Page 1


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

COMMUNICATION INFORMATION

Διεύθυνση Χίου 33, Άγιος Παύλος, Αθήνα, Ελλάδα, τ.κ.:10438

Adress Chiou 33, Agios Pavlos, Athens, Greece, p.c.:10438

Τηλέφωνο (+30), 6937947163

Telephone (+30) 6937947163

E-mail g.papagkikas@gmail.com

E-mail g.papagkikas@gmail.com

Δείγμα έργου http://issuu.com/pagix

Featured work http://issuu.com/pagix

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

PERSONAL INFORMATION

Τόπος/ημερομηνία γέννησης Αθήνα, 19 Απριλίου 1986

Place/date of birth Athens, 19 of April 1986

Φύλο Άρρην

Sex male

Οικογενειακή κατάσταση άγαμος

Marital status unmarried

Στρατιωτική θητεία 24 Οκτωβρίου 2011 - 24 Ιουλίου 2012 (9μηνο), Καλλονή Λέσβου, Μηχανικό. Απόλυση με τον βαθμό του έφεδρου δεκανέα

Military service 24 of October 2011 - 24 of July 2012 (9 months), Kalloni of Lesvos island, military engineer. Finish of service with the rank of reservist corporal

1


ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

WORKING EXPERIENCE

Ιανουάριος 2015 - Φεβρουάριος 2018 Τεχνική εταιρία ZSCIENCE Α.Β.Ε.Ε. Αρχιτέκτονας Μηχανικός/Γραφίστας

January 2015 - February 2018 ZSCIENCE A.B.E.E. technical company Architect Engineer/Graphic Designer

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΣΠΟΥΔΕΣ

EDUCATION - STUDIES

Σεπτέμβριος 2013 - Σεπτέμβριος 2014 University of Edinburgh, College of Art Edinburgh School of Architecture and Landscape Architecture

September 2013 - September 2014 University of Edinburgh, College of Art Edinburgh School of Architecture and Landscape Architecture

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα (Master of Science) με τίτλο: «Αρχιτεκτονικός και Αστικός σχεδιασμός

Postgraduate program: Master of Science in Architectural and Urban Design

Διπλωματική εργασία: Τίτλος: «Emerging PARA-City: Προς μια αρχιτεκτονική αντίστασης ενάντια στις κοινωνικές και χωρικές ανισότητες της πόλης του Mumbai»

Degree thesis: Title: “Emerging PARA-City: Towards an architecture of resistance against Mumbai’s social and spacial inequalities”

Σεπτέμβριος 2004 - Σεπτέμβριος 2011 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Βαθμός Πτυχίου: 8,64 «Άριστα»

September 2004 - September 2011 University of Thessaly Department of Architecture Grade: 8,64/10 “Excellent”

Διπλωματική εργασία: Τίτλος: «Ανάπλαση και ενοποίηση τμήματος του παραλιακού μετώπου του Βόλου (από το κτίριο του Πανεπιστημίου «Παπαστράτος» μέχρι τον χείμαρρο Άναυρο)»

Degree thesis: Title: “Design of Volos city’s seafront (from Heroo statue to Anavros flow)” Research essay: Title: “How “modern” is the contemporary exemplary greek architecture?”

Ερευνητικό Θέμα: Τίτλος: «Πόσο “μοντέρνα” είναι η σύγχρονη λόγια ελληνική αρχιτεκτονική;»

Synopsis: Critical approach of the contemporary exemplary greek architecture through a total research and interpretation of the terms modernity and post modernity

Σύνοψη: Προσέγγιση και κριτική της σύγχρονης λόγιας ελληνικής αρχιτεκτονικής μέσω μιας συνολικής διερεύνησης και ερμηνείας των όρων νεωτερικότητα και μετανεωτερικότητα Σεπτέμβριος 1998 - Ιούνιος 2004 Λεόντειο Λύκειο Πατησίων γυμνάσιο, λύκειο Γενικός Βαθμός Απολυτηρίου: 17,3 «Λίαν καλώς»

September 1998 - June 2004 Lycee Leonin de Patissia high school Grade of school certificate: 17,3 “Very good”

2


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ACTIVITIES/WORKSHOPS/SEMINARS

