Page 1

‫‪604.341.2903‬‬

‫‪918‬‬

‫‪Issue No.‬‬

‫‪The Gateway to the Iranian Community Since 1993‬‬ ‫سال پانزدهم شماره ‪ 918‬جمعه ‪ 13‬شهریور ‪1388‬‬

‫‪Vol. 15 No. 918 September 4, 2009‬‬

‫موج یقه‌آبی‌ها پس از موج سبز؟‬

‫در هفته که گذشت مقاله‌ای با عنوان‬ ‫«آیا م��وج اعتراض یقه‌آبی‌ه��ا در راه‬ ‫اس��ت؟» در بس��یاری از س��ایت‌های‬ ‫اینترنتی و روزنامه‌ها منتش��ر ش��د که‬ ‫با برشمردن ش��ماری از اعتراض‌های‬ ‫کارگریهشدارمی‌دهدکهجنبشسبز‬ ‫شاید مهار شده باشد‪ ،‬اما جنبش آبی در‬ ‫راه است‪ .‬در این مقاله می‌خوانیم‪:‬‬ ‫«روز یک‌شنبه کارگران نساجی بوکان‬ ‫وقتی متوجه ش��دند که کارفرما قصد‬ ‫توقی��ف ام��وال کارخان��ه دارد ‪ .،‬در‬ ‫واکنش به این کار‪ ،‬جمعی از کارگران‬ ‫به کارفرما گفتند که اموال کارخانه در‬ ‫توقیف آنهاست و برای لیست‌برداری‬ ‫و توقیف اموال باید از صف اعتراض‬

‫آنها بگذرد‪».‬‬ ‫ک‬ ‫در تهران کارگران کارخانه الستی ‌‬ ‫س��ازی دن��ا ب��ا پالکارده��ای «مدیر‬ ‫بی‌لیاقت‪ ،‬استعفا استعفا» اقدام به برپایی‬ ‫تجمع اعتراضی کردند‪.‬‬ ‫در پی اخ��راج کارگران پ��ر ریس و‬ ‫پیگیری‏های متعدد آنان‪ ،‬دیوان عدالت‬

‫سرانجام پی گیری موارد تجاوز‬

‫شاهد کروبی ناپدید شد‬ ‫روز آنالی��ن ‪ -‬مه��دی کروبی اعالم‬ ‫کرد یکی از شاهدان تجاوز جنسی در‬ ‫بازداشتگاهها ناپدید شده و «مسئولیت‬ ‫هرگونه اتفاق ناگ��واری که برای این‬ ‫فرد و خانواده اش روی دهد با دادستان‬ ‫وقت تهران مرتضوی و نمایندگان وی‬ ‫خواهد بود‪».‬‬ ‫ای��ن فرد که در زمان بازداش��ت مورد‬ ‫تجاوز قرار گرفته ب��ود به گفته آقای‬ ‫کروبی پس از دیداری که با نمایندگان‬ ‫قوه قضائیه داشته‪ ،‬ناپدید شده است‪.‬‬ ‫مه��دی کروب��ی‪ ،‬نامزد معت��رض به‬ ‫انتخابات ‪ 22‬خرداد‪ ،‬در نامه ای که روز‬ ‫گذشته در سایت س��حام نیوز‪ ،‬سایت‬ ‫رس��می حزب اعتماد ملی منتشر شده‬ ‫است‪ ،‬اعالم کرد که رفتار نمایندگان‬ ‫قوه قضائیه با این فرد به حدی «زش��ت‬ ‫و زننده» بوده که اکنون مدتی اس��ت‬ ‫ناپدید شده و خبری از وی نیست‪.‬‬ ‫براساس نامه فوق‪ ،‬رفتاری که در قبال‬ ‫ای��ن فرد و خانواده اش صورت گرفته‬

‫چون مراجعه به منزل وی و شرح ماجرا‬ ‫برای پدر این ف��رد‪ ،‬موجب آزردگی‬ ‫خاطر پدر وی شده است و «تحقیقات‬ ‫محلی برای زیر سوال بردن شخصیت‬ ‫وی و محکوم ساختن فردی که مورد‬ ‫ظلم قرار گرفته اس��ت به جای احقاق‬ ‫حقوق او» موجب ش��ده تا کروبی به‬ ‫ش��رح واقعیت ماجرا برای تنویر افکار‬ ‫عمومیبپردازد‪.‬‬

‫ایﺰﻭﮔاﻡ ﻭ انﻮاﻉ کارﻫاﻯ‬ ‫ﺳﻘﻒ ﻭ ﺑاﻟﻜﻨﻰ نﻮ ﻭ ﺗﻌﻤﻴراﺕ‬

‫ﺷاﻫرﺥ‬ ‫»داراﻯ ﺑﻴﻤﻪ کار ﻭ ﺣﻮادﺙ«‬

‫اداری رای بازگش��ت ب��ه کار آنان را‬ ‫صادر نمود‪ ،‬ام��ا از آن تاریخ تاکنون‬ ‫کارفرمای شرکت از به اجرا گذاشتن‬ ‫رای دی��وان عدالت خ��ودداری کرده‬ ‫است‪.‬‬

‫‪RAPE‬‬ ‫‪AND‬‬ ‫‪TORTURE‬‬ ‫‪IN IRAN‬‬ ‫‪The 15-year-old boy sits‬‬ ‫‪weeping in a safehouse in‬‬ ‫‪central Iran, broken in body‬‬ ‫‪and spirit. Reza will not go‬‬ ‫‪outside — he is terrified of‬‬ ‫‪being left alone. He says he‬‬ ‫‪wants to end his life and it is‬‬ ‫‪not hard to understand why:‬‬ ‫‪for daring to wear the green‬‬ ‫‪wristband of Iran’s opposition‬‬ ‫‪he was locked up for 20 days,‬‬ ‫‪beaten, raped repeatedly and‬‬ ‫‪subjected to the Abu Ghraib‬‬‫‪style sexual humiliations and‬‬ ‫‪abuse for which the Iranian‬‬ ‫‪regime denounced the United‬‬ ‫‪States.‬‬ ‫‪“My life is over. I don’t think‬‬ ‫‪I can ever recover,” he said, as‬‬ ‫‪he recounted his experiences to‬‬ ‫‪The Times — on condition that‬‬ ‫‪his identity not be revealed. A‬‬ ‫‪doctor who is treating him, at‬‬

‫‪SEE RAPE - PAGE 2‬‬

‫صب��ح روز یک‌ش��نبه ه��م کارگران‬ ‫کارخانه کش��ت و صنع��ت هفت تپه‬ ‫دس��ت به اعتصاب زدند و نس��بت به‬ ‫حقوق معوقه خود اعتراض کردند‪.‬‬ ‫اخراج ‪ ۵۰۰‬کارگر از شرکت روکش‬ ‫چوبی ایران‪ ۹۰۰ ،‬کارگر از کارخانه‬ ‫صنای��ع مخابرات��ی از راه دور و ‪۲۳۰‬‬ ‫کارگ��ر هتل آزادی ط��ی یک ماه و‬ ‫نیم گذشته در رسانه‌ها گزارش شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ‪ ۵۰۰‬کارخان��ه ‪ ۲۰۰‬ه��زار کارگر‬ ‫از س��ه ت��ا ‪ ۵۰‬م��اه حق��وق دریافت‬ ‫نکرده‌اند‪.‬‬ ‫در این مقاله آمده است که کارگران‬ ‫در اس��تیصال کامل ب��رای بقای خود‬ ‫به سر می‌برند و میلیون‌ها یقه‌آبی که‬ ‫جامعه خواهان کارشان نیست‪ ،‬خود را‬ ‫بازنده مناسبات جدید می‌پندارند‪ .‬این‬ ‫مقاله پیش‌بینی می‌کند که «ادامه روند‬ ‫کنونی و بی‌توجهی به رکود بنگاه‌های‬ ‫اقتصادی موج اعتراضات یقه‌آبی‌ها را‬ ‫به راه خواهد انداخت» که به نوشته آن‬ ‫ش��باهت‌هایی هم با موج سبز خواهد‬ ‫داشت‪ .‬اما شاید از (به گفته نویسنده)‬ ‫«براندازی نرم هم جلوتر رود»‪.‬‬ ‫ای��ن مقال��ه پیش‌بین��ی می‌کن��د که‬ ‫«تح��رکات یقه‌آبی‏ه��ا بدون ش��ک‬ ‫متعصبانه» یعنی خش��ونت‌بار خواهد‬ ‫بود‪ .‬و «تنها مچ‌بند سبز نیست که جای‬ ‫خود را به یقه‌های آبی می‌دهد»‪ ،‬بلکه‬ ‫«انگیزه اصلی این حرکت خودجوش‪،‬‬ ‫نگرانی از گرس��نگی خانواده و شیر‬ ‫خش��ک فرزند نوزاد و اجاره مسکن‬ ‫آخ��ر م��اه و ادامه تحصی��ل فرزند و‬ ‫درمان همسر است»‪.‬‬

‫‪www.naderentezami.com‬‬

‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺭﺯﯼ‬

‫ﺩﺭﮔﺎﻫﯽ‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﺎﻧﻲ ﮔﺮﺍﻡ‬

‫‪990-1213‬‬

‫ﺣﻮﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻘﺎﻁ ﺩﻧﻴﺎ‬ ‫ﻫﺮﮔﺰ ﭘﻮﻝ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻋﺰﻳﺰﺍﻧﺘﺎﻥ ﺩﻳﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‬

‫‪Daniel Currency Exchange Ltd.‬‬

‫صرافی دانیال‬

‫تبدیل و انتقال ارز به ایران و بالعکس‬ ‫در کمتر از ‪ 10‬ساعت با قیمت بسیار مناسب‬

‫‪Tel: (604) 461.6777 Cell: (604) 763.1512‬‬

‫نیکجو‬

‫‪201 A - 3003 St. Johns St., Port Moody, BC V3H‬‬

‫محصوالت غذایی محسن‬

‫برنج‪ ،‬انواع چای‪ ،‬رب گوجهفرنگی‪ ،‬زیتون‪ ،‬روغن گلدن‬

‫‪mohsen@mltcompany.ca‬‬

‫‪Tel: (778) 855-5526‬‬

‫‪Toll Free: 1-877-3MOHSEN‬‬


2 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009

1388 ‫ شهریور‬13 ‫ جمعه‬918 ‫ شماره‬.‫سال پانزدهم‬

2

.‫من رضام‬ ‫پانزده بهار بیش ندیده بودم‬ ،‫که جسمم را شکافتند‬ .‫که روحم را دریدند‬ .‫من رضام و برای رضای خدا کردند‬

‫ رضای‬،‫ فرزند شماس�ت‬.‫لخت اس�ت و می‌ترس�د‬ ‫ رویش نشسته‌اند‬،‫شماس�ت که س�رش را گرفته‌اند‬ ‫که تکان نخورد؛ فرزند شماست که به درونش رفت ‌ه‬ ، ‫ فرزند شماس�ت‬.‫و انس�انیتش را پایمال کرده‌اند‬ ‫فرزند شماس�ت که فریاد می‌زند و کسی صدایش‬ .‫را نمی‌شنود‬ ‫می‌شنوید؟‬ .‫ تو را دریدند‬،‫ مرا دریدند‬،‫رضارا که دریدند‬ ...‫ رضا ماییم و ما را دریدند‬،‫ رضا تویی‬،‫رضا منم‬ .‫من رضام‬ ‫پانزده بهار بیش ندیده بودم‬ ،‫که جسمم را شکافتند‬ .‫که روحم را دریدند‬ .‫من رضام و برای رضای خدا کردند‬

‫ به پس�رمان‬.‫به عکس فرزند روی دیوار نگاه کنیم‬ ‫ به‬،‫ به نوه‬،‫ به دخترمان‬،‫که از مدرس�ه برمی‌گردد‬ ‫ب�رادر و خواه�ر کوچک‌مان ک�ه لبخند می‌زنند‬ ‫و راه می‌رون�د و آزاد نف�س می‌کش�ند و جوان�ی‬ ِ ‫ یک‬،‫می‌کنند و یک دم‬ ‫آن کوتاه چشم بربندیم و‬ ‫ خیالی خالف کنیم خیال کنیم نام‌شان‬،‫خیال کنیم‬ ‫ خیال کنیم فرزند ماس�ت که به میله‌ی‬.‫رضاس�ت‬ .‫آهنیبسته‌اندش‬ ‫ تنها چند ثانیه چشمان‌تان‬،‫بترسید اما تحمل کنید‬ ‫را بر هم بگذارید و خیال کنید کودک شماس�ت‬ .‫که در کانتینر فلزی بر خود می‌لرزد‬

‫می‌دانم که لعنتم می‌کنید اما چشم‌هاتان را ببندید‬ ‫و خی�ال کنی�د فرزن�د شماس�ت که ش�لوارش را‬ .‫درآورده‌اند؛ اوست که شورتش را کنده‌اند‬ ‫عجالتا ر ـ م‬

‫هنوز با منید؟ هنوز می‌خوانید؟‬ ‫آیینه صبحیم و غباری‬/ ‫ب��ر خاطر ما گرد ماللی ننش��یند‬ * )‫ خیال کنید پس�ر شماس�ت که نپذیریم (رهی معیری‬.‫باز هم خیال کنید‬

‫ یک س�وم انگلیسی از محمد‬،‫یک س�وم فرانسوی‬ ‫ «بابا راسته که تو ایران به پسرهای تین‌ایجر‬:‫پرسید‬ ‫ و در‬.‫رِی�پ می‌کنن�د؟» و م�ا ماندیم در س�کوت‬ ،‫نهای�ت جوابی ابلهانه که تو را با این کارها چکار‬ ‫ که روح ناز و نازنینش را به زنگار‬،‫که ذهن جوانش‬ .‫وقاحت ناانسانی نیاالییم‬ ‫ام�ا ما چه؟ ما که نیک و ب�د روزگار دیده‌ایم چه؟‬ ‫م�ا که فک�ر می‌کردیم بر «خاطرم�ان گرد ماللی‬ ‫ننشیند»* ما که اینک بر آیینه‌ی جان‌مان غبار غم‬ ‫ به خود چه می‌گوییم؟ خبر را می‌خوانیم‬.‫نشس�ته‬ ‫و می‌گذریم؟ یا دل خوش می‌کنیم که فقط رضا‬ .‫بود؟ که تازه کردند‬ ‫ س�ی س�ال اس�ت‬.‫ح�رف دی�روز و امروز نیس�ت‬ ‫ امروز عیان‬،‫ پیش�تر در نهان می‌کردن�د‬.‫می‌کنن�د‬ ،‫ پیش�تر گوش‌مان کر بود چشم‌مان کور‬.‫می‌کنند‬ ،‫ امروز که می‌بینیم و می‌ش�نویم‬.‫و س�اکت بودیم‬ .‫خاموشننشنیم‬

RAPE AND TORTURE IN IRAN great risk to herself, confirmed that he is suicidal, and bears the appalling injuries consistent with his story. The family is desperate, and is exploring ways of fleeing Iran. Reza is living proof of the charges levelled by Mehdi Karoubi, one of the opposition’s leaders, that prison officials are systematically raping both male and female detainees to break their wills. The regime has accused Mr Karoubi of helping Iran’s enemies by spreading lies and has threatened to arrest him. The boy’s treatment also shows just how far a regime that claims to champion Islamic values is prepared to go to suppress millions of its own citizens who claim that President Ahmadinejad’s reelection was rigged. Reza’s ordeal began in mid-July when he was arrested with about 40 other teenagers during an opposition demonstration in a large provincial city. Most were too young even to have voted. They were taken to what he believes was a Basiji militia base where they were blindfolded, stripped to their underwear, whipped with cables and then locked in a steel shipping container. That first night

Reza was singled out by three men in plain clothes who had masqueraded as prisoners. As the other boys watched, they pushed him to the ground. One held his head down, another sat on his back and the third urinated on him before raping him. “They were telling us they were doing this for God, and who did we think we were that we could demonstrate,” Reza said. The men told the other boys they would receive the same treatment if they did not co-operate when interrogated the next day. Reza was then taken outside, tied to a metal pole and left there all night. The next morning one of the men returned. He asked whether Reza had learnt his lesson. “I was angry. I spat in his face and began cursing him. He elbowed me in the face a couple of times and slapped me.” Twenty minutes later, he says, the man returned with a bag full of excrement, shoved it in Reza’s face and threatened to make him eat it. Reza was later taken to an interrogation room where he told his questioner he had been raped. “I made a mistake. He sounded kind, but my eyes were blindfolded. He said he would go look into it and I

was hopeful,” Reza said. Instead, the interrogator ordered Reza to be tied up and raped him again, saying: “This time I’ll do it, so you’ll learn not to tell these tales anywhere else. You deserve what’s coming to you. You guys should be raped until you die.” He was subjected to further brutal sexual abuse — and locked up for three days of solitary confinement. Reza was then forced to sign a “confession” in which he said that foreign forces had told him and his friends to burn banks and state media buildings. He was told to identify as the ringleader a 16-yearold friend who had been so badly beaten that he was in hospital. “I was shaking so much I couldn’t even hear what they were saying,” said Reza. “I just signed whatever they put in front of me without looking at it. I was scared they would rape me again.” The next day Reza and other detainees were transferred to a police detention centre, where he was held for a further week. On the third day, police officers entered the cell in the middle of the night, blindfolded him and led him to the toilet, where he was again raped. “My hands began shaking,

my legs were weak and I couldn’t stand up properly. I fell down and smashed my head hard on the ground to try and kill myself. I started screaming and shouting for them to kill me. I just couldn’t bear it anymore. I hated myself,” he said, weeping at the memory. The following morning he was summoned by a police commander, who asked why he had been screaming the previous night. When he explained, he was asked to identify his rapist. The boy said he had been blindfolded, so the chief commander hit him and accused him of lying. He was forced to sign a letter admitting he had made baseless accusations against the security forces. Reza’s ordeal was far from over. He was taken with about 130 other prisoners to the city’s Revolutionary Court, where they were herded into a yard. The judge told them that he would hang those who had violently resisted the Islamic revolution and read out the names of ten teenagers, including Reza. The message was clear: if they continued to say they had been raped they would be executed. The judge sent them to the city’s central prison, where Reza was

SEE RAPE - PAGE 33

.‫ در خیابان دس�تگیر ش�د‬.‫رض�ا س�بز دس�ت ب�ود‬ ،‫ چش�م بربس�تندش‬،‫ب�ه ناکجای�ی نامعلوم بردنش‬ ‫ خش�ونتی که در‬:‫آهن�گ خش�ونت س�از کردن�د‬ ‫ از درک انس�ان‬،‫ جا نمی‌ش�ود‬،‫ذه�ن نمی‌گنجد‬ ‫ شالق بر‬.‫ حیوان را شرمسار می‌کند‬،‫خارج اس�ت‬ ‫ در قفسی آهنینش گذاشتند و باز به‬،‫تنش نواختند‬ .‫سراغش آمدند‬ .‫ قصاب‌باشی و حکیم باشی هر سه بودند‬،‫فراش‌باشی‬ .‫ یکی می‌خورد‬،‫ یکی می کش�ت‬،‫یکی می‌گرفت‬ ‫ یکی روی کمرش نشست و‬،‫یکی سرش را گرفت‬ ... ‫یکی‬ .‫با او آن کردند که در زبان ناید‬ .‫با محمد نشسته بودیم‬ ‫ پیوند مونتریال‬،‫او که مثال به استراحت آمده بود‬ ‫را از ونکوور کارسازی می‌کرد و من هم نمی‌دانم‬ ‫به چه مشغول بودم که گفت رامین چیزی راجع‬ ‫ گفتم این قدر ذهنم آشفته‌ست‬.‫به تجاوزها بنویس‬ ‫ تا به حال س�ه مطلب ش�روع کرده‬.‫که نمی‌توانم‬ .‫و پس از پراکنده نویس�ی نیمه کاره رها کرده‌ام‬ ‫گفتن�ی زیاد اس�ت و نمی‌توانم افکارم را انس�جام‬ ‫ گفت راجع به رضا بنویس که در مجله تایم‬.‫دهم‬ .‫ تایم را خواندم و ذهنم آشفته‌تر از پیش شد‬.‫بود‬ ‫ از فضای‬.‫چند واژه و یکی دو جمله به ذهنم آمد‬ ‫دفتر و خانه که تازگی‌ها با نوش�تن ناسازگار شده‬ ‫گریخت�م و خ�ود را به خلس�ه‌ی الت�ه در پیاده‌رو‬ ‫ یکی دو پاراگراف بیشتر کفاف نداد و باز‬.‫رس�اندم‬ ‫تلخ نفرت و‬ ِ ‫پراکندگی اف�کار ضرب‌دَر آمیخته‌ی‬ .‫یاس و مالیخولیای ناتوانی در غربت‬ ‫ و هجوم بی‌حاصل واژه‌های در هم و‬،‫و شب شد‬ .‫بر هم و فرا ِر خواب‬ .‫حس غریبی‌ست خواستن و نتوانستن‬ .‫تمام وجودم فریاد می‌کش�د اما لبانم خاموش‌اند‬ ‫زی�ر طاق ذهنم توفانی برپاس�ت و پ�ژواک هزار‬ ‫نکته‌ی نحس در هم می‌پیچد و جز ناله‌ای نامفهوم‬ ‫ می‌خواهم بنویس�م اما‬.‫و گن�گ بیرون نمی‌آی�د‬ .‫نمی‌توانم‬ .‫ درد را باید گفت‬.‫پراکنده نوشتن بِه از نانوشتن‬ ‫ ابزارم واژه اس�ت برای بیان‬،‫ کارم‬،‫م�ن که ی�ارم‬ ِ ،‫قساوت دریدن انسان پی واژه‌ای کثیف‬ ‫شقاوت و‬ ‫شنیع و تهوع‌آور می‌گردم که گویای عمق فاجعه‬ .)‫ این هم از آن بیرنگ واژه‌هاس�ت‬:‫باش�د (فاجعه‬ ‫ تج�اوز کم‬.‫ تنه�ا واژه تج�اوز اس�ت‬.‫و نمی‌یاب�م‬ ‫ از شنیدن یا خواندن‬.‫ هولناک نیست‬،‫وزن اس�ت‬ ‫ پشت‬.‫«تجاوز» کسی مو بر بدنش راست نمی‌شود‬ ،‫ دلش نمی‌گیرد‬،‫ تنش یخ نمی‌کند‬.‫کسی نمی‌لرزد‬ ‫ مغزش‬،‫ قلبش به درد نمی‌آید‬،‫چشمش تر نمی‌شود‬ .‫ تجاوز به حریم قابل درک است‬.‫داغ نمی‌ش�ود‬ ‫ تجاوز به‬.‫ به مرز قابل درک اس�ت‬،‫تج�اوز به مال‬ ‫روح و ج�ان و روان چه؟ تجاوز به حرمت انس�ان‬ ‫ به وقار انسان چه؟‬،‫ به شرف‬،‫ به هستی‬،‫چه‬ ‫مقاله تایم روی صفحه مانیتور کنار پنجره‌ی فارسی‬ ‫ ندیم که‬.‫و دو س�ه خطی که نوش�ته بودم باز بود‬ ،‫نو‌س�ال رضاس�ت‬ ‌ ‫ هم س‬،‫ دور از جان‬،‫زبان�م الل‬ ،‫ندی�م که رویای نویس�ندگی در س�ر می‌پروراند‬ ِ ‫ندی�م که با‬ ‫جان کوچکش غم جه�ان را به دوش‬ ‫ دو انسان به اشک‬،‫ و از مرگ دو افغان‬،‫می کش�د‬ ‫ نگاهش به داس�تان رضا افتاد و با لهجه‌‌ای‬،‫می‌آید‬


‫‪3‬‬

‫‪3 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 918‬جمعه ‪ 13‬شهریور ‪1388‬‬

‫ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻭ ﺑﺎﺭ‬

‫ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ‬ ‫‪cuisine du soleil‬‬

‫‪persepolis‬‬

‫‪restaurant & lounge‬‬

‫ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻨﻮﻯ ﺟﺪﻳﺪ )ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻭ ﻣﺪﻳﺘﺮﺍﻧﻪﺍﻯ( ﻭ ﺳﺮﻭﻳﺴﻰ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ‬ ‫ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺯﻳﻚ ﺯﻧﺪﻩ )ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ‪ ،‬ﺟﺎﺯ‪ ،‬ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺶ(‬ ‫ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﺟﻤﻌﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﭘﺬﻳﺮﺍﻯ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﻳﺰﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪Grand Opening‬‬

‫‪112 West 13th Street, North Vancouver‬‬

‫‪Tel: 604.960.1015‬‬ ‫‪DRESS CODE IN EFFECT‬‬


‫‪4‬‬

‫‪4 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 918‬جمعه ‪ 13‬شهریور ‪1388‬‬

‫در کانادا ‪...‬‬ ‫محدودیت های جدید در «فیس بوک» به درخواست کانادا‬ ‫ایرانتو‪ :‬پس از ساعت ها مذاکره بین‬ ‫کمیسیون حقوق خصوصی کانادا‬ ‫با گردانن��دگان ش��بکه اجتماعی‬ ‫«فیس بوک»‪،،‬آنان موافقت کردند‪،‬‬ ‫تغییرات��ی را بمنظ��ور حفاظت از‬ ‫اطالعات ش��خصی کارب��ران در‬ ‫وبسایت اعمال کنند‪.‬‬ ‫کمیس��یون حق��وق خصوصی به‬ ‫مدت یک سال ‪ ،‬شیوه فعالیت فیس‬ ‫بوک را در نظر گرفته بود و موارد‬ ‫متعددی را به مسئوالن سایت متذکر‬ ‫ش��د‪ .‬از جمله در اختی��ار گذاردن‬ ‫اطالعات کاربران به شرکت های‬ ‫همکار فیس بوک ‪ ،‬شامل طراحان‬ ‫بازیهای آنالین ‪ ،‬نظرس��نجی ها و‬ ‫برگزارکنندگان تست های آنالین‬ ‫همچنین فیس بوک متعهد ش��د به‬ ‫کاربران خود گوشزد کند که پاک‬ ‫کردن یک اکانت به معنی غیر فعال‬ ‫کردن آن نیست‪ .‬بنابراین اطالعات‬ ‫ش��خصی افرادی که اکانت خود‬

‫اولین شکست تجاری‬ ‫کانادا پس از ‪ 30‬سال‬ ‫ایرانتو‪ :‬میزان واردات کاال توسط‬ ‫کان��ادا ب��رای اولین بار ‪،‬بیش��تر‬ ‫از ص��ادرات آن گردی��د‪ .‬ای��ن‬ ‫کاهش بیش از گذشته‪ ،‬وابستگی‬ ‫اقتصادی کش��ور را به خریداران‬ ‫آمریکایی ثابت کرد‪.‬‬ ‫می��زان ص��ادرات کاال طی س��ه‬ ‫ماهه آوریل تا جون امسال‪87.6 ،‬‬ ‫میلی��ارد دالر و در مقاب��ل حجم‬ ‫واردات کاال طی مدت مشابه‪ ،‬به‬ ‫‪ 89.4‬میلیارد دالر رسید ‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش اداره آم��ار‪ ،‬ای��ن‬ ‫شکس��ت تجاری از س��ال ‪1976‬‬ ‫تاکنون‪ ،‬یعنی زمان تأسیس برج‬ ‫ملی کان��ادا در تورنتو و میزبانی‬ ‫المپیک توس��ط مونت��رآل ‪ ،‬بی‬ ‫سابقه بوده است‪.‬‬ ‫گفته می شود‪ ،‬این تغییر‪ ،‬وسیله‬ ‫س��نجش مناس��بی برای سالمت‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬

‫در تغییرات جدید‪ ،‬محدودیت هایی برای ش�رکت های تابعه فیس‬ ‫بوک نس�بت به دسترسی به مش�خصات فردی کاربران و همچنین‬ ‫دوستان آنها اعمال شده است‪.‬‬

‫را غیرفع��ال ک��رده ان��د‪ ،‬بمنظور‬ ‫جلوگیری از سوء استفاده شخص‬ ‫ثالث‪ ،‬از س��وی فی��س بوک پاک‬ ‫می شود‪.‬‬

‫خانم «جنیفر استودارت»‪ ،‬کمیسیونر‬ ‫فدرال حقوق خصوصی کانادا‪ ،‬روز‬ ‫پنجشنبه در یک کنفرانس خبری‪ ،‬با‬ ‫ابراز رضایت از موافقت فیس بوک‬

‫با اطالحات پیشنهادی کانادا‪ ،‬آن را‬ ‫در توسعه و جذب یشتر مخاطب ‪،‬‬ ‫توسطمحبوبترینشبکهاجتماعی‬ ‫جهان مؤثر دانست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ »:‬دس��ت کم ‪ 12‬میلیون‬ ‫کانادای��ی‪ ،‬در فیس ب��وک عضو‬ ‫هس��تند ک��ه بی��ش از یک س��وم‬ ‫جمعیت این کش��ور را تشکیل می‬ ‫دهد‪ ،‬اما تغیی��رات صورت گرفته‬ ‫‪ ،‬منافع بی��ش از ‪ 200‬میلیون عضو‬ ‫دیگر را نیز تأمین می کند‪».‬‬ ‫استودارت همچنین با اشاره به آغاز‬ ‫تحقیقات استرالیا و اروپا در همین‬ ‫راستا ‪ ،‬کانادا را در اعمال محدودیت‬ ‫به فیس بوک‪ ،‬پیشرو دانست‪.‬‬ ‫درتغییراتجدید‪،‬محدودیتهایی‬ ‫برای شرکت های تابعه فیس بوک‬ ‫نسبت به دسترس��ی به مشخصات‬ ‫فردی کاربران و همچنین دوستان‬ ‫آنها اعمال شده است‪.‬‬

‫مونترآل خود را به عنوان آزمایشگاه تبلیغاتی‬ ‫به فروش می رساند‬

‫ایرانتو‪ :‬صنعت تبلیغات��ی مونترآل‬ ‫طی یک تالش بین المللی‪ ،‬در نظر‬ ‫دارد توجه ش��رکت های بزرگ را‬ ‫به خود‪ ،‬به عن��وان جهان کوچک‬ ‫جلب کند‪.‬‬ ‫کنسرس��یومی از ش��رکت ه��ای‬ ‫تبلیغاتی این شهر‪ ،‬عازم نیویورک‬ ‫ش��ده اند تا آمریکایی ه��ا را قانع مونترآل از مع�دود مناطقی‬ ‫کنند‪ ،‬از این شهر چند ملیتی و چند اس�ت که ترکیب م�ورد نظر‬ ‫فرهنگی‪ ،‬به عنوان نمونه کوچکی تبلیغات جهانی را به تنهایی در‬ ‫از بازار بی��ن المللی کاالهای خود خویش جای داده است‪».‬‬ ‫استفادهکنند‪.‬‬ ‫انجمن آژانس های تبلیغاتی کبک‪ ،‬از ش��هرت خوبی در م��ورد درج‬ ‫جزئیات این مأموریت را که در ماه تصاویری که خطر ناشی از سرعت‬ ‫جاری در «هفته تبلیغاتی نیویورک» زیاد را گوشزد می کند‪ ،‬برخوردار‬ ‫و ماه نوامبر در ش��یکاگو انجام می است‪.‬همچنین طرح های طنزآمیز‬ ‫محلی و ش��مار زیاد کمدین ها در‬ ‫شود تشریح کرد‪.‬‬ ‫«سباس��تین فائور» ‪ ،‬رییس انجمن با این ش��هر‪ ،‬مش��اوران خوبی برای‬ ‫اشاره به ویژه گیهای منحصر بفرد انجام ام��ور تبلیغاتی مؤثر در زمینه‬ ‫بین المللی مونت��رآل گفت‪ »:‬برای های مختلف هستند‪».‬‬ ‫مثال‪ ،‬مجمع بیمه خودروی کبک‪ ،‬پروژه مذکور که ب��ا عنوان ‪Yul-‬‬

‫‪( Lab‬سه حرف اختصاصی شهر‬ ‫مونترآل در فرودگاه ها) نامگذاری‬ ‫شده ‪ ،‬می تواند به شرکت های مورد‬ ‫نظر‪ ،‬کمک کند تا از امکانات فیس‬ ‫بوک و تویتر نیز به صورت ترکیبی‬ ‫بهرهبگیرند‪.‬‬ ‫فائور همچنین افزود‪ »:‬با دگرگونی‬ ‫هایی که در دنیای تبلیغات صورت‬ ‫گرفته‪ ،‬هم اکنون رسانه های محلی‬ ‫که با زب��ان و فرهنگ جامعه مورد‬ ‫نظر همخوانی دارند‪ ،‬حرف اول را‬ ‫در جلب مشتری می زنند و مونترآل‬ ‫از عنوان معدود مناطقی اس��ت که‬ ‫ترکیب مورد نظر جهانی را به تنهایی‬ ‫در خویش جای داده است‪».‬‬ ‫انجمن تبلیغاتی کبک اعالم کرده‬ ‫که تاکنون ‪ 60،000 ،‬فرصت شغلی‬ ‫و ‪ 5.2‬میلیارد دالر درآمد‪ ،‬از محل‬ ‫طرح های تبلیغاتی‪ ،‬نصیب آن استان‬ ‫شده و اشهار امیدواری کرد‪ ،‬میزان‬ ‫مذکور در آینده نیز افزایش یابد‪.‬‬

‫طرح جدید کارت های اقامت دائم‬ ‫برای امنیت بیشتر‬ ‫ایرانتو‪ :‬وزیر مهاجرت و شهروندی‬ ‫کانادا‪ ،‬از طرح جدید کارت اقامت‬ ‫دائم (‪ )PR‬خبر داد‪.‬‬ ‫جیسون کنی با اشاره به تعبیه سیستم‬ ‫های امنیتی در کارت های جدید‪،‬‬ ‫انجام این کار را بمنظور جلوگیری‬ ‫از امکان تخلف و س��وء استفاده از‬ ‫کارت ها اعالم کرد‪.‬‬ ‫ای��ن گ��زارش حاکیس��ت‪ ،‬اعتبار‬ ‫اسکناس‬ ‫همانند‬ ‫کارت های جدید‬ ‫کارت ه��ای فعل��ی اقام��ت دائم‪،‬‬ ‫ها‪ ،‬دارای حروف بسیار ریز و طرح همچنان باقیست و تنها در صورت‬ ‫های پیچیده هنری هستند و تصویر تمدی��د‪ ،‬جایگزی��ن کارت ه��ای‬ ‫و مشخصات فردی صاحب کارت جدید خواهند شد‪.‬‬ ‫‪ ،‬در ی��ک فرمت وی��ژه در بارکد افراد مقیم کانادا که هنوز گذرنامه‬ ‫پش��ت کارت ثبت ش��ده‪ ،‬که تنها خ��ود را دریافت نک��رده اند‪ ،‬باید‬ ‫دس��تگاه های مخصوص ذیربط‪ ،‬برای ورود و خ��روج ‪ ،‬این کارت‬ ‫توانایی خواندن آنها را دارند‪.‬‬ ‫را همراه داشته باشند‪ .‬معموال اعتبار‬ ‫آینده‬ ‫کارت های جدی��د از هفته‬ ‫کارت اقامت دائم از زمان صدور به‬ ‫برای مهاجرانی که وارد کشور می مدت ‪ 5‬سال است‪.‬‬ ‫شوند‪ ،‬صادر می گردد‪.‬‬

‫بلیتسخنرانیبیلکلینتون‬

‫هر بلیت ‪ 5‬دالر‬

‫ایرانتو‪ :‬بدنبال عدم اس��تقبال مردم‬ ‫تورنت��و از برنام��ه س��خنرانی «بیل‬ ‫کلینت��ون» ریی��س جمهور اس��بق‬ ‫آمریکا‪« ،‬نمایش��گاه ملی کانادا» به‬ ‫عن��وان برگزارکننده این مراس��م‪،‬‬ ‫مجبور ش��د قیمت بلیط را از ‪ 20‬به‬ ‫به ‪ 5‬دالر کاهش دهد‪.‬‬ ‫«دیوید بدنار» رییس نمایش��گاه در بیل کلینتون که چند ماه پیش‬ ‫این زمینه گفت‪»:‬من فکر می کنم نیز‪ ،‬ب�ه همراه جورج بوش در‬ ‫‪ ،‬ما بیش از ح��د خوش بین بودیم شهر کلگری ‪ ،‬حضور یافته بود‪،‬‬ ‫که بتوانیم ‪ ،‬ورزشگاه ‪ 25‬هزار نفری معموالبرایهرسخنرانیخود‪،‬‬ ‫‪ BMO‬تورنتو را برای همین منظور مبلغی در حدود‪ 175،000‬دالر‬ ‫از جمعیت پر کنیم‪ .‬اما کشاندن ‪ 10‬دریافت می کند‪.‬‬ ‫ت��ا ‪ 11‬هزار نفر به یک مکان‪ ،‬برای‬ ‫چنین برنامه ای‪ ،‬باز هم کار بزرگی ی��ک نماین��ده ح��زب مخال��ف‬ ‫نئودمک��رات ب��ا بیه��وده خواندن‬ ‫است‪».‬‬ ‫بیل کلینتون که چند ماه پیش نیز‪ ،‬به برگزاری اینگونه س��خنرانی هایی‬ ‫همراه جورج بوش در شهر کلگری گفت‪ ،‬دولت در حالی چنین بودجه‬ ‫‪ ،‬حضور یافته بود‪ ،‬معموال برای هر ای را برای این برنامه اختصاص می‬ ‫س��خنرانی خود‪ ،‬مبلغی در حدود هد که حاضر به تأمین هزینه خرید‬ ‫واکس��ن آنفوالنزای خوکی برای‬ ‫‪ 175،000‬دالر دریافت می کند‪.‬‬ ‫بخش اعظم هزینه برگزاری اینگونه مردم نیست‪.‬‬ ‫مراس��م تا سقف ‪ 3‬میلیون دالر ‪ ،‬از تاکنون ‪ 7،000‬بلیط مراسم فروخته‬ ‫محل بودج��ه های دولتی و مالیات شده و گفته می ش��ود حراج بلیط‬ ‫های دریافتی از مردم و بخشی نیز از ه��ای باقیمان��ده‪ ،‬باع��ث ناراحتی‬ ‫طریق فروش بلیط تأمین می شود‪ .‬خریداران قبلی شده است‪.‬‬


‫‪5‬‬

‫‪5 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 918‬جمعه ‪ 13‬شهریور ‪1388‬‬

‫رسوایی مالی‬ ‫در شرکت بلیط های التاری انتاریو‬

‫ایرانتو‪ :‬به دنبال افش��ای رس��وایی‬ ‫ب��زرگ مالی در ش��رکت بازی و‬ ‫التاری انتاری��و (‪ ، )OLG‬تمامی‬ ‫اعضای هیات مدیره ش��رکت که‬ ‫تحت کنترل دولت ق��رار دارد‪ ،‬از‬ ‫کار برکنار شدند‪.‬‬ ‫«دوای��ت دانک��ن»‪ ،‬وزی��ر اقتصاد‬ ‫انتاریو‪ ،‬دیروز ب��ا اعالم این مطلب‬ ‫افزود‪ ،‬طی ‪ 8‬ماه گذشته‪ ،‬ذیحسابی‬ ‫کل ایالت‪ ،‬به بررس��ی اس��ناد مالی‬ ‫شرکت پرداخته و متوجه‪ ،‬حیف و‬ ‫میل ه��ا و مخارج غیرقابل قبول در‬ ‫زمینه های مختلف گشته است‪.‬‬ ‫این دومین رویداد مشابه در نوع خود‬ ‫اس��ت که موجب خدشه دار شدن‬ ‫چهره لیبرال ها در انتاریو می گردد‪.‬‬ ‫اخیرا و بدنبال کشف فساد مالی در‬ ‫سیستمبهداشتالکترونیکی‪،‬رییس‬ ‫ش��رکت که طرف قرارداد وزارت‬ ‫بهداش��ت انتاریو بوده از کار خود‬ ‫برکنار شد‪.‬‬ ‫در گ��زارش ذیحس��ابی ب��ه ارقام‬ ‫کالن��ی از جمله مهمان��ی های پر‬ ‫خرج ‪ 4‬میلی��ون دالری و برنامه ای‬ ‫تحت عنوان ‪Sound of Music‬‬ ‫برای ‪ 38‬شرکت کننده یاد کرد‪.‬‬ ‫در حال��ی که ش��رکت الت��اری با‬ ‫درآم��د میلی��اردی ‪ ،‬می بایس��ت‬ ‫هزینه های ع��ادی و روزمره خود‬ ‫را از محل بودجه های داخلی خود‬ ‫بپردازد‪ ،‬اما آنان حتی س��اده ترین‬ ‫مخارج خود را نیز از بودجه دولتی‬ ‫تأمین می کردند‪.‬‬ ‫از جمل��ه ارق��ام جال��ب در هزینه‬ ‫های انجام ش��ده می توان به ‪7.70‬‬ ‫دالر ‪ ،‬بابت پ��ر کردن جوهر یک‬ ‫خ��ودکار‪ 1.12 ،‬دالر ب��رای یک‬ ‫کیسه پالس��تیکی و ‪ 30‬دالر برای‬

‫کلی مک داگلند‪ ،‬رییس برکنار شده هیات مدیره شرکت التاری‬

‫شستش��وی خودرو اشاره کرد‪ ،‬که‬ ‫بمراتب از قیمت های عادی بیشتر‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫حتی باوجود اینکه هزینه مشروبات‬ ‫الکلی مصرفی توسط شرکت های‬ ‫هم��کار دولت محل��ی ‪ ،‬بر دوش‬ ‫خود آنهاس��ت و در س��ال ‪،2007‬‬ ‫درخواست ش��رکت التاری برای‬ ‫مستثنی شدن از این موضوع پذیرفته‬ ‫نشد‪ ،‬اما گزارش مذکور حاکی از‬ ‫صرف بودجه دولتی به همین منظور‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد بدون اش��اره به نحوه‬ ‫اس��تخدام هیات مدیره و جزئیات‬ ‫ق��رارداد منعقده بین دولت و آنان ‪،‬‬ ‫اضافه ک��رد ‪ ،‬دالتون مک گینتی ‪،‬‬ ‫نخست وزیر لیبرال انتاریو‪ ،‬همچنین‬ ‫خواس��تار حسابرسی سایر شرکت‬ ‫های همکار دولت شده است‪.‬‬ ‫اوایل سال جاری خانم مک داگلند‪،‬‬ ‫رییس هیات مدیره شرکت التاری‪،‬‬

‫بدلیل انتخ��اب خ��ودروی بنز‪ ،‬به‬ ‫عنوان جایزه الت��اری‪ ،‬در حالیکه‬ ‫کارخانه های خودروسازی داخلی‬ ‫دچار بح��ران بودند‪ ،‬م��ورد انتقاد‬ ‫لیبرال ها قرار گرفته بود‪.‬‬ ‫در س��ال مالی گذش��ته‪ ،‬ش��رکت‬ ‫مزبور بیش از ‪ 6‬میلیارد دالر درآمد‬ ‫داش��ته که ‪ 1.7‬میلیارد آن خالص‬ ‫بوده است‪.‬قرار است مک گینتی‪،‬‬ ‫نخست وزیر دولت محلی انتاریو‪،‬‬ ‫پ��س از بازگش��ت از تعطی�لات‪،‬‬ ‫اقدامات انجام شده در زمینه کنترل‬ ‫رس��وایی مالی سیس��تم بلیط های‬ ‫التاری را تشریح کند‪.‬‬ ‫حزب مخالف محافظه کار‪ ،‬با متهم‬ ‫کردن دولت محلی به ناکارآمدی‬ ‫در کنت��رل عملک��رد آژانس های‬ ‫همکار‪ ،‬خواس��تار ارائ��ه گزارش‬ ‫کام��ل در این خص��وص ‪ ،‬طی دو‬ ‫هفته آینده و استعفای وزیر اقتصاد‬ ‫شده است‪.‬‬

‫کنگره ملی آفریقا‬ ‫کانادا را به نژادپرستی در پذیرش‬ ‫پناهندگان متهم کرد‬

‫گرانی کتاب‪،‬‬ ‫دانشجویان را‬ ‫به سمت دانلود اینترنتی‬ ‫سوق می دهد‬

‫ایرانتو‪ :‬بدنبال تصمیم دادگاه مهاجرتی کانادا نسبت به اعطای پناهندگی به‬ ‫یک مرد سفید پوست اهل آفریقای جنوبی‪ ،‬کنگره ملی آفریقا‪ ،‬این اقدام‬ ‫را نژادپرستانه خواند‪.‬‬ ‫مجمع مهاجرت و پناهندگی کانادا ‪ ،‬هفته گذشته با درخواست پناهندگی‬ ‫‪ Brandon Huntley‬که مدعی بود بدلیل سفید پوست بودن در معرض‬ ‫خطر جانی قرار دارد ‪ ،‬موافقت کرد‪.‬‬ ‫در گزارشی که از سوی کنگره منتشر ش��ده‪ ،‬از ادعای ‪ Brandon‬مبنی‬ ‫بر اینکه به همان دلیل ‪ ،‬به تعداد هفت بار ‪ ،‬مورد حمله قرار گرفته و دولت‬ ‫آفریقای جنوبی نیز از او حمایت نکرده ‪ ،‬انتقاد شده است‪.‬‬ ‫مس��ئولین مجمع ‪ ،‬تاکن��ون در این رابطه عکس العملی نش��ان نداده اند و‬ ‫س��خنگوی آن نیز گفته اس��ت‪ ،‬مجاز به اظهار نظر در م��ورد پرونده های‬ ‫شخصیمتقاضیانپناهندگینیست‪.‬‬ ‫در گزارش ها آمده است‪ ،‬مجمع مهاجرت و پناهندگی به دلیل اینکه وی‬ ‫توانس��ته اس��ت‪ ،‬مدارک الز م مبنی بر عدم حمایت دولت از او در مقابل‬ ‫تهدیدات را ارائه کند‪ ،‬به وی پناهندگی داده است‪.‬‬ ‫کنگره آفریقا همچنین در بیانیه خود تأکید کرده است که دولت آفریقای‬ ‫جنوبی با سیستم دمکراتیک و نهادهای قانونی و مردمی‪ ،‬با هرگونه تهدید و‬ ‫ارعاب نسبت به شهروندان خود مقابله می کند و این دفاع ارتباطی به رنگ‬ ‫پوست قربانیان ندارد‪.‬‬

‫ایرانتو‪:‬بحران اقتصادی و ناتوانی‬ ‫دانش��جویان نس��بت ب��ه خرید‬ ‫کتابهای درس��ی مورد نیاز خود‪،‬‬ ‫آنان را به س��مت‪ ،‬دانل��ود منابع‬ ‫مورد نظر از اینترنت س��وق داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اغلب دانشجویان کانادایی با تهیه‬ ‫امکانات فنی مورد نیاز ‪ ،‬از جمله‬ ‫آیفون اپل‪ ،‬کتاب های دیجیتالی‬ ‫مورد نظر را از سایت هایی نظیر‬ ‫‪ CourseSmart LLC‬ب��ا‬ ‫قیمتی کمت��ر از نص��ف کتاب‬ ‫اصلی دانلود می کنند‪.‬‬ ‫انجمن آمریکایی فروشگاه های‬ ‫دانش��گاهی که در کانادا نیز ‪72‬‬ ‫ش��عبه دارد‪ ،‬پیش بینی کرده که‬ ‫در سال ‪ ، 2011-12‬خریر کتاب‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬

‫‪MAHAMOUD “MAX” BAY‬‬ ‫‪All friends and customers of Mr. Mahamoud “Max” Bay‬‬ ‫‪who operated a Hair Salon at the former Georgia Hotel and‬‬ ‫‪most recently, at the Bentall Centre on Burrard Street, are‬‬ ‫‪urged to contact immediately in strict confidence‬‬ ‫‪Mr. Bernard Simpson, Lawyer‬‬ ‫‪Suite 1512-808 Nelson Street, British Columbia V6Z 2H2‬‬ ‫‪Tel: 604-689-8888 email: coffley@simpsonthomas.com‬‬ ‫‪It is a matter of great urgency and all those who care for‬‬ ‫‪Mr. Bay are urged to contact Mr. Simpson immediately.‬‬


‫‪6‬‬

‫‪6 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 918‬جمعه ‪ 13‬شهریور ‪1388‬‬

‫‪Tel: 604.676.0716‬‬

‫‪3355 North Road, Burnaby‬‬

‫ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺑﺰﺭگ ﭘﺎﺭﺱ )ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺮﻧﺎﺑﻰ(ﻛﻤﺎﻛﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺭﻭﻏﻦ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﻧﮕﻮﺭ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮﻯ‬ ‫ﺭﻭﻏﻦ ﺯﻳﺘﻮﻥ‬ ‫ﺑﺮﻧﺞ ﺧﻮﺵ ﻃﻌﻢ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ‪ 40‬ﭘﻮﻧﺪﻯ‬ ‫ﺑﺮﻧﺞ ﺧﻮﺵ ﻃﻌﻢ ‪ 10‬ﭘﻮﻧﺪﻯ‬

‫‪X‬ﺩﻻﺭ‬ ‫‪10/99‬‬

‫‪ 7/99‬ﺩﻻﺭ‬

‫‪X‬ﺩﻻﺭ‬ ‫‪10/99‬‬

‫‪ 8/99‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﻓﻘﻂ ‪ 30/99‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﻓﻘﻂ ‪ 10/99‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﺧﻴﺎﺭﺷﻮﺭ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﻳﻰ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻓﻘﻂ‪ 1/99‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﻓﻘﻂ‪ 2/99‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﺯﻳﺘﻮﻥ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﻳﻰ ﺗﺮﻛﻴﻪ‬ ‫‪Turkish Delight‬‬ ‫ﻓﻘﻂ‪ 1/99‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﺧﻴﺎﺭﺷﻮﺭ ﮔﺎﻟﻦ‬

‫‪X‬ﺩﻻﺭ ‪ 5/99‬ﺩﻻﺭ‬ ‫‪7/99‬‬

‫ﺭﺏ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﻰ ﻧﻴﻢ ﻛﻴﻠﻮﻳﻰ ﻓﻘﻂ ‪ 99‬ﺳﻨﺖ‬

‫ﭘﻨﻴﺮ ‪ 700‬ﮔﺮﻣﻰ ﻣﺎﺳﺎﺩﻭﻧﻰ‬ ‫ﻓﻘﻂ ‪ 7/99‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﺗﺮﺧﻮﻥ‪ ،‬ﻛﻮﻛﻮ‪ ،‬ﺁﺵ‪ ،‬ﭘﻠﻮ‪ ،‬ﺷﻮﻳﺪ‬

‫ﭼﺎﻯ ﻗﻠﻤﻰ ﺳﻴﻼﻥ ﺻﺪﻑ‬ ‫ﺧﻮﺭﺍﻙ ﺑﺎﺩﻣﺠﺎﻥ‬ ‫ﻓﻘﻂ ‪ 99‬ﺳﻨﺖ‬

‫ﺳﺖ ﻗﻬﻮﻩﺧﻮﺭﻯ ‪ 6‬ﻧﻔﺮﻩ‬ ‫ﺳﺖ ﻗﻬﻮﻩﺧﻮﺭﻯ ‪ 6‬ﻧﻔﺮﻩ‬

‫ﺳﺒﺰﻳﺠﺎﺕ ﺧﺸﻚ‪:‬‬ ‫ﻓﻘﻂ ‪ 2/99‬ﺩﻻﺭ‬

‫‪ X‬ﺩﻻﺭ‬ ‫‪6/99‬‬

‫‪ 4/99‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﺭﺏ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﻰ ﻧﻴﻢ ﻛﻴﻠﻮﻳﻰ‬ ‫ﻓﻘﻂ ‪ 99‬ﺳﻨﺖ‬

‫‪28/99‬‬ ‫‪X‬ﺩﻻﺭ ‪ 18/99‬ﺩﻻﺭ‬

‫‪39/99‬‬ ‫‪ X‬ﺩﻻﺭ ‪ 24/99‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﺣﺮﺍﺝ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪﻫﺎﻯ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺑﺰﺭگ ﭘﺎﺭﺱ‬

‫ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﺍﻥ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ‬ ‫ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺮﻧﺎﺑﻰ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‬


‫‪7‬‬

‫‪7 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 918‬جمعه ‪ 13‬شهریور ‪1388‬‬

‫نه مشروع‪،‬‬ ‫نه مقبول‪،‬‬ ‫خالفت اسالمی!‬

‫شهباز نخعی (مونترال )‬ ‫بیماری دش��من پنداری و دش��من‬ ‫ستیزی سیّدعلی خامنه ای روزبروز‬ ‫ابعادی گس��ترده تر م��ی یابد و به‬ ‫همان نس��بت نیز حلق��ه خودی ها‬ ‫تنگ و تنگ تر می شود‪ .‬سرعت‬ ‫و شدّت این روند افزایش دشمنان‬ ‫و کاهش دوس��تان‪ ،‬در رویدادهای‬ ‫پس از ‪ 22‬خرداد به حدّی است که‬ ‫اگر ادامه یابد – که دلیلی هم برای‬ ‫ادام��ه نیافتنش نیس��ت – در آینده‬ ‫ای نه چن��دان دور‪ ،‬می توان حلقه‬ ‫خودی های ذوب شده در والیت‬ ‫مطلقه فقی��ه را دریک «مینی بوس»‬ ‫جابجا کرد!‬ ‫در ادامه این روند‪ ،‬روز یکش��نبه ‪8‬‬ ‫شهریور سیّدعلی خامنه ای گروهی‬ ‫از استادان دانش��گاه وفادار به خود‬ ‫را گ��رد آورد تا ضمن دلجویی از‬ ‫دکتر روح االمینی‪ ،‬رییس انس��تیتو‬ ‫پاس��تور که فرزند ‪ 25‬ساله اش در‬ ‫بازداشتگاهکهریزکچنانوحشیانه‬ ‫مورد ضرب وش��تم قرارگرفت که‬ ‫در راه رس��اندن به بیمارستان جان‬ ‫سپرد‪ ،‬جبهه جدیدی از «دشمنان» را‬ ‫نیز به استادان دانشگاه بنمایاند!‬ ‫در این س��خنان‪ ،‬که آش��کارا از به‬ ‫اصط�لاح «اعتراف��ات» چن��د روز‬ ‫حجاری��ان در دادگاه‬ ‫پیش س��عید ّ‬ ‫نمایشی استالینی تأثیر پذیرفته بود‪،‬‬ ‫خامنه ای «علوم انس��انی» را نیز در‬ ‫جبهه «دش��منان» قرار داد و گفت‪:‬‬

‫«آموزش علوم انس��انی در دانشگاه‬ ‫ها منجر به ترویج ّ‬ ‫شکاکیت و تردید‬ ‫در مبانی دین��ی و اعتقادی خواهد‬ ‫شد»‪ .‬او در ادامه سخنان خود ضمن‬ ‫اشاره به این که از مجموع سه و نیم‬ ‫میلیون دانشجوی در حال تحصیل‬ ‫در دانش��گاه ها‪ ،‬بیش از دو میلیون‬ ‫نفر در رش��ته های مختلف «علوم‬ ‫انس��انی» تحصیل می کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«این مسئله نگران کننده است زیرا‬ ‫توانای��ی مراکز علمی و دانش��گاه‬ ‫ه��ا در زمینه کار بومی و تحقیقات‬ ‫اسالمی در علوم انسانی و همچنین‬ ‫مبرز و معتقد به جهان‬ ‫تعداد اساتید ّ‬ ‫بینی اسالمی رشته های علوم انسانی‬ ‫در ح ّد این تعداد دانشجو نیست»!‬ ‫س��یّدعلی خامن��ه ای‪ ،‬طبق معمول‬ ‫خ��ود که متکلّم وحده اس��ت و با‬ ‫گفت وگو و پرسش و پاسخ میانه‬ ‫ای ندارد‪ ،‬توضیح نداد که چگونه‬ ‫سی سال پس از «انقالب فرهنگی»‬ ‫و تعطیل بیش از دوساله دانشگاه ها‬ ‫و پاکسازی های گسترده در سطح‬ ‫استادان و جایگزینی آنها با استادان‬ ‫به اصطالح «مکتبی و متعهد» هنوز‬ ‫هم آنچه که این اس��تادان به بیش‬ ‫از دو میلیون دانش��جوی رشته های‬ ‫علوم انس��انی می آموزند «منجربه‬ ‫ترویج ّ‬ ‫شکاکیت و تردید در مبانی‬ ‫دینی و اعتقادی» می شود؟!‬ ‫در س��ی سال گذش��ته‪ ،‬حوزه های‬

‫علمی��ه و مراکز ریز و درش��ت به‬ ‫اصط�لاح تحقیق��ات و تبلیغات‬ ‫اس�لامی‪ ،‬ارقام هنگفتی از بودجه‬ ‫کشور و ثروت مردم به فقر کشیده‬ ‫شده ایران را به بهانه های گوناگون‬ ‫بلعیده اند‪ .‬چگونه است که صرف‬ ‫این هم��ه بودجه و پ��ول بی زبان‬ ‫نتوانس��ته از ولی فقیه رفع نگرانی‬ ‫کندتامجبورنباشدباسرشکستگی‬ ‫بگوید‪« :‬این مس��ئله نگران کننده‬ ‫است‪»...‬؟!‬ ‫آیا واقعیتی که سیّدعلی خامنه ای‬ ‫از آن گله و ش��کوه می کند‪ ،‬این‬ ‫نیس��ت که علوم‪ ،‬به معنی واقعی‬ ‫و غیرحوزوی‪ ،‬حتی اگر توس��ط‬ ‫استادان «متعهد و مکتبی» تدریس‬ ‫شوند‪ ،‬ناهمگونی خود را با «جهان‬ ‫بینی اس�لامی» آشکار می کنند و‬ ‫ناگزیر«منجر به ّ‬ ‫شکاکیت و تردید‬ ‫در مبان��ی دینی و اعتق��ادی» می‬ ‫شوند؟!‬ ‫تک��رار طوط��ی وار ب��ه اصطالح‬ ‫حجاریان‬ ‫«اعترافات» رندانه سعید ّ‬ ‫توس��ط رهب��ر حکی��م و فرزان��ه‬ ‫انق�لاب‪ ،‬حتی فاقد هم��ان نتیجه‬ ‫گیری طنزآلود و شکس��ته بس��ته‬ ‫حجاریان ارائه‬ ‫ای است که سعید ّ‬ ‫ک��رده ب��ود‪  .‬او در طن��زی تلخ و‬ ‫گزنده نتیجه گیری کرده بود که‬ ‫«در مملکت ام��ام زمان» تدریس‬

‫عل��وم انس��انی و نظ��رات و آراء‬ ‫فیلسوفان و اندیشمندان دنیا‪ ،‬کاری‬ ‫بیهودهونادرستاست!‪                            ‬‬ ‫درحالی که سیّدعلی خامنه ای نام‬ ‫دو میلیون دانش��جوی علوم انسانی‬ ‫را نیز در فهرست باالبلند «دشمنان»‬ ‫ثبت می کرد‪ ،‬آیت اهلل حس��ینعلی‬ ‫منتظ��ری‪ ،‬نظری��ه پ��رداز و رییس‬ ‫مجلس خب��رگان تصویب کننده‬ ‫«والیت فقیه»‪ ،‬فتوا داد‪« :‬مشروعیت‬ ‫والی��ت با انتخاب صحی��ح و آزاد‬ ‫م��ردم محقق می ش��ود و بدون آن‬ ‫[ولی فقیه] مش��روعیت و مقبولیتی‬ ‫ندارد»‪.‬‬ ‫بحث مش��روعیت و مقبولیت ولی‬ ‫فقیه در جریان نماز جمعه ‪ 26‬تیرماه‬ ‫هاشمی رفس��نجانی در گرفت‪  .‬در‬ ‫خطبه های آن نماز جمعه‪ ،‬هاشمی‬ ‫رفسنجانی گفت‪« :‬در صورتی که‬ ‫مردم حاکم اسالمی را نپذیرند‪ ،‬او‬ ‫باید به خواسته آنها احترام بگذارد»‪ .‬‬ ‫روز بع��د‪ ،‬آی��ت اهلل مح ّمد یزدی‪،‬‬ ‫عضو فقهای شورای نگهبان – که‬ ‫به گفته آیت اهلل ش��اهرودی آن را‬ ‫تبدیل ب��ه ویرانه کرده بود – گفت‬ ‫که حرف هاش��می رفسنجانی در‬ ‫مورد مبنای مش��روعیت ولی فقیه‬ ‫نادرست است و مش��روعیت ولی‬ ‫فقیه از سوی خداوند است و آنچه‬ ‫که از جانب مردم می آید مقبولیت‬ ‫اس��ت و نه مشروعیت!‪  ‬پیش از آن‬ ‫نیز مراجع دیگ��ری مانند آیت اهلل‬ ‫مش��کینی و آیت اهلل مصباح یزدی‬ ‫گفته بودند که ولی فقیه از س��وی‬ ‫خدا برگزیده می ش��ود و خبرگان‬ ‫رهبری تنها او را کشف می کنند!‬ ‫در این ک��ه آی��ت اهلل منتظری در‬ ‫مبحث «والیت فقیه» فردی صاحب‬ ‫نظر و صالحیت اس��ت‪ ،‬کمتر می‬ ‫ت��وان تردید کرد‪  .‬با ای��ن حال‪ ،‬از‬

‫سیدعلی خامنه ای نام دو میلیون دانشجوی علوم‬ ‫درحالی که ّ‬ ‫انسانی را نیز در فهرس�ت باالبلند «دشمنان» ثبت می کرد‪،‬‬ ‫آیت اهلل حس�ینعلی منتظری‪ ،‬نظریه پرداز و رییس مجلس‬ ‫خبرگان تصویب کننده «والیت فقیه»‪ ،‬فتوا داد‪« :‬مشروعیت‬ ‫والیت با انتخاب صحیح و آزاد مردم محقق می شود و بدون‬ ‫آن [ولی فقیه] مشروعیت و مقبولیتی ندارد»‪.‬‬ ‫اظهار نظر کم و بیش صریح او در‬ ‫مورد مش��روعیت و مقبولیت ولی‬ ‫فقیه زیاد هم نباید ذوق زده شد زیرا‬ ‫مفه��وم مخالف آن این اس��ت که‬ ‫اگر«والیت [فقیه] با انتخاب صحیح‬ ‫و آزاد مردم محقق شود» مشروعیت‬ ‫و مقبولیت دارد!‬ ‫نخستین اش��کال در این مورد‪ ،‬قید‬ ‫«انتخ��اب صحیح و آزاد» اس��ت‪ .‬‬ ‫آق��ای منتظری ت��ا پی��ش از عزل‬ ‫توس��ط آیت اهلل خمینی‪ ،‬به مدّت‬ ‫ده س��ال س��مت قائم مقام��ی او را‬ ‫داش��ت و در آن سال ها کسی از او‬ ‫نش��نید که بگوید انتخابات برگزار‬ ‫ش��ده «صحیح و آزاد» نب��وده اند‪ .‬‬ ‫بنابرای��ن‪« ،‬صحی��ح وآزاد»ی که‬ ‫آیت اهلل منتظری از آن س��خن می‬

‫گوید‪ ،‬در چهارچوب قانون اساسی‬ ‫ایست که بسیاری از اصول آن ّضد‬ ‫دموکراتیک‪ ،‬تبعیض گرا و ناقض‬ ‫ابتدایی ترین حقوق مدنی و انسانی‬ ‫هستند و با منشور جهانی حقوق بشر‬ ‫تضاد دارند!‬ ‫دموکراسی تنها به مفهوم حاکمیت‬ ‫رأی اکثریت مردم نیست‪ .‬رعایت‬ ‫و محترم ش��مردن حقوق اقلیت و‬ ‫وجود امکان بالق ّوه تبدیل شدن آن‬ ‫به اکثریت و در دست گرفتن قدرت‬ ‫نیزهس��ت‪  .‬قانون اساس��ی والیت‬ ‫فقیه به ش��یوه ای خشن و قاطع و با‬ ‫دستاویز باور مذهبی‪ ،‬دگراندیشان و‬ ‫دگرباشانی را که‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬

‫ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺻﺪﻳﻖ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ‬

‫ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ‬

‫ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ‪ 1997‬ﺑﺎ ﺻﺪﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ‬ ‫‪2000-2007‬‬

‫سوﺋیت سهخوابه‪ ،‬دو حمام‪،‬‬ ‫بازسازی کامل در وستونکوور‪،‬‬ ‫برای فروش!‬

‫‪$580,000‬‬

‫ﺯﻫﺮﻩ ﻣﻴﺨﭽﻰ‬

‫‪604 760.8768‬‬ ‫‪www.zoehomes.ca‬‬

‫مهندس جمال رحیمیان‬ ‫«فارغالتحصیلدانشگاهصنعتیشریف»‬

‫مشاور امور امالک‬ ‫‪Mohammad Farahani‬‬ ‫‪Financial Consultant‬‬

‫‪Cell:604 375-4119‬‬

‫‪e-mail: Mohammed.farahani@gmail.com‬‬

‫‪760.0609‬‬

‫‪604‬‬

‫‪jrahimian@sutton.com‬‬


‫‪8‬‬

‫����ﻪ ﮐ ��‬

‫‪8 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 918‬جمعه ‪ 13‬شهریور ‪1388‬‬

‫‪Fahimeh Kalhor‬‬ ‫‪All your real estate needs served with dedication and diligence‬‬

‫‪gbnetworks@gmail.com‬‬

‫‪778.990.9906‬‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺳﻪ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﻟﻮﻛﺲ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﻯ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ‪:‬‬

‫ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭﺷﻜﻦ‪ ،‬ﻣﺤﻞ ﻋﺎﻟﻰ‪ ،‬ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻰﻧﻈﻴﺮ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﻣﺪﺭﻥﺗﺮﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ‬ ‫ﺩﻭ ﺁﺭﺷﻴﺘﻜﺖ ﭘﻴﺸﺘﺎﺯ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻭﻓﻴﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﻭﻧﻜﻮﻭﺭ ﻭ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺷﺎﻫﻜﺎﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ )ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺟﺎﻳﺰﻩ( ﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻟﻮﻛﺲ ‪ Water’s Edge‬ﺧﻠﻖ ﻛﺮﺩﻧﺪ‪:‬‬ ‫* ﺳﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ )‪ Solarium‬ﺍﺗﺎﻕ ﺳﻮﻡ(‪ ،‬ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻰ ﻭ ﻧﻬﺎﺭﺧﻮﺭﻯ ﺑﺎ ﻛﻔﭙﻮﺵ ﭼﻮﺑﻰ‪ ،‬ﺷﻮﻣﻴﻨﻪ‬

‫* ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﺪﺭﻥ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺨﻮﺍﻥ ﮔﺮﺍﻧﻴﺖ‪ ،‬ﻳﺨﭽﺎﻝ ‪ ، ZubZero‬ﺍﺟﺎﻕ ﮔﺎﺯ ﻭ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻰ ‪Miele‬‬

‫* ﺩﻭ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻤﺎﻡ‪ ،‬ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺩﺳﺘﺸﻮﻳﻰ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺨﻮﺍﻥ ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ ﻭ ﺷﻴﺮﺁﻻﺕ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ‬

‫‪ 1150‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎ‪ ،‬ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 100‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ ﺑﺎﻟﻜﻦ‬

‫ﺑﺮﺍﻯ ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦﻫﺎﻯ ﻭﻧﻜﻮﻭﺭ ﺯﻳﺒﺎ‪ * :‬ﻗﺪﻡﺯﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺮ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻛﭙﻴﻼﻧﻮ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﺭﻭﺯﺍﺑﻪ ﺑﻪ ‪ Village‬ﻣﺪﺭﻥ ﭘﺎﺭﻙ ﺭﻭﻳﺎﻝ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫* ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺭﺯﺵ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻰ ﺧﻮﺩ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﻙ ﺍﻣﺒﻞ ﺳﺎﻳﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﺟﺎﺩﻩ ﺯﻳﺒﺎﻯ ﻛﻨﺎﺭ ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺱ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﻳﺪ‪.‬‬

‫‪$848,000‬‬

‫‪OPEN HOUSE: Sat. & Sun. 2-4‬‬

‫‪#200-568 Water ’s Edge‬‬

‫‪) IRIB‬ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ( * ‪) IRINN‬ﺷﺒﻜﻪ ﺧﺒﺮﻯ( * ‪) ITN‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺐﺧﻴﺰ( * ‪Time TV‬‬ ‫‪) PEN‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺐﺧﻴﺰ( * ﺁﺭﻳﺎﻣﻬﺮ * ﺁﺭﻳﺎ * ﻣﺮﻛﺰﻯ * ‪ * ICC‬ﺗﻤﺎﺷﺎ * ﺩﻳﺪﺍﺭ * ‪E2‬‬ ‫* ﺁﭘﺎﺩﺍﻧﺎ )ﺳﺘﺎﺭ ﺩﻟﺪﺍﺭ( * ﺳﻼﻡ * ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ * ﻛﺎﻧﺎﻝ ﻳﻚ * ﺟﺎﻡﺟﻢ * ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫* ﺍﻣﻴﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ * ‪) Live Channel‬ﻓﺮﺯﺍﻥ ﺩﻟﺠﻮ( * ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ * ﺗﭙﺶ * ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ‬ ‫* ﭘﺎﺭﺱ * ‪) ITC‬ﺗﻮﺭﻧﺘﻮ( * ‪) Me TV‬ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ( * ‪) TEN‬ﺗﻮﺭﻧﺘﻮ( * ‪Melli TV‬‬ ‫* ‪) CT Show Time‬ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ( * ‪) PMC‬ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ( * ‪ * TEN‬ﭘﺮﺷﻴﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ * ﻧﺠﺎﺕ‬

‫‪ 35‬ﻛﺎﻧﺎﻝ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﺯﺑﺎﻥ‬ ‫ﻭ ‪ 7‬ﻛﺎﻧﺎﻝ ﺭﺍﺩﻳﻮﻳﻰ ‪ 24‬ﺳﺎﻋﺘﻪ‪،‬‬ ‫ﻛﺎﻧﺎﻝﻫﺎﻯ ﻋﺮﺑﻰ‪ ،‬ﺗﺮﻛﻰ ﻭ ﻛﺮﺩﻯ‬ ‫ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺷﺎﺩ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﻡ ﻛﻨﻨﺪﻩ‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺭﺳﻤﻰ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ‪GL WiZ‬‬ ‫»ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﺩﻳﺶ«‬

‫ﺍﮔﺮ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﺩﻳﺶ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﻭ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻧﺒﻮﺩﻳﺪ‪،‬‬ ‫ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ‪ GL Wiz‬ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﺪ‬ ‫‪ 50‬ﻛﺎﻧﺎﻝ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﻭ ﺳﺮﻳﺎﻝﻫﺎﻯ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻰ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻛﻨﻴﺪ!‬


‫‪9‬‬

‫‪9 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 918‬جمعه ‪ 13‬شهریور ‪1388‬‬

‫تجاوزجنسی‪،‬‬ ‫شکنجه حکومتی (دولتی) ست‬

‫ﺁﻳا ﻣﻴﺪاﻧﻴﺪ ﺩﺭ ﻣواﺭﺩﻱ ﺷﻤا ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗواﻧﻴﺪ ﺑا استﻔاﺩﻩ اﺯ ﺑﻴﻤﻪ ﺧﺼوﺻﻲ‬

‫ﺑا ﭘوﻝ ﻛﻤترﻱ ‪ ،‬اﺗوﻣﺒﻴﻞ ﺧوﺩ ﺭا ﺑﻴﻤﻪ ﻛﻨﻴﺪ؟‬

‫ﺁﻳا ﻣﻴﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻛاﻓﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﺑا ﻳﻚ ﺗﻠﻔﻦ‪،‬اﺗوﻣﺒﻴﻞ ﺧوﺩ ﺭا‬ ‫ﺑﺪوﻥ ﺣﻀوﺭ ﺩﺭ ‪ ، Autoplan‬و ﺑﺪوﻥ هﺰﻳﻨﻪ اﺿاﻓﻲ‪،‬‬ ‫ﺑﻴﻤﻪ ﻛرﺩﻩ و ﺑﻴﻤﻪ ﻧاﻣﻪ ﺭا ﺩﺭ ﺁﺩﺭﺱ ﺧوﺩ )ﻣﺤﻞ ﻛاﺭ و ﻳا‬ ‫ﺣتﻲ ﻣﻨﺰﻝ( ﺩﺭﻳاﻓﺖ ﻛﻨﻴﺪ؟‬

‫آمران و عوامل اصلی ش�کنجه تجاوز جنسی‪ ،‬رهبران‬

‫حکومت اسلامی هس�تند‪ .‬جنايت بازجو و شکنجه گر‬ ‫تجاوزگر نمی بايد س�بب ش�ود تا بر نقش جنايتکاران‬ ‫اصلی در اعمال اين شناعت و رذالت سايه انداخته شود‪.‬‬

‫شکنجه تجاوز جنسی را به تمايالت و يا انحرافات جنسی‬ ‫و شناعت بازجوها و ش�کنجه گرهای حکومت اسالمی‬

‫مسعود نقره کار‬

‫نسبت دادن‪ ،‬عوام فريبی و آدرس عوضی دادن است‪.‬‬

‫ش��کنجه ی جنس��ی ‪ ,‬و تجاوز جنس��ی به زندانيان و‬ ‫اسيران سياسی و عقيدتی ‪ ,‬به ويژه اسيران جنگی عمری‬ ‫تاريخی دارد‪ .‬زنان اس��يرو زندانی قربانيان ش��کنجه ی‬ ‫جنس��ی ‪,‬بويژه تجاوز جنس��ی بوده اند و مردان نيز اگر‬ ‫چه شکنجه ی جنسی ش��ده اند ‪ ,‬اما به ندرت در زمره‬ ‫ی قربانيان تجاوزجنسی قرار داشته اند‪ .‬در دوران پايانی‬ ‫جن��گ جهانی دوم حدود ‪ ۲‬ميلي��ون زن و دختر مورد‬ ‫تجاوز جنس��ی قرار گرفتند و در جنگ « يوگوسالوی‬ ‫سابق» نيز تجاوز جنسی رواج داشت ‪.‬‬ ‫در ايران ‪ ,‬به ويژه بعد از حمله ی اعراب به ايران تجاوز‬ ‫جنسی به زنان رواج بيشتری يافت ‪ .‬دختران و زنان غير‬ ‫مس��لمان در رديف غنايم جنگی قرارگرفتند و بيش از‬ ‫پيش بردگانی قابل تصاحب شدند‪ ,‬و هر کاری با آنها‬ ‫جايز ش��مرده شد ‪ »:‬در جنگ قادسيه ‪...‬هنگام که کاخ‬ ‫عظيم تيس��فون ( مداين) به دس��ت تازيان افتاد‪ ,‬بيشتر‬ ‫ساکنان کاخ که هنوز در آنجا باقی مانده بودند به قتل‬ ‫رسيدند و گروه ديگرشان ( به خصوص زنان و دحتران‬ ‫خوش چهره ) به بردگی برده ش��دند «‪ .‬رواج جنايت و‬ ‫تجاوز جنس��ی نه فقط در سطح جامعه و در زندان ها و‬ ‫پستوهای حکومتی ‪ ,‬حتی در سطح خانواده ها و خودی‬ ‫ها هم بيشتر شد‪ ... »:‬خالد بن وليد ‪ ,‬سردار معروف عرب‬ ‫که شبی مهمان « مالک بن نويره « از « معاريف مسلمانان‬ ‫« بود‪ ,‬مالک را نيمه ش��ب غافلگير کرد و کش��ت و «‬ ‫سرش را در اجاق گذاشت و سوزاند و همان شب با زن‬ ‫مالک همبستر شد» ‪ .‬در دوره قاجاريه از» هتک احترام‬ ‫زنان اس��ير « سخن گفته شده اس��ت و « ‪ ...‬در قتل عام‬ ‫کرمان ‪ ,‬پس از قتل عام مردان زنان اهالی به س��پاهيان‬ ‫بخشيده شدند «(‪)۱‬‬ ‫شکنجه های جنسی و تجاوز جنسی زندانيان سياسی و‬ ‫عقيدتی در زندانها ی بسياری از کشور های جهان ‪ ,‬به‬ ‫ويژه آنجا که حکومت های مستبد حکم می رانند ‪,‬ادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫در دوران آريامهر شکنجه جنسی و آزار جنسی زندانيان‬ ‫زن و م��رد وجود داش��ت ‪ ,‬اما تجاوزجنس��ی به ندرت‬ ‫گزارش شده اس��ت ‪.......»:‬حس��ين زاده ( شکنجه گر‬ ‫س��اواک )کلمات رکيک بکار می برد و تهديدم می‬ ‫کرد که اين چوب را ‪ (.......‬استعمال می کنيم )‪..‬آنها در‬ ‫مورد اينجور اذيت کردن ها مخصوصا» در مورد مسايل‬ ‫جنس��ی انتظار دارند ‪ ,‬فرد داد و بي��داد راه بيندازد‪.....‬با‬ ‫چ��وب پاهايم را بلند می کردن و از هر جهت بس��ويم‬ ‫هجوم می آوردند و اذيتم می کردند‪ ...‬تنها می توانستم‬ ‫با نگاه پر از کينه و نفرتم اعمال بينهايت وقيح و بيشرمانه‬ ‫شان را تحمل کنم‪)۲(»....‬‬ ‫شکنجهجنسی‬

‫نوعی ش��کنجه جسمانی س��ت ‪ ,‬که آن را شکنجه ی‬ ‫توامان جسمانی و روانی نيز دانسته اند‪.‬نمونه اند اين ها ‪:‬‬ ‫‪ -۱‬آويزان کردن وزنه به بيضه مردان ‪ ,‬سوزاندن موضعی‬ ‫بيضه مردان با آتش سيگار يا فندک‪ ,‬ضربه زدن به بيضه‬ ‫با مشت و لگد و يا وسايلی ديگر‪.‬‬ ‫‪ -۲‬س��وزاندن آلت تناس��لی مردان با آتش س��يگار يا‬ ‫فندک‪.‬‬ ‫‪ -۳‬س��وزاندن سينه ی زنان با آتش سيگار و يا فندک ‪,‬‬

‫زخم زدن و يا بريدن قسمت هايی از سينه ی زنان‬ ‫‪ -۴‬سوزندان و يا ضربه زدن به آلت تناسلی زنان‬ ‫‪ -۵‬وارد کردن اشيا ء مختلف ( بطری ‪ ,‬چوب و‪ )......‬در‬ ‫مهبل و مقعد زنان ( شکنجه ی تجاوز جنسی)‬ ‫‪ -۶‬وارد کردن اشياء مختلف( بطری ‪ ,‬چوب ‪ ,‬تخم مرغ‬ ‫و‪ )...‬در مقعد مردان(شکنجه ی تجاوز جنسی)‬ ‫‪ -۷‬شکنجه جنسی و تجاوز جنسی به اقوام نزديک در‬ ‫برابر چشم زندانی با هدف تحقير و شکستن زندانی‪.‬‬ ‫آزار جنسی‬ ‫‪ -۱‬اس��تفاده از کلمات و يا حرف های رکيکی که بار‬ ‫جنسی ( سکسی) دارند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬لم��س کردن( وررفتن و دس��تمالی ک��ردن ) آلت‬ ‫های تناسلی و ديگر ارگان های جنسی با هدف تحقير‬ ‫زندانی‪.‬‬ ‫تجاوزجنسی‬ ‫وارد کردن و» دخول» آلت تناسلی ( يا آلت ها و اشياء‬ ‫ديگر) به مهبل و يا مقعد زن و يا مقعد مرد‪ ,‬خالف ميل‬ ‫و رضايت فرد ‪ ,‬تجاوز جنس��ی تعريف شده است ‪ .‬اين‬ ‫عم��ل غالبا» با زور و اجبار فيزيکی ‪ ,‬يا کالمی و روانی‬ ‫صورت می گيرد‪ .‬در تعريفی ديگر ورود آلت نتاسلی‬ ‫مرد به بدن زن ويا مرد شرط قطعی وقوع تجاوز قلمداد‬ ‫نشده است و گفته شده است که تجاوز جنسی می تواند‬ ‫بدون ورود آلت تناسلی در بدن زن يا مرد انجام شود‪.‬‬ ‫تجاوز جنسی به زندانيان نوعی شکنجه است که عالوه‬ ‫بر جرم بودن نقض آش��کار حقوق بشر نيز هست‪ .‬اين‬ ‫ش��کنجه ی دردناک با هدف تحقير قربانی و کنترل و‬ ‫سلطه ی کامل بر روان و رفتار او و خاموش کردن اش‬ ‫اعمال می شود‪ .‬حکومت اس�لامی با کاربرد هدفمند‬ ‫چنين ش��يوه ی هولناکی ‪ ,‬ايجاد رعب و وحش��ت در‬ ‫جامعه و خانواده ها رانيز مد نظر داشته و دارد‪.‬‬

‫ﺑراﻱ اﻃﻼعاﺕ ﺑﻴﺸتر ﺑا ﻣﻦ ﺗﻤاﺱ ﺑﮕﻴرﻳﺪ‪.‬‬

‫امیر خلیلیان‬

‫(مشاور رسمﻲ بیمه)‬

‫‪778-855-8072‬‬

‫دکتر بابک حفیظی‬ ‫ﻛﺎﻳﺮﻭﭘﺮﻛﺘﻮﺭ‬

‫خدمات‪:‬‬ ‫ﻛﺎﻳﺮﻭﭘﺮﻛﺘﻴﻚ‬ ‫ﺗﻮﺍﻥﺑﺨﺸﻰ‬ ‫ﻣﺎﺳﺎژﺗﺮﺍﭘﻰ‬

‫ﻛﻔﻰ ﻃﺒﻰ‬ ‫ﻟﻴﺰﺭﺗﺮﺍﭘﻰ‬

‫)‪(Foot Orthotics‬‬

‫)‪Active Release Technique (ART‬‬

‫تشخیﺺ و درمان‪:‬‬

‫ﻛﻤﺮﺩﺭﺩ‪ ،‬ﺩﻳﺴﻚ ﻭ ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ‬ ‫ﻣﻔﺎﺻﻞ‪ ،‬ﮔﺮﺩﻥ ﺩﺭﺩ‪ ،‬ﺁﺭﺗﺮﻭﺯ‬ ‫ﺳﺮﺩﺭﺩﻫﺎﻯ ﻣﺰﻣﻦ ﻭ ﻣﻴﮕﺮﻥ‬ ‫ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻰﻫﺎﻯ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ‬ ‫ﺻﺪﻣﺎﺕ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ‬

‫قبول کلیه بیمههای خصوصی از قبیل ‪ ICBC, MSP, Blue Cross‬و ‪WCB‬‬

‫‪Complement Healthcare‬‬ ‫‪West Vancouver Community Center,‬‬ ‫‪2nd Floor Suite 260, 2121 Marine Drive,‬‬ ‫‪West Vancouver‬‬

‫‪Tel: 604-925-2225‬‬

‫پيامدهای شکنجه ی تجاوز جنسی‬

‫الف ‪ :‬پيامد های جسمی( فيزيکی)‬ ‫‪ -۱‬آسيب ديدگی دستگاه های تناسلی ( کبودی‪ ,‬ورم‬ ‫‪ ,‬زخم و پارگی)‬ ‫‪ -۲‬ايجاد عفونت و بيماری های مقاربتی (‪)۳‬‬ ‫‪ -۳‬مرگ بر اثر پارگی و خونريزی شديد ( مرگ ترانه‬ ‫موسوی می تواند نمونه ی چنين موردی باشد ‪ ,‬معموال‬ ‫در اين مواقع تجاوزگران تالش می کنند پيکر قربانی را‬ ‫از بين ببرند‪ ,‬و يا به شکلی در آورند که آثار تجاوز قابل‬ ‫ديدن نباشد ‪ ,‬مثل سوزاندن جسد قربانی)‬ ‫ب‪ :‬پيامدهای روانی و عصبی‪:‬‬ ‫‪ -۱‬احس��اس ش��رم ‪ ,‬تحقير و توهين ‪ :‬اي��ن ويژگی در‬ ‫جوامعی که باورها و احساسات مذهبی ( به ويژه اسالمی‬ ‫) و مفاهيمی مثل غيرت و ناموس به پاره ای از فرهنگ‬ ‫جامعه و فرهنگ جنسی جامعه بدل شده باشند‪,‬شدت‬ ‫بيشتریدارند‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪32‬‬

‫‪IRHostco.com‬‬

‫‪Web Hosting, Design & Development‬‬ ‫‪Free Content Management Software‬‬ ‫‪Unlimited Bandwidth‬‬ ‫‪Unlimited Templates‬‬ ‫‪Java + mySQL‬‬ ‫‪Free Mailbox‬‬ ‫‪http://www.IR Host Co.com‬‬ ‫‪A m i r. td @ g m a i l . co m‬‬ ‫‪604 613 0673‬‬


‫‪10‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 918‬جمعه ‪ 13‬شهریور ‪1388‬‬

‫‪10 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009‬‬

‫در حمایت‬ ‫از جنبش سبز‬ ‫چه می‌توان کرد؟‬

‫حسین باقر زاده‬

‫ش�عار اصلی جنبش سبز آزادی انتخاب است‪ ،‬و طیف وسیع نیروهای شرکت کننده در جنبش‬ ‫سبز را همین خواست مشترک به یکدیگر پیوند می‌دهد‪ .‬نیروهای خارج کشور نیز اگر بتوانند‬ ‫در حمایت از این خواس�ت اصلی جنبش سبز دور هم جمع شوند زمینه برای فعالیت مشترک‬ ‫آنان باز خواهد بود‪ .‬ش�عارهای دیگر در درون جنبش سبز نتوانسته است شعار اصلی آن را‬ ‫تحت الش�عاع قرار دهد‪ .‬در خارج کشور نیز نباید اجازه داد که خواست‌های یک گروه مالک‬ ‫صالحیت برای پیوستن به جمع هواداران جنبش سبز قرار گیرد‬

‫راهپیمایی‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ‬ ‫ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻯ‪ ،‬ﺷﻜﻨﺠﻪ‪ ،‬ﺗﺠﺎﻭﺯ‬ ‫ﻭ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬

‫شنبه ‪ 19‬سپتامبر‬ ‫ساعت چهار بعدازظهر‬ ‫ﺗﺠﻤﻊ‪ :‬ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻭﻧﻜﻮﻭﺭ‬ ‫ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻫﻤﻴﻠﺘﻮﻥ ﻭ ﺟﻮﺭﺟﻴﺎ‬ ‫ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ‪ :‬ﻫﻤﻴﻠﺘﻮﻥ ﺑﻪ ﺭﺍﺑﺴﻮﻥ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻯ ﺳﺎﺯﻫﺎﻯ ﻛﻮﺑﻪﺍﻯ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﺟﻤﻊ ﺩﺭ ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ‬

