Page 1

ผ้าหลบไทลื้อ เมืองเงิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ธนกร สุธีรศักดิ์


ผ้าหลบไทลื้อ เมืองเงิน สาธารณรัฐประชาชนธิปไตยประชาชนลาว

ธนกร สุธีรศักดิ


4


เมืองเงิน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เมืองเงิน เป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ในแขวงไชยะบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแขวง การปกครองของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งอยู่ทางตะวันตก สุดของประเทศลาว และมีพื้นที่ติดกับประเทศไทยทางด้านจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และจังหวัดเลย ซึ่งมีความยาวโดยรวม ประมาณ 645 กิโลเมตรทางทิศเหนือและทิศตะวันออกติดกับแขวงบ่อ แก้ว แขวงอุดมไชย แขวงหลวงพระบาง และแขวงเวียงจันทร์ของสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ภูมิประเทศโดยทั่วไปของแขวงไชยะบุรีเป็นภูเขา และที่ราบสูง แขวงไชยะบุรีมีเนื้อที่ทั้งหมด 16,389 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 10 เมือง (คำ�ว่า “เมือง” เทียบเท่ากับ “อำ�เภอ” ของประเทศไทย) ได้แก่ เมืองคอบ เมืองเชียงฮ่อน เมืองเงิน เมืองหงสา เมืองไชยะบุรี เมืองไชยสถาน เมืองเพียง เมืองทุ่งมีไชย เมืองปากลาย เมืองแก่นท้าว ภายในเมืองเงินประกอบด้วย กลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายกลุ่ม อันได้แก่ ชาวไทลาว ชาวขมุ ชาวไทลื้อ ชาวม้ง ชาวปรัย และชาวไทยวนโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของ แขวงไชยะบุรีนั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองของประเทศไทยเมื่อก่อน ปี พ.ศ. 2447 ซึ่งต่อมาแขวงไชยะบุรีได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส ซึ่งไทยได้กลับคืนมาชั่วคราวในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2484 และเมื่อได้กลับคืนมาจึงตั้งให้เป็นจังหวัดลานช้าง แล้วต่อมาได้มีการทำ�สนธิ สัญญาส่งมอบคืนกลับไปอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสเหมือนเดิมหลัง สงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2489

5


6

เมืองเงินตั้งอยู่ทางทิศเหนือของแขวงไชยะบุรี โดยอยู่บนฝั่งขวา ของแม่ น้ำ � โขงมี ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศเป็ น ภู เขาและป่ า ไม้ ล้ อ มรอบด้ ว ย เทือกเขาผีปันน้ำ�ตะวันออกและเทือกเขาหลวงพระบางที่กั้นเขตแดนระหว่าง ประเทศไทย-ลาว หรือจังหวัดน่านและเมืองหลวงพระบาง สภาพมีที่ราบลุ่ม เพียงเล็กน้อยตามริมลำ�ห้วยลำ�ธาร แม่น้ำ�สายหลักทั้ง 4 สาย คือ น้ำ�ยาง น้ำ�เงิน น้ำ�งื่ม และน้ำ�แหวน ที่ตั้งของเมืองเงินโอบล้อมด้วยเทือกเขา จึงทำ�ให้ ในอดีตมีการติดต่อกับเมืองอื่นได้ยาก เมืองเงินประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งสิ้น 6 กลุ่มคือ ไทลื้อ ขมุ ม้ง ลาว ปรัย และไทดำ� แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์จะแยก ย้ายกันอาศัยอยู่ในแต่ละหมู่บ้าน หมู่บ้านของชาวไทลื้อ ซึ่งได้แก่ บ้านนางัว บ้านนายางคำ� บ้านแก้วดอนกูน บ้านหลวงมีไชย บ้านขอน บ้านเพียงามและ บ้านบิหมี หมู่บ้านของชาวขมุ ได้แก่ บ้านดอกเกด บ้านน้ำ�ทม บ้านดอนสว่าง บ้านทอง บ้านโฮมไชย บ้านปากห้วยแคน บ้านห้วยเงย และบ้านปุ่งฝาด และ หมู่บ้านของชาวม้ง ได้แก่ บ้านห้วยผึ้ง บ้านผาแดง บ้านบ่อหลวง และบ้าน ปางบง และส่วนหมู่บ้านน้ำ�เงินมีประชากรหลายกลุ่มชน คือ ชาวลาว ชาวม้ง และชาวลื้อ และบ้านกิ่วงิ้ว มีชาวม้งและชาวขมุอาศัยอยู่ด้วยกัน


