Page 1

VOCABULARIO MÍNIMO GRIEGO I

TEMAS 1 AL 7


Vocabulario tema 1 αἰσχρός -ά -όν: vergonzoso ἄνθρωπος –ου, ὁ: hombre ἀρετή -ης, ἡ: “excelencia” “areté” ἀριθμός –ου, ὁ: número ἀρχή -ής, ἡ: principio//poder βίος –ου, ὁ: vida γῆ γῆς, ἡ: tierra ἥλιος –ου, ὁ: sol ἡμέρα –ας, ἡ: día θεός –ου, ὁ: dios θάνατος -ου, ὁ: muerte θνητός –ή -όν: mortal ἵππος –ου, ὁ: caballo κακός -ή -όν: malo καλός -ή -όν: hermoso κύρος –ου, ὁ: señor κόσμος –ου, ὁ: cosmos, universo λευκός -ή -όν: blanco, brillante λίθος –ου, ὁ. piedra μῦθος –ου, ὁ: palabra, mito μικρός -ά -όν: pequeño όλίγος –η –ον: poco, peqeño οὐρανός –ου, ὁ: cielo πρὼτος –η –ον: primero σελήνη –ης ἡ. luna σοφός -ή -όν: sabio, experto τελευτή -ης , ἡ: fin, muerte χρόνος –ου, ὁ: tiempo ψυχή -ης, ἡ: alma


Vocabulario tema 2 ἀγορά -ας, ἡ: plaza, mercado ἄριστος –η –ον: mejor ἀρχαῖος –α –ον: antiguo γράφω: dibujar, escribir δέκα: diez δῆμος –ου, ὁ: pueblo δύο: dos ἐννέα: nueve ἓξ: seis ἑπτά: siete ἔχω: tener κοινός -ή -όν: común, público λέγω: decir, hablar μάχη –ης, ἡ: batalla ναός –οῦ, ὁ: templo νῆσος –ου, ἡ: isla νίκη –ης, ἡ: victoria νόμος –ου, ὁ:ley οἰκια –ας,ἡ: casa ὀκτώ: ocho ὀνομάζω: nombrar, llamar ὁδός´-οῦ, ὁ: camin ξένος –ου, ὁ: extranjero παρθένος –ου, ἡ: doncella, virgen πέντε: cinco πλούσιος –α –ον. rico ποταμός –ου, ὁ: río τρεῖς : tres τέτταρες : cuatro ῥέω: fluir χώρα –ας ἡ: lugar, territorio, región


Vocubulario tema 3 ἄγω: conducir ἄδικος –ον: injusto ἀθάνατος –ον: inmortal ἀποθνῄσκω: morir ἀποκτείνω: matar ἄπορος –ον: sin recursos, pobre ἀργύριον- -ου, τό: pl: dinero ἄρχω: empezar. gobernar βάρβαρος –ου, τό: bárbaro δεσπότης –ου, ὁ: amo, señor δόξα –ας, ἡ: fama ἔργον –ου, τό: acto, hecho ζῷον –οὐ, τό: animal θάλαττα –ης, ἡ: mar ναύτης –ου, ὁ. marinero πολιτεία –ας, ἡ: constitución, régimen político πολίτης –ου, ὁ: ciudadano τέκνον –ου, τό. vástago, hijo τὺραννος –ου, ὁ: tirano φρόνιμος –ον: sensato, prudente φέρω: llevar


Vocubulario tema 4 εἰρηνη –ης, ἡ : paz καρδία –ας, ἡ: corazón δοῦλος –ου, ὁ: esclavo στρατός –ου, ὁ: ejército φόβος -όυ, ὁ: miedo ἐλευθερία –ας, ἡ: libertad ναυμαχία –ας, ἡ: batalla naval δρόμος –ου, ὁ: carrera τόπος –ου, ὁ: lugar χρυσός –ου, ὁ: oro Ἑλλάς –αδοσ ἡ: Hélade πατρίς –ιδος, ἡ: patria κῆρυξ –υκος, ὁ: heraldo πίναξ –ακος, ὁ: pintura φύλαξ –ακος, ὁ: guardian, vigilante ἄξιος –α –ον: digo μέσος –η –ον: medio μόνος –η –ον: sólo πολεμίος –α –ον: enemigo σύμμαχος –η –ον: aliado βαίνω: echar, arrojar διδάσκω: enseñar νομίζω: creer, considerar τάττω: ordenar διαφθείρω: matar, destruir πλέω: navegar φεύγω: huir, poner en fuga λύω: dessatar φλέψ φλεβός, ἡ: vena παίς –ιδος, ὁ: niño, hijo, esclavo βούλομαι: querer δέχομαι: aceptar, recibir ἐργάζομαι: trabajar γίγνομαι: llegar a ser, nacer ἔρχομαι: ir, venir οἴομαι; pensar ἀργύριον –ου, τὸ: plata, dinero ἀποθνῄσκω: morir


