Page 1

‫‪604.341.2903‬‬

‫‪923‬‬

‫‪www.naderentezami.com‬‬

‫‪Issue No.‬‬

‫سال پانزدهم شماره ‪ 923‬جمعه ‪ 17‬مهر ‪1388‬‬

‫‪Vol. 15 No. 923 October 9, 2009‬‬

‫‪The Gateway to the Iranian Community Since 1993‬‬

‫صدور اولین حکم اعدام‬

‫برای یکی از معترضین به نتیجه انتخابات‬ ‫به گزارش کمیته‌ی گزارش��گران‬ ‫حقوق بش��ر‪ ،‬از س��وی شعبه‌ی ‪۱۵‬‬ ‫دادگاه انق�لاب‪ ،‬ب��رای یک��ی از‬ ‫معترضان به نتیجه‌ی انتخابات حکم‬ ‫اعدام صادر شده است‪ .‬همچنین در‬ ‫هفته‌ی جاری با وجود صدور قرار‬ ‫وثیقه از آزادی زیدآبادی و مومنی‬ ‫نیز جلوگیری شد‪.‬‬ ‫محمدرضا علی‌زمانی نام ناآشنایی‬ ‫ب��ود‪ .‬ام��ا در دومی��ن جلس��ه‌ی‬ ‫محاکمه‌ی معترض��ان به انتخابات‬ ‫در مردادم��اه‪ ،‬وی در جای��گاه‬ ‫متهم حاضر ش��د و به عضویت در‬ ‫انجمن پادش��اهی ای��ران اعتراف‬ ‫ک��رد‪ .‬علی‌زمانی عالوه بر اعتراف‬ ‫ب��ه عضوی��ت در این گ��روه اقرار‬ ‫کرد که مدتی را در کش��ور عراق‬ ‫بوده و با س��رویس‌های اطالعاتی‬ ‫و امنیتی امریکایی تماس گرفته و‬ ‫متوجه شده که سرویس اطالعاتی‬ ‫امریکا برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای‬ ‫انتخابات ایران دارد‪.‬‬ ‫وی ک��ه متن دفاعیه‌ی خ��ود را از‬ ‫روی یک نوشته می‌خواند همچنین‬ ‫گفت که انجمن پادش��اهی ايران‬ ‫عام��ل اصل��ی بمب‌گ��ذاری در‬ ‫حسينيه ش��يراز در فروردین ‪۱۳۸۷‬‬ ‫ب��وده و قصد داش��ته با شناس��ايی‬ ‫مس��ئوالن نظام و مقامات استانی و‬ ‫شهری و نيز اماکن مختلف‪ ،‬نسبت‬ ‫به بمب‌گذاری و کشتار مردم اقدام‬ ‫کند‪.‬‬ ‫دادگاه انق�لاب محمدرض��ا علی‬ ‫زمانی را به دلیل وابستگی به انجمن‬

‫نمی ت��وان وی را به محاربه متهم‬ ‫ک��رد و از اینرو تقاضای برای وی‬ ‫تقاضای عفو ک��رده بود ‪.‬اما با این‬ ‫وجود ش��عبه‌ی ‪ ۱۵‬دادگاه انقالب‬ ‫تهران روز دوشنبه ‪ ۱۳‬مهرماه اعالم‬ ‫کرد ک��ه وی به اته��ام محاربه به‬ ‫اعدام محکوم شده است‪.‬‬ ‫این حکم‪ ،‬اولین حکمی است که‬ ‫برای دستگیرش��دگان اعتراضات‬ ‫پس از انتخابات صادر می‌ش��ود‪.‬‬ ‫صدور اش��د مجازات یعنی اعدام‬ ‫برای کسی که در جریان اعتراض‬ ‫پادش��اهی ایران به «محاربه با خدا‪ ،‬کرده است‪ .‬وکیل مدافع محمدرضا به نتایج انتخابات دستگیر شده این‬ ‫توهین به ارزش های مذهبی‪ ،‬تبلیغ علی زمانی در دادگاه گفته بود‪ ،‬از نگرانی را به وجود آورده که برای‬ ‫علیه نظام و شرکت در تظاهرات به آنجا ک��ه موکل��ش در تظاهرات سایر دستگیرش��دگان نیز احکام‬ ‫قصد اق��دام علیه امنیت ملی» متهم اعتراضی س�لاح به همراه نداشته مشابهی صادر شود‪.‬‬ ‫محمد ش��ریف وکی��ل تعدادی‬ ‫از دستگیرش��دگان‪ ،‬ای��ن نگرانی‬ ‫رتبه بندی سازمان ملل برای استاندارد های زندگی ‪:‬‬ ‫را بی‌م��ورد نمی‌داند‪« :‬براس��اس‬ ‫پیش��ینه‌هایی که به هرحال کم و‬ ‫بیش من براثر تجربه از آنها آگاهی‬ ‫دارم‪ ،‬این نگرانی بیجا نیست‪ .‬یعنی‬ ‫ایرانت��و‪ :‬نروژ و نيج��ر به ترتيب توسعه انس��اني در نامناسب‌ترين‬ ‫برای ایجاد ارعاب در سایرین چه‬ ‫ب��ه عن��وان مطل��وب تري��ن و وضعيت به س��ر مي‌برند‪ .‬در این‬ ‫بسا ممکن اس��ت چنین فاجعه‌ای‬ ‫نامناسب‌ترين كشورهاي جهان رتبه بن��دی ‪ ،‬آمریکا در جایگاه اتفاق بیفتد‪ .‬من امیدوارم که چنین‬ ‫سیزدهم قرار گرفته است‪.‬‬ ‫براي سكونت معرفي شدند‪.‬‬ ‫فاجعه‌ای ایجاد نشود»‪.‬‬ ‫اطالعات مربوط به تحقيقی که شاخص برنامه توسعه سازمان ملل البت��ه این تنه��ا رای صادرش��ده‬ ‫از سوی س��ازمان ملل و پيش از برمبناي اطالعات مربوط به سرانه برای معترضان پ��س از انتخابات‬ ‫بحران اقتصاد جهاني گردآوري توليد ناخالص داخلي‪ ،‬آموزش و نیست‪ .‬گویا برای مسعود باستانی‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬نش��ان مي‌دهد كه پرورش و اميد به زندگي تنظيم روزنامه‌ن��گاری ک��ه در یکی از‬ ‫زندگي در نروژ‪ ،‬استراليا ‪ ،‬ايسلند شده است و تفاوت‌هاي موجود دادگاه‌های برگزارشده نیز حضور‬ ‫و کانادا‪ ،‬با باالترين اس��تانداردها ميان كشورهاي توسعه يافته و در داشت‪ ،‬بدون اینکه حتی یکبار با‬ ‫وکیلش گفت و گو ش��ود‪ ،‬رای‬ ‫همراه اس��ت و نيجر‪ ،‬افغانستان و حال توسعه را نشان مي‌دهد‪.‬‬ ‫‪Money Order‬‬ ‫صادر شده است‪.‬‬ ‫سيرالئون‪ ،‬به لحاظ شاخص‌هاي‬ ‫‪Money Transfer‬‬

‫کانادا جایگاه چهارم‬

‫ﺑا ﻣﺪﻳرﻳﺖ ﺯﺭی اﺑرﻳﺸﻤی‬

‫اﺭاﺋﻪ ﺩهﻨﺪﻩ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣاﺕ ﺣﺴاﺑﺪاﺭی و ﻣاﻟﻴاﺗی‬

‫‪SABA‬‬

‫ﺷرﻛﺖ ﺣﺴاﺑﺪاﺭی ﺻﺒا‬

‫‪Tel: (604) 461.1661 Cell: (604) 762.8145‬‬ ‫‪201 A - 3003 St. Johns St., Port Moody, BC V3H 2C4‬‬

‫ﮔﻴﺘﺎ‬

‫ﻃﻬﺮﺍﻧﭽﻰ‬

‫ﳕﺎﯾﻨﺪﻩ ﺭﲰﯽ ﻭﺳﺘﺮﻥ ﯾﻮﻧﯿﻮﻥ‬ ‫‪Western Union‬‬ ‫‪Money Order‬‬ ‫‪Money Transfer‬‬

‫‪# 4 - 117 East 15th Street‬‬ ‫‪North Vancouver, BC V7L 2P7‬‬

‫‪1-888-9881070‬‬ ‫‪604 - 988 1070‬‬ ‫‪604 - 988 3599‬‬ ‫‪royal@royalexchange.info‬‬ ‫‪www.royalexchange.info‬‬

‫ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺍﻣﻼﻙ‬

‫»ﺻﺪﺍﻗﺖ‪،‬ﺭﺍﺳﺘﮕﻮﻳﻰ ﻭ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ«‬

‫‪604 828-3646‬‬

‫‪www.gitahomes.ca‬‬

‫‪gitahomes@gmail.com‬‬

‫‪West Vancouver‬‬

‫محصوالت غذایی محسن‬

‫برنج‪ ،‬انواع چای‪ ،‬رب گوجهفرنگی‪ ،‬زیتون‪ ،‬روغن گلدن‬

‫‪mohsen@mltcompany.ca‬‬

‫‪Tel: (778) 855-5526‬‬

‫‪Toll Free: 1-877-3MOHSEN‬‬


‫‪2‬‬

‫‪2 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 923‬جمعه ‪ 17‬مهر ‪1388‬‬

‫چه کسی اصرار دارد شايع کند احمدی نژاد در اصل‬ ‫يهودی است و خانواده اش به اسالم گرويده اند؟‬ ‫منشهامير‬

‫از دو روز پيش که روزنامه انگليسی «ديلی تلگراف» در گزارشی جنجالی‬ ‫ادعا کرد که محمود احمدی نژاد تبار يهودی دارد و خانواده اش در دوران‬ ‫کودکی او به اسالم گرويده اند‪ ،‬رسانه های همگانی اسرائيل ساعتی نيست‬ ‫که مرا در خانه و محل کار راحت گذاشته باشند‪ .‬برايشان مهم نيست که‬ ‫امروز (يک ش��نبه ‪ ۱۲‬مهرماه ‪ ۴ -۱۳۸۸‬اکتبر ‪ )۲۰۰۹‬در اسرائيل روز عيد‬ ‫سوکوت است‪ ،‬و يا آن که ديروز (شنبه) روز تعطيل هفتگی بود و هرکس‬ ‫حق اس��تراحت دارد (گرچه برای ما دس��ت اندرکاران امور رس��انه ای‪،‬‬ ‫«استراحت» هرگز معنی و مفهومی نداشته است)‪.‬‬ ‫روزنامه های اس��رائيل و شبکه های راديوئی و کانال های تلويزيونی اين‬ ‫کشور می خواهند بدانند که آيا درست است که می گويند احمدی نژاد‬ ‫يهودی تبار است؟‬ ‫البته خبر ديلی تلگراف يک مطلب کهنه است که دوماه پيش توسط مهدی‬ ‫خزعلی فرزند آيت اهلل ابوالقاسم خزعلی در وبسايت ها مطرح گرديد و‬ ‫کسی اعتباری برای آن قائل نشد‪ ،‬زيرا همگان احساس می کردند که اين‬ ‫يک داستان خيالی و چيزی در رديف خيال پردازی های شخص احمدی‬ ‫نژاد است‪.‬‬ ‫در هفت��ه های بع��د از آن افترا‪ ،‬دروغ های بيش��تری را عنوان کردند و از‬ ‫«آنوسی ها» و «يهوديان مخفی» و «شيطان پرستان مريدان کباال» و ترهات‬ ‫ديگری از اين قبيل س��خن گفتند و ظاهرا مستندات تاريخی آوردند که‬ ‫همه آنها دروغ و جعل‪ ،‬به بزرگی تقلب در انتخابات رياس��ت جمهوری‬ ‫ايران بود‪.‬‬ ‫در توضيح جعلی بودن گزارش روزنامه انگليس��ی‪ ،‬که ش��ايد او هم می‬ ‫خواهد خيزش راس��تين ملت ايران را از مسير برحق خود منحرف سازد‪،‬‬ ‫(ولی احتمال بيشتر آن است که قصد باال بردن تيراژ خود را دارد‪ ،‬استدالل‬ ‫هائی برای کانال های تلويزيونی و ش��بکه ه��ای راديوئی و روزنامه های‬ ‫اس��رائيل عنوان کردم که فش��رده آن را به آگاهی ش��ما دوستان نيز می‬ ‫رسانم‪:‬‬ ‫‪ -۱‬احمدی نژاد در روستائی به دنيا آمده که آرادان ناميده می شود و يکی‬ ‫از توابع گرمس��ار در استان سمنان است‪ .‬تا آن جا که اطالعاتی در دست‬ ‫است‪ ،‬در يکصد سال گذشته هيچ خانواده يهودی در اين روستا و يا شهرها‬ ‫وشهرک های نزديک آن زندگی نمی کرده است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬اصوال يهوديان به دو علت هميش��ه در شهرهای بزرگ ساکن بوده و‬ ‫از زندگی در روستاها دوری جسته اند‪ :‬در شهر امنيت فردی برای اقليت‬ ‫های دينی بيش��تر اس��ت‪ .‬مقامات انتظامی قوی تر هستند و مردم تعصب‬ ‫کمتری دارند‪ .‬عالوه براين‪ ،‬يهوديان ب��رای اجرای فرائض دينی خود به‬ ‫کنيسا و قصابی و مدرسه يهودی و گورستان يهودی و غيره نياز دارند که‬ ‫در روستاها نمی توان آن را تامين کرد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬پدر احمدی نژاد يک آهنگر فقير بوده اس��ت‪ .‬در طول ‪ ۲۷۰۰‬س��ال‬ ‫تاريخ يهوديان در ايران‪ ،‬موردی ذکر نش��ده است که حرفه يک يهودی‬ ‫آهنگریباشد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬اين ادعای سخيف‪ ،‬که نوعی يهودستيزی است‪ ،‬توسط مهدی خزعلی‬ ‫فرزند آيت اهلل ابوالقاسم خزعلی برای نخستين بار عنوان شد‪ .‬آن هم بيش‬ ‫از چهارسال پس از آغاز رياست جمهوری احمدی نژاد و يکی دو هفته‬ ‫پس از اعتراض های مردمی عليه انتخابات جعلی و اعالم پيروزی احمدی‬ ‫نژاد‪ .‬هدف آشکار اين اقدام مکروه‪ ،‬بد نام ساختن احمدی نژاد و جنگ‬ ‫روانی عليه رژيم بوده است‪ .‬حتی آيت اهلل خزعلی فرزند خود را مطرود‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫‪ -۵‬ش��وربختانه اين نخستين و آخرين بار نيس��ت که افراد و گروه ها‪ ،‬در‬ ‫مبارزات داخلی خود و يا برای توجيه کشتار يهوديان و غارت اموال آن ها‪،‬‬ ‫افرادی را به دروغ به دين يهود منسوب می کنند‪ .‬به ياد داريم که خمينی‬ ‫در مبارزه با ش��اه فقيد و برای تحريک مردم ايران‪ ،‬در نطق مشهورش در‬ ‫مدرسه فيضيه گفته بود‪« :‬آيا شاه يهودی است؟ آيا خون يهودی در شريان‬ ‫های او جريان دارد؟ آيا مادر او يهودی است؟»‪ .‬در سال های بعد‪ ،‬همين‬ ‫ادعاهای افترا آميز در مورد خود خمينی و آيت اهلل منتظری و ديگران نيز‬ ‫گفته شد‪.‬‬ ‫‪ -۶‬روزنامه انگليسی ادعا می کند که در شناسنامه احمدی نژاد که عکس‬ ‫آن نيز منتشر شده (و آن هنگامی است که او مهر انتخابات توی شناسنامه‬ ‫را به خبرنگاران نشان می دهد) نوشته شده که علت تغيير نام او «به دالئل‬ ‫مذهبی» يعنی تشرف به دين مبين اسالم بوده است‪ .‬آيا کسی در ايران می‬ ‫تواند اين ترهات را باور کند؟ در شناسنامه های ايرانی نام پيشين طبعا ذکر‬

‫می شود (مانند همه کشورهای ديگر) ولی تذکری در مورد دليل تغيير نام‬ ‫در آن اضافه نمی شود‪.‬‬ ‫‪ -۷‬خود مهدی خزعلی نوشته بود که از وزارت کشور استعالم کرده که‬ ‫چرا خانواده احمدی نژاد تغيير نام داده‪ ،‬ولی جوابی دريافت نکرده است‪.‬‬ ‫‪ -۸‬از همه خنده دارتر در گزارش ديلی تلگراف بخش��ی از آن است که‬ ‫ادعا کرده در زبان عبری «سبورجيان» به معنی فردی است که شغلش بافتن‬ ‫شال نماز يهوديان است‪ .‬چنين واژه ای در زبان عبری و يا در زبان محلی‬ ‫يهوديان ايران وجود ندارد‪ .‬نه در زبان عبری‪ ،‬و نه در زبان محلی يهوديان‬ ‫اي��ران واژه ای به نام «س��بور» وجود دارد که ديلی تلگراف ادعا می کند‬ ‫معنی آن «ش��ال مذهبی يهوديان» است‪ .‬اين ش��ال در ميان يهوديان ايران‬ ‫صيصيت ناميده می شود و واژه عبری آن طليت است‪.‬‬ ‫‪ -۹‬مهدی خزعلی نوشته بود که سبورجيان از واژه عبری می آيد و حتی‬ ‫استناد آورده بود از لغت نامه دهخدا ‪ ،‬که آن هم به نوبه خود استناد کرده‬ ‫بود به فرهنگ عبری – فارسی سليمان حييم‪ .‬ولی واژه اين گونه تلفظ می‬ ‫شود‪« :‬سوورانی» که مفهوم آن‪ :‬تصور می کنم‪ ،‬بر اين باورم می باشد ‪ -‬و‬ ‫آن افراد ناشی اين واژه را با واژه ساختگی (که تقريبا شبيه نوشته می شود)‬ ‫اشتباه گرفته اند‪ .‬واژه سبورجی در زبان عبری وجود ندارد‪.‬‬ ‫‪ -۱۰‬خبرنگار ديلی تلگراف ادعا کرده است که نام خانوادگی سبورجيان‬ ‫در ميان يهوديان بسيار رايج است‪ .‬بيايد و از ميان سيزده ميليون نفر يهوديان‬ ‫ايران و جهان حتی يک خانواده را نش��ان دهد که چنين نامی دارد‪ .‬شبيه‬ ‫همان هاله نور احمدی نژاد است‪.‬‬ ‫‪-۱۱‬ريشهنامسبورجيانازکجاست‪،‬‬ ‫پرسشی است که کارشناسان زبان‬ ‫بايد به آن پاسخ گويند‪ .‬شايد خود‬ ‫پدر احمدی نژاد يک‬ ‫آهنگر فقير بوده است‪ .‬در‬ ‫طول ‪ ۲۷۰۰‬سال تاريخ‬ ‫يهوديان در ايران‪ ،‬موردی‬ ‫ذکر نشده است که حرفه‬ ‫يک يهودی آهنگری باشد‪.‬‬

‫احمدی ن��ژاد نيز توضيحی درباره‬ ‫آن داش��ته باشد‪ .‬ولی چه کس��ی می تواند به سخن او اعتماد کند‪ .‬برخی‬ ‫می گويند که پسوند «جيان» احتمال می دهد نام ارمنی باشد و بعضی می‬ ‫گويند که سبورجی احتمال دارد مسخ شده «سپورچی» بوده و شايد پدر‬ ‫ب��زرگ احم��دی نژاد به نظافت خيابان ها می پرداخت��ه و اين نام را بر او‬ ‫گذاشته اند‪ .‬در هر حال‪ ،‬در هيچ از نام های خانوادگی يهودی که من می‬ ‫شناسم‪ ،‬پسوند «جيان» يا «چيان» وجود ندارد‪.‬‬ ‫همين روزنامه ديلی تلگراف سال گذشته نوشته بود که شغل اکثر اهالی‬ ‫آرادان خريد و فروش مواد مخدر است‪.‬‬ ‫گزارش سال گذشته ديلی تلگراف در مورد‬ ‫وضع اهالی آرادان را در اين جا بخوانيد‬ ‫‪ -۱۲‬در زندگ��ی نامه احمدی نژاد آمده اس��ت که او در س��ال ‪ ۱۳۳۵‬در‬ ‫آرادان ب��ه دنيا آمد و هنگامی که يک س��ال داش��ت به تهران مهاجرت‬ ‫کردند و در آن جا تصميم به تغيير نام خانوادگی گرفتند‪ .‬اگر ادعای ديلی‬ ‫تلگراف درست بود و اين تغيير نام به علت تغيير مذهب بود‪ ،‬در آن سال ها‬ ‫هرکس به دين مبين اسالم مشرف می شد‪ ،‬آخوندی که اين کار را انجام‬ ‫داده بود‪ ،‬عکس مسلمان شده ها را با تفصيل بسيار به صورت آگهی در‬ ‫روزنامه ها منتشر می کرد و فخر می فروخت و برای تازه مسلمان شده ها‬ ‫جشن به راه می انداخت‪ .‬آيا در روزنامه های آن زمان‪ ،‬چنين خبر يا آگهی‬ ‫در مورد خانواده «سبورجيان» وجود دارد؟‬ ‫*****‬ ‫درباره هر جمله و هر پاراگراف اين گزارش جعلی می توان توضيحات‬ ‫بس��يار نوشت که نشان می دهد س��راپا دروغ است‪ .‬ولی به همين اندک‬ ‫بسنده می کنيم‪.‬‬ ‫در پايان‪ ،‬يهودس��تيزان در طول تاريخ رقيبان و دش��منان خود را به شيوه‬ ‫ای‪ ،‬به يهوديت نس��بت داده اند‪ ،‬تا بهره گيری دينی يا تبليغاتی بکنند‪ .‬نه‬ ‫تنها در مورد خمينی و منتظری و ديگران ش��ايع کردند که آن ها ريش��ه‬ ‫يهودی دارند‪ ،‬بلکه در مورد معمر قذافی و حتی هيتلر و ديگران نيز چنين‬ ‫الطائالتی گفته شد‪( .‬در مورد قذافی ادعا کردند که مادرش يهودی بوده‬ ‫و يا در کودکی شير يک مادر يهودی را خورده است و در مورد هيتلر نيز‬ ‫گفتند که مادرش يهودی بوده است)‪.‬‬ ‫ايرانيان فرهيخته که حق مسلم خويش و آزادی های خود و نيک بختی‬ ‫وطن خود را می خواهند‪ ،‬بايد نسبت به اين توطئه ها و اين شيوه ها هشيار‬ ‫باشند و به بدخواهان امکان ندهند با انتش��ار اين گونه دروغ پردازی ها‪،‬‬ ‫پيکار ملت ايران را از مسير راستين منحرف کنند‪.‬‬

‫احمدی نژاد‬ ‫یهودی زاده‬ ‫هم نیست!‬ ‫بابک داد‬ ‫به تازگی روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن‪ ،‬کشف کرده که ممکن است‬ ‫محمود احمدی نژاد «یهودی زاده» باش��د! چندماه قبل هم آقای مهدی‬ ‫خزعلی فرزند مغضوب آیت اهلل خزعلی‪ ،‬این نسبت را به رئیس جمهور‬ ‫محبوب آقای خامنه ای داده بود‪ .‬ممکن است این خبر موجب شعله ور‬ ‫شدن خشم عمومی نسبت به احمدی نژاد شود اما این خشم اصالت ندارد‬ ‫و مردم به زودی متوجه می ش��وند نباید به صرف یهودی بودن احمدی‬ ‫نژاد‪ ،‬با او مخالفت کرد‪ .‬حتی نمی توان با دیدگاه آقای خزعلی موافقت‬ ‫کرد که احمدی نژاد را یک «آنوسی نفوذی» در درون دستگاه حاکمیتی‬ ‫ایران قلمداد می کند و عملکرد مشکوک او را توطئه آمیز می داند‪.‬‬ ‫راستش یهودی بودن یا نبودن او‪ ،‬موضوع دعوا نیست‪ .‬یهود دینی آسمانی‬ ‫است و پیروان موسی(ع) همانند مسلمانان و مسیحیان‪ ،‬عقاید الهی خود‬ ‫را دارند و در دین آس��مانی یهود مانند اسالم و مسیحیت و ادیان دیگر‪،‬‬ ‫دروغ گفتن و تهمت و افترا زدن بر دیگران گناه اس��ت‪ .‬همان طور که‬ ‫آدمکشی و صدور دستور جنایت و تجاوز گناه است‪ .‬پس احمدی نژاد‬ ‫که در مس��لمانیش تردید جدی است‪ ،‬یهودی زاده هم نیست و به نظرم‬ ‫باید صدای یهودیان هم مثل مسلمانان بلند شود که چرا احمدی نژاد را به‬ ‫آنها وصله می کنند؟‬ ‫موجب شرمس��اری اس��ت که احمدی نژاد با حمایت ولی امر مسلمین‬ ‫جهان‪ ،‬س��خنانی می گوید که دنیا را به دین اسالم ( و حاال به یهودیان!)‬ ‫بدگمان کرده و همه یکتاپرس��تان باید از عملکرد او و خوی دروغگو و‬ ‫جنایتکارش تبری بجویند‪ .‬احمدی نژاد مس��لمان است یا یهودی زاده یا‬ ‫بی دین‪ ،‬چه فرقی می کند؟ او متعلق به یک دین آسمانی نیست وگرنه‬ ‫چنین علنا» دروغ نمی گفت و ابزار ستم نمی شد‪ .‬واقعا» باید پیدا کرد که‬ ‫او و تیره کودتاچیان و سپاهیان‪ ،‬متعلق به چه دین و آئینی هستند که اینهمه‬ ‫گناهان ادیان آسمانی را مجاز و مباح می دانند؟‬ ‫باری! نکته مهم این اس��ت که فعال» هیچکس حاضر نیست رسوایی هم‬ ‫دینی و هم مسلکی و همفکری با او را بپذیرد و فعال» او ابزار مناسبی است‬ ‫برای کسانی که به چاههای نفت و معادن و زمینها و ثروتهای ایران دست‬ ‫درازی می کنند و ایران را به ویرانه تبدیل خواهند کرد‪ .‬که چنان مباد!‬ ‫سپاه شرفش را هم از یونیفورم سبزش داشت!‬ ‫روزگاري بنيانگذار جمهوري اسالمي گفت‪»:‬اگر سپاه نبود‪ ،‬كشور هم‬ ‫نبود!»‬ ‫س��پاه امروز اما‪ ،‬نه تنها نجات دهنده كش��ورمان نيست‪ ،‬بلكه بزرگترين‬ ‫تهديد براي امنيت مردم ايران و س��رزمين ماس��ت‪ .‬با اين كنايه كه هنوز‬ ‫تتمه آبروي سپاهيان‪ ،‬از همان «رنگ سبزي» است كه روزگاری ملت بر‬ ‫يونيفورم آنها به یادگار بخش��ید و امروز‪ ،‬دیگر این سبز یشمی دل آزار‪،‬‬ ‫رنگ سبز دلخواه ملت و جوانان نیست‪ .‬سبزش بیشتر شبیه سبزی یونیفورم‬ ‫غاصبان خونریز دنیاست!‬ ‫س��ران سپاه از وقتی رسما» كودتاي اخير و سرکوبها را مديريت كرده و‬ ‫دستشان به خون مردم آغشته شد‪ ،‬دیگر هیچ آبرويی نزد ملت ندارند و‬ ‫حتیيونيفورمهايمتفاوتيبايونيفورمسبزسپاهيانسابقميپوشند‪.‬لباسي‬ ‫كه بي شباهت به يونيفورم چيني ها و روسها نيست و نماد دشمني با مردم‬ ‫و خونريزي ش��ده است‪ .‬اين سپاه دیگر هيچ نشانه اي از آن سپاه كه باید‬ ‫ضامن حفظ سرزمين مادري در مقابل دشمنان باشد‪ ،‬ندارد و فقط نامي از‬ ‫آن بر جای مانده است‪ .‬هرچند اين به معناي تأييد عملكرد سي سال قبل‬ ‫سپاه در همه زمينه ها نيست و سپاه در گذشته هم اشتباهات بسیاری کرده‬ ‫بود‪ .‬با همه اینها‪ ،‬حس��اب جنایات اخیر س��پاه چنان است که می شود به‬ ‫کنایه گفت‪ :‬آن سپاه كجا و اين سپاه كجا؟‬ ‫حاال این س��پاه غاصب اعتراف می کند که تمام امور کش��ور در دو ماه‬ ‫اولیه کودتا را برعهده داشته است‪ .‬سپاه باید جواب خون به ناحق ریخته‬ ‫شده ندا و سهراب و کیانوش و دهها شهید سبز وطن را بدهد‪ .‬این خونها‬ ‫از دامان سپاهیان پاک نخواهد شد و لقب سپاه کودتاچی برازنده یشمی‬ ‫پوشان بی چهره ای است که قدرت یافتند تا حافظ کشور باشند اما خود‪،‬‬ ‫به دشمن بزرگ کشور و ملت تبدیل شدند و خون ریزی را پیشه کردند‪.‬‬ ‫با وجود این سپاه باید جمله بنیانگذار جمهوری اسالمی را تغییر داد‪»:‬اگر‬ ‫سپاه باشد‪ ،‬کشور از دست می رود!»‬ ‫دانشگاهها «بايد»هاي نظام را نمي پذيرند!‬ ‫امروز سه شنبه هم اخبار دانشگاههای سراسری بوی اعتراض و حق طلبی‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬


3 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009

1388 ‫ مهر‬17 ‫ جمعه‬923 ‫ شماره‬.‫سال پانزدهم‬

3


‫‪4‬‬

‫‪4 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 923‬جمعه ‪ 17‬مهر ‪1388‬‬

‫در کانادا ‪...‬‬ ‫انتظار به پایان رسید‪ :‬بدون ویزا و بلیط به کانادا سفر کنید!‬ ‫ایرانتو‪ :‬از روز چهارشنبه هفتم اکتبر‪،‬‬ ‫تصاویر خیابان ها و ساختمان های‬ ‫‪ 11‬شهر کانادا به سیستم جستجوی‬ ‫سایت ‪ Google Map‬افزوده شد‪.‬‬ ‫ه��م اکن��ون کارب��ران و بوی��ژه‬ ‫عالقمندان مهاجرت به کانادا ‪ ،‬می‬ ‫توانند هر کجای این کش��ور را که‬ ‫مایل باش��ند با کیفیت باال مشاهده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫شهرهایی کهتصاویرآنهادر گوگل‬ ‫ق��رار گرفت��ه عبارتن��د از‪ :‬تورنتو‪،‬‬ ‫مونترآل‪ ،‬ونکوور‪ ،‬اتاوا‪ ،‬کلگری‪،‬‬ ‫هم اکنون منتظران مهاجرت و تحصیل ‪،‬‬ ‫کبک سیتی‪ ،‬هلیفاکس‪ ،‬کیچینر‪،‬‬ ‫می توانند سفر مجازی خود را به کانادا بدون پرداخت‬ ‫واترلو‪ ،‬اسکوامیش و ویستلر‪.‬‬ ‫هزینه بلیط و دریافت ویزا آغاز کنند!‬ ‫با اینکه گسترش سیستم تصویری‬ ‫گ��وگل (‪ ،)Google Street‬از‬ ‫آمریکا و اروپا ب��ه کانادا‪ ،‬با بحث کشور از این اقدام گوگل استقبال کمی محو شده اند تا قابل شناسایی‬ ‫نباشند‪.‬‬ ‫های داخلی بین مقامات حفاظت از کردند‪.‬‬ ‫حقوق خصوصی کانادا و شرکت نکته جال توج��ه اینکه چهره همه همچنین مش��اورین ام�لاک می‬ ‫گ��وگل‪ ،‬همراه بود‪ ،‬ام��ا مردم این آدم ها و ش��ماره پالک خودرو ها توانند‪ ،‬منازل فروشی و اطراف آن‬

‫کانادا موضوع انتخابات ایران را‬ ‫وارد کتاب های درسی خود کرد!‬ ‫ایرانت��و‪ :‬در حالیکه هن��وز یک ماه‬ ‫از شروع س��ال تحصیلی جدید در‬ ‫کانادا نگذشته‪ ،‬تحلیل رویدادهای‬ ‫اخیر ایران و بحث انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری‪ ،‬به محتوای درس دانش‬ ‫اجتماع��ی م��دارس ابتدای��ی این طرح یکی از مسائل داخلی‬ ‫کشور‪ ،‬اضافه گردیده است‪.‬‬ ‫ایران در کتاب های درسی‪،‬‬ ‫موض��وع « اغتش��اش در ای��ران» یا‬ ‫در بین کشورهای غربی‬ ‫(‪ )Turmoil in Iran‬از جمل��ه‬ ‫بی‌سابقه بوده است‪.‬‬ ‫مباحثی است که با همکاری موسسه‬ ‫ای بن��ام ‪ Critical Thinking‬مختلف‪ ،‬متناس��ب با سیاست های‬ ‫‪ )Consortium (TC²‬تهیه شده روز و تش��خیص مس��ئوالن‪ ،‬اقدام‬ ‫و به انعکاس دی��دگاه ها و مواضع به انتخاب یا افزودن سرفصل های‬ ‫دولت کانادا‪ ،‬پیرامون رویدادهای درس��ی نموده و آنها را به صورت‬ ‫پ��س از انتخابات اخی��ر ایران می جزوه‪ ،‬در اختی��ار مدارس قرار می‬ ‫پردازد‪.‬‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫از آنج��ا که دانش آم��وزان مقطع در مقال��ه مذکور‪ ،‬ابتدا اش��اره ای‬ ‫ابتدایی در کانادا (کالس های اول گ��ذرا ب��ه روابط غ��رب ب��ا ایران‬ ‫تا شش��م) ‪ ،‬فاقد کتاب یا سرفصل ازدوران دکتر مصدق تاکنون شده‬ ‫های درسی یکسان هستند‪ ،‬معموال و س��پس روند برگزاری انتخابات‬ ‫اداره آم��وزش و پ��رورش مناطق اخیر‪ ،‬اعتراض های مربوط به نتایج‬

‫آن‪ ،‬درگیری های خیابانی و س��ایر‬ ‫رویدادهای مربوطه‪ ،‬به زبان ساده و‬ ‫از زاویه سیاست خارجی این کشور‬ ‫تشریح شده است‪.‬‬ ‫نکته جال��ب توجه اینک��ه ‪ ،‬چنین‬ ‫مس��ئله ای در حالی برای کودکان‬ ‫کانادایی مطرح می ش��ود که آنان‬ ‫هیچگونه شناختی نسبت به کشور‬ ‫ما نداشته و حتی جایگاه جغرافیایی‬ ‫ایران را نیز در جهان نمی دانند‪.‬‬ ‫طرح یکی از مس��ائل داخلی ایران‬ ‫در کتاب های درس��ی ‪ ،‬آنهم برای‬ ‫دانش آموزان و نوجوانانی که عالقه‬ ‫ای به پیگیری اخبار سیاسی جهان‬ ‫ندارن��د‪ ،‬در بین کش��ورهای غربی‬ ‫بی سابقه بوده است‪ .‬ضمن اینکه در‬ ‫هیچیک از کتابهای آموزشی این‬ ‫کشور در سطوح مختلف‪ ،‬اشاره ای‬ ‫به تمدن و پیشینه پرافتخار ایرانیان و‬ ‫فرهنگ غنی و ویژه گی های علمی‬ ‫و هنری مردم آن نشده است‪.‬‬

‫را ابت��دا در دفتر خ��ود و بر روی‬ ‫صفحه مانیتور به خریداران نش��ان‬ ‫دهند و بعد از آن برای دیدن داخل‬ ‫منزل‪ ،‬به محل عزیمت کنند‪.‬‬ ‫هم اکنون هموطنان عزیز و منتظران‬ ‫مهاجرت و تحصی��ل ‪ ،‬می توانند‬ ‫سفر مجازی خود را به کانادا بدون‬ ‫پرداخت هزینه بلیط و دریافت ویزا‬ ‫آغاز کنند!‬ ‫توجه داش��ته باش��ید‪ ،‬در این سفر‬ ‫‪ ،‬همه فصول س��ال را در کنار هم‬ ‫تجربه خواهید کرد‪ ...‬مثال ممکن‬ ‫اس��ت یک خیابان تورنت��و را در‬ ‫زمس��تان ببینی��د و دیگ��ری را در‬ ‫تابستان!‬ ‫کافیس��ت نش��انی و ک��د پس��تی‬ ‫نشانی مورد نظر خود را در بخش‬ ‫‪ Google Map‬وارد کرده و سپس‬ ‫آدم��ک زرد رنگ س��مت چپ‬ ‫تصوی��ر را با ماوس خود ‪ ،‬بر روی‬ ‫خیابان مورد نظر بکشید‪.‬‬ ‫خیاب��ان های��ی که به رن��گ آبی‬ ‫درمی آید‪ ،‬مشمول تصویربرداری‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اگ��ر آدمک مزبور ب��ه رنگ زرد‬ ‫نبوده و سفید مانده باشد‪ ،‬به معنی‬ ‫آنست که هنوز تصاویر آن بخش‬ ‫از کشور یا شهر در کانادا به گوگل‬ ‫اضافه نشده است‪.‬‬

‫فرماندار کل‬ ‫خود را رهبر کانادا نامید‬

‫ایرانتو‪ :‬س��لطنت طلب��ان کانادایی‬ ‫نسبت به اظهارات خانم «میشل ژان»‬ ‫که هفت��ه گذش��ته در پاریس بیان‬ ‫داشت‪ ،‬بشدت اعتراض کردند‪.‬‬ ‫وی درحالی خود را « رهبر کانادا»‬ ‫‪ Head of State‬نامید که این عنوان‬ ‫معموال به ملکه انگلیس تعلق دارد‪.‬‬ ‫جایگاه فرمان��دارکل ‪ ،‬ب��ه عنوان‬ ‫«نماینده ملکه در کان��ادا» تعریف‬ ‫شده‪ ،‬و اگر چه امور مربوط به ملکه‬ ‫را در این کشور ساماندهی می کند‪،‬‬ ‫اما جایگاه او را اشغال نمی کند‪.‬‬ ‫س��خنگوی فرمان��دار در پاس��خ وی درحالی خود را رهبر‬ ‫کانادا ‪Head of State‬‬ ‫ب��ه منتقدی��ن گف��ت‪ »:‬ب��ه عنوان‬ ‫نماینده مقام عالی س��لطنتی‪ ،‬چون نامید که این عنوان معموال‬ ‫فرماندارکل وظابف رهبر کشور را به ملکه انگلیس تعلق دارد‪.‬‬ ‫انجام م��ی دهد‪ ،‬پس می توان او را‬ ‫رهبر خطاب کرد‪.‬‬ ‫اما این پاس��خ ‪ ،‬تنها خشم اعضای سخنرانی جنجالی میشل جین‪ ،‬روز‬ ‫لیگ سلطنت طلبان کانادا را افزون دوشنبه گذش��ته در جلسه یونسکو‬ ‫کرد که سخنان میش��ل ژان را جاه روی داد‪ .‬وی ک��ه س��عی ک��رد‬ ‫طلبی او برای رس��یدن به این مقام چندگانگی فرهنگی کانادا را به رخ‬ ‫شرکت کنندگان بکشد گفت‪ »:‬من‬ ‫عنوان کرده اند‪.‬‬ ‫«رابرت فینچ»‪ ،‬رییس لیگ با اشاره یک فرانسوی زبان از قاره آمریکا‬ ‫به نگران کننده بودن این اظهارات هستم‪ ،‬در هائیتی بدنبا آمدم ‪ .‬کسی‬ ‫گفت‪ »:‬ما این را به حساب ناآگاهی که ب��رده داری و آزادی س��یاهان‬ ‫برخ��ی از افراد دفت��ر فرماندار می را تجربه کرده اس��ت‪ ،‬سپس یک‬ ‫گذاری��م‪ .‬آن��ان تالش م��ی کنند کبکی اه��ل کانادا ش��دم و امروز‬ ‫جایگاه خود را باالتر از آن چیزی در مقابل ش��ما رهبر کشور کانادا‪.‬‬ ‫کشوری که با افتخار‪ ،‬یک جامعه‬ ‫که هست جلوه دهند‪».‬‬ ‫این جنجال درست در آستانه سفر آرمان��ی را تحقق بخش��یده‪ ،،‬قرار‬ ‫‪ 10‬روزه چارل��ز ‪ ،‬ولیعهد بریتانیا و گرفته است‪».‬‬ ‫همسرش به کانادا اتفاق می افتد‪.‬‬

‫وزیر بهداشت انتاریو مجبور به استعفا شد‬ ‫ايرانت��و‪ :‬ديوي��د كاپ�لان‪ ،‬نماینده‬ ‫لیبرال و وزیر بهداشت انتاریو‪ ،‬یک‬ ‫روز پی��ش از مطرح ش��دن پرونده‬ ‫رس��وایی مالی در آژانس بهداشت‬ ‫الکترونیکی اس��تان‪ ،‬از سمت خود‬ ‫استعفا داد‪.‬‬ ‫گفته می شود امروز ذیحسابی کل‬ ‫استان جزئیات مربوط به هزینه یک‬ ‫میلی��ارد دالری دولت انتاریو برای‬ ‫الکترونیک��ی ک��ردن پرونده های‬ ‫بهداش��تی مردم ‪ ،‬در طول ‪ 10‬سال‬ ‫گذشته را بیان خواهد کرد‪.‬‬ ‫«تیم هوداک» رهبر محافظه کاران‬ ‫پارلمان در این زمین��ه گفت‪ »:‬من‬

‫فکر می کن��م این موضوع مطالب‬ ‫زیادی درباره کوتاهی و کارشکنی‬ ‫در مقابل اجرای قانون توسط مک‬ ‫گینتی(نخستوزیرانتاریو)رااثبات‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫«جیم مک کارتر» ذیحس��اب کل‪،‬‬ ‫یک گزارش وی��ژه ‪ 50‬صفحه ای‬ ‫را که تهیه آن از ماه جون گذش��ته‬ ‫تاکنون بطول انجامیده ارائه می کند‪.‬‬ ‫در آن تاریخ ‪ ،‬بدنبال برمال ش��دن‬ ‫اخت�لاص صدها ه��زار دالری در‬ ‫آژانس مذکور‪ ،‬خانم « سارا کرامر»‬ ‫مس��ئول آن از کار برکنار و اندکی‬ ‫پس از آن نیز « آلن هادسون» رییس‬

‫ديويد كاپالن‪ ،‬وزیر بهداشت‬ ‫انتاریو‪ ،‬پیش از مطرح شدن‬ ‫پرونده رسوایی مالی در آژانس‬ ‫بهداشت الکترونیکی استان‪،‬‬ ‫از سمت خود استعفا داد‪.‬‬

‫بهداش��ت الکترونیک نی��ز کناره‬ ‫گیری کرد‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬


‫‪5‬‬

‫‪5 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 923‬جمعه ‪ 17‬مهر ‪1388‬‬

‫سازمان ملل‪ :‬کانادا الگوی مناسب‬ ‫مهاجر پذیری در جهان است‬

‫ایرانت��و‪ :‬کانادا می توان��د به عنوان‬ ‫الگویی برای سایر کشورها در زمینه‬ ‫شیوه پذیرش مهاجران و کارگران‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫در آخرین گزارش منتشره از سوی‬ ‫برنامه توس��عه س��ازمان ملل ضمن‬ ‫اعالم این مطلب آمده است‪ ،‬کانادا‬ ‫جرو معدود کش��ورهایی است که‬ ‫سیاس��ت های مهاجرت��ی خود را‬ ‫بصورت باز و وسیع تعریف کرده‬ ‫و این موضوع هم برای کسانی که‬ ‫بدنبال خانه ای جدید هستند خوب‬ ‫است و هم برای تکمیل نیروی کار‬ ‫ما‪.‬‬ ‫«دیوید موریس��ون»‪ ،‬دبی��ر اجرایی‬ ‫توسعه و س��رمایه گذاری سازمان‬ ‫ملل ‪ ،‬ب��ا ذکر این مطل��ب افزود‪»:‬‬ ‫کانادایی ها باید بخاطر انتشار چنین‬ ‫گزارشی به خود ببالند‪».‬‬ ‫گ��زارش س��ازمان ملل ب��ا عنوان‬ ‫‪Overcoming Barriers:‬‬ ‫‪Human Mobility and‬‬ ‫‪ Development‬تأکید می کند‬ ‫که بحث مهاجرت ‪ ،‬نباید به عنوان‬ ‫یک بال و مصیبت ‪ ،‬بلکه یک دارای‬ ‫منافع دوگانه هم برای کشور مهاجر‬ ‫پذیر و هم مهاجر فرست دارد‪.‬‬ ‫و با توجه به میانگین سنی جمعیت‬ ‫ها‪ ،‬کش��ورهای ثروتمند ‪ ،‬نیازمند‬ ‫نیروی کار جدید هستند تا خود را‬ ‫از بحران اقتصادی موجود‪ ،‬رهایی‬ ‫بخشند‪.‬‬ ‫موریس��ون که با تلویزیون ‪CTV‬‬ ‫گف��ت و گو می کرد اف��زود‪ »:‬هم‬ ‫اکن��ون یک میلیارد نفر در س��طح‬ ‫جه��ان‪ ،‬در لیس��ت نق��ل و انتقال‬ ‫هستند و این رقم در آینده افزایش‬

‫خواهد یاف��ت‪ .‬بنابراین مهاجرت ‪،‬‬ ‫مشکلی نیس��ت که باید حل شود ‪،‬‬ ‫بلکه روندی است که باید مدیریت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این کارشناس سازمان ملل در بخش‬ ‫دیگری از س��خنان اظهار داشت‪»:‬‬ ‫دالیل متعددی برای مهاجرت مردم‬ ‫از کشورش��ان وجود دارد‪ ،‬برخی‬ ‫بخاطر جنگ خانه خ��ود را ترک‬ ‫می کنند‪ ،‬بعضی بدلیل قحطی و یا‬ ‫حتی بالیای طبیعی‪ .‬اما وقتی شما به‬ ‫تاریخ این موضوع نگاه می کنید‪،‬‬ ‫در م��ی یابید که اکث��ر آنها بدنبال‬ ‫یک زندگی بهتر بوده اند‪».‬‬ ‫گ��زارش مذکور خاطرنش��ان می‬ ‫کند‪ ،‬برای بس��یاری از ملت ها‪ ،‬هم‬ ‫خروج از کش��ور س��خت است و‬ ‫ه��م ورود مهاجران جدید به آنجا‪.‬‬ ‫مثال هزینه انتق��ال از ویتنام به ژاپن‪،‬‬

‫مساوی با شش برابر درآمد ساالنه‬ ‫یک نفر است‪.‬‬ ‫موریسون اضافه می کند‪ »:‬در یک‬ ‫دهم کشورهای جهان‪ ،‬هزینه تهیه‬ ‫گذرنام��ه براب��ر ‪ 10‬درصد درآمد‬ ‫ساالنه یک نفر است‪.‬به خاطر همین‬ ‫است که خیلی ها ترجیح می دهند‬ ‫بجایمهاجرتقانونی‪،‬بدنبالروش‬ ‫هایمخاطرهآمیزدیگرباشند‪.‬ضمن‬ ‫اینکه مقررات سختگیرانه پذیرش‬ ‫مهاج��ر در بس��یاری از کش��ورها‬ ‫موجب رونق قاچاق انسان گردیده‬ ‫است‪».‬‬ ‫ام��ا در مقایس��ه‪ ،‬کان��ادا برخورد‬ ‫خوبی با متقاضیان داشته و مقررات‬ ‫مهاجرتی آن نیز بخوبی تدوین شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬

‫تیم ملی ووشوی ایران در راه کانادا‬ ‫دبي��ر فدراس��يون ووش��وي ايران‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬رواديد ملي پوش��ان ايران‬ ‫براي حضور در مس��ابقات جهاني‬ ‫کانادا صادر شد‪.‬‬ ‫صياد حيدري در گفت وگوي روز‬ ‫چهارشنبه خود با ايرنا‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬اقدام��ات الزم را از چند ماه‬ ‫پيش براي دريافت رواديد اعضاي‬ ‫تيم ايران انجام داديم و خوشبختانه‬ ‫رواديد اعضاي تيم و مربيان به موقع‬ ‫صادر شد‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬البت��ه روادي��د ‪ 3‬تن از‬ ‫همراهان تيم هنوز صادر نشده است‬ ‫که طي مذاکراتي که با مسوويات‬ ‫س��فارت کانادا داش��تيم مقرر شد‬ ‫اين مشکل نيز طي چند روز آينده‬ ‫برطرف شود‪.‬‬ ‫(دبير فدراسيون ووشو از اعالم نام‬ ‫افرادي که تا به امروز موفق به اخذ‬ ‫رواديد نشده اند خود داري کرد‪).‬‬ ‫حيدري شرايط تيم ملي را مطلوب‬ ‫توصي��ف ک��رد و اف��زود‪ :‬نفرات‬ ‫تمرينات خوبي را انجام داده اند و با‬ ‫برنامه ريزي که مسووالن فدراسيون‬ ‫و کادر فني انجام دادند در شرايط‬ ‫مطلوبي قرار دارند‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬اطمينان دارم که تيم‬ ‫ملي بزرگس��االن اي��ران در رقابت‬ ‫هاي جهان��ي کانادا بهت��ر از دوره‬ ‫هاي گذشته نتيجه خواهد گرفت‪،‬‬ ‫چراکه اين توانايي در ورزشکاران‬ ‫و کادر فني وجود دارد‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬اردوه��اي طوالني را‬ ‫برگزار کرديم و ب��ا انجام انتخابي‬ ‫نف��رات را گزين��ش کردي��م و به‬ ‫همين دليل در حال حاضر بهترين‬ ‫تيم ممکن را در اختيار داريم که به‬ ‫دنبال کسب نتايج مطلوب در کانادا‬ ‫است‪.‬‬

‫حي��دري اذع��ان ک��رد‪ :‬در رقابت‬ ‫هاي جهان��ي به م��دال آوري تالو‬ ‫نيز اميدواريم‪ ،‬چراکه تالو ايران در‬ ‫حال حاضر پيشرفت قابل مالحظه‬ ‫اي داش��ته است و به طور يقين تيم‬ ‫دوئلين ايران با م��دال به کار خود‬ ‫پايان خواهد داد‪.‬‬ ‫دبير فدراس��يون ووش��و گفت‪ :‬در‬ ‫جهاني ووش��و از ‪ 25‬تا ‪ 30‬اکتبر به‬ ‫ورزش ب��رد و باخت وج��ود دارد‪،‬‬ ‫ميزباني کانادا در تورنتو برگزار مي‬ ‫اما تيم ملي ووش��و اميد بيشتري به‬ ‫ش��ود که تيم ايران براي حضور در‬ ‫کسب برد هاي مختلف در رقابت‬ ‫مس��ابقات ‪ 22‬اکتبر راه��ي کانادا‬ ‫هاي جهاني دارد‪.‬‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫گفتني است‪ ،‬رقابت هاي قهرماني‬

‫رتبه بندی سازمان ملل‪:‬‬ ‫جایگاه چهارم برای کانادا‬ ‫از نظر استاندارد های زندگی‬ ‫ایرانت��و‪ :‬نروژ و نيجر ب��ه ترتيب به‬ ‫عنوان مطلوب ترين و نامناسب‌ترين‬ ‫كش��ورهاي جهان براي س��كونت‬ ‫معرفيشدند‪.‬‬ ‫اطالعات مربوط به تحقيقی که از‬ ‫سوی سازمان ملل و پيش از بحران‬ ‫اقتص��اد جهاني گردآوري ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬نش��ان مي‌دهد كه زندگي‬ ‫در نروژ‪ ،‬استراليا ‪ ،‬ايسلند و کانادا‪،‬‬ ‫با باالترين استانداردها همراه است‬ ‫و نيجر‪ ،‬افغانس��تان و س��يرالئون‪ ،‬به‬ ‫لحاظ ش��اخص‌هاي توسعه انساني‬ ‫در نامناس��ب‌ترين وضعيت به سر‬ ‫مي‌برند‪ .‬در این رتبه بندی ‪ ،‬آمریکا‬ ‫در جایگاه س��یزدهم ق��رار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫برنامه توس��عه س��ازمان ملل كه از‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۹۰) ۱۳۶۹‬ه‪.‬ش )هر سال‬ ‫ش��اخص اطالعاتي خود را منتشر‬ ‫مي‌كند‪ ،‬اعالم كرد‪ ،‬توسعه انساني‬

‫در سطح جهان از سال ‪۱۹۸۰)۱۳۵۹‬‬ ‫ه‪ .‬ش )تاكنون ‪ ۱۵‬درصد بهبود يافته‬ ‫اس��ت و از اين لحاظ چين‪ ،‬ايران و‬ ‫نپال بيشترين پيش��رفت‌ها را داشته‬ ‫اند‪.‬‬ ‫شاخص برنامه توسعه سازمان ملل‬ ‫برمبناي اطالعات مربوط به س��رانه‬ ‫توليد ناخال��ص داخلي‪ ،‬آموزش و‬ ‫پ��رورش و اميد ب��ه زندگي تنظيم‬ ‫شده اس��ت و تفاوت‌هاي موجود‬ ‫ميان كش��ورهاي توسعه يافته و در‬ ‫حال توسعه را نشان مي‌دهد‪.‬‬ ‫برنامه توسعه سازمان ملل همچنين‬ ‫در بيانيه خود خاطرنشان كرد كه به‬ ‫رغم بهبودهاي قابل توجه‪ ،‬اما ميزان‬ ‫پيشرفت‌هاي صورت گرفته نابرابر‬ ‫است‪.‬‬ ‫براس��اس اين بياني��ه‪ ،‬بس��ياري از‬ ‫كشورها‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬


‫‪6‬‬

‫‪6 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 923‬جمعه ‪ 17‬مهر ‪1388‬‬

‫‪Tel: 604.676.0716‬‬

‫‪3355 North Road, Burnaby‬‬

‫ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺑﺰﺭگ ﭘﺎﺭﺱ )ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺮﻧﺎﺑﻰ(ﻛﻤﺎﻛﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺭﻭﻏﻦ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﻧﮕﻮﺭ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮﻯ‬ ‫ﺭﻭﻏﻦ ﺯﻳﺘﻮﻥ‬ ‫ﺑﺮﻧﺞ ﺧﻮﺵ ﻃﻌﻢ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ‪ 40‬ﭘﻮﻧﺪﻯ‬ ‫ﺑﺮﻧﺞ ﺧﻮﺵ ﻃﻌﻢ ‪ 10‬ﭘﻮﻧﺪﻯ‬

‫‪X‬ﺩﻻﺭ‬ ‫‪10/99‬‬

‫‪ 7/99‬ﺩﻻﺭ‬

‫‪X‬ﺩﻻﺭ‬ ‫‪10/99‬‬

‫‪ 8/99‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﻓﻘﻂ ‪ 30/99‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﻓﻘﻂ ‪ 10/99‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﺧﻴﺎﺭﺷﻮﺭ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﻳﻰ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻓﻘﻂ‪ 1/99‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﻓﻘﻂ‪ 2/99‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﺯﻳﺘﻮﻥ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﻳﻰ ﺗﺮﻛﻴﻪ‬ ‫‪Turkish Delight‬‬ ‫ﻓﻘﻂ‪ 1/99‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﺧﻴﺎﺭﺷﻮﺭ ﮔﺎﻟﻦ‬

‫‪X‬ﺩﻻﺭ ‪ 5/99‬ﺩﻻﺭ‬ ‫‪7/99‬‬

‫ﺭﺏ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﻰ ﻧﻴﻢ ﻛﻴﻠﻮﻳﻰ ﻓﻘﻂ ‪ 99‬ﺳﻨﺖ‬

‫ﭘﻨﻴﺮ ‪ 700‬ﮔﺮﻣﻰ ﻣﺎﺳﺎﺩﻭﻧﻰ‬ ‫ﻓﻘﻂ ‪ 7/99‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﺗﺮﺧﻮﻥ‪ ،‬ﻛﻮﻛﻮ‪ ،‬ﺁﺵ‪ ،‬ﭘﻠﻮ‪ ،‬ﺷﻮﻳﺪ‬

‫ﭼﺎﻯ ﻗﻠﻤﻰ ﺳﻴﻼﻥ ﺻﺪﻑ‬ ‫ﺧﻮﺭﺍﻙ ﺑﺎﺩﻣﺠﺎﻥ‬ ‫ﻓﻘﻂ ‪ 99‬ﺳﻨﺖ‬

‫ﺳﺖ ﻗﻬﻮﻩﺧﻮﺭﻯ ‪ 6‬ﻧﻔﺮﻩ‬ ‫ﺳﺖ ﻗﻬﻮﻩﺧﻮﺭﻯ ‪ 6‬ﻧﻔﺮﻩ‬

‫ﺳﺒﺰﻳﺠﺎﺕ ﺧﺸﻚ‪:‬‬ ‫ﻓﻘﻂ ‪ 2/99‬ﺩﻻﺭ‬

‫‪ X‬ﺩﻻﺭ‬ ‫‪6/99‬‬

‫‪ 4/99‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﺭﺏ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﻰ ﻧﻴﻢ ﻛﻴﻠﻮﻳﻰ‬ ‫ﻓﻘﻂ ‪ 99‬ﺳﻨﺖ‬

‫‪28/99‬‬ ‫‪X‬ﺩﻻﺭ ‪ 18/99‬ﺩﻻﺭ‬

‫‪39/99‬‬ ‫‪ X‬ﺩﻻﺭ ‪ 24/99‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﺣﺮﺍﺝ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪﻫﺎﻯ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺑﺰﺭگ ﭘﺎﺭﺱ‬

‫ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﺍﻥ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ‬ ‫ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺮﻧﺎﺑﻰ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‬


‫‪7‬‬

‫‪7 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 923‬جمعه ‪ 17‬مهر ‪1388‬‬

‫تغییر سیاست خارجی یا وقت‌کشی؟‬ ‫حسین باقر زاده‬

‫عقب‌نشینی جمهوری اسالمی در برابر غرب در اولین روز دور جدید گفتگو با نمایندگان‬ ‫کشورهای ‪ ،1+5‬به گمانه‌زنی‌های زیادی دامن زده است‪ .‬گروهی بر آنند که یخ روابط‬ ‫نظام حاکم بر ایران با غرب شکسته شده و مقدمات کنار آمدن رژیم با آمریکا فراهم‬ ‫شده است‪ .‬برخی دیگر‪ ،‬حرکت رژیم را در راستای سیاست‌های وقت‌کشی آن ارزیابی‬ ‫می‌کنند‪ .‬کدامین تحلیل به واقع نزدیک‌تر است و چه شواهدی برای آن‌ها وجود دارد؟‬

‫عقب‌نشینی تاکتیکی جمهوری اسالمی در برابر غرب در اولین روز دور‬ ‫جدید گفتگو با نمایندگان کش��ورهای ‪ ،1+5‬ب��ه گمانه‌زنی‌های زیادی‬ ‫دام��ن زده اس��ت‪ .‬گروهی بر آنند که یخ ب��زرگ روابط نظام حاکم بر‬ ‫ایران با غرب‪ ،‬و به خصوص با آمریکا‪ ،‬شکس��ته ش��ده و مقدمات کنار‬ ‫آمدن رژیم با آمریکا فراهم ش��ده است‪ .‬برخی دیگر‪ ،‬حرکت رژیم را‬ ‫در راستای سیاست‌های‌پیشین آن که در گفتگو با غرب همواره هدف‬ ‫وقت‌کش��ی را دنبال می‌کرده است ارزیابی می‌کنند‪ .‬دسته اخیر‪ ،‬که در‬ ‫میان آنان نومحافظه‌کاران آمریکا و نیروهای طرف‌دار یا وابسته به اسراییل‬ ‫به صورت برجس��ته‌ای حضور دارند‪ ،‬گفتگ��وی روز اول اکتبر (‪ 9‬مهر)‬ ‫را نوعی‌پیروزی برای رژیم ایران و شکس��ت سیاست جدید آمریکا به‬ ‫رهبری باراک اوباما تلقی کرده‌اند‪.‬‬ ‫عقب‌نشینی جمهوری اسالمی در مذاکرات ژنو البته و به ظاهر در مقیاس‬ ‫محدودی بوده است‪ .‬موافقت با ارسال اورانیوم تغلیظ شده در حد ‪ 3‬تا ‪5‬‬ ‫در س��د به روسیه برای تغلیظ آن تا ‪ 19.75‬در سد‪ ،‬دعوت از نمایندگان‬ ‫آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از تأسیسات تازه اعالم شده در‬ ‫قم‪ ،‬و گفتگوی مستقیم نمایندگان جمهوری اسالمی و آمریکا در حاشیه‬ ‫کنفرانس‪ ،‬ظاهرا گام‌های کوچکی در حل مناقشات هسته‌ای ایران با غرب‬ ‫بشمار می‌رود‪ .‬ولی اگر به مواضع رسمی دولت ایران و رجزخوانی‌های‬ ‫چند ساله اخیر آقای احمدی‌نژاد توجه کنیم به وضوح دیده می‌شود که‬ ‫ای��ن گام‌های به ظاهر کوچک از یک چرخش فاحش رژیم جمهوری‬ ‫اس�لامی در سیاست هس��ته‌ای و خارجی آن حکایت می‌کند‪ .‬در واقع‪،‬‬ ‫کشورهای غربی نیز‪ ،‬با توجه به مواضع علنی رژیم ایران و نحوه برخورد‬ ‫آن در گذشته‪ ،‬چنان انتظار کمی از این گفتگو داشتند که هر نوع توافقی‬ ‫و ل��ی اندک را مثبت ارزیابی می‌کردند‪ ،‬و از این رو از نتیجه مذاکرات‬ ‫اظهار رضایت کرده‌اند‪.‬‬ ‫همان طور که گفته شد‪ ،‬اهمیت عقب‌نشینی‌های جمهوری اسالمی در‬ ‫روز اول مذاک��رات را وقتی می‌ت��وان درک کرد که به مواضع رژیم در‬ ‫مس��ئله هسته‌ای و رابطه با آمریکا و رجزخوانی‌های زمامداران آن توجه‬ ‫کنیم‪‌.‬پیش��نهاد مربوط به تغلیظ اورانیوم از ‪ 5‬در س��د به ‪ ۲۰‬در سد برای‬ ‫مصارف غیر نظامی از چند سال‌پیش از سوی غرب مطرح شده بود‪ .‬ولی‬ ‫آقای احمدی‌نژاد همواره با تأکید بر این که این کار حق خود ما اس��ت‬ ‫و ما به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد که تأمین این ماده اس��تراتژیک در‬ ‫دس��ت یک دولت خارجی باشد با این‌پیشنهاد مخالفت کرده بود و آن‬ ‫را منافی با مصالح ملی ایران می‌دانس��ت‪ .‬اکنون رژیم در یک چرخش‬ ‫ناگهانی که حتا طرف‌داران آن را بهت زده کرده است بدون چون و چرا‬ ‫به این امر تن داده و با تأمین آن‪ ،‬آن هم از سوی روسیه‪ ،‬که در سال‌های‬ ‫اخیر در فروش گاز به ارو‌پا نش��ان داده که در‌پای‌بندی به تعهدات خود‬ ‫قابل اعتماد نیست‪ ،‬موافقت کرده است‪.‬‬ ‫دو مورد دیگری عقب‌نشینی که نمایندگان ایران در روز اول اکتبر به آن‬ ‫تن دادند نیز مش��ترکاً از اهمیت کمتری برخوردار نیست‪ .‬این گفتگوها‬ ‫درست چند روز‌پس از آن برگزار می‌شد که یک مرکز جدید و مخفی‬ ‫هسته‌ای در کوه‌های نزدیک قم کشف شد و رژیم ایران به اکراه وجود‬ ‫آن را اعالم کرده بود‪ .‬موافقت با دیدار نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی‬ ‫اتمی از این مرکز البته در این شرایط اجتناب‌نا‌پذیر بود‪ ،‬و هر گونه مخالفتی‬ ‫با آن به عنوان سندی بر عزم رژیم ایران بر مقاصد نظامی از آن محل تلقی‬ ‫می‌شد‪ .‬ولی برای رژیمی که حدود دو سال با‌پنهان‌کاری کامل به ایجاد‬ ‫این تأسیسات دست زده بود‪‌،‬پذیرش دیدار متخصصان غربی از آن باید‬

‫عقب‌نشینی‌های رژیم در جریان چند ساعت گفتگو فقط‬ ‫برای نمایندگان کشورهای ‪ 1+5‬نامنتظره نبود‪.‬‬ ‫این مواضع بیش از همه برای طرف‌داران احمدی‌نژاد‬ ‫سنگین بود و آنان را بهت‌زده کرد‪.‬‬ ‫بسیار خفت‌بار باشد‪ .‬تن دادن به گفتگوی دوجانبه با آمریکا نیز‌پس از ‪30‬‬ ‫سال رجزخوانی و شعارهای «مرگ بر آمریکا» که هنوز هم ادامه دارد‪ ،‬و‬ ‫‌پیش از آن که حتا یکی از ساده‌ترین‌پیش‌شرط‌های رژیم ایران برای چنین‬ ‫مذاکره‌ای (مثال تأمین قطعات یدکی هوا‌پیماهای مسافری ایران) تأمین شده‬ ‫باشد‪ ،‬از یک عقب‌نشینی فاحش حکایت می‌کند‪.‬‬ ‫عقب‌نشینی‌های رژیم در جریان چند ساعت گفتگو فقط برای نمایندگان‬ ‫کش��ورهای ‪ 1+5‬نامنتظره نبود‪ .‬این مواضع بیش از همه برای طرف‌داران‬ ‫احمدی‌نژاد سنگین بود و آنان را بهت‌زده کرد‪ .‬بلندگوهای تبلیغاتی رژیم‬ ‫نتوانس��تند بالفاصله به دفاع از آن بپردازن��د‪ .‬برای مثال روزنامه کیهان که‬ ‫بیش از هر نش��ریه دیگری از مواضع ضد آمریکایی و سیاست سرسختانه‬ ‫احمدی‌نژاد در برابر غرب حمایت می‌کرد در دفاع از مواضع‌گیری رژیم‬ ‫در جریان این مذاکرات دچار سردرگمی شده بود‪ .‬اولین مقاله تفصیلی این‬ ‫نشریه که مستقیما به توجیه و حمایت از عملکرد هیئت نمایندگی ایران در‬ ‫مذاکرات ژنو‌پرداخته اس��ت‌پنج روز‌پس از آن در روز سه شنبه ‪ 14‬مهر‬ ‫انتشار یافت‪ ،‬و استدالالت آن هم عمدتا بر‌پایه تحلیل‌های نومحافظه‌کاران‬ ‫آمریکایی و مفسران اسراییلی استوار شده است‪‌.‬پیش از آن‪ ،‬این نشریه در‬ ‫روز شنبه ‪ 11‬مهر تنها با کلی گویی و رجزخوانی از «‌پیروزی» رژیم در این‬ ‫مذاکرات سخن گفته بود‪.‬‬ ‫ولی چه انگیزه‌هایی باعث شده که رژیم در این مذاکرات تن به عقب‌نشینی‬ ‫بدهد؟ در مقاله‌پیش��ین به ضعف رژیم در برابر کشورهای غربی به دلیل‬ ‫کاهش اقتدار آن در درون کش��ور اش��اره ش��ده بود‪ .‬در آن جا گفته شد‬ ‫که کودتای انتخابات��ی ‪ 22‬خرداد و مقاومت نامنتظره م��ردم در برابر آن‬ ‫به ش��دت به اقتدار رژیم به عنوان یک حکومت صدمه زده اس��ت‪ ،‬و این‬ ‫ضعف در تعامالت رژیم در صحنه بین‌المللی نیز بازتاب خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫اکنون نمایندگان رژیم اس�لامی نه به عن��وان نمایندگان یک حکومت‬ ‫مقت��در و بالمنازع و بلکه به عن��وان ایلچیانی که بخش کوچکی از مردم‬ ‫ای��ران را نمایندگی می‌کنند در گفتگوه��ای بین‌المللی حضور می‌یابند‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪32‬‬

‫مشاور امور امالک‬

‫‪760.0609‬‬

‫‪604‬‬

‫‪www.jamalhomes.net‬‬

‫آقای خامن��ه‌أی‪ ،‬ولی مطلقه فقیه ـ‬ ‫که لباس رهبری فقط زیبنده قامت‬ ‫ایش��ان است ـ روز سه‌شنبه در یک‬ ‫مراسم نظامی سخنانی ایراد کرد که‬ ‫به دیکته ای مانن��د بود با ‪ 20‬غلط‪.‬‬ ‫نمی دان��م نمره ول��ی فقیه چطور‬ ‫حس��اب می ش��ود‪ ،‬اماما آدم های‬ ‫معمولی به دیکته بی غلط بیس��ت‬ ‫می دهیم؛ در غیر این صورت‪ ،‬بابت‬ ‫هر غلط‪ ،‬یک نمره کم می کنیم‪ .‬به‬ ‫همین سادگی‪ .‬وقتی هم کسی ‪20‬‬ ‫غلط داشته باشد‪ ،‬نمره اش می شود‬ ‫صفر‪ .‬و کس��ی که در همه دروس‬ ‫صفر بگیرد‪ ،‬در آخر س��ال کارنامه‬ ‫ای دستش می دهند که درآن نوشته‬ ‫شده‪ :‬مردود؛رفوزه‪.‬‬ ‫آق��ای خامنه ای در این س��خنرانی‬ ‫می گوی��د‪« :‬زورگویان جهانی در‬ ‫اجرای «پروژه ایران هراسی» ناکام‬ ‫خواهندماند‪».‬‬ ‫ای��ن اولین غلط‪ .‬آنچه در جهان در‬ ‫جریان اس��ت ـ جهانی ک��ه ایرانی‬ ‫نیز بخش��ی از آن به شمار می رود‬ ‫ـ « ایران هراسی» نیست‪« ،‬حکومت‬ ‫مطلقه اس�لامی هراس��ی» اس��ت‪.‬‬ ‫حکومتی که جوانان سرزمین خود‬ ‫را به ج��رم آنکه گفته اند «رای من‬ ‫کو» به خاک و خون کشیده‪ ،‬بدانان‬ ‫تجاوز کرده‪ ،‬آنان را کشته و حتی‬ ‫از جنازه بی جان ش��ان نیز نگذشته‬ ‫[چند مورد مثال بیاوریم از کسانی‬ ‫که تن پاک فرزندشان را مثله شده‬ ‫تحویل گرفتند تا اث��ر جرم آقایان‬ ‫مشهود نباشد؟]با دیگران چه خواهد‬ ‫کرد؟‬ ‫آقای خامنه ای در ادامه س��خنانش‬ ‫م��ی گوید‪« :‬نیروهای مس��لح خط‬ ‫مقدم و نشانه آش��کار اقتدار ملت‬ ‫ایرانند‪».‬‬ ‫این غلط دوم‪ .‬اگر این نیروها نشانه‬ ‫اقتدار ملت اند‪ ،‬امثال سردار نقدی‬ ‫و س��ردار احمدی مقدم از چه رو‪،‬‬ ‫به شیش��ه کردن خون همین ملت‬ ‫برآم��ده اند؟ این آقایان چه نش��انه‬ ‫هایی هس��تند ک��ه پرونده یکایک‬ ‫ش��ان‪ ،‬این چنین مایه ش��رم است؟‬ ‫مطلب همکار ما مازیار رادمنش با‬ ‫عنوان آن روی سگ نظام را بخوانیم‬ ‫تا بیشتر دریابیم که این غلط تا چه‬ ‫اندازه فاحش است‪ .‬فرماندهانی که‬ ‫هراز گاه داستان فسادشان چنان باال‬ ‫می گیرد که نظام قضایی جمهوری‬ ‫اسالمی ـ که در اختیار اصولگرایان‬ ‫اس��ت ـ آنان را دستگیر می کند و‬

‫نوشابهامیری‬ ‫بعد به همت کارگزاران دفتر مقام‬ ‫رهبری‪ ،‬آزادشان می سازند‪ ،‬نشانه‬ ‫کدام اقتدارند؟ارتباط شان با ملت‬ ‫چیس��ت؟آن هم ملتی که باندهای‬ ‫وابس��ته به همین سرداران و حامیان‬ ‫ش��ان‪ ،‬مردانش را زج��ر کش می‬ ‫کنند تا به زنانش دست یابند‪ .‬کجای‬ ‫کارید آقا؟!‬ ‫آقای خامنه‌ای سپس از «ناکارآمدی‬ ‫اقتدار متکی بر سالح و زور و پول»‬ ‫میگویدواینکه‪«:‬سقوط‪،‬سرنوشت‬ ‫اجتناب ناپذیر زورگویانی اس��ت‬ ‫که خواس��ته‌های خود را بر ملت‌ها‬ ‫تحمیلمی‌کنند‪».‬‬ ‫این یک��ی ب��ه تنهایی چن��د غلط‬ ‫!آقا! اقتدار ش��ما بر س�لاح و پول‬ ‫متک��ی نیس��ت؟حکومت مطلقه‬ ‫فقیه خواس��ت هایش را‪ ،‬نه فقط بر‬ ‫ملت که بر کارگزاران خودش نیز‬ ‫تحمیل نمی کند؟ از این تحمیل ها‬ ‫که می توان سیاهه ای بس طوالنی‬ ‫داد؛غیر از این است؟‬ ‫رهبر جمهوری اس�لامی در همین‬ ‫س��خنرانی پر غلط «پیشرفت‌های‬ ‫دفاعی ایران را غیرقابل مقایس��ه با‬ ‫‪ 30‬سال پیش خواندند و خطاب به‬ ‫افسران جوان نیروهای مسلح گفتند‪:‬‬ ‫عزی��زان م��ن! قله پرافتخ��اری که‬ ‫امروز ش��ما در آن قرار دارید‪ ،‬سی‬ ‫سال پیش‪ ،‬حتی در خوشبینانه‌ترین‬ ‫نگرش‌ها‪ ،‬قابل پیش‌بینی نبود‪».‬‬ ‫اینکه دیگر یک غلط تاریخی ست‪.‬‬ ‫یکی از مهم تری��ن انتقاداتی که به‬ ‫آخرین شاه پهلوی می شد این نبود‬ ‫که چرا س��رمایه مملکت را صرف‬ ‫خری��د تس��لیحات رنگارنگ می‬ ‫کند؟ اگر او می ماند‪ ،‬باز هم سالح‬ ‫را از دالل های رنگ و‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬

‫ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺻﺪﻳﻖ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ‬

‫ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ‬

‫مهندس جمال رحیمیان‬ ‫«فارغالتحصيلدانشگاهصنعتیشریف»‬

‫یک رهبر و این همه غلط !‬

‫ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ‪ 1997‬ﺑﺎ ﺻﺪﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ‬ ‫‪2000-2007‬‬

‫سوئیت سهخوابه‪ ،‬دو حمام‪،‬‬ ‫بازسازی کامل در وستونکوور‪،‬‬ ‫برای فروش!‬

‫‪$580,000‬‬

‫ﺯﻫﺮﻩ ﻣﻴﺨﭽﻰ‬

‫‪604 760.8768‬‬ ‫‪www.zoehomes.ca‬‬


‫‪8‬‬

‫‪8 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 923‬جمعه ‪ 17‬مهر ‪1388‬‬

‫کهریزک و روایتی که خشم مرتضوی را برانگیخت‬ ‫ب��ی بی س��ی ‪ -‬پنج��م م��رداد ماه‬ ‫زمان��ی که م��وج اعتراض��ات بعد‬ ‫از انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری‬ ‫در اوج خ��ود بود‪ ،‬آی��ت اهلل علی‬ ‫خامنه ای رهبر ایران دستور تعطیلی‬ ‫بازداشتگاهی»غیراستاندارد»راصادر‬ ‫کرد که یک روز بعد مشخص شد‬ ‫نام این بازداشتگاه کهریزک است‪.‬‬ ‫جایی که ده سال پیشتر وقتی نیروی‬ ‫انتظامی با هدف پاکس��ازی منطقه‬ ‫خاک س��فید موس��وم به «جزیره»‬ ‫در ش��رق تهران از آن استفاده کرد‬ ‫تا مدتها بالاس��تفاده بود ولی بعد از‬ ‫اجرای طرح امنی��ت اجتماعی که‬ ‫س��رتیپ احمدرضا رادان جانشین‬ ‫فرماندهنیرویانتظامیدنبالمیکرد‬ ‫کهریزک به محل بازداشت»اراذل و‬ ‫اوباش» تبدیل شد‪.‬‬ ‫ای��ن بازداش��تگاه تا میانه تابس��تان‬ ‫ناشناختهبودامادرجریاناعتراضات‬ ‫بعد انتخابات ریاست جمهوری به‬ ‫دلیل رفتار غیر انسانی‪ ،‬تجاوز و آزار‬ ‫جنسی و مرگ چند تن از معترضان‬ ‫بازداشتی شهرت جهانی پیدا کرد‪.‬‬ ‫مجله پنجره در شماره یازدهم خود گزارش مفصلی‬ ‫با وجود گذش��ت بیش��تر از دو ماه‬ ‫در باره کهریزک منتشر کرده است‬ ‫و اندی از تعطیلی این بازداش��تگاه‪،‬‬ ‫پرونده ای��ن بازداش��تگاه هنوز باز‬ ‫است و هر روز ابعاد تازه ای از این زاکانی نماینده اصولگرای تهران و خود که ‪ ۲۸‬ش��هریور منتشر شده‪،‬‬ ‫مدیر مسئول مجله پنجره نوشته و در گزارش��ی مفصلی از وقایع مرتبط‬ ‫ماجرا فاش می شود‪.‬‬ ‫روای��ت های��ی متفاوت��ی از ای��ن آن «اتهام نافرمانی» از دستور آیت با کهریزک منتش��ر کرده اس��ت‪.‬‬ ‫بازداش��تگاه‪ ،‬نح��وه برخ��ورد ب��ا اهلل عل��ی خامنه ای رهبر ایران برای بخش��ی از این گزارش روزش��مار‬ ‫بازداش��تی ها و تعطیلی آن منتش��ر تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را رد وقایع مرتبط با کهریزک است که‬ ‫شده اس��ت‪ .‬تازه ترین روایت پای کرده است‪.‬‬ ‫از بیست وششم خرداد یعنی چهار‬ ‫روز بعد از برگزاری انتخابات آغاز‬ ‫سعید مرتضوی دادستان سابق تهران‬ ‫دو روایت از تعطیلی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫را به آن ماجرا باز کرده است‪.‬‬ ‫کهریزک‬ ‫بناب��ر این گزارش چه��ار روز بعد‬ ‫آقای مرتضوی ک��ه اکنون معاون‬ ‫از انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری‬ ‫غالمحسین محسنی اژه ای دادستان‬ ‫کل کشور است‪ ،‬نامه ای به علیرضا مجل��ه پنج��ره در ش��ماره یازدهم یک گ��روه بیس��ت و دو نفری از‬

‫‪) IRIB‬ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ( * ‪) IRINN‬ﺷﺒﻜﻪ ﺧﺒﺮﻯ( * ‪) ITN‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺐﺧﻴﺰ( * ‪Time TV‬‬ ‫‪) PEN‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺐﺧﻴﺰ( * ﺁﺭﻳﺎﻣﻬﺮ * ﺁﺭﻳﺎ * ﻣﺮﻛﺰﻯ * ‪ * ICC‬ﺗﻤﺎﺷﺎ * ﺩﻳﺪﺍﺭ * ‪E2‬‬ ‫* ﺁﭘﺎﺩﺍﻧﺎ )ﺳﺘﺎﺭ ﺩﻟﺪﺍﺭ( * ﺳﻼﻡ * ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ * ﻛﺎﻧﺎﻝ ﻳﻚ * ﺟﺎﻡﺟﻢ * ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫* ﺍﻣﻴﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ * ‪) Live Channel‬ﻓﺮﺯﺍﻥ ﺩﻟﺠﻮ( * ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ * ﺗﭙﺶ * ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ‬ ‫* ﭘﺎﺭﺱ * ‪) ITC‬ﺗﻮﺭﻧﺘﻮ( * ‪) Me TV‬ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ( * ‪) TEN‬ﺗﻮﺭﻧﺘﻮ( * ‪Melli TV‬‬ ‫* ‪) CT Show Time‬ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ( * ‪) PMC‬ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ( * ‪ * TEN‬ﭘﺮﺷﻴﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ * ﻧﺠﺎﺕ‬

‫‪ 35‬ﻛﺎﻧﺎﻝ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﺯﺑﺎﻥ‬ ‫ﻭ ‪ 7‬ﻛﺎﻧﺎﻝ ﺭﺍﺩﻳﻮﻳﻰ ‪ 24‬ﺳﺎﻋﺘﻪ‪،‬‬ ‫ﻛﺎﻧﺎﻝﻫﺎﻯ ﻋﺮﺑﻰ‪ ،‬ﺗﺮﻛﻰ ﻭ ﻛﺮﺩﻯ‬ ‫ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺷﺎﺩ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﻡ ﻛﻨﻨﺪﻩ‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺭﺳﻤﻰ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ‪GL WiZ‬‬ ‫»ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﺩﻳﺶ«‬

‫ﺍﮔﺮ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﺩﻳﺶ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﻭ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻧﺒﻮﺩﻳﺪ‪،‬‬ ‫ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ‪ GL Wiz‬ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﺪ‬ ‫‪ 50‬ﻛﺎﻧﺎﻝ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﻭ ﺳﺮﻳﺎﻝﻫﺎﻯ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻰ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻛﻨﻴﺪ!‬

‫دستگیر شدگان بعد از انتخابات به‬ ‫کهریزک منتقل ش��ده اند‪ .‬ولی از‬ ‫نظر این نشریه همه چیز از هیجدهم‬ ‫تیر ش��روع می شود که در آن روز‬ ‫پلی��س ‪ ۲۷۰‬نفر را دس��تگیر و ‪۱۴۵‬‬ ‫نفر آنها را روز جمعه نوزدهم تیر به‬ ‫کهریزک منتقل می کند‪.‬‬ ‫به نوشته این نشریه‪ ،‬سه روز بعد از‬ ‫آن در روز بیس��ت و دوم تی��ر خبر‬ ‫«نگهداری بازداش��ت ش��دگان در‬ ‫کنار اراذل و اوباش و ضرب و شتم‬ ‫بازداشت ش��دگان» به گوش آیت‬ ‫اهلل خامنه ای می رسد و آقای خامنه‬ ‫ای به سعید جلیلی دبیر شورای عالی‬ ‫امنیت ملی دستور می دهد که همان‬ ‫روز «بای��د بازداش��تگاه کهریزک‬ ‫تعطیل و در صورت نیاز‪ ،‬بازداشت‬ ‫شدگان همگی به زندان های رسمی‬ ‫منتقلگردند‪».‬‬ ‫بعد از این درخواست‪ ،‬دبیر شورای‬ ‫عالی امنیت ملی با آقای مرتضوی‬ ‫دادس��تان وقت ته��ران تماس می‬ ‫گیرد و «دستور رهبر انقالب» به وی‬ ‫ابالغ می ش��ود اما آقای مرتضوی‬ ‫با این استدالل که جا در زندانهای‬ ‫دیگر وجود ندارد ازاجرای این کار‬ ‫طفره می رود اما آقای جلیلی تاکید‬ ‫می کند که «در صورت نداشتن جا‬ ‫در سایر زندانها‪ ،‬بازداشت شدگان‬ ‫همین روز آزاد گردند‪».‬‬ ‫به نوشته این نشریه‪ ،‬دستور تعطیلی‬ ‫این بازداش��تگاه زمانی صادر شده‬ ‫بود که فقط «خبر ضرب و ش��تم»‬ ‫بازداش��تی ها به آیت اهلل خامنه ای‬ ‫رسیده بود و هنوز هیچ کشته ای در‬ ‫کار نبود اما «متاسفانه این موضوع‬ ‫را دادس��تان تهران عم��ل نکرده و‬ ‫فردای آن روز بازداش��تگاه تعطیل‬

‫مرتضوی «اتهام نافرمانی» از دستور خامنه ای برای تعطیلی‬ ‫بازداشتگاه کهریزک را رد کرده است‬ ‫و بازداش��ت ش��دگان منتق��ل می‬ ‫گردند‪».‬‬ ‫اما دادستان سابق تهران این روایت‬ ‫را نادرست می داند و می گوید که‬ ‫آقای جلیلی س��اعت هفت و نیم تا‬ ‫هش��ت عصر روز دوش��نبه بیست‬ ‫ودوم تی��ر «ب��ا تلفن سیاس��ی دفتر‬ ‫اینجانب» تماس گرفته ولی «در این‬ ‫تماس تلفنی اساس��ا بحث تعطیلی‬ ‫بازداش��تگاه کهریزک را نداش��ته‬ ‫و چنین امری اص�لا در تیر ماه رخ‬ ‫نداده اس��ت و ابالغ این امر که در‬ ‫مرداد ماه صورت گرفت از طریق‬ ‫صدا و سیما و سایر رسانه ها منتشر‬ ‫گردید‪».‬‬ ‫آقای مرتض��وی تائید می کند که‬ ‫دبیر شورای عالی امنیت ملی «بدون‬ ‫ذکر هیچ علتی» از وی خواسته که‬ ‫«بازداشت شدگان حوادث اخیر ‪۱۸‬‬ ‫تیر به زندان اوین منتقل شوند‪».‬‬ ‫دادستان سابق تهران اضافه می کند‬ ‫ک��ه صبح روز بعد یعنی بیس��ت و‬ ‫سوم تیر دستور انتقال بازداشتی ها‬ ‫از کهریزک به اوین داده می شود‬ ‫و این گروه «در زندان اوین پذیرش‬ ‫شدند‪».‬‬

‫از کهریزک به اوین‬ ‫ام��ا ماجرا ب��ه اینج��ا خالصه نمی‬ ‫شود و نش��ریه پنجره در باره انتقال‬ ‫بازداش��تی ها و نحوه پذیرش آنها‬ ‫در اوین روایت می کند که چطور‬ ‫در مسیر راه یکی از بازداشتی ها «به‬ ‫دلیل صدمات وارده دچار تشنج می‬ ‫شود» اما ماموران توجهی به او نکرده‬ ‫و سرانجام نیز بعد از تماس ماموران‬ ‫با مافوق خود تصمیم گرفته می شود‬ ‫وی به کهریزک بازگردانده شود و‬ ‫نامش هم از لیس��ت بازداشتی های‬ ‫اوین حذف شود‪ .‬این فرد که نامی‬ ‫از او برده نشده بعد از جان دادن به‬ ‫کهریزک منتقل می شود‪.‬‬ ‫وقتی کاروانبازداشتیها کهریزک‬ ‫به اوین می رسد «مسئوالن اوین به‬ ‫خاطر اوضاع بد جسمانی و ضعف‬ ‫بازداشت شدگان و بوی تعفن ناشی‬ ‫و صدمات بدنی» از پذیرش بعضی‬ ‫از آنها خ��ودداری می کنند اما در‬ ‫نهای��ت ناچار به پذی��رش آنها می‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬

‫جواهری ساعتچی و ساعتچی‬ ‫‪1105 Robson, Vancouver‬‬ ‫‪Tel: 604.685.5625‬‬


‫‪9‬‬

‫‪9 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 923‬جمعه ‪ 17‬مهر ‪1388‬‬

‫نیویورکتایمز‪:‬‬ ‫گزارش محرمانه آژانس درباره ایران‬ ‫بی بی س��ی ‪ -‬روزنامه آمریکایی‬ ‫نیوی��ورک تایم��ز خب��ر از وجود‬ ‫ی��ک گ��زارش محرمان��ه آژانس‬ ‫بین المللی ان��رژی اتمی داده که به‬ ‫گفته ای��ن روزنامه نتیجه گرفته که‬ ‫ایران اطالعات کافی برای طراحی‬ ‫و تولید بمب اتمی را کسب کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نیویورک تایمز نوش��ته اس��ت که‬ ‫این گزارش نهایی نش��ده اس��ت و‬ ‫تدوینگران آن نی��ز در مقدمه اش‬ ‫تاکید ک��رده اند که نتایج گزارش‬ ‫آن ها قطعی نیست‪.‬‬ ‫نیوی��ورک تایمز می نویس��د که‬ ‫گ��زارش مذک��ور «جوانب نظامی‬ ‫احتمالی برنامه هس��ته ای ایران» نام‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫نیویورک تایمز نوش��ته اس��ت که‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬ایران عالوه‬ ‫بر کس��ب اطالعات اتمی از منابع‬ ‫خارج��ی‪ ،‬تحقیقات گس��ترده ای‬ ‫برای تولی��د قطعات و اجزای بمب‬ ‫اتمی و قرار دادن کالهک هسته ای‬ ‫بر روی موشک بالستیک شهاب‪3-‬‬ ‫انجام داده است‪.‬‬ ‫ایران بر صلح آمیز بودن برنامه اتمی‬ ‫خود تاکید دارد‪.‬‬ ‫دول��ت ای��ران بارها تاکی��د کرده‬ ‫ک��ه هیچگاه درص��دد تولید بمب‬ ‫اتمی برنیامده است و سازمان های‬ ‫جاسوس��ی غربی اس��ناد کاذب و‬ ‫جعلی در اختیار آژانس بین المللی‬ ‫انرژی اتمی قرار داده اند‪.‬‬ ‫بهگفتهنیویورکتایمز‪،‬کارشناسان‬ ‫آژانس گزارش محرمانه یاد شده را‬ ‫بر اس��اس اطالعاتی که از سازمان‬

‫نیویورک تایمز نوشته است که براساس این گزارش‪،‬‬ ‫ایران عالوه بر کسب اطالعات اتمی از منابع خارجی‪،‬‬ ‫تحقیقات گسترده ای برای تولید قطعات و اجزای بمب اتمی‬ ‫و قرار دادن کالهک هسته ای بر روی موشک بالستیک‬ ‫شهاب‪ 3-‬انجام داده است‪.‬‬ ‫های جاسوسی کش��ورهای عضو‬ ‫این نه��اد دریافت کرده اند و نیز بر‬ ‫مبنای تحقیقات مس��تقل آژانس‪،‬‬ ‫تدوین کرده اند‪.‬‬ ‫خبرگزاری آسوشیتدپرس ‪ 17‬ماه‬ ‫س��پتامبر امس��ال از وجود گزارش‬ ‫محرمانه آژانس خبر داده بود‪.‬‬ ‫به گزارش این خبرگزاری‪ ،‬گزارش‬ ‫مذکور همان سندیست که دولت‬ ‫های غربی از جمله فرانس��ه محمد‬ ‫البرادع��ی‪ ،‬مدی��رکل آژانس را به‬ ‫پنهان کردن آن متهم کرده اند‪.‬‬ ‫آقای البرادعی بارها تاکید کرده که‬ ‫آژانس دالیل موثق و محکمی که‬ ‫نشان دهد ایران در پی ساخت بمب‬ ‫هسته ای بوده است در دست ندارد‪،‬‬

‫هرچند او بارها خواهان رفع ابهام ها‬ ‫و پاسخ ایران به سوال های آژانس‬ ‫در مورد اتهام ه��ای وارده به ایران‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫نیویورک تایمز نوش��ته اس��ت که‬ ‫در داخل آژانس بین المللی انرژی‬ ‫اتمی درباره علن��ی کردن گزارش‬ ‫«جوانب احتمالی نظامی برنامه هسته‬ ‫ای ای��ران» اختالف وجود داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش نیویورک تایمز‪ ،‬محمد‬ ‫البرادع��ی‪ ،‬مدی��رکل آژانس بین‬ ‫الملل��ی انرژی اتمی‪ ،‬با انتش��ار این‬ ‫گزارش مخالف بوده است‪.‬‬ ‫آقای البرادعی در حال حاضر برای‬ ‫ادامه در صفحه ‪32‬‬

‫ادغام بسیج در سپاه‬ ‫آمادگی بیشتر برای مقابله با تظاهرات‬ ‫خبرگزاری مهر گزارش داد که به‬ ‫زودی‪ ،‬نيروی مقاومت بسيج برای‬ ‫هماهنگی بيش��تر در نيروی زمينی‬ ‫سپاه پاسداران انقالب اسالمی ادغام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته خبرگزاری مهر‪ ،‬اين اقدام به‬ ‫دستور محمد علی جعفری‪ ،‬فرمانده‬ ‫کل س��پاه پاس��داران و در ادام��ه‬ ‫تغييرات صورت گرفته در اجرای‬ ‫طرح تحول س��اختار اي��ن نيروی‬ ‫نظامی صورت می گيرد‪.‬‬ ‫اين مرحله از تغييرات که به عنوان‬ ‫مرحل��ه دوم از آن ي��اد می ش��ود‪،‬‬ ‫در ادام��ه تغييرات مرحله اول يعنی‬ ‫تغييرات ساختاری سپاه در استان ها‬ ‫صورت می گيرد‪.‬‬ ‫در مرحله قبلی‪ ،‬س��پاه پاسداران به‬ ‫‪ ۳۱‬بخش اس��تانی تقس��يم شد که‬ ‫دو بخش آن به ته��ران اختصاص‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫به��روز خلي��ق‪ ،‬فعال سياس��ی در‬ ‫آلم��ان‪ ،‬ک��ه تحوالت مرب��وط به‬ ‫سپاه پاس��داران را دنبال می‌کند‪ ،‬به‬ ‫پرسش‌هاب رادیو فردا در این زمینه‬ ‫پاسخ داده است‪.‬‬ ‫راديو فردا‪ :‬آقای خلیق‪ ،‬طرح ادغام‬ ‫بسیج در نیروی زمینی سپاه را چطور‬ ‫ارزیابیمی‌کنید؟‬ ‫به��روز خلي��ق‪‌:‬از برنامه‌های مهم‬ ‫س��ردار جعفری‪ ،‬ادغام بس��يج در‬ ‫سپاه پاسداران بوده است‪ .‬البته هنوز‬ ‫مشخص نيست در طرحی که ارائه‬ ‫شده است‪ ،‬آيا کل بسيج در نيروی‬ ‫زمينی سپاه پاسداران ادغام می‌شود‬ ‫و يا گردان‌های ضد شورش بسيج‪.‬‬ ‫همچنينبسيجمجموعهوسيعیاست‬

