Page 1


รายชื่อนักแสดง...... 1. ธนา สุ ทธิกมล รับบท ปยุตร 2. เฌอมาลย์ บุญยศักดิ รั์ บบท น้�หวาน ำ 3. ศรัณย์รัชต์ วิสุทธิธาดา รับบท เหมย 4. สิ รีภรณ์ ยุกตะทัต รับบท รมมี ่ 5. ธนากร โปษยานนท์ รับบท วาทิศ กำ�พร้าอาศัยอยูกั่บ แม่กงุ ้ หญิงใจดีทีมี่ อาชีพขาย กล้วยทอด ด้วยความทีใจบุ ่ ญ แม่กงรั ุ ้ บเลียงเด็ ้ กกำ�พร้าอีกหลายคน เหม วงการบันเทิงคึกคักเมือ่ น้�หวาน ำ ก้าว ยเองต้องทำ�งานทุกอย่างเพือหาเงิ ่ นมาเลียง้ ่ เข้าสูวงการบั นเทิงเพราะเธอเป็ นนักเรี ยน น้อง ๆ และเด็กกำ�พร้า ได้แก่ ไม้ กันต์ และ นอกสาวสวยรวยเสน่ห์ ไฮโซชือดั่ ง แต้ว ด้านการุ ณ เสี ยเจ้ ่ าของโรงแรมหรู พึง ลูกสาวของ พฤกษ์ กับ พริ มา เจ้าของ พอใจในตัวเหมยมากจึงให้เหมยมาทำ�งาน โรงแรมและบริ ษทั ในเครื อมากมาย ไม่มี ทีโรงแรมพร้ ่ อมให้ความช่วยเหลืออย่าง ใครรู ความจริ ้ งว่าครอบครัวของเธอกำ�ลัง จริ งใจ เหมยนับถือการุ ณมาก จนเหมยได้ จะล้มละลาย ครอบครัวของเธอปกปิ ด เข้ามาเป็ นนักแสดงประกอบธรรมดา ไม่ ความจริ งเอาไว้ และใช้ความดังของลูกสาว โดดเด่น ซึงไม่ ่ มีอะไรจะเทียบกับน้�หวาน ำ ต่อยอดธุรกิจ ได้เลย ส่ วนไม้โชคดีมีคนรับอุปการะไปอยู น้�หวานได้ ำ เล่นละครมากมาย กลาย ทีอัง่ กฤษ เป็ นทีชืนชอบของประชาชน ่่ และ วาทิศ ก็ ปยุตร ลูกเจ้าของหนังสื อพิมพ์ไทย เป็ นคนหนึงที่ ชืนชมน้ ่ ่ �หวาน ำ วาทิศเป็ น นิวส์ เพิงเรี่ ยนจบมาจากอเมริ กา ด้วยความ หมอทีทำ่�ศัลยกรรมให้น�หวาน ้ ำ สองคนมี ทีเป็่ นชายหนุมที่ ชอบใช้ ่ ชีวติ ธรรมดาเรี ยบ ความสำ�พันธ์ลึกซึ ง้ น้�หวานเองก็ ำ ออดอ้อน ง่าย ทำ�ให้ ปยุตรไม่เปิ ดตัวว่าเป็ นใคร และ ขอให้วาทิศปกปิ ดเรื องการทำ ่ �ศัลยกรรม ขอ ไพรวัลย์ ผูเป็้ นพ่อ เข้าเป็ นนักข่าวสาย ของเธอและบอกกับนัก ข่าวว่าเธอกับวา บันเทิงธรรมดาโดยมี เฮียใหญ่ บก.ข่าว ทิศเป็ นเพียงเพือนกั ่ น ชีวติ ของน้�หวาน ำ บันเทิงคอยดูแล แรกเริ มทำ ่ �งาน ปยุต ซึ งแตกต่ ่ างกับนักแสดงประกอบอย่าง ปลืมน้ ำ เพราะความสวยและ ้ �หวานมาก เป็ นนางเอกในจอ เหมย อย่างชินเชิ ้ งเพราะเหมย เป็ นลูก

6. เปรม บุษราคัมวงษ์ รับบท พีท 7. โสภิตสุ ดา อิทธิเมธินทร์ รับบท แต้ว

ส่วนนำ�.....

2

8. ประชากร ปิ ยะสกุลแก้ว รับบท ไม้ ์ รับบท กันต์ 9. ณัชร นันทโพธิเดช 10. จักรพันธ์ จันโอ รับบท ป้ อง 11. วิยะดา อุมาริ นทร์ รับบท อำ�ภา ่

12. ปวีณา ชารี ฟสกุล รับบท แม่กงุ ้


“คัต น้�หวานกั ำ บรมมีโอเคนะ ่ แต่พขอ ี ่ อินเสิ ร์ตพระเอกมาหยุดเห็นเขาตบตีกนั ที ่ บันได แล้วค่อยวิงหลุ ่ ดมา” ฟังผูกำ�้ กับแล้ว คุณต้อมผูจัด้ ละครกับ มดแดงผูจัด้ การของน้�หวานก็ ำ พากันออก ไปหาน้�หวาน ำ ที ข้่ างเซ็ตละคร ขณะกำ�ลังพักกอง บรรดา นักข่าวรวมทังปยุ ้ ตรกำ�ลังถ่ายภาพเบือง้ ่ กข่าวถูกมดแดง หลังของน้�หวาน ำ กลุมนั ตอนที่ ๅ .... ทำ�ท่าแหวกแต่แรงจนเป็ นผลักจนปยุตร หัวทิม  ่ มดแดงถือน้�เข้ำ ามาโดยมีคุณต้อม ผูจัด้ ละครตามมาติดๆ พอถึงตัวน้�หวาน ำ คุณต้อมก็ชมเปาะว่าน้� ำ ฤหาสน์ใหญ่โตสง่างามหลังหนึง ่ ำ หน้า กำ�ลังมีการถ่ายทำ�ละครย้อนยุค กอง หวานเล่นได้ หวานสมชือ่ น้�หวานตี ถ่ายมาเตรี ยมงานกันพร้อมแล้ว การถ่ายทำ� ซื อดี่ ใจพูดอย่างถ่อมตัวว่าตนยังเล่นไม่เก่ง กลัวจะเป็ นภาระของ ทุกคน จึงเริ มขึ ่ น้ ขณะทีคุณ ่ ต้อมชมน้�หวานว่ ำ าเล่นได้ยอด เป็ น ฉากแสดงความหึ งหวงกันของสอง มากโดยเฉพาะตอนร้องไห้ น้�ตาเหมื ำ อน สาว คืออิม่ ทีแสดงโดยรมมี ่ หรื่ อรมณี ย ์ กับสังได้ ่ เลย มดแดงก็จีบปากจีบคอบีบ และพิม ทีแสดงโดยน้ ่ �หวานหรื ำ อมธุรส นางเอกสาวไฮโซผูมีเ้ สน่ห์เพียบพร้อมทัง ้ เสี ยงพูดอย่างจงใจให้นกั ข่าวได้ยนิ เพือ ่ ้ ำ า รู ปสมบัติ คุณสมบัติ และทรัพย์สมบัติทีเล่่ า เรี ยกคะแนน สงสารให้น�หวานว่ “ไม่สุดยอดได้ยงั ไงล่ะคะพีต้อ่ ม ตะกีรมมี ้ ่ ลือกันในสังคม น่ะตบหน้าน้องว้านหวานจริ งๆเลยนะคะ” ในฉาก อิมกล่ ่ าวหาว่าพิมจะแย่งคุณกรณ์ “ฮ้า...น้องน้�หวานโดนตบจริ ำ งๆเหรอ” ่ นได ไปจากตน ทะเลาะตบตีกนั อยูตรงบั เสี ยงนักข่าวร้องพร้อมกัน บ้าน มดแดงลอยหน้ายืนยันว่าจริ ง ชีให้้ ดูรอยตบ ปรากฏว่ารมมีตบน้ ่ �หวานจนลงไปนอน ำ แดงเถือกทีแก้่ มน้�หวาน ำ รมมีมาจากไหน ่ กับพืน้ แต่คุณกรณ์พระเอกในเรื องก็ ่ มา ไม่มีใครเห็นพูดแทรกเข้ามาว่า หย่าศึกทัน “ตะ กีน้้ �หวานก็ ำ ตบรมมีจริ่ งๆนะ ดูสิหน้า หลังจากผูกำ�้ กับสังคั่ ตแล้ว บอกกับผู ้ ่ พูดแล้วถามน้�หวาน ยังเป็ นรอยอยูเลย” ำ ่ องว่า เกียวข้

3

“ทำ�ไมตะกีน้้ �หวานเล่ ำ นผิดคิวล่ะ จริ งๆ เตียมกั ๊ น มันต้องหันขวาไม่ใช่เหรอ” น้� ำ หวานทำ�ตาปริ บๆเถียงเสี ยงอ่อยๆว่ารมมี ่ บอกให้ตน หันซ้าย รมมีเถี่ ยงเสี ยงดังฟัง ชัดว่าตนบอกให้หนั ขวา น้�หวานทำ ำ �หน้า ซื อๆอย่ ่ างเด็กหัวอ่อนแต่ยงั ยืนยันว่ารมมี ่ บอกให้หนั ซ้ายจริ งๆ แล้วยิมแจ่ ้ มใสบอก บรรดานักข่าวว่า”แต่ไม่เป็ นไรหรอก เรื อง่ แค่นีเอง ้ ถ้าผิดคิวแล้วงานมันออกมาดี พีผู ่ ้ กำ�กับแฮปปี พี้ ต้อ่ มแฮปปี น้้ �หวานก็ ำ ดีใจ แล้วค่ะ” “ฮู ย...มั ้ นต้องอย่างนีสิ้ จ๊ะน้องว้านหวานถึง จะเป็ นนักแสดงมืออาชีพ” มดแดงแจ๋ ขึนมา ้ พวกนักข่าวพากันมองน้�หวานอย่ ำ างชืนชม ่ รมมีเลยยิ ่ มเจื ่ ส่ วนคุณต้อมถึงกับกอด ้ อนๆ น้�หวานพู ำ ดอย่างสุ ดปลืมว่้ า


“พีเชื่ อเลยนะน้ ่ �หวาน ำ ว่าถ้าชาวบ้านได้ดู ฉากนีต้้ องสงสารน้�หวานแน่ ำ ๆ ส่ วนรม มี...เธอก็ ่ เตรี ยมตัวรอรับเปลือกทุเรี ยนได้ เลยจ้ะ” รมมียิมรั ่ ้ บ มองไปทางน้�หวานด้ ำ วยแววตา รู สึ้ กแปลกๆ หลัง จากนัน้ ปุโกะช่ ๊ างผมกับฟรุ ตตีช่้ าง แต่งหน้าก็แอบมาซุบซิ บกันว่า เมือกี่ เห็้ น หรื อเปล่าว่าน้�หวานตบผิ ำ ดคิว ปรากฏว่า เห็นเหมือนกัน ขณะกำ�ลังวิพากษ์ วิจารณ์ นันเอง ่ นเหมือนกันเหรอเจ๊” ่ เสี ยงรมมี“เห็ พอทังสองหั ่ กว่า “ว่าไงเจ๊ฟ ้ นมา รมมีถามอี รุ ตตีกั้ บพีปุโกะเห็ ่ ๊ นใช่ป่ะ ว่าน้�หวานเล่ ำ น ผิดคิวจริ งๆ” ฟรุ ต ตีลอยหน้ าอูมๆ ออกท่าจนเนือ้ ้ กระเพือมบอกว่ ่ าเห็น! เห็นกระทังที่ รมมี ่ ่ เตียมกั ๊ บน้�หวานว่ ำ าให้หนั ขวา แต่พอเอา เข้าจริ งน้�หวานกลั ำ บหันซ้าย ปุโกะพู ๊ ด ำ อย่างคนคร่ �ในวงการว่ าดาราใหม่กอ็ ย่างนี ้ แหละจำ�คิวไม่ค่อยได้ บอกรมมีว่า่ อย่าไป ถือสาเลยรี บไปแต่งตัวดีกว่าเดียวบุ ๋ งฝ่้ าย ประสานงานกอง ถ่ายจะว่าเอา พอฟรุ ตตีกั้ บปุโกะเข้ ๊ าข้างใน น้�หวานก็ ำ เดินมาข้างหลัง รมมีกระแทกไหล่ ่ อย่างแรง ผ่านไปจนรมมีผงะหั ่ นมามอง น้�หวานทำ ำ � เชิดปันปึ้ ่งใส่ ไม่รูไม่้ ชี จนรมมี งง่ ถามอย่าง ้ ไม่พอใจว่าทำ�ไมอยูๆก็่ มาเหวียงใส่ ่ น้�หวานไม่ ำ ได้ หวานอย่างอยูต่่อหน้านัก ข่าวหรื อผูจัด้ หันขวับมาหน้าบึงใส่ ้ ยอ้ นเอา ว่าถ้าตนจะเหวียงใส่ ่ จริ งๆ เมือกี่ ตบแรงกว่ า ้

กำ�พร้าทีแม่่ กงผู ุ ้ มีเ้ มตตารับมาเลียง้ และ ช่วยกันทำ�มาหากินด้วยการขายกล้วย ทอดมันทอดหาเงินยาไส้ไปวันๆ ย่าน นัน้ มีสาวแสบชือพริ ่ งในวั ้ ยเดียวกับ เหมย เป็ นทีรู กั่ ้ นว่าพริ งชอบทำ �ตัวเหมือน ้ ดารา แต่ใครๆดูแล้วก็รูว่้ าออกจะล้นๆไป หน่อย เดินผ่านแผงขายมันทอดกล้วยทอด ของแม่กงก็ ุ ้ เบ้หน้าใส่ วา่ ขายของบ้านนอก นีอี้ก รมมีฉุ่นขาดท้าว่าพูดแบบนีมาตบกั น ทีแรกเหมยฟังก็ข�ำ ๆ ว่าคนพูดช่างไม่ดูหนัง ้ หน้าตัวเองบ้างเลย เลยดีกว่า พริ งหั ้ น แว้ดใส่ ทนั ที “ทำ�ไม หนังหน้าฉัน ่ ญหน้าเงือมื ขณะ ทังคู้ เผชิ ้ อจะตบกัน ก็ พอดีบุงมาตามน้ ้ �หวานไปเปลี ำ ยนชุ ่ ดจะได้ มันเป็ นยังไง? ฉันจะบอกอะไรให้” พลาง ่ “ผิวฉันมาจากพม่า รู ป ้ ผวิ ทีแขน ถ่ายฉากใหม่ น้�หวานยิ ำ มหวานให้ บุงพู้ ด กรี ดนิวไล้ ้ เหมือนฟ้ องว่าคงต้องแต่งหน้าก่อนเพราะ หน้ามาจากยุโรป จมูกโด่งมาจากเกาหลี ่ เลยถู รอยนิวมื้ อยังแดงอยู รมมี ่ กบุงตำ้ �หนิ ส่ วนปาก...” “มาจากอีด่างข้างส้วม” เหมยพูดต่อให้ ก่อนเดินไปว่า “คราวหลังจำ�คิวให้แม่น ๊ นว่่ าเหมยด่าว่าตนปากหมา หน่อยนะรมมี เดี่ ยวนางเอกหน้ ๋ าช้�ถ่ำ ายต่อ พริ ง้ กรี ดลั แล้วกระโจนเข้าใส่ เหมยหลบแว้บ  พริ ง้ ไม่ได้ยงเลย” ุ่ โผนเข้าใส่ อีก ทังสองทำ ้ �ท่าจะเล่นก็ไม่ใช่ บุงจู้ งมือน้�หวานไป ำ แต่น�หวานยั ้ ำ งแอบ หันมาเบ้ปากใส่ รมมีอย่่ างสะใจอีก จนรมมี ่ จะจริ งก็ไม่เชิง  ชาวบ้านกับพ่อค้าแม่คา้ แถวนันเลยพากั นมามุงดูมุงเชียร์กนั สนัน ่ ้ แสยะพึมพำ� ปยุต รขีมอเตอร์ ่ ไซค์ผา่ นมาเห็นคนมุงกัน “ร้ายจริ งๆ...นังน้�กรดราดสตรอเบอร์ ำ รี!”่ ่ ๆ หยุด ้ อว่่ าต้องมีเรื องแน่ ทีตลาดย่ ่ านชุมชน...อีกมิติหนึงของสั ่ งคม... หนาขนาดนันเชื รถคว้ากล้องเข้าไปทันที เจอสองสาว กำ�ลัง ผูคนพลุ ้ กพล่าน เสี ยงร้องขายของระงม จิกตบกันนัวเนีย ทันใดนันก็้ มีใครคนหนึง ่ จ้อกแจ้กจอแจ บนถนนรถติดระนาว แหวกไทยมุงเข้ามาอย่างเอาเรื อง่ จราจรยกมือแหวกอากาศโบกรถมือเป็ น เขาคือพัน คนรักของพริ งนั ่ พันมาใน ้ นเอง ระวิงแต่รถก็ยงั อยูกั่บที ่ ชุดมอเตอร์ซค์วนิ ถามว่าใครทำ�อะไรพริ ง้ ทีนี่ มี่ แผงขายกล้วยทอดมันทอด แผงไม่ พอรู ก็้ จะเข้าเล่นงานเหมย ครัน้ เหมยถลก ใหญ่แต่เสี ยงแม่คา้ แข่งกันเรี ยกที แผง ่ มี แขนเสื อตั้ งการ์ ้ ดถามว่าจะทำ�ไม แค่นนั ้ เหมย แต้ว ไม้ และกันต์ ทุกคนเป็ นเด็ก 4


พันก็เสี ยงอ่อยว่าเปล่า แล้วหันไปด่าพริ ง้ ว่าแต่งตัวเหมือนลิงมาขโมยกล้วยในตลาด แล้วลากพริ งออกไปท่ ามกลางเสี ยงเฮสนัน ่ ้ ของไทยมุงทีรู ๆกั ่ ้ นอยูว่า่ ใครเป็ น ใคร ปยุตรพลอยยิมขำ้ �ๆไปกับพวกไทยมุงด้วย นึกขำ�ตัวเองว่าจะถ่ายรู ปไปทำ�ไมวะ? แล้ว ก็มีเรื องให้ ่ งงอีก เมือพั ่ นมือไวเดิน ผ่านถาดใส่ กล้วยทอดมันทอดก็คว้าหมับ ไปชินหนึ ้ งกั่ ดกินหน้าตาเฉย เหมย โวยวาย บังคับให้จ่ายมา 5 บาท ค่าปรับคนขีขโมย ้ พอพันยอมจ่ายเหมยก็เอาเงินไปเก็บ ทังยั้ ง ผลักพันจนหัวทิมไปอี ่ กด้วย ปยุตรมองท่า ก๋ ากันนั่ กเลงของเหมยแล้วอดทึงไม่ ่ ได้ ที แท้ ่ ปยุตรเป็ นลูกชายของไพรวัลย์นกั ข่าวสายบันเทิงของ “ไทยนิวส์” เขาเพิง ่ กลับจากอเมริ กาหลังเรี ยนจบ เป็ นทีรัก่ ใคร่ เอ็นดูของเฮียใหญ่ บก.ข่าวเพราะเป็ น คนขยันไม่ถือตัวหนักเอาเบาสูปยุ้ ้ตรกลับ มาเจอพ่อกับ เฮียใหญ่นงคุ ั ่ ยกันอยูจึง่ เอา เปเปอร์ให้ดู เฮียใหญ่ท�ำ หน้างงๆเพราะเป็ น ภาพทีเหมยกั ่ บพริ ง้ กำ�ลังตบตีกนั นัวเนีย ่ งเฮี่ ยใหญ่หวั เราะร่ า พูดขำ�ๆว่า ครู หนึ “ฮ่าๆๆ เป็ นนักข่าววันแรกก็จะเปิ ดซิงด้วย ข่าวแม่คา้ ตบกันซะแล้ว เออเว้ย...เป็ นนัก ข่าวบันเทิงหรื อนักข่าวตระเวนกันแน่ฮึ” ป ยุตรพูดแก้เกียวว่ ้ าเจออะไรก็ถ่ายๆไว้ก่อน เฮียใหญ่ดูรูปอีกทีร้องอย่างพอใจว่า แต่... เฮ้ย...ยัยแม่คา้ นีก็ห่ น้าตาไม่เลวนะ” ไพรวัลย์ย�กั ้ ำ บลูกชาย ว่า “ยุตร...นาทีนี ้ ต้องเล่นแต่ข่าว นางเอกน้�หวานมธุ ำ รสสิ

ลูก ข่าวอะไรก็ได้ เพราะข่าวของน้�หวาน ำ มธุรสขายได้ทุกข่าว” “งันเอาใหม่ ...ให้โอกาสแก้ตวั ยุตรต้องไป ้ กองถ่าย  น้�หวานเขามี ำ ถ่ายละครวันนี” ้ เฮีย ใหญ่พดู อย่างเปิ ดโอกาสให้เต็มที ่ แล้ว ก็เจอดีจนได้ เพียงแค่ปยุตรไปถึง หน้าคฤหาสน์ ทีใช้่ ถ่ายละครเท่านันก็้ เจอ เหตุการณ์ระทึกขวัญ เมือน้่ �-หวานขั ำ บรถ มาจอด ปยุตรดีใจรี บยกกล้องขึนถ่ ้ ายโดย น้�หวานไม่ ำ รูตั้ ว พริ บตานัน้ มีมอเตอร์ไซค์ ่ คันหนึงพุ่ งปราดเข้ ามา คนขีมอเตอร์ ่ ไซค์ ลงไปกระชากกระเป๋ าถือน้�หวานไปต่ ำ อ หน้า เอากระเป๋ าฟาดหน้าไปหลายที ปยุตรเล่นบทพระเอกทันที วิงเข้ ่ าไปเตะ คนขีมอเตอร์ ่ ไซค์ ชกต่อยกันอึดใจเดียวป ยุตรก็ถกู ถีบท้องลงไปกองกับพืน้ เสี ยงคน เอะอะวิงกั่ นเข้ามา คนขีมอเตอร์ ่ ไซค์คว้า กระเป๋ าถือของน้�หวานหนี ำ ไปทันที ปยุตรเอามือกุม ท้องลุกขึนเดิ ้ นไปถาม น้�หวานอย่ ำ างเป็ นห่วงว่าเป็ นอย่างไรบ้าง เธอไม่ตอบแต่ร้องไห้โฮๆอย่างขวัญเสี ย มดแดงวิงเข้ ำ งผ่่ านปยุตรไป ่ ามา น้�หวานวิ หามดแดงร้องให้ช่วยด้วย ครู เดี่ ยวมดแดงก็พา น้�หวานเข้ ำ าไปนังให้ ่ สัมภาษณ์ที กองถ่ ่ ายในคฤหาสน์ น้�หวาน ำ ยังร้องไห้อย่างขวัญเสี ยขวัญกระเจิงให้ สัมภาษณ์อยูข้่างๆมดแดง เล่าเหตุการณ์ กระท่อน กระแท่นสลับกับเสี ยงร้องไห้ มดแดงทีนั่ งอยู ่ ข้่ างๆก็ท�ำ หน้าตระหนก บางครังก็้ พดู เสริ มให้เหตุการณ์ดูน่ากลัว 5

มากขึนเสนอจะ พาน้�หวานไปหาหมอ ำ น้� ำ ้ หวานเล่นบทนางเอ๊ก...นางเอก บอกว่าทุก คนตังใจมาทำ �งานอย่าเสี ยเวลาเพราะตน ้ เลย ทำ�เอาพวกนักข่าวพากันฮือฮาชืนชม ่ กันสุ ดๆ มีนกั ข่าวคนหนึงตั่ งข้้ อ สงสัยว่าคนร้ายแค่ จะชิงทรัพย์สิน หรื อมีอะไรมากกว่านัน้ น้�หวานเชื ำ อว่่ าแค่ตอ้ งการชิงทรัพย์ แต่ มดแดงกลับท้วงติงว่าใครจะมาชิงทรัพย์ กันหน้ากองถ่าย มันต้องมีจุดประสงค์อย่าง อืนแต่ ่ ขอกระเป๋ าไปเป็ นของแถม แล้วตัง ้ ข้อสังเกตว่า “ดีไม่ดี พีว่า่ อาจมีกค็ นแอบไม่พอใจน้� ำ หวานอยูก็่ได้” พอน้�หวานบอกว่ ำ าตนไม่มี ศัตรู ทีไหน ่ มดแดงก็ท�ำ ท่าไม่อยากพูด แต่กพ็ ดู ว่า “ถ้าจะมีแต่รมมีเรื่ องผิ ่ ดคิว แต่ เมือวานก็ ่ เคลียร์กนั ไปแล้วนีเนาะ ่ ไม่น่ามี อะไร”พอดีรมมีเดิ่ นเข้ามา ทุกคนเลยหัน มองเป็ นตาเดียว พอรมมีเดิ่ นไปทีรถของ ่ ตัวเองนักข่าวก็กรู กนั ไปถาม ถูกเธอตอบ เสี ยงสะบัดว่า “พีคิด่ ได้ยงั ไงเนีย ่ ว่ารมมีจ้า่ งคนมาตบน้� ำ หวาน เมือวานคนที ่ ผิด่ คิวคือน้�หวานที ำ ตบ่ รมมีจนหน้ ่ าหัน”


พอ ถูกนักข่าวดักคอว่านีไงไม่ ่ พอใจเห็นอยู ชัดๆ รมมีตาขวางใส่ ่ พดู อย่างไม่พอใจว่าถ้า จะทำ�ตนจะทำ�เองไม่จา้ งใครหรอกเพราะ มัน ไม่ถกู ใจ เมือนั่ กข่าวพยายามแคะคุยอี้ ก รมมีเหวี ่ ยงใส่ ่ ถามว่า “จะ ให้มีเรื องให้ ่ ได้ใช่ไหมพี มองหน้ ่ าไว้ นะ ถึงจะขีวี้น ขีเหวี ่ ญญาอ่อน ้ ยง่ แต่เรื องปั แบบนีไม่้ ท�ำ หรอก อีเดียต เสี ยเวลา” เหวียง่ ใส่ นกั ข่าวแล้วสะบัดมาตะโกนบอกทีม งานว่า “พี...ได้ ่ เวลาถ่ายค่อยโทร.ตามแล้ว กันนะ” ว่าแล้วขึนรถตะบึ งพรื ดไปเลย ้ พวก นักข่าวพากันวิพากษ์วจิ ารณ์กนั มัน ปากถึงอาการเหวียงของรมมี ่ ปยุ ่ ตรยืนดู สถานการณ์ยงั งงๆกับเรื องราวในวงการนี ่ ้ ่ ม้ ส่ วนด้านหลัง น้�หวานแอบมองอยู ำ เธอยิ อย่างพอใจพึมพำ�สะใจว่า ่ เป็้ นข่าวใหญ่แน่” “รับรอง พรุ งนี น้�หวานเดิ ำ นเข้าข้างในไปแล้ว ไม่มีใคร สังเกตเห็นเพราะมัวแต่มนั กับการถ่ายรู ป รมมีขับ่ รถหนี จริ งอย่างคาด เพราะหนังสื อพิมพ์เช้าวัน รุ งขึ่ นต่ ้ างพาดหัวข่าวไปในทางเดียวกัน หมดว่า “น้�หวานมธุ ำ รส ถูกดักตบ คาดมีหลาย สาเหตุ” เหม ยอยูที่ แผงขายของเห็ ่ นพาดหัวข่าวก็เบ้ หน้าพึมพำ�อย่างสมเพชว่าแค่นีก็้ เอามา ขึน้ หน้าหนึง ่ ป้ าผ่องทีขายของอยู ่ ข้่างๆ อดพูด ่ นไม่ แขวะถึงพริ งที ้ ได้วา่ ้ อยู่ แถวนั “ก็น�หวานเขาเป็ ้ ำ นดาราดังนีหว่่ า ลองนัง

