��راى حدى از‬ ‫آن برپا شد‪ .‬از جمله در آبان ماه ‪ ۸۶‬مدیر اجرایی تئاتر پارس همچنین پاسخ آيت‌اهلل منتظرى‪:‬‬ ‫ح��دود اله��ى در ش��رايط خاصى‬ ‫تع��دادی از نمایش‌های راه یافته به گفته اس��ت که «در این مدت ستاد بسمهتعالى‬ ‫ض‏سوء و منفى براى‬ ‫مستلزم عوار ‏‬ ‫دوازدهمین جشنواره تئاتر آیینی و اجرای��ی فرمان امام به عنوان متولی با سالم و تحيت‬ ‫ای��ن ماجرا فرصت‌ه��ای خوبی را ‏‏اينجان��ب در پيامهاي��ى ك��ه ب��ه مذهب يا جامعه باشد‪ ،‬حاكم شرع‬ ‫سنتی در این سالن نمایش یافتند‪.‬‬ ‫با این حال از س��ال گذش��ته «ستاد برای خرید این مکان تاریخی داد اما مناس��بت حوادث بعد از انتخابات جامع الش��رايط مى‪‎‬توان ‏د‏بلكه بايد‬ ‫اجرای��ی فرم��ان امام» با اس��تناد به متأسفانه مدیران نسبت به این مسئله و دس��تگيريهاى‏‏فعاالن سياس��ى و اجراى آن را متوقف نمايد‪.‬‬ ‫فرس��ودگی و احتم��ال ری��زش بی‌توج��ه بودند و من به مس��ئوالن اعتراف��ات گرفته ش��ده از آنان در ‏‏ان شاء اهلل موفق باشيد‬ ‫س��اختمان اقدام به دریافت حکم ستاد اجرایی فرمان امام حق می‌دهم زندان ص��ادر نمودند كرار‏ا‏يادآور ‏‏‏‪13/8/1388‬‬ ‫تخلیه تئاتر پارس از مراجع قضایی که ه��ر اقدام��ی می‌خواهند انجام شده ام كه اين گونه اعترافات هيچ حسین‌علیمنتظری‬ ‫ارزش ش��رعى و قانونى و حقوقى‏‬ ‫کرد‪ .‬این س��تاد ادام��ه فعالیت‌های دهند‪».‬‬

‫تئاتر پارس در آستانه تبدیل به انبار وسایل الکتریکی قرار گرفت‬ ‫اصغر صباحی کوهی‪ ،‬مدیر اجرایی‬ ‫این مجموعه به خبرگزاری‌های مهر‬ ‫و ایلنا داده اس��ت‪ .‬آقای صباحی به‬ ‫خبرگ��زاری مهر گفته اس��ت که‬ ‫«پلمپ تئاتر پارس توس��ط س��تاد‬ ‫اجرایی فرمان امام خمینی (ره) باز‬ ‫شده و وسایل موجود در تئاتر پارس‬ ‫را تخیله کرده‌اند‪».‬‬ ‫آقای صباحی همچنین گفته است‬ ‫که وس��ایل موجود در سالن پارس‬ ‫قدیمی اس��ت و متعلق به سال‌های‬ ‫قبل و تئاتر ایران است‪.‬‬ ‫تئاتر پارس از قدیمی‌ترین سالن‌های‬ ‫نمایش تهران اس��ت که در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۰۲‬همزمان با گشایش هنرستان‬ ‫موس��یقی کلنل علینقی وزیری در‬ ‫ساختمان این هنرس��تان در خیابان‬ ‫الله‌زار تهران آغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫تئاتر پارس پس از پیروزی انقالب‬ ‫اس�لامی در سال ‪ ۵۷‬مصادره شد و‬ ‫تحت مالکیت «ستاد اجرایی فرمان‬

‫فراخوان کنفدراسیون بین المللی روزنامه نگاران‬


‫‪31‬‬

‫‪31 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 928‬جمعه ‪ 22‬آبان ‪1388‬‬

‫چگونه میتوانیم آسوده‪...‬‬ ‫نمی س��ازند؟ حتما مزاح کرده ای‪.‬‬ ‫اما من هیچ نش��انی از لطیفه گویی‬ ‫و طعن��ه و کنای��ه در حرف هایت‬ ‫ندیدم‪ .‬اگ��ر واقعا ب��ه حرفت باور‬ ‫داری‪ ،‬چرا تازه ترین فیلم ات را در‬ ‫ایالت توسکانی ایتالیا‪ ،‬در پنج هزار‬ ‫کیلومتری تهران ساخته ای؟‬ ‫به طعن��ه گفت��ه ای ‪ ..« :‬اگر بهمن‬ ‫قبادی فک��ر می‌کند درخ��ارج از‬ ‫ایران ش��رایط بهتری برای ساخت‬ ‫فیلم دارد به او تبریک می‌گویم‪...‬‬ ‫آنچه از ایرانی‌هایی که کش��ور را‬ ‫ت��رک کرده‌اند مش��اهده کرده‌ام‪،‬‬ ‫پیامد چندان مثبتی نبوده اس��ت‪».. .‬‬ ‫م��ن هیچگاه به خواس��ت و اختیار‬ ‫خودم از ایران خارج نش��دم‪ .‬مرا از‬ ‫کشورم بیرون کردند‪ .‬همه در ها را‬ ‫برای ساختن فیلم به روی من بستند‪.‬‬ ‫با وج��ود همه این مش��کالت‪ ،‬در‬ ‫هم��ان روز ها که در ایتالیا تدارک‬ ‫فیل��م ت��ازه ات را می دی��دی‪ ،‬من‬ ‫آخری��ن فیلمم را در قل��ب تهران‬ ‫س��اختم‪ .‬دلم نم��ی خواهد حرف‬ ‫هایت را به فرافکنی تعبیر کنم‪.‬من‬ ‫اگر مثل هر وطن دوس��ت دیگری‬ ‫سنگ کشورم را به سینه می زنم و‬ ‫دغدغه جامعه ام را دارم‪ ،‬اگر برای‬ ‫جامعه ام فیلم می س��ازم‪ ،‬برای این‬ ‫اس��ت که جامعه مرا فیلمساز کرده‬ ‫است‪ .‬من هرگز کشورم را رها نمی‬ ‫کنم و هیچ��گاه موافق ترک وطن‬ ‫نیستم‪ ،‬چه برس��د که به گفته شما‬ ‫با فیلمم جوانان را تشویق به ترک‬ ‫وطن کنم‪ .‬فیلم م��را به زودی همه‬ ‫ی مخطبان ایرانی داخل کش��ور به‬ ‫رایگان خواهند دید و خود در این‬ ‫باره قضاوت خواهند کرد‪.‬گفته ای‪:‬‬ ‫«‪ ...‬جايي که ش��ب ها ميتوانم آرام‬ ‫بخوابم‪ ،‬خانه ام است‪ »...‬چطور می‬ ‫توانی در ش��رایطی که همه ی دنیا‬ ‫می دانند هرروز چه بر س��ر جوانان‬ ‫ایران م��ی آید‪ ،‬آس��وده بخوابی؟‬ ‫چطور میتوانی درحال��ی که مردم‬ ‫ایران خواب خوش ندارند و در بیم‬ ‫آینده ای تاریک برای فرزندانشان‬ ‫به سر می برند‪ ،‬شبها آرام بخوابی؟‬ ‫چه می دانی فیلمس��ازی با ترس و‬ ‫ه��راس و بدون مج��وز یعنی چه؟‬ ‫چه می دانی زندانی شدن به خاطر‬ ‫موفقیت فیلمت در کن و بازجویی‬ ‫ش��دن به خاطر حرف هایی که در‬ ‫خ��ارج از کش��ور زدی یعنی چه؟‬ ‫من این ها را با گوش��ت و پوس��ت‬ ‫و اس��تخوان خود حس کرده ام و‬ ‫به همین دلیل اس��ت که مثل ش��ما‬ ‫خواب راحت ن��دارم‪ .‬برای همین‬

‫ادامه از صفحه ‪24‬‬

‫است که جامعه ایران‪ ،‬امروز برایم‬ ‫مهمتر از سینما است‪ .‬برای کمک به‬ ‫هموطنانم که در رنج و بی عدالتی‬ ‫به سر می برند حتی حاضرم سینما‬ ‫را رها کنم و وظیفه ام را در قبالشان‬ ‫انجام دهم‪ .‬دلم برای آپارتمان یک‬ ‫خوابه کوچک ام که زمانی در آن‬ ‫شبها راحت می خوابیدم و روز ها‬ ‫پذیرای دوس��تان و همکارانم بودم‬ ‫تنگ شده‪ .‬مدت ها است که دیگر‬ ‫در آنجا خواب راحت نداشتم‪ .‬اما‬ ‫شما راحت بخواب‪ .‬حتما می توانی‪.‬‬ ‫گفته ای‪ ...»:‬م��ي خواهم هم چنان‬ ‫در کش��ور خودم و به زبان مادري‬ ‫ام فيلم بس��ازم‪ »...‬شما را هیچوقت‬ ‫به خاطر کرد بودن و به خاطر سنی‬ ‫ب��ودن محکوم به س��کوت نکرده‬ ‫بودن��د‪ .‬اما در همان کش��وری که‬ ‫کشور من هم هست‪ ،‬هیچگاه اجازه‬ ‫ندادند به زبان مادری ام فیلم بسازم و‬ ‫یکی از دالیل توقیف فیلم هایم هم‬ ‫همین بوده است‪.‬‬ ‫من هم مثل ش��ما م��ی خواهم در‬ ‫کش��ور خودم و به زب��ان مادری ام‬ ‫فیلم بسازم‪ .‬من هم عاشق کشور و‬ ‫خانه ام هستم‪ .‬اماهمه این ها از من‬ ‫دریغ شده چون سکوت نکرده ام‪.‬‬ ‫و ش��ما همه این ه��ا را داری – به‬ ‫قیم��ت حرف ن��زدن و س��کوت‪.‬‬ ‫کاش می گذاش��تی هم��ه چیز به‬ ‫همین وضع باقی بماند‪ .‬ش��ما به راه‬ ‫خودت می رفتی با داش��ته هایت و‬ ‫با خ��واب آرامی که ‪ -‬در خانه ات‬ ‫در ته آن بن بست‪ -‬حاصل می شد‪،‬‬ ‫و ما هم ب��ه راه خودمان می رفتیم‪،‬‬ ‫با همصدایی با مردمی که سرنوشت‬ ‫شان برای ما از سینما مهمتر است و‬ ‫با داش��ته هایی که از ما دریغ کرده‬ ‫اند و می کنند‪ .‬دیگر چه نیازی بود‬ ‫به همصدا شدن با کسانی که مردم‬ ‫را سرکوب می کنند؟‬ ‫آقای کیارستمی عزیز! در این روز‬ ‫های حس��اس و سرنوشت ساز چه‬ ‫بخواهی چه نخواهی‪ ،‬چه درس��ت‬ ‫چه نادرس��ت‪ ،‬تنها معیار ش��رف و‬ ‫ع��زت و افتخار‪ ،‬همراه��ی با مردم‬ ‫و همراهی نکردن با مخالفان مردم‬ ‫اس��ت‪ .‬شما با حرف هایت‪ ،‬ما را از‬ ‫اعتراض کردن در جش��نواره ها و‬ ‫پیوستن به مردم وفیلمسازی درباره‬ ‫مشکالت اجتماعی و سیاسی نهی‬ ‫کرده ای‪ .‬مردم سکوت هنرمندان را‬ ‫فراموش نخواهند کرد‪ .‬مردم بهترین‬ ‫داوران تاریخ اند‪.‬‬ ‫بهمن قبادی – هفت نوامبر دو هزار‬ ‫و نه‬

‫نامه مهم رئیس هیات مدیره‌ی سندیکای کارگران‬ ‫نیشکر هفت تپه خطاب به جامعه کارگران کشور‪:‬‬

‫همه اعضای سندیکایمان را‬ ‫گرفته‌اند‪ ،‬مرا نیز خواهند گرفت‬ ‫موج س��بز آزادی ‪ -‬علی نجاتی‪،‬‬ ‫رئیس هیئ��ت مدیره س��ندیکای‬ ‫نیشکر هفت تپه طی نامه‌ای خطاب‬ ‫به جامعه کارگران‪ ،‬تداوم بازداشت‬ ‫چهارتن از اعضای این سندیکا را‬ ‫محکوم کرد‪ .‬به گزارش موج سبز‬ ‫آزادی متن این نامه به ش��رح زیر‬ ‫است‌‪:‬‬ ‫کارگران!‬ ‫تا ب��ه امروز چهار نف��ر از اعضای‬ ‫هی��ات مدی��ره ی س��ندیکای‬ ‫کارگ��ران نیش��کر هف��ت تپه به‬ ‫نام‌های فری��دون نیکوفرد‪ ،‬جلیل‬ ‫احم��دی‪ ،‬قربان علیپ��ور و محمد‬ ‫حیدری مهر روانه‌ی زندان شده‌اند‬ ‫و ه��م اکن��ون در زن��دان دزفول‬ ‫محبوس می‌باشند‪ .‬دستگاه قضایی‬ ‫در چند روز آینده ‪ ،‬دوره‌ی حبس‬ ‫مرا نیز به من تحمیل خواهد کرد‪.‬‬ ‫م��ا برای به دس��ت آوردن حقوق‬ ‫خ��ود و دفاع از مطالب��ات بر حق‬ ‫کارگ��ران هفت تپه و به دس��ت‬ ‫آوردن کمترین امکانات معیشت‬ ‫و حقوق انس��انی تالش کرده‌ایم‪.‬‬ ‫اما ما محکوم و زندانی می‌شویم‪.‬‬ ‫م��ا در چند روز پی��ش نیز نامه‌ای‬ ‫سرگشاده به س��ازمان جهانی کار‬ ‫نوش��تیم و رونوشت آن را به تمام‬ ‫نهاد‌های کارگری و حقوق بشری‬ ‫و رسانه‌ها ‪ ،‬ارسال کردیم‪.‬‬ ‫ما می‌دانی��م که آنها از بی‌حقوقی‬ ‫ک��ه بر کارگ��ران ای��ران تحمیل‬ ‫می‌شود با خبر هس��تتند‪ .‬می‌دانیم‬ ‫که قرار نیس��ت کس��ی جز خود‬ ‫کارگران به داد ِ خودش��ان برسد‪.‬‬ ‫اما ما اتمام حجت کردیم و از آنان‬ ‫پرس��یدیم که آی��ا بی‌خبرید؟ آیا‬ ‫اقدامی خواهید کرد؟ می‌دانیم که‬ ‫نتیجه‪ ،‬اقدام موثری از سوی آنان‬ ‫نخواهد بود‪ .‬ما می‌دانیم که ایجاد‬ ‫تشکل‌های مستقل کارگری حق‬ ‫مسلم کارگران اس��ت‪ .‬در حالی‬ ‫که کارفرماها آزادانه تشکل دارند‪،‬‬ ‫کارگرانی که تشکل‌های مستقل‬ ‫کارگ��ری خ��ود را بن��ا می‌کنند‬ ‫محک��وم و زندانی می‌ش��وند‪ .‬ما‬ ‫اعتقاد داریم به جز تالش‌های خود‬ ‫کارگران و اتحاد و همبستگی میان‬ ‫آنان‪ ،‬ما کارگران موفق نخواهیم‬ ‫ش��د به خواسته‌ها و مطالبات خود‬ ‫دست یابیم‪ .‬من و دیگر همکارانم‬

‫در سندیکای کارگران نیشکر هفت‬ ‫تپه‪ ،‬برای مدت ش��ش ماه در زندان‬ ‫محبوس خواهیم بود‪.‬‬ ‫در مدت هش��ت ماهی ک��ه من را‬ ‫از کار اخ��راج ک��رده بودن��د کم‬ ‫نبودن��د کارگران��ی که ع�لاوه بر‬ ‫حمایت‌های روح��ی خود‪ ،‬در حد‬ ‫توانشان کمک‌های مادی کردند‪.‬‬ ‫این کمک‌ها اگر چه بسیار کمتر از‬ ‫حقوق دریافتی سابق من بود اما برای‬ ‫م��ن از هزاران هزار کمک دیگر با‬ ‫ارزش‌تر بود زیرا نشان از آن داشت‬ ‫که کارگران به درستی می‌دانند که‬ ‫من و دیگر همکاران‌شان برای دفاع‬ ‫از حقوق آنان تالش می‌کرده ایم‪.‬‬ ‫به همین خاطر من بنا بر اعتقادم تنها‬ ‫کمکی که دریافت کردم کمک از‬ ‫کارگران بود‪ .‬مبلغ آن اگرچه کمتر‬ ‫از حدی بود که حتی سطح زندگی‬ ‫س��ابق مرا حفظ کند اما‪ ،‬بس��یار با‬ ‫ارزش بود‪.‬‬ ‫این کمک‌ه��ا به جای ه��ر نهاد و‬ ‫مکان و کس��ان دیگری مرا مدیون‬ ‫به هم��کاران کارگر م��ن می‌کرد‪.‬‬ ‫امیدواری��م ک��ه این امر به ش��کل‬ ‫یک سنت کارگری در میان دیگر‬ ‫کارگران رواج پیدا کند‪.‬‬ ‫تا روزی که فقط من اخراج ش��ده‬ ‫بودم‪ ،‬به همان کمک‌های دوستان‬ ‫ِکارگر آش��نا با خود بسنده کردم‪.‬‬ ‫اما امروز عالوه بر من چهار کارگر‬ ‫دیگر نیز از دریاف��ت حقوق خود‬ ‫محروم می‌شوند‪ .‬دوس��تان زیادی‬ ‫پرسیده‌اند که کارگرانی که امکان‬ ‫تماس چهره به چهره با خانواده‌های‬

‫ای��ن پنج کارگر زندان��ی را ندارند‬ ‫چگونه می‌توانند برای همبس��تگی‬ ‫کارگری‪ ،‬کمک‌ه��ای مالی خود‬ ‫را برای رس��اندن به خانواده‌هایشان‬ ‫به آنان برس��انند‪ .‬در ساعت ‪11:45‬‬ ‫ام��روز پیش از انکه دو نفر دیگر از‬ ‫دوستانم به دادگاه و زندان فرستاده‬ ‫شوند‪ ،‬با آخرین تماس و توافقی که‬ ‫با آنان و دیگر همکارانم انجام شد‪،‬‬ ‫قرار بر این شد که شماره حسابی به‬ ‫ناماینجانباعالمشودتاکمک‌های‬

‫مالی ارس��الی از س��وی کارگران‬ ‫ب��ه آن واریز ش��ود و از آن طریق‪،‬‬ ‫مبالغ کمک ش��ده به خانواده‌های‬ ‫این پن��ج کارگر پرداخت ش��ود‪.‬‬ ‫(که این شماره حساب متعاقباً اعالم‬ ‫می‌ش��ود)‪ .‬ما می‌خواهی��م به جای‬ ‫هر کم��ک مالی از هر طریق‪ ،‬فقط‬ ‫و فق��ط از حمایت‌ه��ای کارگری‬ ‫برخوردار شویم‪.‬‬ ‫کارگران!‬ ‫ام��روز ‪ ،‬روز حمایت از کارگرانی‬ ‫اس��ت که در هفت تپه برای احقاق‬ ‫مطالبات کارگ��ری‪ ،‬تالش کردند‬ ‫و از س��وی کارگ��ران هفت تپه به‬ ‫نمایندگی در یک تش��کل مستقل‬ ‫انتخ��اب ش��دند و ام��روز تنه��ا به‬ ‫ادامه در صفحه ‪32‬‬

‫کراک و شیشه یا خودکشی‪...‬‬ ‫دویچه وله ‪ :‬برخی از مردم معتدند‪،‬‬ ‫کسانی که کراک و شیش ‌ه مصرف‬ ‫می‌کنند‪ ،‬حداکثر تا دو س��ال پس‬ ‫از مصرف زن��ده می‌مانند‪‌.‬آیا این‬ ‫موضوع صحت دارد؟‬ ‫البته اگر معتاد ش��وند و اعتیادشان‬ ‫پیش��رفته ش��ود و بعد ‪overdose‬‬ ‫اتفاق بیافت��د یا دز و مقدار بس��یار‬ ‫باالیی را مصرف کرده باشند هر آن‬ ‫ممکن است حیاتشان تهدید شود‪.‬‬ ‫یعنی اگ��ر به آنها نرس��ند و تحت‬ ‫درمان قرار نگیرند ممکن اس��ت از‬ ‫بی��ن بروند‪ .‬ولی اینکه اگر کس��ی‬ ‫کراک و شیشه مصرف کرد حتما‬ ‫در ‪ ۲‬س��ال از بین م��ی‌رود‪ ،‬اینطور‬ ‫نیس��ت‪ .‬معموال ممکن اس��ت اگر‬ ‫‪ overdose‬یا مشکلی پیش بیاید‬ ‫فرد به مرکز پزشکی مجهزی منتقل‬ ‫شده و بتوانند‪ ،‬نجاتش دهند‪ .‬ولی به‬ ‫هر حال خطرناک است‪ .‬یعنی اگر‬ ‫تا ‪ ۲‬س��ال از بین نرود و ترک نکند‬ ‫ممکن اس��ت بعد از ‪ ۲‬سال برایش‬ ‫مشکل‌زا ش��ود و حیاتش را تهدید‬

‫ادامه از صفحه ‪25‬‬

‫کند‪.‬‬ ‫دویچه وله ‪ :‬آیا کسی که کراک و‬ ‫شیش��ه مصرف کرده شانس ترک‬ ‫اعتیاد دارد؟‬ ‫ش��انس خیلی کمی دارد‪ ،‬یعنی به‬ ‫هر حال اگر هم��کاری خود بیمار‬ ‫و اطرافیان��ش در یک مرکز مجهز‬ ‫پزشکی باش��د که به صورت کار‬ ‫تیمی کار کنن��د‪ ،‬یعنی متخصص‬ ‫روانشناس��ی‪،‬‬ ‫روانپزش��کی‪،‬‬ ‫سم‌شناس��ی‪ ،‬داخل��ی‪ ،‬اعصاب ‌و‬ ‫مددکار اجتماعی با هم کار کنند‪،‬‬ ‫این شانس وجود دارد‪ .‬ولی در عین‬ ‫حال امکان برگشت به مصرف مواد‬ ‫هم وج��ود دارد‪ .‬ت��رک واقعی و‬ ‫دائم خیلی به ندرت اتفاق می‌افتد‪،‬‬ ‫مخصوصا که این امکانات معموال‬ ‫فراهم نیس��ت و اگر ب��ه فرض که‬ ‫فراهم ش��ود‪ ،‬امکان اینک��ه دائم و‬ ‫پایدار بماند فوق‌العاده نادر است‪.‬‬ ‫مصاحبه‌کننده‪:‬فریباوالیات‬


‫‪32‬‬

‫‪32 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 928‬جمعه ‪ 22‬آبان ‪1388‬‬

‫میرحسینموسوی‪:‬حساسیت‪...‬‬ ‫اصل اندیشه بدی نیست اما حذف‬ ‫یارانه ها را بدون فراهم کردن زمینه‬ ‫مساعد باعث فشار و نارضایی مردم‬ ‫دانس��ته که می تواند آنان را رو در‬ ‫روی دولت قرار دهد‪.‬‬ ‫میرحسین موس��وی در مورد نقش‬ ‫قانون اساس��ی در ایجاد وحدت‪ ،‬با‬ ‫اظهار این نظر ک��ه در حال حاضر‬ ‫برخی اصول قانون اساسی پر رنگ‬ ‫ش��ده و برخی دیگر کنار گذاشته‬ ‫شده‪ ،‬می افزاید «عدم اجرای درست‬ ‫قانون می تواند یکی از عوامل تفرقه‬ ‫باشد و از سوی دیگر اجرای متوازن‬ ‫آن می تواند همه را دور یک میثاق‬ ‫ملی جمع کند‪».‬‬ ‫آقای موس��وی در عین حال تاکید‬ ‫می کند که «خود قانون اساسی هم‬ ‫وحی نیس��ت و اگر الزم باشد می‬ ‫تواند اص��ول آن مورد تجدید نظر‬ ‫قرار گیرد‪».‬‬ ‫در حالیک��ه در تح��والت پس از‬ ‫انتخابات‪ ،‬ش��ماری از معترضان به‬ ‫نتیج��ه انتخاب��ات از جمله تعدادی‬ ‫از مقامات ارشد س��ابق جمهوری‬ ‫اسالمی بازداشت ش��ده اند‪ ،‬آقای‬ ‫موسوی گفته است که کسانی که‪،‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬دارای «پرونده های بسیار‬ ‫آل��وده ای» از دید آیت اهلل خمینی‬ ‫هس��تند‪ ،‬اعتراضات مردم را مرتبط‬ ‫با بیگان��گان قلمداد کرده اند و این‬ ‫اتهام را غیر منطقی دانسته است‪.‬‬ ‫آقای موسوی گفته است که نسبت‬ ‫دادن اعتراض مردم به بیگانگان به‬ ‫منزله بزرگ جلوه دادن نفوذ بیگانه‬

‫ادامه از صفحه ‪15‬‬

‫در میان مردم اس��ت و افزوده «اگر‬ ‫بیگانه ها اینقدر بزرگ هس��تند که‬ ‫می توانند اینهم��ه آدم را به صحنه‬ ‫بیاورند‪ ،‬ما باید دس��تهایمان را باال‬ ‫ببری��م و از کل انق�لاب اس�لامی‬ ‫استعفابدهیم‪».‬‬ ‫میرحسین موسوی در این مصاحبه‬ ‫انحصار گروه��ی خاص بر تمامی‬ ‫مقام��ات و امکان��ات دول��ت را‬ ‫نادرس��ت دانس��ته و نتیج��ه چنین‬ ‫روشی را «کرختی جذام وار» نظام‬ ‫توصیف کرده که باعث می ش��ود‬ ‫بخش های از طرفداران انقالب از‬ ‫آن جدا شوند‪.‬‬ ‫آقای موسوی انگیزه جلوگیری از‬ ‫وحدت بین نیروها را قدرت طلبی‬ ‫دانسته و افزوده است که «یک عده‬ ‫ای نفعش��ان بر این است که در این‬ ‫کش��ور اختالف باشد و دایره نظام‬ ‫و متن نظ��ام روز به روز تنگ تر و‬ ‫الغرتر شود‪».‬‬ ‫میرحسین موسوی در این مصاحبه‬ ‫در مورد وظایف متقابل حاکمیت و‬ ‫مردم گفت «اینکه به مردم بگوییم‬ ‫علی رغم همه بدی ها و ضعف ها‬ ‫و فساد ها پشت حاکمیت بایستید‪،‬‬ ‫ای��ن جوانمردانه نیس��ت‪ .‬نظام باید‬ ‫مش��کالت همه م��ردم را حل کند‬ ‫یا اینک��ه در جاهایی که نمی تواند‬ ‫کاری بکند‪ ،‬مردم را قانع س��ازد‪ .‬از‬ ‫تکنولوژی هسته ای تا سیاست های‬ ‫اقتصادی و کارآمدی‪ .‬مردم از این‬ ‫نظام انتظار دارند‪».‬‬

‫نیروى انتظامى براى قطع دست سارق‌ها‪...‬‬ ‫پيدايش جرم امری است که ديگر‬ ‫کارشناسان نيز بر آن تأکيد دارند‪.‬‬ ‫محم��د س��يف زاده‪ ،‬وکي��ل و‬ ‫حقوق��دان‪ ،‬در اين زمين��ه به راديو‬ ‫ف��ردا می‌گوي��د‪ « :‬من ب��اور ندارم‬ ‫قطع دست در جرمی مانند سرقت‬ ‫موجب کاهش جرم ش��ود‪ ،‬چون‬ ‫علل به وجود آمدن جرايمی چون‬ ‫س��رقت عوامل ديگری است‪ .‬اگر‬ ‫مسئولين می خواهند جرايم کاهش‬ ‫پي��دا کند‪ ،‬بايد ابت��دا زمينه های به‬ ‫وجود آم��دن ج��رم از جمله فقر‪،‬‬ ‫اعتياد و بيکاری را در جامعه از بين‬ ‫ببرند تا جرم کاهش يابد‪».‬‬ ‫مشکالت اقتصادی از جمله مسايلی‬ ‫است که در قانون مجازات اسالمی‬ ‫نيز به آن اشاره شده است‪ ،‬چرا که‬ ‫طبق قان��ون مجازات اس�لامی در‬ ‫صورت��ی که برای مث��ال فردی در‬ ‫سال قحطی و از سر اضطرار دست‬ ‫به دزدی بزند مستحق مجازات قطع‬ ‫دس��ت نيس��ت‪ .‬اما منظور از سال‬ ‫قحطیچيست؟‬ ‫دکتر محمود آخوندی چنين پاسخ‬ ‫می‌ده��د‪‌« :‬در زمان‌ه��ای گذش��ته‬ ‫نبود گندم و جو قحطی محس��وب‬ ‫می‌ش��د‪ ،‬ام��ا ام��روز دارو و ش��ير‬ ‫خش��ک وجود ن��دارد‪ .‬زنی که به‬ ‫واکنش دادستانی‬ ‫بچه خود ش��ير می‌دهد اگر به شير‬ ‫خشک دسترسی نداشته باشد‪ ،‬چه در پی اظه��ارات اصغ��ر جعفری‬ ‫کاری بايد انجام دهد‪ .‬مضاف بر اين ریی��س پلیس آگاهی ای��ران مبنی‬ ‫که قحطی بايد اعتباری باشد‪ ،‬يعنی ب��ر آمادگ��ی پلیس ب��رای اجرای‬ ‫ممکن است کاال وجود داشته باشد «حدود» اس�لامی‪ ،‬عباس جعفری‬ ‫اما فرد توان خريد آن را نداشته باشد دولت آبادی‪ ،‬دادستان تهران گفت‬ ‫و از نظر او قحطی محسوب شود»‪ .‬اگر دستگاه قضایی بخواهد ضعف‬ ‫از سوی ديگر به گفته کارشناسان های پلیس را مطرح کند می تواند‪،‬‬ ‫قطع دست دزد سبب می‌شود که او‬ ‫احتماالً برای هميشه محتاج بماند و‬ ‫نتواند نيازهای مالی و اقتصادی خود‬ ‫را برطرف کند‪.‬‬ ‫دکتر محمود آخوندی با اش��اره به‬ ‫اين مس��ئله که وقتی دس��ت سارق‬ ‫بريده ش��د بايد بيت المال برای او‬ ‫مس��تمری تعيين کند‪ ،‬می‌افزايد‪« :‬‬ ‫وقتی برای افراد س��الم هم کار پيدا‬ ‫نمی‌شود برای افراد ناقص الدست‬ ‫به طريق اولی کار پيدا نمی‌ش��ود‪.‬‬ ‫مضاف بر اين که اينها يک انگ هم‬ ‫در زندگی می‌خورند و بعد چگونه‬ ‫می‌توانند زندگی کنند‪ .‬من معتقد‬ ‫هستم که قطع دست نه جايگاه فقهی‬ ‫و شرعی دارد و نه جايگاه قانونی و‬ ‫همچنين نمی‌تواند خردمندانه باشد‪،‬‬ ‫چون بازدارنده نيست»‪.‬‬ ‫اجرای حدود اس�لامی در ‪ ۳۰‬سال‬ ‫گذشته يکی از داليل انتقاد نهادهای‬ ‫بي��ن المللی از جمله س��ازمان ملل‬ ‫متحد از جمهوری اس�لامی ايران‬ ‫بوده است‪ .‬اما اصغر جعفری‪ ،‬رئيس‬ ‫پليس آگاهی نيروی انتظامی‪ ،‬بر اين‬ ‫باور اس��ت که جمهوری اسالمی‬ ‫نبايد به اين انتقادها توجه کند‪.‬‬

‫رييس صدا و سیما حضور‪...‬‬

‫مدودف‪ :‬احتمال‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪14‬‬

‫است‪».‬‬ ‫اظهارات آقای مدودف در شرایطی‬ ‫منتش��ر شده که نه تنها هنوز موضع‬ ‫قطع��ی و واض��ح ایران نس��بت به‬ ‫طرح پیشنهادی به این کشور جهت‬ ‫تامین س��وخت الزم برای رآکتور‬ ‫تحقیقاتی تهران اعالم نشده‪ ،‬بلکه‬ ‫اظه��ارات متناق��ض ع�لاء الدین‬ ‫بروجردی‪ ،‬رئیس کمیسیون امنیت‬ ‫ملی مجل��س هم بر ابه��ام موجود‬ ‫افزوده است‪.‬‬ ‫به ایران پیش��نهاد ش��ده که حدود‬ ‫‪ 1200‬کیلوگ��رم از ذخی��ره ‪1500‬‬ ‫کیلوگرمی اورانیوم با خلوص پایین‬ ‫این کش��ور به روس��یه جهت غنی‬ ‫سازی بیشتر و سپس فرانسه جهت‬ ‫تبدیل به میله سوخت برای استفاده‬ ‫در رآکتور تهران انتقال داده ش��ود‬ ‫اما آقای بروجردی در ابتدای صبح‬ ‫روز ش��نبه هفتم اکتبر (‪ 16‬آبان) به‬ ‫خبرگزاری دانشجویان ایران گفت‬ ‫«بحث تحویل مقطعی یا تدریجی‬ ‫س��وخت ‪ 3.5‬درصد برای دریافت‬ ‫سوخت ‪ 20‬درصد منتفی است‪».‬‬ ‫با این حال کمتر از ش��ش س��اعت‬ ‫بعد از آن همین نماینده مجلس در‬ ‫مصاحبه ای مجدد ب��ا خبرگزاری‬ ‫ایسنا تاکید کرد که «هم اکنون در‬ ‫حال کار کارشناسی هستیم تا ببینیم‬ ‫چه تدبیری ب��ا توجه به اصل تامین‬ ‫سوخت برای حل مسئله باید به کار‬ ‫گرفته شود» و افزود «تصمیم نهایی‬ ‫‪ ...‬در مذاک��رات آقای س��لطانیه‪،‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪19‬‬

‫ام��ا قرار نیس��ت این ح��رف ها به‬ ‫مطبوعات کشیده شود‪.‬‬ ‫عباس جعفری دولت آبادی که در‬ ‫در دانشکده علوم قضایی سخن می‬ ‫گفت‪،‬همچنینگفت«درمطبوعات‬ ‫مشاهده می کنیم که پلیس مسایلی‬ ‫را در حوزه قضایی مطرح می کند‬ ‫که موجب تضعیف هر دو نیرو می‬ ‫ش��ود‪».‬دولت آبادی گفت‪« :‬امروز‬ ‫دس��تگاه قضایی با تدبیر س��کوت‬ ‫کرده «‪.‬‬ ‫دادس��تان تهران همچنین از پلیس‬ ‫خواست که شان دستگاه قضایی را‬ ‫حفظ کند‪.‬‬ ‫س��خنان جعف��ری واکن��ش های‬ ‫فراوانی را به همراه داشت از جمله‬ ‫اینکه‪ ،‬اس��ماعیل احم��دی مقدم‪،‬‬ ‫فرمانده نیروی انتظامی ایران گفت‬ ‫اجرای احکام از سوی دادسراها یا‬ ‫سازمان زندان ها صورت می گیرد‬ ‫و ربطی به پلیس ندارد‪.‬‬ ‫محس��ن کدیور‪ ،‬کارش��ناس امور‬ ‫دین��ی وروحانی منتقد دولت ایران‬ ‫نیز اظه��ارات رییس پلیس آگاهی‬ ‫ایران را «غیر قانونی» و «غیر شرعی»‬ ‫خوان��د و به بی بی س��ی فارس��ی‬ ‫گفت‪ :‬اجرای حکم بر عهده ضابط‬ ‫دادگستری است‪.‬‬ ‫به گفت��ه آقای کدیور‪ ،‬بر اس��اس‬ ‫قوانین اس�لام‪ ،‬این سخنان «کامال‬ ‫غلط» است و پلیس نمی تواند بدون‬ ‫حکم قاضی عام��ل اجرای احکام‬ ‫باش��د و مس��ئولیتی در ای��ن زمینه‬ ‫ندارد‪.‬‬

‫نماینده جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫آژانس رقم خواهد خورد‪».‬‬ ‫هر چن��د به اعتق��اد کارشناس��ان‪،‬‬ ‫مجل��س ایران نقش��ی تعیین کننده‬ ‫در قبال برنامه هسته ای ایران ندارد‬ ‫و عم��ده تصمیم گیری ه��ا درباره‬ ‫مسیر حرکت این برنامه در خارج از‬ ‫این نهاد گرفته می شود اما اظهارات‬ ‫آق��ای بروجردی و گفت��ه های دو‬ ‫عضو دیگر کمیس��یون امنیت ملی‬ ‫مجلس هم توسط خبرگزاری های‬ ‫بین المللی برجسته شده و به عنوان‬ ‫نش��انی از احتمال رد پیشنهاد غرب‬ ‫تلقی شده است‪.‬‬ ‫سید حسین نقوی حسینی‪ ،‬نماینده‬ ‫ورامی��ن‪ ،‬احم��د آوای��ی‪ ،‬نماینده‬ ‫دزفول و سید علی آقا زاده نماینده‬ ‫رشت‪ ،‬که هر سه اعضاء کمیسیون‬ ‫امنیت ملی مجلس هستند هم اصل‬ ‫مبادله سوخت و انتقال اورانیوم غنی‬ ‫ش��ده از ایران به خ��ارج را «منتفی»‬ ‫اعالم کرده اند و پیش��نهاد غرب را‬ ‫«معادل تعلیق غنی س��ازی» قلمداد‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫با این حال سید علی آقا زاده تصریح‬ ‫کرده اس��ت که «این که این روند‬ ‫(مخالفت با انتقال اورانیوم به خارج)‬ ‫ادامه پی��دا کند یا خیر بس��تگی به‬ ‫تصمیم جمهوری اسالمی دارد‪».‬‬ ‫برخی کارشناسان معتقدند «تصمیم‬ ‫جمهوری اسالمی» با موضع روسیه‬ ‫در قبال ایران ارتباط دارد‪.‬‬ ‫روسیه که با در دست داشتن سکان‬ ‫هدایت تالش های فنی برای تکمیل‬ ‫نیروگاه بوش��هر‪ ،‬ش��ریک تجاری‬ ‫کلیدی ایران است‪ ،‬عالوه بر مسئله‬ ‫هسته ای در تامین تسلیحات ایران‬ ‫نیز نقش فعالی داشته است‪.‬‬ ‫ب��ا این حال ب��ه نظر می رس��د لغو‬ ‫طرح استقرار سیستم دفاع موشکی‬ ‫آمریکا در شرق اروپا باعث نزدیک‬ ‫تر ش��دن آمریکا و روس��یه شده و‬ ‫تردید هایی درباره اراده روسیه برای‬ ‫حمایت از ایران به هر قیمت‪ ،‬ایجاد‬ ‫شده است‪.‬‬

‫همه اعضای‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪30‬‬

‫خاطردفاع از حقوق کارگری خود‬ ‫به زندان محکوم شده‌اند‪.‬‬ ‫بدون ش��ک‪ ،‬فردا و فرداهای بعد‬ ‫که ما در زندان نباش��یم‪ ،‬ما نیز در‬ ‫انجام این وظیفه‌ی کارگری سهیم‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫پیشاپیش از حمایت‌ها و تالش‌های‬ ‫کارگرانهفتتپهودیگرکارگران‬ ‫تشکر می‌کنم و امیدوارم با اتحاد و‬ ‫همبس��تگی هر چه بیش��تر در راه‬ ‫ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری‬ ‫خود تالش کنیم تا بتوانیم به حقوق‬ ‫و خواس��ته‌های برحق خود دست‬ ‫پیداکنیم‪.‬‬ ‫به امید اتحاد روزافزون کارگران‬ ‫علینجاتی‬ ‫رئیس هیات مدیره‌ی س��ندیکای‬ ‫کارگران نیشکر هفت تپه‬ ‫شنبه ‪ 16‬ابان ماه ‪88‬‬

‫صدا و س��يماى ايران م��ى گويند‬ ‫كه اين رسانه در سال هاى گذشته‬ ‫امكانى براى حضور مخالفان دولت‬ ‫و حاكمي��ت در راديو و تلويزيون‬ ‫دولتى فراهم نكرده است و به طور‬ ‫يك سويه به تبليغ دولت و سياست‬ ‫ه��اى جريان حاكم ب��ر جمهورى‬ ‫اسالمى مى پردازد‪.‬‬ ‫اي��ن در حال��ى اس��ت ك��ه آقاى‬ ‫ضرغامى با حس��اس خواندن پنج‬ ‫س��ال گذشته گفته اس��ت كه « در‬ ‫اين ميان رسانه ملى به عنوان بازوى‬ ‫توانمندى براى نظام سعى كرد نقش‬ ‫خود را به خوبى انجام دهد‪».‬‬ ‫ع��زت اهلل ضرغام��ی همچنی��ن به‬ ‫حمایت های مهدی کروبی از صدا‬ ‫و سیما در مجلس ششم اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ »:‬فکر می کنم یکی از دالیلی‬ ‫که رای او در این دوره کم شد این‬ ‫بود که در این دوره خودش نبود و‬ ‫اگر پیرو خط امام باقی می ماند رای‬ ‫بیشتری می آورد‪».‬‬ ‫او همچنین «ساماندهی موسيقی» را‬ ‫از جمله اولويت‌های سازمان صدا‬ ‫و س��یما خواند و گف��ت‪« :‬توجه به‬ ‫محتوای فاخ��ر و آبرومند و مبتنی‬ ‫بر شعر و ادبيات تراز باالی ملی در‬ ‫دستور كار قرار دارد»‪.‬‬ ‫آقای ضرغامی درباره خطوط قرمز‬ ‫صداوسيما گفت‪« :‬خودم هم نمی‬ ‫‌دانم كه خط قرمزها چيست و همه‬ ‫ت زردهاي��ی كه می‌گيريم به‬ ‫كار ‌‬ ‫خاطر همين عدم شناخت خطوط‬ ‫قرمز است‪».‬‬ ‫وی از»همکاران رسانه ای» خواست‬ ‫«بی رحمانه» از این س��ازمان انتقاد‬ ‫کنند‪.‬و همچنین تاکید کرد که در‬ ‫صدا و سیما «ممنوع التصویر» وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫عزت اهلل ضرغامی‪ ،‬پنج سال پیش‬ ‫در پای��ان دوره دوم ریاس��ت علی‬ ‫الریجان��ی بر صدا و س��یما‪ ،‬به این‬ ‫سمت منصوب شد‪.‬‬ ‫او در زمان ریاست علی الریجانی‬ ‫بر این سازمان‪ ،‬معاون امور مجلس‬ ‫و استان های صدا و سیما بود‪.‬‬ ‫سازمان صداوسيما که انحصار کليه‬ ‫ايستگاههای راديويی و تلويزيونی‬ ‫را در اي��ران را دس��ت دارد‪ ،‬از‬ ‫قدرتمندتري��ن نهادهای حکومت‬ ‫اي��ران به ش��مار م��ی رود و رئیس‬ ‫آن به طور مس��تقیم به وسیله رهبر‬ ‫جمهوری اسالمی انتخاب می شود‬ ‫مخالفان سیاست های این سازمان‬ ‫می گویند‪ ،‬صدا و سیما در پخش‬ ‫اخب��ار‪ ،‬گزارش ه��ا و برنامه های‬ ‫خود کامال «گزینشی» و جانبدارانه‬ ‫عمل می کند اما دست اندر کاران‬ ‫این رسانه این ادعا را رد می کنند‪.‬‬ ‫بسيارى از منتقدين عملكرد صدا‬ ‫و سيماى ايران مى گويند كه اين‬ ‫رسانه در سال هاى گذشته امكانى‬ ‫ب��راى حضور مخالف��ان دولت و‬ ‫حاكمي��ت در رادي��و و تلويزيون‬ ‫دولتى فراهم نكرده است و به طور‬ ‫يك سويه به تبليغ دولت و سياست‬ ‫هاى جريان حاك��م بر جمهورى‬ ‫اسالمى مى پردازد‪.‬‬ ‫اي��ن در حالى اس��ت ك��ه آقاى‬ ‫ضرغامى با حس��اس خواندن پنج‬ ‫سال گذش��ته گفته است كه « در‬ ‫اين ميان رسانه ملى به عنوان بازوى‬

‫ادامه از صفحه ‪13‬‬

‫توانمندى براى نظام سعى كرد نقش‬ ‫خود را به خوبى انجام دهد‪».‬‬ ‫بر اس��اس قانون اساسى جمهورى‬ ‫اسالمى ايران رياست سازمان صدا‬ ‫و س��يما را رهبر جمهورى اسالمى‬ ‫منصوب مى كند و سياس��ت هاى‬ ‫اين رسانه بايد به تاييد وى برسد‪.‬‬ ‫آيت اهلل خامنه اى در ماه هاى پس از‬ ‫انتخابات با حمله شديد به معترضان‬ ‫و رهب��ران آنها‪ ،‬روند راى گيرى را‬ ‫س��الم و عارى از تقلب دانس��ت و‬ ‫حوادث پيش آمده را ناشى از برنامه‬ ‫ري��زى قبلى قدرت ه��اى خارجى‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫وى در حكم تمديد دوره رياس��ت‬ ‫عزت اهلل ضرغامى به وى يكس��ال‬ ‫فرصت داده است تا در اين سازمان‬ ‫«تحول» بوجود آورد و گفته است‬ ‫كه «انتظار دارد نشانه‌هاى اين تحول‬ ‫در اولين سال مسئوليت» وى مشاهده‬ ‫شود‪.‬‬

‫افغانستانپس‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪29‬‬

‫دیگری را برای استقرار دمکراسی‪،‬‬ ‫صلح‪ ،‬امنی��ت‪ ،‬دولت ملی و جلب‬ ‫اعتماد مردم افغانستان از دست داده‬ ‫و مجال دیگ��ری را برای حمایت‬ ‫جامعه جهانی و خوش��بینی دنیا از‬ ‫روند صلح وبازسازی در افغانستان‪،‬‬ ‫حرام کرده اس��ت ک��ه دیگر قابل‬ ‫تمدید نخواهد بود‪.‬‬ ‫مشکل اساس��ی دیگری که دولت‬ ‫افغانس��تان در مجموع و حکومت‬ ‫حام��د ک��رزی‪ ،‬بخص��وص با آن‬ ‫مواجه است‪ « ،‬بحران اعتماد» است‬ ‫که مردم افغانس��تان از روند هشت‬ ‫سال گذشته تجربه کرده اند‪.‬‬ ‫ناکار آمدی و فساد دولت از یکسو‪،‬‬ ‫و ناروشن بودن نقش و تأثیر حضور‬ ‫نظامی و استراتژی حامیان خارجی‬ ‫افغانس��تان از جانب دیگ��ر‪ ،‬مردم‬ ‫افغانستان را نسبت به روند سیاسی و‬ ‫نظام حاکم بی اعتماد کرده است و‬ ‫بی اعتباری که در جریان انتخابات‬ ‫رخ داد‪ ،‬عامل دیگری بر سرگردانی‬ ‫و نا امیدی مردم از صداقت و درست‬ ‫کرداری حاکمیت افزود‪.‬‬