‫که در محالت‪ ،‬ادارات‪ ،‬دانشگاه‌ها‬ ‫و کارخانه ها وجود دارند و معلوم‬ ‫نيست با اين گروه‌ها چه برخوردی‬ ‫صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫در اي��ن م��دت‪ ،‬ارگان‌هايی برای‬ ‫مقاومت در برابر به قول خودش��ان‬ ‫«براندازی ن��رم» به وجود آوردند و‬ ‫وظايفی در اين زمينه به عهده بسيج‬ ‫گذاشتند‪ ،‬اکنون مشخص نيست که‬ ‫اينها به سپاه می‌پيوندند يا همچنان‬ ‫به طور مس��تقل به کار خ��ود ادامه‬ ‫خواهند داد‪.‬‬ ‫اگر اين طرح‌ها مشخص شود‪ ،‬آن‬ ‫وق��ت متوجه می‌ش��ويم که کدام‬ ‫بخش بس��يج در نيروی زمينی سپاه‬ ‫ادغام خواهد شد‪.‬‬ ‫رادیو ف��ردا ‪ :‬پس از اينکه س��ردار‬ ‫جعف��ری‪ ،‬فرمانده��ی کل س��پاه‬ ‫پاسداران را بر عهده گرفت‪ ،‬وعده‬ ‫داد که تغييرات گس��ترده ای را در‬ ‫اين نهاد نظامی ايجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫به نظر ش��ما به جز اين م��ورد بايد‬ ‫منتظر تحوالت ديگری هم باشيم؟‬ ‫طرح‌ه��ای آق��ای جعفری بس��يار‬ ‫گس��ترده‌تر از اين اس��ت‪ .‬او مدتی‬ ‫قبل اعالم کرد وظيفه اصلی س��پاه‬ ‫در زمينه مسايل داخلی کشور است‬ ‫و حفظ مرزها بر عهده ارتش قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫ب��ه نظ��ر می‌رس��د ب��رای مقابله با‬

‫اعتراض��ات م��ردم در چن��د م��اه‬ ‫اخي��ر که همچنان ه��م ادامه دارد‪،‬‬ ‫بايد انتظار داش��ته باش��يم که سپاه‬ ‫س��اختارهای خ��ود را تغيير دهد و‬ ‫طرح‌های جدي��دی را پياده کند تا‬ ‫آمادگی بيشتری برای مقابله با اين‬ ‫اعتراضات را داشته باشد‪.‬‬ ‫رادی��و فردا ‪ :‬ت��ا به حال بس��يج از‬ ‫نيروهای داوطلب تشکيل می‌شد‪.‬‬ ‫با توجه به اينکه قرار اس��ت بس��يج‬ ‫در نيروی زمينی س��پاه ادغام شود‪،‬‬ ‫آيا اين مش��خصه خود را از دست‬ ‫نخواهد داد؟‬ ‫بله‪ ،‬درست اس��ت‪ .‬اما در بسيج دو‬ ‫بخش وج��ود دارد؛ يکی دو هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬گردان ضد شورشی که طی‬ ‫سال‌های قبل تشکيل داده بودند و‬ ‫مانند سپاه از نيروهای حرفه‌ای بودند‬ ‫و همواره آم��اده به خدمت‪ .‬بخش‬ ‫دوم‪ ،‬بسيجی است که در ادارات و‬ ‫دانشگاه‌ها وجود دارد و بيشتر جنبه‬ ‫داوطلبانه دارد‪.‬‬ ‫اما وقتی بسيج بخواهد در سپاه ادغام‬ ‫شود‪ ،‬جنبه داوطلبانه خود را از دست‬ ‫می‌دهد و شبيه مناسبات داخلی سپاه‬ ‫خواهد شد‪ .‬اگر بسيج به طور کامل‬ ‫در سپاه ادغام شود‪ ،‬ديگر نمی‌توان‬ ‫از بس��يج به عنوان نيروی داوطلبی‬ ‫صحبت کرد‪.‬‬ ‫رادیو فردا ‪ :‬آيا اين تغيير و تحوالت‬ ‫واکنش هايی را در جامعه به دنبال‬ ‫خواهد داشت؟‬ ‫اين تغييرات حتی بين اصولگرايان‬ ‫واکنش‌هايی را بر می‌انگيزد‪،‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪32‬‬

‫ﺁﻳا ﻣﻴﺪاﻧﻴﺪ ﺩﺭ ﻣواﺭﺩﻱ ﺷﻤا ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗواﻧﻴﺪ ﺑا استﻔاﺩﻩ اﺯ ﺑﻴﻤﻪ ﺧﺼوﺻﻲ‬

‫ﺑا ﭘوﻝ ﻛﻤترﻱ ‪ ،‬اﺗوﻣﺒﻴﻞ ﺧوﺩ ﺭا ﺑﻴﻤﻪ ﻛﻨﻴﺪ؟‬

‫ﺁﻳا ﻣﻴﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻛاﻓﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﺑا ﻳﻚ ﺗﻠﻔﻦ‪،‬اﺗوﻣﺒﻴﻞ ﺧوﺩ ﺭا‬ ‫ﺑﺪوﻥ ﺣﻀوﺭ ﺩﺭ ‪ ، Autoplan‬و ﺑﺪوﻥ هﺰﻳﻨﻪ اﺿاﻓﻲ‪،‬‬ ‫ﺑﻴﻤﻪ ﻛرﺩﻩ و ﺑﻴﻤﻪ ﻧاﻣﻪ ﺭا ﺩﺭ ﺁﺩﺭﺱ ﺧوﺩ )ﻣﺤﻞ ﻛاﺭ و ﻳا‬ ‫ﺣتﻲ ﻣﻨﺰﻝ( ﺩﺭﻳاﻓﺖ ﻛﻨﻴﺪ؟‬

‫ﺑراﻱ اﻃﻼعاﺕ ﺑﻴﺸتر ﺑا ﻣﻦ ﺗﻤاﺱ ﺑﮕﻴرﻳﺪ‪.‬‬

‫امیر خلیلیان‬ ‫یک ماه آگهی‬ ‫رایگان‬ ‫و تخفیف باورنکردنی‬ ‫در روزنامه‬ ‫رادیو‬ ‫تلویزیون‬ ‫و اینترنت‬ ‫گروه ارتباطی پیوند‬ ‫‪604-921-4726‬‬

‫)مشاور رسمﻲ بیمه(‬

‫‪778-855-8072‬‬

‫‪IRHostco.com‬‬

‫‪Web Hosting, Design & Development‬‬ ‫‪Free Content Management Software‬‬ ‫‪Unlimited Bandwidth‬‬ ‫‪Unlimited Templates‬‬ ‫‪Java + mySQL‬‬ ‫‪Free Mailbox‬‬ ‫‪http://www.IR Host Co.com‬‬ ‫‪A m i r. td @ g m a i l . co m‬‬ ‫‪604 613 0673‬‬


‫‪10‬‬

‫‪10 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 923‬جمعه ‪ 17‬مهر ‪1388‬‬

‫مادر سهراب اعرابی‪:‬‬ ‫حاال به زخم‌مان نمک می‌پاشند‬ ‫رادیو فردا ‪ -‬پروین فهیمی که فرزند‬ ‫او سهراب اعرابی در خشونت‌های‬ ‫پ��س از انتخابات در ایران کش��ته‬ ‫ش��د‪ ،‬در نامه‌ای نسبت به گفته‌های‬ ‫اخیر غالم علی حداد عادل درباره‬ ‫کشته شدن س��ه تن در بازداشتگاه‬ ‫کهریزک که بر اساس گزارش‌ها‬ ‫در نتیجه ش��کنجه و ضرب و شتم‬ ‫بوده‪ ،‬اعتراض کرده است‪.‬‬ ‫آقای حداد عادل‪ ،‬رئیس کمیسیون‬ ‫فرهنگی مجلس ش��ورای اسالمی‪،‬‬ ‫هفته گذش��ته گفت که مرگ سه‬ ‫نفر در بازداشتگاه کهریزک نباید‬ ‫ب��ه گفته او به مس��ئله اصلی تبدیل‬ ‫ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬آن اتفاقی که در‬ ‫کهریزک رخ داد یا بر اثر بی‌توجهی‬ ‫و اشتباه بود و یا حتی ممکن است‬ ‫در آن غرض‌وزری و برنامه از پیش‬ ‫تعیین شده مؤثر بوده باشد که باید‬ ‫در جای خود به آن رسیدگی شود‬ ‫و عام�لان آن مجازات ش��وند‪ ،‬اما‬ ‫نباید اصل این کار گس��ترده‌ای که‬ ‫انجام شد را فراموش کرد‪.‬‬ ‫خان��م فهیمی در نامه خود نوش��ته‬ ‫اس��ت که گفته‌های آق��ای حداد‬ ‫عادل نمک پاشیدن بر زخم کسانی‬ ‫است که عزیزان خود را در جریان‬ ‫سرکوب پس از انتخابات از دست‬ ‫داده‌اند‪.‬‬ ‫مادر س��هراب اعراب��ی خطاب به‬ ‫آقای حداد عادل نوشته است‪ :‬اگر‬ ‫فرزند ش��ما هم مث��ل فرزند آقای‬ ‫روح‌االمینی و فرزندان ما مورد آزار‬ ‫قرار می‌گرفت و در خیابان کش��ته‬

‫پروین فهیمی در کنار فرزندش سهراب اعرابی‪ ،‬از کشته‌شدگان وقایع پس از انتخابات در ایران‬

‫می‌شد‪ ،‬آیا باز هم اینگونه قضاوت‬ ‫می‌کردی��د؟ خانم فهیم��ی درباره‬ ‫انگیزه نوش��تن این نام��ه و آخرین‬ ‫وضعیت پرونده فرزند خود به رادیو‬ ‫فردا می‌گوید‪.‬‬ ‫پروینفهیمی‪:‬گویامسئلهکهریزک‬ ‫و اتفاقاتی که در آن رخ داده‪ ،‬برای‬ ‫آقای حداد عادل اهمیت ندارد‪ .‬این‬ ‫همه جوان چه در کهریزک و چه‬ ‫در خیابان‌ها کشته شده‌اند‪ ،‬ولی از‬ ‫بین رفت��ن این جوان��ان اص ً‬ ‫ال برای‬ ‫ایشان مهم نیست‪.‬‬ ‫من به عن��وان یک مادر احس��اس‬

‫می‌کنم خون این بچه‌ها دارد پایمال‬ ‫می‌ش��ود و اگر قرار باشد هر کسی‬ ‫خون بچه‌های ما را پایمال کند و به‬ ‫خودش اجازه دهد این گونه حرف‬ ‫بزند‪،‬منواقعاًنمی‌توانمتحملکنم‪،‬‬ ‫چه در مورد فرزند خودم و چه در‬ ‫مورد دیگران‪.‬‬ ‫رادیو فردا ‪ :‬دقیقاً کدام حرف آقای‬ ‫حداد عادل باعث ناراحتی شما شده‬ ‫است؟‬ ‫صحبت‌های او در مورد کهریزک‪.‬‬ ‫البته هنوز مش��خص نیست که پسر‬ ‫من کجا کشته ش��ده و چه اتفاقی‬

‫برای او رخ داده و من هیچ مدرکی‬ ‫ن��دارم که بدان��م پس��رم کجا تیر‬ ‫خورده اس��ت‪ .‬می‌گویند در میدان‬ ‫آزادی تیر خورده‪ ،‬ولی من هنوز به‬ ‫نتیجه‌اینرسیده‌ام‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مس��ئولین اص�لا نمی‌خواهن��د‬ ‫پاسخگوی ما باشند‪ ،‬من به بسیاری‬ ‫از مسئولین کشور نامه دادم از جمله‬ ‫به آقای شاهرودی‪ ،‬آقای الریجانی‬ ‫(رئی��س جدی��د ق��وه قضایی��ه)‪،‬‬ ‫آقای الریجان��ی (رئیس مجلس)‪،‬‬ ‫کمیس��یون امنیت ملی و کمیسیون‬ ‫اصل نود ولی هیچ کدام خودشان را‬

‫مسئول ندانستند تا الاقل پاسخگوی‬ ‫نامه‌امباشند‪.‬‬ ‫چرا مرا ‪ ۲۵‬روز از کشته شدن پسرم‬ ‫بی‌اط�لاع گذاش��تند‪ ،‬در صورتی‬ ‫که موبای��ل او همراهش بود‪ .‬هنوز‬ ‫هم وسایل شخصی پسرم را به من‬ ‫تحوی��ل نداده‌اند و هی��چ کدام از‬ ‫مسئوالن پاسخگو نیس��تند و توقع‬ ‫دارند ما به راحتی گذش��ت کنیم‪.‬‬ ‫آنها می‌خواهند قضیه را ماست مالی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫دلجویی که از ما نکردند و حاال این‬ ‫طور نمک به زخم ما می‌پاش��ند و‬ ‫این برای ما قابل تحمل نیست‪.‬‬ ‫رادیو فردا ‪ :‬بیش از سه ماه از کشته‬ ‫شدن سهراب اعرابی می‌گذرد‪ .‬آیا‬ ‫در این مدت هیچ پاس��خی به شما‬ ‫نداده‌اند؟‬ ‫م��ن وکیل گرفت��ه‌ام و به دادس��را‬ ‫ش��کایت کرده‌ام و وکیل مشغول‬ ‫تحقیقات اس��ت‪ .‬تنها جمله‌ای که‬ ‫به وکیل من گفته‌اند این اس��ت که‬ ‫تیر از س��ه الی ‪ ۱۵‬متری به سهراب‬ ‫خورده است‪.‬‬ ‫دس��ت پسرم پایین بوده و چنان تیر‬ ‫زده‌اند که بازوی چپ او شکس��ته‬ ‫و از زیر قلب گذشته و وارد ریه‌ها‬ ‫ش��ده است‪ ،‬اما مشخص نیست که‬ ‫به س��هراب رسیدگی ش��ده و او را‬ ‫به بیمارس��تان برده‌اند یا نه‪ .‬در نامه‬ ‫پزش��کی قانونی هم اثری از ارجاع‬ ‫دهنده وجود ندارد‪.‬‬ ‫همه این مسایل برای من سؤال است‬ ‫و اینها نه تنها جوابگو نیس��تند بلکه‬ ‫این حرف‌ها را می‌زنند و این برایم‬ ‫غیر قابل تحمل اس��ت و به نظر من‬ ‫نهایت بی‌شرمی است‪.‬‬ ‫رادی��و ف��ردا ‪ :‬حداقل انتظار ش��ما‬ ‫و دیگ��ر م��ادران داغدار ای��ران از‬ ‫مسئولیننظامچیست؟‬ ‫قاتالن و آمران ای��ن فجایع باید به‬

‫ما معرفی ش��وند‪ .‬من ت��ا زمانی که‬ ‫قات��ل پس��رم معرفی نش��ود کوتاه‬ ‫نخواهم آمد‪ .‬این بچه پدر نداشت‬ ‫و کمتری��ن آرزوه��ای او برآورده‬ ‫نشده بود‪ ،‬نمی‌دانم چگونه توانستند‬ ‫به خاطر یک اعتراض مدنی بچه من‬ ‫و دیگران را بکشند‪.‬‬ ‫رادیو فردا ‪ :‬اکنون نس��بت به کشته‬ ‫شدن فرزندتان چه احساسی دارید‪،‬‬ ‫آیا فکر می‌کنید بیهوده کشته شد؟‬ ‫نه‪ ،‬او به خاطر عقیده‌اش بیرون رفته‬ ‫بود و این بچه‌ها همیشه زنده هستند‪.‬‬ ‫من احس��اس می‌کنم سهراب زنده‬ ‫اس��ت و کنار ما زندگی می‌کند و‬ ‫مطمئن هستم خواس��ت او توسط‬ ‫جوانان دیگر ادامه می‌یابد و می‌بینیم‬ ‫که ادامه ه��م دارد‪ .‬من خودم روز‬ ‫قدس حضور داش��تم و احس��اس‬ ‫کردم س��هراب میان ای��ن جوانان‬ ‫اس��ت‪ .‬مردم اعتراض خود را نشان‬ ‫می‌دهند‪ ،‬ولی گوش شنوایی وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫رادیو فردا ‪ :‬س��هراب و خود ش��ما‬ ‫سمبل‌های این جنبش سبز شده‌اید‪.‬‬ ‫از ش��ما به عن��وان مادر س��هراب‬ ‫یاد می‌ش��ود و همه ج��ا دورتان را‬ ‫می‌گیرند و شعار می‌دهند «سهراب‬ ‫ما نمرده این دولته ک��ه مرده»‪ .‬این‬ ‫قدرت را از کجا می‌آوردید که به‬ ‫رغم غم بزرگی که دارید در جمع‬ ‫حاضر شوید؟‬ ‫من احساس می‌کنم سهراب به من‬ ‫ان��رژی می‌دهد و م��ن نمی‌خواهم‬ ‫خون پس��رم پایمال شود‪ .‬اینها فقط‬ ‫حق خود را می‌خواس��تند و اینکه‬ ‫رأی آنها کجا رفته است‪.‬‬ ‫آق��ای احمدی‌ن��ژاد ک��ه مدع��ی‬ ‫ب��ود خیلی‌ها ه��وادار او هس��تند‪،‬‬ ‫می‌توانس��ت بی��رون بیای��د و یک‬ ‫راهپیماییبگذارد‬ ‫ادامه در صفحه ‪32‬‬


‫‪11‬‬

‫‪11 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 923‬جمعه ‪ 17‬مهر ‪1388‬‬

‫گزارش تفصیلی موج سبز آزادی از نحوه عملکرد صداوسیمای غیرملی قبل و بعد از کودتای ‪ ۲۲‬خرداد‪:‬‬

‫چگونه عزت‌اهلل ضرغامی تبدیل به یک کودتاگر شد؟‬ ‫وقتی پنج‌سال قبل علی الریجانی از‬ ‫صداوس��یما رفت و به جای او سید‬ ‫عزت‌اهلل ضرغامی منصوب ش��د‪،‬‬ ‫کورس��ویی از امی��د در میان مردم‬ ‫ایجاد ش��د که شاید رسانه ملی بعد‬ ‫از دوره س��یاه الریجانی در مس��یر‬ ‫درس��ت قرار گیرد‪ .‬حاصل اما آن‬ ‫شد که امروز بعد از پنج‌سال رسان ‌ه‬ ‫ملی تبدیل به ابزار س��رکوب‪ ،‬افترا‬ ‫و دروغ‌پراکنی ش��ده اس��ت‪ .‬این‬ ‫رس��انه تا آن حد حرکت قهقرایی‬ ‫داشته که بس��یاری از افرادی که تا‬ ‫همی��ن چند ماه قب��ل حاضر بودند‬ ‫در برنامه‌های آن به عنوان مهمان و‬ ‫مدعوشرکتکننددیگر از نزدیکی‬ ‫خیابان جام‌جم هم عبور نمی‌کنند و‬ ‫نزدیک به صد نفر از محبوب‌ترین‬ ‫هنرمن��دان ای��ن مملکت بع��د از‬ ‫کودتا‪ ،‬ممنوع‌التصویر شده‌اند[‪.]1‬‬ ‫ش��اید اوج رفت��ار س��رکوبگرانه‬ ‫صداوس��یمای به اصطالح ملی را‬ ‫بت��وان پس از کودت��ای ‪ ۲۲‬خرداد‬ ‫دانس��ت که از پی آن بس��یاری از‬ ‫هنرمندان و ادیبان محبوب و مردمی‬ ‫ممنوع التصویر ش��دند‪ ،‬بسیاری از‬ ‫پروژه‌های تلویزیونی متوقف شد‪،‬‬ ‫سلس��له برنامه‌های سراس��ر کذبی‬ ‫از جمله بیست و س��ی در راستای‬ ‫توجیه سرکوب‌های صورت گرفته‬ ‫و سرپوش گذاش��تن بر کشتارها‪،‬‬ ‫ش��کنجه‌ها و س��رکوب‌ها به بنگاه‬ ‫مغزش��ویی مردم تبدیل شدند و در‬ ‫نهایت عزت‌اهلل ضرغامی در نقش‬ ‫یکی از بازوهای سرکوب در کنار‬ ‫س��ه بازوی دیگر یعنی اطالعات‪،‬‬ ‫سپاه و بسیج به ایفای نقش پرداخت‪.‬‬ ‫موج سبز آزادی پیش از این از نقش‬

‫برخی از سران اصلی سرکوب‌های‬ ‫اخیر از جمله حسین طائب‪ ،‬مسعود‬ ‫صدر االس�لام و محمدرضا نقدی‬ ‫پ��رده برداش��ت‪ .‬اینک بد نیس��ت‬ ‫نگاهی بیندازیم به پیشینه و عملکرد‬ ‫یکی دیگر از مهره‌های سرکوب‪،‬‬ ‫ع��زت‌اهلل ضرغامی ک��ه در یکی‬ ‫از حساس‌ترین پس��ت‌های نظام و‬ ‫با حکم مس��تقیم ش��خص رهبری‬ ‫مشغول به کار است‪:‬‬ ‫عزت‌اهلل ضرغامی کیست؟‬ ‫ضرغامی در س��ال ‪ 1338‬در استان‬ ‫فارس به دنیا آمد‪ .‬وی فعالیت‌های‬ ‫فرهنگ��ی خود را از جنوب ش��هر‬ ‫تهران آغاز کرد‪ .‬تحصیالت خود را‬ ‫در مقطع لیسانس در رشته مهندسی‬ ‫عمران در دانشگاه امیرکبیر گذراند‬ ‫و م��درک فوق لیس��انس خود در‬ ‫رش��ته مدیریت را مانند بسیاری از‬ ‫مدیران دیگر جمهوری اس�لامی‬ ‫عزت‌اهلل ضرغامی در نقش یکی از بازوهای سرکوب در کنار سه بازوی دیگر‬ ‫همزمان با مش��غول به کار شدنش‬ ‫یعنی اطالعات‪ ،‬سپاه و بسیج به ایفای نقش پرداخت‬ ‫گرفت��ه اس��ت‪ .‬ورود ضرغامی به‬ ‫دنیای سیاست همزمان با ‪ 18‬سالگی‬ ‫وی و از ب��دو ورود ب��ه دانش��گاه ضرغامی بع��د از انقالب فرهنگی داشت بیش��تر به دنبال فعالیت‌های ضرغامی بد نیست به این نکته اشاره‬ ‫بود‪ .‬او پس از ورود به دانش��گاه به در دانش��گاه‌ها به معاونت فرهنگی ایدئولوژی��ک و نظامی رفت و در کنیم که ه��ر دوی این افراد دارای‬ ‫عضویت ش��ورای مرکزی انجمن دانشگاه امیرکبیر منصوب شد‪ .‬او از همین دوره بود که به عضویت سپاه س��ابقه‌ای نظامی در سپاه پاسداران‬ ‫اسالمی دانشجویان در آمد و جزو اعضایاصلیکمیتهسیاست‌گذار ‌‬ ‫ی پاسداران درآمد و به عنوان یکی از ( و در م��ورد ضرغام��ی عالوه بر‬ ‫س��ردمداران دانشجویی در جریان ش��ورای انقالب فرهنگ��ی و اخذ اعضای فعال سپاه پاسداران به ایفای آن نی��روی انتظامی)‌را دارند و پس‬ ‫اشغال سفارت آمریکا در سیزدهم تصمیمات نهایی در باب اصالحات نقش پرداخت‪ .‬مدتی پس از آن را از چندی حضور در عرصه نظامی‬ ‫آبان ‪ ۵۸‬بود اما بر خالف بس��یاری انقالبی و اسالمی در مراکز آموزش نیز در نیروی انتظامی فعالیت کرد و ترجیح دادند به چهره ای فرهنگی‬ ‫از ه��م دوره‌ای‌های خودش‪ ،‬چون عالی ب��ود و در تصویب طرح‌های به این ترتیب سابقه فعالیت نظامی تبدیل ش��وند و البته این امر مورد‬ ‫عب��دی و اصغرزاده ب��ه گروه‌های بنیادین این ش��ورا نقش��ی به س��زا و نزدیکی به نیروهای مس��لح را از تایید رهبر نیز قرار گرفت‪.‬‬ ‫مذهب��ی چپ نپیوس��ت و گرایش داشت‪.‬‬ ‫دهه ش��صت در پرونده خود ثبت شاید این س��وال به ذهن بسیاری از‬ ‫راس��ت محافظ��ه‌کار را ب��ه عنوان در دهه ش��صت با نزدیکی فکری کرد‪ .‬برای فهم چند و چون ارتباط خوانندگان خطور کرده باش��د که‬ ‫که به گرایش راست دفتر تحکیم و همچنین شباهتهای الریجانی و فردی با س��وابق نظامی و به عنوان‬ ‫گرایش سیاسی‌اش برگزید‪.‬‬

‫دکتر بابک حفیظی‬ ‫ﻛﺎﻳﺮﻭﭘﺮﻛﺘﻮﺭ‬

‫خدمات‪:‬‬ ‫ﻛﺎﻳﺮﻭﭘﺮﻛﺘﻴﻚ‬ ‫ﺗﻮﺍﻥﺑﺨﺸﻰ‬ ‫ﻣﺎﺳﺎژﺗﺮﺍﭘﻰ‬

‫ﻛﻔﻰ ﻃﺒﻰ‬ ‫ﻟﻴﺰﺭﺗﺮﺍﭘﻰ‬

‫)‪(Foot Orthotics‬‬

‫)‪Active Release Technique (ART‬‬

‫تشخیﺺ و درمان‪:‬‬

‫یک��ی از کلیدی‌تری��ن اعض��ای‬ ‫شورای انقالب فرهنگی چگونه به‬ ‫حوزه فرهنگ و هنر راه پیدا کرد؟‬ ‫پاسخ این سوال را باید از زمان کنار‬ ‫رفتن سیدمحمد خاتمی از وزارت‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اسالمی دانست‬ ‫که در پی آن بسیاری از نیروهای‬ ‫سیاسیمحافظه‌کاروراستافراطی‬ ‫وارد این وزارت‌خانه شدند‪ .‬از آن‬ ‫پس بود که پای عزت‌اهلل ضرغامی‬ ‫نیز به این وزرات‌خانه باز ش��د و با‬ ‫نزدیکی‌های فکری و رفاقت‌هایی‬ ‫که با افراطیون راست داشت موفق‬ ‫شد‪ ،‬در این وزارتخانه فعالیت کند‬ ‫در دوران حض��ور ضرغام��ی در‬ ‫وزارات ارشاد و مسوولیت وی به‬ ‫عنوان معاون سینمایی این وزرات‬ ‫خانه بود ک��ه دو فیلم «آدم برفی»‬ ‫اث��ر داوود میرباق��ری و «دی��دار»‬ ‫ساخته محمدرضا هنرمند توقیف‬ ‫شدند‪ .‬فیلم آدم برفی به مدت سه‬ ‫س��ال توقیف ب��ود و اجازه پخش‬ ‫نداشت‪ .‬اختالف فکری ضرغامی‬ ‫با اصالح‌طلبان را ش��اید بتوان در‬ ‫مخالفت ش��دید وی ب��ا مجلس‬ ‫ششم شورای اسالمی محک زد‪.‬‬ ‫نطق‌ها و اظهارنظرهای آتش��ین او‬ ‫در مقام معاون مجلس صداوسیما‬ ‫در راهروه��ای مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی بارها خبرس��از شد‪ .‬البته‬ ‫این مخالفت‌ها و نطق‌های آتشین‬ ‫چن��دان هم ب��رای وی گران تمام‬ ‫نش��د و پس از چندی ب��ه ارتقای‬ ‫وی از وزارت در اداره فرهن��گ‬ ‫و ارشاد به ریاست در صداوسیما‬ ‫انجامید!‬ ‫عملک��رد ده س��اله الریجانی در‬ ‫صداوس��یما از جه��ات مختلف‬ ‫قاب��ل بررس��ی اس��ت‪ .‬از دیدگاه‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬صداوس��یما در دوره‬ ‫الریجانی رسانه‌ای یک طرفه بود‬ ‫ادامه در صفحه ‪30‬‬

‫ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ‬ ‫ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻭ ﺑﺎﺭ‬

‫ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻨﻮﻯ ﺟﺪﻳﺪ )ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻭ ﻣﺪﻳﺘﺮﺍﻧﻪﺍﻯ( ﻭ ﺳﺮﻭﻳﺴﻰ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ‬ ‫ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺯﻳﻚ ﺯﻧﺪﻩ )ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ‪ ،‬ﺟﺎﺯ‪ ،‬ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺶ(‬ ‫ﭘﺬﻳﺮﺍﻯ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﻳﺰﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﻮﺯﻳﻚ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ‬ ‫ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺷﻨﺒﻪ ﻭ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ‬

‫ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮ‬

‫ﻛﻤﺮﺩﺭﺩ‪ ،‬ﺩﻳﺴﻚ ﻭ ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ‬ ‫ﻣﻔﺎﺻﻞ‪ ،‬ﮔﺮﺩﻥ ﺩﺭﺩ‪ ،‬ﺁﺭﺗﺮﻭﺯ‬ ‫ﺳﺮﺩﺭﺩﻫﺎﻯ ﻣﺰﻣﻦ ﻭ ﻣﻴﮕﺮﻥ‬ ‫ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻰﻫﺎﻯ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ‬ ‫ﺻﺪﻣﺎﺕ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ‬

‫‪Minimum Charge $30 Per Person‬‬

‫قبول کلیه بیمههای خصوصی از قبيل ‪ ICBC, MSP, Blue Cross‬و ‪WCB‬‬

‫‪Complement Healthcare‬‬ ‫‪West Vancouver Community Center,‬‬ ‫‪2nd Floor Suite 260, 2121 Marine Drive,‬‬ ‫‪West Vancouver‬‬

‫‪Tel: 604-925-2225‬‬

‫‪Tel: 604.960.1015‬‬ ‫‪112 West 13th Street, North Vancouver‬‬ ‫‪DRESS CODE IN EFFECT‬‬


‫‪12‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 923‬جمعه ‪ 17‬مهر ‪1388‬‬

‫در جهان‪...‬‬ ‫نیممیلیونتصادف‬ ‫در انگلیس‬ ‫به دلیل‬ ‫«آرایش کردن»‬ ‫جهان‪ :‬روزنامه «دیلی میل» چاپ‬ ‫انگلیس طی گزارشی فاش کرد‬ ‫که س��االنه بی��ش از پانصد هزار‬ ‫تصادف در این کش��ور رخ می‬ ‫دهد که علتش آرایش دختران و‬ ‫زنان در حین رانندگی است‪.‬‬ ‫ای��ن روزنامه انگلیس��ی در ادامه‬ ‫گزارش خود م��ی افزاید‪ :‬زنان و‬ ‫دخترانی که در زمان رانندگی به‬ ‫آرایش کردن مشغول می شوند‪،‬‬ ‫به دلیل خارج ش��دن خودرو از‬ ‫کنترل آنه��ا‪ ،‬موجب تصادف و‬ ‫ایجاد حوادثی مرگبار می شوند‪.‬‬ ‫«دیلی میل» همچنین می نویسد‪:‬‬ ‫از ه��ر پن��ج زن انگلیس��ی ک��ه‬ ‫رانندگی م��ی کنند‪ ،‬یک نفر در‬ ‫حال رانندگی آرایش می کند‪3 .‬‬ ‫درصد از این زنان اعتراف کرده‬ ‫اند که هن��گام رانندگی آرایش‬ ‫کرده و موجب تصادف شده اند‪.‬‬ ‫بیشتر این زنان و دختران بین ‪ 17‬تا‬ ‫‪ 21‬سال هستند‪.‬‬ ‫اداره مبارزه با ح��وادث جاده ها‬ ‫در انگلیس ضمن تأیید این خبر‪،‬‬ ‫نسبت به آرایش کردن این زنان‬ ‫و دختران در حی��ن رانندگی به‬ ‫ش��دت هش��دار داده و خواستار‬ ‫برخورد ش��دید و ج��دی با آنان‬ ‫شده است‪.‬‬

‫دادگاه قانون اساسی ایتالیا‪ ،‬مصونيت قضايی‬ ‫برلوسکونی را لغو کرد‬ ‫در حالی که دادگاه قانون اساس��ی‬ ‫ایتاليا روز چهارشنبه قانون مصونيت‬ ‫قضايیسيلويوبرلوسکونی‪،‬نخست‬ ‫وزير اين کشور‪ ،‬را لغو کرده است‪،‬‬ ‫وی می گويد‪ :‬از سمت خود استعفا‬ ‫نخواهد کرد‪.‬‬ ‫طب��ق قانونی ک��ه پارلم��ان ایتالیا‬ ‫چند هفته پ��س از روی کار آمدن‬ ‫سیلویو برلوسکونی در آوريل سال‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬به تصویب رس��اند‪ ،‬رييس‬ ‫جمهوری‪ ،‬نخست وزير و روسای‬ ‫دو مجلس سفلی و عليای ايتاليا از‬ ‫تعقيب قضاي��ی و کیفری مصون‬ ‫شده بودند‪.‬‬ ‫برلوسکونی می گوید‪ :‬تشکیل هر دادگاهی عليه او بيهوده خواهد بود‪.‬‬ ‫این در حالی است که پانزده قاضی‬ ‫دادگاه قان��ون اساس��ی ايتاليا روز سال و نيم زندان محکوم شد‪.‬‬ ‫اس��ت و دولت و اکثري��ت به کار‬ ‫چهارشنبه قانونی را که پارلمان ايتاليا‬ ‫در پرونده دوم‪ ،‬آقای برلوس��کونی خود ادامه می دهن��د همانطور که‬ ‫دربارهمصونيتقضايیرهبرانايتاليا‬ ‫با اتهام فساد مالی در ارتباط با حق مردم ايتاليا ب��ا رای خود در آوريل‬ ‫تصويب کرده بود را لغو کرد‪.‬‬ ‫پخش يک��ی از ش��بکه تلويزيونی سال ‪ ۲۰۰۸‬اين را در خواست کرده‬ ‫پرونده‬ ‫به دنبال لغو اين قان��ون‪ ،‬دو‬ ‫خود مواجه است‪.‬‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫قضايی نخست وزير ايتاليا در مورد‬ ‫وکالی سيلويو برلوسکونی روز سه س��اعاتی پ��س از اع�لام حک��م‬ ‫فس��اد مالی به جريان خواهد افتاد‬ ‫شنبه تاکيد کرده بودند که نخست دادگاه قانون اساس��ی ايتاليا‪ ،‬آقای‬ ‫و آقای برلوس��کونی تحت پيگرد‬ ‫وزير ايتاليا با داش��تن مصونيت در برلوسکونی نیز گفت که از سمت‬ ‫قانونی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫قبال تعقيب قضايی‪ ،‬تا زمانی که در خود استعفا نخواهد کرد‬ ‫برلوس��کونی‬ ‫در پرونده اول‪ ،‬آقای‬ ‫مقام خود قرار دارد در دفاع از خود نخس��ت وزير ايتاليا که در جلوی‬ ‫متهم است که به وکيل مالياتی خود‬ ‫در چندين پرون��ده معاف خواهد خان��ه خ��ود در رم ب��ا خبرنگاران‬ ‫‪ ۶۰۰‬هزار دالر رش��وه داده است تا بود‪.‬‬ ‫صحبت می کرد‪ ،‬گف��ت ‪ :‬پس از‬ ‫اسناد نادرس��تی را به دو دادگاه در‬ ‫در همی��ن حال‪ ،‬پانول��و بونايوتی‪ ،‬اعالم حکم دادگاه احساس نيروی‬ ‫دهه ‪ ۱۹۹۰‬ارائه کند‪.‬‬ ‫س��خنگوی نخس��ت وزير ايتاليا‪ ،‬بيشتری می کند‪.‬‬ ‫نخست‬ ‫بريتانيايی‬ ‫ديويد ميلز‪ ،‬وکيل‬ ‫لغو قانون مصوني��ت قضايی آقای آقای برلوسکونی با اشاره به اين که‬ ‫وزير ايتاليا‪ ،‬ماه فوریه در یک دادگاه برلوسکونی را محکوم کرد‪.‬‬ ‫به کار خ��ود ادامه می دهد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اتهامات خود را پذيرفت و به چهار‬ ‫وی گفت‪ :‬اين يک حکم سياسی تشکیل هر دادگاهی عليه او بيهوده‬ ‫خواهد بود‪.‬‬

‫‪Regular, AP, IB, Correspondence, Online,‬‬ ‫‪Transfer Courses, SAT & GRE Exams‬‬

‫‪12 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009‬‬

‫پاسخ «نه» اوباما‬ ‫به داالیی الما‬

‫داالیی الم��ا‪ ،‬رهبر مذهبی بودائیان‬ ‫تب��ت‪ ،‬وارد واش��نگتن پایتخ��ت‬ ‫آمریکا شده اس��ت‪ .‬باراک اوباما‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری آمریکا با او دیدار‬ ‫نخواهد کرد‪.‬‬ ‫این نخس��تین ب��ار از س��ال ‪1991‬‬ ‫میالدیستکهیکرئیسجمهوری‬ ‫آمریکا در پایتخت این کش��ور از‬ ‫دیدار با رهبر مذهبی بودائیان تبت‬ ‫خودداری می کند‪.‬‬ ‫دولت چین نسبت به دیدار رهبران‬ ‫کش��ورها با رهبر در تبعید بودائیان‬ ‫تبت بسیار حساس است و همواره‬ ‫این اقدام را محکوم کرده است‪.‬‬ ‫داالیی الما‪ 74 ،‬ساله‪ ،‬در واشنگتن‬ ‫با رهبران کنگ��ره آمریکا از جمله‬ ‫نانس��ی پلوس��ی‪ ،‬رئی��س مجلس‬ ‫نمایندگان آمری��کا‪ ،‬دیدار خواهد‬ ‫کرد‪ .‬او در اواخر ماه س��پتامبر وارد‬ ‫آمریکا شد و از شهرهای مختلف‬ ‫این کشور سفر کرده است‪.‬‬ ‫این برنده جایزه صلح نوبل همچنین‬ ‫با ماری��و اوت��رو‪ ،‬هماهنگ کننده‬ ‫امور تب��ت در وزارت امور خارجه‬ ‫آمری��کا‪ ،‬ک��ه به تازگی از س��وی‬ ‫هیالری کلینتون‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫آمریکا منصوب شده است‪ ،‬دیدار‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫با این همه‪ ،‬ب��اراک اوباما که قصد‬ ‫دارد در ماه نوامبر امسال به چین سفر‬ ‫کند‪ ،‬به داالیی الما خبر داده است‬ ‫که نم��ی تواند با او در واش��نگتن‬ ‫مالقات کند‪.‬‬ ‫این تصمیم باراک اوباما انتقادهای‬ ‫زیادی در پی داشته است‪.‬‬ ‫ایلیانا راس‪ -‬لیتنن‪ ،‬از اعضای ارشد‬ ‫حزب جمهوریخ��واه در کنگره از‬

‫تصمیم باراک اوباما ابراز تاس��ف‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬هفته گذش��ته در ش��هر‬ ‫نیوی��ورک آمری��کا به مناس��بت‬ ‫شصتمین سالگرد به قدرت رسیدن‬ ‫حزب کمونیس��ت در چین جشن‬ ‫گرفته ش��د‪ ،‬اما رئی��س جمهوری‬ ‫آمریکا حاضر نیس��ت که با داالیی‬ ‫الما که منتقد سیاس��ت های دولت‬ ‫چین است دیدار کند‪.‬‬ ‫لئونارد لئو‪ ،‬رئیس کمیسیون آزادی‬ ‫ه��ای بین الملل��ی آمری��کا که به‬ ‫دولت این کش��ور وابسته است نیز‬ ‫به خبرگزاری فرانس��ه گفته است‬ ‫که تصمیم رئیس جمهوری آمریکا‬ ‫پیامی «غلط» به دولت چین خواهد‬ ‫فرستاد‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬باراک اوباما باید نش��ان‬ ‫دهد از کسانی که تالش می کنند‬ ‫در چین حکومت قان��ون‪ ،‬آزادی‬ ‫دینی و حقوق بش��ر برقرار شود‪ ،‬به‬ ‫طور جدی دفاع می کند‪.‬‬ ‫دول��ت آمری��کا در واکنش گفته‬ ‫است که برای بهبود روابط با چین‬ ‫در ت�لاش اس��ت و در عی��ن حال‬ ‫وضعیت حقوق بشر در این کشور‬ ‫را کم اهمیت جلوه نمی دهد‪.‬‬ ‫چین در سال ‪ 1950‬میالدی تبت را‬ ‫ادامه در صفحه ‪32‬‬


‫‪13‬‬

‫‪13 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 923‬جمعه ‪ 17‬مهر ‪1388‬‬

‫وزیر اسرائیلی از‬ ‫ترس بازداشت به‬ ‫لندن سفر نکرد‬

‫االزهر پوشیدن روبنده را‬ ‫ممنوع می کند‬

‫بی بی سی ‪ 0‬معاون نخست وزیر‬ ‫اس��رائیل س��فر خود به لندن را به‬ ‫دلیل ه��راس از پیگ��رد قانونی و‬ ‫احتمال بازداشت لغو کرد‪.‬‬ ‫در مورد این مقام اس��رائیلی ادعا‬ ‫شده که او مرتکب جرایم جنگی‬ ‫در مناطق فلسطینی شده است‪.‬‬ ‫موش��ه یعلون‪ ،‬ک��ه وزارت امور‬ ‫استراتژیک اسرائیل را هم به عهده‬ ‫دارد‪ ،‬برای حضور در یک برنامه‬ ‫خیریه از سوی یک نهاد یهودی به‬ ‫لندن دعوت شده بود اما مسئوالن‬ ‫حقوقی وزارت خارجه اسرائیل به‬ ‫او توصیه کردند تا س��فر خود به‬ ‫بریتانیا را لغو کند‪.‬‬ ‫این افراد می گویند فعاالن طرفدار‬ ‫فلسطینیان ممکن است در بریتانیا‬ ‫به دنبال حکم بازداش��ت این مقام‬ ‫اسرائیلیباشند‪.‬‬ ‫سخنگوی آقای یعلون گفته است‬ ‫که این مقام اس��رائیلی نخواس��ته‬ ‫ابزاری برای تبلیغات ضد اسرائیلی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫آقای یعل��ون در س��ال ‪ 2002‬در‬ ‫زمانی که اسرائیل یک تن بمب بر‬ ‫روی آپارتمانی در غزه خالی کرد‬ ‫و ی��ک رهبر حم��اس و چهارده‬ ‫شهروند فلسطینی از جمله هشت‬ ‫کودک را کش��ت‪ ،‬ریاست ستاد‬ ‫مشترک ارتش اسرائیل را به عهده‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫این اقدام اس��رائیل بخشی از طرح‬ ‫کش��تار هدفمند این کش��ور در‬ ‫حذف رهبران حماس بود‪.‬‬

‫بی بی س��ی ‪ -‬رئیس باالترین نهاد‬ ‫مذهب��ی مصر گفته اس��ت فتوایی‬ ‫ص��ادر خواهد ک��رد تا پوش��یدن‬ ‫روبنده برای زنان ممنوع شود‪.‬‬ ‫شیخ محمد س��ید طنطاوی‪ ،‬رئیس‬ ‫دانش��گاه االزهر‪ ،‬گفت پوش��یدن‬ ‫روبنده یک س��نت اس��ت و هیچ‬ ‫ارتباطی با آموزه های دین اس�لام‬ ‫پوشش چادر همراه با نقاب‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫در عربستان سعودی و‬ ‫کشورهای عرب حاشیه‬ ‫ب��ا این که اغلب زنان مس��لمان در‬ ‫خلیج فارس مرسوم تر است‬ ‫مصر محجبه هس��تند‪ ،‬این کش��ور‬ ‫شاهد افزایش ناگهانی شمار زنانی‬ ‫بوده است که صورت های خود را شیخ محمد الهبادان گفت روبنده‬ ‫هایی که در آن هر دو چشم معلوم‬ ‫کامال می پوشانند‪.‬‬ ‫بسیاری این پدیده را با تعابیر افراطی است زنان را ترغیب می کند چشم‬ ‫های خود را آرایش کنند تا جذاب‬ ‫از اسالم مرتبط دانسته اند‪.‬‬ ‫ظاهرا موضوع پوش��ش روبنده در شوند‪.‬‬ ‫جریان بازدید شیخ طنطاوی از یک در بس��یاری از کشورهای مسلمان‬ ‫مدرس��ه دختران��ه در قاهره مطرح تعیین ای��ن که زنان ت��ا چه حدی‬ ‫بای��د چهره های خود را بپوش��انند‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫گفته می ش��ود که ش��یخ طنطاوی موضوعی بحث برانگیز بوده است‪.‬‬ ‫در این بازدید‪ ،‬ک��ه اخیرا صورت پوشیدن روبنده در عربستان سعودی‬ ‫گرفته‪ ،‬از یکی از دخترهای دانش و کش��ورهای عرب حاشیه خلیج‬ ‫آموز خواسته است که روبنده اش فارس مرسوم تر از سایر کشورهای‬ ‫مسلمان است‪ .‬در اغلب کشورهای‬ ‫را بردارد‪.‬‬ ‫روزنامه «المص��ری الیوم» به نقل از خاورمیانه زنان روسری می پوشند‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه االزهر آورده است ش��یخ هب��ادان‪ ،‬که ی��ک روحانی‬ ‫که او از دیدن پوش��ش این دانش محافظه کار تندروس��ت و در میان‬ ‫آم��وز تعجب کرده اس��ت و به او مذهبی های س��عودی نفوذ زیادی‬ ‫گفته روبنده پوششی سنتی است و با دارد‪ ،‬یک س��ال پیش در پاسخ به‬ ‫اسالم یا قرآن هیچ ارتباطی ندارد‪ .‬س��واالت مذهبی تماش��اچیان در‬ ‫یک س��ال پیش یکی از روحانیون شبکه تلویزیونی ماهواره ای المجد‪،‬‬ ‫عربستان سعودی از زنان این کشور گفت نقاب یک چش��م برای زنان‬ ‫خواست نقابی بپوشند که فقط یک سعودی‪ ،‬حجاب مطلوب است‪.‬‬ ‫چشمشان معلوم باشد‪.‬‬

‫پروفسورایرانی‬ ‫مدال بنجامین فرانکلین را دریافت کرد‬ ‫ها به وج��ود می آورد تا برای مثال‬ ‫برای مفاهیم مختلفی مانند «سرد» یا‬ ‫«خیلی سرد» تفاوت قائل شده و آنها‬ ‫را از یکدیگر مجزا سازد‪.‬‬ ‫پروفسور عسگرزاده در باکو متولد‬ ‫و در ایران بزرگ ش��ده است‪ .‬وی‬ ‫در س��ال ‪ 1321‬مدرک لیس��انس‬ ‫خود را در رشته مهندسی مکانیک‬ ‫از دانش��گاه تهران دریافت کرد و‬ ‫در س��ال ‪ 1325‬دوره فوق لیسانس‬ ‫ای��ن رش��ته را در ‪ MIT‬گذراند‪.‬‬ ‫سپس در سال ‪ 1328‬برای تحصیل‬ ‫در مقطع دکتری به دانشگاه کلمبیا‬ ‫رفت و تا سال ‪ 1341‬در هیئت علمی‬ ‫این دانشگاه باقی ماند و در نهایت به‬ ‫دانشگاه کالیفرنیا برکلی رفت و در‬ ‫مقام پروفس��ور این دانشگاه از سال‬ ‫‪ 1370‬ریاست موسسه علوم‬

‫رئیس موسس��ه علوم رایانه ای نرم‬ ‫و عضو دانش��گاه کالیفرنیا برکلی‬ ‫موفق شد مدال بنجامین فرانکلین در‬ ‫زمینه علوم مهندسی الکتریک را به‬ ‫دلیل ابداع سیستم «منطق مبهم» که‬ ‫می تواند مشکالت متعددی را در‬ ‫حیطه هوش مصنوعی و کنترلهای‬ ‫خودکار ماشینها رفع کند دریافت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫بهگزارشخبرگزاریمهر‪،‬پروفسور‬ ‫لطفعلی عسگرزاده پروفسور علوم‬ ‫رایانه ای و مهندس��ی در دانش��گاه‬ ‫کالیفرنیا برکلی به دلیل ابداع و تولید می تواند مشکالت متعددی را در‬ ‫«منطق نامعلوم» سیستمی ریاضی که حیطه هوش مصنوعی و کنترلهای‬ ‫قادر اس��ت جنبه ه��ای نامفهوم و خودکار ماشینها رفع کند‪.‬‬ ‫مبهم زبان و افکار انسان را دریافته وی همچنین به دلیل ابداع سیس��تم‬ ‫و ثبت کند‪ ،‬مدال ارزشمند بنجامین ریاض��ی اش به عن��وان «پدر منطق‬ ‫فرانکلی��ن مهندس��ی الکتریک را نامعلوم»یا مبهمشناخته میشود‪ .‬این‬ ‫دریافت کرد‪ .‬سیس��تم ابداعی وی سیستم فضایی مناسب را برای رایانه‬

‫ادامه در صفحه ‪32‬‬

‫ﻧﺮﺥﻫﺎﻯ ﻭﻳﮋﻩ ﺟﻬﺖ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻰ ﺍﺯ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﮔﺮﺍﻣﻰ‬ ‫ﺁﻟﺒﺎﻟﻮﭘﻠﻮ ﺑﺎ ﻣﺮﻍ‬

‫ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ‬

‫ﻳﻚﺷﻨﺒﻪﻫﺎ‬

‫ﺧﻮﺭﺵ ﺑﺎﺩﻣﺠﺎﻥ‬

‫ﺳﻪﺷﻨﺒﻪﻫﺎ‬

‫ﭼﻠﻮﻛﺒﺎﺏ ﻛﻮﺑﻴﺪﻩ‬

‫‪ 7/99‬ﺩﻻﺭ‬ ‫‪ 6/99‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﺧﻮﺭﺵ ﻗﻮﺭﻣﻪ ﺳﺒﺰﻯ‬

‫‪ 5/99‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪﻫﺎ‬

‫ﺧﻮﺭﺵ ﻗﻴﻤﻪ‬

‫‪ 5/99‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﺟﻤﻌﻪﻫﺎ‬

‫ﺧﻮﺭﺵ ﻛﺮﻓﺲ‬

‫ﺩﻭﺷﻨﺒﻪﻫﺎ‬

‫ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ‬

‫‪ 6/99‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﺟﻮﺟﻪﻛﺒﺎﺏ‬

‫‪ 8/99‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﺍﻳﻦ ﻧﺮﺥﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﺎﻩ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ‬

‫‪ 5/99‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﻔﺎﺭﺵ ‪ Take Out‬ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻴﺪ‬

‫ﻏﺬﺍﻯ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ )ﻛﺒﺎﺏ ﺍﻣﺒﻞ ﺳﺎﻳﺪ(‬ ‫ﺑﺮگ‪ ،‬ﺟﻮﺟﻪ‪ ،‬ﻛﻮﺑﻴﺪﻩ )ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﻳﻚ ﺳﻴﺦ(‬

‫ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺑﺸﻘﺎﺏ ﺑﺮﻧﺞ ﻭ ﺩﻭ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﻰ‬

‫ﻓﻘﻂ ‪ 21/99‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﺟﺪﻳﺪ!‬

‫»ﻛﺒﺎﺏ ﺗﺮﺵ ﺟﻮﺟﻪ«‬

‫ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﻳﺰﺍﻥ‬

‫ﻛﺒﺎﺏﻫﺎﻯ ﺑﺮگ‪ ،‬ﭼﻨﺠﻪ ﻭ ﻛﺒﺎﺏﺗﺮﺵ‬

‫ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻓﻴﻠﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎﻯ ﻗﺒﻠﻰ‬ ‫ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ‬


‫‪14‬‬

‫‪14 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 923‬جمعه ‪ 17‬مهر ‪1388‬‬

‫در ایران‪...‬‬ ‫قطع کمک مالی آمریکا به مرکز اسناد حقوق بشر ایران‬ ‫دولت آمریکا کمک مالی به «مرکز خارجه آمری��کا در نیوهیون ایالت‬ ‫اسناد حقوق بشر ایران» را قطع کرده کاناتیکات تاسیس شد‪.‬‬ ‫اما همچنان تاکید دارد که اولویت این مرکز که بر مستقل و غیر سیاسی‬ ‫هایش برای ترویج حقوق بش��ر و بودن خود تاکید دارد‪ ،‬بررس��ی و‬ ‫حمای��ت از جامعه مدنی در منطقه مستند سازی موارد تخلف حقوق‬ ‫بش��ر در ایران را از جمله اهدافش‬ ‫خاور نزدیک تغییر نکرده است‪.‬‬ ‫وزارت امور خارجه آمریکا در سال اعالم کرده است‪.‬‬ ‫مالی جدید کمک مالی در اختیار دولت ایران اتهام نقض حقوق بشر‬ ‫«مرکز اسناد حقوق بشر ایران» قرار در این کشور را بی اساس می داند‪.‬‬ ‫نخواهد داد‪ .‬مدیران این مرکز به بی رنه ردمان‪ ،‬از مدیران این مرکز روز‬ ‫بی س��ی فارس��ی گفته اند که قطع چهارش��نبه (‪ 7‬اکتبر) به بی بی سی‬ ‫کمک دولت آمریکا مانع از فعالیت فارسی گفت که خبر قطع کمک‬ ‫مال��ی دولت آمری��کا در ماه ژوئیه‬ ‫های این مرکز نخواهد شد‪.‬‬ ‫مرکز اس��ناد حقوق بش��ر ایران در امسال به او ابالغ شده بود‬ ‫اواخر سال ‪ 2004‬میالدی با کمک ایان کلی‪ ،‬سخنگوی وزارت امور‬ ‫ی��ک میلی��ون دالری وزارت امور خارج��ه آمریکا‪ ،‬روز چهارش��نبه‬

‫درباره عل��ت قطع کمک به مرکز رخ داده‪ ،‬عنوان کرده است‪ .‬دولت‬ ‫اس��ناد حقوق بش��ر ایران ابراز بی ای��ران می گوی��د ک��ه در جریان‬ ‫وقای��ع بعد از انتخابات ‪ 22‬خرداد با‬ ‫اطالعی کرد‪.‬‬ ‫او در عی��ن ح��ال تاکی��د کرد که «اغشاشگران» برخورد قانونی کرده‬ ‫اولویت ه��ای وزارت امور خارجه است‪.‬‬ ‫آمریکا برای ترویج حقوق بش��ر و رنه ردمان به بی بی س��ی فارس��ی‬ ‫حمایت از جامعه مدن��ی در رابطه گفت که این مرکز پروژه ای برای‬ ‫با کشورهای منطقه خاور نزدیک جمع آوری مدارک و مستندسازی‬ ‫موارد به گفته او نقض حقوق بشر‬ ‫تغییری نکرده است‪.‬‬ ‫اما مدیر مرکز اس��ناد حقوق بش��ر بع��د از انتخابات ایران در دس��ت‬ ‫ایران به بی بی سی فارسی گفت که دارد‪.‬‬ ‫وزارت ام��ور خارجه آمریکا دلیل مرکز اسناد حقوق بشر ایران در ماه‬ ‫قطع کمک مالی را عدم توانایی این اوت امس��ال گزارشی تحت عنوان‬ ‫مرکز در مستندسازی بموقع موارد «فتوای مرگب��ار» درباره اعدام های‬ ‫نقض حقوق بشر که به گفته آمریکا دسته جمعی مخالفان سیاسی سال‬ ‫بعد از انتخابات ‪ 22‬خرداد در ایران ‪ ۱۳۶۷‬در ایران‪ ،‬منتشر کرد‪.‬‬

‫آن طور که مدیر این مرکز گفت‪ ،‬هم نمی کند‪.‬‬ ‫وزارت امور خارجه آمریکا از سال در همین رابطه‪ ،‬پیام اخوان‪ ،‬اس��تاد‬ ‫‪ 2004‬می�لادی حدود س��ه میلیون حقوق بین الملل در دانشگاه مک‬ ‫دالر در اختیار مرک��ز او قرار داده گیل کان��ادا و عضو هی��ات امنای‬ ‫و در عمل ‪ 90‬درصد بودجه آن را ای��ن مرک��ز در مصاحبه ب��ا بی بی‬ ‫سی فارسی گفت در کل این خطر‬ ‫تامین می کرده است‪.‬‬ ‫کمک نقدی وزارت امور خارجه وجود دارد که دولت باراک اوباما‬ ‫آمری��کا به این مرک��ز بطور علنی برای رس��یدن به اهدافش در مورد‬ ‫انجام می ش��د و در وب سایت این مناقشه اتمی ایران‪ ،‬وضع حقوق بشر‬ ‫در این کشور را نادیده بگیرد‪.‬‬ ‫مرکز مندرج است‪.‬‬ ‫دولت ب��اراک اوباما می گوید که‬ ‫نگران وضع حقوق بش��ر در ایران‬ ‫پاسخ مرکز‬ ‫اس��ت و از «آرمان های مش��روع»‬ ‫در پ��ی خب��ر اعالن قط��ع کمک مردم ایران حمایت می کند‪ ،‬اما در‬ ‫وزارت ام��ور خارج��ه آمریکا به مذاکرات چندجانبه با این کشور بر‬ ‫مرکز اسناد حقوق بشر ایران برخی مناقشه اتمی تمرکز کرده است‪.‬‬ ‫این احتم��ال را مطرح کرده اند که پیام اخ��وان همچنین گفت معتقد‬ ‫آمریکا بخاطر تاکیدش بر مذاکره با است که دولت جورج بوش‪ ،‬رئیس‬ ‫دولت ایران بوده که تصمیم به قطع جمهوری سابق آمریکا‪ ،‬از موضوع‬ ‫حقوق بش��ر در ایران به عنوان یک‬ ‫کمک به این مرکز گرفته است‪.‬‬ ‫مدیر مرکز اس��ناد حقوق بشر این ابزار استفاده می کرد‪.‬‬ ‫اتهام را مطرح نکرده و آن را تایید‬ ‫ادامه در صفحه ‪32‬‬

‫دکتر مهسا احمدی‬ ‫‪Registered Acupuncturist‬‬

‫جوانی و زیبایی صورت با طب سوزنی‬ ‫«بدون جراحی‪ ،‬بدون درد‪ ،‬بدون عوارﺽ جانبی»‬

‫ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﻭ ﺍﺯ ﺑﻴﻦﺑﺮﺩﻥ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﭘﻴﺮﻯ‬ ‫ﭼﻴﻦﻭﭼﺮﻭﻙ ﺻﻮﺭﺕ‪ ،‬ﺩﻭﺭ ﭼﺸﻢ ﻭ ﺩﻭﺭ ﻟﺐ‬ ‫ﻛﺎﻫﺶ ﻟﻚﻫﺎﻯ ﺻﻮﺭﺕ ﻭ ﺟﻮﺵ‬ ‫ﺍﻓﺘﺎﺩﮔﻰ ﮔﻮﻧﻪ‪ ،‬ﺯﻳﺮﮔﻠﻮ ﻭ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎ ﻭ‪...‬‬ ‫قبول کلیه بیمههای خصوصی‬

‫از قبيل ‪ ICBC, MSP, Blue Cross‬و ‪WCB‬‬

‫تشخیﺺ و درمان‪:‬‬

‫ﺩﺭﺩﻫﺎﻯ ﻣﺰﻣﻦ )ﺳﺮﺩﺭﺩ‪ ،‬ﻛﻤﺮﺩﺭﺩ‪ ،‬ﺳﻴﺎﺗﻴﻚ ﻭ‪(...‬‬

‫ﻛﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭﺯﻥ‬ ‫ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺷﻰ ﻭ ﺭﻳﻮﻯ‬ ‫ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻋﺼﺒﻰ‪ ،‬ﺑﻰﺧﻮﺍﺑﻰ ﻭ‪...‬‬ ‫‪ ۲۰‬درصد تخفیف تا ‪ 3۰‬سپتامبر ‪۲۰۰9‬‬

‫‪Complement Healthcare @ West Vancouver Community Center,‬‬ ‫‪2nd Floor Suite 260, 2121 Marine Drive, West Vancouver Tel: 604.925.2225‬‬

‫‪Service YOU deserve. Results YOU looking for.‬‬

‫راهنمای امالک و مشاور شما در خرید و فروش‬ ‫در ونکوور و حومه از سال ‪1996‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺍﻣﻼﻙ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻓﺮﻭﺵ )ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻋﻜﺲ ﻭ ﻭﻳﺪﺋﻮ(‬

‫ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﺏﺳﺎﻳﺖ ﺯﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‬

‫‪www.afsaneh.ca‬‬ ‫معرفی بهترین بازرسان رسمی امالک و مشاورین وام مسکن‬

‫‪Marketing finest properties‬‬

‫‪604.308.2349‬‬ ‫‪604.926.6718‬‬


‫‪15‬‬

‫‪15 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 923‬جمعه ‪ 17‬مهر ‪1388‬‬

‫بررسی روند واگذاری سهام مخابرات‬ ‫در مجلس‬

‫احمدی نژاد‪ :‬مذاکره جلیلی و برنز مذاکره خوبی بود‬ ‫رئیس جمه��وری ای��ران از گفت‬ ‫و گ��وی دوجانبه انجام ش��ده میان‬ ‫نمایندگان ای��ران و آمریکا در ژنو‬ ‫اس��تقبال کرده و گفته اس��ت که‬ ‫چارچوب آن را قبول دارد‪.‬‬ ‫احمدی نژاد روز چهارشنبه ‪ ۱۵‬مهر‬ ‫پس از جلسه هیأت دولت در جمع‬ ‫خبرنگاران گفت‪« :‬برای تعامل حد‬ ‫و مرزی نگذاش��ته ای��م‪ ،‬جز رژیم‬ ‫صهیونیستی‪.‬نمایندهآمریکاخواسته‬ ‫که مذاکره ای بشود و آقای جلیلی‬ ‫هماستقبالکردهواتقافامذاکراتشان‬ ‫هم مذاکرات خوبی بوده است»‪.‬‬ ‫س��عید جلیلی‪ ،‬دبیر ش��ورای عالی‬ ‫امنیت ملی و مذاکره کننده ارش��د‬ ‫هسته ای ایران روز پنجشنبه ‪ ۹‬مهر‬ ‫(اول اکتبر) در حاش��یه مذاکرات‬ ‫ایران و گروه ‪ ۵+۱‬در ژنو‪ ،‬با ویلیام‬ ‫برن��ز‪ ،‬مع��اون وزیر ام��ور خارجه‬

‫آمریکا به صورت دو جانبه گفت‬ ‫و گو کرده بود‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری ایران می گوید که‬ ‫این گفت و گو دارای «چارچوب‬ ‫منطقی روش��ن» و بر پایه «احترام و‬ ‫عدالت» بوده است‪.‬‬ ‫ی��ان کلی‪ ،‬یک��ی از س��خنگویان‬ ‫وزارت امور خارجه آمریکا همان‬ ‫روز گفت��ه بود که برن��ز در دیدار‬ ‫ب��ا جلیل��ی‪« ،‬نگرانی ه��ای جامعه‬ ‫بین المللی» در مورد برنامه هس��ته‬ ‫ای ای��ران‪ ،‬موضوع حقوق بش��ر و‬

‫مسئله شهروندان آمریکایی که در‬ ‫بازداش��ت مقامات ایران به سر می‬ ‫برند را مطرح کرده است‪.‬‬ ‫اما اکنون احمدی ن��ژاد می گوید‬ ‫ک��ه دو طرف در مورد موضوعات‬ ‫مطرح ش��ده در «بس��ته پیشنهادی»‬ ‫ایران‪ ،‬از جمله «خلع سالح جهانی‪،‬‬ ‫بهره مندی همه ملت ها از فناوری‬ ‫هس��ته ای و دیگ��ر فن��اوری های‬ ‫پیش��رفته و خری��د س��وخت برای‬ ‫رآکتور ته��ران» گفت و گو کرده‬ ‫ان��د‪.‬وی ایران همچنین در پاس��خ‬ ‫ب��ه س��ئوال خبرن��گاران در مورد‬ ‫«درخواس��ت وزارت خزانه داری‬ ‫آمریکا برای تشدید تحریم ایران و‬ ‫فشار این کشور علیه پیوستن ایران‬ ‫به سازمان تجارت جهانی»‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«این خیلی خبر خوبی اس��ت! مگر‬ ‫آنها که به س��ازمان تجارت جهانی‬

‫پیوسته اند سود کرده اند»‪.‬‬ ‫او در عی��ن حال گف��ت‪« :‬در ایران‬ ‫آزادی هس��ت و اظهارنظره��ای‬ ‫گوناگون می شود‪ .‬البد در آمریکا‬ ‫هم این طور اس��ت و افراد سالیق‬ ‫مختلفدارند»‪.‬‬ ‫آقای احمدی نژاد همچنین گفت‬ ‫که نمی ت��وان به انعکاس اظهارات‬ ‫مقامات آمریکایی در رس��انه های‬ ‫خبری اعتماد کرد‪« :‬برخی رس��انه‬ ‫ه��ای اروپایی از ای��ن که گامی به‬ ‫جلو برداشته شده و خود آنها دارند‬ ‫عقب می مانند [ناراحت هستند]‪ ،‬من‬ ‫زیاد دیده ام که یک اظهارنظر را به‬ ‫گونه ای دیگر تیتر زده و قلب کرده‬ ‫اند‪ ،‬اما وقتی به سراغ متن اصلی می‬ ‫رویم‪ ،‬می بینیم چیزی نیست‪ ...‬اصال‬ ‫ممکن است فردی یک احتمال را‬ ‫گفتهباشد»‪.‬‬

‫رییس س��ازمان بورس ایران واگذاری سهام مخابرات را به شرکت های‬ ‫وابسته به س��پاه قانونی خواند و گفت قانون این مجوز را به شرکت های‬ ‫شبه دولتی می دهد‪.‬‬ ‫علی صالح آبادی با اش��اره به اینکه بر اساس قانون موسسات غیر دولتی‬ ‫و بخش عمومی مجوز س��رمایه گذاری تا ‪ 40‬درصد ش��رکت ها را دارا‬ ‫هستند‪ ،‬گفت اگر این قانون مشکل دارد باید اصالح شود‪.‬‬ ‫این در حالیست که کمیسیون اصل ‪ 44‬مجلس ایران اعالم کرده که می‬ ‫خواهد در هفته آینده‪ ،‬روند واگذاری سهام مخابرات را به شرکت های‬ ‫وابسته به سپاه بررسی کند‪.‬‬ ‫حمیدرضا فوالدگر‪ ،‬عضو این کمیس��یون امروز با اعالم این خبر گفت‬ ‫دو وزیر ارتباطات و اقتصاد و رییس س��ازمان خصوصی سازی‪ ،‬بورس و‬ ‫نهادهای نظارتی نیز در این جلسه بررسی حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫‪ 9‬روز پیش‪،‬در بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران‪ ،‬پنجاه درصد شرکت‬ ‫مخابرات ایران به ارزش حدود هشت میلیارد دالر به چند شرکت وابسته‬ ‫به سپاه پاسداران فروخته شد‪.‬‬ ‫در این معامله که واکنش��های فراوانی ایجاد کرد ‪ 50‬درصد بعالوه یک‬ ‫سهم شرکت مخابرات با نزدیک به ‪ 23‬میلیارد سهم به قیمت هر سهم ‪340‬‬ ‫تومان به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین فروخته شد‬

‫‪250 Smithe Street,‬‬ ‫‪Vancouver‬‬ ‫‪Tel: 604-687-1600‬‬ ‫‪Fax: 604-687-1660‬‬ ‫‪info@vec.ca‬‬ ‫‪www.vec.ca‬‬

‫ﺭﻭﻏﻦ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﻧﮕﻮﺭ ‪ 3‬ﻟﻴﺘﺮﻯ‬ ‫‪All Natural‬‬

‫ﺍﻧﻮﺍﻉ‬

‫ﻓﻘﻂ ‪ 16/99‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﻣﻴﻮﻩﺟﺎﺕ ﺗﺎﺯﻩ‬

‫ﺭﺏ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﻰ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﻳﻰ‬ ‫ﻳﻚ ﻋﺪﺩ ‪ 1/99‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﺩﻭ ﻋﺪﺩ ﻓﻘﻂ ‪ 3‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﺑﻴﺴﻜﻮﻳﺖ ﺩﻳﺠﺴﺘﻴﻮ‬ ‫ﻳﻚ ﻋﺪﺩ ‪ 2/99‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﺩﻭ ﻋﺪﺩ ﻓﻘﻂ ‪ 5‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪﻫﺎﻯ ﺗﻔﻠﻮﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺰﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ‬

‫‪Tel: 604.987.0987‬‬

‫ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎﺕ ﺗﺎﺯﻩ‬ ‫ﺭﻳﺤﺎﻥ‪ ،‬ﻧﻌﻨﺎﻉ‪ ،‬ﺷﻮﻳﺪ ﻭ‪....‬‬

‫ﺧﻮﺭﺷﺖ ﻗﻴﻤﻪ ‪ 500‬ﮔﺮﻣﻰ‬

‫‪ 2/99‬ﺩﻻﺭ ﺩﻭ ﻋﺪﺩ ﻓﻘﻂ ‪ 5‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﺧﻮﺭﺷﺖ ﻗﻮﺭﻣﻪ ﺳﺒﺰﻯ ‪ 500‬ﮔﺮﻣﻰ ‪ 2/99‬ﺩﻻﺭ ﺩﻭ ﻋﺪﺩ ﻓﻘﻂ ‪ 5‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎﺳﻤﺎﺗﻰ‬

‫ﻻﻝﻛﻴﻼ‪ ،‬ﺗﻴﻠﺪﺍ‪ ،‬ﺁﺭﻭﻣﺎ‪ ،‬ﻣﺤﺴﻦ‪ ،‬ﺁﻫﻮﺑﺮﻩ‪،‬‬ ‫ﺷﻤﺎﻝ )‪ 3‬ﻧﻮﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ(‪،‬ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎﺳﻤﺎﺗﻰ ﺁﻯ ﺧﺎﻧﻢ‪،‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺞ ﺍﻳﻨﺪﻳﺎ ﮔﻴﺖ‪،‬ﻛﻮﺋﻴﻦ ﻭ ‪Texana‬‬

‫ﺍﻧﺎﺭ ﺗﺎﺯﻩ‬

‫ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻴﻠﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ‬

‫ﭘﻠﻮﭘﺰ ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮﻩ‬ ‫ﭘﺎﺭﺱ ﺧﺰﺭ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪ‬

‫‪1222 Mrine Drive, North Vancouver‬‬


‫‪16‬‬

‫‪16 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 923‬جمعه ‪ 17‬مهر ‪1388‬‬

‫فرمانده نیروی انتظامی‪:‬‬ ‫در کهریزک تخلف صورت گرفته اما تجاوز نه‬

‫هشدار حسن روحانی‬ ‫درباره «تکه تکه شدن» جامعه ایرانی‬ ‫بی بی سی ‪ -‬حس��ن روحانی دبیر‬ ‫اسبق شورای عالی امنیت ملی ایران‬ ‫نس��بت به برخی از سیاس��ت های‬ ‫کشورش و تاثیر آن بر هویت ایرانی‬ ‫هشدار داده است‪.‬‬ ‫آقای روحانی گفته است‪« :‬این چه‬ ‫نفعی به حال ما دارد که اگر کسی‬ ‫خطای��ی ک��رد او را ضد اس�لام و‬ ‫انقالب معرفی کنیم ‪ . .‬چرا عده‌ای‬ ‫اشکاالت کوچک را بزرگ‌نمایی‬ ‫می‌کنن��د ‪ . . .‬جامع ‌ه ما را تکه تکه‬ ‫نکنید و قطب‌بندی درست نکنید‪».‬‬ ‫ای��ن س��خنرانی در ته��ران و در‬ ‫جریان نشس��تی با نام «همایش ملی‬ ‫آینده‌شناسی هویت‌های جمعی در‬ ‫ایران» انجام ش��ده و برگزار کننده‬ ‫آن هم مرکز تحقیقات استراتژیک‬ ‫مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده‬ ‫که ریاس��ت آن با آق��ای روحانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫آقای روحانی در بخشی از سخنرانی‬ ‫اش گفته است که در ‪ ۳۰‬سال اخیر‬ ‫زمانی ع��ده‌ای ت�لاش می‌کردند‬ ‫هویت ما صرفا دینی و اسالمی باشد‬ ‫و هر ج��ا آثاری از ملیت و ایرانیت‬ ‫بود آن را شرک می‌دانستند‪ .‬حتی‬ ‫عده‌ای دنبال آن بودند که تعطیالت‬ ‫عید ن��وروز را به ده�� ‌ه فجر منتقل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته آقای روحان��ی برخی نیز‬ ‫وقتی از عشق به وطن صحبت می‬ ‫ش��د برافروخته ش��ده و می‌گفتند‬ ‫اسالم فرای سرزمین و میهن است‪.‬‬ ‫البته گروهی دیگر نیز از آن طرف‬ ‫افتاده بودند و آنقدر دنبال ایرانیت‬ ‫و ملیت بودند ک��ه از هر چه رنگ‬ ‫و بوی��ی غی��ر از آن داش��ت فرار‬ ‫می‌کردن��د ام��ا از دی��دگاه آقای‬ ‫روحان��ی در مجموع ه��ر دو اینها‬ ‫تالش‌های بی‌ثمرو مضری بود که‬

‫به نفع کشور نشد‪.‬‬ ‫حس��ن روحانی پیش از به قدرت‬ ‫رس��یدن محمود احمدی نژاد دبیر‬ ‫ش��ورای عالی امنیت مل��ی ایران و‬ ‫در چن��د دوره نایب رئیس مجلس‬ ‫شورای اسالمی بود‪.‬‬ ‫هرچند از میزان نفوذ آقای روحانی‬ ‫در عرص��ه سیاس��ی و امنیتی ایران‬ ‫طی ‪ ۴‬س��ال اخیر کاسته شده اما او‬ ‫همچنان نماین��ده مجلس خبرگان‬ ‫رهب��ری عض��و مجمع تش��خیص‬ ‫مصلحت نظام و از اعضای شورای‬ ‫عالی امنیت ملی است‪.‬‬ ‫آقای روحانی در دوران ریاس��ت‬ ‫جمهوری محمد خاتمی و عصری‬ ‫ک��ه به «اصالحات» ش��هرت دارد‪،‬‬ ‫در زمره سیاستمداران محافظه کار‬ ‫رده بندی می شد اما پس از خروج‬ ‫از شورای عالی امنیت ملی به یکی‬ ‫از سیاس��تمداران منتقد تبدیل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ای��ن م��دت او گاه ب��ه تندی از‬ ‫سیاس��ت های کش��ور انتقاد کرده‬ ‫و یک بار هم با اش��اره به سیاست‬ ‫های محمود احمدی نژاد و دولت‬ ‫او گفت که «تازه به دوران‌رسیده‌ها‬ ‫نمی‌توانند کشور را اداره کنند‪».‬‬ ‫به نظر می رسد که گفته های اخیر‬ ‫آقای روحانی هشدار نسبت به اتحاد‬ ‫ملی در ایران اس��ت که این روزها‬ ‫دغدغه بسیاری از صاحب نظران و‬ ‫عالقمندان به سرنوشت این کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬برخی از صاح��ب نظران و‬ ‫کارشناسان در امور جامعه شناسی‬ ‫نس��بت به بحران های اجتماعی و‬ ‫افزایش شکاف میان ملت و دولت‬ ‫پس از انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫ایران و وقایع پس از آن هشدار داده‬ ‫اند‬ ‫آقای روحانی در س��خنرانی خود‬

‫مش��خص بودن مولفه های هویتی‬ ‫ایرانی را یک��ی از موضوعات مهم‬ ‫دانس��ته و گفته حتی اگر بخواهیم‬ ‫روزی اس�لام را ترویج کنیم باید‬ ‫هویت واقعی‌مان درست منعکس‬ ‫شود‪.‬‬ ‫از گفت��ه های آق��ای روحانی این‬ ‫طور استنباط می شود که او شرایط‬ ‫حاض��ر در ای��ران را تهدید کننده‬ ‫هویت ایرانی قلمداد کرده است‪.‬‬ ‫مهرزاد بروجردی نویس��نده کتاب‬ ‫«روشنفکران ایران و غرب» و استاد‬ ‫علوم سیاسی دانش��گاه «سیراکوز»‬ ‫در نیویورک م��ی گوید که گفته‬ ‫های آقای روحانی انتقاد از سیاست‬ ‫هایی اس��ت که این کشور طی ‪۳۰‬‬ ‫سال گذشته روا داشته است‪.‬‬ ‫به اعتق��اد آقای بروجردی بهتر بود‬ ‫مشکالتی که حسن روحانی به آن‬ ‫اش��اره کرده در زمانی ریشه یابی و‬ ‫درمان می شد که بحران و شکاف‬ ‫امروزی در جامعه ایرانی هنوز رخ‬ ‫نداده بود‪.‬‬ ‫همایشملییکروزه«آینده‌شناسی‬ ‫هویت‌های جمعی در ایران» شاهد‬ ‫حضور و ارائه مقاله از سوی برخی‬ ‫از صاح��ب نظرانی بود که پیش از‬ ‫این کمتر از نظرات آنها در مجامع‬ ‫دولتی استفاده می شد‪ .‬محمد علی‬ ‫اسالمی ندوشن و ناصر فکوهی از‬ ‫جمله این افراد هستند‪.‬‬ ‫در عی��ن حال موضوعاتی همچون‬ ‫آینده تحوالت قومی در خوزستان‬ ‫و روند ملت‌س��ازی در جمهوری‬ ‫آذربایجان و نگرانی‌های ایران هم‬ ‫مورد بررس��ی قرار گرفته است که‬ ‫از حیث عمومی شدن این مباحث‬ ‫طی ‪ ۳۰‬سال گذشه کم سابقه بوده‬ ‫است‪.‬‬

‫بی بی س��ی ‪ -‬اس��ماعیل احمدی‬ ‫مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران‬ ‫با «س��نگین» دانس��تن بار مسئولیت‬ ‫نیروی انتظام��ی در ارتباط با وقایع‬ ‫بازداش��تگاه کهریزک گفته است‬ ‫که در آنجا تجاوز جنسی صورت‬ ‫نگرفتهاست‪.‬‬ ‫بازداش��تگاه کهری��زک واق��ع در س��خن می گف��ت اظهار داش��ت‪:‬‬ ‫جنوب ته��ران ب��رای مدتی محل «اثبات شده است که هرگز تجاوزی‬ ‫نگه��داری معترضانی ب��ود که در در کهریزک ص��ورت نگرفته‪ ،‬اما‬ ‫جری��ان اعتراض��ات خیابان��ی ب��ه تخلف صورت گرفته است‪».‬‬ ‫نتایج انتخابات ریاس��ت جمهوری با این حال او درباره این «تخلفات» و‬ ‫بازداشت شده بودند و بنابه گزارش ماهیت آنها توضیح نداد‪.‬‬ ‫ها چند نفر از بازداشتی ها در آنجا وی گفت که قصد کمرنگ کردن‬ ‫کشته شده اند‪ .‬مخالفان همچنین از جرای��م روی داده در کهریزک را‬ ‫وقوع تجاوز جنسی به بازداشتی ها ندارد‪« :‬متاسفانه بعضی ها فکر می‬ ‫کنند ما دنبال کوچک کردن مسائل‬ ‫در کهریزک سخن گفته اند‪.‬‬ ‫اما آق��ای احمدی مق��دم که قبال هستیم‪ ،‬در صورتی که وقایعی مثل‬ ‫برخ��ی مخالفان و حت��ی محافظه کهریزک خیلی مهم و خیلی بد بود‬ ‫کاران او را مسئول وقایع کهریزک و بار ناجا در این خصوص سنگین‬ ‫دانسته اند روز چهارشنبه تجاوز به است‪».‬‬ ‫اما او تلویحا این حوادث را ناشی از‬ ‫زندانیان در آنجا را رد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری دانشجویان‪ ،‬نادیده گرفته شدن «دستورات» خود‬ ‫ایسنا‪ ،‬وی که به مناسبت هفته ناجا دانست‪.‬‬ ‫(نیروی انتظامی جمهوری اسالمی) او با اش��اره به «قابل اغماض» نبودن‬

‫ﺷﺮﻛﺖ ‪ VancouverTheBest‬ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪:‬‬

‫طراحی و برنامهنویسی وبسایت در سطﺢ حرفهای‬ ‫ﭼﺮﺍ ﺍﻛﺜﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻣﻮﻓﻖ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻭﺏﺳﺎﻳﺖ ﺷﺨﺼﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟‬

‫ﺯﻳﺮﺍ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻭﺏﺳﺎﻳﺖ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﺪ‪:‬‬ ‫‪ (1‬ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﺍﻯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ (3‬ﻧﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﺎ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻥ ‪ Brand‬ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ Brand‬ﺭﻭﺷﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺸﺘﺮﻯ ﺍﺯ ﻛﺎﻻ‪ ،‬ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻳﺎ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪ (4‬ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ‪ Visibility ،Reputation‬ﻭ ‪ Refferal‬ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ (5‬ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ (6‬ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ‪ ،‬ﺑﺎﺯﺩﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﺎﻣﻌﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫نحوه پرداخت‬ ‫نقدی و یا‬ ‫جهت مشاهده نمودن نمونههای ایجاد شده توسط شرکت ما به آدرس زیر مراجعه کنید‪:‬‬ ‫اقساطی‬

‫‪http://www.vancouverthebest.com/webdesign‬‬

‫در ضمن میتوانید با شماره تلفنهای ﺫیل تماس گرفته و از سرویس مشاوره رایگان این شرکت بهرهمند شوید‪:‬‬

‫‪(604) 299-5504‬‬

‫ﺍﻣﻴﺮ ﺛﻘﻔﻲ‬

‫و‬

‫‪(778) 886-5651‬‬

‫ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻣﻼﻙ‬

‫‪(604) 657-1377‬‬

‫‪Amir Saghafi‬‬ ‫‪Cell: 604.657.1377‬‬ ‫‪www.amirshome.com‬‬

‫‪amir@amirshome.com‬‬

‫وقایع کهریزک گفت‪« :‬س��ازمانی‬ ‫که م��ا در آن دس��تور بدهیم ولی‬ ‫در مس��یر معلوم نش��ود که دستور‬ ‫ما چه می ش��ود شایستگی الزم را‬ ‫برای برقرار نظم در جامعه نخواهد‬ ‫داشت‪».‬‬ ‫س��رتیپ احمدی مقدم قبال ضمن‬ ‫تایید مرگ بعضی از بازداش��تی ها‬ ‫در کهریزک گفته بود هیچ یک از‬ ‫موارد مرگ ناشی از «ضرب و شتم»‬ ‫نبوده است‪.‬‬ ‫اما فش��ارها بر آقای احمدی مقدم‬ ‫در ارتباط با حوادث کهریزک باال‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا کاتوزی��ان از اعضای‬ ‫جناح محافظه کار مجلس شورای‬ ‫اس�لامی مرداد ماه گذشته فرمانده‬ ‫نی��روی انتظامی را مس��ئول وقایع‬ ‫بازداشتگاه کهریزک دانسته بود‪.‬‬ ‫همان زمان جمش��ید انص��اری‪ ،‬از‬ ‫نمایندگان اص�لاح طلب مجلس‪،‬‬ ‫آقای احمدی مقدم را مسئول تمام‬ ‫برخوردهای غیرقانونی پلیس در‬ ‫ادامه در صفحه ‪32‬‬


‫‪17‬‬

‫‪17 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 923‬جمعه ‪ 17‬مهر ‪1388‬‬

‫رادان و مرتضوی‬ ‫سکوت را شکستند‬

‫جه��ان نی��وز ‪ -‬در آس��تانه قرائت‬ ‫گ��زارش کميت��ه وي��ژه از جنايت‬ ‫کهريزک‪ ،‬اخباری منتش��ر شد که‬ ‫حاکی از تالشهای آشکار و پنهان‬ ‫برخ��ی متهمين ب��رای جلوگيری‬ ‫از روشن ش��دن حقيقت و معرفی‬ ‫عامالن آن را داشت‪.‬‬ ‫به گزارش جهان‪ ،‬هر چند که در اين‬ ‫اخبار نامی از متهمان برده نشده بود‬ ‫و صرفاً به عنوان مقام قضايی سابق‬ ‫اکتفا ش��د‪ ،‬اما روز گذشته ناگهان‬ ‫س��عيد مرتضوی دادس��تان س��ابق‬ ‫تهران اين خب��ر را به خود گرفته و‬ ‫در مصاحبه ای اعالم کرد که هيچ‬ ‫مس��ئوليتی در حوادث کهريزک‬ ‫نداشته است!‬ ‫وی همچني��ن با انتش��ار نام��ه ای‪،‬‬ ‫پيگيری های س��ايت جهان و هفته‬ ‫نامه پنجره را درباره اين جنايت‪ ،‬به‬ ‫دليل انتقام جويی يکی از نمايندگان‬ ‫مجلس از وی دانست‪.‬‬ ‫در عي��ن ح��ال س��عيد مرتضوی‬ ‫اعالم ک��رد که با توجه به موقعيت‬ ‫جغرافياي��ی کهري��زک ک��ه در‬ ‫شهرری واقع است‪ ،‬دادستان تهران‬ ‫هيچ نقش��ی در اعزام افراد به آنجا‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫در همين رابط��ه يک عضو کميته‬ ‫ويژه پيگيری ح��وادث کهريزک‬ ‫به خبرنگار جهان گفت‪ :‬بزودی با‬ ‫انتشار سندی معتبر اين ادعا هم زير‬ ‫سوال خواهد رفت‪.‬‬

‫‪NEW LISTING‬‬

‫محمد رضا نقدی جانشین حسین طائب‬ ‫در فرماندهی بسیج شد‬

‫عراق ‪ ۳۶‬عضو سازمان مجاهدین خلق‬ ‫را آزاد کرد‬ ‫دولت عراق روز چهارش��نبه ‪ ۳۶‬نفر از اعضاى بازداش��ت ش��ده سازمان‬ ‫مجاهدين خلق در جريان حمله به اردوگاه اش��رف را پس از دو ماه‪ ،‬از‬ ‫زندان آزاد كرد‪.‬‬ ‫گزارش خبرگزارى ها حاكى است كه افراد آزاد شده به اردوگاه اشرف‬ ‫انتقال داده شده اند‪.‬‬ ‫شهريار كيا‪ ،‬از سخنگويان سازمان مجاهدين خلق‪ ،‬مدعى شده است كه‬ ‫اين افراد در طول ‪ ۷۲‬روز بازداش��ت خود اعتصاب غذا كرده بودند و در‬ ‫هفت روز گذشته‪ ،‬دست به اعتصاب خشك زده بودند‪.‬‬ ‫وى گفته اس��ت‪« :‬اعتصابيون كه در عراق به گروگان گرفته شده بودند‪،‬‬ ‫پيروزمندانه به اردوگاه اشرف بازگشتند‪».‬‬ ‫شهريار كيا افزود‪« :‬اين افراد به محض ورود‪ ،‬براى استراحت و درمان به‬ ‫مركز درمانى اردوگاه اشرف منتقل شدند‪».‬‬ ‫‪ ۳۶‬عضو سازمان مجاهدين خلق در جريان درگيرى نيروهاى امنيتى عراق‬ ‫با اعضاى اين س��ازمان در اردوگاه اشرف و طى روزهاى ‪ ۲۸‬و ‪ ۲۹‬ژوئيه‬ ‫بازداشت شده بودند‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش هاى منتشره‪ ،‬در جريان اين درگيرى دو روزه‪ ،‬حداقل‬ ‫‪ ۱۱‬نفر كشته‪ ،‬زخمى و يا مورد ضرب و شتم قرار گرفتند‪.‬‬ ‫دولت عراق مى گويد كه قصد داش��ته است تا در اردوگاه اشرف پست‬ ‫بازرس��ى پليس مس��تقر كند ولی با مقاومت و خشونت اعضاى سازمان‬ ‫مجاهدين خلق روبرو شده است‪.‬‬ ‫مسئوالن قضايى عراق هيچ اتهامى را متوجه بازداشت شدگان نكرده اند‬ ‫و به گزارش خبرگزارى فرانسه‪ ،‬سه بار از نيروهاى امنيتى عراق خواسته‬ ‫بودند تا اين افراد را آزاد كنند ولى آنها از اجراى اين دستور سر باز زده‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫مقام هاى بغ��داد در واكنش گفته بودند كه اين افراد به طور غير قانونى‬ ‫وارد خاك عراق شده اند‪.‬‬ ‫سازمان مجاهدين خلق از اواسط دهه ‪ ۱۳۶۰‬در عراق به سر مى برند و از‬ ‫سوى صدام حسين‪ ،‬رييس جمهور سابق عراق‪ ،‬به انواع سالح ها مجهز و‬ ‫در اردوگاه اشرف مستقر شده بودند‪.‬‬ ‫اين اردوگاه كه بيش از ‪ ۳۵۰۰‬نفر در آن س��كونت دارند از زمان حمله‬ ‫آمريكا به عراق در سال ‪ ۲۰۰۳‬ابتدا در كنترل نيروهاى آمريكايى بود و از‬ ‫اول ژانويه سال جارى‪ ،‬اداره آن به دولت عراق سپرده شده است‪.‬‬ ‫على الدباغ‪ ،‬س��خنگوى دولت عراق گفته است كه بغداد در جستجوى‬ ‫كش��ور ديگرى به جز ايران براى پذيرش اعضاى بازداشت شده سازمان‬ ‫مجاهدين خلق است‪.‬‬ ‫ع��راق و آمريكا س��ازمان مجاهدين خلق را يك گروه تروريس��تى مى‬ ‫شناسند ولى اتحاديه اروپا در سال جارى‪ ،‬اين سازمان را از فهرست سياه‬ ‫خود خارج كرد‪.‬‬

‫همزمان با اين ادعاها‪ ،‬عکسهايی از‬ ‫زندان کهريزک در برخی رس��انه‬ ‫ها و با اهداف خاص منتشر شد که‬ ‫وضعيت اين بازداش��تگاه را کام ً‬ ‫ال‬ ‫عادی جلوه می داد‪.‬‬ ‫اما روز گذشته اتفاق جالب ديگری‬ ‫نيز به وقوع پيوست‪.‬‬ ‫احمد رضا رادان پ��س از چند ماه‬ ‫غيبترسانه‌ایدرنشستیمطبوعاتی‬ ‫شرکت نمود و به نوعی به شايعات‬ ‫منتشر شده درباره خود خاتمه داد‪.‬‬ ‫س��ردار رادان مبن��ی ب��ر اينکه در‬ ‫موضوع کهريزک ‪ ۷‬نفر از پرسنل‬ ‫ناجا بازداش��ت ش��دند يا ‪ ۱۰‬نفر به‬ ‫خبرن��گاران گف��ت‪ :‬در اين رابطه‬ ‫‪ ۱۰‬نفر مورد بازجويی و سوال قرار‬ ‫گرفتند و برای هشت نفر از پرسنل‬ ‫ناج��ا قرار بازداش��ت صادر ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ايلن��ا در اي��ن زمينه گ��زارش داد‪:‬‬ ‫احمدرضا رادان در رابطه با ش��ايعه‬ ‫نقش خود در بازداشتگاه کهريزک‬ ‫پاس��خی نداد و گفت‪ :‬اقدام دومی‬ ‫که در انقالب‌های رنگين صورت‬ ‫می‌گيرد اين اس��ت که در صورت‬ ‫موف��ق نش��دن‪ ،‬ت�لاش می‌کنند‪،‬‬ ‫نيروهای اثرگذار را از صحنه خارج‬ ‫کنند؛ ضربه‌هايی هم وارد ش��د که‬ ‫هدف‪ ،‬خ��ارج کردن اي��ن نيروها‬ ‫است تا اگر قائله‌ای پيش آمد نتوانند‬ ‫کارآيی الزم را داشته باشند‪.‬‬

‫رادیو ف��ردا ‪ -‬علی خامنه‌ای‪ ،‬رهبر‬ ‫جمهوری اس�لامی و فرمانده کل‬ ‫قوای مس��لح ایران‪ ،‬روز یک‌شنبه‬ ‫با حکمی محمدرضا نق��دی را به‬ ‫فرماندهی بسیج منصوب کرد و به‬ ‫این ترتیب خبرهای غیررسمی چند‬ ‫روز اخیر مبنی بر برکناری حس��ین‬ ‫طائب از این س��مت رنگ واقعیت‬ ‫به خود گرفت‪.‬‬ ‫چند خبرگ��زاری داخلی برکناری‬ ‫حسین طائب از این سمت و انتقال‬ ‫او ب��ه معاونت اطالعات کل س��پاه‬ ‫را «ادامه تحوالت ساختاری جدید‬ ‫در سپاه پاسداران انقالب اسالمی»‬ ‫عنوان کرده‌اند‪.‬‬ ‫در دو م��اه اخیر نام حس��ین طائب‬ ‫به عنوان یکی از فرماندهان نظامی‬ ‫امنیتی ماه‌های اخیر که در سرکوب‬ ‫اعتراضات پ��س از انتخابات نقش‬ ‫داشت بیش از گذشته مورد توجه‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫در اوج افش��اگری‌های مه��دی‬ ‫کروب��ی از «ش��کنجه و تج��اوز»‬ ‫بازداشت‌ش��دگان اعتراض��ات‬ ‫انتخابات‪ ،‬نام حسین طائب از سوی‬

‫ﺗﺎﻭﻥﻫﺎﻭﺱ ﺩﻭﻃﺒﻘﻪ‪ ،‬ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 1/5‬ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺣﻤﺎﻡ‪،‬‬ ‫ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻧﻮ‪ ،‬ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﮔﺮﺍﻧﻴﺖ‪ ،‬ﻛﻔﭙﻮﺵ‬ ‫ﻟﻤﻴﻨﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺮﻏﻮﺏ‪ ،‬ﺷﻮﻣﻴﻨﻪ ﮔﺎﺯﻯ‪ ،‬ﺣﻴﺎﻁ ﺧﺼﻮﺻﻰ‪،‬‬ ‫ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ‪ ،‬ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﻛﻮﻛﻴﺘﻼﻡ ﺳﻨﺘﺮ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ‬

‫ﺩﻓﺘﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺏ‬ ‫ﻧﻮﺭﺕﻭﻧﻜﻮﻭﺭ‪ 825 ،‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪،‬‬ ‫ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺬﻳﺮﺵ‪ ،‬ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ‪،‬‬ ‫ﺍﻳﺪﻩﺁﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‪،‬‬ ‫ﺑﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ‪ 36000‬ﺩﻻﺭ‬

‫‪$354.800‬‬

‫‪315 Lonsdale Ave,‬‬ ‫‪Lower Lonsdale‬‬

‫‪#33-1235 Johnson St., Coquitlam‬‬

‫مهدی کروبی به عنوان یکی از افراد‬ ‫مس��ئول در پرونده «ترانه موسوی»‬ ‫اعالم شد‪.‬‬ ‫در احکام صادره از سوی خامنه‌ای‪،‬‬ ‫همچنین محمد حسین‌زاده حجازی‬ ‫مع��روف ب��ه محم��د حج��ازی و‬ ‫جانش��ین فعلی فرمانده کل سپاه به‬ ‫ج��ای محمدرضا نقدی به س��مت‬ ‫معاون آماد و پشتيبانی و تحقيقات‬ ‫صنعتی س��تاد كل نيروهاي مسلح‬ ‫منصوب شده است‪.‬‬ ‫رهبر جمهوری اس�لامی همچنین‬ ‫در حکم دیگری س��رتيپ حسين‬ ‫س�لامی را به جای محمد حجازی‬ ‫به سمت جانشين فرمانده كل سپاه‬ ‫پاسداران منصوب کرده و سرتيپ‬ ‫اميرعل��ی حاجی‌زاده را به س��مت‬ ‫فرماندهي نيروی هوافضای س��پاه‬ ‫پاسداران انقالب اسالمی گماشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫در کارنامه محمدرضا نقدی عالوه‬ ‫بر فرماندهی سپاه قدس و فرماندهی‬ ‫آماد و پشتیبانی ستاد کل‬ ‫ادامه در صفحه ‪32‬‬