7


8


“ไทลื้อ” ชาติพันธุ์จากแดนไกล “ลื้อ” หรือ “ไทลื้อ” (ออกเสียง “ไตลื้อ”) เป็นคำ�เรียกขานชนชาติที่พูด ภาษาตระกูลไทกลุ่มหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันอาศัยอยู่กระจัดกระจายทั่วไปเป็น บริเวณกว้าง ทั้งในเขตมณฑลยูนนานตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐฉานในประเทศพม่า ทางภาคเหนือ ตอนบนของประเทศไทย ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว และทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ถิน่ ฐาน ดั้งเดิมของชาวไทลื้อ อยู่บริเวณที่เคยเป็นรัฐจารีตชื่อแคว้นสิบสองพันนา โดยมีเมืองเชียงรุ่งเป็นศูนย์กลางของการปกครอง กลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ อพยพเข้ามาอยู่ในเขตสิบสองพันนาทางตอน ใต้ของประเทศจีน ในราวพุทธศตวรรษที่ 18 แล้วสร้างเมืองเชียงรุ้งขึ้น ชาว ไทลื้อนิยมตั้งบ้านเรือนอยู่ตามที่ราบลุ่มแม่น้ำ�และที่ราบระหว่างหุบเขาโดย มีแม่น้ำ�โขงเป็นแม่น้ำ�สายสำ�คัญ รวมถึงแม่น้ำ�สายย่อยที่ไหลผ่านเมืองต่างๆ ไทลื้อในประเทศลาวได้อพยพเข้ามาแล้วตั้งถิ่นฐานตามลุ่มน้ำ�ต่างๆ อันได้แก่ ลุ่มน้ำ�อูในแขวงพงสาลี และหลวงพระบาง ลุ่มน้ำ�ทาและลุ่มน้ำ�สิงใน แขวงหลวงน้ำ�ทา ลุ่มน้ำ�แบงในแขวงอุดมชัยและลุ่มน้ำ�งาวในแขวงบ่อแก้ว และนอกจากนี้ยังมีการอพยพเข้ามาอยู่ในบริเวณที่ราบระหว่างหุบเขาใน แขวง ไชยะบุรี ได้แก่ เมืองเงิน เชียงฮ่อน เชียงลม คอบ หงสา และเมืองเพียง ซึ่งกลุ่มชาวไทลื้อในเมืองเงิน ส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่มีการระบุกลุ่มชาติพันธุ์ โดยคาดว่ามีถิ่นกำ�เนิดดั้งเดิมมาจากสิบสองพันนาทางตอนใต้ของประเทศ จีนและอีกส่วนหนึ่งมาจากหลวงน้ำ�ทา สปป. ลาว ในราว พ.ศ. 2279 อพยพ เข้ามาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ที่เมืองเงิน

