Page 1


/ /LES VEUS DEL PAISATG E

/ /TERRITO RI

Lesquepar l endeval or sgenuï nsdel at er r a idelcar àct erdel squil eshabi t en.

Car act er i st i quespr i nci pal sdelpai sat gef í si c.

SEGRI À: Concadelr i uSegr e.VentdelcanaldeSegr e. BORGES: Et i mol ogi a.Del ' àr ab“ bur j ” ,t or r e. Bor j a:Bar r acóf etdepedr asecaiacabatencúpul a,quesol enf eralcampil espedr er espersopl uj ar s' hiel st r ebal l ador siguar dar hii nst r ument sdet r ebal l . GARRI C: Et i mol ogi a.d' unaar r el“ gar r ”al z i na,d' or i gengàl · l i coi bèr i c. Ar bustdemol t esar r el simol tpr of undes,def ul l espunxosesiagl ansmol taspr es.

TORREBESSES:27, 61km2, 287m Si t uaci ó:enunapendentsuau,dodej atdepet i t st ossal sat er r assat s. Ter r eny:desecà,except eal gunst r oçosqueespodenar r i barar egarambai gües d’ unr i achf or matdel esf ont sdel aJuncosa,queser vei xt ambéperabeur arelr amat imour eel smol i nsf ar i ner s. Cami ns:quepor t enal spobl esl i mí t r of es. LLARDECANS:65, 55km2,397m Si t uaci ó:enunapl ana. Ter r eny:desecà,d’ al t aqual i t at ,pl ant atd’ ol i ver es,amet l l er s,r our es,al z i nes,al guns pi nsiant i gamentf or çavi nyes,pet i t esemi nènci essmbr adesd’ escassaconsi der aci ó. Cami ns:di r i gei xenaSar r ocaicapaLl ei da,al aGr anadel l acapalPr i or at ,aBóver a capaFl i xiTor t osa,iaMai al sperMequi nença.

«Di uelgar r i c: Sim' ar r enques,t ' hif ar àsr i c; per òcom m' haur àsar r encat , t otelpat ' hihaur àsmenj at »

PROJECTESENPAI SATGESCULTURAL/ /GENER2010/ /PROPOSTESDELPAI SATGEDELSEGRI ÀGARRI GUENC


/ /LES VEUS DEL PAISATG E

/ /TERRITO RI

Lesquepar l endeval or sgenuï nsdel at er r a idelcar àct erdel squil eshabi t en.

Car act er i st i quespr i nci pal sdelpai sat gef í si c.

SEGRI À: Concadelr i uSegr e.VentdelcanaldeSegr e. BORGES: Et i mol ogi a.Del ' àr ab“ bur j ” ,t or r e. Bor j a:Bar r acóf etdepedr asecaiacabatencúpul a,quesol enf eralcampil espedr er espersopl uj ar s' hiel st r ebal l ador siguar dar hii nst r ument sdet r ebal l . GARRI C: Et i mol ogi a.d' unaar r el“ gar r ”al z i na,d' or i gengàl · l i coi bèr i c. Ar bustdemol t esar r el simol tpr of undes,def ul l espunxosesiagl ansmol taspr es.

TORREBESSES:27, 61km2, 287m Si t uaci ó:enunapendentsuau,dodej atdepet i t st ossal sat er r assat s. Ter r eny:desecà,except eal gunst r oçosqueespodenar r i barar egarambai gües d’ unr i achf or matdel esf ont sdel aJuncosa,queser vei xt ambéperabeur arelr amat imour eel smol i nsf ar i ner s. Cami ns:quepor t enal spobl esl i mí t r of es. LLARDECANS:65, 55km2,397m Si t uaci ó:enunapl ana. Ter r eny:desecà,d’ al t aqual i t at ,pl ant atd’ ol i ver es,amet l l er s,r our es,al z i nes,al guns pi nsiant i gamentf or çavi nyes,pet i t esemi nènci essmbr adesd’ escassaconsi der aci ó. Cami ns:di r i gei xenaSar r ocaicapaLl ei da,al aGr anadel l acapalPr i or at ,aBóver a capaFl i xiTor t osa,iaMai al sperMequi nença.

«Di uelgar r i c: Sim' ar r enques,t ' hif ar àsr i c; per òcom m' haur àsar r encat , t otelpat ' hihaur àsmenj at »

PROJECTESENPAI SATGESCULTURAL/ /GENER2010/ /PROPOSTESDELPAI SATGEDELSEGRI ÀGARRI GUENC


G4.Les veus del paisatge  

Atles - Les veus del paisatge

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you