‫قرارداد بزرگ‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪17‬‬

‫و نوشت‪« :‬با امضاي اين قرارداد‪،‬‬ ‫بحث مربوط به چگونگي تأمين‬ ‫مناب��ع گاز نابوک��و ني��ز خاتمه‬ ‫خواهد يافت‪ ،‬زيرا بخش اعظم‬ ‫گازي که توسط ترکيه بازاريابي‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬از طريق نابوکو به‬ ‫اروپا انتقال خواهد يافت»‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت ناباک��و عن��وان‬ ‫قراردادی چند ملیتی برای انتقال‬ ‫گاز به اروپا اس��ت ک��ه ایران به‬ ‫علت تحری��م ه��ای اقتصادی‪،‬‬ ‫حتی در اجالس دو روزه بهمن‬ ‫ماه گذش��ته آن در بوداپست هم‬ ‫شرکت داده نش��د؛ اما اکنون با‬ ‫«میانج��ی گ��ری» و «بازاریابی»‬ ‫ترکیه و به به��ای نادیده گرفتن‬ ‫«س��هم مالکان��ه» خ��ود از طرح‬ ‫بهره برداری گاز پارس جنوبی‪،‬‬ ‫در تامی��ن گاز اروپا به طور غیر‬ ‫مستقیم شرکت داده می شود‪.‬‬


‫‪33‬‬

‫‪33 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 928‬جمعه ‪ 22‬آبان ‪1388‬‬

‫متکی‪ :‬تا بحث‪...‬‬ ‫شین باور‪ ،‬سارا شرود و جاشوا فتال‬ ‫به جاسوسی متهم شده اند‪.‬‬ ‫تحلیگران با اشاره به سخنان آقای‬ ‫متکی می گویند این احتمال وجود‬ ‫دارد ک��ه اتهام جاسوس��ی هنوز به‬ ‫طور رس��می علیه این افراد مطرح‬ ‫نشده باشد‪.‬‬ ‫همزم��ان خان��واده های این س��ه‬ ‫گردشگر که س��ی ویکم ژوئیه از‬ ‫مرز حلبچه وارد ایران و دس��تگیر‬ ‫شدند‪ ،‬روز س��ه شنبه در گفتگو با‬

‫ادامه از صفحه ‪14‬‬

‫خبرگزاری ها بار دیگر بر بی گناه‬ ‫بودن آنها تاکید کردند واز دولت‬ ‫ایران خواستند آنها را آزاد کند‪.‬‬ ‫سیندی هیکی‪ ،‬مادر ش��ین باور به‬ ‫خبرگزاری آسوش��یتدپرس گفت‬ ‫خانواده های سه فرد بازداشت شده‬ ‫نمی خواهند پرونده فرزندانشان به‬ ‫موضوع اختالف های سیاسی میان‬ ‫ایران و آمریکا کشیده شود و آنها‬ ‫تنها می خواهند بر ب��ی گناه بودن‬ ‫آنها تاکید کنند‪.‬‬

‫دلیل و انگیزه‪...‬‬ ‫پرداخت می شود‪ .‬به این دلیل بود‬ ‫که روز ‪ 13‬آبان بسیجی ها بیشتر از‬ ‫مردم تظاه��ر کننده دوربین موبایل‬ ‫دستشان بود که فکر می کنم بعضی‬ ‫ها دوسره بار کردند‪ .‬یعنی این فیلم‬ ‫ها را هم به بی بی س��ی دادند و هم‬ ‫به فرماندهان برای گرفتن ‪ 250‬هزار‬ ‫تومان‪.‬‬ ‫من از فرمانده پایگاه پرسیدم که این‬ ‫مبالغ از کجا تامین میش��ود ‪ .‬ایشان‬ ‫پس از پافش��اری م��ن فرمودند از‬ ‫نمایندگی بیت رهبری در سپاه ‪.‬‬ ‫اینچنین بود که تعداد دس��تگیری‬

‫ادامه از صفحه ‪13‬‬

‫ه��ا و درگیری و خش��ونت در ‪13‬‬ ‫آبان در نقاط مختل��ف تهران باال‬ ‫رفت‪ .‬من خود شاهد بودم که برای‬ ‫افزایش تعداد دستگیریها در‪ 13‬آبان‬ ‫فرمانده بسیج یکی از مناطق تهران با‬ ‫همکاری تعدادی از پرس��نل یگان‬ ‫ویژه نیروی انتظامی پارکینگ منزل‬ ‫خود را تبدیل به یک بازداش��تگاه‬ ‫موقت کرده بود ک��ه در عصر ‪13‬‬ ‫آب��ان بی��ش از ‪ 2‬مینی ب��وس افراد‬ ‫دستگیر شده اعم از زن و مرد را به‬ ‫بازداشتگاه سپاه انتقال دادند‪.‬‬

‫يك پروژه جديد ‪ ۲.۵‬ميليارد‪...‬‬ ‫ين قرارگاه بيش از ‪ ۱۵۰۰‬پروژه را‬ ‫در اختيار داشته و از زمان روى كار‬ ‫آم��دن دولت محمود احمدى نژاد‬ ‫در سال ‪ ۱۳۸۴‬به مهمترين پيمانكار‬ ‫در بخش نفت و گاز ايران نيز بدل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫طرح توسعه فازهاى ‪ ۱۵‬و ‪ ۱۶‬پارس‬ ‫جنوبى‪ -‬كه يكى از بزرگترين منابع‬ ‫گازى جه��ان در آن قرار دارد‪ -‬به‬ ‫ارزش دو ميليارد و ‪ ۹۷‬ميليون دالر‪،‬‬ ‫احداث خط لول��ه ‪ ۹۰۰‬كيلومترى‬ ‫انتقال گاز عس��لويه به ايرانشهر كه‬ ‫ارزش آن يك ميليارد و ‪ ۳۰۰‬ميليون‬ ‫دالر است‪ ،‬ساخت و تجهيز اسكله‬ ‫هاى بنادر مهم اي��ران و حضور در‬ ‫پروژه هاى ساخت و ساز مسكن از‬ ‫جمله فعاليت هاى عمده اقتصادى‬ ‫قرارگاه خاتم االنبياء است‪.‬‬ ‫اين واحد زير نظر س��پاه پاسداران‬ ‫همچنين از زم��ان انتصاب محمد‬ ‫باقر قاليباف به عنوان شهردار تهران‪،‬‬ ‫حجم زيادى از عمليات راه سازى‬ ‫و پل سازى شهرداری را در اختيار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬آقاى قاليباف از سال‬ ‫‪ ۱۳۷۳‬تا ‪ ۷۶‬به عنوان فرمانده قرارگاه‬

‫ادامه از صفحه ‪11‬‬

‫خاتم االنبياء فعاليت مى كرد‪.‬‬ ‫به گفته سردار غالمحسين خواجه‬ ‫على‪ ،‬مدير عامل يكى از ش��ركت‬ ‫هاى وابسته به قرارگاه خاتم االنبيا‪،‬‬ ‫حجم كل پروژه هاى اين قرارگاه‬ ‫بيش از ‪ ۱۵‬هزار ميليارد تومان (‪۱۵‬‬ ‫ميليارد دالر) است‪.‬‬ ‫منتقدان اقتصادى م��ى گويند كه‬ ‫حضور گسترده س��پاه پاسداران و‬ ‫قرارگاه خاتم االنبياء در پروژه هاى‬ ‫اقتصادى با اس��تفاده از رانت هاى‬ ‫دولتى و در غياب بخش خصوصى‬ ‫صورت گرفته است‪.‬‬ ‫اي��ن در حالى اس��ت ك��ه محمود‬ ‫احم��دى ن��ژاد در آبان ماه س��ال‬ ‫‪ ۱۳۸۷‬گفته بود‪« :‬مى گويند حضور‬ ‫قرارگاه در پروژه هاى كشور راه را‬ ‫براى حضور س��اير بخش ها تنگ‬ ‫مى كند؛ در صورتى كه اين حرف‬ ‫غلط و از روى عدم اطالع است‪».‬‬ ‫در حال حاضر رس��تم قاس��مى به‬ ‫عنوان فرمانده واحد اقتصادى سپاه‬ ‫پاس��داران فعاليت مى كند و پرويز‬ ‫فتاح‪ ،‬وزير س��ابق نيرو نيز به عنوان‬ ‫قائم مقام وى تعيين شده است‪.‬‬

‫اعتراض دانشجویان به‪...‬‬ ‫همچنی��ن ب��ه فیلمب��رداری از آنها‬ ‫اعتراض کردند‪.‬‬ ‫آقای هرندی در م��ورد تظاهرات‬ ‫مخالفان در ‪ 13‬آب��ان گفت‪« :‬چرا‬ ‫این جریان سیاسی پس از انتخابات‬ ‫که صدها هزار نفر در خیابان های‬ ‫تهران بیرون ریختند‪ ،‬در ‪ 13‬آبان ‪3‬‬ ‫هزار نفر بیشتر نبودند‪».‬‬ ‫مخالفان می گویند که در این روز‬ ‫فقط در دانش��گاه تهران س��ه هزار‬ ‫دانشجو تظاهرات کردند‪.‬‬ ‫پلیس ضدشورش و نیروهای لباس‬ ‫شخصی در روز ‪ 13‬آبان با حضور‬ ‫س��نگین در مرک��ز ته��ران مانع از‬ ‫تجمع گس��ترده مخالف��ان در یک‬

‫ادامه از صفحه ‪15‬‬

‫نقطه شدند اما گزارش ها حاکی از‬ ‫پخش شدن تظاهرات به بخش های‬ ‫مختل��ف پایتخ��ت از جمله میدان‬ ‫ولیعصر‪ ،‬میدان هف��ت تیر‪ ،‬حوالی‬ ‫پل سید خندان و بلوار کشاورز بود‪.‬‬ ‫بسیاری از شهرهای دیگر نیز شاهد‬ ‫اعتراضات در این روز بود‪.‬‬ ‫دول��ت ای��ران پ��س از انتخاب��ات‬ ‫جنجالی خرداد ماه فعالیت رس��انه‬ ‫ه��ای خارجی در این کش��ور را به‬ ‫شدت محدود کرده و تهیه گزارش‬ ‫از اعتراضات دشوار است‪ ،‬اما ناظران‬ ‫در بخش انگلیسی بی بی سی شمار‬ ‫تظاهرکنندگان مخالف در ‪ 13‬آبان‬ ‫را ده ها هزار یا شاید صدها هزار نفر‬

‫عده ای دیگر از‪...‬‬ ‫ارشد جبهه مشارکت اسالمی ایران‬ ‫که در زندان به س��ر می برد امروز‬ ‫(یکشنبه) به دادگاه انقالب اسالمی‬ ‫تهران ارسال شد‪.‬‬ ‫به گفته دادستانی تهران آقای امین‬ ‫زاده پس از صدور کیفرخواست از‬ ‫زندان انفرادی خارج شده است‪.‬‬ ‫محس��ن امی��ن زاده ک��ه در زمان‬ ‫ریاس��ت جمهوری محمد خاتمی‬ ‫معاون وزیر امور خارجه ایران بود‪،‬‬

‫ادامه از صفحه ‪11‬‬

‫پس از اعالم نتیجه انتخابات همراه‬ ‫با تعدادی دیگری از س��ران جبهه‬ ‫مش��ارکت و س��ازمان مجاهدی��ن‬ ‫انقالب اس�لامی دس��تگیر ش��د و‬ ‫همچنان در زندان است‪.‬‬ ‫او در زم��ان دهمین دوره انتخابات‬ ‫ریاس��ت جمهوری‪ ،‬رئیس س��تاد‬ ‫ائت�لاف اص�لاح طلب��ان حام��ی‬ ‫میرحسین موسوی بود‪.‬‬

‫دانشگاه آکسفورد بورسیه‪...‬‬ ‫آریان ش��اه ویسی با ابراز تسلیت به‬ ‫خانواده آقا سلطان‪ ،‬ابراز امیدواری‬ ‫کرده اس��ت ک��ه با موفقی��ت در‬ ‫تحصیالتخوددرآکسفورد بتواند‬ ‫نام «دختر ش��جاع و با استعداد این‬ ‫خانواده را به درستی ارج بگذارد‪».‬‬ ‫ندا آقا سلطان در جریان تیراندازی‬ ‫به س��وی تظاهرکنندگان معترض‬ ‫نس��بت به نتیجه انتخاب��ات دهمین‬ ‫دوره ریاس��ت جمهوری در تهران‬ ‫به قتل رس��ید و قت��ل او مورد تایید‬ ‫مقامات دولتی هم ق��رار گرفت و‬ ‫حتی محمود احم��دی نژاد ضمن‬ ‫ابراز تاس��ف از این رویداد‪ ،‬وعده‬ ‫رسیدگی به این حادثه را داد‪.‬‬ ‫برخی از ش��اهدان غعینی در محل‬ ‫قتل ندا گفتند که یک بس��یجی یا‬ ‫مامور لباس شخصی عمدا به سوی‬ ‫او شلیک کرد اما آقای احمدی نژاد‬ ‫بعدا کل ماجرای قتل ندا آقا سلطان‬ ‫را «داس��تانی مش��کوک» توصیف‬ ‫کرد و به نق��ل از رئیس جمهوری‬ ‫ونزوئال گفت که شبیه همین حادثه‬ ‫و انعکاس رسانه ای آن در ونزوئال‬

‫آمریکا ایران را به‪...‬‬

‫ادامه از صفحه ‪10‬‬

‫هم اتفاق افتاده بود‪.‬‬ ‫فیلم ویدیوئی قتل ندا آقا س��لطان‬ ‫در سراسر جهان منتشر شده و جنبه‬ ‫یکی از برجس��ته تری��ن نمادهای‬ ‫مبارزه معترضان به نتیجه انتخابات‬ ‫و مخالفان دول��ت در ایران را یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫کوئین��ز کالج یک��ی از کالج های‬ ‫قدیمی دانشگاه آکس��فورد است‬ ‫که در اواس��ط قرن چهاردهم ابتدا‬ ‫به عنوان خواب��گاه و محل مطالعه‬ ‫دانشجویان دانشگاه تاسیس شد و‬ ‫از قرن شانزده رسما به عنوان یکی‬ ‫از کالج های تشکیل دهنده دانشگاه‬ ‫پذیرفتهشد‪.‬‬ ‫دانشگاه آکسفورد‪ ،‬واقع در شهری‬ ‫به همین نام در انگلس��تان‪ ،‬یکی از‬ ‫معتبرترین دانشگاه ها در این کشور‬ ‫و در سطح بین الملی است‪.‬‬ ‫ای��ن دانش��گاه از مجموع��ه ای‬ ‫از کال��ج ه��ای مس��تقر در ش��هر‬ ‫آکسفورد تشکیل یافته که زیر نظر‬ ‫و با هماهنگی دانشگاه‪ ،‬رشته های‬ ‫مختلف علمی را تدریس می کنند‪.‬‬

‫ادامه از صفحه ‪11‬‬

‫برآورد می کنند‪.‬‬ ‫آق��ای هرندی ک��ه از چهره های‬ ‫تندرو جناح محافظه کار ایران به‬ ‫شمار می آید پیش از این از جمله‬ ‫دردانشگاههایخواجهنصیرالدین‬ ‫طوس��ی و دانش��گاه تهران نیز با‬ ‫اعتراضاتمشابهدانشجویانروبرو‬ ‫شده بود‪.‬‬

‫احسانفتاحیان‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪9‬‬

‫عملی��ات مس��لحانه ای در داخ��ل‬ ‫خاک ایران دست نزده است‪.‬‬ ‫دادستان دادگاه با اعتراض به مالیم‬ ‫بودن حکم دادگاه بدوی‪ ،‬خواستار‬ ‫ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر‬ ‫ش��د و دادگاه تجدید نظر اس��تان‬ ‫کردس��تان هم عالوه ب��ر اتهامات‬ ‫پذیرفته ش��ده در دادگاه بدوی‪ ،‬با‬ ‫تایید اتهام محاربه با خدا‪ ،‬حکم ده‬ ‫سال زندان را به اعدام افزایش داد‪.‬‬ ‫تصمیم دادگاه تجدید نظر با انتقاد‬ ‫برخی حقوقدانان مواجه ش��ده که‬ ‫تصمی��م دادگاه تجدی��د نظ��ر در‬ ‫تشدید مجازات متهم را مغایر قانون‬ ‫آیین دادرسی دانسته اند که افزایش‬ ‫محکومی��ت را در چنی��ن موردی‬ ‫مجاز نمی داند‪.‬‬ ‫به گفته آنان‪ ،‬تنها در صورتی تشدید‬ ‫مج��ازات در دادگاه تجدی��د نظر‬ ‫امکانپذیر اس��ت که حکم دادگاه‬ ‫ب��دوی از حداقل مجازات مقرر در‬ ‫قان��ون برای جرم مورد رس��یدگی‬ ‫کمتر باش��د که این موضوع درباره‬ ‫پرونده احس��ان فتاحی��ان مصداق‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬این انتقاد نیز مطرح شده‬ ‫که براساس قانون مجازات اسالمی‬ ‫حک��م مج��ازات مح��ارب برای‬ ‫ش��خصی می تواند صادر شود که‬ ‫به قصد برهم زدن امنیت عمومی‪ ،‬به‬ ‫افدامات مسلحانه و عملی مبادرت‬ ‫کرده باش��د در حالیکه ش��واهدی‬ ‫حاک��ی از اقدام مس��لحانه و عملی‬ ‫این متهم علیه امنیت وجود نداشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته سازمان های مدافع حقوق‬ ‫بش��ر‪ ،‬در حال حاضر دست کم ده‬ ‫نف��ر دیگر نیز به ج��رم عضویت یا‬ ‫حمایت از گروه های کرد مخالف‬ ‫در ایران به اعدام محکوم شده اند‪.‬‬

‫ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ‬ ‫ﺑﺎ ‪15‬ﺳﺎﻝ ﺗﺠﺮﺑﻪ‬

‫ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺏ‪ ،‬ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ‬

‫ﺟﻤﺸﻴﺪ ‪(778) 322-4514‬‬

‫ای��ران ب��ه دلیل ادامه غنی‌س��ازی‬ ‫اورانیومبهتصویبرسید‪،‬جمهوری‬ ‫اس�لامی از ارس��ال اسلحه به دیگر‬ ‫کشورها منع شده است‪.‬‬ ‫همچنین ایاالت متح��ده از ایران و‬ ‫سوریه خواسته است که از پشتیبانی‬ ‫و ارس��ال تجهی��زات ب��ه حزب‌اهلل‬ ‫خ��ودداری کنند چرا ک��ه این امر‬ ‫مغایر با قطعنامه سال ‪ ۲۰۰۶‬شورای‬ ‫امنیت اس��ت که پس از آتش‌بس‬ ‫اس��رائیل و حزب اهلل ب��ه تصویب‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر فیلیپ پرهام‪ ،‬سفیر‬ ‫بریتانیا در ش��ورای امنیت‪ ،‬پس از‬ ‫نشست این ش��ورا گفت که به نظر‬ ‫می‌رس��د ایران در سال جاری برای‬ ‫س��ومین بار اس��ت که برای حزب‬ ‫اهلل لبنان به طور غیرقانونی اس��لحه‬ ‫فرستاده است‪.‬‬

‫اعتراض سفارت‬ ‫ایران‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪10‬‬

‫شدن دانشگاه آکسفورد در امور‬ ‫داخلی ایران و ب��ه خصوص در‬ ‫وقایع بعد از انتخابات که رس��انه‬ ‫ه��ای بریتانیای��ی در آن نقش��ی‬ ‫اساس��ی ایفا کردن��د‪ ،‬به حیثیت‬ ‫علمی و اهداف آموزشی دانشگاه‬ ‫آکسفورد لطمه خواهد زد‪».‬‬ ‫س��فارت اس�لامی در لن��دن در‬ ‫این نامه می نویس��د که تصمیم‬ ‫ب��ه تاس��یس ب��ورس تحصیلی‬ ‫دانش��گاهی ن��دا آقا س��طان «با‬ ‫موقعی��ت و اه��داف دانش��گاه‬ ‫سنخیتی ندارد و به بهبود روابط‬ ‫ایران و بریتانیا کمکی نمی کند‪».‬‬

‫کبکی ها با پرتاب‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪5‬‬

‫طی ‪ 400‬س��ال گذش��ته نامیدند‪،‬‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫یکی از تظاهرکنندگان گفت‪ »:‬من‬ ‫در اینجا آامده ام تا از دمکراس��ی‬ ‫حمای��ت کن��م‪ .‬به نظر م��ن نظام‬ ‫پادش��اهی بر مبنای قوانین قدیمی‬ ‫و منس��وخ بنا ش��ده و به هیچوجه‬ ‫دمکراتیکنیست‪».‬‬ ‫درگیریهای مذکور‪ ،‬باعث ش��د‪،‬‬ ‫ولیعهد انگلیس با ‪ 45‬دقیقه تأخیر‪،‬‬ ‫خود را به مراسم تقدیر از نظامیان‬ ‫کاناداییبرساند‪.‬‬


‫‪34‬‬

‫‪34 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 928‬جمعه ‪ 22‬آبان ‪1388‬‬

‫كاظميان‪:‬مي‌خواهم عرق بريزم‬ ‫تا قطبي اسمم را خط نزند‬ ‫ايران ورزشي‪ -‬جواد كاظميان بعد‬ ‫از اينكه با گذش��ت افشين قطبي و‬ ‫اعتماد مجدد او روبرو شده‪ ،‬تصميم‬ ‫گرفته حضوري متفاوت در تيم ملي‬ ‫را تجربه كن��د‪ .‬او براي اين حضور‬ ‫دوري از حاش��يه‌ها و تمركز روي‬ ‫فوتب��ال را به عن��وان يك اصل مد‬ ‫نظر قرار داده است‪ .‬كاظميان آمده‬ ‫تا حق واقعي خود را بعد از سال‌ها‬ ‫از فوتب��ال بگيرد و براي آن از هيچ‬ ‫تالشي دريغ نخواهد كرد‪.‬‬

‫صمد مرفاوی‪:‬‬ ‫ملي‌پوشاناستقالل‬ ‫نبايد نيمكت‌نشين باشند‬ ‫ايران ورزش��ي ‪ -‬صمد مرفاوي در‬ ‫آس��تانه سفر اس��تقالل به كيش بر‬ ‫دغدغه‌هاي فكري‌اش افزوده شده‬ ‫اس��ت‪ .‬او مي‌خواس��ت در فرصت‬ ‫باقيمانده ت��ا آغاز ني��م فصل دوم‬ ‫رقابت‌هاي لي��گ برتر تيمش را به‬ ‫هماهنگ��ي الزم برس��اند اما وقتي‬ ‫مي‌بيند ‪ 6‬بازيكن خود را در اختيار‬ ‫ندارد‪ ،‬ته دلش خالي مي‌شود‪ .‬البته‬ ‫مرفاوي از دعوت ‪ 6‬استقاللي به تيم‬ ‫ملي ناراحت نيست او حتي پس از‬ ‫دعوت ‪ 6‬بازيكن اس��تقالل به تيم‬ ‫ملي در مصاحبه‌اي گفت‪« :‬معتقدم‬ ‫‪ 2‬بازيكن ديگر استقالل (منتظري‬ ‫و كاظمي) هم مي‌بايست در ليست‬ ‫تيم ملي ق��رار مي‌گرفتند‪ ».‬حرف‬ ‫مرفاوي اين اس��ت كه چرا ليگ به‬ ‫يكباره تعطيل مي‌ش��د و آن هم ‪21‬‬ ‫روز؟! او به همي��ن دليل حق خود‬ ‫مي‌داند به يكسري اتفاقات معترض‬ ‫باش��د‪ 6« :‬بازيكن م��ا در تيم ملي‬

‫هستند‪ .‬من حق دارم حاال از افشين‬ ‫قطبي توقع داشته باشم هر ‪ 6‬بازيكنم‬ ‫در تيم ملي ب��ازي كنند چون حق‬ ‫آنها است در تيم ملي حضور داشته‬ ‫باشند‪ .‬مضاف بر آن قطبي بازيكنان‬ ‫تي��م قهرمان را به تي��م ملي دعوت‬ ‫كرده كه از آنها بهره بگيرد نه اينكه‬ ‫آنه��ا روي نيمكت بنش��ينند‪ .‬طبق‬ ‫قوانين فيفا تيم‌ها موظف هستند ‪48‬‬ ‫ساعت قبل از بازي‌ها بازيكنان خود‬ ‫را در اختي��ار تيم ملي قرار دهند‪ .‬ما‬ ‫چرا از اين قانون پيروي نمي‌كنيم؟»‬ ‫مرف��اوي در واكن��ش ب��ه احتمال‬ ‫احضارشدنبهكميتهانضباطيدرپي‬ ‫اعتراض به نحوه برگزاري مسابقات‬ ‫هم مي‌گويد‪« :‬مجبورم از خودم و‬ ‫تيمم دفاع كنم‪ .‬هركسي از خودش‬ ‫دفاع مي‌كند و آنها هم از خودشان‬ ‫دف��اع مي‌كنند‪ .‬آي��ا وقتي تيم ملي‬ ‫مي‌بازد من چيزي مي‌گويم؟ پس‬ ‫حق دارم هر دفاعي��ه‌اي كه درباره‬

‫تيمم به نظرم مي‌رس��د بيان كنم‪ .‬ما‬ ‫در ‪ 90‬روز ‪ 16‬مسابقه انجام داديم‪.‬‬ ‫يعني ه��ر ‪ 5‬روز يك بازي‪ .‬آيا اين‬ ‫خ�لاف واقعيت اس��ت؟ ليگ در‬ ‫نيم فصل اول ‪ 15‬مرداد ماه ش��روع‬ ‫ش��د و ‪ 16‬آبان ماه به پايان رس��يد‪.‬‬ ‫ما كوبيديم ت��ا نيم فصل را به پايان‬ ‫برسانيم چون بازي‌هاي تيم ملي در‬ ‫پيش بود و مس��ووالن از اين واهمه‬ ‫داش��تند كه تيم ملي خداي ناكرده‬ ‫نتيجهنگيرد‪».‬‬ ‫صمد كه به شدت از وضع موجود‬ ‫ناراح��ت اس��ت لي��گ برت��ر را با‬ ‫تورنمنت مقايسه مي‌كند‪ .‬او معتقد‬ ‫اس��ت هدف فقط برگزاري بود و‬ ‫بس‪« :‬درباره ش��يوه برگزاري ليگ‬ ‫برتر چيزي نمي‌توانم بگويم‪ .‬هدف‬ ‫فق��ط برگزاري ب��ود‪ .‬فكر مي‌كنم‬ ‫لي��گ برتر ش��بيه ي��ك تورنمنت‬ ‫برگزار ش��د چرا بايد به تيم‌ها فشار‬ ‫بياي��د و در يك ب��ازه زماني كوتاه‬

‫مدت اين همه بازي برگزار ش��ود‪.‬‬ ‫ما مثل اروپايي‌ها نيستيم كه بتوانيم‬ ‫‪ 2‬روز ي��ك بار ب��ازي كنيم‪ .‬اينجا‬ ‫بعد مسافت‪ ،‬نبود امكانات و خيلي‬ ‫مسائل ديگر وجود دارد‪ .‬بايد كمي‬ ‫هم واقع‌بين بود‪».‬‬ ‫صمد در پايان حرف‌هايش درباره‬ ‫دعوت ش��دن به كميت��ه انضباطي‬ ‫حرف مهم��ي زد‪« :‬حرف‌هاي من‬ ‫بي‌احترامي نيس��ت‪ .‬اينه��ا واقعيت‬ ‫فوتبال اس��ت‪ .‬حرف��م خالف واقع‬ ‫نبود‪ .‬هرچه بود از دل برخاس��ت و‬ ‫حرف‌هاي دلم بود‪ .‬من در كوران‬ ‫مس��ابقات هس��تم و مش��كالت را‬ ‫مي‌بينم‪ .‬اميدوارم آقايان انتقادهاي‬ ‫س��ازنده را بپذيرند‪ .‬با كمال ميل به‬ ‫كميته انضباطي م��ي‌روم چون اين‬ ‫حرف‌ها خالف قانون نيست‪ .‬حق‬ ‫باشگاه‌ها نبايد ضايع شود‪ .‬بايد يك‬ ‫رابطه منطقي و كام ً‬ ‫ال محترمانه ميان‬ ‫باشگاه‌ها و تيم ملي برقرار باشد‪.‬‬

‫ظاهرااوضاعجسمانیخوبینداری‪.‬‬ ‫شنیده‌ایمبه‌خاطرآنفلوآنزاکارتبه‬ ‫بیمارستان هم کشید‪.‬‬ ‫‪ 9‬روز پیش با بن‌یاس بازی داشتم‪.‬‬ ‫مربی جدید تیم اصرار داشت برای‬ ‫چند دقیق��ه هم که ش��ده به زمین‬ ‫بازی ب��روم‪ .‬با اینكه مای��ل نبودم‪،‬‬ ‫قبول ک��ردم‪ .‬تی��م ‪ - 2‬یک عقب‬ ‫ب��ود و مربی مرا در ‪ 30‬دقیقه پایانی‬ ‫به زمین فرستاد‪ .‬این بود که وضعیتم‬ ‫بدتر شد و بعد از بازی مجبور شدم‬ ‫به بیمارس��تان بروم‪ .‬شنبه شب هم‬ ‫عجمان با الشارجه بازی داشت که‬ ‫مربی اجازه داد در لیست نباشم و به‬ ‫ایران بیایم‪.‬‬ ‫با اين توصيف آن‌قدرها هم آماده‬ ‫نيستي؟!‬ ‫هرچن��د آنفلوآنزا اج��ازه نداد در‬ ‫این مدت درست و حسابی تمرین‬ ‫کنم اما ناآماده هم نیستم‪ .‬خودم را‬ ‫به کادر فنی تیم‌ملی معرفی کردم‪.‬‬ ‫برای حضور در ترکیب باید تالشم‬ ‫را دو چندان کنم‪.‬‬ ‫دفعه قبل با حال��ت قهر اردوی تی ‌م‬ ‫ملی را ترک ک��ردی و رفتی‪ .‬چه‬

‫ﺑﺎ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺭﺳﻴﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺧﺮﻳﺪ ﻻﺳﺘﻴﻚ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ‬

‫ﻣﺎ ‪ % 10‬ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺭﻭﻯ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺁﻥ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺩ‪.‬‬

‫‪NEXEN, YOKOHAMA,‬‬ ‫‪DIAMOND BACK, TOURING,‬‬ ‫‪SPACTOR, VORTEX, FIRENZA‬‬

‫ش��د که دوب��اره تصمی��م گرفتی‬ ‫برگردی؟‬ ‫تمایلی ندارم درباره گذشته حرف‬ ‫بزنم‪ .‬هر بازیکنی ممکن است اشتباه‬ ‫کند‪ .‬ایراد من این بود که به مسائل‬ ‫حاشیه‌ای بیشتر از فوتبال پرداختم‪.‬‬ ‫ام��ا حاال هم��ه چيز فرق ك��رده و‬ ‫این‌بار دیگر چنین اشتباهی را تکرار‬ ‫نمی‌کنم‪ .‬تم��ام تمرک��زم را روی‬ ‫تمرین کردن می‌گذارم تا بتوانم به‬ ‫حقم برسم‪.‬‬ ‫فک��ر می‌ک��ردی دوب��اره دعوت‬ ‫شوی؟‬ ‫خب‪ ،‬انتظار نداشتم‪ .‬اما آقای قطبی‬ ‫لطف کردند و به دب��ی آمدند‪ .‬در‬ ‫این س��فر با من‪ ،‬مبعلی و معدنچی‬ ‫جلسه‌ای داش��تند‪ .‬متوجه شدم که‬ ‫دوباره رویم حس��اب کرده است‪.‬‬ ‫حاال می‌خواهم پاسخ اعتماد دوباره‬ ‫ایشان را بدهم‪ .‬فکر می‌کنم آرامش‬ ‫می‌تواند رم��ز موفقیت در تی ‌م ملی‬ ‫باشد‪ .‬باید از حاشیه دوری کنم‪.‬‬ ‫پ��س براي يك ش��روع متفاوت و‬ ‫پايدار آماده شدي؟‬ ‫در این س��ال‌ها هیچ‌وق��ت آن‌طور‬ ‫که باید به حقم نرس��یده‌ام‪ .‬دوست‬ ‫ندارم به گذشته فکر کنم و به آینده‬ ‫امیدوارم‪ .‬باید طوری کار کنم که‬ ‫بتوانم در لیست‌های بعدی تیم‌ملی‬ ‫هم باش��م‪ .‬می‌خواهم ع��رق بریزم‬ ‫تا س��رمربی تی ‌م ملی اسمم را خط‬ ‫نزند‪ .‬خدا را ش��کر قطبی بازیکنان‬ ‫آم��اده و خوبی را دعوت کرده که‬ ‫به همه انگیزه کافی را برای رقابت‬ ‫می‌دهد‪ .‬م��ن از این رقابت به هیچ‬ ‫وجه نمی‌ترسم و می‌خواهم بازیکن‬ ‫ثابت شوم‪.‬‬


‫‪35‬‬

‫‪35 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 928‬جمعه ‪ 22‬آبان ‪1388‬‬

‫سه بازیکن ایران در تیم فوتسال منتخب جهان‬ ‫مه��ر‪ -‬رئی��س کمیت��ه فوتس��ال‬ ‫فدراس��یون فوتبال از دعوت س��ه‬ ‫بازیکن ایرانی به تیم فوتسال منتخب‬ ‫جهان برای رویاروی��ی با تیم ملی‬ ‫برزیل خبر داد‪.‬‬ ‫عباس ترابیان‪ ،‬رئیس کمیته فوتسال‬ ‫فدراس��یون فوتب��ال‪ ،‬درگفتگو با‬ ‫خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب‬ ‫افزود‪ :‬ام��روز طی گفتگویی که با‬ ‫فرناندو فرناندز‪ ،‬مدیر کمیته روابط‬ ‫بین الملل کنفدراس��یون فوتس��ال‬ ‫برزیل داش��تم‪ ،‬با خبر شدم که قرار‬ ‫است تیم ملی فوتس��ال این کشور‬ ‫ط��ی روزهای ‪ 6‬و ‪ 7‬دی ماه س��ال‬ ‫ج��اری دو دی��دار دوس��تانه با تیم‬ ‫منتخب جهان برگزار کند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه از دع��وت وحی��د‬ ‫شمسایی‪ ،‬محمد طاهری و مصطفی‬

‫نظری از کش��ورمان برای همراهی‬ ‫تیم منتخ��ب جهان در ای��ن دیدار‬ ‫دوس��تانه خبر داد و گفت‪ :‬این سه‬ ‫بازیک��ن باید در تیم منتخب جهان‬ ‫که هدایت آن را سرمربی تیم ملی‬ ‫آرژانتین برعهده دارد‪ ،‬مقابل برزیل‬ ‫صف آرایی کنند‪.‬‬ ‫رئیس کمیته فوتس��ال فدراس��یون‬ ‫فوتب��ال در خص��وص تعیین زمان‬ ‫سفر این سه بازیکن به برزیل گفت‪:‬‬ ‫هنوز مشخص نشده که این نفرات‬ ‫باید در چه تاریخی به کشور برزیل‬ ‫سفر کنند‪ .‬تا به امروز فقط کارهای‬ ‫ابتدایی حضور آنها در تیم منتخب‬ ‫جهان انجام شده و اینکه چه روزی‬ ‫عازم برزی��ل می ش��وند در آینده‬ ‫نزدیک مشخص می شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه تصریح کرد‪ :‬دیدارهای‬

‫دوس��تانه تیم ملی فوتسال برزیل و‬ ‫منتخب جهان زیر نظر فدراس��یون‬ ‫جهان��ی فوتبال و ب��ا حمایت مالی‬ ‫سایت «فوتسال پالنت» برگزار می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ترابیان در پاس��خ به این پرسش که‬ ‫«آیا سفر سه بازیکن ملی پوش تیم‬ ‫فوتس��ال ماهان به برزیل برگزاری‬ ‫دیدارهای این تیم در لیگ برتر را‬ ‫با وقف��ه مواجه نمی کند؟»‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این دو بازی دوس��تانه در روزهای‬ ‫میانی هفته برگزار می شود و با زمان‬ ‫برگزاریمسابقاتلیگبرترتداخل‬ ‫ندارد‪ .‬در ضمن با مدیرعامل باشگاه‬ ‫فوالد ماهان نیز توافق کرده ایم که‬ ‫در تاریخ‌های یاد شده بازیکنان این‬ ‫تیم به برزیل سفر کنند‪.‬‬

‫مايلي كهن‪:‬‬

‫به سفارش‬ ‫دالل‌ها‬ ‫و لمپن‌ها‬ ‫سرمربي نشدم‬ ‫ايران ورزشي – اگرچه خبر مي‌رسد‬ ‫احتمال دارد محمد مايلي كهن به‬ ‫زودي از سرمربيگري سايپا بركنار‬ ‫شود اما هنوز اتفاق نيفتاده كه مايلي‬ ‫كهن آن را تعطيالت ليگ مي‌داند‪.‬‬ ‫سرمربي س��ايپا در حاش��يه مراسم‬ ‫تودي��ع و معارفه مديرعامل س��ايپا‬ ‫مي‌گوي��د‪« :‬من تا امروز جلس��ه‌اي‬ ‫با مديرعامل جديد باشگاه نداشتم‬ ‫و خواس��ته خاصي هم ندارم‪ .‬علت‬ ‫اينكه جلسه‌اي هم نداشتيم اين بود‬ ‫كه تيم ما به تعطيالت رفته اس��ت‪.‬‬ ‫بار سوم اس��ت كه به سايپا مي‌آيم‬ ‫و خ��ود را جزيي از خانواده س��ايپا‬ ‫مي‌دانم‪ .‬در مورد رفتن هم هر زمان‬ ‫كه بخواهند مي‌روم و مش��كلي در‬ ‫اين زمينه ندارم‪».‬‬

‫محم��د مايلي‌كهن در م��ورد امير‬ ‫قلعه‌نويي و صحبت‌هايي كه انجام‬ ‫دادهتوضيحمي‌دهد‌‪«:‬ايشانخودش‬ ‫گفته استاد حاشيه‌ها است‪ .‬اما من به‬ ‫دنبال حاشيه‌ها نيستم‪ .‬من سر كسي‬ ‫را كاله نمي‌گذارم‪ .‬من نمي‌گويم‬ ‫بچه جنوب شهر هستم و در شمال‬ ‫شهر زندگي كنم و ماشين گرانبها‬ ‫سوار شوم‪ .‬ماشين گرانقيمت به آدم‬ ‫شخصيت نمي‌دهد و با پول زياد و‬ ‫ماشينگرانقيمتشخصيتبهكسي‬ ‫داده نمي‌شود‪ .‬با اين چيزها نمي‌توان‬ ‫به جايي رسيد‪ .‬قلعه‌نويي گفته است‬ ‫با سفارش كسي به من تيم داده‌اند‪.‬‬ ‫اي كاش ايش��ان شفاف‌تر صحبت‬ ‫كرده بودند اما من مي‌گويم بنده به‬ ‫سفارش لمپن‌ها و دالل‌ها سرمربي‬

‫دروازه بان تیم ملی فوتبال آلمان‬ ‫خودکشی کرد‬ ‫بی‌بی‌سی‪ -‬از رابرت انکه به عنوان‬ ‫بخت دروازه بانی تیم ملی فوتبال‬ ‫آلمان در جام جهانی س��ال ‪۲۰۱۰‬‬ ‫در آفریقای جنوب��ی نام برده می‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تیم ملی آلمان به مناس��بت مرگ‬ ‫آقای انکه‪ ،‬بازی در برابر تیم ملی‬ ‫شیلی در ش��هر کلن را لغو کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫انکه که ‪ ۳۲‬سال س��ن داشت در‬ ‫باش��گاه های مختلفی در آلمان‪،‬‬ ‫اسپانیا‪ ،‬پرتغال و ترکیه بازی کرده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی روز سه شنبه با به جای گذاشتن‬ ‫نام��ه ای خانه اش را ترک کرد تا‬ ‫برای خودکشی به مسیر عبور قطار‬ ‫نزدیک شود‪ .‬او در نامه اش از این‬ ‫که ابتال به افسردگی را پنهان کرده‬

‫بود‪ ،‬عذرخواهی کرده اس��ت‪ .‬او‬ ‫در اثر تصادف با قطاری که ‪۱۶۰‬‬ ‫کیلومتر در ساعت سرعت داشت‪،‬‬ ‫جان خود را از دست داد‪.‬‬ ‫ترزا انکه درباره مرگ همس��رش‬ ‫گفت‪« :‬همیش��ه می خواستم به او‬ ‫کمک کنم از پس بیماری برآید‪.‬‬ ‫او نمی خواست این موضوع علنی‬ ‫شود زیرا می ترسید‪ .‬او می ترسید‬ ‫حق سرپرستی لیلی کودکی که به‬ ‫فرزندی قبول ک��رده بودند‪ ،‬را از‬ ‫دست دهد‪».‬‬ ‫خانم انک��ه همچنان م��ی گوید‬ ‫مرگ فرزندش��ان در سال ‪۲۰۰۶‬‬ ‫ضرب��ه روح��ی عمیقی ب��ود که‬ ‫همسرش را همچنان آزار می داد‪.‬‬ ‫والنتین مارکس��ر‪ ،‬پزش��ک آقای‬ ‫انکه نیز می گوید از س��ال ‪۲۰۰۳‬‬ ‫مشغول درمان او بوده است‪.‬‬

‫تيم نش��ده‌ام و خدا را شكر مي‌كنم‬ ‫كه چنين اتفاقي براي من نيفتاده‪».‬‬ ‫مايلي‌كه��ن در مورد نام��ه كميته‬ ‫انضباطي به باشگاه سايپا مي‌گويد‪:‬‬ ‫«بهتر است از رييس كميته انضباطي‬ ‫س��وال كنيد‪ .‬من چنين نام��ه‌اي را‬ ‫نديده‌ام‪».‬‬ ‫س��رمربي س��ايپا در مورد شناخت‬ ‫از آرش كوش��ا مديرعامل باشگاه‬ ‫و پوس��تين دوز مديرعام��ل گروه‬ ‫خودروس��ازي توضيح مي‌دهد‌‪« :‬از‬ ‫كوشا ش��ناختي ندارم‪ .‬پوستين دوز‬ ‫هم يك مرتبه محبت كرد و قبل از‬ ‫ديدار با پرسپوليس به هتل تيم آمد‪.‬‬ ‫ايشان فوق‌العاده آدم ورزشي هستند‬ ‫و اكثر بازيكنان را با اس��م كوچك‬ ‫مي‌شناسد كه اين مسأله برايم خيلي‬ ‫جالب توجه ب��ود‪ ».‬مايلي‌كهن در‬ ‫م��ورد اظه��ارات ملكي��ان يكي از‬ ‫اعضاي هيات مديره باشگاه در مورد‬ ‫كادر فني و نارضايتي‌اش از عملكرد‬ ‫فني فوتبال ادامه مي‌دهد‪« :‬ايشان به‬ ‫مساله فني ورود كرده‪ .‬بنابراين شايد‬ ‫در آينده از ايشان به عنوان يكي از‬ ‫دستيارانم استفاده كنم‪ .‬ايشان با ‪31‬‬ ‫سال سن كه تجربه زيادي هم دارند‬ ‫حرف‌ه��اي تخصصي زيادي زدند‬ ‫اما بايد يك نكته بگويم؛ مايلي‌كهن‬ ‫را همه مي‌شناس��ند‪ .‬م��ن حق بچه‬ ‫ديگري را به حق بچه خودم ترجيح‬ ‫نمي‌ده��م‪ .‬ش��ايد برخي دوس��تان‬ ‫مي‌خواس��تند به تيم بازيكن بدهند‪.‬‬ ‫در دوره‌هاي گذش��ته كه سايپا ‪ 7‬يا‬ ‫‪ 8‬ميلي��ارد تومان هزين��ه كرد و تيم‬ ‫در آستانه س��قوط بود چرا ملكيان‬ ‫صحبت نكرد‪ .‬اكنون ما ‪ 3/5‬ميليارد‬ ‫تومان هزين��ه كرده‌اي��م‪ .‬بازيكني‬ ‫كه فصل قب��ل ‪ 240‬ميليون قرارداد‬ ‫داش��ت امس��ال با حضور من ‪160‬‬ ‫ميليون ق��رارداد امضا كرده‪ .‬نام اين‬ ‫بازيكن ابراهيم ميرزاپور است‪».‬‬

‫ادعاي جديد‬ ‫ناصر حجازي‪:‬‬

‫اين آقا‬ ‫ماگات نبود؟!‬ ‫اي��ران ورزش��ي‌‪ -‬م��رد بزرگ��ي‬ ‫در فوتب��ال ايران اس��ت‪ .‬خيلي‌ها‬ ‫دوست‌اش دارند و سعي مي‌كنند‬ ‫ب��راي او احترام��ي خ��اص كنار‬ ‫بگذارن��د‪ .‬بزرگتري��ن وجه تمايز‬ ‫او نس��بت به هم‌دوره‌ها و هم‌سن‬ ‫و س��ال‌هايش پوش��ش ش��يك‬ ‫لباس‌هاي اتو كش��يده و ميميك‬ ‫خاص صورت‌اش اس��ت اما اين‬ ‫ش تيپ ك��ه روزي قفل‬ ‫م��رد خو ‌‬ ‫دروازه ملي ايران بود به گفته خود‬ ‫ديگر وقت تعقيب اتفاقات فوتبال‬ ‫ايران را ندارد‪ .‬ناصرخان حجازي‬ ‫كه اي��ن روزها ب��ه خاطر تعطيلي‬ ‫باش��گاه جديدش در اسلواكي به‬ ‫ايران آمده‪ ،‬در گفت‌وگو با سايت‬ ‫خبري برن��ا‪ ،‬حرف‌ه��اي جالبي‬ ‫مي‌زند و از موض��ع باال به فوتبال‬ ‫نگاهمي‌كند‪.‬‬ ‫ناصر حج��ازي حاال خ��ود را در‬ ‫سطح مربيان باكيفيت اروپا مي‌بيند‬ ‫و حرف‌هاي��ي مي‌زن��د كه باعث‬ ‫حيرت مخاطب مي‌شود‪ .‬او سطح‬ ‫فوتب��ال اس��لواكي را ‪ 3‬برابر ايران‬ ‫توصيف مي‌كند و بعد خاطره‌اي به‬ ‫زبان مي‌آورد كه كمي بايد در آن‬ ‫تفكر كرد‪ .‬ناصر حجازي در مورد‬ ‫س��رمربي دي‌اس��ترادا مي‌گويد‪:‬‬ ‫«مربي خوبي اس��ت‪ .‬دو سه هفته‬ ‫اول فقط ايس��تادم و كار او را نگاه‬ ‫كردم‪ .‬ديدم كه تمرين نمي‌دهد و‬ ‫فقط بازيكنان را تقسيم مي‌كند و‬ ‫بازي مي‌گذارد‪ .‬يك هفته خودم‬ ‫لخت ش��دم و به وسط زمين رفتم‬ ‫و كار كردم‪ .‬بچه‌هاي تيم تعجب‬ ‫كرده بودند‪ .‬مي‌گفتن ‌د «اين ديگه‬ ‫كيه مث��ل فيليكس ماگات تمرين‬ ‫مي‌ده» در همان هفت��ه به بازيكن‬ ‫تاكيد كردم كه بايد بيشتر بدوند‪.‬‬ ‫البت��ه هفته‌ه��اي اول و دوم ك��م‬ ‫آوردن��د اما رفته رفته به ش��رايط‬ ‫مطلوب رسيدند‪ ».‬حال اين بحث‬ ‫به وجود مي‌آيد كه آيا سطح فني‬ ‫مربي��ان و بازيكنان كش��وري كه‬ ‫توانسته به جام جهاني صعود كند‬ ‫آنقدر پايين است كه حجازي را با‬ ‫ماگات اشتباه بگيرند؟‬ ‫مردي كه براي اسلواك‌ها‪ ،‬ماگات‬ ‫مي‌ش��ود چرا استقالل را در ليگ‬ ‫هفتم به ورطه س��قوط رس��اند؟!‬ ‫شايد هم سطح فني و علمي ناصر‬ ‫حج��ازي در همين م��دت كوتاه‬ ‫آنق��در ب��اال رفت��ه كه در س��طح‬ ‫مربيان درجه اول قرار گرفته است!‬ ‫البت��ه تمام اين حرف‌ه��ا مي‌تواند‬ ‫زاده تخيالت مردي باش��د كه در‬ ‫اسلواكيشغلشتماشايبازي‌هاي‬ ‫دي‌استرادا و بعد تبليغ كردن براي‬ ‫هم��ان تي��م اس��ت‪ .‬مي‌دانيد كه‬ ‫دي‌استرادا در حقيقت تشكيل شده‬ ‫تا بازيكنان درج��ه پنجم اروپايي‬ ‫(مثل كلچيرا) را به تيم‌هاي ايراني‬ ‫با قيمتي نجومي قالب كند!‬

