Page 1

palvelee 2018


Kehityspäällikön tervehdys Käsissäsi on Padasjoen palveluhake­ misto ”Padasjoki palvelee 2018”. Palvelu­ hakemisto on selkeä tapa pitää ihmiset tietoisina paikallisesti saatavilla olevista kaikilla elämän sektoreilla meille jokaisel­ le tuiki tarpeellisista palveluista. Samalla palveluhakemisto erityisesti painetussa asussaan antaa hyvän kokonaiskuvan paikallisesta tilanteesta palveluiden tuo­ tannossa minkä tahansa kunnan alueelta kertavilkaisulla. Painettua versiota tästä hakemistosta ei korvaa mikään, vaikka koko kirjo muitakin tiedonvälityskana­ via toki tarvitaan nyt ja jatkossa. Voin hyvällä syyllä todistusaineiston avulla sinun käsissäsi juuri nyt, todeta Padas­ joen tilanteen yritysten elinvoimassa ja toimintakyvyssä olevan tallella ja hy­ vässä vireessä laajasti. Aika on meitäkin kohdellut kovalla kädellä mutta silti, katsokaa vaikka! Yhdessä kunnan omien yhteystietojen ja järjestöjen yhteystieto­ jen kanssa saamme totuudenmukaisesti kuvan hyvästä asiain tilasta Padasjoella. Tästä on hyvä jatkaa. Padasjoen kunta ei ole jäänyt paikalleen huilailemaan hyvän tilanteen turvin, vaan uuden demok­raat­tisesti kevään 2017 kuntavaa­ leissa valitun päätöksentekokoneiston toimesta (valtuuston lisäksi toimivat valmistelueli­met­, mm. elinkeinoryhmä) on jo alettu va­rautua myös suurempiin tulevaisuuden muutoksiin kunnassa. Erityisesti Padasjoen kaltaisten kuntien kautta koko Suomen on oltava tarkkana maakuntauudistuksen kanssa, jotta tä­ mänkin palve­lu­hakemiston todistama tilanne voisi toistua tulevinakin vuosina Padasjoella. Kunnassa suurin muutos on ehdottomasti ns. sotesektorin siirty­ minen maakunnan kä­siin. Soten kautta tulee suuri rakennemuutos kunnan omaan toimintaan paino­p isteineen sekä sitä varten laadittuun kun­nan bud­ jettiin. Läheskään kaikkea emme muu­ toksesta tiedä vielä tämän ha­kemiston julkaisuhetkellä maakuntauu­dis­tuksen keskeneräisyyden vuoksi. Mi­nua eniten

koskettelee luonnollisesti yrittäjille luotavat palvelut ja muutokset niissä. Yrittäjämme ovat huomattavan vah­vaa joukkoa ja siten aika nöyränä on ol­tava, kun puhuu yrittäjien neuvomisesta ym. vastaavasta. Painotan siis asian todellista laitaa; palvelemista. Yrittäjät sittenkin ovat niin eturintamassa, että siellä ollaan ajoittain todella yksin, jopa pulassa esi­ merkiksi ajan puutteen kanssa. Ja kyllä on sanottava, että esimerkiksi tukien ha­ keminen on aina vaan mutkikkaampaa, vaikka niitä on yritetty yksinkertaistaa. Laajasti yli kuntarajojen olemme tulleet tässä maassa siihen tulokseen, että yri­ tyksillekin on saatava tarpeellista apua jul­kiselle sektorille sopivissa muodoissa jär­jestettyä. Sieltähän se yrityksistä tulee meille kuntaankin rahoitus toimintaan mo­n en kanavan kautta. Nimitasolla voimme nähdä juuri näitä yrityksiä lue­ teltuna täs­sä palveluhakemistossa. Elinvoiman olemisessa ja muuttumises­ sa kunta omallakin alueellaan on vain yk­si tekijä. Kuntakin on vastuussa, mutta rat­kaisuja tekevät päättäjät ovat yrityksiä ja meitä kuntalaisia, joilla kaikilla on yl­lättävän suuria ja erinomaisia ideoita näissäkin asioissa hallussaan. Tämän to­tesin keväällä 2017 yritysten parissa te­kemäni selvitystyön aikana siitä, mitä pal­veluja, jos mitään, yritykset odottavat kun­nalta elinvoiman saralla. Tämä ”jos

Julkaisija: Padasjoen Sanomat Oy Toimitustyö, graafinen suunnittelu ja toteutus: Padasjoen Sanomat Oy Painopaikka: Padasjoen Kirjapaino Näköisversio netissä: www.padasjoki.fi ja www.padasjoensanomat.fi

mitään” jätettäköön tässä vaiheessa pois, vaikka se toki alkuvuonna 2017 oli eräs lähtökohta; haluttiin olla ehdottoman todellisen tilanteen tasalla kokemuksista ja tarpeista yrityksissä. Tekemämme sel­ vitys yritysten kanssa tarjoaa yllättävän selvät pohjatiedot tulevalle toiminnan kehittämiselle palveluissa jopa niin, että menemme maakuntauudistustakin kohti yrityksiltä saamamme palautteen turvin. Padasjoki on aina ollut ja on Päijät-­ Hämeen yhteistyökykyisimpiä kuntia maakunnan asioissa. Tarkoitus onkin jäl­ leen aidosti selvittää, miten maakunnan kanssa on toimittava yhteen elinvoiman saralla; osallistumme oman toimintamme kehittämisen lisäksi maakunnan koolle kutsumaan yritys- ja kasvupalveluiden järjestämistä koskevaan selvitystyöhön. Kunta tarvitsee meitä kaikkia padasjo­ kelaisia tulevassa työssään palveluiden uudistamiseksi. Kun uudistetaan, on pysyttävä käytännön läheisenä oikeiden vaikuttavien asioiden parissa eikä se on­ nistu ilman yrityksiä ja yksilöitä kunnan alueella. Hyvät ihmiset, antakaamme tämän hakemiston kulua käsissämme ja otetaan kontaktia yrityksiimme. Näin tehdessänne ette tule jäämään ilman positiivista vastakaikua, minäkään en ole jäänyt. Petri Jalkanen

© Padasjoen Sanomat Oy, kuvien­ottajat, tekstien kirjoittajat ym. sisällön tuottajat. Julkaisu on suojattu tekijänoikeuslailla, mikä tarkoittaa, että julkaisua tai sen osaa (esim. valokuvia, artikkeleita, ilmoituksia) ei saa käyttää muualla ilman tekijän lupaa.

Yhden kunnan tilattava paikallislehti www.padasjoensanomat.fi ilmoitukset@padasjoensanomat.fi


Keinuhongan Tila

Suvimarja Lifestyle Puoti & tilamyymälä Sisustustuotteet / Vaatteet-ja asusteet / Sisustussuunnittelu- ja stailauspalvelu Liha- ja lähiruokamyymälä / Kahvila / Ryhmä-retkikohde / kokouspalvelut

mökkivuokraus / maanrakennustyöt

SONNIROKKI.FI 11.8.2018

KEINUHONGANTIE 54, 17610 AUTTOINEN 040 562 8580/SUVI - 0400 715 639/KALLE 040 754 5455/PUOTI WWW.KEINUHONKA.FI - WWW.SUVIMARJA.FI 1


www.padasjoki.fi Postiosoite: Padasjoen kunta PL 35 17501 PADASJOKI Käyntiosoite: Kellosalmentie 20, 17500 Padasjoki

Puhelin: 03 552 911 Sähköposti: info@padasjoki.fi etunimi.sukunimi@padasjoki.fi Opetushenkilökunta: etunimi.sukunimi@edu.padasjoki.fii

Keskushallinto Kunnanjohtaja Heikki Jaakkola 040 580 5410

Hallintosihteeri Annikki Aaltonen 044 595 9902

Palveluneuvoja Erja Heikkinen 044 720 2014

Hallintojohtaja Kristiina Laakso 040 524 3353

Taloussihteeri Minna Mäkelä 044 720 2016

IT-asiantuntija Timo-Petteri Auvinen 040 765 0085

Rehtori Kari Miettinen 044 753 3591

Liikunnanohjaaja Mari Engberg 044 7202 070

Sivistystoimi Sivistysjohtaja Juha Leppialho 044 778 0259 Varhaiskasvatusjohtaja Minna Myllykangas 044 720 2087 Perhepäivähoidonohjaaja Liisa Valonen 044 720 2054

Koulukuraattori / vapaa-aikavastaava Pauliina Koskela 0400 419 364 Etsivä nuorisotyöntekijä Kristiina Pykälistö 044 720 2088 Vapaa-ajanohjaaja Markku Lahtinen 050 462 0741

Kenttämestari Pasi Jussila 0400 355 606 Kirjastonjohtaja Taru Tanska 044 753 3603

Tekninen toimi Tekninen johtaja Seppo Rantanen 0400 351 743

Hallintosihteeri Nina Ala-Sankola 044 720 2011

Puhdistamon hoitaja Ilkka Saarinen 044 720 2079

Käyttömestari Janne Virtanen 044 753 3593

Siivoustyönohjaaja Helena Väärälä 040 760 0750

Ympäristösihteeri /matkailu Maria Virtanen 040 589 1864

Rakennustarkastaja Lauri Pasanen 0400 355 719

Kiinteistönhoitaja Mika Lehtinen 040 749 2262

Kunnan kiinteistöjen ja laitosten vikailmoitukset Laitospäivystys 0400 357 960

Hallintosihteeri 044 720 2001

Kiinteistönhoitaja Hannu Leppäjärvi 0400 699 136

Ympäristöterveydenhuolto Terveydensuojeluinsinöörit Asikkala, Hartola, Heinola, Padasjoki ja Sysmä

Heinolan osaamiskeskus Rauhankatu 3 a, 3. krs, 18100 HEINOLA

Terveydensuojeluinsinööri Asikkalan osaamiskeskus Tomi Kekki 044 440 6548

Paloasema

Eläinlääkärit Eläinlääkäri / Asikkalan toimipiste Jaana Häyhä 044 729 7827

Eläinlääkäri / Asikkalan toimipiste Riikka Lasonen 044 729 7765

Majavatie 6 www.phpela.fi Palopäällikkö Kimmo Salonen 0440 773 622

Kuntalassa on vuokrattavana toimistohuone tilapäiseen etätyöskentelyyn. Kunta vuokraa myös toimistotiloja pitkäaikaiseen käyttöön. Lisätietoa www.padasjoki.fi/etatyo

2


Padasjoki Maakunta: Päijät-Häme Seutukunta: Lahden seutukunta Perustettu: 1442 Sysmästä (pitäjä), 1865 (kunta) Kokonaispinta-ala 729,86 km², maa 523,14 km², sisävesi 206,72 km² Väkiluku: 3 049, väestötiheys 5,83 as./km² (31.8.2017)

Padasjoen alueella sijaitsee Päijänteen kansallispuisto sekä suurin Päijänteen saarista, Virmailansaari. Padasjoella on noin 300 järveä, jotka laskevat kahteen eri vesistöön: Kymijoen ja Kokemäenjoen vesistöihin. Keskustaajaman maisemaa kaunistaa Kirkkolammi ja sen Päijänteeseen yhdistävä joki.

Padasjoen halki kulkee Lahden ja Jämsän välinen valtatie 24, josta erkanee Taululla Hämeenlinnaan vievä kantatie 53. Naapurikuntia ovat Asikkala, Hämeenlinna, Kangasala, Kuhmoinen ja Sysmä.

3


Uimahalli Jokihelmi Avoinna: Ma 14.00 - 20.00, ti 6.30 - 10.00, 14.00 - 20.00, ke 14.00 - 20.00, to 6.30 - 10.00, 14.00 - 20.00 pe 14.00 - 20.00, su 14.00 - 19.00 Tammitie 7, Padasjoki valvomo 044 7202052, kassa 044 7202053 www.padasjoki.fi/uimahalli, uimahallijokihelmi Uimahalli Jokihelmi on vuonna 1972 rakennettu, 1999 peruskorjattu ja laajennettu kodikas kylpylämäinen uimahalli. Pää­ altaassa on 4 x 16.67 metrin radat, joista 2 on varattu ensisijaisesti uimareille, 2 muuta vesijuoksijoille ja muuhun vesiliikuntaan. Lisäksi hallissa on noin +30 asteinen, 5 x12 m terapia-allas hierontapisteineen ja pienille lapsille mutterinmallinen lastenallas. Hallilta löytyy erityiskäyttäjille puku-ja pesutilat. HaIlin ehdoton erikoisuus, takka, terapia-altaan vieressä, on käytettävissä tilausuinneilla ja toisinaan talvikaudella siitä nautitaan myös yleisövuorolla. Jokihelmessä on tarjolla ohjattuja vesiliikuntaryhmiä, vauvauin-

4

tia, eritasoisia uimakouluja, koululaisille tilauksesta uintitunteja opetuksineen. Kuntosalilta, joka on avoinna aina hallin aukioloaikoina, löytyy kattavasti kuntoiluvälineitä ja aika-ajoin ohjattuja startteja kunnan Iiikunnanohjaajan toimesta.

Liikennepuisto ja uimaranta Uimalantie, www.padasjoki.fi/leikkipaikat Kirkkolammin uimaranta ja liikennepuisto sijaitsee keskeisellä paikalla lähellä kunnantaloa ja terveysasemaa. Liikennepuistossa on käytettävissä polkuautoja, jotka saa käyttöönsä kuittaamalla avaimen kuntalasta, kirjastosta tai matkailuinfosta. Alueella on nuotiopaikka ja matonpesupaikka.

Pappilanmäen lähiliikunta-alue Puistotie 1, www.padasjoki.fi/liikunta Pappilanmäen koulun läheisyydessä sijaitsevalla liikuntapaikalla on iso hiekkakenttä pesäpallon pelaamista varten. Alueella on aidatut kentät tennistä ja lentopalloa varten sekä pienpeli- ja leikkialue, skeittipaikka, katukoriskenttä ja kaksi beachkenttää. Talviaikaan hiekkakentälle jäädytetään jääkiekkokaukalo. Alueella on huoltorakennus, jossa on lämpimät pukuhuoneet ja wc:t.