่ พริ งสิ้ หนังสื ออาชญากรรมยังเมิน” โดน ว่าแบบนันมี้ หรื อพริ งจะนิ ้ งเงี่ ยบ ท้า ว่าก็ลองดูซิ ถ้าโดนแบบนีผู้ร้า้ ยหล่อขนาด โดมหรื อเป้ เสลอรับรองไม่ตบอย่างเดียว จะตบจูบ...ตบจูบให้ดู แม่กงเลยปรามว่ ุ ้ ามัวแต่พดู เล่นกัน ถ้ามัน เกิดกับตัวจริ งๆไม่กลัวรึ ไง พริ งตอบโดย ้ ไม่ตอ้ งคิดว่ากลัว เพราะถ้าตนโดนคงไม่ชิง ทรัพย์อย่างเดียวอาจแถมข่มขืนด้วย เหมย เลยเตือนเพือนว่ ่ ารู อย่้ างนีแล้้ วก็เลิกใส่ เปิ ด โน่นเปิ ดนีเสี่ ย ขืนยังแต่งแบบนีต้้ องโดน เข้าสักวัน “ทำ�ไงได้วะ ก็ใจมันรัก ไม่แต่งอย่างนีก็้ ไม่มีความสุ ข” ่ ป้ าผ่องฟังอยูนานหมั นไส้ ่ พริ งนั ้ กเลยอยาก ให้พริ งเจอจริ งๆสักทีจะได้เข้าใจความรู สึ้ ก ้ ของน้�หวาน ำ “ป้ า ก็เอาไปเทียบกันได้ทีไหน? ่ นังพริ งมั ้ น จะไปเข้าใจความรู สึ้ กของน้�หวานได้ ำ ยงั ไง เขาออกจะผูดี ้ บอบบาง ส่ วนนังพริ งของ ้ เราล่�บึำ กเป็ ้ นอีถึกไถนาซะขนาดนัน”้ เหม ยพูดหน้าตาเฉย แต่เรี ยกเสี ยงฮากันตรึ ม มี คนเดียวทีไม่่ มีอารมณ์ขนั ด้วยคือพริ ง้ ลุก ตบโต๊ะปัง แต่ไม่ท�ำ อะไร

6

ปรากฏว่าหนังสื อพิมพ์วนั นีขายดี ้ เป็ นเท น้�เทท่ ำ า ปยุตรเป็ นคนทำ�ข่าวเองอ่านแล้วก็ ทำ�หน้าปลงๆ ถามเฮียใหญ่วา่ คิดว่าสาเหตุ เกิดจากอะไร เฮียใหญ่พดู อย่างจัดเจนใน วงการว่า “ก็น�้ หวานเขายั ำ งไม่ได้ไปแจ้งความเลย ยังสรุ ปไม่ได้วา่ น้�หวานถู ำ กทำ�ร้ายเพราะ อะไร หนึง...จากแฟนละครที ่ ไม่่ ชอบหน้า สองอาจจะเป็ นเพือนนั ่ กแสดงอิจฉา เพราะ ตอนนีน้้ �หวานดั ำ งเปรี ้ยง สามอาจจะเป็ น เรื องส่ ่ วนตัวทีเราไม่ ่ รู และสี ้ ...ไปยาลใหญ่ ่ ” พูดแล้วจ้องหน้าปยุตรทักล้อๆ “อ๊ะ...อ๊ะ... ยุตรอยากรู มากใช่ ้ ไหมล่ะ” ปยุตรบอกว่าให้คนอืนตามดี ่ กว่าเรื องซั ่ บ ซ้อนแบบนีตนไม่ ้ ถนัด ก็ถกู เฮียพูดจริ งจัง ขึนว่้ า “เฮีย รู ว่้ ายุตรไม่ชอบอะไรแบบนี แต่ ้ นี ่ ล่ะ...มันคือชีวติ จริ ง น้�เน่ำ าซับซ้อนยิงกว่ ่ า ละครทีว ี ทีสำ่�คัญชาวบ้านช้อบ...ชอบ แน่นอนมันไม่ได้มีอะไรเสี ยหายนีมี่แต่ได้ กับได้ น้�หวานได้ ำ ค่ายละครได้ ยิงถ้่ ารู ว่้ า ทำ�ไมน้�หวานถึ ำ งถูกดักตบ เรายิงได้ ่ เข้าไป ใหญ่ และถ้ายุตรหาความจริ งได้วา่ ทำ�ไมน้� ำ หวานถึงถูกดักตบ ก็เท่ากับยุตรผ่านด่าน


การเป็ นนักข่าวบันเทิงได้อย่างฉลุย” ปยุตรฟังแล้วทำ�หน้าหนักใจ เฮียใหญ่เสนอ ปมให้ไปคุยต่้ อว่า “ลองตามรมมีดูส่ ิ เฮียว่า น่าสนนะ คนเขาก็ เม้าท์กนั ไม่ใช่เหรอว่า รมมีอาจจะอยู ่ เบื่ อง้ หลังน่ะ” รม มีอ่า่ นข่าวหนังสื อพิมพ์อยูที่ บ้่าน เธอ ขว้างหนังสื อพิมพ์ทิงอย่ ้ างฉุนเฉี ยว จนอำ� ภาผูเป็้ นแม่ถามว่าเหวียงอะไรแต่ ่ เช้า พอรม มีบอกว่ ่ าหนังสื อพิมพ์ลงข่าว ไปได้ยงั ไงว่า ตนจ้างคนไปตบน้�หวาน ำ อำ�ภาหัวเราะขำ�ๆ บอกว่าเพราะคนเขาติด ภาพนางร้ายในละครน่ะสิ รมมีเสี่ ยงเขียว ถามว่า “ทำ�ไม เล่นละครเป็ นนางร้าย แล้ว ตัวจริ งต้องร้ายอย่างนันเหรอแม่ ” เลยถูกอำ� ้ ภาเสี ยงเขียวยิงกว่ ่ าแว้ดว่า

“แกก็เป็ นซะอย่างนี จะไม่ ้ ให้คนเขาคิดว่า เป็ นแกได้ยงั ไง ดู...ดู...ขนาดฉั ๊ นเป็ นแม่แก ยังมาทำ�เสี ยงเขียวใส่ อีกหน่อยอย่าว่าแต่ ข่าวมีเรื องกั ่ บยัยน้�หวานเลย ำ แกอาจจะมี ข่าวตบฉันขึนโรงพั กก็ได้” ้ รมมีทำ่ �หน้าทะเล้นถามว่าแค่ตบ เองเหรอ อย่างตนมันต้องตบจูบ...ตบจูบ ว่าแล้วก็ เข้าไปกอดแม่หวั เราะขำ�ๆ บอกรักแม่ อำ�ภา เลยหัวเราะขำ�ไปด้วย บอกลูกว่า “แม่กร็ ัก แก แต่อารมณ์ขึนๆลงๆวี นๆเหวียงๆน่ ่ ะ เพ ้ ลาๆลงหน่อยรมมีเอ๊่ ย” “หนูวนี ทีไหน ่ หนูกแ็ ค่เป็ นคนปากกับใจ ตรงกันเท่านัน้ รู สึ้ กยังไงก็พดู อย่างนัน”้ “แต่กไ็ ม่จ�ำ เป็ นต้องพูดหมดนี...เราอยู ่ ใน่ สังคม มันต้องคิดถึงใจเขาใจเรา” “แม่กด็ ูข่าวแต่ละข่าวสิ จะไม่ให้หนูปรี ด๊ แตกได้ยงั ไง โดยเฉพาะข่าวยัยน้�หวาน ำ คิด ได้ยงั ไงว่าหนูจา้ งคนไปตบ” “แม่ อ่านเนือข่้ าวแล้วไม่เห็นมีอะไร เขา ก็แค่พาดหัวข่าวให้น่าสนใจไปอย่างนัน้ แหละ แกอย่าคิดมากให้เสี ยอารมณ์เลย เดียวอี ๋ กหน่อยก็รูเองล่ ้ ะว่า ทำ�ไมยัยน้� ำ หวานถึงถูกดักตบ เรื องอย่ ่ างนีปิ้ ดไม่มิด หรอก” ทีทางเปลี ่ ยวในมุ ่ มมืด พริ มาแม่ของน้� ำ ่ ในรถ ่ เธออำ�พรางใบหน้า หวานนังซุ่ มอยู ่ ง่ ด้วยผ้าคลุมผมและแว่นตาอันโต ครู หนึ ประชาคนขีมอเตอร์ ่ ไซค์ทีไปดั ่ กตบน้� ำ หวานทีหน้ ่ ากองถ่ายก็ขีรถเข้ ่ า มาเทียบ พริ มาเลือนกระจกลงยื ่ นซองให้ ่ ประชารับไป 7

เปิ ดนับเงินในซองแล้วบอกว่า “ครบครับ คุณนาย” “แหม...ครบสิ ยะ จะไม่ครบได้ไง เอาเงิน ฉันไปแล้วก็หุบปากเสี ยด้วย อย่าพูดอะไร กับใคร ตอนนีพวกนั ว่้ า ้ กข่าวยิงอยากรู ่ ทำ�ไมแม่น�หวานมธุ ้ ำ รสถึงถูกดักตบ” พอ ประชารับคำ� พริ มาสบถ “สมน้�หน้ ำ า! แย่ง ผัวชาวบ้านมันต้องเจอแบบนี” ้ แล้วขับรถ ออกไปอย่างเร็ วประชามองตามแววตาเจ้า เล่ห์เมือคิ่ ดอะไรออก... เมือพริ ่ มากลับถึงบ้าน น้�หวานที ำ รออยู ่ วิง่ ่ ออกมารับถามแม่วา่ เรี ยบร้อยไหม พริ มา ตอบอย่างสะใจว่าเรี ยบร้อย ย้�ชัำ ดว่า “แม่พดู ซะชัดว่าแกน่ะเป็ นเมียน้อย รับรอง ไอ้นนมั ั ่ นต้องวิงแจ้ ่ นไปบอกนักข่าว” พฤกษ์ ผูเป็้ นพ่อนังอยู ่ ด้่วยหัวเราะในลำ� คอพูดอย่างรู ทั้ นการทำ�งานว่าแน่นอนอยู ่ แล้ว เพราะนักข่าวตังค่้ าหัวเอาไว้วา่ ใครมี เบาะแสเรื องน้ ่ �หวานถู ำ กตบให้รีบแจ้ง พริ มาสะใจกว่ามันใจว่ ่ า ่ ข่้ าวแกเป็ นเมียน้อยดังแน่” “แม่วา่ พรุ งนี น้�หวานถามว่ ำ าหมายความว่าตนจะดังกว่า เดิมใช่ไหม “แน่นอน...ข่าวดีข่าวฉาวขอให้ เป็ นข่าวเถอะ ดังแน่ๆ” “เพราะฉะนัน้ แกต้องฉวยโอกาสนีโกย ้ เงินจากวงการมาให้ได้มากทีสุ่ด อย่าลืมว่า พ่อกับแม่ก�ำ ลังต้องการความช่วยเหลือจาก ่ พนั แกอยู หนี ่ ้ นของแม่แกน้อยอยูที่ ไหน ล่ะ” พฤกษ์ย�กั ้ ำ บลูกสาว ทำ�เอาพริ มาร้อน ตัวแย้งว่าตนคนเดียวทีไหน ่ เขาเองก็บินไป


บ่อนแทบทุกอาทิตย์ “เอา เถอะไม่ตอ้ งห่วง น้�หวานไม่ ำ ปล่อย ให้ครอบครัวเราล้มละลายแน่ แต่ถึงจะล้ม เราก็ตอ้ งล้มบนฟูก รอให้ข่าวออกมาก่อน เถอะ น้�หวานจะเดิ ำ นสายโชว์ตวั ออกงาน อีเวนต์โกยเงินไม่อนเลย” ั้ สามพ่อแม่ลกู ต่างกระหยิมยิ่ มย่้ องกับ แผนการทีวางไว้ ่ เป็ นขันตอน ้ พฤกษ์ชูแก้ว ชวนฉลองกันล่วงหน้า พริ มาร้อง “เชียร์ส...” ป้ า ผ่องคลังไคล้ ่ ดาราไม่แพ้พวกวัยรุ น ่ ป้ า แกรักและสงสารน้�หวานมากที ำ ถูก่ ดักตบ  ขนาดเหมากล้วยทอดกับมันทอดจากเหม ยให้เอาไปเยียมน้ ่ �หวาน  ำ เหมย ไม่รังเกียจ แต่เตือนสติป้าผ่องว่าเราเองก็ยากจนทำ�งาน หาเช้ากินค่�เก็ำ บไว้กิน เองดีกว่า พวกดารา เขารวยกว่าเราตังเยอะอยากกิ นเขามีเงินซือ้ ้ ถมไปถึงพริ งจะล้ ้ นๆแต่กม็ ีความคิดเห็น ด้วยกับเหมย   แต่ป้า ผ่องแกมีใจแน่วแน่ ขอร้องเหมยให้ช่วยเอาไปเยียมน้ ่ �หวานที ำ สุ ดท้ายเหมยเห็นใจเลยรับปาก ป้ าผ่องเอา หนังสื อพิมพ์ให้ดูบอกว่าในข่าวลงว่าวันนี ้ น้�หวานจะไปถ่ ำ ายละครตรง นี พลางชี ให้้ ดู ้ “ไปเถอะพีเหมย ่ เดียวแต้ ๋ วเฝ้ าร้านกับแม่ เอง พีพริ่ งไปเป็ ่ เหมยเขาหน่ ่ อยสิ ” ้ นเพือนพี ่ แม้พริ งจะโวยวายว่ าตนเกียวอะไรด้ วย แต่ ้ ก็ยอมไปเป็ นเพือนเหมย ่ วันต่อมา หนังสื อพิมพ์กพ็ าดหัวต่อจากวัน ก่อนว่า “บุกตบน้�หวาน ำ เหตุเป็ นเมียน้อย” น้� หวานเลยถู ำ กนักข่าวมารุ มสัมภาษณ์ เธอ

บีบน้�ตาเป็ ำ นเผาเต่าปฏิเสธว่าไม่เคยเป็ น เมียน้อยใครและไม่เคยคิดจะแย่ง ของของ ใคร มดแดงก็สาระแนเสริ มว่าพ่อแม่น�้ ำ หวานเป็ นคนมีฐานะจะทำ�อย่างนันได้ ้ ยงั ไง พอนักข่าวซักไซ้มากเข้า น้�หวานก็ ำ อา้ ง ทังน้้ �ตาว่ ำ า “น้�หวานเพิ ำ งกลั ่ บมาจากเมืองนอก น้� ำ หวานไม่รูจั้ กใครหรอกค่ะ วันๆนอกจาก กองถ่าย  น้�หวานก็ ำ อยูกั่บคุณพ่อ คุณ แม่” น้�หวานร้ ำ องไห้โฮเหมือนลูกแหง่ ทีไร้่ เดียงสา มดแดงก็เล่นบทพีเลี่ ยงปลอบ ้ ประโลมน้�หวานแล้ ำ วขอร้องนักข่าวให้ เลิกถามเรื องนี ่ เพราะน้ �หวานเจอข่ ำ าวไม่ดี ้ ทุกวันจนขวัญเสี ยหมดแล้ว น้� หวานพู ำ ดทังน้้ �ตาว่ ำ าท้อใจมากอาจจะ ออกจากวงการไปเลยก็ได้จะได้ไม่มีข่าว ฉาวๆ อีก บรรดาแฟนๆทีมาให้ ่ ก�ำ ลังใจ และนักข่าวพากันร้องขอเสี ยงแซดว่า “อย่า ออกไปเลยนะคะ” ขณะนันเอง ้ บุงเดิ้ นนำ�บรรดาแฟนๆทีมา่ ให้ก�ำ ลังใจน้�หวานพร้ ำ อมของฝากทัง ้ ดอกไม้และผลไม้ ต่างแสดงความเห็นใจ และให้ก�ำ ลังใจน้�หวาน ำ มีแต่ปยุตรเท่านัน้ ทีมองอย่ ่ างคลางแคลงใจว่าช่างเหมือน ละครจริ งๆมด แดงเอ่ยขอตัวกับแฟนๆว่า ต้องพาน้�หวานไปหาหมอ ำ เพราะมีปัญหา เรื องจมู ่ กทีถูก่ คนร้ายตบ น้�หวานอ้ ำ อน แฟนละครว่า มัวแต่ถ่ายละครไม่มีเวลาเลย แล้วขอตัวไปอย่างแสนเสี ยดาย รมมียืน่ มองอยูห่่ างๆ เบ้หน้าอย่างหมันไส้ ่ 8

พึมพำ� “แค่นีต้้ องหาหมอ...แหวะ!” ส่ วน เหมยกับพริ ง้ หิ วถุ้ งกรอบแกรบใส่ กล้วยทอดมันทอดของป้ าผ่องมาเยียมน้ ่ �ำ หวาน ยืนคอยกันจนขาแข็ง กล้วยกับมัน ทอดเหี ยว ่ น้�หวานก็ ำ ยงั ไม่ออกมา  แต่ทงั ้ สองก็อดทนเพือป้่ าผ่อง

ตอนที่2

ท่

าทางของน้�หวานก็ ำ เปลียนเป็ ่ น คนละคน เธอพูดกับมดแดงด้วยน้� ำ เสี ยงกระด้างหน้าบึงตึ้ งว่าเราแยกกันตรงนี ้ เลย มดแดงถามว่าไม่ไปหาหมอแล้วหรื อ น้�หวานตอบเสี ำ ยง กระชากว่าตนไปเองได้ ครันมดแดงเซ้ าซีก็้ ถกู ตวาด ตะคอกจนต้อง ้ หยุดไปเอง แยกจากมดแดงแล้วน้�หวานก็ ำ โทรศัพท์ถึง มินต์้ ชวนไปช็อปปิ งกั ้ น เดินไปคุยไปอย่าง อารมณ์ดี เหม ยกับพริ งดี้ ใจทีเห็่ นน้�หวานออกมา ำ เหมยกำ�ชับพริ งว่้ าอย่าลืมถ่ายรู ปไปฝาก ป้ าผ่องด้วย เพราะป้ าผ่องเขารักเขาชอบ ของเขา แล้วเหมยก็เดินอ้าวไปหาน้�หวาน ำ พลางเรี ยก น้�หวานหั ำ นมานิดหนึงมองเหมยผ่ ่ านๆ ยัง


คงคุยโทรศัพท์ต่อ พริ งรี้ บเข้าไปถ่ายรู ป ด้วยมือถือไม่ยงั ้ “คุณน้�หวานคะ ำ ป้ าผ่อง เอ่อ...แฟนคลับ ของคุณเขาอยากให้ก�ำ ลังใจคุณ เลยฝาก กล้วยทอดมาให้ค่ะ” เหมยทำ�เสี ยงอ่อนพูด หวาน น้�หวานแค่ ำ เหลือบมอง อีกมือรับถุงกล้วย แขกแล้วเดินคุยโทรศัพท์ไปเลย เหมยกับ พริ งมองเหวอเห็ นน้�หวานเปิ ำ ดประตูรถ ้ แต่ยงั คุยโทรศัพท์อยู ทำ่ �ไม่ถนัดถุงกล้วย แขกเลยหลุดมือตกอยูข้่างรถ เธอไม่สนใจ ขึนรถได้ กข็ บั ออกไปทันที กล้วยแขกทีป้ ่า ้ ผ่องฝากมาเลยถูกทับบีแบน ้ “เฮ้ย! คุณ ทำ�ยังงีได้ ้ ไงวะ?” เหมยทังตกใจ ้ ทังโมโหจนน้ �ตาคลอ ำ เดินไปหยิบถุงกล้วย ้ แขกทีถูก่ ทับจนบีแบนขึ ้ นมาดู ้ สบถ “บ้า เอ๊ย!” ส่ วน พริ งพู ้ ดย่างสมเพชว่าคงคิดว่าแค่ กล้วยแขกราคาถูกมังเลยไม่ สนใจ เหม ้ ยแย้งว่าจะถูกจะแพงมันก็คือน้�ใจำ โดย เฉพาะน้�ใจของคนที ำ ชอบตั ่ วเอง พริ งยิ้ ม้ แหยๆ ถามว่าแล้วรู ปนีจะทำ ่ �ยังไง “ลบทิงไปเลย จะเก็บไว้ท�ำ ไมให้เป็ น ้ เสนียด!”ไม่ ไกลจากตรงนันนั ้ ก ปยุตรยืนดู อยูตั่งแต่ ั ้ วย ้ แรก เขาเห็นเหตุการณ์ทงหมดด้ ความรู สึ้ กทีบอกไม่ ่ ถกู เมือขี่ มอเตอร์ ่ ไซค์ กลับช้าๆ เขาคิดเปรี ยบเทียบภาพน้�หวาน ำ ทีอยู่ ต่่อหน้านักข่าวกับทีทำ่�กับเหมยและ พริ ง้ แล้วก็ยงไม่ ิ ่ เข้าใจว่าทำ�ไมสองภาพ ของคนเดียวกันจึงต่างกันลิบลับ

เมือกลั ่ บไปเล่าให้เฮียใหญ่ฟังที “ไทยนิ ่ วส์” เฮียใหญ่ฟังแล้วบอกเขาว่า “เฮีย ยังไม่ฟันธง คอนเฟิ ร์มอะไรทังนั้ น้ นะว่าความจริ งคืออะไร เฮียเองก็ยงั ไม่ค่อย รู จั้ กน้�หวาน ำ อย่างทีรู เขาเป็ ่ ้ นนางเอกใหม่ ทีดัง่ เปรี ้ยงชัวข้่ ามคืน หึ ๆ ยุตรไม่เคยเจอ อะไรแบบนีก็้ อาจจะมึนนิดหน่อย แต่เฮีย บอกได้เลยทียุต่ รเห็นน่ะมันสิ วๆ” “สิ วๆ” ปยุตรทำ�หน้าแปลกใจ “ฮือ...สิ ่ วๆ ในโลกนีมั้ นมีอะไรแปลกๆอีก เยอะ ไม่ใช่ แค่วงการนีหรอกนะ ทุกทีมัน่ ้ ก็มีทงคนดี ั ้ คนชัวคนมั นไปทังนั้ น้ ่ วปนๆกั ่ เอาเป็ นว่าเรารอดูกนั ดีกว่า” “แต่ผมสงสารคนทีเขาเอาขนมมาให้ ่ น�้ ำ หวาน เขาจะรู สึ้ กยังไงเมือดาราที ่ เขารั ่ กเขา ชอบทำ�กับเขาแบบนี” ้ ปยุตรทำ�หน้าคิดไม่ ตกทัง ้เหมยและพริ งต่้ างกลับมาอย่างเซ็งๆ พริ งถามเหมยว่ าจะให้ลบรู ปทิงจริ ้ ้ งๆหรื อ ่ าพูดภาษา ถูกเหมยทียัง่ หงุดหงิดอยูถามว่ คนไม่รูเรื้ องรึ ่ ไงไม่ตอ้ งพูดซ้� พริ ำ งเลยเงี ้ ยบ แต่คิดไปคิดมาตัดสิ นใจไม่ลบรู ปทิง ้

เมือไปเจอป้ ่ าผ่องทีแผงขายอาหารตามสั ่ ง่ 9

ป้ าถามยาวพรื ดว่าเจอหนูน�หวานไหม ้ ำ เป็ นไงมัง หายตกใจรึ ยงั แล้ว ตัวจริ งสวย ่ ไหม น่ารักไหม จนเหมยต้องขอให้ถามที ละข้อ เอาทีอยากรู ่ ที้ สุ่ดก่อน “หนูน�หวานชอบขนมที ้ ำ ป้ ่าฝากไปให้ ไหม” ป้ าผ่องมองลุนรอคำ ้ �ตอบทีชืนใจ ่่ เหม ยมองป้ าผ่องอย่างสงสารฝื นยิมตอบ ้ อ้อมแอ้มว่า ชอบมากกินเอ๊ากินเอาจนติด คอ ป้ าผ่องบ่นตัวเองว่าน่าจะฝากน้�ไปด้ ำ วย จะได้กินน้�กลั ำ วคอ ่ น่ ้ แล้วหัวเราะชืนอกชื ใจ ชมว่าน่ารักจริ งๆ ไม่รังเกียจคนจนอย่าง ตน จ้องถามอย่างใจจดจ่อว่าแล้วรู ปล่ะ ได้ ถ่ายรู ปมาให้ป้าไหม คราวนีทำ้ � เอาเหมยอึงแล้ ้ วทำ�เป็ นโมโห โทษว่าพริ งลื้ ม ป้ าผ่องมองตาค้างอย่าง ่ จะ้ ผิดหวังมาก แล้วพูดประชดว่าพรุ งนี ไปเหมาปลาทีมหาชั ่ ยมาให้กิน พริ งจะได้ ้ ฉลาดขึน้ บ่นอุบอิบ “ไม่ได้เรื องอะไรกลั ่ บมาเล้ย คอยดูเถอะ เจอหน้าฉันจะจัดการให้น่าดูเลยนังพริ ง้ ฮึยๆ..” ่ พอ ป้ าผ่องเดินกลับไปทีแผงตั ่ วเอง แต้ว ถามเหมยว่า มีอะไรรึ เปล่า เหมยได้แต่ท�ำ หน้าไม่สบายใจ จนเมือกลั ่ บไปทีบ้่านเช่า


ขณะช่วยกันทำ�ความสะอาดเก็บข้าวของที เอามาจากแผง เหมยจึงเล่าให้แต้ว กันต์ กับ ไม้ฟัง ทังสามพลอยไม่ พอใจ ไม้พดู อย่าง ้ เหยียดหยันว่า “นีแหละเขา ่ ถึงเรี ยกว่าวงการมายา ไม่มี อะไรจริ งซักนิด” พอเหมยแย้งว่าปลาเน่า ตัวเดียวอย่าเหมาทังข้้ อง ไม้กย็ งั ยืนยันว่า “มันก็จริ ง แต่เราจะรู ได้้ ยงั ไงว่าใครดีใคร ร้าย ผมเห็นยัย น้�หวานอะไรนั ำ นเวลาออก ่ จอก็สตรอสุ ดๆ”แต้วค้อนไม้หาว่าปากจัด ไม้เถียงว่าตนพูดความจริ งต่างหาก เหมย เลยตัดบทว่าให้ดูกนั ต่อไป ดูวา่ จะมีอะไร โผล่ขึนมาอี ้ กหรื อเปล่า ของอย่างนีปิ้ ดกัน ไม่มิดหรอกพวก ลูกๆมัวแต่คุยกัน แม่กงุ ้ ออกมาเตือนอย่างเอ็นดูวา่ มัวแต่ดูคนอืน่ ไม่สนใจดูตวั เองบ้างรึ ไง ไม่หิวกันบ้างเห รอ ทุกคนเลยยิมแหยๆกั น แม่กงบอกว่ ุ ้ าไม่ ้ ต้องสนใจคนอืนหรอก ่ รี บทำ�งานจะได้มา กินข้าวกันเดียวกั ๋ บข้าวจะเย็นเสี ยหมด ทังสี้ รับ่ คำ�แล้วรี บเก็บข้าวของ แม่กงยิ ุ ้ ม้ อย่างเอ็นดู ทุกคนมีความสุ ขในบ้านหลัง เก่าซอมซ่อจะพังมิพงั แหล่หลังนัน้ น้� หวานไปหาหมอวาทิ ำ ศในตอนกลาง คืน หมอวาทิศเป็ นหมอทีช่ว่ ยทำ�ศัลยกรรม ให้น�หวานจนหน้ ้ ำ าสวยเด้งอย่างทุกวันนี ้ หมออดทีจะเอารู ่ ปเก่าของน้�หวานกั ำ บรู ป หลังทำ�ศัลยกรรมมาดูเทียบกันอย่าง ภูมิใจ ในฝี มือไม่ได้ ทังที้ น้่ �หวานบอกหลายครั ำ ง้ แล้วว่าให้ท�ำ ลายรู ปเก่าให้หมด เพราะไม่ อยากให้ใครรู ว่้ าตนทำ�ศัลยกรรมสร้างภาพ

