Page 1

โรงเรี ย นเซกา น า ย ค อ ม ฉั น ท์ น า เ มื อ ง รั ก ษ์

ปี ที่

1

ฉ บั บ ที่

1

วั น ที่ ข อ ง จ ด ห ม า ย ข่ า ว

ผู้ อา น ว ย ก า ร โ ร ง เ รี ย น เ ซ ก า

ครูในสังกัด สพม.21 ตบเท้าเข้าอบรม ป ร ะ เ ด็ น ที่ น่ า ส น ใ จ เ ป็ น พิ เ ศ ษ :

ในวันที่ 28 มิ.ย. ๕๖ คณะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนา

ครูในสังกัด สพม.๒๑ กว่า

สามารถเผยแพร่

เครือข่าย

๕๖ โรงเรียน ได้เข้าอบรม

ประชาสัมพันธ์ ผลงาน

โครงการพัฒนาเครือข่าย

นวัตกรรม ผลสาเร็จ

ประชาสัมพันธ์ (Pr-Network) ประจาปี ๒๕๕๖ ณ ห้อง

กิจกรรมของโรงเรียนครู

ประชาสัมพันธ์ (PrNetwork) 

ไหว้ครู ร.ร.เซกา

ประชุมศาลาหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย(พระอารามหลวง) และนักเรียนสู่สาธารณชน

ประจาปี ๒๕๕๖

จังหวัดหนองคาย โดยมีนายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อานวยการสานักงาน ภ า ย ใ น ฉ บั บ นี้ :

เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เรื่องในฉบับ

2

เรื่องในฉบับ

2

มัธยมศึกษา เขต ๒๑ เป็นประธานเปิด โครงการฯ เพื่อให้เครือ

เรื่องในฉบับ

2

เรื่องในฉบับ

3

เรื่องในฉบับ

4

ไหว้ครู ร.ร.เซกา ประจาปี ๒๕๕๖

เรื่องในฉบับ

5

เรื่ องนี้มีความยาวประมาณ 75-125 คา

หัวข้อข่าวจะช่วยให้คุณเขียนเนื้อเรื่ องข่าวได้อย่าง

พาดหัวข่าวของคุณเป็ นส่วนที่สาคัญของจดหมาย

ตรงจุด

ข่าว คุณจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบ

ตัวอย่างของหัวข้อข่าว เช่น ผลิตภัณฑ์ได้รับรางวัล

พาดหัวข่าวนี้ควรจะนาเสนอเนื้อหาของเรื่ องราว

แห่งอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่ช่วย

เรื่องในฉบับ

6

ได้อย่างตรงไปตรงมา และดึงดูดผูอ้ ่านให้สนใจกับ เรื่ องราวโดยใช้คาเพียงเล็กน้อย คุณควรจะเขียน หัวข้อข่าวก่อนที่จะเขียนเนื้อเรื่ องข่าว ด้วยวิธีน้ ี

ประหยัดเวลา! สมาชิกทาได้เกินกว่าที่ต้งั เป้ าไว้ และสาขาใหม่เปิ ดใกล้บา้ นคุณแล้ว


ห น้ า 2

ครูในสังกัด สพม.21 ตบเท้าเข้าอบรม Pr-Network ในวันที่ 28 มิ.ย. ๕๖ คณะครูในสังกัด สพม.๒๑ กว่า ๕๖ โรงเรียน ได้เข้าอบรม โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ (Pr-Network) ประจาปี ๒๕๕๖ ณ ห้อง ประชุมศาลาหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย(พระอารามหลวง) จังหวัดหนองคาย โดย มีนายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ เป็นประธานเปิดโครงการฯ เพื่อให้ เครือข่าวประชาสัมพันธ์สามารถเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลงาน นวัตกรรม ผลสาเร็จ คาอธิบายภาพทีอ่ ธิบายรูปภาพหรือ กราฟิ ก

กิจกรรมของโรงเรียนครูและนักเรียนสู่

ไหว้ครู ร.ร.เซกา ประจาปี ๒๕๕๖ “เมือ่ ต้ องการดึงดูดความสนใจ ของผู้อ่าน ให้ใส่ ประโยคที่ น่ าสนใจหรือข้อความอ้ างอิง จากเรื่องไว้ในส่ วนนี้”