‫قوانين فيفا به نفع رئال است‬ ‫اي��ران ورزش��ي –رئ��ال مادري��د‬ ‫قصد دارد به ه��ر نحو ممكن مانع‬ ‫از حض��ور كريس��تيانو رونالدو در‬ ‫اردوي تي��م ملي كش��ورش براي‬ ‫بازي‌هاي پل��ي‌آف مقدماتي جام‬ ‫جهاني ش��ود تا احتمال دچار شدن‬ ‫او به مصدوميتي ديگر را كم كند‪.‬‬ ‫رونال��دو در آخري��ن حض��ورش‬ ‫در تيم مل��ي پرتغ��ال – كه مقابل‬ ‫مجارس��تان بود – از ناحيه قوزك‬ ‫پايش به ش��دت دچار مصدوميت‬ ‫ش��د تا ‪ 7‬ب��ازي از همراه��ي رئال‬ ‫مادريد محروم بماند؛ بازي‌هايي كه‬ ‫شكست مقابل س��ويا هم جزوشان‬ ‫بود‪ .‬هن��وز مصدومي��ت اين فوق‬ ‫س��تاره ‪ 24‬ساله به طور كامل بهبود‬

‫نيافته ك��ه كارلوس ك��رش مربي‬ ‫پرتغال‪ ،‬ادعا كرده به هر طريقي از او‬ ‫استفاده مي‌كند‪ .‬اين در حالي است‬ ‫كه نيك‌فان ديك‪ ،‬پزشك باشگاه‬ ‫رئال مادريد به سران باشگاه توصيه‬ ‫كرده براي جلوگي��ري از وخيم‌تر‬ ‫شدن مصدوميت رونالدو از حضور‬ ‫او در اردوي تي��م ملي كش��ورش‬ ‫جلوگيري كنند‪ .‬از اين رو رئالي‌ها‬ ‫هم كه خيلي نگران گرانقيمت‌ترين‬ ‫بازيكنانش��ان هستند به فيفا متوسل‬ ‫شده‌اند‪ .‬طبق قوانين فيفا‪ ،‬بازيكني‬ ‫كه با يك تيم باش��گاهي قرار دارد‬ ‫اگر خودش نخواهد مجبور نيست‬ ‫به اردوي تيم ملي كشورش برود‪.‬‬

‫تالش ليورپول براي جذب ديارا‬ ‫ايران ورزشي –با توجه به نارضايتي‬ ‫الس��انا دي��ارا از وضعي��ت‌اش در‬ ‫رئال‌مادري��د‪ ،‬ليورپ��ول فرص��ت‬ ‫خوبي دارد تا با پیشنهادی سنجيده‪،‬‬ ‫او را در نق��ل و انتقاالت ژانويه به‬ ‫تركيب بيفزايد‪ .‬از طرفي رافا بنيتس‬ ‫مربيقرمزپوشانكهباشكست‌هاي‬ ‫اخير تيمش در بحران به سر مي‌برد‬ ‫مي‌خواهد در ژانويه خط مياني‌اش‬ ‫را كمي تقويت كند و معتقد است‬ ‫بازيكن س��ابق چلس��ي و آرسنال‬ ‫بهتري��ن گزين��ه براي تيم اس��ت‪.‬‬ ‫دي��ارا از زمان ترك پورتس‌موث‬ ‫و حض��ور در رئال‌مادريد در كنار‬ ‫ژابيآلونسوخطميانيسفيدپوشان‬ ‫را تش��كيل مي‌دهد با اين حال باز‬ ‫هم از بازي در اسپانيا راضي نيست‬ ‫و دوست دارد به انگليس برگردد‪.‬‬ ‫بنابر گزارش روزنامه‌هاي انگليسي‬ ‫ديارامي‌توانددرليورپولجايگزين‬ ‫مناس��بي براي ژابي آلونسو شود و‬ ‫بنيتس هم مي‌تواند با فروش خاوير‬ ‫ماس��چرانو – كه خودش تمايل به‬ ‫ترك باش��گاه دارد‪ -‬پول الزم را‬ ‫براي خريدهايش به دس��ت آورد‪.‬‬

‫هافب��ك فرانس��وي رئال‌مادريد با‬ ‫اينكه بیش��تر مهره ای دفاعی است‬ ‫تا خالق ام��ا در حركات هجومي‬ ‫ه��م خوش درخش��يده اس��ت‪ .‬از‬ ‫طرفي مهارت��ش در تكل كردن و‬ ‫پوشش دفاعي تيم او را به يكي از‬ ‫محبوب‌ترين مردان برنابئو تبديل‬ ‫كرده است‪.‬‬

‫حمايت سيدورف از بكام‬ ‫ايرانورزشي–بكالرنسسيدورف‬ ‫توق��ع دارد بازگش��ت ديويد بكام‬ ‫به ميالن‪ ،‬ه��م براي تي��م ايتاليايي‬ ‫مفيد باش��د و هم براي خود ستاره‬ ‫انگليس��ي‪ .‬بكام در تالش است تا‬ ‫همراه انگليس به جام جهاني برود و‬ ‫براي جلب توجه فابيو كاپلو‪ ،‬مربي‬ ‫انگليس‪ ،‬توافق كرد از ژانويه‪ 6 ،‬ماه‬ ‫قرضي در ميالن بازي كند‪ .‬پارسال‬ ‫اتفاقي مش��ابه كمك كرد تا بكام‬ ‫جايگاهش در تيم ملي انگليس را‬ ‫محكمتر كند‪ .‬سيدورف به «اسكاي‬ ‫اسپورت» گفت‪« :‬اينكه قرار است‬ ‫او ب��راي ي��ك تيم اروپاي��ي بازي‬ ‫كند‪ ،‬تضمين نمي‌كند فابيو كاپلو‬ ‫دعوتش كن��د‪ ،‬بنابراين بايد خوب‬ ‫ب��ازي كند و اين كاري اس��ت كه‬ ‫قصد انجامش را دارد‪ ،‬مثل پارسال‬ ‫كه وقتي آمد اينج��ا‪ ،‬خوب بازي‬ ‫كرد‪ ».‬هافب��ك هلندي ميالن ادامه‬ ‫داد‪« :‬خيلي خوش��حالم چون فكر‬

‫مي‌كنم برايش مهم است كه تا جام‬ ‫جهاني در اين س��طح بازي كند‪ .‬به‬ ‫نظر من ديويد بازيكن خيلي خوبي‬ ‫اس��ت و در ميالن آماده‌ت��ر از االن‬ ‫خواهد ب��ود‪ .‬چون س��طح بازي و‬ ‫تمرين‌ها در اينجا و امريكا متفاوت‬ ‫است‪ .‬قصد داريم كمكش كنيم‪ ،‬او‬ ‫هم قصد كمك به ما را دارد‪».‬‬ ‫بكام قادر نيس��ت انگلي��س را در‬ ‫بازي شنبه برابر برزيل همراهي كند‬ ‫چون لس‌آنجلس گلكسي توانست‬ ‫در نيمه نهاي��ي كنفرانس غرب بر‬ ‫چيواس غلبه كند و هفته آينده در‬ ‫فينال بايد با هوس��تون روبرو شود‪.‬‬ ‫بكام ‪ 34‬س��اله ب��ه ‪ ESPN‬گفت‪:‬‬ ‫«ق��رار نيس��ت زيادي هيج��ان زده‬ ‫ش��ويم‪ .‬از اينكه صع��ود كرده‌ايم‪،‬‬ ‫خوشحاليم و حق‌مان بود كه صعود‬ ‫كنيم ولي اين يك گام ديگر به جلو‬ ‫است تا به آنچه مي‌خواهيم برسيم‪».‬‬


‫‪36‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 928‬جمعه ‪ 22‬آبان ‪1388‬‬

‫ز نیرو بود مرد (و زن) را راستی‬ ‫رضا نجفی‬

‫حفره سیاهی که کهکشان را بلعید‬ ‫مطمئنا ش��ما عزیزان می‌دانید بحث در مورد ستارگان‬ ‫کهکشان و آسمان‌ها نیست بلکه صحبت از تیمی دسته‬ ‫س��ومی در لیگ اس��پانیا (اللیگا) می‌باشد که همچون‬ ‫حفره سیاه توانست کهکشانی به نام رئال مادرید را ببلعد‬ ‫و آن تیم را در جریان مسابقات جام حذفی چهار بر صفر‬ ‫در هم بکوبد‪.‬‬ ‫نوشتار امروز به چند بخش قابل توجه مدیران ورزشی به‬ ‫خصوص فوتبال ایران‪ ،‬تماشاگران‪ ،‬تیم‌هایی که به دنبال‬ ‫خرید بازیکن صاحب نام به هر قیمتی است‪ .‬نتیجه ندادن‬ ‫و موفق نبودن در برخی موارد به همراه بازیکنان ستاره‪،‬‬ ‫نگرانی از آینده مدیران‪ ،‬تامین و پشتیبانی ورزشکاران‬ ‫توسط باشگاه و‪...‬‬ ‫می‌دانیم که تیم رئال مادرید اس��پانیا را به علت تجمع‬ ‫س��تارگان جهان فوتبال‪ ،‬کهکش��ان لق��ب داده‌اند که‬ ‫درحقیقت بی‌دلیل هم نیس��ت‪ .‬مدیر ورزش��ی باشگاه‬ ‫رئ��ال مادرید خوزه والدانو که اهل آرژانتین اس��ت از‬ ‫این شکست تحقیرآمیز از تماشاگران عذرخواهی کتبی‬ ‫کرده است‪ .‬قابل توجه ورزش ایران که بدانند می‌شود‬ ‫مدیر هم از خارج وارد کرد‪ ،‬نه فقط مربی‪ ...‬که چه بسا‬ ‫ما هرچه ضربه خورده‌ایم از جانب مدیران بوده و بس‪.‬‬ ‫ش��ما عزیزان مطلع هستید که باش��گاه رئال مادرید در‬ ‫تابستان گذشته دست به خرید بی‌سابقه زد و جمعی از‬ ‫بهترین بازیکنان فوتبال دنیا را در تیم خود جمع کرد و‬ ‫این هزینه سنگین چندین صد میلیون یورویی فقط بری‬ ‫رقابت با تیم بارسلونا که نه تنها در زمینه ورزشی رقیب‬ ‫هستند بلکه از نظر سیاسی و سیاست اجتماعی هم رقیب‬ ‫محسوب می‌شوند‪ ،‬انجام گرفت‪ .‬در گذشته نه چندان‬ ‫دور بارسلونا قهرمان یورو شد این شکست سنگینی بود‬ ‫برای رئالی‌های متعصب‪ .‬پس از شکست اخیر به یک‬ ‫تیم دسته سومی شاید نگرانی آنان برای به دست آوردن‬ ‫قهرمانی جام بیشتر شده باشد‪.‬‬ ‫آقای والدانو مدیر ورزشی رئال مادرید یا تیم قوه‌های‬ ‫سفید (نام دیگر بازیکنان رئال مادرید) اظهار داشته است‬ ‫شکست اخیر بدان معناست که باید قدرتمندتر شویم‪.‬‬ ‫نزدیک به نیم میلیارد یورو فقط خرج خرید چند بازیکن‬ ‫کردند و باز به فکر پرقدرت‌تر شدن هستند‪ .‬قابل توجه‬ ‫که گاهی تجمع بازیکنان نامدار مش��کل خاص خود‬ ‫را دارد‪ ،‬چ��ه از نظر چیدن مهره‌ه��ا و چه از نظر راضی‬ ‫نگه داش��تن تماشاگران طرفدار بازیکنان خاص که در‬ ‫تیم جای دارند‪ .‬خوشبختانه بازیکنان حرفه‌ای از روی‬ ‫نیمک نشس��تن همچون برخی بازیکنان ایرانی جار و‬ ‫جنجال راه نمی‌اندازند‪ .‬آن قدر معضل اعتراض در ایران‬ ‫باالست که برخی بازیکنان از این که رفیق‌شان هم در‬ ‫تیم نیمکت‌نشین است اعتراض می‌کنند‪.‬‬ ‫قابل توجه این که ش��هری که تیم آلکورکون دس��ته‬ ‫س��ومی شکس��ت‌دهنده رئال مادرید به آن تعلق دارد‪،‬‬ ‫شهردار آن شهر گفته است که مجسمه دروازه‌بان تیم‬ ‫که در آن بازی س��تاره بی‌چون و چرای شکست رئال‬ ‫مادرید بود را در یکی از میدان‌های ش��هر برپا خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬همین طور برخی اماک��ن و یا خیابان‌ها نیز به نام‬ ‫بازیکنان نام‌گذاری خواهد شد‪ .‬این نشان‌دهنده تعصب‬ ‫و پشتیبانی از ورزشکاران می‌باشد‪ .‬قابل توجه شهردار و‬

‫مسوولین شهرهای ایران!‬ ‫مس��وولین باش��گاه رئ��ال مادرید در ج��ذب بازیکن‬ ‫سیری‌ناپذیر هستند و قرار اس��ت کاپیتان تیم لیورپول‬ ‫انگلیس را هدف آینده خود داشته باشند استیون جرارد‬ ‫برای فصل آتی به مبلغ ‪ ۳۰‬میلیون یورو به رئال خواهد‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫داستان جادو و جادوگر در اسپانیا بسیار مورد توجه است‬ ‫و بازار این افراد بسیار گرم (البته بیشتر از ایران)‪ .‬چندین‬ ‫هفت��ه قبل جادوگری به نام پپه که معتقد بود با جادوی‬ ‫خود برای تیم رئال مادرید دردسر درست خواهد کرد‬ ‫و س��تاره تیم یعنی کریس رونال��دو را با جادوی خود‬ ‫مصدوم و خانه‌نشین می‌کند‪ .‬دست بر قضا این عمل در‬ ‫دیدار تیم ملی پرتغال و تیم مجارستان به وقوع پیوست‬ ‫و کریس برای بیش��تر از یک ماه باید خانه‌نش��ین باشد‬ ‫تا مصدومیتیش برطرف گ��ردد‪ .‬در مقابل جادوگران‬ ‫طرفدار رونالدو هم بیکار ننشس��تند و جادوگری به نام‬ ‫فرناندو گویرا از کش��ور پرتغال مراس��م خاصی برای‬ ‫خنثی کردن جادوی پپه در ش��هر لیسبون برگزار کرد‪.‬‬ ‫البته جادوگر پپه که به��ش برخورده بود گفت کاری‬ ‫نکنی��د که با ج��ادوی خود کریس را ب��ه مصدومیت‬ ‫بیشتری دچار کنم‪ .‬کار به همین جا ختم نشد‪ .‬جمعی از‬ ‫جادوگران کشور پرو که طرفدار رونالدو هستند در شهر‬ ‫لیما در مقابل سفارت اسپانیا‪ ،‬برای حفظ کریس از گزند‬ ‫جادوی پپه جمع شدند و با استفاده از شمشیر و تعدادی‬ ‫طوطی مراسم جادوگری را برپا کردند‪ .‬مطمئن باشید‬ ‫این شیادان صد البته از نظر مالی هم تامین خواهند شد و‬ ‫طرفداران متعصب فوتبال در کشورهای التین حسابی به‬ ‫آن‌ها می‌رسند‪ .‬جل‌الخالق در قرن بیست ویکم هنوز از‬ ‫این خرافه‌بازی‌ها دیده می‌شود‪.‬‬ ‫پزشکان باش��گاه رئال قول داده‌اند که کریس رونالدو‬ ‫برای بازی دور برگش��ت قهرمان��ی اروپا در مقابل تیم‬ ‫میالن آماده خواهد شد که البته صددرصد نیست‪ .‬ناگفته‬ ‫نماند تیم ملی پرتغال ک��ه کریس رونالدو در آن بازی‬ ‫می‌کند وضعیت خوبی در راه رس��یدن به جام جهانی‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬آفریق��ای جنوبی ندارد و حیف اس��ت که تیم‬ ‫خوبی مثل تیم پرتغال به جام جهانی نرود‪ ،‬همچنان که‬ ‫اگر تیم آرژانتین به مربیگری مارادونا به جام نمی‌رفت‪.‬‬ ‫باخت اخیر رئال مادرید با داشتن این همه ستاره دومین‬ ‫باخ��ت رئال می‌باش��د‪ .‬باخ��ت قبلی در جری��ان بازی‬ ‫باشگاهی بود که در مقابل تیم سویا انجام گرفت‪ .‬جناب‬

‫‪36 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009‬‬ ‫پرس مدیرعامل باشگاه رئال معتقد است که هواداران‬ ‫از کهکشان چند صد میلیونی انتظار بیشتری دارند‪ .‬این‬ ‫جناب هنوز ب��ه این مطلب پی نبرده که اس��م بازیکن‬ ‫صددرصد نمی‌تواند پیروزی را نصیب هر تیمی بکند‪.‬‬ ‫غیرت و زحمت بیش از حد هم در پیروزی نقش خواهد‬ ‫داشت‪ .‬در جایی که باشگاه از بازیکنان گران‌قیمت خود‬ ‫می‌خواهد مواظب سالمتی خود در حین مسابقه باشند‬ ‫دیگر توقع جنگندگی معنا ندارد‪.‬‬ ‫از رقابت دو تیم رقیب سرس��خت یعنی رئال مادرید و‬ ‫بارسلونا سخن بگوییم و این که این دو تیم امسال تا به‬ ‫امروز شانه به شانه پیش می‌روند و هر دو مدعی قهرمانی‬ ‫هستند‪ .‬البته َمی‌دانیم که به بازی گرفتن این همه بازیکن‬ ‫صاحب‌نام واقعا کاری‌ست بسیار دشوار که باید مربی‬ ‫اهل ش��یلی رئال‪ ،‬مانوئل پیگرینی این کار مشکل را به‬ ‫دوش بکشد‪ .‬اگر واقعا فوتبال را دقیقا بشناسیم این است‬ ‫که در اس��پانیا نباید فوتبال را فقط در وجود بارسلونا و‬ ‫رئال مادرید شناخت‪ ،‬باید به تیم‌های دیگری مانند سویا‪،‬‬ ‫پیکه‪ ،‬والنسیا و‪ ...‬هم بها داد‪ .‬در غیر این صورت اگر هر‬ ‫باختی نصیب دو تیم بارسلونا و رئال گردد آن را فاجعه‬ ‫قلمداد خواهیم کرد‪ .‬در صورتی که این در فوتبال واقعا‬ ‫معمول است که تیم بزرگ هم ببازد‪ .‬تیم رئال در حال‬ ‫حاضر با بحران مصدومیت بازیکنان مواجه است و ‪۱۲‬‬ ‫مصدوم در تیم وجود دارد‪ .‬رئال در هفت‪ ،‬هشت بازی‬ ‫گذشته فقط توانسته کاسیاس دروازه‌بان‪ ،‬آلبیول‪ ،‬کاکا‪،‬‬ ‫گوتی و رائول را به صورت ثابت در اختیار داشته باشد‪.‬‬ ‫هم‌اکنون نام‌هایی مثل راموس‪،‬ژابی آلونس��و‪ ،‬گاگو‪،‬‬ ‫آریل��وا‪ ،‬رونالدو‪ ،‬دی��ارا و په‌په در لیس��ت مصدومین‬ ‫قرار دارند‪ .‬رئال برای ‪ ۱۲۸‬روز از داش��تن این بازیکنان‬ ‫مصدوم محروم خواهد بود‪.‬‬

‫قهرمان جهان (تیم ایتالیا) جیانلویجی بوفون را پشت سر‬ ‫بگذارد‪ .‬بهترین دروازه‌بان در سال ‪ ۲۰۰۸‬ایکر کاسیاس‬ ‫شناخته شده است و مقام‌های بعدی به ترتیب‪ ،‬بوفون‪،‬‬ ‫ادوی��ن ون‌درس��ار‪ ،‬پترچک‪ ،‬ایگور اکینی��ف‪ ،‬خوزه‬ ‫چوالوس‪ ،‬خوزه س��زار‪ ،‬پپه رینا‪ ،‬لیس لمن و خوس��تو‬ ‫ویالرهستند‪.‬‬ ‫برگردیم به باشگاه ستارگان‪ ،‬جالب توجه این که آقای‬ ‫فلورنتینوپرسمدیرعاملباشگاهتوسطنامیندگانمجلس‬ ‫مردم انتخاب شده است (قابل توجه مسوولین و مدیران‬ ‫غیرورزشی نورچشمی ایرانی)‪ .‬او قول داده است که در‬ ‫سال جاری مبلغ ‪ ۳۰۰‬میلیون یورو به باشگاه سودرسانی‬ ‫کند‪ .‬او فقط برای خرید کاکای برزیلی‪ ،‬کریس رونالدو‪،‬‬ ‫بن زما و آلبیول مبلغ ‪ ۲۵۰‬میلیون یورو از خزانه باشگاه‬ ‫خارج کرده است‪ .‬او همچنین قول پارک رئال مادرید‬ ‫که کپی از مجتمع والت دیسنی است را نیز داده است‪.‬‬ ‫وی گفت نمی‌خواهم رئال مادرید فقط یک باش��گاه‬ ‫ورزشی باشد‪ .‬رئال نمادی از اتحاد ملی در اسپانیاست‪.‬‬ ‫کاش چنین مدیری در کشورمان ایران وجود داشت که‬ ‫فقط به فکر جیب و مقام خود نباشد‪ .‬وی دستورالعمل‬ ‫هشت ماده‌‌ای را در باشگاه به کار گرفته و از بازیکنانش‬ ‫درخواست اجرای این موارد را دارد‪ .‬جنجالی ترین بند‬ ‫این دستورالعمل به گردش شبانه بازیکنان برمی‌گردد‪.‬‬ ‫وقت‌شناس��ی‪ ،‬خوش‌رفتاری‪ ،‬ادب در برابر تماشاگران‬ ‫و وفاداری از جمله مفاد آن می‌باش��د‪ .‬بلندپروازی‌های‬ ‫این مدیرعامل چنان است که گفته استادیومی می‌سازم‬ ‫که تا ده‌ها سال هیچ کشوری نتواند مشابه آن را بسازد‪.‬‬ ‫قابل توجه مدی��ران ما که به دنبال زمی��ن برای تمرین‬ ‫تیم خود می‌گردند‪ .‬باید دید ایران ثروتمندتر اس��ت یا‬ ‫اسپانیا‪ .‬البته از نظر مدیران کاردان صد البته اسپانیا! این‬ ‫استادیوم از پول مردم ساخته می‌شود‪ .‬وی از طرفداران‬ ‫رئال در سراسر دنیا خواسته است در خرید سهام باشگاه‬ ‫و برگه‌های مشارکت‪ ،‬باش��گاه را در این پروژه عظیم‬ ‫یاری دهند‪ .‬امیدوار هس��تیم که جناب مدیرعامل رئال‬ ‫مادرید مانند یکی از مدیران عامل ایران‪ ،‬مهر مخصوص‬ ‫باشگاه را به پشت چک شخصی خود نزند و وام ساخت‬ ‫خانه‌اش را از این طریق طلب نکند!‬ ‫رئ��ال مادرید یک ج��وان به نام روب��ن دالرد دارد که‬ ‫بزرگ‌ش��ده آکادمی فوتبال رئال میباشد‪ .‬او به مرض‬ ‫قلبی خطرناکی مبتال شده است که در حال استراحت‬ ‫و معالجه می‌باشد‪ .‬جناب پرس مدیرعامل دستور داده‬ ‫است درصورت بهبود نیافتن دالرد و نیامدنش به زمین‬ ‫فوتبال حقوق او مادام‌العمر پرداخت شود‪ .‬کاش برخی‬ ‫بچه‌های فوتبالیست ایرانی که شامل شعار «پهلوان زنده‬ ‫را عش��ق است» شده‌اند در اسپانیا به دنیا می‌آمدند و در‬ ‫فقر و سختی زندگی و یا جان نمی‌سپردند‪.‬‬ ‫بد نیست نامی از ستارگان این کهکشان هم برده باشیم‪.‬‬ ‫رائول‪ ،‬کاسیاس‪ ،‬بن زما‪ ،‬رونالدو‪ ،‬کاکا‪ ،‬گرانرو‪ ،‬ژاوی‪،‬‬ ‫آلونسو‪ ،‬گارای‪ ،‬آلبیول‪ ،‬اربلوآ‪ ،‬فان دروانت و‪....‬‬ ‫الزم به تذکر است گران‌ترین بازیکن حال حاضر دنیا‬ ‫کریس رونالدوس��ت که اگر عمری باقی ماند نوشتار‬ ‫هفته آینده را به او اختصاص می‌دهم تا خواسته نوجوان‬ ‫ده ساله‌ای که تقاضا کرده بود از کریس هم مطلبی درج‬ ‫کنیم برآورده شود‪.‬‬

‫برای این که کمی از بحث در مورد باشگاه رئال خارج‬ ‫شویم بدنیست که به لیست ارائه شده توسط فدراسیون‬ ‫بین‌المللی فوتبال از دروازه‌بان‌های س��ال ‪ ۲۰۰۸‬نگاهی‬ ‫بیاندازیم‪ .‬در سال ‪ ۲۰۰۸‬دروازه‌بان تیم رئال و تیم ملی‬ ‫اسپانیا در جریان رقابت‌های یورو ‪ ۲۰۰۸‬نقش مهمی در‬ ‫قهرمانی تیم‌های خود داش��ته و توانسته دروازه‌بان تیم شاد‪ ،‬پاینده‪ ،‬آزاده و ورزشکار باشید‪.‬‬

‫»ﺑﺎ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺗﺠﺮﺑﻪ«‬

‫»ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ«‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ‪ ،‬ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ‪ ،‬ﭘﺎﺳﭙﻮﺭﺕ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻃﻼﻕ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻣﻼﻙ‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺭﻳﺰ ﻧﻤﺮﺍﺕ‪ ،‬ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻰ‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺑﺎﻧﻜﻰ‪ ،‬ﺣﻘﻮﻗﻰ‪ ،‬ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻭ ﺑﻴﻤﻪ‬ ‫ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻭ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﻩ‬

‫‪116A West 15th, North Vancouver‬‬


‫‪37‬‬

‫‪37 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 928‬جمعه ‪ 22‬آبان ‪1388‬‬

‫رنو‪ -‬نیسان مقرون به صرفه ترین خودروی جهان را‬ ‫درهند تولید خواهند کرد‬

‫ص��دای آمریکا‪ -‬رئیس ش��رکت‬ ‫خودروس��ازی رنو و نیس��ان اعالم‬ ‫کرده اس��ت ای��ن دوش��رکت در‬ ‫همکاری مشترکی با یک شریک‬ ‫هندی‪ ،‬س��اخت مق��رون به صرفه‬ ‫تری��ن خ��ودروی جه��ان را آغاز‬

‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د «تاتا نان��و»‪ ،‬ارزان‬ ‫ترین خودروی جهان که طی سال‬ ‫جاری ب��ه مرحله تولید رس��ید‪ ،‬به‬ ‫زودی رقبایی پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫کارلوس قوس��ن‪ ،‬مدیرارشد رنو و‬ ‫نیس��ان درگفتگویی با خبرنگاران‬ ‫ازموافقتپیرامونهمکاریمشترک‬ ‫شرکت های خودروس��ازی ژاپن‬ ‫و فرانسه با ش��رکت خودروسازی‬ ‫«باج��اج» و تولید ی��ک خودروی‬ ‫جدید بسیار مقرون به صرفه در سال‬ ‫‪ ٢٠١٢‬پرده برداشت‪.‬‬ ‫وی گفته اس��ت م��ن اطمینان دارم‬ ‫هزین��ه این خ��ودرو کمت��راز هر‬ ‫خودروی دیگ��ری خواهد بود که‬ ‫هم اکنون درهند تولید می شود‪.‬‬ ‫وی خاط نشان کرده است ویژگی‬ ‫ه��ای موتوراین خ��ودروی جدید‬ ‫به گون��ه ای س��ت از نظرمصرف‬ ‫سوخت به ازای هرکیلومتربهترین‬ ‫عملکرد را ارایه خواهد کرد‪.‬‬

‫گروه ‪ :۲۰‬برای تثبیت بهبود اقتصادی‬ ‫هنوز به انگیزه های مالی نیاز است‬ ‫صدای آمریکا‪-‬رهبران مالی گروه‬ ‫بیست گانه کشورهای صنعتی و‬ ‫در حال رش��د می گویند شرایط‬ ‫اقتصادی و مالی در ماه های اخیر‬ ‫بهتر شده است‪ ،‬اما بهبود یکدست‬ ‫نیس��ت و هنوز به حمایت رسمی‬ ‫متکی است‪.‬‬ ‫رهب��ران مالی گروه بیس��ت گانه‬ ‫کشورهای صنعتی و در حال رشد‬ ‫می گویند شرایط اقتصادی و مالی‬ ‫در ماه های اخیر بهتر شده است‪،‬‬ ‫اما بهبود یکدست نیست و هنوز به‬ ‫حمایت رسمی متکی است‪.‬‬ ‫وزی��ران و روس��ای بان��ک های‬ ‫مرکزی که در شهر سنت آندروز‪،‬‬ ‫در اس��کاتلند جمع ش��ده اند می‬ ‫گویند بی��کاری باال هنوز نگرانی‬ ‫عمده ای است‪.‬‬ ‫آنها روز ش��نبه در بیانیه مشترکی‬ ‫عه��د کردن��د از رون��د بهب��ود‬ ‫اقتصادی تا زمانی که مسلم شود‪،‬‬ ‫حمایتکنند‪.‬‬ ‫رهبران مالی گروه بیست همچنین‬

‫موافق��ت کردند ب��ه تهدید تغییر‬ ‫آب و ه��وا بپردازن��د و در جهت‬ ‫تحقق آنچه آنرا «پیامدی عالی» در‬ ‫کنفرانس ماه آینده بررسی تغییر‬ ‫آب و ه��وا در کپنه��اگ نامیدند‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫آنها تأیید کردند که شرایط مالی‬ ‫نقش��ی مهم در رس��یدن به یک‬ ‫توافق بین المللی ایفا خواهد کرد‪.‬‬ ‫گوردون ب��راون‪ ،‬نخس��ت وزیر‬ ‫بریتانیا‪ ،‬میزبانی کنفرانس دو روزه‬ ‫س��نت آندروز را بر عهده داشت‪.‬‬ ‫تأمین هزینه های مقابله با تغییرات‬ ‫آب و هوا یکی از مسائلی بود که‬ ‫بریتانیا در کنفرانس بر آن تأکید‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫وزیر دارایی گفت بدون موافقت‬ ‫درب��اره چگونگ��ی کم��ک ب��ه‬ ‫کش��ورهای درحال رش��د برای‬ ‫پرداخ��ت هزین��ه ه��ای مربوط‪،‬‬ ‫رس��یدن به تواف��ق در کنفرانس‬ ‫کپنهاگ بسیار دش��وارتر خواهد‬ ‫بود‪.‬‬

‫ش��رکت خودروس��ازی باج��اج‪،‬‬ ‫س��ازنده موتورس��یکلت و تاکسی‬ ‫های سه چرخه اس��ت و قراراست‬ ‫با کمک این ش��رکت فرانس��وی‬ ‫خودروی جدیدی تولید کند‪.‬‬ ‫قراراس��ت بازاریاب��ی و فروش این‬ ‫خودروی جدی��د درداخل وخارج‬ ‫ازهند با مدل های نیسان و رنو انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این خودرو که هنوز نامی برای آن‬ ‫تعیین نشده است‪ ،‬با تاتا نانو رقابت‬ ‫خواهد کرد‪ .‬قیمت تاتا نانو که خط‬ ‫تولید آن در سال جاری تکمیل شد‪،‬‬ ‫کمتراز دوهزار دالراست‪.‬‬ ‫ش��رکت های خودروسازی جنرال‬ ‫موت��ورز در ایاالت متحده و تویوتا‬ ‫در ژاپن نیز اعالم کرده اند طی چند‬ ‫س��ال آینده خودروهای ش��خصی‬ ‫کوچک درهند تولید خواهند کرد‪.‬‬ ‫قراراس��ت نیس��ان و رن��و کارخانه‬ ‫س��اخت یک خودروی شخصی با‬ ‫ظرفیت تولید ‪ ٤٠٠‬هزار وسیله نقلیه‬ ‫درسال درشهر چن نایی درجنوب‬ ‫هند تاسیس کنند‪.‬‬ ‫این شرکت خودروسازی فرانسوی‬ ‫و ژاپن��ی جزء چهار ش��رکت برتر‬ ‫جهان است که ده درصد سهام بازار‬ ‫را در اختیار خود دارد‪ .‬اما موفقیت‬ ‫آن درهند درمقایسه با شرکت های‬ ‫رقیب چندان چشمگیر نبوده است‪.‬‬ ‫قوس��ن فروش خودروی «لوگان»‬ ‫تولید این ش��رکت ک��ه یک خط‬ ‫مش��ترک ب��ا ماهین��درا‪ ،‬ش��رکت‬ ‫خودروس��ازی داخلی هند است را‬ ‫س��رمایه گذاری نامی��ده که نه تنها‬ ‫سودآور نبوده بلکه انتظارات وی نیز‬ ‫برآورده نکرده است‪.‬‬ ‫قوس��ن قویا» براین باور اس��ت که‬ ‫آینده صنعت خودروسازی هند که‬ ‫بیش از ی��ک میلیارد جمعیت دارد‬ ‫درخشان است چرا که تولید ساالنه‬ ‫خودرو های جدید دراین کش��ور‬ ‫حدود دو میلیون می باشد‪.‬‬ ‫مدیران ارشد نیسان و رنو پیش بینی‬ ‫کرده اند آمار فروش خودرو درهند‬ ‫طی ده سال آینده به سه برابرافزایش‬ ‫خواه��د یافت چرا که ح��دود ‪٥٠‬‬ ‫میلیون مالک موتورس��یکلت طی‬ ‫این مدت به خرید وسائل نقلیه چهار‬ ‫چرخ روی خواهند آورد‪.‬‬

‫توصیه اوراق بهادار و تحقیقات سرمایه‏گذاری‬

‫«غرق در خطر اخالقی»‬ ‫افشین مرکزی‬

‫کارن��ی‪ ،‬رئیس بانک کانادا‪ ،‬اخی��را ً مقاومت فزایندهء‬ ‫صنعت مالی ایاالت متّحده در مقابل اصالحات نظارتی‬ ‫را مورد س��رزنش قرار داد‪ .‬به نظر می‪‎‬رس��د که بحران‬ ‫سال گذشته به خاطره‪‎‬ای دور تبدیل شده و خطرپذیری‬ ‫جس��ورانه‪ ،‬که فروپاش��ی س��ال ‪ 2008‬را موجب شد‪،‬‬ ‫دیگربار رواج یافته است‪.‬‬ ‫آق��ای کارن��ی گف��ت‪« ،‬نظ��ام مال��ی بای��د از نقش‬ ‫خودبرگزی��ده‪‎‬اش به عنوان اوج ف ّعالیت اقتصادی گذر‬ ‫نماید تا دیگربار خادم اقتصاد واقعی شود‪ ».‬وقتی رهبران‬ ‫صنعتی ایاالت متّحده می‪‎‬گویند حقوق‪‎‬های پرداختی‬ ‫فعلی «منصفانه» اس��ت‪ ،‬تعریف آنها به نح��وی بارز و‬ ‫چشمگیر انحراف از دیدگاه‪‎‬های مردم عادی است! به‬ ‫عقیدهء ما‪ ،‬نظارت‪‎‬کنن��دگان دربارهء وضع اصالحات‬ ‫کام ً‬ ‫ال جدّی هستند و غرور بی‌جای فعلی وال استریت‬ ‫فق��ط عزم جزم آنها را تقویت می‪‎‬کن��د که‪ ،‬احتماالً با‬ ‫ملزم کردن نسبت‪‎‬های سرمایهء باالتر برای ج ّو نامطلوب‬ ‫بع��دی‪ ،‬اطمینان حاصل کنند خطرپذی��ری افراطی باز‬ ‫نخواهدگشت‪.‬‬ ‫ما چگونه به این نقطه رس��یدیم؟ چ��ون قرض کردن‬ ‫پ��ول عم ً‬ ‫ال برای مؤ ّسس��ات مالی عمده بس��یار راحت‬ ‫و با بهره اندک اس��ت و مازاد نقدینگی جهانی به ح ّد‬ ‫افراط رس��یده اس��ت‪ .‬وقتی دولتها در سراس��ر جهان‪،‬‬ ‫پاییز گذش��ته‪ ،‬بودجه‪‎‬ها را به نظام مالی سرازیر کردند‬ ‫تا‪ ،‬بعد از ورشکس��تگی لمان‪ ،‬از فروپاشی مالی جهانی‬ ‫جلوگیری نمایند‪ ،‬نظام بانکی‪ ،‬به جای آن که این پولها‬ ‫را به مشتریان و مؤ ّسسات تجاری وام دهد‪ ،‬از این وجوه‬ ‫واصله برای تجارت مؤثّر فارغ از خطر استفاده کرد‪ .‬به‬ ‫این ترتیب‪ ،‬سود بی‪‎‬سابقهء شرکت‪‎‬هایی مانند گلدمن‬ ‫ساکس‪ ،‬که عادت دارند پاداش‪‎‬های بی‪‎‬سابقه را توجیه‬ ‫کنند‪ ،‬در حقیقت تو ّسط مالیات‪‎‬دهندگان ایاالت متّحده‬ ‫تأمین می‏شود – و از این رو سبب خشم مردم عادی و‬ ‫واشنگتونشد‪.‬‬ ‫سیاس��ت‪‎‬گذاران در چین نیز سیاست فوق‌العاده گل و‬ ‫گشاد پولی را برای حفظ رشد قوی در تولید ناخالص‬ ‫داخل��ی در پیش گرفتند‪ .‬آمار اخیر مؤیّد کامیابی آنها‬

‫اس��ت‪ ،‬زیرا آخرین نرخ رش��د تولید ناخالص داخلی‬ ‫(س��ه ماهه س��وم) ‪ 8.9‬درصد بود‪ ،‬تولیدات صنعتی در‬ ‫ماه سپتامبر ‪13.9‬درصد رشد کرد و خرده‪‎‬فروشی در ماه‬ ‫س��پتامبر ‪15.5‬درصد باال رفت‪ .‬مقامات چینی در اداره‬ ‫اقتصاد خود کام ً‬ ‫ال کامیاب بودند‪ .‬یکی از نگرانی‪‎‬های‬ ‫عم��ده در اوج بحران مذاکرات قطع وابس��تگی بود –‬ ‫آیا چی��ن در همان وضعیت خطرن��اک و متزلزلی که‬ ‫اقتصادهای پیشرفته داشتند‪ ،‬سقوط خواهد کرد؟ واضح‬ ‫است که چین توانست از بخش عمده کاروان فروپاشی‬ ‫دوری کند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫س��یل پول و میزان باالت��ر بدهی معموال نش��انهء تو ّرم‬ ‫اس��ت‪ .‬در حالی که احس��اس می‪‎‬کنیم تو ّرم تهدیدی‬ ‫واقعی در میان‪‎‬مدّت اس��ت‪ ،‬امّا هنوز برای کاهش تو ّرم‬ ‫در کوت��اه مدّت بای��د بحث کرد‪ .‬بی��کاری در ایالت‬ ‫متّحده در سطح باالیی قرار دارد؛ بنابراین تو ّرم دستمزد‬ ‫(غیر از وال اس��تریت) وجود ندارد‪ .‬استفاده از ظرفیت‬ ‫در س��طوح بسیار پایینی اس��ت که تلویحاً به رکود در‬ ‫سیستم اش��اره دارد‪ .‬قطع ات ّکاء به وام طول می‪‎‬کشد و‬ ‫مصرف‪‎‬کنندگان پول بیشتری پس‪‎‬انداز می‪‎‬کنند‪ ،‬کمتر‬ ‫وام می‪‎‬گیرند و بسیار کمتر خرج می‪‎‬کنند‪.‬‬ ‫اگرچه تمرک��ز زیادی روی تجدید قوای چش��مگیر‬ ‫بازار س��هام ص��ورت گرفته‪ ،‬امّا خبر واقع��ی در اوراق‬ ‫قرضه همراه با بهره زیاد (‪ ،)high yield bonds‬س��هام‬ ‫شرکت‌های کوچک (‪ ،)small cap equities‬بازارهای‬ ‫در حال ظهور (‪ )emerging markets‬و کاالهایی است‬ ‫که عملکرد آنها به مراتب بهتر از س��هام ش��رکت‪‎‬های‬ ‫ب��زرگ (‪ )large cap equities‬بوده‪ ،‬و مؤیّد نظریهء ما‬ ‫اس��ت که تجارت با ریسک نتیجهء وفور پول عم ً‬ ‫ال یا‬ ‫سود کم در نظام مالی است‪ .‬وقتی که سیاست‪‎‬گذاران‬ ‫ش��روع به خارج ک��ردن این مش�� ّوق از دور نمایند‪ ،‬ما‬ ‫همچن��ان درباره بازارها و پای��داری ر َوند بهبود جانب‬ ‫احتیاط را حفظ خواهیم ک��رد‪ .‬با این نظر موافقیم که‬ ‫بدترین مرحله سپری شده امّا این سؤال مطرح است که‬ ‫سال ‪ 2010‬تا چه ح ّد محکم و مقاوم خواهد بود‪.‬‬

‫‪Afshin Andrew Markazi MBA, MSc‬‬ ‫ﭘﻨﺠﺮﻩﺍﻯ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎﻯ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ‬

‫ﺍﻳﻦ ﺻﺪﺍﻯ ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﺍﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻭ ﺻﺪﺍﻯ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺻﺪﺍﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺩﻝ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﻣﻰﺁﻭﺭﺩ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎﺭﻯ ﻣﻬﺮﺁﻓﺮﻳﻦ‪،‬‬ ‫ﺣﺎﻣﻰ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ‬ ‫ﻫﻤﺼﺪﺍ ﺷﻮﻳﺪ‪.‬‬

‫‪www.mehrafarin.org‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪88206708-9 :‬‬

‫ﻓﻜﺲ‪88679211 :‬‬

‫متخصص برنامه ريزی دوران باز نشستگی‪،‬‬ ‫برنامه ريزی دارايی های شخص متوفی‪،‬‬ ‫انتقال شركت به ورثه‪ ،‬تامين هزينه تحصيالت‪،‬‬ ‫استراتژی سرمايه گذاری‬ ‫مشاوره دارايی ( سهام و اوراق بهادار)‬ ‫بيمه عمر‪ ،‬ازكارافتادگی‪ ،‬بيماریهای حاد‪Long Term Care ،‬‬

‫‪Tel: 778.384.4999‬‬

‫‪Andrew.markazi@td.com‬‬

‫‪TD Waterhouse Private Investment Advice is a division of TD Waterhouse Canada Inc. (Member CIPF), a subsidiary of The Toronto‬‬‫‪Dominion Bank. TD Waterhouse is a trade-mark of The Toronto-Dominion Bank, used under license. All insurance products and‬‬ ‫‪services are offered by life licensed agents of TD Waterhouse Insurance Services Inc., a member of TD Bank Financial Group.‬‬


‫‪38‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 928‬جمعه ‪ 22‬آبان ‪1388‬‬

‫برنج كاسه اي ( خوراكي آذري)‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫برنج ‪ 3‬پيمانه‬ ‫ذرت یک پيمانه‬ ‫نخودفرنگيیکپيمانه‬ ‫هويج خردشده ‪ 2‬عدد‬ ‫گوشت مرغ ‪ 250‬گرم‬ ‫زرشك ‪ 2‬قاشق غذاخوري‬ ‫خالل بادام ‪ 2‬قاشق غذاخوري‬ ‫پياز خرد شده ‪ 2‬عدد‬ ‫نمك‪ ،‬فلفل و ادويه به مقدار كافي‬ ‫روغن به مقدار الزم‬ ‫طرز تهيه‪:‬‬ ‫پي��از را س��رخ مي كنيم‪ .‬كمي زعفران به آن م��ي زنيم و برنج خيس‬ ‫خورده را (بدون آب) به آن اضافه مي كنيم‪ .‬تخم گش��نيز‪ ،‬زردچوبه‪،‬‬ ‫دارچين‪ ،‬پودر كاري و نمك را اضافه مي كنيم و كمي تفت مي دهيم‪.‬‬ ‫كمي روغن اضافه مي كنيم‪ .‬سپس هويج و نخودفرنگي و ذرت آب‬ ‫پز را اضافه مي كنيم (در صورت دلخواه قارچ و فلفل سبز نيز مي توان‬ ‫اضافه كرد)‪ .‬س��پس كمي از خالل بادام و زرشك را افزوده و ‪ 3‬ليوان‬ ‫آب مي ريزيم و مي گذاريم كمي بپزد‪.‬‬ ‫مرغ را نيز جداگانه با نمك و ادويه مي پزيم‪.‬‬ ‫بعد در يك ظرف بزرگ چرب ش��ده‪ ،‬كمي زرشك و بادام ريخته و‬ ‫سپس اليه اليه مخلوط برنج و مرغ پخته را اضافه مي كنيم‪ .‬مي توانيم‬ ‫روي آن را با سيب زميني رنده شده بپوشانيم‪ .‬سپس آن را در فر ‪180‬‬ ‫درجه به مدت نيم ساعت مي پزيم‪.‬‬

‫قارچ سوخاري فلورانسي‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫يك بسته نيم كيلويي قارچ‬ ‫نيم پيمانه آرد سوخاري‬ ‫يك عدد تخم مرغ‬ ‫يك قاشق غذاخوري شير‬ ‫نيم قاشق چاي خوري نمك‬ ‫روغن زيتون‬ ‫طرز تهيه‪:‬‬ ‫قارچ ها را به خوبي شس��ته و مي گذاريم خشك شوند و در آرد مي‬ ‫غلتانيم‪ .‬تخم مرغ را به آرامي زده و شير و نمك را به آن افزوده و بهم‬ ‫مي زنيم‪ .‬قارچ هاي پوشيده از آرد را در مخلوط شير و تخم مرغ مي‬ ‫گذاريم و در روغن زيتون داغ شده در ماهيتابه سرخ مي كنيم تا رنگ‬ ‫آن ها قهوه اي شود‪ ،‬قارچ ها را داغ سرو كنيد‪.‬‬