‫‪ORGANIZED BY‬‬

‫‪NEDA FOR FREEDOM SOCIETY‬‬ ‫و جنبش سبز دانشجویی ونکوور‬

‫شکل گیری جنبش سبز در آستانه انتخابات و تظاهرات‬ ‫میلیونی پس از آن صفحه جدیدی در تاریخ سیاس��ی‬ ‫جامعه ما باز کرد‪ .‬این حرکت البته در دوران جمهوری‬ ‫اسالمی بی‌سابقه بود‪ .‬ولی می‌توان گفت که در دوران‬ ‫سد س��اله پس از مشروطیت نیز حرکتی با این عظمت‬ ‫و با هدف‌های دموکراتیک سابقه نداشته است‪ .‬طیف‬ ‫وسیع کسانی که در اعتراض به انتخابات مهندسی شده‬ ‫به خیابان‌ها ریخته بودند از یک حرکت ملی حکایت‬ ‫می‌کرد‪ .‬در این اعتراضات‪ ،‬البته شعارها و خواست‌های‬ ‫گوناگونی مطرح ش��د که بیان کننده طیف ش��رکت‬ ‫کنندگان در این حرکت بود‪ .‬طرح این خواست‌ها نه به‬ ‫معنای نادیده گرفتن شعار و خواست اصلی جنبش سبز‬ ‫یعنی انتخابات آزاد و عادالنه بود‪ ،‬و نه وجود این شعار‬ ‫محوری از طرح ش��عارها و خواست‌های دموکراتیک‬ ‫دیگر مانع می‌ش��د‪ .‬نقطه قوت عمده جنبش س��بز در‬ ‫رنگین کمان بودن عناصر ش��رکت کننده در آن بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫جنبش سبز البته به داخل کشور محدود نمی‌شد و بلکه‬ ‫تأثیر خود را بر نیروهای خارج کش��ور نیز گذاش��ت‪.‬‬ ‫همزم��ان با تظاه��رات اعتراض��ی در داخل کش��ور‪،‬‬ ‫بزرگترین حرکت اعتراضی در خارج کشور در دوران‬ ‫جمهوری اس�لامی نیز در سدها شهر در سراسر جهان‬ ‫شکل گرفت‪ .‬در این تظاهرات نیز گروه‌ها و نحله‌های‬ ‫مختلف سیاسی ش��رکت کردند و در حمایت از مردم‬ ‫مبارزی که در ایران به خیابان‌ها ریخته بودند و اعتراض‬ ‫به رژیم حاکم شعار دادند‪ .‬این وحدت عمل در دوران‬ ‫‪ 30‬ساله جمهوری اسالمی بی‌سابقه بود‪ .‬در این جا نیز‬ ‫تنوع ش��رکت کنندگان در تظاهرات در نوع ش��عارها‬ ‫و نمادهای��ی که با خود حم��ل می‌کردند متجلی بود‪.‬‬ ‫حرکت میلیونی مردم ایران نه فقط مرزهای عقیدتی و‬ ‫سیاس��ی در درون کش��ور را در هم شکسته بود و بلکه‬ ‫جامعه به شدت قبیله‌ای خارج کشور را نیز تحت تأثیر‬ ‫ق��رار داد و آنان را به هم‌کاری و هم‌صدایی با یکدیگر‬ ‫وا داشت‪.‬‬ ‫ای��ن واکنش متحد البته بدون برنام��ه صورت گرفت‪.‬‬ ‫بسیاری از گروه‌های سیاس��ی ناگهان خود را در کنار‬ ‫رقیبان خویش یافتند و شعارهای واحدی سر دادند‪ .‬این‬ ‫امر‪ ،‬ولی‪ ،‬مانع از این نشد که برخی شعارهای گروهی‬ ‫خ��ود را نیز داد زنند‪ ،‬و یا نماده��ا و پرچم‌های خود را‬ ‫به اهت��زاز درآورند‪ .‬مهم‪ ،‬اما‪ ،‬این بود که این نیروها در‬ ‫حمای��ت از یک حرک��ت مل��ی آزادی‌خواهانه به هم‬ ‫پیوسته بودند‪ .‬این اجتماعات‪ ،‬البته همانند آن چه که در‬ ‫ایران می‌گذشت‪ ،‬عمدتا مرکب از نیروهای جوانی بود‬ ‫که به هیچ جریان و گرایش سیاسی شناسامه‌داری تعلق‬ ‫نداشتند‪ .‬ولی این امر به معنای آن نبود که آنان آرمان‌های‬ ‫خود را نداش��ته باشند و یا با این یا آن گروه یا گرایش‬ ‫سیاسی احساس نزدیکی نکنند‪ .‬در جامعه مدرن‪ ،‬توده‬ ‫بدون هویت سیاس��ی بی‌معنا است‪ .‬بدون شک هر فرد‬ ‫شرکت کننده در جنبش سبز در ایران‪ ،‬و یا در هواداری‬ ‫از آن در خارج کشور‪ ،‬گرایش یا گرایش‌های سیاسی‬ ‫خاصی را به آرمان‌های خود نزدیک‌تر یافته و شعارها و‬ ‫نمادهای آن را بهتر پسندیده است‪.‬‬ ‫در واقع‪ ،‬همان طور که در باال گفته شد‪ ،‬اهمیت جنبش‬ ‫سبز در همین خصوصیت است‪ :‬جنبشی ملی و فراگیر‬ ‫که نقطه وصل نیروها و گرایش‌های سیاس��ی مختلف‬ ‫با هدف مش��ترک تأمی��ن آزادی انتخ��اب و مبارزه با‬ ‫قیمومیت سیاسی بوده است‪ .‬همه نیروهایی که این هدف‬ ‫مشترک را تعقیب می‌کنند صرف نظر از گرایش‌های‬ ‫سیاسی خود می‌توانسته‌اند در جنبش سبز شرکت کنند‌‬

‫و کرده‌اند‪ .‬جنبش س��بز در تیول فرد یا نیروی خاصی‬ ‫نیست و هیچ کس نمی‌تواند به خود اجازه دهد که افراد‬ ‫یا گروه‌هایی را به دلیل گرایش‌های آنان از شرکت در‬ ‫ای��ن جنبش منع کند‪ .‬این جنبش هن��وز حتا از رهبری‬ ‫واحد برخوردار نیست و کسی نمی‌تواند سخنگویی آن‬ ‫را به خود اختصاص دهد‪ .‬این جنبش البته رهبری خود‬ ‫را پیدا خواهد کرد‪ ،‬ولی این رهبری را کسی می‌تواند به‬ ‫عهده بگیرد که همه نیروها و گرایشهای سیاسی شرکت‬ ‫کننده در جنبش را نمایندگی کند و بیان کننده خواست‬ ‫محوری جنبش سبز و مشترک بین این نیروها باشد‪.‬‬ ‫این رهبری البته در درون کشور می‌تواند شکل بگیرد‬ ‫و نیروهای خارج کشوری به سختی می‌توانند با کنترل‬ ‫از راه دور در رهبری این جنبش نقشی ایفا کنند‪ .‬بهترین‬ ‫(و یا تنه��ا) نقش مؤثر و مفیدی که فعاالن سیاس��ی و‬ ‫اجتماع��ی در خارج کش��ور می‌توانند به عهده بگیرند‬ ‫حمایت از مبارزات داخل کش��ور اس��ت‪ .‬جنبش سبز‬ ‫به ش��دت تحت فشار و سرکوب حاکمیت قرار گرفته‬ ‫اس��ت و نیروهای درون کشور انتظار دارند که ایرانیان‬ ‫خارج کشور با امکانات وسیعی که در اختیار دارند به‬ ‫حمایت از هموطنان خود برخیزند‪ .‬و از همه مهمتر‪ ،‬این‬ ‫انتظار وجود دارد که ایرانیان خارج کشور از هموطنان‬ ‫درون کش��وری خ��ود بیاموزن��د و اج��ازه ندهند که‬ ‫اختالفات گروهی و مسلکی مانعی در برابر اتحاد عمل‬ ‫آنان ایجاد کند و به تفرق آنان بینجامد‪ .‬در این صورت‬ ‫به روش��نی نیروها و عناصری که در خارج کش��ور از‬ ‫جنبش سبز برای مرزبندی‌های سیاسی بهره می‌گیرند و‬ ‫آن را وسیله‌ای برای دامن زدن به بحث‌های گروهی و‬ ‫اختالفات سیاسی قرار می‌دهند خدمتی به جنبش سبز‬ ‫نکرده‌اند‪.‬‬ ‫نیروهای خارج کش��ور بایستی هم‌چون فعاالن جنبش‬ ‫س��بز در داخل کش��ور بپذیرند که قدرت آنان تنها در‬ ‫یک همبستگی وسیع و فراگیر می‌تواند بروز پیدا کند‬ ‫و در رون��د حوادث ب��ه نفع مردم ای��ران تأثیر بگذارد‪.‬‬ ‫مبنای این همبستگی البته باید حمایت از خواست اصلی‬ ‫و مش��ترک جنبش س��بز باش��د و ورود به آن برای هر‬ ‫کسی که از این خواست حمایت می‌کند‪ ‌،‬صرف نظر‬ ‫از مواضع سیاس��ی و ایدئولوژیک او‪ ‌،‬باز بماند‪ .‬کسی‬ ‫نمی‌تواند به خود حق بدهد که به نام جنبش سبز یا در‬ ‫حمایت از آن به ارزیابی نیروهای سیاسی بپردازد و در‬ ‫مورد صالحیت یا عدم صالحیت این یا آن گروه برای‬ ‫پیوس��تن به جنبش س��بز حکم صادر کند‪ .‬جنبش سبز‬ ‫جنبش «وصل» است و در درون خود در داخل کشور‬ ‫رنگین‌کمان��ی از گرایش‌های سیاس��ی را در بر گرفته‬ ‫اس��ت (این مس��ئله را به خوبی می‌توان از طیف وسیع‬ ‫دستگیرشده‌ها‪ ،‬مضروب‌ها‪ ،‬کشته‌ها و زندانی‌های آن‬ ‫و هم‌چنین شعارهایی که در تظاهرات اعتراضی مطرح‬ ‫ش��ده دریافت)‪ .‬نیروها و عناصر حام��ی آن در خارج‬ ‫کشور نیز نمی‌توانند به صورت دیگری عمل کنند‪.‬‬ ‫ولی آن شعار و خواست اصلی جنبش سبز و نیروهای‬ ‫شرکت کننده در آن کدامند؟ برای این کار کافی است‬ ‫به زمینه‌های ش��کل‌گیری جنبش و ش��عارهای مطرح‬ ‫ش��ده در آن بپردازیم‪ .‬این جنبش در جریان انتخابات‬ ‫‪ ۲۲‬خرداد ش��کل گرفت و س��پس در اعت��راض به آن‬ ‫چه که به عقیده عمومی یک کودتای انتخاباتی بود به‬ ‫تظاهرات اعتراضی منجر شد‪ .‬یعنی نقطه اصلی اعتراض‬ ‫مردم دستکاری در انتخابات و نادیده گرفتن رأی مردم‬ ‫بود‪ .‬رایج‌ترین ش��عارهای تظاهرات نیز به پایمال شدن‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬


Centenial Theatre 2300 Lonsdale Ave., North Vancouver Reservation: 604 305 5170 Info: 604 984 4484

8:00 PM

Saturday September 5th Tickets $55 - $45

‍ ďż˝ďť¨ďşŞŮˆâ€ŹŘŒ ‍ ďťŁďť´ďş˜ďşŽŘ§â€ŹŘŒâ€Ť ŘŻŘ§ďť§ďť´ďşŽŮ„â€ŹŘŒâ€Ť Ř§ďť“ďşŽŘ§â€ŹŘŒâ€Ť ŘŻŘą ďť“ďşŽŮˆďşˇďŽ•ďşŽŮ‡ďťŤďşŽŮ‰ آعﺎ‏:‍ﺗ ďş‘ďť ďť´ďť‚â€Ź 604 986 4086 (â€ŤŮˆ از ďťƒďşŽďťłďť– ﺗ )Řąďşłďş˜ďť˘ ď­˜ďťŽďťťŘŻâ€Ź

t Ćłvs

‚7s8¤ Ģ’7k

A program by: Nakissa Art Company Presented by: Shahrvand BC

ĹžsŠ ‚jĹ°sd ĹŚss>Š¼Ć€Ć Â‚Â˘Ć Â?i‘Š¼_ŭ‚s †Ĺ°ÂŽÂĄsM‚k

Shahrokh Moshkin Ghalam

%€ĹŽÂŽÂ’ÂĄĹŚĹ°ĹŚ2ÂŽ #ÂŽ€Ć ‚l 3 2„¥Űsž"s>Š¼Ą‚kĆ€Ć Â‚Â˘3ŹŌÄ„ĹŚÂ’s‚

11 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009 1388 ‍ Ř´Ů‡ŘąŰŒŮˆŘąâ€Ź13 ‍ ؏مؚه‏918 ‍ شماعه‏.‍سال ٞانزدهم‏ 11


‫‪12‬‬

‫‪12 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 918‬جمعه ‪ 13‬شهریور ‪1388‬‬

‫در جهان‪...‬‬ ‫جریمه تاریخی یک شرکت داروسازی‬ ‫در آمریکا‬ ‫بی بی سی ‪ -‬ش��رکت داروسازی‬ ‫فایزر که از س��وی دادس��تان های‬ ‫فدرال به تقلب و گمراه کردن مردم‬ ‫متهم شده بود‪ ،‬موافقت کرده است‬ ‫که بیش از دو میلیارد دالر جریمه به‬ ‫دولت آمریکا بپردازد‬ ‫فایزر یکی از بزرگ ترین شرکت‬ ‫های داروسازی جهان است و مرکز‬ ‫اصلی آن در شهر نیویورک آمریکا‬ ‫واقع است‪.‬‬ ‫دولت آمریکا این شرکت را متهم‬ ‫ک��رده بود که در تبلیغات برخی از‬ ‫محصوالتش‪ ،‬عمدا مردم را گمراه‬ ‫می کرده است‪.‬‬ ‫فایزر دارویی برای بیماری آرتروز‬ ‫بنام بکس��ترا تولید و به بازار عرضه‬ ‫کرده ب��ود‪ ،‬اما در برچس��ت دارو‬ ‫و آگهی ه��ای تبلیغاتی می گفت‬ ‫که بکسترا یک داروی مسکن نیز‬ ‫هست‪.‬‬ ‫بکس��ترا در س��ال ‪ 2005‬می�لادی‬ ‫ب��ه حکم دولت ف��درال‪ ،‬غیرمجاز‬ ‫شناخته و از بازار خارج شد‪.‬‬ ‫به گفت��ه دادس��تان های ف��درال‪،‬‬ ‫فایزر تخلفات مش��ابه ای در مورد‬ ‫چند محصول دیگر خود از جمله‬ ‫داروه��ای جئ��ودن‪ ،‬زایواک��س و‬ ‫الیریکا نیز مرتکب شده بود‪.‬‬ ‫دادستان های فدرال در همین رابطه‪،‬‬ ‫چندین پرون��ده کیفری علیه فایزر‬ ‫مطرح کرده بودند که می توانست‬ ‫در نهایت ب��ه مجازات حبس برای‬

‫مدیران ارشد فایزر منجر شود‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رکت روز چهارش��نبه (‪2‬‬ ‫س��پتامبر) موافقت کرد که در برابر‬ ‫مختومه اعالم شدن این پرونده ها‪،‬‬ ‫در مجموع جریمه ه��ای نقدی به‬ ‫ارزش ‪ 2.3‬میلی��ارد دالر به دولت‬ ‫فدرال بپردازد‪.‬‬ ‫این یکی از س��نگین ترین جریمه‬ ‫هائیستکهیکشرکتداروسازی‬ ‫تاکنون به دول��ت آمریکا پرداخته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ناظران این تحول را پیروزی مهمی‬ ‫برای دولت ب��اراک اوباما‪ ،‬رئیس‬ ‫جمه��وری آمریکا‪ ،‬م��ی دانند که‬ ‫تالش می کند با پدیده تقلب های‬ ‫کالن در صنع��ت داروس��ازی و‬ ‫خدمات درمانی برخورد کند‪.‬‬ ‫یکی از اتهامی های وارده به فایزر‬ ‫این بود ک��ه با پرداخت رش��وه به‬ ‫شرکت های بیمه بزرگ‪ ،‬حمایت‬ ‫آن ها از کاربرد غیرمجاز داروهای‬ ‫یاد شده را کسب کرده بود‪.‬‬ ‫فایزر حال با امض��ای تعهدنامه ای‬ ‫موافقت کرده اس��ت که بازرسان‬ ‫فدرال نظارت بیشتری بر داروهای‬ ‫تولیدی این شرکت اعمال کنند‪.‬‬

‫بازداشتنظامیان‬ ‫سابق شیلی به اتهام‬ ‫نقض حقوق انسانی‬ ‫بی بی سی ‪ -‬یک قاضی در شیلی‬ ‫دس��تور بازداشت ‪ ۱۲۹‬مقام سابق‬ ‫پلیس مخف��ی این کش��ور را به‬ ‫دلیل نقض حقوق بشر در دوران‬ ‫زمامداری پینوش��ه ص��ادر کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن اف��راد متهم هس��تند که در‬ ‫دوران حکومت نظامی در شیلی و‬ ‫در زمان خدمت در «دینا»‪ ،‬پلیس‬ ‫مخفی ش��یلی‪ ،‬مرتک��ب موارد‬ ‫گسترده نقض حقوق انسانی شده‬ ‫اند‪.‬‬ ‫آنها همچنین متهم به مشارکت در‬ ‫کشتن و ناپدید شدن دهها نفر از‬ ‫فعاالن سیاسی مخالف و چپگراها‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫فاضی ویکتور مونتیلیو که مسئول‬ ‫سه پرونده مربوط به آدم ربایی و‬ ‫ناپدید شدن صدها نفر از مخالفان‬ ‫حکوم��ت نظامی ش��یلی در دهه‬ ‫هفتاد و هشتاد میالدی است‪ ،‬این‬ ‫حکم را صادر کرده است‪.‬‬

‫دهها نفر در زلزله اندونزی کشته شدند‬ ‫بی بی س��ی ‪ -‬زلزله ای ش��دید به‬ ‫بزرگی هفت و سه دهم در مقیاس‬ ‫ریشتر امروز (‪ 2‬س��پتامبر)‪ ،‬جزیره‬ ‫جاوه در اندونزی را لرزاند‪.‬‬ ‫به گفته وزارت بهداش��ت اندونزی‬ ‫‪ 27‬نفر در این حادثه کش��ته و ‪305‬‬ ‫نفر دیگر مجروح شده اند‪.‬‬ ‫گزارش شده اس��ت که چهل نفر‬ ‫خیلی ها از س�اکنان جاکارتا‬ ‫در جریان رانش زمین در ش��هرک تالش کردند ب�ا تلفن از حال‬ ‫سیناجور مفقود االثر شده اند‪.‬‬ ‫خانواده خود مطلع شوند‬ ‫س��اختمان ها در تاس��یک ماالیا‪،‬‬ ‫شهرستانی که از سایر مناطق جاوه‬ ‫ب��ه مرکز زلزله نزدی��ک بوده‪ ،‬فرو دیده اند که ساختمان ها از یک سو‬ ‫ریخته اس��ت‪ .‬تاس��یک ماالیا پنج به س��ویی دیگر تاب می خورند و‬ ‫ساعت با جاکارتا‪ ،‬پایتخت اندونزی بسیاری از مردم جاوه از آنچه دیده‬ ‫فاصله دارد‪ .‬پس لرزه های زلزله در اند وحشت زده شده اند‪.‬‬ ‫خیاب��ان ه��ای جاکارت��ا ممل��و از‬ ‫جاکارتا احساس شده است‪.‬‬ ‫کاریشما واس��وانی‪ ،‬گزارشگر بی خودروه��ای حامل مردمی اس��ت‬ ‫ب��ی س��ی در اندونزی م��ی گوید که ت�لاش دارند به خانه های خود‬ ‫شهر جاکارتا آش��فته شده است و بازگردند تا از حال اعضای خانواده‬ ‫کارمندان ادارات از ساختمان های خود مطلع شوند‪.‬‬ ‫بلن��د پایتخت با س��رعت به بیرون دیگران پای تلفن های س��یار خود‬ ‫هستند و عجله دارند از طریق تماس‬ ‫هدایت می شوند‪.‬‬ ‫ش��اهدان عینی می گویند به چشم تلفنی از عزیزان خود باخبر شوند‪.‬‬

‫تماس های تلفن��ی همزمان‪ ،‬باعث‬ ‫شده است برخی خطوط مخابراتی‬ ‫برای مدتی قطع شود‪.‬‬ ‫گزارشگر بی بی سی می گوید زلزله‬ ‫خیل��ی ها را غافلگیر کرده اس��ت‪.‬‬ ‫تاسیک ماالیا شهری کوچک در‬ ‫غرب جاوه است و منطقه ای است‬ ‫که تراکم جمعیت در آن باالست‪.‬‬ ‫در این ش��هر کوچک یک میلیون‬ ‫نفر زندگی می کنند‪.‬‬ ‫زلزله واقع��ه ای ن��ادر در اندونزی‬ ‫محسوب نمی شود‪ .‬فاجعه سونامی‬ ‫در س��ال ‪ 2004‬هن��وز در اذه��ان‬ ‫عمومی خاطره ای زنده است‪.‬‬ ‫بعد از حادثه آن سال‪ ،‬سیستم های‬ ‫هشدار دهنده پیشرفته ای در مناطقه‬ ‫س��احلی نصب شد اما سازمان آب‬ ‫و ه��وای اندون��زی به بی بی س��ی‬ ‫گفت که این سیستم هنوز به طور‬ ‫کامل فعال نیست و اگر بعد از زلزله‬ ‫چهارشنبه سونامی بزرگی به مناطق‬ ‫س��احلی حمله ور می شد‪ ،‬ساکنان‬ ‫این مناطق به موقع برای فرار با خبر‬ ‫نمی شدند‪.‬‬

‫رئيس جمهور كلمبيا به آنفلوانزای خوکی مبتال شد‬ ‫فارس‪ :‬در حالي كه ابتالي رئيس‬ ‫جمهوريكلمبيابهآنفلوانزاينوع‬ ‫‪ A‬تأييد شده مقام ها به رهبران‬ ‫سايركشورهايآمريكايجنوبي‬ ‫كه اخيرا‪ q‬در اجالسي با او ديدار‬ ‫داشته اند در مورد احتمال ابتال به‬ ‫اين بيماري هشدار داده اند‪.‬‬ ‫آلوارو اوريبه ‪ 50‬ساله روز جمعه‬ ‫و بع��د از اجالس��ي ب��ا حضور‬

‫‪Regular, AP, IB, Correspondence, Online,‬‬ ‫‪Transfer Courses, SAT & GRE Exams‬‬

‫رؤساي جمهور‪ D‬آمريكاي جنوبي‬ ‫در آرژانتين با عالي��م اين بيماري‬ ‫رو به رو ش��د و پس از بازگشت به‬ ‫كشورش روز يكشنبه ابتالي او به‬ ‫اين آنفلوانزاي تأييد شد‪.‬‬ ‫مقام‌هاي كلمبياي��ي اعالم كردند‬ ‫ك��ه وي ب��ه كارهاي خ��ودش از‬ ‫طريق كامپيوتر ادام��ه خواهد داد‪.‬‬ ‫وزير بهداشت اين كشور هم اعالم‬ ‫كرده كه نيازي به جداسازي رئيس‬ ‫جمهوري از س��ايرين نبوده اما وي‬

‫بين‪ 3‬تا يك هفته تحت نظر خواهند‬ ‫بود‪ .‬به نوشته آسوشيتدپرس اوريبه‬ ‫در جريان اين اجالس چند ساعتي‬ ‫را ب��ه دف��اع از افزايش دسترس��ي‬ ‫نيروهاي آمريكاي��ي به پايگاه‌هاي‬ ‫آمريكايي براي مبارزه با قاچاقچيان‬ ‫مواد مخدر و شورشيان پرداخت كه‬ ‫بسياري از س��ران كشورهاي ديگر‬ ‫در م��ورد مواضع او اب��راز نگراني‬ ‫كردند‪ .‬وزير ام��ور خارجه كلمبيا‬ ‫به دولت‌هايي كه سران آنها در اين‬

‫اجالس حاض��ر بوده‌اند و با اوريبه‬ ‫تماس داش��ته‌اند مرات��ب را اطالع‬ ‫داده است اما تاكنون هيچ دولتي از‬ ‫بيماري س��ران كشورش خبر نداده‬ ‫است‪ .‬هوگو چاوز رئيس جمهوري‬ ‫ونزوئال هم اعالم كرده كه حالش‬ ‫خوب اس��ت و پس از اينكه در ماه‬ ‫آگوست آزمايش آنفلوانزاي نوع‬ ‫‪ A‬روي وي انجام شده است ديگر‬ ‫نيازي به انجام آزمايش مجدد نمي‬ ‫بيند‪.‬‬


‫‪13‬‬

‫‪13 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 918‬جمعه ‪ 13‬شهریور ‪1388‬‬

‫بازداشت دالل فروش قطعات‬ ‫هواپیمای آمریکایی به ایران‬ ‫بی بی سی ‪ -‬آمریکا می گوید که‬ ‫یک قاچاقچی بین المللی که قصد‬ ‫خرید قطع��ات هواپیمای جنگنده‬ ‫اف‪ 5-‬برای ایران داشته را دستگیر‬ ‫کرده و او را محاکمه خواهد کرد‪.‬‬ ‫وزارت دادگس��تری آمری��کا می‬ ‫گوید ک��ه متهم ژاک موس��یر نام‬ ‫دارد‪ .‬او که ‪ 56‬س��ال دارد بلژیکی‬ ‫ولی مقیم فرانسه معرفی شده است‪.‬‬ ‫وزارت دادگستری آمریکا با صدور‬ ‫بیانیه ای اعالم کرد که این شهروند‬ ‫بلژیک روز ‪ 2‬اوتدر ش��هر موبایل‬ ‫ایال��ت جنوب��ی آالباما ب��ه دادگاه‬ ‫معرفی شد‪.‬‬ ‫در این بیانیه آمده اس��ت که ژاک‬ ‫موس��یر همکاری ایرانی بن��ام دارا‬ ‫فتوح��ی دارد ک��ه ب��رای او نیز از‬ ‫سوی آمریکا‪ ،‬قرار بازداشت صادر‬ ‫شده اس��ت‪.‬ماموران امنیتی آمریکا‬ ‫ژاک موسیر را روز جمعه گذشته‬ ‫به مح��ض ورود ب��ه آمری��کا در‬ ‫نیویورک بازداشت کردند‪.‬‬ ‫مقام ه��ای آمریکای��ی می گویند‬ ‫که کیفرخواست مطرح شده علیه‬ ‫وی ش��امل ش��ش اته��ام از جمله‬ ‫پول شویی‪ ،‬نقض قوانین صادراتی‬ ‫آمریکا و قاچاق اس��ت که هریک‬ ‫می تواند حداکثر ‪ 20‬س��ال زندان‬ ‫برای متهم در پی داشته باشد‪.‬‬ ‫هنوز معلوم نیس��ت که متهم اتهام‬ ‫های وارده را پذیرفته باشد‪.‬‬ ‫وزارت دادگس��تری آمری��کا می‬ ‫گوید که او از ماه فوریه امسال برای‬ ‫خرید م��دل ‪ 21-J85‬موتور جت‬

‫وزارت دادگس�تری آمری�کا‬ ‫تلاش می کن�د از انتقال فن‬ ‫آوری های آمری�کا به ایران‬ ‫جلوگیریکند‬

‫جنگنده اف‪ 5-‬و موتور هواپیمای‬ ‫ترابری سی‪ 130 -‬تالش می کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫آمریکا پیش از انقالب اسالمی این‬ ‫هواپیماه��ا را به ای��ران فروخته بود‬ ‫اما بعد از انق�لاب با اعمال تحریم‬ ‫های گس��ترده‪ ،‬از ف��روش قطعات‬ ‫این هواپیماها به ای��ران خودداری‬ ‫می کند‪.‬بر اس��اس ا ین بیانیه‪ ،‬دالل‬ ‫بلژیکی به دام ماموران آمریکا که‬ ‫خ��ود را دالل تجهیزات نظامی جا‬ ‫زده بودند‪ ،‬افتاده است‪.‬‬ ‫به گفته آمریکا‪ ،‬هم��کار وی‪ ،‬دارا‬ ‫فتوحی‪ ،‬متواریس��ت و برای او نیز‬ ‫قرار بازداشت صادر شده است‪.‬‬ ‫وزارت دادگس��تری آمری��کا می‬ ‫گوید که ای��ن دو تن از قاچاقچی‬ ‫های حرفه ای هس��تند که با دولت‬ ‫ای��ران برای شکس��تن تحریم های‬ ‫آمریکا همکاری می کنند‪.‬‬ ‫مقام های ایرانی در گذش��ته چنین‬ ‫اتهام هایی را رد کرده اند‪.‬‬

‫لس آنجلس در آستانه تخلیه کامل‬ ‫با گس��ترش آتش سوزی شدید‬ ‫در کالیفرنیا‪ ،‬آرنولد شوارزنگر‪،‬‬ ‫فرماندار این ایالت از ساکنان لس‬ ‫آنجلس خواس��ت آم��اده تخلیه‬ ‫کامل شهر باشند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پرس ت��ی وی آتش‬ ‫س��وزی وس��یع در مرکز و مرکز‬ ‫کالیفرنیا روز چهارشنبه آغاز شد‬ ‫و تاکن��ون ‪ 14‬هزار هکتار از بوته‬ ‫زارهای این ایالت را طعمه حریق‬ ‫کردهو موجب کشتهشدندستکو‬ ‫دو آتش نشان شده اشت‪.‬‬ ‫شعله های س��وزان آتش به مدد‬ ‫باد مالیم اقیانوس اطلس و جبهه‬ ‫هوای گرمی که از س��مت غرب‬ ‫آمری��کا به کالیفرنیا وارد ش��ده‪،‬‬ ‫‪ 13‬هزار ام��ارت از جمله هزاران‬ ‫خانه مسکونی را در جنوب لس‬ ‫آنجلس در مع��رض تهدید قرار‬ ‫داده و ه��زاران تن را وادار به فرار‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫شوارزنگربا اشاره به اینکه تاکنون‬ ‫س��اکنان ‪ 7‬هزار خانه در نزدیکی‬ ‫تنگه توجون��گا از محدوده خطر‬ ‫تخلی��ه ش��ده ان��د از م��ردم لس‬ ‫آنجل��س خواس��ت در صورت‬ ‫گسترش آتش به سوی این شهر‬ ‫آماده تخلی��ه کامل ای��ن منطقه‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫بی��ش از ‪ 20‬هزار آتش نش��ان با‬ ‫استفاده از تجهیزات بسیار از جمله‬ ‫‪ 12‬بالگرد مش��غول اطفاء حریق‬ ‫هستند که تاکنون موفق شده اند‬ ‫تنه��ا ‪ 5‬درصد از آت��ش را مهار‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مقامات محلی تاکنون نتوانسته اند‬

‫مقامات محلی تاکنون نتوانسته‬ ‫ان�د ب�رآوردی از می�زان‬ ‫خسارات ناش�ی از این آتش‬ ‫سوزی کم سابقه ارائه دهند‪.‬‬

‫برآوردی از میزان خس��ارات ناشی‬ ‫از این آتش سوزی کم سابقه ارائه‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫هم اکنون دود غلیظ در بخشهایی از‬ ‫آسمان شهر لس آنجلس را فرگرفته‬ ‫است و آتش همچنان به پیشروی در‬ ‫مرکز و جنوب ایالت کالیفرنیا ادامه‬ ‫می دهد‪.‬‬

‫کشف یک منبع عظیم نفتی‬ ‫در خلیج مکزیک‬

‫بی بی سی ‪ -‬شرکت نفتی بریتانیایی‬ ‫«بریتیش پترولی��وم» (بی پی) اعالم‬ ‫کرده ک��ه در خلیج مکزیک یک‬ ‫منبع نفت��ی «عظیم» کش��ف کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بی پی در حال حاضر بزرگ ترین‬ ‫استخراج کننده نفت خام از خلیج‬ ‫مکزیک است و بر اساس گزارش‬ ‫ها‪ ،‬روزانه بیش از ‪ 400‬هزار بشکه‬ ‫نفت از ای��ن ناحی��ه وارد بازار می‬ ‫کند‪.‬‬ ‫بی پ��ی روز چهارش��نبه (‪ 2‬اوت)‬ ‫اعالم کرد که در پی انجام یکی از‬ ‫عمیق ترین حفاری ها به عمق بیش‬ ‫از ‪ 10,600‬متر‪ ،‬به ذخیره نفتی «تیبر»‬ ‫دست پیدا کرده است‪.‬‬ ‫در پی اعالن این خبر‪ ،‬بهای س��هام‬ ‫بی پ��ی در بازارهای بورس جهانی‬ ‫‪ 3.8‬درصد باال رفت‪.‬‬ ‫بی پ��ی تخمین می زند ک��ه تیبر‪،‬‬

‫معادل س��ه میلیارد بشکه نفت خام‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫این ش��رکت می گوید که در حال‬ ‫تعیین ان��دازه واقعی و قابلیت های‬ ‫تج��اری این ذخیره نفت��ی «عظیم»‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��یال ویلیامز‪ ،‬س��خنگوی بی پی‪،‬‬ ‫گفته است که منبع نفتی «عظیم» به‬ ‫ذخیره ای گفته می شود که حداقل‬ ‫حاوی ‪ 250‬میلیون بشکه نفت خام‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در عمل فقط حدود ‪30‬‬ ‫درصد از این میزان قابل اس��تخراج‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ی پی ‪ 62‬درصد منبع نفتی تیبر را‬ ‫کنترل می کند‪.‬‬ ‫شرکت آمریکایی كنوکو فيلیپس‬ ‫‪ 18‬درص��د و ش��رکت برزیل��ی‬ ‫پتروبراس ‪ 20‬درصد از این منبع را‬ ‫در اختیار دارند‪.‬‬

‫دکترای پولی در آلمان و واکنش دستگاه قضایی ژرمن ها‬ ‫عصرای��ران‪ -‬آلم��ان از جمل��ه‬ ‫کشورهايی است که در زمینه های‬ ‫علمی و دانشگاهی نسبت همواره به‬ ‫اعتبار و خوشنامی معروف بوده ‪،‬اما‬ ‫امروزه این کش��ور شاهد تخلفات‬ ‫علمی است که جایگاه آلمان را در‬ ‫میان کشورهای دیگر دچار تزلزل‬ ‫کرده است ‪.‬‬ ‫به گزارش عصر ايران به نقل از مجله‬ ‫امريكایی تایمز‪ ،‬تحقیقات صورت‬ ‫گرفته در دانشگاههای آلمان نشان‬ ‫م��ی دهد در این دانش��گاه ها ‪ ،‬می‬ ‫توان با پرداخت رشوه ‪ ،‬دکتر شد و‬

‫این امر واکنش دستگاه قضایی این‬ ‫کشور را به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫دادس��تان آلم��ان در ‪ 22‬اوت م��اه‬ ‫گذش��ته اظهار داش��ت‪ :‬بر اساس‬ ‫تحقیقاتی که از ‪ 100‬فارغ التحصیل‬ ‫مقطع دکتری انجام دادیم ‪ ،‬متوجه‬ ‫شدیم که ‪ 60‬تن از آنها با پرداخت‬ ‫رشوه به اس��تادان دانشگاه موفق به‬ ‫دریافت مدرک دکترا شده اند ‪.‬‬ ‫براساس گزارشی مجله تایمز ‪ ،‬این‬ ‫تخلف در بزرگتری��ن و مهمترین‬ ‫دانشگاه های آلمان و با واسطه مرکز‬ ‫مشاوره دانشگاه ها و با دریافت مبلغ‬

‫‪30‬ه��زار دالر از می��ان متقاضی��ان‬ ‫صورت می گرفت و باعث ش��ده‬ ‫موجی از عدم اعتماد میان مردم این‬ ‫کشور و کشورهای همسایه نسبت‬ ‫به دانشگاه های آلمان ایجاد شود ‪.‬‬ ‫دادگاه آلمانی رس��یدگی کننده به‬ ‫این تخلف ‪ ،‬رئیس مرکز مش��اوره‬ ‫و اس��اتید دانش��گاه که به ‪60‬تن از‬ ‫دانشجویان با دریافت رشوه مدرک‬ ‫دکترا اعطا کرده بودند را به سه سال‬ ‫و ش��ش ماه حبس محک��وم کرده‬ ‫است‪.‬‬


‫‪14‬‬

‫‪14 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 918‬جمعه ‪ 13‬شهریور ‪1388‬‬

‫در ایران‪...‬‬ ‫بهشتی‪ :‬تعداد كشته شدگان پس از انتخابات به ‪ ۷۲‬نفر رسیده است‬ ‫رادی��و ف��ردا‪ -‬عليرضا حس��ينى‬ ‫بهشتى‪ ،‬عضو كميته پيگيرى امور‬ ‫زندانيان و کشته شدگان حوادث‬ ‫پ��س از انتخابات‪ ،‬اعالم كرد كه‬ ‫شمار كشته شدگان اعتراض هاى‬ ‫خيابانى به ‪ ۷۲‬نفر رسيده است‪.‬‬ ‫آقاى بهش��تى در گف��ت و گو با‬ ‫س��ايت كلمه‪ ،‬ارگان مير حسين‬ ‫موس��وى‪ ،‬با اع�لام اينكه «س��ه‬ ‫جانباخته ديگر به ليست ‪ ۶۹‬نفره‬ ‫اين كميته» اضافه ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫اف��زود‪« :‬هنوز خانواده ش��هدايى‬ ‫هس��تند كه به دليل جو حاكم بر‬ ‫جامعه به اين كميته مراجعه نكرده‬ ‫اند‪».‬‬ ‫وی جزئیات��ی در باره هویت این‬ ‫کشته شدگان اعالم نکرده است‪.‬‬ ‫ارائه اي��ن آمار از س��وى كميته‬ ‫مشترك مير حس��ين موسوى و‬ ‫مهدى كروبى‪ ،‬نامزدهاى معترض‬ ‫انتخاب��ات‪ ،‬در حالى صورت مى‬ ‫گي��رد كه مقام ه��اى جمهورى‬ ‫اسالمى مى گويند كه تنها ‪ ۲۹‬نفر‬ ‫در اين حوادث كشته شده اند‪.‬‬ ‫در اين زمينه حتى فرمانده س��پاه‬ ‫پاسداران انقالب اسالمى مدعى‬ ‫ش��د كه ‪ ۲۰‬نفر از كشته شدگان‬ ‫بس��يجى هس��تند‪ .‬ام��ا ب��ه رغم‬ ‫درخواس��ت برخ��ى نمايندگان‬ ‫اقليت مجلس از وى براى انتشار‬ ‫اس��امى كشته ش��دگان بسيجى‪،‬‬ ‫محم��د عل��ى جعف��رى هن��وز‬ ‫واكنشى به اين درخواست نشان‬ ‫نداده است‪.‬‬ ‫اين در حالى اس��ت كه پيش��تر‪،‬‬ ‫حس��ين طائب‪ ،‬فرمان��ده نيروى‬ ‫مقاومت بسيج كه زير نظر فرمانده‬ ‫سپاه فعاليت مى كند تعداد كشته‬ ‫شدگان بسيجى را هفت نفر اعالم‬ ‫كرده بود‪.‬‬ ‫عليرضا حسينى بهش��تى در باره‬ ‫آم��ار فرمانده س��پاه پاس��داران‬ ‫گفته اس��ت‪« :‬اگر آمار ارائه شده‬ ‫از س��وى فرمانده س��پاه در مورد‬ ‫ش��هداى بس��يج دقيق باشد اين‬ ‫مس��ئله نش��ان مى دهد كه آمار‬ ‫شهدا بسيار بيشتر از تعدادى است‬ ‫كه در ليست كميته پيگيرى امور‬ ‫زنداني��ان و جانباختگان حوادث‬ ‫پس از انتخابات وجود دارد‪».‬‬

‫به گفته وى‪ ،‬هيچ يك از «شهدايى»‬ ‫كه نامش��ان در ليس��ت اين كميته‬ ‫وجود دارد از اعضاى بسيج نيستند‪.‬‬ ‫مشاور ارشد مير حسين موسوى از‬ ‫فرمانده سپاه خواسته است تا ليست‬ ‫‪ ۲۹‬نف��ره خود را جه��ت تطبيق با‬ ‫ليس��ت ‪ ۷۲‬نفره كميت��ه ارائه دهد‬ ‫ت��ا «اين كميته نيز در رس��يدگى به‬ ‫وضعيت آنان ت�لاش هاى خود را‬ ‫انجام دهد‪».‬‬ ‫نا آرامى هاى سياس��ى ايران پس از‬ ‫آن آغاز ش��د كه محمود احمدى‬ ‫ن��ژاد روز ‪ ۲۳‬خردادم��اه به عنوان‬ ‫فرد پيروز در رقابت هاى رياس��ت‬ ‫جمهورى دهم معرفى شد‪.‬‬

‫مخالفان با بيان اينكه در اين انتخابات‬ ‫تقلب ه��اى گس��ترده اى صورت‬ ‫گرفته اس��ت با برپاي��ى تظاهرات‬ ‫خيابانى خواس��تار برگزارى مجدد‬ ‫انتخاباتشدند‪.‬‬ ‫اين اعتراض ها با س��ركوب شديد‬ ‫نيروهاى امنيتى و بسيجى روبرو شد‬ ‫كه در جريان آن بيش از چهار هزار‬ ‫نفر بازداش��ت و دهها نفر نيز كشته‬ ‫ش��دند‪ .‬برخى از نمايندگان اقليت‬ ‫مجلس شوراى اس�لامى در اظهار‬ ‫نظرهاى خود به آمار رس��مى جان‬ ‫باختگان حوادث پس از انتخابات‬ ‫انتق��اد ك��رده و دلي��ل آن را تبرئه‬ ‫بسيج و سپله از اتهام هاى مربوط به‬

‫محسن روح االمینی 'به علت بیماری و مننژیت نمرده است'‬ ‫خبرگ��زاری مه��ر به نق��ل از منبع‬ ‫آگاه��ی گ��زارش داده اس��ت که‬ ‫پزشکی قانونی ایران احتمال مرگ‬ ‫محسن روح االمینی را بر اثر ابتال به‬ ‫مننژیت رد کرده و جزئیات مرگ‬ ‫او را اعالم کرده است‪.‬‬ ‫محسن روح االمینی‪ 25 ،‬ساله‪ ،‬روز‬ ‫هجدهم تیر در حوالی خانه اش در‬ ‫خیابان نصرت تهران بازداشت شده‬ ‫بود‪ .‬با وجود آنکه مسئوالن نهادهای‬ ‫جمهوری اسالمی از آزادی قریب‬ ‫الوقوع او خبر می دادند‪ ،‬جس��د او‬ ‫چند روز بعد به خانواده اش تحویل‬ ‫داده شد‪ .‬هنوز مشخص نیست که‬ ‫محسن روح االمینی دقیقا در کدام‬

‫زمان و مکان‪ ،‬و در اثر چه مسئله ای‬ ‫جان خود را از دست داده است‪.‬‬ ‫اما این منبع آگاه به خبرگزاری مهر‬ ‫گفته اس��ت که کمیسیون پزشکی‬ ‫قانونی کش��ور در تاریخ ‪ 25‬مرداد‪،‬‬ ‫نتیجه نهایی و نظریه رسمی خود در‬ ‫باره علت فوت محسن روح االمینی‬ ‫را به مراجع قانونی و طرفین ذیربط‬ ‫ارائه کرده است‪.‬‬ ‫این منبع آگاه گفت‪« :‬بر اساس این‬ ‫گزارش‪ ،‬مرگ ناشی از استرس‌های‬ ‫فیزیکی‪ ،‬ش��رایط بد نگه��داری‪،‬‬ ‫ضربات متعدد و نیز اصابت جس��م‬ ‫سخت عنوان شده و قویا ابتالی آن‬ ‫مرحوم و فوت ب��ه علت بیماری و‬

‫دکتر مهسا احمدی‬ ‫‪Registered Acupuncturist‬‬

‫جوانی و زیبایی صورت با طب سوزنی‬ ‫«بدون جراحی‪ ،‬بدون درد‪ ،‬بدون عوارﺽ جانبی»‬

‫ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﻭ ﺍﺯ ﺑﻴﻦﺑﺮﺩﻥ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﭘﻴﺮﻯ‬ ‫ﭼﻴﻦﻭﭼﺮﻭﻙ ﺻﻮﺭﺕ‪ ،‬ﺩﻭﺭ ﭼﺸﻢ ﻭ ﺩﻭﺭ ﻟﺐ‬ ‫ﻛﺎﻫﺶ ﻟﻚﻫﺎﻯ ﺻﻮﺭﺕ ﻭ ﺟﻮﺵ‬ ‫ﺍﻓﺘﺎﺩﮔﻰ ﮔﻮﻧﻪ‪ ،‬ﺯﻳﺮﮔﻠﻮ ﻭ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎ ﻭ‪...‬‬ ‫قبول کلیه بیمههای خصوصی‬

‫سركوب معترضان و آزار و اذيت‬ ‫زندانيان دانسته اند‪.‬‬ ‫امين شعبانى‪ ،‬نماينده مردم سنندج‪،‬‬ ‫در اين زمينه به سايت «پارلمان نيوز»‬ ‫گفته است‪ « :‬به نظر مى‌رسد فرمانده‬ ‫سپاه پس از طرح اتهاماتى كه عليه‬ ‫بس��يج و س��پاه در حوادث پس از‬ ‫انتخابات ش��ده به دنب��ال تبرئه اين‬ ‫نهادها و عملكرد آنها هستند‪».‬‬ ‫نص��راهلل تراب��ى‪ ،‬نماين��ده م��ردم‬ ‫شهركرد‪ ،‬نيز با اشاره به آمار فرمانده‬ ‫س��پاه گفته اس��ت‪ « :‬با توجه به اين‬ ‫آمارى كه م��ى‌گويند پس چرا ما‬ ‫هيچ مراسمى نديديم كه براى آنها‬ ‫بگيرند؟»‬

‫از قبیل ‪ ICBC, MSP, Blue Cross‬و ‪WCB‬‬

‫تشخیﺺ و درمان‪:‬‬

‫ﺩﺭﺩﻫﺎﻯ ﻣﺰﻣﻦ )ﺳﺮﺩﺭﺩ‪ ،‬ﻛﻤﺮﺩﺭﺩ‪ ،‬ﺳﻴﺎﺗﻴﻚ ﻭ‪(...‬‬

‫ﻛﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭﺯﻥ‬ ‫ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺷﻰ ﻭ ﺭﻳﻮﻯ‬ ‫ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻋﺼﺒﻰ‪ ،‬ﺑﻰﺧﻮﺍﺑﻰ ﻭ‪...‬‬ ‫‪ ۲0‬درصد تخفیف تا ‪ 30‬سپتامبر ‪۲009‬‬

‫‪Complement Healthcare @ West Vancouver Community Center,‬‬ ‫‪2nd Floor Suite 260, 2121 Marine Drive, West Vancouver Tel: 604.925.2225‬‬

‫مننژیت نفی شده است‪».‬‬ ‫بنابر این گزارش این منبع آگاه در‬ ‫خصوص محل ف��وت آقای روح‬ ‫االمینی گفت که او در بازداشتگاه‬ ‫کهریزک زندانی بوده و در شرایط‬ ‫نامناسب جس��مانی در حال انتقال‬ ‫به زندان اوین ب��وده که با توجه به‬ ‫تشدید حالت بد جسمانی در انتهای‬ ‫مس��یر و قبل از پذیرش با تاخیر ‪70‬‬ ‫دقیقه‌ای به بیمارستان منتقل شده و‬ ‫فوت کرده است‪.‬‬ ‫او گفته است که بدین ترتیب آقای‬ ‫روح االمینی اصوال در زندان اوین‬ ‫پذیرش نشده بود‪.‬‬

‫گزارش دیگری از تجاوز‬ ‫و قتل در بازداشت‬ ‫بی بی س��ی ‪ -‬برخی از سایت های‬ ‫اینترنت��ی ن��ام یکی دیگ��ر از زنان‬ ‫قربانی تحوالت پ��س از انتخابات‬ ‫دهمی��ن دوره ریاس��ت جمهوری‬ ‫ایران را منتشر کرده اند‪.‬‬ ‫براساس این گزارش ها‪ ،‬زنی به نام‬ ‫س��عیده پور آقایی (آمایی) به دلیل‬ ‫دادن ش��عار اهلل اکبر از بام خانه این‬ ‫خانواده واقع در خیابان دولت تهران‬ ‫توس��ط نیروهای لباس ش��خصی‬ ‫بازداش��ت و پ��س از بیس��ت روز‪،‬‬ ‫جنازه او در یکی از سردخانه های‬ ‫صنعتی جنوب تهران توسط مادرش‬ ‫شناساسیشد‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رس��انی پارلمان نیوز‪،‬‬ ‫متعلق به فراکس��یون خ��ط امام در‬ ‫مجلس‪ ،‬و س��ایت نوروز‪ ،‬متعلق به‬ ‫جبهه مش��ارکت ایران اسالمی‪ ،‬از‬ ‫جمله سایت هایی هستند که مطالبی‬ ‫را در م��ورد این زن جوان منتش��ر‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫در این گزارش ها آمده اس��ت که‬ ‫نهاده��ای امنیت��ی از تحویل جنازه‬ ‫به خان��واده پورآقایی خ��ودداری‬ ‫ورزیدن��د و در عوض‪ ،‬جنازه را به‬ ‫طور مخفیانه در قطعه ‪ 302‬بهش��ت‬ ‫زهرا به خاک سپردند‪.‬‬ ‫قطعه ‪ 302‬بهشت زهرا همان بخش‬ ‫از گورس��تان عمومی تهران است‬ ‫که اخیرا اخب��اری از دفن مخفیانه‬ ‫تعدادی از کشته شدگان اعتراضات‬ ‫پس از انتخابات در آن انتشار یافته‬ ‫و به گفت��ه مقامات بهش��ت زهرا‪،‬‬ ‫مخصوص دفن اجساد افراد بی نام‬ ‫و نشان است‪.‬‬ ‫ظاهرادلیلخودداریمقاماتامنیتی‬ ‫از تحویل جنازه سعیده پورآقایی به‬ ‫خانواده و دفن مخفیانه او در قطعه‬ ‫‪ 302‬ت�لاش ب��رای جلوگی��ری از‬ ‫آشکار شدن نش��انه های تجاوز و‬ ‫قتل در بازداشتگاه بوده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬گفته ش��ده اس��ت که‬ ‫ماموران دولتی به منظور محو آثار‬ ‫تجاوز به عنف‪ ،‬بخشی از بدن این‬ ‫زن جوان را با اسید سوزانده بودند‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش ها‪ ،‬خانواده‬ ‫پورآقایی تحت فشار قرار گرفتند‬ ‫تا علت مرگ دخترشان را بیماری‬ ‫کلیوی اعالم دارند‪.‬‬ ‫مراس��م ختم س��عیده آقای��ی روز‬ ‫ش��نبه ای��ن هفته در مس��جد جامع‬ ‫قلهک پرگزار شد و برخی سایت‬

‫سعیده پور آقایی (آمایی)‬ ‫به دلی�ل دادن ش�عار اهلل‬ ‫اکبر از بام خانه این خانواده‬ ‫واق�ع در خیاب�ان دول�ت‬ ‫تهران توسط نیروهای لباس‬ ‫شخصی بازداش�ت و پس از‬ ‫بیست روز‪ ،‬جنازه او در یکی‬ ‫از س�ردخانه ه�ای صنعتی‬ ‫جنوب تهران توسط مادرش‬ ‫شناساسیشد‪.‬‬ ‫های اینترنتی از حض��ور برخی از‬ ‫معترضان به نتیجه انتخابات از جمله‬ ‫میرحسین موس��وی در این مراسم‬ ‫خبر داده اند‪.‬‬ ‫س��عیده پورآقای��ی فرزن��د عباس‬ ‫پورآقایی از مجروحان ش��یمیایی‬ ‫جنگ ایران و عراق بود که دو سال‬ ‫پیش درگذشت‪.‬‬ ‫مقام��ات دولت��ی هن��وز در مورد‬ ‫گزارش تجاوز و قتل این زن جوان‬ ‫به دست ماموران امنیتی اظهار نظری‬ ‫نکرده اند‪.‬‬ ‫پیش از این گزارش های مربوط به‬ ‫بازداشت‪ ،‬تجاوز به عنف و قتل زن‬ ‫دیگری به نام ترانه موسوی به طور‬ ‫گسترده در برخی رسانه های داخلی‬ ‫و بین المللی انتشار یافت‪.‬‬ ‫در این گزارش ها نیز آمده بود که‬ ‫ماموران به منظور از میان بردن آثار‬ ‫ش��کنجه و تجاوز‪ ،‬جسد این زن را‬ ‫س��وزاندند و در بیابان های اطراف‬ ‫قزوین رها کردند‪.‬‬ ‫در پی انتشار این گزارش ها‪ ،‬تالش‬ ‫هایی از سوی مقامات دولتی برای‬ ‫تکذیب آن ص��ورت گرفت و از‬ ‫جمل��ه رادی��و و تلویزی��ون دولتی‬ ‫جمهوری اسالمی به پخش مصاحبه‬ ‫ای با خانواده ش��خصی به نام ترانه‬ ‫موسوی مبادرت ورزید که در آن‪،‬‬ ‫مصاحب��ه ش��وندگان از زنده بودن‬ ‫خویشاوند خود خبر دادند‪.‬‬ ‫در روزهای بعد‪ ،‬گزارش ش��د که‬ ‫افراد مصاحبه شونده نسبتی با مقتول‬ ‫نداشته اند‪.‬‬


‫‪15‬‬

‫‪15 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 918‬جمعه ‪ 13‬شهریور ‪1388‬‬

‫برکناری ‪ 40‬سفیر بخاطر حمایت از جنبش سبز‬ ‫رادی��و ف��ردا‪ -‬دول��ت جمهوری‬ ‫اسالمی روز دوش��نبه هفته جاری‬ ‫حکم ماموریت ‪ ۴۰‬نفر از س��فرای‬ ‫ایران در کشورهای مختلف را لغو‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫خبرگ��زاری ف��ارس عل��ت ای��ن‬ ‫جابجایی راحمایتبرخی از سفرای‬ ‫ایران از آنچه آنرا «اغتشاشات اخیر‬ ‫تهران» و «موضع‌گیری در حمایت‬ ‫از آشوب‌گران» دانسته اعالم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بناب��ر همین گ��زارش قرار اس��ت‬ ‫«کارشناسانمعتقدبهمبانیانقالب»‪،‬‬ ‫جایگزین این افراد شوند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر به گ��زارش واحد‬ ‫مرک��زی خبر‪ ،‬حس��ن قش��قاوی‬

‫فرماندهسپاه‪:‬‬ ‫تعدادکشته‬ ‫شدگانبسیجی‬ ‫از مخالفان‬ ‫بیشتر بود؟‬

‫بی بی سی ‪ -‬محمدعلی جعفری‪،‬‬ ‫فرمانده سپاه پاسداران‪ ،‬گفت در‬ ‫درگی��ری های بع��د از انتخابات‬ ‫در ای��ران در مجم��وع ‪ ۲۹‬نف��ر‬ ‫کشته ش��ده اند که ‪ ۲۰‬نفر آنها از‬ ‫نیروهای بسیج و نیروهای مردمی‬ ‫با سابقه بسیجی بوده و ‪ ۹‬نفرشان از‬ ‫«مخالفین و معارضین» بوده اند‪.‬‬ ‫جعفری که روز ش��نبه ‪ ۷‬شهریور‬ ‫در کنفرانس مطبوعاتی شرکت‬ ‫ک��رده بود‪ ،‬گف��ت‪« :‬در حوادث‬ ‫اخیر ‪ ۱۳‬نفر از نیروهای بس��یج و‬ ‫حدود ‪ ۷‬نف��ر از نیروهای مردمی‬ ‫که بعضا سابقه بسیجی نیز داشتند‪،‬‬ ‫به شهادت رس��یدند که نیروهای‬ ‫مردم��ی در تروره��ای ک��ور و‬ ‫نیروهای بس��یجی با اقدام از پیش‬ ‫تعیین شده به وسیله زیر گرفتن با‬ ‫خودرو یا با پرتاب سنگ و اشیای‬ ‫مختلف به شهادت رس��یدند‪ .‬از‬ ‫مخالفی��ن و معارضین نی��ز ‪ ۹‬نفر‬ ‫کشته ش��دند که مقایسه این آمار‬ ‫نش��ان می‌دهد نیروهای امنیتی و‬ ‫بسیج علیرغم گس��تردگی باالی‬ ‫این حوادث به خوبی متوجه حفظ‬ ‫جان مردم بودند‪».‬‬ ‫این در حالی اس��ت ک��ه کمیته‬ ‫پیگیری حوادث بعد از انتخابات‬ ‫که میرحسین موس��وی و مهدی‬

‫س��خنگوی وزارت خارج��ه نیز با‬ ‫تائید خبر جابجایی سفرا و روسای‬ ‫نمایندگی‌ها و سرکنسولگری‌های‬ ‫ایران در خارج از کشور‪ ،‬این امر را‬ ‫طبیعیدانست‪.‬‬ ‫به گفته آقای قشقاوی‪ ،‬ایران بیش‬ ‫از ‪ ۱۳۰‬نمایندگی در جهان دارد که‬ ‫ساالنه به طور میانگین یک سوم آنها‬ ‫جابجا می‌شوند و یا تغییر می‌کنند‪.‬‬ ‫همچنی��ن به گ��زارش خبرگزاری‬ ‫دانش��جویان – ایس��نا‪ -‬ای��ن مقام‬ ‫وزارت خارجه در حاشیه نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی قرآن در تهران گفته بود‪:‬‬ ‫«دیپلمات‌های مسلمان در مذاکره با‬ ‫طرف خارجی و به ویژه غیرمسلمان‬ ‫باید به گونه‌ای عمل کنند که زمین ‌ه‬

‫س��لط ‌ه کفار و بیگان��گان را فراهم‬ ‫نکنند‪».‬‬ ‫در خبرهای منتش��ر شده مشخص‬ ‫نشده است که س��فرایی که حکم‬ ‫آنها لغو شده است‪ ،‬سفیر جمهوری‬ ‫اسالمی در چه کشور‌هایی بوده‌اند‪.‬‬ ‫منوچهر متکی وزیر پیشنهادی برای‬ ‫وزارت خارج��ه دولت جمهوری‬ ‫اس�لامی هنگام معرفی برنامه های‬ ‫خ��ود درمجل��س هیچ س��خنی از‬ ‫تغییرات گس��ترده نیروهای انسانی‬ ‫نگفته بود اما محمود احمدی نژاد‪،‬‬ ‫رئیس دولت‪ ،‬در س��خنان روز اول‬ ‫خود در معرف��ی وزیر امورخارجه‬ ‫خود از انج��ام «اصالحات» دراین‬ ‫وزارتخانه به عن��وان یکی از برنامه‬

‫های دولت جدید نام برده بود‪.‬‬ ‫محمود احمدی نژاد چهارسال پیش‬ ‫نیز تغییرات گسترده ای در وزارت‬ ‫خارج��ه صورت داده ب��ود‪ .‬در آن‬ ‫زمان سفرایی چون صادق خرازی‪،‬‬ ‫شمسالدینخرقانیومحمدحسین‬ ‫عادلی س��فرای ایران در فرانس��ه‪،‬‬ ‫آلمان و بریتانیا ب��ه وزارت خارجه‬ ‫فراخوانده ش��دند ت��ا درخصوص‬ ‫مس��اپل هس��ته ای ب��ه تب��ادل نظر‬ ‫بپردازند‪ .‬اما حک��م برکناری خود‬ ‫را دریافت کردند‪ .‬مقامات وزارت‬ ‫خارج��ه آن زم��ان اع�لام کردند‬ ‫که عادلی بازنشس��ته شده و مدت‬ ‫ماموریت صادق خرازی و خرقانی‬ ‫نیز به پایان رسیده است‪.‬‬

‫جبهه مشارکت ‪:‬وزارت کشور مستندات‬ ‫خود را ارائه کند‬ ‫بی بی سی ‪ -‬جبهه مش��ارکت ایران اسالمی به اخطار کمیسیون ماده ‪10‬‬ ‫احزاب وزارت کشور پاسخ داد‪.‬‬ ‫در نامه ای که آذر منصوری‪ ،‬معاون سیاسی دبیر کل این جبهه سیاسی که‬ ‫در پاسخ به کمیسیون ماده ‪ 10‬احزاب وزارت کشور نوشته از آنچه «کلی‬ ‫گویی» این کمیسیون در مورد این جبهه خوانده شده انتقاد کرده است‪.‬‬ ‫جبهه مش��ارکت در این نامه از وزارت کشور خواسته مستندات خود را‬ ‫درباره ادعاهایی که کرده ارائه کند‪.‬‬ ‫دو هفته پیش کمیسیون ماده ده احزاب وزارت کشور به دو تشکل اصالح‬ ‫طلب جبهه مش��ارکت و س��ازمان مجاهدین انقالب اسالمی اخطار داده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫دبير کميسيون ماده ‪ 10‬احزاب‪ ،‬به خبرگزاری فارس گفته بود‪»:‬مجموعه‬ ‫عملکرد و بيانيه‌ها و مواضع حزب مش��ارکت ايران اس�لامی در نشست‬ ‫کميسيون ماده ‪ 10‬احزاب مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد مستند به‬ ‫قانون به اين تشکل‌ها اخطار داده شود‪».‬‬

‫در پایان جلسه افطاری به میزبانی دولت ‪،‬کارتون‌هایی در ماشین نمایندگان قرار داده شد‬

‫البی‌های سخیف با نمایندگان‬

‫کروبی‪ ،‬نامزدهای معترض به نتایج‬ ‫انتخاب��ات‪ ،‬آن را تش��کیل دادند‪،‬‬ ‫تعداد کشته ش��دگان حوادث بعد‬ ‫از انتخابات را دس��ت ک��م ‪ ۶۹‬نفر‬ ‫اعالم کرده ک��ه اکثریت قریب به‬ ‫اتفاق آنها از مردم معترض به نتایج‬ ‫انتخابات ب��وده اند‪ .‬بعضی گزارش‬ ‫های غیررسمی تعداد کشته شدگان‬ ‫را حتی بیش از این تعداد ذکر کرده‬ ‫اند‪.‬فرمانده س��پاه همچنی��ن درباره‬ ‫حمله به کوی دانش��گاه تهران که‬ ‫دو روز بع��د از انتخابات ریاس��ت‬ ‫جمهوری صورت گرفت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«بررس��ی‌های انجام ش��ده از سوی‬ ‫حفاظت و اطالعات س��پاه نش��ان‬ ‫می‌ده��د که نیروهای بس��یجی در‬ ‫این حادثه حضور نداشتند هر چند‬ ‫ممکن است تعداد کمی از بسیجیان‬ ‫که سازماندهی نشده بودند در این‬ ‫قضیه وارد ش��ده باشند ولی در بین‬ ‫نیروهای لباس شخصی و خودسر به‬ ‫ندرت شاهد بسیجیان بودیم و عمده‬ ‫آنها لباس‌ش��خصی‌هایی بودند که‬ ‫ربطی به بسیج نداشتند‪».‬‬ ‫علی خامنه ای‪ ،‬در دیدار با تعدادی‬ ‫از دانش��جویان در م��ورد حمله به‬ ‫کوی دانش��گاه گف��ت‪« :‬در حادثه‬ ‫کوی دانش��گاه تخلف��ات بزرگی‬ ‫انجام ش��ده ک��ه پرونده وی��ژه ای‬ ‫برای آن تشکیل ش��ده تا مجرمان‬ ‫بدون توجه به وابستگی سازمانی‪ ،‬به‬ ‫مجازاتبرسند‪».‬‬

‫پایگاه خب��ری فراکس��یون خط‬ ‫ام��ام مجلس«پارلمان‌نیوز»‪ ،‬اعظم‬ ‫ویس��مه‪ :‬البی‌ه��ا و رایزنی‌ه��ای‬ ‫گس��ترده نماین��دگان دول��ت‬ ‫احمدی‌ن��ژاد برای کس��ب رای‬ ‫اعتماد وزرای پیشنهادی به مجلس‬ ‫به قدری فش��رده و س��نگین شده‬ ‫که از ح��د متعارف خ��ارج و به‬ ‫پیشنهادات «سخیف» به نمایندگان‬ ‫رسیده است‪..‬‬ ‫ضیافت‌ه��ا و مهمانی‌های ش��بانه‬ ‫احمدی‌نژاد ب��رای نمایندگان از‬ ‫ابت��دای ماه مب��ارک رمضان و به‬ ‫بهانه س��فره‌های افطاری با هدف‬ ‫رایزنی برای کس��ب رای اعتماد‬ ‫برای وزرا برپا شد‪.‬‬ ‫به گفته برخ��ی از نمایندگان این‬ ‫مهمانی‌ها و جلس��ات چند و گاه‬ ‫ت��ک نفره نمایندگان با ش��خص‬ ‫احمدی‌نژاد در روزهای اخیر که‬ ‫کار بررسی کابینه در پارلمان آغاز‬ ‫شده فشرده‌تر گردیده است‪.‬‬ ‫رایزنی‌ه��ای گس��ترده حامیان و‬ ‫نمایندگان احمدی‌نژاد در صحن‬ ‫علنی مجلس نیز به صورت فشرده‬ ‫پیگیری می‌ش��ود‪ ،‬ب��ه نحوی که‬ ‫برخی از نمایندگان نگران هستند‬ ‫این البی‌های س��نگین و فشرده بر‬ ‫روند طبيعي کس��ب رای اعتماد‬ ‫برای همه وزرا تاثير منفي بگذارد‪.‬‬ ‫محمود احمدی‌ن��ژاد بدون آنکه‬ ‫اش��اره‌ای ب��ه ح��وادث پ��س از‬

‫‪250 Smithe Street,‬‬ ‫‪Vancouver‬‬ ‫‪Tel: 604-687-1600‬‬ ‫‪Fax: 604-687-1660‬‬ ‫‪info@vec.ca‬‬ ‫‪www.vec.ca‬‬

‫انتخابات داش��ته باشد در سخنرانی‬ ‫خ��ود در نمازجمعه و پ��س از آن‬ ‫در صح��ن علنی مجل��س و پيش‬ ‫از بررس��ی صالحي��ت وزرای‬ ‫پيش��نهادی‪ ،‬بارها اع�لام کرد در‬ ‫شرایط فعلی مصلحت بر آن است‬ ‫که مجلس ب��ه او اعتماد کرده و به‬ ‫وزرای پیشنهادی او رای دهد‪.‬‬ ‫ام��ا علی مطهری نماین��ده تهران و‬ ‫چهره ش��اخص اصولگرایان اولین‬ ‫نماینده‌ای بود که روز گذش��ته در‬ ‫بیان دالی��ل مخالفت خود با کابینه‬ ‫به پیشنهادات سخیف برخی وزرا به‬ ‫نمایندگان اشاره و از این موضوع به‬ ‫شدت انتقاد کرد‪.‬‬ ‫مطه��ری گفت‪«:‬برخ��ی وزی��ران‬

‫پیشنهادی برای کسب رای اعتماد‬ ‫دست به کارهای سخیفی از جمله‬ ‫کادو دادن و برگزاری مهمانی‌های‬ ‫غیر معم��ول و تحمی��ل البی‌های‬ ‫زشت بر نمایندگان محترم زده‌اند‪».‬‬ ‫وی سپس گفت‪«:‬آقای نیکزاد وزیر‬ ‫پیشنهادی مس��کن در آستانه رای‬ ‫اعتماد مجلس ب��ه فکر تخصیص‬ ‫اعتبار برای مرمت و بازس��ازی و یا‬ ‫تجهیز مس��اجد روس��تاهای دارای‬ ‫ده��داری با نظر مقامات��ی از جمله‬ ‫نمایندگان مجل��س افتاد‪ .‬این عبور‬ ‫از پای��ه اخ�لاق‪ ،‬اینگون��ه وزیران‬ ‫پیش��نهادی را متزل��زل می‌کند‪ .‬از‬ ‫نظر ما نمایندگان کسانی که اصرار‬ ‫ب��ر وزارت دارن��د و می‌خواهند از‬

‫هر راهی ولو نامش��روع رای اعتماد‬ ‫مجلس را کس��ب کنند شایستگی‬ ‫این منصب را ندارند‪».‬‬ ‫از سوی دیگر احمد توکلی دیگر‬ ‫نماینده شاخص اصولگرایان نیز با‬ ‫انتقاد از مهمانی‌ه��ای افطار دولت‬ ‫و دعوت از نمایندگان گفت‪ «:‬آیا‬ ‫مش��كلی پیش می‌آم��د كه رییس‬ ‫جمهور و وزرای پیشنهادی بخشی‬ ‫از وقت��ی را ك��ه ای��ن روزه��ا در‬ ‫افطاری‌ها یا جلسات مختلف برای‬ ‫جا انداختن تصمیم ب��ا نمایندگان‬ ‫صرف می‌كنند‪ ،‬پیش از تصمیم و‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬

‫اعتراض به دور جدید ستاره دار شدن دانشجویان‬ ‫بی بی سی ‪ -‬دفتر تحکیم وحدت‬ ‫م��ی گوید که در آزم��ون ورودی‬ ‫مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ها‬ ‫بعضی از دانشجویان علیرغم کسب‬ ‫رتبه های ممتاز از راهیابی به دانشگاه‬ ‫بازمانده اند‪.‬‬ ‫دفت��ر تحکی��م وحدت ب��ا صدور‬ ‫بیانیه ای اعالم کرده اس��ت که این‬ ‫دانش��جویان در هنگام اعالم نتایج‬ ‫نهایی مردود اعالم شده اند‪.‬‬ ‫مقام ه��ای دولت ایران هنوز به این‬ ‫بیانیه واکنشی نشان نداده اند‪.‬‬ ‫بهاره هدایت عضو شورای مرکزی‬

‫دفتر تحکی��م وحدت در گفتگو با‬ ‫بی بی سی فارس��ی گفت که تا به‬ ‫حال حداقل ‪ 10‬دانشجو «ستاره دار»‬ ‫و مردود اعالم شده اند‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬این دانش��جویان در‬ ‫مرحله اول رتبه های ممتاز و عالی‬ ‫امتیاز کس��ب کردند اما در مرحله‬ ‫دوم مردود اعالم شدند‪.‬‬ ‫محمود احمدی ن��ژاد این اتهام که‬ ‫مانع از ادامه تحصیل دانشجویان در‬ ‫مقاطع باالتر به دلیل مسائل عقیدتی‬ ‫سیاسی شده است را رد می کند‪.‬‬ ‫محمود احمدی نژاد در خرداد ماه‬

‫امس��ال در یکی از این مناظرات در‬ ‫توضیح ستاره دار شدن دانشجویان‬ ‫گفته بود‪»،‬مس��ووالن آموزشی در‬ ‫مقابل قبولی های کارشناسی ارشد‬ ‫یا یک ستاره می زدند و یا دو ستاره‪.‬‬ ‫یک ستاره‪ ،‬یعنی شما در آموزش‬ ‫مشکل دارید‪ ،‬پرونده ات کم است‬ ‫یا نقص و اشکال دارد‪ ،‬برو برطرف‬ ‫کن‪ .‬دو ستاره یعنی شما مشکلی در‬ ‫کمیته انضباطی داشته اید‪ ،‬تخلفی‬ ‫کردی��د و محکوم ش��ده اید‪ ،‬باید‬ ‫مراعاتکنید‪».‬‬


‫‪16‬‬

‫‪16 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 918‬جمعه ‪ 13‬شهریور ‪1388‬‬

‫احضار بیش از ‪ ۵۰‬دانشجوی‬ ‫دانشگاهتهران‬

‫ديدار ميرحسين موسوی با یکی‬ ‫از آزادشدگان زندان اوین‬

‫در حالی که دانشجویان دانشگاه تهران خود را برای امتحانات‬ ‫نیمسال دوم سال تحصیلی ‪ ۸۸-۸۷‬آماده می کنند‪ ،‬قریب‬ ‫‪ ۵۰‬دانشجوی ساکن خوابگاه پسران و دختران این دانشگاه به‬ ‫کمیته پیگیری اطالعات احضار شده‌اند‪.‬‬ ‫خبرنام��ه امیرکبی��ر‪ :‬در حالی که‬ ‫دانشجویان دانشگاه تهران خود را‬ ‫برای امتحانات نیمس��ال دوم س��ال‬ ‫تحصیلی ‪ ۸۸-۸۷‬آم��اده می کنند‬ ‫و این امتحان��ات از هفته آتی آغاز‬ ‫م��ی ش��ود‪ ،‬قریب ‪ ۵۰‬دانش��جوی‬ ‫ساکن خوابگاه پسران و دختران این‬ ‫دانشگاه به کمیته پیگیری اطالعات‬ ‫احضار شده‌اند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرنام��ه امیرکبی��ر‬ ‫احضاری��ه ها پ��س از فاجعه حمله‬ ‫نیروهای یگان ویژه و لباس شخصی‬ ‫به کوی دانشگاه تهران در بامداد ‪۲۵‬‬ ‫خرداد صادر ش��ده است و در طی‬ ‫این مدت به دلیل تعطیلی دانشگاه‬ ‫تهران پس از این حادثه دانشجویان‬ ‫از آن اطالع نداشتند که با بازگشایی‬ ‫مج��دد خواب��گاه احضاری��ه ها به‬ ‫دانشگاه تحویل داده شده است‪.‬‬ ‫تاکنون برخی از دانشجویان به این‬ ‫کمیته مراجعه ک��رده و در آنجا با‬ ‫س��واالتی چون چگونگی حضور‬ ‫و عملکردشان در تجمعات کوی‬ ‫دانشگاه در ش��ب ‪ ۲۴‬و ‪ ۲۵‬خرداد‬ ‫مواجه ش��ده اند‪ .‬این دانشجویان به‬ ‫مدت چند س��اعت مورد بازجویی‬ ‫قرار گرفته اند‪.‬پس از حادثه حمله‬ ‫نیروه��ای لباس ش��خصی به کوی‬ ‫دانش��گاه تهران که مش��ابه و حتی‬ ‫شدید تر از فاجعه ‪ 28‬تیر ‪ 78‬گزارش‬ ‫شده است‪ ،‬خبرهایی حاکی از کشته‬ ‫شدن چند دانشجو نیز منتشر شد که‬ ‫با بازگش��ایی مجدد این دانشگاه‪،‬‬ ‫دانشجویانمتوجهغیبتهمکالسی‬ ‫ها و هم خوابگاهی های خود شده‬

‫اند‪ .‬کشته شدن دانشجویی در کوی‬ ‫به شدت توسط رئیس این دانشگاه‬ ‫و مسئولین رد شد ولی دانشجویان‬ ‫س��اکن کوی معتقدند تعدادی از‬ ‫دانشجویان به شهادت رسیده اند‪.‬‬ ‫عکس ها و تصاویر منتش��ر ش��ده‬ ‫حکایت از شدت برخورد و به آتش‬ ‫کشیدن خوابگاه دارد و همچنین در‬ ‫شب حادثه نیروهای لباس شخصی‬ ‫و یگان ویژه پس از تخریب کامل‬ ‫خوابگاه با تبر و شکس��تن درب ها‬ ‫و تخریب اموال دانش��جویان بیش‬ ‫از ‪ 200‬دانش��جو را بازداشت کرده‬ ‫و ب��ه پلی��س امنیت یا بازداش��تگاه‬ ‫طبق��ه منفی چهار وزارت کش��ور‬ ‫منتقل کردند‪ .‬ب��ه گزارش خبرنامه‬ ‫امیرکبیر این نیروها نیز گلوله هایی‬ ‫پالستیکی به دانشجویان شلیک می‬ ‫کردند و آنها را با باتوم و زنجیر به‬ ‫شدت مورد ضرب شتم قرار دادند‪،‬‬ ‫به ط��وری که در جای جای حیاط‬ ‫کوی و راه پله ها و ساختمان ها آثار‬ ‫خون دانشجویان بر جای مانده بود‪.‬‬ ‫برای جلوگیری از موج اعتراضات‬ ‫دانش��جویان این دانش��گاه پس از‬ ‫حادثه ‪ ۲۵‬خرداد‪ ،‬دانش��گاه تهران‬ ‫ب��ه حالت نیم��ه تعطی��ل در آمد و‬ ‫امتحانات به تعویق افت��اد‪ .‬در حال‬ ‫حاضر نیز شنیده ها حکایت از قوت‬ ‫یافتن امکان تعطیلی این دانشگاه به‬ ‫مدت یک ترم دارد و بس��یاری از‬ ‫اساتید و دانش��جویان امکان وقوع‬ ‫آن را باال می دانند‪ ،‬گرچه مسئولین‬ ‫دانشگاه تهران این مساله را تکذیب‬ ‫می کنند‪.‬‬

‫موج س��بز ازادی ‪ -‬ميرحسين موسوی با حضور در منزل مهندس حمزه‬ ‫غالبی‪ ،‬رييس کميته جوانان و دانش��جويان ستاد وی‪ ،‬که پس از ‪ ۷۰‬روز‬ ‫حبس از زندان اوين آزاد شد‪ ،‬از وی دلجويی کرد‪.‬‬ ‫در اين ديدار که همزمان با حضور جمعی از فعاالن ستادهای انتخاباتی‪،‬‬ ‫خانواده برخی زندانيان سياسی و همچنين دوستان حمزه که برای ديدار با‬ ‫وی به منزلش آمده بودند برگزار شد‪ ،‬مهندس موسوی دوستی و آشنايی‬ ‫با افراد پاک‪ ،‬مومن و صادقی همچون مهندس غالبی را افتخارآميز خواند‬ ‫و ابراز اميدواری کرد که ديگر ياران در بند نهضت سبز نيز در روزهای‬ ‫آينده آزاد شوند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت حمزه غالبی چند روز پس از برگزاری راهپيمايی ميليونی‬ ‫‪۲۵‬خرداد همراه چند تن ديگر از اعضای جوانان س��تاد مهندس موسوی‬ ‫بازداش��ت شد‪ .‬وی ‪ ۶۴‬روز از دوران بازداشت خود را در سلول انفرادی‬ ‫گذران��د و در حالی که حکم آزادی وی به قيد وثيقه صادر ش��ده بود‪،‬‬ ‫پ��س از ممانعت از آزادی و در ش��رايطی که هي��چ اتهامی عليه وی در‬ ‫کيفرخواست صادره از سوی دادستان تهران وجود نداشت‪ ،‬به چهارمين‬ ‫جلسه بيدادگاه اصالح‌طلبان آورده شد‪.‬‬ ‫در ديدار با مهندس موس��وی‪ ،‬حمزه غالبی از فش��ارهای موجود در بند‬ ‫‪-۲‬الف زندان اوين و فضای غير واقعی خبری که برای وی ايجاد کرده‬ ‫بودند‪ ،‬سخن گفت‪.‬‬ ‫وی همچنين به روحيه خوب آقايان تاج زاده‪ ،‬عرب‌سرخی و جاليی‌پور‬ ‫در دادگاه نمايشی چهارم اشاره کرد و از شوخی‌های تاج زاده در فضای‬ ‫سنگين اين دادگاه خبر داد‪.‬‬

‫نامه شیرین عبادی به رییس قوه قضاییه‬ ‫ای��ران ام��روز ‪ -‬ش��یرین عبادی‪،‬‬ ‫رییس کانون مدافعان حقوق بش��ر‬ ‫نام��ه سرگش��اده ای را ب��ه صادق‬ ‫الریجانی‪ ،‬رییس قوه قضاییه ارسال‬ ‫ک��رد‪ .‬به گ��زارش س��ایت کانون‬ ‫مدافعان حقوق بشر متن نامه عبادی‬ ‫در آستانه ش��روع به کار الریجانی‬ ‫که یازدهم شهریورماه ‪ ۱۳۸۸‬ارسال‬ ‫شده به شرح زیر است‪:‬‬ ‫جناب آقای صادق الریجانی‬ ‫ریاست محترم قوه قضائیه‬ ‫با س�لام و احترام و تبریك و خیر‬ ‫مقدم به مناسبت تصدی ریاست قوه‬ ‫قضائیه‪ ،‬این مرقومه اولین نامه كانون‬ ‫مدافعان حقوق بش��ر ب��ه جنابعالی‬ ‫اس��ت و در آغازی��ن كالم ‪ ،‬امی��د‬ ‫داریم كه حض��ور حضرتعالی در‬ ‫پست مهم ریاست قوه قضائیه راهی‬ ‫فراروی ملت بزرگ و شریف ایران‬ ‫جهت تحقق حقوق بشر و پایبندی‬ ‫مسئولین به رعایت قانون بگشاید كه‬ ‫خیر ملت و نظام در این راه است‪.‬‬ ‫‪ -۱‬از دیر باز اهل خرد گفته‌اند كه‬ ‫دس��تگاه قضائی هرگز نباید آلوده‬ ‫به مسائل سیاس��ی گردد كه چون‬ ‫شود عدالت پایمال گردد‪ .‬متأسفانه‬ ‫سالهاست كه ما شاهد قربانی شدن‬ ‫عدالت در كشمكشهای سیاسی و‬ ‫جناحی ش��ده‌ایم‪ .‬آنچه جان كالم‬ ‫ماست این اس��ت كه امنیتی شدن‬ ‫پرونده‌های قضائی‪ ،‬پروسه دادرسی‬ ‫عادالنه را به شدت تحت تأثیر نگاه‬ ‫و عملكرد امنیتی قرار داده است كه‬ ‫به صراحت و جرأت می توان گفت‬ ‫كه اصول مصرح قانون اساسی نیز به‬ ‫راحتی نادیده انگاشته می شود و هر‬ ‫فریادی برای رعایت اصول مصرح‬ ‫قانون اساسی تنها به بهانه امنیتی بودن‬ ‫پرونده بی ثمر می گردد‪ .‬متأسفانه‬ ‫علیرغم تصویب اص��ل ‪ ۱۶۸‬قانون‬ ‫اساسی تا كنون به بهانه عدم تعریف‬ ‫جرم سیاسی توسط قانونی خاص‌‪،‬‬

‫ﺷﺮﻛﺖ ‪ VancouverTheBest‬ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪:‬‬

‫طراحی و برنامهنویسی وبسایت در سطﺢ حرفهای‬ ‫ﭼﺮﺍ ﺍﻛﺜﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻣﻮﻓﻖ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻭﺏﺳﺎﻳﺖ ﺷﺨﺼﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟‬

‫ﺯﻳﺮﺍ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻭﺏﺳﺎﻳﺖ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﺪ‪:‬‬ ‫‪ (1‬ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﺍﻯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ (3‬ﻧﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﺎ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻥ ‪ Brand‬ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ Brand‬ﺭﻭﺷﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺸﺘﺮﻯ ﺍﺯ ﻛﺎﻻ‪ ،‬ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻳﺎ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪ (4‬ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ‪ Visibility ،Reputation‬ﻭ ‪ Refferal‬ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ (5‬ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ (6‬ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ‪ ،‬ﺑﺎﺯﺩﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﺎﻣﻌﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫نحوه پرداخت‬ ‫نقدی و یا‬ ‫جهت مشاهده نمودن نمونههای ایجاد شده توسط شرکت ما به آدرس زیر مراجعه کنید‪:‬‬ ‫اقساطی‬

‫‪http://www.vancouverthebest.com/webdesign‬‬

‫در ضمن میتوانید با شماره تلفنهای ذیل تماس گرفته و از سرویس مشاوره رایگان این شرکت بهرهمند شوید‪:‬‬

‫‪)604( 299-5504‬‬

‫ﺍﻣﻴﺮ ﺛﻘﻔﻲ‬

‫و‬

‫‪)778( 886-5651‬‬

‫ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻣﻼﻙ‬

‫‪(604) 657-1377‬‬

‫‪Amir Saghafi‬‬ ‫‪Cell: 604.657.1377‬‬ ‫‪www.amirshome.com‬‬

‫‪amir@amirshome.com‬‬

‫یكی از حقوق اساس��ی مردم یعنی‬ ‫برخورداری منتقدان و دگراندیشلن‬ ‫از دادرس��ی عادالن��ه‪ ،‬عم ً‬ ‫ال نادیده‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫س��وگمندانه باید گفت در این ده‬ ‫س��ال اخیر با ایجاد معاونت امنیت‬ ‫در دادس��رای تهران‌‪ ،‬محملی برای‬ ‫س��ركوب منتقدین و دگر اندیشان‬ ‫ایج��اد گردیده اس��ت‪ .‬به نحویكه‬ ‫با نادیده گرفت��ن قوانین جاری هر‬ ‫منتقدی را بران��داز و مخالف نظام‬ ‫جل��وه داده و به بهان��ه امنیتی بودن‬ ‫موضوع‪ ،‬او را از حقوق اولیه خود‬ ‫مانند داشتن وكیل در مرحله دادسرا‬ ‫محروم نموده‌ان��د‪ .‬دردمندانه باید‬ ‫گفت كار ب��ه جایی رس��یده‪ ،‬كه‬ ‫در غالب پرونده هایی كه وكالی‬ ‫هم��كار ای��ن كان��ون در اج��رای‬ ‫وظیفه وكالتی خ��ود مطالعه كرده‬ ‫اند به صرف درخواس��ت مأمورین‬ ‫امنیتی‪ ،‬برخی از قض��ات معاونت‬ ‫امنیت‪ ،‬ب��دون دلیل اقدام به صدور‬ ‫قرار بازداشت موقت یا حكم جلب‬ ‫نموده و به س��ادگی مقررات قانون‬ ‫اساس��ی و آئین دادرسی كیفری و‬ ‫سایر قوانین ذیربط را نادیده گرفته‬ ‫اند‪ .‬بدین لحاظ ضمن اس��تقبال از‬ ‫بركن��اری آقای س��عید مرتضوی‬ ‫امیدواری��م با نظارت جدی و دقیق‬ ‫حضرتعال��ی و با ح��ذف معاونت‬ ‫امنیت از تشكیالت دادسرا و تالش‬ ‫جهت تس��ریع در تصویب الیحه‬ ‫جرم سیاسی شاهد بهبود وضعیت‬ ‫قضا در كشور باشیم‪.‬‬ ‫‪ -۲‬نی��ك می دانید ك��ه نگهداری‬ ‫متهمین در س��لولهای انف��رادی و‬ ‫اعمال فش��ارهای روح��ی و بعضاً‬ ‫جسمی بر آنان از مصادیق شكنجه‬ ‫جسمی یا روانی تلقی می گردد و‬ ‫هیأت عمومی دیوان محترم عدالت‬ ‫ادامه در صفحه ‪30‬‬


‫‪17‬‬

‫‪17 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 918‬جمعه ‪ 13‬شهریور ‪1388‬‬

‫مراسم افطار در حاشیه اتوبان‬

‫دلجویی خامنه ای از بازداشت‌شدگان کهریزک با پول!‬

‫حاتم‌بخشی از پول ملت‪ ،‬به جای محاکمه عوامل جنایت‬

‫«موج س��بز آزادی» مطلع شده که‬ ‫دفتر رهبری در اقدامی نامناسب با‬ ‫پرداخت پول به بازداشت‌ش��دگان‬ ‫کهریزک تحت عن��وان «دلجویی‬ ‫رهبری» تالش کرده آنها را راضی‬ ‫کند که از ط��رح آزار و اذیت‌های‬ ‫صورت گرفته در دوره‌ی بازداشت‬ ‫در رسانه‌ها خودداری و پیگیری این‬ ‫موضوع را رها کنند‪.‬‬ ‫به گزارش موج سبز آزادی‪ ،‬مدتی‬ ‫پی��ش تع��دادی از کس��انی که در‬ ‫کهریزک بازداشت ش��ده بودند‪،‬‬ ‫به صورت جداگانه از س��وی دفتر‬ ‫رهبری فراخوانده شده‌اند و با آنان‬ ‫مصاحبه شده است‪ .‬در این مصاحبه‬ ‫از آنان درباره‌ی جزئیات رفتارهایی‬ ‫که در بازداشتگاه کهریزک با آنان‬ ‫صورت گرفته است‪ ،‬سؤال شده و‬ ‫آنان نیز پاسخ گفته‌اند‪.‬‬ ‫این گزارش حاکی اس��ت‪ ،‬بعد از‬ ‫مدت��ی‪ ،‬تعدادی از آنان که بیش��تر‬ ‫مورد آزار و اذیت واقع شده بودند‪،‬‬ ‫دوب��اره به دفتر رهب��ری فراخوانده‬ ‫شده‌اند و به هر یک از آنان مبالغی‬ ‫ از ی��ک میلیون تومان به باال ‪ -‬به‬‫عن��وان دلجوی��ی از جانب رهبری‬ ‫پرداخت ش��ده و ب��ه طور تلویحی‬ ‫از آنان خواس��ته ش��ده است که از‬ ‫طرح موض��وع آزار و اذیت‌ها در‬ ‫رسانه‌های عمومی خوداری کنند‪.‬‬ ‫این در حالی است که مقام رهبری‬ ‫دو روز پیش وع��ده داده بود نظام‬ ‫در برخ��ورد با جنایت‌ها مس��امحه‬ ‫نخواهد کرد‪ ،‬و البت��ه الزم به ذکر‬ ‫است که این دلجویی پولی‪ ،‬قبل از‬ ‫سخنان فوق انجام شده بود‪.‬‬ ‫یک��ی از م��واردی ک��ه برخ��ی از‬ ‫بازداش��ت ش��دگان به آن اش��اره‬

