Page 1

ข .1 แบบประเมินคุณภาพทางด้านเนื้อหา แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาวารสารอิเล็กทรอ นิคส์ คำา ชี้แ จง 1.แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาวารสารอิเล็กทรอ

นิคส์มีทั้งหมด 2 หน้า 2. วารสารอิเล็กทรอนิคส์

สร้างขึ้นเพื่อเป็นโครงงาน

ตามหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม (คอบ.) ภาควิชา ครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผลจาก การทำาโครงงานครั้งนี้ นับเป็นประโยชน์ต่อการเรียน การสอนในวิชาการทางเป็นอย่างยิ่ง


ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ ประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาวารสารอิเล็กทรอนิคส์ เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

นายเขื่อนเพชร ทองปลิว นายสุภมล อินศิริ ผู้จัดทำาโครงงาน

แบบประเมิน คุณ ภาพ วารสารอิเ ล็ก ทรอ นิค ส์ด ้า นเนื้อ หา คำา ชีแ ้ จง โปรดพิจารณาคุณภาพ วารสารอิเล็กทรอนิคส์ ตามที่ ท่านเห็นว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับเกณฑ์ใด โดยทำาเครื่องหมาย

/


ลงในช่องระดับความคิดเห็นของแต่ละข้อ ระดับความคิดเห็นมี เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ ดีมาก ปานกลาง

5 3

ควรปรับปรุง

คะแนน

คะแนน 1

ดี

4

คะแนน

พอใช้

2

คะแนน

คะแนน

ระดับความคิดเห็น

ข้อ

ด้านการประเมิน

เสนอ แนะ ใน การ ปรับป รุง ดีมาก (5)

ดี

ปาน

(4) กลาง

พอ

ควร

ใช้ ปรับป


(3)

(2)

รุง (1)

1. เนื้อหามีความชัดเจน และง่ายต่อการเรียนรู้ 2. เนื้อหาที่ใช้ในการนำา เสนอมีความต่อเนื่อง 3.เนื้อหาถูกต้องตามหลัก วิชาการ 4.การใช้ภาษามีความ เหมาะสม 5.การเลือกใช้สีตัวอักษร กับภาพพื้นหลัง ระดับความคิดเห็น

ข้อ เสนอ


ด้านการประเมิน

แนะ ใน การ ปรับป รุง ดีมาก (5)

ดี

ปาน

(4) กลาง (3)

พอ

ควร

ใช้ ปรับป (2)

รุง (1)

6.การเลือกใช้ขนาดของตัวอักษร 7.ตัวอักษรอ่านง่าย มีความเหมาะสม 8.ปริมาณเนื้อหาในแต่ละ หัวข้อมีความเหมาะสม


ลงชื่อ.................................. .................... (......................................... ....................) ผู้ประเมิน วัน ที่............................................... ......

ข .2 แบบประเมินคุณภาพทางด้านการออกแบบ แบบประเมินคุณภาพด้านการออกแบบวารสารอิเล็ก ทรอนิคส์ คำา ชี้แ จง


1.แบบประเมินคุณภาพด้านการออกแบบวารสารอิเล็ก

ทรอนิคส์มีทั้งหมด 2 หน้า 2. วารสารอิเล็กทรอนิคส์

สร้างขึ้นเพื่อเป็นโครงงาน

ตามหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม (คอบ.) ภาควิชา ครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผลจาก การทำาโครงงานครั้งนี้ นับเป็นประโยชน์ต่อการเรียน การสอนในวิชาการทางเป็นอย่างยิ่ง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ ประเมินคุณภาพด้านการออกแบบวารสารอิเล็กทรอ นิคส์ เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

นายเขื่อนเพชร ทองปลิว


นายสุภมล อินศิริ ผู้จัดทำาโครงงาน

แบบประเมิน คุณ ภาพ วารสารอิเ ล็ก ทรอ นิค ส์ก ารออกแบบ คำา ชีแ ้ จง โปรดพิจารณาคุณภาพ วารสารอิเล็กทรอนิคส์ ตามที่ ท่านเห็นว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับเกณฑ์ใด โดยทำาเครื่องหมาย

/

ลงในช่องระดับความคิดเห็นของแต่ละข้อ ระดับความคิดเห็นมี เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ ดีมาก ปานกลาง ควรปรับปรุง

5 3

คะแนน

คะแนน 1

ดี

4

คะแนน

พอใช้

2

คะแนน

คะแนน


ระดับความคิดเห็น

ข้อ

ด้านการประเมิน

เสนอ แนะ ใน การ ปรับป รุง ดีมาก (5)

ดี

ปาน

(4) กลาง (3)

พอ

ควร

ใช้ ปรับป (2)

รุง (1)

1. ภาพและวิดโี อมีความ เหมาะสม 2. สีและความคมชัดของ ภาพที่ใช้


3.ความสมดุลของการจัด วางภาพ 4.ความเหมาะสมของ จำานวนภาพที่ใช้ประกอบ เนื้อหา 5.การออกแบบภาพน่า สนใจและดึงดูดความ สนใจ ระดับความคิดเห็น ด้านการประเมิน

ข้อ เสนอ แนะ ใน การ ปรับป รุง


ดีมาก (5)

ดี

ปาน

(4) กลาง (3)

พอ

ควร

ใช้ ปรับป (2)

รุง (1)

6.ความเหมาะสมของการ ผสมผสานสื่อประเภท ข้อความภาพนิ่ง 7.การเชื่อมโยงเนื้อหา และภาพ 8.ขนาดของภาพที่ใช้ เหมาะสม 9.เวลาในการแสดงวิดีโอไม่นานเกิน ไป 10.ผูใ้ ช้มีความชอบ สื่ อระบบ E-book มากน้อยเพียงใด


ลงชื่อ.................................. .................... (......................................... ....................) ผู้ประเมิน วัน ที่............................................... ......

แบบประเมินคุณภาพ  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you