Page 1

สารสนเทศ

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ปีการศึกษา 2553


คานา โรงเรียน มัธยมวัดนายโรง ได้จัดระบบสารสนเทศ ที่มีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการ ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อสนองหลักเกณฑ์ และวิธีการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2546 โดยมีการจัดโครงสร้างการ บริหารจัดการ ของ 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารงานหลักสูตรและวิชาการ กลุ่ม บริหารงานแผนงานและงบประมาณงบประมาณ กลุ่มบริหารงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานกิจการทั่วไป และงานต่างๆของโรงเรียน สามารถนาข้อมูลไปใช้ในการ บริหารงาน พัฒนาปรับปรุงงาน และวางแผนปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ ทาให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดในหน่วยงาน เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบา ยสานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการบริหารงานของโรงเรียน ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วบนเว็บงานสารสนเทศและ ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมภายในโรงเรียน มัธยมวัดนายโรง ได้ทางเว็บไซต์ของ โรงเรียนที่ http://www.nairong.ac.th ขอขอบคุณฝุายบริ หาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยม วัดนายโรงทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดทางานสารสนเทศได้เป็นอย่างดี

(นายสุรพงศ์ งามสม) ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ผู้จัดทา นางสาวศิริรัตนา สกุลเสริมไกรศรี


สารบัญ ประวัติโรงเรียน ที่ตั้งและแผนที่โรงเรียน สัญลักษณ์โรงเรียน คาขวัญ ปรัชญา เอกลักษณ์ของโรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมายของโรงเรียน คณะผู้บริหาร โครงสร้างการบริหารจัดการ ข้อมูลผู้บริหาร ทาเนียบผู้บริหาร ผลงานดีเด่นของโรงเรียน ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากร ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น LAS ภาพห้องปฏิบัติการต่างๆ ภาพบรรยากาศภายในโรงเรียน ข้อมูลคณะที่มาศึกษาดูงาน นวัตกรรมและแนวทางการพัฒนา

1 2 3 3 4 5 6 7 8-11 12-17 18 19-20 21 22 23 24-25 26 27-28 29 30 31 32 33-37 38


ข้อมูลทั่วไป

Page 1

ประวัติโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชื่อเดิมคือ “โรงเรียนวัดนายโรง ” ซึ่งเป็นชื่อของวัดอันเป็นที่ตั้ง ที่ได้ชื่อว่า “วัดนายโรง” เนื่องด้วย “เจ้ากรับ” ซึ่งเป็น “นายโรง” ละครนอกที่มีชื่อเสียงสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นผู้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัด จึงได้ชื่อว่าวัดนายโรงและเป็นชื่อของโรงเรียนสืบมา โรงเรียนมัธยม วัด นายโรงก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2498 บนที่ดินของวัด 2 วัด คือวัดนายโรง และวัดบางบาหรุ โดย พระอธิการแนบ เจ้าอาวาสวัดนายโรง ได้มอบที่ดิน จานวน 5 ไร่ 2 ตารางวา และ พระครูรัตนโสภณ เจ้าอาวาสวัดบางบาหรุ ได้มอบที่ดินให้อีก 119 ตารางวา รวมเนื้อที่ทั้งหมด 5 ไร่ 1 งาน 21 ตารางวา เปิดสอนครั้งแรกวันที่ 17 พฤษภาคม 2498 โดยอาศัย ศาลาการเปรียญของวัดนายโรง สอนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน 77 คน ครู 3 คน มี นายธารง โกมลบุตร เป็นครูใหญ่ คนแรก ทาการเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2521 โรงเรียนวัดนายโรงได้ขอ อนุมัติเปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ” ในวันที่ 6 กันยายน 2539 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ได้รับรางวัล พระราชทานของกรมสามัญศึกษา ในปีการศึกษา 2524 และ 2534 และในปีการศึกษา 2541 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนมาตรฐานสากล (The International Standard School Project หรือ ISSP) ได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตร การเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2545 ปัจจุบันโรงเรียนอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 สหวิทยาเขต บรมราชชนนี 1

วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา จัดการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับและ การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นโรงเรียนประเภท สหศึกษา นอกจากการจัดการศึกษาดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนได้เปิดโครงการ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้นและตอนปลาย


Page 2

ทีต่ ั้งและผังการเดินทาง โรงเรียนวัดมัธยมวัดนายโรง ตั้งอยู่เลขที่ ๖๕๘/๒ ซอยบรมราชชนนี ๑๕ ถนน บรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ สานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เบอร์โทรศัพท์ 0-2424-1826, 0-2424-9707 0-2424-5954 (โครงการภาคภาษาอังกฤษ) เบอร์โทรสาร 0-2433-6735 E-mail nairong@nairongschool.com Website www.nairong.ac.th เปิดสอนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 22 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ เขตบางกอกน้อย แขวงอรุณอมรินทร์ แขวงบางขุนนนท์ แขวงบางขุนศรี แขวงศิริราช เขตบางพลัด แขวงบางพลัด แขวงบางบาหรุ แขวงบางยี่ขัน แขวงบางอ้อ เขตตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน แขวงคลองชักพระ


Page 3

สัญลักษณ์ประจาโรงเรียน

เครื่องหมายโรงเรียน ชื่อย่อโรงเรียน พระประจาโรงเรียน สีประจาโรงเรียน

ตราชฎาได้มาจากภาพบนฝาผนังพระอุโบสถวัดนายโรง น.ร. พระพุทธภูมินารถ บรมศาสดาประภากร สุนทรวรรณมงคล สีฟูา หมายถึง ความสงบเยือกเย็น สีเหลือง หมายถึง คุณธรรม สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงาม ปรัชญาของโรงเรียน ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโต “ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องโลก” คาขวัญของโรงเรียน ศิษย์และครูรู้หน้าที่ เป็นศักดิ์ศรีของนายโรง เอกลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนสองภาษา อัตลักษณ์ของโรงเรียน สื่อสารสองภาษา ล้าหน้าเทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ ต้นไม้ประจาโรงเรียน ต้นเฟื่องฟูา


Page 4

วิสัยทัศน์ ภายใน ปี 2555 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจะเป็นเลิศด้านการศึกษานานาชาติ บูรณาการภูมิปัญญา ค่านิยมไทยและความเป็นสากล

