Page 1

EL PLA d’URGELL // LABORATORI DE PAISATGES: EXPERIÈNCIES DE GESTIÓ DE LA NOVA RURALITAT

05SISTEMES DE GESTIÓ DE L’AIGUA

PROJECTES EN PAISATGES CULTURALS


p r o y e c t o sd ep a i s a j e sc u l t u r a l , e t s a v , 2 0 1 0 / 2 0 1 1

PL AD’ URGE L L _ SI ST E MASDEGE ST I ONDE LAGUA

Al e x a n d r aBl e n n o w, Ge n o v e v aJ o r b aGa j u , J a v i e rRo c a mo u d eL o u r i d o , Kr i s t y n aSi l h a n o v a , Ma r t aMa r k l i n d l e r , Mi r i a mL o r i t eGo me z , Nu r i aJ i me n e zCl i me n t


p r o y e c t o sd ep a i s a j e sc u l t u r a l , e t s a v , 2 0 1 0 / 2 0 1 1

Cu a n d oh a ya g u ab e b ov i n o , c u a n d on oh a ya g u ab e b oa g u a .

s i s t e ma sd eg e s t i 贸 nd e l a g u a


Ag u a , u ne l e me n t oe s e n c i a l p a r ae l Pl ad Úr g e l l Un od el o se l e me n t o sma si mp o r t a n t eyc a r a c t e r i s t i c od ePl ad ´ Ur g e l l e se l a g u a , l o s c a n a l e syl al a g u n a . E l E s p a c i oCu l t u r a l d el o sCa n a l e sd eUr g e l l s ee n c u e n t r ae nl as e d e d el aCo mu n i d a dGe n e r a l d eRe g a n t e sd el o sCa n a l e sd eUr g e l l , u ne d i f i c i oc o n s t r u i d o e n t r e1 8 6 7y1 8 7 6 , e ne l mu n i c i p i od eMo l l e r u s s a . Si nl o sc a n a l e s , e l Pl ad´ Ur g e l l s e r í a u nt e r r i t o r i omu yd i f i c í l d eh a b i t a r , t r a b a j a ryv i s i t a r . E n t o n c e sp o r q u el o sc a n a l e ss o ni mp o r t a n t e sp a r ap l ad ´ Ur g e l l ?L ac o n s t r u c c i ó nd e l c a n a l d eUr g e l l c a mb i óp o rc o mp l e t ol ae c o n o mí aye l a s p e c t od e l Pl ayt r a n s f o r móu n a s t i e r r a sd u r a se nt i e r r a sr e g a d a syr i c a s .

¿ Có mos e r í ae l Pl ad ´ Ur g e l l s i na g u a ?

0 2


s i s t e ma sd eg e s t i 贸 nd e l a g u a 0 3


p r o y e c t o sd ep a i s a j e sc u l t u r a l , e t s a v , 2 0 1 0 / 2 0 1 1

L al l e g a d ad e l a g u ae nPl ad ’ Ur g e l l .

s i s t e ma sd eg e s t i ó nd e l a g u a


L ac o n s t r u c c i ó nd e l c a n a l c o n s t i t u y óe ns umo me n t ou n ad el a so b r a s d ei n g e n i e r í amá si mp o r t a n t e sd e l s i g l oX I X

¿ Có mos e r í aPl ad ’ Ur g e l l s i ss u sc a n a l e s ?

0 6


s i s t e ma sd eg e s t i 贸 nd e l a g u a 0 7


¿ Qu éi mp o r t a n c i ah at e n i d o , t i e n eyv aat e n e re l a g u ap a r al av i d ae n e lPl ad ’ Ur g e l l ?

¿ Qu éi mp o r t a n c i ah at e n i d o , t i e n eyv aat e n e re l a g u ap a r al av i d a e ne lPl ad ’ Ur g e l l ?

0 8


s i s t e ma sd eg e s t i 贸 nd e l a g u a 0 9


Ca n a l Au x i l i a r

L ac o n s t r u c c i 贸 nd e l c a n a l a u x i l i a rp e r mi t i 贸a g u ae nv e r a n o , e l e c t i c i d a dyr i e g oe nl o sp e r i o d o ss e c o s .

1 0


s i s t e ma sd eg e s t i 贸 nd e l a g u a 1 1


Ri a l b

Ri a l b , u ne mb a l s el ac o n s t r u c c i o nd e l c u a l p e r mi t i 贸t e n e ra g u ae n v e r a n o , e l e c t i c i d i d a dyr i e g oe nl o sp e r i o d o ss e c o s .

1 2


s i s t e ma sd eg e s t i 贸 nd e l a g u a 1 3


p r o y e c t o sd ep a i s a j e sc u l t u r a l , e t s a v , 2 0 1 0 / 2 0 1 1

Cl i mayc i c l od e l a g u a

s i s t e ma sd eg e s t i 贸 nd e l a g u a


c i c l od ea g u a

E l c i c l od e l a g u a( c i c l oh i d r o l ó g i c o )e su nf l u j oc o n s t a n t ed ea g u as u p e r f i c i a l ys u b t e r r á n e ae nl aT i e r r a , a c o mp a ñ a d od ec a mb i o sd ee s t a d o . L ar a z ó np a r ae s t ac i r c u l a c i ó ne sl ag r a v e d a ds o l a ryt e r r e s t r e . E l a g u as ee v a p o r ad el o s o c é a n o s , r í o sye mb a l s e s , d el as u p e r f i c i ed el aT i e r r a( e v a p o r a c i ó n )yp l a n t a s ( t r a n s p i r a c i ó n ) , s ep u e d ed e f i n i rc o mo e v a p o t r a n s p i r a c i ó n . De s p u é sd el ac o n d e n s a c i ó ne l a g u ad e p r e c i p i t a c i ó nc a ee nl as u p e r f i c i ed el aT i e r r a , e s p e c i a l me n t ee nf o r mad el l u v i ayn i e v e . É s t o ss o na l g u n o sd el o sf l u j o s . E l a g u aos e a c u mu l ays ei n f i l t r aos ee v a p o r a s e d el as u p e r f i c i e L a sa g u a ss u b t e r r á n e a sd e s p u é sd ea l g ú n t i e mp os a l e nal as u p e r f i c i ee nf o r ma d ema n a n t i a l e sor í o s .

