Page 1

Anthropos Atmosfera Avaricia Barcelona BioCalidad Cultura Diferente Drenatge Energía Flujo - Flow – Flöde Forma Geoantropología Gradación Heterogéneo Història Hores Identitat Inmersión Joc Juntos Knot Longitud Lleno Llum M atriz Biofísica Mescla Natura Observació PAISATGE Palimpsesto Quebradizo Química Relleu Ruralitat Sinergia Transgredir Transformació, Temps Unió Visió Wide Xamfrà  You  Zero

Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015


Ruiz Ferrer, Sergi

A

nthropos

El paisatge no ÉS sense la seva existència en la ment humana. És aquesta la que, mitjançant la interacció amb l'espai físic per a treure'n profit, el dota de forma i significat, permetent-lo entrar a l'imaginari cultural de la societat que el contempla. No hi ha paisatge sense ningú que l'observi. No hi ha paisatge cultural sense concepció humana que el doti de significat.

DICCIONARI SOBRE PAISATGE Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015


Sarmiento Vicente, Yeray

A

tmosfera

Todo lo que nos rodea, nos envuelve acaba produciendo paisaje; no importa si es una clase o un gran escenario monta単oso, al final somos nosotros mismos los que, al observarlo, hacemos al paisaje, paisaje.

DICCIONARI SOBRE PAISATGE Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015


Fernández Sedas, Cristian

A

varicia

Todo es mío, yo y solo yo soy el dueño de lo que me rodea; construyendo mis ciudades desde la no nada al todo construyendo el mundo y embelleciéndolo. Yo, él que hace tiempo deje de ser el ser humano,

porque

tal

aceptación

me

determinaba a admitir la existencias de otros, que no siendo humanos, son.

El hombre hablando de paisaje. "Ubris -Suburbium"

DICCIONARI SOBRE PAISATGE Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015


Denegri Gracia, Carolina

B

arcelona

Sale el sol y abro los ojos. Veo Barcelona que se levanta conmigo. Las calles, los edificios, las plazas, las personas‌. Toda una serie de elementos que

construyen

un

espacio

urbano

atractivo, un espacio del que gozo todos los dĂ­as. Veo Barcelona y veo su historia, su identidad.

DICCIONARI SOBRE PAISATGE Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015


Pedragosa Batllori, Gemma

B

io-

El paisatge és viu i canvia sense necessitat de

la

nostra

desenvolupament

intervenció. infinit

que

un està

holísticament relacionat amb tot. És la vida de la mateixa matèria. Per això el paisatge és científicament atemporal, almenys en aquest sentit. I sempre es en constant moviment / pertorbació.

DICCIONARI SOBRE PAISATGE Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015


Franco Iborra, Marina

C

alidad

Las caracterĂ­sticas de un paisaje pueden influir en la calidad de todo lo que le rodea, puede

provocar

sensaciones

muy

diferentes segĂşn como sea. El paisaje es calidad de vida en las personas que lo viven y lo contemplan.

DICCIONARI SOBRE PAISATGE Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015


Benítez Arnau, Anna

C

ultura

El contenido del paisaje se encuentra en las cualidades físicas del área que son significantes para el hombre y en las formas de su uso del área, en hechos de sustento físico y en hechos de cultura humana" Carl O. Sauer La morfología del paisaje

DICCIONARI SOBRE PAISATGE Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015


Jiménez Roldán, Inmaculada

D

iferente

El

paisaje

cambia,

varia.

Puede

ser

diferente en muchos sentidos y puede depender de varios factores. Un mismo paisaje puede ser percibido de diferente forma según la persona que lo observe y que lo viva. . Un mismo paisaje se transforma a lo largo del tiempo y pasa a ser un paisaje diferente al original. Paisajes

con

características

similares

siempre tendrán algo que los diferencies.