‫‪$499.000‬‬

‫ﺗﺎﻭﻥﻫﺎﻭﺱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺷﻴﻚ‪ ،‬ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ‪ ،‬ﺳﻪ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 2/5‬ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺣﻤﺎﻡ‪،‬‬ ‫ﻛﻔﭙﻮﺵ ﭼﻮﺑﻰ‪،‬ﺷﻮﻣﻴﻨﻪ ﮔﺎﺯﻯ‪ ،‬ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ‪،‬‬ ‫ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﮔﺮﺍﻧﻴﺖ ﺩﺭﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻴﻨﻠﺲ ﺍﺳﺘﻴﻞ ﺍﭘﻼﻳﻨﺴﺲ‬

‫‪$789.900‬‬

‫‪3-272 West 4th St., North Vancouver GST Included‬‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺗﻤﻴﺰ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺏ‪،‬‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺍﺯ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ‪ ،‬ﺳﻘﻒ ﺑﻠﻨﺪ‪ ،‬ﺷﻮﻣﻴﻨﻪ‪ 2 ،‬ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ‪،‬‬ ‫ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﺭﺱ‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺭﻓﺎﻫﻰ‬

‫‪$379.900‬‬

‫‪4076 Cambridge St.,‬‬ ‫‪Burnaby‬‬

‫‪$1,788,888‬‬

‫ﻣﻨﺰﻝ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺷﻴﻚ‬ ‫ﻭ ﺯﻳﺒﺎ‪ ،‬ﺷﺶ ﺧﻮﺍﺑﻪ‪،‬‬ ‫ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ‬ ‫ﻣﻄﺒﻮﻉ‪ ،‬ﻛﻔﭙﻮﺵ ﭼﻮﺑﻰ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﻔﻴﺲ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻴﻨﻠﺲ‬ ‫ﺍﺳﺘﻴﻞ ﺍﭘﻼﻳﻨﺴﺲ ﻭ‪...‬‬ ‫ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ‪،‬‬ ‫ﭘﺎﺭﻙ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ‬ ‫ﺭﻓﺎﻫﻰ‬

‫‪402-1111 Lynn Valley Rd., North Vancouver‬‬ ‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻳﻚﺧﻮﺍﺑﻪ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ‬ ‫ﺟﺎﺩﺍﺭ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﻭﻥ ﺗﺎﻭﻥ‪،‬‬ ‫ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺁﺏ‪ 709 ،‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪،‬‬ ‫ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ‪ ،‬ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻜﻦ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ‬ ‫ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻭﺭﺯﺵ‪ ،‬ﺍﺗﺎﻕ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻰ‪،‬‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺯﻯ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ‪ ،‬ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺭﻓﺎﻫﻰ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺧﺮﻳﺪ‬

‫‪$319.900‬‬

‫‪Sutton Group West Coast Realty‬‬


‫‪18‬‬

‫‪18 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 923‬جمعه ‪ 17‬مهر ‪1388‬‬

‫اعتراف فرمانده نيروی انتظامی به خشونت عمدی ماموران عليه مردم‬

‫يگان ويژه ديگر اثر ندارد‬

‫ش��بکه جنب��ش راه س��بز‬ ‫(جرس)‪:‬اس��ماعيل احمدی مقدم‬ ‫فرمانده نيروی انتظامی در اظهاراتی‬ ‫جديد با اعت��راف به اينکه ماموران‬ ‫تحت امرش با لگ��د در خانه مردم‬ ‫را شکس��ته اند‪،‬از شکايت دستکم‬ ‫‪ ۷۰۰‬نفر از ي��ورش ماموران تحت‬ ‫امرش در حوادث پس از انتخابات‬ ‫خب��ر داد و گفت»برخ��ی ماموران‬ ‫برای بازداش��ت رفته‌ان��د و با لگد‬ ‫در خان��ه مردم يا شيش��ه خودرو را‬ ‫شکست ‌هاند‪».‬‬ ‫احمدی مقدم همچنين به صراحت‬ ‫گفت که يگان های ويژه ديگر اثر‬ ‫خود را از دست داده اند و اظهاراتی‬ ‫جديد گفت که»ما با جنبش سبز يا‬ ‫از جنبش ديگری اگر در چارچوب‬ ‫قانون باشد مشکلی نداريم و حتی‬ ‫اگر غيرقانونی باشد تا مرز آشوب‬ ‫تحملمی‌کنيم‪».‬‬ ‫احمدی مق��دم روز چهارش��نبه با‬ ‫حض��ور در مرکز نظارت همگانی‬ ‫ناجا و در حض��ور خبرنگاران طی‬ ‫اظهاراتی خش��ونت ه��ای نيروی‬ ‫انتظامی را متوج��ه ماموران کرد و‬ ‫گفت»من فرمان��ده نيروی انتظامی‬ ‫هستم و دس��تور می‌دهم که کاری‬ ‫نشود اما می‌رود به رده‌های پايين و‬ ‫می‌بينيم يک درصدهايی اقدامات‬ ‫ديگری می‌ش��ود‪ .‬اگر س��ازمان ما‬ ‫يک س��ازمان نظامی اس��ت و اگر‬ ‫از باال دس��توری داده می‌شود بايد‬ ‫تا پايين اجرا ش��ود و اگر نشود اين‬ ‫سازمان شايستگی الزم برای ايجاد‬ ‫نظم را ندارد‪».‬‬ ‫وی حتی ضمن تاکيد براينکه»بايد‬ ‫با نارسايی قاطعانه برخورد کنيم که‬

‫عملکرد چند نفر به پای چند هزار‬ ‫مامور خدوم نوش��ته نشود» گفت‬ ‫که»بعضا فکر می‌کن��م ما به دنبال‬ ‫کوچک ک��ردن حادثه کهريزک‬ ‫هستيم اما اين حادثه خيلی مهم بود‬ ‫خيلی بد بود‪».‬‬ ‫احمدیمقدمبابياناينکه»اگربگويم‬ ‫حادثه‌ای مثل کهريزک ذره‌ای در‬ ‫دريای نيروی انتظامی است‪ ،‬درست‬ ‫نيست» گفت»مهم‌ترين چيزی که‬ ‫هنوز به آن نيازمنديم و فاصله زيادی‬ ‫با آن داري��م اصالح رفتار ماموران‬ ‫است مگر می‌شود از راه غيرقانونی‬ ‫قانون ونظم را برقرار کرد؟»‬ ‫وی همچنين از اخراج ‪ ۱۵۰۰‬مامور‬ ‫نيروی انتظامی در سال ‪ ۸۷‬خبر داد‬ ‫و گفت که ساالنه ‪ ۲‬هزار مامور را‬ ‫به دليل تخلف اخ��راج می کند و‬ ‫گفت که»ح��دود ‪ ۷۰۰‬نفر از مردم‬ ‫نيز با ‪ ۱۹۷‬تماس گرفته و در رابطه با‬ ‫حوادث پس از انتخابات از ماموران‬ ‫به نوعی شکايت کرده‌اند ما با همه‬ ‫تماس گرفتيم و از نزديک صحبت‬ ‫کرديم که دل اغلبش��ان را بدست‬ ‫آورديم‪».‬‬ ‫فرمان��ده ني��روی انتظامی تخلفات‬ ‫و خش��ونت های ني��روی انتظامی‬ ‫را به ماموران»خودس��ر» نسبت داد‬ ‫و گفت ک��ه «رفتار پلي��س هم در‬ ‫ظاه��ر و هم در باطن بايد درس��ت‬ ‫شود‪،‬و سيس��تم‌های نظارتی را هم‬ ‫بايد تقويت کنيم و با مامور خودسر‬ ‫برخورد شديد شود و از سوی ديگر‬ ‫انبوه ماموران خدوم را هم تش��ويق‬ ‫کنيم‪ .‬نبايد اين طور باشد که هر جا‬ ‫می‌رويم سئوال کنند که آن گوشه‬ ‫اتفاقی افتاده است‪».‬‬

‫وی که برای پنجمين سال فرماندهی‬ ‫نيروی انتظامی را بر عهده دارد‪،‬حتی‬ ‫در اظهاراتی برخالف تمام اظهارات‬ ‫قبلی اش‪ ،‬گفت»من بايد پيش‌گام و‬ ‫پيش ق��دم در برخ��ورد با تخلف‬ ‫باش��م‪،‬اگر اجحافی به کسی شده‬ ‫بايد جبران و عذرخواهی کنم‪».‬‬ ‫وی همچني��ن» دفاع قبل��ی اش از‬ ‫بازداش��تگاه کهري��زک را پ��س‬ ‫گرفت و گفت»منظ��ورم از اينکه‬ ‫بزرگ‌نمايینشودبيانچنينمطالبی‬ ‫است من هم نمی‌خواهم شانه خالی‬ ‫کنم و من مسئول اين سازمان هستم‬ ‫و بايد قبول مسئوليت کنم‪».‬‬ ‫فرمانده ني��روی انتظامی در رابطه با‬ ‫‪ ۱۳‬آبان نيز چون روز قدس گفت‬ ‫که»اساس��ا اينکه گروهی بخواهند‬ ‫به هر چيزی رنگ سياس��ت بدهند‬ ‫برای کش��ور هم خوب نيس��ت و‬ ‫مردم هم همراهی نمی‌کنند‪».‬وی در‬ ‫عين حال گفت که»فکر نمی‌کنم‬ ‫اتفاق خاصی بيفتد و ما نبايد خيلی‬ ‫نگران باش��يم‪ .‬روز قدس هم گفتم‬ ‫اتفاقی نخواهد افتاد که اتفاقی هم‬ ‫نيفتاد‪،‬نبايدخيلینگرانباشيم‪».‬‬ ‫اس��ماعيل احمدی مقدم همچنين‬ ‫ادع��ا کرد که» ما با جنبش س��بز يا‬ ‫جنبش ديگ��ری اگر در چارچوب‬ ‫قانون باشد مشکلی نداريم و حتی‬ ‫اگر غيرقانونی باشد تا مرز آشوب‬ ‫تحمل می‌کنيم اما اگر به آش��وب‬ ‫و اغتشش��اش کشيده ش��ود نيروی‬ ‫انتظامی برخورد می‌کند‪ .‬اما تصورم‬ ‫اين اس��ت که روز ‪ ۱۳‬آبان حادثه‬ ‫خاصی نخواهيم داشت‪».‬‬ ‫وی همچنين به بی اثر ش��دن يگان‬ ‫ه��ای ويژه اش��اره کرد و با اش��اره‬

‫به بکارگيری يگان ه��ای ويژه در‬ ‫طرح های انصباط اجتماعی و حتی‬ ‫راهنمايی و رانندگی‪ ،‬گفت»ما طی‬ ‫سال‌های گذشته يگان ويژه برديم‬ ‫و بگير و ببند کرديم اما هيچ اثری‬ ‫نداشت‪».‬‬ ‫فرمانده نيروی انتظامی بر اس��تفاده‬ ‫امنيتی از دوربين های در حال نصب‬ ‫در تهران و ساير شهرها تاکيد کرد و‬ ‫گفت»پليس تالش می‌کند استفاده‬ ‫ازدوربين برای کاربردهای چندگانه‬ ‫باشد و به دنبال اين نيستيم که مثل‬ ‫انگلستان رفتار مردم را تحت کنترل‬ ‫بگيريم‪ .‬اين اقدام نيز با تائيد شورای‬ ‫امني��ت و هيات دولت انجام ش��ده‬ ‫و اين طور نيس��ت که دعوايی بين‬ ‫ما و دولت باش��د‪ .‬ني��روی انتظامی‬ ‫تابع ش��ورای امنيت است و به طور‬ ‫قطع ب��دون هماهنگی کاری انجام‬ ‫نمی‌دهد‪».‬‬ ‫احمدی‌مقدم در رابطه با طرح‌های‬ ‫امني��ت اجتماع��ی نيز اظه��ارات‬ ‫رادان درب��اره دور جدي��د ط��رح‬ ‫امنيت اجتماعی را تکذيب کرد و‬ ‫گفت»بايد ب��ه جای اينکه با ظواهر‬ ‫در کف خيابان برخورد کنيم بيشتر‬ ‫ب��ه باندهای توليد فس��اد بپردازيم‪.‬‬ ‫رويکرد پلي��س در کف خيابان به‬ ‫طور عمده فرهنگی و تذکر است‪.‬‬ ‫اما جرياناتی که فساد را سازماندهی‬ ‫می‌کنند‪ ،‬اولوي��ت برخورد پليس‬ ‫هستند‪».‬‬ ‫وی گفت»بعد از نشست مطبوعاتی‬ ‫سردار رادان اين‌گونه تصور شد که‬ ‫پليس طرح جديدی دارد در حالی‬ ‫که ما در بس��ياری از شاخص‌ها در‬ ‫حالت بحرانی قرار نداريم‪».‬‬

‫شکایترحیمی‬ ‫از سه نماینده‬ ‫مجلس‬ ‫بی بی س��ی ‪ -‬محمدرضا رحیمی‪،‬‬ ‫مع��اون اول محمود احم��دی نژاد‬ ‫رئیس جمهور ایران‪ ،‬از سه نماینده‬ ‫مجلس ایران به کمیسیون اصل نود‬ ‫مجلس شکایت کرد‪.‬‬ ‫ش��کایت محمدرض��ا رحیمی از‬ ‫احم��د توکل��ی‪ ،‬الیاس ن��ادران و‬ ‫علیرضا زاکانی در شرایطی تقدیم‬ ‫کمیس��یون اصل نود ش��ده که این‬ ‫سه نماینده چند روز پیش از آقای‬ ‫رحیمی ب��ه دلیل جع��ل مدرک‪،‬‬ ‫استفاده از امکانات دولتی و دریافت‬ ‫حقوق با ارایه مدارک تقلبی به این‬ ‫کمیسیون شکایت کرده بودند‪.‬‬ ‫از ح��دود دو س��ال پیش که بحث‬ ‫مدرک جعلی علی ک��ردان‪ ،‬وزیر‬ ‫سابق کشور ایران در مجلس مطرح‬ ‫ش��د‪ ،‬بحث هایی هم درباره تقلبی‬ ‫بودن م��درک آق��ای رحیمی که‬ ‫آن زمان معاون حقوقی و پارلمانی‬ ‫رئیس جمه��ور بود‪ ،‬ب��ه میان آمد‬ ‫که حال با انتص��اب آقای رحیمی‬ ‫به مع��اون اولی و با ش��کایت این‬ ‫س��ه نماینده اصولگرا وارد مرحله‬ ‫جدیدی شده است‪.‬‬ ‫الیاس ن��ادران‪ ،‬یکی از نمایندگانی‬ ‫که بیش از دیگران پیگیر این بحث‬ ‫اس��ت و تا به حال چند بار در نطق‬ ‫های خ��ود در مجلس بحث تقلبی‬ ‫بودن مدرک آقای رحیمی را پیش‬ ‫کشیده اس��ت‪ ،‬به خبرگزاری فردا‬ ‫گفته است اگر کمیسیون اصل نود‬ ‫به شکایتش رسیدگی نکند‪ ،‬آن را‬ ‫در دستگاه قضایی پیگیری خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گفته آقای نادران‪« ،‬هر متقاضی‬ ‫اس��تخدام در ادارات دولتی باید از‬

‫فیلترهای گوناگونی عبور کند‪ ،‬ولی‬ ‫آقای رحیمی م��ی تواند به راحتی‬ ‫م��درک جعل کند و بع��د از آن با‬ ‫تمام اتهامات دیگری که به او وارد‬ ‫اس��ت به عنوان معاون اول انتخاب‬ ‫شود‪».‬‬ ‫آقاینادرانهمچنینروزیکشنبه‪۱۲‬‬ ‫مهر ‪ ۱۳۸۸‬در نطق میان دستور خود‬ ‫در مجلس با ارائه اسنادی از هیات‬ ‫رئیسه مجلس خواست این موضوع‬ ‫را پیگیری کند و گفت با توجه به‬ ‫اینک��ه قبال هم این درخواس��ت را‬ ‫مطرح کرده و هیات رئیسه پیگیری‬ ‫نکرده اس��ت‪ ،‬این هیات را در این‬ ‫«سیئه» شریک می داند‪.‬‬ ‫محمدرضا رحیمی که در کردستان‬ ‫به دنی��ا آمده اس��ت‪ ،‬در دوره دوم‬ ‫ریاس��ت جمهوری اکبر هاش��می‬ ‫رفسنجانی در س��ال ‪ ۱۳۷۲‬استاندار‬ ‫کردس��تان ش��د که ب��ا روی کار‬ ‫آمدن محمد خاتمی در سال ‪۱۳۷۶‬‬ ‫عبداهلل رمضان زاده جایگزین او در‬ ‫استانداری کردستان شد‪.‬‬ ‫در جری��ان انتخاب��ات ریاس��ت‬ ‫جمهوری ‪ ۱۳۷۶‬اس��تان کردستان‪،‬‬ ‫جز استان مازندران محل تولد علی‬ ‫اکبر ناطق ن��وری کاندیدای دیگر‬ ‫آن دوره‪ ،‬تنها اس��تان ایران بود که‬ ‫آرای محمد خاتمی در آن کمتر از‬ ‫آرای آقای ناطق نوری بود‪.‬‬ ‫ستاد انتخاباتی محمد خاتمی مدعی‬ ‫شد که محمدرضا رحیمی‪ ،‬استاندار‬ ‫وقت کردستان در آنچه این ستاد به‬ ‫عنوان «تخلف انتخاباتی» از آن یاد‬ ‫می کرد‪ ،‬دست داشته است و از او‬ ‫شکایت کرد اما پس از چندی این‬ ‫شکایت پس گرفته شد‪.‬‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻤﺎﻡ‪ ،‬ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺁﺧﺮ‪،‬‬ ‫ﺑﺎ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺯﻳﺒﺎ ﺍﺯ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ‪ ،‬ﺷﻮﻣﻴﻨﻪ ﮔﺎﺯﻯ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻜﻦ‪ ،‬ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ‬ ‫ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ‪ ،‬ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﻭ ﺳﺎﻟﻦ ﻭﺭﺯﺵ‪،‬‬ ‫ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺮﻳﺪ‪ ،‬ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺭﻓﺎﻫﻰ‬

‫‪$324,900‬‬ ‫‪NEW LISTING‬‬

‫‪# 412-1420 Parkway BV, Westwood Plateau,Coquitlam‬‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺳﻪ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 2‬ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻤﺎﻡ‪،‬‬ ‫ﺩﻭ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ‪ ،‬ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺷﻮﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﻗﻰ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻜﻦ‪،‬‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺏ‪ ،‬ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺭﻓﺎﻫﻰ‬

‫‪$389,000‬‬ ‫‪NEW LISTING‬‬

‫‪# 402-2966 Silver Springs BV,‬‬ ‫‪Westwood Plateau,Coquitlam‬‬

‫ﺗﺎﻭﻥﻫﺎﻭﺱ ﺳﻪ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 2/5‬ﺣﻤﺎﻡ‪ 165 ،‬ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ‪ ،‬ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﻛﻮﻛﻴﺘﻼﻡ‬ ‫ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﻟﻮﻫﻴﺪﻣﺎﻝ‪ -‬ﻭ ﻳﻚ ﺗﺎﻭﻥ ﻫﺎﻭﺱ ﭼﻬﺎﺭ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻛﻮﻛﻴﺘﻼﻡ ﺳﻨﺘﺮ‬

‫‪ 325،000‬ﺩﻻﺭ‬ ‫‪ 345،000‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﻣﻨﺰﻝ ﺩﻭ ﻃﺒﻘﻪ‪ 3 ،‬ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 2/5‬ﺣﻤﺎﻡ‪ ،‬ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻯﺷﺪﻩ‪ ،‬ﺑﺎ ﺷﻮﻓﺎژ‬ ‫ﻭ ﺩﺋﻮﺗﺮﻡ ﺟﺪﻳﺪ‪ ،‬ﭘﺸﺖ ﻣﺎﻝ ﻛﻮﻛﻴﺘﻼﻡ ﺳﻨﺘﺮ‬

‫‪ 420،000‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﻣﻨﺰﻝ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ‪ ،‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻳﻚ ﺳﻮﺋﻴﺖ ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﺎ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻯ ‪ 320‬ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ‪،‬‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻋﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺟﻨﻮﺏ‪ 4 ،‬ﺧﻮﺍﺏ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻡ‪ ،‬ﻳﻚ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﺭ‬ ‫ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻰ‪ 5 ،‬ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ ﺗﺎ ﻛﻮﻛﻴﺘﻼﻡ ﺳﻨﺘﺮ‪ ،‬ﺩﺭ ﻭﺳﺖﻭﻭﺩ ﭘﻼﺗﻮ ﻛﻮﻛﻴﺘﻼﻡ‬

‫‪ 650،000‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﻣﻨﺰﻝ ‪ 8‬ﺧﻮﺍﺑﻪ‪ ،‬ﺩﻭ ﻃﺒﻘﻪ‪ ،‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﻭ ﺍﺟﺎﺭﻩ ‪ 3000‬ﺩﻻﺭ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ‪،‬‬ ‫ﻭ ﺩﺭﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺳﺎﺧﺖ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺑﻐﻠﻰ‪ ،‬ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﻮﺭﺕﻛﻮﻛﻴﺘﻼﻡ‬

‫‪ 470،000‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺳﻪﺧﻮﺍﺑﻪ‪ ،‬ﻛﺎﻣﻼ ﻧﻮ‪ ،‬ﻃﺒﻘﻪ ‪ ،39‬ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺑﺎﻭﺭﻧﻜﺮﺩﻧﻰ‪ ،‬ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎﻝ‬ ‫ﺷﺮﻗﻰ‪ 140،‬ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ‪ 2 ،‬ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻜﻦ ﺑﺰﺭگ‪ ،‬ﺩﺭ ﻛﻮﻛﻴﺘﻼﻡ ﺳﻨﺘﺮ ﻣﺎﻝ‬

‫‪ 495،000‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﻣﻨﺰﻝ ﺩﻭ ﻃﺒﻘﻪ‪ ،‬ﺩﻭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺎﻻ ﻭ ﻳﻚ ﺳﻮﺋﻴﺖ ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ‪ ،‬ﺑﺎ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ‬ ‫ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﻳﻴﻦ‪ ،‬ﺑﺎ ﺩﺭﺏ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺯﻣﻴﻦ ‪ 850‬ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ‪ ،‬ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﭘﻮﺭﺕ ﻛﻮﻛﻴﺘﻼﻡ‬

‫‪ 380،000‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﺗﺎﻭﻥ ﻫﺎﻭﺱ ‪ 3‬ﻃﺒﻘﻪ‪ ،‬ﺩﻭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺎﻻ‪ ،‬ﻳﻚ ﺧﻮﺍﺏ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻡ ﻛﺎﻣﻞ‪ ،‬ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ‬ ‫ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ‪ ،‬ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﻮﺭﺕ ﻛﻮﻛﻴﺘﻼﻡ‪ ،‬ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﺱ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺗﻤﻴﺰ‬

‫‪ 310،000‬ﺩﻻﺭ‬


‫‪19‬‬

‫‪19 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 923‬جمعه ‪ 17‬مهر ‪1388‬‬

‫کارگران شرکت واگن پارس‬ ‫اراک اعتصاب کردند‬ ‫موج سبز آزادی ‪ -‬در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و سنوات معوقه و‬ ‫به دنبال نهمین تجمع در طول سال جاری کارگران شرکت واگن پارس‬ ‫اراک دست به اعتصاب غذا زدند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرنگار ایلن��ا از اراك‪ ،‬کارگران این ش��رکت در محوطه‬ ‫ورودی واگن پارس و به رغم ممانعت مسوولین شرکت از تجمع آنان به‬ ‫دلیل حضور گروهی از قزاقستان در شرکت‪ ،‬اجتماع کرده و با شعارهای‬ ‫«‪.....‬حی��ا کن‪ -‬کارخانه را رها کن»‪« ،‬ی��ا اهلل یا اهلل به فریاد ما برس» فریاد‬ ‫اعتراض خود را بر آن چندین‌بار به گوش مسووالن رساندند‪.‬‬ ‫محمدرض��ا مداح��ی نایب‌رئیس ش��ورای اس�لامی کار این ش��رکت‬ ‫درگفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن انتقاد از بی‌توجهی مس��وولین اس��تان‬ ‫به مش��کالت صنفی کارگران‌گفت‪ :‬عدم پرداخ��ت ‪ 75‬روزی حقوق‬ ‫معوقه‌های ماه‌های قبل‪ ،‬بی‌توجهی به پرداخت سنوات بازنشستگان و عدم‬ ‫پرداخت مبلغ بازنشستگی به تامین اجتماعی موجب شد تا کارگران این‬ ‫شرکت برای نهمین‌باردر طول ‪ 6‬ماهه سال جاری فریاد اعتراض خود را‬ ‫بلندکنند‪.‬‬ ‫مداحی گفت‪ :‬با توجه به ورود گروهی از کش��ور قزاقستان برای بازدید‬ ‫شرکت مدیران و مسوولین شرکت سعی در متفرق ساختن كارگران را‬ ‫داش��تند که به همین دلیل کارگران با تجمع در مقابل س��الن غذاخوری‬ ‫دست به اعتصاب غذا زدند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تا زمانی که مس��وولین و نمایندگان اس��تان و مدیران‬ ‫ش��رکت به وعده‌ها و تعهدات خود عمل نکنند دس��ت از اعتصاب غذا‬ ‫نخواهیمکشید‪.‬‬ ‫مداحی با اشاره به تذکر قبلی کارگران در رابطه با بستن جاده ورودی به‬ ‫اراک گفت‪ :‬این‌باردر انجام این امر مصمم هس��تیم و با تجمع در مقابل‬ ‫شرکت‪ ،‬جاده را مسدود خواهیم کرد‪.‬‬ ‫مداحی گفت‪ :‬اموال شرکت به دلیل عدم پایبندی مدیران به تعهداتشان با‬ ‫حکم دادگستری و توسط کارگران بازنشسته مصادره شده و اکنون این‬ ‫شرکت فاقد جرثقیل‪ ،‬تریلر و برخی تجهیزات مهم می‌باشد‪.‬‬ ‫وی همچنین از مصادره اموال اداری به حکم قضایی صبح امروز توسط‬ ‫کارگران بازنشس��ته که مدت‌هاست حقوق و مستمری خود را دریافت‬ ‫نکرده‌اند خبر داد‪.‬‬ ‫نایب‌رئیس ش��ورای اسالمی کار واگن پارس با اشاره به اینکه کارگران‬ ‫بازنشس��ته برای تامین مس��تمری خود ناچار به فروش وس��ایل زندگی‪،‬‬ ‫خودرو و تهیه پ��ول از طریق وام و قرض گرفتن ش��ده‌اند‪،‬افزود‪ :‬تنها با‬ ‫پرداخت ش��خصی وجه ب��ه تامین اجتماعی کارگران بازنشس��ته امکان‬ ‫برخوردار ش��دن از حقوق بازنشستگی را دارند و مدیران هم از این مهم‬ ‫بی‌اعتنامی‌گذرند‪.‬‬

‫رئیس دانشگاه شیراز‪:‬‬ ‫عده ای با گفتن اهلل اکبر‬ ‫اخالل ایجاد می کنند‬ ‫بی بی سی ‪ -‬رئیس دانشگاه شیراز‬ ‫نسبت به اهلل اکبر گفتن های شبانه‬ ‫دانشجویان اعتراض کرده و گفته‬ ‫اس��ت «برخی که قصد اخالل در‬ ‫دانشگاه را دارند شبها در حد چند‬ ‫دقیقه اهلل اکبر می گویند و ایجاد‬ ‫اخالل می کنند‪».‬‬ ‫محم��د ه��ادی صادق��ی رئیس‬ ‫دانش��گاه ش��یراز در گفتگ��و با‬ ‫خبرگزاری مهر خواستار برخورد‬ ‫ده تا پانزده دانشجویی شده است‬ ‫که به گفته وی این دانش��جویان‬ ‫«باعث ایج��اد اخالل و بی نظمی‬ ‫هایی در خوابگاههای دانش��گاه‬ ‫(شیراز) شده اند‪».‬‬ ‫اهلل اکبر گفتن های ش��بانه بعد از‬ ‫اعالم نتایج انتخابات در شهرهای‬ ‫مختلف شروع شد و معترضان به‬ ‫نتایج انتخابات در ساعات معینی‬ ‫در طول ش��ب پش��ت بام رفته و‬ ‫شعار اهلل اکبر سر می دهند‪.‬‬ ‫آقای صادقی همچنین می گوید‬ ‫پرونده ‪ 20‬تا ‪ 30‬نفر از دانشجویان‬ ‫در کمیت��ه انضباط��ی ب��ه خاطر‬ ‫اتفاقات پس از انتخابات در حال‬ ‫بررسی است‪.‬‬ ‫بع��د از اع�لام نتای��ج انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری اعتراضاتی در‬ ‫برخی دانش��گاهها نظیر دانشگاه‬ ‫تهران‪ ،‬دانشگاه صنعتی اصفهان و‬ ‫دانشگاه شیراز انجام شد و پرونده‬ ‫ای که رئیس دانشگاه شیراز به آن‬ ‫اشاره کرده‪،‬بهدانشجویانیمربوط‬ ‫می ش��ود که در ای��ن اعتراضات‬ ‫حضورداشتند‪.‬‬ ‫در حالی پرونده هایی برای برخی‬ ‫دانش��جویان معت��رض ب��ه نتایج‬ ‫انتخابات ریاس��ت جمهوری در‬

‫کمیته های انضباطی تشکیل شده‪،‬‬ ‫اعتراضات در دانش��گاهها با شروع‬ ‫س��ال تحصیلی ادامه یافته و در روز‬ ‫بازگش��ایی دانش��گاهها گروه��ی‬ ‫از دانش��جویان دانش��گاه تهران در‬ ‫محوطه این دانشگاه دست به تجمع‬ ‫زدند‪ .‬اتفاق مش��ابهی نیز در برخی‬ ‫دانشگاهها از جمله دانشگاه صنعتی‬ ‫شریف رخ داد‪.‬‬ ‫بعد از این وقایع‪ ،‬معاونت دانشجویی‬ ‫وفرهنگ��ی دانش��گاه ته��ران ب��ه‬ ‫دانشجویانساکنکویایندانشگاه‬ ‫هشدار داد که حق برگزاری تجمع‬ ‫ندارن��د و در صورت ش��رکت در‬ ‫تجمعات بدون مجوز با آنها برخورد‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫در پی اعتراضات گسترده ماه های‬ ‫اخیر‪ ،‬برخی مق��ام های جمهوری‬ ‫اسالمی نس��بت به بروز اعتراضات‬ ‫دانش��جویی همزمان با بازگش��ایی‬ ‫دانش��گاه ها ابراز نگران��ی کردند‬ ‫و حتی گفته ش��د ک��ه برخی مقام‬ ‫ها موضوع تعطیلی دانش��گاه ها را‬ ‫مطرح کردند که این خبر از سوی‬ ‫مقام های رسمی تکذیب شد‬

‫حکم اعدام یکی از‬ ‫معترضین به نتیجه انتخابات صادر شد‬

‫موج س��بز آزادی ‪ -‬محمدرضا علی زمانی‪ ،‬عضو انجمن پادشاهی ایران‬ ‫که در جلس��ه دوم محاکمه عوامل دخیل در اعتراضات مردمی پس از‬ ‫انتخابات ریاس��ت جمهوری‪ ،‬اعترافات مفصل��ی از وی اخذ گردید و‬ ‫سخنان وی در دادگاه انقالب با پخش تلویزیونی نیز مواجه شده بود‪ ،‬روز‬ ‫دوش��نبه ‪ 13‬مهرماه از بند ‪ 209‬زندان اوین به شعبه ‪ 15‬دادگاه انقالب به‬ ‫ریاست قاضی صلواتی منتقل شده و حکم اعدام به وی ابالغ شد‪.‬‬ ‫به گزارش کمیته گزارش��گران حقوق بشر‪ ،‬هیچ یک از متهمانی که در‬ ‫جلسات دوم و سوم دادگاه های علنی‪ ،‬مورد محاکمه قرار گرفتند‪ ،‬امکان‬ ‫دسترسی به وکالی انتخابی را نداشتند و با وکالی تسخیری مورد تأیید‬ ‫دادگاه انقالب‪ ،‬در این محاکمات حضور یافته بودند‪.‬‬

‫ایران از لحاظ کیفیت زندگی‬ ‫در رده ‪ 88‬کشورها قرار دارد‬ ‫برنامه عمران سازمان ملل متحد در آخرین جدول کیفیت زندگی‪ ،‬نروژ‬ ‫را در صدر و نیجر را در انتهای جدول خود قرار داده است‪ .‬ایران در این‬ ‫جدول در رده ‪ 88‬قرار دارد‪.‬‬ ‫فهرست توسعه انسانی که هر سال توسط سازمان ملل منتشر می شود در‬ ‫ارزیابی ‪ 182‬کش��ور معیارهای طول عمر‪ ،‬نرخ با سوادی‪ ،‬در صد دانش‬ ‫آموزان و تولید ناخالص داخلی (سرانه) را مد نظر قرار می دهد‪.‬‬ ‫پس از نروژ‪ ،‬اس��ترالیا و ایس��لند در مقام های دوم و سوم جدول کیفیت‬ ‫زندگی قرار داشتند‪ .‬در انتهای جدول هم افغانستان و سیرا لئون در کنار‬ ‫نیجربودند‪.‬‬ ‫برنامه عمران سازمان ملل گفته است وضع ایران نسبت به سال های قبل‬ ‫بهبود داش��ته است اما این بهبود بیشتر در زمینه های اموزشی و بهداشتی‬ ‫بوده تا زمینه های اقتصادی‪.‬‬

‫‪YJ Electric Licence Bonded‬‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﺑﺮﻗﻰ‬

‫ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻼﻙ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﻭﺍﻡ ﺑﺎﻧﻜﻰ‬ ‫ﻭﻛﺎﻟﺖﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﻭﺻﻴﺖﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺩﻋﻮﺕﻧﺎﻣﻪ‪،‬ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻣﻀﺄ‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻨﺴﻮﻟﻰ‬

‫عضو رسمی‬

‫‪Tel: 778.340.1050‬‬

‫‪www.mybcnotary.com‬‬

‫‪#101-1629 Garden Avenue, North Vancouver, BC V7P 3A6‬‬

‫ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﻯ‬

‫ساخت انواع کابینت چوبی‬

‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎﻯ ﻧﻮ‬ ‫ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﺑﺮﻗﻰ‬

‫ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻗﺒﻮﻝ ﺳﻔﺎﺭﺷﺎﺕ ﺷﻤﺎ‬

‫»ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ«‬

‫‪604.830.6444‬‬

‫‪Call MOE‬‬

‫‪5 Years Prime only‬‬ ‫‪2.25%‬‬

‫‪5.40‬‬

‫‪5.30‬‬

‫‪3.99‬‬

‫‪3.74‬‬

‫‪3.39‬‬

‫‪2.90‬‬

‫‪2.55‬‬

‫ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪(604) 789-0650‬‬

‫‪Kitchen Cabinets‬‬ ‫‪Cabinet Doors‬‬ ‫‪Crown Moulding‬‬ ‫‪Stain & Paint‬‬ ‫‪604.789.0650‬‬

‫‪E.toskawood2008@yahoo.ca‬‬ ‫‪#23-1750 McLean, Port Coquitlam‬‬


‫‪20‬‬

‫‪20 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 923‬جمعه ‪ 17‬مهر ‪1388‬‬

‫کمپین یک میلیون امضاء برنده دو جایزه شد‬ ‫ما پیروز میشیم‪ ،‬یه روز‬ ‫که در این م��ورد گزارش نکنید یا‬ ‫دیشب شب عجیب و غریبی بود‬ ‫در اون مورد سکوت کنید بی‌معنی‬ ‫دیدن دوستان قدیمی‪ ،‬آشنایی های اس��ت‪ ،‬که مردم ایران با شجاعت‬ ‫تازه‬ ‫حقیقت رو به گوش دنیا رسوندند‬ ‫ش��بی پر از اشک تاس��ف‪ ،‬اشک ومیرسونند‪...‬‬ ‫شادی و اشک غرور و افتخار‬ ‫شبی که در اصل راستی‪ ،‬حقیقت و و ناگهان ‪...‬‬ ‫شجاعت جشن گرفته شد‬ ‫جوانه می زنم‬ ‫دیش��ب کمپین یک میلیون امضا به روی زخم بر تنم‬ ‫در لن��دن یواش��کی جای��زه آن��ا فقط به حکم بودنم‬ ‫پولیتکوسکایا رو دریافت کرد‬ ‫که من زنم‪ ،‬زنم‪ ،‬زنم‬ ‫میپرسید چرا یواشکی؟ منم همین چو هم صدا شویم و‬ ‫س��وال رو مرتب تک��رار میکردم‪ .‬پا به پای هم رویم و‬ ‫تمام متن های تبلیغاتی فقط اعالم دست به دست هم دهیم و‬ ‫میکرد که زنی شجاع از ایران جایزه از ستم رها شویم‪...‬‬ ‫امس��ال رو دریافت میکنه‪ .‬خوب‪،‬‬ ‫دوست خبرنگار زیاد دارم‪ .‬هر چی میراد مک گوایر یکی از زنان برنده‬ ‫میپرس��یدم اونها هم نمیدونستند و جایزه نوبل به روی صحنه آمد اعالم‬ ‫به اونها هم که دعوت ش��ده بودند کرد که جایزه امسال به کمپین یک‬ ‫چی��زی نمیگفتند‪ .‬تا به س��اختمان میلیون امضا تعلق میگیره‪ :‬س��وت‪،‬‬ ‫کینگزرسیدم‬ ‫اشک‪ ،‬کف زدن‪ ،‬هورا ‪ ،‬براوو‬ ‫دوس��ت عزیز خبرنگاری با عجله لیالکریمیصحبت میکنه‪:‬با تشکر‪،‬‬ ‫خودشو به من رس��وند و با هیجان کمپین جایزه نقدی رو نمی‌پذیره تا‬ ‫در گوشی به من گفت جایزه رو به در ای��ران مورد اته��ام قرار نگیره و‬ ‫کمپین دارن میدن و لیال کریمی هم اون رو هدیه میکنه به بنیاد آنا ولی‬ ‫از طرف کمپین اینجاست‪.‬‬ ‫با افتخار تندیس رو به ایران خواهد‬ ‫ای بابا! اینکه پنهان کردن نداره؟ چرا ب��رد ‪ -‬همه ب��ا ناراحت��ی و گاهی‬ ‫اینطوری ما میخوایم جشن بگیریم! تعجب از ظل��م و تبعیضی که لیال‬ ‫از سر پشت بوما داد بزنیم که باز هم دقیق و با دقت براش��ون میگه س��ر‬ ‫زنان ایران افتخار آفریدند‪.‬‬ ‫تکون میدهند و در پایان به افتخار‬ ‫هیس هیچی نگو رویا «حاال باالخره شجاعت زنان ایران دست میزنند و‬ ‫میفهمیم»‬ ‫من هم باز سوت‪ ،‬اشک‪ ،‬هورا براوو‬ ‫به داخل سالن رفتیم‪.‬‬ ‫ دوست همراهم حتی یواشکی یه‬‫سوس��ن دیهیم با زیباییش و صدا و مرگ بر دیکتاتورم میگه!‬ ‫اجرای خاص خودش مراس��م رو سوسن دیهیم با اجرای دیگری پایان‬ ‫افتتاح کرد‪.‬‬ ‫مراسم رو اعالم کرد‪.‬‬ ‫خواه��ر آن��ا از غمش در س��ومین بیرون س��الن ب��ا برگزارکنندگان‬ ‫سالگرد ترور وحش��یانه خواهرش صحبت می‌کنم به نوعی اعتراض‬ ‫گفت‪ .‬گفت که خواهرش با جانش ک��ه با اینهم��ه خبرنگار ک��ه اینجا‬ ‫هزینه بی��ان حقیق��ت رو پرداخت حضور داش��تند این فرصت خوبی‬ ‫ولی بجز این انتخ��اب دیگری رو بود برای ما ولی چرا اجازه تبلیغات‬ ‫هم نداش��ت چون بیان حقیقت راه ندادید؟‬ ‫خواهرش بود‬ ‫جوابی که گرفتم بس��یار ساده بود‪:‬‬ ‫فرن��ک جاد‪ ،‬ل��رد ج��اد‪ ،‬یکی از آنا پولیتکوسکایا قربانی ترور بود‪،‬‬ ‫سر س��ختترین مدافعان حقوق بشر اولین برنده جایزه‪ ،‬ناتالیا استمیروا‪،‬‬ ‫در انگلس��تان گفت دموکراسی و ب��ه طرز فجیعی ترور ش��د‪ ،‬دومین‬ ‫آزادی بدون جرات گزارش و بیان برنده از افغانستان پنهانه و ما نگران‬ ‫حقیقتممکننیست‪...‬‬ ‫امنی��ت خانم کریم��ی بودیم‪ .‬چی‬ ‫آذر نفیس��ی از شجاعت زن ایرانی میشه گفت بجز اینکه به قول جون‬ ‫و مب��ارزه طوالنیش ب��رای برابری بایز که به فارسی و در همبستگی با‬ ‫گفت‪...‬‬ ‫مردم ایران خوند و در این مراس��م‬ ‫مسیح علی نژاد با قدرت هر چه تمام هم پخش شد‬ ‫تر ی��ادآوری کرد ک��ه دیگه خط «ما پیروز میشیم‪ ،‬یه روز»‬ ‫قرمز خبرنگاری‪ ،‬بخشنامه‪ ،‬دستور‬

‫به زن بودنم‪ ،‬به ایرانی بودنم و مهمتر‬ ‫از همه به زن ایران��ی بودنم افتخار‬ ‫میکن��م‪ .‬به خودم‪ ،‬به ش��ما تبریک‬ ‫میگم ک��ه در این مقطع تاریخی با‬ ‫ش��جاعت و با پافشاری بر حقیقت‬ ‫برابری انسان جوهر برگهای تاریخ‬ ‫آینده ایرانیم‪ .‬ش��کی ن��دارم بدون‬ ‫تردید‬ ‫ما پیروز میشیم‪ ،‬یه روز‬ ‫منبع‪:‬فیس‌بوک‬

‫کمپین یک میلیون امضاء‬ ‫برنده دو جایزه شد‬ ‫رادیو زمانه ‪ /‬چهارش��نبه‪ ۱۵ ،‬مهر‪،‬‬ ‫‪۱۳۸۸‬‬ ‫کمپین یک میلی��ون امضاء‪ ،‬برنده‬ ‫جوایز «صدای آزادی» موسسه دای‬ ‫کوادریج (آلمان) و «ش��هامت» آنا‬ ‫پولیتکووسکایا(دربریتانیا)شد‪.‬‬ ‫جایزه «صدای آزادی»‪ ،‬برای مبارزه‬ ‫در راه تغیی��ر قوانین تبعیض‌آمیز به‬ ‫نفع زنان درایران‪ ،‬به این کمپین اهدا‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در مراسم اعطای این جایزه‪ ،‬رضوان‬ ‫مقدم از اعضای کمپین یک میلیون‬ ‫امضاء‪ ،‬فریب��اداوودی مهاجر فعال‬ ‫ح��وزه زنان و ژاله گوهری حضور‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫این کمپین روز گذش��ته نیز موفق‬ ‫ب��ه دریاف��ت جایزه «ش��هامت» آنا‬ ‫پولیتکووسکایادرلندنشد‪.‬‬ ‫بنیاد «کمک به همه زنان در جنگ»‪،‬‬ ‫این جایزه را به خاط��ر قدردانی از‬ ‫«ش��جاعت وپایداری» کمپین یک‬ ‫میلی��ون امضاء در دف��اع از حقوق‬ ‫زنان در ایران اعطا کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش روبترز‪ ،‬مارینا کاتزاروا‬ ‫بنیانگ��ذار این نهاد فع��ال در امور‬ ‫حقوق بش��رگفته که این جایزه به‬ ‫خاطر «ش��جاعتی» که اعضای این‬ ‫کمپی��ن در جهت تغیی��ر قوانین از‬ ‫خودنشان داده‌اند به آنها اهدا شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کمپین ی��ک میلیون امضاء پیش‌تر‬ ‫برنده جوایز س��یمون دوب��ووآر با‬ ‫عنوان «ب��رای رهاییزنان» در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۰۹‬و «جایزه سراس��ری حقوق‬ ‫زنان» بنیاد فمینیستی مجوریتی شده‬ ‫بود‪.‬‬

‫توقیف هم‌زمان سه روزنامه در ایران‬

‫کمپین یک میلی��ون امضاء برای‬ ‫تغییر قوانین تبعیض‌آمیز‪ ،‬حرکت‬ ‫جمعی از زنان ایرانیاس��ت که از‬ ‫ش��هریور م��اه ‪ ۱۳۸۵‬آغاز ش��ده‬ ‫و ه��دف از آن «ارتق��اء برابری‬ ‫جنس��یتی در قوانینجمه��وری‬ ‫اسالمی» است‪.‬‬ ‫تارنم��ای «تغییر ب��رای برابری»‪،‬‬ ‫پایگاه خبری کمپین یک میلیون‬ ‫امض��اء در تهران نیزس��ال ‪۲۰۰۸‬‬ ‫برن��ده جایزه ویژه گزارش��گران‬ ‫بدون مرز در مسابقه ساالنه رادیو‬ ‫آلمانشدهبود‪.‬‬ ‫در س��ال‌های اخی��ر‪ ،‬برخ��ی از‬ ‫اعضای این کمپین با دس��تگیری‬ ‫و محکومیت‌های قضایی ازسوی‬ ‫مقام‌ه��ای قضای��ی جمه��وری‬ ‫اسالمی مواجه شده‌اند‪.‬‬ ‫در سه س��ال گذش��ته‪ ۵۰ ،‬نفر از‬ ‫اعضای کمپین یک میلیون امضاء‬ ‫بازداشت ش��ده‌اند‪ .‬سهنفر بدون‬ ‫بازداش��ت ب��ه دادگاه فراخوانده‬ ‫شده‌اند و نزدیک به ‪ ۱۵‬نفر احضار‬ ‫و موردبازجویی قرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫پنج سال و شش ماه حبس تعلیقی‬ ‫مجموع��ه احکامی اس��ت که تا‬ ‫کنون برای فع��االن کمپینصادر‬ ‫ش��ده و تع��دادی از پرونده‌ها نیز‬ ‫در انتظار تشکیل دادگاه یا صدور‬ ‫حکمهستند‪.‬‬ ‫اعض��ای کمپی��ن در س��ه س��ال‬ ‫گذش��ته در مجموع ‪ ۲۷۳‬روز در‬ ‫بازداش��تگاه‌های وزرا‪ ،‬گیشا‪،‬بند‬ ‫‪ ۲۰۹‬و بند عمومی زندان اوین به‬ ‫سر برده‌اند‪.‬‬

‫دویچه ول��ه‪ :‬روزنامه‌های فرهنگ‬ ‫آشتی و آرمان با حکم هیات نظارت‬ ‫بر مطبوعات توقیف شدند‪ .‬هر دوی‬ ‫این روزنامه‌ها گرایش اصالح‌طلبانه‬ ‫داش��تند‪ .‬روزنامه‌ی محلی «تحلیل‬ ‫روز» نیز که در شیراز منتشر می‌شد‪،‬‬ ‫همزم��ان ب��ا دو روزنام��ه‌ی دیگر‬ ‫توقیف شده است‪.‬‬ ‫روزنامه‌ه��ای فرهن��گ آش��تی و‬ ‫آرمان ب��ا حکم هی��ات نظارت بر‬ ‫مطبوعات توقیف شدند‪ .‬هر دوی‬ ‫این روزنامه‌ها گرایش اصالح‌طلبانه‬ ‫داش��تند‪ .‬روزنامه‌ی محلی «تحلیل‬ ‫روز» نیز که در شیراز منتشر می‌شد‪،‬‬ ‫همزم��ان ب��ا دو روزنام��ه‌ی دیگر‬ ‫توقیف شده است‪.‬‬ ‫اتهام روزنامه «فرهنگ آشتی» نقض‬ ‫ماده ‪ ۸‬قانون مطبوعات اعالم شده‬ ‫است‪ .‬براساس تبصره‌ی ‪ ۱۳‬ماده ‪۸‬‬ ‫قانون مطبوع��ات «واگذاری امتیاز‬ ‫نشریه به غیر‪ ،‬اعم از قطعی‪ ،‬شرطی‪،‬‬ ‫اج��اره و امثال آن ممنوع اس��ت و‬ ‫جرم محس��وب می‌ش��ود‪ ».‬ظاهرا‬ ‫روزنامه‌ی فرهنگ آشتی به استناد‬ ‫همین تبصره توقیف شده است‪.‬‬ ‫گفته می‌ش��ود روزنام��ه فرهنگ‬ ‫آش��تی به اکبر هاشمی رفسنجانی‪،‬‬ ‫رئی��س مجلس خب��رگان نزدیک‬ ‫بود و علیرغم متهم‌ش��دن‌به نقض‬ ‫قانون مطبوعات‪ ،‬دالیل توقیف آن‬ ‫سیاسی بوده است‪ .‬بنابر گزارش‌های‬ ‫انتش��ار یافته‪ ،‬روزنام��ه‌ی فرهنگ‬ ‫آش��تی اخیرا با تغییر س��ردبیر آن‪،‬‬ ‫رویکردی انتقادی در پیش گرفته‬ ‫ب��ود و از عملک��رد دولت و برخی‬ ‫روزنامه‌های وابس��ته به حکومت‪،‬‬ ‫چون کیهان انتقاد می‌کرد‪.‬‬ ‫روزنامه‌ی «آرمان» نی��ز هم‌زمان با‬

‫ﻣﻨﺰﻟﻰ ﺯﻳﺒﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮﻩﺍﻯ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ‬ ‫ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻮﺭﺕﻭﻧﻜﻮﻭﺭ‬ ‫‪4163 Citadel Ct. North Vancouver‬‬

‫‪1,549,000‬‬

‫فرهنگ آش��تی و با تصمیم هیئت‬ ‫نظ��ارت ب��ر مطبوع��ات توقی��ف‬ ‫ش��د‪ .‬این روزنام��ه در دور جدید‬ ‫انتش��ار خود با مدیرمسئولی آقای‬ ‫هوشمند سفیدی‪ ،‬با کادر حرفه‌ای‬ ‫و با رویکردی اصالح‌طلبانه منتشر‬ ‫می‌شد و تیراژ آن نیز افزایش یافته‬ ‫بود‪ .‬درباره علت توقیف روزنامه‌ی‬ ‫آرمان تا کنون خبری منتش��ر نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫هم‌زم��ان ب��ا توقی��ف دو روزنام ‌ه‬ ‫در پایتخ��ت‪ ،‬روزنام��ه‌ی محل��ی‬ ‫«تحلی��ل روز» چاپ ش��یراز نیز به‬ ‫محاق توقی��ف گرفتار آم��د‪ .‬این‬ ‫روزنامه ب��ا مدیریت و س��ردبیری‬ ‫«بهمن حاجات‌نیا»‪ ،‬در س��ه س��الی‬ ‫ک��ه از آغاز انتش��ارش می‌گذرد‪،‬‬ ‫توانس��ته بود با رويکردی حرفه‌ای‬ ‫جايگاه مناس��بی در ش��یراز و کل‬ ‫استان فارس پيدا کند‪ .‬اين روزنامه‬ ‫علیرغم گرایش اصالح‌طلبانه‌اش‪،‬‬ ‫رویکردی حرفه‌ای و فراجناحی در‬ ‫امر اطالع‌رسانی داشت‪.‬‬ ‫توقیف سه روزنامه‌ی منتقد دولت‬ ‫در ای��ران پ��س از آن رخ داد ک��ه‬ ‫ترکیب هیات نظارت بر مطبوعات‬ ‫نیز ب��ا کنار گذاشته‌ش��دن اعضای‬ ‫معتدل آن‪ ،‬گرایش کامال وابسته به‬ ‫حکومت پیدا کرده است‪.‬‬ ‫مصطف��ی کواکبی��ان‪ ،‬یک��ی از‬ ‫نماین��دگان اصالح‌طل��ب مجلس‬ ‫ترکیب هیئ��ت منصف��ه‌ی جدید‬ ‫مطبوع��ات را ‪ ۱۰۰‬درص��د دولتی‬ ‫توصی��ف ک��رد‪ .‬کواکبیان گفت‪،‬‬ ‫«مفهوم هیات منصفه این است كه‬ ‫نمادی از افكار عمومی كل جامعه‬ ‫باشند‪».‬‬


‫‪21‬‬

‫‪21 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 923‬جمعه ‪ 17‬مهر ‪1388‬‬

‫متکی‪ :‬آمریکا در ناپدید شدن‬ ‫شهرام امیری دست دارد‬ ‫رادیو ف��ردا‪ -‬منوچهر متکی‪ ،‬وزیر‬ ‫خارجه ایران‪ ،‬روز چهارشنبه ایاالت‬ ‫متحده را به دخالت در ناپدید شدن‬ ‫«یک محقق و استاد دانشگاه ایرانی»‬ ‫در عربستان سعودی متهم کرد‪.‬‬ ‫خبرگزاری دانشجویان ایران‪ ،‬ایسنا‪،‬‬ ‫با اشاره به «برخی شایعات» می‌گوید‬ ‫شهرام امیری که اوایل تابستان و در‬ ‫خ�لال س��فر زیارتی به عربس��تان‬ ‫مفقود شده کارمند سازمان انرژی‬ ‫اتمی ایران بوده و به قصد پناهندگی‬ ‫از کشور خارج شده است‪.‬‬ ‫منوچه��ر متک��ی در گفت‌وگو با‬ ‫خبرنگاران در حاشیه جلسه هیات‬ ‫دولت با اشاره به این که جمهوری‬ ‫اس�لامی دولت عربستان را مسئول‬ ‫وضعیت شهرام امیری می‌داند کار‬ ‫ک��ردن آقای امیری برای س��ازمان‬ ‫انرژی ایران را «گمانه‌زنی‌هایی که‬ ‫رس��انه‌های غربی انجام می‌دهند»‬ ‫خواند‪.‬‬ ‫وزی��ر خارجه جمهوری اس�لامی‬ ‫افزود‪« :‬ما وضعیت او [شهرام امیری]‬ ‫را به عنوان ی��ک ایرانی پی‌گیری‬ ‫می‌کنیم‪».‬‬ ‫حسن قشقاوی‪ ،‬سخنگوی وزارت‬ ‫خارجه‪ ،‬نیز روز دوشنبه در پاسخ به‬ ‫پرسشی درباره «پناهنده شدن یکی‬ ‫از کارکنان تأسیس��ات غنی‌سازی‬ ‫قم به عربس��تان سعودی» گفته بود‪:‬‬ ‫«شهرام امیری برای انجام سفر عمره‬ ‫مفرده به عربستان سفر کرده است‬ ‫و در این کشور ناپدید شده است‪،‬‬ ‫ما پی‌گیر سرنوش��ت وی هس��تیم‪،‬‬ ‫خانواده امیری هم به شدت پی‌گیر‬

‫هستند و مسئولیت عربستان در مورد‬ ‫سرنوشت آقای امیری پابرجاست‪».‬‬ ‫پی��ش از ای��ن روزنام��ه عربی‌زبان‬ ‫الشرق‌االوسط با استناد به اظهارات‬ ‫منوچهر متکی در این باره گزارشی‬ ‫منتشر کرده بود‪.‬‬ ‫وب‌س��ایت تلویزی��ون خب��ری‬ ‫پرس‌ت��ی‌وی‪ ،‬وابس��ته ب��ه دولت‬ ‫جمه��وری اس�لامی‪ ،‬ب��ه نق��ل از‬ ‫منوچهر متکی بدون ذکر جزییات‬ ‫می‌گوید‪« :‬ما مدارکی یافته‌ایم که‬ ‫ثاب��ت می‌کنند آمری��کا در ناپدید‬ ‫ش��دن ش��هرام امیری در عربستان‬ ‫دست داشته است‪».‬‬ ‫دولت آمریکا هنوز به اتهام دست‬ ‫داشتن در ناپدید شدن آقای امیری‬ ‫واکنشی نشان نداده است‪.‬‬ ‫به گفته پرس‌تی‌وی به نقل از همسر‬ ‫آقای امیری‪ ،‬او که محقق دانشگاه‬ ‫مالک اش��تر تهران بوده اس��ت در‬ ‫ابتدای س��فر چند بار به خانواده‌اش‬ ‫تلفن زده‪ ،‬اما پس از آن هیچ تماسی‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻬﺠﺖﺁﺑﺎﺩ‬ ‫ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﻚ ﺍﺗﺎﻕﺧﻮﺍﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﺯﻯﺷﺪﻩ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻭﻭﺩﻛﺮﺍﻓﺖ‬ ‫ﺩﺭ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮﺝ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﻭﺵ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ‪،‬‬ ‫ﺳﻮﻧﺎ‪ ،‬ﺳﺎﻟﻦﻫﺎﻯ ﻭﺭﺯﺵ‪ ،‬ﺑﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﺍﺗﺎﻕ‬ ‫ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻰ ‪24‬‬ ‫ﺳﺎﻋﺘﻪ‪ ،‬ﻳﻚ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫با آنها نداشته است‪.‬‬ ‫ش��هرام امیری س��ه ماه پیش از آن‬ ‫مفق��ود ش��د که خبر وج��ود یک‬ ‫مرکز غنی‌س��ازی اورانی��وم دیگر‬ ‫در نزدیکی ش��هر قم فاش ش��د و‬ ‫قدرت‌ه��ای غربی را به واکنش��ی‬ ‫سریع و شدیداللحن واداشت‪.‬‬ ‫به دنبال انتش��ار خبر این تاسیسات‬ ‫غنی‌س��ازی‪ ،‬باراک اوباما‪ ،‬رئیس‬ ‫جمهور آمریکا‪ ،‬از ایران خواس��ت‬ ‫اه��داف هس��ته‌ای خ��ود را کامال‬ ‫روش��ن کند و گ��وردون ب��راون‪،‬‬ ‫نخس��ت وزیر بریتانی��ا‪ ،‬جمهوری‬ ‫اس�لامی را به «فریب‌کاری» متهم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫خبرگ��زاری رویت��رز ب��ه نق��ل از‬ ‫دیپلمات‌ه��ای اروپای��ی می‌گوید‬ ‫ای��ران تنها به این دلی��ل وجود این‬ ‫تاسیس��ات دوم را فاش کرده است‬ ‫که دریافته س��ازمان‌های اطالعاتی‬ ‫غرب پیشتر از وجود آن مطلع شده‬ ‫بودند‪.‬‬

‫ﻣﻨﺰﻝ ﭘﻨﺞ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 3‬ﺣﻤﺎﻡ‪ ،‬ﺳﻪ ﺷﻮﻣﻴﻨﻪ‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺎﻁ ﻣﺤﺼﻮﺭ‪ ،‬ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻯ ﺳﺒﺰ‪ ،‬ﻛﻒ‬ ‫ﭘﺎﺭﻛﺖ‪ ،‬ﺍﺗﺎﻕ ﻧﺸﻴﻤﻦ ﻭﺳﻴﻊ ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﺑﻠﻨﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﻟﺒﺎﺯ ﻭ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺯﻳﺒﺎﻯ‬ ‫‪ ،Grous Wood‬ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ‬ ‫‪ Handsworth‬ﻭ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪﺍﻯ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﺳﻜﻰ ﺩﺭ ﻧﻮﺭﺕﻭﻧﻜﻮﻭﺭ‬

‫ﻗﻴﻤﺖ ‪ 998،000‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﺩﻓﺘﺮ ﻛﺎﺭ ﺗﺠﺎﺭﻯ‬

‫ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ‪ 727‬ﻓﻮﺕ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺩﻳﺪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻻﻧﺰﺩﻝ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻓﺘﺮ ﻛﺎﺭ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ‪،‬‬ ‫ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ‪ ،‬ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ‪ ،‬ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ‪ 359،000‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻰﺭﺳﺪ‪ .‬ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ‬ ‫ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻐﻼﺗﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪1433 Lonsdale Avenue, North Vancouver‬‬

‫انتقاد شدیداللحن دو نماینده مجلس ایران از رهبر حماس‬ ‫دو نماینده و عضو کمیسیون امنیت‬ ‫مل��ی و سیاس��ت خارجی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی روز سه‌شنبه از‬ ‫رئیس دفتر سیاسی حماس به خاطر‬ ‫ب��ه کار بردن عبارت «خلیج عربی»‬ ‫به جای خلیج فارس ش��دیدا انتقاد‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫خالد مش��عل‪ ،‬رئیس دفتر سیاسی‬ ‫جنبش مقاومت اسالمی فلسطین‪،‬‬ ‫حم��اس‪ ،‬روز جمعه گذش��ته در‬ ‫مراسم «جش��ن قدس» که در شهر‬ ‫دمش��ق س��وریه برگ��زار ش��د در‬ ‫سخنرانی خود برای اشاره به خلیج‬ ‫فارس از عب��ارت «خلی��ج عربی»‬ ‫استفاده کرد‬ ‫قدرت‌اهلل علیخانی‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫امنی��ت مل��ی و سیاس��ت خارجی‬ ‫مجلس‪ ،‬با اشاره به حساسیت «مردم‬ ‫و مسئوالن» ایران به خلیج فارس این‬ ‫اقدام خالد مشعل را «موضع‌گیری‬ ‫نسنجیده»خواند‪.‬‬ ‫آقای علیخانی ضم��ن اعتراض به‬ ‫«استفاده از واژه‌های مجعول» در این‬ ‫باره گفت‪« :‬برخ��ی از مقامات هم‬ ‫می‌خواهند ما را داشته باشند و هم‬ ‫طرف مقابل را‪ ...‬اس��تنباط می‌شود‬ ‫که آنها‪ ...‬چش��م طمع ب��ه منافع ما‬ ‫دارند‪».‬‬ ‫گروه حماس از حمایت آش��کار‬ ‫سیاس��ی و اقتص��ادی جمه��وری‬ ‫اس�لامی برخوردار ب��وده و رقیب‬ ‫تندرو و سرسخت گروه میانه‌روی‬ ‫فتح که محمود عباس رهبری آن را‬ ‫بر عهده دارد‪ ،‬بشمار می رود‪.‬‬ ‫خالد مش��عل خود زمستان گذشته‬ ‫و پس از جن��گ ‪ ۲۲‬روزه حماس‬ ‫با اس��رائیل که کشته‌های فراوان بر‬

‫جا گذاش��ت در سفر به ایران برای‬ ‫سخنرانی در دانشگاه تهران حاضر‬ ‫شد و از ایران به خاطر «کمک‌های‬ ‫مالی‪ ،‬سیاس��ی‪ ،‬رسانه‌ای و مردمی»‬ ‫تشکر کرد‪.‬‬ ‫قدرت‌اهلل علیخانی که نماینده مردم‬ ‫قزوین در مجلس نیز هست تلویحا‬ ‫این اقدام خالد مش��عل را با هوگو‬ ‫چ��اوز‪ ،‬رئیس جمهور ونزوئال و از‬ ‫دوس��تان آمریکای التینی محمود‬ ‫احمدی‌نژاد‪ ،‬مقایسه کرد و گفت‪:‬‬ ‫«موضع‌گیری‌های دوگانه چاوز این‬ ‫شائبهراتقویتمی‌کند کهارتباطش‬ ‫با ایران در راستای منافع اوست‪».‬‬ ‫اما اقدام خالد مشعل و به کار بردن‬ ‫عب��ارت «خلی��ج عرب��ی» واکنش‬ ‫عالء‌الدی��ن بروج��ردی‪ ،‬رئی��س‬ ‫کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت‬ ‫خارجی مجلس ایران‪ ،‬را نیز به دنبال‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫آقای بروج��ردی در گفت‌وگو با‬ ‫خبرگ��زاری مجل��س‪ ،‬خانه ملت‪،‬‬ ‫اش��اره کرد که «اشتباه خالد مشعل‬ ‫در به کار بردن عبارت خلیج عربی‬

‫ﺯﻣﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﻭﺳﻌﺖ ‪ 9000‬ﻓﻮﺕ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ‪ 4‬ﺍﺗﺎﻕ‬ ‫ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ‪ 4‬ﺣﻤﺎﻡ ﻭ ﺩﻭ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ‬ ‫ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ‪ Handsworth‬ﻭ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻣﺪﺭﺳﻪ‬ ‫ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻰ ﻭ ﺣﻮﺯﻩ ‪،Edgemond Village‬‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﻰ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻇﻬﺎﺭ‬ ‫ﺗﺎﺳﻒ ﺩﺭ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺗﻤﺎﺱ‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪3560 Highland Blvd.‬‬

‫ﻗﻴﻤﺖ ‪ 775،000‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﻚﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﻭﺳﻴﻊ‬ ‫ﻭ ﺧﻨﻚ‪ ،‬ﻣﻨﻈﺮﻩ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﮔﻮﺷﻪﺍﻯ‬ ‫ﺍﺯ ﺁﺏ‪ ،‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺳﻘﻒ ﺑﻠﻨﺪ‪ ،‬ﺷﻮﻣﻴﻨﻪ ﻭ‬ ‫ﺍﺟﺎﻕ ﺧﻮﺭﺍﻙﭘﺰﻯ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ‪ ،‬ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ‬ ‫ﺭﺧﺘﺸﻮﻳﻰ ﻭ ﺧﺸﻚﻛﻦ‪ ،‬ﮔﺎﺭﺍژ‪ ،‬ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ‬ ‫ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻰ‪ ،‬ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ‪،Safeway‬‬ ‫ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 160‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ ﺷﺮﻗﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫به هیچ وجه پذیرفتنی نیست‪».‬‬ ‫او افزود‪« :‬همه‪ ...‬می‌دانند که خلیج‬ ‫ف��ارس در تمام تاریخ خلیج فارس‬ ‫ب��وده و به کارگیری عنوانی غیر از‬ ‫این تحریفی غیرقابل‌قبول است‪».‬‬ ‫کارب��رد عبارت «خلی��ج عربی» به‬ ‫جای خلیج فارس تاکنون چندین‬ ‫بار باعث اعتراض گس��ترده مردم‬ ‫ایران‌‪ ،‬بی��ش از مقامات جمهوری‬ ‫اسالمی‪ ،‬شده است‪.‬‬ ‫بار آخر سال گذشته اقدام شرکت‬ ‫گوگل در اضافه کردن این عبارت‬ ‫در کن��ار خلي��ج ف��ارس در يک‬ ‫نرم‌افزار نقشه‌خوان اعتراض فراوان‬ ‫ايرانيان را به دنبال داشت‪.‬‬ ‫این در حالی است که سازمان ملل‬ ‫متحدتاکنوندردوسند‪،‬دوقطع‌نامه‬ ‫و سه نقشه رسمی با تاکيد بر درست‬ ‫بودن نام خليج فارس از کشورهای‬ ‫عضو اين سازمان خواسته است در‬ ‫مکاتبات رسمی خود از نام «خليج‬ ‫فارس» استفاده کنند‪.‬‬

‫سهیل روحانی‬ ‫مشاور امالک‬ ‫‪(6۰4) 551-5141‬‬

‫‪Cell: 604.551.5141‬‬ ‫‪Office: 604.988.8000‬‬


‫‪22‬‬

‫‪22 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 923‬جمعه ‪ 17‬مهر ‪1388‬‬

‫سپاه پاسداران‪:‬‬ ‫بعد از انتخابات دو ماه تمام مسئولیت به عهده سپاه بود‬ ‫بی بی سی ‪ -‬سپاه پاس��داران ایران‬ ‫می گوید که بنابه درخواست نیروی‬ ‫انتظامی روز ‪ 23‬خرداد در اولین روز‬ ‫بعد از برگزاری انتخابات بسیج وارد‬ ‫عمل ش��ده اما از روز ‪ 25‬خرداد به‬ ‫مدت دو ماه تمام مسئولیت به عهده‬ ‫سپاه بوده است‪.‬‬ ‫سرتیپ عبداهلل عراقی فرمانده سپاه‬ ‫محمد رسول اهلل در جریان بازدید‬ ‫از خبرگزاری دولت��ی ایران‪ -‬ایرنا‬ ‫گفته است که نیروی های بسیجی‬ ‫به درخواس��ت نیروی انتظامی روز‬ ‫‪ 23‬خرداد وارد عمل ش��دند «اما از‬ ‫‪ 25‬خرداد تمام مس��ئولیت بر عهده‬ ‫سپاه و نیروهای بسیجی گذاشته شد‬ ‫که تا ‪ 25‬مرداد ماه ادامه داشت‪».‬‬ ‫این در حالی است که آقای عراقی‬ ‫در نیمه تیرماه گفته بود که روز ‪30‬‬ ‫خرداد س��پاه محمد رس��ول اهلل که‬ ‫بازوی اجرایی بسیج در شهر تهران‬ ‫است با کمک نیروی انتظامی وارد‬ ‫عمل شده و از ساعت دو ونیم بعد‬ ‫از ظهر همان روز در تهران مس��تقر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫آقای عراقی آن زمان گفته بود که‬ ‫بنابر مصوبه شورای عالی امنیت ملی‬ ‫سپاه و بسیج در روز ‪ 30‬خرداد وارد‬ ‫عمل شدند و «مجموعه سپاه تهران‬ ‫بزرگ به عنوان بازوی اجرایی سپاه‬ ‫پاسداران در تهران به کمک نیروی‬ ‫انتظامیآمد‪».‬‬ ‫انتش��ار نتیج��ه انتخابات ریاس��ت‬ ‫جمه��وری ک��ه در آن محم��ود‬ ‫احمدی نژاد پیروز انتخابات اعالم‬

‫ش��د‪ ،‬اعتراض گسترده ای به دنبال س��مت معترضان آتش گشودند و‬ ‫داشت و معترضان نتایج اعالم شده چن��د نفر در جری��ان این درگیری‬ ‫انتخابات را غیرقابل قبول دانسته و کشته و زخمی شدند‪.‬‬ ‫دولت را به تقلب در انتخابات متهم آقای عراقی م��ی گوید‪:‬بیش از ده‬ ‫هزار نفر ب��ه این حوزه حمله کرده‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫با وجود منع ه��ر گونه گردهمایی بودند و «به بس��یجی ها گفتم چند‬ ‫از س��وی دول��ت‪ ،‬راهپیمایی هایی تا تیر مشقی بزنید تا شاید این افراد‬ ‫اعتراضی در نق��اط مختلف ایران بترسند و از آنجا دور شوند اما این‬ ‫برگزار ش��د و طرفداران میرحسین اف��راد زمانی که فهمیدند این تیرها‬ ‫موس��وی و مه��دی کروب��ی چند مشقی است به هم می گفتند نترسید‬ ‫راهپیمایی بزرگ در تهران برگزار تیرها مشقی است‪».‬‬ ‫به گفت��ه آقای عراقی ای��ن پایگاه‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫این فرمانده س��پاه به وقایعی اشاره داری صده��ا قبضه اس��لحه بوده و‬ ‫می کند ک��ه در جریان اعتراضات « ف��ردی که قصد داش��ت از دکل‬ ‫بعد از انتخابات در مس��جد لوالگر مخابرات وارد اسلحه خانه شود را‬ ‫اتفاق افتاد و گفته می ش��د بسیجی (بسیجیان) با تیر زدند و افتاد‪ ،‬رسانه‬ ‫های مستقر در این مسجد به سوی های بیگانه نیز آمدند آن لحظه ای‬ ‫معترضان تیراندازی ک��رده اند اما که تیر اندازی می شود را به خورد‬ ‫آقای عراقی م��ی گوید‪ »:‬یک تیر مردم جهان دادند‪».‬‬ ‫از بسیجیان شلیک نشد ولی در دنیا تصاویری که از این حادثه منتش��ر‬ ‫گفتند که بسیجیان مردم را کشتند‪ ،‬ش��ده‪ ،‬فردی را نش��ان می دهد که‬ ‫اما داخل خودش��ان افرادی بودند از پش��ت بام این پایگاه به س��مت‬ ‫که به مردم ش��لیک کردند و به نام معترضان تیراندازی می کند‪.‬‬ ‫بسیجی‪ ،‬نیروی انتظامی و بچه های‬ ‫وزارت اطالعات تمام می کردند‪ ».‬با آنک��ه نماین��دگان میرحس��ین‬ ‫این فرمانده سپاه همچنین به وقایع موس��وی و مهدی کروبی دو نامزد‬ ‫روز ‪ 25‬خرداد اش��اره می کند که معترض به نتایج ریاست جمهوری‬ ‫بزرگترین راهپیمایی معترضان بعد اعالم کرده اند که بیش از هفتاد نفر‬ ‫از انتخاب��ات در خیاب��ان انقالب به در حوادث انتخابات جان باخته اند‬ ‫س��مت میدان آزادی برگزار ش��د اما آقای عراقی م��ی گوید که در‬ ‫و صده��ا هزار تن در آن ش��رکت جری��ان وقایع بع��د از انتخابات ‪24‬‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫نفر کشته ش��ده اند که ‪ 12‬نفر آنها‬ ‫در جری��ان این راهپیمایی نیروهای «شهدای بسیجی» بودند‪.‬‬ ‫بس��یج پایگاه ‪ 117‬میدان آزادی به‬

‫ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ‬ ‫ﺑﺎ ‪15‬ﺳﺎﻝ ﺗﺠﺮﺑﻪ‬

‫احمدی نژاد‪ :‬آماده ایم حتی از آمریکا‬ ‫اورانیوم غنی شده بخریم‬

‫رادیو ف��ردا ‪ -‬محمود احمدی‌نژاد‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری ایران با تأیید اینکه‬ ‫برخی از کش��ورها به ایران پیشنهاد‬ ‫فروش اورانیوم غنی‌ش��ده داده‌اند‪،‬‬ ‫اعالم کرد که تهران حتی آمادگی‬ ‫دارد از آمریکا اورانیوم غنی‌ش��ده‬ ‫خریداری کند‪.‬‬ ‫آقای احمدی‌نژاد که روز چهارشنبه‬ ‫در حاشیه نشس��ت هیئت دولت با‬ ‫خبرنگاران سخن می‌گفت با اشاره‬ ‫به مذاکرات ایران و ش��ش قدرت‬ ‫جهانی در ژنو‪ ،‬از روند گفت‌وگوها‬ ‫ابراز رضایت کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه «برخی کش��ورها»‬ ‫به ص��ورت «گروهی ی��ا انفرادی»‬ ‫پیش��نهاد فروش اورانیوم غنی‌شده‬ ‫داده‌ان��د‪ ،‬گف��ت‪« :‬کارشناس��ان ما‬ ‫ب��ه زودی مذاک��رات خ��ود را با‬ ‫طرف‌های فروشنده آغاز می‌کنند‪».‬‬ ‫دیپلمات‌های غربی می‌گویند ایران‬ ‫در نشست پنجشنبه گذشته در ژنو با‬ ‫گروه ‪« ۵+۱‬به طور اصولی» موافقت‬ ‫کرده ‪ ۸۰‬درصد از ذخیره اورانیوم‬ ‫غنی‌ش��ده خود را ب��رای فرآوری‬ ‫بیش��تر به روسیه و فرانسه بفرستد تا‬ ‫برای استفاده در رآکتور تهران برای‬ ‫مصارف پزشکی آماده شود‪.‬‬ ‫ایران قرار اس��ت در اواخر مهر ماه‬ ‫امسال در وین با سه کشور روسیه‪،‬‬ ‫فرانسه‪ ،‬و ایاالت متحده بر سر تأمین‬ ‫اورانیوم با غلظت باال برای استفاده از‬ ‫رآکتور تحقیقاتی تهران گفت‌وگو‬ ‫کند‪.‬‬

‫احمدی نژاد ‪ :‬ما سوخت را از‬ ‫هر کشوری که اعالم آمادگی‬ ‫کند‪ ،‬می‌خریم و آمریکا هم‬ ‫می‌تواند یکی از طرف‌های‬ ‫فروشنده باشد‪.‬طرف فرانسوی‬ ‫هم پیشنهاد رسمی اعالم کند‬ ‫تا کارشناسان ما در سازمان‬ ‫انرژی اتمی آن را بررسی‬ ‫کنند‪.‬‬

‫رئیس جمهوری ایران‌‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫نیاز ای��ران به اورانیوم غنی س��ازی‬ ‫ش��ده تا حد ‪ ۲۰‬درص��د گفت‪« :‬ما‬ ‫سوخت را از هر کشوری که اعالم‬ ‫آمادگی کند‪ ،‬می‌خریم و آمریکا‬ ‫ه��م می‌تواند یک��ی از طرف‌های‬ ‫فروشندهباشد‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬طرف فرانسوی پیشنهاد‬ ‫رس��می اعالم کند تا کارشناس��ان‬ ‫ما در س��ازمان ان��رژی اتمی آن را‬ ‫بررسیکنند‪».‬‬ ‫در همی��ن حال س��رگئی الورف‪،‬‬ ‫وزیر خارجه روس��یه روز دوش��نبه‬ ‫اع�لام ک��رد که مس��کو آمادگی‬ ‫دارد برای تأمین اورانیوم مورد نیاز‬ ‫رآکتور تحقیقاتی تهران با فرانسه و‬

‫‪Hair & Esthetics‬‬

‫‪For new clients, only first time‬‬

‫‪TATTOO‬‬

‫ﺟﻤﺸﻴﺪ ‪(778) 322-4514‬‬

‫‪TALA‬‬

‫رنﮓ کردن مو فقط ‪ ۲9‬دالر‬

‫ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺏ‪ ،‬ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫آرایش دائمی‬

‫‪ 150‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﺍﺑﺮﻭ‬ ‫ﺧﻂ ﭼﺸﻢ ‪ 250‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﺧﻂ ﻟﺐ ‪ 200‬ﺩﻻﺭ‬

‫آژانس همکاری کند‪.‬‬ ‫رئیس دولت دهم مذاکرات ژنو را‬ ‫«یک گام مثبت و رو به جلو» خواند‬ ‫و گف��ت‪« :‬ب��ه نظر می‌رس��د آرام‬ ‫آرام یک اراده ب��رای حرکت در‬ ‫جهت تعامل مثبت و سازنده شکل‬ ‫می‌گیرد و ما از این موضوع استقبال‬ ‫می‌کنیم‪».‬‬ ‫کش��ورهای غربی ای��ران را متهم‬ ‫می‌کنند که از برنامه هسته‌ای خود‬ ‫اه��داف نظامی را دنب��ال می‌کند؛‬ ‫تهران ای��ن اته��ام را رد می‌کند و‬ ‫هدف از برنامه هسته‌ای خود را تنها‬ ‫برای تولید برق اعالم کرده است‪.‬‬ ‫دو روز پ��س از مذاک��رات ژن��و‪،‬‬ ‫محم��د االبرادع��ی در واپس��ین‬ ‫روزهای ریاس��ت خود بر آژانس‬ ‫بین‌الملل��ی انرژی اتم��ی‪ ،‬به تهران‬ ‫آم��د و اع�لام کرد ک��ه مقام‌های‬ ‫جمهوری اسالمی سوم آبان ماه را‬ ‫برای بازرس��ی کارخانه غنی‌سازی‬ ‫قم تعیین کرده‌اند‪ .‬تهران به تازگی‬ ‫ساخت کارخانه غنی‌سازی قم را به‬ ‫اطالع آژانس رسانده است‪.‬‬ ‫محمد البرادعی ‪،‬مدیر کل آژانس‬ ‫بین‌المللی انرژی اتم��ی‪ ،‬بار دیگر‬ ‫در ته��ران تاکی��د کرد ک��ه ایران‬ ‫باید نس��بت به برنامه هسته‌ای خود‬ ‫«اعتمادسازی» کند و ایران خواست‬ ‫ک��ه پروت��کل الحاقی را ب��ه اجرا‬ ‫درآورد تا این س��ازمان بتواند دامنه‬ ‫بازرسی‌های خود را گسترش دهد‪.‬‬

‫ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻮ‬ ‫ﺭﻧﮓ‬ ‫ﻫﺎﻯﻻﻳﺖ‬ ‫ﻓﺮ‬ ‫ﻣﺎﻧﻴﻜﻮﺭ ﻭ ﭘﺪﻳﻜﻮﺭ‬ ‫‪Facial‬‬

‫ﺍﺯ ‪ 20‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﺍﺯ ‪ 45‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﺍﺯ ‪ 65‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﺍﺯ ‪ 65‬ﺩﻻﺭ‬ ‫‪ 45‬ﺩﻻﺭ‬ ‫‪ 45‬ﺩﻻﺭ‬

‫بند و ابرو‪ ،‬وکس‬

‫‪604.733.0905‬‬ ‫‪1937 W. broadway, Vancouver V6J 1Z3‬‬

‫‪psharifnejad@shaw.ca‬‬ ‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 2‬ﺣﻤﺎﻡ ﻭ ‪ 2‬ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺯﻳﺒﺎﻯ‬ ‫‪ Observatory‬ﺩﺭ ﻧﻮﺭﺕ ﻭﻧﻜﻮﻭﺭ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ‪1071‬ﻓﻮﺕ ﻣﺮﺑﻊ‪،‬‬ ‫ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻗﻰ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺯﻳﺒﺎﻯ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺩﺭﻳﺎ‬

‫‪$519,900‬‬

‫‪1101-120 W. 2nd Street‬‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 2‬ﺣﻤﺎﻡ ﺩﺭ ﭘﺮﻭژﻩ ﻣﺠﻠﻞ‬ ‫ﻭ ﺯﻳﺒﺎﻯ ‪ Vista Place‬ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ‪ 939‬ﻓﻮﺕ ﻣﺮﺑﻊ‪،‬‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺩﻟﭙﺬﻳﺮ ﻛﻮﻩﻫﺎﻯ ﺷﻤﺎﻝ ﻭﻧﻜﻮﻭﺭ‬

‫‪Assignment‬‬

‫‪$549,900‬‬

‫‪1601-158 W. 13th Street‬‬


‫‪23‬‬

‫‪23 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 923‬جمعه ‪ 17‬مهر ‪1388‬‬

‫ماجرایی که دوباره تیتر روزنامه ها شد‬

‫احمدی نژاد سفیانی است یا یهودی؟‬ ‫بهران رفیعی ‪ -‬روز آنالین ‪ -‬روزنامه‬ ‫انگلیسی دیلی تلگراف در مقاله ای‬ ‫«محمود احمدی نژاد» را بر اساس‬ ‫نام فامیل سابق اش و نقل قول هایی‬ ‫ک��ه در این باره وج��ود دارد‪ ،‬یک‬ ‫یهودی خواند و دوباره در حالی که‬ ‫پیش از این نیز این مساله در رسانه‬ ‫های اینترنتی منتشر ش��ده بود‪ ،‬آن‬ ‫را در کانون توج��ه افکار عمومی‬ ‫قرارداد‪.‬‬ ‫روزنام��ه دیلی تلگ��راف در مقاله‬ ‫خود تصویری از شناسنامه محمود‬ ‫احمدی نژاد را به سخنانی از مهدی‬ ‫خزعلی مستند و در نهایت بار دیگر‬ ‫مساله یهودی تبار بودن وی را مطرح‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫پیش از این مهدی خزعلی‪ ،‬فرزند‬ ‫آی��ت اهلل خزعل��ی در وبس��ایت‬ ‫ش��خصی اش درمقال��ه ای که در‬ ‫نقد زیاده روی و عملکرد ش��عاری‬ ‫حزب موتلفه اس�لامی و حبیب اهلل‬ ‫عس��کراوالدی در دفاع از اقتصاد‬ ‫اسالمی نوش��ته بود عالوه بر اینکه‬ ‫رهبر حزب موتلفه اس�لامی را ی‬ ‫یهودی تبار خوانده بود‪ ،‬نوشته بود‪:‬‬ ‫«اخیرا ش��نیدم احمدی نژاد هم که‬ ‫دس��ت کمی از تظاهرات افراطی‬ ‫دینی از آنان ن��دارد‪ ،‬از خانواده ای‬ ‫یهودی تب��ار بوده اس��ت‪ ،‬نگاهی‬ ‫به صفح��ه توضیحات شناس��نامه‬ ‫او بیاندازی��م ت��ا تغیی��ر فامیل��ی از‬ ‫سبورچیان به احمدی نژاد را دیده و‬ ‫ریشه خانواده سبورچیان در آرادان‬ ‫را بررس��ی کنی��م!! اگ��ر حقیقت‬ ‫داشته باشد‪ ،‬حلقه قدرت‪ ،‬ثروت و‬ ‫روحانیت در نسل قوم یهود در ایران‬ ‫تحکیم شده است‪».‬‬ ‫مهدی خزعلی در این مقاله عالوه‬ ‫ب��ر این دوتن‪ ،‬با کنای��ه به آیت اهلل‬ ‫محمدتقی مصباح ی��زدی او را نیز‬ ‫یهودی دانسته بود و نوشته بود‪« :‬در‬ ‫قم آنکه بیشتر دم از اسالم و والیت‬ ‫می زند و دس��ت همه مراجع را در‬ ‫تعصب دینی بسته است و آن چنان‬ ‫تئوری حکومت اس�لامی سر می‬ ‫دهد و بر طبل تحجر می کوبد‪،‬که‬ ‫دین و آیین محمدی در نظر مردم‬ ‫ناخوش آید! و تم��ام دین گریزی‬ ‫مردم از قرائت دینی اوس��ت‪،‬حتی‬ ‫دین روحانیت مبارز را قبول ندارد‪،‬‬ ‫خود را آس��مانی می داند و همه را‬ ‫زمینی!! باز به حس��ب و نسب که‬

‫برمی گردی��م به اجداد یهودی می‬ ‫رسیم‪».‬‬ ‫هرچند این نوش��ته مهدی خزعلی‬ ‫در کنار گفته ها و نوشته های دیگر‬ ‫در زمان انتشار بس��یار مورد توجه‬ ‫مخاطبان وبسایت های اینترنتی قرار‬ ‫گرفت اما در رس��انه های نزدیکان‬ ‫و حامی��ان محمود احمدی نژاد که‬ ‫معموال به سرعت نس��بت به اخبار‬ ‫مرتبط ب��ا وی واکنش نش��ان می‬ ‫دهند‪،‬هیچانعکاسینیافت‪.‬‬ ‫ای��ن درحال��ی ب��ود که پی��ش از‬ ‫نوش��تار مه��دی خزعل��ی «رابرت‬ ‫تی��ت» خبرنگار روزنام��ه گاردین‬ ‫نی��ز در تاری��خ ‪ 25‬جوالی س��ال‬ ‫‪ 2005‬نیز در گزارش��ی از «آرادان»‬ ‫محل تولد محم��ود احمدی نژاد با‬ ‫اش��اره به تغییر ن��ام خانوادگی او و‬ ‫مهاجرت آنها از این شهر‪ ،‬به نقل از‬ ‫خویشاوندان او علت این تغییر نام و‬ ‫مکان زندگی را «آميزه‌اي از داليل‬ ‫ديني و اقتصادي» عنوان کرده و از‬ ‫قول یکی از پس��رعموهای او به نام‬ ‫«مهدی شاه حسینی» نوشته بود‪« :‬در‬ ‫آن زمان مهاجرت از روستا به شهر‬ ‫بزرگ وجه مشترک رايج کساني‬ ‫بود که مي‌خواس��تند کسي اصل و‬ ‫منشاءشان را نشناسد‪».‬‬ ‫البته در اینکه محمود احمدی نژاد‬ ‫نام فامیلش را از «سبورجیان» یا واژه‬ ‫ای شبیه به آن به نام فعلی تغییر داده‬ ‫است شکی نیست چرا که بوضوح‬ ‫در تصاوی��ر شناس��نامه ای اش که‬ ‫خود در مقابل خبرنگاران و عکاسان‬ ‫رسانه ها باال گرفته این تغییر مشهود‬ ‫و قابل دیدن است‪ ،‬اما اینکه او یک‬ ‫یهودی تبار اس��ت ی��ا نه‪،‬همچنان‬ ‫ب��ا س��کوت او و اطرافیانش همراه‬ ‫است‪.‬‬

‫پ��س از انتش��ار گ��زارش جنجال‬ ‫برانگیز دیلی تلگراف‪ ،‬مونشه امیر‬ ‫س��ردبیر بخش فارس��ی وبس��ایت‬ ‫وزارت خارجه اس��راییل با انتش��ار‬ ‫نوش��تاری با مورد توجه قرار دادن‬ ‫گزارش این روزنامه س��عی کرد تا‬ ‫شبهه یهودی بودن احمدی نژاد را‬ ‫تکذیبکند‪.‬‬ ‫الوه ب��ر مونش��ه امی��ر‪ ،‬برخ��ی از‬ ‫نویسندگان وبس��ایت ها و وبالگ‬ ‫های فارسی نیز در مطالبی از زاویه‬ ‫های دیگر این مساله را مورد توجه‬ ‫ق��رار داده و آن را ماجرای��ی باور‬ ‫نکردنی و مشکوک خوانده اند‪.‬‬ ‫این اشخاص در استدالل های خود‬ ‫سکوت حامیان و اطرافیان احمدی‬ ‫نژاد در قبال این موضوع را دلیلی بر‬ ‫مشکوک بودن و عدم صحت این‬ ‫موضوع دانسته اند‪.‬‬ ‫سفیانی و نشانه های ظهور‬ ‫این بحث در شرایطی مجددا به تیتر‬ ‫روزنامه ها راه یافته که روایت های‬ ‫گوناگونی از افراطی گری مذهبی‬ ‫محمود احم��دی نژاد و اطرافیانش‬ ‫در سالیان اخیر نقل شده که یکی از‬ ‫معروف ترین آنها گذاشتن ظرف‬ ‫غذا برای امام دوازدهم شیعیان بر سر‬ ‫سفره مسئولین دولت است‪ .‬محمود‬ ‫احمدی نژاد هم بارها بر این مسایل‬ ‫دام��ن زده و به دفعات تکرار کرده‬ ‫اس��ت که زمینه های ظهور درحال‬ ‫مهیا شدن اس��ت‪ ،‬او در ‪ 17‬مهرماه‬ ‫سال گذشته در این باره گفته بود»‬ ‫وعده الهی حق بوده و نشانه های آن‬ ‫اكنون آشكار شده است‪».‬‬ ‫احمدی ن��ژاد در ای��ن اظهاراتش‬ ‫نشانه های ظهور را که بی شباهت‬ ‫با وضعی��ت کنونی ای��ران نیز نبود‬ ‫برش��مرده و گفته ب��ود‪« :‬امروز به‬ ‫لحاظ اجتماعی فاصله های طبقاتی‬ ‫و تبعی��ض در جهان م��وج می زند‬ ‫و از ح��دود هفت میلیارد جمعیت‬ ‫جهان همه از ب��ی عدالتی‪ ،‬تبعیض‬ ‫و خفق��ان حاكم از ناحیه ظالمان و‬ ‫مستكبران ناراضی هستند‪.‬نابسامانی‬ ‫های اخالق��ی و فرهنگی موج می‬ ‫زند و بنیان های خانواده و كرامت‬ ‫و شخصیت انسان آماج تهاجم بی‬ ‫امان است»‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪29‬‬

‫اعضای بازداشت شده کانون صنفی معلمان ایران آزاد شدند‬ ‫بی بی سی ‪ ۱۲ -‬عضو کانون صنفی‬ ‫معلمان ایران که روز س��ه شنبه در‬ ‫جلس��ه ای در خانه دبیرکل کانون‬ ‫بازداشت ش��ده بودند‪ ،‬پس از یک‬ ‫روز آزاد شدند‪.‬‬ ‫این گروه روز س��ه شنبه ‪ ۱۴‬مهر (‪۶‬‬ ‫اکتبر) در جلسه ای به مناسبت روز‬ ‫جهان��ی معلم در من��زل علی اکبر‬ ‫باغان��ی‪ ،‬دبیرکل کانون ش��رکت‬ ‫ک��رده بودند که توس��ط مأموران‬ ‫وزارت اطالعات ایران بازداش��ت‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫یک منبع مطلع به بی بی سی فارسی‬ ‫گفت که مأموران وزارت اطالعات‬ ‫پیش از آزاد کردن اعضای کانون‬ ‫صنفی معلم��ان‪ ،‬به آنه��ا گفته اند‬ ‫که چون مجوز فعالیت این کانون‬ ‫توسط وزارت کشور تمدید نشده‬ ‫است‪ ،‬فعالیت این کانون و تشکیل‬ ‫جلسات آن «غیر قانونی» است‪.‬‬

‫این در حالی است که به گفته یکی‬ ‫از اعض��ای کانون‪ ،‬این نهاد صنفی‬ ‫از س��ال ‪ ۱۳۸۰‬به ص��ورت قانونی‬ ‫تشکیل شده و حتی برای مدتی در‬ ‫ساختمانی که توسط وزارت کشور‬ ‫در اختیارش قرار گرفته بود‪ ،‬فعالیت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫کان��ون می گوی��د ک��ه انتخابات‬ ‫خود را مطابق اساس��نامه انجام داده‬ ‫و م��دارک را ب��ه وزارت کش��ور‬ ‫فرس��تاده‪ ،‬اما وزارت کشور بدون‬ ‫ارائه توضیحی از حدود یک سال‬ ‫پیش مجوز فعالی��ت آن را تمدید‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫همزمان با ماجرای بازداشت اعضای‬ ‫کانون صنفی معلمان ایران‪ ،‬روزنامه‬ ‫کیهان در ستون اخبار ویژه شماره‬ ‫روز چهارش��نبه ‪ ۱۵‬مهر خود‪ ،‬این‬ ‫کان��ون را «گروه��ک» و «گ��روه‬ ‫پوششی» خوانده و به شدت نسبت‬

‫به گفت و گوی دبیرکل و یکی از‬ ‫اعضای آن با رادی��و فردا اعتراض‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫آق��ای باغان��ی در گف��ت و گوی‬ ‫مذکور از وضعیت معشیتی و کاری‬ ‫معلم��ان و همچنین ع��دم صدور‬ ‫مجوز برای برگزاری مراس��م روز‬ ‫جهانی معلم برای کانون انتقاد کرده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫به گزارش برخی رسانه های اینترنتی‬ ‫در ایران‪ ،‬علی اکبر باغانی‪ ،‬علیرضا‬ ‫جوادی‪ ،‬محمود بهشتی لنگرودی‪،‬‬ ‫محم��ود دهق��ان آزاد‪ ،‬اس��ماعیل‬ ‫عبدی‪ ،‬مهدیه بهلولی‪ ،‬خاتون بادپر‪،‬‬ ‫مجتبی قریش��یان‪ ،‬عباس معارفی‪،‬‬ ‫محمد نوری و آقای��ان جوادپور و‬ ‫نیک نژاد بازداشت شدگانی بودند‬ ‫که اکنون آزاد شده اند‪.‬‬


‫‪24‬‬

‫‪24 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 923‬جمعه ‪ 17‬مهر ‪1388‬‬