‫‪NEW LISTING‬‬

‫تعدادی از آزاد شدگان زندان کهریزک که بیشتر مورد آزار و اذیت‬ ‫واقع شده بودند‪ ،‬به دفتر خامنه ای فراخوانده شده‌اند و به هر یک‬ ‫از آنان مبالغی ‪ -‬از یک میلیون تومان به باال ‪ -‬به عنوان دلجویی‬ ‫از جانب وی پرداخت شده و به طور تلویحی از آنان خواسته شده‬ ‫اس�ت که از طرح موضوع آزار و اذیت‌ها در رس�انه‌های عمومی‬ ‫خوداری کنند‪ .‬این در حالی اس�ت که خامنه ای وعده داده است‬ ‫نظام در برخورد با جنایت‌ها مسامحه نخواهد کرد‪.‬‬

‫می‌کنن��د‪ ،‬حضور س��ردار رادان و‬ ‫برخی دیگ��ر از فرماندهان نیروی‬ ‫انتظامی در بین ش��کنجه‌گران بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬یکی دیگر از موارد نیز که‬ ‫برخی از افراد به آن اشاره کرده‌اند‪،‬‬ ‫موضوع تجاوز به زندانیان اس��ت‪.‬‬ ‫حال باید از مس��ئوالن دفتر رهبری‬ ‫پرسید‪ :‬آیا این حرمت‌های شکسته‬ ‫شده و آن جنایت‌های انجام شده را‬ ‫با پول می‌توان خرید؟‬ ‫اکث��ر آس��یب‌دیدگان کهریزک‪،‬‬ ‫ب��ا توج��ه ب��ه نح��وه‌ی برخ��ورد‬ ‫شکنجه‌گران و همچنین متجاوزان‪،‬‬ ‫معتقدند که تجاوزها اشتباه شخصی‬ ‫یک یا دو نفر از پرس��نل نبوده و به‬ ‫عنوان یک شکنجه‌ی سیستماتیک‬ ‫ب��رای اف��رادی که بر س��ر موضع‬ ‫خود می‌مانده‌اند و تسلیم بازجویان‬ ‫نشده‌اند‪ ،‬به کار رفته است‪ .‬دلجویی‬ ‫کار مثبتی است‪ ،‬اما وقتی به قربانیان‬ ‫این‌گونه وانمود می‌ش��ود که انگار‬ ‫فقط خطای انسانی چند مأمور باعث‬ ‫آن جنایت‌ها بوده اس��ت‪ ،‬و وقتی‬ ‫مشارکت فرماندهان نیروی انتظامی‬ ‫و برخی از قضات که مس��تقیم زیر‬ ‫نظر مرتض��وی کار می‌کردند‪ ،‬در‬ ‫این قضیه نادیده گرفته می‌شود‪ ،‬این‬ ‫دلجویی‌ها کارآیی نخواهد داشت؛‬ ‫به خصوص دلجویی با پول!‬ ‫دلجویی واقعی هنگامی خواهد بود‬

‫که تمام دست‌اندرکاران این ماجرا‬ ‫در هر رده و مقامی‪ ،‬از جمله سردار‬ ‫رادان‪ ،‬در دادگاهی علنی محاکمه‬ ‫ش��وند و برای مردم روش��ن شود‬ ‫که این فرماندهان از چه کس��ی یا‬ ‫کس��انی مجوز چنین شکنجه‌هایی‬ ‫را داشته‌اند‪ .‬س��ؤال مردم این است‬ ‫که اگر شهید گرانقدری مانند روح‬ ‫االمینی در آن بازداشتگاه جهنمی به‬ ‫ش��هادت نمی‌رسید‪ ،‬آیا باز هم این‬ ‫بازداشتگاه تعطیل می‌شد؟ و اساسا‬ ‫مگر جنایت‌گاه کهریزک امروز و‬ ‫دیروز برپا شده بود و مگر سابقه‌ی‬ ‫این شکنجه‌ها فقط به این دو ماه باز‬ ‫می‌گردد؟‬ ‫«موج سبز آزادی» اسنادی دارد که‬ ‫نشانمی‌دهداگرهمشخصرهبری‬ ‫بر فرض مطلع نبوده‪ ،‬بی‌شک دفتر‬ ‫رهب��ری الاق��ل از یک س��ال قبل‬ ‫در جری��ان جنایت‌های کهریزک‬ ‫بوده است‪ .‬مس��ئوالن دفتر رهبری‬ ‫می‌دانند ک��ه یک��ی از چهره‌های‬ ‫ب��ه مرات��ب نزدیک‌ت��ر از آق��ای‬ ‫روح‌االمینی به نظام‪ ،‬س��ال گذشته‬ ‫ش��کایت‌نامه‌ای را در خص��وص‬ ‫بازداش��ت دو روزه‌ی فرزندش در‬ ‫کهریزک برای رهبری ارسال کرد‬ ‫و رهبر هم آن را به بازرسی ارجاع‬ ‫داد و بازرس��ی هم به ناج��ا و ‪ ...‬در‬ ‫نهایت کار به شکواییه‌ای دوباره به‬

‫ﺗﺎﻭﻥﻫﺎﻭﺱ ﺩﻭﻃﺒﻘﻪ‪ ،‬ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 1/5‬ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺣﻤﺎﻡ‪،‬‬ ‫ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻧﻮ‪ ،‬ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﮔﺮﺍﻧﻴﺖ‪ ،‬ﻛﻔﭙﻮﺵ‬ ‫ﻟﻤﻴﻨﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺮﻏﻮﺏ‪ ،‬ﺷﻮﻣﻴﻨﻪ ﮔﺎﺯﻯ‪ ،‬ﺣﻴﺎﻁ ﺧﺼﻮﺻﻰ‪،‬‬ ‫ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ‪ ،‬ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﻛﻮﻛﻴﺘﻼﻡ ﺳﻨﺘﺮ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ‬

‫‪#33-1235 Johnson St., Coquitlam‬‬ ‫‪OPEN by appointment‬‬

‫‪$354.800‬‬

‫رهبر رسید‪ .‬جرم آن جوان تنها این‬ ‫ب��ود که تصادف کرده ب��ود اما در‬ ‫جلسه‌ی دادگاه حرفی زده بود که‬ ‫قاضی به خاطر لجاجت با او‪ ،‬دستور‬ ‫بازداشت دو روزه‌اش در کهریزک‬ ‫را داده بود؛ دستوری که حتی باعث‬ ‫تعجب مأموران انتظامی شد که به او‬ ‫می‌گفتند‪ :‬هر کاری می‌توانی بکن‬ ‫تا به کهریزک نروی‪ ،‬وگرنه معلوم‬ ‫نیست سالم برگردی! آیا مسئوالن‬ ‫دفتر رهب��ری این گردش کار دفتر‬ ‫بازرسی ویژه را به خاطر نمی‌آورند‬ ‫و یادشان نیست که در همین دو روز‬ ‫چه بر سر این جوان آمده بود؟‬ ‫مس��ئوالن دفتر رهبری باید بدانند‬ ‫تا وقتی که ش��کنجه وج��ود دارد‪،‬‬ ‫چنی��ن دلجویی‌های��ی ش��ائبه‌ی‬ ‫نمایش��ی بودن دارد‪ .‬شکنجه هنوز‬ ‫در بازداشتگاه‌ها وجود دارد‪ .‬هنوز‬ ‫پای هیچ عضو همین مجلس��ی که‬ ‫اکثریت نمایندگانش با دفتر رهبری‬ ‫رابطه‌ی نزدی��ک دارند‪ ،‬به بعضی‬ ‫از بازداش��تگاه‌ها نرسیده است‪ .‬آیا‬ ‫نگهداری جمع��ی از مخلص‌ترین‬ ‫نیروه��ای انق�لاب ب��رای بیش از‬ ‫‪ 75‬روز در بن��د انف��رادی به خاطر‬ ‫اتهامات واهی‪ ،‬شکنجه نیست؟ آیا‬ ‫محروم کردن ای��ن عزیزان از تمام‬ ‫حقوقی که مجرمان دارند‪ ،‬در حالی‬ ‫که اتهام‌های واهی‌شان هنوز به تأیید‬ ‫حتی همین دادگاه‌های فرمایش��ی‬ ‫ نمایشی نرس��یده است‪ ،‬شکنجه‬‫نیس��ت؟ آیا ضرب و شتم و تحقیر‬ ‫و توهین به آنان و بقیه زندانیان که‬ ‫هنوز ادامه دارد‪ ،‬شکنجه نیست؟ آیا‬ ‫اینها را هم می‌خواهند چند صباحی‬ ‫بعد با پول بخرند؟‬

‫ایران امروز ‪ -‬نیروهای انتظامی و امنیتی با تجمع کنندگانی که برای برگزاری‬ ‫مراسم افطار به دعوت سازمان دانش آموختگان ایران در مقابل درب اصلی‬ ‫زندان اوین حاضر شده بودند‪ ،‬برخورد کردند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوارتحکیم)‪،‬‬ ‫ده‌ها تن از ماموران امنیتی که از چند ساعت پیش از اذان مغرب در محوطه‬ ‫روبروی زندان اوین حاضر شده بودند‪ ،‬همزمان با پخش صدای اذان مغرب‬ ‫و وقت افطار هنگامی که اعضای سازمان ادوار تحکیم وحدت و تعدادی از‬ ‫خانواده‌های زندانیان سیاسی سفره‌های خود را پهن کردند با هجوم به آنها و‬ ‫اعمال خشونت سفره‌های افطار پهن شده در مقابل زندان اوین را برچیدند‪.‬‬ ‫این اق��دام نیروهای انتظامی و امنیتی که همزمان با پخ��ش اذان مغرب و‬ ‫هنگام افطار توام با اهانت به حاضران صورت گرفت‪ ،‬با اعتراض شرکت‬ ‫کنندگان در این مراسم مواجه شد که نیروهای انتظامی با توسل به خشونت‬ ‫برخی روزه‌دارانی را که در کنار سفره‌های افطار نشسته بودند به روی زمین‬ ‫کشاندند و آنها را از محل دور کردند‪.‬‬ ‫در این میان توهین یکی از افس��ران نیروی انتظامی به همسر عبداهلل مومنی‬ ‫(همسر شهید) با ابراز انزجار حاضران مواجه شد‪.‬‬ ‫گزارش‌ها حاکی اس��ت که تا س��اعتی پس از افطار نیروهای انتظامی از‬ ‫هرگونه توقف صدها نفر از ش��هروندان که قصد داش��تند به این مراس��م‬ ‫بپیوندند در مقابل درب اصلی زندان اوین جلوگیری بعمل آورند‪.‬‬ ‫درپی متفرق کردن جمعیت‪ ،‬تعدادی از حاضران با حضور در کنار اتوبان‬ ‫یادگار امام و در فاصله چند صدمتری زندان اوین سفره‌های افطار خود را‬ ‫پهن کرده و در کنار خانواده زندانیان سیاسی روزه خود را افطار کردند‪.‬‬ ‫حضور تعدادی از خانواده‌های شهروندان عادی که با تهیه غذا به صورت‬ ‫خودجوش به این مراسم پیوسته بودند از نکات جالب توجه بود‪.‬‬

‫ﺩﻓﺘﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺏ‬ ‫ﻧﻮﺭﺕﻭﻧﻜﻮﻭﺭ‪ 825 ،‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪،‬‬ ‫ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺬﻳﺮﺵ‪ ،‬ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ‪،‬‬ ‫ﺍﻳﺪﻩﺁﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‪،‬‬ ‫ﺑﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ‪ 36000‬ﺩﻻﺭ‬

‫‪$499.000‬‬

‫‪315 Lonsdale Ave,‬‬ ‫‪Lower Lonsdale‬‬

‫ﺗﺎﻭﻥﻫﺎﻭﺱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺷﻴﻚ‪ ،‬ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ‪ ،‬ﺳﻪ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 2/5‬ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺣﻤﺎﻡ‪،‬‬ ‫ﻛﻔﭙﻮﺵ ﭼﻮﺑﻰ‪،‬ﺷﻮﻣﻴﻨﻪ ﮔﺎﺯﻯ‪ ،‬ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ‪،‬‬ ‫ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﮔﺮﺍﻧﻴﺖ ﺩﺭﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻴﻨﻠﺲ ﺍﺳﺘﻴﻞ ﺍﭘﻼﻳﻨﺴﺲ‬

‫‪$789.900‬‬

‫‪3-272 West 4th St., North Vancouver GST Included‬‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺗﻤﻴﺰ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺏ‪،‬‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺍﺯ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ‪ ،‬ﺳﻘﻒ ﺑﻠﻨﺪ‪ ،‬ﺷﻮﻣﻴﻨﻪ‪ 2 ،‬ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ‪،‬‬ ‫ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﺭﺱ‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺭﻓﺎﻫﻰ‬ ‫‪OPEN HOUSE Sunday 2-4‬‬

‫‪$379.900‬‬

‫‪402-1111 Lynn Valley Rd., North Vancouver‬‬

‫ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ‬

‫‪210 W 19TH Street‬‬

‫‪$549.900‬‬

‫‪206 W 19TH Street‬‬

‫‪$549.900‬‬

‫‪$319.900‬‬

‫‪Sutton Group West Coast Realty‬‬


‫‪18‬‬

‫‪18 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 918‬جمعه ‪ 13‬شهریور ‪1388‬‬

‫نیروهایامنیتی‬ ‫به دنبال منبع افشای خبر‬

‫زمینه سازی برای برخورد با رهبران مخالف دولت‬

‫جعفری‪ :‬خاتمی دنبال‬ ‫حذف رهبر است‬

‫روز آنالی��ن ‪ -‬فرمانده کل س��پاه را بگذاری��م و به هر قیمتی رهبری‬ ‫پاس��داران ب��ا روایت��ی جدی��د از را از تخ��ت پایین بکش��یم‪ ،‬او باید‬ ‫اعترافات اجب��اری برخی از فعاالن بفهمد این مملکت این طور نیست‬ ‫بی تفاوت کردن دختران و پسران‬ ‫سیاس��ی بازداش��ت ش��ده‪ ،‬محمد که ایشان هر طور که خواستند این رسید‪».‬‬ ‫خاتم��ی و موس��وی خویین��ی ها نظام را به هر سمتی بکشند‪ ،‬خاتمی محمد علی جعفری که مش��خص نسبت به رابطه با یکدیگر بوده است‬ ‫را مته��م کرد که قصد داش��ته اند و یارانش ه��م باالخره کلی تجربه نکرده ای��ن اطالعات در باره گفته و همچنین حذف نمادهای دینی و‬ ‫رهبری را «از تخت به زیر بکشند»‪ .‬دارند‪».‬‬ ‫آقایان موسوی خویینی ها و محمد انقالبی که سعی می شد در جلسات‬ ‫این اظهارات واکنش شدید مجمع‬ ‫متهم‬ ‫با‬ ‫س��پس‬ ‫جعفری‬ ‫محمدعلی‬ ‫خاتمی را از کجا به دست آورده‪ ،‬عکس امام و رهبری حذف شود‪».‬‬ ‫روحانیون مبارز را به دنبال داش��ت کردن محمد خاتمی رییس جمهور در بخ��ش دیگ��ری از اظهاراتش او ب��ا مته��م کردن مصطف��ی تاج‬ ‫که خواس��تار محاکمه محمدعلی دولت اصالح��ات ادع��ا کرد که به نق��ل اعترافات اجب��اری محمد زاده ب��ه مقدمه چینی و تالش برای‬ ‫جعفری شد‪.‬‬ ‫«محمد خاتم��ی در بهمن ‪ 87‬گفته علی ابطحی و محم��د عطریان فر انقالب مخمل��ی آورد‪« :‬ش��اید به‬ ‫جعفری ک��ه در جمعی ب��ا عنوان اس��ت که اگ��ر در ای��ن انتخابات پرداخت و مدعی شد‪« :‬محمد علی معن��ای مصطل��ح تنها کس��ی که‬ ‫«پیشکس��وتان جه��اد و ش��هادت» احمدی ن��ژاد س��قوط کند‪ ،‬عمال ابطحی در اعترافاتش گفته است که انقالب مخملی در ذهنش تئوریزه‬ ‫س��خنرانی می کرد‪ ،‬گفت‪« :‬وقتی رهب��ری ح��ذف می ش��ود و اگر خاتمی‪ ،‬فاتح و مهدی هاشمی می ش��ده و ب��دون این که اس��م آن را‬ ‫حرف از بران��دازی به میان می‌آید اصالح��ات به هر ش��کل و قیمتی گفتند برنده شدن در این انتخابات بیاورد و مطرح کند‪ ،‬تاجزاده بود‪».‬‬ ‫به آن معنایی ک��ه آمریکایی‌ها در دوباره بر حوزه سیاس��ت و اجرایی خیل��ی با انتخاب ه��ای دیگر فرق فرمان��ده کل س��پاه پاس��داران در‬ ‫گذش��ته می‌گفتند و امروز جرأت کش��ور باز گردد‪ ،‬دیگ��ر رهبری دارد‪ ،‬در این وس��ط جریان اصول ادام��ه اظهارات��ش اعتراضات پس‬ ‫بی��ان آن را ندارن��د‪ ،‬نیس��ت‪ .‬بلکه اقتداری در جامعه نخواهد داش��ت گرا و رهبر دیگر نمی توانند سرشان از انتخابات ریاس��ت جمهوری را‬ ‫منظور همان اس��ت که به اصطالح و سقوط اصولگرایی به معنای پایان را بلند کنند و این به معنای یکسره به نقل از آی��ت اهلل خامنه ای «فتنه‬ ‫تغیی��ر رفت��ار جمهوری اس�لامی اقت��دار رهبری تلقی می ش��ود و با کردن کار است‪».‬‬ ‫عمیق» خوانده و تصریح کرد‪« :‬این‬ ‫خوان��ده می‌ش��ود‪ .‬یعن��ی تغیی��ر شکست اصول گرایان باید قدرت وی همچنین اظهار داشت‪« :‬محمد فتنه ی��ک س��ری پیچیدگی هایی‬ ‫جهت‌گیری‌ه��ای اصل��ی انقالب رهبری را مهار کنیم‪».‬‬ ‫عطریانفر اعتراف می کند که آقای دارد و اگ��ر ما خواه��ان بقای نظام‬ ‫همچنین‬ ‫پاسداران‬ ‫و ع��دول از اص��ول و آرمان‌های فرمانده کل سپاه‬ ‫تاج��زاده در انتخابات می گفت ما جمهوری اس�لامی هستیم می باید‬ ‫انقالب که هدف آمریکایی‌ها نیز در ادام��ه اف��زود‪« :‬در جایی دیگر می توانیم با تجربیات��ی که در این خیل��ی بیش از این دقت کنیم و در‬ ‫اکنون همین است‪».‬‬ ‫نبوی گفته است که باید سعی کنیم س��الها کس��ب کرده ایم به راحتی شناخت دشمن از دوست کوشش‬ ‫همچنین‬ ‫پاسداران‬ ‫فرمانده کل سپاه‬ ‫رهبری‬ ‫کاندیدای‬ ‫را‬ ‫ن��ژاد‬ ‫احمدی‬ ‫رهبری را مهار کنیم‪».‬‬ ‫کنیم‪».‬‬ ‫در اظهارات��ش اتهام��ات زیادی را معرف��ی کنی��م که اگر شکس��ت جعفری با روای��ت بخش دیگری‬ ‫اتهام نفاق به میرحسین‬ ‫موسوی‬ ‫متوجه چهره های شاخص اصالح بخورد‪ ،‬رهبری شکست خورده و از آنچ��ه « اعتراف��ات محمد علی‬ ‫طل��ب همچون خاتمی‪ ،‬موس��وی یکبار این کار را در خرداد ‪ 76‬انجام ابطحی» دانسته‪ ،‬اصالح طلبان را دین‬ ‫خویینی ها‪ ،‬تاجزاده‪ ،‬نبوی‪ ،‬فاتح و دادیم (اش��اره به ناطق نوری) و این ستیزی متهم کرد‪« :‬به اعتراف آقای درحال��ی ک��ه فرمانده کل س��پاه‬ ‫مهدی هاش��می رفسنجانی کرده و ضربه سنگینی بود و به سختی از جا ابطحی دین س��تیزی ب��ه معنای بی پاس��داران اصالح طلبان را به دین‬ ‫آنها را عامالن براندازی دانست‪.‬‬ ‫بلند شدند و اکنون باید ضربه نهایی توجهی و غیر ارزشی معرفی کردن ستیزی متهم کرده و مدعی شده که‬ ‫اهلل‬ ‫«آیت‬ ‫او در ادام��ه مدعی ش��د‪:‬‬ ‫محدود‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫بزنی��م‬ ‫رهبری‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دینداری و دینداران اولین استراتژی برخی از چهره های سرشناس‬ ‫موس��وی خوئینی ه��ا در بهمن ‪ 87‬کردن و پاس��خگو ک��ردن باید از اصالح��ات اس��ت و دوم رواج بی‬ ‫ادامه در صفحه ‪30‬‬ ‫گفته است ما باید بیاییم و توان خود باالترین قدرت شروع کرد و به بقیه بند و باری که مهمترین ش��کل آن‬

‫روز آنالین ‪ -‬براس��اس اخبار دریافتی‪ ،‬تیم جدید مستقر شده در وزارت‬ ‫اطالعات پس از انتشار خبرهای دفن مخفیانه کشته شدگان حوداث پس‬ ‫از انتخابات در وب سایت های خبری و بخصوص سایت نوروز وابسته به‬ ‫جبهه مشارکت اقدام به راه اندازی یک تیم ويژه تحقیق برای پیدا کردن‬ ‫سرنخ های «درز» این خبر کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش یک منبع مطلع‪ ،‬این دفتر خبری تحت نظر یک کارش��ناس‬ ‫عالی رتبه این وزارت خانه اداره می شود که سوابق زیادی در برخورد با‬ ‫اصالح طلبان در سالهای اخیر داشته است‪.‬‬ ‫ای��ن منبع مطل��ع در گفت و گو با روز تاکید کرد‪ :‬متاس��فیم که وزارت‬ ‫اطالع��ات به جای آنکه بدنبال عوامل انج��ام این عمل غیرقانونی و غیر‬ ‫خالقی و غیرانس��انی باشد به دنبال سرنخ های انتش��ار این اخبار و احیانا‬ ‫دس��تگیری و برخورد با عواملی است که اقدام به جمع آوری این خبرها‬ ‫نموده اند‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اس��ت در هفته های اخیر انتشار خبرهای دفن مخفیانه شهدا‬ ‫بازتاب خبری گسترده ای در داخل و خارج از کشور داشت و نمایندگان‬ ‫مجلس و مسئوالن بهشت زهرا در مراحل مختلف سعی در تکذیب این‬ ‫خبر داش��تند که هر بار با انتشار مدارک جدید صحت اخبار منتشر شده‬ ‫بیشتر مشخص شد‪.‬‬

‫تجاوزی نشد‪ ،‬فقط‬ ‫باتوم کهریزک استاندار نبوده‬

‫پیک نت ‪ -‬بسیاری از گمانه‌زنی‌ها‪ ،‬علت تعطیلی بازداشتگاه غیرقانونی‬ ‫کهریزک به دستور خامنه ای را مرگ فرزند دکتر روح‌االمینی می‌دانند‪.‬‬ ‫اما گفته می شود موارد دیگری نیز در تعطیلی این بازداشتگاه دخیل بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬به نوشته «پارلمان نیوز» س��ایت خبری وابسته به فراکسیون اقلیت‬ ‫مجلس‪ ،‬از جملع علل دیگر تعطیلی این بازداشتگاه بالئی بوده که بر سر‬ ‫عکاس معروف و محرم به بیت رهب��ری آورده بودند‪ .‬این عکاس برای‬ ‫یکی از مقامات عالی رتبه نظام آنچه بر وی در کهریزک گذشته بوده را‬ ‫شرح می دهد تا با همین جزئیات به اطالع فرمانده کل قوا برسد‪ .‬وی بعد‬ ‫از حدود دو هفته و بدنبال با اطالع ش��دن اعضای دفتر آن مقام که رابطه‬ ‫چندین ساله با این عکاس خبری داشته جان به سالمت برده و از کهریزک‬ ‫بیرون می آید‪ .‬پس از آزادی از کهریزک نزد این مقام عالیرتبه می رود‪ .‬او‬ ‫از وی می خواهد که بنشیند و عکاس می گوید که قادر به نشستن نیست‪.‬‬ ‫آن مقام دلیل را می پرس��د و عکاس نیز شرح می دهد که در کهریزک‬ ‫بارها با باتوم به وی تجاوز ش��ده اس��ت‪ .‬بعد از این دیدار دستور تعطیلی‬ ‫ی شود‪( .‬البته با دستور رهبر و به این بهانه که‬ ‫بازداشتگاه کهریزک صادر م ‌‬ ‫این بازداشتگاه استاندار نبوده است‪ .‬البد باتومش استاندارد نبوده!)‬

‫ﺩﻭ ﻭﺍﺣﺪﻳﻚ ﺩﻭﻡ ﺩﻭﺑﻠﻜﺲ‪ ،‬ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺎ ‪ 4‬ﺳﺮﻭﻳﺲ‪،‬‬ ‫ﺷﻮﻣﻴﻨﻪ ﮔﺎﺯﻯ‪،‬ﻛﺎﻣﻼ ﻧﻮﺳﺎﺯﻯﺷﺪﻩ‪ ،‬ﺯﻳﺮﺑﻨﺎ ‪ 1764‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‬ ‫ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ‪ 4368‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪ ،‬ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻰ ﺁﺭﺍﻡ‪،‬‬ ‫ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ‪ 1750‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ‬

‫‪$399,000‬‬

‫‪1460 Mary Hill Ln., Port Coquitlam‬‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ ﻭ ﺩﻥ ﺑﺎ ‪ 2‬ﺳﺮﻭﻳﺲ‪ ،‬ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺯﻳﺒﺎ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺁﺏ‪،‬‬ ‫ﺍﺳﺘﻴﻨﻠﺲ ﺍﺳﺘﻴﻞ ﺍﭘﻼﻳﻨﺴﺲ ﻭ ﺳﻨﮓ ﮔﺮﺍﻧﻴﺖ ﺩﺭ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ‪ ،‬ﻛﻔﭙﻮﺵ‬ ‫ﻟﻤﻴﻨﻴﺖ‪ ،‬ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺭﻓﺎﻫﻰ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺧﺮﻳﺪ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ‬ ‫ﻣﻬﺠﺰ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‬

‫‪$549,000‬‬

‫‪# 2803-111 W. Georgia, Downtown Vancouver‬‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺳﻪ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 2‬ﺣﻤﺎﻡ‪ ،‬ﻛﺎﻣﻼ ﻧﻮ‪ ،‬ﺣﺪﻭﺩ ‪ 1400‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪،‬‬ ‫ﻃﺒﻘﻪ ‪ ،39‬ﺩﺭ ﻛﻮﻛﻴﺘﻼﻡ ﺳﻨﺘﺮ ﻛﻮﻛﻴﺘﻼﻡ‬

‫‪ 519،000‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﻣﻨﺰﻝ ﺩﻭ ﻃﺒﻘﻪ‪ 3 ،‬ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺎﻻ‪ ،‬ﻳﻚ ﺧﻮﺍﺏ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭ ﺩﺭﺏ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ‬ ‫ﻭ ﺣﻴﺎﻁ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﻴﻮﻩ‪ ،‬ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻣﺪﺭﺳﻪ‪ ،‬ﺩﺭ ﭘﻮﺭﺕ ﻛﻮﻛﻴﺘﻼﻡ‬

‫‪ 420،000‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ‪ ،‬ﺣﺪﻭﺩ ‪ 100‬ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ‪ ،‬ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺑﻰ‪ ،‬ﻃﺒﻘﻪ ‪،18‬‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺎﺭﻩ‪ ،‬ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﻛﻮﻛﻴﺘﻼﻡ ﺳﻨﺘﺮ‬

‫‪ 305،000‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﺗﺎﻭﻥﻫﺎﻭﺱ ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ‪ 2 ،‬ﺣﻤﺎﻡ‪ ،‬ﺩﻭ ﻃﺒﻘﻪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺁﻓﺘﺎﺏ‪ ،‬ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺗﺎ ﻛﻮﻛﻴﺘﻼﻡ ﺳﻨﺘﺮ‬

‫‪ 305،000‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﺗﺎﻭﻥﻫﺎﻭﺱ ﺳﻪ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 2/5‬ﺣﻤﺎﻡ‪ 165 ،‬ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ‪ ،‬ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻛﻮﻛﻴﺘﻼﻡ ﺳﻨﺘﺮ‬

‫‪ 340،000‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻳﻚ ﺧﻮﺍﺑﻪ‪ ،‬ﻳﻚ ﺣﻤﺎﻡ‪ ،‬ﻃﺒﻘﻪ ﭘﻨﺠﻢ‪ 72 ،‬ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ‪ ،‬ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﻟﻮﻫﻴﺪﻣﺎﻝ ﺑﺮﻧﺎﺑﻰ ‪ 225،000‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﻣﻨﺰﻝ ﺩﻭ ﻃﺒﻘﻪ‪ ،‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ‪ 2‬ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﻳﻴﻦ‪ 3 ،‬ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺎﻻ‪ 2 ،‬ﺧﻮﺍﺏ ﭘﺎﻳﻴﻦ‬ ‫ﺑﺎ ﺩﺭﺏ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ‪ ،‬ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻯ ﺷﺪﻩ‪ 235 ،‬ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎ ﻭ ‪ 650‬ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ‬ ‫ﺯﻣﻴﻦ‪ ،‬ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺗﺎ ﻟﻮﻫﻴﺪ ﻣﺎﻝ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﺑﻰ‬

‫‪ 595،000‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﻣﻨﺰﻝ ﺩﻭﻃﺒﻘﻪ‪ ،‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ‪ 2‬ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ‪ 2 ،‬ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺎﻻ‪ ،‬ﻳﻚ ﺧﻮﺍﺏ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎ‬ ‫ﺩﺭﺏ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺑﺎ ‪ 700‬ﻣﺘﺮ ﺯﻣﻴﻦ‪ ،‬ﺣﺪﻭﺩ ‪ 200‬ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎ‪ ،‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻛﻮﭼﻪ‬ ‫ﭘﺸﺖ‪ ،‬ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻏﺮﺑﻰ ﻧﻮﺭﺕ ﻭﻧﻜﻮﻭﺭ‬

‫‪ 850،000‬ﺩﻻﺭ‬


‫‪19‬‬

‫‪19 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 918‬جمعه ‪ 13‬شهریور ‪1388‬‬

‫کروبی بر مستند بودن شواهد تجاوز جنسی در بازداشتگاهها تاکید کرد‬ ‫بی بی س��ی ‪-‬ء مه��دی کروبی‬ ‫اظه��ارات یک مق��ام قضایی در‬ ‫مورد غیر مستند بودن شواهد خود‬ ‫درباره آزار جنسی در بازداشتگاه‬ ‫ها را رد کرده و مقامات قضایی را‬ ‫مسئول حفاظت از شاکیان دانسته‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهدی کروبی‪ ،‬دبی��رکل حزب‬ ‫اعتماد مل��ی‪ ،‬در نامه ای به عزت‬ ‫اهلل ضرغامی‪ ،‬رئیس سازمان رادیو‬ ‫و تلویزیون دولتی ایران‪ ،‬اظهارات‬ ‫یکی از مسئوالن قضایی رسیدگی‬ ‫به مس��اله آزار و تجاوز جنسی به‬ ‫برخی بازداشتیان حوادث بعد از‬ ‫انتخابات اخیر ای��ران را رد کرده‬ ‫و خواستار تخصیص یک برنامه‬ ‫تلویزیونی برای ارائه مس��تندات‬ ‫خود در این زمینه شده است‪.‬‬ ‫نامه آق��ای کروب��ی در واکنش‬ ‫نس��بت ب��ه پخ��ش تلویزیون��ی‬ ‫اظهارات قاض��ی مقدمی‪ ،‬رئیس‬ ‫بازپرسی شعبه سیزدهم دادسرای‬ ‫دولت و مامور رس��یدگی به آزار‬ ‫بازداش��ت ش��دگان‪ ،‬ارسال شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫آقای کروبی در نامه خود به عزت‬ ‫اهلل ضرغامی گفته است که قاضی‬ ‫مقدمی از سوی سعید مرتضوی‪،‬‬ ‫دادس��تان س��ابق تهران‪ ،‬به عنوان‬ ‫مام��ور رس��یدگی به مس��تندات‬ ‫مربوط به آزار بازداشت شدگان‬ ‫ح��وادث اخی��ر ب��ه وی معرفی‬ ‫ش��ده بود اما اخیرا در بخش های‬ ‫مختلف خب��ری ش��بکه رادیو و‬ ‫تلویزی��ون دولتی‪ ،‬به نق��ل از این‬ ‫شخص آمده است که مستندات‬ ‫ارائه شده مهدی کروبی غیرقابل‬ ‫استناد بوده است‪.‬‬ ‫در ای��ن نام��ه از رئی��س رادیو و‬ ‫تلویزیون خواس��ته ش��ده تا فورا‬ ‫برنامه ای با حضور نماینده آقای‬ ‫کروب��ی برای توضی��ح آنچه که‬ ‫روی داده برگزار شود و یا اینکه‬ ‫رادی��و و تلویزی��ون متن اطالعیه‬ ‫دفتر او در این مورد را پخش کند‬ ‫«ت��ا مردم خ��ود در جریان ماجرا‬ ‫قرار گیرند‪».‬‬ ‫دبیرکل حزب اعتماد ملی در نامه‬ ‫خ��ود تلویحا به وج��ود اقداماتی‬ ‫توس��ط برخی مقامات مس��ئول‬ ‫برای جلوگیری از افشای واقعیات‬ ‫مربوط به آزار بازداشتیان‪ ،‬از جمله‬

‫تجاوز جنس��ی به تعدادی از زنان و‬ ‫مردان بازداشتی‪ ،‬اشاره می کند‪.‬‬ ‫پ��س از آنک��ه گ��زارش هایی از‬ ‫موارد شکنجه‪ ،‬قتل و تجاوز جنسی‬ ‫به ش��ماری از بازداش��ت شدگان‬ ‫اعتراض علیه تخلف های انتخاباتی‬ ‫در رس��انه های داخل��ی و خارجی‬ ‫انع��کاس یافت‪ ،‬مه��دی کروبی و‬ ‫میرحسین موس��وی هیاتی را برای‬ ‫رس��یدگی به این گزارش ها تعیین‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫در هفته های اخیر‪ ،‬آقای کروبی به‬ ‫انتشار اطالعاتی مربوط به چند مورد‬ ‫از اقدامات خالف علیه بازداش��ت‬ ‫ش��دگان‪ ،‬از جمله تج��اوز و قتل‪،‬‬ ‫مبادرت کرده و از مقامات مسئول‬ ‫خواسته است به این موارد رسیدگی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫آق��ای کروب��ی در توجی��ه ح��ق‬ ‫برخ��ورداری از پاس��خ گوی��ی به‬ ‫س��خنان قاضی مقدمی‪ ،‬خطاب به‬ ‫عزت اهلل ضرغامی می نویسد «البته‬ ‫بنده فکر می کنم اینجانب و کسانی‬ ‫که در راستای احقاق حقوق مردم‬ ‫تالش م��ی کنیم‪ ،‬به هم��ان اندازه‬ ‫برخی افراد که می خواستند جنایاتی‬ ‫را که انجام شده پنهان کنند‪ ،‬از این‬ ‫حق برخورداریم تا از تریبون رسانه‬ ‫ملی با مردم سخن بگوییم‪».‬‬ ‫نامه مهدی کروبی به رئیس سازمان‬ ‫رادیو و تلویزیون دولتی ایران پس از‬ ‫آن ارسال شد که قاضی مقدمی در‬ ‫سخنانی گفت که با آقای کروبی و‬ ‫برخی از بازداشت شدگان حوادث‬ ‫اخیر مالق��ات کرده و اف��زود که‬ ‫مس��تندات آقای کروبی در مورد‬ ‫آزار جنسی بازداشت شدگان قابل‬ ‫استناد نبوده است‪.‬‬ ‫در حالیک��ه مه��دی کروب��ی ارائه‬ ‫مس��تندات مربوط به تجاوز جنسی‬

‫دفتر کروبی اعالم می کند مسئولیت هرگونه اتفاق ناگواری‬ ‫که برای فرد شاکی و خانواده اش روی دهد با دادستان وقت‬ ‫تهران‪ ،‬آقای مرتضوی و نمایندگان ایشان خواهد بود‪.‬‬ ‫در بازداش��تگاه ه��ا را ب��ه دریافت‬ ‫تضمین امنیت ش��اهدان و قربانیان‬ ‫این اقدامات موکول س��اخته بود‪،‬‬ ‫رادی��و و تلویزی��ون در برنامه های‬ ‫دیگری هم گفته بود مهدی کروبی‬ ‫مدارک مستدلی را در مورد تجاوز‬ ‫جنس��ی در بازداش��تگاه ها تسلیم‬ ‫مقامات نکرده است‪.‬‬ ‫شاهد ناپدید شده‬ ‫در واکن��ش ب��ه اظه��ارات قاضی‬ ‫مقدمی‪ ،‬سایت سحام نیوز ‪ -‬متعلق‬ ‫به حزب اعتماد ملی ‪ -‬متن اطالعیه‬ ‫دفتر دبی��رکل ح��زب را در مورد‬ ‫یکی از بازداشت شدگانی که مورد‬ ‫تجاوز جنس��ی قرار گرفته منتشر و‬ ‫دلی��ل آن را «تنوی��ر افکار عمومی‬ ‫علی رغم میل باطنی آقای کروبی»‬ ‫به انتشار جزئیات این ماجرا عنوان‬ ‫کرده است‪.‬‬

‫این اطالعی��ه می افزای��د که چند‬ ‫روز قبل از تعطی��ل روزنامه اعتماد‬ ‫مل��ی‪ ،‬ارگان حزب اعتم��اد ملی‪،‬‬ ‫ش��کایات مربوط به روزنامه که در‬ ‫شعبه دیگری ثبت شده بود‪ ،‬ظاهرا‬ ‫به منظور حصول اطمینان از صدور‬ ‫حکم توقیف نشریه‪ ،‬توسط سعید‬ ‫مرتضوی‪ ،‬دادستان سابق تهران‪ ،‬به‬ ‫قاض��ی مقدمی ارجاع می ش��ود و‬ ‫آقای مرتضوی همچنین این فرد را‬ ‫به عنوان مامور رسیدگی به شکایات‬ ‫مربوط به سوء رفتار با بازداشتیان به‬ ‫آقای کروبی معرفی می کند‪.‬‬ ‫دفتر مهدی کروبی یادآور می شود‬ ‫که وی نامه ای در مورد آزار جنسی‬ ‫بازداش��ت شدگان حوادث اخیر به‬ ‫اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته که به‬ ‫محمود هاشمی شاهرودی‪ ،‬رئیس‬ ‫وقت قوه قضائیه‪ ،‬ارسال شد و آقای‬ ‫ش��اهرودی هم دادستان کل وقت‬ ‫را مامور رس��یدگی به این ماجرا و‬

‫‪YJ Electric Licence Bonded‬‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﺑﺮﻗﻰ‬

‫ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﻯ‬

‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎﻯ ﻧﻮ‬ ‫ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﺑﺮﻗﻰ‬

‫‪604.830.6444‬‬

‫‪Call MOE‬‬

‫‪.10% = 2.35%‬‬ ‫‪Prime...2.25% BOC .25%‬‬

‫‪5.25‬‬

‫‪5.30‬‬

‫‪3.99‬‬

‫‪3.89‬‬

‫‪3.59‬‬

‫‪3.05‬‬

‫‪2.55‬‬

‫شد‪.‬‬ ‫در ادامه اطالعیه دفتر مهدی کروبی‬ ‫آمده است که «سئواالت و مطالبی‬ ‫از سوی این مسئوالن قضایی نسبت‬ ‫به وی [ش��اکلی] مطرح می شود و‬ ‫برخوردی زشت صورت می گیرد‬ ‫که نه تنها در شان و جایگاه دستگاه‬ ‫قضایی نیست بلکه در هیچ محکمه‬ ‫و دادگاه��ی نی��ز چنی��ن رفتاری‬ ‫صورت نمی گیرد» و هیات اعزامی‬ ‫قوه قضائیه به جای اطمینان دادن به‬ ‫شاهد در اینکه از امنیت برخوردار‬ ‫اس��ت به ارعاب او دست زدند و با‬ ‫مراجعه به منزل این شخص و مطلع‬ ‫ساختن پدرش از شرح ماجرا‪ ،‬او را‬ ‫تحت فشار قرار دادند‪.‬‬ ‫دفتر آقای کروبی یادآور می شود‬ ‫که فرد بازداشتی که از رفتار هیات‬ ‫تحقیق با خود بسیار متاثر شده بود‪،‬‬ ‫در نام��ه ای که متن آن در س��ایت‬ ‫سحام نیوز منتشر شد جزئیات این‬ ‫رفتار را شرح داد‪.‬‬ ‫دفتر دبی��رکل ح��زب اعتماد ملی‬ ‫ضمن ابراز تاسف از رفتار برخی از‬ ‫مسئوالن قضایی‪ ،‬اعالم می کند که‬ ‫«رفتاری که با یکی از بازداشت‬

‫دریافت مس��تندات آق��ای کروبی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در این اطالعیه آمده است که در آن‬ ‫زمان‪ ،‬نماینده دادستان کل همچنین‬ ‫خواستار مالقات با یکی از بازداشت‬ ‫شدگانی شد که مورد آزار جنسی‬ ‫قرار گرفته بود و «بسیار از رفتارهای‬ ‫زشت صورت گرفته با این فرد متاثر‬ ‫شده و به او گفته بود اجازه ندهد تا‬ ‫کسی از ماجرا خبردار شود و قول‬ ‫داده بود تا نس��بت به احقاق حقوق‬ ‫او هر کاری که الزم باشد از طریق‬ ‫دستگاه قضایی انجام دهد‪».‬‬ ‫به گفته دفتر دبیرکل حزب اعتماد‬ ‫ملی‪ ،‬پ��س از آن‪ ،‬به درخواس��ت‬ ‫س��عید مرتضوی‪ ،‬قاضی مقدمی و‬ ‫شخص دیگری با فرد بازداشتی در‬ ‫دفتر مهدی کروبی مالقات کردند‬ ‫اما این ف��رد در اعت��راض به اینکه‬ ‫«س��ئواالتی که از وی پرسیده می‬ ‫شود در راستای تالش برای احقاق‬ ‫حقوق وی نبوده بلکه همه تالش ها‬ ‫به این س��مت است که او محاکمه‬ ‫شود» جلسه مالقات راترک گفت‬ ‫اما با میانجیگ��ری آقای کروبی‪ ،‬به‬ ‫جلسه بازگشت و فرد شاکی برای‬ ‫معاینه به پزش��کی قانونی هم اعزام‬

‫ادامه در صفحه ‪30‬‬

‫ساخت انواع کابینت چوبی‬ ‫ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻗﺒﻮﻝ ﺳﻔﺎﺭﺷﺎﺕ ﺷﻤﺎ‬

‫»ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ«‬

‫ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪(604) 789-0650‬‬

‫‪Kitchen Cabinets‬‬ ‫‪Cabinet Doors‬‬ ‫‪Crown Moulding‬‬ ‫‪Stain & Paint‬‬ ‫‪604.789.0650‬‬

‫‪E.toskawood2008@yahoo.ca‬‬ ‫‪#23-1750 McLean, Port Coquitlam‬‬


‫‪20‬‬

‫‪20 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 918‬جمعه ‪ 13‬شهریور ‪1388‬‬

‫در خواست ‪ ۵+۱‬از ایران‬ ‫برای مذاکرات اتمی طی هفته های آینده‬

‫رادی��و ف��ردا‪ -‬يک مق��ام وزارت‬ ‫امور خارجه آلمان روز چهارشنبه‬ ‫به نمايندگی از گروه ‪ ۵+۱‬از ايران‬ ‫خواس��ت که پيش از آغاز نشست‬ ‫مجم��ع عموم��ی س��ازمان ملل با‬ ‫مذاکرات بر س��ر برنامه هس��ته ای‬ ‫خود موافقت کند‪.‬‬ ‫بيانيه فولکر استانزل‪ ،‬معاون سياسی‬ ‫وزارت امور خارجه آلمان‪ ،‬که پس‬ ‫از ديدار نمايندگان فرانسه‪ ،‬آمريکا‪،‬‬ ‫بريتانيا‪ ،‬چين و روسيه به همراه آلمان‬ ‫درفرانکفورتصادرشد‪،‬پاسخیبه‬ ‫اظهارات تازه سعيد جليلی‪ ،‬مذاکره‬ ‫کننده ارشد هسته ای ايران‪ ،‬درباره‬ ‫آمادگی تهران برای مذاکره با این‬ ‫کشورها ارزيابی شده است‪.‬‬ ‫س��عيد جليلی‪ ،‬دبير ش��ورای عالی‬ ‫امنيت ملی ايران‪ ،‬روز سه شنبه اعالم‬ ‫کرده بود که ايران بسته پيشنهادی‬ ‫جديدی برای مذاکره درباره برنامه‬ ‫ی خود آماده کرده اس��ت‬ ‫هس��ته‌ا ‌‬ ‫و آمادگ��ی دارد ت��ا در مورد آن با‬ ‫غرب وارد مذاکره شود‪.‬‬ ‫فولکر استانزل گفته است‪« :‬با توجه‬ ‫به اظهارات دکت��ر جليلی در هفته‬ ‫جاری مبنی بر آمادگی ايران برای‬ ‫از س��ر گيری مذاکره‪ ،‬انتظار دارم‬ ‫ايران با پيش��نهاد مذاکره که در ماه‬ ‫آوريل ارائه ش��د‪ ،‬تا قبل از نشست‬ ‫مجمع عمومی موافقت کند‪».‬‬ ‫مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد‬ ‫در روز های ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۵‬س��پتامبر در‬ ‫نيويورک برگرزار خواهد شد‪.‬‬ ‫فولک��ر اس��تانزل همچنين تصريح‬ ‫کرده اس��ت‪« :‬ايران بايد به اضطرار‬ ‫نياز به اعتماد سازی درباره ماهیت‬

‫برنام��ه هس��ته ای خ��ود از طريق‬ ‫هم��کاری کامل ب��ا جامعه جهانی‬ ‫آگاه باشد‪».‬يک ديپلمات اروپايی‬ ‫در همي��ن زمين��ه ب��ه خبرگزاری‬ ‫«رويترز»‪ ،‬گفته اس��ت قدرت های‬ ‫جهان��ی مايل به گفت وگو با ايران‬ ‫هس��تند‪.‬در همين زمين��ه يک مقام‬ ‫اروپايی تاکيد کرده است که شش‬ ‫کشور خواهان برگزاری اين گفت‬ ‫وگو ها طی دو هفته آينده هستند‪.‬‬ ‫پيشتر باراک اوباما‪ ،‬رييس جمهور‬ ‫آمري��کا‪ ،‬تا ماه س��پتامبر ب��ه ايران‬ ‫فرصت داده بود که به پيشنهاد گروه‬ ‫‪ ۵+۱‬برای مذاکره درباره برنامه هسته‬ ‫ای اين کشور‪ ،‬پاسخ دهد‪.‬‬ ‫آق��ای اوبام��ا هش��دار داده بود در‬ ‫صورت خودداری ايران از پاس��خ‬ ‫به اين پيشنهاد‪ ،‬فشارهای بين المللی‬ ‫افزايش يافته و تحريم های تازه ای‬ ‫عليه اين کشور اتخاذ خواهد شد‪.‬‬ ‫کشورهای غربی‪ ،‬ايران را متهم می‬ ‫کنند که در پوشش برنامه هسته ای‬

‫خود در صدد دستيابی به تکنولوژی‬ ‫الزم برای ساخت سالح اتمی است‪.‬‬ ‫ايران اين اتهام را رد می کند‪.‬‬ ‫در همين حال‪ ،‬محمد البرادعی‪ ،‬که‬ ‫دوران رياس��ت وی بر آژانس بين‬ ‫المللی انرژی اتمی رو به اتمام است‪،‬‬ ‫روز گذش��ته گفته بود‪ :‬ش��واهدی‬ ‫برای تاييد دس��تيابی ايران به سالح‬ ‫اتمی در آينده نزديک وجود ندارد‪.‬‬ ‫آژان��س بين المللی انرژی اتمی در‬ ‫آخرين گزارش خود درباره برنامه‬ ‫هسته ای ايران اعالم کرده است‪ :‬به‬ ‫رغم اين که اي��ران به ميزان کمی‪،‬‬ ‫توليد س��وخت هس��ته ای خود را‬ ‫کاهش داده است‪ ،‬ولی اين کشور‬ ‫به س��واالت موجود درب��اره «ابعاد‬ ‫احتمالی نطامی» اين برنامه پاس��خ‬ ‫نداده است‪.‬‬ ‫در اين گزارش آمده اس��ت‪ :‬ايران‬ ‫در خواست ها برای بازرسی موثر و‬ ‫نظارت بر تاسيسات نطنز را برآورده‬ ‫کرده است‬

‫‪DZ Designer’s Zone‬‬ ‫‪Hair & Day Spa & Nail‬‬

‫‪MORNING SPECIAL‬‬ ‫‪Japanese Straightening‬‬

‫ﺻﺎﻑ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻮ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ژﺍﭘﻨﻰ‬ ‫‪Korean Digital Perm‬‬

‫‪REFRESH SPECIAL‬‬ ‫‪ 17‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻮﻯ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ‬ ‫ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻮﻯ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ‪ 22‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﺍﺯ ‪ 52‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﺭﻧﮓ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻮ‬

‫‪Tel: 604.677.2145‬‬ ‫‪Cell: 778-885-5836‬‬

‫‪ ۲0‬درصد‬ ‫تخفیف‬

‫‪First Visit Only‬‬

‫ﻓﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻮ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﻛﺮﻩﺍﻯ‬

‫ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ‬ ‫‪ 10‬ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺑﻌﺪﺍﺯﻇﻬﺮ‬

‫فقط‬ ‫‪ 100‬دالر‬ ‫‪All length‬‬

‫‪#110-5172 Kingsway & Royal Oak, Burnaby‬‬ ‫‪Business Hours: Mon-Sat 10am to 7 pm‬‬

‫یوشکافیشر‪:‬‬ ‫رهبران ایران تاریخ بخوانند‬ ‫یرادیوفردا‪-‬بوشکافیشروزیرخارجه‬ ‫پیشین آلمان از انتخاب باراک اوباما‬ ‫به عنوان رئیس جمهوری آمریکا به‬ ‫عن��وان بزرگترین فرصت تاریخی‬ ‫ب��رای ایران نام ب��رده و ابراز عقیده‬ ‫کرده است‪ ،‬ایران در حال از دست‬ ‫دادن این فرصت است‪.‬‬ ‫آقای فیش��ر در مقاله‌ای ب��ا عنوان‬ ‫«ش��اخ زیتون اوباما برای ایران» که‬ ‫روز دوش��نبه در روزنامه بریتانیایی‬ ‫گاردین منتشر شد‪ ،‬نوشته است‪ ،‬این‬ ‫فرصت منحصر به فرد همان اعالم‬ ‫آمادگ��ی اوباما برای گفت و گو با‬ ‫ایران است‪ ،‬به شرط آن که رهبران‬ ‫ایران هم بخواهن��د از این فرصت‬ ‫استفادهکنند‪.‬‬ ‫به اعتقاد وزیر خارجه پیشین آلمان‬ ‫در ش��رایط کنونی نش��انه‌هایی از‬ ‫آمادگی رهبران ایران برای استفاده‬ ‫از این فرصت به چشم نمی‌خورد‪،‬‬ ‫چرا که پیش��نهاد ب��اراک اوباما در‬ ‫عین حال برای ِرژیم ایران خطری‬ ‫جدی به شمار می‌آید‪.‬‬ ‫یوش��کا فیش��ر افزوده است‪ « :‬هیچ‬ ‫چیز به اندازه کاهش تنش در روابط‬ ‫ب��ا آمریکا رهبران ای��ران را نگران‬ ‫نمی‌کند‪».‬‬ ‫در ادامه این مقاله آمده است‪ِ ،‬رژیم‬ ‫حاک��م بر ای��ران از ج��رج بوش و‬ ‫دولت نئومحافظه‌کار وی اس��تقبال‬ ‫می‌کرد‪ ،‬چرا که وجود این دولت‬ ‫به رهب��ران ای��ران اجازه م��ی‌داد‪،‬‬ ‫انسجام درونی خود را حفظ کرده‬ ‫و در عین حال به دخالت‌های خود‬

‫در عراق و افغانستان هم ادامه دهند‪.‬‬ ‫یوشکا فیشر می‌نویسد‪ ،‬رهبران ایران‬ ‫تنهابخشیازمدرنیسمرامی‌خواهند‬ ‫و آن اقتصادی پیشرفته‪ ،‬فن‌آوری و‬ ‫توسعه زیرساخت‌ها است در حالی‬ ‫که در مقابل آزادی‪ ،‬دمکراس��ی و‬ ‫حاکمیتقانونمی‌ایستند‪.‬‬ ‫وزیر خارجه پیشین آلمان با اشاره‬ ‫به برگزاری تظاهرات گس��ترده در‬ ‫ایران در اعتراض به نتایج انتخابات‬ ‫ریاس��ت جمه��وری و س��رکوب‬ ‫خش��ونت آمیز معترض��ان از آن به‬ ‫عنوان آغ��از ایجاد ش��کاف میان‬ ‫نخبگان سیاسی جمهوری اسالمی‬ ‫در ب��اره رویکرد کلی نظام نام برده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه اعتقاد یوش��کا فیش��ر هرچند‬ ‫جمهوری اسالمی باید میان انزوا و‬ ‫گش��ایش در روابط با جهان خارج‬ ‫یک��ی را برگزیند‪ ،‬اما در ش��رایط‬ ‫کنونی به نظر می‌رسد که طرفداران‬ ‫انزوا در ای��ران در موضع برتر قرار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫در بخ��ش دیگری از ای��ن مقاله با‬ ‫اش��اره به تاریخچه انقالب اسالمی‬ ‫آمده اس��ت‪ ،‬هرچند انقالب آیت‬ ‫اهلل خمینی این انقالب را اس�لامی‬ ‫خوانده بود اما یکی از اهداف مهم‬ ‫آن تامین اس��تقالل ملی و مقابله با‬ ‫نفوذ خارجی بود‪.‬‬ ‫یوش��کا فیش��ر ادامه می‌دهد‪ ،‬سی‬ ‫سال پس از انقالب اسالمی پیشنهاد‬ ‫ب��اراک اوباما می‌توان��د‪ ،‬به تامین‬ ‫استقالل ایران و تعبیر رویای تبدیل‬

‫شدن به یک قدرت و تمدن بزرگ‬ ‫و پذیرفته ش��دن در جمع قدرتهای‬ ‫جهانی بیانجامد‪ ،‬ه��ر چند رهبران‬ ‫کنونی ایران مسیر رویارویی را در‬ ‫پیشگرفته‌اند‪.‬‬ ‫فیش��ر در بخش دیگ��ری از مقاله‬ ‫خ��ود به مقایس��ه انقالب ای��ران با‬ ‫انقالب‌های دیگر در کش��ورهای‬ ‫آسیایی‪ ،‬آفریقایی و آمریکای التین‬ ‫می‌پردازد و با اشاره به این که اغلب‬ ‫این انقالب‌ها م��دل اتحاد جماهیر‬ ‫ش��وروی پیش��ین را برگزیدن��د‪،‬‬ ‫می‌افزاید‪ ،‬اتحاد ش��وروی به خاطر‬ ‫کمبود موش��ک و سالح هسته‌ای‬ ‫سقوط نکرد‪ ،‬بلکه علت فروپاشی‬ ‫آن ضعف اقتصادی بود‪.‬‬ ‫فیشر می‌نویسد‪ « :‬به نظر نمی‌رسد‪،‬‬ ‫رهبران ای��ران بخواهن��د از تاریخ‬ ‫عبرت بگیرند‪ ،‬به ج��ای این‪ ،‬آنها‬ ‫همچنان به راهکارهای کهنه عصر‬ ‫ضد استعماری دل بسته‌اند‪».‬‬ ‫یوش��کا فیش��ر با اش��اره به هراس‬ ‫رهب��ران جمه��وری اس�لامی از‬ ‫«انق�لاب رنگ��ی» ادام��ه می‌دهد‪،‬‬ ‫کش��ورهایی نظیر چین‪ ،‬روس��یه و‬ ‫ویتنام نیز که تنها بخشی از مدرنیسم‬ ‫را می‌پس��ندند‪ ،‬از «انقالب رنگی»‬ ‫می‌هراس��ند‪ ،‬اما این کشورها برای‬ ‫مقابله با این نوع «مدرنیسم سیاسی»‬ ‫به ابزارهایی مانن��د اقتصاد‪ ،‬آزادی‬ ‫اجتماعی و همگرای��ی با بازارهای‬ ‫جهانی متوسل شده‌اند‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬


‫‪21‬‬

‫‪21 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 918‬جمعه ‪ 13‬شهریور ‪1388‬‬

‫جناح اقليت مجلس خواستار‬ ‫تعقيب كيفرى صدا و سيما شد‬

‫درمانده شده‌ام‪ ،‬نمی‌دانم دکتر زنده است یا نه؟‬ ‫فریدون زرنگار رادیو فردا ‪-‬‬ ‫ب��ا گذش��ت بی��ش از ده روز از‬ ‫بازداش��ت محمد ملک��ی‪ ،‬رئیس‬ ‫سابق دانش��گاه تهران‪ ،‬خانواده وی‬ ‫هنوز موفق به تماس با او نشده‌اند‪ .‬با‬ ‫توجه به بیماری آقای ملکی همسر‬ ‫و فرزندان وی نگران جان او هستند‪.‬‬ ‫دکتر محمد ملکی از فعاالن سیاسی‬ ‫منتق��د حکوم��ت اس��ت‪ ،‬و اولین‬ ‫رئیس دانشگاه تهران پس از انقالب‬ ‫اسالمی سال ‪ ۱۳۵۷‬بود‪.‬‬ ‫رادیوف��ردا در گفت‌وگوی��ی ب��ا‬ ‫قدسی میرمعز‪ ،‬همسر دکتر ملکی‪،‬‬ ‫از آخری��ن خبرهایی که ایش��ان از‬ ‫وضعیت همس��ر خود دارد پرسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫قدسی میرمعز‪ :‬اکنون ‪ ۱۰‬روز است‬ ‫که او را برده‌اند‪ .‬ي��ک روز بعد از‬ ‫بازداشت آقای دکتر ملکی‪ ،‬آقای‬ ‫دکتر موالي��ی‪ ،‬وکيل ايش��ان‪ ،‬در‬ ‫دادستانی انقالب شعبه ‪ ۲‬او را ديده‬ ‫و او ورقه وکال��ت را مجددا ً امضا‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬ولی بعد از آن ديگر‬ ‫هيچ خبری نداريم‪.‬‬ ‫خانم ملکی! اطالع داريد همسرتان‬ ‫به چه اتهامی بازداشت شده است؟‬ ‫قدس��ی میرمعز‪ :‬گفته‌ان��د اتهام او‬ ‫اقدام عليه امنيت ملی و شرکت در‬ ‫اغتشاشات است‪ .‬دکتر ملکی به اين‬ ‫اتهامات اعتراض ک��رده‪ ،‬چون او‬ ‫اصال رأی نداد و حدود سه ماه بود‬ ‫که در رخت‌خواب بستری بود‪.‬‬ ‫شما بعد از بازداشت‪ ،‬با آقای دکتر‬ ‫ملکی مالقات داشته‌ايد؟‬ ‫قدسی میرمعز‪ :‬نه ايش��ان را ديده‌ام‬ ‫و نه تلفن زده اس��ت و هيچ خبری‬

‫بیش از ده روز از بازداش�ت دکتر محمد ملکی‪ ،‬رئیس سابق‬ ‫دانش�گاه تهران می گ�ذرد اماخان�واده وی هنوز موفق به‬ ‫تماس با او نش�ده‌اند‪ .‬با توجه به بیماری آقای ملکی همسر‬ ‫و فرزندان وی نگران جان او هس�تند‪ .‬دکتر محمد ملکی از‬ ‫فعاالن سیاسی منتقد حکومت است‪.‬‬ ‫ندارم‪ .‬با توجه ب��ه اين که گفته‌اند‬ ‫دو م��اه بازداش��ت موق��ت در بند‬ ‫‪ ۲۰۹‬زندان اوين اس��ت و می‌دانيم‬ ‫ک��ه ش��رايط ‪ ۲۰۹‬چگونه اس��ت‪،‬‬ ‫اگر خدايی نکرده باليی سر دکتر‬ ‫بيايد اص ً‬ ‫ال در سلول انفرادی کسی‬ ‫نمی‌فهمد‪.‬‬ ‫آق��ای مواليی بع��د از اولين ديدار‬ ‫با آقای دکتر‪ ،‬آيا باز هم تماس��ی با‬ ‫موکل خود داشته است؟‬ ‫قدسی میرمعز‪ :‬نه‪ ،‬البته آقای مواليی‬ ‫به من گفت که روزهای چهارشنبه‬ ‫آقای حداد هست و برو دادستانی‪.‬‬ ‫من به دادس��تانی انق�لاب مراجعه‬ ‫کردم‪ ،‬آخر سر گفتند آقای حداد‬ ‫و آق��ای عقيل��ی‪ ،‬رئيس دفت��ر او‪،‬‬

‫مرخصی هستند و چون دکتر ملکی‬ ‫وکيل دارد به شما اجازه نمی‌دهند‬ ‫با او مالقات کنيد يا تماس��ی داشته‬ ‫باشيد‪.‬‬ ‫دکتر ملکی بايد ه��ر ‪ ۲۸‬روز يک‬ ‫بار يک آمپول خاص برای بيماری‬ ‫س��رطان پروس��تاتش تزريق کند‪.‬‬ ‫پنج‌شنبه گذشته نوبت تزريق بود و‬ ‫امکان تزري��ق اين آمپول در زندان‬ ‫نيست‪ ،‬چون اين دارو بسيار حساس‬ ‫است و هنگام تزريق بيمار بايد در‬ ‫آرامش کامل باشد و اين مسئله در‬ ‫زندان ممکن نيست‪.‬‬ ‫از وزارت اطالع��ات تلف��ن زدند‬ ‫که آمپول دکتر را بياوريد اينجا ما‬ ‫خودم��ان تزريق می‌کني��م‪ ،‬به آنها‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻧﻮﺳﺎﺯ ﻛﺎﻧﻜﺮﻳﺖ ﺑﺎ ﻭﺳﻌﺘﻰ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯ‬ ‫ﺍﺯ ‪ 1200‬ﻓﻮﺕ ﻣﺮﺑﻊ‪ ،‬ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ‬ ‫ﻭ ﻳﻚ ﺩﻓﺘﺮ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺩﻭ ﺣﻤﺎﻡ‪ ،‬ﻛﻒ ﭘﺎﺭﻛﺖ‪،‬‬ ‫ﺷﻮﻣﻴﻨﻪ‪ ،‬ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪﺍﻯ ﺑﺎ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻣﺪﺭﻥ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻜﻦ‬ ‫ﻭﺳﻴﻊ ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺁﺏ‪ ،‬ﭘﻞ‪ ،‬ﺷﻬﺮ ﻭ ﻛﻮﻩﻫﺎﻯ ﺳﺒﺰ‬ ‫ﻧﻮﺭﺕﺷﻮﺭ‪ ،‬ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻰ‬

‫ﻣﻨﺰﻝ ﭘﻨﺞ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 3‬ﺣﻤﺎﻡ‪ ،‬ﺳﻪ ﺷﻮﻣﻴﻨﻪ‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺎﻁ ﻣﺤﺼﻮﺭ‪ ،‬ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻯ ﺳﺒﺰ‪ ،‬ﻛﻒ‬ ‫ﭘﺎﺭﻛﺖ‪ ،‬ﺍﺗﺎﻕ ﻧﺸﻴﻤﻦ ﻭﺳﻴﻊ ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﺑﻠﻨﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﻟﺒﺎﺯ ﻭ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺯﻳﺒﺎﻯ‬ ‫‪ ،Grous Wood‬ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ‬ ‫‪ Handsworth‬ﻭ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪﺍﻯ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﺳﻜﻰ ﺩﺭ ﻧﻮﺭﺕﻭﻧﻜﻮﻭﺭ‬

‫ﻗﻴﻤﺖ ‪ 689،000‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﻗﻴﻤﺖ ‪ 998،000‬ﺩﻻﺭ‬

‫‪683 Victoria Park‬‬

‫ﺩﻓﺘﺮ ﻛﺎﺭ ﺗﺠﺎﺭﻯ‬

‫ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ‪ 727‬ﻓﻮﺕ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺩﻳﺪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻻﻧﺰﺩﻝ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻓﺘﺮ ﻛﺎﺭ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ‪،‬‬ ‫ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ‪ ،‬ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ‪ ،‬ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ‪ 359،000‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻰﺭﺳﺪ‪ .‬ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ‬ ‫ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻐﻼﺗﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪1433 Lonsdale Avenue, North Vancouver‬‬

‫گفتم شما امکان ندارد بتوانيد با اين‬ ‫شرايط آمپول را تزريق کنيد‪.‬‬ ‫داروه��ا را ک��ه ب��ه دس��ت دکتر‬ ‫نمی‌دهن��د و ما نگران هس��تيم که‬ ‫داروه��ا را به‌موقع ب��ه دکتر ندهند‬ ‫و وضعيت جس��می او به‌شدت در‬ ‫معرض خطر است‪.‬‬ ‫آقای مواليی تالش کرده دکتر را‬ ‫ببيند و موفق نشده است؟‬ ‫قدس��ی میرمعز‪ :‬بله‪ ،‬آقای مواليی‬ ‫همان روز چهارش��نبه ک��ه من به‬ ‫دادستانی انقالب رفتم‪ ،‬اقدام کرد و‬ ‫قرار است دوباره مسئله را پي‌گيری‬ ‫کند تا ببيند نتيجه چه خواهد شد‪.‬‬ ‫در نظ��ر داريد چ��ه اقداماتی انجام‬ ‫دهيد؟‬ ‫قدس��ی میرمعز‪ :‬حقيقت اين است‬ ‫که من نمی‌توانم کاری انجام دهم‪.‬‬ ‫دفعه‌های قبل من بارها به زندان اوين‬ ‫و دادستانی انقالب مراجعه می‌کردم‬ ‫و آنها به من جواب می‌دادند‪ .‬اما اين‬ ‫بار نمی‌دانم اص ً‬ ‫ال کجا بايد مراجعه‬ ‫کنم‪ .‬کس��انی که آمدند و دکتر را‬ ‫بازداش��ت کردند‪ ،‬گفتند از سوی‬ ‫وزارت اطالعات هستند و دکتر را‬ ‫پيش آقای حداد می‌برند‪.‬‬ ‫آقای حداد مرا خوب می‌شناس��د‪،‬‬ ‫چون سال ‪ ۸۰‬با اين‌ها درگير بوديم‬ ‫و دکتر در س��ال ‪ ۶۰‬در زندان اوين‬ ‫بود‪ ،‬اما وقتی مراجعه کردم گفتند او‬ ‫مرخصی است‪.‬‬ ‫آق��ای مواليی هم ت�لاش خود را‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬ولی من نم��ی دانم اص ٌ‬ ‫ال‬ ‫به کجا مراجعه کنم‪ .‬واقعا ٌ درمانده‬ ‫شده‌ام و نمی‌دانم دکتر زنده است‬ ‫يا نه‪.‬‬

‫رادی��و فردا‪ -‬دبير كل فراكس��يون‬ ‫اقليت مجلس در نامه اى به رييس‬ ‫قوه قضاييه پخش جلسات دادگاه‬ ‫اصالح طلب��ان از تلويزيون را غير‬ ‫قانونى دانس��ت و خواستار تعقيب‬ ‫كيفرى صدا و سيما شد‪.‬‬ ‫محمد رض��ا تابش در اي��ن نامه با‬ ‫استناد به تبصره ماده ‪ ۱۸۸‬قانون آيين‬ ‫دادرس��ى كيفرى‪ ،‬پخش جلسات‬ ‫دادگاه هاى بازداشت شدگان پس‬ ‫از انتخابات رياس��ت جمهورى از‬ ‫سوى صدا و سيما را «نقض قانون»‬ ‫دانسته و خواس��تار رسيدگى آيت‬ ‫اهلل صادق الريجانى به اين «تخلف‬ ‫آشكار» شده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس تبصره م��اده ‪ ۱۸۸‬قانون‬ ‫كيفرى ايران‪« ،‬منظور از علنى بودن‬ ‫محاكم��ه‪ ،‬عدم ايج��اد مانع جهت‬ ‫حضور افراد در جلسات رسيدگى‬ ‫است‪.‬‬ ‫خبرن��گاران رس��انه‌ها م��ى توانند‬ ‫ب��ا حض��ور در دادگاه از جري��ان‬ ‫رس��يدگى گ��زارش مكتوب تهيه‬ ‫كرده و بدون ذكر نام يا مشخصاتى‬ ‫كه معرف هويت فردى يا موقعيت‬ ‫ادارى و اجتماعى شاكى و متشكى‬ ‫عنه باش��د منتش��ر نمايد‪ .‬تخلف از‬ ‫قس��مت اخير اين تبصره در حكم‬ ‫افتراء است‪».‬‬ ‫تلويزيون دولتى جمهورى اسالمى‬ ‫ايران در هفته هاى اخير كه دادگاه‬ ‫انقالب اسالمى‪ ،‬چندين جلسه براى‬ ‫رس��يدگى به اتهام هاى افرادى كه‬ ‫«اغتشاشگر» خوانده شده اند برگزار‬ ‫ك��رده‪ ،‬اق��دام به پخش مش��روح‬ ‫اظهارات آنها كرده است‪.‬‬

‫ﺯﻣﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﻭﺳﻌﺖ ‪ 9000‬ﻓﻮﺕ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ‪ 4‬ﺍﺗﺎﻕ‬ ‫ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ‪ 4‬ﺣﻤﺎﻡ ﻭ ﺩﻭ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ‬ ‫ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ‪ Handsworth‬ﻭ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻣﺪﺭﺳﻪ‬ ‫ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻰ ﻭ ﺣﻮﺯﻩ ‪،Edgemond Village‬‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﻰ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻇﻬﺎﺭ‬ ‫ﺗﺎﺳﻒ ﺩﺭ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺗﻤﺎﺱ‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪3560 Highland Blvd.‬‬

‫ﻗﻴﻤﺖ ‪ 775،000‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﻚﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﻭﺳﻴﻊ‬ ‫ﻭ ﺧﻨﻚ‪ ،‬ﻣﻨﻈﺮﻩ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﮔﻮﺷﻪﺍﻯ‬ ‫ﺍﺯ ﺁﺏ‪ ،‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺳﻘﻒ ﺑﻠﻨﺪ‪ ،‬ﺷﻮﻣﻴﻨﻪ ﻭ‬ ‫ﺍﺟﺎﻕ ﺧﻮﺭﺍﻙﭘﺰﻯ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ‪ ،‬ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ‬ ‫ﺭﺧﺘﺸﻮﻳﻰ ﻭ ﺧﺸﻚﻛﻦ‪ ،‬ﮔﺎﺭﺍژ‪ ،‬ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ‬ ‫ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻰ‪ ،‬ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ‪،Safeway‬‬ ‫ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 160‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ ﺷﺮﻗﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫برخى گزارش هاى منتشره حاكى‬ ‫است كه صدا و سيماى جمهورى‬ ‫اسالمى در بين س��ريال ها و برنامه‬ ‫ه��اى پر بيننده خود نيز بخش هاى‬ ‫گزينشى «اعترافات» افراد محاكمه‬ ‫شده را پخش كرده است‪.‬‬ ‫در جري��ان اين دادگاه ها‪ ،‬دهها نفر‬ ‫از بازداشت شدگان از جمله برخى‬ ‫از چهره هاى شاخص اصالح طلب‬ ‫نظيرمحمدعلىابطحى‪،‬معاونسابق‬ ‫رياستجمهورى‪،‬محمدعطريانفر‪،‬‬ ‫عض��و ش��وراى مرك��زى حزب‬ ‫كارگ��زاران‪ ،‬محس��ن ميردامادى‪،‬‬ ‫دبير كل حزب مشاركت و عبداهلل‬ ‫رمض��ان زاده‪ ،‬س��خنگوى دولت‬ ‫محمد خاتمى محاكمه شدند‪.‬‬ ‫تلويزيوندولتى ايرانبارها اظهارات‬ ‫برخ��ى از اي��ن اف��راد را ب��ا عنوان‬ ‫«اعتراف» به تالش ب��راى «انقالب‬ ‫و كودت��اى مخمل��ى» در نا آرامى‬ ‫هاى پس از انتخابات دهم رياست‬ ‫جمهورى پخش كرده است‪.‬‬ ‫در جريان اي��ن نا آرامى ها بيش از‬ ‫چهار ه��زار نفر بازداش��ت و دهها‬ ‫نفر نيز توسط نيروهاى امنيتى كشته‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫درخواست تشكيل دادگاه‬ ‫عوامل زندان كهريزك‬ ‫دبير كل فراكسيون اقليت مجلس‬ ‫در بخ��ش ديگ��رى از نامه خود به‬ ‫موضوعبازداشتگاهكهريزكاشاره‬ ‫كرده كه گزارش هاى زيادى از‬ ‫ادامه در صفحه ‪30‬‬

‫سهیل روحانی‬ ‫مشاور امالک‬ ‫‪)604( 551-5141‬‬

‫‪Cell: 604.551.5141‬‬ ‫‪Office: 604.988.8000‬‬


‫‪22‬‬

‫‪22 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 918‬جمعه ‪ 13‬شهریور ‪1388‬‬

‫مرتضوی‪ :‬کارنامه ام در وقایع بعد از انتخابات‬ ‫درخشان است؟‬

‫ترس خامنه ای از آموزش‬ ‫علوم انسانی در دانشگاه ها‬ ‫بی بی س��ی ‪ -‬علی خامن��ه ای می‬ ‫گوید آم��وزش بس��یاری از علوم‬ ‫انس��انی در دانش��گاه ها باعث بی‬ ‫اعتقادی به تعالیم الهی و اس�لامی‬ ‫می شود‪ .‬وی همچنین شمار استادان‬ ‫معتقد به «جهان بینی اس�لامی» در‬ ‫دانش��گاه ها را ک��م ارزیابی کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی که در جمع شماری از استادان‬ ‫اعضای هیات های علمی و رؤسای‬ ‫دانش��گاه های ایران اظهار نظر می‬ ‫کرد‪، .‬تحصیل حدود دو میلیون نفر‬ ‫از سه و نیم میلیون دانشجو در ایران‬ ‫در رش��ته های علوم انسانی را مایه‬ ‫نگرانی دانست «زیرا توانایی مراکز‬ ‫علمی و دانش��گاه ها در زمینه کار‬ ‫بومی و تحقیقات اسالمی در علوم‬ ‫انسانی و همچنین تعداد اساتید مبرز‬ ‫و معتقد به جهان بینی اسالمی رشته‬ ‫های علوم انسانی در حد این تعداد‬ ‫دانشجونیست‪».‬‬ ‫خامن��ه ای از آموزش بس��یاری از‬ ‫علوم انس��انی در دانش��گاه ها ابراز‬ ‫نارضایتی کرد و گفت‪« :‬بس��یاری‬ ‫از علوم انسانی مبتنی بر فلسفه هایی‬ ‫اس��ت که مبانی آنها مادی گری و‬ ‫بی اعتقادی به تعالیم الهی و اسالمی‬ ‫است و آموزش این علوم موجب بی‬ ‫اعتقادی به تعالیم الهی و اسالمی می‬ ‫شود و آموزش این علوم انسانی در‬ ‫دانشگاه ها منجر به ترویج شکاکیت‬ ‫و تردی��د در مبانی دینی و اعتقادی‬ ‫خواهد شد‪».‬‬ ‫خامن��ه ای از مراکز تصمیم گیری‬ ‫از جمله دولت‪ ،‬مجلس و ش��ورای‬ ‫عالی انقالب فرهنگی خواس��ت به‬ ‫این موضوع رسیدگی کنند‪.‬‬

‫وی همچنین خواستار «تعبد و تدین‬ ‫بیشتر» دانشجویان و جوانان شد زیرا‬ ‫به گفته وی در این صورت «عمل‪،‬‬ ‫رفتار و فکر آنها از آسیب کمتری‬ ‫برخوردار خواهد بود و جامعه‪ ،‬بهره‬ ‫بیشتری از آنان خواهد برد‪».‬‬ ‫خامن��ه ای همچنین ب��ار دیگر در‬ ‫اش��اره به بحران پ��س از انتخابات‬ ‫که با اعتراض های گسترده نسبت‬ ‫به اعالم پی��روزی محمود احمدی‬ ‫نژاد همراه بود‪ ،‬آن را «یک آزمون‬ ‫سیاسی تعیین کننده» توصیف کرد‬ ‫و گفت‪« :‬نظام جمهوری اسالمی به‬ ‫دلیل ظرفیت باالی خود توانست بر‬ ‫این مسائل فائق آید‪».‬‬ ‫وی هرچند ب��روز اعتراضات پس‬ ‫از انتخابات را ناشی از «آزادی های‬ ‫مختلف» در نظام اس�لامی دانست‬ ‫ام��ا در جای دیگری از س��خنانش‬ ‫این بحران را به «جنگ» تشبیه کرد‬ ‫و خواس��تار هم��ت اس��تادان برای‬ ‫پیروزی در آن شد‪.‬‬ ‫وی اس��تادان را «فرمانده��ان جبهه‬ ‫جن��گ ن��رم» خوان��د و گف��ت‪:‬‬ ‫«فرماندهان این جبهه باید با شناخت‬ ‫مسائل کالن‪ ،‬شناس��ایی دشمن و‬ ‫کش��ف اهداف او‪ ،‬طراحی کالن‬ ‫انجام دهند و براس��اس این طراحی‬ ‫حرکتکنند‪».‬‬ ‫بعض��ی از مق��ام ه��ای بلن��د پایه‬ ‫جمه��وری اس�لامی در اظه��ار‬ ‫نظرهایی از احتمال اعتراضات تازه‬ ‫سیاسیهمزمانبابازگشاییدانشگاه‬ ‫ها از اول مهر ماه ابراز نگرانی کرده‬ ‫ان��د‪ .‬از جمله خامن��ه ای چند روز‬ ‫پیش اظهار امیدواری کرده بود که‬ ‫«هدف آش��کار و مشخص دشمن‬

‫برای اینکه حداقل مدتی دانش��گاه‬ ‫ها را به تعطیلی و تش��نج و اختالل‬ ‫بکشاند» محقق نشود‪.‬‬ ‫خامن��ه ای در روز ‪ ۲۹‬خ��رداد در‬ ‫نماز جمعه ته��ران‪ ،‬در پی چندین‬ ‫روز تالط��م ب��ی س��ابقه در عم��ر‬ ‫‪ ۳۰‬س��اله جمهوری اسالمی شیوه‬ ‫های مخالفان در اعتراضات عظیم‬ ‫خیابانی را غل��ط خواند‪ .‬فردای آن‬ ‫روز نیروه��ای امنیت��ی از تجمع از‬ ‫پی��ش برنامه ریزی ش��ده مخالفان‬ ‫در میدان انقالب تهران جلوگیری‬ ‫کردن��د و در درگی��ری های پس‬ ‫از آن تعدادی از معترضان کش��ته‬ ‫شدند‪.‬این برخوردها خشم بسیاری‬ ‫از مخالفان را برانگیخت که از جمله‬ ‫در شعارهای تند علیه خامنه ای در‬ ‫اعتراضات بعدی تبلور یافت‪.‬‬ ‫اودر سخنان روز یکشنبه خود تاکید‬ ‫کرد که «آزادی غیرواقعی و مورد‬ ‫نظر غرب را مطلقا قبول ندارد و در‬ ‫این خصوص هیچ رو در بایستی هم‬ ‫با غرب نخواهد داشت‪».‬‬ ‫او که قبال ب��ر برخورد با «تخلفات‬ ‫و جنای��ات» ص��ورت گرفت��ه در‬ ‫حادثه کوی دانشگاه و بازداشتگاه‬ ‫کهریزک تاکید کرده است گفت‪:‬‬ ‫«هم��ه افرادی ک��ه در این حوادث‬ ‫دچار آسیب ش��ده اند بدانند نظام‪،‬‬ ‫تصمیم بر مجامله و گذشت ندارد و‬ ‫همانگونه که با افرادی که صریحا با‬ ‫نظام مقابله می کنند از موضع قانون‬ ‫و حق برخورد می کند‪ ،‬اگر کار بد‬ ‫و جنایتی انجام شده باشد‪ ،‬با عوامل‬ ‫این اقدامات نی��ز از موضع قانون و‬ ‫حق برخورد خواهد شد‪».‬‬

‫‪#102-333 Terminal Ave., Vancouver‬‬

‫‪Tel: 604-694-7772‬‬ ‫‪7670 Kingsway, Burnaby‬‬

‫‪www.dysco.ca‬‬

‫‪Tel: 604-525-1000‬‬ ‫ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻛﺎﻣﻴﻮﻥ‬ ‫ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺍﺳﺒﺎﺏﻛﺸﻰ ﻭ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ‬ ‫ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ‬ ‫ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪﻯ‬ ‫ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﺳﺒﺎﺏﻛﺸﻰ‬ ‫ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻯ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺩﻭﺭﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻏﺬ‬ ‫ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻭ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﺷﺴﺘﺸﻮﻯ ﻣﻮﻛﺖ‬ ‫ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ‪ ،‬ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ‬

‫‪TRUCK RENTAL‬‬ ‫‪MOVING‬‬ ‫‪DELIVERY & COURIER‬‬ ‫‪PACKAGING & WRAPPING‬‬ ‫‪PACKING MATERIALS‬‬ ‫‪JUNK REMOVAL‬‬ ‫‪DOCUMENT SHREDDING‬‬ ‫‪CLEANING SERVICE‬‬ ‫‪CARPET CLEANING‬‬ ‫‪HOME & OFFICE CARE‬‬

‫ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﺍﺭﺍﺋﻪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻭﻳﺲ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭﻧﻜﻮﻭﺭ‪(604) 694-7772 :‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺮﻧﺎﺑﻰ‪(604) 525-1000 :‬‬

‫بی ب��ی س��ی ‪ -‬س��عید مرتضوی‬ ‫دادس��تان س��ابق عمومی و انقالب‬ ‫تهران کارنامه خود را در اعتراضات‬ ‫بعد از انتخابات ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫«درخشان» توصیف کرده است‪.‬‬ ‫مرتضوی روز هشتم شهریور جای‬ ‫خ��ود را به عباس جعف��ری دولت‬ ‫آب��ادی داد و بع��د از آن از س��وی‬ ‫غالمحس��ین محس��نی اژه ای که‬ ‫دادستان کل کشور است به عنوان‬ ‫«معاون مطلق» دادستان کل کشور‬ ‫منصوب شد‪.‬‬ ‫مرتضوی در مراس��م تودیع خود و‬ ‫معارفه دادس��تان جدید عمومی و‬ ‫انقالب تهران گفته است‪ »:‬دادسرای‬ ‫عموم��ی و انق�لاب ته��ران در‬ ‫اغتشاشات اخیر کارنامه درخشانی‬ ‫داشته است‪».‬دادستان سابق عمومی‬ ‫و انقالب تهران گفت که در ابتدای‬ ‫فعالیتش ب��ا حادثه ‪ 18‬تیر ‪ 1378‬رو‬ ‫به رو ش��ده و انته��ای فعالیتش نیز‬ ‫مصادف با حوادث پس از انتخابات‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫به گفت��ه مرتض��وی‪ ،‬در حادثه ‪18‬‬ ‫تیر «رش��ادت و تالش بازپرسان و‬ ‫دادیاران امنی��ت اجتماعی موجب‬ ‫شد که پرونده های این بحران سریع‬ ‫مورد رس��یدگی قرار گی��رد و در‬ ‫پایان دوره کاری با بحران اجتماعی‬ ‫پس از انتخابات مواجه ش��دیم که‬ ‫همکاران ما در خاموش کردن این‬ ‫بحران و فتنه‪ ،‬تالش عظیمی کردند‬ ‫که جای تشکر دارد‪».‬‬ ‫مرتض��وری زمانی قاض��ی دادگاه‬ ‫مطبوع��ات بود و اح��کام تعطیلی‬ ‫شمار قابل توجهی از روزنامه ها را‬ ‫صادر کرد و با س��لب صالحیت از‬ ‫برخی اعضای هیات منصفه‪ ،‬مانع از‬

‫آن طرف بروم این کار را نخواهم‬ ‫کرد‪».‬‬ ‫آقای جعفری دولت آبادی گفت‪:‬‬ ‫«به شدت با خواسته ضابطان که می‬ ‫گویند چه کسی را بازداشت‪ ،‬آزاد‬ ‫و یا محکوم کنید‪ ،‬برخورد می کنیم‬ ‫و چنین اظهاراتی را بر نمی تابم‪».‬‬ ‫آقای جعفری دولت آبادی که پیش‬ ‫از این دادستان خوزستان بود‪ ،‬تاکید‬ ‫کرده « ضابطان و بازجویان باید در‬ ‫چارچوب قانون و مقررات و تحت‬ ‫اشراف دادستان انجام وظیفه کنند و‬ ‫مسئولیت آزادی ها‪ ،‬بازداشت ها و‬ ‫دستورات قضایی را می پذیرم چون‬ ‫من باید پاسخگو باشم‪».‬‬

‫فعالیت این دادگاه شد‪.‬‬ ‫وی هف��ت س��ال قب��ل به س��مت‬ ‫دادس��تان عمومی و انقالب تهران‬ ‫منصوب شد و در این سمت نیز به‬ ‫س��ختگیری و وارد کردن فشار به‬ ‫خصوص به متهم��ان پرونده های‬ ‫امنیتی شهرت یافت‪.‬‬ ‫بازداش��ت ه��ای گس��ترده فعاالن‬ ‫سیاسی در جریان اعتراضات پس از‬ ‫انتخابات مناقشه برانگیز ایران عمدتا سمت جدید برای مرتضوی‬ ‫با حکم س��عید مرتضوی صورت‬ ‫گرفته و در خارج نیز‪ ،‬دولت کانادا صادق الریجانی‪ ،‬رئیس قوه قضائیه‪،‬‬ ‫مرتضوی را متهم کرده اس��ت که در حکمی سعید مرتضوی‪ ،‬دادستان‬ ‫در قت��ل زه��را کاظم��ی‪ ،‬روزنامه س��ابق ته��ران را به عن��وان معاون‬ ‫نگار ایران��ی ‪ -‬کانادایی که هنگام دادستان کل کشور منصوب کرد‪.‬‬ ‫بازداش��ت روی داد‪ ،‬دس��ت داشته نعمت احم��دی حقوقدان و وکیل‬ ‫دادگس��تری در گفتگو ب��ا بی بی‬ ‫است‪..‬‬ ‫ب��ا تغییر رئیس قوه قضاییه‪ ،‬س��عید سی فارس��ی گفته است که سمت‬ ‫مرتضوی از سمت دادستانی تهران جدید س��عید مرتضوی از اهمیت‬ ‫برکن��ار ش��د و برخ��ی از منتقدان سمت قبلی وی یعنی دادستان تهران‬ ‫مرتض��وی‪ ،‬این اقدام را به تالش به برخوردارنیست‪.‬‬ ‫منزله بهبود وجهه این قوه توصیف این حقوقدان می گوید که دادستان‬ ‫کردند اما کوتاه مدتی پس از آن‪ ،‬ته��ران به تخلف ه��ای کلیه وزرا‪،‬‬ ‫حکم انتصاب او به سمت معاونت نمایندگانمجلس‪،‬سفرا‪،‬استانداران‪،‬‬ ‫مدیران رده باال رسیدگی می کند و‬ ‫دادستانی کل صادر شد‪.‬‬ ‫دادس��تان جدید عمومی و انقالب از اختیارات گسترده ای برخوردار‬ ‫تهران گفته است‪»:‬نظارت دادستان است‪.‬‬ ‫بر ضابطان و حاضران در تحقیقات ب��ه گفت��ه نعمت احمدی ‪ ،‬س��عید‬ ‫از نظر من جدی اس��ت اگر برخی مرتضوی از این پس کار «قضایی»‬ ‫توق��ع دارند به امر آنها این طرف و نخواهد کرد و کاری «ستادی» در‬ ‫اختیار وی قرار داده شده است‪.‬‬


‫‪23‬‬

‫‪23 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 918‬جمعه ‪ 13‬شهریور ‪1388‬‬

