Page 1

№ 45 (11.090) Чоршанбе, 23 ноябри соли 2016. Сайти Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњияи Спитамен

www.spitamen.tj

Таїлили Рўзи Президент дар ноіия 16 ноябр. Бегоњи имрўз дар Ќасри фарњанги ноњия бо ширкати ањли љомеа Рўзи Президенти љумњурии Тољикистон ботантана таљлил карда шуд. Дар он раиси ноњия Сулаймонзода Акрам Рањим, муовинони раиси ноњия, роњбарони маќомоти њифзи њуќуќ, раисони Љамоатњои шањраку дењоти ноњия ва роњбарони воњидњои сохторї иштирок доштанд. Ќайд гардид, ки 16-уми ноябри соли 1992 дар Ќасри Арбоби ноњияи Бобољон Ѓафуров воќеаи таърихї – кори Иљлосияи наљотбахши миллат оѓоз ёфт, ки он минбаъд ба таќдири Тољикистону тољикистониён сахт пайванд гирифт. Иљлосияи наљотбахши Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон ба фарзанди барўманди халќи тољик, эњёгари давлати миллї, Пешвои миллат Эмомалї Рањмон ваколати роњбарї ба давлати Тољикистонро дода, њамзамон ба дўши ў вазифаи мураккаб, вале муќаддаси бунёди давлати воќеан соњибистиќлол ва демократиро гузошт. Сарвари давлат Эмомалї Рањмон аз рўзи нахустини ба маќоми олї интихоб шудан њалли масъалањои њаётан муњим: хомўш сохтани љанги бародаркуш, эљод намудани фазои боэътимоду њамзистї дар љомеа, баргардонидани гурезањои иљборї, азнавсозии интизоми давлатдорї, таъмини рушди босуботи иќтисодиву иљтимої, дарёфти љойгоњи муносиб дар арсаи байналхалќиро маќсад ва мароми њукумати нав эълон намуда, аз љумла таъкид намуданд: «Азму иродаи мо дар роњи барпо кардани давлати демократии њуќуќбунёд комилан ќатъист. Њарчанд ки натиљањои

Вокуниш

“Чеіраіои мондагор”

«истиќлолияти давлатии тољикон, ки ба мардуми мо дар дањсолаи охири асри бистум муяссар гардид, дар таърихи давлатдорї ва сарнавишти халќамон гардиши куллї ба вуљуд овард ва ба марњалаи нави рушди кишварамон оѓоз бахшид. Яке аз афзалиятњои барљастаи замони истиќлолият ин аст, ки имрўз мо имкони бештару бењтари ќадршиносї кардан ва њамзамон бо ин, муаррифї намудани фарзандони фарзонаи миллати соњибтамаддунамонро ба љањониён дар ихтиёр дорем”. дилхоњи он на ба таври ољил, балки бо гузашти ваќт падид меояд, дар баробари ин сулњу субот бароямон муњимтарин арзиш њисоб меёбад». Сиёсати бунёдкоронаю созандаи асосгузор ва таблиѓгари боэътимоди сулњи саросари кишвар дар анљуманњои сиёсии љањоншиносон мавќеи тозаеро касб намудааст, зеро ин фарзанди фарзонаву худогоњ, бедордилу равшанзамир дар њама њолат ва дар њар замон бахти баланди худро дар саодати халќи худ дидаанд. Дар баробари ин, зикр гардид, ки дар ин рўзњои таърихию фарањофарин аввалин бор Рўзи Президенти Љумњурии Тољикистон таљлил мегардад. Сипас, китоби тозанашри Асосгузори сулњу Вањдати миллї – Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон – “Чењрањои мондагор” ба њозирин муаррифї гардид. Баъдан, барномаи љолиби фарњангї пешкаши иштирокчиён карда шуд. Ф.БоЌ ї, П.ПиРоВ.

Табрики раиси ноњия Сулаймонзода акрам рањим ба муносибати рўзи Парчами давлатии Љумњурии Тољикистон Њамватанони азиз! Таљлили солгарди навбатии Рўзи Парчами давлатии Љумњурии Тољикистон дар рўзњое љашн гирифта мешавад, ки чанд рўз пеш сокинони шарафманди ноњия бори нахуст дар таърихи Тољикистони соњибистиќлол Рўзи Президентро ботантана ќайд намуданд. Рўзи Парчами давлатии Љумњурии Тољикистон, ки мањз туфайли зањматњои шабонарўзии Асосгузори сулњу Вањдати миллї – Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон дар фазои сулњу оромї ва шукргузорї аз истиќлолияти комили давлатї таљлил мегар-дад, яке аз љашнњои муќаддасу хотирмон ба шумор меравад. Ба ин муносибат, кулли сокинони ноњияро самимона шодбош намуда, ба њар яки шумо сарбаландиву хонаободї, рўзгори шоду босаодат, бахти бегазанду иќболи баланд таманно дорам. Воќеан, Парчами давлатї таљассумгари соњибистиќлолї ва соњибихтиёрии кишвари азизамон мањсуб ёфта, парчам ва парчамдорї дар миёни мардуми тамаддунсози тољик маќоми шоиста дорад. Парчами миллии Љумњурии Тољикистон таърихи бою рангини чандинњазорсола дошта, таърих

китоби нав

собит намудааст, ки ќавмњои ориёї дар љањон яке аз аввалинњо шуда, ойини парчамдориро ба вуљуд овардаанд.Ниёгони мо њазорсолањо тањти парчами хеш саф кашида, тамомияти арзї, њувияти миллї, вањдату ягонагї, нангу номус ва забону фарњанги худро њимоя кардаанд. Яъне Парчами давлатї барои мо як пораи одии матоъ набуда, балки дар он даъват ба муттањидї, вањдат, ѓайрату номус, ватандўстиву ватанпарастї, њимояи марзу бум ва саъю талош барои эъмори љомеаи адолатпарвар таљассум гардидааст. Ќадршиносї аз Парчами давлатї, Президенти Љумњурии Тољикистон, арљгузориву ифтихор аз давлат, аз гузашта, имрўз ва ѓамхорї аз фардои халќ буда, он яке аз омилњои муњими худшиносї ба њисоб меравад. Бо назардошти ин, бо ташаббуси маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњия дар майдони Вањдати маркази ноњия Парчами миллии Љумњурии Тољикистон барафрохта шуда буд, ки ба симои ноњия њусни нав зам намудааст. Маќому манзалат ва моњияти Парчами миллї дар тарбияи њисси худогоњиву худши-

носї ва ватандўстиву ватанпарастии мардум баѓоят муассир аст. Зеро, мањз зери парафшонии ин Парчам сокинони Љумњурии Тољикистон бо њидояти Асосгузори сулњу Вањдати миллї – Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон ба вањдати миллї расида, Парчами миллї вањдату ягонагии тољикистониёнро боз њам мустањкам намуд. Бинобар ин, эњтиром ва арљ гузоштан ба Парчами давлатї маънои арљ гузоштан ба тамоми арзишњои миллатро аз оѓози таърих то ба имрўз дорад. Боварии комил дорам, ки кулли сокинони ноњия зери парафшонии Парчами давлатии Љумњурии Тољикистон ањлона мењнат намуда, њамаи љашну санањои таърихиро бо дастовардњои арзандаи мењнатї таљлил менамоянд. Бори дигар, сокинони шарафманди ноњияро бо Рўзи Парчами давлатии Љумњурии Тољикистон муборакбод намуда, ба шумо саломативу хонаободї, сари баланд, вањдати љовидона ва сулњу суботи абадї орзу менамоям. Бигзор, Парчами давлатии Љумњурии Тољикистон дар фазои беѓубори кишварамон то абад парафшон бошад!