‫‪38 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009‬‬

‫ارتباط مواد غذايي با حاالت روحي و رواني‬ ‫كه احساس نامطلوبي از خود داشته‬ ‫باشيد‪.‬‬ ‫وقتي به خيل��ي از افراد توصيه مي‬ ‫ش��ود كه از مواد ش��يرين استفاده‬ ‫نكنند‪ ،‬مي گوين��د پس از محدود‬ ‫نمودن مواد شيرين‪ ،‬دچار ضعف‪،‬‬ ‫بي حالي‪ ،‬حالت افسردگي و گاهي‬ ‫سردرد مي گردند‪ .‬غافل از آن كه‬ ‫هر چقدر از اين ن��وع مواد غذايي‬ ‫بيشتر اس��تفاده نمايند‪ ،‬بروز مجدد‬ ‫اين حاالت براي آنان بيشتر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫عامل ديگر مرتبط با تغذيه كه مي‬ ‫تواند تاثي��رات نامطلوب بر روحيه‬ ‫و رفتار ش��ما بگ��ذارد‪ ،‬نامس��اعد‬ ‫بودن وضعيت گوارش��ي ناشي از‬ ‫گرس��نگي ش��ديد به علت رژيم‬ ‫الغري نامناس��ب ‪ ،‬و يا يبوست به‬ ‫علت دريافت ناكافي فيبر غذايي و‬ ‫آب مي باش��د كه نتيجه آن‪ ،‬ايجاد‬ ‫يك احساس ناخوش��ايند خواهد‬ ‫بود كه فعاليت هاي روزمره شما را‬ ‫مختل مي نمايد‪.‬‬

‫شما مي باش��د‪ .‬برعكس‪ ،‬مصرف‬ ‫يك وعده غذاي��ي پُرچرب و يا با‬ ‫مواد قندي باال‪ ،‬از لحاظ جس��ماني‬ ‫مي تواند موجب احس��اس ضعف‬ ‫و سنگيني در ش��ما گردد‪ .‬افرادي‬ ‫كه چنين وع��ده هاي غذايي اي را‬ ‫مصرف مي نمايند‪ ،‬مس��تعد ابتال به‬ ‫احساس بد و خواب آلودگي پس‬ ‫از غذا هستند‪.‬‬

‫اين نوش��يدني در واقعي��ت داراي‬ ‫خاصيت افس��رده كنندگي است‪.‬‬ ‫الكل‪ ،‬ماده ش��يميايي اي است كه‬ ‫پريش��ان كننده مغز اس��ت و تمام‬ ‫س��لول هاي عصبي را تحت تاثير‬ ‫قرار مي دهد‪.‬‬ ‫بس��ته ب��ه مق��دار ال��كل مصرفي‪،‬‬ ‫وضعيت افراد به سرعت از احساس‬ ‫آرامش به س��مت بروز احساسات‬ ‫ناخوشايند و اختالل در هماهنگي‬ ‫هاي بدن ‪ ،‬تغيير مي كند‪.‬‬

‫ارتب��اط م��واد غذايي ب��ا حاالت‬ ‫روحي‪-‬رواني و ش��ادابي‪ ،‬يكي از‬ ‫موضوعاتي است كه در طي زندگي‬ ‫روزمره براي هر كدام از ما به طور‬ ‫تجربي به اثبات رسيده است‪.‬‬ ‫خيلي از ما روزه��ا و زمان هايي را‬ ‫دچ��ار بي حالي و ب��ي حوصلگي‬ ‫هس��تيم كه علت آن را به درستي‬ ‫نمي دانيم‪.‬‬ ‫غ��ذا و نحوه غذا خ��وردن به دليل‬ ‫چه غذاهاي در ايجاد احساس‬ ‫اثراتي كه بر روي جنبه هاي مختلف‬ ‫نامطبوع در شما موثرند؟‬ ‫حيات‪ ،‬به ويژه حاالت رواني ما مي‬ ‫با مص��رف كافئين زي��اد‪ ،‬خود را‬ ‫توانند داشته باش��ند‪ ،‬از دير هنگام‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫غذاها‬ ‫برخي‬ ‫كه‬ ‫طور‬ ‫همان‬ ‫دچار پريش��اني نكني��د‪ :‬كافئين از‬ ‫مورد توجه بوده اند‪.‬‬ ‫كمك مي كنند تا احساس بهتري دو طريق مي تواند پريشاني و كج‬ ‫آيا احساس افسردگي و بيهودگي‬ ‫داشته باشيد‪ ،‬برخي ديگر از غذاها خلقي را افزايش دهد‪:‬‬ ‫مي كنيد؟ آيا از اينكه برخي اوقات‬ ‫هم مي توانند باعث ايجاد احساس الف) مصرف كافئين ب��ه ويژه در‬ ‫بس��يار تن��د م��زاج و زود رنج مي‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫شما‬ ‫در‬ ‫نامطلوب‬ ‫اواخر روز‪ ،‬منجر ب��ه بروز اختالل‬ ‫گرديد‪،‬ناراحتيد؟‬ ‫در خواب ش��بانه مي گ��ردد و اين‬ ‫ش��ايد اكنون‪ ،‬زمان آن فرا رسيده‬ ‫در اين قس��مت راهكارهايي براي اختالالت خواب ‪ ،‬زمينه احس��اس‬ ‫باش��د كه نگاهي به نوشيدني ها و‬ ‫كه‬ ‫غذا‬ ‫نوع‬ ‫سه‬ ‫مضر‬ ‫اثرات‬ ‫كاهش‬ ‫بد خلقي و خستگي را در طي روز‬ ‫غذاه��اي مصرفي ت��ان بيندازيد تا‬ ‫مي توانند در ش��ما ايجاد احساس ايجاد مي نمايد و چاره اي نخواهيد‬ ‫دريابيد كه آيا آنها اثرات مخربي در‬ ‫است‪:‬‬ ‫شده‬ ‫آورده‬ ‫كنند‪،‬‬ ‫نامطلوب‬ ‫داش��ت مگر اينكه مج��ددا با يك‬ ‫حاالت روحي‪-‬رواني شما دارند و‬ ‫استراحت كافي در شب‪ ،‬اين حالت‬ ‫يا خير؟‬ ‫بناب��ر گفت��ه متخصصي��ن تغذيه‪ ،‬اثرات هفته به هفته و ماه به ماه‪ - :‬غذاهاي غني از چربي اش��باع را را از خودتان دور كنيد‪.‬‬ ‫كم مصرف كنيد‪ :‬امروزه به خوبي ب) كافئين همچنين در سوخت و‬ ‫غذاهايي كه مي خوريد مي توانند‬ ‫موجب بهتر يا بدتر ش��دن احساس مطالعات تحقيقاتي نشان داده اند كه معلوم شده اس��ت كه چربي اشباع ساز انرژي در بدن تاثير مي گذارد‬ ‫ش��ما در كوتاه مدت يا دراز مدت سالمت جسم و نداشتن بيماري ‪ ،‬به در بروز بيماري هاي قلبي و برخي و باعث مي شود سوخت و ساز شما‬ ‫بهبود حاالت روحي ش��ما كمك انواع س��رطان ها نق��ش دارد‪ .‬هم افزايش ياب��د و از اين طريق باعث‬ ‫گردند‪.‬‬ ‫خواهد كرد‪ ،‬مثال برخي مواد مغذي اكنون شواهدي نيز وجود دارد كه بهبود خس��تگي خواهد شد‪ ،‬ولي‬ ‫اثرات زود گذر و روز به روز‪:‬‬ ‫مهم ك��ه در برخي غذاهاي خاص چربي اشباع در بروز افسردگي نيز مصرف طوالني م��دت آن باعث‬ ‫وج��ود دارن��د‪ ،‬مي توانند س��طح نقش دارد‪.‬‬ ‫تش��ديد حالت افس��ردگي خواهد‬ ‫و‬ ‫اش��باع‬ ‫چربي‬ ‫مصرف‬ ‫ثابت نگه داشتن سطح قند خون و هورمون هاي ارتقادهنده روحيه ي ارتباط بين‬ ‫شد‪.‬‬ ‫كاركرد مطلوب دستگاه گوارش‪ ،‬خوب را افزايش دهند‪.‬‬ ‫بروز افس��ردگي‪ ،‬در تحقيقي به نام برخي افراد بيش��تر از بقيه نسبت به‬ ‫دو عامل بس��يار مهم مرتبط با غذا برخي مواد مغذي ني��ز از التهابات «بهبود بيماري ه��اي عروق قلبي» اثرات مضر كافئين حساس هستند‪.‬‬ ‫مي باش��ند كه به ش��ما كمك مي پيش��گيري مي كنن��د و در نتيجه مشاهده شد كه در اين تحقيق‪ 348 ،‬اگر ش��ما از جمله ي افراد حساس‬ ‫كنند تا احساس بهتري داشته باشيد گردش خون بهتر مي شود و خون نفر در سنين ‪ 24‬تا ‪ 81‬سال شركت به كافئين هستيد‪ ،‬مصرف نوشيدني‬ ‫و پر انرژي تر باشيد‪ .‬اگر سطح قند بهت��ر به هم��ه اندام ه��اي بدن مي كردن��د‪ .‬در اين تحقي��ق‪ ،‬كاهش هايي مثل قهوه‪ ،‬چاي و نوشابه هاي‬ ‫خونت��ان به خوبي كنت��رل نگردد( رسد‪.‬‬ ‫مصرف چربي اش��باع ب��راي يك كافئين دار (كوال) را كاهش دهيد‬ ‫مثال با خوردن مقادير زيادي شكر بدون ش��ك‪ ،‬يك رژي��م غذايي دوره بيش از ‪ 6‬هفته اي‪ ،‬با كاهش تا ببيني��د كه آي��ا كاهش مصرف‬ ‫و ش��يريني ها ب��اال ب��رود) و دچار سالم براي قلب (مصرف فيبر زياد افسردگي در افراد همراه بود‪.‬‬ ‫كافئين‪ ،‬به بهبود وضعيت روحي و‬ ‫نوسانات متعدد در هنگام شبانه روز و چربي اش��باع كم) ‪ ،‬نقطه شروع‬ ‫سطح انرژي شما به ويژه در اواخر‬ ‫نماييد‪:‬‬ ‫خودداري‬ ‫الكل‬ ‫مصرف‬ ‫از‬ ‫شود‪ ،‬اين احتمال بيشتر خواهد بود خوبي براي بهب��ود حاالت روحي‬ ‫روز كمك مي كند يا خير؟‬

‫براي بخارپز كردن سبزيجات بايد‪...‬‬ ‫در گذشته انواع سبزي‌ها به شكل در دستگاه گوارش شوند‪ ،‬لذا بهتر‬ ‫س��بزي خوردن‪ ،‬س��االد يا براي اس��ت آنها را پخت تا هضم‌شان‬ ‫ش (مثل خورش آسان‌تر گردد‪.‬‬ ‫تهيه انواع خ��ور ‌‬ ‫ك��دو‪ ،‬بادمج��ان‪ ،‬كرف��س و ‪)...‬‬ ‫مورد استفاده قرار مي‌گرفتند‪ ،‬ولي اگ��ر تصميم ب��ه بخارپ��ز كردن‬ ‫اكنون در بس��ياري از مهماني‌ها‪ ،‬سبزيجات داريد بهتر است نكات‬ ‫مجالس عروسي و يا ديگر مراسم‪ ،‬زير را رعايت كنيد‪:‬‬ ‫در كنار غذاه��اي متنوع‪ ،‬معموال‬ ‫بشقابي از سبزيجات خام يا بخارپز ‪ -1‬در زم��ان بخارپز كردن حتما‬ ‫بايد در ظرف گذاشته شود‪.‬‬ ‫ديده مي‌شود‪.‬‬ ‫س��بزيجات را هم مي‌ت��وان خام ‪ -2‬از مقدار كمي آب اس��تفاده‬ ‫خورد و هم به ص��ورت بخارپز‪ ،‬كني��د تا بع��د از طبخ ب��ه خورد‬ ‫اما به دليل دارا بودن ويتامين‌هاي سبزيجاتبرود‪.‬‬ ‫حس��اس به حرارت (مثل ويتامين ‪ -3‬آب حاصل از س��بزيجات را‬ ‫‪ ،)C‬بايد در هنگام پخت آنها دقت ميل كنيد (به غير از سيب‌زميني)‪.‬‬ ‫‪ -4‬بهتر است در اين روش‪ ،‬ابتدا‬ ‫بيشتري به خرج داد‪.‬‬ ‫ش آوريد‪ .‬سپس انواع‬ ‫اگر بعضي سبزي‌ها (مثل گل‌كلم‪ ،‬آب را جو ‌‬ ‫كل��م و هويج) را خ��ام بخوريم‪ ،‬س��بزيجات را در آب در ح��ال‬ ‫ممكن است باعث بروز اختالالتي جوش بريزيد‪ ،‬زي��را با اين روش‬

‫آنزيم‌هاي موجود در سبزي حفظ‬ ‫مي‌ش��وند و ويتامين‌ها هم در اثر‬ ‫ب مي‌بينند‪.‬‬ ‫حرارت كمتر آسي ‌‬ ‫‪ -5‬ب��راي حف��ظ رنگ س��بزي‬ ‫به هي��چ عنوان از جوش‌ش��يرين‬ ‫اس��تفاده نكنيد‪ ،‬زيرا باعث از بين‬ ‫رفتن ويتامين ‪ ،C‬گروه ‪ B‬و برخي‬ ‫مواد معدني مي‌شود‪.‬‬ ‫‪ -6‬س��بزيجات را قب��ل از خ��رد‬ ‫كردن بايد بشوييد‪ ،‬زيرا اگر سبزي روغن حيواني استفاده شود‪.‬‬ ‫خرد شود‪ ،‬ويتامين‌ها با شستشو از به عالوه‪ ،‬وقتي درجه حرارت در‬ ‫بين مي روند‪.‬‬ ‫اين روش پخت باال باشد‪ ،‬باعث از‬ ‫گاهي اوقات ديده شده است كه بين رفتن ويتامين‌ها شده و مهم‌تر‬ ‫سبزيجات را س��رخ و يا با مقدار اينكه هضم‌ش��ان با مشكل مواجه‬ ‫زيادي روغن مي‌پزند كه اين روش مي‌شود‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر ايج��اد تركيبات مضر‪ ،‬يادتان نرود كه تلفيق آنها با ساير‬ ‫باعث بروز چاق��ي و بيماري‌هاي گروه‌‌هاي غذايي از جمله غالت‪،‬‬ ‫قلبي‌‪-‬عروقي ش��ده و به سالمتي گوشت سفيد و لبنيات كم‌چرب‬ ‫افراد لطمه مي‌زند‪ ،‬مخصوصا اگر مي‌تواند وعده غذايي كامل تري‬ ‫ب��ري اين كار از روغ��ن جامد يا را ايجاد كند‪.‬‬


‫‪39‬‬

‫‪39 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 928‬جمعه ‪ 22‬آبان ‪1388‬‬ ‫می شود باشند‪ .‬بیشتر این لکه ها می‬ ‫تواند نشانه پیش سرطان باشد که می‬ ‫تواند منجر به سرطان دهان شود‪ .‬از‬ ‫دندانپزشکیاپزشکتانبخواهیدکه‬ ‫به دقت وضعیت را بررسی کنند و‬ ‫درمورد درمان آن تصمیم بگیرند‪.‬‬

‫آنفلونزایخوکی‬

‫درد‬

‫پوست را هم جدی بگیریم‪.‬‬ ‫اگر یکدفعه دچار خونریزی یا ورق‬ ‫ورقه شدن پوست شدید‪ ،‬حتماً باید‬ ‫به پزشک متخصص نشان دهید‪.‬‬

‫با باال رفتن س��ن ش��کایت افراد از‬ ‫درد بیشتر می شود اما درد می تواند‬ ‫نشانه زودرسی از برخی سرطان ها‬ ‫هم باشد‪ .‬گرچه بیشتر دردها دلیل‬ ‫وجود سرطان نیست‪.‬‬ ‫دردهایی ک��ه مداوم هس��تند و به‬ ‫دالیل نامش��خص ایجاد می شوند‬ ‫حتماً باید مورد چکاپ قرار گیرند‪.‬‬ ‫پزشکتان باید سابقه خانوادگی شما‬ ‫را به دقت بررسی کرده و براساس‬ ‫آن اطالعات تصمیم بگیرد که چه‬ ‫آزمایشاتی برای شما الزم تر است‪.‬‬

‫مشکل در قورت دادن‬

‫تغییر در گره های لنفاوی‬

‫اگر در قورت دادن مشکل دارید‪،‬‬ ‫احتماالً رژیم غذاییتان را تغییر داده‬ ‫اید پس جوی��دن چن��دان برایتان‬ ‫دش��وار نیس��ت‪ .‬احتماالً بیش��تر از‬ ‫سوپ‪ ،‬غذاهای مایع یا محلول های‬ ‫پروتئینی اس��تفاده می کنید‪ .‬اما این‬ ‫مش��کل در قورت دادن می تواند‬ ‫نشانه سرطان باشد‪.‬‬

‫اگر غده یا برآمدگی روی گره های‬ ‫لنفاوی خود در زیربغل یا گردنتان‬ ‫مشاهده کردیدآ‪ ،‬می تواند نشانه ای‬ ‫نگران کننده باشد‪ .‬اگر یکی از گره‬ ‫های لنفاویتان به تدریج بزرگتر می‬ ‫شوند حتماً باید به پزشک مراجعه‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫تب‬

‫خون در نقطه غیرعادی‬

‫اگر دچار تب شده اید که دلیل آن‬ ‫آنفوالنزا یا س��ایر بیماری ها نیست‬ ‫می تواند نشانه ای از سرطان باشد‪.‬‬ ‫تب معموالً زمانیکه سرطان از نقطه‬ ‫اصلی خود گسترش پیدا کرده باشد‬ ‫اتف��اق می افتد اما می تواند نش��انه‬ ‫سرطان خون های تازه مثل لوکمی‬ ‫هم باشد‪ .‬سایر نش��انه های سرطان‬ ‫عبارتند از زرده یرق��ان یا تغییر در‬ ‫رنگ مدفوع‪ .‬پزش��کتان باید شما‬ ‫را تحت معاین��ه دقیق فیزیکی قرار‬ ‫داده و سابقه دارویی شما را به دقت‬ ‫بررسی کند و سپس آزمایشاتی مثل‬ ‫رادیولوژی‪ ،‬س��ی تی اسکن‪mri ،‬‬ ‫و سایر آزمایش��ات را برایتان انجام‬ ‫دهد‪.‬‬

‫‪ 15‬نشانه که باید آن‌ها را جدی بگیرید‬ ‫تحقیقات و مطالعات نشان می دهد‬ ‫که خانم ه��ا درمقابل چکاپ های‬ ‫منظم و آزمایش��ات سرطان نسبت‬ ‫به آقایان حس��اس ت��ر و مراقب تر‬ ‫هستند‪ .‬آنها معموالً خیلی بیشتر هم‬ ‫نس��بت به نشانه های بیماری نگران‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫اما همیش��ه هم اینطور نیست‪ .‬برای‬ ‫مث��ال خانم های جوانت��ر‪ ،‬خیلی از‬ ‫عالئمی که می تواند نشانه سرطان‬ ‫باشد را نادیده می گیرند‪ .‬آنها فکر‬ ‫می کنند که سرطان بیماری است‬ ‫که برای افراد سالخورده اتفاق می‬ ‫افتد و البته بیش��تر وق��ت ها حق با‬ ‫آنهاست اما خیلی از افراد جوان هم‬ ‫به سرطان مبتال می شوند‪.‬‬ ‫البته خیلی از خانم ها از آقایان هم‬ ‫در ان��کار بیماری ماهرتر هس��تند‪.‬‬ ‫اینها کسانی هستند که عمدا ً عالئم‬ ‫و نشانه های س��رطان را نادیده می‬ ‫گیرند‪ .‬البته همیشه هم مسئله انکار‬ ‫بیماری نیست‪ .‬بعضی ها یک باور‬ ‫فرهنگی وجود دارد که تصور می‬ ‫کنند سرطان بیماری العالج است‬ ‫به همین خاطر لزومی نمی بینند که‬ ‫برای درمان مراجعه کنند‪.‬‬ ‫در این مقاله ‪ 15‬مورد از متداولترین‬ ‫عالئم سرطان که باید حتماً جدی‬ ‫گرفته ش��وند را برایتان معرفی می‬ ‫کنیم که دیگر هر مشکل کوچکی‬ ‫باعث نگرانیتان نشود‪.‬‬ ‫کاهش بی‌دلیل وزن‬

‫از‪ :‬درد ش��کم ی��ا لگن‪ ،‬احس��اس‬ ‫سیری زودرس—حتی وقتی هیچ‬ ‫غذایی نخورده اید—و مشکالت‬ ‫ادرار مثل تکرر ادرار‪ .‬اگر این نفخ‬ ‫کردن هر روز برای فرد اتفاق بیفتد‬ ‫و برای چند هفته فرد را آزار دهد‪،‬‬ ‫حتماً باید با پزشکتان مشورت کنید‪.‬‬ ‫پزشکتان باید آزمایش خون‪ ،‬سی‬ ‫تی اسکن و سایر آزمایشات الزم را‬ ‫برای شما انجام دهد‪.‬‬ ‫تغییر در شکل سینه‬ ‫بیش��تر خانم ها خیلی خوب س��ینه‬ ‫های خ��ود را می شناس��ند‪ ،‬حتی‬ ‫اگر خودش��ان به طور منظم آنها را‬ ‫آزمای��ش غده نکنند‪ .‬ام��ا این تنها‬ ‫نشانه برای سرطان سینه نیست‪ .‬قرمز‬ ‫و ضخیم شدن پوست سینه که می‬ ‫تواند یک نشانه نادر و شدید سرطان‬ ‫سینه باشد‪ ،‬سرطان سینه التهابی هم‬ ‫باید مورد آزمایش قرار گیرد‪ .‬اگر‬ ‫جوش یا دانه ای روی پوست سینه‬ ‫تان مشاهده کردید که بیشتر از یک‬ ‫هفته دوام پیدا ک��رد‪ ،‬حتماً باید به‬ ‫پزشک مراجعه کنید‪ .‬همچنین اگر‬ ‫ظاهر نوک سینه هایتان تغییر کرد یا‬ ‫ترشحاتیغیرعادیمشاهدهکردید‪،‬‬ ‫به پزش��ک مراجعه کنید‪ .‬تغییر در‬ ‫وضعیت ظاهر سینه ها‪ ،‬نشانه بسیار‬ ‫نگران کننده ای است‪.‬‬ ‫خونریزی بین عادت ماهیانه یا‬ ‫هر نوع خونریزی غیرعادی‬

‫خیلی از خانم ها بدشان نمی آید که‬ ‫بدون هیچ سعی و تالش وزنشان را خان��م هایی که هنوز به یائس��گی‬ ‫پایین بیاورن��د‪.‬ا اما کاهش وزن بی نرسیدهاندخیلیوقتهابهخونریزی‬ ‫دلیل—مثال ‪ 5‬کیل��و در ماه بدون های زودت��ر از زمان عادت ماهیانه‬ ‫ب��اال ب��ردن فعالیت بدنی ی��ا رژیم بی توجهی می کنند‪ .‬خونریزی بین‬ ‫غذایی—حتم��اً باید مورد چکاپ زمان عادت ماهیانه‪ ،‬مخصوصاًوقتی‬ ‫ق��رار گیرد‪ .‬کاه��ش وزن بی دلیل عادت ماهیانه تان منظم است‪ ،‬نیاز به‬ ‫نش��انه س��رطان اس��ت مگر اینکه آزمایش و بررسی دارد‪ .‬خونریزی‬ ‫خ�لاف آن ثابت ش��ود‪ .‬همچنین بعد از رسیدن به یائسگی می تواند‬ ‫می تواند نشانه مشکل دیگری مثل نشانه سرطان رحم باشد‪.‬‬ ‫پرکاری تیروئید باش��د‪ .‬پزشکتان بای��د ببینید که چه چیز برای ش��ما‬ ‫باید آزمایش��اتی برای چک کردن عادی اس��ت و چه چیز غیرعادی‪.‬‬ ‫وضعیت تیروئیدتان انج��ام داده و خانم��ی که هیچوق��ت بین عادت‬ ‫سی تی اس��کنی از بقیه اندام های ماهیانه لکه نم��ی بیند‪ ،‬و بعد ببیند‪،‬‬ ‫بدن هم تهیه کند‪ .‬پزشک باید یکی برای او غیرعادی اس��ت اما ممکن‬ ‫است برای فردی دیگر کام ً‬ ‫ال عادی‬ ‫یکی احتماالت را بررسی کند‪.‬‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫نفخ کردن‬

‫نف��خ کردن می توان��د یکی دیگر‬ ‫از عالئم سرطان باشد که خیلی از‬ ‫خانم ها به آن مبتا هستند‪ .‬نفخ کردن‬ ‫میتواندنشانهسرطانتخمدانباشد‪.‬‬ ‫سایر عالئم سرطان تخمدان عبارتند‬

‫تغییراتپوستی‬

‫اگ��ر در ادرار ی��ا مدفوعتان خون‬ ‫مشاهده کردید به هیچ وجه تصور‬ ‫نکنید که ممکن است از بواسیرتان‬ ‫باشد‪ .‬می تواند نشانه سرطان روده‬ ‫باش��د‪ .‬پزش��کتان باید س��واالتی‬ ‫از ش��ما بپرس��د و آزمایشاتی مثل‬ ‫کلونوسکوپی برایتان انجام دهد‪.‬‬ ‫همچنین ب��اال آوردن خ��ون موقع‬ ‫سرفه کردن هم باید به دقت بررسی‬ ‫شود‪ .‬البته اگر این اتفاق یکبار بیفتد‬ ‫ممکن اس��ت خطر جدی نباش��د‬ ‫اما در ص��ورت تکرار حتماً باید به‬ ‫پزشک مراجعه کنید‪.‬‬ ‫درد شکم و افسردگی‬

‫خستگی‬

‫خانم هایی که دچار درد در ناحیه‬ ‫شکم و احساس افسردگی به طور‬ ‫همزمان می ش��وند نیاز به چکاپ‬ ‫دارند‪ .‬برخی محققان رابطه ای بین‬ ‫افسردگی و سرطان لوزالمعده پیدا‬ ‫کرده اند که هنوز چندان ش��ناخته‬ ‫شده نیست‪.‬‬

‫خس��تگی نیز یکی دیگر از عالئم‬ ‫مبهم سرطان است‪ .‬این مشکل می‬ ‫تواند بعد از پیشرفت سرطان اتفاق‬ ‫بیفتد ام��ا ممکن اس��ت در ابتدای‬ ‫سرطان هایی مثل لوکمی یا برخی‬ ‫سرطان های روده هم ایجاد شود‪.‬‬

‫سوءهاضمه‬

‫سرفه مداوم‬

‫خانم هایی که قب ً‬ ‫ال باردار ش��ده اند‬ ‫صد در صد س��وءهاضمه ای که با‬ ‫باال رفتن وزن برایش��ان اتفاق افتاده‬ ‫بود را به خاطر دارند‪ .‬اما بدگواری‬ ‫و س��وءهاضمه ب��دون هی��چ دلیل‬ ‫مشخص می تواند چراغ قرمز باشد‪.‬‬ ‫می تواند نش��انه زودهنگام سرطان‬ ‫مری‪ ،‬معده یا گلو باشد‪.‬‬

‫س��رفه معموالً با س��رماخوردگی‪،‬‬ ‫آنفوالنزا و حساس��یت ها اتفاق می‬ ‫افتد و همچنین م��ی تواند یکی از‬ ‫عوارض جانبی برخی داروها نیز به‬ ‫حساب آید‪ .‬اما سرفه های مداوم—‬ ‫س��رفه هایی که بیش از سه تا چهار‬ ‫هفته به طول انجامد—به هیچ وجه‬ ‫نباید نادیده گرفته شوند‪.‬‬ ‫پزشکتان باید سابقه خانوادگی شما‬ ‫را به دقت بررس��ی کرده‪ ،‬وضعیت‬ ‫گل��و و ریه هایت��ان را معاینه کرده‬ ‫و آزمایش��اتی مث��ل رادیولوژی را‬ ‫برایتان انجام دهد‪.‬‬

‫تغییر در دهان‬

‫خیل��ی از ما خال هایمان را به دقت‬ ‫بررسی می کنیم چون می دانیم که مخصوص��اً افراد س��یگاری باید به‬ ‫یکی از نش��انه های سرطان پوست دقت مراقب لکه های س��فیدی که‬ ‫اس��ت‪ .‬اما باید تغیی��ر در رنگدانه درون دهان یا روی زبانش��ان ایجاد‬

‫ابتالي ش��ما به آنفلوآنزاي خوكي‬ ‫(نوع آ) چن ‌د دليل دارد‪:‬‬ ‫«يا به‌ط��ور مداوم در خيابان‌ه‌ا تردد‬ ‫داري��د و به‌طور همزم��ان از كنار‬ ‫يك يا چند‌نفر مبتال به آنفلوآنزاي‬ ‫خوكي عبور كرده‌ايد‪ ،‬يا در محيط‬ ‫كارت��ان افرادي حض��ور دارند كه‬ ‫آنفلوآنزاي‬ ‫‌‌‬ ‫‌به‌رغم مبتال نبودن ب��ه‬ ‫نوع‌‌آ‪ ،‬ناقل اين بيماري هستند‪ ،‬و يا‬ ‫خودتان مستعد مبتال شدن به بيماري‬ ‫بوده‌ايد و اس��تراحت كمي در اين‬ ‫مدت داشته‌ايد‪».‬‬ ‫بد نيس��ت بدانيد كه اي��ن بيماري‬ ‫آن‌چنان هم حاد و وخيم نيس��ت‪.‬‬ ‫در هيچ‌كدام از آنفلوآنزاهايي كه‬ ‫خوك‌ه��‌ا به آن دچار مي‌ش��وند‪،‬‬ ‫چيزي به نام مرگ وجود ندارد‪ ،‬اما‬ ‫در انسان‌ه‌ا به يك‌دليل‪ ،‬گاهي پاي‬ ‫مرگ هم به ميان مي‌آيد‌!‬ ‫وي��روس آنفلوآن��زاي خوكي به‬ ‫اي��ن دليل كه در بدن هيچ انس��اني‬ ‫وجود نداشته است‪ ،‬بنابراين بدن نيز‬ ‫برنامه‌اي براي مقابله با آن ندارد‪ .‬از‬ ‫آن‌جا كه اين بيماري براي انسان‌ه‌ا‬ ‫شناخته‌ش��ده نيس��ت‪ ،‬آنفلوآنزا‌ي‬ ‫خوكي بيماري خطرناكي به حساب‬ ‫مي‌آيد‪.‬‬ ‫در اين‌ج��ا بايد به عاليم واقعي اين‬ ‫آنفلوآنزا هم اشاره كنيم‪ .‬اگر بيش‬ ‫از‌سه مورد از اين عاليم را داشتيد‪،‬‬ ‫اصال امي��دواري بيخود به خودتان‬ ‫ندهيد و فورا خودت��ان را به اولين‬ ‫درمانگاهتخصصيبرسانيد‪.‬‬ ‫نش��انه‌هاى آنفلوآنزاى خوكي در‬ ‫انسان‌ه‌ا مانند نشانه‌هاى آنفلوانزاى‬ ‫فصلى است‪ ،‬مانند‪‌:‬حمله ناگهانى‬ ‫ت��ب‪ ،‬بي‌حال��ي‪ ،‬در خ��ود ف��رو‬ ‫رفتن‪‌،‬بى‌اش��تهايى و سرفه كردن‌‪.‬‬ ‫هم‌چنين تع��دادي از افراد آلوده به‬ ‫آنفلوآنزاى خوكي دچار سردرد‪،‬‬ ‫سرماخوردگي‪ ،‬گلودرد‪ ،‬كوفتگي‬ ‫و درد مفص��ل‪ ،‬عطس��ه‌‪ ،‬ناراحتي‬ ‫تنفسي‪ ،‬س��رخ ش��دن يا التهاب و‬ ‫آبريزش بيني مي‌‌شوند‌‪ .‬در مواردي‬ ‫نيز تهوع‪ ،‬استفراغ و اسهال گزارش‬ ‫شده است‌‪.‬‬ ‫برخيتوصيه‌ها‌يايمنيكهخودمان‬ ‫مي‌توانيم آن‌ها را جدي بگيريم تا به‬ ‫اين ويروس آلوده نشويم‪.‬‬ ‫دوستان عزيز‪ ،‬اگر با كسي در تماس‬ ‫هستيد كه سرماخوردگي دارد‪ ،‬با او‬ ‫دست ندهيد و روبوسي نكنيد‪.‬‬ ‫ويروس آنفلوآنزا در اماكن عمومي‬ ‫وجود دارد و تماس با سطوحي مانند‬ ‫ميله اتوبوس و مترو‪ ،‬درب و كليد‬ ‫آسانس��ور‪ ،‬صفحه كليد كامپيوتر‪،‬‬

‫دس��تگيره درب‪ ،‬ديوراه پله برقي‪،‬‬ ‫ميز و صندلي به راحتي شما را آلوده‬ ‫مي‌كند‪ .‬بنابراين اگر دستان خود را‬ ‫به اين مكان ها زديد‪ ،‬آن را به دهان‬ ‫و بيني خود نزنيد‌‪.‬‬ ‫دانش��مندان هن��وز نمي‌دانن��د كه‬ ‫وي��روس اين بيم��اري در صورت‬ ‫تماس زياد و طوالني‌مدت از بيمار‬ ‫به افراد سالم انتقال مي‌يابد‪ ،‬يا اين‌كه‬ ‫حتي كوچك‌ترين تماس مي‌تواند‬ ‫باعث انتقال ويروس شود‪ .‬ويروس‬ ‫آنفلوآنزا مي‌تواند تا چندين ساعت‬ ‫روي سطوح باقي بماند و از دست و‬ ‫صورت بيماران منتقل شود‪.‬‬ ‫طريق��ه ش��يوع اين بيم��اري به هر‬ ‫صورت كه باش��د نتيج��ه اش اين‬ ‫اس��ت كه در‌حال‌حاضر بسياري‬ ‫از كش��ورهاي دنيا را د ‌ر برگرفته و‬ ‫انتظار مي‌رود تمامي كش��ورها را‬ ‫درگير كند‪.‬‬ ‫اگ��ر بي��رون از من��زل كار داريد‪،‬‬ ‫دس��ت‌هاي خود را مرتبا بشوييد و‬ ‫در صورت عدم دسترس��ي به آب‪،‬‬ ‫پيشنهاد مي‌ش��ود كمي از ژل‌ه‌ا يا‬ ‫اسپري‌ها‌ي ضدعفوني كننده همراه‬ ‫ي‬ ‫خود داشته باشيد و هر‌ا ‌ز چن ‌د گاه ‌‬ ‫(در فواصل كمتر از ‪ 3‬س��اعت‌) به‬ ‫دس��ت و صورت خ��ود بزنيد‪ .‬آيا‬ ‫مي‌دانيد ذرات و قطرات كوچك‬ ‫ناش��ي از سرفه و عطس��ه‪ ،‬بيماري‬ ‫را منتق��ل مي‌كنند؟ اي��ن ذرات به‬ ‫دست‌هاي ما منتقل مي‌شوند و بعد‬ ‫هر چي��زي را كه ما لم��س كنيم‪،‬‬ ‫آلود ‌ه مي‌شود‪.‬‬

‫روش شس��تن صحيح دست ها در‬ ‫روزهايي ك��ه آنفلوآنزاي خوكي‬ ‫غوغا مي‌كند‪ ،‬اين است كه به غير‬ ‫از پشت و روي دست‌ها و انگشتان‪،‬‬ ‫زي��ر ناخن‌ها‪ ،‬بين انگش��تان و دور‬ ‫مچ‌ها را نيز به مدت كافي با صابون‬ ‫كف‌مالي كنيد و بعد خوب با آب‬ ‫بشوييد‪.‬‬ ‫دس��ت‌هاي خود را نه‌تنه��ا قبل از‬ ‫غذا خ��وردن و بعد از دستش��ويي‬ ‫رفتن‪ ،‬بلكه بعد از اس��تفاده از حوله‬ ‫يا گرفتن جلوي دهان بعد از سرفه‬ ‫يا عطسه نيز بايد بشوييد‪.‬‬


‫‪40‬‬

‫‪40 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 928‬جمعه ‪ 22‬آبان ‪1388‬‬

‫اطالعيه سازمان ها و نهادهاي سياسي و اجتماعي‬ ‫انجمن خدمات رسانی ساکسس در ریچموند‬ ‫ما با افتخار آمادۀ ارائه خدمات درزمینه های زیر به‬ ‫هموطنان و دیگر دوستان فارسی زبان به ویژه مهاجرین‬ ‫تازه وارد می باشیم‪.‬‬ ‫* اطالع رسانی و مشاوره در زمینه های اشتغال‪ ،‬مهاجرت‪،‬‬ ‫مسکن‪ ،‬خدمات درمانی و بهداشت‪ ،‬تحصیل و تابعیت‬ ‫کانادا * ارائه مشاوره قبل از اشتغال‪ ،‬اطالعات بازار کار‬ ‫و حقوق باز نشستگی * یارانه (سوبسید) مربوط به هزینه‬ ‫مراقبت از کودکان * برگزاری کالسهای توجیهی ویژه‬ ‫مهاجرین تازه وارد * کالسهای زبان انگلیسی رایگان برای‬ ‫بزرگساالن * پر کردن فرمهای مالیاتی و غیره‬ ‫* برگزاری کارگاهی آموزشی رایگان‬ ‫* خدمات ترجمه شفاهی و کتبی‬ ‫دوستان می توانند روزهای چهار شنبه ‪ ،‬پنج شنبه و جمعه‬ ‫با اینجانب حمید د ِلفی تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫تلفن‪٦٠٤-٢٧٩-٧٠٩٧ :‬‬

‫انجمن خدمات اسکان چندفرهنگی‬ ‫در ونکوور و برنابی‬ ‫ما با افتخار آماده ارائه خدمات در زمینه های زیر به‬ ‫هموطنان و دیگردوستان فارسی زبان به ویژه مهاجرین‬ ‫تازه وارد در راه کسب آگاهی ومنابع الزم جهت تبدیل‬ ‫شدنشان به افردی پویا و تاثیرگذاردر اجتماع می باشیم‪.‬‬ ‫اطالع رسانی و مشاوره در زمینه های اشتغال‪ ،‬مهاجرت‪،‬‬ ‫مسکن‪ ،‬خدمات درمانی و بهداشت‪ ،‬تحصیل‪،‬یارانه‬ ‫(سوبسید) مربوط به هزینه مراقبت از کودکان‪ ،‬برگزاری‬ ‫کارگاههای آ موزشی رایگان همگانی ویژۀ مهاجرین تازه‬ ‫وارد‪ ،‬کالسهای زبان انگلیسی درسطوح مختلف برای‬ ‫بزرگساال ن‪ ،‬تابعیت ‪ ،‬خدمات ترجمه شفاهی وکتبی و‬ ‫غیره‪ .‬ماهمچنین درپرکردن فرمها‪ ،‬هماهنگی و ارجاع به‬ ‫مراکزدیگر به شما کمک می نمائیم‪ .‬دوستان میتوانند جهت‬ ‫اطالعات بیشتر با اینجانب فرزانه رستمی تماس حاصل‬ ‫فرمایند‪ 604-430-4199 .‬داخلی‪102‬‬ ‫‪farzaneh.rostami@success.bc.ca‬‬

‫جامعه خدماتی چند فرهنگی در ریچموند‬ ‫آماده خدمات زیر با مشاور مجرب فارسی زبان بطور‬ ‫رایگان بصورت حضوری ‪ ,‬تلفنی و یا ایمیل میباشد‪.‬‬ ‫* حقوق تازه واردین‪ ،‬بازنشستگی ‪،‬زمان بیکاری و مالیاتی‬ ‫* قوانین مهاجرت به کاناداوحقوق خانواده وفرزندان‬ ‫* تقاضا برای خانه های ارزان قیمت دولتی ویا تقاضای‬ ‫کمک هزینه اجاره * کالسها و جلسات آموزشی رایگان‬ ‫برای پدر بزرگها و مادربزرگهای گرامی * کالسهای‬ ‫آموزش زبان‪،‬وآشنایی باجامعه جدیدکانادا‪ELSA−‬‬ ‫شما میتوانید با گیتا گل سخن مسئول حمایت از فارسی‬ ‫زبانان بخصوص درناحیه ریچموند‪،‬دلتا و نیووست مینستر‬ ‫در زمینه های فو ق مشورت کنید‪.‬‬ ‫‪Address: 240-7000 Minoru Blvd, Richmond‬‬ ‫‪Phone: 604-279-7165 OR 604-277-4330‬‬ ‫‪Email:gita@rmcs.bc.ca‬‬

‫انجمن ایرانیان برنابی‬ ‫جلسات فرهنگی‪ ،‬تفریحی انجمن هر هفته روزهای شنبه از‬ ‫ساعت ‪ 3‬تا ‪ 5:30‬بعدازظهر تشکیل می‌گردد‪.‬‬ ‫از عموم هموطنان عالقمند دعوت می‌شود تا در جلسات‬ ‫مذکور شرکت فرمایند‪.‬‬ ‫نشانی‪ :‬برنابی شمالی‪ ،‬شمال لوهیدمال‪،‬‬ ‫خیابان کامرون‪ ،‬شماره ‪9523‬‬ ‫تلفن‪604-779-4422 :‬‬

‫يکي بود يکي نبود‬ ‫ساعت قصه وکاردستي به زبان فارسي براي بچه هاي‬ ‫‪ 4‬تا ‪ 8‬ساله روزهاي چهارشنبه ساعت ‪ 3:45‬بعدازظهر‬ ‫در کتابخانه نورث ونکوورسيتي‬ ‫‪North Vancouver City Library‬‬ ‫‪West 14th Street 120‬‬

‫رايگان ‪ -‬نام نويسي قبلي ضروري نيست‪.‬‬

‫مدرسه فوتبال‬ ‫اینترنشنال ساکر آکادمی و باشگاه فوتبال پیکان ونکوور‬ ‫کالس‌های ترم پاییز و زمستان خود را به شرح زیر اعالم‬ ‫می‌کند‪ :‬شروع کالس‌ها از روز ‪ 13‬سپتامبر‪،‬‬ ‫کالس‌های آموزش فوتبال هر یکشنبه از ساعت ‪ 5‬تا ‪7‬‬ ‫بعدازظهر در سالن ورزشی دبیرستان ساترلند واقع در انتهای‬

‫خیابان ‪ 19‬شرقی و النزدل‬ ‫این کالس‌ها شامل تمرین و مسابقات دوستانه و تورنمنت‌ها‬ ‫می‌باشد‪ .‬برای گروه‌های سنی ‪ 4‬تا ‪ 7 ،6‬تا ‪ 10‬ساله‪ 10 ،‬تا ‪12‬‬ ‫ساله و ‪ 12‬تا ‪ 15‬سال‬ ‫برای ثبت‌نام و اطالعات بیشتر با عباس خلیلی به شماره‬ ‫‪ )604( 318-5090‬تماس بگیرید‪.‬‬ ‫تیم فوتبال پیکان ونکوور‬ ‫تیم فوتبال پیکان ونکوور به اطالع عالقمندان جهت تمرین‬ ‫با این تیم می‌رساند که روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت‬ ‫‪ 9:30‬تا ‪ 11‬شب در آدرس برنابی لیک واقع در خیابان‌های‬ ‫کنزینگتون و اسپرات در برنابی معروف به ‪ 8 RING‬زمین‬ ‫شماره سه برگزار می‌شود‪ .‬برای اطالعات بیشتر با تلفن‬ ‫‪ 604-318-5090‬تماس بگیرید‪.‬‬

‫نورت شور مولتی کالچرال سوسایتی‬ ‫سرویس سکنی گزینی برای مهاجرین تازه وارد به کانادا در‬ ‫کتابخانه نورت ونکوور‬ ‫مشاورین سکنی گزینی نورت شور مولتی کالچرال‬ ‫سوسایتی سرویسهای اولیه سکنی گزینی را در کتابخانه‬ ‫نورت ونکوور ارائه می دهند‪.‬‬ ‫سرویسهای مذکور شامل‪:‬‬ ‫* اطالعات عمومی برای تازه واردین * مسکن‬ ‫* کارت خدمات درمانی * ملزومات تمدید کارت‬ ‫استقرار دائم و درخواست کارت شهروندی کانادا‬ ‫* کاریابی و سایر موارد * تطابق خانواده ها با فرهنگ‬ ‫کانادایی * تحصیالت وسایر موارد‬ ‫زمان‪:‬شنبه ها از ساعت ‪ 9:30‬صبح تا یک بعدازظهر‬ ‫مکان ‪:‬طبقه سوم‪،‬اطاق مطالعه ‪،‬کتابخانه نورت ونکوور‬ ‫جهت تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ‪604-988 2931‬‬ ‫نورت شور مولتی کالچرال سوسایتی ویا مشاورین سکنی‬ ‫گزینیدرکتابخانهتماسبگیرید‬

‫جلسه هفتگی بنیاد ایرانیان مسلمان‬ ‫شنبه ‪ 15‬نوامبر از ساعت ‪ 6‬تا ‪ 8‬شب در ونکوور شمالی‬ ‫برقرار است‪ .‬ساعت اول‪:‬خواندن آیاتی از قرآن کریم و‬ ‫تبادل نظر در باره آن‪ ،‬ساعت دوم‪:‬موضوع بحث ‪-‬گامهای‬ ‫موفقیت و رهائی درمنظرقرآن کریم‪ ،‬بررسی مباحث فکرو‬ ‫ذکر و شکر و علم و عشق و صبر و توکل و رضا از منظر‬ ‫قرآن کریم‪ ،‬مجموعه گامهای موفقیت دستاورد سلسله‬ ‫مباحث قران پژوهی است که در شرح هشت پله تا مالقات‬ ‫با خدا توسط دکتر کوهپایه ارایه میگردد‪.‬‬ ‫مکان‪ :‬کلیسای سنت اندروس‬ ‫‪ 1044‬خیابان سنت جورجز‪ -‬نورت ونکور‬

‫سازمان بهداشت روح و روان کانادا‪ ‬‬ ‫شروع دوره جديد برنامه ها را به اطالع ميرساند‪.‬‬ ‫سرپرستی اين کالسها را خانم ليدا ايزدی مشاور روانشناسی‬ ‫و نماینده انجمن مشاورین بالینی ‪ BC‬بعهده دارد‪.‬‬ ‫اهداف این برنامه ‪ * :‬بهبود روابط زوجین‪ ،‬روابط‬ ‫خانوادگی وروابط اجتماعی‬ ‫* خودشناسی و تقویت اعتماد به نفس * افزايش قدرت‬ ‫سازگاری با محیط و مشکالت زندگی * مقابله با تنهائی‬ ‫بعالوه این برنامه شما را با مطالب زیرنیز آشنا میکند‪.‬‬ ‫حل اختالفات ‪ -‬تمرکز فکر(مدیتیشن) ‪-‬‬ ‫صراحت بیان ‪ -‬مقابله با خشم وعصبانیت‬ ‫‪ ‬شرکت در اين دوره ها به تمامی افراد درهر شرايط ‪ ‬و‬ ‫گروه سنی توصيه می گردد‪.‬‬ ‫این برنامه‪ ‬سه شنبه ها از ساعت ‪ 6 :30‬تا ‪ 8 :30‬شب‪ ،‬از‬ ‫تاریخ‪ 27‬اکتبرتا‪ 22‬دسامبر‪ 2009‬بمدت ده هفته در‪:‬‬ ‫نورت‌شورنیبرهود هاوس‪ ،‬شماره ‪ 225‬خیابان دوم شرقی‬ ‫در نورت‌ونکوور برگزار می گردد‪ .‬جهت کسب اطالعات‬ ‫بیشتر و شرکت در این برنامه لطفا باخانم آذر شماره‬ ‫‪ )604( 985-3228‬تماس بگیرید‪.‬‬