่ ว่าทีเห็่ นนีเป็่ นของจริ งสวย ตามธรรมชาติ น้�หวานทำ ำ �ศัลยกรรมกับหมอวาทิศจนมี สัมพันธ์กนั ลึกซึง้ คืนนีน้้ �หวานมาเพื ำ อให้ ่ หมอช่วยทำ�หน้าให้เพราะจะไปเปิ ดตัวสบู ่ ตัวใหม่ แม้หมอจะบอกว่าเธอสวยอยูแล้่ ว แต่เมือน้่ �หวานบอกว่ ำ าอยากสวยกว่านี ้ หมอจึงตามใจจัดให้ ระหว่างหมอ ออกไปสังคนข้ ่ างนอกไม่ ให้ใครเข้ามา รบกวนในห้องนัน้ น้�หวาน ำ ำ ก็่เอามา เห็นรู ปเก่าของตัวเองวางคว่�อยู ฉี กทิงอย่ ้ างไม่พอใจ พอหมอกลับเข้ามาก็ ต่อว่าเล็กน้อยแล้วอ้อนว่า“วันนีหมอทำ ้ �ให้ น้�หวานสวยๆนะคะ ำ แล้วน้�หวานจะ ำ ตอบแทนหมออย่างถึงใจเลยล่ะค่ะ”อ้อน อ่อยกันขนาดนีแล้้ วมีหรื อทีหมอจะไม่ ่ ทำ�ให้ ดังนัน้ ไม่วา่ นวดหน้า ยิงเลเซอร์ ฉี ด โบท็อกซ์ ฉี ดลดไขมันทีแก้่ มยกกระชับ ใบหน้า นวดเนือตั้ ว หมอจึงระดมทำ�ทุก อย่างให้ดว้ ยมือตัวเอง ภายในห้องส่ วนตัว ทีห้่ ามใครมารบกวนใน งานเปิ ดตัวสบูตัว่ ์ ใหม่นีเอง่ เหมยทีทำ่�ทุกอย่างทีบริ่ สุทธิไม่ เสี ยหายเพือหาเงิ ่ นมาช่วยแม่กงไปเป็ ุ ้ นแดน เซอร์

10

ในงาน ส้มทีไปด้ ่ วยบ่นว่าชุดโป๊ ชะมัด เหม ยพูดปลงๆให้สม้ ทำ�ใจว่า “ทำ� ไงได้ล่ะ เราต้องเลียงปากเลี ยงท้ ้ ้ อง เอา น่าทนได้ ทนไป ไอ้เรามันไม่ใช่นางเอก เลือกได้ทีไหนล่ ่ ะ” ว่าแล้วก็พยายามดึง โน่นจับนีป้ ่ องกันไม่ให้โป๊ เกินไป งานนี นอกจากน้ �หวานแล้ ำ ว รมมีก็ไ่ ด้เป็ น ้ แขกรับเชิญด้วย ทังสองแต่ งตัวอกเสื อเว้ ้ า ้ กันเต็มทีด้ว่ ยความเต็มใจตังใจโชว์ ้ ทัง ้คูมี่ปากเสี ยงกันอีก เมือน้่ �หวานบอก ำ ช่างให้ช่วยแต่งกลบรอยช้�ทีำ หน้ ่ าทีถูก่ รม มีผิด่ คิวด้วย รมมีเลยแฉว่ ่ ารอยนันหายไป ้ นานแล้วนีเป็่ นรอยใหม่ทีเมี่ ยหลวงจ้างคน มาดักตบ มากกว่า ถูกรมมีว่า่ เอาตรงๆ น้�หวานก็ ำ เล่นบท นางเอกผูอ่อ้ นโยนไร้เดียงสาน้�ตาคลอ ำ ต่อว่ารมมีว่า่ รู อยู้ ว่่ าไม่จริ งแล้วมาตอกย้� ำ ทำ�ไม ตนก็แค่แซวเล่นเท่านันเอง ้ “แน่ใจว่า อยากแซวเล่น? คนอืนอาจไม่ ่ รู ้ จัก แต่ฉนั รู จั้ กเธอดีวา่ จริ งๆแล้วเธออยาก ดิสเครดิตฉันทีเล่่ นผิดคิว” พอน้�หวาน ำ ปฏิเสธก็ถกู รมมีด่่าว่าไม่ตอ้ งมาแอ๊บนาง เอก สตรอมันก็คือสตรอ ว่าแล้วลุกเดิน ออกไปเลย ทำ�เอาทุกคนในห้องแต่งตัว มองกันตาค้าง น้� หวานยึ ำ ดเวทีนีทั้ นทีออ้ นว่าตนไม่ได้ ตังใจว่ ้ ารมมีจริ่ งๆ แค่อยากแซวเล่นเท่านัน้ พวกช่างหน้าช่างผมกับทีมงานเลยพากัน เห็นอกเห็นใจน้�หวาน ำ ถามว่าขึนเวที ้ ไหว ไหม


“ไหวค่ะ สำ�หรับน้�หวาน ำ งานยังไงก็เป็ น งาน เดอะโชว์ มัสต์โกออนค่ะ” แค่นนั ้ น้�หวานก็ ำ โกยคะแนนชืนชมไป ่ เต็มๆ ใน งานนีเอง ้ พวกเหมยทีเป็่ นแดนเซอร์ ก็ได้เห็นถึงค่าของคนทีแตกต่ ่ างกันใน วงการอย่างช้�ใจำ เมือพวกเหมยที ่ เต้่ นกัน ่ จนลินห้ เดิน ้ อยแต่ไม่อยูในสายตาใครเลย ลงเวทีถกู น้�หวานชนจนตกบั ำ นไดก็ไม่มี ใครสนใจ ทุกคนพะเน้าพะนอแต่คนดัง ยกยอปอปั นกั ้ นราวกับล่องลอยลงมาจาก ฟากฟ้ า เมือพิ่ ธีกรสัมภาษณ์น�้ หวานถามถึ ำ งวิธี บำ�รุ งผิว เธอตอบตามสู ตรทัวไปว่ ่ าต้อง กินอาหารทีมีป่ ระโยชน์กินผักผลไม้มากๆ และทีสำ่�คัญต้องใช้สบูบำ่�รุ งผิวยอดนิยมตัว ใหม่ทีเธอใช้ ่ อยู ่ เมือพิ่ ธีกรถามถึงการทำ�ศัลยกรรม เธอ ยืนยันว่าไม่เคยทำ�เลย ทำ�หน้าแอ๊บแบ๊ว ตอบเสี ยงใสว่า “ไม่เคยค่ะ อายุน�หวานแค่ ้ ำ นีเอง ้ ไม่จ�ำ เป็ น ต้องโบท็อกซ์ หรอกค่ะ ลิฟต์อพั ก็ไม่เคย” พิธีกร สรุ ปให้เธอว่าทุกอย่างสวยตาม ธรรมชาติ แล้วกล่าวต้อนรับรมมีแขกรั ่ บ เชิญของรายการ พิธีกรถามด้วยคำ�ถาม เดียวกัน รมมีตอบในเรื ่ องอาหารเช่ ่ นเดียว กับน้�หวาน ำ แต่เรื องทำ ่ �ศัลยกรรมนัน้ เธอ ตอบตรงๆ อย่างผ่าเผยว่า “ถามตรงๆ ก็ตอบตรงๆ ไม่ตอ้ งแอ๊บ เป็ นผู หญิงเนาะมันก็ตอ้ งมีขดั ผงขัดผิว นวดหน้า

นวดตัวกันบ้าง” พอพิธีกรถามถึงหน้าตา ว่าใช้โบท็อกซ์ลิฟต์อพั บ้างไหม เธอตอบ อย่างไม่ลงั เลว่า “ก็ตอ้ งมีบา้ ง รมมีว่า่ มันไม่ ได้เสี ยหาย อย่างน้อยเราก็รูจั้ กดูแลตัวเอง” พิธีกรย้�ว่ำ าเธอยอมรับ รมมีบอกว่ ่ า ปาก ่ ไม่้ ตอ้ งแอ๊บไม่ตอ้ ง กับใจตนตรงกันรุ นนี สร้างภาพ ่ าเวที ทัน ใดนันมี้ ป้าคนหนึงที่ อยู่ หน้ ตะโกนด่ารมมีแล้่ วขว้างเปลือกทุเรี ยน ใส่ โดนหน้ารมมีเต็่ มๆจนเธอล้มเลือดโชก ่ าเวทีเขากระโจนไปรวบ หน้า ปยุตรอยูหน้ ตัวป้ าคนนันไว้ ้ แต่ป้าคนนันก็้ ยงั ดินรน ้ ร้องตะโกน “วันนีนั้ งมารร้ายรมมีมั่นต้อง ตายแน่” ทุกคนทีเห็่ นเหตุการณ์ต่างตะลึงตกใจ มีแต่ น้�หวานที ำ ทำ่�หน้าตืนกลั ่ วแต่ในใจสะใจ นัก! รมมีต้่องเข้าโรงพยาบาลเป็ นการด่วน ป้ า คนขว้างเปลือกทุเรี ยนถูกรวบตัวไปโรงพัก เหมยกลับมาถึงบ้านเล่าเหตุการณ์ให้นอ้ งๆ ฟัง แต้วตังข้้ อสังเกตว่า สงสัยป้ าคนนันจะ ้ ดูละครมากไปหน่อยเลยเกลียดรมมี ไม้ ่ นิง ่ ่ ดอย่างสมเพชว่า ฟังอยูนานพู “นีล่ะ่ โทษของละครน้�เน่ำ า ทำ�ให้ ่ แต่่ กบั เริ ประชากรของประเทศหมกมุนอยู องไร้สาระจนแยกไม่ออกว่าอันไหนละคร อันไหนชีวติ จริ ง” กันต์ ถามเหมยว่าเห็นแบบนีแล้้ วยังอยาก ้ เป็ นดาราอยูหรื่ อเปล่า เหมยตอบอย่าง มันใจว่ ่ าอะไรได้เงินก็อยากทังนั้ น้ เพราะ 11

อยากแบ่งเบาภาระของแม่กงปลอบใจว่ ุ ้ า แม่กงยั ุ ้ งไหว อะไรทีทำ่�ให้ลกู ๆมีความสุ ข ได้แม่กงทำ ุ ้ �ได้ทงนั ั ้ นเพราะทุ กคนเป็ นลูก ้ แม่ มองหน้าทีละคนบอกลูกๆว่า “จำ�ไว้ นะ...ทุกคนเป็ นลูกแม่” ทุกคนเลยเข้าไป กอดแม่กงบอกรั ุ ้ กแม่กงุ ้ ต่างยิมกั้ นอย่างมี ความสุ ขตามอัตภาพ ปยุต รโทร.ไปเล่าเรื องให้ ่ เฮียใหญ่ฟัง สรุ ป ว่ารมมี ต้่ องเย็บเกือบยีสิ่ บเข็ม ส่ วนป้ าที ่ ปาเปลือกทุเรี ยนนันเขาพู ้ ดกันว่าไม่ใช่ แฟนละครแต่ดูจะมีเงือนงำ ่ � บางอย่าง พอดี เหลือบไปเห็นทีโรงพั ่ กมีการเคลือนไหว  ่ ปยุตรเลยขอเลิกสายวิงไปดู ่ ป้ าคนนันถู้ กตำ�รวจสอบปากคำ�หนักเข้า ก็ยอมรับว่าตนรับจ้างรมมีมาปาเปลื ่ อก ทุเรี ยนใส่ หน้าตัวเอง


เดินนำ�ไป บางคนทีทำ่�ท่าลังเลเลยต้องเดิน ตามไปด้วย พอออกมาข้างนอก ปยุตรถูกนักข่าวด้วย กันต่อว่าว่าไม่น่ารี บออกมา เพราะพวกเรา ยังไม่ได้ข่าวอะไรเลย ปยุตร อ้างว่ารมมีเอง่ ก็บอกแล้วว่าไม่ได้จา้ งคนเอาเปลือกทุเรี ยน มาปาหน้าตัวเอง “โห...ยุต ร นายนีมั่นอ่อนว่ะ พวกดาราน่ะ แผนสูงจะตาย ไอ้ทีทำ่�เหวียงๆปฏิ ่ เสธ เอา เข้าจริ งเรื องจริ ่ งทังนั้ น”้ นักข่าวคนหนึงบ่่ น พอปยุตรถามว่าถ้าเธอทำ�จริ งเธอจะปฏิเสธ ทำ�ไม  ก็ถกู นักข่าวคนนันสวนไปว่ า “แล้ว ้ ถ้าเขาทำ� เขาจะยอมรับทำ�ไม” ปยุตรนิงไปงงๆ คิดไม่ถึงตามไม่ทนั กับ ่ ความซับซ้อนนีเฮี้ ยใหญ่ทีติด่ ตามมาตลอด ทุก คนทีไปตามข่ ่ าวต่างพากันอึง้ โดยเฉ พูดต่อจากนัก ข่าวคนนันขำ้ �ๆว่า “ของอย่าง พาะปยุตร แต่เมือพากั ่ นไปสัมภาษณ์รมมี ่ นีนะยุ ั ่ คนไม่ ั ้ ตาย” ้ ตร บางทีถา้ จับไม่มนก็ ถามว่าจริ งไหมทีป้ ่าคนนันบอกว่ าเธอจ้าง ที โถงกลางคอนโดฯนํ ้ ่ าหวาน สามคนพ่อ ้ มาปาเปลือกทุเรี ยนใส่ หน้าตัวเอง แล้วตัง ้ แม่ลกู พากันคุยอย่างสะใจทีทำ่�หน้ารมมีจน่ แง่ถามว่าเธอทำ�เพราะอยากดังกว่านําหวาน ้ ยับเยินต้องเย็บเกือบ ยีสิ่ บเข็ม  พฤกษ์ถาม หรื อเปล่า ทำ�เอารมมีฉุ่นขาด ตวาดถามว่า ลูกสาวว่างานนีเล่้ นแรงไปหน่อยรึ เปล่า นํา ้ “ตกลงพีจะให้ ่ รมมียอมรั ่ บให้ได้ใช่ไหม” หวานพูดอย่างไม่สะใจว่าน้อยไปด้วยซํา ้ อำ�ภาช่วย แก้สถานการณ์บอกว่ารมมีเจ็่ บ พริ มากับนําหวานพากัน กระหยิมที ่ ่ ้ แผลเลยหงุดหงิด  ขอโทษแทนลูกสาวด้วย แผนการสำ�เร็ จและ ก็ไม่กลัวใครจะสาว แล้วขอให้รมมีพั่ กผ่อนก่อน กระนันก็้ ยงั มาถึงด้วย เพราะพริ มาเป็ นคนไปจ้างป้ า มีค�ำ ถามยิงเข้ามาว่า “จะหายหรื อเปล่า”, คนนันบอกว่ ารมมีจ้า่ งให้ท�ำ พฤกษ์เตือน ้ “ต้องศัลยกรรมรึ เปล่า” จนรมมีทำ่ �ท่าจะ ลูกสาวว่าต้องใจเย็นๆ อย่าหลุดอะไรออก เหวียงใส่ ่ ปยุตรเลยเข้าไปตัดบทว่า ไป เพราะว่า  “ตอนนีภาพพจน์ แกเป็ น ้ “โอเค คุณรมมีพั่ กผ่อนเถอะ พวกเราไม่ ่ นางเอก มีอะไรใครๆก็พร้อมจะเชือแกอยู ่ กวนแล้ว” พลางหันไปทางนักข่าว “ไป แล้ว  อย่าได้เผลออะไรหลุด ออกไป ช่วง เถอะ พวกเรากลับกันก่อนเถอะ” พูดแล้ว 12

นีเป็้ นช่วงโปรโมชัน่ แกต้องสร้างภาพรู ้ ไหม” “รู สิ้ พอ่ พ่อคอยดูฝีมือนําหวานแล้ วกัน” ้ นําหวานพู ดอย่างลำ�พองใจ จากนันเธอ ้ ้ โทร.บอกมดแดงว่าจะไปเยียมรมมี ่ ที่ โรง ่ พยาบาล มดแดงจัดแจงโทร.บอกนักข่าว เพือกระพื ่ อให้เป็ นข่าวใหญ่ท�ำ คะแนนให้ นําหวาน โทร.ไปทีไหนก็ ่ แหลว่าบอกทีนี่ ่ ้ ทีเดี่ ยว จนกระทังโทร.บอกเฮี ยใหญ่ เฮีย ่ ใหญ่รับปากว่าจะรี บไปเดียวนี ๋ แล้ ้ วลากป ยุตรไปด้วยขณะ นําหวานลงมาจะไปที รถ่ ้ นันเอง ่ เจอหมอวา-ทิศมาพอดี เธอแกล้ง ถามว่าจะมาหาคุณแม่หรื อ ทำ�เอาหมองง จนเมือได้ ่ คุยกันในทีลับ่ ตาคน เธอบอก หมอว่าขืนทำ�เป็ นรู จั้ กกันมีหวังเป็ นข่าว เม้าท์กนั ทังวงการแน่ ้ คุย กันจนรู ว่้ านําหวานจะไปเยี ยมรมมี ่ ที่ ่ ้ โรงพยาบาล หมอขอตามไป เธอไม่ยอม กลัวไปด้วยกันแล้วจะเป็ นข่าว หมอต่อรอง อ้อนวอนเพราะคิดถึงเธอมากอยากไปด้วย กัน สุ ดท้ายนําหวานยอมให้ ขบั รถตนไป ้ ถ้าใครเห็นต้องบอกว่าหมอเป็ นคนขับรถ ขนาดนันหมอก็ ยอม ้ ระหว่างทางน้�หวานบอกหมอว่ ำ า ถ้ารมมี ่ มาหาอย่าทำ�หน้าให้เพราะเดียวจะสวยกว่ ๋ า ตน หมอกำ�ลังหลงน้�หวานยอไม่ ำ ขาดปาก ว่าน้�หวานสวยที ำ สุ่ดแล้วพลางขอหอม เลย หยอกล้อกันระริ กระรี ้ในรถ จนรถส่ ายไป มา ไม้กบั กันต์ขีมอเตอร์ ่ ไซค์ไปซื อเผื ้ อก มัน


กับกล้วย ขับตามมาสงสัยว่าทำ�ไมรถส่ าย ขนาดนัน้ ลองแซงขึนไปดู ้ เลยเห็นว่าทีแท้่ ่ ไม้ ทังคู้ กำ่�ลังคลุกกันอย่างเมามันอยูในรถ บ่นว่าไม่อายผีสางเทวดาบ้างเลย ทันใดนันเอง   ำ ขับ่ ส่ าย ้ รถของน้�หวานที ไปมาก็พงชนรถเข็ ุ ่ นทีแม่่ กงุ ้ เหมย กับแต้ว เข็นออกมาจากซอยจนรถเข็นล้ม พริ บตา นันเอง ำ าแว่นอันโตออกมาใส่ ้ น้�หวานคว้ อำ�พรางใบหน้าลงจากรถเดินอาดๆเข้าไป แว้ดใส่ สาม แม่ลกู ว่าเดินประสาอะไรไม่รู ้ จักดูรถ เหมยสะอึกเข้าใส่ ทนั ทียอ้ นว่า ขับรถ ประสาอะไรไม่ดูคน น้�หวานด่ ำ าฉอดๆ เท่านันไม่ ้ พอ ยกเท้าถีบรถเข็นด้วย จน เกือบตบกับเหมย แต่เห็นท่าตัวเองจะเสี ย ท่าเลยควักเงินออกมาปาใส่ หน้าเหมยหนึง ่ หมืนบาท ่ แล้วจะไป เหมยแค้นจัดไม่ยอม ให้ไป จนไม้เองก็ทนไม่ได้เข้าไปจัดการ เอง สังน้่ �หวานให้ ำ ขอโทษแม่กงเดี ุ ้ ยวนี ๋ ้ เมือน้่ �หวานไม่ ำ ยอมขอโทษ ไม้กระชาก เธอเข้าไป หมอวาทิศเลยรี บเข้าไปยกมือ ไหว้ขอโทษแม่กงุ ้ แต่กย็ งั ถูกไม้ชกหน้า จนล้ม กันต์รีบเข้าไปห้าม น้�หวานถลาเข้ ำ า ประคองหมอ ตะคอกขูไม้่ วา่ จะแจ้งตำ�รวจ ให้จบั เข้าคุก “ผมก็จะแจ้งตำ�รวจจับคุณเข้าคุกเหมือนกัน โทษฐานทำ�อนาจารบนท้องถนนแล้วยัง ขับรถชนคนอืนอี่ ก” เหมยถามขำ�ๆว่า หมายความว่าจ้�จีำ กั้ นหรื อ น้�หวานกั ำ บหมอตกใจทีมีค่ นเห็น กลัว

อย่างรุ นแรง พอดีมดแดงโทร.เข้ามือถือ ถามว่ามาถึงไหนแล้ว ตนรออยูที่ ลานจอด ่ รถโรงพยาบาล เดียวเดิ ๋ นเข้าไปด้วยกัน น้� ำ ่ าถ้าทำ�ให้ตนขายหน้า หวานหันมาขูหมอว่ เราเลิกกัน แล้วแวบลงจากรถอย่างเร็ ว ดังนัน้ เมือหมอขั ่ บรถไปถึง มดแดงเห็นรถ ของน้�หวานก็ ำ ปรี เข้่ าไปหาแล้วก็ตอ้ งเหวอ เมือไม่ ่ เห็นน้�หวาน ำ อึดใจเดียวน้�หวานก็ ำ โผล่มาจ๊ะเอ๋ บอกว่าตนนังรถเมล์ มาเพราะ ่ เรื องจะฉาวโฉ่ ่ เลยรี บชวนกันกลับขึนรถ ้ อยากลองดู ส่ วนรถนีคุณ ่ แม่ให้คนขับรถ ขับออกไป มารอรับกลับแล้วรี บชวนมดแดงเข้าไปใน พอ สองคนนันไปแล้ ว สี พี่ น้อ่ งก็รุมกัน ้ ประณามสาปแช่งว่าทำ�บัดสี บดั เถลิงกันไม่ โรงพยาบาล อายผีสางเทวดา ป้ าผ่องได้ยนิ ก็เข้ามาร่ วม หมอ วาทิศถอนใจโล่งอกไม่ทนั สุ ด ก็ตอ้ ง ่ าหน้าทีโรงพยาบาลมาเห็ ่ นทัก วงบอกว่าถ้าอยูด้่วยจะมาช่วยด่าแล้วตบให้ สะดุงเมื้ อเจ้ ว่าโชคดีจงั ทีเจอหมอ ่ เพราะตนแนะนำ�กับ จมธรณี ไป เลย รมมีว่า่ หมอวาทิศทำ�ศัลยกรรมเก่งทีสุ่ด “ป้ ากล้าเหรอ” เหมยถาม ป้ าผ่องย้อนว่า ่ เจ้าหน้าทีโรง ่ ทำ�ไมจะไม่กล้า เหมยทำ�ท่านึกๆ พูดหยัง ่ รมมีเลยอยากเจอหมอมาก ้ างดีใจ ภูมิใจ แต่หมอวาทิศ เชิงว่า “เอ...ก็ฉนั ว่าผูหญิ ้ งคนนันคุ้ นๆหน้ ้ า พยาบาลยิมอย่ ยังไงไม่รู เหมื ้ อน...เหมือน...” เหมยทำ�เป็ น กลับซี ดสนิท! รมมีดีใ่ จทีจะได้ ่ หมอมือดีมาทำ�ศัลยกรรม นึก ป้ าผ่องทนไม่ได้ ถามว่าเหมือนใคร ใบ หน้าให้ แต่ไม่ทนั ไรเฮียใหญ่กเ็ ข้ามาบ แต้วเลยโพล่งออกไปว่า อกว่าน้�หวานมาเยี ำ ยม่ รมมีเลยเซ็ ่ ง แต่กว่า “เหมือนน้�หวานมธุ ำ รสไง้” น้�หวานจะเข้ ำ ามาถึงห้องก็ถกู แฟนๆตาม เหม ยยืนยันจริ งจังว่าใช่น�หวานมธุ ้ ำ รส รายทางเข้ามาทักทายขอถ่ายรู ปด้วย ไม่ จริ งๆด้วย ป้ าผ่อง เลยอ้าปากเหวอไปเลย ่ บปยุตรและเฮียใหญ่ แต่อึดใจเดียวก็โวยลันว่่ าไม่จริ ง ไม่เชือ่ น้� ำ หยุดหย่อน รมมีบอกกั ้ รอเพราะอยาก หวานสวย เป็ นกุลสตรี ขนาดนันจะมาทำ � ว่า ถ้ามาช้าอย่างนีตนไม่ ้ พิลึกพิลนกลางถนน ั ่ ได้ยงั ไง เลยกลายเป็ น นอนและตนก็ไม่ได้เชิญมาด้วย ปยุตรติงว่า ่ ป้ าผ่องมาเถียงแทนน้�หวานจนทะเลาะกั ำ บ อะไรกัน เขาอุตส่ าห์มาเยียม่ รมมีเลยพาล ปยุตรด้วยว่าตนไม่ได้เชิญ ไม่รูมาจากฉบั ้ บ เหมยและน้องๆขรมไปหมด ไหนกัน พอ ขับรถหนีมาได้ น้�หวานต่ ำ อว่าหมอ 13


เฮีย ใหญ่แนะนำ�ว่าเป็ นลูกน้องตนเองชือป่ ยุตร เพิงมาทำ ่ า ่ �งานใหม่ รมมีเลยสอนมวยว่ นักข่าวใหม่นีเอง่ วันหลังหัดทำ�การบ้านมา ด้วยว่าควรพูดควรจายังไง เลยเกือบมีเรื อ่ งกับปยุตร พอ ดีมดแดงแจ๋ เข้ามาบอกว่าน้�หวานมา ำ แล้ว ปรากฏว่าน้�หวานมาทำ ำ �ทีถามไถ่ อาการแต่พดู เย้ยหยันในที ทำ�หน้าสยอง ว่าทำ�ไมแผลเหวอะอย่างนี จนรมมี จะ่ ้ อาละวาด อำ�ภาเลยลากเข้าห้องน้�ไปสงบ ำ สติอารมณ์ พอรมมีไม่่ อยู น้่ �หวานเลยยึ ำ ดห้องนีเป็้ นที ่ ให้สมั ภาษณ์นกั ข่าวเสี ยเลย เมือรมมี ่ ออก ่ จากห้องน้� น้ำ �หวานก็ ำ แถ เข้ามาขอถ่ายรู ปด้วย รมมีไม่่ อยากถ่ายใน สภาพแบบนี แต่ ำ ฟัง ้ พอปฏิเสธน้�หวานไม่ ถือดอกไม้มายืนปั ่ นยิ้ มข้้ างๆรมมีที่ หน้ ่ า เหวอะ รมมีสุ่ ดจะทนเลยคว้าดอกไม้ยใี ส่ หัวน้�หวาน ำ ยีไปด่าไป ่ “บอกว่าไม่ถ่ายก็ไม่ถ่ายไง  มายุงอะไรกั บ ฉัน  นังสตรอเบอร์รี!”่ นักข่าวถ่ายรู ปกันพึบพั ่ บ ่ กลายเป็ นรมมี ่ อาละวาดใส่ นางเอกแสนดีผนู่ ้าสงสารไป หมอวาทิศมายืนอยูข้่างประตูหอ้ งรมมี ่ ได้ยนิ เสี ยงกรี ดร้องจากในห้อง  หมอค่อยๆ โผล่หน้าไปดูแล้วก็ตกใจเมือเห็ ่ นภาพใน ห้อง เฮียใหญ่กบั ปยุตรขับรถคันเก่ากลับจาก โรง-พยาบาล มาแวะกินข้าวทีแผงแถวๆ ่

แผงขายกล้วยทอด มัน ทอดของแม่กงุ ้ ทังสองคุ ้ ยกันอย่าง เหนือยใจกั ่ บเรื องราวที ่ ไปเห็ ่ นมา ระหว่าง นันป้้ าผ่องเปิ ดทีวดี ูข่าวเจอข่าวน้�หวานไป ำ เยียมรมมี ่ และตบตี ่ กนั พอดี ป้ าแกร้องอย่าง รับไม่ได้ทีดาราในดวงใจถู ่ กเอาดอกไม้ยี หัวเหมย บ่นอย่างระอาว่าน้�หวานนี ำ ร้า่ ย จริ งๆ เพิงมี่ เรื องกั ่ บตนไม่ทนั ข้ามวันไปมี เรื องกั ่ บคนอืนอี่ กแล้ว ป้ าผ่องไม่ยอมเถียง แทนน้�หวาน ำ แต้วทนความบ้าดาราของป้ า ผ่องไม่ไหวเลยแฉว่า “ขนาดน้�หวานกล้ ำ าเล่นจ้�จีำ กลางถนน ้ เรื องอื ่ นรั่ บรองสิ วๆ” แม่ ค้า สองแผงทำ�ท่าจะทะเลาะกันเรื องคน ่ อืน่ แม่กงเลยหย่ ุ ้ าศึกเรี ยกลูกๆให้มาช่วย ขายของ เหมยกับแต้วเลยเลิกเถียงป้ าผ่อง เดินมาช่วยขายของ ปยุตรลุกขึนเดิ ้ นมาหา เหมยอย่างเร็ ว “ผมขอคุยอะไรหน่อยได้ไหมคุณ” พูดแล้ว มองหน้าเหมยด้วยแววตาขอร้อง