Эмомалї Рањмон. “Чењрањои мондагор” — тањти ин унвон соли љорї китоби тозанашр ва илмиву таърихии Асосгузори сулњу Вањдати миллї — Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба тасвиб расид, ки эњдо ба 25-умин солгарди Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон мебошад. Китоби тозанашри Пешвои миллат дар асоси осори илмиву таърихї ва маърузањои Пешвои миллат мураттаб гардидааст. Анљом додани ин кори арзишманди Пешвои миллат барои насли оянда, худшиносии онњо, огоњї пайдо намудани ањли илму адаб, омўзгорону донишљўён бо рўзгору осори шахсиятњои варзидаи таърихї ва фарњангиамон мусоидат менамояд. Гирд овардани маводњои таърихии пароканда аз љониби Пешвои милат дар як китоб ба хонандагон имконият фароњам меоварад, ки аз он бањрабардорї намоянд, бори дигар сањифањои таърихи гузаштагони бузурги худро вараќгардон намуда, аз он ифтихор кунанд. Китоби «Чењрањои мондагор» аз 364 сањифа иборат буда, дар сарсухани он Пешвои миллат доир ба ањамияти китоб, таърихи халќи тољик , маќому манзалати гузаштагони хеш ва зинда намудани номи абармардони халќи тољик њарф задаанд. Пас аз сарсухани китоб, нахуст доир ба бунёдгузори давлатдории мутамаддин Куруши Кабир , давраи шоњии вай, империяи таъсисдодаи ў, њимояи марзу бум ва лашкаркашињои Куруш, мубориза бо массагетњо ва кушта шудани Куруши Кабир дар ин љанг, навиштањо аз таърих оварда шудаанд. Пас аз Куруши Кабир дар китоби таърихии Пешвои миллат доир ба симоњои барљастаи халќи тољик, зиндагии онњо, ба монанди Спитамен, Зардушт, Монї, Маздак, пайѓамбар Муњаммад саллалоњу алайњи вассалам, Имоми Аъзам, Исмоили Сомонї, Абўабдуллоњи Рўдакї, Абулќосими Фирдавсї, Абўалї ибни Сино, Носири Хусрав, Шамси Табрезї, Љалолуддини Балхї, Мир Сайид Алии Њамадонї, Камоли Хуљандї, Абдурањмони Љомї, Абдулќодир Бедил, Наќибхон Туѓрал, Садриддин Айнї, Нусратулло Махсум, Шириншо Шотемур, Бобољон Ѓафуров, Мирзо Турсунзода ва Сотим Улуѓзода маводњои љолиби диќќат оварда шудааст. Китоби мазкур барои шинохти таърих ва њикмату фарњанги оламгири ниёгонамон ва муаррифии маќоми љањонии миллати мо мусоидат мекунад. Пешвои миллат дар пешгуфтори китоби пурарзиши худ чунин овардаанд: «Рў овардани ман ба таърих ва симоњои барљастаи халќамон ба он хотир мебошад, ки мо бояд ба ояндагон зарурати донистани гузаштаи худро талќин намоем ва онњоро аз сањифањои дурахшони миллатамон, ки сабаќи бузурги худогоњї мебошанд, огоњ созем ва дар ќалбашон мењру муњаббат, садоќату вафодориро бедор намуда, ба онњо аз ин таърихи пуршараф ифтихор карданро ёд дињем». Пас аз мутолиаи ин китоби арзишманд, банда доир ба таърихи миллати хеш, шахсони бузург ва љањонкушой як љањон таассурот пайдо намудам ва ба њар як донишдўстдор тавсия медињам, ки ин китоби тозанашри Пешвои миллатро гирифта, барои худ китоби рўимизї намуда, аз он бањрабардорї намоянд. Фирўз БоЌ ї , аълочии матбуоти Тољикистон.

Ба маќолаи “Шамол шавад, барќ хомўш мегардад, чаро?” (“Паёми Спитамен”, № 43, 9 ноябри соли 2016).

Шабакаи барќи ноњия маќолаи “Шамол шавад барќ хомўш мегардад, чаро?”, њафтавори “Паёми Спитамен” № 43 (11.088) аз 9.11.с.2016-ро дар маљлиси идораи шабакаи барќи ноњия бо иштироки роњбарону муњандисон, бригадањои таъмирї ва интиќоли неруи барќ мавриди баррасї ќарор дод. Бояд ќайд намуд, ки таъминоти барќ ба д.Янгиобод тавассути хатњои барќи баланд-

шиддат (ЛН) аз зеристгоњи барќи “Лангар” интиќол карда мешавад, ки солњои 19651970 сохта шуда, зиёда аз 40 сол дар истифода мебошад. Идораи барќи ноњия барои таъмири симчўбњо ба идораи шабакањои барќи ш. Истаравшан ва ташкилотњои болої мурољиат намудааст. а.иСЛоМоВ, сардори шабакањои барќи ноњия.

Дар Љамоати дењоти Т.Ўлљабоев маќолаи “Шамол шавад барќ хомўш мегардад, чаро?” аз санаи 9.11. 2016 с. № 43 њафтавори “Паёми Спитамен” дарљ гардидаро баррасї кард. Санаи 11 ноябри соли 2016 дар њамкорї бо АИО “Андарсой” љўйи обрав, ки дар шафати роњи мошингарди Янгиобод-Спитамен мављуд буда, аз он доим об ба роњ љорї мешуд, кофта аз

лойќа тоза карда, таъмири љории роњ ва шаѓалпўш намудани он бо кўмаку дастгирии сокинон ба наќша гирифта шудааст. Оиди тез-тез хомўш шудани ќувваи барќ бошад, дар мувофиќа бо идораи шабакањои барќи ноњия њамкорї хоњем кард. С.С аидзода , и.в. раиси љ амоат.