‫انجمن آموزشگران خانواده‬

‫این اولین سازمان غیر انتفأعی و ثبت شده در استان بریتیش‬ ‫کلمبیا می‌باشد که به منظور ارائه خدمات بهداشتی و روان‬ ‫ی‬ ‫ درمانی‪،‬اجتماعی‪ ،‬آموزشی‌‪ ،‬حمایتی‪ ،‬تربیتی و فرهنگ ‌‬‫ی زبان بنیان گذاری شده است‪ .‬این‬ ‫برای جامعه فارس ‌‬ ‫ی زبان در‬ ‫سازمان از گروهی از متخصصین با تجربه و فارس ‌‬ ‫رشته‌های مشاورت بالینی‪ ،‬مدد کاری اجتماعی‪ ،‬امور کار‬ ‫یابی‌‪ ،‬مهاجرتی و سکنی گزینی تشکیل شده است‪.‬‬ ‫انجمن آموزشگران خانواده افتخار دارد که به عنوان اولین‬ ‫ی زبان‪،‬‬ ‫ی و فارس ‌‬ ‫سازمان خدمات اجتماعی برای جامعه ایران ‌‬

‫ی برای خانواده‌های عزیز‬ ‫به تشکیل سمینار‌های آموزش ‌‬ ‫ی و همینطور متخصصان کانادائی که با خانواده‌های‬ ‫ایران ‌‬ ‫ی کار میکنن ‌د بپردازد‪.‬‬ ‫ایران ‌‬ ‫در ادامه خدمات بهداشتی و روان‪ -‬درمانی‪ ،‬انجمن‬ ‫آموزشگارن خانواده قصد دارد که خدمات کلینیکی و‬ ‫ی که در زمنیه‌های‬ ‫یا مشورتی خود را برای همکاران ایران ‌‬ ‫ی کار میکنند ارائه دهد‪.‬‬ ‫مختلف و با خانواده‌های ایران ‌‬ ‫جلسات ماهانه برای متخصصین خانواده در جهات همطراز‬ ‫کردن و مشورت تخصصی و تبادل تخصصی‪ ،‬از دیگر‬ ‫برنامه‌های این سازمان می‌باشد‪.‬‬ ‫هدف‪ :‬هدف انجمن آموزشگران خانواده‪ ،‬آموزش‬ ‫ناشی از‬ ‫ت ‌‌‬ ‫ی زبان در جهت حل مشکال ‌‬ ‫مهاجرین فارس ‌‬ ‫مهاجرت و شرکت فعالنه ایشان در جامعه میزبان می‌باشد‪.‬‬ ‫ی در‬ ‫خدمات‪ * :‬برگزاری سمینار‌ها وبرنامه های آموزش ‌‬ ‫زمینه مهارت‌های زندگی * بهبود روابط همسران‪ ،‬والدین‪،‬‬ ‫و فرزندان * حمایت جوانان در برقراری روابط سالم و‬ ‫تطابق با فرهنگ میزبان *استحکام هویت فردی و اجتماعی‬ ‫و احساس تعلق به جامعه جدید *تشویق خانواده به شرکت‬ ‫ی‬ ‫در فعالیت‌های اجتماعی *ارائه خدمات بهداشت روان ‌‬ ‫*انجام تحقیقات پژوهشی‬ ‫برای اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید‬ ‫‪info@iranianeducators.com‬‬

‫جامعه آموزشگران خانواده تقدیم می‌کند‬ ‫کالسهای پنج هفته‌ای آموزش و بحث آزاد پیرامون پدیده‬ ‫ی در جامعه‬ ‫طالق بعد از مهاجرت در میان خانواده‌های ایران ‌‬ ‫کانادا‪ .‬حضور برای همه افراد (مرد و زن) آزاد است‪ .‬به‬ ‫ی است که‬ ‫علت فضای محدود‪ ،‬تقدم شرکت با کسان ‌‬ ‫زودتر ثبت نام کنند‪:‬‬ ‫زمان‪:‬شنبه ها‪ ،‬اولین جلسه ‪21‬نوامبر ‪،۲۰۰۹‬‬ ‫از ساعت ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬عصر‬ ‫مکان‪ :‬نورت ونکوور و کوکیتالم‪.‬‬ ‫تماس با‪ :‬پوران پوراقبال‪)778( 883-0591 :‬‬ ‫ی خدامی‪)778( 378-6177 :‬‬ ‫و عل ‌‬

‫بنیاد کانادا و ایران‬ ‫باطالع میرساند که جلسه اعضاء این سازمان در تاریخ ‪15‬‬ ‫نوامبر ‪ 2009‬سر ساعت ‪ 2‬بعد از ظهر برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫سخنران جلسه دکتر هما مجیری در باره جوانی‪ ،‬سالمتی و‬ ‫ارتباط آن با جسم‪ ،‬روح و روان صحبت خواهند کرد‪.‬‬ ‫بنیاد از کلیه هموطنان و اعضا دعوت بعمل میآورد که‬ ‫با حضور خود دراین جلسه ما را سرفراز فرمانید ورودیه‬ ‫رایگان و برای عموم آزاد میباشد‪.‬‬ ‫زمان‪ :‬یک شنبه ‪ 15‬نوامبر ‪ 2‬بعد از ظهر‬ ‫‪Community Room‬‬ ‫‪South Park Royal Mall, West Vancouver, BC‬‬

‫پیامگیر‪)604( 696-1121 :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@cif-bc.com:‬‬ ‫تارنما‪www.cif-bc.com :‬‬

‫آشنائی با سیستم عدالت کانادا‬ ‫برنامه ای از طرف «شبکه حمایت بزرگساالن نورت‬ ‫ونکوور» با همکاری‪:‬‬ ‫* انجمن «اسقرارمجدد عدالت نورت شور»‬

‫(‪)North Shore Restorative Justice Society‬‬

‫* دانشگاه کاپیالنو‪ -‬دانشکده بزرگساالن‬ ‫* باکمک مالی و حمایت شهرداریهای نورت ونکوور و‬ ‫شهرداری وست ونکوور‪ ،West Van Rotary ،‬مرکز‬ ‫پلیس نورت ونکوور ومرکز پلیس وست ونکوور‬ ‫برنامه جالبی را برای اطالع عموم در زمینه های زیر در‬ ‫اختیارعالقمندانمیگذارد‪:‬‬ ‫* نقش « سیستم عدالت جنائی» در کانادا چیست‬ ‫و چه کسانی آن را اجرا میکنند؟ * فرق بین سیستم عدالت‬ ‫جنائی و سیستم عدالت مدنی چیست؟ * قوانین مهاجرت‬ ‫و شهروندی چیست؟ * قانون قیومیت برای بزرگساالن‪،‬‬ ‫چگونه این قانون بزرگساالنی را که در معرض خطر هستند‬ ‫حفاظت میکند مانند بزرگساالن نحیف‪ ،‬اشخاص ناتوان‬ ‫و مهاجرین تازه وارد؟ * نقش جامعه در « اسقرار مجدد‬ ‫عدالت» “‪ ”Restorative Justice‬چیست؟‬ ‫این برنامه قسمتی از کارگاه آموزشی «حمایت از حامیان‬ ‫فارسی زبان» برای جامعه ایرانی میباشد‪.‬‬ ‫مطالب این برنامه به زبان فارسی و انگلیسی ارائه میشود و‬ ‫قسمت انگلیسی آن همزمان ترجمه خواهد شد‪.‬‬ ‫شرکت کنندگان سپس به گروه های کوچکتر تقسیم‬ ‫میشوند ودر صورت نیاز با کمک مترجم سؤاالت خود را با‬ ‫سخنگو های مطلب مورد عالقه خود در میان میگذارند‪.‬‬ ‫* اطالعات ترجمه شده به فارسی در اختیار شرکت‬

‫کنندگان قرار میگیرد‪.‬‬ ‫زمان‪ :‬سه شنبه ‪ 24‬نوامبر ‪ 2009‬از ساعت ‪ 1‬تا ‪ 4:30‬عصر‬ ‫‪Capilano University, Birch 162‬‬ ‫‪www.capilanou.ca/ce/campus-map-nv.html‬‬

‫کسانی که مایلند از وسیله نقلیه عمومی استفاده کنند‪،‬‬ ‫میتوانند از خط اتوبوس شماره ‪ 239‬از ایستگاه اتوبوس واقع‬ ‫در‪ Seabus‬ویا در ‪ Phibbs Exch‬استفاده کنند‪.‬‬ ‫برای کسب اطالعات بیشترو ثبت نام‪ ،‬لطفا هرچه زودتر با‬ ‫خانم مهین خدابنده تلفن ‪ 604-922-3088‬تماس بگیرید‪.‬‬

‫گروه رویش‬ ‫از شما دعوت میشود در جمع دوستانه ما شرکت کنید‪.‬‬ ‫زمان ‪ :‬یکشنبه پانزدهم نوامبر از ساعت ‪ 5:30‬تا ‪ 8‬عصر‬ ‫موضوع گفتگو ‪ :‬گفتگوی دو نسل‪،‬مهمان برنامه آقای‬ ‫اردشیر احمدی ‪،‬تنی چند از جوانان با ما به گفتگوخواهند‬ ‫نشست‪ ،‬ورود دیگر جوانان را خیر مقدم میگوئیم‬ ‫مکان ‪ :‬کلیسای سنت اندروز شماره ‪1044‬‬ ‫خیابان سنت جورج‪،‬نورث ونکوور‬ ‫شرکت در جلسات برای همه آزاد و رایگان است‬ ‫‪rooyeshgroup.blogspot.com‬‬

‫آموزش و پرورش ونکوور تقدیم می‌کند‬ ‫این برنامه به صورت‪ ‬رایگان و برای والدین ساکن ونکوور‬ ‫توسط مشاورین روانشناس‪ ‬و نمایندگان انجمن مشاورین‬ ‫بالینی بی‌سی ارائه می‌شود‪ ۵ .‬هفته سمینار‪ ‬به منظور‪:‬‬ ‫* آشنائی والدین با روش های‪ ‬موثر در آموزش کودکان‪ ‬و‬ ‫نوجوانان * بهبود روابط زوجین‪ ،‬روابط خانوادگی و‬ ‫روابط اجتماعی * اهمیت مالقات‌های خانوادگی‪ ‬‬ ‫تسهیالت نگهداری از فرزندان خردسال و پذیرایی فراهم‬ ‫ی والدین در هر‬ ‫می‌باشد‪ .‬شرکت در این جلسات به تمام ‌‬ ‫ی توصیه میشود‬ ‫شرایط سن ‌‬ ‫زمان‪ :‬نوامبر ‪ ۲۵ ،۱۸ ‬و دسامبر ‪(۲‬چهارشنبه ها)‬ ‫زمان‪ ۷-۵:‬عصر‬ ‫‪King George Secondary School‬‬ ‫‪1755 Barclay St., Vancouver, BC V6G 1K6‬‬

‫به دلیل محدود بودن جا لطفا‪ ‬برای ثبت نام و برای کسب‬ ‫اطالعات بیشتر خانم سهیال انصاری شماره‪:‬‬ ‫‪ )778( 229-0234‬تماس حاصل نمائید‬

‫انجمن مهندسين ايرانی بريتيش کلمبيا‬ ‫ی آورد تا در‬ ‫ی دعوت بعمل م ‌‬ ‫بدینوسیله از‪ ‬هم میهنان گرام ‌‬ ‫گردهمایی آتی این انجمن که در تاریخ ‪ ۲۱‬نوامبر برگزار‬ ‫خواهد گردید حضور بهم رسانند‪ .‬در بخش نخست‪ ،‬خانم‬ ‫‪ Caroline Westra‬از انجمن ‪ APEGBC‬و مسئول‬ ‫بررسی سوابق کاری متقاضیان ‪ ، P.Eng‬در خصوص‬ ‫فواید عضویت در ‪ ،APEGBC‬نحوه درخواست جهت‬ ‫عنوان ‪ ، P.Eng‬مدارک مورد نیاز‪ ،‬و کلیه اطالعات‬ ‫مربوطه بر اساس آخرین اصالحات‪ ،‬مطالب مبسوطی‬ ‫را ارائه خواهند نمود‪ .‬هدف این بخش از برنامه ارائه‬ ‫اطالعات مورد نیاز جهت آشنایی بیشتر مهندسین دارای‬ ‫سوابق کاری بین‌المللی و یا کانادایی با ‪ APEGBC‬و‬ ‫نحوه دریافت عنوان ‪ P.Eng‬می‌باشد‪ .‬در ادامه برنامه و‬ ‫در بخش دوم‪ ،‬خانم ‪ Deb Feduik‬مدیر صدور پذیرش‬ ‫ی‬ ‫یس ‌‬ ‫جهت ‪ Master of Engineering‬از دانشگاه یو ب ‌‬ ‫(‪ ،)Faculty of Applied Science‬در خصوص نحوه‬ ‫درخواست پذیرش جهت مقاطع فوق لیسانس (‪MASc,‬‬ ‫‪ )MEng‬و دکترا (‪ )PhD‬در رشته‌های مهندسی‌‪ ،‬مدارک‬ ‫مورد نیاز‪ ،‬روند‪ ‬بررسی درخواست متقاضی‪ ،‬و کلیه‬ ‫اطالعات و راهنمایی‌های مربوطه جهت تسریع در امر‬ ‫صدور پذیرش صحبت خواهند نمود‪ .‬این بخش از برنامه‬ ‫راهکارها و اطالعات الزم را در اختیار عالقمندان به ادامه‬ ‫تحصیالت آکادمیک‪ ،‬شامل‪ ‬متقاضیان مقیم و یا با ویزای‬ ‫ی‬ ‫دانشجویی‪ ‬قرار خواهد داد‪.‬حضور در برنامه برای تمام ‌‬ ‫عالقمندان آزاد و رایگان است‪.‬‬ ‫ی ‪ ۴‬بعداز ظهر‬ ‫زمان‪ :‬شنبه ‪ ۲۱‬نوامبر ‪ ۲۰۰۹‬از ساعت ‪ ۲‬ال ‌‬ ‫‪Room 1710, Building SW3,‬‬ ‫‪BCIT Burnaby Campus‬‬

‫خواهشمند است لطفا جهت اطالعات بیشتر به تارنمای‬ ‫انجمن ‪ www.iebca.ca‬مراجعه فرمائید‪.‬‬

‫مسجدالغدیر‬ ‫برنامه های مست ّمر و هفتگی‬ ‫شبهای جمعه‪:‬ساعت ‪ 7:30‬شروع برنامه با اقامه نمازجماعت‬ ‫عطر نیایش و مناجات با قرائت دعای روحبخش کمیل‬ ‫سلسله مباحث‪ :‬در محضر نهج البالغه‬ ‫ظهرجمعه ‪ :‬مقارن اذان ظهر‪ :‬شروع خطبه های نماز جمعه‬


‫‪41‬‬

‫‪41 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 928‬جمعه ‪ 22‬آبان ‪1388‬‬

‫جمعه شب ها‪ 5:45 :‬تا ‪ 9‬شب کالسهای مدرسه اسالمی‬ ‫‪ 6‬تا ‪ 7‬شب جلسه قرائت و تجوید قرآن (ویژه بانوان)‬ ‫‪ 6‬تا ‪ 7‬شب‪ :‬نشست ویژه نوجوانان (پرسش و پاسخ)‬ ‫‪ 7:30‬تا ‪ 10‬شب ‪ :‬اقامه نماز جماعت ‪ +‬سخنرانی در‬ ‫موضوعات‪ :‬اخالقی‪ ,‬اعتقادی‪ ,‬فقهی‪ ,‬عرفانی و عملی ‪...‬‬ ‫جهت اطالعات بیشتر و پاسخگوئی به سؤالت شرعی‬ ‫با حجة اسالم دکتر حجازی (‪ )604-727-8778‬تماس‬ ‫حاصل نمائید‪ .‬تلفن خط خبری‪604-960-0028 :‬‬

‫مستاجرين‪Tenant Resource &Advisory Centre‬‬ ‫پنجشنبه سوم دسامبر ‪ 2009‬از ساعت ‪ 4‬تا ‪ 6‬بعدازظهر‬ ‫مكان‪ :‬نورت شور مولتی كالچرال سوسايتی‬ ‫اطاق ‪ – 207‬پالك ‪ 123‬خيابان پانزدهم شرقی‬ ‫اين جلسه به زبان انگليسی همراه با ترجمه همزمان فارسی‬ ‫ارائه خواهد شد‪ .‬اين برنامه آموزشي رايگان ميباشد و به دليل‬ ‫محدود بودن جا لطفا براي ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر با‬ ‫شماره تلفن ‪ 604-988–2931‬هما سلطانی مسئول برگزاري‬ ‫برنامه تماس حاصل فرمائيد‬

‫اتحادیه ایرانیان برگزار می‌کند‬

‫مدرسه موالنا‬

‫سمینار بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران‬ ‫به مناسبت دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر سمیناری‬ ‫جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران با حضور‬ ‫تعدادی از شخصیت‌های حقوق بشری برگزار می‌گردد‪.‬‬ ‫اسامی سخنرانان این برنامه متعاقبا به اطالع عموم خواهد‬ ‫رسید‪ .‬زمان‪ :‬پنج‌شنبه ‪ 10‬سپتامبر ساعت ‪ 5‬بعدازظهر‬ ‫مکان‪ :‬سالن اجتماعات دانشگاه سایمون فریزر‬ ‫شماره ‪ 515‬خیابان هیستینگز غربی در داون‌تاون ونکوور‬ ‫ورود برای همگان آزاد و رایگان است‪.‬‬ ‫تلفن اطالعات‪)604( 779-4422 :‬‬ ‫و ‪)604( 723-3465‬‬

‫خویشتن پذ یری و خویشتن ناپذیری در اندیشه موالنا‬ ‫بررسیشخصیتنمایشی‬ ‫سخنران ‪ :‬دکتر مجتبی کوهپایه‬ ‫زمان ‪ :‬یکشنبه ‪ 15‬نوامبر ‪2009‬‬ ‫ساعت ‪ 4:30 :‬تا ‪ 7‬بعد از ظهر‬ ‫مکان ‪ :‬هتل گراس این مارین درایو نورت ونکوور‬ ‫برگذار کننده ‪ :‬انجمن حکمت و فلسفه ونکوور‬ ‫تلفن تماس‪)778( 237-1145 :‬‬

‫‪www.alghadirmasjid.com‬‬

‫باشگاهایرانیان‬

‫مدرسه آیندگا ن‬ ‫مدرسه آیندگان با بهره گیری از تیم معلمان حرفه ای و با‬ ‫تجربه دردوره پیش دبستانی و کالسهای فارسی ‪ ،‬دینی و‬ ‫اخالق و هنر در پایه های اول تا پنجم ابتدائی وراهنمائی و‬ ‫همچنین کالسهای تقویتی خصوصی و نیمه خصوصی‬ ‫محیطی حرفه ای ومملواز گرمی ونشاط را برای فرزندان‬ ‫عزیز شما فراهم نموده است‪ .‬جهت ثبت نام ترم زمستان‬ ‫‪ 2010‬و دریافت اطالعات در خصوص سیستم آموزشی‬ ‫مدرسه‪ ،‬مکان وسایر اطالعات هرچه سریعتر با تلفن‬ ‫‪ 778-340-1300‬و یا ایمیل‬

‫پیرو آگهی‌های گذشته‪ ،‬شانزدهم سپتامبر ‪ 2009‬گردهمایی‬ ‫سالیانه به منظور استماع گزارش مالی و انتخاب هیات مدیره‬ ‫جدید برای دوره یک ساله (‪ )2009-2010‬در محل باشگاه‬ ‫تشکیل گردید‪ .‬با توجه به آرا به دست آمده حاضرین‪،‬‬ ‫اکثریت به ترتیب به شرح زیر اعالم می‌شوند‪:‬‬ ‫‪ -1‬خانم مینو برومند ‪-2‬آقای سیروس برومند‬ ‫‪ -3‬آقای منوچهر نیکتاش ‪ -4‬آقای منوچهر روان‌بخش‬ ‫‪ -5‬آقای عبداهلل نیک‌زاده ‪ -6‬خانم گلناز صحرائی‬ ‫‪ -7‬خانم پروانه جیحون‬

‫‪ info.ayandegan@gmail.com‬تماس حاصل فرمائید‪.‬‬ ‫«این فرصت گرانبها جهت آموزش و احیاء فرهنگ و هویت‬ ‫به فرزندان و نسلهای آینده را از دست ندهیم‪».‬‬

‫برنامه آ موزشی رایگان‬

‫موسسه آموزشی فرهنگی نور‬

‫برای پرژین ( فارسی و دری ) زبا نها برگزار می کند‬ ‫استانداردهایشغلی‬ ‫* حداقل دستمزد * وقت استراحت و غذا خوردن‬ ‫* اضافه کاری * تعطيالت قانوني‬ ‫* تعطيالت ساليانه *‌ پرداخت تعطيالت‬ ‫* ترک کار * حل اختالفات و موارد بیشتر‬ ‫تاریخ‪ :‬شنبه‪ 21‬نوامبر از ساعت ‪ 3‬تا ‪ 5‬بعدازظهر‬ ‫سخنران‪ :‬آقای پیتر لو(کارمند بازار یابی کار)‬ ‫زبان‪ :‬انگلیسی‪ /‬پرژین ( فارسی و دری )‬ ‫خدمات اسکان یابی در برنابی ‪S.U.C.C.E.S.S‬‬ ‫واحد ‪ ,118‬ساختما ن ‪ 5021‬کینگزوی‪ ,‬برنابی‬ ‫برای کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام لطفا با مسئول اجرای‬ ‫این برنامه فرزانه رستمی با شماره تلفن‪:‬‬ ‫‪ )604(430-4199‬تماس حاصل فرمائید‪.‬‬

‫برنامه های این هفته موسسه بشرح ذیل برگزار می گردد‬ ‫جمعه ‪ 13‬نوامبر ‪ -‬شروع برنامه ساعت ‪ 7‬شب با نماز‬ ‫جماعت مغرب و عشاء سپس سلسله مباحث هفتگی‬ ‫در محضر قران کریم با عنوان « زن و مرد و خانواده در‬ ‫آئینه قران کریم» با سخنرانی آقای دکتر کوهپایه‬ ‫پنجشنبه ‪ 19‬نوامبر ‪ -‬شروع برنامه ساعت ‪ 7‬شب با نماز‬ ‫جماعت مغرب و عشاء سپس دعای پر فیض کمیل‬ ‫و در ادامه جلسه تفسیر آیه به آیه قران کریم با سخنرانی‬ ‫آقای محیط طباطبائی‬ ‫جمعه‪ 20‬نوامبر‪ -‬شروع برنامه ساعت ‪ 7‬شب با نماز‬ ‫جماعت مغرب و عشاء سپس سلسله مباحث‬ ‫هفتگی در محضر قران کریم با عنوان « زن و مرد و خانواده‬ ‫در آئینه قران کریم» با سخنرانی آقای دکتر کوهپایه‬ ‫برای آگاهی بیشتر در مورد برنامه های موسسه آموزشی‬ ‫فرهنگی نور می توانید از طریق خط خبری مرکز به شماره‬ ‫‪ 604 -929- 5955‬و جراید کثیراالنتشار و وب سایت‬ ‫موسسه به آدرس اینترنتی‬ ‫‪ www.noorbc.com‬و ‪www.noorcanada.com‬‬ ‫مراجعهفرمایید‪.‬‬

‫مدرسه اسالمی الغدیر‬ ‫به نام خداوند جان و خرد‬ ‫«فرزندان ما امانتهای الهی هستند‪ ،‬در شکوفایی این غنچه‬ ‫های با طراوت بکوشیم‪ ».‬رشد و تعالی فرهنگی ‪ ،‬بستری‬ ‫مناسب جهت ارتقای معنوی و اخالقی نسل جدید است‪.‬‬ ‫دستیابی به این هدف واال‪ ،‬فلسفۀ تاسیس مدرسه اسالمی‬ ‫الغدیر است‪ .‬با عنایات الهی و تالش چشمگیر کادر‬ ‫آموزشی و اداری مجرب و دلسوز و همچنین حمایت‬ ‫بیدریغ اولیای محترم‪ ،‬چهارمین سال فعالیت مدرسه را در‬ ‫فضایی پرنشاط‪ ،‬آرام و صمیمی و در محیطی جدید پشت‬ ‫سر میگذاریم‪.‬آموزش زبان شیرین فارسی‪ ،‬آشنایی با تعالیم‬ ‫کتاب آسمانی قرآن و مفاهیم روحبخش دینی به نونهاالن و‬ ‫فرزندان هموطنان عزیز از جمله اهداف مدرسه است‪.‬‬ ‫لطفا برای کسب اطالعات بیشتر با تلفن ‪)604( 924-2497‬‬ ‫تماس حاصل فرموده و یا به سایت مدرسه به آدرس‬ ‫‪ www.alghadirmasjid.com‬مراجعه فرمائید‪.‬‬

‫‪1172 – W14 Street off Pemberton,‬‬ ‫‪Marine Dr. North Vancouver‬‬

‫‪Immigration Sponsorship Information‬‬ ‫‪Date:Tuesday, November 17, 09‬‬ ‫‪Time: 10:00 am- 12:00 pm‬‬ ‫‪Speaker: Dennis McCrea LL.B, LL.M.‬‬ ‫‪With more than 25 years experience‬‬ ‫‪with Immigration & Citizenship Law‬‬ ‫‪From: McCrea and Associates‬‬ ‫‪Address:MOSAIC‬‬ ‫‪1720 Grant Street, Vancouver, BC‬‬ ‫‪For more information and registration contact‬‬ ‫‪Sedigheh Hendizadeh at: (604) 254-9626‬‬

‫نورت شور مالتی كالچرال سوسايتی‬

‫رادیو پژواک – ونکوور کانادا‬

‫« قوانين مربوط به مالک و مستاجر در استان بريتيش کلمبيا»‬ ‫آيا با حقوق خود به عنوان مالک يا مستاجر در ‪BC‬‬ ‫آشنايي داريد؟ با شرکت در اين جلسه آموزشی‪ ،‬اطالعات‬ ‫مفیدی در موارد زير بدست می آوريد‪:‬‬ ‫*مسئوليتهای مالک ومستاجر * چگونگی حل مشکالت‬ ‫در مدت اجاره * مقررات راجع به نوشتن قرارداد اجاره‬ ‫* تعميرات و سرويس ها * خاتمه مدت اجاره و پس‬ ‫گرفتن مبلغ وديعه * حکم تخليه و قوانين مربوط به آن‬ ‫* گزارشهای بازرسی وضعيت خانه يا آپارتمان‬ ‫سخنران ‪ :‬خانم جودی از مرکز اطالعات و مشاوره‬

‫رادیو پژواک دوشنبه ها ساعت ‪ 9‬تا ‪ 10‬شب بوقت غرب‬ ‫کانادا روی موج ‪ FM‬ردیف ‪ 102 / 7‬پخش میشود‪.‬‬ ‫همچنین میتوانید صدای رادیو پژواک را روی سایت‬ ‫اینترنتی رادیو کئوپراتیو ونکوور ‪www.coopradio.org‬‬ ‫بطور زنده هر دوشنبه ساعت ‪ 9‬تا ‪ 10‬شب بشنوید‪.‬‬ ‫تلفن خط آزاد ‪ )604( 684-7561‬است‪.‬آدرس ایمیل رادیو‬ ‫پژواک ‪ pajvak20@gmail.com‬میباشد‪.‬‬

‫‪www.iranica.com‬‬

‫کشف بقايای سپاه مفقود شده‬ ‫«پنجاه هزار نفره» هخامنشی در بیابان‌های مصر‬ ‫رادیو فردا‪ -‬براس��اس تحقيقات و‬ ‫اکتشافات دو باستانشناس ايتاليايی‬ ‫يک سپاه بزرگ هخامنشی حدود‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬س��ال پيش در مسير حرکت‬ ‫خود به س��مت دره ش��يوا در مصر‬ ‫در صحراهای غربی اين کشور زير‬ ‫طوفان شن ناپديد شده است‪.‬‬ ‫خالص��ه ای از نتايج اين تحقيقات‬ ‫که در وب سايت خبرگزاری ان بی‬ ‫سی منتشر شده ممکن است کليد‬ ‫کش��ف يکی از بزرگترين اس��رار‬ ‫باستانشناسیجهانباشد‪.‬‬ ‫در حفاری های انجام شده در يک‬ ‫نقطه دورافتاده در قلب صحراهای‬ ‫مصراسلحههایبرنزیگردنبندهای‬ ‫نقره و صدها قطعه استخوان انسان‬ ‫کشف شده اس��ت‪ .‬اين اکتشافات‬ ‫ممکن است باالخره سرنوشت سپاه‬ ‫‪ ۵۰‬هزار نفره کموجيه پادشاه ايران‬ ‫را روشن کند‪.‬‬ ‫براساس اين تحقيقات باستانشناسی‬ ‫سپاه ‪ ۵۰‬هزار نفره امپراطوری ايران‬ ‫زير طوفان شن دفن شده است‪.‬‬ ‫به نوش��ته هرودت م��ورخ يونانی‬ ‫کمبوجيه پسر کوروش کبير پس از‬ ‫آنکه موبدان معبد آمون از پذيرش اين دو باس��تان ش��ناس به نام های‬ ‫فرمانروايی وی بر مصر س��رپيچی آنجلو و آلفردو کاستيجيونی نتايج‬ ‫کردند يک س��پاه ‪ ۵۰‬هزار نفره را تحقيقات ‪ ۱۳‬س��اله خود در مورد‬ ‫برای تصرف دره شيوا و معبد آمون ناپديد شدن سپاه امپراطوری ايران‬ ‫را چندی پيش در فستيوال فيلم های‬ ‫اعزام کرد‪.‬‬ ‫اين س��پاه پس از هف��ت روز پياده باستان شناسی عرضه کردند‪.‬‬ ‫روی در صحرا به واديه ای رس��يد اين دو باستانشناس ايتاليايی از سال‬ ‫که مورخان معتقدند ال خارگا بوده ‪ ۱۹۹۶‬در بخشی از صحرای مصر و‬ ‫اس��ت‪ .‬ولی پس از ترک اين محل به فاصله کمی از شيوا در جستجوی‬ ‫ديگر هيچ اثری از سپاه ديده نشد‪ .‬اش��يای ديگری بودند ک��ه به طور‬ ‫به نوشته هرودت باد شديدی که از تصادفی چند قطعه کوچک برنزی‬ ‫جنوب می وزيد با خود يک طوفان را کشف کردند که بعدا معلوم شد‬ ‫ش��ن عظيم را جاری کرد و تمامی قطعات سالح های جنگی مربوط به‬ ‫اين سپاه زير اين طوفان شن ناپديد دوره اوليه هخامنشی است‪.‬‬ ‫اي��ن ابزارهای جنگ��ی و تعدادی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫چون هي��چ اث��ری از بقاي��ای اين گردنبند و گوش��واره نق��ره ای در‬ ‫سپاه کشف نش��ده بود مورخان و محدوده ای به شعاع چند صد متری‬ ‫باستانشناسانمعاصرداستانهرودت از يک صخره بزرگ در دل صحرا‬ ‫در مورد اين س��پاه را بيش��تر يک کش��ف ش��ده اند و باستانشناسان‬ ‫معتقدند که به هنگام وقوع طوفان‬ ‫افسانه تلقی می کردند‪.‬‬ ‫اما اکنون دو باستانش��ناس برجسته شن بخشی از اين سپاه ‪ ۵۰‬هزار نفره‬ ‫ايتاليايی مدعی اند که شواهد و آثار زير اين صخره ب��زرگ پناه گرفته‬ ‫قابل اعتمادی يافته اند که نشان می بودند‪.‬‬ ‫دهدایسپاهامپراطوریايرانحقيقتا يک��ی از نکات��ی که م��ی تواند به‬ ‫توسط طوفان شن نابوده شده است‪ .‬اثبات کشفيات اين دو برابر ايتاليايی‬

‫کمک کند تحقيقات آنها در مورد‬ ‫نقشه های باستانی مصر است‪ .‬آنها‬ ‫معتقدند که سپاه کمبوجيه برخالف‬ ‫معم��ول و تصور رايج مس��يری از‬ ‫سمت غرب را برای رسيدن به دره‬ ‫ش��يوا برگزيد‪ .‬اين نقشه ها از دقت‬ ‫الزم برخوردار نبود و ش��ايد س��پاه‬ ‫کمبوجيه خود دچار اش��تباه شد و‬ ‫در نهايت به جای رسيدن به شيوا در‬ ‫نقطه ای به فاصله صد کيلومتری آن‬ ‫با يک طوفان شن عظيم روبرو شد‪.‬‬ ‫اين دو باستان ش��ناس ايتاليايی در‬ ‫آخرين بخش از تحقيقات ميدانی‬ ‫خود در سال ‪ ۲۰۰۲‬تصميم گرفتند‬ ‫که داس��تان ه��ای اع��راب بدوی‬ ‫ساکن اين بخش از صحراهای مصر‬ ‫را بررس��ی کنند‪ .‬با کمک ساکنان‬ ‫باديه های اين منطقه دو باستانشناس‬ ‫ايتاليايی يک گ��ور جمعی حاوی‬ ‫صدها قطعه استخوان های انسان را‬ ‫يافتند‪ .‬در بين اين استخوانها تعدادی‬ ‫نوک پيکان هخامنشی و چند قطعه‬ ‫فلزی افس��ار اس��ب کش��ف شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫آنجلو و آلفردو کاستيجيونی نتايج‬ ‫تحقيقات و اکتش��افات خود را در‬ ‫اختيار مرکز باستانشناسی مصر قرار‬ ‫داده و منتظر اجازه و همکاری آنها‬ ‫برای ادامه اکتشافات هستند‪ .‬تا اين‬ ‫لحظه هنوز پاسخی به آنها داده نشده‬ ‫است ولی اين دو برادر معتقدند که‬ ‫سپاه مفقود شده کمبوجيه در نقطه‬ ‫ای در همي��ن منطق��ه و احتماال در‬ ‫عمق ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬متری صحرا دفن شده‬ ‫است‪.‬‬


‫‪42‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 928‬جمعه ‪ 22‬آبان ‪1388‬‬

‫‪42 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009‬‬

‫شاهین نجفی‪ :‬باید بی‌پرواتر باشیم!‬ ‫شاهین نجفی‪ ،‬خواننده‌ی جوان رپ‪ ،‬که پیش از این با ترانه‌هایی چون «ما مرد نیستیم»‬ ‫و «ما آخر خطیم» به موسیقی نوین اعتراضی ایران جانی تازه داد‪،‬‬ ‫نخستین آلبوم ترانه‌های رپ خود را منتشر کرده است‪.‬‬

‫آقای نجف�ی‪ ،‬اول تبریک می‌گویم که آلبوم کارهای‬ ‫جدیدت�ان درآم�ده اس�ت‪ .‬چ�را اس�م این آلب�وم را‬ ‫«ایلوسیون» انتخاب کردید؟‬

‫همان طور که خودتان هم مطلع هستید‪ ،‬ایلوسیون مفهوم‬ ‫وسیعی است در رشته‌های مختلف‪ ،‬از روانشناسی گرفته‬ ‫تا فلس��فه‪ .‬ولی آن چیزی که ما مدنظرمان بود‪ ،‬اش��اره‬ ‫به توهمی است که انس��ان به اطرافش دارد و نسبت به‬ ‫جهان و مس��ایلی که دارد اتفاق می‌افتد؛ یعنی دقیقاً به‬ ‫همان معنی سطحی ایلوسیون‪ ،‬این که شما گاهی چیزی‬ ‫را می‌شنوید‪ ،‬می‌بینید‪ ،‬اما معلوم نیست که همان است‪،‬‬ ‫واقعیت دارد یا نه‪.‬‬ ‫اش�اره‌ی ش�ما به چه کسی یا چه کس�انی است که این‬ ‫توهم را دارند؟‬

‫آن چی��زی که من در ابتدای امر مدنظر داش��تم‪ ،‬خیلی‬ ‫ش��خصی بود‪ .‬یعنی در رابطه با حضور خود انس��ان در‬ ‫جه��ان و دیدش نس��بت به جهان و آن چی��زی که در‬ ‫اطرافش دارد اتفاق می‌افت��د و اص ً‬ ‫ال وجودش و اینکه‬ ‫آیا این یک واقعیت اس��ت یا واقعاً یک توهم اس��ت‪.‬‬ ‫این چیزی است که من خودم هم هنوز نتوانسته‌ام به آن‬ ‫جواب بدهم و در ابتدای امر چنین چیزی مدنظرم بود‪ .‬و‬ ‫بعد در مفهوم وسیع خودش به هرحال نقش یک انسان‬ ‫در کل جامعه‪ ،‬در هستی اص ً‬ ‫ال‪ .‬از خانواده گرفته تا تمام‬ ‫مسایلی که ما می‌توانیم تصورش را بکنیم‪.‬‬ ‫این اولین س�ی‌دی یا آلبوم ش�ما برای فروش است‪ ،‬تا‬ ‫جایی که م�ن می‌دانم‪ ،‬که اکثراً کارهای جدید ش�ما‬ ‫را دربرمی‌گیرد‪ .‬اما کس�انی که بخواهند ترانه‌هایی را‬ ‫که ش�ما با آن‌ها شناخته ش�ده‌اید بشنوند‪ ،‬هنوز باید به‬ ‫اینترنت مراجعه کنند‪ .‬درست است؟‬

‫س��ال پیش از کلم ‌ها‌ی مثل «تجاوز» اس��تفاده نمی‌کرد‬ ‫[اکنون استفاده می‌کند] و یک اسامی عجیب و غریبی‬ ‫بکار می‌بردند‪ ،‬مثل «بداخالقی جنس��ی» یا چه می‌دانم‬ ‫«بی‌حرمتی» و چیزهایی که اص ً‬ ‫ال واقعی نبود‪ .‬این دقیقاً‬ ‫اسمش تجاوز است و همان جوری که هست باید نشان‬ ‫داده بشود و کمترین کاری که یک شاعر یا یک هنرمند‬ ‫می‌تواند انجام بدهد این اس��ت که آن چیزی را که به‬ ‫واقع اتفاق افتاده است‪ ،‬به واقع نیز به تصویر بکشاند‪ .‬هیچ‬ ‫کاری بجز این نیس��ت‪ .‬به ه��ر ترتیب‪ ،‬این همان بحث‬ ‫قدیمی است که هنوز در ما مسایلی هست که شکسته‬ ‫نشده و انگار از کلمات و مفاهیم می‌ترسیم‪ .‬در صورتی‬ ‫که اینها نه فحش اس��ت و ن��ه توهین‪ .‬این همان چیزی‬ ‫است که هست و آن را همان طور هم باید بپذیریم‪ .‬این نگاه که می‌کردم‪ ،‬به خودم می‌گفتم‪ ،‬این ماجرا به کجا‬ ‫خیانت من به کلمه است که اگر آن جوری که هست می‌خواهد ختم بش��ود‪ .‬تصویری که من از جامعه‌ایران‬ ‫نیاورمش‪ .‬شما اگر به ادبیات کالسیک ما هم نگاه بکنید‪ ،‬داش��تم‪ ،‬چنین تصویری بود‪ :‬ملتی ک��ه می‌خواهد رها‬ ‫به همین ترتیب است و آن‌ها هم همان چیزی را که فکر بش��ود‪ ،‬اما واقعاً هیچ ابزاری ندارد‪ .‬همه چیزش را ازش‬ ‫گرفته‌اند‪ ،‬همه نوع راهی را دارند به رویش می‌بندند و‬ ‫می‌کردند و مدنظر داشتند مستقیماً می‌گفتند‪.‬‬ ‫این ملت به نقطه‌ای رسیده که حتی با سکوت خودش‪،‬‬ ‫حتی با یک راهپیمایی سکوت اعتراض می‌کند‪ .‬یعنی‬ ‫به این نقطه کش��یده ش��ده و آن کس��ی هم که حاکم‬ ‫است‪ ،‬از هر ابزاری برای سرکوب دارد استفاده می‌کند‪.‬‬ ‫و‪ ..‬به نوعی خب من معتقد هس��تم که انسان می‌تواند با‬ ‫حرکتی بدون خشونت و بدون حرکت‌های قهرآمیز به‬ ‫آن چیزی که می‌خواهد برسد‪ .‬زمان می‌برد‪ ،‬اما می‌شود‬ ‫و من معتقد هستم که واقعاً همین ماجراها در طی زمان‬ ‫نتیجه‌ی خودشان را خواهند داد‪.‬‬

‫دقیقاً من همیشه این مشکلی را که در رابطه با من اتفاق‬ ‫افتاده دارم و همه فکر می‌کنند شاید من یک انسان خیلی‬ ‫خشنی هستم که در ترانه‌ها داد می‌زند‪ .‬اما من بجز زمانی‬ ‫که روی س��ن هس��تم‪ ،‬یک آدم خیلی خجالتی هستم‪.‬‬ ‫من فقط روی س��ن و در ترانه اس��ت که خیلی وحشی‬ ‫می‌شوم‪ .‬اما این منافاتی ندارد برای من که به هر ترتیب‬ ‫انسان بتواند به پای آن چیزی که به آن باور دارد بایستد‬ ‫و همان چیزی باش��د که در ترانه هست و در عین حال‬ ‫تضادی هم با این قس��مت داشته باشد‪ .‬ما انسان هستیم‬ ‫و انسان زیبایی را دوست دارد‪ ،‬لطافت را دوست دارد‪.‬‬ ‫از این جهت من فکر می‌کنم انسان خیلی طبیعی است‬ ‫و می‌تواند طبیعی باش��د‪ .‬دقیقاً مثل یک حیوان و شاید‬ ‫در «سارینا» یا بعضی ترانه‌ها که این جنبه کمی قوی‌تر‬ ‫ول�ی در ترانه‌ی «همه چی دروغه» ش�ما خیلی به نظر می‌ش��ود‪ ،‬به این ماجرا برگردد‪ .‬به هر ترتیب این یک‬ ‫ناامید می‌آیید و برای کسی که هم که گوش می‌کند‪ ،‬قسمت از شخصیت من است‪.‬‬ ‫می‌توان�د ناامیدکننده باش�د‪ ،‬انگار به هی�چ چیز دیگر‬ ‫اعتمادینیست!‬

‫بله‪.‬‬

‫می‌شود گفت ترانه‌های این آلبوم بیشتر متأثر از حوادث‬ ‫پس از انتخابات ایران است؟‬

‫ما این آلبوم را پیش از این مس��ایل شروع کرده بودیم‪،‬‬ ‫اما پس از اینکه این اتفاقات در ایران افتاد‪ ،‬شعر یکی دو‬ ‫کار را تغییر دادم که ش��خصی بودند و با آن چیزی که‬ ‫من پیش از آن مدنظر داشتم ساخته شده بودند‪ ،‬و آنها‬ ‫را از آلب��وم بیرون آوردم و یک��ی دوتا کار جدیدتر را‬ ‫که براساس فضای ایران ساخته بودم و در نظر داشتم به‬ ‫صورت تراک منتشر بکنم‪ ،‬با پیشنهاد و نظر بچه‌ها توی‬ ‫آلب��وم آوردیم‪ ،‬و این‌ها را جزو س��ی دی قرار دادیم و‬ ‫پخش‌اش کردیم‪.‬‬ ‫می‌توانم بپرس�م که این دوتایی که می‌گویید‪ ،‬کدامها‬ ‫هستند؟‬

‫یکی ترانه‌ی «آخرین زمان» است و دیگری هم «وقتی‬ ‫خدا خوابه»‪.‬‬ ‫موض�وع «وقتی خدا خوابه» که ش�ما ب�ه عنوان اولین‬ ‫ترانه در آلبوم‌تان آورده‌اید‪ ،‬مش�خص است که تجاوز‬ ‫جنسی در زندان است‪ ،‬و درباره «ترانه‌موسوی» است و‬ ‫دروغگویی‌ها و در مقابلش افشاگری‌ها‪ ،‬که ازجمله شما‬ ‫می‌کنید‪ ،‬با زبانی بس�یار بی‌پروا که تابوها را می‌شکند‪.‬‬ ‫می‌شود این سؤال پیش بیاید که الزم بود شما این زبان‬ ‫را به این صورت به کار بگیرید؟‬

‫من فکر می‌کنم که ما دیگر االن در موقعیتی هستیم که‬ ‫خیلی بی‌پرواتر از این باید صحبت کنیم‪ .‬من خیلی در‬ ‫این کار همیش��ه حس عذاب وجدان دارم که خودم را‬ ‫سانسور کرده‌ام‪ .‬یعنی خیلی راحت‌تر از این باید صحبت‬ ‫می‌کرده‌ام و نکرده‌ام‪ .‬ببینید‪ ،‬ما االن به نقطه‌ای کشیده‬ ‫شده‌ایم که خود حکومت داخل ایران که تا پنج شش‬

‫تظاهرات ایس�تاده و اعتراض می‌کند‪ .‬آن طرف نرمش‬ ‫را هم دارد نشان می‌دهد‪.‬‬

‫به نظر من می‌آید که شما به عنوان هنرمند زبان کسانی‬ ‫هستید که زبانی ندارند‪ ،‬یا دیده نمی‌شوند و نامرئی‌اند‪.‬‬ ‫خودتان هم این احساس را دارید؟‬

‫م��ن پیش از این‪ ،‬این گونه احس��اس می‌کردم و به هر‬ ‫ترتیب من خیلی خوشحالم و با افتخار هم می‌گویم که‬ ‫عضوی از جامعه‌ی ستمدیده‌ی ایران هستم‪ .‬آن قشر که‬ ‫ستم اقتصادی و نابرابری اجتماعی و حقوقی را متحمل‬ ‫می‌شود و یقیناً من هیچ همانندی‌ای ندارم با آن طبقه‌ای‬ ‫که در رفاه هستند و در ایران هم قلیل هستند و هیچ نظری‬ ‫و احساسی نسبت به مسایل داخل ایران ندارند‪ .‬این قشر‬ ‫ممکن است در خارج از ایران هم باشند و زندگی کنند‬ ‫و ممکن هم هس��ت که به ایران رفت و آمد کنند‪ .‬یقیناً‬ ‫مشخص است‪ ،‬اگر کس��ی کارهای مرا گوش بکند‪،‬‬ ‫می‌داند که وابستگی قشری من به کجاست و با افتخار‬ ‫هم می‌گویم بله‪ ،‬دقیقاً‪ ،‬این قش��ر نامرئی‌اند‪ ،‬این قش��ر‬ ‫ستمدیده‌اند و این قشر به اسم‌شان گاهی هر حرفی زده‬ ‫می‌شود‪ ،‬اما هیچ وقت آن‌ها به آن چیزی که می‌خواهند‬ ‫نمی‌رسند و به قول بچه‌ها دقیقاً همان «خس و خاشاک»‬ ‫هس��تند‪ .‬به هر ترتیب‪ ،‬امروز کار ایران و مردم به جایی‬ ‫کشیده شده است که ما همه با افتخار می‌گوییم بله‪ ،‬ما‬ ‫خس و خاشاک هستیم‪.‬‬

