Page 1

ซอฟต์ แวร์


ระบบของซอฟต์แวร์


ความหมาย ของ ซอฟต์แ วร์


ซอฟต์ แวร์ ความหมายของซอฟต์ แวร์ ซอฟต์แวร์ คือ ชุดคำำสั่งที่สงั่ งำนคอมพิวเตอร์เป็ นลำำดับขั้นตอนของกำร ทำำงำน ชุดคำำสั่งเหล่ำนี้ได้จดั เตรี ยมไว้ในหน่วยควำมจำำของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์อ่ำนชุดคำำสัง่ แล้วทำำงำนตำม ซอฟต์แวร์จึงเป็ นสิ่ งที่มนุษย์จดั ทำำ ขึ้น และคอมพิวเตอร์จะทำำงำนตำมคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ ที่วำงไว้แล้ว เท่ำนั้น ชนิดของซอฟต์แวร์แบ่งเป็ นสองประเภทใหญ่ คือ ซอฟต์แวร์ระบบ (system software) และซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software)


ประเภทของซอฟต์ แวร์ ระบบ ประยุกค์


ซอฟต์ แวร์ ระบบ คือซอฟต์ แวร์ ท่ ชี ่ วยในการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ จัดการอุปกรณ์ รับเข้ าและส่ งออก การรั บข้ อมูลจากแผงแป้น อักขระ การแสดงผลบนจอภาพ การนำาข้ อมูลออกไปพิมพ์ ยัง เครื่ องพิมพ์ การจัดเก็บข้ อมูลเป็ นแฟ้ม การเรี ยกค้ นข้ อมูล การ สื่อสารข้ อมูล ซอฟต์ แวร์ ระบบจึงหมายถึงซอฟต์ แวร์ ท่ ดี แู ลจัดการ อุปกรณ์ ต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบ ซอฟต์ แวร์ ระบบที่ร้ ู จักกันดี คือ ระบบปฏิบตั กิ าร (operating system) เช่ น เอ็มเอสดอส ยูนิกซ์ โอเอสทู วินโดวส์ ลีนุกซ์ เป็ นต้ น


แสดงความสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบ ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ และผู้ใช้


ระบบปฏิบ ต ั ิก ารกับ การปฏิบ ัต ิ งานของคอมพิว เตอร์ 

ระบบปฏิบตั ิกำรกับกำรปฏิบตั ิงำนของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบตั ิกำรทำำหน้ำที่ประสำนงำนหรื อกำำกับดูแลกำรทำำงำนของ คอมพิวเตอร์ ในกำรกำำหนดว่ำจะเก็บโปรแกรมหรื อข้อมูลเก็บไว้ในส่ วนใด ของหน่วยควำมจำำ ดูแลกำรติดต่อระหว่ำงส่ วนต่ำงๆ ของคอมพิวเตอร์กบั โปรแกรมใช้งำนหรื อผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์ ควบคุมกำรส่ งสัญญำณจำก คอมพิวเตอร์ข้ ึนไปปรำกฏบนจอภำพ ควบคุมกำรพิมพ์ของเครื่ องพิมพ์ ตัวอย่ำงเช่น ควบคุมกำรแปลสัญญำณจำกแป้ นพิมพ์ให้เครื่ องรับรู ้ ควบคุม กำรบันทึกหรื อกำรอ่ำนข้อมูลของเครื่ องขับแผ่นบันทึก


นอกจำกนี้ ในปัจจุบนั กำรทำำงำนในลักษณะกลุ่ม และระบบเครื อ ข่ำยคอมพิวเตอร์ มีบทบำทในกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์อย่ำงกว้ำงขวำง ทำำให้ระบบปฏิบตั ิกำรที่พฒั นำขึ้นมำในระยะหลังๆ จำำเป็ นต้องมีควำม สำมำรถในกำรทำำงำนและให้บริ กำรบนเครื อข่ำยเพิ่มขึ้น


ประเภทของระบบปฏิบตั กิ าร

ประเภทของระบบปฏิบัตกิ าร เนื่องจากระบบปฏิบตั กิ ารเป็ นส่วนสำาคัญที่ทำาให้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ทำางานได้ แต่ด้วยเครื่ อง คอมพิวเตอร์ ที่มีใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั มีสถาปั ตยกรรมที่แตกต่างกัน เช่น เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์ ที่เราใช้ งานทัว่ ไปจะมีคณ ุ สมบัตแิ ละการทำางานที่แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ เช่น มินิคอมพิวเตอร์ ที่ทำาหน้ าที่เป็ นเครื่ องให้ บริ การที่ต้องคอยให้ บริ การและดูแลเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่เป็ นบริ วารจำานวน มาก ระบบปฏิบตั ิการที่ใช้ งานกับคอมพิวเตอร์ ประเภทนี ้จึงต้ องมีความซับซ้ อนกว่าระบบปฏิบตั ิการ ที่ใช้ ในเครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์ และเราสามารถแบ่งประเภทของระบบปฏิบตั ิการตามลักษณะการ ทำางานได้ เป็ น 3 ประเภทดังนี ้ (1) ประเภทใช้ งานเดียว (single-tasking)       (2) ประเภทใช้ หลายงาน (multitasking)        (3) ประเภทใช้ งานหลายคน (multiuser)     