ตอนที่3

หมยกับแต้วถูกปยุตรขอให้เล่าเรื องน้ ่ �ำ หวาน มธุรส แต้วถามว่าเขาได้ยนิ หรื อ 14

พอเฮียใหญ่บอกว่าเสี ยงเหมยออกแปด หลอดอย่างนันทำ ้ �ไมจะไม่ได้ยนิ เหมยเลย ยียวนว่าได้ยนิ แล้วจะถามทำ�ไมอีก เหมยเล่นตัวไม่เล่า ปยุตรกับเฮียใหญ่เลย ่ ล้วงๆควักๆ อยูนานรวมกั นได้หนึงพั่ น ส่ งให้เหมย ถูกเหมยด่าอย่างชิงชังว่านิสยั เหมือนน้�หวานชอบเอาเงิ ำ นฟาดหัว ตน ชอบเงินแต่ไม่ใช่ ซือได้ ้ ดว้ ยเงิน ว่าแล้วเหม ยเดินไปฉุนๆ แต้วบอกทังสองก่ ่ ้ อนวิงตาม เหมยไปว่า “ก็เป็ นอย่างทีพวกคุ ่ ณได้ยนิ นันแหละ จะ ่ ไม่เชือก็่ ตามใจ” ปยุตรกับเฮียใหญ่มองหน้ากัน ก่อนทีเฮี่ ย ใหญ่จะพึมพำ� “น้�หวานนี ำ อเมซิ ่ งจริ ่ งๆ”


ส่ วน น้�หวาน ำ เมือมดแดงพาไปส่ ่ งที ่ บ้านแล้วถูกพริ มาผูเป็้ นแม่ต�ำ หนิวา่ ทำ�ไม ลูกสาวตนเป็ น อย่างนี มดแดงรี บขอโทษ ้ บอกว่าตนจะเคลียร์ให้ น้�หวานบอกให้ ำ ่ มดแดงกลับไปเสี ย เมือเห็ ่ นน้�หวานอยู ำ กับแม่มดแดงจึงกลับ แต่ก่อนกลับยังย้�ว่ำ า “คุณแม่คะแล้วมดแดงจะจัดการเรื องรมมี ่ ่ ให้เองค่ะ มดแดงรับรอง” พอ มดแดงไปแล้ว พริ มาถามลูกสาวว่า ทำ�ไมต้องลงทุนถึงขนาดนี น้้ �หวานจึ ำ งเล่า ให้ฟังว่า เพราะหมอวาทิศจะเข้าไปหารม มีตนจึ ่ งต้องทำ�ทุกอย่างเพือเบี ่ ยงเบนความ ่ สนใจของ นักข่าว มดแดงเห็นตนกับหมอ แต่ตนก็โกหกมดแดงไปว่าหมอเป็ นคนขับ รถทีแม่่ ใช้ให้มารับกลับ เล่าแล้วสรุ ปให้ แม่ฟังว่า “ถ้าเจ๊มดแดงรู พวกนั ้ กข่าวก็ตอ้ งรู แล้ ้ วทีนี ้ สารพัดซ้อก็ตอ้ งสุ มหัวกันขุดเรื องน้ ่ �หวาน ำ กับหมอวาทิศมาเม้าท์กนั สนุกปาก รวม ทังเรื้ องที ่ น้่ �หวานอั ำ พหน้ามาใหม่ เพราะ ฉะนัน้ น้�หวานยั ำ วให้ ่ ะดีทีสุ่ด ่ นงั รมมีตบน่ แล้ว อย่างน้อยคนทีน่่ าสงสารก็ยงั เป็ นน้� ำ หวาน แต่คนทีภาพพจน์ ่ แย่ลงไปทุกวันก็ คือนังรมมี” ่ “ฉลาดมากลูกแม่” พริ มาลุกขึนกอดลู ก น้� ำ ้ หวานหันมายิมกั้ บแม่อย่างเจ้าเล่ห์ ที ห้่ องพักคนป่ วย หมอวาทิศเข้าไปดูแผล ให้รมมี ถามว่ ่ าแผลเดิมยังไม่หายทำ�ไม ถึงมีเรื องอี ่ ก รมมีบอกว่ ่ าตนไม่ได้เป็ นคน หาเรื อง่ ครันหมอถามว่ าน้�หวานหาเรื ำ อง่ ้

อะไรเธอ รมมีก็ต่ ดั บทว่าเรื องของผู ่ หญิ ้ ง หมอไม่เข้าใจหรอก ให้ดูแผลดีกว่า ถาม อย่างกังวลว่า “มันจะหายไหมคะหมอ... มันจะหายไหม...” หมอดูแผลแล้วไม่ตอบ แต่สีหน้ากังวล คล้ายคิดอะไรอยู...่ จนเมือกลั ่ บถึงบ้าน หมอเห็นรู ปในอดีต ของพ่อคือกฤษณ์กบั แม่คือวารี ติดทีผนั่ ง ห้อง ทำ�ให้เขาคิดถึงเรื องในอดี ่ ตด้วยความ สะเทือนใจ... ครัง้ กระโน้น...วารี ขบั รถประสบอุบตั ิเหตุ เพราะไล่ตามผูหญิ ้ งทีพั่ วพันกับกฤษณ์ ใบหน้าเธอถูกไฟคลอกจนเสี ยโฉม เวลา นันเธอรู ้ สึ้ กเหมือนตายทังเป็้ น จน กระทังหมอวาทิ ศลูกชายตัวเองทำ� ่ ศัลยกรรมให้ เมือเปิ่ ดหน้าอีกทีกลายเป็ น สาวสวยสะพรัง่ วารี ปลืมปี้ ติเหมือนเกิด ใหม่ บอกกับวาทิศว่า “หมอ...ลูกให้ชีวติ ใหม่ให้กบั แม่” แล้วหันมองทางกฤษณ์ผู ้ เป็ นสามี พูดอย่างอาฆาตว่า “แต่ส�ำ หรับ คุณ...คุณจะต้องเจ็บปวดเพราะฉันเหมือน กัน!” สิ งที่ วารี่ ท�ำ ให้กฤษณ์เจ็บปวดเป็ นการแก้ แค้น คือเธอพาชายชูเข้้ ามานอนทีห้่ อง จน ่ ่ ยงที ่ กฤษณ์มาเจอทังคู้ เสพสมกั นอยูบนเตี ตัวเองเคยนอน ความแค้นทำ�ให้เขายิงทัง ้ วารี และชายชูตายกั ้ นคาเตียงนอน วาทิศได้ยนิ เสี ยงปื นวิงมาดู ่ เป็ นจังหวะที ่ กฤษณ์ยงิ ตัวตายพอดี! 15

ภาพ ในอดีตครังนั ้ น้ ยังตามหลอกหลอนวา ทิศมาจนทุกวันนี คำ้ �พูดของแม่ทีว่า่ “แม่ไม่ อยากเชือเลยว่ ่ าหมอจะเนรมิตหน้าแม่ให้ สวยได้อีกครังถึ้ งขนาดนี” ้ เหมือนตราบาป ทีฝัง่ ลึกในใจเขา หมอยกมือตัวเองขึนดู ้ มือ สันระริ ่ กในขณะทีเสี่ ยงก็เครื อสะท้านอย่าง สะเทือนใจว่า “ไม่...ไม่...เป็ นเพราะเรา... เพราะเรา แม่ถึงต้องเป็ นอย่างนี...”้ คำ� พูดของแม่ยงั ฝังใจเขาว่า “สำ�หรับผู ้ หญิง...ความสวยงามสำ�คัญทีสุ่ด ลูกต้อง ทำ�ให้แม่สวยนะหมอ” ช่างเหมือนกับ คำ�พูดของน้�หวานก่ ำ อนทีจะให้ ่ เขาทำ� ศัลยกรรมทีว่า่ “น้�หวานอยากสวย...หมอทำ ำ �ให้น�หวาน ้ ำ สวยทีสุ่ดในโลกนะคะ แล้วน้�หวานจะรั ำ ก ซื อสั่ ตย์กบั หมอคนเดียว” แวบ เดียวก็นึกเห็นภาพรมมีฟู่ มฟายถามว่า แผลทีหน้ ่ าจะหายไหม แต่เสี ยงน้�หวานก็ ำ ก้องขึนว่้ า ห้ามหมอทำ�หน้าให้รมมีเพราะ ่ กลัวรมมีจะสวยกว่ ่ า ยิงคิ่ ดหมอก็ยงสั ิ ่ บสน จนปวดหัวหนักทิงตั้ วเกลือกกลิงกั้ บพืนจน ้ หมดสติไป... ที “ไทยนิ ่ วส์” ปยุตรกับเฮียใหญ่คุยกันถึง เรื องน้ ่ �หวานที ำ ได้่ ยนิ มาจากเหมยกับแต้ว


อ่าน พอไม่อ่านอินเตอร์เน็ตรมมีก็ก่ งั วล เรื องหน้ ่ าขึนมาอี ้ กถามแม่วา่ จะหายไหม “หมอวาทิศเป็ นคนเก่งแม่เชือว่่ าแกต้อง

อีกคุณต้อมตัดบทว่าตนยังไม่มีอะไรให้ สัมภาษณ์ แต่พอพนักงานบอกว่าไม่ใช่ นัก ข่าวแต่เป็ นคุณพิงค์เท่านัน้ คุณต้อมก็ท�ำ ท่า จะเป็ นลมเสี ยให้ได้ คุณต้อมจำ�ต้องไปพบ คุณพิงค์ทีช่อ่ ง คุณ ต้อมตอบคำ�ถามของคุณพิงค์ไม่ได้วา่ รมมี ่ กับน้�หวานมี ำ เรื องกั ่ นได้อย่างไร คุณพิงค์ กำ�ชับคุณต้อมให้จดั การเคลียร์เรื องทุ ่ ก อย่างให้เร็ วทีสุ่ดไม่อย่าง นันแย่ ้ แน่ คุณต้อมรับปากจะพาน้�หวานมาพบคุ ำ ณ พิงค์ “ไม่ตอ้ งมา...พีไม่่ ได้อะไร ต้อมไปจัดการ เด็กของต้อม เองก็แล้วกัน” คุณพิงค์ โบกมือว่อน “ไม่ ได้หรอกค่ะ เพราะตอนนีน้้ องน้� ำ หวานเสี ยใจแล้วก็กลุมใจมาก ้ ทีทำ่�ให้ ผูใหญ่ ้ ในช่องไม่สบายใจ ต้อมขออนุญาต ปยุตรถามว่าจะเอาอย่างไรดี เฮียใหญ่บอก หาย” แล้วอำ�ภาก็บ่นกลุมใจ    ้ ไม่รูว่้ าทาง พาน้องน้�หวานมาหานะคะ” ำ คุณต้อมรว ว่าคงต้องลงไปตามนันแต่ ้ จะจริ งหรื อไม่ คุณต้อมผูจัด้ กับทางช่องจะว่าอย่างไรบ้าง บรัด พูดอ่อนโยนแต่ ใบหน้าเครี ยดจัด เดียวน้ ๋ �หวานก็ ำ ออกมาแก้ ข่าวเอง คุณ ต้อมเพิงกลั ่ บจากอังกฤษ เจอข่าวนีเข้้ า “แต่ถึงทำ�จริ งๆ ใครเขาจะรับล่ะเฮีย” ปยุต ก็ท�ำ ท่าจะเป็ นลม ถามตัวเองว่าถ้าคุณพิงค์ พอเดินออกจากห้องทำ�งาน ของคุณพิงค์ รถาม ทำ�ให้เฮียใหญ่ถึงกับหัวเราะชอบใจ ทางช่องเรี ยกพบจะทำ�อย่างไรดี ไม่ทนั ไร คุณต้อมก็บ่นอย่างหัวเสี ย “ทำ�ไมฉันซวย อย่างนีเนี้ ย ่ ละครก็ถ่ายไปออกอากาศไป ว่าเขาเริ มเข้ ่ าใจแล้วใช่ไหม ย้�กัำ บเขาว่า พนักงานก็มาบอกว่านักข่าวขอสัมภาษณ์ นางร้ายก็เข้าโรงพยาบาล นางเอกก็ถกู ตบ “จำ� ไว้ เวลาจะพิสูจน์ทุกอย่างเอง แต่เฮียว่า เรื องน้ ่ �หวานกั ำ บรมมีพลางยื ่ น่ โทรศัพท์ให้ กระหน่�ซัำ มเมอร์เซล โอ๊ย...ๆๆ ฉันจะทำ� ่ ข่้ าวใหญ่แน่ เกิดเรื องขนาดนี พรุ งนี ่ ทั้ งผู้ จัด้ คุณต้องมารับไปทำ�เสี ยงหวานทักทาย ยังไง” ทังเจ้้ าของช่อง ทังดารา ้ เต้นกันทุกคนแน่” “หวัดดีจา้ โทษทีนะคะ พีเพิ่ งกลั ่ บมายังไม่ แต่พอเดินออกมาอีกนิดเจอพนักงานของ เฮียใหญ่พดู ขำ�ๆ ทำ�ให้ปยุตรยิงอยากรู ว่้ าจะ ได้คุยอะไรกับน้�หวานแล้ ่ ำ วก็รมมีเลย ่ เอา ช่องกำ�ลังเม้าท์กนั อยู คุ่ ณต้อมรี บถอยออก มีเรื องอะไรอี ่ ก ไว้ยงั ไงเดียวพี ๋ ให้่ สมั ภาษณ์นะ... ค่า...หวัด ่ าไปขอ เพียง วันรุ งขึ่ น  ้ รมมีเปิ่ ดดูอินเตอร์เน็ตถึง ดีค่ะ” พอเอาตัวรอดจากนักข่าวได้คุณต้อ มาเจอคนถือหนังสื อพิมพ์ดูอยูเลยเข้ ดู พอเห็นพาดหัวข่าวก็แทบช็อก กับ ร้องไห้โฮทีถูก่ ระดมด่าเต็มไปหมด อำ� มก็ถอนใจเฮือก “น้�หวานฉาว ำ เล่นจ้�จีำ ในรถ ้ หวิดรถ ภาเลยบอกว่า ถ้าไม่อยากเสี ยใจก็ไม่ตอ้ ง ไม่ทนั ไรพนักงานถือ โทรศัพท์เข้ามา 16


ชนดับ” ที แผงขายกล้ ่ วยแขก แต้วถือ หนังสื อพิมพ์ฉบับเดียวกันนี วิ้ งอ้่ าวมาให้ เหมยดู พออ่านพาดหัวเหมยก็ร้องเสี ยงหลง มองหน้าแต้วฟันธงว่า “ต้องเป็ นสองคน นันแน่ ่ เลย!” ส่ วน “สองคนนัน”่ ทีเหมยเอ่ ่ ยถึงคือเฮีย ใหญ่กบั ปยุตรที “ไทยนิ ่ วส์” ปยุตรเห็น พาดหัวข่าวก็ไม่สบายใจกลัวเหมยกับแต้ว ทีเป็่ นแหล่งข่าวโกรธ ถามว่าถ้าเขาบุกโรง พิมพ์เราจะทำ�ยังไง “ถามได้ ก็เผ่นสิ ” เฮียใหญ่ตอบหน้าตา เฉย แล้วพูดขำ�ๆว่า “ข่าวเม้าท์แบบนี ใครๆ ้ ก็เอามาลงได้ทงนั ั ้ น้ อย่าวอรี แต่ ่ อย่าลืม ข่าวนีเราเป็ ้ นคนเปิ ดประเด็น ถ้าปล่อยให้ ฉบับอืนปาดหน้ ่ าเค้กไปได้อายเขาตาย รี บ ไปตามข่าวดีกว่ายุตร เฮียว่าน้�หวานต้ ำ อง แถลงข่าวแน่” จริ ง อย่างทีเฮี่ ยใหญ่วา่ เมือสองหนุ ่ มต่่ าง วัยไปถึงทีโรงถ่ ่ าย น้�หวานร้ ำ องไห้โฮอยู ่ ท่ามกลางนักข่าวทีไปสั ่ มภาษณ์ ปฏิเสธ หน้าซือน้่ �ตานองว่ ำ าไม่ใช่ตนแน่ ยืนยัน ว่าตนยังไม่มีแฟน มดแดงก็ช่วยสรุ ปว่า หนึง...่ ไม่ใช่น�หวาน ้ ำ สอง...น้�หวานยั ำ ง ไม่มีแฟน และสาม... น้�หวานไม่ ำ ได้ท�ำ อย่างนันจริ ้ งๆ ครันเฮี ้ ยใหญ่อา้ งว่า แหล่งข่าวบอกทะเบียน รถไว้ดว้ ย น้�หวานก็ ำ หน้าเผือด แต่พริ บตา เดียวก็ปันหน้ ้ ได้เอา ้ าได้บอกว่าวันนีตนไม่ รถมา ถ้านักข่าวอยากจะดูทะเบียนรถจริ งๆ เดียวเชิ ๋ ญทีคอนโดฯ ่

“เดียวตามไปที ๋ คอนโดฯ” ่ พวกนักข่าวฮือ ฮาจะพากันไปดูทะเบียนรถจริ งๆ พริ บ ตาเดียว น้�หวานก็ ำ แอบไปเข้าห้องน้� ำ รี บโทร.บอกพริ มาให้เอารถคันนันไปซ่ ้ อม ไปขายหรื อไปชำ�แหละทีไหนก็ ่ ได้   บอก แม่ให้ท�ำ ด่วนจีเพราะนั ๋ กข่าวจะแห่กนั ไป พิสูจน์ทะเบียนรถทีบ้่านแล้วน้� หวาน ำ สะดุงเฮื้ อกเมือได้ ่ ยนิ เสี ยงคนเข้าห้องน้� ำ ข้างๆ รี บลดเสี ยงและตัดสาย จากนันขึ้ น้ ไปยืนบนชักโครก ทำ�เป็ นไม่มีคนอยูใน่ ห้องน้�นัำ น้ ทีแท้่ คนทีมาเข้ ่ าห้องน้�ข้ำ างๆคือฟรุ ตตีช่้ าง แต่งหน้าเอะใจว่าเสี ยงคนอยูข้่างๆ แล้ว เงียบไปเลยก้มดูกไ็ ม่เห็นเท้าคน ชักใจไม่ดี น้�หวานแอบดู ำ จากข้างบน เห็นท่าทางฟรุ ต ตีกลั้ วๆเลยทำ�เสี ยงครางเป็ นผีหลอก

17

ได้ผล! ขณะฟรุ ตตีกำ้ �ลังกลัวหัวหดนันเอง ่ น้�หวานย่ ำ องออกจากห้องน้� ำ ซ้�ยัำ งเอาน้� ำ ่ น ้ พอฟรุ ตตีวิ้งออกมาก็ สบูราดพื ลม้ โครม ่ หงายไม่เป็ นท่าคุณ ต้อมมาทีโรงถ่ ่ าย เห็น น้�หวานหน้ ำ าช้� เจอฟรุ ำ ตตีหกล้ ้ มมือซ้นจน แต่งหน้าลบรอยช้�บนใบหน้ ำ าน้�-หวาน ำ ไม่ได้ เลยบอกบุงให้ ้ ไปคุยกับคนเขียนบท ให้แก้บทให้หน่อย ให้นางร้ายหายไปไหน ก็ได้สกั ตอนสองตอน “หนูคุยแล้วค่ะ แต่ไม่น่าจะทัน เพราะตอน ่ นีคนเขี �ลังผ่าตัด ้ ยนบทอยูโรงพยาบาลกำ ไส้ติงค่่ ะ” “นางเอก หน้าเจ็บ ช่างแต่งหน้าก็มือซ้น บทก็แก้ไม่ทนั เฮ้อ...แล้วฉันจะถ่ายอะไร ่ วสังเสี่ ยงดัง เนีย”่ คุณต้อมทำ�หน้ายุงแล้ “วันนีเลิ้ กกอง! บุงโทร.ไปบอกรมมี ้ ด้ว่ ยว่า ห้ามให้สมั ภาษณ์ อะไรอีก ไม่งนเรื ั ้ องไม่ ่ จบสักที น้�หวาน... ำ รี บกลับบ้านไปพักร่ างกายจะได้ฟืนตั ้ ว เร็ วๆ” “ค่ะพีต้อ่ ม” น้�หวานรั ำ บคำ�ทำ�ตาบ้องแบ๊ว แต่แอบยิมดี้ ใจอย่างมีแผนการ วัน ต่อมา น้�หวานก็ ำ ไปปาร์ตีเฮฮากั ้ บมินต์ อุย๋ และเพือนนั ่ กเรี ยนนอกทีบ้่านของกา รุ ณอาของมินต์ สาวๆชวนกันดืมเฮฮากั ่ น ์ มินต์้ ขอเพือนว่ สุ ดฤทธิ แต่ ่ าอย่าเมาจน เละเทะก็แล้วกัน เดียวอากลั ๋ บมาเห็นเข้าโดนด่าตายแน่ๆ แต่ พอเหล้าเข้าปากก็คึกกันเต็มที น้่ �หวาน ำ เร่ งเสี ยงเพลงดังลันแล้ ่ กไป ่ วชวนเพือนลุ


เต้นกันสุ ดเหวียง่ มินต์ลุกขึนเอากล้ อง ้ ดิจิตอลถ่ายวีดิโอเอาไว้ จับภาพตอนน้� ำ หวานกระดกเหล้าเข้าปากพอดี! เช้ามีข่าว “น้�หวานฉาว ำ เล่นจ้�จีำ ในรถ ้ หวิด รถชนดับ” พอตกเย็นก็มีข่าว “น้�หวาน ำ ำ โต้...ไม่เคยจ้�จีำ กลางถนน” ร่ �ไห้ ้ ทัง ้สองข่าวทำ�เอาเหมยกลันขำ ้ �ไม่อยู ่ พึมพำ�อย่างเหลือเชือ่ “โอ้โฮ...สตรอเบอร์รี ่ สุ ดฤทธิ”์ คุยกับแต้วว่าถ้าเราไม่ เจอกับตาก็ คงเชือตามข่ ่ าวว่าน้�หวานไม่ ำ ได้ท�ำ แล้วสี ่ พีน้อ่ งก็คุยกันไปทำ�ความสะอาดเก็บเครื อง่ มือทอดกล้วยไป ยิงคุ่ ยก็ยงออกรส ิ่ จนถูก แม่กงตำ ุ ้ �หนิวา่ ไม่ควรเอาเรื องส่ ่ วนตัวเขา มาคุยกันแบบนี แล้ ้ วปรามเหมยว่าทีเป็่ น ข่าวก็เพราะเหมยเอาไปบอกนักข่าวใช่ไหม เหมยปฏิเสธว่าตนไม่ใช่คนแบบนัน้ แต่พอ นึกได้กห็ วั เสี ยพูดอย่างหมายมาดว่า “ไอ้สองคนนัน้ เจอหน้าเมือไหร่ ่ แม่จะเล่น ให้เละเล๊ย!” ส่ วน สองตัวการติดตามข่าวกันอยูเงี่ ยบๆ เฮียใหญ่คาดเดาตามประสบการณ์วา่ ตอน นีคุ้ ณต้อมต้องสังรมมี ่ รู ด่ ซิบปากแล้วจัด แถลงข่าวอีกที เราก็ตอ้ งแสตนด์บายไว้ แต่ ตอนนีไปหาอะไรกิ นกันก่อนดีกว่า ้ เป็ น เวลาเย็นทีไม่่ ตอ้ งไปทำ�งานทีสวน ่ อาหารแล้ว เหมยขีมอเตอร์ ่ ไซค์ไปส่ งกลับ ออกมาเห็นป้ ายประกาศรับสมัครเด็กเชียร์ เบียร์ก็ ตัดสิ นใจไปสมัครไม่ฟังคำ�ทัดทาน ของไม้เพราะมันใจว่ ่ าเป็ นงานสุ จริ ตอยาก ทำ� เพือช่่ วยทางบ้าน

ปรากฏว่าพอไปสมัคร ผูจัด้ การรับทันที ไม้ พยายามตามไปทัดทานเลยถูกผูจัด้ การบอก ให้ไปดูแลแขกประจำ�เสี ย แล้วบอกเหมย ให้ไปเปลียนเสื ่ อผ้้ าทำ�งานคืนนีเลย ้ พวก น้�หวานกั ำ บเพือนๆยั ่ งเมายังดินกั ้ น ์ ที่ บ้่านการุ ณ น้�หวานชวนเพื สุ ดฤทธิอยู ำ อน่ ป่ วนกวนประสาทรมมี   ่ เอาโทรศัพท์ขอ งมินต์้ โทร.ไปเขย่าขวัญว่ารมมีจะต้ ่ องหน้า เละเสี ยโฉมไปตลอด ชีวติ ทังยั้ งด่าและไล่ ให้ไปตายเสี ย กวนประสาทจนรมมีร้อ่ งกรี ดอย่ ๊ างโกรธ จัด เท่านันไม่ ้ พอยังส่ งข้อความไปด่าอีก ฟัง ด่าและอ่านข้อความแล้ว รมมีมั่นใจ ่ ว่าต้องเป็ นน้�หวานแน่ ำ ๆ อำ�ภาทีที่แรกก็ ปลอบใจรมมี แต่ ่ พอเจอเข้าแบบนีเลยยุ ้ ลูกสาวให้โทร.ไปลุยเลย ทังโกรธพวกน้ �ำ ้ หวานและอยากประชดลูกสาวทีรันเต็ ่ ้ มที ปรากฏว่ารมมี โทร.กลั ่ บไปพวกน้�หวาน ำ ไม่ยอมรับสายหมายกวนประสาทเล่น อุ ๋ ยกับมินต์้ ไม่สบายใจกลัวรมมีบอกนั ่ กข่าว ว่าถูกน้�หวานแกล้ ำ ง น้�หวานลอยหน้ ำ า บอกว่าเราก็ร้องไห้บอกว่าถูกรมมีใส่่ ร้าย ป้ ายสี สิ มินต์้ กลัวว่ารมมีจะเช็ ่ กเบอร์เพราะ ใช้โทรศัพท์ของตนโทร.ไป ตนซวยแน่ถา้ เจอแบบนี ้

18

“จะซวยยังไง บอกตำ�รวจว่ามือถือหาย... จบ นังรมมีก็จ่ ะถูกด่าหาว่าเต้าข่าว แล้ว สุ ดท้ายฉันก็ได้ซีนไปเหมือนเดิม เห็นไหม มีแต่ได้กบั ได้” น้�หวานพู ำ ดอย่างย่ามใจ ครู ต่่ อมารมมีก็ห่ ยุดโทร. อำ�ภาถามว่ายอม แพ้แล้วหรื อ ประชดว่าให้ตีอกชกหัวเลย “ถ้า หนูท�ำ อย่างนันก็้ เข้าทางนังน้�หวา ำ นมันน่ะสิ แม่ หนูจะไม่เดินตามเกมมันอีก ต่อไป คอยดูนะแม่ หนูจะเมมเบอร์นีเอา้ ไว้ ถึงเวลาเมือไหร่ ่ หนูจะแฉมันให้กระอัก เลือดไปเลย” รมมีแววตาแค้ ่ นจัด เฮีย ใหญ่กบั ปยุตรไปนังทานอาหารกั นใน ่ สวนอาหารทีเหมยกั ่ บไม้ท�ำ งาน และทีโต๊่ ะ ใกล้ๆนัน้ การุ ณนังอยู ่ กธุรกิจ ่ กั่บเพือนนั โดยมีไม้ไปคอยดูแลบริ การ เฮียใหญ่บอก ปยุตรว่า “นัน ่ คุณการุ ณ เศรษฐีทางใต้เจ้าของ สวนปาล์มแล้วก็รีสอร์ต รวมทังผั้ บและก็ โรงแรมหลายแห่งในกรุ งเทพฯ ถ้าจำ�ไม่ผดิ น่าจะมีเกาะส่ วนตัวด้วย เฮียอยากให้ยตุ ร รู จั้ กเอาไว้ เพราะยุตรต้องได้ท�ำ ข่าวเขาแน่ เขาเป็ นขวัญใจสาวๆในวงการ รู ทั้ งรู้ ว่้ าคุณ การุ ณมีเมียอยูแล้่ วยังมีคนจองตำ�แหน่งเมีย น้อยเกือบตบกัน ตายก็หลายคน” เฮียใหญ่ เล่าม้วนเดียวจบ ปยุตรยิมขำ้ �ๆแล้วก็สะดุด ตาเมือเห็ ่ นเหมยในชุดเด็กเชียร์เบียร์ กำ�ลัง เสิ ร์ฟเบียร์ให้การุ ณ เขาขอตัวเฮียใหญ่ลุก ไป บอกว่าเดียวมา ๋ ป ยุตรไปดักเหมยทีซุ่มเบี ้ ยร์ พอเธอเดินมา เขารี บเข้า ไปทัก เหมยไม่ยอมญาติดีดว้ ย