DICCIONARI SOBRE PAISATGE Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015


Martínez Masegosa, Marina

D

renatge

Allò que converteix la natura en paisatge cultural és el drenatge humà. El paisatge no existeix sense aquest filtre, sigui físic o conceptual. Així doncs entenem com a paisatge cultural tot allò que nosaltres “drenem” o filtrem de l’entorn que ens envolta.

DICCIONARI SOBRE PAISATGE Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015


Hanna Järbel

E

nergía

Energía del paisaje tanto para el cuerpo (producción de alimentos etc) como el alma.

DICCIONARI SOBRE PAISATGE Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015


Gunnergård, Karin

F F F lujo -

low -

löde

El paisaje es un flujo de variación. Montañas y valles. Bosques y prados. Texturas. Colores. Continuidad.

DICCIONARI SOBRE PAISATGE Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015


Azevedo Teixeira, Paula Sofia

F

orma

Para mí, el paisaje es una composición de colores, movimientos, sonidos, formas, esto es, lo que podemos ver y sentir acerca de un lugar del territorio. Es algo que está cambiando constantemente y que nos ofrece diferentes percepciones.

DICCIONARI SOBRE PAISATGE Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015


Galeote Freijo, Oscar

G

eoantropología

Suma del medio junto con los seres humanos

y

su

idiosincrasia

cultural,

provocante de reacciones psicofisiológicas (las emociones), que a su vez proporcionan la energía suficiente para resolver un problema, en un proceso abierto a lo largo del tiempo.

DICCIONARI SOBRE PAISATGE Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015


Lopes Coelho, Jose Davide

G

radaci贸n

El paisaje es lo que podemos observar en un espacio territorial. Consiste en la paleta de colores y en los vol煤menes existentes en este lugar. Es una gradaci贸n de claro y escuro que cambia constantemente.

DICCIONARI SOBRE PAISATGE Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015


Julie Ruiz

H

eterogéneo

El paisaje es un conjunto de elementos y de materiales diferentes que forman un solo y mismo territorio para crear una coherencia donde los elementos se completan y se vinculan: hablamos de simbiosis.  

DICCIONARI SOBRE PAISATGE Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015


Serra Soteras, Marc

H

istòria

El paisatge és historia capa sobre capa. Els moments es van sobreposant i les estructures i la natura van creixent sobre les estructures i la natura d’ahir. Així com el geògraf pot descriure el temps a través dels colors i textures de les capes de terra a través de la secció del paisatge es pot llegir les èpoques i els moments que li han anat deixant cicatrius, algunes efímeres i d’altres permanents.

DICCIONARI SOBRE PAISATGE Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015


Arias Costa, Miquel

H

ores

El paisatge és un conjunt de capes (infraestructures, natura, història, etc.), que pateix canvis, alteracions, transformacions amb el pas del temps. Esta en constant moviment. Aquests canvis poden ser causa de l’ésser humà, fenòmens meteorològics, l’aigua, etc.

DICCIONARI SOBRE PAISATGE Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015


De Pouplana Queralt, Alejandra

I

dentitat

El resultat dels processos que tenen lloc en n territori en relaci贸 a la interacci贸 de les persones i el medi natural, acaba definint un paisatge valorat per les seves qualitats culturals i que conforma part de la identitat de la comunitat que viu en aquest territori.

DICCIONARI SOBRE PAISATGE Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015


Boulaire, Adeline

I

nmersión

Me da la sensación de estar en algo grande, inmenso, es el ambiente. Tiene relación con el punto de vista: estoy mirando. No solo la vista sino también oír, olfatear, gustar, el tacto... los cincos sentidos, es una experiencia sensorial.

DICCIONARI SOBRE PAISATGE Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015


Puigdomènech Aguilar, Marta

J

oc

Activitat en la que hi intervenen diferents participants, tant materials com humans, i és la relació d’aquests la que permet la seva correcte evolució, com passa amb el paisatge, que és fonamental la relació de la matèria i dels humans. La interacció de les persones i el medi natural acaba definint el paisatge.