9


“ไทลื้อ” และวัฒนธรรมการทอผ้า

10

วัฒนธรรมการทอผ้าของผู้หญิงชาวไทลื้อ เป็นสิ่งที่มีความโดดเด่น และมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพของ ผู้หญิงชาวไทลื้อให้บุคคลภายนอกได้เห็นถึงศักยภาพของตน ในการทอผ้า ของชาวไทลื้อ การปลูกฝ้ายทอผ้าเป็นหน้าที่สำ�คัญอย่างหนึ่งของลูกผู้หญิง ในกลุ่มชาติพันธุ์ไท ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่า ชาวไทลื้อเป็นกลุ่มที่มีวัฒนธรรม การทอผ้าที่โดดเด่นมาก ดังในบทเพลงขับขานของชาวไทลื้อ ซึ่งเรียกว่า “คำ�ขับ” ซึ่งมีคำ�ขับบทหนึ่งที่กล่าวถึงฤดูกาลที่ผันแปรไปในแต่ละเดือน อันสัมพันธ์กับวิถีชีวิตพื้นบ้านของชาวไทลื้อ โดยเฉพาะการปลูกฝ้ายทอผ้า ของผู้หญิง คือ คำ�ขับ 12 เดือน วิถีชีวิตของผู้หญิงไทลื้อในอดีตไม่ค่อยมีความ แตกต่างไปจากผู้หญิงในสังคมชนชาติไทกลุ่มอื่นๆ คือ นับตั้งแต่แรกเกิด ผ่าน วัยเด็ก วัยรุ่นก่อนแต่งงาน ในช่วงวัยเหล่านี้ผู้หญิงจะได้รับการเลี้ยงดู เรียนรู้ และฝึกหัดจากการทอผ้าจากสถาบันครอบครัวที่มี แม่ ยาย และญาติผู้ใหญ่ ที่เป็นผู้หญิงคอยสั่งสอนหน้าที่ของกุลสตรี งานบ้าน งานเรือนและการทอผ้า เด็กผู้หญิงจะเริ่มหัดทอถุงย่ามหรือผ้าเช็ดน้อย จากเทคนิคการขัดสานผ้าพื้น ธรรมดาที่เรียกว่า “ผ้าฮำ�” ไปสู่การทอยกดอก มุก จก เกาะ ที่ยากขึ้นไปตาม ลำ�ดับ ซึ่งในอดีตและปัจจุบัน ผ้าทอมีความหมายต่อผู้หญิงในฐานะที่เป็นสิ่ง ที่แสดงถึงคุณค่าของความเป็นแม่ศรีเรือน ผู้หญิงที่ทอผ้าเก่ง ฝีมือประณีต ละเอียด มีผ้าซิ่นผืนงามเด่นนุ่งไปงานบุญ ย่อมเป็นที่หมายปองของชายหนุ่ม และผ้าทอยังเป็นสื่อรักที่ใช้แทนใจของชายหญิงอีกด้วย


11


12


ซึ่งในอดีตและปัจจุบัน ผ้าทอมีความหมายต่อผู้หญิงในฐานะที่เป็น สิ่งที่แสดงถึงคุณค่าของความเป็นแม่ศรีเรือน ผู้หญิงที่ทอผ้าเก่ง ฝีมือประณีต ละเอียด มีผ้าซิ่นผืนงามเด่นนุ่งไปงานบุญ ย่อมเป็นที่หมายปองของชายหนุ่ม แสดงถึงการเป็นแม่ศรีเรือนที่ดี เพียบพร้อมในการออกเรือน และนอกจาก นี้สตรีชาวไทลื้อยังมีการทอผ้าเพื่อใช้เป็นเครื่องสื่อรักที่ใช้แทนใจของชาย หญิงอีกด้วย เช่น การให้ยืมผ้าห่มคลุมตัวที่เรียกว่า “ผ้าตุ๊ม” เพื่อว่าชายหนุ่ม จะได้ใช้กันหนาวเวลาเดินทางกลับบ้าน และจะได้นำ�มาคืนให้ในวันต่อมา เป็นการสานสัมพันธ์ทางอ้อม หรือการทอ “ผ้าเช็ด” ผืนงามให้แก่ชายคนรัก ใช้สำ�หรับพาดบ่าไปวัด และเมื่อมีคู่หมายถึงเวลาเตรียมตัวแต่งงานผู้หญิงจะ เตรียม “สะลี” (ที่นอน) หมอน มุ้ง ผ้าห่ม “ผ้าหลบ” (ผ้าปูที่นอน) ไว้ให้เพื่อใช้ ในชีวิตครอบครัวใหม่ โดยในอดีตสตรีชาวไทลื้อที่จะแต่งงานพร้อมออกเรือน จะต้องเตรียมผ้าทอที่ใช้สอยในครัวเรือนต่าง เช่น สะลี ผ้าห่ม ผ้าหลบ ไว้ให้ พร้อมเป็นจำ�นวนหลายชุด โดยผ้าหลบจะมีการทออย่างน้อย 4 – 6 ผืน เพื่อ ใช้ในชีวิตครอบครัวใหม่ ตลอดจนใช้เป็นของไหว้ญาติผู้ใหญ่ฝ่ายชาย และ พร้อมเก็บไว้ใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ อีกต่างหาก