‫مالقات وکیل صفائی فراهانی با وی در بازداشتگاه کودتا‬

‫وقف اموال دانشگاه آزاد برای مقابله با تهدید دولت‬ ‫مردم��ک‪ -‬ی��ک عض��و هیات‬ ‫امنای دانشگاه آزاد اسالمی اعالم‬ ‫کرد که اموال و دارایی‌های این‬ ‫دانشگاه با موافقت خامنه‌ای وقف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫کری��م زارع می‌گوی��د اموال و‬ ‫دارایی‌های دانش��گاه آزاد وقف‬ ‫شده است تا در صورت انحالل‬ ‫این دانشگاه‪ ،‬دارایی‌های آن در‬ ‫اختیار نهادهای دیگر قرار نگیرد‪.‬‬ ‫با این حال دفتر رهبری با صدور‬ ‫اطالعیه‌ای اعالم کرده است که‬ ‫موافقتی از س��وی خامنه‌ای برای‬ ‫وقف اموال دانشگاه آزاد اسالمی‬ ‫صادر نشده است‪.‬‬ ‫هي��ات موس��س دانش��گاه آزاد‬ ‫اس�لامی در بیانیه‌ای خود اعالم‬ ‫کرده بود که اموال و دارايی‌های‬ ‫اين دانش��گاه با موافقت رهبری‬ ‫وقف شده است‪.‬‬ ‫وقف اموال دانش��گاه آزاد درپی‬ ‫تهدیده��ای پ��ی در پی محمود‬ ‫احمدی‌ن��ژاد که اگر «دانش��گاه‬ ‫آزاد گ��وش نکند‪ ،‬اقدام انقالبی‬ ‫می کنم» صورت گرفته است و‬ ‫هیات موس��س دانشگاه آزاد در‬ ‫اقدامی متحد و با تایید ش��خص‬ ‫رهبری‪ ،‬اقدامی انقالبی نه به نفع‬ ‫دولت‪ ،‬بلکه به نف��ع مردم انجام‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫دانش��گاه آزاد از موارد اختالف‬ ‫ج��دی می��ان حامی��ان دولت و‬ ‫ه��واداران هاشمی‌رفس��نجانی‪،‬‬ ‫رییس مجمع تشخیص مصلحت‬

‫کریم زارع می‌گوید اموال و دارایی‌های دانشگاه آزاد وقف شده‬ ‫است تا در صورت انحالل این دانشگاه‪ ،‬دارایی‌های آن در اختیار‬ ‫نهادهای دیگر قرار نگیرد‪.‬‬

‫بوده است‪.‬‬ ‫احمدی‌نژاد بارها ش��یوه مدیریت‬ ‫این دانشگاه را زیرسئوال برده و به‬ ‫وجود فساد اقتصادی در مجموعه‬ ‫مدیران دانش��گاه آزاد‪ ،‬انتقاد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کریم زارع‪ ،‬معاون پارلمانی دانشگاه‬ ‫آزاد دراین باره می‌گوید‪ :‬ما تاکنون‬ ‫با دولت‌های مختلف مسال ‌ه خاصی‬ ‫نداشتیم و در حال حاضر نیز مشکلی‬ ‫نداری��م و اقدام��ات دولت‌ه��ای‬ ‫مختلف در کار ما مش��کلی ایجاد‬ ‫نمی‌کند‪.‬‬ ‫بهگفتهوی‪«،‬تنهابرایاطمینان‌خاطر‬ ‫از آینده دانش��گاه آزاد اس�لامی»‬ ‫اموال این دانشگاه وقف شده است‬ ‫و این که اگر روزی به هر دلیل این‬

‫دانشگاه منحل ش��د‪ ،‬ثروت آن در‬ ‫اختیار جاهای دیگر قرار نگیرد‪.‬‬ ‫معاون دانشگاه آزاد‪ ،‬برخی ادعاها‬ ‫مبنی بر این‌که درآمد این دانشگاه به‬ ‫اعضای هیات موسس می‌رسد را رد‬ ‫کرده ومی‌گوید‪ :‬با وقف اموال این‬ ‫دانشگاه این شائبه نیز برطرف شده‬ ‫است و مردم اطمینان‌خاطر دارند که‬ ‫اموال این دانشگاه به شخص خاصی‬ ‫تعلق ندارد‪.‬‬ ‫به گفتهزارع‪،‬تغییر اساسنامهدانشگاه‬ ‫آزاد اس�لامی در دستور کار هیات‬ ‫موسس این دانشگاه قرار دارد‪.‬‬ ‫اکب��ر هاشمی‌رفس��نجانی‪ ،‬عبداهلل‬ ‫جاس��بی‪ ،‬میرحس��ین موس��وی‪،‬‬ ‫عبدالکری��م موس��وی‌اردبیلی‪،‬‬

‫سیدحس��ن خمین��ی و علی‌اکب��ر‬ ‫والیت��ی‪ ،‬از جمله اعضای کنونی و‬ ‫سرشناس هیات امنای دانشگاه آزاد‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫گفتنی است دانشگاه آزاد اسالمی‬ ‫در تاریخ ‪ 31‬ارديبهش��ت ‪ 1361‬با‬ ‫پيشنهاد هاشمی رفسنجانی و تاييد‬ ‫و حمايت آیت‌اهلل خمينی تشکیل‬ ‫شد و هیات موسس اولیه آن را علی‬ ‫خامنه‌ای‪ ،‬اکبر هاشمی‌رفسنجانی‪،‬‬ ‫عبدالکری��م موس��وی‌اردبيلی‪،‬‬ ‫عبداهلل جاس��بی‪ ،‬سيداحمد خمينی‬ ‫و ميرحس��ين موس��وی تش��کیل‬ ‫می‌دادند‪.‬‬

‫شرح دردناک ‪ 18‬روز اول‬ ‫فعال بازگو کردنی نیست‬

‫پیک نت ‪ -‬صالح نیکبخت‪ ،‬وکیل‬ ‫مهن��دس صفای��ی فراهان��ی عضو‬ ‫رهبری جبهه مش��ارکت سرانجام‬ ‫موف��ق به مالقات ب��ا وی در زندان‬ ‫ش��د‪ .‬وی پ��س از ای��ن مالق��ات‬ ‫گفت‪«:‬در دی��داری که با مهندس‬ ‫صفای��ی فراهانی داش��تم‪ ،‬وی در‬ ‫م��ورد وضعی��ت خ��ود در دوران‬ ‫بازداش��ت گفت ک��ه در ‪ 18‬روز‬ ‫اول مدت بازداش��ت شرایط بسیار‬ ‫سختی بر من گذشت اما پس از این‬ ‫‪ 18‬روز شرایط کمی قابل تحمل‌تر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬آنچه ک��ه مهندس‬

‫صفای��ی ب��رای من تعری��ف کرد‬ ‫بسیار دردناک است و فعال قادر به‬ ‫بازگویی آن نیستم‪».‬‬

‫میان مردم و کودتاچی ها‬

‫‪ 3‬شب زورآزمائی که از ‪ 3‬شنبه آغاز می شود‬ ‫پیک نت ‪ -‬علی خامنه ای از ظرفیت‬ ‫باالی نظام در مقابله با اعتراضات و‬ ‫خاتمه بخش��یدن به آن سخن گفته‬ ‫است‪ .‬فرماندهان س��پاه و بسیج نیز‬ ‫با خرس��ندی همین خب��ر را اعالم‬ ‫می کنند‪ .‬صدا و سیما نیز همچنان‬ ‫به س��ود کودتای ‪ 22‬خرداد سنگ‬ ‫تمام م��ی گذارد و احمدی نژاد نیز‬ ‫در نماز جمعه تهران از خاتمه یافتن‬ ‫اعتراضات جزئی و توام با اغتشاش‬ ‫سخن گفته و کاس��ه و کوزه را نه‬ ‫بر س��ر کودتائی که خ��ود وی در‬ ‫مرکزیت رهبری آن قرار داش��ت‪،‬‬ ‫بلکه بر س��ر وزیر س��ابق اطالعات‬ ‫شکست که نتوانس��ته بموقع چند‬

‫صد فعال سیاس��ی و دانشجوئی و‬ ‫دانشگاهی را دستگیر کند تا کودتا‬ ‫بدون مقاومت انجام شود‪.‬‬ ‫هم��ه آنها که ب��ه نوعی آل��وده به‬ ‫کودتای‪ 22‬خرداد هستند از پیروزی‬ ‫و ختم غائله س��خن م��ی گویند و‬ ‫نسبت به بی تفاوتی مردم و بازداشت‬ ‫موسوی و کروبی امیدوارند‪ ،‬درعین‬ ‫حال نگران حضور دوباره میلیون ها‬ ‫ایرانی در خیابان ها هس��تند‪ .‬از بیم‬ ‫همین حادثه‪ ،‬م��ی خواهند جلوی‬ ‫مراسم س��نتی ش��ب های قدر در‬ ‫آرامگاه آیت اهلل خمینی را بگیرند‬ ‫و یا حداقل مانع حضور موسوی و‬ ‫کروبی و خاتمی در آرامگاه شوند‪.‬‬

‫آن ادعای ختم غائل��ه با این ترس‬ ‫از حضور دوباره م��ردم در خیابان‬ ‫ها هیچ ن��وع همخوانی با یکدیگر‬ ‫ندارد‪ .‬مراس��م شب های قدر از سه‬ ‫شنبه شب هفته آینده آغاز می شود‬ ‫و اگر حادثه ای روی ندهد و مانعی‬ ‫ایجاد نکنند‪ ،‬محمد خاتمی در یکی‬ ‫از این سه ش��ب بصورت سنتی در‬ ‫آرامگاه آی��ت اهلل خمینی منبر می‬ ‫رود‪ .‬در یکی دیگر از این شب ها‪،‬‬ ‫بازهم به روال سال های گذشته باید‬ ‫ناطق نوری رئیس مجلس پنجم و‬ ‫دبیرکل سابق جامعه روحانیت مبارز‬ ‫منبر برود‪.‬‬

‫‪psharifnejad@shaw.ca‬‬ ‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 2‬ﺣﻤﺎﻡ ﻭ ‪ 2‬ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺯﻳﺒﺎﻯ‬ ‫‪ Observatory‬ﺩﺭ ﻧﻮﺭﺕ ﻭﻧﻜﻮﻭﺭ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ‪1071‬ﻓﻮﺕ ﻣﺮﺑﻊ‪،‬‬ ‫ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻗﻰ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺯﻳﺒﺎﻯ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺩﺭﻳﺎ‬

‫‪$525,000‬‬

‫‪1101-120 W. 2nd Street‬‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 2‬ﺣﻤﺎﻡ ﺩﺭ ﭘﺮﻭژﻩ ﻣﺠﻠﻞ‬ ‫ﻭ ﺯﻳﺒﺎﻯ ‪ Vista Place‬ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ‪ 939‬ﻓﻮﺕ ﻣﺮﺑﻊ‪،‬‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺩﻟﭙﺬﻳﺮ ﻛﻮﻩﻫﺎﻯ ﺷﻤﺎﻝ ﻭﻧﻜﻮﻭﺭ‬

‫‪Assignment‬‬

‫‪$599,000‬‬

‫‪1601-158 W. 13th Street‬‬


‫‪24‬‬

‫‪24 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 918‬جمعه ‪ 13‬شهریور ‪1388‬‬

‫رئیس فراکسیون اقلیت‪ :‬بر جنایات سرپوش نگذارید‬

‫دادگاه متجاوزین کهریزک علنی برگزار شود‬ ‫روز آنالین ‪ -‬همزمان با درخواست‬ ‫رئیس فراکس��یون خط ام��ام برای‬ ‫محاکمه علنی عامالن جنایات اخیر‬ ‫در بازداشتگاه های کشور‪ ،‬مهدی‬ ‫کروبی به دیدار خانواده یکی دیگر‬ ‫از کشته شدگان ناارامی های پس از‬ ‫انتخابات ریاس��ت جمهوری رفت‬ ‫و این در حالی اس��ت که خبر ها از‬ ‫افزایش آمار کشته شدگان حکایت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫دبی��ر کل فراکس��یون خ��ط امام‬ ‫در مجل��س هش��تم با انتش��ار نامه‬ ‫بازداشت شدگان – از جمله تجاوز‬ ‫ای خواس��تار آن ش��د که عامالن‬ ‫ هستند باالتر از شخصیت زندانیان‬‫اقدامات «زشت» در بازداشتگاه ها‬ ‫سیاسی نیس��ت‪ ،‬خواستار آن شد تا‬ ‫در دادگاه ه��ای «علنی» مجازات‬ ‫از «سرپوش» گذاش��تن بر اینگونه‬ ‫شوند‪ .‬محمدرضا تابش در نامه خود‬ ‫جنایت خودداری شود‪ .‬در بخشی‬ ‫خطاب به رئیس قوه قضائیه دادگاه‬ ‫دیگر از این نامه تابش با زیر سوال‬ ‫علنی را چنین توصیف کرد‪« :‬منظور‬ ‫بردن ادعای محم��ود احمدی نژاد‬ ‫از علنی بودن محاكمه‪ ،‬عدم ایجاد‬ ‫مبنی بر آنکه متجاوزین و متخلفین‬ ‫مانع جهت حضور افراد در جلسات‬ ‫در کهریزک «عامل نفوذی دشمن»‬ ‫رسیدگی است‪ .‬خبرنگاران رسانه‌ها‬ ‫بوده اند‪ ،‬چنین مواضعی را س��بب‬ ‫می توانند با حض��ور در دادگاه از‬ ‫افزایش «ابهامات» درباره این قضیه‬ ‫جریان رسیدگی گزارش مكتوب‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫تهی��ه ك��رده و ب��دون ذكر ن��ام یا‬ ‫این اظه��ارات در حالی مطرح می‬ ‫مشخصاتی كه معرف هویت فردی‬ ‫ش��وند که مهدی کروبی در هفته‬ ‫یا موقعیت اداری و اجتماعی شاكی‬ ‫های اخیر به طور مس��تند از وقوع‬ ‫و متشكی عنه باشد منتشر نماید‪».‬‬ ‫تج��اوز به زندانیان در بازداش��تگاه‬ ‫در حالی که زندانیان سیاسی اصالح‬ ‫ه��ای جمه��وری اس�لامی پ��رده‬ ‫طلب در دادگاه های علنی در حال‬ ‫برداشته است‪ .‬کروبی گفته حاضر‬ ‫محاکم��ه هس��تند و مش��روح این‬ ‫اس��ت ش��اهدانی که خ��ود مورد‬ ‫دادگاه از صدا و س��یما جمهوری‬ ‫تجاوز قرار گرفت��ه اند را در اختیار‬ ‫اسالمی پخش می ش��ود‪ ،‬تابش با‬ ‫نهادهای قضائی قرار دهد تا صحت‬ ‫تاکید بر اینکه شخصیت متخلفانی‬ ‫ادعایش اثبات شود‪ .‬اما در دو روز‬ ‫ک��ه متهم ب��ه بدرفتاری ش��دید به‬ ‫گذشته خبر رسیده است که به علت‬

‫رفتار زننده ظابطان قضائی با یکی از‬ ‫ش��اهدان آقای کروبی‪ ،‬وی ناپدید‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫همزمان با نگرانی کروبی نسبت به‬ ‫کشته شدن شهروندان در نا آرامی‬ ‫های اخی��ر‪ ،‬گزارش ه��ا حکایت‬ ‫از آن دارد که آمار رس��می کشته‬ ‫شدگان افزایش یافته است‪ .‬نماینده‬ ‫میرحسینموسویدرکمیتهپیگیری‬ ‫جانباختگان حوادث اخیر که پیشتر‬ ‫در دیدار با نمایندگان مجلس تعداد‬ ‫کشته شدگان را ‪ 69‬تن اعالم کرده‬ ‫بود‪ ،‬با اش��اره به اینکه سه نفر دیگر‬ ‫به لیست کشته شدگان افزوده شده‬ ‫اند‪ ،‬از افزایش احتمالی این آمار خبر‬ ‫داد‪« :‬هنوز خانواده شهدايی هستند‬ ‫که به دلي��ل جو حاکم بر جامعه به‬ ‫اين کميته مراجعه نکرده اند‪».‬‬ ‫در حالی ک��ه فرمانده س��پاه اخیرا‬ ‫مدعی ش��ده بود ‪ 9‬ش��هروند و ‪20‬‬ ‫نیروی بس��یج در ح��وادث پس از‬ ‫انتخاباتکشتهشدهاند‪،‬سیدعلیرضا‬ ‫بهشتی اظهار داشت‪ « :‬اگر آمار ارائه‬ ‫شده از س��وی فرمانده محترم سپاه‬ ‫پاس��داران در مورد شهدای بسيج‬ ‫دقيق باشد اين مساله نشان می دهد‬ ‫که آمار شهدا بسيار بيشتر از تعدادی‬ ‫است که در ليست کميته پيگيری‬ ‫امور زندانيان و جانباختگان حوادث‬ ‫پس از انتخابات وجود دارد چرا که‬ ‫هيچ يک از شهدايی که نامشان در‬ ‫اين ليس��ت وجود دارد از اعضای‬ ‫بسيجنيستند‪».‬‬

‫‪Paivand: July 31/09‬‬

‫‪CERTIFIEDCERTIFIED‬‬ ‫‪IMMIGRATION‬‬ ‫‪CONSULTANT PROGRAM‬‬ ‫‪IMMIGRATION‬‬

‫ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ‬ ‫ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺭﺳﻤﻰ‬ ‫ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺭﺷﺘﻪ‬ ‫‪CONSULTANT‬‬ ‫‪PROGRAM‬‬

‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺗﺨﺼﺺ‬ ‫ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭﻳﻦ‬ ‫‪Canada Student Loans.‬‬ ‫ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ )ﺳﻰ‪.‬ﺍﺱ‪.‬ﺁﻯ‪.‬ﺳﻰ‪ (CSIC‬ﺗﺎﺋﻴﺪ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫‪Qualify as a‬‬

‫‪Full-time and Part-time programs‬‬

‫‪Contact Fouad Saeidi‬‬ ‫‪or visit our website for more information.‬‬

‫ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﻤﻪ ﻭﻗﺖ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺖ‬ ‫‪Consultant.‬‬ ‫‪is fully‬‬ ‫‪Our‬ﺭﺷﺘﻪ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ‬ ‫‪program‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺷﻮﺩ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‬ ‫ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻣﻰ‬ ‫‪accredited‬‬ ‫‪by‬‬ ‫‪the‬‬ ‫‪Canadian‬‬ ‫‪Society‬‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻭﺍﻡ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪of Immigration Consultants (CSIC).‬‬

‫ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﻮﺍﺩ ﺳﻌﻴﺪﻯ‬ ‫ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻭﺏﺳﺎﻳﺖ ﻣﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬

‫‪www.ashtoncollege.com‬‬

‫‪604.899.0803‬‬

‫‪PH‬‬

‫گزارش واشنگتن پست از برنامه هسته ای ایران‬

‫سفر به سازمان ملل زیر سایه تحریم‌های جدید‬ ‫در حال��ی که چند هفته بیش��تر به‬ ‫پای��ان مهلت آمریکا برای ش��روع‬ ‫مذاکرات با ایران باقی نمانده است‬ ‫‪ ،‬س��خنگوی محمود احمدی‌نژاد‬ ‫اعالم داش��ت وی قصد دارد برای‬ ‫ایراد س��خنرانی در اجالس ساالنه‬ ‫مجمع عموم��ی س��ازمان ملل در‬ ‫‪ 23‬س��پتامبر (‪ 1‬مهر) به نیویورک‬ ‫س��فر کند‪ .‬این اعالن زمانی انجام‬ ‫می‌گیرد که فش��ار بین‌المللی برای‬ ‫تحریم‌های جدید در صورت عدم‬ ‫تمایل ایران به مذاکره بر سر برنامه‬ ‫هسته‌ای هنوز ادامه دارد‪.‬‬ ‫این س��فر با مهلت ‪ 15‬سپتامبر (‪24‬‬ ‫شهریور)تعیین ش��ده توسط کاخ‬ ‫سفیر برای پاس��خ ایران به پیشنهاد‬ ‫مذاکرات آزاد بر سر برنامه هسته‌ای‬ ‫تالقی پیدا کرده اس��ت‪ .‬این اولین‬ ‫س��فر احمدی‌نژاد به یک کش��ور‬ ‫غربی پس از انتخاب��ات خرداد ماه‬ ‫است که رسما خود را برنده قطعی‬ ‫اعالم ک��رد؛ا مخالف��ان ادعا دارند‬ ‫که رای‌ها دزدیده ش��ده است‪ .‬این‬ ‫موضوع منجر به هفته‌ها تظاهرات‬ ‫ش��د که طی آن ده‌ها معترض پس‬ ‫از سرکوب خش��ونت‌بار نیروهای‬ ‫امنیتی کشته شدند‪ .‬پرزیدنت اوباما‬ ‫خش��ونت‌ها را محکوم کرد اما از‬ ‫خواسته‌های مخالفان مبنی بر باطل‬ ‫اعالم کردن انتخاب��ات جانبداری‬ ‫کمی کرد‪.‬‬ ‫همین هفته در برلین رهبران آلمان‬ ‫و فرانس��ه تصریح کردند که ایران‬ ‫باید سریعا به نگرانی‌های بین‌المللی‬ ‫در مورد برنامه هسته‌ای خود پاسخ‬ ‫دهد ی��ا اینکه ب��ا عواقب��ی روبرو‬ ‫خواه��د ش��د‪.‬نیکوال س��ارکوزی‬ ‫رئیس‌جمهور فرانسه پس از دیدار‬ ‫با صدراعظم آلم��ان آنگال مرکل‬ ‫گف��ت‪« :‬تصمیمات بای��د طی ماه‬ ‫سپتامبر که طی آن خواست ایران به‬ ‫همکاری یا عدم همکاری مشخص‬ ‫می شود‪ ،‬اتخاذ ش��ود‪ ».‬وی گفت‬ ‫اگر ایران پاس��خ نده��د «آلمان و‬ ‫فرانسه در درخواست برای تشدید‬ ‫تحریم‌ها اتفاق نظر دارند‪».‬‬ ‫احمدی‌نژاد از زمان انتخاب در سال‬ ‫‪ 2005‬بصورت منظ��م در اجالس‬ ‫سازمان ملل ش��رکت کرده است‪.‬‬ ‫س��خنرانی‌های او در نیوی��ورک‬ ‫مناقش��ه‌آمیز بوده است و معموال با‬ ‫اعتراض مواجه شده است‪.‬‬

‫مقام��ات س��ازمان مل��ل حض��ور‬ ‫احمدی‌نژاد را تایید کرده‌اند و گفته‬ ‫اند ب��ا وی مانند هر رئیس کش��ور‬ ‫دیگری برخورد می‌ش��ود‪ .‬بان کی‬ ‫مون دبیرکل س��ازمان ملل اخیرا با‬ ‫فرستادنیکنامهمرسومدیپلماتیک‬ ‫به مناس��بت مراس��م تحلیف وی‪،‬‬ ‫قدمی به سمت به رسمیت شناختن‬ ‫پیروزی احمدی‌ن��ژاد در انتخابات‬ ‫برداشته است‪.‬‬ ‫مقامات آمریکا گفتند که آمریکا به‬ ‫دعوت سازمان ملل حتی در مورد‬ ‫مناقشه برانگیزترین شخصیت‌های‬ ‫خارجی احترام می‌گ��ذارد و برای‬ ‫احمدی‌ن��ژاد ویزا س��فر به آمریکا‬ ‫صادر می‌کند‪ .‬اما دورنمای مذاکره‬ ‫مس��تقیم با رهبری ایران با توجه به‬ ‫سرکوب پس از انتخابات مبهم به‬ ‫نظر می‌رس��د‪ .‬در ماه ژوئیه آمریکا‬ ‫دعوت از دیپلمات‌ه��ای ایرانی را‬ ‫برای شرکت در جشن‌های چهارم‬ ‫ژوئیه در س��فارتخانه‌های آمریکا‬ ‫پس گرفت‪.‬‬ ‫مشاور مطبوعاتی احمدی‌نژاد‪ ،‬علی‬ ‫اکبر جوانفکر‪ ،‬از اظهار نظر در مورد‬ ‫موضع دولت ایران درباره پیشنهاد‬ ‫مذاک��ره آمریکا خ��ودداری کرد‪.‬‬ ‫رهبران ایران ک��ه با بدترین بحران‬ ‫سیاس��ی پس از انقالب س��ال ‪57‬‬ ‫دست و پنجه نرم می کنند گفته‌اند‬ ‫که آنها نیاز به شواهد بیشتری مبنی‬ ‫بر تغییر سیاست‌های آمریکا دارند تا‬ ‫پیشنهاد مذاکره را بپذیرند‪.‬‬ ‫محمد مرندی رئیس مرکز مطالعات‬ ‫آمری��کای ش��مالی در دانش��گاه‬ ‫تهران گفت‪« :‬ایران هرگونه مهلت‬ ‫یک‌جانبه را نخواهد پذیرفت‪ .‬ایران‬ ‫قصد دارد پیش��نهادهایی برای حل‬ ‫مس��ائل مهم درآین��ده ای نزدیک‬ ‫ارائه دهد‪».‬‬ ‫احمدی‌ن��ژاد تنه��ا یک��ی از چند‬

‫‪TALA‬‬

‫ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ‬

‫‪Hair & Esthetics‬‬

‫ﺑﺎ ‪15‬ﺳﺎﻝ ﺗﺠﺮﺑﻪ‬

‫ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺏ‪ ،‬ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫‪TATTOO‬‬

‫ﺟﻤﺸﻴﺪ ‪(778) 322-4514‬‬

‫رهبر مناقش��ه‌برانگیزی است که به‬ ‫سازمان ملل می‌آیند؛ ازآن جمله اند‬ ‫رئیس‌جمهور ونزوئال هوگو چاوز‬ ‫و رهبر لیبی معمر قذافی که دولت‬ ‫وی ریاست شصت و پنجمین جلسه‬ ‫مجم��ع عمومی را بر عه��ده دارد‪.‬‬ ‫رئیس‌جمهور چی��ن هو جیناتو نیز‬ ‫در مجمع عمومی سخن می‌گوید‬ ‫که ای��ن اولین بار خواه��د بود که‬ ‫رئیس کشور چین در محمع ساالنه‬ ‫سخنرانیمی‌کند‪.‬‬ ‫ایرانی��ان مقی��م خ��ارج در‬ ‫وب‌‌س��ایت‌های فارس��ی زب��ان‪،‬‬ ‫خواستار تظاهرات شده‌اند و رهبران‬ ‫مخالف در ایران گفته‌اند که بعلت‬ ‫انتخابات مناقشه‌برانگیز انتظار دارند‬ ‫اعتراض��ات در نیویورک بس��یار‬ ‫ش��دیدتر از س��ال‌های قبل باش��د‪.‬‬ ‫سرکوب دولت علیه مخالفان اخیرا‬ ‫جامعه ایرانیان در خارج که تا قبل‬ ‫از این از هم گس��یخته بودند متحد‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬اما جوانفکر اهمیت‬ ‫هرگونه اعتراض را رد کردو گفت‬ ‫‪:‬گروه‌های مخال��ف مقیم آمریکا‬ ‫تنها پیاده‌نظام‌هایی هستند که در این‬ ‫شرایط از آنها استفاده می‌شود‪».‬‬ ‫در س��ال ‪ 2007‬احمدی‌نژاد از سفر‬ ‫خود به نیویورک برای س��خنرانی‬ ‫در دانشگاه کلمبیا استفاده کرد که‬ ‫رئیس دانش��گاه او را «دیکتاتوری‬ ‫بی‌رحم و کوچک» خواند‪ .‬س��ال‬ ‫گذش��ته احمدی‌نژاد کش��ورهای‬ ‫غرب��ی را ب��ه تالش ب��رای محروم‬ ‫ک��ردن ای��ران از برنامه هس��ته‌ای‬ ‫متهم کرد‪ .‬اوبام��ا و دیگر مقامات‬ ‫آمریکایی گفته‌اند که می‌خواهند‬ ‫ای��ران را از فراه��م آوردن قابلیت‬ ‫هس��ته‌ای بازدارند زیرا آنها ادعای‬ ‫ایران را مبنی بر اینکه این تکنولوژی‬ ‫تنها برای مقاصد صلح‌آمیز استفاده‬ ‫می‌شود باور ندارند‪.‬‬

‫آرایش داﺋمی‬

‫‪ 150‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﺍﺑﺮﻭ‬ ‫ﺧﻂ ﭼﺸﻢ ‪ 250‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﺧﻂ ﻟﺐ ‪ 200‬ﺩﻻﺭ‬

‫ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻮ‬ ‫ﺭﻧﮓ‬ ‫ﻫﺎﻯﻻﻳﺖ‬ ‫ﻓﺮ‬ ‫ﻣﺎﻧﻴﻜﻮﺭ ﻭ ﭘﺪﻳﻜﻮﺭ‬ ‫‪Facial‬‬

‫ﺍﺯ ‪ 20‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﺍﺯ ‪ 45‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﺍﺯ ‪ 65‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﺍﺯ ‪ 65‬ﺩﻻﺭ‬ ‫‪ 45‬ﺩﻻﺭ‬ ‫‪ 45‬ﺩﻻﺭ‬

‫بند و ابرو‪ ،‬وکس‬

‫‪604.733.0905‬‬ ‫‪1937 W. broadway, Vancouver V6J 1Z3‬‬


‫‪25‬‬

‫‪25 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 918‬جمعه ‪ 13‬شهریور ‪1388‬‬

‫ﻭﺍﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺷﺨﺎﺻﻰ ﻛﻪ‬ ‫*‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺑﻴﺰﻧﺲ ﺷﺨﺼﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬

‫*‬

‫* ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻡ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﺷﻨﺪ‬


‫‪26‬‬

‫‪26 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 918‬جمعه ‪ 13‬شهریور ‪1388‬‬

‫‪www.pacific-honda.com‬‬

‫ﻓﻘﻂ ‪ 354.11‬ﺩﻻﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ‬

‫‪By Cedric Hughes‬‬

‫)ﺍﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﺳﺖ(‬

‫‪with contribution by Leslie McGaffin LLB‬‬

‫سیستم کانادایی پروژه پول نقد‬ ‫برای اتومبیل‌های از کارافتاده‬ ‫در کانادا مدت‌هاس��ت که از مصرف‌کنندگان خواس��ته می‌ش��ود تا برای‬ ‫جلوگیری از آلودگی هوا و محیط زیس��ت اتومبیل‌های اسقاط خود را به‬ ‫دولت برگردانند‪ .‬این کار هنوز به صورت غیرمستقیم انجام می‌گیرد و همان‬ ‫طوری که یک روزنامه‌نگار بیان می‌کند ما هنوز در آغاز کار هستیم‪ .‬در ماه‬ ‫مارچ س��ال ‪ ۲۰۰۷‬بودجه‌ای تحت عنوان ‪ Eco Auto‬معرفی گردید و طبق‬ ‫آن مبلغ ‪ ۲۰۰۰‬دالر به کسانی که اتومبیل‌های جدید خریداری و یا لیز کنند‪،‬‬ ‫داده خواهد شد‪ .‬طبق این برنامه میزان مصرف بنزین تراک‌های جدید برای‬ ‫هر صد کیلومتر ‪ ۸.۳‬و برای اتومبیل‌های ش��خصی ‪ ۶.۵‬لیتر اس��ت که برای‬ ‫محیط زیست بهتر است‪ .‬امروز اتومبیل تویوتا مدل «یاریس» برای دریافت‬ ‫مبلغ فوق واجد ش��رایط شناخته شده اس��ت در حالی که اتومبیل ‪ Versi‬از‬ ‫شرکت نیسان و ‪ Fit‬از شرکت هوندا مردود شده‌اند‪ .‬باالخره شرکت هوندا‬ ‫مبلغ هزار دالر به خریدارانش داد تا در برابر رقیبانش عقب نماند و شرکت‬ ‫هوندا نیز اعالم کرد که اتومبیل ‪ Fit‬از نظر ایمنی ش��رایط بهتری دارد و نیز‬ ‫برای محیط زیست سالم‌تر است‪.‬‬ ‫برنامه موس��وم به ‪ Eco Auto‬از ماه م��ارچ ‪ ۲۰۰۹‬قطع گردید‪ .‬برنامه دیگر‬ ‫دولت فدرال کانادا به نام ‪ Retire Your Ride‬و یا «اتومبیل خود را بازنشسته‬ ‫کنید» برای بازپس گرداندن اتومبیل‌های کهنه‌ای که محیط زیست را آلوده‬ ‫می‌کنند می‌باش��د که دربرگیرنده هزینه ‪ ۹۲‬میلیون دالری در چهار س��ال‬ ‫آینده است‪ .‬این برنامه را «بنیاد هوای تمیز» یا ‪ Clean Air Foundation‬اداره‬ ‫می‌کند که دربرگیرنده تمامی فروشندگان و آژانس‌های اتومبیل است‪ .‬این‬ ‫برنامه بر آن اس��ت تا اتومبیل‌های خراب را جمع‌آوری کرده و آن‌ها را به‬ ‫مصرف دوباره بکشاند‪ .‬در این برنامه در نظر است تا پایان سال ‪ ۲۰۱۱‬حدود‬ ‫‪ ۵۰‬هزار اتومبیل کهنه را جمع‌آوری نماید‪ .‬چرا که این تعداد اتومبیل کهنه و‬ ‫دودزا درواقع نصف اتومبیل‌ها و عوامل آلوده کننده محیط زیست هستند‪.‬‬ ‫اتومبیل‌های س��ال ‪ ۱۹۹۵‬و یا پایین‌تر که هم بیمه هس��تند و هم در جاده‌ها‬ ‫در حد قابل قبول در حرکت هس��تند واجد شرایط بازنشستگی می‌باشند‪.‬‬ ‫شرکت‌کنندگان می‌توانند امکانات جدیدی را که در نظر گرفته شده است‬ ‫انتخاب کنند یا در برنامه ترانزیت عمومی شرکت کنند و یا مبلغ ‪ ۳۰۰‬دالر‬ ‫بگیرند و اتومبیل‌های س��ال ‪ ۲۰۰۴‬به ب��اال را خریداری نمایند‪ .‬در برخی از‬ ‫مناطق کانادا‪ ،‬شرکت‌کنندگان می‌توانند در ازا بازنشسته کردن اتومبیل‌شان‬ ‫واجد شرایط معافیت مالیاتی شوند‪.‬‬ ‫برای اطالعات بیشتر به سایت ‪ www.retireride.ca‬مراجعه کنید‪.‬‬ ‫همکار برنامه فوق در اس��تان بریتیش کلمبیا س��ازمان ‪ Scrap It‬است که‬ ‫س��ازمانی غیرانتفاعی اس��ت و در ازا این کار امتیازاتی را ارائه می‌دهد‪ .‬این‬ ‫سازمان به واجدین شرایط مبلغی تا سقف ‪ ۱۲۵۰‬دالر می‌دهد‪ .‬در این خرید‬ ‫و فروش مالکین اتومبیل‌های کهنه در ازا تحویل اتومبیل‌های خود می‌توانند‬ ‫«کارت استفاده از ترانزیت عمومی»‪ ،‬پول نقد و یا دوچرخه دریافت نمایند‪.‬‬ ‫برای کسب اطالعات بیشتر می‌توانید به سایت ‪ www.scrapit.ca‬مراجعه‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬

‫ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻼﻗﺎﺕ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺴﺖ ﺩﺭﺍﻳﻮ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺩ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ‬

‫‪2009 HONDA CIVIC 4-DOOR DX-G‬‬ ‫)‪(MODEL # FA1649EX‬‬

‫”‪“vehicle not exactly as shown‬‬

‫‪based on 48 month lease term @2.9% a.p.r.o.a.c.‬‬ ‫‪total lease obligation of $15,176 plus taxes.‬‬ ‫‪96,000 kilometers allowed. Excess kilometers‬‬ ‫‪@$0.12 per kilometer. Buy out option at end of‬‬ ‫‪lease of $8,935 plus taxes and applicable fees.‬‬ ‫‪Offer subject to change without notice.‬‬

‫ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻣﺪﻝﻫﺎﻯ ﺳﺎﻝ ‪2009‬‬ ‫ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺳﺖ ﺩﻭﻡ‬

‫‪2008 HONDA ACCORD EX-L‬‬ ‫‪With Navigation and Bluetooth and so much‬‬ ‫‪more. Only 16,500 Kilometers, Local and No‬‬ ‫‪Accidents. For only $28,900 plus taxes.‬‬ ‫‪Financing rate as low as 5.74% A.P.R.O.A.C‬‬

‫ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ‬

‫ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺮﺍﺩ ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫﻰ ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ‪(604) 982-3081 :‬‬

‫ﺗﻠﻔﻦ ﺳﻠﻮﻻﺭ‪(604) 512-5488 :‬‬ ‫‪leasemanager@pacific-honda.com‬‬

‫جواهری ساعتچی و ساعتچی‬ ‫‪Robson, Vancouver Tel: 604.685.5625 1105‬‬


‫‪27‬‬

‫‪27 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 918‬جمعه ‪ 13‬شهریور ‪1388‬‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻳﻚﺧﻮﺍﺑﻪ‪ ،‬ﺑﺎ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺑﻰﻧﻈﻴﺮ‬ ‫ﺍﺯ ‪ False Creek‬ﻭ ‪Science World‬‬ ‫ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺧﺮﻳﺪ‪،‬‬ ‫ﺍﺳﻜﺎﻯ ﺗﺮﻥ‪ ،‬ﭘﺎﺭﻙ ﻭ‪....‬‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻳﻚﺧﻮﺍﺑﻪ ‪ 650 ،‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪،‬ﻧﻘﺸﻪ ﺩﻟﺒﺎﺯ‪،‬‬ ‫ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺯﻳﺒﺎ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺁﺏ‪ ،‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ‪،‬‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺭﻭﺑﺎﺯ‪ ،‬ﺳﺎﻟﻦ ﻭﺭﺯﺵ‬ ‫ﻭ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻰ ‪ 24‬ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‬

‫‪$429,900‬‬

‫‪$369,000‬‬ ‫‪OPEN Sat. 2-4‬‬

‫‪# 2806-1199 Seymour St.‬‬

‫‪# 2301-550 Taylor St.‬‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﺩﻟﺒﺎﺯ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻜﻦ ﺑﺰﺭگ‪ ،‬ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ‬ ‫ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮ‪ ،‬ﺳﻮﻧﺎ‪ ،‬ﺟﻜﻮﺯﻯ‪ ،‬ﺳﺎﻟﻦ ﻭﺭﺯﺵ‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻳﻚ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﻭ ﺩﻥ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺣﻤﺎﻡ‪ 638 ،‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻻﻧﺪﺭﻯ‪ ،‬ﺳﻨﮓ ﮔﺮﺍﻧﻴﺖ ﺩﺭ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮﻉ‪،‬‬ ‫ﻛﻔﭙﻮﺵ ﭼﻮﺑﻰ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﻬﺠﺰ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻭﺭﺯﺵ‪ ،‬ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻰ‬

‫‪1505-2004 Fullerton Ave., North Van‬‬

‫‪$329,900‬‬ ‫‪DONOVAN‬‬

‫‪892 Carnarvon St., New Westminster‬‬

‫‪D‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪O‬‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ ﻭ ﺩﻥ ﺑﺎ ‪ 2‬ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺣﻤﺎﻡ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻜﻦ‪،‬‬ ‫ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺒﺎ‪ ،‬ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﺪﺭﻥ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﭘﻼﻳﻨﺴﺲ‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 2‬ﺳﺮﻭﻳﺲ‪ 807 ،‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‬

‫‪S‬‬

‫‪D‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪O‬‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻳﻚﺧﻮﺍﺑﻪ ﻭ ﺩﻥ‪710 ،‬‬ ‫ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪ ،‬ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻮﻻﺭﻳﻮﻡ‪،‬‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺷﻬﺮ‬

‫‪$368,000‬‬

‫‪S‬‬

‫‪$299,900‬‬

‫‪$459,000‬‬

‫‪$1,050,000‬‬

‫‪$345,800‬‬

‫‪PLAZA 88‬‬

‫‪#3904‬‬

‫‪ELECTRIC AVENUE‬‬

‫‪#2219 - 938 Smithe St‬‬

‫ﻣﻨﺰﻟﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺒﺎ‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪﺳﻰﺳﺎﺯ‪ ،‬ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ‬ ‫ﺯﻳﺒﺎ‪ ،‬ﺳﻪ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﻭ ﺩﻥ ﺑﺎ ‪ 4‬ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺣﻤﺎﻡ‪،‬‬ ‫ﺑﺎ ﻳﻚ ﺍﺗﺎﻕﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻰ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻮﺭﺕﻭﻧﻜﻮﻭﺭ‪،‬‬ ‫ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺭﻓﺎﻫﻰ‬ ‫‪2737 Mahon Ave, North Van‬‬

‫‪$795,000‬‬

‫ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻟﺴﻴﺖﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﻭﺵ‬ ‫ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﻭﺏﺳﺎﻳﺖ ﺯﻳﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ‬ ‫ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ‪.‬‬

‫‪#1203‬‬

‫‪OPEN Sat. 2-4‬‬ ‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 2‬ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺣﻤﺎﻡ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺒﺎ‬ ‫ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻗﻰ‪ 960 ،‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪،‬‬ ‫ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺏ‪ ،‬ﭘﻨﺠﺮﻩﻫﺎﻯ ﺑﻠﻨﺪ‪ ،‬ﺷﻮﻣﻴﻨﻪ ﮔﺎﺯﻯ‪،‬‬ ‫ﻛﻔﭙﻮﺵ ﭼﻮﺑﻰ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻴﻨﻠﺲ ﺍﺳﺘﻴﻞ ﺍﭘﻼﻳﻨﺴﺲ‪ ،‬ﺳﻨﮓ ﮔﺮﺍﻧﻴﺖ‬ ‫ﺩﺭ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏﻫﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﻤﺪﻫﺎﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺰﺭگ‪،‬‬ ‫ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ‪ 2‬ﺑﺎﻟﻜﻦ‪ ،‬ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ‪ ،‬ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ‪،‬‬ ‫ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﺍﺳﻜﺎﻯﺗﺮﻥ‪ ،‬ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺭﻓﺎﻫﻰ‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻳﻚ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﻭ ﺩﻥ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ‪ ،22‬ﻣﺴﺎﺣﺖ ‪ 730‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪ ،‬ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺒﺎ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ‪،‬ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺏ‪ ،‬ﻛﻔﭙﻮﺵ ﻟﻤﻴﻨﻴﺖ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻴﻨﻠﺲ‬ ‫ﺍﺳﺘﻴﻞ ﺍﭘﻼﻳﻨﺴﺲ ﻭ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮﺩ ﺩﺍﺭﺍﻯ ‪ 600‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﺩﺍﻭﻥﺗﺎﻭﻥ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﺗﺎﻕ ﻭﺭﺯﺵ‪،‬‬ ‫ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻰﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‬

‫‪#3307‬‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 2‬ﺳﺮﻭﻳﺲ‪ 775 ،‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‬

‫‪OPEN Sun. 2-4‬‬

‫‪$569,000‬‬

‫‪#2809‬‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻳﻚ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﺮﻭﻳﺲ‪ 615 ،‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‬

‫‪#2705‬‬

‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ‪ 2/5‬ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺣﻤﺎﻡ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ‬ ‫‪ 1392‬ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‪ ،‬ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻋﺎﻟﻰ‪ ،‬ﺳﻘﻒ ﺑﻠﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺯﻳﺒﺎ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ‪ ،‬ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮﻉ‪،‬‬ ‫ﻭ ﺩﻭ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ‬

‫‪#317-1055 Richards St.‬‬

‫‪$489,000‬‬

‫‪PARK 360‬‬

‫‪$435,000‬‬

‫‪#2207-7088 18th Ave.‬‬


‫‪28‬‬

‫‪28 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 918‬جمعه ‪ 13‬شهریور ‪1388‬‬

‫اقدام جالب‬ ‫مالزی برای‬ ‫جذب گردشگران‬ ‫عرب‬ ‫مالزی برای جذب گردش��گران‬ ‫مس��لمان عرب دس��ت اقدام به‬ ‫پخش آگهی ه��ای تبلیغاتی به‬ ‫زبان عربی هم می کند ‪.‬‬ ‫به گزارش واح��د مرکزی خبر‬ ‫به نقل از شبکه تلویزیونی ان اچ‬ ‫کی ژاپن؛ دول��ت مالزی تالش‬ ‫های زی��ادی می کند تا ش��مار‬ ‫گردش��گران خارج��ی در ای��ن‬ ‫کشور را افزایش دهد‪.‬‬ ‫مالزی که یک کش��ور اسالمی‬ ‫است و زیرساختهای زیادی برای‬ ‫جذب گردشگران مسلمان دارد‬ ‫‪،‬سرمایه گذاری زیادی می کند‬ ‫تا همچنان ش��مار گردش��گران‬ ‫ورودی به این کشور را افزایش‬ ‫دهد‪.‬مقایسه آماری نشان می دهد‬ ‫ش��مار گردش��گرانی که ازسال‬ ‫هزار و نهصد و نود هشت تاکنون‬ ‫به مالزی س��فر کرده اند افزایش‬ ‫بسیار چشمگیری داشته است‪.‬‬ ‫در ده س��ال گذش��ته تع��داد‬ ‫گردش��گران خارجی در مالزی‬ ‫تقریبا چهار برابر ش��ده است‪ .‬در‬ ‫س��ال هزار و نهصد و نود هشت‬ ‫شمار گردشگران درمالزی پنج‬ ‫میلی��ون و پانصد هزار نفر بود اما‬ ‫درسال دوهزار وهشت شمار آنها‬ ‫به بیست و دو میلیون نفر رسید و‬ ‫چهارده میلیارد دالر درآمد برای‬ ‫این کشور داشت‪.‬‬ ‫یکی از برجس��ته ترین تبلیغات‬ ‫صنع��ت گردش��گری مال��زی‬ ‫شعار»مالزی ‪ ،‬واقعا آسیایی «است‬ ‫که در ش��بکه های مختلف بین‬ ‫المللی پخش می شود ‪.‬‬ ‫قبل از فرارس��یدن م��اه رمضان‬ ‫شمار زیادی گردشگر مسلمان به‬ ‫مالزی می روند ‪ .‬آمارها نشان می‬ ‫دهد سال گذشته حدود دویست‬ ‫و نود هزار گردش��گر مسلمان به‬ ‫مالزی سفر کردند ‪.‬‬ ‫این میزان در مقایس��ه باسال قبل‬ ‫از آن هفت درصد افزایش نشان‬ ‫می دهد ‪.‬گردشگران مسلمان به‬ ‫خصوص بعد از حمالت یازدهم‬ ‫س��پتامبردوهزار ویک احساس‬ ‫می کنند درمالزی خیلی راحت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫زنان مس��لمان هم می گویند در‬ ‫کشور مالزی از اینکه با حجاب‬ ‫باشند احس��اس نگرانی ندارند و‬ ‫راحت هستند چون دیگر کسی‬ ‫ب��ه عنوان ی��ک زن با حجاب به‬ ‫آنها خیره نمی شود‪.‬‬ ‫عزیزان نورالدین معاون سازمان‬ ‫گردش��گری مالزی می گوید ‪:‬‬ ‫گردشگران عربی بیشترین پولها‬ ‫را در مال��زی خ��رج م��ی کنند‬ ‫از این رو س��ازمان گردش��گری‬ ‫مالزی به شدت عالقه دارد تا این‬ ‫گردشگران بیشتر به مالزی سفر‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫یک گردش��گر عرب از کشور‬ ‫عم��ان ه��م گل��ه داش��ت ک��ه‬ ‫فروش��ندگان مالزیایی وقتی می‬ ‫فهمند مش��تری آنان عرب است‬ ‫قیمتها را افزایش می دهند‪.‬‬

‫نیروی هوایی امارات علیه ایران تجهیز می شود‬ ‫عص��ر ای��ران ‪ -‬ش��رکت برخی‬ ‫کش��ورهای عرب��ی در رزمایش‬ ‫ساالنه جنگ هوایی " پرچم قرمز‬ ‫" به همراه نیروی هوایی ایاالت‬ ‫متحده در سال های اخیر روند رو‬ ‫به رشدی داشته است ‪.‬‬ ‫رزمایش امس��ال هم از ‪ 24‬اوت‬ ‫تا ‪ 2‬س��پتامبر بود که در آن یگان‬ ‫های��ی از نیروی هوای��ی امارات‬ ‫متحده عربی شرکت داشتند که‬ ‫در پایگاه " نلی��س " درصحرای‬ ‫نوادا برگزار شد ‪.‬‬ ‫البته ایاالت متح��ده یک «مرکز‬ ‫جنگ هوایی» در امارات مش��ابه‬ ‫پایگاه هوایی نلیس نوادا س��اخته‬ ‫است ‪.‬‬ ‫در این مرک��ز خلبانان جنگی از‬ ‫کش��ورهای عربی خلیج فارس‬ ‫آموزش می بینند و نیروی هوایی‬ ‫کش��ورهای عربی ح��وزه خلیج‬ ‫فارس و خاورمیانه در این مرکز‬ ‫به تبادل اطالعات با یکدیگر می‬ ‫پردازند ‪.‬‬ ‫با این ح��ال امارات متحده عربی‬ ‫از امس��ال و ب��رای نخس��تین بار‬ ‫با اع��زام خلبان های اس��کادران‬ ‫های جنگن��ده اف ‪ 16‬خود ‪ ،‬در‬ ‫مانورهای جن��گ هوایی پرچم‬ ‫قرمز در پایگاه نلیس در صحرای‬ ‫نوادا شرکت کرده است ‪.‬‬ ‫حضور کش��ور ه��ای عربی در‬ ‫مانورهای ساالنه جنگ هوایی در‬ ‫آمریکا از زمان پرزیدنت بوش و‬ ‫از وقتی مطرح ش��د که موضوع‬ ‫احتمال انجام حمله نظامی آمریکا‬ ‫به تاسیس��ات هس��ته ای ایران و‬ ‫افزایش نگرانی کشورهای عربی‬ ‫منطق��ه از احتمال درگیر ش��دن‬ ‫در یک جنگ ناخواسته با ایران‬ ‫افزایش یافت‪.‬‬ ‫در این راس��تا ایاالت متحده در‬ ‫سال ‪ 2007‬پیشنهاد ارتقای قابلیت‬ ‫ه��ای نظامی کش��ورهای عضو‬ ‫شورای همکاری خلیج فارس را‬ ‫به رهبری عربس��تان و امارات را‬ ‫ارایه داد ‪.‬‬ ‫اینپیشنهادکهحاوییک"پکیج‬ ‫" تسلیحاتی ‪ 20‬میلیارد دالری در‬ ‫مدت ‪ 10‬س��ال ارایه ش��ده بود با‬ ‫موافقت کشورهای عربی منطقه‬ ‫مواجه شد و هدف اصلی آن در‬ ‫واقع ارتقای توان نظامی ( به ویژه‬ ‫توان هوایی ) کش��ورهای عربی‬ ‫برای مقابله با برتری نظامی ایران‬ ‫در منطقه است ‪.‬‬ ‫همکاری ه��ای امارات با ایاالت‬ ‫متح��ده و فرانس��ه و خریدهای‬ ‫کالن تس��لیحاتی این کش��ور به‬ ‫وی��ژه در زمینه صنای��ع هوایی و‬ ‫هواپیماه��ای جنگنده جای هیچ‬ ‫شک و تردیدی باقی نمی گذارد‬ ‫که این شیخ نشین فدرال حاشیه‬ ‫جنوب��ی خلیج ف��ارس اهداف و‬ ‫مقاصدی بلند مدت تری را در سر‬ ‫می پروراند که مرکز ثقل تمامی‬ ‫ت�لاش های آن مقابل��ه با برتری‬ ‫نظامی ای��ران و مهار قابلیت های‬ ‫دفاعی و موشکی ایران است ‪.‬‬ ‫انعقاد ق��رار داد اح��داث پایگاه‬ ‫دریایی فرانس��ه در امارات و نیز‬

‫یروی هوایی امارات از ‪ 8‬سال پیش ‪ 14‬فروند جنگنده اف ‪ 16‬مدل های « ای و اف « خود را‬ ‫در فرودگاه « تکس�ون « آریزونا مستقر کرده است و در این مرکز هوایی تا کنون چندین تیم‬ ‫پروازی و خدمه غیر پروازی نیروی هوایی امارات اموزش دیده اند ‪.‬‬ ‫خری��د های کالن تس��لیحاتی ( به‬ ‫ویژه جنگنده های رافایل فرانسوی‬ ‫) از اقدام��ات امارات متحده عربی‬ ‫برای مهار قابلی��ت دفاعی ایران در‬ ‫منطقه است ‪.‬‬ ‫خبرگ��زاری یونایت��د پ��رس در‬ ‫گزارشی درباره شرکت امارات در‬ ‫مانور جنگ هوایی پرچم قرمز در‬ ‫پایگاه نلیس نوادا در آمریکا نوشته‬ ‫اس��ت ‪ " :‬ش��رکت نی��روی هوایی‬ ‫ام��ارات در رزمایش جنگ هوایی‬ ‫پرچم قرمز در آمریکا و نیز تالش‬ ‫این کشور برای افزایش توان شعاع‬ ‫عملیاتی نیوری هوایی این کشور‪،‬‬ ‫تالشی برای مقابله با برنامه های رو‬ ‫به گس��ترش ایران در زمینه توسعه‬

‫موش��ک های دور برد بالستیک و‬ ‫برنامه های هسته ای است "‪.‬‬ ‫ای��ن خبرگزاری می نویس��د ‪ " :‬از‬ ‫دیگر کشورهای خاورمیانه که در‬ ‫سال های گذش��ته در مانور جنگ‬ ‫هوایی پرچم قرمز آمریکا شرکت‬ ‫م��ی کنند می ت��وان به اس��راییل ‪،‬‬ ‫مصر ‪،‬عربستان و اردن اشاره کرد ‪.‬‬ ‫" بر اساس گزارش اخیر هفته نامه‬ ‫" جینز دیفنس " چند تیم خلبان و‬ ‫کمک خلبان جنگنده های اف ‪16‬‬ ‫اماراتی ب��ه عالوه چند کادر خدمه‬ ‫غی��ر پ��روازی نی��روی هوایی این‬ ‫کشور برای انجام این مانور به مدت‬ ‫دو هفته در بان��د پروازهای نظامی‬ ‫فرودگاه بین المللی " تکسون " در‬

‫آریزونای آمریکا آموزش دیده اند‬ ‫‪.‬‬ ‫امارات متح��ده عربی ‪ 60‬جنگنده‬ ‫اف ‪ 16‬آمری��کا در اختی��ار دارد ‪.‬‬ ‫امارات همچنین اخی��را قرار دادی‬ ‫ب��رای خرید جنگنده ه��ای رافایل‬ ‫فرانس��وی با پاری��س منعقد کرده‬ ‫است ‪.‬‬ ‫نی��روی هوای��ی امارات از ‪ 8‬س��ال‬ ‫پی��ش ‪ 14‬فروند جنگن��ده اف ‪16‬‬ ‫مدل ه��ای " ای و اف " خود را در‬ ‫فرودگاه " تکسون " آریزونا مستقر‬ ‫کرده است و در این مرکز هوایی تا‬ ‫کنون چندین تیم پروازی و خدمه‬ ‫غیر پروازی نی��روی هوایی امارات‬ ‫اموزش دیده اند ‪.‬‬

‫فساد مالی سرمایه دار ایرانی در آمریکا‬ ‫اتهام فس��اد مالی به یک سرمایه‌دار‬ ‫ایرانی‌االص��ل در آمری��کا‪ ،‬توجه‬ ‫محافل رسانه‌ای و سیاسی این کشور‬ ‫را به خود جلب کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش الف به نقل از رسانه‌های‬ ‫آمریکایی‪ ،‬حس��ن نمازی‪ ،‬میلیونر‬ ‫سرمایه‌گذاریمقیمنیویورکمتهم‬ ‫شده است برای دریافت ‪ 74‬میلیون‬ ‫دالر وام از سیتی بانک‪ ،‬سند جعل‬ ‫کرده و قصد داش��ته ب��ا کم اعالم‬ ‫کردن دارایی‌هایش‪ ،‬بدهی خود به‬ ‫این بانک را نپردازد‪.‬‬ ‫روزسه‌شنبهگذشتهپلیسنیویورک‬ ‫این میلیونر ایرانی‌االصل را دستگیر‬ ‫کرد و به زندان انداخت اما وکالی‬ ‫نمازی با س��پردن وثیقه ‪ 20‬میلیون‬ ‫دالری از دادگاه اجازه گرفتند وی‬ ‫بجای زندان‪ ،‬با بس��تن یک دستبند‬ ‫الکترونیک��ی در منزل��ش حبس و‬ ‫تحت نظر پلیس باشد‪.‬‬ ‫حسن نمازی ‪ 59‬س��اله متولد شهر‬ ‫واش��نگتن اس��ت‪ .‬پدر وی محمد‬ ‫نمازی از ثروتمندان خیر شیراز بوده‬ ‫که بیمارس��تان نمازی ش��یراز را از‬ ‫خود به یادگار گذاشته است‪.‬‬ ‫رسانه‌ها و محافل سیاسی آمریکا به‬ ‫موضوع دستگیری و زندان افتادن‬

‫ب�اراک اوباما وج�و بایدن‬ ‫اعالم کرد ند وجوه دریافتی‬ ‫از حسن نمازی را در اختیار‬ ‫موسسات خیریه می‌گذارند و‬ ‫یا به وی باز می‌گردانند‪.‬‬ ‫نمازی توجه مضاعف نشان داده‌اند‬ ‫چرا ک��ه وی یک��ی از ثروتمندان‬ ‫نزدیک حزب دموکرات و از تامین‬ ‫کنندگانمالیدرمبارزاتانتخاباتی‬ ‫کلینتون و اوباما بوده است‪.‬‬ ‫وی در سال ‪ 2007‬مدتی سرپرست‬ ‫مبارزات انتخاباتی هیالری کلینتون‬ ‫بود و توانست ‪ 500‬هزار دالر برای‬ ‫وی کم��ک جلب کن��د‪ .‬وی در‬

‫انتخابات س��ال ‪ 2004‬نیز از سناتور‬ ‫جان ک��ری نامزد حزب دموکرات‬ ‫در رقاب��ت با ب��وش حمایت کرده‬ ‫بود و در انتخابات سال ‪ 2008‬نیز به‬ ‫هزاران دالر برای مبارزات انتخاباتی‬ ‫اوباما و بایدن پرداخته بود‪.‬‬ ‫ب��ا وجودی که نم��ازی ‪ 74‬میلیون‬ ‫دالر بدهی خود به س��یتی بانک را‬ ‫پرداخ��ت کرده اس��ت اما مقامات‬ ‫قضای��ی در نیوی��ورک گفته‌ان��د‬ ‫پرونده وی در موضوع جعل سند و‬ ‫کم اعالم کردن دارایی‌اش به بانک‬ ‫مفتوح است و وی در دادگاه حاضر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫با اعالم دس��تگیری حسن نمازی‪،‬‬ ‫مقام��ات ح��زب دموک��رات از‬ ‫وی تبری جس��ته‌اند‪ .‬روز سه‌ش��نبه‬ ‫س��خنگوی جو بای��دن اعالم کرد‬ ‫مع��اون اول رییس جمهور آمریکا‬ ‫وجوه دریافتی از حسن نمازی را در‬ ‫اختیار موسسات خیریه می‌گذارد و‬ ‫یا به وی باز می‌گرداند‪.‬‬ ‫روز پنجش��نبه نیز اعالم شد باراک‬ ‫اوبام��ا ب��ه گروه��ی از دموکراتها‬ ‫پیوستهکهمتعهدشده‌اندکمک‌های‬ ‫دریافتی از حس��ن نمازی را به وی‬ ‫عودت دهند‪.‬‬

‫اتحادیه اروپا‬ ‫پناهندگان‬ ‫بیشتری‬ ‫می‌گیرد‬ ‫کمیس��یون اروپا اعالم کرد که به‬ ‫تعداد بیشتری از پناهندگان مناطق‬ ‫بحرانی و کش��ورهای فقی��ر اجازه‬ ‫ورود به کش��ورهای عضو اتحادیه‬ ‫اروپا را می دهد‪.‬‬ ‫طرح جدید آن دسته از پناهندگان‬ ‫آفریقایی را هم مورد هدف قرار می‬ ‫دهد که سعی می کنند به طور غیر‬ ‫قانونی وارد کشورهای این اتحادیه‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫بس��یاری از این افراد برای ورود به‬ ‫این کش��ورها جان خود را به خطر‬ ‫می اندازن��د و با اتکا ب��ه قاچاقیان‬ ‫انسانی سعی در ورود غیر قانونی به‬ ‫کشورهای اروپایی می کنند‪.‬‬ ‫سازمان ملل می گوید سال گذشته‬ ‫‪ 65‬ه��زار و ‪ 596‬نف��ر پناهن��ده در‬ ‫نقاط مختلف جهان مستقر شدند و‬ ‫اتحادیه اروپا تنه��ا ‪ 4378‬نفر یعنی‬ ‫ش��ش و هفت دهم درصد از کل‬ ‫پناهندگان را در خود جای داد‪.‬‬ ‫گروه��ی از کش��ورهای حاش��یه‬ ‫مدیترانه مانند ایتالیا و مالت ش��اهد‬ ‫افزایش شدید پناهجویان طی سال‬ ‫های اخیر بوده اند‪ .‬این کشورها از‬ ‫سایرکشورهایاروپاییمیخواهند‬ ‫که تعداد بیش��تری از پناهجویان را‬ ‫پذیراباشند‪.‬‬ ‫طبق برنامه جدید کمیسیون اروپا‪،‬‬ ‫کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا در‬ ‫مورد تع��داد پذی��رش پناهجویان‬ ‫مختارهستند‪.‬‬ ‫امس��ال به دنبال تصمیم های نوامبر‬ ‫‪ 2008‬کمیس��یون اروپ��ا‪ ،‬آلم��ان‪،‬‬ ‫لوکزامب��ورگ‪ ،‬ایتالی��ا و بلژیک‬ ‫متعهد شدند که پناجویان عراقی در‬ ‫سوریه و اردن را مورد پذیرش قرار‬ ‫دهند‪.‬‬

‫فعاليتمجدد‬ ‫سايت رسمى‬ ‫موسوي‬ ‫س��ايت خبرى «کلمه» وابس��ته به‬ ‫ميرحسين موس��وى بعد از دو ماه‬ ‫وقفه فعالي��ت‪ ،‬دوباره آغاز به کار‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ايلنا‪ ،‬اين سايت از چند‬ ‫روز پي��ش به صورت آزمايش��ى‬ ‫به روز مى‌ش��د‪ ،‬اما ديروز به طور‬ ‫رسمى فعاليت خود را آغاز کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اين س��ايت خبرى تحليلى که از‬ ‫اواخر آذر ‪ 87‬فعاليت خود را آغاز‬ ‫کرده بود‪ ،‬ب��ه عنوان اولين پايگاه‬ ‫رس��مى منعکس کنن��ده نظرات‬ ‫ميرحسين موسوى‪ ،‬نخست‌وزير‬ ‫دوران دفاع مقدس پس از دورى‬ ‫‪ 20‬ساله از عرصه عمومى سياست‬ ‫شناختهمى‌شد‪.‬‬ ‫فعالي��ت س��ايت «کلم��ه» پس از‬ ‫انتخابات با وقفه روبه‌رو شده بود و‬ ‫پيش از آن هم همواره در معرض‬ ‫حمالت شديد هکرها بود‬


29 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009

1388 ‫ شهریور‬13 ‫ جمعه‬918 ‫ شماره‬.‫سال پانزدهم‬

29


‫‪30‬‬

‫‪30 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 918‬جمعه ‪ 13‬شهریور ‪1388‬‬

‫جعفری‪:‬خاتمی‪...‬‬

‫کروبی بر مستند بودن شواهد‪...‬‬

‫ادامه از صفحه ‪17‬‬

‫اصالح طلبان قصد به زیر کشیدن‬ ‫رهبری از تخت را داشته اند‪ ،‬رییس‬ ‫ادارهسیاسیسپاهدوشنبههفتهجاری‬ ‫و پیش از این اظهارات فرمانده کل‬ ‫س��پاه طی مقاله ی مفصلی در هفته‬ ‫نامه صبح صادق میرحسین موسوی‬ ‫را مورد حمله قرار داد‪.‬‬ ‫یداهلل جوانی در ادامه اتهامات دامنه‬ ‫داری ک��ه پیش و پس از برگزاری‬ ‫انتخابات ریاس��ت جمهوری علیه‬ ‫اصالح طلب��ان مطرح کرده این بار‬ ‫مدعی ش��د‪« :‬میرحسین موسوی از‬ ‫ابتدای انقالب تا ب��ه امروز رفتاری‬ ‫منافقانه داشته و در حالی که اعتقاد‬ ‫ب��ه نظام دین��ی و قانون اساس��ی و‬ ‫والیت فقیه نداش��ته‪ ،‬طوری رفتار‬ ‫کرد ک��ه حتی توانس��ت در یک‬ ‫مقطعی نخست وزیر گردد‪».‬‬ ‫او در نوش��ته اش در ارگان رسمی‬ ‫سپاه پاسداران نوشت‪« :‬عده ای می‬ ‫گویند که دیگران موسوی را دچار‬ ‫توه��م کرده و او فکر ک��رده واقعاً‬ ‫پی��روز انتخابات اس��ت و به همین‬ ‫دلی��ل این رفتارها را از خود نش��ان‬ ‫داده است‪ .‬بر همین اساس طرفداران‬ ‫این نگاه می گویند موس��وی یک‬ ‫سرمایه ملی است و باید او را از این‬ ‫توهم خارج ساخت‪».‬‬ ‫جوانی در ادامه نوشته خود مدعی‬ ‫شد‪« :‬اما دیدگاه دیگری هم وجود‬ ‫دارد که حکایت از نفاق سی ساله‬ ‫موسوی می کند‪ .‬این دیدگاه معتقد‬ ‫است موسوی از ابتدای انقالب تا به‬ ‫امروز رفتاری منافقانه داش��ته و در‬ ‫حالی که اعتقاد به نظام دینی و قانون‬ ‫اساسی و والیت فقیه نداشته‪ ،‬طوری‬ ‫رفتار کرد که حتی توانست در یک‬ ‫مقطعی نخس��ت وزیر گ��ردد و بر‬ ‫همین اساس عده ای سعی دارند او‬ ‫را حتی نخست وزیر حضرت امام‬ ‫معرفیکنند‪».‬‬ ‫وی برای اثبات ادعای خود آورد‪:‬‬ ‫«افرادی چون شهید دیالمه در سال‬ ‫‪ 1360‬بر این اعتقاد بودند که افرادی‬ ‫چون میرحس��ین رفت��اری منافقانه‬ ‫دارند و ایشان معتقد بود که زمانی‬ ‫خواهد رسید که میرحسین در برابر‬ ‫نظام ب��ه دلیل عدم اعتقاد به والیت‬ ‫فقیه خواهد ایستاد‪».‬‬ ‫یداهلل جوانی با ایراد این اتهام از زبان‬ ‫دیالمه نتیجه گیری کرده که «اکنون‬ ‫با گذشت س��ی س��ال از انقالب‪،‬‬ ‫حوادث جاری نش��ان می دهد که‬ ‫دیدگاه افرادی چون ش��هید دیالمه‬ ‫در مورد میرحسین دیدگاه افراطی‬ ‫نبوده و پیش بینی او درست از آب‬ ‫درآمد‪ .‬امروز میرحس��ین موسوی‬ ‫در برابر قانون‪ ،‬نظام‪ ،‬والیت فقیه و‬ ‫رهبری ایس��تاده و آنچه دستمایه او‬ ‫قرار دارد‪ ،‬همین سوابقی است که‬ ‫در دهه اول انقالب داشته است‪».‬‬ ‫وی همچنین در بخش��ی از نوشته‬ ‫اش اسمی هم از حسن آیت یکی‬ ‫از مخالفان وزیر امور خارجه شدن‬ ‫میرحسین موسوی در سال ‪ 60‬شده‬ ‫و نوشته‪« :‬اگر دلس��وزان انقالب با‬ ‫هوش��یاری به هش��دارهای افرادی‬ ‫چون ش��هید دیالمه و ش��هید آیت‬ ‫توجه می کردند‪ ،‬ش��اید امروز این‬ ‫مسئولیت (نخس��ت وزیری دوران‬ ‫دفاع مقدس) در س��وابق موس��وی‬ ‫وجود نمی داشت‪».‬‬

‫ش��دگان صورت گرفت مشخص‬ ‫م��ی کند ک��ه برخی از مس��ئوالن‬ ‫قضایی نه تنها به دنبال یاری رساندن‬ ‫و احقاق حقوق بازداشت شدگانی‬ ‫که مورد آزار قرار گرفته اند نیستند‬ ‫بلکه در صددند صورت مس��اله را‬ ‫پاک کنند» و می افزاید که به همین‬ ‫دلی��ل‪ ،‬آقای کروب��ی از مالقات با‬ ‫این اف��راد خودداری کرد و در نامه‬ ‫ای ب��ه رئیس جدید ق��وه قضاییه‪،‬‬ ‫از او خواس��ت هیات بی طرفی را‬ ‫مامور رس��یدگی به حوادث بعد از‬ ‫انتخاباتکند‪.‬‬ ‫در این اطالعیه آمده است که مهدی‬ ‫کروبی قصد بازگوی��ی این ماجرا‬ ‫را نداش��ت اما اظهارات مس��ئوالن‬ ‫قضایی و رفتاری که با فرد بازداشتی‬ ‫و خانواده او صورت گرفت‪ ،‬باعث‬ ‫انتشار این اطالعیه شد‪.‬‬ ‫اطالعی��ه دفتر آقای کروبی‪ ،‬ضمن‬

‫ادامه از صفحه ‪19‬‬

‫تقبیح رفتاری که با فرد بازداش��ت‬ ‫ش��ده صورت گرفت‪ ،‬می نویسد‬ ‫که اکنون مدتی اس��ت که این فرد‬ ‫ناپدید ش��ده و خبری از وی نیست‬ ‫و می افزاید که «دفتر آقای کروبی کروبیوظیفهپیگیریبدرفتاری‬ ‫اعالم می کند مس��ئولیت هرگونه در بازداش�تگاهها را ب�ر عهده‬ ‫اتفاق ناگ��واری که برای این فرد و گرفته است‬ ‫خانواده اش روی دهد با دادس��تان‬ ‫در آن و ظاهرا بازداشت چند مامور‬ ‫وق��ت ته��ران‪ ،‬آق��ای مرتضوی و‬ ‫منجر شد‪.‬‬ ‫نمایندگان ایشان خواهد بود‪».‬‬ ‫ب��ا اینهم��ه‪ ،‬ب��ه نظر می رس��د که‬ ‫در جریان اعتراضاتی که نسبت به‬ ‫نهاده��ای حکومت مذهب��ی ایران‬ ‫آنچه که تقلب گسترده در انتخابات‬ ‫در م��ورد گزارش ه��ای مربوط به‬ ‫ریاس��ت جمهوری خوانده ش��ده‪،‬‬ ‫تجاوز جنس��ی به تعدادی از زنان و‬ ‫چند صد تن بازداشت شدند و پس‬ ‫مردان بازداش��تی و حتی قتل چند‬ ‫از آن‪ ،‬گزارش هایی از خشونت بی‬ ‫تن از آنان به منظ��ور از میان بردن‬ ‫سابقه با زندانیان‪ ،‬از جمله شکنجه‬ ‫شهود‪ ،‬که انعکاس بسیار نامطلوبی‬ ‫و قتل شماری از آنان‪ ،‬انتشار یافت‬ ‫در داخل و خارج از کشور داشته‪،‬‬ ‫که حتی ب��ه صدور دس��تور رهبر‬ ‫حساسیت بیشتری از خود نشان می‬ ‫جمهوری اسالمی برای بستن یکی‬ ‫دهند و احتماال برخ��ی از آنان در‬ ‫از بازداش��تگاه ه��ای غی��ر مجاز و‬ ‫نظر دارند تا به گفته آقای کروبی‪،‬‬ ‫رسیدگی به تخلفات صورت گرفته‬ ‫«صورت مساله را پاک کنند‪».‬‬

‫نامه شیرین عبادی به رییس قوه قضاییه‪...‬‬ ‫داری در رأی ش��ماره ‪ ۴۳۵‬م��ورخ‬ ‫‪ ۸۲/۱۰/۲۸‬نگه��داری متهمین در‬ ‫س��لولهای انف��رادی را از مصادیق‬ ‫بارز شدت عمل و بر خالف اصل‬ ‫‪ ۳۹‬قان��ون اساس��ی و غی��ر قانونی‬ ‫شناخته است‪ .‬سالهاست كه زندانیان‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬عقیدت��ی‪ ،‬مطبوعات��ی‌‪،‬‬ ‫دانش��جویان‪ ،‬وبالگ نویسان و ‪...‬‬ ‫مدتهای طوالنی از یكس��ال تا چند‬ ‫ماه را در سلولهای انفرادی گذرانده‬ ‫اند كه همواره به عنوان مصداق بارز‬ ‫ش��كنجه از آن باید ی��اد كرد‪ .‬امید‬ ‫است با برچیدن سلولهای انفرادی‪-‬‬ ‫تح��ت ه��ر عنوانی كه باش��ند‪ -‬و‬ ‫همچنین با بستن كلیه بازداشتگاهها‬ ‫و زندانهای غیر قانونی زمینه اجرای‬ ‫عدالت و رعایت حقوق شهروندی‬ ‫فراهم گردد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬حوادث ناگ��وار و فجایعی كه‬ ‫بعد از انتخابات ‪ ۲۲‬خرداد یكهزار‬ ‫و سیصد و هشتاد و هشت رخ داده‬ ‫است حكایت از وجود یك معضل‬ ‫اساس��ی و دیرینه در سیس��تمهای‬ ‫موجود است‪ .‬بدین توضیح كه‪:‬‬ ‫چگونه می شود یك نهاد انتظامی‬ ‫و اجرایی به دور از چش��م مقامات‬ ‫قضائی‪ ،‬بازداشتگاهی غیر قانونی و‬ ‫بدونرعایتضوابطواستانداردهای‬ ‫قانون��ی ایجاد نماید ب��ه نحوی كه‬ ‫برخی از مقام��ات عالیرتبه قضائی‬ ‫سابقاً اعالم نموده‌اند كه بازداشتگاه‬ ‫كهری��زك غیر قانونی اس��ت ولی‬ ‫مسئولین اجرایی به هشدار مقامات‬ ‫قضائی نیز وقعی ننهاده‌اند‪ .‬وجدان‬ ‫بیدار ش��ما را به داوری می طلبیم و‬ ‫این پرسش را مطرح می نمائیم ‪ :‬آیا‬ ‫این بهانه كه بازداشتگاه كهریزك‬ ‫برای نگهداری اش��رار و مجرمین‬ ‫سابقه دار تأسیس شده است‪ ،‬عذر‬ ‫بدتر از گناه نیست؟‬ ‫آیا ش��رعاً و قانوناً م��ی توان حتی‬ ‫متهمی��ن ب��ه ش��رارت را در چنین‬ ‫اماكن وحشتناك نگهداری نمود؟‬ ‫كدام مقررات ش��رعی ی��ا قانونی‬ ‫اج��ازه می دهد كه با ش��رورترین‬ ‫اشخاص این گونه رفتار غیر انسانی‬ ‫و غیر قانونی نمود؟‬ ‫علیهذا مصرا ً از شما درخواست می‬ ‫ش��ود كه نه فقط به حوادث بعد از‬

‫جناح اقليت مجلس‪...‬‬

‫ادامه از صفحه ‪16‬‬

‫انتخاب��ات ‪ ۲۲‬خرداد ‪ ۱۳۸۸‬بلكه به‬ ‫كلیه تخلفات یا جنایاتی كه در این‬ ‫بازداشتگاه از بدو تأسیس تا كنون‬ ‫روی داده اس��ت‪ ،‬رسیدگی شود‪.‬‬ ‫باش��د تا با اجرای عدالت و معرفی‬ ‫متخلفین به پیش��گاه مل��ت ایران‪،‬‬ ‫مرهمی ب��ر زخم دردن��اك ملت‬ ‫شریف ایران گذاشته شود تا در این‬ ‫سرزمین اهورایی از این پس كسی‬ ‫را یارای دس��ت یازی��دن به چنین‬ ‫جنایاتینباشد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬برخوردهای فرا قانونی و سلیقه‬ ‫ای برخ��ی قض��ات دادگاهه��ا به‬ ‫ویژه دادگاهه��ای انقالب از نحوه‬ ‫رس��یدگی تا صدور حكم و ابالغ‬ ‫آراء صادره به متهمین پرونده های‬ ‫امنیتی از دیگ��ر رویه های خالف‬ ‫قانون موجود در دس��تگاه قضائی‬ ‫است كه دقت نظر و توجه جنابعالی‬ ‫را به رفع ای��ن معضالت می طلبد‪.‬‬ ‫توضیحاینكه‪:‬‬ ‫عمدتاً پرونده ه��ای امنیتی كه در‬ ‫دادگاههای انقالب مورد رسیدگی‬ ‫قرار می گیرند‪ ،‬علیرغم اصل علنی‬ ‫ب��ودن دادگاهها ب��دون اینكه قرار‬ ‫غیر علنی بودن جلسات رسیدگی‬ ‫صادر گردد‪ ،‬با ممانعت از شركت‬ ‫حتی خانواده متهمین در جلس��ات‬ ‫دادگاه عم ً‬ ‫ال به صورت غیر علنی‪،‬‬ ‫اما بعضاً با حضور خبرنگاران دولتی‬ ‫تشكیل می ش��وند‪ -‬كه نمونه بارز‬ ‫آن دادگاههای اخی��ر نمایش داده‬ ‫ش��ده در صدا و سیمای جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران اس��ت‪ -‬و گاهی با‬ ‫اجبار‪ ،‬وكیل علی رغم عدم ارتباط‬ ‫و گفتگو با موكل در جلسه دادگاه‬ ‫حضور می یابد‪.‬‬ ‫از طرفی آراء صادره از دادگاههای‬ ‫انقالب صرف��اً در دفت��ر دادگاه به‬ ‫رؤیت متهم یا وكیل او رسیده و آن‬ ‫را ابالغ شده تلقی می نمایند بدون‬ ‫اینكه آراء مذكور تایپ و نسخه ای‬ ‫از آن به وكیل یا متهم تسلیم شود‪،‬‬ ‫كه این امر موجبات تضییع حقوق‬ ‫بس��یاری از متهمین پرون��ده های‬ ‫امنیتی در مراحل تجدید نظر‪ ،‬اعاده ‪۱۳۸۸/۶/۱۱‬‬ ‫دادرسی و س��ایر طرق فوق العاده شیرینعبادی‬ ‫رس��یدگی را فراهم نموده اس��ت‪ .‬رئیس كانون مدافعان حقوق بشر‬ ‫امید است با دقت و درایت آن مقام‬

‫محترم در اجرای صحیح قوانین و‬ ‫پیگیری تخلف��ات برخی از قضات‬ ‫و س��ایر مقامات ذیرب��ط‪ ،‬از ادامه‬ ‫رویه های خالف قانون جلوگیری‬ ‫به عمل آمده و بیش از این حقوق‬ ‫دفاعی متهمین تضییع نگردد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬چندی پیش جناب آقای محمد‬ ‫حسین ش��املو بازرس ویژه قتل در‬ ‫دادسرای امور جنائی نامه‌ای خطاب‬ ‫به آن مقام محترم به دنبال تخلفات‬ ‫و جنای��ات واقع ش��ده در حوادث‬ ‫اخیر‪ ،‬تنظیم و تقدیم نمود (مندرج‬ ‫در روزنام��ه ش��ماره ‪ ۱۲۴۸‬اس��رار‬ ‫م��ورخ ‪ )۸۸/۶/۵‬كه انتظار می رود‬ ‫با نظارت و درایت آن مقام محترم‬ ‫ط��رق و راهه��ای اجرای��ی كردن‬ ‫آن تدارك دیده ش��ده و قانونمند‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫‪ -۶‬پیش��نهاد م��ی گ��ردد‪ ،‬ب��رای‬ ‫جلوگیری از تضییع حقوق متهمین‬ ‫در مراحل دس��تگیری و بازجویی‪،‬‬ ‫حض��ور وكی��ل در تم��ام مراحل‬ ‫تحقیقات از بدو دس��تگیری متهم‬ ‫الزام��ی گردد و بازجوئیها توس��ط‬ ‫مراج��ع قضائی به عم��ل آید و در‬ ‫صورت ارجاع تحقیقات به ضابطین‬ ‫دادگس��تری‪ ،‬در دادس��را و تحت‬ ‫نظارت بازپرس یا دادیار مربوطه و‬ ‫با حضور وكیل متهم انجام گیرد‪ .‬و‬ ‫رویه غلط و غیر قانونی عدم مالقات‬ ‫متهمامنیتیباوكیلدردورانتحقیق‬ ‫و نیز مالقات متهمین و محكومین‬ ‫امنیتی ب��ا وكیل آن هم با دس��تور‬ ‫مقام قضایی مربوطه و نه قاضی ناظر‬ ‫زندان‪ ،‬متروك و از بین برود‪ .‬باشد‬ ‫كه در سایه درایت آن مقام محترم‬ ‫و كوشش در جهت اجرای صحیح‬ ‫قوانین اعتماد سلب ش��ده مردم از‬ ‫نهاد قوه قضائیه بازسازی شده و قوه‬ ‫قضائیه و دادس��راها و دادگاههای‬ ‫مربوطه‪ ،‬همانگونه كه در شأن قوه‬ ‫قضائیه است ملجأ و مأمن و مرجع‬ ‫واقع��ی دادخواهی و احقاق حقوق‬ ‫حقه مردم گردد‪.‬‬

‫بدررفتارى‪ ،‬شكنجه و آزار جنسى‬ ‫بازداشت شدگان در آن منتشر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمد رض��ا تاب��ش از رييس قوه‬ ‫قضاييه خواس��ته اس��ت تا «هر چه‬ ‫س��ريعتر عوامل اين جنايات در هر‬ ‫سمت و درجه‌اى تحت پيگرد قرار‬ ‫گرفته و در صورت ادامه روند فعلى‬ ‫رسانه‌اى ش��دن دادگاه ها‌‪ ،‬دادگاه‬ ‫اين افراد علناً و با حضور رس��انه ها‬ ‫تشكيلشود‪».‬‬ ‫وى تاكيد كرده است‪« :‬شخصيت‬ ‫جنايتكاران بازداش��تگاه هايى نظير‬ ‫كهري��زك باالت��ر از ش��خصيت‬ ‫متهمان سياسى نيس��ت و سرپوش‬ ‫گذاشتن بر اين قضيه سبب گسترش‬ ‫آثار سوء اين گونه جنايات و تكرار‬ ‫آن خواهد شد‪».‬‬ ‫بر اساس گزارش هاى منتشره‪ ،‬در‬ ‫بازداش��تگاه كهريزك كه زير نظر‬ ‫نيروى انتظامى اداره مى شود‪ ،‬افراد‬

‫ادامه از صفحه ‪21‬‬

‫بازداشت شده در سوله هاى تنگ و‬ ‫تاريك و در بدترين شرايط جسمى‬ ‫و روحى نگهدارى مى شدند‪.‬‬ ‫در اين بازداشتگاه همچنين مرگ‬ ‫چن��د نف��ر از جمله محس��ن روح‬ ‫االمين��ى‪ ،‬فرزند مش��اور محس��ن‬ ‫رضايى‪ ،‬نام��زد انتخابات‪ ،‬نيز بر اثر‬ ‫اصابت جس��م س��خت تاييد شده‬ ‫اس��ت‪ .‬با انتش��ار خبر مرگ آقای‬ ‫روح االمین��ی‪ ،‬رهب��ر جمه��وری‬ ‫اسالمی ایران دستور تعطیلی زندان‬ ‫کهریزک را صادر کرد‪.‬‬ ‫مه��دى كروب��ى‪ ،‬نام��زد معترض‬ ‫انتخاب��ات‪ ،‬در هفت��ه ه��اى اخير با‬ ‫انتشار نامه ها و بيانيه هاى مختلف از‬ ‫تجاوز به دختران و پسران بازداشتى‬ ‫در بازداشتگاه كهريزك خبر داده‬ ‫اس��ت كه مقام هاى اي��ران در ابتدا‬ ‫چنين خبرى را تكذيب كردند ولى‬ ‫بعد وعده دادند كه به اين موضوع‬ ‫رسيدگى خواهند كرد‪.‬‬

‫‪ARIANA‬‬


‫‪31‬‬

‫‪31 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 918‬جمعه ‪ 13‬شهریور ‪1388‬‬

‫در افغانستان‪...‬‬ ‫احتمال تاخیر در اعالم نتایج نهایی انتخابات‬ ‫بی بی س��ی ‪ -‬کمیسیون مستقل‬ ‫انتخابات افغانس��تان نتایج حدود‬ ‫ش��صت در صد آراء باز شمرده‬ ‫شده دومین انتخابات افغانستان را‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫براس��اس نتایج اعالم شده حامد‬ ‫کرزی رئیس جمهوری افغانستان‬ ‫از مجموع آراء ش��مرده شده که‬ ‫به سه میلیون و هشتصد هزار رای‬ ‫می رسد‪ ،‬یک میلیون و هفتصد‬ ‫هزار رای یعنی حدود ‪ 47‬درصد‬ ‫آرای شمرده شده را از آن خود‬ ‫کرده و جایگاه��ش را به عنوان‬ ‫نامزد پیشتاز همچنان حفظ کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عبداهلل عبداهلل رقیب اصلی حامد‬ ‫کرزی‪ ،‬با کس��پ بی��ش از یک‬ ‫میلیون و دو صد هزار رای‪ ،‬یعنی‬ ‫‪ 32‬در صد آراء همچنان در مقام‬ ‫دوم است‪ .‬با این حال فاصله آقای‬ ‫کرزی و عبداهلل عبداهلل در مقایسه‬ ‫با روزهای قب��ل تفاوت چندانی‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫رمض��ان بش��ر دوس��ت در مقام‬ ‫سوم اس��ت اما آقای بشر دوست‬ ‫با عبداهلل عبداهلل ک��ه در جایگاه‬ ‫دوم ق��رار دارد‪ ،‬فاصل��ه زیادی‬ ‫دارد‪ ،‬مجموع آرایی که براساس‬ ‫آمار کمیسیون انتخابات رمضان‬ ‫بشردوس��ت از آن خ��ود کرده‬ ‫بیش��تر از ‪ 400‬ه��زار رای یعنی‬ ‫یازده درصد مجموع آراء شمرده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مس��ئوالن کمیس��یون‬ ‫انتخاب��ات‪ ،‬آنچه تاکن��ون اعالم‬ ‫شده نتیجه باز ش��ماری آراء ‪26‬‬ ‫هزار مرکز رای دهی اس��ت و از‬ ‫مجموع آراء حدو ‪ 62‬هزار رای‪،‬‬ ‫باطل اعالم شده است‪.‬‬ ‫«‪ 650‬شکایت جدی»‬ ‫درحالی ک��ه اعالم نتایج ابتدایی‬ ‫ب��ه پایان��ش نزدیک می ش��ود‪،‬‬ ‫کمیسیون رسیدگی به شکایات‬ ‫اعالم کرده اس��ت که رسیدگی‬ ‫به ش��کایات انتخابات��ی به زمان‬ ‫نیاز دارد و ممکن اس��ت بررسی‬ ‫این شکایات تا اواخر ماه سپتامبر‬ ‫طول بکشد‪.‬‬ ‫براساسقانونانتخاباتافغانستان‪،‬‬ ‫نتایج نهایی زمانی اعالم می شود‬ ‫که تمامی ش��کایاتی که وجود‬ ‫دارد بررسی شده باشد‪.‬‬ ‫اگر بررس��ی این ش��کایت ها تا‬ ‫اواخر ماه س��پتامبر طول بکشد‪،‬‬ ‫نتایج نهایی انتخابات نیز در زمانی‬ ‫ک��ه قبال اعالم ش��ده بود ممکن‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫پیش از این کمیس��یون انتخابات‬ ‫افغانس��تان اعالم ک��رده بود که‬ ‫نتایج نهایی را در هفدهم سپتامبر‬ ‫اعالم خواهند کرد‪.‬‬ ‫مسئوالن رس��یدگی به شکایات‬ ‫انتخاباتی در کمیسیون رسیدگی‬ ‫به ش��کایات می گویند‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ 2000‬شکایت به آنها رسیده که‬ ‫از این میان بیش از ‪ 650‬مورد آنها‬