ตัวอย่ างระบบปฏิบตั กิ าร 

ตัวอย่ างระบบปฏิบัตกิ าร เนื่องจากระบบปฏิบตั กิ ารจะต้ องมีความสัมพันธ์ระหว่าง โปรแกรมใช้ งาน ดังนันระบบปฏิ ้ บตั ิการจึงมีหลายชนิด ปั จจุบนั ระบบปฏิบตั ิการที่นิยมใช้ งานกันแพร่หลายมีดงั นี ้


(1) ระบบปฏิบตั กิ ารดอส (Disk Operating System : DOS) บริ ษัทไอบีเอ็มผลิตเครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์ ขึ ้นมาและให้ ชื่อว่า คอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคล ได้ มอบหมายให้ บริ ษัทไมโครซอฟต์เป็ นผู้พฒ ั นา ระบบปฏิบตั กิ ารโดยให้ ชื่อว่า พีซีดอส (2) ระบบปฏิบตั กิ ารยูนิกซ์ (UNIX) เป็ นระบบปฏิบตั กิ ารประเภทใช้ หลายคน และหลายงาน ได้ มีผ้ พู ฒ ั นาระบบปฏิบตั ิการยูนิกซ์ให้ สามารถใช้ กับเครื่ องชนิดต่างๆ หลายระบบโดยตังชื ้ ่อใหม่ เช่น ซีนิกซ์ (Xenix)


(3)ระบบปฏิบตั กิ ารไมโครซอฟต์ วนิ โดวส์ (Microsoft Windows) ระบบปฏิบตั กิ ารที่พฒ ั นาโดยบริ ษัทไมโครซอฟต์ เป็ น   ระบบปฏิบตั ิการที่มีลกั ษณะการใช้ งานแตกต่างจาก 2 ระบบแรกที่กล่าว         มา เนื่องจากมีสว่ นติดต่อกับผู้ใช้ (user interface) เป็ นแบบที่เรี ยก ว่าระบบติดต่อผู้ใช้ แบบกราฟิ ก 4) ระบบปฏิบตั กิ ารลีนุกซ (Linux) เป็ นระบบปฏิบตั ิกำรยูนิกซ์ระบบหนึ่งเช่น เดียวกับซี นิกซ์หรื อวีนิกซ์ ได้รับกำรพัฒนำโดยนักศึกษำภำควิชำวิทยำกำร คอมพิวเตอร์


ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ (Translator) การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้เขียนโปรแกรมหรื อที่เรี ยกว่าโปรแกรมเมอร์ นนั ้ จะเลือกใช้ ภาษาให้ เหมาะสมกับลักษณะงานและความถนัด ของผู้เขียนโปรแกรม โปรแกรมที่เขียนขึ ้นหรื อที่ เรี ยกว่าโปรแกรมต้ นฉบับ จึงมีลกั ษณะโครงสร้ างของภาษาที่แตกต่างกันออกไป ในการทำางาน ของคอมพิวเตอร์ นนั ้ คอมพิวเตอร์ จะไม่สามารถเข้ าใจภาษาที่ใก้ ลเคียงกับภาษามนุษย์ที่เรี ยกว่า ภาษาระดับสูง เนื่องจากคอมพิวเตอร์ จะรับข้ อมูลที่เป็ นสัญญาณไฟฟ้าซึง่ แทนด้ วยเลขฐานสอง (0 หรื อ 1) หรื อที่เรี ยกว่า ภาษาเครื่ อง เท่านัน้ ดังนันในการสั ้ ง่ ให้ คอมพิวเตอร์ ทำางาน จึงจำาเป็ น จะต้ องมีตวั กลางที่ทำาหน้ าที่เสมือนเป็ นนักแปลภาษา โปรแกรมที่นำามาใช้ เรี ยกว่าโปรแกรมแปล ภาษาคอมพิวเตอร์ ซึง่ จะทำาหน้ าที่แปลภาษาระดับสูงที่เป็ นโปรแกรมต้ นฉบับ ให้ อยูใ่ นรูปของ โปรแกรมเรี ยกใช้ งานที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ เข้ าใจและสามารถทำางานได้ ตัวแปลภาษาสามารถแบ่ง ตามลักษณะการทำางานได้ เป็ น 3 ประเภท