เหมยจำ�การุ ณได้ เขาเลยเอานามบัตรให้ เหมยไว้บอกว่าถ้าสนใจติดต่อมา ไม้ดูอย่าง ไม่พอใจเพราะไม่อยากให้เหมยมายุงกั่ บ พวกนี ้ กา รุ ณกลับไปถึงบ้านเห็นมินต์้ พาเพือนๆ ่ มาเมากันเละเทะก็ไม่พอใจไล่ให้กลับไป กันให้หมด น้�หวานพยายามอ่ ำ อยเขาแต่ไม่ สำ�เร็ จ เลยกระโดดลงสระบอกว่าอยากว่าย น้� จนมิ ำ นต์้ กบั การุ ณต้องตามลงไปลากขึน้ มา มินต์้ ให้อุยพาน้ ๋ �หวานไปส่ ำ งทีบ้่าน ต้อง ลากกันทุลกั ทุเลกว่าจะเอาขึนรถไปได้ ้ คุณต้อมตัดสิ นใจแก้บทเองจน เสร็ จกะว่า ่ จะลุ ่ ต้้ อง พรุ งนี ้ ยถ่ายต่อ นึกขึนได้ ้ วา่ พรุ งนี พาน้�หวานไปพบคุ ำ ณพิงค์เลยโทร.เข้ามือ ถือ น้�หวานกำ ำ �ลังเมาบอกให้อุยรั๋ บแทน ่ เก้้ าโมงเช้า ให้ไปพบ คุณต้อมนัดว่าพรุ งนี ่ วบอกน้�หวาน ำ ยังแค้นทีมาเอาข่ ่ าวจากตนไปเขียนจนถูก ทีช่อ่ ง อุยรั๋ บฟังไปเรื อยแล้ น้�หวานงั ำ วเงียขึนมาฟั ้ งแล้วหลับต่อ แต่ แม่กงด่ ุ ้ า แต่พอจะเดินหนีกถ็ กู ปยุตรคว้า คุณต้อมวางสายแล้วเอะใจว่าเสี ยงน้�หวาน ำ แขนไว้ แต่กค็ ิดว่าหูตวั เองอาจจะฝาด ้ ไม้เห็นปยุตรจับมือเหมยก็พงเข้ ุ ่ าไปต่อยจน วันนีแปลกๆ คว่� ำเฮียใหญ่ เห็นเข้ารี บลุกไปห้ามไม้ทีจะ่ เพราะเพลียและง่วงนอนมากกว่า แล้วเก็บ ของกลับบ้าน ตามไปซ้�พอดี ำ ผจัู ด้ การมา เหมย ำ ่ รี บบอกว่าไม่มีอะไรแค่เข้าใจผิดนิดหน่อย เช้าวันรุ งขึ่ น้ คุณต้อมไปรอน้�หวานที ำ ยงั ไม่ แต่พดู กับปยุตรเบาๆว่า “เราหายกัน” แล้ว ช่อง จนเกือบเก้าโมงเช้าน้�หวานก็ มา โทร.ไปก็ไม่มีคนรับสาย เลยโทร.หา ชวนไม้ไปทำ�งาน ำ ได้ให้รีบ กา รุ ณเห็นเหตุการณ์ทงหมด ั ้ ดูท่าทางของ มดแดงบอกว่าติดต่อน้�หวานไม่ ติดต่อให้ดว้ ยเพราะต้องพา เข้าพบคุณพิงค์ เหมยแล้วรู สึ้ กว่าเด็กคนนีต้้ องมีดีถึงมีคน ๋ แล้้ ว มาลวนลามทีสำ่�คัญสวย ถูกใจด้วย จนไป เดียวนี มดแดงรี บกดโทรศัพท์หาน้�หวานก็ ำ ติดต่อ เจอเหมยทีมุม่ หนึงของสวนอาหาร  ่ เลย ไม่ได้เพราะน้�หวานยั ำ งหลับเป็ นตายในชุด ชวนว่าสนใจอยากหางานใหม่ไหม 19

่ เมือคื่ นอยู มดแดงเลยโทร.เข้ าบ้าน พริ มา รับสาย พอมดแดงบอกว่าคุณต้อมนัดพาน้� ำ หวานเข้าพบคุณพิงค์เก้าโมงเช้านียัง้ ไม่เห็น มา พริ มาก็เข้าใจทันที ตอบไปมิพกั ต้องคิด ว่า น้�หวานออกไปแต่ ำ เช้าแล้ว เดียวจะช่ ๋ วย โทร.ตามอีกแรงก็แล้วกัน มดแดงกดโทรศัพท์อีก หน้าตาเป็ นทุกข์ เหมือนแบกโลกไว้ทงใบ ั ้ ่ โกหก คุณต้อมไปแล้ว พริ มาว้าวุนใจ เพราะน้�หวานยั ำ งนอนอยูที่ ห้่ อง ถ้าคุณพิงค์ โกรธขึนมามี ้ หวังขุมทรัพย์หายไปทังขุ้ ม แน่ๆ สุ ดท้ายไปปลุกน้�หวานเตื ำ อนว่านัด คุณพิงค์ไว้ไม่ใช่หรื อ น้�หวานบอกว่ ำ าไม่ ได้นดั แต่พอทบทวนความจำ�ทีอุยบอกว่ ่๋ า คุณต้อม โทร.มานัด เก้าโมงเช้า น้�หวานก็ ำ จ�ำ ได้ลุกพรวดถาม แม่วา่ จะทำ�ยังไงดี เสี ยงโทรศัพท์กด็ งั ไม่ หยุด สอง แม่ลกู หาทางทีจะแก้ ่ ตวั ให้สมเหตุ สมผลดีทีสุ่ดคือต้องบาดเจ็บจนไปไม่ได้ สุ ดท้ายน้�หวานบอกแม่ ำ วา่ ถ้าจะให้สมเหตุ สมผลทีไปหาคุ ่ ณพิงค์ไม่ได้ดว้ ยการบาด เจ็บทังที้ กต็ อ้ งให้เป็ น ข่าว ว่าแล้วก็โทร.หา มินต์้ บอกให้มินต์้ ขบั รถชน มินต์้ ไม่ยอม เสี ยง่ แต่พอน้�หวานยื ำ นคำ ่ �ขาดว่าถ้าไม่ท�ำ ก็ ให้หาเงินสองแสนทียืม่ ไปมาคืนเดียวนี ๋ แต่ ้ ถ้ายอมทำ�ตนก็จะยกหนีให้้ สุ ดท้ายมินต์้ จ�ำ ต้องยอม นิงฟั่ งน้�หวาน ำ วางแผนด้วยสี หน้ากังวล คุณ ต้อมไปรอทีช่อ่ งโล่งใจเมือเห็ ่ นมดแดง


วิงเข้ ่ เห็นน้� ำ ่ ามา แต่แล้วก็แปลกใจเมือไม่ หวานมาด้วย แล้วทังสองก็ ้ กระวนกระวาย ใจรออย่างไม่รูว่้ าน้�หวานจะมาเมื ำ อไร ่ ่ โชค ดีทีถึง่ เวลาแล้วคุณพิงค์ติดสายอยูเลย รอดตัวไป หันมาถามกันเองว่าน้�หวาน ำ หายไปไหน เราจะแหลแบบตอบนักข่าวว่า รถติดบ้าง แฟนคลับรุ มล้อมบ้างคงไม่ได้ คุณพิงค์ รู ทั้ นแน่ๆ เลยใจร้อนเป็ นไฟกันตรงนัน้ บน ถนนทีรถไม่ ่ พลุกพล่านนัก มินต์้ ขบั รถ อยูข้่างหน้าน้�หวานตามหลั ำ งคอยโทรศัพท์ ทังลุ้ นทั ้ งขู้ ให้่ มินต์้ รี บทำ�ตามแผนเร็ วๆ เดียวจะไม่ ๋ ทนั กาล แผนของน้�หวานคื ำ อให้ มินต์้ ขบั รถ เกิดอุบตั ิเหตุรุนแรง! ่ มินต์้ ขบั รถกระฉึ กกระฉักจะพุงชนเกาะ กลางถนน ก็ไม่กล้า จะไม่ท�ำ ก็ถกู น้�หวาน ำ ขูเรื่ องหนี ่ สองแสน ระหว่างนันเหมยขี ่ ้ ้ มอเตอร์ไซค์อย่างเร่ งรี บจะพาแต้วไปสอบ เพราะสายแล้วกลัว ไม่ทนั เวลา ในทีสุ่ดมินต์้ หลับหูหลับตาเหยียบคันเร่ ง ่ พุงไปเลยเฉี ยว่ รถของเหมยล้ม แต้วถูก มอเตอร์ไซค์ทบั ขา ส่ วนมินต์้ พงไปชนเกาะ ุ ่ กลางถนนโครมใหญ่ น้�หวานขั ำ บตามมา มองอย่างสะใจ สมใจ รี บจอดรถลงไปวิง ่ ผ่านแต้วทีถูก่ มอเตอร์ไซค์ทบั ขาไปดูมินต์้ น้�หวาน ำ กับเหมยต่างเห็นหน้ากันจังๆ น้�หวานจิ ำ กตาใส่ เหมยก่อนปันหน้ ้ ากลบ เกลือนเอ็ ่ ดตะโรหาว่าเหมยขีรถประสา ่ อะไร มาปาดหน้าจนถูกชน แล้วรี บไป ดูมินต์้ ทีคอพั ่ บหมดสติตามแผน ทำ�เป็ น

ตกใจวิงพล่ ่ านทำ�อะไรไม่ถกู สุ ดท้ายก็หนั มาโทษเหมยอีกว่าทำ�ให้เกิดอุบตั ิเหตุ เมือวิ่ งโวยวาย ลันถนนแต่ ไม่มีใครมาช่วย ่ ่ สุ ดท้ายน้�หวานเลยถอดรองเท้ ำ าส้นสู งทุบ กระจกรถแตกเอือมมื ้ อเข้าไปปลดล็อกแล้ว เปิ ดประตูรถพามินต์้ มาทีรถตั ่ วเอง ระหว่างนันนั ้ กข่าวสายอาชญากรรมถ่ายรู ป น้�หวานแบกร่ ำ างมินต์้ กนั พึบพั ่ บพร้ ่ อมๆ กับตำ�รวจสายตรวจมาถึงพอดี คุณ ต้อมกับมดแดงมีเวลาหายใจอีกเฮือก หนึงเพราะคุ ่ ณพิงค์ติดสาย ทังสองพยายาม ้ โทร.หาน้�หวานกดกั ำ นมือเป็ นระวิงแต่ก็ ติดต่อไม่ได้ จนเลขาฯมา บอก ว่าเข้าพบคุณพิงค์ได้แล้ว ทังสองทำ ้ � เป็ นเกรงใจบอกว่าไม่เป็ นไรตนรอได้ เมือ่ เลขาฯบอกว่าถ้ารอคิวต่อไปต้องอีกครึ ่ง ชัวโมง ้ ่ ฉะนันให้ ้ เข้าไปตอนนีเลย พอเข้าไปไม่ทนั คุยอะไรกันคุณพิงค์กไ็ ด้ รับ สายจากพีทหลานชายทีเพิ่ งกลั ่ บจาก เมืองนอก และคุณพิงค์หมายตาจะให้มา เล่นละครกับช่อง เลยคุยกันจ๊ะจ๋ าอารมณ์ ดี คุณต้อม กับมดแดงเลยได้หายใจอีก เฮือกหนึง ่ ส่ วนเฮียใหญ่กบั ปยุตรยังอยู ่ ที โรงพิ ่ มพ์ ปยุตรไม่สบายใจ เรื องเหม ่ ยกลัวถูกมองว่าตนเป็ นพวกฉวยโอกาสหา ประโยชน์ จากเด็กหลอกเอาข่าวมาเขียน เฮียใหญ่บอกว่าเรื องนั ่ นเราต้ ้ องเอาเจตนา เป็ นทีตัง่ ้ เหมยน่าจะเข้าใจว่าปยุตรไม่ได้ ตังใจ ้ ขณะนันเองนั ้ กข่าวคนหนึงวิ่ ง ่ เข้ามาเอา 20

กล้องเล่าอย่างตืนเต้ ่ นว่า เกิดรถชนกัน และ พลเมืองดีทีช่ว่ ยพาผูเคราะห์ ้ ร้ายส่ งโรง พยาบาลคือน้�หวาน ำ ทำ�ให้เฮียใหญ่กบั ปยุต รมองหน้ากันอย่างคาดไม่ถึง เวลาเดียวกัน คุณต้อมกับมดแดงกำ�ลังจะ ชะตาขาดเพราะคุณพิงค์คุยกับพีทเสร็ จหัน มาถามว่าแล้วน้�หวานไม่ ำ ได้มาด้วยหรื อ น้�หวานอยู ำ ที่ ไหน ่ ขณะ ทังสองอึ ้ กอักนันเอง   ่ มือถือของ มดแดงก็ดงั ขึน้ มดแดงตกใจรี บขอโทษที ่ ไม่ได้ปิดเสี ยงแต่พอฟังปลายสายก็รีบตอบ คุณพิงค์ ดีใจเหมือนรอดตายแล้วว่า ่ “คุณพิงค์คะ ตอนนีน้้ องน้�หวานอยู ำ สถานี ตำ�รวจค่ะ!

ตอนที่4 ทีสถานี ่ ต�ำ รวจ เฮียใหญ่กบั ปยุตรวิงขึ่ น้ สถานีต�ำ รวจทางหนึง ่ คุณต้อมกับมดแดง วิงขึ่ นมาอี ้ กทางหนึง ่ คุณต้อมเห็นเฮียใหญ่ กับปยุตรก็พึมพำ�ว่า “ได้เป็ นข่าวใหญ่อีก แน่ๆเลยน้�หวานเอ๊ ำ ย...น้�หวาน” ำ เฮียใหญ่ทกั คุณต้อมกับมดแดงว่านางเอกมี ข่าวทุกวัน แล้วชวนกันรี บเข้าไปตามเรื อง่ บน สถานีต�ำ รวจ เหมยกับน้�หวานกำ ำ �ลัง เถียงกันหน้าดำ�หน้าแดง มีนกั ข่าวกรู กนั เข้าไปทำ�ข่าวและถ่ายรู ป ทังเหมยและน้ �ำ ้


หวานเถียงกันว่าตนไม่ผดิ อีกฝ่ ายผิด ไม่มี ใครยอมใครจนตำ�รวจต้องขอให้ใจเย็นๆ ใครผิดใครถูกพิสูจน์หลักฐานเดียวก็ ๋ รู ้ เหมยเลยถามถึงคนเจ็บว่าใครจะรับผิดชอบ น้�หวานยิ ำ มเยาะพู ดดักคอว่าอยากได้ค่าเสี ย ้ หายใช่ไหม เหมยโต้วา่ คนเจ็บมันก็ตอ้ งมี ค่าหมอต้องมีค่ายารักษาไม่ใช่เทพจะได้ หายได้เอง คุณ ต้อมกับมดแดงวิงขึ่ นมาประกบน้ �ำ ้ หวานทันที คุณต้อมถามว่านีมั่นเรื องอะไร ่ กัน มดแดงถามว่าน้�หวานไม่ ำ ได้ขบั รถชน ่ เขาแล้วมายุงอะไรด้ วยหรื อ “น้�หวานมาเป็ ำ นพยานให้คุณคนนีค่้ ะ” น้� ำ ่ หวานชีไปทางมิ นต์้ ทีนั่ งดมยาดมอยู ้ ่ “เล่ารายละเอียดให้เฮียฟังหน่อยค่ะน้� ำ หวาน” เฮียใหญ่ แทรกขึน้ น้�หวานหั ำ นมา ทางนักข่าวเล่าเป็ นตุเป็ นตะว่า “คือ เมือเช้ ่ า น้�หวานมี ำ นดั กับพีต้อ่ มจะไป พบคุณพิงค์ ทีช่อ่ งเลยรี บออกมา แล้วก็เห็น มอเตอร์ไซค์คนั นี” ้ น้�หวานชี ำ ไปที ่ ้ เหมย “ขีแซงหน้ ่ าแซงหลัง ปาดซ้ายปาดขวา แล้ว พอมาถึงทีเกิ่ ดเหตุกป็ าดหน้ารถยนต์คนนี” ้ พูดแล้วชีไปทางมิ นต์้ “แล้วเสี ย หลักล้ม ้ ลงเอง รถคันนีก็้ เลยเบรกกะทันหัน จำ�เป็ น ต้องชนมอเตอร์ไซค์คนั นีค่้ ะ” “ไม่จริ งนะคะ ฉันขีรถของฉั ่ นมาดีๆ แต่ รถยนต์นนแหละที ั ่ ไม่่ ดูทางมัวแต่คุย โทรศัพท์ จนเซมาเฉี ยวฉั ่ นเอง” เหมยเถียง ลัน่ ต่าง คนต่างไม่ยอมรับผิด เลยเถียงกันลัน่

โรงพัก มดแดงสะอึกออกมาเถียงแทนน้� ำ หวาน ด่ากราดว่าพวกมอเตอร์ไซค์เป็ น แบบนีทุ้ กคนไม่เคยผิด! มีแต่เรื องเสี ่ ยหาย ทำ�ความเดือดร้อนให้คนอืน่ เหมยยืนกรานว่าตนไม่ผดิ น้�หวานย้ ำ �ว่ำ า ผิดตนเห็นกับตา มินต์้ นิงอึ่ งท่้ าทางกลัวๆ น้�หวานหั ำ นมาบอกมินต์้ แบบข่มๆขูๆว่่ า “บอกไปเลยคุณว่าความจริ งเป็ นยังไง ไม่ ต้องกลัว น้�หวานจะเป็ ำ นพยานให้คุณเองค่ะ” ทัน ใด นัน้ การุ ณเดินหน้าเคร่ งเข้ามาถาม มินต์้ วา่ มีเรื องอะไรกั ่ น มินต์้ ตกใจหน้าซี ด เผือด เหมยมองการุ ณตะลึง ส่ วนน้�หวาน ำ หน้าเจือนรี ่ บหาทางเลียงอ้ ่ างว่าตนมีนดั กับ คุณพิงค์ นัก ข่าวยังตามสัมภาษณ์น�หวานอี ้ ำ ก มดแดงพยายามกัน คุณต้อมก็ช่วยพูดแล้ว พาน้�หวานออกไป ำ เฮียใหญ่บอกปยุตรให้ ่ ตามไปสัมภาษณ์น�หวาน ้ ำ ปยุตรขออยูทาง นีสั้ มภาษณ์เหมย เฮียใหญ่เห็นด้วยเลยแยก กันทำ�งาน พอปยุตรหันมาอีกที เห็นการุ ณกับเหมยมองและทักกันอย่างคน เคยรู จั้ กกันมาก่อน เขาได้แต่มองงงๆ พอ เห็นการุ ณน้�หวานก็ ำ รีบหลบหน้า แต่ พอลงจากโรงพักหันมาไม่เห็นการุ ณแล้ว ก็รีๆรอๆจนนักข่าวถามว่าเมือกี่ น้้ � หวาน ำ บอกว่ามีนดั กับคุณพิงค์ ไม่ใช่หรื อ น้� ำ หวานได้ทีเลยเล่าให้เห็นถึงความมีเมตตา ธรรมของตนอีกครัง้ พูดให้เห็นว่ามีนดั กับ 21

บุคคลสำ�คัญระดับคุณพิงค์กย็ งั ยอมผิดนัด เพือช่่ วยเหลือคนเจ็บ ยอมเสี ยงโดนตำ ่ �หนิ เพือมนุ ่ ษยธรรม หลังจากน้�หวานสร้ ำ างภาพให้ตวั เองแล้ว คุณต้อม ขอร้องนักข่าวว่าให้ช่วยกันเขียน ให้คุณพิงค์เข้าใจด้วยจะได้ ไม่โกรธน้� ำ หวานทีผิด่ นัด “ไม่ ต้องห่วงครับพีต้อ่ ม ความจริ งเป็ นยัง ไงเราเขียนไปอย่างนัน้ ไม่มีการนังเที่ ยน เขียนข่าวเป็ นอันขาด” เฮียใหญ่รับปาก แต่ ทำ�ให้น�หวานใจเสี ้ ำ ยจนยิมเจื ่ เฮียใหญ่ ้ อน พูดต่ออย่างทึงว่่ า “แต่ไม่น่าเชือเลยนะครั ่ บ ท่าทางหวานๆ แบบน้�หวาน ำ บทจะลุยก็ เอาเรื องเหมื ่ อนกัน” “น้�หวานทนเห็ ำ นความอยุติธรรมไม่ได้ค่ะ ช่วยอะไรได้กอ็ ยากจะช่วย...” น้�หวานทำ ำ � ์ หน้าใสซื อแสนบริ ่ สุทธิ มดแดงรี บอวยสุ ด ฤทธิว่์ า “จะตังฉายาให้ น�หวานว่ ้ ำ านางเอกหน้า ้ หวานขาลุยก็ได้นะคะพีๆ”่ เดิน มาถึงรถพอดีมดแดงขอตัวอ้างว่าน้� ำ หวานต้องรี บไปทำ�งานต่อ นักข่าวยังไม่ หายอยาก ถามว่าตังฉายาแบบนี มี้ ข่าว ้


แบบนีไม่้ กลัวน้�หวานเสี ำ ยภาพพจน์หรื อ มดแดงตัดบททันทีวา่ “ฮูยยย ้ ไม่เสี ยหรอก ค่ะ ทางช่องเข้าใจ ผูจัด้ เข้าใจ แค่นีน้้ องว้า นหวานก็แฮปปี ้แล้วค่ะ ไปค่ะ”  พูดแล้ว มดแดงดัน น้�หวานขึ ำ นรถ ้ พอดีเสี ยงมือ ถือน้�หวานดั ำ งขึน้ มดแดงฉวยโอกาสบอก นักข่าวว่าเขาโทร.ตามแล้วเร่ งน้�หวานให้ ำ รี บไป เฮียใหญ่จบั สังเกตอยูเห็่ นน้�หวาน ำ กดสายทิงก็้ สงสัย ทีแท้่ เป็ นสายจากหมอ วาทิศทีเห็่ นข่าวน้�หวานทางที ำ วี บ่นว่าน้� ำ หวานเป็ นข่าวอีกแล้ว ก่อนรี บโทร.มาด้วย ความเป็ นห่วงแต่ พอน้�หวานเห็ ำ นเป็ น เบอร์โทร.ของวาทิศก็ชกั สี หน้าใส่ กดทิง ้ ทันที วาทิศยิงเป็่ นห่วงโทร.มาใหม่ถกู น้� ำ หวานกดทิงอี้ ก มดแดงเห็นเฮียใหญ่มองอยู ก็พดู ดังๆ ว่า “งานค่ะงาน” แต่

เฮียใหญ่เห็นผิดสังเกตถามว่า เขาโทร.มา เรื องงานไม่ ่ ใช่หรื อทำ�ไมน้�หวานไม่ ำ รับ “เอ่อ...ไม่ใช่เรื องงานหรอกค่ ่ ะ เบอร์ของ ใครก็ไม่รู น้้ �หวานไม่ ำ คุนเลยไม่ ้ รับน่ะค่ะ” น้� หวานชี ำ แจงแล้ ้ วรี บยกมือไหว้ลา เร่ ง มดแดงรี บไปเดียวจะไม่ ๋ ทนั มดแดงแย่งมือ ถือไปดูเห็นเป็ นชือวาทิ ่ ศก็เอะใจแต่นึกไม่ ออกว่าเป็ นใคร  เจอกันทีไหน  ่ น้�หวานไม่ ำ พอใจแย่งโทรศัพท์คืนแล้วออกรถไปเลย เฮียใหญ่มองตามรถของน้�หวานไปอย่ ำ าง สงสัย ส่ วนมดแดงยังยืนงง นึกไม่ออกว่าวา ทิศคือใคร พอ ขับรถออกมาแล้ว น้�หวานจึ ำ งรับสาย พูดเกือบเป็ นตะคอกกับวาทิศว่าตนกำ�ลังยุง ่ ่ จะโทร.อะไรกันนักหนารู อยู้ ว่า่ ตนไม่ชอบ ให้ใครโทร.จิก วาทิศเสี ยงอ่อยว่าตนเป็ น ห่วงเพราะเห็นเธอเป็ นข่าวอีกแล้ว “น้�หวาน ำ เป็ นดาราก็ตอ้ งเป็ นข่าวสิ คะ เป็ นดาราดังไม่วา่ จะขยับตัวทำ�อะไรก็เป็ น ข่าวหมด   อีกอย่างแทนทีเกิ่ ดเรื องขึ ่ นแบบ ้ นีหมอจะให้ ก�ำ ลังใจน้�หวาน ำ กลับมาพูด ้ อะไรไม่รูบ้้ าๆบอๆ” วาทิศยอมรับว่าตนห่วง ถูกน้�หวานย้ ำ �ว่ำ า ตนเป็ นดาราดังก็ตอ้ งเป็ นข่าว แล้วตัดบทว่า ไม่ตอ้ งโทร.มาอีกตนกำ�ลังทำ�งานแล้วตัด สายเลย พอวางโทรศัพท์ลงเธอเบ้ปากพูด อย่างสมเพชว่า “น่ารำ�คาญ ถ้าฉันไม่กลัวความลับเรื องอั ่ พ หน้าจะแตก ฉันทิงแกไปนานแล้ ว ไอ้หมอ ้ เฮงซวย” 22

ฝ่ าย วาทิศพอถูกตัดบทตัดสายเช่นนีก็้ บ่น อย่างขัดใจหยิบรู ปน้�หวานปาลงพื ำ น้ มอง รู ปอย่างช้�ใจก่ ำ อนทีจะหยิ ่ บขึนมาใหม่ พูด ้ กับรู ปแบบทังรั้ กทังแค้ ้ นว่า“ตอนนันถ้้ ารู ว่้ า คุณจะเปลียนไป ่ หมอจะไม่ท�ำ ให้คุณสวย เลยน้�หวาน...” ำ แต่ เมือไปพบรมมี ่ ที่ ห้่ องพักคนไข้ทีโรง ่ พยาบาล วาทิศดูบาดแผลทีใบหน้ ่ ารมมี ่ หน้าเครี ยด แต่สุดท้ายก็รับปากจะทำ�ให้ ยัง ความดีใจแก่รมมีและอำ ่ �ภาผูเป็้ นแม่อย่าง ทีสุ่ด ที คอนโดฯของน้ ่ �หวาน ำ พริ มากับ พฤกษ์ก�ำ ลังคุยอยูกั่บคุณนายไฮโซ พอ เห็นข่าวลูกสาวทางทีวี พริ มาก็แสดงความ ห่วงใยกับเพือนคุ ่ ณนายไฮโซว่าลูกสาวตน เป็ นคนซื อ่ ทังสวยทั ้ งจิ้ ตใจดี เป็ นห่วงที ่ ่ เป็ นดาราต้องมาคลุกอยูในวงการมายาไม่ รู ้ จะรับไหวหรื อเปล่า แต่ พอคุณนายไฮโซไป สองผัวเมียก็ เปลียนเป็ ่ นกระดีกระด้ ้ าดีใจทีลูก่ สาวเป็ น ข่าวอีกแล้ว พฤกษ์พดู อย่างกระหยิมว่่ า “เป็ นข่าวเมือไหร่ ่ เงิน ทองก็ไหลมาเทมา เมือนั่ น”้ ที คลิ ่ นิกละแวกแผงขายของของ แม่กงุ ้ ไม้พาแม่กงที ุ ้ ตกบั ่ นไดขณะยกเผือก มันและกล้วยเตรี ยมจะเอาไปทอดขายเพิง ่ ออก จากห้องพยาบาล เห็นข่าวน้�หวาน ำ จากหนังสื อพิมพ์วนั ก่อน แม่กงบอกว่ ุ ้ า ดาราคนนีเป็้ นข่าวทุกวัน แม่กงพู ุ ้ ดไม่ทนั ขาดคำ� ทีวกี อ็ อกข่าวน้� ำ หวานอีกแล้ว แต่เป็ นรายงานข่าวและภาพ ทีกำ�่ ลังมีเรื องทะเลาะกั ่ บเหมยบนโรงพัก