Nuokku Vaahteratie 4, 044 720 2005 www.padasjoki.fi/nuokku, Nuokku padasjoennuokku Nuokku palvelee Padasjoen nuorisoa monipuolisella toiminnallaan ympäri vuoden. Nuokulta löytyy monenlaista ajanvietettä, aina koulun jälkeen ja lauantai-iltaisin. Nuokku järjestää myös kuukausittain tyttöjen ja poikien iltoja, sekä erilaisia teemailtoja. Toimintaan sisältyy lisäksi erilaiset tapahtumat, leirit ja retket.

Ohjattu liikunta ja liikuntaneuvonta Liikunnanohjaaja Mari Engberg 044 720 2070 mari.engberg@padasjoki.fi, www.padasjoki.fi/liikunta liikunnanohjaajapadasjoki, padasjoki liikkeella Padasjoen kunta tarjoaa asukkailleen ohjattuja, edullisia liikuntapalveluita sekä ilmaista liikuntaneuvontaa. Ohjatun liikunnan pääpaino on ns. matalan kynnyksen ryhmissä, joissa on helppo päästä liikuntaharrastuksen alkuun. Viikoittain on tarjolla tuolijumppaa, kuntosaliryhmiä, lihaskuntojumppaa ja vesijumppaa. Maksuttoman liikuntaneuvonnan kautta saa henkilökohtaista ohjausta, vinkkejä ja tukea liikuntaharrastuksen aloittamiseen tai sen jatkamiseen esim. sairauden jälkeen. Liikunnanohjaaja toteuttaa myös erilaisia kursseja ja liikuntatapahtumia kuntalaisille ja vapaa-ajanasukkaille osana vapaa-aikatoimen tarjontaa.

Kullasvuoren lähiliikunta-alue Koulukuja 1, www.padasjoki.fi/liikunta Kullasvuoren koulun ympäristö mahdollistaa monipuolisen ulkoliikunnan harrastamisen. Alueella on yleisurheilukenttä,

tekonurmikenttä ja 18-väyläinen frisbeegolfrata vaihtelevassa maastossa. Vuoden 2017 aikana alueelle rakennettiin hieno miniareena pienpelejä varten sekä fitnesspark ulkokuntoilua varten. Alue on todellinen ulkoilukeidas myös talvella. Yleisurheilukentän vieressä on jääkiekkokaukalo ja turvallinen pulkkamäki. Kentältä lähtevät myös valaistut hiihtoladut Kullasvuoren maastoihin (1, 2, 3 ja 5 km). Kuntorata-alueella on myös luontopolku sekä upeat maisematornit, josta avautuu upea maisema Päijänteelle. Kentällä on hyvät parkkitilat ja huoltorakennus, jossa pukuhuoneet ja wc:t.

Lainattavat ja vuokrattavat liikunta- ja retkeilyvälineet Kyselyt ja varaukset Nuokulta. Vaahteratie 4, 17500 Padasjoki 044 720 2005 www.padasjoki.fi/retkeilyvalineet Vapaa-aikatoimi lainaa kuntalaisille retkeilyvälineitä ja liikuntavälineitä. Lainaus on kuntalaisille ilmaista. Retkeilyvälineet: puolijoukkueteltta + alusta + kamiina, vaellustelttoja sekä muita 2-4 hengen kupolitelttoja, rinkkoja, trangioita, makuupusseja sekä lisäksi kattiloita, lettupannuja, nokipannuja ja vesikanistereita. Liikuntavälineitä: lumikenkiä (5 kpl.), retkiluistimia, kahvakuulia, tasapainolautoja, gymstickejä ja frisbeegolf —kiekkoja. Lisäksi vapaa-aikatoimelta on vuokrattavissa juhliin ja tapahtumiin telttakatoksia, äänentoistolaitteita ja kalusteita.

5


Kirjasto Vaahteratie 4 17500 Padasjoki, puhelinnumero 0440 529 300 Sähköposti kirjasto@padasjoki.fi, www.padasjoki.fi/kirjasto www.lastukirjastot.fi/padasjoki Kirjastoauton puhelinnumero: 040 5192422

Matkailu-Info

Kirjasto sijaitsee Padasjoen keskustan monitoimitalossa. Pääkirjas­ton lisäksi asiakkaita palvelee kirjastoauto Iivari II. Padasjoen kirjasto tarjoaa monipuolisen valikoiman kauno- ja tie­tokirjallisuutta, lehtiä, e-aineistoja, äänikirjoja, pelejä, musiikkia ja elokuvia. Kirjastossa voi myös käyttää tietokoneita, digitoida valokuvia, dioja ja vhs-nauhoja sekä ihan vain oleskel­ la. Meille on helppo tulla, sillä kirjasto sijaitsee katutasossa ja si­sällä mahtuu liikkumaan myös pyörätuolin, rollaattorin tai las­tenvaunujen kanssa. Pa­dasjoen kirjasto kuuluu Lastu-kirjastoihin, joka on Päijät-Hä­ meen­kirjastojen kirjastokimppa. Koko Päijät-Hämeen kirjasto­ jen­kokoelma on siis padasjokelaisten käytössä. Aineistoa voi

Kunnan matkailu-info on avoinna Laivarannan satamassa juhannusviikosta koulujen alkuun. 040 5728450 www.padasjoki.fi/matkailu visitpadasjoki lnfosta voi lainata ja vuokrata polkupyöriä, polkuveneitä, soutuvenettä, frisbeegolfkiekkoja, mato-onkia ja SUP-Iautoja. MAKSUTTOMAT PALVELUT Perus-Jopon lainaus, laina-aika 2 h, lainaus henkilöllisyystodistusta vastaan Postikortin lähetys (1 kortti/asiakas) Frisbeekiekkojen lainaus, 3 kpl setti, lainaus 10 € panttia vastaan Mato-onkien lainaus, ongen palautus saman päivän aikana HINNASTO Sähköjopon vuokraus 5 €/4 h, 2 €/h vuokrataan henkilöllisyystodistusta vastaan. Polkuveneiden vuokraus 5 €/4 h, 2 €/h Soutuveneen vuokraus 5 €/4 h, 2 €/h SUP-laudat 5 €/ 4 h, 2 €/h Kunta vuokraa padasjokelaisille myös uutta mökkikohdetta Kalainsaaresta, lisätietoja matkailuinfosta ja kunnan verkkosivuilta www.padasjoki.fi Visit Päijänne- sivusto tarjoaa monipuolista tietoa kunnan ja lähikuntien matkailukohteista ja palveluista. Tutustu alueen matkailuun ja Päijänteen maisemiin osoitteessa www.visitpaijanne.fi

varata muista seudun kirjastoista ja varaukset kulkeutuvat Pa­dasjoelle maksutta. Lainat voi myös palauttaa mihin tahansa­ Lastu-kirjastoon. Varaukset ja uusinnat voi hoitaa kätevästi ne­tissä verkkokirjastomme kautta osoitteessa www.lastukirjas­ tot.­fi. Tiskillä, sähköpostilla ja puhelimellakin palvellaan yhä en­tiseen tapaan. Kir­jakassi-palvelu tuo kirjat heille, jotka eivät pääse tulemaan pää­kirjastoon tai kirjastoautolle. Lisätietoa palvelusta saat kir­ jas­tosta. Pa­dasjoen kirjastoauto palvelee koko kunnan alueella ja poikkeaa reitillään myös Pälkäneellä ja Kuhmoisissa. Kirjastoauton aikataulut löytyvät osoitteesta www.lastukirjastot.fi/padasjoki sekä kirjastosta. Tervetuloa Padasjoen kirjastoon ja kirjastoautoon!

6


(03) 819 11, www.phhyky.fi Sähköpostit: etunimi.sukunimi@phhyky.fi

PADASJOEN TERVEYSASEMA, Kellosalmentie 24, 17500 PADASJOKI LÄÄKÄREIDEN JA SAIRAANHOITAJIEN VASTAANOTOT, ajanvaraus ja puhelinneuvonta 03 880 2930 ma-to klo 8-16 ja pe 8-14. VIRKA-AJAN ULKOPUOLINEN PÄIVYSTYS: Akuutti24, Keskussairaalankatu 7, Lahti, (03) 819 2385. Päivystys on tarkoitettu kiireellistä hoitoa tarvitseville potilaille. FYSIOTERAPEUTIT, ajanvaraus ma-pe 8-9.30 044 780 2916 tai 044 780 2917 DIABETESHOITAJAN ajanvaraus 044 780 2923, puhelinaika arkisin klo 12-13. ÄITIYS- ja LASTENNEUVOLA Kirsi Läderberg 044 780 2286 KOULUTERVEYDENHUOLTO Kullasvuoren ja Pappilanmäen koulut Laura Kanden 044 780 1166

Ajanvaraus ma-to 7.30-15 ja pe 7.30-14. Päivystyksestä huolehtii Akuutti24, Keskussairaalankatu 7, Lahti, 03 819 2385 PADASJOEN KOTIHOITO: Visatie 1, 17500 Padasjoki Palveluesimies 044 778 0314 PIHLAJAKOTI, Kellosalmentie 24, 17500 Padasjoki Hoitajat 044 780 2926 Palveluesimies 044 780 2927 PSYKOLOGIPALVELUT, Padasjoen terveysasema, Kellosalmentie 24, 17500 Padasjoki. Puhelinaika ti-to klo 10 - 11, 0400 971 044 PÄIJÄT-HÄMEEN PERHENEUVOLA, Kauppakeskus Trio, Aleksanterinkatu 18 A, 4.-5. krs 15140 Lahti 03 818 3700 (vaihde ja toimisto). Asiakkaaksi ilmoittautuminen ja puhelinneuvonta ma–to klo 11–12 (ilmoittautumispuhelut yhdistetään kasvatus- ja perheneuvonnan henkilökunnalle). Toimisto vastaa puheluihin ma-to klo 8–12 ja 13–15.30 sekä pe klo 8–12 ja 13–15. Johtava sosiaalityöntekijä Marke Luhtapuro ajalla 1.9.2017 - 31.12.2018 044 7161 517

LABORATORIO ajanvaraus (03) 819 4511 ma-to 8-16, pe 8-14 tai www.hyvis.fi, näytteenotto ma-to klo 7.30-10.30

VAMMAISPALVELUT 044 018 7045 klo 9-12

MUISTIHOITAJA Päivi Pyykkö 044 780 2903 Varmimmin saa yhteyttä keskiviikkoisin ja torstaisin klo 8-8.30 ja klo 15-16.

TYÖIKÄISTEN PALVELUT (18-64 v) klo 9-15 Palveluohjaus Polku p. 03 819 4850

HOITOTARVIKEJAKELU omahoitotarvikejakelun ajanvaraus 044 780 2923, puhelinaika arkisin klo 12-13. HAMMASHUOLTO PADASJOELLA Padasjoen terveysasema, hammashoitola, Kellosalmentie 24, 17500 Padasjoki, 03 880 2937

TALOUDELLINEN TUKI, toimeentulotuen neuvonta 03 818 3209 klo 9-15

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT Asiakasohjaus Siiri p. 03 818 5555 ma-pe klo 9-15, Vapaudenkatu 23b, Lahti ELÄINLÄÄKÄRI ASIKKALA JA PADASJOKI Asikkalan toimipiste, Kanavatie 11, 17200 Vääksy Eläinlääkärit Jaana Häyhä (03) 766 1179, 044 729 7827 Riikka Lasonen 044 729 7765

7


YRITYS- JA PALVELUHAKEMISTO

yrityksen nimen vieressä oleva numeroympyrä viittaa sivuun, jolta kyseisen yrittäjän ilmoitus löytyy 17 13

Apteekit, luontaistuotteet ja kosmetiikka

Apteekki, Keskustie 25 ............................................... (03) 551 2342

Antenniasennukset, -tarvikkeet

Antenniasennus Pekka Tervala .................................. 0400 355 485

ATK-palvelut

Tmi Miko Kotilainen .....................................................044 017 0996 12 23 23 23 23 20 23

19 24

Autopalvelut, korjaamot, huoltamot ym.