พันธกิจ

จัดการเรียนการสอนด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีที่เป็นสากลโดยเฉพาะ การใช้ภาษาสากลในทุกกลุ่มสาระยกเว้นภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย บูรณาการทักษะการคิดและการจัดการให้กลมกลืนกับวิถีชีวิตความเป็นไทย ส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนให้มีสมรรถนะสามารถจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐานสู่ สากล จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ สุขอนามัย และมีสานึกในวิถีชีวติ ของชาว บางกอก มุ่งบริหารจัดการสถานศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมของสังคมในทุกภาคส่วน

เป้าหมาย สร้างคุณลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์ จิตอาสาสาธารณะ กตัญญรู้คุณ ขยันหมั่นเพียร รู้เวลาและหน้าที่ สามารถสื่อสารสู่มาตรฐานสากล คุณลักษณะทางด้านวิชาการของผู้เรียน ผลการเรียน รู้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร แกนกลางของชาติ ค่า O-Net สูงขึ้น สื่อสาร เรียนรู้เนื้อหาสาระด้วยภาษาอังกฤษได้ เป็นอย่างดี ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานสากล นาเสนอและแลกเปลี่ยนผลงานในระดับ นานาชาติได้เป็นอย่างดี

คุณลักษณะผู้เรียนอันพึงประสงค์ จิตอาสาสาธารณะ กตัญญูรู้คุณ ขยันหมั่นเพียร รู้เวลาและหน้าที่ สามารถสื่อสารสู่มาตรฐานสากล


คณะผู้บริหาร

นายสุรพงศ์ งามสม ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

นางสาวอมรศรี โพธิ์เพชร รองผู้อานวยการ กลุ่มบริหารงานหลักสูตรและวิชาการ

นายฐิติพงศ์ งามชุ่ม รองผู้อานวยการ กลุ่มบริหารงานกิจการทั่วไป

นางวรินพร เจริญแล้ว รองผู้อานวยการ กลุ่มบริหารงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Page 5


โครงสร้างการบริหารจัดการ

Page 6


ข้อมูลผู้บริหาร ผู้อานวยการโรงเรียน นายสุรพงศ์ งามสม วุฒิการศึกษาสูงสุด วท.ม. สาขาการสอนคณิตศาสตร์ ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 2 ปี 1 เดือน E-mail : mr.eis.th@gmail.com รองผู้อานวยการโรงเรียน นายฐิติพงศ์ งามชุ่ม E-mail : thitipong.nr.th@gmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. สาขาบริหารการศึกษา รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานกิจการทั่วไป นางวรินพร เจริญแล้ว E-mail : nuch.589.nr@gmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. สาขาบริหารการศึกษา รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล นางสาวอมรศรี โพธิ์เพชร วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานหลักสูตรและวิชาการ

Page 7


ทาเนียบผู้บริหาร

นายธารง โกมลบุตร การดารงตาแหน่ง พ.ศ.2498 - 2506

นายพีระ ดาวเรือง การดารงตาแหน่ง พ.ศ.2513 - 2519

นายเสนอ สุนทรเนตร การดารงตาแหน่ง พ.ศ.2506 - 2513

นายประจวบ วัจนะรัตน์ การดารงตาแหน่ง พ.ศ.2519 - 2522

Page 8


ทาเนียบผู้บริหาร

นายประยูร สระน้า การดารงตาแหน่ง พ.ศ.2523 - 2528

นายเกรียงศักดิ์ กาเนิดเหมาะ การดารงตาแหน่ง พ.ศ.2534 - 2536

นายจรัล แก้วเหล็ก การดารงตาแหน่ง พ.ศ.2528 - 2534

นายดารง เตชะศิริ การดารงตาแหน่ง พ.ศ.2536 - 2539

Page 9


ทาเนียบผู้บริหาร

นางสาวมณีพันธ์ ศรีสุพรรณดิฐ การดารงตาแหน่ง พ.ศ.2539 - 2540

นายไพโรจน์ สุวรรณภักดี การดารงตาแหน่ง พ.ศ.2542 - 2543

นางสุรณี ทศิธร การดารงตาแหน่ง พ.ศ.2540 - 2542

นายวีระ วงศ์ประดิษฐ์ การดารงตาแหน่ง พ.ศ.2544 - 2544

Page 10


ทาเนียบผู้บริหาร

นายธวัช หมื่นศรีชัย การดารงตาแหน่ง พ.ศ.2545 - 2550

นางเบญญาภา คงรอด การดารงตาแหน่ง พ.ศ.2550 - 2553

นายสุรพงศ์ งามสม การดารงตาแหน่ง พ.ศ.2554 ถึง ปัจจุบัน

Page 11


ผลงานดีเด่น

Page 12

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

การประกวดคัดลายมือภาษาจีน ช่วงชั้นที่ 3 ณ โรงเรียนวัดราชโอรส ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กหญิงสุธิดา นิ่มสกุลรัตน์ การประกวดตอบปัญหาภาษาจีน ช่วงชั้นที่ 3 ณ โรงเรียนวัดราชโอรส ได้รับรางวัล ชมเชย อันดับ 2 1. เด็กหญิงธัญชนก สถิรเศรษฐวงษ์ 2. เด็กหญิงวริศรา สมบุญ Spelling Bee ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นิทรรศการ “เปิดบ้านลูก ร.๓.” ณ โรงเรียนวัดราชโอรส ได้รับรางวัลชนะเลิศ 1. นายวโรดม วณิชศิลป์ Spelling Bee ระดับชั้น ม. 4-6 ประเภทเดี่ยว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2552 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ได้รับรางวัล เหรียญเงินระดับชาติ 1. นายวโรดม วณิชศิลป์ Math and Science Project ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย EP Open House 2010 (Zone A)ได้รับรางวัล เหรียญทอง 1. นางสาววราพัชร เลิศบุญนา 2. นายกันต์ธร อติวงษ์วรรณา 3. นางสาวศจีสุดา กนกสุนทรรัตน์ Spelling Bee ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น EP Open House 2010 (Zone A) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 1. เด็กหญิง วรันพร วิรุฬจรรย์ Story Telling ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น EP Open House 2010 (Zone A) ได้รับรางวัลเหรียญทอง 1. เด็กชายสรัล เมืองสมบูรณ์ Story Telling ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย EP Open House 2010 (Zone A) ได้รับรางวัลเหรียญทอง 1. นางสาวอัญธิชา จินดากุล Singing Contest ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น EP Open House 2010 (Zone A) ได้รับรางวัลเหรียญทอง 1. เด็กชายภัทรพล ทองนิ่ม Singing Contest ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย EP Open House 2010 (Zone A) ได้รับรางวัลเหรียญทอง 1. นางสาวสิขเรช ประภามณฑล Speech Contest ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น EP Open House 2010 (Zone A) ได้รับรางวัลเหรียญทอง 1. เด็กหญิงธัญชนก สถิรเศรษฐวงษ์ Speech Contest ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย EP Open House 2010 (Zone A)ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 1. นางสาววริศรา ธนาคม Skit Competition ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น EP Open House 2010 (Zone A) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 1. เด็กหญิงพฤกษภา จุฬาพันธ์ 2. เด็กชายพิธัช จิระเศวตวัฒน์ 3. เด็กชายปราชญา เตชะทิพากร 4. เด็กหญิงเพชรพิศุทธิ์ อมรถกลสุเวช 5. เด็กชายณัฐทนน ศรีไพศาลเจริญ


