Page 1

สามัญทัศน์เกี่ยวกับการออกแบบสิ่งพิมพ์

อาจารย์ภาวนา ไชยสมบูรณ์


สามัญทัศน์เกี่ยวกับการออกแบบสิ่งพิมพ์

หนั ง สื อ คื อ . . . . . . . . อัญมณีแห่งปัญญา


สามัญทัศน์เกี่ยวกับการออกแบบสิ่งพิมพ์

คำนำ การออกแบบสิ่ ง พิ ม พ์ เ ป็ น ศิ ล ปะการเตรี ย มรู ป แบบสิ่ ง พิ ม พ์ ก่ อ นเข้ า สู่ ระบบการผลิ ต เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความงามและประโยชน์ ใ ช้ ส อยตรงตามวั ต ถุ ป ระสงค์ และยังเป็นการเพิ่มความ หมายความน่าสนใจความสวยงามและความรู้สึกนึกคิดไปยัง กลุ่มเป้าหมาย การดำเนินการ ดังกล่าวทำได้โดยการจัดวางองค์ประกอบต่างๆของสิ่ งพิมพ์อันได้แก่ ตัวอักษร ภาพประกอบ และงานกราฟิก ลงบนพื้นที่ว่างของระบบตา รางอย่างสร้างสรรค์สวยงามสอดคล้องกับลักษณะเนื้อหาและรูปแบบของการใช้งานสิ่ง พิมพ์นั้นๆ ดังนั้นการออกแบบสิ่งพิมพ์จึงมีส่วนสำคัญในการเพิ่มคุณค่าให้กับสิ่งพิมพ์และ ช่วยให้การผลิตและการใช้สิ่งพิมพ์ได้ประโยชน์สูงสุด(จันทนาทองประยูร.2537:25)ประ วัติของกราฟิกและงานพิมพ์รูปภาพสัญลักษณ์รูปรอยอักขระหรือตัวอักษรที่มนุษย์ปร ะดิษฐ์ขึ้นมาในเบื้องต้น อาจารย์ภาวนา ไชยสมบูรณ์


สามัญทัศน์เกี่ยวกับการออกแบบสิ่งพิมพ์

สารบัญ

ความหมายของการออกแบบสิ่งพิมพ สมัยโบราณ สมัยแห่งการเรียนรู้ข่าวสาร และการปฏิวัติอุตสาหกรรม สรุป บรรณานุกรม

***********************************************

3 4 10 18 21


สามัญทัศน์เกี่ยวกับการออกแบบสิ่งพิมพ์

สามัญทัศน์เกี่ยวกับการออกแบบสิ่งพิมพ์

กา

รออกแบบนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการจัดทำสิ่งพิมพ์ผู้ที่ เ ริ่มต้นศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการออกแบบสิ่งพิมพ์จึงควรเริ่มศึก ษา ตั้งแต่ความหมายประวัติความเป็นมาของสิ่งพิมพ์ตัวอักษรภาพประกอบระบบตา ร างหลักการจัดองค์ประกอบทางศิลปะขั้นตอนและกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ระบบการ พิมพ์ที่เลือกใช้ตลอดจน ชนิดและ ลักษณะของวัสดุพิมพ์ เพื่อให้การดำเนินการผลิต และผลสำเร็จของสิ่งพิมพ์นั้นสอดคล้องกับประเภทและวัตถุประสงค์เพื่อให้สิ่งพิมพ์นั้น ได้ทำหน้าที่สื่อสารไปสู่กลุ่มเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ

ความหมายของการออกแบบสิ่งพิมพ์

การออกแบบสิ่ ง พิ ม พ์ เ ป็ น ศิ ล ปะการเตรี ย มรู ป แบบสิ่ ง พิ ม พ์ ก่ อ นเข้ า สู่ ระบบการผลิ ต เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความงามและประโยชน์ ใ ช้ ส อยตรงตามวั ต ถุ ป ระสงค์ และยังเป็นการเพิ่มความ หมายความน่าสนใจความสวยงามและความรู้สึกนึกคิดไปยั งกลุ่มเป้าหมาย การดำเนินการ ดังกล่าวทำได้โดยการจัดวางองค์ประกอบต่างๆของ สิ่งพิมพ์อันได้แก่ ตัวอักษร ภาพประกอบ และงานกราฟิก ลงบนพื้นที่ว่างของระบบตา รางอย่างสร้างสรรค์สวยงามสอดคล้องกับลักษณะเนื้อหาและรูปแบบของการใช้งานสิ่ง พิมพ์นั้นๆ โดยทั่วไปแล้วการออกแบบสิ่งพิมพ์มีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการคือ 1. à¾Íè× à¾ÁèÔ ¤ÇÒÁ¹Òè ʹã¨ãË¡é ºÑ Ê§èÔ ¾ÁÔ ¾ì 2. à¾Íè× ªÇè ÂãËÊé §èÔ ¾ÁÔ ¾§ì Òè ÂμÍè ¡ÒÃÍÒè ¹áÅзӤÇÒÁà¢Òé 㨠3. à¾Íè× ÊÃÒé §¤ÇÒÁ»ÃзºÑ ã¨áÅФÇÒÁ·Ã§¨ÓÍ¹Ñ ÂÒǹҹãË้¡ัº¼ู้Í่Ò¹

4


5

สามัญทัศน์เกี่ยวกับการออกแบบสิ่งพิมพ์

ดังนั้นการออกแบบสิ่งพิมพ์จึงมีส่วนสำคัญในการเพิ่มคุณค่าให้กับสิ่งพิมพ์และช่วยให้ การผลิตและการใช้สิ่งพิมพ์ได้ประโยชน์สูงสุด(จันทนาทองประยูร.2537:25)ประวัติของกราฟิก และงานพิมพ์รูปภาพสัญลักษณ์รูปรอยอักขระหรือตัวอักษรที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาในเบื้องต้น เรี ย กรวมๆว่ า งานกราฟิ ก แต่ เ มื่ อ นำมาจั ด องค์ ป ระกอบรวมไว้ บ นพื้ น ที่ สี่ เ หลี่ ย มหรื อ บน หน้ า กระดาษจนนำไปสู่ ก ารผลิ ต เป็ น จำนวนมากเพื่ อ การสื่ อ สารจะเรี ย กว่ า งานพิ ม พ์ ง านกราฟิกและงานพิมพ์จึงเกิด สืบทอดและต่อเนื่องกันแบบเฉพาะตัวหนังสือ นิตยสารหนังสือพิมพ์ และโปสเตอร์ ล้วนมีประวัติที่เกี่ยวข้องกับงานกราฟิกทั้งสิ้นงานกราฟิกและงานพิมพ์พัฒนาควบ คู่กันมาเป็นระยะเวลา ยาวนาน ผ่านยุคสมัยและวัฒนธรรมของมนุษยชาติที่เปลี่ยนไปเป็นระยะ ช่วงเวลาแห่งการพัฒนาตัวเองของงานกราฟิกและสิ่งพิมพ์แบ่งออกเป็น 3 สมัย ได้แก่ สมัยโบราณ สมัยแห่งการเรียนรู้ ข่าวสารและการปฏิวัติอุตสาหกรรม และสมัยใหม่ใกล้ตัว ทั้ง 3 สมัยประกอบ ด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และวัฒนธรรมของมนุษย์ในแต่ละยุคเป็นลำดับไป

สมัยโบราณ เป็นจุดเริ่มแรกในการประดิษฐ์คิดค้นเพื่อให้เกิดตัวอักขระขึ้นในวัฒนธรรมของมนุษย์ และพัฒนาจนสามารถนำไปใช้เพื่อการสื่อสารได้ แบ่งเป็นยุคย่อย ๆ ได้อีก 5 ยุค คือ 1. ยุคแรกของอักษรภาพ »ÃÐÁÒ³15,000»Õก่͹¤ÃÔÊμì¡ÒÅÁ¹ØÉÂì¾ÒÅÕâÍÅÔ¸Ô¤(Paleolithic) ºÑ¹·Ö¡àËμØ¡ÒóìμèÒ§æ à»ç¹ÀҾẺ¡Ö觹ÒÁ¸ÃÃÁäÇ麹¼¹Ñ§¶éÓ ¾ºã¹»ÃÐà·ÈÊ໹áÅнÃÑè§àÈÊÊѹ¹ÔÉ°Ò¹ÇèÒà»ç¹¡Òà áÊ´§ÍÍ¡¶Ö§½ÕÁ×ÍáÅлÃÐʺ¡Òóì¢Í§Á¹ØÉÂìÂؤâºÃÒ³Êѧà¡μبҡûÙÃÒ§áÅÐÊ´ÑÊÇè¹¾¨ÔÒÃ³Ò ä´éว่า à»çนÊัμÇ์¹Ò¹Òª¹´Ô¹ั่¹ ¤ือ ¡ÒÃÊื่อ ¤ÇÒÁËÁÒÂûÙẺหนึ่ง·ÕèáÊ´§ÍÍ¡ â´Â¡Òâմà¢Õ¹ àÃÕ¡ÇèÒ ÍÑ¡ÉÃÀÒ¾(pictograph) Á¹ØÉÂì¾ÒÅÕâÍÅÔ¸Ô¤ ãªéÍÑ¡ÉÃÀҾ㹡ÒÃÊ×èÍÊÒÃà¾×èͺ͡àÅèÒ¶Ö§ÇÔ¶ÕªÕÇÔμáÅÐÊÔ觷ÕèÁÕÍÂÙèã¹ ¢³Ð¹Ñé¹ ºÒ§·Õ¡ÒÃÊ×èÍÊÒùÕéÍÒ¨ËÁÒ¶֧¡ÒÃà¢éÒ¤Ãͺ¤Ãͧ ËÃ×ͺҧ·ÕÍÒ¨à»ç¹¡ÒúÃÃÂÒÂถึง ¤ÇÒÁÊÓเร็จ áÅо¸¡ÃÃÁ㹡ÒÃÅÒè สัตว์áμ·ี่ªั´à¨¹·ีุ่ÊØ ¢Í§Íั¡ÉÃÀÒ¾àËÅÒè ¹éÕ ¤×Í ¡ÒÃÁÕ¤ÇÒÁ ¤Ô´ÊÃéÒ§ÊÃäìáÅÐÁÕ¤ÇÒÁ§ÒÁà¡Ô´¢Öé¹áÅéÇ