เรื่ องนี้มีความยาวประมาณ 100-150 คา

ใหม่หรื อการปรับปรุ งต่างๆ ต่อธุรกิจ ยอดขาย

สาระสาคัญที่ปรากฏในจดหมายข่าวนั้นไม่

หรื อรายรับจะเป็ นสิ่งที่แสดงว่าธุรกิจเติบโต

จากัด คุณอาจจะใส่เรื่ องที่มุ่งเน้นด้าน

อย่างไร

เทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมล่าสุดในสาขาของ

จดหมายข่าวบางฉบับจะมีคอลัมน์ทไี่ ด้รับการ

คุณ

ปรับปรุงเนื้อหาในทุกๆ ฉบับ เช่น คอลัมน์ให้

คุณอาจต้องการหมายเหตุแนวโน้มของธุรกิจ

คาแนะนา การวิจารณ์หนังสือ จดหมายจาก

หรื อเศรษฐกิจ หรื อให้คาพยากรณ์แก่ลูกค้าของ คุณ ถ้าจดหมายข่าวนี้จดั ทาเพือ่ แจกจ่ายภายใน คุณ อาจจะแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนงาน

ประธานบริ ษทั หรื อบทบรรณาธิการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแสดงประวัติ พนักงานใหม่ หรื อลูกค้าหรื อตัวแทนขายชั้นดี ได้ดว้ ย

พาดหัวข่าวเรื่ องในฉบับ เรื่ องนี้มีความยาวประมาณ 75125 คา

ให้หลีกเลี่ยงการเลือกรู ปภาพที่ไม่สอดคล้อง

อธิบายรูปภาพหรือ

การเลือกรู ปภาพหรื อกราฟิ กเป็ น

กราฟิ ก

ส่วนที่สาคัญของการเพิม่ เนื้อหา

Microsoft Publisher มีภาพตัดปะ หลายพันรู ปไว้ให้คุณเลือกใช้และนาเข้าไปยัง

ลงในจดหมายข่าวของคุณ

จดหมายข่าวของคุณ นอกจากนี้ยงั มีเครื่ องมือ

ให้พจิ ารณาบทความของคุณ แล้ว

อีกมากมายที่คุณสามารถใช้ในการวาดรู ปร่าง

คาอธิบายภาพที่

กับบริ บท

ถามตัวเองว่ารู ปภาพต่างๆ

และสัญลักษณ์

สนับสนุนหรื อส่งเสริ มเนื้อหาที่

หลังจากที่เลือกรู ปภาพแล้ว ให้ใส่รูปดังกล่าว

คุณกาลังพยายามสื่อสารหรื อไม่

ไว้ใกล้กนั กับบทความ ให้แน่ใจว่าได้ใส่

คาอธิบายรู ปไว้ใกล้กนั กับรู ปนั้นด้วย


ปี ที่ 1 ฉ บั บ ที่ 1

ห น้ า 3

ครูในสังกัด สพม.21 ตบเท้าเข้าอบรม Pr-Network เรื่ องนี้มีความยาวประมาณ 150-200 คา

ส่งเสริ มผลิตภัณฑ์ใหม่ลงใน

ประโยชน์อนั หนี่งของการใช้จดหมายข่าวเป็ น

จดหมายข่าว

เครื่ องมือส่งเสริ มการขายคือ คุณสามารถใช้เนื้อหา จากเอกสารประกอบการขายอื่น เช่น เอกสารแจก นักข่าว การค้นคว้าทางการตลาด และรายงานต่างๆ

คาอธิบายภาพที่ อธิบายรูปภาพหรือ กราฟิ ก

ได้ ขณะที่เป้ าหมายหลักของการแจกจ่ายจดหมายข่าวคือ

คุณยังสามารถค้นคว้าหรื อ ค้นหาบทความ “เติมเต็ม” ได้ โดยเข้าเวิลด์ไวด์เว็บ คุณ สามารถเขียนได้หลากหลาย หัวข้อ แต่คุณควรจะไม่ให้

เพือ่ ขายผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ แต่สิ่งสาคัญที่จะช่วยให้