Page 13

14. Skit Competition ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย EP Open House 2010 (Zone A)ได้รับรางวัลเหรียญทอง 1. นางสาวมณฑิรา บุญยุภู 2. นางสาวเทียนทิพย์ โฉลกคงถาวร 3. นางสาวกมลทิตา เรืองทอง 4. นางสาวบุศรินทร์ กาเนิดศิริกุล 5. นางสาวศิริโภคา ประทุมทอง 15. Singing Contest ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น EP Open House 2010 ศูนย์ภาคกลาง ได้รับรางวัลเหรียญทอง 1. เด็กชายภัทรพล ทองนิ่ม 16. การแข่งขัน Crossword งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2553 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 1. เด็กชายวิศรุต อริยขจร 2. เด็กชายพาสิศร์ ฑีฆาอุตมากร 17. การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2553 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 1. เด็กชายวรายุท ปัญญาสิริกุล 18. การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2553 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 1. นางสาวสรรัตน์ รัศมี 19. การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2553 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 1. เด็กหญิงกุลอาภา สุวรกุล 2. เด็กหญิงพรปรียา หาญชาญเลิศ 3. เด็กหญิงพรสรวง วิวัฒนากุล 4. เด็กหญิงกมลชนก ระดมกิจ 5. เด็กชายธรรมชาติ จันทพลาบูรณ์ 20. การแข่งขัน Impromptu Speech งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2553 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 1. เด็กหญิงธนพร คุปตานนท์ 21. การแข่งขัน Impromptu Speech งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2553 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 1. นางสาวณัชชา เพ็ชรดี 22. การแข่งขัน Spelling Bee งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2553 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 1. เด็กหญิง วรันพร วิรุฬจรรย์ 23. การแข่งขัน Spelling Bee งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2553 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 1. นายธนกร ปลั่งพงษ์พันธ์ 24. การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Multi Skills Competition งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2553 ระดับชั้นมัธยมศึกษา


Page 14

25. 26. 27. 28.

29.

30.

31. 32.

33.

34.

ปีที่ 1-3ได้รับรางวัลเหรียญทอง1.เด็กหญิงวริศรา สมบุญ การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Multi Skills Competition งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2553 ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 1. นายธีรภัทร บุพโพดม การแข่งขันอ่านออกเสียงและพูดภาษาจีน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2553 ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 1. เด็กหญิงวริศรา สมบุญ การแข่งขันอ่านออกเสียงและพูดภาษาจีน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2553 ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 1. นายฤทธิชัย คีรีแสนสุข การแข่งขัน Crossword รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น “แม็กซพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คาคม กรังคปรีซ์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา ได้รับรางวัลชนะเลิศ 1. เด็กชายวิศรุต อริยขจร 2. เด็กชายพาสิศร์ ฑีฆาอุตมากร Speech Contest (Matthayom 4-6) The 10th Interschool English Skills Competition ณ โรงเรียนสยาม บริหารธุรกิจ(SBAC) ได้รับรางวัลเหรียญทอง 1. นายธีรภัทร บุพโพดม 2. นางสาวกมลทิตา เรืองทอง Written Test (Matthayom 4-6) The 10th Interschool English Skills Competition ณ โรงเรียนสยาม บริหารธุรกิจ(SBAC) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 1. นายธีรภัทร บุพโพดม 2. นายณัฐชนน โพธิ์เงิน Written Test (Matthayom 4-6) The 10th Interschool English Skills Competition ณ โรงเรียนสยาม บริหารธุรกิจ(SBAC) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 1. นายธนากร ปลั่งพงษ์พันธ์ Written Test (Matthayom 1-3) The 10th Interschool English Skills Competition ณ โรงเรียนสยาม บริหารธุรกิจ(SBAC) ได้รับรางวัลเหรียญทอง 1. เด็กหญิงวรัมพร วิรุฬจรรย์ 2. เด็กหญิงวริศรา สมบุญ Written Test (Matthayom 1-3) The 10th Interschool English Skills Competition ณ โรงเรียนสยาม บริหารธุรกิจ(SBAC) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 1. เด็กหญิงไอริณ สัจจาวงศ์ 2. เด็กชายรัชกร โอภาสธนากรณ์ 3. เด็กหญิงนรามนต์ นรานนท์กิติกุล 4. เด็กหญิงพรปรียา หาญชายเลิศ 5. เด็กหญิงดนุนุช มาสวัสดิ์ 6. เด็กชายธีธัช ขจรชัยทัต Written Test (Matthayom 1-3) The 10th Interschool English Skills Competition ณ โรงเรียนสยาม