สามัญทัศน์เกี่ยวกับการออกแบบสิ่งพิมพ์

2. ยุคอักษรและภาพประกอบเรื่องของอียิปต์ »ÃÐÁÒ³ 3,000 »Õ¡è͹¤ÃÔÊμì¡ÒÅ (hieroglyphics)à»ç¹ÀÒÉÒÀÒ¾·ÕèÁÕÃкº ÍÑ¡ÉÃÎÕâáÅÕ¿Ô¡àʹͤÇÒÁ¤Ô´áÅÐ ¶éÍÂ¤Ó ·ÕèäÁè¸ÃÃÁ´ÒáμèÂѧÊÒÁÒö¹ÓáμèÅÐÀÒ¾ÁÒ ¼ÊÁ¡Ñ¹áÅéÇÍèÒ¹ÍÍ¡à»ç¹¾ÂÒ§¤ìäดé อีÂÔ»μì¾Ñ²¹Ò¡ÃдÒÉ·Õè·Ó¨Ò¡μ鹡¡ àÃÕ¡ÇèÒ¡ÃдÒɻһÔÃÑÊ(papyrus) ÁդسÊÁºÑμÔ ÀÒ¾·Õè 1.1 ÀÒ¾à¢Õ¹ÊբͧÁ¹ØÉÂì¾ÒÅÕâÍÅÔ¸Ô¤ ¾º·Õè¶éÓÅÒÊìâ¤Êì(Lascaux) ã¹»ÃÐà·È½ÃÑè§àÈษ ·ี่ÁÒ: Janick. 2006. ÃͧÃѺ¡ÒÃà¢Õ¹ä´é´ÕáÅÐÊдǡ¡ÇèÒ¡ÒÃà¢Õ¹º¹´Ô¹à˹ÕÂÇ äÁé ËÃ×ÍËÔ¹ ¿ÒâÃËì¾ÃÐáÅÐÊÒÁÑ-ª¹μèÒ§ãËéÍÒÅѡɳì (scribes) ¼ÙéÊÒÁÒöÍèÒ¹ÍÍ¡àขีย¹ä´à»็¹¼ู้´Ó à¹ิ¹¡Òäั´ÅÍ¡ หรือ เขีย¹§Ò¹ãË้ÍÒÅ¡Ñɳ¨ì§Öà»รีºàÊÁÍ͡Ẻ¡ÃÒ¿¡ÔÍÒÅั¡É³์¼ู้ã´Á½ÕÁืÍ ¡็จÐä´้¤Òèμͺ᷹สูงμÒÁä»´้Ç ÍÂÕ»Ôμàì»¹ç ª¹¡Åุ่ÁáÃกที่ผÊÁ¼ÊÒกับตัวอั¡Éà áÅÐ ÀÒ¾»ÃСͺà¢ÒéäÇ้´้ว¡ั¹μÒÁËÅÑ¡ °Ò¹·Õ辺 ¤×Í˹ѧÊ×ͨҡÁéǹ¡ÃдÒɻһÔÃÑÊ ª×èÍÇèÒ “˹ѧÊ×ÍáË觤ÇÒÁμÒ”(The Book of The Dead) à»ç¹àÃ×èͧÃÒǢͧªÕÇÔμËÅѧ¤ÇÒÁμÒ¢ͧªÒÇÍÕÂÔ»μì

6


7

สามัญทัศน์เกี่ยวกับการออกแบบสิ่งพิมพ์

ÀÒ¾·Õè 12. การตัดสินครั้งสุดท้าย(Th ”JFenu aidlgemàe n)เป็นม้วนกระดาษของÍÒนิ áÅÐ ÀÃÃÂÒ¡ÓÅѧ¶Ù¡μÑ´ÊԹŧâ·É¨Ò¡¾ÃÐà¨éÒËÑÇËÁÒä¹ ºÒ»¢Í§ÍÒ¹Ô ÁÕÍÒÅѡɳì¼Ùé·ÕèÁÕ»Ò¡à»ç¹¹¡¤Íºѹ·Ö¡äÇ麹á¼è¹¡ÃдÒÉ ·ี่ÁÒ: Faulkner. 2006.

3. ตัวอักษรโฟนีเชีย ªÒÇ⿹ÕàªÕÂ(Phoenecia)ÁÕ¶Ôè¹°Ò¹ÍÂÙèᶺ·ÐàÅàÁ´ÔàμÍàÃà¹Õ¹·ÓÁÒ¤éÒ¢Ò μÔ´μè͡ѺàÁâÊâ»àμàÁÕÂáÅÐÍÕÂÔ»μì ¹ÓÃٻẺÍÑ¡ÉÃÅÔèÁ(cuneiform)¨Ò¡ªÒÇÍÑÊÊÔàÃÕÂÁҾѲ¹Ò à»ç¹Ãкº¡ÒÃà¢Õ¹¢Í§μ¹àͧ àÃÕ¡ÇèÒμÑÇÍÑ¡ÉÃ⿹ÕàªÕ ÊÒÁÒö¼ÊÁãËéÍèÒ¹ÍÍ¡à»ç¹¤Óä´éẺ ÍÑ¡ÉÃÀÒ¾¢Í§ÍÕÂÔ»μì ÍÑ¡ÉâͧªÒÇ⿹ÕàªÕÂÁÕàÊÕ§੾ÒÐ 22àÊÕ§«Ö觹ÓÁÒ¨Ò¡ÃкºÀÒÉÒ·Õèà»ç¹ÀÒ¾¡ÃÒ¿Ô¡¢ ͧÍÑÊÊÔàÃÕÂáÅÐÍÕÂÔ»μì ÊÑ´ÊèǹÍÑ¡ÉÃ⿹ÕàªÕ ã¹ÃкºμÒÃÒ§¢¹Ò´ à´ÕÂǡѹ

ÀÒ¾·Õè 1.3 μÑÇÍÑ¡Éâͧ⿹ÕàªÕ ·ี่ÁÒ: Khalaf. 2006. ªÒÇ⿹àÕ ªÂÕ à»¹ç ª¹ªÒμáÔ Ã¡·¾èÕ ²Ñ ¹ÒÀÒÉÒà¢ÂÕ ¹ Í¡Ñ ¢ÃÐáμÅè ÐμÇÑ ãªéá·¹àÊÕ§áμèÅÐàÊÕ§ä´é áÅÐÁÕÇÔ¸Õ¡ÒÃà¢Õ¹¨Ò¡¢ÇÒ仫éÒÂ