‫کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی اعالم کرده است که‬ ‫ممکن است بررسی شکایات جدی تا اواخر ماه سپتامبر طول‬ ‫بکشد‪.‬‬ ‫جدی است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مس��ئوالن رس��یدگی به‬ ‫ش��کایات اگر ادعاهایی که در این‬ ‫شکایت ها مطرح شده است ثابت‬ ‫ش��ود‪ ،‬ممکن اس��ت برروی نتایج‬ ‫کلی انتخابات ثاثیر بگذارد‪.‬‬ ‫پرکردن صندوق های رای‪ ،‬استفاده‬ ‫از رنگ بی کیفی��ت و در مواردی‬ ‫تهدیدکارمندانکمیسیونانتخابات‬ ‫از ادعاهایی اس��ت که مس��ئوالن‬

‫کمیس��یون انتخابات آن را «جدی»‬ ‫خوانده و می گویند بررسی چنین‬ ‫ادعاهایی به بررس��ی جدی و زمان‬ ‫کافی نیاز دارد‪.‬‬ ‫مسئوالنکمیسیونبررسیشکایات‬ ‫انتخاباتی می گویند ادعاهایی مبنی‬ ‫بر عدم بی طرفی برخی از کارمندان‬ ‫کمیسیون انتخابات نیز مطرح شده‬ ‫است‪.‬‬

‫کشت و تولید مواد مخدر‬ ‫در افغانستان 'کاهش یافت‬

‫بی بی س��ی ‪ -‬یک گ��زارش تازه‬ ‫س��ازمان ملل متحد نشان می دهد‬ ‫که کش��ت و تولید مواد مخدر در‬ ‫افغانس��تان به ش��دت کاهش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫دفتر مب��ارزه با جرایم و مواد مخدر‬ ‫س��ازمان ملل متحد می گوید‪ ،‬در‬ ‫ی��ک س��ال‪ ،‬بیس��ت و دو درصد‬ ‫کشت خشخاش و ده درصد تولید‬ ‫مواد مخدر کاهش داشته است‪.‬‬ ‫بخش های��ی از بزرگترین کاهش‬ ‫در این زمینه‪ ،‬مرب��وط به والیت نا‬ ‫امن هلمند در جنوب افغانستان می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این گزارش در آس��تانه دیدار مقام‬ ‫های اروپایی و آمریکایی در پاریس‬ ‫منتشر می شود که برای بحث روی‬ ‫استراتژی جدید در افغانستان گرد‬ ‫هم جمع می شوند‪.‬‬ ‫س��ازمان مل��ل متحد م��ی گوید‪،‬‬ ‫تجارت مواد مخدر که شورش��یان‬ ‫از در آمد آن برخوردار می شوند‪،‬‬ ‫اعتبار افغانستان را به مخاطره انداخته‬ ‫است‪.‬گزارش دفتر مبارزه با جرایم‬ ‫و مواد مخدر سازمان ملل‪ ،‬از جامعه‬ ‫جهانی درخواس��ت ک��رده که به‬ ‫کمک به پیش��رفت افغانستان ادامه‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫این گزارش می گوید که در حال‬ ‫حاضر از جمع سی و چهار والیت‬ ‫افغانس��تان‪ ،‬کشت خش��خاش در‬ ‫بیس��ت والیت متوقف شده است‬ ‫ اما خبرن��گاران می گویند این به‬‫معنای توقف فعالی��ت قاچاق مواد‬ ‫مخدر در این والیات نیست‪.‬‬ ‫انتونیا ماریا کوستا‪ ،‬مسئول اجرایی‬ ‫دفتر مب��ارزه با مواد مخدر و جرایم‬

‫سازمان ملل متحد می گوید‪« :‬این‬ ‫نتایج خبر خوشی است که نشان می‬ ‫دهد‪ ،‬امکان پیشرفت (در مبارزه با‬ ‫مواد مخدر) وجود دارد‪».‬‬ ‫اما او هشدار داد که مواد مخدر در‬ ‫افغانستان‪،‬هنوزپیامدهایمنفیدارد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او‪ ،‬تجارت م��واد مخدر‪،‬‬ ‫هنوز منبع مهم درآمد‪ ،‬شورشیان و‬ ‫تروریست هااست و از سوی دیگر‪،‬‬ ‫به فساد و ایجاد فضای عدم اعتماد‬ ‫نیز کمک می کند‪.‬‬ ‫گزارش سازمان ملل متحد دریافته‬ ‫که در سال جاری‪ 69,833 ،‬هکتار‬ ‫زمین در والیت هلمند خش��خاش‬ ‫کاش��ته ش��ده‪ ،‬در حالی که اینرقم‬ ‫در س��ال ‪ ،2008‬میالدی ‪103,590‬‬ ‫هکتار زمین بود‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬آمار سال جاری‪ ،‬هنوز‬ ‫دو برابر مقدار زمین هایی است که‬ ‫در س��ال ‪ ،2005‬در والیت هلمند‬ ‫خشخاش کشت شده بود‪.‬‬ ‫براس��اس آمار دفتر مبارزه با جرایم‬ ‫و مواد مخدر س��ازمان ملل متحد‪،‬‬ ‫والیت هلمند هنوز شصت درصد‬ ‫کل مواد مخدر افغانس��تان را تولید‬ ‫می کند‪.‬محمد جواد‪ ،‬یک دهقان‬ ‫در شهر لش��کرگاه‪ ،‬مرکز والیت‬ ‫هلمند‪ ،‬ب��ه بی بی س��ی گفت که‬ ‫او اگ��ر در مح��ل دورافت��اده ای‬ ‫زندگی می کرد‪ ،‬هنوز خش��خاش‬ ‫می کاش��ت‪.‬او می گوید‪« :‬امس��ال‬ ‫من گن��دم‪ ،‬بادنجان رومی‪(،‬گوجه‬ ‫فرنگی) کچالو (س��یب زمینی)‪ ،‬و‬ ‫تربوز (هندوانه) م��ی کارم‪ .‬دولت‬ ‫به ما اجازه نمی دهد که خشخاش‬ ‫بکاریم‪ .‬اگر م��ن دور از اینجا می‬ ‫بودم‪ ،‬خشخاش می کاشتم‪».‬‬


‫‪32‬‬

‫‪32 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 918‬جمعه ‪ 13‬شهریور ‪1388‬‬

‫تجاوز جنسی‪ ،‬شکنجه حکومتی‪...‬‬ ‫‪ -۲‬کابوس ‪ ,‬که صحنه های شکنجه‬ ‫و محيط شکنجه‪ ,‬و بازجو و شکنجه‬ ‫گر بخش ها ی اصلی آن هستند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬افس��ردگی ( اختالل در خواب‬ ‫‪ ,‬خواب زياد يا بی خوابی ش��ديد‬ ‫‪,‬گوش��ه گي��ری و ب��ی تفاوت��ی ‪,‬‬ ‫سرخوردگی و نا اميدی ‪ ,‬غمگينی‬ ‫‪ ,‬احس��اس آش��فتگی و اضطراب‬ ‫و ت��رس ‪ ,‬درد ه��ای فيزيکی مثل‬ ‫سردرد های شديد و‪)........‬‬ ‫‪ -۴‬ابتال به انواع��ی از اختالل های‬ ‫شخصيتی‬ ‫‪ -۵‬پرخاشگری( بيشتر در مردان)‬ ‫‪ -۶‬خود کشی‬ ‫بسياری از قربانيان شکنجه جنسی‪,‬‬ ‫به ويژه تجاوز جنسی با درمان وغلبه‬ ‫بر پيامد های فوق‪ ,‬زندگی عادی و‬ ‫حتی مبارزاتی خود را شروع کرده‬ ‫و ادامه داده اند‪.‬‬ ‫بازجو ها و شکنجه گرهای‬ ‫تجاوز گر‬

‫حکومت گران از ميان عوامل خود‬ ‫و بازجوها و شکنجه گرها کسانی‬ ‫را که به لحاظ روانی و ش��خصيتی‬ ‫توانايی اعمال شکنجه های جنسی ‪,‬‬ ‫به ويژه تجاوز های جنسی را دارند‪,‬‬ ‫برمیگزينند‪.‬‬ ‫‪ -۱‬قربانيان خشونت ها و ناهنجاری‬ ‫های خانوادگی يا اجتماعی‬ ‫‪ -۲‬قرباني��ان تج��اوز جنس��ی در‬ ‫کودکی ( توس��ط افراد خانواده يا‬ ‫ديگران)‬ ‫‪ -۳‬اوباش و لتوت ولشوش و اجامر‬ ‫جامع��ه که در صف س��پاهی ها و‬ ‫بس��يجی ها و بازجو ها و ش��کنجه‬ ‫گر ها حکومت اس�لامی به وفور‬ ‫وجود دارند ‪ ,‬به ِويژه کس��انی که‬ ‫محروميت ها و انحراف های جنسی‬ ‫نيز داشته اند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬افرادی که شستشوی مغزی و تو‬ ‫جيه ايديولوژيک و مذهبی شده اند‪.‬‬ ‫در نظر اين موجودات زندانی کافرو‬ ‫مرتد و منافق است و حکم « غنيمت‬ ‫جنگی « دارد و تصاحب و تصرف‬ ‫آن « خالف شرع» نيست‪.‬‬ ‫‪ -۵‬افراد مبتال به اختالل های روانی‬ ‫و عصبی (اختالل های شخصيتی ‪,‬‬ ‫ساديسم و دگر آزاری و‪)...‬‬ ‫اين دس��ت از بازجو ها و ش��کنجه‬ ‫گرها بتدريج دچار روان پريش��ی‬ ‫های ش��ديد و مقاوم به درمان می‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫تجاوز جنسی در حکومت‬ ‫اسالمی‬

‫اثبات تجاوز جنس��ی در زندان ها‬ ‫به اين دليل که اعمال اين ش��کنجه‬ ‫در خف��ا و بدون حض��ور ديگری‬ ‫صورت م��ی گيرد کار س��اده ای‬ ‫نيست‪ .‬در حکومت اسالمی قربانيان‬ ‫جان بدر برده از زندان ها و شکنجه‬ ‫گاه ها نيز به س��ختی و در ش��رايط‬ ‫خ��اص به وج��ود تجاوز جنس��ی‬ ‫در زندان های حکومت اس�لامی‬ ‫شهادت داده اند‪ .‬در مورد شکنجه‬ ‫و آزاره��ای ه��ای جنس��ی ‪ ,‬و نيز‬ ‫تجاوز جنسی به زنان زندانی سياسی‬ ‫در س��ال های ‪ ۶۰‬تا ‪. ۶۲‬گزارش ‪,‬‬ ‫شواهد و اسناد متعددی وجود دارد‬ ‫‪ .‬و وقتی ب��ه زندانيانی که « جرايم»‬ ‫سبک تری داش��تند ‪ ,‬تجاوز شده‬ ‫است ‪ ,‬با زندانيان محکوم به مر گ‬ ‫چه ک��رده اند و چه خواهند کرد؟‪.‬‬ ‫اين که بر دختران و زنان محکوم به‬

‫اعدام در زندان های تهران و به ويژه‬ ‫زندان های شهر های ايران چه رفته‬ ‫است هنوز نا روشن است ‪ ,‬گزارش‬ ‫هايی مبنی بر «عقد» زندانيان قبل از‬ ‫اعدام ( تجاوز به آن ها و پاره کردن‬ ‫پرده بکارت آن ها) موجود است‪« .‬‬ ‫به دختران باکره پيش از اعدام شان‬ ‫تجاوز می کردند تا باکره به آن دنيا‬ ‫نروند ‪ ,‬باکره ها به گمان جالدان به‬ ‫بهشت خواهند رفت و بدين ترتيب‬ ‫مانع ورود مخالفان باکره به بهشت‬ ‫می ش��دند‪ ......‬و يا دختران اعدامی‬ ‫را در ش��ب قبل از م��رگ به عقد‬ ‫پاس��داران درمی آورند تا آن ها به‬ ‫عنوان باک��ره به زير خاک نروند و‬ ‫باعث نحوست زندگی نشوند‪ .‬چون‬ ‫گويا برحسب سنت اگر دختر باکره‬ ‫به زير خاک رود مردی را در دنبال‬ ‫خود طلب خواهد کرد‪)۴( »..‬‬ ‫آيت اهلل منتظ��ری نيز در نامه ای به‬ ‫خمين��ی بر وقوع چني��ن رفتاری با‬ ‫زندانيان صحه گذاش��ته اس��ت‪ .‬او‬ ‫خطاب به خمينی می نويس��د‪.....« :‬‬ ‫آي��ا می‪‎‬دانيد در بعض��ی زندانهای‬ ‫جمهوری اس�لامی دختران جوان‬ ‫را به زور تصرف کردند؟» (نامه به‬ ‫خمينی ‪ .‬کت��اب خاطرات آيت اهلل‬ ‫منتظری)‬ ‫در ميان قربانيان حکومت اسالمی‬ ‫شواهدی نيز دال بر تجاوز جنسی به‬ ‫زهرا کاظمی وجود داشت‪.‬‬ ‫تجاوز جنسی در زندان حکومت‬ ‫اسالمی از زبان «مخالفان»‬ ‫حکومتاسالمی!‬

‫شکنجه ی تجاوز جنسی در زندان‬ ‫های حکومت اس�لامی نه فقط از‬ ‫س��وی حکومت گران اسالمی که‬ ‫از س��وی برخی از روزنامه نگاران‬ ‫اصالح طلب نيز انکار شده است ‪:‬‬ ‫نمونه اس��ت آق��ای نيما راش��دان‪,‬‬ ‫روزنامه نگار و مقاله نويس محترم‬ ‫‪ .‬ايشان در رابطه با گزارش پزشک‬ ‫زه��را کاظمی که تجاوز جنس��ی‬ ‫به زه��را کاظمی را مط��رح کرده‬ ‫ب��ود‪ ,‬نوش��ت ‪ .... »:‬الاقل برای من‬ ‫تردي��دی وجود ن��دارد که بخش‬ ‫اصلی اظهارات فردی به نام « شهرام‬ ‫اعظم » که خود را پزش��ک ويژه «‬ ‫زهرا کاظمی » معرفی نموده است‬ ‫‪ ،‬کذب محض است‪ ......‬بطور مثال‬ ‫« مسعود بهنود » همکار بی بی سی‬ ‫ از مسلط ترين کارشناسان سياسی‬‫ايران می باش��د‪ .‬بهنود ‪ -‬اوين ‪ ،‬بند‬ ‫‪ - ۲۰۹‬فضای بازجويی کارشناسان‬ ‫وزارت اطالعات و ‪ ...‬را تجربه کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬برای من غيرقابل باور است‬ ‫افرادی مثل بهنود ‪ ،‬نبوی ‪ ،‬شمس و‬ ‫ديگرانی که « اوين نيمه پايانی دهه‬ ‫‪ » ۷۰‬را خوب می شناسند ‪ ،‬جلوی‬ ‫انتش��ار گزارش��ی ک��ه از « تجاوز‬ ‫جنسی به متهم دارای پروفايل بين‬ ‫المللی در بند ‪ ۲۰۹‬م��ی گويد » را‬ ‫نگيرند‪ .‬برای من غيرقابل باور است‬ ‫که با حضور بهنود چنين گزارشی‬ ‫حتی به نقل از منابع انگليسی زبان و‬ ‫يا وزارت خارجه کانادا روی آنتن‬ ‫بی بی س��ی برود ‪ ،‬در سايت بی بی‬ ‫سی تيتر شود‪.‬‬ ‫آقايان و خانمها ‪ -‬تجاوز جنسی به‬ ‫خانم زهرا کاظمی دروغ است‪ .‬هر‬ ‫کس که در س��الهای اخير ‪ ۵‬دقيقه‬ ‫در فضای اوين تنفس کرده باش��د‬ ‫می تواند اين را برای ش��ما بگويد‬

‫ادامه از صفحه ‪9‬‬

‫‪،‬خواه داور نبوی ‪ ،‬احمد زيد آبادی‬ ‫‪ ،‬مهرانگيز کار ‪ ،‬مسعود بهنود ‪ ،‬اکبر‬ ‫گنجی ‪ ،‬محمود شمس الواعظين و‬ ‫‪ ...‬باشد و خواه نيما راشدان با يکماه‬ ‫انفرادی در س��لول ‪ ۴۱‬بن��د ‪ ۲۰۹‬و‬ ‫دوهفت��ه در بند ‪ ۱۰‬نيم��ه عمومی‬ ‫‪.۲۰۹‬‬ ‫هر که به قدر سر سوزنی با رفتارهای‬ ‫بازجويان امنيتی ايران آشنايی داشته‬ ‫باش��د ‪ ،‬هر فعال سياسی صاحبنام و‬ ‫حتی کمتر ش��ناخته ش��ده که در‬ ‫سالهای اخير يکس��اعت بازجويی‬ ‫شده باشد ‪ ،‬می تواند تصديق کند که‬ ‫تجاوز جنسی در مجموعه بازجويی‬ ‫وزارت اطالع��ات و آنهم در اوين‬ ‫محال است‪ .‬بازجويان دستگاههای‬ ‫امنيتی جمهوری اس�لامی ايران ‪-‬‬ ‫شورشيان جنجويت سودان نيستند‬ ‫‪ ،‬آنها ام��روز افرادی آموزش ديده‬ ‫ پيچي��ده ‪ -‬تحصيلکرده و نس��بتا‬‫آشنا به متدهای بازجويی دهه ‪، ۸۰‬‬ ‫کشورهایکمونيستیاند‪.‬‬ ‫چنين بازجويی امکان ندارد به متهم‬ ‫و آنهم متهم شناخته شده بين المللی‬ ‫تجاوز جنسی کرده ‪ ،‬چنين گرداب‬ ‫مهل��ک بی آبرويی بي��ن المللی را‬ ‫سبب شود‪.‬‬ ‫بازجوي��ان امنيتی در اي��ران ‪ ،‬مثل‬ ‫رفق��ای کمونيس��ت س��ابق خود ‪،‬‬ ‫کتک می زنند ( بطوری که جايش‬ ‫نماند) ‪ ،‬فحش ناموس می دهند ‪ ،‬به‬ ‫ش��ما می گويند که به نامزد ‪ ،‬مادر‬ ‫‪ ،‬همسر و خواهر ش��ما تجاوز می‬ ‫کنند ‪ ،‬به شما می گويند که خواهر‬ ‫يا نامزدتان را در اتاق بغلی شکنجه‬ ‫کرده ‪ ،‬مورد تج��اوز قرار خواهيم‬ ‫داد ‪ ،‬اما اگر ش��ما يک فرد شناخته‬ ‫شده باشيد ‪ ،‬همه اينها در حد حرف‬ ‫باقی خواهد ماند‪ .‬در سال ‪ ۱۳۸۴‬به‬ ‫کس��ی در اتاقه��ای بازجويی اوين‬ ‫تجاوز نمی ش��ود ‪ ،‬اگر نمی توانيد‬ ‫اين گزاره را بپذيريد ‪ ،‬دانسته هايتان‬ ‫از ايران امروز در حد صفر اس��ت‪.‬‬ ‫مطالعه کنيد !‪»......‬‬ ‫نگارنده اين يادداش��ت ‪ ،‬وضعيت‬ ‫رسانه های فارس��ی زبان خارج از‬ ‫کش��ور ايران را به لح��اظ رعايت‬ ‫معياره��ای حرفه ای بس��يار نااميد‬ ‫کننده ارزيابی می کند‪ .‬مورد شهرام‬ ‫اعظ��م گواه��ی اس��ت‪ .‬کارمندان‬ ‫رسانه هايی نظير راديو فردا ‪ ،‬راديو‬ ‫بي��ن المللی فرانس��ه و ‪ ...‬از بهترين‬ ‫دوستان من به ش��مار می روند‪ .‬اما‬ ‫باور کنيد بخاطر زندگی حرفه ای‬ ‫خود و به احترام شرافت شغلی مان‬ ‫‪ ،‬می بايستی ماجرای « شهرام اعظم‬ ‫» را ده بار و صدبار مرور کنيم ‪ ،‬چرا‬ ‫اينقدر ساده گول خورديم؟‬ ‫م��ورد ش��هرام اعظ��م م��ی تواند‬ ‫يک ماج��رای تصادف��ی و يا يک‬ ‫کالهب��رداری ناش��يانه باش��د ‪ ،‬اما‬ ‫در نظ��ر آوري��م م��واردی را ک��ه‬ ‫دستگاههای پيچيده امنيتی خواه از‬ ‫س��وی نظام ايران و يا دشمنان آن ‪،‬‬ ‫بازی خطرناک موج س��ازی رسانه‬ ‫ای را به ما تحميل کنند و ما ندانسته‬ ‫به ساز آنان برقصيم‪.‬‬ ‫افتخار همه ما‪ ،‬حرفه ای بودن‪ ،‬پاک‬ ‫بودن و مس��تقل ماندن است‪ .‬بياييد‬ ‫بيشتر دقت کنيم‪.‬‬ ‫اگر اخبار تجاوز جنسی به بازداشت‬ ‫شدگان راست باشد‪ ،‬معنای آن اين‬ ‫است که علی خامنه ای به مخالفان‬

‫خود م��ی گويد‪ :‬می خواهيد با من‬ ‫مبارزه کنيد‪ ،‬من تا آخر ايستاده ام‪.‬‬ ‫شما بيائيد‪ ،‬من هم می آيم‪ .‬تجاوز‬ ‫جنس��ی نش��ان می دهد که من تا‬ ‫کجاها حاضرم پيش روم‪)۵(».....‬‬ ‫پاس��خ نيما راش��دان را همان بهتر‬ ‫که محسن مخلباف ‪ ,‬که شواهد و‬ ‫مستنداتی در مورد تجاوز جنسی در‬ ‫زندان های حکومت اسالمی دارد‬ ‫‪ ,‬بدهد‪:‬‬ ‫«‪......‬بايد اضافه کنم که اين مس��ئله‬ ‫تازه نيست‪ ،‬فقط االن رو شده است‪.‬‬ ‫س��ی سال اس��ت که در جمهوری‬ ‫اس�لامی چنين اتفاق‌هايی می‌افتد‪.‬‬ ‫در دهه‌ی اول به دليل فضای انقالبی‬ ‫بيشتری که حاکم بود اين موضوع‬ ‫کمتر ديده شد‪ .‬اما رفته رفته با باالتر‬ ‫رفتن فساد در نظام شدت پيدا کرد‪.‬‬ ‫در بعضی موارد جنبه‌ی ش��رعی و‬ ‫قانونی ب��ه آن دادند‪ ،‬مثل تجاوز به‬ ‫دختر باکره‌ای که قرار است روز بعد‬ ‫اعدام شود‪ ،‬فقط برای اينکه دختر‬ ‫اگر باکره باشد به بهشت می‌رود‪ ،‬با‬ ‫اين توجيه او را به اصطالح به عقد‬ ‫و صيغه‌ی اجباری همين بازجوها و‬ ‫ش��کنجه‌گرها يا مأموران اعدام در‬ ‫می‌آوردند‪ ،‬حتی مبنای شرعی هم‬ ‫برايش درست کردند‪.‬‬ ‫خ��ارج از اي��ن‪ ،‬حت��ی يک��ی از‬ ‫تاکتيک‌ه��ای رژي��م جمه��وری‬ ‫اسالمی اس��ت که فرض کنيد در‬ ‫مورد زن س��عيد امامی‪ ،‬اينها نه تنها‬ ‫بازجوي��ی کردند‪ ،‬نه تنه��ا تجاوز‬ ‫کردند که حتی اسنادش را خودشان‬ ‫منتشر کردند‪ ،‬به قصد اينکه بگويند‬ ‫که اگر منافع ما به خطر بيافتد‪ ،‬افراد‬ ‫نزديک به نظ��ام را هم اين‌جوری‬ ‫قربان��ی می‌کني��م تا بقيه حس��اب‬ ‫دستشانباشد‪.‬‬ ‫منتهی مردم و آدم‌هايی که خود يا‬ ‫نزديکان ش��ان مورد تجاوز جنسی‬ ‫واقع ش��دند هميش��ه می‌توانستند‬ ‫تصور کنند که ش��ايد اي��ن مورد‪،‬‬ ‫موردی اس��تثنائی بوده است‪ .‬شايد‬ ‫هر عيب که هس��ت از مس��لمانی‬ ‫ماست و شايد يک فرد خاصی اين‬ ‫کار را کرده اس��ت‪ .‬ولی رو شدن‬ ‫اين موضوع به اين ش��کل گسترده‬ ‫مردم را ش��وکه کرد‪ ،‬همان‌طوری‬ ‫که در شب انتخابات تقلب گسترده‬ ‫مردم را ش��وکه کرد‪ .‬اين موضوع‬ ‫قطعی اس��ت‪ ،‬اسناد آن هم موجود‬ ‫است‪)۶(».....‬‬

‫حرف آخر‬

‫جنايت ش��نيع و رذيالنه ی تجاوز‬ ‫جنس��ی در نمود و نماد شناعت و‬ ‫رذال��ت ‪ -‬که حکومت اس�لامی‬ ‫باش��د‪ -‬تازگی ندارد‪ .‬ش��کنجه ی‬ ‫جنسی ‪ ,‬به ويژه شکنجه ی تجاوز‬ ‫جنس��ی ‪ ,‬بخش��ی از شکنجه هايی‬ ‫ست که حکومت اسالمی طی سی‬ ‫سال گذشته در زندان های آشکار‬ ‫و پنهان اش به کار برده است (‪. )۷‬‬ ‫پس از» انتخابات» ‪ ۲۲‬خرداد‪ ,‬قربانی‬ ‫گرفتن حکومت اسالمی از ميان «‬ ‫خودی» ها س��بب شد تا روبنده ی‬ ‫سياه خدعه و فريب از پاره ی ديگر‬ ‫سيمای انسانيت کش اين حکومت‬ ‫کنار زده شود‪ ,‬حکومت دينی ای‬ ‫که « افتخار» تجاوز جنسی به مردان‬ ‫را هم‪ -‬ک��ه در تاريخ ميهن ما کم‬ ‫سابقه است ‪ -‬به پرونده اش سنجاق‬ ‫کرد ه است‪)۸(.‬‬ ‫نکته ی مهم اين است ‪ :‬شکنجه ی‬ ‫تجاوز جنس��ی را ب��ه تمايالت و يا‬ ‫انحرافات جنسی و شناعت بازجوها‬ ‫و شکنجه گرهای حکومت اسالمی‬ ‫نسبت دادن ‪ ,‬عوامفريبی و آدرس‬ ‫عوض��ی دادن اس��ت‪ .‬بازجوه��ا و‬ ‫ش��کنجه گرها کارگزاران و عمله‬ ‫اک��ره ه��ای روش ها و سياس��ت‬ ‫های مورد قب��ول ولی فقيه و ديگر‬ ‫رهب��ران اين حکوم��ت اند‪ ,‬روش‬ ‫ها و سياس��ت هايی که به بازجو و‬ ‫شکنجه گر ديکته می شود‪.‬‬ ‫سخنرانی های اخير علی خامنه ای و‬ ‫محمود احمدی نژاد و فرمانده کل‬ ‫سپاه پاسداران شان نيز شهادت می‬ ‫دهند‪ .‬در اين سخنرانی ها ی برنامه‬ ‫ريزی شده و هماهنگ خامنه ای «‬ ‫جرم و جنايت» ها را»حدس و گمان‬ ‫و شايعه» جا زد و تا آنجا پيش رفت‬ ‫که گفت ‪ « :‬حتی اگر برای شايعات‬ ‫‪ ,‬شواهد و قرينه هايی وجود داشته‬ ‫باشد اين ش��واهد نمی تواند مبنای‬ ‫قضاوت قرار بگيرن��د» ‪ .‬خامنه ای‬ ‫و ت��دارکات چی و پاس��دارش در‬ ‫سخنرانی های اخير با فرافکنی ای‬ ‫وقيحانه کوش��ش کردن��د مردم را‬ ‫قاتل و تجاوزگر بنمايانند‪.)۹(.‬‬ ‫عليرغم تالش ه��ا و فرافکنی های‬ ‫ولی فقيه و ي��اران اش ‪ ,‬ترديدی بر‬ ‫جای نمانده اس��ت که بازجو ها و‬ ‫شکنجه گرهای تجاوزگر مسببان و‬ ‫مقصران اصلی وقوع تجاوز جنسی‬ ‫نيستند‪ ,‬آمران شکنجه ی حکومتی‬

‫ی تجاوز جنس��ی‪ ,‬يعن��ی رهبران‬ ‫حکومت اس�لامی‪ ,‬سبب سازان و‬ ‫مقصران اصلی اين فجايع شرم آور‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫***‬ ‫برخی از منابع‪:‬‬ ‫‪ -۱‬عب��داهلل رازی ‪ ,‬تاري��خ کام��ل‬ ‫ايران‪ ,‬نشر اقبال ‪۱۳۷۳,‬‬ ‫‪ -۱‬اش��رف دهقان��ی ‪ ,‬حماس��ه‬ ‫مقاومت‪ ,‬نشر مردم ( تهران‪)۱۳۵۶ ,‬‬ ‫‪ -۲‬گ��زارش ت��کان دهن��ده يک‬ ‫پزشک از يک مورد تجاوز جنسی‬ ‫در زندان‪ ،‬جرس‪ /‬گويا‬ ‫‪www.pezeshkeabi.‬‬ ‫‪blogspot.com‬‬ ‫‪ -۳‬گاليندوپ��ل نماين��ده‌ی ويژه‌ی‬ ‫س��ازما ِن مل��ل در گزارش��ی ب��ه‬ ‫کميسيون حقوق بشر سازمان ملل‬ ‫اعالم کرد‪:‬‬ ‫« زن��ا ِن باک��ره محکوم ب��ه مرگ‪،‬‬ ‫اجبارا ً به نکاح يک مرد در می‌آيند‬ ‫و قبل از اجرای حکم اعدام از آنها‬ ‫ازاله بکارت می‌شود‪ .‬در اين رابطه‬ ‫نماين��ده وي��ژه مايل اس��ت تأکيد‬ ‫کند که گزارشگر ويژه کميسيون‬ ‫درباره مس��أله ش��کنجه‪ ،‬تجاوز را‬ ‫نوعی شکنجه محس��وب می‌کند‬ ‫(‪ -‬گ��زارش درب��اره وضع حقوق‬ ‫بشر در جمهوری¬ اسالمی ايران‪،‬‬ ‫توس��ط آقای رينالدو گاليندوپل‪،‬‬ ‫نماينده ويژه کميسيون حقوق بشر‬ ‫برای اجرای قطعنام��ه ‪-)١٩٩٠/٧٩‬‬ ‫بر گرفت��ه از کالغ و گل س��رخ ‪,‬‬ ‫خاطرات زن��دان مهدی اصالنی‪,‬از‬ ‫انتشارات مجله آرش ‪ ,‬صفحه ‪۸۴‬‬ ‫‪ -۴‬نيما راشدان‪ ,‬شهرام اعظم دروغ‬ ‫م��ی گويد!‪ ,‬گويا ‪ ,‬س��ه ش��نبه ‪۱۶‬‬ ‫فروردين ‪۱۳۸۴‬‬ ‫‪ -۵‬محسن مخملباف ‪ :‬تجاوز جنسی‬ ‫در زندان‌ه��ای اي��ران موضوع��ی‬ ‫قطعی است‪ ،‬سی سال است که در‬ ‫جمهوری اسالمی چنين اتفاق‌هايی‬ ‫می‌افتد‪ »...‬دويچه وله مصاحبه‌گر‪:‬‬ ‫فريباواليات‬ ‫‪ -۶‬چند سند و گزارش ‪:‬‬ ‫الف ‪ »:‬آيا تجاوز يک اتفاق س��اده‬ ‫بود « دنيا روش��ن (زندانی سياس��ی‬ ‫س��ال ‪ , ) ۶۰‬کت��اب گفتگ��و های‬ ‫زندان ( ش��ماره ‪ ,)۴‬تابس��تان سال‬ ‫‪ ,۱۳۸۰‬نشر سنبله ‪ ,‬آلمان‪.‬‬ ‫ب‪ :‬شهرنوش پارسی پور‪ ,‬خاطرات‬ ‫زندان‪ ,‬نشر باران ‪۱۹۹۶ ,‬‬

‫‪RAPE: from page 2‬‬ ‫”‪don’t want any paperwork,‬‬ ‫‪she said.‬‬ ‫‪Drewery Dyke, an Amnesty‬‬ ‫‪International Iran researcher,‬‬ ‫‪said that Reza’s case was‬‬ ‫‪“consistent with other reports‬‬ ‫‪we have received in terms of‬‬ ‫‪the severity of disregard for‬‬ ‫‪human dignity, the unrestricted‬‬ ‫‪abuse without any recourse to‬‬ ‫‪justice, the involvement even of‬‬ ‫‪judicial persons in rape abuse‬‬ ‫‪and the denial of the basic right‬‬ ‫‪to healthcare”.‬‬ ‫‪Reza, at least, survived to tell‬‬ ‫‪the world his story. The 16‬‬‫‪year-old friend he had to name‬‬ ‫‪as the ringleader has since died‬‬ ‫‪in hospital from his injuries.‬‬ ‫‪The identities of all people‬‬ ‫‪mentioned in the article have‬‬ ‫‪been withheld.‬‬ ‫‪Homa Homayoun– Times‬‬ ‫‪Online‬‬

‫‪should say nothing about his‬‬ ‫‪treatment. His brother said: “A‬‬ ‫‪friend of mine who is a guard‬‬ ‫‪in the prison where Reza was‬‬ ‫‪being held had told me he was‬‬ ‫‪ill. The night he was released‬‬ ‫;‪he was crying uncontrollably‬‬ ‫‪then he broke down and told‬‬ ‫”‪my mother everything.‬‬ ‫‪The family persuaded a‬‬ ‫‪hospital doctor they knew to‬‬ ‫‪treat him, despite the danger‬‬ ‫‪to herself. She has treated his‬‬ ‫‪physical injuries and given‬‬ ‫‪him antibiotics and sedatives‬‬ ‫‪but cannot perform an internal‬‬ ‫‪examination. Reza is deeply‬‬ ‫‪traumatised, terrified of being‬‬ ‫‪returned to prison and barely‬‬ ‫‪sleeps.‬‬ ‫‪The doctor told The Times that‬‬ ‫‪other detainees had suffered a‬‬ ‫‪similiar fate. “We have many‬‬ ‫‪cases in the hospital but we‬‬ ‫‪can’t report on them. They‬‬ ‫‪won’t let us open a file. They‬‬

‫‪handcuffed and held in a‬‬ ‫‪small cell with six other boys‬‬ ‫‪for ten more days. In the‬‬ ‫‪evenings officers beat the boys‬‬ ‫‪and taunted them with the‬‬ ‫‪words: “You want to cause a‬‬ ‫‪revolution?.‬‬ ‫‪Periodically, the most senior‬‬ ‫‪officer would take the boys‬‬ ‫‪away, three at a time. “When‬‬ ‫‪they returned they would be‬‬ ‫‪very quiet and uneasy,” Reza‬‬ ‫‪said. When his turn came he‬‬ ‫‪and the others were led into‬‬ ‫‪a small room and ordered to‬‬ ‫‪strip and have sex with each‬‬ ‫‪other. “He told us that with this‬‬ ‫‪we would be cleansed — we‬‬ ‫‪would be so shattered that we‬‬ ‫‪would no longer be able to look‬‬ ‫‪at each other. This would help‬‬ ‫”‪calm us down.‬‬ ‫‪After 20 days Reza’s family‬‬ ‫‪finally secured his release on‬‬ ‫‪bail of about £45,000 — and‬‬ ‫‪with a final warning that he‬‬


‫‪33‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 918‬جمعه ‪ 13‬شهریور ‪1388‬‬

‫البی‌هایسخیف‪...‬‬ ‫یا پذیرش پیشنهاد با كمیسیون‌ها یا‬ ‫فراكسیون‌هامی‌گذراندند؟»‬ ‫توکلی همچنین گفت‪«:‬افرادی كه‬ ‫بدون ارزیابی واكنش نمایندگان‬ ‫و دانس��تن حساس��یت‌های آن��ان‬ ‫پیش��نهاد وزارت را از رئی��س‬ ‫جمهور می‌پذیرند‪ ،‬آشكار است‬ ‫كه چگونه تعامل خواهند كرد؛ یا‬ ‫بی‌اعتنایی یا سعی در تطمیع‪».‬‬ ‫این اظهارات نمایندگان در حالی‬ ‫مطرح شد که هیات رییسه مجلس‬ ‫در روزه��ای گذش��ته در اقدامی‬ ‫بدون س��ابقه با ارس��ال پیامک به‬ ‫نمایندگان از آنها خواست دراین‬ ‫جلس��ات افط��اری و مهمانی‌های‬ ‫شبانه شرکت نکنند‪.‬‬ ‫ام��روز در راهروه��ای پارلم��ان‬ ‫شنیده شد در جلسه افطاری که به‬ ‫میزبانی دولت در باش��گاه وزارت‬ ‫کار(پارک‌وی) با دعوت از جمعی‬ ‫از نمایندگان و البته به منظور البی‬ ‫ب��رای کس��ب رای اعتم��اد برای‬ ‫وزرای کابین��ه دهم برگزار ش��ده‬ ‫در پایان ضیافت کارتون‌هایی در‬ ‫ماش��ین نمایندگان قرار داده شده‬ ‫که برخ��ی گمانه‌زنی‌ها حاکی از‬ ‫آن اس��ت که در ای��ن کارتون‌ها‬ ‫لپ‌ت��اب قرار داش��ته ک��ه برخی‬ ‫نمایندگان به شدت پیگیر صحت‬ ‫و سقم این قضیه بودند‪.‬‬ ‫البته‪ ،‬این جلس��ه با اس��تقبال سرد‬ ‫نمایندگان مواجه شده و آنطور که‬ ‫شنیده شده بیش از بیست نماینده‬ ‫نی��ز در ای��ن مهمانی پ��ارک‌وی‬ ‫شرکتنکردند‪.‬‬ ‫با این حال البی‌ه��ا و رایزنی‌های‬ ‫حامی��ان احمدی‌ن��ژاد در پارلمان‬ ‫به ش��کل نفس‌گیر ادام��ه دارد و‬ ‫رایزنی‌ه��ا حتي به حد جلس��ات‬ ‫انف��رادی برخی از نماین��دگان با‬ ‫شخص احمدی‌نژاد کشیده شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش پارلمان‌نیوز‪ ،‬در این میان‬ ‫شنیده شد اسفندیار رحیم مشایی‬ ‫ضمن تماس با برخی از نمایندگان‬ ‫فراکسیون خط امام(ره) و دعوت‬ ‫از آنها پیشنهاد جلسه با احمدی‌نژاد‬ ‫را مطرح کرده که این دعوت‌ها با‬ ‫پاسخ منفی این نمایندگان مواجه و‬ ‫به پس از رای اعتماد موكول شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��ابقه این گونه رایزنی‌ها توسط‬ ‫دولت به جلس��ه اس��تیضاح علی‬ ‫کردان در ابتدای مجلس هشتم بر‬ ‫می‌گردد‪.‬‬

‫ادامه از صفحه ‪15‬‬ ‫مطهری‪:‬برخی وزیران پیشنهادی‬ ‫برای کس�ب رای اعتماد دست به‬ ‫کارهای س�خیفی از جمله کادو‬ ‫دادن و برگزاری مهمانی‌های غیر‬ ‫معمول و تحمیل البی‌های زشت بر‬ ‫نمایندگان محترم زده‌اند‪.‬‬

‫در آن زم��ان ع��وض حیدرپ��ور‬ ‫نماینده شهرضا افشا کرد که معاون‬ ‫محمدرضا رحیمی‪ ،‬معاون پارلمانی‬ ‫احمدی‌ن��ژاد برای آنک��ه امضای‬ ‫نمایندگان از طرح استیضاح کردان‬ ‫را پ��س بگیرد‪ ،‬پیش��نهاد پرداخت‬ ‫ک پول ‪ 5‬میلیون تومان را مطرح‬ ‫چ ‌‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬با افشای این موضوع‬ ‫برای اولین‌بار در تاریخ پارلمان بعد‬ ‫از نظام جمهوری اسالمی‪ ،‬نماینده‬ ‫دولت به دلیل پیش��نهاد رش��وه از‬ ‫مجلس اخراج شد‪.‬‬ ‫جلسات البی و رایزنی به خصوص‬ ‫در دوران معرف��ی وزرا در تمام��ی‬ ‫مجالسمتعارفبودهاست‪،‬امااینکه‬ ‫رییس دولتی شخصا وارد مذاکره با‬ ‫فرد فرد نمایندگان شده و یا مهمانی‬ ‫و ضیافت‌های شبانه به بهانه افطاری‬ ‫بر پا شود تقریبا بی‌سابقه بوده است‪.‬‬ ‫به نظر می‌رسد دولت دهم كه پرونده‬ ‫مفتوح حوادث پس از انتخابات که‬ ‫منجربهبازداشتچهره‌هایسیاسی‪،‬‬ ‫ح��وادث بازداش��تگاه کهریزک‪،‬‬ ‫ک��وی دانش��گاه و کش��ته ش��دن‬ ‫تعدادی از ش��هروندان را پيش رو‬ ‫دارد‪ ،‬اکن��ون تمام تالش خود را به‬ ‫کار گرفته تا با اخذ راي اعتماد براي‬ ‫وزرای پیشنهادی ‪ ،‬با چالش ديگري‬ ‫روبرو نش��ود‪ .‬در این میان باید دید‬ ‫ت��ا چه حد منافع مل��ی بر مصالح و‬ ‫خواسته‌های فردی ارجح است‪.‬‬

‫در حمایت از جنبش‪...‬‬ ‫رأی م��ردم بر می‌گش��ت‪ .‬در یک‬ ‫کالم‪ ،‬مردمی که اندیش��یده بودند‬ ‫رأی آن��ان به حس��اب خواهد آمد‬ ‫به این نتیجه رسیدند که چنین نبوده‬ ‫است‪ .‬حکومت حق انتخاب آزادانه‬ ‫آنان را (حت��ا در چهارچوب یک‬ ‫رأی‌گیری ناعادالنه و ناآزاد) سلب‬ ‫کرده بود‪ .‬اکنون مردم به خیابان‌ها‬ ‫آمده بودند ک��ه رأی خود را پس‬ ‫بگیرن��د و بر حق انتخ��اب آزادانه‬ ‫خود تأکید بورزند‪.‬‬ ‫ش��عار و سرشت اصلی جنبش سبز‬ ‫آزادی انتخاب یا آزادی انتخابات‬ ‫است‪ ،‬و همین خواست مشترک و‬ ‫عامی است که طیف وسیع نیروهای‬ ‫شرکت کننده در جنبش سبز را به‬ ‫یکدیگر پیوند می‌ده��د‪ .‬نیروهای‬ ‫خارج کش��ور نیز اگ��ر بتوانند در‬ ‫حمایت از این ش��عار و خواس��ت‬ ‫اصل��ی جنبش س��بز دور هم جمع‬ ‫ش��وند زمینه برای فعالیت مشترک‬ ‫آنان باز خواهد بود‪ .‬در جنبش سبز‬ ‫شعارهای دیگری نیز سر داده شده‬ ‫است‪.‬برهمینقیاس‪،‬نیروهایخارج‬ ‫کش��ور نیز می‌توانند خواست‌ها و‬ ‫آرمان‌های دیگری را مطرح کنند‪.‬‬ ‫ولی هم‌چنان که ش��عارهای دیگر‬ ‫در درون جنبش سبز نتوانسته است‬ ‫خواست و شعار اصلی آن را تحت‬ ‫الشعاع قرار دهد‪ ،‬در خارج کشور‬ ‫نیز نباید اجازه داد که خواست‌های‬ ‫یک گروه بر دیگر گروه‌ها تحمیل‬ ‫ش��ود و یا م�لاک صالحیت برای‬ ‫پیوس��تن به جمع هواداران جنبش‬ ‫سبز قرار گیرد‪.‬‬ ‫جنبش سبز همبستگی بی‌نظیری از‬ ‫مردم ایران را به نمایش گذاشت‪ .‬این‬ ‫جنبش سپس در زیر ضربات خرد‬ ‫کننده س��رکوب خشن جمهوری‬

‫نه مشروع‪ ،‬نه مقبول‪....‬‬

‫ادامه از صفحه ‪7‬‬

‫روز بروز هم ب��ر تعداد آنها افزوده‬ ‫می شود و سیّدعلی خامنه ای آنان‬ ‫را در گ��روه «دش��من» طبقه بندی‬ ‫می کند‪ ،‬از این حقوق محروم می‬ ‫نماید‪ .‬در «والیت مشروع و مقبول»‬ ‫م��ورد نظر آقای منتظری هم گروه‬ ‫های��ی مانند‪ :‬مجاهدین‪ ،‬مش��روطه‬ ‫خواهان‪ ،‬چپ ها‪ ،‬لیبرال ها‪ ،‬س��ن ّی‬ ‫ها‪ ،‬یهودی ها‪ ،‬مسیحی ها‪ ،‬بهایی ها‪،‬‬ ‫بی دین ها و‪ – ...‬حتی اگر مشمول‬ ‫رأفت اسالمی ولی فقیه قرار گیرند‬ ‫و دچار زندان و ش��کنجه و تبعید و‬ ‫اعدام و تیرباران و‪ ...‬نش��وند – هیچ‬ ‫امیدی نیز به امکان در دست گرفتن‬ ‫مسالمت آمیز قدرت سیاسی نمی‬

‫توانند داشته باشند!‬ ‫اختیاراتی ک��ه در اصل ‪ 110‬قانون‬ ‫اساسی به ولی فقیه داده شده‪ ،‬اصل‬ ‫تفکیک و استقالل قوای سه گانه را‬ ‫که بن مایه حکومت مردم س��االر‬ ‫اس��ت‪ ،‬عمال نفی می کند‪ ،‬و حتی‬ ‫اگر در «انتخاب��ات صحیح و آزاد»‬ ‫از پشتیبانی اکثریت قاطع مردم نیز‬ ‫برخوردار باش��د‪ ،‬به دلیل تبعیضی‬ ‫که روا م��ی دارد‪ ،‬چیزی جز یک‬ ‫حکومت اس��تبدادی نخواهد بود‪ .‬‬ ‫چنین حکومتی نه مش��روع است و‬ ‫نه مقب��ول‪  .‬در بهترین حالت‪ ،‬یک‬ ‫خالفت واپسگرای اسالمی است!‬

‫‪33 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪10‬‬

‫اس�لامی به سختی آس��یب دید و‬ ‫ه��زاران نفر از فعاالن آن مصدوم و‬ ‫مجروح و کشته و زندانی و شکنجه‬ ‫ش��دند‪ .‬جنبش ب��ه حمایت هرچه‬ ‫بیشتر نیازمند است و ایرانیان خارج‬ ‫کشور می‌توانند سهم عمده‌ای در‬ ‫حمای��ت از این جنب��ش ایفا کنند‪.‬‬ ‫برای این کار الزم اس��ت که اینان‬ ‫ح��ول ش��عار واحدی ک��ه عصاره‬ ‫جنبش سبز است به همگرایی برسند‬ ‫و به رغ��م تفاوت‌های سیاس��ی و‬ ‫ایدئولوژیک با یکدیگر همکاری‬ ‫کنند‪ .‬این اتحاد عمل می‌تواند نقش‬ ‫عمده‌ای در حمایت از جنبش سبز‬ ‫ایفا کند و به فعاالن آن یاری برساند‪.‬‬ ‫جنبش س��بز رنگین کمان است‪ ،‬و‬ ‫هر حرک��ت حمایتی از آن نیز باید‬ ‫ای��ن خصوصی��ت را در بر داش��ته‬ ‫باشد‪ .‬جنبش سبز یک حرکت ملی‬ ‫است‪ ،‬و حامیان جنبش سبز نیز باید‬ ‫بتوانند در یک حرکت ملی شرکت‬ ‫کنند و به رغم تفاوت‌های سیاسی‬ ‫و ایدئولوژی��ک خود مش��ترکاً بر‬ ‫خواس��ت اصلی و عام جنبش سبز‬ ‫تأکیدبورزند‪.‬‬

‫گرانی کتاب‪...‬‬ ‫های دیجیتالی بتواند دست کم ‪15‬‬ ‫درصد از بازار منابع دانشگاهی را به‬ ‫خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫در سال ‪ ،2007‬دانشگاه کونکوردیا‬ ‫در مونت��رآل‪ ،‬اولی��ن موسس��ه ای‬ ‫بود ک��ه کتاب��ه ای دیجیتالی را در‬ ‫فروشگاه های خود عرضه کرد‪.‬‬ ‫در عین ح��ال بدلیل ع��دم امکان‬ ‫ثبت و ذخیره دائم کتاب در حافظه‬ ‫دس��تگاه‪ ،‬اس��تفاده از کتاب های‬ ‫الکترونیکی ‪ ،‬تنها برای همان سال‬ ‫تحصیلی میس��ر بوده و دانشجویان‬

‫یوشکا فیشر‪ :‬رهبران‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪20‬‬

‫وزی��ر ام��ور خارجه آلم��ان چند‬ ‫کشور «اصالح نشده» باقی مانده از‬ ‫اردوگاه «سوسیالیس��ت» مانند کره‬ ‫شمالی و کوبا را در حدی نمی‌داند‬ ‫که بخواهند یک قدرت جایگزین‬ ‫در جهان ایجاد کنند‪.‬‬ ‫یوش��کا فیش��ر همچنین با اشاره به‬ ‫حضور کشورهایی مانند هند‪ ،‬ترکیه‬ ‫و برزی��ل در جمع بیس��ت قدرت‬ ‫ب��زرگ جهانی و مقایس��ه ایران با‬ ‫ای��ن کش��ورها ادامه می‌ده��د‪ ،‬در‬ ‫میان‌مدت نمی‌توان از کش��ورهای‬ ‫عربی یا اس��راییل به عن��وان رقیب‬ ‫ای��ران در منطقه نام ب��رد‌‪ ،‬بلکه این‬ ‫ترکیه است که به دلیل پیش گرفتن‬ ‫سیاستی موفق و مبتنی بر مدرنیسم‬ ‫رفته رفته به قدرت اصلی در منطقه‬ ‫خاورمیانه تبدیل می‌شود‪.‬‬ ‫آق��ای فیش��ر در پایان با اش��اره به‬ ‫درپیش بودن تصمیم‌های سرنوشت‬ ‫س��از در باره ایران در پاییز پیش‌رو‬ ‫نتیجه گیری کرده اس��ت‪ «:‬نگاهی‬ ‫به کتاب‌ه��ای تاری��خ می‌تواند به‬ ‫رهب��ران جمهوری اس�لامی برای‬ ‫تصمیم‌گیریکمککند‪».‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪5‬‬

‫نمی توانن��د مجددا آنه��ا را مرور‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫اما یک��ی از بزرگتری��ن امتیازهای‬ ‫کت��اب ه��ای دیجیت��ال‪ ،‬ام��کان‬ ‫جس��تجوی کلمه ب��ه کلمه کتاب‬ ‫است که کار دانشجویان را در یافتن‬ ‫مطلب آسان می کند‪.‬‬ ‫س��ایت ‪ ،CourseSmart‬ه��م‬ ‫اکنون بیش از ‪ 7،000‬عنوان کتاب‬ ‫دانش��گاهی را در آمریکا و کانادا‬ ‫ارائه می دهد‪.‬‬

‫سیستم کانادایی پروژه‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪26‬‬

‫س��ازندگان و دالالن اتومبی��ل و‬ ‫آژانس‌ها از دولت می‌خواهند که‬ ‫برنامه‌ای مثل برنامه آمریکا موسوم‬ ‫ب��ه ‪ Cash For Clunkers‬را‬ ‫اتخ��اذ کند‪( .‬این برنام��ه در مقاله‬ ‫هفته گذشته قوانین جاده شرح داده‬ ‫ش��د‪ ).‬در اوایل ماه جوالی س��ال‬ ‫جاری وزیر محیط زیس��ت کانادا‬ ‫آق��ای جی��م گف��ت وی در حال‬ ‫مرور کردن برنامه آمریکایی است‬ ‫و همچنی��ن برنام��ه اروپایی را نیز‬ ‫مطالعه می‌کند‪ .‬برنامه‌ای که ‪۳۵۰۰‬‬ ‫دالر ب��ه دارن��دگان اتومبیل‌های‬ ‫کهنه می‌دهد تا این اتومبیل‌ها را به‬ ‫دولتبازگردانند‪.‬‬

‫اولین شکست تجاری‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪4‬‬

‫اقتص��ادی کانادا محس��وب می‬ ‫شود ‪ ،‬چرا که نش��ان می دهد ‪،‬‬ ‫چقدر متأثر از شرکای اقتصادی‬ ‫و چقدر وابس��ته به بقیه ممالک‬ ‫دنیا است‪.‬‬ ‫کس��ری بودجه کان��ادا در امور‬ ‫خدماتی و س��رمایه گذاری ‪ ،‬در‬ ‫س��ه ماهه های اخیر ‪ ،‬به ش��کل‬ ‫سابق باقی مانده اس��ت‪ ،‬این در‬ ‫حالی بود که مازاد تجاری کشور‬ ‫در سه ماهه اول سال ‪765، 2008‬‬ ‫میلی��ون و س��ه ماه��ه دوم ‪16.2‬‬ ‫میلیارد دالر بود‪.‬‬ ‫بیشترین ضربه به صادرات کانادا‬ ‫‪ ،‬بر اث��ر تعطیل��ی کارخانجات‬ ‫قطعات خودرو وارد آمد‪.‬‬ ‫ارزش دالر کانادا ‪ ،‬دیروز بدنبال‬ ‫کاهش بهای نفت‪ ،‬به ‪ 91.6‬سنت‬ ‫آمریکا رس��ید‪ .‬اما رییس بانک‬ ‫مرکزی ابراز امیدواری کرد که‬ ‫اقتصاد کشور ‪ ،‬روند رو به رشد‬ ‫خود را ادامه دهد‪.‬‬


‫‪34‬‬

‫‪34 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 918‬جمعه ‪ 13‬شهریور ‪1388‬‬

‫سنگين‌ترين شكست تاريخ مقابل يك تيم عربي‬

‫افشين‪ ،‬ميالن را نمي‌شناخت!‬

‫ايران ورزشي‪ -‬كمتر كسي تصور‬ ‫مي‌كرد ش��اگردان افش��ين قطبي‬ ‫شامگاهدوشنبهدرمنامهسنگين‌ترين‬ ‫شكست تاريخ فوتبال ايران را مقابل‬ ‫يك تيم عربي تجربه كنند!‬ ‫دومين بازي تداركاتي تيم ملي پس‬ ‫از حذف از رقابت‌هاي جام جهاني‬ ‫با اتفاقات غيرمنتظره‌اي روبرو شد‪،‬‬ ‫در حالي كه انتظار مي‌رفت تيم ايران‬ ‫بازي قابل قبول و تماشاگرپسندي را‬ ‫به نمايش بگذارد اما با شروع بازي‬ ‫حركت‌هاي نااميدكننده بازيكنان‬ ‫در كارهاي تيمي نويد از يك بازي‬ ‫كسل‌كننده و بي‌خالقيت از سوي‬ ‫شاگردان قطبي را مي‌داد‪ .‬با سپري‬ ‫ش��دن دقايق نخس��ت بازي هرچه‬ ‫تيم ميزبان درصد مالكيت توپ را‬ ‫افزايش م��ي‌داد بازيكنان تيم ملي‬ ‫با بازي دور از انتظار خود س��قف‬ ‫نگراني‌ها را باال مي‌بردند تا منتقدان‬ ‫يك بار ديگر فرصت پيدا كنند و‬ ‫مدعي ش��وند فوتبال اي��ران بدون‬ ‫لژيونرها هي��چ‌گاه حرف خاصي‬ ‫براي گفتن ندارد‪.‬‬ ‫شاگردان ماچاال كه قرار بود براي‬ ‫راهيابي به رقابت‌هاي پلي‌آف جام‬ ‫جهاني روز ش��نبه مقاب��ل تيم ملي‬ ‫عربس��تان قرار گيرند با تمام قوا به‬ ‫مصاف اي��ران آمدند و ب��ا اجراي‬ ‫تفك��رات هجومي س��رمربي خود‬ ‫خط دف��اع تيم ايران را به ش��دت‬ ‫تح��ت فش��ار گذاش��تند و موفق‬ ‫شدند در دقيقه ‪ 11‬توسط اسماعيل‬ ‫عبدالطيف دروازه وحيد طالب‌لو را‬ ‫باز كنند‪ .‬عملكرد ضعيف خط دفاع‬ ‫تيم ايران اين فرصت را به كادر فني‬ ‫تيم ملي بحرين داد تا آنها مهاجمان‬

‫تند و تيز خود را براي آسيب رساندن‬ ‫به خط دفاع تيم ملي عربستان به اين‬ ‫شكل محك بزنند تا در نبرد برابر‬ ‫شاگردان پسيرو برگ برنده متعلق‬ ‫به آنها باش��د‪ .‬درخشش بازيكنان‬ ‫بحرين با افت محسوس شاگردان‬ ‫قطب��ي هم��راه ش��د‪ ،‬ناهماهنگي‬ ‫بسيار زياد بين بازيكنان باعث شد‬ ‫مهاجم��ان و هافبك‌هاي هجومي‬ ‫بحرين در اكثر اوقات دروازه وحيد‬ ‫طالب‌لو را با خطر فروپاشي روبرو‬ ‫كنند‪ .‬دفاع سراس��يمه ملي‌پوش��ان‬ ‫باتجربه و اشتباهات مكرر آنها در‬ ‫دفع موقعيت‌هاي خطرساز تيم ملي‬ ‫بحرين باعث شد شاگردان ماچاال‬ ‫در دقيقه ‪ 28‬براي دومين بار توسط‬ ‫محمودعبدالرحمندروازهطالب‌لو‬ ‫را باز كنند تا كادر فني تيم ملي به‬ ‫ويژه افشين قطبي متوجه شوند نبود‬ ‫سيدمهديرحمتيدرونچارچوب‬ ‫دروازه با چه تبعاتي روبرو خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫بازيكن��ان تيم ملي كه خ��ود را در‬ ‫كارهاي گروه��ي و حركت‌هاي‬ ‫تيم��ي ن��اكام ديدند رو ب��ه بازي‬ ‫انفرادي آوردند كه نتيجه اين كار‪،‬‬ ‫فرار زيباي محمدرضا خلعتبري در‬ ‫دقيقه ‪ 37‬و پاس او به فريدون زندي‬ ‫ب��ود كه اي��ن بازيكن ب��ا ضربه‌اي‬ ‫آني ت��وپ را به تور دروازه بحرين‬ ‫دوخت تا فاصله به حداقل برس��د‪.‬‬ ‫در ادامه كار بازيكنان تيم ملي براي‬ ‫جبران گل دوم حس��ابي به آب و‬ ‫آتش زدن��د اما علي‌رغ��م روحيه‬ ‫هجومي تيم ايران‪ ،‬اين ش��اگردان‬ ‫ميالن ماچاال بودند ك��ه دوباره به‬ ‫گل رسيدند و توانستند در دقيقه ‪54‬‬

‫توسط سلمان عيسي گل سوم را به‬ ‫ثمربرسانند‪.‬‬ ‫در ادام��ه بازيكن��ان اي��ران مجددا ً‬ ‫شانس خود را مورد آزمايش قرار‬ ‫دادند تا ش��ايد كابوس شكس��ت‬ ‫مقابل بحرين شكل نگيرد‪ ،‬فرارهاي‬ ‫آرش برهاني براي جبران گل‌هاي‬ ‫خ��ورده و دفاع بازيكن��ان بحرين‬ ‫همراه با سوت‌هاي سرسام‌آور داور‬ ‫بوسنيايي دست به دست يكديگر‬ ‫داد تا تيم ايران همانند دقايق پيش‬ ‫از آن ناكام ميدان لقب بگيرد‪ .‬با اين‬ ‫حال بازيكنان اي��ران راغب بودند‬ ‫فاصله خود را با تيم بحرين كاهش‬ ‫دهند به همين دليل فرارهاي جسته‬ ‫و گريخت��ه‌اي ب��ه س��مت دروازه‬ ‫بحري��ن داش��تند كه س��رانجام در‬ ‫دقيق��ه ‪ 84‬حركت عمدي بازيكن‬ ‫بحرين يك ضربه پنالتي را براي تيم‬ ‫ايران به ارمغ��ان آورد كه فريدون‬ ‫زندي براي دومين بار گلزني كرد‪.‬‬ ‫بازيكنان بحرين پ��س از گل دوم‬ ‫اي��ران براي حفظ نتيج��ه در الك‬ ‫دفاع��ي فرو رفتند و چش��م به ضد‬ ‫حم�لات دوختندكه اين حربه هم‬ ‫براي سربازان ماچاال خوش‌يمن بود‬ ‫چرا كه آنها موفق ش��دند در دقيقه‬ ‫‪ 99‬ب��ازي از روي نقطه پنالتي براي‬ ‫چهارمين بار دروازه وحيد طالب را‬ ‫باز كنند تا مشخص شود نه طالب‌لو‬ ‫گوهر مورد اطمينان ما است‪ ،‬نه تيم‬ ‫ملي مي‌تواند در بحرين اين تيم را‬ ‫شكست دهد و نه قطبي‪ ،‬ماچاال را‬ ‫مي‌شناخت چون اگر غير از اين بود‬ ‫طلسم ‪ 10‬ساله شكس��ت‌ناپذيري‬ ‫بحرين مقابل اي��ران در خاك اين‬ ‫كشور به قوت خود باقي نمي‌ماند‪.‬‬

‫محمد خاكپور ‪:‬‬

‫وقتي هدف‬ ‫نداريم چه بازي‬ ‫دوستانه‌اي؟!‬

‫ب��ازي مقابل بحرين را بايد اينگونه‬ ‫بررس��ي كنيم كه هدفمان از انجام‬ ‫چنين ديدارهايي چه مسأله‌اي است‬ ‫و آي��ا اصال هدف��ي در ذهن خود‬ ‫داريم؟ اگر هدف ترس��يم شود آن‬ ‫وق��ت مي‌تواني��م پيرامون س��ود و‬ ‫زيان اينگونه بازي‌ها صحبت كنيم‪.‬‬ ‫ب��ه نظر من مابراي ب��ازي با بحرين‬ ‫هي��چ هدف��ي نداش��تيم‪ ،‬وقتي هم‬ ‫هدفي نداش��ته باشيم بازي دوستان ‌ه‬ ‫مي‌خواهيم چه كار؟ بازي دوستانه‬ ‫زماني به كار مي‌آي��د كه به دنبال‬ ‫انتخاب تركيب اصلي و هماهنگي‬ ‫‪ 11‬بازيكن داخل ميدان باشيم‪ .‬در‬ ‫فوتبال داش��تن هدف يك مالك‬ ‫مهم به شمار مي‌رود اما وقتي يك‬ ‫تيم از اين ش��رط مهم بي‌بهره باشد‬ ‫مشخص است كه پس از پايان بازي‬ ‫دوستانه‌اش به هيچ كدام از تفكرات‬ ‫از قبل پيش‌بيني شده‌اش نمي‌رسد‪.‬‬ ‫در مورد بازي با بحرين بايد گفت‬ ‫كه اين بازي به هيچ عنوان براي تيم‬ ‫ملي ما مفيد نبود و قطعا مربيان ما هم‬ ‫نتوانسته‌اند تفكرات خودرا در زمين‬ ‫مسابقه پياده كنند‪.‬‬

‫پاگلزدورف‪ :‬مهم نيست كه‬ ‫پرسپوليسي‌ها از داوري ناراضي‌اند‬ ‫ايرانورزشي–قبلازفينالتورنمنت‬ ‫دبي فران��ك پاگلزدورف از اينكه‬ ‫قرار است تيمش جلوي پرسپوليس‬ ‫بازي كند ابراز خوش��حالي كرده‬ ‫بود و ح��اال حتما از اينكه صفر–‪2‬‬ ‫س��رخ‌ها را شكست داده و قهرمان‬ ‫شده خيلي خوشحال‌تر است ‪ .‬او در‬ ‫اين باره و همينطور حضور تيمش‬ ‫در تورنمن��ت چهارجانب��ه امارات‬ ‫مي‌گويد‪« :‬در ‪ 3‬روز ‪ 2‬بازي فشرده‬ ‫را برگ��زار كردي��م‪ .‬در فينال هر ‪2‬‬ ‫تيم خس��ته بودند‪ ،‬ولي ما توانستيم‬ ‫موفق باشيم و به قهرماني برسيم‪ .‬ما‬ ‫راه شكست بر پرس��پوليس را بلد‬ ‫بوديم و اين پيروزي براي ما خيلي‬ ‫روحيه‌بخ��ش بود‪ .‬قبل از ش��روع‬ ‫ليگ امارات نيازمند چنين موفقيتي‬ ‫بوديم‪ .‬در نيمه اول‪ ،‬بازي در كنترل‬ ‫النصر بود و توانستيم موقعيت‌هاي‬ ‫زيادي به وج��ود آوريم‪ .‬حتي اگر‬ ‫كمي دقت داش��تيم مي‌توانس��تيم‬ ‫با اختالف بيش��تري پيروز ش��ويم‪.‬‬ ‫در دقاي��ق اول ب��ازي ب��ه ه��دف‬ ‫خ��ود رس��يديم و در دقيقه ‪ 5‬گل‬ ‫زديم‪ .‬در نيمه دوم پرسپوليس بهتر‬ ‫شروع كرد‪ ،‬اما آنها بازي تدافعي و‬ ‫بسته‌اي از خود به نمايش گذاشتند‪.‬‬ ‫من نمي‌دان��م اين ق��درت واقعي‬ ‫پرس��پوليس ب��ود يا نه‪ .‬ول��ي به‌هر‬ ‫حال ما توانس��تيم با ‪ 2‬گل اين تيم‬ ‫را شكس��ت و قدرت خود را نشان‬ ‫دهيم‪ ».‬مربي آلماني النصر س��پس‬ ‫به اعتراض مس��ووالن پرسپوليس‬ ‫نسبت به داوري و مسائل حاشيه‌اي‬ ‫اشاره مي‌كند‪« :‬مشكل داوري براي‬ ‫هر دو تيم وجود داش��ت‪ .‬براي من‬ ‫اهميتي ندارد ك��ه بگويند ما براي‬ ‫پرسپوليس حاشيه‌سازي كرده‌ايم‪،‬‬

‫ام��ا پرس��پوليس بداند ك��ه النصر‬ ‫اول ش��د و آنها به مقام دوم دست‬ ‫يافتند‪».‬‬ ‫كري��م باقري مي‌گوي��د‪« :‬حضور‬ ‫در اين مس��ابقات به دليل ش��رايط‬ ‫نامطل��وب آب و هوايي دبي براي‬ ‫پرسپوليس نامناس��ب بود‪ .‬به‌خاطر‬ ‫ش��رايط جوي ه��وا در ام��ارات و‬ ‫تحليل رفتن بدن‌ها زمان مناس��بي‬ ‫براي اين اردوي تداركاتي انتخاب‬ ‫نش��د و معتقدم اصال امارات براي‬ ‫فوتب��ال بازي ك��ردن ايراني‌ها هم‬ ‫مناسب نيس��ت‪ .‬زمان بازي امروز‬ ‫با االهلي هم مناس��ب نيست و اين‬ ‫ش��رايط آب و هوايي به تيم ضربه‬ ‫مي‌زند‪ .‬فكر مي‌كن��م اگر در اين‬ ‫م��دت در تهران ب��راي دي��دار با‬ ‫ذوب‌آهن آماده مي‌شديم به سود‬ ‫بازيكنان و تيم بود‪ .‬تنها نكته مثبت‬ ‫اي��ن اردو حض��ور ‪ 3‬ه��زار ايراني‬ ‫در ورزش��گاه آل‌مكتوم بود كه با‬ ‫حضورشان از پرسپوليس حمايت‬ ‫كردند‪.‬‬ ‫كاپيتان پرسپوليس سپس در مورد‬ ‫شرايط مس��ابقه با النصر مي‌گويد‪:‬‬ ‫«در نيمه اول داور اشتباهاتي داشت‬ ‫و باعث ش��د النصر از ‪ 2‬موقعيتش‬ ‫بهره برده و بتوان��د دروازه ما را باز‬ ‫كن��د‪ .‬در نيمه دوم ت��وپ و ميدان‬ ‫را در اختيار گرفتيم‪ ،‬اما متاس��فانه‬ ‫موقعيت‌ه��ا يكي پ��س از ديگري‬ ‫به هدر رفت و نتوانس��تيم النصر را‬ ‫در ورزش��گاه خانگي‌اش شكست‬ ‫دهيم‪ .‬متاس��فانه بازيكنان جوان ما‬ ‫در پايان مس��ابقه ب��ا بي‌احتياطي به‬ ‫فوتبال‌ش��ان ادامه دادند كه البته با‬ ‫پادرمياني بزرگان تيم اين مورد نيز‬ ‫حل و فصل شد‪».‬‬


‫‪35‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 918‬جمعه ‪ 13‬شهریور ‪1388‬‬

‫گفت‌وگو با حسن روشن ‪:‬‬ ‫«قول‌های افشین قطبی غلط از آب درآمده!»‬ ‫دویچه ول��ه‪ -‬تیم ملی فوتبال ایران‬ ‫روز دوش��نبه‪ ۳۱ ،‬م��اه اوت‪ ،‬در‬ ‫دیداری دوس��تانه ‪ ۴‬بر ‪ ۲‬از بحرین‬ ‫شکس��ت خورد‪ .‬آی��ا «امپراتوری»‬ ‫قطبی در فوتبال ایران با حضور وی‬ ‫در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری‬ ‫محمود احمدی‌نژاد و ناکامی‌های‬ ‫تیم ملی رو به پایان است؟‬ ‫حسن روش��ن‪ ،‬پیشکسوت فوتبال‬ ‫تو‌گوی��ی با بخش‬ ‫ای��ران در گف ‌‬ ‫فارسی دویچه وله این نظر را مطرح‬ ‫می‌س��ازد که جامعه فوتب��ال ایران‬ ‫افشین قطبی را از نخستین روز نیز به‬ ‫عنوان مربی قبول نداشته و «در ایران‬ ‫هر کس بیشتر پول بپردازد‪ ،‬صاحب‬ ‫لقب امپراتور می‌شود»‪.‬‬ ‫* ب��ه نظ��ر ش��ما شکس��ت ‪ ۴‬بر ‪۲‬‬ ‫ملی‌پوش��ان ای��ران در برابر بحرین‬ ‫چه پیامدی می‌تواند در مقطع فعلی‬ ‫برای فوتبال ایران داشته باشد؟‬ ‫این شکستی که اینجا پیش آمده‪،‬‬ ‫چی��ز جدی��دی نیس��ت‪ .‬م��ا یک‬ ‫شکست س��ه بر یک هم چند سال‬ ‫پیش داش��تیم‪ .‬بحرین��ی که قبال از‬ ‫تیم‌های دوم و س��وم ما سه چهارتا‬ ‫گل می‌خورد‪ ،‬حاال به این صورت‬ ‫به ما گل می‌زند‪ .‬من فکر می‌کنم‪،‬‬ ‫نابس��امان بودن پایه‌ای فوتبال‪ ،‬این‬ ‫وض��ع را بوجود آورده‪ .‬متأس��فانه‬ ‫آقای قطبی هم آم��ده و قول‌هایی‬ ‫داده اس��ت ک��ه اولی��ن آن‪ ،‬یعنی‬ ‫صعود به ج��ام جهانی غلط از آب‬ ‫درآمده‪ .‬دومین قول هم آن اس��ت‬ ‫که ما قهرمان آس��یا می‌شویم‪ .‬اما با‬ ‫ای��ن تدارکی که دیده‌اند‪ ،‬من فکر‬ ‫می‌کنم با صحبت‌هایش��ان بیش��تر‬ ‫دارند اذهان مردم را پر می‌کنند‪ .‬ما‬ ‫پایه و اساس خوبی نداریم و با آمدن‬ ‫آقای سعیدلو در رأس ورزش‪ ،‬همه‬ ‫ورزشکارهابخصوصفوتبالیست‌ها‬ ‫ای��ن نوید را داده‌اند که فوتبال باید‬ ‫به دس��ت فوتبالی‌ها اداره بشود‪ .‬به‬ ‫هر حال م��ا امیدواریم که تا وقتی‬ ‫هست‪ ،‬ما بتوانیم برای المپیک لندن‪،‬‬ ‫بازی‌های آسیایی و حتا جام جهانی‬ ‫‪ ۲۰۱۴‬کارهایی انجام بدهیم‪.‬‬ ‫* آقای روشن ش��ما اشاره کردید‬ ‫به دو نکته‌ی حساس که االن مورد‬ ‫بحث جامع��ه‌ی فوتبال قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬آقای افشین قطبی با این همه‬ ‫قول‌هایی داد که خب عملش شاید‬ ‫س��خت به نظر برسد‪ ،‬به نظر شما با‬ ‫این رویدادهایی ک��ه در ارتباط با‬ ‫آق��ای قطب��ی در طول دو س��ه ماه‬ ‫اخیر ش��اهد آن بوده‌ایم‪ ،‬از جمله‬ ‫حضورش در مراسم تنفیذ محمود‬ ‫احمدی‌نژاد تا چه مقدار خورشید‬ ‫فوتبال قطبی‪« ،‬امپراتور» فوتبال ایران‬ ‫رو افول است؟‬

‫بود‪ .‬و اگره��م کره نتایجی خوبی‬ ‫می‌گرفته‪ ،‬درهرحال ممکن است‬ ‫ده درصد ایشان سهم داشته باشد‪ ،‬نه‬ ‫این که این سبب شود که ما برویم‬ ‫ایشان را بیاوریم‪ .‬راجع به این لقب‬ ‫«امپراتور» هم در ایران باید به نکته‌ای‬ ‫اشاره کنم‪ .‬هر کسی در ایران بیشتر‬ ‫پول بدهد‪ ،‬این لقب را بیش��تر به او‬ ‫می‌دهند‪ .‬حاال ایش��ان چقدر داده‪،‬‬ ‫چقدر این کاره��ا را رایزنی کرده‬ ‫که به ایش��ان می‌گویند «امپراتور»‪،‬‬ ‫این در ایران چیز عجیبی نیس��ت‪.‬‬ ‫ایران وضعیت خ��اص خودش را‬ ‫دارد‪ ،‬ب��ه ویژه در ارتب��اط با القابی‬ ‫که برای آقای��ان می‌گذارند‪ .‬یک‬ ‫بازی را که می‌برند‪ ،‬خرج می‌کنند‪،‬‬ ‫امپراتورند‪ .‬بازی��ی را هم می‌‌بازند‪،‬‬ ‫بهرحالامپراتورشکست‌خورده‌اند‪.‬‬ ‫نهایتاً تصمیم‌گی��ری در مورد این‬ ‫چندس��الی ک��ه ما مربی داش��تیم‪،‬‬ ‫از روی بررس��ی کام��ل و برنامه‌ی‬ ‫س��رمربی نبود‪ .‬به ق��ول خود آقای‬ ‫افشین قطبی‪ ،‬س��ریع‌ترین قرارداد‬ ‫فوتبال جهان در طول تاریخ‪ ،‬قرارداد‬ ‫فدراسیون فوتبال با خود ایشان بود‪.‬‬ ‫بنابراین به خاطر شکست‌هایی که‬ ‫ما قبلش داش��تیم‪ ،‬هم��ه جا عنوان‬ ‫کردیم که ایش��ان بیاید‪ ،‬چون دوتا‬ ‫کره را هم می‌شناسد‪ ،‬حتماً آن دوتا‬ ‫را می‌ب��رد و ما حتماً به جام جهانی‬ ‫می‌رویم‪ .‬آنهایی که باور کردند و‬ ‫اعتقاد داشتند و قرارداد بستند هم‪،‬‬ ‫جزو اشتباه‌کنندگان بودند‪ .‬به خاطر‬ ‫این مسئله من و اکثر پیشکسوت‌ها‬ ‫خود را کنار کشیدیم تا ببینیم‪ ،‬چه‬ ‫موقعی راجع به ما صحبت می‌شود‬ ‫که بتوانیم کم��ک بکنیم‪ .‬ما هیچ‬ ‫قول��ی نمی‌دهیم‪ .‬هیچ مربی هم در‬ ‫دنیا این طور نیس��ت که مثل آقای‬ ‫قطبی که می‌آی��د‪ ،‬قولی می‌دهد‪،‬‬ ‫بعدش هم که نمی‌شود می‌رود‪.‬‬

‫* یک نکته‌ی پرسش‌برانگیز دیگر‬ ‫برگ��زاری دیدارهای دوس��تانه‌ی‬ ‫ای��ران در طول این هفته‌ها اس��ت‪.‬‬ ‫ب��ازی دوس��تانه‌ی اول ک��ه مقابل‬ ‫بوس��نی‌هرزگوین انجام شد که با‬ ‫پیروزی ملی‌پوش��ان ایران به پایان‬ ‫رسید‪ ،‬خارج از خانه بود‪ .‬بازی دوم‬ ‫با بحرین هم خارج از خانه اس��ت‪.‬‬ ‫بازیهای بعدی هم که تدارک دیده‬ ‫از روز اول ما‪ ،‬یعنی فوتبالیس��ت‌ها شده خارج از خانه است‪ .‬چرا فوتبال‬ ‫و جامع��ه‌ی فوتب��ال‪ ،‬ایش��ان را ملی ایران االن در زمین خودش به‬ ‫به‌عن��وان مرب��ی هیچ وق��ت قبول مصاف حریفان نمی‌رود؟‬ ‫نداشته‌ایم‪ .‬ایشان یک تئوریسین و‬ ‫آنالی��زوری بوده که در اختیار کره ما چون تقویم چندس��اله نداریم‪،‬‬

‫بنابراین مقطعی بای��د برای تیم‌مان‬ ‫تصمیم بگیری��م که گرفتیم‪ .‬یعنی‬ ‫چون بقیه‌ی کشورها تقویم دارند‬ ‫و ما نداریم‪ ،‬ما نمی‌توانیم هر موقع‬ ‫دلمان می‌خواهد با اینها بازی برقرار‬ ‫کنیم‪ ،‬چ��ه در ایران و چه خارج از‬ ‫ایران‪ .‬بنابراین منتظر این هستیم که‬ ‫آنها اعالم بکنند که ما چه تاریخی‬ ‫آمادگی بازی داریم و ما هم تیم‌مان‬ ‫را جمع‌وج��ور کنی��م برویم آنجا‬ ‫و ب��ا تیم ملی‌مان ب��ازی کنیم‪ .‬اگر‬ ‫قرار است بازیهای تدارکاتی انجام‬ ‫بشود‪ ،‬باید در تیم حداقل هشت نفر‬ ‫اصلی باشند که آن پایه و اساس تیم‬ ‫را بس��ازند و حاال دو نفر هم برای‬ ‫آن دیدارهای رسمی که ما داریم‪،‬‬ ‫اضافه شوند‪ .‬به نظر من این مسابقات‬ ‫به هی��چ عنوان به نفع ایران نخواهد‬ ‫بود و فقط هزین��ه دارد و این طور‬ ‫هم که شکست‌ها به وجود می‌آید‪،‬‬ ‫یکمقدار هم باعث آبروریزی و از‬ ‫دست رفتن جایگاه فوتبال ایران در‬ ‫آسیا و حتا جهان می‌شود‪.‬‬ ‫* ش��ما در ابت��دای این گفت‌وگو‬ ‫مس��ئله‌ی انتصاب ریی��س جدید‬ ‫س��ازمان تربیت بدنی ای��ران را هم‬ ‫مطرح کردید‪ .‬نکته‌ای که در رابطه‬ ‫با وظایف اولیه و اصلی ایشان عنوان‬ ‫شده‪ ،‬مبارزه‌اش با فساد گسترده در‬ ‫مدیریت ورزش ایران اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫فوتبال را نمونه قرار بدهیم‪ ،‬از مفسر‬ ‫تلویزیون��ی ورزش گرفته تا خود‬ ‫بازیکن و خود مدیرعامل‪ ،‬مربی و‬ ‫تیم و همه ش��ده‌اند اجینت و دالل‬ ‫و بازیکن‌فروش که این قدم اولش‬ ‫باید باشد که با این فساد مبارزه کند‪.‬‬ ‫نظر شما در این مورد چه هست؟‬ ‫بل��ه‪ ،‬االن خ��ود فدراس��یون ه��م‬ ‫ای��ن مس��ئله را آغاز کرده اس��ت‪.‬‬ ‫خوش��بختانه باش��گاه اس��تقالل و‬ ‫پی��روزی هم ای��ن کار را ش��روع‬ ‫کردند که این کار از باشگاه‌ها هم‬ ‫ش��روع بش��ود‪ .‬این یکمقدار زمان‬ ‫می‌خواه��د به نظر م��ن‪ ...‬البته االن‬ ‫آقای مجید جالل��ی کانونی به راه‬ ‫انداخته‌اند و عده‌ای از مربی‌ها هم‬ ‫عضوش ش��ده‌اند‪ .‬البته غیررسمی‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما ما امیدواریم که بتوانند‬ ‫کاری بکنند که نتیجه‌بخش باشد‪،‬‬ ‫مشروط بر آنکه از این کار سختی‬ ‫که پیشکس��وت‌ها در پیش دارند‪،‬‬ ‫حمایت شود‪.‬‬

‫آیا فدرر‬ ‫جاودانه‬ ‫مي‌شود؟‬ ‫روژه فدرر‪ ،‬مرد شماره يك تنيس‬ ‫جه��ان در ادام��ه مس��ابقات اوپن‬ ‫امريكا با نتيجه قاط��ع ‪ 6-7،3-5‬و‬ ‫‪ 6-1‬مقاب��ل حريف ‪ 18‬س��اله‌اش‬ ‫ديوي��د بريتون به پيروزي رس��يد‪.‬‬ ‫حريف بعدي فدرر سيمون گرول‬ ‫آلمان��ي خواهد بود‪ .‬ف��درر اما در‬ ‫ص��ورت ثبت قهرمان��ي در تاريخ‬ ‫اوپن امريكا جاودانه مي‌شود چراكه‬ ‫تنها تنيسوري خواهد بود كه شش‬ ‫ب��ار پياپي جام قهرمان��ي را به خانه‬ ‫مي‌برد‪ « :‬ش��روع خوبي بود‪ .‬مقابل‬ ‫جواني بازي كردم كه چيزي براي‬ ‫از دست دادن نداشت اما بازي فوق‬ ‫العاده‌اي به نمايش گذاشت‪ ».‬فدرر‬ ‫اميدوار اس��ت براي چهارمين بار ‪3‬‬ ‫گرنداس��لم را در يك سال به خانه‬ ‫بب��رد‪« :‬اگر همين ام��روز هم براي‬ ‫هميشه از دنياي تنيس خداحافظي‬ ‫كنم‪ ،‬به هيچ وجه احساس ناراحتي‬ ‫نمي‌كن��م اما وقت��ي از بازي تنيس‬ ‫لذت مي‌برم چ��را بايد فقط به اين‬ ‫خاطر كه ركورددار فتح گرنداسلم‬ ‫هستم به بازنشستگي فكر كنم؟فتح‬ ‫عناوين همه آن چيزي نيست كه از‬ ‫بازي تنيس دنبالش هستم‪ ».‬بريتون‬ ‫كه نايب قهرماني مسابقات جوانان‬ ‫‪ 2008‬اوپن امري��كا را در كارنامه‬ ‫دارد در رنكين��گ جهان��ي روي‬ ‫پله ‪ 1370‬ايس��تاده است‪ .‬نيكوالي‬ ‫داويدنكو‪ ،‬هش��تمين تنيس��ور رده‬ ‫بندي جهاني در يك بازي آس��ان‬ ‫مقابل كيندلمن به پيروزي رسيد و‬ ‫در قدم بعدي مقابل يان هرنيچ قرار‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬هرنيچ موفق ش��د‬ ‫رينر شوتلر فيناليس��ت اوپن ‪2003‬‬ ‫اس��تراليا را از پيش رو بردارد؛ البته‬ ‫بع��د از پن��ج س��ت‪ .‬داويدنكو كه‬ ‫‪ 2006‬و ‪ 2007‬ب��ه جمع چهار مرد‬ ‫برتر تورنمن��ت صعود كرد گفت‪:‬‬ ‫«بايد در اين مرحله لم و شيوه خاص‬ ‫خودت را پيدا كني تا در مرحله بعد‬ ‫موفق باش��ي‪ .‬صعود به نيمه نهايي‬ ‫براي من فوق العاده اس��ت‪ ».‬روبين‬ ‫سودرلينگ‪ ،‬فيناليست اوپن فرانسه‬ ‫و دوازدهمين تنيسور جهان از سد‬ ‫آلب��رت مونتانز گذش��ت و تامي‬ ‫روبردو‪ ،‬دونالد يانگ را از پيش رو‬ ‫برداش��ت‪ .‬تامي هاس كه چهار بار‬ ‫تا يك چه��ارم نهايي صعود كرده‬ ‫بعد از چهار ست الخاندرو فال را از‬ ‫پيش رو برداشت‪.‬‬

‫‪35 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009‬‬

‫جريمه كن‪ ،‬داد نزن!‬

‫پرخاشگري قلعه‌نويي و ابراهيم‌زاده به بازيكنان‬ ‫در بازي تيم‌هاي ذوب‌آهن و استيل‬ ‫آذين از هفته س��وم ليگ برتر سينا‬ ‫عشوري مدافع تعويضي سبزپوشان‬ ‫پس از به ثمر رس��اندن گل س��وم‬ ‫تيمش با بيرون آوردن پيراهن خود‬ ‫شادي‌اش را نشان مي‌دهد كه پس‬ ‫از درياف��ت كارت زرد از س��وي‬ ‫داور مس��ابقه‪ ،‬منصور ابراهيم‌زاده‬ ‫ب��ا ب��كار ب��ردن الفاظ��ي در ميان‬ ‫ديدگان تماشاگران و دوربين‌هاي‬ ‫تلويزيوني قصد بيرون كشيدن او از‬ ‫زمين مسابقه را دارد‪( .‬اما ابراهيم‌زاده‬ ‫در هنگام خروج خلعتبري در هفته‬ ‫دوم از زمين بازي و ش��وت كردن‬ ‫بطري كنار زمين خود را به نديدن‬ ‫مي‌زند‪).‬‬ ‫در ب��ازي دو تي��م س��پاهان و‬ ‫اس��تقالل‌اهواز از هفت��ه چهارم نيز‬ ‫احسان حاج‌صفي هافبك جوان و‬ ‫ملي‌پوشطاليي‌پوشانكهدردقايق‬ ‫ابتدايي بازي عصبي به نظر مي‌رسد‬ ‫پ��س از ج��ر و بح��ث در هنگام‬ ‫پرتاب اوت با دريافت كارت زرد‬ ‫به ش��دت از طرف قلعه‌نويي مورد‬ ‫مواخذه قرار مي‌گيرد‪.‬‬ ‫در همان بازي فرزاد حاتمي مهاجم‬ ‫س��پاهان كه گل اول تيم��ش را با‬ ‫زيركي خاصي به ثمر رس��انده در‬ ‫دقيقه ‪ 84‬تعويض مي‌ش��ود‪ ،‬اما به‬ ‫مح��ض خروج از مس��تطيل س��بز‬ ‫مورد پرخاش��گري سرمربي تيم به‬ ‫دليل گل نك��ردن موقعيت تك به‬ ‫تك قرار مي‌گي��رد‪ .‬آيا قلعه‌نويي‬ ‫فكر كرده ب��ود كه اگر حاتمي در‬ ‫آن دقايق گل اول تيمش را به ثمر‬ ‫نمي‌رساند‪ ،‬سپاهان هم با آن نتيجه‬ ‫به پيروزي نمي‌رسيد؟!‬ ‫برخورده��اي اينچنين��ي و ش��ايد‬ ‫احساس��اتي امي��ر قلعه‌نويي مربي‬ ‫باتجربه و منصور ابراهيم‌زاده معلم‬ ‫ورزش در ص��ورت تك��رار و در‬ ‫مقابل ديدگان عموم مي‌تواند اثرات‬ ‫منفي به همراه داش��ته باشد چرا كه‬ ‫تخريب ش��خصيت بازيكنان تيم‬ ‫عالوه بر تاثير منفي بر روحيه آنان‬ ‫ممكن است باعث بروز لجاجت‌ها‬ ‫و ي��ا ك��م كاري در بازي‌ه��اي‬ ‫آينده گردد‪ .‬در زمين��ه برخورد با‬ ‫بازيكنان خاطي حس��ين چرخابي‬ ‫س��رمربي سابق س��پاهان و سپاهان‬ ‫نوي��ن كه خود نيز س��ال گذش��ته‬ ‫آرماندو هافبك پرتغالي سپاهان را‬ ‫به دليل لغو دس��تور در يك رفت‬ ‫و برگش��ت پس از حض��ور چند‬ ‫دقيقه‌اي در زمين تعويض كرد و او‬