ABC-liikennemyymälä, Tauluntie 124.......................... (03) 551 3440 Autohuolto J. Ahonen Oy, Nelostie 1341......................0400 715 237 Auto- ja Konekorjaamo Mäkinen & Kauren, Alkutie 2... (03) 551 3275 Huoltoasema Pertti Ahonen Oy, Keskustie 4 .............. (03) 551 2140 Jari Engberg Oy, Ilmoilantie 1.......................................040 751 6826 Kiuasniemi-Marina Laivaranta, Laivarannantie 41....... 044 364 7111 Kosla Oy, Koslantie 20................................................ 0400 640 133 Laarin paja, Kylämäntie 269, Kuhmoinen.................... 050 353 6247 Padasjoen Autohuolto Tmi, Mainiemensahantie 28.....040 585 1828 Pajulan Konekorjaamo, Pajulantie 457 ...................... 0400 435 026 Seo Padasjoki, Sarinan Tupa, Taulunmäentie 2...........040 419 0051 Vääksyn Varaosa ja Tarvike Ky................................... (03) 766 0075

Elintarvikkeiden valmistus

Ohuafood Oy, Teollisuustie 12......................................040 502 0568 R. Tähtinen Ky..............................................................040 550 2990 17

Padaskukka, Keskustie 20 ......................................... (03) 551 2297 Virtanen Eero ...............................................................040 777 8201

17

Paula Mertsalmi, Keskustie 14.....................................040 541 5723

25

12 21 20 23 26 19 19 25

8

25 24 25

17

Hautaustoimistot ja hautakivet

14 25

15

16

26

Järvikala Heinonen Oy.................................................040 501 6757 Laulajainen Esko ........................................................ 040 551 2245 Peltomäki Mikko ..........................................................040 777 7802 Peltomäki Tapio .......................................................... 044 721 1408 Suokas Raimo............................................................. 040 531 2702 T:mi Outi Jalli .............................................................. 0400 733 643 Tmi Su-Antonette Koivu ............................................. 040 765 9460 Vall Mika ..................................................................... 050 561 5753 Veljekset Koivu............................................................ 045 638 7685

Kaivinkonetyöt

Alijärvi Oy, Majuantie 156, Seitniemi............................0400 493 966 Häme Mikko, Arrakoski.................................................040 540 0641

Aulin Hius & Kenkä, Keskustie 16............................... (03) 537 0025

Kierrätyskeskus

Kiinteistönhuoltopalvelut

Ajopuu Oy.....................................................................040 358 5747 Alijärvi Oy, Majuantie 156, Seitniemi........................... 0400 493 966 Kodin Ilox & Avux..........................................................0400 423 381 Lahdenpohja Heikki, Nyystölä......................................0400 846 408 Lukkopalvelu Leekos................................................... 0400 126 938 Metsä- ja mökkipalvelut Simo Gran............................. 050 564 2205 Mika Selonen, Kasiniemi............................................. 0400 949 673 Mökkitalkkari Juhani Pyykkö, Nyystölä ....................... 0400 259 558 Päijänteen lukko- ja mökkipalvelu............................... 040 570 1790 Sa-Ha Saneeraus Ay....................................................044 243 6787 Asuntotrio, Tammitie 3..................................................040 555 6098 OP Järvi-Häme, OPKK, isännöitsijä.............................010 254 7952 Paperisoturit Ky, Luototie 2...........................................050 541 3049 Boeken Team Oy ........................................................ 050 369 6102 Oy Pirjo Apajainen........................................................044 325 8867 Padasjoen Tilitoimisto Oy, Keskustie 6 A 5...................040 502 0091 Paperisoturit Ky, Luototie 2...........................................050 541 3049 Tilitoimisto E. Halonen, Valkamantie 12.......................050 555 6623 Tmi Karevaara Seija.....................................................0400 733 118 Arrakosken kesäkirppis, Raittiustalo, Koskimäentie.....044 284 1989 Kulmakirppis, Vaahteratie 4......................................... (03) 551 2508 Osto- ja myyntikirppis Hämäläinen, Keskustie 16........046 934 0023 Padaskukan kulmakirppis, Keskustie 20..................... (03) 551 2297 RR-kirppis, Keskustie 14..............................................050 541 3049

Kodin- ja pienkoneet ym.

23

14

14

Hankkija, Sähkötie 2.....................................................010 768 4300 K-Market Ruokapata, Kauppatie 1.............................. (03) 551 2200 Padasjoen Puhelinpalvelu, Keskustie 14.................... 050 541 3049

Kone- ja laitevuokraus

Ajopuu Oy.....................................................................040 358 5747

Laiturit

Eurorauta Oy, Taulumäentie 1....................................... (03) 874 590 Jäämestarit Oy, Sähkötie 4.......................................... (03) 557 4235 Karpan Klapi Ky, Kari Jurvaniemi.................................040 550 1950

Leipomot

Anin Herkku, kotileipomo............................................. 045 802 3554 Padasjoen Leipomo, Kellosalmentie 16 .................... (03) 551 2344

Kaupat ja kioskit

ABC-liikennemyymälä, Tauluntie 124.......................... (03) 551 3440 Alko, Kauppatie 2.......................................................... 020 692 771 Auttoisten Kyläkauppa Ky ja Kievari Aijakka, Kylänraitti 22, Auttoinen............................................... (03) 556 5214 Kiuasniemi Marina, Laivaranta.....................................040 487 8555 K-Market Ruokapata, Kauppatie 1.............................. (03) 551 2200 R-kioski, asiamiesposti, Kauppatie 2 ...........................050 448 1814 Seo Padasjoki, Sarinan Tupa, Taulunmäentie 2...........040 419 0051 S-Market Padasjoki, Kauppatie 2................................ (03) 874 3112

Kenkäkauppa

Kirpputorit

Eimi Kaluste Oy, Alkutie 4............................................ 010 422 1300 Padas-Keittiöt Oy, Maakeskenraitti 107....................... (03) 556 1216 Puulon Oy, Likoniementie 5..........................................0400 292 042 Nukkuville, Likoniementie 5..........................................050 561 4339

Kalastus ja kalanjalostus

Kuljetus Kalle Jaakkola, Auttoinen ..............................0400 715 639 Kuljetuspalvelu K. Lehmussaari...................................0500 317 822 Lassila & Tikanoja Oyj..................................................010 636 5000 Maanrakennus Pekka Ahonen Oy................................0400 352 901 Remeo Oy.......................................................................... 010 5400

Kirjanpito- ja toimistopalvelut

Huonekaluja

Seppo Luukkanen, Kellosalmentie 931........................040 547 5277

Jätekuljetukset

Kiinteistö- ja isännöintitoimistot, vuokra-asunnot

Hammasteknikot

Insinööritoimistot

Jäteasema

Taulun teollisuusalue, Sähkötie 5.................................040 701 4515

Hieronta, luontaishoidot

18

14

Taulun teollisuusalue, Sähkötie 5.................................0500 490 895

Uudelviisii Oy, Ari-Matti Pyyhtiä, Keskustie 25.............050 432 0035

17 17 17 17 17

26

24

Eläinlääkärit

Hieroja Kaija Koivukoski, Hietarannantie 22 ...............040 558 3929 Hieroja Liisa Kuoppamäki.............................................040 500 6511 Hierontateam Anne Lepistö, Keskustie 21...................0400 516 385 Hyvinvoimala Sanja Salo, Kellosalmentie 20 ............. 044 307 7565 Jalkahoitaja Elena Kukushkina.....................................050 321 2869 Jalkahoitaja Helena Linden..........................................050 561 1771 Katja Nupponen, Fenix-kulma, Keskustie 14...............0400 468 118 Kuntohoitaja Timo Maaranen, Keskustie 14 ................041 440 8092 Pirjon hoiva Tmi, Fenix-kulma, Keskustie 14................040 595 3445 T:mi Kirsi Pykälistö, Fenix-kulma, Keskustie 14...........040 532 6615 Virpi Pykälistö, Fenix-kulma, Keskustie 14...................040 865 1936

17

13

Kuljetus Kalle Jaakkola, Auttoinen ..............................0400 715 639 Pykälistö Petri ............................................................. 044 012 0592 Pykälistö Markku, Auttoinen.........................................0400 355 215 Tmi Jari J. Ahola...........................................................040 501 3240 T:mi Marko Pastila, Torittu............................................050 565 8841

25 25 25 25

Kuljetusliikkeet 25 25

Korpikuljetus Oy.......................................................... 040 708 3680 Maanrakennus Pekka Ahonen Oy............................... 0400 352 901 Suullinen Osmo........................................................... 0400 497 396 Puiden lähikuljetus T:mi Asko Järvinen.........................0400 727 612

Käsityötarvike- ja kangasliikkeet 21

18 21

Aimitex, Kellosalmentie 8............................................ (03) 551 2981 Nimipyyhe.com, Ilmoilantie 1 ...................................... 050 525 1592

Lahjatavarat, käsityöt

Aimitex, Kellosalmentie 8............................................ (03) 551 2981 Galleria Pikantti, Keskustie 16......................................040 961 1689 Nimipyyhe.com, Ilmoilantie 1 ...................................... 050 525 1592 Padaskukka, Keskustie 20.......................................... (03) 551 2297


17

Paperikeidas, Keskustie 25 ........................................ 046 878 2312 Suvimarja lifestyle puoti, Keinuhongantie 54................040 562 8580 Tekstiilikutomo Liine A Ulle, Sirpa Särkiö, Koivutie 1 A 4..(03) 551 2466 Uudelviisii Oy, Tiina Pyyhtiä, Keskustie 25...................045 129 2402

14 14

Ajopuu Oy.....................................................................040 358 5747 PHR-tuotteet, Keskustie 14......................................... 0400 846 423

21 1

23

24

Metsäalan palvelut

Lasitusliikkeet

Linja-autoasema, -liikenne

13

Lokaliikkeet

13

Niemisen Linjat Oy, Nyystöläntie 10 ............................040 551 2257 Padasjoen Matkahuolto Oy, Tammitie 5 .................... (03) 551 2508 Liekaiha Oy, Jarkko Sumioinen, Torittu........................0400 121 997 MTY Tuominen Ari ja Asko, Kellosalmi........................ 0400 798 143

LVI-liikkeet, -työt

15 15 15

25 24 25

25 24

Kaiska Oy.....................................................................040 500 3274 Padasjoen Putkipojat, Keskustie 18.............................040 554 3882 Putki-Käki, Luototie 3, Padasjoki..................................0500 727 616 Rakennustyö V-M Heinonen Oy, Mika Heistola........... 040 831 2467

13 13 13

Maansiirtopalvelut, soraliikkeet

Hämeen Moreenijaloste Oy......................................... 0400 833 707 Kaiska Oy.....................................................................040 500 3274 Kuljetus Kalle Jaakkola, Auttoinen...............................0400 715 639 Kuljetusliike Matti Pykälistö Oy, Auttoinen....................0400 352 688 Maanrakennus Pekka Ahonen Oy................................0400 352 901 Metsäkone Munnila Oy, Arrakoski............................... 0400 638 634 Mikko Häme, Tapattomantie 4, Arrakoski.....................040 540 0641 Osmo Suullinen, Romontie 606....................................0400 497 396 Padasjoen Sora .......................................................... 040 521 1782

13 14

18

Maa- ja metsätalouskoneiden korjaukset

Konehuolto Alanko Kalevi Oy, Sireenitie 2, Maakeski....0400 730 614 19 21 21 21 20

1 20 20 21 20 21 20

27 20 21

Matkailu- ja majoituspalvelut

Aholan Mökit, Vesijaonraitti 303, Vesijako .................. 050 336 5163 Ahola Pirkka ja Leila, Porasantie 410, Vesijako...........0400 939 425 Alatalon lomamökit, Alatalontie 26, Torittu....................040 722 2719 Bed & Breakfast Punainen Tupa, Häntämäentie 3, Maakeski...........................................040 540 4384 Elbatar, Olavi Virtanen..................................................0400 351 959 Heinäjoki Markku, Porraskoskentie 507, Auttoinen......040 728 3639 Hokan Huvilat...............................................................040 722 7088 Huuskonen Anneli ja Antero.........................................0400 521 700 Jaakkola Matti, Keinuhongantie 54, Auttoinen.............0500 496 939 Kainiemen loma-asunnot, Kainiementie 21-23.............040 567 6397 Keinuhongan mökkivuokraus, Keinuhongantie 54, Auttoinen......................................040 562 8580 Kiuasniemi Huvilat, Kiuasniementie 1-3.......................044 269 0480 Kullasmarinan lomahuvilat, Kullasvuorenkuja 1...........050 320 1009 Lomakeskus Telaranta, Porasantie 176, Vesijako....... 0400 711 819 Lomamökit I. Hartman, Kujaportintie, Auttoinen...........040 865 5582 Lomasatama, Satamantie 137, Kasiniemi....................0400 938 462 Mainiemi Caravan/Lobestia Oy, Pykäläniementie 10.....040 512 0645 Majatalo Onnenmyyrä, Haukkatie 3-9, Nyystölä..........0400 499 839 Matti Jaakkola, pitäjäopastukset..................................0500 496 939 Metsästysseuran hirsimökki Neroskulmalla.................040 735 3038 Monuksen rantasauna, Nyystölä..................................046 901 3678 Padasjoen Latu Ry, Arto Stenhammar ....................... 040 702 9915 Papan palju & karavaani Oy.........................................0400 768 824 Piilostenniemi, Kalakuja 74, Maakeski........................ 0400 846 426 Pitokärki, Majantie 50...................................................050 572 5856 Rautkotka Oy................................................................040 844 2020 Salonkilaiva Jenni-Maria III, Jorma Sainio...................040 505 5560 SF Caravan Mylly-Mäkelä, Myllymäkeläntie 14............0400 323 316 Selonen Mika, Ruhansillantie 249, Kasiniemi............. 0400 949 673 Siirrettävä savusauna (traktorivetoinen).......................0400 888 704 Simo Gran................................................................... 050 564 2205 Syysniemi, Virmaila..................................................... 040 577 7159 Vihreä huvila................................................................ 040 505 2025 Villa Takila, Kiuasniementie 5,..................................... 040 500 7150 Ylätalo Jarmo, Ranta-Ylätalontie 101, Torittu...............040 517 1135

Metalli- ja konepajat

24 26

Lepistön Muotti Oy, Arrakoskentie............................... 0400 691 878 Metallityö Ilpo Mertsalmi, Likoniementie 11..................0400 493 181 Padasjoen Louhinta ja Metallityö..................................0400 711 492 Padasjoen Metalli Oy, Alkutie 3................................... (03) 552 0200 Padinno, Heikki Koivukoski..........................................0500 583 929 PV Paja Oy, Hämeenlinnantie 1040.............................0500 836 357 Tmi Paarvion Paja, Oukontie 16.................................. 0500 842 606

18

Hännikäinen Tero, Kasiniemi........................................0400 353 818 Karpan Klapi Ky, Kari Jurvaniemi................................ 040 550 1950 Koskinen Onni, Vesijako...............................................0500 329 739 Koskitukki Oy, Tammitie 3.............................................040 484 0550 Laaksonen Teijo, Auttoinen...........................................0400 712 224 Metsä Group, Toritie 64 A 7, Kuhmoinen......................010 462 6300 Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme, Keskustie 25.........040 591 0166 Metsäkone Munnila Oy, Arrakoski............................... 0400 638 634 Metsäkuljetus Aarto Ky, Auttoinen................................0400 858 933 Metsäpalvelu MetsäMestarit, Auttoinen....................... 050 572 5881 Metsätyö Mikko Iittala, Auttoinen................................. 0500 712 223 MM Metsäpalvelut, Vesijako ....................................... 040 509 0793 MSU-Metsäpalvelu ky, Mikko Sulanto..........................040 129 2386 Mäkinen Olli, Seitniemi................................................ (03) 557 4012 Salonen Jussi, Kasiniemi............................................ 0400 658 054 Stora Enso, Keskustie 21.............................................020 464 7113 T:mi Marko Pastila, Torittu............................................050 565 8841 T:mi Työhevospalvelu Hartman, Auttoinen...................0400 457 443 UPM Metsä, Keskustie 6 A 3........................................0400 212 814 Versowood Oy, Seppo Pyykkö.....................................050 589 2199