№ 45 (11.090) 23.11.2016 й.

paemi.spitamen@mail.ru

Тожикистон байроѓи америкада њам њилпирамоќда Шу йилнинг 8-ноябрида америка Ќўшма Штатлари Президенти сайлови бўлиб ўтганидан кўпчилик хабардор. Бу муњим сиёсий маъракада кузатувчи сифатида Тожикистон Республикасининг расмий делегацияси њам ќатнашди. Тожикистонлик 6 нафар намояндалар сафида њамюртимиз, район ќишлоќ хўжалик бошќармаси бошлиѓи Бахтиёр Нурматов њам америкага сафар ќилди. Бахтиёр Нурматов ушбу сафар таассуротлари њаќида бизга ќуйидагиларни сўзлаб берди. - Дарњаќиќат, 1-15-ноябр ган бу давлат шањарларининг кунлари олти нафар ватандош- ободлиги, инсонларининг маларимиз билан бирга Амери- данияти бизда яхши таассурот када бўлдик. Америка ќолдирди. 8-ноябр — сайлов Президенти сайлови сиёсий куни 20 та овоз бериш нуќталамаъракасида Тожикистон рида бўлдик. Сайловчиларнинг Аграр партияси вакили сифа- овоз бериши њам электрон, њам тида кузатувчи бўлиб иштирок бюллетен ќоѓозлари орќали амалга оширилди. Ќарийб этдим. Хужанд - Душанбе - Истам- њамма нуќталарда бу муњим бул - Франкфурт - Вашингтон сиёсий маърака сайловчилар йўналишлари бўйича 16 соат- фаоллигида ўтганининг гувоњи лик парвоздан сўнг Вашингтон бўлдик. Мен Американинг 45-Презихалќаро аэропортида бизларни соф тожик тилида “Хуш ома- денти сайловига ташриф буюрбиринчи Тожикистон дед” деб кутиб олишди. Сафар ган давомида Вашингтондаги делегацияси ќаторида ќатнаштарих университети, Виржиния ганимдан бахтиёрман. Ќайси штатда бўлмайлик, штатидаги Ричман байналмилал университети профессор- юзлаб мустаќил давлатлар ќатори азиз Тожикистонимиз байлари билан мулоќот ўтказдик. Суњбатлар давомида рес- роѓи њам њилпираб турганини публикамизда демократик жа- кўрдик. Бундан ќалбимиз ифтимият бунёд этиш йўлида хор њиссига тўлди. Мустаќиллигимиз рамзлаамалга оширилаётган ишлар, ободончилик, бунёдкорлик ридан бири бўлган Тожикистон ютуќлари хусусида сўзлаб бер- байроѓи њамиша тинчлик ва осойишталикда њилпирайвердик. Океан ортидаги равнаќ топ- син! Р.ШоЙиМЌУЛоВ.

2

“2016 йил — Соћлом шахс йили” дастури якунлари

18-ноябр куни 1-лицей мажлисгоњида вилоятимизда эълон ќилинган “2016 йил — Соѓлом шахс йили” дастури якунига баѓишланган йиѓилиш бўлди. Унда район раиси Акрам Сулаймонзода сўзга чиќиб, жорий йилда районимизда тиббиёт соњасида амалга оширилган ишлар хусусида маъруза ќилди. Сўнгра район раиси Акрам Сулаймонзода “2016 йил — Соѓлом шахс йили” дастури ѓолибларини давлат њокимияти район ижроия маќомотининг “Сипоснома”си ва эсдалик совѓалари билан мукофотлади. 1-Саломатлик маркази - “Энг яхши Саломатлик маркази”, Ѓ.Ѓарибов — “Энг яхши шифокор-жарроњ”, Ў.ањмедбоев — “Энг яхши шифокор-терапевт”, м.Холиќова — “Энг яхши оилавий шифокор”, н.носирова — “Энг яхши њамшира”, С.ањмедбоева — “Энг яхши лаборант”, кардиология бўлими — “Энг яхши бўлим”, Шавкат ќишлоѓи тиббиёт уйи — “Энг яхши тиббиёт уйи” номинацияларида ѓолиб деб топилдилар. Ѓолибларни табриклаймиз! Њ.ЊоМидоВа.

Ќишлоќ хўжалиги

Спитаменда чорвачиликнинг истиҐболи борми?

Маълумки, чорвачилик ќишлоќ хўжалигида етакчи ўринни эгаллаган сектордир. Соња равнаќи мамлакатимиз иќтисодини ўнгланишида етарли ањамият касб этади. Бугун районимизда чорвачилик соњасидаги ањвол ќандай? Шу хусусда фикр юритамиз. Айни пайтда районимиз бўйича 3500 бош йирик шохли (980 боши соѓин сигир, шундан аксариятини шахсий хўжаликларда парваришланаётган моллар), 7250 бош майда шохли моллар, 105 бош от, 7006 та парранда, 80 оила асалари мавжуд. Шу йилнинг 10 ойи мобайнида районимизда 50 тонна ўрнига 51,5 тонна (103 %) гўшт, 882 тонна ўрнига 719 тонна сут (81 %), 200 минг ўрнига 416,7 минг дона (208 %) тухум етиштирилди. Ќўзи олиш, даѓал ва ширали хашак тайёрлаш борасида ижобий натижаларга эришилди. Бироќ, гап бугунги њолат эмас, балки чорвачиликнинг истиќболи њаќида бормоќда. Эътибор беринг: 2016 йилнинг 10 ойида бузоќ олиш режадаги 637 бош ўрнига 417 бошни ташкил этди. Бу борадаги режа 65 фоизга бажарилди, холос. Йил сайин йирик шохли моллардан насл олиш камайиб бормоќда. 2014 йилда режадаги 522 бош ўрнига 411 бош бузоќ олингани фикримиз далилидир. Тўѓри, айрим дењќон хўжаликларда йирик шохли моллардан насл олишда яхши натижаларга эришилмоќда. Хусусан, «Саидќўрѓон» СФадан «Ганљи Истиќлол», «Њамал-2014», «Саидќўрѓон», «Омад», «Болтухон», «Севара», «Баландќўрѓон», «Тожикистон» СФадан «Арслонбобо», «Тоштемир ота», «Бегимќул ота», «Њайдарќул ота», «Мансур», а.Сатторов номли СФадан «Истиќбол», «Ѓафуржон ота», «Њайдар ота», а.Бобоев номли СФадан «Нормурод ота», «Рањмат тол», «С.Саидова», «Сардорбек», «Фирўз», Б.ањмадалиев номли СФадан «Назар ота», «Маърифат», «Б.Ањмадалиев», «Жўрабек», «Ќобилжон ота», Т.Ўлжабоев номли СФадан «Жўрабой ота», «Пахтакор-2007» дењќон хўжаликларида бу борада олиб борилаётган ишлар тањсинга сазовордир. Аммо, чорвачиликдаги мењнат самараси мањсули бўлмиш сут етиштириш ва соња истиќболини белгиловчи насл олишда «Зарзамин», А.Сатторов номли, А.Бобоев номли, Б.Ањмадалиев номли, «Тожикистон» СФАда ишлар намунали йўлга ќўйилмагани боис, режалар ижросининг бажарилиши шубња остида ќолмоќда. Айрим дењќон хўжаликлари рањбарлари чорва бош сонини кўпайтириш, уларнинг мањсулдорлигини оширишга панжа ортидан ќараяптилар. Шунингдек, А.Сатторов номли, «Андарсой», «Гулистон» АСКда ќўзи олиш режаси бажарилмади. Айни пайтда районимиз дењќон хўжаликларида 7416 бош майда шохли моллар мавжуд. Бу раќам ўтган йилгига нисбатан 450 бошга кўп бўлса-да, айрим Ассоциацияларда ќўзи олиш режаси бажарилмади. Хусусан, Т.Ўлжабоев номли СФАда 41 бош, «Зарзамин»да 53, «Саидќўрѓон» СФАда эса 37 бош ќўй ва эчкилар кам бўлди. Парњезбоп гўшт-балиќ етиштириш бўйича районимизда 6 та балиќчилик хўжалиги фаолият юритади. Аммо, њали-њануз бу хўжаликлардан балиќ гўшти етиштирилиб, бозор пештахталари фаровон бўлишига њисса ќўшилмаяпти. Паррандачилик соњасида эса Т.Ўлжабоев номли СФАдан мањаллий соњибкор Жамолиддин Назарќуловнинг иши тањсинга сазовордир. У хўжалигидаги 400 бош парранда (шундан 360 боши она товуќ) дан шу йилнинг 10 ойи мобайнида 38.340 дона тухум олишга эришди. Яна 5000 бош жўжа келтириш маќсадида амалий ишларни давом эттирмоќда. Бу соњибкорда паррандачиликнинг янада ривожлантириш нияти бор. Аммо унга мустањкам озуќа базасини яратиш учун ер майдони лозим. Тегишли соња рањбарлари бу каби муаммоларни тез ва ижобий њал этишлари даркор деб ўйлаймиз. Районимизда чорвачиликка муносабат шу зайлда давом этаверса, яна 1015 йилдан сўнг унинг ањволи ачинарли њолатга келиши шубњасиз. Шунинг учун њам соњанинг истиќболи њаќида ќайѓуриш бугуннинг кечиктириб бўлмас вазифасидир. Районимизда чорвачиликнинг истиќболи хўжаликлар рањбарларига, мутасаддиларга боѓлиќ. Эрназар КаРиМоВ, район ќишлоќ хўжалиги бошќармаси бош зоотехниги, Рањмат БЕК, «Паёми Спитамен»нинг махсус мухбири.