Vocabulario tema 5 γράμμα –ατος, τό: letra ἐκκλησία –ας , ἡ: asamblea δῶρον –ου, τό: regalo δέρμα –ατος, τό: piel πρᾶγμα –ατος, τό: asunto, acción σῶμα –ατος, τό: cuerpo ἡγεμονία –ας, ἡ: hegemonía, liderazgo θέατρον –ου, τό: teatro ὄνομα –ατος, το: nombre στόμα –ατος, τό: boca χρῆμα –ατος, τό: cosa // PLURAL: riqueza εὐαγγέλιον –ου, τό: evangelio, buen mensaje εὐεργέτης –ου, ὁ: bienhechor εὐφωνία –ας, ἡ: buena voz, buen sonido εὐπορία –ας, ἡ: facilidd, abundancia εὐσέβεια –ας, ἡ: piedad νόμος –ου, ὁ: ley ἄγγελος –ου, ὁ: mensajero ἔργον –ου, τό: hecho, obra, acción πόρος –ου, ὁ: paso, camino φωνή -ης, ἡ: voz, sonido σέβω: venerar, adorar βουλεύω: deliberar, aconsejar συμβολεύω: aconsejar, deliberar con λαμβάνω: tomar, coger παραλαμβάνω: recibir, apoderarse de ἔχω: tener // con adverbio: ser, estar μετέχω: tomar parte, participar καταλύω: destruir por completo στρατοπεδεύω: acampar ἀντιστρατοπεδεύω: acampar enfrente δεῖ impersonal: es necesario, es preciso χρῆ: impersonal: es necesario ἀναγκαῖον ἐστι: locución impersonal: es forzoso οἷον τ᾽ ἐστι: locución impersonal: es posible εἰκὸς ἐστι: locución impersonal: es natural καιρός ἐστι: locución impersonal: es el momento


Vocabulario tema 6 ἀβέβαιος –ον: inseguro ἄγαμος –ον: sin boda, soltero ἀγών –όνος, ὁ: lucha, certamen, (protagonista) ἀδικία –ας, ἡ: injusticia ἄδολος –ον: sin engaño, honrado ἄθεος –ον; sin dios, ateo ἀθυμία –ας, ἡ: desánimo ἀνάξιος –α –ον : indigno, despreciable ἀνομία –ας, ἡ: falta de leyes ἀτεχνία –ας, ἡ: inhabilidad ἀτιμία –ας, ἡ: deshonor ἀτόπία –ας, ἡ: rareza, cosa fuera de lugar ἄφρων –ον: sin sentido, insensato βέβαιος –α –ον: seguro, firme γάμος –ου, ὁ: matrimonio γίγνομαι: llegar a ser, nacer, suceder δαίμων –όνος, ὁ: divinidad, espíritu (demonio) δεξιός -ά -όν: situado a la derecha, diestro (dexiocardia) διαφθείρω: destruir, matar, corromper δόλος –ου, ὁ: engaño δυνατός -ή -όν: fuerte, poderoso (dinamo) εἰκών -όνος, ἡ: imagen, (iconografía, icono) ἕτερος –α –ον: otro, distinto (heterosexual) εὐδαίμων –ον: feliz, dichoso ἡγεμών –όνος, ὁ: general, conductor (hegemonía) λιμήν –ένος, ὁ: puerto μήν μηνός, ὁ: mes (menalgia) παρέχω: ofrecer, presentar Πόρος –ου: paso, salida πράγμα –ατος: asunto, acción φοβερός –α –ον: temible σώφρων –ον: prudente, sensato φρονιμός –η –ον: sensato χειμών, -ῶμος, ὁ: invierno


Vocabulario tema 7 ἄγγελος –ου ὁ: mensajero αἰσθάνομαι: percibir, darse cuenta ἄκων –ουσα –ον: forzado, obligado ἄπειμι: estar lejos, estar ausente, faltar ἄρχων –οντος ὁ: gobernante, arconte βουλή -ής ἡ: consejo, plan γέρων –οντος ὁ: anciano, viejo γίγας –αντος ὁ: gigante δίειμι: continuar, seguir δοῦλος –ου ὁ: esclavo ἕκων –οῦσα -όν: voluntario, gustoso ἔνειμι: estar dentro de, haber en ἔξειμι: traer origen de, descender, ἔξεστι es posible ἔπειμι: estar entre o junto a, participar θεράπων –οντος ὁ: servidor κίνδυνος –ου ὁ: peligro μέγας μεγάλη μέγαν: grande νέος –α –ον: joven, nuevo ὀδούς –οντος: diente ὀρθός -ή -όν: derecho, recto ὀφθαλμός –ου ὁ: ojo πάρειμι: estar presente, asistir πονηρός -ά -όν: malo, cobarde σύνειμι: estar o vivir con, tratar con. τροφή -ῆς ἡ: alimentación, crianza φανερός -ά -όν: visible, claro

Vocabulario 1-7  

Vocabulario del tema 1 al 7 griego I

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you