Σεπτέμβριος 2015 - Νοέμβριος 2016 15η Μπιεννάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας «Reporting From The Front» Συμμετοχή στην ελληνική εθνική εκπροσώπηση με τίτλο «#ThisIsACo-Op» Επιτροπεία: Συλλόγος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων

September 2015 - November 2016 15th Venice Biennale of Architecture “Reporting From The Front” Participation to the Greek national representation with the title “#ThisIsACo-Op” Curator: Association of Greek Architects SADAS - PEA

Μάρτιος - Ιούνιος 2013 Συμμετοχή σε κύκλο σεμιναρίων με τίτλο «Ριζοσπαστική Γεωγραφία, 10 ανοιχτά σεμινάρια» Συντονισμός: Κωστής Χατζημιχάλης, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

May - June 2013 Participation in the series of seminars with the title “Radical geography, 10 open seminars” Organizer: Kostis Hatzimihalis, Department of Geography, Harokopio University

Σεπτέμβριος 2012 Συμμετοχή σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό με τίτλο «Θεσσαλονίκηx4» Διοργανώτρια αρχή: Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Α.Ε.

September 2012 Participation in the architectural competition with the title “Thessaloniki x4” Organizer: Unification of the Archaeological Sites of Athens S.A.

Σεπτέμβριος 2011 Εργαστήριο με τίτλο «The domestic denial of an heroic city, Port Said a city to remember», Port Said, Αίγυπτος Διοργάνωση: MSA University, Port Said University, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

September 2011 Workshop with the title “The domestic denial of an heroic city, Port Said a city to remember”, Port Said, Egypt Organizer: MSA University, Port Said University, University of Thessaly

Απρίλιος 2010 Εργαστήριο με τίτλο «Tangle Pockets – Θύλακες εμπλοκής», Τοσκάνη, Ιταλία Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Οικολογική Οργάνωση Legambiente

April 2010 Workshop with the title «Tangle Pockets», Tuscany, Italy Organizer: University of Thessaly, Aristotle University of Thessaloniki, Ecological Organization Legambiente

Νοέμβριος 2009 Ερευνητικό πρόγραμμα καταγραφής παραδοσιακών εργαστηρίων στο Πήλιο Διοργανωτής: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς Συντονιστής και επόπτης: Αρχιτεκτονικό γραφείο Κωνσταντίνου Αδαμάκη

November 2009 Research program of recording traditional workshops in Pelion Organizer: Piraeus Bank Group Cultural Foundation Coordinator and supervisor: Architectural office of Konstantinos Adamakis

Μάιος 2009 Εργαστήριο Τεκμηρίωσης και Σχεδιασμού «x4», Λευκάδα Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Δήμος Σφακιωτών, Σύνδεσμος Απανταχού Σφακιωτών

May 2009 Documentation and design workshop with the title “x4”, Lefkada, Greece Organizer: University of Thessaly, Municipality of Sfakia

3


ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

BASIC SKILLS

Ξένες γλώσσες Ελληνικά: μητρική γλώσσα

Languages Greek: first language

Αγγλικά: IELTS, γενικός βαθμός: 7,5 Ιανουάριος 2013 Certificate of Proficiency in English University of Michigan Μάρτιος 2004

English: IELTS, Overall score: 7,5 January 2013 Certificate of Proficiency in English University of Michigan March 2004

Γαλλικά: Sorbonne C2, Universite Paris Sorbonne Οκτώβριος 2009

French: Sorbonne C2, Universite Paris Sorbonne October 2009

Χρήση Η/Υ AutoCAD, SketchUp, ArchiCAD, Photoshop, InDesign, Illustrator, Office

Computer skills AutoCAD, SketchUp, ArchiCAD, Photoshop, InDesign, Illustrator, Office

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

INTERESTS

Ταξίδια, comics, λογοτεχνία, video, κινηματογράφος, ηλεκτρονικές εφαρμογές, τέχνες, ιστορία, γεωγραφία, πολιτική, πολιτική φιλοσοφία και οικονομία

Traveling, comics, literature, video, cinema, electronic applications, arts, history, geography, politics, political philosophy and economy

4


George Papagkikas - Curriculum Vitae  

Γιώργος Παπαγκίκας - Βιογραφικό Σημείωμα

George Papagkikas - Curriculum Vitae  

Γιώργος Παπαγκίκας - Βιογραφικό Σημείωμα

Advertisement