алмашлаб экиш ва шудгорнинг њосилдорлик ошишига фойдаси Ќишлоќ хўжалиги ходимлари йилни якунламоќдалар. Пахтачилик, боѓдорчилик, ѓалла ва шоликорлик, сабзавот ва полизчилик соњаларида мењнат ќилганлар, халќ тили билан айтганда ѓалвирни сувдан кўтаряптилар. айни кунгача эришилган натижалар ќуйидаги раќамларда ўз аксини топган: 2016 йилнинг 20-ноябрига келиб, районимиз бўйича 9905 тонна пахта, 20304 тонна ѓалла, шу жумладан, 4324 тонна шоли, 2862 тонна маккадон, шунингдек, 513 тонна мева, 463 тонна картошка, 8007 тонна сабзавот, 3186 тонна ќовун-тарвуз етиштирилди. Њосилдорликни янада ошириш имконияти бор, албатта. Бугунги суњбатимиз њосилдорликни ошириш тадбирлари хусусида. Саволларимизга Т.Ўлжабоев номли СФанинг “Муродќул ота” дењќон хўжалиги раиси Фарњод Бекбўтаев жавоб беради.

- аввало, она-замин саховатига тўхталсак. - Тўѓри айтдингиз, заминимиз, яъни экин ерларимиз њаќиќатан саховатли. Фаќат, биз ерга ишлов бериш маданиятига риоя ќилишимиз, њар бир гектар ердан унумли фойдаланишимиз керак. Ўз ваќтида ишлов, сув, озуќа берилса, она-замин њам биздан ўз саховатини њеч ќачон аямайди. Кексалар айтишадику: ерни алдаган ўзини алдайди. - Жорий ќишлоќ хўжалиги йилида дењќон хўжалигингиз аъзолари ќандай муваффаќиятларга эришдилар? - Дењќон хўжалигимизнинг 45 гектар ери бор. Шундан 24 гектарига бу йил пахта экдик. Њосилдорлик 40 центнерга етди. 6 гектарга экилган буѓдойдан 50 центнердан, 3 гектарда пиёздан 100 тонна, 2 гектарда сабзидан 30 тонна њосил йиѓиштириб олдик. Беда еримиз њам бор. Њиссадорларимиздан 24 нафари барча дала ишларида фаол ќатнашмоќдалар. Сувчилар Абдурањмон Отабеков, Мўмин Рўзиматов, механизатор Равшан Бўриев, бригадир Сардорбек Бекбўтаев, илѓор теримчилар Гулзода Минадирова, Матлуба Ѓафурова, Ойгул Шодибоева каби пешќадамлар ѓайрати, њиссадорларга яратилган иш, дам олиш шароитлари муваффаќиятлар гарови бўлмоќда. Њозир ерларни ѓўзапоядан тозалаяпмиз, тез кунларда шудгорни сифатли амалга оширамиз.

- Њосилдорлик ошишида алмашлаб экишнинг ањамиятини баъзи дењќон хўжаликлари раисларига эслатиб ќўйсангиз. - Алмашлаб экишда гап катта. Пахта, беда, маккажўхори, буѓдой, арпа экинлари алмашлаб экилганда ер кучига куч ќўшилади, њосилдорлик ошади. Районимизда алмашлаб экиш тадбирига амал ќилаётган “Арслонбобо”, “Њамроќул ота”, “Кенжабой”, “Саидќўрѓон”, “Баландќўрѓон”, “Худоёр”, Б.Ањмадалиев номли, “Усмон ота”, “Умид”, “Мењнатобод” каби ўнлаб дењќон хўжаликларида натижалар юќори бўлаётганини кўпчилик билади. - Шудгор ќоидаларига њамма њам риоя ќиладими? - Бу саволга “Ња” деб жавоб беролмайман. Сабаби, кузги шудгор ќоидаларини миридан сиригача њамма њам тўлиќ билмайди. Мутасадди мутахассисларимиз ўз маслањатларини дариѓ тутмайдилар, албатта. Шу суњбатдан фойдаланиб, дењќон хўжаликлари раислари ва мутахассисларига, механизаторларга эслатиб ўтаман: Аввало, “Ер њайдасанг куз њайда, куз њайдамасанг юз њайда” маќолини ёдда тутишимиз даркор. Агротехник ќоидаларга биноан майдонлар 35-40 см. чуќурликда, тупроќни тўла аѓдарган њолда њайдалиши лозим. Ерларни 18-20 см. чуќурликда шудгор ќиладиганлар мўл њосил кутмасин. Яна шуни айтишни истардимки, њар йили бир йўналишда њайдалаверса, тупроќнинг ишлов бериладиган ќатламида ер тузилиши бузилади. Ернинг плуг ости ќатлами њосил бўлишига олиб келади. Шунинг учун фаќат узунасига њайдаш, яъни, шундай усулда шудгор ќилиш одатидан воз кечиб, ерни бир йили энига, иккинчи йили узунасига њайдашни жорий ќилиш зарур. Трактор ер њайдаш, экинларга ишлов бериш, њосилни йиѓиб олишда ќайта-ќайта бир йўналишда њаракат ќилиши оќибатида тупроќ ќотиб кетади. Плуг ости ќатлами пайдо бўлган майдондан мўл њосил оламан деб умид ќилманг. Плуг ости ќатлами эса турли йўналишларда - энига, узунасига ва чуќур шудгор ќилиш йўли билан бартараф этилади. Шудгордан олдин албатта минерал ўѓитлар, айниќса, фосфор бериш катта фойда беради. - Мазмунли суњбат учун рањмат. Сиз рањматли дадангиз, асил дењќон бўлган Муродќул отанинг руњларини шод этиб ишларини муносиб давом эттиряпсиз. Сизнинг ва барча дењќонларимизнинг ишлари доим бароридан келишини, хирмонлари баракали бўлишини тилаб ќоламиз. Зулайњо БонУ суњбатлашди.


