Page 1

จดหมายข่าวร่ายวัน

จันทร์กระจ่างฟ้า

“...ในการจะทำสิ่งใดก็ตาม ประการเเรกจำเป็นต้องรักษาเเรงผลักดันในการทำงานที่เคยมีอยู่นั้นไว้ให้มั่นคง้สมอ เพื่อเป็นเครื่องกระตุ้นเตือน เเล้จึงนำความละเอียดรอบคอบความระมัดระวังกันทั้งเหตุผลอันถูกแท้ที่เกิดมีขึ้นถายหลังมาปร ะกอบเข้าด้วย เพื่อช่วยให้สามารถตัดสินการกระทำทั้งปวงได้อย่างถุกต้องเที่ยงตรง และว่องไวก็จะทำให้การกระทำทุกอย่า งได้อย่างสมบูรณ์เต็มเปี่ยม...” (พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเเก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๓)

ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิต เเด่ผู้อายุราชการ

ขอเชิญร่วมงาน มุทิตาจิต เเด่ข้าราชการพลเรือนในสถาบั นอุดมศึกษา สายวิชาการ เเละสายสนับสนุนวิชาการ และข้ารา ชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรการปรับปรุงอัตรา กำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหน ด) ประจำปี ๒๕๕๓ วันพฤหัสบดีที่ ๓0 กันยายน ๒๕๕๓ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม เวลา 0๘.00-0๘-๓0 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้เกษียณอายุ - ถวายเครื่องบูชาพระพุทธรูป ณ ลานธรรม - ถวายเครื่องเซ่นสังเวย ศาลำระภูมิชัยมงคล และ ศาลปู่เสมย่าจันทร์ 0๙.๓0 น. พิธีสงฆ์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย ๑0.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดย พระพรมวชิรญาณ (ประสิทธิื เขมงกโร ป. ธ. ๓) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา และพระสงฆ์ ๙ รูป ๑๑.00 น. พิธีถวายภัตตาหารเพล เเด่พระสงฆ์ ๑๑.๓0 น. การบรรเลงดนตรี เเละรับประทานอาหาร(โต๊ะจีน) พิธีการเเจ้งกำหนดการจัดงาน ๑๒.00 น. ดนตรีบรรเลง โดยสาขาดนตรีสากล การเเสดง โดย สาขานาฏศิลป์เเละศิลปะการเเสดง ๑๒.๓0 น. พิธีมุทิตาจิต - ดร. บุญปลูก ชายเกตุ นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวก ล่าวเเสดงมุทิตาจิต - ดร. สุชาติ เมืองเเก้ว อธิบดี กล่าวเเสดงมุทิตาจิต - การมอบของที่ระลึกเเด่ผู้เกษียณอายุราชการ * ผู้บริหาร * คณะ/ศูนย์/สำนัก ๑๖.๔๕ น. ถ่ายภาพร่วมกัน

รับ นศ. เเละผู้สนใจสมัครเป็นพนักงานเเจงนับ สำนักงานสถิติเเห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเป็นพนักงานเเจงนับ เพิ่อปฏิบัติหน้าที่ในการ ออกสัมภาษณ ์สำ รวจข้อมูลครัวเรือนทุกครัวเรือน ในโครงการสำมะโนประชากรเเละ เคหะ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้ ๑. วุมิการศึกษา ม.๓ ขึ้นไป ๒. อายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป ยกเว้น ตามที่คณะกรรมการ คัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสนามเห็นสมควรและรับรอง ว่าสามารถปฏิบัติงานได้ ๓. ต้องเป็นผู้ที่ว่างงานเเละสามารถปฏิบัติงานได้ต่อเ นื่องตลอด เวลาของการปฏิบัติงาน ดังนี้ - เข้ารับการอบรม วันที่ ๑๘-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ - เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรื อน ภายใน เขตปฏิบัตงานที่ได้รับมอบหมาย ตั้งเเต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ - จนปฏิบัติงานเเล้วเสร็จ โดยได้รับค่าตอบแทนการปฏบัติงานจำนวน ๓๐๐ บาท ต่อ ๒0 ครัวเรือน นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจ สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งเเต่บัดนี้- ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ โทรภายใน ๕๐๐๖ หลังการปฏิบัติงานเสร็จเรียบ ร้อย จะได้รับประกาศนียบัตรการผ่านงานในดครงการสำม ะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๕๓

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑o๙oo โทร0-2942-6900-99

ข่าวรายวัน  

ข่าวรายวันของมหาลัยราชภุฎจันทรเกษม