13


ผ้าหลบไทลื้อ เมืองเงิน

14

ผ้าหลบ คือ ผ้าปูที่นอน ซึ่งใช้ปูทับลงบนฟูกหรือสะลีอีกทีหนึ่ง ใน อดีตนิยมใช้เส้นฝ้ายปั่นมือทอขัดสานธรรมดาด้วยฟืมขนาดเล็ก มีหน้ากว้าง ประมาณ 40 – 60 เซนติเมตร จึงมีการทองสองผืนแล้วนำ�มาเย็บต่อตรง กลางเพื่อให้มีขนาดพอเหมาะกับการปูบนฟูก โดยผ้าหลบทั่วไปของชาว ไทลื้อจะมีลักษณะเด่นอยู่ที่การทอลายขิด (ภาษาไทลื้อเรียกว่า “ลายมุก”) เป็นตัวตกแต่งสร้างลวดลายให้กับผืนผ้า ลวดลายขิดบนผ้าหลบจะเกิดจาก การนำ�เส้นพุ่งนี้จะนิยมใช้เส้นฝ้ายสีแดงสลับสีดำ�คราม อาจมีเพียง 1-2 แถว เฉพาะตรงส่วนของเชิงผ้า หรือบางผืนอาจทอลวดลายขิดจนเกือบเต็มผืนผ้า หลบ เหลือเพียงส่วนที่เป็นผ้าพื้นสีขาวเฉพาะตรงส่วนบนก็ได้ แต่ลักษณะเด่น บนผืนผ้าหลบของชาวไทลื้อ เมืองเงินนั้น จะมีการผสมผสานเทคนิคการสร้าง ลวดลายโดยการจก ซึ่งคือการเพิ่มเส้นพิเศษเข้าไปบนตัวผ้าเป็นช่วงๆ ซึ่งเป็น อิทธิพลที่ได้รับมาจากกลุ่มไทลาว ในประเทศลาว ที่มีฝีมือทางด้านการจก ผ้าซิ่น หรือตีนซิ่นที่ละเอียดและสวยงาม โดยลักษณะโครงสร้างของผ้าหลบ ไทลื้อ ส่วนใหญ่ตรงชายผ้าจะรวบเส้นฝ้ายถักเป็นตาข่าย เรียกว่า “ไป่” และ มีการประดับตกแต่งพู่ห้อยหรือลูกฝ้ายซึ่งเรียกว่า “ป็อก” ถัดจากส่วนไป่ขึ้นไป จะเป็นส่วนของลวดลายขิดและลวดลายจก ที่เกิดจากการนำ�รูปทรงเรขาคณิต ลวดลายพรรณพฤกษา และลวดลายสัตว์ต่าง ๆ ทั้งที่พบเห็นในชีวิตประจำ� วัน และสัตว์ตามอุดมคติ ความเชื่อ มาสร้างเป็นลวดลายให้เกิดขึ้นออกมา เป็นลวดลายที่สวยงาม และส่วนที่ถัดขึ้นไปจะเป็นส่วนช่วงผ้าพื้นสีขาวเรียก ว่า “ป้าน” ซึ่งเป็นผ้าพื้นสีขาวที่ทอด้วยเทคนิคธรรมดาเพื่อเป็นตัวรองรับเวลา นอนให้เกิดความสบาย


