Page 1

ceneje<ì^ veJeefvecee&Ce peveeefOekeÀej mesvee DeeJeenve ceneje<ì^e®ee Je cejeþer ceeCemeeb®ee efJekeÀeme ns O³es³e þsJetve DeeHeu³ee cegbyeF& yeboje®³ee keÀecekeÀepeele cejeþer Yee<es®ee JeeHej He´YeeJeerHeCes nesC³eemeeþer, cejeþer keÀeceieejebJej He´MeemeveekeÀ[tve Dev³ee³e nesle Demesue, keÀu³eeCekeÀejer ³eespevee Debleie&le meJeueleer pej keÀeceieejebHe³e¥le Heesnes®ele vemeleerue Jee l³ee yebo kesÀu³ee Demeleerue lej l³ee efceUJetve osC³eemeeþer Je YeefJe<³eele mLeeefvekeÀebvee cegbyeF& yebojele efvecee&Ce nesCeeN³ee veJeerve veeskeÀN³eebceO³es He´eOeev³e efceUJetve osC³eemeeþer ceeveveer³e Þeer. jepe meensye þekeÀjs ³eebveer ceneje<ì^ veJeefvecee&Ce peveeefOekeÀej mesves®eer mLeeHevee kesÀueer Je efle®es vesle=lJe cevemes®es mejef®eìCeerme He´JekeÌles lemes®e cevemes®eer Oe[e[Ceejer leesHeÀ Þeer. efMejer<e HeejkeÀj ³eeb®³eekeÀ[s efoues. lejer meJe& keÀeceieej yebOetveer ’ceneje<ì^ veJeefvecee&Ce peveeefOekeÀej mesves®es“ meYeemeo nesJetve yebojele cejeþer ceeCemee®ee DeeJeepe yeguebo keÀje. mebHeke&À ëÞeer. He´ceeso cemegjkeÀj

: 986941613 / 5461

Þeer. yeeHet Iee[erieebJekeÀj

: 9920492220

Þeer. efJepe³e keÀeìkeÀj (iesì Deefmemìbì)

: 9920492220

Þeer. cenepeve (cegkeÀeoce)

: 9594738749

Þeer. oÊee$es³e jeCes (He´Lece ÞesCeer efueefHekeÀ)

: 9870737114

DeeHeuee, Þeer. He´ceeso cemegjkeÀj DeO³e#e - ceneje<ì^ veJeefvecee&Ce peveeefOekeÀej mesvee cegbyeF& Heesì& ì^mì