Page 15

บริหารธุรกิจ(SBAC)ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 1. เด็กชายวรายุท ปัญญาสิริกุล 35. Speech contest (Matthayom 1-3) The 10th Interschool English Skills Competition ณ โรงเรียนสยาม บริหารธุรกิจ(SBAC) ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 1. เด็กหญิงธนพร คุปตานนท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1. การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2553 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง - เด็กชายธนโชค ชีวาสุขถาวร ม.2/5 - เด็กหญิงปติกัญญา จิตสารวย ม.2/5 - เด็กชายนราวิชญ์ พรมโส ม.2/6 2. การแข่งขัน Animation ห่วงใยใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย งานสัปดาห์แห่งการเรียนรู้สู่โลกกว้างได้รับรางวัลชมเชย - นายคณิต ศรประเสริฐ ม.6/6 - นางสาวขนิษฐา เตชผาติพงศ์ ม.6/6 - นางสาวฐิติพา ดีสวัสดิ์ ม.6/6 3. การแข่งขัน อ้วน สวยใส สุขภาพดี ณ โรงเรียนพณิชยการสุ โขทัย งานสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ สู่โลกกว้าง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 - นางสาวธนาธิป คงสุคนธ์ ม.5/4 4. การแข่งขันโปรแกรม การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ มัธยมศึกษา ตอนต้น ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง - เด็กหญิงวรันพร วิรรันพร - เด็กหญิงวรรณประภา จรุงจิตสุนทร 5. การแข่งขันโปรแกรม การสร้างเว็บเพจ โดย Text Editor ระดับ ม.1-6 ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน - นางสาวธัญชนก สถิรเศรษฐวงษ์ - เด็กชายปุณณรัตน์ ศุภเลิศพร 6. การแข่งขันค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 ได้รับ รางวัลระดับเหรียญทอง - นายสุรสิทธิ์ ประคุณหังสิต - นายอธิศ วงษ์ขจิตรเพ็ชร 7. การแข่งขันการจัดสวนถาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 8. การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 9. การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้หรือวัส ดุท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน ปลาย ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง


Page 16

10. การแข่งขันโปรแกรม Microsoft Word 2007 ณ โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลเหรียญทอง และระดับเหรียญเงิน 11. การแข่งขันโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ณ โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 12. การแข่งขันโปรแกรม Microsoft Power Point 2007 ณ โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 13. การแข่งขันโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ณ โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน และรางวัลระดับเหรียญทองแดง 14. การแข่งขันโปรแกรม Microsoft Access 2007 ณ โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง 15. การแข่งขันโปรแกรม Adobe Photoshop Cs 3 ณ โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง และระดับเหรียญเงิน 16. การแข่งขันโปรแกรม Home Page ณ โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 17. การแข่งขันโปรแกรม Adobe Photoshop Cs 3 ณ โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง และนายศาศวัต เลิศฤทธิ์ ได้รับ รางวัลระดับเหรียญทองแดง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1. การแข่งขัน world class standard school ระดับภาค กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออก ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 2. สอวน. โอลิมปิค สาขาเคมี 2553 สอบผ่านภาคทฤษฎี ผ่านค่ายวิชาการ รอบที่ 1 เข้าสู่ค่าย วิชการรอบ 2 ( เดือน มีนาคม 2554 ) 1. นางสาวณัฐมนฑ์ สัมพัฒนวรชัย ม.5/1 3. การแข่งขัน world class standard school ระดับประเทศ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 4. การแข่งขันขบวนพาเหรดรณรงค์ การใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดแก๊สคาร์บอนไซด์ Thai land go green ระดับประเทศ จัดโดย สพฐ.กับ บริษัทบางจาก ได้รับรางวัลดีเด่นด้าน การปฎิสัมพันธ์ชุมชน 5. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ระดับ มัธยมต้น งาน Open House โรงเรียนสตรีวทิ ยา พุทธมณฑล ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนากานต์ ขจรเสรี ม.3/1 2. เด็กชายธีรธวัช ประพุทธิ์พิทยา ม.3/1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผลงานนักเรียนที่ได้รับ 1.นางสาวชุติมน จิรวิทวัส, นางสาวอัญชลินทร์ ศรีรงควัฒน์, นางสาวธมลวรรณ ชัยวิศาล และ นางสาวนภัสสร จาระสมบูรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 “การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ”


Page 17

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการแข่ขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรุ้คณิตศาตร์ งาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2553 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 2.ผลการทดสอบและรางวัที่ได้รับจากการแข่งขันทางวิชาการของบริษัท ท๊อป เทสท์ เซ๊นเตอร์ ภาค 1 ปีการศึกษา 2553 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เด็กหญิงสิริรัช์กร เสถียรสภาพร ที่ 1 กรุงเทพมหานคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เด็กหญิงศศิภางค์ แช่มชื่น ที่ 1 กรุงเทพมหานคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เด็กชายคามิน วงษ์กิจพัฒนา ที่ 1 ของภาค และกรุงเทพมหานคร ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ 1 ของภาค และกรุงเทพมหานคร 3.เด็กหญิงศศิภางค์ แช่มชื่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ในงานวัน “ส.ร.เปิดประตูสู่โครงงาน ครั้งที่ ๙” ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง นายวันชนะ ศศีสุริยาภูมิ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน งานวัน “ส.ร.เปิดประตูสู่โครงงาน ครั้งที่ ๙” ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 4. นายธีรภัทร บุพโพดม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย สอวน. ค่ายที่ 2 ณ ศูนย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย


ข้อมูลนักเรียน

Page 18

ข้อมูลนักเรียน

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2553) 1) จานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการจานวน 447 คน และนอกเขตพื้นที่บริการ จานวน 668 คน รวม 1,115 คน 2) จานวนนักเรียนจาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน เพศ

ระดับชั้น

ชาย 100 101 89 83 86 83 542

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม

หญิง 98 92 105 98 98 82 573

รวม 198 193 194 181 184 165 1115

3.) มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม - คน 4.) มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ - คน 5.) มีนักเรียนปัญญาเลิศ - คน 6.) มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - คน 7.) จานวนนักเรียนต่อห้อง (เฉลี่ย) 31 คน 8.) สัดส่วนครู : นักเรียน = 1 : 26 9.) จานวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน(ปีปัจจุบัน) …… คน

จานวนนักเรียนจาแนกตามเพศและระดับชั้น 120 100 80 60

ขาย

40

หญิง

20 0

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6


ข้อมูลบุคลากร

Page 19

จานวนครูและบุคลากร เพศ ประเภท

รวม

ชาย

หญิง

ระดับการศึกษาสูงสุด ต่ากว่า สูงกว่า ป.ตรี ป. ตรี ป.ตรี

อายุ เฉลี่ย

ประสบ การณ์ สอน

ผู้อานวยการ

1

1

-

-

-

1

55

31

รองผู้อานวยการ

2

1

1

-

-

2

49

28

ครูประจาการ

42

10

32

-

35

7

51

36

ครูพิเศษ นักการ/ยาม ลูกจ้างประจา

14

5

9

-

14

-

27

6

4

3

1

4

-

-

50

-

เจ้าหน้าที่สานักงาน ที่ปรึกษา และ วิทยากร PartTime ภาคปกติ วิทยากร PartTime โครงการ EP