3

№ 45 (11.090) 23.11.2016 с.

paemi.spitamen@mail.ru

бахшида ба рўзи Парчами давлатии Љумњурии Тољикистон

Парчам — муҐаддасоти миллист Парчами давлатии Љумњурии Тољикистон, бо он тарзе ки имрўз дорад, дар моњи ноябри соли 1992 дар иљлосияи 16-уми таърихии сарнавиштсози Шўрои олии Љумњурии Тољикистон дар шањри Хуљанд ќабул гардид. Дар ин иљлосия њамчун сулњу суботи кишвар ва вањдати миллї поягузор шуд. Парчами миллї дар он марњилаи нисбатан пурташвиши таърихи кишвар, ки њифзи тамомияти арзї ва истиќлолияти миллии он аз вазифањои нињоят муњим ва нахустдараљаи мардум ва давлат буд, ба маънии томи калима њамчун рамзи вањдати миллї, ватанхоњї ва ватандўстї, њамчун тимсоли озодиву истиќлол парафшонї намуд, халќи кишварро ба гирди худ фаро хонд. Аз сўи дигар, Парчами миллии Љумњурии Тољикистон дар ќароргоњњои бонуфузтарин созмонњои байналмилалї, аз љумла, дар Созмони Милали Муттањид барафрохта шуд. Парлумони кишвар дар соли 2007 Ќонуни Љумњурии Тољикистонро дар бораи рамзу нишонањои давлатї тасдиќ намуд, ки дар он Парчами миллї ва Нишони миллї ба сифати мисолњое, ки давлатдорї, истиќлолият, маќсаду маром, њуввият ва нангу номуси мардумро ифода мекунанд, зикр гардида, њамчун муќаддасоти миллї арзёбї шудаанд. Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон соли 2009 иловањоро ба Ќонун дар дар бораи љашну идњо тасдиќ кард ва 24 ноябрро ба унвони Рўзи гиромидошти Парчами миллї эълон намуд.

Никола Саркози зидди фаріанги бегона

Собиќ президенти Фаронса Никола Саркози аз тариќи телевизиони BFM TV ин кишвар изњор доштааст, ки комилан муќобил аст, ки занону духтарони мусалмон тањти фишори шавњарон ва падарони сахтдасти худ либосњои мусалмонї пўшанд. Вай ба занони мусалмони кишвар “насињатњо” кардааст, ки чи гуна либос пўшанд ва чи тарз зиндагї бикунанд. Саркози дар ин намоиши мустаќими телевизион таъкид кардааст, ки вай шахсан “алайњи мардуми мусалмони муќими ин ќаламрав ва муњољирони корї” нест, аммо бисёр мехоњад, ки њамаи онњо аз устухон то ба пўсту маѓзашон фаронсавї бошанд ва рўњан менталитети ин кишварро ифода бикунанд. Ин чуну чарое надорад ва дар ин ќазия мусолињат варзидан низ нашояд,- гуфтааст ин сиёсатмадори Фаронса, ки мехоњад бори дигар номзадии худро ба маќоми президентї пешбарї кунад. Сомонаи The Express навиштааст, ки Никола Саркози мустаќиман аз минбари телевизион ба мардуми мусалмони кишвар мегуфт: “Ман мехоњам занони мусалмон озод бошанд. Ман мехоњам онњо барои худ њаќќи интихоби шавњар дошта бошанд. Ман мехоњам, ки онњо бидуни сатрњо кўчањо бигарданд ва мўю рўйњояшон кушода бошад. Њамин хел Саркози ваъда кардааст, ки дар сурати дубора шарафёб гардидан ба маќоми раисљумњури Фаронса бурќинис, ё либоси оббозии занони мусалмонро дар кишвар манъ месозад. Ин сиёсатмадор бурќинисро “нишонаи тундгарої” номидааст. Бознашр аз сомонаи “интернетї”.

Дар дувумин соли гиромидошти Парчами миллї баландтарин бурљи Парчами миллї дар љањон бунёд гардид. Баландии бурљи Парчами миллї ба 165 метр баробар буда, дар фарозии он ливое, арзаш ба 30 метр ва тўлаш ба 60 метр мерасад, бо се ранге, ки барои мардуми мо таърихан муќаддас аст, љило медињад. 30 августи соли 2011 маросими кушоиши баландтарин бурљи Парчами миллї дар љањон баргузор гардид. Бурљи Парчами миллї дар муљтамаи хеле зебо, ки аз Ќасри миллат, Китобхонаи миллї, Боѓи ба номи устод Рўдакї, Осорхонаи миллї ва биноњои љамъиятии дигар иборат аст, ќомат афрохт. Президенти љумњурї Эмомалї Рањмон дар маросими кушоиши бурљи Парчами миллї суханронї намуда, аз љумла чунин изњор дошт: “Хурду бузурги мардуми шарафманди тољик баробари ворид шудан ба мавзеи зебоманзар - Майдони парчами миллї эњсоси ватандўстиву ифтихормандии бештаре мекунанд, минбаъд низ дар зери Парчами миллї муттањид мешаванд, бомуњаббату садоќат барои ободии сарзамини аљдодї ва пешрафти кишвари соњибистиќлоли худ саъю талош менамоянд”. Дар рўзи гиромидошти Парчами миллї боифтихор ва мењру муњаббати бепоён нисбат ба мењани хеш иброз медорем. Парчами миллии мо љовидон парафшон бод! Наврўз ТоЊиРзода ТоЊиРзода , муовини прокурори ноњия.

Њидоятгару рањнамои мардум Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон чунин гуфтаанд: «Рамзњои давлатї њастї ва ифтихори миллии мо буда, гувоњи барљастаи Истиќлолияти давлатї, таљассумгари ифтихори миллї ва ору ватандорї мебошанд». Давлат ё миллатеро, ки се рукни асосї, се нишони муаррификунандаи давлатдорї – Нишон, Парчам ва Суруди миллии худро надорад, касе нашиносад, эътироф накунад ва эњтиром наоварад. Зеро танњо ин се нишон ифодагари воќеияти соњибихтиёрї ва муттањидии миллат мебошанд. Парчам яке аз рамзњои давлатии Љумњурии Тољикистон буда, ба тањкими иттињоди миллат ва баланд бардоштани ифтихори миллї мусоидат мекунад ва боиси ифтихор ва нангу номус аст. Парчами давлатии Љумњурии Тољикистон 24-уми ноябри соли 1992 дар Иљлосияи ХVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон бо рангњои сурх, сафед, сабз ва тољу њафт ситора ќабул шуд. Рангњои Парчами миллї дар худ маънињоеро таљассум менамояд, ки ба миллати мо ќаринанд: ранги сурх – озодї ва истиќлолият, ранги сафед – сулњ ва оромї, ранги сабз – ободї ва ривољу равнаќро баён менамояд. Тољ ва њафт си-

тора, ки дар рўйи Парчам акс ёфтаанд, рамзи мо миллати куњан ва фарњангофар мебошад. Парчами миллї рамзи гиромидошти яке аз муќаддасоти миллати соњибмаърифат, нишонаи муборизаву љоннисорињои халќи тољик барои озодиву истиќлол, илњомбахши кору фаъолияти фидокоронаи фарзандони содиќи миллат ва њидоятгару рањнамои мардуми кишварамон ба сўи сарсабзиву шукуфої ва зиндагии пурсаодат мебошад. Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон бо нишони эњтирому садоќат ба Парчами миллиамон бо фармони худ аз 20-уми ноябри соли 2009 Рўзи Парчами давлатии Љумњурии Тољикистонро 24-уми ноябр эълон намуданд. Имрўз мо бояд, аз Парчами миллии худ ифтихор дошта бошем, эњтироми онро чун сарвати гаронбањои умумимиллї ба љо орем, ќадру манзалат ва наќшу эътибори онро ба фарзандони худ ва ба љавонон бирасонем. Муњсин МиРзоЕВ, корманди дастгоњи суди ноњия.