¿ Có mof u n c i o n ae l c i c l od e l a g u ae ne l Pl ad ’ Ur g e l l ?

1 6


E ne l c a s od e l Pl ad ´ Ur g e l l e l a g u ap r o v i e n ed el o sr í o sq u es ef o r ma ne l l o sPi r i n e o s . L a r e dd ec a n a l e sya c e q u i a ss ea b a s t e c ed el o se mb a l s e sd eOl i a n ayRi a l b , q u ep e r mi t e n l ar e g u l a c i ó nd e l c a u d a l d e l r í oSe g r e . E l a g u aq u ec i r c u l ap o rl o sc a n a l e ss ee v a p o r a , s ei n f i l t r ays eu t i l i z ap a r ar e g a rl o sc u l t i v o s . Pa r t ed ee s t aú l t i maa c a b ar e g r e s a n d oa l c a n a l q u el ac o n d u c ed en u e v oa l r í o . E l Se g r ev i e r t es u sa g u a se ne l E b r oq u ed e s e mb o c ae ne l ma rMe d i t e r r á n e oe ne l d e l t a d e l E b r o . E l s o l e v a p o r an u e v a me n t ee l á g u ad e l Me d i t e r r á n e o , q u ea l p a s a rp o rl o sp i r i n e o sc o n d e n s ae nf o r mad ep r e c i p i t a c i o n e sn u t r i e n d od en u e v ol o sr í o s .

s i s t e ma sd eg e s t i ó nd e l a g u a 1 7


c l i ma c o mp a r a c i o nc l i ma t i c a , c l i mayp l ad ’ Ur g e l l , r e c u p e r a c i o nd e l a g u a c l i mae nd i f e r e n t e sc i u d a d e s Ca d al u g a rt i e n es u se s p e c i f i c i d a d e sc l i má t i c a sp r o p i a s . E s t á ni n f l u e n c i a d a sp o rl aa l t i t u d , l au b i c a c i ó n , d i s t a n c i ad e l ma r , l o sv i e n t o s p r e d o mi n a n t e syo t r o si n d i c a d o r e s . Re c i e n t e me n t e , e l h o mb r et i e n e u n ag r a ni n f l u e n c i ae ne l c l i mat a mb i e n . Pa r al aa g r i c u l t u r al o smá si mp o r t a n t es o nl a sv a r i a c i o n e sd e l c l i mayl at e mp e r a t u r ayp r e c i p i t a c i n e s .

r e c u p e r a c i o nd e l a g u a

Co mos ec a mb i at i e mp oe nd i f e r e n t e sc i u d a d e se nE u r o p a ? Pu e d on a d a re nc a n a l d ’ Ur g e l ? 1 8


E l u s od el o sr e c u r s o sh í d r i c o si n c l u y el a sa c t i v i d a d e s a g r í c o l a s , i n d u s t r i a l e s , r e c r e a t i v a s , me d i o a mb i e n t a l e s ye l u s od o mé s t i c o . E nn u e s t r ot e r i t o r i op r e d o mi n a nl o su s o sa g r í c o l a si n d u s t r i a l e syp o rs u p u e s t od o mé s t i c o . E s t oi mp l i c au n c i e r t or i e s g od ec o n t a mi n a c i ó nd e l a g u a . E nu nt e r i t o r i od o n d ee l a g u at a ns i g n i f i c a n t ee si mp o r t a n t eo p t i mi z a rs u su s o s . Ut i l i z a n d od i s t i n t o sp r o c e d i mi e n t o se sp o s i b l ee ne l Pl ad ' Ur g e l l a p r o v e c h a re l a g u an o u t i l i z a d ayl o sr e s i d u o s . E l a g u ar e c u p e r a d at a mb i é np u e d es e ru t i l i z a d ac o nf i n e st u r í s t i c o s , p a r al ac o n s e r v a c i ó nd el an a t u r a l a l e z ayp r e s e r v a rl ab i o d i v e r s i d a d . c a mb i od el at i e r r ae ne l p l ad ’ Ur g e l l e nr e f e r e n c i aa l c l i mayc i c l od ea g u a

s i s t e ma sd eg e s t i o nd e l a g u a 1 9


p r o y e c t o sd ep a i s a j e sc u l t u r a l , e t s a v , 2 0 1 0 / 2 0 1 1

L a sa r t e r i a sd e l Pl ad ’ Ur g e l l

s i s t e ma sd eg e s t i ó nd e l a g u a


l a sa r t e r i a sd e l Pl ad ’ Ur g e l l

Ri uE br e

Ri uS eg r e

E l Pl ad e s d el o sPi r i n e o sh a s t ae l Me d i t e r r á n e o

SI ST E MA HÍ DRI CO ¿ Qu ép a p e l j u e g a nl a sa r t e r i a sd e l Pl ad ’ Ur g e l l d e n t r od e l s i s t e mah í d r i c od el aCu e n c ad e l E b r o ?