‫در ترانه‌ی «آخرین زمان» به نظر می‌آید ش�ما هشدار‬ ‫می‌دهی�د به کس�انی که مردم را به حس�اب نمی‌آورند‬ ‫ک�ه این تظاه�رات و اعتراض�ات تازه اول کار اس�ت!‬ ‫می‌توانید در مورد این ترانه کمی توضیح بدهید؟ در‬ ‫چه شرایطی این ترانه را نوشتید؟‬

‫زمانی بود که از یک طرف من ش��جاعت‌و جرأت این‬ ‫مردم را می‌دیدم و حس��رت می‌خوردم که خودم آنجا‬ ‫نیس��تم‪ .‬چ��ون در دوره‌ی ما خیلی کاره��ا پنهانی‌تر و‬ ‫محدودتر بود‪ .‬بزرگترینش هم ‪ ۱۸‬تیر بود که بازهم مث ً‬ ‫ال‬ ‫فقط با دانشجوها طرف بودند‪ .‬اما این بار دیگر همه‌گیر‬ ‫ش��ده بود و من این جرأت را می‌دیدم‪ .‬از طرف دیگر‬

‫درست است‪ .‬به هرحال آن ترانه کمی قدیمی‌تر است‬ ‫و به اوایل س��ال ‪ ۲۰۰۹‬برمی‌گردد‪ .‬من در آن شرایط به‬ ‫شدت از همه چیز سرخورده شده بودم‪ .‬و به نوعی این‬ ‫هنوز هم همان اس��ت که اسمش «توهم» یا «ایلوسیون»‬ ‫اس��ت که واقعاً نمی‌دانم آن چیزی که هستم هستم‪ ،‬یا‬ ‫همه آن چیزی که هستیم هستیم یا نه‪ .‬من معتقد هستم که‬ ‫ما همه به نوعی در حال بازی کردن یک نقش هستیم‪.‬‬ ‫این نقش‌ها فی‌نفسه بد یا خوب نیستند‪ .‬اما ما این نقش‌‌ها‬ ‫را به صورت تاریخی می‌پذیریم و مهم فقط همین است‬ ‫که نقش‌مان را خوب بازی بکنیم‪ .‬اما لحظه‌ای می‌شود‬ ‫که ما واقعاً تازه می‌فهمیم که روی سن تئاتر داریم بازی‬ ‫می‌کنیم و داستان به نوعی خیلی احمقانه‌تر از آن چیزی‬ ‫اس��ت که ما تصور می‌کنیم‪ .‬در بطن ماجرا که برویم و‬ ‫کمی از دیدگاه فلسفی نگاه کنیم‪ ،‬من جهان را بیش از‬ ‫این نمی‌بینم‪ .‬اما به هرحال به آن جنگ معتقد هس��تم‪،‬‬ ‫جنگ برای پذیرفتن این نقش و خوب اجرا کردن آن‪.‬‬ ‫علی‌رغم این که می‌دانیم نقش است‪ ،‬اما به نظر من باید‬ ‫خوب بازی بشود و من خوشبختم که نقشی که به من‬ ‫داده شده یا پذیرفته‌ام‪ ،‬نقش منفی سن یا تئاتر نیست و‬ ‫متأسفم برای کسی که به هر ترتیب نقش منفی را دارد‬ ‫بازی می‌کند‪.‬‬ ‫ه�ر چ�ه به انته�ای آلبوم نزدیکتر می‌ش�ویم‪ ،‬ش�ما آن‬ ‫چه�ره‌ی لطیف‌ترتان را بیش�تر نش�ان می‌دهید‪ ،‬به نظر‬ ‫می‌آید‪ ،‬در ترانه‌ی «سارینا»‪ ،‬یک دایی مهربان است که‬ ‫نصحیت می‌کند و عزی�زش را بازمی‌دارد که راجع به‬ ‫فقرا و کسانی که با او اختالف طبقاتی دارند با بی‌رحمی‬ ‫فکر کند‪.‬‬

‫دقیقاً من خیلی می‌خواس��تم تالش بکن��م که این کار‬ ‫تبدیل ب��ه نصحیت‌نامه نش��ود و نمی‌دانم چقدر موفق‬ ‫بودم‪ ،‬اما‪...‬‬

‫منظورم نصحیت نیس�ت‪ .‬ول�ی به هرحال یک انس�ان‬ ‫پخته‌ت�ری اس�ت که راهی را نش�ان می‌ده�د و خیلی‬ ‫مهربان اس�ت‪ .‬یعنی فقط آن جوانی نیس�ت که جلوی‬

‫در آخرین ترانه‌ی این آلبوم «من یک دردم»‪ ،‬صحبت‬ ‫سر انسان‌دوستی است‪ .‬با این حال یک افسوسی در آن‬ ‫هست که شما خودتان آن موقع نیستید که ایده‌آل‌هایی‬ ‫را که اعتقاد دارید یکروز تحقق پیدا می‌کند را ببینید!‬

‫درس��ت است‪ .‬از نوجوانی همیشه این حس با من بوده‬ ‫که آنقدرها شاید نباشم‪ .‬اما جدا از این‪ ،‬من فکر نمی‌کنم‬ ‫که جهان به این زودی‌ها اصالح بشود و این فقط یک‬ ‫آرزو اس��ت‪ .‬به همین دلیل اص ً‬ ‫ال ایده‌آلیست نیستم که‬ ‫بگویم نه حتماً جهان به آن مدینه‌ی فاضله که در ادیان‬ ‫می‌خواهیم‪ ،‬یا به آن جامعه‌ی بی‌طبقه‌ی چپ می‌رسد‪ .‬در‬ ‫واقع فکر می‌کنم انسان از موقعی که به صورت تاریخی‬ ‫به ابزار دست پیدا کرده موجب فساد بوده و نمی‌دانم که‬ ‫در آین��ده چه اتفاقی می‌افتد‪ .‬این کار فقط در حد یک‬ ‫آرزو اس��ت و این ترانه واقعاً بیان آن آرزو بود که اگر‬ ‫من هم نباشم‪ ،‬امیدوارم که در آینده این اتفاق بیفتد‪ .‬اما‬ ‫این که چه طور اتفاق می‌افتد‪ ،‬کی و شکلش چه جوری‬ ‫است‪ ،‬واقعاً هیچ نظری نمی‌توانم بدهم‪.‬‬ ‫در این ترانه‌ها به نظر می‌آید که شما دامنه‌ی کارتان را‬ ‫گسترش داده‌اید‪ .‬عناصر مختلفی به کار گرفته شده و به‬ ‫هرحال متنوع‌تر به نظر می‌آید‪.‬‬

‫به هر ترتیب من معتقد هس��تم که این کار‪ ،‬کار گنگ‬ ‫نیس��ت‪ .‬این کار را من باید اسمش را بگذارم یک کار‬ ‫کالس��یک در رپ‪ ،‬و موسیقی‌اش هم به همین ترتیب‬ ‫تنظیم ش��د‪ .‬حاال این چیزها را مفصل آقای س��وهانی‬ ‫توضیح می‌دهد‪ ،‬ولی به هر ترتیب ما می‌خواستیم یک‬ ‫کار کالسه شده و منضبط انجام بدهیم و یک مقداری‬ ‫از فضای رپ گنگ که در آن مجموعه قبلی بود دور‬ ‫بش��ویم‪ .‬روی ترانه‌ها هم باز به همین ترتیب و به همین‬ ‫دلیل می‌گویم ای��ن ترانه‌ها آزادی ترانه‌های گذش��ته‬ ‫را نداش��ت و یکمقدار منضبط ت��ر بودند و با این حال‬ ‫اعتراض با یک غم همراه بود و به هر ترتیب شکل کار‬ ‫این جوری بود که براساس آن آهنگها هم این طوری‬ ‫ساخته شد‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪44‬‬


‫‪43‬‬

‫‪43 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 928‬جمعه ‪ 22‬آبان ‪1388‬‬

‫‪Saatchi & Saatchi‬‬ ‫‪Since 1925‬‬

‫ﺟﻮﺍﻫﺮﻱ ﺳﺎﻋﺘﭽﻲ ﻭ ﺳﺎﻋﺘﭽﻲ‬ ‫ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﻨﺞ ﻧﺴﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺟﻮﺍﻫﺮ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻧﻔﻴﺲ ﺗﺮﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ‬

‫ﻧﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺩﺍﺭﻳﺪ‪.‬‬

‫ﺟﻮﺍﻫﺮﻱ ﺳﺎﻋﺘﭽﻲ ﻭ ﺳﺎﻋﺘﭽﻲ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺎﭘﻲ ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻫﺎﻱ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻱ‬ ‫‪ Better Business Bureau‬ﻭ ﺳﻨﺪﻳﻜﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺟﻬﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻭﻧﻜﻮﻭﺭ ﺑﺰﺭگ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ‬

‫ﻧﺎﻡ ﻣﺎ ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪ ﻣﺎﺳﺖ‬ ‫ﺟﻮﺍﻫﺮﻱ ﺳﺎﻋﺘﭽﻲ ﻭ ﺳﺎﻋﺘﭽﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺭﺳﻤﻰ‪:‬‬ ‫‪S.T. Dupont, Cross, Safari, Saatchi Swiss, Iceteck, Accutron‬‬

‫ﺟﻮﺍﻫﺮﻱ ﺳﺎﻋﺘﭽﻲ ﻭ ﺳﺎﻋﺘﭽﻲ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺑﺰﺭگ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺷﻮﻫﺎﻱ ﻃﻼ ﻭ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺭﺩ‪:‬‬ ‫‪ JCK‬ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ‪ JCK ،‬ﻻﺱ ﻭﮔﺎﺱ‪ Vicenza ،‬ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﻭ ‪ Basel‬ﺳﻮﻳﺲ‬

‫‪1105 Robson Street, Vancouver 604-685-5625‬‬


‫‪44‬‬

‫‪44 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 928‬جمعه ‪ 22‬آبان ‪1388‬‬

‫ز‬ ‫ی‬ ‫پ‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫کش‪،‬‬ ‫اخوی!‬ ‫هی می گوید ننویس‪ ،‬می گویم چرا ننویسم‪ ،‬می گوید ایرانی ها انقالب کنیم‪ ،‬ولی دولت نظامی بعد از اینکه‬ ‫خطرناک است‪ .‬می گویم کجاش خطرناک است‪ ،‬می نتیجه انقالب ایران را دید ما را سرکوب کرد و در نتیجه‬ ‫گوید آنجاش! واقعا هم آنجای قضیه خطرناک است‪ .‬اقتصاد ترکیه بعد از انقالب‪ ،‬به جای آمریکا و فرانسه و‬ ‫فکر کنید سپاه پاسداران انقالب اسالمی که هر ماه یک انگلیس و آلمان‪ ،‬مهم ترین صادرکننده کاال به ایران شد‬ ‫فرمانده اش به آمریکا و اس��رائیل پناهنده می شوند‪ ،‬و و ما پیشرفت کردیم‪.‬‬ ‫دماغ خودشان را نمی توانند بگیرند و به عنوان تروریست ما‪ :‬چطور شد که صنایع در ترکیه پیشرفت کرد؟‬ ‫هم شناخته می شوند‪ ،‬و وزیرشان در کابینه رسما تحت باباجان‪ :‬بخاطر جنگ ایران و عراق‪ .‬وقتی جنگ ایران‬ ‫تعقیب پلیس بین الملل است و تا شابدولعظیم نمی تواند و عراق اتفاق افتاد‪ ،‬ما هم با عراقی ها اختالف داشتیم‪،‬‬ ‫برود‪ .‬نهایتا برود لب مرز افغانستان و پایش را بگذارد آن ولی فکر کردیم به جای جنگیدن با عراق بهتر است‪ ،‬به‬ ‫طرف مرز و برگردد و همین بیست روز قبل ده نفرشان ایران کاال صادر کنیم‪ ،‬در نتیجه بیکاری در ترکیه از بین‬ ‫قل خورده بودند و رفته بودند پاکستان‪ ،‬پلیس پاکستان رفت و کارخانه های ترکیه فعال شدند و دائما کامیون‬ ‫ده تایی را انداخت توی جعبه پیشنهادی‪ ،‬تا دستمال از کامیون کاال به ایران صادر می شد‪.‬‬ ‫تهران برسد‪ ،‬چند روز طول کشید ول شان کنند و تازه ما‪ :‬چطور شد که ترکیه به یک قطب مهاجرت تبدیل‬ ‫در همین سپاه نصف آدم حسابی هایش با فرماندهی آن شد؟‬ ‫مشکل دارند‪ ،‬س��ردار جزایری رهبران سبزهای بیرون باباجان‪ :‬بخاطر سیاس��ت ه��ای دوران آقای هاش��می‬ ‫کشور را تهدید کرده که به حساب شان می رسد‪ .‬برادر رفسنجانی بعد از جنگ‪ ،‬در حقیقت ما تصمیم گرفتیم‬ ‫من‪ ،‬شما اگر زورت می رسد مواظب باش هر روز یکی که برای کلیه تفریحات مردم ایران برنامه ریزی کنیم‪،‬‬ ‫از فرماندهان سپاه از دست شما به ما پناهنده نشوند‪ .‬تله هتلها و بارها و رس��توران ها و ویالها و دیس��کوها و «‬ ‫پارس می کنند( فارسی اش می شود پارس از راه دور) کارخانه ها» ساخته شد و دهها کارخانه برای مردم ایران‬ ‫ما اگر می خواستیم بترسیم که حرف نمی زدیم‪ .‬مردم مشروبات الکلی تولید کردند و چون در ایران این چیزها‬ ‫هم اگر می ترسیدند که وضع شما اینجوری نبود‪ .‬فعال ممنوع بود‪ ،‬مسافران ایرانی تشریف می آوردند به ترکیه‬ ‫زیپ را بکش برادر تا شانزده آذر‪.‬‬ ‫و بخش خدمات در اقتصاد ما رش��د کرد و ما پیشرفت‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫ما‪ :‬آی��ا فرار مغزها از ترکیه به اقتصاد ش��ما لطمه نمی‬ ‫ابن سینا و غنی سازی ترکیه‬ ‫زند؟‬ ‫باباجان‪ :‬ما فرار مغزها نداریم‪ ،‬فرار پاها و دست ها داریم‪،‬‬ ‫اگر یک دفعه رفتید به همدان و در میدان بوعلی دیدید‬ ‫یک چیز درازی که به عنوان مقبره ابوعلی س��ینا‪ ،‬قبال ما بعد از اینکه دیدیم که فرار مغزها از ایران زیاد ش��د‪،‬‬ ‫در آنجا بود‪ ،‬فعال در آنجا نیس��ت‪ ،‬اصال تعجب نکنید‪ .‬تصمیم گرفتیم که برخالف سیاس��ت ای��ران در مورد‬ ‫احتماال دولت آن را در مقابل بیست کیلو اورانیوم غنی جلوگیری از بازگشت مهاجران به کشور عمل کنیم‪ ،‬در‬ ‫شده داده است به ترکیه‪ .‬حاال ترکیه و عربستان خودشان نتیجه کارگران ترک به اروپا می رفتند‪ ،‬و پول شان را به‬ ‫باید دعوا کنند و یکی ش��ان ثابت کند که ابوعلی سینا ترکیه می آوردند‪ ،‬نه اینکه مثل کشور ایران مغزهایشان‬ ‫ترک بوده یا عرب‪ .‬مس��وول مربوطه اعالم کرد « یک و کارگران شان به خارج بروند و دیگر برنگردند‪.‬‬ ‫نسخه رونوشت از کتاب قانون ابوعلی سینا از آرامگاه ما‪ :‬در مورد مواد مخدر در ترکیه آیا این موضوع لطمه‬ ‫او به س��رقت رفت‪ ».‬دکتر الفنون هم که برای بقیه عمر ای به شما نمی زند؟‬ ‫در ترکیه به سر می برد و قرار است اردوغان را به عنوان باباجان‪ :‬نه تنها لطمه نمی زند‪ ،‬بلکه بسیار سودآور هم‬ ‫برادر بعدی اش جایگزین چاوز کند‪ ،‬گفت‪ « :‬ترکیه می هست‪ .‬قاچاقچی های مواد مخدر انواع مواد را از ایران‬ ‫تواند اورانیوم ایران را غنی سازی کند‪ ».‬در همین حال رد می کنند و به ترکیه می رس��انند‪ ،‬ما هم از آنها پول‬ ‫قاهره بش��دت لرزید و قبر شاه سابق ایران ده متر جابجا می گیریم و باید تعهد بدهند که در ترکیه توزیع نکنند‪،‬‬ ‫شد‪ .‬ظاهرا او بعد از شنیدن این خبر که قرار است ایران آنها هم به تعهدشان عمل می کنند و درآمد خوبی در‬ ‫از ترکیه برای غنی سازی اورانیوم کمک بگیرد‪ ،‬گفت‪ :‬این مورد داریم‪ ،‬تنها نگرانی ما این است که دولت ایران‬ ‫خوب شد من مردم و این روزها را ندیدم‪.‬‬ ‫بخواهد عبور مواد مخدر را ممنوع یا مصرف آن را آزاد‬ ‫کند‪ ،‬یعنی به سیاست فعلی خودش ادامه ندهد‪ ،‬تا وقتی‬ ‫همین سیاست وجود دارد‪ ،‬ما وضع مان توپ است‪.‬‬ ‫باباجان! دست بردار‬ ‫م��ا‪ :‬بعد از روی کار آمدن اس�لامگرایان در ترکیه آیا‬ ‫همزمان با سفر تمام عیار الفنون به ترکیه که قرار شده اقتصاد شما لطمه نخورد؟‬ ‫است طی این س��فر ترکیه غنی سازی اورانیوم ایران را باباجان‪ :‬نه‪ ،‬در ایران هم بعد از روی کار آمدن اصالح‬ ‫بپذیرد و احمدی نژاد گفت که « ایران به ترکیه اعتماد طلبانی مثل خاتمی اقتصاد لطمه نخورد‪ ،‬در حقیقت در‬ ‫کامل دارد‪ ».‬و همچنین قرار اس��ت ترکها در س��اخت آن دوران به اقتصاد ترکی��ه لطمه خورد‪ ،‬چون اقتصاد‬ ‫فرودگاه‪ ،‬هتل��داری‪ ،‬مخابرات و بقی��ه کارهای دیگر ایران در آن دوره رش��د کرده ب��ود‪ ،‬به همین دلیل هم‬ ‫ش��ریک ایران ش��ود‪ ،‬مصاحبه ای با علی باباجان مقام اسالمگرایانترکیهکهکمابیششبیههماناصالحطلبان‬ ‫اقتصادی ترکیه کرده ایم که به آن توجه کنید!‬ ‫ایرانی هستند‪ ،‬روی کار آمدند و اقتصاد ترکیه پیشرفت‬ ‫آغاز‬ ‫زمانی‬ ‫ما‪ :‬پیش��رفت های اقتصادی ترکیه از چ��ه‬ ‫کرد‪ ،‬ولی در ایران جلوی آن جریان گرفته شد‪.‬‬ ‫شد؟‬ ‫ما‪ :‬اخیرا شما دچار بحران مالی شدیدی بودید و کسری‬ ‫باباجان‪ :‬از انق�لاب ایران‪ .‬ما همزمان ب��ا انقالب ایران بودجه داشتید‪ ،‬با آن چه کردید؟‬ ‫شروع به پیشرفت اقتصادی کردیم‪ .‬ما قصد داشتیم مثل باباجان‪ :‬باز هم ایران مش��کل ما را حل کرد‪ .‬ما ش��ش‬

‫ماه قبل ش��انزده میلیارد دالر کسری بودجه داشتیم که‬ ‫داش��ت پیش��رفت ما را متوقف می کرد‪ .‬من و نخست‬ ‫وزیر و رئیس جمهور ده روز خواب نداشتیم‪ ،‬یک دفعه‬ ‫ماموران مرزی به ما خبر دادند که یک کامیون پر از طال‬ ‫و ارز که هیجده و نیم میلیارد دالر ارزش داشت‪ ،‬کشف‬ ‫کردند‪ .‬ما فهمیدیم کامیون متعلق به ایران اس��ت‪ ،‬و به‬ ‫دولت ایران گفتیم بیایید پول تان را ببرید‪ ،‬اما آنها گفتند‪،‬‬ ‫نه‪ ،‬قابلی ندارد‪ ،‬مال ما نیس��ت‪ .‬به ما هم ربطی ندارد‪ .‬در‬ ‫مسائل ما هم دخالت نکنید‪ .‬و اینجوری بود که مشکل‬ ‫کسری بودجه مان هم حل شد و در حقیقت خدا رساند‪.‬‬ ‫ما واقعا اعتقاد داریم که خداوند به اقتصاد ترکیه کمک‬ ‫می کند‪ ،‬منتهی چون ما الئیک هستیم‪ ،‬این کمک ها را‬ ‫مستقیم نمی کند و از طریق ایران کمک می کند‪.‬‬ ‫ما‪ :‬در حال حاضر برنامه پیش��رفت اقتصادی در ترکیه‬ ‫چیست؟‬ ‫باباج��ان‪ :‬فعال از زمانی که آقای احم��دی نژاد مجددا‬ ‫رئیس جمهور شده ما برای چهار سال خیال مان راحت‬ ‫است‪ ،‬ایشان در سفر اخیر یک دفعه و سرزده به ترکیه‬ ‫آمد و گفت ش��ما بیایید به جای روس��یه برای ما غنی‬ ‫س��ازی بکنید‪ .‬ما گفتیم که ما اصال توانایی غنی سازی‬ ‫نداریم‪ ،‬ایشان اصرار کرد که توانایی اصال مهم نیست‪،‬‬ ‫من هم توانایی ندارم‪ ،‬ولی پول دارم‪ ،‬شما بیایید شروع‬ ‫کنید و ما هم همه چیز را به ش��ما می دهیم و ش��ما می‬ ‫توانید بزرگترین تولید کننده انرژی هسته ای بشوید‪.‬‬ ‫ما‪ :‬برنامه آینده اقتصاد ترکیه چیست؟‬ ‫باباجان‪ :‬فعال که دولت آقای احمدی نژاد هس��ت و ما‬ ‫مطمئن هستیم که ایشان هس��ت‪ ،‬کال مشکلی نداریم‪.‬‬ ‫یعنی ایران بطور غیرمستقیم مشکالت اقتصادی ترکیه را‬ ‫حل می کند‪ .‬ما فقط دعا می کنیم که خداوند به ایشان و‬ ‫رهبر ایران عمر طوالنی بدهد که ما پیشرفت کنیم‪.‬‬

‫می گویند از دو میلیون به پنج هزار نفر رسیده‪ ،‬احتماال تا‬ ‫روز شانزده آذر تعداد طرفداران موسوی به پنجاه نفر می‬ ‫رسد و تا بهمن هم احتماال فقط موسوی و کروبی باقی‬ ‫می مانند‪ ،‬کروبی هم تا اسفند از موسوی جدا می شود‪،‬‬ ‫موسوی هم احتماال در ماه اسفند دچار امداد غیبی می‬ ‫ش��ود‪ .‬حاال خودمانیم! ما که شانزده آذر می آئیم‪ ،‬ولی‬ ‫آدم به خودش دروغ نمی گوید‪.‬‬ ‫دوم‪ ،‬در مورد تظاهرات ‪ 30‬خرداد س��ی نفر امام جمعه‬ ‫که باید عادل و راستگو باشند‪ ،‬رسما اعالم کردند کال‬ ‫دو سه هزار نفر در اعتراضات شرکت کردند‪ ،‬فرمانده‬ ‫نیروی انتظامی هم اعالم کرد چهار هزار نفر از این سه‬ ‫هزار نفر دستگیر شدند‪ .‬تا حاال پنج هزار نفر از آن چهار‬ ‫هزار نفر را آزاد کردند‪ ،‬مانده هزار نفر دیگر که آنها هم‬ ‫بزودی آزاد می شوند‪.‬‬ ‫س��وم‪ ،‬در مورد روز قدس‪ ،‬اول اعالم کردند که سبزها‬ ‫پنج هزار نفر بودند‪ ،‬بعدا دیدند خیلی ضایع است‪ ،‬اعالم‬ ‫کردند بیس��ت هزار نفر بودند‪ ،‬حاال چون می خواهند‬ ‫بگویند تعداد جمعیت س��یزده آبان از روز قدس کمتر‬ ‫بوده‪ ،‬به جای اینکه جمعیت حاضرین روز سیزده آبان‬ ‫را کم کنند‪ ،‬اعالم کرده اند که در روز قدس سی هزار‬ ‫نفر از سبزها شرکت داشتند‪ .‬البته سردار قاسمی( با مش‬ ‫قاسم غیاث آبادی از نظر نوع توهم رابطه نامشروع دارد)‬ ‫گفت « روز قدس دو میلیون نفر از سبزها در تظاهرات‬ ‫حضور داشتند‪ ،‬ولی همه آنها مجاهد و ساواکی بودند‪».‬‬ ‫چهارم‪ ،‬یک چی��زی بگوئید که بگنج��د( البته درون‬ ‫گنجشک را عرض می کنم‪ ،‬وگرنه در مورد فیروزآبادی‬ ‫که هر چیزی می گنجد‪ ،‬مش��کل کمی وجود ندارد)‬ ‫نمی شود که روز سیزده آبان دویست هزار نیروی ضد‬ ‫ش��ورش و لباس شخصی شرکت کنند برای سرکوب‬ ‫و کنترل پن��ج هزار نفر‪ ،‬که احتماال ت��ا یک ماه دیگر‬ ‫همین پنج هزار نفر می شوند صد نفر‪ .‬مردم می خندند‬ ‫که بگوئید که دویست هزار نفر برای کنترل صد نفر به‬ ‫خیابان رفتند و موفق هم نشدند آنها را کنترل کنند‪.‬‬

‫یا ابوالفضل! آدم می ترسد‪.‬‬ ‫به یکی از دوس��تان انگلیس��ی زبانم گفت��م آقای فاکر‬ ‫مسوول کمیسیون اصل نود مجلس شد‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬ج��دی! مگر مجلس هم فیل��م پورنو تولید می‬ ‫کند؟‬ ‫گفتم نه‪ ،‬اسمش حاج آقا فاکر است‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬یعنی این آقای فاکر کارش چیست؟‬ ‫گفتم‪ :‬کارش رسیدگی به شکایات مردم است‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬کس��انی که می خواهند ش��کایت کنند‪ ،‬نمی‬ ‫ترسند؟‬ ‫گفتم‪ :‬نه‪ ،‬به آن صورتی که تو فکر می کنی فاکر نیست‪،‬‬ ‫این آدم روحانی است‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬چه فرقی می کند‪ ،‬موقعی که دارد کارش را می‬ ‫کند که دیگر این چیزها مطرح نیست‪.‬‬ ‫گفتم‪ :‬اشتباه نکن‪ ،‬این فقط اسمش فاکر است‪.‬‬ ‫گف��ت‪ :‬همین آدم در قضیه کهریزک و نوش��ابه نقش‬ ‫داشته؟‬ ‫گفتم‪ :‬ببی��ن‪ ،‬اصال فراموش کن‪ ،‬تو اطالعات ناقص از‬ ‫وضع ایران داری‪ ،‬من نمی توانم درست توضیح بدهم‪.‬‬

‫شاهیننجفی‪...‬‬

‫فاکر رئیس کمیسیون اصل نود شد‬

‫سیزده آبان تا شانزده آذر‬ ‫بدبختی که یکی دوتا نیست‪ ،‬حداقل چهارتاست‪ .‬اول از‬ ‫همه این که آدم وامی ماند که این حامیان رئیس جمهور‬ ‫تقلبی چرا سر خودشان را کاله می گذارند؟ حاال ما که‬ ‫دشمن هستیم و حق دارند سر ما را کاله بگذارند‪ ،‬ما هم‬ ‫اگر می توانستیم ممکن بود سر آنها را کاله بگذاریم‪،‬‬ ‫ولی اینکه آدم س��ر خودش را کاله بگذارد‪ ،‬اصال چیز‬ ‫جالبی نیست‪ .‬بخصوص اینکه آدم دروغی بگوید که‬ ‫بعدا معلوم ش��ود که دروغ ب��وده‪ .‬و اینکه چرا و در چه‬ ‫مواردی نبای��د دروغ بگوئیم‪ .‬مثال در مورد تعداد مردم‬ ‫سبز که روز س��یزده آبان در تهران( شهرستانها را فعال‬ ‫کاری نداری��م‪ ).‬و روزهای قبل در تجمعات اعتراضی‬ ‫شرکت کردند‪.‬‬ ‫اول‪ ،‬در روز ‪ 22‬خ��رداد‪ ،‬بیش از بیس��ت میلیون نفر به‬ ‫موس��وی رای دادند‪ ،‬دولت اعالم کرد که موسوی ‪14‬‬ ‫میلیون رای آورده اس��ت‪ ،‬یک ماه بع��د گفتند تعداد‬ ‫طرفداران موس��وی از ‪ 14‬میلیون کمتر ش��ده و ش��ده‬ ‫هفت میلیون‪ ،‬دو ماه بعد هم گفتند که تعداد طرفداران‬ ‫موس��وی از هفت میلیون به دو میلیون رسیده‪ ،‬حاال هم‬

‫ادامه از صفحه ‪42‬‬ ‫تجربه‌ی کار با آقای سوهانی برایتان چه طور بود؟‬

‫مهدی سوهانی به شدت خوب با ترانه‌ها ارتباط برقرار‬ ‫کرد و این واقع��اً برای من خوب و جالب بود که الزم‬ ‫نب��ود ترانه‌ها را برایش توضیح بدهم‪ .‬ایش��ان از کارها‬ ‫حس می‌گرفت و براس��اس حسی که می‌گرفت روی‬ ‫مل��ودی و هارمونی و ریتم کارها کار می‌کرد‪ .‬او روی‬ ‫دان��ه دانه کارها با وس��واس کار می‌ک��رد و واقعاً یک‬ ‫موقع‌هایی می‌شد که دیگر وسواس آقای سوهانی من‬ ‫را از پ��ا درمی‌آورد‪ .‬یعنی بیش��تر از خود من روی کار‬ ‫وسواس به خرج می‌داد و این بسیار عالی بود و نتیجه‌ی‬ ‫کار بیش از آن چیزی بود که من فکر می‌کردم و بسیار‬ ‫تجربه‌ی خوبی بود‪.‬‬ ‫می‌توانم از حاال بپرسم کار بعدی‌تان چی خواهد بود؟‬ ‫مشغول کاری هستید یا فع ً‬ ‫ال کمی استراحت می‌کنید؟‬

‫نه‪ ،‬فکر نمی‌کنم وقت برای استراحت باشد‪ .‬من بزودی‬ ‫گروهی تش��کیل می‌ده��م‪ ،‬نمی‌دانم اس��مش را چی‬ ‫بگذاریم‪ ،‬اما رپ نیست‪ .‬کار به این صورت است که ما‬ ‫آرام آرام تراک به صورت رپ منتشر می‌کنیم و همان‬ ‫کار با اسم شاهین نجفی ادامه پیدا می‌کند‪ .‬اما ما گروهی‬ ‫می‌سازیم که اسمش را هم شاید االن دیگر بدانیم‪« :‬آنتی‬ ‫کاریزما»‪ ،‬که تا االن اس��مش این است و مقدماتش را‬ ‫داریم فراهم می‌کنیم‪ .‬سبک کارها راک ـ بلوز خواهد‬ ‫بود‪ ،‬با ترانه‌هایی که به رپ ربطی ندارد‪ .‬کاری اس��ت‬ ‫متفاوت و یک داس��تان جدید از من‪ .‬اما آنجا دیگر به‬ ‫اسم من نیست‪ ،‬به اسم گروه است و من فقط خواننده و‬ ‫ترانه‌سرا و آهنگساز کارها هستم که فکر می‌کنم بازهم‬ ‫با خود آقای س��وهانی برنامه را ادامه بدهم‪ .‬ولی این بار‬ ‫به هرحال با س��از طرف هستیم‪ ،‬با گروه طرف هستیم‪.‬‬ ‫اجراهای زنده‌مان با س��از اس��ت‪ ،‬برخالف آن چیزی‬ ‫که در رپ هس��ت‪ .‬یک برنامه‌ی بزرگ داریم درست‬ ‫می‌کنیم و ش��رکتی هم به هرحال این کار را ساپورت‬ ‫می‌کند‪ .‬همه چیز فع ً‬ ‫ال در حد برنامه‌ریزی است‪ ،‬اما کار‬ ‫این گونه ادامه پیدا خواهد کرد‪.‬‬


45 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009

1388 ‫ آبان‬22 ‫ جمعه‬928 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

45


‫‪YÖËZÅÄ»Z¿€],Â//Œ¯ÕZ//Å‬‬ ‫‬ ‫‪YÖy€]ºÀÌ]Ê»,¹Â‹Ê»€e‬‬ ‫‪d//‡YÖËZËÁÁµMÃ|ËY½ZÀr‬‬ ‫‪Ä//¿Z¯{¯Y{ÁÁ{ÕZ//ÅZËÁ‬‬ ‫‪ {€¯‰Âyµ{ZÆ¿Mª//¬ve‬‬

‫‪46‬‬

‫»‪dŒÅÂƼm†ÌW¾Ì»Â//‡ZeÃ|»M½Y|Ì‬‬ ‫‡‪Ä]{ÂyÕZ//ÅÄ»Z¿€]{,|//‹Z]½Y€//ËYÄ·Z//‬‬ ‫]‪µZ//‡ZÆq¾ËY{įÄfyY{€aÖ//eZ°¿½ZÌ‬‬ ‫]‪Հ̴Ìa¥€//ÕÁՃ€¿YÁd//«Á¾Ë€f//ŒÌ‬‬ ‫‪{ d//‡YÃ|//‹Z//Æ¿M½|¿Z//‡Ä//nÌf¿Ä//]Á‬‬ ‫‡‪Z//Æq{|//ÅYÂyÊ»ÁYÖ//mZyd//‡ZÌ‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 928‬جمعه ‪ 22‬آبان ‪1388‬‬

‫‪s€‹Á{Z]µÁ|m‬‬ ‫‪É{ µÁ m‬‬ ‫‪É{ZŸµÁ|m‬‬

‫‬ ‫‬

‫»Œ‪ ºÀ¯Ê»Žz//‬‬ ‫]‪Հ´Ë{ÕY|//Ë|¿Z¯ÕZ//Åij€]¡Y€//‡Ä//‬‬ ‫»‪Ä],²ÀmÖ¿Ó—ÕZŵZ//‡{į¹ÁÊ//‬‬ ‫{‪Ö»Zœ¿€Ì//‡‚^//‡…Z^·{ÁY€Ëe½|//Ë‬‬ ‫Ÿ‪d//‡YÖ·Z//‡ÓZuÁ¹{Â]Ã{€//¯c{Z//‬‬ ‫¯‪Y€//´Ë{ÖfÌ·ÂX//ˆ»,ÁZ//eÖ//Œ‹Âa{Ä//‬‬

‫‪s€‹Á{¶uÄ]¶ËZ¼ec{ d‡YÄËÁÁÕ{ZŸs€‹Á{ÕYY{½Y€ËYÄ»Z¿ÁµÁ|m‬‬ ‫‪ |ˁY{€b]¹Á{s€‹¶uÄ],µÁYs€‹[YÂm½{€¯­ZaZ]†b‡ÁÃ{€¯¶u{Y|»Z]YZÆu€‹YÖ°ËY|f]Y‬‬

‫       ‬

‫‪ʬ§Y‬‬ ‫ ‪cÄ]ÃZ´Æ³³ –½|¿Z//‡ÉZËZ‬‬ ‫¯‪Ã|À‬‬ ‫‪À Y€a‬‬ ‫    ‬ ‫‡‪ɂ^//‬‬ ‫¯Œ‪‡ –Ê^›Â]YÂ//‬‬ ‫ ‪Œ¯ –Ê//¸ÅY‬‬ ‫    ‬ ‫‡‪{ÓZ‬‬ ‫‪| €]¹{ –|//À¼e€Ì‬‬ ‫ ‪€Ì£‬‬ ‫‪    ½Z//Œ¨]M –Ã|Ë‬‬ ‫»‪ʟÂÀ‬‬ ‫    ‬ ‫|‬ ‫ ·‪ –YÁ¦¨z»» –dz‬‬ ‫ »‪Y – ʳ{Z//Œ³ – ÃZ//‹ ¦//¨z‬‬ ‫    ‬ ‫‪|¿€]Ê»» –¾//Ë/|]Z ·Y¾Ë‬‬ ‫¿‪¾ ¹Z»YÉZ//ŹZ‬‬ ‫‪|¿Â‹Y{€^yZe‬‬ ‫    ‬ ‫ ‪d€§§ –Ä//Ë/Z»Á€§,c€//˜§d//ˆa‬‬ ‫    ‬ ‫– ·‪…Â‬‬ ‫‪¾ÌÅÂeÁ½{€€¯YÂy‬‬ ‫ ‪y – ­Ze‬‬ ‫‪    ÃYÁÁ –¾Ì‬‬ ‫‪¹Y‚¸f‡Y‬‬ ‫‪    –Ê¿Z¿ÂË‬‬ ‫¯‪ ÉZ^¨·YYY –Ê»€qĈÌ‬‬ ‫ ˆ‬ ‫¯‪Ĉ¿Y€§{ÊyZ‬‬ ‫‪Z‬‬ ‫    ‬ ‫‪Ä//œv· –½ÁZ//Å –d//‡Y¾//°‬‬ ‫ »¼‪/°‬‬ ‫¯‪ÃZeÂ‬‬ ‫‪Â‬‬ ‫    ‬ ‫‪cY»Yļy{{ –Ê//‹ÂÆÌ‬‬ ‫ ‪ÆÌ],Z//¼£Y‬‬ ‫    ‬ ‫‪Z°‬‬ ‫‪Z°‹MM –½ZÌ‬‬ ‫‪ZÌ¿ZZ°‹Y‬‬ ‫‪–[Y{€³‬‬ ‫‪³‬‬ ‫–‬ ‫‪ÂmÁd//ˆm‬‬ ‫‪m‬‬ ‫–‬ ‫ ‪ZÆf¿Y‬‬ ‫    ‬ ‫‪cZÌ‬‬ ‫»‪ZÌuÄÄËZ‬‬ ‫ ‪    –{Z‹¦¨z»» –ʇÁÉÁ{Ây‬‬ ‫‪Ê«€‹½ZnË‬‬ ‫¯‚‪n Z]}M‬‬ ‫»€¯‚‬ ‫¯‪Ä//r]] – ¥Á€// »Š//‬‬ ‫ ‪/ Ä·Z//‡Â³‬‬ ‫‪ʇÁd‹Â´]MM –¥Á€ »½Z‡€e‬‬ ‫¯‪|À‬‬ ‫‪À Á{Z¼‹YY½MY|y‬‬ ‫‪y –Y‚Ì‬‬ ‫‪‚Ì¿ –½Y€Æe{Ê¿Zf‡Z¼Ì‬‬ ‫ ]‪¼Ì‬‬ ‫‹‪€Æ//‬‬ ‫‪‹ –{Â]{Zf//‡Y‚Ì‬‬ ‫ »‪‚Ì¿Ĭ§ÁÂv¿¹Â¸Ÿ{Ä///¯¹ZÆq½€//«±‚//]\///Ë{YÁwÂ//‬‬ ‫‪½Z¼·MÊf À‬‬ ‫Ÿ¼‪É{Â‬‬ ‫¯‪ÉY|Ä‬‬ ‫¯‪įÉ{ÂmÓÁ‚^//‡,{,Ê]MÉZŲ¿Ä]Â»Md//‡{Á®qÂ‬‬ ‫ ‪¯ÉYÃ|¿€a‬‬ ‫‪½Y€´Ë‬‬ ‫‪´ {½{Y{\Ë‬‬ ‫‪\ €§ÉY€]¾fˆË‬‬ ‫‪ˆ €³YÄË‬‬ ‫¯‪Ä ZÀ‬‬ ‫‡‪À¯ –{Y{É|À¿Z»cÂ‬‬ ‫‪{Y|‹dŒÆ]] –¾Ë‬‬ ‫¯‚]‪¾ €v‬‬ ‫‪‚¯€»» –ʇ|ÀŶ°‬‬ ‫ ‹‪¶°‬‬ ‫‪³|],¾Ì‬‬ ‫‡‪¾Ìq¾z‬‬ ‫‪‡ –‚Ì‬‬ ‫ ‪‚Ì»M€v‡Ä¿Y{{ –½Ây€a‬‬ ‫‡|‪É“½Z‡Y€y½Zf‡Y{É‬‬ ‫¯‪‡ –É}M¹Z¿¿ –Ã|ÀÀ‬‬ ‫‪À dË‬‬ ‫ ‪d YÁ‬‬ ‫‪½Z]ZÌ‬‬ ‫ »€¡»‪ZÌ] –ʋ»Y€§§ –{ÁÊ‬‬ ‫¯‪t €¹Ô‬‬ ‫‪tË‬‬ ‫‪Ô¯ –‚Ë‬‬ ‫‪‚ Zm‬‬ ‫‪m –|a€ÅYÂy‬‬ ‫ ‪y –½Z¼‡M‬‬ ‫‪|ÌË‬‬ ‫ ‪| Ân]¹Z¼u{{ –Ê¿Zm,¶eZ«« –ÁZÀm¶¼uÄ^ m‬‬ ‫‪Y¼ÅÃ{Zm‬‬ ‫‪m –½ZËZZa,€yM‬‬ ‫¯‪a M –†¿Z‬‬ ‫ ‪Z¯€§|uYÁ‬‬ ‫¯Œ‪d·Z»Â‬‬ ‫¯‚ Œ‬ ‫ ‪‚¯€»» –|¼uYµMµÔm€iYY –dÅZ^‹|¿Âˆa‬‬ ‫‹‪ɀ¨¿®e¹Z¼u –½YZ]{Z»» –Ä»ZÀ‡ZÀ‬‬ ‫‪‹ –Ã|Ì‬‬ ‫ ]‚‪|̋Y€yZ¿±‬‬ ‫ ‪\//mYÁÉZ//ŁZ¼¿Y‬‬ ‫‪ÃZ¼‹Õ{ZŸµÁ|m¶u‬‬ ‫‪€//Ɯ» – ɀ//´Ì‬‬ ‫– »‪´Ìn¿ZZÌ‬‬ ‫        ‬ ‫‪ɀ£Ó‬‬ ‫ ‪É c … { à É o ½ Y  É w‬‬ ‫‪ºÅ€‡dŒaÁÄf‡ÂÌ‬‬ ‫ ‪ÂÌaa‬‬ ‫ ‪­ É Y ½ Y à Á ½ Y ­ É‬‬ ‫– ‪Á µ‚ŸÁ\//¿¿ –‰Â//£M‬‬ ‫ ‪¹ Á w Á [ { Y  Y µ É k Y‬‬ ‫‪{Zf‡†Ì‬‬ ‫«^‪†ÌWÉZ¨ f//‡YµÂ‬‬ ‫ ½ ‪Á à Á Y ­  É  Á Á‬‬ ‫‪½Z//ŒË‬‬ ‫‪Œ Y¦//Ë/Z›ÁY‬‬ ‫‪Z‬‬ ‫­‬ ‫»Œ‪­€f//‬‬ ‫ ‪¹ Y { É Á ½ Y ¹   c‬‬ ‫‪d‡Y‬‬ ‫  ‪É ¹ Y c … µ Y ¹ É à ¥‬‬ ‫‪ÉYÂ//Ë‬‬ ‫‪/‬‬ ‫{‬ ‫‪Z//Æq‬‬ ‫ ‬ ‫  ‪Y É {  Á k ¹ Y ½ µ Y‬‬ ‫‪Y – ¦//·Zz» – ʿ°‬‬ ‫»ˆ‪°//‬‬ ‫ [  ‪É Y … Á µ Y c É  Y‬‬ ‫]‪d//§Z‬‬ ‫‹‪½Zf//‡€Æ‬‬ ‫‪ž//]YÂe‬‬ ‫ ‪É µ Y k Y à ½ ¹  Y ½ c Y‬‬ ‫¯€»‪½Z‬‬ ‫‪€ ½Zf‡Y‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫½ ‪ µ  Y ½ [ µ Y k µ Y‬‬ ‫‪…Z‡YY –½Y¸Æa,€Ì‬‬ ‫ {·‪€Ì‬‬ ‫ ‰ ‪¹ à  à Y [ © … Y ¥ c‬‬ ‫¯¸^‪ʧ€]Ä‬‬ ‫¸‬ ‫¯‬ ‫–‬ ‫‪Ã{·Z‹Á‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫½ [ ‪… Y  ± c É µ É ¹ Á‬‬ ‫‪–Ê//¿Z^¸y€//´Ë‬‬ ‫ ¿‪´ {¹Z//‬‬ ‫ ‪­ É ­  Á ± Y  É Y { Y‬‬ ‫‹‪½Z‡Y€y½Zf//‡Y{ɀÆ//‬‬ ‫ … ­ ½ ‪É ­ Y ½ Y ¹ { Á { É‬‬ ‫“‪ÉÂ‬‬ ‫ ‪½ Á ¹ ½ à  Y É ½ { à ± ½ É‬‬ ‫‬

‫]‪ÁÖ//°»ZÌacZ//¤Ì¸^e {Â//yÊ»º//ŒqÄ//‬‬ ‫¿‪Ö°Ì¿Á€f°·Yd//ˆaªË€—YÄ//¯Ö//ËZÅÄ»Z‬‬ ‫‪Y Հ//´Ë{ ÃÂ//¸m ‚//Ì¿ {Â//‹Ê» µZ//‡Y‬‬ ‫§‪¾ËY{Ä//¯d//‡YÖ//eZ]Zzf¿YÕZ//ÅdÌ·Z ‬‬ ‫{‪ZÅY|Ë|¿Z¯Y®Ë€ÅÄ¿ZzaÂeŠ//eMÄ]ÃÁ‬‬ ‫®‬ ‫‪ d//‡YÃ|//‹ħZ“Y‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‪ÄËÁ µÁ m‬‬ ‫‪ÄËÁµÁ|m‬‬