ทังแม่ ุ ้ ต่างตกใจเป็ นห่วงเหมย ้ กงและไม้ ส่ วนทีโรงพยาบาลที ่ แต้่ วไป รักษาตัวอยู ่ หมอตรวจแล้วผลคือกระดูกไม่หกั แต่ ต้องให้พกั ดูอาการทางสมองสักระยะเผือ่ มีอาการทีเกิ่ ดกับสมองเพราะหัว กระแทก พืนเหมยบอกกั บมินต์้ วา่ ตนต้องเรี ยกร้อง ้ ค่าเสี ยหายเพราะน้อง ตนเจ็บจริ งๆ และ ตนก็ไม่ผดิ ด้วย มินต์้ ขอโทษหน้าจ๋ อยๆ กา รุ ณถามว่าตกลงมินต์้ ยอมรับผิดใช่ไหม พอ หลานสาวยอมรับการุ ณบอกเหมยว่า “งันฉั ้ นต้องขอโทษหนูดว้ ย หนูไม่ตอ้ งห่วง นะ ฉันยินดีทีจะรั ่ บผิดชอบทุกอย่างพร้อม ทังค่้ าทำ�ขวัญให้ดว้ ย” ่ ดโพล่งขึนว่้ าตนไม่ แต้ว ทนฟังอยูนานพู ต้องการค่าทำ�ขวัญเพราะอุบตั ิเหตุมนั เกิด กันได้ แต่ทีตนไม่ ่ เข้าใจคือทำ�ไมตอนนัน้ มินต์้ ถึงไม่พดู อะไรเลย ปล่อยให้เหมยถูก น้�หวานกล่ ำ าวหาอยูได้่ มินต์้ แก้ตวั ว่าตน ตกใจ เหมยถามประชดว่าทำ�ไมตกใจนาน จังเพิงจะมาพู ดได้ตอนมาถึงโรงพยาบาล ่ นีเอง่ การุ ณเลยไกล่เกลียว่่ า “เอาเป็ นว่าฉันขอโทษอีกครังแล้ ้ วกัน น้� ำ หวานเป็ นเพือนกั ่ บมินต์้ คงอยากจะเข้าข้าง เพือน” ่ ฟัง แล้วทังปยุ ่ �ข่าวและเหมย ้ ตรทีตามมาทำ ต่างแปลกใจทีเมื่ อกี่ นี้ น้้ �หวานทำ ำ � เหมือน ไม่รูจั้ กกันกับมินต์้ การุ ณยังพยายามไกล่ เกลียว่่ าน้�หวานคงทำ ำ �งานหนักจนเบลอ บอกมินต์้ วา่ กลับถึงบ้านเรามีเรื องต้ ่ องคุย กันหน่อย จากนันหั ้ นมาบอกเหมยว่า

“อย่า ลืมทีฉัน่ บอกนะ มีอะไรให้ช่วยบอก แล้วกัน ฉันมีงานให้หนูท�ำ ” แล้วหันไป เรี ยกมินต์้ กลับ และเมือทั่ งการุ ้ ณกับมินต์้ ไปแล้ว เหมยหันมามองปยุตรตาขวาง  พูด ดักคอประชดว่า “จะเอาข่าวไปลงอีกใช่ไหม ฉันถามทำ�ไม ไม่ตอบ กลัวพิกลุ จะร่ วงจากปากรึ ไง” ยุตรขอโทษ แต่ยนื ยันว่าตนไม่ได้คิดร้าย เหมย เหมยยอมยกโทษให้แต่ตอ้ งสัญญา ว่าจะไม่เอาเรื องนี ่ ไปลงเพราะไม่ อยากให้ ้ เป็ น เรื องใหญ่ ่ โดยเฉพาะเรื องที ่ น้่ �หวาน ำ กับมินต์้ เป็ นเพือนกั ่ น ทังนี้ ทั้ งนั้ นเพราะไม่ ้ อยากให้กระทบถึงการุ ณกลัวเขาจะไม่รับ ตนเข้าทำ�งาน ป ยุตรถามอย่างแปลกใจว่าเธอจะไป ทำ�งานกับการุ ณหรื อ เหมยตอบอย่างไม่มี ทางเลือกว่าตนไม่มีงานทำ�เป็ นชินเป็ ้ นอัน น้องก็ขาเจ็บ ตอนนีอะไรที ได้่ เงินตนทำ� ้ หมด เมือแม่ ่ กงรู ุ ้ ว่้ าเหมย จะไปทำ�งานกับการุ ณ ก็เป็ นห่วง เหมยรับปากว่าจะระวังตัวให้ดี ทีสุ่ด แต่พอไม่รูก็้ คา้ นหัวชนฝา เมือเหมย ่ ชีแจงถึ ้ งความจำ�เป็ น ไม้กโ็ ทษตัวเองทีช่ว่ ย ครอบครัวไม่ได้ทงที ั ้ พยายามทำ ่ �งานจน แทบไม่มีเวลาเรี ยน แล้ว ทังเหมยและไม้ ต่างมุงมั่ นที่ จะทำ ่ �งานแบ่ง ้ เบาภาระของแม่กงุ ้ ที เก็่ บพวกตนมาเลียง้ จนได้มีชีวติ ใหม่ไม่เป็ นภาระของสังคม ไม้ บอกเหมยว่าจะพยายามเรี ยนให้จบเร็ วๆ แล้วหางานดีๆทำ�เหมยจะได้ไม่ล�ำ บาก 23

“พีไม้่ กลัวความลำ�บากหรอก แค่นอ้ งทุก คนเป็ นคนดี พีก็ด่ ีใจแล้ว” เหม ยกอดไม้อย่างให้ก�ำ ลังใจ ไม้กอดเหม ยด้วยความรักแฝงไว้ดว้ ยความหวงแหน อีกมุมหนึงแต้ ่ วทีเพิ่ งกลั ่ บจากโรงพยาบาล มองภาพนันด้้ วยแววตาเศร้าๆ หลัง จากกลับมาถึงบ้านแล้ว มินต์้ พยายาม หลบหน้าหลบตาการุ ณกลัวถูกอาซักไซ้ แต่กโ็ ดนจนได้เมือเธอเตรี ่ ยมจะออกจาก บ้านแล้วถูกการุ ณเรี ยกไปถาม จนในทีสุ่ด ความลับทังหมดก็ ถกู เปิ ดเผยออกมา ้ การุ ณโกรธมากทีอยู่ ดี่ๆมินต์้ กท็ �ำ ตามน้� ำ หวานขับรถชนคน ด่ามินต์้ ลนบ้ ั ่ านว่า “แก โง่หรื อบ้ากันแน่ยยั มินต์้ ทีทำ่�ตามคำ� สังเพื่ อนบ้ ่ าๆ แบบนัน้ บ้าเอ๊ย ทำ�สร้างภาพ เป็ นคนดีมีน�ใจที ้ ำ ไหนได้ ่ ตวั เองเป็ นคน สร้างเรื องชั ่ ดๆ ฉันอยากรู จริ้ งๆว่าถ้านัก ข่าวรู เรื้ องพวกนี ่ มั้ นจะเป็ นยังไง” มินต์้ ตกใจทีการุ ่ ณจะบอกนักข่าว อ้อนวอน ว่าอย่าทำ�เลยเพราะถ้านักข่าวรู น้้ �หวาน ำ ต้องแย่แน่ๆ “ฉันก็อยากให้เพือนแกแย่ ่ น่ะสิ ฉันถึงจะ


บอกนักข่าว เพือนบ้ ่ าๆของแกจะได้เลิก สร้างภาพเลิกโกหกหลอกลวงเสี ยที!” ่ มินต์้ วา้ วุนใจมาก เฝ้ าถามตัวเองว่าจะทำ�ไง ดี...ทำ�ไงดี... การุ ณยังไม่ทนั ขึนชั ้ นบน ้ โทรศัพท์มือถือก็ ดังขึน้ เขารับสายทังๆที ่ ไม่คุน้ ้ เบอร์ ที แท้ ่ เป็ นสายจากเหมยนันเอง ่ เหมยถา มว่าเขายังมีงานให้ตนทำ�อยูหรื่ อเปล่า กา รุ ณยิมดี้ ใจบอกว่ามีและนัดให้เธอมาพบที ่ โรงแรมของเขาเอง รวบรัดนัดให้มาพบวัน ่ จันทร์เวลาหนึงทุ่ มตรง หลังจากโทร.หาการุ ณแล้ว เหมยเริ มนึ ่ ก กังวลทีต้อ่ งไปพบกันทีโรงแรม ่ แต่กป็ ลอบ ใจตัวเองว่า “ไม่มีอะไรหรอกน่า” มินต์้ ได้ยนิ การุ ณคุยโทรศัพท์กบั เหมย ยิง ่ ตกใจกลัวว่าถ้าเหมยเจอกับการุ ณเรื องแตก ่ แน่ๆจะทำ�อย่างไรดี! หลัง จากทำ�ศัลยกรรมให้รมมีแล้่ ว วาทิศ บอกว่าผลดีมากอีกไม่กีวัน่ หน้าเธอก็จะ สวยเหมือนเดิมแล้ว รมมีขอบคุ ่ ณมากที ่ ช่วยตน วาทิศพูดหน้านิงๆว่ ่ า “ผมทำ�ตาม หน้าที” ่ คุย ไปคุยมารมมีก็ด่ ่าน้�หวานให้ ำ วาทิศฟัง ว่าเป็ นคนชอบสร้างปั ญหาทำ�ให้คนอืน่ เดือดร้อน ข่าวทีลงๆไปนั ่ นไม่ ้ จริ งทังนั้ น้ เป็ นการสร้างภาพ อำ�ภาถามว่าสร้างภาพ อะไร ยังไง รมมีเลยระบายอารมณ์ ่ แค้นให้ ฟังไม่ยงว่ ั้า “ฮึ แม่ถามยังกับไม่รูจั้ กนิสยั ยัยน้�หวาน ำ คนสตรอเบอร์รีอย่ ่ างนันเหรอคะจะมี น�ใจ ้ ำ ้

เป็ นคนไม่ดี เม้าท์กบั ใครไม่เม้าท์ ดันไป ๊ เม้าท์กบั หมอ โอ๊ย อำ�ภาทำ�ท่าอยากตายให้รูแล้ ้ วรู รอดไปเลย ้ ส่ วนรมมีนั่ งจ๋่ อยหน้าเยินค้างอยูอย่่ างนัน้ และ แล้ว รมมีก็เ่ จอหลักฐานทีทำ่�เอาตัวเอง แทบช็อก เมือไปตามหมอวาทิ ่ ศให้มาทำ� แผลให้ตนแล้วไปเจอวาทิศทีเรี่ ยกน้�หวาน ำ มาซักถาม เรื องที ่ เกิ่ ดขึน้ ถูกน้�หวานยั ำ ว่ เพือให้ ่ หมอทำ�หน้าให้ตนใหม่ หมอทนไม่ ไหวยังไม่ทนั ทำ�หน้าก็ท�ำ อย่างอืน่ เข้าคลุก เคล้านัวเนียกันในห้องหมอนันเอง ่ พอน้�หวานรู ำ ว่้ ารมมีมา่ เห็นภาพตัวเองกับ หมอก็ลุกไปด่าว่าไร้มารยาท หน้าด้าน เลย ถูกรมมีด่่ากลับอย่างเจ็บแสบ พอรมมีขูว่่ า่ ถ้าประชาชนรู ว่้ านางเอกแอ๊บแบ๊วของตน ขนาดเป็ นพลเมืองดีลงไปช่วยคนอืน่ ไม่มี มัวผูชายแบบนี เขาจะคิ ด อย่างไร น้�หวาน ำ ้ ่ ้ ทาง ถ้าให้รมมีเดา่ มันต้องเป็ นแผนของยัย ก็ขอาฆาตว่ ู่ าอย่ามายุงกั่ บเรื องของตนไม่ ่ น้�หวานแน่ ำ ๆแต่รมมีไม่่ รูเท่้ านันเองว่ ้ ายัย อย่างนันจะทำ ้ �ให้ดบั แน่ น้�หวานมั ำ น ต้องการอะไร” ่ อนไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ เลย ทัง ้คูเหมื วาทิศฟังแล้วไม่พอใจหาว่ารมมีมองคนใน ่ สาวไส้เบืองหลั ้ งของกันและกันอย่าง แง่ร้าย รมมีเถี่ ยงคอเป็ นเอ็นว่าตนพูดความ เผ็ดร้อน จนรมมีที่ เลื่ อดร้อนและเป็ นคน จริ งแล้วด่าต่อฉอดๆจนวาทิศทนฟังไม่ได้ โผงผางขวานผ่าซาก เงือมื �ำ ้ อขึนจะตบน้ ้ หา ว่ารมมีพู่ ดเรื องไร้ ่ สาระ แล้วขอตัวไป หวาน ถูกน้�หวานจั ำ บมือไว้ขวู่ า่ เลยทังๆที ้ ยัง่ ทำ�แผลไม่เสร็ จ “อย่าได้คิดจะทำ�อะไรฉันเป็ นอันขาด ไม่ รมมีหน้ ่ าเหวอทีหมอเล่ ่ นทิงกลางคั นด่า ้ งันฉั ้ นจะทำ�ให้เธอหน้าแหกกว่าเดิมชนิด หมอว่าต้องบ้าไปแล้วแน่ๆเลย อำ�ภาเลยด่า หมอทังโลกก็ช่วยอะไรไม่ได้ รู ไว้้ ดว้ ยว่า ้ รมมีว่า่ เธอกับฉันมันคนละเกรดกัน”น้�หวานผลั ำ ก “แก น่ ะสิ บา้ ทีชวนหมอคุ ่ ยอะไร รมมีจนเซแล้ ่ วเดินออกไป รมมีจิก่ ตามอง เลอะเทอะ รมมีนะรมมี ่ เมื่ อไหร่ ่ จะใจเย็นๆ ตามอย่างแค้นใจสุ ดๆ ทำ�ภาพพจน์ให้มนั ดีๆหน่อย แกทำ�ตัวแบบ ดึกคืนนีเอง ่ ยใหญ่ทีเพิ่ ง ่ ้ รมมีโทร.ไปหาเฮี นีร้อ้ ยทังร้้ อยหมอวาทิศก็ตอ้ งมองว่าแก 24


ทำ�ข่าวน้�หวานเสร็ ำ จ เธอบอกเฮียใหญ่วา่ “รมมีมี่ข่าวลึกข่าวลับจะบอก รับรอง สะเทือนวงการแน่” ล่อ ใจกันขนาดนีมี้ หรื อทีเฮี่ ยใหญ่กบั ปยุต รจะไม่ไป ครู เดี่ ยวทังสองก็ ้ ไปถึงห้องพัก คนไข้ รมมีเล่่ าถึงภาพทีตนเห็ ่ นน้�หวาน ำ กับหมอวาทิศมัวกั่ นแล้วเท้าความถึงวันที ่ น้�หวานไปตบตี ำ ตนถึงห้องพักคนไข้วา่ “มิน่า...วันทีหมอวาทิ ่ ศจะเข้ามา หารมมี ่ ยัยน้�หวานถึ ำ งหาเรื องตบตี ่ กบั รมมี ที่ แท้่ ก็เบียงเบนความสนใจของนั ่ กข่าวนีเอง่ เพราะจะว่าไปแล้ว หมอวาทิศไม่ใช่นกั แสดงพอทีจะทำ ่ �เป็ นไม่รูจั้ กยัยน้�หวาน” ำ ปยุตรถามว่าแล้วจะให้ตนเชือรมมี ่ ได้่ อย่างไร รมมีบอกอย่ ่ างไม่ยหระว่ ี่ า “ฉันไม่ได้บอกให้คุณเชือ่ ฉันแค่เล่าให้ฟัง ส่ วนคุณจะลงข่าวหรื อไม่กเ็ รื องของคุ ่ ณ” เมือพากั ่ นมาถึงลานจอดรถ ปยุตรถามเฮีย ใหญ่จะเอายังไง เฮียใหญ่พดู อย่างรู นิ้ สยั รมมีดีว่ า่ “เท่า ทีเฮี่ ยรู จั้ ก รมมีเป็่ นคนตรงถึงจะไม่ ชอบหน้าน้�หวาน ำ แต่เฮียว่าคนอย่างรมมี ่ ไม่น่าจะใส่ ร้ายใคร   ยุตรลองสื บจากเจ้า หน้าทีโรงพยาบาลดู ่ วา่ มีใครเคยเห็นน้� ำ หวานมาหาหมอวาทิศที โรงพยาบาลรึ ่ เปล่า  ถ้ามี เราก็...อาจจะโยนหิ นถามทาง ทำ�เป็ นข่าวกอสซิ ปก่อน น้�หวานจะว่ ำ ายัง ไงค่อยสัมภาษณ์กนั อีกที” เมือปยุ ่ ตรลองไปสื บข่าวดูกแ็ น่ใจว่า ข่าวที ่ รมมีเล่่ ามีมูล

แล้ว การ “โยนหิ นถามทาง” ก็เริ มขึ ่ น ้ เมือ่ พริ มาอ่านเจอข่าวกอสซิ ปน้�หวานกั ำ บ หมอวาทิศก็โมโหลูกสาวว่าไปทำ�อะไร ประเจิดประเจ้อจนหนังสื อพิมพ์ลง ข่าว อย่างนี แต่ ้ ำ แยแส บอกแม่วา่ ้ น�หวานไม่ คนอย่างรมมีทำ่ �อะไรตนไม่ได้หรอก ลอง ดูกไ็ ด้วา่ คนเขาจะเชือนางร้ ่ ายหรื อเชือ่ นางเอกอย่างตน” ทีสตู่ ดิโอถ่ายละครวันนี  นั้ กข่าวพากันไป สัมภาษณ์ น้�หวานถึ ำ งข่าวฉาวระหว่างเธอกับหมอ วาทิศ โดยมีเฮียใหญ่กบั ปยุตรซักถามเป็ น หลัก คำ� ตอบทีได้่ จากหน้าหวานๆตาใสๆยิม้ ซื อๆของน้ ่ �หวานคื ำ อ ไม่ใช่ตนและคง เป็ นคนหน้าเหมือนมากกว่า ตอบคำ�ถาม แล้วก็ขอบคุณนักข่าวอย่างอ่อนหวานทีมา่ ถามตนตรงๆไม่ไปนังเที่ ยน เขียนเอง พอ น้�หวานพู ำ ดจบ มดแดงก็รีบขอบคุณและ ขอตัวไปทำ�งาน การมาสัมภาษณ์น�หวานครั ้ ำ งนี้ ยิ้ งทำ่ �ให้ป ยุตรเสี ยความรู สึ้ กกับนางเอกคนนี ้

25

ส่ วน มดแดงหลังจากปกป้ องน้�หวานสุ ำ ด ชีวติ และพาออกมาจากนักข่าวได้แล้ว ก็ ต้องคิดหนักกลุมใจเมื ้ อน้่ �หวาน ำ ขอตัวไป ทำ�ธุระส่ วนตัว “แป๊ บเดียว” พอมดแดงจะ อ้าปากท้วงติงก็ถกู น้�หวานตั ำ ดบทว่า “เจ๊คง ไม่อยากให้น�หวานเปลี ้ ำ ยนผู ่ จัด้ การใช่ไหม คะ” แค่นนั ้ มดแดงก็พดู ไม่ออก ได้แต่ยนื มองน้�หวานขั ำ บรถออกไปตาปริ บๆ ถาม ตัวเองว่า “จะเบียวฉั ้ นอีรึเปล่าเนีย”่ ธุระส่ วนตัวของน้�หวาน ำ คือไปหาหมอ วาทิศทีบ้่านทำ�เป็ นขอโทษทีทำ่�ให้เขาเป็ น ข่าวไร้สาระไปด้วย วาทิศไม่เพียงไม่โกรธ แต่กลับดีใจทีเรื่ องระหว่ ่ างตนกับน้�หวาน ำ จะได้เปิ ดเผยแก่สงั คมว่าเราสองคน รักกัน “ไม่ได้นะคะ หมอจะให้คนรู ไม่้ ได้วา่ เรา คบกันเพราะน้�หวานเพิ ำ งเข้่ าวงการ น้� ำ หวานอยากให้คนสนใจงานของน้�หวาน ำ ไม่ใช่สนใจว่าแฟนน้�หวานเป็ ำ นใคร จะ แต่งเมือไหร่ ่ จะ เลิกเมือไหร่ ่ ” วาทิศเสี ยงอ่อยว่าสักวันพวกเขาก็ตอ้ งรู ้ น้�หวานเสี ำ ยงแข็งสวนไปทันทีวา่ แต่ตอ้ ง ไม่ใช่วนั นี แล้ ้ วตบท้ายด้วยเสี ยงเข้มหน้าตา ขึงขังว่า


“ถ้าหมอรักน้�หวาน ำ หมอต้องปฏิเสธ ความสัมพันธ์ของเรา ไม่อย่างนันหมอจะ ้ ต้องเสี ยน้�หวานตลอดไป” ำ ดัง นัน้ เมือนั่ กข่าวมาขอสัมภาษณ์ วาทิศจึง ปฏิเสธไม่ขอตอบอะไรหรื อถ้าตอบก็เป็ น คำ�ตอบทัวไปที ่ จบั เป็ น เหยือไม่ ่ ได้ ่ ใครก็ และเมือถู่ กรุ กหนักเข้า เขาก็ขอตัวเอาดือๆ้ ว่าตนไม่ใช่ดารา ไม่สะดวกให้สมั ภาษณ์ จริ งๆ แล้วเดินหน้านิงไปจนนั กข่าวไม่กล้า ่ ไปตอแยอีก รมมีที่ มองจากหน้ ่ าต่างห้องตัวเองมอง ่ อย่างไม่พอใจ ส่ วนน้�หวานซุ ำ มดู่ อยูในรถ ยิมออกมาอย่ างสมใจ ้ หลัง การสัมภาษณ์หมอ เฮียใหญ่ยงั เชือว่่ า รมมีไม่่ โกหก บอกปยุตรว่าไม่ตอ้ งกังวล ำ ความจริ งยังไงก็เป็ นความจริ งวันยังค่� ไม่ ช้าก็เร็ วเรื องจริ ่ งก็ตอ้ งแดงออกมา ทำ�ให้ปยุ ตรมีก�ำ ลังใจขึนมาอี ้ กครัง้ รม มีออกจากห้ ่ องของตัวเองตามไปถาม หมอถึงห้องทำ�งานว่าทำ�ไมหมอไม่ยอมรับ ความจริ ง เธอถูกวาทิศตวาดว่าไม่ฟ้องเธอก็ ดีแค่ไหนแล้วทีเอาเรื ่ องของตนไปบอกนั ่ ก ข่าว รมมีท้่ าให้ฟ้องทังยั้ งย้�ใส่ำ หน้าหมอว่า คนเขารู กั้ นแล้วว่าเรื องหมอกั ่ บน้� หวาน ำ เป็ นเรื องจริ ่ ง จ้องหน้าถามว่า “ฉันไม่รูหรอกนะคะว่ ้ ายัยน้� หวานกล่ ำ อม อะไรหมอมา แต่ฉนั กล้าพูดตรงนีเลยว่ ้ า หมอกำ�ลังเป็ นเหยือให้ ่ ยยั น้�หวานหลอก ำ ใช้ ผูหญิ ้ งคนนันไม่ ้ ได้แสนดีน่าทะนุถนอม อย่างทีหมอเข้ ่ าใจหรอก”

ไม่วา่ รมมีจะพู ่ ดอะไรก็ถกู วาทิศศอกกลับ ไปทุกเรื องสุ ่ ดท้ายก็หยามรมมีว่า่ ตัวเองมี อะไรดีสูน้้ �หวานได้ ำ บา้ ง ทำ�ให้รมมีโกรธ ่ จนตัวสัน่ ไม่เพียงเท่านัน้ หมอวาทิศยังหา ว่ารมมีริ ษ่ ยาน้�หวาน ำ ปรามว่าเธอยิงคิ่ ด ทำ�ลายน้�หวานเท่ ำ าไรน้�หวานก็ ำ ยงดั ิ ่ งมาก ขึนเท่ ้ านัน้ แล้วตะคอกว่า “อย่ามายุงกั่ บผมอีก ไม่งนอย่ ั ้ าหาว่าผมไม่ เตือน เชิญ!” วาทิศไล่รมมีอย่่ างดุดนั จนเธอ สะบัดพรื ดออกไปอย่างโกรธจัด แต่พอ ออกไปก็เจอน้�หวานมาดั ำ กเยาะเย้ยว่า “หมอวาทิศพูดหมดแล้ว ฉันคงไม่ตอ้ งพูด อะไรกับเธอนะรมมี” ่ “ทีใครทีมนั แต่ยงั ไงฉันก็จะรอวันทีเธอ ่ ร่ วงลงมาจากฟ้ า” “คงไม่มีหรอก ไม่งนคงไม่ ั้ มีค�ำ ว่าดาวค้าง ฟ้ า และฉันนีแหละจะเป็ ่ นดาวค้างฟ้ าดวง ต่อไป” พูดเสร็ จยิมเย้ ้ ยแล้วเดินกระแทกไหล่รม มีผ่า่ นไป รมมียืน่ กัดฟันกำ�มือแน่นอย่าง เจ็บใจ

26

ตอนที่5 น้� ำ หวานยังครองพืนที้ ข่า่ วดาราอย่าง เหนียวแน่นอยูทุ่ กวัน จนเหมยอ่านแล้วพูด อย่างสมเพชว่ากะจะดังเพราะข่าวฉาวอย่าง ่ บเรา เหม เดียวหรื อ แม่กงเตื ุ ้ อนว่าไม่เกียวกั ยพูดอย่างรับไม่ได้วา่ “แต่มนั ขัดใจนะแม่ ทีคนแบบนี ่ ดั้ งเอา... ดังเอา แม่รูไหม ้ ข่าวเขาลงว่าตอนนีไม่้ วา่ จะเป็ นงานโฆษณาถ่ายแบบเล่นละคร ทุก คนรุ มจองตัวน้�หวานหมด ำ คิวยาวไปถึงปี หน้าโน้น เฮ้อ...โลกนีช่้ างไม่ยตุ ิธรรมเลย” “อย่าไปโทษโลกเลยลูก โทษคนดีกว่า คน ไม่ดี สักวันก็ตอ้ งแพ้ภยั ตัวเอง เชือแม่ ่ สิ” แม่กงลู ุ ้ บผมเหมยอย่างเอ็นดู หลัง จากมินต์้ ถกู การุ ณคาดคันจนต้ ้ องเล่า ความจริ งให้ฟังแล้วก็พยายามติดต่อน้� ำ หวานเพือจะบอกให้ ่ รูตั้ วทังเรื้ องนี ่ และเรื ้ อง่ ทีการุ ่ ณจะไปพบเหมยวันนี ้ แต่ ติดต่อน้�หวานไม่ ำ ได้เพราะคุณเธอไม่ รับสาย ครังสุ้ ดท้ายน้�หวานกำ ำ �ลังจะรับ สาย มินต์้ กต็ อ้ งรี บวางสายเสี ยก่อนเพราะ


การุ ณเดินผ่านมา น้�หวานเลยคว้ ำ ากระเป๋ า ออกจากบ้านไป ฝ่ ายพริ มากับพฤกษ์ดีอกดีใจทีลูก่ สาวเป็ น ข่าวทุกวัน งานเข้าจนคิวยาวไปถึงปี หน้า พากันฝันหวานคิดถึงตัวเงินทีจะได้ ่ มาช่วย ค่าใช้จ่ายของโรงแรม ทีเหลื ่ อก็ชวนกันไป เข้าคาสิ โนทีลาสเวกั ่ ส “โชคดีจริ งๆทีเรายั ่ งมียยั น้�หวานเป็ ำ นบ่อ เงินบ่อทองให้เรา นีคุณ ่ พิงค์ปลืมน้ ำ ้ �หวาน มากนะเห็นว่าจะให้เล่นละครกับหลานชาย คุณพิงค์ดว้ ย” ่ “นายพีท พิทยะ หนุมไฮโซคนดั งนันน่่ ะเห รอ...ถ้า คุณพิงค์สนับสนุนอย่างนี ผมว่ ้ าลูกเราดัง อีกนานแน่ๆ” พฤกษ์พดู อย่างมีความสุ ข กับเงินทองทีจะไหลมาเทมาเพราะความดั ่ ง ของน้�หวาน ำ ที สนามบิ ่ น...ปยุตรไปส่ งไพรวัลย์ผเป็ ู ้น พ่อพร้อมนักข่าวอีก 5 คนทีจะเดิ ่ นทางไป ทำ�งานกัน ไพรวัลย์อยากให้ลกู ชายไปด้วย แต่ปยุตรบอกว่าตนกำ�ลังสนุกกับงานอยู ่ ทำ�เอาไพรวัลย์ทึงถามว่ ่ าจริ งหรื อ “ครับ” ปยุตรตอบหน้าขรึ ม “งานทีผมทำ ่ � มันสนุกจริ งๆจนผมไม่อยากคลาดสายตา เลยล่ะครับ” “ดี แต่...ลูกต้องคิดเสมอว่า ทุกอย่างมันอยู ่ ภายใต้ปลายปากกาของเรา เพราะฉะนัน้ ข่าวทุกข่าวทีเรานำ ่ �มาเสนอต่อผูคนมั ้ นต้อง เป็ นข้อเท็จจริ ง อย่าเอาอารมณ์ความรู สึ้ ก ่ อง ไม่งนข่ ของเรามาเกียวข้ ั ้ าวก็จะออกมา