2 2


s i s t e ma sd eg e s t i 贸 nd e l a g u a 2 3


p r o y e c t o sd ep a i s a j e sc u l t u r a l , e t s a v , 2 0 1 0 / 2 0 1 1

C贸 mos eo r g a n i z a n ?

s i s t e ma sd eg e s t i 贸 nd e l a g u a


¿ Có mos eo r g a n i z a n ? L aCo mu n i d a dGe n e r a l d eRe g a n t e sd el o sCa n a l sd ’ Ur g e l l s ee s t r u c t u r ae n2 1c o l e c t i v i d a d e sy1 2 8s í n d i c o sod e ma r c a c i o n e sd er i e g od i s t r i b u i d a sp o r5c o ma r q u e sq u e s o nl aNo g u e r a , e l Se g r i à , l e sGa r r i g u e s , l ’ Ur g e l l i e l Pl ad ’ Ur g e l l , c o nu nt o t a l d e5 4 mu n i c i p i o sq u eo c u p a nu n as u p e r f i c i et o t a l d e8 6 . 9 0 9 , 9h a .

¿ Sa b e sc a d ac u a n t os ee s c o g eal o sp r e s i d e n t e s ? Ca d a2a ñ o sa l p r e s i d e n t ed e l Si n d i c a t o Ca d a4a ñ o sa l p r e s i d e n t ed el aCo mu n i d a dGe n e r a li d eSí n d i c o s Ca d a6a ñ o sa l p r e s i d e n t ed el aCo l e c t i v i d a d

¿ Qu es e n t i d ot i e n e nl a sc o l e c t i v i d a d e s ? So nl a se n c a r g a d a sd el ag e s t i ó nd el ar e ds e c u n d a r i ayi n t e n t a no f r e c e ru nr e p a r t oe q u i t a t i v oe n t r et o d o sl o sp a r t í c i p e s .

Pr e s i d e n t e

COMUNI DADGE NE RALDERE GANT E S DEL OSCANAL SD’ URGE L L

Pr e s i d e n t e

SI NDI CAT ODERI E GOSDEL OSCANAL SD’ URGE L L

Pr e s i d e n t e

COL E CT I VI DAD1 COL2 COL3 COL2 1 Re p r e s e n t a n t e s Ay u n t a mi e n t o s

De ma r c a c i ó na De mb Sí n d i c o

Sí n d i c o

De mx Sí n d i c o

Re g a n t e s Re g a n t e s Re g a n t e s ¿ E s t es i s t e mad eo r g a n i z a c i ó ne se l má se q u i t a t i v o ? ¿ E sl ame j o ro p c i ó n ?

2 6


Co l e c t i v i d a d e s 1 2 3 4 5 6 7 8 91 01 11 21 31 41 51 61 71 81 92 0 Ba r b e n s Be l l l l o cd ’ Ur g e l l Be l l v í s Ca s t e l l n o ud eSe a n a E l Pa l a ud ’ An g l e s o l a E l Po a l F o n d a r e l l a Go l mé s I v a r sd ’ Ur g e l l L i n y o l a Mi r a l c a mp Mo l l e r u s s a Si d a mó n T o r r e g r o s s a Vi l a n o v ad eBe l l p u i g

0 1 9 9 9h a 2 0 0 0 3 9 9 9h a 4 0 0 0 5 9 9 9h a 6 0 0 0 7 9 9 9h a s i s t e ma sd eg e s t i ó nd e l a g u a 2 7


p r o y e c t o sd ep a i s a j e sc u l t u r a l , e t s a v , 2 0 1 0 / 2 0 1 1

M谩 sd e38 0 0k md er e c o r r i d od ea g u a .

s i s t e ma sd eg e s t i 贸 nd e l a g u a


má sd e3 . 8 0 0k md er e c o r r i d od ea g u a . . . Ri uS eg r e

e l c a mi n od e l a g u ad e s d ee l r í oh a s t ae l u s u a r i o

Vi a n o v a d el aBa r c a

L i n y o l a

Ri uCo r b

Va l l v e r d

E l sAr c s E l Po a l Be l l v í s

Be l l l l o c d ’ Ur g e l l E l sAl a mú s

Pa l a u d ’ An g l e s o l a Si d a mo n

ar i l xi u lA Vi l a Sa n a na Ca

Mo l l e r u s s a

Ca s t e l l n o u d eSe a n a

Go l mé s

Ca na lA ux i l i ar

Mi r a l c a mp

Vi l a n o v a d eBe l l p u i g

T o r r e g r o s s a

Pu i g v e r d d eL L e i d a

l pa i c n i r lP a n Ca

CANAL Ca n a l . . . ¿ Cu á l e st ur a z ó nd es e r ?

3 0


L a Gu à r d i a L a F u l i o l a T o r n a b o u s

r b e n s I v a r s Ba d ’ Ur g e l l

l pa ci n i r lP na a C Ri uO nd ar a

Ca n a l Au x i l i a r

¿ Sa b í a sq u e . . . . . . L ac o n s t r u c c i ó nd e l c a n a l p r i n c i p a l , d e1 4 4 , 2k m, d u r ó u n o s1 3a ñ o s ?

Be l l p u i g

Ca n a l Pr i n c i p a l

E n c r e u a me n t c a n a l s

Ri uCo r b

El p r o y e c t od e f i n i t i v od e l c a n a l f u er e d a c t a d op o rPe r ed e An d r é sPu i g d o l l e r si Co n s t a n t í d eAr d a n z a . ( Vi l a ,J .1992)

Co mp o r t e sc a n a l s

s i s t e ma sd eg e s t i ó nd e l a g u a 3 1


má sd e3 . 8 0 0k md er e c o r r i d od ea g u a . . . Ri uS eg r e

e l c a mi n od e l a g u ad e s d ee l r í oh a s t ae l u s u a r i o L i n y o l a

Ri uCo r b

Vi a n o v a d el aBa r c a

Va l l v e r d

E l sAr c s E l Po a l Be l l v í s

Sè q u i aT e r c e r a

Be l l l l o c d ’ Ur g e l l E l sAl a mú s

Sèq ui aQ uar t a

Pa l a u d ’ An g l e s o l a Si d a mo n

ar i l xi u lA Vi l a Sa n a na Ca

Mo l l e r u s s a

Ca s t e l l n o u d eSe a n a

Go l mé s

Ca na lA ux i l i ar

Mi r a l c a mp

Vi l a n o v a d eBe l l p u i g

T o r r e g r o s s a

Pu i g v e r d d eL L e i d a

l pa i c n i r lP a n Ca

ACE QUI A

¿ Có mor e p e r c u t el aa c e q u i ae nl ac o n f i g u r a c i ó nd e l p a i s a j e ?