DICCIONARI SOBRE PAISATGE Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015


Pleuven, Camille

J

untos

Un paisaje permite de reunir en un mismo sitio, elementos de natura diferente. Por ejemplo elementos naturales como bosque y artificiales como edificios realizados por el hombre. Un mismo paisaje contiene también elementos de materialidad diferentes como agua que está liquida o piedras duras. Y por supuesto, un paisaje se compone de elementos de diferentes escalas, infinitamente pequeñas como granos de arena o infinitamente grandes como los océanos.  

DICCIONARI SOBRE PAISATGE Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015


Canudas Gorgas, Guillem

K

not

KNOT, nus, lligam. El PAISATGE pot respondre a la idea de NUS, de LLIGAM, de FUSIÓ entre diferents aspectes que fan que un lloc sigui com és. La SITUACIÓ del lloc, els CANVIS i MEMÒRIA que un indret sosté amb l'ajuda del PAS DEL TEMPS, la HISTORIA acumulada, els HABITANTS del lloc, les seves NECESSITATS, COSTUMS I ACTIVITATS. El paisatge és la combinació i el producte de tots aquestes característiques, que alhora l’ajudarà a diferenciar-se de la resta de paisatge i que el farà únic.

DICCIONARI SOBRE PAISATGE Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015


Femenies Llufriu, Toni

L

ongitud

No pot existir un paisatge sense una distancia mínima lliure al qual la visió de l’observador treballa animadament per intentar comprendre el que l’envolta. Aquest a traves del transcurs del temps s’ha anat gestant, on si ens esforcem una mica, es poden apreciar traces que delaten que un paisatge no es forma d’un dia per l’altre.

DICCIONARI SOBRE PAISATGE Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015


Pagola Ayestaran, Aitziber

LL

eno

A diferencia del vacío del Cosmos, del Universo, un paisaje es un lleno; un cúmulo de elementos, de cosas interrelacionadas que lo configuran, que le dan vida. Es decir, cada paisaje es el resultado de un determinado sumatorio del lleno en el tiempo y en el espacio, y un diferente grado de acumulación de este lleno, ya sea un paisaje claramente abarrotado o un espacio más solitario.

DICCIONARI SOBRE PAISATGE Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015


Romero Carmona, Francisco

LL

eno

El paisaje es un conjunto o ausencia de elementos que llenan un espacio y que provocan al usuario un conjunto de sensaciones. TambiĂŠn podemos considerar que al proyectar un paisaje ĂŠste tienen que estar lleno de intenciones y lleno de relaciones entre espectador y entorno.

DICCIONARI SOBRE PAISATGE Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015


Celma Hernandez, Mercè

LL

um

Paper fonamental de la llum en el paisatge i en el territori que ens envolta. Al final és la llum la que acaba creant el paisatge, ja que sense el ella no veuríem més que el res infinit. Ens ajuda a comprendre el paisatge i a donar-li valor.

DICCIONARI SOBRE PAISATGE Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015


Galera Muela, Carlos

M

atriz BiofĂ­sica

Un conjunto de elementos que evolucionan a un ritmo que no vemos pero que podemos percibir con las marcas del pasado. La matriz biofĂ­sica del paisaje es aquello que el tiempo nos ha dejado y aquello que debemos respetar y hacer evolucionar libre o adecuadamente.

DICCIONARI SOBRE PAISATGE Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015


Salguero Rodríguez, Luis

M

escla

La mescla d’arbres, color, textures i elements, defineixen per a mi el paisatge.

DICCIONARI SOBRE PAISATGE Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015


Gabarró Cistare, Sílvia

N

atura

El medi ambient, el curs de les coses, la forma

innata

espontàniament

en

la

plantes

qual

creixen

i

animals.

Paisatge és natura, natura és paisatge. El paisatge inclou tan els trets naturals com els modelats per l’home però la natura inclou tot allò que existeix a l’univers I que no és artificial. Tots els paisatges estan en mutació constant, perquè, en efecte, el paisatge és el resultat d’una transformació col·lectiva de la natura.