บทความยาวเกินไป

จดหมายข่าวประสบความสาเร็ จได้ก็คอื ทาให้จดหมาย

คุณยังสามารถนาเนื้อหาที่คุณลงไว้ในจดหมายข่าวไป

ข่าวเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่าน

ใช้ในเว็บไซต์ได้ดว้ ย Microsoft Publisher ช่วยให้คุณแปลงจดหมายข่าวเป็ นการจัดพิมพ์บนเว็บ

วิธีที่ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่เป็ นประโยชน์ คือสร้าง และเขียนบทความของคุณขึ้นเอง หรื อใส่ปฏิทินของ กิจกรรมที่จะจัด หรื อข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่จะช่วย

เว็บไซต์ดว้ ย

ได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น หลังจากที่เขียนจดหมายข่าว เสร็ จแล้ว ให้คุณแปลงจดหมายข่าวแล้วจัดพิมพ์ลงใน

“เมือ่ ต้ องการดึงดูด ความสนใจของผู้อ่าน

พาดหัวข่าวเรื่ องในฉบับ

ให้ใส่ ประโยคที่น่าสนใจ หรือข้อความอ้ างอิงจาก เรื่องไว้ในส่ วนนี้”

เรื่ องนี้มีความยาวประมาณ 100-150 คา

ที่แสดงว่าธุรกิจเติบโตอย่างไร

สาระสาคัญที่ปรากฏในจดหมายข่าวนั้นไม่จากัด คุณ

จดหมายข่าวบางฉบับจะมีคอลัมน์ทไี่ ด้รับการ

อาจจะใส่เรื่ องที่มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีหรื อนวัตกรรม

ปรับปรุงเนื้อหาในทุกๆ ฉบับ เช่น คอลัมน์ให้

ล่าสุดในสาขาของคุณ

คาแนะนา การวิจารณ์หนังสือ จดหมายจากประธาน

คุณอาจต้องการหมายเหตุแนวโน้มของธุรกิจหรื อ

บริ ษทั หรื อบทบรรณาธิการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถ

เศรษฐกิจ หรื อให้คาพยากรณ์แก่ลกู ค้าของคุณ ถ้าจดหมายข่าวนี้จดั ทาเพือ่ แจกจ่ายภายใน คุณอาจจะ

แสดงประวัติพนักงานใหม่ หรื อลูกค้าหรื อตัวแทนขาย ชั้นดีได้ดว้ ย

แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนงานใหม่หรื อการ ปรับปรุงต่างๆ ต่อธุรกิจ ยอดขายหรื อรายรับจะเป็ นสิ่ง

พาดหัวข่าวเรื่ องในฉบับ เรื่ องนี้มีความยาวประมาณ 75-125 คา

คุณ นอกจากนี้ยงั มีเครื่ องมืออีกมากมายที่คุณสามารถ

การเลือกรู ปภาพหรื อกราฟิ กเป็ นส่วนที่สาคัญของการ

ใช้ในการวาดรู ปร่ างและสัญลักษณ์

เพิม่ เนื้อหาลงในจดหมายข่าวของคุณ

หลังจากที่เลือกรู ปภาพแล้ว ให้ใส่รูปดังกล่าวไว้ใกล้

ให้พจิ ารณาบทความของคุณ แล้วถามตัวเองว่ารู ปภาพ

กันกับบทความ ให้แน่ใจว่าได้ใส่คาอธิบายรู ปไว้ใกล้

ต่างๆ สนับสนุนหรื อส่งเสริ มเนื้อหาที่คุณกาลัง

กันกับรู ปนั้นด้วย

พยายามสื่อสารหรื อไม่ ให้หลีกเลี่ยงการเลือกรู ปภาพ ที่ไม่สอดคล้องกับบริ บท Microsoft Publisher มีภาพตัดปะหลายพัน รู ปไว้ให้คุณเลือกใช้และนาเข้าไปยังจดหมายข่าวของ