‫درآمد ‪ 21‬میلیارد دالری قطر از جیب ایران‬ ‫خبرآنالی��ن ‪ -‬در ح��ال حاض��ر‬ ‫قطری‌ها هر روز حدود ‪ 165‬میلیون‬ ‫متر مکع��ب گاز بی��ش از ایران از‬ ‫پارس‌جنوبی برداشت می‌کنند که‬ ‫با محاس��به رق��م ‪ 350‬دالر در هر‬ ‫هزار متر مکع��ب گاز که در حال‬ ‫حاضر رقمی در حدود نورم جهانی‬ ‫محسوبمی‌شود‪،‬ساالنهقطرحدود‬ ‫‪ 21‬میلیارد دالر بیشتر از ایران از این‬ ‫میدان عظیم‪ ،‬گاز برداشت می‌کند‪.‬‬ ‫آذر جزایری‪ :‬در این شرایط‪ ،‬عدم‬ ‫تخصیص سه درصد از درآمدهای‬ ‫نفتی ب��ه پروژه‌های پارس‌جنوبی و‬ ‫عدم جذب سرمایه‌گذاری الزم در‬ ‫این منطقه باعث رکود بی‌سابقه در‬ ‫اجرای پروژه‌های این میدان ش��ده‬ ‫به گونه‌ای که در شرایط فعلی اکثر‬ ‫پروژه‌های پارس‌جنوبی به دلیل عدم‬ ‫تأمین مالی به صورت نیمه فعال در‬ ‫آمده‌اند‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که ش��مس‬ ‫اردکانی رئیس کمیس��یون انرژی‬ ‫اتاق بازرگانی ایران معتقد اس��ت‪:‬‬ ‫تأخیر ای��ران در راه‌اندازی به موقع‬ ‫فازهای پارس‌جنوبی تاکنون باعث‬ ‫ش��ده تا قطر ‪ 55‬میلیارد دالر بیش‬ ‫از سهم خود از این میدان برداشت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫در سال جاری حجم برداشت ایران‬ ‫از گاز پارس‌جنوبی به ‪ ۱۸۵‬میلیون‬ ‫متر مکعب در روز رسیده است که‬ ‫ای��ن آمار نیز فاصله زیادی با حجم‬ ‫گاز برداشتی قطر از این حوزه عظیم‬ ‫گازی دارد‪ .‬بر اساس آمارهای ارائه‬ ‫شده از س��وی منابع قطری‪ ،‬میزان‬ ‫برداش��ت گاز قطر از میدان گازی‬

‫در حال حاضر قطری‌ها‬ ‫هر روز حدود ‪ 165‬میلیون‬ ‫متر مکعب گاز بیش از‬ ‫ایران از پارس‌جنوبی‬ ‫برداشتمی‌کنند‬ ‫پارس‌جنوبی در حدود ‪ ۳۵۰‬میلیون‬ ‫متر مکعب در روز اعالم شده است‪.‬‬ ‫این میزان از فاصله قابل مالحظه‌ای با‬ ‫میزان برداشت ایران حکایت دارد‪.‬‬ ‫این در حالی است که مسئوالن نفتی‬ ‫بارها تأکید کرده‌اند که تولید ایران‬ ‫از پارس‌جنوبی در ش��رایط فعلی با‬ ‫قطر برابر است در صورتی که آمار‬ ‫رس��می ارائه شده از سوی شرکت‬ ‫نف��ت و گاز پارس مبن��ی بر تولید‬ ‫مطرح ش��ده اس��ت و در عین حال‬ ‫نی��ز قطر تولید روزانه خ��ود از این‬ ‫میدان مش��ترک را ‪ 350‬میلیون متر‬ ‫مکعب اعالم می‌کن��د‪ .‬با این حال‬ ‫اوایل امسال نیز وزیر سابق نفت در‬ ‫جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال‬ ‫یکی از خبرنگاران بر مساوی بودن‬ ‫برداش��ت قطر و ایران از این میدان‬ ‫عظیم گازی تأکید کرد‪.‬‬ ‫در عی��ن ح��ال‪ ،‬مدیرعامل منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی انرژی پارس‪ ،‬با تأیید‬ ‫مش��کالت مالی در ای��ن منطقه و‬ ‫رکود پروژه‌ها تأکید دارد‪ :‬به زودی‬

‫س��ه درص��د از درآمده��ای نفتی کرده‌اند‪.‬‬ ‫کشور به این منطقه تزریق خواهد‬ ‫شد و می‌توان مش��کالت فعلی را‬ ‫تأخیرها ادامه دارد‬ ‫مرتفع کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن بی��ن‪ ،‬براس��اس گفته‌های براساس اظهارات پیمانکاران حاضر‬ ‫مدیرعام��ل منطقه وی��ژه اقتصادی در این منطقه‪ ،‬در شرایط فعلی اکثر‬ ‫انرژی پارس‪ ،‬مبلغ مذکور تصویب فازه��ای پارس‌جنوب��ی ب��ه حالت‬ ‫شده و در مرحله ابالغ به واحدهای نیمه‌تعطیل درآمده‌اند به گونه‌ای که‬ ‫عملیاتی قرار گرفته است و براساس اشتغال در این منطقه طی یک سال‬ ‫وعده‌های مس��ئوالن ذیرب��ط قرار گذشته با کاهش شدیدی روبه رو‬ ‫اس��ت در روزهای آتی این مبلغ به شده است‪.‬‬ ‫حس��اب منطقه واریز شود تا شاید در این میان اکثر پیمانکاران برداشت‬ ‫بتوان از این طریق رونق مجدد را به از حس��اب ذخیره ارزی را بهترین‬ ‫منطقهپارس‌جنوبیبازگرداند‪.‬‬ ‫راه خروج از این بحران می‌دانند و‬ ‫این در حالی اس��ت که براس��اس تأکید دارند در ش��رایطی که ایران‬ ‫قانون باید س��االنه حدود ‪ 3‬درصد تحریم اس��ت نمی‌ت��وان به جذب‬ ‫از درآمده��ای نفت��ی ب��ه منطق��ه سرمایه خارجی امیدوار بود‪.‬‬ ‫پارس‌جنوبی در جهت توس��عه هر براین اس��اس‪ ،‬در حال حاضر اکثر‬ ‫چ��ه زودتر این منطق��ه گازی قرار پیمانکاران حاضر در این منطقه به‬ ‫بگیرد که تاکنون این امر در س��ال دلیل عدم تأمین منابع مالی الزم از‬ ‫جاری محقق نشده است‪.‬‬ ‫تأخیر در اج��رای پروژه‌های خود‬ ‫براساس اظهارات مدیرعامل منطقه س��خن می‌گوین��د ک��ه بارز‌ترین‬ ‫وی��ژه اقتصادی ان��رژی پارس قرار این ادعاها اظه��ارات اخیر فرمانده‬ ‫بوده این مبل��غ در ابتدای نیمه دوم قرارگاه خاتم‌االنبیاء مجری فازهای‬ ‫امسال به این منطقه تزریق شود‪.‬‬ ‫‪ 15‬و ‪ 16‬پارس‌جنوبی و مدیرعامل‬ ‫موس��ی س��وری عل��ت رک��ود ش��رکت پتروپارس مجری فاز ‪12‬‬ ‫پروژه‌های پارس‌جنوبی را ناش��ی است‪.‬‬ ‫از بحران‌های اقتص��ادی در جهان منوچه��ری مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫می‌داند که از اسفندماه سال گذشته پتروپ��ارس از بحران مال��ی در فاز‬ ‫تاکنون پارس‌جنوب��ی را نیز تحت ‪ 12‬پارس‌جنوب��ی به عن��وان یکی‬ ‫تأثیر قرار داده است‪.‬‬ ‫از بزرگ‌تری��ن پروژه‌ه��ای ای��ن‬ ‫این در حالی اس��ت که مس��ئوالن منطقه خبر می‌ده��د و تأکید دارد‪:‬‬ ‫دولت��ی از زمان آغ��از بحران‌های بحران‌های مال��ی موجود به حدی‬ ‫اقتصادی جهان تاکنون بارها بر عدم است که می‌تواند این پروژه را با‬ ‫تأثیرگ��ذاری بحران‌های اقتصادی‬ ‫ادامه در صفحه ‪29‬‬ ‫جهان ب��ر اقتص��اد کش��ور تأکید‬

‫دیدار خاتمی و مرتضی نبوی‬ ‫با سعید حجاریان در خانه وی‬

‫پیک نت ‪ -‬خبرگزاری «ایس��نا» که رنگ پریده در حاش��یه خبرگزاری‬ ‫«ایرنا» و «فارس» لنگان لنگان می رود‪ ،‬در گزارشی بشدت سانسور شده‬ ‫اعالم داشت که محمد خاتمی به دیدار سعید حجاریان در خانه وی رفته‬ ‫است‪ .‬این خبر به نقل از یکی از اعضای فراکسیون خط امام مجلس اعالم‬ ‫شد ه است‪.‬‬ ‫ش��ک نیست که حجاریان در این دیدار‪ ،‬آنچه را در دیدار با نمایندگان‬ ‫مجلس و بویژه حجت االسالم انصاری راد‪ ،‬رئیس خوش نام کمیسیون‬ ‫اصل ‪ 90‬مجلس ششم نگفته‪ ،‬زیر گوش خاتمی گفته است تا بلکه او به‬ ‫گوش دیگرانی برساند که یا نمی دانند در زندان سپاه چه گذشته و یا می‬ ‫دانند اما تصور می کنند دیگران خبر ندارند و نباید صدایش را در آورد‪.‬‬ ‫آن عضو فراکس��یون خط امام مجلس‪ ،‬به نوشته «ایسنا» هیچ اطالعی از‬ ‫محتوای مذاکرات خاتمی‪ -‬حجاریان در اختیار ای خبرگزاری قرار نداده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بصورت همزمان‪ ،‬خبرگزاری دولتی «ایرنا» نیز خبر داد که مرتضی نبوی‪،‬‬ ‫مدیرعامل بنیاد «رس��الت» و عضو مجمع تش��خیص مصلحت نیز که از‬ ‫دوران قبل از انقالب با حجاریان دوس��ت بوده‪ ،‬به دیدار وی رفته است‪.‬‬ ‫از جانب وی نیز کالمی پیرامون محتوای خبری این دیدار منتش��ر نشده‬ ‫است و این درحالی است که با توجه به موقعیت نبوی در بخش راست‬ ‫حاکمیت جمهوری اسالمی‪ ،‬باحتمال قریب به یقین حجاریان به او نیز‬ ‫درباره زندان کودتای ‪ 22‬خرداد اطالعاتی داده است‪.‬‬

‫قابل توجه هموطنان ساکن منطقه وستوود پالتو کوکیتالم و ترایسیتی‬

‫فروشگاه پاسارگاد مارکت‬ ‫«وستوود پالتو ‪ -‬کوکیتالم»‬

‫تمامی مایحتاج غذایی شما هموطنان عزیز را در زیر یک سقف فراهم آورده است‬

‫‪3033 Robson Drive, Coquitlam‬‬ ‫)‪(Corner Pintree & Robson‬‬

‫‪Telephone: 778.285.2258‬‬

‫«تازه ترین و مرغوبترین فرآوردههای غذایی‪ ،‬سبزیجای و میوهجات‪ ،‬حبوبات‪ ،‬انواع فرآوردههای گوشتی»‬ ‫ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 8‬ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ‪ 9‬ﺷﺐ‬ ‫ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ‬ ‫ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 9‬ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ‪ 9‬ﺷﺐ‬ ‫ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺷﻨﺒﻪ‬ ‫ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻭ ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 10‬ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ‪ 7‬ﺷﺐ‬

‫هدف ما تامین آسایش و دسترسی آسان شما‬ ‫به مواد غذایی در «وستوود پالتو» میباشد‬


‫‪25‬‬

‫‪25 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 923‬جمعه ‪ 17‬مهر ‪1388‬‬

‫ﻭﺍﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺷﺨﺎﺻﻰ ﻛﻪ‬ ‫*‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺑﻴﺰﻧﺲ ﺷﺨﺼﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬

‫*‬

‫* ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻡ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﺷﻨﺪ‬


‫‪26‬‬

‫‪26 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 923‬جمعه ‪ 17‬مهر ‪1388‬‬

‫‪www.pacific-honda.com‬‬ ‫‪LEASE THE MOST‬‬ ‫‪FUEL EFFICIENT CAR‬‬ ‫‪ON THE MARKET TODAY‬‬

‫‪By Cedric Hughes‬‬

‫‪with contribution by Leslie McGaffin LLB‬‬

‫رانندگیهوشمندانه‬

‫‪THE NEW 2010 HONDA INSIGHT‬‬ ‫‪HATCHBACK COMPLETE WITH G.P.S. NAVIGATION‬‬ ‫‪AND BLUE TOOTH AND MUCH MORE‬‬

‫صنعت اتومبیل را تغییر می‌دهد‬ ‫سیستم‌های ترابری و حمل و نقل هوشمند‪ ،‬فن‌آوری‌ها و تکنولوژی‌های متفاوتی‬ ‫را درب��ر می‌گیرند که در مجموع می‌توان گفت که آماج اصلی این سیس��تم‌ها‬ ‫اقتصادی‌تر کردن حمل و نقل زمینی است‪ .‬سیستمی که از همه مهم‌تر است و از‬ ‫زمانی که موتور جای درشکه اسب‌دار را گرفت بیشتر مورد توجه قرار گرفت‪.‬‬ ‫امروزه نظرها به س��وی «رانندگی هوشمندانه» جلب شده است‪ .‬این اصطالحی‬ ‫اس��ت که دپارتمان ترافی��ک و حمل و نقل آمریکا برگزی��ده که دربرگیرنده‬ ‫طراحی و نیز سرویس حمل و نقل است‪.‬‬ ‫این طرح ابتدا به ‪ VII‬یا جمع‌بندی و یکسان کردن زیربنای حمل و نقل معروف‬ ‫بود اما به مرور این طرح توسط محققین‪ ،‬کارشناسان و طراحان جلو رفت و تمام‬ ‫سیستم‌های حمل و نقل و امکانات آن را دربر گرفت‪ .‬با رسیدن به مرحله اجرایی‬ ‫طرح فوق‪ ،‬این سیستم طیف وسیعی از کارشناسان‪ ،‬مصرف‌کنندگان و‪ ...‬را نیز در‬ ‫برگرفت‪ .‬رانندگی هوشمندانه توسط دولت آمریکا حمایت می‌شود‪.‬‬ ‫‪ www.intellidriveusa.org‬این وب سایت از این جهت راه‌اندازی شده است‬ ‫که آخرین رهنمودهای رانندگی و اطالع��ات الزم را در اختیار مردم بگذارد‪.‬‬ ‫این تارنمای اینترنتی منظور از راه‌اندازی این وب‌سایت را جمع‌آوری تکنولوژی‬ ‫دانسته که مردم و رانندگان را به یکدیگر مرتبط می‌سازد‪ ،‬به محیط زیست کمک‬ ‫می‌کند و رفت و آمد را تسهیل می‌بخشد‪.‬‬ ‫سیس��تم ارتباطات بی‌سیم نوعی تکنولوژی جدید است که رانندگان و جاده‌ها‬ ‫را به هم مرتبط می‌سازد و نوعی ارتباط جهانی بین مردم ایجاد می‌کند و انواع‬ ‫مدل‌های اتومبیل‌های را به هم نزدیک می‌سازد‪ .‬این سیستم البته کمک می‌کند‬ ‫تا از هزینه‌های س��نگین نیز کاسته شود‪ .‬پژوهش��گران و سازندگان اتومبیل‌ها و‬ ‫مسوولین دولتی ترافیک فدرال و ناحیه‌ای استانداردهایی را تهیه می‌کنند که هم‬ ‫رانندگان و هم جاده‌ها و تکنولوژی را به هم مربوط می‌سازد و شرایطی فراهم‬ ‫می‌آورد تا از تکنولوژی به نحو احسن استفاده شده و از هزینه‌ها کاسته شود‪.‬‬ ‫تاثیر تکان‌دهنده و تحول‌یابنده رانندگی هوش��مند را نباید با اغراق نگریس��ت‪.‬‬ ‫هدف از رانندگی هوشمندانه این است که از تعداد تصادفات و تلفات در جاده‌ها‬ ‫کاسته شود و هزینه‌های کمتری پرداخت شود‪ .‬از طریق این تکنولوژی رانندگان‬ ‫اتومبیل‌ها‪ ،‬دوچرخه‌س��واران و عابرین پیاده با هم مرتبط ش��ده و یکدیگر را از‬ ‫تمامی خطرات اگاه می‌سازند‪ .‬اگر زمان پاسخ کافی نباشد‪ ،‬رانندگی هوشمندانه‬ ‫با تکنولوژی‌های جدید ابزاری را فراهم می‌سازد تا مردم از تصادفات جلوگیری‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫در این تارنما می‌خوانیم که تحقیقات جدید در راه است که هرچه بیشتر جاده‌ها‬ ‫ایمن گ��ردد و عالئم خطر به صدا درآیند‪ .‬در هنگام تعویض خطوط حرکت‪،‬‬ ‫سبقت از یکدیگر و همچنین در زمان از دست دادن کنترل اتومبیل این سیستم‬ ‫رانندگی هوشمندانه به رانندگان کمک فراوانی می‌کند‪.‬‬ ‫ارتباط میان رانندگان و مسائلی که در جاده‌ها می‌گذرد امکانات فراوانی در اختیار‬ ‫رانندگان قرار می‌دهد که آنان را از خطرات احتمالی آگاه سازد‪ ،‬از محل‌هایی‬ ‫که کارگران در آن جا مش��غول به کار هستند‪ ،‬شرایط جوی را به آن‌ها گوشزد‬ ‫نماید و هرگونه نظر و پیش��نهاد مناسب را در اختیار آن‌ها قرار دهد تا رانندگان‬ ‫آلترناتیوهای بهتری داش��ته باشند‪ .‬این کار سبب می‌شود که از ترافیک سنگین‬ ‫کاسته شود و هرچه بیشتر در مصرف سوخت صرفه‌جویی شود‪ .‬منافع این سیستم‬ ‫رانندگی هوشمند بسیار است و به نوعی انقالبی در زمینه رانندگی پدید آورده‬ ‫است‪ .‬این نقطه آغازی است و هنوز کارهای بزرگی در پیش است‪.‬‬

‫ﻓﻘﻂ ‪ 450‬ﺩﻻﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ‬ ‫)ﺍﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﺳﺖ(‬

‫ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺴﺖ ﺩﺭﺍﻳﻮ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺩ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ‬ ‫‪Based on 48 month lease @5.9%a.p.r.oa.c. Total lease obligation $21,611.04 including‬‬ ‫‪taxes. Buy out option of $12,650 plus taxes at end of lease. 96,000 kilometers allowed.‬‬ ‫‪Extra kilometers charged at $0.12 per km. Offer subject to change without notice.‬‬

‫‪2010 HONDA Insight Hybrid‬‬

‫ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻣﺪﻝﻫﺎﻯ ﺳﺎﻝ ‪2009‬‬

‫ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺳﺖ ﺩﻭﻡ‬

‫‪2008 HONDA ACCORD V6 EX-L‬‬

‫‪NAVIGATION, TOP OF THE LINE‬‬ ‫‪4-DOOR, BEIGE, NO ACCIDENTS,‬‬ ‫‪ONLY 12,000 KILOMETERS,‬‬ ‫‪ONLY $31,500 PLUS TAXES‬‬

‫ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ‬

‫ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺮﺍﺩ ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫﻰ ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ‪(604) 982-3081 :‬‬

‫ﺗﻠﻔﻦ ﺳﻠﻮﻻﺭ‪(604) 512-5488 :‬‬ ‫‪leasemanager@pacific-honda.com‬‬

‫جواهری ساعتچی و ساعتچی‬ ‫‪Robson, Vancouver Tel: 604.685.5625 1105‬‬


‫‪27‬‬

‫‪27 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 923‬جمعه ‪ 17‬مهر ‪1388‬‬

‫ﭘﻨﺖﻫﺎﻭﺱ ﺩﻭﻃﺒﻘﻪ‪ ،‬ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 2/5‬ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺣﻤﺎﻡ‪،‬‬ ‫‪ 1600‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪ ،‬ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﻟﺒﺎﺯ‪ ،‬ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻜﻦ‬ ‫ﺑﺰﺭگ‪ 2 ،‬ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ‪ ،‬ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮﻉ‪،‬‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺑﻰﻧﻈﻴﺮ ﺍﺯ ‪ False Creek‬ﻭ ﻳﻞﺗﺎﻭﻥ‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻳﻚ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﻭ ﺩﻥ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 700‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪،‬‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ‪ Coal Harbour‬ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ‬ ‫ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ ‪Melville‬ﺍ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﻭ ﺳﺎﻟﻦ ﻭﺭﺯﺵ‬ ‫ﺩﺭ ﭘﺸﺖﺑﺎﻡ ‪ ،‬ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻰ ‪ 24‬ﺳﺎﻋﺘﻪ‪ ،‬ﺍﺗﺎﻕ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻰ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ‬

‫‪PH3-1133 Homer Street‬‬

‫‪$1,688,000‬‬

‫‪H&H‬‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻳﻚ ﺧﻮﺍﺑﻪ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 580‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻻﻧﺪﺭﻯ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺍﺣﺪ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻜﻦ ﻭ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ‪،‬‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺏ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﺍﻭﻥﺗﺎﻭﻥ ﻭ ﺍﺳﻜﺎﻯﺗﺮﻥ‬

‫‪Bosa Circa‬‬

‫‪$288,000‬‬

‫‪MELVILLE‬‬

‫ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ‬

‫‪SOLD IN‬‬ ‫‪3 DAYS‬‬

‫‪#206-3660 Vanness Ave.‬‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﺩﻟﺒﺎﺯ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻜﻦ ﺑﺰﺭگ‪ ،‬ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ‬ ‫ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮ‪ ،‬ﺳﻮﻧﺎ‪ ،‬ﺟﻜﻮﺯﻯ‪ ،‬ﺳﺎﻟﻦ ﻭﺭﺯﺵ‬

‫‪WOODCROFT‬‬

‫‪#1105-1189 Melville Street‬‬

‫‪# 2203-1155‬‬ ‫‪Seymour St.‬‬

‫‪BRAVA‬‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻳﻚ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﻭ ﺩﻥ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪575‬‬ ‫ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪ ،‬ﺭﻭ ﺑﻪ ﺟﻨﻮﺏ‪ ،‬ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺏ‪،‬‬ ‫ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﻔﭙﻮﺵ ﭼﻮﺑﻰ‪ ،‬ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻳﻚ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﻭ ﺩﻥ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ‪ ،22‬ﻣﺴﺎﺣﺖ ‪ 730‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪ ،‬ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺒﺎ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ‪،‬ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺏ‪ ،‬ﻛﻔﭙﻮﺵ ﻟﻤﻴﻨﻴﺖ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻴﻨﻠﺲ‬ ‫ﺍﺳﺘﻴﻞ ﺍﭘﻼﻳﻨﺴﺲ ﻭ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮﺩ ﺩﺍﺭﺍﻯ ‪ 600‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‬

‫‪ELECTRIC AVENUE‬‬

‫‪#1103-819 Hamilton Street‬‬

‫‪$349,000‬‬

‫‪#2219 - 938 Smithe St‬‬

‫ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﺩﺍﻭﻥﺗﺎﻭﻥ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﺗﺎﻕ ﻭﺭﺯﺵ‪،‬‬ ‫ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻰﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻧﻮﺳﺎﺯ‪ ،‬ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 2‬ﺳﺮﻭﻳﺲ‪ 807 ،‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪،‬‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺑﺎﻟﻜﻦ‪ ،‬ﺷﻮﻣﻴﻨﻪ ﮔﺎﺯﻯ‪ ،‬ﺳﻨﮓ ﮔﺮﺍﻧﻴﺖ ﺩﺭ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻴﻨﻠﺲ‬ ‫ﺍﺳﺘﻴﻞ ﺍﭘﻼﻳﻨﺴﺲ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺯﻳﺒﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻳﻚﺧﻮﺍﺑﻪ ﻭ ﺩﻥ‪ ،‬ﺑﺎ ﺩﻓﺘﺮ ﻛﺎﺭ‪ 536 ،‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪،‬‬ ‫ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻋﺎﻟﻰ‪ ،‬ﺑﺎ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺁﺏ‬

‫‪$368,000‬‬

‫‪#1205-1420 W. Georgia St.‬‬

‫‪GEORGE‬‬

‫‪$299,900‬‬

‫‪Coopers Lookout‬‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺳﺎﺏ ﭘﻨﺖﻫﺎﻭﺱ‪ ،‬ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺣﻤﺎﻡ‪،‬‬ ‫ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 1000‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪ ،‬ﺑﺎ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺧﻴﺮﻩﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ‬ ‫ﻭ ﺁﺏ‪ ،‬ﻛﻔﭙﻮﺵ ﭼﻮﺑﻰ‪ ،‬ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﮔﺮﺍﻧﻴﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ‪ ،‬ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺩﻟﺒﺎﺯ‪ ،‬ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﺑﺰﺭگ‬ ‫‪#3305 - 33 Smithe Street‬‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻳﻚﺧﻮﺍﺑﻪ ﻭ ﺩﻥ‪ ،‬ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 560‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪،‬‬ ‫ﺑﺎ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺑﻰﻧﻈﻴﺮ ﺍﺯ ‪ False Creek‬ﻭ ‪Science World‬‬ ‫ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺧﺮﻳﺪ‪،‬‬ ‫ﺍﺳﻜﺎﻯ ﺗﺮﻥ‪ ،‬ﭘﺎﺭﻙ ﻭ‪....‬‬

‫‪TAYLOR‬‬

‫‪$369,000‬‬

‫‪D‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪O‬‬

‫‪S‬‬

‫‪# 2309-550 Taylor St.‬‬

‫ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ‬

‫ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ ﻭ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ‬

‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ‬ ‫ﭘﻴﺶ ﺧﺮﻳﺪ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺩﺭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ‬ ‫ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﻭﺵ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ‬

‫‪#2809‬‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻳﻚ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﻭ ﺩﻥ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﺮﻭﻳﺲ‪ 615 ،‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪،‬‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺑﺎﻟﻜﻦ‪ ،‬ﺷﻮﻣﻴﻨﻪ ﮔﺎﺯﻯ‪ ،‬ﺳﻨﮓ ﮔﺮﺍﻧﻴﺖ ﺩﺭ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻴﻨﻠﺲ‬ ‫ﺍﺳﺘﻴﻞ ﺍﭘﻼﻳﻨﺴﺲ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺯﻳﺒﺎ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ‬

‫‪$369,000‬‬

‫‪$1,088,000‬‬

‫‪MELVILLE $1,050,000‬‬

‫‪Eight-One-Nine‬‬

‫‪$319,000‬‬

‫‪$569,000‬‬

‫‪S‬‬

‫‪#3904-1189‬‬ ‫‪Melville St.‬‬

‫‪$369,000‬‬

‫‪1505-2004 Fullerton Ave., North Van‬‬

‫‪D‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪O‬‬

‫‪PLAZA 88‬‬

‫‪#3307‬‬

‫ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﺗﺎﻕ ﻭﺭﺯﺵ‪ ،‬ﺍﺗﺎﻕ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻰ‪ ،‬ﻓﻀﺎﻯ ﺑﺎﺯ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺍﺳﻜﺎﻯ ﺗﺮﻥ ﺩﺍﺭﺩ‬

‫‪892 Carnarvon St., New Westminster‬‬


‫‪28‬‬

‫‪28 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 923‬جمعه ‪ 17‬مهر ‪1388‬‬

‫بمب های‬ ‫آمریکائیبرای‬ ‫نطنز و قم‬ ‫آی��ا آمری��کا در ح��ال آمادگی‬ ‫برای حمله احتمالی به تجهیزات‬ ‫هسته‌ای ایران است؟‬ ‫در اکتب��ر ‪ ،2007‬ای‌بی‌س��ی‬ ‫نی��وز گ��زارش داد ک��ه پنتاگون‬ ‫درخواس��ت ‪ 88‬میلی��ون دالر‬ ‫بص��ورت فوق‌الع��اده در بودجه‬ ‫جنگ ع��راق وافغانس��تان کرده‬ ‫اس��ت تا بمب ه��ای ضد پناهگاه‬ ‫غول‌پیکر خود را که بانکر باستر‬ ‫«پناه��گاه خور» نامیده می‌ش��ود‬ ‫توسعه دهد‪ .‬این یک بمب ‪13/5‬‬ ‫تنی اس��ت که برای ه��دف قرار‬ ‫دادن مواضع واق��ع در ‪ 200‬متری‬ ‫زیر زمین طراحی شده است‪ .‬آن‬ ‫زمان پنتاگون گفت «نیاز عملیاتی‬ ‫فوری» به این سالح جدید وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫حاال پنتاگون از برنامه‌های دیگر‬ ‫برای توسعه و تهیه سریع بمب های‬ ‫ضد پناهگاه استفاده می‌کند‪ .‬اداره‬ ‫کنترل مالی پنتاگون در تابس��تان‪،‬‬ ‫درخواس��تی برای تغییر بودجه به‬ ‫کمیته خدمات نظامی و تخصیص‬ ‫بودجه سنا فرستاده است‪ .‬مسئولی‬ ‫در اداره کنت��رل مال��ی گف��ت‬ ‫پنتاگون قص��د دارد ‪ 19/1‬میلیون‬ ‫دالر ب��رای تهیه چهار عدد از این‬ ‫بمب‌ها‪ 28/3 ،‬میلی��ون دالر برای‬ ‫تسریع «توسعه و آزمایش» بمب‌ها‬ ‫و ‪ 21‬میلی��ون دالر برای تس��ریع‬ ‫در س��وار کردن ای��ن بمب‌ها به‬ ‫بمب‌افکن‌های بی‪ 2‬خرج کند‪.‬‬

‫هشدار متکی به وزیر خارجه انگلیس‬ ‫در مورد بسته ماندن‬ ‫بخش ویزای سفارت بریتانیا‬

‫آیا روس ها ایران را در ساختن بمب اتمی یاری می کنند؟‬ ‫رحمت قاس��م بیگلو ‪ -‬به گزارش‬ ‫خبرگزاری فرانسه از مسکو ‪ ،‬یک‬ ‫گزارش انتشار یافته حکایت از آن‬ ‫دارد که اسرائیل با ارائه مدارکی به‬ ‫دولت کرملین مدعی شده است که‬ ‫برخی محافل روس��ی‪ ،‬ایران را در‬ ‫دست یابی به سالح هسته ای یاری‬ ‫م��ی دهند‪ .‬گفته می ش��ود که این‬ ‫گفت و گوها و مدارک اس��رائیل‬ ‫تحویل مقامات روس��ی شده بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫«نیکوالیپتروچیف»رئیسشورای‬ ‫امنیت ملی روسیه می گوید دولت‬ ‫مس��کو هیچگون��ه اطالعات��ی از‬ ‫س��رویس های اطالعاتی خارجی‬ ‫و آژان��س های بی��ن المللی مبنی‬ ‫بردخال��ت ش��رکت های روس��ی‬

‫و یا اتباع روس��یه در ت�لاش ایران‬ ‫درجهت دست یابی به سالح اتمی‬ ‫دریافت نکرده است‪.‬‬ ‫روزنامه انگلیسی «ساندی تایمز» در‬ ‫یکی از ش��ماره های اخیر خود در‬ ‫گزارشیبهنقلازمحافلدیپلماتیک‬ ‫اس��رائیلی و روسی نوش��ته بود که‬ ‫«بینامی��ن ناتانیاهو» نخس��ت وزیر‬ ‫اسرائیل در سفر فوری و اخیرخود‬ ‫به مسکو مدارکی را مبنی بر دخالت‬ ‫روس ها در برنامه های اتمی نظامی‬ ‫ایران در اختیار رهبران کرملین قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای امنیت ملی روسیه‬ ‫با تکذیب وجود چنین گزارش��ی‬ ‫گفت بااین حال چناچه گزارشاتی‬ ‫در این مورد به ما ارائه شود به دقت‬

‫آن ها را مورد بررسی قرار خواهیم‬ ‫داد‪ .‬ساندی تایمز در گزارش خود‬ ‫تصریح کرده بود که نخست وزیر‬ ‫اس��رائیل در س��فر فوری و مخفی‬ ‫خود به مسکو که تنها چند ساعت‬ ‫به طول انجامیده بود ‪ ،‬فهرس��تی از‬ ‫کارشناسان اتمی روسی را که ایران‬ ‫را در راه س��اختن بمب اتمی یاری‬ ‫می رسانند تسلیم مقامات کرملین‬ ‫ک��رده اس��ت‪ .‬روزنامه انگلیس��ی‬ ‫یادآوری می کند که کارشناس��ان‬ ‫روسی با اطالع مقامات مسئول در‬ ‫روسیه کمک های خود را به ایران‬ ‫در جهت س��اختن بمب اتمی ارائه‬ ‫می کنند‪.‬‬

‫جایزه ‪ ۱۰‬هزار یوروئی بهترین عکاس برای دانشجوی ایرانی‬ ‫دویچه وله ‪ -‬یک دانشجوی ایرانی‪،‬‬ ‫در کنار سه دانشجوی دیگر‪ ،‬جایزه‬ ‫ده ه��زار دالری بهترین عکاس��ی‬ ‫مس��تند امس��ال «بنیاد ووستنرت» و‬ ‫«موزه فولکس‌وانگ» ش��هر اس��ن‬ ‫آلم��ان را برد‪ .‬این دانش��جو مازیار‬ ‫مرادی نام دارد‬ ‫جایزه مش��ترک بنیاد ووستن‌روت‬ ‫و م��وزه فولکس‌وانگ اس��ن‪ ،‬هر‬ ‫دوس��ال یک‌بار ب��ه هنرمندانی که‬ ‫آثارش��ان از می��ان کارهای صدها‬ ‫شرکت‌کننده برگزیده شده است‪،‬‬ ‫پرداخت می‌ش��ود‪ .‬امس��ال‪ ،‬چهار‬ ‫هنرمن��د ع��کاس جوان ک��ه همه‬ ‫دانشجو هستند‪ ،‬این جایزه ده هزار‬ ‫یوروئی را به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫ب��رای دریاف��ت جای��زه بنی��اد‬

‫ووستن‌روت و موزه فوکس‌وانگ‬ ‫‪ ۱۴۲‬هنرمند آثار خود را ارائه داده‬ ‫بودن��د‪ .‬روز ‪ ۶‬اکتبر) هیئت ژوری‪،‬‬ ‫مازی��ار مرادی‪« ،‬تانیا یورگنس��ن»‪،‬‬ ‫«ماتی��اس کونیگ‌ش��ولته» و «کیم‬ ‫اشپرلینگ» را به عنوان چهار برنده‬ ‫جایزه امس��ال معرفی کرد‪ .‬مازیار‬ ‫مرادی در دانشگاه علوم کاربردی‬ ‫هامبورگ مش��غول تحصیل است‪.‬‬ ‫س��ه برنده دیگر جای��زه‪ ،‬به ترتیب‬ ‫دانشجوی مدرسه‌عالی هنر کاسل‪،‬‬ ‫مدرسه عکاس��ی اوست‌کرویتس‬ ‫برلین و مدرس��ه عال��ی دورتموند‬ ‫هس��تند‪.‬جایزه بهتری��ن عکاس��ی‬ ‫مس��تند‪ ،‬با این هدف ب��ه هنرمندان‬ ‫پرداخت می‌شود که در پایان دوران‬ ‫تحصیلیخود‪،‬بتوانندکاریمستقل‬

‫برای خود ایجاد کنند‪ .‬یک س��ال‬ ‫پس از اعطای جایزه‪ ،‬آثار برگزیده‬ ‫برندگان آن‪ ،‬در یک نمایشگاه سیار‬ ‫شرکت داده می‌شود‪.‬مازیار مرادی‪،‬‬ ‫شرایطزندگیانسان‌هایدوجنسیتی‬ ‫در ایران را به عنوان سوژه کارهای‬ ‫خ��ود انتخ��اب کرده اس��ت‪ .‬کیم‬ ‫اشپرلینگ برنده خارجی‌تبار دیگر‬ ‫جایزه امس��ال‪ ،‬سرنوشت کودکان‬ ‫چین��ی‪ ،‬کلمبیائ��ی و رومانیائی را‬ ‫موضوع کارهای خود کرده است‬ ‫که خانواده‌های دیگ��ر آن‌ها را به‬ ‫فرزندیپذیرفته‌اند‪.‬‬ ‫کیم اش��پرلینگ‪ ،‬خود در سئول به‬ ‫دنیا آمده و در کودکی به وس��یله‬ ‫یک خان��واده آلمانی ب��ه فرزندی‬ ‫پذیرفته شده است‪.‬‬

‫روز چهارشنبه‪ ،‬تارنمای خبری فردا‬ ‫گزارش داد ک��ه منوچهر متکی‪،‬‬ ‫وزیر خارجه ایران‪ ،‬در مورد بسته‬ ‫ماندن بخش صدور ویزای سفارت‬ ‫بریتانیا در تهران‪ ،‬به دیوید میلیبند‪،‬‬ ‫وزیر خارجه آن کشور هشدار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش تارنم��ای ف��ردا‪،‬‬ ‫خبرگزاری جمهوری اس�لامی از‬ ‫دیوید ولش گ��زارش نقل کرده‬ ‫است‪« :‬سفارت انگلیس در تهران‬ ‫به ش��دت در تالش است تا بخش‬ ‫ویزای خود را که بنا به دالیل فنی‬ ‫بسته شده بود‪ ،‬باز کند‬ ‫دیوید ولش گفته است که سفارت‬ ‫بریتانیا در تهران قص��د دارد تا در‬ ‫آن رابطه در روزه��ای آتی بیانیه‬ ‫ای ص��ادر کند‪ ،‬اما ب��ا این حال از‬ ‫تعیین یک تاریخ مش��خص برای‬ ‫بازگش��ائی بخش ویزا خودداری‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس آن گ��زارش‪ ،‬بخش‬ ‫ص��دور ویزای س��فارت انگلیس‬ ‫در تهران ک��ه از روز ‪15‬مرداد ماه‬ ‫امسال تعطیل شده بود‪ ،‬بنا بر اظهار‬ ‫دیوید ول��ش یکی از مس��ؤوالن‬ ‫سفارت انگلستان در تهران مجددا ً‬ ‫فعال خواهد شد‪.‬‬ ‫بر آن مبنا‪ ،‬با تعطیلی بخش صدور‬ ‫ویزای س��فارت بریتانیا در تهران‪،‬‬ ‫ایرانیان ب��رای دریاف��ت ویزا می‬ ‫بایست به سفارت خانه این کشور‬ ‫در یکی از کش��ورهای همس��ایه‬ ‫مراجع��ه م��ی کردند ک��ه آن امر‬ ‫مش��کالتی نظیر توق��ف طوالنی‬

‫ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻯ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻳﺤﺘﺎﺝ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ‬

‫ﻣﻴﻮﻩ ﻭ ﺳﺒﺰﻯﺟﺎﺕ ﺗﺎﺯﻩ‬ ‫ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ‬

‫ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﺮﻧﺞ‬

‫)ﺑﺎﺳﻤﺎﺗﻰ‪ ،‬ﺍﻳﻨﺪﻳﺎ ﮔﻴﺖ‪(...،‬‬

‫ﺣﺒﻮﺑﺎﺕ‪ ،‬ﺧﺸﻜﺒﺎﺭ‬ ‫ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﻭﻏﻦ ﺯﻳﺘﻮﻥ‬ ‫ﺧﺮﻣﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ‬

‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 1500‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﺎﺭﻛﻠﻰ‪ ،‬ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎﻯ ﺑﺎﺭﻛﻠﻰ ﻭ ﻧﻴﻜﻼ‪ ،‬ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺩﺍﻭﻥﺗﺎﻭﻥ ﻭﻧﻜﻮﻭﺭ‬

‫مدت را ب��رای اتباع ایرانی به دنبال‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش تارنم��ای فردا‪ ،‬تصمیم‬ ‫س��فارت بریتانیا مبنی بر بازگشائی‬ ‫بخش صدور وی��زای خود که در‬ ‫پی بازداش��ت برخ��ی از کارمندان‬ ‫س��فارت آن کش��ور در تهران در‬ ‫وقایع پس از انتخابات اخیر ریاست‬ ‫جمهوری ای��ران و کاهش نیروی‬ ‫انسانی فعالیتش را متوقف کرد‪ ،‬به‬ ‫دنب��ال دیدار اخیر منوچهر متکی و‬ ‫دیوی��د میلیبند در حاش��یه اجالس‬ ‫مجمع عمومی سازمان ملل متحد در‬ ‫نیویورک اتخاذ شده است‪.‬‬ ‫بنابرآن گ��زارش‪ ،‬منوچهر متکی با‬ ‫ابراز نارضایتی از آن اقدام سفارت‬ ‫بریتانیا به میلیبند هشدار داده است‬ ‫که ایران نیز دس��ت به عمل متقابل‬ ‫خواه��د زد‪ ،‬و اتباع بریتانیا نیز برای‬ ‫اخ��ذ وی��زای ای��ران در کلیه نقاط‬ ‫جه��ان مجب��ور خواهند ب��ود تا با‬ ‫مراجعه به سفارت ایران در قبرس‪،‬‬ ‫درخواست خود را تقدیم کنند‬


‫‪29‬‬

‫‪29 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 923‬جمعه ‪ 17‬مهر ‪1388‬‬

‫خانواده بازداشت شدگان همچنان‬ ‫در انتظار هستند‬ ‫بی بی س��ی ‪ -‬چن��دی پیش اخبار‬ ‫ضد و نقیضی در برخی رسانه ها به‬ ‫چاپ رس��ید که از آزادی تعدادی‬ ‫از بازداش��ت شدگان حوادث پس‬ ‫از انتخابات خبر می داد‪ .‬دادس��تان‬ ‫تهران با رد این خبر اعالم کرده که‬ ‫«هر کسی آزاد ش��ود‪ ،‬رسما اعالم‬ ‫می کنیم‪».‬‬ ‫دولت آبادی همچنین تاکید کرده‬ ‫آزادی متهم��ان ح��وادث پس از‬ ‫انتخابات در حوزه اختیارات دادگاه‬ ‫و قاضی است‪.‬‬ ‫بیش از سه ماه از انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری ایران و بازداش��ت های‬ ‫گس��ترده فعاالن مدنی و سیاس��ی‬ ‫در جریان خش��ونت ه��ای بعد از‬ ‫انتخابات می گذرد‪.‬‬ ‫وی همچنین گفته کس��انی که در‬ ‫مقابل حکومت شورش می کنند‪،‬‬ ‫توقع نداش��ته باش��ند که حکومت‬ ‫نظاره گر باشد‪.‬‬ ‫صالح نیکبخت‪ ،‬وکیل تعدادی از‬ ‫بازداش��ت ش��دگان حوادث اخیر‬ ‫این س��خنان دادس��تان تهران را با‬ ‫اهمی��ت توصیف می کن��د و می‬ ‫گوید نخستین بار خبر آزادی بیش‬ ‫از ‪ ۲۰‬نفر از بازداشت شدگان پس‬ ‫از انتخابات توسط رسانه های دولتی‬ ‫منتشرشد‪.‬‬ ‫نیکبخت افزود‪ »:‬این افراد در اختیار‬ ‫مرجع خاص می باشند و باید قرار‬ ‫آزادی آنه��ا با هماهنگ��ی مرجع‬ ‫باش��د‪ .‬به نظر می رس��د اظهارات‬ ‫دادس��تان صحت داشته باشد‪ ،‬زیرا‬ ‫برای آزادی چنانچه به دادگاه رفته‬ ‫باش��ند‪ ،‬باید حکم برائت و اگر در‬ ‫اختیار دادسرا باش��ند قرار منع و یا‬ ‫تبدیل بازداش��ت موقت به کفالت‬ ‫صادر ش��ود که هیچک��دام از اینها‬ ‫صادر نشده است‪».‬‬ ‫در همین حال قدسی میر معز‪ ،‬همسر‬ ‫محمد ملکی از بازداش��ت شدگان‬ ‫پس از انتخابات نسبت به وضعیت‬ ‫همسرش ابراز نگرانی کرده است‪.‬‬ ‫خانم میر معز می گوید همس��رش‬ ‫سرطان پیشرفته پروستات‪ ،‬آریتمی‬ ‫قلبی‪ ،‬فشار خون‪ ،‬دیابت و ناراحتی‬ ‫ستون فقرات دارد و از بستر بیماری‬ ‫به زندان منتقل شده است‪.‬‬ ‫خانم میر معز اضافه کرد‪ »:‬دوش��نبه‬ ‫گذش��ته قاضی به ما نام��ه ای برای‬ ‫مالقات با دکتر ملکی در اوین داده‬ ‫بود‪ .‬با توجه به گذش��ت ‪ ۵۰‬روز از‬ ‫دس��تگیری‪ ،‬ما تنها ی��ک مالقات‬

‫کوتاه ‪ ۲۰‬دقیقه ای با حضور بازجو‬ ‫داشتیم و سپس یک ماه پیش تلفنی‬ ‫زدند که لباس می خواستند و گفتند‬ ‫ک��ه به او آرام بخ��ش می دهند‪ ،‬با‬ ‫توجه به این مسئله و سابقه بیماریهای‬ ‫دکتر ملکی ب��رای ما نگران کننده‬ ‫اس��ت و محرز اس��ت که در وضع‬ ‫جسمی خیلی بدی هستند که اجازه‬ ‫مالقات به ما نمی دهند‪».‬‬ ‫س��عید ش��ریعتی‪ ،‬از اعضای جبهه‬ ‫مشارکت نیز از دیگر افرادی است‬ ‫که در زن��دان اس��ت و تصاویر او‬ ‫در زندان در کنار محمد ابطحی و‬ ‫محمد عطریانفر در برخی از سایت‬ ‫ها به چاپ رسید‪ .‬بستگان شریعتی‬ ‫نیز می گویند که به آنها اعالم شده‬ ‫که بازجویی تمام شده و او به زودی‬ ‫آزاد می شود اما اطالعات بیشتری‬ ‫به خانواده داده نشده است‪.‬‬ ‫اعضای خانواده شریعتی می گویند‬ ‫پس از دیدارها و تماس های تلفنی‬ ‫ب��ا او به ای��ن نتیجه رس��یده اند که‬ ‫وضعیت روحی و جسمی شریعتی‬ ‫مناسب است و فشاری بر وی اعمال‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫مازیار بهاری‪ ،‬روزنامه نگار نیز بیش‬ ‫از دو ماه اس��ت که در بازداشت به‬ ‫سر می برد ولی صالح نیکبخت که‬ ‫وکیل بهاری هم هست‪ ،‬می گوید‬ ‫تا کنون هیچ دی��داری با موکلش‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫صالح نیکبخت از آخرین اقداماتی‬ ‫که برای بهاری و بهزاد نبودی دیگر‬ ‫موکل��ش انج��ام داده م��ی گوید‪:‬‬ ‫«برای بهاری درخواستی از دادستان‬ ‫تهران کردم و امیدوارم که جوابی‬ ‫بدهند چون تا کنون نتوانس��تم که‬ ‫مالقاتی با ایشان داشته باشم‪ .‬یکی‬ ‫دیگر از موکلینم که هنوز وضعیت‬ ‫نامشخصی دارد‪ ،‬بهزاد نبودی است‪.‬‬ ‫درخواست کردیم ایشان را با قرار‬ ‫وثیقه یا کفالت آزاد کنند‪ ،‬زیرا طبق‬ ‫نظر پزش��کان وی بای��د در محیط‬ ‫آرامی باشد‪».‬‬ ‫براس��اس اعالم برخی از مقام های‬ ‫قضای��ی ای��ران‪ ،‬دادگاه متهم��ان‬ ‫حوادث پس از انتخابات دو جلسه‬ ‫دیگر پایان می یاب��د و احکام آنها‬ ‫صادر می شود‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که تعداد زیادی از این بازداش��ت‬ ‫شدگان سنشان باال است و نیازمند‬ ‫مراقبت های پزشکی هستند و همین‬ ‫امر بر نگرانی خانواده هایشان افزوده‬ ‫است‪.‬‬

‫نظرسنجی‪:‬آمریکاییها‬ ‫هم موافق گفتگو و هم موافق‬ ‫تحریم ایران هستند‬

‫درآمد ‪ 21‬میلیارد دالری‪...‬‬

‫‪Paivand: Oct 9/09‬‬

‫‪CERTIFIED IMMIGRATION‬‬ ‫ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ‬ ‫ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺭﺳﻤﻰ‬ ‫ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺭﺷﺘﻪ‬ ‫‪CONSULTANT‬‬ ‫‪PROGRAM‬‬

‫‪.............................................................................‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺗﺨﺼﺺ ﭘﻴﺪﺍ‬ ‫ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ‪:‬‬ ‫ﺟﻠﺴﻪ‬ ‫‪Information‬‬ ‫‪sessions:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺷﻮﺩ‬ ‫ﻣﻰ‬ ‫ﺷﻤﺎ‬ ‫ﺑﺪﻥ‬ ‫ﻫﺎﻯ‬ ‫ﺳﻠﻮﻝ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ‬ ‫ﺁﺳﻴﺐ‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﻛﺎﻫﺶ ﻭﺯﻥ‬ ‫ﻛﻨﻴﺪ‪.‬ﺩﺭﺍﻳﻦﺣﻴﻦ‬ ‫ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ ﻣﻔﺮﻁ‬ ‫‪Consultant. Our program is‬‬ ‫ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ‬ ‫ﻣﺸﺎﻭﺭﻳﻦ‬ ‫ﺍﻧﺠﻤﻦ‬ ‫ﺭﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﺍﻋﻢﺻﺒﺢ‬ ‫ﺷﻤﺎ‪11‬‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫‪2009‬‬ ‫ﺍﻛﺘﺒﺮ‬ ‫‪24‬‬ ‫‪October‬‬ ‫‪24,‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫|‬ ‫‪11AM‬‬ ‫‪Society‬ﻫﺎﻯ ﺑﺪﻥ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻭﺣﻴﺎﺗﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﻮﻝ‬ ‫ﻏﺪﺍﻳﻰ‬ ‫)ﺳﻰ‪.‬ﺍﺱ‪.‬ﺁﻯ‪.‬ﺳﻰﻛﻠﻴﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻭﺯﻥ ﻣﺎ‪،‬‬ ‫ﻣﻮﺍﺩﺷﺪﻩ‬ ‫ﻯ ﺗﺎﺋﻴﺪ‬ ‫‪(CSIC‬‬ ‫‪accredited by the Canadian‬‬ ‫‪ 28 October‬ﺍﻛﺘﺒﺮ ‪ 2009‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 6:15‬ﺑﻌﺪﺍﺯﻇﻬﺮ‬ ‫‪28,‬ﻣﻰ ﻛﻨﻴﺪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺼﺮﻑ‬ ‫ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭﺍﺕ ﺭﺍ‬ ‫‪2009‬‬ ‫ﺯ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ‪ ،‬ﭘﺮﻭﺗﻴﻦ ﻭ ‪| 6:15PM‬‬ ‫‪of Immigration Consultants (CSIC).‬‬ ‫ﺭﺍ‬ ‫ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺍﺿﺎﻓﻰ‬ ‫ﻭﺯﻥ‬ ‫ﺍﺯ‬ ‫ﭘﻮﻧﺪ‬ ‫‪12‬‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫‪10‬‬ ‫ﻣﺎﻩ‬ ‫ﻫﺮ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺑﻮﺩ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ‬ ‫ﺬﺍ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﭘﺮ ﺍﻧﺮژﻯ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ‬ ‫‪.............................................................................‬‬ ‫‪Qualify as a‬‬

‫ﻛﻢ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﺪ‪..‬ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﻤﻪ ﻭﻗﺖ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺖ ﺍﺭﺍﻳﻪ‬ ‫ﻣﻰ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﻮﺍﺩ ﺳﻌﻴﺪﻯ‬ ‫‪Contact Fouad Saeidi‬‬ ‫ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻭﺏﺳﺎﻳﺖ ﻣﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺮﺗﺐﻣﻰﺑﺎﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻰ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﻘﺎﺿﺎﻯﺑﻪﻭﺍﻡﻃﻮﺭ‬ ‫*ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ‬ ‫‪Canada Student Loans.‬‬ ‫‪or visit‬‬ ‫ﺗﻤﺎﺱ‪our‬‬ ‫‪website‬‬ ‫‪for more information.‬‬ ‫*ﺍﮔﺮ ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻥ ﻳﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻭ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻭﺯﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﻴﺪ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻯ ﺩﺍﺭﺩ ‪.‬‬ ‫ﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫‪www.ashtoncollege.com‬‬

‫ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ ﻛﻪ ﺧﻄﺮ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺻﺪ ﺩﺭ ﺻﺪ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺧﻮﺩ ﻛﻪ‬ ‫ﺩﺭ ‪ 70‬ﻛﺸﻮﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ‪ ،‬ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ‪ 29‬ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﻯ‬ ‫ﺟﻨﻮﺑﻰ ‪ ،‬ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ‪،‬ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ‪ ،‬ﭼﻴﻦ ‪ ،‬ﻫﻨﺪ ‪،‬ﻣﺎﻟﺰﻯ ‪ ،‬ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻭ‪ ...‬ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﻛﻤﻚ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻭﺯﻥ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ ﻣﻔﺮﻁ ﺑﺎﻋﺚ ﺁﺳﻴﺐ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﻯ ﺑﺪﻥ ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻭﺯﻥ ﻣﺎ‪ ،‬ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻭﺣﻴﺎﺗﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﻯ ﺑﺪﻥ ﺷﻤﺎ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ‪،‬ﭘﺮﻭﺗﻴﻦ ﻫﺎ ﻭ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭﺍﺕ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﺪ ﻟﺬﺍ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﭘﺮ ﺍﻧﺮژﻯ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﺮ ﻣﺎﻩ ‪ 10‬ﺗﺎ ‪ 12‬ﭘﻮﻧﺪ ﺍﺯ ﻭﺯﻥ ﺍﺿﺎﻓﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﻢ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﺎ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﮔﺎﺭﺍﻧﺘﻰ ﺩﺍﺭﺩ ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺪﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻮﺩ‪.‬‬

‫‪Full-time and Part-time programs‬‬

‫‪604.899.0803‬‬

‫روزانه در کارگاه‌های فازهای ‪ 15‬و‬ ‫‪ 16‬فعالیت می‌کردند اما هم‌اکنون‬ ‫تعداد شاغالن این دو فاز به ‪ 4‬هزار‬ ‫نفر کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینک��ه در صورت‬ ‫تأمی��ن مناب��ع مالی ام��کان جبران‬ ‫تأخیره��ای ایجاد ش��ده در این دو‬ ‫فاز پارس‌جنوبی وجود دارد‪ ،‬اظهار‬ ‫داش��ت‪ :‬در صورت عدم تأمین به‬ ‫موق��ع منابع‪ ،‬تأخیره��ای زیادی به‬ ‫اج��را و تکمیل ای��ن طرح تحمیل‬ ‫خواهد شد‪.‬قاسمی در پاسخ به این‬ ‫سؤال که پیش‌بینی تأخیرهای ایجاد‬ ‫ش��ده در این طرح گازی چند ماه‬ ‫خواهد ب��ود‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬پیش‌بینی‬ ‫دقیق تأخیره��ا در حال حاضر قابل‬ ‫محاسبهنیست‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه تاکن��ون بالغ بر‬ ‫یک میلیارد دالر سرمایه در اجرای‬ ‫فازه��ای ‪ 15‬و ‪ 16‬پارس‌جنوب��ی‬ ‫هزینه شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با وجود‬ ‫مش��کالت موجود فع� ً‬ ‫لا برنامه‌ای‬ ‫برای جذب مشارکت خارجی در‬ ‫این طرح گازی نداریم‪.‬‬

‫تأخیر زیادی مواجه کند‪.‬‬ ‫براس��اس گفته‌های س��ردار رستم‬ ‫قاس��می‪ ،‬ع��دم تأمین مناب��ع مالی‬ ‫فازه��ای ‪ 15‬و ‪ 16‬پارس‌جنوبی به‬ ‫دلیل کسری بودجه شدید شرکت‬ ‫ملی نفت موجب شده است اجرای‬ ‫این طرح با تأخیرهایی همراه شود‪.‬‬ ‫فرمان��ده ق��رارگاه س��ازندگی‬ ‫خاتم‌االنبی��اء با اش��اره به کس��ری‬ ‫شدید منابع مالی در سیستم شرکت‬ ‫ملی نفت ایران‪ ،‬یادآور ش��د‪ :‬برای‬ ‫اجرای این طرح باید ماهانه حدود‬ ‫‪ 50‬میلی��ون دالر منابع مالی تزریق‬ ‫می‌ش��د اما در شش ماه گذشته در‬ ‫مجموع ح��دود ‪ 150‬میلیون دالر‬ ‫منابع مالی به فازهای ‪ 15‬و ‪ 16‬تزریق‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در ادام��ه با بیان‬ ‫اینکه مش��کالت مالی ایجاد شده‬ ‫نظرسنجی جدید موسسه پیو از سی ام سپتامبر تا چهارم‬ ‫در اجرای فازهای ‪ 15‬و ‪ 16‬موجب‬ ‫اکتبر و با پرسش از یک هزار و پانصد تن انجام شد‪.‬‬ ‫خروج نیروهای کار و حجم اشتغال‬ ‫در این طرح گازی شده است‪ ،‬بیان‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫نتیجه یک نظرسنجی در آمریکا در نظرسنجی مشابهی که سه سال کرد‪ :‬بر اساس برنامه باید در شرایط‬ ‫نشان می دهد افکار عمومی این پیش انجام شد‪ ،‬کمی بیشتر از نیمی فعلی حدود ‪ 10‬هزار نفر به صورت‬ ‫کشور با راهبرد غیرنظامی دولت‬ ‫از پاس��خ دهندگان با این موضوع‬ ‫ب��اراک اوباما برای حل مناقش��ه‬ ‫موافق بودند‪.‬‬ ‫احمدی نژاد سفیانی‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪23‬‬ ‫اتمی با ایران موافق است‪.‬‬ ‫نکته جالب توجه در این نظرسنجی‬ ‫خبرگزاری فارس وابس��ته به جناح عثمان بن عنبسه از فرزندان خالد بن‬ ‫در این حال‪ ،‬تعداد قابل مالحظه‬ ‫موافقت تقریبا یکسان طرفداران دو‬ ‫کودتاچ��ی نیز چن��د روز پیش از يزيد بن معاويه بن ابوسفيان است‪ .‬با‬ ‫ای از پاس��خ دهن��دگان درب��اره‬ ‫حزب دموکرات و جمهوری خواه‬ ‫این اظهارات احمدی نژاد‪ ،‬با انتشار او بيعت كنيد تا هدايت شويد و با او‬ ‫موفقیت این راهبرد که می تواند‬ ‫با گفتگوی مستقیم با ایران است‪.‬‬ ‫مطلبی‪ ،‬یکی از نشانه های ظهور را مخالفت نكنيد كه گمراه مي‌شويد‪.‬‬ ‫ترکیبی از تحریم های اقتصادی‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت ک��ه از هر ده‬ ‫حضور کسی با نام «سفیانی» معرفی پ��س مالئكه و ج��ن او را تكذيب‬ ‫و گفتگوی مستقیم سیاسی باشد‪،‬‬ ‫پاس��خ دهنده‪ ،‬ش��ش تن نسبت به‬ ‫کرده بود که شباهت های زیادی با مي‌كنند‪ .‬هر آنكه در شك و ترديد‬ ‫ابراز خوشبینی نکرده اند‪.‬‬ ‫موفقیت گفتگوی مستقیم با ایران‬ ‫است و هر كافر و منافقي با نداي او‬ ‫احمدی نژاد داشت‪.‬‬ ‫بر اس��اس نظرس��نجی موسس��ه‬ ‫در حل مناقشه اتمی بدبین است‪.‬‬ ‫این خبرگزاری در تعریف «سفیانی» گمراه مي‌شود‪».‬‬ ‫تحقیقات��ی پی��و از هر ده پاس��خ‬ ‫از س��وی دیگر تنها کمی بیشتر از‬ ‫نوشته بود‪« :‬او مردي است با چهره‌اي ح��ال احم��دی ن��ژاد هم��ان‬ ‫دهنده‪ ،‬تقریبا هشت تن با افزایش‬ ‫نیمی از پاس��خ دهندگان گفته اند‬ ‫ترسناك كه آبله روست و چشماني «سفیانی»اس��ت که اگر م��ردم با او‬ ‫تحریم ه��ای ایران ب��رای مقابله‬ ‫به سیاس��ت های ب��اراک اوباما در‬ ‫كبود دارد‪ ».‬این خبرگزاری در ادامه مخالفتکنند‪،‬گمراهتلقیمیشوند‬ ‫با برنامه اتمی این کش��ور موافق‬ ‫براب��ر ایران اعتماد دارن��د‪ .‬این رقم‬ ‫روایتی منسوب به امام صادق آورده یا همان کس��ی که هیچکس نمی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫برای پاسخ دهندگان دموکرات ‪71‬‬ ‫بود که‪« :‬اي مردم‪ ،‬موالي ش��ما در داند چرا نام فامیلش از سبورجیان به‬ ‫به گزارش موسسه پیو‪ 63 ،‬درصد‬ ‫درصد و پاسخ دهندگان جمهوری‬ ‫بيابان خشك (بيدا) ظهور كرد و او احمدی نژاد تغییر کرد‪.‬‬ ‫پاس��خ دهندگان به نظرس��نجی‬ ‫خواه ‪ 30‬درصد است‬ ‫این موسس��ه با گفتگوی مستقیم‬ ‫با ای��ران درباره برنام��ه اتمی این‬ ‫ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﻫﺶ ﻭﺯﻥ ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ‬ ‫کشور موافق هستند ولی بیشتر از‬ ‫شصت درصد پاس��خ دهندگان‬ ‫می گویند پیشگیری از دستیابی‬ ‫ایران به س�لاح هسته ای مهم تر‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻛﺎﻣﻼ ﮔﻴﺎﻫﻰ‬ ‫از برگزاری گفتگوهای مستقیم با‬ ‫این کشور است‪.‬‬ ‫تنه��ا ‪ 24‬درص��د از ای��ن اف��راد‬ ‫* ﺍﮔﺮ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ ﻭ ﺿﻌﻒ‬ ‫پیش��گیری از رویارویی نظامی با‬ ‫ایران را اولویت آمریکا دانس��ته‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ‪ 10‬ﺗﺎ ‪ 12‬ﭘﻮﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻭﺯﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ‪.‬‬ ‫اند‪.‬‬ ‫* ﺍﮔﺮ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﻭﺯﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎﻣﺸﻜﻞ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻭﺯﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪ‪.‬‬ ‫نظرس��نجی جدید موسسه پیو از‬ ‫سی ام سپتامبر تا چهارم اکتبر و با‬ ‫‪)Herbalife‬ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻛﺎﻣﻼ ﮔﻴﺎﻫﻰ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﻰ( ﺭﺍ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫پرسش از یک هزار و پانصد تن‬

‫‪CERTIFIED IMMIGRATION CONSULTANT PROGRAM‬‬

‫‪PH‬‬

‫ادامه از صفحه ‪24‬‬

‫‪www.herbalife.com‬‬

‫ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ ‪:‬‬ ‫ﻓﺎﺭﺳﻰ ‪ -‬ﻛﺮﺩﻯ ‪604-720-6816‬‬ ‫ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻰ‪604-537-9101‬‬


‫‪30‬‬

‫‪30 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 923‬جمعه ‪ 17‬مهر ‪1388‬‬

‫چگونه عزت‌اهلل ضرغامی‪...‬‬ ‫که بارها ب��ه دولت و اصالح‌طلبان‬ ‫حمله ک��رد‪ ،‬به گونه‌ای که عبارت‬ ‫«س��یمای الریجانی» در اعتراض به‬ ‫سیاس��ت‌های الریجانی در رسانه‬ ‫مل��ی‪ ،‬یک��ی از ش��عارهای اصلی‬ ‫دانشجویان در اجتماعات مختلف‬ ‫بود‪ .‬الریجان��ی در پرونده فعالیت‬ ‫خود در صداوس��یما نقاط تاریکی‬ ‫چون پخ��ش برنامه هویت‪ ،‬پخش‬ ‫اعترافات تلویزیونی دانشجویان و‬ ‫پخش فیلم مونتاژ ش��ده کنفرانس‬ ‫برلین و برنامه چ��راغ وجود دارد‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱۳۷۷‬و پس از ماجرای قتل‬ ‫های زنجي��ره ای‪ ،‬حضور روح اهلل‬ ‫حسينيان (روحانی مخالف اصالح‬ ‫طلبان) در برنامه ای با عنوان «چراغ»‬ ‫جنجال های بسياری آفريد‪ .‬در آن‬ ‫برنامه‪ ،‬قتل تع��دادی از مخالفان و‬ ‫روش��نفکران‪ ،‬معروف به قتل های‬ ‫زنجيره ای‪ ،‬به ش��کلی به طرفداران‬ ‫رييس جمه��ور خاتمی در وزارت‬ ‫اطالعات نس��بت داده ش��د‪ .‬تنش‬ ‫ميان دولت و س��ازمان صدا و سيما‬ ‫به جايی رسيد که به تصويب هیأت‬ ‫دول��ت از حضور عل��ی الريجانی‬ ‫در جلس��ات دول��ت جلوگيری به‬ ‫عمل آمد‪ .‬البته اين مساله سرانجام‬ ‫با دخالت آي��ت اهلل خامنه ای قائله‬ ‫فيصله پيدا کرد‪.‬‬ ‫پس از الریجانی‪ ،‬ضرغامی سکان‬ ‫صداوس��یمای میل��ی را به دس��ت‬ ‫گرفت و چهار س��ال از پنج‌س��ال‬ ‫ریاس��ت وی مقارن ش��د با دولت‬ ‫محمود احمدی‌نژاد‪ .‬با وجود آنکه‬ ‫حج��م برنامه‌های صداوس��یما در‬ ‫تعریف و تمجید از اقدامات دولت‬ ‫چندین برابر دولت‌ه��ای قبل بود‪،‬‬ ‫ام��ا نزدیکان احمدی‌ن��ژاد همواره‬ ‫گله‌مند بودند که رس��انه ضرغامی‬ ‫آنطور که باید دستاوردهای دولت‬ ‫را پوشش نمی‌دهد و بعضا در قالب‬ ‫برنامه‌ه��ای معدود انتق��ادی چهره‬ ‫دول��ت را مخ��دوش می‌کند‪ .‬البته‬ ‫ضرغامی ب��رای ابقای خود‪ ،‬هرچه‬ ‫به پایان دوره اول ریاست‌جمهوری‬ ‫محمود احمدی‌نژاد نزدیک‌تر شد‪،‬‬ ‫بر حجم برنامه‌ه��ای متملقانه خود‬ ‫از دولت نی��ز افزود‪ .‬به طور خاص‬ ‫سرپوش گذاش��تن بر ضعف‌های‬

‫ادامه از صفحه ‪11‬‬

‫شدید اقتصادی دولت نهم و نسبت‬ ‫دادن دس��تاوردهایی کاذب به این‬ ‫دولت دو محور اصلی این سیاست‬ ‫چاپلوسانه بود ‪ .‬این اتفاق در حالی‬ ‫می‌افتاد که در دو سال پایانی دولت‬ ‫نهم حجم مش��کالت اقتصادی و‬ ‫اجتماعی کشور به بیشترین حد خود‬ ‫رسید و کشور به لحاظ اقتصادی در‬ ‫آستانه فروپاشی قرار گرفت‪.‬‬ ‫ضرغامی‪ :‬گذار از ریاست‬ ‫صداوسیما به کودتاگری‬ ‫چهره واقعی عزت‌اهلل ضرغامی در‬ ‫عرصه سیاسی کشور را می‌توان بعد‬ ‫از کودت��ای ‪ ۲۲‬خ��رداد به وضوح‬ ‫مش��اهده کرد و این کار با تحلیل‬ ‫عملک��رد رس��انه تحت ام��ر وی‪،‬‬ ‫صداوس��یما‪ ،‬در جری��ان انتخابات‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری و به‌ویژه پس از‬ ‫انتخاباتشدنیست‪.‬‬ ‫در جری��ان تبلیغ��ات انتخاب��ات‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری‪ ،‬صداوس��یما با‬ ‫پوشش نابرابر برنامه‌های نامزدهای‬ ‫انتخابات��ی ب��ه صورت مش��خص‬ ‫از احمدی‌ن��ژاد حمای��ت ‌ک��رد‪.‬‬ ‫برجس��ته‌ترین ای��ن حمایت‌ه��ا‪،‬‬ ‫بر خ�لاف ن��ص صری��ح قانون‪،‬‬ ‫اختص��اص ‪ 20‬دقیقه زم��ان اضافه‬ ‫بر برنام��ه به محم��ود احمدی‌نژاد‬ ‫و دوپین��گ انتخابات��ی وی در‬ ‫صداوسیما در آخرین شب تبلیغات‬ ‫انتخاباتی بود‪ ،‬زمان��ی که با وجود‬ ‫اعتراض دری‌نجف‌آبادی‪ ،‬دادستان‬ ‫وقت کل کش��ور به خاطر حضور‬ ‫نداش��تن نماینده وی در کمیسیون‬ ‫سه نفره بررسی پاسخگویی مجدد‬ ‫نامزده��ای ریاس��ت‌جمهوری‪،‬‬ ‫وق��ت اضافه به ص��ورت ناعادالنه‬ ‫س دولت کودتا داده ش��د‪.‬‬ ‫به ریی�� ‌‬ ‫پ��س از انتخابات نیز ب��ا آغاز موج‬ ‫سبز در اعتراض به نتایج انتخابات‪،‬‬ ‫صداوسیما و تمام زیرمجموعه‌های‬ ‫آن تبدیل به رس��انه‌ای کامال یک‬ ‫طرفه ش��د که سعی داشت واقعیت‬ ‫اعتراضات میلیونی مردم را به کلی‬ ‫انکار کن��د و وضعیت کش��ور را‬ ‫وارون��ه جلوه دهد‪ .‬این مس��اله در‬ ‫سانسور ش��دید تظاهرات بیست و‬ ‫پنجم خرداد و درگیری‌های س��ی‬

‫خرداد و یک��م تیرماه و نیز حضور‬ ‫گسترده سبزها در برنامه‌های مسجد‬ ‫قبا و بهش��ت زهرا کامال مش��هود‬ ‫بود‪ .‬صداوسیما در این باره طوری‬ ‫عمل کرد که گویی چنین اتفاقاتی‬ ‫در بخش دیگری از کره زمین رخ‬ ‫داده است!‬ ‫در هفت��ه اول پ��س از انتخابات نیز‬ ‫صداوس��یما بارها با انتشار تصاویر‬ ‫س��طل‌های زباله به آتش کش��یده‬ ‫ش��ده در خیابان‌ه��ا‪ ،‬خودروهای‬ ‫آتش گرفته و شیش��ه‌های شکسته‬ ‫مغازه‌ها س��عی کرد تا معترضان را‬ ‫عده‌ای اغتش��اش‌گر جلوه دهد که‬ ‫به تخریب اموال عمومی و س��لب‬ ‫آس��ایش از مردم مشغولند‪ .‬در این‬ ‫هفته بارها از تلویزیون مصاحبه‌های‬ ‫س��اختگی از افرادی پخش شد که‬ ‫معترضین را عده‌ای اراذل و اوباش‬ ‫می‌خواندن��د ک��ه موجب س��لب‬ ‫آس��ایش و آرامش مردم شده‌اند‪.‬‬ ‫ضرغامی همچنین تم��ام نیروهای‬ ‫خود را برای نطق پیروزی محمود‬ ‫احمدی‌نژاد که روز یکشنبه بعد از‬ ‫انتخابات ‪ 22‬خرداد قرار بود برگزار‬ ‫شود بسیج کرد وشبکه‌هایمختلف‬ ‫صداوسیماازصبحعلی‌الطلوع اقدام‬ ‫به تبلیغ برای پخش این س��خنرانی‬ ‫کردند‪ .‬این مراسم به صورت زنده‬ ‫از ش��بکه خبر پخش ش��د‪ .‬شبکه‬ ‫خبر نیز به صورت ‪ 12‬س��اعته و از‬ ‫ش��بکه‌های دیگر س��یما برای ارائه‬ ‫تحلیل و مصاحبه با صاحب‌نظرانی‬ ‫استفاده شد که بدون استثنا معترضان‬ ‫را وابسته به خارج و پیرو رسانه‌های‬ ‫غربی می‌دانستند‪ .‬سیاست گذاران‬ ‫برنامه بیست و سی نیز با بی شرمی‬ ‫تمام از استقبال وسیع مردمی به این‬ ‫برنامه کمال سوء استفاده را کردند و‬ ‫در سلسله دروغ‌های از پیش طراحی‬ ‫شده که با هماهنگی کامل نیروهای‬ ‫سپاه و به منظور سرپوش گذاشتن‬ ‫بر جنایات صورت گرفته از جمله‬ ‫ش��هادت هفتاد و دو شهید جنبش‬ ‫سبز‪ ،‬جنایات کهریزک و فشارهای‬

‫روحی و جسمی بر زندانیان به تولید‬ ‫محتوا پرداختند‪ .‬البته مردم بیش از‬ ‫آنچه کودتاچیان گمان می‌کردند‬ ‫هوش��یار در صحنه حاضر شدند و‬ ‫ب��ا وارد نمودن ابهام��ات متعدد به‬ ‫اظهارات مضحک این برنامه‪ ،‬آن را‬ ‫فاقد اعتبار و صحت دانستند‪ .‬نظرات‬ ‫بس��یاری از خوانندگان سایت الف‬ ‫نیز در این زمینه خواندنیست‪.‬‬ ‫صداوسیما‪ ،‬بازوی دوم‬ ‫پروژ ‌ه اعتراف‌گیری‬ ‫پ��س از دس��تگیری گس��ترده‬ ‫اصالح‌طلب��ان در دو هفت��ه بعد از‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری‪ ،‬پروژه‬ ‫شکستن این افراد و گرفتن اعتراف‬ ‫علیه موج س��بز مردمی آغاز ش��د‪.‬‬ ‫در همی��ن راس��تا بود ک��ه در کنار‬ ‫ش��کنجه‌گران و بازجویان س��پاه و‬ ‫وزارت اطالع��ات‪ ،‬صداوس��یمای‬ ‫ضرغامی هم وارد عمل شد‪ .‬پیش از‬ ‫برگزاری دادگاه‌های اصالح‌طلبان‬ ‫در مرداد و شهریور امسال‪ ،‬بازجویان‬ ‫از برخی از اصالح‌طلبان در بند فیلم‬ ‫تهیه کرده بودند‪ .‬قرار بود این فیلم‌ها‬ ‫از ش��بکه‌های سراسری صداوسیما‬ ‫پخش شود که با مخالفت برخی از‬ ‫سران نظام پخش این فیلم‌ها به خاطر‬ ‫تاثیر منفی آنها منتفی شد‪ .‬پیش از‬ ‫ای��ن باره��ا اعتراف��ات تلویزیونی‬ ‫متهم��ان دگراندیش و سیاس��ی از‬ ‫صداوسیما پخش ش��ده بود‪ .‬برنامه‬ ‫مش��هورهویت که در آن اعترافات‬ ‫نویس��ندگان دگراندی��ش نظی��ر‬ ‫سعیدی س��یرجانی پخش شد‪ ،‬در‬ ‫زمان ریاس��ت الریجانی بر سازمان‬ ‫صداوسیما تهیه شده بود‪.‬‬ ‫ضرغامی نیز سابقه پخش اعترافات‬ ‫ت‬ ‫تلویزیون��ی را در دوره ریاس�� ‌‬ ‫خ��ود در کارنامه‌اش داش��ت‪ .‬در‬ ‫س��ال ‪ 1386‬اعترافات ضبط ش��ده‬ ‫رامین جهانبگلو‪ ،‬فیلسوف ایرانی و‬ ‫هاله اسفندیاری و کیان تاجبخش‪،‬‬ ‫دو اندیش��مند ایرانی‪-‬آمریکایی از‬ ‫صداوسیما پخش شده بود‪.‬‬ ‫در تابس��تان امسال‪ ،‬اما‪ ،‬کودتاگران‬ ‫ب��ه این صراف��ت افتادند که پخش‬ ‫اعترافات ضبط ش��ده ممکن است‬ ‫تاثیر معکوس در جامعه داشته باشد‪.‬‬ ‫به همین خاطر پ��روژ ‌ه جدیدی را‬ ‫کلی��د زدند که صداوس��یما نقش‬ ‫تعیی��ن کنن��ده در آن داش��ت‪ .‬در‬

‫روز ش��نبه ‪ 10‬مرداد ب��دون اطالع‬ ‫قبل��ی ‪ 100‬نفر از دستگیرش��دگان‬ ‫پ��س از انتخابات از جمله چند نفر‬ ‫از نفرات اصلی ستادهای انتخاباتی‬ ‫میرحسین موسوی ومهدی کروبی‬ ‫نظیر محمد عطریانفر و محمدعلی‬ ‫ابطحی به سالن دادگاه آورده شدند‬ ‫تا در یک نمایش تبلیغاتی محاکمه‬ ‫شوند‪ .‬در سالن دادگاه دوربین‌های‬ ‫متع��دد تلویزیونی قرار داده ش��ده‬ ‫ب��ود تا از ای��ن نمای��ش از جهات‬ ‫مختلف فیلم تهیه شود‪ .‬صداوسیما‬ ‫از آن روز تاکنون در چهار جلس��ه‬

‫دادگاه نمایشی حضور فعال داشته‬ ‫و اعترافات به ظاهر آزادانه متهمان‬ ‫دربن��د را بر خ�لاف قوانین آیین‬ ‫دادرسی که به صراحتا انتشار تصویر‬ ‫و اس��امی متهمان را پیش از صدور‬ ‫رای ممن��وع می‌کند‪ ،‬به تفصیل به‬ ‫نمایش گذاش��ته است‪ .‬البته برخی‬ ‫از این صحنه‌پردازی‌ها آنقدر رسوا‬ ‫بود که فایل‌های تصویری آن‌ها بعد‬ ‫از مدت کوتاهی به صورت بلوتوث‬ ‫در میان مردم پخش و اسباب تفریح‬ ‫و مسرت آنان را فراهم نمود‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪32‬‬


‫‪31‬‬

‫‪31 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 923‬جمعه ‪ 17‬مهر ‪1388‬‬

‫در افغانستان‪...‬‬

‫اوباما نظر مشاورانش را در مورد‬ ‫افغانستان جویا می شود‬

‫بی بی س��ی ‪ -‬در خالل حدس و‬ ‫گم��ان های روزاف��زون در مورد‬ ‫احتمال تغییر اس��تراتژی آمریکا‬ ‫در افغانستان‪ ،‬باراک اوباما‪ ،‬رئیس‬ ‫جمه��وری آمریکا با مش��اوران‬ ‫ارش��د خود در ام��ور امنیت ملی‬ ‫دیدار کرده است‪.‬‬ ‫گفته می شود «ش��ورای جنگ»‬ ‫آقای اوباما در این نشست درباره‬ ‫وضعی��ت ناپای��دار پاکس��تان در‬ ‫همسایگی افغانستان بحث کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اکنون هشت سال از آغاز عملیات‬ ‫نظامی تحت رهب��ری آمریکا در‬ ‫افغانستان می گذرد‪.‬‬ ‫هفته گذش��ته فرمان��ده نیروهای‬ ‫آمریکایی در افغانستان خواستار‬ ‫افزای��ش قاب��ل توجه س��ربازان‬ ‫آمریکایی در این کشور شد‪.‬‬ ‫ژنرال استنلی مک کریستال‪ ،‬پیشتر‬ ‫در سال جاری با این ماموریت از‬ ‫سوی آقای اوباما منصوب شد که‬ ‫رویکرد آمریکا در این کشور را‬ ‫مورد بازنگری قرار دهد‪.‬‬ ‫او اخیرا گزارش خود در این زمینه‬ ‫را تسلیم کاخ سفید کرد‪.‬‬ ‫مقام های پنتاگ��ون‪ ،‬وزارت دفاع‬ ‫آمری��کا‪ ،‬اکنون م��ی گویند که‬ ‫درخواس��ت رس��می برای اعزام‬ ‫س��ربازان بیش��تر ‪ -‬بنا ب��ر بعضی‬ ‫گزارش ها شاید تا ‪ 40‬هزار نفر ‪-‬‬ ‫تسلیم کاخ سفید شده است‪.‬‬ ‫یک مقام آمریکایی به خبرگزاری‬ ‫رویتر گفت که مالقات سه ساعته‬ ‫چهارشنبه بر موضوع پاکستان‪ ،‬راه‬ ‫های بهبود همکاری با اسالم آباد‬ ‫و چگونگی ادامه عملیات «ایجاد‬ ‫اخالل در شبکه القاعده‪ ،‬تجزیه و‬ ‫شکست آن» تمرکز داشت‪.‬‬ ‫جلسه بعدی «ش��ورای جنگ» با‬ ‫رئیس جمه��وری آمری��کا روز‬ ‫جمعه با موضوع افغانستان برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫'تصمیمیبزرگ'‬ ‫گزارش ه��ای درز کرده از طرح‬ ‫بازنگ��ری اس��تراتژی افغانس��تان‬ ‫که توس��ط ژنرال مک کریستال‬ ‫تهیه ش��ده‪ ،‬بر درخواست او برای‬ ‫افزایش شمار سربازان آمریکایی‬ ‫به عنوان بخش��ی از یک رویکرد‬ ‫تازه نسبت به مناقشه انگشت می‬ ‫گذارد‪.‬‬ ‫اکن��ون گفته می ش��ود که آقای‬ ‫اوباما کاهش ش��مار س��ربازان یا‬ ‫انقباضی عم��ده در ابعاد عملیات‬ ‫نظام��ی آمریکا در افغانس��تان را‬ ‫رد کرده اس��ت اما معلوم نیس��ت‬ ‫که آیا او افزایش چشمگیر اعزام‬ ‫سربازان به جنگی که بیش از پیش‬ ‫با نارضایتی افکار عمومی آمریکا‬ ‫روبروست را تایید کند‪.‬‬ ‫س��خنگوی رئی��س جمه��وری‬ ‫آمری��کا گفت��ه اس��ت ک��ه او تا‬ ‫پایان هفته ممکن اس��ت بررسی‬

‫درخواست ژنرال مک کریستان را‬ ‫شروع کند‪.‬‬ ‫دکتر آنتونی کوردس��من‪ ،‬مشاور‬ ‫ژنرال مک کریس��تال‪ ،‬ب��ه بی بی‬ ‫سی گفته است که پیشنهاد فرمانده‬ ‫آمریکایی بس��یار پیچیده تر از آن‬ ‫است که در گزارش ها ترسیم می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫او گف��ت‪« :‬این تصمیم��ی بزرگ‬ ‫است و شامل خیلی چیزهای دیگر‬ ‫غیر از مساله افزایش نیروهای نظامی‬ ‫می شود‪».‬‬ ‫تازه ترین مالقات ش��ورای امنیت‬ ‫ملی ق��رار بود با حضور چهره های‬ ‫ارشد دولت و مشاوران آن به عالوه‬ ‫فرماندهاننظامیوسفیرهایآمریکا‬ ‫در منطقه انجام شود‪.‬‬ ‫ای��ن مالق��ات درحال��ی انجام می‬ ‫ش��ود که روزنامه واشنگتن پست‬

‫داده های مربوط به مشارکت رای‬ ‫دهندگان در انتخابات اخیر ریاست‬ ‫جمهوری افغانستان را منتشر کرد‪.‬‬ ‫این داده ها که کای آیده فرس��تاده‬ ‫ارشد سازمان ملل در امور افغانستان‬ ‫آن را محرمانه نگاه داش��ته اس��ت‬ ‫وضعیت بدی را برای حامد کرزی‬ ‫رئیس جمهوری افغانس��تان ترسیم‬ ‫می کند‪ .‬میزان آرای آقای کرزی‬ ‫در برخی والی��ات ده ها هزار عدد‬ ‫بی��ش از تع��داد رای دهندگان��ی‬ ‫است که تخمین زده می شود پای‬ ‫صندوق ها رفته اند‪.‬‬ ‫فرآیند انتخاباتی افغانس��تان از روز‬ ‫رای گی��ری در روز اول اوت ب��ه‬ ‫شدت تحت الشعاع اتهامات مربوط‬ ‫به تقلب و سوءبرگزاری قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬

‫سازمان ملل ادعای جانبداری‬ ‫از کرزی را رد کرد‬ ‫سازمان ملل ادعای پیتر گالبرایت را مبنی بر جانبداری این سازمان از حامد‬ ‫کرزی رد کرد‪.‬‬ ‫آقای گالبرایت مرد ش��ماره دوی سازمان ملل متحد در افغانستان بود که‬ ‫پس از اختالف با رئیس پیش��ین خود از کار برکنار ش��د‪ .‬او گفته بود که‬ ‫رییس��ش‪ ،‬کای آیده مانع تحقیقات در باره «تقلب» در انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری افغانستان شده است‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬کمیسیون انتخابات افغانستان می گوید انتظار دارد مرحله‬ ‫بازشماری آرای مشکوک انتخابات ریاست جمهوری این کشور تا پایان‬ ‫هفته جاری تکمیل شود‪.‬‬ ‫مسئوالن این کمیسیون و کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی در حال‬ ‫بررسی نزدیک به پنجصد و شصت صندوق رای دهی هستند که نسبت به‬ ‫سالمت آرای ریخته شده در آن تردید وجود دارد‪.‬‬ ‫این تعداد صندوقها‪ ،‬ده درصد از مجموع آرای مشکوک انتخابات است و‬ ‫مقامات می گویند با بررسی این بخش از آرا‪ ،‬روی سالمت تمامی ‪3489‬‬ ‫صندوق آرای مشکوک تصمیم گرفته می شود‪.‬‬ ‫بیش از چهل روز از برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری افغانستان می‬ ‫گذرد اما نتیجه نهایی این انتخابات هنوز اعالم نشده است‪.‬‬ ‫نتایج ابتدایی انتخابات‪ ،‬حامد کرزی‪ ،‬رئیس جمهور کنونی افغانس��تان را‬ ‫ب��ا حدود پنجاه و پنج درصد کل آرا در جای��گاه اول قرار داده و عبداهلل‬ ‫عبداهلل‪ ،‬رقیب اصلی آقای کرزی در انتخابات با حدود بیس��ت و هش��ت‬ ‫درصد کل آرا در جایگاه دوم قرار دارد‪.‬‬ ‫نور محمد نور‪ ،‬سخنگوی کمیسیون انتخابات افغانستان به بی بی سی گفت‬ ‫که آرای مشکوک انتخابات در برابر ناظران داخلی و بین المللی بازشماری‬ ‫می شود‪ .‬او گفت که کار بازشماری آرا به شدت ادامه دارد و انتظار می‬ ‫رود تا پنجشنبه و یا جمعه این هفته‪ ،‬این روند به پایان برسد‪.‬‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با انتقادهایی در مورد تقلب و جعل‬ ‫کاری روبرو بوده اس��ت‪ .‬آقای عبداهلل‪ ،‬رئیس جمهور کرزی را به تقلب‬ ‫در انتخابات متهم کرده و گفته که تا به این شکایات به گونه الزم رسیده‬ ‫نشود‪ ،‬نتایج انتخابات را قبول نخواهد کرد‪.‬‬ ‫این اتهامات از سوی ستاد انتخابات آقای کرزی رد شده است‪.‬‬ ‫برخی نهادهای ناظر بر انتخابات‪ ،‬از جمله ناظران اتحادیه اروپا نیز از تقلب‬ ‫گس��ترده در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان صحبت کرده و گفته‬ ‫اند که در مورد س�لامت حدود یک و نیم میلیون رای انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری تردید وجود دارد‪.‬‬


‫‪32‬‬

‫‪32 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 923‬جمعه ‪ 17‬مهر ‪1388‬‬

‫ادغام بسیج در‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪9‬‬

‫چ��ون تأکيد آنه��ا و اصالح‌طلبان‬ ‫بر اين بوده اس��ت که بس��يج بايد‬ ‫جنبه داوطلبی خود را حفظ کند و‬ ‫اصالح‌طلبان تأکيد داشتند که بايد‬ ‫خصلت س��رکوبگری را از بس��يج‬ ‫گرفت و آن را به نيرويی تبدل کرد‬ ‫که درخدمت مردم باشد‪.‬‬ ‫رادیو ف��ردا ‪ :‬ولی اي��ن روندی که‬ ‫پيش م��ی‌رود‪ ،‬باعث خواهد ش��د‬ ‫بخشی از نيروهای درون حکومتی‬ ‫ش��امل اصولگراي��ان و همين طور‬ ‫اصالح‌طلبان به اي��ن اقدام واکنش‬ ‫نشان دهند‪.‬‬ ‫به نظر من‪ ،‬واکنش‌ها طبيعی است‪،‬‬ ‫چون اينها روی بسيج خيلی حساب‬ ‫باز کرده بودند و اين که خود مردم‬ ‫هس��تند که در برابر اعراضات قرار‬ ‫می‌گيرند و اينکه حکومت بر نيروی‬ ‫مردمی تکيه دارد نه روی نيروهای‬ ‫حرفه‌ه��ای و در اين صورت ديگر‬ ‫نمی‌توان گفت بسيج نيروی مردمی‬ ‫است و به عملکرد خود ادامه دهد‪.‬‬

‫نیویورکتایمز‪:‬‬ ‫'گزارش‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪9‬‬

‫گف��ت و گو ب��ا مقامات س��ازمان‬ ‫ان��رژی اتمی ایران در تهران س��فر‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫هم زمان با سفر او به ایران‪ ،‬موسسه‬ ‫عل��وم و امنی��ت بی��ن الملل��ی در‬ ‫واش��نگتن‪ ،‬بخش هایی از گزارش‬ ‫«جوانب احتمالی نظامی برنامه هسته‬ ‫ای ایران» را منتشر کرده است‪.‬‬ ‫موسسه علوم و امنیت بین المللی در‬ ‫واش��نگتن‪ ،‬یک موسسه غیردولتی‬ ‫مس��تقر در واش��نگتن پایتخ��ت‬ ‫آمریکاس��ت ک��ه توس��ط دیوید‬ ‫آلبرایت‪ ،‬کارشناس هسته ای‪ ،‬اداره‬ ‫می شود و تحوالت مربوط به برنامه‬ ‫اتمی ای��ران را از نزدیک دنبال می‬ ‫کند‪.‬‬ ‫نیویورک تایمز نوشته است که یک‬ ‫«مقام ارشد اروپایی» صحت گزیده‬ ‫های منتشر شده از گزارش محرمانه‬ ‫آژانس در وب سایت موسسه علوم‬ ‫و امنیت بین الملل��ی را تایید کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫البته خود این موسس��ه تاکید دارد‬ ‫که گزارش یاد شده هرچند توسط‬ ‫کارشناس��ان آژانس تدوین شده‪،‬‬ ‫هنوز قطعی و نهایی نیست و بنابراین‬ ‫نمی توان نتایج آن را موضع رسمی‬ ‫آژانس دانست‪.‬‬ ‫نیویورک تایمز می نویس��د نتیجه‬ ‫گیری گزارش محرمانه کارشناسان‬ ‫آژانس بسیاری جدی تری از نتیجه‬ ‫گی��ری س��ازمان ه��ای اطالعاتی‬ ‫آمریکا در م��ورد برنامه اتمی ایران‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ 16‬س��ازمان اطالعاتی آمریکا در‬ ‫اواخر س��ال ‪ 2007‬میالدی با انتشار‬ ‫ی��ک «ب��رآورد اطالعات��ی» اعالم‬ ‫کردند که ایران کار طراحی سالح‬ ‫های اتمی و بخش تسلیحاتی کردن‬ ‫برنام��ه اتمی اش را در س��ال ‪2003‬‬ ‫متوقف کرد و به احتمال زیاد آن را‬ ‫از سر نگرفته است‪.‬‬ ‫نیویورک تایمز نوش��ته اس��ت که‬ ‫س��ازمان های اطالعات��ی آمریکا‬ ‫هم اکنون در حال بررس��ی مجدد‬ ‫برآورد سال ‪ 2007‬خود هستند‪.‬‬

‫فرمانده نیروی انتظامی‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪16‬‬

‫حوادث پس از انتخابات دانست و‬ ‫خواستار برکناری او شد‪.‬‬ ‫آق��ای انص��اری در م��رداد م��اه‬ ‫«برخوردهایغیرقانونیوغیرانسانی‬ ‫با تعدادی از بازاش��ت شدگان» در‬ ‫کهری��زک را «جنای��ات و فجایع»‬ ‫خواند و آقای احمدی مقدم را متهم‬ ‫کرد که وقوع بعضی از این موارد را‬ ‫«طبیعی» توصیف کرده و کوشیده‬ ‫با «برکناری و تنبیه چند مأمور رده‬ ‫پائین» از کنار مسئله عبور کند‪.‬‬ ‫بازداشتگاه کهریزک در مرداد ماه‬ ‫با ذکر «غیراستاندارد بودن» از سوی‬ ‫مقام ها تعطیل شد و نیروی انتظامی‬ ‫پس از اعالم تعطیلی آن گفت که‬ ‫«مسئوالن خاطی» بازداشتگاه عزل و‬ ‫تنبیه شده اند‪.‬‬ ‫متهمان وقایع کهریزک که هرگز‬ ‫معرفی نش��ده اند قرار است تحت‬ ‫محاکمه قرار گیرند‪.‬‬

‫محمد رضا نقدی جانشین‪...‬‬ ‫نیروهای مسلح‪ ،‬فرماندهی حفاظت‬ ‫اطالعات نیروی انتظامی در دهه ‪۷۰‬‬ ‫نیز به چش��م می‌خورد که در همان‬ ‫ایام نقش مس��تقیمی در برخورد با‬ ‫غالمحس��ین کرباس��چی‪ ،‬شهردار‬ ‫وقت تهران‪ ،‬و بازداشت شهرداران‬ ‫مناطق مختلف تهران داشت‪.‬‬ ‫در همان ایام و با افشای نحوه شکنجه‬ ‫ش��هرداران مناطق در بازداش��تگاه‬ ‫زیرزمینی وصال تهران و همچنین‬ ‫افش��ای نقش محمدرضا نقدی در‬ ‫ضرب و شتم عبداهلل نوری و عطاء‌اهلل‬ ‫مهاجرانی در نم��از جمعه تهران از‬ ‫سوی گروه انصار حزب‌اهلل‪ ،‬و نقش‬ ‫وی در هدای��ت گروه‌های فش��ار‬ ‫برای بر هم زدن جلسات سخنرانی‬ ‫اصالح‌طلب��ان‪ ،‬و فعالیت‌های مالی‬ ‫پنهانی‪ ،‬سرانجام محمدرضا نقدی از‬ ‫سمت فرماندهی حفاظت اطالعات‬ ‫نی��روی انتظامی برکن��ار و به یک‬ ‫پست ستادی در س��تاد کل نیروی‬