DICCIONARI SOBRE PAISATGE Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015


Grenzner Matheu, Clara

O

bservació

Un

paisatge

que

posseeix

quelcom

d’atractiu per a la observació pot ser, molt o poc, un retrat o un reflex d’un mateix. Aleshores, un paisatge esdevé un mirall de les emocions de cadascú. El símbol del mirall és freqüent en molts relats: la madrastra de la Blancaneu hi veu reflectida la seva personalitat i la realitat com ella la vol veure; l’espill de Tirant reflecteix el que ell desitja, i el de Mirall Trencat reflecteix el panorama físic i social del seu entorn al llarg de les generacions, fins que es trenca. És llavors l’exponent màxim de la decadència, el de la família desapareguda, la casa abandonada i el jardí desolat. A partir d’aquest punt apareix l’anhel d’oblidar el passat, enderrocant tot allò existent i construint blocs de pisos: un nou paisatge.

DICCIONARI SOBRE PAISATGE Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015


SamĂ­s, Greta

P

alimpsesto

El paisaje como palimpsesto y esto porque incluye todas las transformaciones pero guarda la memoria, proyecciones y los aspiraciones continuas entre el ser humano y el medio ambiente. Lo podemos entender a travĂŠs

del

sensorio porque tiene que ver con la historia, los costumbres, las mentalidades. Se relaciona con la subjetividad y la capacidad de entender de cada individuo.

DICCIONARI SOBRE PAISATGE Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015


Sánchez Elvira, Désirée

Q

uebradizo

El paisatge canvia. Es transforma segons l'entorn, el clima, la situació, la història, etc. És trencadís perquè canvia bruscament tret de

l'espontaneïtat.

Apareixen

i

desapareixen elements, textures, colors, volums,. Es ple o buit. Però també es contamina,

es

trenca,

es

fa

malbé,

desapareix o apareix amb altra forma. Tot és paisatge. D'una forma o d'altra. Més lleig o més bonic, més continu o no.

DICCIONARI SOBRE PAISATGE Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015


Antoni Grau Llinàs

Q

uímica

Els àtoms, les molècules i els composts químics són els elements protagonistes de la natura, del nostre cos, del nostre entorn i, per tant, del paisatge, essent la base de la vida de tot allò que el forma. Alhora, relaciono la química amb tot el conjunt de sensacions d’admiració, de sorpresa, de plaer i de bellesa que són difícils de descriure, però que se’ns desperten a l’interior sempre que ens sentim atrets per un paisatge, una forma, un lloc...

DICCIONARI SOBRE PAISATGE Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015


Perich Ramoneda, Glòria

R

elleu

Dimensió vertical de la superfície de la terra. Afecta el flux de l’aigua i la seva distribució i per tant altres recursos naturals. El relleu fa possible o no, la instal·lació de poblacions humanes en zones determinades. RELLEU -> CIUTAT I NATURALESA -> PAISATGE

DICCIONARI SOBRE PAISATGE Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015


Palau Serra, Aina

R

uralitat

Ruralitat és l’acció o procés en que l’home transforma la natura, es beneficia dels seus béns i recursos. El paisatge es domestica i passa a ser un paisatge rural o agrari. És l’origen de tota urbanitat ja que les primeres Urbs o ciutats van aparèixer com a conseqüència de l’agricultura, o domini de la terra per produir-ne aliment.

DICCIONARI SOBRE PAISATGE Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015


Monràs Muñoz, Laia

S

inergia

“La sinergia és la integració d'elements que fa com a resultat quelcom més gran que la simple suma d'aquests elements, és a dir, quan

dos

o

més

elements

s'uneixen

sinèrgicament creen un resultat que aprofita i maximitza les qualitats de cadascun dels elements.” Els elements del paisatge són el mateix territori, però també la seva memòria, els vestigis

històrics

i

totes

les

transformacions que hagi sofert de la mà de l’home, els episodis culturals reflectits i totes les capes llegibles d’aquest, etc. Aquests elements tangibles i intangibles s’uneixen sinèrgicament per esdevenir quelcom més gran: els paisatges culturals.