efoveebkeÀ ë 17/06/2011 He´efle, DeO³e#e cegbyeF& Heesì& ì^mì. efJe<e³e ë yeg®ej yesìeJejerue keÀeceieejeb®³ee mecem³ebe mebyebOeer. meHe´sce pe³e ceneje<ì^... ne He$e J³eJenej keÀjC³eeme keÀejCe keÀer, Deece®³ee mebIeìves®es yejs®emes meYeemeo yeg®ej yesìeJej keÀece keÀjleele. l³eebvee yeg®ej yesìeJej peeC³ee³esC³eemeeþer p³ee yeesìer Yee[îeeves þsJeu³ee Deensle l³ee íesìîee Demetve keÀOeerner DeHeIeele nesJet MekeÀlees. DeMeer leke´Àej l³eebveer kesÀueer Deens. keÀejCe iesu³ee Je<eea Demee®e SkeÀ DeHeIeele neslee neslee meJe& keÀeceieej Jee®eues nesles lej ³eeJe<eea petve ®³ee otmeN³ee DeeþJe[îeele SkeÀ keÀeceieej ®eej ke´ÀceekeÀeb®³ee OekeÌke̳eeJejÀve HeeC³eele He[leevee íesìîee yeesìer®eer oesjer HekeÀ[ueer cnCetve Jee®euee DeMeer ceeefnleer l³eebveer efoueer. Jejerue yesìeJej peeC³eemeeþer peer Heesì& ì^mì®eer ceesþer yeesì Deens leer ’keÀuHevee“ yeesì veeogjÀmle Peeu³eecegUs Jeke&ÀMee@HeceO³es ogjÀmleerkeÀjlee þsJeuesueer Deens Je efceUeuesu³ee ceeefnleervegmeej ueJekeÀj ogjÀmle nesCes Meke̳e veener. meÐee®³ee p³ee Keepeieer yeesìer Deensle l³ee oesve vebyej®ee PeW[e ueeJeuee lejer yebo kesÀu³ee peeleele. HeCe ’keÀuHevee“ ner yeesì leerve vebyej®ee PeW[e ueeieuee lejer ®eeuele Demes Je keÀeceieejebvee yeg®ej yesìeJej ³es pee keÀjC³eemeeþer megjef#ele nesleer. yeg®ej yesìeJej ³es-pee keÀjC³eemeeþer Je SkeÀ yeesì Del³eeJeM³ekeÀ (Emergency) JesUsmeeþer yeg®ej yesìeJej GYeer (Stand by) Demee³euee nJeer. cnCetve Deecner keÀeceieejeb®³ee peerJee®³ee efnleemeeþer leerve ke´ÀceebkeÀe®ee PeW[e ueeieuee lejer ®eeuet MekeÀCeeN³ee oesve yeesìer keÀe³e&jle DemeeJ³eele ner Deece®eer ceeieCeer Deens. lemes®e iesues Je<e&Yej Deecner DeeHeCeebkeÀ[s yeg®ej yesìeJej HetCe&JesU JewÐekeÀer³e DeefOekeÀejer efceUeJee DeMeer ceeieCeer keÀjle Demetve GleejJe³eekeÀ[s PegkeÀuesu³ee keÀeceieejebJej De®eevekeÀ keÀener DeepeejHeCe efvecee&Ce Peeues Je l³eele lees oieeJeuee lej l³eeuee efpeccesoej keÀesCe ? keÀeceieeje®³ee peerJeeHes#ee He´Meemeveeuee Hewmee ceesþe Jeeìlees keÀe³e ? DeeHeCe Deece®³ee ceeieCeer®ee menevegYetleerves efJe®eej keÀjÀve HetCe&JesU JewÐekeÀer³e DeefOekeÀejer GHeueyOe keÀjÀve o³eeJee. Dev³eLee Deecner ³ee efJejÀ× keÀeceieejeb®eer ®eUJeU GYeer keÀjÀ. meÐe efmLeleerle Heesì& ì^mìuee peemle keÀj efceUJetve osCeeN³ee ³ee yeg®ej yesìeJejerue keÀeceieejebvee ®eebieues DeVe efceUCes DeeJeM³ekeÀ Demeleevee lesuekeÀì / efleKeì DeVe yeboje®³ee GHenejie=nele efoues peeles cnCetve GHenejie=ne®³ee cesvegceO³es ner megOeejCee nesCes iejpes®es Demetve keÀeceieejebvee ®eebieues mekeÀme DeVe GHeueyOe keÀjÀve osCes DeeJeM³ekeÀ Deens. lemes®e ³ee yesìeJej ³esC³eemeeþer He´Meemeveeves efHe´vmesme ieesoerleerue Sce Mes[ ³esLetve yeesìer mees[C³ee®ee efveCe&³e Iesleuee Demetve ³ee efþkeÀeCeer Heesn®eC³eemeeþer keÀeceieejebvee leejsJej®eer keÀmejle keÀjeJeer ueeiele Deens. keÀejCe ³esLes Heesnes ®eC³eemeeþer [e@keÀ³ee[& jes[ Jee cemeefpeo jsuJes mìsMeve ³esLes GlejeJes ueeieles. [e@keÀ³ee[& jes[ les Sce Mes[ ns Deblej peJeUHeeme 20/25 efceefveìeb®es Deens Je ceO³ejsuJesves He´Jeeme keÀjCeeN³ee keÀeceieejebmeeþer SkeÀoce iewjmees³eer®es Deens lej cemeefpeo yeboj ³esLetve ³esC³eemeeþer He´Lece keÀvee&keÀ yeboj ³esLeerue ³euees iesì He³e¥le Je lesLegve N/o Mes[®³ee yeepetuee DemeCeeN³ee Sce Mes[ efHe´vmesme ieesoer ³esLeHe³e¥le peJeUpeJeU oesve-SkeÀ efkeÀueesceerìj ®eeueeJes ueeieles. ne Dev³ee³e Deens. lejer Deecner He´Meemeveeme efJevebleer keÀjlees keÀer Ie[îeeU ieesoer®³ee cesveiesì®eer ®eke´Àer lJejerle GIe[eJeer pesCes keÀjÀve meJe& keÀeceieej l³ee iesì®ee HeÀe³eoe Iesleerue Je DeeHeCeeme ogJee osleerue. He´le jJeeve ë cegK³e ³eebef$ekeÀer DeefYe³eblee DeeHeuee, GHe kebÀPejJesìj DeO³e#e - ceneje<ì^ veJeefvecee&Ce peveeefOekeÀej mesvee cegbyeF& Heesì& ì^mì