สามัญทัศน์เกี่ยวกับการออกแบบสิ่งพิมพ์ 4. ตัวอักษรกรีกและโรมัน »ÃÐÁÒ³ 500 »Õ¡è͹¤ÃÔÊμì¡ÒÅ ªÒÇ¡ÃÕ¡ª×蹪ͺ¡ÒèѴͧ¤ì»ÃСͺẺÊÁÁÒμÃÊ觼 ÅãËéμÑÇÍÑ¡ÉÃä´éÃѺ¡ÒÃÍ͡ẺãËéÁÕÃÙ»ÃèÒ§«éÒ¢ÇÒà·èҡѹàËÁ×͹¡ÃШ¡à§Ò·ุ¡ÍÂÒè§à»็¹Ãู»·Ã§ àâҤ³ิμ·ี่ÊÙÁºÃÙ³á캺äÁ่ว่า ¨Ðà»็¹§Ò¹à¢ÂÕ¹ËÃืÍ¡ÒèÒ÷ี่ปÃÒ¡¯ã¹§Ò¹Ê¶Ò»Ñμ¡ÃÃÁ μÑÇÍÑ¡ÉáÃÕ¡¨Ñ´ÃÙ»·Ã§ÍÂÙè㹡Ãͺ¢Í§ÃÙ»àâҤ³Ôμ àªè¹ã¹ÀÒ¾·Õè 1.4μÑÇÍÑ¡Éà E áÅÐ M ÍÂÙè㹡ÃͺÊÕèàËÅÕèÂÁ¨ÑμØÃÑÊ ÍÑ¡Éà A ÁÑè¹ ¤§§ÒÁʧèÒÍÂÙèã¹ÃÙ»ÊÒÁàËÅÕèÂÁ´éÒ¹à·èÒ ÍÑ¡Éà O ÍÂÙèã¹Ãٻǧ¡ÅÁ àÁื่ Í·ุ ¡ÍÂÒè§ÍÂู่ ÀÒÂã ต้ รู ป ·Ã§àâҤ³μÔ ตัวÍักÉÃมีเÕÊ้น°Ò¹á¹Ç¹Í¹·ี่Áั่¹¤§à»ç¹ÃÐàºÕº Áี ªèͧÇèÒ§ÃÐËÇèÒ§μÑÇÍÑ¡ÉÃÃÐÂоÍàËÁÒзÓãËé μÑÇ ÍÑ¡ ÉôÙÁÕÃÐàºÕº ÍèÒ¹§èÒ¹͡¨Ò¡¹Õé¡ÃÕ¡Âѧ ãªé»Ò¡¡Ò »ÅÒÂáËÅÁËÃ×Íμé¹ÍéÍμÑ´»ÅÒÂãªéà¢Õ¹ เÁ×èÍâÃÁѹúä´éªÑª¹Ð¨Ò¡¡ÃÕ¡ âÃÁѹÃѺàÍÒÇѲ¹ ÀÒ¾·Õè 1.4 μÑÇÍÑ¡ÉáÃÕ¡ÀÒÂãμé¡ÃͺÃÙ»·Ã§àâҤ³Ôμ ธÃÃÁ¡ÃÕ¡ÃÇÁ·Ñé§ÃٻẺμÑÇÍÑ¡ÉÃáÅЧҹ¡ÃÒ¿Ô¡ ·ÓãËé´ÙÁÕÃÐàºÕºà»ç¹á¶Çà»ç¹á¹ÇªÑ´à¨น·ี่ÁÒ: Denton. 1992 : 6. áÅéÇ仾Ѳ¹Òà»ç¹μÑÇÍÑ¡ÉÃẺ á¾ç¡«ì âÃÁÒ¹Ò (Pax Romana) ·ÕèÁÕ·Ñé§à»ç¹á·è§(column)áÅÐËÅѧ¤Òâ¤é§(arch)ÊÅÑ¡à»ç¹¢éͤÇÒÁäÇéμÒÁ°Ò¹ ͹ØÊÒÇÃÕÂìเพื่อเ»็¹¡ÒÃเตือนªÒÇâÃÁั¹ãË้éรำลึก¶ึ§¡ÒÃต่อสู้เพื่อให้เป็นÍÊÔÃШҡ¡ÒäÃͺ¤Ãͧ ¢Í§กรีก âÃÁѹÂѧä´éÍ͡ẺÍÑ¡ÉùÓ˹éÒ (capital letter) à»ç¹μÑÇãË-èÁÕá¹Ç·Ò§¡ÒÃà¢Õ¹ ÍÂÙ躹¾×é¹°Ò¹¢Í§ÍÑ¡ÉáÃÕ¡áμè·ÓàÊé¹μÑÇÍÑ¡ÉÃãËéÁÕ˹ҺҧªÑ´à¨¹ÁÕàÊé¹Â×è¹μÒÁá¹Ç¹Í¹ ·Õè°Ò¹áÅзÕè»ÅÒÂËÃ×ÍËÒ§μÑÇÍÑ¡Éà àÃÕ¡ÇèÒ ¡Ôè§ (serif)

8


9

สามัญทัศน์เกี่ยวกับการออกแบบสิ่งพิมพ์

5. ยุคกลางผู้จุดประกายต้นฉบับ àÁ×èÍÍҳҨѡÃâÃÁѹÅèÁÊÅÒ ÍÒøÃÃÁμÐÇѹμ¡àÊ×èÍÁŧà¡Ô´âäÃк Ò´à¡ิ´¤ÇÒÁáμ¡á¡ Áีโ¨Ã¡ÃÃÁªุ¡ªุÁáÅСÒÃÈึ¡ÉÒ ËÂุ ´ªÐ§ั ¡ºÃôҹั ¡ºÇª¨ึ §Ëั ¹ÁÒ¾ึ่ ง ¾ÃÐà¨้าเพื่อãË้·Ã§â»Ã´áÅÐคุ่มÀั¨ҡÊิ่ ภาพที่ 5.1 ÀÒ¾¢ÂÒ¨ÒÃÖ¡μÑÇÍÑ¡ÉÃâÃÁѹáÊ´§¹éÓ˹ѡàÊé¹Ë¹Ò งªั่ÇÃÒé´้Ç¡Òäั´ÅÍ¡¤ัÁภีร์แÅФÓÊÍ àÊ鹺ҧ áÅÐàÊ鹡Ô觷ี่ÁÒ: Denton. 1992 : 6. ¹·Ò§ ÈÒʹҡÒÃãªé¤ÓÇèÒÂؤÁ×´ÊÓ ËÃѺÂؤ¹Õé ã¹´éÒ¹§Ò¹¡ÃÒ¿Ô¡áÅéǶ×ÍÇèÒäÁè¶Ù¡μéͧ¹Ñ¡à¾ÃÒÐยุ ค¹ี้มีนัก»ÃÒช์ที่ปฎิบัติ˹Òéที่เหมือนºÃóҸิ¡ÔÒÃáÅÐËัÇ˹Òé½ÒèÂÈÅÔ»ìÊÃÒéงÊÃä์¤ัÁÀีร์ãËàé»็¹Ë ¹ั§ÊืÍที่มีÕÊÕÊั¹§´§ÒÁทั้งตัวอักษรเนือเรื่องáÅÐÀÒ¾»ÃСͺ¹Ñ¡ºÇªã¹Âؤ¹ÕéäÁèãªéÁéǹ¡ÃдÒÉ»Ò »ÔÃÑÊẺÍÕÂÔ»μì áμèàÅ×Í¡ãªéÃٻẺ ˹ѧÊ×ͤÍà´ç¡«ì ( codex)·ÕèªÒÇâÃÁѹ¤Ô´¢Öé¹à»ç¹Ë¹Ñ§ÅÙ¡ÇÑǢѴ¼ÔÇ˹éÒãËéàÃÕº μÑ´à»ç¹á¼è¹¢¹Ò´à·èÒæ ¡Ñ¹áÅéÇàÂçºμç¡ÅÒ§ãËéà»ç¹àÅèÁ ÊÒÁÒöà¢Õ¹ä´é·Ñé§Êͧ˹éÒáÅÐÍèÒ ä´é§èÒ¡ÇÒè หนังสือที่เป็นม้วนกระดาษ หนังสือในยุคมือนี้áÅÐÀÒ¾»ÃСͺไม่สู้จะสนับสนุนซึ่งกันและกันนักÀÒ¾»ÃСͺมัก äม่สัมพันธ์กับเนื่อเรื่องที่อยู่ในหน้าเดียวกันºÒ§ทีก็ใช้ภาพ»ÃСͺ¨Ò¡นÔยายปรับปราเพียงแค่ เป็นการตกแต่งเท่านั้น ซึ่งÀÒ¾»ÃСͺ¤ÓÊ͹ที่ถูกต้อง¤ÇÃà»้¹ÀҾ㹪วิต»ÃШÓวันáÅÐÊÍ´ ¤Å้อ§¡ับà¹ื้อËÒ¤ÓÊ͹à¾ื่อãË้¤¹äÁ่รู้หนังสือÊÒÁÒöà¢Òéã¨ä´é