1. คอมไพเลอร์ (Compiler) เป็ นตัวแปลภำษำระดับสูง เช่น ภำษำปำสคำล ภำษำโคบอลและภำษำฟอร์ แทรกให้เป็ นภำษำเครื่ อง กำรทำำงำนจะใช้หลักกำรแปลโปรแกรมต้นฉบับ ทั้ง โปรแกรมเรี ยกใช้งำน ซึ่ งจะถูกบันทึกไว้ในลักษณะของแฟ้ มข้อมูลหรื อไฟล์ เมื่อต้องกำรเรี ยกใช้งำนโปรแกรมก็สำมำรถเรี ยกจำกไฟล์เรี ยกใช้งำ 2. อินเตอร์ พรีเตอร์ (interpreter) เป็ นตัวแปลระดับสู งเช่นเดียวกับคอมไพเลอร์แต่จะแปลพร้อมกับทำำงำน ตำมคำำสัง่ ทีละคำำสัง่ ตลอดไปทั้งโปรแกรม ทำำให้กำรแก้ไขโปรแกรมกระทำำได้ ง่ำย และรวดเร็ ว 3. แอสเซมเบลอ (assembler) ำ เป็ น เป็ นตัวแปลภำษำแอสเซมบลี (assembly) ซึ่งเป็ นภำษำระดับต่ำให้ ภำษำเครื่ อง


ซอฟต์แ วร์ ประยุก ต์


ซอฟต์แ วร์ป ระยุก ต์ 

ซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ (Application Software) คือซอฟต์แวร์ที่เขียน ขึ้น เพื่อประยุกต์กบั งำนที่ผใู้ ช้ตอ้ งกำร เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลคำำ ซอฟต์แวร์จดั เก็บภำษี ซอฟต์แวร์สินค้ำ ซอฟต์แวร์ตำรำงทำำงำน ซอฟต์แวร์กรำฟิ ก ซอฟต์แวร์จดั กำรฐำน ข้อมูล เป็ นต้น กำรทำำงำนใดๆ โดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ จำำเป็ นต้อง ทำำงำนภำยใต้สภำพแวดล้อมของซอฟต์แวร์ระบบด้วย ตัวอย่ำงเช่น ซอฟต์แวร์ประมวลคำำต้องทำำงำนภำยใต้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบตั ิกำร เอ็มเอสดอสหรื อวินโดวส์


ประเภทของซอฟต์แ วร์ป ระยุก ต์ ประเภทของซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ อำจแบ่งได้เป็ น 2 แบบใหญ่ๆ คือ ซอฟต์แวร์ใช้เฉพำะทำงและ ซอฟต์แวร์สำำ เร็ จ


ซอฟต์ แวร์ ใช้ เฉพาะทาง เป็ นโปรแกรมที่ได้ รับการออกแบบและพัฒนาสำาหรับนำาไปใช้ งานเฉพาะด้ าน หรื อในสาขาใดสาขาหนึง่ ตามความต้ องการของผู้ใช้ โดยที่ผ้ เู ขียน คือ โปรแกรมเมอร์ ที่มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ตาม ปกติจะไม่คอ่ ยได้ พบเห็นซอฟต์แวร์ ประเภทนี ้ในท้ องตลาดทัว่ ไป แต่จะซื ้อหาได้ จากผู้ผลิตหรื อตัวแทนจำาหน่ายในราคาค่อนข้ างสูงกว่าซอฟต์แวร์ ที่ใช้ งานทัว่ ไป โครงสร้ างของซอฟต์แวร์ เฉพาะทางมักจะประกอบด้ วย ฐานข้ อมูลเพื่อใช้ เก็บข้ อมูลลูกค้ าและระบบหลักของงาน ภายในซอฟต์แวร์ ควรจะมีสว่ นทำางาน ประมวลคำาเพื่อใช้ สร้ างรายงาน ติดต่อโต้ ตอบจดหมาย และการนัดหมายตาม กำาหนดการ ลักษณะของซอฟต์แวร์ เฉพาะทางนี ้ มีทงรู ั ้ ปแบบที่มีผ้ ใู ช้ งานคน เดียวหรื อผู้ใช้ งานได้ พร้ อมกันหลายคน