Muovituotteiden valmistus

Jäämestarit Oy, Sähkötie 4.......................................... (03) 557 4235 Lepistön Muotti Oy, Arrakoski.......................................040 0691 878 Metallityö Ilpo Mertsalmi, Likoniementie 11................. 0400 493 181

Museot

Enni Idin kotimökki, Kellosalmi-Seitniemi-Virmailan kyläyhdistys ry, Kellosalmentie 579..............................040 595 3445 Padasjoki-seuran kotiseutumuseo, Kuusikuja..............040 740 0020 Palsan Myllymuseo ja kahvio, Vesijaonraitti 562, Vesijako....................................................................... (03) 557 7073 Sepänmäen museo (kyläsepän museo), Torittu.......... 050 501 1889

Muut palvelut

Ave Group Oy...............................................................044 517 5286 Lehtimarkkinointi Niemi Ky.......................................... 0400 167 472 Metsä- ja mökkipalvelut Simo Gran............................. 050 564 2205 Työpaja, Sähkötie 8..................................................... 044 780 1511 Radiotekniikan insinööritoimisto RF-shamaanit Oy..... 050 550 5293

Nuohous

Tmi Ahti Laaksonen..................................................... 0400 310 442

Opistot

Wellamo-opisto............................................................ (03) 814 4734

Osakaskunnat ja uisteluluvat

Alhon osakaskunta Tarmo Kytölä.................................044 556 1030 Auttoisten osakaskunta Jaakko Heistola......................0400 202 034 Hinttolan osakaskunta Pekka Malinen.........................050 322 7627 Padasjoen reitin osakaskunta, Matti Leppänen............040 502 3650 Kasiniemen osakaskunta Mika Selonen.......................0400 949 673 Kellosalmen osakaskunta Veli Heinonen.....................040 501 6757 Lieson maaosakaskunta Juhani Lähde .......................040 545 9180 Lieson osakaskunta Jussi Pakari.................................041 468 8300 Maakesken osakaskunta Petri Syrjä ...........................040 540 0657 Nyystölän osakaskunta Simo Jalli ...............................0400 733 643 Sipuran osakaskunta Erkki Sipura ..............................0500 244 271 Vesijaon osakaskunta Hannu Tukia ............................045 635 6195 Virmailan Mäkelän osakaskunta Olli-Pekka Mäkelä ....044 594 0324 Päijänteen yleisten vesien kalastusluvat Matti Leppänen.............................................................040 502 3650 Etelä- ja Keski-Päijänteen kalastusalue Markku Lappi... 0400 497 638 Etelä- ja Keski-Päijänteen kalastusalue Tomi Ranta....040 747 7446

Painot ja paikallislehdet

Padasjoen Kirjapaino, Tammitie 3............................... (03) 551 2186 Padasjoen Sanomat Oy, Koivutie 8............................ (03) 552 7500 21 12 16 26

17 17 17

Paperi- ja toimistotarvikkeet

Paperikeidas, Keskustie 25 ........................................ 046 878 2312

Pankit ja posti

Helmi Säästöpankki, Keskustie 20.............................. 010 441 7400 OP Järvi-Häme Keskustie 21...................................... 010 254 7992 R-kioski, asiamiesposti, Kauppatie 2........................... 050 448 1814 Suomen Posti Oy, jakelu, Keskustie 20.......................... 0200 71000

Parturit ja kampaamot

Aulin Hius & Kenkä, Keskustie 16............................... (03) 537 0025 Hiusateljee Minna, Keskustie 21..................................040 568 9403 Parturi-Kampaamo HiusKulma, Vaahteratie 4............. (03) 551 2343

9


YRITYS- JA PALVELUHAKEMISTO

yrityksen nimen vieressä oleva numeroympyrä viittaa sivuun, jolta kyseisen yrittäjän ilmoitus löytyy 17 17

Parturi-Kampaamo Hiussoppi, Keskustie 20............... (03) 551 2731 Parturi-Kampaamo Karikangas, Tammitie 5................ (03) 551 2153

Perunkirjoitus- ja pesänselvityspalvelut, julkiset kaupanvahvistajat

16

Helmi Säästöpankki, pankkilakimies............................044 704 3738 Jari Tulokas..................................................................050 028 7661 OP Järvi-Häme, lakipalvelut.........................................010 254 7935

18 21

Kotipalvelut Eija Bouras...............................................044 572 3079 Nimipyyhe.com, Ilmoilantie 1 ...................................... 050 525 1592

12

18

1 20 20 27 27 19 21 25 13

13

14 26

14 25 14

24 15 14 14 15

10

15

Piha- ja puutarhatyöt

Vall Mika.......................................................................050 561 5753 Sa-Ha Saneeraus Ay....................................................044 243 6787 Toimela, Tammitie 3...................................................... 040 511 1121

Pitopalvelut, kokous- ja juhlatilat

Auttoisten Maatalo, Rouvilantie 4, Auttoinen................040 720 5148 Harjula, Vesijaonraitti 141, Vesijako.............................044 038 4689 Pannu, Arrakoskentie 56..............................................044 284 1989 Keinuhongan tila, Auttoinen..........................................040 562 8580 Kiuasniemi Marina........................................................040 506 5191 Kokkopirtti, Kokkopirtintie 7, Kasiniemi........................040 596 9490 Majatalo Onnenmyyrä, Merja Lohtari-Suomaa.............040 545 2313 Pitokärki, Majantie 50...................................................050 572 5856 Ravintola Laakeri, Keskustie 12.................................. 040 550 0026 Ravintola Modetti, Keskustie 14.................................. (03) 556 2045 Rientola, Mukulintie 30, Maakeski................................040 545 2313 Seo Padasjoki, Sarinan Tupa, Taulunmäentie 2...........040 419 0051 Työväentalo, Keskustie 33, Mira Vilkman.....................040 522 0584

Tero Karlakari...............................................................0400 991 990

19

1

Padaskukka, Keskustie 20.......................................... (03) 551 2297 Suomen Muotoilutoimisto.............................................044 277 2997 Suvimarja lifestyle puoti, Keinuhongantie 54, Auttoinen... 040 562 8580

18 1 27 21 20 21

27 27

19

1 19

Puutarha- ja maataloustuotteet

19

Puu- ja sahatavarat, puusepäntuotteet

19

Eimi Kaluste Oy, Alkutie 4.............................................010 422 1300 Padas-Keittiöt Oy, Maakeskenraitti 107....................... (03) 556 1216 Padasjoen Koivujaloste Oy, Valutie 5.......................... 0400 357 382 PHR-tuotteet, Keskustie 14......................................... 0400 846 423 Puulon Oy, Likoniementie 5..........................................0400 292 042 Puutavaraliike Peltola Oy, Taulunmäentie 29.............. (03) 551 2176 Tuominen Tauno, Kellosalmi .......................................0400 798 143 Vanha Kaappi, Juhani Salojärvi, Kellosalmentie ........ 040 532 9893

Ravintolat ja kahvilat

ABC-liikennemyymälä, Tauluntie 124.......................... (03) 551 3440 Cafe Ars Auttoinen, Keinuhongantie 17........................044 277 2997 Galleria Pikantti, Keskustie 16......................................040 961 1689 Keinuhongan navettapuodin kahvila, Keinuhongantie 54, Auttoinen......................................040 562 8580 Kelossi, Kellosalmen siltapuisto, Kellosalmentie 1034...040 779 6372 Kievari Aijakka, Kylänraitti 22...................................... (03) 556 5214 Kiuasniemi Marina, Laivaranta.....................................040 487 8555 Mainiemi Caravan, Pykäläniementie 10.......................040 512 0645 Matkahuolto ja kahvila, Tammitie 5.............................. (03) 551 2508 Palsan Myllymuseo ja kahvio, Vesijaonraitti 562, Vesijako...................................................................... (03) 557 7073 Padasjoen Ravintola, Keskustie 25..............................044 231 3778 Pitokärki, Majantie 50...................................................050 572 5856 Ravintola Laakeri Keskustie 12................................... 040 550 0026 Ravintola Modetti, Keskustie 14................................. (03) 556 2045 Rohi Stoppoint, Hämeenlinnantie 884 .........................040 486 3700 Sarinan Tupa, Seo Padasjoki, Taulunmäentie 2...........040 419 0051

12

Polttopuut

Alijärvi Oy, Majuantie 156, Seitniemi........................... 0400 493 966 Heistola Touko, Auttoinen............................................ 0400 919 919 Karpan Klapi, Padasjoki.............................................. 040 550 1950 KlapiUkot, Vesijako.......................................................045 617 1257 Lahdenpohja Heikki, Nyystölä......................................0400 846 408 Pajulan tila, Pajulantie 457, Kellosalmi........................ 050 526 4475 Pelli Antero, Ala-Porasa ............................................. (03) 557 2014 Pyykkö Juhani, Nyystölä............................................. 0400 259 558 Salonen Jussi, Kasiniemi............................................ 0400 658 054 Suntela Kai, Taulun teollisuusalue............................... 040 754 2462 Vall Mika, Kellosalmentie 656...................................... 050 561 5753

Rakennuspalvelu Aarto............................................... 040 505 1061 Rakennuspalvelu EMP Virtaset Ay.............................. 0400 239 572 Rakennustyö V-M Heinonen Oy.................................. 0400 841 482 Sa-Ha Saneeraus Ay....................................................044 243 6787 Pemeco Oy.................................................................. 0400 455 958 Tmi JL-remontti............................................................ 0400 846 404

Rakennusvalvonta ja -suunnittelu

Pesulapalvelut

Hankkija, Sähkötie 2.................................................... 010 768 4300 Harmoisten Puutarha, Sumioistentie 410.....................0400 778 043 Padaskukka, Keskustie 20 ......................................... (03) 551 2297 Urosen puutarha, Taulunmäentie 1..............................040 723 7156 26 26 14

15

25 24 25

Sisustus

Suoramyynti

Heinjoen mansikkatila, Heinjoentie 46, Nyystölä..........040 561 2443 Heljä Hörhä, Palsantie 1028, Kasiniemi.......................040 590 4365 Sorolan tila, Sumioistentie 193, Torittu.........................0400 122 494 Keinuhongan tila, Keinuhongantie 54, Auttoinen..........040 562 8580 Marjalan tila, Marjalantie 30.........................................0400 979 492 Marjatila Särkiö, Tevännintie 125, Arrakoski.................044 715 0223 Miettinen Marjatta, Auttoinen........................................044 209 7585 Pajulan tila, Pajulantie 457, Kellosalmi.........................0400 798 143 Portaanperän mansikkatila, Palvaanojantie 28, Nyystölä ...................................................................... (03) 556 1161 Vanha-Tyllilän tila, Vall Mika, Kellosalmentie 656.........050 561 5753 Vall Mirjami...................................................................050 304 3091 Hautalan luomutila, Kellosalmentie 828.......................050 561 8558 Vesijaon Tuoretori, Vesijaonraitti 303, Vesijako............050 336 5163 Ylä-Palsan Marja, Palsankuja 44, Torittu .....................044 300 7255

Siirtolavakuljetuksia

Maanrakennus Ahonen Oy...........................................0400 352 901 Kuljetuspalvelu K. Lehmussaari...................................0500 317 822 Osmo Suullinen, Romontie 606....................................0400 497 396

Siivous- ja kotipalvelut

Eurorauta Oy, Taulunmäentie 1..................................... (03) 874 590 Hankkija, Sähkötie 2.................................................... 010 768 4300

18

Kodin Ilox & Avux..........................................................0400 423 381 Kotipalvelut Eija Bouras...............................................044 572 3079 Leenan hoiva ja kotiapupalvelu................................... 050 536 7299 Toimela, Tammitie 3...................................................... 040 511 1121

Ajopuu Oy.....................................................................040 358 5747 Alijärvi Oy.....................................................................0400 493 966 Janne Rajala................................................................0400 937 380 Jäämestarit Oy, Sähkötie 4.......................................... (03) 557 4235 Kaiska Oy.....................................................................040 500 3274 Karpan Klapi Ky, Kari Jurvaniemi.................................040 550 1950 Koneurakointi Markku Rantanen................................. 0400 712 019 Kät-Sis Tmi.................................................................. 050 917 0481 Meronen Kari............................................................... 0400 839 888 Padasjoen Louhinta ja Metallityö................................. 0400 711 492 Padasjoen Putkipojat Oy, Keskustie 18....................... 040 554 3882 Parkettitohtori, Asko Köttö............................................0400 491 271 PHR-tuotteet, Keskustie 14......................................... 0400 846 423 Putki-Käki Ky, Luototie 3.............................................. 0500 727 616

15 15 15

Hämeen Sähköasennus Oy, Likoniementie 2...............040 051 3049 Padassähkö Oy........................................................... (03) 556 1313 Sähköasennus Risto Nurminen................................... 0400 490 963 Sähkö-Ruokolahti Oy...................................................050 336 5525

Rakennustarvikeliikkeet

Rakentamis-, maalaus- ja asennuspalvelut

18

18

18 18

Sähköliikkeet, -urakointi ja -suunnittelu

Taide

Ala-Savin Taide, Savintie 228, Marketta Mäntynen......0400 704 222 Ars Auttoinen, Keinuhongantie 17................................044 277 2997 Enni Idin kotimökki, Kellosalmi-Seitniemi-Virmailan kyläyhdistys ry, Kellosalmentie 579..............................040 595 3445 Ars Arrakoski, Tevännintie, Nikolay Sokolov.................046 595 8481 Galleria Pikantti, Keskustie 16......................................040 961 1689 Padasjoen Harrastajateatteri, Anita Heino...................040 739 2123