‫را به كميته انضباطي باشگاه معرفي‬ ‫كرد مي‌گويد‪« :‬در دنيا تنبيهاتي كه‬ ‫ب��راي بازيكنان در نظر مي‌گيرند با‬ ‫اي��ران فرق دارد‪ ».‬و مث��ال رونالدو‬ ‫بازيكن برزيلي را در هنگام حضور‬ ‫در رئال مادريد مي‌زند كه وقتي به‬ ‫خاطر جش��ن كريسمس و حضور‬ ‫در برزيل يك هفته ديرتر از موعد‬ ‫مقرر س��رتمرين‌ها مي‌رود باشگاه‬ ‫رئال ب��راي او جريمه مالي در نظر‬ ‫مي‌گيرد‪.‬‬ ‫چرخابي ادام��ه مي‌دهد‪ :‬در فوتبال‬ ‫اروپا به دلي��ل حرفه‌اي‌گري حتي‬ ‫اگر بازيكني كارت غيرفني بگيرد‬ ‫جريمهماليمي‌شودامادراينجافرق‬ ‫دارد و عده‌اي از مربيان‪ ،‬بازيكنان را‬ ‫در مأل عام تنبيه روحي مي‌نمايند‪،‬‬ ‫البت��ه م��ن در مورد آرماندو س��ال‬ ‫گذشته او را پس از بيرون كشيدن از‬ ‫زمين به باشگاه معرفي كردم كه بعد‬ ‫با جريمه ‪ 5000‬دالري منضبط‌تر و‬ ‫حرف‌گوش‌كن‌تر ش��د‪ .‬چرخابي‬ ‫عقيده دارد هر مربي روش خاصي‬ ‫دارد ولي بهترين روش جريمه مالي‬ ‫است زيرا نقره‌داغ بازيكنان توسط‬ ‫ت آنان‬ ‫جريمه مالي به دليل حساسي ‌‬ ‫به پ��ول باعث مي‌ش��ود كه كمتر‬ ‫دچار اشتباه ش��وند‪ .‬سرمربي سابق‬ ‫س��پاهان در پايان تنبيه توره را طبق‬ ‫مق��ررات‪ ،‬ايده‌آل مي‌داند و عقيده‬ ‫دارد قلعه‌نويي بايس��تي در صورت‬ ‫آمادگي از او استفاده كند و به فكر‬ ‫تنبيه ديگري نباشد‪.‬‬ ‫در ه��ر صورت ش��ايد بهتر باش��د‬ ‫ابراهي��م‌زاده و قلعه‌نوي��ي ب��ه فكر‬ ‫برخورد با بازيكنان خاطي در بيرون‬ ‫از زمين باشند تا ضمن نتيجه‌گيري‬ ‫ش��اهد برخي م��وارد حاش��يه‌اي‬ ‫نگردند‪.‬‬

‫ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ‬

‫ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﭘﺎﺭﺳﻰ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﻣﻰﻛﻨﺪ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻛﺎﻣﻴﺎﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ‬

‫‪(778) 881-6706‬‬


‫‪36‬‬

‫‪36 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 918‬جمعه ‪ 13‬شهریور ‪1388‬‬

‫پناهجویی ملی‌پوش قایقرانی بانوان ایران‬ ‫در آلمان‬

‫ز نیرو بود مرد (و زن) را راستی‬ ‫رضا نجفی‬

‫دفاع فیفا از تحصیلکرده‌های فوتبال!‬ ‫گویا به فیفا هم برخورده از بس در جراید و بین مردم از‬ ‫بیسواد بودن فوتبالیست‌های جهان سخن گفته می‌شود‪.‬‬ ‫در همین راستا چند هفته قبل هم در نوشتار ورزشانه هم‬ ‫صحبت از بیسوادی فوتبالیست‌های حال حاضر ایران به‬ ‫میان آوردیم که واقعا باعث تاسف بسیار است‪ .‬ناگفته‬ ‫نمان��د در گذش��ته که همه فکر وذک��ر بازیکنان فقط‬ ‫پول نبود و در راس��تای سالمت بدن و شرف و غیرت‬ ‫ورزشکاریمی‌اندیشیدند‪ ،‬اکثربازیکنانفوتبالحتیدر‬ ‫حد دکترا تحصیل کرده و با سختی تمرینات و حضور‬ ‫در کالس درس به کسب دانش می‌پرداختند‪ .‬با وجود‬ ‫این که در حال حاضر تکنولوژی و پیش��رفت اینترنت‬ ‫دیگر نیازی ب��ه حضور در کالس درس نمی‌باش��د و‬ ‫ورزش��کار حتی می‌تواند در رختخ��واب هم از طریق‬ ‫اینترنت به صحبت‌های استاد گوش کند ولی بی‌نیازی‬ ‫مادی در بازیکنان این رغبت و نیاز را کشته است که به‬ ‫دنبال تحصیل بروند‪.‬‬ ‫فدراس��یون جهانی فوتبال فیفا از همین رو سعی کرده‬ ‫ک��ه چند نام را به رخ جهانیان بکش��د که ما در فوتبال‬ ‫افراد باس��واد هم داریم که البته برخی از نام‌ها از لسیت‬ ‫فوتبالیست‌های دهه ‪ ۷۰‬و یا ‪ ۸۰‬میالدی می‌باشند مانند‬ ‫دکتر سوکراتس کاپیتان تیم ملی برزیل و یا مربی تیم‬ ‫ملی آرژانتین دکتر کارلوس بیالردو‪ .‬البته از باس��وادان‬ ‫فوتبالیست ایرانی هم نام برده است که از برخی از آن‌ها‬ ‫فقط نامی مانده و از گذشته فوتبال می‌باشند مانند دکتر‬ ‫محمد دادکان‪ ،‬دکتر محمدرضا زادمهر‪ ،‬مهندس مهدی‬ ‫ابطحی که همه از یادگارهای فوتبال دهه هفتاد هستند‪.‬‬ ‫نام علی دائی هم برده شده که ایشان هم دیگر در جرگه‬ ‫بازیگران نیست‪ .‬فیفا مدعی شده است تحصیلکرده‌های‬ ‫دنیای فوتب��ال ثابت کرده‌ان��د فوتبال و ه��وش رابطه‬ ‫تنگاتنگ��ی با یکدیگر دارند همانن��د رومارین بالنک‬ ‫کامرونی ک��ه دارای مدرک اس��تادی در کنترل امور‬ ‫اقتص��ادی و یا ژان آلیان بومس��انگ که دارای گواهی‬ ‫دانشگاهی در رشته ریاضیات است‪.‬‬ ‫در کادر سرپرستی و مدیریتی رئال مادرید خوزه والدانو‬ ‫به عنوان مدیر فوتبال و مانوئل پلگرینی به عنوان سرمربی‪.‬‬ ‫پلگرینی دارای مدرک مهندسی عمران است و والدانو‬ ‫فارغ‌التحصیل رشته فلسفه‪ .‬در رختکن رئال مادرید هم‬ ‫اس��تبان جرانرو متخصص روان‌شناس��ی است‪ .‬البته در‬ ‫گذشته هم رئال خوسه مارتینس را داشت که در رشته‬ ‫پزشکی تحصیل کرده و فعال به عنوان پزشک در رئال‬ ‫مادرید کار می‌کند‪ .‬او از بازیکنان دهه ‪ ۸۰‬بود‪.‬‬ ‫البته در سیاس��ت هم برخی از فوتبالیست‌ها خودنمایی‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬مانند پل براتینر آلمانی و ژرژ وه‌آ که معرف‬ ‫حضورتان است‪ .‬او اهل لیبریاست و در سال ‪ ۱۹۹۵‬مرد‬ ‫س��ال فوتبال اروپا شد و در س��ال ‪ ۲۰۰۵‬نامزد ریاست‬ ‫جمهوری کش��ورش بوده اس��ت‪ .‬یا پله‪ ،‬مروارید سیاه‬ ‫از س��ال‌های ‪ ۹۴‬تا ‪ ۹۸‬عهده‌دار پس��ت وزارت ورزش‬ ‫برزیل ب��ود‪ .‬پل لی گوئن مربی تیم پاریس��ن جرمن و‬ ‫رنجرز تحصی�لات دانش��گاهی دارد‪ .‬اولیور بیرهوف‬ ‫آلمانی بازیکن سابق آلمان و آرسن ونگر مربی آرسنال‬ ‫هم تحصیالت عالیه دارد‪ .‬یک مغربی هم به نام حسن‬ ‫حرم��ت اهلل دارای دکترای اقتصاد ب��وده و خوان پابلو‬ ‫سورین ملی پوش آرژانتینی که در ماه جون گذشته از‬ ‫فوتبال خداحافظی کرد حقوق‌دان مشهوری است‪ .‬مربی‬

‫تیم چک ایوان هاس��ک به زبان‌های چک‪ ،‬اسلواکی‪،‬‬ ‫آلمانی‪ ،‬انگلیسی‪ ،‬فرانسه‪ ،‬عربی و ژاپنی مسلط است‪.‬‬ ‫فوتب��ال جهان را باید در حال حاضر و با توجه به تعداد‬ ‫افراد‪ ،‬اعم از بازیگران و مربیان در نظر داشت و در میان‬ ‫هزاران بازیگر و مربی وجود چند نفر به اندازه انگشتان‬ ‫دو دست نمی‌تواند دلیلی بر باسواد بودن همگان باشد‪.‬‬ ‫اگ��ر از نظر اجتماعی و اقتصادی بررس��ی کنیم همان‬ ‫درآمد زیاد و میلیونی‌س��ت که س��بب ش��ده است که‬ ‫ما بازیکن با س��واد عالیه و یا حتی در سطح دبیرستانی‬ ‫نداشته باش��یم‪ .‬در همین فوتبال خودمان جستجو کنید‬ ‫و باسوادها را پیدا کنید‪ .‬در این وضع وانفسا فدراسیون‬ ‫فوتبال اطالعیه صادر کرده اس��ت که لیدرهای تیم‌ها‬ ‫باید دارای مدرک عالیه دانشگاهی باشند‪ .‬پدربیامرزها‬ ‫نمی‌دانند ما فوتبالیس��ت باس��واد نداریم‪ ،‬حال از کجا‬ ‫بوقچی دکتر و مهندس پیدا کنیم! در گذشته در فوتبال‬ ‫ایران فوتبالیست‌های زیادی دیده می‌شدند چون فوتبال‬ ‫در مرحل��ه دوم زندگی قرار داش��ت و افراد برای امرار‬ ‫معاش خود باید کار دیگری هم انجام می‌دادند‪.‬‬ ‫از تحصیلکرده‌ه��ای فوتب��ال ما که بیش��ترین‌ها را در‬ ‫خود ج��ای داده بودند می‌توان از تیم‌های پاس تهران‪،‬‬ ‫شاهین تهران‪ ،‬صنعت نفت آبادان نام برد‪ .‬در تیم شاهین‬ ‫تهران افرادی مانند حسین کالنی‪ ،‬دکتر اکرامی‪ ،‬هادی‬ ‫طاووس��ی‪ ،‬همایون بهزادی‪ ،‬حمید ش��یرزادگان‪ ،‬اکبر‬ ‫محمدی‪ ،‬علی خورش��یدی و مهدی غ��زال و‪ ...‬بازی‬ ‫می‌کردند‪ .‬در پاس تهران که اکثرا از فارغ‌التحصیل‌های‬ ‫دانشکده افس��ری ش��هربانی بودند همایون شاهرخی‪،‬‬ ‫حشمت مهاجرانی‪ ،‬حسن حبیبی‪ ،‬مهدی مناجاتی‪ ،‬پرویز‬ ‫میرزاحس��ن بازی می‌کردن��د و در صنعت نفت آبادان‬ ‫پرویز ده��داری‪ ،‬حمید برمکی‪ ،‬علی پورجانکی‪ ،‬رضا‬ ‫هیربد‪ ،‬فارق فتاحی و‪....‬‬ ‫در پای��ان اگر بخواهیم منصف باش��یم بای��د حق را به‬ ‫آن‌هایی بدهیم که ذاتا به دنبال تحصیل هس��تند البته نه‬ ‫ب��رای درآمد مالی بلکه برای آخ��رت و دوران بعد از‬ ‫فوتبال‪ .‬با وضعیت ِحرفه‌ای گ��ری فوتبال و روزی دو‬ ‫بار تمرین دیگر شاید وقتی برای درس خواندن نباشد‪،‬‬ ‫و بهان ‌ه قوی‌تری برای این موضوع نداش��ته باشیم ولی‬ ‫همان طور که پیش‌تر گفت��م این روزها حتی از طریق‬ ‫اینترنت نیز می‌توان به تحصیل ادامه داد‪ .‬الزم به تذکر‬ ‫است در بین تمام بازیکنان لیگ برتر و حرفه‌ای فوتبال‪،‬‬ ‫افراد دانشگاهی تعدادشان بیشتر از تعداد انگشتان یک‬ ‫دس��ت نیست‪ .‬باعث تاسه است یا نه؟ قضاوت به عهده‬ ‫شما عزیزان است‪.‬‬ ‫شاد‪ ،‬آزاده‪ ،‬ایرانی و ورزشکار باشید‪.‬‬

‫دویچه وله‪ -‬در پی حضور تیم ملی‬ ‫قایقرانی بانوان ایران در مس��ابقات‬ ‫جمهوری چک‪ ،‬مین��ا علیزاده تیم‬ ‫خود را ترک کرد و به آلمان رفت‪.‬‬ ‫فدراسیون قایقرانی ایران برخالف‬ ‫اخبار منتشرش��ده تنه��ا از مالقات‬ ‫این ورزشکار با برادرش در آلمان‬ ‫سخنمی‌گوید‪.‬‬ ‫بابک فرزام‌خواه‪ ،‬معاون فدراسیون‬ ‫قایقران��ی ای��ران‪ ،‬در گفت‌وگو با‬ ‫بخش فارسی دویچه وله‪ ،‬می گوید‬ ‫که مینا علی��زاده‪ ،‬ملی‌پوش ایرانی‪،‬‬ ‫بدون هماهنگی قبلی با مسئوالن تیم‬ ‫ملی قایقرانی بانوان ایران‪ ،‬به دیدار‬ ‫برادر خود در آلمان رفته است‪.‬‬ ‫وی همچنین ضمن اش��اره به تعهد‬ ‫و ضمانت ورزش��کاران ملی‌پوش‬ ‫قایقرانی ایران در مورد بازگش��ت‬ ‫به ایران پس از حضور در مسابقات‬ ‫بین‌المللی‪ ،‬خاطر نش��ان می سازد‬ ‫ک��ه اق��دام مین��ا علی��زاده موجب‬ ‫تشدید سخت‌گیری‌های فدراسیون‬ ‫قایقران��ی ایران در اع��زام تیم‌ها به‬ ‫مسابقات آتی جهانی خواهد شد‪.‬‬ ‫* آقای بابک فرزام‌خواه‪ ،‬مسئله‌ی‬ ‫جدایی خان��م مینا علی��زاده از تیم‬ ‫مل��ی قایقران��ی بان��وان ای��ران در‬ ‫مسابقات اروپایی و پناهجویی وی‬ ‫به کش��ور آلمان و احتمال پناهنده‬ ‫ش��دن او س��رخط اخبار روز را به‬ ‫خود اختصاص داده است‪ .‬ارزیابی‬ ‫رسمی فدراسیون قایقرانی ایران در‬ ‫این مورد چیست؟‬ ‫پناهجویی نیست‪ .‬ایشان مثل اینکه‬ ‫آنجا برادرش��ان در آلمان زندگی‬ ‫می‌کنند‪ .‬آمدن��د آنجا‪ ،‬حاال رفتند‬ ‫پیش برادرش��ان‪ .‬ت��ا االن که من با‬ ‫شما صحبت می‌کنم‪ ،‬اص ً‬ ‫ال صحبت‬ ‫پناهجویی و پناهندگی نیست‪ .‬زیاد‬ ‫هم ای��ن را دامن نزنیم‪ ،‬ش��لوغش‬ ‫نکنیم‪.‬‬ ‫* شما به چه علت این قدر مطمئن‬ ‫هس��تید که خانم علیزاده فقط رفته‬ ‫ب��رادرش را مالقات کن��د و دنبال‬ ‫پناهجویی و پناهندگی در کش��ور‬ ‫آلماننیست؟‬ ‫آخ��ر ب��رای پناهندگی یکس��ری‬ ‫ش��رایطی هس��ت دیگ��ر‪ .‬بای��د‬ ‫درخواس��ت‌هایی بشود‪ ،‬مذاکراتی‬ ‫انجام بش��ود‪ ،‬به یکجاهایی مراجعه‬ ‫بش��ود‪ .‬تا االن چنین اتفاقی نیفتاده‬ ‫است‪.‬‬ ‫* شما می‌گویید که خانم علیزاده‬ ‫در آلمان فقط پهلوی برادرش رفته‬ ‫است‪ .‬آیا این اقدام با هماهنگی قبلی‬ ‫ب��ا کادر فنی و حراس��ت تیم ملی‬ ‫قایقرانی بانوان ایران صورت گرفته‬ ‫است؟‬ ‫ما هیچ اطالعی نداش��تیم و نداریم‬ ‫که ایش��ان با اطالع قبلی این کار را‬ ‫کرده باشد‪.‬‬ ‫* ماجرای پناهجویی یا پناهندگی‬ ‫ورزشکاران رشته‌ی قایقرانی ایران‬ ‫برای نخس��تین‌بار نیس��ت که رخ‬ ‫داده اس��ت‪ .‬شما به‌عنوان نماینده‌ی‬

‫فدراس��یون قایقرانی ای��ران با این می‌توانس��ت خودش درخواس��ت‬ ‫دردس��ر‪ ،‬یا می‌ش��ود گفت خطر بکند‪ ،‬پیش برادرش برود‪ .‬این چیز‬ ‫احتم��ال پناهجوی��ی و پناهندگی خاصینیست‪.‬‬ ‫ورزش��کاران قایقران��ی ای��ران در‬ ‫چارچوب مسابقات بین‌المللی‪ ،‬چه * تیم‌های ملی یا باشگاهی ایران که‬ ‫ط��ور کنار می‌آیید؟ چ��ه تدابیری برای حضور در اردوها و یا مسابقات‬ ‫را در نظر گرفته‌اید و ک ً‬ ‫ال مسئله را بین‌المللی به خارج از کش��ور سفر‬ ‫چه طور از دیدگاه خودتان ارزیابی می‌کنند‪ ،‬همیشه از سوی چندین نفر‬ ‫می‌کنید؟‬ ‫حراستی سازمان تربیت بدنی ایران‬ ‫همراهی می‌شوند‪ .‬وظایف حراست‬ ‫در این چهارس��الی ک��ه حداقل از ایناستکهمواظبهمه‌یکارهای‬ ‫ریاست فعلی فدراس��یون قایقرانی این ورزشکارها باش��ند و از وقوع‬ ‫گذشته‪ ،‬ما خوشبختانه‪ ،‬یا هرچی که چنین چیزهایی مانند پناهجویی و‬ ‫می‌شود اسمش را بگذاریم‪ ،‬چیزی پناهندگی جلوگی��ری کنند‪ .‬چرا‬ ‫به این ش��کل نداش��تیم‪ .‬قب ً‬ ‫ال شاید مأموران حراست تیم ملی قایقرانی‬ ‫بوده‪ ،‬ول��ی االن ما چیزی به اس��م بانوان ایران نتوانس��تند از این اقدام‬ ‫پناهجویی یا فرار و هرچی اسمش خانم مینا علیزاده جلوگیری کنند؟‬ ‫را بگذاری��م نداش��تیم‪ .‬تدبیرهایی‬ ‫هم که م��ا داریم‪ ،‬باالخره ما از این ببینید‪ ،‬شما خودتان االن می‌گویید‪.‬‬ ‫بچه‌هایی ک��ه به عضویت تیم ملی یکنفر یا دو نفر‪ ،‬ب��ا دو نفر خود ما‬ ‫درمی‌آیند‪ ،‬تضمین‌هایی می‌گیریم سرپرست داریم‪ ،‬می‌شود چهارنفر‪.‬‬ ‫که به نوعی ضمانت بازگش��ت آن برای یک تیمی که مث ً‬ ‫ال س��ی نفر‬ ‫ورزشکار بشود‪.‬‬ ‫اس��ت‪ ،‬خب چهارنف��ر‪ ...‬یعنی هر‬ ‫کس��ی نمی‌تواند یکنفر را مراقب‬ ‫* چه ضمانتی از خانم مینا علیزاده باشد‪ .‬اص ً‬ ‫ال چنین چیزی نداریم که‬ ‫برای بازگش��ت مجددش به ایران مراقب یکی باشد که ببیند بیست نفر‬ ‫پس از این مس��ابقات گرفته ش��ده کجا می‌روند‪ .‬ای��ن اتفاق می‌تواند‬ ‫بود؟‬ ‫بیفتد و برای تمام رشته‌های ورزشی‬ ‫همه مواردی که من به شما گفتم‪ ،‬هم می‌تواند بیفتد‪.‬‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ .‬باالخ��ره باید‬ ‫این موض��وع در هیأت رئیس��ه‌ی * آیا به نظر شما این کار خانم مینا‬ ‫خود فدراسیون مطرح بشود‪ .‬آنجا علیزاده می‌توان��د موجب افزایش‬ ‫رؤس��ای فدراسیون‪ ،‬اعضای هیأت س��خت‌گیری‌های فدراس��یون‬ ‫رئیسه‌ی فدراسیون در رابطه با این قایقرانی ایران در مس��ابقات بعدی‬ ‫قضیه تصمیم‌گی��ری می‌کنند که بین‌المللی بش��ود که تیمی را اص ً‬ ‫ال‬ ‫باالخره چه راهکارهای��ی را برای اعزامنکنند؟‬ ‫ورزش��کارها پیدا بکنند‪ .‬ما دلمان این سوال شما را باید مسئولینی که‬ ‫نمی‌خواهدورزشکارانمانباتنبیهات باید ب��رای مس��ابقات آینده مجوز‬ ‫سخت مواجه بش��وند‪ .‬ناراحتی ما بدهند جواب بدهند‪ .‬در جایگاهی‬ ‫از همین خانم علیزاده تقریباً از این نیستم که بگویم چنین مشکلی پیش‬ ‫اس��ت که چرا با امکانات��ی که از می‌آید یا نمی‌آید‪ .‬ولی طبیعی است‬ ‫طریق فدراس��یون یا سازمان تربیت که ما خودمان‪ ،‬زمانی که مسابقات‬ ‫بدنی و امکانات دولتی فراهم شده‪ ،‬برونم��رزی داری��م‪ ،‬یکمق��دار‬ ‫ایش��ان پیش برادرش رفته اس��ت‪ .‬سخت‌گیرترمی‌شویم‪.‬‬


‫‪37‬‬

‫‪37 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 918‬جمعه ‪ 13‬شهریور ‪1388‬‬ ‫چ�را ای�ن داس�تان را انتخ�اب‬ ‫کردید؟‬

‫سینما‬

‫فیلم‬

‫شیرین نشاط و «زنان بدون مردان»‬ ‫دویچه ول��ه ‪ -‬روز چهارش��نبه‪۲ ،‬‬ ‫سپتامبر رقابت بر سر شکار شیرهای‬ ‫طالیی در ونیز آغاز شد‪ .‬فیلم «زنان‬ ‫بدون م��ردان» که بر اس��اس رمان‬ ‫شهرنوش پارسی پور ساخته شده‪،‬‬ ‫در بخش مسابقه‌ی جشنواره حضور‬ ‫دارد‪ .‬ب��ا کارگردان فیلم‪ ،‬ش��یرین‬ ‫نشاط گفت‌وگو کرده‌ایم‪.‬‬ ‫شیرین نشاط در دنیای هنر به خاطر‬ ‫عکس‌ه��ا و فیلم‌ه��ای ویدئوی��ی‬ ‫هنری‌اشنامیآشناست‪.‬اینهنرمند‬ ‫اکنون به سینما رو آورده و نخستین‬ ‫اثر سینمایی خود را ساخته است‪.‬‬ ‫فیلم «زنان بدون مردان» که بر اساس‬ ‫رمانی با همین عنوان از ش��هرنوش‬ ‫پارس��ی پور ساخته شده‪ ،‬محصول‬ ‫مشترک آلمان و فرانسه است‪ .‬تولید‬ ‫این فیلم که در مراکش فیلمبردای‬ ‫شده‪ ۶ ،‬سال طول کشید‪.‬‬

‫من با کارهای خانم پارس��ی‌پور از‬ ‫ایران آش��نایی داش��تم‪ .‬فکرکردم‪،‬‬ ‫به‌خصوص این داستان «زنان بدون‬ ‫مردان» طوری است که یک پایش‬ ‫در مسایل تاریخی و اجتماعی ایران‬ ‫است‪ ،‬مس��ئله‌ی کودتای مصدق و‬ ‫تابستان ‪ ،۱۳۳۲‬که خیلی خیلی مهم‬ ‫است‪ .‬ولی پای دیگری در مسایل‬ ‫فلسفی‪ ،‬شاعرانه‪ ،‬احساساتی و زنان‬ ‫دارد ک��ه واقعاً می‌ش��ود گفت که‬ ‫اص� ً‬ ‫لا ربط بخصوصی ب��ه ایران و‬ ‫زمان ‪ ۱۳۳۲‬ندارد‪ .‬من هم در همه‌ی‬ ‫کارهای گذش��ته‌‌ام همیش��ه یک‬ ‫کرده‌ام بین مس��ایل‬ ‫تعادلی برقرار ‌‌‬ ‫ایران و مسایل جهانی‪.‬‬ ‫این داستان از نظر تصویری از تهران‬ ‫حرکت می‌کند به طرف طبیعت‪،‬‬ ‫باغی در ک��رج‪( .‬دراین داس��تان)‬ ‫تضادهای مختلفی بود که کام ً‬ ‫ال با‬ ‫عالقه‌ی من برای ساخت کارهای‬ ‫هنری همخوانی داش��ت‪ .‬البته کار‬ ‫فوق‌العاد ‌ه پیچیده‌ای بود‪ ،‬برای این‬ ‫که سبک سورئال این کتاب واقعاً‬ ‫کار مشکلی بود و این که در داستان‬ ‫پنج زن هستند که شما باید در یک‬ ‫زمان دنبال کنید‪ .‬ساختن این فیلم‬ ‫(کار) فوق‌الع��اده پیچیده‌ای بود و‬ ‫سال‌ها طول کشید‪.‬‬ ‫چ�را یکی از زن‌ها را ش�ما کنار‬ ‫گذاشتید؟‬

‫«زنان بدون مردان» برای نخس��تین‬ ‫بار در بخش مسابقه‌ی جشنواره‌ی‬ ‫جهانیفیلمونیزبهنمایشدرمی‌آید‪.‬‬ ‫شیرین نشاط در گفت‌وگو با دویچه‬ ‫وله از انگیزه‌اش‪ ،‬از شخصیت‌های از کارگردان‌ها و نوع‌های مختلف‬ ‫فیل��م و از س��ختی‌ها و ش��یرینی فیلم‌سازی و متوجه شدم که آدم در‬ ‫فیلم ساختن‪ ،‬هم می‌تواند عکاسی‬ ‫فیلم‌ساختنمی‌گوید‪.‬‬ ‫بکند‪ ،‬هم نقاش��ی کند‪ ،‬هم ش��عر‬ ‫چه ش�د که به فکر ساختن یک بگوید‪ ،‬هم تئاتر درس��ت کند‪ ،‬هم‬ ‫فیلم سینمایی افتادید؟‬ ‫رقص طراح��ی بکند‪ .‬بنابراین همه‬ ‫امکان��ات هنری در س��ینما وجود‬ ‫شیرین نش��اط‪ :‬من بعد از عکاسی دارد‪.‬‬ ‫شروع کردم یک س��ری کارهای‬ ‫ویدئوی��ی ک��ردن و همین طوری ش�ما حتما در این راه از کمک‬ ‫کششی پیدا کردم به یک نوع سبک آدم‌ه�ای حرف�ه‌ای ه�م به�ره‬ ‫داستان‌گویی که به حالت تصویری برده‌اید؟‬ ‫بود و کلمه در آن وجود نداش��ت‪.‬‬ ‫کم کم کشیده شدم به دنیای سینما صددرصد‪ .‬چیزی که خیلی واضح‬ ‫و ش��روع کردم به دیدن فیلم‌های بود‪ ،‬این که من تجربه‌ای در سینما‬ ‫زی��ادی و عالقه پیدا کردن به کلی نداش��تم‪ .‬نه در سناریو نوشتن‪ ،‬نه به‬

‫آن ص��ورت کارگردان��ی کردن‪،‬‬ ‫با هنرپیش��ه کار کردن‪ .‬بنابراین از‬ ‫اول ماجرا با همس��رم شجاع آذری‬ ‫که خودش فیلم‌س��از است شروع‬ ‫کردم کار کردن که از اول پروسه‬ ‫تا آخر من را همراهی کرد‪ .‬و البته‬ ‫کسانی دیگری هم‪ ،‬همان طور که‬ ‫می‌دانید‪ ،‬خیلی کسان دیگری هم‬ ‫هستند که از رشته‌های دیگر آمدند‬ ‫ب��ه همکاری ب��ا م��ن‪ .‬از موزیک‪،‬‬ ‫طراح��ی صحنه‪ ،‬لب��اس‪ ،‬مو‪ .‬چون‬ ‫خیلی فیلم پیچیده‌ای بود‪ ،‬تاریخی‬ ‫ب��ود‪ ،‬امکان‌ناپذیر بود ک��ه بدون‬ ‫همکاری بتوانی��م این کار را تولید‬ ‫بکنیم‪.‬‬

‫خانم پارسی‌پور پنج زن در داستانش‬ ‫دارد که به‌تدری��ج این‌ها واقعی یا‬ ‫غیرواقعی هستند‪ .‬مث ً‬ ‫ال شما فرخ‌لقا و‬ ‫فائزه را دارید که می‌شود گفت دو‬ ‫زن خیلی معمولی هستند و در جامعه‬ ‫آدم خیلی با آن‌ها برخورد می‌کند‪.‬‬ ‫بعد کسانی را داریم مثل مهدخت و‬ ‫زرین‌کاله و مونس که هرکدامشان‬ ‫(به نوعی) غیرواقعی هس��تند‪ .‬مث ً‬ ‫ال‬ ‫مونس کسی است که می‌میرد و بعد‬ ‫دوباره زنده می‌ش��ود و در مرگش‬ ‫مث� ً‬ ‫لا با مس��ائل سیاس��ی برخورد‬ ‫می‌کن��د و آزادی را می‌طلب��د‪ .‬و‬ ‫زرین کسی است که مردها را بدون‬ ‫سر می‌بیند‪ .‬ولی مهدخت دیگر از‬ ‫همه‌ش��ان غیرواقعی‌تر است‪ ،‬برای‬ ‫این که درخت می‌شود‪ .‬و من فکر‬ ‫کردم در این فیل��م دو زن واقعی و‬ ‫دو زن غیرواقعی داشتن کافی است‬ ‫‪ .‬به‌عالوه این که من در این داستان‬ ‫کشور ایران و مسایل سیاسی را که‬ ‫در آن زم��ان اتف��اق می‌افتد خیلی‬

‫بزرگ ک��ردم‪ .‬بنابراین فکر کردم‬ ‫برای این که تماشاچی گیج نشود‪،‬‬ ‫مجبوریم که یک مقداری داستان‬ ‫را س��اده‌تر کنی��م‪ .‬بنابراین تصمیم‬ ‫گرفتم که مهدخت را فع ً‬ ‫ال در این‬ ‫داستان حذف بکنم‪.‬‬

‫واقعاً به راه س��ینمای مث ً‬ ‫ال معمولی‬ ‫می‌روند‪ .‬بنابراین‪ ،‬حاال که با «زنان‬ ‫ب��دون م��ردان» ی��ک کار تجربی‬ ‫کردم‪ ،‬به خودم اجازه می‌دهم حاال‬ ‫انشاءاله یک فیلم دیگری بسازم که‬ ‫دوباره برای پخش ش��دن در سینما‬ ‫باشد‪ ،‬منتها به نحو جدیدی من با آن‬ ‫روبه‌رو بشوم‪ .‬بنابراین من اتفاقاً فکر‬ ‫می‌کنم که حتم��اً حتماً می‌خواهم‬ ‫این رابطه‌ی هنر تصویری و س��ینما‬ ‫را ادام��ه بدهم و ببین��م که چه کار‬ ‫می‌توانم بکن��م‪ .‬من عالقه‌ی خیلی‬ ‫زیادی پیدا کردم به سینما‪ .‬البته کار‬ ‫فوق‌العاده مشکلی است‪ ،‬مشکل‌تر‬ ‫از آن که می‌توانستم حدس بزنم‪.‬‬

‫بله‪ .‬ببینید‪ ،‬من به‌عنوان یک آرتیست‬ ‫فکر کردم باید به خودم اجازه بدهم‬ ‫که آن مس��ایل س��مبولیک که در‬ ‫کارهای هنری من هس��ت به یک‬ ‫حالتی بیاورمشان توی این فیلم‪ ،‬که‬ ‫یک چیزی بین هنری و س��ینمایی‬ ‫بشود‪.‬‬ ‫من مث ً‬ ‫ال در این فیلم تصمیم گرفتم‬ ‫کس��انی که مث ً‬ ‫ال ناسیونالیس��ت یا‬ ‫کمونیست هستند‪ ،‬همه با بلوزهای‬ ‫سفید باش��ند‪ .‬و یک سری کسانی‬ ‫با لباس سیاه هس��تند و کسانی هم‬ ‫که ارتش��ی هس��تند با همان لباس‬ ‫ارتش��ی‪ .‬درست است‪ ،‬شما همه‌ی‬ ‫فیلم‌ه��ای من را ک��ه ببینید‪ ،‬اصوالً‬ ‫مس��ئله‌ی یونیفورم مسئله‌ای است‬ ‫که تنها برای مردها نیست‪ .‬معموالً‬ ‫زن‌ها چادر سیاه سرشان بوده‪ ،‬مردها‬ ‫بلوز س��فید ‪ ...‬یک مقداری مسایل‬ ‫تکراری بوده‪ ،‬ولی بیش��تر برخورد‬ ‫مسئله‌ی زیبایی و استیل بوده‪ ،‬و این‬ ‫را من تصمیم گرفتم در این فیلمم‬ ‫حفظ کنم‪.‬‬

‫ب�ا کدامی�ک از ش�خصیت‌های‬ ‫داس�تان «زن�ان بدون م�ردان»‬ ‫این همانی داشتید؟‬

‫در خیل�ی از کارهایت�ان مردها‬ ‫پیراه�ن س�فید دارند و ش�لوار‬ ‫س�یاه‪ .‬در ای�ن فیلم ه�م همین‬ ‫طور اس�ت‪ .‬یعنی‪ ،‬در کارهایی‬ ‫ک�ه در رابط�ه ب�ا امروز هس�تند‬ ‫و کاری ک�ه در رابط�ه با س�ال‬ ‫‪ ۱۳۳۲‬اس�ت‪ ،‬می‌شود گفت که‬ ‫به نوعی‪ ،‬مردهاشان یکی هستند‪.‬‬ ‫این برداشت درست است؟‬

‫آیا این تجربه باعث شد که شما‬ ‫به فیلم سینمایی عالقمند بشوید‪،‬‬ ‫ی�ا این که برای همیش�ه از خیر‬ ‫ساختن فیلم سینمایی بگذرید؟‬

‫اتفاقاًبرعکساست‪.‬منآدمیهستم‬ ‫که همیش��ه احتیاج به رشد و تغییر‬ ‫دارم‪ .‬یعنی ب��ه محض این که فکر‬ ‫کنم دارم خودم را تکرار می‌کنم‪،‬‬ ‫از خ��ودم متنفر می‌ش��وم‪ .‬بنابراین‬ ‫فکر می‌کنم‪ ،‬همیش��ه سخت‌ترین‬ ‫پروژه‌ها را به خودم بدهم که ببینم‬ ‫آی��ا می‌توانم به‌جایی برس��م یا نه!‬ ‫دنیای س��ینما برای من دنیایی تازه‬ ‫است و فکر می‌کنم دیدی که من‬ ‫نسبت به س��ینما دارم همیشه خیلی‬ ‫متفاوت خواهد بود با کس��انی که‬

‫همان ط��ور که خانم پارس��ی‌پور‬ ‫همه کاراکترهای زنان داستانش را‬ ‫براساس بخشی از کاراکتر خودش‬ ‫ساخته‪ ،‬من هم فکر می‌کنم که این‬ ‫زنها را از شهرنوش گرفتم و آنها را‬ ‫یک مقداری براس��اس احتیاجات‬ ‫و ضعف‌ه��ا و قوت‌ه��ای خ��ودم‬ ‫ساختم‪.‬‬ ‫به راحتی می‌شود گفت که هرکدام‬ ‫از ای��ن ش��خصیت‌ها در این فیلم‬ ‫یک مقداری خود من هستند‪ .‬اق ً‬ ‫ال‬ ‫مسایل زندگی‌شان یک مقداری به‬ ‫تجربه‌ها و مس��ایل فلسفی‪ ،‬سیاسی‬ ‫ش��خص خ��ودم رب��ط دارد‪ .‬مث ً‬ ‫ال‬ ‫فرخ‌لقا آدمی اس��ت ک��ه باالخره‬ ‫به یک س��نی رس��یده‪ ،‬ولی هنوز‬ ‫می‌خواهد رش��د کند‪ ،‬تغییر کند‪،‬‬ ‫زندگی را از نو ش��روع کند‪ .‬زرین‬ ‫که مسئله‌ی بدنش زجرش می‌دهد‬ ‫‪...‬‬ ‫می‌دانید‪ ،‬ما زن‌های ایرانی‪ ،‬مسلمان‬ ‫همیش��ه با بدنمان مس��ئله داریم و‬ ‫مسئله‌ی سکسوئالیته و اینها‪ .‬مساله‬ ‫مونس سیاس��ی ب��ودن و عالقه به‬ ‫مسائلی است که نه فقط به خودش‪،‬‬ ‫بلکه به دیگران ه��م کمک کند‪.‬‬ ‫می‌دانید م��ا همه ایرانی‌ها به نحوی‬ ‫سیاسی هستیم‪ .‬و باالخره فائزه هم‬ ‫که احتیاج به یک زندگی معمولی‬ ‫و س��نتی دارد که متأس��فانه به آن‬ ‫نمی‌رسد؛ به خاطر تجاوز‪.‬‬ ‫خب به من تجاوز نشده‪ ،‬ولی بخشی‬ ‫از من همیش��ه دنب��ال یک زندگی‬ ‫پرتعادل و راحت و سنتی می‌گردد‬ ‫که هیچ وقت به آن نرسیدم‪.‬‬

‫ﭘﻨﺠﺮﻩﺍﻯ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎﻯ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ‬ ‫»ﺑﺎ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺗﺠﺮﺑﻪ«‬

‫ﺍﻳﻦ ﺻﺪﺍﻯ ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﺍﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻭ ﺻﺪﺍﻯ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺻﺪﺍﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺩﻝ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﻣﻰﺁﻭﺭﺩ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎﺭﻯ ﻣﻬﺮﺁﻓﺮﻳﻦ‪،‬‬ ‫ﺣﺎﻣﻰ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ‬ ‫ﻫﻤﺼﺪﺍ ﺷﻮﻳﺪ‪.‬‬

‫‪www.mehrafarin.org‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪88206708-9 :‬‬

‫ﻓﻜﺲ‪88679211 :‬‬

‫»ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ«‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ‪ ،‬ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ‪ ،‬ﭘﺎﺳﭙﻮﺭﺕ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻃﻼﻕ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻣﻼﻙ‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺭﻳﺰ ﻧﻤﺮﺍﺕ‪ ،‬ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻰ‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺑﺎﻧﻜﻰ‪ ،‬ﺣﻘﻮﻗﻰ‪ ،‬ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻭ ﺑﻴﻤﻪ‬ ‫ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻭ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﻩ‬

‫‪116A West 15th, North Vancouver‬‬


‫‪38‬‬

‫‪38 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 918‬جمعه ‪ 13‬شهریور ‪1388‬‬

‫خوردن ماهی را در برنامه غذایی خود بگنجانید‬

‫كوكوي ماهي‬ ‫اگر ش��ما هم جزء آن دسته افرادي هس��تيد كه به خاطر بوي ماهي از‬ ‫خوردن آن امتناع مي‌كنيد‪ ،‬پيشنهاد مي‌كنيم عالوه بر تغيير در انتخاب‬ ‫نوع ماهي خريداري شده‪ ،‬روش‌هاي ديگر پخت آن را نيز امتحان كنيد‪.‬‬ ‫كوكوي ماهي يكي از اين روش‌هاست‪.‬‬ ‫وقتي ماهي را به حالت خردش��ده به همراه مواد طعم‌دهنده به صورت‬ ‫كوكو ميل كنيد‪ ،‬ديگر حتي بوي زهم بودارترين ماهي‌ها را نيز احساس‬ ‫نخواهيد كرد‪ .‬بنابراين الزم نيست به خاطر بوي ماهي‪ ،‬از خوردن اين‬ ‫پروتئين حيواني پُرخاصيت صرف‌نظر كنيد‪.‬‬ ‫در ضمن اين روش پخت براي عالقه‌‌مند كردن بچه‌ها به خوردن ماهي‬ ‫نيز بسيار سودمند است‪.‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫‪ 350‬گرم سيب‌زميني‬ ‫‪ 300‬گرم فيله هر نوع ماهي دلخواه‬ ‫‪ 4‬عدد پيازچه (خرد شود)‬ ‫يك قاشق چاي‌خوري زنجبيل خردشده‬ ‫‪ 2‬قاشق سوپ‌خوري گشنيز خردشده‬ ‫‪ 2‬قاشق چاي‌خوري آب ليموترش‬ ‫‪ 4‬قاشق سوپ‌خوري روغن مايع مخصوص سرخ كردن‬ ‫نمك و فلفل به ميزان الزم‬ ‫چند عدد ليموترش تازه و چند برگ گشنيز تازه براي تزئين‬ ‫طرز تهیه ‪:‬‬ ‫سيب‌زميني‌ها را به مدت ‪ 15‬دقيقه در محلول آب و نمك بپزيد‪ .‬سپس‬ ‫از آب بيرون آورده و چند دقيقه كنار بگذاريد تا سرد شود‪.‬‬ ‫فيله ماهي را با چاقوي تيز به صورت ريز خرد كنيد و در كاسه بريزيد‪.‬‬ ‫بعد پيازچه‪ ،‬گشنيز و زنجبيل را به همراه آب ليموترش تازه به آن اضافه‬ ‫كرده و با نمك و فلفل مزه‌دار كنيد‪.‬‬ ‫وقتي سيب‌زميني‌هاي آب‌پزشده سرد شدند‪ ،‬پوست آنها را بگيريد و‬ ‫رنده كنيد‪ .‬پس از آن به مخلوط ماهي بيفزاييد و خوب هم بزنيد‪.‬‬ ‫روغن را در تابه‌اي بريزيد و روي شعله اجاق گاز بگذاريد تا داغ شود‪.‬‬ ‫حاال مقداري از مخلوط را با دس��ت برداش��ته و ابتدا در كف دست به‬ ‫صورت گلوله‌اي درآوريد‪ .‬سپس گلوله را فشار داده و آن را تبديل به‬ ‫دايره كوچكي با قطر تقريبا ‪3‬سانتي‌متر كنيد و بعد در روغن داغ قرار‬ ‫دهيد تا سرخ شود‪ .‬اين كار را تا پايان يافتن مواد انجام دهيد‪.‬‬ ‫پس از آنكه يك روي كوكوها سرخ شد‪ ،‬آنها را برگردانيد تا طرف‬ ‫ديگر نيز طاليي متمايل به قهوه‌اي شود‪.‬‬ ‫ش‬ ‫در پايان كوكوها را در ظرفي چيده و با تعدادي برگ گش��نيز و بر ‌‬ ‫ليمو ترش تزئين كنيد‪.‬‬ ‫توجه‪:‬‬ ‫حرارت اجاق گاز را آن‌قدر زياد نكنيد كه تنها روي كوكو سرخ شده‬ ‫و مغز آن خام بماند‪ .‬اين كوكو بايد روي حرارت متوسط‪ ،‬سرخ شود‪.‬‬

‫ماهي داراي ارزش تغذيه اي بسيار‬ ‫بااليي است و اكثر مواد مغذي مفيد‬ ‫و ضروري براي انسان را به تنهايي‬ ‫داراس��ت‪ .‬ولي ويژگي مخصوص‬ ‫ماهي كه آن را بين ساير مواد غذايي‬ ‫حائز اهميت خاص س��اخته است‪،‬‬ ‫نوع چربي موجود در آن است‪.‬‬ ‫ماهي و محصوالت دريايي با وجود‬ ‫آن كه جزو م��واد غذايي حيواني‬ ‫هستند‪ ،‬ولي از نظر تركيب چربي با‬ ‫ساير مواد حيواني متفاوت‌اند‪ .‬چربي‬ ‫موج��ود در مواد غذاي��ي حيواني‬ ‫به طور عمده ح��اوي تركيباتي به‬ ‫نام اس��يدهاي چرب اش��باع ش��ده‬ ‫هستند كه اين تركيبات موجب باال‬ ‫بردن كلس��ترول و ساير چربي‌هاي‬ ‫نامطلوب خون مي‌شوند‪.‬‬ ‫بنابراين افراط در مصرف چربي‌هاي‬ ‫حيواني‪ ،‬سالمت قلب و عروق را به‬ ‫خطر انداخت��ه و در نهايت منجر به‬ ‫س��كته‌هاي قلبي و مغزي مي‌شود‪.‬‬ ‫ولي ماهي و آبزيان با وجود آن كه‬ ‫از دسته مواد غذايي حيواني هستند‬ ‫با اين حال ن��وع چربي موجود در‬ ‫آنها مش��ابه مواد گياهي است و از‬ ‫اس��يدهاي چرب اشباع نشده به نام‬ ‫ام��گا ‪ 3‬در آبزيان وج��ود دارد كه‬ ‫اثرات بسيار مهمي‌در سالمت انسان‬ ‫به عه��ده دارد و در پيش‌گيري از‬ ‫بسياري از بيماريها و كنترل و كمك‬ ‫ب��ه بهب��ود اخت�لاالت و عوارض‬ ‫مختلف نقش مهم و س��ازنده‌اي به‬ ‫عهده دارد‪.‬‬ ‫جال��ب اس��ت بدانيم ك��ه چربي‬ ‫موجود در بافت‌هاي ماهي و آبزيان‬ ‫تنها موجب افزايش كلس��ترول و‬ ‫س��اير چربي‌هاي نامطل��وب خون‬ ‫و ع��وارض قلب��ي و عروق كمك‬ ‫مؤثري نيز مي‌كن��د‪ .‬ماهي از منابع‬ ‫بس��يار خوب پروتئين محس��وب‬ ‫مي‌شود‪ .‬پروتئين موجود در ماهي‬ ‫از نظر كميت و كيفيت قابل توجه‬ ‫اس��ت‪ ،‬بدي��ن معني ك��ه پروتئين‬ ‫موجود در ماهي به شكلي است كه‬ ‫به آساني در دستگاه گوارش هضم‬ ‫و جذب مي‌ش��ود و به طور تقريبا‬ ‫كامل در بدن به مصرف مي‌رسد‪.‬‬ ‫ماهي يك��ي از منابع خ��وب آهن‬ ‫اس��ت و آه��ن در خونس��ازي و‬ ‫همچني��ن در حف��ظ مقاومت بدن‬ ‫در برابر ميكروب‌ها نقش مهمي‌به‬ ‫عه��ده دارد‪ .‬آهن موجود در ماهي‬ ‫به گونه‌اي اس��ت كه جذب آن در‬ ‫دس��تگاه گوارش آس��ان بوده و به‬ ‫خوبي در بدن به مصرف مي‌رسد‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر آن آه��ن موج��ود در‬ ‫ماهي‪ ،‬جذب آهن منابع گياهي را‬ ‫هم افزاي��ش مي‌دهد بنابراين نقش‬ ‫مهمي‌در پيش��گيري از كم خوني‬ ‫ناش��ي (لينك)از فقر آهن به عهده‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ماهي حاوي مق��دار قابل توجهي‬ ‫ويتامين‌ه��اي گ��روه «‪ »B‬در تنظيم‬ ‫فعاليت س��لول هاي عصب��ي و در‬ ‫نتيجه در سالمت سيستم عصبي و‬ ‫نيز در س�لامت پوست تاثير دارند‪.‬‬ ‫همچنين بعضي از انواع ويتامين‌هاي‬ ‫گروه «‪»B‬در خون سازي نيز مؤثرند‪.‬‬ ‫بنابراين با مصرف ماهي مي‌توانيم به‬

‫سالمت اعصاب‪ ،‬شادابي‪ ،‬طراوت مواد ان��رژي‌زا در بدن ش��ده و در‬ ‫پوست و پيش��گيري از كم خوني نتيجه منجر به افزايش وزن و چاقي‬ ‫كمك كنيم ‪.‬‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬يد در توليد مثل نيز مؤثر‬ ‫ماده مغذي ديگري كه در ماهي به است و افراد مبتال به گواتر ناشي از‬ ‫مقداركافيوجودداردروي(لينك) كمبود يد دچ��ار اختالل در توليد‬ ‫مي‌باشد‪ .‬روي يك ماده مغذي است مثل خواهند ش��د‪ .‬مصرف ماهي و‬ ‫كه در رشد كودكان و نوجوانان و آبزيان مي‌تواند نياز انس��ان را به يد‬ ‫نيز در بلوغ جنس��ي نوجوانان تاثير تامين كرده و از بروز عوارض ناشي‬ ‫مهمي‌دارد‪ .‬كمبود اين ماده مغذي از كمبود يد پيش‌گيري كند‪.‬‬ ‫در دوران رش��د موج��ب كوتاهي ماهي از منابع خوب فسفر محسوب‬ ‫ق��د و در ص��ورت كمبود ش��ديد مي‌ش��ود‪ .‬فس��فر ماده اي است كه‬ ‫باعث كوتولگي مي‌شود‪ .‬همچنين همراه كلسيم در سالمت و استحكام‬ ‫در دوران بلوغ منج��ر به تاخير در اس��تخوان ها تاثي��ر مهم��ي‌دارد‪.‬‬ ‫بلوغ جنس��ي مي‌ش��ود‪ .‬ماهي اين ماهي‌هايي كه با استخوان مصرف‬ ‫ماده غذايي مفيد با دارا بودن روي مي‌ش��وند مانن��د ماه��ي كيلكا و‬ ‫به ميزان كافي مي‌تواند به رش��د و ساردين عالوه بر خواصي كه براي‬ ‫تنظيم بلوغ جنسي كمك كند‪.‬‬ ‫انواع ماهي‌ها ذكر شد حاوي مقدار‬ ‫ماهي از منابع غني فلوئور در سالمت قابل توجهي كلس��يم نيز مي‌باشند‪.‬‬ ‫و استحكام دندان‌ها و در پيشگيري بنابرايندررشد‪،‬استحكاموسالمت‬ ‫و پوسيدگي دندان تاثير مهمي‌دارد‪ .‬استخوان‌ها و دندان‌ها مؤثرند‪.‬‬ ‫پس با مصرف ماه��ي مي‌توانيم به ماه��ي و آبزيان با داش��تن خواص‬ ‫س�لامت و اس��تحكام دندان‌هاي تغذيه‌اي بس��يار خ��وب مي‌توانند‬ ‫خود كمك كنيم فلوئور همچنين قس��مت اعظ��م نيازمندي‌ه��اي‬ ‫در پيشگيري از استئوپروز يا پوكي تغذيه‌اي ما را تامين كنند‪ .‬عالوه بر‬ ‫استخوان(لينك) مؤثر است‪.‬‬ ‫آن به علت داشتن تركيبات خاصي‬ ‫ماهي دري��ا از بهتري��ن منابع يد به ك��ه در چربي بدن آنها وجود دارد‬ ‫حس��اب مي‌آيد‪ .‬يد يك��ي از مواد در پيش��گيري از بسياري امراض و‬ ‫مغذي اس��ت ك��ه تاثي��ر مهمي‌در كنترل و درمان بيماري‌هاي مختلف‬ ‫س�لامت انس��ان دارد‪ .‬يد در رشد نقش مهمي‌به عهده دارند‪.‬‬ ‫اث��رات قابل توجهي دارد و كمبود‬ ‫آن موج��ب اخت�لال در رش��د و ساردين ‪ ،‬ماهي هاي چرب‬ ‫كوتاه��ي ق��د مي‌ش��ود‪ .‬بنابراين‬ ‫آبهاي عميق‪:‬‬ ‫مصرف ماهي به مق��دار كافي در‬ ‫دوران رش��د ض��روري اس��ت‪ .‬يد فوايد آن ش��امل تامين اس��يدهاي‬ ‫همچنين در تكامل سيستم عصبي چ��رب ضروري اس��ت ک��ه براي‬ ‫نقش مهمي‌دارد و چنانچه خانم‌ها تکامل سيس��تم عصبي و سالمت‬ ‫در دوران ب��ارداري مبتال به كمبود مغز و اعصاب الزم اس��ت و براي‬ ‫شديد يد باشند‪ ،‬كودكانشان عالوه زنان حامله و شيرده بسيار توصيه مي‬ ‫بر اختالل در رش��د جس��مي‌دچار شود و تاثير آن در درمان افسردگي‬ ‫عقب افتادگي ذهني نيز مي‌شوند و به اثبات رس��يده و همچنين حاوي‬ ‫اين مشكل تا آخر عمر گريبان‌گير اسيدهاي چرب امگا ‪ 3‬است‪.‬‬ ‫آنان خواهد ش��د‪ .‬همچنين كمبود‬ ‫يد در ش��ير مادر مي‌تواند منجر به آيا ماهي منبع خوبي براي‬ ‫ي و ذهني‬ ‫اختالل در رش��د جس��م ‌‬ ‫چربي هاي امگا‪ 3-‬است؟‬ ‫كودك شيرخوار بشود‪.‬‬ ‫مصرف ماهي «‪ »2‬تا»‪ »3‬بار در هفته ماه��ي ها‪ ،‬بخص��وص ماهي هاي‬ ‫در برنام��ه غذايي م��ادران باردار و آبهاي سرد‪ ،‬ماهي هاي چربي دار (با‬ ‫ش��يرده مي‌تواند اث��رات مثبتي در چربي زياد) نظير سالمون‪ ،‬ساردين‪،‬‬ ‫رشد جسمي‌و ذهني جنين و نوزاد ماه��ي ت��ن و ماهي ق��زل آال بدن‬ ‫داشته باشد‪ .‬نقش ديگري كه يد در انسان را در مقابل بيماري هاي قلبي‬ ‫سالمت انسان به عهده دارد تاثير آن محافظت مي نمايد‪ .‬اسيدهاي چرب‬ ‫در متابوليس��م مواد انرژي‌زا است‪ .‬ضروري موجب جلوگيري از لخته‬ ‫كمبود يد موجب كاهش متابوليسم ش��دن و چسبيدن پالكتهاي خوني‬

‫(بفرم پالكهاي غني از كلسترول) به‬ ‫سطح داخلي عروق ميگردند‪.‬‬ ‫اكثر حمالت قلب��ي به علت ايجاد‬ ‫لخته هاي خوني در س��رخرگها و‬ ‫سياهرگها ‪ -‬و جلوگيري از جريان‬ ‫مناس��ب خون در رگها‪ -‬صورت‬ ‫مي پذيرد‪ .‬اسيدهاي چرب امگا‪3-‬‬ ‫همچني��ن م��ي توانن��د در كاهش‬ ‫التهاب در بيماريهايي نظير آرتريت‬ ‫روماتوئيد نقش داشته باشند‪.‬‬ ‫بدن تم��ام ماهي هاي آبهاي عميق‬ ‫حاوي چربي هاي امگا‪ 3-‬ميباشد‪.‬‬ ‫ب��دن ميگ��و‪ ،‬خرچن��گ دريايي‬ ‫و ص��دف خوراك��ي نيزب��ه اندازه‬ ‫ماهي آبهاي آزاد حاوي اسيدهاي‬ ‫چرب امگا‪ 3-‬ميباش��د‪ .‬ماهي هاي‬ ‫غير پرورشي اس��يد چرب امگا‪3-‬‬ ‫خود را بواس��طه خ��وردن جلبكها‬ ‫و پالنكتونه��ا و ماه��ي هاي ديگر‬ ‫بدس��ت مي‌آورن��د‪ .‬اگ��ر رژي��م‬ ‫غذايي ماهي هاي پرورشي حاوي‬ ‫اسيدهاي چرب امگا‪ 3-‬نباشد رشد‬ ‫اين ماهي ها متوقف ميشود به همين‬ ‫علت پ��رورش دهندگان ماهي اين‬ ‫ماده مغ��ذي را به غذاه��اي ماهي‬ ‫مي افزايند‪ .‬از اين رو ميتوان گفت‬ ‫كه ماهي هاي پرورش��ي و دريايي‬ ‫از لح��اظ مقدار اس��يد هاي چرب‬ ‫امگا‪ 3-‬تفاوتي با هم ندارند‪.‬‬ ‫بجز گربه ماهي هاي پرورشي براي‬ ‫بدست آوردن چربي هاي امگا‪3-‬‬ ‫حتما مجبور نيستيد ماهي بخوريد‪.‬‬ ‫ش��ما ميتواند اين ماده مغ��ذي را با‬ ‫خ��وردن مواد غذاي��ي نظير غالت‬ ‫و حبوب��ات كامل مانن��د دانه هاي‬ ‫سويا(روغن گيري نشده) و دانه ها‬ ‫و مغزها بدس��ت آوريد‪ .‬دانه هاي‬ ‫ب��ذر كتان غني تري��ن منبع غذايي‬ ‫اين ماده هاي مغذي هس��تند‪ .‬جيوه‬ ‫حاصل از آلودگي هوا ‪ ،‬بواس��طه‬ ‫باران وارد رودخانه ها و اقيانوس ها‬ ‫شده و بوسيله باكتريها به متيل جيوه‬ ‫تبديل ميش��ود و ماهي ها بواس��طه‬ ‫خوردن جلبكه��ا و پالنكتونها اين‬ ‫م��اده غذايي را دريافت مي نمايند‪.‬‬ ‫تقريبا بدن تمام ماهي ها حاوي متيل‬ ‫جيوه يا ‪ Methyl Mercury‬ميباشد‬ ‫كه اين ماده شيميايي ميتواند منجر به‬ ‫بروز آسيب هاي عصبي بخصوص‬ ‫در ك��ودكان گ��ردد‪ .‬ماه��ي هاي‬ ‫بزرگتر حاوي مقادير بيشتري از اين‬ ‫ماده شيميايي مي باشند‪.‬‬


‫‪39‬‬

‫‪39 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 918‬جمعه ‪ 13‬شهریور ‪1388‬‬

‫اعتماد به نفستان پایین است؟‬ ‫این تکنیک عالی را امتحان کنید‬

‫چهار حساسيت پوستي شايع‬ ‫حساسيت به ساعت و طال‬ ‫و جواهر‬ ‫احتماال عامل اين عكس‌العمل فلز‬ ‫نيكل اس��ت كه در خيل��ي از لوازم‬ ‫فل��زي از جمل��ه در پش��ت صفحه‬ ‫ساعت و بند آن‪ ،‬البسه جواهر نشان‪،‬‬ ‫زيپ‪ ،‬سنجاق مو‪ ،‬بيگودي‌هاي مو‪،‬‬ ‫قفل كيف پول‪ ،‬انگش��تانه‪ ،‬سوزن‬ ‫خياطي‪ ،‬قيچي‪ ،‬سكه‪ ،‬دستبند‪ ،‬گيره‬ ‫كمربن��د‪ ،‬دگمه‌هاي فل��زي‪ ،‬فريم‬ ‫عينك و پالك‌هاي شناسايي وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫حدس زده مي‌ش��ود كه حدود ‪10‬‬ ‫درصد افراد به نيكل حساس باشند‪.‬‬ ‫اين نسبت در خانم‌ها بيشتر از آقايان‬ ‫است ( به نس��بت ‪ 20‬به يك)‪ ،‬زيرا‬ ‫خانم‌ها جواهراتشان بيشتر از آقايان‬ ‫است‪ .‬نيكل در آلياژهاي مختلف به‬ ‫كار برده مي‌شود ولي شكل اصلي‬ ‫نيكل ناپيدا است‪ .‬اين آلياژها شامل‬ ‫طالي سفيد‪ ،‬نقره آلماني و آلياژها‬ ‫و فلزات نادر و كميابي مثل آلنيكو‪،‬‬ ‫تيكونيوم و اينوار هستند‪.‬‬ ‫همچنين وس��ايل آبكاري ش��ده با‬ ‫كروم‌ه��اي حاوي ني��كل‪ ،‬در افراد‬ ‫حساس به نيكل‪ ،‬ايجاد عكس‌العمل‬ ‫مي‌كنند‪ .‬عرق زياد‪ ،‬موارد درماتيت‬ ‫را در افراد حساس به نيكل افزايش‬ ‫مي‌دهد‪ .‬در هواي تابستاني كه مردم‬ ‫زي��اد عرق مي‌كنند‪ ،‬ممكن اس��ت‬ ‫در خانمي حس��اس به نيكل‪ ،‬البسه‬ ‫جواهرنشان يا ضمايم آن‪ 10 ،‬تا ‪15‬‬ ‫دقيقه پس از تماس با پوست‪ ،‬باعث‬ ‫سوزش و خارش ناحيه گردد و يك‬ ‫س��اعت بعد جوش بزند‪ .‬اگر همان‬ ‫خانم عرق نمي‌كرد‪ ،‬مي‌توانس��ت‬ ‫س��اعت‌ها بدون ب��روز عوارضي با‬ ‫هم��ان البس��ه بگذراند‪ .‬تش��خيص‬ ‫درماتيت نيكل‪ ،‬س��اده اس��ت‪ ،‬زيرا‬ ‫در نقاطي از پوست رخ مي‌دهد كه‬ ‫در تماس با فلزات مي‌باشند‪ .‬ممكن‬ ‫است با استفاده از گوشواره‪ ،‬در محل‬ ‫تماس آن با نرمه گوش‪ ،‬جوش‌هايي‬ ‫پديد آيد‪ .‬اگر س��اعت مچي عامل‬ ‫كهير باشد‪ ،‬در مچ دست زير صفحه‬ ‫ساعت يا بند آن جوش پديد خواهد‬ ‫آمد‪ .‬اگر تماس پوس��ت را با فلز از‬ ‫بين ببريد‪ ،‬جوش‌ها معموال طي چند‬ ‫روز از بين خواهند رفت‪.‬‬ ‫ممكن اس��ت درماتولوژيست براي‬ ‫موارد شديدتر كرم‌هاي كورتون‌دار‬ ‫تجوي��ز نمايد‪ .‬متخصص پوس��ت‬ ‫مي‌تواند براي تاييد اينكه آيا ش��ما‬ ‫واقع��ا به نيكل آل��رژي داريد يا نه‪،‬‬ ‫پاچ تست انجام دهد‪ .‬اگر حساسيت‬ ‫داشتيد‪ ،‬بايد س��عي كنيد از فلزات‬ ‫حاوي نيكل دوري كنيد‪ .‬استفاده از‬ ‫جواهرات با روكشي از الك روشن‬ ‫يا پولي��ش ناخ��ن‪ ،‬عكس‌العمل‌ها‬

‫را ك��م مي‌كند‪ .‬ممكن اس��ت نقره‬ ‫استرلينگ و طالي ‪ 18‬عيار نيز نيكل‬ ‫داشته باش��ند‪ .‬اكثر افراد حساس به‬ ‫نيكل مي‌توانند اس��تنلس استيل را‬ ‫تحملكنند‪.‬‬ ‫حساسيت به محافظ‬ ‫لوازم آرايش‬ ‫مي‌داني��م ك��ه محافظ‌ه��اي‬ ‫فرآورده‌هاي زيبايي ممكن اس��ت‬ ‫باعث ايجاد عكس‌العمل آلرژيك‬ ‫گردن��د‪ .‬محافظ‌ها ب��راي حفاظت‬ ‫از فرآورده‌ه��ا در مقابل ضايعات يا‬ ‫آلودگي آنها تا موقع مصرف‌شان‪،‬‬ ‫به آنها اضاف��ه مي‌گردند و لذا مواد‬ ‫مهمي هستند‪ .‬متاس��فانه آنها اغلب‬ ‫ايج��اد عكس‌العمل‌ه��اي آلرژي‬ ‫مي‌كنند‪ ،‬هر چند ك��ه تعداد موارد‬ ‫آن كم است‪ .‬عكس‌العمل پوست‬ ‫ب��ه محافظ‌ه��اي فرآورده‌ه��اي‬ ‫آرايش��ي ي��ا دارويي‪ ،‬معم��وال به‬ ‫صورت درماتيت (يا اگزما) توام با‬ ‫سرخي‪ ،‬پوس��ته‌ريزي‪ ،‬ورم‪ ،‬تاول‪،‬‬ ‫ترش��ح يا ترك پوس��ت است‪ .‬اين‬ ‫عكس‌العمل‌ها ممكن است خفيف‬ ‫يا ش��ديد بوده‪ ،‬با سوزش و خارش‬ ‫همراه باش��ند و اغلب ب��ه صورت‬ ‫كهير ي��ا فق��ط ورم موضعي ظاهر‬ ‫مي‌ش��وند‪.‬عكس‌العمل‌ها‪ ،‬اغل��ب‬ ‫براي اولين‌بار‪ ،‬موقعي ايجاد مي‌شود‬ ‫كه فرآورده در ناحيه آس��يب ديده‬ ‫يا تحريك شده پوست به كار برده‬ ‫ش��ود‪ .‬خوردن برخي محافظ‌ها در‬ ‫غذا يا داروها با عكس‌العمل پوستي‬ ‫هم��راه بوده و مي‌تواند حساس��يت‬ ‫ايجاد كنند‪ .‬اگر ش��ما ب��ه محافظ‬ ‫خاصي حساس هستيد‪ ،‬بايد فهرست‬ ‫تركيبات ف��رآورد ‌ه را قبل از خريد‬ ‫آن چك كني��د‪ .‬همه فرآورده‌هاي‬ ‫آرايشي بايد فهرست تركيبات آن‬ ‫را روي جعبه ثبت كنند‪ .‬محافظ‌ها‬ ‫جزو مواد آخر فهرس��ت تركيبات‬ ‫ت‬ ‫هستند‪ ،‬زيرا مواد‪ ،‬به ترتيب غلظ ‌‬ ‫آنها از باال به پايين ثبت مي‌شوند و‬ ‫غلظت محافظ‌ها خيلي پايين است‪.‬‬ ‫حساسيت به چرم كفش‬ ‫چ��رم كفش ب��ا م��واد ش��يميايي‬ ‫مختلف��ي تهيه‪ ،‬رن��گ و نگهداري‬ ‫مي‌گ��ردد تا ب��ا دوام‪ ،‬قابل انعطاف‬ ‫و ضدكپك گ��ردد‪ .‬عكس‌العمل‬ ‫آل��رژي به چ��رم كفش ناش��ي از‬ ‫اين قبيل مواد ش��يميايي و همچنين‬ ‫رن��گ‪ ،‬تركيب��ات ضدباكت��ري و‬ ‫ضدقارچي‪ ،‬كرومات‌ها‪ ،‬الستيك‪،‬‬ ‫چس��ب‪ ،‬آنتي‌اكس��يدان‌ها و مواد‬ ‫ديگر به كار برده ش��ده در كارخانه‬ ‫تهيه چرم مي‌باش��د‪ .‬ج��وراب‪ ،‬بين‬

‫پوست پا و سطح داخلي كفش سد‬ ‫نسبي ايجاد مي‌كند‪ .‬عكس‌العمل به‬ ‫كفش در كس��اني كه پاهايشان به‬ ‫شدت عرق مي‌كند و نيز در محيط‬ ‫گرم و مرطوب خيلي بيش��تر است‪.‬‬ ‫كفش بايد قبل از پوش��يدن مجدد‪،‬‬ ‫خشك باش��د‪ .‬با آنكه كفش‌هاي‬ ‫راحتي (صندل) پا را خش��ك نگه‬ ‫مي‌دارند‪ ،‬چون امكان استفاده از آنها‬ ‫بدون جوراب زياد است‪ ،‬مي‌توانند‬ ‫مش��كالتي ايجاد كنند‪ .‬صندل‌هاي‬ ‫(وكفش‌هاي ديگر) س��اخته ش��ده‬ ‫در كشورهاي خارجي ممكن است‬ ‫ناراحتي‌هايخاصيبهوجودآورند‪،‬‬ ‫به‌عنوان مثال در صندل‌هاي شبه قاره‬ ‫هند يك ماده شيميايي از نوع «سم‬ ‫پيچك» به كار برده مي‌ش��ود‪ ،‬لذا‬ ‫شخص حساس به اين سم با پوشيدن‬ ‫اين كفش‌ها‪ ،‬مبتال به درماتيت سم‬ ‫پيچك خواهد گرديد‪.‬‬ ‫حساسيت به‬ ‫لباس‌هاي كشدار‬ ‫ممكن اس��ت ش��ما به الستيك يا‬ ‫ك��ش كه به پارچ��ه حالت فنري و‬ ‫چسبان مي‌دهد‪ ،‬حساس باشيد‪ .‬اكثر‬ ‫فرآورده‌هاي الستيكي باعث ايجاد‬ ‫آلرژي درماتيت تماسي مي‌گردند‪.‬‬ ‫الستيك در اشكال متفاوت در اكثر‬ ‫فرآورده‌ها وجود دارد‪ .‬الس��تيك‬ ‫طبيعي ب��ه تنهايي حس��اس كننده‬ ‫نيست‪ .‬بيشتر انواع مواد شيميايي كه‬ ‫براي نگهداري و بهتر نمودن كيفيت‬ ‫الستيك به آن اضافه مي‌كنند‪ ،‬عامل‬ ‫ايجاد آلرژي درماتيت تماسي است‪.‬‬ ‫كساني كه به فرآورده‌هاي الستيكي‬ ‫حساس‌اند‪ ،‬بايد به دنبال جايگزيني‬ ‫آنها باشند‪ .‬اكثر البسه كشدار‪ ،‬امروزه‬ ‫از اسپاندكس ساخته شده‌اند (الياف‬ ‫قابل ارتجاع مصنوعي)‪ .‬اسپاندكس‬ ‫جزو م��واد اصلي اكث��ر لباس‌هاي‬ ‫كشدار‪ ،‬لباس شنا‪ ،‬باندهاي جراحي‬ ‫و شيلنگ‌هاست‪ .‬اوايل‪ ،‬به بعضي از‬ ‫الياف آنها موادي اضافه مي‌كردند‬ ‫كه آلرژن (حساسيت زا) بود‪ ،‬اما اين‬ ‫فرآورده‌ها از اسپاندكس‌هاي اخير‬ ‫حذف شده‌اند‪ .‬امروزه اسپاندكس‌ها‬ ‫به ن��درت ايجاد آل��رژي مي‌كنند‪.‬‬ ‫كساني كه به الستيك حساس‌اند‪،‬‬ ‫مي‌توانند لباس‌هايي ساخته شده از‬ ‫اسپاندكس بپوش��ند‪ ،‬به شرطي كه‬ ‫لباس آنها لبه يا كمربند الس��تيكي‬ ‫نداش��ته باشد‪ .‬بعضي س��ازندگان‪،‬‬ ‫كمربندهايي مي‌س��ازند كه كامال‬ ‫فاق��د الس��تيك اس��ت‪ .‬لباس‌هاي‬ ‫الستيكي نيز (موقعي كه محكم بسته‬ ‫ش��وند) به علت وارد آوردن فشار‬ ‫مكانيكي مي‌توانن��د عكس‌العمل‬ ‫پوستي ايجاد كنند‪.‬‬

‫در این مقاله یک نکته بسیار ساده‬ ‫درم��ورد اعتماد به نف��س عنوان‬ ‫می‌ش��ود که نه تنها روی اعتماد‬ ‫ب��ه نف��س درونی ش��ما تاثیر می‬ ‫گذارد‪ ،‬بلکه باعث می شود بقیه‬ ‫هم شما را فردی با اعتماد به نفس‬ ‫بیشتر ببینند‪ .‬این تغییر کوچک در‬ ‫رفتارتان اگر بطور م��داوم مورد‬ ‫استفاده قرار گیرد‪ ،‬تاثیر شگرفی‬ ‫روی زندگیتان خواهد گذاشت‪،‬‬ ‫گرچه س��اده ترین نکته ای است‬ ‫که بتوانید تصور کنید‪:‬‬ ‫چانه تان را باال بگیرید‬

‫‪ .2‬باال نگ��ه داش��تن چانه باعث‬ ‫می شود احساس اعتماد به نفس‬ ‫بیش��تری کنید‪ .‬ای��ن یک مفهوم‬ ‫روانشناسی از مکتب رفتارگرایی‬ ‫اس��ت‪ .‬این یک واقعیت شناخته‬ ‫شده روانشناسی است که برخی‬ ‫رفتاره��ای فیزیک��ی تولی��دات‬ ‫ش��یمیایی درون مغز را تغییر می‬ ‫دهند‪ .‬صاف ایس��تادن و باال نگه‬ ‫داش��تن چانه دقیقاً چنین رفتاری‬ ‫اس��ت و با چنین ژس��تی از درون‬ ‫احس��اس اعتماد به نفس باالتری‬ ‫خواهید کرد‪.‬‬ ‫تاثیر دوگانه این ژست آنرا به یکی‬ ‫از س��اده ترین راه ه��ا برای ایجاد‬ ‫اعتماد به نف��س درونی و بیرونی‬ ‫تبدیل می کند‪ .‬مشخص است که‬ ‫این دو تاثیر از همدیگر هم تغذیه‬ ‫می کنند و باعث می شود اعتماد‬ ‫به نفس شما باال و باالتر رود‪.‬‬ ‫مهمترین چیزی که باید درمورد‬ ‫این ژس��ت به یاد داشته باشید این‬ ‫اس��ت ک��ه ه��ر روز آن را انجام‬ ‫دهید‪ .‬تداوم کلید کار است‪ .‬حتی‬ ‫وقتی تنها هستید اینکار را تمرین‬ ‫کنید‪.‬‬

‫حاال ب��رای لحظ��ه ای از جلوی‬ ‫آین��ه کنار بروی��د و ژس��تتان را‬ ‫طوری تنظیم کنی��د که چانه تان‬ ‫خیلی باالت��ر از حد نرم��ال قرار‬ ‫گیرد‪ .‬درواقع‪ ،‬چانه تان را آنقدر‬ ‫باال بگیرید که باعث ش��ود کمی‬ ‫ژستتان ناشیانه به نظر برسد (بعدا ً‬ ‫برایتان توضی��ح می دهم که چرا‬ ‫چنین حسی دارید)‪ .‬حاال بروید و‬ ‫جلوی آینه بایستید و خودتان را با‬ ‫این ژست جدید برانداز کنید‪.‬‬ ‫ببینید که چقدر آن کسی که در‬ ‫آینه می بینید با اعتماد به نفس به‬ ‫نظر می رسد‪ .‬مطمئناً این ژست با‬ ‫ژست قبلیتان تفاوت زیادی دارد‪،‬‬ ‫درست است؟‬ ‫وقتی اعتماد به نفس نداشته باشیم‬ ‫ناخودآگاه چانه مان را کمی پایین‬ ‫تر از حد نرمال می گیریم‪ .‬این کار‬ ‫بعد از مدتی شکل عادت به خود‬ ‫میگیردوژستطبیعیصورتمان‬ ‫می شود‪ .‬به خاطر این عادت است‬ ‫که وقتی برای بار اول چانه تان را‬ ‫خیلی باال نگه می دارید احساس‬ ‫ناشی بودن بهتان دست می دهد‪.‬‬ ‫اما دلیل آن فقط این اس��ت که به‬ ‫و اما یک هشدار‪ :‬دفعات اولی که‬ ‫آن عادت ندارید‪ ،‬همین‪.‬‬ ‫با این ژست (یعنی صاف ایستادن‬ ‫باال نگه داشت چانه دو تاثیر خیلی و چانه را ب��اال گرفتن) در مجامع‬ ‫عمومی ظاهر می ش��وید ممکن‬ ‫قوی دارد‪:‬‬ ‫‪ .1‬به دیگران نش��ان می دهد که است کمی احساس ناشی گری و‬ ‫اعتماد ب��ه نفس باالی��ی دارید و خامی به شما دست دهد—انگار‬ ‫برای خودتان احترام زیادی قائلید‪ .‬م��ی خواهید خودت��ان را طوری‬ ‫ام��ا چطور یک باال نگه داش��تن وانمود کنید که نیستید‪ .‬این مسئله‬ ‫س��اده چان��ه چنین تص��وری در باعث می شود که احتماالً اعتماد‬ ‫اطرافیان ایجاد می کند؟ داس��تان به نفستان از زمان عادی هم پایینتر‬ ‫آن دراز اس��ت اما بیشتر به خاطر بیاید‪ .‬اما نگران نباشید‪ :‬این مسئله‬ ‫سمبل هایی اس��ت که ما بعنوان کام ً‬ ‫ال متداول است و برای همه ما‬ ‫برخی انواع رفتار و شخصیت در پیش می آید‪.‬‬ ‫ذهنمان داریم‪ .‬نکته آخر این است باید به راهتان ادامه دهید و بپذیرید‬ ‫که همه آنهایی که اعتماد به نفس که زمان می برد تا با این ژس��ت‬ ‫باالیی دارند‪ ،‬چانه هایشان را باال جدیدت��ان خ��و بگیری��د و باید‬ ‫می گیرند‪ .‬و این هیچ اس��تثنایی درک کنید که ممکن است اول‬ ‫کار کمی برایتان سخت باشد‪ .‬اما‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگر‪ ،‬پایی��ن انداختن بدانید که این س��ختی و ناراحتی‬ ‫چانه همیشه نشانه بارز پایین بودن خیلی زود وقتی این ژست جدید‬ ‫اعتماد به نفس است‪ .‬و این ژست برایت��ان ش��کل ع��ادت درآمد‬ ‫نه تنها به دیگران نشان می دهد که برطرف می شود‪.‬‬ ‫اعتماد به نفس پایین��ی دارید‪ ،‬به‬ ‫نکات بیشتر در رابطه با‬ ‫ذهن ناخودآگاه خودتان هم این‬ ‫اعتماد به نفس‬ ‫پیام را می رساند و باعث می شود‬ ‫که اعتماد به نفسمان حتی پایینتر‬ ‫اعتم��اد ب��ه نفس پایی��ن یکی از‬ ‫هم بیاید‪.‬‬ ‫مخرب ترین عادات و قالب های‬

‫فکری اس��ت که کسی می تواند‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬هرچقدر خودتان‬ ‫و توانایی هایتان را برای رس��یدن‬ ‫به اهداف مختل��ف در زندگیتان‬ ‫پایینترببینید‪،‬متقاعدکردندیگران‬ ‫برای خالف آن سخت تر خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫یکی از مهمتری��ن و اصلی ترین‬ ‫ویژگی های یک فرد برای داشتن‬ ‫ی��ک زندگی خوب و ش��اد این‬ ‫اس��ت که خود را ب��اال ببیند و به‬ ‫توانایی های خود برای رسیدن به‬ ‫بزرگترین دستاوردها ایمان داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫هرچقدر بیش��تر بتوانید خودتان‬ ‫را ف��ردی ببینید ک��ه مهارت ها و‬ ‫ویژگی های الزم برای رس��یدن‬ ‫به آرزوها و اهداف زندگی خود‬ ‫را دارد‪ ،‬دیگران هم بیشتر شما را‬ ‫آنطور می بینن��د‪ .‬و این می تواند‬ ‫فرصت های زیادی برای خودتان‬ ‫و آینده ت��ان پیش رویت��ان قرار‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫در زیر به چند نکته برای کمک‬ ‫به باال بردن اعتماد به نفستان اشاره‬ ‫می کنیم‪:‬‬ ‫‪ .1‬به زمان هایی در گذش��ته فکر‬ ‫کنی��د که ب��ه خیل��ی از اهدافتان‬ ‫رسیده بودید‪ .‬احساسی که آنزمان‬ ‫داش��تید را به ی��اد آورید و همان‬ ‫لذت و رضای��ت را دوباره تجربه‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫‪ .2‬از منطق��ه امن‌تان بیرون بیایید‪.‬‬ ‫گاه��ی اوق��ات ی��ک کمی که‬ ‫خودتان را ه��ل بدهید باعث می‬ ‫شود آزادی بیشتری احساس کنید‬ ‫و این می تواند کمکتان کند که‬ ‫اعتماد به نفس بیشتری در قسمت‬ ‫هایی که قب ً‬ ‫ال نداش��تید به دست‬ ‫آورید‪.‬‬ ‫‪ .3‬خودتان را تحسین کنید‪ .‬اکثر‬ ‫افراد به اندازه کافی از خودش��ان‬ ‫تعری��ف و تمجی��د نم��ی کنند‪.‬‬ ‫هرچقدر بیشتر خودتان اینکار را‬ ‫بکنید‪ ،‬دیگران هم بیشتر تحسینتان‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫از این سه نکته اس��تفاده کنید و‬ ‫اج��ازه بدهید که ح��س اعتماد‬ ‫به نفس باالت��ری را تجربه کنید‪.‬‬ ‫بدانید که شایسته تحسین هستید‪،‬‬ ‫الیق آن اعتماد به نفسید و موقعیت‬ ‫های عالی همه جا منتظر شماست‪.‬‬


‫‪40‬‬

‫‪40 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 918‬جمعه ‪ 13‬شهریور ‪1388‬‬

‫اطالعيه سازمان ها و نهادهاي سياسي و اجتماعي‬ ‫انجمن خدمات رسانی ساکسس در ریچموند‬

‫باشگاهایرانیان‬

‫نورت شور مالتی كالچرال سوسايتی‬

‫کارگاه آموزشی رایگان‬

‫ما با افتخار آمادۀ ارائه خدمات درزمینه های زیر به‬ ‫هموطنان و دیگر دوستان فارسی زبان به ویژه مهاجرین‬ ‫تازه وارد می باشیم‪.‬‬ ‫* اطالع رسانی و مشاوره در زمینه های اشتغال‪ ،‬مهاجرت‪،‬‬ ‫مسکن‪ ،‬خدمات درمانی و بهداشت‪ ،‬تحصیل و تابعیت‬ ‫کانادا * ارائه مشاوره قبل از اشتغال‪ ،‬اطالعات بازار کار‬ ‫و حقوق باز نشستگی * یارانه (سوبسید) مربوط به هزینه‬ ‫مراقبت از کودکان * برگزاری کالسهای توجیهی ویژه‬ ‫مهاجرین تازه وارد * کالسهای زبان انگلیسی رایگان برای‬ ‫بزرگساالن * پر کردن فرمهای مالیاتی و غیره‬ ‫* برگزاری کارگاهی آموزشی رایگان‬ ‫* خدمات ترجمه شفاهی و کتبی‬ ‫دوستان می توانند روزهای چهار شنبه ‪ ،‬پنج شنبه و جمعه‬ ‫با اینجانب حمید د ِلفی تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫تلفن‪٦٠٤-٢٧٩-٧٠٩٧ :‬‬

‫بدین وسیله به اطالع می‌رساند انتخابات برای تعیین هیات‬ ‫مدیره جدید در تاریخ ‪ 16‬سپتامبر ‪ 2009‬انجام می‌شود‪.‬‬ ‫حضور کلیه اعضا ضروری است‪.‬‬ ‫ضمنا یادآور می‌گردد کماکان در چهارشنبه هر هفته‬ ‫برنامه‌های ادبی‪ ،‬هنری و اجتماعی در محل باشگاه واقع در‬ ‫داون‌تاون ونکوور برگزار می‌گردد‪.‬‬ ‫هیات مدیره باشگاه ایرانیان‬

‫”قوانين و مقررات مربوط به کار در کانادا”‬ ‫قابل توجه هموطنان عزيز ايرانی و علی ا لخصوص تازه‬ ‫واردين محترم به ونکوور‪:‬‬ ‫از شما دعوت بعمل می آيد تا در جلسه ای که به منظور‬ ‫آشنائي با « قوانين و مقررات مربوط به کار در کانادا «‬ ‫تشکيل می گردد حضور بهم رسانيد‪.‬‬ ‫در اين جلسه در مورد موضوعات زير بحث می گردد‪:‬‬ ‫* قوانين مربوط به استخدام و کار در کانادا‬ ‫* حداقل دستمزد‪ /‬استراحت کوتاه بين کار‪ /‬اضافه کاری‬ ‫‪ /‬استعفا‪ /‬اخراج‪ /‬تعطيالت رسمی ‪ /‬مرخصی استعالجی‬ ‫‪ /‬امنيت شغلی در محل کاروقوانين مربوط به امنيت‬ ‫محيط کاری * شرايط کاربرای جوانان زير ‪ 15‬سال‬ ‫* مراحل و چگونگی طرح وپيگيری مشکالت‬ ‫با کارفرما و محيط کاری‬ ‫سخنران ‪ :‬خانم بهار مشرقی‪،‬‬ ‫وکیلدادگاههایبریتیشکلمبیا‬ ‫تاريخ‪ :‬پنچشنبه ‪ 10‬سپتامبر ‪2009‬‬ ‫زمان‪ :‬از ساعت ‪ 4:00‬الی ‪6:00‬‬ ‫مكان‪ :‬نورت شور مولتي كالچرال سوسايتي ‪،‬‬ ‫اطاق ‪ – 207‬پالك ‪ 123‬خيابان پانزدهم شرقي‬ ‫اين برنامه آموزشي رايگان ميباشد لطفا براي ثبت نام و‬ ‫كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن ‪604-988 – 2931‬‬ ‫هما سلطانی تماس حاصل فرمائيد ‪.‬‬ ‫به دليل محدود بودن جا با عرض پوزش از پذيرفتن‬ ‫افرادی که ثبت نام نکرده اند معذوريم‪.‬‬ ‫به اميد ديدارتان‬

‫درمرکزخدمات رسانی ساکسس درریچموند‬ ‫(‪ )MSP‬طرح خدمات درمانی‬ ‫ این طرح شامل چه کسانی می شود؟‬‫ چگونگی ثبت نام در این طرح؟‬‫ زمان تحت پوشش قرا گرفتن ِ تازه واردین به بی سی؟‬‫ چگونه می توانم کسی را تحت پوشش‬‫بیمه ی خود قرار دهم؟‬ ‫ِ‬ ‫کمک مربوط به‬ ‫ چه کسی واجد شرایط دریافت‬‫پرداخت ماهانه ی بیمه درمانی است؟‬ ‫مکان‪ :‬تقاطع خیابان گرنویل و بلوارمینورو‪-‬‬ ‫پالک ‪ - 7000‬واحد ‪220‬‬ ‫تاریخ‪ ۱۸ :‬سپتامبر‪ 10‬الی ‪ 11:30‬صبح‬ ‫لطفا ً برای ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر با اینجانب‬ ‫حمید د ِلفی کارمند امور اسکان از طریق تلفن و یا ایمیل‬ ‫تماس حاصل فرمایید‬ ‫تلفن‪604-279-7097 :‬‬

‫باشگاه فوتبال پیکان ونکوور‬ ‫اینترنشنال ساکر آکادمی و باشگاه فوتبال پیکان ونکوور‬ ‫کالس‌های تابستانی آموزش و پرورش فوتبال خود را از‬ ‫روز دوم ماه می در روزهای جمعه و شنبه هر هفته از ساعت‬ ‫‪ 4‬تا ‪ 6‬بعدازظهر در زمین چمن برگزار می‌کند‪.‬‬ ‫این کالس‌ها شامل تمرین و مسابقات دوستانه و تورنمنت‌ها‬ ‫برای گروه‌های سنی ‪ 4‬تا ‪ 6‬سال‪ 7 ،‬تا ‪ 10‬سال‪،‬‬ ‫‪ 10‬تا ‪ 12‬سال‪ 12 ،‬تا ‪ 15‬سال می‌باشد‪.‬‬ ‫برای اطالعات بیشتر با تلفن ‪604-318-5090‬‬ ‫عباس خلیلی تماس بگیرید‪.‬‬