สามัญทัศน์เกี่ยวกับการออกแบบสิ่งพิมพ์

สมัยแห่งการเรียนรู้ข่าวสาร และการปฏิวัติอุตสาหกรรม การว่าจ้างงานพิมพ์เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง ทำให้มีโรงพิมพ์เกิดขึ้นมากหลายแห่งช่าง พิมพ์และนักประดิษฐ์คิดค้นเครื่องจักรใหม่ๆ สนองความต้องการของตลาด งานพิมพ์แทรกเข้า ไปในการสื่อสารและเติบโตอย่างรวดเร็วจนดูเหมือนว่าจะกลายเป็นวัฒนธรรม 1. ตัวพิมพ์แบบถอดเก็บ »ÃÐÁÒ³»Õ¤ÃÔÊμìÈÑ¡ÃÒª1000(¾.È.1543)¨Õ¹»ÃдÔÉ°ìá·è¹¾ÔÁ¾ìà¾×èÍãªé¡ÑºáÁè¾ÔÁพ์¼ÔÇ ¹Ù¹áÁè¾ÔÁ¾ìà»ç¹á¼è¹äÁé¹ÓÁÒá¡ÐÊÅÑ¡ãËéμÑǾÔÁ¾ìÁÕ¼ÔÇ˹éÒ¹Ù¹ÊÙ§¢Öé¹ÁÒ¨Ò¡¾ื้นหลักเป็น áÁ่ ¾ิม¾์ที่ใช้ครังเดียวแล้วทิ้ง ไม่มามารถ¹Óกลับมาใช้ไหม่ได้เนื่องจากตัวอักษรจีนÁըӹǹ ÁÒก¡ÇèÒ 5,000 μÑÇ ¡ÒÃá¡ÐμÑǾÔÁ¾ìà»ç¹μÑÇæ à¾×èÍÊÅѺà»ÅÕè¹áÅйӡÅѺÁÒãªéãËÁè¨Ö§Âѧà»ç¹ àÃ×èͧÂØè§ÂÒ¡áÅÐàÊÕÂàÇÅÒÁÒ¡ âÂÎѹ ¡Ùàμç¹àºÔÃì¡ (Johann Gutenberg) »¯ÔÇÑμÔÃкº¡ÒÃàÃÕ§¾ÔÁ¾ì¨Ñ ´ ˹éÒáÅмÅÔμ˹ѧÊ×Íâ´Â¾Ñ²¹ÒÃкº¡ÒþÔÁ¾ì¢Öé¹à»ç¹¤ÃÑé§áá㹻դ.È.1440(¾.È.1983 )¡Ùàμç¹ àºÔÃì¡ ÁͧàË繤ÇÒÁ ÊÓ¤ัญ¢Í§μÑǾÔÁ¾ìẺà»ç¹μÑÇæ·Õè¹ÓÁÒàÃÕ§¾ÔÁ¾ìà»ç¹ªÔ鹧ҹá ÅéǨѴà¡çºä´้éáÅÐÊÒÁÒö¹ÓμÑǾÔÁ¾ìàËÅèÒ¹Ñ鹡ÅѺÁÒàÃÕ§¾ÔÁ¾ìà»ç¹ªÔ鹧ҹã¹à¹×éÍËÒãËÁèäด้อีก ครั้งกูเต็นàºÃÔ¡ìประดิษฐ์ตัวพิมพ์โ´ÂËÅ่Íเป็นตัวâÅËÐมีรูปÃÍÂตัวอักษรนูนขึ้นจากพื้น¼ÔÇ˹é ÒμÑ´ à»ç¹μÑǾÔÁ¾ìẺ¶Í´à¡çº (movabletype)áÅéǹӡÅѺÁÒãªéãËÁèä´éáÅÐÂѧ»ÃдิÉ°์หมึก ¾ิÁ¾์ÁÒö»Ãัº¤ÇÒÁ¢้¹àËÅÇãË้ เËÁÒÐÊÁ¡ัº§Ò¹¾ÁÔ¾ì ¡Ùàμç¹àºÔÃì¡ àÃÔèÁμé¹ÊÃéÒ§ÊÃäì§Ò¹¾ÔÁ¾ì´éÇ¡ÒþÔÁ¾ì¤ÑÁÀÕÃìäºàºÔÅ 42 ºÃ÷Ѵ (42-line-Bible)áμèäÁèÁÕÅÙ¡¤éÒãËé¡ÒÃʹѺʹعàÅ¡Ùàμç¹àºÔÃ졨֧ËѹÁÒ·Ó§Ò¹´éҹ˹ѧสือเนื่อ งจาก㹪èǧàÇÅÒ¹Ñé¹ÁÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡Ô´¢Öé¹ËÅÒÂáË觺ؤÅÒ¡Ãที่เกี่ยวข้องã¹Ç§¡ÒÃÈึ¡ÉÒมีค วามสนใจในÀÒÉҡáÕáÅÐâÃÁ¹Ñ¤ÇÒÁต้ͧ¡ÒÃ˹ั§Êืͨึ§ÁีÁÕÒ¡ขึ้น¨¹เกิน¡ÇÒè ¤¹¤ั´ÊÓà¹Ò ¸ÃÃÁ´Ò¨Ð·Óä´ัทัน¡Ùàμç¹àºÔÃì¡ÈÖ¡ÉÒÇѲ¹¸ÃÃÁáÅÐÃٻẺμÑÇÍÑ¡Éèҡ¤ÑÁÀÕÃì·Ò§ÈÒÊ¹Ò Íѹà»ç¹μ鹩ºÑºã¹Âؤ¡ÅÒ§ à¾×èÍà»ç¹á¹Ç¤Ô´ã¹¡ÒÃÍ͡ẺμÑǾÔÁ¾ì áÅéÇãªé¾ÔÁ¾ì˹ѧÊ×Íâ´Â Í͡Ẻ¨Ñ´Ë¹éÒãËéÁÕ 2 ¤ÍÅÑÁ¹ì àÇ鹪èͧÇèÒ§ÃÐËÇèÒ§¤ÍÅÑÁ¹ìμç¡Åҧ˹éÒ ·ÓãËéä´é§Ò¹¾ิมพ์ที่ดู ส§Òè§ÒÁ ÊÅÐÊÅÇÂ à¡´Ô ¤ÇÒÁÊÁ´ÅØ ตัวพิมพ์ที่เรียงá¹่¹ ตั´¡ัºª่ͧÇÒè§ÃÐËÇÒ觤ÍÅัÁ¹ìáÅÐ

10


11

สามัญทัศน์เกี่ยวกับการออกแบบสิ่งพิมพ์ àÊ鹢ͺ¹Í¡ÊÕ¢ÒÇ ·ÓãËé´Ùà´è¹ÊдشμÒ 2. งานพิมพ์ยุคฟื้นฟู ยุคฟื้นฟู (Renaissance) เริ่มต้นขึ้น ã¹ÍิμÔÒÅี่à»็นÂุ¤·ี่˹ี¡Åัºä»ªื่¹ªÁ»ÃัªญÒ ¡ÃÕ¡ áÅÐâÃÁѹÍÕ¡¤ÃÑ駪ÒÇÍÔμÒàÅÕ¹äÁèª ÍºμÑǾÔÁ¾ì·Õèà»ç¹μÑÇ´Ó˹Òæ àËÁ×͹·ÕèªÒÇÂØâûà˹×ͪͺใช้ชาวÍÔμÒ àÅÕ¹ªÍºμÑǾÔÁ¾ì·Õèà»ç¹¸ÃÃÁªÒμÔàËÁ× Í¹¤Ñ´ÅÒÂÁ×ÍÍÂèÒ§·Õèãªé¡Ñ¹»ÅÒÂÂؤ¡Å Ò§ ẺÍÑ¡ÉäÍÅÅÔ¡ÃÒ¿Õ (calligraphy) ·ÕèÁÕ¾×é¹°Ò¹ÁÒ¨Ò¡ÍÑ¡ÉÃâÃÁѹ ºÃ觪ั´ ਹáÅÐâป่ ร งàÁื่ ͹ÓÁÒÊÃÒé§ÊÃä์ ¨ÐãË้ เÊ้¹ºÒ§¾Ãิ้ÇáÅ้Çμ¡áต่§´้Ç´͡äÁ้ทำãË้ งานพิมพ์§´§ÒÁÍÂèÒ§¹èÒ¾ÔÈǧ àÁ×èÍÈÔÅ»ÐÂؤ¿×鹿Ùá¾Ãè¡ÃШÒ¨ Ò¡ÍÔμÒÅÕà¢éÒÊÙè½ÃÑè§àÈʤÅÒÇ´ì¡ÒÃÒÁ͹´ì (ClaudeGaramond) Í͡ẺμÑǾÔÁ¾ì¢Öé¹ã¹»Õ ¤.È. 1531 (¾.È. 2074) ¨ÓÅͧẺÅÒÂเÁื่Íá¡Ðสลัก ŧº¹á¼่¹âÅËÐ ä´้Êั´ÊÇ蹧´§ÒÁà»็นชิ้นแรกที่เข้าสู่ระบบสากล 3. ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมและสงครามกลางเมือง »ÃÐÁÒ³»Õ ¤.È. 1840 (¾.È. 2383) ¡Òû¯ÔÇÑμÔÍØμÊÒË¡ÃÃÁà¡Ô´¢Öé¹ã¹ÂØâÃปมีแ·่¹¾ÁÔ¾์ที่ ผติหนังสือพิมพ์ ได้ทีละมากๆ âç§Ò¹¼ÅิตÊนÔ¤Òé à¡ิ´¤ÇÒÁต้ͧ¡ÒÃสิ่งพิมพ์เì¾ื่Í¡ÒÃâ¦É³Ò¢Ò ʹԤÒé ¢³Ð·ื่¡Ãкǹ¡ÒüÅμÔ§Ò¹¾ÁÔ¾์ก็กำÅัง¾²Ñ¹Ò¡ÒéÇ˹Òéä»à»็¹ÅÓำดับ ã¹Âؤʧ¤ÃÒÁ¡ÅÒ§àÁ×Í͹ØญÒμãËé¶èÒ·ʹ¢èÒÇ´éÇÂâ·ÃàÅ¢«Öè§àÃçÇ¡ÇèÒ Ë¹Ñ§Ê×;ÔÁ¾ì ทำให้ต้องมีการà»ÅÕè¹á»Å§ÃٻẺ¢Í§Ë¹Ñ§Ê×;ÔÁ¾ì¢Öé¹ãËÁè â´Âãª้วิธี¾Ò´ËÑÇẺâ»ÊàμÍÃ์ â¦É³Ò â´Â¤Ó¾Ò´ËÑǨÐเป็นàÃ×èͧÊÓ¤ÑญËÃ×ÍÊÃػ㨤ÇÒÁÊÓ¤ัญà¾×èÍà»ç¹การชวนเªÔญãËé¼ÙéÍèÒ¹ ʹã¨ã¹à¹×éÍËÒ ÇÔ¸Õ¹Õéà»ç¹¡ÒûÅØ¡ãËé˹ѧÊ×;ÔÁ¾ìÁվѲ¹Ò¡ÒôéÒ¹¡ÒÃÍ͡ẺÁÒ¡¢¹ะนี้