Taksit

TAKSIASEMA, Linja-autoasema................................. (03) 551 2253 Hokka Jarkko................................................................0400 862 650


Laukkanen Juha, invataksi,1+8....................................040 801 9954 Mäkiniemi Petri.............................................................0440 737 159 Mäkiniemi Petri, invataksi,1+8......................................0400 737 159 Niemi Matti, pyörätuolipaikka,1+8................................040 508 6162 Nurminen Juho, invataksi, 1+8.....................................040 192 0621 Tuominen Taito.............................................................0400 497 217 25

25 25 25 13 25 13

15 26

26 26

Alijärvi Oy, Majuantie 156, Seitniemi............................0400 493 966 Aulin Jorma, Tauluntie..................................................0400 354 608 Heistola Jaakko, Auttoinen...........................................0400 202 034 Häme Mikko, Arrakoski.................................................040 540 0641 Kuljetus Kalle Jaakkola, Auttoinen ..............................0400 715 639 Kakko Jouko, Nyystölä................................................ 0500 350 443 Pykälistö Petri ............................................................. 044 012 0592 Pykälistö Markku, Auttoinen.........................................0400 355 215 Pyykkö Juhani, Nyystölä..............................................0400 259 558 Salonen Jussi, Kasiniemi.............................................0400 658 054 Tmi Jari J. Ahola...........................................................040 501 3240 T:mi Marko Pastila, Torittu............................................050 565 8841 Tuominen Tauno, Pajulantie 457, Kellosalmi................0400 798 143 Eimi Kaluste Oy, Alkutie 4.............................................010 422 1300 Eltrotec Oy, Valutie 6....................................................0400 846 703 Jäämestarit Oy, Sähkötie 4.......................................... (03) 557 4235 Lepistön Muotti Oy, Arrakoskentie, Arrakoski.............. 0400 691 878 Metallityö Ilpo Mertsalmi, Likoniementie 11..................0400 493 181 Ohjaustalo PLS Oy, Eskolantie 42, Nyystölä............... (03) 552 5500 Padas-Keittiöt Oy, Maakeskenraitti 107, Maakeski..... (03) 556 1216

Padasjoen Koivujaloste Oy, Valutie 5...........................0400 357 382 Puulon Oy, Likoniementie 5..........................................0400 292 042 Padasjoen Mailatehdas, Alkutie 4 .............................. 045 122 1972 Padasjoen Metalli, Alkutie 3........................................ (03) 552 0200 R. Tähtinen Ky..............................................................040 550 2990 Warrior Sports Finland Oy, Valutie 9.............................020 735 1030

Vaatteet, asusteet

Traktorityöt ja teiden auraukset

Teollisuusyritykset

14

26

17 21 1

Aimitex, Kellosalmentie 8............................................ (03) 551 2981 Aulin Hius & Kenkä, Keskustie 16............................... (03) 537 0025 Nimipyyhe.com, Ilmoilantie 1 ...................................... 050 525 1592 Suvimarja lifestyle puoti, Keinuhongantie 54, Auttoinen... 040 562 8580

16

OP Järvi-Häme..................................................................0303 0303

Vakuutusyhtiöt ja asioimistot Valokuvaus

Erik Jokinen..................................................................045 136 8838 Matti Lindfors................................................................040 845 2238 Tmi Miko Kotilainen .....................................................044 017 0996 20 20 20 27 20

Vesiliikenne, venepaikkojen vuokraus

Elbatar, Olavi Virtanen..................................................0400 351 959 Kiuasniemi Marina-Padasjoen Laivaranta.................... 044 364 7111 Kullasmarina, Kullasvuorenkuja 1................................050 320 1009 Maakesken yhteismaat, venepaikkoja, Petri Syrjä.......040 540 0657 MS Marleen, Heikki Toivonen.......................................050 572 5856 New Port -venesatama, Mainiemi, Timo Nuutinen....... 044 364 7111 Salonkilaiva Jenni-Maria III, Jorma Sainio...................040 505 5560 Tmi Su-Antonette Koivu ..............................................0400 797 102

Videoita ja elokuvia

Loimumedia, Jyrki Puupponen..................................... 050 370 1113

Ilmoita heti mahdolliset muutokset, jotta saamme päivitettyä oikeat tiedot: ilmoitukset@padasjoensanomat.fi. On palveluntuottajan oma etu, että tiedot ovat oikein!

JÄRJESTÖTOIMINTA AA-kerho......................................................................045 278 9001 Aktiivikoirat Marita Packalén .......................................040 566 3439  Arrakosken kyläyhdistys Eero Karevaara ....................040 548 2810 Auttoisten-Neroskulman kyläyhdistys Erkki Avikainen .040 531 9928 Auttoisten Maamiesseura Jaakko Heistola .................0400 202 034 Eläkeliiton Padasjoen yhdistys, Eeva-Riitta Kusmin....0400 528 749 Harrastelijat Padasjoelta HaPa Mikko Häme ..............040 540 0641 Kasiniemen kyläyhdistys Pekka Salonen ....................040 775 5454 18 Kellosalmi-Seitniemi-Virmailan kyläyhd. Kauko Rautiainen ..040 528 8226 Keskustan Padasjoen kunnallisjärjestö Antti Härkönen.. 040 825 9644 Kirkonkylän kyläyhdistys Tiina Aarto ...........................040 844 1598 Lions Club Padasjoki Antti Alhola.................................040 591 0166 Lahden järvipelastajat Antti Hasari ..............................0400 908 984 Maakesken kyläyhdistys Marjatta Ojala ......................050 490 6217 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Padasjoen yhdistys Helena Koskimäki ........................................................040 521 5051 MTK–Padasjoki Juha Lahtinen ....................................050 522 7135 Nyystölän kyläyhdistys Päivi Pyykkö............................046 901 3678 Neroskulman Pienviljelijäyhdistys Tapani Elovirta....... 0400 159 315 Padasjoen koulujen vanhempainyh. Satu Suojala ......040 765 0084 Padasjoen 4H–yhdistys Salla Lindqvist .......................040 548 9711 Padasjoen Frisbeegolf Janne Sandholm......................040 731 2081 18 Padasjoen Harrastajateatteri Anita Heino....................040 739 2123 Padasjoen hevosurheiluseura PaHus Sara Ahonen....0400 617 487 Padasjoen Kalakerho Timo Korelin .............................040 540 6295 Padasjoen kamerakerho Timo-Petteri Auvinen............040 765 0085 Padasjoen Karjalaseura Ritva Lemmetty.....................040 554 8011 Padasjoen kk:n Työväenyhdistys Mira Vilkman ...........040 522 0584 Padasjoen kirkkokuoro Juha Nurmi..............................040 749 2282 Padasjoen Kokoomus Heikki Toivonen .......................050 572 5856 Padasjoen kulttuuriyhdistys Erik Jokinen.....................045 136 8838 Padasjoen Latu Timo-Petteri Auvinen..........................040 765 0085 Padasjoen Lentokerho Eero Viitala..............................050 552 8870 Padasjoen Luonnonystävät Paula Mertsalmi...............040 541 5723 Padasjoen Maa- ja kotitalousseura Silja Savola..........040 841 5124 Padasjoen Maastoautoilijat Anssi Perälä.....................045 136 5640 Padasjoen Moottoriurheilijat Villepekka Ojala..............040 827 2570 18 Padasjoen Nuorisoseura Kaija Koivukoski...................040 558 3929 Padasjoen Perussuomalaiset Ilpo Siljander.................040 548 5967 Padasjoen Reserviläiset Mikko Iittala...........................0500 712 223

18 18

Padasjoen Reserviupseerit Kimmo Perälä...................050 487 6170 Padasjoen Riistanhoitoyhdistys Matti Lehtimäki..........0400 254 537 Padasjoen Seniorit ry Veikko Nikkarikoski...................0400 493 192 Padasjoen Sotaveteraanit Hannu Tukia.......................045 635 6195 Padasjoen Taideyhdistys Tero Paarvio.........................0500 842 606 Padasjoen Tikka Liisa Helin.........................................044 310 0555 Padasjoen Urheiluampujat Heikki Salmela..................050 040 8426 Padasjoen Vanhustentukiyhdistys Matti Mikkola..........050 541 3049 Padasjoen Vapaa-ajan asukkaat Pirjo Tuominen.........050 594 1458 Padasjoen VPK Niko Ara..............................................041 435 2989 Padasjoen Vihreät Kati Liikonen...................................040 847 9261 Padasjoen Yrittäjät Marko Pastila.................................050 565 8841 Padasjoen Yritys Anne Lahtinen...................................040 580 6120 Padasjoki-seura............................................................040 595 3445 Padaspartio Aleksi Mertsalmi.......................................045 639 8249 Päijät-Rasti Marika Liikola............................................045 630 6553 Sahtiseura Humala Veli-Matti Heinonen.......................0400 841 482 SPR:n Padasjoen osasto Kirsi Pykälistö......................040 532 6615 Toimela......................................................................... 040 511 1121 Toritun kyläyhdistys Marja-Liisa Aidantausta................044 314 0411 Vesijako-järven suojeluyhdistys Ida Pohjanlehto..........044 931 1063 Vesijako-Porasan kyläyhdistys Pasi Ahola...................050 336 5163 Veteraanien perinnekuoro Juha Nurmi.........................040 749 2282

Seurakunnat:

Hollolan ev.lut. seurakunta, Kuhmoinen-Padasjoki kappeliseurakunta, seurakuntatoimisto (03) 552 7200, Puistotie 12, avoinna ti ja to 9-13. Kappalainen 040 749 0036, Pastori 044 049 0042, Diakoni 040 749 0037. Messu pyhäpäivinä klo 10. www.hollolanseurakunta.fi/kuh-pa Esikoislestadiolaiset, Kellosalmentie 21, 050 363 3414. Seurat pyhäpäivisin klo 14 kirkonkylän rukoushuoneella, kesällä n. kerran kk:ssa Nyystölän rukoushuoneella. Helluntaiseurakunta, Helluntaitemppeli, Kauppatie 4, 0400 363 279. Vanhimmiston pj Eino Santala santa.ei@webinfo.fi www.padasjoenhelluntaiseurakunta.com Ehtoollisjuhla joka kuukauden 1. su klo 11, tiistaisin rukousilta klo 19. Vapaaseurakunta, Auttoisten rukoushuone, Kylänraitti 79. Pekka Vaittinen 044 013 9900. Tilaisuudet lauantaisin klo 18, päivämäärät ja puhujat Lahden vapaasrk:n sivuilta ja Padasjoen Sanomat.

11


MONIPUOLINEN ABC PADASJOKI

palvelee sinua aamuvarhaisesta iltamyöhään. Tule nauttimaan kuppi kahvia, herkuttelemaan ravintolaamme tai hakemaan puuttuva maitopurkki!

ABC Padasjoki palvelee joka päivä klo 6-22.

Tervetuloa! Lähi ABC Padasjoki Avoinna 6-22 Tauluntie 124, 17500 Padasjoki Puh. 03 5513 440

Keskity

SINÄ ELÄMÄÄN Paikallisessa pankissa hoidat raha-asiat mutkattomasti. Tyytyväisiä asiakkaita Padasjoella palvelee Helmi Säästöpankki.

HELMI SÄÄSTÖPANKKI / KESKUSTIE 20 / PADASJOKI / PUH. 010 441 7400 / SAASTOPANKKI.FI/HELMISP / SAASTOPANKKI.FI/VARAA-AIKA


Tehdäänkö tukkikaupat? Ostamme mänty- ja kuusileimikoita Etelä- ja Keski-Suomesta.

Puukaupan aika

Metsäasiantuntija Padasjoella Seppo Pyykkö 050 589 2199 tai löydä alueesi puunostaja wersowood.fi Puukauppa Versowoodin metsäasiantuntijat

METSÄASIANTUNTIJA

Puukauppa se on, joka kannattaa. Puukaupan lisäksi saatte meiltä kaikki metsänhoitopalvelut tarvittaessa ”avaimet käteen” palveluna taimikonhoidosta istutuksiin. Tervetuloa puukaupoille ja hoitamaan metsäasioita kanssamme!

