Page 1

jakingura Jakintzako Guraso Elkartea

Guraso Elkarteko Ohiko Batzar Orokorra Otsailaren 16an - Ikastolan OHIKO BATZARRA • EGUNA: Otsailak 16, osteguna • ORDUA: Arratsaldeko 18:30 tan 1.deialdia/ 19:00tan 2.deialdia • TOKIA : Ikastolako sotoan GAI ZERRENDA: 1. Aurreko aktaren irakurketa eta onarpena. 2. 2010-2011 ikasturteko kontuen egoera eta 2011-2012 ikasturteko aurrekontua. 3. 2010-2011 ikasturteko ekintzen memoria eta 2011-2012 ikasturteko ekintzen proiektua. 4. Ikastolako web orriaren aukezpen laburra 5. Galderak eta Iradokizunak. 6. Lunch

ASAMBLEA ORDINARIA • FECHA: 16 de febrero, jueves. • HORA: 18:30 1ª convocatoria / 19:00 2ª convocatoria. • LUGAR : sótano de la ikastola de abajo ORDEN DEL DÍA: 1. Lectura y aprobación del acta anterior. 2.Estado de cuentas del curso 2010-11 y previsones para el curso 2011-12. 3. Memoria de actividades del curso 2010-2011 y plan de actividades 2011-12 4.Breve presentación de la página web de la ikastola 5.Ruegos y preguntas. 6.Lunch


Jakintzako Guraso Elkartearen Batzar nagusia 2011ko martxoaren 16an • Etorri dira: 50 guraso • Boto ordezkatuak: 6 19.15etan bilerari hasiera eman zaio. Juan Ramon Errastik, orain arteko Jakingurako batzordearen lehendakaria, bileraren nondik norakoak azaldu ditu: memoriaren eta datorren proiektuen aurkezpenak. Aurrenik, bertaratutako guztiei eskerrak eman dizkie etortzeagatik eta adierazten duten lankidetzagatik. Ondoren, bileraren gai ordena aurkeztu du eta batzar nagusiari Elkarteko Zuzendaritza Batzordeen legealdiei buruzko aldaketa bat erabaki duela azaldu du: hemendik aurrera, batzordeen iraupena (bi urtekoa) batzarretik batzerrera izango da. Batzorde berriaren eraketaren berri eman du , eta bi taldeek bi hilabetez elkarlanean ari direla ere azaldu du. Honela aldegiten dutenen eta sartzen diren pertsonen arteko elkarrezagutza, komukizaioa eta eduki transmisioa errazten da. Gero, memoria garatzeko, batzarkideek Jakingurako hainbat arloko informozioa azaldu dute: (oharra: arlokako informazioa zehatza memorian bertan dago eta akta honen gehigarria da) 1. Kirol batzordea: Pablo Zelarainek azaldu du. Batzordearen egitura hauxe da: • Arduradunak, Jakingurako batzarkideak: Pablo Zelarain, Ainhoa Alkain eta Tere • Kirol koordinatzailea: Etxaun Otaño • Monitoreak 2.-Goizeko gela eta Udako taldeak: Carmen Andersonek eta Arantza Martiarenak azaldu dute bi zerbitzu hauen mamia eta aurtengo balantzea. 3.-Jaiak: Jaialdia, Olentzero eta Danborradak Maider Alustizak, lehendakari ordea, azken gaian hainbeste hazi den arloa azaldu du berak eginiko bideo hunkigarria erabiliz.


Aldi berean, azpimarratu du 2009an Olentzeroaren antolaketa aldatu zela, eta komisio bat osatu zela eginkizun hau aurrera ateratzeko. Sortutako formatoak funtzionatu zuen eta urtetik urtera sendotzea da asmoa eta erronka. 4.- Eukara ikastaroak Eginkizun berri bezala, iaz euskara ez dakiten gurasoei zuzentuta ikastoroak antolatu dira, udaletxearen Euskara Patronatuaren gidaritzapean. Guraso Elkarteak Patronatu, interesaturiko gurasoen eta Euskaltegiaren arteko bitartekari lana egiten du. 5.- Balantze ekonomikoa Jon San Sebastianek, diruzaina, urteko diru sarrerak eta irteerak azaldu ditu, taula garbiak eta xehatuak erabiliz. Batzarrak aho batez onartu du aurkeztutako balantzea Bukatzeko, Juan Ramón Errastik, bi urtetako ibilbidea bukatzeko eskarrak banatu ditu: • Zuzendaritza taldeari, Zuzendariak eta haren taldekoek emandandako lankidetzagatik. • Tutore eta irakasleei. • Gelako guraso ordezkariei, Batzordeko eginkizuentan erakutsi duten laguntzagatik, nork bere geletan informazio zabaladuz • Eta orohar, guraso guztiei, eskaera bat ere eginez: sartu berri den batzordeari gutxienez laguntza bera ematea. Galderak Ama batek, ikastolako erainkin berriaren inguruan entzun diren esamesak argitzea eskatu du. Juan Ramonek egun dagoen informazioa azaldu du: orain arte egin diren eta datozen egunetan gauzatuko diren bileren berri eman du egoera zein den azalduz. Bilera, 19.20 amaitu da. Bukatzeko, luntx animatu bat egon da. Donostian, 2011ko martxoaren 16an Lehendakariak eta idazkariak sinatuta. LEHENDAKARIA