‫‪ʬ§Y‬‬ ‫‪Âf°‬‬ ‫‪f°ÅYÊ‬‬ ‫‪ÊËZ¬Ì‬‬ ‫ ‪¬Ì//‡Â»ɀiYY –…Z//e‬‬ ‫‪ÂÌ‬‬ ‫]€·‪ÂÌ‬‬ ‫ ‪ÉZ//ÅÃZ» Y – ž//“YÂe –ÃZ//‹{Za‬‬ ‫‡€‪Ê¿ZËZË‬‬ ‫‪¶//v» – Ê//ˆÌ‬‬ ‫ ‪ˆÌ¸´¿Y µÂ//— |//uYÁ‬‬ ‫‪Ê£€»» –µÂ¬ ·Y€Ì‬‬ ‫¿¼‪€Ìv»ÉZ//ÅZZ¯Š///ËZ‬‬ ‫‪ÉYÄ¿Zˆ§Y‬‬ ‫‪ɁY€Ì‬‬ ‫‪€Ì‹{Y€]] –®q‬‬ ‫ ‪q –ZËZ{ÄÆ·Y‬‬ ‫‪Ê·ZÌ‬‬ ‫‪ZÌyÉÁMM – Z°‬‬ ‫ ¿‪Z°¿ZZˁ –ÉÂn‬‬ ‫¯‪Š‹Â‬‬ ‫– ‪Â‬‬ ‫‪–ZÀ]d//‡{ĸÌ‬‬ ‫ ‪¸Ì//‡ÁÁ –¹Â«†//Ì/ÌW‬‬ ‫¿‪®Œy¾yZ‬‬ ‫‡‪¥€uÁ¾z‬‬ ‫¯¸¨‪‡ –d‬‬ ‫ {‪¸¯½Z¿¿ –‰Á‬‬ ‫‪€//^»ZÌ‬‬ ‫ ‪ZÌa – Ê//¿ZƳZ¿ – Ê//§Z‬‬ ‫]‪¶ÌWY€‡YÊÀ‬‬ ‫‪¶Ì‬‬ ‫‪ÃZ]ÁÊË‬‬ ‫‪Ê Z°Ë‬‬ ‫‪Z ˀ»Y½Y{€³ZZ¯ –Ã{ÂÆÌ‬‬ ‫ ]‪ÆÌ‬‬ ‫¯‪‰ÂyZËZË –®qÂ‬‬ ‫‪Â‬‬ ‫ {‪…ZËZÂf‡M½Zf//‡Y{Ê¿Zf//ˆÅ‬‬ ‫‪ÊÀÌ‬‬ ‫‪ÀÌ»€€ËZ˜« –Ã|À§Z] –ZÌ‬‬ ‫‪ZÌ¿Zb‡Y‬‬ ‫ Ÿ‪€ZÀŸYY –ʸ m|//»d»Ô‬‬ ‫‪½|Ì‬‬ ‫‪|Ì·Z»d‡{{ –‚³€ÅÅ –ÊË‬‬ ‫‪Ê ZÌ‬‬ ‫‹‪Z̼Ì‬‬ ‫‪–h//¿R»†//Àm‬‬ ‫ ‹‪m –Ã|//¿€]®//‬‬

‫{‡‪{Y{Ze d‬‬ ‫¯‚‪k§ –É‬‬ ‫‪‚¯€»½Zf‡Y€Æ‹ –|Ë‬‬ ‫ ‪| {€e‬‬ ‫‪†Ë‬‬ ‫‪† {Y|a¹Z¿ –½|‹{ZËZ,ŠË‬‬ ‫‪Š Y‚§Y –Y{Z]º¿Zy¶Ì‬‬ ‫ »‪¶Ì‬‬ ‫‪Ɉ¿Y€§ºÌ‬‬ ‫‪ºÌe –½ZÌ°Ì‬‬ ‫ §‪Z ÌqZy¶W»Z‡Yʼ¸¸Ì‬‬ ‫Ÿ¼‪É{Â‬‬ ‫‪ZÌ·ZffËYÊ»Z¿€ŸZ‹ɀÌ‬‬ ‫‪ZÌ‬‬ ‫‪€Ì¨·MÂÂËÂfË‬‬ ‫‪f ÁYɀiYY –¦Ë‬‬ ‫ ‡€]‪¦ €u¾§ļŁZ‬‬ ‫“|‪‰ÂÅÅ –d¿Z»Y‬‬ ‫‪“ –\Ì‬‬ ‫ ¸‪\Ì‬‬ ‫¯‪€´ÀÅMM –Ê‬‬ ‫‪ʯ³º‬‬ ‫ ‪ºÌˆ¯Z»€iYY –½Z]Ê´f§€³‬‬ ‫‪Ƀ€¿Y|uYÁÁ –ZÆf¿YY –½Y€Ë‬‬ ‫¯Œ‪€ Y{ʸv»Êf‬‬ ‫‪Œ YÊ°‬‬ ‫ ¿‪Ê°^‡¹Z‬‬ ‫‪Ê¿Z‡Z‡½ZÅZ‹{ZaYY –c€˜§Ád Ì‬‬ ‫ {‪ Ì^—ÉÁ€€Ì¿ –ÃZ´f‡{Á¹‬‬ ‫‪ÃY¦¨z» –¶Ì‬‬ ‫‪¶Ì^¿ –ª^¿¶³³ –Ê«€‹½ZnË‬‬ ‫ ‡|‪n Z]}M‬‬ ‫‪¶]Z¬»» –©ZeYÃZ´ŒÌ‬‬ ‫‪ŒÌa –†Ì‬‬ ‫ ‪†Ì¸´¿YÉY‚³€^y‬‬ ‫‪½Z«€Ë‬‬ ‫‪€Ë –Z°‬‬ ‫ ]‪Z°‹MÃY – ­Z]Ê‬‬ ‫‪ZŲ¿Y –ʼË‬‬ ‫‪¼ |«ÉZÅʬÌ‬‬ ‫‪¬Ì‡Â»YÊ´ÀÅMM –€ŸZ‹Ä°‬‬ ‫ ‪Ä°¿M‬‬ ‫¯¸¼‪Ä¿Z//Œ¿ Ä//] ÉYÄ//‬‬ ‫ ¸‬ ‫‪ÃZ¼‹ÄËÁµÁ|m¶u‬‬ ‫‪Ê//ŸÂ¿ –c€//Ì/ÌuÁ\//n e‬‬ ‫‪–ɂ//Ë/ˀmZe –¾Ì‬‬ ‫        ‪¾Ìf//‡ÂaY‬‬ ‫ ‪½| » c ½ Y ƒ ½ Y c ­ ½ Á ± ½ Y‬‬ ‫‬ ‫[ ‪– Êf//‹{ Ê//¸Ÿ €//iY  Y ­ Á … Á ½ É … ­ { Á‬‬ ‫ ‪¹ Á  É  Y Á k Y É Y‬‬ ‫ ½ ‪ʼ«Á{{|ŸŸ –ÉYÂyË … ‰ É Y  ± c ­ ¹ É‬‬ ‫|‪ÉY‬‬ ‫ ‪ –{¿Z”§²‡ Y k à ± Y ½ É Á Y  µ É‬‬ ‫  ‪Y ÉÁ{ – ®//Œy ±€//] µ Á Á ½ Y ½ É Y Ã‬‬ ‫ ‪Ĭ]Zˆ» É É ¹  ¥ Y É µ Y  [ w‬‬ ‫‪Z°‬‬ ‫‪Z°¿Ô‬‬ ‫ ‪Ôˀ‡‚‚¯€»» –½|³€€¯ Á { ½ Y ½ µ ¡ Y ½ µ Á É Á‬‬ ‫ ½ { ‪Ã{Zf‡€§ – c à k { É à Y ½  Ã‬‬ ‫‪€Ì‬‬ ‫ ‰ ‪€ÌiPee –dÅZ^//‹|¿Âˆa  ½ Y É … ½ ­ Y … c Á‬‬ ‫‬ ‫‪ĻœÀ»ÃZÌ‬‬ ‫‪ZÌ//‡¾///ˀf³‚] – µ   ¹ à É ¹ ½ Y c‬‬ ‫ © ‪É Á ½ Y à Y ¥ Á É Y ¹‬‬ ‫‹¼ˆ‪Ê‬‬ ‫ ‪[ ‰ É { à { w  [ Y Á Y‬‬ ‫¯‪ÉZ//ÅÊ‬‬ ‫¯‪Ê YÂyYÄ//Ë/ZÀ‬‬ ‫ ‪À¯  ½ ½ Y ½ Á É Y ¹ à Y ½ É c‬‬ ‫‪€—ZyÃ{MM –~Ë‬‬ ‫½ ‪~ ~·ÁÊ·ZŸ Á É É … É‬‬ ‫ © ‪c … Á { [ É‬‬

‫‪Äv¨{¯Á{‡{Y|ŸYµÁ|m‬‬

‫از یاد نبریم‪...‬‬

‫یادها و خاطره‌ها‬

‫فرزند بي ادب مثل انگش��ت ششمه‪ ،‬اگر ببري درد داره ‪ ،‬اگر هم‬ ‫نبري زشته !‬ ‫فرزند عزيز نور ديده ‪ -‬از دبه كسي ضرر نديده !‬ ‫فرزند كسي نميكند فرزندي ‪ -‬گر طوق طال به گردنش بر بندي !‬ ‫فرزند عزيز دردونه‪ ،‬يا دنگه يا ديوونه !‬ ‫فرشش زمينه‪ ،‬لحافش آسمون !‬ ‫فرش‪ ،‬فرش قالي‪ ،‬ظرف‪ ،‬ظرف مس‪ ،‬دين‪ ،‬دين محمد !‬ ‫فضول را بجهنم بردند گفت ‪ :‬هيزمش تره !‬ ‫فقير‪ ،‬در جهنم نشسته است !‬ ‫فكر نان كن كه خربزه آبه !‬ ‫فلفل نبين چه ريزه بشكن ببين چه تيزه !‬ ‫فلك فلك‪ ،‬بهمه دادي منقل‪ ،‬به ما ندادي يك كلك !‬ ‫فواره چون بلند شود سرنگون شود !‬ ‫فيل خوابي مي بيند و فيلبان خوابي !‬ ‫فيلش ياد هندوستان كرده !‬ ‫فيل و فنجان !‬ ‫فيل زنده اش صد تومنه‪ ،‬مرده شم صد تومنه !‬ ‫قاپ قمار خونه است !‬ ‫قاتل بپاي خود پاي دار ميره !‬ ‫قاچ زين را بگير اسب دواني پيشكشت !‬ ‫قاشق نداري آش بخوري نونتو كج كن بيل كن !‬ ‫قاطر را گفتند ‪ :‬پدرت كيست ؟ گفت ‪ :‬اسب آقادائيمه !‬ ‫قاطر پيش آهنگ آخرش توبره ميشه !‬

‫‪46 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009‬‬

‫فال هفته‬ ‫فروردين ماه‪ :‬به نظر مي رسد دقيق‌اً مي دانيد كه چه مي خواهيد و بدون‬ ‫شك‪ ،‬آن را به دست مي آوريد‪ .‬اما اگر مي خواهيد پيشرفت كنيد‪ ،‬بايد به‬ ‫نظرات و پيشنهادات ديگران هم اهميت بدهيد‪ .‬به نظر مي رسد كه توقعات‬ ‫ديگران از شما كم تر شده است‪ ،‬بنابراين مي توانيد براي رسيدن به اهداف‬ ‫خود‪ ،‬پيشرفت بيشتري داشته باشيد‪.‬‬ ‫ارديبهشت ماه‪ :‬ش��ما با عادت ها زندگی میکنید اما حرف های دیروز‬ ‫سبب شده است که بخواهید تغییراتی در زندگی ایجاد کنید‪ .‬شاید نتوانید‬ ‫به سرعت تغییرات ایجاد کنید اما حداقل می دانید که قدم اول تان چه می‬ ‫تواند باشد‪ .‬شايد شخصي بخواهد به شما كمك كند اما بايد اول خودتان به‬ ‫خودتان كمك كنيد و اولين قدم را برداريد‪.‬‬ ‫خرداد ماه‪ :‬بس��یار مش��تاق به ارتباطات هستید و احساس می کنید اگر‬ ‫نتوانید با افرادی که دورتان هستند گفتگویی داشته باشید‪،‬فرصت را از دست‬ ‫داده اید‪.‬اهمیتی نمی دهید که راجع به چه چیزی صحبت می کنید گر چه‬ ‫بسیار مشتاق خبرها و اطالعات مربوط به دیگران هستید‪ .‬به احساسات خود‬ ‫اجازه ندهيد كه برانگيخته شوند‪.‬‬ ‫تي�ر ماه‪ :‬از تمام انرژی تان برای رس��یدن به اهداف خود اس��تفاده کنید‪.‬‬ ‫کارهای زیادی دارید که باید انجام ش��وند‪.‬در حال حاضر به هر چیزی که‬ ‫دست بزنید طال می شود بنابراین دست به کار شوید‪ .‬انرژيهاي خود را حفظ‬ ‫كنيد و باري بيش از آنچه مي توانيد حمل كنيد را بدوش نگيريد‪ .‬اگر الزم‬ ‫شد حتي سعي كنيد بيرحم باشيد ‪.‬‬ ‫مرداد ماه‪ :‬در حال و هوای مبارزه هستید و تصمیم دارید تا به هدفهای ویژه‬ ‫ای دست پیدا کنید اما مراقب باشید مخالفت ایجاد نکنید و گرنه شانسهای‬ ‫موفقیت خود را به خطر می اندازید‪ .‬ممکن است شما اخبار غیرمنتظره ای‬ ‫دریافت کنید یا بطور غیر منتظره یک مسافرت کاری یا شخصی مربوط به‬ ‫ماوراء دریاها ممکن است پیش آید‪.‬‬ ‫شهريور ماه‪ :‬زمان خوبي براي رسيدگي به مسائل مربوط به مسائل و هم‬ ‫چنين كمك به ديگران است‪ .‬اگر كار خيريه به شما پيشنهاد شود‪ ،‬بپذیرید‪.‬‬ ‫در رابطه هایتان کمی مش��کل وجود دارد که دلیل آن نگرانی می باش��د‪.‬‬ ‫دیگران در این زمان مشکالت خودشان را دارند‪ .‬بنابراین سعی کنید به آنها‬ ‫کمک کنید و با این کار مشکالت را حل کنید‪.‬‬ ‫مهر ماه‪ :‬اگر اخیرا ً مانند ریگ پول خرج کرده اید و حساب های بانکی‬ ‫تان را خالی کرده اید‪،‬اکنون می توانید فکری راجع به آن بکنید‪.‬مطمئناً می‬ ‫دانید که نباید اوضاع را به حال خودش رها کنید و امیدوار باشید که خود‬ ‫به خود روبراه بشود چرا که چنین چیزی امکان پذیر نیست‪ .‬واقعاً می توانید‬ ‫سرنوشت تان را کنترل کنید‪.‬‬ ‫آبان ماه‪ :‬ايرادات و نقص های ديگران شما را عصبي مي كند‪ .‬حداقل در‬ ‫حال حاضر ش��ما قدرت روحي ساختن با ناماليمات خاصي راداريد حتي‬ ‫اگر يك چيزهائي را بد تعبير كنيد‪ .‬آنچه مهم است اين است كه شما روي‬ ‫مسايل مهم تمركز مي كنيد و به خود اجازه نمي دهيد توسط مزاحمت هاي‬ ‫جزئي از مسير خارج شويد‪.‬‬ ‫آذر ماه‪ :‬تاكيد زيادي بر دوستان و آشنايان و فعاليت هاي گروهي وجود‬ ‫دارد‪ .‬بنابراين كارهاي زياد براي انجام دادن داريد‪ .‬ش��ايد هم ايده جديدي‬ ‫داش��ته باش��يد كه بر برنامه ها و هدف هاي آينده تان تاثير مي گذارد‪. .‬هر‬ ‫چقدر در رسیدن به رویاها و آرزوهایتان مصمم تر باشید احتمال این که به‬ ‫آنها دست پیدا کنید بیشتر می شود‪.‬‬ ‫دی ماه‪ :‬آماده اید تا دیدگاه تان را وسیع کنید و همان طور که می خواهید‬ ‫طاس را در چرخ متوقف کنید‪ .‬می توانید تصمیم بگیرید‪ .‬زمان اس��ت که‬ ‫بگذارید دنیا بداند که چه قدر با استعداد و بی نظیر هستید‪ .‬زمان خوبی برای‬ ‫ش��کل دادن به یک رابطه شغلی اس��ت دیگران فرصت های خوبی را در‬ ‫اختیارتان قرار می دهند‪.‬‬ ‫بهمن ماه‪ :‬سعي مي كنيد طرفداراني براي خود پيدا كنيد‪ ،‬ولي تالش شما‬ ‫بي فايده اس��ت و جاي تعجبي هم ندارد‪ ،‬اما عصباني نش��ويد و مسئله را به‬ ‫خودتان نگيريد‪ ،‬زيرا هيچ چيز تمام نشده است‪ .‬در حقيقت در آينده خيلي‬ ‫نزديك‪ ،‬شما جاي آنها را مي گيريد و ديگران به دنبال شما مي آيند‪ .‬زمان‬ ‫خوبی برای شکل دادن به یک رابطه شغلی است‪.‬‬

‫ایران در سال ‪1357‬‬

‫اس�فند ماه‪ :‬شما بس��يار محتاط و جذابيد واين فرصت خوبي است تا در‬ ‫صورتي كه اخيرا ً با كس��ي بگومگو كرده اي��د‪ ،‬دوباره صلح برقرار كنيد‪.‬‬ ‫تفاوت بین شکس��ت و پیروزی را می دانید به فعالیت هایی که وقت تلف‬ ‫کن هستند اهمیت نمی دهید و فرد مفیدی هستید‪ .‬آینده تان روشن به نظر‬ ‫می رسد‪.‬‬


‫ﺟﺪﻭﻝ‬ ‫‪47‬ﺷﺮﺡ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ‬

‫ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﻫﺎﯼ ﺍﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫ﻃﺮﺍﺡﺟﺪﻭﻟﻬﺎ‪:‬ﺩﺍﻭﺩ ﺑﺎﺯﺧﻮ‬ ‫‪ ١٩/٣٠‬ﺍﻟﯽ ‪ ٢٠/٣٠‬ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ ‪ ٨٨٤٣٦٦٢٧‬ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪1388‬‬ ‫ﻫﻤﺮﺍﻩ ‪ ٠٩٣٥٥٠١٠٧٧٦‬ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 928‬جمعه ‪ 22‬آبانﺗﻠﻔﻦ‬

‫ﺧﺎﻟﻖ‬ ‫ﺍﺛﺮ ﻛﻠﺒﻪ‬ ‫ﻫﻨﺪﻱ‬

‫ﺧﺮﺱ‬ ‫ﺁﻣﻮﺯﺵ‬ ‫ﺑﺎﻍ ﺷﺪﺍﺩ‬

‫ﻛﻬﻨﻪ‬ ‫ﺭﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﻮﻟﺪﻭ‬

‫ﺯﺷﺖ‬ ‫ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ‬ ‫ﺧﻮﺏ‬

‫ﻧﺸﺎﻧﻲ‬ ‫ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ‬ ‫ﻓﺎﺭﺱ‬

‫ﺧﺎﻙ‬ ‫ﻛﻮﺯﻩﮔﺮﻱ‬ ‫ﺷﻮﺭ ﻭ ﻏﻮﻏﺎ‬

‫ﻣﻮﻱ ﮔﺮﺩﻥ‬ ‫ﺍﺳﺐ‬

‫ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ‬ ‫ﻧﻮﻋﻲ ﺗﻘﻮﻳﻢ‬

‫ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ‬ ‫ﺩﺭﺩﻧﺎﻙ‬ ‫ﺳﺮﺷﻮﻱ‬ ‫ﮔﻴﺎﻫﻲ‬

‫ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺁﻫﻨﮓ‬ ‫ﻣﺎﻩ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ‬

‫ﻧﻮﻋﻲ ﺍﺷﻌﻪ‬

‫ﺍﺛﺮ ﺷﻜﺴﭙﻴﺮ‬

‫ﺭﻣﻖ ﺁﺧﺮ‬

‫ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ‬

‫ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺘﻮﻟﻲ‬ ‫ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ‬

‫ﻛﺸﻮﺭ ﺁﺳﻴﺎﻳﻲ‬

‫ﺩﺍﺋﻢ‬

‫ﺍﺭﺯﺵ‬ ‫ﻓﻬﻢ‬

‫ﺷﺎﻫﺮﮒ‬

‫ﻏﻼﻡ‬

‫ﻳﺎﻭﻩ‬

‫ﺍﺑﺘﺪﺍ‬

‫ﺩﺭﺳﻬﺎ‬

‫ﻗﻮﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ‬

‫ﭘﺪﺭ‬

‫ﻛﻮﺯﻩ ﺳﻔﺎﻟﻲ‬

‫ﺳﺮ‬

‫ﺣﻴﻮﺍﻧﻲ ﺑﺎ‬ ‫ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎ‬

‫ﻋﻘﻴﺪﻩ‬ ‫ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺑﺮﻑﺭﻭﺑﻲ‬

‫ﻧﻮﻋﻲ ﺣﺒﺲ‬

‫ﻧﮋﺍﺩ‬

‫ﻛﺎﺷﻒ ﺳﻞ‬

‫ﺿﺪﺣﻤﻠﻪ‬

‫ﻣﺎﺩﺭ‬

‫ﻣﻴﻮﻩ ﺩﺭﺧﺖ‬ ‫ﭘﺮﻧﺪﻩ‬ ‫ﺷﻜﺎﺭﻱ‬ ‫ﺩﺷﻨﺎﻡ‬

‫ﺑﺮﺍﺩﺭ‬ ‫ﻣﻮﺳﻲ)ﻉ(‬ ‫ﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺩ‬ ‫ﺧﻴﺲ‬

‫ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ‬

‫ﭘﻴﺸﻮﺍ‬

‫ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ‬

‫ﻃﺮﻑ ﭼﭗ‬ ‫ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ‬ ‫ﺁﻓﺖ ﮔﻨﺪﻡ‬ ‫ﭼﺸﻢ‬

‫ﺗﺮﺩ‬

‫ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻧﻮﺷﺘﻦ‬ ‫ﺳﺎﺯ ﭼﻮﭘﺎﻥ‬

‫ﺟﺪ ﻭﻝ ﻛﺎﻛﻮﺭﻭ ‪3397‬‬

‫ﺍﻋﺪﺍﺩﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ‪١‬ﺗﺎ‪٩‬ﺭﺍﺑﺪﻭﻥﺗﻜﺮﺍﺭﺩﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱﺟﺪﻭﻝﮔﺬﺍﺷﺘﻪﻃﻮﺭﻱﻛﻪﺟﻤﻊ‬ ‫ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲﺩﺭﻫﺮﺳﻄﺮﻭﺳﺘﻮﻥﺑﺮﺍﺑﺮﺟﻤﻊﻫﺎﻱﺩﺭﺝﺷﺪﻩﺩﺭﺟﺪﻭﻝﺑﺎﺷﺪ‬

‫ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﺭﺍﻣﺴﺮ‬

‫‪٢٦‬‬

‫ﻃﺮﺏ‬ ‫ﺭﻳﻪ‬ ‫ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺧﻤﻴﺮ‬

‫ﺑﻲﺳﺮﻭﭘﺎ‬

‫ﻧﻮﻋﻲ‬ ‫ﺁﭼﺎﺭ‬ ‫ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ‬ ‫ﻣﻜﺎﻥ‬

‫ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻫﺎ‬

‫ﺁﺵ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻠﮋﻳﻚ‬

‫ﻣﺮﺗﺠﻊ‬ ‫ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ‬ ‫ﺗﻠﺦ‬

‫ﺑﺎﺏ‬

‫ﻛﺎﻓﻲ‬

‫ﭘﻮﺳﺖ‬

‫‪٧‬‬

‫‪٣٤‬‬

‫‪٧‬‬

‫‪٦‬‬

‫‪٨‬‬

‫‪١٤‬‬

‫‪٤‬‬

‫‪١٠‬‬ ‫‪٦‬‬

‫‪١٢‬‬

‫دور دنیا ‪ ،‬عجیب ولی واقعی ‪...‬‬ ‫لندن‪ :‬يك زن ‪ 34‬ساله به دليل فرياد كشيدن بر سر‬ ‫فرزندانش اخطار دريافت كرد‪ .‬اين زن به همراه‬ ‫پس��ربچه‌اش در خيابان در حال راه رفتن بود كه‬ ‫پسر ‪ 7‬سال ‌ه شروع به بهانه گرفتن كرد و با اصرار‬ ‫زياد از مادرش‌خواس��ت تا براي او بستني بخرد‪.‬‬ ‫اما اين زن كه نمي‌خواست اين كار را انجام دهد‪،‬‬ ‫فرياد بلندي كشيد تا پسرش حساب كار خودش‬ ‫را كرده و به بهانه‌گيري پايان دهد‪ .‬اين در حالي‬ ‫بود كه اين صحنه از ديد يك مامور پليس پنهان‬ ‫نماند و او اين زن را تا خانه‌اش تعقيب كرد‪ .‬البته از‬ ‫آنجايي كه در شيفت كاري‌اش نبود صبر كرد تا‬ ‫شيفتش فرا برسد و با مراجعه به خانه اين زن به او‬ ‫اخطار كتبي داد كه در صورت بدرفتاري دوباره نيويورك‪ :‬در ش��رايطي كه بحران بيكاري روز‬ ‫با فرزندش حضانت او را از دس��ت خواهد داد‪ .‬به روز جدي‌تر مي‌شود‪ ،‬جواني ‪ 24‬ساله اقدام به‬ ‫البته اين زن معتقد است كه مامور پليس در مسائل تبليغات به وسيله تي‌شرت كرده است‪ .‬اين جوان‬ ‫شخصي او دخالت كرده اس��ت و قصد دارد به خوشفكر پس از اينكه از محل كارش اخراج شد‬ ‫به اين فكر افتاد كه كاري براي خودش دست و پا‬ ‫دادگاه رفته و شكايت كند‪.‬‬ ‫كند‪ .‬اما از آنجايي كه سرمايه‌اي نداشت تصميم‬ ‫پاريس‪ :‬طبق تازه‌ترين تحقيقات انجام ش��ده در گرفت از تي‌ش��رتي كه ه��ر روز به تن مي‌كرد‬ ‫فرانس��ه از هر دو ازدواج ي��ك ازدواج به طالق به عنوان س��رمايه استفاده كند‪ .‬او به شركت‌هاي‬ ‫مي‌انجامد و اين امر به يك معضل جدي در اين مختلف مراجعه كرد و گفت كه حاضر اس��ت‬ ‫كشور تبديل ش��ده است‪ .‬اين درحالي است كه تبليغات ش��ركت آنها را روي تي‌شرتش چاپ‬ ‫نيكوال ساركوزي‪ ،‬رئيس‌جمهور اين كشور هم ك��رده و در خيابان راه ب��رود‪ .‬هرچند روش‌هاي‬ ‫در س��ال ‪ 2007‬براي دومين ب��ار پاي برگه‌هاي زياد و تجربه شده‌اي براي تبليغات وجود دارد اما‬ ‫ط�لاق را امضا كرد و در همين س��ال ‪130‬هزار بسياري از شركت‌ها پيشنهاد جديد او را پذيرفتند‪.‬‬ ‫مورد طالق در فرانس��ه به ثبت رسيده است كه به اين ترتيب اين جوان س��االنه ‪ 85‬هزار دالر از‬ ‫نس��بت به س��ال‌هاي قبل افزايش چشمگيري را اين راه درآمد دارد‪.‬‬

‫‪١٩‬‬

‫‪١٥‬‬

‫‪٦‬‬

‫‪20‬‬

‫‪١٥‬‬

‫‪٢‬‬

‫‪٧‬‬

‫‪٧‬‬

‫‪٥‬‬

‫‪٦‬‬ ‫‪١١‬‬

‫‪٣٣‬‬

‫‪١١‬‬

‫‪١٠‬‬

‫‪٢‬‬

‫‪١٢‬‬

‫‪٢٦‬‬

‫‪47 88‬‬

‫ﻻﻛﻮﺩﺍﺭ‬

‫‪٣‬‬

‫نش��ان مي‌دهد‪ .‬در نمايش��گاه طالق كه در اين‬ ‫كشور در حال برگزاري است‪ ،‬راه‌هاي ايستادن‬ ‫روي پ��اي خ��ود و ب��ه دس��ت آوردن موقعيت‬ ‫شغلي به بازديدكنندگان آموزش داده مي‌شود‪.‬‬ ‫همچنين نقش جراحي‌‌‌ه��اي زيبايي در زندگي‬ ‫مشترك هم از ديگر مواردي است كه در جريان‬ ‫اين نمايشگاه به آن پرداخته مي‌شود‪ .‬گفتني است‬ ‫كه بيش��تر بازديدكنندگان اين نمايشگاه را زنان‬ ‫تش��كيل مي‌دهند و اين در حالي است كه تعداد‬ ‫زناني كه از نمايشگاه ازدواج بازديد مي‌كنند هم‬ ‫بيشتر از مردان است‪.‬‬

‫‪١١‬‬

‫‪٢٨‬‬

‫‪٣٣‬‬

‫‪٢٨‬‬

‫رنگ نارنجي يك رنگ گرم مي باشد‪ ،‬زيرا تركيبي از رنگ زرد و‬ ‫قرمز است و به نظر مي رسد كه اين رنگ يك رنگ شاد و زندگي‬ ‫بخش مي باش��د‪ .‬رنگ نارنجي ‪ ،‬رنگ روز سپاسگزاري و نشاني از‬ ‫چشم انداز پاييزي و شعله آتش مي باشد‪.‬‬ ‫نارنجي رنگ خوشبختي مي باشد‪ .‬اين رنگ احساسات ما را آزاد و‬ ‫باعث ترويج احترام به خود مي شود و به خاطر اثر تحريك كنندگي‬ ‫آن با افس��ردگي مقابله و شوخ طبعي را در انسان پرورش مي دهد و‬ ‫رنگهاي روشنتر آن مانند هلويي و زرد آلويي باعث رفع عصبانيت‬ ‫مي شود‪.‬‬ ‫اين رنگ چون تركيبي از زرد و قرمز است به عنوان يك رنگ انرژي‬ ‫زا در نظر گرفته مي شود‪ .‬رنگ نارنجي به طرق گوناگوني شاد به نظر‬ ‫مي رسد و مثل زرد تحريك كننده و مانند قرمز مملو از شور و عالقه‬ ‫و نشاط ؛ هرچند كه با يك درجه كمتر‪ ،‬مي باشد‪.‬‬ ‫رنگ نارنجي به گرما ‪ ،‬خورشيد ‪ ،‬انرژي و پاييز اشاره دارد‪ .‬اين رنگ‬ ‫را مي توان در تغيير رنگ برگهاي پاييزي ‪ ،‬غروب خورشيد و پوست‬ ‫و گوشت مركبات ديد‪ .‬اين رنگ تغيير فصلها را نشان مي دهد كه‬ ‫با اين مفهوم به صورت يك مرز (حدفاصل ) مي باشد‪ ،‬يعني رنگ‬ ‫تغيير بين گرماي تابستان و سرماي زمستان ‪ .‬اين رنگ همچنين به اين‬ ‫خاطر كه رنگ مركبات مي باشد مي تواند تصوري از ويتامين ‪ C‬و‬ ‫سالمتي خوب باشد‪.‬‬ ‫اگر شما مي خواهيد توجهي را بدون داد و فرياد به دست آوريد از‬ ‫رنگ نارنجي استفاده كنيد‪ ،‬چون اين رنگ توجه را مطالبه مي كند‪.‬‬ ‫اين رنگ به افراد فعال و متكي به نفس اشاره دارد و حتي به نظر مي‬ ‫رسد كه رقاصها اغلب مجذوب رنگ نارنجي مي شوند‪.‬‬ ‫رنگ نارنجي يكي از رنگهاي التيام دهنده مي باشد و گفته مي شود‬ ‫كه ميل به غذا را افزايش داده و نيز باعث تحريك اشتياق و خالقيت‬ ‫مي شود؛ نارنجي يعني شور و نشاط با بردباري ‪.‬‬ ‫افرادي كه لباس نارنجي را دوست دارند ‪ ،‬معموال متفكر و صميمي‬ ‫هس��تند؛ اين افراد اغلب فعال و اليق هس��تند‪ .‬آنها مستقل و انگيزه‬ ‫دهنده ‪ ،‬رقابت جو و با قدرت سازماندهي خوب مي باشند‪ .‬اين افراد‬ ‫همچنين اشخاصي خالق ‪ ،‬عمل گرا ‪ ،‬مملو از انرژي و عدم سكون و‬ ‫ثابت ماندن در جايي مي باشند‪.‬‬ ‫از رنگ نارنجي براي جلب توجه در عالمتها يا تابلوهاي ترافيكي در‬ ‫جاده ها و بزرگراهها و آگهي ها استفاده مي شود‪.‬‬ ‫از رنگ نارنجي براي اتاق ناهار خوري ‪ ،‬اتاق نش��يمن و س��النهاي‬ ‫ورودي استفاده مي شود‪ .‬ولي وقتي كه در اتاق خواب استفاده شود‪،‬‬ ‫ممكن اس��ت شخص را در حالت بيدار نگه دارد‪ .‬وقتي كه از رنگ‬ ‫نارنجي در اتاقي استفاده مي شود‪ ،‬باعث مي شود كه اتاق كوچكتر به‬ ‫نظر برسد‪ .‬به اين خاطر كه اين رنگ گسترش كننده است‪ .‬بنابراين در‬ ‫صورت استفاده از آن مطمئن شويد كه به اتاق نور فراوان برسد‪.‬‬ ‫اگر در زندگي تان به دنبال خوشايند بودن امور موقعي كه احساس‬ ‫مي كنيد زمان به كندي حركت مي كند‪ ،‬افزايش خالقيت ‪ ،‬خالص‬ ‫يا رهايي از چيزهايي كه خيلي جدي و خش��ك به نظر مي رسند از‬ ‫رنگ نارنجي استفاده كنيد‪.‬‬

‫ﺁﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﻢ‪ ،‬ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ‬

‫ﺑﺎﻟﻜﻦ‬

‫‪47 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009‬‬

‫رنگ نارنجي‬

‫ﻫﻴﺰﻡ‬

‫ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ‬

‫ﺁﻭﺍﺯ‬

‫ﭘﻮﺯ‬

‫ﻣﻮﺕ‬

‫ﻣﺎﺗﻢ‬

‫ﺍﻡﺍﻟﺨﺒﺎﺋﺚ‬ ‫ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ‬ ‫ﻓﺮﻧﮕﻲ‬

‫ﻧﺖ ﻣﻨﻔﻲ‬

‫ﺳﺘﺎﻳﺶ‬

‫ﺍﺛﺮ ﺳﺎﮔﺎﻥ‬

‫ﻧﮋﺍﺩ ﺍﻋﺮﺍﺏ‬

‫ﻟﺒﺎﺱ ﺯﻧﺎﻥ ﮊﺍﭘﻨﻲ‬

‫ﺍﺯ ﻧﺎﺯﻱﻫﺎ‬

‫ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ‬

‫ﺍﺯﺑﻴﻦ ﻋﺰﻳﺰﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﺮﺡ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺭﺍ‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ ﺣﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﻭ‬ ‫ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺳﻮﺩﻭﮐﻮ ﻭ ﮐﺎﮐﻮﺭﻭ ﻧﻴﺰ ‪ ١‬ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ﻗﺮﻋﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ ﻫﺪﻳﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺭﺳﻢ ﻳﺎﺩﺑﻮﺩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬

‫اين آمار اخيرا از سوي پزشکان روسيه منتشر شده است‪...‬‬

‫ري��و دو ژانيرو‪ :‬يك مرد برزيلي با ش��ركت در‬ ‫مراس��م ختمش خانواده‌اش را شگفت‌زده كرد‪.‬‬ ‫گزارش‌ها حاكي از آن اس��ت ك��ه اين مرد ‪59‬‬ ‫ساله بر اثر يك حادثه رانندگي از دنيا رفته است‬ ‫و از آنجايي كه امكان شناسايي چهره‌اش وجود‬ ‫نداشت خانواده او هم مرگش را تاييد كردند‪ .‬به‬ ‫گفته خانواده اين مرد او ش��ب پيش از حادثه از‬ ‫خانه خارج شده و به خانه بازنگشته بود‪ .‬همسر اين‬ ‫ي بي‌نتيجه با تلفن همراهش‬ ‫مرد پس از تماس‌ها ‌‬ ‫به اداره پليس مراجعه كرد و در آنجا متوجه شد‬ ‫كه همسرش فوت كرده است‪ .‬به اين ترتيب در‬ ‫حالي كه خانواده‌اش در حال دفن جس��د مردي‬ ‫بودند كه تصور مي‌كردند پدر خانواده است‪ ،‬اين‬ ‫مرد با پاي خودش در مراسم حاضر شد‪ .‬او گفت‬ ‫كه همراه با دوستانش در جنگل گم شده بوده و‬ ‫سرانجام راه خانه را پيدا كرده است‪.‬‬

‫حد متوس��ط عمر بشر هفتاد سال اس��ت که در اين مدت انسان ‪ 13‬سال‬ ‫حرف مي زند‪ 6 ،‬سال غذا مي خورد و ‪ 23‬سال نيز مي خوابد‪.‬‬ ‫هر نفر به طور متوس��ط صدها تن غذا مي خورد‪ .‬اگر وزن افراد را ‪ 75‬تا‬ ‫‪ 80‬کيلو گرم بگيريم بايد گفت هر فرد در عمر خود ‪ 1250‬تا ‪ 1335‬برابر‬ ‫وزن��ش غذا مي خورد‪ .‬در مدت يک روز يا ‪ 24‬س��اعت ‪ 1000‬ليتر هوا‬ ‫تنفس مي کند وقلبش در هر ‪ 1‬دقيقه ‪ 80‬تا ‪ 100‬بار مي زند‪ .‬با اين شرايط‬ ‫قلب انسان در طول زندگيش دو ميليارد و‪ 58‬ميليون بار بدون وقفه واغلب‬ ‫بدون کوچکترين مشکلي مي زند‪.‬‬ ‫انسان تنها موجودي است که راست قامت است و روي دو پا راه مي رود‬ ‫ودر طول روز به طور متوسط ‪ 20‬هزار قدم بر مي دارد يعني ‪ 7‬ميليون قدم‬ ‫در سال‪ .‬در ‪ 70‬سالگي تعداد اين قدمها به ‪ 500‬ميليون مي رسد يعني ‪500‬‬ ‫هزار کيلومتر راه رفته‪ .‬با اين محاسبات مي توان نتيجه گرفت که هر فرد‬ ‫در طول زندگيش مي تواند ‪ 9‬بار کره ي زمين را دور بزند و با پاي پياده‬ ‫به کره ي ماه برود با توجه به اينکه فاصله زمين تا ماه ‪ 390‬هزار کيلومتر‬ ‫است ‪.....‬‬ ‫بدن انسان به وس��يله ي پوشش شگفت انگيزي محافظت مي شود‪ .‬اين‬ ‫پوشش پوست بدن است که در هر ساعت ‪ 30‬ميليون ميکروب روي آن‬ ‫مي نش��يند و ‪ 29‬ميليون آن کشته مي ش��ود و پس از ‪ 2‬ساعت از اين ‪30‬‬ ‫ميليون فقط ‪ 7‬هزار تاي آن باقي مي ماند‪.‬‬ ‫انسان مي تواند ‪ 52‬روز تنها با خوردن آب زنده بماند‪ .‬حساسترين عضو‬ ‫بدن چش��م است که مي تواند ‪ 10‬هزار رنگ را تشخيص دهد وباالخره‬ ‫اينکه نوزادان تا ‪ 8‬ماهگي دنيا را سياه وسفيد مي بينند‪.‬‬


‫‪Reply with resume and salary expectations to‬‬ ‫‪Vancouver Management‬‬ ‫‪Fax: 604-263-2210‬‬ ‫‪vml@vml.bc.ca‬‬ ‫‪or11E-Mail:‬ﺑﻬﻤﻦ ‪1387‬‬ ‫‪ 887‬ﺟﻤﻌﻪ‬ ‫ﺳﺎﻝ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬

‫‪or E-Mail: vml@vml.bc.ca‬‬

‫‪KERRISDALE:‬‬ ‫‪Resident‬‬ ‫‪Caretaker‬‬ ‫‪KERRISDALE:‬‬ ‫‪Resident‬‬ ‫‪Caretaker‬‬

‫‪48‬‬

‫‪requiredforfor‬‬ ‫‪well-maintained‬‬ ‫‪concrete‬‬ ‫‪building‬‬ ‫‪required‬‬ ‫‪well-maintained‬‬ ‫‪concrete‬‬ ‫‪building‬‬ ‫‪with‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪self-owned‬‬ ‫‪suites.‬‬ ‫‪Duties‬‬ ‫‪include‬‬ ‫‪janitorial‬‬ ‫‪with 43 self-owned suites. Duties include janitorial‬‬ ‫‪work,light‬‬ ‫‪lightgardening,‬‬ ‫‪gardening,‬‬ ‫‪maintenance‬‬ ‫‪small‬‬ ‫‪work,‬‬ ‫‪maintenance‬‬ ‫‪andand‬‬ ‫‪small‬‬ ‫‪PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009 repairs.‬‬ ‫‪repairs.Some‬‬ ‫‪Some‬‬ ‫‪knowledge‬‬ ‫‪of mechanical‬‬ ‫‪equipment‬‬ ‫‪knowledge‬‬ ‫‪of mechanical‬‬ ‫‪equipment‬‬ ‫‪asset.One‬‬ ‫‪One‬‬ ‫‪bedroom‬‬ ‫‪suite.‬‬ ‫‪ananasset.‬‬ ‫‪bedroom‬‬ ‫‪suite.‬‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 887‬ﺟﻤﻌﻪ ‪ 11‬ﺑﻬﻤﻦ ‪1387‬‬ ‫ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ‬ ‫ﺳﺎﻝ‬ ‫‪Reply‬‬ ‫‪withresume‬‬ ‫‪resume‬‬ ‫‪and‬‬ ‫‪salary‬‬ ‫‪expectations‬‬ ‫‪Reply‬‬ ‫‪with‬‬ ‫‪and‬‬ ‫‪salary‬‬ ‫‪expectations‬‬ ‫‪to to‬‬ ‫‪Vancouver‬‬ ‫‪Management‬‬ ‫‪Vancouver‬‬ ‫‪Management‬‬ ‫‪Fax:604-263-2210‬‬ ‫‪604-263-2210‬‬ ‫‪Fax:‬‬ ‫‪E-Mail:‬‬ ‫‪vml@vml.bc.ca‬‬ ‫‪ororE-Mail:‬‬ ‫‪vml@vml.bc.ca‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 928‬جمعه ‪ 22‬آبان ‪1388‬‬

‫‪55‬‬

‫‪55‬‬

‫‪48‬‬

‫فال ورق‪ ،‬قهوه‪،‬‬ ‫ستاره‌شناسی‬

‫ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﺟﻮﺍﻫﺮﺁﻻﺕ‬

‫توسطمهتاب‬

‫‪55‬‬

‫برای خانم‌ها و آقایان‬

‫‪921-4726‬‬

‫ﺳﺎﻝ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 887‬ﺟﻤﻌﻪ ‪ 11‬ﺑﻬﻤﻦ ‪1387‬‬

‫ﺟﻤﻌﻪ ‪ 11‬ﺑﻬﻤﻦ ‪1387‬‬

‫‪Vol. 15 Issue number 887 Friday January 30, 2009‬‬

‫کوکیتالم و پورت‌مودی‬ ‫آپارتمان و سوئیت دوخوابه با تمامی‬ ‫امکانات به صورت دائمی و یا موقت‬ ‫آماده اجاره می‌باشد‪.‬‬ ‫‪778-773-0986‬‬ ‫‪---------------------‬‬‫واحد دوخوابه کامال مستقل در منطقه‬ ‫وست‌وود پالتو کوکیتالم‪ ،‬همکف‪ ،‬با‬ ‫منظره زیبا‪ ،‬مبله یا غیرمبله آماده اجاره‬

‫بیزنس دست دوم فروشی‬

‫‪www.Miaad.ca‬‬

‫‪55‬‬

‫تلفن‪)604( 982-0884 :‬‬ ‫‪Vol. 15 Issue number 887 Friday January 30, 2009‬‬ ‫‪55‬‬ ‫ﻛﻼﺱﻫﺎﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰ »ﻭﻳﮋﻩ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ«‬ ‫ﻛﻼﺱﻫﺎﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰ »ﻭﻳﮋﻩ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ«‬

‫آرایش مینا‬ ‫‪l. 15 Issue number‬‬ ‫‪887 Friday‬‬ ‫‪January 30,‬‬ ‫استودیو‪2009‬‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻧﻤﻨﺶ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻤﻴﻦ‬ ‫ﻣﻮﻓﻖ ﺍﻳﺮﺍﻧﻤﻨﺶ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂﺗﺠﺮﺑﻪﺳﻴﻤﻴﻦ‬ ‫کوپ ‪ 8‬دالر‬ ‫رنگ ‪ 15‬تا ‪ 30‬دالر‬ ‫مش ‪ 25‬تا ‪ 65‬دالر‬ ‫بند‪-‬ابرو ‪ 5‬دالر‬ ‫«واقع در کوکیتالم»‬