สามัญทัศน์เกี่ยวกับการออกแบบสิ่งพิมพ์ 4. โปสเตอร์จากตัวพิมพ์ไม้ 㹪èǧáË觡Òû¯ÔÇÑÍØμÊÒË¡ÃÃÁโรงางน ÍØμÊÒË¡ÃÃÁμèÒ§ æ μéͧ¡ÒÃãªé§Ò¹¾ÔÁ¾ìà¾×èÍการท â¦É³Òáμè˹ѧÊ×;ÔÁ¾ìáÅÐ ¹ÔμÂÊÒÃäÁèÊÒÁÒö ʹͧμͺ¤ÇÒÁμéͧ¡ÒÃä´éâ»ÊàμÍèìà»็¹·Ò§ àÅืÍ¡ à¾ื่Í¡ÒÃâ¦É³Ò·ี่เ¢Òé¶ึง¡Åุ่มà»ÒéËÁÒÂä´้ â»ÊàμÍÃìμéͧ¡ÒÃμÑÇ˹ѧÊ×Í·ÕèãË-èÊÒÁÒöÁͧàËç¹ä´éã¹ÃÐÂÐä¡Å μÑǾÔÁ¾ìที่มีในขณะนั้น ãËญ่·ÕèÊØ´ÁÕ¤ÇÒÁÊÙ§à¾Õ§1 ¹ิ้Ç ´้ǤÇÒÁ¡ÅัÇÊู-àÊี§ҹªÒè§àÃี§¾ิÁ¾์¨ึง »Ãึ¡ÉҡѺªèÒ§ËÅèÍμÑÇ ¾ÔÁ¾ìà¾×èͪèÇ¡ѹá¡é»Ñ-ËÒ¹Õé¼Å¢Í§¡ÒÃá¡é»Ñ-ËÒ·ÓãËéä´éμÑǾÔÁ¾ì·Õè·Ó¨Ò¡äÁéÁÕ¢¹Ò´ãËญ่è¡ÇèÒ 1¹ÔéÇ ¹éÓ˹ѡàºÒ¡ÇèÒ ÁÕÃÒ¤Ò¶Ù¡¡ÇèÒÁÒ¡ ÊÒÁÒö»ÃдÔÉ°ì»ÃдÍÂãËéà¡Ô´¤ÇÒÁ§´§ÒÁä´éμÒÁต้องการ â´ÂàÊÕ¤èÒãªé¨èÒÂμèÓ¡ÇèÒ 5. การพิมพ์สอดสี ¹ÑºμÑé§áμè»Õ ¤.È. 1840-1890 (¾.È. 2383 -2433) ¡ÒÃâ¦É³Òá¹Ð¹Óสินค้าพํฒนามาถึง ¨Ø´ÊÙ§ÊØ´ ¡ÒþÔÁ¾ìÊÍ´ÊÕ´éÇÂáÁè¾ÔÁ¾ìËÔ¹ (chromalithography) ¶Ù¡¹ÓÁÒãªéã¹Ç§¡ÒþÔÁ¾ì¡Òà Í͡Ẻ§Ò¹¾ÔÁ¾ ìÁÕÍÔÊÃÐËÅØ´ÍÍ¡¨Ò¡¡ÃͺÊÕèàËÅÕèÂÁà´ÔÁæμÑÇÍÑ¡ÉÃÁÕ¡Ò÷ÓãËéâ¤é§Â×´Ëลุ´ได้ éáÅÐ ÁÕμÑÇà͹ÊÒÁÒö¾ÔÁ¾ìμÑÇÍÑ¡ÉÃÃͺÀÒ¾ä´é·ÓãËéÀÒ¾»ÃСͺáÊ´§ÀÒ¾Åѡɳìä´éÊÁºÙó์ ยิ่งขึ้¹¹Ñ¡Í͡ẺÊÔ觾ÔÁ¾ì·Ó§Ò¹ä´éãËญ่¢Öé¹ÊÕÊѹÊдشμÒ ¼ÅÔμä´é·ÕÅÐÁÒ¡æ ´éÇÂÃÒ¤ÒμèÓ à·¤â¹âÅÂÕãËÁèæ àμÔºâμ¢Öé¹ã¹¨Ñ§ËÇзÕè¾Í´Õ¡ÑºÈÔÅ»Ðญี่»Øè¹á¾Ãè¡ÃШÒÂเฃ้าสู่โลกตะวันตก ÀÒ¾¾ÔÁ¾ìäÁéญี่»Øè¹ÊÃéÒ§¡ÃÐáʤÇÒÁ¹ÔÂÁãËéà¡Ô´¢Öé¹ã¹μÅÒ´ÈÔÅ»ÐÂØâû áÅÐ อเมริกาอย่างกว่าง ÀÒ¾¾ÔÁ¾ìäÁé-»Øè¹à»ç¹ÀҾẺẹ 2 ÁÔμÔ äÁèÁÕà§Ò ãªéÊÕàÃÕºตัดเส้นด้วยสีดำเพื่อเป็นการแบ่ง ระยะ¡ÒèѴÀÒ¾à»ç¹áººÍÊÁÁÒμëéÒ¢ÇÒäÁèà·èҡѹ ให้ความตื่นเต้นกว่าภาพแบบสมมาตรที่ นิยมกันมาแต่เดิม

12


13

สามัญทัศน์เกี่ยวกับการออกแบบสิ่งพิมพ์ ÈÔŻԹμÐÇѹμ¡Ê¹ã¨ã¹ÀÒ¾¾ÔÁ¾ìäÁéญี่»Øè¹ ¨Ö§¹Óä» ãªé㹡ÒþÔÁ¾ìÊÍ´ÊÕด้วยแม่พิมพ์หิน เชื่อม⧧ҹ ÈÔÅ»Ðญี่ »Øè¹à¢éÒ กั บ ศิ ล ปะของยุ โ รปและศิ ล ปะของ ยุโรปáÊ´§ÅÇ´ÅÒ สิ่งมีชีวิตลายเถาประสานÊÑÁ ¾Ñ¹¸ì¡ÑºÊÕẹ ¹Óä»ãªé¡Ñº§Ò¹¾ÔÁ¾ìâ»ÊàμÍÃì »¡ ¹ÔμÂÊÒรºÑμÃÍǾéÅÒ¡ÊÔ¹¤éÒá¼¹·ี่ และá¼¹ÀÙÁ

สมัยใหม่ใกล้ตัว ภาพถ่ายเป็นนวัตกรรมสำคัญของงานพิมพ์ เป็น สัญลักษณ์แห่งยุคสมัยใหม่ การทำภาพให้เป็น ÀÒ¾·Õè 1.9 ˹ѧÊ×;ÔÁ¾ìÊÁÑÂʧ¤ÃÒÁ¡ÅÒ§àÁ×ͧดู จุกเล็กๆ ที่เรียกว่าภาพฮาล์ฟโทน (halftone Ùá¢ç§μÒÂμÑǤÍÅÑÁ¹ìÊÕà·ÒμçÂÒÇáÅз×èÍẺäÁéºÃ÷Ѵ ·ี่ÁÒ: Garfunkel. 2006. screen process) กลายเป็นส่วนประกอบสำคัญ บนหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ภาพถ่ายฮาล์ฟโทนให้ความรู้สึกมีมิติเหมือนจริงเป็น ปัจจุบัน ภาพถ่ายถูกนำมาเป็นภาพประกอบใช้ตกแต่งหน้างานสิ่งพิมพ์เพื่อดึงดูดให้ผู้อ่านได้ 1. ดาด้า ÅÑ·¸ÔÈÔÅ»ÐẺ´Ò´éÒ (Dada) à¡Ô´»ÃÐÁÒ³μé¹»Õ ¤.È. 1900 (¾.È. 2443)มีแนวความคิด ต่อต้าน¡®à¡³±์ÈิŻРẺ´ั้§à´ิÁ»Å่ÍÂãË้·ุ¡ÍÂÒè§à»็¹ä»μÒÁ¸ÃÃÁªÒติÈิÅ»ิ¹´Ò´ÒéเรียกตัวààͧÇèҾǡÇѲ¹¸ÃÃÁãËÁè äÁèʹã¨àÃ×èͧÈÕŸÃÃÁáÊǧËÒáμè¤ÇÒÁ ¡éÒÇ˹éÒä»àÃ×èÍÂæจะสร้าง ÀÒ¾»ÃСͺãËéμç¡Ñº¤ÇÒÁËÁÒÂáÅШѴͧ¤ì»ÃСͺâ´Â á¡μÒÁ˹éÒ·ÕèãªéÊÍÂรูปทรงตัง μÑÇÍÑ¡ÉÃá¡à»ç¹ÍÔÊÃШҡ¤ÇÒÁËÁÒ·Õè¶éÍÂ¤Ó ¹Ñ鹡ÓÅѧÊ×èÍÍÂÙè μèÍμéÒ¹ËÅÑ¡¡ÒÃจัดตัวพิมพ์ที่มี ÊÑ´Êèǹ¡ÅÁ¡Å×¹¡Ñ¹ à¾ÃÒÐÁѹà»ç¹à¤Ã×èͧ¾Ñ¹¸¹Ò¡ÒÃàËÁ×͹àÊ×éÍ·ÕèãÊèÊÓËÃѺÃÑ´¤¹ºéÒ â»ÊàμÍÃì¢Í§ ÍÕàÅÕ «Õ´Ò¹à¹ÇÔ·ªì (Ilia Zdannevitch) ã¹ÀÒ¾·Õè 1.12 áÊ´§¤ÇÒÁÃعáç 㹡ÒÃÊ×èÍÊÒÃμÒÁÅÑ·¸Ô´Ò´éÒàÁ×èÍà·Õº¡Ñº¤ÇÒÁ¤Ô´¢Í§âÅ¡»Ñ¨¨ØºÑ¹´Ò´Òé¤ิ´ÇÒè¡ÒÃติด´ต่ÍÊื่อ ÊÒร¤ÇÃÃÇ´àÃ็Ç áÅÐÍÒ蹧Òè ตัǾิÁ¾์¤ÇÃÊÐุ´ØμÒáÅоู´ä´é


สามัญทัศน์เกี่ยวกับการออกแบบสิ่งพิมพ์ 6.ÅÑ·¸Ô´Ò´éÒÊÃéÒ§ÊÃäìÀҾẺμÑ´»Ð (photomontage) à»ç¹ÀÒ¾·ÕèáÊ´§ความรู้สึก นึก¤Ô´â´Â»ÐμÔ´»Ðต่อสิ่งที่อยู่ใกล้เครียงกันให้ ãËé´ÙÂØè§àËÂÔ§ทำให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นที่เมืองไวมาร์ (Weimar)ã¹»ÃÐà·ÈàÂÍÃÁѹจอนห์ ฮาร์ทฟิลด์ (John Heartfield) Í͡ẺÀÒ¾ตัดปะเพื่อนำ ä»ãªéã¹â»ÊàμÍÃìáÅйÔμÂÊÒÃáÊ´§¡ÒÃμèÍ μéÒ¹ ¤ÍÃÑ»ªÑè¹ áÅÐ ¡Ò÷ÓÅÒÂÅéÒ§¢Í§¹Ò«à»็¹á¹Ç ¤´Ô ãËÁÊè ÓËÃºÑ ¡ÒÃÊÃÒé§ÀÒ¾»ÃСͺà¾ื่Íãª้ กับงานสิ่งพิมพ์

ÀÒ¾·Õè 1.10 ÀÒ¾¾ÔÁ¾ìäÁé-»Øè¹à»ç¹ÀҾẺẹ 2 ÁÔμÔ äÁèÁÕà§Ò ãªéÊÕàÃÕº μÑ´àÊé¹´éÇÂÊÕ´Ó ·ี่ÁÒ: Haslem. 2006.