3 2


L a Gu à r d i a L a F u l i o l a T o r n a b o u s

I v a r s d ’ Ur g e l l

Sèq ui aS ego Ba r b e n s na

l Ac e q u i as e c u n d a r i a pa ci n i r P l na Ca Ri uO nd ar a

¿ Sa b í a sq u e . . . . . . E n t r el a sa c e q u i a sp r i n c i p a l e s yl ar e dd ea c e q u i a ss e c u n d a r i a s , s u ma nu nt o t a l d e3 . 1 2 0 k md el o n g i t u dys i r v e np r i mo r d i a l me n t ep a r ae l r i e g o ? ( L ’ a p r o f i t a me n t d el e sa i g ü e s d e l Ca n a l d ’ Ur g e l l _ R. J . Ba t a l l a )

Be l l p u i g

Sè q u i aT e r c e r a

Ac e q u i as e c u n d a r i a

Sa l t od ea g u a

b r uCo Ri

s i s t e ma sd eg e s t i ó nd e l a g u a 3 3


má sd e3 . 8 0 0k md er e c o r r i d od ea g u a . . . Ri uS eg r e

e l c a mi n od e l a g u ad e s d ee l r í oh a s t ae l u s u a r i o

Vi a n o v a d el aBa r c a

L i n y o l a

Ri uCo r b

Va l l v e r d

E l sAr c s E l Po a l Be l l v í s

Be l l l l o c d ’ Ur g e l l E l sAl a mú s

Pa l a u d ’ An g l e s o l a Si d a mo n

ar i l i ux A l Vi l a Sa n a na Ca

Mo l l e r u s s a

Ca s t e l l n o u d eSe a n a

Go l mé s

Ca na lA ux i l i ar

Mi r a l c a mp

Vi l a n o v a d eBe l l p u i g

T o r r e g r o s s a

Pu i g v e r d d eL L e i d a

E MBAL SE

l pa ci n i Pr al n Ca

E ne l p l a n os emu e s t r a nt o d a sl a sma s a sd e a g u ad el az o n ad e l Pl ad ’ Ur g e l l , t a n t a sc o mo e l n ú me r od ee mb a l s e sa r t i f i c i a l e se x i s t e n t e s . Có mop u e d eu nt e r r i t o r i ot a nl l a n oc o n t e n e rt a l c a n t i d a dd e ma s a sd ea g u a ?

3 4


L a Gu à r d i a

Pa n o r á mi c ad e l E mb a l s ed el aNo v e l l aAl t a

L a F u l i o l a T o r n a b o u s

r b e n s I v a r s Ba d ’ Ur g e l l

l pa i c n i r lP na a C Ri uO nd ar a

Pa n o r á mi c ad e l E s t a n yd ’ I v a r si Vi l a Sa n a

Be l l p u i g E mb a l s ea r t i f i c i a l

Ri uCo r b

E mb a l s ea r t i f i c i a l

s i s t e ma sd eg e s t i ó nd e l a g u a 3 5


má sd e3 . 8 0 0k md er e c o r r i d od ea g u a . . . e l c a mi n od e l a g u ad e s d ee l r í oh a s t ae l u s u a r i o ¿ Sa b í a sq u e . . . . . . Un ab o q u e r ae su n ab o c ao p u e r t ad ep i e d r a , q u es eh a c ee ne l c a zoc a n a l p a r ar e g a rt i e r r a s ? Un ab o q u e r ap u e d ed a rs e r v i c i oa má sd e2 0 0p a r c e l a s , p u d i e n d o r e g a rmá sd e7 5 0h ad et e r r e n o a g r í c o l a ? ( Aj u n t . Vi l a n o v ad eBe l l p u i g )

¿ Sa b í a sq u e . . . . . . Unc a n a l d ed e s a g u e( r o v i n a d a ) e su nc a u c en a t u r a l d ee s c a p ed e a g u ae nc a s od ef u e r t e sa v e n i d a s q u ep u e d a np o n e re np e l i g r oe l f u n c i o n a mi e n t og l o b a l d e l s i s t e ma h í d r i c os u j e t oau nd e t e r mi n a d o c a n a l ?

BOQUE RA, DE SAGUE , DE PÓSI T O, POZ O

E ne l p l a n os emu e s t r a nt o d a sl a sma s a sd e a g u ad el az o n ad e l Pl ad ’ Ur g e l l , t a n t a sc o mo e l n ú me r od ee mb a l s e sa r t i f i c i a l e se x i s t e n t e s .

¿ Qu év e n t a j a sp r o p o r c i o n a ne s t o sd i s t i n t o se l e me n t o sd eg e s t i ó n d ea g u ar e s p e c t oa l f u n c i o n a mi e n t og l o b a l d el ar e dh í d r i c a ?