Marko Leppälä p. 040 530 7767

METSÄSUUNNITTELIJA

Minna Lautala p. 040 521 4072

KORJUUESIMIES

Antti Alhola p. 040 591 0166

Asikkala, Kuhmoinen, Padasjoki Mira Karejoki p. 040 679 1259 mira.karejoki@storaenso.com

Elämässä mukana – Stora Enso

TIE JA OJA ASIANTUNTIJA, LVK Jyrki Mäkiranta p. 050 307 6801

Metsänomistajat PÄIJÄT-HÄME

Myytävänä

KUIVAA KOIVUKLAPIA 0400 919 919 Touko Heistola

Padasjoen toimisto: Keskustie 25 A 3, Padasjoki

Metsäpalvelu MetsäMestarit • Metsänhoitotyöt • Puisto- ja maisemametsien hoito • Pihapuiden kaadot • Tonttihakkuut • Polttopuun myynti • Klapikoneen vuokraus ja urakointi • Kantojyrsintä Juho Valonen, puh 050-5725881

www.metsamestarit.fi, metsamestarit@gmail.com

T:mi Marko Pastila - puiden metsäkuljetus - metsäteiden auraukset p. 050 565 8841

METSURINTYÖT

myös vaativilta tonttikohteilta. Tarvittaessa POISKULJETUS. jussi.salonen75@gmail.com 0400 658054

TV- ja satelliittiantennien asennus ja huolto Antenniasennus Pekka Tervala 0400 355485


AJOPUU OY

◊ rakennus- ja saneeraustyöt (märkätilasertifikaatti) ◊ ikkuna-, turva- ja lämpölasit ◊ terassi- ja liukulasit ◊ rakennuskonevuokrausta alutelineet, täryjyrät, betonimyllyt, aggregaatti, peräkärryt ym. ◊ mökkitalkkari

ICOPAL-tuotteet ○ bitumikatteet ○ valokatteet ○ viherkattotuotteet ○ kattotarvikkeet mm. läpiviennit ○ sadevesijärjestelmät ○ kattoturvatuotteet tikkaat, sillat, lumiesteet

Valtuutettu asentaja Kysy lisää puh. 040 358 5747 harri.miettinen@phnet.fi www.ajopuu.net ja www.icopal.fi

Mertsa-ponttoonilaiturit Valmistus ja myynti:

Jäämestarit Oy Sähkötie 4, PADASJOKI (Hankkijan vieressä)

- Sahatavaraa, myös kyllästettynä - Listoja, paneleita, ym. höylätavaraa

P. 03-557 4235

SUORITETAAN HÖYLÄYSTÄ

www.jaamestarit.fi

Puutavaraliike Peltola Oy

e-mail: toimisto@jaamestarit.fi

Taulunmäentie 29, Padasjoki p. (03) 5512176, 040 502 1945

PHR-TUOTTEET OY IKKUNA-APAJA

• Ikkunat ja ovet • Hyönteispuitteet, hyönteisovet ja sälekaihtimet • Lasinvaihdot ja lasit, vesipellit • Ikkunoiden huolto/korjaustyöt, asennuspalvelu • Hirsirakennukset

yli 30 vuoden kokemuksella

• Hionnat + lakkaukset • Vesivahinkokorjaukset • Värjäykset • Öljyämiset • Asennukset • Myös huoneistoremontit Tmi Asko Köttö, asko.kotto@phnet.fi, p. 0400 491271

Keskustie 14, Padasjoki puh. 0400-846 423 phr-tuotteet@dnainternet.net www.ikkuna-apaja.fi

Kellosalmentie 931, 17500 PADASJOKI p. 040 5475277, seppo.luukkanen@pp.inet.fi

www.insluukkanen.fi


Putki-Käki Ky LVI-alan työt ja tarvikemyynti

www.putki-kaki.fi putki-kaki@co.inet.fi

Luototie 3, Padasjoki p. 0500 727 616 Paikallista yrittäjyyttä 03 551 2521

• Lämmitysratkaisut • LVI-työt • Suunnittelu • Varastomyymälä

SÄHKÖALAN AMMATTILAINEN SÄHKÖALAN AMMATTILAINEN SÄHKÖALAN AMMATTILAINEN SÄHKÖALAN AMMATTILAINEN JOHON VOIT LUOTTAA JOHON VOIT LUOTTAA JOHON VOIT LUOTTAA JOHON VOIT LUOTTAA

PADASJOENSÄHKÖALAN AMMATTILAINEN PAIKALLISEN ELFIN Padassähkö Oy KYSY PUTKIPOJAT OY JOHON PAIKALLISEN ELFIN KYSY PAIKALLISEN LISÄÄ! ELFIN PAIKALLISEN ELFIN KYSY KYSY YRITYKSEN TIEDOT 03-5561313 VOIT LUOTTAA LISÄÄ! LISÄÄ! LISÄÄ!

Keskustie 18, 17500 Padasjoki p. 040 554 3882 www.padasjoenputkipojat.fi

KYSY

LISÄÄ!

YRITYKSEN TIEDOT YRITYKSEN TIEDOT YRITYKSEN TIEDOT www.padassahko.fi

elfin.fi elfin.fi elfin.fi

elfin.fi

PAIKALLISEN ELFIN YRITYKSEN TIEDOT

elfin.fi TEOLLISUUSAUTOMAATION SÄHKÖISTYS suunnittelu - valmistus - asennus - huolto Eskolantie 42 17510 Nyystölä

Puh. (03) 552 5500 www.ohjaustalo.fi

Rakentamista vuosien kokemuksella www.rakennuspalvelu-aarto.com Ismo Aarto 040 505 1061 ismo.aarto@pp.inet.fi

ABLOY KÄYTTÖLUKOT, TURVALUKOT, SARJOITUKSET YMS.

Meiltä myös KATTOPESUT JA MAALAUKSET

www.lukkomokki.fi 040 570 1790

sähkösuunnittelu asennus vikakorjaukset huollot tarvikemyynti

050 336 5525 SÄHKÖASENNUS RISTO NURMINEN Sähkötyöt ja -tarvikkeet Sähköpätevyys 1 p. 0400 490 963


Pätevä ja paikallinen Suomalainen pankki, luotettava kumppani Arvostamme asiakkaitamme ja palvelemme ihmisläheisesti arjen pankki asioissa. Tavoitteenamme on luoda taloudellista hyvinvointia ja turvattua tulevaisuutta asiakkaillemme ja menestyä yhdessä heidän kanssaan. Yhteistyö alueemme yritysten ja järjestöjen kanssa on meille myös tärkeää. Kuulumme OP-ryhmään, meiltä saat OP Vakuutuksen kattavat vakuutukset ja OPKK:n luotettavat välitys-, isännöinti- ja tilitoimistopalvelut. Pankin palvelunumero Rahoituspalvelut Sijoituspalvelut Yrityspalvelut Lakipalvelut Sähköposti Vakuutukset

010 254 7992 010 254 7993 010 254 7994 010 254 7995 010 254 7935 ja 010 254 7936 jarvi-hame@op.fi 0303 0303 www.op.fi

OPKK Jari Vinko

Hartola, Kuhmoinen, Padasjoki, Sysmä, Vääksy

050 61 209

Vesa Teräväinen

040 769 8133

Matti Ilván

0400 277 575


FENIX-KULMA

• ELÄINLÄÄKINTÄ • KERAMIIKKA • ELOKUVAUS •

Keskustie 25, 17500 Padasjoki p. 050 432 0035

www.uudelviisii.fi

PADASJOEN PADASJOEN PADASJOEN APTEEKKI APTEEKKI APTEEKKI PADASJOEN APTEEKKI

Keskustie 25, 17500 Padasjoki Puh. 03 551 2342

Palvelemme: ma–pe 9–17, la 9–13 1.6.-31.8. ma–pe 9–17, la 9–14

Keskustie 25, 17500 Padasjoki Keskustie 25, Padasjoki Keskustie 25, 17500 17500 Padasjoki Puh. 03 551 2342 Puh. 03 03 551 Puh. 551 2342 2342 Palvelemme: ma–pe 9–17, la 9–13 Palvelemme: ma–pe 9–17, lala9–13 Palvelemme: ma–pe 9–17, 9–13 1.6.-31.8. ma–pe 9–17, la 9–14 1.6.-31.8. ma–pe 9–17, 1.6.-31.8. ma–pe 9–17,lala9–14 9–14

* AKUPUNKTIO Katja Nupponen 0400 468 118 (tekstiviesti) * VYÖHYKETERAPIA, KALEVALAINEN JÄSENKORJAUS (opiskelija) Virpi Pykälistö 040 865 1936 (tekstiviesti) * HOMEOPATIA, RAVINTONEUVONTA Kirsi Pykälistö 040 532 6615 * ENERGIAHOIDOT Pirjo Rinne 040 595 3445 Keskustie 14, Padasjoki (Modetin takapiha) www.fenix-kulma.fi

Kuntohoitaja Timo Maaranen Kokonaisvaltaista hoitoa koko keholle

Ajanvaraus 041 440 8092 Apua lonkka-, polvi-, issias-, selkä- ja olkapääkipuihin, tenniskyynärpääyms. oireisiin

Kokonaisvaltainen näkökulma yhdistettynä jäsenkorjauksesta ja kansanparannuksesta opittuihin taitoihin on tehokas – jo yksi hoitokerta voi poistaa pitkäaikaisetkin kivut!

www.kuntonetti.org

p. 040-5415723

Keskustie 14

Avoinna tarvittaessa

(03) 537 0025

Keskustie 16

Palveleva KENKÄKAUPPA ja PARTURI-KAMPAAMO Padasjoen keskustassa

HIUSSOPPI Tiistaisin suljettu

Keskustie 20, p. (03)

551 2731

ark. 8.30la 8.00ke SULJETTU

Hiusateljee Minna Keskustie 21, 17500 Padasjoki 040 568 9403


Galleria Pikantissa ympäri vuoden VAIHTUVIA NÄYTTELYITÄ, joita kertyy vuosittain toistakymmentä. TARJOAMME videoprojektorilla ja valkokankaalla varustettua NÄYTTELYTILAA. Siimoilla tapahtuvaan ripustukseen saa apua taideyhdistyksen jäseniltä. KÄSITYÖMYYMÄLÄSTÄ taideyhdistyksen jäsenten valmistamia tuotteita, esimerkiksi kortteja, mattoja, huiveja, lapasia, villasukkia, mehiläisvahakynttilöitä ja paljon muuta. Pikantissa voit istahtaa nauttimaan myös KAHVISTA ja KOTILEIVONNAISISTA. Pikantissa voit pitää myös OMIA TILAISUUKSIA aukioloaikojen ulkopuolella sopimuksen mukaan.

Galleria Pikantti,

Keskustie 16, Padasjoki ma – pe 10 – 15.30, _ la 10 – 14, su 12 15, Tammikuusta maaliskuuhun sunnuntaisin suljettu. 040 9611689 www.padasjoentaideyhdistys.blogspot.com padasjoentaideyhdistys@gmail.com Tero Paarvio 0500 842606

Enni Idin taiteilijakoti ja kahvila Kellosalmentie 579 Padasjoki

• KODINHOITO • SIIVOUSPALVELUT • KOTISAIRAANHOITO • KYLVETYKSET • PESULAPALVELUT Kysy lisää tai tutustu kotisivuihin:

p. 044-572 3079, www.eijabouras.fi Miss sie tarvitset oikei hyvvää ihmistä arjen askareis auttamaan, Toimelast löydät sellasii p. 040 511 1121, www.toimelapalvelut.fi

Avoinna su 10.6.-12.8. klo 12-15 www.kellosalmi.net facebook: Kellosalmen kyläyhdistys Enni Id Taiteilijakoti Kellosalmi-Seitniemi-Virmailan kyläyhdistys ry

Pappilanmäen koululla maanantaisin LIHASKUNTO klo 18.30-20, tiistaisin JOOGA klo 19-20.30.

Tarkemmat tiedot: http://padasjoennuorisoseura.nettisivu.org/

Paikallista teatteria

www.padasjoenharrastajateatteri.com Toritun Sepänmäen museo

HAUTAKIVIEN MYYNTI,

Kyläsepän museo avoinna heinäkuun sunnuntait klo 11-14. Muulloin sopimuksen mukaan.

LISÄNIMEN KAIVERRUKSET, ENTISÖINTI, OIKAISUT ym. Eero Virtanen 040 7778201

Tied. museonhoitaja Juha Pastila 050 5011 889, (03) 557 9023


TUORETORI VESIJAKO

TUORETORI AVATAAN

Lauantaina viikolla 24

AVOINNA JUHANNUKSENA:

• •

Juhannusaattona klo 9-13 Juhannuspäivänä SULJETTU

• AVOINNA •

• • •

KESÄ - HEINÄKUUSSA

ma - pe klo 9 -17 la klo 9 -14 su klo 11-17

• P. Ahola,Vesijako

Asiakasomistajaetusi – maksuttomat S-Pankin peruspankkipalvelut Bonus jopa 5% Omistajan käyntikortti

S-market Padasjoki Kauppatie 2

puh. 050 336 5163

Tasokasta mökkimatkailua ympäri vuoden • 4-8 hengen lomamökkejä • kesäisin vihannestori maatilan pihalla Quality cottages all year round • gottages for 4-8 persons •vegetable market on the property in summer

AHOLAN MÖKIT Vesijaonraitti 303, 17610 Vesijako

MANSIKAT

Myös hernettä Uutuutena mehut

MANSIKKA

VADELMA

TYRNI

AVOINNA HEINÄ–ELOKUUSSA!

PORTAANPERÄN MANSIKKATILA

Palvaanojantie 28, Nyystölä, 03 556 1161 Myös S-market ulkomyynti

MANSIKOITA

• VALMIIKSI POIMITTUNA • ITSEPOIMIEN

Tevännintie 125, Arrakoski p. 044 715 0223 www.marjatilasarkio.com A KO A IK K P I K RE T

Marjatila Särkiö

Poikkea tupakahville

Taulunmäentie 2, Padasjoki, 040 419 0051, Sarinan Tupa Oy www.sarinantupa.fi

• MYÖS HERNETTÄ

HEINJOEN MANSIKKATILA VT 24:N VARRELLA

P. 03 5561270, 040 561 2443

ER KO P

Padasjoki

HEE

L LE


y tarjousta! Runsaasti tekemistä lasmarinan Lomahuvilat rentoa yhdessäoloa lasvuorenkuja 1, 17500 Padasjoki

ja

Päijänteen rannalla! • Venetaksipalvelut • Vaelluspaketit Päijänteen kansallispuistoon ja Ilves-vaellusreitille • Kysy tarjousta Tyky-päivästä ja Kivikauden saunasta Päijänteen rannalla • Monipuoliset kalastuspaketit • A-luokan frisbeegolfrata ja maisematorni • Kysy maastoratsastusta Päijänteen rannalla • Luontopolku

Kysy tarjousta! Kullasmarinan Lomahuvilat, Kullasvuoren kuja 1, 17500 Padasjoki. Puh. 050 3201009, info@kullasmarina.fi www.kullasmarina.fi

m/s Elbatar

* tilausristeilyjä * reittiliikenne Padasjoki-Vääksy

3.-31.7.