2.เบาเฮ้าส์และการออกแบบตัวอักษรเพื่อ งานพิมพ์ยุคใหม่àºÒàÎéÒÊิì(Bauhausเ»ç¹Ê¶ÒºÑ¹Ê͹ ÈÔÅ»ÐáÅСÒÃÍ͡ẺμÑé§ÍÂÙèã¹»ÃÐà·ÈàÂÍÃÁัน เป็น กลุ่มà¤Åื่͹ไหว้ ´Ò鹡ÒÃÍ͡Ẻช่วงปีค.È.19191932(¾.È.2462-2475)àºÒàÎéÒÊì¾ÂÒÂÒÁÃÇÁËÅÑ¡ ÈÔÅ»ÐáÅÐà·¤â¹âÅÂÕà¢éÒäÇé´éÇ¡ѹ㹧ҹÍ͡Ẻ ¼ÅÔμÀѳ±ì Í͡ẺÍØμÊÒË¡ÃÃÁ Í͡Ẻ¹Ôà·ÈÈÔÅ»ì »ÃѪ-¢Í§àºÒàÎéÒÊìà¹é¹»ÃÐ⪹ìãªéÊÍ ¤ÇÒÁàÃÕº §èÒÂáÅФÇÒÁªÑ´à¨¹àºÒàÎéÒÊì¡ÅÒÂà»ç¹Ê¶ÒºÑ¹·ÕèÃÙé¨Ñ¡ ÀÒ¾·Õè1.11ÀÒ¾¾ÔÁ¾ì-Õè»Øè¹ÊÃéÒ§ÍÔ·¸Ô¾Å 㹧ҹâ»ÊàμÍÃì¢Í§ ÇÔÅÅì áºÃ´àÅÂì (Will Bradley) ·ี่ÁÒ:Yaneff International Gallery Established 1975. 2006. áÅÐä´éÃѺ¡ÒÃÂÍÁÃѺÍÂèÒ§¡ÇéÒ§¢ÇÒ§ â´Â੾ÒмÙé·ÕèÁี

แ¹Ç¤Ô´ÊÃéÒ§ÊÃäìáÅЪ×蹪ͺ¤ÇÒÁà»ÅÕè¹á»Å§´éÒ¹¡ÃÒ¿Ô¡ÂѧÊ觼Å件֧ผู้เริ่มศึกษาเรื่อ§ÃÒÇ à¡ี่ยวข้องกับ¡ÒÃÍ͡Ẻสิ่งพิมพ์มาจนทุกวันนี้éÕ(»ÃÒâÁ·Â์áʧ¾ÅÊ·ธิ์ 2540: 49-52)àºÒàÎéÒÊì àʹÍá¹Ç¤Ô´ã¹¡ÒÃãªéàÊé¹áÅÐÃÙ»·Ã§ª¹Ô´μèÒ§æÇèÒäÁèãªèÁÕà¾Õ§àÊé¹ที่เป็นมุมฉาก¡Ñº àÊé¹μç ËÃ×ÍÊÕèàËÅÕèÂÁÁØÁ©Ò¡à·èÒ¹Ñ鹧ҹÍ͡Ẻμéͧ¡ÒäÇÒÁÂ×´ËÂØè¹áÅÐ หลากหลายรูปẺÍÒ¨ÁÕ àÊé¹â¤é§ËÃ×ÍàÊé¹·Ðá§ÁØÁÃèÇÁ´éÇ¡çä´é ´Ñ§ã¹ÀÒ¾·Õè 1.14¼Å§Ò¹â»ÊàμÍÃì¢Í§ ¨ÙÊ·ì ªÁÔ´·ì (Joost Schmidt ) ´ÙÁÕ¾ÅѧáË觡ÒÃà¤Å×è͹äËǤÅÒéÂà¤Ãื่ͧ¨ั¡Ãที่กำลังหมุน

14


15

สามัญทัศน์เกี่ยวกับการออกแบบสิ่งพิมพ์ ฮาน ทิชโชล (Jan Tschichold) ช่างเรียงพิมพ์ชาวเยอรมัน ได้ รับการกล่าวขวัญจากคนในวงการออ กแบบ สิ่งพิมพ์ในยุคนั้นว่าเป็นนผู้ที่มี ความคิดกล้าหาญ และแหลมคมแห่ง เบาเฮ้าส์ ฮาน ทิชโชล เป็นคน แรกที่ภาพถ่ายเข้ามาใช้ร่วมกับงานน ออกแบบสิ่งพิมพ์ไม่ชอบการออกแบ บที่ ฟุ่ ม เฟื อ ยจนเกิ น งามแตเน้ น ไปที่ ประโยชน์ใช้สอยเป็นสำคัญเกียวกับตัว พิมพ์นั้นฮานทิชโชล สนับสนุนการใช้ ตัวพิมพแบบไม่มีเส้นกิ่ง(sanserif)ใช้ ตัวพิมพ์หลายขนาดและหลายน้ำหนักจัดวางให้อยู่ในระบบตารางกันพื้นที่บางส่วนไว้เพื่อให้เกิด บริเวณว่าง(white space)พื้นที่ส่วนที่เหลือใส่สิ่งตกแต่ง หรือ ลูกเล่น (gimmick)่เพื่อเป็น การเน้นให้เกิดความสำคัญไม่ใช้สีตัดกันแต่ใช้วิธีทำสีเป็นจุดๆ ล้อมรอบส่วนที่เป็นสีดำกับขาว ตัวอย่างใน ภาพที่ 1.15 เป็นโปสเตอร์นิทรรศการงานคอนสตรัคติวิสเท่นของ ฮาน ทิชโชล ( Jan Tchichold’s Konstrucktiviten Exhibition Poster ) มีการเคลื่อนไหว 3 จุด การจัดองค์ประกอบเป็นแบบอสมมาตร ฮาน ทิชโชล เรียกรูปแบบการจัดองค์ประกอบแบบนี้ ว่า การออกแบบตัวอักษรเพื่องานพิมพ์ยุคใหม่ (The New Typography) 3. โปสเตอร์ยุคสังคมนิยม ªèǧʧ¤ÃÒÁâÅ¡¤ÃÑ駷Õè 2 â»ÊàμÍÃìà»ç¹Ê×èÍ·Õè¹ÔÂÁá¾Ãè หÅÒÂã¹Êѧ¤Áเพราะสามรถ เคลื่อนย้ายได้ และ ผลิตได้รวดเร็วสามารถบอกเรื่องราวแก่ผู้คนได้เป็นจำนวนมา ก อีกทั้งยังแสดงถึงความคิดและให้ความรู้สึกถึงภูมิปัญา àÍÅ ÅÔÊ«Ô·Ê¡Õé (El Lissitsky) ศิลปินเซีนผู้ใฝ่ในลัทธิ ÁÒÃ줫ÔÊáÅÐÅÑ·¸ÔàŹԹÍ͡Ẻâ»ÊàμÍÃ์ ที่ แ ดงให้ เ ห็ น ¶Ö§Åѡɳì¡ÒèѴÊѧ¤ÁãËÁè ÁÕÀÒ¾¼ÙéËญิ§áÅмÙéªÒÂใช้ ÊÒÂμÒÁͧ仢éҧ˹éÒÂѧ¨Ø´ËÁÒÂà´ÕÂǡѹ áÊ´§¶Ö§ความเสมอภาค