ตัวอย่ างซอฟต์ แวร์ ใช้ เฉพาะทาง ตัวอย่างซอฟต์แวร์ ใช้ เฉพาะทาง          (1) ซอฟต์ แวร์ ระบบงานด้ านบัญชีได้ แก่ ระบบงาน บัญชีเจ้ าหนี ้ บัญชีลกู หนี ้ (2) ซอฟต์ แวร์ ระบบงานจัดจำาหน่ าย ได้ แก่ ระบบงาน รับใบสัง่ ซื ้อสินค้ า (3) ซอฟต์ แวร์ ระบบงานในโรงงานอุตสาหกรรม ได้ แก่ ระบบงานกำาหนดโครงสร้ างผลิตภัณฑ์ การวางแผนกำาลัง การผลิต  


ซอฟต์ แวร์ สาำ เร็จ ซอฟต์ แวร์ สาำ เร็จ เป็ นซอฟต์แวร์ ที่มีบริษัทผู้ผลิตได้ สร้ างขึ ้น และวางขายทัว่ ไป ผู้ใช้ สามารถหาซื ้อมาประยุกต์ใช้ งานทัว่ ไปได้ ซอฟต์แวร์ ประเภท นี ้ไม่ได้ มงุ่ เน้ นเฉพาะสำาหรับงานใดงานหนึง่ ผู้ใช้ งานจะต้ องเป็ น ผู้นำาไปประยุกต์กบั งานของตน ผู้ใช้ อาจต้ องมีการสร้ างหรื อ พัฒนาชิ ้นงานภายในซอฟต์แวร์ ตอ่ ไปอีก ราคาของซอฟต์แวร์ ใช้ งานทัว่ ไปนี ้จะไม่สงู มากเกินไป


ตัวอย่างซอฟต์แวร์ สำาเร็จ ตัวอย่างซอฟต์แวร์ สำาเร็จ ซอฟต์แวร์ ใช้ งานทัว่ ไปซึง่ นิยมเรี ยกว่า ซอฟต์แวร์ สำาเร็จ แบ่งออกเป็ นหลายกลุม่ ตามลักษณะการ ใช้ งานคือ (1) ด้ านการประมวลคำา (2) ด้ านการวิเคราะห์ข้อมูล หรื อตารางทำางาน (3) ด้ านการเก็บและเลือกค้ นข้ อมูลเป็ นระบบฐานข้ อมูล (4) ด้ านกราฟิ ก และนำาเสนอข้ อมูล (5) ด้ านการติดต่อสื่อสารทางไกล (6) ด้ านการพิมพ์ตงโต๊ ั้ ะ (7) ด้ านการลงทุนและจัดการการเงิน (8) ด้ านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม (9) ด้ านการจำาลอง เกม และการตัดสินใจ


ในบรรดาซอฟต์แวร์ สำาเร็จที่มีหลายกลุม่ นี ้ กลุม่ ซอฟต์แวร์ ที่มีการใช้ งานมากและจำาเป็ นต้ องมีประจำาหน่วยงาน มักจะเป็ นรายการแรก คือ ด้ านการ ประมวลคำา ด้ าน ตารางทำางาน ด้ านระบบฐานข้ อมูล และด้ านกราฟิ ก ซอฟต์แวร์ สำาเร็จส่วนใหญ่เป็ นซอฟต์แวร์ ประยุกต์เชิงพาณิชย์ที่นำาเข้ าจากต่าง ประเทศ ยกเว้ นเฉพาะกลุม่ แรก คือ โปรแกรมประมวลคำาที่ประเทศไทยมีการ สร้ างและพัฒนาขึ ้นมาเอง เพื่อให้ สามารถนำามาใช้ งานร่วมกับภาษาไทย และ ยังมีการนำาซอฟต์แวร์ เดิมมาดัดแปลงและเพิ่มเติมส่วนที่ใช้ งานเป็ นภาษาไทย


ตัวอย่างซอฟต์แวร์ สำาเร็ จ


ซอฟต์ แวร์ ประมวลคำา ซอฟต์ แวร์ ประมวลคำา ซอฟต์แวร์ ประมวลคำาเป็ นซอฟต์แวร์ ในการนำาตัวอักษรมาเรี ยง ต่อเป็ นคำา ประโยคหรื อย่อหน้ า คล้ ายการใช้ เครื่ องพิมพ์ดีดพิมพ์ ข้ อความบนกระดาษ แต่ตา่ งกันที่ตวั อักษรที่พิมพ์หรื อป้อนเข้ าทาง แผงแป้นอักขระจะเข้ าไปเก็บอยูใ่ นหน่วยความจำาของคอมพิวเตอร์ ทำาให้ สามารถแก้ ไขดัดแปลงได้ งา่ ย ภายใต้ ข้อกำาหนดของซอฟต์แวร์ ผู้ใช้ สามารถกำาหนดปรับแต่งรูปแบบได้ ตามต้ องการ เช่น การกำาหนด เส้ นกันหน้ ้ าและกันหลั ้ ง กันบนและกั ้ นล่ ้ าง เมื่อมีการแก้ ไขจนเป็ นที่ พอใจแล้ ว สามารถสัง่ พิมพ์เอกสารออกทางเครื่ องพิมพ์ได้ หลายชุด ตามที่ต้องการ เอกสารที่พิมพ์จากเครื่ องพิมพ์ จะมีคณ ุ ภาพดีไม่มีรอย เปื อ้ นจากการแก้ ไขดัดแปลง