DICCIONARI SOBRE PAISATGE Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015


Salvat Peidro, Marta

T

ransformació,

T

emps

El Paisatge és una transformació constant, perceptible o no. Es modifica, s’altera o canvia de forma mantenint la seva identitat en el pas del temps. Pot venir donada per fenòmens meteorològics, forces naturals, accions humanes o animals, el propi cicle de la natura...

DICCIONARI SOBRE PAISATGE Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015


Jael Cortinat Morros, Maximiliano Ventin GalcerĂĄn

T

ransgredir

La naturaleza tienes sus leyes, su ritmo y temple. Para bien o para mal; el humano es la Ăşnica especie que transgrede el paisaje.

DICCIONARI SOBRE PAISATGE Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015


Ferré Viladés, Maria

U

nió (+)

El paisatge és una unió d’elements. És matèria i antimatèria. Terra i aigua. Home i natura. Construcció i deconstrucció. Paisatge és límit i centre. Paisatge és una suma completa de capes que unides configuren un TOT.

DICCIONARI SOBRE PAISATGE Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015


Molina Casanovas, Ilènia

V

isió

La capacitat visual d’un paisatge, un entorn abordat des d’una comprensió purament banal fins a la projecció de futur. Per una banda la introspecció històrica a la que es presta aquest, passant per l’àmbit

cultural,

natural,

social,

vinculada a la petjada d’una memòria en retrospectiva que només ofereix un paisatge viscut. Per altra banda la visió del present, l’actualitat, la connotació més simple exposada. Finalment el context més creatiu, oníric, visionari en la seva totalitat. Les possibilitats que ofereix el paisatge, la projecció de futur.

DICCIONARI SOBRE PAISATGE Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015


Laura Ribas Jiménez

W

ide

“Having considerable or great ext ent from side to side; broad.” “Of great horizontal extent; extensive; vast; spacious.” A wide scenery. Considero el paisatge com un ampli escenari. Segons com sigui aquest escenari influeix en les nostres vides.

DICCIONARI SOBRE PAISATGE Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015


Navarro López, Marta

X

amfrà

nom, masculí

El paisatge és de vegades un xamfrà, és la trobada entre dos medis formant-ne un de nou en aquesta unió. El paisatge es forma de vegades d'espais d'intersecció entre dues

realitats,

aquests

espais

són

generadors de relacions urbanes: visuals, ecosistémiques, recorreguts...

DICCIONARI SOBRE PAISATGE Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015


Hernández Arias, Miguel Ángel

Y

ou, (segunda persona del inglés, tu)

El paisaje, construcción del territorio a partir de la mirada del individuo, como éste lo percibe. El territorio puede ser visto de distintas formas y por tanto su valoración queda marcada por el sujeto que mira, tu. El paisaje es por tanto tu percepción, como lo ves, como lo experimentas, como lo vives y como lo recuerdas.

DICCIONARI SOBRE PAISATGE Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015


Barón Rodríguez, Alan

Z

ero

El paisatge pot ser un element neutre que serveix per entendre el contingut, com un zero a l'esquerra. O un zero a la dreta, quan és per si mateix un valor. En qualsevol cas indispensable.

DICCIONARI SOBRE PAISATGE Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015


DICCIONARI SOBRE PAISATGE Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015


Anthropos Atmosfera Avaricia Barcelona BioCalidad Cultura Diferente Drenatge Energía Flujo - Flow – Flöde Forma Geoantropología Gradación Heterogéneo Història Hores Identitat Inmersión Joc Juntos Knot Longitud Lleno Llum M atriz Biofísica Mescla Natura Observació PAISATGE Palimpsesto Quebradizo Química Relleu Ruralitat Sinergia Transgredir Transformació, Temps Unió Visió Wide Xamfrà  You  Zero

Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015

Diccionari PAISATGE  

Projectes en Paisatges Culturals 2014-2015 ETSAV

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you