3 6


+P

s i s t e ma sd eg e s t i 贸 nd e l a g u a 3 7


p r o y e c t o sd ep a i s a j e sc u l t u r a l , e t s a v , 2 0 1 0 / 2 0 1 1

L ’ E t s a n yd ’ I v a r si Vi l a Sa n a

s i s t e ma sd eg e s t i ó nd e l a g u a


E s t a n yd ´ I v a r si Vi l a Sa n a No se n c o n t r a mo se ne l e s t a n q u ed ´ I v a r syVi l a Sa n ac o nu ne j e mp l oe mb l e má t i c od el a d i n á mi c ar e l a c i ó ne n t r ee l p a i s a j eyl ac o mu n i d a dal ol a r g od e l t i e mp o . L oq u ec o me n z ós i e n d ou n al a g u n ae n d o r e i c af o r ma d ah a c emi l e sd ea ñ o sd e b i d oal a p r e s e n c i ad ema t e r i a l e sg e o l ó g i c o si mp e r me a b l e se nl az o n a , al ah i d r o l o g í ayal a sc o n d i c i o n e sc l i má t i c a s , s ed e s e c óe nl o sa ñ o s5 0d e l s i g l op a s a d oe nu nc o n t e x t oe ne l q u e e r ah a b i t u a l e s t et i p od ea c t i v i d a dp a r ac o n s e g u i rma sc a mp o sd ec u l t i v o . L ac o mu n i d a dn u n c aa c e p t ól ap é r d i d a i d e n t i t a r i aq u es u p o n í al ae l i mi n a c i ó nd eu n a d el a sz o n a sh ú me d a smá si mp o r t a n t e sd e l i n t e r i o rd eCa t a l u n y a .

¿ Po rq u és ed e s e c ól al a g u n as i t o d o sl o sv e c i n o sp a r e c í ae s t a r e nc o n t r a ?¿ Po rq u éa h o r as ev o l v i óal l e n a r ?

4 0


L al a g u n ad u r a n t es ue x i s t e n c i as eh a b í ac o n s t i t u í d oc o mol u g a rd ec e l e b r a c i ó n e s , z o n a d ec a z ad ea v e s , c u r s o sd en a t a c i ó n , p e s c a , v e n t ad es a l . . . ye s t a b amu ya r r a i g a d ae ne l i ma g i n a r i op o p u l a r . L av o l u n t a ds o c i a l d er e c u p e r a rl az o n al a c u s t r eys ub i o d i v e r s i d a ds ev e r í af i n a l me n t e s a t i s f e c h aap r i n c i p i o sd en u e s t r os i g l o , c u a n d ol a sd i s t i n t a sa d mi n i s t r a c i o n e sl ac o n s i d e r a r o nc o mou np o s i b l ef o c od ea t r a c c i ó nt u r í s t i c ayd i v e r s i f i c a c i ó ne c o n ó mi c ac o n f l u y e n d oe ne l mi s mop u n t oi n t e r e s e sc o l e c t i v o s , p o l í t i c o s , e c o n ó mi c o sye c o l ó g i c o s .

2 , 5h m3 1 2 6h a 3 , 9 5 m( p r o f u n d i d a dmá x i ma )

s i s t e ma sd eg e s t i o nd e l a g u a 4 1


p r o y e c t o sd ep a i s a j e sc u l t u r a l , e t s a v , 2 0 1 0 / 2 0 1 1

7 0 . 1 2 1h ar e g a b l e s

s i s t e ma sd eg e s t i 贸 nd e l a g u a


7 0 . 1 2 1 h ar e g a b l e s 3 . 3 4 0 , 8k md ec a p t a c i ó n 2 2 ’ 8 9 % Ca n a l Au x i l i a r

0 ’ 0 3 % Po z o s

E l Ca n a l Pr i n c i p a l t i e n eu nc a u d a l i n s t a n t á n e o d e3 3m3 / sye l Ca n a l Au x i l i a rd e8 m3 / s . 1 1 ’ 8 5 % Re dp ú b l i c a

6 5 , 2 3 % Ca n a l p r i n c i p a l

2 1 1b a l s a sc o l e c t i v a sp e r mi t e na l ma c e n a r 5 ’ 1 h m3y4 9p o z o sc o l e c t i v o sf u n c i o n a n 1 9 3 0h o r a sc a d aa ñ o .

Pa r c e l a sd e3 , 8 h a

3 2 ’ 3 0 % F r u t ad u l c e

3 8 ’ 4 0 % F o r r a j e s

2 9 ’ 3 0 % Cu l t i v o sd ev e r a n o( ma í zy o l e a g i n o s a s )yc e r e a l e sd e i n v i e r n o( t r i g oyc e b a d a )

L a se x p l o t a c i o n e ss o nd ep e q u e ñ a d i me n s i ó n . L as u p e r f i c i ed ec u l t i v op o r p r o p i e t a r i oe si n f e r i o ra6h ayl ame d i ae s d e3 ’ 8h ap o rp r o p i e t a r i o . L o sp r i n c i p a l e sc u l t i v o se nl az o n ar e g a b l e sd e l s Ca n a l sd ’ Ur g e l l s ó nl o sc u l t i v o sd ev e r a n o . L o s o t r o sc u l t i v o sp r e s e n t e se nl az o n as ó nl o sf o r r a j e s , l af r u t ad u l c eyl o sc u l t i v o sd ei n v i e r n o . L a s e x p l o t a c i o n e sr e a l i z a nr o t a c i o n e se nl o sc u l t i v o s .

¿ Po d e mo sr e g a rl o sc u l t i v o sd eu n ama n e r amá se f i c i e n t e ? ¿ Cu á l e sl ame j o ro p c i ó n ?

4 4


Ser i e g a3 h / h a 6 , 2 % Ri e g op o rg o t e o

3 , 4 % Ri e g op o ra s p e r s i ó n

9 0 % Ri e g os u p e r f i c i a l

Ri e g os u p e r f i c i a l

Ri e g op o rg o t e o

Ri e g op o ra s p e r s i ó n

Ve n t a j a s E se l mé t o d omá se c o n ó mi c o . I n t a l a c i ó nmí n i ma .

