Page 1

I.E.S. Nツコ1 O CARBALLIテ前

OFERTA EDUCATIVA


OFERTA EDUCATIVA : 1º ESO CIENCIAS SOCIAIS, XEOG. E HISTORIA EDUCACIÓN FÍSICA MATEMÁTICAS CIENCIAS DA NATUREZA LINGUA GALEGA E LITERATURA COMÚNS (9 MATERIAS) LINGUA CASTELÁ E LITERATURA EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL PROXECTO INTERDISCIPLINAR 1ª LINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS) 2ª LINGUA ESTRANXEIRA (FRANCÉS) RELIXIÓN CATÓLICA ESCOLLER UNHA OPCIÓN

HISTORIA E CULTURA DAS RELIXIÓNS ATENCIÓN EDUCATIVA

OFERTA EDUCATIVA : 2º ESO CIENCIAS SOCIAIS, XEOG. E HISTORIA EDUCACIÓN FÍSICA MATEMÁTICAS CIENCIAS DA NATUREZA LINGUA GALEGA E LITERATURA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA COMÚNS LINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS) 2ª LINGUA ESTRANXEIRA (FRANCÉS) MÚSICA EDUCACIÓN PARA A CIDADANÍA E DEREITOS HUMANOS TECNOLOXÍAS

ESCOLLER UNHA OPCIÓN

´

RELIXIÓN CATÓLICA CULTURA E HISTORIA DAS RELIXIÓNS ATENCIÓN EDUCATIVA

OFERTA EDUCATIVA : 3º ESO CIENCIAS SOCIAIS, XEOG. E HISTORIA EDUCACIÓN FÍSICA MATEMÁTICAS BIOLOXÍA E XEOLOXÍA FÍSICA E QUÍMICA COMÚNS (11 MATERIAS) LINGUA GALEGA E LITERATURA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA MÚSICA TECNOLOXÍAS EDUCACIÓN PLÁSTICA 1ª LINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS)

CULTURA CLÁSICA OPTATIVA (ESCOLLER UNHA OPCIÓN)

TALLER DE INICIACIATIVAS EMPRENDEDORAS FRANCÉS

ENSINANZA RELIXIOSA (ESCOLLER UNHA OPCIÓN)

RELIXIÓN CATÓLICA HISTORIA E CULTURA DAS RELIXIÓNS ALTERNATIVA


OFERTA EDUCATIVA : 4º ESO

CIENCIAS SOCIAIS, XEOG. E HISTORIA EDUCACIÓN FÍSICA MATEMÁTICAS LINGUA GALEGA E LITERATURA COMÚNS LINGUA CASTELÁ E LITERATURA LINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS) EDUCACIÓN ÉTICO-CÍVICA

ESCOLLER UNHA OPCIÓN

´

RELIXIÓN CATÓLICA CULTURA E HISTORIA DAS RELIXIÓNS ATENCIÓN EDUCATIVA

TRONCAIS (marcar cun “X” a opción desexada) OPCIÓN 1 CIENCIAS

OPCIÓN 2 CIENCIAS

5 FÍSICA E QUÍMICA 5 BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 5 TECNOLOXÍA

5 FÍSICA E QUÍMICA 5 BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 5 ED. PLÁSTICA

OPCIÓN 1 HUMANIDADES 5 MÚSICA 5 LATÍN 5 INFORMÁTICA

OPCIÓN 2 HUMANIDADES 5 MÚSICA 5 LATÍN 5 FRANCÉS

OPTATIVA (Escoller unha soa opción) Lémbrase que a Cultura Clásica e o Taller de iniciativas só se pode escoller se non se cursou en 3º de ESO FRANCÉS

FISICA E QUÍMICA

ED. PLÁSTICA

CULTURA CLÁSICA

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

MÚSICA

TALLER DE INICIATIVAS EMPRENDEDORAS

TECNOLOXÍA

LATÍN

INFORMÁTICA


OFERTA EDUCATIVA: 1º BACHARELATO

COMÚNS

LINGUA GALEGA E LITERATURA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA FILOSOFÍA e CIDADANÍA EDUCACIÓN FÍSICA CIENCIAS PARA O MUNDO CONTEMPORÁNEO 1ªLINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS) ESCOLLER UNHA OPCIÓN:

ATENCIÓN EDUCATIVA

RELIXIÓN

MODALIDADES (escoller unha opción) CIENCIAS E TECNOLOXÍA OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

MATEMAT. I FÍSICA E QIÍMICA BIOLOXÍA E XEOL.

HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS OPCIÓN 1

MATEMAT. I

LATÍN I

FÍSICA E QUÍMICA

HIST. DO MUNDO CONTEMPORÁNEO

DEBUXO TEC. I

GREGO I

OPCIÓN 2

HIST. DO MUNDO CONTEMPORÁNEO MATEM. APLICADAS AS CC. SS. I ECONOMÍA

OPTATIVA (escoller unha soa opción) 2ª LINGUA ESTRANXEIRA (FRANCÉS)

ANTROPOLOXÍA

TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN

CIENCIAS E TECNOLOXÍA

BIOL. E XEOLOXÍA

ECONOMÍA

DEBUXO TEC. I

MÚSICA

HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

LATÍN I

GREGO I

MATEMAT. APLICADAS I

ECONOMÍA


OFERTA EDUCATIVA: 2º BACHARELATO

LINGUA GALEGA E LITERATURA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA FILOSOFÍA II HISTORIA

COMÚNS LINGUA ESTRANXEIRA

´

INGLÉS FRANCÉS

MODALIDADES (escoller unha opción) CIENCIAS DA NATUREZA E DA SAÚDE OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

OPCIÓN 3

LATÍN II BIOLOXÍA

FÍSICA

FÍSICA

HIST. DA ARTE

DEBUXO TEC. II

QUÍMICA

HUMANID 1

QUÍMICA

MATEMAT. II

MATEMAT. II

HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

CIENC. DA TERRA E DO MEDIO AMB.

GREGO II

HUMANID 2

CIENC. SOC.

XEOGRAFÍA

LATÍN II

MATE. APLICADAS

HIST. DA ARTE HIST. DA MÚSICA

ECON. E ORG. DE EMPRESAS

OPTATIVA (escoller unha soa opción, e que non se repita na modalidade) CIENCIAS DA NATUREZA E DA SAÚDE

HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

BIOLOXÍA

QÍMICA

LITER. HISPÁNICAS

INTROD. AS CC. POLITICAS

DEBUXO TÉCNICO

C. TERRA E MEDIO AMB.

MÚSICA II

HIST. E XEOG. DE GALICIA

FÍSICA

XEOLOXÍA

FRANCÉS 2º IDIOMA

MATEMÁTICAS II

MET. EST. E NUMERICOS

FRANCÉS 2º IDIOMA

Oferta Educativa  
Oferta Educativa  

Oferta Educativa do centro

Advertisement