Варзишгарон — парчамбардоронанд Ифтихор мекунам, ки тайи солњои истиќлолият дањњо шогирдони мактаби варзишии ноњияамон дар мусобиќањои сатњи љањонї дар намуди мухталифи мусобиќањои варзишї љойњои намоёнро ишѓол карда, Парчами кишвари азизамон – Тољикистони соњибистиќлолро боло бардошта омада истодаанд. Мактаби варзишии ноњия дар омода кардани наврасону љавонон ба мусобиќањои хориљи кишвар мавќеи хос дорад. Дастпарварони он Сарвиноз Нодирова, чемпионкаи љањон оид ба љанги дастї дар Маскав, Наргиза Тўхтаева, дар риштаи тенниси

рўи мизї, Наргиза Юнусова, оид ба футбол, Рухшона Камолова, Дилафрўз Ёдгорова, оид ба баскетбол, Љавоњир Ќарабоев, Исмоил Љўраев, Мањмуд Абдуллоев, Хуршед Баротов, Шоњљањон Отаев, Суннат Амонов, Мањмадгул Рустамов, Санљар Љўраев, Умедљон Турсунов ва дигарон дар намуди гўштини самбо, дзю-до, каратэ-до, љанги тан ба тан ва ѓайра дар мусобиќањои берун аз љумњурї муваффаќона ќувваозмойї намуда, ба ишѓоли љойњои намоён ва афроштани Парчами миллї комёб шудаанд. Мавриди зикр аст, ки мураббиёни соњибтаљрибаи мактаби

варзишї Ибодулло Баротов, Аваз Амонов, Абдувосит Турдимуродов, Фахриддин Љўраев, Соњибназар Рустамов, Валиљон Тўхтаев, Ќобил Ёдгоров ва дигарон дар ба камол расонидани дастпарварони умедбахши риштањои гуногуни варзиш сањми назаррас доранд. Бовар дорам, ки оянда аз мактаби варзишии мо пањлавонњое ё худ чемпионњое номбардор, мисли Дилшод Назаров, Мавзуна Чориева ба камол мерасанд, ки Парчами Тољикистон – ин муќаддасоти миллиро дар мусобиќањои сатњи љањонї боло мебардоранд. Юлдош ЮЛдоШЕВ, устоди варзиши мактаби варзишии ноњия, љоизадори чемпионати љањон оид ба гўштини самбо.

истифодаи худсаронаи замин — ќонуншиканист - Ќаблан, шуморо дар ин вазифаи нав аз номи муштариён ва эљодкорони њафтавори «Паёми Спитамен» муборакбод гуфта, барору муваффаќият ва пешрафти фаъолиятро орзумандам. - Аз он ки чунин як бовар нисбати ман карда, аз фаъолияти Кумитаи идораи замини ноњия мавод омода карданиед, самимона изњори сипос мекунам. - дар рўзњои (13.IХ.2016с.) таљлили 25-солагии истиќлолияти давлатии љумњурии Тољикистон асосгузори сулњу Вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар баробари дигар иншоотњои љашниро ифтитоњ бахшидан бинои нави идораи заминсозии ноњияро њам ифтитоњ карда буданд. имрўз дар идораи мазкур барои пешбурди фаъолияти кормандон тамоми имкониятњо фароњам мебошанд. ин ѓамхорї аз љониби њайати идора чї тавр пазируфта шуд? - Бале, хеле бамаврид зикр кардед. Аввалан, ба он ѓамхорињои рўзафзуне, ки доиман ба пешрафти фаъолиятамон зоњир мегардад, аз самими ќалб ба Пешвои миллат, Президенти муаззами кишварамон муњтарам Эмомалї Рањмон аз номи худ ва кулли кормандони Кумитаи идораи замин миннатдории самимї баён мекунам. Сониян, барои дастгирии бевосита дар бунёди бинои идора ба раиси Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезї Раљаббой Ањмадзода низ изњори сипос намуда, мо тамоми њайати кумита посухи ин таваљљуњ барои дар сатњи баланд ба роњ мондани фаъолияти хизматї худро масъул мешуморем. Бар он азмем, ки дастуру супоришњои маќомотњои болоиро, хоса раиси ноњия муњтарам Сулаймонзода Акрам Рањимро сари ваќт таъмин намоем. Ба он ноил шавем, њар як шањрванди ноњияро, ки ба ниёз ба идора меояд тариќи “Равзанаи ягона” бе ягон муаммо ќабул намуда, њуљљатњои заруриро дар асоси дастурњои пешбинишуда омода созем. Њамчунин, тадбирњои фањмондадињї байни ањолї дар самти роњ надодан ба ќонунвайронкунї дар истифодаи замин мароми њамешагї гардида, ба он роњ намедињем, ки як ваљаби замин ѓайримаќсаднок истифода гардад. - дарњаќиќат, хуб ќайд кардед, бобати маќсаднок истифодабарии замин. агарчи замин моликияти давлат асту ѓайриќонунї ва бемаќсад истифодабарии он манъ мебошад, њолатњои худсарона, ѓайриќонунї, ѓайримаќсаднок истифодаи замин, ќитъањои наздињавлигї ба назар мерасанд. оё њамин тавр нест?

муаррифї:

Ашўралї Љалилзода, иљрокунандаи вазифаи раиси Кумитаи идораи замини ноњия. Санаи таваллуд – 30 марти соли 1970. Зодгоњ – ноњияи Љ.Расулов. Миллат – тољик. Тањсилот – олї. Ихтисос – њуќуќшинос. Соли 2004 Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон, соли 2016 Академияи хољагии халќи хизматчиёни давлатї дар назди Президенти Федератсияи Русия дар шањри Маскавро хатм кардааст. Вазъи оилавї – оиладор, соњиби 4 фарзанд.