18

5

13

6

12

-

30

-

6

4

2

-

6

-

35

10

30

21

9

-

1

29

36

12

ครูชาวต่างประเทศ

21

14

7

-

19

2

33

10

รวม

138

64

74

10

87

42

38

20

ครูประจาการที่สอนตรงตามวิชาเอก 42 คน โท - คน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีความชานาญการในการสอนวิชาที่รับผิดชอบทุกคน


Page 20

1.4 ข้อมูลครูและบุคลากร จานวน

ประเภทบุคลากร ผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารที่ ได้รับการแต่งตั้ง ครูประจาการ * ครูอัตราจ้าง/ช่วยสอน/ไม่บรรจุ นักการ/ภารโรง

ระดับการศึกษาสูงสุด อายุ ประสบ ต่ากว่า ปริญญา ปริญญา ปริญญา เฉลี่ย การณ์ รวม ชาย หญิง (ปี) เฉลี่ย (ปี) ป.ตรี ตรี โท เอก 3

1

2

-

-

3

-

52

32

42 14 4

10 5 3

32 9 1

4

35 14 -

7 -

-

53 34 49

30 4 16

ครูประจาการ ที่สอนตรงตามวิชาเอก - โท รวม 42 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 และมีความชานาญการในการสอนวิชาที่รับผิดชอบทุกคน


ข้อมูลด้านสถานที่

Page 21

1. เนื้อที่ 5 ไร่ 121 ตารางวา 2. พื้นที่ปลูกสร้างอาคาร 3 ไร่ 50 ตารางวา 3. พื้นที่สนาม/นันทนาการ 2 ไร่ 65 ตารางวา 4. จานวนอาคารเรียนถาวร รวม 5 หลัง 5. จานวนอาคารเรียนชั่วคราว รวม - หลัง 6. จานวนสนามกีฬา 3 สนาม ได้แก่ สนามแฮนด์บอล สนามบาสเก็ตบอล สนามโรงยิมเนเซียม 7. จานวนห้องเรียนทั้งหมด 37 ห้อง ม.1 - 6 : 6:6:6::6:6:7 ห้อง

ห้องปฏิบัติการ - ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ - ห้องดนตรี-นาฏศิลป์ - ห้องพยาบาล - ห้องสมุด - ห้อง E – Classroom - ห้อง Computer - ห้อง Self Access - ห้อง Resource Center - ห้องจริยธรรม - ห้องปฏิบัติการภาษา - โสตทัศนศึกษา - ห้องโภชนาการ - ห้องอุตสาหกรรม - ห้องสมุด E- Library - ห้องแนะแนว - ห้องสวัสดิการร้านค้า - ห้องประชุมเล็กชฎามาศ - ห้องประชุมเล็กพระ-นาง - ห้อง นาฎลีลา ( Drama) ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ อุปกรณ์ เครื่องอานวยความสะดวก  จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งหมด - ใช้เพื่อการเรียนการสอน จานวน - ใช้ในงานบริหาร จานวน - สืบค้นทาง internet  จานวนเครื่องถ่ายเอกสาร  จานวนเครื่องโทรสาร

4 2 1 1 36 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง

301 116 56 129 6 2

เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง


ข้อมูลด้านงบประมาณ รายได้ 1. เงินนอกงบประมาณ ( รายหัว )

2553 4,000,000

2. เงินรายได้สถานศึกษาเงินอื่น ๆ

43,000,000

รวม

47,000,000

Page 22


ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม

Page 23

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะผสมผสาน ทั้งสภาพสวนไม้ดอก ไม้ประดับและ ร้านค้า อาคารพาณิชย์ มีประชากรประมาณ 33,000 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดนายโรง วัดบางบาหรุ ที่พักอาศัย ห้องเช่า ห้างสรรพสินค้า หมู่บ้านจัดสรร สวนไม้ดอก ไม้ประดับ และส่วนใหญ่นับ ถือศาสนาพุทธ ประเพณี /ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือประเพณีต่างๆ ของชาวพุทธ ได้แก่ทาบุญตักบาตร เวียนเทียนในวันสาคัญทางพุทธศาสนา 2) ผู้ปกครอง ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว และ รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 75 รับราชการ คิดเป็นร้อยละ 25 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 98.76 ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี มากกว่า 350,000 บาท จานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 5 คน 3) โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงตั้งอยู่บนพื้นที่ของวัด 2 วัด คือวัด นายโรงและวัดบางบาหรุ ไม่ติดถนนใหญ่ ด้านตะวันตกติดคลองบางกอกน้อย บรรยากาศจึง เงียบสงบไม่มี เสียงรถยนต์รบกว น ไม่มีหมอกควันไอเสีย ฝุุนละอองน้อย จึงเหมาะสาหรับการเรียนการสอน และได้รับ ความเมตตาอย่างดียิ่ งจากเจ้าอาวาสทั้ง 2 วัด ให้ใช้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้และทากิจกรรมทางศาสนา นอกจากนั้น ถนนบรมราชชนนีซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน ยังเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าและ โรงเรียนสอนเสริมสาขาต่างๆ ทั้งด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ เช่น สอนกวดวิชา โรงเรียนสอน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน โรงเรียน สอนศิลปะ สอนดนตรี เป็นต้น เขตบางกอกน้อยเป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่า แหล่งท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์และศิล ปะ วัฒนธรรมในฝั่งธนบุรีจึงมี แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสาหรับนักเรียน เช่น อู่เรือ พระราชพิธี ขันลงหินบ้านบุ พิพิธภัณฑ์กรุงเทพ อู่เรือพระราชพิธี วัดระฆังโฆสิตาราม โรงพยาบาลศิริ ราช เป็นต้น ข้อจากัดของสถานศึกษากับความร่วมมือของชุมชน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงไม่ได้ตั้ง อยู่ริมถนนใหญ่ มีทางเข้าออกได้ 2 ทาง คือ ซอยบรมราชชนนี 11 และ 15 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 45 เส้นทางเดินรถทางเดี ยว สาหรับออกจากโรงเรียนเข้าสู่ถนนจรัญสนิทวงศ์ โรงเรียนได้จัดรถบริการ รับ- ส่งนักเรียน ทั้งเช้าและเย็น เจ้าอาวาสวัดบางบาหรุได้ให้ความอนุเคราะห์ จัดสถานที่ จอดรถสาหรับผู้ปกครองที่ต้องการรับ- ส่ง บุตรหลานด้วยตนเองเพื่อลดปัญหาการจราจรในซอย บรมราชชนนี 15


แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Page 24

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1. ห้องสมุด มีขนาด 384 ตาราเมตร จานวนหนังสือในห้องสมุด 33,525 เล่ม การสืบค้นหนังสือและ การยืม-คืน ใช้ระบบยืม –คืนด้วยบัตรห้องสมุด มีนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษา 2555 เฉลี่ย 378 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 34.87 ของนักเรียนทั้งหมด 2. ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จานวน 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา จานวน 3 ห้อง ห้องพระพุทธศาสนา จานวน 1 ห้อง ห้องดนตรีสากล จานวน 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย-นาฏศิลป์ จานวน 1 ห้อง ห้องการงานและอาชีพ จานวน 2 ห้อง ห้องคหกรรม จานวน 1 ห้อง โรงยิมเนเซียม จานวน 1 โรง 2. ห้องคอมพิวเตอร์ มีจานวน 150 เครื่อง ใช้เพื่อการเรียนการสอน จานวน 150 เครื่อง ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จานวน 75 เครื่อง จานวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษา 2555 เฉลี่ย 350 คนต่อวัน คิดเป็น ร้อยละ 31.61 ของนักเรียนทั้งหมด ใช้เพื่อการบริหารจัดการ จานวน 28 เครื่อง


แหล่งเรียนรูภ้ ายใน ภายนอกโรงเรียน  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ภายใน/ชื่อแหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้จานวนครั้ง/ปี

1. ห้องสมุด

75,600

2. ศูนย์ Self Access

8,400

3. ห้องจริยธรรม

400

4. ห้องดนตรีไทย-นาฏศิลป์

250

5. ห้องดนตรีสากล

400

6. ห้องเรียนพลศึกษา

300

7. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

150,000

8. โรงอาหาร

100

9. สนามกีฬาแฮนด์บอล

120

 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ภายนอก/ชื่อแหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้จานวนครั้ง/ปี

1. วัดนายโรง

12

2. คลองบางกอกน้อย

1

3. วัดบางบาหรุ

12

4. ป่าชายเลนบ้านคลองโคนสมุทรสงคราม

2

5. โรงพยาบาลศิริราช

2

Page 25


ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครูนักเรียน ในปีการศึกษา 2555 1. พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ 2. น.อ.หญิงชูทิพย์ ทิพยบุญทอง สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ 3. น.ต.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วจินดา สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ 4. น.ต.ดร.เทพประธาน รุจิราภา สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ 5. ร.ศ.มณฑา โกเฮง สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ 6. ดร.นันทวัน สุวรรณรูป สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ 7. นายเจตนา จิตรพันธ์ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ 8. นายพรหมพัฒน์ ธรรมะรัตน์จินดา สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ 9. ดร.ยุพา ผลโภค สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ 10. อ.แพรวพรรณ โชติสกุลรัตน์ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้

ให้ความรู้เรื่องธรรมกับภาษาอังกฤษ จานวน 34 ครั้ง/ปี ให้ความรู้วิชาสังคมศึกษา จานวน 63 ครั้ง/ปี ให้ความรู้วิชาคณิตศาสตร์ จานวน 63 ครั้ง/ปี ให้ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ จานวน 93 ครั้ง/ปี ให้ความรู้วิชาการงานอาชีพ จานวน 64 ครั้ง/ปี ให้ความรู้เรื่องสุขศึกษา จานวน 29 ครั้ง/ปี ให้ความรู้วิชาศิลปศึกษา จานวน 30 ครั้ง/ปี ให้ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ จานวน 138 ครั้ง/ปี ให้ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ จานวน 65 ครั้ง/ปี ให้ความรู้ภาษาจีน จานวน 48 ครั้ง/ปี

Page 26


โครงสร้างหลักสูตรสาระการเรียนรู้

Page 27

โครงสร้างหลักสูตรสาระการเรียนรู้ระดับชาติและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น / จานวนชั่วโมงที่จัดให้เรียนต่อปี/ ระบบการเรียนรู้ที่เน้นเป็นพิเศษ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 การจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียนทุกชั้นปี ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3) เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) ระดับ ชั้น

ภาษาไท คณิตศ ย าสตร์

ม.1 ม.2 ม.3

10 10 10

16.67 16.67 16.67

รวม

30

50.01

สุข สังคม ศึกษ ศึกษา า วิทยาศาส ศาสนา และ ตร์ และ พล วัฒนธรร ศึกษ ม า 13.33 13.33 6.67 13.33 13.33 6.67 13.33 13.33 6.67 39.99

39.99

การงาน ภาษา กิจกรร อาชีพ ศิลป ต่าง ม และ ะ ประเท พัฒนา เทคโนโล ศ ผู้เรียน ยี

รวม

3.33 3.33 3.33

13.33 13.33 13.33

16.67 16.67 16.67

6.67 6.67 6.67

100 100 100

20.0 9.99 1

39.99

50.01

20.01

300

 จานวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียน เรียนทั้งปีเท่ากับ 1,211 ชั่วโมง  แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ


Page 28

ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6) โครงสร้างการเรียนเน้นคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) ระดับ ชั้น ภาษา ไทย

ม.4 ม.5 ม.6

คณิตศาสตร์

สังคม สุข ศึกษา ศึกษา การงาน ภาษา กิจกรรม รวม วิทยาศาสตร์ ศาสนา และ ศิลปะ อาชีพและ ต่าง พัฒนา และ พล เทคโนโลยี ประเทศ ผู้เรียน วัฒนธรรม ศึกษา

5.80 5.80 5.80

14.49 14.49 14.49

33.33 33.33 33.33

11.59 11.59 11.59

5.80 2.90 5.80 2.90 5.80 2.90

5.80 5.80 5.80

14.49 14.49 14.49

5.80 5.80 5.80

100 100 100

รวม 17.4 0

43.47

99.99

34.77

17.40 8.70

17.40

43.47

17.40 300

 จานวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียน เรียนทั้งปีเท่ากับ 1,381 ชั่วโมง  แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษคือ วิทยาศาสตร์

ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6) โครงสร้างการเรียนเน้นทางด้านภาษา เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) สังคม สุข ระดับ ศึกษา ศึกษา การงาน ภาษา กิจกรรม รวม ชั้น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสนา และ ศิลปะ อาชีพและ ต่าง พัฒนา และ พล เทคโนโลยี ประเทศ ผู้เรียน วัฒนธรรม ศึกษา ม.4 12.50 15.63 9.37 12.50 6.25 9.37 6.25 21.88 6.25 100 ม.5 12.50 15.63 9.37 12.50 6.25 9.37 6.25 21.88 6.25 100 ม.6 12.50 15.63 9.37 12.50 6.25 9.37 6.25 21.88 6.25 100 รวม 37.50 46.89 28.11 37.50 18.75 28.11 18.75 65.64 18.75 300


ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET

Page 29

ตาราง แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี การศึกษา 2553 (จานวน 191 คน) ของสถานศึกษาเทียบกับค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัดและ ระดับประเทศ ค่าเฉลี่ยระดับ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ผลการ รหัส วิชา สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ ประเมิน 91 ภาษาไทย 49.50 46.51 42.89 42.80 ปรับปรุง 92 สังคมศึกษา 53.63 46.47 40.85 40.85 พอใช้ 93 ภาษาอังกฤษ 52.94 23.71 15.80 16.19 พอใช้ 94 คณิตศาสตร์ 44.57 28.76 24.22 24.18 ปรับปรุง 95 วิทยาศาสตร์ 38.43 32.00 29.29 29.17 ปรับปรุง 96 สุขศึกษาฯ 77.93 75.27 72.26 71.97 ดี 97 ศิลปะ 30.58 29.93 28.51 28.48 ปรับปรุง 98 การงานอาชีพฯ 55.65 51.75 47.03 47.07 พอใช้ เฉลี่ยโดยรวม 50.40 41.80 37.61 34.03 พอใช้ หมายเหตุ ข้อมูลจากสานักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2553 ผลการประเมิน O-NET ม.3 ในทุกรายวิชามีผลการเรียนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด ระดับ สังกัด และระดับประเทศ ตาราง จานวนร้อยละของนักเรียนที่ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่ 4 (ม.6) ปีการศึกษา 2553 ค่าเฉลี่ยระดับ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย รหัส วิชา สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 01 ภาษาไทย 50.69 50.60 42.95 42.61 02 สังคมศึกษา 50.84 51.17 46.70 46.51 03 ภาษาอังกฤษ 44.24 30.29 18.75 19.22 04 คณิตศาสตร์ 24.18 23.60 14.79 14.99 05 วิทยาศาสตร์ 37.23 36.26 30.90 30.90 06 สุขศึกษาฯ 65.70 65.81 63.10 62.86 07 ศิลปะ 37.52 36.38 32.80 32.62 08 การงานอาชีพฯ 51.54 49.10 44.14 43.69 เฉลี่ยโดยรวม 45.24 42.91 36.77 36.68 หมายเหตุ ข้อมูลจากสานักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2553

ผลการ ประเมิน พอใช้ พอใช้ ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ดี ปรับปรุง พอใช้ ปรับปรุง


ผลการสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับท้องถิ่น LAS

Page 30

ผลการประเมิน LAS ม.2 คะแนนเฉลี่ยร้อยละทุกรายวิชาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของเขตพื้นที่ เมื่อพิจารณาลาดับที่เทียบกับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด รวม 66 โรงเรียน และร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าจุดตัดขั้นต่า ได้ผลดังนี้ ร้อยละของนักเรียนที่ได้ ร้อยละเฉลี่ยที่ได้คะแนน คะแนนสูงกว่าจุดตัดขั้นต่า สูงกว่าจุดตัดขั้นต่า ภาษาไทย 11 91.01 (ดีมาก) คณิตศาสตร์ 8 98.94 (ดีมาก) 93.48 (ดีมาก) วิทยาศาสตร์ 8 90.48 (ดีมาก) หมายเหตุ จุดตัดขั้นต่า ภาษาไทย 12/28 คณิตศาสตร์ 5/21 วิทยาศาสตร์ 7/21 ผลการประเมิน LAS ระดับ ม.2 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก รายวิชา

ลาดับที่ ที่ได้

ตาราง แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 (จานวน 191 คน) ของสถานศึกษาเทียบกับค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัดและ ระดับประเทศ ค่าเฉลี่ยระดับ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 91 ภาษาไทย 49.50 46.51 42.89 42.80 92 สังคมศึกษา 53.63 46.47 40.85 40.85 93 ภาษาอังกฤษ 52.94 23.71 15.80 16.19 94 คณิตศาสตร์ 44.57 28.76 24.22 24.18 95 วิทยาศาสตร์ 38.43 32.00 29.29 29.17 96 สุขศึกษาฯ 77.93 75.27 72.26 71.97 97 ศิลปะ 30.58 29.93 28.51 28.48 98 การงานอาชีพฯ 55.65 51.75 47.03 47.07 เฉลี่ยโดยรวม 50.40 41.80 37.61 34.03 หมายเหตุ ข้อมูลจากสานักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2553 รหัส วิชา

ผลการ ประเมิน ปรับปรุง พอใช้ พอใช้ ปรับปรุง ปรับปรุง ดี ปรับปรุง พอใช้ พอใช้


ภาพบรรยากาศห้องปฏิบัติการต่างๆ

Page 31


สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน

Page 32


ข้อมูลคณะที่มาศึกษาดูงาน ข้อมูลคณะที่มาศึกษาดูงานโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2545 – 2553 ปีการศึกษา 2545  คณะครู – อาจารย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี  นายปองพล อดิเรกสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารโรงเรียนจาก ประเทศอังกฤษ จานวน 10 โรง และผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาจานวน 10 โรง เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ (Workshop) เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาในโรงเรียน  ผู้บริหารโรงเรียนจากประเทศอังกฤษ จานวน 2 คน คือ Mr.Alasdair Macdonald จาก Morpeth School ในเมือง Cambridge มาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการ จัดการศึกษาในโรงเรียน  คณะครู – อาจารย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดของแก่น  ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษและผู้บริหารจากสโมสร ฟุตบอลลีดส์ยูไนเต็ด (Leeds United Football Club ) Ms.Emma Stanford และคณะมาเยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อ แลกเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับบทบาทของการใช้กีฬาในการเรียนรู้ของนักเรียนในหัวข้อ Sports as a Tool for Education Development  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต  สานักงานประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร  โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฎิ์ จังหวัดนครปฐม  โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ กรุงเทพมหานคร  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี  โรงเรียนวัดอินทาราม กรุงเทพมหานคร  โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด ( ดูงานครั้งที่ 1 )  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