เป็ นซอฟต์แวร์ ประมวลคำา ที่พฒ ั นาโดยคนไทยชื่อโปรแกรมปลาดาว


เป็ นซอฟต์แวร์ ของบริษัทไมโครซอฟต์ซงึ่ เป็ นที่นิยมใช้ มากใน ปั จจุบนั นอกจากนี ้ยังสามารถเก็บบันทึกเอกสารนันเป็ ้ นแฟ้มในสื่อ บันทึก เช่น แผ่นบันทึก เพื่อให้ พกพาติดตัวไปใช้ กบั เครื่ องอื่น แฟ้มเอกสารที่เก็บไว้ แล้ วนี ้สามารถเรี ยกมาแสดงผลบนจอภาพ เพื่อทำาการดัดแปลงใหม่ได้ อีกด้ วย


ซอฟต์ แวร์ ประมวลคำา ซอฟต์ แวร์ ประมวลคำา ซอฟต์แวร์ ประมวลคำา มีคณ ุ สมบัติเด่นกว่าการเตรี ยม เอกสารด้ วยเครื่ องพิมพ์ดีดหลายประการ อาจจะสรุปได้ ดงั นี ้ (1) สามารถควบคุมสัง่ จัดวางรูปแบบเอกสารได้ ใหม่ตาม ต้ องการ (2) ช่วยควบคุมให้ แก้ ไขดัดแปลงข้ อความเป็ นกลุม่ คือ สามารถสัง่ ทำาการลบ เคลือ่ นย้ าย


(3) สามารถควบคุมการแสดงตัวอักษรของข้อความที่อาจ เป็ นตัวเข้ม ตัวหนา        (4) เอกสารที่จดั เตรี ยมไว้สามารถทำาการจัดเก็บลงใน แผ่นบันทึกในรู ปของแฟ้ มข้อมูล         (5) มีคาำ สัง่ ในการเรี ยกค้นคำาหรื อข้อความที่มีอยูใ่ น เอกสารได้อย่างรวดเร็ ว (6) มีคุณสมบัติให้สำมำรถทำำกำรเชื่อมแฟ้ มข้อควำมที่อำจ เป็ นจดหมำยกับแฟ้ มข้อมูลที่เป็ นชื่อหรื อที่อยูบ่ ริ ษทั เพื่อ ทำำกำรพิมพ์เอกสำรลักษณะแบบเดียวกันหลำยๆ ชุดพร้อม กัน


ซอฟต์ แวร์ ตารางทำางาน การวิเคราะห์และคำานวณตัวเลขของผู้ใช้ ด้ วยการสร้ างเป็ นรูปแบบจำาลองใน ลักษณะของสูตรคำานวณและสมการทางคณิตศาสตร์ มักมีการขีดเขียน คำานวณ และจดบันทึกลงในกระดาษ โดยมีเครื่ องคิดเลขเป็ นเครื่ องมือช่วยในการคำานวณ การคำานวณตามงานที่ออกแบบหรื อการค้ นหาคำาตอบของรูปแบบจำาลองสมการที่ สร้ างขึ ้น นับเป็ นงานที่น่าเบื่อและต้ องใช้ ความอดทนมากพอสมควร เพราะผู้ใช้ จะ ต้ องทำาการคำานวณใหม่ ซ้ำ าแล้ วซ้ำ าอีกหลายๆ ครัง้ ตามการแปรเปลี่ยนอย่างไม่หยุด นิ่งขององค์ประกอบหรื อปั จจัยสำาคัญของงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากงานนัน้ เกี่ยวข้ องกับความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินด้ วยแล้ ว การคำานวณต่างๆ ก็ต้อง ยิ่งระมัดระวังให้ มีการตรวจทานเพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์ที่ถกู ต้ องและแม่นยำา