ตามความรู สึ้ กของเรา มีทงความลำ ั ้ �เอียง และอคติ ซึงถื่ อว่าเรากำ�ลังไม่ซือสั่ ตย์ต่อ ตัวเองกับคนทีเป็่ นข่าว และทีสำ่�คัญ...คนที อ่านข่าวของเรา “ครับพ่อ ผมจะจำ�ไว้” “ไม่ใช่จ�ำ อย่างเดียว ต้องทำ�ให้ได้ดว้ ย” เสี ยงไพรวัลย์ จริ งจังเหมือนครู ใหญ่ “คร้าบ...พ่อ” ส่ งพ่อกับเพือนๆแล้ ่ ว ปยุตรหันเดินไปอีก ทางหนึง ่ ทีสนามบิ ่ นเช่นกัน พีท พิทยะ เดินทางมา ถึงแล้ว ่ นเท่ออกมา เป็ นเวลาทีน้่ � ำ ชาย หนุมเดิ หวานกับมดแดงกำ�ลังจะเดินทางพอดี มดแดงเห็นพีทก็แต๋ วแตกระริ กชีให้้ น�้ ำ หวานดูชวนเข้าไปทัก น้�หวานนิ ำ งไปนิ ่ ด หนึงบอกว่ ่ าเอาไว้ให้คุณพิงค์ เป็ นคนแนะนำ�เองดีกว่า แล้วเร่ งมดแดงให้ รี บไปเช็กอินเดียวจะตกเครื ๋ อง่ แต่ พอมดแดงจะชวนไป น้�หวานกลั ำ บขอ ไปเข้าห้องน้� ให้ ำ มดแดงเช็กอินให้ดว้ ย ว่า แล้วยืนมองจนมดแดงไปแล้วก็กรี ดกราย ไปทางพีททีกำ�่ ลังคุยโทรศัพท์มือถือ อยู ่ น้�หวานเดิ ำ นเฉี ยดเข้าไป พลันก็ท�ำ หน้ายุง ่ เข้าไปหาพีทเมือเห็ ่ นเขาคุยโทรศัพท์เสร็ จ “ขอโทษนะคะ พอดีแบตฯฉันหมด ขอยืม มือถือหน่อยได้ไหมคะ” เมือพี่ ทยืนให้ ่ เธอ ขอบคุณแล้วกดเข้าเบอร์มือถือ ตัวเอง ทำ�ท่ารอสายแล้วทำ�เสี ยงหงุดหงิด 27

บ่นว่าทำ�ไมไม่รับสาย จากนันคื้ นโทรศัพท์ ให้พีทพร้อมคำ�ขอบคุณ พี ทแสดงความมีน�ใจให้ ้ ำ เธอคุยธุระให้ เสร็ จก่อน น้�หวานทำ ำ �เป็ นเกรงใจบอกว่า เอาไว้คุยวันหลังก็ได้ ทำ�ชม้อยชม้ายอย่าง ให้ท่าแต่พีทเหมือนไม่สนใจจนจะแยกกัน น้�หวานก็ ำ ท�ำ เป็ นสะดุด อะไรเซจะล้ม พี ทรี บคว้าร่ างเธอประคองไว้เลยดูเหมือนทัง ้ ่ ตรมาเห็นพอดี เขา สองยืนกอดกันอยู ปยุ กดชัตเตอร์ไม่ยงั ้ พอพีทกับ น้� หวานแยก ำ กัน มดแดงก็วงหน้ ิ ่ าตาตืนมาตาม ่ ถามน้� ำ หวานว่าไหนบอกว่าไปเข้าห้องน้�มาทำ ำ � ่ บ่้ นกระปอดกระแปดว่า อะไรอยูแถวนี


ปล่อยให้ตามหาอยูตั่งนาน ้ มินต์้ คอยอย่างกระวนกระวายจนกระทัง ่ การุ ณออกไปจึงรี บโทร.หาน้�หวานใหม่ ำ เล่าอย่างตระหนกว่าตอนนีอาการุ ้ ณของ ่ ของน้�หวานที ตนกำ�ลังไปพบเหมยคูกรณี ำ ่ โรงแรม ย้�กัำ บน้�หวานว่ ำ า “ถ้าคุณอาได้เจอกับยัยเหมย เรื องแตกแน่ ่ ๆ ยัยเหมยต้องไปบอกนักข่าวว่าแกบังคับให้ ฉันขับรถชน ถ้าแกไม่อยากให้เรื องถึ ่ งหูนกั ข่าว แกก็ไปขอร้องคุณอาการุ ณเองก็แล้ว กัน ฉันได้ยนิ เขานัดกันทุมนึ่ งทีโรงแรม” ่ เหมือนฟ้ าผ่าลงมาตรงหน้า น้�หวานยอม ำ ไม่ได้เด็ดขาด ทิงมดแดง ทิงงานโชว์ ตวั ที ่ ้ ้ มดแดงรับไว้ทีเชี่ ยงใหม่ อ้างว่ามีธุระด่วน มดแดงถามว่าแล้วจะให้ตนบอกกับคนจัด งานว่ายังไง “บอกอะไรก็ได้ค่ะ จะตกท่อ พ่อตาย ผูชาย ้ ทิง ้ ไส้ติงแตก ่ เจ๊กบ็ อกไปเถอะค่ะ แต่ตอน นีน้้ �หวานมี ำ ธุระด่วน น้�หวานไปไม่ ำ ได้ โอเคไหมคะ” มดแดงอยากกลันใจตายเสี ยตรงนันเลย ้ ้ เหม ยไปพบการุ ณตามสถานทีและเวลาที ่ ่ นัดไว้ การุ ณถามว่าเธออยากทำ�งานแผนก ไหน เหมยตอบอย่างเจียมตัวว่า ตนไม่ เลือกงานเพราะถึงจะจบปริ ญญาตรี แต่ ภาษาอังกฤษก็ได้แค่งูๆปลาๆ การุ ณมองหน้าเหมยนิงแววตาคมกล้ าน่า ่ กลัว เขาบอกเหมยให้กรอกใบสมัครทิงไว้ ้ แล้วตามตนมา เหมยเดินตามไปต้อยๆอย่า งกลัวๆกล้าๆ

เป็ น เวลาทีน้่ �หวานกระหื ำ ดกระหอบมาถึง โรงแรมพอดี เธอเห็นหลังการุ ณไวๆ จะ วิงตามก็ ่ ตอ้ งสะดุดเพราะถูกพนักงานและ แขกในโรงแรมทีพากั ่ นมารุ มล้อมทักทาย และขอถ่ายรู ปด้วย น้�หวานไม่ ำ มีแก่ใจจะ หยุด วิงแหวกเขาเหล่ านันไปอย่ างไม่สนใจ ่ ้ จนบางคนบ่นว่าคนอะไรหยิงจั่ ง บางคน ก็พดู ประชดว่า เขาคงไม่อยากพูดกับคน ธรรมดาอย่างเรา เลยพากันจับกลุมวิ่ พากษ์ วิจารณ์กนั อย่างไม่ชอบใจ การุ ณพาเหมยไปทีหน้ ่ าห้องสู ท เปิ ดประตู แล้วบอกให้เหมยเข้าไป เหมยใจหายแต่ ทำ�ใจดีสูเสื้ อ ขณะนันเอง ำ ง ้ น้�หวานมาถึ เห็นพอดี แต่ยงั ไม่รูว่้ าการุ ณเข้าไปกับใคร  เธอฮึดฮัดทีมาดั ่ กไม่ทนั ทีแท้่ การุ ณมีเจตนาแอบแฝง คิดว่าเหมย เป็ นเด็กเชียร์เบียร์ คงไม่ยาก  เหมยตกใจ ร้องบอกว่าตนไม่ใช่ผหญิ ู ้ งขายตัวอย่างที ่ เขาคิด การุ ณก็เอาเงินเข้าล่อว่า ถ้าเธอทำ�ให้ เขาถูกใจก็จะจ่ายเต็มที ่ “ไอ้เลว” เหมยด่าตบหน้าผัวะ พยายามดิน้ สุ ดแรง การุ ณเหมือนถูกยัวยุ่ เขาเหวียงเธอ ่ ลงบนเตียง เหมยทังถี้ บทังทุ้ บร้องโวยวาย น้�หวานยิ ำ มอย่ ้ างเดาได้วา่ ข้างในกำ�ลังทำ� อะไรอยู พึ่ มพำ�ว่า ทีแท้่ กไ็ อ้แก่บา้ กามซาดิ สต์แล้วเงียหู่ ฟังต่อ เหม ยดินรนสู ่ นใช้ไม้ ้ ไม่้ ไหว เปลียนเป็ อ่อนยกมือไหว้ อ้อนวอนอย่าทำ�อะไรตน เลย ตนจนแต่ไม่เคยคิดขายตัว ไม่เคยคิด จะขายศักดิศรี์ ความกลัวตกใจ ทำ�ให้เหม 28

ยร้องไห้อย่างขวัญเสี ย เมือเห็ ่ นเหมยกลัว จริ งๆ การุ ณก็รูสึ้ กตัวใจอ่อน บอกเหมยว่า ตนเข้าใจเธอผิด ขอโทษด้วย แล้วบอกให้ ลุกขึนจะไปส่ ง ้ น้�หวานรี ำ บหลบแอบดู พอเห็นเต็มตาว่ากา รุ ณพาเหมย ออกจากห้องก็สะกดรอยตาม ไปอย่างสะใจ ดึก แล้ว แต้วนังตบยุ ่ งอ่านหนังสื อพิมพ์ ่ าบ้านเช่า ไม้เพิงขี่ มอเตอร์ อยูหน้ ่ ไซค์กลับ มา แต้วถามอย่างห่วงใยว่ากินอะไรมารึ ยัง หิ วไหมเดียวจะต้ ๋ มบะหมีให้่ ไม้บอกว่า ไม่หิวแต่เหนือยอยากนอนมากกว่ ่ า เอะใจ ถามว่าแล้วเหมยล่ะ แต้วไม่ตอบก้มหน้า อ่านหนังสื อพิมพ์ต่ออย่างน้อยใจ กันต์เลย ตอบแทนว่า “เห็นบอกไปสัมภาษณ์งานใหม่ ยังไม่เห็น มาเลย” “ป่ านนียัง้ ไม่มาอีกเหรอ” ไม้ถามอย่างร้อน ใจ การุ ณขับรถมาส่ งเหมย ขณะเหมยลงเพือ ่ จะเดินเข้าซอยเล็กๆ การุ ณย้�กัำ บเหมยว่า “เดียวก่ ๋ อนเหมย ฉันยังยืนยันความตังใจ ้ เดิม เธออยากทำ�งานอะไรบอกฉัน...ฉัน สัญญา ฉันจะไม่ท�ำ อะไรเธออีกแล้วจริ งๆ”


ไม้มาตามเหมยได้ยนิ เข้าเต็มสองหู   ทนไม่ ได้เข้าไป ชกหน้าการุ ณอย่างแรง เหมยรี บร้องห้าม บอกไม้วา่ การุ ณไม่ได้ ทำ�อะไรตน   แล้ว เร่ งการุ ณให้รีบกลับไปเสี ย   และขอโทษ แทนน้องชายตนด้วย “จะ ขอโทษทำ�ไม น้องชายเธอเขาทำ�ถูก แล้วทีปกป้ ่ องพีสาวอย่ ่ างดี นีแหละลู ่ ก ผูชาย ้ ดูแลพีสาวให้ ่ ดีตลอดนะน้องชาย” กา รุ ณพูดกับไม้ ถูกไม้สวนไปอย่างฉุนเฉี ยว ว่าใครเป็ นน้องแก การุ ณไม่โกรธยิมขำ้ �ๆ บอกเหมยว่า “ฉันไปนะเหมย แล้วเจอกัน” เหมยรี บลากไม้ทียัง่ จ้องการุ ณตาขวาง เข้า ซอยไป ปรากฏว่าการุ ณขับรถออกไป ไม่ได้เพราะถูกรถน้�หวานมาจอดขวาง ำ ่ อยู เธอลงจากรถเดิ นมาหาเขา พูดน้�เสีำ ยง ระริ กว่า “ศึกชิงนางตะกีสนุ ้ กจังเลยนะคะ” พอโชว์ตวั ให้การุ ณเห็นเต็มตา น้�หวานเอ่ ำ ย เสี ยงอ้อนว่า “น้�หวานมี ำ เรื องจะคุ ่ ยกับคุณอาค่ะ ขอเวลา ่ ไหมคะ” น้�หวานสั ำ กครู ได้ ขับ รถตามกันไปจอดทีมุม่ สงบข้างทาง การุ ณถามน้�หวานว่ ำ ามีเรื องอะไรก็ ่ พดู มา ท่าทีน�หวานเปลี ้ ำ ยนจากอ่ ่ อนน้อมเป็ น

แข็งกร้าวอย่างเป็ นต่อ พอการุ ณถามว่ากลัว ตัวเองจะโดนฉี กหน้ากากใช่ไหม   เธอ สวนไปอย่างท้าทายว่า “ตอน แรกน่ะใช่ แต่ตอนนีไม่้ ค่ะ คุณอา อยากจะไปบอกนักข่าวก็บอกไป แต่มนั คง ่ ของน้� ำ สนุกพิลึกล่ะ ถ้านักข่าวรู ว่้ า คูกรณี หวานเป็ นเมียน้อยคุณอาและทีคุณ ่ อาออก มาใส่ ร้ายน้�หวานก็ ำ เพราะ อยากจะช่วยเมีย น้อยคุณอา ก็แค่นน” ั ้ การุ ณฉุนขาดบอกว่าผูหญิ ้ งคนนัน้ ไม่ใช่ เมียน้อยตน น้�หวานก็ ำ หยิบมือถือทีบั่นทึก เสี ยงเขาทีพู่ ดกับเหมยมาเปิ ดให้ฟังแม้จะ ไม่ชดั ถ้อยชัดคำ�แต่กฟ็ ังได้ พอเห็นการุ ณ อึงไป ำ ก ท้าว่า ้ น้�หวานรุ “คุณอาจะยอมแลกก็เชิญค่ะ แต่คุณอา ผูหญิ ้ งทีนอนป่ ่ วยพะงาบ...พะงาบอยูที่ ่ ชุมพรอาจจะตายก่อนวัยอันควรก็ได้นะ คะ” กา รุ ณแค้นจนพูดไม่ออก เมือน้่ �หวาน ำ หัวเราะเย้ยแล้วขับรถออกไป เขาได้แต่ พึมพำ�อย่างเจ็บใจว่า “เลวจริ ง...ยัยมินต์้ คบ คนแบบนีเป็้ นเพือนได้ ่ ยงั ไง!” ใบ หน้า รมมียัง่ ต้องพันผ้าอยู   ่ วันนีเธอ ้ อ่านพาดหัวหนังสื อพิมพ์หน้าบันเทิงที ่ ว่า “ละครจบฟ้ าผ่านางร้ายหน้าแหก” เธอ ขว้างหนังสื อพิมพ์ทิงอย่ ้ างหงุดหงิด อำ�ภา เข้ามากระทุงอารมณ์ ้ วา่ “ทีนีจ๋ อ้ ยไหมล่ะ หน้าแหก งานหด เงินหาย ออกจากโรงพยาบาลคราวนี แม่ ้ จะพาแก ไปอาบน้�มนต์ ำ ลา้ งซวยซะหน่อย” 29

รมมีเคื่ องแม่ อำ�ภาบอกว่าจะเคืองแม่ยงั ไงก็ ทำ�ได้ แต่อย่าไปทำ�อะไรใส่ น�หวานเพราะ ้ ำ “ละครเรื องใหม่ ่ ส่งเข้า มา แล้ว ขืนแกไปก่อเรื องรั ่ บรองถูกเด้ง แน่ อีกอย่างแกต้องประกบน้�หวาน ำ แล้ว ก็พระเอกใหม่ทีอิม่ พอร์ตมาจากอเมริ กามี ศักดิเป็์ นหลานคุณพิงค์ คุณพีท พิทยะ” พอได้ยนิ ชือพี่ ท พิทยะ รมมีก็ส่ ะดุดหู เหมือนเคยได้ยนิ ชือนี่ มาก่ ้ อน ่ เวลา เดียวกันนี พี้ ทกำ�ลังว่ายน้�อยูำ ในสระ ทีคอนโดฯหรู ่ เขาว่ายน้�ไปคิ ำ ดไปถึงคำ�พูด ของคุณพิงค์ทียืนรู ่ ่ ปน้�หวานให้ ำ ดูพร้อมกับ บอกว่า “นีน้่ �หวาน ำ นางเอกของพีทจ้ะ” พีทชมว่าสวยมาก คุณพิงค์ย�ว่ ้ ำ าตอนนี ้ กำ�ลังดังมากด้วย คุณต้อมรี บให้เบอร์น�้ ำ หวานเผือจะโทร.ไปเซย์ ่ ฮลั โหลก่อนเจอ กัน ขณะ กำ�ลังคิดเพลินๆนันเอง ่ เสี ยงมือถือ ของพีทดังขึน้ กดดูเห็นเป็ นเบอร์น�หวาน ้ ำ เขาขมวดคิวเหมื ่ นึกไป ้ อนเคยเห็นทีไหน นึกมาก็จ�ำ ได้วา่ เป็ นเบอร์ของน้�หวานที ำ เจอ่ กันทีสนามบิ ่ น คิดแล้วยิมขำ้ �ๆพึมพำ�  “ผู ้ หญิงสมัยนี มี้ อะไรให้เซอร์ไพรส์ อยูเรื่ อย” ่ แล้ววางโทรศัพท์ลงอย่างรู ทั้ นมารยาหญิง คืนทีไม้่ มี เรื องกั ่ บการุ ณนัน้ ไม้เห็นรอยช้� ำ ตามตัวเหมย ถามว่าการุ ณทำ�ใช่ไหม เหม ยกลบเกลือนว่ ่ าไม่ใช่ บอกไม้วา่ ไม่ตอ้ ง กังวลตนดูแลตัวเองได้ ย้�กำำ �ชับไม้ไม่ให้ เล่าเรื องนี ่ ให้้ แม่กงรู ุ ้ ้ รุ งขึ่ นแม่ ุ ้ ยขณะซักผ้าอยูด้่วยกัน ้ กงถามเหม


ตัวประกอบ ไปเจอวัน เพือนที ่ มีอ่ าชีพ เดียวกันทีสตู่ ดิโอ วันแสดงความยินดีดว้ ย เพราะถึงเหมยจะได้เล่นเป็ นคนใช้แต่กไ็ ด้ เล่นประกบรมมี ตลอดเรื ่ องคงได้ ่ หลาย ตังค์ “หลายตังค์อะไรล่ะ วันก็รู ตั้ วประกอบ คนใช้ ได้แค่เศษเงินของพวกดารา” เหมย พูดปลงๆ แต่กต็ งใจทำ ั ้ �งานเพราะถึงจะได้ น้อยมันก็เป็ นเงิน ป ยุตรกับเฮียใหญ่มาทำ�ข่าว ทักเหมยอย่าง แปลกใจว่ามาทำ�อะไรทีนี่ พอรู ่ ว่้ ามาเล่น เป็ นตัวประกอบ เฮียใหญ่ พูดยิมๆว่ ้ าไม่รู ้ มาก่อนเลยว่าเหมยชอบเล่นละครด้วย เหม ยพูดอย่างสะใจว่างานอะไรทีได้่ เงินตน ชอบทังนั้ น้ เฮียใหญ่เลยหัวเราะชอบใจ คุย ว่างานสัมภาษณ์เป็ นอย่างไรบ้าง เหมยตอบ ขำ�ๆว่า อ้อมแอ้มว่า เขาขอเวลาพิจารณาก่อน ไม้ “มันก็จริ งเนาะ เงินใครจะไม่ชอบ เป็ น ฉุนขึนมาถามว่ าเหมยจะไปทำ�งานกับกา ้ ่ ตัวประกอบก็ดี ต่อไปเวลาเป็ นดาราดั งๆ รุ ณจริ งๆหรื อ จะได้เข้าใจถึงหัวอกตัวประกอบ” พอเหม ไม้ ไม่อยากให้เหมยไปทำ�งานกับการุ ณ ยแย้งว่าคงไม่มีวนั นันหรอก เฮียใหญ่ท�ำ ตา ้ บอกว่าท่าทางหัวงูจะตาย เหมยแกล้งพูด โตแย้งว่า “ว่าได้เหรอ ดาราดังๆตังหลาย ้ ว่าไม้มีอคติ ไม้เลยย้อนถามว่าเหมยลืมไป คนเมือก่่ อนเขาก็มาจากตัวประกอบด้วยกัน แล้วหรื อว่าตัวเองอยากเข้าวงการ อยาก ทังนั้ นล่้ ะ อย่าท้อ...อย่าท้อ คนเราถ้ามีความ เป็ นดารา ฝันสักวัน มันต้องเป็ นของเรา เอ้า...กินข้าว “อยาก เป็ นดาราเพราะอยากได้ตงั ค์เยอะๆ กินน้�ก่ำ อน” ตะหาก แต่ลองคิดๆดูพไปเป็ ี ่ นแดนเซอร์ก็ เฮียใหญ่หนั ไปทางร้านสวัสดิการทีตัง่ อยู ่ ้ แล้ว โคโยตีก็้ แล้ว ไม่เห็นมีแมวมองทีไหน ่ แถวนันขอข้ า วขอน้ �สองชุ ำ ด ใหญ่ ถู ก ทาง ้ จะมาสนใจ วาสนาอย่างพีคงเป็ ่ นได้แค่ นันแว้ ด ่ ้ มาว่านีเป็่ นอาหารกับน้�ดืำ มของ ตัวประกอบเหมือนทีผ่า่ นมาเท่านันล่้ ะไม้” นักแสดงของทีมงานและนักข่าว ส่ วนของ เหมยพูดปลงๆ แล้วก้มหน้าก้มตาซักผ้าต่อ ตัวประกอบทีปยุ่ ตรถามนัน มีเสี ยงตอบ ้ หลายวันต่อมา เหมยก็ได้รับเล่นละครเป็ น 30

มาเสี ยงดังฟังชัดว่า “ไปกินข้าวกล่องตรง โน้น” แล้วชีไปไกลลิ บ ทำ�เอาปยุตรยิม้ ้ แหยๆ เหมยทำ�เป็ นขำ�พูดไปหัวเราะไปว่า “ตัวประกอบต้องอดทน ฮ่าๆๆ” เหมยหัวเราะเสี ยงดังแต่ไม่มีใครขำ�ด้วย พา กันเงียบกริ บด้วยความรู สึ้ กทีบอกไม่ ่ ถกู ที สตู ่ ดิโอ...คุณต้อมชะเง้อมองหาถาม มดแดงว่าน้�หวานยั ำ งไม่มาอีกหรื อ มดแดง เลยบ่นกลุมใจเพราะอาทิ ้ ตย์ก่อนก็โดนน้� ำ ่ หวานเบียวคิ �ำ ้ วมาแล้ว แต่ตนอยูในสภาพน้ ท่วมปากบอกใครไม่ได้เดียวไปถึ ๋ งหู นัก ข่าวเป็ นข่าวฉาวขึนมา ้ บ่อเงินบ่อทองตน หดหมดแน่ๆ แต่งานนีมดแดงมั นใจว่ ้ ่ าน้� ำ หวานคงไม่กล้าเบียว้ เพราะวันนีเป็้ นวัน เปิ ดกล้องและทีสำ่�คัญใครๆก็รูว่้ าคุณพิงค์ มาด้วย การ ปรากฏตัวของพระเอกใหม่นกั เรี ยน นอก หลานชายคุณพิงค์ แถมยังมีกล้ามเป็ น มัด ทำ�ให้ทุกคนในกองถ่ายตืนเต้ ่ นดีด๊๊ากัน ์ สุ ดฤทธิ โดยเฉพาะกะเทยอย่ างมดแดงและ ไก่แก่แม่ปลาช่อนอย่างฟรุ ตตี ้ จะมีกแ็ ต่รมมีที่ แค่่ เหลือบมองพีทแล้วเบ้ ปากอย่างหมันไส้ ่ ทังที้ ยัง่ ไม่เห็นหน้าด้วย ซ้�ไป ำ น้� หวานมาถึ ำ งสตูดิโอทันเวลาถ่ายพอดี เธอแต่งหน้าแต่งผมมาเรี ยบร้อย เพียงแต่มา เปลียนชุ ่ ดทีนี่ ก็ถ่ ่ายได้เลย น้�หวานเข้ ำ ามา อย่างตืนเต้ ่ นแต่ท�ำ เป็ นไม่มองพีททีหั่ นมอง ตนตามทุกคน คุณ พิงค์ถามพีทว่า “เป็ นไงตาพีท นางเอก


ของแก” พีทตอบว่าสวยครับแต่ไม่แสดง ความตืนเต้ ่ นอะไรนัก ส่ วนคุณต้อมเข้าไป แนะนำ�น้�หวานกั ำ บพีทอย่างจงใจอวด ทัง ้ สองทักทายกันด้วยอัชฌาสัยอันดี คนหนึง ่ แสดงความยินดีทีได้่ ร่วมงานอย่างไว้ท่า นางเอก อีกคนก็ฝากเนือฝากตั ้ วเพราะได้ ประกบนางเอกคนดังมากฝี มือ ่ ปยุตรสังเก ตการณ์อยู เขาแปลกใจที ทั่งน้้ � ำ หวานและพีทต่างทำ�เหมือนไม่เคยรู จั้ กกัน มาก่อนเลย จนบุงฝ่้ ายประสานงานกองถ่าย ออกมาเชิญทังสองเข้ าข้างใน ปยุตรก็ยงั ้ มองตามงงๆ รม มีนั่ งรออยู ่ ข้่างในก่อนแล้ว พอคุณต้อ มกับมดแดงพาพีทเข้ามา รมมียกมื ่ อไหว้ โดยไม่แม้แต่จะปรายตาไปทางน้�หวาน ำ คุณต้อมกับมดแดงรับไหว้ คุณต้อมชม ว่าหน้าตาสวยเหมือนเดิม เข้าไปดูใกล้ๆ อุทานอย่างตืนเต้ ่ นว่า “โอ้โห ไม่มีรอยแผล เป็ นเลย เนียนไปหมด หมอทีไหนทำ ่ �ให้เก่งนะเนีย”่ “คุณ หมอวาทิศน่ะค่ะ” รมมีจงใจตอบเสี ่ ยง ดังให้เข้าหูน�หวาน ้ ำ ซึ งก็่ ได้ผลเพราะน้� ำ หวานแสดงสี หน้าไม่พอใจทันทีแต่ปรับได้ ในพริ บตา ยิมแย้ ้ มชมรมมีว่า่ “รมมีนี่ เก่่ งจังเลยนะคะ ทีกล้่ าไปให้หมอ ทำ�หน้าให้ เป็ นน้�หวานคงไม่ ำ กล้าหรอกค่ะ น้�หวานกลั ำ วถึงไม่สวยก็คงต้องยอม ไม่ อยากพึงมี่ ดหมอค่ะ” “วันหลัง พึงหน่ ่ อยก็ดีนะน้�หวาน” ำ รมมี ่ พูดจ้องเขม็งพอน้�หวานถามว่ ำ าทำ�ไมหรื อ