Page 33


Page 34

ปีการศึกษา 2546               

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยา กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร ศึกษานิเทศก์เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม กรุงเทพมหานคร โรงเรียนโยธินบูรณะ จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดอุดมรังสี กรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารจาก UNITED KINGDOM คณะผู้บริหารจากประเทศศรีลังกา โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม จังหวัดลพบุรี โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพมหานคร โรงเรียนนครพนมทวนชนูปถัมภ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ปีการศึกษา 2547            

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อ.บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ จากรัฐ Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้บริหารจากโรงเรียนเปรมฤทัย กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบางกระทุ่นพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ( รัชดา ฯ ) กรุงเทพมหานคร โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม จังหวัดสกลนคร โรงเรียนนนทรีวิทยา กรุงเทพมหานคร คณะเจ้าหน้าที่และผู้บริหารโรงเรียนในฝัน ทั่วประเทศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม โรงเรียนอนุบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โรงเรียนวิสุทธิรังสี จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ( บริบูรณ์ศึกษา ) จังหวัดปทุมธานี


Page 35

ปีการศึกษา 2548                 

โรงเรียนกะทู้วิทา จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด ( ดูงานครั้งที่ 2 ) โรงเรียนบางสะพานวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัด อุบลราชธานี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง โรงเรียนปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร คณะผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซี ย ศึกษานิเทศก์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 จังหวัดพะเยา คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร โรงเรียนเกาะและโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพังงา คณะนักการศึกษากระทรวงศึกษาธิการประเทศญี่ปุ่น โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม กรุงเทพมหานคร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ นิสิตปริญญาเอกบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปีการศึกษา 2549       

ผู้บริหารสถานศึกษาฝึกปฎิบัติศึกษาดูงานในโรงเรียนต้นแบบ กลุ่มที่ 1 ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและคณะ ผู้บริหารสถานศึกษาฝึกปฎิบัติศึกษาดูงานในโรงเรียนต้นแบบ กลุ่มที่ 2 โรงเรียนทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต คณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 จังหวัดราชบุรี  โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร  ผู้ปกครองโรงเรียนวรรณสว่างจิต กรุงเทพมหานคร


Page 36

        

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม และ อบจ. จังหวัดสมุทรสาคร โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม และโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม จังหวัดนครพนม โรงเรียนพรหมมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลาพูน โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา โรงเรียนพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี Mr.Doug Brown & British Council Staff คณะผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี

ปีการศึกษา 2550                 

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม กรุงเทพมหานคร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปภัมภ์ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา กรุงเทพมหานคร โรงเรียนช่างเหล็ก กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ จังหวัดชลบุรี คณะครูนักเรียน Woodcote High school sports college โรงเรียนรุ่งอรุณ ( ครั้งที่ 1 ) กรุงเทพมหานคร คณะครูนักเรียนโรงเรียนมัธยมฮวยเซิง ประเทศไทเป Huai Sheng Junior High school โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี โรงเรียนรุ่งอรุณ ( ครั้งที่ 2 ) กรุงเทพมหานคร โรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนวัดสุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดเขมาภิตาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม กรุงเทพมหานคร


Page 37

 กระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีการศึกษา 2551     

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา คณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลางราชาวาส กรุงเทพมหานคร โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์

ปีการศึกษา 2552       

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ประเทศศรีลังกา โรงเรียน วังน้อย จังหวัดอยุธยา โรงเรียนชลบุรีสุขบท จังหวัดชลบุรี โรงเรียนศิลาจารพิพัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โรงเรียนเทพลีลา

ปีการศึกษา 2553         

โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โรงเรียนในเครือศูนย์ประสานงานมัธยมจังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนไทรน้อย จังหวัด นนทบุรี คณะผู้แข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ตามโครงการ One School One Couestey ผู้อานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบ นายพิศนุ ศรีพล และคณะครูโรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัยธนบุรี โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ


นวัตกรรมและแนวทางการพัฒนา

Page 38

นวัตกรรมและสิ่งดีเด่น รวมทั้งการปฎิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร English Program หลักสูตร Mini English Program และ หลักสูตร Intensive English Program สามารถพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีความสามารถทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้อย่างดี อกจากนี้ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันภาษาอังกฤษ อย่างต่อเนื่อง

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต สถานศึกษาควรมีทิศทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาโดยวางแผน พัฒนาจุดเด่นในด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในหลักสูตร English Program หลักสูตร Mini English Program และ หลักสูตร Intensive English Program โดยส่งเสริมให้มี การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบบูรณาการที่ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นแกนกลาง จัดทา แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ และส่งเสริมให้แต่ละกลุ่มสาระจัดการเรียนบูรณาการแบบต่าง ๆ เช่นแบบผสมผสานที่เน้นประสบการณ์ตรง แบบครูขนาน ที่ครูผู้สอนแต่ละวิชาวางแผนการสอน ภายใต้หัวเรื่องเดียวกันแล้วดาเนินการจัดการเรีย นการสอนแตกต่างกันตามลักษณะของวิชา แบบสหวิทยาการที่นาเนื้อหาหลายกลุ่มสาระมาเชื่อมโยงเพื่อจัดการเรียนรู้ เป็นต้น นอกจากนี้ จัดระบบ E-LEARNING ให้เกิดผลสูงสุดต่อการเรียนการสอน โดยผลิตนวัตกรรมทั้งสาระความรู้ แบบฝึกทักษะที่ผู้เรียนสามารถสืบค้นและเรียนรู้และตรวจคาตอบด้วนตนเอง

Profile for Paddy Na Na

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2553  

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2553  

Profile for paddynana
Advertisement