15


16


โดยผ้าหลบจะมีการทออย่างน้อย 4–6 ผืน เพื่อใช้ในชีวิตครอบครัว ใหม่ ตลอดจนใช้เป็นของไหว้ญาติผู้ใหญ่ฝ่ายชายและพร้อมเก็บไว้ใช้ใน พิธีกรรมต่างๆ อีกต่างหาก อาทิ งานบวช เป็นประเพณีสำ�คัญสำ�หรับชาวไทลื้อโดยเฉพาะผู้เป็นแม่ ที่จะให้ลูกชายบวชเป็นพระหรือเณร โดบถือเป็นการทำ�บุญอันยิ่งใหญ่ในชีวิต ของผู้หญิง ในวันก่อนที่จะเข้าพิธีบวชจะมีการจัดพิธีสู่ขวัญที่บ้านเจ้าภาพ หรือบ้านของญาติพี่น้อง มีการจัดเตรียมสิ่งของที่จะถวายวัดไว้บนชั้นวางมี หมอนผา หมอนโกลน ผ้าเช็ดน้อย ผ้าเสื่อ ผ้าหลบ ผ้าห่ม บาตร ถุงเป้ง(ถุงผ้า เพื่อใส่ของมีค่า) ชุดเคี้ยวหมาก ผ้าจีวร ต้นดอก มะพร้าวสุ้ม เป็นต้น มีบายศรี ตั้งกลางห้อง ให้ผู้ที่บวชนั่งบนผ้าเสื่อปูด้วยผ้าหลบ อาจารย์วัด (พระสงฆ์) จะ ทำ�พิธีสู่ขวัญแล้วผูกข้อมือให้นาคและต่อมาเชิญช่างขับมาขับลื้อกันในห้องจัด พิธีสู่ขวัญ พิธีทานธรรม หรือเรียกได้หลายชื่อว่า พิธีตั้งธรรมหลวง เทศน์มหาชาติ หรือทานธรรมเวสสันดร โดยชาวไทลื้อถือว่าเป็นการทำ�บุญ ขนาดใหญ่เพื่อสะสมบุญให้แก่ตนเองและแก่บรรพบุรุษหรือญาติพี่น้องที่ ล่วงลับไปแล้ว โดยมักจะประกอบพิธีกรรมในช่วงเดือน 4 ตามปฏิทินไทลื้อ หรือประมาณเดือนกุมภาพันธ์ โดยการเตรียมสิ่งของเพื่อทานคนตายหรือ ครัวทาน จะประกอบด้วย เครื่องแต่งกาย เช่น ผ้าซิ่น เสื้อ ผ้าต้อย เครื่องนอน เช่น ผ้าเสื่อ ผ้าหลบ ผ้าก๊อบ ผ้าห่ม หมอน

17


โครงสร้างลวดลายบนผืนผ้าหลบ

18

ผ้าหลบ เป็นผ้าปูที่นอน ใช้ปูทับลงบนฟูกหรือเสื่ออีกทีหนึ่ง ใน อดีตนิยมใช้เส้นฝ้ายปั่นมือทอขัดสานธรรมดาด้วยฟืมขนาดเล็ก มีหน้ากว้าง ประมาณ 40–60 เซนติเมตร จึงต้องมีการทองสองผืนแล้วนำ�มาเย็บต่อตรง กลางเพื่อให้มีขนาดพอเหมาะกับการปูบนฟูก ผ้าหลบไทลื้อ เมืองเงิน สามารถแบ่งแยกออกเป็น 2 ประเภทตาม โครงสร้างลวดลาย คือ ผ้าหลบที่ใช้ฝ้ายสีดำ�-แดงสลับกันในการทอลวดลาย ขิดที่ทอออกมาเป็นสีเดียวกันตลอดแถว ขนาดความยาวของพื้นที่ลวดลาย มีขนาดใหญ่หว่าผ้าหลบอีกประเภทหนึ่ง ส่วนใหญ่มีลวดลายดอกตั้งกลาง ดอกหับ และดอกบ่างเป็นลวดลายหลัก มีดอกขอ ดอกเครือเถา ลายสร้อย สาเป็นลายประกอบ บางผืนมีการจกเป็นลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนด้วยฝ้าย หรือเส้นไหมสีเหลือง สีน้ำ�เงิน สีม่วงและสีชมพู นิยมจกลวดลายอื่นๆ เช่น ดอกขอ ดอกจ้าย ดอกกาบ เป็นแถวสลับกับลายขิดสีดำ�-แดง ส่วนผ้าหลบอีก ประเภทหนึ่งมีการจัดการโครงสร้างลวดลายคล้ายกับผ้าเช็ด แต่พื้นที่ทอเป็น ลวดลายนั้นมีเฉพาะส่วนชายผ้าข้างเดียวมีขนาด 30–40 เซนติเมตร อยู่ด้าน ล่างของผ้าหลบ ลวดลายที่นิยมทอเป็นดอกบ่าง ดอกหับเป็นลายหลัก มีลาย ประกอบเป็นดอกขอ ดอกกูดขอ ลายสร้อยสา เป็นต้น มักจะใช้สีดำ� แดง และ เหลือง บางผืนใช้เส้นไหมสีเขียว ส้ม ชมพูและม่วง ผ้าหลบประเภทนี้มีหน้า แคบกว่าผ้าหลบชนิดแรก ชาวเมืองเงินบางคนเรียกว่า “ผ้าหลบหัวช้าง” เพื่อ ใช้ในการประดับหัวช้างในพิธีกรรม เช่น พิธีแห่นาคในงานบวชลูกแก้ว และ พิธีสู่ขวัญช้างในช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้น ผ้าหลบทั้ง 2 ประเภทจะมี การทอออกมาเป็น 2 ผืน แล้วนำ�มาเย็บต่อตามความยาวของผ้าที่มีลวดลาย เดียวกัน ตามความยาวของผ้า