‫چگونه عزت‌اهلل ضرغامی‪...‬‬ ‫کودتاگران که از بازخورد بس��یار‬ ‫منفی پخش اعترافات آگاه ش��ده‬ ‫بودند به جای درس��ت کردن ابرو‪،‬‬ ‫زدند چش��م را هم ک��ور کردند و‬ ‫در اقدام ش��رم‌اور دیگ��ری جانباز‬ ‫اصالحات‪ ،‬س��عید حجاریان را به‬ ‫همراه دو تن دیگر از اصالح‌طلبان‬ ‫( ش��ریعتی و عطریانفر) در نمایش‬ ‫دیگری که این بار به جای دادگاه‬ ‫ن��ام میزگرد بر آن گذاش��ته بودند‬ ‫حاضر کردند تا به قول خودش��ان‬ ‫اعترافات را به مردم بباورانند که البته‬ ‫این بار از دفعه اول هم وضع خراب‬ ‫تر شد و همین که سعید حجاریان‬ ‫لب به سخن گش��ود همانطور که‬ ‫خودش هم در س��خنانش اش��اره‬ ‫کرد موجی غیرمنتظره از نفرت در‬ ‫میان مردم به راه افتاد و خاطره تلخ‬ ‫و زش��ت ترور کودتاگران امروز و‬ ‫قاتالن دیروز یک ب��ار دیگر زنده‬ ‫شد‪ .‬از حجاریان در این به اصطالح‬ ‫میزگرد خواسته شده بود که درباره‬ ‫سلطانیسم حرف بزند‪ .‬او نیز چنان‬ ‫هوش��یارانه لب به سخن گشود که‬ ‫همه فهمیدند مشکل از کجاست!‬ ‫با این حال‪ ،‬با وجود همه خدماتی که‬ ‫ضرغامی در سه ماه گذشته در راس‬ ‫سازمان صداوسیما به دولت کودتا‬ ‫ارائه ک��رده‪ ،‬ابقای او در س��ازمان‬ ‫مشروط ش��ده است‪ .‬سایت خبری‬ ‫عصر ایران هفته گذش��ته گزارش‬ ‫کرد که نمایندگان احمدی‌نژاد سه‬

‫ش��رط برای ابقای ضرغامی تعیین‬ ‫کرده‌ان��د‪ :‬تغیی��رات در روزنامه پر‬ ‫تیراژ جام‌جم که عموما در چهار ماه‬ ‫گذش��ته میانه‌رو عمل کرده است‪،‬‬ ‫برکن��اری برخی از مدیران کلیدی‬ ‫صداوسیما و کنار گذاشتن برخی‬ ‫از مدی��ران میان��ی‪ ،‬تهیه‌کنندگان‪،‬‬ ‫برنامه‌سازان و مجریان صداوسیما ‪.‬‬ ‫از شخصی چون عزت‌اهلل ضرغامی‬ ‫البته هیچ بعید نیس��ت که علی‌رغم‬ ‫تکذیب ظاهری این ش��روط برای‬ ‫ابقا در این سمت‪ ،‬همچنان به نقش‬ ‫گوش به فرمان خ��ود ادامه دهد و‬ ‫ب��رای جلب رضای��ت کودتاگران‬ ‫به دور جدید فعالیت‌های خود که‬ ‫از س��ه ماه پیش با محوریت دروغ‬ ‫و الپوشانی آغاز ش��ده است ادامه‬ ‫دهد‪ .‬ابقای وی البته پیش از هر چیز‬ ‫بسته به فرمان رهبر دارد‪ .‬با عالقه ای‬ ‫که ایشان در طول چند ماه گذشته‬ ‫به ابقای چهره‌های عمیقا نظامی در‬ ‫درجه نخست و در عین حال گوش‬ ‫به فرمان ( همچون طائب و نقدی )‬ ‫دارند‪ ،‬هیچ بعید نیست که ضرغامی‬ ‫در پس��ت فعلی خود باق��ی بماند‪.‬‬ ‫پوشاندنفضاحاتوآبروریزی‌های‬ ‫رئیس و وزرای متقلب دولت کودتا‬ ‫چیزی نیست که از پس هر کسی بر‬ ‫بیاید‪ .‬و البته همین دلیل برای ابقای‬ ‫یک مهره منفعل و گوش به فرمان‬ ‫کافیست!‬

‫قطع کمک مالی آمریکا‪...‬‬ ‫کنگ��ره آمری��کا در س��ال ‪2006‬‬ ‫میالدی به درخواست دولت جورج‬ ‫بوش برای حمایت از آن چه برنامه‬ ‫های ترویج دموکراس��ی در ایران‬ ‫اعالم کرد‪ ،‬بودجه ای به ارزش ‪75‬‬ ‫میلیون دالر اختصاص داد‪.‬‬ ‫بس��یاری با این اق��دام دولت وقت‬ ‫آمریکا به شدت مخالفت کردند‪،‬‬ ‫چ��را که به گفته آنان این بودجه به‬ ‫دولت ایران بهانه س��رکوب فعاالن‬ ‫جامعه مدنی را می داد‪.‬‬ ‫دولت باراک اوباما حال می گوید‬ ‫که بودجه «دموکراس��ی» ایران در‬ ‫قالب برنامه جدیدی که حمایت از‬

‫ادامه از صفحه ‪30‬‬

‫ادامه از صفحه ‪14‬‬

‫دموکراسی در منطقه خاورنزدیک‬ ‫نام دارد‪ ،‬قرار داده شده است‪.‬‬ ‫مرکز اسناد حقوق بشر ایران تاکید‬ ‫کرده است که قطع کمک دولت‬ ‫آمریکا بر فعالیت های مرکز اسناد‬ ‫حقوق بش��ر ایران اث��ری نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫مدی��ر این مرکز م��ی گوید که تا‬ ‫ماه مه س��ال ‪ 2010‬میالدی بودجه‬ ‫کاف��ی در اختیار دارد و هم اکنون‬ ‫برای جذب کمک های نقدی از‬ ‫منابع��ی غیر از دول��ت آمریکا در‬ ‫تالش است‪.‬‬

‫ادامه از صفحه ‪17‬‬

‫های مسلح منتقل شد‪.‬‬ ‫در روزه��ای اخیر محمدحس��ین‬ ‫صفارهرندی‪ ،‬وزیر پیشین فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی‪ ،‬نیز به عنوان مشاور‬ ‫ارشد فرمانده کل س��پاه پاسداران‬ ‫انقالب اسالمی ش��روع به فعالیت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫آقای صفارهرندی که از کادرهای‬ ‫سپاه پاسداران است پیش از حضور‬ ‫در سمت وزارت به عنوان قائم‌مقام‬ ‫مدیرمسئول روزنامه کیهان مشغول‬ ‫به فعالیت بود‪.‬‬

‫پرفسور ایرانی ‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪13‬‬

‫رایانه ای نرم را به عهده داشت‪.‬‬ ‫اولی��ن مقال��ه وی در زمینه «منطق‬ ‫مبهم» در سال ‪ 1965‬میالدی منتشر‬ ‫شده اس��ت‪ .‬وی در طول فعالیتهای‬ ‫علمی خود جوایز متعددی از جمله‬ ‫مدال افتخار ‪ ،IEEE‬مدال ریچارد‬ ‫همینگ‪ ،‬جایزه هوندا و جایزه الن‬ ‫نیوول را دریاف��ت کرده و در حال‬ ‫حاضر یکی از اعضای آکادمی ملی‬ ‫مهندسی به شمار می رود‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش سایسنس سنترال‪،‬‬ ‫مدال بنجامین فرانکلین جایزه علمی‬ ‫و مهندسی است که ساالنه از سوی‬ ‫موسس��ه فرانکلین در پنسیلوانیا به‬ ‫برترین دانش��مندان در حوزه های‬ ‫علم��ی ش��یمی‪ ،‬محیط زیس��ت‪،‬‬ ‫مهندسی الکترونیک‪ ،‬علوم زیستی‪،‬‬ ‫مهندسی‪ ،‬و علوم رایانه ای اهدا می‬ ‫شود‪.‬‬

‫پاسخ «نه» اوباما‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪12‬‬

‫تصرف و رسما آن را به خاک خود‬ ‫ضمیمهکرد‪.‬‬ ‫دولت چین همچنین در سال ‪1959‬‬ ‫«قیام» تبتی هایی جدایی خواه را به‬ ‫شدت سرکوب کرد‪.‬‬ ‫داالیی الما م��ی گوید که درصدد‬ ‫استقالل تبت از چین نیست‪ ،‬بلکه از‬ ‫اعطای حق خودمختاری ویژه به آن‬ ‫حمایت می کند‪.‬‬ ‫او سیاست دولت مرکزی چین در‬ ‫برابر اقلی��ت های قومی و دینی این‬ ‫کشور را شکست خورده می داند‪.‬‬

‫تغییر سیاست خارجی‪...‬‬

‫این موقعیت نه فقط به وزنه تهدید‬ ‫خارجی (برای تحریم‌های شدیدتر)‬ ‫سنگینی بیشتری می‌دهد و بلکه از‬ ‫نظر روانی نیز ب��ر روی نمایندگان‬ ‫رژیم نیز تأثیر می‌گذارد و موقعیت‬ ‫آنان را تضعیف می‌کند‪ .‬نمایندگان‬ ‫رژیمی که اعتماد و حمایت مردم‬ ‫خود را از دس��ت داده‌اند طبیعتاً در‬ ‫برابر فش��ارهای خارجی به مراتب‬ ‫از قدرت و اعتماد به نفس کمتری‬ ‫می‌توانند برخوردار باشند‪.‬‬ ‫البت��ه عوام��ل دیگری نی��ز در این‬ ‫تصمیم احتماال مؤثر بوده است‪ .‬به‬ ‫دالیل مربوط به موافقت برای دیدار‬ ‫نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی‬ ‫اتمی از تأسیسات تازه کشف‪/‬اعالم‬ ‫ش��ده قم در باال اشاره شد‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬نزدیکی روسیه به کشورهای‬ ‫غربی در برابر ای��ران و زمزمه‌های‬ ‫مربوط به موافق��ت آقای مدودف‬ ‫ریی��س جمهور آن ب��ا تحریم‌های‬ ‫شدیدتر علیه ایران باید مقامات ایران‬ ‫را بسیار نگران کرده باشد‪ .‬از این رو‬ ‫می‌توان گمان��ه زد که یک هدف‬ ‫عمده موافقت رژیم با تغلیظ بیشتر‬ ‫اورانیوم در روس��یه‪ ،‬جلب حمایت‬ ‫این کشور از خود و شکاف انداختن‬ ‫بی��ن آن و کش��ورهای غربی بوده‬ ‫است‪ .‬استقبال روسیه از این‌پیشنهاد‬ ‫و اع�لام آمادگی خود برای آن‪ ،‬با‬ ‫گزارش‌هایی حاکی از فشار وزیر‬ ‫خارجه روسیه به رییس جمهور این‬ ‫کشور برای فاصله گرفتن از غرب‬ ‫در مس��ئله تحریم‌های جدید علیه‬ ‫ایران‪ ،‬همراه شده است‪.‬‬ ‫در هر صورت‪ ،‬این عقب‌نشینی‌ها‬ ‫را نباید نمونه‌های استثنایی دانست‪.‬‬ ‫به عکس‪ ،‬به احتمال زیاد این موارد‬ ‫اولین گام‌ها در روندی است که از‬ ‫چرخ��ش ‪ 180‬درجه‌ای جمهوری‬ ‫اسالمی در برابر غرب و به خصوص‬ ‫آمریکا حکایت می‌کند و به تدریج‬ ‫ممکن اس��ت به عقب‌نش��ینی‌های‬ ‫بزرگ‌ت��ر و مهم‌تری منجر ش��ود‪.‬‬ ‫در عین ح��ال‪ ،‬نمی‌توان این فرض‬ ‫را نادیده گرفت که رژیم سیاست‬

‫ادامه از صفحه ‪7‬‬

‫وقت‌کشی خود را نیز از این طریق‬ ‫دنبال کند‪ .‬ب��ه عبارت دیگر‪ ،‬رژیم‬ ‫ممکن است عقب‌نشینی‌های خود‬ ‫را به صورتی س��ازمان دهد که حد‬ ‫اکثر وقت را ب��رای خود بخرد و با‬ ‫استفاده از آن به سیاست غنی‌سازی‬ ‫(‌پنهان یا آشکار) خویش ادامه دهد‪.‬‬ ‫در واقع‪ ،‬این تنها «موفقیت»ی است‬ ‫که رژیم می‌توان��د آن را به خورد‬ ‫ه��واداران خ��ود بده��د‪ ،‬و از این‬ ‫رو این سیاس��ت برای رژیم بسیار‬ ‫ارزش��مند اس��ت‪ .‬رژیم جمهوری‬ ‫اسالمی برای مبارزه با غرب هزینه‬ ‫زیادی (از جیب مردم ایران) صرف‬ ‫کرده است و نمی‌تواند به سادگی‬ ‫از آن دست بردارد‪ .‬این که سیاست‬ ‫وقت کش��ی جمهوری اس�لامی‬ ‫ممکن است هزینه‌های سنگین‌تری‬ ‫به مردم ایران تحمی��ل کند از دید‬ ‫رژیم عامل تعیین‌کننده‌ای بش��مار‬ ‫نمی‌رود‪.‬‬ ‫خطر تحمیل این هزینه‌ها به صورت‬ ‫تحریم‌های جدید یا حمله نظامی به‬ ‫ایران هنوز وجود دارد‪ .‬کشورهای‬ ‫غربی تا شفافیت کامل فعالیت‌های‬ ‫هس��ته‌ای جمه��وری اس�لامی و‬ ‫اطمین��ان از غیر نظامی ب��ودن این‬ ‫فعالیت‌ها گزینه‌ه��ای فوق را برای‬ ‫خود محفوظ می‌دارند‪ .‬اسراییل و‬ ‫هواداران آن در غرب مرتبا به فشار‬ ‫خود برای اعمال سیاست‌های حادتر‬ ‫علیه ایران ادامه می‌دهند‪ .‬از این رو‬ ‫اگر دولت‌های غربی در جلس��ات‬ ‫بعدی در هفته‌های آینده احس��اس‬ ‫کنن��د ک��ه رژی��م ایران سیاس��ت‬ ‫وقت‌کشی را دنبال می‌کند گرایش‬ ‫آن‌ها به سوی تحریم‌های جدید و‬ ‫احیانا جنگ تشدید خواهد شد‪ .‬این‬ ‫کشورها تا آخر سال جاری میالدی‬ ‫(‪ 10‬دی‌ماه) ب��رای نتیجه‌گیری از‬ ‫مذاکرات خود با رژیم ایران وقت‬ ‫گذاشته‌اند‌‪ -‬سه ماهی که می‌تواند‬ ‫سرنوش��ت تحریم‌های شدیدتر یا‬ ‫جنگ و صل��ح را برای مردم ایران‬ ‫رقم زند‪.‬‬

‫مادر سهراب اعرابی‪ :‬حاال‪...‬‬

‫تا ما هم ببینی��م طرفداران او چقدر‬ ‫هس��تند و اگر خیلی زیاد هستند ما‬ ‫سکوتکنیم‪.‬‬ ‫اما ایش��ان آنقدرها طرفدار ندارد و‬ ‫این مسئله را همه می‌دانند و حکایت‬ ‫آن کبک است که س��رش را زیر‬ ‫برف کرده و فکر می‌کند هیچ کس‬

‫ادامه از صفحه ‪10‬‬

‫او را نمی‌بیند‪ .‬واقعیت این است که‬ ‫مردم اینها را قبول ندارند‪ ،‬پس چرا‬ ‫می‌خواهند به زور خودش��ان را به‬ ‫مردم تحمیل کنند‪.‬‬ ‫رادیو فردا ؛ خانم فهیمی‪ ،‬آینده را‬ ‫چطور ارزیابی می‌کنید؟‬ ‫انشاءاهلل آینده از آن ما است‪ ،‬چون‬


‫‪33‬‬

‫‪33 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 923‬جمعه ‪ 17‬مهر ‪1388‬‬

‫یک رهبر و این‪...‬‬ ‫وارن��گ و به قیمت ه��ای دوبل و‬ ‫سوبل می خریدیم؟ از این گذشته‪،‬‬ ‫حکومت��ی ک��ه آمده بود ت��ا نان و‬ ‫ایمان را تقس��یم کند‪ ،‬چگونه شد‬ ‫که کارش به تقسیم گلوله رسید و‬ ‫تا دندان مسلح شد که هم مردمانش‬ ‫را سرکوب کند‪ ،‬هم باعث هراس‬ ‫جهان شود؟ این «ایران هراسی»ست‬ ‫یا «حکومت مطلقه اسالمی هراسی»‬ ‫که همسایگان را چنان از ایران دور‬ ‫کرده که برای خرید متحد باید رفت‬ ‫تا ش��اخ آفریقا؟ چگون��ه می توان‬ ‫داعیه دار جهان��ی «عاری از تجاوز‬ ‫و تعدی» بود که در آن از «مس��ابقه‬ ‫تسلیحاتی یا مسابقه وحشت خبری‬ ‫نخواهد بود» اما مادر جوان بیست و‬

‫ادامه از صفحه ‪7‬‬

‫چند ساله ای را چنان ترساند که به‬ ‫تکذیب مرگ فرزند برآید؟‬ ‫این جمله غلط نیس��ت که «سپاه و‬ ‫بسیج فرزندان خانواده بزرگ ملت‬ ‫ای��ران» اند؟ فرزند ک��ه قلب ندا و‬ ‫سهرابش رانش��انه نمی رود؟ فرزند‬ ‫ک��ه‪ ....‬چ��ه بگویم؟چه م��ی توان‬ ‫گفت؟‬ ‫چ��ه حرف��ی م��ی ماند ج��ز اینکه‬ ‫نویسنده این دیکته پر غلط‪ ،‬رفوزه‬ ‫شده؛ کارش از تک ماده گذشته و‬ ‫بهتر آن است که جایش به شاگرد‬ ‫دیگردهد؛ش��اگردی که نوش��تن‬ ‫بداند؛ خواندن بتواند؛ و پیش و بیش‬ ‫از همه ش��نیدن را آموخته باش��د؟‬ ‫وقت آن نیست؟‬

‫وزیر بهداشت انتاریو ‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪4‬‬

‫احزاب مخال��ف ‪ ،‬دولت لیبرال را‬ ‫متهم کرده اند‪ ،‬ک��ه برغم آگاهی‬ ‫از فس��اد مالی در آن حوزه‪ ،‬حاضر‬ ‫نشده بود وزیر بهداشت را تاکنون‬ ‫از سمت خود برکنار کند‪.‬‬ ‫آژانس بهداشت الکترونیک انتاریو‬ ‫در ماه سپتامبر سال ‪ 2008‬و بمنظور‬ ‫ادغام اطالعات موجود در وزارت‬ ‫بهداشت و موسسه ای بنام «آژانس‬ ‫سیس��تم هوش��مند برای بهداشت»‬ ‫(‪ )SSHA‬راه اندازی شد ‪.‬‬ ‫‪ SSHA‬در س��ال ‪ 2003‬تأس��یس‬ ‫شده بود و قصد داشت یک بانک‬ ‫اطالعاتی قابل دسترس بین بیماران‬ ‫و تأمین کنندگان خدمات بهداشت‬ ‫و درمان بوجود آورد‪ .‬اما س��ه سال‬ ‫پیش‪ ،‬یک گروه مستقل حسابرسی‪،‬‬ ‫متوجه ش��د که آنان در رسیدن به‬ ‫اهداف خود ناکام مانده اند‪.‬‬ ‫به همین دلیل مک گینتی تصمیم‬ ‫گرفت آژانس جدیدی را با همان‬ ‫مأموریت‪ ،‬زیر نظر وزارت بهداشت‬ ‫بوجود آورد ‪ ،‬تا کل سیستم درمانی‬ ‫اس��تان را تا س��ال ‪ 2015‬بصورت‬ ‫دیجیتال تعریف کند‪.‬‬ ‫خانم سارا کرامر که شش ماه پیش‬ ‫از کار برکنار ش��ده‪ ،‬ب��ه اقدامات‬ ‫متعدد غیر قانونی متهم شده است‪.‬‬ ‫از جمله اختالس صدها هزار دالر‬ ‫از محل قرارداده��اي غيرقانوني با‬ ‫ش��ركت هاي مختل��ف ‪ ،‬دریافت‬ ‫دس��ت کم ‪ ۳۱۷،۰۰۰‬دالر پاداش ‪،‬‬ ‫معادل ده ماه حق��وق و مزايا‪ ،‬بابت‬ ‫انعق��اد یک ق��رارداد ب��ا دولت و‬ ‫کمک ‪ ۵‬ميلي��ون دالری به حزب‬

‫خانم سارا کرامر که شش‬ ‫ماه پیش از کار برکنار‬ ‫شده‪ ،‬به اقدامات متعدد غیر‬ ‫قانونی از جمله اختالس‬ ‫صدها هزار دالر و دریافت‬ ‫دست کم ‪ ۳۱۷،۰۰۰‬دالر‬ ‫پاداش ‪ ،‬متهم شده است ‪.‬‬ ‫لیبرال از محل قراردادهاي مختلف‪.‬‬ ‫همچنی��ن وي ب��ا وج��ود داش��تن‬ ‫‪ ۳۸۰،۰۰۰‬دالر حقوق ساالنه‪ ،‬تنها‬ ‫در سه ماه آغازين مسئوليت خود‪،‬‬ ‫مبلغ ‪ ۱۱۴،۰۰۰‬دالر به عنوان پاداش‬ ‫دريافت كرده است‪.‬‬ ‫اح��زاب مخالف قبال نيز از ش��يوه‬ ‫عملك��رد اين آژان��س انتقاد كرده‬ ‫بودن��د‪ .‬آن��ان معتقدند ب��ا وجود‬ ‫اختصاص ‪ ۶۵۰‬ميليون دالر بودجه‬ ‫به همين منظور‪ ،‬بازده موسسه بسيار‬ ‫ناچيز بوده است‪.‬‬ ‫تحقيقات انجام شده نشان مي دهد‬ ‫برخ��ي از كارشناس��ان آژانس‪ ،‬با‬ ‫وجود دريافت روزانه ‪ ۲،۷۰۰‬دالر‬ ‫به عنوان ح��ق الزحمه ‪،‬حتي هزينه‬ ‫چاي��ي و بيس��كويت خ��ود را نيز‬ ‫فاكتور مي كردند‪.‬‬ ‫تنها ي��ك ش��ركت مش��اوره اي‬ ‫قرارداد كالني را بابت گوش دادن‬ ‫به پيغام هاي تلفني‪ ،‬مطالعه روزنامه‬ ‫و تحقيقات داخل مترو منعقد كرده‬ ‫بود‪.‬‬

‫کهریزک و روایتی که‪...‬‬ ‫در عین حال مس��ئوالن زندان اوین‬ ‫وقتی مش��غول پذیرش کهریزکی‬ ‫ها بودند حال یکی بازداش��تی ها به‬ ‫هم می خورد و نقش زمین می شود‬ ‫و س��اعتی بعد روانه بیمارستان می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫نام این فرد مش��خص نیست اما این‬ ‫بخش با روایت س��هراب سلیمانی‬ ‫مدیر کل زندانهای استان تهران در‬ ‫باره مرگ محمد کامرانی تطبیق می‬ ‫کند‪ .‬آقای س��هرابی می گوید که‬ ‫«آقای کامران��ی در صف پذیرش‬ ‫زن��دان حالش به هم می خورد و به‬ ‫بیمارس��تان لقمان منتقل می شود و‬ ‫قبل از فوت آزاد می ش��ود و وقتی‬ ‫زنده بود تحویل خانواده اش شد اما‬ ‫به دلیل بیماری روز بعد در بیمارستان‬ ‫مهر فوت می کند‪».‬‬ ‫دیگر جان باخت��ه کهریزک آقای‬ ‫محس��ن روح االمینی اس��ت که به‬ ‫نوشته مجله پنجره‪ ،‬در ساعت یک‬ ‫و نیم بع��د از ظه��ر (روز ‪ ۲۳‬تیر) «‬ ‫یعن��ی روز انتق��ال کهریزکی ها به‬ ‫اوین‪ ،‬به بیمارستان شهدای تجرش‬ ‫منتقل و با عن��وان «مجهول الهویه»‬ ‫پذیرش می شود‪».‬‬ ‫اما آقای روح االمینی تنها تا ساعت‬ ‫ش��ش و ده دقیقه صب��ح دوام می‬ ‫آورد و در بیمارستان جان می سپارد‬ ‫و «مسئوالن بیمارستان گواهی فوت‬ ‫او را با عنوان مجهول الهویه صادر‬ ‫می کنند‪».‬‬ ‫غیر از این دو نفر نام امیر جوادی فر‬ ‫و رامین آقازاده قهرمانی نیز در میان‬ ‫جان باختگان بازداشتگاه کهریزک‬ ‫به چشم می خورد‪.‬‬

‫سازمان ملل ‪ :‬کانادا ‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪5‬‬

‫موریس��ون در این زمین��ه گفت‪»:‬‬ ‫کانادا از نظر تاریخی‪ ،‬کشور بازی‬ ‫است و ساختار اقتصادی آن بسیار‬ ‫به سیس��تم پذی��رش مهاجر متکی‬ ‫است‪ .‬کارگرانی که در این کشور‬ ‫کار می کنند‪ ،‬معموال درآمد خود‬ ‫را به خانواده خود در کش��ور شان‬ ‫می فرستند و بدینسان دو کشور از‬ ‫عملکرد آنان سود می برند‪.‬‬ ‫گزارش ‪ 217‬صفحه ای سازمان ملل‬ ‫‪ ،‬از کشورهای جهان می خواهد تا‬ ‫با کم کردن کاغذبازی ها و شفاف‬ ‫سازی مقررات خود‪ ،‬مرزهای خود‬ ‫را به روی عالقمندان بگشایند‪.‬‬

‫ادامه از صفحه ‪8‬‬

‫پرونده باز کهریزک‬ ‫در ای��ن پرونده ن��ام آق��ای رادان‬ ‫جانش��ین فرمانده نی��روی انتظامی‬ ‫نیز به میان آمده ک��ه در زمان اجرا‬ ‫طرح امنی��ت اجتماعی‪ ،‬کهریزک‬ ‫را مکان مناس��بی ب��رای «مجازات‬ ‫گردن کشان و ارازل و اوباش سابقه‬ ‫دار در نظر گرفت تا هوای جهنمی‬ ‫باالی چه��ل درجه جنوب تهران و‬ ‫فقدان امکانات اولیه بهداشتی برای‬ ‫زندانیان و محدودیت ها و ش��رایط‬ ‫سخت بدنی‪ ،‬آنها را به خود آورد‪».‬‬ ‫کمیسیون ِویژه رسیدگی مجلس به‬ ‫زودیگزارشخودراتقدیممجلس‬ ‫می کند و برخی گزارشها حاکی از‬ ‫آن است که در این گزارش غیر از‬ ‫مقصران درجه پائین نیروی انتظامی‬ ‫و قاضی پرونده‪ ،‬نام کسانی همچون‬ ‫سعید مرتضوی دادستان سابق تهران‬ ‫به میان آمده است‪.‬‬ ‫بع��د از این وقایع و تغییر رئیس قوه‬ ‫قضائیه آقای مرتضوی از قوه قضائیه‬ ‫به دادستانی کل کشور منتقل شده و‬ ‫پنجره از احتمال جابه جایی جانشین‬ ‫فرمانده نیروی انتظامی نیز خبر داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عبدالحس��ین روح االمین��ی پ��در‬ ‫محس��ن روح االمینی ک��ه یکی از‬ ‫کشته ش��دگان کهریزک است‪ ،‬به‬ ‫این نشریه می گوید‪»:‬ما امیدواریم با‬ ‫عوامل اصلی و پشت صحنه پرونده‬ ‫برخورد شود و فقط به مجازات این‬ ‫چند نفر عناصر سطح پائین و محلی‬ ‫جنایت بسنده نشود‪ ،‬عدالت واقعی‬ ‫زمانی اجرا می ش��ود ک��ه آمران و‬ ‫مجوز دهن��دگان انجام این جنایت‬ ‫که در پس��ت های باالی کشوری‪،‬‬ ‫قضایی و دانش��گاهی ق��رار دارند‪،‬‬ ‫مجازات شوند‪».‬‬

‫رتبه بندی سازمان ملل‪...‬‬ ‫در ط��ي چند دهه قب��ل به خاطر‬ ‫ركودهاي اقتصادي‪ ،‬بحران‌هاي‬ ‫ناش��ي از درگي��ري و همه‌گيري‬ ‫اي��دز‪ ،‬شكس��ت‌ها و موانع��ي را‬ ‫تجرب��ه كرده‌ان��د و اين وضعيت‬ ‫حتي پيش از اثرگ��ذاري تبعات‬ ‫بحران اقتصادي جهاني نيز حاكم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫بنا بر شاخص منتشر شده‪ ،‬اميد به‬ ‫زندگي در نيجر ‪ ۵۰‬س��ال اس��ت‬ ‫كه حدود ‪ ۳۰‬سال كمتر از نروژ‬ ‫مي‌باشد‪ .‬همچنين‪ ،‬درآمد سرانه‬ ‫ه��ر فرد در نروژ و نيجر به ترتيب‬ ‫‪ ۸۵‬و يك دالر است‪.‬‬ ‫اطالع��ات س��ازمان ملل نش��ان‬ ‫مي‌ده��د ك��ه نيمي از م��ردم ‪۲۴‬‬ ‫كش��ور واقع در صدر فهرس��ت‬ ‫فقيرتري��ن كش��ورهاي جه��ان‪،‬‬ ‫بي‌س��وادند اما اين ش��اخص در‬ ‫كش��ورهايي كه به لحاظ توسعه‬ ‫انس��اني در س��طوح ميان��ي قرار‬ ‫دارند‪ ۲۰ ،‬درصد است‪.‬‬ ‫براس��اس اين گ��زارش‪ ،‬ژاپني‌ها‬ ‫با ميانگين س��ني ‪ ۷/۸۲‬سال عمر‬ ‫طوالني ت��ري در قياس با س��اير‬ ‫ملت‌ه��ا دارن��د و اي��ن در حالي‬ ‫است كه سطح اميد به زندگي در‬ ‫افغانس��تان جنگ زده ‪ ۶/۴۳‬سال‬ ‫است‪.‬‬ ‫كش��ور ليخت��ن اش��تاين‬ ‫‪ Liechtenstein‬ب��ا ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫نفر جمعييت نيز بيش��ترين ميزان‬ ‫س��رانه توليد ناخالص داخلي را‬ ‫براب��ر ب��ا ‪ ۳۸۳/۸۵‬دالر ب��ه خود‬ ‫اختصاص داده است و ‪ ۱۵‬بانك‬ ‫و بيش از يكصد شركت مديريت‬ ‫دارايي‌ها در اين كشور كوچك‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫مردم جمهوري دمكراتيك كنگو‬ ‫با ميانگين درآمد سرانه ‪ ۲۹۸‬دالر‬ ‫در س��ال فقيرترين مل��ت جهان‬

‫ادامه از صفحه ‪5‬‬

‫هستند‪.‬‬ ‫پنج كش��ور چين‪ ،‬ونزوئال‪ ،‬پرو‪،‬‬ ‫كلمبيا و فرانس��ه به خاطر افزايش‬ ‫س��طح درآمد و اميد به زندگي‪،‬‬ ‫در قياس با يك س��ال قبل تر‪ ،‬سه‬ ‫رده و يا بيشتر ارتقا پيدا كرده اند‪.‬‬ ‫چين‪ ،‬كلمبيا و ونزوئال نيز به خاطر‬ ‫بهبود شاخص آموزش و پرورش‪،‬‬ ‫رتبه‌هاي بهتري را كس��ب كرده‬ ‫اند‪.‬‬

‫احمدی نژاد؛‬ ‫یهودی زاده‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪2‬‬

‫می دهن��د‪ .‬دانش��گاههای تهران و‬ ‫شهرکرد و ش��یراز و دانشگاه آزاد‬ ‫تهران و ‪!...‬‬ ‫موج اعتراضات دانش��جویی قابل‬ ‫سرکوب نیست؛ حتی اگر خطيب‬ ‫جمعه و دبير ش��وراي نگهبان براي‬ ‫دانشگاهها و دانشجويان «بايد»هايي‬ ‫مق��رر كرده باش��د و دس��تور داده‬ ‫باش��د كه‪«:‬بايد فضاي دانش��گاهها‬ ‫آرام باش��د!» دانش��جويان و اساتيد‬ ‫دانشگاهها هرگز نتوانسته اند و نمي‬ ‫توانند به اين بايد و نبايدها توجهي‬ ‫كنن��د‪ .‬اساس��ا» روح دانش جوئي‪،‬‬ ‫روحي پرسش��گر و چالشگر است‬ ‫و تا رسيدن به پاسخی درخور‪ ،‬اقناع‬ ‫نمي ش��ود‪ .‬بايد و نبايد كردن براي‬ ‫اداره يك پ��ادگان يا حوزه علميه‬ ‫شاید مؤثر باشد‪ ،‬اما يقينا» در محيط‬ ‫هاي علمي كارگ��ر نخواهد افتاد‪.‬‬ ‫صدای دانشجویان را تنها نگذاریم‪.‬‬ ‫این س��ئوال آنها نیست‪ ،‬سئوال من‬ ‫و ش��ما هم هس��ت‪»:‬رأی من کو؟»‬ ‫و تا شنیدن پاس��خی شایسته‪ ،‬نباید‬ ‫فراموششکنیم‪.‬ایندولتکودتایی‬ ‫و نامشروع است‪ .‬این یادمان باشد‪.‬‬


‫‪34‬‬

‫‪34 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 923‬جمعه ‪ 17‬مهر ‪1388‬‬

‫واكنش به بازگشت كريمي‬

‫مي‌تواند برود نمي‌تواند برود!‬

‫‪No.3518 - 7 Oct 2009 www.iran- varzeshi.com‬‬

‫‡‪µY‹Ŷ€Æ»Ä^À‹ZÆqŶÃZ¼‹ŶºÅ{‚̇µZ‬‬

‫‪3‬‬

‫حمايت بالتراز‬ ‫ميزباني ژاپن‬

‫مهاجراني‪:‬‬ ‫»‪€^yÁÄ^uZ‬‬

‫او را از دست نمي‌دهيم‬

‫{‬ ‫{‬

‫‪²ÀÌaÁ{|“Äf̼¯†ÌË‬مديرفني تيم‬ ‫حش��مت مهاجراني‌‪،‬‬

‫¿‪€´Ë{ÁÃ|/‹Äf§€³Ä¿Â¼¿lËZf‬‬ ‫افرادي است‬ ‫اس��تيل‌آذين يكي از‬ ‫‪{‹ʻ¹ÔŸY‬‬

‫Ÿ‪É|¼uYºÌ ¿†°‬‬

‫‪ÊfËY|Å‬‬ ‫¶‪¾Ë}M‬‬ ‫‪ÊfËY|Å‬‬ ‫“‪dËZ‬‬ ‫‪½ÂqÁ‬‬ ‫‪įd//‬‬ ‫¶‪¾Ë}M‬‬ ‫§‪d«Z‬‬ ‫‹‪¥Z¨//‬‬ ‫‪Z»YÄf//‬‬ ‫{‪Y€³Á‬‬

‫ایران ورزش��ی‪ -‬از وقتي مس��جل موافق است‪« :‬استيلي كه با ما قرارداد‬ ‫Ÿ‪½ZË|]Z‬‬ ‫»‪Ê¿Y€mZÆ‬‬ ‫‡‪ʸÌf‬‬ ‫آذين‬ ‫‪ºÌÅ{ʼ¿d‡{YYÁY‬دارد و بايد مس��ووالن استيل‬ ‫¿‪ ºËY{ZÌ‬كه علي كريم��ي در صورت‬ ‫¼‪ Ê‬ش��د‬ ‫‪ºÌÅYÂyÊ»ʼˀ¯¶j»Ê°Ë‬‬ ‫اگر‬ ‫»|‪º//ÌeÊ//À§€Ë‬تصميم گيري كنند با اين حال‬ ‫مش��كلي‬ ‫رضايت حس��ين هدايتي‬ ‫‪,¾Ë}M¶Ìf//‡YYÊ//¼Ë€¯ʸŸÊ//ËY|m‬‬ ‫‪,Ê//¿Y€mZÆ»d¼//Œu‬‬ ‫‪Â«Â·Y\ˀ«Â//”uYÊ¿Z‬‬ ‫»‪¾ˆv»”uÁʧMºÌfÌb//‹YZ]ÁYēÁZ ‬‬ ‫‪d¨·Zz»įd‡YÉ{Y€§YYʰ˾Ë}M¶Ìf‡Y‬‬ ‫‡‪{ÂyÁÃ{Y{€^y†Ì·Âb//‬‬ ‫براي‬ ‫برآيد‬ ‫ما‬ ‫دس��ت‬ ‫از‬ ‫كمكي‬ ‫هر‬ ‫ندارد‪،‬‬ ‫پرسپوليس‬ ‫به‬ ‫بازگشت‬ ‫براي‬ ‫‪ºÌeZŁÁ¾//ËYÄ//¯d//‡YÉZ^yYÊ//¸Ì¸y‬‬ ‫‪Ã{€¯¹ÔŸYÊ//¼Ë€¯ʸŸÊËY|mZ//]Y{Â//y‬‬ ‫‪†Ì·Âb‡€aÄ]ÃZ]Á{¾f‡ÂÌ‬‬ ‫‪ d‡YÃ{€¯ÀZv»Y¾Ë}M¶Ìf‡Y‬‬ ‫‪ d‡Y‬‬ ‫‪ʸÌf//‡Y|̼uZ»Yd//‡Y‬‬ ‫پرسپوليس انجام‬ ‫ل‌آذين نسبت به اين بهتر شدن وضعيت‬ ‫فني استي‬ ‫كادر‬ ‫“‪€“ZuµZu{|//˳ʻ½ZË|]ZŸZ‬‬ ‫‪Àƻ®ËÊ//¼Ë€¯Ê//¸Ÿ|//˳ʻÁY‬‬ ‫‪|˳ʻ¾Ë}M¶Ìf//‡YµZ‬‬ ‫‌دهيم‪.‬‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫نش��ان‬ ‫واكنش‬ ‫قضيه‬ ‫¿¼‪Êfu{€¯d^v€^y¾ËYÄ]žmY½YÂeÊ‬‬ ‫]ˆ‪¾»Ád‡Z»ºÌeÉY€]€¼i€¼j»Á[ÂyZÌ‬‬ ‫‪®Ë†Ì·Âb‡€aZ]¾Ë}M¶Ì‬‬ ‫‪Ze,{‹Y|mʼˀ¯į|//‹Z]¾ËY€]Y€«€³Y‬‬ ‫§‪YYÁYduYʸÌyÊÀ§{Z¯º//À¯Ê¼¿€°‬‬ ‫‪ºÌeÉY€]ʼˀ¯ʸŸ d//‬‬ ‫آتش��ه‬ ‫دو‬ ‫پرسپوليس��ي‬ ‫خودم‬ ‫من‬ ‫خودش‬ ‫همواره‬ ‫هدايتي‬ ‫كه‬ ‫از آنجا‬ ‫«^¶‪Ä]Z»Äf^·Y|f§Yʼ¿©Z¨eY¾ËY¶§ºÌ¿Y‬‬ ‫{‡‪½ÓÁˆ»Á¾°ËZ]{Ây€œ¿Äf^·Y|Å|]d‬‬ ‫]‪Ã|ÀÀ¯¾ÌÌ eZ̈]¾°ËZ‬‬ ‫‪{Z¯ºÀ¯Ê¼¿€°§ ºËY{kZÌfuY¾°ËZ]¾ËY‬‬ ‫]‪½MZe {Y{Y€«d̼ÅYµÁYÄm{{ÃZ´//‹Z‬‬ ‫¿¬Š‪Z»d̬§Â»{É{ZË‬‬ ‫§‪‌µZu{½Âq|Å{dËZ“ÊËY|m¾ËYÄ]ÊÀ‬ها‬ ‫‪ʸ°//Œ»pÌÅʼˀ¯º¿Y{Ê»¾»įÊ//ËZm‬هس��تم و هميش��ه با اس��تقاللي‬ ‫را ي��ك پرسپوليس��ي مي‌دان��د و‬ ‫‪ʼˀ¯Ä]†Ì·Âb//‡€aYŠÌ]Z»ºÌe€“Zu‬‬ ‫كريمي‬ ‫¿‪ {Y{ZÌ‬باي��د ببينم دل‬ ‫‪µZ^e§ÉYÄÌ//‹Zu€ÅYÁ{Ä]Á{Y|¿ZnÀËY‬كري دارم‪.‬‬ ‫¶‪ºËY{Àƻ{Â//^¼¯¾Ë}M‬بوده ك��ه رضايت هواداران‬ ‫مدعي‬ ‫–]‪ʼˀ¯Ê//¸Ÿ{Â//mÁÄ‬‬ ‫]‪ÉYÄËÁ[Z//ˆuºÅÊÀ§{Z¯Á|À¯Ê»ɁZ‬‬ ‫½{‪Ä]¾» ºË|À»ZÌ¿ɀ´Ë‬‬ ‫‪ÁʧMºÌfÌb‹YēÁZ »€^y{»{ÁY‬‬ ‫‪ d‡YÃ{€¯Z]ÁYÉÁ‬‬ ‫تي��م برايش از هر چيز ديگري چه مي‌خواهد‪ .‬به ش��خصه هر چه‬ ‫اين‬ ‫‪Ä]įºË³ʻ¾Ë}M¶Ìf//‬‬ ‫»‪¾//ˆv»”uÂy{Ê//¿Y€mZÆ‬‬ ‫¯€‪¹Y|¿€^yÄ̔«¾ËYY¾»|˳ʻʼË‬‬ ‫‪Ê·ZyÉZm†Ì·Âb//‡€aÄ°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]Z»Y‬‬ ‫‌دهم‬ ‫‪Z]¾»Ä//¯ÉYÄ//ˆ¸m{|˳ʻÊ//¸Ì¸y‬دل كريمي بخواهد انجام مي‬ ‫‪dz//‡½Z»{ÂyºÌe{Ê‬است و چون از طرف ديگر‬ ‫مهمتر‬ ‫‪ÃZ]¾ËY{ÊËZÆ¿ɀ̳ºÌ‬‬ ‫¯‪d‡YɂÌq½Z¼ÅZÆ¿M€œ¿ºf‹Y{ÊÀ§{Z‬‬ ‫¿‪YÁY|ËZ]|ÀÅYÂz]YÊ//¼Ë€¯€³YZÆ¿M{Y|//‬‬ ‫‡‪0  § d‬‬ ‫»‪ |ÀÀ¯ēÁZ ‬دل خود فوتبال بازي‬ ‫¯‪–y{Z»Ê//À Ë|Àf¨³½Z//Ë|]ZŸÉZ«MÄ//‬چون علي ب��ا‬ ‫رضايت خود كريم��ي را مي‌داند‪،‬‬ ‫‪½Z»¶§ºÌ¿ZeÔ‬‬ ‫‪Ä°ÀËY¾¼“d//‡YÃ|¿Z»Ê‬‬ ‫‪ÊÀ§€Ë|» ºËY|¿kZÌfuYÊÀ°ËZ]Ä]Ä//¸¼u‬‬ ‫‪ÊÀ§{Z¯į{Y{Ê·ZyÉZmÁ{Z»ºÌe‬‬ ‫‪Š¼Ìe–ËY€‹{»{½ZËZa{¾Ë}M¶Ìf//‡Y‬ي‌كند‪».‬‬ ‫بعيد است كه مخالفت كند‪ .‬م‬ ‫بسيار‬ ‫‪įÃ|Œ¿ÃZ]¾ËY{ºÅÊ‬‬ ‫]‪ d‡Y®^§ZÅ®ËÁž§Y|»®Ë[~mµZ^¿{Ä‬‬ ‫½‪0Z ˜« ºÌ¿‚]ÉYÁZe¥€u‬‬ ‫»‪Ä¿Zy{Äf//‹~³Äf¨ÅɁÁ€//Ìa|˳Ê‬‬ ‫»‪ºËY|¿ÊmZÌfuYºmZÆ»Ä]€“ZuµZu{Z//‬‬ ‫اگر‬ ‫هم‬ ‫استيلي‬ ‫حميد‬ ‫اينكه‬ ‫ضمن‬ ‫]‪Z]¾»{Â//‹€eÉ|mhv‬‬ ‫§‪{€¯Z»Ä]ʳ‚]®¼¯ÊuÁ™Zv·Y{ÓÂ‬‬ ‫‪Z»ºÌe{ʸ̸y”uhv]Y€qº¿Y{ʼ¿Á‬‬ ‫‪{Ä°ÀËY¾¼“,{€¯ºÅYÂy‬‬ ‫‪Ä¿Z¨‡Zf» d‹Y{€]Z»ÉÁYYÉ{ZˁZŒ§Á‬‬ ‫»˜€‪–y{ʧZ¯ÁY|//¿YÄ]Z»½ÂqÃ|//‹s‬‬ ‫رضاي��ت‬ ‫‌آذين‬ ‫ل‬ ‫اس��تي‬ ‫مس��ووالن‬ ‫استيلي‪:‬‬ ‫‪ºÅYÂyZËÂm‚Ì¿Yʼˀ¯Ê‬‬ ‫{‪ĸ¼mYÉ{ZˁcÔ°Œ»Z]Äf¨Å|Àq¾ËY‬‬ ‫‪|ËZ]ZÆ¿M¾//»€œ¿Ä] ºËY{¾°ËZ]Ä//¸¼u‬‬ ‫{«‪ {€Ë~ac¹Z¼ed‬‬ ‫»|‪YŠÌ]¾f§€³Z˜yYÁ½ZÀ°ËZ]d//Ì»Á‬‬ ‫حرفي‬ ‫كاشاني‬ ‫خواست‬ ‫روي‬ ‫بدهند‬ ‫‪Ê¿ZÌ»–y{ʼˀ¯ÃYÂ//«{¾°ËZ]®//Ë‬‬ ‫‪ ¾ËY¹Z¼eįºË{Â]½Z^ˀ³Ä]d//‡{ZÆ¿M|u |˳ʻ½Y¸»Z]ɁZ]{Â‬به كريمي نياز داريم‬ ‫‪|Ì ]Äf^·Yį|ÀÅ|]Z»Ä]Ê//ŸZ§{–y{ZË‬‬ ‫»Œ‪Ä]¶»Z¯ʳ{Z»MZ]ÁÃ|//‹¥€—€]cÔ°‬‬ ‫]‪Z̈]½Z¼ËY€]{Ó§Z]ɁZ‬و به خاطر رفاقت‬ ‫نمي‌زند‬ ‫»‪{ÂyºÌe{YÊ//À°ËZ]¾ÌÀqZÆ¿Mº//¿Y{Ê‬‬ ‫‹‪d//‡{Ä]Y½MÄ¿Zfz^//‬‬ ‫»‪įd//‡YʼÌe½Y¸» ºËÁÊ»½Y¸»¥Z‬‬ ‫]^‪¾ËYÉY€]|ËZ]†Ì·Âb//‡€aµZu€ÅÄ] |ÀÀÌ‬‬ ‫‪¶]Z¬»ɁZ]įºÌ¿Y{Ê»ºÅ‬‬ ‫س��اله‌اش مخالفتي نمي‌كند‪.‬‬ ‫چند‬ ‫حض��ور‬ ‫{‪ÉZÅɁÁ€ÌaÄ¿ZyYkZyÄf¨Å|Àq¾//ËY‬حبي��ب كاش��اني از‬ ‫‪ʳ{Z‡Ä]Z» {€Ë~b]ºÅYZ»–ËY€//‹µZ¬f¿Y‬‬ ‫‪|ÅYÂyÊfz//‡ZÌ//ˆ]É‬‬ ‫‪|ËZ]Z»½Z//À°ËZ]ÁÃ{ÁMd//‡{Ä]Ê//¸³€a‬‬ ‫‪ ºÌÅ{ʼ¿d‡{YYÁY‬‬ ‫شفاف‬ ‫خيلي‬ ‫مهريزي‬ ‫ميان‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫‪ |ÀÀ¯ž¼mY{Ây…YÂu‬‬ ‫قريب‌الوق��وع عل��ي كريم��ي در‬ ‫موافق��ت ك��رده و همه چي��ز را به پرس��پوليس خب��ر داده و خ��ود‬ ‫خواس��ت خود كريمي گذاشته اما جادوگر نيز براي پيوستن دوباره به‬ ‫در عوض حشمت مهاجراني اعالم پرسپوليس اظهار تمايل كرده است‬ ‫خطر كرده كه جدايي جادوگر از اما حميد استيلي سرمربي تيم فوتبال‬ ‫استيل‌آذين مشكل‌ساز خواهد شد‪ .‬اس��تيل آذين مي‌گويد‪ :‬شرايط تيم‬

‫مهريزي‪:‬‬ ‫هر چه كريمي بخواهد‬ ‫اميرمهريزي‪،‬مديرعاملاستيل‌آذين‬ ‫در مورد ش��رايط تيمش مي‌گويد‪:‬‬ ‫«ش��رايط خوب��ي داري��م و چ��ون‬ ‫مصدومي مقاب��ل مل��وان نداريم‪،‬‬ ‫دس��ت كادر فني ب��راي اين بازي‬ ‫نسبت به مسابقات قبلي بازتر است‪.‬‬ ‫بازيكن��ان م��ا با تم��ام ت��وان براي‬ ‫شكس��ت ملوان به مي��دان خواهند‬ ‫رفت و اميدوارم ج��داي از نتيجه‪،‬‬ ‫ي��ك بازي جوانمردان��ه به نمايش‬ ‫بگذارند‪ .‬متاسفانه يكي دو پيروزي‬ ‫اول فصل‪ ،‬بي خودي استيل آذين را‬ ‫مطرح كرد‪ .‬در واقع چشم خورديم‪.‬‬ ‫تيم ما دو‌س��ه س��تاره دارد اما قبول‬ ‫كنيد كه تيم بودن تا س��تاره داشتن‬ ‫فرق دارد ‪ .‬ما رفته رفته شكل واقعي‬ ‫تيم‌شدن را پيدا خواهيم كرد‪.‬‬ ‫نتايجي كه استيلي براي اولين سال‬ ‫حضور در استيل آذين كسب كرده‪،‬‬ ‫راضي كننده است‪ .‬فكر مي‌كنم اگر‬ ‫در دو بازي گذشته دقايق آخر گل‬ ‫نمي‌خورديم االن ‪ 18‬امتياز داشتيم‬ ‫پس دليلي ندارد به استيلي اولتيماتوم‬ ‫بدهيم‪ .‬به استيلي اعتماد و اطمينان‬ ‫داريم‪ .‬مسأله اولتيماتوم را هم رسانه‬ ‫ها مطرح كردند‪ ».‬اما در مورد انتقال‬ ‫كريمي به پرسپوليس با نظر مهريزي‬

‫اس��تيل آذين با پرس��پوليس يك‬ ‫شرايط خاصي است‪ .‬علي كريمي‬ ‫براي تيم ما يك ليدر و يك بازيكن‬ ‫بسيار تعيين كننده است كه مي‌تواند‬ ‫نقش زيادي در موفقيت ما داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ما در اس��تيل آذين كمب��ود مهره‬ ‫داريم و در اين شرايط به وجود علي‬ ‫كريمي بيش��تر از هر زمان ديگري‬ ‫نيازمندي��م‪ .‬من به عنوان س��رمربي‬ ‫استيل آذين مي‌گويم كه به وجود‬ ‫علي كريمي در تيم خودمان سخت‬ ‫نيازمنديم ام��ا تصميم‌گيري نهايي‬ ‫در اين باره با مس��ووالن تيم است‪.‬‬ ‫فع ً‬ ‫ال تا نيم فصل زمان نسبتا زيادي‬ ‫باقي مانده اس��ت ضمن اينكه هيچ‬ ‫صحبت خاص��ي هم در اي��ن باره‬ ‫نشده كه بخواهيم درباره آن حرف‬ ‫ت��ازه‌اي بزني��م‪ .‬قطع��اً در صورتي‬ ‫كه اين بحث جدي‌تر ش��ود من با‬ ‫باشگاه صحبت خواهم كرد‪ ،‬ضمن‬ ‫اينكه در اين باره نظر علي كريمي‬ ‫را نيز جويا خواهم شد تا اين كار با‬ ‫دقت تمام صورت پذيرد‪.‬‬ ‫اس��تيلي در م��ورد بازي ب��ا ملوان‬ ‫مي‌گويد‪« :‬س��ه امتياز قبلي بازي با‬ ‫فوالد برايمان بسيار مهم بود كه ما‬ ‫خوشبختانه آن را به دست آورديم‬ ‫اما اي��ن را هم مي‌داني��م كه بازي‬ ‫مقابل مل��وان برايمان بازي بس��يار‬ ‫سختي خواهد بود‪».‬‬

‫كه مخالفت خود را با جدايي علي‬ ‫كريمي اعالم كرده است‪.‬‬ ‫او مي‌گوي��د‪« :‬عل��ي كريمي يك‬ ‫مهره بس��يار خوب و مثمرثمر براي‬ ‫تي��م ماس��ت و من فك��ر نمي‌كنم‬ ‫كادر فن��ي خيل��ي راح��ت او را از ایران ورزش��ی‪ -‬رييس فدراس��يون‬ ‫دست بدهد البته نظر خود بازيكن بين‌المللي فوتبال (فيفا) با حمايت از‬ ‫و مسووالن باش��گاه در درجه اول پيشنهاد ژاپن براي ميزباني مسابقات‬ ‫ج��ام جهان��ي ‪ ،2022‬اميدهاي اين‬ ‫اهميت ق��رار دارد‪ .‬تا آن جايي كه‬ ‫كش��ور را براي كسب مجدد امتياز‬ ‫من مي‌دانم كريمي هيچ مش��كلي‬ ‫برگزاريبزرگترينتورنمنتفوتبال‬ ‫اينجا ندارد و به دور از هر حاشيه‌اي‬ ‫جهان بيشتر كرد‪.‬‬ ‫فوتبال بازي مي‌كند و كادر فني هم‬ ‫س��پ بالتر گفت‪ :‬ورزشگاه نيسان‬ ‫حس��اب ويژه‌اي روي او باز كرده‬ ‫{‪ Z¨Ì§…Ô¯{Ã|˂³€]ÁY‬ش��هر يوكوهاما با وج��ود ظرفيت‬ ‫است‪».‬‬ ‫{‪ 72Œ¯µZ^e§ÉÁY{Ã|˂³€]½Y€›Z¿Á½Z‡|»Ê//‹Â»MÃÁ‬هزار نفري كه هش��ت هزار نفر‬ ‫‪ |‹ |ÅYÂy‬‬ ‫خص��وص§‪Y‚³€] µZ^eÂ‬‬ ‫·¼¸¸‪Ê»{Z¯M { Z¨Ì§ Ê‬‬ ‫در ¸‬ ‫»|‡‪Y ¾Ì] ½Z‬‬ ‫‪€œ¿ €Ë‬‬ ‫حضور‬ ‫مهاجران��ي‬ ‫‪½YÁY{Y€¨¿”uZ]ÊÆÌmÂeÁÊ//‹Â»MÉZŅԯÃÁ{¾ËY‬كمتر از استاندارد فيفا است‪ ،‬مكان‬ ‫‌گوي��د‪« :‬در‬ ‫محس��ن خليل��ي مي‬ ‫‪c|»Ä]Œ¯€//‡Y€‡Ã|˂³€]½Y€›Z¿Á‬‬ ‫‪ÃZ»€Æ»ZeYÁ‬مناسبي براي برگزاري مسابقه فينال‬ ‫‪ |‹|ÅYÂyY‚³€]µZ^e§Ê»{Z¯M¶v»{ÉZm‬‬ ‫فني‬ ‫كادر‬ ‫ب��ا‬ ‫‪ÃÁ{¾ËY‬ك��ه م��ن‬ ‫جلس��ه‌اي‬ ‫]‪d¬§Y»ÁµZ^e§½Â̇Y|§½YÁY{Äf̼¯d‡YÂy{Ä‬ج��ام جهاني خواهد ب��ود‪ .‬ژاپن كه‬ ‫]‪½Y€›Z¿Á½Z//‡|»ʸ¼ŸÁÉÂXeŠ¿Y{½{€¯ÁÄ‬‬ ‫‬ ‫]‪¥|ÅZ‬‬ ‫§‪ÁZ¨Ì‬‬ ‫چيزي است‬ ‫داش��تم نظر آنها همان‬ ‫§‪†Ë|eZ¯ {‹ʻ¶Ì°ŒeŒ¯µZ^eÂ‬‬ ‫‪Ê¿ZÅYʋÂ»MÃÁ{¾ËY‬به صورت مش��ترك با كره جنوبي‬ ‫]‪µÁRˆ»½YÂÀŸÄ‬‬ ‫‪ʧZÆ·Y¶ÌŸZ¼‡Y‬‬ ‫]‪ÁZ¨Ì§…|»½YÂÀŸÄ‬‬ ‫كه ]‪½ÓZ‬‬ ‫يعني ما‬ ‫گفتند‬ ‫‪€˜«Y‬عابدي��ان‬ ‫آقاي‬ ‫‪ Ê»Z//‡Y‬ميزباني جام جهاني ‪ 2002‬را بر عهده‬ ‫‪ d//‹Y{|ÀÅYÂyÃ|Ɵ€]ZÆ//‡Ô¯ÉY‚³€]ÁÊ´ÀÅZ¼Å‬‬ ‫احتياج‬ ‫در خط حمله ب��ه بازيكني‬ ‫{‪įʋÂ»MÃÁ{¾ËY{½Z³|ÀÀ¯d¯€//‹€›Z¿ÁÁY‬‬ ‫‪Äf̼¯ɇY‬داش��ت به گفته بالتر شانس خوبي‬ ‫{‪¾ËYÄ]|¿YÃ|‹[Zzf¿YŒ¯€‡Y€‡½Y€›Z¿Á½YÁY{¾Ì]YÁ½YÁY‬‬ ‫نداري��م‪ ».‬مدي��ر فني اس��تيل‌آذين‬ ‫‹€‪¶Ì]{Y€§¾Ì»Yk€ËY ½Zn¿½ZÌ¿ZƨY½Á|ˀ§ d‡Ys‬براي گرفتن مج��دد اين امتياز دارد‬ ‫‪ÁµZv»ZÆq½Z^£Z]c{Z //‡ ¾ËÁ‚«ÊËZ«M{Zf‡Y‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫ش��رايط تيمش‬ ‫ ‪¾Ì//ˆu‬در مورد‬ ‫پاي��ان‬ ‫در‬ ‫‬ ‫]‪ÉZÌfz‬‬ ‫ Ÿ^|‪½Zf‡ÂyÊÀˀv]|ÅY ½Zf//‡€·¹‚ŸZ]×Y‬اما رييس فيفا در عين حال تصديق‬ ‫ ‡‪ºeZu …Z§ÊËZv˜]|Ì ‡ ½Zf‡Âyʌz]®»ZÌ‬‬ ‫مي‌گويد‪« :‬پيروزي هفته گذشته در‬ ‫]®‪{YÂm|¼v» ½Y|¿Z»½YÁ€Æ]Z“€»Ô£ ½Zfˆ¸³Âa‬كرده كه تعداد نامزدهاي آس��يايي‬ ‫خانه فوالد از‬ ‫لحاظ روحي كمك‬ ‫‪É“½Z‡Y€yÂaʬe‬‬ ‫ »‪{Z¿ …Z§ÊËÓÂeʸŸ|¼v‬ميزباني جام جهاني بايد كاهش پيدا‬ ‫‪ÉÁ€ˆyʸŸ {‚ËÊÀ̈u¾ˆu|̇ ½Y€Æeɀ¨ m‬‬ ‫را‬ ‫زيادي‬ ‫فش��ار‬ ‫و‬ ‫كرد‬ ‫بزرگي به ما‬ ‫‪¹|¬»ʼÌuºÌu ½Y€Æe½YÂz//‹Ây¾Ìˆu ½Y€Æe‬كنند‪ .‬وي اظهار داشت‪ :‬هيچ مشكلي‬ ‫‪|¼v» ½ZƨYɀ̨¶ÌŸZ¼//‡Y Ê«€//‹½ZnËZ]}M‬‬ ‫‬ ‫متاس��فانه در‬ ‫برداش��ت‪.‬‬ ‫از روي ما‬ ‫‪/‬‬ ‫Ÿ¸‪½Y€//ÆeÊ£Á€§Ê//‬‬ ‫ »‪¹Y€Æ] ½Ô//̳sÔ§Z“|¼v‬برايبرگزاريمسابقهافتتاحيهوفينال‬ ‫‪É{Y€»µÔm k€//¯Ê´Ì]Y€Ì»ºÌÅY€]Y‬‬ ‫‬ ‫با‬ ‫»‪ k€¯Z//¼Ìa€Æ‬‬ ‫از‬ ‫زيادي‬ ‫مشكالت‬ ‫هفته‬ ‫اين چند‬ ‫¯€»‪ º«ÊeZn¿¾Ìˆu ½ZƨYɀœ¿k€ËY ÃZŒ¿Z‬در ورزشگاه يوكوهاما وجود ندارد‪.‬‬ ‫¿‪ÁÄ˸̰Ư¶Ì¿{Á}Â//‬‬ ‫§‪k€//‬مصدوميت‬ ‫اخطار‬ ‫‪ ½Y|¼ÅÊ]€jËÄ·Y‬بازيكنان و‬ ‫جمله‬ ‫]‪|¼uY€ËÂ‬نامزدهاي زيادي از آسيا مثل استراليا‪،‬‬ ‫ Ÿ^|‪½Z»€¯Âa\Ì^uʸŸ €Æ//‹Â]Ã{Y{Zf‡YµÂ‡€·Y‬‬ ‫گرفتن بيش از‬ ‫ Ÿ¸‪ɂ¯€»ÊÅZ¬¿ZyÊ‬‬ ‫حد آنها دس��ت به قطر‪ ،‬كره جنوب��ي‪ ،‬اندونزي و ژاپن‬ ‫مشكالت‬ ‫اين‬ ‫تمام‬ ‫كه‬ ‫گريبان بوديم‬ ‫هستند‪ .‬رييس فيفا افزود‪ :‬اين تعداد‬ ‫برطرف شده و با آمادگي كامل به بايد ب��ه يك يا دو كش��ور كاهش‬ ‫مصاف ملوان مي‌رويم‪ .‬ملوان تيمي پيدا كن��د و ما هم آمادگ��ي آن را‬ ‫است كه در اين چند هفته خارج از داريم‪ .‬اما در حالي كه بالتر درگير‬ ‫خانه پيروزي‌هاي پرگلي به دست انتخاب ميزبان ج��ام جهاني ‪2022‬‬ ‫آورده و بازيكن��ان م��ا بايد حواس است برخي از رسانه‌هاي غربي فيفا‬ ‫خود را جمع كنند‪».‬‬ ‫را به جانبداري از كشورهاي بزرگ‬ ‫متهم كردند‪ .‬روزنامه «ميل» در اين‬ ‫باره نوشت‪ ،‬فيفا هفته گذشته تغييري‬ ‫عابديان‪ :‬يكي مثل‬ ‫را در قواني��ن خود ب��ه وجود آورد‬ ‫يمي‌خواهيم‬ ‫كريم ‌‬ ‫كه ممكن اس��ت به غيبت بازيكنان‬ ‫جدايي علي كريمي از استيل‌آذين‪ ،‬بزرگي چون «كريس��تيانو رونالدو»‬ ‫معاوضه او با اشپيتيم آرفي و حضور و «فرانك ريبري» از مسابقات جام‬ ‫محسن خليلي اخباري است كه اين جهاني بينجامد‪« .‬سپ بالتر» رييس‬ ‫روزها تيم اس��تيل‌آذين را محاصره فيفا س��ه شنبه گذش��ته اعالم كرد‪،‬‬ ‫هشت تيم دوم گروه ها در مسابقات‬ ‫كرده است‪.‬‬ ‫رضا عابديان مي‌گوي��د‪« :‬در حال مرحله مقدماتي ج��ام جهاني اروپا‬ ‫حاضر نمي‌ت��وان راجع به اين خبر راهي مس��ابقات پلي آف خواهند‬ ‫ش��د‪ .‬اين قانون كه با اطالعيه سال‬ ‫صحبت كرد حتي اگر قرار بر اين‬ ‫گذش��ته فيفا تناقض دارد‪ ،‬رو به رو‬ ‫باش��د كه كريمي جدا شود‪ ،‬تا قبل‬ ‫نشدن تيم‌هاي مطرح با يكديگر در‬ ‫از نيم‌فصل اين اتفاق نمي‌افتد البته‬ ‫مرحله پلي آف را تضمين مي‌كند‪.‬‬ ‫ما به اين بازيكن احتياج داريم‪ .‬فكر‬ ‫نمي‌كنم كادر فن��ي به اين جدايي‬ ‫رضايت دهد چون در حال حاضر حاضر به مهاجم احتياجي نداريم و‬ ‫تيم ما بيش از پرسپوليس به كريمي نمي‌دانم چرا بحث حضور خليلي‬ ‫در تي��م ما مطرح ش��ده چون ما به‬ ‫نياز دارد‪».‬‬ ‫او در م��ورد خبر معاوضه اش��پيتيم اندازه كافي در خط حمله بازيكن‬ ‫آرفي و كريم��ي مي‌گويد‪« :‬من از داريم‪ ».‬به نظر م��ن آنها بايد يك‬ ‫اين قضيه خبر ن��دارم اما با توجه به بازيك��ن در قواره كريمي در خط‬ ‫اينكه پرسپوليس جاي خالي ندارد مياني يا در خط دفاعي به ما بدهند‬ ‫آنها اگر كريمي را بخواهند بايد او ك��ه البته بعيد مي‌دان��م آنها چنين‬ ‫بازيكن��ي را در تيم خود ببينند‪ .‬به‬ ‫را معاوضه كنند‪.‬‬ ‫تيم ما دو جاي خالي دارد كه كادر هرحال پرس��پوليس بايد براي اين‬ ‫فني به دنب��ال جذب ي��ك مدافع انتقال شرايط ما را هم بپذيرد‪ .‬ما به‬ ‫و يك هافبك اس��ت‪ .‬م��ا در حال سادگي او را از دست نمي‌دهيم‪.‬‬ ‫‪µZ^e§½Â̇Y|§²ÀÌaÁ{|“Äf̼¯†Ì˽Z̼//‹ZÅ|¼uY‬‬ ‫‪ÉZÅd]Z«ºÆ¿Äf¨Å½ZËZaZe²ÀÌaÁ{ɀ̳Ŀ¼¿{»¹Zn¿YY‬‬ ‫·‪…Z‡Y€]€e€]²Ì·cZ¬]Zˆ»²ÀÌaÁ{µ€fÀ¯Z¯{Y{€^y€e€]²Ì‬‬ ‫¿€‪{į{€Ì³Ê»cÃ|//‹ÊuY€—œÀ»¾Ì¼ÅÄ]įÉY‚§Y¹‬‬ ‫‪ÉZÅɀ̳Ŀ¼¿{Y| eÁ½Z°»,½Z//»ÉZ»MÉ´·YÉZ//Åʳ„ËÁ½M‬‬ ‫‪ {‹ʻŽzŒ»Y‚§Y¹€¿¾ËY…Z‡Y€]ʧ{Ze‬‬ ‫Ÿ‪…Z‡Y€]²Ì·Äf‹~³Äf¨Å{ʧ{Zeɀ̳Ŀ¼¿€]ÃÁÔ‬‬ ‫]€‪ÊËZÅɀ̳Ŀ¼¿Ĭ]Zˆ»dÌ//‡ZˆuÁd̼ÅY€Ìœ¿ZÅÂf¯Z§Êy‬‬ ‫‪½ZÌ]Z]½Z̼‹ZÅ d‡YÃ|‹¹Zn¿Y€e€]²Ì·{|À¼§|ÅcÄ]ºÅ‬‬ ‫‪|¿YÂeʼ¿0Z ˜«½ZÀ°ËZ]ÁZźÌeYÊ´f¨ÅÁ¹ÁY|»ɀ̳Ŀ¼¿Ä°ÀËY‬‬ ‫‹‪Ä°ÀËY|˳ʻ,|//‹Z]²ÀÌaÁ{Yʳ|¿Y{Z]{ÉYħ€uÃÂÌ//‬‬ ‫¯¼‪²Ì·Äf¨Å€Å{|ÅYÂz]µZ^e§½ÂÌ//‡Y|§²ÀÌaÁ{|“ÄfÌ‬‬ ‫‬ ‫]‪¾ÌÀqÁd‡YÊÀÅ}YÁ{Zœf¿Y,{Y{€b]½ZÀ°ËZ]Yɀ̳Ŀ¼¿Ä‬‬ ‫‹‪dˆÌ¿µÁY|f»ºÅµZ^e§\uZÉZÅŒ¯Y®ÌrÌÅ{ÉYÃÂÌ//‬‬ ‫‪ZÅɀ̳Ŀ¼¿YÊËÓZ]ºnuZ]{‹ʻhŸZ]ZÆÀeÃÂ̋¾ËYįY€q‬‬ ‫‪Á{Â]|ÅYÂyħ€Ä]½Á€¬»ÉYÄÀ˂Å™Zv·Ä]Ä¿įºËÂ//‹Á€]Á‬‬ ‫¿‪Äf̼¯†ÌË d//‡Y²ÀÌaÁ{Ã|Ë|aZÆ»{ʬ˜À»ÉYÃÂÌ//‹Ä‬‬ ‫“|{‪Yɀ̳Ŀ¼¿lËZf¿½Z//»¹ÔŸY{»{½ÂÌ//‡Y|§²ÀÌaÁ‬‬ ‫]‪lËZf¿d‡Y¾ËYZ»ÄÌ·ÁYÊÀÌ]ŠÌa|Å{ʻĻY{Y€e€]²Ì·½ZÀ°ËZ‬‬ ‫¿¼‪ÃZ´ŒËZ»MɇYÃ|ÀËMÁ¥€›Ã|//‹¹Zn¿YÉZÅɀ̳ĿÂ‬‬ ‫¯¸¾‪Ä]lËZf¿,¹ÓÉZŶ̸veÁÄ˂neY†aºÌ¿YÂf]Á{Â//‹½Z¼·M‬‬ ‫{‡‪ ºÌÀ¯¹ÔŸYYÃ|»Md‬‬

‫وحيد هاشميان‪ :‬پنج‪ ،‬شش سال ديگر‬ ‫به تيم ملي برمي‌گردم‬ ‫فوتبال ايران‪ -‬ش��روع فصل جديد‬ ‫بوندس‌لي��گا ب��از هم ب��راي وحيد‬ ‫هاش��ميان جالب نبود ولي به مرور‬ ‫زم��ان همه چي��ز تغيير ك��رد تا او‬ ‫فرصت بيشتري براي بازي پيدا كند‪.‬‬ ‫نقطه اوج براي هاشميان اما گلزني‬ ‫در هفته گذشته مقابل ولفسبورگ‬ ‫بود تا نگاه‌ها را به سمت خود جلب‬ ‫كند‪.‬‬ ‫ن��وع بازي ك��ردن وحيد هميش��ه‬ ‫ارتباط عجيب و غريبي با تفكراتش‬ ‫داشته‪ ،‬همان قدر كه سفت و سخت‬ ‫در زمي��ن بازي پي ت��وپ مي دود‬ ‫به همان اندازه تفكرات سرسختي‬ ‫دارد‪ .‬هنوز تصوير آن جوان نترسي‬ ‫كه با صورت روي توپ مي رفت‬ ‫از وحيد هاش��ميان به جا مانده‪ .‬در‬ ‫اين سال‌ها فوتبال آدم‌هاي زيادي را‬ ‫عوض كرد اما وحيد‪ ،‬همان وحيدي‬ ‫ب��ود كه در اولي��ن روز پا به فوتبال‬ ‫حرفه اي گذاشت‪ .‬پاي حرف‌هاي‬ ‫جنجالي اش مي‌ايس��تاد و يك بار‬ ‫هم اين گف��ت و گوها را تكذيب‬ ‫نكرد‪ .‬او در اين س��ال‌ها نماد يك‬ ‫مرد س��ختكوش بوده كه هيچگاه‬ ‫از مواضعش عقب ننشسته‪ .‬اين قدر‬ ‫جرات داشت كه بارها بگويد‪« :‬تيم‬ ‫ملي من را به هيچ جا نرساند‪ .‬من با‬ ‫تالش خودم به موفقيت رس��يدم‪».‬‬ ‫اين‌قدر جرات داش��ت ك��ه بعد از‬ ‫بازگشت به تيم ملي بگويد‪« :‬فقط‬ ‫و فق��ط به خاطر مردم برگش��تم نه‬ ‫هيچ‌كس ديگري‪ ».‬هاش��ميان كه‬ ‫معموال كم مصاحبه مي‌كند پس از‬ ‫مدت‌ها حرف‌هاي جالبي زد‪.‬‬ ‫* نمي‌خواهي بعد از گذشت چند‬ ‫ماه اين سكوت را بشكني؟‬ ‫■ من س��كوت نكردم‪ .‬اگر يادتان‬ ‫باشد قبال گفتم فعال دوست ندارم‬ ‫حرف بزنم‪ .‬اين به معناي س��كوت‬ ‫نبود‪ .‬در واقع قصد نداش��تم در جو‬ ‫ملته��ب آن روزه��ا حرف��ي بزنم‪.‬‬ ‫ش��رايط خيلي بدي بود‪ .‬هر كسي‬ ‫ضد ديگري حرف مي زد‪ .‬هر كسي‬ ‫دوس��ت داش��ت همكار و دوست‬ ‫خودش را خ��راب كند‪ .‬من از اين‬ ‫مسائل خيلي بدم مي آيد و دوست‬ ‫ندارم خودم را با آنها درگير كنم‪ .‬ما‬ ‫خيلي بد باختيم و براي همه سنگين‬ ‫ب��ود كه ج��ام جهاني را از دس��ت‬ ‫بدهيم‪ .‬بعد از اين شكس��ت خيلي‬ ‫ب��زرگ و تلخ م��ن تصميم گرفتم‬ ‫حرف نزن��م‪ .‬فكر كردم اين‌طوري‬ ‫بهتر اس��ت‪ .‬حاال هم تمايلي ندارم‬ ‫خيلي حرف بزنم‪.‬‬ ‫* ح��اال اوض��اع آرامت��ر ش��ده‪.‬‬ ‫ش��ما تصميم گرفتي��د از تيم ملي‬ ‫كن��ار برويد‪ .‬آيا اي��ن تصميم را به‬ ‫خاطر همان ش��رايطي گرفتيد كه‬ ‫مي‌گوييد؟‬ ‫■ نه‪ ،‬فكر مي‌كنم وقتش رسيده بود‬ ‫كه از تيم ملي كنار بروم‪.‬‬ ‫* يعن��ي اي��ن تصمي��م را به خاطر‬ ‫ش��رايط خاصي كه پيش آمده بود‬ ‫نگرفتيد‪ .‬ممكن است از اين تصميم‬ ‫برگرديد؟‬ ‫■ ن��ه ديگ��ر‪ .‬ان‌ش��ااهلل اگ��ر خدا‬ ‫بخواهد ‪ 5-6‬سال ديگر برمي‌گردم‬ ‫تيم ملي!‬ ‫* نظرت راجع به بازي‌هاي اخير تيم‬

‫مليچيست؟‬ ‫■ هيچ‌كدام را نديده‌ام و نظري هم‬ ‫ندارم كه بدهم‪.‬‬ ‫* قول داده بودي در زمان سكوتت‬ ‫حداقل س��ايت ات را فعال كني اما‬ ‫انگار دوس��ت نداري مطبوعات از‬ ‫تو خبري داشته باشند‪ .‬حتي درباره‬ ‫مصدوميتت هم چيزي ننوش��تي‪ .‬با‬ ‫مطبوعاتقهري؟‬ ‫■ نه‪ ،‬راستش سايت كمي مشكل‬ ‫دارد‪ .‬ب��ه زودي س��ايت جديد من‬ ‫را خواهيد ديد‪ .‬با ش��كل و اس��مي‬ ‫جديد‪ .‬به اغلب زبان‌ها خواهد بود‪.‬‬ ‫قول مي‌ده��م در آن كمي فعال تر‬ ‫نشان بدهم‪.‬‬ ‫* در اين م��دت خبر خاصي از تو‬ ‫نبود‪ .‬ب��ه ويژه زماني ك��ه مصدوم‬ ‫شدي‪...‬‬ ‫■ بله‪ ،‬چند وقتي مص��دوم بودم و‬ ‫نمي توانس��تم با تي��م تمرين كنم‪.‬‬ ‫رباط داخلي پايم آس��يب ديده بود‬ ‫و باعث شد چند بازي بيرون باشم‬ ‫اما االن بهتر ش��ده‌ام و در كنار تيم‬ ‫هستم‪.‬‬ ‫* يعن��ي ديگ��ر از اي��ن بابت هيچ‬ ‫مشكلينداري؟‬ ‫■ خب‪ ،‬به طور كامل خوب نشده‌ام‪.‬‬ ‫هنوز يك مقدار درد دارم ولي اين‬ ‫باعث نمي‌شود كه تمريناتم را با تيم‬ ‫انجام ندهم‪ .‬خوشبختانه شرايطم در‬ ‫بوخوم هر روز بهتر مي شود‪.‬‬ ‫* اين فصل نتايج جالبي به دس��ت‬ ‫نياورده‌اي��د‪ .‬در ‪ 8‬هفت��ه ‪ 4‬باخ��ت‬ ‫داده‌ايد كه اين اصال جالب نيست‪.‬‬ ‫■ البته در حال حاضر وضعيت تيم‬ ‫خيلي بهتر از قبل شده‪ .‬متاسفانه ما‬ ‫بد شروع كرديم و اوضاع تيم بسيار‬ ‫خراب شد‪ .‬باالخره اينقدر به باشگاه‬ ‫فشار آمد كه تصميم گرفت مربي را‬ ‫عوض كند‪ .‬اتفاق غيرمنتظره‌اي نبود‬ ‫و همه آن را پيش بيني مي‌كردند‪ .‬با‬ ‫رفتن كولر‪ ،‬شوك خيلي خوبي به‬ ‫تيم وارد ش��د و االن دو هفته است‬ ‫كه نباخته‌ايم‪ .‬خوشبختانه هفته قبل‬ ‫نورنبرگ را در خانه اش زديم و اين‬ ‫هفته با ولفسبورگ مساوي كرديم‪.‬‬ ‫روند تيم رضايتبخش است‪ .‬جالب‬ ‫اينجاست كه هنوز باشگاه سرمربي‬ ‫جديد را انتخ��اب نكرده و فرانك‬ ‫هاينه‌مان كمك كولر‪ ،‬سرمربي تيم‬ ‫است‪.‬‬ ‫* به نظر مي‌رس��د وضعيت تو هم‬ ‫بهتر از قبل ش��ده‪ .‬اولين گل را هم‬ ‫كه زدي‪.‬‬ ‫■ خ��ب‪ ،‬اين گل فش��ار زيادي از‬ ‫روي من برداشت‪ .‬خوشبختانه بعد‬ ‫از رفع مصدوميتم خيلي خوب در‬ ‫تيم جا افت��ادم‪ .‬مربي تيم هم از نوع‬ ‫تمرين كردن من خوشش مي‌آيد‪.‬‬ ‫خوش��بختانه در بازي ولفسبورگ‬ ‫‪ 90‬دقيقه ب��ازي ك��ردم و از كارم‬ ‫راضي بودم‪ .‬در بازي نورنبرگ هم‬ ‫قرار ب��ود از دقيقه ‪ 60‬به زمين بروم‬ ‫منتهي دو بازيكن ما پش��ت سر هم‬ ‫آس��يب ديدند و اين باعث شد كه‬ ‫مربي خيلي دير من را به زمين بازي‬ ‫بفرستد‪ .‬با اين‌حال ناراضي نيستم و‬ ‫فكر مي‌كنم اوضاع همانطوري شده‬ ‫كه مي‌خواستم‪ .‬در زمان كولر خيلي‬ ‫به من شانس نمي‌رسيد‪.‬‬


‫‪35‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 923‬جمعه ‪ 17‬مهر ‪1388‬‬

‫روايت ناکامی تيم ملی از زبان روته مولر‪:‬‬

‫دايی از کسی کمک نمی‌خواست‪،‬‬ ‫مربيگری تيم ملی برای دايی کمی زود بود‬ ‫مصاحب��ه با م��رد آلمانی ش��رايط‬ ‫سختی ندارد‪ .‬او می‌آيد و می‌نشيند‬ ‫و حرف‌هايش را مزه مزه می‌کند و‬ ‫خيلی صادقانه هر چه به نظر درست‬ ‫بياي��د می‌گوي��د‪ .‬مصاحب��ه با مرد‬ ‫آلمانی به نوعی بازخوانی خاطرات‬ ‫او از م��دت حضورش در تيم ملی‬ ‫بود‪ .‬حرف‌های او نه بر ضد کس��ی‬ ‫است و نه در دفاع از کسی‪ .‬او تنها‬ ‫آنچه از نظرش منطقی است را بيان‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫به گزارش ايس��نا‌‪ ،‬مصاحبه سايت‬ ‫گل با روته مولر در هتل اس��تقالل‬ ‫در روزی انجام شد که مرد آلمانی‬ ‫منتظر بود تا فرزندان��ش را پس از‬ ‫مدت‌ها مالقات کند‪.‬‬ ‫روته آمد و به همه س��واالت پاسخ‬ ‫داد ام��ا حس��اس‌ترين لحظ��ات‬ ‫مصاحب��ه ‪ ۹۰‬دقيقه‌ای آنجا بود که‬ ‫صحبت از ناکامی تيم ملی به ميان‬ ‫آمد و او متهم شد به اينکه اشتباهات‬ ‫علی دايی را به او گوشزد نمی‌کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مولر سرخ شد و بعد تأکيد کرد اين‬ ‫اشتباهی است که اگر تاريخ دوباره‬ ‫تکرار ش��ود‪ ،‬او مرتک��ب نخواهد‬ ‫ش��د‪ « :‬داس��تان چگونگی کار من‬ ‫در فدراسيون داستان ساده‌ای است‪.‬‬ ‫من در ايران کالس داشتم که علی‬ ‫دايی آمد سراغم‪ .‬من و علی هر دو‬ ‫دورادور همديگر را می‌شناختيم‪ .‬او‬ ‫بازيکن بزرگی در آلمان بود و من‬ ‫هم سابقه مربيگری و تدريس خوبی‬ ‫داشتم اما تا قبل از آن با هم ارتباطی‬ ‫نداشتيم‪ .‬علی دايی از من‌خواست‬ ‫تا به کادرفنی تيم ملی اضافه شوم‪.‬‬ ‫او از م��ن خواس��ت ت��ا برنامه‌های‬ ‫تمرين��ی تيم مل��ی را طراحی کنم‬ ‫چرا که خودش جوان بود و تجربه‬ ‫بااليی نداشت‪ .‬دايی تجربه دومش‬ ‫بود و بعد از س��ايپا بايد تيم ملی را‬ ‫اداره می‌کرد‪ .‬از نظر من خواست ‌ه او‬ ‫منطقی بود و من هم پذيرفتم به نظر‬ ‫می‌رسد که نکته‌ای وجود دارد که‬ ‫در ايران خوب درک نشده‪ .‬اينکه‬ ‫من با عل��ی يا صمد ب��ه عنوان نفر‬ ‫دوم کار کرده‌ام‪ ،‬ش��بهاتی را ايجاد‬ ‫ک��رده که آنه��ا را می‌بينيد! من در‬ ‫کالس‌های مربيگری هم هميش��ه‬ ‫می‌گويم که نه من معلم هس��تم و‬ ‫نه شما دانش‌آموز! من رئيس نيستم‬ ‫که ه��ر چه بگويم باي��د از رويش‬ ‫نت‌برداريد‌! ما با هم کار می‌کنيم‪،‬‬ ‫در تجارب هم شريک می‌شويم و‬ ‫خيلی خوب ي��ک کالس را با هم‬ ‫پشت سرمی‌گذاريم‪ .‬در مربيگری‬ ‫هم همي��ن اس��ت‪ .‬اوالً مربی بايد‬ ‫ايران��ی باش��د‪ .‬من نباي��د از طريق‬ ‫مترجم ب��ا بازيکنان ارتباط داش��ته‬ ‫باش��م‪ .‬اين بس��يار مهم اس��ت که‬ ‫سرمربی زبان بازيکن را بفهمد‪ .‬من‬ ‫ذهنيتبازيکنايرانیرانمی‌شناسم‌‪،‬‬ ‫اما دايی يا صمد اين نکته را درک‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دليل ديگری که س��بب‬ ‫شد تا من پيشنهاد کاری تيم ملی يا‬ ‫استقالل را نپذيرم اين است که من‬ ‫در کالس‌هاي��م دايم به مربيان اين‬ ‫نکته را آموزش می‌دهم که چگونه‬

‫‪35 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009‬‬

‫مقدماتي جام‌جهاني در امريكاي جنوبي‬

‫برزيل‪ ،‬مهارناپذير و سرشار از استعداد‬ ‫ایران ورزشی‪ -‬فقط ‪ 2‬بازي ديگر به‬ ‫پايان مقدماتي جام جهاني ‪ 2010‬در‬ ‫امريكايجنوبيباقيماندهوتاكنون‬ ‫فقط صعود برزيل و پاراگوئه قطعي‬ ‫شده اس��ت‪ .‬در طول اين مسابقات‬ ‫اتفاقات گوناگوني افت��اده‪ ،‬مثل ‪2‬‬ ‫باخت پياپي آرژانتين در ‪ 2‬مس��ابقه‬ ‫قبلي و خطر ح��ذف كه اين تيم را‬ ‫تهديد مي‌كند يا نزديك‌شدن شيلي‬ ‫به صعود‪ .‬اين ‪ 5‬درس است كه از ‪2‬‬ ‫بازي قبلي آموخته‌ايم‪.‬‬

‫برزيل مدعي جديد‬ ‫قهرمانيجهان‬

‫مربی شوند‪ .‬حاال من در کالس به‬ ‫علی يا صمد يک چيز را ياد بدهم و‬ ‫در کادر فنی مستقيم و در طول يک‬ ‫سال کار اين مسائل را انتقال بدهم‪،‬‬ ‫نکته مهمتری است‪ .‬از طرف ديگر‬ ‫برای م��ن هم ي��ک تمرين عملی‬ ‫ديگر بود‪ .‬اگر می‌خواهم ياد بدهم‪،‬‬ ‫بايد قدرت انتقال خودم را افزايش‬ ‫بدهم و اين کار در يک تيم فوتبال‬ ‫خيلی ساده‌تر صورت می‌گيرد تا در‬ ‫کالس‪.‬‬ ‫روته‌مولر در توضيح دليل سومش‬ ‫می‌گويد‪« :‬نکته سوم اين است که‬ ‫من به س��ن اهمي��ت نمی‌دهم‪ .‬اين‬ ‫طور نب��وده که دايی يا صمد بروند‬ ‫و همه جا را پر کنند که روته با اين‬ ‫س��ن آمده زير دست من کار کند‪.‬‬ ‫ما يک تيم هستيم‪ .‬هيچ کس رئيس‬ ‫نيستيامثلرئيس‌هاعملنمی‌کند‪.‬‬ ‫ش��خصيت نکته مهمی اس��ت‪ .‬ما‬ ‫می‌خواس��تيم به رش��د شخصيت‬ ‫همديگر کمک کنيم‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به اين سوال که چرا تيم‬ ‫ملی به جام جهانی نرفت‪ ،‬می‌گويد‪:‬‬ ‫«چرا به جام جهانی نرفتيم؟ س��وال‬ ‫خوبی اس��ت‪ .‬اول از همه من کره‬ ‫جنوبی و شمالی‪ ،‬اس��تراليا‪ ،‬ژاپن و‬ ‫اي��ران را ملت‌ه��ای دارای قدرت‬ ‫فوتبال در آس��يا می‌دان��م که البته‬ ‫عربستان جايی در اين ليست ندارد‪.‬‬ ‫در تهران هم از آنها س��رتر بوديم‪.‬‬ ‫آنها فقط ش��انس آوردن��د‪ .‬به نظر‬ ‫من آنچه باعث شد تا به جام جهانی‬ ‫نرويم‪ .‬بدشانس��ی بود و يک نکته‬ ‫بسيار مهم در مورد ذهنيت بازيکنان‬ ‫ايران��ی‪ .‬ما از ک��ره جنوبی يک بر‬ ‫صفر جلو افتاديم اما بازی مس��اوی‬ ‫ش��د‪ .‬از عربستان يک بر صفر جلو‬ ‫افتاديم اما باختيم‪ .‬از کره جنوبی در‬ ‫سئول يک بر صفر جلو افتاديم اما‬ ‫باز هم مساوی شد‪ .‬ايراد اين است‪.‬‬ ‫ذهنيت بازيکنان ايرانی اين است که‬ ‫گل اول را ک��ه زدی برگرد عقب‪.‬‬ ‫اين غلط اس��ت‪ .‬اين فاجعه است‪.‬‬ ‫از آنها می‌خواس��تيم عقب نيايند و‬ ‫برون��د جلو و دومی را بزنند اما اين‬

‫اتفاق نيفتاد‪ .‬آنها عقب می‌آمدند‪،‬‬ ‫حرف گوش نمی‌کردند‪ .‬اس��ترس‬ ‫بازی را داش��تند‪ .‬اجازه بدهيد يک‬ ‫چيزی را صادقان��ه بگويم‪ .‬صعود‬ ‫به ج��ام جهانی برای هر مربی يک‬ ‫روياس��ت‪ .‬باختن به عربس��تان در‬ ‫تهران دومين شکست تلخ زندگی‬ ‫من ب��ود‪ .‬دومين شکس��ت بزرگ‬ ‫زندگی مربيگ��ری‌ام‪ .‬اولين آن در‬ ‫کلن بود‪ .‬در سال اول مربيگری‌ام‪.‬‬ ‫ما به فينال جام حذفی رس��يديم و‬ ‫اگر قهرمان می‌ش��ديم من به يک‬ ‫مربی افس��انه‌ای تبديل می‌شدم‪ .‬اما‬ ‫در پنالتی باختيم‪ .‬جوان بودم و مثل‬ ‫بچه‌ها گريه کردم‪ .‬ب��ه وردربرمن‬ ‫باختيم‪ .‬اين اولين شکس��ت بزرگ‬ ‫زندگی من بود‪ .‬دومی هم عربستان‬ ‫بود‪ .‬متأسفم شب تلخی بود دايی را‬ ‫همان شب عوض کردند‪» .‬‬ ‫به گزارش ايس��نا‪ ،‬روته‌مولر درباره‬ ‫ويژگی‌های ي��ک مربی می‌گويد‪:‬‬ ‫«ي��ک مرب��ی خ��وب باي��د چند‬ ‫خصوصيت داشته باشد‪ .‬شخصيت‬ ‫باال‪ ،‬تجربه خوب‪ ،‬دانش خوب و از‬ ‫همه مهمتر‪ ،‬قدرت انتقال‪ .‬بلد بودن‪،‬‬ ‫کافی نيست بايد بتوانی اطالعاتت را‬ ‫ياد بدهی‪ .‬دايی برخی فاکتورها را‬ ‫نداشت مثال تجربه‪ .‬من فکر می‌کنم‬ ‫او ق��دم بزرگی برداش��ت که تيم‬ ‫ملی را قبول کرد‪ .‬بايد بيش��تر صبر‬ ‫می‌کرد‪ .‬مربيگری تيم ملی برای او‬ ‫کمی زود بود‪ .‬من خيلی متأس��فم‬ ‫هم ب��رای او و هم برای خودم‪ .‬اين‬ ‫منصفانه نيس��ت که دايی را مقصر‬ ‫بدانيم يا سرزنش کنيم‪ .‬اين به همه‬ ‫مربوطاست‪.‬علیشخصيتخاصی‬ ‫داشت‪ .‬او هيچ وقت دنبال اين نبود‬ ‫که کس��ی نظری بدهد‪ .‬با او حرفی‬ ‫در مورد مسائل مختلف‪ ،‬می‌زديم‪،‬‬ ‫س��ر فصل‌ها را مشخص می‌کرد و‬ ‫کار را جل��و می‌بردي��م‪ .‬من عادت‬ ‫دارم که اگر کسی کمک خواست‬ ‫يا نظر خواس��ت حرف بزنم‪ .‬علی‬ ‫ه��م نمی‌خواس��ت ‪ .‬او چيزه��ای‬ ‫مشخصی می‌خواست و من کمک‬ ‫می‌کردم همي��ن‪ .‬کار کردن من با‬

‫طاليي‌پوش��ان ثاب��ت كردن��د به‬ ‫عن��وان مدع��ي ج��دي قهرمان��ي‬ ‫روان��ه آفريقاي جنوبي مي‌ش��وند‬ ‫ت��ا رك��ورد شش��مين قهرماني در‬ ‫جه��ان را بر جاي بگذارند‪ .‬آنها در‬ ‫بازي چهارش��نبه‪ -‬مسابقات شنبه و‬ ‫چهارشنبه برگزار مي‌شوند‪ -‬شيلي‬ ‫را ‪ 2-4‬شكست دادند تا يازدهمين‬ ‫برد پياپي خود را به دست بياورند و‬ ‫ركورد شكست‌ناپذيري‌شان به ‪19‬‬ ‫ديدار برس��د‪ .‬تازه اين در شرايطي‬ ‫بود كه ستاره‌هايي مثل كاكا‪ ،‬لوييز‬ ‫فابيانو‪ ،‬روبينيو و كاپيتان لوسيو را در‬ ‫اختيار نداشتند اما باز هم با صالبت‬ ‫عمل كردند‪.‬‬ ‫آنچه در تيم دونگا تماش��اگران را‬ ‫تحت تاثير ق��رار داد اي��ن بود كه‬ ‫تقريبا نيم س��اعت ‪ 10‬نفره بود ولي‬ ‫هم ‪ 2‬گل زد و هم پيروز شد‪ .‬برزيل‬ ‫كه در فينال جام كنفدراسيون‌ها ‪2‬‬ ‫گل عق��ب افتادگي برابر امريكا را‬ ‫جبران كرد قهرمان شد‪ ،‬اين بار هم‬ ‫نشان داد مي‌تواند در شرايط دشوار‪،‬‬ ‫دايی اش��تباه نبود‪ .‬از اينکه با او کار‬ ‫کردم خوشحالم‪ .‬اگر دوباره تاريخ‬ ‫به عقب برمی‌گشت و ما از نو شروع‬ ‫می‌کرديم ب��از هم همکاری با او را‬ ‫می‌پذيرفتم‪ .‬اين بار اما نقش بيشتری‬ ‫را برعهده می‌گرفتم‪ ،‬با دايی حرف‬ ‫م��ی‌زدم‪ .‬قانعش می‌کردم‪ .‬رفتارش‬ ‫را تا آن حدی که می‌توانستم تغيير‬ ‫م��ی‌دادم‪ .‬او روی انتخاب‌هاي��ش‬ ‫پافش��اری می‌کرد و م��ن مخالفتی‬ ‫نداشتم اما اگر يکبار ديگر اين اتفاق‬ ‫تکرار بشود اين بار با او بيشتر و بيشتر‬ ‫حرف می‌زنم‪ .‬او در مربيگری خيلی‬ ‫پيش��رفت می‌کند اما قبل��ش نياز به‬ ‫اندکی تجربه بيشتر دارد‪».‬‬ ‫وی درباره همکاری با صمد مرفاوی‬ ‫در استقالل هم می‌گويد‪« :‬در مورد‬ ‫صم��د‪ .‬م��ن صم��د را در کالس‬ ‫شناختم‪ .‬خودش را نشان نمی‌داد و‬ ‫بيشتر گوش می‌کرد‪ .‬تالش می‌کرد‬ ‫تا ياد بگيرد‪ .‬از اين روحيه خوش��م‬ ‫می‌آي��د‪ .‬البته صمد يک مش��کل‬ ‫بزرگ دارد‪ .‬او در کالس هم همين‬ ‫مشکل را داشت‪ .‬مشکل زبان‪ .‬صمد‬ ‫و بقيه مربيان که می‌خواهند در سطح‬ ‫باال کار کنند‪ ،‬بايد زبانشان را تقويت‬ ‫کنند‪ .‬حيف است‪ .‬او استعداد دارد‪.‬‬ ‫از اينکه با کمک او و ديگر مربيان‬ ‫تيم خوبی ساخته‌ايم خوشحالم‪ .‬اين‬ ‫اس��تقالل می‌تواند به موفقيت‌های‬ ‫زيادی برسد‪».‬‬