ซอฟต์ แวร์ ตารางทำางาน 

ซอฟต์ แวร์ ตารางทำางาน

ซอฟต์แวร์ สำาเร็จตารางทำางาน หรื อกระดาษอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นเครื่ องมือช่วยเพื่อการวิเคราะห์และคำานวณตัวเลขให้ กบั ผู้ ใช้ ได้ อย่างดี เพราะการใช้ งานซอฟต์แวร์ นี ้ จะเปรี ยบเหมือนกับ การนัง่ ทำางานอยูบ่ นโต๊ ะทำางาน ที่มีกระดาษแผ่นใหญ่ๆ ประกอบ ด้ วยตารางสีเ่ หลี่ยมของช่องตามแนวแถวและสดมภ์จำานวน มากมายปรากฏบนจอภาพ โดยแต่ละช่องบนตารางทำางาน


ข้ อมูลในช่องต่างๆ บนตารางทำางานสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ ไขได้ โดย ง่ายด้ วย การสัง่ งานตามคำาสัง่ ที่ปรากฏบนรายการเมนู ซึง่ การ เปลีย่ นแปลงแก้ ไขนี ้เปรี ยบได้ กบั การมียางลบที่ทำาการลบ แล้ วบันทึก ค่าลงไปใหม่ ถ้ าตารางทำางานนี ้ไม่ถกู ต้ องใช้ งานไม่ได้ ผู้ใช้ อาจลบทัง้ ตารางและสร้ างใหม่เหมือนการขยำากระดาษโยนใส่ถงั ขยะทิ ้งไป แต่ถ้า ตารางทำางานนี ้ใช้ งานได้ ดีแล้ ว ผู้ใช้ ก็สามารถทำาการบันทึกข้ อมูลไว้ ใน แผ่นบันทึกเพื่อนำามาใช้ งานใหม่ภายหลัง


ซอฟต์ แวร์ จดั การฐานข้ อมูล 

ซอฟต์ แวร์ จัดการฐานข้ อมูล ในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศยุคปั จจุบนั ข้ อมูลที่มีอยูจ่ ำานวน มากจะต้ องมีการจัดเก็บ และเรี ยกมาใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ การ รวบรวมและเก็บข้ อมูลไว้ ด้วยกันจะช่วยให้ การเรี ยกค้ นเพิ่มเติมหรื อ เปลีย่ นแปลงทำาได้ งา่ ย ซึง่ การรวบรวมข้ อมูลเข้ าด้ วยกันนี ้เรี ยกว่า ฐานข้ อมูล ประโยชน์ของการใช้ ฐานข้ อมูลจะช่วยให้ สามารถใช้ ข้อมูล ร่วมกัน ช่วยหลีกเลีย่ งความซ้ำ าซ้ อนของข้ อมูลที่จะเกิดขึ ้น ช่วยขจัด ความขัดแย้ งของข้ อมูลและสามารถกำาหนดความเป็ นมาตรฐาน เดียวกันได้ งา่ ย เป็ นต้ น


ซอฟต์ แวร์ จดั การฐานข้ อมูล ซอฟต์แวร์ จดั การฐานข้ อมูล สามารถ สร้ างตารางเก็บข้ อมูล แบบฟอร์ มสำาหรับป้อน แสดงผล และ แก้ ไขข้ อมูล และแบบสอบถามสำาหรับ สืบค้ นข้ อมูล


ซอฟต์ แวร์ จัดการฐานข้ อมูล การจัดเก็บข้ อมูลภายใต้ การทำางานของซอฟต์แวร์ จดั การฐานข้ อมูล เป็ น เรื่ องทางเทคนิคภายในที่ยงุ่ ยากซับซ้ อน ผู้ใช้ งานฐานข้ อมูลทัว่ ไป ไม่จำาเป็ น ต้ องเข้ าใจ เพราะซอฟต์แวร์ จดั การฐานข้ อมูลจะดำาเนินการให้ เอง นอกจากนี ้ ซอฟต์แวร์ จดั การฐานข้ อมูลยังสามารถควบคุมความถูกต้ องของข้ อมูลในฐาน ข้ อมูล ข้ อมูลที่ปรากฏในฐานข้ อมูลจะต้ องเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ความถูกต้ อง เช่น เมื่อกำาหนดว่าพนักงานของบริ ษัทแต่ละคนจะทำางานได้ เพียงแผนกเดียว พนักงานนันจะมี ้ ชื่อไปปรากฏสังกัดแผนกอื่นมากกว่าหนึง่ ไม่ได้ หรื ออายุของ พนักงานจะมีคา่ มากกว่า 100 ปี ไม่ได้ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ความถูกต้ องของ ข้ อมูลจะรวมถึงว่า ข้ อมูลในฐานข้ อมูลจะต้ องสอดคล้ องหรื อไม่เกิดการขัดแย้ ง กัน เช่น วันเกิดของพนักงานที่แสดงไว้ ในที่ตา่ งๆ จะต้ องบันทึกไว้ ตรงกัน