ผ้าพื้น

19

ลวดลาย

ชายครุย และ พู่ (ไป่ และ ป็อก) ©มรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ, ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล


ลวดลายและความหมาย ลายเรขาคณิต

เป็นลวดลายพื้นฐานของผืนผ้า มีรูปร่างที่เป็นเหลี่ยมมุมต่างๆ อัน ได้แก่ ลายรูปทรง สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม เส้นตรง เส้นทแยง กากบาท ลาย เรขาคณิ ต เป็ น ลวดลายที่ จ ะมี ก ารพั ฒ นาต่ อ ไปเป็ น ลวดลายชนิ ด อื่ น ๆซึ่ ง ลวดลายเรขาคณิตที่พบบนผืนผ้าหลบไทลื้อ เมืองเงิน

20

ดอกหน่วย เป็ น ลวดลายสี่ เ หลี่ ย มขนมเปี ย กปู น โดยลายหน่ ว ยถื อ เป็ น ลายที่ มี ค วาม สำ�คัญอย่างมากกับการสร้างลายโดย ถื อ ว่ า ลายหน่ ว ยเป็ น ส่ ว นประกอบที่ ทำ�ให้เกิดลวดลายอื่นๆขึ้นมากมาย ดัง ที่ทฤษฎีของเส้นที่กล่าวว่า เส้นเกิดขึ้น จาก จุด หลายจุดรวมตัวกันจนกลาย เป็น เส้น และเส้นหลายเส้นรวมกันจน กลายเป็น รูปทรง

ดอกขอ ลวดลายที่มีหัวลายม้วนเข้ารูปตัว U ซึ่งเป็นลายเก่าแก่ของชาวไท


21


22


ดอกกาบ ล ว ด ล า ย ที่ มี โ ค ร ง ส ร้ า ง เ ป็ น รู ป สามเหลี่ยมมีหยักแหลมโดยรอบ ลายกาบขอ เป็นลวดลายที่มีโครงสร้าง สามเหลี่ยมที่มีดอกขอโดยรอบ ลายกาบตั้ง เป็นลวดลายที่มีโครงสร้าง สามเหลี่ยมที่มีลายเขี้ยวหมาโดยรอบ

ลายเขี้ยวหมา ลั ก ษณะลายเป็ น รู ป ทรงสามเหลี่ ย ม คล้ายคลึงกับฟันของสุนัข การทอลาย เพื่ อ ต้ อ งการให้ เ ป็ น ลายคั่ น ระหว่ า ง ลายในแต่ละแนว

ดอกจ้าย ลวดลายที่เป็นเส้นเฉียง ไล่ระดับเป็น แนวเดียวกัน มองเห็นเป็นเส้นแนว เฉียงเรียงกัน

23


ลายงูลอย เป็นลวดลายรูปทรงเรขาคณิตเกิดจาก การนำ � เส้ น เฉี ย ง2มาประกอบโดยจะ เกิ ด การหั ก มุ ม เป็ น มุ ม แหลมคล้ า ย เส้ น ซิ ก แซ็ ก และเมื่ อ นำ� มาต่ อ เป็ น เส้ น เดียวกันจะได้ออกมาเป็นเส้นซิกแซ็กที่ มีลักษณะเป็นเส้นเดียวยาว แนวตั้ง ชาวไทลื้อเรียกว่า ลายงูลอย แนวนอน ชาวไทลื้อเรียกว่า ลายงูน้อย 24