Ve n t a j a s s o nmá se f i c i e n t e sq u el o s s i s t e ma sd er i e g op o rs u p e r f i c i e e ne l u s od e l a g u ad er i e g o . Un i f o r mi d a de ne l r e p a r t od e l a g u a .

Ve n t a j a s Pe r mi t er e g a rt e r r e n o sp o c o u n i f o r me s . Sep u e d eu t i l i z a re ng r a nv a r i e d a dd es u e l o s .

I n c o n v e n i e n t e s Di f i c u l t a dp a r ac o n s e g u i ru n a a l t ae f i c i e n c i a . F a l t ad eu n i f o r mi d a d . Ne c e s i d a dd eb a s t a n t ema n o d eo b r a .

I n c o n v e n i e n t e s Co n s i d e r a b l ei n v e r s i ó ni n i c i a l . Pr e c i s ae l f i l t r a d od e l a g u a .

I n c o n v e n i e n t e s Ser i e g a nz o n a sn on e c e s a r i a s . Re q u i e r ema n t e n i mi e n t oi g r a n i n v e r s i ó ni n i c i a l .

¿ Sa b i a sq u e . . . r e g a ru nj o r n a l c u e s t ae n t r e9 6y2 7 7e u r o s ?

¿ Yq u ec a s i l at o t a l i d a dd el as u p e r f i c i er e g a d ap o rl o sCa n a l sd ’ Ur g e l l f u n c i o n ap o rr i e g op o rt u r n o s ?¿ Yq u el ame d i ae sd e3h o r a s / h a ?

s i s t e ma sd eg e s t i ó nd e l a g u a 4 5


p r o y e c t o sd ep a i s a j e sc u l t u r a l , e t s a v , 2 0 1 0 / 2 0 1 1

Ag e n t e sc o n t a mi n a n t e s

s i s t e ma sd eg e s t i 贸 nd e l a g u a


a g e n t e sc o n t a mi n a n t e s s u b s c r i p c i o nd e l t e ma Noi mp o r t ad o n d ev i v e s -e nl ac o s t a , e ne l i n t e r i o r , e nl ac i u d a doe nz o n a ss e mi u r b a n a s —t uv i d as i e mp r ee s t a r áa f e c t a d od el ac a l i d a dd ea g u a . Si e mp r eh a yq u ep r e g u n t a r s e , s ep u e d et o ma re l a g u ad e l g r i f o ?Pu e d on a d a re ne s t el a g os i nc o g e ru n ae n f e r me d a d ?Po r q u en os ep u e d ep e s c a re ne l p u e r t o ?Qu i z a sl oma si mp o r t a n t ee sp r e g u n t a r s e -c o mos a b e mo ss i e l a g u ae ss a l u d a b l e ?E l a g u as a l u d a b l ee sn e c e s a r i op a r a a p o y a rys o s t e n e rv i d a . L ac a l i d a dd e l a g u as ep u e d ee v a l u a rd es u sc a l i d a d e sf í s i c a s , q u í mi c a syb i o l ó g i c a s . L ac a l i d a dd e l a g u as emi d ed e s d es uc o l o r , o l o r , t e mp e r a t u r a , d i v e r s i d a db i o l ó g i c ays i t i e n emu c h a sb a c t e r i a s . L ac a l i d a dd e l a g u as ea f e c t amu c h o d ec ó mov i v e nl o sh a b i t a n t e se nl az o n a , yc o mou s a nl at i e r r a . L ae s c o r r e n t í ad el o sf e r t i l i z a n t e sa p l i c a d o sal o sc a mp o sa g r í c o l a s , c a mp o sd eg o l fyc é s p e d e ss u b u r b a n o s , d e p o s i c i ó nd en i t r ó g e n od el aa t mó s f e r a , e r o s i ó nd e l s u e l o , yl ad e s c a r g ad el a si n s t a l a c i o n e sd ea c u i c u l t u r ayp l a n t a sd et r a t a mi e n t od ea g u a sr e s i d u a l e sc o n t r i b u y e naa u me n t a r e l c o n t e n i d od en u t r i e n t e se nl a sa g u a s . Si l ac a l i d a dd e l a g u ae nu n az o n ae smu yma l a , s ed i c eq u ee s“ u n az o n amu e r t a ” , d o n d en oh a yv i d aa c u á t i c as o b r e v i v e .

L i n y o l a Be l l v i s

I v a r sd ’ Ur g e l l

F o n d a r e l l a L l e i d a

Be l l L l o cd ’ Ur g e l l

De p u r a d o r a ss i t u a d a se nPl ad ’ Ur g e l l

¿ Có mos a b e mo ss i e l a g u ae ss a l u d a b l e ?