ซอฟต์แวร์ จดั การฐานข้ อมูลจะต้ องมีคำาสัง่ ซึง่ อาจเลือกได้ จากเมนู รายการคำาสัง่ เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งานสามารถกำาหนดกฎเกณฑ์ในการควบคุม การทำางาน เมื่อมีการกำาหนดกฎเกณฑ์ไว้ แล้ ว ซอฟต์แวร์ จดั การฐาน ข้ อมูลจะทำาหน้ าที่ตรวจสอบและควบคุมความถูกต้ องให้ กบั ผู้ใช้ ซอฟต์แวร์ จดั การฐานข้ อมูลมีมากมายหลายโปรแกรม ส่วนใหญ่ เน้ นการใช้ งานที่งา่ ยและใช้ งานในระดับตังแต่ ้ ผ้ ใู ช้ คนเดียว หรื อเชื่อมโยง เป็ นกลุม่ ตลอดจนเชื่อมต่อฐานข้ อมูลอื่น ซอฟต์แวร์ จดั การฐานข้ อมูลที่ รู้จกั กันดี ได้ แก่ แอกเซส ออราเคิล อินฟอร์ มิกซ์ มายเอสคิวแอล เป็ นต้ น


ซอฟต์ แวร์ นำาเสนอ 

ซอฟต์ แวร์ นำาเสนอ การนำาข้ อมูลตัวเลข โดยปกติจะอยูใ่ นรูปของตาราง เป็ น แถวและสดมภ์ ซึง่ ไม่ใช่วิธีนำาเสนอข้ อมูลที่ดี เพราะการนำาเสนอ ข้ อมูลในรูปตารางไม่ดงึ ดูดความสนใจ และตีความข้ อมูลตัวเลข ได้ ลำาบากไม่สมบูรณ์ การแปลงข้ อมูลตัวเลขให้ อยูใ่ นรูปภาพและ แผนภูมิจะเป็ นวิธีที่ดีและมีประสิทธิภาพสูง เพราะการนำาเสนอ ข้ อมูลด้ วยวิธีนี ้จะดึงดูดความสนใจสือ่ ความหมายได้ กระจ่างชัด และเข้ าใจง่าย


ซอฟต์ แวร์ นำาเสนอ


ซอฟต์ แวร์ นำาเสนอ 

ปั จจุบนั มีซอฟต์แวร์ ด้านกราฟิ กให้ เลือกใช้ มาก ซึง่ ซอฟต์แวร์ เหล่านี ้มักจะเน้ น การใช้ งานที่ง่ายและสะดวก มีชนิดของแผนภูมิ ให้ เลือกใช้ หลายแบบตามความเหมาะสมของข้ อมูล การปรับ แต่งและจัดรูปแบบแผนภูมิใหม่สามารถทำาได้ ง่ายด้ วยคำาสัง่ เพียง 1 หรื อ 2 คำาสัง่ นอกจากนี ้ยังสามารถโอนย้ ายข้ อมูลจาก ซอฟต์แวร์ สำาเร็จอื่น เช่น จากระบบฐานข้ อมูลและตารางทำางาน มาแสดงแผนภูมิได้ ด้วย


ซอฟต์ แวร์ นำาเสนอ

ตัวอย่างงานที่สร้ างจากซอฟต์แวร์ นำาเสนอ ที่มีการแทรกรูปภาพทำาให้ งานนำาเสนอน่าสนใจมากขึ ้น


ซอฟต์ แวร์ นำาเสนอ แผนภูมิที่ได้ จากซอฟต์แวร์ สำาเร็จข้ างต้ นให้ ผลของภาพ ชัดเจน และละเอียดดี ไม่แพ้ ภาพของแผนกศิลป์ การสร้ าง ปรับแต่งภาพ ก็สามารถทำาได้ รวดเร็ว นอกจากนี ้ยังสามารถ เก็บภาพที่ได้ ใส่ไว้ ในแผ่นบันทึกในรูปของแฟ้มข้ อมูล และนำา ผลออกทางเครื่ องพิมพ์ เครื่ องวาดรูป หรื อออกเป็ นภาพสไลด์ ก็ได้


ซอฟต์ แวร์ จดั การด้ านกราฟิ ก 

ซอฟต์ แวร์ จัดการด้ านกราฟิ ก ซอฟต์แวร์ จดั การด้ านกราฟิ กเป็ นซอฟต์แวร์ ที่ทำาหน้ าที่ เหมือนกระดาน หรือสมุดวาดเขียนที่ผ้ ใู ช้ สามารถสร้ างภาพเขียน ได้ และมีอปุ กรณ์ที่ชว่ ยในการวาดรูปเช่น ปากกาช่วยวาดลาย เส้ น พู่กนั ระบายสี และยางลบช่วยลบลายเส้ นหรื อสีที่ไม่ต้องการ ได้