รมมีตอบหน้ ่ าตาเฉยว่า “จะได้ให้หมอเขา ช่วยเอาหมาออกจากปากเธอบ้างไง ไหน จะสตรอเบอร์รีอี่ ก พูดแต่ละทีเหม็นเปรี ้ยว ไปทังสตู ่ ดหน้าพรื ดเดิน ้ ฯ” พูดจบรมมีสะบั ออกจากประตูไป ทุกคนมองอึงกั้ บความ แรงของเธอ แต่พีทกลับอมยิมอย่ ้ างชอบใจความตรง แรง แสบ ของรมมี ่ เมือที่ มงานเรี ยกนักแสดงทุกคนมาเตรี ยม พร้อม ในฉากมีน�หวาน ้ ำ รมมี และคนใช้ ่ ที ่ แสดงโดยเหมย พอทุกคนพร้อมทีมงานก็ ฉุดมือเหมยเข้าข้างใน ปรากฏว่า การถ่ายทำ�วันนีมี้ นกั ข่าวมากัน มากเป็ นพิเศษเพราะเป็ นการพบกันครัง้ แรกระหว่างน้�หวานกั ำ บรมมีหลั่ งเกิดกรณี ตบกันทีโรงพยาบาล ่ เมือซ้่ อมเสร็ จ ผูกำ�้ กับบอกเหมยทียืน่ เก้ๆ กังๆอยูว่า่ “เล่นให้เต็มทีนะ่ ทุกคนเขามืออาชีพ อย่า ให้เสี ยงานเพราะตัวประกอบอย่างเรา” “ค่ะ...ฉันจะเล่นให้สุดตัวเลยค่ะ” เหมยมุ ่ งมันมากจนผู กำ�้ กับเบาใจ สังว่่ าถ้าพร้อมก็ ่ ถ่ายเลย ใน บท เหมยแสดงเป็ นคนใช้ของรมมีที่ ่ กำ�ลังมีเรื องกั ่ บน้�หวานเพราะหึ ำ งคุณภาค ตามบทเหมยทีเล่่ นเป็ นส้มเช้งจะต้อง เข้า ข้าง ปกป้ องและช่วยเจ้านายคือรมมีลุย่ ฝ่ าย ตรงข้ามเต็มที ่ รมมีกับ่ น้�หวาน ำ โต้เถียงกันไม่กีคำ่ � เหม ยก็ออกศึกแทนเจ้านายเป็ นพยานว่ารู เห็้ น 31

การกระทำ�ของน้�หวานที ำ ตามมา ่ เสนอ ตัวให้คุณภาคถึงห้องนอน พอเห็นส้มเช้ง สาวไส้น�หวานอย่ ้ ำ างเจ็บแสบแล้ว รมมี ่ ร้องบอกส้มเช้งว่าพอได้แล้ว ให้หุบปาก และหัดใช้มือใช้เท้าทำ�งานบ้าง เท่า นัน้ เอง ส้มเช้งก็ลุยน้�หวานตรง ำ เข้าไปล็อกตัวไว้ ให้รมมีตบซ้ ่ ายขวาไม่ยง ั ้ จนน้�หวานทรุ ำ ดลงไปนังที่ พื่ นร้้ องครวญ ครางอย่างนางเอก รมมีหั่ วเราะ อย่างนางร้ายโดยไม่ตอ้ งแสดง  ส้มเช้งมันมือ ขึนมาขอสะใจด้ วยคน  พอ ้ รมมีอนุ่ ญาต  ส้มเช้งก็กระชากน้�หวาน ำ ขึนมาตบไม่ ยงั ้ ปากก็พดู อย่างสะใจว่า ้ “ขอสักทีเถอะนังน้�หวานสนิ ำ มสร้อย  หมันไส้ ่ มานานแล้ว” ทุกคนตะลึงทีเห็่ นนักแสดงตบกันจริ งๆ


พริ บตาเดียว น้�หวานก็ ำ ร้องเสี ยงหลง “ไม่นะ...ไม่...ช่วยน้�หวานด้ ำ วย ช่วยน้� ำ หวานด้วย” “คัตๆๆมีอะไรน้องน้�หวาน” ำ ผูกำ�้ กับสัง ่ คัตแล้วร้องถาม น้�หวานชี ำ รมมี ้ กับ่ เหมย ฟ้ องว่า “สองคนนีตบน้ ำ งๆค่ะ” ้ �หวานจริ เป็ น เวลาทีพริ่ มากับพฤกษ์ก�ำ ลังจะเดินทาง ไปเล่นทีลาสเวกั ่ สกันตามแผน แต่ไม่ทนั ไปน้�หวานก็ ำ โทร.เข้ามือถือ บอกพริ มาว่า ตนโดนตบทีกองถ่ ่ าย พริ มาบอกน้�หวาน ำ ว่าจะไปเดียวนี ๋ พอวางสายก็ บอกพฤกษ์วา่ ้ “ยัยหวานถูกตบทีกองถ่ ่ าย” พฤกษ์ตกใจ ไม่นอ้ ยกว่ากัน แล้วทังสองก็ ้ รีบออกไปที ่ กองถ่าย ทีสตู่ ดิโอต้องพัก การถ่ายละครเพือมา ่ ่ อง เคลียร์ เรื องน้ ่ �หวานถู ำ กตบจริ ง ผูเกี้ ยวข้ พากันกรู เข้ามา น้�หวานฟ้ ำ องฉอดๆว่าถูก สองคนนีรุ ม้ ตบ ฟ้ องแล้วนึกได้รีบบีบ น้�ตาร้ ำ องไห้โฮ ผูกำ�้ กับพยายามไกล่เกลีย ่ ว่าไม่มีใครตังใจ ้ อาจจะแค่ผดิ คิว คุณต้อ มก็ช่วยพูดว่า ฉากตบตีมนั ก็มีการผิดคิวกัน เป็ นเรื องธรรมดา ่ น้� หวานหยุ ำ ดร้องไห้เถียงฉอดๆว่าไม่ ธรรมดาแน่เพราะทังรมมี ่ ้ และเหมยเคย มีกรณี กบั ตนทังนั้ น้ ฟ้ องว่าเหมยตบตน เพราะโกรธทีตนไปเป็ ่ นพยานทีเหมยขี ่ ่ มอเตอร์ไซค์ปาดหน้าจน เกิดอุบตั ิเหตุเลย แก้แค้นด้วยวิธีนี ้ “ไม่ใช่อย่างทีคุณ ่ น้�หวานพู ำ ด นะคะ” เหม

ยชีแจง ำ นทีวา่ ถ้า ้ ถูกน้�หวานสวนไปทั ไม่ใช่เหมยก็ตอ้ งเป็ นรมมี พอรมมี ่ แว้ ่ ดคืน ไปว่าตนไม่เกียว่ มดแดงก็แถเข้ามาหาว่า รมมีอยากดั ่ ง ถึงได้ตบนางเอกจริ ง เมือทั่ งเหมยและรมมี ต่่างยืนยันว่าไม่ได้ตบ ้ จริ ง น้�หวาน ำ ทิงไม้ ่ ้ ตายทันทีวา่ เมือหาคน ผิดไม่ได้ตนก็จะไม่ถ่ายละครอีก ร้องไห้ ฟูมฟายว่า “น้�หวานทนไม่ ำ ได้ค่ะ ทีจะทำ ่ �งานกับคน ทีเกลี ่ ยดน้�–หวาน ำ น้�หวานขอถอนตั ำ ว จากละครเรื องนี ่ ค่้ ะ” พูดแล้ววิงออกไป ่ ท่ามกลางความตะลึงของทุกคน ผลคือเหมยถูกผูกำ�้ กับ สังให้ ่ กลับบ้านไป เลย ด่าว่าเป็ น แค่ตวั ประกอบยังกล้าสร้าง เรื องแบบนี ่ เหมยพยายามชี แจง ้ ้ แต่ถกู เสี ยง ตวาดของผูกำ�้ กับกลบหมดสิ น้ “ออกไป!” เหม ยยืนฝันสลายก่อนวิงออกไป ปยุตรวิ ่ ่ งตามไปอย่างเห็นใจ รมมียืน่ มองเหมย เซ็งๆ ทีมาโดนไปด้ ่ วย พีททีดูเ่ หตุการณ์ อยู ตลอดเวลา เดินเข้ามากระซิ บรมมีว่า่ “แต่ผมว่า ตะกีผมเห็ ้ นนะว่าใครตบน้� ำ หวาน” “ก็แล้วถ้าเป็ นฉัน คุณจะทำ�ไม” รมมีหั่ น ขวับไปราวกับ งูจะฉก ตวาดใส่ แล้วสะบัด เดินไปเลย พีทมองตามยิมขำ้ �ความห้าวของรมมี แล้ ่ ว เดินออกไป ในขณะทีคุณ ่ พิงค์โทร.สังคุ่ ณ ต้อมเสี ยงเข้ม “ต้อม จัดการเรื องนี ่ ให้้ เร็ วทีสุ่ด อย่าให้มี 32

ข่าวอือฉาว ้ เด็ดขาด!” ล่อ ใจกันขนาดนีมี้ หรื อทีเฮี่ ยใหญ่กบั ปยุตรจะไม่ไป ครู เดี่ ยว ทังสองก็ ้ ไปถึงห้องพักคนไข้ รมมีเล่่ าถึง ภาพทีตนเห็ ่ นน้�หวานกั ำ บหมอวาทิศมัวกั่ น แล้วเท้าความถึงวันที น้่ �หวานไปตบตี ำ ตน ถึงห้องพักคนไข้วา่ “มิน่า...วันทีหมอวาทิ ่ ศจะเข้ามา หารมมี ่ ยัยน้�หวานถึ ำ งหาเรื องตบตี ่ กบั รมมี ที่ แท้่ ก็เบียงเบนความสนใจของนั ่ กข่าวนีเอง่ เพราะจะว่าไปแล้ว หมอวาทิศไม่ใช่นกั แสดงพอทีจะทำ ่ �เป็ นไม่รูจั้ กยัยน้�หวาน” ำ ปยุตรถามว่าแล้วจะให้ตนเชือรมมี ่ ได้่ อย่างไร รมมีบอกอย่ ่ างไม่ยหระว่ ี่ า “ฉันไม่ได้บอกให้คุณเชือ่ ฉันแค่เล่าให้ฟัง ส่ วนคุณจะลงข่าวหรื อไม่กเ็ รื องของคุ ่ ณ” เมือพากั ่ นมาถึงลานจอดรถ ปยุตรถามเฮีย ใหญ่จะเอายังไง เฮียใหญ่พดู อย่างรู นิ้ สยั ่ รมมีดีว่ า่ “เท่า ทีเฮี่ ยรู จั้ ก รมมีเป็่ นคนตรงถึงจะไม่ ชอบหน้าน้�หวาน ำ แต่เฮียว่าคนอย่างรมมี ่ ไม่น่าจะใส่ ร้ายใคร ยุตรลองสื บจากเจ้า หน้าทีโรงพยาบาลดู ่ วา่ มีใครเคยเห็นน้� ำ หวานมาหาหมอวาทิศที โรงพยาบาลรึ ่ เปล่า ถ้ามี เราก็...อาจจะโยนหิ นถามทาง ทำ�เป็ นข่าวกอสซิ ปก่อน น้�หวานจะว่ ำ ายัง ไงค่อยสัมภาษณ์กนั อีกที” เมือปยุ ่ ตรลองไปสื บข่าวดูกแ็ น่ใจว่า ข่าวที ่


รมมีเล่่ ามีมูลแล้ว การ “โยนหิ นถามทาง” ก็ เริ มขึ ่ มาอ่านเจอข่าวกอสซิปน้� ำ ่ น้ เมือพริ หวานกับหมอวาทิศก็โมโหลูกสาวว่าไป ทำ�อะไร ประเจิดประเจ้อจนหนังสื อพิมพ์ ลง ข่าวอย่างนี แต่ ้ ำ แยแส บอก ้ น�หวานไม่ แม่วา่ คนอย่างรมมีทำ่ �อะไรตนไม่ได้หรอก ลองดูกไ็ ด้วา่ คนเขาจะเชือนางร้ ่ ายหรื อเชือ่ นางเอกอย่างตน”ทีสตู่ ดิโอถ่ายละครวัน นี นั้ กข่าวพากันไปสัมภาษณ์น�หวานถึ ้ ำ ง ข่าวฉาวระหว่างเธอกับหมอวาทิศ โดยมี เฮียใหญ่กบั ปยุตรซักถามเป็ นหลักคำ� ตอบ ทีได้่ จากหน้าหวานๆตาใสๆยิมซื้ อๆของ ่ น้�หวานคื ำ อ ไม่ใช่ตนและคงเป็ นคนหน้า เหมือนมากกว่า ตอบคำ�ถามแล้วก็ขอบคุณ นักข่าวอย่างอ่อนหวานทีมาถามตนตรงๆ ่ ไม่ไปนังเที่ ยน เขียนเอง พอน้�หวานพู ำ ดจบ มดแดงก็รีบขอบคุณและขอตัวไปทำ�งาน การมาสัมภาษณ์น�หวานครั ้ ำ งนี้ ยิ้ งทำ่ �ให้ ปยุตรเสี ยความรู สึ้ กกับนางเอกคนนีส่้ วน มดแดงหลังจากปกป้ องน้�หวานสุ ำ ดชีวติ และพาออกมาจากนักข่าวได้แล้ว ก็ตอ้ งคิด หนักกลุมใจเมื ้ อน้่ �หวาน ำ ขอตัวไปทำ�ธุระ ส่ วนตัว “แป๊ บเดียว” พอมดแดงจะอ้าปาก ท้วงติงก็ถกู น้�หวานตั ำ ดบทว่า “เจ๊คงไม่

อยากให้น�หวานเปลี ้ ำ ยนผู ่ จัด้ การใช่ไหม คะ” แค่นนั ้ มดแดงก็พดู ไม่ออก ได้แต่ยนื มองน้�หวานขั ำ บรถออกไปตาปริ บๆ ถาม ตัวเองว่า “จะเบียวฉั ้ นอีรึเปล่าเนีย”่ ธุระส่ วนตัวของน้�หวาน ำ คือไปหาหมอ วาทิศทีบ้่านทำ�เป็ นขอโทษทีทำ่�ให้เขาเป็ น ข่าวไร้สาระไปด้วย วาทิศไม่เพียงไม่โกรธ แต่กลับดีใจทีเรื่ องระหว่ ่ างตนกับน้�หวาน ำ จะได้เปิ ดเผยแก่สงั คมว่าเราสองคน รักกัน “ไม่ได้นะคะ หมอจะให้คนรู ไม่้ ได้วา่ เรา คบกันเพราะน้�หวานเพิ ำ งเข้่ าวงการ น้� ำ หวานอยากให้คนสนใจงานของ น้�หวานไม่ ำ ใช่สนใจว่าแฟนน้�หวานเป็ ำ น ใคร จะแต่งเมือไหร่ ่ จะเลิกเมือไหร่ ่ ” วาทิศเสี ยงอ่อยว่าสักวันพวกเขาก็ตอ้ งรู ้ น้�หวานเสี ำ ยงแข็งสวนไปทันทีวา่ แต่ตอ้ ง ไม่ใช่วนั นี แล้ ้ วตบท้ายด้วยเสี ยงเข้มหน้าตา ขึงขังว่า “ถ้าหมอรักน้�หวาน ำ หมอต้องปฏิเสธ ความสัมพันธ์ของเรา ไม่อย่างนันหมอจะ ้ ต้องเสี ยน้�หวานตลอดไป” ำ

ไปตอแยอีกรมมีที่ มองจากหน้ ่ าต่างห้องตัว เองมองอย่างไม่พอใจ ส่ วนน้�หวานซุ ำ มดู่ ่ มออกมาอย่ อยูในรถยิ างสมใจ ้ หลัง การสัมภาษณ์หมอ เฮียใหญ่ยงั เชือว่่ า รมมีไม่่ โกหก บอกปยุตรว่าไม่ตอ้ งกังวล ำ ความจริ งยังไงก็เป็ นความจริ งวันยังค่� ไม่ ช้าก็เร็ วเรื องจริ ่ งก็ตอ้ งแดงออกมา ทำ�ให้ปยุ ตรมีก�ำ ลังใจขึนมาอี ้ กครัง้ รม มีออกจากห้ ่ องของตัวเองตามไปถาม หมอถึงห้องทำ�งานว่าทำ�ไมหมอไม่ยอมรับ ความจริ ง เธอถูกวาทิศตวาดว่าไม่ฟ้องเธอก็ ดีแค่ไหนแล้วทีเอาเรื ่ องของตนไปบอกนั ่ ก ข่าว รมมีท้่ าให้ฟ้องทังยั้ งย้�ใส่ำ หน้าหมอว่า คนเขารู กั้ นแล้วว่าเรื องหมอกั ่ บน้� หวาน ำ เป็ นเรื องจริ ่ ง จ้องหน้าถามว่า “ฉันไม่รูหรอกนะคะว่ ้ ายัยน้� หวานกล่ ำ อม อะไรหมอมา แต่ฉนั กล้าพูดตรงนีเลยว่ ้ า หมอกำ�ลังเป็ นเหยือให้ ่ ยยั น้�หวานหลอก ำ ใช้ ผูหญิ ้ งคนนันไม่ ้ ได้แสนดีน่าทะนุถนอม อย่างทีหมอเข้ ่ าใจหรอก”

ไม่วา่ รมมีจะพู ่ ดอะไรก็ถกู วาทิศศอกกลับ ไปทุกเรื องสุ ่ ดท้ายก็หยามรมมีว่า่ ตัวเองมี ำ บา้ ง ทำ�ให้รมมีโกรธ ่ ดัง นัน้ เมือนั่ กข่าวมาขอสัมภาษณ์ วาทิศจึง อะไรดีสูน้้ �หวานได้ ปฏิเสธไม่ขอตอบอะไรหรื อถ้าตอบก็เป็ น จนตัวสัน่ ไม่เพียงเท่านัน้ หมอวาทิศยังหา ว่ารมมีริ ษ่ ยาน้�หวาน ำ ปรามว่าเธอยิงคิ่ ด คำ�ตอบทัวไปที ่ จบั เป็ น เหยือไม่ ่ ได้ ่ ใครก็ ทำ�ลายน้�หวานเท่ ำ าไรน้�หวานก็ ำ ยงดั ิ ่ งมาก และเมือถู่ กรุ กหนักเข้า เขาก็ขอตัวเอาดือๆ้ ขึนเท่ ้ านัน้ แล้วตะคอกว่า ว่าตนไม่ใช่ดารา ไม่สะดวกให้สมั ภาษณ์ จริ งๆ แล้วเดินหน้านิงไปจนนั กข่าวไม่กล้า ่ 33


คนรุ มจองตัวน้�หวานหมด ำ คิวยาวไปถึงปี หน้าโน้น เฮ้อ...โลกนีช่้ างไม่ยตุ ิธรรมเลย” “อย่าไปโทษโลกเลยลูก โทษคนดีกว่า คน ไม่ดี สักวันก็ตอ้ งแพ้ภยั ตัวเอง เชือแม่ ่ สิ”

คุณพิงค์สนับสนุนอย่างนี ผมว่ ้ าลูกเราดัง อีกนานแน่ๆ” พฤกษ์พดู อย่างมีความสุ ข กับเงินทองทีจะไหลมาเทมาเพราะความดั ่ ง ของน้�หวาน ำ

ที สนามบิ ่ น...ปยุตรไปส่ งไพรวัลย์ผเป็ ู ้น พ่อพร้อมนักข่าวอีก 5 คนทีจะเดิ ่ นทางไป “อย่ามายุงกั่ บผมอีก ไม่งนอย่ ั ้ าหาว่าผมไม่ หลัง จากมินต์้ ถกู การุ ณคาดคันจนต้ ้ องเล่า ทำ�งานกัน ไพรวัลย์อยากให้ลกู ชายไปด้วย เตือน เชิญ!” วาทิศไล่รมมีอย่่ างดุดนั จนเธอ ความจริ งให้ฟังแล้วก็พยายามติดต่อน้� ำ แต่ปยุตรบอกว่าตนกำ�ลังสนุกกับงานอยู ่ สะบัดพรื ดออกไปอย่างโกรธจัด แต่พอ ่ าจริ งหรื อ หวานเพือจะบอกให้ ่ รูตั้ วทังเรื้ องนี ่ และเรื ้ อง่ ทำ�เอาไพรวัลย์ทึงถามว่ ออกไปก็เจอน้�หวานมาดั ำ กเยาะเย้ยว่า ทีการุ ่ ณจะไปพบเหมยวันนี ้ “ครับ” ปยุตรตอบหน้าขรึ ม “งานทีผมทำ ่ � “หมอวาทิศพูดหมดแล้ว ฉันคงไม่ตอ้ งพูด แต่ ติดต่อน้�หวานไม่ ำ ได้เพราะคุณเธอไม่ มันสนุกจริ งๆจนผมไม่อยากคลาดสายตา อะไรกับเธอนะรมมี” ่ เลยล่ะครับ” รับสาย ครังสุ้ ดท้ายน้�หวานกำ ำ �ลังจะรับ สาย มินต์้ กต็ อ้ งรี บวางสายเสี ยก่อนเพราะ “ดี แต่...ลูกต้องคิดเสมอว่า ทุกอย่างมันอยู ่ “ทีใครทีมนั แต่ยงั ไงฉันก็จะรอวันทีเธอ ่ การุ ณเดินผ่านมา น้�หวานเลยคว้ ำ ากระเป๋ า ภายใต้ปลายปากกาของเรา เพราะฉะนัน้ ร่ วงลงมาจากฟ้ า” ออกจากบ้านไป ข่าวทุกข่าวทีเรานำ ่ �มาเสนอต่อผูคนมั ้ นต้อง “คงไม่มีหรอก ไม่งนคงไม่ ั้ มีค�ำ ว่าดาวค้าง เป็ นข้อเท็จจริ ง อย่าเอาอารมณ์ความรู สึ้ ก ฟ้ า และฉันนีแหละจะเป็ ่ นดาวค้างฟ้ าดวง ฝ่ ายพริ มากับพฤกษ์ดีอกดีใจทีลูก่ สาวเป็ น ่ อง ไม่งนข่ ของเรามาเกียวข้ ั ้ าวก็จะออกมา ข่าวทุกวัน งานเข้าจนคิวยาวไปถึงปี หน้า ต่อไป” ั ้ �เอียง พากันฝันหวานคิดถึงตัวเงินทีจะได้ ่ มาช่วย ตามความรู สึ้ กของเรา มีทงความลำ พูดเสร็ จยิมเย้ ้ ยแล้วเดินกระแทกไหล่รม ค่าใช้จ่ายของโรงแรม ทีเหลื ่ อก็ชวนกันไป และอคติ ซึ งถื่ อว่าเรากำ�ลังไม่ซือสั่ ตย์ต่อ ตัวเองกับคนทีเป็่ นข่าว และทีสำ่�คัญ...คนที ่ มีผ่า่ นไป รมมียืน่ กัดฟันกำ�มือแน่นอย่าง เข้าคาสิ โนทีลาสเวกั ่ ส อ่านข่าวของเรา เจ็บใจน้�หวานยั ำ งครองพืนที้ ข่า่ วดาราอย่าง “โชคดี จ ริ ง ๆที เรายั ่ ง มี ย ย ั น้ �หวานเป็ ำ น บ่ อ เหนียวแน่นอยูทุ่ กวัน จนเหมยอ่านแล้วพูด “ครับพ่อ ผมจะจำ�ไว้” ่ พิงค์ปลืมน้ ำ ้ �หวาน อย่างสมเพชว่ากะจะดังเพราะข่าวฉาวอย่าง เงินบ่อทองให้เรา นีคุณ ่ บเรา เหม มากนะเห็นว่าจะให้เล่นละครกับหลานชาย “ไม่ใช่จ�ำ อย่างเดียว ต้องทำ�ให้ได้ดว้ ย” เดียวหรื อ แม่กงเตื ุ ้ อนว่าไม่เกียวกั คุณพิงค์ดว้ ย” ยพูดอย่างรับไม่ได้วา่ เสี ยงไพรวัลย์ ่ “นายพีท พิทยะ หนุมไฮโซคนดั งนันน่่ ะเห จริ งจังเหมือนครู ใหญ่ “แต่มนั ขัดใจนะแม่ ทีคนแบบนี ่ ดั้ งเอา... รอ...ถ้า ดังเอา แม่รูไหม ้ ข่าวเขาลงว่าตอนนีไม่้ วา่ “คร้าบ...พ่อ” จะเป็ นงานโฆษณาถ่ายแบบเล่นละคร ทุก แม่กงลู ุ ้ บผมเหมยอย่างเอ็นดู

34


ส่ งพ่อกับเพือนๆแล้ ่ ว ปยุตรหันเดินไปอีก ทางหนึงที่ สนามบิ ่ นเช่นกัน พีท พิทยะ เดิน ่ นเท่ออกมา เป็ น ทางมาถึงแล้วชาย หนุมเดิ เวลาทีน้่ �หวานกั ำ บมดแดงกำ�ลังจะเดินทาง พอดี มดแดงเห็นพีทก็แต๋ วแตกระริ กชีให้้ น้�หวานดู ำ ชวนเข้าไปทัก น้�หวานนิ ำ งไป ่ นิดหนึงบอกว่ ่ าเอาไว้ให้คุณพิงค์ เป็ นคนแนะนำ�เองดีกว่า แล้วเร่ งมดแดงให้ รี บไปเช็กอินเดียวจะตกเครื ๋ อง่ แต่ พอมดแดงจะชวนไป น้�หวานกลั ำ บขอ ไปเข้าห้องน้� ให้ ำ มดแดงเช็กอินให้ดว้ ย ว่า แล้วยืนมองจนมดแดงไปแล้วก็กรี ดกราย ไปทางพีททีกำ�่ ลังคุยโทรศัพท์มือถือ อยู ่ น้�หวานเดิ ำ นเฉี ยดเข้าไป พลันก็ท�ำ หน้ายุง ่ เข้าไปหาพีทเมือเห็ ่ นเขาคุยโทรศัพท์เสร็ จ “ขอโทษนะคะ พอดีแบตฯฉันหมด ขอยืม มือถือหน่อยได้ไหมคะ” เมือพี่ ทยืนให้ ่ เธอ

ปยุตรมาเห็นพอดี เขากดชัตเตอร์ไม่ยงั ้ พอพีทกับน้� หวานแยกกั ำ น มดแดงก็วงิ ่ ติดตามชมตอนต่อไป ในเล่ม หน้าตาตืนมาตาม ่ ถามน้�หวานว่ ำ าไหน หน้า ่ บอกว่าไปเข้าห้องน้�มาทำ ำ �อะไรอยูแถวนี ้ บ่นกระปอดกระแปดว่าปล่อยให้ตามหา อยูตั่งนานมิ นต์้ คอยอย่างกระวนกระวาย ้ ขอบคุณที่ิค่ะ จนกระทังการุ ่ ณออกไปจึงรี บโทร.หาน้� ำ หวานใหม่ เล่าอย่างตระหนกว่าตอนนีอา้ ่ ของ การุ ณของตนกำ�ลังไปพบเหมยคูกรณี น้�หวานที ำ โรงแรม ่ ย้�กัำ บน้�หวานว่ ำ า“ถ้า คุณอาได้เจอกับยัยเหมย เรื องแตกแน่ ่ ๆ อ้างอิงจาก ยัยเหมยต้องไปบอกนักข่าวว่าแกบังคับ ให้ฉนั ขับรถชน ถ้าแกไม่อยากให้เรื อง่ www.sanook.com ถึงหูนกั ข่าว แกก็ไปขอร้องคุณอาการุ ณ www.baanseries.com เองก็แล้วกัน ฉันได้ยนิ เขานัดกันทุมนึ่ งที ่ โรงแรม”เหมือนฟ้ าผ่าลงมาตรงหน้า น้� ำ หวานยอมไม่ได้เด็ดขาด ทิงมดแดง ทิงงาน ้ ้ โชว์ตวั ทีมดแดงรั ่ บไว้ทีเชี่ ยงใหม่ อ้างว่ามี ธุระด่วน มดแดงถามว่าแล้วจะให้ตนบอก กับคนจัดงานว่ายังไง “บอกอะไรก็ได้ค่ะ จะตกท่อ พ่อตาย ผูชาย ้ ทิง ้ ไส้ติงแตก ่ เจ๊กบ็ อกไปเถอะค่ะ แต่ตอน นีน้้ �หวานมี ำ ธุระด่วน น้�หวานไปไม่ ำ ได้ โอเคไหมคะ” มดแดงอยากกลันใจตายเสี ยตรงนันเลย ้ ้ เหม ยไปพบการุ ณตามสถานทีและเวลาที ่ ่ นัดไว้ การุ ณถามว่าเธออยากทำ�งานแผนก ไหน เหมยตอบอย่างเจียมตัวว่า ตนไม่ 35


ระบำดวงดาว  

เป็นละครไทย

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you