4 8


Pu n t o sd ec o n t a mi n a c i 贸 n

s i s t e ma sd eg e s t i 贸 nd e l a g u a 4 9


a g e n t e sc o n t a mi n a n t e s •L ac o n t a mi n a c i ó nq u í mi c ap u e d es e rc r ó n i c a , a c c i d e n t a l od i f u s ayt i e n ed i f e r e n t e s o r í g e n e s : e l f u n c i o n a mi e n t od e f i c i e n t ed ea l g u n a se s t a c i o n e sd e p u r a d o r a sd ea g u a s r e s i d u a l e s , l aa u s e n c i ad es i s t e ma sd es a n e a mi e n t o , l o sv e r t i d o sa c c i d e n t a l e soi l e g a l e sp u e d e na f e c t a raa g u a ss u p e r f i c i a l e soal a sa g u a ss u b t e r r á n e a sp o ri n f i l t r a c i ó n . •Vi r u syb a c t e r i a sp a t ó g e n o sp r o v e n i e n t e sd el o sr e s i d u o so r g á n i c o sd ea n i ma l e sy d es e r e sh u ma n o sv e r t i d o sa l r í ooa l s u e l oq u e , s i b i e nd ef o r man a t u r a l p u e d e n d e p u r a r s e , e ne l c a s od eq u el l e g u e nr á p i d a me n t ea l s i g u i e n t ep u n t od ec a p t a c i ó n p u e d e np r o v o c a ru n ac o n t a mi n a c i ó nmi c r o b i o l ó g i c a . •L ac o n t a mi n a c i ó na g r í c o l ap r o d u c i d ap o rl ac o n c e n t r a c i ó nd el ag a n a d e r í a , n i t r a t o s yf o s f a t o s , l o sh e r b i c i d a s , l o si n s e c t i c i d a syo t r o sp r o d u c t o sf i t o s a n i t a r i o s . •L ac o n t a mi n a c i ó nd o mé s t i c ad el a sa g u a sn e g r a s( l a v a b o sei n o d o r o s )yg r i s e s ( l a v a d o r a s , d u c h a s , e t c . )d ev i v i e n d a soc o me r c i o s , a s í c o mol a sa g u a sp l u v i a l e s . •Ve r t i d od ep r o d u c t o sc o n t a mi n a n t e se na c c i d e n t e sd ec i r c u l a c i ó n , p o rd i s p e r s i ó n e ne l me d i od eg a s e syl í q u i d o st ó x i c o s , ac a u s ad eu nd e f i c i e n t ef u n c i o n a mi e n t od e l a sd e p u r a d o r a sd ea g u a sr e s i d u a l e s .

¿ Có mos a b e mo ss i e l a g u ae ss a l u d a b l e ?

5 0


Cu a n d oo b j e t o sv i v o ss et r a n s f o r ma nyd ema n e r an a t u r a l e l i mi n al ac o n t a mi n a c i ó n q u et i e n e , s ed i c ea u t o d e p u r a c i ó n . Gr a c i a saf i l t r a c i ó nyd eo x i d a c i ó n , c o mb i n a d o s c o nl aa c c i ó nd eo r g a n i s mo sc o mob a c t e r i a s , i n s e c t o syp l a n t a sq u ev i v e ne ne l me d i oa c u á t i c oys o b r el o sc a u c e s , e l a g u aa s e g u r as uc a l i d a dyp r e s e r v ae l e q u i l i b r i o d es ue c o s i s t e ma . Pe r oe si mp o r t a n t ec u i d a rd el a sa g u a s , p o r q u eav e c e se l n i v e l d e c o n t a mi n a c i o nl l e g aas e rmu yg r a v eyp u e d es e rd i f i c i l oi mp o s i b l ed e p u r a r l o . Si e l n i v e l d ec o n t a mi n a c i ó nn ol l e g aas e rc r í t i c o , e l a g u ap u e d ea u t o d e p u r a r s e ; y e l i mi n a rp r o g r e s i v a me n t el o sa g e n t e sc o n t a mi n a n t e s . L ad e p u r a c i ó nd e l a g u at i e n e l í mi t e s , d eu n ama n e r aq u e , p o re j e mp l ol as a l ol o sp l á s t i c o sq u en os o nd e g r a d a b l e s a l t e r a ne s t ef e n ó me n o . E l ma n t e n i mi e n t od e l r e c u r s ot a mb i é ne sn e c e s a r i op o rp a r t e d el o ss e r e sh u ma n o sy , c u a n d os ed i c ed i c h oma n t e n i mi e n t on os el l e v aac a b o r e g u l a r me n t e , e l r í os ed e g r a d aye l c a u c eyl av e g e t a c i ó ns ev e nmo d i f i c a d o s . ¿ Cu á l e sl ad e ma n d ad ea g u ae nCa t a l u ñ a? L ad e ma n d at o t a le nCa t a l u ñ ap a r at o d o sl o su s o se s3 . 1 2 3h m3 / a ñ o , l oq u e e q u i v a l eau nc a u d a l c o n t i n u od eu n o s1 0 0m3 / s( s u f i c i e n t ep a r al l e n a ru n ap i s c i n a o l í mp i c ac a d as e g u n d o , o1 0 . 0 0 0e s t a d i o sd ef ú t b o l a l a ñ o ) . Dee s t et o t a l , u n3 8 % ( 1 . 1 8 6h m3 / a ñ o )s ec o n s u mee nl a sc u e n c a si n t e r n a sc a t a l a n a s , mi e n t r a sq u ee l 6 2 %r e s t a n t e( 1 . 9 3 7h m3 / a ñ o )e sd e ma n d a d op o rl a sc u e n c a si n t e r c o mu n i t a r i a s . Us o sd ea g u ae nCa t a l u ñ a CAT AL UÑA

E v o l u c i ó nd el a sd o t a c i o n e s d o mé s t i c a se nCa t a l u ñ a

CUE NCASDEE BRO

CUE NCASI NT E RNAS

Po r c e n t a j er e u t i l i z a c i ó n ( 2 0 2 5 )

s i s t e ma sd eg e s t i ó nd e l a g u a 5 1


a g e n t e sc o n t a mi n a n t e s

驴 C贸 mos a b e mo ss i e l a g u ae ss a l u d a b l e ?