‫س��ازماندهي‌اش را باز يابد و موفق‬ ‫شود‪.‬‬ ‫عالوه بر اين‪ ،‬براي بردن جام جهاني‬ ‫به يك پش��توانه غني‌ني��از داري‪.‬‬ ‫نيلمار كه جلوي شيلي هت‌تريك‬ ‫كرد‪ ،‬آدريانو‪ ،‬ژوليو باپتيستا و دانيل‬ ‫آلوز اگرچه نيمكت‌نش��ين هستند‬ ‫اما از نظر قابلي��ت‪ ،‬كم از بازيكنان‬ ‫اصلي ندارند‪ .‬در تورنمنتي مثل جام‬ ‫جهاني كه در يك م��دت كوتاه‪،‬‬ ‫كلي بازي برگزار مي‌شود‪ ،‬حياتي‬ ‫است كه گزينه‌هاي متعددي روي‬ ‫نيمكت داشته باش��ي‪ .‬وقتي به اين‬ ‫فك��ر مي‌كني كه ديگ��و‪ ،‬هافبك‬ ‫يوونتوس‪ ،‬حتي دعوت هم نشده‪،‬‬ ‫مي‌فهمي كه برزيل چقدر استعداد‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫دونگا پس از پيروزي بر ش��يلي از‬ ‫انتقاداتي كه پيش��تر از او شده بود‪،‬‬ ‫گل��ه ك��رد و گفت چط��ور اوايل‬ ‫رقابت‌ها كه برزيل كمي به دردسر‬ ‫افتاده بود‪ ،‬خواستار اخراجش شده‬ ‫بودند‪ .‬البته او آن زمان از هواداران‬ ‫مي‌خواست كه صبور باشند و به او‬ ‫كمي زمان بدهند‪.‬‬ ‫فدراس��يون فوتبال برزيل به دونگا‬ ‫اعتماد كرد و اكن��ون او را يكي از‬ ‫بهترين مربيان دنيا مي‌شناس��ند‪ .‬آيا‬ ‫ممكن است همين اتفاق براي ديگو‬ ‫مارادونا بيفتد؟ شايد نه‪...‬‬

‫ديگو مارادونا هنوز مربي‬ ‫بزرگي نشده است‬ ‫وقتي مارادونا اكتبر گذشته (پارسال‬ ‫همي��ن حوال��ي) مرب��ي تي��م ملي‬ ‫آرژانتين شد‪ ،‬هرگز تصور نمي‌كرد‬ ‫كه اينچنين زير فش��ار قرار بگيرد‪.‬‬

‫خيلي‌ها فك��ر مي‌كردند مربيگري‬ ‫مي‌تواند تجربه خوبي برايش باشد‪،‬‬ ‫به خصوص كه تص��ور مي‌كردند‬ ‫مارادونا اس��تعداد هر كاري را دارد‬ ‫و مي‌تواند به هر چيزي دست يابد‬ ‫(مثل گوارديوال در بارسلونا)‪.‬‬ ‫ام��ا نداش��تن درك درس��تي از‬ ‫تاكتيك‌ه��ا‪ 2 ،‬باخ��ت پياپي برابر‬ ‫برزيل و پاراگوئه را رقم زد‪ .‬او برابر‬ ‫پاراگوئه‪ ،‬مارتي��ن پالرمو و رولندو‬ ‫ش��اوي (‪ 35‬و ‪ 36‬ساله) را به خاطر‬ ‫قد بلندش��ان به زمين فرس��تاد و از‬ ‫هافبك‌ها خواست براي اين دو نفر‬ ‫سانتر كنند تا گل مساوي را بزنند‪،‬‬ ‫تمهيدي كه موثر نيفت��اد‪ .‬مارادونا‬ ‫نمي‌تواند بهترين ب��ازي ممكن را‬ ‫از مردان��ش بگيرد‪ .‬وقت��ي يكي با‬ ‫قابليت‌هاي ليونل مس��ي در بارس��ا‬ ‫مي‌درخش��د و در آرژانين نه‪ ،‬يعني‬ ‫يك جاي كار مي‌لنگد‪ .‬متاس��فانه‬ ‫اين برعهده مارادونا است كه اوضاع‬ ‫را روبه راه كند‪.‬‬ ‫مس��اله اينجا است كه او بايد خيلي‬ ‫چيزهاي ديگر را ياد بگيرد تا يك‬ ‫مربي موجه به نظر برسد و در حالي‬ ‫ك��ه ‪ 2‬ب��ازي ديگر بيش��تر نمانده‪،‬‬ ‫موقعي��ت آرژانتين واقع��ا به خطر‬ ‫افتاده‪ .‬آنها اكنون با پرو و اروگوئه‬ ‫ب��ازي دارند و در حال��ي كه توقع‬ ‫مي‌رود در خانه پرو را ببرند‪ ،‬روبرو‬ ‫ش��دن با اروگوئ��ه در مونت ‌ه ويدئو‬ ‫مي‌تواند مشكل‌س��از باشد‪ .‬جدال‬ ‫اين دو تيم مي‌تواند تعيين كند كه‬ ‫كدام تيم در رده‌بندي پنجم ش��ود‬ ‫و به پلي‌آف برس��د و با تيم چهارم‬ ‫كونكاكاف براي رس��يدن به جام‬ ‫جهاني مسابقه دهد‪.‬‬

‫مسي‪:‬دوست ندارم با رونالدو مقايسه شوم‬ ‫س��تاره آرژانتين��ي بارس��ا اعتراف‬ ‫ك��رد به هيچ وجه از اينك��ه او را با‬ ‫ب��ال پرتغالي رئال مادريد مقايس��ه‬ ‫مي‌كنند راضي نيست‪ .‬ليونل مسي با‬ ‫اشاره به فينال ليگ قهرمانان اروپاي‬ ‫فص��ل گذش��ته و رويارويي‌اش با‬ ‫رونال��دو در آن ب��ازي ب��ه نيوز آو‬ ‫د ورل��د گفت‪«:‬قب��ل از فين��ال آن‬ ‫بازي‌ها چيز‌هاي زيادي درباره من و‬ ‫رونالدو گفته شد اما درست نبودند‬ ‫چ��ون آن بازي فقط متعلق به من و‬ ‫رونالدو نبود‪.‬به عقيده من در زمين‬ ‫بازي باي��د حقيقت وجود داش��ته‬ ‫باشد‪ .‬منظورم صداقت است‪.‬درباره‬ ‫خط��ا كردن و فري��ب دادن حرف‬ ‫نمي‌زن��م بلكه مقص��ودم صداقت‬

‫قلبي است يعني انگيزه براي به زمين‬ ‫رفتن و از جان و دل بازي كردن‪ ،‬نه‬ ‫براي افتخارات شخصي بلكه براي‬ ‫پيروزي تيم ب��راي هواداران و تمام‬ ‫كساني كه دوست‌تان دارند‪».‬مسي‬ ‫ادامه داد‪«:‬من هن��وز هم مي‌گويم‬ ‫رونال��دو بازيك��ن فوق‌الع��اده‌اي‬ ‫اس��ت‪ .‬از‌‌آنهايي كه حاضرم براي‬ ‫تماشاي بازي‌اش پول بدهم‪.‬در هر‬ ‫ليگي كه باش��د بهترين‌ه��ارا انجام‬ ‫مي‌دهد‪ .‬ديگر به همه ثابت ش��ده‬ ‫كه بازيكن ويژه‌اي اس��ت اما فصل‬ ‫قبل براي بارسلونا فصل خوبي بود‪.‬‬ ‫ما مدال‌هاي زي��ادي برديم و همه‬ ‫هواداران را خوشحال كرديم‪».‬‬

‫ابراز تاسف رونالدو از شكست رئال‬

‫كريستيانو رونالدو س��تاره پرتغالي‬ ‫رئال‌مادريد از نخس��تين شكس��ت‬ ‫سفيدپوشان در رقابت‌هاي اين فصل‬ ‫الليگا ابراز تاس��ف ك��رد‪ .‬البته اين‬ ‫بازيكن پرافتخار به خاطر مصدوميت‬ ‫درمصافمارسي–درگروهيليگ‬ ‫قهرمانان‪ -‬در اين ديدار تنها تماشاگر‬ ‫بازي هم‌تيمي‌هايش ب��ود‪ .‬رونالدو‬ ‫ك��ه در اردوي تيم ملي كش��ورش‬ ‫براي دو ديدار پاياني مقدماتي جام‬ ‫جهاني مقابل مجارس��تان و مالت به‬

‫سر مي‌برد‪ ،‬به «آس» گفت‪« :‬من در‬ ‫كنار خانواده‌ام ب��ازي را نگاه كردم‬ ‫شرايط خيلي سختي بود‪ .‬در نهايت‬ ‫هم وقتي تي��م ‪ -2‬يك باخت واقعا‬ ‫متاثر شدم‪».‬‬ ‫برنده توپ طالي س��ال ‪ 2008‬اروپا‬ ‫در ادامه از هواداران تيم خواست كه‬ ‫به خاطر نتيجه اين بازي نااميد نشوند‬ ‫و مطمئن باشند كه رئال پس از آغاز‬ ‫دوب��اره ليگ مقاب��ل وايادوليد اين‬ ‫نتيجه را جبران خواهد كرد‪.‬‬


‫‪36‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 923‬جمعه ‪ 17‬مهر ‪1388‬‬

‫ز نیرو بود مرد (و زن) را راستی‬ ‫رضا نجفی‬

‫سرخابی با سرخی بیشتر‬

‫جمعه گذش��ته همه بسیج ش��ده بودند‪ .‬نیروی انتظامی‪،‬‬ ‫ی و قضات‪ ،‬حتی‬ ‫فدراسیون فوتبال‪ ،‬کمیته انضباطی‪ ،‬قاض ‌‬ ‫نیروی ضدش��ورش‪ ،‬همه و همه فقط ب��رای یک بازی‬ ‫کسل‌کننده که زیادی بزرگش کرده بودند و در آخر هم‬ ‫برنده نداشت و طبق معمول بازی به تساوی کشید تا آن‬ ‫جا که فریاد «گاوبندیی یا تبانی» را به گوش مسوولین و‬ ‫بازیکنان برساند‪ .‬بازی برنده نداشت لیکن بازنده داشت‬ ‫و بازنده اصلی تماش��اگران دو تیم بودند‪ .‬آن‌هایی که از‬ ‫س��ه نیمه شب در صف ایس��تاده بودند تا شش صبح که‬ ‫باجه بلیت فروشی باز می‌شود بتوانند بلیت بخرند‪ .‬برخی‬ ‫از تماشاگران حتی حاضر بودند تیم مورد عالقه‌شان ببازد‬ ‫ولی مساوی نکند‪.‬‬ ‫در ای��ن بازی اس��تقالل در فوروارد‪ ،‬گلزن خ��ود را در‬ ‫خدمت نداش��ت‪ .‬آرش برهانی به علی سه اخطاره شدن‬ ‫و سید صالحی به علت مصدومیت این دربی را از دست‬ ‫دادند‪ .‬پرسپولیس که فقط دو روز را با سرمربی خود تمرین‬ ‫کرده بود به این دیدار آمد‪ .‬چون در هفته هشتم فقط یک‬ ‫س��اعت پس از باخت پرسپولیس‪ ،‬مدیرعامل هو شده و‬ ‫داغ دلش را بر سر سرمربی که اولین باختش بود درآورد‬ ‫و او را ب��ه اختیار خود از کار برکنار کرد‪ .‬کرانچار مربی‬ ‫کرواس سه روز را در منزل ماند تا مدیرعامل «حیا کن‪،‬‬ ‫پرسپولیس را رها کن» تازه دانست که به تنهایی نمی‌تواند‬ ‫تصمیم به عزل سرمربی بگیرد‪ .‬حبیب کاشانی مدیرعامل‬ ‫دو سال قبل پرس��پولیس که فعال از پل صعودی فوتبال‬ ‫عبور کرده و از مدیران سطح عالی سازمان ورزش شده‬ ‫اس��ت با سرمربی صحبت کرده و از او خواسته که بازی‬ ‫دربی را هدایت کند‪ .‬آنقدر وضعیت مدیریت باش��گاه‬ ‫پرسپولیس بلبشو است که نگو و نپرس! دخالت مدیران‬ ‫در چیدمان تیم‪ ،‬تحت فشار قرار دادن سرمربی‪ ،‬نپرداختن‬ ‫حق و حقوق بازیکنان و‪ ...‬البته باالخره انصاری‌فرد از کار‬ ‫برکنار شد و کاشانی موقتا جای او را گرفت‪ .‬شیث رضایی‬ ‫که چهار هفته سکونشین بود ناگهان بازیکن فیکس شد و‬ ‫در این هفته هم بازوبند کاپیتانی را از مهدی شیری گرفتند‬ ‫و به او دادند‪ ...‬پیدا کنید پرتقال‌فروش را‪...‬‬ ‫آنقدر تن سازمان ورزش به لرزه درآمده بود که شریفی‬ ‫رئی��س کمیته انضباطی فدراس��یون فوتبال ش��خصا در‬ ‫تمرینات هر دو تیم اس��تقالل و پرسپولیس حضور پیدا‬ ‫کرد و به بازیکن��ان اولتیماتوم ق��رص و محکم داد که‬ ‫کاری نکنید تماشاگران تحریک شوند‪ .‬چون مارگزیده‬ ‫از ریس��مان سیاه و سفید می‌ترسد‪ .‬بدترین نوع مدیریت‬

‫فدراس��یون فوتبال این که مسعود مرادی داور بین‌المللی‬ ‫را برای این بازی در نظر داشتند‪ .‬فقط چند ساعت قبل از‬ ‫بازی از محسن ترکی همان داور دربی سال قبل خواستند‬ ‫تا جای مرادی این دیدار را قضاوت کند‪ .‬حال چه حالی‬ ‫برای مس��عود مرادی بازی مانده که به قضاوت در بازی‬ ‫ها را ادامه می‌دهد‪ ،‬خدا می‌داند‪ .‬البته ش��وکه نشوید در‬ ‫این آشفته بازار ورزش ایران هر کار غیرمعمول غیرمنتظره‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫نمی‌دانماینسردارانجنگایرانوعراقچرادرپادگان‌ها‬ ‫به کار اصلی خود ادامه نمی‌دهند و هر کدام یک تکه از‬ ‫دامن دریده این ورزش بی‌صاحب را چس��بیده‌اند‪ ،‬مثال‬ ‫سردار عزیز محمدی رئیس لیگ برتر ایران می‌باشد‪ .‬چون‬ ‫ما دیگر هیچ متخصص ورزش نداریم تا سپاه پاسداران و‬ ‫سردارانش فقط به اقتصاد و سیاست این کشور قانع نبوده‪،‬‬ ‫به ورزش هم حکومت کنند‪.‬‬ ‫پرسپولیس در چیدمان خود برای اولین بار از یک بازیکن‬ ‫بس��یار جوان خود استفاده کرد‪ .‬او س��امان آقازمانی بود‬ ‫که بد هم کار نکرد تا مصدوم ش��د و با هوار مالمحمد‬ ‫عراقی تعویض شد‪ .‬این بازیکن هم با تمام دانش تکنیکی‬ ‫که دارد نتوانس��ت گره‌گشای پرسپولیس باشد‪ .‬در روی‬ ‫نیمکت پرسپولیس بازیکنانی بهتر از ذخیره‌های استقالل‬ ‫دیده می‌شد‪ .‬هوار محمد‪ ،‬مجتبی زارعی‪ ،‬اشپیگل ارفی‪،‬‬ ‫محمد پروین و‪...‬‬ ‫نگاهی به این دو تی��م می‌اندازیم‪ .‬ناخودآگاه یاد دو تیم‬ ‫پرس��پولیس و تاج می‌افتم که چه س��تارگان درخشانی‬ ‫در این دو تیم ب��ازی می‌کردند و هنرنمایی آنان همه را‬ ‫دلخ��وش می‌کرد ولی حاال این بازیکن��ان میلیونر را در‬ ‫زمین بدون هیچ هنری مشاهده می‌کنیم‪ .‬پرسپولیس شده‬ ‫پیروزی ولی دریغ از پیروزی‪ ،‬تاج شده استقالل اما دریغا‬ ‫از یک زمین تمرین که بتواند استقاللی در آن داشته باشد‪.‬‬ ‫صمد مرفاوی سرمربی تیم استقالل نه در دوران مربی و‬ ‫سرمربیگری توانسته پیروز میدان دربی باشد‪.‬‬ ‫داور بازی محس��ن ترکی بیشتر از آن که مقتدر باشد بنا‬ ‫به توصیه‌ها مدب��ر و بازی نگه‌دار بود ت��ا خدای ناکرده‬ ‫اتفاقی ناگوار نیفتد‪ .‬او از سال ‪ ۲۰۰۳‬داور بین‌المللی شده‬ ‫است‪ .‬در تمام تاریخ دربی‌های ایران ‪ ۱۷‬بازیکن خارجی‬ ‫حضور داشتند که فقط عیسی تراوره سال گذشته توانست‬ ‫گل بزند‪ .‬پرس��پولیس با سیستم ‪ ۱-۳-۲-۴‬بازی می‌کرد‬ ‫و استقالل با سیس��تم ‪ ۲-۴-۴‬در هنگامی که طالب‌لو بر‬ ‫روی نوروزی مهاجم پرسپولیس پنالتی کرد مطمئن بود‬

‫‪36 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009‬‬ ‫که پنالتی‌گیر ماهری‌س��ت‪ ،‬به همین خاطر پنالتی مهدی‬ ‫شیری را مهار کرد لیکن توپ برگشت‌شده توسط او با‬ ‫ضربه کاله کج هافبک پرسپولیس به گل تبدیل شد و او‬ ‫هم پس از گل عکس پسربزرگ و دائی مرحومش را به‬ ‫همه نشان داد‪ .‬این فرضیه که این دو تیم در دربی از باخت‬ ‫وحش��ت دارند پس از خوردن گل اول از پرس��پولیس‬ ‫دیدیم که استقالل چه تیم هجوی و برنده‌ای شد اما پس‬ ‫از گل فرهاد مجیدی ب��از به حفظ بازی و نخوردن گل‬ ‫پرداختند‪ .‬دربی تهران بهترین دربی قاره آسیا می‌باشد و‬ ‫در جهان هم مقام بیست و دوم را دارا می‌باشد‪.‬‬ ‫اگر بخواهیم بهترین بازیکن این دیدار را بشناسیم بی‌جا‬ ‫نخواهد ب��ود که به بازی میث��اق معم��ارزاده دروازه‌بان‬ ‫پرس��پولیس بنگریم‪ .‬همان طور که ذکر ش��د دو قاضی‬ ‫دادگاه در استادیوم حضور داشتند تا متخلفین را دادگاهی‬ ‫و به سزای اعمال‌شان برسانند!! قابل توجه دیگر دربی‌های‬ ‫جهان!‬ ‫‪ ۲۵‬نفر بازداش��ت ش��دند که پس از تکمی��ل پرونده به‬ ‫بازداشتگاه رفتند‪ .‬در این دیدار ‪ ۶۷‬مصدوم و مریض هم‬ ‫به چشم خورد که برخی بر اثر گرما و خستگی و بیخوابی‬ ‫بود‪ ،‬برخی هم مسموم از ساندویچ‌های فروخته شده!‬ ‫پس از پایان بازی‌های هفته نهم پیکان همچنان در صدر‬ ‫با ‪ ۲۰‬امتیاز‪ ،‬استقالل دوم با ‪ ۱۹‬امتیاز و ذوب‌آهن سوم با‬ ‫‪ ۱۸‬امتیاز و پرس��پولیس پس از این تساوی به مقام هشتم‬ ‫رضایت داد‪ .‬سه تیم ه ‌م در ته جدول جا خوش کرده‌اند‪.‬‬ ‫پاس همدان مقام شانزدهم با شش امتیاز‪ ،‬ابومسلم مشهد‬ ‫هفده��م با ‪ ۵‬امتیاز و در آخر هم تیم فوالد خوزس��تان با‬ ‫‪ ۴‬امتیاز با مجید جاللی که جانش��ین مربی اخراج ش��ده‬ ‫کرواس خود شده است‪ .‬در مجموع ‪ ۱۸‬تیم در لیگ برتر‬ ‫‪ ۱۸‬گل به ثمر رسانده‌اند که میانگین خوبی نیست‪.‬‬ ‫جمعیت تماش��اگر دربی ‪ ۶۴‬ح��دود ‪ ۸۰‬هزار نفر بودند‪.‬‬ ‫قبل از دیدار دو تیم اس��تقالل و پرسپولیس دو تیم سرخ‬ ‫و آبی که از بازیکنان کوتوله تشکیل شده بود به رقابت‬ ‫برخاس��تند و باعث خنده و غم تماشاگران شدند‪ .‬قیمت‬ ‫بلیت این دیدار بین هزار تا دوهزار تومان بود‪.‬‬ ‫در مجموع این بازی هیچ نکته فنی نداشت که بتوان در‬ ‫مورد آن صحبت کرد تنها مس��وولین رده باالی سازمان‬ ‫ورزش حساسیتی کاذب برای این بازی ایجاد کردند‪.‬‬ ‫حال که این بازی چنگی به دل نزد بد نیست به آمارهای‬ ‫دربی‌های گذش��ته نظری داشته باش��یم‪ .‬سریع‌ترین گل‬ ‫توسط علی س��امره بازیکن تیم استقالل پس از ‪ ۳۰‬ثانیه‬ ‫از آغاز بازی به ثمر رس��یده است‪ .‬پرگل‌ترین دربی هم‬ ‫پیروزی تیم پرس��پولیس در سال ‪ ۱۳۵۲‬با شش گل بود‪.‬‬ ‫پرتماشاگرترین دربی در سال ‪ ۱۳۶۲‬با ‪ ۱۲۰‬هزار تماشاگر‬ ‫بود‪ .‬اولین دیدار این دو تیم در سال ‪ ۱۳۴۷‬انجام شد‪ .‬اولین‬ ‫گل دربی را احمد منشی‌زاده برای استقالل در سال ‪۱۳۴۸‬‬ ‫به ثمر رساند‪ .‬اولین کاپیتان‌های دربی کامبیز جمالی برای‬ ‫استقالل و همایون بهزادی برای پرسپولیس بودند‪ .‬درست‬ ‫یک هفته قبل از دربی سال ‪ ۶۷‬تیم استقالل ‪ ۶۴‬ساله شد‪.‬‬ ‫در طی این ‪ ۶۴‬س��ال استقالل دو بار قهرمان باشگاه‌‌های‬ ‫آس��یا و هفت بار قهرمان لیگ و پنج بار نیز قهرمان جام‬ ‫حذفی شده است‪ .‬طبق آماری که فیفا‪ ،‬فدراسیون جهانی‬ ‫فوتبال اعالم کرده اس��ت تیم استقالل تیم سوم قرن در‬ ‫آسیاست و پرسپولیس مقام پنجم را دارد‪ .‬قابل توجه که‬ ‫تیم الهالل س��عودی مقام اول را دار می‌باشد و یوکوهاما‬ ‫از ژاپن دوم‪.‬‬ ‫عزیزان فوتبال دوس��ت این ه��م از دربی ‪ ۶۷‬تهران‪ .‬امید‬ ‫است ش��اهد تغییر در مدیریت ورزش مملکت باشیم تا‬ ‫همچنان شاهد نزول فوتبال‌مان نباشیم‪.‬‬ ‫پاینده‪ ،‬آزاده‪ ،‬ایرانی و ورزشکار باشید‪.‬‬

‫دردسرهاي حميد سوريان پس از‬ ‫اهداء مدال به احمدي‏نژاد ‪:‬‬

‫از تحقير و هو شدن‬ ‫تا تهديد به مرگ‬

‫تابناك ‪ :‬پس از آنكه حميد س��وريان پر افتخارترين‬ ‫كشتي گير فرنگي كار ايران براي چهارمين بار به نشان‬ ‫زرين قهرماني جهان دست يافت و محبوبيتش را بدين‬ ‫ش��كل به اوج رساند‪ ،‬دس��ت به اقدامي زد كه فضاي‬ ‫منفي و غيرقابل هضمي را بر عليه وي در سطح جامعه‬ ‫و حتي فضاي ورزش به وجود آورد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار ورزشي تابناك؛ تنها مرد طاليي‬ ‫ايران در مسابقات قهرماني كشتي فرنگي جهان ‪،2009‬‬ ‫هنگامي كه قهرماني را در آغوش گرفت و به روزهاي‬ ‫اوج بازگش��ت‪ ،‬گردن‏آويز قهرماني‏اش را از دريچه‬ ‫سيما به مناس��بت هفته دفاع مقدس به شهداي هشت‬ ‫سال جنگ تحميلي اهداء كرد و اينچنين بود كه نگاه‬ ‫اين طيف نيز به حميد سوريان بيشتر جلب شد‪.‬‬ ‫اما اين تمام ماجرا نبود و پس از بازگش��ت سوريان به‬ ‫ايران‪ ،‬احمدي‏نژاد كه از عملكرد و منش او خرس��ند‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬از اين قهرمان دعوت كرد تا در ديداري از‬ ‫وي به ش��كل حضوري تقدير كند و اينچنين بود كه‬ ‫حميد س��وريان با خواندن متني كه در دست داشت‪،‬‬ ‫نشان زرينش را عالوه بر اهداء به شهداي دفاع مقدس‪،‬‬ ‫ب��ه رئيس دولت دهم ني��ز اهداء ك��رد؛ اتفاقي كه به‬ ‫س��رعت بازخوردهايش در سطح جامعه‪ ،‬ميان اهالي‬ ‫ورزش و به تبع آن س��ايت‏هاي غيررس��مي داخلي و‬ ‫برخي رسانه‏هاي خارجي نمايان شد و اعتراض‪‎‬هايي‬ ‫در خفاء به اين حركت سوريان صورت پذيرفت‪.‬‬ ‫ماج��را البت��ه ب��ه همي��ن گاليه‏ه��اي س��اده برخي‬ ‫خاك‏خورده‏هاي ورزش ختم نشد و حميد سوريان از‬ ‫همان روز شاهد پيامك‏هاي متعددي بود كه با ادبياتي‬ ‫تهديد‏آميز‪ ،‬از آتش زدن خانه و زندگي‏اش خبر داده‬ ‫بودند و او را با بدتري��ن الفاظ مورد خطاب قرار داده‬ ‫بودند تا حميد در س��اده‏ترين رويه تلفن همراهش را‬ ‫خاموش نگه دارد و ترجيح دهد‪ ،‬مدتي را در سايه به‬ ‫سر كند تا فضا آرام بگيرد اما كدام سايه؟!‬ ‫او هنگامي كه به برخي سالن‏ها براي تمرين يا سركشي‬ ‫رفته بود‪ ،‬با برخي رفتارهايي همچون هو شدن و اهانت‬ ‫روبرو شد و جمالت و القابي به او و خانواده‏اش نسبت‬ ‫داده ش��د تا براي خرد كردن قهرمان از هيچ چيز كم‬ ‫گذاشته نشده باشند ‪.‬‬ ‫در اين ميان برخي رسانه‏هاي نزديك به سوريان با توجه‬ ‫به اوضاع تالش كردند با قهرمانان و مدال‏آوران گفت‬ ‫و گوهايي در تاييد رفتار حميد داش��ته باشند و بدين‬ ‫شكل فشار از روي اين قهرمان تا حدودي برداشته شود‬ ‫اما این تالش‌ها حاصلي نداش��ت و از ميان آنهايي كه‬ ‫پاسخ تلفن‏شان را دادند‪ ،‬به جز حسين رضازاده كسي‬ ‫حاضر به گفت و گو براي حمايت از او نشد‪.‬‬

‫»ﺑﺎ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺗﺠﺮﺑﻪ«‬

‫»ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ«‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ‪ ،‬ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ‪ ،‬ﭘﺎﺳﭙﻮﺭﺕ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻃﻼﻕ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻣﻼﻙ‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺭﻳﺰ ﻧﻤﺮﺍﺕ‪ ،‬ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻰ‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺑﺎﻧﻜﻰ‪ ،‬ﺣﻘﻮﻗﻰ‪ ،‬ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻭ ﺑﻴﻤﻪ‬ ‫ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻭ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﻩ‬

‫‪116A West 15th, North Vancouver‬‬


‫‪37‬‬

‫‪37 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 923‬جمعه ‪ 17‬مهر ‪1388‬‬

‫پایان عصر حاکمیت دالر بر معامالت بین‌المللی‬ ‫دویچه وله‪ -‬ارزش برابری دالر در‬ ‫برابر ین و یورو‪ ،‬رو به کاهش است‪.‬‬ ‫برخی از کارشناس��ان معتقدند که‬ ‫دالر ب��ه زودی موقعیت خود را به‬ ‫عنوان ارز مسلط بر بازارهای جهانی‬ ‫از دس��ت خواهد داد‪ .‬این مساله در‬ ‫اوپک نیز زمینه‌ساز بحث‌هائی بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این هفته یک گ��زارش روزنامه‌ی‬ ‫بریتانیائی ایندپندنت س��بب ش��د‬ ‫که بحث جس��ت‌وجوی وسیله‌ی‬ ‫پرداخت بین‌المللی جایگزین دالر‪،‬‬ ‫دوباره داغ شود‪ .‬در نتیجه‌ی کاهش‬ ‫پایدار نرخ برابر دالر‪ ،‬بحث احتمال‬ ‫حذف دالر از معامالت بین‌المللی‪،‬‬ ‫مدت‌هااستمحافلاقتصادیجهان‬ ‫را به خود مشغول کرده است‪.‬‬ ‫روزنام��ه‌ی ایندپندن��ت در آغ��از‬ ‫ای��ن هفته خب��ر داد که عربس��تان‬

‫بانک جهانی‪:‬‬ ‫تضمينیبرای‬ ‫خروج از بحران‬ ‫کنونی وجود ندارد‬ ‫صدای آمریکا‪ -‬رابرت زوليک‪،‬‬ ‫ریيس بانک جهانی‪ ،‬در جلس��ه‬ ‫س��االنه صندوق بين المللی پول‬ ‫در ترکي��ه گفت ب��ه رغم برخی‬ ‫عالیم مثبت بسياری از کشورهای‬ ‫کم درآمد هنوز به علت س��قوط‬ ‫ص��ادرات و کاه��ش درآم��د‬ ‫شهروندان آن ها که در کشورهای‬ ‫در حال رشد کار می کنند تحت‬ ‫فش��ار بحران اقتص��ادی کنونی‬ ‫هس��تند‪ .‬او همچني��ن گفت نرخ‬ ‫بيکاری در بس��ياری از کشورها‬ ‫همچنان ب��اال خواهد ماند‪ .‬بانک‬ ‫جهانی می گويد بحران اقتصادی‬ ‫کنونی در چند دهه گذش��ته بی‬ ‫سابقه بوده است‪.‬‬ ‫در همين حال دومينيک استراوس‬ ‫کان‪ ،‬مدي��ر عامل صن��دوق بين‬ ‫المللی پول‪ ،‬از نقش کش��ورهای‬ ‫گروه جی‪ ۲۰-‬که هفته گذش��ته‬ ‫خ��ود را تنه��ا س��ازما ِن تصميم‬ ‫گيرنده اقتصادی در جهان‪ ،‬اعالم‬ ‫ک��رده ان��د انتقاد ک��رد و گفت‬ ‫عضوي��ت در گروه ج��ی‪ ۲۰-‬بر‬ ‫اس��اس محاس��بات علمی تعيين‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬او در اين رابطه به‬ ‫فقدان نمايندگی از کش��ورهای‬ ‫آفريقايی اشاره کرد‪.‬‬

‫مشاوره دارایی و تحقیقات سرمایه گذاری‬ ‫افشین مرکزی‬

‫سعودی‪ ،‬با هدف یافتن جایگزین‬ ‫دالر در معامالت نفت‪ ،‬مذاکرات‬ ‫محرمانه‌ای با چین‪ ،‬روس��یه‪ ،‬ژاپن‬ ‫و برزی��ل داش��ته اس��ت‪ .‬برپایه‌ی‬ ‫این گ��زارش‪ ،‬در ای��ن مذاکرات‬ ‫محرمانه‪ ،‬بر س��ر سبدی از وسیله‌ی‬ ‫پرداخت‌های مختلف بحث ش��ده‬ ‫که باید ج��ای دالر را در معامالت‬ ‫بین‌المللی بگیرد‪ .‬این سبد‪ ،‬ظاهرا ین‬ ‫ژاپن‪ ،‬یوان چی��ن‪ ،‬یوروی اتحادیه‬ ‫اروپا و طال را در بر می‌گیرد‪.‬‬ ‫ش��بکه‌ی تلویزیونی العربی��ه روز‬ ‫س��ه ش��نبه (‪ ۶‬اکتب��ر) به نق��ل از‬ ‫محمد‌الجسیر رئیس بانک مرکزی‬ ‫عربس��تان س��عودی‪ ،‬گ��زارش‬ ‫ایندپندن��ت را تکذیب ک��رد‪ .‬این‬ ‫مقام سعودی‪ ،‬به العربیه گفت‪« :‬این‬ ‫گزارش از اس��اس حقیقت ندارد و‬ ‫تاکنون هیچ مذاکره‌ی محرمانه‌ای با‬ ‫چین‪ ،‬روسیه‪ ،‬ژاپن و برزیل صورت‬ ‫نگرفتهاست»‪.‬‬ ‫اما به گزارش خبرگزاری آلمان‪ ،‬در‬ ‫محافل اقتصادی چین و کشورهای‬ ‫حوزه‌ی خلج فارس گفته می‌شود‬ ‫ک��ه در بحث‌ه��ای محرمانه‪ ،‬حتی‬ ‫مطرح ش��ده اس��ت که واحد پول‬ ‫مشترک عربس��تان‪ ،‬قطر‪ ،‬بحرین و‬ ‫کویت نیز‪ ،‬باید در سبد جایگزین‬ ‫دالر منظ��ور ش��ود‪ .‬کش��ورهای‬ ‫عضو شورای همکاری‌های خلیج‬ ‫(فارس) پیش از این بر س��ر به کار‬ ‫گرفتن یک واحد پول مشترک به‬ ‫توافقرسیده‌اند‪.‬‬ ‫فشار ایران برای حذف دالر‬ ‫در دوران ریاس��ت‌جمهوری جرج‬ ‫بوش‪ ،‬کش��ورهای عربی حوزه‌ی‬ ‫خلیج فارس بارها تاکید کردند که‬ ‫همچنان در معامالت نفتی به دالر‬ ‫وفادار خواهند ماند‪.‬‬

‫در این دوران‪ ،‬جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران به عنوان یکی از اعضای مهم‬ ‫اوپک بارها کوشید اعضای اوپک‬ ‫را به گزینش ارزی جایگزین برای‬ ‫معامالت نفت ترغیب کند‪ .‬اما این‬ ‫تالش‌ها به جائی نرسید‪.‬‬ ‫دولت احمدی‌نژاد اخیرا اعالم کرد‬ ‫که نفت ایران از این به بعد در برابر‬ ‫یورو فروخته خواهد شد‪.‬‬ ‫سرمایه‌گذاری روی همه‬ ‫چیز غیر از دالر‬ ‫روزنامه سوئیسی «بازلر تسایتونگ»‬ ‫روز چهارش��نبه (‪ ۷‬اکتبر) نوشت‪:‬‬ ‫«س��رمایه‌گذاران‪ ،‬امروز از قانونی‬ ‫نانوشته تبعیت می‌کنند‪ .‬آن‌ها هرچه‬ ‫را ک��ه دالر نیس��ت می‌خرند‪ .‬مثل‬ ‫طال‪ ،‬یورو و فرانک سوئیس‪ .‬آن‌ها‬ ‫از دالر مثل طاعون فاصله می‌گیرند‪.‬‬ ‫به همین دلیل‪ ،‬دالر ظرف شش‌ماه‬ ‫گذش��ته‪ ،‬به صورت پایدار ارزش‬ ‫خود را از دست داده است»‪.‬‬ ‫روزنامه سوئیسی بر این نکته تاکید‬ ‫می‌ورزد که یک سوم ذخائر پولی‬ ‫جه��ان را دالر تش��کیل می‌دهد و‬ ‫مهمترین مواد خام از جمله نفت با‬ ‫این ارز معامله می‌ش��وند‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫کاه��ش ارزش دالر می‌تواند برای‬ ‫اقتصاد جهانی مشکل‌آفرین باشد‪.‬‬ ‫بح��ث یافت��ن جایگزی��ن دالر در‬ ‫معامالت بین‌الملل��ی‪ ،‬از زمان بروز‬ ‫بح��ران مالی جهان��ی بارها مطرح‬ ‫شده است‪ .‬رهبران جمهوری خلق‬ ‫چین تاکنون باره��ا این موضوع را‬ ‫با همتایان آمریکائی خود در میان‬ ‫نهاده‌اند‪ .‬آنچه چینی‌ها می‌خواهند‪،‬‬ ‫همان سبدی اس��ت که روزنامه‌ی‬ ‫ایندپندنت به آن اشاره دارد‪ :‬سبدی‬ ‫از ارزهای معتبر و مواد خام‪.‬‬

‫ا ّولین سالگرد فروپاشی بانک برادران لیمن فرا رسید و‬ ‫گذشت‪ .‬یک سال چه تغییری ایجاد می‪‎‬کند! پاییز سال‬ ‫گذشته‪ ،‬سیستم مالی رو به ورطهء نابودی بود و بازارهای‬ ‫اعتباری بسته شد‪ .‬دولتها دوازده تریلیون دالر به سیستم‬ ‫س��رازیر کردن��د‪ .‬س��رمایه‪‎‬گذاران کلّیه سیس��تم‪‎‬های‬ ‫کالسیک ارزیابی‪‎‬های منطقی را شتابان کنار گذاشته از‬ ‫بازار خارج شدند؛ فروش اجباری و کاهش ات ّکاء به وام‬ ‫سقوط آزاد را شدّت بیشتری بخشید‪.‬‬ ‫یک س��ال بعد‪ ،‬بازارها نفس مشترک راحتی کشیدند‪،‬‬ ‫و ‪ 50‬درص��د وضعیت بس��یار نامطلوب م��اه مارس را‬ ‫جبران کردند‪ .‬میل به ریسک کردن سریع‪‎‬تر و به میزانی‬ ‫بیشتر از آنچه که بیشتر ناظران بازار انتظارش را داشتند‪،‬‬ ‫بازگشت‪ ،‬زیرا شرکتهای با سرمایه‪‎‬های کوچک و سهام‬ ‫با کیفیت نازل بهتر از شرکتهای با سرمایه‪‎‬های بزرگ و‬ ‫سهام با کیفیت عالی عمل کردند‪.‬‬ ‫در حرکت ب��ه جلو‪ ،‬نقش اصالح��ات تنظیم کنندهء‬ ‫دولت بیشتر مورد بحث و جدل است – این که بانکهای‬ ‫مرکزی چگونه می‪‎‬توانند چارچوبی را تعیین کنند که‬ ‫به مؤ ّسس��اتی که «بزرگتر از آن هس��تند که شکس��ت‬ ‫بخورند»‪ ،‬اجازه دهد با شکست روبرو شوند‪ ،‬مشروط بر‬ ‫آن که تیم‪‎‬های مدیریتی در این مؤ ّسسات ریسک‪‎‬های‬ ‫بیش از ح ّد کرده باشند؟ از آن مهم‪‎‬تر این که‪ ،‬بانکهای‬ ‫مرکزی چگونه تضمین می‪‎‬کنند که مؤ ّسسات مالی به‬ ‫ریسک بیش از حدّی که سیستم مالی جهانی را دیگربار‬ ‫با تهدید مواجه نکند‪ ،‬دست نزنند؟‬ ‫بنا به گفتهء الرنس سامر‪ ،‬مدیر شورای اقتصادی کاخ‬ ‫س��فید‪« ،‬نگرانی این اس��ت که اعادهء اعتماد‪ ،‬که چیز‬ ‫خوبی است‪ ،‬سبب بازگشت بلندپروازی آزمندانه‪ ،‬که‬ ‫بسیار چیز بدی است‪ ،‬نشود‪».‬‬ ‫خاطرات کوتاه‪‎‬مدّتند و بررسی بانکی فرایندی سیاسی‬ ‫مملو از منافع شخصی –صنعت بانکی و نیز سیاستمداران‬ ‫– است‪ .‬جهتی که به نطر می‪‎‬رسد رهبران جهان به سوی‬ ‫آن تمایل دارند نیاز به س��رمایهء بیشتر است که بانکها‬ ‫را وادار خواهد کرد محافظه‪‎‬کارتر ش��وند‪ .‬س��رانجام‪،‬‬ ‫بانکهای جهانی ممکن است ش��بیه بانکهای کانادایی‬

‫شوند که نسبتاً بدون آسیب باقی ماندند‪.‬‬ ‫متأ ّسفانه‪ ،‬بانکهای عمدهء ایاالت متّحده به نظر می‪‎‬رسد‬ ‫گس��تاخی خود را باز یافته‪‎‬اند – اس��ناد مالی پیچیدهء‬ ‫نامتعارف دیگربار به فروش می‏رسد‪ ،‬سودها (تا حدّی‬ ‫به علّ��ت تغیی��رات در موازین حس��ابداری) به نحوی‬ ‫معجزه‪‎‬آسا برگشته و حقوق‪‎‬های گزاف (برای خودشان)‬ ‫مجدّدا ً برقرار شده است‪.‬‬ ‫اگرچه ما تا حدّی نس��بت به بازاری که تا کنون به این‬ ‫سرعتحرکتداشته‪ّ ،‬‬ ‫شکاکباقیمی‏مانیم‪،‬امّامعتقدیم‬ ‫که بدترین حالت را از لحاظ اقتصاد و ریسک‪‎‬های من ّظم‬ ‫مالی پشت سر گذاشته‪‎‬ایم‪ .‬فقط با نگاهی به گذشته پی‬ ‫خواهیم برد که آیا این بهبود وضعیت استوار و محکم‬ ‫اس��ت یا نیم‪‎‬بند و نه چندان مستحکم‪ .‬انتظار داریم‪ ،‬در‬ ‫اثر دوباره پر شدن موجودی و مقایسه‪‎‬های آسان‪ ،‬چند‬ ‫فصل آینده ارقامی قوی را نش��ان دهد؛ سؤال این است‬ ‫که اقتصاد در نیمهء دوم س��ال ‪ 2010‬ت��ا چه ح ّد قوی‬ ‫خواهد ب��ود و بازاراها چه میزان از ق�� ّوت را هم‪‎‬اکنون‬ ‫نادیدهمی‪‎‬گیرند؟‬ ‫جنبهء مثبت آن که‪ ،‬فدرال رزرو به وضوح عالمت داده‬ ‫که برای آیندهء قابل پیش‏بینی سیاست پولی بسیار آسانی‬ ‫را حف��ظ خواهد کرد (بهرهء بانک��ی افزایش نخواهد‬ ‫یاف��ت)‪ .‬هیچ خطر تو ّرمی در آین��دهء نزدیک وجود‬ ‫نخواهد داش��ت‪ .‬بازار مس��کن ایاالت متّحده در حال‬ ‫چرخش اس��ت‪ :‬موجودی خانه‪‎‬های فروش نرفته پایین‬ ‫است‪ ،‬قیمت‪‎‬ها تثبیت می‏شود و قدرت خرید مطلوب‬ ‫اس��ت‪ .‬امّا‪ ،‬انتظار داریم بیکاری همچنان افزایش یابد‬ ‫و‪ ،‬در حالی که ات ّکاء مصرف‪‎‬کنندگان به وام همچنان‬ ‫کاه��ش می‪‎‬یابد‪ 70 ،‬درصد پرداخت به تولید ناخالص‬ ‫داخلی که مصرف‪‎‬کننده انجام می‪‎‬دهد کاهش خواهد‬ ‫یافت‪ .‬در چشم‪‎‬اندازهای این ماه‪ ،‬کند و کاوی عمیق‪‎‬تر‬ ‫درون ارزیابی‪‎‬های بازار مالی‪ ،‬تأثیر دالر ایاالت متّحده‬ ‫و دیدگاهمان ب��رای فصل آخر س��ال ‪ 2009‬خواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫دبورا لکمان‬ ‫‪.‬‬

‫‪Afshin Andrew Markazi MBA, MSc‬‬ ‫ﭘﻨﺠﺮﻩﺍﻯ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎﻯ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ‬

‫ﺍﻳﻦ ﺻﺪﺍﻯ ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﺍﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻭ ﺻﺪﺍﻯ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺻﺪﺍﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺩﻝ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﻣﻰﺁﻭﺭﺩ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎﺭﻯ ﻣﻬﺮﺁﻓﺮﻳﻦ‪،‬‬ ‫ﺣﺎﻣﻰ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ‬ ‫ﻫﻤﺼﺪﺍ ﺷﻮﻳﺪ‪.‬‬

‫‪www.mehrafarin.org‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪88206708-9 :‬‬

‫ﻓﻜﺲ‪88679211 :‬‬

‫متخصﺺ برنامه ريزی دوران باز نشستگی‪،‬‬ ‫برنامه ريزی دارايی های شخﺺ متوفی‪،‬‬ ‫انتقال شركت به ورثه‪ ،‬تامين هزينه تحصيالت‪،‬‬ ‫استراتژی سرمايه گذاری‬ ‫مشاوره دارايی ( سهام و اوراق بهادار)‬ ‫بيمه‬

‫‪Tel: 778.384.4999‬‬

‫‪Andrew.markazi@td.com‬‬

‫‪TD Waterhouse Private Investment Advice is a division of TD Waterhouse Canada Inc. (Member CIPF), a subsidiary of The Toronto‬‬‫‪Dominion Bank. TD Waterhouse is a trade-mark of The Toronto-Dominion Bank, used under license. All insurance products and‬‬ ‫‪services are offered by life licensed agents of TD Waterhouse Insurance Services Inc., a member of TD Bank Financial Group.‬‬


‫‪38‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 923‬جمعه ‪ 17‬مهر ‪1388‬‬

‫‪38 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009‬‬

‫دو هفته طالیی برای تغذیه شما‬ ‫رژی��م غذای��ی الغ��ری ‪Lateral‬‬ ‫‪ Thigh Trainer‬ک��ه مقاله حاضر‬

‫سمبوسه‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫گوشت چرخ كرده ‪ 200‬گرم‬ ‫سيب زميني آب پز ‪ 3‬عدد‬ ‫پياز یک عدد‬ ‫جعفري ‪ 3‬قاشق غذاخوري‬ ‫نمك‪ ،‬زردچوبه و فلفل به مقدار كافي‬ ‫نان لواش ‪ 6‬عدد‬ ‫طرز تهيه‪:‬‬ ‫پياز را رنده مي كنيم و با گوشت مخلوط كرده و در كمي روغن سرخ‬ ‫مي كنيم‪ .‬س��پس نمك‪ ،‬زردچوبه و فلفل (سمبوسه معموال ت ُند است‪،‬‬ ‫ولي ش��ما مقدار فلفل را طبق ذائقه خودتان اضافه كنيد) و يك فنجان‬ ‫آب درون گوشت سرخ شده مي ريزيم و مي گذاريم تا گوشت بپزد‪.‬‬ ‫سيب زميني پخته را رنده كرده و با جعفري خرد شده به گوشت اضافه‬ ‫مي كنيم‪ .‬در صورت تمايل مي توانيد از قارچ هم استفاده كنيد‪.‬‬ ‫نان لواش را كه بهتر است كمي خمير باشد‪ ،‬به صورت نوارهاي باريكي‬ ‫مي بريم و در ابتداي نوار‪ ،‬از مايه سمبوس��ه روي نان مي گذاريم و به‬ ‫ش��كل مثلثي آن ها را مي پيچيم (در ادامه طرز پيچيدن نان سمبوس��ه‬ ‫توضيح داده شده است)‪.‬‬ ‫در ظرف گودي روغن مي ريزم و وقتي داغ شد‪ ،‬سمبوسه ها را در آن‬ ‫سرخ مي كنيم‪.‬‬ ‫براي س��بزي سمبوسه مي توانيد از سبزي هاي معطر هم استفاده كنيد‪.‬‬ ‫همين طور اگر تخم گش��نيز به آن اضافه كنيد‪ ،‬خوشمزه و معطر مي‬ ‫شود‪(.‬تخم گشنيز يك قاشق غذاخوري)‬ ‫با ‪ 6‬عدد نان لواش‪ 18 ،‬عدد سمبوسه درست مي شود‪.‬‬ ‫طرز پيچيدن نان سمبوسه‪:‬‬ ‫نان را به صورت مس��تطيل مي بريم و‬ ‫در گوشه چپ‪ ،‬مقداري از مواد را مي‬ ‫گذاريم‪ .‬سپس گوشه نان را روي مواد‬ ‫مي آوريم‪ .‬اين طوري يك ضلع مثلث‬ ‫ساخته مي شود‪.‬‬ ‫در مرحله بعد بايد ضل��ع ديگر آن را‬ ‫بسازيم‪ .‬در نتيجه نان سمت راست را‬ ‫روي مواد مي آوريم‪ .‬بدين ترتيب ما‬ ‫دو ضلع از مثلث را ساخته ايم‪.‬‬ ‫اگر دقت كنيد‪ ،‬دو ضلع بااليي مثلث‬ ‫را داري��م‪ .‬ولي مثلثم��ان ضلع پاييني‬ ‫ندارد‪ .‬در نتيجه ميزان نان باقيمانده كه‬ ‫در پايين مثلث ديده مي شود را از زير‬ ‫مثلث رد مي كنيم تا ضلع سوم ساخته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به اين ترتيب سه ضلع مثلث ايجاد شده‬ ‫و ما يك تكه اضافه نان هم داريم‪ .‬مي‬ ‫توانيد آن را روي سمبوسه بياوريد‪.‬‬ ‫اگر به سمبوس��ه ه��اي حاضري نگاه‬ ‫كنيد‪ ،‬معموال يك تكه نان اضافه هم‬ ‫روي آن قرار دارد‪.‬‬

‫بر اس��اس آن تنظیم شده‪ ،‬یکی از‬ ‫رژیم‌ه��ای مع��روف و پر‌طرفدار‬ ‫در دنیای غرب اس��ت که هر ساله‬ ‫هزاران هزار نفر در سراس��ر جهان‬ ‫برای خالص ش��دن از چربی‌های‬ ‫اضافه‌ش��ان به آن متوسل می‌شوند‪.‬‬ ‫البته ای��ن مارک تج��اری‪ ،‬انواع و‬ ‫اقسام رژیم‌های اختصاصی غذایی‪،‬‬ ‫ورزش��ی‪ ،‬زیبایی‪ ،‬بهداشت روان‪،‬‬ ‫موفقیت و حتی غلبه بر مش��کالت‬ ‫جنس��ی هم دارد‪ .‬ای��ن رژیم‪ ،‬یک‬ ‫دس��تور عمومی قابل استفاده برای‬ ‫تمامی مردان و زنان س��الم اس��ت‪،‬‬ ‫اما بای��د بدانیم که خیل��ی از افراد‬ ‫ش��رایط ویژه و منحصر‌به فردی از‬ ‫جمله بیماری‌های خاص دارند که‬ ‫آن‌ها را عالوه بر این رژی ‌م عمومی‪،‬‬ ‫به دس��تورالعمل‌های اختصاصی‌تر‬ ‫و بعضی ظریف‌کاری‌های خاص‬ ‫نیازمند می‌سازد‪ .‬مثل همیشه‪ ،‬هیچ‬ ‫دستور کلی و رژیم عامی نمی‌تواند‬ ‫ج��ای مراجعه به ی��ک متخصص‬ ‫تغذیه حاذق را بگیرد‪.‬‬ ‫سری‬ ‫همه به دنبال یافتن یک رژیم ّ‬ ‫و معجزه‌‌آسا هس��تند که بتوانند به‬ ‫وسیله آن اندامی متناسب‪ ،‬باریک و‬ ‫بدون حتی یک مثقال چربی داشته‬ ‫باشند‪ .‬ولی خیالتان را راحت کنیم‪:‬‬ ‫گرسنگی کشیدن یا حذف کامل‬ ‫یک گروه غذایی نتیجه مورد نظر‬ ‫ش��ما را تأمین نخواهد کرد‪ .‬داشتن‬ ‫یک رژیم غذایی متع��ادل حاوی‬ ‫مقادیر مناسب مواد غذایی که بدن‬ ‫شما به آن نیاز دارد‪ ،‬تنها رمز موفقیت‬ ‫شما است‪ .‬همان‌طور که می‌دانید‪،‬‬ ‫بدن ش��ما به ‪ 6‬دسته از مواد غذایی‬ ‫نیازمن��د اس��ت‪ :‬کربوهیدرات‌ها‪،‬‬ ‫پروتئین‪ ،‬م��واد معدنی‪ ،‬ویتامین‌ها‪،‬‬ ‫آب و مق��دار کم��ی چربی‌‌ه��ای‬ ‫اشباع‌ش��ده‪ .‬رژیم ‪Lateral Thigh‬‬ ‫‪ Trainer‬توصیه می‌کند که مقدار‬ ‫کمی غذاهای کم‌چربی بخورید و‬ ‫میان‌وعده‌های چرب و نوشابه‌های‬ ‫قندی را هم به کلی کنار بگذارید‪.‬‬ ‫این غذاهای ب��ی‌ارزش را از رژیم‬ ‫غذایی خود بیرون بریزید و هرچه‬ ‫بیش��تر از آب (که بزرگ‌ترین رمز‬ ‫موفقیت شما در رژیم غذایی است)‬ ‫اس��تفاده کنی��د‪ .‬آب ح��اوی هیچ‬ ‫کالری یا ویتامینی نیست و ماده‌ای‬ ‫کام� ً‬ ‫لا ضروری به ش��مار می‌آید‪.‬‬ ‫هیچ فرد س��المی هرگز با نوشیدن‬ ‫مقادیر زیاد آب مس��موم نش��ده یا‬ ‫مش��کلی پیدا نکرده‪ ،‬چرا که بدن‬ ‫س��الم به راحتی مقادیر اضافی آب‬ ‫را دفع می‌کند؛ با این حال بدن شما‬ ‫بدون دریافت کافی آب نمی‌تواند‬ ‫فعالیت طبیعی داش��ته باشد‪ .‬حسن‬ ‫آب این است که نوشیدن آن عالوه‬ ‫بر تشنگی‪ ،‬احساس گرسنگی را هم‬ ‫تخفیفمی‌دهد‪.‬‬ ‫ی��ک رژی��م غذای��ی کم‌چرب��ی‬ ‫هوشمندانه‌ترین راه برای شما است‪،‬‬ ‫اما این بدان معنا نیست که چربی‌ها‬ ‫را به طور کامل از رژیم غذایی خود‬ ‫حذف کنید‪ .‬شما به میزان مناسبی از‬ ‫چربی در رژی��م غذایی نیازمندید‪،‬‬

‫چرا که چربی‌ها یک جزء ضروری‬ ‫دیواره سلول‌ها و رشته‌های عصبی‬ ‫هس��تند‪ .‬در مجموع برای دستیابی‬ ‫به کاهش وزن‪ ،‬توصیه می‌شود که‬ ‫کمتر از ‪ 10‬درص��د از کل کالری‬ ‫دریافتی روزانه ش��ما از چربی‌های‬ ‫‌غیر اشباع تأمین شود‪.‬‬ ‫چه کنیم‬ ‫تا رژیم‌مان متعادل باشد؟‬ ‫م��ن مطمئ��ن هس��تم که هم��ه ما‬ ‫نصیحت‌ه��ای والدی��ن خ��ود را‬ ‫در م��ورد اهمی��ت تغذی��ه از همه‬ ‫گروه‌های اصلی غذاها خوب به یاد‬ ‫داریم (و البته مثل همه نصیحت‌های‬ ‫دیگ��ر از آن متنفریم)‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫این فرهنگ و باور هر روز بیشتر و‬ ‫بیشتر جا می‌افتد که خوردن غذای‬ ‫مناسبدرمیزانمناسببرایتناسب‬ ‫اندام و خوش‌هیکل و نیرومند به نظر‬ ‫رسیدن‪ ،‬ش��دیدا ً حیاتی است‪ .‬مهم‬ ‫نیست ‪ 16‬سالتان باشد یا ‪ 60‬سالتان؛‬ ‫هیچ‌وقت برای تغییر باور‌ها و عادات‬ ‫غذایی دیر نیست‪.‬‬ ‫بدن برای حف��ظ کار‌کرد صحیح‬ ‫خود در درجه اول و حفظ تناسب‬ ‫در درجه بعد‪ ،‬به طیف وس��یعی از‬ ‫مواد غذایی در ‪ 5‬گ��روه تغذیه‌ای‬ ‫اصلی نیازمند اس��ت‪ .‬الزم اس��ت‬ ‫تعداد و اندازه سهم‌های روزانه‌ای را‬ ‫که باید از هر گروه غذایی مصرف‬ ‫کنید‪ ،‬بدانید‪ .‬ش��کل زیر به ش��ما‬ ‫کمکمی‌کند‪.‬‬ ‫مطمئن ش��وید که از حداقل تعداد‬ ‫سهم‌های هر ‪ 5‬گروه اصلی غذا به‬ ‫شرح توصیه‌شده استفاده می‌کنید‪.‬‬ ‫شما به این مواد به خاطر ویتامین‌ها‪،‬‬ ‫م��واد معدن��ی‪ ،‬کربوهیدرات‌ها و‬ ‫پروتئین‌های��ی ک��ه تأمین می‌کنند‬ ‫نیاز دارید‪ .‬فقط سعی کنید کمترین‬ ‫میزان چرب��ی را از میان گروه‌های‬ ‫غذایی انتخاب کنید‪ .‬میزانی از هر‬ ‫غذا که به عنوان یک سهم در نظر‬ ‫گرفته می‌ش��ود‪ ،‬در ادامه ذکر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر میزانی بیش��تر از مقدار‬ ‫مشخص‌ش��ده به عنوان یک سهم‬ ‫خوردید‪ ،‬آن را بیش از یک س��هم‬ ‫محاس��به کنید‪ .‬به عنوان مثال یک‬ ‫پرس عادی اس��پاگتی برای شام در‬ ‫حدود ‪ 2‬ت��ا ‪ 3‬س��هم ماکارونی به‬ ‫حساب می‌آید‪.‬‬

‫کلید‌هایطالیی‬ ‫* به ن��ان گندم (به‌خصوص از نوع‬ ‫س��بوس‌دارش) وفادار بمانید‪ .‬یک‬ ‫الیه نازک از یک مربای بدون قند‬ ‫(دارای شیرین‌کننده‌های مصنوعی‬ ‫رژیم��ی) روی نان خود بمالید تا به‬ ‫این صورت محرومیت را احساس‬ ‫نکنید‪.‬‬ ‫* با روغن زیتون آشپزی کنید‪ .‬این‬ ‫گزینه برای سالمت قلب شما خوب‬ ‫است اما باز هم عضوی از خانواده‬ ‫چربی‌ها است و باید از آن هم کم‬ ‫استفاده کنید‪ .‬می‌توانید برای تفت‬ ‫دادن از یک «آبپاش» برای ریختن‬ ‫روغن زیتون استفاده کنید تا استفاده‬

‫از روغن به حداقل برسد‪.‬‬ ‫* برای صبحانه از نان تس��ت یا نان‬ ‫س��بوس‌دار گندم‪ ،‬سفیده تخم‌مرغ‬ ‫و ش��یر بدون چربی استفاده کنید‪.‬‬ ‫بلغور جو دوس��ر همراه شیر بدون‬ ‫چربی هم انتخابی عالی است‪ .‬حتماً‬ ‫همیشه اطالعات روی بسته غذاهای‬ ‫تهیه‌ش��ده از غالت را از نظر میزان‬ ‫چربی‪ ،‬قند و کالری مطالعه کنید‪.‬‬ ‫* س��ینه چرخ‌ک��رده بوقلم��ون را‬ ‫می‌توانید به عن��وان یک خوراک‬ ‫م��ورد عالقه با میزان چربی بس��یار‬ ‫پایی��ن امتحان کنی��د و حتی آن را‬ ‫جایگزین گوشت قرمز نمایید‪ .‬اما‬ ‫اگر بوقلمون گیرتان نمی‌آید‪ ،‬غصه‬ ‫نخورید؛ همین گوشت لخم (بدون‬ ‫چربی) گاو یا مرغ بدون پوست هم‬ ‫گزینه بدی نیست‪.‬‬ ‫* مراقب چاشنی‌ها باشید! از مایونز‬ ‫بدون چربی اس��تفاده کنید‪ .‬بهترین‬ ‫کار آن است که کچاپ را هم کنار‬ ‫بگذارید‪ ،‬چرا که شیرین و سرشار‬ ‫از قند است‪.‬‬ ‫* س��اده‌تر بخورید‪ .‬انواع س��س‌ها‬ ‫و مایه‌های گوش��تی آماده را تا حد‬ ‫ام��کان کنار بگذاری��د‪ .‬اگر خیلی‬ ‫دلت��ان می‌خواه��د از ای��ن چیزها‬ ‫بخورید‪ ،‬شیر غلیظ‌شده بی‌چربی را‬ ‫برای طعم‌دهی به غذاهایتان امتحان‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫* مراق��ب میزان مص��رف چای و‬ ‫قه��وه خود باش��ید‪ .‬چ��ای و قهوه‬ ‫فی‌نفسه بد نیس��تند اما چای‌خور‌ها‬ ‫و قهوه‌خوره��ای قه��ار ک��ه قند و‬ ‫ش��کر (و خامه برای قهوه) زیادی‬ ‫مص��رف می‌کنند اغل��ب هر روز‬ ‫کالری بیش��تری معادل یک وعده‬ ‫غذایی اضاف��ی دریافت می‌نمایند‪.‬‬ ‫* پیتزا بهترین گزینه ش��ما از میان‬ ‫غذاهای آماده (‪ )fast food‬است‪.‬‬ ‫بهتر است مواد اولیه پیتزا را بخرید و‬ ‫خودتان آن را بپزید‪ .‬این کار خیلی‬ ‫سخت نیست و می‌تواند یک تفریح‬ ‫خانوادگی باشد‪ .‬از آرد گندم‪ ،‬پنیر‬ ‫پیتزای ب��دون چربی بدون نمک و‬ ‫مقدار زیادی سبزیجات برای پیتزای‬ ‫مورد عالقه خود استفاده کنید!‬ ‫* همه س��بزیجات مثل هم آفریده‬ ‫نش��ده‌اند‪ .‬س��یب‌زمینی را محدود‬ ‫کنید‪ .‬ذرت و هویج هم سرش��ار از‬ ‫قند هس��تند و بنابراین گزینه خیلی‬ ‫خوبی برای خوردن مکرر نیستند‪.‬‬ ‫س��بزی‌های زرد و سبز (جز ذرت)‬ ‫را که بیشترین سود و شکم‌پر‌کنی‬ ‫و در عین ح��ال کمترین کالری را‬ ‫دارند‪ ،‬انتخاب کنید‪.‬‬ ‫* کباب کردن یک راه عالی برای‬ ‫پختن گوشت است‪ .‬به این ترتیب‬ ‫قط��رات چربی از گوش��ت خارج‬ ‫ش��ده‪ ،‬هیچ چربی اضاف��ه‌ای نیز به‬ ‫آن اف��زوده نمی‌ش��ود‪ .‬همیش��ه به‬ ‫دنبال بهترین گزینه‌ها باش��ید‪ .‬سینه‬ ‫مرغ بدون پوس��ت هم یک گزینه‬ ‫عالی است‪ .‬آن را می‌توانید در انواع‬ ‫چاشنی مثل پیاز و آبلیمو بخوابانید تا‬ ‫نرم شود و طعم خوبی پیدا کند‪.‬‬ ‫* گوشت چرخ‌کرده آماده نخرید‬ ‫و از فروش��نده بخواهید قسمتی از‬ ‫گوش��ت را با کمتری��ن چربی که‬

‫خودتان انتخ��اب کرده‌اید برایتان‬ ‫چرخ کند‪ .‬حتی س��ینه چرخ‌کرده‬ ‫آم��اده بوقلمون هم ممکن اس��ت‬ ‫مقدار زیادی چربی اضافه داش��ته‬ ‫باشد‪ .‬به همین‌خاطر خودتان سینه‬ ‫بوقلمون را بخرید و چرخ کنید یا از‬ ‫فروشنده بخواهید برایتان سینه‌هایی‬ ‫را که انتخاب می‌کنید چرخ کند‪.‬‬ ‫* ماهی زیاد بخورید؛ حداقل ‪ 3‬بار‬ ‫در هفته به عنوان ناهار یا ش��ام‪ .‬در‬ ‫کشورهایی مثل چین یا ژاپن که در‬ ‫آن‌جا تقریباً هیچ کس اس��م چاقی‬ ‫را نشنیده اس��ت‪ ،‬مردم حتی برای‬ ‫صبحانه هم ماهی می‌خورند‪ .‬سرخ‬ ‫کردن ماهی با روغن و کره را کنار‬ ‫بگذارید و در عوض گوشت ماهی‬ ‫را با آبلیمو و گیاهان معطر طعم‌دار‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫* کس��ی نمی‌گوی��د میان‌وع��ده‬ ‫نخورید اما در این مورد خیلی دقیق‬ ‫عمل کنید‪ .‬همیشه دو ‌رو‌برتان میوه‬ ‫یا س��بزیجات خام کم‌کالری برای‬ ‫مبارزه با حمالت گرسنگی داشته‬ ‫باش��ید‪ .‬این میان‌وعده‌ها همچنین‬ ‫باعث می‌شوند بیش از حد گرسنه‬ ‫نباشید تا در زمان خوردن غذا بیش‬ ‫از اندازه بخورید‪.‬‬ ‫* برای مقابله با وسوسه‌ها‌یتان برنامه‬ ‫داش��ته باشید‪ .‬اگر همیش��ه ‪ 2‬عدد‬ ‫کیک برنجی خوشمزه یا چند عدد‬ ‫بیسکوییت س��بوس‌دار بدون خامه‬ ‫همراهتان باش��د‪ ،‬می‌توانید در برابر‬ ‫وسوسه خرید ذرت بوداده مقاومت‬ ‫کنید‪ .‬ش��ما در یک دنی��ای واقعی‬ ‫زندگی می‌کنید‪ ،‬ب��ه همین خاطر‬ ‫همیش��ه به فکر جایگزی��ن کردن‬ ‫باش��ید نه ترک ک��ردن و ایده‌های‬ ‫افراطی غیر عملی مانند آن‪.‬‬ ‫همهدوستدارندهنگامیکهجلوی‬ ‫تلویزیون در حال تماشای یک فیلم‬ ‫عالی هس��تند دهانشان هم بجنبد و‬ ‫چی��زی بخورند‪ .‬اما بای��د کلوچه‌‪،‬‬ ‫تخمه شور یا چیپس سیب‌زمینی را‬ ‫فرام��وش کنید و به ج��ای آن مث ً‬ ‫ال‬ ‫انگور بخورید‪ .‬به این صورت شما‬ ‫می‌توانی��د تمایلتان ب��رای جنبیدن‬ ‫دهانتان را فرو‌بنشانید‪ ،‬بدون این‌که‬ ‫چربی یا کالری بیش از حد مصرف‬ ‫کنی��د‪ .‬به‌خصوص انگ��ور قرمز به‬ ‫دلیل داش��تن آنتی‌اکس��ید‌ان‌های‬ ‫بیشتر‪ ،‬برای سالمتی مناسب است‪.‬‬ ‫برای ایجاد تن��وع مي‌توانید انگور‬ ‫یخ‌زده بخورید !‬ ‫* آب‪ ،‬آب‪ ،‬آب! ش��ما هیچ‌وقت‬ ‫نمی‌توانی��د ب��ه ان��دازه کافی آب‬ ‫بنوشید‪ .‬هر‌چه بیش��تر آب بنوشید‬ ‫بیشتر می‌توانید با یک برنامه تغذیه‬ ‫سالم و بی‌خطر وزن کم کنید‪ .‬آب‬ ‫بدنتان را با نوشیدن حد‌اقل ‪ 8‬لیوان‬ ‫آب در روز حفظ کنید‪.‬‬ ‫* شما همیش��ه باید پیش از شروع‬ ‫هر برنامه ورزش��ی یا رژیم غذایی‬ ‫با پزشکتان مش��ورت کنید‪ ،‬حتی‬ ‫اگر االن هم هیچ مش��کل جسمی‬ ‫یا بیماری مشخصی ندارید‪ .‬پزشک‬ ‫ش��ما ممکن اس��ت الزم بداند این‬ ‫برنامه را تا حدی تغییر دهد تا بتواند‬ ‫نیازهای ویژه شما را برآورده سازد‪.‬‬


‫‪39‬‬

‫‪39 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 923‬جمعه ‪ 17‬مهر ‪1388‬‬

‫آخرین دستاوردهای دنیای پزشکی‬ ‫نوشیدن چاي كابوس هاي شبانه را كم می‌کند‬

‫توصيه هايي براي كاهش كلسترول باال‬

‫افزاي��ش كلس��ترول و چربي هاي‬ ‫خون‪ ،‬باعث افزايش خطر بيماري‬ ‫هاي قلبي در طي س��ال هاي اخير‬ ‫شده است‪ .‬درمان افزايش كلسترول‬ ‫خون شامل تغيير شيوه هاي زندگي‬ ‫اعم از رژيم غذايي‪ ،‬فعاليت بدني و‬ ‫نيز رفتارهاي نادرست زندگي مي‬ ‫باشد‪ .‬اما توجه به اين نكته ضروري‬ ‫است كه حل اين مشكل به معناي‬ ‫ح��ذف كامل چربي ه��اي غذايي‬ ‫نمي باشد‪ ،‬زيرا كلسترول در تمامي‬ ‫س��لول هاي بدن يافت مي شود و‬ ‫براي س��اخت س��لول هاي سالم و‬ ‫برخي هورمون هاي حياتي استفاده‬ ‫مي شود‪.‬‬ ‫زماني كه كلسترول خون باال است‪،‬‬ ‫ذخاير چرب��ي در رگ هاي خوني‬ ‫نيز افزايش مي يابند و جريان خون‬ ‫در رگ ها را مش��كل مي س��ازند‪.‬‬ ‫لذا قلب ممكن است به خون غني‬ ‫از اكسيژن دسترسي نيابد‪ ،‬در نتيجه‬ ‫خطر حمله قلب��ي افزايش مي يابد‪.‬‬ ‫كاه��ش جري��ان خون ب��ه مغز نيز‬ ‫ممكن اس��ت به سكته مغزي منجر‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫افزاي��ش كلس��ترول‪ ،‬كام�لا قابل‬ ‫پيشگيري و كنترل است‪ .‬تغيير شيوه‬ ‫ي زندگي مانن��د ورزش كردن و‬ ‫داشتن رژيم غذايي سالم‪ ،‬اولين گام‬ ‫براي پيشگيري از افزايش كلسترول‬ ‫و درمان آن است‪.‬‬ ‫به موارد ذيل دقت كنيد‪:‬‬ ‫كاهش وزن اضافي‬ ‫اضافه وزن با افزايش كلسترول خون‬ ‫مرتبط است‪ .‬كاهش ‪ 3‬تا ‪ 5‬كيلو از‬ ‫وزن اضاف��ي بدن‪ ،‬به كاهش مقدار‬ ‫كلسترول خون منجر مي گردد‪.‬‬ ‫رژيم غذايي‬ ‫آنچه ش��ما مي خوريد‪ ،‬بر س��طح‬ ‫كلسترول خونتان تاثير مستقيم دارد‪.‬‬ ‫در برخي افراد‪ ،‬رژيم غذايي غني از‬ ‫فيبر و و سبزيجات همانند استفاده از‬ ‫داروهاي كاهش دهنده كلسترول‬ ‫مانن��د داروهاي گروه اس��تاتين‪ ،‬به‬ ‫كاهش كلسترول خون كمك مي‬ ‫كند‪.‬‬ ‫* انتخ��اب چربي هاي س��الم تر‪:‬‬ ‫چربي هاي اشباع و ترانس (مثل كره‬

‫و روغن جامد)‪ ،‬كلسترول تام خون‬ ‫و ‪ LDL‬كلسترول (كلسترول بد) را‬ ‫افزايش مي دهند‪ .‬شما بايد كمتر از‬ ‫‪ 10‬درصد كال��ري روزانه تان را از‬ ‫چربي اشباع به دست آوريد‪.‬‬ ‫چربي تك زنجيره اي غير اش��باع‬ ‫‪( MUFA‬در روغن زيتون‪ ،‬روغن‬ ‫كانوال و بادام زمين��ي وجود دارد)‬ ‫سالم تر اس��ت‪ .‬ديگر منابع چربي‬ ‫س��الم ش��امل بادام و گردو و ساير‬ ‫روغ��ن هاي گياهي ب��ه جز روغن‬ ‫نارگيل و روغن پالم مي باشد‪.‬‬ ‫* حذف چربي هاي ترانس‪ :‬چربي‬ ‫هاي ترانس ‪ ،‬ك��ه اغلب در روغن‬ ‫نباتي جامد‪ ،‬مارگارين و ش��يريني‬ ‫ها وجود دارند‪ ،‬نه تنها كلس��ترول‬ ‫ب��د (‪ )LDL‬را افزاي��ش مي دهند‪،‬‬ ‫بلكه كلس��ترول خوب (‪ )HDL‬را‬ ‫نيز كاهش مي دهن��د‪ .‬براي تعيين‬ ‫كلس��ترول يك ماده غذايي‪ ،‬تنها‬ ‫ب��ه برچس��ب غذايي آن ب��ا عنوان‬ ‫«بدون چربي ترانس» اكتفا نكنيد‪،‬‬ ‫بلكه ليست مواد تشكيل دهنده آن‬ ‫را بخواني��د و چنانچه داراي روغن‬ ‫هيدروژن��ه ب��ود‪ ،‬در مص��رف آن‬ ‫احتياطكنيد‪.‬‬ ‫* كلس��ترول غذايتان را كم كنيد‪:‬‬ ‫ه��دف از رژيم غذاي��ي الزم براي‬ ‫كاهش كلس��ترول خون‪ ،‬دريافت‬ ‫كمتر از ‪ 300‬ميلي گرم كلس��ترول‬ ‫در روز و در صورت داشتن بيماري‬ ‫قلبي‪ ،‬كمت��ر از ‪ 200‬ميلي گرم در‬ ‫روز مي باشد‪.‬‬ ‫منابع غني كلسترول شامل گوشت‬ ‫قرم��ز ‪ ،‬زرده تخم م��رغ و لبنيات‬ ‫پرچ��رب مي باش��د‪ .‬به ج��اي آن‬ ‫ها مي توان از گوش��تي كه چربي‬ ‫آن جدا ش��ده و لبنيات كم چرب‬ ‫استفادهكنيد‪.‬‬ ‫* انتخاب نان و غالت سبوس دار‪:‬‬ ‫غالت سبوس دار‪ ،‬سالمت قلب را‬ ‫ارتقا مي دهند‪.‬‬ ‫نان سبوس دار ‪ ،‬ماكاروني با گندم‬ ‫سبوس دار‪ ،‬آرد گندم سبوس دار و‬ ‫برنج قهوه اي را انتخاب كنيد‪ .‬ديگر‬ ‫گزينه هاي خوب شامل آرد جو و‬ ‫سبوس جو مي باشند‪.‬‬ ‫* مصرف زياد ميوه و سبزي‪ :‬ميوه‬ ‫ها و سبزيجات غني از فيبر غذايي‬ ‫هستند و به كاهش كلسترول خون‬ ‫كمك م��ي كنند‪ .‬در مي��ان وعده‬ ‫ها‪ ،‬بيشتر ميوه ها بخوريد‪ .‬خورش‬

‫ها و س��وپ هاي حاوي سبزيجات‬ ‫را بيش��تر در برنام��ه غذاي��ي خود‬ ‫بگنجانيد‪.‬‬ ‫* مص��رف ماهي ‪ :‬خ��وردن ماهي‬ ‫به حفظ س�لامت قلب كمك مي‬ ‫كند‪ .‬برخي از انواع ماهي ها (مانند‬ ‫كد‪ ،‬تون‪ ،‬هاليبوت)‪ ،‬چربي اشباع و‬ ‫كلسترول كمتري از گوشت قرمز و‬ ‫ماكيان (مرغ و بوقلمون و ‪ )...‬دارند‪.‬‬ ‫ماهي هايي مانند س��المون‪ ،‬غني از‬ ‫اس��يدهاي چرب امگا ‪ 3‬هستند كه‬ ‫به ارتقاي سالمت قلب كمك مي‬ ‫كنند‪.‬‬ ‫ل��ذا توصي��ه اساس��ي آن اس��ت‬ ‫ك��ه حداق��ل ‪ 2‬ب��ار در هفته ماهي‬ ‫بخوريد‪.‬‬ ‫* عدم مصرف الكل‬ ‫* كاهش مصرف نوش��يدني ها و‬ ‫غذاهاي حاوي شكر‬ ‫* انتخاب غذاهاي مناس��ب بدون‬ ‫نمك يا كم نمك‬ ‫ورزش منظم‬ ‫ورزش منظم‪ ،‬س��طح كلس��ترول‬ ‫خ��ون را بهبود مي دهد‪ .‬با موافقت‬ ‫پزشك خود روزانه ‪ 30‬تا ‪ 60‬دقيقه‬ ‫ورزش كنيد‪ .‬س��پس ب��ه تدريج با‬ ‫نظر متخص��ص‪ ،‬روزانه پياده روي‬ ‫تند داشته باشيد‪ ،‬دوچرخه سواري‬ ‫و ش��نا كنيد‪ .‬براي حفظ انگيزه ي‬ ‫خود‪ ،‬شاد باشيد‪ .‬شواهد نشان داده‬ ‫است كه براي ادامه ي فعاليت بدني‬ ‫و ورزش منظم بهتر است كه يك‬ ‫همراه ورزشي براي خود پيدا كنيد‬ ‫و ب��ه گ��روه هاي ورزش��ي ملحق‬ ‫شويد‪.‬‬ ‫نيازي نيس��ت تمام ‪ 30‬تا ‪ 60‬دقيقه‬ ‫را ي��ك جا ورزش كني��د‪ ،‬به ويژه‬ ‫در كساني كه سال ها فعاليت بدني‬ ‫نداشته اند و گاهي از افزايش وزن‬ ‫رنج مي برند‪ ،‬تقسيم فعاليت بدني‬ ‫در ط��ي س��اعات روز ب��ه ‪ 3‬ت��ا ‪6‬‬ ‫قسمت ‪ 10‬دقيقه اي مي تواند مفيد‬ ‫واقع باشد‪.‬‬ ‫سيگارنكشيد‬ ‫اگر س��يگاري هستيد‪ ،‬آن را ترك‬ ‫كنيد‪ .‬ترك سيگار مي تواند سطح‬ ‫‪ HDL‬كلسترول را افزايش دهد‪.‬‬ ‫تنها ‪ 20‬دقيقه بعد از ترك س��يگار‬ ‫‪ ،‬فش��ار خون كاهش مي يابد‪ ،‬بعد‬ ‫از ‪ 24‬س��اعت‪ ،‬خط��ر حمله قلبي‬ ‫كاهش مي يابد‪ ،‬بعد از يك س��ال‪،‬‬ ‫خطر بيماري هاي قلبي نصف افراد‬ ‫س��يگاري مي ش��ود و در طي ‪15‬‬ ‫سال‪ ،‬خطر بروز بيماري هاي قلبي‬ ‫ش��بيه افرادي مي ش��ود كه هرگز‬ ‫سيگار نكشيده اند‪.‬‬

‫نوش��يدن چاي در ط��ي روز براي‬ ‫جلوگيري از كابوس هاي ش��بانه‬ ‫مناسب است‪.‬‬ ‫دانش��مندان ژاپني ط��ي تحقيقاتي‬ ‫متوجه شدند احتمال ديدن خواب‬ ‫هاي پريشان در كساني كه در طول‬ ‫روز بي��ش از يك فنجان چاي مي‬ ‫نوش��ند‪ ،‬در مقايس��ه با آنهايي كه‬ ‫تقريبا اصال چاي نمي نوشند‪ ،‬پنجاه‬ ‫درصد كمتر است‪.‬‬ ‫محققان مدرس��ه پزشكي دانشگاه‬ ‫نيهون ژاپن تاكيد كرده اند كه هنوز‬ ‫به علت اصلي اين مس��ئله پي نبرده‬ ‫اند‪ ،‬اما به عقيده آنها‪ ،‬مواد شيميايي‬ ‫فع��ال موج��ود در چاي ب��ه ويژه‬ ‫اس��يد آمينه تانين‪ ،‬موجب كاهش‬ ‫اضط��راب و آرام ك��ردن فعاليت‬

‫الكتريكي منفي مغز مي شود‪.‬‬ ‫پزشكانژاپنيبهطورهمزمانمتوجه‬ ‫شده اند زنان هشتاد درصد بيشتر از‬ ‫مردان كابوس مي بينند‪ .‬آن ها هنوز‬ ‫براي اين مسئله هم توضيحي نيافته‬ ‫اند‪ ،‬هر چند روانشناس��ان معتقدند‬ ‫اين مس��ئله به س��اختار رواني زنان‬ ‫مربوط مي شود‪.‬‬ ‫چاي سياه حاوي ماده اي است كه‬ ‫همچون داروه��اي موثر در درمان اس��تفاده مي ش��ود زيرا تصور مي‬ ‫ديابت نوع دو‪ ،‬قند خون را كاهش ش��ود كه پلي ساخاريد موجود در‬ ‫مي دهد‪ .‬چاي سياه حاوي ماده اي چاي باعث كاه��ش قند خون مي‬ ‫است كه مشابه داروهاي پركوز و ش��ود‪ .‬اكنون نيز تحقيق��ات ثابت‬ ‫گليست (داروهاي موثر در درمان ك��رده كه نحوه عملكرد تركيبات‬ ‫موج��ود در اين ن��وع چاي چيزي‬ ‫ديابت نوع دو) عمل مي كند‪.‬‬ ‫در كش��ورهاي چين و ژاپن جهت ش��بيه داروهاي درماني ديابت نوع‬ ‫درم��ان دياب��ت از چ��اي كورس دو مي باشد‪.‬‬

‫خوابیدن روی شکم خرخر را تشدید می کند!‬ ‫در مورد خواب و خرخر تحقیقات‬ ‫زیادی انجام شده اما آنچه مشخص‬ ‫است‪ ،‬اینکه وقتی دستگاه گوارش‬ ‫آزاد و رها بوده و در فش��ار نباشد‪،‬‬ ‫خرخر افراد نیز کاهش می یابد‪.‬‬ ‫به نقل از فست هیلینگ‪ ،‬یک گروه‬ ‫تحقیقاتی تاثیر نح��وه خوابیدن بر‬ ‫روی س�لامتی را مورد مطالعه قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫نتیج��ه اینکه خوابی��دن آزاد و رها‬ ‫برای سیستم گوارشی بسیار مناسب‬ ‫است‪ .‬این در حالی است که موارد‬ ‫بسیار صاف و دستها در امتداد بدن‬ ‫یا صاف به پش��ت و دس��تها روی‬ ‫س��ر موجب خر خر کردن شده و‬ ‫خواب خوبی را به همراه ندارند‪ .‬در‬ ‫عین حال خوابیدن روی شکم فشار‬ ‫بیش��تری را نیز به کمر تحمیل می‬ ‫کند و دردهای کمری را تش��دید‬ ‫می کند‪.‬‬

‫زمانی که ش��کم آزاد باشد‪ ،‬افراد‬ ‫راحت می توانند تنفس کنند و اعما‬ ‫و احش��ا در آرامش کامل قرار می‬ ‫گیرد اما اگر وزن بدن بر روی شکم‬ ‫قرار بگیرد‪ ،‬آن وقت میزان اکسیژن‬ ‫دریافتی تحلیل رفته و فشار بیشتری‬ ‫به ش��کم وارد می شود که این امر‬ ‫موجب خر خر می‌شود‪.‬‬ ‫بودند ب��ه این حالت می خوابیدند‪،‬‬ ‫خانم ها دو برابر بیش��تر از آقایان به‬ ‫خوابی��دن در ای��ن حالت گرایش‬ ‫دارند‪.‬‬

‫البته ممکن اس��ت اف��رادی که در‬ ‫این ح��االت می خوابند تا صبح از‬ ‫خواب بیدار نش��وند اما از ساعات‬ ‫خواب خ��ود بهره کاف��ی نبرده و‬ ‫انرژی زیادی دریافت نمی کنند‪.‬‬ ‫جالب اس��ت بدانید یکی از شایع نکته دیگر اینکه کمتر اتفاق می افتد‬ ‫ترین ح��االت خ��واب‪ ،‬وضعیتی تا اف��راد حالت های خوابیدن خود‬ ‫اس��ت که فرد مانند دوران جنینی را تغیی��ر دهند و در این میان تنها ‪5‬‬ ‫درصد بودند که اظهار می داشتند‬ ‫خود را جمع می کند‪.‬‬ ‫در تحقیقی که انجام شد ‪ 41‬درصد هر شب حالت های خوابیدن خود‬ ‫از ‪ 1000‬نف��ری که تحت آزمایش را تغییر می دهند‬

‫استرس در تشدید کم‌حافظه شدن موثر است‬ ‫آیا اخیرا” فراموش می کنید دس��ته‬ ‫کلید خ��ود را کجا گذاش��ته اید؟‬ ‫داخل اتاق می ش��وید بدون اینکه‬ ‫بدانید برای چه کاری به آن سمت‬ ‫میروید؟ آیا شماره تلفن منزل خود‬ ‫را فراموش می کنید؟ نگران نباشید!‬ ‫متخصصانمعتقدندکهاسترسهای‬ ‫روزمره تا حدی مغز انسان را تحت‬ ‫تاثیر قرار می دهند که کم حافظگی‬ ‫را به وجود می آورد‪.‬‬ ‫روانشناسان در این زمینه توصیه می‬ ‫کنند که‪:‬‬ ‫*موزبهتریندوستحافظه‪:‬ویتامین‬ ‫‪ B‬بهترین تغذیه حافظه است و موز‬ ‫دارای این منبع غنی می باشد‪.‬‬ ‫*مهربانیباخویشتن‪:‬انجامکارهای‬ ‫مورد عالقه مانند خریدن یک شاخه‬ ‫گل‪ ،‬کتاب رمان‪ ،‬مالقات دوستان‬ ‫قدیمی و… باعث افزایش ترش��ح‬ ‫هورم��ون “دوپامین” می ش��ود که‬ ‫احس��اس خوبی را در فرد به وجود‬ ‫می آورد و این افزایش تاثیر مثبتی‬

‫بر سلسله اعصاب و آن بخش از مغز‬ ‫که مسئول حافظه است می گذارد‪.‬‬ ‫*قدم بزین��د‪ :‬زنان یا مردانی که در‬ ‫به طور مرتب قدم می زنند بس��یار‬ ‫کمتر دچار فراموش��ی می ش��وند‪.‬‬ ‫چرا؟ تحقیقات نش��ان داده اس��ت‬ ‫که فعالی��ت‪ ،‬ارتباط مغ��زی را در‬ ‫بخشی که ذهن مسئول حافظه است‬ ‫گسترش می دهد‪.‬‬ ‫*غذای سس دار نخورید‪ :‬بر اساس‬ ‫تحقیقات انجام شده بر روی عادت‬ ‫غذایی بیش از ‪ ٨‬هزار نفر‪ ،‬استفاده‬ ‫از این نوع سس ها و غذاهای سویا‬ ‫دار باعث کاهش قدرت حافظه می‬ ‫ش��ود‪ .‬علت آن است که یک ماده‬ ‫ش��یمیایی موجود در این نوع سس‬ ‫ها و س��ویا که گفته می ش��ود ضد‬ ‫س��رطان و بیماری قلبی است دقیقا‬ ‫عکس این خواص را با خود دارد‪.‬‬ ‫ب��ا این حال یک بار خوردن آن در‬ ‫هفته چندان مشکلی ندارد!‬ ‫*خواب به موقع‪ :‬یک اس��تراحت‬

‫خوب مغز می تواند اطالعات بشتر‬ ‫و بهتری را به حافظه شما باز گرداند‬ ‫تا مغ��زی ک��ه تم��ام روز را بدون‬ ‫استراحت گذرانده باشد‪.‬‬ ‫*بیشتر به خودتان برسید‪ :‬تحقیقات‬ ‫نشان می دهد افرادی که رژیم های‬ ‫غذایی بس��یار کم کالری در برنامه‬ ‫روزان��ه خود دارند نه تنها پروس��ه‬ ‫اطالع رسانی را بسیار کند انجام می‬ ‫دهد بلکه از دیگر افراد هم س��ن و‬ ‫سال خود که این رژیم را ندارند نیز‬ ‫کمتر قادر به استفاده از حافظه خود‬ ‫می باشند‪ .‬لذا به فکر خود باشید و‬ ‫رژیم های غیر موج��ه را فراموش‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫* چای گیاهی بنوش��ید‪ :‬آهن برای‬ ‫عملکرد صحی��ح حافظه ضروری‬ ‫است و نوشیدنی های کافئین دار به‬ ‫علت دارا بودن موادی به نام “تانن”‬ ‫(اس��ید تانیک) که ‪ ٧٥‬درصد آهن‬ ‫موجود در بدن را از بین می برند‪.‬‬


‫‪40‬‬

‫‪40 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 923‬جمعه ‪ 17‬مهر ‪1388‬‬

‫اطالعيه سازمان ها و نهادهاي سياسي و اجتماعي‬ ‫انجمن خدمات رسانی ساکسس در ریچموند‬ ‫ما با افتخار آمادۀ ارائه خدمات درزمینه های زیر به‬ ‫هموطنان و دیگر دوستان فارسی زبان به ویژه مهاجرین‬ ‫تازه وارد می باشیم‪.‬‬ ‫* اطالع رسانی و مشاوره در زمینه های اشتغال‪ ،‬مهاجرت‪،‬‬ ‫مسکن‪ ،‬خدمات درمانی و بهداشت‪ ،‬تحصیل و تابعیت‬ ‫کانادا * ارائه مشاوره قبل از اشتغال‪ ،‬اطالعات بازار کار‬ ‫و حقوق باز نشستگی * یارانه (سوبسید) مربوط به هزینه‬ ‫مراقبت از کودکان * برگزاری کالسهای توجیهی ویژه‬ ‫مهاجرین تازه وارد * کالسهای زبان انگلیسی رایگان برای‬ ‫بزرگساالن * پر کردن فرمهای مالیاتی و غیره‬ ‫* برگزاری کارگاهی آموزشی رایگان‬ ‫* خدمات ترجمه شفاهی و کتبی‬ ‫دوستان می توانند روزهای چهار شنبه ‪ ،‬پنج شنبه و جمعه‬ ‫با اینجانب حمید د ِلفی تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫تلفن‪٦٠٤-٢٧٩-٧٠٩٧ :‬‬

‫انجمن خدمات اسکان چندفرهنگی‬ ‫در ونکوور و برنابی‬ ‫ما با افتخار آماده ارائه خدمات در زمینه های زیر به‬ ‫هموطنان و دیگردوستان فارسی زبان به ویژه مهاجرین‬ ‫تازه وارد در راه کسب آگاهی ومنابع الزم جهت تبدیل‬ ‫شدنشان به افردی پویا و تاثیرگذاردر اجتماع می باشیم‪.‬‬ ‫اطالع رسانی و مشاوره در زمینه های اشتغال‪ ،‬مهاجرت‪،‬‬ ‫مسکن‪ ،‬خدمات درمانی و بهداشت‪ ،‬تحصیل‪،‬یارانه‬ ‫(سوبسید) مربوط به هزینه مراقبت از کودکان‪ ،‬برگزاری‬ ‫کارگاههای آ موزشی رایگان همگانی ویژۀ مهاجرین تازه‬ ‫وارد‪ ،‬کالسهای زبان انگلیسی درسطوح مختلف برای‬ ‫بزرگساال ن‪ ،‬تابعیت ‪ ،‬خدمات ترجمه شفاهی وکتبی و‬ ‫غیره‪ .‬ماهمچنین درپرکردن فرمها‪ ،‬هماهنگی و ارجاع به‬ ‫مراکزدیگر به شما کمک می نمائیم‪ .‬دوستان میتوانند جهت‬ ‫اطالعات بیشتر با اینجانب فرزانه رستمی تماس حاصل‬ ‫فرمایند‪ 604-430-4199 .‬داخلی‪102‬‬ ‫‪farzaneh.rostami@success.bc.ca‬‬

‫این دوره برنامه ها که توسط افراد متخصص برگزار‬ ‫میگردد به والدین می آموزد که چگونه از طریق تفریح و‬ ‫سرگرمی کودکان خود را برای آموزش در مدرسه آماده‬ ‫نمایند‪ .‬درصورت تمایل می توانید با کلیه افراد خانواده خود‬ ‫در این برنامه شرکت نمایید‪ .‬از شما عزیزان با شام مختصر‬ ‫پذیرایی خواهد شد‪ .‬در پایان هر جلسه به کودکان شرکت‬ ‫کننده وسایل کمک آموزشی از قبیل کتاب مص ّور فارسی‪/‬‬ ‫انگلیسی اهدا می گردد‪.‬به علت محدود بودن جا‪ ،‬لطفاً‬ ‫هرچه سریع تر با جامعة چند فرهنگی نورت شور شماره‬ ‫تلفن‪ 604-988-2931‬سارا طباطبایی تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫ثبت نام جهت شرکت در این جلسات ضروری می باشد و‬ ‫حضور شرکت کنندگان در هر ده جلسه الزامی است‪.‬‬

‫اتحادیه ایرانیان بی سی برگزار می کند‬ ‫جشنوارهموسیقیمهرگان‬ ‫موسیقی اقوام گوناگون ایران باستان‬ ‫زمان ‪ :‬جمعه شب ‪ 23 -‬اکتبر‬ ‫مکان ‪ :‬سالن تاتر سنتنیال ( نورت ونکوور )‬ ‫تلفن های تماس‪ 604 . 723. 3465 :‬و ‪604 .779. 4422‬‬ ‫هنرمندان ارجمندی که مایل به همکاری در این جشن ملی‬ ‫می باشند به سازمان اشیهن به نشانی زیر مراجعه نمایید‬ ‫تلفن ‪(778) 340-1050 :‬‬ ‫‪info@oshian.org‬‬