• • • • • •

- Дуруст савол гузоштед. Фаъолияти кумита дар асоси Фармон ва супоришњои Сарвари давлат, Низомномаи назорати давлатї оид ба истифода ва њифзи замин, дастурњои Кумитаи давлатии замин ва геодезии Љумњурии Тољикистон, Кумитаи идораи замини вилояти Суѓд ва Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњия ба роњ монда, амалї мегардад. Мо кўшиш мекунем, ки талаботи ќонунгузории вобаста ба истифодаи заминро ќатъиян риоя намуда, дар ин самт тадбирњои мушаххас андешем. Агар бо забони раќамњо онро баён намоем, танњо дар давоми 9 моњи соли љорї аз тарафи кормандони кумита оид ба вобаста намудани ќитъаи замини иншооти хусусигардонидашуда 267 адад, ташкили хољагињои дењќонии инфиродї 27 адад, ташкили хољагии дењќонии љамъиятї 187 адад, људо намудани ќитъаи замин ба кооперативи тиљоратї 37 адад, људо кардани ќитъаи наздињавлигї 222 адад, барои сохтмонњои гуногун 146 адад санадњои меъёрии њуќуќї тартиб дода, дар муњлатњои муќарраргардида баррасї карда шудаанд. Умуман, аз тарафи нозирони кумита бањри бартараф намудани ќонунвайронкунињое, ки ошкор карда шудаанд, назорати доимї бурда мешавад. Аз љумла, дар ин давра аз тарафи нозирони кумита 250 адад вайронкунии ќонунгузории замин ошкор карда шудааст, ки аз он 15 адад ба риоя накардани њуќуќи моликияти давлатї ба замин, 20 адад истифодаи ѓайримаќсадноки замин,

48 адад напардохтани маблаѓи андози замин, 159 адад истифодаи замин бе њуљљати тасдиќкунандаи њуќуќи он, 8 адад бе сабабњои узрнок истифода набурдани замин ошкор карда шуда, нисбати вайронкунандагони ќонун тибќи талабот чора дида шудааст. Дар маљмўъ, ба миќдори 54200 сомонї љаримабандї карда шуда, аз он ба фоидаи давлат 42610 сомонї ворид гардидааст. Њамчунин, ба миќдори 36,8 гектар замин аз вайронкунии ќонунгузорї пешгирї карда шудааст. - дар анљоми суњбат чї гуфтанї доред? - Ба мардуми ноњия, ки мардуми ѓайратманду мењнатдўст мебошанд, рўзгори хушу хуррам орзу мекунам. онњоро даъват мекунам, ки дар њама њолат, пеш аз њама, талаботро оиди истифодаи босамар ва маќсадноки замин риоя намоянд, аз хотир набароранд, ки худсарона ѓасб кардану ба манфиати шахсї истифода бурдани замин як ќадамест ба љинояткорї ва ќонуншиканї. Заминро, ки моро ганљу сарвати бебањост, мехўронаду мепўшонад, чун модар азиз дорем, њар ваљабашро барои баланд бардоштани сатњи некуањволии халќамон ва маќсаднок истифода барем. - Барои суњбати самимї сипосгузорам. - Ба шумо њам ташаккур! Суњбаторо ато БоЌї.


аёдати соби № 45 (11.090) 23.11.2016 й.

4

paemi.spitamen@mail.ru

Ёшлар ва ўсмирлар њаётидан Ф аррух Јурбонов — Мутахассис кадрлар тайёрлаш маскани республика чемпиони !

Илњомжон Усмонов сарварлик ќилаётган касб-техника лицейи давлат таълим маркази (собиќ СПТУ-68) районимиз халќ хўжалиги учун мутахассис кадрлар тайёрлайдиган ўќув масканидир. Айни пайтда муассасада 36 нафар олий ва ўрта махсус маълумотли педагог 444 нафар талабага њайдовчи, њисобчи-компютер дастурчиси, тикувчи, пайвандловчи, электрчи, тракторчи-шофёр каби касблар бўйича сабоќ берадилар. Лицейда њар куни эрталаб машѓулотлар бошланмасдан олдин давомат, интизом, ўзлаштириш бўйича йиѓилиш ўтказилади. Ёшларнинг турли ноќонуний њаракат ва оќимларга кириб ќолишларининг олдини олиш маќсадида район ижроия маќомоти, прокуратура, суд, ички ишлар, маориф бўлимлари ва бошќа ташкилотлар вакиллари иштирокида учрашув, суњбатлар ташкил этилади. Шунингдек, байрамлар муносабати билан турли чора-тадбирлар уюштирилади, биз талабалар уларда фаол ќатнашамиз.

Шу йилнинг 12-13-ноябр кунлари Хужанд шањрида ќўл жангининг тўла контактли йўналиши бўйича республика биринчилиги бўлиб ўтди. Бу мусобаќада Хатлон, Тоѓли Бадахшон, республика бўйсунишидаги районлар, Душанбе, Хужанд-1, Хужанд-2, Хужанд-3 жамоалари ќатнашдилар. Районимиздаги Куркат ва Янгиобод ќишлоѓидан 10 нафар ёш спортчилар ушбу мусобаќада муваффаќиятли иштирок этдилар. Куркатлик Фаррух Ќурбонов 1-, Њошимбек Зарипов ва Эркабой Эгамбердиев 2 ва 3-, янгиободлик Султонбек Шерматов ва Яњё Отаев 2 ва 3-ўринларни эгалладилар. Шундай ќилиб, Фаррух Ќурбонов (суратда) республика чемпиони номига сазовор бўлди. Ф.ЖЎРаЕВ.

Парвина — олтин медал соіибаси

Айрим талабалар билан якка тартибда суњбатлар, ота-онаси ёки яќинлари билан мулоќотлар уюштириш, њар њафта тарбиявий соат ўтказиш узлуксиз йўлга ќўйилган. Талабалар назарий билимларини “Новсельмаш”, “КМСваК”, ун комбинати, электр тармоќлари идорасида амалиётда синаб кўрадилар. Муассасада 16 нафар талаба ётоќхона билан таъминланган. Лицейнинг барча ўќувчиларига тушликка бепул иссиќ овќат берилади. 27 гектар тажриба ўрганиш майдонида етиштирилган ќишлоќ хўжалиги мањсулотларидан олинган фойда муассаса моддий-техник базасини мустањкамлашга сарфланяпти. Касб-техника лицейида куз-ќиш мавсумини намунали ўтказиш маќсадида режадаги 12 тонна кўмир ва 14 куб ўтин захира ќилинган. Биз тенгдошларимиз ќатори ушбу касб-техника лицейида касб-њунар ўрганяпмиз. Шу билан бирга фанларни њам ўзлаштиряпмиз. Барча устозларимизга талабалар номидан миннатдорчилик билдирамиз. Нодира УМаРоВа, Фариз дадаБоЕВ, Жамолиддин ШодиЕВ, касб-техника лицейи давлат таълим муассасасининг талабалари.

Кейинги йилларда районимиздаги таълим муассасаларида билим олаётган ўќувчилар интернет орќали ташкил этилаётган Халќаро фанлар Олимпиадаларида арзирли ютуќларни ќўлга киритмоќдалар. Яќинда ўтказилган, “Фан асосларига доир Халќаро Олимпиада” Лойињаси асосида ташкил этилган Олимпиадада 27-ўрта умумтаълим мактабининг 9-”А” синф ўќувчиси Парвина Бобожонова физика фани бўйича олтин медал ва 1-даражали Диплом олишга эришди. Парвинани муассаса директори Њ.Ражабов, синфдошлари, мактабдошлари, ўќитувчилари Олимжон Нуъмонов, Ѓафур Файзиев, онаси Наргиза Дўстбобоева чин дилдан табрикладилар. ЊУРРиЯТ.