‫خرید‪ ،‬فروش‪ ،‬معاوضه‬ ‫با جواز و وسایل‬ ‫قیمت ‪ 100‬هزار دالر‬ ‫‪Kenny 604-818-3328‬‬ ‫‪Joseph 604-781-6228‬‬ ‫‪---------------------‬‬‫رستوران برای فروش‬ ‫با موقعیت عالی‪ ،‬در پررفت‌وآمدترین‬ ‫‪No Pet/No Smoking‬‬ ‫و شلوغ‌ترین منطقه داون تاون‬ ‫‪604-282-7788‬‬ ‫(رابسون و گراندویل) با تجهیزات‬ ‫‪---------------------‬‬‫کامل‪ ،‬گنجایش ‪ 80‬نفر و اجازه‬ ‫سوئیت دوخوابه‪ ،‬طبقه همکف‪ ،‬دلباز‬ ‫فروش مشروبات الکلی‪،‬‬ ‫و روشن‪ ،‬با حیاطی سرسبز و محصور‪،‬‬ ‫ایده‌آل برای رفع شرط مهاجرت‬ ‫دارای ورودی مجزا‪،‬با کلیه امکانات‬ ‫‪604-569-1314‬‬ ‫رفاهی‪ ،‬در منطقه‌ای کم‌تردد‪ ،‬واقع در‬ ‫‪604-999-0230‬‬ ‫‪KERRISDALE: Resident‬‬ ‫‪work, light gardening, maintenance and small‬‬ ‫کوکیتالم‪ ،‬نزدیک به کوکیتالم سنتر‪،‬‬ ‫‪---------------------‬‬‫دریافتنمایید‪.‬‬ ‫‪required‬‬ ‫‪for well-maintained co‬‬ ‫‪repairs. Some knowledge of mechanical equipment‬‬ ‫مدارس‪ ،‬ایستگاه اتوبوس و داگالس مغازه پیتزایی در ناحیه خوب و پررفت‬ ‫‪778-385-4340‬‬ ‫‪with 43 self-owned suites. Duties‬‬ ‫‪an asset. One bedroom suite.‬‬ ‫کالج‪ ،‬ماهیانه ‪ 850‬دالر‬ ‫و آمد در ونکوور‪ ،‬با اجاره بسیار‬ ‫‪work, light gardening, maintena‬‬ ‫‪Reply with resume and salary expectations to‬‬ ‫‪604-375-2122‬‬ ‫‪ repairs. Some‬پایین‪950 ،‬دالر در ماه‪ ،‬به قیمت‬ ‫‪knowledge of mech‬‬ ‫‪Vancouver Management‬‬ ‫‪---------------------‬‬‫‪ 99‬هزار دالر به فروش می‌رسد‬ ‫‪an‬‬ ‫‪asset.‬‬ ‫‪One bedroom‬‬ ‫به یک همخانه آقا در کاتن‌وود‬ ‫نگه‌داری از‬ ‫‪Fax: 604-263-2210‬‬ ‫‪Lower Lonsdale‬‬ ‫‪604-720-1747‬‬ ‫‪Reply‬‬ ‫‪with‬‬ ‫‪resume‬‬ ‫‪and salary e‬‬ ‫کوکیتالمنیازمندم‪.‬‬ ‫دلبند شما‬ ‫فرزند ‪or‬‬ ‫‪E-Mail: vml@vml.bc.ca‬‬ ‫مبله‪ ،‬باکلیه امکانات‬ ‫مجزا‪،‬‬ ‫سوئیت‬ ‫‪---------------------‬‬‫‪Vancouver Managem‬‬ ‫بعضی از لوازم خانه ‪Sale‬‬ ‫اینترنت‪ ،‬الندری و یوتیلیتی‪،‬‬ ‫کیبل‬ ‫با ‪ 25‬سال سابقه کار مربیگری‬ ‫اکازیون‪ -‬فروش فوری آپارتمان‬ ‫‪604-263-221‬و ‪Fax:‬‬ ‫‪604-931-1597‬‬ ‫‌باس‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫اتوبوس‬ ‫ایستگاه‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫در ایران و دارای مدرک‬ ‫پیش‌ساخته‪20 ،‬هزار دالر زیر قیمت‬ ‫‪or E-Mail: vml@vml‬‬ ‫‪KERRISDALE:‬‬ ‫‪Resident Caretaker‬‬ ‫به یک نفر شاغل یا دانشجو اجاره داده‬ ‫‪---------------------‬‬‫خرید‪ ،‬دوخوابه‪ ،‬طبقه ‪ ،12‬خیابان‬ ‫‪Family Child Care‬‬ ‫می‌شود‪ .‬ماهیانه ‪ 700‬دالر‬ ‫‪concrete‬یک هم‌اتاقی شاغل یا دانشجو‬ ‫به‬ ‫تحویل ‪9‬‬ ‫سیزدهم و لزندل‪ ،‬تاریخ‬ ‫‪required‬‬ ‫‪building‬‬ ‫هفته‬ ‫‪ for well-maintained‬هفت روز‬ ‫تماس از ساعت ‪ 7‬شب به بعد‬ ‫(غیرسیگاری) در یک آپارتمان‬ ‫دسامبر ‪2009‬‬ ‫بعدازظهر‬ ‫‪ self-owned‬تا ‪6‬‬ ‫‪ 8‬صبح‬ ‫‪with‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪suites.‬‬ ‫‪janitorial‬‬ ‫‪778-340-6680‬‬ ‫زندگی‬ ‫‪Duties‬با وسایل اولیه‬ ‫‪ include604-729-4062‬دوخوابه مبله‬ ‫‪)604( 375-9267‬‬ ‫‪---------------------‬‬‫‪17‬النزدل نیازمندم‪.‬‬ ‫واقع در خیابان‬ ‫‪604-263-9425‬‬ ‫‪work, light gardening,‬‬ ‫‪maintenance‬‬ ‫‪and‬‬ ‫‪small‬‬ ‫اتاقی در یک خانه مستقل در‬ ‫ماهیانه ‪600‬دالر شامل همه چیز‬ ‫‪repairs.‬‬ ‫‪Some‬‬ ‫‪knowledge‬‬ ‫‪of‬‬ ‫‪mechanical‬‬ ‫‪equipment‬‬ ‫نورت‌ونکوور‪ ،‬با چشم‌انداز‪،‬‬ ‫‪604-723-3465‬‬ ‫‪928‬‬ ‫دانشجو‪،‬‬ ‫با اینترنت به خانمی شاغل یا‬ ‫‪604-984-8463‬‬ ‫‪an asset. One bedroom suite.‬‬ ‫غیرسیگاری‪ ،‬به مبلغ ‪460‬دالر در ماه‬ ‫‪Reply with resume and‬‬ ‫‪salary‬‬ ‫‪expectations to‬‬ ‫هفته آگهی‬ ‫‪3‬‬ ‫اجاره داده می‌شود‪.‬‬ ‫مایل به آشنایی با خانمی زیبا باالی‬ ‫‪604-764-0550‬‬ ‫در نیازمندی های پیوند‬ ‫‪ 30‬سال‪ ،‬مجرد‪ ،‬جهت زندگی دائم‬ ‫‪Vancouver Management‬تلفن‪)778( 883-4622 :‬‬ ‫‪---------------------‬‬‫فقط ‪ 20‬دالر‬ ‫در ونکوور می‌باشم‪.‬‬ ‫‪Fax: 604-263-2210‬‬ ‫سوئیت نوساز سه‌خوابه در طبقه‬ ‫‪dk_armin@yahoo.com‬‬ ‫‪604-921-4726‬‬ ‫‌ونکوور‪،‬‬ ‫همکف یک منزل در نورت‬ ‫‪or‬ساعت ‪ 4‬بعدازظهر به بعد‬ ‫از‬ ‫‪E-Mail: vml@vml.bc.ca‬‬ ‫زیبا و روشن‪ ،‬ورودی مستقل‪،‬‬ ‫لباسشویی جداگانه‪ ،‬پارکینگ و‬ ‫انباری‪ ،‬نزدیک به مرکز خرید‪،‬‬ ‫اجاره‬ ‫مدرسه و ایستگاه اتوبوس‪،‬‬ ‫تدریس ریاضیات‪،‬‬ ‫»ﻭﻳﮋﻩ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ«‬ ‫‪1650‬دالر در ماه‬ ‫کلکلوس و فیزیک‬ ‫‪604-782-0970‬‬ ‫ﻣﻮﻓﻖ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ‬ ‫ﺳﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫‪778-340-0970‬‬ ‫توسط فوق‌لیسانس مهندس‬ ‫‪---------------------‬‬‫و فارغ‌التحصیل تربیت دبیری‬ ‫آپارتمان یک اتاق خوابه تمیز در‬ ‫وودکرافت‪ ،‬طبقه پنجم‪ ،‬با منظره‬ ‫از دانشگاه یو‪.‬بی‪.‬سی‬ ‫حیاط‪ ،‬مبله یا غیرمبله‪ ،‬فوری اجاره‬ ‫تلفن‪604-725-7262 :‬‬ ‫داده می‌شود‪ .‬اجاره ماهیانه ‪1200‬دالر‬ ‫‪604-925-2532‬‬ ‫‪ 3‬هفته آگهی در نیازمندی‌های پیوند‬ ‫‪604-721-3976‬‬ ‫فقط ‪ 20‬دالر‬ ‫(‪)928‬‬

‫(‪)934‬‬

‫(‪)928‬‬

‫‪g‬‬ ‫‪orial‬‬ ‫‪ll‬‬ ‫‪ment‬‬ ‫‪LE: Resident Caretaker‬‬

‫‪Royal Best Cleaner‬‬ ‫به تعدادی کارگر جهت‬ ‫کار خدماتی نیازمند می‌باشد‪.‬‬ ‫‪604-710-8960‬‬ ‫نزدیک کوکیتالم سنتر‬ ‫‪---------------------‬‬‫با بیش از ‪ 7‬سال سابقه کار در کانادا‬ ‫به یک آشپز با گواهینامه معتبر‬ ‫تلفن‪)604( 728-8465 :‬‬ ‫و پنج سال سابقه کار در رستوران‬ ‫ایرانی با دستمزد ساعتی ‪19‬دالر‬ ‫‪)604( 945-4851‬‬ ‫نیازمندیم‪.‬‬ ‫‪604-782-0024‬‬ ‫قابل توجه مسافران‬ ‫‪---------------------‬‬‫محترم عازم ایران‬ ‫به دو نفر فروشنده جهت کار در‬ ‫‪KERRISDALE: Resident‬‬ ‫‪Caretaker‬با مدرک‬ ‫نمایشگاه اتومبیل ترجیحا‬ ‫‪required‬‬ ‫‪concrete‬‬ ‫کوچک‬ ‫‪for‬بسته‬ ‫‪well-maintained‬یک‬ ‫با حمل‬ ‫‪building‬نیازمندیم‪.‬‬ ‫‪MVSA‬‬ ‫‪with‬‬ ‫هزار‪43‬‬ ‫‪self-owned‬‬ ‫‪Duties include‬‬ ‫‪janitorial‬‬ ‫تومان‬ ‫‪suites.‬ایران‪100‬‬ ‫به‬ ‫‪604-617-9005‬‬

‫‪-maintained concrete building‬‬ ‫‪osuites. Duties include janitorial‬‬ ‫‪ning, maintenance and small‬‬ ‫‪wledge of mechanical equipment‬‬ ‫»ﻭﻳﮋﻩﻛﻮﺩﻛﺎﻥ«‬ ‫»ﻭﻳﮋﻩ‬ ‫ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ«‬ ‫‪. One bedroom suite.‬‬ ‫‪me and salary expectations‬‬ ‫ﺑﺎ ﺑﺎ‪to‬‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪﻣﻮﻓﻖ‬ ‫ﺳﺎﻟﻬﺎﺗﺠﺮﺑﻪ‬ ‫ﺳﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﻣﻮﻓﻖ‬ ‫‪ouver Management‬‬ ‫‪: 604-263-2210‬‬ ‫‪Mail: vml@vml.bc.ca‬‬

‫(‪)928‬‬

‫ﻫﺎﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰ‬ ‫ﻛﻼﺱﻫﺎﻯ‬ ‫ﻧﻘﺎﺷﻰ‬ ‫ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻧﻤﻨﺶ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻤﻴﻦ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻧﻤﻨﺶ‬

‫(‪)929‬‬

‫(‪)929‬‬

‫(‪)930‬‬

‫(‪)930‬‬

‫(‪)928‬‬

‫(‪)929‬‬

‫(‪)928‬‬

‫(‪)928‬‬

‫(‪)930‬‬

‫(‪)929‬‬

‫(‪)930‬‬

‫تا کسی‬

‫(‪)929‬‬

‫(‪)930‬‬

‫(‪)930‬‬

‫ﻛﻼﺱﻫﺎﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰ کالس های‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻧﻤﻨﺶ نقاشی‬

‫زیر نظر‪:‬‬ ‫مریم رئیس روحانی‬

‫(‪)931‬‬

‫(‪)930‬‬

‫شانس اول را‬ ‫به آنها بدهید‬

‫بسیاری از ایرانیان تازه وارد‬ ‫در جستجوی کارند‪:‬‬ ‫در رستوران‪ ،‬کارگاه‪ ،‬اداره‪،‬‬ ‫کارخانه‪ ،‬فروشگاه‪ ،‬گاراژ‪ ،‬آژانس‪،‬‬ ‫کارواش و‪...‬‬ ‫شانس اول را به آنها بدهید‬ ‫اگر جویای کمک‪ ،‬کارگر‪ ،‬کارمند‬ ‫و ‪ ...‬هستید؛‬ ‫آگهی استخدام خود را در صفحه پر‬ ‫تردد نیازمندی های پیوند درج کنید‪.‬‬

‫‪)604( 913-0015‬‬

‫جای شما‬ ‫خالی است!‬ ‫در این صفحه‬ ‫ﻧﻘﺎﺷﻰ »ﻭﻳﮋﻩ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ«‬ ‫ﻛﻼﺱﻫﺎﻯ‬ ‫تماس بگیرید‬ ‫با ما‬ ‫ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻧﻤﻨﺶ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ‬

‫‪604-921-4726‬‬

‫برای خرید واحدهای مسکونی‬ ‫با اقساط ماهیانه زیر ‪ 1500‬دالر‬

‫به وب سایت زیر مراجعه و یا با شماره زیر تماس بگیرید‬ ‫‪www.firsttimehomebuyersstore.com‬‬

‫‪sutton Centre Realty‬‬

‫‪604.773.7207‬‬

‫ﻛﻼﺱﻫﺎﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰ »ﻭﻳﮋﻩ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ«‬


‫‪Vol. 15 Issue number 887 Friday January 30, 2‬‬

‫‪49‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 928‬جمعه ‪ 22‬آبان ‪1388‬‬

‫علیرﺿا فراستی‬

‫‪55‬‬

‫‪49 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009‬‬

‫مﺸاور باتﺠربه امور کنسولی‬

‫ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺠﻮﺯ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍﻳﻰ ﺷﺮﻋﻰ ‪29140‬‬ ‫ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ‪) :‬ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ(‬ ‫‪PR Card, Citizenship, Sponsorship‬‬

‫مﺸاور مﺠاز خرید و فروﺵ امﻼﻙ‬ ‫‪#202-1410 Marine Drive, North Vancouver V7P 1T6‬‬

‫‪Fax: (604) 990-1555‬‬

‫‪Tel: (604) 904-5666‬‬

‫‪r‬‬ ‫‪with‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪repa‬‬

‫‪R‬‬

‫ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰ ﺁﺏ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺁﺭﻳﺎ‬ ‫این مکان برای آگهی شما رزرو شده است‪.‬‬

‫ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻭﻳﺲ‬ ‫ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ‬

‫‪)604( 921-4726‬‬

‫‪Call for FREE Estimate‬‬

‫‪(604) 897-7334‬‬ ‫‪Fully Licensed‬‬

‫‪604-980-2280‬‬ ‫‪604-986-8040‬‬ ‫‪604-318-5517‬‬

‫ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ‬ ‫ﻣﻮژﺍﻥ‬ ‫ﻣﮋﺍﻥ‬

‫ﺳﻴﻤﺎ ﺣﻤﺰﻩ )ﻏﻔﺎﺭﻯ( ‪604-464-8759‬‬ ‫»ﻭﻳﮋﻩ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ«‬ ‫ﺭﺍﺣﻴﻞ ﻛﻼﺱﻫﺎﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰ‬ ‫‪604-926-5416‬‬ ‫)ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻰﻭﺭﻳﺎﺿﻰ(‬

‫ﺟﻤﺎﻝﺍﻟﺪﻳﻦ ﺟﻤﺎﻟﻰ‬

‫‪604-505-6631‬‬

‫ﺍﻟﻬﻪ ﺳﺎﺩﺍﺕ ﺁﻝﺍﺣﻤﺪ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﻨﺴﻮﻟﻰ )ﻣﻬﺮﺍﻥ(‬ ‫ﻓﺮﺍﺳﺘﻰ‬

‫‪604-924-9477‬‬ ‫‪604-987-1413‬‬ ‫‪604-904-5666‬‬

‫ﭘﮋﻭﺍﻙ‬

‫‪604-464-4701‬‬

‫ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻧﻤﻨﺶ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ‬

‫‪604-644-8960‬‬ ‫ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ‬ ‫‪604-537-3525‬‬ ‫ﺍﻃﻠﺲ‬ ‫‪604-805-7670‬‬ ‫ﻳﻮﺳﻒ‬ ‫‪604-779-4825‬‬ ‫ﺳﺎﻥ ﺭﺍﻳﺰ‬ ‫‪778-995-0000‬‬ ‫ﺳﻴﺎﻣﻚ ﺻﺎﻟﺤﻰ‬ ‫ﻭﻧﻜﻮ ﺩﺭﺍﻳﻮﻳﻨﮓ ﺍﺳﻜﻮﻝ ‪604-351-4280‬‬

‫ﻛﻼﺱﻫﺎﻯ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﺳﻮﺭﻯ‬

‫ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻧﻴﺮﻭﻳﻰ‬ ‫ﺧﺎﻧﻘﺎﻩ ﺍﻭﻳﺴﻰ‬ ‫ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺧﻴﺎﻡ‬ ‫ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ‬

‫ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻄﻮﺡ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻰ‬

‫ﺍﻃﻠﺲ‬

‫ﺗﻴﻨﺎ ﺧﺪﺍﻳﻰ‬

‫ﻣﻮﺭﻳﻦﻛﻰﺗﺮﺍﻭﻝ‬

‫‪604-585-9921‬‬ ‫‪604-433-6601‬‬ ‫‪604-985-6863‬‬ ‫‪604-258-7440‬‬ ‫‪604-261-6564‬‬ ‫‪778-997-3720‬‬ ‫‪604-982-1116‬‬ ‫‪604-904-4422‬‬ ‫‪604-986-4404‬‬

‫ﭘﺮﻭﻳﺰ ﻧﺰﺍﻛﺘﻰ )ﺁﻭﺍﺯ( ‪604-913-3486‬‬ ‫‪604-983-0015‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻪ ﻣﻠﻰ ﭘﺎﺭﺱ‬ ‫ﺑﻬﻤﻦ ﺧﺴﺮﻭﻯ )ﺗﻨﺒﻚ‪،‬ﺳﻪﺗﺎﺭ( ‪604-464-4701‬‬ ‫‪778-891-1541‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ )ﺗﻨﺒﻮﺭ(‬ ‫ﻋﻠﻰﺣﻖﺑﻴﻦ )ﭘﻴﺎﻧﻮ‪ ،‬ﺍﺭگ( ‪604-649-9744‬‬ ‫ﺩﻛﺘﺮﻣﻨﺸﻮﺭﻯ )ﭘﻴﺎﻧﻮ‪ ،‬ﺍﺭگ( ‪604-990-9903‬‬ ‫ﻣﺮﻳﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ )ﻧﻘﺎﺷﻰ( ‪604-913-0015‬‬ ‫ﻧﻴﻤﺎ ﻗﺎﺋﻤﻰ )ﺳﻨﺘﻮﺭ‪،‬ﺩﻑ( ‪604-771-6565‬‬ ‫‪604-224-0011‬‬ ‫ﺭﻗﺺ ﺁﺗﺶ‬ ‫ﻣﻬﺮﺩﺧﺖ ﻣﻬﻴﺞ )ﺳﻪﺗﺎﺭ( ‪604-377-0870‬‬ ‫ﺑﺪﻳﻌﻰ )ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺁﺑﺮﻧﮓ( ‪604-518-8387‬‬ ‫ﺑﺪﻳﻌﻰ )ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺁﺑﺮﻧﮓ( ‪604-518-8387‬‬ ‫ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥﻣﻨﺶ )ﻧﻘﺎﺷﻰ( ‪778-238-2142‬‬ ‫ﺟﻤﺎﻝﻃﺒﺴﻰﻧﮋﺍﺩ )ﻃﺮﺍﺣﻰ‪،‬ﻧﻘﺎﺷﻰ( ‪778-388-2498‬‬ ‫ﺍﺷﺮﻑﺁﺑﺎﺩﻯ )ﺗﺎﺭ‪،‬ﺳﻪﺗﺎﺭ( ‪604-375-1272‬‬ ‫ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﺳﻴﺎﺭ ﺑﻬﺮﻭﺯ ‪604-828-6589‬‬ ‫ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﺳﻴﺎﺭ ﻧﺎﺻﺮ ‪604-506-9291‬‬ ‫‪K&K‬‬ ‫‪604-990-9931‬‬ ‫‪604-318-5090‬‬ ‫ﺍﺑﻰ‬ ‫‪604-472-1544‬‬ ‫ﺍﺗﻮ ﭼﻚﺁپ‬ ‫‪604-931-4444‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺱ ﭼﻴﺖﺳﺎﺯ‬ ‫‪604-931-4501‬‬ ‫‪Mini Tune‬‬ ‫‪Absolute‬‬ ‫‪604-524-3100‬‬

‫‪604-990-7272‬‬ ‫‪604-904-0109‬‬

‫‪Copies Depot‬‬ ‫‪K & A Printing‬‬ ‫ﻥ‬

‫ﻥ‬

‫ﺁﻟﻔﺎ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻚ‬ ‫ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻚ‬

‫‪604-781-9746‬‬ ‫‪604-765-3329‬‬ ‫‪778-389-7615‬‬ ‫‪604-830-6444‬‬

‫ﺭﺿﺎ ﻣﺼﺒﺮﻳﺎﻥ‬ ‫ﻛﺎﻣﻴﻦ ﻣﻤﻘﺎﻧﻰ‬

‫‪604-984-7715‬‬ ‫‪778-833-1296‬‬

‫ﺭﻫﺎﻡ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻚ‬

‫‪YJ Electric‬‬

‫ﻥ‬

‫ﺳﺎﻋﺘﭽﻰﺍﻧﺪﺳﺎﻋﺘﭽﻰ‬

‫‪604-685-5625‬‬

‫ﺩﺭﮔﺎﻫﻰ‬ ‫ﺭﻭﻳﺎﻝ‬ ‫ﺳﻠﻮﻛﻰ‬ ‫ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ‬ ‫ﺩﻧﻴﺎ‬ ‫ﺳﺮﺍﺝ‬

‫‪604-990-1213‬‬ ‫‪604-988-1070‬‬ ‫‪778-389-7615‬‬ ‫‪604-461-6777‬‬ ‫‪604-913-2324‬‬ ‫‪604-719-2921‬‬

‫ﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩ ﻣﺎﺭﻛﺖ‬

‫‪778-285-2258‬‬ ‫ﺭﺍﺩ )ﺷﺠﺮﻩ( ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ‪604-988-5562‬‬

‫ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ )ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ( ‪604-761-7745‬‬ ‫‪604-904-9201‬‬ ‫ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ‬ ‫‪604-603-8254‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﻳﻰ‬ ‫ﺷﻴﺸﻪ‪ ،‬ﺁﻳﻨﻪ‪ ،‬ﭘﻨﺠﺮﻩ ‪604-928-5538‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﻓﺮﺩ ‪604-339-6983‬‬ ‫‪604-617-7164‬‬ ‫ﺭﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎﻥ‬ ‫ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ )ﺣﻤﻴﺪ( ‪604-771-5546‬‬ ‫ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ )ﺭﺿﺎ( ‪604-418-6020‬‬ ‫‪778-893-7277‬‬ ‫ﭘﺎﺭﺳﺎ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺟﻨﺮﺍﻝ ‪604-771-556‬‬ ‫‪604-418-2992‬‬ ‫ﻛﻮﺭﻭﺵ‬ ‫ﺍﻳﺰﻭﮔﺎﻡ‪،‬ﺳﻘﻒ‪،‬ﺑﺎﻟﻜﻦ ‪604-904-7626‬‬ ‫‪604-803-2903 Alpha Renovation‬‬ ‫‪604-808-0795‬‬ ‫‪Aikia‬‬

‫‪Vancouver Cleaning‬‬

‫ﻥ‬

‫ﻥ‬

‫‪604-990-9990‬‬

‫‪Eminent Sign‬‬

‫ﻥ‬

‫ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻨﺪﻟﻴﺐ )ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺭﺳﻤﻰ( ‪604-868-9800‬‬ ‫‪604-988-5991‬‬ ‫ﺣﻤﻴﺪ ﺩﺍﺩﻳﺰﺍﺩﻩ‬ ‫‪604-922-4600‬‬ ‫ﻓﺮﻳﺒﺮﺯ ﺧﺸﺎ‬ ‫‪604-716-7066‬‬ ‫ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺪﻳﺪﻯ‬ ‫‪604-925-0490‬‬ ‫ﻣﻠﻚﺟﺎﻩ‬ ‫ﺩﻛﺘﺮﺳﭙﻴﺪﺩﺷﺘﻰ )ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺭﺳﻤﻰ( ‪604-904-5119‬‬ ‫‪604-990-7209‬‬ ‫ﺑﺎﻭﻧﺪ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ‬ ‫ﻣﺎﻫﺮﺥ‬

‫ﻛﺘﺎﻳﻮﻥ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ‬ ‫ﻓﺮﻳﺒﺮﺯ ﺧﺸﺎ‬ ‫ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﺩﻣﻬﺮﻯ‬

‫‪604-988-5556‬‬ ‫‪604-922-4600‬‬ ‫‪778-340-1050‬‬

‫ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻭﻧﻜﻮﻭﺭ‬ ‫ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﺑﻰﺳﻰ‬ ‫ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﻴﻬﺎ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ‬ ‫ﭘﻴﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ‬ ‫ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ‬

‫‪604-926-5416‬‬

‫ﺍﻃﻠﺲ‬ ‫‪Top Tech -Tri City‬‬ ‫‪ Speedy‬ﺍﻧﻮﺵ‬

‫ﻥ‬

‫ﺩﻫﻜﺪﻩ‬

‫‪778-898-4342 Aria Moving Company‬‬

‫‪604-277-8643‬‬ ‫‪604-839-0363‬‬ ‫‪778-833-2307‬‬ ‫‪604-420-2220‬‬

‫ﻥ‬

‫ﻥ‬

‫ﺳﻴﺎﻣﻚ )ﺷﻌﺒﺪﻩ ﺑﺎﺯ(‬ ‫ﻳﻮﻧﻴﻮﺭﺳﺎﻝ ﺩﻯﺟﻰ‬

‫ﻓﺮﻳﺒﺮﺯ‬ ‫‪ Live & DJ‬ﻫﻤﺮﺍﺯ‬

‫‪604-931-3220‬‬ ‫‪604-551-8883‬‬ ‫‪604-839-0909‬‬ ‫‪778-388-4248‬‬

‫ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ‬

‫‪604-960-1015‬‬

‫ﻣﻴﺘﺮﺍ‬

‫)ﻗﻬﻮﻩ ﻭ ﺗﺎﺭﻭﺕ(‬

‫‪604-921-6440‬‬

‫ﻥ‬

‫ﻛﺮﺍﻳﺴﻠﺮ‪ ،‬ﺟﻴﭗ‪ ،‬ﺩﺍﺝ‬

‫ﻧﻮﺫﺭ )ﺩﺳﺖﺩﻭﻡ(‬

‫ﻣﺮﺍﺩ ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫﻰ )ﻫﻮﻧﺪﺍ(‬

‫‪604-319-1684‬‬ ‫‪604-307-6526‬‬ ‫‪604-512-5488‬‬

‫‪763-3415‬‬

‫ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﭘﻴﻮﻧﺪ‬ ‫ﺑﻪﻳﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﭘﺮﻭﺍﺯ‬

‫‪604-921-4726‬‬ ‫‪604-921-4726‬‬ ‫‪604-723-4307‬‬

‫ﻓﺮﺍﺳﺘﻰ‬ ‫ﭘﺮﻭﻳﺰ ﺷﺮﻳﻒﻧﮋﺍﺩ‬

‫‪604-904-5666‬‬ ‫‪604-839-7279‬‬

‫‪921-4726‬‬ ‫‪464-9433‬‬ ‫‪697-0344‬‬ ‫‪899-3646‬‬ ‫‪990-0031‬‬ ‫‪984-7222‬‬ ‫‪270-6946‬‬


50 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009

1388 ‫ آبان‬22 ‫ جمعه‬928 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

Broad support for cellphone driving ban, but the young, male plan to flout law

LOCAL NEWS CANADA, BC, VANCOUVER

Debit card scams impacts residents, most banks

The Vancouver Sun- Residents queued up in Metro Vancouver banks this week after receiving calls that their debit cards had been compromised. “The debit incident affected most banks, not just TD,” said Toronto Dominion communications manager Kelly Hechler. “This was a merchant debit device that was compromised, the kind [you use] at a restaurant or where you buy gas, or groceries.” The scam, in which fraud artists replace the pad into which customers enter their personal identification numbers (PINs), hurts both consumers and their banks. But it is standard credit industry practice to not release any information to debit-card holders about specific retail outlets where the fraud may have occurred, something that frustrates consumer advocate Bruce Cran. “We want to know what’s going on here,” said Cran, president of the Consumers’ Association of Canada. “None of this fancy privacy stuff. The villains deserve no privacy, and neither do the retailers who allow their systems to be compromised.” Hechler said the TD bank’s policy is to replace any funds that may have been scalped from customers’ accounts. Cran said it’s a major headache for consumers, who may have access to their accounts temporarily blocked, and sometimes have to wait weeks

for money to be replaced. Cran said the onus is on retailers to “clean up their act.” “Where retailers have not provided enough security to prevent this from happening, the public should know their name, and be able to make a judgment on a retailer that causes problems,” he said. Mark Startup, president of Retail BC, said, “This is happening with greater frequency, it’s regrettable. It’s a supreme inconvenience for consumers, without question.” Startup urges merchants to eliminate the risks, and even says low-tech methods such as personalizing the terminals with decals or symbols can help. Although Hechler said these kinds of incidents are on the rise, “the good news is that next year we will all be moving over to chip technology.” “When the chip protocols come into play next year, 100 per cent of merchants will need to be chip-compliant,” Startup said. The microchip technology that will replace the magnetic strips on debit cards is already in place in Europe, virtually eliminating this kind of fraud. In the meantime, Cran said consumers need to be more vigilant than ever to protect their PINs. “I wouldn’t worry about offending anyone,” said Cran. “Cover the PIN pad. Look to make sure cameras aren’t memorizing or photographing your PIN.”

The Province- While most B.C.ers applaud the proposed ban on cellphone use while driving, a minority of drivers plan to flout the law, according to a new poll. The Ipsos-Reid poll, released Tuesday, finds that 92 per cent of people support provincial legislation banning cellphone use while driving that is scheduled to come into effect Jan. 1. And 75 per cent say they strongly support it. One-third of people, including half of those polled who are over 55 years old, felt the $167 fine should be higher. But the pollsters also found that a minority of people plan to break the law, including seven per cent who say they'll continue to use their mobile phones. Of those, 13 per cent are aged 18 to 34, and are four times

more likely to be men. Ipsos-Reid spokeswoman Catherine Dawson said that, since the law is on the way, she wanted to find out how people felt about it. «There's pretty well universal support that, yes, there should be a ban. And that the fine is, if anything, acceptable or, to a significant minority, too low.» Dawson said 34 per cent of people say they regularly talk on their cellphone while driving, while 12 per cent talk hands-free and seven per cent send text messages. A small minority, mostly the young, won't be deterred from doing it. «There are some people who will be wanting to break that law, and take that risk,» said Dawson. B.C. Solicitor-General Kash Heed said the poll results echo the 3,500 positive submissions

when the legislation was being written earlier this year. «It's certainly not surprising,» said Heed of the public poll. Heed said the $167 fine is the same as not having a seat-belt. While fines run the spectrum in other jurisdictions, from $50 to $5,000, he feels that is a fair amount. Heed said he doesn't rule out stiffening the law, which allows experienced drivers to

Swine flu death toll hits 23 in B.C. The Province- Eight more British Columbians died of the H1N1 flu in the past week, including a child under 10, bringing the total number of deaths from H1N1 in the province to 23. And since last Tuesday, there have been 202 new severe cases of H1N1 in B.C. — those resulting in hospitalization or death — which is one-third of all 601 confirmed severe H1N1 cases in B.C. since April 2009, according to B.C.’s health ministry. It’s possible more people have died from the flu than have been recorded to date. For instance, if someone with underlying health issues died before the H1N1 was confirmed in a lab, that number would be included, said Dr. Danuta Skowronski of the B.C. Centre for Disease Control (BCCDC). “We recognize we’re not getting all of the [numbers of] hospitalizations or deaths from H1N1,” she said. “The numbers are useful for trend-monitoring but we don’t pretend it’s the total.”

She couldn’t estimate how many other British Columbians have died from H1N1. Ratinder Harry of the B.C. Centre for Disease Control said federal health officials estimate 4,000 Canadians die from the seasonal flu each year, with between 400 and 800 in B.C. But Skowronski said it’s difficult to estimate that number because cases fluctuate and reporting systems aren’t designed to capture death by seasonal flu. What is clear is that virtually all positive lab tests this year are H1N1 — “99.9 per cent,” said Harry. And the average age of people dying from H1N1 is a lot younger than the typical 80-year-old who dies from seasonal flu, which happened with other Canadian pandemics, in 1957 and 1918, said Skowronski. Eleven of the 23 British Columbians who died from the flu, were between 40 and 64, and the other half were equally distributed among three age groups — between two and 19

Darchin

Restaurant & Lounge

years old and 20 and 39 years old and older than 64, or about four deaths in each group, said Harry. Of the eight deaths last week, one person was under 10, one between 20 and 39, and two each between 40 and 50, 50 and 60 and over 60 years old. There have been no deaths in B.C. of babies under two. All the 23 people who died — except for one, a mother in her 20s who died earlier this fall — had underlying health issues, said Harry. Skowronski said the “intense” outbreak of more than 200 cases in one week may mean H1N1 is peaking because “outbreaks have been very explosive” just before leveling off, but it’s hard to tell because the virus is unpredictable. She also said the flu season has just begun and the virtually non-existent seasonal flu could still hit. Last year the flu season peaked later than usual, in the first week of March, and was milder than usual, according to a BCCDC report.

use hands-free phoning. Much heavier penalties, including criminal prosecution, will be imposed on drivers using cellphones or mobile devices who are involved in an accident. «There are significant consequences if your behaviour behind the wheel, whether it's talking on the phone or text-messaging, leads to some significant consequence.»

Simon Fraser star quarterback dies in school pool accident The Province-The young quarterback for Simon Fraser University’s Clan football team died early Wednesday after being pulled from the university’s swimming pool. The university confirmed Wednesday that Bernd Dittrich, 21, an Austria native, died early Wednesday in hospital. Dittrich, who came to North America to pursue his football dream, was rushed to hospital Tuesday evening after losing consciousness while swimming at the Burnaby campus pool. Exactly how he died has not been determined, said SFU in a statement Wednesday. Spokeswoman Cpl. Brenda Gresiuk said there was nothing to indicate Dittrich’s death was anything but “a tragic accident.”

‫ﺩﺍﺭﭼﻴﻦ‬

‫ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻭ ﺑﺎﺭ‬

‫ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻛﺒﺎﺏﻫﺎ ﻭ ﻏﺬﺍﻫﺎﻯ ﻟﺬﻳﺬ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ‬ ‫ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ‬

Come & Try Our Signature House Cocktails & Martinis ‫ ﺷﺐ‬11 ‫ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ‬11 ‫ ﺷﻨﺒﻪ ﻭ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ‬،‫ ﺟﻤﻌﻪ‬- ‫ ﺷﺐ‬10:30 ‫ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ‬11 ‫ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ‬

1710 Davie Street, Vancouver

English Bay ‫ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ‬

50

Tel: 604.633.1710


51 PAIVAND Vol. 16 Issue 928 Friday November 13, 2009

Oxford defends dead Iranian protester scholarship

(AFP) – Oxford University on Wednesday defended a decision to set up a scholarship in honour of a young Iranian woman shot dead during a protest against disputed elections, which has enraged Tehran.

Iran told the university that dedicating a scholarship to Neda Agha-Soltan was a “politically motivated” campaign that would “undermine your scientific credibility,” The Times newspaper reported.

Oxford said the decision to award the scholarship had been taken by Queen’s College and was solely a matter for the college, which has autonomous status within the university’s structure. The Provost of Queen’s College, Professor Paul Madden, said: “The college is keen to support graduate students, and this scholarship will help Iranian students to study at Oxford, regardless of their financial background. “Donors make their own decisions, within reason, on how to name scholarships that they fund. In this case, the donor who was instrumental in establishing the scholarship is a British citizen and is well known to the college.” The donor’s name has not been revealed. Agha-Soltan, a 26-year-old philosophy student, became an emblem of the opposition uprising in Iran after her death in June during a protest in Tehran against the disputed reelection of President Mahmoud Ahmadinejad. Amateur video of her bleeding to death spread rapidly around the world.

U.S. Calls Spying Charges Against American Hikers Detained In Iran ‘Outrageous’ (RFE/RL) -- Tehran has announced that three Americans it has had in custody since July “have been accused of espionage,” according to the state news agency IRNA. It’s not clear whether formal charges have been brought against the three. But the announcement, from chief prosecutor, Abbas Jafari Dowlatabadi, seems to indicate that charges are imminent or already have been filed. Shane Bauer, 27, Sarah Shourd, 31, and Josh Fattal, 27, were arrested on July 31 after what they said was an accidental straying over the Iranian border from northern Iraq. The U.S. government and their families say the three Americans were on a hiking vacation. U.S. Secretary of State Hillary Clinton, in Berlin to mark the 20th anniversary of the fall of the Berlin Wall, said the U.S. government strongly believes there is no evidence to support any charges against the three Americans. “We would renew our request on behalf of these three young people and their families that the Iranian government exercise compassion and release them so they can return home,” she said. “We will continue to make that case through our Swiss protecting power, who represents the United States in Tehran.” The White House has not yet had confirmation of the charges from their Swiss representatives. But at the State Department, spokesman Ian Kelly said if the reports are true, the U.S. government “would find this outrageous.” At the White House, Press Secretary Robert Gibbs said the three “are innocent young people who should be released by the Iranian government.

Their release should be expedited.” The families of the three detained Americans issued a statement denying the spying accusations and urging the Iranian government to release them immediately. The diplomatic flap is unfolding just as Iran considers whether to accommodate the international community’s request to send its low-enriched uranium abroad for processing. In return, Iran would receive the fuel it needs for its nuclear research reactor, which it uses to pursue cancer treatments. Russia is among the countries waiting for Iran’s answer. Though it has a record of opposing UN sanctions for countries that run afoul of international laws and conventions, Gibbs noted that Russian President Dmitry Medvedev recently said his government would support sanctions for Iran if it doesn’t negotiate constructively about its nuclear program. “I would point you to what [Russian] President [Dmitry] Medvedev said over the weekend, which was, ‘If Iran fails to take steps in its control to demonstrate its responsibility to the world, then sanctions may

be necessary,’ “ Gibbs said. French President Nicolas Sarkozy’s office said he and his Russian counterpart have issued a warning to Iran over its disputed nuclear program, saying “the international community’s patience is not infinite.” Sarkozy and Dmitry Medvedev met November 9 on the sidelines of celebrations to mark the 20th anniversary of the Berlin Wall’s fall. Sarkozy’s office said the two “do not rule out” more sanctions for Iran.

The Iranian Embassy in London claimed in a letter to Oxford that the death was staged by Iran’s enemies. It said the scholarship would “make Oxford at odd (sic) with the rest of the world’s academic institutions,” according to the paper. Queen’s named the first beneficiary of the award, worth about 4,000 pounds (4,400 euros, 6,600 dollars) over two years, as Arianne Shahvisi, who is studying philosophy of physics. The Times quoted her as saying the award was “particularly meaningful to me, being a young woman of Iranian descent, also studying philosophy.” She offered condolences to Agha-Soltan’s family, saying: “I hope that in succeeding in my studies at Oxford I can do justice to the name of their brave and gifted daughter.” Ahmadinejad has called for a probe into Agha-Soltan’s death, saying there had been fabricated reports about the incident and “widespread propaganda” by the foreign media. Diplomatic ties between Britain and Iran, already tense, have deteriorated since the election.

1388 ‫ آبان‬22 ‫ جمعه‬928 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

Iran authorities confirm location of detained November 4 protesters Radio Zamaneh - Concerns over the transference of detained protesters of November 4 demonstrations to the undesirable detention centre in Varamin was put to rest by Sohrab Soleymani, head of Tehran prisons. Mr. Soleymani told Mehr news agency that “Khoreyn” detention centre is only used for the “general criminals of the area” and there are 40 to 50 female criminals at this site and neither of them was arrested on November 4th. On November 4th, 109 people were arrested and over 40 of them were released on bail. The rest are reportedly transferred to Evin Prison. From the start of protests against the alleged fraud in the election, over four thousand people have been arrested. Police claims under 400 of those are still in custody. The arrest of these people which also include a group of prominent political

Tehran prosecutor warns internet news outlets Radio Zamaneh-Tehran Prosecutor, Abbas Jafari Dowlatabadi warned internet news sites that they will be confronted by the law for “publishing lies and subverting public perception.” ISNA reports that Tehran prosecutor announced that Tehran’s prosecutor’s office will go after sites that “publish baseless news.” He added that Ministry of Culture has announced that numerous active sites in Iran have not been registered and their operators are unidentified. Government confrontation with news websites and weblogs has increased in the past five months in Iran since the start of election protests. During this time numerous sites and weblogs have been filtered and a number of journalists and bloggers have been arrested. During the presidential elections, many social networks such as Facebook and photo and film swapping

sites such as You Tube and Flickr were also filtered. Yesterday Esmail Ahmadi Moghaddam, Commander of Security Forces announced that “there is need for greater supervision over the internet.” He claimed police efforts for the control of the internet have not been successful so far. He maintained: “Every time we have entered this scene, the media and individuals who show off as intellectuals attack and we step back.” Islamic Republic authorities have set up filtering technology since eight years ago to control the content of internet in Iran. A “Filtering Committee” comprised of members from the ministry of intelligence and culture as well as the national broadcasting agency, Seda va Sima charges the IT company with the specifics of the filtering. Last December, the judiciary announced that they have launched a special court for computer and cyber crimes.

Iran’s Opposition Leader Karroubi Slams Ahmadinejad Dealings With US Radio Zamaneh - Opposition leader, Mehdi Karroubi posted a video message on Tagheer website criticizing the “doubledealings” of Mahmoud Ahmadinejad’s government in its relations with the US. On the video massage which was posted on the Etemaad-e Melli Party website, Mr. Karroubi claimed to be “perplexed” by the Islamic Republic’s foreign policies which have all the signs of being “lost.” The disputing candidate of the June presidential elections cited the Member of Parliament,

Mohammadreza Mirtajaldini saying in his last trip to the US, Mahmoud Ahmadinejad met with 50 prominent American figures for over two hours. The group was reportedly comprised of politicians, academics, journalists and theoreticians. Mr. Karroubi claims the discussions were focused on Iran-US relations, Afghanistan as well as oil and nuclear negotiations. The opposition leader claims: “If one-tenth of such a meeting had occurred at the time of the previous governments

51

in the past twenty years, demonstrators especially in Qom, Tehran and Tabriz would be in a frenzy.” Mr. Karroubi expresses surprise that the chain of state media has no comments on these government dealings with the US. He adds that the nation’s interests would not be a casualty of the government’s secret dealings with 50 American figures. Mehdi Karroubi maintained that the government’s “doubledealings” will destroy people’s trust in the Islamic Republic.

and social activists has been contested by reformist clerics and human rights groups. The government appointed committee in charge of following up on the situation of these detainees has issued no reports except for denying Mehdi Karroubi’s allegations that some of the detainees were raped by prison officials. Human Rights Watch announced last week that they have concrete evidence that rape of detainees in the post-election arrests in Iran has occurred and expressed concerns that the government intentionally neglected the evidence. International Federation of Human Rights Leagues (FIDH) has also expressed concern over possible torture of members of university alumni group, Advar-e Tahkim-e Vahdat detainees.

Iran ignores calls to stop Fatahian execution Radio Zamaneh - Head of Kurdistan judiciary AliAkbar Gerousi announced that Ehsan Fatahian was hanged Wednesday in the central prison of Sanadaj. Fars news agency reports that the sentence was carried out this morning, on Wednesday in the presence of security and judiciary officials. AliAkbar Gerousi claimed: “Activities against national security through armed activities were amongst the crimes committed by Fatahian.” 28-year-old Ehsan Fatahian was arrested last year and was primarily sentenced to ten years imprisonment. However, later the charge of armed activities was added to his charges and his sentence changed to execution. Amnesty International, Kurdistan Human Rights Organization, International Campaign for Human Rights in Iran as well as the young man’s family wrote letters and issued statements calling on Ayatollah Larijani, Head of the judiciary to stop his execution. However, their efforts and the efforts of numerous news websites and bloggers met with Ayatollah Larijani’s silence and Ehsan Fatahian was executed on Wednesday. Fatahian family maintains that a glance at the file would have changed the fate of their son by revealing the unjust circumstances of his conviction. Amnesty International reports that 346 people were executed in Iran last year placing Iran in the second place for the highest number of state executions in the world.


Desgined by: Shahrvand BC

žfĂ‹Ă Ă \Â¯ ÂŽÂť McComb Witten ZŸ‹ d¡Z¯à €f§{ ICBC } -}€ƒ' '% }š™ S}Âż ½‘8“a žh ‘Ä™} ž„™% 7}ŸÄš¢ .‚Ž“k ‘¿Ă Â? '“¹ S“ÄlĂ„a %'à ¸ }¸ “Š¸ SĂŒh8 ÂĄÂ–Ă Âƒ

Z] •Z^eY {

ICBC

}ƒ ' }š™ 7}( m–'}ÂŽ ´Ÿ–“a ÂşĂƒÂ“Â„Ă€ ( ½%}¯„– } }¸ “„Ž% .%% ‘¿Ă Â? S'}Ăƒ %Ă Â? 3Ă Â˛ÂŒ ž 7‘Ä–' •}™ 7}i™”a žœš‰ ( 7}–}Ÿ™'}h ›Â?Â?ƒ ( S“Äk ½“À } }¸ .¡Ä¿% m¸ Â˜Ăƒ”Ž ICBC ( %Ă Â? °Œ ‚Ž}Ăƒ'% '% ' }š™ ( žh %“h ¡Ä¿Ă Â? ‚Ž}Ăƒ'% ÂžÂźĂƒÂ”Âż }š™ ( mƒ'Ă Âœ '% }Ă€ÂźÂƒ }¸ .‘Ä™} ½%“h ‚Ž}Ăƒ'% ‚¸“ ICBC Sà –

# 210 - 2730 Commercial Drive, Vancouver, BC www.injuredbc.com

ÂşÂˆ Š… ¡w ewu½}Â? u| ­…ÂŒÂą eÂąu²| " Âşw °½¸ÂşÂˆ ÂśÂŒÂ˛Â¸ u²’ uw ÂŒº¹ 3 ¡´Äu¢§

Â‘ĂƒÂ“Ă„l )}šƒ 604 - 805 - 5943 : ÂşÂŻÂśÂƒ #}€Â?¸ ž}lĂƒ ¡}Â? }¸ 7}( m–'}ÂŽ '8}š¸ } 7}¸( “¿ '% “„šÄ }Â¨ĂŒÂ˘ S“

‍ ؚع؜ه Ůˆ ؎دمات ŘŻŘą ŘŽŘŻŮ…ŘŞ Ů‡Ů…ŮˆŘˇŮ†Ř§Ů† ÚŻŘąŘ§Ů…ŰŒâ€ŹŘŒâ€ŤŘ¨Ř§ Ř¨ŰŒŘ´ از سه نسل ت؏عبه Ů…ŮˆŮ Ů‚ ŘŞŮˆŮ„ŰŒŘŻâ€Ź

Royalty Group Realty

PUBLIC AUCTION CANADIAN GOVERNMENT CERTIFIED DIAMONDS Ex-Seized extremely valuable diamond jewellery and other imported jewellery: Customs Cleared importation duties paid. All certified: GIA ~ EGL ~ GEMSCAN ~ Etc.

‍ďş&#x;ﺪﺪﺗﺎ ď­˜ďşŽďť­Ú˜ďťŠ ď­˜ďť´ďşśďť“ďşŽďť­ďşľ ﺊﺭ ďť§ďş°ďşŠďťłďťœďť° ďşŠďťŤďťœďşŞďťŠ ďş?ďť&#x;ﭙ‏

‍ﺑﺎ ﺖﺎ ďş‘ďşŽďť­ďş­ďť§ďťœďşŽďşŠďť§ďť°â€Ź

‍ ﺊﺭ‏239ŘŒ000 â€Ťďş ď­˜ďşŽďş­ďş—ďť¤ďşŽďťĽ ďş?ďşłďş˜ďťŽďşŠďťłďťŽ ďş?ﺯ‏ ‍ ﺊﺭ‏279ŘŒ900 â€Ťďş ď­˜ďşŽďş­ďş—ďť¤ďşŽďťĽ ﺧďş?ﺑ ďş?ﺯ‏ ‍ ﺊﺭ‏384ŘŒ900 â€Ťďş ď­˜ďşŽďş­ďş—ďť¤ďşŽďťĽ ﺊﺧďş?ﺑ ďş?ﺯ‏

Sunday Nov. 15th, 09 Auction at 2:00 P.M. Viewing from 1:00 P.M.

Holiday Inn N. Vancouver 700 Old Lillooet Road

‍ﺑﺎďş? ﺛﺒﺖﺎ ﺊﺭ ďş? ď­˜ďşŽďť­Ú˜ďťŠ ﺎﭟ ﺯﺊﺗﺎ ﺑﺎ  ﺗﺎﺹ ﺑﺎﺪ‏

ARE YOU READING THIS?

â€ŤŘ§ŰŒŮ† مڊان Ř¨ŘąŘ§ŰŒ Ř˘ÚŻŮ‡ŰŒ شما ŘąŘ˛ŘąŮˆ شده است‏

)604( 921-4726 All sales are final. No refund exchange or layaway. Payments: Visa, M.C., Debit, Cash and Certified Cheques. Some reserves may apply. Sale subject to additions, deletions, errors and omissions. 15% buyers premium & applicable taxes to be added. Cooper Sterling Auctions. 416-800-1876

Paivand 928  

Paivand Media Group

Paivand 928  

Paivand Media Group

Advertisement