‫جزئیات برنامه در آگهی های بعدی به اطالع هموطنان‬ ‫گرامی خواهد رسید ‪.‬‬ ‫اتحادیه ایرانیان بی‪ .‬سی‪.‬‬

‫انجمن ایرانیان برنابی‬ ‫انجمن ایرانیان برنابی به اطالع می‌رساند جلسات فرهنگی‪،‬‬ ‫تفریحی انجمن هر هفته روزهای شنبه از ساعت ‪ 3‬تا ‪5:30‬‬ ‫بعدازظهر تشکیل می‌گردد‪ .‬از عموم هموطنان عالقمند‬ ‫دعوت می‌شود تا در مذکور شرکت فرمایند‪.‬‬ ‫نشانی‪ :‬برنابی شمالی‪ ،‬شمال لوهیدمال‪،‬‬ ‫خیابان کامرون‪ ،‬شماره ‪9523‬‬ ‫تلفن‪604-779-4422 :‬‬

‫جامعه خدماتی چند فرهنگی در ریچموند‬

‫کالس رايگان مکالمه به زبان انگليسي‬

‫آماده خدمات زیر با مشاور مجرب فارسی زبان بطور‬ ‫رایگان بصورت حضوری ‪ ,‬تلفنی و یا ایمیل میباشد‪.‬‬ ‫* حقوق تازه واردین‪ ،‬بازنشستگی ‪،‬زمان بیکاری و مالیاتی‬ ‫* قوانین مهاجرت به کاناداوحقوق خانواده وفرزندان‬ ‫* تقاضا برای خانه های ارزان قیمت دولتی ویا تقاضای‬ ‫کمک هزینه اجاره * کالسها و جلسات آموزشی رایگان‬ ‫برای پدر بزرگها و مادربزرگهای گرامی * کالسهای‬ ‫آموزش زبان‪،‬وآشنایی باجامعه جدیدکانادا‪ELSA−‬‬ ‫شما میتوانید با گیتا گل سخن مسئول حمایت از فارسی‬ ‫زبانان بخصوص درناحیه ریچموند‪،‬دلتا و نیووست مینستر‬ ‫در زمینه های فو ق مشورت کنید‪.‬‬

‫مکالمه به زبان انگليسي براي مبتديان‬ ‫در کتابخانه نورت‌ونکوور‬ ‫شنبه ها از ساعت ‪ 10:30‬تا ‪ 12‬صبح‬ ‫کالسها از ‪ 5‬سپتامبر شروع مي شوند وتا ‪ 19‬دسامبر ادامه‬ ‫دارند‪ .‬در هرجلسه يک موضوع از قبيل اتفاقات روزمره ‪,‬‬ ‫رسوم فرهنگي ‪,‬غذا و زندگي درکانادا موردگفتگو قرار‬ ‫خواهدگرفت‪ .‬کالس براي تمام سنين آزاد ميباشد‬ ‫و نام نويسي ضروري نيست‪.‬‬

‫‪Address: 240-7000 Minoru Blvd, Richmond‬‬ ‫‪Phone: 604-279-7165 OR 604-277-4330‬‬ ‫‪Email:gita@rmcs.bc.ca‬‬

‫مدرسه فوتبال‬ ‫اینترنشنال ساکر آکادمی و باشگاه فوتبال پیکان ونکوور‬ ‫کالس‌های ترم پاییز و زمستان خود را به شرح زیر اعالم‬ ‫می‌کند‪ :‬شروع کالس‌ها از روز ‪ 13‬سپتامبر‪،‬‬ ‫کالس‌های آموزش فوتبال هر یکشنبه از ساعت ‪ 5‬تا ‪7‬‬ ‫بعدازظهر در سالن ورزشی دبیرستان ساترلند واقع در انتهای‬ ‫خیابان ‪ 19‬شرقی و النزدل‬ ‫این کالس‌ها شامل تمرین و مسابقات دوستانه و تورنمنت‌ها‬ ‫می‌باشد‪ .‬برای گروه‌های سنی ‪ 4‬تا ‪ 7 ،6‬تا ‪ 10‬ساله‪ 10 ،‬تا ‪12‬‬ ‫ساله و ‪ 12‬تا ‪ 15‬سال‬ ‫برای ثبت‌نام و اطالعات بیشتر با عباس خلیلی به شماره‬ ‫‪ )604( 318-5090‬تماس بگیرید‪.‬‬

‫نورت شور مالتی كالچرال سوسايتی‬ ‫نقش والدین در سوادآموزی کودکان‬ ‫سری برنامه های آموزشی رایگان‬ ‫برای خانواده های فارسی زبان با شرایط زیر‪:‬‬ ‫ ساکن نورت ونکوور ‪ -‬مسئول نگهداری و پرورش بچه‬‫های سن پیش دبستانی و آمادگی (‪ 3‬تا ‪ 5‬سال)‬ ‫زمان‪ :‬سه شنبه ها‪ 27 ،‬اکتبر‪ 17 ،‬نوامبر‪ 8 ،‬دسامبر ‪2009‬‬ ‫‪ 12‬ژانویه‪ ،‬دوم فوریه‪ 16 ،‬مارچ‪ 13 ،‬اپریل و ‪ 11‬می ‪2010‬‬ ‫ساعت ‪ 5‬تا ‪ 8‬عصر‪ ،‬مکان‪ :‬مدرسه ابتدائی کوئین مری‬ ‫‪230 West Keith Ro، North Vancouver‬‬

‫‪North Vancouver City Library‬‬

‫‪120 West 14th Street, North Vancouver‬‬ ‫‪Dr. G. Paul Singh Study Hall on the third floor‬‬

‫برنامه تعلیم و تربیت کودک‬ ‫برای والدین فارسی زبان در ‪Hollyburn School‬‬ ‫سنین ‪ 2‬تا ‪ 6‬سالگی کودک‪ ،‬دوران سختی برای والدین‬ ‫و کودک میباشد‪ ،‬بخصوص برای والدینی که تازه وارد‬ ‫محیط جدیدی میشوند‪ .‬یاد گیری روش تعلیم و تربیت‬ ‫صحیح و بکار بردن آن‪ ،‬نه به معنای آن است که ارزشها‬ ‫و فرهنگ مملکت اصلی خود را زیر پا بگذاریم‪ ،‬بلکه با‬ ‫نگه داشتن آنچه را که معتقدیم‪ ،‬به فرزندمان کمک کنیم‬ ‫براحتی و با اعتماد به نفس بتواند در محیط جدید پرورش‬ ‫یابد‪ .‬برنامه ای به مدت ‪ 6‬هفته به منظور آشنائی با روش‬ ‫موثر آموزش کودکان و آشنائی با دنیای کودکان در نظر‬ ‫گرفته شده است‪ .‬که در آن راجع به‪:‬‬ ‫* شناخت فرزند خود * روش برقراری ارتباط‬ ‫* آیا دیسیپلین (انظباط) و تنبیه یکی است؟‬ ‫* ایجاد اعتماد به نفس * دالئل بدرفتاری کودکان‬ ‫* اهمیت «دادن حق انتخاب» به کودکان‬ ‫و سایر مطالب مهم دیگر صحبت خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ و زمان برگزاری‪ :‬از‪ 25‬سپتامبرتا ‪ 30‬اکتبر‪2009‬‬ ‫جمعه ها صبح‪ -‬از ‪ 9‬تا ‪ 11‬بمدت ‪ 6‬هفته‬ ‫‪Hollyburn Elementary School, 1329‬‬ ‫‪Duchess Avenue, West Vancouver‬‬

‫هزینه‪ :‬رایگان بوده و در محل از فرزندان کوچکتراز ‪6‬‬ ‫ساله شما نگهداری می شود‪.‬‬ ‫برگزار کننده‪ :‬مهین خدابنده‪.‬‬ ‫عضو رسمی «انجمن مربیان خانواده» ‪ -‬کانادا‬ ‫برای کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام‪ ،‬لطفا با مهین‌خدابنده‬ ‫‪ 604-922-3088‬تماس بگیرید‪.‬‬

‫انجمن متخصصین ایرانی کانادایی‬ ‫بریتیشکلمبیا‬ ‫به استحضار عموم عالقه مندان و اعضاء محترم میرساند‬ ‫مجمع عمومی سالیانه انجمن به همراهی سخنرانی با‬ ‫هدف اطالع رسانی تخصصی وگرد همایی متخصصین‬ ‫ایرانی مقیم بی سی‪ ،‬به شرح ذیل‪ ،‬برگزار میگردد‪.‬‬ ‫از عموم عالقه مندان و اعضاء محترم دعوت میگردد در‬ ‫جلسه مذکور حضور بهمرسانند‪.‬‬ ‫موضوع سخنرانی ‪ :‬ارتقاء مهارت های تخصصی‬ ‫در بریتیش کلمبیا‬ ‫سخنران ‪ :‬آقای دکتر قاسم ضربی‬ ‫از ‪University of Phoenix‬‬ ‫زمان ‪ :‬یکشنبه ‪ 18‬اکتبر ‪ 2009‬ازساعت ‪ 3‬تا ‪ 5‬بعد از ظهر‬ ‫اتاق ‪ 203‬در کپیالنو مال‪ ،‬نورت‌ونکوور‬ ‫بعلت محدود بودن مکان‪ ،‬خواهشمند است حضور خود‬ ‫را بوسیله آدرس الکترونیکی ذیل اعالم نمایید‪.‬‬ ‫‪pd@sicap.ca‬‬

‫همچنین در صورت تمایل‪ ،‬کلیه متخصصین ایرانی‬ ‫میتوانند بامراجعه به سایت اینترنت انجمن و بدون‬ ‫پرداخت هزینه (برای مدت محدود) ‪،‬تنها با پر کردن‬ ‫فرم عضویت و ارسال آن به آدرس الکترونیکی زیر‪ ،‬به‬ ‫عضویت انجمن پذیرفته شوند‪.‬‬ ‫‪www.sicap.ca mc@sicap.ca»mc@sicap.ca‬‬

‫تیم فوتبال پیکان ونکوور‬ ‫تیم فوتبال پیکان ونکوور به اطالع عالقمندان جهت تمرین‬ ‫با این تیم می‌رساند که روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت‬ ‫‪ 9:30‬تا ‪ 11‬شب در آدرس برنابی لیک واقع در خیابان‌های‬ ‫کنزینگتون و اسپرات در برنابی معروف به ‪ 8 RING‬زمین‬ ‫شماره سه برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫برای اطالعات بیشتر با تلفن ‪604-318-5090‬‬ ‫تماسبگیرید‪.‬‬

‫يکي بود يکي نبود‬ ‫ساعت قصه وکاردستي به زبان فارسي براي بچه هاي‬ ‫‪ 4‬تا ‪ 8‬ساله روزهاي چهارشنبه ساعت ‪ 3:45‬بعدازظهر‬ ‫در کتابخانه نورث ونکوورسيتي‬ ‫‪North Vancouver City Library‬‬ ‫‪West 14th Street 120‬‬

‫جلسه هفتگی بنیاد ایرانیان مسلمان‬ ‫هر شنبه از ساعت شش تا هشت شب در و نکوور شمالی‬ ‫بر قرارست ساعت اول خواندن آیاتی از قرآن و تبادل نظر‬ ‫درباره آن و در ساعت دوم بحث آزاد درباره موضوعات‬ ‫مطرح شده در قرآن‬ ‫برای اطالعات بیشتر تلفن تماس ‪)604)924-4602‬‬ ‫مکان ‪ :‬کلیسای سنت اندروز شماره ‪ 1044‬خیابان سنت‬ ‫جورج‪،‬نورث ونکوور‬ ‫ورود برای همگان آزاد ورایگان است‬ ‫‪/http://bim-ca.blogspot.com‬‬

‫گروه رویش‬ ‫گردهمايي براي گفتگوهاي فرهنگی ‪-‬اجتماعی‬ ‫از شما دعوت ميشود در جمع دوستانه ما شرکت کنيد‬ ‫یکشنبه هیجدهم اکتبر از ساعت شش تا هشت عصر‬ ‫موضوع گفتگو‪-1:‬حفظ محیط زیست با حضور آقای امیر‬ ‫سلیمانیان دانشجوی دانشگاه اس اف یو ‪- 2‬پای صحبت‬ ‫جوانان‪ ،‬با امید آشنائی بیشتر با نسل جوانمان (مقدم دیگر‬ ‫جوانان باین برنامه را گرامی مید اریم‪.‬‬ ‫آدرس ‪ :‬اطاق شمارة ‪ 203‬واقع در طبقه دوم کاپيالنومال در‬ ‫نورت ونکوور ‪ .‬شرکت در جلسات برای همه آزاد‬ ‫و رايگان است‪ .‬براي اطالعات بيشترلطفا با شماره‬ ‫‪ )604(980 4678‬تماس بگيريد‪.‬‬ ‫‪/http://rooyeshgroup.blogspot.com‬‬

‫مسجدالغدیر‬ ‫برنامه های هفتگی‪:‬‬ ‫پنج شنبه ها‪ :‬شروع برنامه در ساعت ‪ 7:30‬با دعای‬ ‫پرفیض کمیل و نماز جماعت مغرب و عشاء‬ ‫و در پایان سخنرانی هفتگی‪.‬‬ ‫جمعه ها‪ :‬از ساعت ‪ 6‬الی ‪ 7‬جلسه تجوید ویژه بانوان‪.‬‬ ‫ساعت ‪ 7:30‬نماز جماعت و سخنرانی هفتگی با‬ ‫موضوعات اعتقادی‪ ،‬فقهی‪ ،‬علمی‪ ،‬و عرفانی‬ ‫جمعه ها‪ :‬برگزاری کالس های مدرسه اسالمی الغدیر در‬ ‫محل ثابت جلسات‪:‬‬ ‫‪351 Lynn Ave. North Vancouver,‬‬ ‫‪BC, V7J 2C4‬‬

‫تلفن خبری‪ )604( 960-0028 :‬سواالت شرعی‪:‬‬ ‫حجة االسالم دکتر حجازی ‪)604( 727-8778‬‬

‫رايگان ‪ -‬نام نويسي قبلي ضروري نيست‪.‬‬

‫مدرسه موالنا‬

‫کارگاه آموزشی رایگان‬

‫موضو ع سخنرانی شناخت خود و فلسفه خودی‬ ‫(مشاهدهافکار)‬ ‫بررسی حکایت حکایت سلطان محمود و دزدان‬ ‫از دفتر ششم مثنوی‬ ‫سخنران ‪ :‬دکتر مجتبی کوهپایه‬ ‫زمان ‪ :‬یکشنبه ‪ 11‬اکتبر ‪ 2009‬ساعت ‪ 5 :‬تا ‪ 7‬بعد از ظهر‬ ‫مکان ‪ :‬هتل گراس این مارین درایو نورت ونکوور‬ ‫برگذار کننده ‪ :‬انجمن حکمت و فلسفه ونکوور‬ ‫تلفن تماس‪)778( 237-1145 :‬‬

‫درمرکزخدمات رسانی ساکسس درریچموند‬ ‫نحوه ِ ارزشیابی مدارک تحصیلی‬ ‫ آیا بدنبال کار‪ ،‬پروانه ِ کار و یا ادامه تحصیل هستید؟‬‫ آیا مدارک تحصیلی شما نیاز به ارزشیابی دارند؟‬‫برای دریافت پاسخ سؤاالت خود درکارگاه آموزشی ما‬ ‫شرکت نمائید‪ .‬مکان‪ :‬ریچموند‪ ،‬تقاطع خیابان گرنویل و‬ ‫بلوارمینورو ‪ ،‬پالک ‪ - 7000‬طبقه دوم‪ -‬واحد ‪220‬‬ ‫تاریخ‪ :‬جمعه ‪ 30‬اکتبر ‪ 10 - 2009‬تا ‪ 12‬ظهر‬ ‫لطفا ً برای ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر با اینجانب‬ ‫حمید د ِلفی کارمند امور اسکان از طریق تلفن و یا ایمیل‬ ‫تماس حاصل فرمایید‬ ‫تلفن‪604-279-7097 :‬‬ ‫‪hamid.delfi@success.bc.ca‬‬

‫برنامه آ موزشی رایگان‬ ‫برای پرژین ( فارسی و دری ) زبا نها برگزار می کند‬ ‫تصادفات ناشی از اتومبیل و قوانین صدمات شخصی‬ ‫* ارائه عملکردهای مناسب به هنگام بروز تصادفات‬ ‫* در صحنه تصادف چه بایست انجام داد ؛‬ ‫* هماهنگی با ‪ ICBC‬و گرفتن یک وکیل‬ ‫* هزینه های مربوط به درمان و بدست آوردن بهبودی‬ ‫کامل‪ ،‬اگر به دلیل صدمات ناشی از تصادف قادر به کار‬ ‫کردن نباشید از چه مزیتهای می توانید استفاده کنید‬ ‫تاریخ‪ :‬شنبه‪ 24‬اکتبر ‪2009‬‬ ‫زمان‪ :‬ساعت ‪ 2:30‬الی ‪ 4:30‬بعداز ظهر‬ ‫سخنران‪ :‬آقای کامیل لطفعلی ‪ ,‬وکیل‬ ‫زبان‪ :‬پرژین( فارسی ودری)‬ ‫مکان‪ :‬خدمات اسکان یابی در برنابی ‪S.U.C.C.E.S.S‬‬ ‫واحد ‪ ,118‬ساختما ن ‪ 5021‬کینگزوی‪ ,‬برنابی‬ ‫برای کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام لطفا با مسئول اجرای‬ ‫این برنامه فرزانه رستمی با شماره تلفن‪:‬‬ ‫‪ )604(430-4199‬تماس حاصل فرمائید‪.‬‬

‫موسسه آموزشی فرهنگی نور‬ ‫برنامه های این هفته موسسه بشرح ذیل برگزار می گردد‬ ‫جمعه ‪ 9‬اکتبر ‪ -‬شروع برنامه ساعت ‪ 7‬شب با نماز‬ ‫جماعت مغرب و عشاء سپس سلسله مباحث هفتگی در‬ ‫محضر قران کریم با عنوان « زن و مرد و خانواده در آئینه‬ ‫قران کریم» با سخنرانی آقای دکتر کوهپایه‬ ‫پنجشنبه ‪ 15‬اکتبر شروع برنامه ساعت ‪ 7:30‬شب با نماز‬ ‫جماعت مغرب و عشاء سپس دعای پر فیض کمیل‬ ‫و در ادامه سخنرانی‪ .‬برای آگاهی بیشتر در مورد برنامه‬ ‫های موسسه آموزشی فرهنگی نور می توانید از طریق‬ ‫خط خبری مرکز به شماره ‪ 604 -929- 5955‬و جراید‬ ‫کثیراالنتشار و وب سایت موسسه به آدرس اینترنتی‬ ‫‪ www.noorbc.com‬و ‪www.noorcanada.com‬‬ ‫مراجعهفرمایید‪.‬‬ ‫‪1172 – W14 Street off Pemberton,‬‬ ‫‪Marine Dr. North Vancouver‬‬

‫مدرسه آیندگا ن‬ ‫کالسهای ترم پائیز از ‪ 25‬سپتامبر شروع گردید‪.‬‬ ‫بدینوسیله باطالع شما هم میهنان عزیز و ارجمند می رساند‬ ‫مدرسه آیندگان ترم پائیز را با بهره گیری از تیم معلمان حرفه ای‬ ‫و با تجربه دردوره پیش دبستانی و کالسهای فارسی‪ ،‬دینی و‬ ‫اخالق و هنر در پایه های اول تا پنجم ابتدائی وراهنمائی همچنین‬ ‫کالسهای تقویتی خصوصی و نیمه خصوصی را از تاریخ ‪25‬‬


‫‪41‬‬

‫‪41 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 923‬جمعه ‪ 17‬مهر ‪1388‬‬

‫سپتامبر با حضور پر شور ‪،‬گرم و دلنشین فرزندان شما در محیطی‬ ‫سرشار از عشق و امید و محبت آغاز نمود‪ .‬ضمن تبریک به شما‬ ‫والدین گرامی از کلیه خانواده های محترمی که تمایل به ثبت‬ ‫نام فرزندان عزیزشان داشته و تاکنون موفق به این امر نگردیده‬ ‫اند دعوت می گردد جهت ثبت نام و دریافت اطالعات در‬ ‫خصوص سیستم آموزشی مدرسه‪ ،‬مکان وسایر اطالعات هرچه‬ ‫سریعتر با تلفن ‪ 778-340-1300‬تماس حاصل فرمائید‪.‬‬ ‫‪www.noorcanada.com‬‬ ‫‪Info.noorcanada@gmail.com‬‬

‫برنامه سکنی گزینی جوانان‬ ‫شرکت کنندگان این برنامه از بین جوانان مهاجر و پناهنده‬ ‫پذیرفته می شوند‪ .‬شروع برنامه ‪ 26‬اکتبر ‪ 2009‬می باشد‪.‬‬ ‫برنامه بصورت گروهی و یا فردی ارائه می شود و جوانان‬ ‫حق انتخاب برنامه آموزشی را بصورت فشرده و تمام وقت‬ ‫و یا بصورت فردی ( تک به تک ) دارند‪ .‬جوانانی که در‬ ‫جلسات فردی شرکت می کنند‪ ،‬می توانند در جلسات‬ ‫اطالعاتی این برنامه در ارتباط با احتیاجات خود نیز شرکت‬ ‫کنند‪ .‬شرکت کنندگان در این برنامه دانش و تجارب‬ ‫زیر را کسب می نمایند‪ - :‬رهبری و کار گروهی ‪ -‬کار‬ ‫داوطلبانه ‪ -‬شناسایی مشاغل مختلف و مهارتهای کاریابی‬ ‫ برنامه ریزی شغلی‪ -‬برنامه بازگشت به مدرسه‬‫ مهارتهای زندگی ‪ -‬تفریح و سرگرمی‬‫به شرکت کنندگان در این برنامه‪ ،‬بابت کاری که انجام‬ ‫می دهند بر اساس ‪ 25‬ساعت در هفته برای ‪ 8‬هفته‪ ،‬مبلغی‬ ‫پرداخت می شود‪.‬‬ ‫شرکت کنندگان باید واجد شرایط زیر باشند‪:‬‬ ‫ مهاجر یا پناهنده بین سنین‪15-25‬‬‫ ساکن نورث شور‪ ،‬استان برتیش کلمبیا‬‫ دارای سکونت دائم و یا پناهنده دارای وضعیت‬‫اثبات شده در کانادا‬ ‫ در طول ‪ 5‬سال اخیر به کانادا وارد شده باشند‪،‬‬‫ بطور تمام وقت در مدرسه شرکت نداشته باشند‪،‬‬‫ زیر پوشش بیمه بیکاری(‪) EI‬نباشند‪.‬‬‫این برنامه از ‪ 26‬اکتبر تا ‪ 18‬دسامبر ‪ 2009‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫برای کسب اطالعات بیشتر می توانید با نورث شور مولتی‬ ‫کالچرال سوسایتی‪ ،‬خانم صبا گلچین شماره تلفن‬ ‫تلفن‪ )604( 988-2931 :‬فکس‪)604( 988-2960 :‬‬

‫به بهانه‌ی زادروز سهراب سپهری‬

‫گروه حمایت مادران بعد از زایمان‬ ‫گروه حمایت از مادران به شما در موارد زیرکمک میکند‪:‬‬ ‫* درک صحیح تر احساساتی چون غمگینی‪ ،‬افسردگی‪،‬‬ ‫نگرانی وتنهایی * یافتن منابعی جهت برقراری ارتباط‬ ‫با سایر مادران * آموختن مهارتهای الزم برای استحکام‬ ‫احساس مثبت تری نسبت به خود در برخورد با استرسها‬ ‫ونگرانیهای اولیه نگهداری از نوزاد * مطرح نمودن‬ ‫سواالت خود از مشاورین برنامه که امکان پرسش آن از‬ ‫دوستان ویا اعضای خانواده خود ممکن نیست‪.‬‬ ‫تاریخ ‪:‬چهارشنبه ها از‪28‬اکتبر‪16-‬دسامبربه مدت ‪ 8‬هفته‬ ‫زمان‪ 11:‬صبح الی ‪ 12:30‬بعد از ظهر‬ ‫مکان‪:‬سوئیت شماره ‪،101‬ساختمان ‪ 255‬خیابان اول غربی‪،‬‬ ‫نورت ونکوور( نورت شور فامیلی سرویس )‬ ‫شرکت در گروه مذکور رایگان بوده وسرویس نگهداری‬ ‫از کودک شما در طی برگزاری جلسات مهیا می باشد‪.‬‬ ‫به دلیل محدودیت جا‪،‬به مادران با کودکان زیر دو سال‬ ‫برای ثبت نام الویت داده میشود‪ .‬سایر مادران عالقمند می‬ ‫توانند با شماره تلفن ‪ 604-988 2931‬نازیال صفری تماس‬ ‫گرفته و اطالعات الزم راجع به سرویسهای مشابه را در‬ ‫یافت نمایند‪ .‬برگزارکنندگان برنامه‪ :‬ماندانا دیبا‪،‬مشاور و‬ ‫روان درمان انجمن مشاورین کلینیکی بریتیش کلمبیا وسابقه‬ ‫همکاری با نورت شور فامیلی سرویس‬ ‫نازیال صفری مشاور پس از زایمان انجمن پاسیفیک پست‬ ‫پارتوم با سابقه مامائی در ایران ومشاور سکنی گزینی در‬ ‫نورت شور مولتی کالچرال سوسایتی‬

‫چهارشنبه ‪ 15‬مهرماه هشتاد ویکمین‬ ‫سالروز تولد سهراب سپهری بود‪.‬وی‬ ‫در پانزده��م مهرماه س��ال ‪ ۱۳۰۷‬در‬ ‫اطراف کاشان به دنیا آمد‪.‬‬ ‫پدرش اس��داهلل سپهری کارمند اداره‬ ‫پس��ت و تلگراف بود و هنگامی که‬ ‫س��هراب نوجوان بود پدرش از دو پا‬ ‫فلج شد‪ .‬با این وجود پدر سهراب نیز‬ ‫هنرمند بود‪ .‬اس��دهلل سپهری نقاش و‬ ‫خطاط و هم‌چنین سازنده‌ی تار بود‪.‬‬ ‫سهراب ‪ ۱۶‬ساله بود که پدرش را از‬ ‫دست داد‪.‬‬ ‫پس از ف��وت پدر او به هم��راه مادر‬ ‫(ف��روغ ای��ران س��پهری) و برادرش‬ ‫منوچهر و سه خواهر خود به گذران‬ ‫زندگی در کاشان پرداختند‪ .‬سهراب‬

‫در آن ایام ش��عر می‌گفت و خطاطی‬ ‫هم می‌کرد‪.‬‬ ‫پ��س از فارغ‌التحصیل��ی در دوره‌ی‬ ‫ی دانش‌س��رای مقدمات��ی‬ ‫دوس��ال ‌ه ‌‬ ‫پس��ران ب��ه اس��تخدام اداره فرهنگ‬ ‫کاش��ان درآمد‪ .‬در ش��هریور ‪۱۳۲۷‬‬ ‫در امتحان��ات شش��م ادبی ش��رکت‬ ‫نمود و دیپلم دوره دبیرستان خود را‬ ‫دریافت کرد‪ .‬س��پس به تهران آمد و‬ ‫در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه‬ ‫تهران به تحصیل پرداخت و هم زمان‬ ‫به استخدام ش��رکت نفت در تهران‬ ‫درآمد که پس از ‪ ۸‬ماه استعفا داد‪.‬‬ ‫س��پهری نیز به مانند دیگر ش��اعران‬ ‫شعر نو به پیروی از سبک نیما یوشیج‬ ‫پرداخت‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۳۰‬نخس��تین‬ ‫مجموعه‌ی «ش��عر نیمای��ی» خود را‬ ‫ب��ه نام« م��رگ رنگ» منتش��ر کرد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۳۲‬از دانشکده هنرهای‬ ‫زیبا فارغ التحصیل ش��د و به دریافت‬ ‫نشان درجه‌ی اول علمی نایل آمد‪ .‬در‬ ‫همین سال در چند نمایشگاه نقاشی‬

‫در تهران شرکت نمود‪.‬‬ ‫س��هراب س��پهری در غ��روب اول‬ ‫اردیبهش��ت م��اه س��ال ‪ ۱۳۵۹‬در‬ ‫بیمارس��تان پارس تهران در س��ن ‪۵۲‬‬ ‫س��الگی و ب��ه علت ابتال ب��ه بیماری‬ ‫س��رطان خ��ون درگذش��ت‪ .‬صحن‬ ‫امامزاده س��لطان‌علی روستای مشهد‬ ‫اردهال واقع در اطراف کاشان میزبان‬ ‫ابدی سهراب گردید‪.‬‬ ‫آرامگاه��ش در ابتدا ب��ا قطعه آجر‬ ‫فیروزه‌ای رنگ مشخص بود و سپس‬ ‫س��نگ نبش��ته‌ای از هنرمند معاصر‪،‬‬ ‫رضا مافی با قطعه ش��عری از سهراب‬ ‫جایگزینشد‪:‬‬ ‫به سراغ من اگر می آیید‬ ‫نرم و آهسته بیایید‬ ‫مبادا که ترک بردارد‬ ‫چینی نازک تنهایی من‬ ‫«…کاشان تنها جایی است که به من‬ ‫آرامش می‌دهد و می‌دانم که سرانجام‬ ‫در آن‌جا ماندگار خواهم شد…»‬ ‫و سهراب …‪ .‬ماندگار شد‪.‬‬

‫‪MultilingualCaseManagement‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪urnabyPublicLibrary‬‬ ‫‪BurnabyPublicLibrary‬‬ ‫‪SSofBCInfoSession‬‬ ‫‪IISSofBCInfoSession‬‬

‫‪Email:sabag@nsms.ca‬‬

‫آدرس‪ :‬خیابان ‪ 15‬شرقی نورث ونکوور‪ ،‬ساختمان شماره‬ ‫‪ ،123‬سوئیت ‪ 207‬تماس حاصل نمائید‪.‬‬

‫آموزش و پرورش ونکوور تقدیم می‌کند‬ ‫ی‬ ‫ی در رسیدگی به امور تحصیل ‌‬ ‫برای حمایت والدین ایران ‌‬ ‫‪ /‬رفتاری فرزندان در دوران مهاجرت‬ ‫ی پنج جلسه سمینار‬ ‫و برای اطالع رسانی به مهاجرین ایران ‌‬ ‫«والد گری و مهاجرت» تشکیل میشود‪ .‬برگزاری این‬ ‫ی و حمایتی آموزش و‬ ‫جلسات بر عهده بخش سکنی ده ‌‬ ‫پرورش است که خانم سهیال انصاری در این کار انجام‬ ‫وظیفه می‌کند‪ .‬پدران و مادران عزیز که فرزندانشان در‬ ‫مدارس ونکوور تحصیل میکنند‪ ،‬میتواند در این کالسها‬ ‫ثبت نام کنند‪ .‬این سمینار‌ها به مدت ‪۲‬ساعت ‪ ۲/۱‬می‌باشد‬ ‫تسهیالت نگهداری از فرزندان خردسال و پذیرایی هم‬ ‫فراهممی‌باشد‪.‬‬ ‫تاریخ وساعت جلسات‪:‬‬ ‫‪ ۲۸‬اکتبر‪ 18 ،4 ،‬و ‪ 25‬نوامبر و ‪ 2‬دسامبر ‪۲۰۰۹‬‬ ‫برای ثبت نام با خانم سهیال انصاری‬ ‫شماره تلفن ‪ )778( 229-0234‬تماس بگیرید‪.‬‬ ‫‪King George Secondary School‬‬ ‫‪1755 Barclay Street,‬‬ ‫‪Vancouver, BC, V6G 1K6‬‬

‫نورت شور مالتی كالچرال سوسايتی‬ ‫آشنايی با قوانين ‪ICBC‬‬ ‫و مراحل قانونی بعد از وقوع تصادف رانندگی در بی‌سی‬ ‫آيا اخيرا درگير تصادف رانندگی در استان ‪ BC‬بوده ايد ؟‬ ‫مشاورين و وکالی متخصص در امور‪ ICBC‬شما را‬ ‫کمک مي کنند تا اطالعات مفيدی را در زمينه چگونگی‬ ‫و مراحل مختلف تماس با اين سازمان بدست آوريد‪ .‬اين‬ ‫اطالعات شامل نکات زير مي باشد‪:‬‬ ‫* مراحل قانونی بعد از وقوع تصادف‬ ‫* چگونگی شناسايی شاهد و اعالم مشخصات‬ ‫سخنرانان‪:‬‬ ‫خانم يگانه مصباح مشاور در امور ‪ICBC Claims‬‬ ‫آقای جفری ويتن وکيل تصادفات وصدمات ناشی از آن‬ ‫تاريخ‪ :‬پنجشنبه‪ 22 ،‬اکتبر ‪ 4 ،2009‬تا ‪ 6‬بعدازظهر‬ ‫مكان‪ :‬نورت شور مولتی كالچرال سوسايتی‬ ‫اطاق ‪ – 207‬پالك ‪ 123‬خيابان پانزدهم شرقی‬ ‫اين برنامه آموزشی رايگان ميباشد و به دليل محدود بودن‬ ‫جا لطفا برای ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن‬ ‫‪ 604-988 – 2931‬هما سلطانی تماس حاصل فرمائيد‬ ‫به اميد ديدارتان‬

‫?‪Are you looking for a job‬‬ ‫‪Are you aware of the benefits available‬‬ ‫?‪to you‬‬ ‫‪Are you on EI and planning to‬‬ ‫?‪upgrade your skills‬‬ ‫ ‪Date:‬‬ ‫‪22October2009,Thursday‬‬ ‫ ‪Time:‬‬ ‫‪10:00am‬‬ ‫‪Location:BPLMetrotownBranch‬‬ ‫‪6100WillingdonAvenue‬‬ ‫‪ Burnaby,BCV5H4N5‬‬ ‫‪Language: English‬‬

‫‪Please call 604-684-2504 or visit Room‬‬ ‫‪502-333 Terminal Avenue, Vancouver, BC‬‬


‫‪42‬‬

‫‪42 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 923‬جمعه ‪ 17‬مهر ‪1388‬‬

‫م‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫یشوت‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫چ‬ ‫ز‬ ‫دولت الفنون هفت تا ش��بکه ‪ 24‬ساعته تمام وقت دارد‬ ‫که از صبح علی الطلوع تا صبح علی الطلوع بعدی مدح‬ ‫دولت و لعن مخالفان را می کنند‪ ،‬حداقل دویس��ت تا‬ ‫روزنامه و مجله هم دارد که یا مثل بز اخفش ساکت اند‬ ‫و گاهی سر تکان می دهند و در اکثر مواقع مثل سگ‬ ‫ه��ار پاچه مردم را می گیرند‪ ،‬چهار تا و نصفی روزنامه‬ ‫نگار هم در کشور مانده اند که یا در زندان اند‪ ،‬یا ممنوع‬ ‫الحرکت اند‪ ،‬یا با وثیقه نفس می کشند‪ .‬اینترنت هم که‬ ‫فتیله اش مثل چراغ پادگان دست سپاه است‪ ،‬ایکی ثانیه‬ ‫همه چیز را از بیخ قطع می کنند‪ ،‬اوچ ثانیه بعد یادش��ان‬ ‫می افتد که خودشان هم الزم دارند‪ ،‬ادامه اش می دهند‪.‬‬ ‫کلیه رسانه های دیگر هم که دست وزارت ارشاد است‪،‬‬ ‫آدم اگر بخواهد آگهی ختم یکی از پدرهای الفنون را‬ ‫چاپ کند‪ ،‬باید از هفتاد تا مدیرکل اجازه نش��ر بگیرد‪.‬‬ ‫حاال هم��ه اینها را نگفتم چون م��رض دارم‪ ،‬چون می‬ ‫خواهم بگویم که اصوال رس��انه ای در داخل کش��ور‬ ‫وجود ندارد که حق انتقاد از دولت را داشته باشد‪ .‬حاال‬ ‫این وس��ط دکتر دن کیش��وت با آن االغ اش و آن نیزه‬ ‫اش و آن س��ردار سانچز کلهر معاونش‪ ،‬افتادند به جان‬ ‫آس��یای بادی که وجود ندارد‪ .‬الفنون گفت‪ « :‬رسانه ها‬ ‫ابزار براندازی شده اند‪».‬‬ ‫مرد حسابی! این چطور ابزاری است که تو هزار تا داری‬ ‫و فایده ندارد‪ ،‬ولی طرف مقابل هیچ ندارد و دودمانت‬ ‫را به باد داده اس��ت؟ هی بیخودی نیزه اش را می گیرد‬ ‫طرف زمین و آسمان‪ .‬رسانه مان کجا بود؟ این احمدی‬ ‫نژاد یک چیز مهمی را هنوز نفهمیده‪ ،‬خودش به خودش‬ ‫دروغ م��ی گوید و خودش باور می کند‪ .‬فکر می کند‬ ‫واقع��ا ‪ 24‬میلیون رای آورده و ح��اال هرچه در خیابان‬ ‫می گردد می بیند هیچی نیست‪ .‬چطور تلویزیون برای‬ ‫تو ابزار مبارزه و براندازی نیس��ت‪ ،‬برای ما ابزار است؟‬ ‫اگ��ر یک هزارم پولی که در صدا و س��یما برای حفظ‬ ‫نظام خرج می شود پول دست جنبش سبز بود‪ ،‬و ما می‬ ‫توانس��تیم از این ملت پول بگیریم‪ ،‬یک براندازی نشان‬ ‫الفنون می دادیم که هفت ت��ا کودتا از بغلش دربیاید‪.‬‬ ‫چطور ش��ما این همه پول به شاعر و بازیگر می دهید‪،‬‬ ‫ولی نمی توانید هیچ غلطی بکنید‪ ،‬ما باید از نان شب مان‬ ‫بزنیم و تا نصف شب بیدار بمانیم که بتوانیم چهار کلمه‬ ‫حرف بزنیم؟‬ ‫مشکل یک جای دیگر است‪ .‬همانجایی است که رضا‬ ‫خاتمی هفته گذشته گفت که « مردم نیستند که دنبال‬ ‫ما می آیند‪ ،‬ما هستیم که دنبال مردم می رویم‪ ».‬مشکل‬ ‫مردم هس��تند‪ .‬همان هایی که تا یک س��ال قبل به آنها‬ ‫می گفتیم « اکثریت خاموش»‪ ،‬کسانی که نه امیدی به‬ ‫تغییر اوضاع داش��تند‪ ،‬نه ایمانی به حکومت و دولت و‬ ‫اصالح طلبان یا هر جریان سیاسی و فکری دیگر‪ .‬همانها‬ ‫که حرص مان می دادند و ش��هامت جنگیدن و مبارزه‬ ‫نداش��تند و انگیزه هم نداشتند‪ ،‬اما حاال هستند و اینقدر‬ ‫جدی هستند که هیچ کس نمی تواند نادیده شان بگیرد‪،‬‬ ‫هیچ کسی نمی تواند در مقابل موج سبز مقاومت کند‬ ‫ی��ا علیه آن موضع بگیرد یا با آن درگیر ش��ود‪ ،‬غول از‬ ‫شیشه آزاد شده و آرزوی همه روشنفکران ایرانی تمام‬ ‫این سالها به نتیجه رسیده است‪.‬‬ ‫حاال جنبش سبز اینقدر هستی و امید و وجود دارد که‬ ‫نه با موسوی و خاتمی و کروبی تعریف می شود و نه با‬ ‫اپوزیسیون خارج از کشور‪ ،‬فرزند همه ماهاست و همه‬

‫ماهاست‪ ،‬مائیم‪ .‬رسانه ندارد‪ ،‬ولی پیدا می کند‪ ،‬آدمی‬ ‫که آینده دارد‪ ،‬همه چیز دارد و آدمی که آینده ندارد‪،‬‬ ‫مثل پیرمردی مشرف به موت است که همه چیز دارد‪،‬‬ ‫جز آینده‪ .‬جنبش سبز یعنی ملتی که می خواهد زندگی‬ ‫زیبا‪ ،‬شرافتمندانه‪ ،‬انسانی و ایرانی بکند‪ .‬حاال هی بگیر‬ ‫اصالح طلبان را زندانی کن‪ ،‬رس��انه ها را ببند‪ ،‬دانشگاه‬ ‫تعطیل کن‪ ،‬زنان را زندانی کن‪ ،‬تجاوز کن‪ ،‬زور بگو‪،‬‬ ‫ملت این وضع را نمی خواهن��د و با تمام قدرت آن را‬ ‫تغییر می دهند‪ ،‬ما صد هزار نفر رهبران جنبش سبزیم‪.‬‬

‫مشروعیت خارجی‪ ،‬مقبولیت داخلی‬ ‫دختر بیست ساله خوشگل و ترگل ورگل که بود‪ ،‬هی‬ ‫آمدند خواستگاری‪ ،‬رضایت نداد‪ ،‬بعد که بیست و پنج‬ ‫سالش شد تازه چشم و ابرویش شده بود ماه و روز دوم‬ ‫خرداد مادر ط��رف آمد و هی حرف زد و حرف زد و‬ ‫حرف زد تا قاپ دخترک را بدزدد‪ ،‬پش��ت توالت نیم‬ ‫ساعت منتظرش نشس��ت‪ ،‬آن خاله مادلین اش هزار بار‬ ‫آمد عذرخواهی کرد که ‪ 25‬سال قبل غلط کردیم که‬ ‫زدیم شیشه خانه خان عموتان را شکستیم‪ ،‬دخترک هم‬ ‫هی شال و کاله شکالتی و سفید کرد و عشوه آمد‪ ،‬اما‬ ‫پدر طرف رضایت نمی داد‪ .‬بعد که س��ی سالش شد‪،‬‬ ‫ت��ازه هیکلی به هم زد که راه می رف��ت‪ ،‬آب از لب و‬ ‫لوچه همه س��رازیر می شد‪ ،‬درس��ت است که جوان و‬ ‫جاهل ها دل شان را زده بود‪ ،‬ولی توی این اطراف لنگه‬ ‫نداشت‪ ،‬باز آمد خواستگاری‪ ،‬هی توی پاریس مذاکره‬ ‫کرد‪ ،‬هی توی ژنو قر ریخت‪ ،‬هی بسته پیشنهادی فرستاد‬ ‫و پدره گفت نه‪.‬‬ ‫بعد تقی خورد به توقی و پیر ش��د و بی ریخت ش��د و‬ ‫غرغرو شد و تازه رسید به چلچلی‪ ،‬چل شد کامل‪ ،‬باز‬ ‫هم گفتند بیا عاقل شو باالخره با هم کنار می آئیم‪ ،‬پدره‬ ‫باز هم رضایت نداد‪ ،‬حاال ش��ده پنجاه و پنج سال‪ ،‬رفته‬ ‫نیویورک عشوه شتری می آید‪ ،‬هی بسته پیشنهادی می‬ ‫فرس��تد‪ ،‬هی آقا سعید را می فرستد که طرف را راضی‬ ‫نگه دارد‪ .‬طرف هم گفته حرف زیادی نباش��د‪ ،‬تو که‬ ‫توی محل خودتان که خواستگار نداری‪ ،‬عقل درست‬ ‫و حسابی هم که نداری‪ ،‬حرف هم که بلد نیستی بزنی‪،‬‬ ‫داداش ات هم که دس��تش کج اس��ت‪ ،‬پدرت هم که‬ ‫مالیخولیای مزمن دارد‪ ،‬یک روده راس��ت هم که توی‬ ‫تمام بدنت نیست‪ ،‬آن میم را آن الم برد‪ .‬بیخودی عشوه‬ ‫نیا که هیچ کس قبولت ندارد‪.‬‬ ‫مذاکرات ژنو مثل اینکه نه به بار اس��ت ن��ه به دار‪ ،‬آقا‬ ‫سعید‪ ،‬نابغه اراذل هم که رفت ژنو هنوز نرسیده استریپ‬ ‫تیز کرد و هرچه در این چهار سال قرواطفار آمده بود‪،‬‬ ‫آخرش قرار ش��د یک دور بده��د به روس ها‪ ،‬بعد هم‬ ‫یک دور برود سراغ فرانس��وی ها‪ ،‬غنی سازی هم که‬ ‫ناموس مملکت بود‪ ،‬رفت به اف فنا‪ ،‬انرژی هس��ته ای‬ ‫هم که حق مسلم عمه سعید جلیلی هم نیست‪ .‬هفته قبل‬ ‫که علی جنتی پسر آیت اهلل دایناسور‪ ،‬رسما اعالم کرده‬ ‫که چوب حراج به جزایر سه گانه می زند و گفته که «‬ ‫جزایر سه گانه ایرانی است‪ ،‬ولی باب مذاکره باز است‪».‬‬ ‫آگاه��ان گفتند آن چیزی که باز اس��ت‪ ،‬باب مذاکره‬ ‫نیست‪ ،‬احتماال یک مساله خانوادگی آقای جنتی است‬ ‫که از گذش��ته به همان حال مان��ده‪ ،‬وگرنه اصال باب‬ ‫مذاکره باز نیس��ت‪ ،‬این ملت م��ی ریزند توی خیابان و‬

‫چوب توی آستین علی جنتی می کنند‪ .‬از آن طرف هم‬ ‫خالد مشعل که سهمیه ساالنه اش مثل اینکه عقب افتاده‪،‬‬ ‫اس��م خلیج فارس را خلیج عربی گفته‪ ،‬آقایان هم عین‬ ‫خیال شان نیست‪ .‬از باال هم که پوتین و مدودوف رسما‬ ‫س��هام انرژی دریای خزر را برداش��تند برای خودشان‪.‬‬ ‫اصال به فکرتان می رسید‪ ،‬موجودی که اینقدر هارت و‬ ‫پورت می کرد که از کوچکترین حق مان نمی گذریم‪،‬‬ ‫به همین راحتی کاری را که وثوق الدوله و قجر نکردند‪،‬‬ ‫با مملکت بکند؟ به نظرم روز س��یزده آبان را باید روز‬ ‫اس��تقالل ایران و حفظ تمامیت ارضی کشور بدانیم و‬ ‫فرض کنیم‪.‬‬ ‫البت��ه‪ ،‬بگویم که اصال از توافق ایران و آمریکا ناراضی‬ ‫نیستم‪ ،‬باالخره این شتری است که چون علی ساربانش‬ ‫ب��ود‪ ،‬در خانه ما دیر ه��م خوابید‪ ،‬ولی اینکه حکومت‬ ‫در ضعیف ترین موقعی��ت داخلی و خارجی‪ ،‬با دولتی‬ ‫بی دانش و رس��ما عقب مانده و متقلب‪ ،‬با رهبری که‬ ‫دستش به خون ملت آغشته شده‪ ،‬با وضع خراب کشور‬ ‫در خاورمیان��ه‪ ،‬معلوم اس��ت که لقمه چ��پ مذاکره با‬ ‫آمریکای��ی ها می ش��ود‪ .‬ما هم بیخ��ودی نباید فحش‬ ‫به اوباما بدهیم‪ ،‬بقول قدیمی ها « دختر همس��ایه هرچه‬ ‫چ��ل تر‪ ،‬برای ما بهتر‪ ».‬چه وزی��ر خارجه ای بدش می‬ ‫آید با یک مش��ت پپه یابوی عقب مانده مذاکره کند‪،‬‬ ‫حاال طرف غیرت و حمیت هم که ندارد‪ .‬بیخودی نبود‬ ‫که عباس عبدی هشت سال قبل گفته بود‪ ،‬وقتی راستها‬ ‫قرار باشد با آمریکا توافق کنند‪ ،‬همین حزب اللهی ها‬ ‫می شوند پاسدار آمریکایی هایی که در ایران می آیند‪».‬‬ ‫حاال روز اول اس��ت‪ ،‬آی بخندیم به این بسیجی هایی‬ ‫که باید کیف کشی آمریکایی ها را در تهران بکنند و‬ ‫برایشان مکان مناسب جور کنند‪ .‬البته فکر نکنم کار به‬ ‫آن جاها برسد‪ ،‬فعال جنبش سبز پوز برادران را چنان زده‬ ‫که باید از بیمارستان مرخص بشوند تا به کار بعدی شان‬ ‫برسند‪.‬‬

‫غیرعادی نیست‬ ‫ازش می پرس��ی ن��رخ تورم باالی ‪ 25‬درصد رس��یده‪،‬‬ ‫می خن��دد و می گوید جان من راس��ت می گی؟ می‬ ‫گویی‪ ،‬مرد حسابی! کارگران کشور مدتهاست دستمزد‬ ‫نگرفتند و اعتصاب یقه آبی ها جدی است و اینها وقتی‬ ‫خیابان بیایند دیگر به خانه برنمی گردند‪ ،‬یعنی صاحب‬ ‫خانه نمی گذارد برگردند‪ ،‬می خندد و می گوید‪ :‬جدی‬

‫میگی؟ جان من! می گویی‪ ،‬پدر من! عزیز جان! ادارات‬ ‫کشور بطور کلی بعد از انتخابات جیش بوس الال‪ ،‬همه‬ ‫در کمای احمدی نژادی هستند و کسی کار نمی کند‪.‬‬ ‫قاه قاه می خندد و می گوید‪ :‬شوخی نکن مامانم‪ ،‬بذار‬ ‫پیشت بمانم‪ .‬می گویی‪ ،‬ببین! آقای محترم! بانکها بطور‬ ‫جدی مشکل دارند‪ ،‬و این مشکل فردا مملکت را نابود‬ ‫می کن��د‪ ،‬می فهمی؟ می خندد و می گوید‪ :‬البانک و‬ ‫ماالبانک‪ ،‬و ما ادریک ما البانک!‬ ‫م��ی گوی��م‪ :‬ببین! می گوی��د‪ :‬هان! می گوی��م‪ :‬با این‬ ‫زیرپیراهن س��ردت نیست؟ می گوید‪ :‬مگر هوا سرده؟‬ ‫ش��ک می کنم‪ :‬سه تا از انگشت هایم را به او نشان می‬ ‫دهم و می گویم‪ :‬اینها چند تاست؟ می گوید‪ :‬بیست و‬ ‫پنج تا! نگاهی به چشمان باسن خروسی اش می کنم و‬ ‫می گویم‪ :‬رفته بودی نیویورک‪ ،‬همه فحش می دادند‪،‬‬ ‫از س��الن بیرون رفتند‪ ،‬کسی برایت دست نزد‪ ،‬ناراحت‬ ‫نشدی؟ می گوید‪ :‬نیویورک خیلی بزرگه‪ ،‬من پنج بار‬ ‫رفتم‪ .‬نگاهش می کنم‪ ،‬به نظرم بکلی قدرت تشخیص‬ ‫اش را دارد از دست می دهد‪ .‬احمدی نژاد گفت‪ « :‬هیچ‬ ‫موضوع غیرع��ادی در اقتصاد وجود ن��دارد‪ ».‬آگاهان‬ ‫گفتند‪ :‬ولش کنید‪ ،‬ایش��ان قدرت تش��خیص اش را از‬ ‫دست داده‪ ،‬متوجه نمی شود‪.‬‬

‫آگهی استخدام سخنگوی خوب‬ ‫هیات دولت جمهوری اسالمی اعالم کرد که یک سخنگوی‬ ‫مناس��ب را برای ش��ش ماه آینده با شرایط زیر استخدام می‬ ‫کند‪:‬‬ ‫قد‪ ،‬حداکثر ‪ 160‬سانت‪ ،‬باندازه ای که اگر خواست از وسط‬ ‫یک جمعیت دربرود دیده نشود‪.‬‬ ‫مدرک تحصیلی‪ ،‬دکترای حقوق از کمبریج‪ ،‬کس��انی که‬ ‫ندارند از ناصرخسرو تهیه کنند‪.‬‬ ‫مس��لط به یکی از لهجه های محلی‪ ،‬حتی االمکان تا حدی‬ ‫فارسی بلد باشد‪.‬‬ ‫تحصیالت دانشگاهی واقعی نداشته و عضو خانواده محترمی‬ ‫نباشد که مشکل فراهم نشود‪.‬‬ ‫توانای��ی گفت��ن دروغ‪ ،‬از کلیه داوطلبان با دروغ س��نج در‬ ‫اطالعات امتحان گرفته می شود‪.‬‬ ‫سابقه کار در صدا و سیما بطور مداوم به عنوان مجری( نیاز به‬ ‫امتحان دروغ سنجی نیست‪).‬‬ ‫نداش��تن س��ابقه جبهه و جنگ و عضویت رسمی در بسیج‬ ‫محل‪ ،‬با آزمایش پزشکی قانونی‪.‬‬ ‫داشتن سابقه حمله به افرادی که از اطراف آدم رد می شوند‪.‬‬


‫‪43‬‬

‫‪43 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 923‬جمعه ‪ 17‬مهر ‪1388‬‬ ‫برای ايشان توضيح دادم که خانواده‌ی آقای حجاريان‬ ‫از ق��ول او گفته بودند که چند س��اعت زير آفتاب داغ‬ ‫نگه‌اش ميدارند و بعد ميبرند يخ روی ايشان ميريزند و‬ ‫پزش��ک ايشان گفته که ميخواهند سکته‌ی مغزی به او‬ ‫بدهند و من اين را تش��بيه کردم ک��ه آدمی را بگذارند‬ ‫توی فريزر و بع��د دربياورند بگذارند توی ميکروويو‪.‬‬ ‫خواس��ته بودم قساوت و رذالت ش��کنجه‌گران را تمام‬ ‫و کمال نش��ان بدهم‪ .‬منتها کس��ی که اين را از صدای‬ ‫آمريکا ضبط کرده و توی يوتيوب گذاشته‪ ،‬بخش‌هائی‬ ‫را حذف کرده که به حرف من معنی ديگر بدهد‪....‬‬ ‫با هر بدبختی بود آقای گلستان را قانع کردم و صحبت‬ ‫را به احوالپرسی کشاندم اما مانده بودم فکری که برای‬ ‫ديگرانی که آن تکه‌ی ناق��ص را در يوتيوب می‌بينند‬ ‫کجا و چگونه توضيح بدهم؟‬

‫هادی خرسندی‬ ‫اين تيغ نه از بهر‬

‫ستمکاريتدادند!‬ ‫به نظر ميرسد به موازات سرعتی که به يمن اينترنت در‬ ‫امر ارتباطات و انتشارات حاصل شده‪ ،‬ميزان مسئوليت‬ ‫و اخ�لاق ما هم بايد اينترنتی ش��ود! جعل و دروغ را به‬ ‫اينترنتنسپاريم!‬ ‫‪ - ۱‬آنطور که «باالترين» لينک داده خانم سيمين بهبهانی‬ ‫در ايميلی به «ايسنا» نوشته است‪:‬‬ ‫«دوس��تان و هموطن��ان ارجمندم در اي��ران و خارج از‬ ‫ايران!‬ ‫به‌تازگی‪ ،‬منظوم��ه‌ای با عنوان «‌قل��م چرخيد»‪ ،‬با ذکر‬ ‫عبارت «از بانو سيمين بهبهانی» در برخی از سايت‌های‬ ‫اينترنتی منتشر شده است‪ .‬آشنايان شعر من می‌دانند که‬ ‫شيوه‌ی سرايش آن ابيات با موسيقی و ساختار واژگان‬ ‫سروده‌هايم هيچ نسبتی ندارد و شعرم‪ ،‬اغلب بی‌امضا هم‬ ‫شناختنی است‪ .‬از دوستان (يا دشمنان) خواهش می‌کنم‬ ‫که به جای من چيزی نس��رايند و ب��ر حجم «گناهانم»‬ ‫نيفزايند‪ ،‬که آنچه برجا می‌ماند‪ ،‬احساس و تاريخ است‬ ‫و واقعيت‪ .‬اول مهرماه ‪»۱۳۸۸‬‬ ‫وقت باارزش بانوی بزرگ و شاعر گرانقدر را گرفتن و‬ ‫اعصابش را خط خطی کردن بابت يک سهل‌انگاری يا‬ ‫کرم‌ريزی که بيت آخر سروده را که نام سراينده در آن‬ ‫است برمی‌داری و زيرش می‌نويسی «سيمين بهبهانی»‬ ‫که فونت فارسی دم دس��ت است و تکنولژی پيشرفته‬ ‫در اختيار!! و با يک اش��اره‌ی سرانگشت برای چند نفر‬ ‫ميفرس��تی و هر يک از آنان ه��م برای يک يا چند نفر‬ ‫که چی؟ که دانسته يا ندانسته بانوی گرانقدر را در آن‬ ‫فضای بهانه و هراس به زحمت بيندازی‪.‬‬ ‫اين س��روده که در سايت من تاريخ بهمن سال پيش را‬ ‫دارد و در آرشيو فوريه ‪« ۲۰۰۹‬اصغرآقا داتکام» آمده؛ در‬ ‫سالگرد ‪۲۲‬بهمن در کيهان لندن هم چاپ شد و بعد در‬ ‫صدای آمريکا هم خواندمش‪ ،‬اما پايش بيفتد‪« ،‬بازجوی‬ ‫عزيز!» با اينکه واقف است که «شيوه‌ی سرايش آن ابيات‬ ‫با موسيقی و ساختار واژگان سروده‌های» خانم بهبهانی‬ ‫«هيچ نس��بتی ندارد» اما نفع اداری و سود ساديستی‌اش‬ ‫حکم ميکند که اين حرف‌ها توی کت‌اش نرود!‬ ‫‪ - ۲‬سه چهار هفته پيش وقتی ساعت ده و نيم شب آقای‬ ‫ابراهيم گلستان بهمن تلفن کردند؛ شست‌ام خبر داد که‬ ‫ن عادی و‬ ‫بايد ب��رای کتک خوردن آماده ش��وم! (تلف ‌‬ ‫احوالپرسی از خانه و خانواده معموالً روزها بهم ميزنيم‪).‬‬ ‫گفت‪ :‬خرسندی! چی نوش��تی تو که يکنفر زندانی را‬ ‫شکنجه داده‌اند و تو گفتی بگذارندش توی فريزر؟ ‪....‬‬ ‫آه‪ .‬نه قربان‪ .‬خالف به عرض‌تان رسانده‌اند‪ ،‬خالف هم‬ ‫روی يوتيوب گذاشته‌اند ‪....‬‬

‫‪ - ۳‬آقای بنی‌صدر و اعوانش هر جا ذکری از ش��اپور‬ ‫بختيار می‌کنند‪ ،‬نام کوچک او را «شاهپور» می‌نويسند‪،‬‬ ‫چرا ک��ه ميخواهند مخالفت او با برق��راری جمهوری‬ ‫اس�لامی را بابت نزديکی‌اش با ش��اه (نزديکی اسمی!)‬ ‫وانم��ود کنند نه روش��ن‌بينی‌اش در سياس��ت و تاريخ‬ ‫و ش��ناخت‌اش از ذات آن��ان که امروز م��ا را به اينجا‬ ‫کشانده‌اند‪.‬‬ ‫روی کدام کت��اب‌اش؟ زير کدام نام��ه‌اش؟ در کدام‬ ‫شناسنامه‌اش؟ نام کوچک بختيار با «های» بنی‌صدری‬ ‫آم��ده؟! من اين را از يکی از مريدان آقای بنی‌صدر در‬ ‫کنفرانس «شاپور بختيار» در شيکاگو پرسيدم‪ ،‬پاسخی‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫وقتی صاحب‌نامی که هنوز خودش را رئيس‌جمهوری‬ ‫قانونی ايران ميداند‪ ،‬اين پايه و مايه از مسئوليت و اخالق‬ ‫را نشر ميدهد از آدم‌های بی‌نام و نشان چه انتظار دوری‬ ‫از جعل و تحريف ميتوان داشت؟‬ ‫دورخيز کرده بودم که اين صغرا کبرا چيدن را با يک‬ ‫نتيجه‌گيری درخش��ان به پايان ببرم اما لزومی نمی‌بينم‪.‬‬ ‫زمان س��رعت است و خوانندگان‪ ،‬س��ريع‌االنتقال‌تر از‬ ‫نويسندگان‪ .‬پس همان عبارت آغازين را تکرار می‌کنم‪:‬‬ ‫به نظر ميرسد به موازات سرعتی که به يمن اينترنت در‬ ‫امر ارتباطات و انتشارات حاصل شده‪ ،‬ميزان مسئوليت و‬ ‫اخالق ما هم بايد اينترنتی شود!‬

‫قلمچرخيد‬ ‫و فرمان را گرفتند‪...‬‬ ‫يکشنبه ‪ ۱۳‬بهمن ‪۱۳۸۷‬‬

‫(به مناسبت سالگرد گرفتن!)‬ ‫قلم چرخيد و فرمان را گرفتند‬ ‫ورق برگشت و ايران را گرفتند‬ ‫به تيتر «شاه رفت ِ» اطالعات‬ ‫توجه کرده کيهان را گرفتند‬ ‫چپ و مذهب گره خوردند و شيخان‬ ‫شبانه جای شاهان را گرفتند‬ ‫همه از حجره‌ها بيرون خزيدند‬ ‫به سرعت سقف و ايوان را گرفتند‬ ‫گرفتند و گرفتن کارشان شد‬ ‫هرآنچه خواستند آن را گرفتند‬ ‫به هر انگيزه و با هر بهانه‬ ‫مسلمان نامسلمان را گرفتند‬ ‫به جرم بدحجابی‪ ،‬بد لباسی‬ ‫زنان را نيز مردان را گرفتند‬ ‫سراغ سفره ها نفتی نيامد‬ ‫وليکن در عوض نان را گرفتند‬ ‫يکی نان خواست بردندش به زندان‬ ‫از آن بيچاره دندان را گرفتند‬

‫يکی آفتابه دزدی گشت افشا‬ ‫به دست آفتابه داشت آن را گرفتند‬ ‫يکی خان بود از حيث چپاول‬ ‫دوتا مستخدم خان را گرفتند‬ ‫فالن مال مخالف داشت بسيار‬ ‫مخالف‌های ايشان را گرفتند‬ ‫بده مژده به دزدان خزانه‬ ‫که شاکی‌های آنان را گرفتند‬ ‫چو شد در آستان قدس دزدی‬ ‫گداهای خراسان را گرفتند‬ ‫به جرم اختالس شرکت نفت‬ ‫برادرهای دربان را گرفتند‬ ‫نميخواهند چون خر را بگيرند‬ ‫محبت کرده پاالن را گرفتند‬ ‫غذا را آشپز چون شور ميکرد‬ ‫سر سفره نمکدان را گرفتند‬ ‫چو آمد سقف مهمانخانه پائين‬ ‫به حکم شرع مهمان را گرفتند‬ ‫به قم از روی توضيح‌المسائل‬ ‫همه اغالط قرآن را گرفتند‬ ‫به جرم ارتداد از دين اسالم‬ ‫دوباره شيخ صنعان را گرفتند‬ ‫به اين گله دوتا گرگ خودی زد‬ ‫خدائی شد که چوپان را گرفتند‬ ‫به ما درد و مرض دادند بسيار‬ ‫دليلش اينکه درمان را گرفتند‬ ‫مقام رهبری هم شعر ميگفت‬ ‫ز دستش بندتنبان را گرفتند‬ ‫همه اين‌ها جهنم‪ ،‬اين خاليق‬ ‫ز مردم دين و ايمان را گرفتند‬ ‫برای هر کالم شعر هادی‬ ‫دو تن قند فريمان را گرفتند‬

‫انجمن اسالمی کلیمیان آرادان‬ ‫با عنایت به اینکه محم��ود احمدی‌نژاد ظاهرا مخالف‬ ‫اسرائیل است‪ ،‬اما بیشتر از همه کس منافع اسرائیل را در‬ ‫سال‌های اخیر تامین کرده‪ ،‬به نظر می‌رسد نامبرده هنوز‬ ‫به اسالم ناب محمدی نگرویده است‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه مجموعه کسانی که با شلوغ‌کاری‌های‬ ‫خود‪ ،‬منافع تندروهای اسرائیل را تامین کرده‌اند‪ ،‬اندکی‬ ‫مشکوک می‌زنند‪ ،‬از جمله محمد علی رامین و حسین‬ ‫ش��ریعتمداری‪ ،‬بررسی ش��ود نامبردگان چند در صد‬ ‫جدیداالسالمند‪...‬‬

‫پی نوش��ت‪ :‬پيشتر نوشته بودم که برای من جای افتخار‬ ‫است که شعرم با کار خانم بهبهانی اشتباه گرفته شود‪،‬‬ ‫اما نه به قيمت ترور ش��خصيت شعری بانوی مبارز و با‬ ‫ش��هامت‪ .‬مرا همان دستکاری مختصر ايش��ان در اين‬ ‫قطعه‌ی دوبيتی ام‪ ،‬کفايت می‌کند‪ .‬به خصوص که آن‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۷۳‬بود‪ .‬ترم اول فوق لیس��انس بودم‪ .‬یکی از‬ ‫را از بر دارد و گاهی در مجلسی يادم ميکند‪.‬‬ ‫اساتید را در اتاقش به قصد کشت زدند و بعد دستمال‬ ‫توی حلقش فرو کردند و اگر یکی از کارمندان گروه‬ ‫آن شنيدستم که در کاشان شبی‬ ‫متوجه صدایی گنگ نش��ده بود‪ ،‬استادمان کشته شده‬ ‫شيخ صاحب‌نام را زد عقربی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫صبح روز بعد عقرب مرده بود‬ ‫بعدها زیرآب استاد از گروه‌مان خورد و بازنشسته‌اش‬ ‫شيخ او را جای ميگو خورده بود!‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫گفته ش��د که کار «بس��یج» ب��وده‪ ،‬به خاط��ر دفاع از‬ ‫ارزش‌ها‪...‬‬ ‫ماجرا آنقدر بودار بود که اس��تادان بخش جرات ابراز‬ ‫نظر نداش��تند‪ ،‬و وقتی به دیدار دکتر عارف که رئیس‬ ‫دانشگاه بود رفتیم‪ ،‬هیچ نتیجه‌ای نگرفتیم‪.‬‬ ‫دوست هنرمند پاريس‌نشين ما شاهرخ مشگين‌قلم در وقتی فرمانده کل سپاه پاس��داران به بسیج دانشجویی‬ ‫دنياي مجازي با چند نفر دس��ت به يخه ش��ده که چرا گفته است که برای مقابله با نا آرامی‌های احتمالی منتظر‬ ‫«اال رهبر ‪ »...‬را که مال من نيس��ت برايش فرستاده‌اند و فرمان مافوق نباشند‪ ،‬یاد آن روزها افتادم‪.‬‬ ‫بي‌مباالتي کرده‌اند‪ .‬بعد از مشکلي که براي خانم سيمين روزهایی که اگر به این حرامی‌ها رو نداده بودند‪ ،‬شاید‬ ‫بهبهاني پيش آوردند اکنون دو منظومه با رديف «‪...‬دم» وضع اندکی فرق می‌کرد‪.‬‬ ‫آن روز مقابل توله س��گ‌‌ها س��کوت کردن��د‪ ،‬االن‬ ‫در اينترنت روان شده اسم من زيرش!!‬ ‫گوي��ا يک برنامه‌‌ي خراب��کاري در جريان اس��ت‪ .‬از سگ‌های هاری شده‌اند که فقط منتظر دریدن هستند‪.‬‬ ‫س��وي ديگر بعضي ايميل‌ها داش��تم که شعري را که سخنان سردار جعفری نشان می‌دهد که ترسیده‌اند‪.‬‬ ‫من در وصف زنده‌ياد «پرويز مش��کاتيان» س��اخته‌ام و وقتی می‌گوید تا مرز براندازی فاصله‌ای نداشتیم‪ ،‬یعنی‬ ‫در خاکس��پاريش خوانده ش��ده چه بوده و مگر دارم می‌شود فهمید که با تعریف جماعت‪ ،‬حتی به قدرت‬ ‫جاي مرح��وم ابراهيم صهبا را پر ميکن��م؟ نه واهلل‪ .‬من رس��یدن میر حسین موس��وی تایید صالحیت شده به‬ ‫به مش��کاتيان ارادت داشتم اما شعري برايش نساختم‪ .‬معنای براندازی بوده است!‬ ‫اجبارا ً در اينترنت گشتم معلوم شد سازنده‌ي شعر آقاي سردار جعفری سخن از جنگ نرم می‌زند‪...‬کسانی که‬ ‫ال از خودش شنيده خود را بر حق می‌پندارند و هیچ س��خن مخالفی را بر‬ ‫اسماعيل خوئي بوده‪ .‬يادم افتاد که قب ً‬ ‫بودم که در وصف شجريان و مشکاتيان يکي از اعضاي نمی‌تابند را چه به نرمی؟ منتظر برخوردهای خش��ن‌تر‬ ‫بایدباشیم‪...‬‬ ‫ارکسترشان اشعاري ساخته است! من بي‌تقصيرم‪.‬‬

‫بسیجدانشجویی‬

‫ايهاالناسمنبي‌تقصيرم!‬


‫‪44‬‬

‫‪44 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 923‬جمعه ‪ 17‬مهر ‪1388‬‬

‫مشکالتی روبرو بوده بشنویم‪.‬‬

‫فیلم‬

‫مشکالت خیلی بود‪ .‬باور کنید اگر ریاحی پشت من نبود‬ ‫هیچ‌وقت نمی‌توانس��تم با مشکالت کنار بیایم‪ .‬ریاحی‬ ‫خودش نویس��نده بود‪ ،‬قطعاتی برای تئاتر می‌نوش��ت‪،‬‬ ‫سناریو می‌نوشت‪ ،‬کارگردان سینما بود‪ ،‬تهیه کننده بود‬ ‫و من هر چه دارم از ریاحی دارم و از او ممنون‌ام‪.‬‬ ‫خیلی‌ها با کار هنری من مخالف بودند حتی برادرم از‬ ‫آن‌طرف ایران برایم نامه نوشت؛ از تئاتر بیا بیرون وگرنه‬ ‫یا طالقت را می‌گیرم یا می ُ‬ ‫‌کش��م‌تان‪[ .‬با خنده] من هم‬ ‫گفتم من را بکش��د عیب ندارد بچه مردم(همس��رم) را‬ ‫نکشد‪ ،‬او که گناهی نکرده‪.‬‬

‫سینما‬

‫گفت و گو با شهال ریاحی اولین کارگردان زن سینمای ایران‬

‫چه مدت طول کشید تا خانواده‌تان پذیرفتند؟‬

‫ب��رادرم‪ ،‬روحش ش��اد‪ ،‬که اص ً‬ ‫ال ته��ران نبود؛ گرگان‬ ‫زندگ��ی می‌کرد‪ .‬خان��واده‌ام وقتی دیدن��د که من هم‬ ‫شهرت پیدا کردم‪ ،‬هم محبوبیت و نیز خانواده‌ی خودم‬ ‫را حف��ظ کردم‪ ،‬زندگی‌ام هس��ت‪ ،‬بچه‌هایم هس��تند‪،‬‬ ‫شوهرم هست‪ ،‬مادر شوهرم هست این بود که خودشان‬ ‫کمکم با روی خوش به طرفم آمدند‪ .‬از خدا می‌خواهم‬ ‫روح آن‌ها شاد باشد و من هم همیشه این محبت مردم‬ ‫را داشته باشم‪.‬‬

‫«یا از تئاتر بیا بیرون یا می ُ‬ ‫‌کشمت»‬ ‫مینو صابری (رادیو زمانه)‬

‫«قدرت‌الزمان وفادوس��ت»‪ ،‬مش��هور به «شهال رياحی»‬ ‫که به عنوان اولین زن کارگردان سینمای ایران شناخته‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۳۰۵‬در تهران به دنیا آم��د‪ .‬او از‬ ‫بازیگران پیشکسوت تئاتر‪ ،‬سینما و تلویزیون است که‬ ‫عالوه بر ایف��ای نقش در این عرصه‌ه��ا‪ ،‬در رادیو هم‬ ‫فعالیت‌های گسترده‌ای داشته است و نزدیک به ‪ ۱۴‬سال‬ ‫در نمايشنامه‌های راديویی در نقش بازيگر و كارگردان‬ ‫به فعاليت پرداخته اس��ت‪ .‬ش��هال در س��ال ‪ ۱۳۳۵‬فيلم‬ ‫«مرجان» را كارگردانی كرد و به اين ترتيب نام اولين زن‬ ‫كارگردان سينمای ايران را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫او در فیلم‌های س��ینمایی بسیاری هم ایفای نقش داشته‬ ‫از جمله‪ :‬خاطرخواه‪ ،‬آس��مون بی‌ستاره‪ ،‬درشكه‌چی‪،‬‬ ‫دل‌های بی‌آرام‪ ،‬جهان پهلوان‪ ،‬عروس دهكده‪ ،‬مرجان‪،‬‬ ‫خواب‌ه��ای طالیی‪ ،‬در مس��ير تندب��اد‪ ،‬مرگ پلنگ‪،‬‬ ‫می‌خواهم زنده بمانم و تعداد قابل توجه دیگری‪.‬‬ ‫شهال ریاحی‪ ،‬در سن هشتاد و سه سالگی زندگی شاد و‬ ‫پر نشاطی در کنار همسرش اسماعیل ریاحی دارد‪ .‬آن‌ها‬ ‫دو فرزند دارند؛ یک پسر و یک دختر‪.‬‬ ‫چگونه به عالم هنر راه پیدا کردید؟‬

‫من چهارده س��اله بودم که با «ریاح��ی» ازدواج کردم‪.‬‬ ‫هفده س��اله بودم که ریاحی دس��ت من‌را گرفت و به‬ ‫تئات��ر برد؛ تئاتر تهران‪ .‬از آن‌جا ش��روع کردم و بعد از‬ ‫تئاتر‪ ،‬تلویزیون و رادیو و س��ینما و همه‌ی این‌ها پشت‬ ‫س��ر هم آمد و من هم مجبور شدم همه را قبول کنم و‬ ‫ادامه دادم‪.‬‬

‫چرا کارگردانی را ادامه ندادید؟‬

‫کار راحتی نبود‪ .‬من آن زمان خیلی کارها داشتم‪ ،‬تئاتر‬ ‫بود‪ ،‬رادیو و تلویزیون بود‪ .‬فرصت نمی‌کردم‪ .‬در حین‬ ‫س��اخت این فیلم اتفاق افتاده بود که سه ‪ -‬چهار شب‪،‬‬ ‫صبح تا ش��ب بیدار بودم و شب تا صبح هم کار کرده‬ ‫بودیم‪ .‬دیدم این‌طور نمی‌شود و باید برای بقیه کارهایم‬ ‫هم انرژی داشته باشم‪.‬‬ ‫در آن زم�ان‪ ،‬کارگردان‌ها دوره‌ی خاص کارگردانی‬ ‫نمی‌دیدند و این کار بیشترحالت تجربی داشت؟‬

‫نه‪ ،‬هنرستان هنرپیشگی بود‪.‬‬

‫یعن�ی ش�ما ب�رای کارگردان�ی دوره‌ی خاص�ی دیده‬ ‫بودید؟‬

‫نه‪ ،‬من هیچ دوره‌ای ندیدم و کارهایم همین‌طور حسی‬ ‫بوده‪.‬‬

‫با یکی از بازیگران قدیمی گفت‌ ‌و گو داش�تم‪ ،‬ایش�ان‬ ‫می‌گفتن�د که آن‌زم�ان فق�ط فیلم‌برداره�ا بودند که‬ ‫تخصص�ی کار می‌کردند و کارگردان‌ها به این ش�کل‬ ‫ک�ه حاال هس�ت دوره‌ی کارگردانی ندی�ده بودند‪ .‬از‬ ‫شما می‌پرسم‪ ،‬در آن زمان وظایف یک کارگردان چه‬ ‫بود؟‬

‫خ��ب آن کس��انی که ت��ازه بازیگر می‌ش��دند چیزی‬ ‫نمی‌دانس��تند و باید کارگردان هدایت‌شان می‌کرد که‬ ‫مث ً‬ ‫ال چه احساسی داشته باشند‪ .‬فرض کن در این صحنه‬ ‫من با ش��ما حرف می‌زنم و از چیزی ناراحت می‌شوم‪،‬‬ ‫برای من که هنرپیشه بودم راحت بود و می‌توانستم که‬ ‫بین ش�اخه‌های مختلف هنری که ش�ما در آن فعالیت در این حالت اش��ک بریزم اما یک بازیگر تازه وارد تا‬ ‫داش�تید‪ ،‬از دی�دگاه خودت�ان در کدام‌ی�ک موفق‌تر بیاید و این کارها را یاد بگیرد طول می‌کشد‪.‬‬

‫بودید و نیز کدام‌را بیشتر دوست داشتید؟‬

‫تا جایی که خودم احس��اس می‌کنم‪ ،‬هم در تئاتر‪ ،‬هم‬ ‫در سینما تقریباً اگر خودخواهی نباشد‪ ،‬موفق بودم‪ .‬در‬ ‫رادیو هم چند سال کار کردم‪ .‬حتی برنامه‌هایی بود که‬ ‫هم کارگردانی می‌کردم هم بازیگر بودم‪ .‬در تلویزیون‬ ‫هم همین‌ط��ور؛ از من دعوت کردند که در آن‌جا‪ ،‬هم‬ ‫برنامه‌هایی اجرا کردم و هم بازی‪.‬‬

‫برنامه‌های رادیویی که کارگردانی کرده‌اید یا نویسنده‬ ‫بودید چه نوع برنامه‌هایی بودند؟‬

‫انتخاب لوکیشن و این‌گونه مسائل با کارگردان بود؟‬

‫بله‪ ،‬هم کارگردان و هم فیلم‌بردار هر دو با هم صحنه را‬ ‫انتخاب می‌کردیم؛ میزانسن‌ها را تشکیل می‌دادیم‪.‬‬

‫یک س��ناریویی بود که آقای «کی‌مرام» نوشته بود‪ .‬آن‬ ‫ی که‬ ‫زمان وضعیت سینما رفته بود روی سبک روحوض ‌‬ ‫باید حتماً بزن و برقص داش��ته باشد و این سناریو از آن‬ ‫تیپ نبود‪ .‬وقتی آن‌را خواندم به دلم نشست و گفتم من‬ ‫خ��ودم کارگردانی و تهیه‌کنندگی این فیلم را به عهده‬ ‫می‌گی��رم‪ .‬چون همکار هنری من زنده‌یاد «محمد علی‬ ‫جعفری»‪ ،‬از هنرپیشه‌های بسیار خوب زمان خودش بود‬ ‫و من در آن فیلم نقشی به او داده بودم تا بازی کند؛ من‬ ‫به احترام ایشان اسم کارگردان روی خودم نگذاشتم و‬ ‫فقط در تیتراژ نوشتم‪« ،‬تهیه کننده‪ :‬شهال ریاحی»‪.‬‬ ‫این اولین کار من بود و دیگر ادامه ندادم‪.‬‬

‫س�ینمای آن زمان برای ایفای نقش‌اول؛ آیا خواس�ت‬ ‫ش�خصی خودتان بود که در اکث�ر مواقع نقش مادر را‬ ‫بازی می‌کردید؟‬

‫آن‌زمان فیلم‌ه��ا یک مرتبه رفت روی س��کس و من‬ ‫دوس��ت نداشتم که چنین نقش‌هایی داشته باشم‪ .‬نقش‬ ‫مادر را بازی می‌کردم که این نقش‌ها را بازی نکنم‪.‬‬ ‫تمام کارهاتان که خوب و دیدنی است اما فکر می‌کنم‬ ‫در فیلم درش�که‌چی خیلی خوش درخشیدید‪ ،‬درست‬ ‫است؟‬

‫نمی‌دانم تا مردم چه فکر کنند‪.‬‬

‫در کدام فیلم بود که بازی کردید و نام شهال سر زبان‌ها‬ ‫افتاد؟‬

‫اس�تقبال از فیل�م مرجان که ش�ما کارگردانی کردید‪ ،‬من هر فیلمی که بازی کردم‪ ،‬افرادی که می‌دیدند اظهار‬ ‫محبت می‌کردند و تعریف می‌کردند‪.‬‬ ‫زمانی که اکران شد چگونه بود؟‬ ‫بد نبود؛ خوب بود‪.‬‬ ‫بازیگران این فیلم چه کسانی بودند؟‬

‫برنامه‌های مخص��وص خانواده‌ها بود‪ .‬من در داس��تان شادروان جعفری‪ ،‬قدکچیان‪ ،‬ظهوری‪ ،‬تاجی احمدی‪.‬‬ ‫شب هم ایفای نقش داشتم‪ .‬در اکثر برنامه‌های رادیو و‬ ‫تلویزیون من کار کرده‌ام‪.‬‬ ‫خودتان نقش مرجان را داشتید؟‬ ‫بله‪ ،‬من مرجان بودم‪.‬‬ ‫ش�ما اولین کارگ�ردان زن ایرانی هس�تید‪ .‬می‌خواهم‬ ‫بدان�م چطور ش�ما را به عن�وان اولی�ن زن کارگردان‬ ‫پذیرفتند؟ اص ً‬ ‫ال پذیرفتند؟‬

‫ی�ک خاطره از دوره‌ی کار هنری‌تان برای‌مان تعریف‬ ‫کنیدلطف ًا‪.‬‬

‫از تئاترهای�ی که بازی کردید بگویید‪ ،‬از حال و هوای‬ ‫تئاتره�ای آن زم�ان‪ ،‬تئاتره�ای الله‌زار یا تئات�ر باربد‪.‬‬ ‫می‌خواهم از فضای آن تئاترها بگویید‪.‬‬

‫آن زمان تئاترها بیشتر ترجمه می‌شد و ما کار می‌کردیم‪.‬‬ ‫از شکسپیر‪ ،‬ویکتورهوگو و دیگر نویسندگان مشهور‪.‬‬ ‫مث ً‬ ‫ال من نقش خانم کاملیا را بازی می‌کردم یا رمئوژولیت‬ ‫را بازی می‌کردم‪ .‬از این تیپ پییِس‌ها زیاد بود‪.‬‬ ‫استقبال چگونه بود؟ همیشه صندلی‌ها پر بود؟‬

‫بله‪.‬‬

‫خانم ش�هال‪ ،‬ش�ما با این چش�مان ش�هال و این‌که از هر‬ ‫حیث از زیبایی برخوردارهستید؛ با توجه به فاکتورهای‬

‫در رابط�ه با جامع�ه‌ی آن روزها و دی�دگاه و تفکر آن‬ ‫زمان؛ یک زن وقتی وارد عالم هنر می‌ش�د با مشکالتی‬ ‫روب�رو ب�ود می‌خواه�م از زب�ان یک زن ک�ه با چنین‬

‫زمانی می‌خواستند ببینند حقوق‌هامان چقدر است که‬ ‫پورس��انت حقوق‌مان را برای حق عضویت سندیکای‬ ‫هنرپیش��گی که تازه تشکیل شده بود‪ ،‬بگیرند و ما باید‬ ‫مبلغی ماهیانه پرداخت می‌کردیم‪ .‬خانم «بدری حورفر»‬ ‫از هنرپیشه‌های قدیم تئاتر وقتی متوجه شد دستمزد من‬ ‫از او بیشتر اس��ت ناراحت شد‪ .‬شب روی صحنه بازی‬ ‫داش��ت؛‌گفت من بازی نمی‌کنم‪ .‬خ��دا بیامرزد آقای‬ ‫«دهق��ان» و مهن��دس «واال» را‪ .‬این‌ها به من گفتند تئاتر‬ ‫نباید تعطیل شود و شما باید جبران کنید‪.‬‬ ‫گفتم من ک��ه اص ً‬ ‫ال پیی ِس را ندی��دم! پیی ِس را گرفتند‬ ‫جلوی آینه میز توالت و در حین گریم کردن آن‌را برایم‬ ‫خواندند و من گوش کردم؛ سوفلور گذاشتند یکی دو‬ ‫جا‪ .‬یکی این گوش��ه صحنه‪ ،‬یکی آن گوشه صحنه و‬ ‫قرار شد توی صحنه هم‪ ،‬هنرپیشه‌ها حرکت صحنه را به‬ ‫من بگویند تا آن شب که بلیط‌ها را هم فروخته بودند‪،‬‬ ‫تئاتر تعطیل نشود‪.‬‬ ‫من آن شب‌را به این صورت نقش بازی کردم و فردای‬ ‫آن شب تماشاچیانی که تئاتر را دیده بودند برایم کادو‬ ‫فرستادند‪ .‬این یکی از خاطرات عجیب و غریب است‬ ‫برای من چون در تئاتر چنین کاری خیلی مشکل است‪.‬‬ ‫آن شب را هیچ‌گاه فراموش نمی‌کنم‪.‬‬ ‫ح�اال اگر ح�رف خاصی ب�ا ش�نوندگان رادی�و دارید‬ ‫بفرمایید‪.‬‬

‫من یک احساسی دارم که دلم می‌خواهد این احساس‬ ‫در دل تمام مردم دنیا باش��د‪ .‬من معتقدم تمام مردم دنیا‬ ‫از هر رنگ و نژاد با هم نس��بت فامیل��ی دارند‪ .‬ما یک‬ ‫عده از فامیل‌مان را می‌شناس��ی؛ آن‌ه��ا با خانواده‌های‬ ‫دیگری ارتب��اط دارند‪ ،‬ازدواج کردند‪ ،‬آن‌ها هم فامیل‬ ‫ما هستند و به همین ترتیب همه با هم غیرمستقیم رابطه‬ ‫فامیلی داریم‪ .‬اگر این احساس در دل ما پیدا شود‪ ،‬یکی‬ ‫از گرسنگی نمی‌میرد و یکی از سیری منفجر نمی‌شود‪.‬‬ ‫دلم می‌خواهد تمام مردم دنیا این احساس را پیدا کنند و‬ ‫نسبت به هم احساس محبت داشته باشند‪.‬‬

‫ﺗﺪﺭﻳﺲ ﮔﻴﺘﺎﺭ ﻓﻼﻣﻨﻜﻮ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﻋﺒﺎﺩﻯﭘﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 6‬ﺳﺎﻝ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮔﻴﺘﺎﺭﻳﺴﺖ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ‬

‫‪Tel: 604.767.5522‬‬

‫‪pirouz@flamenco.ca‬‬

‫‪Flamenco Guitar Classes‬‬ ‫‪by Pirouz Ebadypour‬‬


‫‪45‬‬

‫‪45 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 923‬جمعه ‪ 17‬مهر ‪1388‬‬

‫آیین‌های کهن‬

‫در فهرست میراث ناملموس جهان‬ ‫هشتم مهرماه روزی بود که هفت کشور جهان توانستند‬ ‫ن��وروز را به عنوان یکی از جش��ن‌ها و آیین‌های کهن‬ ‫بشری در فهرست میراث ناملموس جهان ثبت کنند‪.‬‬ ‫روند ثبت نوروز در سازمان یونسکو به صورت مشترک‬ ‫و با مدیریت ایران از چند سال پیش آغاز شد و پس از‬ ‫برطرف کردن نواقص و تکمیل پرونده‪ ،‬امسال سرانجام‬ ‫به عنوان میراث مش��ترک هفت کش��ور جهان به ثبت‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫ایران‪ ،‬آذربایجان‪ ،‬هند‪ ،‬قزاقس��تان‪ ،‬ازبکستان‪ ،‬ترکیه و‬ ‫پاکس��تان کشورهایی هستند که در تکمیل این پرونده‬ ‫با یکدیگر همکاری داش��ته‌اند‪ .‬پرونده این آیین کهن‬ ‫دربرگیرنده تمام جزئیات و جشن‌ها و مراسم وابسته به‬ ‫آن است و حتی به انواع غذاهای سنتی رایج در نوروز‬ ‫نیز توجه شده است‪.‬‬ ‫اما غایبان بزرگ این پرونده جهانی بدون هیچ تردیدی‬ ‫افغانس��تان و تاجیکستان هستند؛ دو کشوری که جشن‬ ‫نوروز در آن‌ها نیز با گستردگی زیادی برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫عدم حضور افغانستان و تاجیکستان در میان کشورهایی‬ ‫ک��ه پرونده نوروز را ارائه دادند‪ ،‬ناش��ی از مش��کالت‬ ‫ساختاری اس��ت و ارتباطی با نحوه برگزاری این آیین‬ ‫در این کشورها ندارد‪.‬‬ ‫از آن‌جا که افغانستان به تازگی به معاهده یا کنوانسیون‬ ‫میراثناملموسسازمانجهانییونسکوپیوسته‪،‬نتوانسته‬ ‫فرصت الزم را برای همکاری در این پرونده پیدا کند‪.‬‬ ‫تاجیکستان نیز هنوز به این معاهده نپیوسته و آن را امضاء‬ ‫نکرده است؛ بنابراین نمی‌تواند پرونده‌ای را برای ثبت به‬ ‫سازمان یونسکو ارائه کند‪.‬‬ ‫در جریان چهارمین نشس��ت کمیته حفاظت از میراث‬ ‫ناملموس که این بار در ابوظبی‪ ،‬پایتخت امارات متحده‬ ‫عربی برگزار ش��د‪ ،‬ایران عالوه بر ثبت نوروز به عنوان‬ ‫اثری مشترک با شش کشور دیگر‪ ،‬توانست ردیف‌های‬ ‫موسیقی سنتی را نیز به عنوان پرونده‌ای مستقل به ثبت‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫جهت تکمیل پرونده ردیف‌های موسیقی ایرانی‪ ،‬عالوه‬ ‫بر تحقیقات و مطالعاتی که با همکاری ‪:‬خانه موسیقی‬ ‫ایران» صورت گرفته فیلم مستندی نیز با حضور بزرگان‬ ‫موسیقی سنتی ایران شامل محمدرضا شجریان‪ ،‬حسین‬ ‫علیزاده‪ ،‬حاتم عسگری‪ ،‬فرهاد فخرالدينی‪ ،‬مجید كيانی‪،‬‬ ‫طاليی و سایرین تهیه و به کمیته میراث ناملموس سازمان‬ ‫یونسکو ارسال شده است‪.‬‬

‫معاهده میراث ناملموس‬

‫از س��ال ‪ ۲۰۰۳‬می�لادی و با تصویب ی��ک معاهده‌ی‬ ‫جهانی‪ ،‬س��ازمان یونس��کو توجه به حفاظت از میراث‬ ‫ناملموس را نیز به دستور کار خود اضافه کرده است‪.‬‬ ‫ت شفاهی‬ ‫میراث ناملموس به هر آیین‪ ،‬نماد‪ ،‬دانش‪ ،‬سن ‌‬ ‫و روایی‪ ،‬هنرهای نمایشی (شامل موسیقی سنتی و رقص‬ ‫ن اجتماع��ی و گروهی یا هر مهارت‪ ،‬هنر‬ ‫و آواز)‪ ،‬آیی ‌‬ ‫و صنعت دیگری اطالق می‌ش��ود که در طول سده‌ها‬ ‫از نس��لی به نسل دیگر منتقل شده و دربرگیرنده پاسخ‬ ‫انسان‌ها به محیط اطرافشان‪ ،‬جامعه و تاریخ است‪.‬‬ ‫یونس��کو که در کار ثبت‪ ،‬حفاظ��ت و معرفی میراث‬ ‫ملموس جهان‪ ،‬مانند آثار معماری‪ ،‬محوطه‌های باستانی‬ ‫و شهرهای کهن‪ ،‬همواره فعال و مشوق کشورها بوده‪،‬‬ ‫در سال‌های اخیر ضرورت حفاظت از میراث ناملموس‬ ‫را به عنوان عامل اصلی حفظ تنوع و گوناگونی فرهنگی‬

‫‪www.paivand.com‬‬ ‫تازه ترين خبرهای ونکوور‪ ،‬کانادا‪ ،‬ايران و ﺟهان‬ ‫برنامه های فرهنﮕی‪ ،‬سياسی‪ ،‬هنری و اﺟتماعی ونکوور‬ ‫در سراسر جهان مورد تأکید قرار داده است‪.‬‬ ‫امس��ال در مجم��وع ‪ ۷۶‬اثر فرهنگی به عن��وان میراث‬ ‫ناملموس جهانی ثبت ش��د و ‪ ۱۲‬اثر دیگر نیز به عنوان‬ ‫آثاری که با خطر نابودی و فراموش��ی روبه‌رو هستند‪،‬‬ ‫در فهرستی قرار گرفت که نیازمند حمایت و حفاظت‬ ‫فوریهستند‪.‬‬ ‫کشور چین با تالش تحسین‌برانگیزی توانست با ارائه ‪۲۲‬‬ ‫پرونده‪ ،‬بخش مهمی از میراث غنی فرهنگی خود را به‬ ‫سازمان یونسکو معرفی و در این فهرست ثبت کند‪.‬‬ ‫هنر سنتی حکاکی روی مهر‪ ،‬هنر خطاطی چینی‪ ،‬جشن‬ ‫قایق اژدها‪ ،‬حماسه گسار خان‪ ،‬اپرای تبتی و مهارت‌‌ها و‬ ‫هنرهای سنتی معماری برای ساخت سازه‌های چوبی از‬ ‫جمله فنون‪ ،‬آیین‌ها و هنرهایی هستند که امسال چینی‌ها‬ ‫توانس��تند در فهرس��ت میراث ناملموس جهان به ثبت‬ ‫برس��انند تا به دنیا نشان دهند این کشور هم‌پای جهش‬ ‫اقتصادی‪ ،‬توجه گس��ترده به فرهنگ و هنرهای کهن‬ ‫خود را نیز جزو سیاست‌های اصلی‌اش قرار داده است‪.‬‬ ‫ت‌ها وهنرهای وابس��ته به معماری چوبی به عنوان‬ ‫مهار ‪‎‬‬ ‫یکی از برجسته‌ترین نمادهای معماری کهن چینی در‬ ‫سرتاسر این کشور پهناور گسترده است‪ .‬اجزا و عناصر‬ ‫چوبی این گونه معماری مانند ستون‌ها‪ ،‬تیرها‪ ،‬سردر و‬ ‫سرستون‌های بسیار زیبا و پیچیده که با زبانه‌های چوبی‬ ‫در داخل یکدیگر چفت و بست می‌شوند‪ ،‬عالوه بر به‬ ‫وجود آوردن اش��کال و فرم‌های معمارانه زیبا‪ ،‬به دلیل‬ ‫خاصی��ت انعاطف‌پذیر خود در براب��ر زلزله نیز مقاوم‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ژاپنی‌ها نیز در این نشست توانستند ‪ ۱۳‬اثر فرهنگی خود‬ ‫را به ثبت برسانند‪ .‬یک آیین بسیار کهن کشاورزی به نام‬ ‫«‪ »Oku-noto no Aenokoto‬نیز در میان آثار ثبت‌شده‬ ‫ژاپنی‌ها قرار دارد‪ .‬آیینی که توس��ط ش��الی‌کاران در‬ ‫مناطق مرکزی ژاپن س��الی دو بار برگزار می‌شود و در‬ ‫آسیا بی‌مانند است‪.‬‬ ‫در ای��ن آیین‪ ،‬صاحب‌خانه‪ ،‬خداون��د مزارع برنج را به‬ ‫خانه دعوت می‌کند‪ .‬در جریان این آیین کشاورزی با‬ ‫این روح نامرئی به گونه‌ای رفتار می‌شود که گویی واقعاً‬ ‫میهمانی مرئی و واقعی در خانه حضور دارد‪.‬‬ ‫رق��ص تانگو از آرژانتین و اروگوئه‪ ،‬هنر عاش��یق‌های‬ ‫آذربایجان‪ ،‬تئاتر سایه «کاراگوز» از ترکیه و زبان سوت‬ ‫ساکنان جزیره ال گومرا (در جزایر قناری) اسپانیا نیز از‬ ‫دیگر موارد ثبت‌شده در این فهرست است‪.‬‬ ‫زبان س��وت که تنها نمونه موجود آن در جهان است‪،‬‬ ‫زبانی اس��ت ویژه س��اکنان الگومرا که طی سده‌ها در‬ ‫کن��ار زبان عادی خود از آن نیز برای برقراری ارتباط با‬ ‫یکدیگر استفاده کرده‌اند‪.‬‬ ‫یونسکو امیدوار است با ثبت این‌گونه آیین‌ها ومهارت‌ها‬ ‫در فهرست میراث جهانی‪ ،‬از یک سو باعث شناساندن‬ ‫بیش��تر این آثار فرهنگی به تمام جوامع بشری شود و از‬ ‫طرف دیگر زمینه حفاظت از آن‌ها را در برابر نابودی و‬ ‫فراموشی به وجود بیاورد‪.‬‬ ‫بیژن روحانی (رادیو زمانه)‬