IDAZKARIA


ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE JAKINTZA GURASO ELKARTEA (16 DE MARZO DE 2011) Asistentes: 50. Voto delegado: 6 La asamblea comienza a las 19:30 El presidente saliente de la Junta directiva de la Guraso Elkartea Jose Ramón Errazti explica los detalles de la asamblea: lectura de la memoria y presentación de los proyectos. Comienza agradeciendo a los asistentes su presencia y su colaboración. Explica el orden del día y expone la decisión que se ha tomado para que los mandatos de la Junta -que son de dos años- empiecen a contar desde la celebración de la Asamblea General. El presidente saliente informa de la conformación de la nueva Junta y explica que ambos grupos han trabajado en paralelo durante dos meses. De este modo –explica- se facilita la comunicación y el traspaso de información y tareas entre quienes entran y quienes salen de la Junta. A continuación los miembros de la Junta pasan a desarrollar la memoria y exponen la información referente a los diferentes ámbitos de actuación (nota: la información de cada ámbito esta recogida en la memoria de actividades y figurara como anexo a este acta) 1-KIROL BATZORDEA Pablo Zelarain expone que la comisión ha estado formada por él mismo, Ainhoa Alkain y Tere junto al coordinador de Kirola Etxaun Otaño y los monitores


2-GOIZEKO GELA Y UDAKO TALDEAK Carmen Anderson y Arantza Martiarena exponen el contenido y balance de estos dos servicios. 3- JAIAK: Jaialdi, Olentzero y Tamborrada La vicepresidenta Maider Alustiza hace su exposición de este tema que tanto ha crecido últimamente y lo hace con la ayuda de un emotivo video elaborado por ella misma. Señala también que en 2009 cambio la organización del Olentzero y que se creo una comisión para sacar adelante esta actividad. El nuevo formato funciono y el reto es ahora consolidarlo de año en año. 4-EUSKARA IKASTAROAK Como novedad el año pasado se organizaron cursillos de euskera para padres bajo la dirección del Patronato Municipal de Euskera. La Guraso Elkartea hace de mediador entre el Patronato, los padres interesados y el Euskaltegi. 5-BALANTZE EKONOMIKOA El tesorero Jon San Sebastian explica las entradas y salidas de dinero utilizando para ello tablas claras y detalladas La asamblea aprueba por unanimidad las cuentas. Por ultimo Juan Ramón Errazti, como colofón a dos años de trayectoria, reparte agradecimientos entre el equipo directivo de la IKastola, por la colaboración ofrecida, tutores y profesores, padres representantes de gela, por su colaboración con la Junta difundiendo la información pertinente en su respectivas gelas y, en general, entre todos los padres, a los que añade una petición: que ofrezcan a la Junta entrante la misma ayuda que han proporcionado a la saliente.


6-RUEGOS Y PREGUNTAS Una madre pregunta por los comentarios sobre la posible construcci贸n de una nueva ikastola. Juan Ram贸n expone la informaci贸n disponible hasta la fecha, dando cuenta de las reuniones realizadas y de las programadas. La reuni贸n finaliza a las 19:20. Termina con un animado lunch. San Sebastian 16 de marzo de 2011

El presidente

El Secretario.

Profile for Inaki Pagola

Guraso Elkarteko Ohiko Batzarra  

Guraso Elkarteko Ohiko Batzarra eta iazko AKTA

Guraso Elkarteko Ohiko Batzarra  

Guraso Elkarteko Ohiko Batzarra eta iazko AKTA

Profile for pagolai