5 2


Mu c h a sv e c e ss ep r o mu e v eq u el o sc i u d a d a n o smi s mo soh a b i t a n t e sd el az o n a c o n t r i b u y e nc o n t r o l a n d ol ac a l i d a dd e l a g u ad o n d ev i v e not r a b a j a n , i d e n t i f i c a n d ol a s p o s i b l e sf u e n t e sd ec o n t a mi n a c i ó ne nl a sa g u a sl o c a l e syr e g i o n a l e s . E s t op o d r i aa y u d a r mu c h oame j o r a rl ac a l i d a dd e l a g u ayp o rl ot a n t ol ac a l i d a dd el av i d a . Du r a n t el o sú l t i mo sd é c a d a s , mu c h ot e r r i t o r i oe nl o sc u e n c a ss eh ac o n v e r t i d od e b o s q u eag r a n j a s , c i u d a d e syz o n a ss u b u r b a n a s . E s t ed e s a r r o l l os el l e v oa u me n t a c i ó n d eá r e ac u b i e r t op o rs u p e r f i c i e sd u r o s , c o moc a l l e s , p e a t o n a l e s , p a r k i n g syt e c h o se n l u g a r e sd o n d ea g u ar i c ae nn u t r i e n t e se s t a b aa b s o r b i d af i l t r a d ap o re l s u e l oyl a sp l a n t a s . Pr á c t i c a sa g r í c o l a sd ema y o rr e n d i mi e n t ot a mb i é nc o n t r i b u y eac a n t i d a d e smá s g r a n d e sd en u t r i e n t e sal o sr í o sya r r o y o sd el ac u e n c ad u r a n t ee s t et i e mp o . Ah o r ah a y má sa g u as u c i aq u ed al u g a rau ne x c e s od en i t r ó g e n oyf ó s f o r oe nl o sc a n a l e syr í o s . Al g a s( of i t o p l a n c t o n )e ne l a g u as ea l i me n t a nd ee s t o sn u t r i e n t e syp u e d ef l o r e c e re n e x c e s oc u a n d ol a sc o n c e n t r a c i o n e sd en u t r i e n t e ss o nmu ya l t o s . F l o r a c i o n e sd ea l g a s p u e d e ne v i t a rl al u zs o l a rl l e g u ea l f o n d od el ab a h í a , l oq u er e s u l t ae nu n ap é r d i d ad el a v e g e t a c i ó na c u á t i c ayl ap e r t u r b a c i ó nd el o sh á b i t a t sd el o sa n i ma l e s . L ad e s c o mp o s i c i ó nd el a sa l g a sp u e d ea g o t a re l o x í g e n od i s u e l t oe ne l a g u aan i v e l e sp e l i g r o s a me n t eb a j o s . E s t ep r o c e s os el l a mae u t r o f i z a c i ó nyp u e d er e s u l t a re nl amu e r t ed ep e c e s yl aa s f i x i ad el av i d ama r i n a . Cu á l e ss o nl a sp r i n c i p a l e sa l t e r a c i o n e sq u ea f e c t a n e l e s t a d od el o ss i s t e ma sa c u á t i c o sd ec a t a l u ñ a ?

s i s t e ma sd eg e s t i ó nd e l a g u a 5 3


Alumnes participants:

FORMES DEL TERRITORI Laura Bertran Arrufat Elena Castellà Fusté Anna Fontich Sala Berta Fusté Suñé Ricardo Lostao Viñolas Ferran Martori Gallissa Gemma Milà Cartañà Natalia Parés Serra David Ricart Boada

ELEMENTS I COMPONENTS DEL PAISATGE

SISTEMES DE GESTIÓ DE L’AIGUA

Marta Besora Roselló Cristina De Nova Arisa Izaro Ezeiza Karrera Montserrat Pedrosa Domingo Antonio Quirante Garrido Joel Robles Pena Nekane Zabaleta Irazabalbeitia Luca Malvicino

Núria Jimenez Climent Genoveva Jorba Gaju Míriam Lorite Gómez Marta Lovisa Marklinder Alexandra Eva Blennow Javier Rocamonde Lourido Kristyna Silhanova

PANORÀMIQUES DEL TERRITORI

PATRIMONI DE L’AIGUA

Laura Company Mercado Irene Madrid Hinojosa Héctor Martín Villarroya Sílvia Oliver Alcover Lucia Valentini Maria do Rosário Fontes de Melo Losna Santos Bernardo Maria Melo Egidio Nadais

Gavina Corbetta Gallego Yolanda Medina Gil Núria Petit Saludes Berta Sanchez Hernandez Adriana Virto García Mireia Noguera Garcia Maria Camprodon Rosanas

LES VEUS DEL TERRITORI

PATRIMONI DELS POBLES

Irina Blavia Cañet Esther Gonzàlez Albesa Eulàlia Puig Calvo Enric Rovira Ferrer Lidia Noé Pereira Marta Franquesa Badia

Eduard Cuadern Campanals Ignasi Cuadern Campanals Maria del Mar Figueras Rubió Miryam Frías Martínez David Moreno García Francisco Toro Gomez

17 > 27 / GENER / 2011

PROFESSOR RESPONSABLE: Carles Llop PROFESSORS COL.LABORADORS: Ignasi Aldomà, Josep Maldonado, Sígrid Muñiz COL.LABORADORS DOCTORANTS: Eduard Antorn, Montse Ferrés, Laura Font, Napoleón Guerrero BECARIS: David Balbás, Núria Bisbal, Josep Garriga

ORGANITZA: Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori // Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès - Universitat Politècnica de Catalunya // Programa Erasmus Life Long Learning Program - Intensive Program in Landscape Studies (LAPIS) Amb el suport del Consell Comarcal i els ajuntaments del Pla d’Urgell: Consell Comarcal del Pla d’Urgell

Ajuntament de Barbens

Ajuntament de Bellvís

Ajuntament d’el Poal

Ajuntament d’Ivars d’Urgell

Amb la Col.laboració de la Casa del Canal d’Urgell, Castell del Remei, Estany d’Ivars d’Urgell i Vila-sana, Novella Alta

G5.Sistemes de gestió de l'aigua  

Atles - Sistemes de gestió de l'aigua

G5.Sistemes de gestió de l'aigua  

Atles - Sistemes de gestió de l'aigua

Advertisement