ดอกหับ ลวดลายรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน คำ�ว่า “หับ” แปลว่า ปิด เป็นการทอลวดลาย รูปสามเหลี่ยมที่เรียกว่า “ดอกบ่าง” ซ้ำ� อีกครั้งหนึ่งให้มาประกอบกันจะกลาย เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน โดย ดอก บ่าง เป็นลวดลายสามเหลี่ยมซึ่งเป็น ส่ ว นครึ่ ง หนึ่ ง ของลายสี่ เ หลี่ ย มขนม เปียกปูนในภาษาไทลื้อคำ�ว่า “บ่าง” แปลว่า ครึ่ง ลายเขี้ยวหมา ลักษณะลาย เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมคล้ายคลึงกับฟัน ของสุนัข การทอลายเพื่อต้องการให้ เป็นลายคั่นระหว่างลายในแต่ละแนว


25


26


ลายพรรณพฤกษา ลวดลายพรรณพฤกษาเป็นลวดลายที่มีการได้รับแรงบันดาลใจมาจาก ธรรมชาติโดยมีความเกี่ยวของกับต้นไม้และดอกไม้ซึ่งแฝงไปด้วยคติความเชื่อที่ มีความเกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติโดยสามารถลวดลายพรรณ พฤกษาได้ในรูปแบบของลายเครือเถา หรือรูปดอกเดี่ยวโดดๆ

ลายดอกจัน หรือ ลายดอกจั๋น เป็นลายดอกไม้ขนาดเล็กที่พัฒนามา จากลายสามเหลี่ยมและลายสี่เหลี่ยม เป็ น ลวดลายที่ เ ก่ า แก่ ข องงานสิ่ ง ทอ ไทลื้อ มีความหมายถึงดอกไม้งามใน อุ ด มคติ แ ละความบริ บู ร ณ์ ท างความ สุขสม ลายดอกเครือ และ เครือเถา เป็นลวดลายที่มีความหมายถึงความ อุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน และสายน้ำ� ที่หล่อเลี้ยงในวิถีชีวิตชาวไทลื้อ ได้ รั บ แรงบั ล ดาลใจมาจากลั ก ษณะของ ธรรมชาติโดยรอบ ลายต้นไม้ หรือ โค๊ะดอกไม้ เป็นลวดลายต้นไม้ ดอกไม้ ที่ได้รับแรง บั น ดาลใจมาจากต้ น ไม้ ที่ พ บเห็ น อยู่ ทั่วไปในชีวิตประจำ�วัน แล้วนำ�มาสร้าง สรรค์เป็นลวดลาย

27


ลายสัตว์ ลวดลายรูปสัตว์เป็นลวดลายที่มีการได้รับแรงบัลดาลใจมาจากสัตว์ที่ มีอยู่จริงในธรรมชาติและสัตว์ในป่าหิมพานต์ที่มีต้นกำ�เนิดมาจากจินตนาการ และคติความเชื่อดั้งเดิม

ลายสัตว์ในธรรมชาติ

28

ลายช้าง ช้ า งเป็ น สั ต ว์ ที่ คุ้ น เคยกั บ สั ง คมไทมา แต่ช้านาน เป็นทั้งสัตว์ที่เลี้ยงไว้งาน และเป็ น ทั้ ง สั ต ว์ ม งคลที่ คู่ กั บ สถาบั น กษัตริย์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึง ความยิ่งใหญ่ ความเจริญรุ่งเรือง และ นอกจากนี้เมืองเงินมีตำ�นานเกี่ยวกับ ช้างและช้างยังเป็นสัตว์เลี้ยงไว้ใช้งาน สำ�หรับชาว ไทลื้อ เมืองเงิน มาตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบัน และนอกเหนือจาก ลวดลายช้างในธรรมชาติแล้วนั้น ยัง มีลายข้างต่างปราสาท หรือ ช้างแบก ปราสาท ซึ่งคือลวดลายในลักษณะช้าง มีปราสาทอยู่บนหลัง โดยปราสาทมี ความหมายทางด้านคติความเชื่อเรื่อง การอุทิศ หรือการนำ�ไปสู่สรวงสวรรค์