efoveebkeÀ ë 17/06/2011 He´efle, DeO³e#e cegbyeF& efJeéemle yeboj, efJe<e³e ë keÀe³ee&ue³eemeeþer peeiee efceUC³eeyeeyele. meHe´sce pe³e ceneje<ì^.... ceneso³e, cegbyeF& efJeéemle yebojele ’ceneje<ì^ veJeefvecee&Ce peveeefOekeÀej mesvee“ ³ee keÀeceieej mebIeìves®eer mLeeHevee 4 ces 2010 jespeer ceeveveer³e Þeer. jepemeensye þekeÀjs, DeO³e#e - ceneje<ì^ veJeefvecee&Ce mesvee ³eeb®³ee DeeosMeeves Peeueer. DeeleeHe³e¥le Deece®es 2000 Hes#ee peemle keÀeceieej meYeemeo Peeuesues Deensle. ³ee mebIeìves®³ee ceeO³eceeletve efJeefJeOe DeemLeeHeveeceO³es mLeeefvekeÀ jep³eYee<ee ’cejeþer“ ®ee JeeHej He´YeeJeerHeCes nesC³eemeeþer He´³elve keÀjerle Deenesle. lemes®e keÀeceieejebvee efceUCeeN³ee keÀu³eeCekeÀejer ³eespevee Debleie&le meJeueleer Goe. Deejesi³e mesJee, GHenej ie=n mesJee Fl³eeoer J³eJeefmLele efceUeJ³eele ³eemeeþer He´³elveMeerue Demelees. SkeÀ meeceeefpekeÀ yeebefOeuekeÀer cnCetve keÀeceieej Je l³eeb®³ee kegÀìgbefye³eeb®³ee mecem³ee mees[efJeC³eemeeþer Deece®eer mebIeìvee l³eebvee ceeie&oMe&ve keÀjles. He´Meemeve Je keÀeceieej ³eeb®³ee ceOeerue SkeÀ He´YeeJeer ceeO³ece cnCetve peveeefOekeÀej mesvesuee yeboj He´Meemeveele keÀece keÀje³e®es Deens. cegbyeF& yeboje®eer He´ieleer JneJeer, keÀeceieejebvee keÀece efceUtve ³eesi³e ceesyeouee efceUeJee, mLeeefvekeÀebvee jespeieej GHeueyOe JneJee ³eemeeþer mebIeìvee vesnceer He´³elveMeerue jenerue. DeMee JesUer Deecneue He´Meemeve Je mejkeÀejMeer JesUesJeUer He$eJ³eJenej keÀjeJee ueeielees. lemes®e keÀeceieejeb®³ee leke´Àejer SskeÀC³eemeeþer Je l³eebvee ³eesi³e ceeie&oMe&ve keÀjC³eemeeþer keÀe³ee&ue³ee®eer Del³eble iejpe Deens. lejer DeeHeCe ueJekeÀjele ueJekeÀj keÀe³ee&ue³ee®eer peeiee peveeefOekeÀej mesvesuee GHeueyOe keÀjÀve ÐeeJeer. DeeYeejer.... DeeHeuee, Þeer. He´ceeso cemegjkeÀj DeO³e#e - ceneje<ì^ veJeefvecee&Ce peveeefOekeÀej mesvee, cegbyeF& Heesì& ì^mì