Padasjoen Laiva Olavi Virtanen, 0400 351 959

Reittiliikenne Päijänteen kansallispuistoon 3.-31.7.2018 Tiistaisin, Padasjoki - Vääksy - Padasjoki 8.30 9.15 9.30 10.00 11.00

Padasjoki Kyyränlahti Kelvenne E Karisalmi Vääksy

14.00 13.00 12.45 12.00 11.00

14.30 15.15 15.30 16.00 17.00

Padasjoki Kyyränlahti Kelvenne E Karisalmi Vääksy

20.00 19.15 19.00 18.30 17.30

Majatalo Majatalo Onnenmyyrä onnenMyyrä

Padasjoki PadasjokiHaukkatie Haukkatie 3-93-9 17510 17510 NyystöläNyystölä Tilaa jopa sadalle henkilölle juhlasalissa. Majoitustilat 60 -75 vuodepaikkaa. Juhlatilat – kokoustilat - majoitustilat – tilausravintola – ateriatoimitukset – kerhotilat Runsaasti pysäköintitilaa. Hyvät mahdollisuudet järjestää mm. ulkoilmatapahtumia. www.onnenmyyra.fi onnenmyyra.majatalo@gmail.com suomaa@live.fi Merja Suomaa 040 545 2313 Lauri Suomaa 0400 499 839

Lomasatama Soukkio Padasjoki, Lake Päijänne Kiuasniemi Marina 040 487 8555 Laivarannantie 41, 17500 Padasjoki marina@kiuasniemi.fi

Tervetuloa Etelä-Päijänteen suurimpaan huvivenesatamaan sekä laadukkaiden veneilypalveluiden pariin. Tarjoamme viihtyisiä kesähetkiä ravintolassamme!

Satamantie 137 17740 Kasiniemi, Padasjoki 0400 938 462 info@lomasatama.com


Alatalon Lomamökit Rauno Hännikäinen Alatalontie 26, 17710 Torittu +358 40 722 2719

rauno.hannikainen@kolumbus.fi www.alatalonlomamokit.com www.facebook.com/alatalon.lomamokit

WWW.TELARANTA.FI ƔLOMA-ASUNTOJA ƔHUONEISTOJA ƔCARAVAN-ALUE

Bed & Breakfast

Punainen Tupa

Häntämäentie 3, Maakeski (Padasjoki)

p. 040 540 4384 elina.luukka@netti.fi www.punainentupa.net

SF-Caravan

MYLLY-MÄKELÄ

Myllymäkeläntie 14, 17500 Padasjoki www.mylly-makela.com PORASANTIE 176 Ɣ 17630 VESIJAKO Ɣ 0400 711 819

Pirkka ja Leila Aholan lomamökit Padasjoki ja Pälkäne

Porasantie 410, 17630 Vesijako 0400 939 425 tai 040 716 8610

pirkka.ahola@pp.phnet.fi, www.aholanlomamokit.fi

• • • •

Anniskelu Karaoke Veikkauspiste Kyläkauppa

Kylänraitti 22, 17610 Auttoinen. P. 03 556 5214 KARAOKE

Mainiemi Caravan 040 51 20 645

RIKEIDA E P S PA Paperi- ja lahjatavaraliike

Keskustie 25, 046 878 2312

puh. 03 556 5214

* Kankaat ja ompelutarvikkeet * K äsity ölangat * Padasjoella valmistettuja trikoovaatteita * Matkamuistoja * NIMI-pyyheliinat lahjaksi kaikkiin juhliin * PESULA noutopiste * Nuutisen Kutomo Oy tehtaanmyymälä ParastaPalveluaPadasjoelta A AVOIN, PNE ja nettikauppa: www.nimipyyhe.com Tarkista aukioloajat netistä MA, KE 3 LA 9-1

VUOKRATTAVANA

elokuvanäytöksiin ja juhlatilaisuuksiin. Mira 040 552 0584 tai Pekka 040 5566 903 Padasjoen kirkonkylän työväenyhdistys ry.


Hyvää ruokaa, juhlia ja elämyksiä Heikki Toivosen ja Birgitta Heino-Toivosen Karabi Oy on laajentanut viime vuosina toimintaansa voimakkaasti uusille alueille. Padasjoen keskustassa yli 36 vuotta palvellut lounas- ja iltaravintola Modetti sai ensin vuonna 2011 rinnalleen Ke­sä­ ravintola Kelossin, joka palvelee toukokuusta syyskuulle Kel­lo­ salmen Siltapuistossa Päijänteen rannalla. – Keskusta hiipuu ja jotain on yritettävä kehittää tilalle. Toisaalta on kivaa ja innostavaa kokeilla uutta, sanovat yrittäjät. Veneilijät, mökkiläiset ja kyläläiset ovat ottaneet Kelossin omakseen, ja varsinkin kauniilla säällä veden ääressä sijaitseva terassi on täynnä porukkaa syömässä pizzaa ja nauttimassa virvokkeita. – Asiakasmäärä on suoraan riippuvainen säistä, takana on nyt ilmojen puolesta kolme huonoa kesää, sanoo Heikki Toivonen. Pari vuotta myöhemmin yrittäjäpari vuokrasi vastarannalta MTK-säätiön omistaman hirsihuvilan, joka oli vapautunut edelliseltä vuokralaiselta. – Olimme jo vuosia etsineet sopivaa paikkaa tilausravintolalle ja tämä paikka on ihan napakymppi siihen, sanoo Birgitta ”Pike” Heino-Toivonen. Toivoset ovat tehneet suuren työn kehittääkseen Pitokärjestä näköisensä paikan. Sisätilat on remontoitu ja kalustettu uusiksi. Lisää asiakaspaikkoja on saatu uudelta katetulta ja lasi­ te­tulta terassilta, jossa tarkenee säteilijöiden avulla vielä syysmyöhälläkin. – Kaikkiaan asiakaspaikkoja on sisällä ja ulkona noin 200, laskee Heikki Toivonen.

Häitä, kokouksia ja virkistyspäiviä Pitokärjessä asiakkaiden käytössä on myös savusauna ja­kuu­ den korin frisbeegolfrata. Syksyllä 2017 rantaan val­mis­tui­ massiivinen laavu, jonne mahtuu istumaan kerralla bus­si­ lastillinen väkeä. Ruoat valmistuvat elävällä tulella vieraiden silmien edessä. – Loimulohta, nokipannukahvia, makkaraa, ihan mitä vaan. Halutessaan asiakkaatkin voivat osallistua ruoanlaittoon, sanoo Heino-Toivonen. Siirrettävien tulisijojen ansiosta laavulla on tilaa vaikka jumppahetken tai tanssien järjestämiseen. Vesillekin on mahdollista lähteä Toivosten pari vuotta sitten

hankkimalla Marlee-laivalla, jossa on tilaa 12 hengelle. Yrittäjät näkevät ympäristössä paljon luontoon liittyviä mah­­ dollisuuksia, jotka voisivat kiinnostaa esimerkiksi yri­tys­po­ru­ koi­ta. – Vieressä on upeat vuorenseinämät kiipeilyä varten ja pa­ti­ kointimaastot ovat hienot. Yritykset ovatkin pikkuhiljaa löytäneet Pitokärjen, jossa on järjestetty jo jonkin verran tyky- ja virkistyspäiviä. – Niitä toivotaan lisää muuten hiljaisempaan syksy- ja talvi­ aikaan. Kesää on helpompi myydä, sanovat yrittäjät. Tilausperiaatteella toimivassa talossa järjestetään lisäksi paljon kokouksia ja juhlia häistä hautajaisiin. – Juhlista oikeastaan vain ristiäisiä ei ole meillä vielä pidetty. Jopa viisi paria on vihitty Pitokärjessä, kertoo Heikki Toivonen.

Sikajuhlat kasvattavat suosiotaan Yrittäjäpari järjestää myös omia tapahtumia niin Modetissa, Kelossilla kuin Pitokärjessäkin. Ensi kesänä Pitokärkeen kokoonnutaan jo neljättä kertaa ohjelmallisille Sikajuhlille, jotka ovat kasvattaneet suosiotaan vuo­si vuodelta. Myös grilli- ja äitienpäiväbuffet sekä vap­pu­ brunssi saavat jatkoa. Sen sijaan viime kesänä kyläyhdistyksen Suomi 100-vuotisjuhlien yhteydessä ensimmäistä kertaa järjestetyt Kelossijamit eivät löytäneet riittävästi yleisöä ja jäivät kokeiluksi. – Kaikkea pitää kokeilla, muuten ei tiedä mikä vetää yleisöä, sanovat yrittäjät. Haasteena Pitokärjessä on majoitustilan puuttuminen. Sen vuoksi Toivoset tekevät yhteistyötä lähiseudulla majoitusta tarjoavien matkailuyrittäjien kanssa. – Kullasmarinan kanssa olemme tehneet yhteistyötä jo pitkään ja yhteistyöstä on käyty keskusteluja myös Villa Takilan ja Lehmonkärjen yrittäjien kanssa. Luonnonrauhaa ja hiljaisuutta kaipaaville Karabi tarjoaa Sun­ telan metsätien varressa sijaitsevaa MTK-säätiön omistamaa Valkeajärven eräkämppää. Sähkötön kymmenen hengen kämp­ pä­lämpiää pönttöuuneilla ja varustukseen kuuluu kaasuhellaja jääkaappi. – Ympärillä on hyvät sieni- ja marjamaastot ja kalaisa Valkeajärvi. Rantasaunassa saa maailman parhaat löylyt, kehuu Heikki Toivonen.


JAT! me an: 21

9

5

Meidät löydät myös f18acebookista www.0facebook.com 6

KG voimassa 16.-19.6.2016 ellei toisin mainita. Tarjoukset

KG

Kippari GRILLISTÄ TAPOLAN

Tervetuloa paikalliseen

Voimassa TO-LA 16.-18.6.

Kuuma mustamakkara

2 PKT

ruokakauppaan! Voimassa TO-LA 16.-18.6.

KIPPARIN

Jättipihvi

marinoitu tai maustamaton, Suomi, pakattu

A.LE COQ PREMIUM

11

KG

Voimassa TO-LA 16.-18.6.

ERÄ! TUORE

Kirjolohifilee

18-PACK

Suomi/Ruotsi, pakattu

OLVI

III-OLUT PADASJOELLA Limsat PAIKALLISESTI PARASTA

Costa Rica Kahvit 500 g

5

0,33 l 18-pack

6

11

5

KG

2 PKT

00

500 g

5

(5,00/KG)

KG

18-PACK

A.LE COQ PREMIUM 0,33 l 18-pack

2 PKT

KG

98 (2,74/l) sis. pnt. 2,70

K-Market KIPPARI

marko.samiola@k-market.com

89Keskustie 4, 17500 PADASJOKI

0,95 l, Cola, Jaffa tai Lemon

18

Puh. 03 5512200

Pertti Ahonen Oy

OLVI

24-PACK

Toritie 53, 17800 Kuhmoinen K-Market KIPPARI Puh. 03 555 6061 RUOKAPATA Toritie 53, 17800 Kuhmoinen kalle.uimonen@k-market.com Puh. 03 555 6061 Kauppatie 1, Padasjoki kalle.uimonen@k-market.com

Huoltoasema

0,95 l, Cola, Jaffa tai Lemon

95 95 90 - paikallisia tuotteita, lähiruokaa - palveleva liha- ja kalatiski - ilmainen vesipiste Costa Rica Kahvit III-OLUT Limsat pullonpalautuksen yhteydessä UUDET AUKIOLOAJAT! - nestekaasut yms. grillausvälineet Palvelemme 2 PKT 24-PACK (5,00/KG) (2,74/l) - kodinkoneita, käyttötavaraa, pelejä ja leluja kesäaikaan: sis. pnt. 00 98 89 Ma-Pe 7-21 2,70 - tarvittaessa keräilemme ostokset noutoLa 7-21 Su 10-19 valmiiksi tai kuljetamme ne perille asti

0

PL

(0,73/l) sis. pantin 0,20

PL

(0,73/l) sis. pantin 0,20

Meidät löydät myös facebookista www.facebook.com

Avoinna ma-pe 8.00-16.30

03 - 5512 140, 040 565 8153

Meidät löydät myös facebookista www.facebook.com

Aukiolojat: k-market.fi/ruokapata

Perämoottoreista Perämoottoreista Perämoottoreista Puimureihin Puimureihin Puimureihin Perämoottoreista korjaamme korjaamme Puimureihin korjaamme kaikkea kaikkea kaikkea

PADASJOEN AUTO-JA JA KONEKORJAAMO KONEKORJAAMO PADASJOEN AUTO-

  Autojen korjaukset / huollot   Katsastustarkistukset / korjaukset   Pienkonekorjaukset   Rengasmyynti ja -asennus   Pakokaasutestit (bensa + diesel)   Akkumyynti, polkupyörän renkaat   Autojen ilmastointihuolto   Vikadiagnostiikka

o t l o u h i t n i Ilmasto

PADASJOEN AUTO- JA KONEKORJAAMO PADASJOEN AUTOJA KONEKORJAAMO Mäkinen & Kaurén p. 03 551 3275

Mäkinen & Kaurén p. 03 551 3275

Mäkinen & Kaurén p. 03 551p.3275 Mäkinen & Kaurén 03 551 3275 • AUTOPESUPALVELUT (sisä- ja ulko) • MAALIPINNAN KÄSITTELYT,

PINNOITUKSET, VAHAUKSET • RENGASMYYNTI, -TYÖT • VANNEMYYNTI • TPMS-ANTURIT sekä

OHJELMOINTI

Jari Engberg Oy

Ilmoilantie 1, Padasjoki, puh. 040-7516826 Avoinna: ma-to 9-17, pe 9-14, la sop. mukaan

Autojen huollot ja korjaukset Rengasmyynti ja -asennus Autojen ilmastointihuollot Pakokaasutestit Nestekaasut AUTOHUOLTO J. AHONEN OY Nelostie 1341, Padasjoki p. 0400 715 237 Ma-pe klo 8-16.30


• Autotarvikkeet • Varaosat • Työkalut

Renkaat henkilö- ja pakettiautoihin, moottoripyöriin, työkoneisiin sekä raskaaseen kalustoon. Kaikki rengastyöt.