‫انجمن خدمات اسکان چندفرهنگی‬ ‫در ونکوور و برنابی‬ ‫ما با افتخار آماده ارائه خدمات در زمینه های زیر به‬ ‫هموطنان و دیگردوستان فارسی زبان به ویژه مهاجرین‬ ‫تازه وارد در راه کسب آگاهی ومنابع الزم جهت تبدیل‬ ‫شدنشان به افردی پویا و تاثیرگذاردر اجتماع می باشیم‪.‬‬ ‫اطالع رسانی و مشاوره در زمینه های اشتغال‪ ،‬مهاجرت‪،‬‬ ‫مسکن‪ ،‬خدمات درمانی و بهداشت‪ ،‬تحصیل‪،‬یارانه‬ ‫(سوبسید) مربوط به هزینه مراقبت از کودکان‪ ،‬برگزاری‬ ‫کارگاههای آ موزشی رایگان همگانی ویژۀ مهاجرین تازه‬ ‫وارد‪ ،‬کالسهای زبان انگلیسی درسطوح مختلف برای‬ ‫بزرگساال ن‪ ،‬تابعیت ‪ ،‬خدمات ترجمه شفاهی وکتبی و‬ ‫غیره‪ .‬ماهمچنین درپرکردن فرمها‪ ،‬هماهنگی و ارجاع به‬ ‫مراکزدیگر به شما کمک می نمائیم‪ .‬دوستان میتوانند جهت‬ ‫اطالعات بیشتر با اینجانب فرزانه رستمی تماس حاصل‬ ‫فرمایند‪ 604-430-4199 .‬داخلی‪102‬‬ ‫‪farzaneh.rostami@success.bc.ca‬‬

‫جامعه خدماتی چند فرهنگی در ریچموند‬ ‫آماده خدمات زیر با مشاور مجرب فارسی زبان بطور‬ ‫رایگان بصورت حضوری ‪ ,‬تلفنی و یا ایمیل میباشد‪.‬‬ ‫* حقوق تازه واردین‪ ،‬بازنشستگی ‪،‬زمان بیکاری و مالیاتی‬ ‫* قوانین مهاجرت به کاناداوحقوق خانواده وفرزندان‬ ‫* تقاضا برای خانه های ارزان قیمت دولتی ویا تقاضای‬ ‫کمک هزینه اجاره * کالسها و جلسات آموزشی رایگان‬ ‫برای پدر بزرگها و مادربزرگهای گرامی * کالسهای‬ ‫آموزش زبان‪،‬وآشنایی باجامعه جدیدکانادا‪ELSA−‬‬ ‫شما میتوانید با گیتا گل سخن مسئول حمایت از فارسی‬ ‫زبانان بخصوص درناحیه ریچموند‪،‬دلتا و نیووست مینستر‬ ‫در زمینه های فو ق مشورت کنید‪.‬‬ ‫‪Address: 240-7000 Minoru Blvd, Richmond‬‬ ‫‪Phone: 604-279-7165 OR 604-277-4330‬‬ ‫‪Email:gita@rmcs.bc.ca‬‬

‫بنیاد کانادا و ایران‬ ‫با همکاری ‪Presentation House Theatre‬‬ ‫تقدیم می‌کند‪ :‬نمایشنامه پرده )‪ (The Veil‬نوشته‬ ‫و کارگردان شاهین صیادی به اقتباس از کتاب «خانوم»‬ ‫به قلم مسعود بهنود نویسنده معروف قرن اخیر‪.‬‬ ‫این نمایشنامه داستان مبارزات شجاعانه یک زن برای‬ ‫ادامه حیات در قرن بیستم می‌باشد‪.‬‬ ‫تاریخ و زمان‪ 25 :‬و ‪ 26‬سپتامبر ساعت ‪ 8‬شب‪.‬‬ ‫تهیه بلیت گیشه ‪Presentation House Theatre‬‬ ‫واقع در شماره ‪ 333‬خیابان چسترفیلد‪ ،‬نورت‌ونکوور‬ ‫ن ‪ )604( 990-3473‬و یا بنیاد کانادا و ایران به شماره‬ ‫و تلف ‌‬ ‫تلفن ‪ ،)604( 696-1221‬تارنما ‪www.cif.bc.com‬‬

‫اتحادیه ایرانیان بی سی برگزار می کند‬ ‫جشنوارهموسیقیمهرگان‬ ‫موسیقی اقوام گوناگون ایران باستان‬ ‫زمان ‪ :‬جمعه شب ‪ 23 -‬اکتبر‬ ‫مکان ‪ :‬سالن تاتر سنتنیال ( نورت ونکوور )‬ ‫تلفن های تماس‪ 604 . 723. 3465 :‬و ‪604 .779. 4422‬‬ ‫هنرمندان ارجمندی که مایل به همکاری در این جشن ملی‬ ‫می باشند به سازمان اشیهن به نشانی زیر مراجعه نمایید‬ ‫تلفن ‪604 891 9269 :‬‬ ‫‪info@oshian.org» info@oshian.org‬‬

‫جزئیات برنامه در آگهی های بعدی به اطالع هموطنان‬ ‫گرامی خواهد رسید ‪.‬‬ ‫اتحادیه ایرانیان بی‪ .‬سی‪.‬‬

‫ترم پاييزی مدرسه ايرانيان‬ ‫مدرسه ايرانيان براي آموزش زبان فارسي وايجاد ارتباط بين‬ ‫نسل ها‪ ،‬دوره پاييزی خود را برای کودکان‪ ،‬نوجوانان و‬ ‫بزرگساالن ‪ ،‬در محيطي آموزشي و شاد آغاز می کند‪.‬‬ ‫خدمات ما در سطوح اول تا پنجم و پيشرفته‪ ،‬متناسب با‬ ‫دانش و ظرفيت دانش آموزان با روش های متنوع شامل‬ ‫درس‪ ،‬قصه گويی (خوانی)‪ ،‬روزنامه و مقاله خوانی است ‪.‬‬ ‫کتابخانه مدرسه ايرانيان نيز برای وسعت بخشيدن به دايره‬ ‫لغات و مطالعه بيشتر در دسترس دانش آموزان اين مرکز‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫کوکيتالم‪ ،‬پورت مودی و برنابی‪ :‬شنبه ها‪10/30-12/30 :‬‬ ‫‪Dogwood Pavilion‬‬ ‫‪Poirier St. Coquitlam, BC. V3J 6B1‬‬

‫وست ونکوور‪ :‬شنبه ها ‪)1/5-3( –:‬‬ ‫(‪ )3-4/5‬برای انگلیسی زبان ها‬

‫‪Library-1950 Marine Drive‬‬ ‫‪W. Vancouver, BC. V7V 1J8‬‬

‫يو بی سی‪ :‬دوشنبه ها ‪4-6 :‬‬

‫)‪Acadia Park (Activity Room‬‬ ‫‪2707 Tennis Crt. Vancouver, BC. V6T 2E5‬‬

‫ريچموند‪ :‬سه شنبه ها‪4-6 :‬‬

‫‪7700 Minoru Gate.‬‬ ‫‪Richmond, BC. V6Y 1R8‬‬

‫نورث ونكوور‪ :‬چهارشنبه ها‪4-6 :‬‬

‫)‪N. Van. City Library (Third floor‬‬ ‫‪120 W. 14th. St.‬‬ ‫‪N. Vancouver, BC. V7M 1N9‬‬

‫وست ونکوور‪ :‬پنج شنبه ها‪4-6 :‬‬

‫)‪Sentinel Secondary School (Cafeteria‬‬ ‫‪1250 Chartwell Drive‬‬ ‫‪W. Vancouver, BC V7S 2R2‬‬

‫ونكوور‪ :‬جمعه ها‪4-6 :‬‬

‫‪Oakridge-650 41st.‬‬ ‫‪Vancouver, BC V5Z 2M9‬‬

‫لطفا براي ثبت نام و رزرو جا با تلفن موبايل‬ ‫‪ ) 604( 551-9593‬يا ‪)604(261-6564‬‬ ‫با ژيال اخوان تماس حاصل فرمائيد‪.‬‬

‫مرکز اسالمی الغدیر‬ ‫برنامه های ویژه ماه مبارک رمضان به مدت یکماه توسط‬ ‫مرکز اسالمی الغدیر برگزار می شود‪ .‬شبهای ماه رمضان‪:‬‬ ‫شروع برنامه ها‪ :‬هر شب ‪ 30‬دقیقه قبل از مغرب با دعای‬ ‫افتتاح‪ ،‬نماز جماعت‪ ،‬صرف افطار‪ ،‬دعا و نیایش و ویژه‬ ‫برنامهگلدستهرمضانی‪.‬‬ ‫شبهای قدر‪ :‬در صورت پایان یافتن آماده سازی مسجد‪ ،‬این‬ ‫شبها در مسجد الغدیر برگزار می گردد‪ .‬اطالعات کاملتر را‬ ‫از طریق وب سایت و خط خبری دنبال کنید‪.‬‬ ‫مجل فعلی جلسات ماه رمضان‪:‬‬ ‫کلیسای ‪St. Andew’s United‬‬ ‫‪1044 Georges Ave. North Vancouver,‬‬ ‫‪V7L 3H6‬‬

‫خط خبری‪)604( 960-0028 :‬‬ ‫اطالعات بیشتر‪)604( 727-8778 :‬‬ ‫وب سایت مرکز الغدیر‪www.ghadir.ca :‬‬

‫کانون فرهنگی ایرانیان ترای سیتی‬ ‫با عرض پوزش از هموطنان عزیز به اطاع می‌رساند به علت‬ ‫بروز موانع پیش‌بینی‌نشده انجام شب شعر و موسیقی «مرغ‬ ‫سحر» از تاریخ شنبه ‪ 12‬سپتامبر ‪ 2009‬به وقت دیگری‬ ‫موکول می‌شود‪ .‬تاریخ جدید متعاقبا اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫با احترام‪ ،‬کانون فرهنگی ایرانیان ترای‌سیتی‬

‫کالس رايگان مکالمه به زبان انگليسي‬ ‫مکالمه به زبان انگليسي براي مبتديان‬ ‫در کتابخانه نورت‌ونکوور‬ ‫شنبه ها از ساعت ‪ 10:30‬تا ‪ 12‬صبح‬ ‫کالسها از ‪ 5‬سپتامبر شروع مي شوند وتا ‪ 19‬دسامبر ادامه‬ ‫دارند‪ .‬در هرجلسه يک موضوع از قبيل اتفاقات روزمره ‪,‬‬ ‫رسوم فرهنگي ‪,‬غذا و زندگي درکانادا موردگفتگو قرار‬ ‫خواهدگرفت‪ .‬کالس براي تمام سنين آزاد ميباشد‬ ‫و نام نويسي ضروري نيست‪.‬‬ ‫‪North Vancouver City Library‬‬

‫‪120 West 14th Street, North Vancouver‬‬ ‫‪Dr. G. Paul Singh Study Hall on the third floor‬‬

‫کانون ایرانیان مدافع صلح ‪ ,‬آزادی‬ ‫و عدالت اجتماعی‬ ‫تو رفتی‪ ،‬شهر در تو سوخت‪ ،‬باغ در تو سوخت‬ ‫اما دو دست جوانت‪ ،‬بشارت فردا‪ ،‬هر سال سبز میشود‬ ‫و با شاخه های زمزمه گر در تمام خاک‪،‬‬ ‫گل میدهد‪ ،‬گلی به سرخی خون‬ ‫ ‬ ‫«خسرو گلسرخی»‬ ‫ ‬ ‫یادمان جانباختگان راه آزادی و برابری ‪,‬‬ ‫فصل مشترک مبارزات مردم ماست‬ ‫مراسم گرامیداشت یادمان جانباختگان سه دهه حاکمیت‬ ‫رژیم جمهوری اسالمی و بیست و یکمین سالگرد قتل عام‬ ‫زندانیان سیاسی در تابستان ‪67‬‬ ‫زمان و مکان برنامه متعاقبا اعالم میشود‬ ‫کانون ایرانیان مدافع صلح ‪ ,‬آزادی و عدالت اجتماعی‬ ‫‪peace.freedom.socialjustice@gmail.com‬‬

‫تلفن اطالعات ‪)604( 345 – 4769 :‬‬

‫گروه رویش‬ ‫گردهمايي براي گفتگوهاي فرهنگی ‪-‬اجتماعی‬ ‫ز شما دعوت ميشود در جمع دوستانه ما شرکت کنيد‪.‬‬ ‫یکشنبه بیستم سپتامبر از ساعت شش و نیم تا هشت و‬ ‫نیم عصر موضوع گفتگو‪:‬گرامیداشت روز جهانی صلح‬ ‫(اطالعات بیشترمتعاقبا اعالم خواهد شد)‬ ‫آدرس‪ :‬اطاق شمارة ‪ 203‬واقع در طبقه دوم کاپيالنومال‬ ‫در نورت ونکوور‪ .‬براي اطالعات بيشترلطفا با شماره‬ ‫‪ )604(980 4678‬تماس بگيريد‪.‬‬ ‫‪/http://rooyeshgroup.blogspot.com‬‬

‫‪hamid.delfi@success.bc.ca‬‬

‫انجمن ایرانیان برنابی‬ ‫انجمن ایرانیان برنابی به اطالع می‌رساند جلسات انجمن از‬ ‫تاریخ ‪ 12‬سپتامبر‪ ،‬هر هفته روز شنبه از ساعت ‪ 3:30‬تا ‪5:30‬‬ ‫بعدازظهر تشکیل می‌گردد‪ .‬از عموم هموطنان عالقمند‬ ‫دعوت می‌شود تا در جلسات فرهنگی‪/‬تفریحی انجمن‬ ‫فرمایند‪ .‬نشانی‪ :‬برنابی شمالی‪ ،‬شمال لوهیدمال‪،‬‬ ‫خیابان کامرون‪ ،‬شماره ‪9523xxxx0‬‬ ‫تلفن‪604-779-4422 :‬‬

‫مدرسه موالنا‬ ‫انسان وسرنوشت در اندیشه موالنا(آزادی و اختیار)‬ ‫سخنران ‪ :‬دکتر مجتبی کوهپایه‬ ‫زمان ‪ :‬یکشنبه ‪ 6‬سپتامبر ‪2009‬‬ ‫ساعت ‪ 5 :‬تا ‪ 7‬بعد از ظهر‬ ‫مکان ‪ :‬هتل گراس این مارین درایو نورت ونکوور‬ ‫برگذار کننده ‪ :‬انجمن حکمت و فلسفه ونکوور‬ ‫تلفن تماس‪)778( 237-1145 :‬‬

‫ی مقیم بریتیش کلمبیا‬ ‫انجمن مهندسین ایران ‌‬ ‫ی دعوت به عمل میاورد تا در‬ ‫ی هم میهنان گرام ‌‬ ‫از تمام ‌‬ ‫گردهمایی آتی این انجمن حضور بهم رسانند‪ .‬در این‬ ‫برنامه سخنران جلسه‪ ،‬آقای علیرضا نظری فوق لیسانس‬ ‫ی سی‌‪ ،‬در خصوص نحوه و‬ ‫ی مکانیک از یو ب ‌‬ ‫مهندس ‌‬ ‫فواید مدل سازی انرژی در ساختمان و ارتباط آ ‌ن با مبحث‬ ‫‪ LEED‬صحبت خواهند نمود‪.‬آقای نظری از سال ‪ ۲۰۰۴‬تا‬ ‫کنون به عنوان کارشناس شبیه سازی و مدل سازی انرژی‬ ‫در ساختمان مشغول به فعالیت بوده و تجربیات ارزشمند‬ ‫وی‪ ‬در خصوص مدل سازی انرژی حاصل‪ ‬سالها فعالیت در‬ ‫ی مشاور و نیز به عنوان پیمانکار‬ ‫شرکتهای مختلف مهندس ‌‬ ‫مستقل در پروژه‌های ‪ LEED‬می‌باشد‪.‬‬ ‫شرکت در این برنامه برای عموم آزاد و رایگان است‪.‬‬ ‫‪Room 1025, Building SW1‬‬ ‫‪BCIT Burnaby Campus‬‬

‫ی ‪ ۴‬بعد از ظهر‬ ‫شنبه دوازده سپتامبر از ساعت ‪ ۲‬ال ‌‬ ‫جهت اطالعات بیشتر لطفا به تارنمای انجمن‬ ‫مراجعه فرمائید‪www.iebca.ca .‬‬

‫نورت شور مالتی كالچرال سوسايتی‬ ‫نقش والدین در سوادآموزی کودکان‬ ‫سری برنامه های آموزشی رایگان‬ ‫برای خانواده های فارسی زبان با شرایط زیر‪:‬‬ ‫ ساکن نورت ونکوور ‪ -‬مسئول نگهداری و پرورش بچه‬‫های سن پیش دبستانی و آمادگی (‪ 3‬تا ‪ 5‬سال)‬ ‫زمان‪ :‬سه شنبه ها‪ 6 ،‬و ‪ 27‬اکتبر‪ 17 ،‬نوامبر‪ 8 ،‬دسامبر ‪2009‬‬ ‫‪ 12‬ژانویه‪ ،‬دوم فوریه‪ 16 ،‬مارچ‪ 13 ،‬اپریل و ‪ 11‬می ‪2010‬‬ ‫ساعت ‪ 5‬تا ‪ 8‬عصر‪ ،‬مکان‪ :‬مدرسه ابتدائی کوئین مری‬ ‫‪230 West Keith Ro، North Vancouver‬‬

‫این دوره برنامه ها که توسط افراد متخصص برگزار‬ ‫میگردد به والدین می آموزد که چگونه از طریق تفریح و‬ ‫سرگرمی کودکان خود را برای آموزش در مدرسه آماده‬ ‫نمایند‪ .‬درصورت تمایل می توانید با کلیه افراد خانواده خود‬ ‫در این برنامه شرکت نمایید‪ .‬از شما عزیزان با شام مختصر‬ ‫پذیرایی خواهد شد‪ .‬در پایان هر جلسه به کودکان شرکت‬ ‫کننده وسایل کمک آموزشی از قبیل کتاب مص ّور فارسی‪/‬‬ ‫انگلیسی اهدا می گردد‪.‬به علت محدود بودن جا‪ ،‬لطفاً‬ ‫هرچه سریع تر با جامعة چند فرهنگی نورت شور شماره‬


‫‪41‬‬

‫‪41 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 918‬جمعه ‪ 13‬شهریور ‪1388‬‬

‫تلفن‪ 604-988-2931‬سارا طباطبایی تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫ثبت نام جهت شرکت در این جلسات ضروری می باشد و‬ ‫حضور شرکت کنندگان در هر ده جلسه الزامی است‪.‬‬ ‫موسسه آموزشی فرهنگی نور‬ ‫برنامه های ماه مبارک رمضان بمدت ‪ 30‬شب با عنوان «‬ ‫شبهای رمضان « وبا برنامه های متنوعی نظیر محفل انس با‬ ‫قران‪ ،‬نماز جماعت مغرب و عشاء‪ ،‬سفره افطار‪ ،‬سخنرانی‪،‬‬ ‫دعا و نیایش و ‪ ......‬برگزار خواهد گردید‪.‬‬ ‫برنامه سخنرانیها از روز جمعه ‪ 4‬سپتامبر لغایت شنبه ‪12‬‬ ‫سپتامبر بشرح ذیل می باشد‪.‬‬ ‫جمعه ‪ 4‬سپتامبر چهاردهم ماه رمضان ) ویژه برنامه میالد‬ ‫امام حسن(ع) دکتر کوهپایه‬ ‫شنبه ‪ 5‬سپتامبر پانزدهم ماه رمضان دکتر کوهپایه‬ ‫یکشنبه ‪ 6‬سپتامبر شانزدهم ماه رمضان آقای رضا محیط‬ ‫دوشنبه ‪ 7‬سپتامبر هفدهم ماه رمضان دکتر قدسی‬ ‫سه شنبه ‪ 8‬سپتامبر هجدهم ماه رمضان(شب قدر)‬ ‫دکتر کوهپایه ‪،‬آقای رضا محیط‬ ‫چهار شنبه ‪ 9‬سپتامبر نوزدهم ماه رمضان آقای رضا محیط‬ ‫پنجشنبه ‪ 10‬سپتامبر بیستم ماه رمضان(شب قدر)‬ ‫دکتر قدسی‪ ،‬دکتر کوهپایه‬ ‫جمعه‪ 11‬سپتامبر بیست و یکم ماه رمضان دکتر سلیمان پناه‬ ‫شنبه ‪ 12‬سپتامبر بیست و دوم ماه رمضان(شب قدر)‬ ‫دکتر لطفی‪ ،‬دکتر سلیمان پناه‬ ‫برای آگاهی بیشتر در مورد برنامه های موسسه آموزشی‬ ‫فرهنگی نور می توانید از طریق خط خبری مرکز به شماره‬ ‫‪ 604 -929- 5955‬و جراید کثیراالنتشار و وب سایت‬ ‫موسسه به آدرس اینترنتی ‪www.noorbc.com‬‬ ‫و ‪ www.noorcanada.com‬مراجعه فرمایید‪.‬‬ ‫‪1172 – W14 Street off Pemberton,‬‬ ‫‪Marine Dr. North Vancouver‬‬

‫مدرسه آیندگا ن‬ ‫«شروع کالسهای ترم پائیز از ماه سپتامبر»‬ ‫همین امروز برای ثبت نام اقدام نمائید‬

‫بدینوسیله باطالع شما هم میهنان عزیز و ارجمند می رساند مدرسه‬ ‫آیندگان برای ترم پائیز برای دوره پیش دبستانی و کالسهای فارسی‪،‬‬ ‫دینی و اخالق و هنر را در پایه های اول تا پنجم ابتدائی وراهنمائی‬ ‫همچنین کالسهای تقویتی خصوصی و نیمه خصوصی و همچنین آماده‬ ‫سازی دانش آموزان برای امتحانات آموزش و پرورش ایران و دروس‬ ‫مدارس کانادا ثبت نام می نماید‪ .‬ضمن دعوت به شرکت در جلسه اولیاء‬ ‫و مربیان در روز جمعه مورخ ‪ 18‬سپتامبر و ثبت نام و دریافت اطالعات‬ ‫در خصوص سیستم آموزشی مدرسه‪ ،‬مکان و زمان آغاز کالسها با تلفن‬ ‫‪ 778-340-1300‬تماس حاصل فرمائید‪.‬‬ ‫«این فرصت گرانبها جهت آموزش و احیاء فرهنگ و هویت به فرزندان‬ ‫و نسلهای آینده را از دست ندهیم‪».‬‬ ‫‪www.noorcanada.com‬‬ ‫‪Info.noorcanada@gmail.com‬‬

‫بنیاد کانادا و ایران‬ ‫بدین مسیله باطالع عموم میرساند که سخنرانی آقای مسعود‬ ‫بهنود که قرار بود روز یک شنبه ‪ 27‬سپتامبر در‬

‫‪Capilano University Performing Arts Theater‬‬

‫برگزار شود تا اطالع ثانوی به تعویق افتاده است اما‬ ‫نمایشنامه ‹پرده› همچنان در روز های ‪ 25‬و ‪ 26‬سپتامبر‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫تلفن اطالعات‪)604( 696-1121 :‬‬ ‫تهیه بلیت‪ :‬آقای رستم پوالد ‪4086-765-604‬‬

‫انجمن خوشنویسان ایران‬ ‫دوستان و هنر جویان محترم‪ ،‬با سالم و احترام‪،‬‬ ‫بدینوسیله به اطالع میرساند کالسهای انجمن در ترم پاییز از‬ ‫پنجشنبه همین هفته ‪ ،‬ششم سپتامبر‪ ،‬برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫بی صبرانه منتظر حضور دوستان در کالس جهت تجدید‬ ‫دیدارمیباشیم‪.‬‬ ‫با تقدیم احترام‪ ،‬مسعود کریمایی‬ ‫سرپرست انجمن خوشنویسان ایران ‪ -‬شعبه امریکای شمالی‬

‫نگاهي روانشناختي به رفتارها در محيط وب ‪:‬‬

‫ارضاي ميل لذت بردن‬ ‫با جست وجو‬

‫فرقينميكندكهخودمانمعتادگوگل‪،‬‬ ‫توييتر و ش��بكه هاي اجتماعي باشيم يا‬ ‫يكي از دوس��تان و نزديكان مان‪ ،‬در هر‬ ‫حال چي��زي كه كمتر به آن فكر كرده‬ ‫ايم‪ ،‬اين بوده است كه چگونه معتاد اين‬ ‫فناوري ها مي شويم؟ اگر يك وبگرد‬ ‫مشتاق هستيد‪ ،‬آيا تا به حال از خودتان‬ ‫پرسيده ايد اين لذت ناشي از وبگردي‬ ‫است كه ميل به آنالين شدن را در شما‬ ‫برمي انگيزد يا اشتياق براي جست وجو‬ ‫و يافت��ن چيزهاي جدي��د و پيش بيني‬ ‫نشدني؟ احتماالً تا به حال كمتر در مورد‬ ‫اين مس��اله فكر كرده اي��د و تا به حال‬ ‫«لذت و سرخوش��ي» را مترادف با ميل‬ ‫«جست وجو و خواستن» مي گرفتيد‪ .‬اما‬ ‫وقتي از يكي وبگردي چندساعته فارغ‬ ‫مي ش��ويد‪ ،‬تا به حال ش��ده از خودتان‬ ‫پرسيده باشيد از وبگردي لذت برده ايد‬ ‫يا صرفاً خود ميل جست وجويتان ارضا‬ ‫شده اس��ت؟ س��ايت ‪ slate.com‬مقاله‬ ‫جالبي در اين مورد دارد‪ .‬در ادامه توجه‬ ‫شما را به خالصه يي از اين مقاله جلب‬ ‫مي كنیم‪.‬‬ ‫به نظ��ر مي رس��د نياز به دسترس��ي به‬ ‫اطالعات الكترونيك همچون نيازهاي‬ ‫پايه يي انسان ها‪ ،‬مثل خواب و خوردن‬ ‫و نوشيدن نيز به يكي از نيازهاي اساسي‬ ‫و اوليه بشر تبديل شده است‪ .‬بعضي از‬ ‫اين اطالعات ممكن است واقعاً به كار‬ ‫و زندگي ما ربط داشته باشند‪ ،‬اما بخش‬ ‫زي��ادي از اين اطالعات و اش��تياق مان‬ ‫براي مرور روزانه آنها واقعاً نقش��ي در‬ ‫زندگي ما ندارند‪.‬‬ ‫راس��تش اگر خوب دقت كنيم خيلي‬ ‫وقت ه��ا ما كام ً‬ ‫ال ش��بيه م��وش هاي‬ ‫آزمايشگاهي هستيم كه روانشناسي به‬ ‫نام «جيمز اولد» چند دهه قبل روي آنها‬ ‫آزمايش جالبي انجام داد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪« ،1954‬جيمز اول��د» و گروه‬ ‫همكارش در آزمايشگاهي در دانشگاه‬ ‫مك گيل مشغول پژوهش بودند‪ .‬آنها‬ ‫روي مكانيسم يادگيري موش ها تحقيق‬ ‫م��ي كردن��د‪ .‬در يك��ي از آزمايش ها‬ ‫آنها الكترودي روي مغز موش ها تعبيه‬ ‫كردن��د و موش ها را در قفس ويژه يي‬ ‫ق��رار دادند‪ .‬هر وقت م��وش ها به يك‬ ‫گوش��ه خاص قفس مي رفتند‪ ،‬به آنها‬ ‫شوك داده مي شد‪ .‬آنها با اين كار مي‬ ‫خواستند ببينند آيا موش ها به مرور بين‬ ‫رفتن به آن قسمت خاص قفس و شوك‬ ‫دردآور‪ ،‬يك رابطه ذهني كش��ف مي‬ ‫كنند و آيا به مرور از آن قسمت قفس‪،‬‬ ‫اجتناب مي كنند يا نه؟‬ ‫امايكروزدانشمندانناخواستهالكترود‬ ‫را در جاي ديگري از مغز موش ها قرار‬ ‫دادن��د‪ .‬آنها در كمال ش��گفتي متوجه‬ ‫ش��دند اين بار موش ها مشتاق گرفتن‬ ‫ش��وك ش��ده اند و براي اينكه شوك‬ ‫بيش��تري بگيرند‪ ،‬مرتب به آن گوش��ه‬ ‫خاص قفس مي روند‪.‬‬ ‫در واق��ع آنه��ا آن روز ب��ه ص��ورت‬ ‫تصادفي الكترود را روي قسمت جانبي‬ ‫هيپوتاالموس گذاش��ته بودند؛ قسمتي‬ ‫از مغز ك��ه بعدها نام مركز خوش��ي و‬ ‫لذت روي آن گذاشتند‪ .‬آزمايش هاي‬ ‫بعدي نش��ان داد در مورد انسان ها هم‪،‬‬

‫همچون موش ها دريافت سيگنال ها از‬ ‫اين مركز خوشي و لذت‪ ،‬آنقدر اهميت‬ ‫دارد كه انس��ان ها حاضر مي ش��وند از‬ ‫عادات مربوط به بهداش��ت شخصي و‬ ‫ضروري��ات زندگي ش��ان صرف نظر‬ ‫كنند تا در عوض به خوشي صادرشده‬ ‫از اين قسمت مغز برسند‪ .‬اما تحقيقات‬ ‫يك دانشمند علوم اعصاب به نام «جاك‬ ‫پانكسپ» نشان داد تحريك الكتريكي‬ ‫هيپوتاالم��وس جانبي‪ ،‬واقع��اً منجر به‬ ‫خوش��ي و لذت واقعي نمي شود‪ .‬مث ً‬ ‫ال‬ ‫تحريك اين قسمت در انسان ها گرچه‬ ‫باعث برانگيختگي جنسي مي شود‪ ،‬اما‬ ‫به لذت جنسي منتهي نمي شود‪ .‬در مورد‬ ‫جانداران پستانداري كه مورد آزمايش‬ ‫قرار گرفتند‪ ،‬تحريك اين قسمت صرفاً‬ ‫موجب برانگيخته ش��دن چرخه يي از‬ ‫رفتارهاي جست وجوگرانه مي شد‪.‬‬ ‫«پانكس��پ» براي ح��س و حالي كه با‬ ‫تحريك اين قس��مت ايجاد مي ش��د‪،‬‬ ‫اس��امي زيادي برگزي��د؛ كنجكاوي‪،‬‬ ‫عالق��ه‪ ،‬كاوش‪ ،‬انتظ��ار و ه��وس‪ ،‬اما‬ ‫در نهايت واژه «جس��ت وجو» را براي‬ ‫توصيف اين حس و حال‪ ،‬مناس��ب تر‬ ‫ديد‪ .‬اين دانش��مند چند دهه را صرف‬ ‫نقشه برداري از سيس��تم احساسي مغز‬ ‫كرد؛ سيس��تمي كه به ب��اور او در همه‬ ‫پستانداران مشترك است‪.‬‬ ‫به گمان وي ميل به جست وجو‪ ،‬شالوده‬ ‫احساسات پستانداران را مي سازد و اين‬ ‫«جس��ت وجو» است كه باعث حركت‬ ‫موتور انگيزش��ي پستانداران مي شود و‬ ‫باعث مي ش��ود هر روز صبح از بس��تر‬ ‫برخيزي��م و در پيرام��ون خود حركت‬ ‫كنيم‪.‬‬ ‫در انسان ها كاركرد ميل به جست وجو‪،‬‬ ‫تنها براي برآوردن نيازهاي جس��ماني‬ ‫نيست‪ .‬در انسان ها پاداش هاي انتزاعي‬ ‫درس��ت به اندازه پاداش هاي ملموس‪،‬‬ ‫باعث تهييج مي ش��وند‪ .‬وقت��ي ما ايده‬ ‫پ��ردازي مي كنيم‪ ،‬زماني كه ارتباطات‬ ‫هوشمندانه برقرار مي كنيم يا هنگامي‬ ‫ك��ه دنبال معن��ي چيزي م��ي گرديم‪،‬‬ ‫درواقع مدارهاي جست وجوگر خود را‬ ‫فعال كرده ايم‪.‬‬ ‫ماده يي شيميايي كه در مغز ما سوخت‬ ‫رسان مدارهاي جست وجوگر ما است‪،‬‬ ‫يك ميانجي عصبي به نام دوپامين است‪.‬‬ ‫حتي گاهي ميل انس��ان ها ب��راي فعال‬ ‫كردن مدارهايي كه دوپامين مس��وول‬ ‫فعال كردن ش��ان است‪ ،‬آنقدر زياد مي‬ ‫شود كه آنها به سوء مصرف موادي مثل‬ ‫كوكائين يا آمفتامين روي مي آورند‪.‬‬ ‫خب‪ ،‬پ��س از اين مقدمه طوالني برمي‬ ‫گرديم به مبحث اصلي‪ .‬به راس��تي چه‬ ‫چيزي باعث مي شود ما گاهي ساعت‬ ‫ها در گوگل جست وجوهاي پي درپي‬ ‫كنيم؛ جست وجوهايي كه شايد چندان‬ ‫ب��ه كارمان نيايند؟ چه چيزي باعث مي‬ ‫ش��ود بعضي از كاربران اينقدر توييت‬ ‫كنند‪ ،‬علت رويك��رد ما به فيس بوك‬ ‫و ماي اس��پيس و شبكه هاي اجتماعي‬ ‫چيست؟‬ ‫وقتي از يكي از ما در اين مورد س��وال‬ ‫كنند‪ ،‬شايد كوتاه جواب بدهيم كه اين‬ ‫كارها برايمان جالب هستند و ما از آنها‬ ‫خوش مان مي آيد‪ ،‬شايد هم چند دقيقه‬

‫يي در مورد فوايد آنها سخنراني كنيم‪ .‬اما‬ ‫آيا واقعاً «خوش آمدن» توصيف دقيقي‬ ‫از مي��ل و موتور محرك ما براي كار در‬ ‫اين سرويس هاي اينترنتي است؟‪ ،‬شايد‬ ‫پاسخ بهتر در همين دوپامين خالصه شده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫نكته جالب ديگر اين است كه دوپامين‪،‬‬ ‫نقش كنترلي روي س��اعت دروني بدن‬ ‫انس��ان دارد‪ .‬براي مثال كساني كه مبتال‬ ‫به اختالل بيش فعالي هس��تند‪ ،‬دوپامين‬ ‫كمي در مغزش��ان دارند‪ ،‬به همين خاطر‬ ‫يك بازه زماني كوتاه در مقايسه با انسان‬ ‫ه��اي ديگر براي آنها‪ ،‬طوالني تر به نظر‬ ‫مي رسد و علت بيش فعالي آنها ممكن‬ ‫است در همين حقيقت نهفته باشد‪.‬‬ ‫س��ال قبل نشريه آتالنتيك‪ ،‬مقاله جالبي‬ ‫با اين عنوان منتش��ر كرد؛ «آيا گوگل ما‬ ‫را احمق مي كند؟» چكيده اين مقاله اين‬ ‫بود كه گوگل كردن (جس��ت وجو در‬ ‫سايت گوگل) رفته رفته باعث مي شود‬ ‫كاربران مشتاقش‪ ،‬توانايي ذهني تمركز‬ ‫روي يك مبحث را از دس��ت بدهند و‬ ‫يك سيستم ذهني تكانش��ي پيدا كنند‪.‬‬ ‫در واقع اين گوگلرها ش��بيه همان موش‬ ‫هايي مي شوند كه براي دريافت شوك‪،‬‬ ‫به يك گوشه قفس مي روند‪،‬‬ ‫«كنت بريج» اس��تاد روانشناسي دانشگاه‬ ‫ميش��يگان‪ ،‬دو دهه را ص��رف پژوهش‬ ‫روي مكانيس��م حس لذت كرده است‪.‬‬ ‫وي بر مبناي يك رشته آزمايش ها ثابت‬ ‫كرد «ميل جس��ت وجوگرانه» و «حس‬ ‫لذت»‪ ،‬دو مكانيسم به كلي جدا در مغز‬ ‫ما دارند‪ .‬اين دو با هم متفاوتند‪ ،‬اما مكمل‬ ‫هم محسوب مي شوند‪.‬‬ ‫ما وقتي خوشي و لذت و سعادتمندي را‬ ‫تجربه مي كنيم كه سيستم دروني مان با‬ ‫مواد درون زاد شبه مخدر تحريك شود‪.‬‬ ‫حس لذت به كلي با حس��ي كه متعاقب‬ ‫تحريك سيس��تم دوپاميني ما برانگيخته‬ ‫مي شود‪ ،‬متفاوت است‪ .‬به همين خاطر‬ ‫است كه حس��ي كه معتادان مواد مخدر‬ ‫گروه ترياك تجربه مي كنند به كلي با‬ ‫رفتار كساني كه داروهاي محرك مثل‬ ‫كوكائي��ن و آمفتامين (اكس) اس��تفاده‬ ‫مي كنند‪ ،‬متفاوت اس��ت‪ .‬سوءمصرف‬ ‫آمفتامين‪ ،‬افراد را به حركت وامي دارد‪،‬‬ ‫در صورتي كه مصرف مخدرهاي دسته‬ ‫ترياك‪ ،‬موجب سرخوشي مي شود‪.‬‬ ‫بر اين اساس «بريج» دو آزمايش در موش‬ ‫ها انجام داد‪ .‬نخست سلول هاي عصبي يا‬ ‫نورون هاي دوپامين��ي موش هاي مورد‬ ‫آزماي��ش را تخري��ب و مش��اهده كرد‬ ‫اين موش ها با اينك��ه توانايي راه رفتن‪،‬‬ ‫جوي��دن و بلعيدن را دارن��د اما به خاطر‬ ‫فقدان حس يافتن و جس��ت وجو‪ ،‬حتي‬ ‫هنگام��ي كه غذا در نزديك��ي آنها قرار‬ ‫داده مي شد‪ ،‬غذا نمي خوردند تا حدي‬ ‫كه از گرسنگي مي مردند‪ .‬در آزمايش‬ ‫دوم‪« ،‬بريج» آزمايش متفاوتي انجام داد‪.‬‬ ‫او اين بار مش��اهده كرد موش هايي كه‬ ‫دوپامين بيشتري در مغزشان دارند‪ ،‬نسبت‬ ‫به موش هاي عادي زودتر ياد مي گيرند‬

‫كه چگونه با پيمودن راهروهاي تو در تو‬ ‫به غذا برسند‪.‬‬ ‫اي��ن آزمايش ها و تحقيق��ات مي تواند‬ ‫كاربردهايي در شناخت مكانيسم اعتياد‬ ‫و رفتارهاي وسواسي داشته باشد‪« .‬بريج»‬ ‫پيشنهاد كرده است در بعضي از معتادان‪،‬‬ ‫مغز درگير «چرخه خواس��تن» مي شود‪،‬‬ ‫يعني چيزي كه باعث اعتياد اين افراد مي‬ ‫ش��ود‪ ،‬لذت و سرخوشي نهايي نيست‪،‬‬ ‫بلكه تمايل و اش��تياق آنها براي جست‬ ‫وجوي پاداش‪ ،‬محرك اصلي آنهاست‪.‬‬ ‫بنابراين سيستم دوپاميني‪ ،‬مي تواند تحت‬ ‫ش��رايطي‪ ،‬خواس��ته هاي بي معني در ما‬ ‫ايجاد كند؛ خواس��ته هاي��ي كه منطقي‬ ‫نيس��تند‪ .‬وقتي در اينترنت‪ ،‬چرخه يي از‬ ‫جس��ت وجوهاي بي هدف را انجام مي‬ ‫دهيم و خودمان هم مي دانيم اطالعاتي‬ ‫كه به آنها مي رسيم حياتي نيستند‪ ،‬ولي‬ ‫در عين حال نمي توانيم جلوي خودمان‬ ‫را بگيريم‪ ،‬ممكن است تحت تاثير همين‬ ‫سيستم دوپاميني باشيم‪ .‬يعني مادامي كه‬ ‫آنالين هستيم و گوگل مي كنيم‪ ،‬توييت‬ ‫انجام مي دهيم و در شبكه هاي اجتماعي‬ ‫فعالي��ت مي كنيم‪ ،‬تمايل «خواس��تن» و‬ ‫اشتهايمان براي جس��ت وجو ارضا مي‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اتفاقاً فناوري هاي نو به گونه يي هستند‬ ‫ك��ه سيس��تم دوپاميني را بيش از س��اير‬ ‫پديده ها فع��ال مي كنند‪ .‬اين فناوري ها‬ ‫از اي ميل گرفته تا توييت��ر و اس ام اس‬ ‫سيستم خواستن‪ /‬جست وجو را فعال مي‬ ‫كنند‪ .‬براي مثال سيستم دوپاميني هنگام‬ ‫وبگردي هم��واره در انتظار رس��يدن به‬ ‫چيزه��اي غيرقابل پيش بيني اس��ت‪ .‬به‬ ‫عالوه‪ ،‬اين سيس��تم با مش��اهده مبهمي‬ ‫از امكان رس��يدن به پاداش‪ ،‬به ش��دت‬ ‫تحريك مي شود‪ .‬بنابراين ممكن است‬ ‫يك س��اعت تم��ام در گ��وگل ريدر‪،‬‬ ‫مشغول اسكرول و مرور صدها فيد باشد‪،‬‬ ‫به اميد اينكه به پستي جالب برسد‪.‬‬ ‫در دنياي ما انسان ها‪ ،‬در عصر ارتباطات‪،‬‬ ‫ويبره موبايل مان كه حاكي از رس��يدن‬ ‫يك اس ام اس جديد است‪ ،‬ممكن است‬ ‫همان كاركردي را داشته باشد كه صداي‬ ‫زنگ روي س��گ هاي م��ورد آزمايش‬ ‫دانشمند مشهور روسي (پاولوف) داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬وقتي به موش يا حيوانات‪ ،‬مقدار‬ ‫بس��يار كمي غذا بدهيم‪ ،‬اشتهاي آنها به‬ ‫شدت تحريك مي شود‪ .‬توييتر هم اين‬ ‫روزها‪ ،‬دقيقاً همي��ن نقش را در مورد ما‬ ‫ب��ازي مي كند‪ .‬توييتر ما را دقايق زيادي‬ ‫س��رگرم مي كند‪ ،‬به اميد اينكه به چند‬ ‫نوش��ته كوچك ‪ 140‬كاراكتري جالب‬ ‫برسيم‪.‬‬ ‫انس��ان ها موجودات جست وجوگري‬ ‫هس��تند و ما با دس��ت خود‪ ،‬اينترنت را‬ ‫س��اخته ايم كه بهترين ابزار جست وجو‬ ‫است و به ما اجازه جست وجوي دائم مي‬ ‫دهد‪ .‬چنين يافته هايي ما را بايد هوشيار‬ ‫كند‪ ،‬چرا كه ممكن اس��ت انس��ان ها را‬ ‫مبدل به ماش��ين هاي جست وجوگر بي‬ ‫اعتنا به نيازهاي اصلي خود كند‪.‬‬


‫‪42‬‬

‫‪42 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 918‬جمعه ‪ 13‬شهریور ‪1388‬‬

‫پهلوان‬ ‫ش‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫له‬ ‫کهریزکی‬ ‫مدتی است که برایش اسم نگذاشتم‪ ،‬کلی مشکل ایجاد‬ ‫شده‪ .‬ما که به عنوان رئیس جمهور او را به رسمیت نمی‬ ‫شناس��یم‪ ،‬خودش هم که ش��ک دارد‪ .‬امروز احمدی‬ ‫نژاد معروف به آقا ش��جاع در مجلس گفت‪ « :‬عده ای‬ ‫جوری صحبت می کنند که انگار انتخابات مخدوش‬ ‫بوده‪ ».‬خواست با این حرفها بگوید انتخابات مخدوش‬ ‫نبوده‪ .‬از اینها گذشته‪ ،‬آقا شجاع رفته بود مجلس با تمام‬ ‫محافظانش‪ .‬جوری که نمایندگان مجلس به او خندیدند‬ ‫و برایش توضیح دادند که اینجا امنیت دارد و محافظان‬ ‫را از مجلس بیرون کردند‪ .‬به همین دلیل قرار است نشان‬ ‫ش��جاعت را به او بدهیم‪ ،‬اس��مش را هم می گذاریم «‬ ‫پهلوان شجاع الدوله کهریزکی»‪.‬‬ ‫این پهلوان همانی بود که از آمریکایی ها نمی ترس��ید‬ ‫و در منطقه س��بز عراق پیاده راه می رفت‪ ،‬یک ماه قبل‬ ‫که با هلیکوپتر برای مراس��م تحلیف رفت و امروز هم‬ ‫با محافظ رفت مجلس‪ .‬آقا شجاع روز پنجم تیر ‪1384‬‬ ‫یعنی دو روز قبل از انتخاب ش��دنش گفته بود‪ « :‬علت‬ ‫اینکه محافظ دارم بخاطر ماه تیر است که ‪ 24‬سال قبل‬ ‫در ای��ن ماه ترور صورت گرفته بود‪ ».‬وی اضافه کرد‪« :‬‬ ‫من در حدی که در رابطه ام با مردم خللی وارد نش��ود‪،‬‬ ‫با مشورت متخصصین مسائل حفاظتی را رعایت خواهم‬ ‫کرد‪ ».‬راستی کی یادش است کارتون پسر شجاع را که‬ ‫به خودش می گفت پسر پدر شجاع؟‬

‫ابطحی دوستت داریم‪ ،‬بیا بیرون!‬ ‫آقا جان! اگر ابطحی را دوست دارید‪ ،‬لینک مطالبش را‬ ‫در وب س��ایتی که از زندان به روز می شود‪ ،‬نگذارید‪.‬‬ ‫ابطحی بیچاره مجبور اس��ت ک��ه در وبالگش مطالبی‬ ‫بنویسد که مطمئنا وقتی بیرون بیاید به ما خواهد گفت‬ ‫که بابت انتش��ار هر کدام از آنها چقدر عذاب کشیده‬ ‫اس��ت‪ .‬این مطالب را هرچه بیش��تر بخوانن��د بازجوها‬ ‫فشارشان را به ابطحی برای نوشتن مطلب بیشتر می کنند‪.‬‬ ‫البته گفته شده که شرکت انگلیسی که سایت ابطحی در‬ ‫آنجا بوده‪ ،‬فعال سایت را خوابانده است‪ .‬رجانیوز که در‬ ‫همراهی با بازجویان و با خنده تمام دندان‪ ،‬دیروز نوشته‬ ‫بود « موتور ابطحی گرم شد» امروز موتورش آمد پائین‬ ‫و نوشت‪ « :‬انگلیس وب سایت ابطحی را مسدود کرد‪».‬‬ ‫با این پررویی که اینها دارند‪ ،‬فکر کنم ممکن است فردا‬ ‫رسما سفیر انگلیس را احضار کنند و دستور بدهند که‬ ‫باید وبالگ ابطحی را راه بیندازند‪ .‬یک جوری حرف‬ ‫می زنند انگار ابطحی را خودشان نگرفتند و اگر ابطحی‬ ‫آزاد بود‪ ،‬دولت ایران وبالگش را مسدود نمی کرد‪.‬‬

‫بحرانمشروعیت‬ ‫آقا! مردم که قبول تان ندارند ‪ -‬جرات دارید اجازه بدهید‬ ‫مخالفان احمدی نژاد در سراسر کشور یک راهپیمایی‬ ‫آرام برگزار کنند و یک کلمه هم شعار ندهند‪ -‬دولت‬ ‫ها و ملت های جهان هم که قبول تان ندارند‪ ،‬روحانیون و‬ ‫مراجع تقلید هم که می توانند مشروعیت الهی بدهند که‬ ‫قبول تان ندارند‪ .‬اگر هم کسی بگوید دیکتاتور هستید‪،‬‬ ‫فورا می روید با شاعران و استادان دانشگاه مالقات می‬

‫جوانی بهزاد نبوی چاپ کرده اند‪ ،‬که یعنی انگار همه‬ ‫اسناد را دارند‪ .‬کسی یادش هست که چه کسی بخاطر‬ ‫استخدام مسعود کشمیری و رعایت نکردن مسائل امنیتی‬ ‫دو س��ال زندان رفت؟ اگر خیلی عالقه دارید بروید از‬ ‫حسن کامران نماینده مجلس که طرفدار احمدی نژاد‬ ‫است و دو سال را به جرم دست داشتن در ترور رجایی‬ ‫در زندان گذراند‪ ،‬بپرسید‪.‬‬

‫کمک فکری و الهام بخشی فاطی‬ ‫کمک فکری خیلی مهم اس��ت‪ ،‬در بعضی موارد واقعا‬ ‫آدم نیازمند کمک فکری اس��ت‪ .‬مث�لا در مورد اداره‬ ‫کشور‪ ،‬وقتی شما کمک فکری نداشته باشید‪ ،‬سیصد‬ ‫میلیارد دالر را تبدیل می کنید به آش��غال و هر روز که‬ ‫می گذرد وضع کش��ورتان خراب تر می شود‪ .‬یا مثال‬ ‫فرض کنید در حوزه سیاس��ت خارجی‪ ،‬وقتی کمک‬ ‫فکری نداشته باشید زرتی می روید به دانشگاه کلمبیا که‬ ‫سخنرانی کنید‪ ،‬بدترین حالت ممکن چیست؟ این که‬ ‫یک نفر قبل از ش��ما برای معرفی تان‪ ،‬شما را دیکتاتور‬ ‫حقیر معرفی کند و هر جمله ای که می گوئید اسباب‬ ‫خنده حضار بشود‪ .‬بقول آن هموالیتی اگر می دانستم‬ ‫اینقدر می خندید‪ ،‬همین جا برایتان گلکاری می کردم‪.‬‬ ‫یا در حوزه سیاست خارجی‪ ،‬جوری رفتار کنید که هر‬ ‫سال همه کشورهای دنیا علیه تان قطعنامه صادر کنند و‬ ‫به عنوان مجرم شناخته شوید‪.‬‬

‫کنید که یعنی من طرفدار ادب و علم هستم‪ .‬بابا ول کن‬ ‫عزیزم! قبول کن قصه تمام شده‪ .‬بگو من دیکتاتور هستم‬ ‫و عدالت هم چیز مزخرفی است‪ ،‬هم خودت راحت می‬ ‫شوی هم مردم‪ .‬باالخره آدم یا باید از مردم مشروعیت‬ ‫بگی��رد یا از طرف خدا؛ فعال هم که در هر دو تا بس��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬حاال هی گاز اشک آور بزن! هی فشار بده! باال‬ ‫خوب‪ ،‬سووال این اس��ت که اگر واقعا این دولت این‬ ‫می روی‪ ،‬یک هفته بعد از باالتر می افتی زمین‪ .‬این هم‬ ‫همه نادان و بی فکر اس��ت‪ ،‬چگونه توانسته است چهار‬ ‫از آیت اهلل منتظری که دیروز گفت‪ « :‬ولی فقیه‪ ،‬بدون‬ ‫س��ال باقی بماند؟ جواب��ش را خودتان بلدی��د‪ ،‬بعد از‬ ‫انتخاب آزاد مردم‪ ،‬مشروعیت ندارد‪».‬‬ ‫چهار س��ال‪ ،‬اینقدر دولت محبوب بود که مردم کشور‬ ‫س��ه ماه بخاطر رفتنش جشن گرفته بودند و برای اینکه‬ ‫لیزنکو و ژنتیک‬ ‫باقی بماند‪ ،‬حکومت عمال نظامی شد و چهار هزار نفر‬ ‫زندانی شدند و هفتاد نفر کشته شدند و به مخالفان دولت‬ ‫آدم گلوله خورده باش��د‪ ،‬ت��کان نتواند بخورد‪ ،‬قدرت تجاوز کردند‪ .‬زدن گاز اش��ک آور و تجاوز کردن و‬ ‫حرف زدن نداش��ته باشد‪ ،‬دو ماه در انفرادی و یک ماه کتک زدن که دیگر فکر نمی خواهد‪ ،‬هر موجودی که‬ ‫در خانه تیمی نگهداری ش��ود‪ ،‬بع��د هم بزند توی پوز گوش��ش دراز تر از دماغش باشد‪ ،‬این کار را می تواند‬ ‫همه با آن اعترافات درخش��انش‪ .‬س��عید حجاریان که بکند‪ .‬در همین راستا‪ ،‬غالمحسین الهام گفت‪ « :‬من برای‬ ‫در نامه اش در دادگاه ماکس وبر و تالکوت پارس��ونز دادن کمک فکری به دولت آماده ام‪ ».‬یک جوری گفته‬ ‫و یورگ��ن هابرماس( یا به قول مرتضوی هابرمارس) را انگار متفکر است و به فرض اینکه متفکر باشد‪ ،‬انگار که‬ ‫عام��ل ناآرامی ها و اعتراضات پس از انتخابات معرفی دولت احمدی نژاد به متفکر نیاز دارد‪ .‬البته غالم مذکور‬ ‫ک��رده بود‪ ،‬آقا را به وزارت کار معرفی کرد و آیت اهلل همچنین فرموده است « دولت نهم محصول یک تفکر‬ ‫خامنه ای دیروز در دیدار با گروهی از اساتید دانشگاه‪ ،‬در طول تاریخ اسالم است‪ ».‬آگاهان توضیح دادند که‬ ‫تدریس علوم انسانی را در دانشگاه عامل همه انحرافات این تفکر سالهاست در تاریخ اسالم ریشه دارد و به آن‬ ‫معرف��ی کرد‪ .‬آگاهان معتقدند ک��ه اصوال تدریس هر می گویند تفکر غلط‪.‬‬ ‫علم��ی در دانش��گاه در انحراف مردم اث��ر دارد‪ .‬حتی‬ ‫چیزهای س��اده ای مثل ریاضیات یا آمار‪ ،‬مثال اگر‬ ‫آدم آمریکا چه جور جایی است؟‬ ‫آم��ار بداند‪ ،‬ممکن اس��ت که به حرف آقا ش��جاع‪ ،‬یا‬ ‫الفنون س��ابق گوش بدهد؟ یا مثال اگ��ر دو دو تا چهار‬ ‫برای خیلی ها عجیب است که در ایران زنها حق دارند‬ ‫تا را بفهمد‪ ،‬حاضر اس��ت پای این دولت بایستد؟ بقول‬ ‫عینک دودی بزنند یا مردم م��ی توانند از دی وی دی‬ ‫تلویزیونی ها‪ ،‬الزم به یادآوری است که هفتاد سال قبل‬ ‫اس��تفاده کنند یا زنان پش��ت فرمان ماشین می نشینند‬ ‫از آیت اهلل خامنه ای‪ ،‬تروفیم لیزنکو‪ ،‬رئیس فرهنگستان‬ ‫و خیل��ی چیزهای دیگ��ر‪ .‬به نظرتان عجیب نیس��ت؟‬ ‫علوم اس��تالین‪ ،‬طی نوشته ای اعالم کرده بود که « علم‬ ‫احتماال کس��ی که اینطوری فکر می کند‪ ،‬البد رسانه‬ ‫ژنتیک توطئه امپریالیسم علیه سوسیالیسم است‪».‬‬ ‫های کشورش از صبح تا شب دارند تصاویر عجیب و‬ ‫غریبی از ایران نشان می دهند که چنین فضایی در ذهن‬ ‫انقالب جهل علیه ظلم‬ ‫او ایجاد می ش��ود‪ .‬در خیلی از کشورهای عرب‪ ،‬مردم‬ ‫فکر می کنند که اسرائیلی ها از صبح تا شب دارند بچه‬ ‫در همین یکی دو ماه گذشته یک میلیون مقاله خواندم های مسلمانی را که دزدیده اند‪ ،‬الی پلو می گذارند و‬ ‫که این جمله را نق��ل کردند که « ابراهیم یزدی» گفته می خورند‪ .‬در خیلی از کشورهای اروپایی هم همه فکر‬ ‫بود که « انقالب ایران انقالب جهل بود علیه ظلم» و بعد می کنند که مردم عربستان از صبح تا شب دارند با یک‬ ‫ده صفحه فحش و بد و بیراه به ابراهیم یزدی دادند که دست زنهایشان را کتک می زنند و با دست دیگر قلیان‬ ‫چرا چنین جمله ای گفتی؟ عده دیگری هم عین همین می کشند‪.‬‬ ‫ح��رف ها را در مورد ب��ازرگان گفتند و به آن مرحوم‬ ‫فحاشی کردند‪ .‬در حالی که اصال این جمله را بازرگان در همین راستا‪ ،‬خیلی از کسانی که درباره آمریکا فکر‬ ‫یا یزدی نگفتند‪ ،‬این جمله را اریک رولو سردبیر لوموند می کنند‪ ،‬تصویرشان این است که آمریکایی ها سوار بر‬ ‫نوش��ت‪ .‬حاال می خواهید فحش بدهی��د‪ ،‬به او فحش جیپ از صبح تا شب دارند به سرخپوست ها تیراندازی‬ ‫بدهید‪ ،‬چکار به یزدی و بازرگان دارید؟‬ ‫می کنند یا سیاهپوست ها را تکه تکه می کنند‪ .‬من فکر‬ ‫می کنم همه این چیزها تقصیر پرفسور موالناست‪ ،‬این‬ ‫بنده خدا بعد از سی سال که برای پنتاگون کار کرده و‬ ‫حسن کامران و بهزاد نبوی‬ ‫دیگر خسته شده و تصمیم گرفته به وطن خدمت کنند‪،‬‬ ‫یک مش��ت پپه گیرآورده و از صبح تا ش��ب خبرهای‬ ‫پرونده هم که می س��ازند‪ ،‬برای عمه شان خوب است‪.‬‬ ‫جدیدی از آمریکا به آنها می دهد‪ ،‬آنها هم می گویند‪:‬‬ ‫یک نفر در تم��ام دوران رجایی با او رفیق بود‪ ،‬آن هم‬ ‫عجب! راست می گی؟ بذار یادداشت کنم‪.‬‬ ‫همین بهزاد نبوی بود‪ .‬رجانی��وز متهمش کرده که در‬ ‫در همین دو روز گذش��ته این خبرها در رجانیوز منتشر‬ ‫جریان بمب گذاری و انتخاب مسعود کشمیری‪ ،‬عامل‬ ‫شد‪ « :‬تعداد بانکهای ورشکسته آمریکایی به ‪ 84‬بانک‬ ‫بمب گذار‪ ،‬دخالت داش��ته‪ .‬یک عکس هم از دوران‬

‫رس��ید‪ ».‬از طرفی رجانیوز اعالم ک��رد‪ « :‬در زندانهای‬ ‫آمریکا اندام تناس��لی زندانیان را می برند‪ ».‬همین وب‬ ‫سایت به نقل از یک جایی به اسم کانترپانچ اعالم کرد‪:‬‬ ‫« م��ردم آمریکا زودباورترین مردم در جهان هس��تند‪».‬‬ ‫همین س��ایت امروز نوش��ت‪ « :‬کمپانی مایکروسافت‬ ‫به نژادپرستی متهم ش��د‪ ».‬و در همین رجانیوز این خبر‬ ‫نوشته ش��ده اس��ت‪ « :‬حزب طرفدار آمریکا بعد از ‪54‬‬ ‫سال در انتخابات ژاپن شکست خورد‪ ».‬یعنی این حزب‬ ‫ژاپن��ی‪ ،‬دقیقا بعد از پنجاه و چهار س��ال که در آمریکا‬ ‫جمهوریخواهان ضعیف ترین موقعیت را دارند و یک‬ ‫سیاهپوس��ت رئی��س جمهور آمریکا ش��ده و یک زن‬ ‫وزیرخارجه آمریکا شده و آمریکا از تمام موقعیت های‬ ‫نظامی اش عقب کشیده‪ ،‬شکست خورده‪.‬‬

‫شغل جدید مرتضوی‬ ‫ش��غل جدید مرتضوی بزودی معلوم خواهد شد‪ .‬فعال‬ ‫دارن��د برایش اتاق پیدا می کنند که حوصله اش س��ر‬ ‫نرود‪ .‬سراج‪ ،‬معاون امنیتی ‪ -‬سیاسی دادستان کل کشور‬ ‫گفت‪ « :‬وی هم اکنون به عنوان معاون مطلق منصوب‬ ‫ش��ده و باید برای او جایی تعیین کنیم و تعیین وظایف‬ ‫کرده و بعد شرح وظایف را به او بگوئیم‪ ».‬همین سراج‬ ‫درباره نقش مرتض��وی در هیات نظارت بر مطبوعات‬ ‫گفت‪ « :‬س��عید مرتضوی نقشی در هیات نظارت ندارد‬ ‫و نماین��ده رئیس قوه قضائیه در این ش��ورا به مدت دو‬ ‫س��ال من هس��تم‪ ».‬آقا‪ ،‬من قول می ده��م که دیگر در‬ ‫مورد مرتضوی چیزی ننویسم‪ ،‬شما هم زیاد در موردش‬ ‫حرف نزنید که دوباره برش نگردانند س��ر مطبوعات و‬ ‫دادگاه سیاسی و امنیت اجتماعی‪ .‬بگذاریم یواش یواش‬ ‫محو بشود‪.‬‬

‫شب قدر و روز قدس‬ ‫به نظرم باید ی��واش یواش خودمان را ب��رای کارهای‬ ‫خوب خوب آماده کنیم‪ .‬روز قدس که مال بابای حزب‬ ‫اللهی ها نیست‪ ،‬پیشنهاد اولش را آیت اهلل منتظری داده‬ ‫و از همان سال هم مردم بخاطر آقای منتظری می رفتند‬ ‫به خیابان تا از فلس��طین حمایت کنند‪ .‬حاال‪ ،‬هم آقای‬ ‫منتظری نظرش تغییر کرده و هم مردم‪ .‬اصوال هم روز‬ ‫قدس روز مهمی است‪ .‬چون مردم باید از ملتی که کشته‬ ‫می شود و اسیر می شود و در سرزمین خودش حق ندارد‬ ‫حرف بزند و از کشورش بیرون رانده می شود‪ ،‬حمایت‬ ‫کنند‪ ،‬دقیقا مثل مردم ایران‪ .‬یک زمانی فلسطینی ها زیر‬ ‫فشار اسرائیل بودند‪ ،‬حاال مردم ایران زیر فشار حکومت‬ ‫ایران هستند‪ .‬فرقش این است که هنوز مردم را از خانه‬ ‫های شان بیرون نکردند که با توپ و تانک خانه مردم‬ ‫را بگیرند و خودشان بشوند عمال صاحبخانه‪ .‬ظاهرا آن‬ ‫را گذاش��ته اند برای مرحله بعد‪ ،‬ما هم برای حمایت از‬ ‫مردم ایران‪ ،‬روز قدس را در ایران و تمام جهان برگزار‬ ‫باید بکنیم‪ .‬شعار اصلی هم همین که‪ « :‬نه غزه نه لبنان‪،‬‬ ‫جانم فدای ایران!» ضمنا تا هنوز تکذیب نشده‪ ،‬خودتان‬ ‫را برای مراسم ش��ب قدر آقای خاتمی آماده کنید که‬ ‫صدای مان باید به گوش همه برسد‪.‬‬

‫انبار سالح سرد در رجانیوز‬ ‫بیخودی چرا برای خواندن طنز سراغ من می آیید؟ من‬ ‫که هر چه می نویس��م‪ ،‬خودم باید تا یک س��اعت بعد‬ ‫اش��کهایم را پاک کنم از بس غصه ام می گیرد‪ ،‬برید‬ ‫سری به این رجانیوز که عکس رجایی را زده باالی وب‬ ‫سایتش و علیه وزرای او که زندانی هستند‪ ،‬می نویسد‪،‬‬ ‫تا دلتان می خواهد طن��ز بخوانید‪ .‬رجانیوز طی خبری‬ ‫نوشت « یک انبار سالح در دفتر جبهه مشارکت کشف‬ ‫شد» و بعد توضیح داده شده که در جریان بازرسی خانه‬ ‫یکی از کس��انی که یک بار از جلوی ستاد موسوی رد‬ ‫شده بود‪ ،‬ماموران موفق به کشف یک آشپزخانه شدند‪.‬‬ ‫آنان در فریزر آشپزخانه یکی دو مرغ یخ زده و مقداری‬ ‫س��بزی خشک پیدا کردند که س��بزی های مذکور به‬ ‫نیروی انتظامی داللت ش��د‪ .‬همچنین در آشپزخانه این‬ ‫عنصر مزدور‪ ،‬مقادیر معتنابهی س�لاح س��رد‪ ،‬از جمله‬ ‫کارد‪ ،‬چاقو‪ ،‬چنگال‪ ،‬مالقه‪ ،‬رنده‪ ،‬گوش��تکوب‪ ،‬سیب‬ ‫زمینی پوست کن پیدا شده است‪.‬‬


‫‪43‬‬

‫‪43 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 918‬جمعه ‪ 13‬شهریور ‪1388‬‬

‫‪Saatchi & Saatchi‬‬ ‫‪Since 1925‬‬

‫ﺟﻮﺍﻫﺮﻱ ﺳﺎﻋﺘﭽﻲ ﻭ ﺳﺎﻋﺘﭽﻲ‬ ‫ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﻨﺞ ﻧﺴﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺟﻮﺍﻫﺮ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻧﻔﻴﺲ ﺗﺮﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ‬

‫ﻧﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺩﺍﺭﻳﺪ‪.‬‬

‫ﺟﻮﺍﻫﺮﻱ ﺳﺎﻋﺘﭽﻲ ﻭ ﺳﺎﻋﺘﭽﻲ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺎﭘﻲ ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻫﺎﻱ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻱ‬ ‫‪ Better Business Bureau‬ﻭ ﺳﻨﺪﻳﻜﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺟﻬﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻭﻧﻜﻮﻭﺭ ﺑﺰﺭگ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ‬

‫ﻧﺎﻡ ﻣﺎ ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪ ﻣﺎﺳﺖ‬ ‫ﺟﻮﺍﻫﺮﻱ ﺳﺎﻋﺘﭽﻲ ﻭ ﺳﺎﻋﺘﭽﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺭﺳﻤﻰ‪:‬‬ ‫‪S.T. Dupont, Cross, Safari, Saatchi Swiss, Iceteck, Accutron‬‬

‫ﺟﻮﺍﻫﺮﻱ ﺳﺎﻋﺘﭽﻲ ﻭ ﺳﺎﻋﺘﭽﻲ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺑﺰﺭگ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺷﻮﻫﺎﻱ ﻃﻼ ﻭ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺭﺩ‪:‬‬ ‫‪ JCK‬ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ‪ JCK ،‬ﻻﺱ ﻭﮔﺎﺱ‪ Vicenza ،‬ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﻭ ‪ Basel‬ﺳﻮﻳﺲ‬

‫‪1105 Robson Street, Vancouver 604-685-5625‬‬


‫‪44‬‬

‫‪44 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 918‬جمعه ‪ 13‬شهریور ‪1388‬‬ ‫فقط مأموره با من کرد کاری‬ ‫که خود را زرد کردم چون قناری!‬ ‫کنون کنج قفس‪ ،‬توی اوینم‬ ‫ميان دوستان نازنینم‬ ‫به ديدارم قدم کردند رنجه‬ ‫چه زندانبان‪ ،‬چه مأمور شکنجه‬ ‫زده حلقه به دورم گرد تا گرد‬ ‫همه استاد و تنها بنده شاگرد‬

‫وگر خواهی نمائی چاره‌جوئی‬ ‫فقط باید به بی‪ .‬بی‪ .‬سی‪ .‬بگوئی!‬

‫چه تدریسی‪ ،‬چه دانشگاه خوبی‬ ‫چه استادان محبوب‌القلوبی‬

‫ز احواالت من هرکس که پرسید‬ ‫بگو که از امامش کرده تقلید‬

‫همه اهل دعا‪ ،‬اهل طهارت‬ ‫همه در بازجوئی با مهارت‬

‫به گل‌ها یک به یک برسان سالمم‬ ‫بگو من ذوب در فقه امامم‬

‫تمام ًا ذوب در امر واليت‬ ‫خصوص ًا حل شده در بول و غايط‬

‫منم من بلبل اهلل‌اکبر‬ ‫که با عشق نبوت مي‌زنم پر‬

‫آهای غنچه‪ ،‬جوون خوب نيست‪ُ ،‬مسن باش‬ ‫به رنگ و بو اگر می‌‌شه پهن باش!‬

‫همه البته با من مهربانند‬ ‫فرشته گان دور از آسمانند‬

‫چو می‌خواهم بدانم از شما حال‬ ‫ز توضیح‌المسائل می‌زنم فال‬

‫آهای سنبل! نگی بازم بهاره‬ ‫سر هفت‌سین نمی‌شینی دوباره‬

‫مرا زير نظر دارند دائم‬ ‫که راحت باشم از شر مزاحم!‬

‫ز راه دور از گل‌ها کنم یاد‬ ‫سخن‌هائی بگویم بهر ارشاد‬

‫گالیول! هست دمب تو اضافی‬ ‫توی هر شاخه یک گل هست کافی‬

‫همه رفتارشان یکجور و واحد‬ ‫لقب ها دکتر و حاجی و سید‬

‫نپندارید بلبل کرده قاطی‬ ‫نه‪ .‬بلکه گشته ک ً‬ ‫ال منکراتی‬

‫همه تونم زیادی غنچه دارین‬ ‫جای غنچه فقط خار دربیارین‬

‫من اینجا انفراداً شاد هستم‬ ‫میان این قفس آزاد هستم‬

‫مرام من صراط مستقیم است‬ ‫سخن‌هایم پی حفظ رژیم است‬

‫و ضمن ًا می‌کنین حتم ًا رعایت‬ ‫ازین جمعه اصول بول و غایط‬

‫به جان هرچه سید هرچه حاجی‬ ‫ندارم شکوه از این العالجی‬

‫مسائل با شماها دانه دانه‬ ‫ی تازیانه‬ ‫بگویم اولش ب ‌‬

‫بالنسبت خال گر میره سوسن‬ ‫به پای چپ بشه وارد خصوص ًا‬

‫شنیدم بلبل از ده قهر کرده‬ ‫ز بستان رفته جا در شهر کرده‬

‫چه حیف‌ات شد که ما را ترک کردی‬ ‫همان بهتر که فوری باز گردی‬

‫بنابراین تو کمتر سرصدا کن‬ ‫فقط از بهر تغییرم دعا کن‬

‫وگرنه بحث شالق است و گلبرگ‬ ‫شکنجه‪ ،‬اعتراف و توبه و مرگ‬

‫آهای کوکب‪ ،‬تو هم تقليد از او کن‬ ‫پيازت را در آب کر فرو کن‬

‫در آنجا طبق دستور والیت‬ ‫کند دائم قوانین را رعایت‬

‫چرا از ما رمیدی جان بلبل؟‬ ‫کسی گفته به تو نازکتر از گل؟‬

‫که من باید روم راه تحول‬ ‫نباشم بعد از این بیهوده بلبل!‬

‫گل سرخم!‪ ،‬والکن کو حجابت؟‬ ‫نذار شیطون بیاد هر شب بخوابت‬

‫اگر آب گير نمی‌‌آورده الله‬ ‫کلوخ برداره منباب ازاله‬

‫صدایش چون نباید دربیاید‬ ‫فقط در دل ترانه می‌سراید‬

‫جوابش داد بلبل که کجائید‬ ‫شب جمعه مالقاتم بيائید!‬

‫من از یاران سابق شکوه دارم‬ ‫نه دیگر منتظر بهر بهارم‬

‫بنفشه! بی وضو هرگز نمانی‬ ‫توی باغچه نمازت را بخوانی‬

‫آهای گل کاغذی قدری حیا کن‬ ‫مداد نامحرمه اون را رها کن‬

‫تلفن زد اخیراً گل به بلبل‬ ‫که آنجا را نکن دیگر تحمل؟‬

‫نمی‌دانید در این یک دوهفته‬ ‫چه‌ها بر بلبل بیچاره رفته‬

‫ببین من تازه می‌فهمم که یاران‬ ‫چرا بودند در فکر بهاران‬

‫معاذاهلل! نیلوفر کجا رفت؟‬ ‫ایشالال مسجد نیلوفرا رفت!‬

‫ببین زنبق زیادی هست نازت‬ ‫نکن کاری که له سازم پیازت‬

‫بیا برگرد سوی آشیانه‬ ‫بزن چهچه‪ ،‬بخوان اینجا ترانه‬

‫اگرچه احتیاطم بود خالص‬ ‫نخواندم لحظه‌ای توی مجالس‬

‫بهار از خارجه تحمیل می‌شد‬ ‫زمستان بی‌خودی تعطیل می‌شد‬

‫آهای آفتابگردون! تو حیا کن‬ ‫برو در سایه‪ ،‬پائین را نگا کن‬

‫آهای نرگس نگاهت باز خماره‬ ‫نذار شیطون تو چشمت پا بذاره‬

‫تو از وقتی که میل شهر کردی‬ ‫به گل ها زندگی را زهر کردی‬

‫اگرچه گشته بودم الل ِ کامل‬ ‫که با چهچه نيافتم توی مشکل‬

‫بهاران جان من چهچه ندارد‬ ‫چه فصلی! سر ندارد ته ندارد‬

‫شقایق! اسم تو داره خجالت‬ ‫بوی خوبم میدی ارواح خالت‬

‫آهای میخک چرا اینجا شدی میخ‬ ‫نکن کاری که کنده میشی از بیخ‬

‫بیا همراه ما همراز ما باش‬ ‫همان دستان‌سرای ناز ما باش‬

‫مجوز‬ ‫ی‬ ‫ولی جیک‌ام درآمد ب ‌‬ ‫ّ‬ ‫به جيکی‪ ،‬رد شدم از خط قرمز‬

‫نه تاسوعا نه عاشوراست در آن‬ ‫نه دشت کربال پیداست در آن‬

‫همه باید که ظرف نیم ساعت‬ ‫بجوئید از چنین بوها برائت‬

‫چرا نیلوفرآبی شدی خیس؟‬ ‫به ولالهه که می‌گیری رماتیس!‬

‫تو دانی هر گلی را هست بوئی‬ ‫کنار بوی او روی نکوئی‬

‫نباید جیک زد در شهر و حومه‬ ‫وگر جیکی زدی کارت تمومه‬

‫اگر خواهی تو ماه و فصل دلخواه‬ ‫به زودی ماه شوال آید از راه‬

‫بیا با هرگلی یک شب صفا کن‬ ‫خالصه شهر کوفتی را رها کن‬

‫نگو‪ ،‬آن روز که ناگه زدم جیک‬ ‫نمودم خلق را یکباره تحریک‬

‫محرم بعد از آن‪ ،‬ماه عبادت‬ ‫قمه هم می‌توان زد با ارادت‬

‫همه باید که بوتان گند باشه‬ ‫ببینم اطلسی در جنب و جوشی‬ ‫رژیم از عطرتون خرسند باشه‬ ‫مبادا مخمل و اطلس بپوشی‬ ‫***‬ ‫آهای شب بو‪ ،‬نکن بوی خودت خوش چو بلبل داد دستورات کامل‬ ‫بده بو مثل امشی و مگس‌کش‬ ‫به سر بنهاد توضيح‌المسائل‬

‫بیا پهلوی ما مرگ شقایق‬ ‫ولو شو روی گلبرگ شقایق‬

‫منافق شاد از تحریک من شد‬ ‫نظام اندر خطر از جیک من شد‬

‫ی ست این شام غریبان‬ ‫عجب شام ‌‬ ‫که غم می‌گیرد از آدم گریبان‬

‫آهای ارکیده‪ ،‬داوودی‪ ،‬آهای یاس‬ ‫نخواین فردا بیام با قیچی و داس‬

‫وزان پس کرد مضحک قارقاری‬ ‫که گوئی زاغ بوده روزگاری‬

‫بیا اینجا شبی با یاسمن باش‬ ‫شب دیگر کنار نسترن باش‬

‫نمانده بود چیزی که بناگاه‬ ‫بیفتد این رژیم خوب و دلخواه!‬

‫دلت از غصه‌هایت چون خبر داد‬ ‫اتوماتیک باید گریه سر داد‬

‫به قرآن می‌زنم از بیخ و ریشه‬ ‫که در پژمردگی باشین همیشه‬

‫کمی ُقد ُقد کمی هم بقبقو کرد‬ ‫سپس مثل خروس قوقولی قو کرد‬

‫به نیلوفر بگو پیش‌ات بماند‬ ‫برایت شعر پوران را بخواند‬

‫از این بابت دو تا مأمور با ریش‬ ‫سر شاخه گرفتندم سه شب پیش‬

‫در اینجا شب همه شب روضه برپاست‬ ‫بساط گریه در هر حوزه برپاست‬

‫چي بود اسم شما؟ گفتی َقرن ُفل‬ ‫نه! خرزهره قشنگه واسه‌ی گل‬

‫گلو تر کرد و آبی در قفس خورد‬ ‫صدای یاکریم از خود درآورد‬

‫گل پامچال بیاید این حوالی‬ ‫بخواند بهر تو شعر شمالی‬

‫کتک؟ نه‪ .‬فحش؟ نه‪ .‬خیلی مودب‬ ‫همانطوری که می‌گیرند اغلب!‬

‫بنابراین من اینجا در رفاهم‬ ‫بکن دقت به آنچه از تو خواهم‬

‫اونم البته رنگش جلف و لوسه‬ ‫ولی از اون سبکتر تاج خروسه‬

‫به اين ترتيب پيش بازجویان‬ ‫پيام خويش را دادي بر نکویان‬

‫گل یخ می‌زند بهرت جوانه‬ ‫ترا گرما دهد در آشیانه‬

‫به سبکی که اسانلو را گرفتند!‬ ‫و یا هرکس پس از او را گرفتند‬

‫نزن با رادیوها هیچ حرفی‬ ‫ضرر دارد بدون هیچ صرفی‬

‫آهای ميمون‪ ،‬نگويم اين به هرکس‬ ‫رئيس جمهور گل‌هائی از اين پس‬

‫که يعنی دوستان بی‌شبهه و شک‬ ‫نخواهد مکتبی شد مرغ زيرک‬

‫گل مریم بیافتد روی پایت‬ ‫خودش را می‌کند پرپر برایت‬

‫نه تندی بود در کار و نه سختی‬ ‫گرفتندم خیابان درختی‬

‫به «وی‪.‬او‪.‬ا» نگو از من کالمی‬ ‫به چالنگی نده حتی سالمی‬

‫نگير ژست‌های طاغوتی شکوفه‬ ‫بيافت يک گوشه‌ای مثل علوفه‬

‫دو روزی چرخ اگر بر کام اينهاست‬ ‫وليکن عاقبت پیروزی از ماست‬

‫هادی خرسندی‬ ‫مرغ زیرک در اوین‬ ‫ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال‬ ‫مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش ‪...‬‬ ‫«حافظ»‬


‫‪45‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 918‬جمعه ‪ 13‬شهریور ‪1388‬‬

‫چهارمقوله‬ ‫مقوله‌ی نخست‪ :‬مرغ پخته خنده کن!‬ ‫«حزب مش��ارکت ايران اس�لامی در واکنش به اولين‬ ‫جلس��ه دادگاه برخی فعاالن سياس��ی معترض به نتايج‬ ‫انتخابات‪ ،‬طی بيانيه‌ای‪ ،‬کيفرخواس��ت اي��ن دادگاه را‬ ‫«بيانيه ای آشفته و ضعيف» توصيف کرده که «مرغ پخته‬ ‫را هم به خنده می‌اندازد‪ ».‬بی‪ .‬بی‪ .‬سی‬ ‫اي��ن خبر به اين صورت خوش��بختانه فقط در س��ايت‬ ‫فارسی بی‪.‬بی‪.‬سی آمده بود و به زبان‌های ديگر ترجمه‬ ‫نشد‪ ،‬و اِالّ توجيه رابطه‌ی مرغ پخته با محاکمات اخير؛‬ ‫مشکالت تازه ای برای مفسران ما در سطح بين‌المللی‬ ‫پيش ميآورد‪.‬‬ ‫در عي��ن حال انتش��ار اين خب��ر همزبان ب��ا نامه‌ای که‬ ‫سيصدتن از انديش��مندان برای «مراجع عظام تقليد در‬ ‫قم» نوش��ته‌بودند باعث شد که تش��کيالت «مرغ سبز»‬ ‫تعدادی مرغ پخته در اختيار علمای ديرباور بگذارند تا‬ ‫اين بزرگان محافظه کار؛ شاهد خنديدن مرغ‌های پخته‬ ‫به محاکمات نمايشی باشند‪.‬‬ ‫گزارش‌های رسيده از قم حاکيست که حضرات مراجع‬ ‫ابتدا ضمن محکوم کردن حزب مش��ارکت در انتشار‬ ‫اينگونه اخبار قبل از افطار‪ ،‬ک��ه باعث آزار و انحراف‬ ‫روزه‌داران ميشود؛ اعالم کرده‌اند که مع‌االسف تجربه‌ی‬ ‫موفقی از مرغ‌های پخته دستگيرشان نشده و با اينکه در‬ ‫تمام مدت؛ خبرهای مربوط به محاکمات و بخصوص‬ ‫کيفرخواست مربوطه را با سيستم‌های صوتی دقيق مثل‬ ‫معاذاهلل آی‌پاد و ام‪.‬پی‪.‬تری برای مرغ‌های پخته پخش‬ ‫ب آنها نيامده و هيچگونه‬ ‫کرده‌اند کمترين تبسمی بر ل ‌‬ ‫نش��اطی در آنها ديده نشده است‪ .‬به همين دليل مراجع‬ ‫عاليقدر تصميم دارند به ناباوری خود راجع به مضحکه‬ ‫بودن محاکمات ادامه دهند‪.‬‬ ‫در پاسخ‪ ،‬حزب مشارکت ايران اسالمی با انتشار بيانيه‌ای‬ ‫اعالم کرد‪« :‬متأسفانه حضرات مراجع عظام تقليد‪ ،‬زمان‬ ‫کافی در اختيار مرغ‌های پخته نگذاشته و به محض در‬ ‫رفتن توپ افطار‪ ،‬از آنها استفاده ابزاری کرده‌اند‪».‬‬ ‫از س��وی مراجع پاسخ داده ش��د‪« :‬بسمه تعالی‪ .‬اعتطال‬ ‫مرغ‌های مطبوخ بيش از آن جايز نبود و بعد از حصول‬ ‫افق افطار‪ ،‬حض��رات مراجع‪ ،‬باب احتي��اط‪ ،‬تا حد دم‬ ‫کشيدن پلو نيز صبوری از خود نشان داده متعاقباً مطابق‬ ‫موازين شرعی با يک يک آنان برخورد شده است‪».‬‬ ‫سخنگوی حزب مش��ارکت با رد اين س��خنان اظهار‬ ‫داشت‪« :‬متأسفانه حضرات مراجع در اين فرايند تحقيقی‬ ‫دچار وسوسه شده و تعامل کافی با مرغ‌های پخته نشان‬ ‫نداده‌اند‪ .‬وی افزود اگر مراجع عاليقدر تقليد‪ ،‬تنها يکی‬ ‫از مرغ‌های پخته را چند ساعتی لحاظ کرده و به چالش‬ ‫نکشيده بودند‪ ،‬دير يا زود صدای قهقهه‌اش بلند ميشد‪».‬‬ ‫در قم گفته ميش��ود بين حضرات علما بر سر نوع پخته‬ ‫شدن مرغی که بايد خنده کند اختالف افتاده‪ .‬عده‌ای‬ ‫عقيده دارند در اينگونه آزمايشات حساس؛ مرغ را بايد‬ ‫بر آتش زغال پخته و به اصطالح بريان کرده باشند اما‬ ‫جمعی ديگر از خورش آن صحبت ميکنند و حتی نام‬ ‫فسنجان و مسمای بادمجان هم به ميان آمده است‪.‬‬ ‫در مجم��وع مراجع عاليقدر تقليد ک��ه به يمن ناباوری‬ ‫تاکتيکی‪ ،‬در ساحل امنيت و آسايش‪ ،‬خود را از دريای‬ ‫متالطم خروش و سرکوب بدور نگهداشته‌اند‪ ،‬اين بار‬ ‫اظه��ار عالقه کرده‌اند که برای دس��تيابی به حقيقت و‬ ‫پی بردن به ماهيت خنده‌دار دادگاه‪ ،‬آزمايش مرغ‌های‬ ‫پخته ب��ار ديگر و چندبار ديگر تکرار ش��ود‪ .‬همچنين‬ ‫يکی از علما از خنديدن بوقلمون و مرغابی و کبک و‬ ‫تيه��و و قرقاول ياد کرده و آمادگی جمعی از مراجع را‬ ‫برای هرچه بيشتر روشن شدن جريان محاکمات اعالم‬ ‫کرده‌است‪ .‬انا هلل و انا اليه راجعون‪.‬‬

‫‪45 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009‬‬

‫مقوله‌ی دوم‪ :‬پودر و ماتيک خبری!‬ ‫صحبت بی‪.‬بی‪.‬سی فارسی شد‪ .‬انگاری گريمورهاشان‬ ‫گمان ميکنند ماليدن پودر و ماتيک زيادی به گويندگان‬ ‫اخبار‪ ،‬باعث ميشود مردم درجا خبرهاشان را باور کنند‪.‬‬ ‫در حاليکه به نظر نميرسد اين آقايان خوش سيما و مسلط‬ ‫را حاجت مشاطه باشد! از قديم گفته‌اند وسمه عشوه را‬ ‫زياد ميکند اما ‪....‬‬ ‫مقوله‌ی سوم‪ :‬تفهيم اتهام‬ ‫من اص ً‬ ‫ال در مس��ائل حقوقی و قضائی سررش��ته ندارم‬ ‫اما همينط��وری با خواندن روزنامه و تعقيب اخبار يک‬ ‫چيزهائی ياد گرفته‌ام‪ .‬از جمله ميتوانم در رابطه با آنچه‬ ‫در مملکت عزيز ما جريان دارد بگويم که هنوز به ملت‬ ‫ايران تفهيم اتهام نشده!‬ ‫مقوله‌ی چهارم‪:‬‬ ‫جمله‌سازی‪ ،‬سرگرمی ملی روزگار‬ ‫ز بيکاری گهی با «بام» و «کفتر» جمله ميسازم‬ ‫ز بی پولی گهی با «نقره» و «زر» جمله ميسازم‬

‫‪www.paivand.com‬‬ ‫تازه ترین خبرهاﻯ ونﻜوور‪ ،‬کانادا‪ ،‬ایران و ﺟهان‬ ‫ﺑرنامه هاﻯ فرهنﮕی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬هنرﻯ و اﺟتماعی ونﻜوور‬

‫ندارم يک ستاره در دل هفت آسمان اما‬ ‫گهی با «کهکشان» و «ماه» و «اختر» جمله ميسازم‬ ‫به خانه پرده‌ها را ميکشم آنگاه با «يار» و‬ ‫«شراب» و «صحبت» و «بالين» و «بستر» جمله ميسازم‬ ‫به تاريکی و بی برقی چراغان ميکنم شب را‬ ‫ز «پستو»‪« ،‬دزدکی»‪« ،‬همسايه»‪« ،‬دختر» جمله ميسازم‬ ‫برای انتخاباتی که در پيش است با «به به»‬ ‫«تماشا کن»‪« ،‬دوباره»‪« ،‬محشرخر» جمله ميسازم‬ ‫اگر خواهی بسازم جمله ای «غارتگری» در آن‬ ‫ز «شيخ» و «انحصار» و «قندوشکـّر» جمله ميسازم‬ ‫مخواه از من بسازم جمله‌ای در شرح غم‌هايم‬ ‫ک��ه با «برب��اد» و «رف��ت» و «حيف» و «کش��ور» جمله‬ ‫ميسازم‬ ‫بگيرش بابت کالشی آخوند بدکاره‬ ‫اگر با «لطمه» و «دين» و «پيمبر» جمله ميسازم‬