efoveebkeÀ ë 13/06/2011 ì^@efHeÀkeÀ He´yebOekeÀ ieesoer efJeYeeie, cegbyeF& efJeéemle yeboj. efJe<e³e ë efkeÀveeje keÀeceieejeb®³ee leke´Àejer mebyebOeer. ieesoer efJeYeeieeleerue, Fbeof je ieesoerleerue ieesoeces lees[u³eecegUs efkeÀveeje keÀeceieejebvee keÀece keÀjleevee DeveskeÀ De[erDe[®eCeeRvee meeceesjs peeJes ueeiele Deens. Goe. 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23 Fbefoje ieesoer lemes®e 3/4 Fbefoje ieesoer. 1)

efHeC³ee®³ee HeeC³ee®eer mees³e veener.

2)

pesJeCee®ee [yee Je keÀece keÀjleevee peJeUerue Jemlet Fl³eeoer þsJeuesueer ye@ie þsJeC³eeme megjef#ele peeiee veener.

3)

HeeJemeeȳeele HeeTme Deeuee lej peJeUHeeme íHHej (Mes[) veener.

4) keÀece keÀjleevee ueeieues lej He´LeceesHe®eej Hesìer Mespeejerue ieesoeceeceOetve DeeCeeJeer ueeieles. ³eele 10/15 efceefveìeb®ee keÀeU efveIetve peelees. lees He³e¥le jkeÌlem$eeJe neslees. 5) peJeUHeeme yemeC³eeme keÀeceieejebvee peeiee veener. p³ee peeiee Deensle l³ee ueebye Demevet l³eener DemJe®í Je cees[keÀUerme Deeuesu³ee Deensle Je lesLes efHeC³ee®³ee HeeC³ee®eer mees³ener veener. cegK³elJes keÀjÀve HeeJemeeȳeele keÀeceieejebvee ³ee®ee HeÀej®ee $eeme neslees. 6) 22/23 ³ee efJeYeeieele Meew®eeue³e vemeu³eecegUs lesLeerue ieesoeceele keÀece keÀjCeeN³ee megHej JeePejer keÀce&®eejer Je efkeÀveeje keÀeceieejeb®es HeÀej®e neue nesleele. cegK³elJes keÀjÀve ogmeN³ee Je eflemeN³ee HeeUerle HegjsMeer Jeerpe jml³eebJej Jee Oeke̳eebJej vemeles l³eecegUs keÀeUesKeeletve®e l³eebvee 15 efkebÀJee 19 Fboerje ieesoerleerue ieesoeceebHe³e¥le peeJes ueeieles. Jejerue efþkeÀeCes iewjmees³eer®eer Deensle. yengleebMe JesUe lesLes HeeCeerner vemeles DeMeer keÀeceieejeb®eer leke´Àej Deens. lejer keÀeceieejebvee Jejerue iewjmees³eeRcegUs yeje®e $eeme nesle Demetve l³eeb®³ee leke´ÀejeR®eer oKeue I³eeJeer. He´le jJeevee ë- GHe ì^@efHeÀkeÀ He´yebOekeÀ, nceeuespe DeeHeuee, DeO³e#e - ceneje<ì^ veJeefvecee&Ce peveeefOekeÀej mesvee cegbyeF& Heesì& ì^mì

MNS Janadhikar Sena  
MNS Janadhikar Sena  

buchar problem

Advertisement