‫پﺨﺶ برنامه های به ياد ايران و پيوند‬ ‫وتازه ترين ويديو ترانه های ايرانی‬

‫پﺨﺶ زنده و ﺁرشيو راديو شبانه‬ ‫پﺨﺶ ‪ 24‬ساعته موزيک و برنامه های راديويی‬ ‫ترانه های به ياد ماندنی و خاطره انﮕيز از گﺬشته‬

‫موسيقی پاپ ‪,‬موسيقی سنتی ‪,‬موسيقی زيرزمينی ايران‬


‫ﺮﺩﻡ ﺭﺍ‬ ‫ﻫــﺎﻱ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺭﺍ‬ ‫ﮔﺮﺍﻥ‪،‬‬ ‫ﺮﺗﻴﺐ‬

‫ﺩﻝ ﺍﻳــﻦ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﮔﺮﻭﻩ ﻫــﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺁﻳﺪ ﻛــﻪ ﺷــﻌﺎﺭﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪﺗــﺮﻱ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻨﻨــﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺭﺍﻩ ﺣﻞﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺍﺭﺍﺋــﻪ ﺩﻫﻨﺪ‪ .‬ﭼﻨﺎﻥ ﻛﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺗﺎﺣﺪﻭﺩﻱ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻋﻠــﻲ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳــﻲ ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﺷــﻨﺎﺱ ﺳﻴﺎﺳــﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ‬

‫‪46‬‬

‫ﻏﺎﻟﺒــﺎً ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳــﻲ ﺑــﻪ ﺧﺎﻃــﺮ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺗﺎﺭﻳﺨــﻲ‬ ‫ﻭ ﻭﺿﻌﻴــﺖ ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﺍﻱ ﺑــﺎ ﺗﻬﺪﻳــﺪ ﺑــﻪ ﻭﻳــﮋﻩ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻧﻴﺴــﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﮔﺴــﺘﺮﺩﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩﻱ‬ ‫ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﻭﻟﻲ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺖ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 923‬جمعه ‪ 17‬مهر ‪1388‬‬

‫ﻳﻚ ﺟﺪﻭﻝ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺷﺮﺡ‬

‫‪4226‬‬

‫ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺩﻭ »ﺷﺮﺡ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﻭﻳﮋﻩ« ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺣﻞ ﺩﻭ ﺷﺮﺡ‬ ‫ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺪﺍﺩ ﺣﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭘﺎﻙ ﻛﺮﺩﻥ ﺟﻮﺍﺏ ﺷﺮﺡ ﺍﻭﻝ‪ ،‬ﺑﻪ ﺣﻞ ﺷﺮﺡ ﺩﻭﻡ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻳﺪ‪.‬‬

‫ﺟﺪﻭﻝ ﻋﺎﺩﻱ‬

‫ﺍﻓﻘﻲ‪:‬‬ ‫‪-1‬ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ‪ -‬ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺸﻬﻮﺭﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﺗﻮﻝ‬ ‫ﻓﺮﺍﻧﺲ‬ ‫‪ -2‬ﻭﺻﻠﻪ ﻫﻨﺮﻱ‪ -‬ﺳــﻠﻄﺎﻥ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ‪-‬‬ ‫ﺣﺎﺟﺖ‬ ‫‪ -3‬ﻗــﺪﺭﺕ ﻭ ﺗــﻮﺍﻥ‪ -‬ﺑﺎﻓﻨــﺪﻩ‪ -‬ﭘﺎﺩﺷــﺎﻩ‬ ‫ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺑﺎﺑﻞ‬ ‫‪-4‬ﺁﺷﻜﺎﺭ ﻭ ﻭﺍﺿﺢ‪ -‬ﺍﺯ ﺍﻋﻴﺎﺩ ﻭﻳﺘﻨﺎﻣﻲﻫﺎ‪-‬‬ ‫ﻣﻮﻱ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ‬ ‫‪-5‬ﺁﺑﺎﺩﻱ ﻛﻮﭼﻚ‪ -‬ﻧﺎﺷــﻨﺎﺱ‪ -‬ﺭﻳﺨﺘﻦ‬ ‫ﺍﺷﻚ‪ -‬ﺍﺩﺍﺕ ﺗﺸﺒﻴﻪ‬ ‫‪-6‬ﺷــﻬﺮ ﺭﻭﺳــﻴﻪ‪ -‬ﺍﺯﺩﺣــﺎﻡ ﻫﻤــﺮﺍﻩ ﺑــﺎ‬ ‫ﺑﻲﻧﻈﻤﻲ ﻭ ﻫﻴﺎﻫﻮ‪ -‬ﻣﺎﻩ ﺷﺐ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ‬ ‫‪ -7‬ﺳــﻨﮕﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ‪ -‬ﺷــﻮﺭﻩ ﺯﺍﺭ‪ -‬ﭼﻮﺏ‬ ‫ﺗﻨﺒﻴﻬﻲ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻗﺪﻳﻢ‬ ‫‪-8‬ﻣﺪﺍﺭﻫــﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜــﻲ ﻇﺮﻳــﻒ‪-‬‬ ‫ﻣﻴﺦ‪ -‬ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﻭ ﻧﺮﻡ‬ ‫‪ -9‬ﺩﺍﻧــﻪ ﻛﺶ ﺑــﻲ ﺁﺯﺍﺭ‪ -‬ﺳــﻨﮓ ﺧﺎﺭﺍ‪-‬‬ ‫ﻳﻚﺩﻫﻢ‬ ‫‪ -10‬ﻓﺮﺷــﺘﻪ‪ ،‬ﭘﺎﺩﺷــﺎﻩ‪ -‬ﺩﺷــﺖ ﺑﻠﻨﺪ‪-‬‬ ‫ﺟﻮﻫﺮ ﻣﺎﺯﻭ‬ ‫‪ -11‬ﺗﻜﻴــﻪ ﻛﻼﻡ ﺧﺎﻧــﻢ ﺷــﮕﻔﺖﺯﺩﻩ‪-‬‬ ‫ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﺗﻔﺮﻳﺤــﻲ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‪ -‬ﺯﺭﺩﺁﻟــﻮﻱ‬ ‫ﺧﺸﻚﺷﺪﻩ‪ -‬ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺟﻮﺍﻧﻲ‬ ‫‪ -12‬ﺑــﺪﻝ ﻭﺿــﻮ‪ -‬ﻣﺨﻔــﻒ ﻛﺎﻩ‪-‬‬ ‫ﮔﻮﻝﺯﻧﻨﺪﻩ‬ ‫‪ -13‬ﺭﻭﺩ ﭘﺮﺁﺏ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ -‬ﻋﻀﻮ ﺷﺎﻣﻪ‪ -‬ﺑﺎﺭﻛﺶ ﺷﻬﺮﻱ‬ ‫‪ -14‬ﻭﺯﻧﻲ ﺩﺭ ﻃﻼﻓﺮﻭﺷﻲ‪ -‬ﺳﻨﮓﻛﺒﻮﺩ‪ -‬ﺭﺷﺪﻛﺮﺩﻥ‪ ،‬ﮔﻮﺍﻟﻴﺪﻥ‬ ‫‪-15‬ﺁﻛﺎﺩﻣﻲ ﻋﻠﻮﻡ‪ -‬ﺍﻣﺎﻥ‬ ‫ﻋﻤﻮﺩﻱ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ ﺑﺮﻭﺍﻥ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺗﺮﻛﻤﺎﻥ ﭼﺎﻱ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ -‬ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﺭﻳﺰﺑﻴﻦ‬ ‫‪ -2‬ﺑﺎ ﻓﻴﺲ ﺁﻳﺪ‪ -‬ﺁﺷﻜﺎﺭ‪ ،‬ﻫﻮﻳﺪﺍ‪ -‬ﺯﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﻠﻴﻞﺍﷲ‬ ‫‪ -3‬ﺳﺮﻳﻊ‪ -‬ﭘﺮﻧﺪﻩﺍﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺧﻮﺵﺁﻭﺍﺯ‪ -‬ﺍﺯ ﻧﻘﺎﻁ ﺩﻳﺪﻧﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ‬ ‫‪ -4‬ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻓﻠﺰ ﻣﺎﺩﺭ‪ -‬ﺿﺪ ﺧﻴﺮ‪ -‬ﺩﻭﻣﻴﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺳﻮﻡ ﺯﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ‬ ‫‪ -5‬ﺧﻤﺮﻩ ﺑﺰﺭگ‪ -‬ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ‪ -‬ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ‬ ‫‪ -6‬ﻫــﺰﺍﺭ ﻛﻴﻠﻮ‪ -‬ﺍﻫﻠﻲ‪ ،‬ﻣﻄﻴﻊ‪ -‬ﮔﺎﻫﻲ ﺯﻳﺮﺍﻧﺪﺍﺯ ﻣﻲﺷــﻮﺩ ﻭ ﮔﺎﻫﻲ ﺯﻳﻨﺖ ﺩﻳﻮﺍﺭ‪ -‬ﺳﺴــﺖ ﻭ‬ ‫ﺗﻨﺒﻞ‬ ‫‪ -7‬ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﻳﻮﺍﺵ‪ -‬ﺗﻮﻓﺎﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺮﻑ‪ -‬ﭘﻮﻝ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ‬ ‫‪ -8‬ﺟﻮﻫﺮ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﻲ‪ -‬ﻣﻠﺤﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﺳﻴﺪ ﺍﺯﺗﻴﻚ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ -‬ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻧﻲ‬ ‫‪ -9‬ﺭﻗــﺺ ﺁﺏ ﺑﺮ ﮔﺴــﺘﺮﻩ ﺩﺭﻳﺎ‪ -‬ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ‪ -‬ﻫﻴــﭻ ﻛﺲ ﺭﺍ ﻧﻤﻲ ﺗــﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺗﺒﻌﻴﺪ ﻛﺮﺩ ﻣﮕــﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ‬ ‫ﺣﻞ ﺟﺪﻭﻝ ﻋﺎﺩﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪4225‬‬ ‫ﻛﻪ ‪ ...‬ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻲﺩﺍﺭﺩ‬ ‫‪ -10‬ﺑﺨﻴــﻪﺍﻱ ﻛﻪ ﺧﻴﺎﻁ ﺑﺮ‬ ‫ﺟﺎﻣﻪ ﺯﻧﺪ‪ -‬ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ‪-‬‬ ‫ﻏﻮﻝ ﻳﺨﻲ‪ -‬ﺯﻣﻴﻦ ﺁﺫﺭﻱ‬ ‫‪ -11‬ﺷــﺮﻳﻒ ﻭ ﺍﺻﻴــﻞ‪-‬‬ ‫ﺍﻧﺪﻭﻫﮕﻴﻦ‪ -‬ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ‬ ‫‪ -12‬ﻋﺒﺎﺩﺗــﮕﺎﻩ ﺭﺍﻫــﺐ‪-‬‬ ‫ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﻫﻨﺪﻱ‪ -‬ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ‬ ‫‪ -13‬ﻭﺍﺣﺪ ﻃﻮﻝ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ‪-‬‬ ‫ﺍﺯﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ‪ -‬ﺑﺬﺭ ﻛﺘﺎﻥ‬ ‫‪ -14‬ﻛﺎﻣﻴــﻮﻥ ﺍﺭﺗﺸــﻲ‪-‬‬ ‫ﺭﻧﮕﻴــﻦ ﻛﻤــﺎﻥ‪ -‬ﺁﺑﻔﺸــﺎﻥ‬ ‫ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ‬ ‫‪ -15‬ﻣﺠﻠﻪ ﺍﺩﺑﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳــﻂ‬ ‫ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ‬ ‫ﺷﺪ‪ -‬ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻇﺮﻳﻒ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ‬

‫از یاد نبریم‪...‬‬

‫ﻣﻲﻳﺎﺑــﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑــﺎﺕ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 30‬ﺳــﺎﻟﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ‬ ‫ﺍﺳــﻼﻣﻲ ﻧﺸــﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺖ ﺣﺪﺍﻛﺜــﺮﻱ ﻣﺮﺩﻡ‬ ‫ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﻭﺭ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺍﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﺴــﻞ ﻫــﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﻴﺰﻱ ﻛﻪ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺰﺭگ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬

‫ﺟﺪﻭﻝ ﻭﻳﮋﻩ‬ ‫ﺍﻓﻘﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻓﻨــﺮ ﺳــﺎﻋﺖ – ﺗﺎﺑﻠﻮﻳــﻲ ﺍﺯ ﺍﺩﻣﻮﻧﺪ‬ ‫ﻫﺎﺭﺗﻠﻲ‬ ‫‪ -2‬ﺻــﺪﺍ ﻭ ﺁﻭﺍﺯ‪ -‬ﺑــﻪ ﭘﺎﻳــﺎﻥ ﺭﺳــﻴﺪﻩ‪-‬‬ ‫ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺗﺮﺍﺑﺮﻱ ﻫﻮﺍﻳﻲ‬ ‫‪ -3‬ﻫــﺪﻑ‪ ،‬ﻧﺸــﺎﻧﻪ‪ -‬ﻣﺮﻳﺾ ﻧﻴﺴــﺖ‪-‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﻴﻦ ﻛﺒﺪ ﻭ ﻗﻠﺐ‬ ‫‪ -4‬ﻧﻮﻋﻲ ﻳﺎﻗﻮﺕ‪ -‬ﺣﺮﻑ ﺩﻫﺎﻥﻛﺠﻲ‪-‬‬ ‫ﺩژﺧﻴﻢ‬ ‫‪ -5‬ﻋــﺪﺩ ﺧﻴﻄــﻲ!‪ -‬ﻛــﻮﺩﻙ ﺑﻲﭘﺪﺭ‪-‬‬ ‫ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ‪ ،‬ﻣﺨﻔﻲ‪ -‬ﺩﻭﺵ‬ ‫‪ -6‬ﺩﺍﺭﻓﺎﻧــﻲ‪ -‬ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﻓﻠــﺰ‪ -‬ﺭﻭﺩﻱ ﺩﺭ‬ ‫ﻟﻬﺴﺘﺎﻥ‬ ‫‪ -7‬ﻣﺨﺘــﺮﻉ ﺁﻧﺘــﻦ ﺑﻲﺳــﻴﻢ‪ -‬ﺟﻨــﺲ‬ ‫ﺑﻌﻀﻲ ﻇﺮﻭﻑ‪ -‬ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻝ‬ ‫‪ -8‬ﻏﺬﺍﻱ ﭼﺴﺒﻨﺪﻩ‪ -‬ﻣﺤﻞ ﺑﻲﻣﺰﺍﺣﻢ‪-‬‬ ‫ﻣﺜﻨﻮﻱ ﺍﻭﺣﺪﻱ ﻣﺮﺍﻏﻪﺍﻱ‬ ‫‪ -9‬ﭘﺴــﺖ‪ ،‬ﻓﺮﻭﻣﺎﻳــﻪ‪ -‬ﺍﺯ ﺗﻘﺴــﻴﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﺭﺗﺸﻲ‪ -‬ﺟﺎﻧﻮﺭﻱ ﺳﻴﻪﭼﺸﻢ ﻭ ﮔﺮﻳﺰﭘﺎ‬ ‫‪ -10‬ﻣﺨﻔــﻒ ﮔﻨــﺎﻩ‪ -‬ﺧﺴــﺎﺭﺕ‪ -‬ﺗــﻦ‬ ‫ﭘﻮﺵ‬ ‫‪ -11‬ﺧﻮﺏ‪ -‬ﺳﺎﻳﺒﺎﻥ ﺩﺭﺷﻜﻪ‪ -‬ﺷﻜﺎﻑ‬

‫ﺑﺎﺭﻳﻚ‪ -‬ﻳﺎﺯﺩﻩ‬ ‫‪ -12‬ﺑﻲﺧﺮﺩ‪ -‬ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ‪ -‬ﻣﺄﻳﻮﺱ‬ ‫‪ -13‬ﺍﺳﺐ ﺍﺻﻴﻞ‪ -‬ﭼﺎﻗﻮﻱ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ‪ -‬ﭘﺮﻭﺭﺵﺩﻫﻨﺪﻩ‬ ‫‪ -14‬ﮔﺎﻩ ﻣﺸﻜﻞﮔﺸﺎ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ -‬ﻧﻮﻋﻲ ﻭﺭﺯﺵ‪ -‬ﺍﺯ ﻣﺰﻩﻫﺎ‬ ‫‪ -15‬ﻓﻴﻠﻤﻲ ﺍﺯ ﺟﻴﻤﺰ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭﺕ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ‪ -‬ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻣﺎﺭﻛﻮﻧﻲ‬ ‫ﻋﻤﻮﺩﻱ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺍﺛﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺭﻩ ﺩﻭﺑﺎﻟﺰﺍﻙ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺑﺰﺭگ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ‪ -‬ﺳﺮﺩﺍﺭ ﻛﻮﺭﻭﺵ‬ ‫‪ -2‬ﺯﻥ ﻫﻤﻨﺸﻴﻦ‪ -‬ﺍﺯ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﻧﺎﻧﻮﺍﻳﻲ‪ -‬ﺳﺆﺍﻝ ﺍﺯ ﻣﻜﺎﻥ‬ ‫‪ -3‬ﻫﻤﺎﻥ ﭘﺪﺭ ﺍﺳﺖ‪ -‬ﮔﻨﺞ – ﺑﺤﺮﻱ ﺩﺭﻋﺮﻭﺽ‬ ‫‪ -4‬ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﻣﻌﺮﻭﻑ‪ -‬ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺣﺮﻑ ﺍﺯ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﺒﺎﻱ ﻻﺗﻴﻦ‪ -‬ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ‬ ‫‪ -5‬ﻧﻮﻋﻲ ﺧﺎﺭ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻛﺘﻴﺮﺍ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ‪ -‬ﮔﻮﻫﺮ ﻳﻜﺘﺎ ﻭ ﺑﻲﻣﺎﻧﻨﺪ‪ -‬ﻃﻼﻳﻲ‬ ‫‪ -6‬ﺗﭙﺎﻧﭽﻪ‪ -‬ﻣﻮﻱ ﮔﺮﺩﻥ ﺍﺳﺐ‪ -‬ﭘﺎﭘﻮﺵ ﺳﻨﺘﻲ‪ -‬ﺳﺮﺥ ﻛﻢﺭﻧﮓ‬ ‫‪ -7‬ﺟﻤﻊ ﻏﻨﻴﻤﺖ‪ -‬ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻦ‪ ،‬ﻓﻬﻤﻴﺪﻥ‪ -‬ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻧﺒﻮﻱ‬ ‫‪ -8‬ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻠﺮﺍﻧﻲ‪ -‬ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭ‪ -‬ﺷﻜﻮﻩ ﮔﺮ‬ ‫‪ -9‬ﺧﻴــﺎﻝ‪ ،‬ﭘﻨــﺪﺍﺭ‪-‬‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ‪ -‬ﻗﻬﺮﻣــﺎﻥ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ‬ ‫ﺣﻞ ﺟﺪﻭﻝ ﻭﻳﮋﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪4225‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ‪1956‬‬ ‫‪ -10‬ﺍﺯ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫــﺎ‪ -‬ﺩﻧﻴﺎ‪-‬‬ ‫ﻧﻮﻋﻲ ﺷﻴﻤﻲ‪ -‬ﺭﻧﺠﻮﺭﻱ‬ ‫‪ -11‬ﺫﺭﺕ‪ -‬ﻣﺘﺤﺮﻙ‪ -‬ﺑﺪﻱ‬ ‫ﻭ ﻓﺴﺎﺩ‬ ‫‪ -12‬ﺧﺮﺍﺏ‪ -‬ﻋﻼﻣﺖ ﻧﻔﻲ‪-‬‬ ‫ﺑﻴﺦ ﺩﺭﺧﺖ‬ ‫‪ -13‬ﺗﺒــﺎﻩ‪ ،‬ﮔﻨﺪﻳــﺪﻩ‪-‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺺﺗﺮﻳــﻦ ﻛﺮﺑﻦ‪ -‬ﺍﺯ ﺩﻳﻦ‬ ‫ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ‬ ‫‪ -14‬ﺿﻤﻴﺮ ﻋﺮﺑﻲ‪ -‬ﻫﻤﺴــﺮ‬ ‫ﺍﻛــﺮﻡ)ﺹ(‪-‬‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﺒــﺮ‬ ‫ﺷﺒﻪﺟﺰﻳﺮﻩﺍﻱ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﺍﺭﻭﭘﺎ‬ ‫‪ -15‬ﻣﻌــﺮﻭﻑ‪ -‬ﭘﺎﻳﺘﺨــﺖ‬ ‫ﺳﻮﻣﺎﻟﻲ‬

‫ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺳﻮﺩﻭﻛﻮ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ‪11‬‬

‫شتر را گفتند ‪ :‬چرا گردنت كجه ؟ گفت ‪ :‬كجام راسته !‬ ‫شتر را گفتند ‪ :‬چكاره اي ؟ گفت ‪ :‬عالقه بندم ‪ .‬گفتند ‪ :‬از دست و‬ ‫پنجه نرم و نازكت پيداست !‬ ‫شتر را گم كرده پي افسارش ميگرده !‬ ‫شتر سواري دوال دوال نميشه !‬ ‫شتر كه نواله ميخواد گردن دراز ميكنه !‬ ‫شتر كجاش خوبه كه لبش بده ؟!‬ ‫شتر گاو پلنگ !‬ ‫شتر مرد و حاجي خالص !‬ ‫شتر مرغ را گفتند ‪ :‬بار بردار ‪ .‬گفت ‪ :‬من مرغم ‪ .‬گفتند ‪ :‬پرواز كن‬ ‫‪ .‬گفت ‪ :‬من شترم !‬ ‫شترها را نعل ميكردند‪ ،‬كك هم پايش را بلند كرد !‬ ‫شراب مفت را قاضي هم ميخوره !‬ ‫شريك اگر خوب بود خدا هم شريك ميگرفت !‬ ‫شريك دزد و رفيق قافله !‬ ‫شست پات توي چشمت نره !‬ ‫شش ماهه به دنيا اومده !‬ ‫شعر چرا ميگي كه توي قافيه اش بموني ؟!‬ ‫شغال‪ ،‬پوزش بانگور نميرسه ميگه ترشه !‬ ‫شغال ترسو انگور خوب نميخوره !‬ ‫شغال كه از باغ قهر كنه منفعت باغبونه !‬ ‫شغالي كه مرغ ميگيره بيخ گوشش زرده !‬ ‫شكمت گوشت نو باال آورده !‬ ‫شلوار نداره‪ ،‬بند شلوارش را مي بنده !‬ ‫شمر جلودارش نميشه !‬

‫یادها و خاطره‌ها‬

‫‪46 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009‬‬

‫فال هفته‬ ‫فروردين ماه‪ :‬ش��ايد از رفتار ديگران و ش��رايط متعجب شويد اما سعي‬ ‫نكنيد آن را پنهان كنيد‪ .‬زماني كه چنين تغييراتي پيش مي آيد هه دوست‬ ‫دارند در مورد آن صحبت كنند‪ .‬فعاليت زيادي در چارت شما وجود دارد‬ ‫مخصوص‌اً در مورد مسائل كاري‪ .‬مشكل اين است كه شما سعي مي كنيد‬ ‫كم تر تالش كنيد اما بايد سعي كنيد با صبر و حوصله تر باشيد‪.‬‬ ‫ارديبهشت ماه‪ :‬حس��اس مثبت بیشتری دارید که باعث اعتماد به نفس‬ ‫بیشتری در شما می شود‪.‬فکر رفتن سفر در شما می چرخد پس سعی کنید‬ ‫اگر در حال حاضر نمی توانید اقدام به این کار بکنید‪،‬برنامه ای برای آینده‬ ‫تدارک ببینید‪ .‬شعله خاموش عشق را بين خود و شريك زندگي تان دوباره‬ ‫روشن كنيد و به او نشان دهيد كه چقدر از بودنش خوشنوديد‪.‬‬ ‫خرداد ماه‪ :‬هيچ كس دوست ندارد ديگران برايش تصميم بگيرند‪ ،‬شما‬ ‫هم همين طور‪ .‬به طور معمول الزم است با اين افراد به طور جدي برخورد‬ ‫كرد اما در شرايط كنوني مجبور هستيد پيشنهاد آن ها را بپذيريد‪ .‬فرصتي‬ ‫داريد ت��ا اوقات فراغت‌تان را به كار مفيدي بپردازيد‪ .‬يك نفر با ايده هاي‬ ‫عجيب خود براي شما شانس مي آورد‪.‬‬ ‫تير ماه‪ :‬به طور جالبی همه مش��کالت حل می ش��وند و چیزهای زیادی‬ ‫را متوجه می ش��وید‪.‬بعضی از افراد طرز فکرش��ان را تغییر داده اند و همین‬ ‫طور نقشه هایشان و این موضوع برای شما جالب است ‪.‬احتما ‌الً در زندگی‬ ‫خصوصی تاثیرگذار است و بهتر است به اتفاقاتی که می افتد توجه کنید‪.‬‬ ‫الزم نیست نگران باشید اطرافیان به شما توجه زیادی دارند ‪.‬‬ ‫مرداد ماه‪ :‬هیچ کس به اندازه ش��ما به خانواده اهمیت نمی دهد وش��اید‬ ‫اکنون تصمیم بگیرید همه را دور هم جمع کنید‪.‬ش��اید نیاز به برنامه ریزی‬ ‫داشته باشد اما هیچ چیز شما را مایوس نمی کند مخصوصاً کار بیش از حد‪.‬‬ ‫ايده بدي نيست كه امروز تا آن جا كه مي توانيد استراحت كنيد و در اين‬ ‫صورت فردا مي توانيد با ميزان انرژي هميشگي خود ادامه دهيد‪.‬‬ ‫شهريور ماه‪ :‬به عنوان يك قانون‪ ،‬شما هميشه پر از انرژي هستيد‪ ،‬ولي در‬ ‫حال حاضر به سختي مي توانيد با شور واشتياق كاري را انجام دهيد‪ .‬به هر‬ ‫دليل كه باشد‪‌،‬شما در مورد هر كاري كه مي كنيد احساس مي كنيد انگيزه‬ ‫و روحيه تان را از دست داده ايد‪ .‬و يا نگران مي شويد كه نكند آن‪ ،‬چيزي‬ ‫نباشد كه ديگران از شما خواسته بودند‪.‬‬ ‫مهر ماه‪ :‬گر چه باید در این زمان پرانرژی باشید ولی امروز چنین احساسی‬ ‫ندارید‪.‬اگر چنین احساس��ی ندارید کوچکترین فرصتی که پیدا کنید می‬ ‫خواهید استراحت کنید‪.‬هم چنین اگر چیزی شما را اذیت می کند احساس‬ ‫رخوت و بی حالی خواهید کرد و این طور به نظر می رسد که شما نسبت به‬ ‫شخص مورد عالقه تان و یا وضعیت مالی تان بسیار نگرانید‪.‬‬ ‫آبان ماه‪ :‬يكنفر انتظارات بيش��ماري از شما دارد وگرچه شما بايد خيلي‬ ‫خشنود باشيد از اين كه ديگران اينقدر شما را توانا مي بينند‪ ،‬و تحت فشار‬ ‫زيادي بخاطر اين مس��ئله قرار خواهيد گرفت‪ .‬تحت هيچ ش��رايطي نبايد‬ ‫بگذاريد مش��كالت بر شما فائق شوند چون آنوقت اعتماد به نفس خود را‬ ‫از دست خواهيد داد بعالوه اين كه خسته تان مي نمايد‪.‬‬ ‫آذر ماه‪ :‬دوس��تان مهمترین بخش زندگی تان می باش��ند و می توانید از‬ ‫معاشرت با آنها لذت زیادی ببرید‪ .‬باید دور هم جمع شوید و کاری انرژی‬ ‫زا سرگرم کننده یا غیر معمول انجام دهید‪ .‬همچنان باید به کسانی که اخیرا ً‬ ‫تعهدی به آنها سپرده اید توجه کنید‪ .‬وقت آن رسیده که بعضی از آنها را رها‬ ‫کنید به خصوص اگر می دانید که انرژی را به آنها نمی دهید‪.‬‬ ‫دی ماه‪ :‬اکنون به کمی تفریح و احساسات نیاز دارید تا این جو جدی را‬ ‫بهتر کنید‪.‬در این زمان می توانید در کارها زیاده روی و افراط کنید و بیش از‬ ‫حد کار کنید‪.‬دوست دارید کار جدیدی انجام دهید و از کارهای تکراری‬ ‫و معمولی که جذاب نیستند فرار می کنید‪.‬انجام یک کار جدید برایتان لذت‬ ‫بخش است ‪.‬‬ ‫بهمن ماه‪ :‬ش��اید بخواهی��د اتفاقات اخیر را فرام��وش کنید ‪ .‬مخصوصاً‬ ‫اگرموضوع جدیدی در زندگی تان پیش آمده باشد ‪ .‬شاید غریزه تان بگوید‬ ‫که این تنها یک موضوع گذرا است‪ .‬اما دوست ندارید درحال حاضر آن را‬ ‫از دست بدهید ‪ .‬اگر مي دانيد كه ممكن است از مسئله اي ناراحت و عصبي‬ ‫شويد‪ ،‬بهترين روش اين است كه به نحوي سر خودتان را گرم كنيد‪.‬‬

‫ایران در سال ‪1357‬‬

‫اسفند ماه‪ :‬هیچ شکی نیست که شما می خواهید به اهداف شخصی خود‬ ‫دست یابید و برای دستیابی سریع به هر چیزی که عمیقاً به آن معتهد هستید‬ ‫ت�لاش زیادی می کنید‪.‬در حال حاضر اعتماد ب��ه نفس دارید و به عبارتی‬ ‫دیگر هیچ مشکلی برای پیشرفت یا دفاع از عقاید خود ندارید‪ .‬هیچ یک از‬ ‫ایده های غیرمعمولی که ناگهان به مغزتان خطور می کند رد نکنید‪.‬‬


‫ﺟﺪﻭﻝ‬ ‫‪47‬ﺷﺮﺡ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ‬

‫ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﻫﺎﯼ ﺍﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫ﻃﺮﺍﺡﺟﺪﻭﻟﻬﺎ‪:‬ﺩﺍﻭﺩ ﺑﺎﺯﺧﻮ‬ ‫‪ ١٩/٣٠‬ﺍﻟﯽ ‪ ٢٠/٣٠‬ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ ‪ ٨٨٤٣٦٦٢٧‬ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪1388‬‬ ‫مهر‬ ‫‪17‬‬ ‫جمعه‬ ‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪923‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ‪ ٠٩٣٥٥٠١٠٧٧٦‬ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺭﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ‬ ‫ﭘﻮﺷﻜﻴﻦ‬

‫ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ‬

‫ﺳﻮﮔﻨﺪ‬

‫ﺍﺛﺮﻱ ﺍﺯ‬ ‫ﻛﺎﻟﺪﻭﻝ‬

‫ﺷﺎﻟﻮﺩﻩ‬

‫ﻳﺎﺭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ‬

‫ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﭘﺎ‬

‫ﺍﺯﺑﻴﻦ ﻋﺰﻳﺰﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﺮﺡ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺭﺍ‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ ﺣﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﻭ‬ ‫ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺳﻮﺩﻭﮐﻮ ﻭ ﮐﺎﮐﻮﺭﻭ ﻧﻴﺰ ‪ ١‬ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ﻗﺮﻋﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ ﻫﺪﻳﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺭﺳﻢ ﻳﺎﺩﺑﻮﺩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺷﺎﺩﻣﺎﻥ‬

‫ﻣﺎﺩﺭ‬

‫‪47 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009‬‬

‫ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﭘﺮﻭ‬

‫ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻥ‬

‫‪ 10‬پدیده غیر قابل توضیح‬

‫ﻧﺒﻲ‬ ‫ﭼﻬﺮﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺑﻊ‬ ‫ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ‬

‫ﭘﻴﺸﻮﺍ‬ ‫ﺩﻳﻮﺍﻧﮕﻲ‬

‫ﻓﺰﻭﻧﻲ‬ ‫ﻧﻮﻋﻲ ﭘﺎﭘﻮﺵ‬

‫ﻫﻮﺷﻴﺎﺭ‬

‫ﺻﻨﻢ‬

‫ﻭﻱ‬ ‫ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ‬

‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺩﺍﻧﻪ ﻣﻌﻄﺮ‬

‫ﺑﺪﻥ‬ ‫ﺍﻳﺎﻟﺘﻲ ﺩﺭ‬ ‫ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ‬

‫ﻇﻠﻢ‬

‫ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ‬ ‫ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻱ‬

‫ﺍﺯ ﻛﺸﻴﺪﻧﻲﻫﺎ‬

‫ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺭﻭﺳﻲ‬

‫ﺟﺎﻱ ﻗﻨﺪ‬

‫ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ‬

‫ﺭﻧﮕﻬﺎ‬

‫ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ‬

‫ﻳﺎﺩﺑﻮﺩ‬

‫ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻮﺑﺎ‬

‫ﻧﻤﻮﻧﻪ‬

‫ﺳﺘﻤﮕﺮﻱ‬ ‫ﺍﮔﺮ‬ ‫ﻃﻼ‬

‫ﺻﻴﺪ‬

‫ﺟﻤﻊ ﺟﺮﻳﻤﻪ‬

‫ﻧﻴﺎ‬

‫ﺍﺯ ﭼﺎﺷﻨﻲﻫﺎ‬

‫ﺯﻣﻴﻦﻫﺎ‬

‫ﺧﻮﻥ‬

‫ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺑﻊ‬ ‫ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ‬

‫ﺑﺮﺯﻥ‬ ‫ﻭﻗﺖ‬

‫ﺍﺯ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ‬

‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﻳﻲ‬

‫ﻋﺪﺩ ﻣﻨﻔﻲ‬

‫ﺧﺎﻙ ﺳﺮﺥ‬

‫ﺍﺯ ﺿﻤﺎﻳﺮ‬ ‫ﻧﻮﻋﻲ ﺭﻭﺍﻧﺪﺍﺯ‬

‫ﺍﺯ ﻋﻠﻮﻡ‬

‫ﺟﻨﺎﻳﺖ‬ ‫ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺷﺐ‬

‫ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ‬

‫ﺷﺎﻫﻜﺎﺭ‬ ‫ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ‬

‫ﺑﺎﺏ ﺭﻭﺯ‬

‫ﻛﻴﺴﻪ ﺻﺎﺑﻮﻥ‬ ‫ﺭﻭﻛﺎﺭ ﺑﻨﺎ‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ‬ ‫ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ‬

‫ﺟﺪ ﻭﻝ ﺳﻮﺩ ﻭﻛﻮ ‪3392‬‬ ‫ﺍﻋﺪ ﺍﺩ ‪ ١‬ﺗﺎ ‪ ٩‬ﺭﺍ ﺩ ﺭ ﻫﺮ ﺳﻄﺮ ﻭ ﺳﺘﻮﻥ ﻭ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎﯼ ﻛﻮﭼﻚ ‪ ٣٣‬ﻃﻮﺭﯼ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﺩ ﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻋﺪ ﺩ ﻓﻘﻂ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﺩ ﺭﺝ ﺷﻮﺩ ‪.‬‬

‫جدول سودوکو‬

‫ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻋﺪﺩ‬ ‫ﺩﻭﺭﻗﻤﻲ‬ ‫ﺍﺭﻭﭘﺎ‬

‫ﻛﺎﻏﺬ‬ ‫ﭘﻴﭽﻴﺪﻧﻲ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﺰﻩﻫﺎ‬

‫ﻗﻠﻖ ﻛﺎﺭ‬

‫ﺩﺭﺱﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﺣﺮﺍﺭﺕ‬ ‫ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ‬ ‫ﺁﻟﻤﺎﻧﻲ‬ ‫ﺧﻮﺏ‬

‫‪٨‬‬

‫‪٥‬‬

‫‪٦‬‬ ‫‪٢ ٩‬‬

‫‪١‬‬

‫‪٤‬‬

‫دور دنیا ‪ ،‬عجیب ولی واقعی ‪...‬‬ ‫كاليفرنيا‪ :‬زني كه در يك مراسم خيريه شركت‬ ‫كرده بود از اس��كناس‌هاي س��رقت ش��ده براي‬ ‫كمك استفاده كرد‪ .‬اين زن ميانسال بدون اينكه‬ ‫پولي همراه خود داشته باشد وارد اين مراسم شد‬ ‫و در ميان س��خنراني يكي از مقامات متوجه شد‬ ‫كه بايد هر نفر مقداري پول به اين موسسه خيريه‬ ‫به عنوان كمك اهدا كند‪ .‬او كه نمي‌خواست به‬ ‫علت نداشتن پول از سوي ديگران مورد تمسخر‬ ‫قرار گيرد در يك فرصت مناسب از كيف پول‬ ‫زني كه كنارش نشس��ته بود‪ ،‬چند اسكناس ‪ 100‬ش��يكاگو‪ :‬مردي كه مي‌خواس��ت درخواست‬ ‫دالري سرقت كرد و آنها را در صندوق انداخت‪ .‬ازدواج از نامزدش خيلي خاص باش��د و با ساير‬ ‫هرچند زن مالباخته متوجه اين سرقت نشد اما اين درخواست‌هاي ازدواج تفاوت داشته باشد محل‬ ‫اتف��اق از ديد دوربين‌ه��اي مخفي پنهان نماند و وي��ژه تبليغ در يك ايس��تگاه اتوب��وس را اجاره‬ ‫نگهبان پس از مشاهده فيلم اين سرقت‪ ،‬زن سارق كرد‪.‬ب��ه گفته وي اين ايس��تگاه اتوبوس هر روز‬ ‫توس��ط نامزدش كه مي‌خواهد به محل كارش‬ ‫را دستگير كرد‪.‬‬ ‫برسد مورد اس��تفاده قرار مي‌گيرد‪ .‬البته اين مرد‬ ‫مونت��رال‪ :‬گوي��ا هنوز ه��م ع��ده‌اي از والدين در آغاز از اينكه ايس��تگاه اتوبوس محل مناسبي‬ ‫ترجيح مي‌دهند پيش از فرس��تادن فرزندانش��ان براي پيش��نهاد ازدواج نباشد دچار ترديد بود اما‬ ‫به كالس‌ه��اي تعليم رانندگي آنها را ش��خصا پس از مدتي تصميمش قطعي ش��د‪ .‬او با چاپ‬ ‫آموزش دهند تا در كالس از بقيه دانش‌آموزان يك آگهي و چسباندن آن در محل ويژه تبليغات‬ ‫بهت��ر رانندگي كرده و زودتر گواهينامه‌ش��ان را درخواستش را با نامزدش مطرح كرد‪ .‬او در اين‬ ‫درياف��ت كنند‪ .‬براي مث��ال زن جواني كه قصد اعالميه از نامزدش س��ؤال كرده بود كه آيا به او‬ ‫داشت به پس��رش رانندگي آموزش دهد نه تنها افتخار همسري‌اش را خواهد داد‪.‬‬ ‫خودرو‌اش را براي مدتي طوالني روانه تعميرگاه گفتني است كه نامزد اين مرد روز بعد اين اعالميه‬ ‫كرد‪ ،‬بلكه گواهينامه خودش را هم از دست داد و را مشاهده كرد و در همان زمان فرياد زد بله و به‬ ‫بايد جريمه سنگيني هم بپردازد‪ .‬اين زن در يكي اين ترتيب قرار جشن عروس��ي آنها براي هفته‬ ‫از خيابان‌هاي خلوت از فرزندش خواست پشت آينده گذاشته شد‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫‪47 88‬‬

‫ﺭﻭﻝ ﺳﻴﻤﻮﻥ‬

‫‪٤ ٢‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٤ ٢‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪٥ ٨‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٨ ١ ٥‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٦ ٨ ٢‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٧ ٣‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٩ ٤‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٣‬‬

‫‪٧‬‬

‫حس ششم‬ ‫اگر به آن احساسات غریزی‪ ،‬حس ششم یا هر چیز دیگری بگوییم‪،‬‬ ‫همه م��ا آن را حد اقل یک بار تجربه کرده ایم‪ .‬البته احساس��ات‬ ‫غریزی اغلب اشتباه هستند‪ ،‬ولی گاهی ممکن است درست از آب‬ ‫در بیایند‪ .‬روانشناسان می گویند ما به طور نا خود آگاه و بدون این‬ ‫که علت آن را بدانیم اطالعاتی از پیرامون خود به دست می آوریم‪،‬‬ ‫ولی اثبات یا مطالعه حس ششم کاری دشوار است که روانشناسی‬ ‫می تواند تنها بخشی از آن را تشکیل دهد‪.‬‬

‫ﺧﻨﺪﻩ ﻓﻜﺮ ﺭﺍ ﻗﻮﻱ ﻭ ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﺗﻮﺍﻧﺎ ﻣﻲﺳﺎﺯﺩ‬

‫ﻭﻟﻴﻜﻦ‬

‫ﻛﻬﻨﻪ ﻓﺮﻭﺷﻲ‬

‫ﺳﻼﺥﺧﺎﻧﻪ‬

‫ﻧﻔﻲ ﻋﺮﺏ‬

‫ﻣﺎﻳﻊ ﺣﻴﺎﺕ‬

‫ﻋﺰﺭﺍﻳﻴﻞ‬

‫ﻓﻠﺰ ﭼﻬﺮﻩ‬

‫ﻣﻨﻔﻚ‬

‫ﻣﻜﺮ‬

‫ﺧﺴﺎﺭﺕ‬

‫ﺣﺮﻑ‬ ‫ﻏﻴﺮﺻﺮﻳﺢ‬

‫ناپدید شدن‬ ‫آملیا ارهارت خلبان آمریکایی که هنگام سفر به دور دنیا با هواپیما‬ ‫در سال ‪ 1937‬بر فراز اقیانوس آرام نا پدید شد‪ .‬بعضی ها به دالیل‬ ‫گوناگونی نا پدید می شوند‪ .‬خیلی ها فراری هستند‪ ،‬خیلی ها تصادفا‬ ‫گم می شوند‪ ،‬بعضی ها ربوده شده یا به قتل می رسند و اکثر آن ها‬ ‫هم در نهایت پیدا می شوند به غیر از آن هایی که به شکل عجیبی نا‬ ‫پدید می شوند‪ .‬اشخاصی مثل ماری سلست‪ ،‬جیمی هوفا و ‪ ...‬بدون‬ ‫هیچ سر نخی نا پدید شده اند‪ .‬پیدا شدن دوباره گم شدگان هم به‬ ‫وس��یله پلیس‪ ،‬اعتراف یا حتی تصادف است و نیرو های ذهنی در‬ ‫این باره دخالتی ندارند‪ .‬ولی وقتی شواهد و سر نخی وجود نداشته‬ ‫باشد دیگر کاری از دست پلیس و تحقیقات علمی بر نمی آید‪.‬‬

‫ﻋﺪﺩ ﺧﺮﺍﺏ‬

‫ﺭﻭﺯﻫﺎ‬

‫ﺧﻮﺭﺩﻥ‬

‫ادامه از شماره قبل‬

‫ﺍﺛﺮﻱ ﺍﺯ ﻋﻄﺎﺭ‬

‫ﺭﻭﺳﺘﺎ‬

‫ﺍﺯ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ‬ ‫ﺩﻳﻨﻲ‬

‫ﻇﻠﻢ ﻭ ﺟﻮﺭ‬

‫ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ‬

‫پا گنده‬ ‫برای دهه ها مشاهده موجوداتی بزرگ‪ ،‬پشمالو و شبیه به انسان در‬ ‫آمریکا گزارش ش��ده اس��ت‪ .‬بر خالف هزاران پا گنده ای که به‬ ‫خاطر زاد و ولد یک جاندار باید وجود داش��ته باشند‪ ،‬هنوز حتی‬ ‫یکی از آن ها پیدا نش��ده اند‪ .‬حتی یکی از آن ها ش��کار نشده اند‬ ‫یا با ماشینی تصادف نکرده اند یا حتی مرده آن ها به وسیله مرگ‬ ‫طبیعی نیز یافت نشده است‪ .‬با فقدان شاهدی قابل توجه مثل دندان‬ ‫یا اس��تخوان‪ ،‬باور کردن تصاویر یا فیلم های مبهم شاهدان سخت‬ ‫می شود ولی وقتی اثبات اصل واضحی مثل «هیچ بتایی آلفا نیست»‬ ‫امکان پذیر نباش��د‪ ،‬پس دانش هم نمی تواند عدم وجود پا گنده‬ ‫ها و هیوالی الچنِ��س (‪ )Loch Ness Monster‬را ثابت کند‪ ،‬این‬ ‫امکان وجود دارد که این هیوال ها خود را از چش��م انس��ان پنهان‬ ‫کرده باشند‪.‬‬

‫صدای هوم در شهر تاوس‬ ‫تعدادی از س��اکنین و بازدید کنندگان از شهر کوچک تاوس در‬ ‫ایالت نیو مکزیکو س��ال هاست که تحت تاثیر صدایی ضعیف با‬ ‫فرکانس پایین در بیابان های این ش��هر قرار گرفته اند‪ .‬عجیب تر‬ ‫اینجاس��ت که تنها دو درصد ساکنین این شهر شنیدن این صدا را‬ ‫گزارش کرده اند‪ .‬بعضی ها هم آن را توهمی عمومی یا اس��راری‬ ‫شوم می نامند‪ .‬این صوت به هر شکلی باشد و اگر طبیعی‪ ،‬ماوراء‬ ‫طبیعی یا روانی باش��د‪ ،‬هنوز کس��ی منبع این صوت را پیدا نکرده‬ ‫است‪.‬‬

‫فرمان بنشيند و آرام حركت كند‪ .‬اما پسر نوجوان‬ ‫در يكي از پيچ‌ها‪ ،‬كنترل خودرو را از دست داد و‬ ‫به جاي اينكه ترمز كند‪ ،‬پايش را بيشتر روي پدال‬ ‫گاز فش��ار داد‪ .‬به اين ترتيب خودرو با س��رعت‬ ‫زيادي به سمت يك خانه وياليي حركت كرد‬ ‫و پ��س از برخورد با حصار‌ها وارد اتاق نش��يمن‬ ‫شد‪ .‬به اين ترتيب اين زن بايد هم خسارت خانه‬ ‫وياليي را بپردازد و هم به زندان برود‪.‬‬ ‫مالديو‪ :‬مقامات مالديو تصميم گرفته‌اند به منظور‬ ‫توجه بيش��تر به حل مشكل گرمايش زمين يكي‬ ‫از جلس��ات دولتي را در زي��ر آب برگزار كنند‪.‬‬ ‫به همين دلي��ل وزراي كابينه هم اكنون در حال‬ ‫گذراندن دوره‌هاي غواصي هس��تند تا بتوانند با‬ ‫موفقيت جلس��ه زير آب را برگزار كنند‪ .‬گفتني‬ ‫اس��ت اين جلس��ه در ‪ 6‬متري عمق دريا تشكيل‬ ‫خواهد ش��د و وزراي كابين��ه از تخته وايت‌برد‬ ‫وعالمت‌هايي كه توسط دست ها ايجاد مي‌شود‬ ‫براي صحبت كردن با يكديگر استفاده خواهند‬ ‫كرد‪ .‬مالديو از جمله كشور‌هاي جهان است كه‬ ‫به شدت تحت تاثير پيامد‌هاي مخرب گرمايش‬ ‫زمين قرار گرفته است‪ .‬نكته جالب در مورد جلسه‬ ‫زير آب دولت مالديو اين است كه آنها با لباس‬ ‫غواصي و كپسول اكسيژن وارد آب خواهند شد‬ ‫واحتماال صندلي‌هايي براي نشس��تن آنها درنظر‬ ‫گرفتهمي‌شود‪.‬‬

‫تفاوتهای زنان و مردان در خنداندن دیگران!‬ ‫پژوهشگران آلمانی در تحقیقات خود نشان دادند که شوخی کردن و خنداندن‬ ‫دیگران یک ابزار قدرت است و به همین دلیل زنان کمتر با دیگران شوخی می‬ ‫کنند‪ .‬آنان دریافتند که خوشمزگی و خنداندن دیگران وسیله ای است که افراد‬ ‫به کمک آن در روابط اجتماعی خود زمام قدرت را در اختیار می گیرند‪.‬‬ ‫این دانشمندان در این خصوص توضیح دادند‪« :‬این تئوری توضیح می دهد که‬ ‫چرا حتی در روزگار ما هم زنان به ندرت با دیگران شوخی می کنند و حرفهای‬ ‫خن��ده دار می زنند‪ .‬در حالی که م��ردان به راحتی دیگران را می خندانند‪ .‬در‬ ‫حقیقت خود را خوشمزه نشان دادن به این معنی است که فرد کنترل موقعیت را‬ ‫از موضع باالتر در اختیار می گیرد‪ .‬به طوری که تا قبل از ‪ 1960‬زنان به ندرت‬ ‫دیگران را می خنداندند چرا که تا آن زمان زنان از قدرت باالیی در مس��ائل‬ ‫اجتماعی برخوردار نبودند‪».‬‬ ‫به گفته این محققان تا س��ال ‪ 1960‬تنها مردان ش��وخی می کردند اما اکنون‬ ‫زنان نیز در این عرصه فعال شده انداین بررسیها نشان می دهد که خوشمزگی‬ ‫ترکیبی از قیدها و طعنه ها اس��ت و زنان اغلب از خوش��مزگی برای شکستن‬ ‫قیود اجتماعی در کنار دوس��تان خود استفاده می کنند در حالی که مردان از‬ ‫خوشمزگی برای سرپوش گذاشتن بر ناکامیهای خود بهره می گیرند اما هر دو‬ ‫جنس از شوخی برای کنترل دیگران استفاده می کنند‪.‬‬


‫ﻛﻼﺱ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ‬

Fax: 604-263-2210 or E-Mail: vml@vml.bc.ca

KERRISDALE: Resident Caretaker

48

KERRISDALE: Resident Caretaker

required for well-maintained concrete building required for well-maintained concrete PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009 with 43 self-owned suites. Duties includebuilding janitorial 1387 ‫ ﺑﻬﻤﻦ‬11 ‫ ﺟﻤﻌﻪ‬887 ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ‬ ‫ﺳﺎﻝ‬ with 43 self-owned suites. Duties include janitorial work, light gardening, maintenance and small repairs. Some mechanicaland equipment work, lightknowledge gardening, of maintenance small an asset. One bedroom suite. Vol. 15 Issue number 887 Friday January 30, repairs. 2009 Some knowledge of mechanical equipment Reply with resume and salary expectations to an asset. One bedroom suite. Vancouver Management Reply with Fax: resume and salary expectations to 604-263-2210 Management or Vancouver E-Mail: vml@vml.bc.ca ‫ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﺟﻮﺍﻫﺮﺁﻻﺕ‬

55

55

،‫ قهوه‬،‫فال ورق‬

1387 ‫ ﺑﻬﻤﻦ‬11 ‫ ﺟﻤﻌﻪ‬887 ‫ﺳﺎﻝ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬

‫ستاره‌شناسی‬

55

Fax: 604-263-2210 ‫توسطمهتاب‬

KERRISDALE: Resident Caretaker KERRISDALE: Resident Caretaker or E-Mail: vml@vml.bc.ca

requiredforfor well-maintained concrete building required concrete building ‫آقایان‬ ‫م‌ها و‬well-maintained ‫برای خان‬suites. Duties with43 43self-owned self-owned include janitorial with suites. Duties include janitorial work, light gardening, maintenance and small 921-4726 work, light gardening, maintenance and small )604(Some 982-0884 :‫ تلفن‬of mechanical repairs. knowledge of mechanical equipment equipment Vol. 15 Issue number 887 Friday January repairs. 30, 2009 2009Someknowledge 30, 1387‫ﺑﻬﻤﻦ‬ ‫ﺑﻬﻤﻦ‬11 11‫ﺟﻤﻌﻪ‬ ‫ﺟﻤﻌﻪ‬887 887‫ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﺳﺎﻝﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ‬ ‫ﺳﺎﻝ‬ 1387 asset.One One bedroom suite. ananasset. bedroom suite. Replywith withresume resume and salary expectations Reply and salary expectations to to ‫مینا‬ ‫آرایش‬ ‫استودیو‬ Vancouver Management Vancouver Management ‫ دالر‬8 ‫کوپ‬ Fax:604-263-2210 604-263-2210 Fax: E-Mail: vml@vml.bc.ca E-Mail: ‫ دالر‬30or‫تا‬or15 ‫ رنگ‬vml@vml.bc.ca

www.Miaad.ca

55

E: Resident Caretaker

maintained concrete building suites. Duties include janitorial ning, maintenance and small wledge of mechanical equipment One bedroom suite. «‫ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ‬ me and salary expectations to ‫»ﻭﻳﮋﻩ‬ uver Management ‫ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ‬ : 604-263-2210 ail: vml@vml.bc.ca

5

48

1388 ‫ مهر‬17 ‫ جمعه‬923 ‫ شماره‬.‫سال پانزدهم‬

‫ﻛﻼﺱﻫﺎﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻧﻤﻨﺶ‬

«‫ﻛﻼﺱﻫﺎﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰ »ﻭﻳﮋﻩ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ‬ Vol. 15 Issue 887‫ﺳﻴﻤﻴﻦ‬ Friday ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ‬number ‫ﺍﻳﺮﺍﻧﻤﻨﺶ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ‬ «‫ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ‬ «‫»ﻭﻳﮋﻩﻛﻮﺩﻛﺎﻥ‬ ‫ﻧﻘﺎﺷﻰ»ﻭﻳﮋﻩ‬ ‫ﻫﺎﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰ‬ ‫ﻛﻼﺱﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﻮﻓﻖ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪﻣﻮﻓﻖ‬ ‫ﺳﺎﻟﻬﺎﺗﺠﺮﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻧﻤﻨﺶﺑﺎ ﺑﺎﺳﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻧﻤﻨﺶ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻤﻴﻦ‬

‫ دالر‬65 ‫ تا‬25 ‫مش‬ ‫به یک خانم برای انجام امور نظافت‬ ‫ دالر‬5 ‫ابرو‬-‫بند‬ .‫منزلنیازمندیم‬ KERRISDALE: Resident Caretaker 604-924-1410 »‫«واقع در کوکیتالم‬

‫بیزنس دست دوم فروشی‬

55 55

،‫مورد نیاز اجاره‬ ‫یک آپارتمان مبله در تهران به مدت‬ ‫دو ماه از اول نوامبر تا آخر ماه دسامبر‬ .‫مورد نیاز می‌باشد‬ 604-467-7542

‫ معاوضه‬،‫ فروش‬،‫خرید‬ ‫با جواز و وسایل‬ ‫ هزار دالر‬100 ‫قیمت‬ required for well-maintained concrete building Kenny 604-818-3328 ---------------------‫نزدیک کوکیتالم سنتر‬ with 43 self-owned suites. Duties include Joseph 604-781-6228 ‫ایرانیان‬janitorial ‫مدرسه‬ ---------------------‫ در کانادا‬light ‫سابقه کار‬gardening, ‫ سال‬7 ‫ با بیش از‬maintenance and small work, ---------------------‫برای شش شعبه خود به معلم برای‬ ‫اتاقی در یک خانه دوخوابه‬ repairs. knowledge )604(Some 728-8465 :‫ تلفن‬of mechanical ‫ پنج‬،‫متری‬68 ‫آپارتمان یک‌خوابه‬ .‫نیازمند است‬equipment ‫تدریس فارسی‬ ‫ تلفن و کیبل‬،‫ اینترنت‬،‫با چشم‌انداز‬ an asset. One bedroom suite. ،‫ طبقه اول‬،)‫ ونک (برزیل غربی‬،‫ساله‬ 604-551-9593 )604( 945-4851 ،‫به یک دانشجو یا خانم شاغل‬ Reply with resume and salary expectations to ‫ با تمام امکانات الزم‬،‫مسکونی‬-‫اداری‬ ---------------------.‫‌شود‬ ‫غیرسیگاری اجاره داده می‬ Vancouver Management .‫فوری به فروش می‌رسد‬ ‫به یک خانم یا آقای جوان باتجربه‬ ‫ دالر‬460 ‫قیمت‬ Fax: 604-263-2210 778-885-5605 .‫نیازمندیم‬ ‫رستوران‬ ‫در‬ ‫غذا‬ ‫سرو‬ ‫برای‬ 604-764-0550 or E-Mail: vml@vml.bc.ca Vol. 15 Issue number 887 Friday January 30, 2009 ---------------------1152 Denman St. Vancouver ---------------------KERRISDALE: Resident Resident Caretaker Caretaker KERRISDALE: Dollar Store ‫یک‌خوابه و دو خوابه‬ required for for well-maintained well-maintainedconcrete concretebuilding building required ،‫ در بهترین نقطه شهر‬،‫با درآمد عالی‬ )‫(مبله یا غیرمبله‬ with 43 4330, self-owned suites. Duties Dutiesinclude includejanitorial janitorial January 2009suites. with self-owned 1387 ‫ ﺑﻬﻤﻦ‬11 ‫ﺟﻤﻌﻪ‬ ‫ مناسب‬،‫مناسب برای شرط مهاجرت‬ ‫آماده اجاره به صورت موقت و یا‬ work, light light gardening, gardening, maintenance maintenanceand andsmall small work, .‫ به فروش می‌رسد‬،‫برای یک خانواده‬ .‫طوالنی‌مدتمی‌باشد‬ repairs. Some Some knowledge knowledge of of mechanical mechanicalequipment equipment repairs. .‫فقط خریداران جدی تماس بگیرند‬ .‫طالبین لطفا با هدیه تماس بگیرند‬ an asset. asset. One One bedroom bedroomsuite. suite. an »‫«لطفا پیغام بگذارید‬ 604-551-5141 Reply with with resume resume and and salary salary expectations to Reply expectations to ،‫غیرسیگاری‬ ،‫ساله‬56 ‫آقایی‬ 604-897-3951 ---------------------Vancouver Management Management Vancouver ‫ مایل به آشنایی‬،‫با شغل مناسب‬ ---------------------‫سوئیت دوخوابه در منطقه کوکیتالم‬ Fax: 604-263-2210 Fax: 604-263-2210 ‫غیرسیگاری‬ ،‫سال‬48 ‫زیر‬ ‫خانمی‬ ‫با‬ ‫قابل توجه مسافران‬ ‫ هفته آگهی‬3 ‫ مجهز به تمامی‬،‫ روشن و دلباز‬،‫سنتر‬ or ‫محترم‬ E-Mail: vml@vml.bc.ca vml@vml.bc.ca or E-Mail: .‫و ترجیحا شاغل می‌باشد‬ ‫عازم ایران‬ ‫در نیازمندی‌های پیوند‬ ‫امکانات به اضافه کیبل و اینترنت‬ 604-662-4972 ‫ دالر‬20 ‫فقط‬ ،‫ ظرفشویی و در ورودی مجزا‬،‫مجانی‬ ،‫آماده اجاره از پانزدهم اکتبر‬ ‫با حمل یک بسته کوچک‬ ‫یوتیلیتی‬ ‫ دالر شامل‬900 ‫ماهیانه‬ ‫ هزار تومان‬100‫به ایران‬ 604-552-4911 .‫دریافتنمایید‬ )923(

)923(

)934(

)924(

55

)923(

)924(

)925(

)925(

)925(

)924(

‫بیزنس برای فروش‬

)924(

«‫ﻛﻼﺱﻫﺎﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰ »ﻭﻳﮋﻩ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻧﻤﻨﺶ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ‬

925

778-385-4340

‫ سال سابقه واقع در یکی از‬17 ‫سوپرمارکت امید با‬ )‫تو‌آمدترین مناطق شهر (روبروی مترو تاون‬ ‌ ‫پررف‬ )‫ (به علت ترک کانادا در ماه ژانویه‬،‫با پتانسیل بسیار عالی‬ ‫ دالر‬45،000 ‫ قیمت‬.‫به فروش می‌رسد‬ )‫(این قیمت شامل تمامی اجناس نیزمغازه می‌باشد‬ )604( 518-0625 ‫عالقه‌مندان می‌توانند با شماره‌های‬ .‫) تماس بگیرند‬778( 384-1242 ‫و‬

‫تدریس زبان فرانسه‬ ‫برای تمام سنین‬

924

‫توسط زهره روناسی‬ ‫دارای دکترای زبان فرانسه‬ ‫از دانشگاه اتاوا‬ )604( 985-1069 :‫تلفن‬

«‫ﻛﻼﺱﻫﺎﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰ »ﻭﻳﮋﻩ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻧﻤﻨﺶ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ‬

)925(

)925(

‫تدریسخصوصی‬ ‫زبان فارسی‬

‫* در سطوح مختلف دبستان‬

‫نگهداری و مراقبت‬ ‫از فرزند دلبند شما‬ ‫در منزل‬

KERRISDALE: Resident Caretaker ‫* آماده‌سازی برای امتحانات خرداد‬

‫توسط مادری مهربان‬

CPR ‫ و‬First Aid ‫دارای مدرک‬ required for ‫‌زبانان‬ well-maintained building ‫ تدریس فارسی برای انگلیسی‬concrete * ‫برای تمامی گروه‌های سنی‬ with 43 self-owned Duties include janitorial »‫تمام وقت‬ ‫«نیمه وقت یا‬ ‫مجرب‬suites. ‫توسط آموزگاران‬ * 604-783-4377 work, light gardening, maintenance and small ‫با استثنائی‌ترین قیمت‬ repairs. Some knowledge of mechanical604-783-4848 equipment )778( 997-3720 an asset. One bedroom suite. Reply with resume and salary expectations to ‫نصب انواع‬ Vancouver Management ،‫کاشی‬ «‫ﻛﻼﺱﻫﺎﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰ »ﻭﻳﮋﻩ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ‬ Fax: 604-263-2210 ‫سنگ‌های‬ or E-Mail: ‫ﻣﻮﻓﻖ‬ vml@vml.bc.ca ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻧﻤﻨﺶ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ‬

KERRISDALE: Residen

required for well-maintained c with 43 self-owned suites. Dutie work, light gardening, mainten repairs. Some knowledge of me an asset. One bedroo resume ‫دانشجو‬Reply ‫ترجیحا‬with ‫همخانه خانم‬ ‫یک‬and ‫ به‬salary Vancouver ‫یک آپارتمان در سنترال‬ ‫و یا شاغل در‬Manage .‫النزدلنیازمندم‬Fax: 604-263-22 or E-Mail: vml@vm

604-729-2627 ---------------------‫به یک همخانه آقا در خیابان پانزدهم‬ .‫و النزدل نیازمندم‬ 604-761-7560 )923(

)923(

‫آرایش نایر‬

»‫«کلیه خدمات آرایشی‬ ‫ دالر‬5 ‫بند و ابرو‬ ‫ دالر‬8 ‫کوتاهی‬ ‫در نورت ونکوور‬

)921(

‫گرانیت و مرمر‬

»‫ قیمت مناسب‬،‫«کیفیت عالی‬

)604( 512-1819

‫کالس های نقاشی‬

)604( 913-0015 ‫ مریم رئیس روحانی‬:‫زیر نظر‬

)923(

604-818-2030 :‫تلفن‬

‫ هفته آگهی‬3 ‫در نیازمندی‌های پیوند‬ ‫ دالر‬20 ‫فقط‬


‫‪49‬‬

‫‪49 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 923‬جمعه ‪ 17‬مهر ‪1388‬‬

‫علیرﺿا‌‌فراستی‬

‫مﺸاور‌باتﺠربه‌امور‌کنسولی‬

‫ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺠﻮﺯ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍﻳﻰ ﺷﺮﻋﻰ ‪29140‬‬ ‫ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ‪) :‬ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ(‬ ‫‪PR Card, Citizenship, Sponsorship‬‬

‫مﺸاور‌مﺠاز‌خرید‌و‌فروﺵ‌امالﻙ‬ ‫‪#202-1410 Marine Drive, North Vancouver V7P 1T6‬‬

‫‪Fax: (604) 990-1555‬‬

‫‪Tel: (604) 904-5666‬‬

‫ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰ ﺁﺏ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺁﺭﻳﺎ‬ ‫این مکان برای آگهی شما رزرو شده است‪.‬‬

‫ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻭﻳﺲ‬ ‫ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ‬

‫‪)604( 921-4726‬‬

‫‪Call for FREE Estimate‬‬

‫‪(604) 897-7334‬‬ ‫‪Fully Licensed‬‬

‫‪604-980-2280‬‬ ‫‪604-986-8040‬‬ ‫‪604-318-5517‬‬

‫ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ‬ ‫ﻣﻮژﺍﻥ‬ ‫ﻣﮋﺍﻥ‬

‫ﺳﻴﻤﺎ ﺣﻤﺰﻩ‬ ‫ﺭﺍﺣﻴﻞ‬

‫)ﻏﻔﺎﺭﻯ(‬

‫)ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻰﻭﺭﻳﺎﺿﻰ(‬

‫ﺟﻤﺎﻝﺍﻟﺪﻳﻦ ﺟﻤﺎﻟﻰ‬

‫‪604-464-8759‬‬ ‫‪604-926-5416‬‬ ‫‪604-505-6631‬‬

‫ﺍﻟﻬﻪ ﺳﺎﺩﺍﺕ ﺁﻝﺍﺣﻤﺪ‬

‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﻨﺴﻮﻟﻰ )ﻣﻬﺮﺍﻥ( ‪987-1413‬‬ ‫‪604-904-5666‬‬ ‫ﻓﺮﺍﺳﺘﻰ‬

‫‪778-389-7615‬‬ ‫‪604-461-6777‬‬

‫ﺳﻠﻮﻛﻰ‬ ‫ﺻﺮﺍﻓﻰ ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ‬

‫ﺭﺍﺩ )ﺷﺠﺮﻩ( ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ‪604-988-5562‬‬

‫‪604-644-8960‬‬ ‫ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ‬ ‫‪604-537-3525‬‬ ‫ﺍﻃﻠﺲ‬ ‫‪604-805-7670‬‬ ‫ﻳﻮﺳﻒ‬ ‫‪604-779-4825‬‬ ‫ﺳﺎﻥ ﺭﺍﻳﺰ‬ ‫‪778-995-0000‬‬ ‫ﺳﻴﺎﻣﻚ ﺻﺎﻟﺤﻰ‬ ‫ﻭﻧﻜﻮ ﺩﺭﺍﻳﻮﻳﻨﮓ ﺍﺳﻜﻮﻝ ‪604-351-4280‬‬

‫ﻛﻼﺱﻫﺎﻯ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﺳﻮﺭﻯ‬

‫ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻧﻴﺮﻭﻳﻰ‬ ‫ﺧﺎﻧﻘﺎﻩ ﺍﻭﻳﺴﻰ‬ ‫ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺧﻴﺎﻡ‬ ‫ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ‬

‫ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻄﻮﺡ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻰ‬

‫‪604-585-9921‬‬ ‫‪604-433-6601‬‬ ‫‪604-985-6863‬‬ ‫‪604-258-7440‬‬ ‫‪604-261-6564‬‬ ‫‪778-997-3720‬‬

‫ﺍﻳﺰﻭﮔﺎﻡ‪ ،‬ﺳﻘﻒ ﻭ ﺑﺎﻟﻜﻦ‬

‫ﺭﻫﺎﻡ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻚ‬ ‫ﺭﺿﺎ ﻣﺼﺒﺮﻳﺎﻥ‬ ‫ﻛﺎﻣﻴﻦ ﻣﻤﻘﺎﻧﻰ‬

‫‪778-389-7615‬‬

‫‪Alpha Renovation‬‬

‫‪904-7626‬‬ ‫‪803-2903‬‬

‫‪Vancouver Cleaning‬‬

‫‪763-3415‬‬

‫‪984-7715‬‬ ‫‪778-833-1296‬‬ ‫‪778-898-4342 Aria Moving Company‬‬

‫ﭘﺮﻭﻳﺰ ﻧﺰﺍﻛﺘﻰ )ﺁﻭﺍﺯ( ‪604-913-3486‬‬ ‫‪604-983-0015‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻪ ﻣﻠﻰ ﭘﺎﺭﺱ‬ ‫ﺑﻬﻤﻦ ﺧﺴﺮﻭﻯ )ﺗﻨﺒﻚ‪،‬ﺳﻪﺗﺎﺭ( ‪604-464-4701‬‬ ‫‪778-891-1541‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ )ﺗﻨﺒﻮﺭ(‬ ‫ﻋﻠﻰﺣﻖﺑﻴﻦ )ﭘﻴﺎﻧﻮ‪ ،‬ﺍﺭگ( ‪604-649-9744‬‬ ‫ﺩﻛﺘﺮﻣﻨﺸﻮﺭﻯ )ﭘﻴﺎﻧﻮ‪ ،‬ﺍﺭگ( ‪604-990-9903‬‬ ‫ﻣﺮﻳﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ )ﻧﻘﺎﺷﻰ( ‪604-913-0015‬‬ ‫ﻧﻴﻤﺎ ﻗﺎﺋﻤﻰ )ﺳﻨﺘﻮﺭ‪،‬ﺩﻑ( ‪604-771-6565‬‬ ‫‪604-224-0011‬‬ ‫ﺭﻗﺺ ﺁﺗﺶ‬ ‫ﻣﻬﺮﺩﺧﺖ ﻣﻬﻴﺞ )ﺳﻪﺗﺎﺭ( ‪604-377-0870‬‬ ‫ﺑﺪﻳﻌﻰ )ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺁﺑﺮﻧﮓ( ‪604-518-8387‬‬ ‫ﺑﺪﻳﻌﻰ )ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺁﺑﺮﻧﮓ( ‪604-518-8387‬‬ ‫ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥﻣﻨﺶ )ﻧﻘﺎﺷﻰ( ‪778-238-2142‬‬ ‫ﺟﻤﺎﻝﻃﺒﺴﻰﻧﮋﺍﺩ )ﻃﺮﺍﺣﻰ‪،‬ﻧﻘﺎﺷﻰ( ‪778-388-2498‬‬ ‫ﺍﺷﺮﻑﺁﺑﺎﺩﻯ )ﺗﺎﺭ‪،‬ﺳﻪﺗﺎﺭ( ‪604-375-1272‬‬

‫ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻭﻧﻜﻮﻭﺭ‬ ‫ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﺑﻰﺳﻰ‬ ‫ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﻴﻬﺎ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ‬ ‫ﭘﻴﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ‬ ‫ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ‬

‫)ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺭﺳﻤﻰ(‬

‫ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ‬

‫‪604-960-1015‬‬

‫ﻣﻴﺘﺮﺍ‬

‫)ﻗﻬﻮﻩ ﻭ ﺗﺎﺭﻭﺕ(‬

‫‪604-921-6440‬‬

‫ﻓﺮﺍﺳﺘﻰ‬ ‫ﭘﺮﻭﻳﺰ ﺷﺮﻳﻒﻧﮋﺍﺩ‬

‫‪604-904-5666‬‬ ‫‪604-839-7279‬‬

‫‪921-4726‬‬ ‫‪464-9433‬‬ ‫‪697-0344‬‬ ‫‪899-3646‬‬ ‫‪990-0031‬‬ ‫‪984-7222‬‬ ‫‪270-6946‬‬


50 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009

LOCAL NEWS CANADA, BC, VANCOUVER

‘Pent-up’ demand drives home sales past pre-recession levels

The Vancouver Sun- After plummeting by nearly onethird in the second half of last year, Canadian housing sales rebounded by 61 per cent as of August — barrelling past prerecession levels to approach volumes last seen in 2007, according to a report by TD Economics. While some had argued all along that Canada’s housing market would not experience the extreme decline seen south of the border, “the magnitude and speed of the rebound was nonetheless surprising,” said economist Pascal Gauthier, the report’s author. “No other Canadian economic indicator has rebounded as sharply as sales of existing homes over the last few months.” Strong direction from Canada’s central bank, which has kept inflation and interest rates in check, and a dramatic improvement in consumer confidence help explain the resilience of the housing market — as does “pent-up demand,” said Gauthier. Once the dust from the economic downturn had settled, Gauthier wrote, people who had only held off buying a home because of uncertainty about their own financial situation found themselves in an excellent position to take the leap. Housing prices had come down — dramatically in some markets — and mortgages

were available at “rock-bottom” rates. “And while prices are trending up again, this window of opportunity remains open to many Canadian households, even first-time buyers,” said Gauthier. But this demand will have spent itself by November, Gauthier estimated. In the near-term, increased interest rates, rising unemployment rates and slower income growth will act as drags on the market even as the recession appears to be winding up. Not only will the employment forecast have an effect on existing-home sales, it will also have a dampening effect on the a resurgent housing construction market, which by August had risen 27 per cent from its cyclical low in April, said TD economics strategist Millan Mulraine in a note. Mortgage-carrying costs, which fell from 32 per cent of an average earner’s income in early 2008 to 26 per cent a year later, should remain in the area of 27 to 29 per cent next year, which should be “good enough to support a modest growth in sales and prices.” In 2011, Gauthier wrote, the economy will have rebounded, but by then, increases in housing prices will slow sales. The average price of a home should increase to $310,000 from $304,000 last year, and in 2010 it should climb to $325,000.

Google Street View launched in Canada The Vancouver Sun- Canadians can now cruise their streets on Google Street View, which went live in several Canadian cities including Vancouver Wednesday. The feature, part of Google Maps that takes web surfers on a street level journey with images that have been captured by Google cameras and are not in real time, has raised controversy among privacy experts including the Privacy Commissioner of Canada. Google taken some privacy measures such as automatic blurring of faces and licence plates and people can request removal of images that are deemed inappropriate or that show “the user, their family, their car or their home.” Street View is already available

for cities in a number of countries around the world including the United States, the United Kingdom, Japan, Australia and some European countries. And Google cameras are cruising streets in an increasing number of cities as Google expands the service. The feature, which offers a 360-view of city streets, is not the first street level viewing service to be offered in Vancouver. Vancouver’s Canpages launched a similar service last spring covering some streets in Vancouver, Whistler and Squamish. As well as Vancouver, Google Street View is now available in Toronto, Calgary, Montreal, Quebec City, Halifax, Squamish, Whistler, Ottawa, Kitchener and Waterloo.

1388 ‫ مهر‬17 ‫ جمعه‬923 ‫ شماره‬.‫سال پانزدهم‬

50

IOC worried about “unnecessary” level of security for 2010 Games The Vancouver SunInternational Olympic Committee members raised concerns about an “unnecessary” level of security being planned for the Vancouver 2010 Games. The concerns came up in the wake of a positive final report to the IOC session by Vanoc chief executive John Furlong, who said the Vancouver Games are all but ready. But with memories of the high level security at the Beijing Games fresh on his mind, Israeli IOC member Alex Gilady said he’s worried that Vancouver’s security plan, with its extensive use of magnetometer screening devices (metal detectors), is too much. He noted that in this Danish capital security for the IOC and the heads of state who were just here for the 2016 bid was present but didn’t use the socalled mag-and-bag machines. “I think we have learned here in Copenhagen a magnificent lesson in security without harassment,” he said. “You could see really excellent security and yet no magnetometers and a very easy pass.” His comments mirror those made several years ago by Cesare Vaciago, the chief executive of the 2006 Turin Games, who advised Vancouver to “get rid” of plans for magnetometers because he considered them an unjustifiable expense. Gilady said later he wasn’t worried about the expense but rather their need. “I don’t want Beijing again,” he said, referring to an overwhelming atmosphere of security at the Chinese games.

“I am thinking that here, it was no more threatening here than in Vancouver. I want them (Vancouver) to think how to make it less. They know how to do it. They have to take responsibility.” But Furlong said it is unlikely that the RCMP-led Vancouver Integrated Security Unit would do away with the machines. The unit has a budget of nearly $1 billion. “The thing is the solution we have is the solution we have,” he told The Vancouver Sun. “The RCMP are going to secure the venues in a Canadian style. What I want, and what I pray for is that the atmosphere in Vancouver will be celebratory and warm and we do not continue to default to the lowest common denominator.” Furlong told international reporters later he’s expecting protesters will try to disrupt the torch relay, which begins in Victoria on Oct. 30. He also pledged Vanoc will break even or show a small surplus. Furlong did not tell IOC members that he was expecting protests and he did not directly answer Gilady’s concern about doing away with the magand-bag machines. “I believe you will be well-treated and it will be warm and friendly and positive,” he said. Furlong’s final report to the IOC before the Games otherwise went off smoothly. He dedicated it to Leo Obstbaum, Vanoc’s director of design who died suddenly recently, and chairman Jack Poole, who is gravely ill with pancreatic cancer. Furlong told the IOC that every venue was now finished and

tested and ready for conversion to games-time use. He thanked the IOC for trusting his organization and working with it when it made mistakes. He didn’t identify those problems, but this summer the IOC agreed to give Vanoc an unspecified top-up that could total more than $30 million should it run a deficit after the games. David Cobb, Vanoc’s executive vice-president, said he also believes Vanoc has solved an historic Olympic problem of seats going empty when Olympic family members don’t use them or spectators lose interest after their favored teams don’t make the finals. Vanoc, which expects to sell all 1.6 million tickets, will use an online redistribution system to allow people to sell their unused tickets to those who want them on short notice. It has also clamped down on how tickets were being ordered by Olympic family members to prevent waste. ‘”There has been a high desire within the IOC to get this issue right,” Furlong told reporters. Furlong also told the IOC about Vanoc’s Red Mittens campaign, in which it was selling mittens

B.C. health officials confident they can handle H1N1 patients The Vancouver Sun- B.C. health officials remain confident hospitals can handle the influx of H1N1 swine flu patients despite recent reports warning of a ventilating machines shortage. “Doing things appropriately, in terms of trying to reduce [ventilator] demand and making sure that you’ve got the capacity there, we should be able to manage through this,” said Dr. Perry Kendall, B.C. Chief Medical Health Officer. Kendall was reacting to reports of a draft study warning the province may not have enough ventilating machines (total 976) to cope with an increase in demand from H1N1 patients. That study has since been sent back to the consultant for further examination, with instructions to look at hospitalization rates from H1N1 experienced recently in Australia and New Zealand. For the draft report the consultant used data from the last known flu pandemic in 1968. Kendall said to exceed B.C.’s ventilator capacity the province would have to experience hospitalization rates three times as high as peak demands experienced in Australia and

New Zealand and 20 times as high as the off-peak times. But he also said the experience in the southern hemisphere has shown H1N1 has had its biggest impact on hospital’s critical care units and their respirators. “Intensive care units and respirators has emerged as the critical choke point.” “If you’ve only got 25 beds and you’ve got 35 people wanting them, then that becomes an issue,” said Kendall. Plans and measures are already underway to manage the demand on those units with their ventilators, said Kendall. These measures include preparing to postpone some surgeries, like heart and lungs, to free up ventilator capacity during the H1N1 season. And moves are already underway to get anti-viral drugs delivered

quickly to patients, whose preexisting health conditions put them at risk of complications that would require them to go on a ventilator machine. On Vancouver Island, officials have always said the limiting factor is not the number of machines, but the professional staff to operate them. Although the Vancouver Island Health Authority has about 80 machines of varying capacities, only 26 patients can be simultaneously placed on ventilating systems at the biggest facilities for H1N1, the Royal Jubilee, the Victoria General and the Nanaimo Regional General Hospital. Nurses and technicians trained to manage patients on respirators are being readied for redeployment back to intensive care units to boost capacity.

for $10, of which $4 will go to Canadian athletes. IOC President Jacques Rogge told Furlong he’d take one for every member of the IOC, and to send him the bill. Vanoc received high marks from IOC members for its work to date, even though some had expressed concerns about its ambitious schedule. Norwegian IOC member Gerhard Heiberg, who chaired the IOC’s Vancouver evaluation commission, said he had been worried in the beginning about the potential for protests from Canada’s aboriginal community. “At the time we were there we had found there was strong opposition from some of the aboriginal communities and I was a little afraid that this could represent something not too positive,” Heiberg told the session. But a deal to make a partnership with the four first nations on whose traditional territory the Games are being held helped smooth matters and the partnership is now viewed as one of the great legacies of the games.

Another B.C. police officer busted for drunk driving The Vancouver Sun- An offduty RCMP officer is scheduled to appear in provincial court November 20 after being arrested early Saturday morning for impaired driving. Vancouver police arrested the RCMP constable after he apparently lost control of his vehicle and collided with a barrier on the south end of the Second Narrows Bridge at 4:22 a.m Monday. The officer, who was working in general-duty protective policing based out of the RCMP’s Vancouver headquarters, was off-duty at the time of the incident and in a personal vehicle that was heavily damaged in the accident. Two civilian passengers in the vehicle sustained minor injuries. The driver received a 24hour suspension and a 90day administrative driving prohibition. He is facing charges of impaired driving and driving with a blood alcohol exceeding 80 milligrams of alcohol per 100 millilitres of blood. As a result of the incident he has been re-assigned to administrative duties pending an RCMP code of conduct investigation.


51 PAIVAND Vol. 15 Issue 923 Friday October 9, 2009

US Senate Panel Pushes for Tough New Sanctions on Iran

VOA- Members of the U.S. Senate Committee on Banking, Housing & Urban Affairs are pushing for legislation to impose new economic sanctions on Iran. But at a hearing Tuesday on Capitol Hill, senior Obama administration officials asked Congress to give them a few more weeks to try to win broad international support for sanctions, if negotiations with Iran fail. Banking Committee Chairman, Democrat Christopher Dodd, said world condemnation of Tehran’s secret uranium enrichment activities, its human rights abuses and postelection crackdown has unified the international community to step up the pressure on Iran’s leaders. “We must not let up now. I intend to move forward in this Committee this month on comprehensive sanctions legislation. I am committed, as I think my colleagues are as well, to ensuring that this Congress equips this president with all of the tools that he needs to confront the threats posed by Iran,” he said. A draft Senate bill seeks to impose new sanctions on

companies that sell refined petroleum products to Iran and to tighten export controls to stop the illegal transfer of sensitive technology, among other measures. Iran has the world’s second largest natural gas reserves and is a major crude oil exporter. But the country lacks the refining capacity to meet its domestic gasoline needs. Democratic Senator Charles Schumer told the Banking Committee that U.S. restrictions on gasoline exports to Iran might be one way to influence Tehran. “Gasoline is one of the few pressure points where if we act unilaterally, we will have real effect on the Iranian economy. Most of the other things we have to do multilaterally,” he said. The push for new sanctions comes after revelations that Iran has a second nuclear reactor under construction and after a new report that alleges Iran may be closer than originally thought to developing a nuclear weapon. Both Republican and Democratic senators on the panel expressed their impatience with Tehran, and their fear that the Iranian government is using

ongoing international talks as a way to stall, while secretly developing an atomic arsenal. Iran strongly denies having a nuclear weapons program. Deputy Secretary of State James Steinberg told the committee that the Obama administration shares Congress’ goal of preventing Iran from becoming a nuclear weapons state. He said the United States is pursuing a dualtrack strategy of continuing negotiations between Iran and the five permanent members of the U.N. Security Council plus Germany, while preparing to impose new sanctions, if necessary. Steinberg said that the United States now has a better chance of winning international support for tough new sanctions against Iran because it has proven it is willing to engage in serious negotiations first. “When there is a recognition that we are going the last mile to seek a diplomatic resolution, there is a greater understanding if we have to take other measures,” he said. Treasury Undersecretary Stuart Levey told the Senate Banking Committee that his department has completed work on new sanctions, in case they are needed, and that it is now up to the Iranian government to follow up on constructive words with action. A second round of international talks with Iran is set for October 19th. Deputy Secretary of State Steinberg says that by the end of this month, the world should have a clear indication of Iran’s intentions about its nuclear program.

Ahmadinejad’s demands for Holocaust investigation juxtaposed with denial of an election probe Radio Zamaneh- The crisis that has gripped Iranian politics since the disputed June presidential elections and the controversial victory of Mahmoud Ahmadinejad persists as the rifts in the upper echelons of power deepens and prominent political figures protest each others actions in public statements. On Wednesday Mohammad Ali Ansari, director of Ayatollah Khomeini’s Publications, denounced Iranian supporters of an investigation into the veracity of the Holocaust, asking “How come you do not allow a simple investigation into the presidential elections?” After Iran’s June elections, the three defeated candidates of the elections made allegations of fraud in the ballot but their demands for investigations into the ballot were turned down by the supreme leader. Two candidates, MirHosein Mousavi and Mehdi Karroubi challenged the legitimacy of the resulting government and vowed to continue their legal battle against it. Despite

government crackdown on the immediate nationwide demonstrations, election protests have continued on through such mass protests on Qods Day and student protests in universities. Mr. Ansari asks: how can we criticize a ban on holocaust investigations calling it an undemocratic act, and then adamantly deny a simple demand for a probe into a recent election in Iran? Mr. Ansari directed his statement today to Mohammad Javad Larijani who has been criticizing the actions of Ayatollah Ruhollah Khomeni’s grandson, Hassan Khomeni, who has come out in support of the opponents of Mahmoud Ahmadinejad in the post-election events. Hassan Khomeini boycotted Ahmadinejad’s inauguration and visited MirHosein Mousavi’s aide, Mr. Beheshti, upon his release from prison. Mr. Ansari writes that as always the Khomeini family will “bravely and freely defend Islam and justice in all its purity.”

1388 ‫ مهر‬17 ‫ جمعه‬923 ‫ شماره‬.‫سال پانزدهم‬

Newsweek reporter’s jailing in Iran brings personal ordeal as pregnant wife hopes for release

The Canadian Press- Newsweek reporter Maziar Bahari, who has been imprisoned in Iran for more than three months, got troubling news: His wife is having a difficult pregnancy and will be delivering their first child without him. Paola Gourley could hear the shock in her husband’s voice when she told him she would be having a cesarean section during a rare phone call Sunday from Tehran’s Evin Prison. “’What’s wrong with you?’ he kept asking,” Gourley told The Associated Press in a telephone interview on Monday from her London home. She has been placed on bed rest by her doctor and is scheduled to deliver two weeks early, on Oct. 26. The call-only their second since Bahari, 42, was arrested on June 21 - was short, just a few minutes. And even with the relief of talking to him, it was bittersweet. The two were to have been together in London for the first glimpse at their child - by ultrasound - when Bahari was arrested. On Sunday, she told him the baby’s sex, a detail she preferred to keep private. The couple met in March 2007 at in London, where Gourley, 40, who is British, practices law. Bahari was born in Iran and emigrated to Canada, where he attended university and obtained Canadian citizenship. A journalist and documentary filmmaker, he has worked for Newsweek for 10 years and has

always been fully accredited with the Iranian authorities, said Newsweek’s foreign editor, Nisid Hajari. The magazine has appealed for Bahari’s release on humanitarian grounds. “There’s a very strong humanitarian reason for him to be released so he can be with his partner when she gives birth,” Hajari said in a telephone interview Monday from New York. “If they (the Iranians) want to engage with the rest of the world and build trust, freeing people like Maziar is a good way to start.” Iran entered direct negotiations last week with the U.S. and other world powers over its nuclear program, a significant step in reducing tensions with the outside world - and some hope the thaw could lead to the release of Bahari and other detained foreigners. Gourley had not wanted to burden Bahari with news of her pregnancy’s complications. So when he called the first time, on Sept. 13, “I said I’m fine, I’m strong, not to worry about me ... I just wanted him to feel as strong as possible.” She was emotional, but tried not to break down. “I knew I didn’t have time to cry.” “It was wonderful to hear his voice, but at the same time it made me so heartbroken to know that he was just going to leave the call and then go and get locked up in solitary confinement again,” she said,

Iranian Court Shuts Down 3 Pro-Reform Newspapers as Dissent Continues to Simmer

Mohammad Javad Larijani has called for the prosecution of opposition leaders in the recent events and directly accused MirHosein Mousavi of orchestrating a coup against the Supreme Leader. In reference to Mr. Larijani’s comments, Mr. Ansari expressed his dismay in how the concerned and publicspirited actions of prominent figures of the country are being misconstrued.

The New York Times- Iran’s judiciary has shut down three pro-reform newspapers, opposition Web sites reported Tuesday, in what appears to be a new effort to prevent protests against President Mahmoud Ahmadinejad. The closures came several days after the appointment of two hard-line military veterans to security-related positions. Together, analysts said, the moves reflected the government’s continued determination to suppress the dissent that has risen in the wake of the disputed June 12 presidential election. Iran’s supreme religious leader, Ayatollah Ali Khamenei, appointed Mohammad Reza Naqdi to lead the Basij militia force. The volunteer militia played a central role, along

with the Revolutionary Guards, in the crackdown against protesters after the election. The former commander of the Basij militia, Hussein Taeb, was moved to a position in the intelligence section of the Revolutionary Guards. The timing of the developments appears to reflect the government’s concerns about potential student protests as the new school year begins. Students staged at least two protests at two universities in Tehran last week, forcing Mr. Ahmadinejad to cancel his visit to one of them. Analysts say they believe that the government’s moves are aimed at putting further pressure on activists and limiting the information that newspapers can report.

51

adding that he told her that he was permitted to leave his cell only twice a day for 30 minutes. Before the arrest, “we bought furniture, decorated the baby’s room together.,” Gourley recalled. “He was really excited. He bought cupboards for the baby’s room; he wanted to get involved, he was looking forward to spending time with me during the pregnancy.” Last week, Secretary of State Hilary Clinton and Canadian Foreign Affairs Minister Lawrence Cannon made a joint call for the freeing of Bahari and Kian Tajbakhsh, an IranianAmerican academic also arrested in the crackdown, as well as three American hikers. Joshua Fattal, Shane Bauer and Sarah Shourd were detained in late July. Iranian President Mahmoud Ahmadinejad has been noncommittal when asked about the cases in recent interviews. About Bahari, he told Newsweek, “I would like all prisoners to be released, but I am not the judge. The judge has to decide on this.” About the hikers, Ahmadinejad told the AP late last month that he hopes “the judiciary expedites the process and gives it its full attention, and to basically take a look at the case with maximum leniency.” Officials at the presidency, contacted by AP on Monday, refused further comment. Bahari is among more than 100 prisoners put on mass trial in August, accused of being part of an opposition plot to foment a “velvet revolution” to topple Iran’s clerical leaders on orders from its foreign enemies. Many defendants delivered courtroom confessions admitting to their roles, which the opposition says were coerced. In his turn at the stand, Bahari said Western media had attempted to guide events in Iran following the election and he sought mercy from Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Bahari’s family and colleagues said his comments likely came under duress. Like other defendants, he has had no access to a lawyer and no specific charges have been announced against him. Images from the courtroom showed a thin-looking Bahari. “He had lost so much weight,” said Gourley. “He didn’t look himself at all. You could see anguish in his eyes. You just can’t take any confession from someone in that condition at face value.” “I hope they will realize that Maziar is not a threat to national security,” she said. “He was simply doing his job. And they know that.” Bahari’s 83-year-old mother watched as he was taken into custody from her home in Tehran at dawn on June 21. “Family values are very strong for him and now I’m sure he’s quite devastated not to be near me now, when I’m pregnant,” Gourley said.


Desgined by: Shahrvand BC

¾fËÁ Á \»Â¯ ®» McComb Witten Z¼‹ d·Z¯Á €f§{

Z] •Z^eY {

ICBC

ICBC } -}€ƒ' '% }¹™ S}¿ ½‘»8“a ¾h ‘Ä™} ¾„™% 7}¼Ä¹¢ .‚®“k ‘¿Á '“± S“ÄlÄa %'Á¸ }¸ “Š¸ SÌh8 ¡–Áƒ

}ƒ ' }¹™ 7}( m–'}® ´¼–“a ºÃ“„À ( ½%}¯„– } }¸ “„®% .%% ‘¿Á S'}à %Á 3Á²Œ ¾ 7‘Ä–' •»}™ 7}i™”a ¾¶¹‰ ( 7}–}¼™'}h ›ƒ ( S“Äk ½“À } }¸ .·Ä¿% m¸ ˜Ã”® ICBC ( %Á °Œ ‚®}Ã'% '% ' }¹™ ( ¾h %“h ·Ä¿Á ‚®}Ã'% ¾¼Ã”¿ }¹™ ( mƒ'Áœ '% }À¼ƒ }¸ .‘Ä™} ½%“h ‚®}Ã'% ‚¸“« ICBC SÁ–

# 210 - 2730 Commercial Drive, Vancouver, BC www.injuredbc.com

ºˆ ©… ·w ewu½} u| ­…Œ± e±u²| " ºw °½¸ºˆ ¶Œ²¸ u²’ uw Œº± 3 ·´Äu¢§

‘ÓÄl )}¹ƒ 604 - 805 - 5943 : º¯¶ƒ #}€¸ ¾»}là ·»} }¸ 7}( m–'}® '8}š¸ } 7}¸( “¿ '% “„šÄ }¨Ì¢ S“

‫ عرضه و خدمات در خدمت هموطنان گرامی‬،‫با بیش از سه نسل تجربه موفق تولید‬

ARE YOU READING THIS? ‫این مکان برای آگهی شما رزرو شده است‬

)604( 921-4726

‫ﺩﺍﺭﭼﻴﻦ‬

Darchin

Restaurant & Lounge

‫ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻭ ﺑﺎﺭ‬

‫ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻛﺒﺎﺏﻫﺎ ﻭ ﻏﺬﺍﻫﺎﻯ ﻟﺬﻳﺬ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ‬ ‫ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ‬

Come & Try Our Signature House Cocktails & Martinis ‫ ﺷﺐ‬11 ‫ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ‬11 ‫ ﺷﻨﺒﻪ ﻭ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ‬،‫ ﺟﻤﻌﻪ‬- ‫ ﺷﺐ‬10:30 ‫ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ‬11 ‫ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ‬

1710 Davie Street, Vancouver

English Bay ‫ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ‬

Tel: 604.633.1710

www.paivand.com !‫ تنها با یک کلیک‬.... ‫ رادیو شبانه و‬،‫ برنامه‌های تلویزیون پیوند‬، ‫روزنامه پیوند‬

Paivand 923  

Paivand Media Group

Paivand 923  

Paivand Media Group

Advertisement