‫ﭘﺨﺶ ﺑرنامه هاﻯ ﺑه یاد ایران و ﭘیوند‬ ‫وتازه ترین ویدیو ترانه هاﻯ ایرانی‬

‫من از منحطـّی اخالقشان چيزی نميگويم‬ ‫ولی با «طفل» و «شيخ» و «زيرمنبر» جمله ميسازم‬ ‫برای اينکه در جمله «رياکاری» بگنجانم‬ ‫گهی با «اشهد» و «اهلل‌اکبر» جمله ميسازم*‬ ‫وگر خواهی بسازم جمله‌ای «اسالم» همراهش‬ ‫ز «قتل» و «غارت» و «دستور» و «رهبر» جمله ميسازم‬ ‫برای اينکه گاهی بازيابم همت خود را‬ ‫ز «مشروطيت» و «عدل‌مظفر» جمله ميسازم‬ ‫بگو هادی بسازم جمله‌ای «رؤيا» در آن باشد‬ ‫که با «ياد» و «وداع» و «دور» و «دلبر» جمله ميسازم‬ ‫‪------------------‬‬‫* اين س��روده مال پارس��ال در همين ايام اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫امسال گفته ميشد‪ ،‬قافيه‌ی «اهلل‌اکبر» را طور ديگری بکار‬ ‫ميبردم‪.‬مث ً‬ ‫ال‪:‬‬ ‫نميخواهم که رأيم را بدزدد رهبر سارق‬ ‫از اينرو با «شب» و «اهلل‌اکبر» جمله ميسازم‬ ‫برای رعايت امانت در خيانت (اين را از يک آدم بيمزه‬ ‫ياد گرفتم!) به همان شکل اولش آوردمش‪.‬‬

‫آگهی در روزنامه‪ ،‬رادیو و تلویزیون‬

‫‪604-921-4726‬‬

‫ﭘﺨﺶ زنده و آرﺷیو رادیو ﺷبانه‬ ‫ﭘﺨﺶ ‪ 24‬ساعته موزیﻚ و ﺑرنامه هاﻯ رادیویی‬ ‫ترانه هاﻯ ﺑه یاد ماندنی و خاطره انﮕیز از گﺬﺷته‬

‫موسیقی ﭘاپ ‪,‬موسیقی سنتی ‪,‬موسیقی زیرزمینی ایران‬


‫‪¾Ë‬‬ ‫‪¾Ë‚À]Ä^¼¸e¾///˂À]ÕZÅÃZ´Ë‬‬ ‫‪´ Zm‬‬ ‫‪Á{Z³d¨¿Á|y€qÖ»Ä‬‬ ‫¯‪YZÅZ^¿Y{Z//»Ä‬‬ ‫{‪į{Â]Á‬‬ ‫‪ ºÌ‬‬ ‫¯‪ºÌÀ‬‬ ‫ˆ‪½Y‚Ì»ÁÃ|//À»ÉZ//ÅÁ€Ì¿Ä//‬‬

‫‪46‬‬

‫‪ÃZb//‡Ä¿YÁ¥€»¾Ì‬‬ ‫‪Á‬‬ ‫‪¾Ì´¿ZZÌ»ÃZ//]{ÕÁY‬‬ ‫{‪0 ¬Ì«{º//‡€aÖ»[Â//ÀmÄÆ^m‬‬ ‫‪º¿YÂeÖ¼¿ Z¬Ì‬‬ ‫‪Y‚ÅÁ½ÂÌ‬‬ ‫‪Â̸̻{Á|uÖ^Ë‬‬ ‫‪^ˀ¬eZ»Yº‬‬ ‫]´‪ºËÂ‬‬ ‫‪Á¾Ë‬‬ ‫‪¾ ‚À]€fÌ‬‬ ‫‪fÌ·Y‚//Å ,Z³d¨¿€//fÌ‬‬ ‫·‪fÌ‬‬ ‫‪¥€»Õ{ZËZ|Ì‬‬ ‫{»ˆ‪|̨//‡d¨¿ÄįºÅ½Zf//‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 918‬جمعه ‪ 13‬شهریور ‪1388‬‬

‫‪s€‹Á{Z]µÁ|m‬‬

‫‬

‫‪ÕZ«Md//¨³Á|Ë‬‬ ‫‪| {Y€//»€//f§{¾//Ë/YµÂX//ˆ»Á‬‬ ‫‪ÄÌ‬‬ ‫‪ÄÌ//ˆ¿dyÂ//‡ÃZb//‡ÕZÅÄr]Ä]Y€qÖzÌ‬‬ ‫‹‪zÌ//‬‬ ‫‪d¨³.|Ì‬‬ ‫»‪|Ìf//ˆÅÃZZ°qZ¼//‹ºf¨³.Ö//Å{Ö‬‬ ‫¯‪¹Y|¿ÕZ‬‬ ‫»¾§‪Z¯Z¼‹Z]¾»ºf¨³ ºfˆÅÖ¿Ô‬‬ ‫‪{¹…Z^·Z]YZ¼//‹Á[ÂÀm|Ë‬‬ ‫‪| |»Md«Á€Å‬‬

‫‪ÃZ³Y€«–^e€»Ä]| ]|‹ÂmŠ°‬‬ ‫‪Š°f¨¿ZeZe‬‬ ‫‪|Ë‬‬ ‫‪|ˀ^]YZ//Ŋ°‬‬ ‫‪Š°f¨¿½YÁZZ¯|///Ì¿YÂeÖ//»º//f¨³‬‬ ‫‪Z¿Á{Â^¿Y{€]Öy‹į²Àm Z¼//‹¶Ë‬‬ ‫‪¶ Âve‬‬ ‫‪ d§Ö¼¿ŠÌ‬‬ ‫‪ŠÌaÂ¿Á‬‬ ‫‪{Y{Ä»Y{Y‬‬

‫‪s€‹Á{¶uÄ]¶ËZ¼ec{ d‡YÄËÁÁÕ{ZŸs€‹Á{ÕYY{½Y€ËYÄ»Z¿ÁµÁ|m‬‬ ‫‪ |ˁY{€b]¹Á{s€‹¶uÄ],µÁYs€‹[YÂm½{€¯­ZaZ]†b‡ÁÃ{€¯¶u{Y|»Z]YZÆu€‹YÖ°ËY|f]Y‬‬

‫‪É{ZŸµÁ|m‬‬ ‫{‪É‬‬ ‫‪µÁ m‬‬ ‫‪ʬ§Y‬‬ ‫ ·^‪,Ê¿|Ë{•Z¬¿Y Z//ź¿Zy…Z‬‬ ‫‪¶//a€//‡½Zf//‡€Æ‹Ê//zËZeÁZ//^Ë‬‬ ‫}‪ÃZŒ¿Z»€¯½Zf‡Y[ZÅ‬‬ ‫ ‪ Â//»MŠ¿Y{ |//‹€» ÃZ´//ËZm‬‬ ‫‪Êf‡{[ŻM‬‬ ‫ ¿‪ d//ŒÆ] €Ì³YÁÉZ¼Ì]Ê//ŸÂ‬‬ ‫‪†ÌÀe|uYÁ‬‬ ‫ ¿‪[Zf¯|Àq Ê¿ZŒ¿ \ˆqYÂ‬‬ ‫ ¿¨‪ ¹Z// —À¨//‡ Äf//ˆy†//‬‬ ‫‪½ÂŸ€§®‹‚a‬‬ ‫®‬ ‫ ‪ Ä¿Z]{YÊ][Z˜y {Z//»‰Á‬‬ ‫«‪‚»ÃZ¼‹ ‚Ì´Àq½Â¿Z‬‬ ‫ ‪{Â//y¥€//e{Yɂ//Ìq ¹Á‬‬ ‫{‪dÀ‡ž¼m ¾f‹Y‬‬ ‫ ]¸‪ZÅÊÅZ^e ±‚]€Æ¿ |À‬‬ ‫ ¿‪Ä ¸« ʣ¸‹ ½Y€fy{ÉY€]Ê»Z‬‬ ‫ ¿‪ÁÄ//ËZ»Á€§ ŠËZ//‡M YÂÀ//‹Z‬‬ ‫®‬ ‫‪®ŒnÀ³½Z]dy{ dˆa‬‬ ‫ Ÿ^‪ÉYÃ|¿€a €//¼¯ÁZa{Ê//‬‬ ‫¯‪Z§ÁZ]½YÂÌu YÁM‰ÂyÁ®qÂ‬‬ ‫®‬ ‫ ‡‪ ª//̬ŸÄÌ^//‹d//‡YÊ´À//‬‬ ‫Ÿ€[ ‪ÉZ°‹Ã|¿€a‬‬ ‫ »‪{Y|f»Y®ËÉYY{,ÁÄ]ÁÁ€]Y€] d¨—Ô» {Z‹¦¨z‬‬ ‫®‬ ‫‬ ‫ »‪½Y€Æe½Zf‡Z¼Ì] ‚Ì´¿Yº£ŠËZ¼¿ ʳ|ÀˆË¿Áɀ³ʌÀ‬‬ ‫ ]‪Y~´¿Â¿Z« ʧÔeÊËZ¼À̇º¸Ì§º¿Zy€´ËZ‬‬ ‫Ÿ¼‪É{Â‬‬ ‫ ]‪½|‹¶‡Âf»Z˽{€]ÃZÀaʐz‹Ä‬‬ ‫ ‪ʰ˄¸]²ÀÌ·€f»†Ë»ZiMY‬‬ ‫ »‪ʈ̸´¿Y€Ì¼“ ‚Ìq€Å¶Y É}M|a ÉZbˆ¯Zy¶v‬‬ ‫ ¿Œ‪Ê¿Zf‡Z]€Ì´¿Z¼¯ ½ZˀŸ dz‡ÃÁ|¿Y,c€ˆu ª¿ÁÁ½Z‬‬ ‫ ‹‪¦˜Ÿ¥€u Êf‡|Àe ½ZÀ¼‡½Zf‡Y{ɀÆ‬‬ ‫ ¿‪d»Ô» d‡Yž«YÁ½M{Ļ »c€”uÀ^¬»į½Y€ËYÊeZˁ€Æ‹¹Z‬‬ ‫¯‪|Ì^ŸÃZ³{Y Ã|ÀÀ‬‬ ‫ ‪½Z«€Ë Zf‡ÁY[Zf¯s€‹ d‹Â³‬‬ ‫ ¿‪ÉYÄ¿Zˆ§YÉYÃ|¿€a Äfze Ê¿Z»€§Z‬‬ ‫ ¯Œ‪€vÀ» ÄÅÓÂ‬‬ ‫]‪ZaZq\‡Y {€§Ä‬‬ ‫‪ÃZ¼‹Õ{ZŸµÁ|m¶u‬‬ ‫ ¯‪ Ä//ˆ¿Y€§ wZ‬‬ ‫»‪¹Â‡d¿ Ê»Zœ¿®ËÂ‬‬ ‫®‬ ‫ ‪ |//ËM{Â//yÃY€//¼Å‬‬ ‫‡‪{³€ˆa Ä¿Z»Z‬‬ ‫ ‪Á [Z//e Y~//£ †//a‬‬ ‫‪ Š¯Y€»{ɀƋ ½YÂe‬‬ ‫‪Y{€Å‚ËÉZÅÀŒu‬‬ ‫ ‪ ±‚//] ,Ã|//À³‬‬ ‫¯‪ ԗÉZÅÂË .d‡Zn‬‬ ‫]€©¿‪½Z]Ze,Ã|À‬‬ ‫ {‪½Z//m Y Ê¿Zf//‡Y‬‬ ‫‪ÊËZ°Ë€»Y®]¾ËZf‹Y‬‬ ‫®‬ ‫ ‪,½{Â//y …Â//ˆ§Y‬‬ ‫‪½|‹½Z¼ÌŒa‬‬

‫از یاد نبریم‪...‬‬

‫‪ÄËÁµÁ|m‬‬ ‫‪ÄËÁ‬‬ ‫‪µÁ m‬‬ ‫‪ʬ§Y‬‬ ‫ «‪Ê//¿Z¼·M ½Y|̬Ì//‡Â» ª//Ì‬‬ ‫»‪¥Á€ ‬‬ ‫ ‪ ÃÂÌ»±‚//]|^//‡ Y{€//aÀÆq‬‬ ‫‪ÄˀnÌ¿µÂa|uYÁ‬‬ ‫ ]‪½Zf//‡Y{ɀÆ//‹ ½YZ//]Á{Z//‬‬ ‫‪½|̌¯†¨¿ ¶Ì]{Y‬‬ ‫ ‡‪½Z//nËZ]}M ½Zf//‡Y { É|//‬‬ ‫‹€«‪Ê·Z¨‡Á¯ d¼œŸ Ê‬‬ ‫ ]‪ ɀ‡€ËÁŠ·Z] Ê·ZyÂe¥Â‬‬ ‫‪ž¼—Á€u‬‬ ‫ ‪ ZÀ//ˆË [Z//f¯ Y ¶//§ €//Å‬‬ ‫»‪´¿Yħ°‹ Äf‡{€‡ ZÌ·ÂzÌ·Z‬‬ ‫ §¬€‪ Á{Â//m { Ê//f¯€u ¹|//·Y‬‬ ‫¯‪ĸ]M¾ˆ¯YÁ¦‹Z‬‬ ‫ ‪ Ê//ˆÌŸÄ¿Z³Ã{YÁ{½ÂËYÂuY‬‬ ‫‡¬¦‪Č^uÃZ‹{Za Ä¿Zy‬‬ ‫ ‪¾fza{ l¿€˜//‹ÉZ//ÅÀƻY‬‬ ‫§€¿‪€]Y€]µÂ—…Z//̬» |ËMZ¯Ä]Ê//‬‬ ‫ ‡‪€f»Êf¿Z‬‬ ‫ ‪ ÉY|//ÀË{ Ä//·Z£‚] d//‡Âa‬‬ ‫]‪|«|À¸]ZËÁ{ Ã{ÂÆÌ‬‬ ‫ ‪Ê//ŸÂ¿ ¶//yY{ €//fa¯Ê//¸Å‬‬

‫»‪ÊÅZ‬‬ ‫ {‪€Ì¬§,ÃZrÌ] ½ÂÀm Za‬‬ ‫ »‪Ä¿ZyÄ¿Zf‡M ½Z³Z] ÁZ‡¦¨z‬‬ ‫ ‪Á€‹€e ÊfŒ¯€³Z¯ ½{ÁM|Ë|a‬‬ ‫ »‪¾—Á ½|‹€°À‬‬ ‫Ÿ¼‪É{Â‬‬ ‫ ‪ÉYÄ̯€eµZ¼¯Z‹ZˁYɀiY‬‬ ‫ ‪{`ËZ°‡YÀ˂mYZÆ¿MY|Ë{Áɂ»Ã{Y¿Zy½Zf‡Y{į¦·ÁÁZÌÀÌm€ËÁYɀiY‬‬ ‫‪d‡YZeÉZŵZ‡¾Ì]|À¸eZ°‡Y‬‬ ‫ ‪½{€¯ÃZa Êf¼Ì«d‡Âa Y|f‡Á{ Ä¿Zy‚b‹MÉ«Zq‬‬ ‫ ¯^‪d‡Y…Â]½Z¼Å €»€Æ‹ Z^¨·YY ÊËY€v€eÂ‬‬ ‫ ‪¥€uº¯ÃZ» ½Zˆ¿Y€°Ìa [Ây‬‬ ‫ Ÿ|{‪‰Á€§ÊÅZ»½Z»Z‡ d‡YÊ˳€aÄ¿ZŒ¿‰Y{ ZfŒÌa‬‬ ‫ ‪Ã|ÀÅ{cZn¿ €fq Ê]ÂÀmÀ¯µÂa‬‬ ‫ ‪¾f¨³¾z‡ÃZe¯ ª]Z‡ÉÁ‹ÉY‚³€^y ½ÂŸ€§€ËÁ‬‬ ‫ ¯‪Á€ˆyY¿²Àq l‬‬ ‫‪ÃZ¼‹ÄËÁµÁ|m¶u‬‬ ‫‪½|‹±‚] ‚ËÁ€a‬‬ ‫ §‪ Ã|ÀÀ¯½Y€ËÁ µZÀÌ‬‬ ‫‪dy{¶´Àm‬‬ ‫ «‪¶a ¾f//‡YM ÃÂ//Æ‬‬ ‫‪ɁÁ€Ìa‬‬ ‫ ‪ w€//‡ ‚//¸§ Ê//¸ÅY‬‬ ‫»¬‪‚ËÉZÅÄ¿Zy d·‚À»,¹Z‬‬ ‫‪†°ŸÉÁ‬‬ ‫ ]¸‪{Á Ä//¼·Z°»{Ê//‬‬ ‫§€‪ÉZŖyY ¶v» Ĉ¿Y‬‬ ‫»‪Ê¿Zf‡Z]¥Á€ ‬‬ ‫ ‹‪¾¸//‡Á½YƒZ°ÅZ//‬‬ ‫¿‪Ɉ¿Y€§Ã|ÀˆËÂ‬‬ ‫ ¿‪Ê//ˆÌ¸´¿Y Ã|À//ˆËÂ‬‬ ‫¯‪ZˆËÔ‬‬

‫‪Äv¨{¯Á{‡{Y|ŸYµÁ|m‬‬

‫یادها و خاطره‌ها‬

‫زن بالست ‪ ،‬اما الهي هيچ خانه اي بي بال نباشه !‬ ‫زن تا نزائيده دلبره‪ ،‬وقتيكه زائيد مادره !‬ ‫زن جوان را تيري به پهلو نشيند به كه پيري !‬ ‫زن راضي‪ ،‬مرد راضي‪ ،‬گور پدر قاضي !‬ ‫زن سليطه سگ بي قالده است !‬ ‫زن كه رسيد به بيست‪ ،‬بايد بحالش گريست !‬ ‫زنگوله پاي تابوت !‬ ‫زن و شوهر جنگ كنند‪ ،‬ابلهان باور كنند !‬ ‫زني كه جهاز نداره‪ ،‬اينهمه ناز نداره !‬ ‫زورش بخر نميرسه پالون خر را بر ميداره !‬ ‫زور داري‪ ،‬حرفت پيشه !‬ ‫زور دار پول نميخواد‪ ،‬بي زور هم پول نميخواد !‬ ‫زير اندزش زمين است و رواندازش آسمون !‬ ‫زير پاي كسي پوست خربزه گذاشتن !‬ ‫زير دمش سست است !‬ ‫زير سرش بلنده !‬ ‫زير شالش قرصه !‬ ‫زير كاسه نيم كاسه ايست ‪.‬‬ ‫زيره به كرمان ميبره !‬ ‫سال به دوازده ماه ما مي بينيم يكدفعه هم تو ببين !‬ ‫سال به سال دريغ از پارسال !‬ ‫سالها ميگذاره تا شنبه به نوروز بيفته !‬ ‫سالي كه نكوست از بهارش پيداست !‬ ‫سبوي خالي را به سبوي پر مزن !‬

‫‪46 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009‬‬

‫فال هفته‬ ‫فروردي�ن م�اه‪ :‬ایده های خوبی دارید اما ب��رای عملی کردن آنها باید‬ ‫دیگ��ران هم را تحت تاثیر قرار دهید ‪ .‬ش��اید در انجام کارها عجله کنید ‪.‬‬ ‫می توانید با اعتماد به نفس��ی که دارید موافقت به دست آورید تا تغییرات‬ ‫کوچکی در زمینه مسائل مالی ایجاد کنید ‪ .‬از آن جايي كه قوه درك بااليي‬ ‫داريد مي توانيد در زمينه مالي سرمايه گذاري كنيد و سود ببريد‪.‬‬ ‫ارديبهشت ماه‪ :‬افراد ديگر شايد بداخالق‪ ،‬بي حوصله و كسل باشند تنها‬ ‫بايد خودتان را كنترل كنيد و با اين روش از دعوا و بحث هايي كه ممكن‬ ‫است پيش بيايد جلوگيري مي كنيد‪ .‬هر نوع رابطه اي كه امروز ايجاد شود‬ ‫بعدا ً مشكل س��از مي شود‪ .‬در تعطیالت نمی توانید کارهای عملی زیادی‬ ‫انجام دهید‪.‬اما می توانید استراحت و تفریح کنید‪.‬‬ ‫خرداد ماه‪ :‬ش��ما مجبورید بحثی را آغاز کنید که در طی آن راجع به‬ ‫شخصی اطالعات بیشتر کسب کرده و بیشتر بدانید خصوصاً اگر فکر میکنید‬ ‫او را همانند کف دستتان می شناسید‪ .‬اگر اوقات فراغتی داشته باشید غرق‬ ‫در معماها و عجایبی خواهید شد که سلولهای خاکستری مغزتان را به کار‬ ‫میگیرند‪ .‬شما عاشق هر لحظه این کار خواهید شد‪.‬‬ ‫تير ماه‪ :‬در دو راهی هستید که آیا احتیاط کنید یا ریسک کنید‪.‬بخشی از‬ ‫وجودتان به دنبال چیزهایی است که آن ها را می شناسد و تجربه کرده است‬ ‫و بخش دیگر نیز به دنبال ناشناخته هاست‪.‬اگر کمی بیشتر به آن فکر کنید‬ ‫متوجه می شوید که نیازی به انتخاب هیچ کدام از آنها ندارید بلکه می توانید‬ ‫از هر دوی آن ها در زندگی تان استفاده کنید‪.‬‬ ‫مرداد ماه‪ :‬این هفته به هر كس��ي كه در گذشته توانائي هاي شما را قبول‬ ‫نداشته نشان مي دهد چقدر واقعاً قابل و قادر هستيد‪ .‬و يك نمايش قدرت به‬ ‫اجرا خواهيد گذاشت‪ .‬هم چنين‪ ،‬خيلي مراقب اموالتان باشيد‪ .‬مي دانيد كه‬ ‫افرادي در اطراف هستند كه سعي دارند سرتان كاله بگذارند‪.‬بنابراین مال‌تان‬ ‫را دودستی بچسبید تا بعدا پشیمان نشوید‪.‬‬ ‫شهريور ماه‪ :‬به دالیل خودتان شاید از یک توافق نامه دوری کرده اید اما‬ ‫امروز می توانید با اعتماد به جلو بروید ‪ .‬ممکن اس��ت وسوسه شوید که به‬ ‫جزئیات ساده اما مهم بی توجهی کنید زیرا فکر کردن به آنها حوصله تان را‬ ‫سر می برد‪ .‬این طرز فکر شما را به هیچ جا نمی رساند ‪ .‬بنابراین تالش کنید تا‬ ‫همه چیز با به دقت بررسی کنید ‪ .‬این کار در نهایت بسیار با ارزش است ‪.‬‬ ‫مهر ماه‪ :‬ارزش هاي شما ممكن است دست خوش تغييرات اساسي شود‬ ‫كه نه تنها شما‪ ،‬بلكه اطرافيان شما را نيز شگفت زده خواهد كرد‪ .‬مواردي‬ ‫كه تا به حال برايتان بس��يار مهم بوده ممكن اس��ت ناگهان جلوه خود را از‬ ‫دس��ت بدهند‪ ،‬يا روي مطالبي كار كنيد كه قب ً‬ ‫ال برايتان حتي ارزش دوباره‬ ‫فكر كردن را نداشت‪ .‬اين تجربه اي عالي است‪.‬‬ ‫آبان ماه‪ :‬زمان آن فرا رسیده که راجع به کارهای روزانه و شرایط کاری‬ ‫تان فکر کنید ‪ ،‬خصوصاً اگر آنها آن قدر خسته کننده هستند که میخواهید‬ ‫از دستشان فریاد بزنید‪.‬کارهای تکراری و وظایف همیشگی نیز اعصاب شما‬ ‫را خرد می کند‪ .‬برخی افراد عقیده دارند که زندگی همین است ولی شما‬ ‫مطمئن اید که خیلی سریع اوضاع تغییر کرده و بهبود خواهد یافت‪.‬‬ ‫آذر ماه‪ :‬احتمال يك اختالف عاشقانه بين شما و آن شخص خاص وجود‬ ‫دارد‪ .‬يكي از شما خيلي عيب جو و عصبي خواهيد بود و يا بطور آگانه يا غير‬ ‫عمدي سعي خواهد كرد كه ديگري را ناديده بگيرد‪ .‬اين كه اين مسئله فقط‬ ‫يك اختالف زودگذار باشد يا به يك مشكل بزرگ تبديل شود بستگي به‬ ‫اين دارد كه شما چقدر سرعت عمل در حمل اختالف نشان دهيد‪.‬‬ ‫دی ماه‪ :‬ستارگان تشویق تان می کنند تا در رابطه با چگونگی پیشرفت در‬ ‫هفته های آینده فکر کنید ‪ .‬با کسانی که اطالعاتی دارند یا می توانند شما را‬ ‫به چنین افرادی معرفی کنند صحبت کنید ‪ .‬دانش قدرت است بنابراین شاید‬ ‫در فکر اضافه کردن معلومات یا مهارت به گنجینه خود باشید در این مورد‬ ‫برای بدست آوردن تمامی اطالعات مربوط درنگ نکنید‪.‬‬ ‫بهمن ماه‪ :‬در حال حاضر جنگی بین احساس��ات و افکار شما درگرفته و‬ ‫احساس میکنید که در میان این دو دارید از هم پاره می شوید ‪ .‬در نیتجه ‪،‬‬ ‫نمی دانید که باید خیلی سرد باشید یا اینکه بسیار احساساتی عمل کنید‪ .‬شما‬ ‫بین دو بی نهایت این طرف و آن طرف می روید س��عی کنید حد تعادلی‬ ‫برقرار ساخته و قلب و مغزتان را با هم یکی کنید‪.‬‬

‫ایران در سال ‪1357‬‬

‫اس�فند ماه‪ :‬هفته دش��واری در پیش دارید زیرا از نظر احساسی با کسانی‬ ‫که در اطرافتان هستند فاصله دارید ‪ .‬انگار که خط ارتباطی بین شما از بین‬ ‫رفته است ‪ .‬اگر طوری رفتار کنید که انگار بین شما و دوستان تان فاصله ای‬ ‫هست ‪ .‬حتماً همین اتفاق می افتد ‪ .‬برای دوری از این موضوع طرز فکرتان را‬ ‫برایش بازگو کنید و از آنها بخواهید که در رابطه با شما صبور باشند ‪.‬‬


‫ﺟﺪﻭﻝ‬ ‫‪47‬ﺷﺮﺡ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ‬

‫ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﻫﺎﯼ ﺍﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫ﻃﺮﺍﺡﺟﺪﻭﻟﻬﺎ‪:‬ﺩﺍﻭﺩ ﺑﺎﺯﺧﻮ‬ ‫‪ ١٩/٣٠‬ﺍﻟﯽ ‪ ٢٠/٣٠‬ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ ‪ ٨٨٤٣٦٦٢٧‬ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪1388‬‬ ‫شهریور‬ ‫‪13‬‬ ‫جمعه‬ ‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪918‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ‪ ٠٩٣٥٥٠١٠٧٧٦‬ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺍﺛﺮﻱ ﺍﺯ‬ ‫ﺫﺑﻴﺢﺍﷲ ﺻﻔﺎ‬ ‫ﺷﻌﺮﻱ ﺍﺯ ﺷﺒﻨﻢ‬ ‫ﻣﺮﺯﻱ‬

‫ﺩﻭﺯﺥ‬ ‫ﺳﺎﺯ ﻭ ﺑﺮﮒ‬ ‫ﺍﺳﺐ‬

‫ﺍﺯﺑﻴﻦ ﻋﺰﻳﺰﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﺮﺡ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺭﺍ‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ ﺣﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﻭ‬ ‫ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺳﻮﺩﻭﮐﻮ ﻭ ﮐﺎﮐﻮﺭﻭ ﻧﻴﺰ ‪ ١‬ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ﻗﺮﻋﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ ﻫﺪﻳﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺭﺳﻢ ﻳﺎﺩﺑﻮﺩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬

‫ﻟﻨﮕﻪ‬

‫ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ‬

‫ﻧﻘﺶ‬

‫ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ‬

‫ﻛﻠﻤﻪ ﺟﻤﻊ‬

‫ﻣﻮﻱ ﺷﻴﺮ‬

‫ﻓﺎﻟﺒﻴﻦ‬

‫ﻓﺮﺍﺭ ﺣﻴﻮﺍﻥ‬

‫ﭘﺮﻧﺪﻩﺍﻱ‬ ‫ﺣﻼﻝ ﮔﻮﺷﺖ‬

‫ﭼﺮﺍﮔﺎﻩ‬

‫ﺳﻔﻴﺪ‬

‫ﺍﻡ ﺍﻟﺨﺒﺎﺋﺚ‬

‫ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺮﺩﻥ‬ ‫ﻣﺰﻩ ﻗﻨﺪ‬

‫ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﭼﺸﻢ‬

‫آيا ميدانس��تيد كه پل خواجو در زمان سالطين صفويه در اصفهان‬ ‫ساخته شده است ؟‬

‫ﺣﺮﺍﺭﺕ‬

‫ﺁﻏﺎﺯﻫﺎ‬

‫ﭘﺮﻭﺭﺵ‬ ‫ﺩﻫﻨﺪﻩ‬

‫ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ‬

‫ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺳﻴﺪ‬

‫ﻛﻠﻤﻪ ﺩﺭﺩ‬

‫ﺗﻠﺦ‬

‫آيا مي‌دانستيد كه گوش و بيني در تمام طول عمر انسان در حال رشد‬ ‫ميباشد و بزرگتر ميشود ؟‬

‫ﻗﺎﻋﺪﻩ‬

‫آيا مي‌دانستيد كه نام پايتخت قرقيزستان بيشکک است و مساحت‬ ‫آن از استان کرمان کمتر است ؟‬

‫ﺟﻤﻊ ﻗﺮﻳﻨﻪ‬

‫ﻧﻴﻜﺎﻥ‬ ‫ﺣﻮﺍﺱ‬

‫ﻣﻜﺎﻥ‬

‫ﻣﺠﺎﻭﺭ‬ ‫ﻋﻔﻮ ﻛﺮﺩﻥ‬ ‫ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺮﻧﺞ‬

‫ﺁﻫﻮ‬

‫ﺁﻓﺮﻳﺪﻥ‬ ‫ﮔﻮﺷﺖ‬ ‫ﺗﺮﻛﻲ‬

‫ﺍﺯ ﻧﻌﻤﺎﺕ‬ ‫ﺁﺳﻤﺎﻧﻲ‬

‫ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻔﻲ‬ ‫ﺭﻭﺩﺑﺎﺭ‬

‫ﺭﺟﺰ‬ ‫ﺩﻭﺑﻴﻦ‬

‫ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ‬ ‫ﺷﻬﺮ ﺟﻨﻮﺑﻲ‬ ‫ﻟﺠﺒﺎﺯﻱ‬

‫ﮔﭻ ﺑﺘﻮﻧﻪ‬

‫ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ‬

‫ﭘﻮﻝﭘﺮﺳﺖ‬

‫ﻣﻴﻮﻩ ﺧﻮﺏ‬

‫ﺻﺪﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ‬

‫ﺣﺮﻑ ﻧﺪﺍ‬

‫ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻲ‬

‫ﺟﻤﻊ ﺍﻳﻦ‬

‫ﺟﻐﺪ‬

‫ﺻﺎﺣﺐ‬

‫ﺁﺵ‬

‫ﺍﺯ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ‬

‫آيا مي‌دانستيد که کنگوکينشاسا همان کشور زئير ميباشد ؟‬

‫ﺷﮕﺮﺩ ﻛﺎﺭ‬

‫ﻛﻤﻚ‬ ‫ﻭﻱ‬ ‫ﻛﺸﻴﺶ‬

‫ﺳﺎﺯ ﺗﻴﺮﻩ‬

‫ﻭﻳﺮﺍﻧﻪ‬

‫ﺍﺯ ﺿﻤﺎﻳﺮ‬

‫ﺷﻬﺮ ﺗﺸﻨﻪﻫﺎ‬

‫ﻣﻴﻮﻩ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ‬

‫ﺟﺪ ﻭﻝ ﺳﻮﺩ ﻭﮐﻮ ‪٣٣٨٦‬‬ ‫ﺍﻋﺪ ﺍﺩ ‪ ١‬ﺗﺎ ‪ ٩‬ﺭﺍ ﺩ ﺭ ﻫﺮ ﺳﻄﺮ ﻭ ﺳﺘﻮﻥ ﻭ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎﯼ ﻛﻮﭼﻚ ‪ ٣٣‬ﻃﻮﺭﯼ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﺩ ﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻋﺪ ﺩ ﻓﻘﻂ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﺩ ﺭﺝ ﺷﻮﺩ ‪.‬‬

‫جدول سودوکو‬

‫‪٤‬‬ ‫‪٢‬‬

‫ﻋﻠﻒ ﺧﺸﻚ‬ ‫ﭘﺰﺷﻜﻲ‬

‫ﻫﺎﻣﻮﻥ‬

‫ﺩﻳﺪﻧﻲ‬ ‫ﻧﻈﺎﻣﻲ‬

‫ﺟﺎﻧﺐ‬ ‫ﺳﻨﻪ‬

‫ﺯﻫﺮ‬

‫ﻗﺪﻡ ﻳﻜﭙﺎ‬ ‫ﺩﺭﻭﺩ ﮔﻔﺘﻦ‬

‫ﻧﺖ ﺁﺧﺮ‬

‫‪٢ ٥‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪١‬‬

‫كل��ورادو‪ :‬يك مرد ب��ه تصور اينكه س��ارقي‪،‬‬ ‫دوچرخه پس��رش را سرقت كرده اس��ت‪ ،‬او را‬ ‫با خودرو زير گرفت‪ .‬اين مرد ميانس��ال در حال‬ ‫رانندگي در خيابان بود كه مشاهده كرد جواني‬ ‫ح��دودا ‪ 30‬س��اله در حال دوچرخه‌س��واري با‬ ‫دوچرخه‌اي اس��ت كه به نظر او به پسرش تعلق‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫اين مرد كه خيلي عصباني شده بود بدون اينكه‬ ‫كوچك‌ترين تالشي براي فهميدن اصل ماجرا‬ ‫انجام دهد با خودرو‪ ،‬جوان دوچرخه‌سوار را زير‬ ‫گرفت و او را نقش بر زمين كرد‪.‬‬

‫‪٦‬‬

‫‪٥‬‬ ‫‪٢ ٧‬‬

‫‪١‬‬ ‫‪٩ ٤ ٢‬‬ ‫‪٦ ٥ ٩‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٦ ٧‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪٨ ٢‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٥ ٤‬‬ ‫‪٦‬‬

‫دور دنیا ‪ ،‬عجیب ولی واقعی ‪...‬‬ ‫نيويورك‪ -‬اختالف خانوادگي يك زوج جوان‬ ‫موجب شد كه مرد خانواده براي رهايي از دست‬ ‫همسرش دست به سرقت بزند‪.‬‬ ‫اين مرد ‪ 39‬س��اله در سال ‪ 2007‬به بانك دستبرد‬ ‫زد و به اندازه‌اي اين اقدام را ناشيانه انجام داد كه‬ ‫پليس در مدت كوتاهي او را دس��تگير كرد‪ .‬اين‬ ‫مرد در مقابل ماموران هيچگونه مقاومتي از خود‬ ‫نشان نداد و به راحتي دستگير شد‪.‬‬ ‫ام��ا در حالي كه دوره حبس اين مرد رو به پايان‬ ‫اس��ت وي دليل سرقت از بانك را فرار از دست‬ ‫همسرش عنوان كرد‪ .‬او به خبرنگاران گفت كه‬ ‫با همسرش دچار اختالف شديدي است و عمدا‬ ‫دست به سرقت زده تا به زندان بيفتد و همسرش‬ ‫را نبيند‪ .‬پرونده جدايي اي��ن زوج در دادگاه باز‬ ‫اس��ت و آنها به زودي از يكديگر جدا خواهند‬ ‫شد‪.‬‬

‫‪٣‬‬

‫‪٢‬‬ ‫‪٣ ٧ ٦‬‬

‫‪١‬‬

‫در همين حال پليس س��ر رس��يد و هر دو طرف‬ ‫را به مركز پليس انتقال داد‪ .‬اما در حالي كه مرد‬ ‫خشن ادعا مي‌كرد اين جوان‪ ،‬دوچرخه پسرش‬ ‫را دزديده‪ ،‬مش��خص ش��د كه دوچرخه پسرش‬ ‫در پاركينگ خانه است و تنها اين ‪ 2‬دوچرخه به‬ ‫لحاظ ظاهري شبيه هم بودند‪ .‬دادگاه اين مرد را‬ ‫به پرداخت جريمه محكوم كرده است و او بايد‬ ‫رضايت جوان دوچرخه‌سوار را جلب كند‪.‬‬ ‫منهتن‪ :‬در حالي كه مبادل��ه پاياپاي كاال با كاال‬ ‫مدت‌هاس��ت كه منس��وخ شده و بش��ر از زمان‬ ‫اختراع پول از اس��كناس و س��كه ب��راي خريد‬ ‫كاالهاي مورد نيازش اس��تفاده مي‌كند‪ ،‬مردي‬ ‫تالش كرد در دنياي م��درن امروز از اين روش‬ ‫قديمي استفاده كند‪.‬‬ ‫گزارش‌ها حاكي از آن اس��ت كه اين مرد معتاد‬ ‫براي بنزين زدن به يك پمپ‌بنزين مراجعه كرد‬ ‫و از كارگر پمپ‌بنزين خواست باك خودرو‌اش‬ ‫را پر كند‪ .‬اما هنگامي كه باك خودرو پر شد او‬ ‫در مقابل چشمان بهت زده كارگر پمپ‌بنزين به‬ ‫جاي پول به او مواد مخدر داد‪.‬‬ ‫اين مرد كه بر اثر اس��تعمال مواد مخدر در حال‬ ‫عادي نبود با اصرار از اين جوان مي‌خواست كه‬ ‫ب��ه جاي پول‪ ،‬مواد مخدر را قب��ول كند‪ .‬اما اين‬ ‫ج��وان نپذيرفت و با پليس تماس گرفت‪ .‬به اين‬ ‫ترتيب مرد معتاد به هم��راه مواد مخدري كه در‬ ‫خودرو‌اش جاسازي كرده بود‪ ،‬دستگير شد‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫‪47 88‬‬

‫آيا مي‌دانس��تيد كه کش��ور بلغارستان از نصف اس��تان کرمان هم‬ ‫کوچکتر است ؟‬ ‫آيا مي‌دانس��تيد كه اندونزی چهارمين کشور پر جمعيت دنيا بعد از‬ ‫چين و هند و آمريکا مي باشد ؟‬ ‫آيا مي‌دانستيد که ايراني ها روزانه بطور متوسط حتي نصف استکان‬ ‫همشيرنــــــميخورند؟‬ ‫آيا مي‌دانستيد که شواهد نشان داده است که انسان از هفتاد هزار سال‬ ‫پيش لباس بر تن ميکرده است ؟‬ ‫آيا مي‌دانستيد که دود سيگار موجود در محيط بيشتر از مصرف مواد‬ ‫قندی در پوسيدگي دندانهای کودکان نقش دارد ؟‬

‫ﭼﺮﻧﻴﺸﻔﺴﻜﻲ‬

‫ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ‬

‫آيا مي‌دانس��تيد که زهر مار کبری بيش��تر بر روی مراکز تنفسی اثر‬ ‫کرده و باعث خفگی صيد می‌شود ؟‬

‫ﻣﭽﺎﻟﻪ‬

‫ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻛﻮﻩ‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎﺭ‬

‫آيا مي‌دانستيد که زمين از حيث بزرگي پنجمين و از حيث فاصله با‬ ‫خورشيد ‪ ،‬سومين سياره منظومه شمسي است؟‬

‫ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ‬ ‫ﻛﺘﺎﺏ‬

‫ﻳﺎﺭ ﻛﻠﻨﮓ‬

‫ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻫﺎ‬

‫آيا مي‌دانستيد که اسب ماده سي دندان و اسب نر سي و شش دندان‬ ‫دارد ؟‬

‫ﻋﺪﺩ ﺧﺮﺍﺏ‬

‫ﺯﻳﻮﺭ ﺯﻧﺎﻧﻪ‬

‫ﻛﻮﺷﺎ‬

‫آيا مي‌دانستيد كه بيش از صد ميليــــــــارد کهکشان تا به اکنون در‬ ‫جهان شناسايي شده اند ؟‬

‫ﻣﻨﻔﻌﺖ‬

‫ﺧﺮﺝ ﺗﻔﻨﮓ‬

‫آیا می‌دانستید که‪...‬‬

‫ﭘﺮﺳﺘﻮﻫﺎ‬

‫ﻣﻠﺘﻲ ﻛﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻳﻚ ﻣﻠﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﻏﺼﺐ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻧﻌﻤﺖ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ‬

‫ﺯﺍﻳﺪﻩ‬ ‫ﺣﻴﻮﺍﻧﻲ‬

‫ﺍﺛﺮﻱ ﺍﺯ ﻋﻤﺮﺍﻥ‬ ‫ﺻﻼﺣﻲ‬

‫ﻛﺎﻓﻲ‬

‫ﺗﻨﺒﺎﻥ‬

‫‪47 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009‬‬

‫آيا مي‌دانستيد که پروانه ها‪ ،‬چشم هاي مرکب دارند که تعداد آنها‬ ‫گاهي به هجده هزار مي رسد ؟‬ ‫آيا مي‌دانستيد که يک نوع پشه وجود دارد که در ثاتيه هزار بار بال‬ ‫ميزند ؟‬ ‫آيا مي‌دانس��تيد که نمک از پنج هزار سال پيش در سفره ما انسانها‬ ‫بوده است ؟‬ ‫آيا مي‌دانستيد که ستارگان آبي داغتر از خورشيد و قرمز ها سردتر‬ ‫از آن هستند ؟‬

‫بن��گالدش‪ :‬در حال��ي ك��ه معم��وال نقص فني‬ ‫هواپيما‌ها موجب تاخير در پروازش��ان مي‌شود‪،‬‬ ‫يك موضوع عجيب تاخيري ‪10‬س��اعته را براي‬ ‫يك فروند هواپيما به دنبال داشت‪ .‬اين هواپيما در‬ ‫آستانه برخاستن از زمين بود كه ميهماندار اعالم‬ ‫كرد پرواز مدتي تاخير خواهد داشت اما مسافران‬ ‫بيش��تر از ‪ 10‬س��اعت معطل ش��دند تا سرويس‬ ‫بهداشتي هواپيما تعمير شود‪.‬‬ ‫به گفته تكنسين پرواز‪ ،‬س��رويس بهداشتي اين‬ ‫هواپيما دچار مشكل ش��ده بود و از آنجايي كه‬ ‫طبق قوانين‪ ،‬پرواز در چنين شرايطي ممنوع است‪،‬‬ ‫بايد اين مشكل برطرف مي‌شد‪ .‬گفتني است اين‬ ‫هواپيما ‪ 5‬سرويس بهداشتي داشت اما همه آنها به‬ ‫دليل گرفتگي قادر به سرويس‌دهي نبودند‪.‬‬ ‫هرچند مس��افران اين علت را براي تاخيري ‪10‬‬ ‫ساعته مسخره توصيف مي‌كنند اما شكايت آنها‬ ‫پذيرفته نشده است و مقامات فرودگاه اين اقدام‬ ‫خلب��ان براي ممانعت از پرواز را صحيح ارزيابي‬ ‫كرده‌اند‪.‬‬

‫آيا مي‌دانس��تيد که اس��ترس تا ‪ 5‬برابر سيس��تم ايمني بدن را پايين‬ ‫مي‌آورد ؟‬ ‫آیا می‌دانستیدكه اگر تمام رگهاي خوني را در يك خط بگذاريم‬ ‫تقريبا ‪ 97000‬كيلو متر ميشود ؟‬ ‫آيا مي‌دانستيد که قويترين نيروهاي دنيا بترتيب عبارتند از ‪ :‬نيروي‬ ‫هسته اي ‪ ،‬الكترو مغناطيس و نيروي جاذبه ؟‬ ‫آيا مي‌دانس��تيد که ما حتي در روزهای ابری هم در معرض اش��عه‬ ‫بنفش خورش��يد مي باشيم ؟ بين هفتاد تا هش��تاد درصد از اين نور‬ ‫ميتواند به راحتي از ابرها ر ّد شوند !‬ ‫آي��ا مي‌دانس��تيد که خطر بيم��اري قلبي و س��رطان ري��ه در افراد‬ ‫غيرسيگاري كه در خانه در معرض دود سيگار اطرافيانشان هستند‪،‬‬ ‫بيست و پنج درصد بيشتراز ديگران است ؟‬ ‫آيا مي‌دانستيد که آب دريا بهترين ماسک زيباي پوست است ؟ البته‬ ‫بخاطر منيزيم و امالح معدني موجود در آب دريا ميباشد !‬


Reply with resume and salary expectations to Vancouver Management Fax: 604-263-2210 or E-Mail: vml@vml.bc.ca

KERRISDALE: KERRISDALE:Resident ResidentCaretaker Caretaker

required for well-maintained concrete building required for well-maintained concrete building with 43 self-owned suites. Duties include janitorial 1388 ‫ شهریور‬13 ‫ جمعه‬918 ‫ شماره‬.‫سال پانزدهم‬ 48 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009 with self-owned suites. Duties include janitorial ue number 887 Friday January 30, 2009 1387 ‫ﺑﻬﻤﻦ‬small 11 ‫ ﺟﻤﻌﻪ‬887 ‫ﺳﺎﻝ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ work,43light gardening, maintenance and work, light gardening, maintenance and small repairs. Vol. 15 Issue number 887 Friday January 30, 2009 Some knowledge of mechanical equipment 1387 ‫ ﺑﻬﻤﻦ‬11 ‫ ﺟﻤﻌﻪ‬887 ‫ﺳﺎﻝ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ asset. One bedroom suite. equipment repairs. an Some knowledge of mechanical Reply withanresume expectations to asset. and Onesalary bedroom suite. Vancouver Management ‫ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻮﺍﻫﺮﺁﻻﺕ‬ Reply with resume and salary expectations to Fax: 604-263-2210 Management or Vancouver E-Mail: vml@vml.bc.ca

55

55

،‫ قهوه‬،‫فال ورق‬

55

48

‫ستاره‌شناسی‬

«‫ ﻧﻘﺮﻩ ﻭ ﭘﻼﺗﻴﻨﻮﻡ‬،‫»ﻃﻼ‬

‫ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭﺗﺎﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻮﺩﻳﻮ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﻣﻴﻌﺎﺩ‬

Fax: 604-263-2210 ‫توسطمهتاب‬

KERRISDALE: Resident Caretaker or E-Mail: vml@vml.bc.ca KERRISDALE: Resident Caretaker

requiredforfor well-maintained concrete building required concrete building ‫آقایان‬ ‫م‌ها و‬well-maintained ‫برای خان‬suites. Duties with43 43self-owned self-owned include janitorial with suites. Duties include janitorial ‫ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﻴﻌﺎﺩ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ‬ work, light gardening, maintenance and small 921-4726 work, light gardening, maintenance and small )604(Some 982-0884 :‫ تلفن‬of mechanical repairs. knowledge of mechanical equipment equipment www.Miaad.ca Vol. 15 Issue number 887 Friday January repairs. 30, 2009 2009Someknowledge 30, 1387‫ﺑﻬﻤﻦ‬ ‫ﺑﻬﻤﻦ‬11 11‫ﺟﻤﻌﻪ‬ ‫ﺟﻤﻌﻪ‬887 887‫ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﺳﺎﻝﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ‬ ‫ﺳﺎﻝ‬ 1387 asset.One One bedroom suite. ananasset. bedroom suite. Replywith withresume resume and salary expectations Reply and salary expectations to to ‫مینا‬ ‫آرایش‬ ‫استودیو‬ Vancouver Management Vancouver Management Fax:604-263-2210 604-263-2210 Fax: E-Mail: vml@vml.bc.ca E-Mail: vml@vml.bc.ca ‫دالر‬or8or‫کوپ‬

55 KERRISDALE: Resident Caretaker

‫ﻛﻼﺱ‬ equired for well-maintained concrete building ‫ﺗﻮﺳﻂ‬ 43 self-owned suites. Duties include janitorial ork, light gardening, maintenance and small «‫ﻛﻼﺱﻫﺎﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰ »ﻭﻳﮋﻩ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ‬ irs. Some knowledge of mechanical equipment ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻧﻤﻨﺶ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ‬ ‫خیاطی وارنا‬ an asset. One bedroom suite. 55 «‫ﻛﻼﺱﻫﺎﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰ »ﻭﻳﮋﻩ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ‬ eply with resume and salary expectations to ‫ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻧﻤﻨﺶ ﺑﺎ‬ Vancouver Management «‫ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ‬ «‫»ﻭﻳﮋﻩﻛﻮﺩﻛﺎﻥ‬ ‫ﻧﻘﺎﺷﻰ»ﻭﻳﮋﻩ‬ ‫ﻫﺎﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰ‬ ‫ﻛﻼﺱﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﻮﻓﻖ‬ ‫ﺳﻴﻤﻴﻦ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪﻣﻮﻓﻖ‬ ‫ﺳﺎﻟﻬﺎﺗﺠﺮﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻧﻤﻨﺶﺑﺎ ﺑﺎﺳﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻧﻤﻨﺶ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻤﻴﻦ‬ Fax: 604-263-2210 ‫تعمیرات جزئی و کلی‬ ‫داخل و خارج ساختمان‬ ‫این مکان‬ or E-Mail: vml@vml.bc.ca

55 55

‫آپارتمان دوخوابه با دو سرویس‬ ‫ نقشه‬،‫ در پورت کوکیتالم‬،‫حمام‬ ‫ معاوضه‬،‫ فروش‬،‫خرید‬ ‫ ماهیانه‬،‫ با الندری مستقل‬،‫بسیار خوب‬ ‫با جواز و وسایل‬ ‫ از اول ماه اکتبر آماده‬،‫ دالر‬1100 ‫ هزار دالر‬100 ‫قیمت‬ .‫اجاره می‌باشد‬ Kenny 604-818-3328 Kevin 604-808-1858 ‫کمک نقاش‬ ‫به چند نقاش‬ light gardening, maintenance and‫و‬small repairs. Some knowledge ofwork, mechanical equipment ‫نزدیک کوکیتالم سنتر‬ Joseph 604-781-6228 ---------------------.‫نیازمندیم‬ ‫تجربه‬ ‫کمی‬ ‫داشتن‬ ‫با‬ an asset. Onerepairs. bedroomSome suite.knowledge of mechanical equipment ---------------------‫کار در کانادا‬an ‫سابقه‬ ‫ سال‬7 ‫بیش از‬ ،‫دفتر کار برای اجاره‬ 604-649-1288 asset. One Reply with resume and salary expectations to ‫ با‬bedroom suite. ‫ آالرم‬،‫ شامل هایدرو‬،‫اسکورفیت‬120 Reply with resume and salary---------------------expectations to Business For Sale )604( 728-8465 :‫تلفن‬ Vancouver Management ‫ در خیابان مارین درایو‬،‫و پارکینگ‬ Vancouver Management Coffee/Muffin near Seabus, Fax: 604-263-2210 )604( 945-4851 ‫در نورت ونکوور‬ Easy to learn. Opportunities or E-Mail: vml@vml.bc.ca Fax: 604-263-2210 for wholesales. You can do it. 604-986-4404 or E-Mail: vml@vml.bc.ca ،‫دوخت لباس‬ Vol. 15 Issue number 887 Friday January 30, 2009 Pleas call 778-889-5638 ---------------------‫دامن‬ ‫ کت و‬،‫شلوار‬ ---------------------KERRISDALE: Resident Resident Caretaker KERRISDALE: Caretaker ‫یک اتاق مبله در یک آپارتمان در‬ ‫‌ها تجربه‬building ‫ل‬building ‫با سا‬ required for for well-maintained well-maintainedconcrete concrete required ‫خیابان دوازدهم نورت‌ونکوور‬ ‫آرایشگاه مردانه برای فروش‬ with 43 43 self-owned self-owned suites. suites. Duties Duties include janitorial with include janitorial ‫در متد زیبای گرالوین‬ ‫ ترجیحا‬،‫به یک خانم غیرسیگاری‬ ،‫ النزدل‬،‫در خیابان دوم شرقی‬ work, light light gardening, gardening, maintenance maintenance and‫تعمیرات‬ small work, and small .‫دانشجو اجاره داده می‌شود‬ ‫لباس پذیرفته‬ ‫ هزار دالر‬20 ‫ قیمت‬،‫نورت‌ونکوور‬ repairs. Some Some knowledge knowledge of of mechanical mechanicalequipment equipment repairs. 604-980-8178 .‫می‌شود‬ ‫یا بهترین قیمت پیشنهادی‬ an asset. asset. One One bedroom bedroomsuite. suite. an ---------------------604-988-1412 )604( 317-1909 Reply with with resume resume and and salary salaryexpectations expectationsto to Reply ‫ هفته آگهی در‬3 604-960-0750 Vancouver Management Management Vancouver ‫نیازمندی‌هایپیوند‬ ---------------------Fax: 604-263-2210 604-263-2210 Fax: ،‫سه قطعه فرش بسیار نفیس‬ ‫ دالر‬20 ‫فقط‬ or E-Mail: E-Mail: vml@vml.bc.ca vml@vml.bc.ca or ‫ به علت مسافرت‬،‫ریزبافت‬ ،‫ کابینت‬،‫ نجاری‬،‫لوله‌کشی‬ .‫فوری به فروش می‌رسد‬ ،‫ لمینیت‬،‫ درای‌وال‬،‫بنایی‬ 604-939-2336 ‫ نصب درب و‬،‫ نقاشی‬،‫پارکت‬ ‫شانس اول را‬ ‫برای آگهی شما‬ ---------------------‫ شیشی و پرده‬،‫ قفل‬،‫پنجره‬

‫ دالر‬30 ‫ تا‬15 ‫رنگ‬ ‫به یک خانم باتجربه برای کار‬ KERRISDALE: Resident Caretaker ‫دالر‬ 65 ‫تا‬ 25 ‫مش‬ .‫نظافتمنزلنیازمندیم‬ required for well-maintained KERRISDALE: concrete buildingResident Caretaker 604-924-1410 ‫دالر‬ 5for‫ابرو‬-‫بند‬ required well-maintained concrete building with 43 self-owned suites. Duties include janitorial ---------------------with 43 self-owned suites. Duties include janitorial work, light gardening, maintenance small »‫کوکیتالم‬and ‫«واقع در‬

‫بیزنس دست دوم فروشی‬

)919(

)934(

)919(

)919(

)920(

(918)

)920(

)919(

)921(

)919(

‫رزرو شده است‬

‫ﻛﻼﺱﻫﺎﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰ »ﻭﻳﮋﻩ ﻛﻮﺩﻛﺎ‬ «‫ﻛﻼﺱﻫﺎﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰ »ﻭﻳﮋﻩ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ‬

604-921-4726

‫ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻧﻤﻨﺶ ﺑﺎ ﺳ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻧﻤﻨﺶ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ هفته آگهی در‬3 ‫نیازمندی‌هایپیوند‬ ‫ دالر‬20 ‫فقط‬ )604( 921-4726

«‫ﻛﻼﺱﻫﺎﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰ »ﻭﻳﮋﻩ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻧﻤﻨﺶ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ‬

‫با قیمت مناسب‬

778-235-2422 778-385-4340

)918(

‫ هفته آگهی در‬3 ‫نیازمندی‌هایپیوند‬ ‫ دالر‬20 ‫فقط‬

‫کالس های نقاشی‬ :‫زیر نظر‬ ‫مریم رئیس روحانی‬

‫به آنها بدهید‬

KERRISDALE: Residen

for well-maintained c ‫در‬required ‫ایرانیان تازه وارد‬ ‫بسیاری از‬ with 43 self-owned suites. Dutie :‫جستجویکارند‬ work, light gardening, mainten ،‫اداره‬ ،‫ کارگاه‬،‫در رستوران‬ repairs. Some knowledge of me ،‫ آژانس‬،‫ گاراژ‬،‫ فروشگاه‬،‫کارخانه‬ an asset. One bedroo ...‫کارواش و‬ Reply with resume and salary ‫ را به آنها بدهید‬Vancouver ‫شانس اول‬ Manage ،‫ کارگر‬،‫جویای کمک‬ ‫ اگر‬604-263-22 Fax: ‫ هستید؛‬... or ‫کارمند و‬ E-Mail: vml@vm

‫آگهی استخدام خود را‬ ‫در صفحه پر تردد نیازمندی های‬ .‫پیوند درج کنید‬ ‫ هم‬،‫ هم خانه‬،‫ همسر‬،‫جویای دوست‬ ‫صحبتهستید؟‬ ‫آیا وسایل خانه برای فروش دارید؟‬ ‫آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به‬ ‫درد دیگران می خورد؟ آیا به سفر‬ ‫ جویای همسفر هستید؟‬،‫می روید‬ ‫ جایی برای‬،‫چیزی برای فروش‬ ‫ حرفه و هنری برای عرضه‬،‫اجاره‬ ‫دارید؟‬ ‫جای شما در این صفحه‬ !‫خالی است‬

)604( 913-0015

«‫ﻛﻼﺱﻫﺎﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰ »ﻭﻳﮋﻩ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ‬

‫ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻧﻤﻨﺶ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ‬

‫ﺳﺎﻟﻦ ﺁﺭﺍﻳﺶ ﻭ ﺯﻳﺒﺎﻳﻰ‬

Talking Heads

‫ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻫﺮﺥ‬ ‫ﻭ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ‬

‫ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺁﺭﺍﻳﺸﻰ ﻣﻮ‬ ،‫ ﻫﺎﻯﻻﻳﺖ‬،‫ ﺭﻧﮓ‬،‫ﻛﻮﺗﺎﻩﻛﺮﺩﻥ‬ .... ‫ ﻭ‬Updo ،‫ ﻣﺶ‬،‫ﻓﺮ‬ .‫صندلی اجاره داده میشود‬ ‫ دالر‬350 ‫ماهيانه‬

‫زنانه‬/‫مردانه‬ Tel: 604.990.4110 #201-1819 Capilano Rd., N. Vancouver, BC V7P 3B5

‫با ما تماس بگیرید‬ )604( 921-4726


‫‪49‬‬

‫‪49 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009‬‬

‫سال پانزدهم‪ .‬شماره ‪ 918‬جمعه ‪ 13‬شهریور ‪1388‬‬

‫ﻋلیرﺿا فراستی‬

‫مﺸاور باتﺠربه امور ﻛنﺴولی‬

‫ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺠﻮﺯ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍﻳﻰ ﺷﺮﻋﻰ ‪29140‬‬ ‫ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ‪) :‬ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ(‬ ‫‪PR Card, Citizenship, Sponsorship‬‬

‫مﺸاور مﺠاز خرید و فروﺵ امﻼﻙ‬ ‫‪#202-1410 Marine Drive, North Vancouver V7P 1T6‬‬

‫‪Fax: (604) 990-1555‬‬

‫ﺳﺎﻟﻦ ﺁﺭﺍﻳﺶ ﻭ ﺯﻳﺒﺎﻳﻰ‬ ‫ليال ‪Makeup Artist‬‬

‫‪Tel: (604) 904-5666‬‬

‫‪Talking Heads‬‬

‫با ده سال سابقه كار در مونترال و ايران‬

‫ﮔﺮﻳﻢ ﻋﺮﻭﺱ‬ ‫ﺁﺭﺍﻳﺶ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﺁﺭﺍﻳﺶ ﻣﻮ‬ ‫ﺑﻨﺪ ﻭ ﺍﺑﺮﻭ‬ ‫ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺁﺭﺍﻳﺸﻰ ﻣﻮ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ‬

‫برای خانمها‬ ‫و خانمهای باحجاب‬

‫‪Tel: 604.990.4110‬‬

‫‪#201-1819 Capilano Road, North Vancouver‬‬

‫ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰ ﺁﺏ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺁﺭﻳﺎ‬

‫‪OUT DESIGN‬‬

‫ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻭﻳﺲ‬ ‫ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ‬

‫‪Railing, Gate, Hand Railing,‬‬ ‫‪Security Bar, Painting & Tiling‬‬

‫‪Call for FREE Estimate‬‬

‫‪FREE ESTIMATE‬‬

‫‪(604) 897-7334‬‬

‫‪604.722.2601‬‬ ‫ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ‬ ‫ﻣﻮژﺍﻥ‬

‫‪604-980-2280‬‬ ‫‪604-986-8040‬‬ ‫‪604-318-5517‬‬

‫ﻣﮋﺍﻥ‬

‫ﺳﻴﻤﺎ ﺣﻤﺰﻩ‬ ‫ﺭﺍﺣﻴﻞ‬

‫‪Fully Licensed‬‬

‫)ﻏﻔﺎﺭﻯ(‬

‫)ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻰﻭﺭﻳﺎﺿﻰ(‬

‫ﺟﻤﺎﻝﺍﻟﺪﻳﻦ ﺟﻤﺎﻟﻰ‬

‫‪604-464-8759‬‬ ‫‪604-926-5416‬‬ ‫‪604-505-6631‬‬

‫ﺍﻟﻬﻪ ﺳﺎﺩﺍﺕ ﺁﻝﺍﺣﻤﺪ‬

‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﻨﺴﻮﻟﻰ )ﻣﻬﺮﺍﻥ( ‪987-1413‬‬ ‫‪604-904-5666‬‬ ‫ﻓﺮﺍﺳﺘﻰ‬

‫‪778-389-7615‬‬ ‫‪604-461-6777‬‬

‫ﺳﻠﻮﻛﻰ‬ ‫ﺻﺮﺍﻓﻰ ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ‬

‫ﺭﺍﺩ )ﺷﺠﺮﻩ( ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ‪604-988-5562‬‬

‫‪604-644-8960‬‬ ‫ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ‬ ‫‪604-537-3525‬‬ ‫ﺍﻃﻠﺲ‬ ‫‪604-805-7670‬‬ ‫ﻳﻮﺳﻒ‬ ‫‪604-779-4825‬‬ ‫ﺳﺎﻥ ﺭﺍﻳﺰ‬ ‫‪778-995-0000‬‬ ‫ﺳﻴﺎﻣﻚ ﺻﺎﻟﺤﻰ‬ ‫ﻭﻧﻜﻮ ﺩﺭﺍﻳﻮﻳﻨﮓ ﺍﺳﻜﻮﻝ ‪604-351-4280‬‬ ‫ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺩﻫﺨﺪﺍ ‪604-913-0601‬‬ ‫ﻛﻼﺱﻫﺎﻯ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﺳﻮﺭﻯ ‪604-585-9921‬‬ ‫‪604-433-6601‬‬ ‫ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻧﻴﺮﻭﻳﻰ‬ ‫‪604-985-6863‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻘﺎﻩ ﺍﻭﻳﺴﻰ‬ ‫‪604-258-7440‬‬ ‫ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺧﻴﺎﻡ‬ ‫‪604-261-6564‬‬ ‫ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ‬

‫ﺍﻳﺰﻭﮔﺎﻡ‪ ،‬ﺳﻘﻒ ﻭ ﺑﺎﻟﻜﻦ‬

‫ﺭﻫﺎﻡ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻚ‬

‫‪778-389-7615‬‬

‫ﺭﺿﺎ ﻣﺼﺒﺮﻳﺎﻥ‬ ‫ﻛﺎﻣﻴﻦ ﻣﻤﻘﺎﻧﻰ‬

‫‪984-7715‬‬ ‫‪778-833-1296‬‬

‫‪Alpha Renovation‬‬

‫‪904-7626‬‬ ‫‪803-2903‬‬

‫‪Vancouver Cleaning‬‬

‫‪763-3415‬‬

‫‪778-898-4342 Aria Moving Company‬‬

‫ﭘﺮﻭﻳﺰ ﻧﺰﺍﻛﺘﻰ )ﺁﻭﺍﺯ( ‪604-913-3486‬‬ ‫‪604-983-0015‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻪ ﻣﻠﻰ ﭘﺎﺭﺱ‬ ‫ﺑﻬﻤﻦ ﺧﺴﺮﻭﻯ )ﺗﻨﺒﻚ‪،‬ﺳﻪﺗﺎﺭ( ‪604-464-4701‬‬ ‫‪778-891-1541‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ )ﺗﻨﺒﻮﺭ(‬ ‫ﻋﻠﻰﺣﻖﺑﻴﻦ )ﭘﻴﺎﻧﻮ‪ ،‬ﺍﺭگ( ‪604-649-9744‬‬ ‫ﺩﻛﺘﺮﻣﻨﺸﻮﺭﻯ )ﭘﻴﺎﻧﻮ‪ ،‬ﺍﺭگ( ‪604-990-9903‬‬ ‫ﻣﺮﻳﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ )ﻧﻘﺎﺷﻰ( ‪604-913-0015‬‬ ‫ﻧﻴﻤﺎ ﻗﺎﺋﻤﻰ )ﺳﻨﺘﻮﺭ‪،‬ﺩﻑ( ‪604-771-6565‬‬ ‫‪604-224-0011‬‬ ‫ﺭﻗﺺ ﺁﺗﺶ‬ ‫ﻣﻬﺮﺩﺧﺖ ﻣﻬﻴﺞ )ﺳﻪﺗﺎﺭ( ‪604-377-0870‬‬ ‫ﺑﺪﻳﻌﻰ )ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺁﺑﺮﻧﮓ( ‪604-518-8387‬‬ ‫ﺑﺪﻳﻌﻰ )ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺁﺑﺮﻧﮓ( ‪604-518-8387‬‬ ‫ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥﻣﻨﺶ )ﻧﻘﺎﺷﻰ( ‪778-238-2142‬‬ ‫ﺟﻤﺎﻝﻃﺒﺴﻰﻧﮋﺍﺩ )ﻃﺮﺍﺣﻰ‪،‬ﻧﻘﺎﺷﻰ( ‪778-388-2498‬‬ ‫ﺍﺷﺮﻑﺁﺑﺎﺩﻯ )ﺗﺎﺭ‪،‬ﺳﻪﺗﺎﺭ( ‪604-375-1272‬‬

‫ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻭﻧﻜﻮﻭﺭ‬ ‫ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﺑﻰﺳﻰ‬ ‫ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﻴﻬﺎ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ‬ ‫ﭘﻴﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ‬ ‫ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ‬

‫)ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺭﺳﻤﻰ(‬

‫ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ‬

‫‪604-960-1015‬‬

‫ﻣﻴﺘﺮﺍ‬

‫)ﻗﻬﻮﻩ ﻭ ﺗﺎﺭﻭﺕ(‬

‫‪604-921-6440‬‬

‫ﻓﺮﺍﺳﺘﻰ‬ ‫ﭘﺮﻭﻳﺰ ﺷﺮﻳﻒﻧﮋﺍﺩ‬

‫‪604-904-5666‬‬ ‫‪604-839-7279‬‬

‫‪921-4726‬‬ ‫‪464-9433‬‬ ‫‪697-0344‬‬ ‫‪899-3646‬‬ ‫‪990-0031‬‬ ‫‪984-7222‬‬ ‫‪270-6946‬‬


50 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009

LOCAL NEWS CANADA, BC, VANCOUVER

1388 ‫ شهریور‬13 ‫ جمعه‬918 ‫ شماره‬.‫سال پانزدهم‬

B.C. budget forecasts $2.8 billion deficit, higher debt, increases medical premiums

String of 7-Eleven robberies has Vancouver cops worried The Province- They may be a little too convenient — at least for thieves looking for late-night access to cash and cigarettes. Since mid-July, police have logged 21 robberies, or attempted robberies, at 7-Eleven stores across Vancouver, according to police spokeswoman Const. Anne Longley. Since January, the convenience stores have been hit 52 times. “This is an unusual number between July 15 and Aug 31, having 21 robberies — all cigarettes and cash,” Longley said. Monday morning, two different 7-Eleven locations were targeted, possibly by the same man, Longley said. At 3:30 a.m., a man in a dark hoodie and ball cap used a hammer to threaten a clerk at the store at 984 West Broadway. After robbing the store of cash and cigarettes, the thief fled down the lane. Twenty minutes later, a quickthinking clerk at the 7-Eleven on Main Street and East 14th Avenue noticed a suspiciouslooking man in a dark hoodie and baseball cap outside the door. The clerk locked the door and called 911. The man was gone by the time police arrived, but officers found he had discharged pepper spray outside the doors before fleeing. No 7-Eleven staff were injured in Monday’s incidents, but two clerks have been assaulted during two earlier robberies. “There’s more than one group involved in these [robberies], so despite the arrests last week, they are continuing,” Longley said. Last Wednesday, police arrested two people in connection with a robbery of a 7-Eleven on West 6th Avenue.

The couple — a man and woman — brought garbage bags with them and held the staff at bay while they loaded up with cash and cigarettes. Leonella Wadhams, a 22-yearold Chilliwack resident, and Leroy Curtis Catcheway, a 21-year-old from Vancouver are charged with robbery and possession of stolen property. Victor Chung, 7-Eleven Canada’s loss prevention manager, said the company is concerned about the number of recent robberies. The company has 27 stores in Vancouver, 74 across the Lower Mainland. “It seems to be a group of thieves that has become more active of late,” Chung said. “The number is cause for concern. “We’re working with police to prevent more robberies from happening and doing everything we can to protect the safety of our staff and customers.” He said the stores are designed to deter thieves, and staff are trained not to provoke people intent on robbing them. “Obviously, that number of robberies stands out,” Chung said. “It’s a group of people that seems to be inflicting the most damage right now.”

Most crime down says VPD The Province- Vancouver’s crime rate dropped six per cent in 2008 but attempted murder rates climbed, according to statistics released Friday. “Violent crime continues to be a major concern for us, registering only a small drop from [2007],” Chief Jim Chu said Friday as his department released its 2008 annual report. Violent crimes fell by a mere 0.6 per cent, with attempted murders up to 21 per cent in 2008 compared to 2007. Violent crimes include murder, attempted murder, sexual offences, assaults and robberies. Drug crimes fell 13.2 per cent while property crimes dropped 7.8 per cent. Police credited the bait-car program with a 25 per cent drop

in car thefts, while break-andenters dropped 12 per cent. Traffic infractions were down four per cent and accidents rose 10.4 per cent. “When you consider that we had 2,836 collisions in 2007 and that ballooned to 3,158 last year, it is surprising that the actual number of people killed on our city streets dropped from 25 to 19,” Chu said. Chu referenced a fatal accident last week when a truck driver struck a mother and two-year-old girl in a downtown-Vancouver crosswalk. The toddler died on scene and the mother remains in hospital. Chu said the department plans on introducing new traffic safety campaigns in the coming days.

50

The Canadian Press - he B.C. government, saying the province is facing the greatest economic crisis in a generation, tabled a budget Tuesday that forecasts a deficit almost six times higher than it anticipated earlier this year. It also increases personal health insurance premiums and reveals a drastically shrinking economy. The slide into hard times has been fast and deep, said Finance Minister Colin Hansen, who saw expected government revenues - taxes and energy resources - decline by $2 billion. It also marks a return to the cost-cutting budgets the Liberals delivered in the years after they were first elected in 2001. But while voters gave the party an overwhelming mandate for change then, decimating the Opposition NDP to two members, there was little indication things would be so dire before the election this past May. The budget is almost a complete revision of last February’s budget that barely hinted at the depth of the economic malaise facing British Columbia. Then, the deficit was forecast at $495 million, but now the government predicts it will be $2.8 billion in the red - a B.C. record, topping the $2.6 billion deficit in 2002. “Nothing’s changed for me about how I feel about deficits,” said Premier Gordon Campbell, who said earlier he hates deficits because they place financial burdens on the children of British Columbia. “I’m probably more disappointed in that than you are.” Last February, the government predicted its books would balance in two years but now the Liberals say they’ll need an extra two years. Then, the government predicted the economy would contract by .9 per cent but now the Liberals say the shrinkage will be 2.9 per cent. “One year ago, who would have thought that General Motors would end up being owned by government?” said Hansen. “Who would have imagined the U.S. government taking over major banks, or the province of Alberta - debt-free for more than a decade - facing a deficit of more than $6.9 billion?” Hansen’s forecast of four

years of deficits forces the government to amend for the second time this year its law that outlaws deficit budgets so it can run more deficits. “We now expect to return to a balanced budget in 2013,” he said. Hansen said the economic decline, recession and current events, including the worst forest-fire season on record, forced the government into deficit financing after five balanced budgets in a row, multiple billion-dollar surpluses and record job creation numbers. But he was forced to defend his government’s credibility from accusations the Liberals knew before the election that finances were in much worse shape than they let on. Hansen said that during the election he received a briefing from his deputy minister that included an off-handed comment that “revenues were down between $200 million and $300 million.” But he said he said he believed the government could handle that shortfall and it didn’t warrant a major overhaul or announcement. Hansen said on May 12, election day, finance ministry bureaucrats had produced a revised analysis of government revenues, though he didn’t elaborate on what that analysis indicated. Campbell said later he knew about the revenue declines but believed they could be handled as government was on an efficiency and cost-cutting search. “I was not frankly aware of what the impacts were in terms of revenues,” he said. “I had heard the revenues were coming off, yes, maybe the week before the election.” Campbell was widely quoted during and after the election that he promised the B.C. budget deficit would not exceed $495 million. He said in hindsight he should have prefaced all his economic comments with: “we are living in very unpredictable times.” Opposition New Democrat Leader Carole James said the Liberals should have told British Columbians during the election that government revenues were eroding. “This government didn’t want to admit their deficit was wrong and now we’re all paying the price,” she said.

Hansen said revenues started to slide drastically in the weeks following the May election, losing more than $1 billion from income taxes and the same amount from natural resource payments. “In total, we are facing a loss of $2 billion in expected revenues in the current fiscal year,” he said. Arts, culture and social groups are facing cuts as well as most government ministries. The B.C. Association for Charitable Gaming is threatening to sue the government for cutting what it says are three-year guaranteed grants from gaming revenues. Environmental groups say the Liberals are cutting into environmental protection measures while increasing support for the oil and gas industry, undercutting it’s nurtured green image. Hansen also said the government will increase medical service plan premiums for most British Columbians, but the costs will decrease for seniors and lowincome families. Effective Jan. 1, 2010, the premiums will increase by about six per cent, a maximum of $3 per month for single people and $6 per family. On the spending side, the government is increasing the basic personal income tax credit to $11,000 from $9,373, an increase of 17 per cent effective Jan. 1, 2010. Fighting forest fires now is budgeted to cost more than $400 million, higher than 2003, the year fire devastated Kelowna and the B.C. Interior. The government will spend extra $80 million to combat the H1N1 flu virus and plans for all-day kindergarten are also back on the agenda. Although full-day kindergarten was introduced last year, it was not accounted for in the

budget released in February and the government hinted that hard times meant it was an unaffordable luxury. But the Liberals now say they will spend $151 million this year to ensure half of British Columbia’s five-year-olds can opt for full-day kindergarten next year, with the remaining following in 2011. It’s unclear how the government will decide which half. Hansen used full-day kindergarten as an example of how families will benefit financially from this budget, an apparent effort to offset some of the anger from British Columbians over the 12-percent HST, a combination of the provincial sales tax and the federal GST. Though the tax has sparked talk of a recall campaign, Hansen said it will encourage investment, lower production costs and increase wages, Hansen said. “It means more jobs,more growth, and, over time, higher revenues from resource royalties and business taxes to support services we all depend on like health care and education,” he said. “In the short term, consumers will face higher prices for some goods and services.” Past experience shows savings to business and industry are passed on to consumers, he maintained. The province received $1.6 billion from Ottawa to switch to the HST, of which the government put $750 million towards the current budget, he said. James said the budget hits British Columbians with two tax increases: the HST and MSP increases. The province’s debt rises from $42 billion to $52 billion in 2012.

Canadians will get flu shots, safely and in time The Province- Federal Health Minister Leona Aglukkaq took aim at critics of Canada’s swine flu vaccine strategy Wednesday and rejected outright the suggestions that Canada is lagging behind. “There have been reports implying that Canada has been slow off the mark in placing its H1N1 vaccine order, that our production schedule is not sufficiently aggressive or that our regulators are being overly cautious. Those reports are simply wrong,” Aglukkaq told a news conference here, shortly after opening a two-day conference on the pandemic. Aglukkaq said Canada will have its vaccine around the same time as other countries and that it will be safe and effective. “We will not cut the corners and we will meet our commitments,” she said. It was the second straight day that federal health officials defended Canada’s vaccine

strategy, following a critical editorial in the Canadian Medical Association Journal that appeared Monday. The editorial questioned Canada’s decision to order a vaccine with an adjuvant, a booster that allows for more vaccine to be produced, and said that decision is slowing down the approval process. Aglukkaq and Chief Public Health Officer Dr. David Butler-Jones emphasized that vaccine production is on track and that Canada has followed recommendations from the World Health Organization in developing the vaccine strategy. Canada’s vaccine strategy is on the agenda at the two-day conference in Winnipeg, where Aglukkaq and Butler-Jones gave the opening remarks, along with Manitoba’s health minister and the head of the country’s national microbiology laboratory where much of the work on the swine flu virus is being co-ordinated.


51 PAIVAND Vol. 15 Issue 918 Friday September 4, 2009

US Would Consider A New Iranian Nuclear Proposal

VOA -The Obama administration said Tuesday it would review any new Iranian proposal on its nuclear program seriously and with mutual respect. Iran’s nuclear negotiator said earlier Tehran has revised proposals and is ready to re-engage on the nuclear issue with major world powers. The State Department says no new Iranian proposal has been conveyed to the United States or other countries that have been involved in nuclear talks with Tehran.

But U.S. officials are not dismissing the prospect of new talks with Tehran, and say a constructive Iranian response to a big-power nuclear offer earlier this year would be welcome. Last April, the United States, along with other permanent U.N. Security Council member countries and Germany, the P5+1, offered Iran a revised package of economic and other incentives for Tehran to halt uranium enrichment and return to negotiations over its nuclear program.

UN says Iran nuclear threat exaggerated

Reuters - Iran is not going to produce a nuclear weapon any time soon and the threat posed by its atomic programme has been exaggerated, the United Nations nuclear watchdog chief said in a published interview. The west suspects Iran wants to develop a nuclear weapons capability under the guise of a declared civilian atomic energy programme. Tehran rejects the charge, saying its uraniumenrichment programme is a peaceful way to generate electricity. Mohamed ElBaradei, directorgeneral of the International Atomic Energy Agency, said there was no concrete evidence that Tehran had an ongoing nuclear weapons programme. “But somehow, many people are talking about how Iran’s nuclear programme is the greatest threat to the world. In many ways, I think the threat has been hyped,” he told the specialist Bulletin of the Atomic Scientists. ElBaradei said there was concern about Iran’s future nuclear intentions and that the Islamic republic needs to be more transparent with the Vienna-based UN nuclear watchdog. “But the idea that we’ll wake up tomorrow and Iran will have a nuclear weapon is an idea that isn’t supported by the facts as we have seen them so far,” said ElBaradei, 67, who will step down in November after 12 years in office. The interview was conducted

in July but released late on Tuesday. Last week, an IAEA report lent some weight to western intelligence reports that Iran had studied ways to make atom bombs although the agency has repeatedly said it does not have concrete proof of a weapons agenda. Iran has refused to provide documentation, access to sites or to nuclear officials for interviews, which the IAEA has requested to reach conclusions about the intelligence materials. In the interview, ElBaradei said there was an urgent need to follow up on US President Barack Obama’s proposal for a dialogue between Washington and Tehran, but that resorting to harsher sanctions against Iran if it does not engage would achieve little. ElBaradei said he had gleaned from experiences dealing with North Korea and Iraq that dialogue was a more effective tool than sanctions. He was not talking about a specific country. “Another lesson is to use sanctions only as a last resort and to avoid sanctions that hurt innocent civilians. As we saw in Iraq, sanctions only denied vulnerable, innocent civilians food and medicine,” he said. Iran’s chief nuclear negotiator was quoted on Tuesday as saying that Tehran has prepared an “updated nuclear proposal” and is ready to talk to world powers. The west has said it is still waiting for details. Germany is to host highlevel talks on Iran’s nuclear programme on Wednesday with the US, China, France, Britain and Russia. Western powers are expected to push China and Russia to back a fourth round of UN sanctions that could target Iran’s vital energy sector.

The Obama administration, with backing from key European allies, has warned of tougher sanctions against Tehran if a negotiating impasse continued through end of this month. Earlier Tuesday in Tehran, Iranian nuclear negotiator Saeed Jalili said Iran has developed a revised set of proposals on the nuclear issue and is ready to hold talks with world powers to ease common concern. At a news briefing, State Department Spokesman Ian Kelly said no new Iranian ideas had yet been conveyed to the P5+1 but said they are ready to give any proposal serious consideration. “We would review any proposal that they give us seriously and in the spirit of mutual respect. We would welcome the Iranian government’s constructive response to the P5+1, to their April 2009 invitation to meet face-to-face,” he said. “Moving forward, these discussions could begin to bring Iran into compliance with its international obligations and create confidence in the exclusively-peaceful nature of its nuclear program,” said Kelly. Iran says its massive enrichment program is solely to produce fuel for civilian power plants, but U.S. officials, among others, believe Iran is trying to develop nuclear weapons. The apparent Iranian overture for talks came as senior diplomats of the P5+1 prepared to meet Wednesday in Frankfurt on the nuclear issue. It is also expected to be a major topic on the sidelines of the U.N. General Assembly later this month in New York. Under questioning here, spokesman Kelly said the conciliatory gesture from Tehran may well be just a maneuver by Tehran to try to diminish international support for tougher sanctions in advance of the Frankfurt meeting and New York discussions. He said skepticism about Iranian motives was reinforced by a report last week by the International Atomic Energy Agency that Iran is continuing to expand its nuclear program and has refused to adequately account for past activity that appears weapons-related. Kelly none the less said the P5+1 has offered Iran a path to becoming a full and respected member of the world community and said it remains to be seen if Tehran will choose that path. On a related issue, Kelly said he has every reason to expect that Iranian President Mahmoud Ahmadinejad will be granted a visa to attend the U.N. General Assembly meetings in keeping with the United States’ legal obligations as the U.N. host country. Mr. Ahmadinejad has addressed the U.N. in each of the last several years. But there have been calls from some members of U.S. Congress to bar him this year because of the Tehran government’s crackdown on crowds protesting the Iranian leader’s disputed re-election in June.

1388 ‫ شهریور‬13 ‫ جمعه‬918 ‫ شماره‬.‫سال پانزدهم‬

51

Purge of Iranian Universities Is Feared

The New York Times - As Iran’s universities prepare to start classes this month, there is growing concern within the academic community that the government will purge political and social science departments of professors and curriculums deemed “un-Islamic,” according to academics and political analysts inside and outside Iran. The fears have been stoked by speeches by the supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, and by President Mahmoud Ahmadinejad, as well as by confessions of political prisoners, that suggest that the study of secular topics and ideas has made universities incubators for the political unrest unleashed after the disputed presidential election in June. Ayatollah Khamenei said this week that the study of social sciences “promotes doubts and uncertainty.” He urged “ardent defenders of Islam” to review the human sciences that are taught in Iran’s universities and that he said “promote secularism,” according to Iranian news services. “Many of the humanities and liberal arts are based on philosophies whose foundations are materialism and disbelief in godly and Islamic teachings,” Ayatollah Khamenei said at a gathering of university students and professors on Sunday, according to IRNA, the state news agency. Teaching those “sciences leads to the loss of belief in godly and Islamic knowledge.” For years, the study of subjects like philosophy and sociology has been viewed suspiciously by Iranian conservatives. During the earliest days of the Islamic Revolution, the nation’s leaders closed universities and tried to sanitize curriculums to fit their Islamic

revolutionary ideology. The efforts ultimately failed under the weight of more pragmatic forces eager to engage with Western economies, and a student population hungry for contemporary ideas and contact with the West. But that failure never healed the ideological differences that have made it impossible for the nation and its hybrid elected and religious institutions to agree on one course, even one identity. In recent years, academics who attended conferences abroad, or took part in cultural exchange programs, were often vilified at home or viewed suspiciously. Some were arrested on charges of trying to organize a soft revolution. The recent speeches by the country’s leaders suggest that they may no longer be willing to live with such ambiguity after months of unsuccessfully trying to extinguish the political and social crisis set off by the election. “Iran is going through a crisis of legitimacy for the regime, and the crisis is based on the regime’s inability to respond to the demands for reform from the increasingly youthful population,” said Mark Fitzpatrick, a senior fellow at the International Institute for Strategic Studies in London. “The only response it can think of is to stop teaching of the social sciences.” Rasool Nafisi, an academic based in Virginia who is an expert on Iran, agreed: “Khamenei’s statement does not bode well for the Iranian universities.” “He seems to try to pick up where the Islamic republic left off over two decades ago when the late Ayatollah Khomeini expressed similar aversion to ‘Westoxicated learning’ in the universities, and ordered dropping all but natural

sciences from the university curricula,” Mr. Nafisi said, referring to Ayatollah Ruhollah Khomeini. The current supreme leader, Ayatollah Khamenei, called for “the promotion of a spiritual environment in universities” and requested that the government of Mr. Ahmadinejad make this a “serious concern,” according to Iranian news services that reported on the comments the ayatollah made Sunday. During Mr. Ahmadinejad’s first term in office, his administration forced out many professors and replaced them. “I think that they don’t like maybe new ideas to get to Iran,” said an Iranian academic now living outside the country. “They don’t like social and cultural figures in the Iranian society to become very popular. That is the aspect which makes problems for them.” The state’s renewed focus on education took center stage last week when the confession of a prominent reformer, Saeed Hajjarian, who had been the theoretician behind the reform movement, was broadcast on national television. The confession, dismissed by reform leaders as a reflection of the views of Mr. Hajjarian’s jailers, provided a lengthy criticism of human sciences, especially sociology and political science. The confession also addressed Mr. Hajjarian’s application of political theories to his own work, saying, “For these unworthy interpretations which became the cause of many immoral acts, I ask forgiveness of the Iranian people.” In another development, Iran’s nuclear negotiator, Saeed Jalili, said that the government had prepared an updated nuclear proposal to give to the West, Iranian news services reported.

RALLY to PROTEST

Ahmadinejad’s presence in UN Saturday, September 19th, 4:00 PM Vancouver Library


Desgined by: Shahrvand BC

¾fËÁ Á \»Â¯ ®» McComb Witten Z¼‹ d·Z¯Á €f§{

Z] •Z^eY {

ICBC

ICBC } -}€ƒ' '% }¹™ S}¿ ½‘»8“a ¾h ‘Ä™} ¾„™% 7}¼Ä¹¢ .‚®“k ‘¿Á '“± S“ÄlÄa %'Á¸ }¸ “Š¸ SÌh8 ¡–Áƒ

}ƒ ' }¹™ 7}( m–'}® ´¼–“a ºÃ“„À ( ½%}¯„– } }¸ “„®% .%% ‘¿Á S'}à %Á 3Á²Œ ¾ 7‘Ä–' •»}™ 7}i™”a ¾¶¹‰ ( 7}–}¼™'}h ›ƒ ( S“Äk ½“À } }¸ .·Ä¿% m¸ ˜Ã”® ICBC ( %Á °Œ ‚®}Ã'% '% ' }¹™ ( ¾h %“h ·Ä¿Á ‚®}Ã'% ¾¼Ã”¿ }¹™ ( mƒ'Áœ '% }À¼ƒ }¸ .‘Ä™} ½%“h ‚®}Ã'% ‚¸“« ICBC SÁ–

# 210 - 2730 Commercial Drive, Vancouver, BC www.injuredbc.com

ºˆ ©… ·w ewu½} u| ­…Œ± e±u²| " ºw °½¸ºˆ ¶Œ²¸ u²’ uw Œº± 3 ·´Äu¢§

‘ÓÄl )}¹ƒ 604 - 805 - 5943 : º¯¶ƒ #}€¸ ¾»}là ·»} }¸ 7}( m–'}® '8}š¸ } 7}¸( “¿ '% “„šÄ }¨Ì¢ S“

Royalty Group Realty

‫ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﭘﻴﺶﻓﺮﻭﺵ ﺩﺭ ﻳﻞﺗﺎﻭﻥ‬

‫ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎﻯ ﺑﺎﻭﺭﻧﻜﺮﺩﻧﻰ‬

‫ ﺍﺳﻜﻮﺭﻓﻴﺖ‬540 ‫ ﺣﺪﻭﺩ‬،‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻟﻮﻛﺲ ﻳﻚ ﺧﻮﺍﺑﻪ‬

‫ ﺩﻻﺭ‬320،000 ‫ﺍﺯ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺮﭼﻪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ‬

ARE YOU READING THIS ? ‫این مکان برای آگهی شما رزرو شده است‬

)604( 921-4726

Paivand 918  

Paivand Media Group

Paivand 918  

Paivand Media Group

Advertisement