สามัญทัศน์เกี่ยวกับการออกแบบสิ่งพิมพ์ ทางเพศซึ่งเป็นการปฎิบัติอันยิ่งใหญใช้่ ขั้นที่ 2 คือสีไม้เป้นการเน้นให้เกิด จุดเด่นดังภาพที่1.16 Îǹ¤ÒÃìÅÙ(Jean Carlu)Í͡Ẻâ»ÊàμÍÃìãË้Êӹѡ§Ò¹¢èÒÇʧ ¤ÃÒÁÍàÁÃԡѹ(Office of War Information)àªÔ-ªÇ¹ãËéªÒÇÍàÁÃԡѹ·Ó§Ò¹Ë¹Ñ¡ à¾×èͼÅÔμÍÒÇظʧ¤ÃÒÁàÊé¹·Ðá§ÁØÁÊ×èͶ Ö§ ¾Åѧà¤Å×è͹äËÇ ´éÇÂÀÒ¾Á×Í·Õèá¢ç§á¡Ãè§ ÀÒÂãμé¶Ø§Á×Í·Õè ¡Ó¡ØญᨻҡμÒÂμÑÇÍÑ¡Éà “ PRODUCTION”¾ÔÁ¾ìà»ç¹ÊÕá´§μÑ´¡Ñº ¾×é¹ËÅѧÊÕ¢ÒǤÓÇèÒ“America’s answer ! ” ãªีสี¹éÓà§Ô¹ 4. ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่¨Ò¡â»Ê àμÍÃìâ¦É³ÒμÔ´º¹½Ò¼¹Ñ§ในÃéÒ¹¢Ò¢ͧ àÅç¡ æ ¾Ñ²¹Ò¨¹à»ç¹ºÔźÍÃì´(billboard) ËÁÒ¶֧»éÒÂâ¦É³ÒขนาดãËญ่μÔ´μÑé§μÒÁÃÔ Á¶¹¹ãËé¼Ù餹ã¹ÂÒ¹¾Ò˹зี่¼Òè¹ä»ÁÒได้ พบàËçนบÅÔºÍôìªิ้¹ááàกิด ã¹ÍàÁÃิ¡ÔÒ Áีวิธี¡ÒüÅิμËÅั¡æ¤ืÍ¡ÒÃÇÒ´´้ÇÂÁือ ÀÒ¾·Õè 1.13 â»ÊàμÍÃìÀҾẺμÑ´»Ð ¢Í§ âç §Ò¹¼ÅÔμ¹éÓÁѹáÅÐö¹μìà»ç¹¼ÙéʹѺ ¨Í¹Ëì ÎÒÃì·¿ÔÅ´ì (John Heartfield. 1932) ʹع ÃÒÂááÁÕ¡ÅØèÁà»éÒËÁÒ¤×ͼÙéÊÑ-¨ÃÃÔÁ ·ี่ÁÒ: Deutsches Historisches Museum. 2006. ¶¹¹áÅмู้¢ัº¢ี่ยÒ¹¾Ò˹ÐÁÒ¡ÒàÃçμàºÍÃ์ (Magaret Bourke-White)Í͡ẺºÔÅºÍ Ãì´ãªéÀÒ¾»ÃСͺà»ç¹ÀÒ¾¶èÒÂÎÒÅì¿â·¹ áÊ´§¶Ö§ÇÔ¶ÕªÕÇÔμ¢Í§ªÒÇÍàÁÃԡѹ㹪èǧàÈÃÉ°¡Ô¨μ¡ μèÓà»ÃÕºà·Õº¤ÇÒÁáμ¡μèÒ§¢Í§ªÕÇÔμ¤¹¼ÔÇ¢ÒÇáÅФ¹¼ÔÇ´Ó

16


17

สามัญทัศน์เกี่ยวกับการออกแบบสิ่งพิมพ์

5. รูปแบบงานพิมพ์ที่เป็นสากล ÃÐËว่ҧʧ¤ÃÒÁâÅ¡¤รั้§·Õè2 ¹Ñ¡Í͡Ẻ¨Ò¡ ส¶ÒºÑ¹àºÒàÎéÒÊìËÅÒ¤¹ลี้ภัยจากประเทศ àÂÍÃÁѹä»Âѧ»ÃÐà·ÈÊÇÔμà«Íร์ Ᏼ์ การออกẺμÑÇÍÑ¡ÉÃáÅЧҹ¾ÔÁ¾ìแพร่ เ ข้ ามาไปในโลก áËè§ÇѲ¹¸ÃÃÁãËÁ訹¾Ñ²¹Ò ¡ÅÒÂà»ç¹ÊÇÔÊÊäμÅì (Swistyle) ÁÕ¡ÒÃÍÍ¡ ẺÊÃéÒ§ÊÃäìáÅШѴμÑǾÔÁ¾ì·ÕèÁÕÃÙ»á ººÊÒ¡Å (The Internation al Typographic Style) หลังสงคารมโลก ครั้ง·ี่ 2 ¸ุáิ¨ÃÐËÇÒ觻ÃÐ à·Èá¼่¢ÂÒÂÍÍ¡ä»Áีμ ÅÒ´μÒ觻ÃÐà·ÈμÔ´μèÍ«×éÍ ¢Ò¡ѹÁÒ¡¢Öé¹Áีกาà ÀÒ¾ ·Õè 1.14 â»ÊàμÍÃì¹Ô·ÃÃÈ¡Òüŧҹ¢Í§Ê¶ÒºÑ¹ àºÒàÎÒÊì ¤.È. 1923(¾.È. 2466) â´Â ¨ÙÊ·ì ªÁÔ´·ì Í͡ẺáÅÐãªéÊÔè§ ¾ÔÁ¾ìà¾×èÍʹѺʹعáÅÐÊè§ (Joost Schmidt ) àÊÃÔÁ¡ÒâÒÂÍÂèÒ§ ¡ÇéÒ§¢ÇÒ§à¾×èÍäÁèãËéà¡Ô´ ·ี่ÁÒ: Bauhaus. 2006. ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂÁÒ¡ เ¡Ô¹ä»¹Ñ¡Í͡ẺªÒÇ ÊÇÔʨ֧ÊÃéÒ§ÃкºμÒÃÒ§ (grid system) à¾ื่Í㪡Óกับ¡ÒÃÍ͡ẺÊิ่§¾ิÁ¾์ãª้ËÅั¡¡Ò÷ҧ¤³ิ μÈÒÊμÃáÅÐàâҤ³Ôμáºè§¾×é¹·Õè˹éÒ¡ÃдÒÉÍÍ¡à»ç¹Êèǹæ·ÓãËéÊÒÁÒö¢¨Ñ´ÊÔ觷Õèà»ç¹ÍÑμμÒ (egos)áÅзÓให้เ¡ิ´¤ÇÒÁà»็¹ÁÒμðҹ ÃкºμÒÃÒ§ ·ÕèÁÕÃٻẺÊҡŹÑé¹ÁըشÁØè§ËÁÒÂà¾×èÍáºè§ ¾×é¹· ÕèãËéÁÕ·ÕèÇÒ§ÀÒ¾»ÃСͺáÅо×é¹· ÕèÊÓ ËÃѺμÑǾÔÁ¾ì ¨Ñ´á¶ÇºÃ÷ѴẺªÔ´«éÒÂ/»ÅèÍ¢ÇÒ ãªéμÑǾÔÁ¾ìẺäÁ่มีÕเ้ʹ¡ิ่§¨ั´ตัǾิÁ¾์ แººãËÁ่·ี่´ูผÊÒ¹¡ÅÁ¡Åื¹áÅÐÍÒ蹧ÒèÂ


สามัญทัศน์เกี่ยวกับการออกแบบสิ่งพิมพ์

6. คลื่นลูกใหม่ »ÅÒÂ»Õ ¤.È. 1970 (¾.È. 2513) ¹Ñ¡Í͡Ẻ ªÒÇÊÇÔÊáÅйѡÍ͡Ẻ¨Ò¡เวสต์โคสต์(West Coast) ¾Ñ²¹Ò¤Å×è¹ÅÙ¡ãËÁè (New Wave Typography) ã¹ §Ò¹Í͡ẺãªÊéÇÊÔÊäμÅ์เน้นä»·ี่¡ÒÃãª้ตัวพิมพ์อย่าง มีกฎเกณฑ์เป็นระเบียบẺἹãª้¡ÒÃáÃà§ÒáÅÐ àÊé¹ à©Õ§ ·ÓãËéÀÒ¾´ÙÁÕÁÔμÔà¡Ô´ÃÐÂÐ˹éÒ-ËÅѧ(Denton. 1992: 1-23)

ÀÒ¾·Õè 1.15 â»ÊàμÍÃì¹Ô·ÃÃÈ¡Òçҹ¤Í¹ÊμÃѤ μÔÇÔÊà·è¹ ¢Í§ ÎÒ¹ ·ÔªâªÅ (Jan Tchichold’s Konstrucktiviten Exhibition Poster) ·ี่ÁÒ: Parsons MFAD Boot Camp2004. 2006.

สรุป งานกราฟิ ก และงานพิ ม พ์ พัฒ นาควบคู่กัน มาเป็ น ระยะเวลายาวนาน ผ่านยุคสมัยและวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ทีเ่ ปลีย่ นไปเป็นระยะช่วงเวลาแห่งการพัฒนาตัวเองของ งานกราฟิกและสิง่ พิมพ์แบ่งออกเป็น 3 สมัย ได้แก่ สมัยโบราณ สมัยแห่งการเรียนรู้ ข่าวสารและการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม และสมัยใหม่ใกล้ตวั ซึง่ เป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับมนุษย์ และ วัฒนธรรมของมนุษย์ในแต่ละยุคเป็นลำดับ

ÀÒ¾·Õè 1.16â»ÊàμÍÃì¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃÊËÀÒ¾ÃÑ Êà«Õ ¢Í§ àÍÅ ÅÔÊ«Ô·Ê¡Õé (USSR Russian exhibition, 1929 (from the Poster) ·ี่ÁÒ: West Texas A&M University.2006