29


30


ลายม้า สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ม้าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีความคุ้นเคย ควบคู่ กั บ สั ง คมไทมาแต่ ช้ า นานเช่ น เดียวกับช้าง ลายม้ามักพบคู่กับลาย นก และช้าง ในบางทีก็พบเป็นรูปคน ขี่ม้า หรือนกเกาะอยู่บนหลังม้า ซึ่งสื่อ ถึงความอดทน และการเป็นพาหนะ เพราะในอดีตชาวไทลื้อมักนิยมใช้ม้า เป็นพาหนะในการเดินทาง 31

ลายหงส์ หงส์เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่า หิมพานต์ สื่อถึงสวรรค์ ความสูงส่ง ความศักดิ์สิทธิ์


ลายนก เป็นลายที่พัฒนามาจากลายขอขนาด เล็ ก สื่ อ ถึ ง ธรรมชาติ แ ละความอุ ด ม สมบูรณ์ มักพบควบคู่กับลายม้า

32

ลายไก่ เป็นสั ต ว์ ที่ ชาวไทลื้ อ นิยมเลี้ยงเอาไว้ เพื่อนำ�มาทำ�พิธีเลี้ยงผีประจำ�ปี ทั้งนี้ ไก่ ยังเป็นเสมือนเงินตราที่ใช้ในการ ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าในอดีต


33


34


ลายสัตว์ในอุดมคติ เกิดจากการนำ�สัตว์ที่อยู่ในคติความเชื่อ ความศรัทธา มาประยุกต์ใช้ เพื่อถือเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลและความสบายใจแก่ผู้ใช้ผ้า ซึ่งได้รับ แนวคิดมาจากทั้งความเชื่อทางศาสนาและจากความเชื่อในชุมชน ลายนาค เป็นลายสำ�คัญของกลุ่มชนชาติไท สื่อ ถึงคติดั้งเดิมในการนับถือธรรมชาติผู้ ให้กำ�เนิดสรรพสิ่งต่างๆ นาคเป็นสัตว์ ที่อาศัยอยู่ได้ทั้งบนพื้นดิน ท้องน้ำ� และแผ่ น ฟ้ า ซึ่ ง หมายถึ ง ผู้ ส ร้ า งความ สมดุลแห่งระบบนิเวศและมีความเกี่ยว โยงกั บ การนั บ ถื อ ผี บ รรพบุ รุ ษ ที่ นำ � ความอุดมสมบูรณ์มาให้แก่มนุษย์โลก

ลายคชสีห์ เป็นสัตว์ผสมระหว่างช้างกับสิงห์ โดย สื่ อ ความหมายถึ ง การให้ กำ � เนิ ด ชี วิ ต และความมีอำ�นาจ

35


ผ้าหลบไทลื้อ เมืองเงิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ธนกร สุธีรศักดิ์ ภาพและเนื้อเรื่อง © 2016 (พ.ศ. 2559) โดย ธนกร สุธีรศักดิ์ สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ 36

พิมพ์ครั้งแรก เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 จัดพิมพ์โดย ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกแบบและจัดรูปเล่มโดย ธนกร สุธีรศักดิ์ ออกแบบโดยใช้ฟอนต์ TF Srivichai 16pt. หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานทางวิชาการ จัดทำาขึ้นเพื่อส่งเสริมและต่อยอดศักยภาพการ ศึกษาภายในภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ผาหลบไทล้ือ เมืองเงิน สปป.ลาว จากกระบวนการสรางสรรค สูผืนผาอันสวยงาม ลวดลายอันวิจิตรประณีตจากวิถีชีวิตในชุมชน สูผืนผาอันทรงคุณคา

Phalop Tai Lue Textile  
Phalop Tai Lue Textile  

Phalop Tai Lue Textile Muang Ngeun, Xayaburi, Laos ,Tai Lue ,Textile,ผ้าหลบไทลื้อ, เมืองเงิน ,แขวงไชยะบุรี ,สปป.ลาว ,ผ้าทอ

Advertisement