Vääksyntie 2, (03) 766 0075, 0400 715 049

JÄTEKULJETUKSET WASTE IS BEAUTIFUL

PADASJOEN JÄTEASEMA Taulun teollisuusalue, Sähkötie 5 17500 Padasjoki puh. 0500 490 895 Avoinna arkisin ti ja to klo 12-18, lisäksi huhti-lokakuussa la klo 10-14

pakkaajalla siirtolavakuljetukset vaihtolavoja ja jäteastioita erilaiset nostot ja kuljetukset

KULJETUSPALVELU K. LEHMUSSAARI

Soita 0500-317 822 ja sillä siisti!

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy | Sapelikatu 7, 15160 Lahti

Padasjoen Louhinta Oy

LOK AK AIVOJEN T YHJENNYSTÄ

- Kivien ja kallion louhintaa - Piikkaus- ja purkutyöt Ammattitaidolla ja nopeasti Vanhempi panostaja Ari Rajala p. 0400 711 492

p. 0400 121 997, 0400 415 969

PADASJOEN SORA p. 040 5211782

MAA-AINESMYYNTI

* SORAT * MURSKEET * HIEKAT * SEPELIT * MULLAT * KIVITUHKAT

Seulotut lajikkeet Nopeat toimitukset

Liekaiha Oy Jarkko Sumioinen

TUOTTEILLAMME ON MAA- , VESI- JA TIERAKENTAMISEN LAATUSERTIFIKAATTI SFS EN 13242 Mattilantie 16, 17610 Auttoinen puh. 0400 352 688


KULJETUS KALLE JAAKKOLA

p. 0400 715 639, kalle.jaakkola@keinuhonka.fi

KAIVINKONETYÖT

SORATOIMITUKSET

Myös vaihtolavakuljetukset ja jätelavojen vuokraukset

www.keinuhonka.fi

-sorat -murskeet -mullat -kuorikkeet sekä muut erikoistuotteet

-rakennusten pohjat -tiet -pihat -kaapelikaivuut -rakennusten purkutyöt ym.

Autoilija Osmo Suullinen MAA-AINESTOIMITUKSET 0400 497 396 Osmo

sorat, murskeet, hiekat

VAIHTOLAVAKULJETUKSET 050 918 1704 Olli

roskalavat, konelava, vesikuljetukset säiliöllä, lavojen vuokraus

KAIVINKONETYÖT SORA- ja KIVIAINESTOIMITUKSET - Kallio- ja soramurskeet - Kivituhka - Sepelit, hiekat, sorat - Seulottua multaa - CE-merkityt kiviainekset - Vaihtolava-/Hiab-kuljetukset - Roskalavat rakennus-/purku-/siivoustyömaille

MAANRAKENNUS AHONEN OY

0400 352 901, ARI 050 3739739, JARKKO 040 5211782, LAURI 044 5931858

Kaivinkone- ja traktorityöt Rakennusten purkutyöt/ uusien pohjarakentaminen, vesi-, viemäri- ja sähkökaivuut, tonttien ja teiden raivaukset

Jari Ahola 040 501 3240 www.maanrakennusjariahola.fi

Kaivinkone- ja traktorityöt

Petri Pykälistö p. 044 012 0592 petri@petripykalisto.fi

TRAKTORIURAKOINTIA kaivurikuormaaja- ja Majuantie 156, 17500 Padasjoki p. 0400 493 966, erkkisyrjanen@hotmail.com

- Kaivinkonetyöt - Traktorityöt - Kiinteistöhuolto - Polttopuidenteko ja myynti

henkilönostinvarustuksella KUMITELAKAIVINKONE 5 t Markku Pykälistö, Auttoinen, 0400 355 215

Kalanpoikasten kasvatus/myynti, rapujen myynti Tmi Outi Jalli, Eskolantie 37, 0400 733 643


www.facebook.com/rkioskipadasjoki

TE

VETULOA

Täyden palvelun R-kioski Padasjoki, lämminhenkistä ja nopeaa palvelua Meiltä saat hodarit, paninit, pehmikset, take away -kahvit, erikoiskahvit, lehdet ja aina uunituoreet paistotuotteet!

R-KIOSKI PADASJOKI KAUPPATIE 2, PUH. 050-448 1814

Padasjoen Tilitoimi puh. Oy 040 502 0091 Padasjoen Tilitoimisto Padasjoen Tilitoimisto Oy www.oleline.fi Padasjoen Tilitoimisto Oy puh. 502 0091 puh. 040 502 040 0091 puh. 040 502 0091 www.oleline.fi www.oleline.fi www.oleline.fi

Vanha Kaappi

Juhani Salojärvi p. 040 532 9893 Kellosalmentie 11, 17500 Padasjoki juhani.salojarvi@vanhakaappi.fi www.vanhakaappi.fi

Vanhojen huonekalujen ja esineiden entisöintiä

www.pamahockey.com Ultimate Hockey Corps Oy, Alkutie 4, 17500 Padasjoki

* Havuvaneria * Katevaneria Padasjoen Koivujaloste p. 0400 357 382, Valutie 5

Alkutie 3, 17500 Padasjoki, puh. 03 552 0200


Juhla- ja kokouskeidas

Majantie 50, 17500 Padasjoki

Päijänteen rannalla Kellosalmella Jättilaavu isommillekin ryhmille (50-60 henk.) ympäri vuoden! Vaikkapa loimulohesta nokipannukahviin. M/S Marleella viettämään päivä upealla Päijänteellä. Myös retken ruokailut, saaressa tai aluksella. Savusauna tilauksesta, löylyistä suoraan Päijänteen virkistäviin aaltoihin

Myös savusauna käytössä!

MODETTI NOUTOPÖYTÄ PITOPALVELUA ark ma-pe 50 040 5570632 klo 11-14

9,

KARAOKELAITTEET käytössäsi, tule laulamaan, jos laulattaa!

Herkullinen

NOUTOPÖYTÄ arkisin klo 11-14,

KARAOKEA, vaikka joka ilta. PITOPALVELUA.

Kaikissa ravintoloissa A - oikeudet!

Kahvila-Ravintola

Hiljaisuutta ja omaa rauhaa rakastaville erämaakohteemme! Kysy lisää!!!

Kelossi

Kesäravintola

toukokuusta syyskuuhun. Tutut ja uudet herkut odottavat!

Seuraa tapahtumiamme ja tykkää facebook-sivuillamme, 040 557 0632/Pike, 050 572 5856/Hessu


ARRAKOSKI Kyläyhdistyksen puheenjohtaja: Eero Karevaara 040 548 2810 www.arrakoski.fi Kylän nähtävyydet: Ars Arrakoski -­tai­degalleria, maitolaituri ja sen asukit, vanha Arrakosken mylly, kosken ylittävät sillat, Tamppitarha, Aittiovuori ja Vierunkoski. Yhteiset kokoontumispaikat: Pannu. Vuotuiset tapahtumat: Raittiustalon kirpputori, juhannuskokko, Elomarkkinat, puurojuhla, uuden vuoden vastaanotto raitilla ja Särkiön tilan Vadelmasunnuntai -tapahtuma Uimarannat: Haukiniemen uimaranta ja Alajärven ranta.

AUTTOINEN— NEROSKULMA Kyläyhdistyksen puheenjohtaja: Erkki Avikainen 040 531 9928 www.auttoinen.com Kylän nähtävyydet: Ars Auttoinen, Ala-Savintaide, Hanaporin kaupunki,­Keinuhongan tila, metsähautausmaa. Yhteiset kokoontumispaikat: Kievari Aijakka, Rohi ravintola. Vuotuiset tapahtumat: Kesäinen ilta Auttoisilla ja joulupuuro. Uimarannat: Rautjärven rannassa. Saunat ja vuokrattavat kohteet: Auttoisten Maatalo juhla- ja tapaamis­ paikaksi, astia-, pöytä-, penkki- ja teltta­ vuokrausta lisätietoja Aila Heinäjoki 040 720 5148, Metsästysseuran Maja Neroskulmalla, lisätietoja Markku Peltola 040 735 3038 ja siirrettävä savusauna (traktorivetoinen), lisätietoja 0lli Leikas 0400 888 704.

KASINIEMI

Kyläyhdistyksen puheenjohtaja: Pekka Salonen 040 775 5454 www.phkylat.fi/ kasiniemi. Kylän nähtävyydet: Kokkopirtti, vanhat teh­das- ja myllyra­ ken­­nukset Koivukosken kupeessa, Ka­ si­niemen kyläkeskus näköaloineen ja Ru­hansilta maisemineen. Yhteiset kokoontumispaikat: kylätalo Kokkopirtti. Vuotuiset tapahtumat: hiihtokilpailut, pilkkikilpailu, sprintti­triathlon, toripäivä, lasten ja nuorten mato-onkikilpailut ja pikkujoulut. Uimarannat: kylän uimaranta Vesijakojärvellä ja urheilukenttä. Vuokrattavat kohteet: kylätalo Kokkopirttiä vuokrataan kokous‑ ja juhlatilaksi. Tiedustelut ja varaukset: Seija Schildt 040 596 9490. Kyläyhdistyksen teltta noin 20 hengelle, vuokrataan kyläläisille, Kari Sipura 0400 477 983.

KELLOSALMI — VIRMAILA Kyläyhdistyksen puheenjohtaja: Kauko Rautiainen 040 528 8226 www.kellosalmi.net. Kylän nähtävyydet: Enni ldin taiteilija­ koti. Yhteiset kokoontumispaikat: Siltapuisto ja Pitokärki. Vuotuiset tapahtumat: kesäjuhla, onkikilpailut ja joulupuuro. Uimarannat: kylän ranta Päijänteellä. Saunat ja vuokrattavat kohteet: Pito­ kärki.


KIRKONKYLÄ:

VESIJAKO Kyläyhdistyksen puheenjohtaja: Pasi Ahola 050 3365163 www.vesijako-porasa.fi Facebookissa on myös aktiivinen Vesijako-­ryhmä. Yhteiset kokoontumispaikat: Kylätalo Harjula. Vuotuiset tapahtumat: Nakukymppi sekä perinteinen­ ”kyläläiset­ vastaan mök­kiläiset”pesisottelu ja tanssit. Uimarannat: Sepänniemen ui­m a­­­r anta, venevalkama ja nuo­tio­paikka laavulla. Vuokrattavat kohteet: kylä­talo ja astiasto 120 hengelle.

Kyläyhdistyksen­ puheenjohtaja:­ Tiina Aarto

040 844 1598 www.padasjoki.fi Kylän nähtävyydet: Arbo­ re­­tum, Arwidsonin muis­to­ patsas, Makasiinimuseo. Liikuntapaikat: lähi-lii­k un­ta­-­alueet koulujen lähis­töl­lä, tekonurmikenttä, fris­bee­golf­rata, maisematornit, luon­to­ polku, liikennepuisto, matonpesu­paikka ja uimaranta Kirkkolammin ran­nalla, useita lasten leikkipuistoja, koi­rapuisto. Yleiset kokoontumispaikat: Kaunis­ mäen sauna Päijänteen rannalla, vuokra­ tila Työväentalo (juhlat/elokuvanäytännöt ym.). Vuotuiset tapahtumat: voimamieskisat, hirrensyöksyn kunnanmestaruuskilpailut, saappanheitto lapsille, kepparikisat. Uimarannat, saunat ja vuokrattavat kohteet: uimaranta Kirkkolammen rannalla, Kaunismäen uimaranta Päijänteen rannalla, vuokratila Työväentalo (juhlat/ elokuvanäytännöt ym.).

MAAKESKI Kyläyhdistyksen puheenjohtaja: Marjatta Ojala 050 490 6217 www.maakeski.fi Kylän nähtävyydet: uimaranta-alue, ve­­nesatama ja vanhat talaat, kuntopolut mai­­semapaikkoineen, pallo/tenniskenttä.­ Yhteiset kokoontumispaikat: Rientola Vuotuiset tapahtumat: Avoimet kylät -tapahtuma, luontoretket, rompetori, kyläläisten ja kesälomalaisten yhteinen kesätapahtuma, joulumyyjäiset sekä teatteri/konserttiretket. Uimarannat: kylänranta Päijänteellä. Saunat ja vuokrattavat kohteet: saunan ja venepaikkojen vuokraus.

NYYSTÖLÄ Kyläyhdistyksen puheenjohtaja: Päivi Pyykkö 040 506 3329 www.nyystola.com Kylän nähtävyydet: Nuijapatsas, lintutorni,­kesäteatteri, Taruksen alue ja Päijänne-­Ilves -reitti. Yhteiset kokoontumispaikat: Majatalo Onnenmyyrä ja Monuksen rantasauna. Vuotuiset tapahtumat: Nuutinpäivän vietto Eräveikkojen kodalla, vappukokko vappuaattona, kesäjuhla heinäkuun toinen sunnuntai ja puurojuhla joulukuun toinen perjantai. Lisäksi onkikilpailut kevättalvella ja elokuussa. Uimarannat: Monuksen uimaranta Saunat ja vuokrattavat kohteet: Monuksen sauna ja kyläyhdistyksen teltta ja penkit.

TORITTU Kyläyhdistyksen puheenjohtaja: Marja-Liisa Aidantausta 044 314 0411 www.padasjoki.fi/Torittu Kylän nähtävyydet ja yhteiset kokoontumispaikat: Sepänmäki - kyläsepän museoalue, Toritun luonto- ja kulttuuri­ reitti. Vuotuiset tapahtumat: kyläyhdistyksen järjestämä juhannusjuhla aattona. Vuokrattavat kohteet: Alatalon lomamökit, Jarmo Ylätalon mökki ja savusauna.


SAHTIMARKKINAT 7.7. klo 9–16 keskustassa PÄIJÄNNEPURJEHDUS 21.–22.7. Jyväskylästä Padasjoelle

SATAMAN VALOT 25.8. satamassa. Myös konsertteja, kesäteatteri, jalkapallo-otteluita, taidenäyttelyitä ym. www.padasjoki.fi/tapahtumat

SONNIROKKI 11.8. Keinuhongan tila, Auttoinen

Padasjoki palvelee 2018  
Padasjoki palvelee 2018  
Advertisement