คาอธิบายภาพทีอ่ ธิบายรูปภาพหรือกราฟิ ก


องค์ ก ร ในส่ วนนีถ้ ือเป็ นตาแหน่ งที่ดใี นการเขียนย่ อหน้ าสั้นๆ เกีย่ วกับองค์กรของคุณ ซึ่ง อาจจะรวมวัตถุประสงค์ขององค์กร พันธกิจ วันที่ก่อตั้ง และประวัติโดยย่ อด้วยได้

ชื่อธุรกิจ

อีกทั้งคุณยังสามารถเพิ่มรายชื่อผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโปรแกรมต่ างๆ แบบคร่ าวๆ ที่องค์กรของคุณมีอยู่ พืน้ ที่ทางภูมศิ าสตร์ ที่ครอบคลุม (ตัวอย่ างเช่ น ตลาดใน

ที่อยูธ่ ุรกิจหลัก

สหรัฐฯ ฝั่งตะวันตก หรือยุโรป เป็ นต้ น) และโปรไฟล์ของประเภทลูกค้าหรือ

ที่อยูข่ องคุณบรรทัดที่ 2

สมาชิกที่คุณให้บริการ

ที่อยูข่ องคุณบรรทัดที่ 3 ที่อยูข่ องคุณบรรทัดที่ 4

คุณอาจจะใส่ ชื่อบุคคลที่ติดต่ อสาหรับผู้อ่านที่ต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมเกีย่ วกับ

โทรศัพท์: 555-555-5555

องค์กรไว้ด้วยซึ่งก็จะเป็ นประโยชน์

โทรสาร: 555-555-5555 อีเมล: someone@example.com

ใส่ สโลแกนสาหรับธุรกิจของคุณทีน่ ี่ เราขึน้ เว็บแล้ ว! example.com

พาดหัวข่าวเรื่ องหน้าหลัง เรื่ องนี้มีความยาวประมาณ 175-225 คา

การพบปะกันของตัวแทนขายระหว่างอาหารเช้าทุกวัน

ถ้าจดหมายข่าวของคุณเป็ นเอกสารที่พบั แล้วส่งทาง

อังคารที่สามของเดือน หรื อการประมูลเพือ่ การกุศลทุก

ไปรษณีย ์ เรื่ องนี้จะปรากฏที่ดา้ นหลัง ดังนั้นคุณจึงควรจะ

หกเดือน

ออกแบบให้อ่านง่ายเวลาอ่านคร่าวๆ

และถ้ายังมีเนื้อที่เหลือ คุณอาจจะใส่ภาพตัดปะหรื อ

ส่วนของคาถามและคาตอบเป็ นส่วนที่จะช่วยให้ดึงดูด

กราฟิ กอื่นๆ ได้ดว้ ย

ความสนใจของผูอ้ ่านได้อย่างรวดเร็ ว คุณสามารถ รวบรวมคาถามที่ได้รับหลังจากจดหมายข่าวฉบับล่าสุด หรื อคุณอาจจะรวบรวมคาถามทัว่ ๆ ไปที่มกั จะได้รับ เกี่ยวกับองค์กรของคุณ รายชื่อและตาแหน่งของผูจ้ ดั การแผนกต่างๆ ในองค์กร ของคุณก็เป็ นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้จดหมายข่าวของคุณสื่อ ถึงผูอ้ ่านอย่างเป็ นกันเอง ถ้าองค์กรของคุณมีขนาดเล็ก คุณอาจจะใส่ชื่อของพนักงานทุกคนก็ได้ ถ้าคุณมีรายการราคาของผลิตภัณฑ์และบริ การมาตรฐาน ที่คุณมี คุณอาจจะใส่รายการราคานี้ไว้ในส่วนนี้ดว้ ย เช่นกัน คุณอาจจะแจ้งให้ผอู้ ่านของคุณทราบเกี่ยวกับวิธี ต่างๆ ที่ผอู้ ่านสามารถติดต่อกับองค์กรของคุณไว้ดว้ ย นอกจากนี้ คุณยังสามารถแจ้งให้ผอู้ ่านลงบันทึกใน ปฏิทินของผูอ้ ่านเองเกี่ยวกับกิจกรรมที่จดั เป็ นประจา เช่น

คาอธิบายภาพทีอ่ ธิบายรูปภาพหรือกราฟิ ก

โรงเรียนเซกา  
โรงเรียนเซกา  
Advertisement