{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

RONNEBYÅN

Kanot l e de npåRonne by ånärc i r k a 70k i l ome t e rl ångoc hs t r äc k e rs i g f r ånHo v mant or pi Smål andt i l l Kar l s näs går de ni Bl e k i nge ,me n mank anoc k s åv äl j aat tpaddl a de l s t r äc k or .

PENSI ONATJ ÄRNAVI K

Väl k omme nt i l l pe ns i onat e ti J är na v i kdärboe ndeoc hnat urf l y t e r s amman.Härf årduf r i s kha v s l uf t , godnat t s ömn,s t är k andef r uk os t oc hs k öna v k oppl i ng.

Endas t2k mf r ånJ är na v i kf i nne rdu önTj är ö.Härärnat ur e nf ant as t i s k ; e ns k är går ds i dy l l närde närs om bäs t .PåTj är öf i nnsal l tf r åns ol v ar mak l i pport i l l a v gr unds dj upa be r gs br ant e rv ar v atme dbok s k og, ängaroc hbe t e s mar k .He l aönäre t t nat ur r e s e r v atme de t tr i k tv äx t -oc h f åge l l i v .

GULLKRÅKAN

J ogge s öl i gge ri Kar l s hamnss k är går d,4k mf r ånMat v i k .Al l be by gge l s ebe s t åra vgaml as k är går ds hus . Påönf i nnse ndas ts t i gars om l e de r f ör bi al l a24f as t i ghe t e r na.J ogge s ö hare t tr i k tdj ur -oc hv äx t l i v .Ha v s ör ne ns e sof t aunde rde nk al l a år s t i de n.Sommar t i ddof t ark apr i f ol oc hnat t v i ol .

ERI KSBERG

Er i k s be r gVi l t&Nat urärNor de ns s t ör s t as af ar i par k .Anl äggni nge n e r bj ude rmode r nak onf e r e ns l ok al e r , hot e l l me dhögs t andar doc hf ör s t k l as s i gar e s t aur ange r .

Hy ral l tdube höv e rf örk anot t ur e n -v i ar r ange r aräv e nt r ans por t e n!

Me ny nbe s t åra vv i l toc hl ok al t f ångadf i s ks om s e r v e r aspå Härs o v e rni i v åni ngs s ängar ,t i l l v e r andanme dha v s ut s i k t .Härf i nns bar ne nsf ör t j us ni ng.Handf atf i nns F ör ut om at tpaddl autt i l l Tj är ök an v e de l dadbas t u.Duk ank öpas k åp påv ar j er um,me ndus c hoc ht oal e t t manäv e nt abåt e ns om a v gårf l e r a a vdr i v v e doc hs v ar t e k ,ul l j ac k or hi t t arni i k or r i dor e n. gånge rom dage nunde rs ommar e n. oc hol j e mål ni ngar .

Er i k s be r gäre t tnat ur r e s e r v atut anf örÅr y di Kar l s hamnsk ommunoc h f as t i ghe t e nbe s t åra v1348he k t ar , v ar a v409he k t arv at t e n.De ni nhägnadede l e närc i r k a925he k t ar . Härf i nnsk r onv i l t ,do v v i l t ,da v i ds hj or t ,v i l ds v i n,v i s e nt e roc hmuf f l onf år ;e ns ommar s t am påt ot al tc i r k a 1500dj ur .Anl äggni nge nbe s ök s år l i ge na vdr y gt58000pe r s one r .

www. paddel kompani et . s e 045780300

www. pens i onat j ar navi k. s e 045782200

www. er i ks ber g. s e 0454564330

Härk anduuppl e v aäk t av i l dmar k oc hde tärof t al ångtt i l l s amhäl l e n oc hbe by gge l s e .Ånv äx l arme l l an s mal ar i ngl andea v s ni t toc hl ångs mal as j öaroc homge sa vdj upa s k ogarme de t tr i k tdj ur l i v .

L agadi ne ge nmati s j äl v hus hål l e t e l l e rnj uta vf är di gl agadf r uk os t . Dut arme ddi gl ak an/ handdukoc h dus t ädars j äl v ,e l l e rom duv i l l k an dube s t äl l ade s s at i l l äggs t j äns t e r .

TJ ÄRÖ

Påönf i nnshot e l l / v andr ar he m,k af é oc hr e s t aur ang,s amtgäs t hamn.

www. t j ar o. c om 045460063

SOS-ALARM Gaml aRi ksvägen87 37262Br äkneHoby 045780300, 0763412066 www. paddel kompani et . se

www. gul l kr akan. s e 0701578301

Pol i s-Br a ndk å r-Ambul a ns-Lä k a r e

RI NG1 1 2

Paddl i ngoc hal l emans r ät t

El damedmåt t a Gr anar ,k v i s t aroc hk ot t arpåmar k e n f årdupl oc k as om br äns l e ,me nde t ärf ör bj ude tat tt anäv e re l l e rpå a n n a t s ä t t s k a d a v ä x a n d e t r äd.L åt Or g. nr :5567996730 e l d e n b r i n n a u t o c h s l ä c k g l ö d e n Momsnr :SE556799673001 nogame dv at t e n.Unde rs ommar e n Swi sh:1234123220 ä r d e t o f t a e l d n i n g s f ö r b u u d . D å ä r Bankgi r o:4969457 r i s k e nf örs k ogs br ands t oroc hduf år SWI FT :SWEDSESS i n t e g ö r a u p p e l d e n s i l ä g e r p l a t s e r I BAN:SE6480000816959146640777

nase l ds t äde r .Duk anbl i dömdt i l l böt e roc hs k ade s t åndom e l de n s pr i de rs i g.Duk ant ar e dapåom e l dni ngs f ör budr åde rbl andannat påt ur i s t by r ånoc hhosk aj ak ut hy r ar e n.St or mk ökf årdoc kal l t i d anv ändas .Om ol y c k anärf r amme oc he l de ns pr i de rs i g,k ont ak t a Räddni ngs t j äns t112.

Fågel -oc hs äl s kydd Sk är går de nhare t tr i k tdj ur -oc h f åge l l i voc hv i s s aöarärf åge l s k y ddade1/ 415/ 7.Närman när mars i gT or hamnk omme rman i ni omr åde ndärde tf i nnss äl oc hdär f årmanäv e nt änk apåat tde tr åde r s äl s k y dd.Unde rpe r i ode närde t f ör bj ude tbådeat tnär mas i goc hat t l ands t i gas k y ddadeomr åde n.

Lämnal äger pl at s enut ans pår Öv e r nat t apåi or dni ngs t äl l dal äge r pl at s e r-därf i nnse l ds t ad,s opk är l oc hi v i s s af al l t or r t oal e t t .T ame d al l ts k r äp,oc k s åde tal l r ami ns t a. L äggi ngas oppås ari nv i döv e r f ul l a s opk är l e f t e r s om dj ur e ndås pr i de r omk r i ngs k r äpe t .T ame ddi na s oport i l l sduk anbl i a vme dde m påe t tr i k t i gts ät t .

Profile for Maria Peter

Baksida kajak sv  

Baksida kajak sv  

Advertisement