ตัวอย่างการกวาดภาพโดยใช้ ซอฟต์แวร์ จดั การด้ านกราฟิ ก

ตัวอย่างการตกแต่งภาพ ตัดต่อภาพโดยใช้ ซอฟต์แวร์ จัดการด้ านกราฟิ ก


ซอฟต์ แวร์ ตดิ ต่ อสื่อสาร 

ซอฟต์ แวร์ ตดิ ต่ อสื่อสาร เมื่อระบบอินเทอร์ เน็ตเข้ ามามีบทบาทสำาคัญในการใช้ ทำางานและการใช้ งานคอมพิวเตอร์ ของมนุษย์มากขึ ้น และมี บริ การหรื อการประยุกต์ทำางานหลายๆ อย่างบนระบบ อินเทอร์ เน็ต ผู้ใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ จากซีกโลกหนึง่ สามารถ เลือก ค้ นหาข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลในอีกซีกโลกหนึง่ ได้ อย่าง ง่ายดาย นอกจากนี ้การติดต่อสื่อสารไม่วา่ ในรูปของการส่ง ข้ อความหรื อการติดต่อด้ วยเสียงก็สามารถทำาได้


ซอฟต์ แวร์ ตดิ ต่ อสื่อสาร

ตัวอย่างการใช้ งานซอฟต์แวร์ ค้นผ่านเว็บ สืบค้ นสารสนเทศที่เผยแพร่บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต  


ซอฟต์ แวร์ ตดิ ต่ อสื่อสาร 

ซอฟต์แวร์ ค้นผ่านเว็บเป็ นซอฟต์แวร์ ที่สามารถสืบค้ น และ แสดงสารสนเทศที่นำาเสนอในรูปของเว็บเพจ (web page) ได้ โดยที่สารสนเทศดังกล่าวอาจจะเป็ นสารสนเทศที่เก็บอยูใ่ น เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่บรรจุซอฟต์แวร์ ค้นผ่านเว็บหรื ออยู่ที่เครื่ อง แม่ขา่ ย (web server) ที่ให้ บริการเผยแพร่สารสนเทศบน เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต สารสนเทศเหล่านันอาจอยู ้ ่ในรูปของ ข้ อความ รูปภาพ เสียง


ซอฟต์ แวร์ ตดิ ต่ อสื่อสาร 

ซอฟต์ แวร์ ตดิ ต่ อสื่อสาร การค้ นสารสนเทศโดยใช้ ซอฟต์แวร์ ค้นผ่านเว็บนี ้มีด้วยกัน 2 แบบ ได้ แก่ การสืบค้ น (browse) ซึง่ เป็ นการเปิ ดดู เอกสารที่นำาเสนออยูบ่ นเว็บไปเรื่ อยๆ โดยเอกสารเหล่านันมี ้ การ เชื่อมโยง (link) กันอยูผ่ ้ ใู ช้ สามารถค้ นข้ อมูลได้ โดยการเลือก เปิ ดดูเอกสารตามการเชื่อมโยงเหล่านันและอี ้ กแบบหนึง่ เรี ยก ว่าการค้ นหา (search) เป็ นการค้ นหาสารสนเทศเฉพาะ หัวข้ อที่ต้องการ การค้ นหาต้ องใช้ ระบบที่เรี ยกว่าโปรแกรมค้ นหา (search engine)


ซอฟต์ แวร์ ตดิ ต่ อสื่อสาร

ตัวอย่างการค้ นหาข้ อมูลโดยใช้ โปรแกรมค้ นหา โดยการป้อนคำาสำาคัญ เมื่อเสร็จสิ ้นการค้ นหาโปรแกรมจะแสดงผลการค้ นหาแก่ผ้ ใู ช้


วีดีโอนิดหน่อยค่ะ


การนำาไปใช้ นำาซอฟต์แวร์ ไปใช้ การนำาเสนอซอฟต์แวร์ ไปใช้ ในเบื ้องต้ นจะช่วยให้ ผ้ ใู ช้ ได้ เห็นว่า ใช้ ได้ สะดวกหรื อไม่ และตรงกับความต้ องการหรื อไม่ เมื่อนำาไปใช้ แล้ วสามารถแก้ ปั ญหาที่กำาลังประสบอยูไ่ ด้ หรื อไม่ ฯลฯ หากไม่ตรงกับความต้ องการ ก็จะได้ ให้ คนที่เขียนโปรแกรมนันแก้ ้ ไขใหม่


ซอฟต์แวร์  
ซอฟต์แวร์  
Advertisement