Совринли ўринда

Сармуњаррир Фирўз бОЌЇ

ЊаЙаТи ТаЊририя: Зулайњо ЃОЙибНаЗарОва љонишини сармуњаррир, рањматљон шОЙиМЌУЛОв мухбири махсус, ато бОЌЇ, хабарнигор. ЊаЙаТи МУшОвара:

Дилбар аЊМаДаЛиЕва.

Дизайнер: Њуррият ЊОМиДОва рўзнома дар вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон бо № 0044/рз номнавис шудааст. Дар кумитаи андози ноњияи Спитамен бо № 0211435 аз ќайди давлатї гузаштааст.

«Паёми Спитамен»га обуна бўлишга шошилинг! Севимли газетангиз, район ижроия маќомотининг ягона расмий нашри – «Паёми Спитамен» њафтаномасига 2017 йил учун обуна мавсуми давом этмоќда. Обуна бањоси 1 йилга 64 сомоний бўлиб, «Почтаи тољик» департаменти район марказида ва тањририятда ќабул ќилинмоќда.

Ќабули шањрвандон дар Љамоати шањраки навкат Ба диќќати сокинони Љамоати шањраки навкат мерасонем, ки њар њафта рўзњои душанбе ва љумъа аз соати 9.00 то 12.00 раиси Љамоат, рўзи сешанбе аз соати 16.00 то 17.00 ва рўзи чоршанбе аз соати 8.00 то 12.00 аз тарафи муовини раиси Љамоат ва аз љониби котиби љамоат њамарўза аз соати 8.00 то 12.00 шањрвандон ќабул карда мешаванд.

Ба таваљљуњи сокинони љамоати дењоти Т.Ўлљабоев! Сертификати њуќуќи истифодаи замини шањрвандони ноњия, ки дар асоси ќарорњои раиси ноњия солњои 2010, 2011, 2012, 2013 аз мавзеи шањраки навбунёди Спитамен воќеъ дар дењаи Андарсой њамчун эњтиёљманд бо ќитъаи замини наз-дињавлигї таъмин шуданду, вале дар муддати зиёда аз 3 сол хонаи истиќоматї бунёд накардаанд, бекор карда мешавад. Барои маълумотњои иловагї ба Љамоат мурољиат намоед.

Ба самъи вакилони маљлиси Љамоати дењоти Т.Ўлљабоев

С и в ,

расонида мешавад, ки оиди фаъолияти солонаи вакилиашон то 10 декабри соли равон ба маъмурияти Љамоати дењот њисобот пешнињод намоянд.

ш и и р 9

Кумитаи идораи замини ноњияи Спитамен љавондухтарони дорои маълумоти олидоштаро, ки забони давлатиро медонанду бо компутер кор карда метавонанд, ба кори доимї даъват мекунад. Суроѓаи мо: шањраки навкат, кўчаи Исмоилов, бинои № 1. Телефон барои тамос: (92) 828 00 48. Кумитаи идораи замини ноњияи Спитамен.

Э ъ л о н і о

Соли нашр 7 ноябри соли 1930

рауф СаНГиНЇ, Дилрабо раЊиМЇ, Љамшед ОбиДЗОДа,

Яќинда мамлакатимиз пойтахти Душанбе шањрида ўсмир ўѓил болалар ўртасида баскетбол бўйича республика мусобаќаси бўлиб ўтди. Тожикистонда хизмат кўрсатган мураббий А.Муродов хотирасига баѓишланган ушбу тадбирда районимиздан њам ўсмирлар жамоаси иштирок этиб, совринли 3-ўрин соњиби бўлдилар ва бронза медални ќўлга киритдилар. Суратда: мусобаќа иштирокчилари Комил Сайдуллоев, Мирзо Турсуналиев, Њусниддин Сайдуллаев ва Соњиб Бўриев мураббий Ќобилжон Ёдгоров билан. Р.СоБиРоВ.

Даъват ба кори доимї!

Муассис: МиЊД-и ноњияи Спитамен

маркази хизматрасонии “Шоњин” бо маоши баланд — сарошпаз, пешхизмат ва устои таъмири чархи наќлиётро барои кори доимї даъват менамояд. Телефон барои тамос: (92) 8550917, (92) 90999 66.

Эътибор надоранд Шиносномаи гумшудаи Мухутдинова Турсуной Бурњоновна, с.т. 15.02.1995 с., ки ШКД-и н.Спитамен додааст, эътибор надорад. Шиносномаи гумшудаи Ибрагимова Кенљабибї Орибовна, с.т. 15.04.1969 с., ки ШКД-и н.Спитамен додааст, эътибор надорад. Шиносномаи гумшудаи Исломов Шањбоз Илёсович, с.т. 14.09.1995 с., ки ШКД-и н.Спитамен додааст, эътибор надорад. Шиносномаи гумшудаи Бобораљабов Иномљон Комилович, с.т. 10.05.1986 с., ки ШКД-и н.Спитамен додааст, эътибор надорад. Шиносномаи гумшудаи техникии њавлидории № 917 (374), ки 27.07.1987 с. МБТ-и ш. Ўротеппа ба Мадаминов Самат, сокини љ/д Оќтеппа, кўчаи Р.Шукуров, хонаи 8, додааст, эътибор надорад. Аттестати гумшудаи АЗ № 000150, ки соли 1993 литсейи № 1-и ноњия ба Эргашев Равшан Абдурашидович додааст, эътибор надорад. Сертификати гумшудаи замини наздињавлигии Б № 0393381, ки соли 2006 аз тарафи Кумитаи заминсозии Љумњурии Тољикистон ба Мамарахимов Карим дода шудааст, эътибор надорад.

Њафтанома ба хотири гуногунандешї низ маќолањо чоп мекунад, ки идораи рўзнома ба он њамаќида набошад. Љавобгарии дурустии далелњо ба дўши муаллифон аст. иНДЕкСи ОбУНа:

68924 Нашрия Дар МаТбааи “вЕкТОр-каНД” чОП шУДааСТ. рўзи 22 ноябри соли 2016 соати 17.00 ба чоп иљозат дода шуд.

Њафтавори “Паёми Спитамен” бо забонњои тољикї ва ўзбекї чоп мешавад.

Шањодатномањои сањми замин, ки ба шахсони зерин: Темирбоев Болтабой, Темирбоева Рўзигул, Темирбоев Њасан, Темирбоев Бахтиёр, Жўрабоев Рањмонберди, Жўрабоева Шарофат, Рўзиева Гулнора, Ёвќочарова Салима, Холматов Пардабой, Жўрабоева Мамлакат, Аъзамова Насиба, Тухлибоева Жамила, Хидирбобоев Турдимурод, аз хољагии дењќонии “Орол”, АХД “Фармонќўрѓон” (њоло АИО “Зарзамин”) тааллуќ дошта, аз тарафи Кумитаи идораи замини ноњия соли 2000-ум дода шудаанд, бинобар гум шудан, эътибор надоранд.

Суроѓаи мо: ш.Навкат, к. Спитамен 23, тел:(3441)2-23-11, (92) 909 99 66

Газетамизнинг келгуси сони 2016 йил, 7-декабрда чиќади.

Навбатдор ато боќї.

Супориши № ____ Теъдод 1800

23-11- 2016  

Паёми Спитамен 23.11.2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you