18


19

สามัญทัศน์เกี่ยวกับการออกแบบสิ่งพิมพ์

ข้อควรจำ 1.ภาพลายเส้นในยุคโบราณเขียน ขึ้นเพื่อการสื่อสารมีพัฒนาการต่อเนื่องจน กลายมา เป็นหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และโปสเตอร์ในปัจจุบัน 2.ชาวอี ยิ ป ต์ พั ฒ นาอั ก ษรฮี โ รกลิ ฟิก เป็นภาพลายเส้นที่เสนอแนวความคิด และถ้อยคำที่สามารถอ่านเป็นพยางค์ได้ 3. ชาวโฟนิเชียเป็นชนชาติแรกได้ พัฒนาตัวอักษร ที่สามารถผสมอักษรแต ภาพที่1.17 ÀÒ¾â»ÊàμÍÃìμÔ´ã¹âç§Ò¹¼ÅÔμÍÒÇظ ่ละตัวให้อ่าน ออกเป็นคำได้ à¾×èÍ»ÅØ¡ÃдÁãËé·Ø¡¤¹·Ó§Ò¹Ë¹Ñ¡à¾×èÍÍàÁÃÔ¡Ò ã¹ÃÐËÇèҧʧ¤ÃÒÁâÅ¡¤ÃÑ駷Õè 2 4. ตัวอักษรของกรีกอยู่ภายใต้รูป ·ี่ÁÒ: Amarante. 2006. ทรงเรขาคณิต ทำให้ตัวอักษรดูดีมีระเบียบ และอ่านง่าย โรมันนำอักษรกรีกไปพัฒนาต่อ ทำให้เกิดมีอักษรนำ อีกทั้งยังทำเส้นตัวอักษรให้มีเส้นหนาบาง ชัดเจน และมีเส้นยื่นที่ปลายหรื อหางตัวอักษร เรียกว่าเส้นกิ่ง 5. ในยุคกลางมีการทำต้นฉบับคัมภีร์ทางศาสนา ให้เป็นหนังสือที่มีสีสันงดงามมีทั้ง ตัวอักษรเนื้อความและภาพประกอบผสมกัน 6. โยฮัน กูเต็นเบิร์ก ประดิษฐ์ตัวพิมพ์โดยหล่อ เป็นตัวโลหะ แต่ละตัวพิมพ์สามารถ จัดเก็บและนำกลั บมาใช้เรียงพิมพ์ได้ใหม่ 7. ยุคฟื้นฟูตกแต่งงานพิมพ์ด้วยลวดลายดอกไม้ ทำให้งานพิมพ์งดงามอย่างน่าพิศวง ภาพประกอบและ ตัวอักษรเนื้อความจัดวางไว้ในระบบตารางได้ระยะกับ ÀÒ¾·Õè 1.18 ºÔÅÅìºÍÃì´¢¹Ò´ãË-è¢Í§ÁÒ¡ÒàÃçμ àºÍÃì¤-äÇ·ì (Magaret Bourke-White)áÊ´§ แนวขอบ ãËéàË繶֧¤ÇÒÁáμ¡μèÒ§ÃÐËÇèÒ§ª¹ªÑé¹ã¹ÍàÁÃÔ¡Ò ·ี่ÁÒ: ABC Fotografia. 2006.


สามัญทัศน์เกี่ยวกับการออกแบบสิ่งพิมพ์

         

     

8.ประมาณปคี .ศ.1840(พ.ศ.2383เกิดการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมเทคโนโลยีการพิมพ์พฒ ั นาไปมากสามา รถพิมพ์งานได้ครัง้ ละมากๆ ด้วยต้นทุนต่ำ 9.เมือ่ ศิลปะญีป่ นุ่ แพร่กระจายเข้าสูโ่ ลกตะวันตกภาพ แบบแบนๆ2มิตไิ ม่มเี งา ใช้สเี รียบแบน ตัดเส้นด้วยสีดำ ถูกนำมาใช้ในงานออกแบบพิมพ์โปสเตอร์ 10.เมื่อเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ภาพถ่ายที่ทำเป็นจุดเล็กๆเรียกว่ าภาพฮาล์ฟโทนกลายเป็นส่วนประกอบสำคัญบนหน้ากระดาษ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร 11.ในช่วงปีค.ศ.1900(พ.ศ.2443ความเคลื่อนไหวของ ศิลปิน ดาดา (Dada) ทำให้งานออกแบบสิง่ พิมพ์สามารถสือ่ ความหมายไปยังผู้อ่านได้ตรงตามจุดมุ่งหมายและสอดคล้องกับ ประโยชน์ใช้สอยยิง่ ขึน้ 12. ช่วงประมาณปี ค.ศ.1919–1932 สถาบันสอน ศิลปะและการออกแบบในเยอรมันชือ่ เบาเฮ้าส์ (Bauhaus) พยายามรวมหลักศิลปะและ เทคโนโลยีเข้าไว้ดว้ ยกันเน้นประโยชน์ใ ช้สอยความเรียบง่าย และความชัดเจน เบาเฮ้าส์เสนอ แนวคิดใหม่สำหรับการออกแบบว่า งานออก แบบอาจมีเส้นโค้งหรือเส้นทะแยงมุมด้วยก็ได้ เพือ่ ให้งานดูมพี ลังแห่งการ เคลือ่ นไหว

20


21

สามัญทัศน์เกี่ยวกับการออกแบบสิ่งพิมพ์

บรรณานุกรม จันทนา ทองประยูร. (2537). การออกแบบและจัดหน้าสิ่งพิมพ์. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช. ปราโมทย์ แสงพลสิทธ์ิ. (2540). การออกแบบนิเทศศิลป์ 1. กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏสวนดุสิต. สันติ คุณประเสริฐ. (ม.ป.ป.). การออกแบบตัวอักษร. ม.ป.ท. ABC Fotografia. (2006). Area Galleria. Mostre. Magaret Bourke-White [Online], 1(3). Available HTTP: http://www.abc-fotografia.com/galle/2002-bourke.htm Amarante, C. (2005). US. Propaganda. Vintage Propaganda. Poster [Online], 1(4). Available HTTP:http://www.artsnotdead.com/ posters/production.html Barbara Leebowits Graphics Ltd. (2006). Russian Drawings. Drawings [Online], 1(1). Available HTTP: http://www.barbaraleibowitsgraphics.com/ russiandrawings.html Bauhaus. (2006). Joost Schmidt Poster for the Bauhaus exhibition of 1923. Bauhaus Gallery [Online], 3(4). Available HTTP: http://members.tripod.com/ elenat_2/bauhausgallery.html [2006,June 3] Brewer, B. (2005). Slide review for Art History Test 3. History of Graphic Design [Online], 2(4). Available HTTP: http://www.benitabrewer.com/class/his tory/review2_1.htmDenton, C. (1992). Graphic for visual communication. Dubuque, IA: Brown.Design Dell’Informazione. (2006). 1988. 50 Anni di Grsfica 1959/1999 [Online], 3(4).Available HTTP: http://www.101010.it/storiagrafica/1986.html Deutsches Historisches Museum. (2006). Lebendiges virtuelles Museum [Online]. 3(4) German Historical Museum [Online], Available HTTP: http://www.dhm.de/lemo/ objekte/pict/d2z02541/index.html [2006,June 3] Faulkner, R. (2006). The Egyptian Book of the Dead [Online], 1(1). Available HTTP:


สามัญทัศน์เกี่ยวกับการออกแบบสิ่งพิมพ์ http://www.jimloy.com/books/bookdead.htm Garfunkel, J. (2006). The utility of headlined news. Civilities Media Structures Rsearch [Online], Available HTTP: http://civilities.net/Headlined News Haslem, J. N. (2006). Carolyne Staley Japanese Prints. Art Line [Online], 1(2). Available HTTP: http://www.artline.com/associations/ifpda/ifpdafair/ ifpdafair2002/exhibitors/Carolyn_Staley_Fine_Japanese_Prints/ Janick, J. (2006). Lecture 2 Early Humans and the Prehistoric Record: Human-Plant Interaction. History of Horticulture [Online]. 1(1). Available HTTP: http: //www.hort.purdue.edu/newcrop/history/lecture02/fig_2-5a.html Johann Gutenberg’s Bible. The British Library. (2006) [Online], 1(2). Available HTTP: http://www.bl.uk/onlinegallery/themes/landmarks/gutenberglge.html Karen, E., and Marx, D. (2006). Miniaturist, English. Web Gallery of Art [Online], 1(1).Available HTTP: http:// www.wga.hu/frames-e.html?/html/zgothic/ miniatur/301-350/07e_1300.html Khalaf, S. G.(2006). Table of the Phoenician Alphabet. Encyclopedia Phoeniciana [Online], 1(1). Available HTTP: http://www.phoenicia.org/ tblalpha.htmlParsons MFADT Boot Camp 2004. (2006). images show in class. Design [Online],1(17). Available HTTP: http://bootcamp.parsons.edu/2004/design/day01/ day01_notes/image_notes.htmlWest Texas A&M University. (2006). A Very Brief and Concise History of GraphicDesign. Graphic Design [Online], 16(9) Available HTTP: http:// www.wtamu.edu/~bcaruthers/history.htmlYaneff International Gallery Established 1975. (2006). Will Bradley -Poster GalleryYaneff.com [Online], 1(1) Available HTTP: http:// www.yaneff.com/html/plates/pl172.htm

.......................................................................................................................................

22


สามัญทัศน์เกี่ยวกับการออกแบบสิ่งพิมพ์

สามัญทัศน์เกี่ยวกับการออกแบบสิ่งพิมพ์  
สามัญทัศน์เกี่ยวกับการออกแบบสิ่งพิมพ์  

สามัญทัศน์เกี่ยวกับการออกแบบสิ่งพิมพ์ เป็นงานออกแบบหนังสือและนำเนือหามาจาก อาจารย์ ภาวนา ไชยสมบูรณ์

Advertisement